A

f,NNRIITNflR
III$FIIJII{IfiULUI

INDRUMARUL
DUHO\ATICULUI
Lucrarealcltuitit de pr. EUGEN DRAGoI

rsBN973-86874-4-6

pziffi
GALATI, 2006

MASURA DUHO\TNICEASCA

iNrn-ercoxourE SrAcRrvrE
i n wemurilepecarele trdim,tot maimulfi cre$tini devincon$ticnlidcgmvitatca pacahlorpe carele savartescastfel, consccintele Glasulltruntic ii indeanrne $i (,dupdcarte", presant, citre scaunul duhovnicului, dorind spov€dani€ o completd potrivituneiexpresii rdspandite) solicitand canon pocainli.Preotul un de larg $i in ministeriului Spovedanii cons@tainsa, in paralcl cu duhovnic, exercitarea Sfintei mentionatd sus, seinmulfesc mai rendurile cre$tinilor savancsc carc realitatea ci pacabgrave$i foartegrave;i cadestuldemulli fii duhovnice$ti ignori posibilitatca pe prin de absolviriidepdcate mbrorisire.Misiunea duhovnicului a cauta ceipierdulir nevoitsagdseasca soluliipentru indreptarea devine$i mai greaatuncicandeste penitenlilor, pc de o partecu cxpcricnla douamilcnii a Biseicii, opcrand dc in al de dar condensateprescripliile canonice carorvolum imposibil memorat, este carcconlin epitimii variatcpcnhucclcmai multedinre pdcatel€ le poat€sdvar$i ce un om, iarpe dealti parteincercend adaptarede la cazla caz- a prevederilor o penhu catdga mantuire canonice condiliile rcalitaiilc la vi€lii sociale curente a la fi peomulmodem. Trebuie remarcim la inceputun de aspect important anume duhovnicul cA, si trcbuie inhxneasca sumi de calitafiprin carepoatece$dga sa o incrcdcrca cclui oc isc spovcdcqtc. pastorab panA demult o condifie hirotesiei Expcricnla nu era a

l .,S ccuvi ncvoud. par int ilor duhovnicr , sdnuvalcncvili. r iciseaqt cpt at icapdcet si scnnonrcilapocirnlE, maialcs stunblali,cEutand cercctard cclpicalos totchipul pc ci vo' ti tiin ..1 .' Lsd.. ld, nndawr . lelur celeBr eiir e. \ a et r - ar r eDum ne// , r - '. aJ ladu, cu ' ..mul8r du tntnv\erlonie.in,.Molirfelnic,Ed.InstnduluiBiblictideMisinnealBisenciiOrtodoxel{oftane l rrurr!sh.l r)r8 D 46

cccacc cu un terrllcnnou iutlu duhovnic.Sfintul Vasilcccl Mare ofcrd,succint, a$adar, lnultAgrija cu al yrutca irrrr numiportretul-robot unuiduhovnic. ..Cerceteaze, pc prLrdcnJi scric marclepdrintccapadocian ca sd gAse$ti un balbatcarc si 1r a in ta, sigurpcntruvia.ta cu expericnld bunaindruntarc cclorce ll( Llr indnimdtor rlcDuunczcu a plin seindrcaptl sprcDumnezcu, devirtu[i,un barbat clrui dragostc sd Scripturi, dumnczcicStilc lui sirlic dovcditi dc inscaifaptele gi caresecunoasca iubitor pagnic, ir.rbitor Dun'lnczctl' dc ncalaccrist, lit sirrguincios, neiubitor arginli, dc capabilsd edificc pc cei carc isc ata$cazd. ncranchiunos. rir' s;'rraci. ncmdnios, nciubindnimic tlai mult ncdoritor flatarc,ncschimbltor'. de ncrndndru, rrr'r'rnitos, tlceirl Dunnczeu..."2. pc cu pclmancnt intrc aplicarcx acrivtcI I)ulrovniculestenevoit sd pcndulezc chiar Ortodoxd. dc ori r rrrrrrnclor. intruc6t nefiindabrogate amendatc Biserica cle la plr rdmdnvalabtlcii intrc apclarca plincipittl rlrrcrr a {l cizute in dcsuetudinc, ci insl nu mdsuriarbitrarcori supcrficialc, carepresupune rrrrrorrrici canonicc, anumttc ( lll)zurntar gi indclungatd o diminuarca epitimiilordacdsuntindcplinitc carccvitd renircalegilorbisericeqti. r,.qrrli1i suntcrcatcprcmisele iertarea. qi, tuturorli sc acordd toti Lir pocain[a suntchcmati oamenii potcnlial, pdcdtuil i1 ce qL! dc la Laodiceca, 2 Asrfcf.potrivit canonului al Sinodului ,.cei l,'ltrritt grcscli $i uu stdruil in ntgdciunettmdrturisirii li pocdinlci si s-au dupti ce li s-a dal t'remede de nttt)t.\d(,,\Livor$il lq rduldli, unii co aceStio, petltru polt'ivit mtisurii gre;elii. .sdse primecrscditr comLlniune ltoLriitttti, lui irilL .yi hundluleu Dumnezei'1. ttt,lttt dc indifcrent mulltmea de arc l)rrhovnicul datoria a primi pc toti la spovcdanic' dupd picatclor sivir;ite; in caz contrarcstc pasibildc ctltcrisire. slrr 1llirvitutcit soupreol nu t'reunapis<op rrrrr s-rrstrbilit in canonul52 Apostolic:,,Dtrtri (il sd t,nDtt.\t(l)r'r't'l tc sc inloar<ede lo pdtal, ci il intlepdrtcuzti respinge), Ccl cc u :is. <Ruruut se focc pe \( ,,r/{//.r(i/!{ l,(nlnt td mtihncge Llristos, i.
1l ' t t ltt uln t !ut 1 ,,\, il' t \ , , r / ( J ( p' , ( iil{ , { / c " lLr r cr l5.7l l

\ l \ r r s r l e c t l l v l i | r e . ( r ir r ir r u tt r ti( ( l ) . it1 vo l- ..n sccti ccl c . col ccl i r P S B . vtrl I ll Nl ll ( ) l ( I l l | , I r c f l r . l( ) St) . t) . ( ) l \ l l r l , l t , l l i l t l l l r r r r r N lIxl,( ,r r o r r r r ltlJi.ttr icttC) r to d o xe,nol c$i comentari i .S i bl u'1992.

carc vizavi de pcnitcnttrebuicsdfie ceaa dragostet .\trtrrrlrncir thrltovnicr,rlui spte pcntrua da curaj5i incredere o mirlurisiresincerl9i completd | | '\ rtt ]lc loir(c, !( in care arc o mare scnsibilitate ccca ce privcgtc 'rt ,r || ( rcl tcmcri crestinului Molitfelnicul povd{uiegte propriilorfapte.Dc aceea, ,1,.1,,r1,'.. rccunoaltcrea , ii intrucet cu dispusla pociln16, dragosle' rrrc t,, ,lrrllor s:i-lprimeascipe penitcntul ctr t,,,]'rtl llt.ttriciiesteda a indemnaSi a qtrdgepe toli cdlre Dumnezeu i celei bune,fdrd a ldsa pe nimeni intristal "s. Totodatd ,lt,^,t,\tttt invildturii pacatelor spovedite 9i ',, r r'r( t)r(otuluisa nu sc mirc de mirimca saumullimea pe rrr | .,1\( inliicoqeze,pentru a nu dcscuraja cregtinulaflat sub epitrahil, ori ,,Ci cu la(u li lll|llrilrdLl-ls6-9iascundi pdcatele sA cadAin dcznddejde. 'fi .\ti i zi(at(ii ori in ce.fel de pdcat ar fi cdzut, mdrturisindu-l Si pdrcihhnl.i canonul,Dumnezeu il iartd "6. I yt ltlininclu-5i 'rtnltt dc Irr urontcr.ttul fati instituliaduhovnicului vorbind la modul gcncral- se practicat indeoscbi cxcesiv, canonic , | lr urlr cr.r doui direclii:unaa rigorismului 'n duse extren,care la canonicc a iconomici ,l,,lrrlrrrvrrici rdndulmonahilor din Sialta dintrcpreoliidc mir. Neindoiclnic, una,9i 1{ rrlrlrciitc in fAndul unorduhovnici 9i pentrufiecaredin au rlir r r',rl:rltri cclc doudcategorii excepliilclor De asemcnea, intre Pendularea arguncntepertinentc. r IlI rlor[i ntitudinisaupracticise gdsesc suflete$te dc , r'lc rlorrir cxtrcmeprovoacb celemai multeori confuziigi dcrutcazA in pc pr' trcrlrrrciogi creAnd, alocuri.idiosincrasii arrbclctabcrede duhovnici vicliicotidicnc, in cu ignar, raport realitililc ii" ,l' , 'rr''r rrst acuzipeacriviitiderigorism laxisrn unuinejustificat duhovuicilor nir" practicuca r,rr rn i5tii"lc rcpro;eazd ,,,rt ,,de r;i libertatea via{aomului Dc violentcazd r,rrrorrre. $ticins5cd oriceextrcmd Sc sd ,r,, r'.r.lliscricaa avut grijl intotdeauna propuni 9i o calc de mijloc, proccdind cdndpervcrtirilc crizdmoral6, de intr-operioadd acutd rrr'.,rrrrrult discernement. t la gi se unei stdrinormale, impuneapelarea ,rr rlt vcnit curente tind a fi asiurilatc vialapc pozilii sindtoasc gcstcapabil a rcageza de rrzitrtca canonicd, singurul r rlirrr ,,rslrrlrilc de a asana dc careigi diminueazigansclc mdnlutre' moralo societatc 5i para fi riguroasc picatul.Dc fapt,canoanelc incongticnt, rI orrr'(c tolcrcazd, adcsea in rlo,r rrrrl port cu starca anomaladc vieluirev icioasd carenc afldm gi pc carco pcntru insSconjugata, rigoristA trebuie Canonisirea l( l,rI r rrarnr drcptvial6fircasce.
\ M o l i l t c l n i c,.,d.i /., p .4 8 . . r, /,n1,. p. 50.

a avea efectul scontat,cu o conftientizare a penitentului asuprasterii sale, din pcrspectivA teologicd,dar gi cu insuflareanidejdii ci duhovniculii poateiconomisi grcutateaepitimiei, in cazul in care acestaacceptA$i respecti medicamentafia prescrisi. sufleteascd Lecturdnd literatura canonici, realizezi cL Biserica a avut gnjA sd observe intreg comportamentul omului. Nu s-ajenat - din dorinla de a eradicap6catul- de cele mai josnice ale vielii, nici de abisalele cideri pe carele pot experia, aspectele penitenlei cu patima sau cu din lipsi de trezvie, unii cregtini;n-a tratat aspectele prin prcjudecdfi;a radiografiatexactsitualiile culpabileqi, prin consens ecleziastic, unanim, a oferit solulii de l'iltrul Scripturii qi prin normele cutumiare acceptate indrcptare. nici in Iscusinlaunui duhovnicnu sevdde$te asprimeacu carecanonisegte, in sa oprircaindelungatd la SfhntaImpirtiganie, ci in capacitatea de a facesufletul de penitentului. strsc dcschiddgi in prescrierea terapiei spiritualecelei mai adecvate Slhntul Vasile cel Mare, in canonul84, cere,sd se cerce roadelepocdinlei; cdci, ncgresit, nu dupd timpul de penitenld le judecdm p,e unele ca acestea (adicd ptrcatclc- n.ns), ci Tinem seamadefelul pocdinlei ". In acelagicanon,desprecei cc rcfuzd pocdinfa gi nu primescviala cea dupd Evanghelie,Marele Vasile spune c'n..nu avem nici o cauzd comund cu ei "1. Fatade unii ca ace$tia, inse,potrivit canonului85 al Sf. Vasilecel Mare, suntem tlatori ,,srine rugdm ca sd-i cdstigdmpe ei si sd-i scoatemdin cursa diavolului; iur de nu vom putea sdfocem aceasta,sd ne sdtguim a mdntui mdcar suJletele ttouslre de vegnica osdndd "8. cu Tot in leg6turacu ideile menlionatemai sus,precum^gi pirerea qi practica pc alocuri cd un timp indelungatde oprire de la Sfinta Impdrti$anie ar vindeca pttimilc, Sftntul Grigorie de Nissa, in canonul 8, sp.u\e:,,Pretutindeniinsd, in privinlo felului pdcatului, inainte de toate se cuvine a line seama de felul li.:rprtziliei suflete;ti a celui ce se vindecd gi s[ nu se creadi ci timpul este sulicicnt spre vindecare (cici, care vindecare se face in timp?), ci de intentia tclui cc sc vindecl pe sine prin credinti" (subl. ns.)'.
o,r. 7 ArIirl plol. rh lrrarr lrloca, .i/.. p. 387. N.

canonul3 al Sf. Ioan Postitorul menlioneazA: Asemenea, ,Jtloi am socotit cd pocdiesc cu adevdral Si cu sdrguinld iSi chinuiesc in privinla celor care se trupul cu disciplind asprd qi cu inlelepciune iqi schimbd viala contrabalansdnd rdutatea anterioard dupd mdsura infr,lngerii, sd mdsurdmqi scurtarea timpului de pocdinld "to. Si S{lntul Vasile cel Mare ne incredinleazi cb duhovnicul poate mic$ora timpul de pocAinli: ,,Dacd oricare dintre cei ce au fost in pdcatele menlionate mai inainte (in canoanele5l-73 - n.ns.) se va face sdrguitor mdrlurisindu-se, in acest caz, dacd acela, cdruia prin iubirea de oameni a lui Dumnezeui s-a incredinlat puterea de a lega Si a dezlega, vdzdnd covdrSirea mdrturisirii telui ce a pdcdtuit, s-ar face mai bldnd intru a micSora timpul epitimiilor, nu este vrednic de osdndire; fiindcd examinarea Scripturilor ne face cunoscul cd cei ce cu mai mare durere se mdrturisesc, degrabd ajung la iubirea de oameni a lui Dumnezeu"rr. Particularizind - pentru a oferi doar un exemplu din multele careexisti - canonul I al Sinoduluidin Laodiceeaspeciftcd ,,4m hofirAt, potrivit canonului bisericesc,ca celor ce liber Si legiuit s-au impreunatprin nunta a doua, qi nu s-au cdsdtorit clandestin, dupd ce a trecut un timp scurt, pe care l-au petrecut in rugdciuni $i posturi, dupd iertare trebuie sd li se dea impdrtdsania"t2. Tot astfel, ,,pentrucei ce cad in mai multe nunli esteinvederat timpul hofirAt pentru penitentd, dar intoarcerea Si credinla lor Ie scurteazd timpul penitenlei "tt. este Puterea duhovniculuiin scaunulmirturisirii esteuria$d;asemenea insa $i fa!6 rcsponsabilitatea de sufletulpenitentului.Bisericaa descircat,cu bun6$tiintA, in sarcinapreotului duhovnic libertateade analizi qi judecati, jalonindu-i insl de aproximlri rcpcrele care-lferescpe iconomulSfinteiTainea Spovedaniei excese, sauerori. Dintru inceput,duhovniculesteavertizatde alcituitorii Molitfelnicului: pe ,,Afard de canoanelesfinlilor pdrinli sd nu ingreuiezi,nici sd uSurezi cineva. pe tine pdrta$ la pdcate strdine... cdci nimeni nu se poate tu sd nu te faci

10.Iden,p. 435. 74. | | . lden,p.383,canonul p. 12.Idem, 216. canonul al Sinodului Neocezareea. 3 din 11.Iden,p.195,

,k

sou)li pe sine mai invdlal, nici mai inlelept Si nici cu mai multd luare aminte spre aceasla decdt sfinlii pdrinll "ta. Experienlacanonici pe care sfinlii plrinti au transmis-ourmagilor aclioneazaca o pavlzl asupraduhovnicului impotriva subiectivsterilede pacat$l oriciror devieride practica ajut6s6 nu apreciczc 9i-l picatului.Aceast6 se experientb revarsibencficai asupra sdv6rgirii inrprcjuririle pcnitcntuluicarenu va fi impovAratcu canoane dificil de implinit qi nefolositoare, unorepitimii in actulpociinlei. eficienJa tlar nici nu va fi pusin situaliadea bagateliza Este limpede cd duhovnicului i s-a oferit o marc larghete de apreciere9i canonisire,in ciuda faptului ca,,oricdtdpregdlire ar avea, nlt poarc pdlrunde $l dl,rc(id loole ascunzisurile faplelor lrecule Si viitoare ale penitentului "t5' nelipsit orice din Trulan(V-VI Ecumcnic), canon102al Sinodului llinc cunoscutul accenduhovniculuiqi la TainaSfintei Spovedanii, Irrcrarc careserefer6la institulia pulerea de a lega Si a trrcazd,,Secode ca cei ce au primit de la Dur4nezeu dc:lcga sd cerceteze felul (calitatea) pdcatului Si aplicarea spre intoarcere o potrivitd, ca nu cumva,. <r.'luice a pdcdtuit;i astfel sd aducd bolii vindecarea greSeascd privinla izbdvirii in litlo.tindu-lepe amdndoud.fdrd mdsurd, sd c?lui incdrcat (suferind) "16. Putcreade a apreciaasupraepitirriei prescrisei se intareqteduhovnicului 9i prin canonul30 al Sf. Nichifor Merturisitorul: ,,Dacdun loic cu vota sa isi va matrturisipdcatele sale, duhovniculpoale sd procedezedupd chibzuinla sa"t1. pc si tJnadintredilemele carepreotnltrebuie le rezolvein chip fericit estein picatului gravitatea atitudinea unorcre$tinicareau propriilepireri despre lcgtrturA cu ce faptelepe unii consider6 de 1i nrctodcle a scipa de patimi.Aga, de exemplu, de explicit ca vinovilii nu trebuiecatalogate cilrc Scripturanu le mentioneazd de ori Itiscrictr drcpt pdcate, chiar ar trebui ingdduite scoasc sub canonisire. ba el fumatulca pecat, socotcste Astlcl, mulli bdrbaligi ferneisemiri ci duhovnicul pe care Iati canonic6. insdrispunsul in ncliind mcnlionat Scripturigi in literatura
l4 Molillilnic, c.r..r/.. p.47. Valea Plopului,1999, ed. Prtvlla biscricedrc.i, aIII-a, Parohia I5 lcront.NicodinrSrchclarie, { ' l.frl).25 {) l(r n rlt|{|.prol. rlr. lorn N. Floca.i?. cil., p. 160.Vezi textul completal canonului102 la I ll) I ir ir(rs|t r lrrrriit l5t) l1 l,l'\t.I

Sfhntul Vasile cel Mare il oferi la o astfel de chestiunecare era pusi - fireqte- in vremeasa: ,par cdtefeluri de necuratepatimi a ndscocit invdldtura demonilor, pe care insd dumnezeiascaScripturd le trece sub tdcere, nevrdnd sd spurce demnitateasa cu numirile celor ruSinoasegi pe cele necurate le-a amintil cu numiri generale, precum zice Si Apostolul Pavel: <<lardesfrdnarea Si toatd necurdlia nici sd nu se numeascdintre voi, precum se cuvine sJin1ilor>(Efeseni 5,3), inlelegdndu-se sub numirea de necurdlie, faptele cele de ruSine ale bdrbalilor Si femeilor Astfel cd tdcerea Scripturii cu nici un chip nu asigurd celor dedali pldcerilor libertatea de fdptuire "ts. O alte problema tratata neunitar in practici de cdtre duhovnicii de mir se rcferd la alegereaepitimiei in cazul in care pentru acelaqiplcat sunt prevSzute canoanediferite. Se poate aplica oare canonul cel mai ugor, cel mai greu sau de daci existi - un altul de mijloc? Potrivit cutumeiacceptate Biserici de-alungul in care seprevAdepitimii diferite pentru acela$ipicat, ,,seaplicA vremii, in cazul cca mai ugoarl canonisire"re.

indrumarul duhovnicului s-aniscut nu din dorinta de a da leclii, ci a izvordt de dintr-o imperioasi necesitate a pune la indemAnaduhovnicilor, in general a cclor tineri, un instrumenteficace$i rapid de orientare9i indrumarein exercttarea ca Prevederile canonicesuntcoplesitoare volum, rninisteriuluiSfintei Spovedanii. la poatememoraintegral gi estepredispuscel mai adesea aproduhovnicul nu le x imiri in ceeace privegte canonisirea.Apoi, mul{i duhovnici nu dispun de literatura canonici, dogmaticl gi liturgici adecvate,iar dacd ar avea-o,consultareaei in esteincomodl gi, practic, imposibild. Pe de alti parte,trebuie timpul spovedaniei sll observim ci in ultima perioadi a apirut o serieintreagi de publicalii de tip ghid pcntru spovedania cregtinilor,carecuprind destuleprescriplii, indeosebimarcdnd hrtura rigoristi a epitimiilor, carenu-gigisesc suportin legislaliacanonicd9i nici in care prilctica vechea Bisericii 20; asemenea, s-au editat lucrlri de specialitate, de
p. 87. Itl. /denr, 389,canonul 1932,p.359. Bisericii vol. 19.Pr C. Dron,Cdroanele Orlodore, II, Bucure$ti, mai diaconului GheorgheBbrl, Peleinul rot tdtt,carea cunoscul 20. Aqa,depild[, lucrarea gi prcbabil, din lipsa experienl[a de gi care o deconfuzii inexactiti{i provin, rxrltc cdilii,conline serie

:'

ori ero.i dc redactarc de tipar r'. Carteade 1alanu arc tntenlra insa conlin adesea in Molitfclnrc. cadrulaplictrii lrimtcri 1a Molitfclnicul;de altfcl.desele si1 r'nlocuiasci
. rrr(t rulLricarc cslcdu hov oicPc nt r uex enplif lc ir ilcde nui r o s a n rl n l o r l . d i l r ! ! l l l _ a . l u c r a r . r nu ki:lt J ont l'tt1.t?dd..l"L( n, \t l.ttt nnP\n rliilrurc lr Orrde!. r'r 1992 .,( kt nnrih.a Mnutrurl )h.t1urtk !1li,otklc Patinli \P351 .,Ch.nul}\k!" Itt\i( lhndr.l( Apork,lnr dl. Sjn4itu t \ ' \ t r, t " l mi op ritt lp l?. nr l8) Lis indlaot llnef aPr u l . , n r r l f 'r q \ r i T n l . d o u a l c n n . n . d ' ,,nr c {1. h Sianl0 impiiriiSanic.un siigurcanon _ 69 APostoli. \. rclLrri li f.<rDl dc nndcun fr v' k1r. (ln rcn rlrnn 0p rcsc is ip. t t r ular c r es lc it uf lnr c aDir r l r e s n l r l r L l 'a r t l r 'n i r r r r r l '. r r \ l c \ n n d n n u l { rrlfri L r nc$tc zilcd etos l ( r nr nt ir r ddos dc ponuldc r ir u t ! t r r I . \ r\ I n . t i f i . r r n u l I i ) . l i i r i l ! i t,t, u aJ r i' d, i lp. ll) Ac . nnir . lt r lr n r r r n u \ r I r ! i \ . r r r i n n r 'r o P r L s c t f f ' . , t td \,.alr\o it ,,' iL t r i 1!.2 illcra rci d.li! : t , p 6l ) . nn n \ l t r l i ) t l t J 5 l I ) r l n F o s " - r i n '| l n r n , . ,1 rnl,rllird t h h\ttlt unt ilit t dt . lhr r . r ' r ht uu, cslcinconlrndrclrcc!Sciilixnr irrsin rr cu irrrililun Insurct Potrtr't ,r,'.\rl( (l0rlnnralrccrleEorrci r-\. (,rfrrrrrrrrl)ai.0 rclcimpolr r v r Duhulur Sli! r lr us ur lr $llleOr l u n u l . l l c ! [ r r t J c r c l c n ] l o . l \ a r r l o n r l ln i D i ' , r, iIsefl.!u on rrcd cltrS m nlr iNf . lr li$nr c d! li' l0dc z r lc l. r ! o D u l l l r l S l | { rh' , rn r (ctrroru lx rl S l ( ir 8or r 0 r lNr s s c r l Nr ot,n nrn ioie ucxcnr f I ilc ialc . dc s ' . nr f t lc r r nr nl. f r 8 r D ri r c s i ( 1 . . \ l f l n r i t r r'l i l 'l r n l c c t ing.n!rrl ,,1\ . i\itrr.iir(iild clu cfiri ; r c t r wdc s c lv ior c l$ulur . d. dr nc r \ r 1 ( r n l l r \ c r r . r r ( rt)IvrrcIb o!rln ..]r lc ! ! r u! i nr s Pr y inult f oYt dM r c lr ! l i r r r n l c l c P r od r \ r 'o l r t l ) \ e 'u l r l ltltr trnntt:!t. 1dttt' t r rnt l ,.l" rltirrt \\,w dr nlht t t it lt er i! t u d^a\ ( P. r \ \ r r ', \ l t t dk dhur t l nn i h i r l l . t u d n ( r r t u n l J ) 'r r iktut n l\ t t t . r it ul. h" t t , t t lllt^ h rt t,(,t tt lr lin t)ilhi1,i.hnr|ttrtrt' l, it' rtltiit'n thmu lltlit t t r . v P! t u\ n\ ir ir i. t lt r l nrt ,lr\ | t1u.tte;r '!ri,a 4 lhi l 11? nrlt neqliuta tu un.lr lrt ?h' ed rrt!.tur' ,rtit h ttir.ulaLdlulul h.:1k.!Lrrb:n.1t1 ntvttklt nkiknourc lui ttrl,,rltr. ti"m.l\ruhd 'l\rtlr < . '! h i & \ P t r \ 1 't t j t t " r \ h l l r d 1 n i 1 l:lr n"t i: \ . t . it r t lD, t r 4r onLr t , liPt ! t ntrt\rtirrtt t i 'r t t t ' r n t 'a n n t , t l r,,lhr,rtl,rtn 'ttL,ttt..dRa' . t r n* hlt t dr \ t . lt nt u, illhr \ nt i\ tl t t .r,/r,rl rr, Lrr,i.ll(lrltrr x r s . upi. i Dunir ir de los . Caldli. lr ) ') 6 . P l r 0 l r l llf blblogr il' lad. h ! l . . l . r . c {. 1 l t r r r : r f lr I i 'r l l t u ''{c p n n .rL /', ir //d /r! fr f,, \ , , i lc dr lr tc it alanr \r.Irltt irrl!rdcc!nonul Ll\\...!.'trirr'(lc lrfrf As il. l. Lr p 68. nr : 69. c nc c il. lor onul l ') r l S l _ . f r r . l . . s . \ 'r l r " l e d c D c r l n r f l (rrr .n..o rr.r:hfL ll.nr ' 15{ ' . . : c v di' c c 50denr elaor i rlLL. Lrrli I l\r_l l.L t l\ l r r r llll. dupac ndonul64r lSl \ i s L l e t . l I l r r c . , i I i n n u l J t r u r 'D i n l !tr n ftr.r ll)rrtr,,t r , Lr f nr . ur r s c lhp lll 116|Des r d f u a i r r \ . D r c f r . \ . d . r r ( 'r n o n D 'l ' ",.' (Sl l,rirll^ lrlf r lr r lf r r lor r r lt f ic ilulnr al. hiei: l. f 50 l - n r : 0 & . n r l o c d c c . n o n u l l l lr.llr .' lrll LLfrl\^ 1irL )rtr.rt). r , r . f r if ! lllc lc Nur c t ) . r ! c f er im dc lr I a r r s u p t u a l l o t t c g r e t r b 'l e s c i p a i l 5 2 0 d e e \ : \ r c o l a c ( 'a 7 r b 'l x . Ir Irnri,L ' , . r lr lr . r r r f . nc t ) r ' r / dt lr c , t . ! r r r . , i( l n p ' r, , rt n' lrk ( 1 ,,''Lr l, ' , il I llLt r nilr . . inl( i. deBodola c t a 'n 'l ) ' ,,,rN ',L iltr putud:' \ h'ltl,lrt rl .\i rrr , ' "r r , , / . . , |lr . if t inr iir t r r lll00i) . Ns c a p i r l i n a c e s l s . '\ i ,1 ,' \ r , , , t r r . r ' L ir , r t r lr . / i lr ller T\. r r c d e i n d r u n r a r e d u h o \ t r c c a i cA m r 'i,

Am doril ins6,djn epitimiilor,cstede naturesainldtureoriceconfuziein accstsens. raliuni practice,se oferim duhovniculuio lucrarc utilA, cu ajutorul circia sA-$i exercirccet maibine misiuncasain cadrulSpovcdaniei. Exisla deja exprimdri " la care noi in$ine am subscris'?rin legatura cu dupAMolitfclnic, precumtl multor intrcbdrice sepun laspovcdanie. inactualitatea in ac€stora. aceea. lucrarcade fali De resistematizarii adaPtarii cu ncccsilalea ;i o am ordonatintrebarilctcmaticti le-am rinduit logic, reformuland- pentrr.r mal prccizic $i sprea evita confuTiilede sensori nuantirile - pc cclc mai multe mare din cle. Citarca prevederilorcanonicedupe ficcarc intrebare'aspecl ce rcprezinld duhovniculuiposibilitatcasa se scopul.dar 1i nonatea acesteihrcfiri - of4-ta st informczcoperativ$i si prcscricepitimia in acorddeplin cu expcricnla$i tradrlra pe canonicA Bisericii. Pentrualte aspecte carc lc ridrcedialogul dinlrc duhovnic a cu pcnitent,ii stau la indcJnan|Micul dic|ow de lermeni, ptcrwn li .4nexele fi (dogmatic, pcrspcctivc careau abordat drndrverse cxtrascdinlucrarifundamcnlalc

Taina Spovcdanici. a liturgic, canonic,juridic) - Sfanta mirenilor, nu indrumarul sc rcfcr5dccatla marlurisirca nu pentru carccxisti dc.Ja lucrerisimilarc ronahilor. '".

yi a clcrului

nraut lccsr. gteg€liin primacd\t ! inlltuln.tului .!uhowi.!/, aParudin Mul 2000 inircltmp.p.c €diliilc noi alc acesror cl{i i lncut si cuvcnit.lc fr prol dr N icotaeD. Necul., {licitat s, dlo.loseascl 22 Prproidr EneBranDfc.tt,ranz qc.a/r. Bucur.sri. I 980,p. 388 ..li.klitlalhk ul Lrptindt M tunelonultt tl6i( tu ihttehdd fe.a4 praotulal ttnd ld le ppnnuluite le tpoteLleJte tt.4r. u sa cerccle.t afit Ltednla. .At ti norulitatco d.?st a Et d lbsl Jiirut invi Pentru oah.ri 'kir.s. \rh\& hnruridih trc.ul..rc a\fizi nunai etisfi,$r.lc lceea inpru.tt.d a, v bai Ja.e nillijeri uz ,t, !!. i..At to un Ehirt uptuliuotir sor to u, pon.lrt. apnoPz conpl. t t! pdcdtelar ": pt prct .h N l$lrc D Nccula, Ird.14i" f i in,one in sfuina litu,Eird, Edttua DPiscopniDunsrii de Jos,Calalt, tt,e6.tt tlO: .intubanle du Molitl.lli( nu suht potri'itc penltu loU peniteblit. linAid s?ana de I rt ri, ser preEdtire, starc d?pAtAbiehie... Unele dintre a@steintrchnri nu nai Lorespun.lrcdlitdlilar rt , t tkiies. .,edu.iotn notti astdzi ' . 21. I'r EugenDrago', cMd,! tereti libefiote in Dtnne2?u. Ednula lpNopreiDunirii de Jos, 4?2_474 cupnndco scricdc pacatc 1.1 A s€veded,deexrPertla bt\.ti.e6la.akn.,.Nclap ltr ( .r c ircburesale nanuriseascinonabu ti cleicii; arhin .Ilic Cl.opa. s4r?don u Pkolilor l. n\ Nl,rrr-t(trc.Sihisrri!. 1999.l2 p.

(peutru Samai amintim cdauexistatincddin vechime"cilluze od itrdreptare cupritrziDd scrisede diferili ierarhi $i canonigd Pentnrduhoaici 9i soovealanie) normeledupi carese dau dif€rite canoarcsauepitimii, in raport cu rcgulile sau r6catele strvarsite"aa$a,incat orice incercarcde a privi prezentalucrare ca o de ;outate cares-ariDdeprrtade la practicabimilenad a Bisericii estecontrazisa rcalltate, in Nedtrjduiesc utilitateaindrumaruluiatit pentrupreoli duhovnicidemir, cet teologice studenliidela facultittitedeteologiedh Fra $i $i pcntru;levii semiDariilor _ preapuFtre cuno$mle planuridc inveFmAnt primesc actualelor oarc- datorita deexe'ci$ul a corcctd TaineiSfmt€iSpov€danii sutrtlipsif ti lcSate administruea de Ortodoxe' Bisericii cu in consens inviiltrtura epitimiilor Aplicarii Sunt dator a subliniaaici ce aceasticane estc,in bun' parte,ti rodul de teologice' formirii mclein gcolile primit,de_alungul care indrumarilorpe le-sm prof lorgu pt mei:pr. IorguConstantinescu,prof.dr' EneBranigte, la profesorii o de a ciror imagine dascilirarisimi portmereu Ivansi pr prof dr.NicolaeN€cula in \uflct. si pe'rinlilor duhovnici: nu vtrtemell adresat cu cuvAnt unlndemn incher acest ele pildele depecibsenie; nu Biseric!ti str vtrinfricoteze disciplineiin dc rcgrcsul prcvederilor disciplinei$i igDorarea a Bisericii Scaderer lu cxistatin intte;ga istorie Vasile celMarc'Astfel, Sfentului inctdin vrem€a erau realita!regretabile ctnonicc (devenitt 89) canonul mtrturisea: sli cltre horepiscopii din in scrisoarea anul3TO pdrinlilor au fost .,l.oarle nd mahnesk cA in inpul din urmA canoanele toatdsltictelea ti md lem c'dindlferenlaaceasla din Dtirdsilesi s',ascos Bisericd 'inqinfund cu incetulpe caleasa treburileBise cii sd nt ajungdin deplind pri! pdrintc, fericire, din marelui iar de Au trecut17secole atunci, temerile Dar se ceremlui Dufilneze!sa Flo au dlrrulManluilorului, rimas ffue urmlri de de a intotdeaunaavut$i arenevoie astfel ciEuze, caci duhovnicibuni. B iserica se noastre vor cercsufletele bineftiind cbdinmeinile nAnlla sf rsilul vcacurilot dinurma pflstorilibrlaiudccata pr. EugeDDrngoi
h ltrol ll' l:N ln r or ! lo. l, , r r { it at s l. c iald, P 39l

MARTURISIREA (SPOVEDANIA) (dupA Molitfelnic) pentru spovedanie invd.tAturi
D upi Botez,careestelnceputulmentuirii tuturor credinciotilor,Mirturisirea s€ estea douscu.rtire ii ca al doileaBotez.Drcpt aceea cuvineca noi tolil mireni ti monahi,clcrici, preoli gi arhiereisdn€mlrturisim plcatele gi nici unul din noi sl pentru toti amgre$it plcdtuim;senu uit6mcl de ctr nu nedeptrndm la aceasta, ti Me!tuitorul ti Judecitorulvine; drcptpentrucaregi Apostolul zice: ,,S.i kpdddhl dar lucnrrile inlunericului $i sd ne inbrdcdn ln armele luminii". $i awn ce sau tuNrorle este [ebuinli mtrrturisirea pociinla,lnsugiApostolulIacobinteregte de zicand ,,Mdrlrrisili-vd unul aluia pdcalele ti vA rugali unul penlru alhtl, ca sd vd vindecdlf'(5, l6t. pe seumilegte 3esocotegte sine alattr cineva c6nd toatl vremea iD Pocrinttr li Ia pacitos cu inimi infrantl$icusuflet umilitalearge mirturisircgiceinf6;clci, Si nimeninu esteflld depEcat. intreoameDi, pirinlilor duhovnici, nuvd leneviliin aceasta, sa vou6, Dreptaceea cuviDe se poceinli;ci,maiales, sa la voi nicisaatteptsti ptrc5to$ii la sinesi seintoarctr ca dc pe umblaticiutend $i cercctand cel picetosqi in tot chipul sil atmgeti,ca, Dumnezeu. smulgandul nilavurilelui cele$etite, sel aducelcetre din M6rturisireanu se cuvine str se factr a$a,oricum, la intempbre, ci precum p€ CAci, ciinda chemat Zaheu pe fcmeiadesfrenata. nc-aaratalMtDtuitorul, 9i indrepteviata sati sa Zahcucu umili4a gi-aspustoatepicatel€ $i a figdduit str-Si puni inceputdefaptebune;iar femeiadesfiinati, luandun vascu mil demult prel ce cu I i sl6ndla picioareleLui, in spate, iDfaF nu cuteza, lacrimi le uda$i cu pdrul i-a cu Pentru aceea Hristos zis: crpuluisdu$ergandule,l€ ungea mir,plangeDd. $i

t4

s-a tale" (Luca7, 48); iar lui Zahcui-a zis: ,,Astdzi frcut ,.tartd-se pdcatele lie pentru celduroasaadevarah (Luca19,9). Vezidarcum, acesteia" $i ndnluirccasei pecatelol mantuirca. celorcc nupartsesc Iar tor pociinF,le-adaruit$i iertarea $i de oafcardutalilorle zice: ,,Depdrtali-vd la Mine cei ce lucrali firddelegea" pe (1,s. E). $i celorce defaima SmntulDuh,ince le zice:,Nicicumnu se va 6, gi icrta hula lof' (M^te\ 12, 32\. Asemenea cei ce nu poarti g ja ca, dupecc evanghclisrul' cumminurisegte nu plcdtuiesc, sepoc6iasctr, vor fi iertali,dupa s: $i ljclnd: ,,Denu vd wli pocdi,toli asavelipierf' (Luca13,5); asemenea celor se l6a casawaslrdpustie"(Luc 13, aiae:,tald, Lui, DomnulTe cc nu sesupun .t5). cu aceea cuvinesI Despovedim inimdcuratil cu umilinF, iat nu sc Pcntru ti (lucruderas) mencand bend, inimasprcmdrturisire; sedeschide c[, cumzic unii $i impotriva cele ale a se iiplini fiinddcbetie, incearcdface ccsunt mlnuisirii, lucrand sd recstciTaine impotrivaceluiaezice ,.Lualiami le de voi,ca nu cumva se $i cu i,tttluicze inimile voaslre mAncdrile cu beliile si,fdtd de vestesd vind ti zdrobircdc pieirea"(Luca2t, l4). $i cum,oare,va aveaadevirata l^st( ,t,oi va facccclcale Sau Il|Iri unutca acesta? cumsc va smeri9i cu ce luarc-aminte nicl facaaccasta, ca amintc in nici unchipsAnuse Drcptaccca,luali rntrrturisirii? merturisirc. sli Drimiti astfcldc ce pcntru marea datorie ai dc se Sccuvinclic, o, duhovnicc, facimirturisirea peolruvreuncellig multora, nu iar i' Ininlur suflclclc$i a le ingriji dc mentutrea sfintilor afari Asemenea, decanoaDele carc-livafidcmare Parinli, lLrolcsc. lra$rbe. la pecilcva, cashnu te faci petineparla$ picat€ nici \il nuingrcuiczi, sbuturezi cclc tllra cum strll Cic i Mirturisirca. amzis,este durtainele maimarialcBis€ricii ir)c. sine scpoate socotipe maiinvilat,nicimaiinfelep( nicicumaimulti $i nrnrcninu si sfi accasla decat nlii Parinti. Iu.rrc-r'rintc spre pe cA nimenisa nu sc iD$ele sine$i sl crcade ar puteafi dai I)rcDtaccea, grijeti pacetuind dimpreune caun dccat sfinliiptuinli,purtandu-s€ omfird rcrtil()r a sau o , lr (rr L( lJrJnrcr s[,al;cadin pdcale. cinearputea arcuteza sesocoti $i putere? vreme De avea deundepoate accasti sfiniiipirinfi?$i olliindurXtordccat lor' lucrulsetl ( c r)crccsliair (lchiuli $i lucrcaziafara canoanele hotirarile de $i fiind de la pravilasfintelot Iu pol(r li dc nicr uD{blosfi eslclire temei,abetut perinfilor, dace dupi caBoane dupt hotararile .illroil|rc l)ccr,tonrcsil lc l-accm $i

prcatelorpe o dAm care sd in voimcaiertarea voima mo$teni noi harullor $i dacii fie adevSrati$i incrcdintata. p€ u$urari a ori Iar celece pot indemna dubovnic iertapacatele a faceunele peste videcete dansul se sfinlilorpdrinfi, acestea sunt: candcineva canoanele Si aratacu ceinF fierbiDte$i plinn de umilinl, pentrupecatelesal€,cu adeva.ati a stru, cu a cu marturisire gretelilorsale, adancigi duioasiftengere sufletului ii de adevrratiperesire faptelorlui celorrele,cu depertare danselc cu inima a ai de silinli ctrtre faptelc celeblne insofite infranare curat6, ti cu nef?ilamica inca $i le milostenie- accslea lucrurib1lne, merturisesc sfintiiparinli.Deci,pe Ca sunt $i sal sa-l unulca acesta pime$i li cu dragoste mang6i poli faceincbfi ccva li-i o, sprefolosullui; iarintr-altchip,nu.SAttii lncAli aceasta, u$urarc canoane din pe di Bisciciiesledea lndemna a atrage toli citre Dumnczeu duhovnice, scopul fi pe CI inveFturiiceleibune, ffu6a l6sa nim€niintristat. Dumnczeu cr dragostea cauti ciinF dc la noi toli, capetoli sane mantuiasci nimcnisanu piarA. $i picatuldupdpriccpcrca La mlrturisiresii iei scama, dlhovnice, sajudeci ca vei vei ce iar 9rinlelegerea arefiecare, nu intr-altchip.Ce dace lua aminte, afla barbatul 30 de ani;si de copii de 12ani,carepot saaibaminteftai multtrdecat mai sd rrra$iveiafla om de 25 ori 30 deani,carepoate aibl mintesaupricepere j udeca pulini decal copildc I 5 ani.Ia seama ci Dumnezeu dar, ne dupe mintea lln fieceruia nor,cummai susamzis. din )r nriccp€rea poruncim voui, duhovnicilor, muli dintr€oameni, f)c asemenea, dcoarece pe ci suntaproape cind seimbohlvcsc,nucheamllndattr duhovnic, numaicend (lcrroa iDcat, rle, in cand merge duhovnicul,pe a0andu-se ccadin urmtsllbiciune, rlmannemaduisili ccrnraimulliii aflt faragraisi asa $ipiersufletestc aitrupe$tc; grijtrde ac€asta candse imbolnave$te vreuduldin dc accca, c5utatia avca ti, vo$tri, nuagcptali, sa niciseJlesalipend cea urmeshbiciunc, b ditr cand cDoria$ii al sufletqte dupe invalitura I rc va lcgalimba,ci sava sililide cu vreme indrepta de rlinrcinoastre Biserici,intarindu-lin credinfi;9i,aducatrdu-i aminte nadejd€a (c nvcm,sal marturisili, indrcplati a$asll implrte$if cu Sfintele qi Taine, sa-l vielii devcci. hvlllindu-l a avea mintea nadejdea in sa Ascm€nea, sfinEleslrbelori,in posturi mai alesin Postul la Mare.dupi $i qtiut,mulli din parohieni mergla sfenta nu biserica, unii dintr-in$ii ba r'||nlcslc lor ccl sufletului $i tocmai nctrcctot Postul Mare fird nici o grija de mantuirea

t'l

de nu ce dar auda micar aproape Pa;ti,cend Dumai nu potsesefoloseascA, nici sA bine canonulce li sedi deduhovnic,atuncivin ti ca ni$e furi dc cclc sfttrtcsefac ci, a scmdrudsifi ei, ratdcilii, amigindu-se nidejdimincinoase; capi cumarfi cu fostcuraiti dcpicate,cu cutezare obraznica apropie celesfinte ataintinati se de Si \c irnp;ne$esc Prcacuralclc SllnlcleTsine. cu $i postudlc sdrbitorilc maiales cain toatc Sainvefalidarpe unii caace$tia $i $i in sEptamana din6i ti peste postul mearge biserice, tot se la in PostulcelMare, cea pdcarele prccum cuvinecrcftinilor, sAaibbgriji ca toI sa-;i mAroriseascd se si prin piDtrla septemena urma,a SfintclorPatimi,curafindu-sc poctrintiti din prcgitindu-se la mic pane mare, din vreme la ca si-$i implincascA catronul cel de (l{1 parintelc duhovnicesc; pane nuremene nemefturisit h aceasta dc lor s, ti nimeni strpttr,nanA; atuncisc cuvincca toli s{ fie pregati{i nu tocmaia nci se se caci ti l:rol prcgatirca, fiind accst lucrufoarlcnccuviincios afaradc randuiala sfintei fi pc rroustrc Biserici.Iar oricinenu va asculta, acclasa-larauti Biscriciiori sr-l pendcendsc va intoarcc va liisalicu totul neimperte$it Sfintele cu Taine, Si-Si Dacatul sAu. 'ccunoastc

iNvAlArunA
citrc prcotul ce urmcazi si fic ficut duhovnic, cum si inve(eflrtr sliali pe cei ce vin ctrtredinsul
sarcina greaa duhovniciei, cea ulul ca acela Ccl cc va trcbuistria asupre-i infr6nat, smerit, lucriitor toati de cslcdatorsascfacdpilda$ichipal faptclor bunc: lrpta buna,in tot ceasul rugandu-se Dumnezeu s5 i sc dealui cuv:intul cefie ca pc inlclcgcrii$i al cunoftinlci, strpoattr ca indrcpta cei pastoriti d.ansul. mai de $i inaintc toate, dumdezeie$tii dc datoreste seindel€tniceasci citirea sa cu Scripturi, pe porunci cude-amanuntul r lcgii vcchigia celeinoi;sdgtie derostcelezece sa fi lc lilzcascaisa stie, de asemenea, Taineleti dogmele credinteiortodoxe;sa posturi, mai intai vinereapeste anul$i or6nduitcle tot dar l)osrcirscii clDricrcurca$i lllcsl'( sluI Mrrc. dupe aposto le;til€$i sobomicettile canoane, din bunitalile ca cc ' xrr ct *l portllporunci altora sAle faci. CAci, va fi el insu$i invqaturtr ca de ffri $i

cumva puteainvdlape allii faptaccabuna? Sineinfrenatii iubitor dedezmierdari, nepriceput, sapoalaascuha celece ziceel, vezandul ca la Sau cinear fi ataide p€el ca este Scripturd: firii d€oranduial, beliv?Cdci,zicedumn€zeiasca ,,Mdi si credinciosi sunt ochii decaturechile". ta la ca Dreptaceea, aminte tine,o, duhovnice, nu penfu nepurtaroa de ia grti sepiarevreuD va cere. Ciici,iaregi, ziceScriptum: suflet, cdcidin mana€se ,Sleslemalestelot cel ceJacelucrul Domnuluicu nepurtarede grijd" (letemia pe cumaicis-ainsemnat, cete unulsl lntrebi, 48, l0). SdDute gdbe$ti, perand, ci ce nici lnfrinemirandu-te mdrimea mlltimea pecat€lor 1i se vor spunc, dc sau sii ascunde sd celuice semirturisegte co$aDdu-te, nu cumva tai inddzDcala ca ti pacaEle ar m,rsale;ci, cu faF bhnddsr-i zici cd od in c€ lcl dep6cat fi cazut, Dumnezeu ilian6.insa. lcrammtc si Nrisindu-l peresindu-lplinindu-Si canonul. $ $i lntamplfuile9i lucrurilepacatclor, iareti canucumvaprcacude-aminuntul iscodind s, le alet ti in inimata. Vasile zice:sdnu tetemideompentru mtrdrea ciderea Atijd€rea Marele ti ti pe in celorn€vrednici; sl tc nici lui, canucunvastrdai Fiul lui Dumnezeu meinile ci, chiarde arfi impiratsaudomn, ruginezide vreunuldin ceimariaiptrmantului; pentlu dumnezeie$tile vrednic, nucutezia-l imphigi cuSfintele Taine, cl ncliind s, poruncesc caci canoane tutworcclor!€vrednici nuseimpeftdt€asci, indraznind, se pe vai in veac sevo.osandi; nusevorintoalce, gilor,$i celor ce-iimpartiiesc side piizetti.9imai lnainte toate, pizetti in Acestea altele acestea ca si de str dansii. $i porunci, sdte po|i man$i petinc Sipe cei cete dumnezeiettile ca inregimctoate pe vor asculla tine. gi niciuruldintrcvoi,preofii, flirebinecuventarea arhiereului eparhiot, nu str pravila va ped€psica cdlcAtor se un indr6zneasca afiduhovtric, unulcaaccla ci cu petrtru nu s-apEgubit numaipe sine,ci ti pe cali [l dumnezeiestilor casoane; cA mefiurisit dansul, suntnemtrrturisili. h ceci sau $-au $icetea legat a dczlegatn-au put€re, dupecanonul43al nici o dupi canonul al Soborului Cartagina 6 din Si sobor. occluiasi

l8

SLUJBA MARTURISIRII
tu in vcnindla linc cci cc \,orsi scmlrluriscascS. star irnbricat sA Duhovnrce. preotc$ti iniinlca icoanci StipanrluiHristos$i, chinrdaci ar fi tortc vcsminrclc nrirturisircain graba.Iir::rcpitrahil ir fclon si nu indrlznc$li a mirturisr Apor Ii inccpu!. z,cinda$n:

nostru Slrvl Tie,Dumnezcul nostru..., este Blh€cuvfurtlt Dumn€zeul "' Tatil nostru", Treime..', Preaslinttr Dumnezeule..., Stinte imptr.te cer€sc..., (dc mlluiette-. l2 ori),Skvi..' $i rcum"' Doamne imptrrItir..., CI r T. €ste Psalmul Miluielt€-mi'Dumnezeulc.APoi 50: veniti strn€ lnchlnlm...si ' pe glasul 6-lca: accstca, al Miluiett€-n€ noi' Dormne'milulett€-ne troparclc rcum..., mllostlvirii"' Uta iiluiette-nepenoi...,9i p€noi..., Dormne, Slrvtr...,
Apol cltcflc aces(e

de Rug6ciuni iertare
Domnului ne rugtrm sI

Mintuitorul nostru,careprin proorocul umnezeule, Tiu Natan ai dlruit lui David' cel c€ s-a pociit, icrtare pentru picatelelui 9iai primit rugiciunealui Manase (N)' care pentru pociinta lui, insu{i gi pe robul Tiu acesta se ciicqte de pdcatelece le-a l6cut, primeste-lcu StiutaTa iubire de oameni,trecindu-i cu vedereatoate cele ficute

dc dAnsul, Cel ce ierli nedreptitile qi treci peste leridelcgi' Ci Tu ai zis, Doamne: cu vrerc nu Yoiescmoartea picitode sului, ci si seintoarci $i si fie viu; ti dc Saptczeci ori cat€ faptc si icrtim plcatelc. Pentru ci, dupi cum slava la estc ncaseminati, a$afi mila Ta estcnemisurati; ci de vei ciuta la firidelegi, cine va putea suferi? Ci Tu etti Dumnezeul cclor ce sc pociicscai fic slavi inil(im, Tatilui pi Fiului 9i Stentului Duh, acum 9i pururea qi in vecii vecilor'Amin'
A lli ruga.runc

auzi-mi pe mine,slujitorul Tiu, care mi meni,Doamne, rog bunitifii Tal€ pentru robul Tiu acesta(N) Si treci cu vedereaca un milostiv toate picat€le lui. IzbiveEteJ pe el Ci de chinurile celevesnice. Tu ai zis, Stipine: oriceteveti lcgape piment vor fi legat€9i in cer; 9i oricAteve(i dezlega pe pimint vor li dezlegate in cer,Ci Tu singuregtilEr[ de Ei picat ti Tie slayi inilfim, impreuni qi Pirintelui Tiu Celui firi dc inc€putgi Preasfintului9i bunului 9i de-viafn-ficitorului Tiu Duh, acum9i purureagi in veciivecilor.Amin.
nrr lc chcrnrinunrnr un ldrn crr carn)ri l cltil nrolrtlclc. ctitc duhovn'cul '\por, inchr])ur rtrbrrex pc sclrrn lutl scrrrnar.tl ei-rn(l.rr eit etr ,.rrcr|,r ruLrrnur nrLrl1r.;r;ltlc (lcscofcr cL' rL. sir ,1rr)xr)rcnrlLrl a I)rrrnc/|ju lrr c.rlcc s. rpo!cdciilc slcncu ctrPtrl liicadf l)urrnle/crl cntrl inloscrrumrlirilarcLr rr,irIril! \rriirsc picfr.plcciin(lu-tr la ir nrarltrrrseilc lccsl.x] \r {1l|ho\nrcLrl cutrctcl cc sc /r!.

Celui Fiulcal Iui Dumnczeu Hristoase, Iisuse oamne lumii' Cel viu, Pistorule Miclule, ceridici ptrcatele li ('arc ai iertat datoriacclor doi datorniciti picitoaseii-ai las6, dirruit iertareapicatelorei, insuti Stipanc,slebctte, celede voic ti celc iartl picatcle, firidelegile, gregelilc IIri de voie,cclecu $tiintl 9i cu ncttiin(i, celeprin cilcare care s-au ficut de robul dc porunci li prin ncascultare' 'l iu acesta Ol). $i in oricechip,ca un om' purtandtrup $i de vic(uindin lume,a fost in$elat diavolul:sauin cuvenq sauin fapti, sau cu gtiin{i, saucu ne$tiinli; sau cuvAntul estc,sau sub preotcsc prcotuluia cilcat, sau sub blestem s bl cs t emul iu a c i z u t , s a u c u j u r i m in t p e n u m e lelu i s-a I)umnezeu jurat ti l-a cilcat, insufi ca un bun Stipen robul Tiu carc nu tii mintc r[ul' binevoiettesi se dezlege ltcstir (N) prin cuvint, icrtindu-i lui 9i blestemul,9i juriiubitorulede oaStipAne, dupi maremila Ta.ASa, rniirrlul
22

I ati, fiulc, Hristossti nevlzut,primind mirturisirca ta rca cu umilinli. Dcci,nu te rugina,nici nu te t€meca si rscunzide mine vreun picat, ci, firl sfial6,spunctoate citc ai fdcut, ca si iei iertare de la Domnul nostru Iisus llristos. Iati si slhnta Lui icoani est€inainteanoastrtr.Iar cu sunt numai un martor,ca si mirturisescinainteaLui de tortc cate-mivei spuncmie; iar de vei ascunde minc ceva,si ptii ci toate picatele indoite le vei aveal ia scama si drr, dc vremeceai venitla doctor, nu te intorci nevindecat.
pc frinli fr riu rl-l intf.bi pc cl cu dcadinsut rind, unacilc unr; $i si I llltep{r salcrica: iafdc ,.1,1,1 \.rr.1\pLt ndclxlicclllcintrcbarc.9rdeva$ticclcl0forunci poruncisiind.nrniindrL_lcil rrr rrLr srr rrutr'r'i-lc toatcD€rind. dcsLusindu-ifiecare .., lr in\ rr,rD. drnrtrrri.

23

porunci dumnezeieSti Clele zece tiu, si nu ai al(i dumnezei l. Eu sunt DomnulDumnezeul afard de Mine. 2. Sn nu-ti faci {ie chip cioplit' nici alti aseminare a cetesuntin cer sus,saupe piment ios' in api 9i subpdmint; strnu te inchini lor, nici si sluj€lti lor' tiu 3. Si nu iei numeleDomnuluiDumnezeului in de$ert. 4. Adu-ti aminte de ziua Domnului, ca si o sfinfetti pe zile munceste slvArt€9tetoate lucrurile tale, ea. in gase ti clci esteziua Domnului iar in ziua a tapteate odihnette, tAu. l)umnezeului 5. Cinstctte pe tatll tiu gi pe mama ta, ca si-fi fie tic binc ai si trii€tti ani multi pe piment. 6. Si nu ucizi, 7. Si nu fii desfrAnat, 11. nu furi, Si 9. Si nu mdrturisetti strAmbimpotriva aproapeluittru' 10. Si nu poft€$tifemeiaaproapeluitiu, nici casalui' nici slugalui, nici toatecite suntale lui.
: zicAndu_i dcspre credinti, sa-l 5r, r)irrinrintcdc Loirlc. iDlrcbi

Sfhnt, Care d€ Ia Tatil purcede,Treimeacea de o fiinli 9i nedespirliti. gi Biinrrcbarc: crezi ci soborniceasca apostoleasca Dar serici estesiditi qi crescuti in Risirit pi de la Rdsirit s-a intins pestetoati lumea li ci d€ atunci peni acum sti neschimbattr neclintiti? Sau te indoieptide vreo oarecare fi porunci sau invifituri?
si drrpt5i h-rrir indoiali5rdc va Sticarle. zici Simbolulcrcdintcl $idc va credc DiDi la sfirsit Adrcar: Crcd intru Unul Dumn!zt{... Iar ncstiind carte. lin!cti si /rci accst!-a: s:-t

Cred intru una, sfantA,soborniceasctr apostoleasc! 9i Biserici a Risiritului, caresttrdin inceputin toatedogmele ci neclintiti qi neschimbattr, inrrcbarc: Crezi ci Sfintul Botez care se face prin harul SftlntuluiDuh nu di num|i iertareapicatului strimot€sc ti a celor ficute de noi, ci di ti tirie $i puter€celui botezatsi nu mai picituiasci dupi aceea; mai ales,ai nidejdea ti, vie{ii de veci? Rispuns: gi mirturisesc un Sfent Bot€z care se face Cred prin harul Sfintului $i de-viali-ficitorului Duh, spr€ spllarea picatului strimotesc qi a celor in care noi de bunivoieprin nepurtarea griji cidem gicarenu di numai de lertare picatului cel strimotesc Ei a celor in care prin nepurtarea griji cidem; ci dd 9i tlrie ti putere celui de

fiule, crezi cu adevirat in M ai intAi de toate,spune-mi, Smnta si dc-viati-ficitoare Treime?
i r , rl r e sr |lrarlrlsc)lcsa rastundlri3

( rcd in(r'u fjnul Dumnezeu Tatll. si intru Unul Fiul lui l)urnltzcrr.('trr din'lhtil S-aniscut si intru Unul Duhul
l4

botezatsi nu mai pictrtuiasci dupi rceea; ti cu buni invierea mor{ilor ti viata veaculuice va nldejde aqtepttrrn si fie. nu Spune-mi, cumva egtieretic sau despi4it de inLrcbare Biserica Risiritului? Sau te-ai unit cu ereticii cercetAnd invltltura lor saucitindu-lecir{ile? adunlrile lor, ascultAnd
sivArgrle indnrDalor pcnLrupacalelc p€ dccsl Apoisii-t inlrcbi fico.rcfolosind ti. in dupa s-arandujtcanoanclc canoDul cum ficcAruia sl-i trnrarturisitc, iconomisc$li ilc ti. li lcririr biscriccf

'lb-ai impirtd$it firi a avea dezl€garea duhovnicului? se de DupePraviladela Govora(cap.89),penitentul desparte Biserica3 preohrlsanuprideasce prescure nici iar de Ili, caunbatjocoritor Durnnezeu, dcladdnsul.

iti schimbiduhovniculde la o mirturisire la alta?
1 la iivdlanra detedinldortodo.xd(raspunsul intrebarea 85din capitolul publid) subliniaze ,,este si nuschimbtrm duhovnicul decat ca bine divin ,,Cultul preotulsaucendnemutim in i de la cazdc marenevoie, pildi, cendseschimbe 32 un ci, Trebuie semaiStie pottivitcanonului apostolic, st r|(d parohie". p€ atata vreme $ie$e cat dezlega cel legatdealt duhovnic, nupoate duhovnic slav lucruil prevede capitolulI I 9 din Nomocanonul in 228de rcela.Acelagi 9i lillud. (cap.I l7), btubatul femeia va sau caro-Fi l6sa Dupi Pravila la Govora de de vina la siu duhovnicul ftrrddeoarccarc ii sevaspovedi altul, sasedespartd cel Bisericd impreune acela primefte. cu

GENERAL iNrResAnr cu CARACTER
PENTRU ADULTI
Poruncaa patra a Bisericiinecere,Jl nespovedim si neimptut4im in li nuputem, pulino cel an dactr posturi maridepestg sau, din ljcoare celepatru Pagti". pe Sfintelor dattr an,in postul ce invdldtura de credikld cre$lind oftodoxd s'Jbli|J.iazd ,de scaunul sufletul de tsebuinta a-$iusura oricend simte apropia cregtinul marturisirii poate se pepdcltotii iudemnem NicodimAghiotiirl zice:,"se in dcDacate". fine,Sfentul (Cartefoartefolos itoarede sulet' adesea" str ncspovediti semirturiseascS a III-a,Precuvanhre). nartea 'l i-a dat duhovnicul vreun canon? L-ai implinit? de dezlegarea catron din at cu in consens canonulT Sinodului Cartagina, sau care (li nlnraii cazuri cdhe duhovtricul l-aaplicat de de exceplionale sc locului. opiscopul ctrlfc

ultima dati? Cend tc-ai spovedit

Ai invitat celc ale cr€dintci fAri voia episcopului?
40 Canonul64 Sinodului al Trulan Fevede dezileafruisire.

N- a i in drumat pe cei ri tdci ti pc cal eacca buni a credin{ci ortodoxc?
Acesta ptrcat este impobivaDuhuluiSfint. Sf. ApostolIacobzice| ,,Cfie stiesdfacdce e binesi nuface,pdcatarc" (lacob4, l7). Tot €l scde,mai lrmtlit'. ,,Fralii mei, dacd weunul va rdldci de la adev'drSi-l va intoarce ci eva,sd tlie cd cel ce a inlors pe pdcdlos de la rdldcirea cdii lui i$i va mAntuisuJletuldin moarte$i va acopei mullimedepdcatd' (lacob5,19-20).

creptine? TFai impotrivit fati deadevirul dovedital credin(ei
Acestptrcat- numit $i ateism- facepartedin catego a celor mai grave pecate atrume pecatele impotrivaDuhului Sfant,care,dupecuvantul lui ti

2'1

nici Htistos,,, u seiartd nici in veaculacesta, in cel ce vasdJie" (M^tei 12, pecate ziceinvilAnrrade crcdinld neiertarii unorastfelde 32)...Pricina ortodord (patrteaalll-a, . 108)- sti in indtuehiciaomuluidea ru sepocii, in impietrireainimii lui... Dacainseun astfeldevinovatseceieltedin adancul lui atunci, cere inimii fi, hotirat si nu maipdcetuiasca, indurarea Dumnezeu, ptrcatoricet primi iertare, nueste prin Sfenta cici a el Taintr Pocdinfei, vaputea de bunltateati dragostea oamenia lui de greu ar fr el, carestrcoverleasce Dumnezeu'. cA,,celce va crcdeti se va botezase va Mentuitorul ne atrage ^ter.tin osdndf'(Marcu l6). 16, seva mAhtuL cel cenuva crede iar ca cl Cunoscdnd diavolul,,a orbit minlile necredinciotilor sd nu le (ll avertizeaze: luminaEvangheliet' Cor.4,4\,5f. ApostolPavel lumineze ,.Lualiseama, fralilot, sd nu/ie cumvain weunuldin voi o ihimd vicleanda cel de necrcdinlei, casdvddepdrtali Dumnezeul vitt' (Evrci3, l2).

(tc-ailepidat de credinti) din constrangere? A.iapostat
8 8l Canonul al Sf. Vasilecel Mareprevede ani oprirede la Sfiinta (3 ani ani inpdrtdganie aniplangerea,2 ascultalea,3 prostemarea). pe Vasilc ca$onise$teceiceautigiduit, dinvoia ii ?3 Canonul al Marelui decet moartea h s6 lor,peHristos, plenglin tot timpulviefii $isi nusecuminece pe de Nisseiii oprelte,deopotrive, la Taine, 2 lor lar canonul al Sf.Grigorieal de pe lorviate, ceiceL-autlglduit cuvoialor.Iarpeceicare nevoie intreaga ca ftrl lii cu sufeinF L-autegeduit devoie,ii caronise$te pedesfraraf, adice pe opre$te ceices-au ecumenic ll al celuidinteiSinod ani. c! noua Canonul timp fire lcptrdat Hristos, a fi constrengi, de l2 anidelaimpert4ire(3 ani de din al 2 ani impreun canonul6 Sinodului T ani irscultarca. plangerea, starea ); prescrie al al numai6ani,iarcanonul3 Sf.Petru Alexandriei Anciriloprc$tc it(lc[rn8 t dcpocrinle". ,.1irnD

Ai t6giduit pe Hristos?

(cap.323),,,celce seva lep[dade Pravileidela Tergovi$te Conform lui sA se l{ristosdevoie,dace intoarce, fie imptrrt[titabiala moartea DacA pututsAle rabde, acela ani opt n-a din r.r lcptrdat pricinachilurilorpecare || nuseimpddeseascl". rcvine,safie fiind copil,iar la maturitate de ,,celces-alepedat Hristos opl sa-i cltchizat, fiecilitc molitvelein zile$i si seungdcu Sf.Mir ca$i la noi, si fie implrta$it9i primit ln str oci ceseboteaztr, seimbnce cu haine hiicricS". din chinurilolsa fiind omvArsmic, cauza de ,,celces-alepadat Hristos, apoi ale sd posteasctr optzeci zile,strseroage, fie invalatcele dogmelorfi de molitvele curilie, saseungecu Sf. Mir $i saselmpartede i seciteasce a!8sce". picatul cupociinF de ,,Daci s-aleptrdat buntvoie$i dact igi rdscumptutr din orardnicb iubiregi mili, si fie primit dupddoi ani,daci (s€poctrieste) sA Dactr vaputea posteasctr, nu doutr demetanii. sute zilnic ti facec6te nostege doi puterea sefie calehizat continuu dupe ani lui, un dupe t! i seaplice canon $i fie in |! i seciteasctr opt zile molitveledeiertare$iatasi fie primit, fie berbat, fcmeie". in al Iar obiceiuldeacum Bisericiicanonisegte cearnaimaremdsuripecei pohivitcuhotiterea Metodie Constantinopolului al pe lui ccaut?igiduit Histos, sau cineva,copil fiind, a cazutin robie9i - deteama din ne$tiinltr Adici, dace la dupi ce seva intoarce credinl[,ascult, de acesta, ' s-alepadat credintr, deispt$ile$iiltr-a optazi sescaldl zile vrcmcde$apte rugiciunile obignuite dupt aceste zilein opt giseunge Sfintul Mir 9iastfelsecuminectr, dmanend cu dumnezeiasca Littughie.Daci in zi slujbe bisericlsi ascultAnd fiecare sfintele 9i la deplinin varste - supus chinuri- s-alepidat,acesta, insda fostcareva $i de braDzi oue,iar in postind de maiiltei optzeci zile9i lipsindu-se carne, $i gi zilealeslptiirnanii: dou4apanagia psea,lipsindu-se deuntdelemn a lcle bei scSldat el $i zile rugiciuni$iastfel, vreme $apte acelea$i de $i fivin - ascult?i unscu Sftntul Mir, secumineci.

doi sI cineva dusdebudvoie $is-alepddat, posteasce ani' s-a DacAinse pute'ile lui' facdmetaniimari,dupS post care cuacela$i despre amvorbit ti sA d€ rugdciunile ispelire sI sescalde $i douesute, apoisaasculte sutesau o Si ca Mlr - sasecuminece. $iceidcrnaisus cu zile cele dupa sapte fi - uns Slintul secl V titl' Puttnicului SiArmenopoulos, (ylastaris, in sinopsa Canoanelor IV al prescurtdrii Canoanelor Vezi in Molitfelnic aceastdfinduiald ti Si rugdciunile).

crede neincetat totusi (p nr t 07) - celcepecetuieite ortodoxd rlea li ^lll-a, c6 va ierta;deasemenea, cel cesocotefte se fiind atotbun, il caDumnezeu, $i 2, princredinla lipsitadefapte bune(Romani 4-5; numai v! puteamantui 2.26). lscov

Ai deznidijduit in mila ti bunitatea lui Dumnezeu?
vdldlura de credinldo odord (paiea alTl'a, nt ,,Suntoameni- zicefi.r filcute ei suntatetdemari,incatDuvor mai de cd 107) caresocor pecatele nu chiardacds-arpocei,li de aceea mai putea Sesi iertarela Dumnezeu, p[cats-a (Ioil2, l2-13).Deacest mereu sl ci lncearcl seindrcpte, plctrtuiesc pe s-a ce llcut vinovatluda,care,duptr L-a vAndut Mantuitorul, dusli s-a (nr. (Marei27,5). Pravila bisericeascl 596)scrie:,,Deznldejdea rDonzurat de din lzvodrtte necrcdi4n viali plcltoasi moFeniti9isusfinuti voinlaomului. 9i sub mai Eaincepe intai cu o staledetristeleti mAhnire diferite folme 9ichiar sentimente pocAinfi, de mehnLea rezeit€h suflet nu cuevlavie dacS mestecaG li ba marilorpicatealehulirii deDumnezeu, chiarla cs ducela dezntrdejdea pefai6sufletuluscat oriceevlavie". dc caredi tinucidere,

sau ai hutit numelelui DumnczeuEi al Ai blestemat scmenilor?
Poruncaa treia din Decalogcere: "Sd nu iei huuele Domnului pe ci Dufinezeuluitdu in deSert, nu voldsaDomnulnepedepsit cel ce ia in Lui" (letire20,7) de&rl numele a ortodo.d(paftea lll-a, m l23), numele de D.:lpA invdldtura credinld putareanecuviincioaseinbiserice, sepoateluaindqertprin: lui Dumnezeu lui renduielilor Dumnezeu' impotriva cartirea lucrurilorsfinte, nccinstirea luiDumin fdcute num€le fegeduinlelor nesocotirea injurdturi blesteme, sau voinl6, inrebuinlarca cuttiinld$i j celcar€ajurem6ntului mincinos, nczru, uremant este j uimantului, ahrnci Dunu€zeu luatcamartor chezitie cend $i a ouu$urinl5 prinlucruri neinsernnate". care (cap. prevede: 105) lt de ,,Mireanul vablestema Pravila laTargovitte metanii un vahuli sccanoniseste ansi nuseimpfuliteasci,si fini post,sefacd preved€ urmitorul Aghioritul Sf acestptrcat, Nicodim Pentru $imilostenii". Du Daci Psaltirea altec64ifolositoare. hula sau se oonon: citeasce seasculte $i nuvom fi inhebali rispunzitori fi cstccuvoie,ci vinedela diavolul,nusuntem (Prdvila,ir ericeascd,923) ld iudecatd ' l ' c - a i i n c r ezu t i n ch i p n e so cotit in bunitatea lui l)urntrczcu? impottivaDuptrcatelor )c paict (carcfacepartedin categoria .,1 irccst de cumcitimin frvdldtura credi ld sc lllllurSliifrf) tirctvinovat- dupe :10

Tc rogi acasi in fiecarezi?
(VIII,34) secuvine fiecare ca crettinstrsc Dupe Apostolice Constituliile pranz seara. se h dimineala,la Daci nupoate meargA biseric[,,,fiecare roage $i sau la el acasd cete impreun6 cate sau doi slciteascili sAseroage $ c6nte, (cap. ,,ciresemahnegte buna lui 37), de Pravilei la Govora de trci".Conform pocdinli acela aibtr str voiederugiciunegidece ar€$ivaumblacaundobitoc, ansi si faci I 00 demetaniiin zi". un

Te-airugat cu c€l cc a fost oprit de la Sfantaimpartichiar qi in casi? ryanie
Cadodul I 0 Apostolic Fevede afifisirea.

Respecfiziua de duminici Si celelaltezile de sirbitori religioase?
CanonulI 5 al Sl Petrual Alexandrieiprevede: ,puminica o tinemzi de pentru ceainviatinfrueEin carcamprimitsenupleclmgenurEhii". bucurie Cel Tot astfel,canonul29 al Sinoduluidin Laodiceea ceresdsecinsteasce ziua duminicii $i s[ sepetreaclln odih[d, iar cinear facealdel, si fie anatema. $i canonul al Sf.Teofilal Alexan&ieineindeamntr I toa6 duminica ,,si-cinstim $ ferindu-ne invtrliturilecare ci$tescInvierea de nu Donmului nosEu si o serbdm, Hristos". lisus (VUl,33)serefere, larg,la pe Constihrliile Apostolice datoria crestinilor str dca cinstiserbltorileinchinate Menuitorului fi sfinlilor ,Zilele apostolilor gi de le serbeze, ei aufostinvlldtorii no$tri Hristos s-auinvrednicit ceci in DuhulSfent. Ziua lui $tefan, inieiul martiqti a celorlalfisfinli martiri,careau tinut mai mult lo Hristos,cala viatalor,stro serbeze".

CAndvii la biserici, te rogi separatde popor? Te fere$ti I lua Sfanta impirtiganie?
afurisirea. din 2 Canonul al Sinodului Antiohiaprevede

Ai zis gi ai consid€ratci nu trebuie si te rogi n€apirat ln biserici?
(cap.56),,,o cemircancarcva fugi debisericd DupdPraviladela Govora iar sa 0i seva rugade sineti va zicecamai bineeste me rog singur, nu in se sau o biseric-5 aceasta va facefdreinvilitura episcopului a duhovnicului, ti fieanatema".

Ai dispretuit sau ai deftrimatsirbitorile bisericetti' clujbele9i pomenirilece se fac cu accstprilej?
din est€ canonului al Sinodului Gangra, dat 20 conform Unulcaacesta, uBtemei.

lei parte la Sfiinta Liturghie?
de Oricecre$tin indatorat ia partela sfinteleslujber.induite Sfinta este si tsiserica. Porunca intai bisericeascl ,,sl ascultlmcu evlavieSmnta cer€ Liturghie"in fiecare duminici ti sdrbttoare.

Ai sivArpit ierosilie?
(sau 8, in Sf. Grigoriede Nissa, canonul spune: ,,Sacrilegiul ierosilia) toleratdecat osanda intrunimicnu s-asocotitmai cea lntruScriptura Veche afierosite in cet celceseprindea ucidere, gicelceluacele ctrciatat uciderii; pietre.Iar in obiceiul ped€ps€i ucideriicu lui Dum[ezeula fel erasupus giu cums-afecutoarecare ingAduirc bhndele,incatmaiu$oara nu bisericesc ti clci predanlapirinlilor a fel isptr;irea acestui deboald, !e sesocoteasce renduit epitimisireaunorr cr aceltialn timp mai scurt decatpentru ile 37 tdulter (adicd sub l 5 ani, dupdcanoanele qi 58 ale Sf Vas cel Mare suusub 7 ahi, dupd canonul20 al Sinoduluide la Ancira - nted) inaintedetoatesecuvinea fine insd,in privintafelului pecatului, Itretutindeni ci a rcamadefelul dispozilieisufletegti celui cesevindecd$i senu secreada pe ci timpul estesuficientsprevindecare, deintenliacelui cesevindece sine princredinld".

Ai intrat in sfAntabisericl ti ai icfit repedc,flri si stai la sfenta slujbtr?
afurisirea. Cano[ul 9 Apostolicprevede

Ai lipsit 3 duminici consecutivde la biserici, filri un motiv temeinic?
din 80 Trulanprevede indeplrtarea obfte. Canonul al Sinodului

Ai cilitorit duminica (afari de vreo nevoie)?
Potrivitcanonului al Sf.NichiforMtuturisitorul, 39 ,duminicanu secuvine ', a cdlatoriIfuenevoie fdrdconstreng€redarnu sepEvedeo epitimiepentru $i celcarea acestui canon.

Regulamentul de Procedur5al instanfelor disciplinare fi dejudecatii ale (art.3, lit. g). B.O.R.considerlierosiliadelictbisericesc

Ai stricat sau ai rupt cirt-ile sfinte (Biblia, Noul Testamcnt! Vietile Sfintilor etc.) sau le-ai vandut pentru cettig nccurat?
Canonul al Sinodului 68 Trulanprevede afilisirea peun andezile.

Postefti miercurea vinerea cursulanului? in ti
Porunca doua a bisericeasce cere finernposnnile peste Pentsu ne de an". ,,sI celcenuposteste afaridelTeoslibiciuoe fupeasctrcanonul69 Apostolic orevede afrrisirea.

Ai m6ncat carnc in sangeori de la animal ucis dc fiari l0u morticiune? prevldafurisirea. Trulan 63 Canoanele Apostolic 67al Sinodului $i Ai lecut nunti sau ti-ai serbat ziua dc nattere in post? iarporunca a interzice lucru, acest 52 din Canonul al Sinodului Laodiceea ln sau petreceri facem nunli$iospete alte bisericeasce neobligd,,slnu noua posturilot''. timpul Ai mancat animaleoprite a sc consuma? (cap. ,,cine manca ;i vulpe, lup sau 30), va de Duptr Pravila la Govora mic animal, sau sau veverifa, caine, pisicd, arici,saupSli's sau @tlicd sau suntnecruatel veverilei), nevastuicd, altecate sau asemdndtor $arpe, selbatice sau mdgar, cele din ca sau broasca testoasl altele acelea, calsau $i luiDumnezeu,nuva de cenu legea cate-s dincele domestice, necunte, zice un vamenca nevoie. sepocdiasce an$isA de str din ci face aceasta bunavoie, l5 face metanii zi". D€

Postcgti celcpatru mari posturidc pcstcan? in
Dupl porunca paha a bisericeascd suntem datori,,sd spovedim sane ne li irnperte$im fiecare celepafu posturi in din maride peste sau,daci nu an, putem, pulino dati pean,in Postul cel Sfintelor Patti".Peceicenutin posturile, canonul Aposlolic pedep'se$te ii 69 cuairisL€a.Totafiuisiriisunt supu'i,potivit canonului al Sinodului 56 Trulan,9iceicaremin6nci ouI ti laptein sambetele Postului Ma!e. $iduminicile

Ai mencatpisiri opritc a se consuma?
(cap. corb 30),,,cine menanca saucioari, PotrivitPravilei la Govora de privighetoare, anstr pocaiascesafaca cate un se cucuvea cuc,wltur sau sau li pe demetanii zi". 100

Ai (inut posturile renduitede ierarhullocului? speciale
poruncibisericeasci indeamnd tinemposturile care pe A gasea ne ,,sa lc-aroranduiepiscopul mitropolihrllocului,in vreme primejdii,deboli sau de saudenecazuri".

Ai osindit sauai iudccatpe cei ce minanci carne?
pe care dtr Canonul al Sinodului Gangra anatemei cre$tinul osande$te 2 din (afad deceacu sange, la de pecel cecu evlaviesi cu credinFminencl came jertfeleidolegtisaudeanimalsugrumat), $icumacela ar avea ntrdejde de nu ca mantu|le. Ai rnincat hrani de la praznicele eYreilor sau ai postit

Ai postit in zi dc sembiti sau duminici (in afarl de
pcrioadaposturilormari)? qi Canoanele Apostolic 55al Sinodului preved 66 Trulan afurisire, pe iar celce,,pentru ascezdpdrut5ajuna ar duminica", canonul al Sinodului l8 din Canqrailde ?natemei. 34

impreuni cu ei?
previdafirisirea. Trulan ?0Apostolic canorml I alSinodului I Canonul Ai

Nu te-ai ingrijit a chcmaprcotul si impirtileasc5 pc o rudenica ta si a murit?
Pravilade la Targovi$te (cap. 167)prevede: cinevava muri ,,Dace neimpAfiSiit neglijenlalui, sesefacelitughii ti milostenii. cei vanrnici din iar ai caseicarcnu l-auajutat,sefie canonisilisi opri{i dela impertdsanie aniti 2 safacacate demetanii zi". 100 pe ' l c - a i f c r i t a p ri mi S fi n ta i mp ir tiqanit' dc la pr eot cirsitorit ? Potrivitcanonului al Sinoduluidin Gangra 4 ,dacdcinevaar afirmaci nu secuvineaprimi cuminec,tura Iaunpreotinsurat, de cendlinughis€tte acesta, si fieanatema".

'[i-ai luat singurSfentaimpirtiqanie?
Canonul al Sinodului 58 Trulanprevede afifisire o siptimeni.

va miluie$e-m ); iar,,de fi zilnicgisi zicd<Doamne, hca[d 100demetanii Dupecap. (mai) bolii,secanonisette u$or cusocoteah". vlrsatdinpricina $i gre$it astfelnutrebuieseseimpertileasca cel 88din Praviladela Govora, cea in nici in PostulMareti nici in cel al Sfinlilor Apostoli$i sdsepocaiasce toate aceasta celepatruposturidepestean,200 ill tfintele posturi.Dacea s5varsit pezi". dezilesenuseimpert?iteasce fact 12metanii ti sI dacda vi$at cinevadin in Iar Balsamon, al doileaMspunsal siu, spune: insda primeasctr canon greu Dace un mai sau multi mancare multt bdutui{"sA se pdtimitdepeurmauneitulburdri$i sbbiciuni lntemplttoarea stomacului, ptrrisiridin partea lui unei fiindce aceasta datore$te se mai csnonise$te u$or, giceicaresuferd riu demarenutrebuiesdseimbarce de De Dumnezeu. aceea din deoarece aceastdpricine acea in care zi s-auimpdrte$it, a spre cdltrtoriin multi auversat aucazutsubcanon. si

dupi putcreate? Faci milostenii
inveqlzicend'. Mentuitorulne-a ,,Fericilicei milosliri,cdaceiqte vor ctr,,milostenia Matei5,7).Pomind la adevirul de n i/!f'(Fericireaacincea, izvoriqtedin iubireadeDurnnezeu deaproapele se rsuinduraEacre$tind li $i nogtri aflaliinnevoie", a materiali moraltr semenilor trati prinajutorarea li m 244-246)nearati ctrsunt Invdldturadecredinldorlodoxd(parle ^lll-a,milostehiei lrupetti(l . tuinire a)faptele de dou,cafegorii faptealemilostsniei: celuigol;4. cercetarea 3. 2. celuiinsetat; imbrlcarea celuifldmdnd; adiparea 6. gazduirea celor cclorin necazuri nevoi:5. cercetarea bolnavi; si s5ricilor gi a celorpecarenu arccinese-iingroape) cahtoriloq 7. ingroparea celor rrticii la calea milosteniei suflete;ti(1. intoarcerea si b) faptele celorne$tiutori la virtulii; 2.inv4area 0deverului a celorptrctrto$icalea $i $i cetre 3. nepricepuli; sfituireacelorce au trebuintide sfat;4. rugaciunea pentu penbu 5.mAngiierea intristai;6.nerazbrmarea celor f)unmezeu aproapele; greselilor sevarsitc r[ul f{cut deallii, ci risplitirea rduluicubinele;7. iertarea (VII, 12)indeamnn: Constituliile Apostolice ,,lmparle dealtii fatsdenoiin$ine).

Ai mencat$i apoitc-aiimpirtigit?
Conform Pravileidela Govora(cap.89),c€lcarea mencat inaintedea se impenA$i trebuie facipocdinfe an.Daci a mancat se un brenzisauoutr se oprc$tc anide la impirtigire.Dacd mancat 2 a came seoprette anili va 3 facc66demetaniiinzi.

Ai vomitatdupi impirtisire?
Canonul43 Sf.IoanPostitorul prevede: al ,,Celcedupedumnezeiasca Cuminecare versatsedepedeazi a patruzeci zile de la dumnezeiasca de lmpefta$arie, psalmul in fiecare si ftcendcincizeci metanii, lostind 50 zi de odcums-arfi petrecut aceasta. Ceci,chiardacdel socotette nu a datpend ce atuncipdlej (deasemenea necuviinp),darpentrualteoarecare gre$€li sale, ale eaa fostori$icurn ingdduit?i". Praviladeh Tergovi$te (cap.l?0) opre$te la imptrt4ire tfuipde40 de de zilepecelce,,vaversa dupd impertd$anie pricinamulteimanctui bduturi", din $i 36

toatecu ftateletdufi nuzicec5suntpmprietatea cdciimplrt4irea debunui ta, pentrutoti oamenii materiale spirituale fost prcgdtiti de Dumnezeu a $i deopotnvi". Ai ficut fbgiduin(e nesocotitc? 28 cel absurd Canonul al Sf.Vasile Marecuprinder separecdeste ,,Mi dacdcineva depune lbgdduinlase refinddela cdr niledeporc.Drcpt aceea se lrineloie$tea-i invdlasdserelind de la voturiletildgdduinleleliird derosl: inseadmite intrebuinlarea cd cemurilor porceste de indiferentd, nici o cdci iacumullumire(l Tim.4, 4); ftpturaa lui Durnnezeu este lepedat, se nu de dace ridicole,iar infranarea este nu necesari". decifigeduinlaeste

iar impreune), canonul82prescrie6 ani oprire tl prostemarea, an gederea I 82 acelaticanon al Si s-a Dtci lucrulacesta fdcutpin silnicie(constrangere), 5 2 opire (2 aniphngerea, aniascultarca, ani Vuile cel MareprevedeI I ani impreunecu credincio$ii).Pentructrlcarea gi prost€marea abi 2 ani $ederea de prescrie anoprire la Sl un al Sl IoanPostitorul canonul44 iurlmdntului, miocareuscaliti 250demetanii. lrnpeni6anie.

pentrua pigubi pe aproapel€? Ai jurat strAmb
aproapelui slrdmbimpotriva Porunca nouaindeamntr numdrluriseSli a ,sd (cap.372),penitentul hebuie de ldrl" (letire 20, I 6).DupePravila h Targovitte fiind Impdrtiganie, opritdela SfAnta paguba, 3 anieste apoi m8iintai serepare sd Indatorat ina post,safacemetanii9imilostenii (cap 373)- sese Cel caretine menie- dupi Pravilade la Targovi$te zi. faci 150demetaniiin de dcspaflit Bisericiun an$isA

Ai figiduit cevaBisericiisau lui Dumnezeu nu li-ai ti (i|lut lEgiduiala?
faca Daci cineva degend are stmeargi labisericdsause o faptabund (744)- strsegandeascd z.ice Pravilabisericeascdlui NicodimSachelarie a poate penIruom binedace implini ti apoisaspund cuvantuL ,,ocursdeste cici ra ufieroseascd Domnului ceva in grabd ti dupd ce a ldgdduil sti-i para ,?t,/"(Pilde20, 25).,,Dacd tricut unjurdmdhtlui Dumnezeu, pierde ai nu din wderc sd-I ittlplinesti,ca nebuniinu au nicio trecere;lu insd implinette tt ui Jligdduit.Mai bihe sii nu.fdgdduiesti, decAt nu implinertice ai sA (Eclesiast 3-4). 5, /ril.tndull' 'l'c-ai jurat ca pigAnii? prevede Canonul al Sinodului 94 Trulan afurisirea. Dacijuriminteleau potrivitcanonului al vizatlcpddarea credinli(apostazia) bunivoie, 8l de de pemiseimpefi4irea. Sll Vasile celMare, numai ceasul in mo4iieste Ai cirlcat jurimintul l'icut? ( anonul al Sf. Vasile Mareprevede pentru 64 cel sperjurl0 anioprire (lc lirlitinta in)pardll$anie (impe4iliastfel: anipldngerea,aniascultarea, 2 3

fii mAnie?

E$ti certat sau in vrajbi cu cineva?
se wajb[ cucareva nu inhein bise ca Molitfelniculscri€:,,Celcevaavea pdcate socot€$te' se blestem spre lui pAne sevaimptrca, rugtrciunea spre ci nu $i (cap.168) de Pravila h Targovi$te ci si facetoatt ziuac6te50demetanii". ti zice:,,Cinearevrajbtrcucinevasl nu fie primit labiseric6 nici darurile,nici prescurile pintr cenu sevaimpeca". lui

Ai i€rtat pe c€l ce €ra pe patul mortii?
un ga|a moare canoniselte an$iva sa se ,Celce nuvaiertapecelceeste ((Iartd-mA, frate,9i mcrgede 40 de ori la mormant,ingenunchind va zice: $i (Trebnic, 524). p. si Dumnezeu te ierte!)" Polti dugminie? canolseseirpace cucelin du$nenie. drept Sf Nicodin fuhioriurl prevede ruglciuneadeiertare. rcfuz5,senu i seciteascd Daca 39

A murit cel cu carc crai certat ti nu v-a.ti impicat? Canonul3 suplimentar Sf IoanPostitorul al prevede: doi ,,Dacd oamgni Iiind invrejbili lntreei,unutdintr-intii moare, trebuiecacelin viaF semearyi la mormantulcelui mort, sdphngtrti seceare iertarede la el, casi cum ar Ii tr6ind.Sdmfuancemencarc uscate miercurea vinerea(c6ndsefac,adictr, Si dezlegdri la acestea, sdrbtrtori), factrin fiecare de la se dimineaFgi sead doudzeci metaniili strseroagelui Dumnezeu de pentnrdutmanulstu care murise. sedealituryhii li prescud, se-lpomeneascl". ca Asernen€a pravila 9i Si deh Targovi$te (cap.I 68)zice:,,Devamuriunuldintreceiaflaqi rrajbd,cel in remas meargila mormentul s5 rdposatului de zile 9i strzice:(Iadd-me, 40 frate,$i Dumnezeu te iertepetinot'. sA

opdriitimpdeunandela S6ntaimpdrtSganie se epitimia & h Targovige, aplicd pezi. fi l5 metanii Ai vorbit de riu pc vrcun tchiop, surd, mut sau cu alt handicap? penhuastfeldefapteafurisirea. 57 Canonul Apostolicprevede Ai birfit snu b6rfcati (vorbeqti de riu) pe aproapele? consenmeazar al Canonul suplimentar Sf loanPostitorul 2 ,pricine- barbat plecarialeSenunchilor la flecarcplecare sa saufemeie barfe$te face40 de $i de DupA Pravila la Covora miluie$te-me". sd ! genunchilor zictr: ,,Doamne, pe un (cap. seprevbd anioprire 18metanii zi, iarceiceociresc, ansd 2 88) ti gisd zi. nuseimpdrtd$easce facel2 metaniiin Totcuun anopdrecanoniscste pe Unii laTirgovilte(cap.373), celceclevetelte. duhovnicicu liPravilade (deexemplu, timpde un infi:.anarea limbii drept recomande canon cxperienF iubirii strictulnecesar) Art cu ldcere a comunica ceidinjurdec6t $icultivarea sproapelui.

Ai invinuit pc cincva ncdrept? pe
Sf.NicodimAghioritul prevede urmtrtorul penitentulstr canon: mearge lr locul clevetirii$i sAspunl c[ a mintit sausI trimit, scrisoare acest in scns, Ai blcstcmat pe aproapclc? St N icodimAghioritul prevede canon gipenhuhulitor: 7 anioprirede ca la Sf. Impert4anie,citilea PsaltiriiSia alto! ctr4i folositoare.

Ai vorbit dc riu pe vreun prcot? L-ai injurat sau l-ai bitut?
(cap.52) de pacito$ide oamenii zicePravila laGovora dintre ,,Oricine hule,acela aibepocanie s[ spulcate, sau vorbarficevapepreotsaucuvinte ( 1026) insemneazi: cevainjura (pocainF) bisericeasci 6luni". Pravila ,,Cel peunpreolun an sanu seimpdlt4easce;iar de-i va dapalmesaucubit il va preotul, eltot un dar de lovi,treianisenu seimpirt{leascd mecar l-arierta $i cere bisericeasce ,,sl cinstimpeslujitorii 8nsubcalon strfie". A treiaporunctr bisericesti".

Ai injurat, dricuit pc cineva?
DupdSi Nicodim Aghioritul, aniettiopritdela Sf.irnptrrtiganie se T 9i ccre citirea Psaltirii a altorce4ifolositoare. si Ai dcliimat pe nedrcpt pe conducitorii locali sau ai lirii? Canonul Apostolic prevede 84 afi[isirea,iar porunca cincea a bisericeasci ncindeamna nerugem pentluocamuitoriino$tri". ,,sA Ai piirit pc cincva? Ccl ce p6ri$tcpe nedrept incalce porunca noua(Iegirc20, 16)zice a . I viltituru dt'd(linld orbdoxd(parteaalll-a, 157).ConformPravilei nr.

Ai ascultat la fcr€astri sau la usi vorbele altora? pe (cap. canonisestepenitenl unanopnrc cu Pravila laTergovi$te 373) de |5 zi. lmpadepnie$i metaniipe delaSf-anta

Ai bitut pe vr€un cpiscop sau l-ai bigat la inchisoare plismuindun motiv? liri motiv sau
Canonul 3 al Sinodului al X.lea local, de la Constantinopol, prevede anatelnlzrea,

nu de $le uciga;deoameni Sitlilicdorice uciga$ oameni arevialdve$nicd (Lloan3,I5). in ldinuitoare Ef' permisa um. singum rop€Ste Uraesre care dragostei. este Remediul cultivarea plcahrlui. impotriva numai

'Ic mAndresti?
primuldincele$apte Mindria este picatecapitale. Canonul al Sinodului 96 V-VI ecumenic osandeqte cei ce seinfrumuseleazd mandrie pe din ,,spre vitemarea celor ce-ivdd aceasta pricinuind amdgire suflerelorslabe" tiprin ti iiafurise$te. Regulamicdm al Sf.Vasile 49 cclMare spune ca,,totceeacenu sclblosc$te necesitate, cu scop impodobire, subinvinuire din ci de cade dc dc$endciune. Pentru (nr orgolioti,Pravila bisericeasci 1345) renduie$te ca de6 lunisdsepocdiasc[ Sfenta in Biserictr sI minence post ,,tinp de timpde Si 4 saptemani ora9 (ora3 p.m.),flcdndin fiecare la zicdte100demetanii". Ai invidic pc oamcni? pizma, Invidiasau unuidincele$apte pdcate capitale, in ,,nalte sufletul onluluip5rere reupenrubinele gi de_ aproapeluibucurie pentru nenorocirea gi suterinta lui" (lnvdldturude crcdinldortodoxd, partea III-a, nr l0l). a ('anoanele prescriu nu pentru epitimii peca! Biserica acest dar atentoneazi ci irrvidia duce depdrtarea Dumnezeu aproapele. insdcre$tinul la de Dace ili li invidiaze semeriipentru harulceli s-aimpen4it saupenru sporulacestora in laptebunc, pdcatul multmaigreu,intrand categoria este in cclorimpotliva DuhuluiSfent. se pac^t- spune invdlirurade ..Cine facevinovaldc acest cftdinlii ortodo:.A (patlea III-a,nr.107) nuvaputea a mo$teniimperala lui (Galateni 21). Dumnezeu" 5,

Spuiminciuni?
MAntuitorul cel. zi Di^volrl ,de la inceput diavolului. este Minciuna crcalia pentrucd nueste aderdr de ucigdtor oameki nu a statintruadevful ti .rt)s! grdie;le dintru alesale,cdci eslemincinos minciuna, lntru el. C6ndgrdieste ca aparent?t fiind impusd minciuna tatdlminciunif' (lo n 8,44).Seingdduie tl sau saua iscodiriinechibzuite cao a ca dcimprcjureri o doctorie ne$liinfei fel cam omene$ti, in acest candsepare sau vindecarc sltrbiciunilor rdutafilor a nu trecetoare: cand a) omeneasc[ o c! eaar sluji&ept o punlespre dreplate se penlrucineva carenu meritd Stie sau lduceniciun rtrutrupesc sufletesc etc.; sau varstei, sanittrlii, capacititii ocupaliei b) cand, rdcvirul din cauza chiar un pentru moment, inltrtura riu marc,poate se un adevlrul scoperind de educali stApanii sau maiales oameniipulin la pdcate complicate gmve, ti cum uneiminfiluminate, arfi cazurile exagemt, cdleuzirea Itrr[ unsentimentalism in tragice c) cand umarile ei prin etc.; cu cuceibolnavi, ceicesuntin momente omeneasct neputinla se minciune economise$te timai taniu, in alte rrtrruta in adevtrrul mult-feluritelelui prefaceri va 9i lmprejuriri, cel picilit va vedea gii-apromovat viai.a . In astfel etc i-a in aprecia bineminciunqcare iconomisit dar eadevineformaltr, nu gi substantiabDeci,dupdformaei deimprejurdri, in cstepdcat,dar,dupdintenliabunein conlinut$i folositoare urmeri pentru ca cu buni, careseimpune necesitate, ulrrtrumaimic o toti,eaeste iconomisire creltinul are sprea evitapealtul mai mare.Dar $ipentruminciunaaparenta, (Prqvilabke/iceascd,1330) Duhovniciicuexpenenl5 pocaiascd datoria se str versetele ,,Pune, 3-4 citircapsalmului140(indeosebi drcptcanon rccomandd Sfentului ori zilnicarugeciunii pazi de Doamne, gurii mele...')$irostirea cateva vielii ljfrem Siml (,poamneti St?ipanul mele...").

Uriqti pe scmcni?
Sfanta Scripture ne atrage atentiaci ,,cel ce urd$tepefratele sdu este in intuneric Si umbld in tntuneric $i nu $tie incottt) se duce,pentlu cd intunericul a orhit ochii lui" (lloafi2, 11).Mai mult zice:,,Oricineurdste pefratele sdu

42

Eqti iubitor de argint (adici de bogn(ii)? lubireadearginteste pdcat capital;i redecina grele(in$elare, altorpdcate furt, nedreptate, asuprire etc.)saucumspune Ap.P^yel,fdddcina tutumr Sf. relelor Si cei ce au poftit-o cu infocare au rdtdcit de la credinld $i s-au .ttrdpuns multedureri"(I Tim. 6,10). Canoanele cu bisericesti preved nu cpitimiipentru pecat, pentru acest insaBiserica recomande milostenia inlitumrea lui. 1);ti leneg (lcncqi)? Invdldtura decrcdihl,i ortodoxd(p (ea alll-a, nr 106)definegte lenea cafiind,,nepAsarea deimplinirea fale datoriilorli dezgustulpentru munce, fic cubralele, cumintea".Lenea, pecat fie capital, na$te randulsdualte la pdcate. ,,Dacdcinevanu vreasd lucreze- ziceSf. Ap. Pavel- acelanici sd nu nrindnce"(ll Tes.3, l0). Si tot Si Pavel indeamnd. f\i lenesi, urmdtori ci ,Nu oi t aktr ceprin credinqd indelungd rdbdare mottenesc Si ldg,iduinlele"(Ewei 6. l2). Plata e$ilor, le dupecuventul Hristos, intunericul ve$nic lui este cel (Matei25,26-30). ptrcat munca Remediul acestui este cinstite.

Ai furat ceva?
Ponmcaa opta cere:,,Sdnufuri" (leSte 20, l5). Dupdinvd1dtutade luarcasau poruncd opre$te credinldorlodoxd(pafteaa III-a, nr. 152),aceastd pofl.mci pdcdtuiee se impotrivaacestei straine. a nedrept bunurilor lnsu$ireape (f,nt);luar€a silati pefafealucrurilor cu stiine pe a prin:luarea ascuns lucrurilor de luarea bunurilorsteineprin mijloaceviclene(in$eldcir'me, lltuia (prddarc); cu cu cumpArare banifalti, vanzarea masuri de pildd,prin falsificare acte, traiuluicuprepd dedoua celor vanzarca trebuincioase delapidare); mincinoase, mare(camdtdrie); luareade dobande ori mai mari (specul6); $u mai multe lucruluiluatcuimprumut; mita;neintoarcerea pldlii cuvenite lucratorilor; oprirea (cand poate cagtiga se cerietoria aceasta; primirea uneiphli ftui a muncipentru sau lui lucrurilorinchinate Dumnezeu lisatepnn prin insu$ii€a hrana muncd); pe cumpdrarea bania (sacrilegiu); vanzarea$i Bisericii donatii testamente si sfi harului ntitor(simonie). de Canonul al Sf. Crigoriefdctrtorul minuni9icanonulI 4 al lui Teofil il 3 pe pe 61 rfurisesc hol.Canonul al Mareluivasilecanonisegte un anpeholul dat holia,iarpecelcareeste in i$i cu care. voialuisi dela sine, mdrturise$te 6 faptului- la doi ani.$i canonul al Sf Grigorie vileagdeallii sauprinsasupra (dup[cumti canonul al S pehoii dovedili, peucigagi ca canoniseste rl Nissei pe cu deopotdvtr cei,din voialor ucigasi)' ii MareluiVasile canonise$te aceqtia bunurile spovedit se-liimparte ca ce hotidLste - dupd s-au iarpeceiintr-ascuns, dobendesc iar, au, lor,dactr siracilor; dacinuau,strintreslugi$i,din ceeace lucrul Sfintul NicodimAghioritulcerest seinapoieze slujind,sddeab saraci. pigubit $i si-li ceri se furat.Dacenul mai ai, te indeanmi te intorcila cel se prevede: furulcare pocaieste al Sf.loanPostilorul ,.pe iertare. Canonul4l (de Pe de il debundvoie oprimpatruzeci zile dela cuminecare. cel dovedit al uscati,dupeceasul noualea, hgaseluni,cu hmnd 9i altii) dehotie- pana drept de in fiecarezi cite o sut?i metanii".Marii duhovnicirecomanda ldcind post$irugeciuni. bunuluifirat, milostenii, restihrirea canon

Ai gisit ccvacc nu i(i apartine?
Caronul4 al Sf.Grigorie Iicdtoruldeminuniteindeamni restihri se obiectul gtrsit. dacdnu pane iar, cuieste, pestrezi [i sevacere inapoia.lar sel aJ $tiial perinte prevede, pentru canonul5 ace al luia$i ceicenuprocedeaze astfel, sd lic oprifidelaruglciuni. ,\i l)istrat pentru tinc lucrul gisit? Dacd mtrrtu se$te, l0 prevede canonul al Sf.Grigorie Neocezareei al cd poatc primitlarugeciune. lilpll\rul fi

fi-ai jefuit fratii (sau surorile)?

Canonul 4 al Sf. Grigorie al Neocezareei prevedeanatema.

in de doud sute metanii ceas dupd noudlea $isibatS al blani uscatd minence llccarezi". 88)prevede anicanonisire 66 demetanii 5 Pravila la Govora(cap. de $i zi. l. Ai falsificat bani? aceasti fapta, celuicareseva$eqte complicele Celcefalsifictrbaniiori este oprire ca se de dupl Pravila laTirgovitte(cap.87-88) canonisegtehofii,adicA la5 de imparuganie launan,pand ani. dclaSlanta la pdcat€lor strigitoare cer'Sf face Picalulacesta partedin categoria curalAti neinlinatdinaihtealui Dumnaeu | Apostollacobspune,,Cucerhicia ik pe zice:Sdcercetdm odani ii pe vdduve necazurilelor $i ti Tatdl,aceasta td nepdzin pe hoilArd depatd din partea lunii" (1,27). (Luca pamanteascA bogat decel in Lazernedreptdlit viata Pilda saracului celor pentru Asuprirea oricecregtin. un 16,l9-31),reprezinti avertisment de dovedeste dragostei Dumnezeu desemeni, lipsa neaplratigineputinciogi $i greu. care atihrdinipacitoase sepedepsesc cgoism$ reutate,

Ai furat, prin ingcliciunc,o casl? (cap. aceasti Dupd Pravila laGovora de 88), faptd canonisegte3 ani se cu
oprire la Smnta de Impartetanie 100demetanii zi. pe $i

Ai vendutvin in careai Pusapi?

Ai mutat hotarulpcntru a fura pdmentul?
(1, (920) ConstituUile Apostolilor l) $iPravila bisericeasce pentu celce mutahotarulpreved pedeapsi pentru aceea$i ca holie.insaiiScriptura zlce (Deut.21,l7). sd.fiecel cevamutahotarulaprcapelui sdtl' ..Blestemat

Ai luat pimAntulaltuia?
Porunca zecea a cerer,,5,inu doreSti ogorul aproapeluitdu" (Ieite 20, (cap.88),seprevtd4 ani oprirede la l7). ConformPravileide la Govora Sfanta pezi, lmpeft[9anie l6 metanii li

Ai asupritpc viduvc, orfani 9i siraci?

(groapa) Ai lurat mormAntul altuia?
(cap. pdcatul canonisette 5 anioprire DupePravilade Govora la 88), se cu gi dcla Sfanta Imperti$anie cu500demetanii zi. pe Canonul66 Si Vasile impiedid seseimptuttr$eascd anipecel al il zece cc pengere$te morminte(2 aniplengere, ani ascultare,4 prosternare I 3 ani Si rn gcdere impreuni).Iar canonul al Sf.Grigorieal Nisseiimpartepangeririle 7 dcmorminte celecare iarte$icelecare seiarte. spune seiarte, in: se nu cd $i ciindcinevanu vatlmAtrupulmortului, ia de la mormant pietrele ci care, intilmpletor, afl5acolo, s[ lepuni lazidirea se ca unuilucru maimarc de folos ob$tcsc. deneienat, Iar podoabe. cand ve$mintele ia mo4ilorsau careva alte ca adic[ $ilccsla sccanonise$teundesfranat, cu9 ani. I)upircilnonul al Sf. Ioar Postitorul, cepangdre$te 43 mormintele ,,cel t l, L ||l f U. r l l .l r r ' ri fi I|) rrun rrn tca sca s:r i mpa a$anie em e un an,se vr de t

Ai .icluitmormintc?

Ai oprit platalucritorilor sauai fiicutspeculidin munca lor?

dirl stligetoare cer$i izvordsc lacomie lipsade la Acestea tot pecate sunt $i eslelucrdtorul deplata spune: Scriptwd Dwnnezeiasca dragoste. ,,,/relnic zicand: pe nedreptate, ii 5,4).Mantuitorul alungd c€icesdva$esc Jr" (Iacob (L.uc 13,2'7). ,pepdrtali-vd de la Mine toli lucrdtotii nedreptdlif' '\celtt^, vor n-aucrezutadevdrului cirora le-aplicut nedreptatea, fi osandili(ll care $i 2. Tes- l2).

Te-ai prcficut indricit pentru a putea cer$i?
Canonul al SinoduluiV-Vl (Trulan)Fevedecdunulcaacesta 60 hebuie certat,,cu acelea$i gi aspre nevoinle munci, cerora dup5 dreptate supu$i sunt cei cuadeverat indreci(i". Ai sivir5it tilhirii? Confom canonului al Sf.IoanPostitorul, 40 pedepsei ,,tAlhiriilesesupun ucigagilorde oameni(adic5 suntoprili, dupl Sf.loan,5ani),deoarece eisc scrvesc deucidere sprepromovarea infteprinderiilor". $i

Triie$ti in fecioric ai iti bati joc de cci cisitoriti?
Calonul l0 al Sinodului din Gangraprevedeanaterlizarea

Ai depusvot dc feciorieli apoi l-ai cilcat? de prevede anioprire la Sfanta 15 cel al Canonul60 Sl Vasile Mare
pedeapsa pentru ca din I lmpidiganie,iarcanonul 9 al Sinodului Ancirapreved€ deci a douaoara, unanoprire. ccicesecesetoresc

Tc abtii de la cisitoric din scirbi pentruca?
9 feciorieiqiinfrindrii - zicecanonul al Sinodului ,,Daci cinevasededicd ci cl bunatatea sflnlireafecioriei, pentru scarbindu-se dinGangra nupentsu $i se de rc indepdrteazi cesetorie, fie anatema"

A i luat c u f o r f a o b i s e r i c i sa u m in istir c Si le - a i I rlnslbrmat in locaquri obftetti?
Canonul l3alSinodului ecumenicprevedeafurisirea. VII Ai furat ceya dc la bisericS? Conform canonului Apostolic,,,cel fur! dinsmnta 72 ce biserice cearisau untdelemn seafuriseascA restituie cinciorimaimult,impreuna gisd se de cu ccea a furat". ie Ai lurat sau ai luat de la bisericd ori dc la mlnistirc. pcntru folosinfi propric, vreun vas ori alt obiect sfintit I Dupecanonul Apostolic, cefurAdin biserictr 73 cel vreunvassaualt obiect sfin{it(cruce, icoane este etc.) canonisit afirrisirea, dupd cu iar canonul ll al Sf.Grigorie deNissa, pulindecat mai prcadesfranatul (decisubl8 ani dupi canonul4 Sf.Grigorie Nissei, sub3 ani,potrivitcanonului al al ori 13 al Si IoanPostitorul). Asemeneacanonul44 Sf.IoanPostitorul prevede al li o canonisire pene 3 ani.insuqirea de la bunurilor Bisericiidecitre cre$tini este opri6 Sideporunca opta a bisericeasce, al cdrei continut urm5torul: este nu nici .,Se instrdindm, sI folosimspre scopuri striine,lucrurile bisericetti sau averca Bisericii".

unireasotilor? Ai dcfiimat cisitoria sauai dispretuit
prevede: cineva defiimanunta ar din I Canonul al Sinodului Cangra ,"Dacd care pefemeia credincioasa evlavioasd seculct cu ji arurgisisauar defiima ti sd cereasca, fie anatsma" intra seq berbaurl ca9icumnuaIputea in impadliacea pofteiprin gandui in 4 Dupi canonul al Si loanPostitorul, ,,n[vdlirea fiind cu este inimd- dacdnu primite- este totuldenep€depsit, un picatince cu 7 canonului al aceluiati, Conform neslvarsit". ,,consimlemaotul gandul epitimiilof' pecdtos cauza inceputul este li

Ti-a vcnit in minteun gAndpicitos, dar l-ai respins?

Ai cizut in pdcatul poftei ti ti-ai propus si te culci cu o

(saucu un birbat, daci estefemcic),dar n-ai sivirgit fcmeie
fapta?
Durnnezeu cere,in pontncaa zecea, nu dorc$tifemeiaaproapel i ,,sd se tdu" (lesie 20, l7). Dupi canonul4 al Sinoduluidin Neocezareea considerictr,,prinhar a fost scipat" $inu sesupruenici unui fel deepitimie.

!i-a venit in minte un gdndpicitos fi ai ingiduit prirni r c alui?
DupA canonul al Sf. loanPostitorul, 5 pentru unirea gandul pecitos cu trebuie faci l2 metanii. sd

Ai triit in adulterSiintre timp tc-aicisitorit?
Canoanele $i58aleSlantului 37 Vasile Mareprevtrd cel pedepsirea doar pcntru (15 adulter anioprire). Penftu adulter, canonul al Sinodului la 20 dc Anciraopre$te anidela impartagire. 7 'l'riiegti in concubinaj? Canonul al Sf.NichiforMertwisitorulprevede daci picetosulnu se 33 ci, indrcapt5, primidaruri lael.Dupe Biserica poate nu de canonul al Si Vasile 26 cclMarcsed6acelaqicanonli pentru (adicd anioprire),,dar se ca curvie 7 sd r,'lcrczc dacd imposibilS esre despa4irea". Ai sirvArgit dcsliAnarc? Porunca laptea cete:,,Sdhu fi desfrdnat" a (letire 20, l4). Dupd ln|ikiluru decredihldortodoxd (pafieaalll-a, nr 149),,,prinaceasliporunce sunl opritc toatecugetele dorinlele gi necurate, gi toatecuvintele faptele nccuv iinoioase carccre$tinul dc trebuiesA rusineze se inaintea Dumnezeu lui 5i iroirnlenrlor Deasemcnea, ponrnca aceasta opregte acele toate lucrurilifapte ci(e poi ducepe creqtin pecatul la desfiAnerii, precum: imbrdcdmintea necuvlurcioas5, necumpetarea in mencare c6ntecele necuviincioase, $iledea". beia li ( unonul al Sf. Grigorie Nisser I 4 al opreqteanr laSlinraimpdrt45anre de ( ] Ltoi plangere,3 ascultare3 aniprostemare),posibilitatea, ani pennu cu zel $i in indfcptarc. a scurtaperioada dc canonului, iarcanonul59 alSf. Vasile cel Murc- 7 ani(imp54iti astfel:2 aniplangere,2 ascultare,2 prostemare ani ani imfreund,impaftitindu-se al optulea Ac€la$i in an)pdrinte, in iii unlln iicdcrca cu uI 2(r, rxrn spunc: qi nueste nuntA niciinceput nuntA; de ..I)csfraul drept aceea, (lc'irfli crrplrtirrli'r scrl:splrtdceiceseimpreund desfrau, sr'i prin aceasta este

apoi viefuirea, se lc Iardace tot dinadinsul va placeaimpr€und cu maibine. laolaltd, ca glnoascd dar epitimiapentrudesfrdu, si sepermiti caseviefuiasca cel 20 cevamaileu '. Dupi canonul al Si IoanPostitorul, ce itr nuseintdmple gata detreiani,daceesteinsd ca- dupA vreme ! curvitsenuseimpdrtigeascd cincizeci douasute mancate uscati$isI face al noudleasamenance ccasul hoterAtd de vremea se nepasitor, implineasce Iar se demetanii. daca va ardta post, pentru acestpecat, prevede, canon drept Aghioritul Pirinti.Sl Nicodim _sdfugA persoana cucarca de de metanii-maipresus toate uscat?i, mancare prevede astfeldc ce plcdtuit.Canonul al Sf. Nichifor Marturisitorul 29 propriunelegiuirea carenu lor, din pdcdtogi ,daceiti vor mArturisi indemn la impirti$anieSiprimesc de de cstecunoscuttr cetrecei mulli, seopresc pand rugiciunea catehumenilot la sA numai darinr,ind in biserica stea cpitimii, potrivit epitimiile, atunci indeplini vor pecatelc suntvadite, lor l8r daca pe marturici alaceluia$i, baza Potrivitcanonului3T bisericegti". legiuirilor cu Scriprurii,Jd ru vd amestecati vreunulcare,numikdu-se /i'ate,va /i nici sd nu $edelila masd"(l Cor. 5' I l)' cn desfrdnat... unul co acesta public canonisit aspru. mai trebuie desfranatul facc se in 4, de in N.B.Smnlul Crigoric Nissa, canonul carc reda continuare, pecatclor sc ce adulterului. dcosebirca desfr6ului inlrc distinc(ie fclurile ,,lat $i adulter se cste unul $i comitdin pofte$i din voluptatc ac€asta: adica numcitc

sl insa. plecut soLol.jricJ )i cci dcsfranare Unora dintrc scrupulo$i. Ie-a cclAlalt cstc numaiunasingura insoirrcir din ci la adultcrulLti; cauzd dcsfrananca pacatul Deci,oriccnu cu ca( ccalcgiuiti, atata f€mciicu berbatul, $i a barbatului fcmcia. ca fire$te arcpe cele cste dupalegc,afari de l€geestc; ccl ce nu arepealc sale, $i s-adatdc la Dumnezeu fcmeiiun singur ajutori sldine;cici omuluiun singur 9i posc.lJ pentrutine in54i vavl sau capi s-a impus.Dreptaccca ,itrcd cineva (l lirii 4 Apostol Tcs. 4), legea admite prlrplir", precum nlune$t€ il dumnezeiescul alaradeale sprecel ce esto daci cineva intoarcc s-ar cuvenitA; dar, intrebuinlarca tot cst€fiecAruia cccace nu estc proprii,negr€$il cel striin va fi; iarstrain cu sale D€ci al sdu,mdcar daci n-areminurisit pe cel cel stapene$te. dar,cclor ce $i li chcstiunea €xactsi desfraul searati a nu fi depa c de pacahrl mai cercet€aze

adulterului, $idunuezeiasca caci Scripture ,NuI nult cuceastrdind,. zice: (Pild. 5, 20).Dar,fiindcepentru mai neputinciosi Iicut dec6tre cci s-a pirinli oar€care ingAduire, infractiunca accasta dovedit s-a pdn impArtirea gencrah desfranarc ca sd senumeasci pofteicccacc se comitede cincvaIEIE implinirea nedrepglirca altuia; adulter, iar vetemarea celuistrdin. la aceasta socotette sc tincdreptetirea Si a fi Sislricarca dobitoacelor pcderastia; 9i accstea adultcr firii; ceci cici sunt al $i iDcel strdinSiafard fire sefacencdrcptatea_ fiind impa4irea de Deci aceasta in $i accstfcl al picatului,$i lratamentul estegcncral scopul omul se devini ii in ca curatprin cainlade furia pAtimaga catreacest dc volupte!.Deoarccc ce fel cei s-aupatatcu dcsfranare au amcstccal nu oarecare nedrcptatc de un str6in, faF cu pacatul acesta, cauza din aceasta indoits-ahotiirat dmpulpcdcpsirii pentru cci cc s-flu spurcal adulter in cclclaltc in rautilioprite, adicA stricarea dobiloacc in de Si pA4ii berbetc$ti; la accftia,cum am zis, se dubleazi asupra cdci fr in turbar€a unuladice al Dclcgiu voluptili.iarcclilalt.careprovinc ncdrepccl ilei din l)ricirlul. lllirca ccluisfAin.$i sefaccoarccarc deosebire privinlamotinrluipocainlci in $i LrrcostI-cl picatcalelecomici dc placcri. dupA Clci ccl cc adica sinelinezuind dc sprcrnirturisjrca ptrcatclor, aceea a primit sadevina prin c, acuzalor indemn din impotflva cclortainuite, unulcarca inccput ca patimiigi d€javindccarca l)ropnu. rrrla scDrn schimberiisprc bine, va supunc al mai sc unorepitimii maiblande, iar ccl cc scvide$tc rautatc in oriprin oarecarc binujalA, prinperafiind v6ditf6ra ori (lc voic,scsupune pcdcpsc aspre, unci mai astfel numai ca curalindu-sc dcplin. cl s0 prirnc$tc impartA$irea la celor sfintc.ASadar, canonulesteaceh ci cei ce s-ru spurcatin desfrAnare, ani sI tie cu totul scoti de la rugiciuni, iar trei lroi ani str participe numri la sscultrres ruglciuiilor $i rlti trci rni str se r'orgo intru poctrinftr impreuntr cu cei ce se prostern li cpoi str se ilnpilrtiteasctrdecelesfinte $i in privinlacelor auzcl maimare indrcptarc, ce in intoarccrea bine,€stccu putinti celuice dispunc spre spre ca fi prin viali aratA IirhsLrl oriindu irilorbisericc$ti scurteze sE timpulasculrerii maidegrabAa-i aducc Si Iir inloilrccrc. inci o dat! a scurta$i acest timp Si mai curanda-i primi in $i cor)uniunc. iDdalicearjudcca insi$icercetar€a situatia prin sa celuice vindcce. se ( ri( i . lfcc unrcslcoprita arunca mirgiritarulinaintca porcilor (Matei7, 6),astfel ||r cslcingiiduila lipsi dc mirgaritarul pretios cel cc s-alecurdejaom, prin pe (lc fuf:llir! fi lipsar prtimr.Iarftcendu,sc prin nelegiuirea adultcr prin celelatte sau lchrr lle .frnlrc. t)fccunr spDs inaintc. privinta llln maj in tuturor va vindeca se cu

numaicd seva dublatimpul gl€ual desfrandni; ca ,cccaii pedeapsa $i pecatlll a suflctcasci celu ce se de privinlaseva linc seama dispozilia Drr, $i in aceaste astfelce dupdacclafi fel ca $i la cei c€ s-audcdatspurceciuniidesfranArii vhdcce, 4 de rnai6rziu, si sefacaparta$ cel Bun" (Canonul al Sl Gngonc ori od maicurand, d. Nissa).

Ai sivArtit prcacurvie? pe 7 de al Canonul20 Sinodului la Anci.aoprette anidelaImpirte$anie 15ani Sicanonul4al lui Grigoie al 58 canonul al lui Vasilcorcacurvat canoniselte permpreacruv^ar ca al 98 Nissei I 8.tarcanonul alSinodului gaselea In este acesta in viaftr. cu altul,dacd pccelceia desotiepe femeia logodid duptr sfdtuie$te: preacurvar, 3 ani'il Sf ,,Pe ianooul13al sdu, loanPostitorul sd daci nu seimpotrive$te iahraneuscate tocotimpotrivit sdseimpertiteascd, cincizeci doul sute (adice dupiora3 p.m) $idevabate al ceasul noualea dupd pana slarlitulwemii la sd zi. se in tiecare lardace leneve$te,altepte dcmetanii Pdrinlii". pccare hoter.ato au

Ai picituit cu o pcrsoaninccrc$tinisau cretici?
6l canonul alSf loanPostitorul3 se Dacd estecdsdtorit,previddupa nu uscat dupeora 1500 hcand mancend imperthanie, ti rni opriredela Slanta rilnic200demetanii. la4 mare$te sau canon, epitimiase aceluiagi conform Dacd cesatorit, esrc zi in oral5mgifdcend fiecare 250demetanii uscat dupd 5 ani,mancand Ai realizat sau ai privit imagini obsccnc? prevede afurisirea. Trulan 100 Canonul al Sinodului

Ai siversit sodomie?
(dupa Nicodim de scris mana intr-wl codice Si in canoanele IoanPostitorul, sodomie' a o s-a 51,52,53,54), gdsit inlhli$arefelurilorde canoanele Mila$ este sodomia dedoui feluri: ceacetrefemei,candbarba(ii dupi cumurmeaz5: cand bArbali, pecatuiesc €leimpotriva 9icea firii, citreb6rbali. ial5$i,la cu $i,

Apoi,cend unulo faceli o gisuferS. o unulo shver$e$te $i $iceldlalt sufer6. pdcat greueste mai daci cinevao qi face9i o gi sufed. ;i dacdo facecu femei o Iar o este decat daca facecu berbafi. dace facecu straine, maigreupdcat decat dacf,ar face-ocu o strf,ine. Pnn insesinevasta este greupacatul sa, mai incheierea perechea cd sofilorcarepecdfuie$t€ urmare, acestea din tragem cu sau mai cel impotrivafirii secanonise$te greudecat cefacesodomie berbafi plrinteleduhovnic, cumva sel aqa cufemeistaine.Iar canonul trebuie dea se cu socotipotrivit. aflat(intr-un S-a loc)cdasemeneapecatcanonise$te 8 (canonul zi ora ani,hraniuscatt dupS 1500 ficdndin fiecare 200demetanii 9i 65al Sf.IoanPostitorul). pe indeparteazi anidelaCuminecare l5 Canoaneleqi62aleSf.Vasile 7 al Luca, sodomili, al Sf Grigorie Nissei l8 ani.lar patriarhul $icanonul4 intrebari(care aflein unele se rispunzand impreuna sinodul launele cu sdu nu cu mana), spune ceicecadin sodomie potseia denevasti ce od(i scrise unulpc soraceluilalt. asupra unui Canonul al Sf. IoanPostitorul 29 ,,Celce a teberat s! l)irrbat socotit cuviinlesA oprit3 anidela lmpert4anie, setenguic s-a de fie posteasce iahtrane de cehe seare sdfacd dou[sute metanii. uscata \iisl $isd ii ani se cei Irrdacf,preluiette multnepisarea, implineascl cincisprezece mai (dccanonisire)". fiali(canonul5l se sodomiecudoi Aceleaqi epitimii aplicA se $idace face (canonul52 aceluiagi). Sodomiaintre al rl St:IoanPostitorul) cuginerele ori uscatA oral5ri' dupa hrane Iilti sccanoiise$te 8 anioprire, cu ,daci mbnanca (canonul al Si IoanPostitorul). 53 zi cete demetanii" 400 din zi $ifaccin fiecare facd sodomie lacelmaimare,6rase el de frate micarsuferi mai ,.I)acivreun pedepsegte 3 ani,mencanduscat ora 15m lecand100 pc dup6 sc srxlonric, $i (canonul54 Si loanPostitorul). al dcnrctaniizilnic" mancare uscat6, metanii Aghioritulpune cl canon: Sll Nicodirn ,,posq $i 9i au sillirSa ilccia care pecatuit". dc cu (cap. canonise$te de 84) sodomia 4 anioprire Ia cu l'nrviladc lil ( iovora \ilirrt;l irrp:ut:rrirrc I 5lrrit Irr(lanir zt. tr ne 54

Ai picituit cu animale? prevede penitenlii i$i ca alSf. NichiforMerturisitorul Canonul29 ,.dacd de lor, nu cunoscutd cltle din vormarturisi indermpropriunelegiuirea care este qi in epitimii, intrend bisericd dar opresc laimpartisanieprimesc de c.imulti,se pacatelc suntv5dite, lor pane rugdcitmea lar numai Ia catehumenilor dacd r{ stca I6 pofivit legiuirilorbisericesti". canonul Dupd rluncivorindepliniepitimiile, este dacA laAncira, scara canonisirilor urmatoarea: a pecatuit rlSinoduluide I5 de 20 de hruinte a avea deani,,,prostemandu-seani,seseimpertateasca comuniune, atunci se sd rugaciunii, implinind aniinaceastd apoi 5 comuniunea gi dar dingaSidecuminecdtud, sdli secerceteze vialalor dintimpulprostefidrii (ldica al $ederii rugiciunea sd la Bisericiiin genunchi) aga dobandeascd $i irii renunlat lapf,cat sesupuna se canonis celeilungi Ceicare n-au blirndelea". lmpertS$anie). (0dicd peste deanideindepartare la Slenta de 20 sdvarliriipdcatului 20 ani, se de Dacdpenitentul trecutla vremea a in 25 cu prosternarea de ani 9i apoise primcAte comunitatea canonise$te Iar cesltorili, fiind care impArta$i. celor rugatori ani,dupe sepoate 5 crc$tinilor patulde moarte pcrmite seimpirtS$i. lisc a varstd peste dcani,numaipe 50 de ln pdcatului lepros, canonului alSinoduLui I7 este conform Cand savar$itorul permite intrain biserica. nu a dcla Ancira, i se l5 63 cel Canonul al Sl Vasile Mareprevede ani oprirede la Sflnta acec$ipedeapstr ca canonul alaceluiagi seaplica T sfbnt dupa lmpana$auie; 57 lciga$ilor,deci potrivit canonului al sdu,10 ani oprire de la Sfanta va pacatui undobitoc prevede cu Pravila la de cineva lnlpani$anie. ,,Dace (;ovora, cap. - sdaiba pe pocainle aniqisdface l5 cate demetanii zi, 500 in 84 mancare cainilor". sd ilrdobitocul fie datsDre cineva maimultc de Dupd canonul al Sf.IoanPostitorul, vapecdtui 59 ,de cu avdnd solie, pedepseste8 aniopire; iardenuarcf-emeie se oricudobitoc, se o a pdcdtuit datasaudedoueori, saudemaimult detrei ori a pacdtuit, $i (oral5'*')din mancand uscat dupd nouileaceas al pcdepsegte3 anioprire, cu care Aceste epitimii vaprimi$ifemeia a pdcetuit le ftcand demetanii. 100 zi ti cudobitoc". 55

Practici prostitufia? Tii casede desfriu?
Canonul al Sinodului 86 Trulan prevede afirrisirea_ Te-ai castrat (sterilizat) sau ai castrat pc cincva firi motiv dc boali? Canoanele Apostolic 8 aleSinodului local, laConstantinoDol. 24 I-II de ;i prevld afirisirca timpde3 ani. pe

Te-aiindepirtat de pirintii trupetti li, sub pretextul cvlaviei, le dai cinstea nu cuveniti?
Aceasti atitudineeste infieratt deMentuitorulcarerepro$eaza fariseilor cepentrudatinaomeneascl cdlcatporuncahtiD]umnezeu: au pe ,,CinsteSte latdl tdu ti pe mamata, iar cine va blestema tatd sau pe matud,cu pe moarteasd sesfArfeascd.Voiinsdspuneli: Cel care vazicetatdlui sdusau mameisale: Cu ce le-at/i putut ajuta esteddruit lui Dumnezeu, acelaeste dbsolvit cinstipe tatdlsdusaupe namasd.(Matei lS, 3-6). a Canonull6 al Sinoduluidin Cangra prevede anatemizarea.

oprettede la SfiintaImpefiita[ie 7 sau5 ani.Canonul al Sf.Grigorie 5 Nisseiprevede5 ani neimpdrtdtire,iar canonul20 al Sf. loan Postitorul pos i 3 ani,,daci - rfupd 1in€ pand ce s€ara, folosindhmnacudesevar$ire - seinvoiestesdfacesi 300demetaniizilnic". Canonul8 al Si Vasile I Mareddcetevaexemple ucideresocotitecu voie gi f&d devoie, dupe d€ urmeaza: asupra soliei saleeste ,,Celcein maniea intrebuinlatsecure priceperca s61i Dar bine ctrmi-am adusaminteii estevrednicde ta despre acestea pelarg;cdmultesuntdeosebirile celefdptuite mai inhe voinla9i celefdri devoie.Cae$ecu totul IAIadevoieti departe voinla de itorului dac6, aruncand cupiaffi asupnunuicdinesaupom,nimeregte el om;cici impulsuli-a fostdea gonianimalulori dea scutura fructul,dars-a

dela sine prinlovituri animerit trecere ce ln altrturea. unaca Deci,
e$e feri devoie.Insi, fdrl devoieeste dacl cinevavoinda intoarce si p cinevacubiciul saucutoiagulnu l-ar lovi tare,darcel lovit va muri.Cdaici pe intenlia, a voi s! indrepteze cel ce a gregit, nu de a-l de iar lc socotette faptele firi devoieeste aceea omori.Ascm€neadintre cele cand cinevain 9i impotrivacuiva,cu lemnori cumenaftrrtr crutare, ar tlctrienre, apir.endu-se 'tdrepta lovihra sprelocuile mortale str-ifaci rtru,darnucasi-l omoare ca de inse dejacu ceacu voinla;cdcicel cea intrebuinlat !ot; aceasta seapropie rstfel de unealEspreapirareori cel cef6ri decrularea dat lovitura,lamurit gi aste biruit fiirld depatimi nua crulatpeom.Asemenea celceainhebuinlat cd puterea omeneascd DumAtA cei ce se h unlemngreuori piaffi maimaredecet voie aufiptuit, unainsi voind 9i altafdcand; deoarece maniea dat din ftrri de pe fel sa-l ccest delovitud, incata omor.et cellovit,deli silinla!a fostpoate iar zdrobeascd, nu de a-l omod cu totul. insa,cel ce a intrebuintatsabiesau deacest nu arenici o iertare maialescelcea aruncat securea; fel orice cu $i incatmesula loviturii sdfie in stdpenirea cecisevedeci nu a lovit cumanaa$a aSa sa,ci a aruncat cagi geutateafierului, li cu stdtnicie Siprin avantcatmai mortah. $i iard$ideplinvoluntare$inicidecum mare,loviturasafie neaparat indoielnici este faDtade felul celei sdvarsitede talhar sau de nlvdlirile

l'c porti pirtinitor fafl de copiii tii?
Dupl Pravilade la Govora(cap.65),pirin{ii carenu-piiub€sc copiii deopotrivl, ci pe unul il va iubi 9i pe altul ll va uri, sauaverealor nu o vor imp54iin modegalcopiilor,sAfie anatema. EvidentcAsepresupune, pentruo astfeldeepitimie,carespectiviicopii si fie la fel debuni. Dupi pravilabisericeasce1404), ( pdrintiicareauo astfeldeatiMine tlebuie,,sd afifiseascd, se adice selepede la Si Bisericdparttr sevorirdlepta.. sb de cend

Ai ucis firi voic?
CanonulI I al Si Vasile Mareprevede I aniopriredela imptrrti5ire, cel I iar canonul al aceluiagi l0 ani gi anume: aniplingere,3 ascultare,4 57 2 prostemare un animpreuni cu credinciogii. gi Canonul23al Sinoduluidela

56

pentrubaniomoarS" fuginddevddire;ial vrdmagilor;ceciace$tia adeverat cu nici cei ce mergla betdliipenftuuciderinu mergnici se infrico$eze, sa pe vederat omoarc cei celi seimpotrivescr infelepleasci, propunandu-;i ci s[ penhualtepricind,din dorinladea sti, ar pregEtidoctorie. inseli dacecineva darar omori,peunacaaceasta considerimvoluntari;in carefel facfemeile o descantecevrajitorii, incerc6nd atragipeunii sd demulteo, cuoarecare $i produc intunecarea mintilor: spre dragoste danduleacelora doctorii care ti au deci,unelecaacestea omonind, unavoindti altceva licut, totu$ipentru deEi ce oprit,sesocotesc ctrs-auindelemicit dorintadea cunoa$te cuceea este din $i de uciga$e intreceiceucidvoluntar urmare Pin ce $icele daudoctorii avort, care omoare fetul.in pnvinlaaceastr ru l $rele.$icele primcsc cc offaurrile in acelapi pdinte,inmodindirecl. sfert amspus cetuebuie". canonul54, atat posibilitatea alungisau canonul pocdinlipotrivil de lasi duhovnicului de scuna in uciderea. inrpreiurdrilor care savartit s-a

Ai sivirgit ucidcre rizboi? in
I3 cel 3 de Canonul al Sf.Vasile Mareslhtuiefte ani abFnere la Smnta roagtr fie darcelelaltnu sc inlpane$anie. vreunul inamicise Dace din sdnu ucis, (cap. gll ucide, de 42),uciga$ul se nrilostive$te dupl Pravila la Govora ,,se face1.000 metanii de lopcde cre$tinatate sepocliasctr20 aniSise de de tise pe lui". a supus Ircrr. lilndca ucrs celces-a Ai ucis cu voie? porunca $asea Vechiul a din Testament spune: care Ucigatul incalcd ,J.: ir ,?, r( r:i" (le$ire20, l3). Potrivit ikvdldturii de credinldortodoxd(parrea ucidere lntpeascd ucidere ft I a. nr'.)42-143 suntdoudfelurideucidere: si ) ridicarea viefii aproapelui lovirea sau LJ(idrrea trupeascdinseamn?i $i inseamni aduc tarziu mai moartea. ucidere aproapelui Tot a i nircnlui, care-i puterile ii lui muncd intrece ce-i aupe$ti asdel gtbeSte si \iiristovirca printr-o qi, ii sliiriiillrli purtarer asprime deel,ceea amdriqte deasemenea, cu fald ce-l

lui postescurtaviala; Idsarea se moardde foame,fie cd nu i se dau cele singur;oricefapta traiului,fie canu i sedeputinlasdfi le ca$tige lcbuincioase gtiin{d voie. 9i Frp-i primejduiette nimiceiteviala;avodulcubund ti (Jciderea pilda cearea, prin vorbe 9i fapte nesufeleascdinseamnd guviincioase, caresedeaproapelui pricindde a seabate calea din cea prin (invidia), pizma menia, sufleteascd inseamnt: a pdcdtui. ucidere Tot buna li cdci,,oricineurd;tepe ftatele sduesteucigasde cfcvetirea ura aproapel\!i, ti (l loan3, l5\. oaneni" toate 22 de Canonul al Sinodului la AnciraopreSte viatadela impdrta$ire; este al slvdrgitorul opdta seimpefi?i9i canonului al Sf Grigorie Nissei, 5 Dotrivit cel d€ 7 canoanele9i56aleSt Vasile Mare,20 aninutrebuie 2?deani.DupA aniseimpart, dupa stabilelte cei20de cd Iarcanonul56 d seimpeidFasca. Taniprostemare,4 ani aniascultare, astfel:4 aniphngere,5 leptelepocainfei, ucigaSul incanonul3l, spune:,,pe Sf.loan PostiloruI, cu lmpreund credincio$ii. pentru anidela cuminecate, dace-dupace voiasailindepenem 5 cclcu line uscate seinvoie$te face$i sd post pene hrand deseva$ire cu seara, folosind ce-au hotarat sa zilnic.Daca instrselenevegte, implineasce 300demetanii Plrintil'.

Ti-ai bitut tatil (sau mama) li l-ai ucis? poruncacincea pdrinlilor trupe$ti incalce a sai se impotriva Cine ridica
gatecerc'. pe ,,Cinstetle tatdl ldu $iPemamaIa, casdliJie bineti sd ttdie;ti tdu pe Dumnezeul li-l vadalie" (le te mullianipe pdmantul careDomnul prevede deanioprircde 35 al 20,l2). Canonul43 lui NichiforMlrturisitorul impert4anie. laSfiuta 6 ani de si Potrivit cap.124dinPravila IaGovora, nuteimpdrte$e$ti $isd p€ l50demetanii zi. faci Te-ai ccrtat cu cineva gi, lovindu-I, l-ai ucis? afurisirca. 65 Canonul Apostolicprevede 59

a Ti-ai bitut copilulli acesta murit?

Ai practicat obiceiuri piganesti?Te-ai mascat?
prevede Trulan anrisirea. Canomrl alSinodului 62

Crezi in supcrstitiiqi le practici?
Canonul al SinoduluiTrulanprevedeafurisirea. 65 se dacd 132) ctr laGovora(cap. prevede penitentul, le leapedi, Pravilade primaEia doua duptr le prime$te impartasire; dace vapudain continuare, iar la precum itorii. wij poveFire, sedesparta Biserica strs€afiriseascd de sI $i

vrijite sauamulete? Por(i obiccte

cd ce al Postitorul, canonul2T Sf.Ioan Dupa ,,celor mefturisesc auficut de h cupogordmafi, trei ari, vremea pocdinld' I'rljitorii $ifamec€ le scurtim de & vor fi gatacain fiecarezi sasocoteasce foartemareprelpostul$i,dupe ilcat abiasa-$i hiand saricecioaseuscad, se al ccasul nouelea, foloseasca ti cu lovindu-$i de sute cincizeci inchineciuni, Darsdface$idoud ducdzilele. pefemeilecarefacbaiere le La Aufiea depemant. acestea indatottrm $i 3vlavie cughicitul". li seindeletnicesc

Ai apclat la vrijitori gi fermecitori?
penitentul oprit20deanide este al DupdcanonulT2 Sf-VasilecelMare, pe 6 ani oprtte(vezi, ldrg, 33, faSfinta impirtZ;anie,iar dupdcanonul nrur''I,ai 5 de al precedenldl. Canonul24 Sinodului laAnciraprevedeani tninteharca Impart?ifaoie. opriredela SiAnta

sau Ai ficut vriji, descantcce ai ghicit?
pe 7 Canoanele si 65 ale Sf. Vasilecel Mare ii canonisesc cei ce-gi mdrturisesc wljitoria li famecelepecarele-auftcut, cuepitimiadatdceluice 72 ucidecu voia lui (adicl 20 de anioprire) La fel 9i canonul al aceluiagi Tot la se canonisire peceicare dedau ghicitorie. Sfintul la oranduie$te aceeati 9i in Vasile Mareprevede calonul83,ins[ numai6 anioprire(unanphngerea' cel (ar 6 prostemarea un antederea impreuna). canonul I 3 unanascultarea, ani $i 24 pe ani cu ii al al Sinodului $aselea canoniseltc acettia $ase $icanonul al sinoduluidela Ancira,cu cinciani(3 aniingenuncherea aniimpreune ti 2 pe la iicanonisette ceicemerg al al larcanonul3 Sf.Grigorie Nissei sederea). fel gi credinlei Hristos,la ca9ipecei in ghicitoripentru defdimareailcdlcarea toatd adicesenu cuminece vialalor. se Hristos, dcbunlvoiepe cetdgaduiesc pierdut cumpetul aumers a lorgi silili,gi-au din IarDeceicare, vreonevoie ti pe L-autiigeduit Hristos cusuferinfc ca lirvriiitori, ii canonisette $ipeceicare de 36 adicd noui ani.Iar canonul al Sinodului la Laodiceea cu $imucc!1iciisau secade fie vlejitori saufdcitori defarmece, sA sDunc prcotii!i clericiinu ce preofi folosesc de lar se sau sau nratcu)atici. cititoriinstele, s[ faci baiere. ceF potrivitcu din se ilccslc saudc unclc caacestea caterisescsealungtr Biserici, $i l}rlslrrn(nli/r)nrras. si

fritic de crucc? Ai frcut cu cineva
(cap.2 I 0) prevede unul caacesta ci ,,foattesi se Pravilade h Targovigte canoniseasct'.

Fumezi?
prevede (7?2) afluisir€a, ca Sachelarie bisericeasca a lui Nicodim Pravila jocurile noroc. de t penru

i1i pierzivremeala jocuriledc norocsau bind biuturi rlcoolice?
afurisirea. nu, daca prevede cetesdincetezi; 43 $i Canonul Apostolic cu pedepsegte pacate afurisirea. aceste Trulan al canonul50 Sinodului Te-ai imbitat $i ai vomat? DuptrPravilade la Govora(cap 88), ,,mireanulde seva imbdta $i va in tot virsa, senu seimpdrt5$easce anulpane 200dezile (in altapartereduce timpul la 60 dezile) 9i sefacdI 2 metaniiin zi".

Ai bigat, firi primcjdic, un animal in biserici? situatiilor afi[isirea, cuexcepua Canonul al SinoduluiTrulanprevede 88 ar demareprimejdiecind ,dacdanimaluln-arfi ad.dpostit, muri si astfelomul putea in primejdiedemoade". urmaceletoria a. ajunge n-armai ti

evrcilor,la geamiamusulAi mers si te rogi la sinagoga de ilor sau la casele rugiciune ale sectantilor?
din r Canonul64 prevede afurisirea. canonul al Sinodului 33 Apostolic $i Mai este rugiciunea eraicii 9ischismaticii. sever canonul cu interzice laodiceea pe cu I I al SinoduluiTrulancarccanonise$te afurisirea cei ceaulEcutbaiecu ori auprimit doctoriidela ei. Gweii

in Ai intins masi $i ai mancat biserici ori ai dormit in slentul locaf?
lc prevede afurisirea. Astfeldepractici Trulan Canonul al Sinodului 74 al din interzic canonul28 Sinodului Laodiceea,canonul42 Sinodului al $i ti dinCartasina.

piganettisauai aprinslumAniri Ai dusdaruri la altar€l€ la sinagogi,in sirbitorilc cvreielti?
prevede afirrisirea. canoanele 38 $i 39 ale 37, 7l Canonul Apostolic $i interzicastfeldepractici. Sinoduluidin Laodiceea

in Ai lecut magazin curteabisericii?
prevede Trulan afrrisirea. CanonulT6 Sinodului al

,

Ai cumpirat sau ai primit cirti creticc?

cruceape dupumclc? Ai dcscnat
prevede afrrisirea. Clanonul al Sinodului 73 Tmlan

Ai hiut vrco biuturi sau dintr-un vasin carc a cizut rcvir spurcat?
a in 47 zice:..Dactr necurat cezut fintanit ceva Canonul al Sf.toanPostitorul si din sau untdelemn in vin,celceguste acestea nuseatingltreiziledc in sau gapte senuse sau iar zile cuminece". carnc br6nzd, scrie: in insemnareaacest la canon, NichiforMerturisitorul Sf. ,foate pentru gustat Iiindcd,inaintedea sfin1i cu cel diotr-insele, lcedstd canonise$te cea se indoindu-se cugefulsiu, <iar cel cere in aceea, gustat-o a ngh casmibdutura se /)ri)r(,,!/c potrivitcu Apostol]uldacdvamanca osAndette, findcd n-a (Romu|r 14,23). pdcatt>" cenu eNte credinl' este din <L-clinld. /intdin $itol care ce u dupA a putrezitinduntrulucrulnecurat cezuse, .,Su li indci a gustat. ti sau din s-a(loveditci gusta cevasugrumat dintr-omorl4ciune _pescurt- din ti (lc 63 67 sunt oprite. vezicanonul apostolic, al srirrgc dobitoc. carclucruri $i rl cu l rri d i n C u tg ra". S rr r , r i u l r r r : r l ;i r.cl c,r;r)

de Vll iliceresi le daiBis€ricii.lncaz al Canonul9 Sinodului ecumenic poruncS bisericeasci cere ne afurisirea. Asemenea, gaptea a tlfuz, s€prevede ponrnca easta grsimscnsinInvdldturu ac i,sl nucitim c64ileereticilof'.,,hin de credinld crestindorlodotd - Bisericale cerccelor ce nu suntintirili in de ctulilor durnnezeiescsefereascd citirea sl cuvantului cunoattereainlelegerea ti (ti spre adevdratE, sunt aleereticilor sectanlilor), anu cum cele ctedin{ei Dohivdce inveFtudpierzitoarc suflet(l Tim. 4,7),ci strsehlircascd((ctl de de fi arnng4i (lTim. 4,6)". credinlei alebuneiinvdldturi>t cuvinlele $i

Ai serbat sembita, ca sectarii?
prevede anatema. al din Canonul29Sinodului Laodiceea Te-ai dus la cimitirele ereticilor? prevede anafirrisire, canonul al iar 9 din un Canonul al Sinodului Gangra 9 prevede un dace Laodiceea afi[isire,,pentru timp",dupi care, din Sinodului poclit $iaumerturisit augre$it, seprimeasci imptrrt[$ire. la cl sd s-au Te-ai dus la mormintel€ mucenicilor eretici?
anatemaCadonul34 al Sinodului din LaodiceeaDrevede

INTR E B A R I P T]N 1'RT I , \ RB . \ T I B Ai tr-iit cu so(iainaintc dc a tc cisitori?
Canonul25 al Sf. Vasilecel Mare prevedeo canonisire 4 ani. dar de (dupe seeasalor(sc) tralasca ca. irltsiduie apoi ce 5A cu

Te-ai dcspirtit de so(ic? cere ori din Canonul al Sinodului Cartagina oriimpdcarea, senuse 102
uneipenitente de hebuie supus cel maicesdtoreasc5; ceseabate la aceasta (ncpreczate). 'lc-ai cisirtorit cu logodnica celui carc triicqitc? pedeapsa pentm preacurvreJ prevede ca Trulan Canonul93 alSinodului de dica intre7 si l5 anioprire la S6ntalmpdrt4anie. 'l'i-ai pirrirsit so(ir ftiri rnoti\ canonic? 7 prevede anume anioprire Trulan canonisireati al Canonul8T Sinodului (l in 3 aniascultarca pridvor, aniin laSfintaimpanelanie anplangcrea,2 dc permit Canoanele an cu gcnunchi, in al $aptelea impreune crdinciolii). iar cazuri:cendsoliaavorteazd numaiin urmatoarele cesetoriei dcsfacerea in solul f:re urmasi;in cazde preadesfrdnare; cazde incorigibil,ldsand cu (cao moarte suntdeacord intrarea spirituala) lpostazie licandambiisoli in monahism. ' !' i- ai pir 1 !s i t s o( i a l i tc - ai i ns uI.r t c u r l l tr i l tnl c i t fiau cu ullil di\ ortatir ? cel prevede iarcanonulT? alSf-VasiLe afurisirea, Apostolic Canonul48 in pacatul an,doianisaasculte slujba un ca se-tiplanga Mare cere vinovatul gaptelea sepoate an impartd$i, pridvot treianisastea slujbe genunchi, al in iar la se cu daca vapocdi lacrimi. ' lc- ai cisit or i t a doua ol l i ? prevede anioprire la Slanta 2 de alSi NichiforMlrturisitorul Canonul2 bisericeascd, s-a Dacd casatorie ficut dupdranduiala imperte$anie- aceastd rugdciunilot este dupe citirea I din canonului alSinodului Laodiceea, notrivit permisiimpdnisirea.

l.lfti cuDunatr doua 0aril? (un l tn i c?

tr r iit c u s o t il in a in t c d t

I)!ci n-ailr5itinaurte cununie, de canonul al Sinodului l-aodiceca I din (neprecizat) rug6ciuni\,ipost. un limp scurt pernrilAndu de sc,apot. l)fcvcdc Sfintei impdrta$anii. Dupacanonul al Sf'2 NichifbrMerturisitorul. Ir iurirca pcnlnrccl ceseoAsdtore$le a douaoar5. anisi nu s(:imparta$cascd. 2

.\i pr'rcirlui( solia prstc lirc? cu
(cap. ). ccl cc pacatuie$te lerneia l)up,lPravila la Tafgovi$tc dc 231 cu sir l)csl0 lire. t)icandsodomic,onanic.gomoric, accla si sc desparti $i duf:r (lr'lrifll|i sii \c crnoflrscasca a r. l:ri SlA ta impirti>anic. I5 Dircalucru irccslrs-apetrecut silabnrbatului fErede voic. canonulsereduce. din dupi'r $i I| | ccrcrcd duboMrlcului.

.\i cu[(rflin{ri rri so(ia p rc:rdcsl n cazir rii ?
l) car cuno$tir1li acest ai p5cat. te faci ca nu $tii nimic.potrivrr de dar l'rrrvilei la l Argovr;ite (cap.l3l ). sepedepse$tc pcntr-u de ca iidoi16curvie. il(lrc:r irxrc6 li l8 ani.

i ti in t i n e z is oti a? (cap. ) prevedcr I'mvihdelaTarliovitte l {31 care impreuna ,,Bdrbatul nuse
lifoflr cu ['rncir sa.ci varsa dinafad,pecoapse. sedespafiA"pe si

Te-ai cis[torit a treia oari?
trebuie privili Sf.Vasile Mare,in canonul spune a treiacesetorie cel 50, c.e publice, fiind mai ca o intindciune Bisericii, nu este a dar supusiosdndirii pe tolerabilidecitdesfi€ul fala.Canonul al Sf.Nichifior 2 Menuisitorulprevede 5 anioprire la Smnta de Impirtisanie. Sf. Nichifor Martu sitorulinsemneazi urmetoarele despre ce se cei a doua potrivil cdsitoresc doui ori qidetreiori: celcesecfuetore$te de oartr, pe canonului al MareluVasile, opre$te unansau deladurnnezeieitile 4 i se doi 'lhinc.Dupdcanonul2 Sf.Nichiforgi primulRespuns lui Nichita al dupd al al llcracleii,nici nu secunune. potrivitcu canonul al Sinodului la Iar, 5 de gi nu Ncocezareeacuinsu$i Nichita,nici preohrl carei-abinecuventat menenci Cuvantttorulde Dumnczeu o la masa Pecea a treiacesltoric, lui. de Crigoric poligamie, canonul qi numc$tc incilcaredelege. canonul al MareluiVasile, lar 4 ll0 al aceluia$i, readecit desfr.Aul, canonul al acestuia nume$lc mai iar I o gispucare intinaciune aBisericii. aceea De alaceluiasiii inbturi Sicanonul4 pecei p0tinrpde5 anidela Sf.lmpdrttr$anie cdsdtorilitrciaoar6. a ce ,,Cei vor sal ois[toreasce sc atreiaoareconsemneaze cap.83 alPravilei la Govora de pe . siiscpoceiasce4 anitisd face 66demetanii zi,casecheama cate curvie' 'fineseama in anul922, Constantin sub Porfirogenetul, datla lumin, s-a ce arAnduit celorcdsdtorili ca a doua oara. urr'lin al sinodului, alUnirii,care zis (llc?i u implinitpatruzeci aniginuaucopii,lise de ingaduie sd-$iia atreia $io pcntruce lipsesc nusecuminec€ rcvast.i lc copiii. Sisecanoniseasce str totusi, gi, 5 irni.fird seli sescadanimic aceqtia, dupi ceicinci s[ secuminece din ani, pe nu nurnal data an,laSi inviere.lardac! copii, li seingtrduie semai o au se pentru treiaoare. care implinittreizeci vreodatS;i a Cei au de ciisilk)rcascA pentru i|ni.dacinuaucopii,sunt ing5duili ei sesecdsdtoreasce oard, a treia $i qi. anisi nusecuminece viirstrlortinereasce supusd greqelii, patru lesne insi fi (lupal rcc{itiani,si secuminece numai trei ori in fiecare la Inviere, de an, la gilaAdomireaMaiciiDornrului. daciaucopii,sdse Nl5tcrorDornnului Iar au de ani, cilr{nlrrcnscar rni. larcclorce trecut patruzeci cu5 $icincide nu Ii se iIflr'r(llIe icurxl sccisallorcasc6 oari,chiardaclnuaucopii. ,lic sil a treia
()fl

(adici Te-aicisitorit cu mai mult de doui sotiisuccesiv ltti poligam)?
Conform canonului 2 al Sf- Nichifof Mirturisitorul, cel ce sec[sStole$tea

imptuta$anie. Canonul80 al Si Vasile lcia oara,5 ani esteoprit de la Sfanta un prcvede anioprircdela Sfintaknpdn4anie anumel anpl6ngerea 4 cclMarc $i (tdnguirea) 3 aniprostemarea. 9i Ai (inut trci sau mai multe femei? 3 canonului al Sinodului de Penau c€secisatoresc maimulteori,conform cei (Pravila lui poceinFneprecizat un se din Neocezareea,renduie$te timp de lor Sachelarie I -2 ani),,darintoarcereacredinla lescurteaze scrie Nicodim $i timpulpenitenlei". de o 4 cel Canonul al Si Vasile Marep-revedeepitimie 2-3aniafu sire, o ImpanA$anie. pe unaca aceasta ,,$i umatdde doi anioprirede la Sfenta ce desfranare, sepedepseqte: bamaicurend nu nunta, cipoligamie, numesc <Pc cinci care aceea liDomnulazis samarinencii schimbase barbati: Dentru barbao'(loal.4.l8). penlrucecei ceautrecutde careJar acumnu-li esrc de sau cu wednici senumeascd numirea bfubat de sA a nu nunta doua maisunt de heiaoare primitobiceiul am a celor sec6sdtoresc ce lotie.Apoi,in privinla a-i rfurisirepe5 ani...Darnutrebuie opripeei cu totulde la bisericl,ci a-i voiesdstea impreund, gidupdaceea li sedea s[ 2 de lnvrednici ascultare ori 3 ani vor cand si SfintelorTaine fie tinulideparte atunci, iardela impertd$irea $i (celce Poligamia la sa vreun depoctrinli, sea$eze loculimpaddsirii. rod sreta conformcanonului timp) sepedepse$te, maimultefemeiin acela$i trrie$tecu Imparti$anie cel 80al Sf.Vasile Mare,cuo epitimiede4 aniopriredeh Smnta (dintrecare,I antenguirea 3 aniprostemarea)". si Te-ai cisitorit dc patru ori? nuntaapatra.Conformcap.83al Pravileide Bisericanu binecuvanteazi 8 de laGovor4 ,,cineseinsoare patruori si sepocdiascd anisi s[ facdcateI 00 demetaniiDezi". 67

Tc-ai cisitorit cu alti fcmcie, pe motiv ci so{ia legiuiti are duh necurat (sau este intr-o boali grea)? Daci femeiaareduhnecurat este legatii, blrbahrlzicecdnu sepoate iar ti infrena potrivit canonului alluiTimotet Alexandri;i...in siweasdiaatta, l5 al aceasti pricinl interyine adulter ln pdvinlaasta spune _ cuviosul nuamsi nu $i gAsesc rispunde;darduptrhotdr.area ce pmvila duhovnic€asci secuvine... nu de la Taryovitte (cap.233)scriectrbtrrbatul c6rui femeieseindrtrceste o a sd r$tepte ani:daca vatemddui, o line,iardenusevaizbdvidupl 3 se se iani. sa o lasesi st iaalta-

l'c-ai cisitorit cu o rudi?
Canonul al Sf, Vasilecel Mareprevede ani oprirede la Sfiinta 68 15 ^ Implrtbarie.

'l'c-ai cisitorit cu doui surori?
Canonul al Sf. Vasile Mareprevede penitentul poate primil 23 cel ce nu fi la poc5infi,decet daca desface aceaste cesdtorie. Apoi seaplicd oprirede7 ani. Canonul al Sf. Vasile Mareprevede ani oprirede la Slinta 78 cel 7 impartbanie, c6ndcisitoria a avutloc succesiv pozdiaSi Vasile Dar cel Marein aceasttr chestiune exprimatilimpede canonul al siu, astfel: este in 8? cineva, st?ipanit cendva patima fiind ,,DacA de necudfiei,arcideaspreinsolirea nelegiuite doui surori,nici nunti senu sesocoteascd cu aceasta in general. ti, si nu sep meascd in obgtea ei Bisericii, inainte a-i despi4iunulde mai de altul". Praviladela Targovi$te (cap.330)opreste ceic€pdcetuiesc doui pe cu suroi, I I anidelaimpertitire. 'lc-ai cisitorit, ortodox fiind, cu o persoanl eretici sau sectrnti? Canonul al Sinodului 72 prevede Trulan anulareacasdtoriei, iardacipeBisti in pAcat, afurisirea. Aceste prescriptiisuntinsuSite de Sf-loanpostitoml,in $i oanonul Pentru 23. casetoria s5var$it5 un dreptcredinciosun eretic, intre gi 68

I 14al Sinoduluial patrulea ecunenicti canoanele0 ii 3I aleceluide precumsi ca[onul 29 al Sinoduluidin Cartagina oprescpe ii Laodiceea, Iar 72 al inciosisaseinsoare eretice. canonul al Sinodului saselea cu pe fdre ic desface socotegte teri€cesetoria care,lntAmphtor,o face $i cu Iar al dreplcredinciosi eretici. rdspunsul29 lui cie$tillsauo cre$tine un cdunuidreptcredincios a luatin cdsatorie ins dealte care spule Taine, ingAduit secuminece dumnezeie$tile se cu sauereticnu-i este gi Acela$i lucruil spune mai nu seva fi despe4it canonisit inainte. 9i (Rdspunsul cl sa XL/ll), addugand acesta se meonal Tesalonicului doarla sle$itul vielii sale,dupl cei s-afecutmaslu(9idaci s-a dar nici preotulstrnu scoattr vreopdrticicepentruun atareins ti nici it), gi ftui ile lui 9inici litughiile sdnu leprimeasci, numailumanare ttnlaie ca nu sd-i uneori(adictr totdeauna) deaagheasmi anaford. aceasta, senu 9i $i qi int6ia si Iar in deznddejdel si-i porunceasci facamilostenii. cartea titlul XII, ui (luiJustinian), V,agezementul ziccc6desevor slidi atare

sl slbiruiasctr inti(care ajuns, au inf-unchip oarecare,secisetoreasctr),
gi Acelaqilucruil spune Cclcarewea st-li faceprunciidreptcredinciogi. Xm). Iarpenhupdrinlii titlu titlul XIl, cap. I€ztrmafiul l8 al aceluiati (la Fotie, Pravilade a! inglduit cafiii lor sesecisitoreasci cu cei dealtecredinla, care 5 la Govora(cap.32) prevede ani depoctrintl.

Ai frcut malahie unul singur? d€
cu Canonul al Sf. loanPoslitorul l0 canonisc$te 40 dezile opriredela cu uscatl$i fdcend demetanii. 100 impdne$anie, hranindu-se mancare Si ( strmdnance - zicePravila h TArgovi$te329) sec de ,,larde!u va putea sd nu se impirttqeasci un atr 9i strfactrin toate zilele cate 100de ttunci metadi sau50".

Ai ficut malahi€unul cu altu[?
cu Canorul I I al Sf. IoanPostitorulp€depseste paneh 80 dezile oprire uscata$i fhcard 100de la Sf;intaImperditanie,hdnindu-secu mAncare de 69

In nu metanii. c^zcA poate postul mancare de uscag, Pravila b Tergovi$te de line prevede: Sdnu seimpdftAteasc.e $isdfacdin toatezilele50demetanii". 2 ani ,,

Liturghia,fiindceatuncitrebuiesdsesfiramecursa ievoie sesesdverteascd qisi seinalleputerea preotiei. diavolului Te-ai intinat prin polufiunc (scurgere) in timp ce erai lreaz? 9 Dupdcanonul al Sf loanPostitorul, taptezile e$tioprita nuteimpendqi, zi 49 rostindin fiecare psalmul50 ti fhcand demetaniizilnic. faceo atent5 deosebire intre ce, Sinaitul, Tineseama Sfintul Anastasie in reaz.,,Unomseve$ette scrrgeriipecare sufericineva vreme este o ce felurile . treazfiind - scurgerea asupm fie asupm fie sa, altuia.$i, iartrfi,scugerea care cu de se fie mainii, secanonisette pahuzeci ll privegte petrece cuatinger€a si mainii. Aceastaiadti - se este fie zile(fiindce insatimalahie), feri atingerea cu fiedoardepeurmasdgettrriigi canoniseite o zi, sauseface se dvar$ege prinunirea gandul, incuviintare g.adilare, secanoniselte tlei zile, f&e cu cu ii li dar sausepeteceprin unireacugandul prin gadilare, fdraincuviintare, se ii ii gise dar cu Sau canonisette taptezile. sefac€ $icuincuviinlare, fdri gidilare, cu de c$onisege tleizeci zile. petrece) ce ei se fie Iar scurgerea sefaceasupra ce altui ins (sepoate fie feri tlvll€sc impreund, cenu.Dacesepetrece strsetiv eascilaolalti, dar gadilare, canonisegte douizecidezile. insi se cu cupipdieliii strruttrri, fdrtr facegicugidilare,secanoniseqte treizeci zile.Iardace cu de s€ Saudacise impreune, cuunom,secanoniseqte optzeci zile.Daci dar cu de face t?ivtrlire cu ani". seslverF$tecu dobitoc,canonul de$apte este pe de Iar cei cu scurgerea strmeDftr, careo suferi din sbbiciunetrupeasce, cu treji liirld, $i cei carcdauafardsdmanFamestecate udul nu suntsupu$ila {trtr sau cu calon,fibdctrei suferiac-€asta desegetare deunire,sau incuviinlarea gindurilor.De ac-eea, pom€nelte nimic deace$tia. Anastasi€ nu

!i s-aintimplat in somnsi te spurcide pc urma patimii scurgcrii?
Canonul 8 al Sf Ioan Postitorul prcvedepentru curelirca de aceaste intinaciune: indepAnareao IaSlintaimpf,na5anie, zide rosrirea psalmului50 demetanii. si49 canon arhi€piscopul Alexanal alFer Dionisie, Tinesoamac[ patrulea driei,spune toli ceicepetimesc scurgerea firi devoiea seminfei, cA de cea adicn polufiune, dc ace$tia sa-$icerceteze cugetul daclelii invinovdle$teci $i pelitaceastade unna pe gandului au impatimit a uneindluciri ru$inoase sau ti dinvreoaltapatimd, acettia nu secuminece; sd iardenu,sl secuminece. lar canonul al lui Timoteispune dacd cea al'rrt l2 ce cel scugere suferit-o a din poJlidetemeie, trebuie seimp[fteseasctri ceaavut-o nu iarcel sd numai din lspita diavolului, seimpertdfeascd. Perintiitimaicu seamiAnastasie se Iar sinJjtul (Rdspunsul VIID$iGrigorieSinainrl(in F /ocdlie)zic cdscurgerea in gi vrcmcasomnului vinedin multi mdncare bauture, somnindelungat, din din (aploapelui), cl€vetile. odihna moliciunea tupului, dintrufie,dinjudecarea din $i din slebiciunea trupului,din multi oboseald, pofti, dinbeutura din rece, rea din pizma qidinprisosinfafirii. obisnuinld desfrau, la din demonilor Deci,o datri (( ( u greupoale cihevasdfacd deose bire,cdkdseinfinpld (scurgerea) din yinu lui saucAnddin altdpricind fi din pizmadiavoleascd, pentru acedsta 5lc hK:rumai sigursdnusecumi ece inziuaaceea, gfeie$te canonul cum Si (lcth$, ftraocol$iEra deosebire. fel SiMarele (Regulile scurt. pe La Yxslle gi :109 III dinCuydntul despre II Botez) Simeon alTesalonicului $iirtrebarea r i dspunsul XXVIII) SiBalsamon \ lt i.tpunsu ilc XI VS X [ 9iloanal Chitrului(lR /iri.Vr/r?xr// toli intr-ounirespun preotii$imireniicarevor avea )'), cd scurgere I in s{)nln s0oprcascd acea dela Taine. si in zi A lilri uun)ai daci n-arfi weoprimej denu s-arcumineca die, mireanul sau prc()lul. dace fi zi insemnatd, carceste |l rrrlircclil rrrghic Sau ar in neaptrate

Ai picituit cu mama ta?
acestpdcat,al amestecArii Pravila de la Govora (cap. ll) canonise$te sellgelui,cu 20 de ani oprire de la SiantaImpertd$anie cate366 metanii si 7l

zilnic.Dupdcanonul al St IoanPostitorul, 56 penitentul oprit dela Sfinta este pecatul seva$itnumaio dad; dace petrecut impirtiganie 7 ani,dace s-a s-a de maimulteori,oprirea de 12ani,mancand este uscat dupe l5m$i ficand ora 500demetanii zilnic.

Ai picituit cu mama ta gi cu fiica ta?
Canonul al Sf.Ioan pedeps€ite astfel penitent 4 anr 50 Postitorul pe de cu oprire la SfintaImpArti$anie, de uscat ora ,,mancend dupe l5im licand300 ti (cap.I l) cuacelaticanon maisus. demetaiii", iarPravila la Covora de ca

Ai picituit cu mamavitregi?
Canonul79 al Si Vasilecel Mare prevede de ani oprire de la 20 impert5tire; Pravila la Tdrgovigte de reduce canonul l2 anioprire, la daca pcnitentul posteste, metanii face iarPravilade Govora la opregtc timilostenii, pc pec5tos anide la impirtetanie, condifiasemhence sec;i seaibi 9 cu dczlegare untdelemn vin doarmarfea,joia, la sambitaii duminica si $i Si faca36demetanii zi(cap.l0). Canonul49 Sf.loanPosrirorul pe prevede al numai3anioprire, penitentul pan!seara, dace ajuneazi mencanduscat liin liecare zifdcdnd demetanii. 500

Ai plcituit cu soacra ta?
MateiVlastaris, a adunat carc laolalte aceste canoane, arata unii ca ca lcc$tia nusecuminecevreme qase $i maispune sd de ani. se $icumtrebuic sc canoniseasci acegti$aseani. eiin Adice: lunisenumdnance deloc came Sase in iertare la Domnul,ti nici de $i saqade afarabisericii,tAnguindu-sc cer.And li analiud nuia,nici agheasmi rlube4 afari nurnai ajunulBobotezei, sA sA in cind scsluje$te Agheasma mare.$i, in tofi ace$ti ani,sefaci in fiecare o cea zi $ase pleceri sutf,de alegenunchilor,afaridesambtrtitduminicd, sdmtuance in $i $i hrand uscati,miercurea vinerea. doi anisdstea Iar ideuntrulbisericii, in $i spatcle cantdrelilor, asculte centerile duhovnice$ti.in ceitreiani,care $isi Si lc-au remas, stea mai sa impreun5 credincio$ii. dupa s-au cu lar ce implinitcei

se ani,sesecuminece, faceinsesi milosteniidupi puterilelo[; in fiecare minciuni sausd la sdtrimita ceteo prescurd biserica;s[ nu spund pe juriminte 9i, cuumilinttr$i lacrimi, st-$i curete, cetpot,intindciunea estepotrivitesa canonisire iDcI adaugd li caaceaste i lor Vlastaris vr4itorilor, ti preacuwarilor, ucigagilot $i tuturorcelorcecadin deati 9i dace uneorisescade, grele,dar,dupi rivna celorce sepocaiesc, pocAinfa este le dace alteori cre$te osarduitoar€fierbinte; intalor este ii tragere inime. d€ prevede canon, lns[ cu unele acela$i 26 Canonul al Sf. toanPostitorul pe icoane numaianalogul ci sfintele cu i: ..sd sdrute indrlzneale nu pe;te, la vin tide launtdelemn de de sunt sd acestea puse"; seabline h Apoi se dupdputinF, mai alcsmielcurea vinerea. facamilostenie 9i inainte a de mai cate sdracilortoate le-afosiingdduits[mdnance pentrudenqii. ca lor adesandu-le rugimintea seseroage canonului, fi supu$i de sa C&end insdei in boaldde moane, seinvredniceasctr dumnezeiasca a in treaptA pedepsei, carc sdrevini ln acea dar, lmptute$aniei intremAndu-se, dattr de r-augesitinainte imparteFnia lordin necesitate. $isd-li zdrobeascd picatul catmaimare, duplputinF sd-9i curdleascd, lnima,cu lacrimicalde greual su{letului". penitentul la de (cap. 15ari seopr€$te 9), de PotrivitPravilei la Govom Tot in zilelecate160demetanii. aceastl Iecand toate impnrtdtanie, Sfenta intr-omdnestire sdslujeascd se pravihrecomand5 soacrei secilugereascd 9i (cap.238), pentrusufletulei.Confom Pravileideb Targovi$te lui Dumnezeu prcatcumama logodtioei adici sefaca cu sa ,desevaaflacineva soacra trup€tte, nunlii,atunci inaintedeblagoslovenia trup dupa aei,mai lui saucualtiirudenie Iar nunta,ci sdseopreascd. dac[ dupdceseva fi blagoslovit 8dnu sefacaacea de atunci peca!deva fi Iecutimpreunare sange, lui cufemeia ii va fi venil acel cei ci sd nunta nu sedespartd, numaisdsecanoniseasce ceaufecutamestecare de de desinge.lar canonullor este I 2 ani$i seva scurta, vor wea selna post, faci metaniisi milostenii". str

Ai pdcituit cu fiica ta?
(cap.I l), pdcatul DupaPravila la Govora de acesta amestectuii al sengelui sepedepsette 20 de ani oprirede la Sf. impirtqaDie$i cu cate366de cu numaio daul,dupdcanonul55 al Sf. metaniipe zi. Dad pecatuls-astrvarsit loanPostitorul, prevdd anioprire.Dacds-aintimplat demaimulteori, se se 5 canonisette l2 aniopriredela Sfintaimpena$anie, cu mencand uscat dupd ora l500qi fdcindzilnic500demetanii.

Ai picituit cu veritoara de gradul doi?
(cap.330)etti opritdelaimplrt4anie 9 ani. de DupePravila h Targovi$e

Ai picituit cu cumnata?
Canonul76 al Sf. Vasilecel Mare prevedeI I ani oprire de la Sf6nta unirc.Timpuldecanon imparte se reJruda ac€asti la nelegiuiff ie,dacd 2 (tanguirea), ani ascultarea, ani prostemarea, ani 3 3 : 3 ani pHngerea in perioada cdnd Dadpecatuls-asdv6rgit impreunlcucredincio$ii. eia logodit, iar cumnatas-asinucis,canonul25 al Sinoduluide la DupdPraviladela TArgovi$te l0 ira prevede aniopriredela imptrrttr9ire, pe 330) - urmandmustrarea carc Si loan Botezltorul o ficea lui Irod soliepefemeiafrateluistu (Matei I 4, 4) - cinepacituie$te ctrluase de cu!rurata I I ani si nu s€lmpiriiteasci. sa,

Ai picituit cu sora ta?
(cap.330) la Canonul6T Si Vasile Mare$i Pravilade Tergovi$e al cel canonisesc 20 dc anioprirede la Sftntatmpi(e$anie. la Daci ii este sori 75 numai dupa unuldinpdrini, potrivitcanonului al Sf.Vasile Mare,se cel opregte la impdrt[lanie1l ani,repartizali astfel:3 ani ascultarea,ani de 3 prostemarea (ingenuncherea),al zecelea seseprimeascila Liturghie,iar in an dupi ali doi ani s[ selmplrti6easce, Dupi Praviladela Covora(cap.I I ), cel ce pacetuieite sorasa, 15ani si nu seimpirtb€asci ti se faca300de cu metaniipe zi. Canonul24 al Sf. loan Postitorulporuncetteoprire 3 ani de la Sfiinta pantr imptrrttrqanie, selnvoiegte posteasd dactr si seara sA ti minencemencare usca$si si faci in fiecare 500demetamr. zi

Ai plcituit cu fina p€ care ai botezat-o?
I Praviladc la Govora(cap.86)prevede 2 anioprirede la implrt4anie Si 20 300demetaniipezi, iar Praviladeh Tergoviite(cap,330) prescrie deani 57 oprire.Duptrcanonul al Sf. IoanPostitorul,dacl vaplcetui cinevacu fiica gregit) de cu !a ceadin S6ntul Botezo dati, s€pedepse;te 8 ani,iar dacd(a dir ani,mincdndduptr nouilcaceas zi (ora 1500) al mai multeori, cu l0 $i .frc6nd500demctanii".

Ai picituit cu nora ta?
voi€a seimpidi$i. Dup6canonul al Si Vasile Marc, I I aniru est€ T6 cel prevede pe Canonul al Sf.IoanPostitorul l5 oprirea timp de2 ani,dacl se invoie$te mirance hrantr sd uscatiduptrora I 5mSifacezilnic 300demetarii.

Ai picituit cu na$ade botezsau de cununie?
Dupi Praviladela Govora(cap.86),9 aniseopre$edela impdne$anie 9i ani oprire. s! facdI 50deEetadi in zi, iar dupdMolitfelnic 20 de

primari? Ai picttuit cu verigoara
DuptrPravilade h Tergovilte seoprefte l0 ani de la implrt?iiire (cap. plcat secanonise$te 60 acest :130). Conformcanonului al Si IoanPostitorul, cu 2 ani oprircdeIaSfanta impirtiganie,,,minc6nd uscat dupi al nouabaceas qi din zi(ora l50o) tlcind in fiecare 500demetanif'zi 74

copiluluix Ai picituit cu cumitra (adici cu naSa
astfel de pdcatcu ,,8 ani Canonul58 al Sf. Ioan Postitorulpedepsegte uscatdupbal nouilea ceasdin zi oprirede la Sfinta impirtiganie, mdncdnd (ora I 5m)gi fdcind in fiecarezi 300demetanii".

75

Ai picituit cu mama naqeitale? DupIMolitfelnic, I aniegti I opritdela Sfrnra impirtiganie.

INTREBAR] PENTRU FEMEI Ai lEgiduit lui Dumnezeusi rimai fecioari, dar fi-ai trlcal|egiduin(a?
opriread€ la Sfinta Imp5rCanonull8 al Sf. Vasilecel Mare prevede ins6,ceacarea flglduit 60 timp deun an.Potrivitcanonului al ac€luiasi cu treiascd feciorie,dar fi-a cllcat fegiduirla, secanonise$te epitimia in

Ai siluit vreo fecioari?
Canonul67 Apostolicprevede afurisireagi obligativitatea a o lua de de sotie.Potrivit canonului al Sf Vasile Mare,sdvartitomlestcoprit 4 ani 25 cet dela Sfenta impdn4anie ti sepoatecununa fecioara. cu

Ai pingirit vreo fecioardafierositi (sori de ministirr sau cilugirittr)?
Canonul4 al SinoduluiTrulan prevedeafiirisirea,Dupe pravila de la Govora (cap. 85), cine va ptptrtui cu o cdlugtrdfjl esteopdt 9 ani de la Impdrtl$anie, ftcard I 50 demetaniizitnic. Dac6prin aceasta detcrminat-o a sdpdraseasca monahaltr si trtriasciprintremircni,acelase nu se viala $i p6nela moarte, impertiteascd Duptr Pravila la Tergovige (cap.258),o de astfeldefaptdeste considerattr i€rosilie,iar sive$itorul fur deBiserictr.

p€ntru de ImplntrFnie. adulter, adictr 5 anioprire IaSfAnta I

Ai fost violattrf{ri voie?
considerlci nu bebuicaplicailtnici o Sf Vasilecel Mare,ln canonul49,

Ai ripit cumvavreo femeiesau ai fost complicela o astlcldc ripire?
Canonul27 al Sinodului[V ecumenic canonul92 al SinoduluiTrulan ti prevedanatematizarea. aplici ins[ canonul22 al Si \y'asile Marecare Se cel prevede selibereze sd femei4iar strver$itorul fie oprit4 ari dela ilnptut.'ire. si Dacd rdpiti a fostfecioari,conform cea caoonului al Sf.Vasite Mare,se 30 c.el pedepsegte 3 aniopriredela Slenta cu imp6rtdtanie. Dupi Pravila laGovora de (cap.I l4), cinertrpefte femeie eslecomplicetarlpire este o sau olrdt 3 anide la SfAnta Impirti$anie ti indatorat fact 36dem€taniipezi. sA

T i- a p le c at bi rbatul ti te-ai reci si tori t fi rl si tc credintezicd a murit? se 3I Dupe canonul al Sf Vasilecel Mare,faptaaceasta considerladulter
intre 7 9i 15ani. cu secanonisette opriredela Sfiintalmpert6ianie

Ti-ai pirisit birbatul din ingr€folarefati dc cisltoric?
prevede anatemizarea. dio Canonul14al Sinodului Cangra

!i-ai pirdsit btrrbatul$i ai luat pe altul?
9 Dupi Pnvila d€la Govora(cap.66) secanonis€ite ani $iva face36 de pdincin zileledeluni,miercuri9ivined.Acelagi nurnai mebniizilnic,mADcaDd canon aplici 9ibirbatului carea luat-odenevastll. se

Ai ficut baieimpreuni cu femeile?
Canonul al Sinodului 77 TrulanDrevede afirisirea.

ESti cununati a doua oari? Ai trdit cu so{ulinainte de cununie?
canonulI al Sinoduluidin Laodiceea Daci n-ai trdit inaintedecununie, prevede timp scud(tre[ecizat) derugdciuniii post,permitandu-se, apoi, un

't6

77

pdmireaSfinteiImpert6$anii. Dupdcanonul al Sf.Nichifor Mdrturisitorul. 2 pentrucel ce secisdtorefte douaoar5,2anisi nu seimpdrttr$easce. a

Viduvi fiind, te-ai cisitorit?
dar 24 Canoanele si 4l aleSf.Vasilecel Marepermitviduvei cesetona, in cazci secdsitore$te, de i pandh varsta 60deani.Duptraceasiivar$?i, ctrstrtoria dacedesface poatefi impdrt.{iti decat bu

Ai picituit cu sotul pestcfir€?
(cap.23I ), c€l cepecatuiege femeiasa DuptrPraviladela Targovi$te cu pestefire, fecandsodomie,onanie,gomorie,acelasi se desparti gi dupa despe4ire secanoniseascd ani,ftrl Sfanta se l5 lmpdrtA5anie. lucrul Dactr acesta petrecut silabtrbatului ffr{ devoie,canonulsereduce, s-a din dupe aprecierea duhornicului.

Ts.ai cisitorit a doua oari?
2 2 ' Canonul al Sf.Nichifor Mlrturisiton prevede aniopriredela Sfinta bisericeascd, s-a casatorie fdcut duper'enduiala lmpirt4anie. Dacdaceastlt este dupdcitircalugdciunilor, lntrivit canoNlui I al Sinoduluidin Laodic€ea, Fflnisnimptul4irea.

Ti-ai pdrisit birbatul carc s-aindricit?
(cap. PraviladelaTArgovigte 233)scriecr, dacn b&batrl areduhdemonic, femeiast il a'tcpte5 aniti dactr s-aizbdvitdeboaltr acest nu in timp, si-l lase $i sdfie libert a seclsdtori cu altul.

Te-ai cisitorit a trcia oari?
privit?l trebuie 50, ci c€l Sf Vasile Mare,in canonul spunc a treiactsatorie publice, fiind mai supusA osendirii dar cao intiniciunea Bisericii, nu este 2 fap. desffiulp-e Canonul al Sf NichiforMirnfisitorul prevede bl€|abih decat lmpiruiganie. 5 8nioprired€la SIenta despre ca se cei urmetoarele Nichifor Mlrnrisitorul insemneazt Sf. a douaoali, potrivit d€ cistrtoresc doui ori li detlei od: cel cesectsltore$te se 4 cEnotrului al MareluiVasile, oFette peun ansaudoi dela dumnezciegtile 2 Duptrcanonul al Sf.Nichifor 9idupdprimul Mspunsal lui Nichita al Taine. Iar, Heracleii,nici nu se cununtr. potrivit cu canonul5 al Sinodului de la carei-abinecuvantat lui Neocezarceacuinsuti cuventul Nichita,nici preohrl $i de lui. nu mlnanci la masa Pec€adea treiacisttolie, GrigorieCuventatorul d€ lege. Iar canonul4 al Marelui Vasile, incalcare Dumnezcuo numegte mai poligamie,ti camrul 80 al aceluiagi, readecatdesfraul,ia! canonulI al 4 a intiolcirmeti spurcare Bisedcii.Deaceea canonul al o oumette $i acestuia pecei cisitodli a ii aceluiaqi inllturd petimp de5 ani dela St impertetanie i cap.83al oar6[eia ,,Ceicevor si secisitoreasci atleia oari - consemneaz face66 demetaniipe zi, ce Pravileide la Govora- ses€pociiasci 4 ad $i si 3€chearnicuvie". s-a Porfirogenetul, datla lumina ci Tin€seama io anul922,subConstatrtin a zis unTomal sinodului. al Unirii, carearinduit ci celorcesetorili douaoald' 19

Ai cunogtin(ici sofulpreadesfrencazi?
ptcat,dart€ faci ctrnu gtii nimic,potrivil Dac[ ai cuno$tinfe acest de (cap.l3 I ) sepcdepse$te pentsu Pravilei la Tdrgovigte de ca indoiti curvie, adicd intre6 si 18a[i.

'lc-ai desplrtit de sot?
CanonulI 02 al Sinoduluidin Cartagina cereori implcarca,ori strnu sc mai cesetorcascl; ce seabated€ [a aceasta cel tebuie supusuoei penitenlc (neprecizate).

'fc-ai miritat cu doi frafi?
Canonul2 al Sinoduluide la Neocezareea prevede oprireade la Sfiinta implftaianie pen[ b moarte; ton$i, dactr vremea in mo4ii vapromiteci in caz deinsdndtogire desface va ctrstrtoriq mih vaavea pocli4i '. Asemenea ,din $i Pravila IaGovora(cap.48). de

78

ia de dace implinit pahuzeci ani$inu aucopii,li s€inglduie se-$i $io a tleia au tohrii, sdnu secuminecc copiii. Si secanoniseasci nevastipentrucele lipsesc nimicdin acegtia, dupi ceicinci ani,sdsecuminecc 5 ani,Iiira sdli sescadtr si, pe numaio dat?i an,la Sfrntainviere.Iar dacdaucopii, nu li seingiduie sasc !.reodatii pentrua treiaoari. Cei careauimplinit treizecr maicesetoreasc[ 9i a de ani, daci nu au copii, suntinglduili ti ei sAsectrsdtorcascdtleia oari. supusa lesnegretelii, insepatru ani s{ nu se rrentruvarstalor tinereascd ti numaidetrei ori in fiecarea4 la ani, cuminece dup[ acegti sdsecuminece 9i, au inviere,la Na$terea Domnuluiti la AdormireaMaicii Domnului.lar dacd de cu c€ copii,shsecanoniseasc[ 5 ani.Iarcelor auhecut patuzeci cincide $i a nu nicicands[ sectsdtoreasc[ treiaoad, chiardactr au ani nu li seingaduie
cop ,

spune al lui Balsamon lar cu |o crettif,ddreptcredincioti Gretici iispunsul29

unin:.d"it" in uiJGt"""a1n"iot"ut"aluat cesetorie
#i'rJ'rlfi-ri,
h;-"'.il;;;;*

*:91q:1^".t:l':

doar s[ lmplrti$eascl laslargitul c6acesta se ^dnieiind (ti dace poclt],dT s-a maslu iir"l",arpi i t-"o-".t ry1t::9:i1: sa

fl:Jix*ffm;:#iiuffi!ill*!"-T'T#
""
tui nici ins,9i prescurile 9inicilituryhiile unatare

$iuhaie i.pi..l*r. tl'n""-ailumanare s'*"::.1"lill^11t9::*11 in si ca aceasta.si nucade demedejde;sa-i Si al"
intr-un ajuns' au atare se de vorsfadi parinlii{care ilffiffiIxii.;;;ci biruiasce-*l"T sd dip-o"[.r". te." "atdbreasca), nT:': titlu.(la l ]:"1,':::1.:t"""1 l8 al aceluiati
i;;J;"j;;l;";l"t' ii. ii r"i]iii,
lDi depoctinF.

tidulv' "*il"t.ili intii ;;%;;;r:.';"nii. -"f".d. iarcartea acoduluitlui Justinian)

'l'c-ai cistrtorit de patru ori?
nuntaapatra.Conformcap.83 al Pravileide Bisericanubinecuvdnteazi (iovora,,,cine insoarldepatruoli s! sepocliasci8 aniti strfac[ cete la se 100 metaniipe de zi".

5 (cap la rtultnoe Govora 32)prevede -p. ii"iii,**"1"tj""ia" utti","ainp,
hranindu-se 40 prevede dezilecanonisirc' ianonul f 3 afSi foanpostitorul la Covora(oap 25) Pravilade ou m-Jcre *c"ta 9i A"and 100de metanii impandsanie' prescrie anopriredela Slanra un

luquil spune tia$ezamen ca care perinFi auinglduit fiii lorse-se xlit).larpentru

Ai ficut malahie,dar nu ti-ai pierdut fecioria?

'l'e-ai cisitorit cu o rudi?
l5 cel Carronul al Sl Vasile Mareprevede ani oprirede la Sfinta 68 impert[$anie.

'lc-ai cisitorit, ortodoxi fiind, cu o persoanl eretici sau scctanti?
prevede iar Trulan anularea cnsftoriei, dad pelsisE 72 Canonul al Sinodului in prescriptiisuntinsu$ite deSf IoanPostitorul, afurisirea. Aceste it1pAcat, $i sivar$itiintreun dreptcredinciosutreretic, canonul Pentru 23. cesltoria 9i l0 al Sinodului patrulea canoanele ti 3l ale celui de la al cn onul 14 $i pe ii 29 din l.aodiccca, Drecum canonul al Sinodului Cartagina opresc $i al 72 cu eretice. canonul al Sinodului gaselea Iar crcrlincio,ri scinsoare sd o un care, lllrA ces6toriape intamplxtor,face qettin dcslircc socolciilc ttrric \ii

Ai tecut malahiede una singur5? cu40 canoniseste dezil€olriredeIa t"-o.ioi ro sr I""nPostitorul 100 "r uscati fecand demetaml' cumincare $i Sf.iipanipni", fttanindu-se ( 329 de Pravila laTargovi$te ) sec ra Ir JJoo"" put"u mlnaoce - zice in toatezilele cate100de rtutrcisbnu seimpittileascaun an 9l sefac[
m€talii sau50". Tileoprire la cu pedepseile pena 80-de C*oouf f f ut Sf fo- Postitorul lacanoruu uv uscata cu sl hienifdu-se mancare de la Sllnta impinn5anie' 8l

Ai lecut malahi€cu altul (alta)?

80

metanii. Praviladela Targovigte (cap.329) prevede: menance 80 sec ,,Str dezile,senu seimptrrL4easc52 ti sdfac5io toate ani zilele50demeranil..

Ai ficut adulter?
Canonul al Sf. Vasile Mare 58 cel prevede aniopdre la SEnra 15 de ^ lmptrrtfuanie, canonul al Sinodului laAncira. ani. iar 20 de 7 Ai picituit cu fiul tdu? Dupe Pravila laCovora de (cap. l), plcatrlacesta amestectrrii I al s,engelui sepedepselte 20deanioprire la Slanta cu de impdrtiganie cucate dc gi 361 metanii zi.Dacepicatul strvertit pe s-a numai dati,dupd o canonul55 alSf. loanPostitorul, previd5 anioprire. se Dacd intamplat maimulte sc s-a de ori, canonisegtel2 anioprire la S6nta cu de impdrt!5anie, mencend dupi uscat oral5m9illcAnd zilnic 500demetanii. Ai ficut desfranare $i ti-ai provocat ayort? Canonul al SinoduluideAncira 21 la prevede aniop redela Sfiinla l0 impirtEsanie. Ai picituit cu doi frati? Dupa Pravila h Tergovitte 330), (cap. de penitenta oprittrI I anidela cste postitorul. Dreved Slbnta ImpeneFnie. Conform canonului63 toatl alSf. se ins5 anioprire, I uscat alnouileaceas ,.mencand dup6 ftcend liecarezi in $i 200 metanii". de Ai siver$it avort firi voic? Dupa canonul al Si loanPostitorul, 34 epitimia astfel cazuri de in de este unan. Ai sivirqit avoft din neglijcnfi? Potrivit canonuiui al Sf Ioan 36 Postitorul, care ,,femeii nuseingrije$te de ldtulslu, ci din cauza neglijenlei avorteazi,sedepedeapsl i pentru ucidere premeditatA" intre20deaniSi5 ani). (adicd 82

sa prunci de inainte ueme,hotiram ca leacuri si lepede s[ nasci 9i iru primesc ce pane h 9i ic osandeascl h cincisau pAne treiani.Pentru arfi maimult,sase perioada zi canonului fiecare ca timp in ,,in hcniconomie". acelagi li secere in mari". hrane uscate s! facdI 00dem€tanii itr m{nence si

carc cu CinesevaDeste voie ti bune$iinli avort calcdporuncaa $asea .sd nu ucizf Aesie2', l) .Yezl Invdldturadecredinldortodord,partea l-a,n.142,5). oprireade la impdfia;ire Canonul2 I al Sinoduluide la Ancira prevede pedeapse ca Trulansedeaceeasi 9 Dupi canonul I al Sinodului la moarte. 5 (adice20 deani).SlentulVasilecelMare,in canonul 6,prescne ucigatilor sa insd,,vindecarca se 2 iar deanioprire, in canonul numail0 ad oprire, 3 pocainlei", Conformcanonului 3 al Sf. chipul nudupdtimp,ci duptr ca careigi ucid fdnrlcumegteguguri, gicelecaredau Postitorul, ,,f€meile

pentru Ai sivarsit avort?Ai dat sauai luat m€dicamente ProvocaaYortul?

ce prescrie multeepitimii.Astfel:,,Femeia vabea mai de Pravila la Govora sl nu nasce coconi,aceea aibdpocanie rodultrupului9i sd hrburi cas6scurgd a$a, trei cinciani$im€taniicate sutecincipezi. Iar deva face$ibarbatul (adice sa este; Biserica nu-i p measci nici mai dc va beadintr-acelean.ns.) rdu prescualui, nici prinosullui, denu sevapocei"(cap 20). de cu care-gi ucideprunciila naltere ajutorulvrdjitorilor, va ,,Femeia ce Femeia desfiaanati intdrtoatezileleviefii ei sdsepoctriasca. bunivoie,aceea coconulei,seaiba vabeaierbuli,casi nunasci,saudevana$te vasugruma !i pocanie ani gi metaniicateI 60 pezi 9i altele"(cap.20) noutr inceperea sculgi 9istrselepede de ,,Femeia vazemisli$iva beacevacasA poceiascl8 ani qi metanii367 zilnic Daci eava muri din dintr-insa,sI se in avor! si nu seingrcape cimitit'' (cap.I 24). care-9i (cap.374)prevede: desfianate ,,Fem€ile $i PraviladetaT6rgovige Doi pantecele sdnu mai lasci copii, zeceani sasepocaiascd. ani sa ca Btricd ascultind Scripnrrile; ta Bisericii tnei afad,in cutea Bisericii, anisi stea u$a 6fea 83

alfi pahuaDisdstea catehumenii tindaBisericii(adici in pronaos), cu in pdnd ce diaconul zice:<Ceichemaliie$ii...D; url an sd steain Biserici cu iar credincio$ii, Lihtrghie$iapoiseseimpdrtqeascl... la Unii duhovnicimarirecomandd dreptcanon, bngd celedemai sus,,i pe pererede rdu toataviafa,metaniiin fiecarezi, postpantrseara miercurea $i vinerea, paiasirea ptrcahrlui, nattere botezare copiiin loculc€loravofiati. de $i

Ai adormit pestecopil, sufocendu-l?
Canonul35 Si loanPostitorul al prevede: care peste ,,femeia s-aculcat prunc$i l-a intrbutit,dupatrei anisesocote$te vrednici deImpirti5anie,daca sc lipse$te la clmuri gi brenzi,in zile anume de randuite, sever$e$te, cu ii suferintd, (lnvdtituri). daclacest celelalte lucrus-apetrecut neptrsarea din Si sauneinfranarea pfuinfilor, ahrnci asemuit unomorvoit.Iardactr este cu s-a intamplat weltirea vrtjma$ului- este prin lucruvrednicdeiertare. Nurnaici $i aceasta nevoie canonisiri, cu misurtr, are de date fiindci, de pe urmaaltor grc$eli, intamplat s-a plrrsire (dinpartea Dumnezeu).,. aceastl lui

lor, $i {hcand$i patruzecide metaniiin fiece zi". Tot Sf Nicodim c6, ince ti la aceasta, in multe ce4i scrisede itul adaugi: ,,la seama (ltunuire) la canonul faF al Postitorului, - adicace gdsimti ac€astii de pdrinliilui strnusecuminece pruncul fi de$apt€ $ivamurineboteza! zile va &ctr se hrant uscatl, flcand 9i cate patruzecide zile gi, intr-acestea, menance pogoramant cd s-a patruzeci metaniimari in fiecarezi. $i socotesc ac€st de pare- strnu seboteze copilul llcut dedeniii, fiindcderaobicei- dupecumse in socoteala i lmprejur ceadea optazi, in tAie haintedea optazi, urmend unele ca De ca loculclreia sefaceacumbotezul. aceea, si nu seintample prunculin ziuain cares-aimbolnAvit, se lcestea,trebuieneaptrrat s€boteze potrivitcuRes?unsulal lui Petru I Hanofilax'.

N-ai purtat griji de copiii tii?
prevede anatemizarca. Canonull5 al Sinoduluidin Gangra

Ai lcpddatcopilul la uta bisericiisauin alte locuri?
39 Canoanele gi52aleSf vasilecelMaresi canonul al Si IoanPostitorul 33 pedeaps6 pentru preved ca uciga$i. deciintre5 li I I anioprirede la Sfenta metaniipezi. cinl lmptrrtdqanie. uscatl 300de $i

Din ncglijentin-ai botezat copilulti s-aintamplatde a murit?
in insemnirile canoanele la Sf.IoanPostitorul, NicodimAghioritul Sf. noteazer seama daci pruncul cd, ,,Tine estesin6tos, trebuie botezi sd-l duD6 potrivitcuArmenopoulos a aI[-4ntlul\al Canoaneior de (pane natruzecr zile, pe scurl).ldr daceestebolnav5i in primejdiede moarte,dactril va boteza preotul numai scufurdnri ridicnli(dincristehita) cuchernirileSfi ei cu tlei ti $i Treimi,nu est€ nevoiedemaimult. Dac[ dupi aceasta vaffii, str-iciteasca el rugdciunile carese rostesc inaintede botezsauafuriseniile, potrivit cu AnnenopouloscuTlie. mihopolitul Cretei. 5i Canonul al Sf.loan Postitorul 24 consemneazE: uDcopilmoare ,,Dace nebotezat pricinalipseidegrijtra ptuintilor pirinfii suntindepefiali din vreme detrei anidela ImpdittrSanie, mAncand hrani uscatiin ace$ti ti impdc6nd ani peDurinezeuprin plecarea genunchilotplin plinset Siprin mitostenie, dupi 84

!i-ai pirisit copiii, sub pretextul ascezei?
prcvede anatemizarca. din CanonulI 5 al Sinodului Gangm

cu Te-aiimpirtigit saute-aiimpreunat solultiu in timpul ciclului?
penbuastfeldepecah 40 de Canonul28 al Si IoanPostitorulpreved€ (cap. I ) prevede de 33 e dela Sfihtaimptut4anie. Pravila la Tdrgoviste zileopr canonisire 7 zile, cu ceteI G 20 dem€taniipezi pentrufemeilecarevin la de in in bisericE timpul ciclului saupentruceleclrora le-av€nitdnduiala lunare dar n-auiegit$i auluatanafore. tinp ceerau bisericS, derupine, in

Te-ai imbricat birbite$te, firi si fie nevoie? Canonul3 al Sinodului Gangra I din analemizarca. fnevede

Ti-a dat duhovniculvreun canon?L-ai implinit?
de se din dezlegarea canon cu 7 in consens canonul al Sinodului Cartagina, sau de care in excepliormle cltre duhovnicul l-aaplicat episcopul numai caa.rd

(snispitettix

Ti-aiimpodobit pirul capului ca si atragi privirile altora

Canonul96 Sinodului al Trulanprevede afirisirea.

duhovnicului? Te.ai impirtisit fdri a aveadezlegarea
s€ de DuptrPraviladela Govora(cap.89),penitentul desparte Biserice3 nici iar tai, caun ba{ocoritordeDumnezeu, pGotulsdnupdmeasce prescud dela dAnsul.

Te-aiimbitat?
Conform 88dinPravila laGovor4 cap. de femeia befivinuse imp&t4e$te pantr nuvaplrisi ptrcatul. ce Ai intrat in sfantul altar (cu exceptiatimpului ingeduitdc cpiscop, sfinlirea la uneibiserici)? Canonul atSinodului ecumenic 69 V-M (Irulan)ti canonul al Sinodului 44 dinLaodiceea interzic acest lucru, nuprescriu epitimie. dar vreo

igi schimbiduhovniculde la o m[rturisire la alta?
la invdldtutudecredinldotodord (rbspunsul int€barca I 85din capitolul decat binestrnuschimbem duhovnicul divinpubliC) zubliniazici ,Fste ,,Crrlurl preotulsaucendnemutlm in de s€ b cazdemarenevoie, pildi" cetrd schimbt pdohi€".Tn$uiesasemaigtie potivit canonului Apostolic, duhovnic 32 un ci dd pe nu poated€zlega c€l legatde alt duhovnic,atataw€me cettraielte acela. slav Acela5i lucmil prevede capitolulI 19dinNomocanonul in 228detitluri. ti (cap.I l7), blrbatulsaufemeia care-9i lisa va DupePnviladelaGovora la de ferddeoaEcare vini gi seva spov€di altul, sl sedespafttr drlrcvnicul siu impleundcuacela prime$te. c+l Biserictr

iNrnBsAnrpENTRU coprr
Cend te-ai spoveditultima dati?
Porunca patraa Bisericii necere,.si nespovedim strneimpirtlgim in a 9i fiecaredin celepatruf'oshti mari depest€ sau,dacl nu putcm,cel putin o atl dattr an,in postulSfintelorPatti". pe Ihvdldturadecredinldcre|tind oftodoxdsttblidaztrca:,,Spovedania nu estelegati determene soroace sau anumite cusul anului.Putem din slergala duhovnicori de cateori $i oricandsimtim nevoiade a ne u$urasuflehrlde povara ptrcatelor... catnespovedim d€s,cu aleteste bine..(partea Cu mai mai a ll-a, Rtrspunsul intrebarea 88).in fine,Sflntul NicodimAghiodtul zice: la I pe ,,strindemnem plctrto$ii nespovedifi sem&turiseasc;adesea'. s{ (Carre ar lefo lositodfe desuflet,p{lea. alll-a" Prccuventare). fo

Tc-aiimptrrti$it duptrce ai mincat?
inaintedea se CoaformPravileidela Govora(cap.89),celcarea rnancat tsebuie facl poctrinliun an. si lmpdrt Si 2 branza oul - seopre$te ani dela impenfuire.Dacea sau Dad a mancat va facc66 demetaniiln zi. came- seopregte ani9i 3 mancat

Te rogi acasi in liecare zi?
(VIII, 34)secuvinecafiecare creitin sAse Dupi ConstituliileApostolice sd Daci nupoate meargilabiserici,,,fiecare rcage dimineat4la pranz s€ara. $ sau cente,strciteasce si seroagela el acase catedoi impreunesaucete s[ si 8',7

86

trei". ConformPravileidela Govora(cap.37), ,pine semihnege debunalui gi voiederugdciune decantare vaumblacaundobitoc, ac€la aibl podinli sa ti un an$i sdface I 00 demetaniiin zi".

in Poste$ti celepatru mari posturi dc pestean?
datori,,si nespovedim sdne suntem 9i a Dupl porunca patrabiseric€asce dacd putem, nu an, patruposturi rnaridep€ste sau, in [tt?tsim fiecal€dinc€le Pe PaSti". cei cenu tin posturile, Sfint€lor pufn o dati pe an,ilr Postul potrivit suputi, Tot p"d"pu"$t" afr[isirca. afurisiriisunt cu eS ooot eposoli" li Trulan,9icci caremlninci ouati laptein sambetele 56 canonului al Sinodului

lci partc la SfentaLiturghic?
indatorat ia partela sfinteleslujberanduite Sfanta sl de Oricecrestin€ste Bisericd. Porunca intdi bisericeascd ..seascult4m evlavieSlant:l cere cu l-iturghie"in fiecare duminictr in stribltoare. $i

Ai intrat in sfentabisericiti ai ietit repedc, firi si stai la slhntaslujbi ?
Canonul Aoostolicorevede 9 aftrdsirea. llcspcc(i ziua dc duminicl Si celelaltc zilc dc sirbitori relig i o a s c ? prevede: 15 Canonul al Sf Petru Alexandriei al o ,,Duminica linemzi de penhu ceainviatlntu e8, car€ primitstrnuplecimgenunchii". bucude Cel ln am 'l'otastfel, canonul29 Sinodului Laodic€ea sesecinsteascd al din cere ziua duminicii$isdsepetreaci odihni,iarcine face in ar altfel,st fie anatema. $i canonulI al Sf.Teofilal Alexanddei indeamntr cinstimtoati durninica ne ,,st si \i r\ scrbam. invierea Domnului nostru ferjndu-ne invnFnnile nucinstesc de carc lisus llristos". (VIII,33)serefer,,pelarg,la &toria cregtinilor Constitufiile Aposiolic€ (lca oinstisarbEtorile se ilchinak Mantuitorutui sfinlilor.,Zilele apostolilor $i lc serbeze, ei au fost invelStoriinostri in Hristospi s-auinvrednicit de caci I )uhuI Sfint. Ziualui $tefan, intiiul martir,qia c€lorlallisfinli martiri,careau ca tinutmaimultla Ilristos laviatalot stroserbeze". l)ostclti micrcurea gi vinerea in cursul anului? Ponlnca doua a bisericeasce cer€ linemposfurile peste Perfru ne de an". ,,si Apostolic de trupeascd cclcc nupostc$tcafare weo slibiciune - canonul69 plcvcdc a1u|isir-cr. 88

Marc. Postului i duninicilc i1i cinstegti asculli pirintii Sibunicii? ii

i Porurcaa cinceacere ,,Cinstette ,atdl tdu $ pe mamata' co sa4i.fie Pe ldu binefi sd trdietri a imulli pepdmantulpe careDohnul Dumhezeul li-l vado lie" (le$re 20, l2't. alll-a, nr. t 34-135)subliniazi invdldtura de credinldonodord (p?trlea 0i,dintr€ oameoi,maiintei trebuieiubif pnrinlii caren€-aunIscut 9l ne-au suot duptrDumnezeu, binefacltorii noitri ceimai ma , in crescut caatare, 9i, plmanr€ascn". viaF A cirsti peptrinli ins€arnnl: l) A-i iubi, .dic| ale doriti facetot binelecuputinF' 2\ A ascuhade ei. ,,Copii, ascultalipe pdrihlii vottri in Domnul, cd qceosta cu drcptare (Efeseni6, I ). "Firile, pdzette " esle Povalalatdlui tduli nu lepddaindemnulmaicii rale" (Pilde 6'2O) 3) A nu-i supdra cu ceva $i d ne pu a fald de ei cu toatd cuvii,nla' ei vorbinddespre 9i cu ei numaidebine. ,,Celce vagdi de fiu pe tat'il sdu pe sau mamasasdfe dali morlii, cd augtdit derdu pe tatdl sdut i pe mama sdu sati $Angele esleasuprasa" (Levitic20'9) ' in l:1 A-i aiuta la nevoiemAngAindu'i necazurisi insenindndu-le bdtdnelile. ,,Fiule, spriiinetle Pe tufit tdu la bdtAneq ii nuJ mdhni in tui vialalui" Grlllei'f{JcirtneaIsusSirah3, l2). sunt viald' iar pentru ajutorarealoa cA'1d 5) A ne ruga lui Dumnezex 'n dupdmoarle, Wn ru odihnasulletelorlor,implinindu.le voiniaceadin urme $ pdst€nduleftnnoasdamintire. 89

Te impaci bine cu fralii (sausurorile)?
Dumnezeiasca Scripfur5exchme: ,tatd ocum ce esle bun ti ce este decdtnumaia locuifralii impreund"(Ps. 132, l). fi,umos, Fralii suntdatoriunulaltuiasaseinlelsgl $ snseajute. Nimeninutrebuie si maircpeteexperienla pdtimarl.a\ticain ,,Audoard tragicl $i intrebar€a pdzitorul (Facerc eusunt 4,9\. " fratelui meu? Sf. Apostol ti Evanghelist loan observi ctr,,dacdziceeineva:ixbescpe Dumnezeu, pefratelesdu($iinse sul larg deapn>apele iar -n.ns.) il utaste. cstemincinos" (Iloan 4, 20). Unireagi armoniadintreftai esteconsideratA cr o impodobire turnusele gi (nplepciunee inaintea Durnnezeuaoamenilor lui ii lui lsus Sirah l-2). 25,

celorimpotriva nult mai greu,intrind in categoria faptebune,picatul este pdcat sptlo invdldtura credinld e de se rbnluiS6ot ,,Cine hce vimvatdeacesl ' (partea m-a, m. 107)- nuvaputea moqteni impirdlia lui Dumnezeu a (Galateni5,2l).

Ajuti p€ cei neputinciotisau p€ col€gii mai slabi la vifituri?
Mentuitorul oe-ainvltat zica^di,,Fericili cei milostivi, cd aceiase vor c6,,milostenia de a Mat€i5, 7).Pomind la adev6rul nilaf' (Fericirea cincea, crcitintrizvoriite din iubireadeDumnez€u deaproapele se lDdurarea sau $i ti no$triaflali in nevoie", prin ajutorarea materiali ti moraltra semenilor riattr ne lrwdldrttmdecredinldortodotd Gatea aln-a, nr 244-246) arati c[ sunt milosteniei lrupetti(l .lvdnif|e catgorii defaptealemilost€'iel a)faptele doun 3. 2. celuiinsetat; imbdcar€aceluigol;4. cercetarea celuifltrmand; adiparea 6. gezduirea celor bolnavi; cclor in necazurisi nevoi: 5. ccrcetarca siracilor gi a celorpecarenu arccines6-iingroape) cdetorilor; 7. lngroparea gi b) laptele milosteniei stletetli (l lntoarcereacelor rdtaciti la calea adevlrului pi a celorplctrtoti la cal€avirtulii; 2. lnvtrlarcacclor negtiutoriti nepriceputi;3. sfituirea celor ce au trebuinla de sfat; 4. rugiciunea cdtre penhu c€lqintistali; 6.nerizbunar€a 5. DumezeuFnhu apoapele; mAngaierca gelelilor sAvar$ite rnulftcut deatii, ci rlsplitirea riului cubin€le;7. iertarea (vII, l2) indeatlmtr: Apostolice ,,lrnparte dealiii faF denoiintine).Constitufiile de ta,clci lmpani$irea bunuri toate 6?teletitu $inu ziccctrsuntFoprietatea cu materiale9i spirituale a fost prcgtrtiti de Dumnezeupentru toli oamenii deopotivn".

Etti lenet (lcncai)?
invdldtura decredinldortodotd (parteaalll-a, nr. 106)definegte lcnea cati iDd,,nepisarea delmplinirea fali p€nhu daloriilorli dezgustul munci,fie cu picat capital, bralcle, cumintea". fie Lenea, na$te r.andul alteptrcate. la sdu cinevaku vreasd lucreze ziceSf. Ap. Pavel- acela nici sd nu ,,Dacd (llTes.3,l0).$itotSf Pavelindeamn,NuJili ndntince" lenefi, urmdtori ci ai prin credinli Siindelungd Lehtrce rdbdare moStenesc ldgdduinlele" (Ewei 6, l2). Plata lene$ilor, dupi cuventul Hristos, inhrnericul vetnic(Matei lui este c€l picateste 25,26-30). Remediul acestui munca cinstit .

Ai invidiepe colcgii caresuntmai buni (la invifituri, la sullct ctc.)decettine?
lnvidia saupizma,unul din celetaptepdcaiecapitale,,Iaste io sulletul omuluipergre reupetrtru de bineleaproapelui bucuriepentiuDenorocirea ti $i suf'erinfa (invdldturade crcdinyd lui" parteaa lu-a, nr. l0l). ortodoxd. ptrrat, Biserica Canoanele prescriu nu epitimiipentru acest dar atentionead ca invidia ducela depdrlarea Dumnezeu deaproapele. de Daci insi cre$tinul 9i iqi invidiazi semenii pentru harulceli s-aimpfut4it saupentru sporulac€stora 90

Copiezila lucririle scrisc?
la Circ copiazl csteperta$ doui plcate glele: IeneaSlfurtul. De lenentr seinvaF lectiile ti apoi, copiind, firri din ceeace nu esteal t?iu.De aceea, ptrcatul trebuieperisit,remediulfiind studiulserios cinstea. ac€sta $i

91

Participi la ora de religie? Cine nu ia partela ora de religie fugede Dumdezeu seimpotrive$le Si inv4etudi Saleceleimentuitoarc. ,invdldtura Meanu estea Mea,ci a Cehl ceM-a trimis" ziceDomnul(loaq7, l6); deci,invdfiturarcligioasi esft dela Tatil ceresc (loan 3, 2), frindo ,,inv4datd sdndtoasd (lTim- 2, lO; llTim " 4. 3). La varstade 12 ani, Mantuitorul vorbeacu ctrrtura.ii iudei in templu ,,ascultdhdu-i i intebandu-i " (Ltca 2, 46). ; Studiindcu osardie inviliturile celefolositoarc credintei, ale Dumnezeu ne vaajr\la.,tanu maifim copii Sijucaria valurilor purtali incoaceSi incol,, deorice vdntal invdydtufii, prin inteldciunea oamenilox ptin viclefugulk)t. sprc uneltireardtdcirii, ci finAndadevdrul,,n iubire, sd sporim ihtru toak, p(ntruEl, Careeste capul- Hristos"lEfeseni 4,14-151.

etc...ln astfeldeimpGjuriri, eadevineformald,darnu qi substanliala. pdcat, dupi intenfia bundin confinutgifolositoare dar i, dupeformaei este bund,carcseimpunecunecesitate, o urmiri pentrutofi, eaeste iconomisire un rdu mai mic sprca evilape altul mai mare.Dar $i pentruminciuna
cregtinul are datoria strse poci'iaiscd(Prcvild bisericeascd,l3SO).

dreptcanoncitircapsalmului140 icii cu experienlirecomande gurii mele...") rostirea paztr de Doamne, ebiveNetele 3-4,,Pune, li EfremSirul(,,Doamne Stipanulviefii zilnic a rugAciuriiSf;tntului ori $i Ie...").

Vorbegtidc riu pc aproapele?
al consemneaza: Canonul suplimentar Sf loanPostitorul 2 ,,oricine barbat gi plecare femeie- barfettesdfactr40 deplecerialegenuncbilor la fiecare genunchilor zicd:,,Doamne, Duptr Pravila laCovora d€ se miluieste-ma". prevdd anioprire l8 metaniipe iarceiceociresc, ansi qi zi, un 2 se cap.88) canonise$te in seimptuteteasce facel2 metanii zi.Totcuun anoprire Sise (cap.373). duhovnicicu recomande experienli Unii Pravila laTirgovigte de firi cu limbii (deexemplu, timp detecere a comunica un canon inftdnarea iubiriiaproapelui. strichrl necesar)cultivarea ceidinjur decat $i

Spuiminc i u n i ?
Minciunaeste creafia diavolului,MAntuitonrl zice:diavolll ,de la tncepur afost ucigiitor deoamehiti nu a statintru adevdrpentru cd nu esteadeviir inlru el. CAhd grdietteminciund, grdiettedintru alesale,cdci estemincikos i latdl minciunii" (loar.8,44).Seinglduie minciuna $ aparenut fiind impusi ca de imprejuriricao doctorie anestiintei a iscodirii sau nechibzuite cao sau vindecare sltrbiciunilor liutdlilor omenesti, in acest cands€parc a sau cam fel ci eaar sluji drepto punte spreo dreptate omeneascd trecitoare:a) cendnu aducenici un rtrutrupescsausuflet€sc pentrucinevacarenu meritt str$tic adevaruldin cauzav6rstei, strnitifi, capacitdfii ocupatiei sau etc.;b) cand, acoperindadeverulpentu un moment,seinltrturi un riu mare,poatechiar pecate complicate grave,maialesla oameniipufin educalisausteparif de Si un sentimentalism exagerat, cdlAuzireaunei fdri minli lumitrate, ar fi cum cazurile cei bolnavi,cu cei ce su'!tin momeote cu tragice etc.;c) candin urmAile ei prin p[ruta minciuni seeconomisette neputhtaomeneasci mai fi tarziu,in alteimprejuriri, cel p[cilit va vedea adevlrul in mult-feluritelelui prefaceri vaapreciainbine gi minciuna, i-a iconomisitgi prbmovat care i-a

urit? injuri sauvorbc$ti
DupI Sf.NicodimAghioitul, T arietti opritdela Sf.Impartaianie tise a altorce4i folositoare. cerecitireaPsaltirii$

Etti certat sauin vrajbd cu cineva?
vrajbi cucareva nu intrein biserici s[ Molitfelnicul scrie:,,Celceva avea pand sevaimpic4 ctrmgAciunea spre lui blestem spreplcatesesocote$te, nu $i (cap.168) zice: 50 si faci toati ziuacate demetanii".Pmviladeh Targovitte ti nici sd $i ,,CircarevEjbecucineva nufie primitlabiserice nicidarurile, prescurile (senu-ifie pdmite) pend nus€vaimp5ca". ce bi

92

93

(cap. 373) - si sc Cel careline manie- dupi Pravilade la TArgoviple despart5 Bisericdun an9i s{ faci I 50 demetaniiin zi, de

lii minie?

Te mendrelti?
Mandria esteprimul dinhe cele lapte plcate capitale.Canonul96 al pe osendette cei cesehftumuseleazd rranddc din SinoduluiV-VI ecumenic pricinuindamdgiresufletelor vdtamarca celor ce-i vtrd$iprin aceasta ,,spre Regulamiclnr.49 Sf.Vasile Marespun€ a cel c5,,tot slabe" afuriselte. $iii sub din ci cade ceea nu sefoloseste necesitate, cu scopde impodobire, ca (ff. Pravila bis€riceascl 1345 invinuire deterttrciune. de Pentru orgoliogi, ) rAnduie$te ,,timpde6 luni strsepociiascl in SfiintaBisericegi samanencc ca fdcindin fiecare zicdtc dcposttimpde4 strptimani bceasul9(ora3 p.m.), 100 metanii". de

cu prin falsificarede acte,cumpirarecu bani fal$i, vanzarea mesuri faiului cupreturidedoud celor vanzarca tr€buincioase , delapidare); mare(cematerle); luareade dobandd mai multe ori mai mari (speculd); lucruluiluatcuimprumutl lucrlmriloqmita;neintoarcerea ireaphfii cuvenite (candsepoate caltiga cerietoria ireauneiplIli lhrdannmcipentruaceasta; prin sau lui insulirealucrurilorinchinate Dumnezeu lSsate prin muncA); pebanra vanzarea cumpd6rea Bisericii (sacrilegiu); ii si testamente $i

i sfi4iror(simonie).
Canonul3al Si Grigoriefecetoruldeminuoi$icaronul 14al lui Teofil il pe pe 6l tfirrisesc hot.Canonul al Mareluivasilecanonisette un anpehoful este in dat holia,iatpe celcare i$i cuvoialui Sidela sine, mfutudsette care, faptului- la doi ani.$i canonul6al Sf. Grigoric de vileaS allii sauprinsasupra pe il Nisseicanonise$e holii dovedili,capeucigati (dupi cum$icanonul8 al pe deopoaivicucei,dinvoialor, ucigaqi), ii 'MarcluiVasile canonisegte acegtia spovedit si-$iimpartibunurile 'iarpeceiintr-ascuns, ca hotitui$e - dupi ces-au ce slugi$i,dinc€ea dobandesc nu skacilor;iar,dacd au,seintse au, lor,dacd lucrul NicodimAghioritulcereseseinapoieze slujind,s! deala siraci. Sfentul intorci la cel plgubit $i se{i ceri furat. Dactrnul mai ai, te indeamni sl te 4 ,,pe iqtare. Canonul I al sf. loanPostitorulplevede: furul car€sepoceie$te (de Pe de il debundvoie oprimpabuzeci zile dela cuminecare. cel dovedit al luni, $i sltii) debotie- peol h Sase cu hnntruscati,dupi ceasul noudlea, zi I[cAndin fiecare cite o suti demet]enii".

Ai gasitcevace nu iti apa4ine?
obiectul Canonul al Sf.Grigorie 4 fdcitoruldeminuniteindearndsdrEstitui pena vacere inapoia.lar al iardacinu$tiialcuieste, pistrezi sa-l lis€ B:Isit, pentru cenuprocedeszd pirinteplevede, astfel, si cei oarronul al aceluiagi 5 lic oprilidelaruglciuni.

Ai pistrat pentru tine lucrul g[sit?
prevede ca Dacd merturise$ti, canonul al Sl Grigorie Neocezareei l0 al Itrptasulpoate fi primitlarugiciune.

Ai lurat ceva?
P(,runca oplacerer nufuri" lle$te 20.l5\.Dulpdinvdqnro d, a .,Sd (partea III-a, nr. 152),aceastt porunctopretteluareasau ?linki orbdoxd a porunciseptcdtrrie$tc pe impotriva acestei ir)sutirca nedrept bunurilor a strtrine. p r: luarca ascuns lucmrilorstrdine pe (fi.tt); luarca silagipefa$ alucrurilor cu a viclore (inqeliciune, dc nlruia (pddarc)i luarea bunurilorstrlineprin mij loace 94

i.ti pierzi vremeala jocurile de noroc?
Canonul43 Apo$tolic cer€seiocetezi;dacenu, prevedeafurisirea.$i acest 50 canonul al SinoduluiTrulanpedepse$te picat cuafirisirca.

Fumezi?
(?72)a lui NicodimSachelarie prevede afirisirca, ca Pravilabisericeasci jocuile denoroc. gipentru 95

Privcqti imagini ruqinoase rcvistesau la televizor)l (in Canonul al Sinodului 100 prevede Trulan afitisirea. Crczi in supcrstitii qi le practici? Canonul al Sinodului prevede 65 Trulan afurisirea. Porti obicctevrdjitc sau amuletc? (cap.I 32)prevede penitentul, le leapedd, Pravila la Govora de ctr dactr sc prime$te impertSgire; dactr vaputa in continuare, prima adourl la iar le dupl ti povdtuire, sedespartd Biserica strseafuriseasci se de precum ldjitorii. $i Ai cumpirat sau ai primit cirti crctice? Canonul9 Sinodului ecumeniccere ledaiBisericii. cazdt al VII ifi sd in retlu,seprevede afurisirea. Asemenea, poruncii a$aptea bisericeasceccrc ne ..sa citjmce4ile nu ". ereticilor .,Prin porunca gasim in lrv.itdr& / aceasta scris dc credinld cretlindortodoxd Bisericalecere celorcenu suntintirili in cunoaiterea cuvdntului dumnezei€sc fereasca citirea sdse de Fiinlelegerea oA{ilorpotrivnice credintei adevtrrate, suntceleale ereticilor cum (qi scctanlilor), anufi ameg4i inveleturi spre pierzetoare sufler(lTim de de
4,7), ci sd se hreneas.a curintelecredinleigi ale huneiinvdldturit' <<cu (l Tim.4,6)".
llr dc va fi sluib.r$ on cu drcgitoricirrallat, irtrcbi iccstcl 7ici,r,l \au s;il

ar dobendilumeatoati gi iqi va pierde sufletulsiu?" i dar in acestceassufletul meu,infelegendcI eu nu griiesc astizi citre un om simplu' care nu gtie Sfintele Scripturi, ci griiesc citre tine, care din frag€di varsti ai crescutin acestea cu el€ te-ai hrlnit; din care 9i du$i ca hovnicegte dintr-un izvor al viefii adipindu-te' cu daruri de mare cinst€ te-ai impodobit. Cu aceasti invltAturi vizandu-te eu indestulat' nidijduiesc ci firl sfial6' de neimpiedicandu-te nici un fel de pricini, ca 9i ctrtre doctorul tiu, in acestceascurititor, toate rinile tale pe crre, ca un viefuitor ln lume, le-ai dobAndit din diferite lntAmpltrri,flrl fitirnicie le vei arita ca si iei adevirata timlduire dela insusiDomnulnostruIisusHristos,Doctorul ti Mentuitorul sulletelorgi al trupurilor norstre.
clc $i $i a$a.cu toata socolcala purtarca 8riii. si iei \camr cclof cc sc de de la marturiscsc tinc.!inind seama cstcsh!bassaudrcSrlorsxuorn srnrplul saunocarl ar; ii, invllandul. sir-izicrrr$1r: carturar cslcsinitos saubolna\'i

Socote$te aceasta, fiule iubit al sfintei noastre Biserici de Risirit, ci noui tuturor deobgte, mari fi mici, boga(iti siraci, ne este de tr€buinftr poclinta. gi precum sufletul estemai de pret decettrupul, aSafi mentuirea lui estede mai marefolosintl 9i ciqtig precumti DomnulIisusHristos, MAntuitorul nostru, griiette zicind: ,,Ce va folosi omului

dator etti si te pizegti, Iattr, de acum de toate acestea de vreme ce te-ai botezatcu al doileabotez'dupi renduiala Pune,dar, d€ rcum inceputbun, nidiiTainelorcreqtinegti, C€l duind spreDumnezeu, ce poatesi-fi ajute; ti mai vertos pe te pizeqte,ca si nu te mai intorci la gretelileacelea care le-ai l5cut, ca si nu fii de res gi batjocuri diavolilor gi lumii. Cici, picatele nici un folos nu aduc crettinilor, ci neputinti, boall, siricie $i multe feluri de necazuriin aceasti osindi vegnici qi chinul lume; iar pentru cealalti arvun€sc

iadului. Drept aceea, datori suntemto(i, mici qi mari siraci ti bogali, ca fiecare din noi cu frica lui Dumnezeuqi cu cucernicie viefuim,ca purureasi fim intlrifi cu harul lui si Dumnezeu.
Accstcr toate zicandu-lc cercdinsulri ispitrndu,lcu dc-anriDuntul. iara,r el ,sr frL(lc irmaDuntul rAnd pc marturisindu-lcdescopcrindu si-i zici tui:pleaci-tr Ic. Si capul.Si. plecandu-$i caD l,\i irecnunchind. cl citcflc-iaccasra

Ca Do mnul D umnezeusi -i di rui asci l ui gi vreme de pociinli. Ci milostiv si iubitor de oameniDumnezeuegti Si Tie rl|vi iniltlm, Tatilui 9i Fiului qi Sfintului Duh' acum 9i pururea gi in vecii vecilor.Amin.
ntrdejd€rnorstrl' shv:i gi k sfar$itul: ShvI Tie, HristorseDumnez€ule, lur, punindtninc pc capLrl 7' rccast' Tie. Dupi accca.

;;";l

R ugi c run c
DomtruluisI De ruglm

qtnpane Doamne.Dumnezeule, ce Cel mentuirea ^egti \Jrobilor Ttri. llilostive. Indurrte ti Indelung-ribditorule, C[ruia i1i pare rlu de riuttrfile noastreti nu voiegtimoarteaplcitosului, ci sl se intoarcl gi sl lie viu, Insu{i qi acum milostivette-Te asupra robului TIu (N) qi-i d[ lui chip de pociinft, iertare ptrcatelorti dezlegare, iertAndu-ilui toati gregeala de voie gi ceafilrl de voie. cea lmpacl-l 9i-l unegte dinsul cu sfinta Ta Bisericl in Iisus pe Hristos, Domnul nostru, cu Care impreunl fi Se cuvinc stip0nire gi mare cuviinttrin veci.Amin.
mgiciunca. ectenia: zi $i slilr$ind

tine, fiule (N), li sf-f lasetie toate picatele.Iar eu' nevrednicul preot 9i duhovnic,cu putereace-miestedati' te iert ti de te dezleg toatepicateletale,in numeleTatillui 9i al Fiului fi al Sfintului Duh. Amin.
pc cu chipul crucrl mdna inscmneaze dczlcgiriiaccstcia. $i zicindsfArSttul 6trte fedcim"' }r Apoi zi: Cuvln€{e cu capulcclui ce s-amdrturisit. vali daca pacatclor poiriva canonuldupe 'devtrrat lui;$i. sa-idai cupacc. a$a, slobozindu-l adicasdtic oprit dc mai slt-idai canon mare, mai fecut ndcatc multcsi lrai mari pAcatc ile icrli lui. sd mai rnai impanAlanic multianiliar.cele ufoarc la Sf6nta ptrcatcle sAzrcrcAtrc mari pcntru cc cel penrru canonul rnaimare i-aidal lnsA. a$a: dansul

Rugicir.rne cu nostruIisusHristos, harul omnul$i Dumnezeul si d€ ti cu induriril€ iubirii Sale oameni, te iertepe

Miluiette-ne pe noi, Dumnezeule, dup[ rnare mila Ta, rugimu-ne Tie, auzi-ne!i ne miluie$te. Inci ne ruglm pentru lisarea $i iertarea picatelor (N) robului lui Dumnezeu gi pentru ca si i seierte lui toati gre$eala de voie pi cea fari de voie. cea
98

ptrrinli s[ nu dumnezeieqtii Fiule, atAfia ani poruncesc te impirtipsti cu SfinteleTaine,ci numai strb€i aghiasmi mare. $i de vei aveagriji str nu te implrtltetti, fi se vor dezlegapicatele tale; iar de vei indrizni' peste porunca sfinfilor pirin$, ca si te impirttrtetti, atunci te vei socotial
99

doilealuda. Iar dacfl vei fi bolnav gi tare slab,temendu-t( de rnoarte,atunci si te impirtjit€$ti; ti dacl te vei insinitoti, iartrti vei rtrmine oprit atifia ani citi fi s-auporuncit, p0ni cind vei plini canonul.Iar daci te vei implrtilgi dr frica rnorfii, plinind canonul cel dintai, f se va socoti alt canonpentru imp[rttriire gi-l yei plini Sipe acela.
Si socotc$li accasta. duhovnicc: ti

si-l lrtsi indl utr rn. Drci Ye li m.i jos de 20 d€ r , sl-l canoniselti mai hr dac{ va r'ret str se pocliasctr dc Ptrcateti vr vr€a sI se f{ctr moDah' sl-i ie4i . trei{ parte din csnon.Dictr va vrer si meargdin ritrntrstire obtte, sl-i l.9i iumltrte dl|l crnon. Iar dactrvr ctrdeaduP[ c€ r luat cllugiriei, rtunci si le frci torle deplin (Vezi Schenadiminudrii lucrare) i/ii, la p. 144in aceasg

Cil drctr vr fl ptrrtrsitomul plcrtul, din rc€l momeDtsl-i socotesti ti crnonul.De pildtr: un om a flcut plcrte de morrte, ucideresau desfranarc, p€ntru care zece.Dl sI se lipser3cl de Sllntr implrtit.nle; pe .ce.tr si-l intrebi ti, de v. ll ptrriiit d€ dol rni rcel ptrcrg rI-l drl opt .nl, sclzfudu-i pe cei doii lar de vr fi ptrrtrcltde clncl .ri tu .I-l crnonirestl Dumri co cci clnci. $i pentru rltele ita str frcl ictrderer.CI, dupl cum griiette m.relr Vlsil€: cltd vrem€vr frce omul Dlcrtul $ |ru se va implrttrtl, cu Dlmlcnu l sescade canotruloprlrll de h StinteleTrine, drcl tru plrtrsetteplcrtul; $i dectrsevr iDtlmpl! cr irrlti i! c.dtr in plcrt, irrlti d€ li itrc€putsecuvinc str i se der canooul.Itr drctr se vr intamplo str cldtr lttr-rla pIcrt, mai inNintedeterminarorcsnonululcei s-r drt, secuvinea socotirtrli clnonului celui neimpllnltsru ri crnooului plcatului celui flcut de cullnd. Si rl clrui plcat vr li canonul mri mare,scehrl l-l dri rcum pentrurmlndoui plcrtele; pe tl dupi fecerei plcrtului celui d-e urnl, de aevr li oprlt d€ h dtre sru dc la alt duhovnlcde SfADtrImplrtltrnle, rcei.ni $i vr€me sI i sc socot€asctr numtrrul crnonului c€-i vei dr. in
Socotestc aceasta: $i

CI drctr seva !flr.cel om cu bunl cucemicie vr vcDirI frcl iD tortc ti zilele metrDii dupi puthttr, si-i ie4i uD rn diD rumllrul .rilor de h crre l-ei oprit s:l nu se lmplrtlteascl; ti de va vrer sl frcl milostede dupl puaere, si-i ierti Sialt en. Drctr va posti miercurer ti vinereq dupl poruncr Sf,n{ilor Apostoli,si-i i€4i lnci un en. Drc! vr vrea strposteasctr luner - sl nu ti mlnance carne- si-i msi lati un .n. Drcl vr fi de virstl mri jos de 30 de

100

ANEXE I. Carunul102Trulan
puterede a legagi dczleg., s! se cuvine ca cei ce au pdmit de la Dumnezeu felul gxetelii Sindzuinlade intoarcere. celui pectrtos si aduceastfel ccrceteze ti lc.c potrivit bolii. Ca nu cumva,folosinduJ€pe amandouif?iremrsure,si primejduiasd mantuire.celui bolmv. Ctrci!u-i uto.ri boalaprcatului, ci feluritA ti muke,odrtrslindmulte rarnurivltem5toarc,din careizvorilgtemult rtru9i curge ltrai c pdtr! c6odst{ chiarimpotrivaputerii doctorului. tr€buie si De ace6a, cc se infetiscazi ca $tiutor de leacuri duhovnicegti ccl sau mai c,erceteze intei lnclinrrea ptrcrtosuluiti anumedacl tinde spresenAtat€ asupra-9i boalr;cum6eftrgrijette dacI, dimpouivn,prin f€lul sdudepufia.e,cheamd s€ del odc('c li dcnu,ispitindcurnva, tnporive$tedoclotului, cl iDtimpulpoceiDpi rana sufletului crc$te. iar din pricina leacurilor aduse$i care se putl deasupra, ingdduiDla. m&urend astfel cum secuviDe Ctrci tot cuvaotullui Dumnezeu al accluiace i s-a dat cermuileapastorah 9i de oaia estesi intoarcdli strtemeduiascd ceartrtecite$i mugcate 9arpe. dici str Si o impiDgtrctrtroprapastiademddejdii, dar Dici sd sllbcasceftenele, impingend sprcnesocotirea disprelulvietii, ci ir1tot chipul,ori prid doctoriiaspre itrtaribar€, $i 9i patimii $i se lupte od prin altele mai ujoare gi mai blinde, si se impokiveasctr pentruinchiderea finii; c{utatrd pocii4a sddearoade sdiidnuDezeinlelepf€$te ca $i pe omul chematc6tre lurninarea de sus-Se cuvine deci ca noi s, le ttim pe cea potrivit obiceiului,fali decei urmAnd amandoui$i celehottuete, ccleobi$nuite, $i primescccle hot tfte, dupScum ne invald $i Sf. Vasile. ce nu

:

103

II.
Canonul4 (indnrmarepentru duhovna) ,,Epitimiastrnu sedeasimpludupecantitate!picatetor,ci st seaibi in vederc intenia celorce piiciituiesc, nu curnvavoind $ carpetticeea s-arupq mai ca ce 9i marestrfaci crtrpituraii, sdduindu-te si iDdreptezi ceea a cizut, strfaci ciderea ce mai mare;cici cei bolnaviti cei disFati,dar mai alescei dedlti volupteFilumetn. procumti cei ce seI?ilesc origincagi pulerealor, cu lncetul$i puFtrl ateDlie cu dau pecatelorlot toti ace$tia pot, deginu deplio, ci Dumaiin parte,strse liberezedc rlutAfile careii cuprind.tar dacl cinevadintr-o dad provoactr ln&?!ar€a, foanc u$orii va lipsi indreptare. Ctrcisufletul,irdat c€ estcrdus ln starede a fi frra dc rugine,cadeln dispenre;$i atuDci mai alcult! nici de cuvinteblfude, nici prin nu ameninlare selnioarce, prin binefacere seirDbolde$c; devfue nu nici nu ci mult mai r2lu decatacea cetstedespre careproroculzicedojenind-o: ,.FaF!a s-aflicut ca cea gi a desftenatei denimic nu te ruiin€zi". Din ca!28aceosh, ptrstorul Febuiest siba multepricepere s! cerceteze toate ca p64ile starea din suflenrlui. Cdciptrcuu muli gi cadln disperarc privire la m6$uirealor, dcoarece $untcuprinti denebunie cu nu au putut sAsuportedoctoriile amarc,astfel su[t ti c.i carc nu da! ate4ie celor suflot€9ti; cauztr nu li s-adrt pedeapsl din potivig pecntclor, devinmult rnairai cd $i mai mult p&etuiesc. Prin urdrare,nimic ditr accsteantr tt€buie sd rdmini Si neexaminat, toate cercetendu-se de-amADuotul, ci preotul str rplice cele cu corespunzdtoarc,nucumvasffidui4a lui s! fie zadaltricl"@ptia4. ca inh/ndri adrcsateduhovnicilor de cdte Sl. Ioan Glfi de Aur\.

ptrcat, ce sc aruDce sinein delicte. aceea, p€ ci (Apostolul): Cr De spune ,, povdluindpe potrivnicr" (lI Tin. 2, 25). Nici di nu fie aspru,dactrel i estedisprctuit (de cinsva);iar dacevedeca altul estebatjoco.it, sAsearate caz,sAsemani€mai ti ingiduitor faF decel carca gre$il;dimpotrivtr,in acest impotriva riului. Ceci, astfel, numai va sc6pa benuiala nu ctr de iubiriidesine, va da 9i o dovada el Duurrtte pe ccl carea prcituit. ci detestA cA pacatul, deosebirc ceea il privegte el 9i ceea privette altul.Nefrcand idtre pe ce pe ce deosebirea nemullumirii apa sale cumamspus, in modcontrar, limpede ci este !u seindigncaz, peDtru nici Dumnezeu, nicipentruca primejduiegte care se cel pdc!tuit, dio iubire.deslavi ti din andbilia a domina. ci de C6ciel (lroiestosul) ic stralat€ z€l peDtruslavalui Dumnezeu, carese necinstette prin ctrlcdea ii: iar pcntrumeDtuirea ftatelui caresea{la ln primejdie,in urmapecatului, acela ya F se.rate cu mifd gi iubirc fitteasctr (cIci): ,,Su/letul ce pdcdtuie$te,

t" (Iez.18,4);ti la fiecare d€prcatsA ridice caz s. impotriva pacatului, iar aspnmea certlriistr-$i cildura amle sufletului.

III.
Slentul Vasilecel Mare,Regulilemari, din vol. ,,Asceticele", colectia p. l'.S.8.. vol. 18,Ed.LB.M.B.O.R., Bucureqti, 1989, 294-295. Cum trebuie sd procedeze ptoiestosul la stabilirea epitimiilor Dar gi epitimiile proiestosulstrnu le aplicecu patimecelor careptrcituicsc. Crci a-l mustracinevape ftate,cu ciudi Sicu menie,nuiNerDneazicbl elibereaze

In ce mod trebuie sd se indreptegreSalacelui care a pdadtuil (proiestosul) le factrdup[ modul de si $i indreptirilec€lorincnrcali gr€Seli fiei oedicale, maniindu-se nu impotriva bolnavilor, luptand ci impotriva bolii, patimilotseviDdece ridicaDdu-sc lmpotriva printr-utrfel viaft bolilesullet€9ti de mai asprtr, dacl va fi Devoie; spreexemplu: mtrrirea prin de9art6, impuncrca de te.vicii umilitoare; prin tecerc;somnulf?ir5misurtr,prin vegherc bar{irea, $i rugrciuni;treddavia corpului, prin muncilstrtuiarea necuviincioasa, n post; p prin (de |uu.mumrca, separars ceilalti) a$a, incetnici unul dintrefiafi sAnu prcfere d lucreze tnpreunacu el. nici s5 nu amest€ce luclul lui cu lucrurilec€lorlali. paecums-a spus mat iraint€, afare, desigur,de cazul cA i! urma unei cdinle {Icuttrfdrl saserutineze, dovodictrs-a€liberat viciu. Numaiin acest ar d€ caz d fie primit rezultatul duncii flcute cu mulmurare, (dci in acest dar caz)si nu 6chtsebuinlatinfolosul fialilor,ci laakaDevoie.

rv.
invAthura de credin,td cre{tindortodoxd.Editura ,,Trinitas".taqi, 1996 5. ,27 1t.| 50-151 3-27 TAINA SPOVEDANIEI Dumnczcu PocainFe Sfanta Tainlprincarccredinciosu I primette la lnsu$i de pdcatelor n mdrturisite duhovnicului, zdrobire inimr. Mentuitorul cu de icrtarea graiescvoua:oricAtu candle-asp].Js: fltgdduit aceasttr taintrSf. Apostoli, ,r4min pe veli lega pe pdm,nt vor fr legate in cer ti oricAk veli dezlega pdma \)ol dupi sftinta Invicrc Sa dezlegate cef'(Matei 18, 18;16,l9). El a atezat-o in li pdn cuvintelei ,Iuali Duh gfA ; cdrora le veli ierta pdcatele,se vor ierta lot. Puterea a legati a dezlega de si cdmraIe wli line vorJilimlte"(1out20,22-23). pril€jul ptrcatelc arenumai Mantuitorul nostru lisusHristos, cumadovedit-ocu o (loan20. putcrcai Apostolilor minunilorSale(Luca5, 20),darEl a dat aceasta predicatidc Sf. Ioan 2l-23) si p n accatia, episcopilor preolilor Poceinla ti pdcatelor Ilotczetorul mirturisirea careaveauloc atunci(Marcu l,4-5) au $i prcvcstil pociinlati mrrturisirea crqtintr. Condttltle lcrttrrtl pIcltelor p n .ce.sttr Thlnl sunt: adencapdreredc rau pentru pbcatele strvergite, m,rturisirea lor duhovniculuicu hotlrereade a nu in Lui. maigre$i, credinFputernictr Hristos nedejde. iadurerea ln 9i a celui ce sc Dezlegarca esteiertarea deslvfugite ptrcatelor rersezarea 9i puteaea dc poceic$tc puterea sub harului.Iattr ziceSf.IoanGuri deAur despre ce vialqpeel. preotilor: dczlega, incredintag ai ptrmentului ducetdu-9i a ,,Locuitori si prcotii aufost cinstili cu increderea a administra cercgi; ei auprimit puterea cele de pocareDumnezeu iigerilor Sinici A angh€lilor da!o. Acestora li s_a nu nici t,t-a pc vor spus:catcveti legape pement fi lcgate$i in cerurigi catevefi dezlega pamantvor fi dczlcgate in c€ruri.Sttrpanitorii ptrmantului putercade a lega. au $i l-a dar numaitrupuile. Lanlul, insl, p€careDumnezeu datpreoliloratingesuflctul sus le c lungpenala ceruri. Celece facpreoliiaicijos,Dumnezeu inttrreSte $l $i put€rea lc-a cereasci'l Stapaoul aproba ho6.6reaservilor Cealtceva datdecat Sei. <Cdrora veli ierta pdcatele,le vorf iertate Si cdroru le veli line, 1'orfr linute, <<Tatdl dal a (foan 20, 23). Cc autoritate puteafi mai maredec6taceasta: ar

purcne fost date bandjrdecata> (loat 5, 22). lar eu vtrd ctrtoatii aceaste a
de citre Fiol"r.

Numai acela arepulerca care a adicaepiscopulpreorul. tidreptulde dezlega. fi prcatelor,cici numaiapostolilor9i uma$ilor spovedisru primi mtrrturisirea lor, cpiscopii 9i preolii, le-a dat Hristos prtereo 9i poruncade a legaqi a dezlega (Matei18, I t; Iostr,20,2l -23).Canonul Trulanprevede plcatele oamenilor 102 pentrua prescrieleacuri felul grefelilor mtrrturisite, obligatiapreolilor de a cerceta PoElvlte. puterein virtut€r brrulul hlrotoniel ln trerptr de Preotuldein€ aceast:i pr.ot, iar drcpnl dc s plne lDlucrare putcrcll arcprin hlrote3laln duhovni.. accast! duhovniculdeclt ls cazde marenevoie,de pild4 cand Brte binc s, nu schirtrbtrm ,. scbirnbl preool saucebdne mulm ln alt6 parobie'. Toli trebuies! ne spovedim, chiargi aceiacerorani separecAnu gre$imfi nu plcituim cu Dimic.Agane invaF Sf. IoatrEvanghelistul, ucenicul iubit al cel Domn\rlni.,,Dacdzicen cd pdcat nu aven, ne andgim pe noi I tine ;i ddevdrul nu esre intra noi. Dacd mdrlurisim pdcalele nooslre, El credincios este $i drepl ca sil ne ierle nouApdcalele ti sd ne curdleascdpe noi de loatd nedrcptatea' (l lo.n 1,8-9). M.i cu sc.mtrboln.vii sl se hgrijeasctra se spovcdi9i lmplrte9i, pentruca rlertitul s! !u-i prindef6r6devesle,lepregtrtili, adictrlespovedili 9i negrijiii. Mtuturisircapdcatelor lmirtoa dubovniculuitr€buiestrfie: t) compled, adic6g cuprind! toatep6catcl€siveriite duptrbotez sau,mai cxact,dc la ultina spovedaoie strtru ascundtr nimic din celef6ptlitc; Si b) rirceld si frcug de bunlvoi€; c) Jecleld (f;tcud in taine); d) cu tnilinld ti cx zdrobirede inimd, adiai at per€r€d€ reu pentruptrcatele r&arsite 9i cu doriola silcerl dc a nu l€ mai fac€.Siraplamdrturisiresauintirarc ! pdcrtelof fdrl poclinll adevtrrag flrl hodreredeiDd!6ptare, oduceiertarea tru ii ptrcatelor, zic€ DornmJl: clci ,,De tu vd veli poadi, toti eelipieri la fel' (Luca 13.
l- Sf. Iotr Cul. & Aur,D6pEpEort.,3,5, Mign., PG.,XLVIII, col.643;vezi ii Si loan Cudtd. Au, Sf G.igorie.ieN.zi@ 9iSf EA.m Sirul,D.qrep@/t", F.d. pr D. reion, Bucure$i, p.59. 1987, 2. \en i,Iolitfel,idl,.d. t98r', p. 63.

106

107

5). Totul esteca, de la o mdrturisirepale h alta, cre$tinulse se osteneasca a-si indrepta mai muhvrala. car desevdrgindu-se iDvrrtule. mereu Spovedania estelegatiidetemeDesausoroace nu anumitedin cusul anului Putemalergala duhovnicori de cak ori $i oriclAnd simtim nevoiade aae nswn sufletll depovarapecatelor, deaprimi meng.Aierea sau haruluigi ddejdea iertirii Cu catne spovedim des,cu atateste mai mai bhe. De obicei iDse,spovedania legattrde posturi. De aceea" €ste ltoruncaa patra a Bisericii ne iDvalerd ne mdrturisimpdcateledepaiu ori pe an, rdiczin ceL patruposturi:al Pagrelui, Crlciunului,.l SfinteiMarii $i al Sfintilor Apostoli.Cci al maiinaintafiiD cuviogie in evlavie sespovedeascS s:l in fiecare lun!, iarceilatti. ti parcsimilor .d pulinodaiepeanii anume, Postut in Darsanu am6n6m imDliDirea accslei dato i crcttine$li in s{ptAmana dinurm,a postutui, s€i;tamDlj abia ce! cum dc obicei:c6ci.atuncr preotul esteocupat siviqtrca sfintelor cu St slujbe9i nrcr vrcmede ajuDs ne mai rtmenepentru nu lmplinir€a canonului ni seva &. Ci, ce inci dinceadintais6pt6mantr aPostului alerglmla duhovnic,isanespovedim, se ca senc remllna timp de lndreptarc decuralire, peotnr primir€a wedDicrc cu a $i SlinteiImpeftetanil. Crci. totposrul pentru aceea 9iorendut(, el wemedc s-a fiind pociinf, $i deindreptare. Locul cel mai potrivitundesecuvin€s, se facl mtrturisirea biserica este si anume, inaintea icoan€i Mentuitorului Hristos. Numaic€i bolnavi cei carenu sau potvenila bisericA fi spov€dili pot ac.s6 her. Slujba marturisirii a dezlcgtuiiptrcat sefaceastfel: lor preotul, ti imbdcatcu psalmul50 (psalmul cpitrahilgi felon,zicc obignuitele rugiciunilnccpltoarc, mirturisiriigial poceinfei), tloparele umilinltr apoidoutr de molitfe, care in roage Si Dc Dumnezeustr ierte ptrcatelecelui ce se spovedegtc. Duptr aceasta, ulmeazi mirturisirea pecatelor flcute de cel ce se spovedest€, ci acesta fie respunde la intrcbSale puse preot.fie ce mirturisette de prcatete singur sale. Apoi.;el ce se spovcdc$tc pleaca fruntea epitrahil,iarpr€otulii cite$erugaciunadedezlegarc: sub .,Domnul9i Dumnezeul nostruIisusHristos,cu ha$l 0i cu indurtrrileiubirii Sal€de oamcni, te iertepe tine,fiule (N), $i se{i hse tie toate s, ptrcatela...... sfiirsir, La dacA cazul, e duhovnicul rdnduiegte canonzl €pirimi.a, felul pecatelor sau duptr 9i strvar$ite. Epitiniile (canonulsat certarca) stmt$ijloace de pocii4e rinduite de duhovnicprcitosuluicaresespovede$te, depild:i:rugeciuni, ca metanii, cdcetarea

ilor, faptedc milostenie, posturi,inft'aD5ri la anumitemancfuisaufapte$i de Ceamai aspr, epitimieesteoprircadela impiirtiiqirepentrr un anumittimp. iilc DuunDirescpedepsirea ptrcatosului, ispdiireapiicatelorti indreptarea ci ;ului; ele suntajuloare,exercilii d€int rire in virtute $i deindepertare la de

v.
Pr prof. dr DumitruSteniloae, Teologiu dogma cA ortodoxd, 3, !o1. lnstitutului BiblicqideMisiune Editura Ortodoxe B.O.R., al Bucurcsti, 1978, p. 134143.
Epidmiile recomandrte preot.Dacdln sscultarca de merturisii, pr€otul a riercitat rolul unui prieteninlelegetor, amestecat acela unuijudectrtor medic cu al 9i gravittrliicelor ce i se meftlriscsc, c.le aprcciazil natuft $i ponderea acumel aaerciumaialesrolul unuijudecator dublat alunuimedic, de carcapreciaz, rnijloacele sd sl,biciunile aflate. Elcjud€cator ca$ rosteascA nu sentinle, ci Dotrivite vindece c! straprecieze iubire pcntrupenitentgi cu pric€pere medic sufletesc cu de penFu rijloacelepotrivit€ vindecarca Lucrarea lui. dejudectrtoro simpl6lucrarc e pusi in slujba deaprcciere celeidemedic. Prcotul dtr,,canonul" sau,,€pilimia", adic6 aplice prevdzute pentru canoan€le ptrcate. diferitele Acestea au ca scoppedepsirea, vindecarea nu ci penitentului. preotului pusa €videnltr, aceastl Necesitatea c in in p.in faptulcl penit€ntul faz6, !u-$ipoate el insutimijloacele Umiduireti nu i le poate nicialt semen fixa de da al ttru, cu suficienttrautoritate,pentrua-l face strle i&plineasctr.Ele trebuie s! i se dca ia uumeleDomnului,reprezentat o pcrsoantr de deosebitid€ el, careare tutoritateade a fi aleasi deHristos 9i de a indica mijloacelecorcspunztrtoare voii lui Hdstos. Penite!tu| insuti sauoricarealt om poatefi saupreaingiiduitor, sau preaseverin mijloacel€ce le recomande. Duhovnicului i se ceresAfie in stare, prin citiri dece4i duhovnice$ti, urmtrirea prin procese diferitelor prin suflete$ti, cxperientb, numais, d€acu o anumitiisigrranla sfaturilecelemai eficiente.ci nu in caacesta selaseconvins le urmeze. se sA ti sdle argumentezefalapenitentului,

108

109

pdcate Expiesia M6ntuitonrlui,pe{ora TradiliaBisericiinucunoatte neiertabile. iar le veli iertaplcatele" areun inFles general, Sfinii Plrinli $i mai alesHerma'. ce Origenrli Augustinrconsidertr pdn aceast Tainese iarti toateptrcatelc ApostolulPavelianilpeincestuosul Corint( I Cor 5, l -5;2 Cor 2, 7), supu6ndudin | pe in prealabil uDei epitimii,iar Apostolul loanaduce lapociinF ti intoarcere un tantr caredevenise cepitan hofi ti strv&tea felul denelegiuiri'.Dupdmeriuriir de tot publicl uDele In lui lrincu,aufostpdmitcla merturisirc femcicareaufostseduse nccinstc gnosticul dc Marcut,iar Dionisieal Corintului decladca toi c€i ce sc rcintorc dupi oricegreqcale din oriceerezie sau trebuie fie primili'. str pe str Biserica condamnat Montanitti, ii contestau a care dreptul ierteuciderea, giidolatria, Novalieni, considerau p€ pdcatelc neiertabile numai nu dcsfranarea care ptrcatele grele, dupiunii istorici, amintite, ti toate ci ba, chiar$ipc ccleu$oare. Dc primili tredStonr rscmcnca, condamnatpc a Donati$ti, afimau cAnu trcbuie carc (traditores), timpulp€rsecutiilor, din impotrivr! Dace Evanghelia Matei(12,3l-32), sespunc blasfemia in dupn c! DuhuluiSf/intnu se va iertaniciodata in Epistola sau indi a lui loan (5, 16)sc picatele cclcspremoartc celenu sprcmoane, celedintiAi trebuic dcoscbcsc in $i ptrcatele In lor7. inlclese invarto$dri celorce nu vor strse ciiasct p€ntru ca ale Ilpistolactrtre Evrei (6,4-10 9i 10,26-29) spuncuvinteaspre s€ dcsprc cc. cei peHristos la Hristos: c noscAnd au de tiavandharulLuip n Botez, c6zut totde greutatea dcciscafirme aceloradc sereinnoi, datS s-au a o ce obitnuitd€a nu lun pc (,,4ucdlcatin picioarc Fiul lui Dunnezeu 10,29r.Drl pe in scrios Hristos ", pLrtinla icrtariictotutiadmisl,crci totin Epistola ctrtre Evrei(6, l2), serccunoallc unci zdbave implinirea lui Hristos. in voii Dntinla anumite prin Tainaaceasta iartt toatc picatele,primirea la Sfentn Dar degi sc grele, nu o I'l)ptrrttrlanic amanate cazulpecatelor cstc in acolo uode scvede cain(, pc masura greutaliilor inaidte prin cainlir capeoitentul fi artrtat fapteaceasta sf, $i
I P dr l, I V 3,v iz .U ,2 . 2 .llP in.55. 22, 5 1 1 S ! r no352. 4. [uscb../,/o/td A6e'i.it, lll. 23 ti24. 6 lus c b,/ { r .A d. ,IV 2 3 i i 3 l . 7 ll ,Andrutsos. DdaDali.d, trad.rom.cil., p.404-405.

pacate, carevor si fi ctutat sr-$i vindeceshbiciunile creat€depe urmaacestor pricina repetirii lor. Obligatia de a nu mai sivargi picatele grele mtrturisite prin ie demonstrattr atitudini 9i fapt€contrarslor, careconstau din anumite $i ii. Preotulle cereacestca bazacuvintelorMantuitorului.Caredeclari ca De ce ou e suficientsdflglduiasct cinevalui Dumnezeu va trei deaci inainteviala ca prcmisiune,seseducl ii saselmpace darinchinatLui, ci, dupdce faceaceastii un cl| p$retd sdu(Matei 5, 23-25). De aceea, Biscrica a stabilit incl de timpuriu o rrcme de pocainldprin fapte penlruun€lepacate grelecaromuciderea dc retinere de vindecare urmerilor a $i (inclusivavortul),desftnareacelornecrsdtorti,adulterul, grave apostazia erezia, ti sau rlpiri de bunuristrlinein diferileformefali$cfi violente ascunse viclene si (firlt, lnFlare ncgrrstoreasctr, ctmrtareasce, exploatare celormai slabietc.). a poat€ p€ decatdezlega penitent, constata incanupoate sau ca Duhovniculnu pantr pAna de fi dezlegaq nusedezleag6 el insutiinterior lcgiturilcpAcatului, nu 9i de intle intIeel 9i Hristos. t-a deschis insuli putinl€i comunicare el $i Biserictr, el in Acest.e gi un acl decr€dinld depline Hristos ln Bisericr.De aceea, $i la ca si penitentul intrebat el decredinla clci nupoate este sa, Botcz, $i laEuharistie, ca 9i nicila Euharistic, nicila Poc5inla necesarl prealabil, ln cinevadin afaride f prirnit, Biseric!. in luminaacestui sc lnlelege ca Bis€rica fapt dc Ortodoxlnu poateaccepta ci, Enharislia nu numaiimpartlgirea Trupullui Hristos, estc de lntercomuniunea. jenfei in comunde cEt& cei ce selrhptrrtItesc.Dar aceasta ln special,li aducerea lor trebuie s[ se lnseamnd aducerea ingiqi ca jertf6 in Hrisios. Pentr! aceasta ti intreolalttrin credinla.De aceea inainte de aducerea identificetotal cu Hrislos $i jcrtfei, comunitateamarturiseitecrcdinla ,,intr-un gand" $i pe baza aceasta l$i manifestl unir€ain iubirs. lar dupi Crez,preotul spune:,,HarulDomnului nostru lui TattrlSiimptrntrgirea Sfintului Duh sl fic cu lisusHristos,dragostea Dumnezeu jertei suntdejain comuniunea credinta deciin voi, cu toti". Cci ce aduc d€ 9i trebuicstrfic sfintului Dui, pebazacomuiiunii ln credinll. Penitentul comuniunea j comuniune, sa poatasd ia partela aduc€rcaertfei lui ca ti cl rcstabilit in aceasta impirl4easct de ea. Hristos ti si se constagti ea ce respectiwls-aa$czat insu$i afarede el in Iar comunitatea pane respectivul da aceastd situalie durere, cu ce nu comuniunea eagi accepta cu lll

ll0

din partea dovezi s-aruptdeacele lui ce ptrcate modstatomic prin accasra in ,l si restabilit intenorcomunrunca El. Ea se apera felul aceshje efectcle cu in J( descompuerepe carele poateaveaacestageDt destr:amareuniritii ei asupm de a ci. Astfcl,9i duhovnicul peniteDtului implineasctr ccre sii unele faptepdn caresil restabileascd acodll decredinli $i deviefuiremomlii cu comunitatea bisericeascil Aceastd penitenlialr..a ,,discipline stabilit-oBisericapebazalocurilor amintit( drn NoulTestamcnt. pebaza sau Iocului maiclardrnI bor 5, 9-12:,,V-am gi scrr, in epistola mease nu vi amestecali desfrenaii. cu Dar nu - in intregime crl desfrenaii accstei lumi,sau agonisito.ii cu lacomi, cujefuitorii, sau saucu slujitorrr jdolilor,cecialtfelar trcbuisei€iili afaradin lume. Ci eu v-amscrissi nu avctl amestcc vrcunulcarc,fratefiind cu numele, cu estedesfrdnat, zgrercit, sau sau inchinator idoli,sau la bcfiv,sau riipitor. unulcaacesta senuSedeti mas::r Cu nici la CAcice amcu sejudcc ceidin afartr? pe ccl dintrutrtru nuJjudccatr pe insi oarc vor?". Prcotul decilucreaza Tainapocrinlei numcle in comudirrlii, care-ri di tiin scnttmentul implicit,calatoateactele lui. Rolul mtjloacclor recomandate preotpcntruvindecar€a dc cclor cu Diicalc grclcscarata numaiin faptulc, clc suntadaptate nu mirmii $i fcluluiprc;lelor. situalicr capacitiliifiecdrui penitcDr. li in faptulca cle pot fi scunatc ci fi arun.l candprcotulobscrve cl o revnA la deosebittr a serupeinteriorde obisnuinla de proltoasa, c6IId amcnintat o moane sau e de rpropiatit. Sf:intulVasilccel Marc prcvcdca dcptutare la Euharistie o de rimpde7 anipentru desfrenatii nectuitorili. dc l5 ani pentru adultcr, 20 de anipenfiuuciga$i. de Canonul Trulan102cereca aplicarca riguroase vechilor a canoane sefactrnumaiin cazuriextreme.. str Plrinlii ulteriori auprocedat scurt?iri Ia importante timpului oprircdela alc de Slnnla Imp&te$anie. A$a,,Teodor Studitul cunoatte nu epitimiicesepreluDgesc nraiDrultdc 3 ani 9i nunai faftrdepictrtoqii nu scpoc?iiesc ce gtrserte ncccsa, si sc obscrve vechile canoane (anume, Sfiintului sevcre ale Vasilecel Mare).r.Sl Iorn Poslitorul, caredupeunii este patriarhul Coostantinopolei smrgitul (b scc. V | ), dup, alJiiunicromonah sec. din XIro,reduce epitimiilepetrtsu picateledesfreului
L lralli-Potli, SintaEtrasl Lanoare,!ot. 2. 9 Pa\lor, Notnocanon bohon rrebnic, Moscova, t89j . p. 29. pti l0 ^ K.rl Hoil, E,rr6,as,rrr u'.1 Bussg*ah bein gtiechtchen M.jrchtun.taipzii. 189s. t1 295-296.

30 cei sub30 deani,pani la 2 sau3 ani,iar la cei peste deani,panela 3 sau4 acestea stvartit dupefire li nu contrafuii. epitimiile . Dar dactrptrcatele s-au fi scunalepaDbh un an sauchiar panala o juinatate de aD,desigur,dacain amintite.Celor ce-ii lin pacatele, lne le acesta infianeazade la ptrcatele se pAntr Dar se duhovnicul- uciderile,inclusiv avorturile$i incesturile, canonisesc la de sau 15 snio. lntre epitimiile prevtrzute Nicodim Aglioritul suntti cele repruncul,s6-i dai canon(pe nnga c€lelaltealc lui ii. ,,DacdfcDeia a lepldat se un serac, ar€mijloace... ucigagului, de Zi o, Postitorul) fudneasci pruDc prea ic€,ci precurD randuiesc sfinlrul paEiarh tanasre imparaol Andronrc A fi Vlaslares, slovaF. cap.8, [ebuie si imparti avercasa,la fie$tecare copil ce are, o Darte o deaceluiomoral. se adicA ferneiiaceluia sicoDiilor stuaci aurlmas ce (femeie copii),stro deadepomana p€ntru acela.Iarde are nu sufletulcelui 9i lui diD cc ucis9i sdseroage Dumnezeu tot sufletul ala sl faci si tac6strigarea ii cclui ucis, carecereasupralui rtrspltrtire"'3. o face seDgelc Astizi caDdfoort€ mulli ss impSnat€sc destul de rar, oprirea de la Sf nta pentru an,doi sautrei nu maie simlitaca un canon eficient. Mai un LEptrntr$anie mirturisiteti anumite reparalii e infranlrii deh pecatele cficienttr rccomandarea corespunztrtoare. Prin faptul ca scopulacestor recomanderi estetemeduirea sufleteasci a pcdtentuluiii €lepot fi scurtate prelungit€ dup6ravnacu careacesta observh, le sau fal6 ci intr-o 8audupe nepesarea de ele, urm€aza duhovnicultrebuie strrAmen6 care legdturl sufleteasci cu el, sau intr-o prieterie duhovnic€asctr, ea ins6$iii poalefi acsluiadc marefolos. recomandirilor deduhovnic date atarne iD Mai trebuic menlionat eficienla c, insusiin conformitate ele.El nu va avea cu lnare mdsurldc trlirca duhovnicului se infrani.i pecareel insuli nu le obs€rvi. ac€€a De rutoritatca cearipenilentului in ce ia asupra sarcina sa sespunc sfatudlc iD datcduhovnicului Evhologiu: ,,Cel dator este s€fac6chipfipild, tuturor, infranarea, si cu cu ccagrcaa duhovnicului, in lui smereoia, lucra&aa lot felul dc faptebune,rugatrdu-se tot ceasul Dumrezeu cu pc indrcpta ceice casai sedealui cuveotul inlelegerii al culostinlei, strpoattr ca $i
pean cei ces€ud"/.ir?sc', PG.,88, 1889'1918. ll . h -ntia.luiala t905. 12.PG.,6E, 190413.Ca.le de sull.t lol6itodr.,lEd. rom., 1789, f@ia 43.

tt2

113

nAzuiesc catr€ dansul.Mai intai de toate dator estese posteascA intei cl insu$l miercurea vinerea peste anul,dupecum porunce$te tot pravili. dunnezeiasca $i ca pe temeiul faptelor bune ce le are el sA poati poruDci$i altora si le facii FiiDdcA va fi el insuii f:ir! inveFturi ti neinfranat iubitor dedezmierdiri,cun de r $i va putca inveF pe al$i faptelecelebune?Sauoarecine va fi atret nepdcepul de iDcetsal poatd asculta celece ziceel, vtuendu-l demulf:iri de randuialil in pe saubeti! {iindel, cumpoate invele allii senu seimbete?... pe sd Unulca acela cu pravifasc va pcdepsi, un crlcrtor de dumnezeiegti ca canoal|e. Pentru nu s-r cd pagubit pe numai sine, ti petof caI s-au ci mtrturisitla el.Clci suntncmerturis irI toatecetea legatti a dezlegat nedezl€gate", unelecanoane Sinodu I sunt dupe alc lu $i din Cartagina. Dezlegrrea dattr prin preot penitentului.Fazaa treia li ultima a Taincl cslc dezlegarea pdcale rostit' de duhovnic.AcestaroagSpe Hristossi-l de pc dczlcgc penitent, adauge dezlegarea Aceasta gi apoi sa. alatdci cel ce iartad( pc l-apt pcnitent acelmom€nt in esteHristos; rugiiciunea dar duhovnicului csr( locca careaduceefecliv icrtarea partealui Hristos.Venirea din iertirii prin prcotuluiarattr acelatitimp poziliasme.ititapreofiiui, dargineccsitalcr rugtrciunea ln lLri, rug6tor, ca pcntruproducerea preotuhi,carese adaugii. iertirii. Dezlegarea cslc ca un fel de constatarc ierttrriidatede H.istos,prin rugrciunea cn a lui rcprczcntant autorizat Bisericii9i ca organvezutprin careHristossave$e$I. al Taina. in Tainaaceasta exist?i al6 matcric nu o preotulul dccatmana epiEahilul $i pc ir$cza( capul penitentului, semn trimiteriipreotului ctrtre ca al de Hristos dL $i cillrcBiscrici$i al rlspunderii pe a$ezate umeriilui. Printnpul $i prin vetmantul lui liturgicvineharul Hristos lui penitertului, curgea trupulgiprin prin asupra cum vc$mintclc Domnului ceiceii cereau in ajutorul credinfA. fond,tot prinmanil cu in prcotului vineharul fiinfaprimitomlui in alteTaine, printr-o in matcrie. f Dar - dati fiind intrepetrunderea spirituali deosebitidintreduhohic $ipenitenr iDaccastlTaind, intrepefiuodere careepreze Ilristos insugi, cursulmiirtruisirii in nt in pcnitentului a slituirii lui dc catrc gi preot s-ar put€a considera aceasta cl intaln ir. prin intimA cste,,matcria" carelucreaziDuhulSmntin aceaste Taine, Duhrl ca pe eonruniunii, Duhulcare ca unegte ceidoiintr-unul, sddindu-Sccaun singurDuh plinede caldud a fieciruiadiDcei doi, care celdlal( in ci, datorite deschiderii

pe ar fi afezate capulpenitentului putea cxpresia fi Eiepitrahilulpreorului sDiiituale s-arealizat care intle ei. comuniune vezuti a acestei comuniuni p iar cel organul n carcvineDuhullui Hristos, penitentul, in carepreotul este pltrunde Duhul lui Hrislos.Tainain genenl seamta$i aici caunitateaformat, pdn doi saudemai multi in }Irislos. Taini estesi unitateacelot doi in cestrtode preot. pot fi unaCecinumaiin Dumnezeu multe cele Sfiintchemat de expficand cuvintele Domnului:,,C.ic,undes nt ad nali doi P Fforensky, Domnului, acolosuntii Eu intrc el " (Matei18, \9-20),zice: tei in numele cu esenla, cu mult ceva nusunt,.unul celrlalt", ci ceva multmaiinaltdupa $i Aceasta o nouaunitatea chimiei c i insemDat mai putemicdup, eseDF. $i calitativ un i, cici,,unul$icelalalt"sepreschimbi $ialcatuiesc alfeile6.ln

pintr-ocxpcrienl{ tainele impitdliei noua calitte superioarr,cunosc ei

fapt,ei pot legagi dezlega. tainele iubiriicareuneste. Datodt acestui de cste $i ,,Cunottinlatainelor sau in specialputerea a lega gi d€zlega comune celordoi,carcaudevenit pepemao!adic; s"auumilit a una gandurile au contradicliilc, unulin falaceluilaltti depatit iisentimentele penela unltalcde fiinF intrcolilta. O astfelde cererecomundcstc Pentru adunarea doi ce a impliniti, spunc Manruitorul. ceaceasta? De totdeauna impreuna-intrarea oamenilor tainica in trei in numclclui Hrislosinseamne lau participare puterca lui la Lui haric6: din ltmosferi spirituald prcajma Hristos, alc intr-o noutr esenld spiriluah,ficandu-idin douaparticele &eastaii preface vic Trupuluilui Hristoso intruparc a Biscricii...Estcde inlel€sdeci ce acolo lndatae $i Hristos,,in mijlocul lor ". E ln mijlocul lor ca sufletul,,in fiecare Dcmbrual trupuluiinsufl€litdeEl'tr. prcotului a penitentului devenit intalnitcin a o E de precizat iDtahir€a ci si preotcaorgan vizut al lui cepenitenolilrecuroagtcpe lumeleDomiului,pentru prezenla preotului. pritraceasta, De intr€ei in Hristos !9u!atdc e Hristos; acordul participb penitedtul pozilialui careare di! de lceca,de$ila rugdciuiea iertare fi prconrlui prin aceasia se lorseunifici in rugtrcillnea rugeciunea lipside ierlare, $i In rugiciunea pr€otului car€e de acord9i penitentul. pozitia cu lmplinetteca
Christentum',hrss von t4. Der Pfcild unddie Gnndfesieder Wahftcit, I I Brief, in ,.Osuiches p. II Mnnchen, 1925. 162l6l. N. von Blbnoff und HansEhrenburg, Philosophie,

lt4

I l5

preotuluica punctdeconvergente manifesgprimatul lui Hristosir1acestacor{l se Acestprimat semanifesti ti in faptul cb iertarea da prin declaraiade dezlcgrr ( se apreotului punerea insofitide meinii$iepirrrhilului capul pe penitentului.

vI.
Pr. proi dr. Ene Branigte,Liturgica specialA,Bucure)ti, lt)tlr p . 3 112 - 3 9 2 . MARTURISIREA

(sPovEDANrA)
L Cc este spovedrnir? Spovedania mtrrtuiisirca sau prcatelorin fttlil prootului partea constituie principal, Tainci a Pociinfei, prin taina car€ crcdinciosul dobandc$te iertarea pilcatclor severtitc dupi bot€z lmpIcarea Dumnczcu cu ti fl cu Biserica. Estedeci ca un al doileabotcz,cum a gi fost numittrr, adicAtainr curilirii depecatclc pcrsonalea rcfacerii legt$rii spiituale Biserica, cu intr€ruprit $i srusltrbiG temporar plcat;loculapei prin curtrfitoarcbotezuluiil aicilacimil( a fin pocAinlci pcntru picatele strvarsite. TainaPocAinlci patrufazesaumomente arc distinctc: a) cdinlasauprrctcade reu pcntruplcatelesevertitc ; b) spovcdania mifturisirca ptrcatelor sau cdtrcduhovnic; c) indeplinirca caronului pociintl (aepirimiei certirii)dardc duhovnic: de sau d) dczlcgarea icrtarea sau pacatelor, pccareodtr Sfiintul Duh,prinduhovnic: Dintrc accstc fazesautrcptc,ceadintaie dc ordinpsihologic, liuDtriC. iar cclclaltc suntacte ritualc(liturgice), facparte randuiab carc din marturisirii. Ukr(indeplirirea mclcdoua pi epitimiei dczlegarea pecatc) pot inversacaotdinc de se In principiu, dczlegarea trebuidat{numaidup, ar indeplinirea canonului, cun) asa sc $i proccda, fapt, odinioarr;io practicd de instr,ca se di astdzi indat, dupi
| . Vczi,dc ex.,SiDon al Tesalonicnlui. Dspre pocdihfi,. p 252.trad. rem.cn,p 166. Crmt i'la u,isrii (ed. I 937,p. 46 ti 64). rt Mol i/i t l nicul l a RAnd. 2. cdtte.oa e fulositoarc r//dt Bucue$i, t92E,p.129. de

rtrmanand frecarepenitontitr psne si-9i indeplin€asca ca epitimia in adici fie ioainte,6e dupeimpdnn$irc. priDsccolele III-\II, at6tm&tudsiea picatelor mai grav€, Odidoad, ti anume se TaiDeiPociintei era mult mai fi peDitenta faceauin public. AdDiDistrarea prfi dec6t asttrzi. fiind strictreglemen|ala dBciplina mai compficati ti care sepan pe plcltoti (cei supu$ipeDitenlei)de credinciogiil6ri h bisericii (uneoriin pridvor ori afa din obligatrdu-isI ltrmatrtr pronaosul drcptuld€a aduce darurila biserici. dea panicipala Lirurghia ) $i lueDduJe de a se impintrti; dar din pricina scsrdaludlor la carediidealoc Si mtrturisirca publicd, €a a fost cu timpul plrisitl ti a rtmas h practici obitnuitdaslSzi!. mdnurisi.eaindividuali fi s€creta, nogtri, vielii religioase.mariimrjoritdliI credincioiilor De fapt,ln p.actica

pentru dcregul6, bgati deimpnnqirc, c6, lmpErtegirea iaestc astazi strans
o nu facc,iar cei c€ sespovedescfac decelemai multe spovedade sepoate

cuscopul a seimptrrtilgi. dc 2. MlDtutruf (sdeAryibn/l)tainei: Cinepoale spovedi?
tuhiereii 9i preolii duhovnici.Nu oricc prcot poatespovedi,pcntnr cd darul ptrcatele, apa4iredefapt.rhiereilor iciei, adicl drEptul a legaFis d€zl€ga de
3. vczi Sirncon!f Ter.foricubi, D.spft sknla bt'aicd ti ftrwilea et, capirolel. lS2-155, oh.. p. 128-129. ArnlnunL despr. v..i4iilc dkcipliD.i p.nitcnlci ln vc.hinc, v€li h pr. D. nr nib'c, Mdrturhim pdcatelottt po.iinla tn tna.ttl Bit.r,cii, m. in &v BOR,e. 1955, 3-4. 2l&250. Comp. 9i H. K.rpp,Ia P6rit rc.. Tdtcs et cmnentailet d8 origines de I odrc del'rylbe Mcietu e,N.trcl$ttl-Paris, l97q v Rluschcn.Ercrad'rie tnd B6s.krunent lnd.nerstens.claJah,trnde.nd.rKirch.,.d.ll,Fr.iblJtgimBrcisglu,|910;A.LAlmaov, 1894(ln rus.);F.Probst,Srtuaa?r/e MdrtwhiEa secrctditt Bkerica Orto.ldd de Rdsdrit,Odctsa, SabaMtdi., in dend.ei ent.n ch,islich.n Jah,ltud. en,T0bing€n,|872;V Mitrofanovi€i colrb., Litu.gico, d. 1929,p. 788 t.u.; J. Tirc.ont, Z?racr.nent d. la peniten.e dM I Mtiqlitd .Mtiarr., Pdjs, lgu,m. Schixma n, Dic allten.ine Kirchenordnungrtlhchrl,tli.he Liturgiet .td KirchtictE Obertiefms, dcitc Tcil, Padcrbom,1915,p. 335-381i L. Bertsch,r,rr. lrd kicho, Th.oloaiscle undseelsoralich.Uberlegwrgen,Frriftnfi ,jr.tMein,l9A; B6se uadBeichte. DriGs R.gosbutgc. ocl(umcnii.h.s Symposion. Hrgb. vo! Emst Chi Sutt!.. u.a., &€te.rbu.s, lyl2tc.w.gneiBssdieiplittudqTadni.n.ksoste8,invol.Jiturgi..tdmissionde6pdchCs, p. IoD4 1975, 251-264 C. \bgcl. Lepichat et lope,nen.e doB l Eglisearienne,P^ns, 1966:L. de Ia pdtitetce e. Otiezt,iaMD,gO Litid, Did.Ni@ pe6tu e et dihe8io, cmnwlaire (196?), 154-1E7. p.

ll6

tt7

(ca urmaii ai Sfinfilor Apostoli, ctrrol. le-a incredintatMenoitorul acestdar). inl acettia il tlansmit preotilor printr-o delegaie sauhirotesicspecialr, deoscbitd(. hirotonie{; priD hirotonie, oriceprcot capaEin chip virtual puterea dezleginl pAcatelor, dreptul de a o cxercitain pmctici se acorddde cetrearhiereuprn dar hirolcsie specialr. Pan, la o vreme,darul acesta dtrdea se numaipreolilormai iD viirste,c autoritate experienfet; astizi instrse di, de obicei,mai tuturorpreolilord. 9i enorie,indattrdupehirotonie.Canonisirea iertarea gi ptrcatelor grele,ca lepti mai dareadecredinltr,uciderea, pacatele legatede exercitarea slujbci preofetti, dezlc garea dejurtrmant peni coDstituiau trudemultundrcptrezervat exclusr\ Glestem) arhiereilof. Monahiicaren-auhirotonie prcotnu pot spovedi, de penftuca ai, neaven(l darulpreoliei, nupotdadezlegarea pecatelor dcletafia Cu speciala arhiereulu a r, ci pot instrasculta doarmtrrturisirea pecatclor, p€ntru le aansmite a arhicreulur. saupot indepliniunelelnsircintrriin legtrturtr spovedaaia exemplu, lnvcllj (de cu slJ pc cel ce se spov€dette, citeascldin canoane sr-i etc.)t. Estcbincsenu schimbtrm duhovnicul, (de dccAt cazdemarenevoie pildi. la cand mudm cu locuinla altA ne parob depfutata). totcazul, duhovnic in ie, in un nrl poate pe dezlega cel lcgatde alt duhovnic, at6ta vreme Eiie$teacelat. c6t 3. Subiectul (primitorul) lainei. Cine tebuie sd te spovedeascd? Tofi cre$tinii carclgisimtcon$tiinla lmpoveratit pacate maialesceicaft: de 9i vor sAseimparteteasc6. obligaliins! la mirturisire Sunt chiar$i aceia cerora sc li parcctrn-aunimic peconttiinfi. Iati cespune despre aceasta Simeor\arhie!'iscopul TcsaloDicului: cei cirorali separe nu sutrt ctr ,,$i clzuti - ceea precudsettic. ce,
4. Comp. c.noancle J 43 alc Sin.Cadlgina, corncnlrliitc 6,7 cu .cspcclive, CBO,vot. tl to pln. I , p. I 54 q u. (d€aceea, peni astizi, molilvcl€ dc dlzlcgarc ti icrt .., ca|c seci0.scta mo4i, snnr nrtibunc Molilfelnic in arhi.rcului. Vezislujba lnnomenti.ii). Comp. hvalatura Molitfeln din I 9i catrc celce!d sdfie flcut duhovnic (lnaint.dcslujba Mfturisirii). 5 Da a\..I"drcptatq Legii (Pravilalui MarciBsdab), 81.3 l9 prevcdca v&sta dc I a 40 de an, preoiul nr suspcntru (vcziedili. Bucur€tti, c!.evoiasls€ facl duhovnic p.295)_ 1962, 6. vczi Simeon Tesalonicul\i, al Rdspuduri intrcbtuik,tui ofiiqa, t0-t3,t d..on. ctl la n. ll3 1. lhi.len, 36, !dsd.ron.. p. 321 ri. CoDp. can 32 Apostolic ri . p. ll9 din Nod@tunul sk'v tn 228 .te ti uri_

A sepoate- toli sunl datodsAsepocbiasca. se socoticinevaca nu e cezulest€ cel mai marepiicat...,precumneinvald uceniculcel iubit al Domnului Ei
Ioan l, 8-9): <Oe vom zice cd n-avem pdcat, ne amAgim pe noi inSine..., iar vom mdrlurisi pdcatele nooslre, El esle crcdincios ti drept ca sd ne ierte

pentrua se din indeosebi, bolnaviitrebuie aibdgriji a se spov€di vreme, sa

nepregdtiti. f{rd imp&tl$i $i pentru scirtitul senu-iprinda, veste, ca
(adicapot fi lrnparttrgitiflrl se se Sunt exceptalide la obligalia spovcdaniei panIla v&st de7 anilmplinifiro. numaicopiii privinil Preotulrebuie sii sespovedeasca el? - Da! late ce spunein aceastii li al TesaloDicului: ftbui€ strnepociim: gimireni,gi cdlugAri, preoti$i $i ,,Tod pentru toli am gresitti ca de $i nici unul sI nu sedepirtez€ la pocdiDtd, sau Iar im li suntem datoris, ne poctrim... cum ce spovedania pociinla e Lincioase p€ntrupreoli ca 9i p€ntruciluglri ii mireni,chiar Apostolul $i ise$e zicand(lac. 5, l6\t ,,Mdrturisili-vdpdcaleleuntl oltuia ti vd rugali pentm ahul, ca sd vd tdnddu4i "tt. Iar in alti psrtc,acelalimareierarh care sftrtuiestc pc pr€oliide mir, catti p€ cei din clcrulmonahal, au adt pr€olilorle est€ de ca,,pururca sespoveduiascil... si tldit Lirurghie, $imaivartos tr€buinti aceasla,fiindcl se apropi€purureala DumnezeulCel ce gtie toate 9i prin poctrinld icrtarc..."r'. dA ttumai gi ptrcatele neglij€nlel€ comisein trebuie sr-$imirturiseasce indeosebi Preotul arhiereului, plcatelede cdci cxerciliultunctiuniilui deliluBhisitot,spunandu-le randuieli, ar trebui ele misiuniipreotegti dupi vechile rcestfel suntspecifice 9i,
9. Dqprc poedinld,.apitoLlc 261-264.tmd.rom., p.I ?2. 10.Ptovitace mrc,El.32l (cd.cit., p. 295),ci6nd p. sfantllIoan Cilrul (RIsp.4 €dte numlidc la 14anilnai.lep€ntrub,rbalilil2 ari pentru imp!.6aspov.d.nia CoDst ir Cabasila), (Rnrpuns inlrcb.50 luiMarcu,pntr Alexandriei, Sr,,.,'4rer.,IV a in Todor Balsanon la fcm€i; dar Mal€i al Citrului)prevedc obligalia at4485\ si Nonotdontl Ii6 (PEvila lv-a a episcopului Dov.daniei potru copiii de.mb€le sx. d. la |asc aniln.inle. roD.,p. 166- teprodusllilne4 ttuPertruspowdanie 167 ll. De\yep@dinl4c+-252,tnd. ic, din Molilfeln vezi,dc ex.,.d. | 93?.p. 47). 12. D8pre p,colie, tui., p. 155. Comp. si Sfantul Nicodin Aghiorilul, Cat . /oa{e 'nad. l89E,p. 183. tbl8itMrc desuJtet.B!@rc$i,

t l8

119

canonisitenumai de arhierelu'.. Povdluirile drn Liturghier prescriupenuu prc(,| obligafiade a sespovediduhovniculuisiu inaintede slujire, nu numaiin cazulfll s-afecutvinovatdeweunuldiDcele$apte picate capitale(trutie, iubireadearginl. dcsfranare, manie, hcomie,zavistie trandivicla faptele celebune)r.,ci ori(h $i fi cateori i$i simte cugetul incfucat (h cupicarcmai mici,carcl-arputea impiedica a slujicu vrednicie, cadeexemplu, atuncicande ispititnoaptea vis dinvinalul io (adicadin pricina vorbelor saua gendurilornecurate cu seari, a mllncirii ir n de peste beuturii mdsul6, pr€lungirii a somnului etc.)'5. 4. Timpuf mlrturisirii: cAnd(de cAE ori pe an) trebuiesd ne spovedi , Ca9ialtetaine, inprincipiu, spovcdania individualtrnu legatd date este dc sirl tcrncncfixedincursul anului al vietiiomului. sau lndividual, deci, credhciosiiDor alcryala duhovnic de cateori $i oricand od simtnevoia a-9iuturr cugetul de d. povara pdcatclor dea primimenSaierea gi iertzirii. cetnespovcdrn Cu tintrd€jdea mai des,cu atat mai bine: sufletulnostruesteatuncica o cas6desvtruili sl aorisitI,in carenu sepot lncuiba praful$i mucegaiul ptrcatuluir.. ,racdSTefe{rr in liecare zi, pocdie;teie in liecarc zt' - zice Sfentul loan Cura de Aur .J/ lupd cum.facemla caseleddrdpdnate.unde,dupd ce am scotpdrlite putreLfu (drpin bcul cu maleridl tlou Si mereusuntemcu grijii Si cu luare-aminte,k,t tt,sdsd /acem $i cu noi iniine. Dacd din pricina pdcatului asfi2i te-ai ddni prin pocdinld..."t1. t)dnat, innoie$te1e
|3 VcziSimcon Tcslloniculni. al Dapre gAa Moslu,c"p.293, rcm.,p. t90 iArrp /., trad. n tu h .unt i o, r ier c u, i n te b rri l 1 : .l l , 1 2 ti l 3 ,trd d .rc m.,p.3t3. c0 14.y.zi, dc et. LiturAhierul, Bucure$i, 967,p. 388t.u. | 15./ri.J.r, p. 390r.,Utrul &ela nicidccum nu indrtzneascatitu.ghisi ca st ! p6nacc sc \., n'irlu'isi la ptrintle sIu cclduhovnicesc la deosulva cmonfi derlcgarc.. lua Vezili: parl ridc .lrslNrr, Cuvdtrtarc deschideEa la cuKurilo. lndtu.rc misiona.n-sociali dc a clerutui CenllrI ta (\trlc. de Aryer,20 dcc. 1951, AS, M 375-376; Tcofit(He.ineanu), in .piscop,Spowd,rn, t , /,, i..,r/ , an.h MMS,an.1955. | 0-I I, p. 698-302; 'IMtc\, ttitudidi - Si letetebireticertl nr Cr hltrlic i rt spov&teascd,ln,,Rcv t !logic5" (Sibiu), 1938, I t-12,D.506-508: Tutbutu. an. nr. Ch. Dt. !mt\'.ln4 leglot biseri.e$ti,in aceaji w., .n. t909.p. | 65"168., |.Fetcr, Darorioprurului ttt d t. nanuriti, in i rcv, an. 1924,nr 4, p. tl7-tztt c. yedeann,Mtuturiri@ p@tit., ^.ee ei.it rcv ,Cddela m. | 928,n. 6-8. 2 t6-219. N?.(xitutea foloasele ti , D. I 6. coD,p. Smniul NicodimAghio.itul, .n, p. 130,l8l,l8?. ap. t7 . Ptcdic^ ylll. | , Desp,ep@ri,ld, riad. d. Sr.Bezd€chi, wt.: Sl,6ntut in t@a Gu6 .teAul h?rliti dalp'xpo.iiihtdtt Desp,E Slantulydvita, Sibiu,193E, D.86.

impusi tuturor crettinilor, spovedania Priviti insAca o obligatieob$teasctr, qi impdrtisirea, cu care estecorelatd- este legati, in practicr, de termenele \remeapostuluiest€c€amaipotsivitap€ntruciinfi i aleposturilor, deoarece poruDca patra a Bisericii ne inva(6 sd ne marturisim a mlrturisire. De aceea, le de patruori p€ an,adicein celepatrupostuddiDcursulanului bisericesc P!$tilor,al cdciunului, al Sfint€iMarii fi al SfintilorApostoli),la sf;irtitul cerora presupune ne li impdrt?itirD. poruncA ctr Aceea$i sfatlie$tepe credinciosiimai sd in luni, iar inta! in virtute$ EeLcduhovniceasca se spovedeasca fiecare pc cel pulino datd aDqi anume Postul iD Pirosimilorrt. , 5.l,oclnl undese sh,Artelte mdrturisirea esle,de regulr, biserica(de obicei penitenlilor)le, falaunei icoanea ln locul rezervat odinioard Fidvor saupronaos, pecatele ti pentru lui Hristos, capeDilentllslftie calgimlrturisegte ca

prcotul insuSi, fiind doarreprezentantul martorul sau ar stain fatalui Hristos cstuia.

de Bolnavii pi toli cei care,din pricini mai presus voia lor, nu pot veni la derinufii inchiso ) pot fi spovedlircaslsauin loculin din ica (decxemplu. se atl!. tr€buie llicutaintr-uncadru in condiliiexteme de ln tot cazul,spovedania 9i atatsecretul cetgisince tatea iar nu €i, spovedaniei, $i detiEp, carcsi asigure de cu timpul slujbei,la u9adc norda altarului chiarin naos, fa16 ceilalli sau n-are dispozilia regazul fac clcialuncinicipreotul crcdincioqi(cum uniipreoii), $i spre ascuka a spovedanianicipenitcntul c incurajat o mirturisire nu spre 9i

grab€i preotului, di! teama fie fie de sinccriti conttiincioasS, dinpricina complctS, de rnu fi auzit ceilalli. 6. Rlrduht. Mtrrturlsirll l! Bls€rlcr Ortodoxi RominI'o. pteotului impune imbrecarea in Lastrvar$ir€a Mtrrturisiiii, Tainei MolitfelDicul inse, vesmintele - devafi grabl- celpulidln epilrahil felon.In practicd sau toate ti
la.Ve; Md wisi@ Ottodoxd,Part.a I, rlsp. la lntreb- 90; trfi,ldtta .le crcdinla.restihd p. Shrillui Sinod,Blc!rcqli, 1952, 294,int cbarea E8. I orr.r&r4 tip-ctrsprob. p. 1937, 76 ti B. Cireteeu, 19.Vei pr P Mntil6cu, Spovedonio duhoericio.Btrc\tregi, ti T@ru|Iitusic.Ill.325. 20.Rntrduiab Men!.isirii dinMolitfclni@lc oDarerd dedj s dmsebeltc ceadin Evholoshiile de 8Ncrli (vei de ex. Ellol.o-Fov m Mfia, Atena.l9?0, p. 221 I.u.) sirmcaza p€ ceadin

120

l2l

majoritateapreofilor fac spovedania numai cu epitrahilul (mai ales in afafi dr biserici). Renduiala slujbeimirturisirii poatefi impn4itein trei pini: a) part€aintroductivr, careprccedtr mdrturisirca; b) mArturisirea insdFi; c) partea finale(dedupdmirturisire). Psrteainlroductivda sraJ'bei Stind in picioarc,in fataicoanei MantuitorulLrl ^) Htistos avend manA ln Slenta Cruce, prcorul facelnceputul ,,Binecuvental cu: ti cslcDumnezeul nostru...", rugiciunile incepatoarcobi$uite(,,Slav6 impiralf Tie..., ccrcsc" clc.),psalmul (psalmul 50 specific merturisirii al pocain{ei), rr{l al cele $i lropare umilinli (,,Miluie$tc-ne noi,Doamne, de pe miluiettc-ne ooi.....), pe dutii carc crte$te cele doui rugeciunidc iertaredin Molitfelnic (,,Dumnezeulc. MAntuitorul prinproorocul Nalan...,, ,,Doamne nostru, Carc Tdu lisuse Hristoasc. li Frulc lui Dumnezeu al Ccluiviu..."). b) Mdrturisirca.Apoi, preotultadein scaunul spovcdanie dupdcc de ti, indcannA pcDitent:,,latA, Hristos nevlzut, pc fiule, primind sta mifturisirea taccil 0t|unli1in16...", prime$te merturisirca pecatelor penitcnr acestuia. c, lc cnumere fie l insuSi, alesdaci c adult,fie ci c ajutat preotprin intrebed. mai de Molitfclniculcuprindc lungformular un clasic iatrcbiiri carepreotul cu pe ar urmtlsAlc puneceluicc scspovedegtocareurmeresc c€rceteze cr€dinta. gi sd atat

|ir r,nr./. slivc (vezi, cx . ?i!6tric, dc Moscova, I906,116r.u tiBclg6d, I956,p. ?0t.u.).a dtrd ntti cslc Rtitltluialo pehnu drrdv'ici (AKo),ouord Kor taqts r(,)v €qotolopug€v(Dv) drtr N,,rr?,r,r// atribuii Slantului (P.C., LXXXVIII, col. 1892), undca r..cursi i,j loanPostirorul r. dc \ ' {n' \ xnonuin rrad sbv, d'n Trcbnicel€ I | Molitfclnrclc)ruse$i. altf.t. m!nulcns€tc ed'i,, IX L s' n'r, vcch !lc Molitfelnicu loman.sc lui XVII-XVII) prezindnutrc variante |err:, d. de G€col€le ,rrrl irr rinduiali Vrnur$ru inainred€ rrspandtrc! iinduieli' utrifomcdc azi; de e!., vcch,t, Irl urclicupri cau!i oiircaAposi,ohiluia Ewngheliei. p€ricop.t. rcspecrive incap&t6r€nr fiind ri 4t,nn.ltt erurshelie. A se vcdcaindeosebi:D. Ch. Ciuhndt, RdnduiataStinteiMd unsn.i lr ts . '. /rn r . c s n. ul! . lqr . r { c \i ra i d ' nre v ..C a n d c ta -.a nt2ttv C htgt. ti nduoto R MarturL,ni tu Iltlili.lnn cle ftrhAketi t i slav", ltr ,.Onodoxia".an. 1960,N. 3, p. 431-441 C_ Comescu (Con. I (\.tntt), Ran.lu Cununiei Manurknii ji M6lul'i i" diJeritele ialu edilii ate Motitlelni@tui slar tt n,r.n,, ir MO, an. 1962, I 0-12,p. 602-621. 9iMolirfelnicut nr Vezi rom.,manuscris coDiar poDr de 2l. A6lc @nditii alc aderdnlei menuisi.i du sintetizat€, Trebniccle in dave,intr-o ftunoasl l :l d c(lir J os ani( B iho r)l a 1 ? 0 5 ,d e s c ri s d c M.M5 l i na$,i D .evB OR l 9?5,n(9-l 0,D .l l 35.C omr oJfue p@tul .dtrd cel .e rc cAetb. nai iaai4tedendrtwiste,.arc afoll'nadnsi hfitdttd.ue Molitfelnicului ortodox, MO, a.. t966,n. 1,2,p.2E; S.Heir. Dd in r, f, D. BuzaruDii isro.ia .on- deChi$n,n.1820, 33-18. t dhotlo\t (;ott.a1ienst,I, 490t.u_ p. d in Molitfelnicul

accstuia. a fost fiicut ins6pentruoameni9i stdri de lucruri din El 9i moralitatea careastizi nu mai existe,ti de aceea practici nu se mai face nicaiei uz in pomelnlc el.decatca Bhidaproxrmativsauca un un aproapecomplet al pacatelor pe putea ibilesauimagiDabile, care le-ar s?ivaryi omul.In pncticr, examinarea procedeele iiDteipenitenolui facemult mai sumar, se variindd€ la preotla pe de la c^z la caz,dupelaemea carepreotulo are la dispozilie, dupi li personalitatea penitentului, adaptandu-s€ lntrebdrile9i procedeele adica li gradullui decultud $imoralitate irii, dupev6rsla acestuia, situstialui socialn, preotul scaunul mtrnurisirii felul cum$ebuie prccedeze rtc. (Cu tehnica sau sa in spovedani€ ocupamai pe larg Pastoiala). se penitenlilor se-ti catehizez€ Preotul eslelnsi datorsdatragiatenlia sau din t.tem€credinciosii, marturisirca pentruca strle fi€ de folos,trebuiesd ce lor, umitoarclc condilii: hdepliDcasctr a) sefie benevoli, adice fdcuta toau inirnaqi din proprie din iniliativa, nu iar rilittrsaudin consrangcrc, teama din altemotive; din sau b) str fie complet5, adica$ cuprindtr toate plcatelefdptuitede la ultima nimic (dupl cum atuncicendne arltam la doctor, tpovedanie si nu ascundtr ii pentru el sd $ti€c€ leacsi ne t€bui€ str-iar;temtoatl boalade caresufedm, ca dea); c) si fic sincere obiectivtr, adicA aratcpacat€le cum s-ausivar$it, se a$a ti gravitatea sausi arunce ftrtr sd caute ascundd, diminuezc sa sa lor respunderea $upra ahora; parere rau d) snfic f6cutd unilinla 9i zdrobire inimd,d€cicu adance cu de de pentru pacatele sivar9ite cu dorinlasinceriti hotirarea a nu le mai repeta. de ti Simplaintirare sau istorisirea pecaElor,ferdpoceinF adevirattr9i fArI hotlrArea nu sufletuluinostru9i nu contribuie ti doriDladeindreplare, arenici un efectasupra cu nimic la purilicarcaSiimbudtdirea lui''. c\ Parteafrari a sl4ib?i. Dupi mArturisire,preotul pune epitrahilul peste capulpenitentului,caresli in g€nunchi,$!i citestenolitfa de iertare (,,Slipane, Doamae Dumnezeule, ce €$timantuirea Cela robilorTai...");apoiziceo scurte

atunci cend era pmcticatA miirtuisireapublicd(in Bisericaveche), $i SdnlilorPerintiinterziceaudiwlgarcasecrctului spovedanieiindividuale, prevedeau pedepse Legiuirile civilebizantine foarte i alesin anumite cazuritt. (tnierea pe lirnbii ti inchisoarea viaft) pentruduhovnicul carear fi Fedat in I spovedaniei. cap. 120al Nonocanonutuiin 228 de capitote, c i In pentruastfeldecazurisuspendarea lol Mrtel Brsrnb (gl. 3I 9), seprevede ipe timp de trei ani ti canonisirea 100 de melaniipe zi, iar dupa cu deprocedurAol instanlelordisciplinore$i dejudecotdale B.O.R.. merturisirii considentd dclict (veziart. 3, alin. d) 9i se € ca violarea secretului (art. pedepsette depuncrca 2E). cu 7. Cltev. considerrtil prstorde in legtrturtrcu spovedrnia (epilimiasaucertarea), se dl de catreduhovnic care celui ce s-a Car@rt,l/ obscrvali€.Cendavemmullicandidalitaspovedit(cainulrimetezilcdinposrul pentru picatulstrver$it, ca mijloc n! trebuie considerat o pedeapse ca ci rpovedil, M rc) $i nudispunem suficienr penrru fac€redduiala maisuspentru de timp a dc ficcaro in a dc poceinllti de indreptare penitentului. Cuvantul caro, e luataici in sens de de circttc, afaridin bisericl(s6u t)r(c. alunci obiccipreotul chiarin pronaos), rugnciunitc viala,ca s-oconducA dreptar,drpacareomulalc s,-$i reorganizcze rtormd sa\t urlroducrivc molirfele icrrare la inccrrur, singur!dat, pcntrutoti (in timp c. dc de o Ai voit Epitimiilckebuiestrfie deci rpre idealulomuluiadcvdrat, de Dumnczcu"r!. ercdinciolii in gcnunchi). binesI sccircasca. asrfct cazuri. motitfa stau Estc in dc si inritular:r gi Rr!1.i.iun.a pe.are o cite;te arhiereul sau duho,rnicut deintdrircin virtute dedcpanarc la picat.Elc constau, obicci, de de din €xercilii pentru ic area pdcatetorcctt, tu roit ti ldfidevoieti la totjurdnAhtul hlestenut, carc pe (metanii), gi bisericilor, faptede milostenie de cditiil€ v€chiatc rugdciuni cercetarca ajutorarea Motirfclnicuhr ti li o riczau lic inainte.fic dupaRanduiala Mddurisirii. itar carcin utrimelceditii !t. posturi$i ablincdsaumfraDliidc la anumitc ceritate, manceruri de la faptc sau Molirfctnicului (incepand ceadin t937),au dcsptrdit-o ac€aslt romenesc cu dc r6nduiati. p,catului, saversire. lccturidin c64ilesfintesaudc c.re pilejuiescs.u inlcsncsc ltczrird-oin alti grupl dc rugtciuni;apoiintr6in biscrica vinc ficcar€ rend5i i$r pe ti pietate Ceamai aspriepitimie, poate unuip€Ditent, oprirea carese da este de $.a. rnl uflse$cplcolclc, preotul iar rostetre formula doar final, dc dcztegarc asup.a fi€ciruii gravitatea pdcatului la imptrrt5tire; durata acestei opririvariaza dup6 comis. in tarlc (primarugiciune dupi mirrurisirc ecrenia omir de obiceiin asemcnc! dc sc ti sau se dupachibzuinla duhovnicului, la cazla de Canoanele epitimiile fixeaza, in sau caza, avandu-se vcdere,pe de o parte,personalitatea individualitatea d) Amintim ce, dupd mirturisire, pr€otul cste obligat sZ plsteze secrcrul peniteltului rcspectiv(varcta, caracterul, firea sautemperamentul cultura $i lui, rp.rvey'4ni€i este Nu inglduitduhovniculuisi di!'ulgesausedest6inuiasce nihdnur gradullui dc pricepere, nivelulvietii lui religioase-morale, condiliilede vialtrsi rbsolul nimic din celc ce i s-auspusde citre credinciosiin cursul mdrturisirii posibilit4ilc lui suflctcsli$i materiale ctc.),iar pedealta,felul 9inatura gavitatea sau
2l bis.Prima panea acesieiformule (..Domnutti Dunnczeut nosrru_.., te icrteDerine.fiutc str ca '\,.rls.rri lclle roaleplcdrLle. )at. cat^cBdepre.aloru. I' ceadin Mot,tfctnetc 8r.et,. (.,iarcu,nevredDicul preot..., icn !i te dezlcg.....), c{acrc! trlr.a/i% e d;ori8inr te l)rflcr. doua cu Inln,a. firndvcniu prin Trcbnicullui Peiru Movih, dpint h Kiev r_n t646,g adoprad Bise;icr de ruscasci 175?, undca lrecul Ei in Molitfelnicclc nr de (cp. rcmancari p Evdokimo\ op. .r. D l l 9 i -2ql) Vasil. cel Mare,.donul 28 al Siantului Nichifor 22. Vezi.d. er.. c.nonul34 al Sfantului Manurisitoruft ca.onuf f32 Canasin.. Conp. ti Sfintul IoanC\rt de Alx. D.sprc oblisalia dea "L diwlAa pAcarcle lratilot, P.A.,t. LIIT,col. ]56: Sfiitrtul Ioan S.dtatul. Cuvdnl cdtrepdstor, P.C.,t. LXXXVm, col- l196:StintulNil Sinailul, inPC.. t. LXXIX, col.436. 21.PLD. St,nilde. ,P. .,/., p.219. (CBO.U,2,p.219). 24 Comp. can l0 al sl;nruluiNichiforMrrttrrisnorul

ectenieintreitA,fac€otprrtrl ti, punand menadreapte capulpenitentului,ii d:t pe (,,Domnul Dumnezeul dezlegarca nostru IisusHristos.....)!tu,, $i frcind la sfirgrr semnul SfinteiCrucicu mana peste capullui. Apoi zice:,,CuviDe-se adevaral cu satc fericim..." dA(evcDtual) cuvenitul canon epitimia, masura sau pe pdcatelol li mtrrturisite. Apoi, penitcntul srrutA Sfanta Cruce dreapta prcotului. $i La pdcAbgi cu pdcate nari, care nu pot f adn'i inediat to inpdrtdrn1.. Llczlegarea se dd insd in.latd dupd spotedanie,ci se amdhdpAnd h1 nu nnpftnirea canonului dat sau dupd expirurca temenului trat pentru ispdri.t, I'enrru astlel de cazuri, tn locul formulei obitnuite de deztegare, Mo!iUAhic o altd fornuld, s|AtuindaV pe duhornic: ,,insi, pentru picatele marr. f(vle siizici cAredansul ((Fiulc, aga: adia aniporuncesc dumnezeiestii perinlisanu lc irnplrtesc$ti...)" (vczied.t988, 6l ). etc. p.

124

125

pecatului (motivul, a intenlia scopul, imprejuririlein care fostsivarsil , sdvaI$it ti graduldc publicitate,daca€ pentruprimaoaresau,dimpotrivi, e cazderecidivesI gGduldeciinti penlnr g.a.m.d.). are,deasemenea, vedere in Se cumuldepacate plcatclesavar$itc dispozilia indrcptare penitenlului. pilde,intr-unIil a De spre $i pentru primaoari $i intr-altfel pecel carcs( pc cpitimisim unulcarepecdtuie$te avansatt rllA in rccidiva; intr-unf€lpeceicuo viaF rcligioasa-morali $iintr-altlil pacatele mici 9i nrrrl fel epitimisim mai pc cci cu unnivelspiritual sclzut; lntr-un (clevetirea, fcl neascultarea, minciulla, injurdtura $i intr-alt pc celcn]r' ufoarc t.a.) (uciderea, curvia,furtul I.a.)13. n)[ri $i mai grave multegija, cU privinla,duhovnicul trebuie proccdcze foarte se cu in accasta pentru nici si nuincurajcre prudenF, intclcpciune, echilibru, ca {flcl$i cu cu mtsuri ti ptrcatul printr-oblAndetc ingeduinte excesive, nici \il dar srn si promoveze Ai (lcrcuraj pc penitent sal indcpirtczc Biserice pdntr-o prea mare asprinr( czc sau dc penitentului scvcritate, se aibein vcderenumaiti numaiindreptarea ci tl $i (lcs.lvir$irca progresive virtutc.Accastigreasarcinii duhovnicului a csl( lui spre (quini-sext, I -692 I Trulan 69 n)inLrnat bincfomulate canonul02al sinodului dc in ) scrise difcnll de in trccut,au existat chiaranumitc ctleuzesau indreptare, pcntru dupa carf duhovnici cuprinzind rcgllilc sau nofmele icrrrhi $icanonisti, siiver$ite. Cclc nlll sc duu difcrrtccanoanc cpitirnii in raportcu pacatele sau 'i Sfantului Vasile MareSt cel crlnosoritc dintrcclc au fosl in vcchimc, Caroarele (ittkxrnllc S/Antutui loan Postitorul(Poslnicul)s \ AjunAtorul,palliath nl ( onst{ntinopolului sccolul Vlt6,iarin timpurile noi.lucrarea mai intitulatd. din f( (nldmili!9i Exomologhita on. rllcDt cuvant, Carte foartefolosiloare de rulet pusmic Sf.antul Nicodim Aghioirul fl(iicji Mruualdc spovcdanic), dccdrturarul scrise ((iclrrSll Muntc), sfer$itul qi ta secolului XVIIIlea,tradusa tiptuita io rodadcstc al si (lc Drri nultc ori:t. La acestea poateadtruga llucr^rea pocdinlaa Despre se $i (sec.XV), prccun Si R.ir?rtrul ll Simconal Tesalonicului rtllicDiscopului
u, .15v c / r nM ipc r s ,l ap r P v i n ri l e s co p ..,r, p .2 8 9 t.u. lr t. , ( lr o, ! ol. I l. p !rr.a 2 -!.D .i 9 -l 4 9 ti 2 0 5 -2 2 6 . ed.II, ibi.len,lA04,ed.lII,ibidehllt^ 2r lrrll),rov\yuloet),€ororov.cd.I.vcDetir,l?94. l ,l (n rnr h, , Nc olll$iSl c f.rd c h Ath o s ,c a rc !u a d i u g atl ati l l u:' Fl o| rol rmtap$v,adi ceManhr lr,l Ll,.riinrrtr,\,rr) nouil Eqofoloyqtaplov, Alcna,I974.Trad.rcn. doG[ercntie Crisor. ti ls 1 l l IL 'rr r f r , l7' ) ' ) . r X )l.8 l 7 i r (c d r X-r l a B u c u c ti i , 9 28).

72,a|aceluiaqir. Mareparte confinutul din acestoratrecut, a simplificat in sistematizat, inydldrurapentru canoanedin Molitfelnic, aqezatd obicei de Randuiala Minurisirii'.
i Multc din Dormele$i recomaDddrile acestor cdhuze sunt inse invechite$i nu lumii de Itraipot fi aplicateastezi,datefiind condiliile noi de viaf, ti mentalitatea

$tazi, cu totlrl altelefaF deceledin ftecut,pe carcle-auavut in veder€canonigtii De in cpitimiilcpe carcle vom da pistodlilor nostri tcspectivi. accea, gcoeral, buiesefie adaptate spiritul, la feluldevial6,posibilitililelicondiliile detraiale alc credincios parte. in hmii dc astizi $i iDdcoscbi fieclrci parchiiti ale fiecdrui au duhovnicii ai Bisericii buni noastre$ dam Pr€cum f?icut facinci mullidintre $i ca tradilionale, nufolosesc care credinciolilorno$tri epitimii nuatatmetaniile nici ci nu loainsiti $i nici Bisericii, mai mult €pitimiicu scopti caracter numaipe(moralizator), gi practic social, ci drgogico-educativ adic6opercln folosulobgtii $i crcdincio$ilor: facerea puni saupoduripeste ajutorarea de ape, efectivtr vlduvelor, a parohie, din inzeshar€a feteserace, unei lntretinerea I saracilor a orfanilor in 9i qi sau de scop,reparalia lmpodobirea Foal, aunui copil s6.ac crearea bunieln acest bis€ricii, jircacimitirului . cu4iibisericii lng €tc.x. 9i SAnuuit6m, ascmenea, spovedania de ci esteceldintai, mailaindemane cel mijloc de pastor4ieindividuali,adic, cel mai indicatSi mai fi cel mai eficace singurul- p€ntruplstorul desufl€t€, a-Si tecvent prilej - ades€a dc cxercitamisiunea lui deinvtrltrtor$i indrumetorspiritual,adici dc a stad€vorbl cu fiec.r€ credin.ios ln parte, a-i cunoage de exactviatati personalitatqa religios-monlI, virtulile 9i calit4ile,sclderile lipsurile dea dadccipovala, indcmnul lnv46tura mai cea 9i $i $i potrivittr pcnlru ficcarE'r.

tr.d. I 28.PC.,L CLY col.469-503 925-933; iom. cii., 166' 799i 336-339. ti Molilfelnic€le 29.vezi.dc.x-,€d.Bucureii, l9? I, p.6l'62 (an maiv.chien maid.zvolktn). 3O.Vei,,d. dalede P F. Potioth Jusli'im, milot pntoierei de,aioaredin cuprinlul Arhiep.^.Indrundril. ln ziuade9 ian. 195 (CB, ianuaric-nanic I 95| , p. 45 9iAS, IV 344). Bucurcalilor, I p.68. CoDp.!ipr D. Crist s,in GB. scpl-194E, 3 f . Vei p6Eu e6r. mi al4 pr P vintilescu,.Sbdr.d/,n p,ilej delatorulie i"dividuald, io, p. an. h S T, 1949,.r.9- 10. 695- 712.

126

rz7

vII.
Arhid.proi dr IoanN. F7oca, Dlept canoni(orlorft),r, InstitutulL Ed. Iliblic, II, Bucureqti, p.41-49. vol. 1990,
ADMINISTRAREA SFINTEI TAINE A POC,{INTF,I Sf.Tainaa PocainFieste ceamai de mare insemnitate, dintretoatcSf.Tainc. pontrulucrarea zidire duhovniceasci credincio$ilor, pcntruce prin cide a duhovnicul posibilitatea a controla are de continuu congtiinla credincio$ilor, r dc pe cunoa$tc aceasdl starca moraliiti ata$amentul faltrdc crcdinF,cir cale lor lor pentruindreplarea in funclie de acestea avizeze mijloacelenecesare sd la unorall pcntru in ridicarea aliom, asigurand astfel medie unechilibnr o sau moral$ireligios viala ob$tii saua comunititlii in ftunteacdrci. segtrscttc. preotul este Prinnici o alltrtaina, nu atet in situat deprecis pozifia in funclia ti parinteal intrcgii familii pe carco reprezint6, pc dc obtteasauparohia carco conducc prinnici unanu i scimpul indatoriri dirccleSimaimultipledccAl mai li priDadministrarea accstor Tainc. Sf. a. Ca siva$itor al Sf. Tainea Pocdinlei,prcotul trcbuicsd fic in pcrmancnli j primul udccator credincioqilor Eiin acela5i al s6i timpjudccltorul religios rna cel r $i pentru ceea leagii inrlt, dc la carenu sepoatefacenici ap€lti nici rccurs, cl ce saudczlcaga nu poatc din cl schimba un altjudccttorbisericesc vreotreaptar nici vreunsinod In,uinahafi nicim6car ccumcnic. posibilititipecareil€ oferi Sl Taid a PocainFi, prccuDr Cu aceste multiple pe administrarea se inlelege preotuli$l ei, ci ii cu indatoririlc carei le impune pentru wcdnicia nevrednicia sau slujirea carceste la chemat, intir mai dovcdc$tc in mod principal,prin felul in careinlelegeimportantaSf. Tainea Poc{inFi $r $i prin fclul in caredovedclte i-a infelesimportanfa. poatedovediaceeaSr ce El ir vrcdnicie newednicie pentru viatacomunia credincio$ilor, in mtsura tot sau Si vredniciei cu careo cnrc inlelcge importanlaSf. Tainea Poclintei 9i in mtrsura cecinici o altat Ibloso$tc lucrarcadeindrumare$i deconducere credincio$ilor, in a qi Sl. Tainanu-i ofereprilejurimai potrivitepentru lucmre o cuprinzAtoarepernu ci nriucnttrdeindrumare vietii credincio$ilor numaiin trcburilereligioase, 9i i a lrcburilc moral€ obtt€$ti. $i

Daloriti pozitiei centrale$i imponanlei deosebite careo ar€ Sf. Taina a pe preo{easci, $i in viatacr€dincio$ilor, inFi atetin lucmrea slujirea sau cat se precum$i bunestar€a alte mporturi a s?unecA stareareligios-morald, sub a pesbrulaceleia iob$trsau uneiparchii depind modprincipal felulincare in de SmntaTainAa PocAinFi.Acest lucru esteatat de adevirat, incat in vrco localitatesauin lTeo Damhiese constauio stared€ decldere saude sub toste raporturile,ea coDstituiesernnulprecis al nevredniciei saual nepriceperii duhovnicettia preotuluicareo pistore$te. invers $i gcneralc, lcgtrtudcu Sl Tainaa Pocrintei,se Dupaaceste consideratii in p€ntru intelege u$ordcc€ mai reglementarea adminisreriacestei Tainc, i Sf. vechis-au din vremuri impusnumcroasc randuieli, aufostamplificate care cu pc iimpul fi au ajunssi constituicun fcl de cod aparteal duhovniciei.Sevedem ccle mai imoortantedintrc ac€st€a, Sivarsitorii Taine PoceinFi Sf a suntepiscopii prezbiterii hirotoniti mod in 9i Se deci valid-. inlelege canuli episcopii prezbiterii sau eretici. In privinlacalite i acestora a administra Tain6a Pocdinlci de Sf. avematat mtrrturia SfinleiScripturi, $ia Sfintei cet Tradilii. prin Intrucat lucmrca sesdvar$c$le Sf Tainda PoceinFi o importanli ce are cu totuldeosebita, risfrangandu-se modpozitivsaunegativ asupra ea in vietii li generc asupra sau vielii sociale crcdinciogilor, de folosa Dcreligioase - in 6 este pentu administrarea @idti c{ pulere6sauinsuiirea nece^sari acesteiSf. Tainea fostdautSfinlilorApostolide c6tre Insuii Mantuitorul, a ti definit-olntr-un car€ modcumnu sepoatemai precis,cu prilcjul chcmtrriiSf. Aposloli la slujireaacestei Sf.Taine a inzesirerii lorcu putcrca trebuitoare ac€st in scop.Iate cumle-agrtrit $i prilej: ,,OricAk veli legape pdmA vor MatrtuitorulSfidlilor Sli Apostolicu acest legarey in cer si oricdtc vcli dczlcgape paruint vor tr dezlegate in cer '' I (Matei 18. 18)sauintr-un chip $i rnai grnibr: ,rrali Duh SJiint;cdrora Ie veli iertu Ncatele, se wr ie o lor ti cdrora le veli line, tor tr linure " (loan 20,22-23). pe Inzestrendu-i Si Apostoliprin lucrarea Duhului Slant,cu puterea a lega de plcateleptunaDt€nilor, putcre episcopilor ace$tia transmis au aceea$i 9ideadezlcga Si li preolilor pc carci-au instituit. ln vllutea acesteipuleri, atat preolii, cat ti episcopii au dcvenitjudecrtorii permanenli cei mai apropiali$i mai calificati ai comportirii religioase momlca $ $i Ei mai putcri,o pozilie crcdincio$ilor au dobandit, alesprin ex€rcitarea ac€stei

129

asemenatoare cujudccatoriipoporuluidin VechiulTestament cujudecatoriidrn $i viataciviledeatunci. pc o astfel pozilic,lucrar€a a devedt$imaieficacr De de lor decat pepoziliapr€oteasce dc propriu-zisii, ceaceasta fic fi mairodnica consta irl slujireade arhi€reu,fie ce eaconstanumaiin aceea prezbiter. dc Catdemar€auloritatc cu I ti-au dobandit deosebire ?iscopii prin administrarc, chibzuiufi cu meiestrie Sf.Tainca Poctrintei, vedc$i din faptulcAincedc lil a se inptrratul Constantin Mare,chiarinainte Sinodul ecumenic. cel de I adictrdc lil Dc .'nll 321-123. cpiscopii dobendir au dreptllde ajudeca$i anumilc chesirun, ncbiscricc$ti, carepenii atunci erauexclusivde competen{a instanlelors:ru ilor iudccAtori destat. La inceput,atet €piscopii,cat li prczbiterii,prin insu$iactul hirotonici. dobandcau calitatea starea sau p€ haric6, baza c&ciaSiprin pulerea putean ciireia rd'ninistra Taint a Poc?iinlei. Sf. Aceast6 starc duratpane a 6rziu caDd auinceprt r li hirotoniliin feaptadeprczbiteri persoane vemta 30dc ani,prccum sub de 9i fl unclccarcnu corcspundeau tofulpcntruinheaga intru lucrarcla careerauindalorat I Dc accca inlrodus noueranduiald anume s-a o aceea a nu li sepennilf de ti luturorprcolilorsil adminisfeze Taini a Pocdinfei Sl indatl dupi hirotonic, cr DuDr duFI lrecerea ili unui timp oarecarc, nccesar pentIuformarea corespunzttoar(. naturizarea cclorpreatineri,caastfel dobendind $i pcntru experientl ajungend ti lr o con$tiinltr supcrioarla misiuniipreofetti, poat, administra mod cos, in rcsDunzdtor Taine Poctrintei. Sf. a Dc fapt, ci avcaustarea haricr, in bazacareiaputeauadministraSf. Tainer l\)clinlci, dar intrucataceaste Tainl areo insemntrtatc Sf. deosebit?i, admiiar Irslfnfcnci rcclam6 gi cunoltinle itsusiri deosebite cxperienttr, gi preoliisocotitr Iccolcspunzltori pcntrua o administra fost Si mai suntti astizi oprifi dc lti au sllvir$rrca accstei Taine. Sf. Candsc socote$te, aprecierea dupe episcopului, ca prcolulopritdc la sdvar$irea Taine Podint i a ajuns maturitatea Sf. a la necesara ci, opreli$te i seconferidreptul a o de lcnlru administrarca i seridiciiaceasttr $i rd|ninislra, folosindu-se acest in scop o ienrrgie dc speciale, numici,duhovnicia. slr ..faccrca duhovnicului". Din cclcspuse, vcdec, duhovnicia este Taini apartc, carecelul sc nu prin o cruci scconfcrii s-ardaun harprincares-arcompleta harulprimitprinSf.Tainir

Sf. Hirotonieiinhu presbiter l-ar faceastfelaptsaadministrcze Tainaa Pocdinlei, $i legalesaubinecuvantarca a savarti de ii sed?inumaidezlegarea Siimputemicirea opritpena A$adar, aci. administra Taind Pocdintei, la car€fusese Sf a de dea ci a or1ricia €steo nou, hirotoniesi nici o comDl€tare hirotonieiDroDriu-zise. nu 6te numaio hirotesic. nu Cu privire la episcopi, se ami ege li nu s-a pmcticatvrco renduial6 lntotdeauna la s-a Gcminitoarc, deoarece instituircain ueaptadeepiscop observat ln conditiadevalstn,stabiliutcu timpul la minimum30deani fi anume modcu totul grccplional s-a admis$i cateo hirotonie in aceas0i treapttrli sub varstade 30 de em !ni. Cum h versrade 30 de ani, slujitorul bisericesc socotit deplin matur ti tuficient dc bine format, nu s-amai simtit nevoiaca €l s{ fie oprit temporarde la a in de Si dministrarea Taine Pociinlei, scopul a i sedaposibilitatea regazul ti tccetar sprc a sc forma m6i bine, dinpartea unuipr€ot Sl aPoceinlei Astfel,selnlelcge administarea Taine ct in i$i efectele harice chip sal€ intsuduhovnic, produce csrenu a primit hirotosia Fadilionald Bisericii, a lucrunu este lnglduit duperAnduiala dcplin,darintrucatac€st ped€pselor Excepiii seadmit este canonicc. in ccl c€incalcdranduiala cauz2i supus preot duhovnic ti lnse in cazuri de fo4i majore,adice in cazul cand nu existi cinevas6 afla in primejdiede moarte,prccumli in alte cazuri,la staruinla aceasttr Tain6, St se a carc crcdinciosilor suntindrepttrliii ceald li sc administra lor rtunci cendle-o cereconstiinla Un loc aparteintrc s;vargitorii Sf Tainc a Poceinleil-au avut in vcchimc a$a-numitiipreoli penitcnliari,careeraupreoii lmputemiciti de cetreepiscopsd in administreze Tainea Poceintei cazurid€osebite mai grele,pr€cum sa Sf$i ti impacela litrughie, public, anurnitecategoriide penitcnli, primindu-i in Biserica (canonul43al SinoduluiVIII ecumenic, canonulI al Sinoduluidela Cartagina). b. PaimitoriiSf. Tainea Pocdinleisunttoti membriiBis€ricii cares€bucuri de plenitudinea drephrilor, adicl $ clericii, $i laicii, li monahiicarenu sutt exclu$idilr in de dcci caresegasesc slarca a nu fi oprrlj deIa Sf lnpanasanic. Biseaice, toti aceia imp?irtAgi vrednicie, cu Potrivit randuieliiradilionalea Bisericii,sprea seputea se sunt datori a primi mai inainte Sf. Tainea PoceinFi, dar aceasta crcdincio$ii poateadministraoi de c6te ori o cer credincio$iisau $i atunci cand apr€ciazd duhovdcul ci estecazul. l3l

130

c. In ceeace pdve$temodul de adminisharea Sf. Tainea PocainFi, existar lbafte numeroase normecanonice, uneleinscrisein tcxtul Sf. Canoane, altclc iar pdstratc obicei. prin Cele mai vechi se rcferi la mdrturisireapublicd a pdcatelor, cici aceash cra forma ceamai vechein cares-aadministratSf Taint a PocAinfei. Potrivit r.enduielilor merturisiriipublice,credincio$ii inE!$au - din iodcrnr se propriu- inaintea obgtiisaucomunilIfiilocale, fiind de fa{5episcopul ceilahr $i slujitori, prootul alfi slujitori- in cazd cend sau gi comunitatea rnaimicA nu era $i rvcil in fruntc un episcop- fi inainteatuturor acestora mafturiseau iti picatelc lipisoopul sau preotulSitoli ceilalliclericiimpreund obgleacrcdincioiilo' cu :rplcciau gravitatca lipsadegravitate pacatelor sau a rninurisite$i to! imprcuni lrr)larau cracazulca celcarea strva$it daci merturisirca primeascd s{ dezlegarca dc Dtrcrtc sA supus sau fie epitimiilor pcdepselor ori duhovnicegti. primulcaz, in cl c|ll dczlcgat catre de episcop decitre prezbiter, in aldoilcacaz,episcopul sau iar sflupr'czbiterul aducea cunostinttr ii la epitimiilela careuima si fie supus, dupil pdcatelor Accstea mergeau la oprirea de simpladc laSf. imptnetanic. t{r:rvitatca timp,panah cxcomunicarca timp determinat chiarpentnl pe ori font'Ltoar@arc Ir)ldcauna DAnii anateina. si la in cazulaplic6riiepitimiilor, in(el€ge dezlegarea piicate se mar se cI dc nu dupa indeplinireacpitimillorprescrise. ll|r\lu(c.ldccar Modulaccsta mtrrturisir€ dc obliga, precum in modpublic in falaob$ti' ca $i | cu coucursul acesteiasefilceaaplicarca pedepselor duhovnic€$ti a epitimiilor sau $ lot Lr lcl sd sc procedeze la ridicarea scurtarea precum$i In ori acestora, Si c{nlslirtirca clc aufostimplinite apoila rcprimirca Bisericiprindezlegarca ci in $i (1L. Sf. l,ll{llc ji nrinadmnistmrea Imperui$anit. publicea durat in Bisericdtimp indelungat, Itirn(luiala mtrrturisirii de$i pfirrticrrca a intAmpinat oi multedificulgti$ia fostimpreunal6 muheprimejdr! cu prDtnr vrala comunitdlilor cre$tine a slujiioriloracestora. $i inrprciuririlcvielii nu aupermis cre$tinilor, oricatzel ar fi avut,si practicc iDtrtdciruDa publicl, de rntrrturisirca aldturi de aceasta practicat$i s-a ^ceea ,trtit t|ritirca lecrefi, atdt pentrua se evita uneleprimejdii, cat Si pentruc:i Irll(Lr'isirca publica craposibih in toalecazurile, de exemplu cazurilc nu ca in cclorholnavi. carcnu seputeau deplasa nu aveau energia a puteasa sau nici de

pe publicd. in cazdle tuporteo incercarcca aceea careo constifuiamarturisirea potrivit tot randui€lilortraditonl€' secreta, ln carese practicamiirturisirea lr fie mfuturisrto duhovnicul,fie episcop, prczbiter,eradalorsanu diwlge pacat€le u' pc carcle aplicacu prilejul rD6rturisiriisecr€te, atuncicanderact lici epitimiile |i fie aplicate.Ceadintiii mfuurl pentruingddirea merturisirii publice$i psn@ t ocuirsaei cu mirturisirea secretdsauln taini s-a luat de clltre arhiepiscopur pe Nectarie, la slzir$itul veacului (390),in scopul lV d€ts0 Constantinopolului, cu Gvitaanumile scandaluripublice, care se produceau ocaziamdrturisiriiu,10t p{cat€mai grelcin faF intregii Biserici. Dar nouar.Anduiah mefturisirii sealta a indat,ln Biserice, a continuat sepractice mirtu s'!t! ci str nu s-agencralizat ti publicnaluturidemlrrurisireas€cretl,a9a cumamtiicanoaneleI ti 43 aleSioodlu 8 dc la Canagina, la anul419.in oricecazinsi, pe la sfiqitul veacului rnff' de V in turisirca secreL s-a impus ca randuialagenerala intreagaBiserica$i o dttt cu mtrrturisirii de catreduhovnr ca s-ageneralizat indatorircaptrstr6riisecretului ti este mai 37 Aceast indatorire prcvtrzuti intei in canonul al Sl VasilecelMtIl I32 de de mullilal rpoiln canonul al Sinodului laCartagina, la anul419, e reluatii 9i pela incepuhrl veacului IXJea,princanonul al Sf.NichiforMdrturisonir al 28 Itrziu, precums-azis ti mai inainte,mtrrtu.isirea publica nu a fost sin4rul A$adar, c' a in administreriiSf. Tainea Poc!.inlei, s'i moddc mtrrturisire ptrcatelor, ved€rca practicat toattrvrcmea,instr numaiin mod exceplional p€ntrucrzuo sau in dcterminate. martlrrisireasecret6. si Epitimiilesaupedepsele duhovnicei.aarc se aplicl in cazulcdndcelct de nu sc mlrturise$tenu poateprimi dezlegare pEcale, auun caractcrvindiottl\ ci u[ul dc itrdreptaresauunul vindecltor Aceastainseamndci prin el€ tu st jign'nl legiuitorului, repararea sau umtrregte rlzbunarea legii saua majesteFi adicdvindecstca lduse legiuiaonrlui,ci seurm2lre*eindrcptareacelui ptrcetos, precum$i deurmerilcprcatului,potrivit cuvinttrol de lui dedeprinderca a ptrcatui, pec?itosului. se seintoarci5l$ nu ci Scripturiicl .,Durnnczcu voielte moanea fie viu". lor Av6ndin vederccamcterul epitimiilo!, la slabilir€a$i la aplicarea s-apusr penrucanucumva mijloace0t grijideosebrtdin partea ilorilor Bisericii. sluj din in vindecare defimaduire s, setransforme mijloacede sminteahti d€rno4rt sau la unei scari r pecibsului. acest in scop f i ajuns slabrlirea adevarale a epitinrlot s-a

l3z

133

pomindu-se la celemai simpleti merg6nd de sprecelemai aspre, dupiigravitald ptrcatelor dupll starcapenitrentului. $i Exisei numeroase canoane cargamtt ce aDume epitimii trebuie aDlicateiI cazulunorprcaledeterminate. Astfel,canoanelc Vasile Mareabunda Sf. cet rrr randuielid€aceastti naturd. Asprimea i-a determinat al! parinli ai Bisericii | | lor pe chiarunelcsinoade, stabileascd s, reguligenerale deprincipiupentruaplicarex sau epitimiilor $i astfel s-a ajuns ca in mod practic Si tadilionol, cuantumul tL epirimii prevdzutede canoanesd fie socotit limita maximd de oedeaost h^crircasrA, pdnd la carc se poate urca epitimia,pormnd de la un'minim t\ ure-l srabileste duhovhiculdupd aprecierea Cu alte cuviote.pedepscle sa. gravc p€ carele prevld canoanele penfu diferitele ptrcate prczinti maximul dc care poate se aplica cazudle in respcctive, elenuobligtrla f,cdcaps, inc6t apticarcr lor automata toatecazurile,ci cuantumul pedcapsl in de duhovniceasce san Br vitatea epitimiei care trebuiestr fie aplicati in diferitcle cazud esle ltrsaratil aprccicrca duhovnicului. in acest a infeles, fapt,$i Si Vasilo Marerostul fel de cel €pitimiilor, ctrciiatii pronun!tr ln ceteva ounrse el Canoane: ,,nndecarea sd se hodrascA iu dupA timpul penilenlei, ci dupd chip l po(ilnlei" (canon\l2 al Sf. V.sile cel Mare),ctci in primul rendtrebuie,-f,i x( rcrrc madele pocdinlei, findcd, negretit, hu dupd timpul de penitenld t( iutktnn pc uneleca acestea, linemseoma Ielul pocdinlei,. (canonul ci de lll ll Sll Vasilc Mare). ccl Artrtand intr-adevtr, ce, scopul epitimiilor cste vindecare& pacate, nrl de iar pc(lcpsrrca propriu-zisra penitentului. Vasile Sf. celMarc maipronunF accasti se in privinld astfcli ,Jar indeobtte, ndecaredcea mai adevdratdeste indreptanru r/i /,n(drc" $i povAluiette in aplicarca ca epirimiilor nu selne nimenid; lirerir str lcgi;, ct .,td se pncedeze afit dupd lege, atu Si dupd obicei.' (car(,firl j al Sf. Vrsilc ccl Mare). Tot alet dc importanttreste$i indnrmarea careo d, Sf Ioan GurAdc Aur pe cu privirc la epitimii. lat?iranduialape careo rccomand,el: ,Epitimia rd nu sc dtd ximplu, dupd cantitateapdcatului, ci sA se aibd in vedee,i intentia celor t( ltitdluie:c, ca nu cumvavoind sd cArpe$ticeeace s-a rupt, hai mare si /itd crdpdlura, ti stdduindute sd indrepteziceeace a cdzut,sd faci cddereo

rrar€ "... ci bine c€rcetandlucxuile.. ,preotul sd aplice cele corespuEAbare, nu cu,rNa strdduinla lui sd fie zadamicd ' (Sf. loan Gurd de Aur, Indrumiri

duhovnici)privitoare PrincipiulgeDeml cares-aucondus Pfuir4iin stabilirea de Sf. normelor picate ti epitimii a fost acelaca - in nici un caz- prin aplicarea h mportul dintre indreptlrii Sideci nAdejdea cpitimiilor nu trebuiesAi se ia pcnitentuluiDedejdea manoirii,adrc,seevrleazvarlrea in demadejde privinlam6ntuirii. acesr lui in in r€ns,cirand- in genere- modulin careinvald Sf Vasilecel Mare despreraportul (Trulan),stabiletteprin canonulstlu dinEcpicat Fiepilimic, SinoduM ecumenic ultin, I 02,umitoarea reguli norinativa: ,,Cei ce au primit de Ia Dtmnezeu puterca de a dezlega ti de a lega trebuie sA FnA seamade notura pdcatului ti de inclinarea sprc ihtoarcere o celui ce a pdcdluil ti astlel sd dea boalei lftlanent polriyil, ca nu cumva aplicdndu-l pe acesta in chip disproporlionat,sA greteascd ih privihla tuantuirii celui bolnav ". Potrivit aceslor randuielis-a$i procedat modpracticla aplicarea ln epitimiilor, incepiindu-se, cazulcelor mai pulin grave,cu cxcomunicarea cu oprircadc in sau pe pand la Sf. ImpirG'anie, un timpscurt o srpliimana, pane o lunesau de do$ la la trei luni, ii abia dacl accstcepitimii nu dadeau rezultat,se tr€ceala aplicarea altom mai grele. prezbiter exact putere ti cele Epitimiile aplicate un duhovnic de au aceeati ca aplicalede un cpiscop,ctrci intre calitalea9i puterea a dezlegasaude a legaa de unuias6ua altuianu existi nici o deosebire, episcopul poatesaintervini ti se iar nu vreo modilicc, s, micAoreze strindspreasc5 epitimiedatl deoricealt duhovnic, sau fie prezbiter,fie arhiereu. Canoatrele care aratacd cpiscopulare dreptulsi mfueascd sd micforeze sau pe epitimiile, precumii sl-i dezlege unii ponitenliin cazul c6 s€ constata el o la poctrintasincer6,se referi nurnaila epitimiile pe car€le aplic, singur,nu la cele aplicate al{i&hovnici (canonul al Sinodului ecumetic; de 12 I canodul al Sinodului 16 IV ecumcniqcaronul I 02al SinoduluiVI ecumenic; canoaDele 5, 7 aleSinodului 2, dela Ancim;canonul43 Sinodului la Cartagina; al de canoanele 54,74, 84,85 2, ale Sf. Vasilecel Marq canoanele 5, ? aleSf Crigorie deNissa;canonul3 al Sf. 4, Atanasiecel Mare; canonul3 al Sf. Ioan Postitorul). Ftr

134

135

principiilor ardtatein ce€ac€ prive$teaplicareaepitimiilor tl DAndexpresie fiicand o asemenare coiespunziitoare intre mtiestria duho!.oicului $i miicstrirl medicului, Pravila cea MicA precizeaza acestlucru prin formttln:.,,te cade cu duhovniculsd fre maestruca un vruci " (Glava l8rObiectul mulior normecanonice constituitin Bisericavechesi nodrl {/. l-a organizarea peniknlei, adicii a timpului acelorpenitenlicarc au fost exclu$idn) BiserictrSi care,petrtrua fi rErrimili, trebuiasAtreacdprin mai multe trepteal( pocainFi, spr€a faceprobacii suntvrednicidea rcdobendi calitataademembrinr lJiscricii. Acestepatrutreptc,asemeneloarc acclea cat€humenatului cu ale cre$tin. suntaretate Sf. GdgoreTaumatufgul de Sl Vasilecel Mare in canoanele d€ lor ti lti Ic desemneazi prin urmltoatele o)virte: pLA4gerea, ptostema,!.t oricultarea, (c?Lnonul al Sf. CrigorieTaumaturgul; ll caronul?5 al Sl $t:tarea impreund Vrsilc cel Mare). Aprcciere! stlrii de indreptare penitentuluirevenea vremeaacccir a in 0prscopului,avdnd drepnrldc rcprimi Biserica ceicefuseseri cl a-i in pc exclusr. 9i adici pc ceicc-$ipierdusera calitatea membri Biscricii. de ai AcestdreDt l-arl insa cxorcilal dar li exercitiuldrcptului rcspecrj\ $iprezbitcrii, delao vr€me s-arestrens ournar cazurilc carenu sepoate Ia in recurge episcop accst la in scopti mai alcs pcnitentuleste moarte lltu|lcicAnd pe sI fie rcprimit Biserictr cuminecar in $icere $i (crno nclo6,7,43 alc Sinodului la Cartagina). de Dc lapt, prezbit€ruI avend&ceea$i calitaieharicd,in vinuEa careiapoaielcSil cu ca era ca $i dczlcga accea$itiirie giepiscopul, firesc lui si-irevid! atatd.epxrl (lc n cxcomunica dea trcce cineva rendul pe sau penitenfilor, $i acela a-r in cat dc rcplirri pc acc$tiain senul Bisericii, adici dea-iimpdca Biscrica, cu ficandu-i din no nlcnrbri ci, cu toate ai drepturilc. Acestlucrurezulrlchiar9i din canonul al 6 Srrodllui dc la Cartagina din intreaga practica Bisericiivechi.Este a adevirar ii irpo' ci a$acum s-aproccdat in privinla ahordr€pturi,s-aprocedat i! privinla ti Si rccslu rczcrvandu-i-se ia, episcopului dreptul e excomunica, iolelesul a6t de in dc r lirri silc saucxcluderc Biserid, cat$i p€ac€la areprimipecei excomunicrti. din de i n Iliscrici. Episcopul rezervat apoi$idrep[rl dea pronunla pedeapsa anatemei. $i-a (lir nlri tdrziu,ambcle drepturi i-aufostluate$i trecute seama pe sinoadelor. S,a pfi|ccdat asllcl dandcursunui proces firescde concentrareputeriibisericc$ti a rrraiirrtiirin Drinaepiscopilor apoiin aceea sinoadelor, pe de alti partc. a iar $i

a sc evita abuzuridin parteapleolilor $i chiar din parteaepiscopilor,cu
$r cu anatema.

Dezlegdrileobttetti carc se practicacu ocaziaSf. Pasti sau ti cu alte sau iuri, fiind seve$itcdecdtreepiscopi $i dc citre pr€oti,nu aucaracterul ci Sf. carese fac priD admiDisbarea Tainea Pocainlei, ele sunt mai rugaciunicate se fac penlru icrtareapilcatelorc€lor carc nu au avut d€ ibilitatea se ob[nd dezlcgarca pacateprin Si Taind a Pocdinlei,intrucat de Sf. il lucrunll maieslecu putinF- din hpse timp - inaintede ImpArtagsnie. oblteasce Si Tainea a cu Dutrcbuie deciconfundate un f€l de administrare presupune a mdrludsirea individuale picatelorgi linlei, pcntruca aceasta pe care s6.ib[ timpul individualtr, rispunderea duhovnicului, trebuie dczlegarca posibilitifii de dezlegare asupra sau necesitetii spre Decesar a chibzuiasupra unorepitimii. Dlicndi de Alte feluri dc lcgnri $i dezlegarise mai practicA, exemplu,in viata nAnasdreasci, unde duhovDiciifolosesclegirile $i dezl€gerileftrra caracterde i.ind, ci cu caracterde simplc indatoriri religioase$i morale,pe ca!€ le impun pcnfu indrcptar€a conduilcivicluitorilor din mhtutiri. Acesleasuntsimpleopreli$ti aauridiceri de oprelifti, ori simpleindatoriricarese impun pdn autoritatea gi pdn iar auioritate, nudupa duhovnicului dc carccci legalisuntdezlegali accea9i a 16 Sf. renduiala dezlegariide adminislrarea Taine Pocdinlei. pentru careexisttr care Un alt fel dc dezlegeri s€mai pmclicdsunt$i acelea gianume adica dezlegerile dezl€gtuile blcstcmc, de sp€cialeinmolitfslnice rug4ciuni lor Nici dezlegeri ce delcgdturile $i le puncujurdnant asupra unii credincioqi. accste lor unorrugaciuni, nu caracterul iar dezlegiirii din St bu auins{ decat caraclerul a Tain6 Pocdintei. iD tegiturd cu administtarcaSf. Tainea Pocdinfei,a aparutin Biscrica din prin carese gretiG- ti cu totul lipsitede temei- a iodulgeqelot, Apuspractica pa4ialesauplenarede pacate, cetreun de pretindecd se acardefelurite dezlegari pretins,,episcopus episcoporum", carc nici nu existii ca atare$i caruianici nu-i pacable o revinew€o astfeldeputere,p€ntrucAputercadc a legaSide a d€zlega decalin iar d4in in modegalto{i episcopii toti prczbiterii, ei n-o pot exercita $i marturisirii cum sespune, Sf. Tainea Pocdinleisauin scaunul cadruladmiristrerii dc iar nu global9i independent randuialaSpovedaniei. l3'7

136

d. Cat prive$teefectelecanonice actelorce se strvartesc cadrul ale in administrlrii Sf Tainea PocAinFi,elepot fi impe4itein urmttoarclecategorii: carepot const , in cazulpeoitenfilor dintr( - €fecteale dezleg:lriide ptrcate, cci careau fost supu$iafurisirii, in redobendirca virtuali de membrual Biseicir, dup! care urmeaztr reprimirea faptprinSf.imp&tasanie. de t Canonul2 aposr ol|. $i aminte$te mod exprespe cei careau situafa &caasta a nu fi inc! primili crl in de toatedrepturile$i cu toateformelein Biserictr,deli li s-a .idicat pcdeapsa exco municilrii; - cfecteale leglrii celor carenu sunt socotilivrednicidc a primi Smnir lmperltrsanie. Acestea suntde douzi fcluri gi anume: simplaoprirede la Sfinrrl pentruun timp anumitsaupentrh lndreptare excluderea irnptrrtl$anie sau $i cxconunicarea Biseric6, cdreigrsvitate din poate pentr anatem6. a merge la In cazulcand aplic6 gravtr excomunicilrii a anatemei, i se epitimia a sau cci cauztr lipsilicomplet orice sunt de drept ca&ulBisericii, dupi unele ln iar vechilcgr puteriide stat,cum cran dc slatei crausupu$i unorgravepedepse partea din $i dcportarca exilul,ba chiarsi trimiterca munca sau la silnictr, ocnesauin ahc in locuri dc supliciu. Mai mult, in Biserica pcdeapsa apuseantr, anaoemei atrigqr duptr sinc- in uncle imprejurtrrichiarpedeapsa putercrl capit{l!aplicatidecetre d c sl at .

VIII.
AlbaIulia, 1995, Pr. prof. PetreVntilcscld,Spovedania dnhovnicra, ti

27t-280.
REDUCERI DE EPITIMII privitoarcla epitimiile pentruplcatelegrele maiales Canoanele disciplinare $i diferauncoridelaun pikinte carecuprindindepfutarea SfiintaEuharistie de cc cel h altul, in ceea prive$t€numirul anilor Astfel, depildd, Sfentul Vasile Mare gapte indeplrtare de Sfanh imptrnllanie(canonul pentnrdesfniDarc 6ni !rcscrie pdcatul 4); 59),lfl timp ce Sf. Grigoriede NissaimpunenouAani (canonul p€ntru voie, fipta$l poclit tlebuieiddeplrtat 20 deani, conform canonului uciderii cu 56 pentr ceasul in al Si Vasilccel Mare,iar dupecsnonul22 al Sinoduluidela Ancira, ccldinurmnal vietii. a divcrgonle, nu atinge calc delocprincipiul, screferi O cxplicalie accstei ci la aplicarea sepoalecluta ln conceplia lui, rigoristea fi€ciruia numai dintrcei, in Bport cu gadul de vindccarcpe carel vizau ln mediul $i in condliilevielii dc i ltunci. Trebuiesenottrmci, panechiarin epocaa douaa istorieiBisericicre$tine, generalii fost caracterizaiS un spirit rigorist. Erae?oca zel aprins a de conccptia dc li de filtlare a uneilumi vechi. md bis€ricesc reprozinte terziu o O indulcirea tratamentului canoanele patriarhuluideConslantiDopol, Postitorul,dela fineleveacului (582-595 loan VI ), prin reducerea timpului de indcpertarcde la Sf Euharistie.Aceastl impulinarca rnilor csteinstrexprcscondilionatitla IoaDPostitoluldeimplinircainacclinterval ascetic:post,ajunare, r unci cpitimii specifice,in gonemlcu camcl,ea inftilnar€9i se va lenevi ti mt va voi, acela sd tmplineascd rnet;drii.lat ,{ine rremeacea 12, hofirafi depitrinlt,zicea el (canoanele 13,15,18,20),adic!numerul anilor pirinliloa. in orenduit canoanele mctodcisalc,Ioan Postitorulsegise$tadealtfel pe in preconizarea intemeiat principiile $i pe practicavechea Bisericii $i in armoni€cu scopul practic urmerit prid TainaSpovedaniei. Totuqi,faF delradilia $i practicarigorisriinadministrarea mai cu seam,cu privire la timpul indelungatde oprirc la Slenta de spovcdaniei, Euharisti€, simtencvoiasasejustificocu 6c€r€aSfintelor Sinoad€a Sfintilor el ti lor unor actede pocainli pe dmpul Pdrinti,in canoanele asupra indepirtrrii.

Ilfcctclccpitimiilormai pot fi asemuite cu cceacc ln drcptulromansc Si nunlca,d iminutio capitis", adic[lovirca cuivaden€demnitate dedescalificarc sau ruoraltr. cradetrei felurisaudc trci trcpte: carc minima, media maxima, cea c1r ti (Inlii flscmAnAndu-se oprireade celesfint€. la adicede Sf. lmpartisanie, cc:r la cu {lca doua, cxcomunicarea excluderea Bisericr, cuccadea treia, sau din anatema si l,ibcrtatca duhovnicului a pronunla de dezlegarea piicate estepractic de nu _rmpotriva lirDilattr nimic,afara cuvintele dc de Domnului, precizcazt hula carc ca I)uhuluiSfentnu poatc iertatii in veacul fi nici acesta, in veacul nici viilor Astfcl cslcdaltrposibilitatca a seobtine dc dezlegarca in cazulanatemei, eanu a daca ti pentru li)stpRnnrnFlA huli impotriva DuhuluiSfiint$idace ciruia i s-aaplicat cel (lovcdcgc pocdinld adcvarata indreptare. $i

138

139

,,Deoarece - zicet el in primul stu caDon- ,rici /e Marete yasile. nici de cei nut vechi dumnezeietti pdrinli ai no{ti, weun posl sau privegherc sau numdr dr melanii nu s-au hofirAt celor ce grcSesc,ci numdi depdrtarea de dumnezeias(d Impdrld$anie, penlru aceasta hoi am socotit cd se cuyine celor ce se Docdiesl &rct... sd le mdsurdm impulinarca vrenii pocdnlei dupd ndsurc i;fnintit alicd de ya primi cinelta sd nu bea vin la a6tea zile orAkduite, an judecar ,rr noi sd-i scd.lem un an din anii cerndrii celei ordnduite de pdrinli pentru grcseatd Iui. ASiderca, de fdgdduie;te inlrdnarea de la carne pentru o yreme, al! an un rocotit sA-i impulindm, prccum ti dacA de brAnzd, de oud, de pette sau tu ntdelemn se va infrdna. gi aSa, la fecarc infrAnore de felul acestora, sd l liiem cAle un an etc.".

In rcalitateinsa,rcbuie si adaugim canoancle noi, vechinu scuteau penitenr pe petoat?t dc oricccxercifiu indreptare intervalul de in prescris pentru re. op aceasri (lurat2l timp,pcnitenlii dc erauobligatistrparcurge diferitcle trcpr€ penirenlci ale in atunci. C.noaneca22Sinodului laAncira,5?,58li59alc al de Dublicc, vigoare Sl. Vasilc celMare,4 Si Grigore Nissa precizeazi al de etc. penitcnti. chiaiclas3de in carc-9iva incepc pociinlapublicA pectrtosul poceit, precum numarulde gi anidc sut in ficcare stadiu. Chiarc6ndacest lucrunu estemeniionat precis, petreccrca l0npuluiin rendul penitcnlilor publicicste lucruimplicitSiriguros ruacca un pe vrcnlc.in carc aplicarea accstei discipline curente in puterea dirccta era ti $i supravcghcrc a cpiscopului. Adcvlrul c cI, pc vremea loanPostitorul, Sl pociinlei segesea disciplina demuh ctrzul, dcsuetudine deci, in inlocuirea cu altcexercilii ei pafiiculare necesari era $i, rodurilor efectelor practice uneiadevtrrate sau pocaiirle. dc ale Pe llcntruobtincrca nllll partc,rcducerea numeruluianilor deoprir€de la impirtisirc poatefi priviti in la crettinc ffl nruI randcao acomodare tleltalitatea $i la graduldera\,!i al gencratiei dc ntunci; maipulin,explicarea nu impulinErii gtrsitili io sistemul adlor trebuie cornpcnsiriiprin regimulasprudepociinf.e prescris pedtrumtErvalul op.ire. de Proccdcul rccomandatin canoanele luiloan Postitorul fostscutitdecritici n-a din partca celorcu vederi rigoriste, fiindprivitcaprea ingiduitorfalt depenitenli. In accst scns pronunlat s-a Sinodul la Const4ntioopol patriarhul sub Nicolae finut (irtlnralicul 1084-l l l). Totuti,metoda s-agcneralizat Biserica ( l lui in Ortodoxi. iDtrucat baza sti pincipiulaprecierii la ci puterii dispozifiilorpcnirentului, in gi tinur scamA intreaga dc doctrine Bisericii a v€chicu privircla indrcptarea picitosilor

de canonului pocainFestevechi$i inscrisin De altfel,principiulscurtarii cd sinoadelor ale Sfinlilor P6rinti.TrebuiesAobscrvam in aceste rccomanderile $i canonului deteminantinaiDt€ oricein prescrierea de vechi,cccaceeste tEcomandfui picatului,cath fclul pociinlei, la gadul ei dc adancime, grcutatea truscrcferi alatla Ferii-ndoiali, iau in seama, se de de sinceritate voinF manifestati indreptare. si pacatului, imprejurerilc, varsta Darconditia etc. prccurn vdzut,natum greutatea am $i gtaduldepocainla,esteprincipiul, cc seaplica$i pentrureducerca este bot?iratoarc dejaprescris. unuicanon in a umana, daca remediu stabilitsentrtatea corp un De altfcl $i ln medicina penru consumarea iDtregiidoze,medicul de timpulprcscris mai-nainte a sefi incheiat ca medicamentului, inutil ti chiar continuarea aplicirii tratamentului suspendtr spirituala valabilacelatiprincipiu cste pentruscopulurmarit.in mcdicina v 2imetor loanGurade multelcacuriccloi bolnavi- ziccaSfentul ..Mediciiadministreaz, sau ci a inlelept arcin vedere bolnavul fticutcutare cutatelucru, nu Aur - darcel duhovnicul fi va ". alc succesivc pcnitentului, ci ce folosi-a adus La spovcdaniile a ci saucxtcmecanonului. asupra prin impliniriiformaliste nu atent, urmatc, asupm vialaln chippozitivNu €xecutatca gradului carcpenitentul silil s6-9i s-a ind.epte in sau ori a sa! in sinecu rigoarcformald postului a ajundrii; a faceriimetaniilor a prin cxercifii, pecareatinutstrl oblinl penitcntul aceste ci milosteniilor, slcccsul, in bolduilor p,catclorde vindecat. asupra ,,Multi repetA adcv[r- zice Sf. Ioan de Cwe de Aur - c, sc caicsc plcatelelor, dar nu fac nici un act de poceinF imbraciminte, suntmaisetofidc bog6lii dar intr-adevir, modestiin sunt Ajuneaza, clev€tirca face lc salbaiice; lor decet cardtarii; menia inlrcccpc ceaa animalelot plicercmai mult decat placaltoralaudele: aceasta estc lc PocaiiF?". virtulii in a sincera, cfscdva tem€inicapenitentului €xercdiul Numaiintrarea $i de m,suraindreptirii poatcfi unmotiv pentru duhovnic a susPenda vizatcprin canon timpului prescris dc imp&taFnie mai-naintc incheierea deci,al admitela Sfenta fi, ziceaSfantulloall sufletului", cermullimea wetuii,ci indreptar€a la inceput. ,,Nu amtd-mi, daces-aumilit, daci s-aschimbat s-au ac€asta Gurdde Aur ,,Deci, fi Nici nu intrebimdacl daca aceasta va li, ce folosavemdevreme? nu fecuttoate; a legetura. Deci,daca folosit$iin rana multeori, ci daci a folositc€va de s-alegat a nimicn-afolosit, dupi zece sA pui€maimult;dardacA pulina vreme, sanuse Si fi dezlegdrii". legeturiiva hotarul sepuie;folosul l4l

140

De asemenea, canoanelc Sfinlilor PeriDli,formulate sinoade dc el in sau personal (canonul al Sinodului la Ancira, 5 de canonul 2 .l Sinodului ccumen I I ic. canoan€le $i 84 ale St Vasilecel M?[c, canoanele $i 8 al€ Sf. Grigorcdr 2 5 Nissa), apreciaza efectulepitimiilor,,nu dupdtimpul,ci dupi cbipulpoceintef' (lccaceconstituie implinirca canonului, adica atingerea pnn scopuluisau, es!c, nu urmare, simplulclement extem implinidiformelor a termenului oprire, al sau de cr clcmcntul internal prefacerii prin pererea rAu sufletului, innoiriiconftiinlei, al de rdenca!i durerea pecatului. simfiti din cauza sAvarsirii Rtul ldsatde picar in tirnpuluneivieli dezordonat€ aiademare, €ste zicea Fericitul Augustin, el nu ,,cd poalcfi vindecat prin douelucruri:prin practicarea prescripliunilor prin decet li srfcrinlaacestei dureri". Simplaimplinirc timpului a deoprire este dovadidt nu o poctrinlci; cllcacitatc canonului. a Hoteratoare roadele sudt dacA acestea s-au nu produs ristinrpulprcscris, in poatechiarsi lic canonul oprirecontinuE de sau inilspfl(prin sporirca numd&luide ani,penela indreptare, dacdaceasd miisurii cslcsocotite maiindicattr. cca Prcscrierca absolvirea canon, ori de lungirea, scunarcr ori igravarca canonului lndcpirtarc la Sfinta Euharistie dc de ir sunt,agadar, llnclic dc ctrinla domesura lndrcptArii. ti penitentului, scarat6 In cazdc insistenlc partea din carc dispus implinircil la rrcruiliului ascctic. numaise nu fie indepenat la Sfanta dar de irnpartA$ann. duhovnicul, va fi cazul,va ctula sii-l induplece se inA departe Sfenta dc se dc Iiuhuflsuc, accasta Iiind in propriulinteres sufletuluicelui ce se pocric$lc al Sl Ar brozicintemeiaza astfel indemn trcbuinla pc un de moral,ti psihologicA in iucla$itinp dc a sc icstabiliintai echilibrul cuvenit intrevialaspiritului$i ccaa lnr rlui..,Cdci dace trupulestcrezvrtrtit do spirit,dactr estesupus fal, nu f.aulur slrllclulur puteriiratiunii, este un plmantinlclcnit,carenu seimbunatrte$lc ca $i prir Duncacultivatorului de aceea poatesi produce nu roduiilecaritatii,alc $i rllbd:iriiSialepdcii".Pentru iDduplcca renunte staruinF a fi primit la a-l str la de Sli'in(a Imper!6ianie, duhovnicul va informapepenitcnt il asupra indulgenlei cu crfc cslctratalprin aplicarca regulilor loanPostitorul,in Sf comparatie numirul cu perinlilormai {lc ni impus canoan€lc dc vechi.Iardaci semnele cAinFilui, ca Sr (lori|lla dc a seimpirti$i, sunt prea Iur poate nu-r evidente prea duhovnicul vii, si Si (iclrrnr prccis inc numiru anilor oprire. ascundi I de vremea impiirti$irc. Se-i adica de fc/crvrindu-$i drcptuldc a se prcnunfa o viitoarespovedanie, raportcu la in conslllarrilc va rvca ocazia le facaasupra cu sd chipuluidepociinle.Desigur, in

de vor tottimpulopridi, penitentii Ii obli8afisevini neapimtlatermenele spovedanic, realizate a-i da la cu pontru punepc parintele spiritual curent progresele a lor fi timpuluideoprireori dea putinlasbsepronunle eventual asupm rcduc€rii astfel altc noi. lor, li cumva siruatiaprin pacate interv€ni suslinerea dace s-acomplicat in ale in sau Pentruprcateneprcvazute canoane penfiusitualiile€xceplional€ penitcnli,carepot surprinde competcnla duhovnicului, pulin cel unoradintre in sc momentan, poalcproceda felulurmator: de sau cu a)prinanalogic, adicdlinand s€ama aseminarca inrudirea altepAcate, prescrise peDtru rcmcdiiprecise: carese gasesc judecrliisdnetoasealcbunului-siml; b) dupa indicaliilc ti pcntru lntretimp duhovnicul poatd sd consulta holemrii, ca c) prin amenarea cu pe iar le ctr4i despecialitate, alliconfralimaiiscusili, la rigoare cazuri totul fiin peepiscopul instra sepuneinjoc numcle grcle9i ncobi uite,chiar locului,fful penfuavcnisI primeasca penitentului, lndrumlrile persoanelor laziuafixata Pand (post,rugeciuni, un acesta avcastrindeplineasci canonoarecare va necesare, la metanii, milostenie ctc.),menitsr-l conducipepcnitent reculegere. nu canonul decat dupd deci ca De aiciurmeaz?l regula duhovnicul va prescrie arfi situaliile incertitudine de dc edificat asupra cazllui.Negre$it, cevafi pedeplin doritcatmai rar preze\latdde mai multe canoane cA TrebuiesA menlion5m diversitatea disciplinare cu privirc lo acelati caz nu lrcbuie inlerprelatd ca o conlradictie perti ;i nici ca o liberlateahsolutd nendrginitda duhovnicrlri.Aprecierea privette de a numaimodalitatea aplicare canonului, sonaha preotului duhovnic al Deci, de duptrcazulirdividual9i mai mult dupagradul poceinE penitentului. la canoanel€ respective Bisencii ale canonisirea trebuie aib:t baze sA aprecierea Si $i Pogorlrnint le vor pomi d€la el€,in funcliedc aleSl- Ptinli, ca unilaledemdsurd. Pdnumarc, aplicar€a carcseimpuna fi tinutein seamr. individuale, circumstanlele poctri4a e$ehsate libenatea absoluteduhovnicului;aceasta a ar nu la canonuluide pentru la credincio$i, vor al€rga duhovnicul car€ in de insennahaosul materie morala este Pcntrua inlAruIa astfelde perspective, bine ca orice o cel mai indulgent. pe str6ini, daci SiceanDme se neaparat, cu seame penit€nfii mai duhovnic intrcbe h cu dinainte apoisl-i pune curent prcved€rile canon le-afostdatde duhovnicul ti precum cu indulgenta s-alaplica cazullot in ce catrodce careii privesc, $i

142

143

CanoaDele disciplinare$i prescrierileSf Pirini reprezinte deci cadrulfurcarc trcbuiesesemigtelibertateaduhovtricului, legituIi cu cazurilediverse.,,4&r,i in de canoaneleSf. Pdrinli, sd nu ingreuiezi,nici sd usurezi cineva", ptescric pe ,,lnvdfitura pentrumefturisire" din Evhologiu.,JVh eni sa nu se intele pe sine t;t fti crcadd cd ar putea li mai iertdtor decAt Sf. Piilrnlr"', intrucat - continu:i Accfeatiinstrucliuni- ,,lucrul sdu nu poatert de nici un folos si estefdra voloare,ca abdlul de la norma sfrnlelor-canoane. Deci, toate sd le facett Llupd canoanele hotdrA k SLPd nli ". In acela$i in Evhologiu, arati loc, se ti penmrcaresepot faceoatecare instrcaresuntmotivele uguriri pcste canoanelc Sf. Pirinli. Acestea suntalteledecat nu celearttatemai sus. O recomaDdarc caracter cu perconal ftrcutduhovnicului, lcgeur, cLr de in prcscrierea, scurtarea agravarea ori canonului, eslesenindtateaimparlialitatea $i Atat la acordarea canonului, si la administrarea cat mustserilor sefereasci s, (lca sclisa influcnlat deresentimente perconale. saudc ioteresc Uniculsiuintercs trcbuicsl fie mantuirea pecAtosului progresul momlal comunittlii.D€ aceea. $i duhovnicul,,rrernl€sd meargdnegretitpe calea impdfiteascd;i sd fie cu h(igarc de seamd,ca td nu se abatd nici la dreapta,nici la s6hgo " (Ptov. 4, 27),prccum ziceaSf6ntul CrigoriedeNazianz. (dupi l\,lolilfelnic) Schcma diminutrrii canonisirii
liplrinria
l) a ri li,!u ziln i! nr . t anii

tx.
Arhim. IoaniclrieBilan. Con|othit'i duhornl. etli. I. ed. ir ll-ir. llditrn-e iahin. I993,p.5566:126-128(Ratlptttlsurilt'pattintd Romanului5iHqiLor.

C u (6t se rcrde c.notrul

l )r f : lL c m r losl e n i c u p ! p u l c rc lic d l)rcn p',stci1e ti vi|leri 'nicrcuri I)!cl nn vn mlnca luea carne l)acll rrc varst. srb 30 de ani l ). ' ( ii. ' ! r v ; r { r r u b :0 d r a tri l) cl] vrcr sil inlrc in mnahisnr l ) r . i, nna ; n nan l s l i rc d e o b tte S € m i scade, cet afi reci azA S e v ! sci der o rrei me di n Se s (udej utri t.re di n canon

- C.re €stebair duhovnicerscice spaltr,dezleagiti scoatedin rtrdtrcinl plcstele omului? Botcz,carc spalapacatul - intai eslebaia Sfentuluili dumnezcicscului (Faptc2, 38; Ioan 3, 3-5).A llcutc panAla Botcz stramo$esc toatepacatole $i deopotrivacu Bot€zul, cstcTaina SfintciSpovcdanii, spali$icurafb carc douabaie, pecatele oamenilor Dcsprc accasta spunc Sfantullsaac Sirul:,,Dardupadar,s-a oamcnilordupd Botcz, Taina Pocaintci, pocainla nurnita ca este datdeDumnczcu (Filo.ar-.4, X, Cuvenlul vol. 72).Iar dumnezciescul loan a douana$lerc" Parintc dupeBotez,esteizvorul Scararul indraznilsa zica:,,MaimaredecetBotczul, a (Cuvantul ?lea, Pentru pl6ns, al Filocalia,vol.lX). facrimifor" Cind rimen ptrcrtelencdezlegeto SfantaSpovedrni€? le ascmenea hlda,$i cand lui Candcre$tinul nu-$i marturisc$tc pacatelc, toarc pAnicccre$tiDul Elnu nuprinrciitc duhovniculnu lcdczleage. arcvoieseledezlcgc pc renduit. Daca duhovnicul dczleagd cincva,,mai inaintc a faccaccla dc canonul (dc sau de cA canonul, maiinainte a nrarturisi a scfagadui) il va facc,un! caaccla cclui pc carcl-a dczlcgat"(A vcdcaC'arre sc se facevinovatde toatep6catele de suflet Si invdldturc cdtre duhovhic,de Sf. Nicodim foarte lolositoare omului ramannedezlegate nu facc faptede taca Aghioritul).Iari$i, pacatele poceint, poceinF,,ceci deindreplare poarc existc icrtarc". Inse, adcvarah iirA nu sA parasirea pacatului cAinFinimiics(c fi Care sunt ptrcrteleimpotriva Duhului Sfant (hulele)de care zice Domnul .ci nu seirrtl nici in veaculde rcuor, ||lci itr ccl viitor"? DecI sutrt mlrturisite $ se face canonpedtru ele, sunt iertatc? n€credinla impotrivirea impolriva DuhuluiS6nt suntac€stea: - Pecatclc $i adevaruluidovedit al credinlei cr€stine;incrcdereancsocotitain bunitatca lui pizmuireaaproapelui fale Dumnezeu; deznadejdca dc indurarcalui Dumn€zeu, pentruharul ce i s-a dat. pcntru sporircalui in fapte bune,precLrm nein' $i 145

drumarea celor grc$i!ipe caleamantuirii;ura de moartc,nepocdinFpanala gurtr r DomnuluinostruIisusHristos (1r?/rcpld/ea cum spunenemincinoesr moarte nesocotirea darurilor Dumnezeu; lui lepedarea credinli,erezia, de scclr. ti Legii. 1652,cap.322l.I,'r a treia prrte din cano|rsi o dea aceluiacare a sinucid€rea etc. iivergit ptcrtelepacarc seiartede Dumnezeu in vcaculdc Picina pentru careaceste nu nici pe De Duhovnicul aibi un loc sfantundes, spovedeasca oam€ni. obicei, si acum, in celviitor estc,,indfuetnicia nici omuluidea nu sepocdi aceste picar( de se in Mantuitorului nostrulisus spovedania facein S6nta Biserica, fataicoanci in toatit via{a impiefirea inimiilui". Celcesrvarse€ astfel pAcatc primeslc de nu $i cu Hristos.Prcotulestedatorca pe fi€car€sel primeasc,la spovedanie fata pentru nuvoieftesdfic icrtat9i seasculte icrlarcdc La Dumnezeu, poruncilc ci lui (1biderr, veselA, blandete evlavie,,,iar cu mAhnire cu falaposomoratA" nu cu $i $icu f)umnczeu.Daceun astfel de vinovat sc caie$te adanculsuflerului.sc din preotul spovedeasce, sel 327).Iardcva fi vreun bolnav moarte va chema om de fi n)trnurisc$tesehotere$te nu maipdciituiascecereindurarea Dumnczcu se lui $i fi pacatclc iaiacesta va merge. n mecar nuar fi duhovnic, dc atunci ccluicc amurit cu stlruinldli cu lacrimi, prinTainaPociiinlci vaputea atunci primi iertare, cl cA!r preotului preotultrebuicsAsc pocaiasc! ani $i nespovedit reman asupra tlci ,,$i oricatde greuar fi cl, care$ covar$eascA ,.nrlcstcpecat, bunalatea dragoslcir p. metanii100pe zi" (P/avilabisericeascd Ia Govora,164'8. 47). de $i dc oamcni a lui Dumnezeu"(fnvdldtura de credinld ortodoxdl. toatcpdcatelesen!-$ischimbe Crcdinciofii datonsi spuna sunt duhovnicul, ii Care sunt condltllleclnonlce rlc Sfintei Spovedrnil? decet binecuvanhrc din motivcintcmeiatc. cu om saufemeie de-li va ,,Oricare si Spovedania, pociintasaumerturisirea prcatelor esleuna din cele$aplc vine Ia Itrsa duhovnicul f6r, oarecare ti seva duce sespovedeascaaltul,sa sau sd Slinlc TaincaleBisericiiprin carcDumnezcu prcatclctuluror iart6$i dezleage de imprcuna accla ilprimcstcpc cl" (/r/en, I l?). Ccl cu cc sedesparti Biserica, eclo[cc sc poceiesc sinccritatc hotirescse duceo viala cura6, dupavoiir cu gi fi trebuitoare a mai repeta f?ire cc s-aspovcdit a primitcanonisirea dezlegarea Si lni l)uDrnczcu. incepede la varsta 6-7 ani fi se s6verse$te mai dcs. Ea de cat pecatele fecute.,,unul accsta estcobligatsil lc rcpctela alti mAnurisirc" ca nu (lupi ncvoilesuflete$ti ficctrruia. alc Calugirii din menrstiri,dupdtradilic.se (SmntulSimeon Tcsalonic'rl'ti. al Tratatasupra tuturordognelor,cap.lx,24\. n)llflLrriscsc pc srptAmene. o datA iarmirenii maidcs data lune cetmai cel pe o cineva mireniasiste moarlea din la $i Unii suntdc pircrc,in chipcxccplional, ,,cand (Constitutiilc ftrrdc prtruori pean,ln cclcpatru posturi Apostolilor,I - I 3; MnftrI sc neprcv6zutd cuiva,dac, acclanu arc atuncicui sd sc marturiseasce. poate a s'rca ortodoxd etc.). pacatclc adice mircanului, apoiaccsta mefturiseasc; ca sA spovedi c€luicc asist6, Conditiile canonicc obligatoriiale adevaratei spovedanii ac€slea: sunl mai pentru Iuand dezlegare amendoi"(Pravilabisericeascd, Si cclui mon fa duhovnic, intrii. alcgcrcaunui duhovnicbun Apoi,spovedania 6c inrreagi. sI sinceri. NicodimSachclarie). $iiscusit. ms.,dc arhim. (lc buntrvoie, nu sili6, cu umilin!, $i sd fie neprihAnitoare iar (invdldtura cdh| pAcAtoasa falsi" $i anumc, Sesc$ticce,,este o spovedanie sau cand cincva $i tl h^'niL,p.|41-149).Durrnczeu picatuldupA osande$te con$tiin(a inlclepciunea lesncic(dlor, carcdczlcage, dupAlegea Dumnezeu. nu lui ci fi cautd duhovnic un licciiruir,pcuniidelavarstadel0ani,iarp€alfiidelaoverstimaimare.Dacei$r dupapercrca sauareaceleasi picat€.Ac€$tia alundeamandoi osandt, s€ in sa, pecatel€, totsufletul, ceinte dcbuntrvoic, vll spovcdiomul cu cu atunci duhovnicul nu toate $i maireudcceldaci nu s-arfi spovedit. Cand ce semarturise$t€ spude cel pollc osura vindecarea ranilorsalesuflctelti,ier clnonul cu csr€ trebuie sil picatel€ pcjumetate, lejustifica minciuni, salcsau spunc lc sau cu ducendin€roare pe c$nonisersctr credincios imprrtl in arei-O pa*e stro punl pe scema sll pc duhoralic, in la candsevor spovedi col€ctivmaimulti oameni duhovnic,spunand |nllostivirii lui Dumnezeu, nimeni nu estef:lrl de plcrt rfrrl de unul cI pe pecarcle gand,ftrA a le auzipr€otul a l€ apr€cia toatein luminaSfintelor in Si shrgurDumnezeu Care ne-r rlscumpirat cu SftiDtSingeleSIu din mlinile qi a legilormorale, toaleaccstc cazuri, in trci Taina Spovcdanici estc nu Canoane dlavolului.A doua parte din cenonsI o ir dubovlicul asupn s& ce cel ce (lrtden), cecispovedania face raman nedezlegate se sevar$ita canonic pacat€le $i arc putere de ls arhiereu sI dezlege str lege ptrcrtel€orm€nilor, dupii numaiindividualti

t4'1

Alte conditiicanonice SfinteiSpovedanii $i accstea: ale sunt spovedanil s( lacenumaiindividualgi niciodatd grup,in public,cumeste in obiceiulitr unelepir | | Crcdincioqii datoris5-ticerceteze sunt con$tiinfa copihrieti sanoteze herrr(. din pe pentrua nu uitanici unul.Mtrrturisirea faceintotdcnun.l bate pecatele fecute, se cu post9i rugaciune, inaintede a manca, preotul, $i credinciosul. !. at]et cat El lbccin oricczi fi ori decateori nemusffi conftiinta,indiferent wedniciaprcorr l de rlI caciha$l DuhuluiSf:int sevar$e$te Taina. Spovedania facc la nevoiesi tir,l se posl.chrardacl nu cslc cinevavrednrc SlEnra de impin-dFnic. ceci numar l,r,r' \povcdanic spala se dezleagi pacalclc. sc $i - Care estecbefu Sfintei Spovedadi tl csre sunt €fectele ei? - DupdinveFtura SfentuluiNicodim Aghioritul, Taina Pocainlei imparlc i se patrupdrli Siaflumel a) durerea inimii SipArerea raua celuice a fecutpac6[rl;b) spovcdilr'r.r de prin viu grai $i individualla duhovnic; implinirea c) canonului de duho!nr( dat d) dczlcgarea chcia SfinteiSpovedanii, se faceFlecapulcclui cc , i sau care prin punerca spovcdit meinilor$i semnul sfinteicruci. mai mare Cel efeclal Sll, vcdaDici dezlegarea icrtareaptrcatelor ces-amefturisit, cste celui dupi cuvantul $i l)oDnului, carezicet ,,Cdroraveli iertapdcatele wr ierta lor $i cdrot.!h se t'utitine,linute vorJi " (Marei 16,19; loan20, 23). - Pe clne nu rre voie dubovnlculstr dezl€ge spovedrDie? h pc - Nu arevoie se d€zlcgc cclce nu sehot6restepirasi pAcatul$i |rr. a a clnonul.Dc asemcnea! arevoiesedezlcgc ccicfuora le amanicanonisl|.., pc nu el piini cc prcolulduhovnicva ccrccta canoanele pravilele biserice$ti, r. spro Si oricnta asupra canonisiriilor (Sl Vasile, can.84,Cartagiru,43; Canonul)01 ,l Srnodului ccumenic, VI Pravila bisericeascd arhim.NicodimSachelaric. de Sl Sirncon Tesaloniceanul). - Csre estec€l mei important 9i mri folositorc.non ce trebuie dat h Sfenta Spovedrnie? in vremile vechi, cend cre$tiniiaveaumare revne $i evlavic sir s( iDptrrti$casci dcs cu SfirteleTaine, mai greucanonpedtrucresrinl(1. mai cel ltunci craoprirea un timp mai scurt mailungdela Sfiinta dumnczciasr,, pe qi sau Inrp&tA$anic- aceea Canoanele Dc Plrintilorvechi, Sfantul ca Vasile Mrrf. cel Si Sllnlul Grigoriede Nyssactc. opreau cei picito$i pentru pe picate grclcdc l.l

Impaftntade, uneodpAneh 10,15sauchiar20 de ani, $i le aplicauIa phngerea u$abisericii, cclepatrutrcptede canonisle: la ascultar€a, in pridvorul impreuna credincio$ii biserica. bisericii slarea cu in $i ia la ufmi ii primoaula SldnlaimpadaFnie (v€zi Sf. Grigorieal Ncocczarcei, I crnoDul l). Acum, inse, cand cledinla a shbit $i cle inii cei mai mulf c ln adencul imlirii Sial lips€i deevlaviefaF deSfAnta imp6ni$aniecu Trupul ti Sangele lui istos,credcd cel mai marccanonpentruindreptarea sulletelor1oresteperasirea milostenia, $ !{catelor spovedite luptacu elep5ndla moafie.lar postul,rug6ciunea, tnctaniileti alte nevoinlest li se dea dupApltere, dupa starealor de sanatate $i dupd greutateaplcatelor fdcute,potrivit cu scumpiitatea iconomia Sfintelor $i Deci, cel mai marc$i mai de folos canonla spovcdanie padisirea cste Canoane. li prccumti plengcrca pen6h moarte. deii vom opri f6cute, lor Ca urafaltrdepacal€le pc credinciotinumaidela Sfenh9i dumnezeiasca Impdrtefanie, atAliasauate$aani, polrivit cu gravitatca pdcatelor ostenealA, d nu le vom dacanonsimlit Sicu oare{are gi pcntru primesc lor,ei, nemaiav6nd evlavia ravna celordindi crcgtini celesfinte, utor depinareade Sfiintaimplnalanie Sirim6n in nesimlirefaF de ptcatelc lor pe De aceea, trebuiea-i sf:itui$i a-i indemna credincioiise facAcanonul pecatel€, peresirea pacatelor, Dar toate, piriseascd sd cd cuvenit. mai mult dec6t poceinF. SrintiiParinti, adeverata cste Sfantul loanCurtr Aur ziceca,,ce] dc dupe est€ naicumplit lucrual ptrcatului a pefecein picat$ic€lmaireulucrual cederii csic a nu se scula din pacat' (CuvAnlla Proorccul lona, la Daniil, la cei lrei coconi Sipentru poadinld, i\ Pulul Sldn,ului loan Gurd de Aur, Buz'lJ, 1833). A,$adar, cel mai cumplitlucruestea petrece plcat, apoicel mai folositor dac6 in plrisirii ptrcatului. lucruestecanonul DacI cel mai rau lucru al ciderii estea zace apoi canon a neridicanoi din cadere este ln cddere, cel maimare maifolositor I $i Astlzi se pot rplicr lntocm.i Canornele strbilit€ de Biserlc!? Canoane, celeApostolice, ficelealeSinoade)orecumenice, a6t cat - Sfintele au de localeSiale Sfrnlilor Perinli,intotd€auna fost, suntfi vor fi dreptare mantuirc ceDiuzitoare sufletelor,iar noua ruturor ni se cuvine a ne supunc$i a pAzi ale i dumnezeieltile Canoane neslrdmutare, c€i c€ nu le p?izesc supunsub cu se ,,cA (Prdaliorr, lnfrico$ate certjtri canonisiri" Mdnastir€a N€aml,ed.1844, 8). fila $i porunca In cazuri exceplionale urmeze sa ierarbului Iocului a duhovnicului. ti

148

149

cre$tiniise indepdrteazid€ Biserici Si dt - Nu cumv|, prin acestea, PrescuratcleTain€? lui de crettinilor Biserica Hristos' sultpricinadcptutarii Canoane Nu Sfintele ii celorrinduie deCanoanc indepi(eaz' scumpeHlii a iconomicj si ncpazirea si dintotdeauna, suril Canoanc' lui Bis€rica HristosSfintclc pc prcoli9ipepoporde istoricilr valoare aunumai chiarti acelcacare suflctelor, sorcfotosul mantuirea si ne istorice alali cum au fost puscp' azi rru se mai pun in aplicare Canoanele l crettinc' cand Biseric Bisericii de rl unciin aplicarc SfinliiPfinli $idcconducitorii c€lorc( Accstlucrunu cstcmic spreoricntarca dc cfr atacatt crezii$i prigoane. cat parstorosc Biscrica Hristos in RAsArit, $i in Apus. atat lui azi cu carc Canoanelc conlinin eledogmc l€gi moralc nimicnu li_aupicrdtrl fi corabrci indrcplarca v|lloarca. suotcani$tcfaruridc luminaalc Biscricii'spre Elc sprc vcacurilor limanrrl ce in lui B cclcivii carccst€ iscrica Hristos, plutcftc valurile Driinturrn, Canoanf Sfintclcti dumnezciflilc Dcci, nirncninu arc voic sI invinuiasc, frica dc DumnczcuUn lucr'rr azi pcnlnrrtrutatca stApancste pc cci ce nu au cc scumpAktca lcononrlx pasbrii,secunoasctrbinc Prcolii, $l lrcbuic in|iir linut,nintc. dup6vrcmcai dc la caz la caz crL sliDtclorCanoanc sl le pun, in praclictr $i cat ar licorrcsuflctranitdc picatc.Studcnliitcologi trcbuisacunoasci mai birrf carc iconomia Canoanclor s-aupusdc DuhulSlinl cuursi apliccscurnptrtatca $i pestonl II prcoli, 5ipentru cet cstc Marcprimejdic ataipentru in Iliscica lui Hrislos. trcbuie le si Canoanc.prccum cat $ifelulcum lor,drctrnucunosc dcpulinSfintclc prcolr cstepcntru de loanGurtr Aur,,ci marcprimcjdic lDlicc.Cici ziceSlentul (]ste nuslSpancsc Canoanclc unde Calroanele InareprAPastic acolo r)ucuDoa$tc $i ce Inifturise$tc va pAziCanoanclf sehirotonc$tc, cand Dc accca ficcareepiscop, si Vll 2 Iliscricii"(Canonul al Sinodului ccumenic). - Ce ne putcti spunedesprespovedrniain comun,ce se practici irr unelelocuri?
de este spovedanic nccanonici,nu arc valoar€ Taini, iarpdcatcl' Asemenea practici trebuie cu totul p,resrrc,pentru a nu se Asemcnea riman ncdezlcgate. dcsfiinla Taina Sfintci Spovedanii9i a aruncain osardaatat pe preot, cet $i p' credincios. - Daci cineva rlmine in rcelcrti plcate dupd-mlrturisire qi nu st pociiefte, este vinovrt credinciosul sau duhovnicul? In rcest caz cum esl(

Si-l primersci in coDtinuarepentru r nu se D.i bine sI se procedeze? deznldtrjduissu si-l trimiti l. elt duhovnic? pecate $i in sau stamie mcrcuin acelea$i dupi mAfturisire, - Daci cineva, prcotulqi-aiicut daloriati l-a sfetuitindeajuns pariseasca sa altclemai greleli dace preotul l-a preotul este vinovat. daca Iar nu pacatul, el nu a ascuhat, atunci nu iar lui dupelegea Dumnczeu din nepdsarea lui sl6tuitindeajuns nu I-acanonisil ti $i are mai cade acclca$i in altepacate 8lclc,atunciSipreotul pdcat sc in sau acela $i pc Iar ca osandesle unul cc nu a pus docloriilenecesarc ranilepbcatelor. dace petrece nepisarc pe in preotulli-a dat loali sili4a se-lajutcsuflctcfte cel ce Si este bineaJ lrimitela alt doctormai iscusit. nepocainli, f6rA folos,atunci instr de inse. degtaba nu se-l poate acela vc daDumnczeu credinciosului in&cplarc. ii nrin rebdare, sAnul aruncc ca pccl, ci srprocedeze bldndclc$i cu indclunge departczc in deafidcjdc. - Ce drtoric arc duhovniculfattrde fiii striduhovnlceititi ce datorii au frltr de duhovnic? ftli duhovDicetti dc marcdatorie faEdcfi ii saiduhovnicetti, a-isupraveghea, - Duhovnicularc pentrumantuirca lar fiii lor de a-i invalamcrcu$i de a sc rugalui Dumnczcu Ior, invaFturilc duhovnicului dea-i ccrc duhovnicesti si ci datoria a asculta au de pentru renduit, a sc dc toBtc, dca-9ifacecanonul intotdcauna $ibinccuvanhre sfat prrintclclot duhovnicesc. lor sili spreindrcphrca $i dea serugapentru Cum trcbuie intelecsi duhovniciain vieta Bis€ricii Ortodoxe? judccetoric carcarcimperltia intem:a sufletului crc$tin icia - Duhovn ,,cstc de avand judecitorconltiinla adicl gtiinfa sine. ca sa, lui Dumnezeu induntrul siu, prcotul poate facedeosebire inFc cu cfuora in raport lcgilcDomnului, ajutorul cu lui nu cunoafte exactpc sinc,nici Legea binc si r,u. intrucatcre$linul sc poate gticpodcplin$i nici aplicarea faptclc la salenu o poat€ facefira Dumnezeu o nu la paninirc, pentru complcta accastijud€cata inteml, apclcaze unjudecator a-ii pe lui Duhului Slent, carcil consulti ascmenea darsuperior prinharul lui. extcm, 9i Accsta duhovnicul, €st€ dc la care cere ceea lipsc$tciertare,lumind cc-i $iadevar". sijudecein numclclui Hristos, si se a caruimisiune si examinczc, indrume, €ste pacatclor, neconditionat condi{ional. sau dezlcgarii nedezlegarii sau deasentin{a datc Scripturd in toate implininduJc cadrullegilorlui Dumnezeu lui de Sfenta Si sau dc in Sf:inta Tradi[ie, afaracaromnu poatesa fie legare dezlcgarc pdcatc,

150

l 5r

pravita bisericeascd lumineti adevbr (loan 14,15-30; bisericesc 15,1-14; tJr arhim.NicodimSachelaric). si-si schimbeduhovnicul? - Clnd are voie credinciosul - IatAce spunCanoanele legdture aceasta: in cu om ,,Oricare i$i va lisil JuhovniculsAu anumilA Sise spovcdi altul sedesparlade ftr; vtna va la sd BrsenL,, irnprcune acela il prim€9te el (Pravllabisericeascd la Govora,caf, cu cc pe fu I ll3). ln cez cAduhovnicul, dupemulti rAbdare sf{tuire,nu observtr o gi nici indreptarc credidcios, astfeldc penitent la un trebuie trimisla alt duhovnic. sub rrrolivc! nu sepriccpc vindeca a-i renilesalcsufletesti. Daci cinevaa fost afurisit(exclus Biscric:)de episcopul nu arc din sdu, voicstrfie primitdeah episcop inainte a fi iertatdc episcopul ins6.cl mai de seu. portcsAapeleze siDod sAscapere sinodul Ia ca poate altehoterarc (Antiohja da 9i 6). SmntulSimeon Tcsalonicului al preotultrebuicsa afuriseascA spunc c6 (sa oprcasctr) la cclcsfintepe ccl vinovat de candesrcranduit Canoanc. senu de ca sc incarcc ptrcalc de streine. nu este C6 aceca rebdare, pricinede Dicrzare. ci C.a rrrr curinca fi noimailnilosrrvl sc dccat Sfinlu Pirinti. Arhtcrcul sauiuhovnrcul llrn(l slSnenll acelcasi de pecate $rccl ce sespovcde$te. nu socoleascd I ca s, cj scvor icrtalui acclcptrcatc, vafi ingddui(or va utumpeplcrtogi, dac5 celcan(l $i-i lcgilc Domnului. pentru saleprcatc cear6iertarc, Ci, alc si iarlegea luiDumnezcrl sll o aplicccu drcptate. Poatc ingtrduitor fi numai atuncicandpicttosul se vir hollri a sc indrepta fa reu li a sc smeriintru poc6in!,,(Tratatasupra dc tutunr rhltneknl cap.9,30). - Cum trcbuie str 6e proced€ze acei cr€dincio$icrre ru slvlrsil cu pltcategrel€ ti totugi cer cu sttrruinttrSflntr impirtitNnte? Cu aceia careau pEcatc greleSitotuSi staruitor cer Sfenta imprrtdsanie. irlil cumlrcbuicprocedat. Dac, sevor spovcdi curat, marcdurere inima.cu cu de hcnmi $i cu cAinfe, duhovDicul i-a oprit un timp de la celesfinte,potrivil care SlintclorCanoaDc, poates! lc fact acest pogoremAnt. Adicesi impanA canonul (lill $rnumirul anilordc pocrinfein trci pi4i, dupi cumarnspusmai inainte. O sA spremilostivirca iubirea oameni lui Dumn€zeu, nimenr dc a l)lrrtc o punA ce li din oamcni cstefira depecat; doua nu parte canonului rtmani asupra a a si celur rc a siver$ilpicatele; a trciapartedecanon o ia duhovnicul iar s, asupm ca sa, (cl rc arcpulcrc la arhrereu lege sedezlcge. cumzice de sa dupa nemiocitroa\d fi gure a Domnuluinostrulisus Htistos(indreptareo tegit, Tergovi$e, 1652)

pentrua seorienta binein legituracu scumpdtatea pogorementul mai Duhor.nicul, ;i €ste carcil zicede la cazla cazcu cei ce sespovedcsc sepocdiesc, binesA $i W al cu SfintcleCanoare mai alescanonul102al Sinodului citeasca inlelegere $i pe iar sa sa, Vllea ecumenic, nicidecum se bazeze priceperea cAci,duhovnicul cu Domnului". a numaiin conformitate legea srcputerc legaSia dezlcga potrivit cu invaletura trebuiefec a numai SfinteiScripturi, AFdar, canonisirea potrivitcu Sfintele Parinti, altfelspovedania c6ci Canoane indlilurile Sfinlilor $i ti poceinF araducc unfoloscredinciosuluiniciduhovniculuinu nici fi - Cum bebuie procedrt cu rc€i credinciotlcare nu primesccanonIa D.r cu cei crre sunt bolnavi9i nu pot Lce crnonul? spovedrnie? Spovedanie, muld dupa un - C€i ce nu vor sil primeascd canonla Sfenta in lor, faccdczlegarca pacatc, dc sfdtuirc, vorramane ind:lrltnicia nuIi sepoatc de Celorbolnavi, Sfantul Nicodim Agbioritulin invAl6nrra duhovnic. crfte cumspune precum: trupeasca, de carc lnsa,li sepoatefaccu$urare canoanele cerosteneala post,metanic, pivcghcrc,milostcnie, nu au de undeda etc.;insi, pentru daci adicl desfzinta rugeciune, dintotdeauda,9i cea dc ostencala duhuluinu suntscutili, pentru pe o cumamzis,canonul mulfumirecatre Dlmnez€u suferinla care au.Dupa poate a celorbolnavis€ schimbanuinsa tiobligaiiadca ierta, serugaSiamullumi pentru lui Dumnezeu toatc, caciprin accasta vor mantui, se neinc€tat - De c6te ori pe rn trebuie sI se spovederscimir€nii? anumite cursul din anului. nu legatddclclmenc soroace sau - Spovedania esle ori de Putem alcrgala duhovnic de ceteori simlimnevoias6ne u$urimsufletul povara picatelor$i saprimimmangaicrca ierterii.Cu catnc haruluigi nddcjdca cstcmai bine.Deobiceiinsa, spov€daniaeste legatade spovedimmaides, cuatata patruposturi. patra Bisericii pacatele Porunca a a invalasddemerturisim dc cele patru pean,incelepatru posturi. maisporiliin cvlavie sespovedeasce si in ori Cei (M:rturisirea in o Pa$tilor fecare lune,iar ceilalli ,,mecar datapean" 9iallume Postul Ort., parteaI, intrebarea 90). - Ce alte sfeturi ne mai puteti dr in l€gdturtr cu duhovnicul $i duhovnicir? pe dezlega spovedanie cel lcgatdc la nu - Nici un cleric(duhovnic) poate altul,decatnumaidacdcel ce l-a legata murit saul-a legatpe nedrept este ti zicea$a:,,Cauta gis€ttiun sA dezlegat episcopul Alt, idvdFturiaBisericii de sru. rinile duhovric bun,duhovniccsc, sdfieinvaFt$iiscusitin fapt€, cunoascebine sd

152

r53

sufletetti sAgticsedea$i doctoric pricepore", ca prccum fi ficut candiu ll cu ar avut o ranetrupeascA. s-auvizut mulli in ziua de azi care,necunoscit'rl Caci boala, omorat au pe duhovDice$te mul! din cei bolnavi, precum zice$i Hflslr)., pe ,.cindun orb povAFie$te alt orb,amendoi in groapA". cad Cend gasi duhovnic senutemaiducilaaltul,cAci, vei un bun, dacenegutitorc)(l marturisirea, tcpot folosi.Dacitc-aimerturisit (r nu launduhovnicde maimul(c pdcatc ru$inezi el $i tc ducila altulcr .;l cd in te de Sidin pri?ind ai cazut aceleati lc ru$inczi mai pulin $i se primegti canonmai ugoraceasta, ..mair5u manic|r I)Lrmnczcu". cregtini Unii obi$nuicsc caute sa duhovnici foarteing6duitori. ci|l, rrri 1616 canon chiarle dauli Smnta irnprrtdqanic. ca acegtia pier<J Unii pc sc $i sinc$i sc fac pierzarc pentruallii, dar ..vrcmca judecilii (osandci) estcrl lor $i vcrc" zicc Sfenta ScripturS. AIlii uncltcsc vicle$ugul cumliestrie, seducIa unduhovnic sr'rrl mai ctrci sj p,cate. rrrlclc apoiscducla altul9ispun altcpecate, telcuindu-lc aJa incir in fel, 'il lc iDlllitczc frre adevarata vini. Allii spun lor pacatele ca duhovnict|l repcdc lor sil nu Ic bagcin seamd. s, cercetezc de-amanuntul nici pricinilc$i urntanl( cu Icclorplca(c sA fi Altii, este $iastfcl poatd lemeduili. cceace gimairru,nuvoic\L sil lc rrrtrrluriseascl toatc, ascund cclcmai mari.Toatc pc pc ci accstc uncltirirl( rliIvolLrluicaule oricccale ductr picrzarc pc se Ia sulletele oamcnilor slabiincredinlJ I)uhovnicul cstcdecat ma or inaintea Dunnczcu un organ nu un lui prrI 5i (rrc l)uhul Sfantlucreaza tainaicrtlrii picatclor. Duhovnicul dlcuieite$i apbc.l pcntruvindecarea lcgc lur Dumnez€u sufletuluiomcnesc. .,Dac, duhovnicul ronstlltr cA crneva ostcsincer, datoriasi-l rcspinga la spovedanic nu are de I)ircil arlhcca$a, nu arinsemna duhovnicul slujc$tc Dunnezeu crcdin(a. ce pe nu cu (Lrrninra curata dcvotatd$i I\)ciinla csteunadin cclcAapte pe Taine carco lucreazi DuhulSlhntin chr1, prin nc\,llzLrt slujbavrzutaa duhovnicului. Cend rcspovedegti, cumva nu sdliplcc l|rcchcll la glasul lil diavolDlui careili loptcltein mintezicend: ce ,,Oare va zr!. (fuhovDrcuIcand astfcl p5cate?". vaauzi dc goptegte Uneori diavolulii credinciosulLr ormcDir rii Siberfitoricumc, duhovnicul spuDe cci pbcatelc 1r ar alrora dc t)"n spovcdrnic. accasta La s:-$i aduca aminlcfiecare bogatul !i-a marturisrt de cc picirlclcsalciD mijloculBisericiicu glastareinaintea tuturorcelorde fa6 Si,in 1r cc $i Ic mdrturi ingcrul nlp sea, Domnului $tcrgca pecaEle celemdrturisire ii lui in

in fa{atuturor,cum spuncSliintul IoanScamrul CuvantullV din Filocdlld. vol lX. pe nu cd se $tie $i accasta, duhovnicul poatedezlega cel ce nul dczleagi Se ponrncilor pe princilcar€a poatc pecelcenus-alegat sinc lega Dunnezeu finici nu lui Dunnezeu, afare pricinile de pen,aiciestcclarci nici duhovnicul, in A$adar, celespuse nu-l poatc nici dat nu sepoatc schimba, canonul deun duhovnic $rtate md sus, smintettc weo de cinevase lui altul,cattimpduhovnicul tdiest€.Iardaci dezlega motivbinc la daceare siu a sliibiciuneduhovnicului qinumaiarcevlavie el, atunci, duhovnicului inse cu duce altduhovnic, numai binecuventarea la se intemeiat, poate generald copilerie, ca din estc La dintai. noulduhovnic dators, facdo spovedanie un canodpotrivit' spre binc fi astfelse_irenduiasca acelasr-l poatiicunoatte lui. lndreDtarea - in ce conditii se spovedesc s€ impirttrlesc copiii? Dar cel bdtrani ti tl greu boln{vi? frra se ani, - Copiii mici penala gase-taptc daci suntbotezali, impanatcsc de lor dc la 30 sau40 dc zile.Spovedania incepc la varsta 7 ani Cci spovedanie, dace siiptimani, la bine bitraniti bolnavicste seseimpirtageascafcl, la trei-patru ptrcate totul grcle,de cu Daci impArtdganie. au nu au vreooprirc dc la Sf:inta sau numai de randuicsc seimpertagcasce pc Patul moartc se Sfinlii Perinli moarte, lor cumva socoti duhovnicul - Ce sfoturi mri importontedali duhovnlcllor? atunci in Eljudcce la spovedanie este duhovnic suvcran scaunuldc - Pr€olul nici lcgaoricum, f6rejudccatd; sedczlcgc Nu numelc in locullui Hristos. poatc ti foa(ebine Sfintele Canoane, se Pcntru nugresi a trcbuic cunoasctr oricc$ipeoricine. Slanu practica SfintilorPlrinli $i maiales liturgicA, invelalurile Bisericii, Tradilia armc csteca un soldatfare sabie.Apoi, duhovnicul Scriprur,.Ca feld acesle mih deoameni cu fricAdeDumnezeu, multA tareincredinll,cumare trebui€ fie sd lere atent drept, adice petinire, cet toli- Srjudcce mai $i $i cu inimadetatapenlru pozilia sociald, starea studiile, versta, a'czarea, temp€ifncntul, siilintrcontdefirea, dccredinF fiecinria maiales, puterea in[clcgde ascultarea cultura, de sandtdFi, Si, $i cu pe Se $i frica deDumnezcu careo arecredinciosul. spovedeasca maregriji $i incepand apoisi intrebe, dc ce IeIe Sa atentie, grabA. asculte i sespune fiecare fi rugiciune biscrici la cele la de la celeduhovnice$ti celefirc$ti,de la credinle, $i

155

omene$ti trupesti. nu iscodcasc, preamult picatul,se nu sminteasce Str llr,.r Si alespe tinerii copii cu intrebdrilc sale;si nu semirc,nici sdocArasce cinc\.1 pe pcntru pecatele mAfturisite; nu intrebc cineanume pecetuit mai alcs\,1 se cu a 9i nudivulge secretul spovcdanieiSfintele Canoane ci cinedivulgepecatelc spun d. Inspovedanie i scia harul preoliei duhovniciei. qial sA Duhovnicul marruriscas(.r si numai individual niciodatein comun. si -' Cum poate duhovnicul str socoteasc,l msi bine canonul lil spovedanie? - Duhovnicul trebuic lntrtnesura sA adcverului, adicd lini calea miil(\ si de inlrcdragoslc asprime, acrivie, intre adic,scumpdlatcpogodmanlSemisoar( Ai ti I$acumil invatA Dumn eze\,dela cazla caz,dragostca dreptatea mustrarc,r cu 9i eurabdarca blandclca. Apoi,sedeacanonuldupe m6sura pecatului, dupasbrcir $i sullclcasoa a credinciosului potrivit practica Canoanele cu Biscrirrl Sitrupcasctr li 9i Irrcotularc o limite in a lcga ti a dezlega plcatclc,mai alescandspovedcfl( clc'ici. El nu aretoat5pulcrea a dezlcga. de Aceasta arenumaicpiscopul. o rrl prcotul cstcnumaiundclcgal allui. decicuputerc limitate. prcolulnupoal. Cend chibzuicanonul, areun cazgra\ amane sau qi spovedania dezlegarea, cc s( penA coDsulti unak duhovnic betran il trimitepecel in cauzila cpiscop. cu mai sau Daci un duhovnic primcatc cineva la alt duhovnic, cstcdatorsii-l pe dc el slovcdcisc, din nou, din copilerie; inse,nimcni nu poatesili pc cincvasAs. sl)ovcdcascecl. Credinciosul libertatea constiinle seduc6la cel car. la arc dc s6 tlrunraiDultAcvlavic,dup, cumil celluze$tc DuhulStant. nimicDuestertri|l Ctr grcudccit a spovcdi, cretlegi a povilui sufletclc calea a pc mantuirii. acccr Dc Inulli sc fcrcsc duhovnicie, tcamt sAnu alunece ci in aceleati dc de plcatc.rrl Si nrrzicc spunc Sfiintul Isaac Sirul:,,Vaidc cci ce sc arunca voia lor in DotoDul dc LIrll tnatrmrlor) sAscoara alui.rarei seincact pierpentru ca pc imprrAlia ll.l Si l)urnnczcu". despre ce cautedubovnici Iar cci slabi ca dan$ii,spune Cuviosul Nrcodnn ioritul:,,Ccl caut?i Agh cc duhovnic cadansul, nudorette rlu el sa-lvindcc. (ic picatc,ci strl tolereze plcatelesale". in CAnd duhovnicul s€ smintette de plcatele celor pe care ii Irfurise$te, cadesub canon? Ili rispundcu cuvintele Sfanblui IoanGurAdc Aut carezice dcsprc I ecrsln ,,N j udeca celcetimAduie$tc spovedanie cineva, ti doctoru : u pc prin pe ci 1 rr-r'rd opcrcazi umple puroiti desange, sc d€ darelvindecr- Siduhovnicul, Ata sc

de spovede$tepe darel mantuiefte altul, umple smintelcand sufl€tele pacate de $i vcSnica". Numai atuncicadeduhovnicul pAcat: de osanda sub candiscode$te gi ptrcatele oamenilor patime,candsegrdb€ge spovedanie nuin$eabdpicatclc cu la penitentului canondc candnu dAcuvenitsfat celede moartecu am;nuntul, $i pe pdcatelor cand lndreptare masura lui; spovedegtecomun nu facefiecaruia in ii pe pe mainilor,candsmintette credinciogi intreb6rile cu dezlegare cap,prir punerea pe sale,indeosebi copii ii pe tineri,fi canddASIenta lmpirta$anie rcpede, Sira canon pocainld, cumobi$nuicsc uniiprcoliastdzi. $i Slintel Spovedrnllti rlc Sflntel impnrdtsnii? - Crre sunt ef€ctele . Spovedania pecatele. Smnu imperdsanre dezleaga rar pc indumnelclcstc se lmperte$anie dAcu om. Numaice spovedania facein oricetimp, iar Sfanta se mareatenlieli numaicelor vrednicide Hristos, mareosanda ca apase asupra prcotului carcdd SfinlcleTainccclorncvrcdnici. Cendcincva estevrednic nu sa gi pirese$te primcasca sfinlc,isc ddaghcasma panliti tcrminA cclc marc, canonul prcatul;iar dace nougre$e$te, canonul la capat. din ia de - Care este soartr su0ctclor crre !u murlt spovcdlte,dar nu ti-ru llcut crnonul pe ptrmint? de dar sub - Cei ce au murit spovedi{i dezlegali pacate, au rtrmas canon, $i picatele. sunlscoti din muncil€ iaduluiprinjertfaSfinteiLiturghii,carele spale Aceasla deosebirea purgatoriu este intre SfinteiLiturghii.Catoliciisuslin tijertfa intr-unfoccurrlitor, iarnoi spunem crcdcm, clsuflctclccclorprcrtosi cural:l sc 9i dupa inv;larura SfinlilorP;rinli,casufletele celorspovedili sunt iad,penhu care in pc ci nu $i-au implinitcanonul, pimadl,sccurlla Sisc scotla luminaraiuluiprin picatele. Sfiinta Lirurghie. Cijenfa si Sangele Hristos curete lui ne

X.
Protos. [oanichie Bilar., Convorhiriduhornicetli,II, EdituraEpiscopiei Romanului 5i Huqilor, 1988, p.489-492(Rdspunsurile pArinlelui arhim. Cleopa Ilie\ - Cum trebuie $i se fac! spovedania imptrrttrtirea mirenilor la ti prrohii?

156

157

- Mirenii suntobligali, dupi raDduiala SfinrclorCanoane, se spovcdea\(.i si postSroricand or srmlr nevoia. pcDlru in Ilecarc r el lar SIAnuimprnatantc. r' r.,r posturi mai ales,iar in cazuri speciale mai des.Dar sa aibe maregriji prcotul (tf mir. cui Si cand trebuiedati, dupd scumpdtatca Sflntelor Canoane. Auzi cc ,,rr. dumnezeiescul P;rinte Ioan GuIi de Aur: ,i4cestea zic cdtre voi, preotilor. t I t le & vd inpd d;4i ti cdtre wL diaconilor, care sluj4i... Nu nic'i nuncd.d'( dltupra voastr'd, dacd Stiind la cineva vreo rdutate, yeli ingddui sA \, i,npd Avascd cu infricotatete Taine. SangeleLui din ndna vo.rshi sc \,t t?t! Mdcar yoiewd cle arf, mdcar eparh. mdcar cel inclnunat cu coro n,j latd se apropie cu nerrednicie, oryeSle-|. Mai mare sfipAnire ai tu d!,tt u !fu... cd decAtcel indrdcit mai rdu este cel ce se aptupie cu nevrednici?tl, rclc sfinre ". $i iarAgi zicct,,^lu da sabie ih loc de hrand. Ci, ndcar din nebu, fu va veni acela, sd se impdrtdteascd, oprejte-|, sd nu te temi. Teme-tcth l) nnezeu, nu de om... Iar dacd lu nu indrdznelti. adu-l Ia mine. Nt v,r i Rnlui sd se facd aceasta.De suJlet md yoi despdrli mai inainte, decAt \,t lo SAngele SfipAnesccu neyrcdnicie tangele neu imi voi firsa nai inar,tt, ti rh\A! voi d.r SAngeo$a de infricotat celui cdruia n i se tuyine. Iar ttu,t tDltlt (an e6nd preotul , nu a $tiut pe cel rdu, nu estenici o yind ". S.taudi fralii no$triprcoli dc la sateti oratc c6tahottrrare avca SfanrulIorn ( iu|tr dc Aur dc a nu da PrcaSfinteleTainela cci nevrednici,fiind gatasa$i moari pcDtruscumpatalea mare care o avea fal, dc Trlpul gi SangcleDomnului cea n uri cc zicc: ,,Dact mult iscodind,ccrcetand cel ce vrea si se imprrhtcasci pe nu vi| afla vrco vinl, nu va avcap6cat",Darcum va puteacinevase fac, ccrcclnr. clr dc-amdnuntul fiecaruisuflet,daclunii dinprcoi auindriznitsA facaspovedani. colcclivl'J Accastanu cstc spovcdanie, desfiinlareaSpovedanici. ci Spovcdanrr pc sc licc numai individual,cu dezlegarc cap a pAcatelor

PtrrinteCleopr, care sunt conditiil€mentuirii, pe intelesultuturorl' Aga iam pus eu odati intebareaacsashperinrclui Paisie, duhovnicul nostru, el mi-ardspuns:,,Omul poat€ iar se mentui in lumc,$iin menastire, h Si li orr$,$i Ia sat,$iin pidure,daca acestc lucruri:crcdin!.e are trci dreapte Dumnezeu. in l:rplcbunc$i smcrcnie, adice omulsdnucugete arecevaal seu, ce tot cear(' ca ci iDviafdcsicdela Dumnezeu. areaceste lucruriscmentuie$te Cine trei oiunde al li pc lalapemantului. daciunadinfe eleii lipsette, scpoarc Iar Du manhri nicidecunr

cineva cumsasemantuiasce, ii raspund ,,Casa eu a$a: Pemine,candmi intreabd cu trebuie respectam conditii,pe se trei neputemmantui, darullui Durnnezeu, inima.lefu, adic6s6-L hngi cefeamintitemai s\s: sd aven cdtrcDunnezeu de asculta fin brn pe t^t'l seir; oven cdtre un sd iubim$i si ascultem El, precum se mile faledetoli oamenii, deosebire fere apoapeleinind denan i, adice avem la cu vi€fii, cat 9i sa-iajutim atatsufletegte, mantuire, Sitrupeste, celede nevoie dlrpaa noaslri pute(e;sd aven cdtre noi intine inimd de judecdtor. adtca permanent nejldecdm c, noi suntem mai peceto$i decettofi oameniiCine s, implinelte aceste condilii,acclaintotdeauna roagl cu folos,sespovedette lrci se cu cu Taine. cinc nu lc Iar cu lacrimi$i se impertege$te vrednicie PreaCuralelc niciodatinu seapropie vrednicie celedumnezeieSti. cu de respecl5, - Cum trebule s! prlmeascl pr€otul h spov€d.nle pe c€l crr€ vin h el? cu dr.gostea, pefi ii lui Dumnezeu capefrafii lui ca - se-i primcascA loata ti la buni.Prcotului trcblic si-i fie mila deacelcre$incarea fostadus el deingerul p:izitor penrru cur6lisuflctul pin SfAnta a-ti Spovedanic. n-. vcnitlnainrca Ca lui iar estenumaiun martorpenlrudansul la lui, ci inainlea Dumnszeu, preotul lui judecala. Deci,cumii estelui Dumnezeu detoati lumca, trcbuicsl-i fic mil6 a$a cu s6-i mild 9i prcotului toli carevin la spovedanie si-i primeasctr dragoste, de Si mi16, bune canon, dup6 renduiali. Darmilatrebuic cercetezecu $ le deasfaturi $i s-o uneascd dreptalea. cu bland€lea asprimea, cu iconodia cu scumpltatca preotul canoanelor Pentru aintelege bineaceasta, mai lrebuie sdciteascecu atenlic VI ccumcnic. Preotul, un doctor ca sufletesc, trebuie sa Canonul al Sinodului 102 taie ranapicaluluica sAviodece. Adic, s, dea$i canonde pociinll celui ce se precuJfl: mctanii, posl, opdreun timpdela Sfintele Taine, spovede$te, milostenie, grij, pcntrucopii grele,rugaciuni, regulatila biserice, dacearepacate mergere prcalele frr2icanon, promisiunea fere solemnicd nu mai face etc.Cinedezleag, pdcatul, penitcntului ili asupra La fcl gre$egtepreotul lui. care acela ia pacatele Si spovedette comunqi nu facemArturisirea in credinciotilorindividual,cu dezlegarca pecapulfiecrruia, sauimpirtese$tc spovedanie canondupda lui indreznealA fartr $i de Acel inaintea infrico$dtorului fi netemer€ Dumnezeu. prcotva dagreuraspuns Judecetor lisusHristos. dar sub canon,adici - Crrc estestereasufl€fuluice moere spovedit, peplmAnt a crnonului dela spovedanie? Dua mai al'ut timp pentru implinirea

159

care spovedit, este canon, metrtuie$te cicr dar sub se sigur, - Cre$tinul moare pe a fostdezlegat pacate pEmant de fi Sufl€tuI poate scos muncile lui din iadulur cu SfantaLiturghie,cu milostcnia$i cu rugdciunile celordin familia tui. Numaiccr gi grele, moarte, maipotfi scotidin oseodd. cc,nornespovedili cu ptrcate de nu ct suntnumaiu$urali muncipdDnrgeciunile in Bisericii$i prin milostede.Celspovedr l pepamant, in iad. i$i lhcccanonul fie fie - Spunetl-ne ceva despre vrednicir duhovnlcului ti limitele lui. pe pe cul, reprezintii H stos scaunul dejudecata. fil - Duhovni la spovedanie, prirnc$tc priD spovedaniadezleagein numele Hristos, harulDuhului lui Sfant. Nu ti prcotulsingurleaga dezleaga, Hristos prin mainileli cuvantul De aceen ci lui. li lNlcfoarte mare harul respunderea in duhovnicului. Preotul scaunulde spovedanic Si cstcpcnlrucredinc pirinte,doctor io$i De Taina Spovedaniei depindf Sijudecator poauca$ti!rl rriinruirca tuturor vrednicia credincio$ilor Aiciesre duhovnicului, si p€ntru oamenil cil Inainrulte iar tof suflete, nus,le piardtr, Hristos rasdgnit ci S-a penfti manoireacredinciogilor Prcotul trebuie facdtot ce-i stl ln putere se slli. dc carc dcpinde$i mantuirea Cel ce pAcltuieite lul lui. rine$tedreptatea l)rmnczcu. desemtrrturisette randuiali plris€ltepicatul, Dar dupe este dezlegal 9i penl.upicatele est€ flicute venirea cu $i icrtat.Primulpasal spovedaniei ctrinla ti prin orcdinld duhovnic. la Aldoileapas spovedania viu grai,individual, este iarnu piine pas iDcomun, pecatelor a facute nespovedite atunci. treilea al spovedanicl Al $i cslcprimirea cano[ului hotfuerea a nu maipictrtui9i dezlegarea pdcatc. cu de de prin l)lradc carcnefturisirea arenici o valoare. nu Dezlegarea faceindividual, se purrcrca pe NeinvaltrSfinlii Prrinlr miinilorin formtr cruce c.pulpenitentului. de cll dacAdczlcglmpe cileva inaintede a f:igtrdui facecanonul$i pirese$tc ce plcatclc,atuncipecatele cadasupra lui Spovedania trebuie fic se dubovnicului. lltcuttr voiafiecaruia, dinsil! sau cu nu obligat cineva, de cinumaiindemrut. Apor pejumitate;safie ftcutAcu umilinfi, Iirii a davinn sril ic sinccra$i intreage, nu pc rlloincva$i cu hoterAre nu mai facepecatul. ce pacatele, alescelealeclericilot in toate mai ljn duhovnic poate nu dezlega grave Toate lug?itur, savergirea cu Sfintelor Taine altecazuri anticanonice. acesrc $i poate Ircburc loculu', carele dezlega. toatc in spovedite singurul nt..irrL 'erarhului Preotul nu .flzufilc grclc,prcotultrebui€ ceare sa sfatul$i dezlegarea ierarhului. poatcdezlega cu crsrtodile intre rudeniisaualtepecate totul impotriva inveldturir

a ortodoxe, moralei a Sfinlelor Canoane. ce spune Sfantul Iatd EftemSirul: $i $i preotul care dezleagdceea ce au legat dtmnezeieSttleCanoahe ,.PdgAneste ". Iar Slantul Ioan Gura de Aur zice: ,,Marepfipastie este unde Canoanele nu sftpAnesc;i nare prinej-die apas,i asupra prcotului care nu cunoasle dumnezeieStile Conoane". Intre Dumnczcuqi om estepuseTainaSfintei Spovedanii, este doilea care al Botez, sidguracare iarti piicatele ne f6cute dupe Borcz. De aceea, omulcarcmoare nespovedit caSicumar murinebotezat. mai este Nul preotii nu mai pot dezlega pacatele ajuti rugiciunile Bis€ricii.Dupd moarte, nespovedite viaF, cd nu suotcm mai milostividecat in noi Dumnczcu Carezice: te sd ,,ln ce te va gdsi,in aceea vajudeca". Maregtije trebuie aibdcredinciofii canimeni familialor senuramana din nespovedili inposturi, dace pecineva iar au btrtr6n bolnavin case, cheme se imediatun preotsa-lspovedeasceimparli Si gteasctr, sAnu moarA gi ca nedezlegat ncimpicalcu Htislos,Mentuitorul nostru.

xl.
ll. Protos. IoanichicBalan.Convorhi duhoNnice$/i. Edituratipiscopici (R.i.rpl pdrinteluiarhim. Taolil p. Msurile Romanului I lusilor,1988. 712-738 ii

h - Ce plclte mri grelepredomlntr randul cr€dlnclotllorcare se spovedesc cum hcercrli str le combrtetl? tl cate$tiu,oricepacat gravitatea DacA gandim Domnul ar€ lui. ne cI - DupA nostru lisusHristos spus nu-i €sl€ a ci ingaduit cr€dinciosului macar zica nici s6-i (Matei5, 22),nu ttiu dacA e cazul fratelui ,,netrebnicule" ,,nebunule" siu sau mai pAcatele a oumipe unelemari 9i p€ alt€lemici, cand saincercEm categorisi a 9i " inaintea Dumn€zcu lui $timcd Si,penltu oricecuvA deser! vomd^ socoteala (Matei 12,36).Eu fac deosebire patimi(ca depiinderi intr€ p6cltoase, ar fi cum patimameniei,a desfranadi, iubirii de aver€etc.),intre pdcate, fapterclc a ca (cu imlate,gregeli ttiintesaucu ne$tiinF), nedcsevar$iri, insuficicnlc. ficcare Pc dintrecelepomenitc le tralcz la misura pc carco au,raportandu-lc fEptuitor,cu la coNidcraticla integ tateamintale,varsta,prcgetirea intelectuala, shrea de religiozitate celuic€ semadurisefte. a l6l

picatele sinc, implicatiir in frccvcnte maiales in care sunt cele este Catpriveste (lipsa angajare efortul a implin plAcerea (desfranarea, in de I bc!ia), comoditatca de pentru aceasta, unde de decurg adultcrul. voialui Dumnczcu) chiardezinteresul $i postului toateacestea generate special fiind in d(' rvortul,divo4ul,nesocotirca nccrcdinfa Dumnezeu. in trci nccrcdinlr Dc altfel,scaticca Hrislos ainfieratmaiales pacate, anume: ti gi adica dc in Dum nczcu in Evanghelie, sminteala, derutarca lacredinti$ialimic ia s-au ca foancgravcucidcrcil. in primclcvcacuri cre$tinismului socotit pacate ale (tcsfteul apostazia. ultimaanaliziinsa,pacatul mai mareestepecatul p.j in cel $i cendcineva spovedanic. la c rc il ai, cel carctc robc;tc.Mi separefoarte curios n-am",ca ti cendcclc in$irAnd anumitcpacatc, sferfe$te afirmatia: cu ,,Altele spune: spusc fi destule. fcl, mi separccurios n-ar La cand cineva ,.Amfacuttoalc picatclc"sau,N-am datfoc, incolo, toatc lc-am facu(!". Bineinlclcs omoret n-am Si cal accstora le demonstrez nu-i a$a, aqa cA ce ccvanici nu sepoalc. cil Lrnora ca eu p. pacatele, defapt,nici cel cedeclara lc-af6cul cl, cii DiD)cni poatc nu facctoate lodlc.nu pc toatclc-asi facut. picatesuntcelccc sc facmai u$orfr S-arputcaspunc cclcmai frecvente ci elrc sc potrivesc la toatcverstelc cum zic unii dintrecei ce se spovcdcsc. gura", Acestea, nelnan{l cu citi cele,puura". ,.plicrrlc gura".$i nunumaiccle,,cu (ic o anumittr varste, intalnimla oamenide le toatcvarstclc dc toatc catcgoriile. $i pe indifcrcnt cultura carco au $i dc limbape careo vorbesc. de care inaintedecetrr' puneintrebarea combat ptrcatclc imi suntaduse Sc curn pacatele nl ln la s cci cc sc spovedesc. Respunsul simplu. gcncral, spovedanie € pecate", ca nrlirlurisitc,,ca deci suntrccunoscutc atare,Dacetotufi cei cc sc justificeunelepdcate cumar fi desfraul, minciuna, avomrl,funul sDovcdcsc pebazaporuncilor Dumnezeu, lui ainvaFturiiBiscricrr in!crc safonnez opinie o pmcticc afirmaliilc tcoretice cuunele vin exemple Cand cazul,la e $rI ( rnoanclor. ruincazipe om nu numaiin dc clar clrnoscutc minc,din carereiese ci pecatele religios-moral, chiarfizicar ci Itl(ura suflctcasci, in ceatrupcasce, numai ci$i si nu grijr, caceivizalisi nupoatifi identificati dc socii|l. Bincinlcles, totdeauoa sunt cu cci citrc careimi estecuven$I. a aici sA fac constatarea adevrnta combatcrc ci In sfar$it,e momentul pentnr sau, pilcatclornu face spovedanie.la prcgetirea la ci spovedani€ in general. se

impotriva la predici.La spovedanie, credinciosul trebuiesi fie hotrrat s, ia atitudine p'catului,trebuie socoteascA picitoaseca faptede caresA-ific ru$ine se faptclc (Romani 6,2l). FSrd o astfelde constiinle cxistaspovedanie, ccl mult o nu ci, in o de dc de convorbire s€cret, inlirare insuficienle. nedcsaver$id.glc$elijustificatc justifcabile.Or,aga pentru in astfel cevanuducela ie arcai la dezlegare, ca sau pot nu ci decazuriptcatele suntnumaila trecut, pot fi la viitor foa e apropiat, fi programate. chiar - Ce sfsluri 9i crnorne mri importrnte d.ti tiilor sufl€testi? la Nu ca - Mai intai o prccizarc. am con$tiinF cei ce sespovedesc minelmi chiardace formuladedezlegare in spun: te iertepe tinc, devinfii s!flete$ti, ,,...si la fiu|e...". maimulticaresespovedesc minesespovedescla alfi duhovnici; Cci ti preotul parohia carc parte. liindemnpecredincio$i depi|de,la din din fac $ichiareu sdaibelegiturarcalacu preoliidin parohia carei$i ducviala.Suntapoimulli in pe credincio$i - dupastarca carc rcligios-morala careo au- pot sasespovedeasca gicaliva- dardinaccatia foarte pulini- pecarcii la oriceprcolduhovnic. Am sunt pc chivemisesc $i carelin sefimanaIa minc,cel pulin pandcendvor ajungc eu normal.Md sunt9i deaceia cares-auspovedit minc,darn-aumai vcnit la la ftrga$ul imi fii mine. ttiu in cem,sura putca Nu aS considera astfel oameni sunt sufletegti. c5 de pe incd o precizare. Sunt 9i credinciogi care eu insumi ii indnrm sl sc credincioti cdrora spuncd dac6 lin s€ama le nu de spovedeascaalli duhovnici, la le indrumirilep€ carclc daueu,sanu mai vinela min€.Astfel,in toatecazurile la minece ,,n-am incredere spovedania in c€lorce se spuncelorcc sespovcdcsc cel spovedescsingld datapean" $i ii indrumpetoli sasespov€deasc6 pulinin o adaug totdeauna daca fac c6, Du celepatruposori,ba chiarsi maides.La acestea de cu care a$a cuml€ spun, nu maivine Ia minc.Nu amvreme pierdut oameni sa duhovnicului, oameni traiesc cu car€ la nufacfi nurespect5 iEdrumdrile canonul Si de fel ca $i inainte spovedani€. canoancle oprirede la Slantaimplne$anie. de m-amoricnkt Cat pflve$re parint€lui Stdniloae cartca deDogmatici, carespune sa in sd dupeindrumarea din pevreme lungi dc trci ani'.N-amdat $i cred$i ca rnai nu damcanoane oprire de pe Impartdtanie wememai lungA trei de n-o sadaucanon oprirede la Sfanta de
de ' vezi AnexaV in lucnrea fa!I, p

162

rni. E dreptcAsuntcazuri carenu pot fixa weo limitA. in Am aurt la spovedanr( crcdinciogi carora lc-amspuscA,dup6a$ezarca pe sufleteascA carc o au, duf,i lipsadc religiozitate, cunogtinle dc practicireligioasc, lc,asputeali\,| de nu $i vrcuntcrncn la carear fi vrednicisese impertigeasci. chiarle-amprecr,,rrr Ba !i, cu starea carcsc afltr,nici chiarla moartc in n-arputea seimpa(A$easca sd rLl vrcdnicic. Bineinleles, fieca.edatele-amadtat ii ce e de licut, pentrua !. de lirccvrednici darullui Dumnezeu. dc ASvrcasi serefine$i faptulcA- avend vedere in sfatulSIADtului Gurr loan dc Aur din comentariul Epistola douacire Codnteni, caresespunc nrl la a in ci rnir conteazd pcnfu vrednicia Sfinteiimpfue$nii. ci vindecar€a; c, nu r( dcci r)sl s6 a$tcptam fecereaanilot ci vindccarea insatis, o a eptam atuncicin(l sIDto schimbarc binela credinciogi, agtcpt sprc nu trccerea anilorsauimplinire.l sorocului, daudczlcgare S6ntaimp6n6$anic ci la inainte termenul de stabilitir) proalabil. Cclortincri$iin special intelectualilot spovedaniedupa la accea, propu le ri ti lu|lprogram careconstd cinci puncte anumc: frccventarea in a) bisericrr. ti b) r'Lrsiciuneadimineale dcscar6; citirea doua de c) a capitolc NoulTestamcnr din 9i iD liccarczi; d) repetarca maidease cu cetmaimarcintcnsitate rugeciunrl cat a $i lisuse Fiul ,,1)oaDrnc, Hristoase, lui Dumnezeu. miluieste-mepc rnhe,ptrctrtosul \| c) praclicarea postului. Propun neoprimpulinasupra si fiectrruia dinlrepunctclf dc program amintite. o) Normalar fi ca cci ce sespovedesc sc prcziDte ei in$i$ica ptcarotr pe si sil-$inrirturiscasca singuripecatele. agacevaseintampltr Mulli dintr. Or, rar \ii cci offc vin la spovcdanie agteapte fie intrcbali, al{ii,chiardupamaimul. si iar spvcdanii.DacA n-aumenurisit anumit un picat,motiveaze nu l-aumirtuflsrl ce ctrn-aufostintrebali despre ceva. obitDuiesc aqa Eu si-lintrebmaiintaipc lc|llru ccl cc vinc la spovedanie il cheami botcz; cum din apoi,varsta, starea sociale. c. lir|nilicarc.cu ceseocupA. Apoi intrebcaDd spovedit s-a ultimaoara, daca avul a vfcuncanon dac,l-a implinit.Primaintrebare speciati este aceasta: $i ,,Mergilir l'rrcrr(51 Dcraspunsul primit. . depinde conlinuarea spovedanrei. in cazul carr in lcspccti I n-amaifostlabiserice vreme vu de indelungatA, motivc Iiri biDccuvanlatc (boali.scrviciu, ncputinl6), spun ii vorbd hotara6: wci ic ,,DacA samai spuiceva, rscultl insr, sd $tii cA eu nu dau dezlegare ptrcate de celor ce nu iau partelr

sfintele slujbeale Bisericii9i mai cu seamila Slenb Liturghie".in fala accstei situatii, oamenii ajungla concluzia lerdmergerea biseric6 poli ajungc cA la nu Ia pacatclor, accasla pentru icnarca nu ceteva luni,ci pentru toata viala,pentru tot 9i timpulcatcredinciosul senatos in putere. esrc si Biserica bisericii, deoarece Ortodoxicstco Tin foartemult la frecventarea prcamdritoarc a Biserici a sfintelorslujbe,o Biserice Liturghiei, BisericA o de Dumnezeu, preolie$i cu mijlocirepreoleasce. cu Consider cineva poate cA nu se ca Ortodoxe, se ia partela frr, fie ortodox, nu poatese facapartedio Biserica prinmijlocire sfintclc slujbc, S6ntaLiturghic, sascraportczc la ffua laDumnczcu preoleasce toale acesteaindesenliale Ortodox ti linend specificul fi in ie de Bisericii pc Ortodoxc. crcdinciosuldrcplmiritor,la Sfenm Liturghie,li lnchipuic heruvimi, intreitsf:int,c5ntarea Sfintei Prea Treimi, canta,,S€nt, Sflint, Dornnul aduce Sfant, impreuni cu ingerii,asculte cuvant din Evanghelie Savaot" dumnezeiesc Sfanta Evanghelia fiind..Hristos mtlocul nostru"- seimplrtege$te binecuventari in de pe cere$ti, traiette prmant lip€dinImperiia lui Dumnezeu, c sluje$te Dumnezeu lui ln cerulsiu de pe prmant- careesleSfiinta Biseric5, loca$ul inchinare de sfinfit pcntrulucrullui Dumnczcu, anumc dup, cuvantul carczicc:..in biscnca mtrriril Talestand, cer ni separcci st6m, in Nascdtoarc Dumnezcu...". de Credinciogii nottrilrebuie aibacon$tiinla lasfintelc be,,tolislujim",fiecarc slujirea sa ca sluj cu la Easurii la carcse geselte. ahe cuvinte, sfinteleslujbe- deci Si la Sfilnta Cu Liturghie nu sluje$tcpreotul singu(ci preotul slujegtc toli ceicesuntdefaF $i cu peni la aSa podle Putericeresti. Aceasla, mtrsure, incat,r .ve chiarcu fericitele celebraSjinta Liturghie in absenlacredincio;ilor, clci Sici au o anumitdlucrarc pana sfinlitoare, ha$amesure, shjitorulsfinlitii cheami peei laimplinirea incat ii uneiastfelde lucrdricendzice: ,,Pentru Cinstitele Darurice suntpuseinainte, Cinstitclc Daruricc s-auadus$i s-ausfinlit, Domnuluisa ne rugrm"; ,,Pentru Domnului nerug6m". s, Astfelsdndlucrurile, credincio$ii in credinfe, nuiaupanela Sfanta slabi care Liturgh Iipsesc laimplinirea ie, d€ uneidatorii esenliale nus€potfacevrednici de 9i pot darullui Dumnezeu. Exceptie facedoarcei bolnavi neputincio$i, carora cei ii neputand Pentru motivecaacestea libertatea esreingrAditA, le dispunede in$i$i. ei participarea cerinsistent irevocabi I credinc iofilor la sfint€le slujbe. FArA aceasta. fi nu dau dczlcgare picate.Nu dau dezlegare pAcate de de nici peDlruo simpli

165

angajare fomale, ci sdrui pentru angajarc o pracdca, reale, permanentd, pcntrr lcrmenul slabilit dupa ficcare in parte, $tiind omulnuesle frrnl .r.,. caz btnc ci o ca se sepoatelucradupegablon fiecare. cu bt Pray derugdciune ila diminealai seara consider absoluri o de neccs |.. il t dcoarece credinlain Dumnczeu trebuic materializate ceva. cinenu seror!,i in Ot lur Dumne/eu dup, puterc. poate se spune nici ru are Dumnezeu. ca Da(r r ildcvarat ca,,nu existeo ideemai f€luritdin minteaomeneascA decatidcea(l\ Dumnezeu", mai pufin adevarat nu existi o lipsddc angajare pullr nu-i ci mai luatd seamA, desconsidcrati oameni in mai de decat angajarea deDumrc/frl fal6 Mi-au trccutprin fal6 dcstulde mul! dintrecei cares-audeclarar credincros pcnlru simplulfaptcin-auttrgaduitpe Dumnczcu modformal, care, vrrt.r in dar in k)r intimi, $i chiarin ceasociala, scraportau penrrl nu intrunimicla Dumnezeu. t|s1!'cl molivc e necesari angajarc dc o practica9i intimr, prin rugrciunea d. dlmrncalA seari$iprin ceade la vremea mencdrii. $i ct Lccturr din Noul Testancnt fec.arezi. intruc6t exrsriposrbrlrrarr., in nu sil tc raportczi Dumnczcu settii ccvaanumc la fdre dcspre Dlmnezeu, crcdcar. dc nrarc rmpottanle cuno$tiNoul Tcstament. aceea, sa Dc cclor carc sc hrr indrumalr mine- in mdsura caree cu putinla- le fixczca regule citeasq dc in s6 in liccarezi douecapitole Noul Testament, din incepand Evanghelia lil cu de Mntci,conlinuand Evanghelia la Marcu$i apoicu cclelalte cu de dou6$i insistsr lic cil'tc, pentru inceput. trci ori fiecarc. de Numaidupdaceea sc feac,, pc sa ri'rd. la cclclalte ce4i alc NouluiTestament, obliga(ia a scciti fiecarc cu de cane dc cAtc ori, $i a$a setreace caieaurmetoare. trei str Ia Dupecc credinciosulcIit a Noul Testanrcnt tr€i ori, poatesi citeascipe randcatedoui capitole, sar dc fara nrar cvidenla catcori saua c6!a de oarA cite$tc NoulTestament. lini Lucrulacesrr nu sc facepentruevidente pentruwco rasplata, se facepcntrufolosdr_ sau ci hovnrccsc, pentrua nc puteaimpodobi mintea$i hdni inimacu cuviDtele celc vc$nicc Domnului ale nostru IisDs Hristos alealegilor bineqtiind Lui, ctr.,cerzl,v $i dor Domnului vor trece., (MaIc]u 3l ). Sunl nu t)itn.inlulvor trece, tuvintele 13, (lcacord seciteasce pa4idinVcchiul proorocii cArd si Testament, inspccial $i lc ti drdacticc, selectiv dupi indrumare, la intamplare concomitent Noul gi dar nu cu fi 'Ics(amcnt, in locul lui, cAciNoul T€stam€nt nu remdne primul-plan pe pentm DrAnluirca lumii.

de d) Rtgdciunea toatd vrenea.Omul cste. p n excelentA, ,,fiin[Agande omului,cstclucru diroare". pentruce toateale omuluipomesc la gandul 9i pe a f6ra cA disciplina omuluisebazeaze constatat putinladc tegdduire, adevArata disciplina gand.CuminsAnu ne putemmantuisinguri,ci numaiHristosne dc permanent ajutor pentru printr-o pe in mantuirea noastri, mantuictte, El Il chemam in noastr6, rugiciune scurtapecareo repetlmmereu mintc$i o unimcu simlirea de Estevorbadc frcenddin ea - pc cet cu putinF - rugaciunea toatevremea. Iisuse Hristoase, lui Dumnczeu, Fiul miluicfte-mApc minc, rugaciuoca ,,Doamne picatosul(p6cetoasa)". sa Accastd rugiciunese recomandi fie lipite dc rcspiralic sa sc facain ti deci in lmpfulim rugAciuneatrei:intrerespiraliiin ritmulrespiraliei, felulurmebri cuvantul Apoi, cu firA sainspirem fad si cxpiram spunem mintea ,,Doamne". $i vorbit:,,lisuse Hristoase, in tot nu E6gand aerul pieptspunem, in mintc, cu cuvantul tot zicemr,Jt4iluicftc-ma Dumnezeu". Dand acrul afara piept, cu mintea. din Filllui procedand, staruinF9i cu dcas6 cu rcpctarc, pe mine,picebsul". in fclul accsta interioral sufletuluiungend dccapctcnic, un inmintc sestalomicelte liin campul cclc fel deparavan nc ajuta inlituramgendurilc rclc Aisi primimgandurile carc sI Eu celcbunc,carcsuntspreslavalui Dumnczeu. aia am inveFt de la pArintclc (Papaciocn. rcd.) 9i aga practicat am Arsenie fipractic,$iam simlit mult folos. folosului sufletesc. rendul meu, euii inv6lpcalliila fcl, in nedcjdea De aceca,la $i in de mai Arsenie mi-adataltcindicalii, afar6 celeamintite inaintc, nu Prrintelc $l pe la Intemeiat la nu i-a fostrcam,c, voi ajunge inconv€nicntc, ispitc,Ia devieri. ca in elpcricnlape careo am,eu ii prcvinpc cci interesati angajarea rugeciunca pc in poate furtuniintcrioare, datoritA mizerici carco purttrm dezldnlui sttrruitoare din vrcmepatimile n-aufostinctrdczrtdtrcinate noi.Dar Ie spun$i c?i suflet,catS pe nimeni,ci si steruiasca lucrarea in careaduce nu trcbuicsAsc inspaimante Dumnezeu noi gi neridicepc noi spreDumn€zeu. in punctdinprogram pazirea postului, duperanduiala este e)Porlr/. Al cincilca Aceasta facein vcderea se aceleiasi discipline fiinfei a Bisericii noast.e Ortodoxe. pe Am de noastre, disciplina careo unnerim$i prin rugaciunea toatevremea. noastre Bisericd insisti cu convingerea postule cu atetmai ncccsar, cats{enta cd in Ne pentruel ar€unintregsistcm angajarecredincio$ilor pizircapostului. de a ti Hristos. te zicc:,,Ce credirc c l ias Domnului nostru isus I suntcunoscule cuvintelc (L\rca16, l0), deundeconcluzia nu ci intrupulin si ihtru nult eslecrcdincios"

166

t6'7

putem pe slujilui Dumnezeu cujumet4idemesurtr, po4iuni, numai o angajr. ci cu |otali $ifirA nicio ezitare. Seinlelegecd suntabsurd le ceroamenilor nu sA lucrur I pcslc pulerea darnicinumAmullumcsc prca pu!in. lor. cu O datacu accstca pc hnge acestea, cer credinciolilotcarevor se \. le $i pdn irnbunatAfeascd SfenoSpovcdaDie,ocoleasce pricinilecarepot du(( se toate pecatele in oricechip ar fi ele. ll plctrtuirc mai ales, pareseasd se $i, pe Constatarea care facin urmaexperienFicati o am- este majorital(il o ci ouDcnilor careseprezinte destul binesuntfavoriza{i o structura de de buna, t, an crcdilalcfavorabild o educalie corespunzatoare. foarteputini acciacirr. Sunt 9i sunldispu$i fac6cfotul dc a sc dcpifi pc ci insi$i,in dirccliarcligios-morrlll sd pcnlruca - la dreptvorbind- preapufinisuntaceia careauinteres religios cnr. ti ifi orAnduicsc viala pe bazacredinlei Dumnezeu. alesla spovedanrc in Mai ! portcconstata fenomenul igiosnueste fenomen masd gideprofunzrnr. cA rel un de fenomen defamilie.In religie suntincadrate, majoritar(.1 in $rcl nucstcnicimiicar pcrsoane lji|zLrrilor. izolate, oameni caredin punctdc vedere religiossunlsingul ehrilrin familialor Nu pulincsuntcazurilc carcc vidila li o anlmitdjcni irl in rDirniltsrarca religiozitalii,chiar in propriafamilie; dc accca,nu pulinc surl nostri. Astaseintemple deoarcc c eorlpronrisurilc scfacin vialacrcdinciosilor cc pc caresebazeaza nr:riorilatca familiasuntaltele decat ccl. in cazurilor, criteriile rcliSiorsc. lJniicrcdincio$i uncsc partenere se cu necredincioase asrl.l $i invers.O rlr situalic stiicheztsic Dumnczcu. asllrl In nu unciviclidc carcscpoatc bucura dc silurlii nupoatc vorba un program fi de religios familie. in pcntrufaptulce {liil Avind in vedere uneleca acestea, in clc o cxplicadc am (ic pulinisuntcci cc lin scama indrumrrile de melecaduhovnic.

iradierea enetgiilor dfuineale Hanlui Sdu,dar,mai presus toate,prin irrpdi.de tAsirea euharisticd. in celece urmeaz5, vom arita in c€ condilii sepoateimpefiiqi un credincios in BisericaOnodoxaRomene. privinll, o duble grijd: in general,in Bisericanoastrdpredomine, aceasta in mai intei si osigure, totdeauna, tuturor fiilor ci comuniunea Piinea \4e1ii,dup6 cu (loan6, 53-59), porunca Dornnului apoisAfac6iD a$a incatcei careiauparte fel, (Matei7,6).De aici,nevoia laPeineaViefii Duseimp&tegeasci nerrednicie sd cu preg6liri vedereaprimini uDei depliDe in lmprni$anii. Sfinrei Dezlegarea duhovnlc[lul Este OrtodoxlRomentr, nimeniDu seimpenite$te lnainte $tiutcl,ln Biserica gi dea sefi prezentat duhovnicului pentru seu marturisire fertrdezlegarea expresl a acestuia, fiecare preolilor, sf rtitll de data.Prinlrerecomandlrile adresate la privinFgiurmetoarea Litwghieruluir exista, adevtu, aceasta in in dispozilie scrisA peenoriagiilor, loti c/eftirii caresunt o credinltr a Biscricii: s6 cA de ,,Preolii inveie gi lor prin ti de o Biserictr caren-auasupm indeplrtare blestem dovcdesc $i $i pociinltr gi mtrrturisire cunt6,care trtriesc dreapta in credinld deduhovnicullor nu suDt oprili pe o vreme, acegtia Trupullui Hristosti cu Sangele si sc toli cu Lui impantrqeasctr, cuveDita cu cinste... zdi inaintegdtindu-se, dupArAnduiald, prih mdrlurisirea p,icotelor"l. E aeea pe un ton de porunce, c€, mitropolitul Antimspune: ori str nimenea ,,Ftrriispovedanie SirI voiaduhovnicului, nu cuteze strcuminccc"r. Aceeatinorm5ln Mdrtudsirea Onodoxa(1642)apareastfel: clericsaulaic,card voiettestrs€imperttrgeasci, trebuie mai idtei se se ,,Fiecare spovedeasc, duhovnic toatepecatele la de sal€'<.
l. Recomandlril. accslea segrs€sch loal€ LilurShi€rele nu Onodoxi.i. Nici la romani,.lc nu fi8uEad h Lilurghier.le v.acu.ilorXVIItiXvlllln limbaronan|. Elcar prov.nilanoidinliDba sl.vonl ti lnccpsi apar! ln Lilurshier.lc noastr€ ln lihba romtua nuhai in vcaculal XIX-lea, ceea li ccN lc-a tnpi.dicat snlibi un rcl indNe.|lor ri chiard. aulorilatcin vialaBisc.icii no6tre. E ceeace .rplicl prcala lor pA.i ri in ullimclccdiliialcLituryhicrului rom6n.s.: atlrantel/a Bucur€rti, .t | 967si .diriilc omatoor.. 2. LitlrghietuI,Rtqte{i. 1967 p. 414,417. , p.356. 3. Aniim lvircdul, Op"re,Mincna,cdilia$b€npel,196?, 4. Md urisireaOflodBal,l0l.

xI.
Afhinr. Iloncdict Chiu$, Condiliilc cot uniurii euhuristicc, dupi in\,, It!ttutr lli\rti(ii nr.,astrc,. ,,Mitropolia Olteniei", an XXX (1978). Dr. 11, \ ll ll{) t, I)lllnnczcu intervinein viala noastreprin Cndrtul SLn,p(ta dezlegarcltl, s /)r(1,/. dalddc preot,prin di\rerseleluj ifi d hovrtcetli in sdnulBis€ricii Lui, pnrl

168

esterecunoscute unanimla noi, cu puter€obligatofl( Randuiala aceasta generaltr... tradilionala ortodoxe unur a Negc$it,la origini e de fapt talmecirea pe sine;i ala s, m;nanc( sa indemncu temeiapostolic: ,,Fiecare se cerceteze painea aceasta sebeadinpaharul acesla. ciDe Ca minencA beacu nevrednicr( $i $i i$i I osand[ mtrnandSibea"(l CorinteDil, 28-29). nuanfe. Dae,i legcade carevorbimcomportiinteresante 9i totu$i,practic, I pcntru mirenie3nuadmitcdistincfii, cindevorbadeclericiislujitoriai SfinteiLiturSh' ( lcgea maisusdeschide de dintr-odattr perspectiva foartesugestive amenunlr o de ti prccizeri practice. din mai amintile, nulobligApeprcol Maiintai,recomandarile Liturghier, sus Liturghii, decet numai cazdc,plirdl in s?i mafturiseasct sc inainte slujba de Sfintei pricinl Dar caz,dacedin diverse .lc moarte"s. nu numaia!6t.ChiarSi in acest in spovcdania fostposibiltr, scofcri preotului alu iegire: n-a i o ,,Chiar s;var$ir(r a, ii, venindu-ti firc ti cunoscandu-se ir,pricdl(/, in dum nezcicAtii Liturgh preotul, pe nou e, cdl ra pulea cu maredurere$i ciiintd sd se smereascd sine SI rn 6 avand gand necurmat semi uriseascA grabr,s5fac.l se in oratepd,ercde rdu , bino$i sa sc plrtseascidc plcat "?. ecou Nu estc oare aici,in primulrend, unindepeftat in Raslrit,aluncivcchl ca rolul ,,contrilici"(parcrii de rlu) ca suplinik cortrovcrscdin Apus, despre evident cd deastadattr la mijlocfr este e vrcmclnicia spovcdanici? ce este Ccea practice pentru preotizolatdc a avea indemani, fiecare la d€ dalrl drlicullatca un vorbade slujitoriicarenu suntirl lind oclcbreazl, duhovnic, alcsdacl c un rnai
rD IDi s t r n.

de inlocuire din parohii, libertatea aceasla a clericilor fald de principitl

Pcntru motivsaualtul,ceea constattrm cd,dc fapt,preotiili diaconrl un ce estc de daril Liturghiese pot impert4i fed a sc spovcdi fiecare carcslujcscSfen|a nor. accasE pentru suplinispoveda[ia ca a clindcclcbrcaztr. Trebuie semnalat $i tt orcgtlepraclica uneispoveda nral:1. unclcmanastiri vechi in cu tradifiiadevenit care are lot c in grup penlru lol colectivul clerului sfujirol, spovcdanie Xdtcft formul( in din rr)c(lirrinainlc inceputul de SfiotciLiturghii. realitate. cauraacestor
5 /,tr,gr,.,r, n. 388-lli9. (Luca 62)Eiprinnlnurisiri df piin 22, 6 sc rl ic cI Sl Pclru ia isprrilciderca lacimi 4 amar I n rh rrc ( lonn2l, l5- l8) 1 Lnr r qhio. p 34 4 .

spoyedaniei cxtinsca$dgand $iin mentrstiri o gisim ti astizila noi,cu s-a teren Si pulineexceplii, peste aproape tot... Am iDtalnit crcdinciofi alteBiserici din in Ortodoxe, tr€cercprin taranoaslri, care, cerand seimpartd$cascA,remas sA au foarte surprinticendli s-aspuscA,in prcalabil, ebuicsi sc spovedeasce. t Cazulacesta relev, ctrexistd,iD prezcnt, pot Biserici Ortodoxe undecredinciosii sbseimpanlieascd, a sespovedi Sird de ficcare datiila duhovnic, afara speciale de motivede conttiinl!... I apariliei Ortodoxic unuinouchipdecredincios, Safie acesta simptornu in a a poscsorul lucide credinciosului oflodox unslamajorat, aj unor criteriiduhovnicetti, invcstitccu auloritatca necesara cu un autodiscernlment matur,simptomul $i aparilici crcdinciosului ortodox mainc? dc Estcunsecrct Providenlei: al faptulin sinee insi adanc ambiguu. dcsrul amintim Occidcntul E sa cA crcttinseplenge de generafii, totuti seimperta$esc fugade spovedanietinerelor a care frecvcnt. ii E acesta aspect problemei.,. un al Ceea e necesar relinute ce,in aceastS ce de chestiune, Biserica noastr:i se gasegte fapt,in prczenl, situatia cuma fostdescris5 sus: disciplintr dc in ala mai o pentru pcntru preoliislujitori. credinciogi o altedisciplina ti E locul si prccizrmtot aici ca,pentruspovedanie, toateaceste in cazuri, practic Biserica noastriprevede doul randuieliin EyrologirlsAur rugeciune o dc pentru prcatclor) spovedanie individuali(rugaciunea duhovnicului iertarea tuturor (Randuiala de am:lnunlitr, individualtr Spovedaoi€i ca $i un formular spovedanic Taini),preotul duhovnic dmanand libcrsl foloscasctr formular altul,dupi un sau aptecrerea sa. Suntaproap€ dou5zeci anide cend vie controverse Bisedca de o din noastrtr precizari chestiunea a venitsi aduce seamtr Felioase o de in ac€stor modalit;li doud pe de a spovedi credincioii inaintedeimpertaiire. refcrimla binecunoscuta Nc provocad abuzurile controversa de la sdvartite unadin mAnastirile noastre. farii in chestiunea ne intereseaze, care conroversa aceasta pus intr-o lumini a noui mai multeaspecte problemei. celemai importante: ale Iatd l. Sunt,intr-adevrr,menlionate Scripturi prcate carefac imposibild in pdcatele impSrtelirea Sfintele cu Taine:sunt care€xclud dinimpirifia cerurilor ii pacate, acesre dup,invAFtum iseric trebuie prealabil B ii, in mdrturisite duhovnic la

t'l1

(cf.I Corinteni 6,9-10;Galateni 5,21;Efeseni I 5,5;Coloseni 3,5-6;I Corinteni L

28-3 r).
(in gencrala colcctiv) admise Tradilie 2. Spovcdania e dc doarpetrtru cazun izolate pen[u comuniteiduhovnicesti definite, $iatunci prevenifllr bine dar cu $i (cu 3. Oricitdemare fi numdrul ar celorcarc vinsescimpa(aFascd excep(ir cazurilorprcvizutemai sus),in Biserica Doasd rtrmene obligatorie renduialn rradilionala Spovedan prealabile a iei individuale decisuntinterzise asemenc.' in $i in ocaziiatatformularul, $isistemul cat Spovedaniei colectiv. 4. Prcceded harismalic unuisf6nt. al cuma fostSfantul Ioande Kronstadl. practica ir) nu poatcconstitui prcccdent un valabilpentru acrcdita a Spovcdanici in |nastr, Biseric6,

precizeri, Dincolodetoate aceste importante odualitate firndamentalt rtmenc r$adar, limpczitrs6 fic oarede neconccput Bisericanoastra dc in instaurarca cLrrajoasi clericiislujitori, pentru credincio$ii aunuiregim totalil laici, de $ipentru ti frtrlcasce fala SfinteiImpeftetanii, ln cande vorbade Spovedania lor cgfllitatc pr0alabile? primaprobleme, neputintii nureclam€ clarificare, catdr pe Iati cu s6 o posibiltr, Dlaicurandsau mai terziu.Clarificarea ptrba fsceallemAnd( u s-ar propdu-zistr, divetsele nodalitdlidesuplinul ie, cend ei ir'r,rom cendspovcdania tlmelnicd admise d.Biserici, ln ciudaambiguittrlii Fircste lor insI, chiarti in accslcaz,asentimentul principiual duhovnicului de ramene totu$inecesar atil pcntru gipentru mircni,cat clcrici. postuleuhr stic.Este alt principiu noi ce:nimeninrl A douaconditie: un la peDrru sc poatcimpirt5fi f6ri st respecte prealabilunpostalimentar, in comporLand postinsotit c0i c:istrtorili conjugale un de,,faprr tiun minimdeziledeinfrenare ti bLrnc$i dc citircaprealabilE arugtrciunilorimpeftetirii. 1altr, accastaprivinF, in cuventul recomandari dinLiturghier:,,De vrer lor vor popo'rn ii. oscbitd€celepatruposturiobi$nuitc, seapropi€ Sfanta sa de Impirtitanic. tit tostcu.\.dmdi inainte$apte zile,petrec,ndin rugiciudila Biserice acase fl $i numaitrei zile sau o zi sd posteascd'....,tal lccrsta nu la ncvoie, [a nevoie cd eci ctrs?llorili. imprcunare dc tnrpeasca intr-acele cu totii seseinfraDeze"... zile

pe E un fapt cr, exceptand cei bolnavi$i pesihattri,pentrucredinciogi, aceas!6 normi e respectati gurosli astizi, degicu o anumitefibertatede mitcar€ mult inglduitoare cende vorbade limitele depost indicate. O oarecarcdeosebire tratamentse remardl totlsi si de astadati candc de \/^labila vorbadecfericii sfujitori. Estedrept,daloria infrdndrii cotljugaleramane pentruslujitori. 9i care soliisuntdatori nuseimpreuna elecateva au a cu zile ,,Preoliitidiaconii precum mai lnaintede a sluji Sf;inta Liturghie, nici ln acea c, d€ nu se vor zi, infraDagi vor sluji, foartc grefesc"r. Cand estevorba insz de post l alimentdl,obs€rvrmca el nu mai este recomandat. ceruldela slujitoriicareseimpefttrsesc SfinteleTaine, nici cu adoua zi. Pentru€i, postul aparcnttmaiaao dalorie de maresobrielatealimentard,ln seala dinaiDtca Sfintci Liturghii: de ,,A fi i,rednic o ar6tdelnaltaslujire(a SfinteiLiturghii)ii delmpdrttr$irea cu SfinteleTainc, impiedica Pentru accea limllta mencare tibauftre de-cu-seare. gi guste secade seinfr6[a de mancare de bduturi$i chiardacA a ceva,trcbuica gust pulininainre miczulnoplii...Deoarece la miezulnopliilnccpccursul dc de zilei'n. ln Pidalion, rccomandarea aparcastfel: sftaruluisi nu se savar$easca de oamenii decet ajunali"tlt. ,,Sfintele or, postul euharistic sesf:irgeite.ici. nu Odartr cu,,lmpacarea toli" (Matei cu precum spus, o alti irdalorile am 5, 23-24)$i (facerca bine)), comporlr, de €l ti cor[/r; li credincioqilor mireni, clericilor itori gi anrmet sluj cilireaprealahild ti mdcar a rugdciunilor inpdrld;oniei. recomanderile LituIghier din spun l6murit: de Cu privirela prcot, ,,Chiar va fi (preotul) silit se-ti lasePravila... rugeciunile Impirtiganiei negetit si le citeasca maiinainte Liorghie"rr. de Acelaii lucrue recomandat credinciotilor mireni:.,Tolicei ceaua seimpirtisi t nu ttiu cili. saascuflc BiseicdRdnduiala in Slinteiinpdrtdtiri... iar cei ce stiu $i pe la cas€le sdo citeascl"':. citi, singuri lor
8. LiturAhier, p. 349. lO.Pidalion, ca.29 alSinodulDiVI ecumcnic; can.4E alSitroduluidin Canagina ll. Litu,ahie., p. 395.

iri dar pe special, de dataaceasta. E un fapt ce,exceptaDd cei bolnavi$i pesihattri,pentrucredincio$i, aceaste un $i totu$i,$i aici e de scnrn-alat tratament pentt derugdeiune, n lrad\io Cdrlilor normi e respectatai riguros $i astbzi,defi cu o anumitelbertate de mi$caremult m lavoarea credincio$ilor ireni.In ^devar,in de in locuri$iedi{ii, Drirr varstele, dparite diverse ingaduitoare e vorba limiteledepost cand de indicate. mirenidetoate uzu crcdincio$ilor I O oarccarcdeoscbirede tratamcntse remarcl totusi si de aste date cande Bisericii,rdnduialarugaciunilorceruL binc dc un secol,cu binecuvantarca vorbade cfericii sfujitori. Este&epr, datoria intAndrii conjugalet1maneyalabill mirenilor ca pregdtire penlru impdrldtire este redusd,ptinlr-un act 11 pen!ru et, la nunai c6levos(urte rugdciunit'. ti pentruslujitori. lrtl;,'rdmdnt indreptile$te ace\l to! Cc careausolii suntdatori scimprcuna elecetevazile anu cu o 2. Negrcfit,s-arputeana$tc intrebalel aDume ,,Prcolii $idisconii precum F mai inaintede a sluji Sf:inta Liturghie, nici in acea ca de nu se vor zi, euharistic"? rtra fi cxplicitforDu numitaici,,postul nnsamblu recomanderi de gresesc"s. totodadSlcu c( infrana vor sluji,foarte el€ ni fartrgreutatc: ne arat?i ll|lc.justificArile cauztr sc oferA in $i Cendestevorba insa de postul alinehtar, ob3ewim ce el nu mai este post. Intcnlii face sc acest dup6carr recomandat, ccrutdc laslujitoriicarcseimpArti$csc Sfintele Dici cu Tainc, doua a proprie Onodoxiei crettine, inFlegcrc a) Estemai intai o anumite zi. Pcnfu ci, postul aparcnumaica o datorie de maresobrielale alimenlard, in Hristosinnoi,decatdacri viatalui intreline iDplrthania nu-io i/an.i, Paincacare spr. seara dinaintea Sfintei Liturghii: pentnrun cfort de crestcrc spirituala lolo{ltfli c primite ti ca o rAsplold pefspcclivii. de Din aceaste atat ,,A fi vrednic o ar6tdeinalteslujire(a SfinteiLiturghii)ti deimpertatirea noastre, cat nc cstecu putin{6. ll stos.din partca Taine, impiedica Pentru aceea ortodox. cuSfintele a aFdar,dccat consecinli doctrinei o in nu rc!:(nnanderilcdisculic sunt, iimuha mancare bluturdde-cu-searA. ti trebuica sc cadea sc infrana mancare dc beltutati chiardaci glstd ceva, dc patristic oriental privirela natun u|nanar cu rlcsprc.rircryic a ,,optimismului" 9i ai gusta pulininainte miczulnoplii...Deoarece la miezulnopliiincepe de cursul dc Dar atat, rcslnurata, nu numar zileit. in Pidalion. recomandarea aDare astfel: stalornic:a Bisericir mai aici b) Paralclcu accasla. discemcm increderea decatde odneniiaiunali"tt' () orloxc cuvantul altarufui nu sc sivarseasctr sA post, nu ..Sfintcfe milostcnic rugaclune, nuDrl desprc in Mantuitorului 9i cu Or,postul elharistic seslertegte O dat5 ,,impicarea toli" (Matei nu aici, cu prcluitcde El, in Prcdica pe Munle(Matcr5 de scump a6t enlclc rcligioasc de precum spus, o altdirddlorire 5,23-24)si (facerea bino, el comporta, de am $i llf,r.darfnarafcscairr'tmparabilepuleridefiscrlnPritare.unanimrccunoscul. prealabi ld corrf.rrii crcdincio$ilor mircni,9i clericilotslujitoti9i citirea infidelitalr (tctoulai pentru ziln ispa$irea icelornoastrc $i universala, lradiliacrc$tina ^\nlrnet ndcar a rugdciunilor inpdrtdtaniei. punct vedere, ofi de Din incvitabile. acest maigrave sau,pur coDsi|1rlrtc, $isimplu, cupivir€ l.preot, recomandirile Liturghier din spun lemurit:,,Chiar va fi de dc recomandarilc car! de unuicanon la duhovnic, tlc riilo ori clc nu suntcxpresia (prcotul) silit s6-ti lasePravila... rugdciunile imp6rli$aniei negregit lc citcascA se a expresia normala nevoiidc ispelirea acester vofbirnsunl,asadar siguranF cu maiinainte Liturghie"rr. de (i(icri, (iurcros noastre irenediabilei rcsimlilc,ispe$irea lragilitdli inevitabilc Acelagi lucrue recomandat credinciogilor mircai:,,Tolicei ceaua seimpArtAgi loan:cuadevaral. ca 9i vic n{!oic nrcrcu $iaziin cre;tinrtatc $ipetimpulApostolului nu stiuciti. si ascufle Biseric|Rdnduiato in Sfrntei inpd a$in...iat cetce srtu nu in $i pdcat, in$cldm nc singuri adevarul cste noi" (l loanI, lj ) ti ,.r zrcccli -avcm citi, singuripela caselc stro citcasc5"'?. lor (:)$i tolu$i, reprezinta corftirrl.r mai in rccomandirilc discutic au$ialtmesaj: tolul lrebuietru^ttgurat, tot ce a crcat,tol t't.lrtkhi a Bistritii ci in Hristos pentru smulge al strictciunii$i de A-Liluryhie4p.3a9rr cslcbunin sinc$i binecuvantat Dumnczeu, cu invicrii. I t piltflr,r(lc harul
l\ tirL ,irrtrittul r , |l1r r ll' r . lluc ur c ili. 1972, p.! l ? 1 4 0

tO-Pidalio,.c^n.29 can.48.lSinoduluidin Canagin.. alSinoduluiVl ecumenicj ll. Lntrghier, p. 395. 12.Liturahie,, p. 415.

t't4

t'l3

dar in un special, de dataaccasta, $i totuti, $i aici e de semnalat tratament pe[r mireni. adcvar, ln in,/d/4ia Cdrlilor.leruqdciune, fnvoarea credinciosilor in locurili ediFi, ma de I verstele, tipAriE diverse credinciotilor mirenidetoate Lrzul Biseticii, randuiala rugaciunilor cerut. binc de un secol, cu binecuventarea nirchilor ca prcgdtire pentru impdrldtire este redusd,prinlr-un acl de s(urle rugdciunit'. l,t'!,,rdndnt pentru er. la nunoi cAl?ea indreptaF$te accsl tot puteana$te intrebare: anume Ce s-ar o 2. Negre$it, Ftutr cuharistic"? a fi exptici(formu_ de numitaici,,postul llns0mblu recomandari in ni lrlc, justifictrrile cauzA seofed fartrgeutatc:ele ne arati totodatb cu cc Si post. intcnliisc faceacest proprie dupdcarc Onodoxiei cre$tine, a) Estcmai intei o anumitiinlclegere in intreline via{a luiHristos noi,decetdaci car€ lnpht$ania nu-io hard, Peinea rolodauc primitd 9i ca o rdsplatdpentruun efort de cre$eresPiriturlasprc perspectivi. noastre, cetne estecu putinti. Din aceasti atat llristos,din partea a ortodoxc nu a$adar, decit o consecinFidoctrinei rcoornandArilcdiscutie sunt, in (tcsprc patristic umani oricntalcu privirela natura riralgie ti a ,,optimismului" Dar rrsrruraltr. nu numaiatat. slatomic,a Bisericii mai aici increderea b) Paralclcu accasta, disccmcm ( )rl(xloxc cuvantul post, nu milostcnic Manruitorului despre in $irugrciune, numar (u lclc rcligioasc de scump prcluite El, in Predica pe Munte(Matei5. de de at6t puteriderdscufrpdrdie, unanim rccunoscutc l- 19), darrnaiales rrcomparabile ca (lc lorttrTradilia pentru zi noastre infidelitill isptr$irealnicelor crettiDtr universald, punctdc vedere, on purgisimplu, Din sau, incvitabile. acest eolsimlitc.maigravc (tccirtcori clc nu suntexpresia recomandfuile carc de de unuicanon la duhovnic, a cu normalia nevoiide ispe$irc acester vDrhiDsunl,a$adar sigutantiexpresia (n(lcri.durcrosrcsimlite.isprgirea noastre inevikbile. iremediahilei fragilikili Ioad:cu adcveral. vic lcvoic mcrcu $iaziin creftintrtatecapetimpulApostolului $i picat,neinfeldm cste noi" (I loan l, 8). in singuri adevaruliu ..l|/icc c?ln-avcD] $i reprezintd co"{tiitld in mai c) $ilotu$i.rccomandirile disculic augialtmesaj: nli o lliscricii cd in llfislos lotul lrebuielranstgurat,tot ce a creat,to( Nl pentru smulge a-l stricaciunii de rr cslcbunin sinc$i binccuventat DumDczeu, $i Invrcrii. I I pllrrftlccu hrrLrl
| \ t ,rh 'lr tr!lit rrr| . , ||lr r r ll r . I luc ur c t ii. |972, p. I l7 1 4 0

Postuleularistice cu alte cuvinteun act de sacrificiu, detaFresi de de pentruca Duhul acesta deschidere deDrr, I innoirii hristice ainlxegii crcatii, fale iD din vielii sd poatiisuflali ptrtrunde noi $i in toaterelaliilecreate cuprinsul noastreii si innoiasca,tansfrgurdnd cu un .rlt duh, mdcal peatru o clip6, tot orimntulvielii. eshatologic vielii, cand,,cei auneveste cati cand al ce sunt n-ar E momentul avea, candcci cc sc foloscsc lumea dc accasta caii cendnus-arfolosideea, sunt pehtrucd chiputtunii acesteia prin trece" (l Cointeni7, 29-31). concluzie, in pe dedetatare careo creeaztr. recomandirile starea disponibilitate de ,,postului ti din euharistic" afazr, a$adar, ne exactln condiliaparticiprriifiecaruia noi la proprii, moment E dsfigurares hristicaa fiinlei fi a viedi noastre inefabilln care,cu fo4eleDuhului, Iiecare modeleaze i$i chipulseudeinviere. tot sensul E adanc al gi al lupteidintrctruptispiritln crettinism in Ortodoxie. ascezei ti Ftrr5 indoialtr, intr-ovreme cand, dezlegarea cu tacittr Bise cii, au intratin a pane uz lanoimaripogoraminl€ giln practica Postului Maredinaintea Pattilor, dc c privestc pun6,in atteptat Siin ce ca euharistic", Biserica noastre nu sd ,,postul (Faptc15, peste precizIrilc viitoarc, cc de necesitatc" ci ,,grcut?ifi ceca cst€ stricte pcntru 2E). Maimultcaniciodati e.,acestpost lnscric, se dimpotrive, astezilntr-un largcontext actualitate, de adice slujirca lui Dumnezeu a oamenilor. de 9i ftamul lmplrtlttrll A trciacondilic: lmp:lrtetila noi oricAnd timpul ln l. Slarea defapt Deri un cregtin poate se anului,adevdrul ca msreamajoritate credinciogilor BisericaOrtodoxl e a din Roman, seimptrrti$esc, fapt, in timpul celorpatru posturi. de Ate$and aceasti stare fapt,povifuirile Liturghierul de din roman preolilor fac si urmetoarea accomandare: ,,Preotii invelepe enorialii lor.. ca intr-un cuget curat,partebirbiteasci 9i femeiasci, va fi cu putinleh Praznice, d€ nu, de iar negresit, celepatrupostui depeste si senevoiasct primi DarulTainelor in an, a lui Dumnezeu"'t. Mergendinapoi pe firul timpului, mai constatem aceaste ce starcde lucrud ', eraconsiderat?l noi un ,,obic€ir., inc, din vrcmea la mitropolituluiArtim Ivireanul, adicedin veaculal XVIII-lea: ,,Atijd€rea, fiecar€(preot)in enoriasa, scric

l't 4

t'l5

poporalilorceli suntsuptascultarea in Antim, sedeaporunca lui..mitropolitul posturise ispoveduiasce se se cumilccc(dr.rpd obiceiurr"ts. $i Adeverataexplicalie a acestei steri de lucruri stain faptul ce eaconstituiein Ortodoxie din c€lenoudporunci Bisericii. una ale Porunca a4-a arc,intr-adevar rrrrntrtorul ns: ,,SI ne spovedim sene cuminecem fiecare celepatru cup in din $i posturi postnu putem, pu{inodalepean. mai depeste sau, an daci in fiecare cel in Postul Pattilof'r6. Prin contrast, de pdsossi mai vorbimacumde fiecventa este imparta$irir pcntru clericii slujitori. Prinfo4a lucruilor, fiecventa impert4irii seidentificA pentnl ci ouinse$i ftecvenla celebrfuii SfinteiLiturghiili deosebirea tratament flade e vrcunprcot,slujiDd Liturghia, seva impirteli cu Sfrntele nu Taine. .,Dacii ltrflnttri va li)r(c greufi de moarte greti ti suptcanonul cateisirii va ctrdea"". Cu altccuvinte, dupeaceste carcva indicalii,apare evidenF, starea cu c, dc lirptdc carcvorbcam la noi un adcvfuat arc car4cter .,institulional" imuabil. $i $i gi parte, in aceastiprivinli lr)lu$i. constatdm pc dc alttr c6, lucrurile staupeloc nu (\r rdcverat, Duhulsufltrundevrca li nc poart{$i dc astitdat6spredeschidcn inlprcvizibilc. 2. in ordineascmnclor uDorrelalii noi cu imptrrttr$irea euharistictr, dou, mcritl cu dcosebire fic relevatc vialaspiritualtrBisericii l lcnomcnc str ln a noasrrc n) Primul semne dorinla unor credincioiimirenicarese impdrdtetc cu ,Vi,tt< Taine,in alafi de celepatru posturi de pestean li aceasta lc atat in parohii.Fir€$te, vorbade un fenomen [lllnllsliri, cet fi in e limitat la cercul practicanli, qi ercdinciopilor recunoscufi atare, acestor ca ai comunittrti deci nu putcll1 general vorbidc un fcnomcn cuprinziind toatl Biscrica. Ftrrl indoiala,multipl€suntcauzele aupututcontribuila aceasta care schimbare (lc nrcntalitatc; pc crcdcm cr, printrcclc,un loc special insi trcbuie fiicutstudiilor !ilrc Ic-aprovocat, publicatiile in Bisericii, controversajurul abuzurilor in comis€ in rrrilntrstirilc carcam vorbit.Ceea e sigur, tot cazul, ctraceste dc ce in e studiiau prin oli ril l) iscric noastre ii ocazia si-$ispunicuventul, reprczentanfiiautorizali. ei i|l pr)blcna impirta$irii frecvente.
p.3?9,pt.?. l5 Arrn lvircanul,,?..//, Allc invaFtufl trcbuincioasc, l tt | ||h L r r ! : aniun i ,p .1 2 8 .

patristce iD specialau dusla concluziace un credinciosmircan, Cercet?irile dacl nu-i oprit de duhovnicd seu,sepoateimpdfi?ili ori de cateori sesaver$e$te la stiruitor se Sfinta Liturghie $i, de asemenea, concluziace tradtia recomonda fka de care nici nusecelebreze o Liturghie unDumfu credincio$i si secuminecer3. de in poatefi un Negetit, schimbarea mentalitate contiruarea credincioqilor dar de proceslen( $i indelungat, ceeace e irDportant notat,ditr punctul de vedere iD in cond4ii,o atitudine deschidere de s$diat aici,€ cdel iDdmpinb modsi8ur, aceste autoriLli Bisericii. lor din tora16 deprincrpiu Partea $r este intrcb6rc, adever, o in daci mai existe asttrzi la b) Cel deal doileasemn si adDiDis[eze tradilional€le canoane p€nitenfd de noi duhovnicic4re inleleaga sa ti ele, patristici a$ cum suDt in lilera lor, cn aniii anilndelungaf deind€pertarc dc cl hadsmidelnlelepciunc, la imptrni$anie. Vrcmst spunem printr-omiraculoasa prefoasenormativesunt lnlelcsa9i administraleastiizl. pestctot acest€ aproape nu in liara, ci in spiritul lor. E ca 9i cum ar Ii ajlns pAnela noi, printt-un ecou IoanHrisostom, Sf:intului carespunea: nu crczi ca peste veacud, cuvantul ,,Sa = a pune canoD pcnilcno gio un cste cruzime ncomcnie. senayc o ci accasta( sub purtarc grij6... eunucaut dc de Dar din blardete, dorinla vindecare din buna din ti a ci sufletului. Dace celpecAtos s-a timpuluisau anilor, la indrcpt6rea la mullimea atunci facuttotul;dad nu este s-a aceasta, timpul apoi umilit,dsctr indrepttt, s-a la fost timp celindelungatnu folosogte nimic!Noinuciutamdactrranaa legateuD a mai indelungat, dacl lcgStura folositla ceva.Dacda lolosit ti inthun timp ci gi ani maitcurt,sd n-omoip/i, iardac,n-afolositla nimic,atunci dupl zece poli pentru dezlegarca runei: dobAndirea s-o pri... Aceastasd-li sluieascdde hotar vindecarea celui legalde pdcate"te. ti o capitalevaloare recunoscud actului Desigur, nu-iexclusca, dalacu aceaste TainaSpovedaniei mai {ic in cazulde fald si altccva; sa de indreptare intimi, in nou6.ceputercdea transforma faptuldea descoperi, pildil, cu o uimiLtcon$tiinltr de pentru om de credinltr Dornnului un cinstit$i fundamental vialtraroCuvantul o
fE.PrprolPvi.rilesd,S/,i,tolqparttdtanieihspithualitukd.utrn.i.in,,Sludiilcologice, ,/iala nt. 5-6, 1953.ldem, Soove.hnie Duhovri.ie.B\cnrc*),1939, 68. Arhim.Ilie Cleopa, ti D. religioBd in u"ele ndnAstui,in ,,Srudiireologic€ . nr 5-6, l95l. f9. loan Hriscron: coaezrar ta a I-a Epislold cate cotirr?ri cap.xlv la N sachclarie, Pruvila bisqiceascd,Cflica, 1940'P. l0l

176

177

sincer, clipadczlegirilor in spovedaniei:ceeasezice prcotasupra ce de unuiom c cevac€ se9i impliDeftc aievea intrue1... Mentalitatea noui aduhovnicilor, in tot cazul, aldimi$carc coDvergent, ia0i, o de cAre pentru lmparu\irea frecventd'!o. loate deschide eanoi perspective fi In vialanoastre trAimsubsemnul spiritual majoral libert4ii $i al rcsponsabi litArii. In oriccdialog,o cinevreast cunoasca claritate cu condiliilece i se pun nu rc slic$te sdpund el condiliilclui. 9i Crcftinuldc buni-credinti astiziaccepd de lmpani$ania. DupI SfinliiPIflnlr lti Res;ritului, vine tocmaisAtrez€ascl, fiecare ea de drttr,in noi,,,chipullui Dumnczcu"rr, tocmai profunda adic:i dimensiunea ac€asta a $ipersonal! libeftetii. I iniliativei, puteriide a crea{ic autcndce, aresponsabilitelii noastre concrete $i aici Crucca Mo4ii ti a lnvieriicare, simbolulci, cu domid Sfanta Masa altarului a spnnc binccondiliile dumnezeie$ti Impertdganiei: ale trebuie mrrir la tot cc-l se rilu,latot ce-isuperficial, tot ce-imort,la tot ce-iprea la facil,puri rltini li inertic slujirea chcmtrrilor crucialc, vii. adevtrrate lui Dumnczcu ale $i silirrlen pentru $l Ilc viclii concrctc cre$tinilor, a impreun2i Hristos de-a cu pururiactiv. Ccl E dc la sineinfclcs toatd ira ciutati nu secaprt2l ct /rm dintr-odatl. Eavinc itrcct,trcbuicsi o c6ut6m, o cerem, insisttrm, ea vine. in concluzic, si st dar
20.Tradilja crettnAncofed maimukcpri.cipii pcntru ritmr o pcBpcctivn impin&irc i,) a de rl Fin(ipiul inpdttdtiriizilnice, cumparcsdfi fostimpartrtircain comunirarea pr;nilorcrcrrinl tl,n rcrusal'qcu ( frAngcrca principiu poare zilnic!a peitrit (Faptc 37-42), II, carc cadEfomc brn. !r viil{ uncicomuniiali monastice !si!zi. si bl p acipiul inpdrtdtnii sdptdhlinale, dudinicale,ptincipiupe carc-l indlnim ir viaF lornrnir,lilorcrcaiine fondare Aporrolul de Pavel(Fapt. XX,7; I Cor XVI,l-2) p@um i in viala monastic€ Egipt(P"r.,ic, Awa Daniilnr 7; Awa Cdion m 2, .ditia R din frnrolor comunitdli .)in stit;it,prjncipiul impdnqirii lunarc. I2 ori pe ok.pti.cipiupeceel inlilnin, scpare. .1. 5, h frupria noanrl t.adti. onodoxaronana,inca de pe wm€a mnrcpolittrluiAnrim lvnc dl. Ln tor ur.! a 4-! a Biscricii,milrcpolitul chemi in adevk p€(cei evlavio$' lacpovedanieD dcsiSur, ri, rl ln irrD.ririiie,dedorNsp.€zecepean(AntimIvircanul, potunci ori Notui Mri aleBnericii,p.3t5) 2 I . C.as/o!, RAnduiala SlinteiImpirt6{anii,Rugrciunea in0Ai Sfi ului Vdilc ccl Marc,p. 56I . a

credinciosul aziaccepte Impartetania unactesenfial vielii noastre de ce este al de cre$tiri. Dar,caDiciodatd, as6ziomuldc credinla tldie$tc vie sete csenlial- sd o de Ca dispunrliber de toatl puterea lib€rtilii lui, el cereconducerii Bisericiide astezi (se ceeace Bisedca acordat a inca din timpul Apostolilor: nu punaoamenilor greut?tti p€ste estenecesaD) (Fapte15,2E)la imptrrtatanie. ce pringrijaTradiliei premisele date, precum vazut. Iata, Pirintilor, sunt ala E s-a punere punct,pructicA, vorbanumaide o intervenlie seaduce necesarl la care o indicand mariledirecliiln caretrebuie ceutam a$adar esenfiala, se condiliilecare au pcntru clc viitorul. E un act cu atet mai imperios,cu cat crcatinltatcaa intmt intr-unnoucontext gvanghelizare. nu-ivorbanumaidea asiglra astazi de Astezi, primirea vrcdnicic SfintclorTainc,ci totodatd, a asigura intrcaga parcu a dc o giindurmczcirea qi pc pdment poate ticiparccre inl h umanizarca vi€lii oamenilor chiarla dcschidcrea noi percpective unor vieliicre$tine insifi.

178

EVANCHELII LA MARTURISIRE
Pentrutoti cr€ltinii EVANGHELIADE LA LUCA' (ts,t-t0)

A
vremea aceea apropiaude lisustoti vametiiti se fn plcltotii, ca sI-L asculte. fariseii ti cirturarii $i I -acArteau, zicind: .cestr primette la Sin€pe plcltoti qi mlnincl cu ei. $i a zis cltre ei pilda aceasta, spunind: care om dintre voi, avind o suttr de oi qi pierzAnddin ele una, nu lasl pe cele nouilzeciEi noul in pustie ti se duc€ dupl cea pierdutl, pantr ce o gisette? $i gisind-o, o pune pe umerii sii, bucurindu-se; 9i sosindacas[, cheamtr prietenii 9i vecinii,zicendu-le: bucurati-vtrcu mine,ci am gisit oaia ceapierduti. Zic voui: ci agaqi in cer va fi mai multi bucurie p€ntru un picitos care se poctriegte, decatpentru
* Evanghelia de miercuri din sdpfimana a 26-a dup'i Pogoftrea

Sfin.ului Duh. 181

nouizeciti noui de drepli, care n-au nevoie pociinln. de Saucare femeie, avendzecedrahme,daci pierdeo drahmir. nu aprinde lumina qi nu miturd casagi nu cauti cu grijil pAni ceo giseqte?$i gisind-o,cheami prietenele vecinclr qi salc,spunindu-le: bucura{i-vi cu mine,cici am gisit drahma pe care o pierdus€m. voutr,aqasefacebucurieingrZic rilor lui Dumnezeu pentru un picitos caresepociielte.

La mirturisirea f€meilor

EVANGHELIA DE LA IOAN'
(12,| 9-36)
/\

IIVANGHELIA DE LA NIAI'I]I"
(9,9-13)
/\

vremcaaceea trecend.lisus a vizut un om care fn la Matei.ti i-r zis acestuia: | $edea vami. cu numele a I-vino dupi Mine.$i. sculindu-se. mersdupi El. $i gedea la masi, in castr,iati mul{i vrme$i ti pc cdnd El ptrcitogiau venit qi au gezutla masl impreuni cu Iisus gi cu ruccnicii Lui. $i vizind fariseii,au zis ucenicilor:pentru ct nrtrnanci Invlfltorul vostru cu vame$iiSi cu plcltotii? Si de ci luzind El, a zis: nu cei strnltotiau nevoie doctor, cci bolnavi.Dar mergind, invitafi ce inseamni: mili voiesc, iar nu jertfi; ci n-am venit si chempe drepfi, ci pe picitogi la pociin!i.
* Evanghelia de sambdld din sdprdmAnaa 5-a dupa PogorArcu Sliintului Duh-

vremeaaceea, fariseiiziceauintre €i: vedelici fn I nimic nu folosifi!Iati, lumea s-a dus dupi El. $i I-erau nisteelini din cei ce sesuiserisi seinchinela sirbtrtoare,Deci acettia au venit la Filip, cel ce era din Betsaida voim si Galileii,li l-au rugat zicand:Doomne, pe vedem lisus.Filip a venitpi i-a spuslui Andrei,9iAndrei qi Filip au venit gi I-ru spuslui lisus. Iar Iisus le-a rtrspuns zicand: a venit ceasulca si fie preaslivit Fiul Omului. Adevirat, adevirst zic voutrctr,daci grtruntele grAu de cAndcadein plmint, nu va muri, rlman€ singur;iar daci va muri, lduce multtr roadtr.Cel ce iqi iubegte sufletulil va pierde; isr cel ce iti urltte sulletul in lumea aceasta va il plstra pentru viata ve$nici.Dactr-Mislujeite cineva,str-Mi urmeze,qi unde sunt Eu, acolo va fi 9i slujitorul Meu, Daci-Mi slujegtecineva,Tat Meu il va cinsti. Acum sufletulMeu € tulburat, 9i cevoi zice?Plrinte, izbivegte-Mi Dar pentru aceasta venit in ceasul am de ceasulacesta. acesta. Pirinte, preaslivette-Tinumele!Atunci a venit glas din cer:9i L-am preaslivit 9i iariqi il voi preaslivi. Iar
* Eeanghelia de nt4i din sdptdmAm a 6-a dapd Pa|ti

183

multimea care sta ti zice ..a fost tunet! Alfii ziceau: ^ltrze inger I-a vorbit! Iisus a rispuns qi a zis: nu pentru Mine s-a judecataacestei filcut glasulacesta, pentru voi. Acum este ci lumi; acum stipinitorul acesteiaya li aruncat afarl. lar Eu, cAndMtr voi inllfa de pe ptrmant, voi trage p€ toli ii la Mine, Iar acersta zicea,aritand cu ce moarte avea si moari. I-r rlspuns decimulfimea:noi am ruzit din LegecI Hristosul rlmine in veac: ti cum zici Tir ctr Fiul Omului trebuie si lie in trt? Cine esteacesta, Fiul Omului? Dcci lc-azis Iisus:incl putinl vremeLuminr estecu voi. Umblati cdt ovefiLumina,ca si nu vI prindl intunericul. Cici ccl cc umbll in intuneric nu ttie unde merge. Cet rvefi Lumina, crede{iin LuminI, ca sl fifi fii ai Luminii.

DE TERMENI" MIC DICTTONAR
Acrivie (8r. akriveia= eiactitatc)_ in cxacttra canoanelor cazuriin observarca ar indifcrcnta(adiaphoria) produc€ c.rc ccl Bis.ricii (Vasilc ln contuzic adminisFar.a (can Vl M6re.can.89).Sinodul ecum€nic doutrmctodcdc exercitarc l02) rccomaodn metod.traditionah,a a auioitltii canodicc: (akrivcia) si obs.rvilii strictc . canoanclor a mdodr €xpcricnlci(synithcia), Plicticii, a (oilonomia): dispcosei ,,Dac!ncvoiaiima pului impicdic! slicta obs€rv.rc lcgii _ d€loclimit€l€ con' acri€ia, eanu rcstrange (Sinodul vI, dcsccndentci-oikonomia" canonul3?). in cursulistoriei,s-auivit siturlii in carc a autorirat.a bisericcasce fost ncvoiti sl apercdocFinadc crcdinF 9i drQturilc B! mems€ricii, fspt clrc a dus la cxclud€rca Dar prin brilor caarliin crszie, excomunicar€. nai pentruraliuni utileBisericii, alescand insi$i pun€a p€ricolmaotunea in austeritalca misiosau in cazuripersonale, dcschid€rea pastorala, atunciffina d.rn ti compasiunea ecuin cu a altemat iconomis. conversatiil. mnice. acivia gi icononio aufost sugcrate posibile dc validitatea fals cadoul alitudini rainclor,in sp€cisls hirotonici, ln afarddc alc cnnonice Biscticii limitel€ 7 Canonul al SinoduluiII ecumenic gi (Constantinopol, r€luat compl€tatde 381), (Con' Vl al canonul95 Sinodului ecum€nic doua menlioneaz! 680-681), slantinopol, fald categoii dc€reticiFischismati€i, d€care vorba dif€rilcendeste Bis€ caDroc€d.azA d. primirealor la Ododoxi€:unii suntacccp' ln tati cs botczalivalid,prin r€pudierea scris Tainci (lib€llii)aerezi€i 9iprinsiv&gir€a lor sabati€ni. macedoneni. Mirung.rii (ari€ni, eutihieni, apolinari€ni, novalicni,t€tradili, canealtii didcoriti,sevcrieni); suntprimili catehizafi, cxors! botczali,urm6nd fi€ apoi (eunomieni, moncizatisi in fin€,.ilurninati" mar' valentinieni, manih€i, la.i i, sabelieni, a analize fostr€gula cioniti).Critetiul ac€stei de de credinllapostolic!, la carenu exista sf. vasilecelMare(i 379)recodisDense.

Di.li.sar de te.h'?ie o /'rl';r1', EditDraInstnutului Biblic ri de ' Dupa Pr Prci dr Io. Bna, DTO) si i€rom Nicodin Sachclarie Mkiuc Oriodoxi al B.O.R.,ed.a ll-a, Blcurc$i, 1994(abreviat PB) 1999(abreviat alrl-a, Parchi. ValeaPloPului. Pr@ito bisericeoscd.ed.

184

185

mandlsnfie primili€reticii sepocai€sc mullui Dumnezeu caal candunjrriini ,, care ir in momentul no4ii..u ftre discemement, sauo fagnduinle a fosttinuta ci (Deul i ' nu craminend daca aratn convertire ei o ade- 26).D€oarece nimeni putea nu irnplini |! lr ' vlrari (Canonul lDTol. 5) Vechiului T€stament, erau blenrni,,I tofi sub Legii. Dar Hristosne a riscumpanrrI, Alurisirc (sauexcomunicare) este blestemul Legii,Iic6ndu-Se penrru,,,,, cxclude.€a credinciosului comunitatea blestem; din pentru scris cd este: .,r. ..Bleslemar llisericir,candse fac€vinovatde pacate totcel sp6nzuratpe l€mn"(Gal.3, l3) I \ (MaleiI8, l7; presia conlra credinlei amoralei sau eslefolosita ApostolulPa\(l ,., de l(br 5,2-5i ITm.2,20;Tit 3,l0). este Ea de fiind opusl ,,bin€cuvnntirii" ca do\,,1., Si doua laluri: cA esl€galasi preiaasupra osen !. sa a) duhovniceasca-interni, cre- apasn cand aluprafralilor sli ,dupetIup", drn (1r., Llinciosul opritdeIaimperufircsau esle de Sosl€a a-ivcdeaconvenilii,.A$ dorl de ll h nhcslujb€ peniru vreme; o snfiu euinsumi4rrrezd dela Hristospcnr, ! b) cAndun credincios d€vineun ne- fralii Mci, cci de un neamcu Mine. dut,, public$i se iau nisuri admi- irup" (Rom.9. 3). in general, efcdincios Bisericrx,( nislrative public€ contra inlaturandu-l lui, din autoritatca aj udeca condamna Il. dc crczr $i oh$lca cre$tini.Numaic€l ce s€indreapd av€rtizend, indrumend chiarienand pL.. Si (ll ctrcreprimil Cor 2,6-10). Afurisirca pu- care expurac€stui se disccmnmenl. hlieloface numaiarhiereulsinoin legiturA erezia cu neslorianisnnrlr timsiales (lul - oare dreprul $iridice,cendcel secunosc ar€ s-o cele l2 analematisme €ontr! lr vrnoval indreptat s-a (t Nestorie 450),cuprinse scrisoarcalll ,,. in a [PB]. a lui Chirilal Alexandriei, laSinodul(if cilili ADIrtcml, anatematizare, anatema- la Efes | ) (43 [DTO]. lisnre:aci de extremtr s€veritate, folositin Anal€ma €steceamai greap€dert',, vcchimrde auloritatea birericeasci im- pecare opoaleda Biserica. sedi conrr Ea ' prolbsauerezie doctrina cclor cc disprelui€sc ataceadevarull. o d€ IDlrivacelorce $i (lcclici.prinexcluderea dincomuni- dogmatice, sru lor morale decultti priD acersr.l $i lrlc fi princondamnarea caalare inv:Fturii ei ducla rltici.e fipienare desull€rpc e. a ktr grefirc.Expresia.Jrl eanakma" apare n€stiutori, i periculo$i dev€nind socielill InsliiriituI expunerii doctrineiortodoxede biseric€$ti. Anatema cuprindc blestem, i afur cllrc sinoadele €cumenice, seNulcecel s€nie in a celuianat€misit men,l pe Sipredare crrc nu mSrturiseste aceasrl doctrine fi satanei, careascultiSialecAruifaprc va d€ fL srtus condamnArii preia misiune implinef devenind Bisericii. Anaterna l€ te, mortsutlc dc lapt scnsul cuventului ebraic,,herern", te$e$ivrijmaf lui Dunnezeu. Ceeace esr, c.rrcindicl obiectulsaupersoana asupra pedeapsa moartea legilede stat.e\r, cu in cllrora invocat seconcentreazi esle bleste- a.atematizareain Biscricii. $i legile Prinanr

temltiz re, ,te aterosette aceladiawlului ti mai muh sA n-aibd pane de nanruire sd setacd instrdiMt de Hrbtod . dinirecre$inisau clericinu-i Nimnnui anatema, nici est€ingaduitsAintrebuinleze (Matei pacat chiaringlutni,cncifac€marc poate folosi Sinod 5,2l-26);numaiSliinrul toal€nnjaceasra anateni, dup6cea epuizat loacele indreptare cel vinovala fosljude ti dccatti os6nditpublic. penlrufapte contra loi adev!rurilor DunrFzlu ti a BtuericiiStlc. dc Anatema csledespn4irea Dumncmo$€nirca satanci. lar, z.u $i imprcuDarca $i patruleasf6nt sobor.pcntru anatemi al griiesre nici unomcrcdincioscr€$in sn ala: ci nu-li zict analema, numaicrclicilorSi l.apadn chipultinu vorsn crlugerilorcare scmaiintoarc!;iar,devorvenisprcpo€ni46, pnm.Sic-i imbrili$cazi,pentuc, Domnul Si-i din lisusHristos. careS-apogor6t ccruripcntru mintuirca noasld zice: ,.N-an venit sA chen pe cei .lrcpli, ci pe cei pdc'dtoti Io NcAinyi" $i ,,nare bucuie sefa.e in ceturi pentru un pAcAos@rc sepocdiette" IPgl. Canon (gr. kanon= mlsur6,regula. sunlnormesi lege) canoanele bisericetti pnvindericacrestini,culrul,disciplina Ilguli mooahismul, organizareajurisclerului, $i promulgate sinoade de dicliabiscriceasca, de ecumcnice lo€ale,saurecomandale sau repr€canoanele PdrinliiBisericii.in geneml. ce zinu legislafiabisericcascn formeaza obiectuldreptuluicanonic.in afari dedogme,carcconstituieobi€ctulcredinlei$i care indica bomele Traditici avendcaract€rd€ c@&'rele,adi.^ definitii(oros= finis),exisla

regulienunlale autoritatea d€ biseri€eascn cult in materie disciplina, si organizare de p€ntru la aplicabile situatiisp€cifice valabile si un scopdeterninat.Daci scopulpentrucare n-a atunci Canoaeleaufostdate fosiatins, pot nele fi revizuite chiarinlocuite. fi are de Biserica nu numaimisiun€a a dis€iplina cleru)ui vialapastoralS indruma $i ci de a laicilor, fi rcsponsabililat€aa sepronunla divers€siiualiiti monenle(Fapte in aceastn 15,26-29;l Tim.3, l5).Excrcitend Biserica aplictr iconomia. adici autoritate, €snoan€l€ funclied€ cond4iile in folose$€ De$iexisEcati n€c.sitllile€i pastorale. particulare, tradilia canonic! onodox, noanc a fostelaborat! modsinodal. in Canoanele al s€rcfcre post, h: cultulicoanclor, sfintilor. hirolonic, divo4,conduila Pa9li, clsdtorie, monahilor;panicipareamirenilor. clericilorli i€mrhicc. ordinea scaunelor episcotreptel€ pal€,rclalii int€rbis.riccati, rclafii publiceetc. nu Regulile canonice de Fopuse Biseric[ lred€ buicstrficconfurdlt€cu leeislalia drept la taviaFrcliSioasipublicAsi civilcuprivire jundici IDTO]. Biserica crc$in5 institulie ca Canonisire = toralitalea mijloacelor p€ntrua indr€pta pe folosit€dc duhovnic in cu Domcclp&atos, conformitate Legea nului. Ac€aste indrcplare tiebuie sn o el qi prir dovedeasca faptesufleteiti trup€iti, lui car€aducvindecarea impncar€a cu ti (Numeri12,15;I Cor.5. l-3i lt DumD€zeu ar€ de Cor 2,6-I I ). Duhowicul puter€ a lega nurMi in conformitale Legea cu dezl€ga $i (Ioan 20,23;Mat€i l8).Prin 18, Domnului onul s€ leSatura canonisirii c€lei drepte,

187

vindeci de pecate; dezlegarea prin pentru implrtr$ani€, omul se desevnrt€Ste intru (Matei5,48).Canonisirea mantuire tr€buie sa fie datenumai in conformitatecu Leg€a Domnului, neesre in Snnba care datn ScripturI, Canoanele Bisencii povaF;il€Sfinlitor ti I'drinli,cacj ahfel,ea nu ar aduce nici un lblos,ba chiardevine primejdioss, pentru suflerulpenitentului maiales duhovnial ti culrit ,Bleskmatsdjie tot cel cefacelucrutile Donnului cu nebdgarcde seand" (tcrcmil 48, l0). Ptih oalcareaLesii, nei$tili peDunneze4oncidinpncirc w6thd t hulcste nunele Donnului trintre nea,,rirt (Romani 23-24;ll Regi12,l4iIsaia 2, 52.S;leremia 9-10;Matei7,22"23;t2, 13, 4t-45t Lrca24,26). Onul duhornicesc po.t tuiudeca totul, dar pe el nu-l poatejudeca ,trldrt(l Cor.2, l5;I Tes.5,2!I Ioan 4,l; i I'rcv. 28, 5). Duhovnicultr€buicsI aibt irtotd€auna mintcc€l€spusede in Domnul: u pot.lace de la Mine nic, precun ,.rit judec: darjude!rt, (in Lesca Do,hnului) k! Mca clte dreaptdpcntru cA nu caul vttu Mea, ci v,io Celui Care M-a ttimis" (k)ans, 30) ca duhovnic Orisoried€ (St Nissa [DTo]. l) La fiecare pncat, duhovricul trebuie sI (lea potrivitcu int€legerea, canon starea s!rnlnl'i,posibilitat€a materiala familiali, cu Si jba indeletnicirea, slu sau pr€gltir€a cultumltr, lclurilepncatelor spov€dite evlavia qi iltru aplicAnd canonisiri l[cninl6 a penirentului, polrivit€, car€ duci la indreptareaintasA fi rirea duhovniceascA. Canonisirea asprn prea duceIa deznedejde Cor 2, 5-11), cea (ll iar preaingaduitoare ducela incunjarespre

picat fi astfel,duhonicul in loc si indr€prl nairtu *irce. ,,Uniicaacestia nc€ Domnu I - Ieagd rana poporului Meu .:u nepdnul zicAnd: <Pace,pace!, ti pace n' .!h (lercnia 8, I I ). Canonisire{ rr€buie sel.! .l si numar dupi Legea Domnului,c{ci duhovrI cul nu judecddupnl€gileldcutede el. , i este sluSi Siispravnic de Dommrlpcnrr pus I m6ntuirea sufletclor, car€esteobligats,i poruncile lmplineasci Stipaoului siu. I)u hovnicul tr€buiesn punl inainreaccl! pdcltoscalcavietii $i cllca mo4ii ari|alit nr maiSinumai L€gea dc Domnului. nu,lf iar inchipuirea plcat€lesalc,prin carcr, sau voi saapreciezc aleahui! (leremia I . \. pe 2 Sim€on T€salonicului, al frala, asrprd /r?rr tor tusnelor, tX,721. Cel cc nu s-a st&anir in tinerele. cr la i,l 8r€use va puleaindrepta bltren€lc. pacatul vaplrisi pecl. hsandu care stare il I pustiu, nu elpc pacat. si dcvina iar ca onl idbunitilit sufl€te$re. Asrf€l,de e)(€nrpt! in cugetva curvi.de;i in fapreva delc,r ncputincios, lucruse va cunoalte care dll vorb€le nurdare. pliccrcad€ a discurr din plant de8prc sexualitatea lor.animalelorc( Vaprivi p€allii cuper€riti vorb€banuiroar.. indemnendu-i pacatc, recornanda sr la va si crteasctr pacitoase seva desfira c!4i cLL ti inchipuirea pncatelo. odiniolrn,cici cuh dc ii vor fi id€ilevor fi $i faplele. Rnuatea vcchr bunetatea nou:, nu senai poatefacedecitl numaipnn exccplia planurilor iconomicl provid€nfiale (LucaII, 24-26;ll. l-61tt) l-10; Ioan5,l4i Sf.MariaEgipreanca). De aceeas-au prevezur trepte de petrirenri! intr-untnnpmaimult saumaipu{inind€lun

gat, ca sA se poataalegebine adevirala poc.inF de cea frls. si laFmica (yezi c"I 5 noanele al Sinodolui €cumenic, al Sinol2 lV dului lll ecume.ic.16al Sinodului €cum€de nic,5 al Sinodului la AIIcira.6 al Sinodolui I dc la Canagina, al Si GngoriedeNissa). Canonulnu trcbuie sa sc dea numai ci dWI mulliner pacateloa mai alesdupa Dc voinF plcatosuluidca seindrcpta. mult€ preamarea duhovnicului a de ori dorinta refacccc€acea stricatmaimarcpagubifac€ ce $i,in loc ai ridiceceea eslecizul, mairiu il distrugc. Astfel,cei ce suntbolnavi$i lum€$li cci ceidedaflaplecerile rnolegiti. fi puteriilor so.iale,pulini stnp6niti mandria de la lor cu scSar esc pncat€le ii numai inceiul lor vor izbavid€ povara Duhovnicului sc i caredorc$tc indrept. deodale, scpoate se-i indmplasanu oblinanimic.Candi sefac suflctuluicarcacnzulin n€simlire cunoscuie mlrimea Simu\imca pecateduhovnic€asci nu lor ssle,acesla cade d€znad€jd€, mai in nu asculddesfalurile bune. s€mailemede amcninFre ti nu s. mai hotlrlst€ si factr fapteleindreptirii. ci dcvin€ mai riu dccat ia ziceproorocu ,,Fala este l; cetatca care de qi caa uneidesfranatc nu le mairutinczidc duhovnicul lrebui4n arc nimic".Deaceea. dc mults $tiinF d priccpereca snpitrundl omenesc. Uneora, toareinclinarile sulletului n€pumulti cadin nebunie dezddcjde, ti tind suportadocloria prea amartra canocu canonisilipotnvil nisnii,iar altii,nefiind sufl€lul, dedau se loa canonul i$i neglteazn fic6ndu-se Dairni. si $i maimult h pncale, duhovnicultrebuiesatinn seama De aceea. bine de toateacestea. chibzuiasca si sn se

toatenijloacel€ca seobtni intr€buinl€ze vindeciri (Sf. loan rezultatulad€varatei Aleniani IV 187). Hrisoston,Sintagma pana bine ,,Leaga pecelpacatos, cese nelegal, Nu-l vaimpaca Dumnez€u. lesa cu judecata sn canu cendva fie legatdedreapia Dacdilvoi legaeu.Duma lui Dumncz€u. mai leagi,iar daclnu.I voil€ga nezcu nu-l eu, atunciil a$t€ap$legiturile c€le ned.zLaatc" . ..Cdci de ne-on Ji judecat noi ihtine, on naifiudecali" (l Cor.I |,3l). nu ac€asla o cruz'me este str cr€zi€a ,,Dcci, nu li ci o neomenie, ea s€ nattc din bundtate ii dindorinta vindecar€ a bun€igriji.Dar dc fi de veizicccl i s-adatuntimpdcstul lungca tr€i?Dar pcd€aFa. Citlimp? Unan.doi sau timpului anilor, sau ci la eunucaut mullimea Dac! celpacltos la indrcptarca sufletului... s-asmcril,dac! s-apociit, atuncis-aficul apoi tolul; daci nu csteac€asta, timpulcel lanini€!Cecinoinu indelungar folosette nu un ciutamdaci ranaa fostlegaltr timp mai a ind.lungat, dac!legnturalblosilla ceva. ci Dacl a folosit$i inr-un timp maiscun,si n-o n-a maipui.iar dace folositla nimic.atunci slJi slupune-o dupaz€ce.ni! Aceasta 9i jeasc, de hotarpentrudezl€garea raneii Dobindirca spreviata v€|nica$i vind€€area I Cor Hrisostom. celuilegatdcplcate"(Ioan

o'n. xM.
pe D€zlegarea imediauseintemeiaze o inslsi este canonisrre. taptulcarnarturisirea oricau pregltirear avea,nu Duhovnicul, pitrunde aprecia toate ascunzisuril€ poate Si trccute viitoar€ penitentuluiale faptelor ii sale r€zervia constiinlei il facepe Aceasd povara pacarelor trei: in duhovnic impann se

188

189

o pan€si o lasein seama rnilostivinilui si nu fie rcsocotita exagemt sau aplicrlr t, Dumnezeu, este,,n.bitorde oanenL nici penit€ntului nu i se ceara care si nic' prci nilostiu indelung-ndb&itor, plin de indu- mult,niciprea putin(Luca12.40;13,1,5| rare ti de drcptote,CarepAze$eade\"nrul Dc aiemenea, seaplca celo. nesincen | ea \ ca precuh in si arufi nil.i la nii de neanuri, Coe iartn $ovAielnici Dilteidvechiti rele, rina ti f'nz|r'dtirea$ p'dcatul,dar nu latA !i celorce-ti justificn plcalele cu viclenie| | pui nercdepsit pe cel ce pAcdtuiette: Care rea-credinte, nigtc denip&ci(Mu'cl ca panou pdcatelepdrinlilor pedepse;tepe 3, 7; 12,33-37i23,32-36). Unii caacetrh topiisipecopiii copiilorpAtud al teilea trebuicstltu4i cu blaodele, horerir. la dar dl potruleaneon" (leiire 34, 6-7).lar p€ntruca ci ori se sc indrcpteze,ori si nr i Solomon zice:,,Sdrrltriar ti pe toti, cAbak mai incurc€lunca, cIci, mai rau, vor ll (ll h, poli ti treci cu vederea gretelile oa- osendili Cor. 2G22; 15,I -2;F At 26, lcr. nenilor u sa se pocdia:cr" (inlel€p.I l, 13,8-ll;lTim.l, l8-20). Acclstiamenarc 23) O altaparte plcatclo(duhovnicul ia poat. si variczed€ la citeva zilc panl Ia mr I a o puleriisale s lega nxupra in virtutca sa. de duhovnicul $i multiani,dupi cumvachibzui dczlegaoaia cea rltlcitl, rugendu-sc ca Dupt c. s€va prczentr nou,iscvorcrrl din Moise.,,...deyrei sd le ie4i pdcatulacesta, canornclc tcxLlc scripturisticc crr.-i osrin ai purtirile,.poi,daci sc vaconslala i.ttt.i-i: iarde nu,;terge-md pe nine din desc in ti t .t ca Tu..."(k*e 32, 32; Rom.9, 3). A dreptar€,seva da dezlegare i condilionartl trciaparte pc- de ind€plinircs panl h o nou,i rdmane seama in conltiintei canonisirii trilc'rtu dea s€indrepta. fiul cclpicrdut, spovcdanie apoidezlegare lui ca deplind. ,.4i./ $i s u a conlinua luda.De felul cumpeni- ce a intors pe pac, os de Ia fitdeirca Latl ca rcnlu isi vacurdti pan€a d€prcate, I sa adica lui iii ea nintui suJletuldin noarte si \rt va lucetot ceea va putca, sev6 folosi acopen ce el nuline depdcate"(lacob5, 20) .lcrugaciunile Biseric ii al€harului ii iertarii ln cazcAnu se observtr o indrcplarc. nici p6catul, astfelde peditenr drr lui prin lainaSpov€danici. in legc doctriniz6nd clci un trinis la altduhovnic,sub morivcri ,,!!t! .lreptalul (unoftinteisi al adevd- trebuic pentru ririr" (Rom. 2,20), mannirea sufle- nu sepricepe dezlcga a-i nevoile suflctesrr. tulLrsru.I.lr, indr€plar€, poate cxist€ $i un alt duhovnicpoate6 mai pnceputin i nu sI icnrrc(l f im.I, 7i l€2. I8,indrEptarlaLesii.al satisface(Luca16;Il,2+26;Marel 4. 10, p.322). lil.sovifte, 12,4346). Pcnitennrlui hule$ celc care In chip exceplion,l, duhovnicul aplicl sfint€,prid cuvintcri fapt€,ca luda,trebuic orinarea dezlegarii celorce au o siiualie s6 i se zica ,;d nu nai Jie in tine rod in conrplicata teluritepecare. pentrucare verC'(Matei t9). cu 21. (luhovnicnl ponteslsi nnediat nu solutioTrcptelev€chilorcanonisirisunt |l{rrcr|orfl!rtll cr LegeaDomnului9i cu acestea: Plinger€r este starea celuicer ,,L p srlurlir il.nlului. rfd lelcanicilegea picAtuit $i esterdnduit sa steain afarnde in

al de ii€" de uja bisericii,undesi ceara la credinciolii seu sluj (St Simeon Tesalonicului. lor. intli se se roagepentru el- 2. Ascul- hdtat asupla tutwor doqme IX. 13,'74\. care (adicnfapl€l€ de adus€ iniuntru, lSngau$adin ,.Cele curend t|rer estc $ederea incn bisericii, undestaucei ce rele,n€condamnat€ deScripture).fiind tinda (pronaosul) s€ pana la aupacatuit, urmacalehunenilor, c€ intunecate culotulascunset vor cerceta Si denoi Siseva hoEri in privinla lor Iar despre vor ascultacitirea scripturilor $i a inveF prea a Scripnfa l€giuit ce sunteli chemali cele dumn€z€iasca turilor,iar la lnunlul:,,Ce!i nou6 ni se cad€sahotirem,ci nu 3.Ingenun- luminat, ei ie$iti...", vorplrlsi biserica. ce Prin urrnare, ceea inauntru, maivartossnk urmam. in cherer estestar€a genunchr cu (,,mai n.red.), amtmai de apoi,pe €st€ inpulat(lamireni, bis€ricii hngau|a dinnaosul de panea amvonului dupaPravila Ia Tar- vartossc cuvin€ a se osendila clerici". lucra nupoate intreg zis:,,Nim€ni a govitt€.cap. 328) fi dupdliturghiac€lor Sinodul proorocilot, impotriva €vannici impotriva 4. afari cucatehum€nii. St!chcmati, ies€au de la realmpr€unacslegeder€a unloccu cre- gheliilor,ftr, primejdie a fi p€depsit' din al Ei in dincio$ii naos. nui€Faucucatehumcnii. (Canonul5 Sinodului Cartagina). Aurcliuzicei,,Dac!cineva Episcopul Cea ci sttl€aula batn litrrBhiacr€dinciosilor. primejdie rnoane €eresd se ar dc cu fiind in mai dc pe urmastarccsleimpnnlsirea I ipsind episcopul. altare, (Canonul I alSt GriSori€ impace sfintclc cu I Sfinr€leTaine". sa ca prezbiter0l atunci€stecu dteptate alNcocezare€i). pe episcop aia, dupadispozilia matcriali a milost€nici intreb€ Crnonisirea ti in slimpaccpecelceeste p€ricol tr€buieaplicati cu multl prud€nll. Du- ac€sluia. randuiale tebuie s, o ac€asE ca hovnicul nu ia el milost€nia sedeala de moart€. sa Toti slnci, ci I trinite pec€isancilac€lcanonisit intirim prin bolararcmantuiloare". ceea cc rispuns: hotitd$re cpiscopiiau ,,S€ ferindu-s€ ca sl le deabanisaumateriale, voastra cred€ cuviintnti aprode sluJitor sfinlenia Un oriccbenuiala. adev&ar astfelde canon Deci.in a€est trcbuie s€fereas.n dcumbm ben in chip necesa/'. sa al Domnului li €anod€ o s€admit€ exceplie la preved€ril€ ducla ispitatiin lui, fiindcl celemaleriale in stabilind cipenit€nlii caz sa nuluipreccdent, plusduc smintealaaltora,,Duhovnicul la pot lipsette, fi daci cpiscopul prineas.Scu u$urinlia impl4i miloslenia de moarte, ou de ti celor canonisili,ca se nu deapriciri d€ absolvili pedepse deprezbile!impnrsmiolcaH.El numaisa d€a tliindu-i cu SfinteleTaine,cu aprobarea defrimaresi (canonul al Sinodului Car? din dar indrurntui, sanu iar|imic,afaradecelece epis€opului i se dau lui ca sa se roasepentru sufl€tul sa ce dc ,,Celor sepocaiesc lr seho6rasca celorimpovamfi picatela slujbe lituF $i ilor. episcop cujudecata ghii. Celce ia platapertrulilurghii$i nu le timpuldep€nitcnla sI iarprezbir€rul deosebireapaca&lori vinovatestep€nlrulenevn€$ijetut- dupa slujeste (adiciienare n.red.) celui rea aproapelui,ca c€l ce lipsette pe fral€le nudeaabsolulie

l9l

c€sepociiege fir; $tireaepiscopului, decat numai in lipsa €piscopuluidin nevoie constrAngitoare; daci vreodabdelictul dar, ocluic€sepocaic$te public$i divulgat, este zguduindBisericaintreagE, apoi asupra I]celuia inaintea tindei sn se punl mana" (Canonul43 Sinodului CanaSina). al din ,Dad oricaredintre cei ce au fosr in plcarelemenlionalemai inainte (in caooanele I -73,d€siHu,fun, ucidere, 5 aposra,'e etc.- n. rcd.)s€vafaces3rguiror, marulistrdu-se, acest dacA in caz acela, prin cAruia rubireade oamenia lui Dumnezeu s-a i incrcdinlat puierea a l€ga dea dczlcga, de Si vdzind covarsirea minurisidi celui cc a ploltuit.s-arfacemaibHnd intrua micaon tlnpulep;trmiilor, este nu vrcdnic osandc direi fiindcacxaminar.aScripturilorn€face ctrnoscut ce, ce cLrmai rrra.re ci durere s€ rndduriscsc d€pabajungla iubirea oameni dc (Canonul al Sf.Vasilc r lur Dumnezeu" 74 c.l Mu'c). ac€stea lc scricm sAse inse ,,Toate ca ecrcerodurile pocainlei; cIci, ncgrefii, nu rlupl limpul dep€ni1enla judecln pc un€le le enrc€stea, linems€ama felul pocrinl€i. ci de lrr daca greusevor dcspl4i dennraudle cu l(r $ivorvoi s, slujeasca muhphc€rilor mai tlcuil Dornnului nuvorprimi vialacea dupl $i lav{nghelie, ace$tianu cu avem o cauza nici coDruna. Ceci noi in privinta poporului ncsupus impotrivi grnitor,ne-aminvltat a lri rzt cl: <Mintuind.ndntuiefleli sufe,'/r" (Facer€ l7) (Canonul al Sf.Vasile 19, 84

grea $i avandinainteaochilo. ziua e(,, inliico$a6a resphtiriiDornului, snnu!o', I a picn cu pncatesffiine. Ca daci nu nc .rl invnFt penoi celeinfrico$aleal€Domnu | I! Si mci bltiile atatde nari nu ne-au.d,r inFu simfir€,ci p€ntsu f,rridcleg€anoasri I nc-aplrasitDomnulf n€-adat in mainrlf barbarilor s-adusrobitla vrtjrnasipoponrl $i le ti s-a dat risipirii, pentru c{ acesre3 n, draaneau c€ purtaunumelelui Hnsk\ cei dcoar€ce au cunoscut ru priceptrl nu nici cAdin cauza accstom venit pestcnoi ursr,r a lui Dumnczeu, cuvad comunestedc{r ce voui cetrcacc$tia? sunrcm Ci &toria fi Ln mirtunc Ai noapteati ziua in public fr ni deosebldarsnnu primim a 6 du{i impreun,l cu riuiiilite lor, ci mai vanossi nc rugamcr sA-icAstigrn pe ei $i sn-iscoatem cursr din vicleanului; iardc nu vom putcas! faccD) aa€{st& n. sArguim nantui mAcar si a su,lc telcnoastrc vcsnica dc osendi".(Canonrl 85al St vasileccl Mar€). ,,loan Postitorulzice: Eu socotes(er celor carcjudecedreptnu li se par€cx scuiarcadc cilrc noi a timpului dc pocAinta nu €sie o parcrcsalvatoarc,deoafccen;cr Pidnlclc Vasile Marcsi nici c€irnaivech! cel dumnezeicqtiptrrinlisi nottrinuaustabil,r pcntu cei c€ prcetuicscvreo ajunare,sau pnveghcrc, numrr de plccrri de gc. sau nunchi,hri numaiind€pdrtarea la S,i.rr de Impert4arie. Noi an socotitca in privintx celor carese pocaiesc adevaral c! cu $i sarguinli chinuiesc i$i tupul cu disciplir,l asprn,$i cu infelcpciun€i$i schinbi via(r a cu contrabalansAnd ..D€cisinuprimnn pieriimpreuni riutat€a anterioaraduDa trn caaceqtia, t€mAndu-ne osanda ii ci de cea mistna infi6ngerii,sI misurem$i scunare!

limpului de poceinF. Depiha, dacacineva ar primi se nu bea vin in anumitezile, am judecs sdl iennm $i noi un an din epilimia lui. hotirau de catr€parinli. pentm8le$€ala Atijdcrea. daci ar fagtdui r€lincr€ade la camcpenah un .imp, amsocolit sa-i|niem alt an. isr dacede h branznsi de la ouesau peste,saude la unldelemn,i astfelpcnlru fcl fi€rir€ retincredeacest sa-iicnirn un an. dactraeelava voi si Tot astf€lsnprocedam prin imbelpe imblanzeasca Dumnezeu plccari de genunchi $ mai alcsde l $ugalele va arrb ravn, $i holararcncstdmulaii pdcldupn Iar cineva Dcntumilost€nie. dac6 iubitoate tuirEs-adcdatvietiide Dumn€zcu am ti singuratice socot cA esie bin. str icnare incn ti mai scuntr,ca dobandeasca fcl orio acest dc vieluire sadzbunc in viilor patimarcsp€clivlin cursulviclii (Canonul 3 al Sf. IoanPoslilorul). ,,Nici femeialaice,nici caluglrila si nu sc desp.na d. Biscrici peniru oricc f.l dc plcat, ci numaide le impdnasani!.Caoonul zicc sefacemasa.din cauzacamult€ femci s-ausinucisdc nrsinq plecumnici prezbii€nome: dy't1 rul, nici diaconulpolrivil acestei pedepside douAori pentn aceeatt"" 'vi (Naum I , 9) (Canonul46 al Sf. loan PoslitoruD. mtrturisirEa ,Drhovnicul careprimc$ic lrebuie celor c€ mtnuris€scpicale ascunse pc de saopr€asca ace$tia la imp:lrtlsirei dar nici de s5nu-i oDr€ascn s intrain bis€ric6, s; nu dcain vil€as cele cc lc gi€ d€spreei, ci sn-i sfittuiasci cu bHndde ca s5 sgruiascn ei in pociinls $i rugaciune sn t seadmi$i nisftzc epitimiilec€li seq,viq potrivitdispo-

28 zitieisuflete$ti fieciruia (Canonul al St a Nichifor Meiuiisilorul).Dacnun |aic cu voiasaili va mirturisi poatesn procepicatelesale,duhovnicul dezedupechibzuinlasa (Canonul30 al Si N ichiforMarturisitorul). d€ va ,,Cine luacanonisire la duhovnicul sau,ca si nu se lmpanr$eascl, s€ va $i cumincca sedespan,d€ Biserici trci^ani, si Insa ca sA-l ci secad€ cclcclcagA $idezlege. dezlegc, d€seva iar de-lvor legaalii, al$ise.l pocti, s6-lprimeasclla imprn4anie, ctrscris eslc:(Cineva venicrtc Mine,nul voi s.oat€ (Pravilade ta Co'r'ora, cap. tts ). ^f^t^r" cand r€buic s, afuriseasca, ,,Preotul estedupdpmvill, ca st nu s€ incarcecu pacatc ribdare.ci strline,cd nu est. accca vafi pricinldepi€rzarc, nici nu secuvine ti pI{inlii.Arhiereulsau decet afi maimilostiv pacate fiind sinpanit acelea.gi de duhovnicul, ce sl cagipenitentul, nu socoteasc, isc vor ierta acclcpacate, vafi ingrduitor lui daca $i va urura pe c€i plc5toSicelcandlegile se Domnului.Ci pentrualesal€pecaG ccara lui s-o ienaG,iar Legea Dumnczeu aplicecu dreptate.Tr€buic s, fie ingaduitor numal candpi€lltosulsevahottui si seind.ptrneze intrupoceinF' (Sf d€ la riu $i sc va smeri Tratat asupru Simcon Tesaloniceanul, tuturor dogneIor, lX, 30\. venituri pentruagonisirile Pentru ,,... ii lor mulli au multa gdjn, iar pentru a face comoal. in cer,de sufletenantuii€, pufna grija... sa impr€una episcopii sesileasci cu $i prin preoliicareau luatslujbaaceasta poruncl, $i nu trebuie si caute cineva catre dobendd trupeascr,careestemarepagubS.

193

nici sAinveleafarede pravilel€Sfinlilor pentru nu cumva Parinli, ca sd-$i asupra ia prcatele... intah celcei separccaarfi lor Se maimilostivdecatpirinfii,invetendu9u9i randcanoanele... acelea caci suntficule fi indestulale muili pudabri deDumnezeu, de cas6respecte canoarcl€' (Iden, V, 254). cespalt(depacabe) haina rupta cea ,,C€l aproapeluicu cuvinte dumnezeie$ti o sau prin ooase darud(dela SfantulDuh),seada c.' unulcare,subenfiind, imbraca bfe$tarc de slugA. (duhovnicul) ia seama Dar sn cel cc faceaceasta, nu candva ca ncf6cand-o piarda cn slugas6-Si deodatll plaiasaSi cu puterii d€stapen (duhovniccsc) cinstea car€ i secuvin€ pcntruslava de$ani"(FrIocea &/,id.rv,288,50) [PB]. lat. Iconomi€ (gr.oikonomia, dispensrlro - plan, providenll, administnre): ctnnologicinseamn! restaurarea ordinii (no' rnos)in (oikos). crealic lconomia unadin modalitilile prinest€ pe eipale careBiserica foloseste aplile in eurea norm€lorcanonic€t careconslllintr-o Ililudine pastoralA, condescend€nF de ti dc compasiune. Patriarhul Fotie(820-891) considern t.o,o,ntaconsistentl spiritul cu orlodoxiei,mai alespentruraliuoide crrcumstanla in cl0zuri pelsonale, concrete, $i in car€ esleinjocnunumsi binelegenenlal Bisericii,ci Sim6ntuirea individului.in randul cclorce s-au desp64it Bisenc6, Vasile de Sf. ccl Mare face deosebire intre ,,erezie", d€ ,,schismagi ,,aduniriilegale", aceea ti Inoduldereprimi€in Bisericiedjferit.Pentu ef€hci,se seurmeze €xaclprevederea ca-

noanelor rebotezar€a, pentruceilalti sepor face ,,concesiuni" primireabotezuhl la (Epistola I I, trad. 184, rom.,p.376). Ex'sr,, coanri extrEme adrnitindulgenF: care I erclrcI caresepocaiesc inainte de a plecadin virt,' trebuies, fie pnmili, dacaar.ti cain!.iade vr.att (Iden). in epocanod€ma, iconomiaa fosr studiali in cadruldr€ptuluicanonicai a fosr pusa in legiture cu validitaleaTainelol srver$ite confesiunile de neonodoxe. Acesle Tain€ av€a n-€r lrloare saciamenlali srnc. in darrccunoscut€, iconomic". Bisc d€ ,,prin rica Onodoxa. sc umplude subslant. clc sacramenlali. aplicarea ftin iconomiei, Bise rica Ortodoxi recunoatrc. pildn,lali de ditatca botezului coDf€siunile in neonodoxe. nemaiinand scama aspecrelejundrce de fl disciplinare vigoare, ar impiedica in carc o asifelderecunoa$crc. Biserica, af'licarcr in mij loacelorsalede mantuirc,aredreptulsr stabilca$i in c€cazuriti in c€condilii face uz dc iconomie. Desigur, Biscrica poarc nu se apliccloru$iprincipiuliconomici ce in priveSle inveFtura de credinli. inlr-o scrI soare cAtre Amphilochius, SGntulVasilc. vorbind de practicaacceptirii botezul!! €reticilor,scr€Gri la ,,obiceiuri"bisericefr;. $i nu la excepliide la nom€ fixate d! autoritatea biscric&sce.Prinurmare, icono mia nu esteo exceplic, o disp€nsr,ca i'r dreptul canoric roman, care ar implica o abandonare, suspendare canoanelor, o a cl o imitare iubniilui Dumezeuintr,uncaz a concret. Iconomia la bazdpnncipiul are paulinpolrivit ciruia poruncile tunmezieir lasaposibililalea liberratea sfatuluipasto $i

ral.Planuldivinnu rnar cepsmite m rnar€ ci spaliulibenaFi umane, $i solicils conlucnrea lotab a acesteia [DTO]. Metrnii: pl€cari genunchilor ale $i ale corpuluimai mult saumai putin pani h pana . ca sernnca iubim pe Dunn€zeuti ne pocnim de pacatelcf6cule. Senumcft€ inchinaciune melaniemicd plecarea sau la corpuluipeni ce manaajunge pemant. cea Crdcr!3 cufalala pama €sle rnaiadencn (Malei26,39).Suinchinaciun€ melanie Si prin flctuli$i rducepnnosulseu rugaciunc, iar Eupul isi aducedarul sau prin miictrri inchinaciuni mclanii, $iel caci cvlavioase, $i din vafi proslavit inviereacea mo4i (Sf. la atunci, dupacumlisusa Vasilc9 I , 92).Pana cu ingenuncheai Cruccap€ spatemergand Sri spreGolgota, aqa$i ucenicii ingclot nunchcau lnainteaTataluicercscpcntru lor, cA i.narcapecalelor arntand pin pacat, noi, oamenii,am fosl trantili la pimanl dar DrininviereaDomnului,iariti ne-amridicat Oricc fel la vrcdniciade fii ai lui Dumnczcu. in bisericc{ti ltr|sernn, csle d€mis.are slujb€le ca un simbol.ca iubim DcDumnezeu, o contribuliea lrupului p€ntru realizarea iochinlrii in duhSiadcvdr. la de Mctaniilc sefa. acasa rugeciunca de seart, candcinevacslc cadimincaF $i nooisilde duhovnicla spovedanic in bisesi rici- Cend ne inchinem h sfmtele icoanel ctc-.mai in6i facemdounmebnii. sdrutem D€ icoanaapoinai fmem incao metanie. la Criciun Sipenah BotezulDornnuluinu s€ posle e ri nici meranii nu se fac ,Jlici in bis€rici fi nici in chilii", d seing€nunche

linigit la citireaevangheliei la ,,PreTinete ti p. laudsm..." OipiculMare, 189). in PostulMare, m€taniileincep in setra de de de biserica Ia vecemia duminicn Doamne..." sefac la ,,invrednice$e-ne. $i penn vecemia vinenseata, incheindu-se h de Doarnne...". LiLa tot cu,jnvrednicegte-ne, turghia mai lnaint€ sfmlit]t sc fac cate trei rugametaniidupl: a) ,,Si se indrepteze cu sfint.ledaciunca...";b) DllpAvohodul Domnuluibinccururi; c) Dupe,"Fienumele (TipiculMare, 5l l). p. va at..." in Saptamana Patimilor facmetanii se in bisericn nMui luni, ma4i ti panamiercuri in Mare scara. chilii sefacpana Vincrca in (Tipicul p. Marc, 554). sunt unii care stauin ,,D€oar€ce gqunchi durninica la Pattip6nn Rusalii, la de pentrua seda o r.guli g€ncrali psnlru toli, Sf. Sinoda hoiiret ca in acesltimp credins*indin picioiii ses€roagcluiDumnezeu (l cioar€" cc.20). ,'{m pnmit d€la Sfinlii Pirinli obiceiul canonic a nu facemetaniiin duminici. d. p€ntru D€ci, ca cinstirca invieriiDomnului. si selnlliure nedum€rir.a,facemcunoscut credinciorilor cl dupei rareapreotilor in dupd altardc la vccemiad€ sambl$ seara, obiceiulindntinat,nimenisAnu facametanii peni h v.c€miadeduminica seam, intru care pr€olilorin altar,iar4i incep€rn dupaintrarea l€ a facemelaniiimplinind rugeciuni noastre (inceDomului. Cacidinsear. sembata de putulzilei)din ajunulduminiciipremersinoib canturi toare invisii Donnului,incep€m sarbaloarea de duhovnic€$ri laud, incepand sprelurnina zilei 9i d€ searn la intuneric de

astfcl in cursul noplii intregi $i al zilei ce Dumnczeule, curtle.Ste-mip€ mine paciurmeazefebuie sa priznuim invierea" tosut Dunnezeule. c€m-aizidil rrlnntu cel (VI ec.90). icge-md;Doalnne, denumnramgregrr. frri in ,,Duminica$i toalnCincizccimcase |arte-rnb. Elc serEp€tide trei ori h c€le I l fac inchiniciuni penhr strulareaicoan€lor, inchinlciuni. Apoi sc zic€ rugiciunea in darnu rnetanii mari" (Nichifoa l0). uEagIa Sf.EfrErn la sfi$it scrnaifaceincri fi genunchii o metanie" a (Tipicul Marc,p. 505). ,,Cuvine-se nu plccacineva sdmbita,precumnu scplcacn duminica in ,Adevtdtul crt$in tebuic sI $tiecand ti Cincizecim€? Aceasta s-a oprit dc scfacemeranic c6nds€faceinchinaciunc R: nu ti vrcuncanon, ceimaimulli intrucat inse nu Unii nu $tiunici cum se l. facati nici na se ajuneaza prin urmare,nici asculudc povetele sambdia, celor ce Stiu.Unii sc genunchii ii pleacl"(Nicolae, nu 2). gtubovesc pulin sause smuccs,c soco ftua ,,ln PostulMar€candvinc \,r€mea sc tcalil,saumi9c, capulfiril rostdovcdindca s5 tbc! meianiimarila slujbdin biseric!,ficcarc ei nu sc roagnnici cu mintea$i nici c s6-ii ridicemeinile9i ochiimintii afacum cvlaviaduhului.Ace$ia nu inlclcg nicl invali Sf. Ap. Pavclpe Tir,lo\ei: <tlzau ca putcrca rugiciuniiSt Eftcm ti nici nu tin bdrbalii sd se rcage inorice loc, sdridice socolealtr dcceidinjurginici nu seui$ }i cer nAinile curate, nAnie SiJdrd preolulcarcmai intai zicc ruglciune., apoi U,re Tdrd (I J.)rnr'eln) Tin. 2,8). Astfcl,ruglciunca: face mciania dupa s-aridicat liniSre ce cu $i ,.Doattnc Stnpand vicliimclc...", alcs continue mai penirucadin cx€mplu rugaciun€a, $i I dace cincvamaiar€9idarullacrimilor, stea lui s, inv4e ti ccilalli cum st-Siaductjenfe sI drept ti cu gandulneabAtut lndrcptatcntre ruglciunii iilpului $i s sufl€tuluilor fiindci (s! Dumnezeu, faci o melaniecat s! poaill nu au invilat inielepciuneasi nici nu $dajunga fiuntealap6manb. cu Apoi.id! cunoscStiinF sfinfilor" (Tipicul Mare, cendu-se u$or, dup! cc zicea douaparte a p.s05) [PB]. rugiciunii SCEffemSilr|l,sI faci iar4i o altA Post = abtinerca la mancare de si mctaniemarc$i la fel ti alrcia hctanie. Unii i$i mengaie cu lencvirea punendu-$i lor s.aun bluturl, nu simplainlocuirede alimente, sauperine inalte$imoi,cani$te nesocotifi" intenliadc a infrenatue!, de a crcas€nzalid de foame.$i acerst! nu fientsuci anumiic ( l'ipicul p. Mare, 504-505). deoarece nimic din inchinlcimi s€rnai alimentear fi nccurate, ,Celedouis?rezccc fi ca numesc metaniinici sauu$oarc. sefac cr!3Fenu poate r€spins necur:t0I Tim Ele Si 4, 4), ci pentruc, abtinerca dupeceletrei metaniimaricu rugiciuca Sf csterm semnal Efr€m,astfel:omul stjrdrcptfi isi facecrucr, liMaFi ri al biruiotsi voinlei, at dorinlei de apoi sepl€acl cu menadr€aps panl h pa- anu fi niciodautsatul,ci flimand Siinsetar. zicand pe rand acestestihuri: Postulbsermnainaintedeorice@nsacrarea 'nent, (Dumnezeule, firii milostivfii mie picAtosul; tupului, aducer€a cajerth, dispozilia

dc a impati cu semenlrlpnsosul,ca sa fie pentrutoli. asrfeldreptat€ egalitare $i Postuls-a praclicalaiel in Vechiul Testament, de care profeli: Moise, llie, (lei 12,8;34.28; David Deut.9,9; 16,3, intristdtii , I ReSi19,8;Matei9. ,,p.iinea (Luca18,l2i l4), catfiin NoulTestamenl Fapte13,2: 14,23; I Cor 7. 5). Hristos a pmcricar posrul(Matei4. 2) ti a insisrenr posl vorbit despr€ condiliileadevdratului (Mar€i l6-18).Ela lasar 6, Aposrolilor sai postului: P.,/ dr€ptul a fixa perioadele d€ ,. oare sd te triSti prietenii Mieh ui, cAd wene este Mirclecuei? votvenizilecAn.l vaJi h6t.le la ei, atunciwtposti Mirele (Matei9, l5; Luca5, 34-15; Marcu2. 20). Dupe AposloluPavel, I cresrinul libers5 €ste posteascA potrivitpropriei consliinle sale Si hourari, deoarccc rr l,n tarca ne ra a$.. 2a inaintcahli Drnnezetl (l Cor. 8.8; I TinL|,8-9). praclica postului variat intr-adevnr. a in difeite epociti locuri.,fuv4dhru celor dokprczece Aprtoli (Vlll, | ) recoman&ca ziledcpostmicrcurca vinercai miercur€a ti fiind ziuaincarcs-alinut Sinodul iud€ilor, ca satAdezepe lisus,iar vinerea, zi in ca pe careDomnula suferitraslignir€a cruc€. Constituliile Albstolice, redendpractica Bisericiisiriene a douajumllalea sedin coluluial I I l-lea, voAesc Postul Sapde din limina P.limilor,cu ablin€rea compl€l;in Vinerea Sambnra Mare(cf. Luca 5, 35i ri post Marcu 2,20).in s€colulal lvlea, acesl pascal exlindela 40 de zile, desigur, se in arninlirqcelor denle pelrecute pustie 40 in pelennn de lisus.Elhena, sp.niolaI! l€ru

salirn(secolul mentonerza. asemenea, Iv), de PosrulPa{telui. Canonul Apostolic 69 im' pune,pentrucler si crediociogi, obligalia Postului €luid€40 de zile,precum a Pa fi postuluiin zi demiercuri9i vineri,in fiecarc s;ptirnane.Daci nuserespe€G acest canon, clericiisefie d€pu9i, laicii sdfie excoiar municali, adicn ex€luri lacumineciturS. d€ (canonul prevede Sinoduldin Laodic€ea 50) riguroase (xerofagie) tot timpul abstinenla in post.Sinodul Trullo (692), aceslui din canonul 56.idterzice consumarea oui ti lapte.in de gen€ml, postulacesla constd dintr-o singur, p€zi,deobic€ideplasau seara. masa catre Din secolul Xlca. B isenca Conal din stantinopol lixeaze marilcperioade post de dincursul anuluibisericeso. aisericAO|roposturi azi doxi observa palru maril SfAnhl;i MarelePo (Parcsinile r \l PoslulPaftelui). cares€ line in peri{xrd0 Triodului,pe timp detasesapGrnani. inccpanddc laDuminica Vame$uluiFariseului $i cu in M $it€rmin6nd Sambab SAptlmana ro. Posnl Notte i Dt)nhului s^tr CtAciunului,car€ 40dezile,d€la l5 ^l noianlin€ bricla25d€ccmbrie. Postt SJintei Mdrii (SA 6mrriei\. carc dureaza 5 zil€, inaintedesaibatoarea I AdoF (15 miriiMaiciiDomnului ausust). Pos I S1 fl or Ap6 kni 6l Sanp hl in Et^tlu;J panala 29 iunie, incepe luni dupaRusalii, strbiloarea SfinlilorPetruqi Pavel. Acesr pos! est€ decimobil,umenddalaPaqlelui. Posturi scun€ sunt: Miercurea vinerea pesle de fiecare ri (in saptameni afad deSnFnmena Luminali)i 5 - AjunulBobolezei.la ianuariet

t9'7

Crucii, la l4 seplembrie; - Sdrbatoarea - Ziua Trierii CapuluiSf toanBotezatorul,Ia 29 august. Exist' momcnt. panicular€din viata po6tul. crcstinului, carcscimpune in ,,inaintc dc botcz sl poste€scd ce boleazt $i cel cel bor€zat aU cefva,dacapot.Porunc.ttc, fi insA, ccl cc arcs! Bctrotezc posteasci ca sI o zi sau doue inainre" (rry'rlria vll, 4). Nu €xistl un canonprccisin cc privcatc poslul

hainie deprirnirEa tnp6rtataniei.Duninica, fiind zi de bucorie,nu s€post€it (Canonul f'4 apostolic). Po6trl face acum partc din stareade poceinl{ $i de sfinlire in carc are lo. mArnrisira pncatelorti impdrta$rca cu Sfintclc Tainc. Principiul urmat dmdne scesla: ,,Dacl poli poni totjugul Dolnnului, d€siv3$it vei fi; dar,da.dtrupoti, fr cepoti' (Didahiavt,2, VtToI

BR,EVIAR CANONIC
I. CANOANELE SFINTILOR APOSTOLI: s-aucmls 85 canoane.

II.CANOANELI SINOADELOR ECUMENICE (anul325):s-auemls 20 canoanc. I l.Sinodul de la Niceea alll-leadela Constantinopol 2. Sinodul (anul 8 canoanc, emis 381): s-au 9 canoanc, deIa Efes (anul43l s-au emis al 3. Sinodul llllca ): (anul45l): s-auemis 30 canoane, 4. Sinodul Mca dc la Calcedon al al 5. Sinodul V-VI-leadeIaConstantinopol (numitSiTrulan, I02 canoanc. anul692): s-a! emis (anul787)is-auemis 22 canoanc. 6. sinodulal Vll-lea de la Nice€a LOCAI,E IIT. CANoANELE STNOADEI,OR (anul256):s-a emis I. Sinodul Cartagina din la Ancira(anul3l4):s-aucmis 2. Sinodul intailoc.l de aldoilea localdinNeocezareea 3-Sinodul (aaul315):s-auemis 4. Sinodul trcilcalocaldin Gangra al (anul 340): s-auemis 5. Sinodulal patrulea localdin Antiohia(anul341):s-auemis 6. Silrodul cincilea al localdin Laodiccca (anul343):s-auemis localdin Sardica 7. Sinodul Fselea al (anul343): s-auemis 8- Sinodulal pptclca localdin Constantinopol (anul394):s-aemis

I canon. 25 canoane, 15canoanc. 2l canoan€, 25canoanc.
60 canoane. 21 canoane. I canon.

199

9. Sinodulal optulealocal din Cartagina (anul419): s-auemis 10.Sinodulal noutrlea localdin ConstaDtinopol (numit Sinodul anul86l): l-ll. s-au emis si I I . Sinodulal zecelea local din Constantinopol (anul879):s-auemis IV CANOANELD SFINTILOR P.f,RINTI I . FedcitulDionisie,.rhiepfucopul Alexandri€i(t 264): 2. Sf. Grigorie, (t arhiepiscopul Neocezarcei 2?0): 3. Fericitul Petrumartirul, arhiepiscopul (t Alexandriei 311): 4. Sl Atanasic Mare(t 373): cel 5. Sl Vasile Mare(t 3?9): cel 6. Timotei (t Alexandrinul 385): (t 7. Sf Grigoric Teologul 390): 8. Sf. Anfilohie (t 395): 9. Sf. Crigoricdc Nissa(t 395): 10. Tcofilal Alexan&iei(t 412): (t I L Sf.ChirilalAlexandriei 4,14): V CANOANELE INTRXGITOARE (sec. |. Sf. IoanPostitorul VI): 2. Sf.NichiforMlrtudsitorul(sec. D(): (t 3.Nicolae ConstantinopoluluiI I t l): al

133caooane. 1?canoane 3 canoane.

BIBLIOGRAFIE
4 catloane 11canoane. l5 canoanc. 3 canoanc. 92 canoane. 18canoanc. I canon. I canon. 8 canoanc l4 canoanc. 5 canoanc. (Pravilabise ceasca Pravila de lo Govon,1640, EdituraAcademieiRomAne Bucure$ti, in Govora...), mai numiri ceaMic,, tiperite inteiula 1640, Mtrnlstirea 1884. (indreptarea Academiei PR., R Legii,1552), Editura PraviladelaTirgoviste 1962. Bucuresti. vol. Tett Pt.C. Drcn,Canoanele. ti interprctarc, I_II,Bucureiti,1933.1935 Pr. proi Victor Popes.\, Cdld zd canonicd,Tn B.O.R., 1956,nt 6-?, p.569-623. do4maticdortodotd, vol 3,Edin$a Pr prof. dr. Dumitru Sttrriloae,Tbologie Bucuiegti, 1978 Ortodoxe, Institutului Biblicsi deMisiune St Nicodim Agbioritul, canefoanefolositoare derrl€t, EdituraMitropoliei Banatului,Timisoara,I 986. Pr. prof dr. EneBmnigte,Utur|ica speciald,EdituraInstitutului Biblic gi de Bucuresti, 1980. Misiune Ortodoxr, Episcopiei duhovnicesri, Il, Editura vol. Protos. Ioaoichie Btrlar,Convorbiri Romanuluisi Husilor, I 988. Arhid. prof. rfu.Ioan N. Floca, Drapt canonic ortodot, Editura lnstitutului 1990. Biblic $i dc Misiune Ortodoxl,vol.I ti II, Bucure$ti,

65 canoane49 canoanc. I I catroane

Arhid. prof. dr. Ioan N. Floca,Canoanele Bisericii Ortodote, Sibiu, 1992. Aihim. IoanichieBAlan,Convorbiri duhovniceSti, I, ed. a II-a, Editura vol. pi Episcopiei Romanului Hutilor,1993. Eirlia, Editura Institutului Biblic$ideMisiune Ortodoxa, Bucuretri, t994 g Pr Petre Vintilescu, Spovedania duhovnicia,Editura Episcopiei Ortodoxc dc Alba lulia, 1995. in1'Aqtura de crcdihld crettind ortodotA, Edinf,ra ,,Trinitas', taii, 1996Ierom. Nicodim Sachelaie,Pravila bisericeascd, a III-4 ParohiaValca cd. Plopului, I999, Irinde Hausherr,Paterniatea li indrumareaduhovniceascd Rds,Arilul in ./?{rir, Ed.Deisis, Sibiu,I999. Prof. Hrisanti B!'fugea,Spovedania impdrtd fta copiilor, Ed. Romenia $i crc$tina, Bucure$ti, 1999. P. drd, Sanictr p Palade, Dispozilii cahanice vitoareh Spoyed4nie. Secretul r/,,ve../azlei. S.T.. l-2. 2000.p. 3745. in nr.

CIJPRINS iconomie acrivie..........'.....---------' 5 Mdsur&dohovniceascdintre 9i pentu spovedanle (Spovedrnia)- inveFture Mtrrturisirea .. . .......... ...... 15 ( dupeMolit fel nr c ) ....... se ce invaFturecehepreotul ulmea26 fie f[cut duhovnic, peceice cdtre dansul.... ... ......... .. .18 vin fdre cumseinvete sfiald 2l ....,....,......'...'........,...'........".. Slujbr Mtrturisirii penfu cu intreberi caraclergeneral adulfi... ...,, .............-. ...... .26 .. ... . .. ... .. . . 64 penmr barbali intrebari ..........- . .........'77 intr eb5r ipe ntr ufem ei .. ... .. . .... .. .. . . 86 penrucopii.. intrebari 103 .'...,..........'....,....'............'. A0ere ........-------. ........ . . ....... . 103 .. 102 Canonul Trulan 104 pentruduhovnici) ... .. .. .. . .. ........ .. 4 Canonul (indrumare .. . .. ..... .. l04 nari Regulile . .. ... ... Vasile Mare, cel Sfantul crettind orlodoxd.. .. ... ... . ......106 de invafttura crcdinli dognaticdortodoxd . . .. 109 Teologia Pr.prof. dr. DumitruStAnlloae, .. speciald .. ....... .. ..... .. 116 Litutgica prof. Ene Brani$e, Pr. dr. ortodot . ... .. . .. \28 proi d'r.Ioan N.Floc , Dreptcanonic Arhid. Spovedaniaduhovnicia.---- .. . . 139 \4lrtilescu, Pr.prof-Petre si (dupd Molitfelnic).--.. . ... ....... . . . . Iqq canonisirii Scherna diminuirii duhovnice$ti,l Belan, Convorbiri Aftim. Ioanichie llie'1.... .... ... .... . .... 145 pdrintetui arhin. Cleopa (Rdspanstile 203

Protos. IoanichieBehn, Convorbili duhovnicegi,Il (Rdspwrswile pdrintelui arh n. Cleopa lli4.....................--............-. 157 Protos. IoanichieBllan , Convorbiriduhoyniceffi,n (Rdspunsurile ptuinteluiarhim.Teolil P'A/aia,t) ......................-........ l6l Arhim. Benedict Ghiu$ Condiliilecomxnixrrii euharistice .........-....-.. , 168

Evsngheltl Mlrturtlre ............ I.

l8 l

SUGESTII

ixssr{N,{Rr

Mlc dlcdo[rr d€telmcnl Brevlrrcrnoric....,.....
Blbliografic

185 199 ......-....-.....;....,........,...201

Difirzare: S.C.Supergraph S.R.L. Str.Ion Minulescu, 36, nr Bucure$ti, sector cod031216 3, tel.: 021-32061 3191083 l9; fax:021-319 1 0 8 4

Editura Partener Str.Traian, 145, nr calati,800150 tel.i0236-41885;0744-580085 I fax: 0236-312929