Sunteți pe pagina 1din 2

Soluţiile noastre

pentru TINEri:
Angajarea în cîmpul muncii şi dezvoltarea propriilor afaceri
● Lansarea Programului municipal de susţinere a tinerilor în procesul de creare a propriilor afaceri
prin mecanisme de grantare-creditare preferenţială. Tinerii, benefeciari ai programului, vor putea
obţine suport de la autorităţile municipale în valoare de 300.000 lei la lansarea sau (şi) dezvolta-
rea afacerii, după modelul aplicat începînd cu anul 2008 în raioanele Republicii Moldova. Crearea
unui incubator de dezvoltare a afacerilor pentru tineri la nivel municipal.
● Crearea în municipiu pe durata mandatului a cel puţin 50 mii locuri de muncă. Crearea unui birou
separat în cadrul Agenţiei municipale de ocupare a forţei de muncă, destinat asistenţei directe a
tinerilor în procesul de plasament în cîmpul muncii.
● Stabilirea unui parteneriat între instituţiile de învăţămînt şi mediul de afaceri în vederea pre-
gătirii, desfăşurării practicii şi angajării tinerilor în structurile municipale şi sectorul privat.

Garanţii sociale pentru tineri şi familiile tinere


● Lansarea programului municipal “Spaţiu locativ accesibil pentru locuitorii Chişinăului”. Prin
realizarea acestuia va fi asigurată construcţia către anul 2015 a peste 2 mln metri patraţi de spa-
ţiu locativ nou. Programul va facilita accesul prioritar la spaţiul locativ pentru familiile tinere din
municipiu şi angajaţii bugetari (educaţie, medicină, cultură, asistenţă socială).
● Perfecţionarea sistemului de construcţii ipotecare a spaţiilor locative pentru tinerii specialişti
şi familiile social vulnerabile. Crearea condiţiilor pentru reducerea dobînzilor la creditele ipotecare
şi prolongarea termenelor de rambursare a creditelor, subvenţionarea parţială din bugetul munici-
palităţii a dobînzilor la credite pentru tinerii specialişti şi familiile social vulnerabile.
● Acordarea din sursele financiare municipale a unei îndemnizaţii unice de 5 mii lei la naşterea
copiilor. Această îndemnizaţie va fi indexată anual la mărimea inflaţiei.
● Crearea unui fond municipal pentru susţinerea persoanelor şi familiilor social vulnerabile în
achitarea plăţilor pentru serviciile comunale.
● Renovarea grădiniţelor de copii din municipiu, inclusiv a celor din localităţile suburbane. Asigu-
rarea accesului garantat, după locul de trai, la serviciile de educaţie preşcolară.
● Restabilirea înlesnirilor la călătoriile în transportul public pentru studenţi.

Timpul liber, odihnă şi agrement


● Stoparea înstrăinării terenurilor şi a construcţiilor ilegale pe teritoriile aferente instituţiilor
educaţionale şi celor de tineret.
● Amenajarea zonelor de agrement din spaţiile verzi ale municipiului, inclusiv Valea Morilor, Va-
dul-lui-Vodă, lacurile Ghidighici, Sculeni şi Valea Trandafirilor.
● Construcţia unui cinematograf municipal în aer liber. Restabilirea şi dezvoltarea infrastructurii
cinematografice a municipiului, inclusiv prin atragerea investiţiilor private în acest domeniu.
● Construcţia palatului sporturilor municipal. Stimularea desfăşurării competiţiilor sportive la
nivel municipal pentru copii şi tineret. Instituirea Cupei Consiliului Municipal Chişinău pentru cel
puţin 10 probe sportive de echipă.
● Dezvoltarea unei reţele de cluburi, secţii, cercuri şi centre de creaţie pentru copii şi tineret,
susţinute de către Primăria Municipiului Chişinău. Organizarea în zilele de odihnă în scuarurile
municipiului Chişinău a manifestărilor cu caracter cultural, artistic şi sportiv de nivel muncipal,
naţional şi internaţional.

Igor Dodon —
soluţia pentru Chişinău!
Наши решения
для МОЛОДЕЖИ:
Трудоустройство и развитие собственного бизнеса
● Реализация Муниципальной Программы поддержки молодежи в создании собственного бизнеса
посредством льготного кредитования. Молодые кишиневцы, участники (бенифициары) Программы
смогут получить от муниципальных властей финансовую поддержку в объеме 300 000 леев для от-
крытия или (и) развития собственного бизнеса, так же, как это было сделанно в рамках подобной
программы для районов Республики Молдова, запущенной в 2008 году.
● Создание за 4 года не менее 50 000 новых рабочих мест. Создание при муниципальном Агентстве
занятости отдельного бюро, занимающегося непосредственной помощью в трудоустройстве моло-
дежи.
● Установление партнерства между учебными заведениями и предпринимательской средой по
вопросам подготовки, стажировки, проведения практики и трудоустройства молодых специалистов
в муниципальные структуры и предприятия частного сектора.

Социальные гарантии для молодежи и молодых семей


● Реализация Муниципальной Программы «Доступное жилье для кишиневцев». К 2015 году бу-
дет обеспечено строительство и сдача в строй не менее 2 млн. квадратных метров нового жилья.
Программа будет в приоритетном порядке направлена на обеспечение жильем молодых семей Ки-
шинева, а также работников бюджетной сферы (образования, медицины, культуры, социальной
защиты).
● Совершенствование системы ипотечного строительства жилья для молодых специалистов и со-
циально уязвимых семей. Создание условий для снижения процентной ставки по ипотечным креди-
там и продления сроков возврата кредитов, частичное финансирование из муниципального бюдже-
та процентных ставок по кредитам для молодых специалистов и социально уязвимых семей.
● Выделение из муниципальных средств единовременного пособия в размере 5 тысяч леев при
рождении ребенка. Данное пособие будет индексироваться ежегодно в зависимости от уровня
инфляции.
● Создание муниципального фонда помощи по оплате коммунальных услуг для социально уязви-
мых горожан и семей.
● Ремонт детских садиков муниципия, в том числе в пригородных селах. Обеспечение гарантиро-
ванных мест для детей в дошкольных воспитательных учреждениях по месту жительства.
● Восстановление льгот в муниципальном общественном транспорте для студентов.

Свободное время, отдых и развлечения


● Прекращение захвата территорий и незаконных строительств на участках, принадлежащих учеб-
ным заведениям и молодежным объектам.
● Благоустройство мест отдыха в парковых зонах муниципия, в том числе парка Valea Morilor, зоны
Вадул луй Водэ, Гидигичского водохранилища, Скулянских озер и Долины Роз.
● Строительство муниципального кинотеатра под открытым небом. Восстановление и развитие му-
ниципальной сети кинотеатров, в том числе посредством привлечения частных инвестиций.
● Строительство муниципального Дворца Спорта. Поддержка и развития городских спортивных
соревнований среди детей и юношества. Учреждение Кубка Муниципального Совета Кишинева, как
минимум по 10 командным видам спорта.
● Развитие сети клубов, секций, кружков и центров творчества для детей и молодежи, под-
держиваемых Примарией муниципия Кишинэу. Организация в дни отдыха в скверах города меро-
приятий культурного, художественного и спортивного характера муниципального, национального и
международного уровня.

Игорь Додон —
решение для Кишинева!