Sunteți pe pagina 1din 2

Protecţie socială garantată

● Restabilirea  înlesnirilor  la  călătoriile  în  transportul  public  pentru  pensionarii  de  vîrstă  şi invalizi. ● Deschiderea în fiecare sector al municipiului a cîte cel puţin un magazin pentru deservi - rea persoanelor defavorizate, în care preţurile la produsele de prima necesitate vor fi esenţial 

mai mici decît în reţeaua tradiţională de comerţ. Către anul 2013 reţeaua magazinelor sociale 

trebuie să cuprindă minim 50 de unităţi, inclusiv cîte un magazin în fiecare localitate a muni-

cipiului.

● Extinderea reţelei cantinelor sociale şi perfecţionarea activităţii acestora.

● Implicarea autorităţilor municipale în susţinerea reală a persoanelor în etate şi cu dizabi-

lităţi, inclusiv prin subvenţionarea procurării medicamentelor şi echipamentelor speciale des-

tinate invalizilor.

-

dividuală a persoanelor din familiile social-vulnerabile pentru plasarea în cîmpul muncii.

● Extinderea asistenţei acordate persoanelor fără loc de muncă. Acordarea de susţinere in

Acces la servicii medicale de calitate

● Asigurarea accesului sporit la servicii medicale pentru toţi locuitorii municipiului. Efec -

tuarea din contul surselor municipale a unui examen medical anual gratuit pentru fiecare locu-

itor al municipiului. ● Înzestrarea cu utilaj medical performant a tuturor instituţiilor medicale de subordine mu - nicipală. Asigurarea tuturor localităţilor municipiului cu servicii medicale de urgenţă. ● Crearea de instituţii noi şi modernizarea activităţilor existente de diagnosticare medicală  şi recuperare în baza unor parteneriate publice-private. ● Reintroducerea funcţiilor de medici pediatri în policlinici şi crearea condiţiilor favorabile  pentru desfăşurarea examenului medical al copiilor.

● Protecţie sporită a sănătăţii copiilor, inclusiv prin reintroducerea în statele de personal 

a instituţiilor de învăţămînt preuniversitar a lucrătorilor medicali.

Educaţie şi instruire performantă

● Reabilitarea  infrastructurii  educaţionale  a  municipiului.  Majorarea  anuală  a  alocaţiilor 

pentru sistemul educaţional cu minim 10%.

● Prevenirea şi combaterea corupţiei din sistemul educaţional al municipiului şi eliminarea  plăţilor ne-formale impuse de administraţiile instituţiilor educaţionale. ● Fortificarea potenţialului didactic din instituţiile educaţionale publice, inclusiv prin inde -

xarea anuală a veniturilor salariale ale angajaţilor din instituţiile preşcolare şi preuniversitare în 

mărime dublă faţă de creşterea inflaţiei. Implementarea unui mecanism de încurajare a perfor-

manţei cadrelor didactice şi copiilor dotaţi, inclusiv prin burse şi stimulare materială.

● Îmbunătăţirea procesului de alimentare în instituţiile preşcolare şi preuniversitare, asi-

gurîndu-le copiilor o alimentare diversificată şi sănătoasă. Instituirea unui mecanism strict de 

control asupra calităţii alimentelor servite copiilor în instituţiile din sistemul educaţional. Per-

fecţionarea procesului de achiziţii publice pentru necesităţile în produse alimentare şi consu-

mabile a instituţiilor preşcolare, crearea unui laborator de testare zilnică a alimentelor pentru 

asigurarea calităţii alimentării.

● Susţinerea dezvoltării şcolilor cu predare în limba grupurilor etnice din municipiu, inclu-

siv prin instituirea unui cadru eficient de colaborare cu reprezentanţele diplomatice acreditate 

în Chişinău.

● Extinderea reţelei de tabere pentru odihna copiilor şi eficientizarea activităţii celor exis-

tente, asigurîndu-se accesul real al copiilor din familiile defavorizate la odihna de vară.

Igor Dodon — soluţiа pentru Chişinău!

Igor Dodon — soluţiа pentru Chişinău!

Гарантированная социальная защита

● Восстановление льгот на проезд в общественном траснпорте для пожилых людей, инвали-

дов и студентов.

● Открытие в каждом секторе Кишинева не менее одного магазина по обслуживанию обездо-

ленных людей, в которых цены на продукты первой необходимости будут существенно ниже, чем 

в торговой сети города. К 2013 году сеть социальных магазинов достигнет не менее 50 единиц, 

в том числе будет открыто по одному магазину в каждом пригородном населенном пункте муни-

ципия.

● Расширение сети социальных столовых и улучшение их работы.

● Привлечение муниципальных властей к реальной поддержке пожилых людей и инвалидов, 

в том числе, путем субсидирования закупки лекарств и специального оборудования для инвалидов.

Увеличение помощи, предоставляемой безработным лицам. Предоставление индивидуальной 

помощи по трудоустройству лицам из социально-уязвимых семей.

Доступ к качественным медицинским услугам

●  Обеспечение  доступа  всех  жителей  муниципия  к  медицинским  услугам.  Осуществление  за счет муниципальных средств ежегодного бесплатного медицинского обследования для каждого  жителя муниципия.

● Обеспечение современным медицинским оборудованием всех муниципальных медицинских 

учреждений. Обеспечение всех населенных пунктов муниципия услугами скорой медицинской по-

мощи.

● Создание новых и модернизация существующих муниципальных диагностических и реаби-

литационных медучреждений на основе государственно-частного партнерства.

● Восстановление полноценной деятельности врачей-педиатров в поликлиниках и улучшение 

условий для проведения медицинского обследования детей.

● Улучшение системы здравоохранения для детей, в том числе путем возвращения в школы, 

гимназии и лицеи муниципия медработников.

Современное образование

● Восстановление инфраструктуры в образовательных учреждениях муниципия. Ежегодное 

увеличение ассигнований на образование не менее чем на 10%.

● Профилактика и борьба с коррупцией в системе образования муниципия, отмена незаконных 

сборов, введенных администрациями учебных заведений.

● Укрепление педагогического потенциала учебных заведений, в том числе, путем ежегодной 

индексации заработной платы работников дошкольных и доуниверситетских учреждений в двой-

ном размере по отношению к уровню инфляции.

● Внедрение механизмов стимулирования повышения профессионального уровня педагогов, 

а также стимулирования одаренных детей, в том числе, путем предоставления специальных сти-

пендий и внедрения системы материальных поощрений.

● Улучшение качества питания в дошкольных и доуниверситетских учебных заведениях — 

обеспечение детей разнообразной и здоровой пищей. Установление механизма строгого контроля 

за качеством питания в учебных заведениях. Совершенствование процесса публичных закупок для 

снабжения дошкольных учреждений продуктами питания и топливом, создание лаборатории еже-

дневного тестирования продуктов на соответствие нормам и качеству питания.

● Поддержка школ с преподаванием на языках этнических групп, в том числе, посредством 

сотрудничества с дипломатическими представительствами, расположенными в Кишиневе.

● Расширение сети лагерей отдыха для детей и повышение эффективности уже существующих, 

реальное обеспечение для детей из неблагополучных семей организованного летнего отдыха.

Игорь Додон — решение для

Игорь Додон — решение для Кишинева!