Sunteți pe pagina 1din 44

Slobodan Milosevici este omul care, îmbrãþiºând cauza naþionalismului sârb, s-a aflat la or

nea conflictelor din Iugoslavia de azi:


"Vom învinge! În þarã ºi peste hotare duºmanii Serbiei se grupeazã împotriva noastrã. Noi l
m: Nu ne temem! Vom fi neclintiþi în luptã
L-am întrebat: "Ce-i mai bine pentru patria noastrã?"
A insistat:
9
00:01:08,755 --> 00:01:13,855
"Ne vom impune voinþa
în toatã Iugoslavia"
10
00:01:14,297 --> 00:01:15,297
Este absurd!
11
00:01:17,993 --> 00:01:19,793
Când a început razboiul...
12
00:01:19,794 --> 00:01:24,093
...noi, sârbii, am fost
acuzaþi de naþionalism. Noi!
13
00:01:26,190 --> 00:01:28,790
Vom duce orice bãtãlie
14
00:01:28,791 --> 00:01:30,790
ca sã ne atingem scopul!
15
00:02:00,624 --> 00:02:03,424
MOARTEA UNEI NAÞIUNI
16
00:02:04,537 --> 00:02:07,475
NAÞIONALISMUL INTRÃ IN SCENÃ
17
00:02:13,333 --> 00:02:16,845
În 1980 mareºalul Tito
fãcea ultima lui cãlãtorie
18
00:02:16,946 --> 00:02:20,526
de-a lungul Iugoslaviei comuniste,
þara pe care o crease.
19
00:02:27,885 --> 00:02:32,659
De 45 de ani, cu o mânã de fier, þinea
unite cele 6 republici ale Iugoslaviei.
20
00:02:34,801 --> 00:02:38,661
Orice aluzie de naþionalism a sârbilor,
croatilor, musulmanilor, macedonenilor
21
00:02:38,662 --> 00:02:41,014
sau slovenilor a fost zdrobitã.
22
00:02:46,298 --> 00:02:48,808
A numit aceasta politicã
"Frãþie ºi unitate"
23
00:02:56,530 --> 00:02:59,282
La ºapte ani dupã moartea
sa Iugoslavia era încã unitã.
24
00:03:00,344 --> 00:03:03,116
Oamenii lui Tito au þinut
îngropatã ura etnicã.
25
00:03:04,222 --> 00:03:09,762
În Serbia, Milosevici era mâna dreaptã
a preºedintelui Ivan Stambolici.
26
00:03:11,995 --> 00:03:16,035
Drama Iugoslaviei a început când
Milosevici i-a devenit opozant.
27
00:03:17,365 --> 00:03:19,989
ªtiu sã evit toate capcanele.
28
00:03:23,135 --> 00:03:28,623
Milosevici n-a fost o cursã
pregãtitã de cineva pentru mine.
29
00:03:29,787 --> 00:03:31,050
Eu l-am ales pe el.
30
00:03:33,951 --> 00:03:37,395
Povestea începe în cea mai
sãracã provincie a Serbiei
31
00:03:37,633 --> 00:03:40,333
aflatã la graniþa cu Albania: Kosovo.
32
00:03:41,773 --> 00:03:45,113
Tovarãºii au sugerat cã ar
trebui sã merg în Kosovo.
33
00:03:45,716 --> 00:03:47,861
Dar eu am hotãrât sã-l
trimit pe Milosevici.
34
00:03:50,305 --> 00:03:52,592
Preºedintele l-a trimis pe cel mai
de încredere tovar㺠pentru a calma
35
00:03:52,793 --> 00:03:55,269
un conflict etnic gata sã izbucneascã.
36
00:03:58,195 --> 00:04:01,179
Comuniºtii locali, în
mare majoritate albanezi,
37
00:04:01,674 --> 00:04:04,167
provocaserã un grup
de naþionaliºti sârbi.
38
00:04:05,581 --> 00:04:09,406
Milosevici venise sã se întâlneascã
cu oficiali ai Partidului Comunist.
39
00:04:12,060 --> 00:04:17,270
Nu intenþiona sã se întâlneascã cu
noi, naþionaliºtii sârbi. În niciun caz!
40
00:04:19,043 --> 00:04:23,909
Naþionalismul extrem
bazat pe ura etnicã...
41
00:04:24,596 --> 00:04:27,818
...nu duce niciodatã la progres.
42
00:04:30,007 --> 00:04:33,310
Noi, sârbii de aici, am aºteptat
încã din timpul lui Tito.
43
00:04:34,170 --> 00:04:38,769
Partidul Comunist n-a facut
nimic pentru noi. Nimic!
44
00:04:40,705 --> 00:04:45,615
Problema este în atenþia Comitetului
Central al P.C. din Serbia.
45
00:04:46,242 --> 00:04:48,259
Putem face multe.
46
00:04:49,436 --> 00:04:54,948
Milosevici ne-a "servit" linia
oficialã a Partidului Comunist.
47
00:04:55,643 --> 00:04:58,748
M-am dus la el ºi
i-am zis: "Tovarãºe!"
48
00:04:59,404 --> 00:05:01,449
(ºi eu am fost membru
al Partidului Comunist)
49
00:05:02,610 --> 00:05:07,708
"Ne-ai "servit" un monolog
dar noi dorim un dialog."
50
00:05:09,313 --> 00:05:11,818
ªi el a zis: "Bine. Ce ziceþi de vineri?"
51
00:05:12,528 --> 00:05:15,896
Iar oamenii au raspuns: "In regula!"
52
00:05:16,194 --> 00:05:18,401
- "Vineri la 17,00."
- "Bine."
53
00:05:21,413 --> 00:05:24,327
Trãiascã frãþia ºi
unitatea în Iugoslavia!
54
00:05:25,613 --> 00:05:29,700
Acceptând întâlnirea cu naþionaliºtii
Milosevici încãlca principiile
55
00:05:29,935 --> 00:05:31,614
politicii dupã care
Tito a condus Iugoslavia
56
00:05:32,058 --> 00:05:34,496
ºi cele mai sensibile zone ale Serbiei.
57
00:05:36,427 --> 00:05:38,762
Kosovo este inima Serbiei.
58
00:05:41,509 --> 00:05:45,721
Toatã istoria noastrã este în Kosovo,
toate mânãstirile noastre sunt în Kosovo.
59
00:05:51,563 --> 00:05:56,170
În 1389, la Câmpia Mierlei, regele
Lazãr ºi-a condus armata într-o bãtãlie
60
00:05:57,695 --> 00:06:00,328
în încercarea de a opri
înaintarea Islamului.
61
00:06:17,192 --> 00:06:21,638
ªase secole mai târziu televiziunea
sârbã a recreat eroica luptã.
62
00:06:26,101 --> 00:06:33,141
De atunci mulþi sârbi au pãrãsit provincia
care a fost populatã cu alte etnii.
63
00:06:36,319 --> 00:06:39,472
Majoritatea kosovarilor
sunt musulmani albanezi.
64
00:06:42,668 --> 00:06:46,546
Puþinii sârbi rãmaºi îºi
revendicã þinuturile strãvechi.
65
00:06:48,509 --> 00:06:54,109
Poveºtile despre atrocitãþile albanezilor
sunt imediat asimilate de sârbi.
66
00:06:59,452 --> 00:07:02,592
Primul politician sârb care
se va ridica ºi va spune...
67
00:07:02,788 --> 00:07:05,867
...cã trebuie opritã
oprimarea sârbilor în Kosovo...
68
00:07:06,395 --> 00:07:08,810
...violarea femeilor...
69
00:07:09,711 --> 00:07:13,661
...arderea caselor,
profanarea mormintelor...
70
00:07:14,251 --> 00:07:17,861
...va ajunge in vârf.
71
00:07:27,205 --> 00:07:30,635
Milosevici ºtia cã are acum ocazia
sã exploateze problema din Kosovo.
72
00:07:31,587 --> 00:07:34,125
A invitat acasã consilierii de încredere.
73
00:07:35,124 --> 00:07:37,409
Milosevici era îngândurat.
74
00:07:39,452 --> 00:07:43,497
Fiecare ne-am expus pãrerea.
75
00:07:44,779 --> 00:07:47,905
El a analizat foarte atent situaþia.
76
00:07:48,606 --> 00:07:52,006
M-a întrebat dacã ar
trebui sã ia atitudine.
77
00:07:52,383 --> 00:07:54,004
Cât de departe ar trebui sã meargã?
78
00:07:56,855 --> 00:08:03,009
I-am spus cã a venit vremea sã
fie înapoiat Kosovo sârbilor.
79
00:08:04,222 --> 00:08:08,223
Situaþia din Kosovo
devenise intolerabilã.
80
00:08:08,924 --> 00:08:11,619
Sârbii erau privaþi de drepturile lor.
81
00:08:14,027 --> 00:08:17,130
Cine credea cã în þara noastrã era
posibilã o asemenea discriminare?
82
00:08:20,507 --> 00:08:23,483
În Kosovo, liderii locali
ai Partidului Comunist
83
00:08:23,484 --> 00:08:25,956
erau convinsi cã Milosevici
punea ceva la cale.
84
00:08:29,913 --> 00:08:32,601
Milosevici ºi-a trimis secretarul...
85
00:08:33,154 --> 00:08:36,574
...omul lui de încredere...
86
00:08:37,762 --> 00:08:40,416
...care s-a întâlnit cu liderul
naþionaliºtilor sârbi din Kosovo.
87
00:08:40,867 --> 00:08:44,184
Le-a transmis acestora cum sã procedeze.
88
00:08:47,517 --> 00:08:51,409
Nu aveam timp suficient
- trei zile sã organizãm totul!
89
00:08:52,751 --> 00:08:55,288
Ne-am luat fiecare câte o
zonã pe care sã o organizãm.
90
00:08:57,697 --> 00:09:01,302
Le-am spus bãieþilor noºtri sã fie
pregãtiþi pentru o adevãratã luptã.
91
00:09:08,637 --> 00:09:13,082
Am parcat douã camioane pline cu pietre.
92
00:09:13,793 --> 00:09:16,197
N-am spus cã erau pentru poliþie.
93
00:09:16,676 --> 00:09:19,463
Erau acolo doar "în caz de..."
94
00:09:30,276 --> 00:09:32,653
Milosevici m-a luat cu el.
95
00:09:35,070 --> 00:09:37,279
Multimea era deja agitatã...
96
00:09:38,251 --> 00:09:40,476
...în momentul în care am ajuns.
97
00:09:41,905 --> 00:09:44,943
Liderul albanezilor din Kosovo,
care mergea alãturi de Milosevici
98
00:09:44,944 --> 00:09:47,561
cu siguranþã nu ºtia ce se pregãteºte.
99
00:09:49,534 --> 00:09:53,132
Milosevici a spus ca puteþi intra acum.
100
00:09:55,461 --> 00:09:57,288
Pe rând, câte unul!
101
00:09:58,543 --> 00:10:01,372
De la început, sârbii s-au plâns
102
00:10:01,407 --> 00:10:05,412
cã albanezii le fac viaþa
imposibilã în Kosovo.
103
00:10:05,720 --> 00:10:08,790
Vreau sã trãiesc aici unde m-am nãscut.
104
00:10:09,225 --> 00:10:12,578
Vreau sã fiu îngropatã în acest pãmânt.
105
00:10:13,113 --> 00:10:14,740
N-or sã ma
izgoneascã de-aici.
106
00:10:15,241 --> 00:10:18,145
Mai degrabã mor decât sã plec.
107
00:10:19,517 --> 00:10:23,265
Pentru prima datã am auzit
expresia "purificare etnicã"
108
00:10:24,331 --> 00:10:27,939
Albanezii doreau un Kosovo
pur din punct de vedere etnic.
109
00:10:28,836 --> 00:10:33,263
Au ucis sârbi, ne-au profanat
mormintele, au ars mânãstiri
110
00:10:33,865 --> 00:10:37,148
A inceput exodul sârbilor din Kosovo!
111
00:10:38,812 --> 00:10:40,656
Îi sopteam încontinuu lui Milosevici:
112
00:10:41,462 --> 00:10:42,787
"Toþi mint"
113
00:10:45,076 --> 00:10:48,182
Atmosfera era foarte tensionatã.
114
00:10:49,406 --> 00:10:52,539
Cu cât ne insultau mai
mult pe noi albanezii,
115
00:10:52,840 --> 00:10:55,140
cu atât aplauzele erau mai puternice.
116
00:10:59,159 --> 00:11:02,259
Trebuie sã oprim exodul sârbilor.
117
00:11:02,222 --> 00:11:06,822
Trebuie sã stãvilim acest exod
altfel aici nu vor mai rãmâne sârbi.
118
00:11:09,599 --> 00:11:11,672
Dorinþa noastrã cea mai
arzãtoare este sã trãim aici...
119
00:11:11,973 --> 00:11:15,081
...dar nu aºa! În niciun caz!
120
00:11:18,345 --> 00:11:23,655
Se auzea un vuiet venind de afarã.
121
00:11:27,490 --> 00:11:28,890
Ce putea fi?
122
00:11:35,569 --> 00:11:39,607
Afarã izbucniserã conflicte între
sârbi ºi forþele de ordine din Kosovo.
123
00:11:40,027 --> 00:11:42,259
Totul decurgea conform planului.
124
00:11:43,714 --> 00:11:49,432
Bãietii noºtri au alergat
dupã pietrele din camioane.
125
00:11:50,414 --> 00:11:53,793
Au împins ºi au lovit poliþiºtii.
126
00:11:54,369 --> 00:11:57,369
Fiecare poliþist a primit un
"cadou" din partea mulþimii.
127
00:11:57,706 --> 00:12:00,506
În cap, în cãºti, în spate.
128
00:12:01,647 --> 00:12:03,674
M-am dus la Milosevici.
129
00:12:04,456 --> 00:12:06,856
I-am spus: "Afarã poliþia
îi bate pe ai noºtri"
130
00:12:07,622 --> 00:12:11,122
Trebuia sã rezolve el
însuºi aceastã problemã.
131
00:12:12,396 --> 00:12:16,439
Aºa cã a ieºit afarã.
Era evident înfricoºat.
132
00:12:17,352 --> 00:12:20,652
ªtia cã era în joc o mizã importantã.
133
00:12:27,985 --> 00:12:31,385
A ezitat un moment...
134
00:12:32,058 --> 00:12:34,558
...în stilul caracteristic.
135
00:12:36,708 --> 00:12:37,908
Tovarãºi!
136
00:12:41,811 --> 00:12:43,011
Tovarãºi!
137
00:12:43,437 --> 00:12:45,909
Pentru Milosevici a
fost momentul decisiv.
138
00:12:46,159 --> 00:12:47,359
Vorbeºte!
139
00:12:49,339 --> 00:12:52,741
Poliþia ne-a atacat.
Au lovit femei ºi copii.
140
00:12:53,420 --> 00:12:58,420
Albanezii sunt împotriva
noastrã. Suntem bãtuþi!
141
00:12:58,846 --> 00:13:00,246
Vã rog!
142
00:13:03,113 --> 00:13:05,313
Ne lovesc!
143
00:13:06,043 --> 00:13:08,408
Ceea ce a rãspuns
Milosevici a schimbat totul.
144
00:13:09,118 --> 00:13:13,118
Nu veþi mai fi loviþi din nou!
145
00:13:15,406 --> 00:13:18,727
În noaptea aceea Televiziunea Sârbã
a creat legenda numitã Milosevici.
146
00:13:19,889 --> 00:13:23,102
Serbia l-a vazut îmbrãþiºând
cauza sârbilor din Kosovo.
147
00:13:27,566 --> 00:13:31,766
Nu veþi mai fi loviþi din nou!
148
00:13:33,899 --> 00:13:37,299
Am prezentat imaginile
pe toate cele trei canale.
149
00:13:40,273 --> 00:13:42,573
Milosevici a fost mulþumit.
150
00:13:43,063 --> 00:13:46,163
Obþinuse ceea ce ºi-a dorit.
151
00:13:47,675 --> 00:13:52,575
Ca preºedinte al Partidului,
cum îi lãsaþi sã ne loveascã?
152
00:13:53,539 --> 00:13:57,484
Tovarãºi, acum trebuie sa
ne intoarcem la lucru...
153
00:13:57,960 --> 00:14:00,703
...sã vã ascultãm revendicãrile.
154
00:14:01,164 --> 00:14:04,783
Spectatorii din Serbia nu au aflat cã
sârbii au provocat poliþia în Kosovo.
155
00:14:05,250 --> 00:14:08,444
Mitul "Milosevici" s-a
nãscut bazat pe o minciunã.
156
00:14:13,683 --> 00:14:18,183
Milosevici s-a întors din
Kosovo foarte înfierbântat.
157
00:14:21,411 --> 00:14:22,911
Am discutat problema.
158
00:14:24,311 --> 00:14:25,822
A fost patetic.
159
00:14:26,126 --> 00:14:28,190
A explodat: "Este pãmântul
strãmoºilor noºtri!"
160
00:14:28,635 --> 00:14:31,379
Milosevici era acuzat cã încãlcase
linia politicã a partidului.
161
00:14:35,723 --> 00:14:39,914
Stambolic a întrebat: "Ce
rol ai jucat în Kosovo?"
162
00:14:40,771 --> 00:14:44,206
Milosevici a spus:
"Trebuie sã acþionãm acum"
163
00:14:46,300 --> 00:14:49,813
"Albanezii au întrecut mãsura"
164
00:14:50,117 --> 00:14:52,217
"Sârbii au fost înlãturaþi
din posturile cheie"
165
00:14:56,350 --> 00:14:58,743
Albanezii au putut face
acest lucru deoarece...
166
00:15:00,108 --> 00:15:03,505
...provincia Kosovo
era practic o republicã.
167
00:15:04,941 --> 00:15:09,123
Politicienii locali aveau puterea
de a aplica ceea ce eu am numit...
168
00:15:11,293 --> 00:15:13,193
...o adevaratã politicã fascistã.
169
00:15:13,918 --> 00:15:18,218
L-am întrebat: "Daca vei continua aºa...
170
00:15:18,718 --> 00:15:21,418
"...ce se va alege de þara noastrã?"
171
00:15:23,577 --> 00:15:26,977
Am vãzut cã era o opoziþie
totalã între noi doi.
172
00:15:28,313 --> 00:15:33,013
Aveam douã abordãri diferite
a situaþiei din Kosovo
173
00:15:34,605 --> 00:15:37,305
Diferenþele dintre noi au crescut.
174
00:15:38,934 --> 00:15:42,636
Preºedintele Serbiei a încercat sã
evite un conflict deschis cu Milosevici.
175
00:15:43,417 --> 00:15:46,083
Aºa cã numarul trei din partid
a ieºit cu o declaraþie publicã.
176
00:15:48,442 --> 00:15:49,642
A început prin a spune:
177
00:15:52,808 --> 00:15:57,646
"De curând, un anume tovar㺠a
susþinut un discurs anticomunist"
178
00:15:58,066 --> 00:16:01,208
"A pretins cã are o soluþie
pentru problema din Kosovo"
179
00:16:03,600 --> 00:16:06,100
Am mers la reºdinþa lui Milosevici.
180
00:16:08,639 --> 00:16:12,839
Stãtea într-un fotoliu, fãrã cravatã...
181
00:16:14,139 --> 00:16:16,039
...pregãtit pentru week-end.
182
00:16:16,900 --> 00:16:21,100
Urmãrea ºtirile la televizor.
183
00:16:22,039 --> 00:16:24,739
Unii par sã nu înþeleagã...
184
00:16:25,139 --> 00:16:28,689
cã astfel de vorbe nechibzuite
pot declanºa o explozie.
185
00:16:31,788 --> 00:16:35,088
Aici nu era vorba numai
despre sârbii din Kosovo.
186
00:16:35,289 --> 00:16:38,726
Era o loviturã pentru reformele
pe care le planificasem.
187
00:16:40,212 --> 00:16:44,612
Dupa ce s-a terminat conferinþa
de presã Milosevici s-a ridicat.
188
00:16:45,012 --> 00:16:49,712
Cu o atitudine hotãrâta a spus:
"Trebuie sã rezolvãm asta!"
189
00:16:51,395 --> 00:16:53,647
Milosevici a discutat cu consilierul sãu.
190
00:16:54,315 --> 00:16:56,607
Acesta i-a sugerat cã atacul
este cea mai bunã apãrare.
191
00:16:57,424 --> 00:16:58,947
Am fost categoric.
192
00:17:00,000 --> 00:17:04,174
Acest om trebuia exclus din partid.
193
00:17:05,004 --> 00:17:07,667
Ne stãteau în cale...
194
00:17:08,062 --> 00:17:12,062
...vechii birocraþi
conducãtori ai Serbiei.
195
00:17:15,680 --> 00:17:19,680
I-a plãcut ideea dar nu era sigur
dacã reuºeam sã-i îndepãrtam.
196
00:17:20,186 --> 00:17:24,359
Asta însemna îndepãrtarea
preºedintelui însuºi.
197
00:17:29,396 --> 00:17:31,086
Ocazia a apãrut câteva zile mai târziu
198
00:17:31,629 --> 00:17:33,870
la reuniunea liderilor
Partidului Comunist din Serbia.
199
00:17:35,570 --> 00:17:37,219
Aici nu se pot face compromisuri.
200
00:17:38,056 --> 00:17:42,556
Cu fiecare zi, criza
din Kosovo se agraveazã.
201
00:17:43,667 --> 00:17:45,567
Nu trebuie sã amânam.
202
00:17:47,955 --> 00:17:49,653
Pentru a-i îndepãrta pe
oamenii preºedintelui Stambolic
203
00:17:49,882 --> 00:17:52,192
Milosevici trebuia sã
câºtige orice vot posibil.
204
00:17:53,522 --> 00:17:59,356
Milosevici mi-a spus: "Azem, dã-mi
voturile delegaþiei din Kosovo"
205
00:18:02,109 --> 00:18:05,250
"Ajutã-mã în problema asta"
206
00:18:05,709 --> 00:18:07,109
I-am raspuns: "În niciun caz!"
207
00:18:08,071 --> 00:18:11,871
Ne aºteptam la probleme din
partea separatiºtilor din Kosovo.
208
00:18:15,344 --> 00:18:19,144
Dar nu le aºteptam din partea
membrilor de partid prezenþi aici.
209
00:18:19,910 --> 00:18:27,617
Cei care blocheazã reformele
încalcã disciplina de partid.
210
00:18:28,154 --> 00:18:31,654
Asta e de necontestat.
211
00:18:34,483 --> 00:18:40,093
Ivan, mã tem cã nu vei rezista
comportându-te dictatorial.
212
00:18:42,674 --> 00:18:45,265
Asta a fost distrugerea
mea în plan politic.
213
00:18:45,656 --> 00:18:47,966
M-au atacat din toate direcþiile.
214
00:18:49,256 --> 00:18:53,005
Erau hotãrâti sã mã forþeze sã mã retrag.
215
00:18:56,308 --> 00:19:02,239
Nu înþeleg. De ce sunt
acuzat cã aº fi dictator?
216
00:19:06,935 --> 00:19:11,648
Nu la mine este problema.
Nu eu sunt dictatorul.
217
00:19:15,502 --> 00:19:17,883
Milosevici a cerut imediat sã se voteze.
218
00:19:19,341 --> 00:19:22,603
Totul a fost aºa de rapid cã
nu ºi-au dat seama ce i-a lovit.
219
00:19:24,587 --> 00:19:25,890
Cine este "pentru" sã ridice mâna.
220
00:19:26,762 --> 00:19:30,118
Era, evident, o victorie de
necontestat pentru Milosevici.
221
00:19:30,324 --> 00:19:30,824
Mulþumesc!
222
00:19:31,162 --> 00:19:32,735
Savura momentul.
223
00:19:32,900 --> 00:19:34,400
Cineva "împotrivã"?
224
00:19:36,072 --> 00:19:38,272
Sunt unu, doi, trei, patru...
225
00:19:39,072 --> 00:19:42,272
... cinci, ºase, ºapte, opt.
226
00:19:44,143 --> 00:19:45,243
Opt voturi "împotrivã".
227
00:19:45,659 --> 00:19:50,659
Stambolici era aºezat în
primul rând. S-a întors.
228
00:19:53,580 --> 00:19:57,780
Era surprins de rezultatul votului.
229
00:20:00,301 --> 00:20:02,101
A fost umilinþã totalã.
230
00:20:07,282 --> 00:20:10,518
Acum Milosevici începe, cu
Serbia, o adevarata cruciadã...
231
00:20:10,882 --> 00:20:13,654
...pentru a prelua controlul
întregii Iugoslavii.
232
00:20:16,469 --> 00:20:18,569
S-a lãsat purtat de val...
233
00:20:18,969 --> 00:20:21,869
... ºi a inflamat o
situaþie deja explozivã.
234
00:20:23,859 --> 00:20:25,959
Problema nu era doar în Kosovo.
235
00:20:27,159 --> 00:20:31,159
Sârbii de pretutindeni au perceput-o
ca pe o declaraþie de rãzboi.
236
00:20:49,922 --> 00:20:52,777
Osemintele regelui Lazãr care
a pierit în lupta din Kosovo
237
00:20:53,460 --> 00:20:55,110
au fost purtate prin toatã Iugoslavia
238
00:20:55,920 --> 00:20:59,510
insuflând sârbilor dorinþa de
a-ºi recãpãta gloria de altãdatã.
239
00:21:00,131 --> 00:21:03,831
Vom opri contrarevoluþia din Kosovo.
240
00:21:04,090 --> 00:21:07,190
Vom reforma sistemul politic.
241
00:21:08,152 --> 00:21:12,855
Serbia îºi va recãpãta teritoriul
care îi aparþine de drept.
242
00:21:15,602 --> 00:21:17,651
Serbia era republica cu cea mai
mare suprafaþã din Iugoslavia.
243
00:21:18,156 --> 00:21:19,512
Pentru a-i reduce influenþa,
244
00:21:19,963 --> 00:21:24,613
Tito a acordat autonomie
provinciilor Kosovo ºi Voivodina.
245
00:21:26,313 --> 00:21:29,201
În organismul federal de conducere
acestea îºi puteau folosi voturile
246
00:21:29,362 --> 00:21:33,958
împreunã cu cele ale Slovaciei
ºi Croaþiei împotriva Serbiei.
247
00:21:34,122 --> 00:21:37,114
Milosevici a vrut sã
împiedice acest lucru.
248
00:21:37,282 --> 00:21:40,513
ªi a început aici, unde,
naþionaliºtilor sârbi care-l susþineau,
249
00:21:40,682 --> 00:21:43,674
li s-au alãturat ºi
cei aduºi din Kosovo.
250
00:21:46,206 --> 00:21:50,606
E greºit sã se spunã cã
noi l-am adus la putere.
251
00:21:51,935 --> 00:21:55,535
Dar se poate spune cã am
fãcut din el un adevãrat lider.
252
00:21:59,522 --> 00:22:02,607
Naþionaliºtii, rãsplãtiti cu o zi
liberã, mâncare ºi bãuturã din belsug,
253
00:22:03,151 --> 00:22:06,224
au transformat nemulþumirile
locale într-o revoltã popularã
254
00:22:06,643 --> 00:22:09,218
împotriva birocraþiei
din vechiul regim.
255
00:22:11,971 --> 00:22:14,917
A fost suficient un cuvânt din partea lui
Milosevici ca sã termine ce s-a început.
256
00:22:16,076 --> 00:22:21,776
Daca plângerile împotriva membrilor
Comitetului Central sunt justificate...
257
00:22:23,153 --> 00:22:29,253
...aceºti membri trebuie
sã-ºi prezinte demisia.
258
00:22:30,198 --> 00:22:32,198
Poporul trebuie sã fie ascultat.
259
00:22:35,435 --> 00:22:36,735
Nu sunt un trãdator.
260
00:22:39,049 --> 00:22:40,949
Am fãcut ceea ce am
considerat cã este mai bine.
261
00:22:41,549 --> 00:22:43,933
Totuºi trebuie sã-mi prezint demisia.
262
00:22:44,602 --> 00:22:47,527
Voivodina a cedat în faþa lui Milosevici.
263
00:22:47,562 --> 00:22:50,713
Urmãtoarea þintã era
Republica Muntenegru
264
00:22:50,882 --> 00:22:53,442
care a fost întotdeauna un
aliat de nãdejde pentru Serbia.
265
00:22:54,722 --> 00:22:57,111
Fostul preºedinte n-a putut face nimic.
266
00:22:57,282 --> 00:23:00,319
Înca o datã, oamenii lui Milosevici
au fost cu un pas înainte.
267
00:23:01,469 --> 00:23:04,069
Se prefac cã nu aud huiduielile noastre.
268
00:23:04,388 --> 00:23:07,088
Ei nu înþeleg supãrarea noastrã.
269
00:23:07,788 --> 00:23:10,988
Acest miting a fost organizat de popor.
270
00:23:10,989 --> 00:23:14,488
Oamenii au decis. Aºa trebuie sã fie.
271
00:23:16,882 --> 00:23:21,558
La începutul lui 1989 Milosevici
controla jumãtate din Iugoslavia.
272
00:23:22,162 --> 00:23:25,859
Dar aici, în Kosovo, albanezii
alcãtuiau majoritatea.
273
00:23:26,149 --> 00:23:26,982
ªi au ripostat.
274
00:23:31,402 --> 00:23:33,711
Minerii au organizat o grevã generalã
275
00:23:33,882 --> 00:23:37,272
cerând ca albanezilor
sã le fie redatã puterea.
276
00:23:43,712 --> 00:23:45,912
Cel mai bun mod de a mã sprijini...
277
00:23:46,213 --> 00:23:51,948
...este sã rãmânem uniþi,
albanezi ºi sârbi deopotrivã.
278
00:23:53,796 --> 00:23:57,596
Eram în pat de aproape douã
ore când a sunat telefonul.
279
00:23:58,102 --> 00:23:59,759
Era Milosevici. Suna din Belgrad.
280
00:24:00,785 --> 00:24:04,674
Era foarte agresiv.
281
00:24:04,995 --> 00:24:08,895
Pãrea foarte îngrijorat.
282
00:24:11,127 --> 00:24:15,378
Credea ca eu am organizat aceastã
revoltã îndreptatã împotriva lui.
283
00:24:16,974 --> 00:24:18,874
Mi-a spus pe un ton ameninþãtor:
284
00:24:19,773 --> 00:24:22,442
"Cineva va plãti pentru asta."
285
00:24:24,172 --> 00:24:29,347
Pentru a-l sprijini pe Milosevici,
sârbii kosovari au venit la Belgrad.
286
00:24:29,801 --> 00:24:32,334
În timp ce aceºtia manifestau
în faþa Parlamentului Federal,
287
00:24:32,873 --> 00:24:37,002
Milosevici a cerut instaurarea
stãrii de urgenþã în Kosovo.
288
00:24:39,011 --> 00:24:40,511
Milosevici insista:
289
00:24:42,705 --> 00:24:47,305
"Cei care au organizat greva din
Kosovo trebuie sã fie pedepsiti"
290
00:24:50,742 --> 00:24:55,042
Milosevici a zis: "Noi, sârbii,
vom acþiona în interesul nostru."
291
00:24:56,042 --> 00:25:00,042
"Nu conteazã dacã încãlcam Constituþia"
292
00:25:01,122 --> 00:25:04,931
Liderul sloven ºi-a dat seama ce ar putea
însemna asta pentru restul Iugoslaviei.
293
00:25:08,371 --> 00:25:11,371
Ne era teamã cã, dupã
Kosovo, vom urma noi.
294
00:25:11,771 --> 00:25:15,671
Aºa cã aveam motive bine
întemeiate sã ne împotrivim Serbiei.
295
00:25:17,523 --> 00:25:21,292
Milan Kucan a pãrãsit reuniunea
ºi s-a dus direct în Slovenia.
296
00:25:24,042 --> 00:25:26,356
În acea searã s-a
adresat poporului sloven.
297
00:25:30,946 --> 00:25:32,902
Greviºtii aparã nu numai...
298
00:25:34,684 --> 00:25:37,584
...drepturile albanezilor din Kosovo.
299
00:25:38,562 --> 00:25:40,662
Ei aparã Iugoslavia...
300
00:25:41,462 --> 00:25:45,862
...ºi fiecare republicã,
inclusiv Slovenia.
301
00:25:46,932 --> 00:25:49,128
Aceste cuvinte au fost
considerate provocatoare.
302
00:25:53,229 --> 00:25:56,063
Slovenii apãreau ca niºte
trãdãtori în ochii sârbilor.
303
00:25:57,916 --> 00:26:02,037
Urmãrind dezbaterile din Slovenia, ºeful
televiziunii sârbe ºtia ce are de fãcut.
304
00:26:04,416 --> 00:26:09,116
Am hotãrât sã arãtãm
spectatorilor nostri sârbi...
305
00:26:09,768 --> 00:26:11,668
...ce se întãmplã în Republica Slovenã.
306
00:26:12,142 --> 00:26:14,761
S-a asigurat cã sârbii
primesc mesajul corespunzãtor.
307
00:26:16,009 --> 00:26:17,809
Milan Kucan a fost, în mod
intenþionat, provocator.
308
00:26:18,312 --> 00:26:22,512
În cuvantarea sa a apãrat acþiunile
separatiste din Kosovo ºi din Slovenia.
309
00:26:26,602 --> 00:26:30,661
Transmisiunea a scos populaþia
Belgradului în stradã.
310
00:26:31,756 --> 00:26:34,556
Gãrzile personale m-au trezit.
311
00:26:36,355 --> 00:26:40,455
Mi-au comunicat cã demonstranþii
sârbii s-au adunat la Universitate.
312
00:26:40,792 --> 00:26:41,956
Numãrul demonstranþilor
era în creºtere...
313
00:26:42,492 --> 00:26:44,292
...ºi se îndreptau
cãtre centrul oraºului.
314
00:26:48,819 --> 00:26:56,219
A doua zi, înainte de a se fi luat
o decizie finalã privind Kosovo,
315
00:26:56,254 --> 00:26:58,757
muncitorii sârbi au
manifestat în Belgrad.
316
00:27:00,242 --> 00:27:04,918
Milosevici ºi-a chemat susþinãtorii
în faþa clãdirii Parlamentului.
317
00:27:06,711 --> 00:27:09,011
Mulþimea scanda: "Sloba, Sloba!"
318
00:27:09,921 --> 00:27:11,775
Ei îl doreau pe Milosevici.
319
00:27:13,249 --> 00:27:16,249
Credeþi-mã, era ca un sfânt pentru ei!
320
00:27:16,982 --> 00:27:18,982
Mi-a spus: "Þine mulþimea aici."
321
00:27:20,982 --> 00:27:25,182
"Mã aºteaptã momente
dificile la sediul Partidului"
322
00:27:25,482 --> 00:27:27,482
"Aceasta întâlnire este hotãrâtoare"
323
00:27:30,962 --> 00:27:34,352
În timp ce jumãtate din belgrãdeni cereau
aplicarea legii ºi ordinii în Kosovo...
324
00:27:34,422 --> 00:27:36,572
Milosevici ºi-a trimis consilierul...
325
00:27:36,672 --> 00:27:39,261
sã transmitã un ultimatum
preºedintelui Iugoslaviei:
326
00:27:39,656 --> 00:27:44,499
sã dea sârbilor puterea pe care o cereau
sau sã se înþeleagã singur cu mulþimea.
327
00:27:47,023 --> 00:27:49,823
Preºedintelui nu i-a placut deloc ideea.
328
00:27:52,030 --> 00:27:56,330
Am insistat: "Voi aþi organizat
demonstraþia, voi sã o controlaþi!"
329
00:27:57,149 --> 00:28:01,449
Îi era teamã sã nu-l arunce în Dunãre.
330
00:28:03,016 --> 00:28:08,416
Mi-a spus: "Dacã nu ne daþi
puterea pe care o dorim...
331
00:28:10,916 --> 00:28:14,316
"...nu vom fi responsabili
de reacþia mulþimii."
332
00:28:14,416 --> 00:28:15,816
"Nu o putem controla"
333
00:28:17,842 --> 00:28:20,759
Pus în faþa ºantajului sârbilor,
334
00:28:21,122 --> 00:28:24,797
preºedintele Iugoslaviei
a ieºit în faþa mulþimii
335
00:28:24,962 --> 00:28:28,352
încercând sã explice cât de periculoasã
este calea pe care au apucat-o.
336
00:28:28,708 --> 00:28:32,608
Am început sã vorbesc
despre Iugoslavia...
337
00:28:34,562 --> 00:28:37,662
...despre frãþie ºi unitate.
338
00:28:39,444 --> 00:28:42,344
Pãrinþii noºtri ºi-au dat viaþa
pentru crearea Iugoslaviei.
339
00:28:43,208 --> 00:28:47,508
Nu vom urma calea conflictelor naþionale.
340
00:28:49,587 --> 00:28:53,593
Vom urma drumul frãþiei ºi unitãþii.
341
00:28:56,682 --> 00:28:59,481
Preºedintele iugoslav a eºuat în
încercarea de a satisface demonstranþii.
342
00:29:00,933 --> 00:29:06,933
O singurã scânteie ºi au
reuºit sã scindeze populaþia.
343
00:29:07,799 --> 00:29:09,799
Am spus conducerii Partidului:
344
00:29:10,305 --> 00:29:15,705
"Un milion de oameni nu pot fi
ignoraþi. Chiar dacã sunt numai sârbi"
345
00:29:18,882 --> 00:29:20,960
Conducerea Partidului a cedat.
346
00:29:21,222 --> 00:29:25,442
I-a acordat lui Milosevici dreptul de
a folosi armata iugoslavã în Kosovo.
347
00:29:27,113 --> 00:29:31,913
Jovic era euforic. Spunea:
"Serbia a renãscut!"
348
00:29:33,912 --> 00:29:38,612
Tovarãºi, Milosevici
vine, dupã cum am promis!
349
00:29:40,762 --> 00:29:44,152
Mulþimea a aºteptat toatã ziua
ca Milosevici sã le spunã
350
00:29:44,322 --> 00:29:47,758
cã provincia Kosovo
va fi din nou a lor.
351
00:29:51,998 --> 00:29:57,798
Nu existã forþã pe pãmânt care
sã poatã opri poporul sârb.
352
00:29:58,098 --> 00:30:01,498
Vom lupta pentru cauza
noastrã ºi vom câºtiga!
353
00:30:07,822 --> 00:30:11,693
Conduceam spre ieºirea din
Belgrad ºi ascultam la radio.
354
00:30:14,985 --> 00:30:17,517
Cineva din multime a strigat:
"Arestaþi-l pe Vllasi!"
355
00:30:17,708 --> 00:30:20,108
Milosevici se prefãcea cã nu aude.
356
00:30:21,444 --> 00:30:23,544
"Arestaþi-l pe Vllasi!"
357
00:30:24,414 --> 00:30:27,914
Nu vã pot auzi foarte bine.
358
00:30:29,621 --> 00:30:33,021
Dar am sã rãspund cererilor voastre.
359
00:30:33,932 --> 00:30:37,032
Cei care înºealã poporul...
360
00:30:38,234 --> 00:30:41,334
...cei care uneltesc
împotriva Iugoslaviei...
361
00:30:42,509 --> 00:30:44,809
...vor fi arestaþi ºi pedepsiþi.
362
00:30:47,882 --> 00:30:50,371
A DOUA ZI
363
00:30:56,802 --> 00:31:01,512
Acum, cu starea de urgenþã instauratã,
Parlamentul din Kosovo nu a avut de ales
364
00:31:01,682 --> 00:31:04,913
decât sã cedeze toatã puterea
autoritãþilor din Serbia.
365
00:31:06,822 --> 00:31:09,911
ªtiam cã-mi pregãtesc ceva.
366
00:31:13,136 --> 00:31:16,536
Nu ºtiam dacã mã vor închide...
367
00:31:17,323 --> 00:31:19,923
...sau dacã mã vor lichida.
368
00:31:20,562 --> 00:31:22,978
Fostul lider de partid a fost acuzat de
369
00:31:23,001 --> 00:31:26,072
activitãþi contrarevolutionare
ºi aruncat în închisoare.
370
00:31:26,097 --> 00:31:27,923
Democraþie!
371
00:31:33,402 --> 00:31:35,916
Revoltele au fost zdrobite.
372
00:31:40,180 --> 00:31:44,080
Toate schimbãrile pe care le-am
fãcut în structura Serbiei...
373
00:31:44,415 --> 00:31:46,980
...au fost implementate
utilizând mijloce perfect legale.
374
00:31:47,480 --> 00:31:49,480
Am urmat procedurile corespunzãtoare.
375
00:32:10,082 --> 00:32:14,951
Dar mai era Slovenia - o micã
republicã care se impotrivea Serbiei.
376
00:32:24,702 --> 00:32:27,159
Slovenia se bucura de o
nouã libertate de exprimare
377
00:32:27,594 --> 00:32:29,971
care sfida vechiul sistem comunist.
378
00:32:34,020 --> 00:32:39,190
Editorii revistei pentru tineri
Mladina incomodau regulat Belgradul.
379
00:32:41,695 --> 00:32:44,960
Am scris despre toate
subiectele tabu iugoslave.
380
00:32:45,742 --> 00:32:49,250
Am pãrãsit partidul. Am pus în
discuþie sistemul de educaþie comunist.
381
00:32:54,382 --> 00:32:56,655
Am încercat sã vedem cât
de departe putem merge.
382
00:32:59,500 --> 00:33:01,500
Procurorul general al Sloveniei...
383
00:33:02,100 --> 00:33:06,100
...nu considera ilegale
articolele apãrute în Mladina.
384
00:33:09,282 --> 00:33:12,080
Reacþiile n-au întârziat sã aparã.
385
00:33:15,322 --> 00:33:19,235
Ministrul Iugoslav al Apãrãrii s-a
folosit de manevrele militare din Slovenia
386
00:33:19,402 --> 00:33:23,873
pentru a-i arãta lui Kucan toatã
forþa militarã aflatã la dispoziþia sa.
387
00:33:25,191 --> 00:33:26,191
I-am spus:
388
00:33:28,891 --> 00:33:31,791
"Trebuie sã închizi gura presei!"
389
00:33:32,092 --> 00:33:33,691
"Nu-mi spune cã nu poþi s-o faci!"
390
00:33:35,262 --> 00:33:40,600
Armata ºi grupul lui
Milosevici din partid...
391
00:33:40,776 --> 00:33:43,941
...lucrau în mod evident mânã în mânã.
392
00:33:45,682 --> 00:33:48,116
Dar Kucan n-a luat nicio mãsurã.
393
00:33:48,282 --> 00:33:52,161
Jurnaliºtii Mladinei ºi-au dat seama
în curând în ce probleme intraserã.
394
00:33:52,606 --> 00:33:54,283
Eram în vacanþã.
395
00:33:58,663 --> 00:34:02,365
Corespondentul nostru pe probleme
militare a apãrut la mine acasã.
396
00:34:03,062 --> 00:34:06,230
A fãcut sã parã cã e
o vizitã de curtoazie.
397
00:34:07,502 --> 00:34:10,330
Mi-a înmânat un document,
transcrierea unei stenograme.
398
00:34:11,233 --> 00:34:12,733
Am rasfoit-o.
399
00:34:14,202 --> 00:34:18,275
Era transcrierea unei întruniri secrete
a conducerii P. C. din Iugoslavia.
400
00:34:18,442 --> 00:34:22,401
Milosevic ºi armata se
uniserã împotriva lui Kucan:
401
00:34:22,562 --> 00:34:26,919
"Mladina este o acoperire a
CIA-ului, Slovenia oferã adãpost...
402
00:34:27,082 --> 00:34:31,394
...contrarevoluþionarilor care pun în
pericol supravieþuirea Iugoslaviei."
403
00:34:31,622 --> 00:34:38,280
Urmãtorul pas nu putea fi decât
instituirea stãrii de urgenþã.
404
00:34:40,275 --> 00:34:44,775
Eram foarte tensionaþi. Ne
aºteptam la o reacþie a armatei.
405
00:34:45,382 --> 00:34:50,311
Mã întrebam dacã puteam publica aºa ceva.
406
00:34:51,642 --> 00:34:55,657
A fost publicat articolul cu extrase din
stenogramele ºedinþei secrete de partid.
407
00:34:56,002 --> 00:34:59,997
Acesta era o încãlcare clarã
a legilor federale iugoslave.
408
00:35:00,236 --> 00:35:02,236
Liderii sloveni erau înspãimântaþi.
409
00:35:06,077 --> 00:35:08,977
Credeau cã vrem sã-i îndepãrtãm.
410
00:35:11,634 --> 00:35:14,360
Liderii sloveni au cedat
presiunii de la Belgrad.
411
00:35:15,602 --> 00:35:20,104
A doua zi poliþia secretã l-a arestat
pe corespondentul militar al Mladinei.
412
00:35:20,404 --> 00:35:22,604
Au fost acasã la mine la prima orã.
413
00:35:25,804 --> 00:35:28,004
Se prefãceau cãutând...
414
00:35:28,662 --> 00:35:33,204
...dar au mers direct la sertarul
unde îmi þineam documentele.
415
00:35:33,522 --> 00:35:36,283
ªtiau exact unde trebuia sã caute.
416
00:35:39,602 --> 00:35:42,878
Printre hârtii a fost gãsit
un document militar secret
417
00:35:43,042 --> 00:35:47,354
care i-a oferit lui Kucan un
mod de a reconcilia cu Belgradul.
418
00:35:47,802 --> 00:35:51,158
A predat cazul Armatei Iugoslave.
419
00:35:51,562 --> 00:35:55,032
Întreaga atenþie s-a mutat acum
într-o celulã de închisoare.
420
00:35:55,322 --> 00:36:00,032
ªeful adjunct al Serviciului de Informaþii
Militare a condus interogatoriul.
421
00:36:01,881 --> 00:36:05,381
Doreºti o cafea sau poate un ceai?
422
00:36:07,424 --> 00:36:10,824
I-am oferit cafea
sau ceai. M-a refuzat.
423
00:36:12,624 --> 00:36:15,324
I-am spus: "E-n regulã.
Voi bea eu primul."
424
00:36:15,824 --> 00:36:18,624
Credea cã vrem sã-l drogãm.
425
00:36:19,824 --> 00:36:23,124
Spune-mi, ce-ai fãcut cu documentul?
426
00:36:24,124 --> 00:36:25,924
Credeam cã poate...
427
00:36:27,624 --> 00:36:29,424
...era o înscenare.
428
00:36:30,617 --> 00:36:35,617
Totul aratã de parcã
ne-ar fi fost "plantat".
429
00:36:36,559 --> 00:36:38,926
Mi-au spus cã nu-mi voi
revedea niciodata familia...
430
00:36:39,580 --> 00:36:43,880
...cã voi face 15 ani
închisoare, apoi încã 15.
431
00:36:45,662 --> 00:36:48,762
I-am zis cã, dacã asta s-ar fi
întâmplat în timp de rãzboi...
432
00:36:49,162 --> 00:36:53,562
...dacã refuza sã vorbeascã...
433
00:36:54,362 --> 00:36:59,062
...ar fi fost dus în faþa
plutonului de execuþie.
434
00:37:00,399 --> 00:37:04,599
Sã recapitulãm. Putem
invoca legea marþialã...
435
00:37:06,099 --> 00:37:09,599
...iar dacã furi chiar ºi un mãr...
436
00:37:09,899 --> 00:37:13,599
...te punem la zid. Asta e.
437
00:37:14,602 --> 00:37:18,481
Când eºti în închisoare
crezi tot ceea ce spun ei.
438
00:37:20,878 --> 00:37:23,178
Se pare cã sunt capabili de orice.
439
00:37:24,087 --> 00:37:28,187
A început sã vorbeascã.
A acceptat cafeaua.
440
00:37:29,682 --> 00:37:34,805
Armata avea suficiente probe pentru
a-l trimite la închisoare pe jurnalist.
441
00:37:35,700 --> 00:37:37,659
Au vrut sã arate disidenþilor sloveni
442
00:37:38,064 --> 00:37:40,819
cã trebuie sã respecte
regulile Iugoslaviei unite.
443
00:37:43,117 --> 00:37:44,648
Dar acest plan s-a întors împotriva lor.
444
00:37:49,038 --> 00:37:50,438
Totul s-a transformat într-o...
445
00:37:51,338 --> 00:37:55,738
...manifestaþie anti-armatã ºi anti-iugoslavã.
446
00:38:08,636 --> 00:38:11,136
Kucan nu a avut de ales decât
sã intre în jocul nostru.
447
00:38:12,893 --> 00:38:15,093
Ne-a devenit complice.
448
00:38:16,622 --> 00:38:20,510
Kucan a transformat comunismul sloven
în oponentul comunismului iugoslav.
449
00:38:20,682 --> 00:38:24,231
Aceastã schimbare ameninþa sã
cutremure din temelii P.C. Iugoslav.
450
00:38:24,432 --> 00:38:29,660
Motivul a fost climatul
politic din Slovenia. Mi-a spus:
451
00:38:30,676 --> 00:38:34,470
"Putem rezolva problema, dar
numai din interiorul Sloveniei."
452
00:38:34,642 --> 00:38:37,952
"Scena politicã slovenã
este sub o presiune uriaºã."
453
00:38:38,122 --> 00:38:41,273
"Trebuie sã fim foarte atenþi,
trebuie sã pãstrãm puterea."
454
00:38:41,442 --> 00:38:45,037
Kucan a anunþat cã va
modifica Constituþia slovenã
455
00:38:45,202 --> 00:38:47,875
pentru a preveni
interferenþele de la Belgrad.
456
00:38:48,896 --> 00:38:54,896
Cum puteam ajuta orice republicã
dacã eram slabi ºi divizaþi...
457
00:38:55,196 --> 00:38:58,196
...în loc sã fim uniþi într-o
singurã economie puternicã?
458
00:39:01,052 --> 00:39:05,602
I-am spus lui Kucan cã vom folosi
toate mijloacele pentru a-l opri.
459
00:39:07,302 --> 00:39:09,902
Am întrebat: "Ce înseamnã
toate mijloacele?"
460
00:39:11,444 --> 00:39:13,045
Am rãspuns: "Întreabã-þi avocatii."
461
00:39:14,261 --> 00:39:16,261
"N-am sã încep sã-þi
explic legea acum."
462
00:39:20,482 --> 00:39:25,954
Milosevic mi-a spus cã poate
organiza un miting la Ljubljana.
463
00:39:26,122 --> 00:39:32,118
Cã-ºi poate trimite susþinãtorii sã le
spunã slovenilor cã eu sunt un trãdãtor.
464
00:39:35,682 --> 00:39:38,640
Din nou, sârbii din
Kosovo au fost mobilizaþi.
465
00:39:39,452 --> 00:39:44,052
"Marºul Adevãrului" va începe
de azi într-o sãptãmânã.
466
00:39:44,452 --> 00:39:47,552
Trenul nostru va intra
în Slovenia spre searã.
467
00:39:53,132 --> 00:39:58,432
Urma sã fiu înlãturat.
468
00:40:02,432 --> 00:40:06,332
ªtiam cum gândeºte Milosevici.
469
00:40:07,440 --> 00:40:13,040
Nu putea fi abãtut din drumul lui.
470
00:40:15,562 --> 00:40:18,998
Dar Kosovo era la capãtul opus
al Iugoslaviei faþã de Slovenia.
471
00:40:19,362 --> 00:40:24,277
Iar Slovenia ºi-a gãsit un
aliat: republica vecinã - Croaþia
472
00:40:24,442 --> 00:40:28,435
care nu a permis demonstranþilor
sã traverseze teritoriul sãu.
473
00:40:29,649 --> 00:40:31,970
Poliþia slovenã nu a întâmpinat
greutãþi în a-i strânge
474
00:40:32,402 --> 00:40:34,093
pe cei câþiva etnici
sârbi ieºiþi sã demontreze.
475
00:40:36,997 --> 00:40:38,397
Trãiascã Iugoslavia!
476
00:40:40,409 --> 00:40:43,297
Jos cu trãdãtorii din toate republicile!
477
00:40:43,897 --> 00:40:47,997
- Hai, intrã!
- Drapelul a fost arestat!
478
00:40:48,922 --> 00:40:53,359
Milosevic trebuia sã încerce
altceva pentru a-i învinge pe sloveni.
479
00:40:57,992 --> 00:41:01,392
Ca instrument, Milosevici a
folosit Partidul Comunist Iugoslav.
480
00:41:02,040 --> 00:41:03,840
A convocat un congres extraordinar.
481
00:41:07,782 --> 00:41:10,997
În timp ce se intona imnul care
îndemna la frãþie ºi unitate,
482
00:41:11,382 --> 00:41:15,824
delegaþii ºtiau cã acest Congres avea
scopul de a zrobi Slovenia sfidãtoare.
483
00:41:17,317 --> 00:41:20,180
Liderii sloveni urmãreau sã impunã...
484
00:41:22,452 --> 00:41:26,852
...viziunea lor, concepþiile
lor despre Iugoslavia.
485
00:41:31,659 --> 00:41:32,924
Kucan avea un singur sprijin:
486
00:41:33,811 --> 00:41:37,123
cea de-a doua republicã
iugoslavã ca mãrime: Croaþia.
487
00:41:42,877 --> 00:41:47,577
Slovenii m-au þinut la
curent cu tacticile lor.
488
00:41:49,362 --> 00:41:51,281
Milosevic a ales ca preºedinte
al lucrãrilor congresului
489
00:41:51,850 --> 00:41:53,715
pe conducãtorul unei republici
care îi datora cariera sa politicã.
490
00:41:54,679 --> 00:41:56,259
Acesta a fost primul congres
al P.C. din Iugoslavia
491
00:41:56,822 --> 00:41:58,756
ce a fost moderat de presedintele
Republicii Muntenegru.
492
00:42:01,103 --> 00:42:04,093
Pãrinþii mei erau
mândri de bãiatul lor.
493
00:42:04,715 --> 00:42:07,379
Era o funcþie aºa de importantã.
494
00:42:09,907 --> 00:42:12,607
Era o presiune uriaºã asupra mea.
495
00:42:14,460 --> 00:42:18,460
Delegaþii sloveni voiau
sã-ºi expunã poziþia.
496
00:42:18,861 --> 00:42:21,260
Aveau un numãr foarte
mare de amendamente.
497
00:42:22,020 --> 00:42:24,520
Am votat prin ridicarea cartonaºelor.
498
00:42:31,984 --> 00:42:34,884
Bineînþeles cã le-am
respins amendamentele.
499
00:42:35,570 --> 00:42:37,970
Apoi s-au ridicat ºi au spus:
500
00:42:38,371 --> 00:42:41,440
"Dacã veþi continua aºa
veþi distruge Congresul"
501
00:42:43,582 --> 00:42:44,878
Sârbii erau convinºi...
502
00:42:46,816 --> 00:42:50,418
...cã noi, slovenii, nu avem curajul...
503
00:42:52,036 --> 00:42:53,936
...sã punem capãt agoniei.
504
00:42:55,522 --> 00:42:58,832
Acest ultim exemplu de
atitudine dominatoare a sârbilor
505
00:42:59,002 --> 00:43:01,641
a ºocat delegaþii din celelalte republici.
506
00:43:03,079 --> 00:43:07,479
Sârbilor le plãcea. De câte ori
votau împotriva slovenilor...
507
00:43:07,979 --> 00:43:10,479
...izbucneau aplauze frenetice.
508
00:43:11,679 --> 00:43:15,479
Vã rog, trebuie sã discutãm.
509
00:43:16,379 --> 00:43:18,479
Sã dãm dovadã de toleranþã.
510
00:43:19,179 --> 00:43:24,979
Este în pericol P.C. din Iugoslavia.
511
00:43:26,379 --> 00:43:28,679
Vã rog! Dacã discutãm despre orice...
512
00:43:29,179 --> 00:43:30,879
...acest congres va dura cel puþin douã luni!
513
00:43:32,360 --> 00:43:33,660
Vã rog!
514
00:43:35,442 --> 00:43:38,115
Bloc sârb a fost nemilos.
515
00:43:38,282 --> 00:43:40,709
În pauzã a avut loc o
reuniune de crizã a slovenilor.
516
00:43:41,842 --> 00:43:45,037
Kucan ºtia cã, dacã plecau, ar fi fost acuzaþi
517
00:43:45,202 --> 00:43:48,177
de haosul care ar fi cuprins
Iugoslavia. A oferit o înþelegere.
518
00:43:49,348 --> 00:43:52,878
Ar fi rãmas dacã nu le-ar fi
fost respinse toate amendamentele.
519
00:43:53,178 --> 00:43:55,778
Câteva amendamente
importante trebuiau acceptate.
520
00:43:56,878 --> 00:43:57,378
Ridicol!
521
00:44:01,078 --> 00:44:04,878
Au insistat: "Dacã mai votaþi
'împotrivã' o singurã datã noi plecãm"
522
00:44:06,378 --> 00:44:07,378
Ce absurd!
523
00:44:07,678 --> 00:44:10,978
Cum puteam noi controla
votul a 4000 de delegaþi?
524
00:44:11,887 --> 00:44:15,178
Slovenii cer prea mult.
525
00:44:15,678 --> 00:44:18,678
Nu vom accepta ultimatumul lor.
526
00:44:19,178 --> 00:44:22,378
Ar trebui sã ne lase
pur ºi simplu în pace.
527
00:44:23,200 --> 00:44:24,900
Vom conduce Partidul mai departe.
528
00:44:28,908 --> 00:44:30,908
Tensiunea era în creºtere.
529
00:44:31,453 --> 00:44:34,753
Au început sã vinã la tribunã.
530
00:44:39,681 --> 00:44:44,846
Chiar înainte de vot eram la tribunã.
531
00:44:46,282 --> 00:44:47,552
Ribicic a cerut cuvântul.
532
00:44:48,088 --> 00:44:51,080
Nimeni nu i l-a dat, dar el
s-a apropiat de microfon.
533
00:44:51,775 --> 00:44:56,011
Delegatul sloven Ribicic a avut
sarcina de a da semnalul.
534
00:44:56,882 --> 00:45:00,105
El a spus cã, din pãcate, delegaþia slovenã
535
00:45:00,722 --> 00:45:04,444
nu poate accepta atmosfera în
care se desfãºoarã congresul.
536
00:45:05,041 --> 00:45:06,641
În aceste circumstanþe...
537
00:45:08,092 --> 00:45:12,692
...suntem nevoiþi sã pãrãsim
Partidul Comunist din Iugoslavia.
538
00:45:13,442 --> 00:45:16,878
În acel moment, toþi delegaþii sloveni
539
00:45:17,602 --> 00:45:21,595
inclusiv cei din prezidiu s-au ridicat
540
00:45:21,762 --> 00:45:26,882
ºi au început sã
pãrãseascã plenul sesiunii.
541
00:45:33,397 --> 00:45:34,397
A fost un joc murdar...
542
00:45:35,297 --> 00:45:37,397
...dar a fost previzibil.
543
00:45:39,199 --> 00:45:41,199
Predaserã camerele de la hotel.
544
00:45:41,699 --> 00:45:43,699
Zgârciþii de sloveni au fãcut
economie la o noapte de cazare.
545
00:45:44,099 --> 00:45:47,199
κi lãsaserã bagajele la recepþie.
546
00:45:50,002 --> 00:45:52,755
El a vrut sã atenueze
efectul plecãrii slovenilor...
547
00:45:52,922 --> 00:45:54,162
...ºi a tratat-o ca pe ceva normal.
548
00:45:56,576 --> 00:45:58,076
Am o propunere practicã:
549
00:45:58,876 --> 00:46:00,976
Sugerez sã luãm o pauzã.
550
00:46:02,376 --> 00:46:08,076
În timpul ãsta putem numãra delegaþii...
551
00:46:08,876 --> 00:46:12,376
...care vor sã continuãm
lucrãrile congresului.
552
00:46:14,771 --> 00:46:16,871
Propun...
553
00:46:17,871 --> 00:46:19,971
...sã stabilim un nou cvorum.
554
00:46:22,564 --> 00:46:24,339
Rãspunsul lui Milosevic a fost îndrãzneþ.
555
00:46:25,395 --> 00:46:29,596
Va încerca sã convingã cã partidul va
supravieþui în ciuda plecãrii slovenilor.
556
00:46:30,073 --> 00:46:33,306
Succesul lui depindea de prezenþa
delegaþilor celorlalte republici.
557
00:46:36,537 --> 00:46:40,937
Milosevici m-a tras de o parte.
558
00:46:44,557 --> 00:46:48,257
Era îngrijorat sã nu
plece ºi delegaþia croatã.
559
00:46:48,807 --> 00:46:51,907
Dacã croaþii rãmâneau atunci
Iugoslavia exista în continuare.
560
00:46:53,019 --> 00:46:56,219
Totul depindea de poziþia croaþilor.
561
00:46:56,869 --> 00:46:58,469
Milosevici m-a întrebat:
562
00:46:59,269 --> 00:47:01,569
"Aveþi de gând sã plecaþi?"
563
00:47:03,271 --> 00:47:07,771
I-am spus: "Da, dacã veþi continua
aºa, fãrã sã faceþi compromisuri"
564
00:47:09,098 --> 00:47:14,698
A întrebat: "Ce vreþi?"
565
00:47:15,596 --> 00:47:17,996
I-am rãspuns:
566
00:47:20,111 --> 00:47:23,611
"Nu putem accepta P.C.
Iugoslav fãrã sloveni."
567
00:47:24,581 --> 00:47:26,681
Milosevici a rãmas tãcut.
568
00:47:29,772 --> 00:47:33,572
Pentru prima datã l-am vãzut îngrijorat.
569
00:47:35,100 --> 00:47:38,100
Îl pãrãsise încrederea în sine.
570
00:47:38,777 --> 00:47:42,977
Atunci ne-am întors ºi
am pãrãsit congresul.
571
00:47:50,935 --> 00:47:53,635
Aºa a început criza iugoslavã.
572
00:47:54,050 --> 00:47:57,908
Slovenii au deschis uºa
cãtre situaþia de crizã.
573
00:47:58,308 --> 00:48:01,908
Cu toate cã nu pot spune cã numai
ei sunt vinovaþi pentru asta.
574
00:48:02,609 --> 00:48:07,607
Traducerea ºi adaptarea: abdi