Sunteți pe pagina 1din 106

A

f,NNRIITNflR
III$FIIJII{IfiULUI
INDRUMARUL
DUHO\ATICULUI
Lucrarealcltuitit de
pr. EUGEN DRAGoI

rsBN973-86874-4-6

pziffi
GALATI, 2006
MASURA DUHO\TNICEASCA
iNrn-ercoxourE SrAcRrvrE
i n wemurilepecarele trdim,tot maimulfi cre$tinidevincon$ticnlidcgmvitatca
$i consccintele pacahlorpe carele savartesc- Glasulltruntic ii indeanrne astfel,
presant, citre scaunulduhovnicului, dorindo spov€dani€ completd (,dupdcarte",
potrivituneiexpresiilargrdspandite) $i solicitandun canonde pocainli.Preotul
duhovnic, in exercitarea ministeriului SfinteiSpovedanii cons@tainsa, in paralclcu
realitatea mentionatd mai sus,ci seinmulfesc rendurilecre$tinilorcarcsavancsc
pacabgrave$i foartegrave;i cadestuldemulli fii duhovnice$tiignori posibilitatca
absolviriidepdcateprin mbrorisire.Misiuneaduhovniculuidea cautapeceipierdulir
devine$i mai greaatuncicandestenevoitsagdseasca soluliipentruindreptarea
penitenlilor,opcrandpc de o partecu cxpcricnladc douamilcnii a Biseicii,
condensate in prescripliile
canonice al carorvolumesteimposibildememorat, dar
carcconlin epitimii variatcpcnhucclcmai multedinre pdcatel€cele poat€sdvar$i
un om, iarpe dealti parteincercend o adaptare - de la cazla caz- a prevederilor
canonice la condiliilefi rcalitaiilcvi€lii socialecurentepenhua catdgala mantuire
peomulmodem.
Trebuiesi remarcimdela inceputunaspectimportantanumecA,duhovnicul
trcbuiesainhxneasca o sumi de calitafiprin carepoatece$dgaincrcdcrcacclui
oc isc spovcdcqtc. Expcricnla pastorabpanAnu demulterao condifiea hirotesiei

l .,S ccuvi ncvoud. par int ilor duhovnicr , sdnuvalcncvili. r iciseaqt cpt at icapdcet
si scnnonrcilapocirnlE, ci maialcsvo' stunblali,cEutandti cercctard pccclpicalostiin totchipul
..1 .' Lsd.. ld, nndawr . lelur celeBr eiir e.
ladu,
\ a et r - ar r eDum ne//cu
, r - '. aJ
' ..mul8r du
tntnv\erlonie.in,.Molirfelnic,Ed.InstnduluiBiblictideMisinnealBisenciiOrtodoxel{oftane
l rrurr!sh.l r)r8 D 46
iutlu duhovnic.Sfintul Vasilcccl Mare ofcrd,succint,cccacc cu un terrllcnnou .\trtrrrlrncir vizavi de pcnitcnttrebuicsdfie ceaa dragostetcarc
thrltovnicr,rlui
irrrryrutcanumiportretul-robot al unuiduhovnic...Cerceteaze, a$adar, cu lnultAgrija | | '\ rtt!( ]lc loir(c,pcntrua da curaj5i incredere spteo mirlurisiresincerl9i completd
1r prLrdcnJi - scric marclepdrintccapadocian - ca sd gAse$tipc un balbatcarc si ( care arc o mare scnsibilitatein ccca ce privcgtc
'rt ,r || rcl tcmcri crestinului
ll( Llr indnimdtorsigur pcntru via.tata, cu expericnldin bunaindruntarca cclorce ,1,.1,,r1,'.. , ii rccunoaltcrea propriilorfapte.Dc aceea,Molitfelnicul povd{uiegte
plin devirtu[i,un barbata clrui dragostc rlcDuunczcu
seindrcaptlsprcDumnezcu, t,, ,lrrllorrrrcs:i-lprimeascipe penitcntuldispusla pociln16,cu dragosle'intrucet
sirlic dovcditi dc inscaifaptelelui gi caresecunoasca dumnczcicStilc Scripturi,sd t,,,]'rtl llt.ttriciiesteda a indemnaSi a qtrdgepe toli cdlre Dumnezeuctr
lit sirrguincios, dc Dun'lnczctl'
pagnic,ir.rbitor
neiubitordc arginli,ncalaccrist, iubitor ,lt,^,t,\tttt invildturii celei bune,fdrd a ldsa pe nimeni intristal "s. Totodatdi
ncmdnios,ncranchiunos.
rir' s;'rraci. capabilsd edificc pc cei carc isc ata$cazd. ',, r r'r( t)r(otuluisa nu sc mirc de mirimca saumullimeapacatelorspovedite9i
ncrndndru,
rrr'r'rnitos, ncdoritorde flatarc,ncschimbltor'. nciubindnimic tlai mult rrr | .,1\( inliicoqeze,pentru a nu dcscurajape cregtinulaflat sub epitrahil,
tlceirlpc Dunnczeu..."2. li lll|llrilrdLl-ls6-9iascundi pdcateleori sA cadAin dcznddejde.,,Ci cu la(u
'fi
I)ulrovniculestenevoit sd pcndulezcpclmancntintrc aplicarcxcu acrivtcI hhnl.i .\ti i zi(at(ii ori in ce.fel de pdcat ar fi cdzut, mdrturisindu-l Si pdrci-
r rrrrrrnclor.intruc6tcle nefiindabrogateori amendatc dc BisericaOrtodoxd.chiar I yt ltlininclu-5icanonul,Dumnezeu il iartd "6.
'rtnltt
rlrrcrr plr a {l cizute in dcsuetudinc, rdmdnvalabtlcii intrc apclarcala plincipittl Irr urontcr.ttul dc fati instituliaduhovnicului- vorbind la modul gcncral- se
rrrrrorrricicanonicc, care presupune insl nu mdsuriarbitrarcori supcrficialc,ci , | lr urlr cr.rdoui direclii:unaa rigorismuluicanoniccxcesiv,practicatindeoscbi
'n
( lll)zurntar indclungatdgi o diminuarca epitimiilordacdsuntindcplinitcanumttc ,l,,lrrlrrrvrrici dinrdndulmonahilor Sialtaa iconomicicanonicc dusela extren,care
r,.qrrli1i suntcrcatcprcmiselecarccvitd renircalegilorbisericeqti. 1{ rrlrlrciitc in fAndulunorduhovnici dintrc preoliidc mir. Neindoiclnic, 9i una,9i
Lir pocain[asuntchcmatitoti oameniiqi,potcnlial,tuturorli sc acorddiertarea. r r',rl:rltri rlir cclc doudcategoriiau excepliilclor De asemcnea, pentrufiecaredin
Asrfcf.potrivit canonului2 al Sinoduluidc la Laodiceca,,.ceice qL!pdcdtuil i1 r IlI rlor[i ntitudinisaupracticise gdsescarguncntepertinentc.Pendularea intre
l,'ltrritt grcscli $i uu stdruil in ntgdciunettmdrturisirii li pocdinlci si s-au , r'lc rlorrircxtrcmeprovoacbdc celemai multeori confuziigi dcrutcazA suflete$te
nttt)t.\d(,,\Livor$il de lq rduldli, unii co aceStio,dupti ce li s-a dal t'remede pr' trcrlrrrciogi creAnd,pc alocuri.idiosincrasii in arrbclctabcrede duhovnici
ltoLriitttti, polt'ivit mtisurii gre;elii. .sdse primecrscditr comLlniunepetltru ,l' , 'rr''r rrstii" acuzipeacriviitiderigorismignar,in raportcurealitililcvicliicotidicnc,
irilL .yi hundluleului Dumnezei'1. r,rr,,,rtrn i5tii"lc rcpro;eazd duhovuicilor ,,denir" practicucaunuinejustificat laxisrn
ttt,lttt
indifcrentdc mulltmea r,rrrorrre. Sc $ticins5cd oriceextrcmdviolentcazd libertatear;i via{aomului Dc
l)rrhovnicularcdatoriade a primi pc toti la spovcdanic'
slrr 1llirvitutcit picatclor sivir;ite; in caz contrarcstc pasibildc ctltcrisire.dupd ,r,, r'.r.lliscricaa avut grijl intotdeauna sdpropuni 9i o calc de mijloc, proccdind
rrrrr s-rrstrbilit in canonul52 Apostolic:,,Dtrtrit'reunapis<opsoupreol nu rrr'.,r t rrrrult discernement. intr-operioaddde acutdcrizdmoral6,cdndpervcrtirilc
,rr rlt vcnit curentegi tind a fi asiurilatcunei stdrinormale,se impuneapelareala
t,nDtt.\t(l)r'r't'l tc sc inloar<ede lo pdtal, ci il intlepdrtcuzti(il respinge),sd
r rlirrrrrzitrtcacanonicd,singurulgcstcapabilde a rcageza vialapc pozilii sindtoasc
\( ,,r/{//.r(i/!{i. l,(nlnt td mtihncgepe Llristos,Ccl cc u :is. <Ruruut se focc
l ,,rslrrlrilc5i de a asanamoralo societatccareigi diminueazigansclcdc mdnlutre'
1l ' t t ltt uln t !ut 1 ,,\, il' t \ , , r / ( J ( p' , ( iil{ , { / c " lLr r cr l5.7l
rI orrr'(c tolcrcazd, adcsea incongticnt,picatul.Dc fapt,canoanelc para fi riguroasc
rlo,r rrrrl port cu starcaanomaladc vieluirev icioasdin carenc afldm gi pc carco
\ l \ r r s r l e c t l l v l i | r e . ( r ir r ir r u tt r ti( ( l ) . it1 vo l- ..n sccti ccl c . col ccl i r P S B . vtrl
l( l,rI r rrarnr drcptvial6fircasce.Canonisirea rigoristAtrebuieinsSconjugata, pcntru
I ll Nl ll ( ) l ( I l l | , I r c f l r . l( ) St) . t) . ( ) l
\ l l r l , l t , l l i l t l l l r r r r r N lIxl,( ,r r o r r r r ltlJi.ttr icttC) r to d o xe,nol c$i comentari i .S i bl u'1992.
\ M o l i l t c l n i c,.,d.i. /., p .4 8 .
r, /,n1,. p. 50.
a avea efectul scontat,cu o conftientizare a penitentului asuprasterii sale, din Asemenea,canonul3 al Sf. Ioan Postitorul menlioneazA:,Jtloi am socotit cd
pcrspectivAteologicd,dar gi cu insuflareanidejdii ci duhovniculii poateiconomisi in privinla celor care se pocdiesc cu adevdral Si cu sdrguinld iSi chinuiesc
grcutateaepitimiei, in cazul in care acestaacceptA$i respecti medicamentafia trupul cu disciplind asprd qi cu inlelepciune iqi schimbd viala contrabalansdnd
sufleteascd prescrisi. rdutatea anterioard dupd mdsura infr,lngerii, sd mdsurdmqi scurtarea timpului
Lecturdnd literatura canonici, realizezi cL Biserica a avut gnjA sd observe de pocdinld "to.
intreg comportamentulomului. Nu s-ajenat - din dorinla de a eradicap6catul- de Si S{lntul Vasile cel Mare ne incredinleazi cb duhovnicul poate mic$ora
aspectelecele mai josnice ale vielii, nici de abisalelecideri pe carele pot experia, timpul de pocAinli: ,,Dacd oricare dintre cei ce au fost in pdcatele menlionate
din lipsi de trezvie, unii cregtini;n-a tratat aspectelepenitenlei cu patima sau cu mai inainte (in canoanele5l-73 - n.ns.) se va face sdrguitor mdrlurisindu-se,
prcjudecdfi;a radiografiatexactsitualiile culpabileqi, prin consensecleziastic,prin in acest caz, dacd acela, cdruia prin iubirea de oameni a lui Dumnezeui s-a
l'iltrul Scripturii qi prin normele cutumiare acceptateunanim, a oferit solulii de incredinlat puterea de a lega Si a dezlega, vdzdnd covdrSirea mdrturisirii
indrcptare. telui ce a pdcdtuit, s-ar face mai bldnd intru a micSora timpul epitimiilor, nu
Iscusinlaunui duhovnicnu sevdde$tein asprimeacu carecanonisegte, nici in este vrednic de osdndire; fiindcd examinarea Scripturilor ne face cunoscul
oprircaindelungatdde la SfhntaImpirtiganie, ci in capacitateasade a facesufletul cd cei ce cu mai mare durere se mdrturisesc, degrabd ajung la iubirea de
strsc dcschiddgi in prescriereaterapiei spiritualecelei mai adecvatepenitentului. oameni a lui Dumnezeu"rr. Particularizind - pentru a oferi doar un exemplu din
Slhntul Vasile cel Mare, in canonul84, cere,sd se cerce roadelepocdinlei; cdci, multele careexisti - canonul I al Sinoduluidin Laodiceeaspeciftcd ,,4m hofirAt,
ncgresit, nu dupd timpul de penitenld le judecdm p,e unele ca acestea (adicd potrivit canonului bisericesc,ca celor ce liber Si legiuit s-au impreunatprin
ptrcatclc- n.ns), ci Tinemseamadefelul pocdinlei ". In acelagicanon,desprecei nunta a doua, qi nu s-au cdsdtorit clandestin, dupd ce a trecut un timp scurt,
cc rcfuzd pocdinfa gi nu primescviala cea dupd Evanghelie,Marele Vasile spune pe care l-au petrecut in rugdciuni $i posturi, dupd iertare trebuie sd li se dea
c'n..nu avem nici o cauzd comund cu ei "1. impdrtdsania"t2. Tot astfel, ,,pentrucei ce cad in mai multe nunli esteinvederat
Fatade unii ca ace$tia,inse,potrivit canonului85 al Sf. Vasilecel Mare, suntem timpul hofirAt pentru penitentd, dar intoarcerea Si credinla lor Ie scurteazd
tlatori ,,srine rugdm ca sd-i cdstigdmpe ei si sd-i scoatemdin cursa diavolului; timpul penitenlei "tt.
iur de nu vom putea sdfocem aceasta,sd ne sdtguim a mdntui mdcar suJletele Putereaduhovniculuiin scaunulmirturisirii esteuria$d;asemeneaesteinsa $i
ttouslre de vegnica osdndd "8. rcsponsabilitatea fa!6 de sufletulpenitentului.Bisericaa descircat,cu bun6$tiintA,
Tot in leg6turacu ideile menlionatemai sus,precum^gicu pirerea qi practica in sarcinapreotului duhovnic libertateade analizi qi judecati, jalonindu-i insl
pc alocuri cd un timp indelungatde oprire de la Sfinta Impdrti$anie ar vindeca rcpcrelecare-lferescpe iconomulSfinteiTainea Spovedanieide excese,aproximlri
pttimilc, Sftntul Grigorie de Nissa, in canonul 8, sp.u\e:,,Pretutindeniinsd, in sauerori. Dintru inceput,duhovniculesteavertizatde alcituitorii Molitfelnicului:
privinlo felului pdcatului, inainte de toate se cuvine a line seama de felul ,,Afard de canoanelesfinlilor pdrinli sd nu ingreuiezi,nici sd uSurezipe cineva.
li.:rprtziliei suflete;ti a celui ce se vindecd gi s[ nu se creadi ci timpul este tu sd nu te faci pe tine pdrta$ la pdcate strdine... cdci nimeni nu se poate
sulicicnt spre vindecare (cici, care vindecare se face in timp?), ci de intentia
tclui cc sc vindecl pe sine prin credinti" (subl. ns.)'.
10.Iden,p. 435.
7 ArIirl plol. rh lrrarrN. lrloca,o,r..i/.. p. 387. | | . lden,p.383,canonul
74.
12.Idem,p. 216.
11.Iden,p.195,canonul 3 al Sinodului
dinNeocezareea.

,k
sou)li pe sine mai invdlal, nici mai inlelept Si nici cu mai multd luare aminte Sfhntul Vasile cel Mare il oferi la o astfel de chestiunecare era pusi - fireqte- in
spre aceasla decdt sfinlii pdrinll "ta. Experienlacanonici pe care sfinlii plrinti vremeasa: ,par cdtefeluri de necuratepatimi a ndscocit invdldtura demonilor,
au transmis-ourmagilor aclioneazaca o pavlzl asupraduhovnicului impotriva pe care insd dumnezeiascaScripturd le trece sub tdcere, nevrdnd sd spurce
oriciror devieride practica9i-l ajut6s6 nu apreciczcsubiectivsterilede pacat$l demnitateasa cu numirile celor ruSinoasegi pe cele necurate le-a amintil cu
inrprcjuririlesdv6rgiriipicatului.Aceast6experientbserevarsibencficai asupra numiri generale, precum zice Si Apostolul Pavel: <<lardesfrdnarea Si toatd
pcnitcntuluicarenu va fi impovAratcu canoanedificil de implinit qi nefolositoare, necurdlia nici sd nu se numeascdintre voi, precum se cuvine sJin1ilor>(Efeseni
tlar nici nu va fi pusin situaliadea bagatelizaeficienJaunorepitimii in actulpociinlei. 5,3), inlelegdndu-se sub numirea de necurdlie, faptele cele de ruSine ale
Este limpede cd duhovnicului i s-a oferit o marc larghete de apreciere9i bdrbalilor Si femeilor Astfel cd tdcerea Scripturii cu nici un chip nu asigurd
canonisire,in ciuda faptului ca,,oricdtdpregdlire ar avea, nlt poarc pdlrunde $l celor dedali pldcerilor libertatea de fdptuire "ts.
dl,rc(id loole ascunzisurilefaplelor lrecule Si viitoare ale penitentului "t5' O alte problema tratata neunitar in practici de cdtre duhovnicii de mir se
llinc cunoscutul canon102al SinoduluiTrulan(V-VI Ecumcnic),nelipsitdin orice rcferd la alegereaepitimiei in cazul in care pentru acelaqiplcat sunt prevSzute
Irrcrarccareserefer6la instituliaduhovniculuiqi la TainaSfintei Spovedanii,accen- canoanediferite. Se poate aplica oare canonul cel mai ugor, cel mai greu sau -
trrcazd,,Secode ca cei ce au primit de la Dur4nezeupulerea de a lega Si a daci existi - un altul de mijloc? Potrivit cutumeiacceptatede Biserici de-alungul
dc:lcga sd cercetezefelul (calitatea) pdcatului Si aplicarea spre intoarcere o vremii, in cazul in care seprevAdepitimii diferite pentru acela$ipicat, ,,seaplicA
<r.'luice a pdcdtuit;i astfel sd aducd bolii vindecareapotrivitd, ca nu cumva,. cca mai ugoarl canonisire"re.
litlo.tindu-lepe amdndoud.fdrd mdsurd, sd greSeascdin privinla izbdvirii
c?lui incdrcat (suferind) "16.
Putcreade a apreciaasupraepitirriei prescrisei se intareqteduhovnicului 9i indrumarul duhovnicului s-aniscut nu din dorinta de a da leclii, ci a izvordt
prin canonul30 al Sf. Nichifor Merturisitorul:,,Dacdun loic cu vota sa isi va dintr-o imperioasi necesitatede a pune la indemAnaduhovnicilor, in general a
matrturisipdcatele sale, duhovniculpoale sd procedezedupd chibzuinla sa"t1. cclor tineri, un instrumenteficace$i rapid de orientare9i indrumarein exercttarea
tJnadintredilemelepc carepreotnltrebuiesi le rezolvein chip fericit estein rninisteriuluiSfintei Spovedanii.Prevederilecanonicesuntcoplesitoareca volum,
lcgtrturAcu atitudineaunorcre$tinicareau propriilepireri despregravitateapicatului duhovnicul nu le poatememoraintegral gi estepredispuscel mai adeseala apro-
x imiri in ceeace privegte canonisirea.Apoi, mul{i duhovnici nu dispun de literatura
1i nrctodclede a scipa de patimi.Aga, de exemplu,unii consider6ce faptelepe
cilrc Scripturanu le mentioneazd explicit ca vinovilii nu trebuiecatalogatede canonici, dogmaticl gi liturgici adecvate,iar dacd ar avea-o,consultareaei in
Itiscrictrdrcpt pdcate,ba chiar ar trebui ingdduiteori scoascde sub canonisire. timpul spovedanieiesteincomodl gi, practic, imposibild. Pe de alti parte,trebuie
Astlcl, mulli bdrbaligi ferneisemiri ci duhovniculsocotcste fumatulca pecat,el sll observim ci in ultima perioadi a apirut o serieintreagi de publicalii de tip ghid
ncliind mcnlionatin Scripturigi in literaturacanonic6.Iati insdrispunsulpe care pcntru spovedaniacregtinilor,carecuprind destuleprescriplii, indeosebimarcdnd
hrturarigoristi a epitimiilor, carenu-gigisesc suportin legislaliacanonicd9i nici in
prilctica vechea Bisericii 20;de asemenea,s-au editat lucrlri de specialitate,care
l4 Molillilnic, c.r..r/.. p.47.
I5 lcront.NicodinrSrchclarie,Prtvlla biscricedrc.i, ed.aIII-a, ParohiaValeaPlopului,1999,
{ ' l.frl).25 {) Itl. /denr,p. 389,canonul87.
l(r n rlt|{|.prol. rlr. lorn N. Floca.i?. cil., p. 160.Vezi textul completal canonului102 la 19.Pr C. Dron,CdroaneleBisericiiOrlodore,vol. II, Bucure$ti,1932,p.359.
ll) I ir ir(rs|t r lrrrriitI 20. Aqa,depild[, lucrareadiaconuluiGheorgheBbrl, Peleinul rot tdtt,carea cunosculmai
l1 l,l'\t.I l5t) rxrltc cdilii,conlineo seriedeconfuziigiinexactiti{icareprovin,prcbabil,gidin lipsadeexperienl[a

:'
r'. epitimiilor,cstede naturesainldtureoriceconfuziein accstsens.Am doril ins6,djn
insa conlin adeseaero.i dc redactarcori de tipar Carteade 1alanu arc tntenlra
Molitfclnicul;de altfcl.deselelrimtcri 1aMolitfclnrc.in cadrulaplictrii
si1r'nlocuiasci raliuni practice,se oferim duhovniculuio lucrarc utilA, cu ajutorul circia sA-$i
exercirccet maibine misiuncasain cadrulSpovcdaniei.
rrr(t rulLricarc . nt r uex enplif lc ir ilcde nui r o s a n rl n l o r l . d i l r ! ! l l l _ a . l u c r a r . r
nu cslcdu hov oicPc Exisla deja exprimdri " la care noi in$ine am subscris'?rin legatura cu
rliilrurc lr Orrde!. r'r 1992 .,( kt nnrih.a Mnutrurl l'tt1.t?dd..l"L( n, \t l.ttt nnP\nki:lt J ont inactualitatea multor intrcbdrice sepun laspovcdanie.dupAMolitfclnic, precumtl
Itt\i( lhndr.l( Apork,lnr dl. Sjn4itu Patinli \P351 .,Ch.nul}\k!" )h.t1urtk !1li,otklc cu ncccsilalearesistematizarii;i adaPtariiac€stora.De aceea.in lucrarcade fali
l mi op ritt lp l?. nr l8) Lis indlaot llnef aPr u l . , n r r l f 'r q \ r i T nl.doualcnn.n.d'
t \ ' \ t r, t " am ordonatintrebarilctcmaticti le-am rinduit logic, reformuland- pentrr.ro mal
,,nr c {1. h Sianl0 impiiriiSanic.un siigurcanon _ 69 APostoli. \. rclLrri li f.<rDl dc nndcun fr
v' k1r. (ln rcn rlrnn 0p rcsc is ip. t t r ular c r es lc it uf lnr c aDir r l r e s n l r l r L l 'a r t l r 'n i r r r r r l '. r r \ l c \ n n d n n u l mareprccizic $i sprea evita confuTiilede sensori nuantirile - pc cclc mai multe
{ rrlfri L r nc$tc zilcd etos l ( r nr nt ir r ddos dc ponuldc r ir u t ! t r r I . \ r\ I n . t i f i . r r n u l I i ) . l i i r i l ! i din cle.
Citarca prevederilorcanonicedupe ficcarc intrebare'aspecl ce rcprezinld
. , t td \,.alr\o it t,t, u aJ r i' d, i lp. ll) Ac . nnir . lt r lr n r r r n u \ r I r ! i \ . r r r i n n r 'r o P r L s c t f f ' scopul. dar 1i nonatea acesteihrcfiri - of4-taduhovniculuiposibilitatcasa se
st
,,' iL t r i 1!.2 illcra rci d.li! : t , p 6l ) .
nn n \ l t r l i ) t l t J 5 l I ) r l n F o s " - r i n '| l n r n informczcoperativ$i si prcscricepitimia in acorddeplin cu expcricnla$i tradrlra
, . ,1 rnl,rllird t h h\ttlt unt ilit t dt . lhr r . r ' r ht uu,
,r,'.\rl( (l0rlnnralrccrleEorrcicslcinconlrndrclrcc!Sciilixnr irrsin rr cu irrrililun Insurct Potrtr't canonicAa Bisericii. Pentrualte aspectepe carc lc ridrcedialogul dinlrc duhovnic
(,rfrrrrrrrrl)ai.0 rclcimpolr r v r Duhulur Sli! r lr us ur lr $llleOr l u n u l . l l c ! [ r r t J c r c l c n ] r-\. fi pcnitent,ii stau la indcJnan|Micul dic|ow de lermeni, ptcrwn li .4nexelecu
, r, iIsefl.!u on rrcd cltrS m nlr iNf . lr li$nr c d! li' l0dc z r lc l. r ! o D u l l l r l S l l o . l \ a r r l o n r l ln i D i ' careau abordat- drndrversepcrspcctivc(dogmatic,
cxtrascdinlucrarifundamcnlalc
| { rh' , rn r (ctrroru lx rl S l ( ir 8or r 0 r lNr s s c r l Tainaa Spovcdanici.
liturgic, - Sfanta
canonic,juridic)
Nr ot,n nrn ioie ucxcnr f I ilc ialc . dc s ' . nr f t lc r r nr nl. f r 8 r D ri r c s i ( 1 . . \ l f l n r i t r r'l i l 'l r n l c c t
,,1\ . i\itrr.iir(iild clu cfiri ; r c t r wdc s c lv ior c l$ulur . d. dr nc r \ r 1 ( r n l l r \ c r r . r r ing.n!rrl indrumarulnu sc rcfcr5dccatla marlurisircamirenilor,nu a clcruluiyi
( rt)IvrrcIb o!rln ..]r lc ! ! r u! i nr s Pr y inult f oYt dM r c lr ! l i r r r n l c l c P r odl r \ r 'o l r t l ) \ e 'u l r pentrucarccxisti dc.Ja
ronahilor. lucrerisimilarc'".
t r rnt l ,.l" rltirrt \\,w dr nlht t t it lt er i! t u d^a\ ( P. r \ \ r r ', \ l t ltltr trnntt:!t. 1dttt'
tt , t t lllt^ h rt t,(,t iktut n l\ t t t . r it ul. h" t t t dk dhur t l n n i h i r l l . t u d n ( r r t u n l J ) 'r r
l, it' rtltiit'n thmu lltlit t t r . v P! t u\ n\ ir ir i. t lt r l lr lin t)ilhi1,i.hnr|ttrtrt' nraut lccsr. gteg€liin primacd\t ! inlltuln.tului .!uhowi.!/, aParudin Mul 2000 inircltmp.p.c
,rtit h nrt ,lr\ | t1u.tte;r '!ri,a 4 lhi l 11? nrlt neqliuta tu un.lr lrt ?h' ed rrt!.tur' fr prol dr N icotaeD. Necul., {licitat s, dlo.loseascl€diliilc noi alc acesrorcl{i i lncut si cuvcnit.lc
ttrl,,rltr. ti"m.l\ruhd nkiknourc lui ttir.ulaLdlulul h.:1k.!Lrrb:n.1t1 ntvttklt
'l\rtlr 22 Prproidr EneBranDfc.tt,ranz qc.a/r. Bucur.sri. I 980,p. 388 ..li.klitlalhk ul Lrptindt
t ntrt\rtirrtt l:lr n"t i: \ . t . it r t lD, t r 4r onLr t , liPt ! < . '! h i & \ P t r \ 1 't t j t t " r \ h l l r d 1 n i 1
, t l r,,lhr,rtl,rtn 'ttL,ttt..dRa' . t r n* hlt t dr \ t . lt nt u, illhr \ nt i\ tl t t t i 'r t t t ' r n t 'a n n t M tunelonultt tl6i( tu ihttehdd fe.a4 praotulal ttnd ld le ppnnuluite le tpoteLleJtett.4r.
.r,/r,rl rr, Lrr,i.ll(lrltrr xllf r s . upi. i Dunir ir de los . Caldli. lr ) ') 6 . P l r 0 l r l u sa cerccle.t afit Ltednla. .At ti norulitatco d.?st a Et d lbsl Jiirut invi Pentru oah.ri
'kir.s.
.rL /', ir //d /r! fr f,, \ , , i lc dr lr tc it alanrblblogr il' lad. h ! l . . l . r . c {. 1 l t r r r : r f lr I i 'r l l t u ''{c p n n \rh\& hnruridih trc.ul..rc a\fizi nunai etisfi,$r.lc lceea inpru.tt.d a, v bai Ja.e nillijeri uz
Ll\\...!.'trirr'(lc lrfrf As il. l. Lr p 68. nr : 69. c nc c il. lor onul l ') r l S l \r.Irltt irrl!rdcc!nonul ,t, !!. i..At to un Ehirt uptuliuotir sor to u, pon.lrt. apnoPz conpl. t t! pdcdtelar ": pt prct .h
l (rrr .n..o rr.r:hfL ll.nr ' 15{ ' . . : c v di' c c 50denr elaor i _ . f r r . l . . s . \ 'r l r " l e d c D c r l n r f N l$lrc D Nccula, Ird.14i" f i in,one in sfuina litu,Eird, Edttua DPiscopniDunsrii de Jos,Calalt,
rlLL. Lrrli I l\r_l l.L t l\ l r r r llll. dupac ndonul64r lSl \ i s L l e t . l I l r r c . , i I i n n u l J t r u r 'D i n l tt,e6.tt tlO: .intubanle du Molitl.lli( nu suht potri'itc penltu loU peniteblit. linAid s?ana de
!tr n ftr.r ll)rrtr,,t r , Lr f nr . ur r s c lhp lll 116|Des r d f u a i r r \ . D r c f r . \ . d . r r ( 'r n o n D 'l ' I rt ri, ser preEdtire, starc d?pAtAbiehie... Unele dintre a@steintrchnri nu nai Lorespun.lrcdlitdlilar
",.' rt , t tkiies. .,edu.iotn notti astdzi ' .
lr.llr (Sl l,rirll^ lrlf r lr r lf r r lor r r lt f ic ilulnr al. hiei: l. f 50 l - n r : 0 & . n r l o c d c c . n o n u l l l
.' lrll LLfrl\^ 1irL )rtr.rt). r , r . f r if ! lllc lc Nur c t ) . r ! c f er im dc lr I a r r s u p t u a l l o t t c g r e t r b 'l e s c i p a i l 21. I'r EugenDrago', cMd,! tereti libefiote in Dtnne2?u. Ednula lpNopreiDunirii de Jos,
Ir Irnri,L ' , . r lr lr . r r r f . nc t ) r ' r / dt lr c , t . ! r r r . , i( l n p 5 2 0 d e e \ : \ r c o l a c ( 'a 7 r b 'l x .
' r, , rt n' lrk ( 1 ,,''Lr l, ' , il I llLt r nilr . . inl( i. deBodola c t a 'n 'l ) 1.1 A s€veded,deexrPertla bt\.ti.e6la.akn.,.Nclap 4?2_474cupnndco scricdc pacatc
' ,,,rN ',L iltr
\ h'ltl,lrt rl .\i rrr , ' "r r , , / . . , |lr . if t inr iir t r r lll00i) . Ns c a p i r l i n a c e s l s . '\ putud:' ltr ( .r c ircburesale nanuriseascinonabu ti cleicii; arhin .Ilic Cl.opa. s4r?don u Pkolilor l. n\
,1 ,'r \ r , , , t r r . r ' L ir , r t r lr . / i lr ller T\. r r c d e i n d r u n r a r e d u h o \ t r c c a i cA im Nl,rrr-t(trc.Sihisrri!. 1999.l2 p.
'i,
Samai amintim cdauexistatincddin vechime"cilluze od itrdreptare(peutru
soovealanie) scrisede diferili ierarhi $i canonigdPentnrduhoaici 9i cupritrziDd
rcgulile saunormeledupi carese dau dif€rite canoarcsauepitimii, in raport cu
r6catele strvarsite"aa$a,incat orice incercarcde a privi prezentalucrare ca o
;outate cares-ariDdeprrtade la practicabimilenad a Bisericii estecontrazisade
rcalltate,
Nedtrjduiescin utilitateaindrumaruluiatit pentrupreoli duhovnicidemir, cet MARTURISIREA
teologiedh Fra
$i pcntru;levii semiDariilorteologice$i studenliidela facultittitede
oarc- datoritaactualelor planuridc inveFmAnt _ primesc prea puFtrecuno$mle (SPOVEDANIA)
lcSatedeadministrueacorcctda TaineiSfmt€iSpov€daniiti sutrtlipsif exe'ci$ul de (dupAMolitfelnic)
pentruspovedanie
invd.tAturi
Aplicariiepitimiilorin consens cuinviiltrturaBisericiiOrtodoxe'
Sunt dator a subliniaaici ce aceasti cane estc,in bun' parte,ti rodul D upi Botez,careestelnceputulmentuirii tuturor credinciotilor,Mirturisirea
indrumarilorpe carele-smprimit,de_alungul formirii mclein gcolileteologice' de
estea douscu.rtire ii ca al doileaBotez.Drcpt aceeas€cuvineca noi tolil mireni
la profesoriimei:pr. IorguConstantinescu, pt prof.dr' EneBranigte, prof lorgu
ti monahi,clcrici, preoli gi arhiereisdn€mlrturisim plcatele gi nici unul din noi sl
Ivansi pr prof dr.NicolaeN€cula a ciror imagine dedascilirarisimio portmereu nu nedeptrndm de la aceasta, pentructrtoti amgre$itti plcdtuim;senu uit6mcl
in \uflct. Me!tuitorul ti Judecitorulvine; drcptpentrucaregi Apostolul zice: ,,S.i kpdddhl
incheracestcuvAntcuunlndemnadresat pe'rinlilorduhovnici:si nu vtrtemell dar lucnrrile inlunericului $i sd ne inbrdcdn ln armele luminii". $i awn ce
dc rcgrcsuldisciplineiinBiseric!ti strnuvtrinfricotezepildeledepecibsenie;ele tuNrorle estede[ebuinli mtrrturisireasaupociinla,lnsugiApostolulIacobinteregte
lu cxistatin intte;ga istoriea Bisericii Scadererdisciplinei$i igDorarea prcvederilor
zicand ,,Mdrlrrisili-vd unul aluia pdcalele ti vA rugali unul penlru alhtl, ca
ctnonicceraurealita!regretabile inctdin vrem€a Sfentului Vasile celMarc' Astfel,
sd vd vindecdlf'(5, l6t.
in scrisoarea din anul3TO cltre horepiscopii sli (devenitt canonul 89) mtrturisea: Pocrinttralattrcinevac6ndiDtoatl vremeaseumilegte pe sine
li 3esocotegte
.,l.oarle nd mahnesk cA in inpul din urmA canoanele pdrinlilor au fost pacitosSicu inimi infrantl$icusufletumilitalearge Ia mirturisircgiceinf6;clci,
Dtirdsilesi s',ascosdin Bisericd toatd sltictelea ti md lem c'dindlferenlaaceasla intreoameDi, nimeninu esteflld depEcat.
'inqinfund cii sd nt ajungdin deplind
cu incetulpe caleasa treburileBise DreptaceeasecuviDevou6,pirinlilor duhovnici,sanuvd leneviliin aceasta,
nicisaatteptsticaptrc5to$ii la poceinli;ci,maiales,voi sa
dc la sinesi seintoarctr
Au trecut17secolede atunci,iar temerilemareluipdrintc,din fericire,pri! umblaticiutend $i cercctandpe cel picetosqi in tot chipul sil atmgeti,ca,
dlrrulManluilorului,au rimas ffue urmlri Dar se ceremlui Dufilneze!sa Flo smulganduldin nilavurilelui cele$etite, sel aducelcetreDumnezeu.
duhovnicibuni. caciB isericaintotdeaunaa avut$i arenevoiedeastfeldeciEuze, M6rturisireanu se cuvine str se factr a$a,oricum, la intempbre, ci precum
nAnlla sf rsilul vcacurilotbineftiind cbdinmeinilenoastresevor cercsufletele nc-aaratalMtDtuitorul,ciinda chematp€ Zaheu9i pe fcmeiadesfrenata. CAci,
pflstorilibrlaiudccatadinurma Zahcucu umili4a gi-aspustoatepicatel€ $i a figdduit str-Siindrepteviata sati sa
pr. EugeDDrngoi
puni inceputdefaptebune;iar femeiadesfiinati, luandun vascu mil demult prel
I i sl6ndla picioareleLui, in spate,ceiDfaF nu cuteza,cu lacrimi le uda$i cu pdrul
h ltrol ll' l:N ln r or ! lo. l, , r r { it at s l. c iald, P 39l crpuluisdu$ergandule,l€ungeacumir,plangeDd. Pentruaceea$iHristosi-azis:

t4
,.tartd-selie pdcateletale" (Luca7, 48); iar lui Zahcui-a zis: ,,Astdzis-afrcut voima mo$teniin noi harullor $i daciivoimcaiertarea prcatelorpecareo dAmsd
ndnluirccaseiacesteia" (Luca19,9).Vezidarcum,pentrucelduroasa $iadevarah fie adevSrati$i incrcdintata.
tor pociinF,le-adaruit$i iertarea pecatelol$i mantuirca. Iar celor nupartsesc
cc Iar celece pot indemnap€ dubovnica iertapacatele ori a faceuneleu$urari
oafcardutalilorle zice: ,,Depdrtali-vdde la Mine cei ce lucrali firddelegea" pestecanoanele sfinlilorpdrinfi,acestea sunt:candcinevavidecete dansulSise
(1,s.6, E). $i celorce defaimape SmntulDuh,ince le zice:,Nicicumnu se va aratacu ceinF fierbiDte$i plinn de umilinl, pentrupecatelesal€,cu adeva.ati
icrta hula lof' (M^te\ 12, 32\. Asemenea gi cei ce nu poarti g ja ca, dupecc marturisire a gretelilorsale,cu adancigi duioasiftengerea sufletuluistru,ii cu
plcdtuiesc, s: sepoc6iasctr, nuvor fi iertali,dupacumminurisegte evanghclisrul' adevrratiperesirea faptelorlui celorrele,cu depertare de danselcai cu inima
ljclnd: ,,Denu vd wli pocdi,toli asavelipierf' (Luca13,5); asemenea $i celor curat6,incati cu nef?ilamica silinli ctrtrefaptelcceleblne insofitedeinfranare$i
cc nu sesupunLui, DomnulTeaiae:,tald, se l6a casa waslrd pustie" (Luc 13, milostenie- Ca accslea suntlucrurib1lne,le merturisesc $i sfintiiparinli.Deci,pe
.t5). unulca acestasal pime$i li cu dragoste sa-lmang6ili-i poli faceincbfi ccva
Pcntruaceeasc cuvinesI Despovedimcu inimdcuratilti cu umilinF, iat nu u$urarc din canoane sprefolosullui; iarintr-altchip,nu.SAttii lncAli aceasta, o,
cumzic unii (lucruderas)c[, mencand $ibend,sedeschide inimasprcmdrturisire; duhovnice, di scopulBisciciiesledea lndemnafi a atragepetoli citre Dumnczeu
iiplini fiinddcbetie,seincearcd a faceceleccsuntale mlnuisirii, lucrand impotriva cr dragostea inveFturiiceleibune,ffu6a l6sape nim€niintristat.CI Dumnczeu
recstciTaine$i impotrivaceluiaezice ,.Lualiami le de voi,ca nu cumvasd se cauti ciinF dc la noi toli, capetoli sane mantuiasci $i nimcnisanu piarA.
i,tttluicze inimile voaslrecu mAncdrileti cu beliile si,fdtd de vestesd vind La mlrturisiresii iei scama,dlhovnice,ca sajudecipicatuldupdpriccpcrca
l^st( ,t,oipieirea"(Luca2t, l4). $i cum,oare,va aveaadeviratazdrobircdc 9rinlelegerea ce arefiecare,iar nu intr-altchip.Ce dacevei lua aminte,vei afla
Il|Iri unutca acesta? Saucumsc va smeri9i cu ce luarc-aminte va facccclcale copii de 12ani,carepot saaibaminteftai multtrdecatbarbatulde 30 de ani;si
rntrrturisirii? Drcptaccca,lualiamintccain nici unchipsAnusefacaaccasta, nicl rrra$iveiafla om de 25 ori 30 deani,carepoatesdaibl mintesaupricepere mai
sli Drimitiastfcldc merturisirc. pulini decallln copildc I 5 ani.Ia seama dar,ci Dumnezeu j
ne udecadupemintea
Sccuvinclic, o, duhovnicc, sefacimirturisireapcntrumareadatorieceai dc )r nriccp€rea fieceruia din nor, cum mai sus am zis.
i' Ininlur suflclclc$i a le ingriji dc mentutrea multora,iar nu peolruvreuncellig f)c asemenea, poruncimvoui, duhovnicilor, dcoarece muli dintr€oameni,
lLrolcsc. carc-livafidcmarelra$rbe.Asemenea, afaridecanoaDele sfintilorParinli, cind seimbohlvcsc,nucheamllndattr peduhovnic,ci numaicendsuntaproape
pe
\il nuingrcuiczi,nici sbuturezi cilcva, ca sh nu te faci pe tine parla$ la picat€ (lcrroarle,iDcat,a0andu-se in ccadin urmtsllbiciune,candmergeduhovnicul,pe
strllir)c.Cic i Mirturisirca.cumamzis,estetllradurtainelecclcmaimari Bis€ricii
alc ccrnraimulliii aflt faragraisi asarlmannemaduisili$ipiersufletestc aitrupe$tc;
si nrnrcninuscpoatesocotipesinemaiinvilat,nicimaiinfelep($inicicumaimulti dc accca,c5utatia avcagrijtrde ac€astati, candse imbolnave$te vreuduldin
Iu.rrc-r'rintcspreaccasla decatsfinlii Parinti. cDoria$ii vo$tri,sanuagcptali,niciseJlesalipend b ceaditrurmeshbiciunc,cand
I)rcDtaccea,nimenisa nu sc iD$elepe sine$i sl crcadecAar puteafi dai I rc va lcgalimba,ci sava sililide cu vremeal indreptasufletqtedupeinvalitura
rcrtil()rdccatsfinliiptuinli,purtandu-s€ caunomfird grijeti pacetuind dimpreune rlinrcinoastre Biserici,intarindu-lincredinfi;9i,aducatrdu-i amintedenadejd€a
, lr (rr L( lJrJnrcro s[,al;cadin pdcale. $i cinearputeasauarcuteza a sesocoti (c nvcm,sal marturisili,sa-lindrcplatiqi a$asll implrte$if cu SfinteleTaine,
olliindurXtordccat sfiniiipirinfi?$i deundepoate avea accasti putere? Devreme hvlllindu-l a aveain minteasanadejdea vielii devcci.
( c r)crccsliair (lchiuli $i lucrcaziafarade canoanele $i hotirarile lor' lucrul setl Ascm€nea, la sfinEleslrbelori,in posturi$i mai alesin PostulMare.dupi
Iu pol(r li dc nicr uD{blosfi eslclire temei,abetutfiind de la pravilasfintelot r'||nlcslcqtiut,mulli din parohieninu mergla sfentabiserica,ba unii dintr-in$ii
.illroil|rc l)ccr,tonrcsil lc l-accm dupi caBoane $i dupt hotararileperinfilor,dace nctrcctot Postulccl Mare fird nici o grija de mantuirea sufletuluilor $i tocmai

t'l
aproape dePa;ti,cendnu Dumaicenu potsesefoloseascA, darnici sAaudamicar Sineinfrenatii iubitor dedezmierdari,cumva puteainvdlape allii faptaccabuna?
bine canonulce li sedi deduhovnic,atuncivin ti ca ni$e furi dc cclc sfttrtcsefac Sau cinear fi ataidenepriceput, ca sapoalaascuhala celece ziceel, vezandul
a scmdrudsifi ei, ratdcilii,amigindu-se cu nidejdimincinoase; ci, capi cumarfi p€el ca estefirii d€oranduial,si beliv?Cdci,zicedumn€zeiasca Scripturd: ,,Mdi
fostcuraiti dcpicate,cu cutezare obraznica seapropiedecelesfinteSiataintinati credinciosisunt ochii decaturechile".
\c irnp;ne$esc cu Prcacuralclc $i SllnlcleTsine. Dreptaceea,ia amintela tine,o, duhovnice, ca nu penfu nepurtaroa ta de
Sainvefalidarpe unii caace$tia cain toatcpostudlc$i sdrbitorilc$i maiales grti sepiarevreuDsuflet,cdcidin mana€seva cere.Ciici,iaregi,ziceScriptum:
in
in PostulcelMare, sEptamana ceadin6i ti pestetotpostulsemearge la biserice, ,Sleslemalestelot cel ceJacelucrul Domnuluicu nepurtarede grijd" (letemia
prccumse cuvinecrcftinilor,si sAaibbgriji ca toI sa-;i mAroriseascd pdcarele 48, l0). SdDute gdbe$ti,ci perand,cumaicis-ainsemnat, peceteunulsl lntrebi,
piDtrla septemena din urma,a SfintclorPatimi,curafindu-sc prin poctrintiti nemirandu-te dc mdrimeasaumlltimea pecat€lorce 1i se vor spunc,nici lnfri-
prcgitindu-se de la mic panela mare,ca din vremesi-$i implincascA catronulcel co$aDdu-te, ca nu cumvasdtai inddzDcalaceluice semirturisegte ti sii ascunde
(l{1dcparintelclorduhovnicesc; ti nimenis, nu remene nemefturisitpane h aceasta pacaElesale;ci, cu faF bhnddsr-i zici cd od in c€ lcl dep6catar fi cazut,m,r-
caciatuncisc cuvincca toli s{ fie pregati{iti nu tocmaia nci se se
strpttr,nanA; Nrisindu-l$ peresindu-l $iplinindu-Sicanonul. Dumnezeu ilian6.insa.si lcrammtc
l:rol prcgatirca,fiind accstlucrufoarlcnccuviincios fi afaradc randuialasfintei iareti canucumvaprcacude-aminuntuliscodindlntamplfuile9i lucrurilepacatclor,
rroustrc Biserici.Iar oricinenu va asculta,pc acclasa-larauti Biscriciiori sr-l s, le alet ti in inimata.
liisalicu totul neimperte$it cu SfinteleTaine,pendcendsc va intoarccSi-Siva Atijd€reati MareleVasilezice:sdnu tetemideompentrumtrdreati ciderea
Dacatul sAu. lui, canucunvastrdaipeFiul lui Dumnezeu in meinilecelorn€vrednici; nici sl tc
'ccunoastc
ruginezide vreunuldinceimariaiptrmantului; ci, chiarde arfi impirat sau domn,
ncliindvrednic,s, nucutezia-limphigi cuSfinteleTaine,pentlucl dumnezeie$tile
canoane poruncesc tutworcclor!€vrednici senuseimpeftdt€asci, caciindraznind,
iNvAlArunA in veacsevo.osandi; side nu se vorintoalce, vai gilor,$i celor ce-iimpartiiesc pe
citrc prcotul ce urmcazi si fic ficut duhovnic, dansii.Acestea $i altelecaacestea si piizetti.
9imai lnaintedetoate,str pizetti in
cum si inve(eflrtr sliali pe cei ce vin ctrtredinsul inregimctoatedumnezeiettile porunci,ca sdte po|i man$i petinc Sipe cei cete
vor ascullape tine.
gi niciuruldintrcvoi,preofii,flirebinecuventarea arhiereului eparhiot,strnu
Ccl cc va trcbuistria asupre-isarcinaceagreaa duhovniciei, ulul ca acela
cslcdatorsascfacdpilda$ichipal faptclorbunc:infr6nat,smerit,lucriitordetoati indr6zneasca afiduhovtric,ci unulcaacclacu pravilaseva ped€psica un cdlcAtor
lrpta buna,in tot ceasulrugandu-se cefieDumnezeu ca s5 i sc dealui cuv:intul [l dumnezeiestilor casoane; petrtrucAnu s-apEgubitnumaipe sine,ci ti pe cali
inlclcgcrii$i al cunoftinlci,ca strpoattrindrcptapc cei pastoritided.ansul. $-aumefiurisith dansul,cecisuntnemtrrturisili. $icetea legatsaua dczlegatn-au
$i mai
inaintcdc toate,datoreste saseindel€tniceasci cu citireadumdezeie$tii Scripturi, nici o put€re, dupi canonul6 al Soboruluidin CartaginaSi dupecanonul43al
r lcgii vcchigia celeinoi;sdgtiepederostcelezeceporuncifi cude-amanuntul sa occluiasi sobor.
lc lilzcascaisa stie, de asemenea, Taineleti dogmelecredinteiortodoxe;sa
l)osrcirsciiintaiclDricrcurca$ivinereapeste totanul$i or6nduitcle posturi,darmai
lllcsl'( sluI Mrrc. dupeapostole;til€$i sobomicettilecanoane, cadin bunitalilecc
'
xrr ct *l portllporunci$ialtoracasAle faci. CAci,deva fi el insu$iffri invqaturtr

l8
SLUJBA MARTURISIRII

Duhovnrce. vcnindla linc cci cc \,orsi scmlrluriscascS. sAstartu irnbricatin


tortc vcsminrclcpreotc$ti iniinlca icoanciStipanrluiHristos$i, chinrdaci ar fi
nrirturisircain graba.Iir::rcpitrahil ir fclon si nu indrlznc$li a mirturisr
Apor Ii inccpu!.z,cinda$n:
Blh€cuvfurtlt esteDumn€zeul Slrvl Tie,Dumnezcul
nostru..., nostru"'
imptr.te cer€sc..., Preaslinttr
StinteDumnezeule..., Tatil nostru",
Treime..',
CI r T. €steimptrrItir...,Doamnemlluiette-.(dc l2 ori),Skvi..' $i rcum"'
veniti strn€ lnchlnlm...si Psalmul50:Miluielt€-mi'Dumnezeulc. ' APoi
troparclcaccstca,glasulal 6-lca:Miluiett€-n€pe noi' Dormne' milulett€-ne
Dormne,iiluiette-nepenoi...,9ircum...,Uta mllostlvirii"'
p€noi...,Slrvtr...,

Apol cltcflc aces(e


Rug6ciunideiertare

DomnuluisI ne rugtrm
umnezeule, Mintuitorul nostru,careprin proorocul
Tiu Natan ai dlruit lui David' cel c€ s-a pociit,
icrtare pentru picatelelui 9iai primit rugiciunealui Manase
pentru pociinta lui, insu{i gi pe robul Tiu acesta(N)' care
se ciicqte de pdcatelece le-a l6cut, primeste-lcu StiutaTa
iubire de oameni,trecindu-i cu vedereatoate cele ficute
dc dAnsul, Cel ce ierli nedreptitile qi treci peste leridelcgi' meni,Doamne,auzi-mi pe mine,slujitorul Tiu, care mi
Ci Tu ai zis, Doamne: cu vrerc nu Yoiescmoartea picito- rog bunitifii Tal€ pentru robul Tiu acesta(N) Si treci cu
sului, ci si seintoarci $i si fie viu; ti dc Saptczecide ori cat€ vedereaca un milostiv toate picat€le lui. IzbiveEteJ pe el
faptc si icrtim plcatelc. Pentru ci, dupi cum slava la estc de chinurile celevesnice.Ci Tu ai zis, Stipine: oriceteveti
ncaseminati, a$afi mila Ta estcnemisurati; ci de vei ciuta lcgape piment vor fi legat€9i in cer; 9i oricAteve(i dezlega
la firidelegi, cine va putea suferi? Ci Tu etti Dumnezeul pe pimint vor li dezlegate Eiin cer,Ci Tu singuregtilEr[ de
cclor ce sc pociicscai fic slavi inil(im, Tatilui pi Fiului 9i picat ti Tie slayi inilfim, impreuni qi Pirintelui Tiu Celui
Stentului Duh, acum 9i pururea qi in vecii vecilor'Amin' firi dc inc€putgi Preasfintului9i bunului 9i de-viafn-fi-
citorului Tiu Duh, acum9i purureagi in veciivecilor.Amin.
A lli ruga.runc
duhovn'cul chcrnrinunrnrctitcun ldrn crr carn)rilc l cltil nrolrtlclc. nrr
'\por,
Celui ,.rrcr|,r ruLrrnur pc
nrLrl1r.;r;ltlc sclrrnetr lutl scrrrnar.
eittl inchr])ur
ei-rn(l.rr rtrbrrex
oamneIisuseHristoase, Fiulcal Iui Dumnczeu (lcscofcr
rL.cL'
,1rr)xr)rcnr a lLrlI)rrrnc/|ju lrr c.rlcc s. rpo!cdciilcsirslcncu ctrPtrl
viu, Pistoruleli Miclule,Celceridici ptrcatele lumii' rr,irIril!\rriirscla picfr.plcciin(lu-tr
cntrl inloscrrumrlirilar ir cLrliicadf l)urrnle/crl
('arc ai iertat datoriacclor doi datorniciti picitoaseii-ai \r {1l|ho\nrcLrl /r!. cutrctcl cc sc nrarltrrrseilclccsl.x]
dirruit iertareapicatelorei, insuti Stipanc,slebctte,las6, I ati, fiulc, Hristossti nevlzut,primind mirturisirca ta
iartl picatcle, firidelegile, gregelilccelede voic ti celc rca cu umilinli. Dcci,nu te rugina,nici nu te t€meca si
IIri de voie,cclecu $tiintl 9i cu ncttiin(i, celeprin cilcare rscunzide mine vreun picat, ci, firl sfial6,spunctoate
dc porunci li prin ncascultare'care s-au ficut de robul citc ai fdcut, ca si iei iertare de la Domnul nostru Iisus
'l iu acestaOl). $i in oricechip,ca un om' purtandtrup $i
llristos. Iati si slhnta Lui icoani est€inainteanoastrtr.Iar
vic(uindin lume,a fost in$elatde diavolul:sauin cuvenq cu sunt numai un martor,ca si mirturisescinainteaLui
sauin fapti, sau cu gtiin{i, saucu ne$tiinli; sau cuvAntul tortc cate-mivei spuncmie; iar de vei ascundede minc
prcotuluia cilcat, sau sub blestempreotcscestc,sau sub ceva,si ptii ci toate picatele indoite le vei aveal ia scama
bl cs t emuls iu a c i z u t , s a u c u j u r i m in t p e n u m e lelu i drr, dc vremeceai venitla doctor,si nu te intorci nevindecat.
I)umnezeus-ajurat ti l-a cilcat, insufi ca un bun Stipen
pc rind, unacilc unr; $i si I llltep{rfrinli
fr riu rl-l intf.bi pc cl cu dcadinsut
carc nu tii mintc r[ul' binevoiettesi se dezlegerobul Tiu ,.1,1,1 \.rr.1\pLt ndclxlicclllcintrcbarc.9rdeva$ticclcl0forunci salcrica: iafdc
ltcstir (N) prin cuvint, icrtindu-i lui 9i blestemul,9i juri- rrLrrrr srr rrutr'r'i-lc
toatcD€rind. dcsLusindu-ifiecareporunci siind.nrniindrL_lcil
rniirrluldupi maremila Ta.ASa,StipAne,iubitorulede oa- .., lr in\ rr,rD. drnrtrrri.

22 23
ClelezeceporuncidumnezeieSti Sfhnt, Care d€ Ia Tatil purcede,Treimeacea de o fiinli 9i
nedespirliti.
l. Eu sunt DomnulDumnezeultiu, si nu ai al(i dumnezei
afard de Mine. inrrcbarc:
Dar crezi ci soborniceasca gi apostoleasca Bi-
2. Sn nu-ti faci {ie chip cioplit' nici alti aseminare a serici estesiditi qi crescuti in Risirit pi de la Rdsirit s-a
cetesuntin cer sus,saupe piment ios' in api 9i subpdmint; intins pestetoati lumea li ci d€ atunci peni acum sti
strnu te inchini lor, nici si sluj€lti lor' neschimbattrfi neclintiti? Sau te indoieptide vreo oarecare
3. Si nu iei numeleDomnuluiDumnezeuluitiu in de$ert. porunci sau invifituri?
4. Adu-ti aminte de ziua Domnului, ca si o sfinfetti pe indoiali5rdc va Sticarle.
$idc va credcdrrpt5i h-rrir si zici Simbolulcrcdintcl
ea. in gasezile muncesteti slvArt€9tetoate lucrurile tale, Crcd intru Unul Dumn!zt{...
DiDi la sfirsit Adrcar:
iar in ziua a tapteate odihnette,clci esteziua Domnului Iar ncstiindcarte.s:-tlin!cti si /rci accst!-a:
l)umnezeului tAu. Cred intru una, sfantA,soborniceasctr 9i apostoleasc!
5. Cinstctte pe tatll tiu gi pe mama ta, ca si-fi fie tic Biserici a Risiritului, caresttrdin inceputin toatedogmele
binc ai si trii€tti ani multi pe piment. ci neclintiti qi neschimbattr,
6. Si nu ucizi,
7. Si nu fii desfrAnat, Crezi ci Sfintul Botez care se face prin harul
inrrcbarc:
11.Si nu furi, SftlntuluiDuh nu di num|i iertareapicatului strimot€sc ti
9. Si nu mdrturisetti strAmbimpotriva aproapeluittru' a celor ficute de noi, ci di ti tirie $i puter€celui botezatsi
10. Si nu poft€$tifemeiaaproapeluitiu, nici casalui' nu mai picituiasci dupi aceea;ti, mai ales,ai nidejdea
nici slugalui, nici toatecite suntale lui. vie{ii de veci?
:
sa-liDlrcbidcsprecredinti,zicAndu_i
5r, r)irrinrintcdc Loirlc. Cred gi mirturisesc un Sfent Bot€z care se face
Rispuns:
M ai intAi de toate,spune-mi,fiule, crezi cu adevirat in prin harul Sfintului $i de-viali-ficitorului Duh, spr€
Smnta si dc-viati-ficitoare Treime? spllarea picatului strimotesc qi a celor in care noi de
bunivoieprin nepurtareadegriji cidem gicarenu di numai
i r , rl r e sr |lrarlrlsc)lcsa rastundlri3
lertare picatului cel strimotesc Ei a celor in care prin
( rcd in(r'u fjnul DumnezeuTatll. si intru Unul Fiul lui
nepurtareade griji cidem; ci dd 9i tlrie ti putere celui
l)urnltzcrr.('trr din'lhtil S-aniscut si intru Unul Duhul

l4
'lb-ai impirtd$it firi a avea dezl€garea duhovnicului?
botezatsi nu mai pictrtuiasci dupi rceea; ti cu buni
DupePraviladela Govora(cap.89),penitentulsedespartedeBiserica3
nldejde aqtepttrrninvierea mor{ilor ti viata veaculuice va iar preohrlsanuprideascenici prescure
Ili, caunbatjocoritordeDurnnezeu,
si fie. dcladdnsul.
Spune-mi,nu cumva egtieretic sau despi4it de
inLrcbare iti schimbiduhovniculde la o mirturisire la alta?
Biserica Risiritului? Sau te-ai unit cu ereticii cercetAnd iivdlanra detedinldortodo.xd(raspunsullaintrebarea185din capitolul
adunlrile lor, ascultAndinvltltura lor saucitindu-lecir{ile? ,,Cultuldivinpublid) subliniaze
ca,,estebinesi nuschimbtrm duhovniculdecat
la cazdc marenevoie,depildi, cendseschimbepreotulsaucendnemutim in i
ti. pcnLrupacalelc
Apoisii-tinlrcbip€fico.rcfolosinddccslindnrDalor sivArgrle
r|(d parohie".Trebuiest semaiStieci, pottivitcanonului32 apostolic, un
trnrarturisitc, canoDul
ficcAruia
sl-i iconomisc$li dupacums-arandujt in canoanclc
duhovnic nu poatedezlegap€cel legat
de alt duhovnic,atatavreme cat$ie$e
li lcriririlcbiscriccfti. rcela.Acelagilucruil prevede9icapitolulI I 9 din Nomocanonulslavin 228de
lillud.
Dupi Praviladela Govora(cap.I l7), btubatulsaufemeiacaro-Fi va l6sa
GENERAL
iNrResAnr cu CARACTER duhovniculsiu ftrrddeoarccarcvinaii sevaspovedila altul, sasedespartdde
PENTRU ADULTI Bisericdimpreunecuacelacel primefte.

Ai invitat celc ale cr€dintci fAri voia episcopului?


Cend tc-ai spoveditultima dati? Canonul64 TrulanFevede40dezileafruisire.
al Sinodului
Poruncaa patra a Bisericiinecere,Jl nespovedimli si neimptut4im in
ljcoaredincelepatruposturimaridepestgansau,dactrnuputem,celpulino N- a i in drumat pe cei ri tdci ti pc cal eacca buni a
dattrpean,in postulSfintelorPagti". credin{ci ortodoxc?
invdldtura de credikld cre$lind oftodoxd s'Jbli|J.iazdce ,de scaunul
AcestaesteptrcatimpobivaDuhuluiSfint. Sf. ApostolIacobzice| ,,Cfie
marturisiriisepoateapropiacregtinuloricendsimtetsebuintadea-$iusurasufletul
pepdcltotii stiesdfacdce e binesi nuface,pdcatarc" (lacob4, l7). Tot €l scde,mai
dcDacate". in fine,SfentulNicodimAghiotiirl zice:,"seiudemnem lrmtlit'. ,,Fralii mei, dacd weunul va rdldci de la adev'drSi-l va intoarce
ncspoveditistrsemirturiseascSadesea"(Cartefoartefolos itoarede sulet' ci eva,sd tlie cd cel ce a inlors pe pdcdlos de la rdldcirea cdii lui i$i va
narteaa III-a,Precuvanhre). mAntuisuJletuldin moarte$i va acopei mullimedepdcatd' (lacob5,19-20).
'l i-a dat duhovnicul vreun canon? L-ai implinit?
dezlegarea
dinCartagina,
cucanonulTat Sinodului decatron TFai impotrivit fati deadevirul dovedital credin(eicreptine?
in consens Acestptrcat- numit $i ateism- facepartedin catego a celor mai grave
(li
sc nlnraii cazuriexceplionale decdhe care
duhovtricul l-a saude
aplicat
pecateti atrumepecateleimpotrivaDuhului Sfant,care,dupecuvantul lui
ctrlfcopiscopullocului.

2'1
Htistos,,, u seiartd nici in veaculacesta,nici in cel ce vasdJie" (M^tei 12, ConformPravileidela Tergovi$te(cap.323),,,celce seva lep[dade
32)...Pricinaneiertariiunorastfelde pecate- ziceinvilAnrrade crcdinld l{ristosdevoie,daceseintoarce,sAfie imptrrt[titabiala moartealui DacA
ortodord (patrteaalll-a, . 108)- sti in indtuehiciaomuluidea ru sepocii, r.r lcptrdat din pricinachilurilorpecaren-apututsAle rabde,acelaoptani
in impietrireainimii lui... Dacainseun astfeldevinovatseceieltedin adancul || nuseimpddeseascl".
inimii fi, hotirat si nu maipdcetuiasca, cereindurarealui Dumnezeu,atunci, ,,celces-alepedatdeHristosfiind copil,iar la maturitate rcvine,safie
prin SfentaTaintra Pocdinfei,el vaputeaprimi iertare,cici nuesteptrcatoricet cltchizat,sa-ifiecilitc molitveleinopl zile$i si seungdcu Sf.Mir ca$i la
de greu ar fr el, carestrcoverleascebunltateati dragosteade oamenia lui oci ceseboteaztr, strseimbnce cu hainenoi, si fie implrta$it9i primit ln
Dumnezeu'. hiicricS".
Mentuitorul ne atrage cA,,celce va crcdeti se va botezase va ,,celces-alepadat deHristos,fiind omvArsmic, din cauzachinurilolsa
^ter.tin optzecidezile,strseroage,sdfie invalatcelealedogmelorfiapoi
mAhtuLiar cel cenuva credesevaosdndf'(Marcu16,l6). posteasctr
Cunoscdnd cl diavolul,,a orbit minlile necredinciotilorca sd nu le i seciteasce molitveledecurilie, saseungecu Sf. Mir $i saselmparte-
luminezeluminaEvangheliet'(ll Cor.4,4\,5f. ApostolPavelavertizeaze: a!8sce".
,.Lualiseama,fralilot, sd nu/ie cumvain weunuldin voi o ihimd vicleanda ,,Daci s-aleptrdatdebuntvoie$i dact igi rdscumptutr picatul cupociinF
necrcdinlei, casdvddepdrtalideDumnezeul cel vitt' (Evrci3, l2). orardnicbdin iubiregi mili, si fie primit dupddoi ani,daci (s€poctrieste)
nostegezilnic ti facec6tedoutrsutedemetanii.DactrnuvaputeasAposteasctr,
A.iapostat(tc-ailepidat de credinti) din constrangere? t! i seapliceun canondupeputerealui, sefie calehizatcontinuu$idupedoi ani
Canonul8l al Sf. Vasilecel Mareprevede8 ani oprirede la Sfiinta |! i seciteasctr in opt zile molitveledeiertare$iatasi fie primit, fie berbat,fie
(3 aniplangerea,2
inpdrtdganie aniprostemarea).
aniascultalea,3 fcmeie".
Iar obiceiuldeacumal Bisericiicanonisegte in cearnaimaremdsuripecei
Ai t6giduit pe Hristos? ccaut?igiduitpeHistos, pohivit cuhotiterealui Metodieal Constantinopolului
Canonul?3al MareluiVasilcii ca$onise$te peceiceautigiduit, dinvoia
Adici, dacecineva,copil fiind, a cazutin robie9i - deteamasaudin ne$tiinltr
lor,peHristos,s6plenglin tot timpulviefii $isi nusecuminece deceth moartea dupi ce seva intoarcela credinl[,ascult,
' s-alepadatde credintr,acesta,
lor lar canonul2 al Sf.Grigorieal Nisseiii oprelte, dela Taine,pe
deopotrive, vrcmcde$aptezile rugiciunile obignuitedeispt$ile$iiltr-a optazi sescaldl
intreagalorviate,peceiceL-autlglduit cuvoialor.Iarpeceicaredenevoie giseungecuSfintul Mir 9iastfelsecuminectr, dmanenddupt aceste optzilein
lii cu sufeinF L-autegeduitftrl devoie,ii caronise$te capedesfraraf, adice bisericlsi ascultAnd in fiecarezi sfinteleslujbe9idumnezeiasca Daci
Littughie.
c! nouaani.Canonul ll al celuidinteiSinod ecumenic opre$tepeceices-au insda fostcarevadeplinin varste$i - supusla chinuri- s-alepidat,acesta,
lcptrdat timpde l2 anidelaimpert4ire(3 ani
deHristos,fire a fi constrengi, postindmaiiltei optzecidezile9i lipsindu-se decarne,braDzi$ioue,iar in
irscultarca. T aniplangerea, impreun); canonul6al Sinoduluidin
2 anistarea lcle bei zileale slptiirnanii:
a dou4 a pana gia psea, lipsindu-segideuntdelemn
Anciriloprc$tcnumai6ani,iarcanonul3al Sf.Petrual Alexandriei prescrie vremede$aptezileacelea$i rugiciuni$iastfel,scSldat $iel $i
fivin - ascult?i
,.1irnD it(lc[rn8 t dcpocrinle". unscu Sftntul Mir, secumineci.
DacAinse cinevas-adusdebudvoie $is-alepddat, sI posteascedoiani' ortodoxd(p rlea nr t 07) - celcepecetuieite
neincetat li totusicrede
facd metaniimari, dupSpute'ile lui' ^lll-a, va ierta;de asemenea, cel ce socotefte c6se
cuacela$ipostdesprecareamvorbit ti sA caDumnezeu,fiind atotbun,il $i
o sutesaudouesute,Siapoisaasculterugdciunile d€ispelire$i sI sescalde v! puteamantuinumaiprincredinlalipsitadefaptebune(Romani2, 4-5;
dupacelesaptezilefi - unscuSlintulMlr - sasecuminece. ca$iceidcrnaisus lscov2.26).
(ylastaris, in sinopsaCanoanelorPuttnicului SiArmenopoulos,secl V titl'
IV al prescurtdrii Canoanelor VeziSi in Molitfelnic aceastdfinduiald ti Ai deznidijduit in mila ti bunitatea lui Dumnezeu?
rugdciunile). ,,Suntoameni- zicefi.rvdldlura de credinldo odord (paiea alTl'a, nt
107)- caresocorcdpecatele filcutedeei suntatetdemari,incatDuvor mai
Ai blestematsau ai hutit numelelui DumnczeuEi al puteaSesi iertarela Dumnezeu, chiardacds-arpocei,li de aceeanu mai
scmenilor? ci plctrtuiesc
lncearclsl seindrcpte, mereu(Ioil2, l2-13).Deacestp[cats-a
Poruncaa treia din Decalogcere: "Sd nu iei huuele Domnului llcut vinovatluda,care,duptrce L-a vAndutpe Mantuitorul,s-adusli s-a
Dufinezeuluitdu in deSert,ci nu voldsaDomnulnepedepsitpe cel ce ia in rDonzurat (Marei27,5). Pravilabisericeascl (nr.596)scrie:,,Deznldejdea
de&rl numeleLui" (letire20,7) lzvodrttedinnecrcdi4n9iviali plcltoasi moFeniti9isusfinutidevoinlaomului.
D.:lpA invdldturade credinldortodo.d(pafteaa lll-a, m l23), numele Eaincepemaiintai cu o staledetristeleti mAhniresubdiferite folme 9ichiar
lui Dumnezeu sepoateluaindqertprin: putareanecuviincioaseinbiserice, mestecaGcuevlavieli dacSmehnLea depocAinfi,
nurezeit€h sufletsentimente
nccinstirea lucrurilorsfinte,cartireaimpotrivarenduielilorlui Dumnezeu' cs ducela dezntrdejdeamarilorpicatealehulirii deDumnezeu, ba chiarla
injurdturisaublesteme, nesocotireafegeduinlelorfdcutein num€leluiDum- pe
tinucidere,caredi fai6sufletuluscatdc orice evlavie".
nczru,j uremant mincinos, cuttiinld$ivoinl6,inrebuinlarca
celcar€ajurem6ntului
ouu$urinl5aj uimantului, ahrncicendDunu€zeuesteluatcamartor$ichezitie Tc rogi acasi in fiecarezi?
prinlucrurineinsernnate". DupeConstituliile Apostolice (VIII,34) secuvinecafiecarecrettinstrsc
PraviladelaTargovitte (cap.105)prevede:,,Mireanul carevablestema lt roagedimineala,lapranz$iseara.Daci nupoatesemeargA h biseric[,,,fiecare
vahuli sccanoniseste unansi nuseimpfuliteasci,si fini post,sefacd metanii $ c6nte,slciteascili sAseroage el la acasd saucetedoi impreun6saucate
$imilostenii".Pentruacestptrcat, Sf NicodimAghioritulpreved€ urmitorul trci".ConformPravileidela Govora(cap.37),,,ciresemahnegte debunalui
oonon:seciteasce sauseasculte $ialtec64ifolositoare.
Psaltirea Daci hulaDu voiederugiciunegidece ar€$ivaumblacaundobitoc,acelastraibtrpocdinli
cstccuvoie,ci vinedela diavolul,nusuntemrispunzitori fi nu vom fi inhebali un ansi si faci I 00 demetaniiin zi".
ld iudecatd (Prdvila,ir ericeascd,923)
Te-airugat cu c€l cc a fost oprit de la Sfantaimparti-
' l ' c - a i i n c r ezu t i n ch i p n e so cotit in bunitatea lui ryaniechiar qi in casi?
l)urntrczcu? Cadodul I 0 Apostolic Fevede afifisirea.
impottivaDu-
ptrcatelor
.,1)c irccstpaict (carcfacepartedin categoria
lllllurSliifrf)sc tirctvinovat- dupecumcitimin frvdldturade credi ld

:10
Respecfiziua de duminici Si celelaltezile de sirbitori CAndvii la biserici, te rogi separatde popor? Te fere$ti
religioase? I lua Sfanta impirtiganie?
CanonulI 5 al Sl Petrual Alexandrieiprevede:,puminica o tinemzi de Canonul2 al Sinoduluidin Antiohiaprevedeafurisirea.
bucuriepentruCelceainviatinfrueEin carcamprimitsenupleclmgenurEhii".
Tot astfel,canonul29 al Sinoduluidin Laodiceeaceresdsecinsteasceziua Ai zis gi ai consid€ratci nu trebuie si te rogi n€apirat
duminicii $i s[ sepetreaclln odih[d, iar cinear facealdel, si fie anatema.$i ln biserici?
canonulI al Sf.Teofilal Alexan&ieineindeamntr ,,si-cinstimtoa6 duminica$ DupdPraviladela Govora(cap.56),,,o cemircancarcva fugi debisericd
si o serbdm,ferindu-ne deinvtrliturilecarenuci$tescInviereaDonmuluinosEu
0i seva rugade sineti va zicecamai bineestesame rog singur,iar nu in
lisusHristos". o va facefdreinvilitura episcopuluisaua duhovnicului,se
ConstihrliileApostolice (VUl,33)serefere,pelarg,ladatoriacrestinilor ti aceasta
biseric-5
fieanatema".
dca cinstiserbltorileinchinateMenuitorului fi sfinlilor ,Zilele apostolilorstr
le serbeze, ceciei aufostinvlldtorii no$triin Hristosgi s-auinvrednicitde Ai dispretuit sau ai deftrimatsirbitorile bisericetti'
DuhulSfent.Ziua lui $tefan,inieiul martiqti a celorlalfisfinli martiri,careau clujbele9i pomenirilece se fac cu accstprilej?
tinut mai mult lo Hristos,cala viatalor,stro serbeze". conformcanonului20 al Sinoduluidin Gangra,est€dat
Unulcaacesta,
lei parte la Sfiinta Liturghie? uBtemei.
Oricecre$tinesteindatoratsi ia partela sfinteleslujber.induitede Sfinta Ai sivArpit ierosilie?
tsiserica.Poruncaintai bisericeascl cer€,,sl ascultlmcu evlavieSmnta (sauierosilia)
Sf. Grigoriede Nissa,in canonul8, spune:,,Sacrilegiul
Liturghie"in fiecareduminici ti sdrbttoare.
lntruScripturaceaVecheintrunimicnu s-asocotitmai toleratdecat osanda
Ai intrat in sfAntabisericl ti ai icfit repedc,flri si stai uciderii;ctrciatatcelceseprindeain ucidere,cetgicelceluaceleafierosite
la sfenta slujbtr? lui Dum[ezeula fel erasupusped€ps€i ucideriicu pietre.Iar in obiceiul
Cano[ul 9 Apostolicprevedeafurisirea. bisericescnugiu cums-afecutoarecare ingAduircti bhndele,incatmaiu$oara
!e sesocoteasce isptr;ireaacestuifel deboald,clci predanlapirinlilor a
Ai lipsit 3 duminici consecutivde la biserici, filri un renduit epitimisireaunorr cr aceltialn timp mai scurt decatpentru
motiv temeinic? tdulter (adicd sub l 5 ani, dupdcanoanele37 qi 58 ale Sf Vasile cel Mare
Canonul80al SinoduluiTrulanprevedeindeplrtareadin obfte. suusub 7 ahi, dupd canonul20 al Sinoduluide la Ancira - nted)
Itretutindeniinsd,in privintafelului pecatului,inaintedetoatesecuvinea fine
Ai cilitorit duminica (afari de vreo nevoie)? rcamadefelul dispozilieisufletegtia celui cesevindecd$i senu secreadaci
Potrivitcanonului39al Sf.NichiforMtuturisitorul,,duminicanu secuvine
timpul estesuficientsprevindecare,ci deintenliacelui cesevindecepe sine
a cdlatoriIfuenevoie$ifdrdconstreng€re', darnu sepEvedeo epitimiepentru
princredinld".
celcareaacestui canon.
Regulamentul de Procedur5al instanfelor disciplinare fi dejudecatii ale Ai m6ncat carnc in sangeori de la animal ucis dc fiari
B.O.R.considerlierosiliadelictbisericesc(art.3, lit. g). l0u morticiune?
Ai stricat sau ai rupt cirt-ile sfinte (Biblia, Noul Testa- Canoanele 63Apostolic$i67al SinoduluiTrulanprevldafurisirea.
mcnt! Vietile Sfintilor etc.) sau le-ai vandut pentru cettig Ai lecut nunti sau ti-ai serbat ziua dc nattere in post?
nccurat? Canonul dinLaodiceea
52al Sinodului interziceacestlucru,iarporunca
a
Canonul68 al SinoduluiTrulanprevedeafilisirea peun andezile. nouabisericeasce facem
neobligd,,slnu nunli $iospetesau altepetreceri
ln
timpulposturilot''.
Posteftimiercureati vinereain cursulanului?
Poruncaadouabisericeasce necere,,sIfinernposnniledepestean".Pentsu Ai mancat animaleoprite a sc consuma?
celcenuposteste - afari delTeoslibiciuoefupeasctr- canonul69Apostolic DuptrPraviladela Govora(cap.30),,,cinevamancalup;i vulpe,sau
orevedeafrrisirea. veverifa,saucaine,saupisicd,sauarici,saupSli's@tlicdmic animal,
asemdndtor veverilei),
saunevastuicd,saualtecatesuntnecruatel$arpe,
in celcpatru mari posturidc pcstcan?
Postcgti broascatestoasl saucalsaumdgar,
$ialtelecaacelea, dinceleselbatice
sau
Dupl porunca a pahabisericeascdsuntem datori,,sdnespovedim li sane cate-s
dinceledomestice, cenuzicelegea
necunte, luiDumnezeu,denuva
in fiecaredin celepafu posturimaride pestean,sau,daci nu
irnperte$im faceaceastadinbunavoie,ci vamenca
de nevoie.strsepocdiasce
unan$isA
putem,celpulino dati pean,in PostulSfintelorPatti".Peceicenutin posturile, facel5 metanii
D€zi".
canonul69Aposlolicii pedep'se$te
cuairisL€a.Totafiuisiriisuntsupu'i,potivit
canonului56 al SinoduluiTrulan,9iceicaremin6nci ouI ti laptein sambetele Ai mencatpisiri opritc a se consuma?
PotrivitPravileidela Govora(cap.30),,,cinemenanca
corbsaucioari,
$iduminicile
Postului Ma!e.
saucuc,wltur sauprivighetoare,
cucuvea unanstrsepocaiasce
li safacacate
Ai (inut posturilespeciale
renduitede ierarhullocului? 100demetanii pezi".
A gaseaporuncibisericeascine indeamnd ,,satinemposturilepe care Ai osindit sauai iudccatpe cei ce minanci carne?
lc-aroranduiepiscopulsaumitropolihrllocului,in vremedeprimejdii,deboli pecre$tinulcareosande$te
Canonul2 al Sinoduluidin Gangradtranatemei
saudenecazuri". pecel cecu evlaviesi cu credinFminencl came (afad deceacu sange,dela
jertfeleidolegtisaudeanimalsugrumat),ca$icumacelanu ar aveantrdejdede
Ai postit in zi dc sembiti sau duminici (in afarl de
mantu|le.
pcrioadaposturilormari)?
Canoanele 66Apostolicqi55al Sinodului
Trulanprevedafurisire,
iarpe Ai rnincat hrani de la praznicele eYreilor sau ai postit
celce,,pentru
ascezdpdrut5
arajunaduminica",canonull8 al Sinoduluidin impreuni cu ei?
Canqrailde?natemei. Canonul?0ApostolicAicanormlI I alSinoduluiTrulanprevidafirisirea.

34
Nu te-ai ingrijit a chcmaprcotul si impirtileasc5 pc o hca[d 100demetaniizilnicgisi zicd<Doamne, miluie$e-m ); iar,,deva fi
rudenica ta si a murit? vlrsatdinpricinabolii,secanonisette (mai)u$or$icusocoteah". Dupecap.
Pravilade la Targovi$te(cap. 167)prevede:,,Dacecinevava muri 88din Praviladela Govora,celcea gre$it astfelnu trebuieseseimpertileasca
neimpAfiSiitdinneglijenlalui, sesefacelitughii ti milostenii.iar cei vanrnici nici in PostulMareti nici in cel al Sfinlilor Apostoli$i sdsepocaiasce in toate
ai caseicarcnu l-auajutat,sefie canonisilisi opri{i dela impertdsanie 2 aniti tfintele posturi.Dacea s5varsit aceasta ill celepatru posturide pestean,200
safacacate100demetaniipezi". dezilesenuseimpert?iteasce ti sI fact 12metaniipezi".
Iar Balsamon,in al doileaMspunsal siu, spune:dacda vi$at cinevadin
' l c - a i f c r i t a p ri mi S fi n ta i mp ir tiqanit' dc la pr eot multi mancaresaumultt bdutui{"sAprimeasctr uncanonmaigreu Daceinsda
cirsitorit ? pdtimitdepeurmauneitulburdri$i sbbiciuni lntemplttoarea stomacului,se
Potrivitcanonului4 al Sinoduluidin Gangra,dacdcinevaar afirmaci nu csnonise$te maiu$or,fiindceaceasta sedatore$te uneiptrrisiridin partealui
secuvineaprimi cuminec,turadeIaunpreotinsurat,cendlinughis€tteacesta, Dumnezeu. Deaceeagiceicaresuferdderiu demarenutrebuiesdseimbarce
si fieanatema". sprea cdltrtoriinaceazi in cares-auimpdrte$it, deoarece dinaceastdpricine
multi auversatsi aucazutsubcanon.
'[i-ai luat singurSfentaimpirtiqanie?
Canonul58al SinoduluiTrulanprevedeafifisire o siptimeni. Faci milosteniidupi putcreate?
Mentuitorulne-a inveqlzicend'.,,Fericilicei milosliri,cdaceiqte vor
Ai mencat$i apoitc-aiimpirtigit? n i/!f'(Fericireaacincea,Matei5,7).Pominddela adevirulctr,,milostenia
Conform Pravileidela Govora(cap.89),c€lcarea mencatinaintedea se rsuinduraEacre$tindizvoriqtedin iubireadeDurnnezeu$ideaproapeleli se
impenA$i trebuiesefacipocdinfeun an.Daci a mancatbrenzisauoutr- se trati prinajutorarea materialili moraltra semenilor nogtriaflaliinnevoie",
oprc$tc2 anide la impirtigire.Dacda mancatcame- seoprette3 anili va Invdldturadecredinldorlodoxd(parle m 244-246)nearati ctrsunt
facc66demetaniiinzi. ^lll-a,
dou,cafegoriidefaptealemilostsniei:a)faptelemilostehieilrupetti(l . tuinire
celuifldmdnd;2. adiparea celuiinsetat;3.imbrlcarea celuigol;4. cercetarea
Ai vomitatdupi impirtisire? celorbolnavi; 6. gazduirea
cclorin necazurisi nevoi:5. cercetarea
Canonul43al Sf.IoanPostitorulprevede: ,,Celcedupedumnezeiasca cahtoriloq 7. ingropareas5ricilor gi a celorpecarenu arccinese-iingroape)
Cuminecare a versatsedepedeazipatruzecide zile de la dumnezeiasca
lmpefta$arie, lostindpsalmul50in fiecarezi si ftcendcincizeci
demetanii, si b) faptele milostenieisuflete;ti(1. intoarcereacelor rrticii la calea
0deverului $ia celorptrctrto$i la caleavirtulii; 2.inv4areacelorne$tiutori$i
odcums-arfi petrecutaceasta. Ceci,chiardacdel socotettecenu a datpend
nepricepuli; 3. sfituireacelorce au trebuintide sfat;4. rugaciunea cetre
atuncipdlej (deasemenea necuviinp),darpentrualteoarecare gre$€lialesale,
f)unmezeu penbu aproapele; 5.mAngiierea celor intristai;6.nerazbrmareapentu
eaa fostori$icurningdduit?i".
Praviladeh Tergovi$te(cap.l?0) opre$tedela imptrt4ire tfuipde40 de r[ul f{cut deallii, ci risplitirea rduluicubinele;7. iertareagreselilorsevarsitc
zilepecelce,,vaversadupdimpertd$anie dinpricinamulteimanctui$ibduturi", dealtii fatsdenoiin$ine).ConstituliileApostolice(VII, 12)indeamnn: ,,lmparle

36
toatecu ftateletdufi nuzicec5suntpmprietateata,cdciimplrt4irea debunui tl prostemarea,I an gederea impreune),iar canonul82prescrie6 ani oprire
materiale$i spiritualea fost prcgdtiti de Dumnezeupentrutoti oamenii Dtci lucrulacestas-afdcutpin silnicie(constrangere), acelaticanon82al Si
deopotnvi". Vuile cel MareprevedeI I ani opire (2 ani 2 aniascultarca,5 ani
phngerea,
prost€marea gi abi 2 ani $ederea impreunecu credincio$ii).Pentructrlcarea
Ai ficut fbgiduin(e nesocotitc? iurlmdntului,canonul44 al Sl Ioan Postitorulprescrieun anoprirede la Sl
Canonul28 al Sf.VasilecelMarecuprinder,,Mi separecdesteabsurd lrnpeni6anie.miocareuscaliti 250demetanii.
dacdcinevadepunelbgdduinlaseserefinddela cdr niledeporc.Drcpt aceea
lrineloie$tea-i invdlasdserelind de la voturiletildgdduinleleliird derosl: Ai jurat strAmbpentrua pigubi pe aproapel€?
Poruncaanouaindeamntr ,sd numdrluriseSlislrdmbimpotrivaaproapelui
inseadmitecdintrebuinlarea cemurilordeporcesteindiferentd, cdcinici o
ftpturaa lui Durnnezeu (l
nuestedelepedat,dacese cumullumire Tim.4, 4);
ia ldrl" (letire 20, I 6).DupePraviladeh Targovitte(cap.372),penitentulhebuie
decifigeduinlaesteridicole,iar infranareanu estenecesari". m8iintai sereparepaguba,apoi3 aniesteopritdela SfAntaImpdrtiganie,fiind
Indatoratsdina post,safacemetanii9imilostenii
Ai figiduit cevaBisericiisau lui Dumnezeuti nu li-ai
(i|lut lEgiduiala? fii mAnie?
(cap 373)- sese
Cel caretine menie- dupi Pravilade la Targovi$te
Daci cinevaaredegendstmeargi labisericdsause facao faptabund- zi.
(744) deBisericiun an$isAfaci 150demetaniiin
dcspaflit
z.icePravilabisericeascd a lui NicodimSachelarie - strsegandeascd
binedacepoateimplini ti apoisaspundcuvantuLcici ,,ocursdestepenIruom E$ti certat sau in vrajbi cu cineva?
ra ufieroseascdDomnului ceva in grabd ti dupd ce a ldgdduil sti-i para Molitfelniculscri€:,,Celcevaaveawajb[ cucarevasenu inhein bise ca
,?t,/"(Pilde20, 25).,,Dacdai tricut unjurdmdhtlui Dumnezeu, nu pierde pAnenusevaimptrca,ci rugtrciunea lui spreblestem$isprepdcatesesocot€$te'
din wderc sd-I ittlplinesti,ca nebuniinu au nicio trecere;lu insd implinette ci si facetoatt ziuac6te50demetanii".Praviladeh Targovi$te (cap.168)
tt ui Jligdduit.Mai bihe sii nu.fdgdduiesti, decAtsA nu implinertice ai zice:,,Cinearevrajbtrcucinevasl nu fie primit labiseric6ti nici darurile,nici
/ril.tndull'(Eclesiast5, 3-4). prescurilelui pintr cenu sevaimpeca".
'l'c-ai jurat ca pigAnii?
Ai i€rtat pe c€l ce €ra pe patul mortii?
Canonul94al SinoduluiTrulanprevede Dacijuriminteleau
afurisirea. ,Celce nuvaiertapecelceestega|asamoaresecanoniselte unan$iva
vizatlcpddarea decredinli(apostazia)
debunivoie,potrivitcanonului8l al mcrgede 40 de ori la mormant,ingenunchind$i va zice: ((Iartd-mA,
frate,9i
Sll VasilecelMare,numaiin ceasulmo4iiestepemiseimpefi4irea. Dumnezeu si te ierte!)" (Trebnic,
p. 524).
Ai cirlcat jurimintul l'icut? Polti dugminie?
( anonul64 al Sf. Vasilecel Mareprevedepentrusperjurl0 anioprire
Sf Nicodin fuhioriurl prevededreptcanolseseirpace cucelin du$nenie.
(lc lirlitinta in)pardll$anie
(impe4iliastfel:2 anipldngerea,
3 aniascultarea, Dacarcfuz5,senu i seciteascdruglciuneadeiertare.

39
A murit cel cu carc crai certat ti nu v-a.ti impicat? & h Targovige,seaplicdepitimiaopdriitimpdeunandela S6ntaimpdrtSganie
Canonul3 suplimentaral Sf IoanPostitorulprevede:,,Dacddoi oamgni pezi.
fi l5 metanii
Iiind invrejbili lntreei,unutdintr-intii moare,trebuiecacelin viaF semearyi
la mormantulcelui mort, sdphngtrti seceareiertarede la el, casi cum ar Ii Ai vorbit de riu pc vrcun tchiop, surd, mut sau cu alt
tr6ind.SdmfuancemencarcuscatemiercureaSivinerea(c6ndsefac,adictr, handicap?
dezlegdride la acestea, la sdrbtrtori),
sefactrin fiecaredimineaFgi sead Canonul57Apostolicprevedepenhuastfeldefapteafurisirea.
doudzecide metaniili strseroagelui Dumnezeupentnrdutmanulstu care
Ai birfit snu b6rfcati (vorbeqti de riu) pe aproapele?
murise.9i sedealituryhii li prescud,case-lpomeneascl". Asernen€a Sipravila
deh Targovi$te(cap.I 68)zice:,,Devamuriunuldintreceiaflaqiin rrajbd,cel Canonul2 suplimentar al Sf loanPostitorulconsenmeazar ,pricine- barbat
remass5meargila mormentulrdposatului 40 de zile 9i strzice:(Iadd-me, saufemeie- barfe$tesaface40 de plecarialeSenunchilor$i flecarcplecare
la
frate,$i DumnezeusAte iertepetinot'. ! genunchilor sdzictr:,,Doamne, miluie$te-me".DupAPraviladela Covora
(cap.88)seprevbd2 anioprireti 18metaniipezi, iarceiceociresc,unansd
Ai invinuit pc cincvape ncdrept? nuseimpdrtd$easce gisdfacel2 metaniiinzi. Totcuun anopdrecanoniscste
Sf.NicodimAghioritulprevedeurmtrtorul liPravilade laTirgovilte (cap.373), pecelceclevetelte. Unii duhovnicicu
canon:penitentulstr mearge
lr locul clevetirii$i sAspunl c[ a mintit sausI trimit, scrisoarein acest cxperienFrecomande dreptcanoninfi:.anarealimbii (deexemplu, untimpde
scns, ldcereArt a comunica cuceidinjurdec6tstrictulnecesar) $icultivarea iubirii
sproapelui.
Ai blcstcmat pe aproapclc?
St N icodimAghioritul prevedecanoncagipenhuhulitor: 7 anioprirede
Ai vorbit dc riu pe vreun prcot? L-ai injurat sau l-ai
la Sf. Impert4anie,citilea PsaltiriiSia alto! ctr4i folositoare. bitut?
,,Oricine dintreoameniipacito$i-zicePraviladelaGovora(cap.52)- de
Ai injurat, dricuit pc cineva? vorbarficevapepreotsaucuvintespulcate, sauhule,acelas[ aibepocanie
DupdSi NicodimAghioritul,Taniettiopritdela Sf.irnptrrtiganie (pocainF)6luni". Pravilabisericeasci ( 1026)insemneazi: ,,Celcevainjura
9ise
ccrecitireaPsaltiriisi a altorce4ifolositoare. peunpreolun an sanu seimpdlt4easce;iar de-i va dapalmesaucubit il va
lovi,treianisenu seimpirt{leascd$imecardel-ariertapreotul,dareltot un
Ai dcliimat pe nedrcpt pe conducitorii locali sau ai lirii? 8nsubcalon strfie". A treiaporunctrbisericeascecere,,sl cinstimpeslujitorii
Canonul84Apostolicprevedeafi[isirea,iar poruncaacinceabisericeasci bisericesti".
ncindeamna,,sAnerugempentluocamuitoriino$tri".
Ai ascultat la fcr€astri sau la usi vorbele altora?
Ai piirit pc cincva? PraviladelaTergovi$te pepenitenlcuunanopnrc
(cap.373)canoniseste
Ccl ce p6ri$tcpe nedreptincalceporuncaa noua(Iegirc20, 16)zice delaSf-anta
lmpadepnie$i| 5 metaniipe
zi.
.
I viltituru dt'd(linld orbdoxd(parteaalll-a,nr. 157).ConformPravilei
Ai bitut pe vr€un cpiscopsau l-ai bigat la inchisoare $le uciga;deoameniSitlilicdorice uciga$deoameninu arevialdve$nicd
liri motiv sauplismuindun motiv? ldinuitoarein Ef' (Lloan3,I5).
Canonul 3 al Sinodului al X.lea local, de la Constantinopol,prevede Remediul estecultivarea um.Uraesrepermisa
singumcarerop€Ste
dragostei.
anatelnlzrea, numaiimpotriva plcahrlui.

'Ic mAndresti? Spuiminciuni?


Mindria esteprimuldincele$aptepicatecapitale.Canonul96al Sinodului Minciunaestecrcaliadiavolului.MAntuitorulzicel.Di^volrl ,de la inceput
V-VI ecumenicosandeqte pe cei ce seinfrumuseleazd din mandrie,,spre .rt)s!ucigdtordeoamekiti nu a statintruadevful pentrucd nuesteaderdr
vitemarea celorce-ivddtiprin aceasta pricinuindamdgire suflerelorslabe" lntru el. C6ndgrdiesteminciuna, grdie;le dintru ale sale,cdci eslemincinos
ti
iiafurise$te.
Regulamicdm49al Sf.VasilecclMarespuneca,,totceeacenu tl tatdlminciunif' (lo n 8,44).Seingdduieminciunaaparent?t cafiind impusd
sclblosc$te din necesitate,ci cu scopdeimpodobire, cadesubinvinuiredc dcimprcjurericao doctoriea ne$liinfei saua iscodiriinechibzuite saucao
dc$endciune. Pentruorgolioti,Pravilabisericeasci (nr 1345)renduie$teca vindecarca sltrbiciunilorsaurdutafiloromene$ti,camin acestfel candsepare
de6 lunisd se pocdiasc[in SfentaBiserictr c! eaar sluji&ept o punlespreo dreplate omeneasc[ trecetoare: a) candnu
,,tinp SisI minencedeposttimpde
4 saptemani la ora9 (ora3 p.m.),flcdndin fiecarezicdte100demetanii". lduceniciun rtrutrupescsausufletesc penlrucinevacarenu meritdseStie
rdcvirul din cauzavarstei,sanittrlii,capacititiisauocupalieietc.;b) cand,
Ai invidic pc oamcni? scoperind adevlrulpentruun moment,seinltrturaun riu marc,poatechiar
Invidiasaupizma,unuidincele$aptepdcatecapitale, ,,naltein sufletul pdcate complicate ti gmve,maialesla oameniipulin educalisaustApaniide
onluluip5rere reupenrubineleaproapelui
de_ gibucuriepentrunenorocirea gi unsentimentalism exagemt, Itrr[ cdleuzirea uneiminfi luminate,cumarfi cazurile
suterintalui" (lnvdldturude crcdinldortodoxd,parteaa III-a, nr l0l). cuceibolnavi,cuceicesuntin momentetragiceetc.;c) candin umarile ei prin
('anoanele nuprescriu
epitimiipentruacest peca!darBisericaatentoneazi ci rrtrruta minciunese economise$te neputinlaomeneasct timai taniu, in alte
irrvidiaducela depdrtareadeDumnezeu li aproapele.
Dace insd cre$tinulili lmprejuriri, cel picilit va vedeaadevtrrulin mult-feluritelelui prefaceri9iva
invidiazesemeriipentruharulceli s-aimpen4it saupenru sporulacestora in apreciain bineminciunqcarei-a iconomisitgii-apromovatviai.aetc . In astfel
laptebunc,pdcatulestemultmaigreu,intrandin categoria cclorimpotliva deimprejurdri,eadevineformaltr,darnu gi substantiabDeci,dupdformaei
DuhuluiSfent...Cinesefacevinovaldc acestpac^t- spuneinvdlirurade cstepdcat,dar,dupdintenliabunein conlinut$i folositoarein urmeri pentru
cftdinlii ortodo:.A
(patleaa III-a,nr.107)- nuvaputeamo$teniimperala lui toti,eaesteo iconomisirebuni, careseimpunecunecesitate, caulrrtrumaimic
Dumnezeu" (Galateni
5,21). sprea evitapealtul mai mare.Dar $ipentruminciunaaparenta,creltinul are
datoriastrsepocaiascd (Prqvilabke/iceascd,1330)Duhovniciicuexpenenl5
Uriqti pe scmcni? rccomandd drcptcanoncitircapsalmului140(indeosebiversetele3-4,,Pune,
Sfanta Scripture ne atrage atentiaci ,,cel ce urd$tepefratele sdu este in Doamne, pazi gurii mele...')$irostireadecatevaori zilnicarugeciuniiSfentului
intuneric Si umbld in tntuneric $i nu $tie incottt) se duce,pentlu cd intunericul ljfrem Siml (,poamneti St?ipanul vielii mele...").
a orhit ochii lui" (lloafi2, 11).Mai mult zice:,,Oricineurdstepefratele sdu

42
Eqti iubitor de argint (adici de bogn(ii)? Ai furat ceva?
lubireadeargintestepdcatcapital;i redecinaaltorpdcategrele(in$elare, Ponmcaa opta cere:,,Sdnufuri" (leSte 20, l5). Dupdinvd1dtutade
furt, nedreptate,
asuprireetc.)saucumspuneSf. Ap.P^yel,fdddcina tutumr credinldorlodoxd(pafteaa III-a, nr. 152),aceastd poruncdopre$teluarcasau
relelor Si cei ce au poftit-o cu infocare au rdtdcit de la credinld $i s-au lnsu$ireape nedreptabunurilorstraine.impotrivaacesteipofl.mcisepdcdtuiee
.ttrdpunscu multedureri"(I Tim. 6,10). Canoanele bisericestinu preved prin:luareapeascunsalucrurilorstiine (f,nt);luar€acusilati pefafealucrurilor
cpitimiipentruacestpecat,insaBisericarecomande milosteniapentruin- lltuia (prddarc);luareabunurilorsteineprin mijloaceviclene(in$eldcir'me, de
litumrealui. pildd,prin falsificarede acte,cumpArare cu banifalti, vanzarea cu masuri
mincinoase, delapidare); vanzarcacelortrebuincioasetraiuluicu prepd dedoua
1);ti leneg (lcncqi)? $u mai multe ori mai mari (specul6);luareade dobandemare(camdtdrie);
Invdldtura decrcdihl,i ortodoxd(p (ea alll-a, nr 106)definegtelenea oprireapldlii cuvenitelucratorilor;mita;neintoarcerealucruluiluatcuimprumut;
cafiind,,nepAsarea faledeimplinireadatoriilorli dezgustulpentru munce, primireauneiphli ftui a muncipentruaceasta; cerietoria(candsepoatecagtiga
fic cubralele,fie cumintea".Lenea,pecatcapital,na$tela randulsdualte hranaprin muncd);insu$ii€alucrurilorinchinatelui Dumnezeusaulisatepnn
pdcate. donatiisi testamente Bisericii(sacrilegiu);vanzarea$i cumpdrarea pebania
,,Dacdcinevanu vreasd lucreze- ziceSf. Ap. Pavel- acelanici sd nu haruluisfintitor(simonie).
nrindnce"(ll Tes.3, l0). Si tot Si Pavelindeamnd.,Nuf\i lenesi,ci urmdtori Canonul3 al Sf. Crigoriefdctrtoruldeminuni9icanonulI 4 al lui Teofil il
oi t aktr ceprin credinqd rfurisescpehol.Canonul61 al Mareluivasilecanonisegte peun anpeholul
Siindelungdrdbdaremottenesc ldg,iduinlele"(Ewei
6. l2). Platale e$ilor,dupecuventullui Hristos,esteintunericulcel ve$nic care.cu voialuisi dela sine,i$i mdrturise$te holia,iarpecelcareestedatin
(Matei25,26-30).Remediul acestuiptrcat
estemuncacinstite. vileagdeallii sauprinsasuprafaptului- la doi ani.$i canonul6 al Sf Grigorie
rl Nisseicanoniseste pehoii dovedili,capeucigagi(dup[cumti canonulSal
Ai gisit ccvacc nu i(i apartine? MareluiVasileii canonise$te peaceqtiadeopotdvtrcucei,din voialor ucigasi)'
Caronul4 al Sf.GrigorieIicdtoruldeminuniteindeamniserestihriobiectul iarpeceiintr-ascuns, hotidLsteca- dupdces-auspovedit- se-liimpartebunurile
gtrsit.iar,dacdnu$tiialcuieste,sel pestrezi
pane[i sevacereaJ inapoia.lar lor,dactrau,siracilor;iar,dacinuau,strintreslugi$i,din ceeacedobendesc
canonul5al aceluia$i perinte prevede,pentruceicenuprocedeaze astfel,sd slujind,sddeab saraci.Sfintul NicodimAghioritulcerest seinapoiezelucrul
lic oprifidelaruglciuni. furat.Dacenul mai ai, te indeanmisete intorcila cel pigubit $i si-li ceri
iertare. Canonul4lal Sf.loanPostilorulprevede: ,.pefurulcaresepocaieste
,\i l)istrat pentru tinc lucrul gisit? Pecel dovedit(de
debundvoieil oprimpatruzecidezile dela cuminecare.
Dacdmtrrtu se$te, canonull0 al Sf.Grigorieal Neocezareei
prevede
cd
altii) dehotie- panahgaseluni,cu hmnduscati,dupeceasulal noualea, 9i
lilpll\rulpoatcfi primitlarugeciune. demetanii". Marii duhovnici recomanda drept
ldcind in fiecarezi cite o sut?i
canonrestihrirea bunuluifirat, milostenii,post$irugeciuni.
ceas$isibatSdoudsutedemetaniiin
minenceblani uscatddupdal noudlea
fi-ai jefuit fratii (sau surorile)? llccarezi".
Canonul 4 al Sf. Grigorie al Neocezareeiprevedeanatema.

Ai furat, prin ingcliciunc,o casl? Ai vendutvin in careai Pusapi?


DupdPraviladelaGovora(cap.88),aceastifaptdsecanonisegte
cu3 ani Praviladela Govora(cap. $i66 demetanii
5 anicanonisire
88)prevede
opriredela SmntaImpartetanie
$i 100demetaniipezi. l. zi.

Ai mutat hotarulpcntru a fura pdmentul? Ai falsificat bani?


aceastifapta,
Celcefalsifictrbaniiori estecompliceleceluicareseva$eqte
ConstituUileApostolilor(1, l) $iPravilabisericeasce
(920)pentu celce
dupl PraviladelaTirgovitte(cap.87-88) secanonisegte cahofii,adicAoprire
mutahotarulpreved aceea$ipedeapsi capentruholie.insaiiScripturazlce
sd.fie
..Blestemat cel ce vamuta hotarulaprcapeluisdtl' (Deut.21,l7). dclaSlantaimparuganie delaunan,pandla5 ani.

Ai luat pimAntulaltuia? Ai asupritpc viduvc, orfani 9i siraci?


Poruncaa zeceacerer,,5,inu doreStiogorul aproapeluitdu" (Ieite 20, Picalulacestafacepartedin categoria strigitoarela cer'Sf
pdcat€lor
l7). ConformPravileide la Govora(cap.88),seprevtd4 ani oprirede la Apostollacobspune| ,,CucerhiciacuralAti neinlinatdinaihtealui Dumnaeu
Sfantalmpeft[9anie
li l6 metaniipezi, ti Tatdl,aceastazice:Sdcercetdmpe odani ii pe vdduveik necazurilelor $i
td nepdzin pe hoilArd depatd din partea lunii" (1,27).
Ai lurat mormAntul(groapa)altuia? Pildasaracului Lazernedreptdlitin viatapamanteascAdecelbogat(Luca
DupePravilade laGovora(cap.88),pdcatul
secanonisette
cu5 anioprire 16,l9-31),reprezintiun avertisment pentru orice Asuprireacelor
cregtin.
gicu500demetaniipezi.
dcla SfantaImperti$anie neaplratigineputinciogidovedestelipsadragosteideDumnezeu$idesemeni,
cgoism$ reutate,atihrdinipacitoasecaresepedepsesc greu.
Ai .icluitmormintc?
Canonul66al Si Vasileil impiedid seseimptuttr$eascd zeceanipecel Ai oprit platalucritorilor sauai fiicutspeculidin munca
cc pengere$te morminte(2 aniplengere,3 ani ascultare,4aniprosternare Si I lor?
rn gcdereimpreuni).Iar canonul7 al Sf.Grigorieal Nisseiimpartepangeririle Acesteasunttot pecatestligetoarela cer$i izvordscdirl lacomie$ilipsade
dcmormintein: celecareseiarte$icelecarenu seiarte.$i spunecdseiarte, dragoste.DwnnezeiascaScriptwdspune:,,,/relnic eslelucrdtorul deplata
ciindcinevanu vatlmAtrupulmortului,ci ia de la mormantpietrelecare, Jr" (Iacob5,4).Mantuitorulii alungdpec€icesdva$esc nedreptate, zicand:
intilmpletor, seafl5acolo,cas[ lepuni lazidireaunuilucrudemaimarcfolos (L.uc 13,2'7).
,pepdrtali-vd de la Mine toli lucrdtotii nedreptdlif' '\celtt^,
ob$tcsc. Iardeneienat,candiave$mintele mo4ilorsaualtecarevapodoabe. le-a plicut nedreptatea,vor fi osandili (ll
care n-aucrezutadevdrului $i cirora
$ilccsla sccanonise$te caun desfranat,adic[cu9 ani.
Tes-2. l2).
I)upircilnonul43 al Sf. Ioar Postitorul,,,celcepangdre$te mormintele
t l, L ||l f U
t.rll.l r r ' ri fi I|)
s:rrru i
n rrn tca sca mpa a$anie vr em e
de un an,se
Te-ai prcficut indricit pentru a putea cer$i? Triie$ti in fecioric ai iti bati joc de cci cisitoriti?
Canonul60 al SinoduluiV-Vl (Trulan)Fevedecdunulcaacestahebuie Calonul l0 al Sinodului din Gangraprevedeanaterlizarea
certat,,cu
acelea$i asprenevoinlegimunci,ceroradup5dreptate
suntsupu$i
cei cuadeveratindreci(i". Ai depusvot dc feciorieli apoi l-ai cilcat?
al Sl VasilecelMareprevede
Canonul60 15anioprirede la Sfanta
Ai sivir5it tilhirii? capentru
lmpidiganie,iarcanonulI 9 al SinoduluidinAncirapreved€pedeapsa
Confom canonului40al Sf.IoanPostitorul,,,tAlhiriilesesupunpedepsei ccicesecesetoresc a douaoara, deciunanoprire.
ucigagilordeoameni(adic5 suntoprili,dupl Sf.loan,5ani),deoarece eisc
scrvesc$ideucideresprepromovareainfteprinderiilor". Tc abtii de la cisitoric din scirbi pentruca?
,,Daci cinevasededicdfeciorieiqiinfrindrii - zicecanonul9 al Sinodului
A i luat c u f o r f a o b i s e r i c i sa u m in istir c Si le - a i dinGangra- nupentsubunatatea $isflnlireafecioriei,ci pentrucl scarbindu-se
I rlnslbrmat in locaquriobftetti? rc indepdrteazidecesetorie,sefie anatema"
Canonull3alSinoduluiVII ecumenicprevedeafurisirea.
Ai dcfiimat cisitoria sauai dispretuitunireasotilor?
Ai furat ceya dc la bisericS? CanonulI al SinoduluidinCangraprevede:,"Dacdcinevaardefiimanunta
Conformcanonului 72Apostolic,,,cel
cefur! dinsmntabiserice
cearisau ji arurgisisauar defiimapefemeiacredincioasa ti evlavioasdcareseculct cu
untdelemn gisdrestituie
seseafuriseascA decinciorimaimult,impreuna cu berbaurlseqca9icumnuaIputeaintrain impadliaceacereasca, sdfie anatsma"
cceaie a furat".
Ti-a vcnit in minteun gAndpicitos, dar l-ai respins?
Ai lurat sau ai luat de la bisericd ori dc la mlnistirc. Dupi canonul4 al Si loanPostitorul,,,n[vdlireapofteiprin gandui in
pcntru folosinfi propric, vreun vas ori alt obiect sfintit I inimd- dacdnuesteprimite- estecutotuldenep€depsit, fiind un picatince
Dupecanonul73 Apostolic,cel cefurAdin biserictrvreunvassaualt neslvarsit".Conformcanonului7 al aceluiati,,,consimlemaotul cu gandul
obiectsfin{it(cruce,icoaneetc.)estecanonisitcuafirrisirea,
iardupdcanonul pecdtosestecauzali inceputulepitimiilof'
ll al Sf.GrigoriedeNissa,maipulindecatprcadesfranatul (decisubl8 ani
Ai cizut in pdcatul poftei ti ti-ai propus si te culci cu o
dupi canonul4al Sf.Grigorieal Nissei,ori sub3 ani,potrivitcanonului13
al Si IoanPostitorul).Asemenea
fcmeie(saucu un birbat, daci estefemcic),dar n-ai sivirgit
li canonul44al Sf.IoanPostitorul
prevede
o canonisire de pene la 3 ani.insuqireabunurilorBisericiidecitre cre$tini fapta?
esteopri6 Sideporuncaa optabisericeasce, al cdreicontinutesteurm5torul: Durnnezeucere,in pontncaa zecea,,,sdnu dorc$tifemeiaaproapel i
tdu" (lesie 20, l7). Dupi canonul4 al Sinoduluidin Neocezareea se
.,Senu instrdindm, nici sI folosimsprescopuristriine,lucrurilebisericetti
sauavercaBisericii". considerictr,,prinhar a fost scipat" $inu sesupruenici unui fel deepitimie.
!i-a venit in minte un gdndpicitos fi ai ingiduit pri- maibine.Iardacecu tot dinadinsul lc va placeaimpr€und viefuirea,apoise
rni r c alui? glnoascdepitimiapentrudesfrdu,darsi sepermiti caseviefuiascalaolaltd,ca
DupAcanonul5 al Sf. loanPostitorul,
pentruunireacu gandulpecitos itr nuseintdmplecevamaileu '. Dupi canonul20 al Si IoanPostitorul,cel ce
trebuiesdfaci l2 metanii. ! curvitsenuseimpdrtigeascd vremedetreiani,daceesteinsd gataca- dupA
ccasulal noudlea - samenance mancateuscati$isI facedouasutecincizeci
Ai triit in adulterSiintre timp tc-aicisitorit? demetanii.Iardacaseva ardtanepasitor, seimplineasce vremeahoterAtd de
Canoanele 37$i58aleSlantuluiVasilecelMareprevtrd pedepsireadoar Pirinti.Sl NicodimAghioritulprevede, dreptcanonpentruacestpecat, post,
pcntruadulter(15anioprire).Penftuadulter,canonul20 al Sinoduluidc la mancare uscat?i, metanii-maipresus _
detoate sdfugAdepersoana cucarca
Anciraopre$te7 anidela impartagire. plcdtuit.Canonul29 al Sf. Nichifor Marturisitorulprevedece astfeldc
pdcdtogi ,daceiti vor mArturisidin indemnpropriunelegiuirea lor,carenu
'l'riiegti in concubinaj? cstecunoscuttr de cetrecei mulli, seoprescde la impirti$anie Siprimesc
Canonul33 al Sf.NichiforMertwisitorulprevedeci, daci picetosulnu se cpitimii,darinr,ind in bisericasAsteanumaipandla rugiciuneacatehumenilot
indrcapt5, nupoateprimidaruridelael.Dupecanonul
Biserica 26al Si Vasile l8r dacapecatelc lor suntvadite,atuncivor indepliniepitimiile,potrivit
cclMarcsed6acelaqicanon cali pentrucurvie(adicd7 anioprire),,darsdse legiuirilorbisericegti". Potrivitcanonului3Talaceluia$i, pebazamarturici
r,'lcrczcdacdesreimposibilS despa4irea". Scriprurii,Jd ru vd amestecati cu vreunulcare,numikdu-se /i'ate,va /i
desfrdnat...cn unul co acestanici sd nu $edelila masd"(l Cor. 5' I l)'
Ai sirvArgit dcsliAnarc? desfranatul publictrebuiecanonisit maiaspru.
Poruncaa laptea cete:,,Sdhu fi desfrdnat"(letire 20, l4). Dupd facc
N.B.SmnlulCrigoricdeNissa, in canonul 4,carcseredain continuare,
ln|ikiluru decredihldortodoxd(pafieaalll-a, nr 149),,,prinaceasliporunce adulterului. dcosebircapecatclorce sc
distinc(ie inlrc fcluriledesfr6ului $i ,,lat
sunl opritc toatecugetelegi dorinlelenecurate, toatecuvintelegi faptele comitdin pofte$i din voluptatc csteac€asta: unuladicasenumcitcadulter$i
nccuviinoioasedccarccre$tinultrebuiesAserusinezeinaintealui Dumnezeu 5i cclAlaltdcsfranare Unoradintrccci scrupulo$i. insa.Ie-aplecutsl soLol.jricJ )i
iroirnlenrlorDeasemcnea, ponrnca aceastaopregte toateacelelucrurilifapte dcsfrananca la pacatuladultcrulLti;
din cauzdci numai una singura cstcinsoirrcir
ci(e poi ducepe creqtinla pecatuldesfiAnerii, precum:imbrdcdmintea ne- ccalcgiuiti, atata f€mciicu berbatul, ca($i a barbatului cu fcmcia.Deci,oriccnu
cuvlurcioas5, necumpetarea in mencareli c6ntecele
necuviincioase,
beia $iledea". cstedupalegc,afari de l€geestc;$i ccl ce nu arepealc sale,fire$tecaarcpe cele
( unonul4 al Sf. Grigorieal Nisseropreqte I anrdelaSlinraimpdrt45anre sldine;cici omuluiun singurajutori s-adatdc la Dumnezeu 9i fcmeiiun singur
( ] Ltoiplangere,3 aniascultare $i3 aniprostemare),cuposibilitatea,
pennuzel capi s-a impus.Dreptaccca,itrcd cinevaposc.lJpentrutine in54i vavl sau
in indfcptarc. dc a scurtaperioada canonului, iarcanonul59alSf. Vasilecel prlrplir", precumil nlune$t€dumnezeiescul Apostol(l Tcs.4 4), legealirii admite
Murc- 7 ani(imp54itiastfel:2aniplangere,2 aniascultare,2aniprostemare intrebuinlarca cuvenitA;dar,daci cineva s-arintoarccsprecel ce estoalaradeale
iii unlln iicdcrcaimfreund,impaftitindu-sein al optuleaan)-Ac€la$ipdrinte,in saleproprii,negr€$ilcu cel striin va fi; iarstraincst€fiecAruiatot cccace nu estc
curxrnuI 2(r,spunc: al sdu,mdcar$i daci n-areminurisit pe cel cel stapene$te. D€ci dar,cclor ce
..I)csfraulnuestenuntAqiniciinceput denuntA;dreptaceea,
(lc'irfli crrplrtirrli'r cercet€aze chcstiunea li
mai €xactsi desfraul se arati a nu fi depa c de pacahrl
sr'iscrl:splrtdceiceseimpreund prindesfrau,aceasta este
adulterului, caci$idunuezeiasca Scripture zice:,NuI nult cuceastrdind,. (Pild. ca $i pecatlllgl€ual desfrandni; numaicd seva dublatimpul
,cccaii pedeapsa
5, 20).Dar,fiindcepentrucci mai neputinciosi s-aIicut dec6trepirinli oar€care privinlaseva linc seamade dispoziliasuflctcascia celu ce se
Drr, $i in aceaste
ingAduire, infractiunca accasta s-adoveditpdn impArtirea gencrahca desfranarc vhdcce, dupdacclafi fel ca $i la cei c€ s-audcdatspurceciuniidesfranAriiastfelce
sd senumeasciimplinireapofteicccacc se comitede cincvaIEIEnedrepglirca od maicurand,ori rnai 6rziu, si se faca parta$de cel Bun" (Canonul
4 al Sl Gngonc
altuia;iar adulter,vetemarea tincdreptetirea celuistrdin.Si la aceastascsocotette d. Nissa).
a fi Sislricarcadobitoacelor $i pcderastia; cici 9i accsteasunt adultcral firii; ceci
iDcel strdinSiafarddefire sefacencdrcptatea_ Decifiind impa4ireaaceasta $i in Ai sivArtit prcacurvie?
accstfcl al picatului,$i lratamentul ii estegcncralin scopulca omul se devini Canonul20al Sinoduluidela Anci.aoprette7 anidelaImpirte$anie pe
curatprin cainlade furia pAtimaga catreacestfel dc volupte!.Deoarccccei ce 15 ani canonul4 al lui Grigoie al
s-aupatatcu dcsfranare nu au amcstccal
orcacurvatcanonul58 al lui Vasilc- Si
oarecarenedrcptatc faF de un str6in, Nissei- I 8.tarcanonul98alSinoduluial gaselea capermpreacruv^ar
canoniselte
cu pacatulacesta, din cauzaaceasta indoits-ahotiiratdmpulpcdcpsiriipentrucci cu altul, dacdacestaestein viaftr.In
pccelceia desotiepe femeialogodid
cc s-fluspurcalin adulterSiin cclclaltcrautilioprite,adicAin stricarea dedobiloacc duptr3 ani'il
ianooul13al sdu,Sf loanPostitorul ,,Pepreacurvar,
sfdtuie$te:
fr in turbar€aasuprapA4ii berbetc$ti; cdci la accftia,cum am zis, se dubleazi
daci nu seimpotrive$tesdia hraneuscate
l)ricirlul. unuladicecclal Dclcgiu ilei voluptili.iarcclilalt.careprovinc dinncdrep- tocotimpotrivit sdseimpertiteascd,
lllirca ccluisfAin.$i sefaccoarccarc deosebire in privinlamotinrluipocainlci$i dupdceasulal noualea (adicedupiora3 p.m) $idevabatedoul sutecincizeci
LrrcostI-cldc picatcalelecomicidupAplaccri.Clci ccl cc adicadc sinelinezuind dcmetanii in zi.
tiecare lardaceseleneve$te,sdalteptepanala slarlitulwemii
sprcrnirturisjrcaptrcatclor, prin aceeac, a primit sadevinaacuzalordin indemn pccareauhoter.ato Pdrinlii".
l)ropnu.impotflvacclortainuite, caunulcarca inccputd€javindccarca patimiigi
rrrla scDrn al schimberiisprc maibine,scva supunc unorepitimiimaiblande, iar
Ai picituit cu o pcrsoaninccrc$tinisau cretici?
ccl cc scvide$tcin rautatcoriprin oarecarc binujalA,ori prinperafiind v6ditf6ra sepreviddupacanonul6l alSf loanPostitorul3
Dacdnu estecdsdtorit,
(lc voic,scsupuneuncipcdcpscmaiaspre,astfelcanumaicuralindu-sc cl dcplin. rni opriredela Slantaimperthanie,mancend uscatdupeora 1500
ti hcand
s0 prirnc$tcla impartA$irea celor sfintc.ASadar, canonulesteaceh ci cei ce rilnic200demetanii.
s-ru spurcatin desfrAnare,trei ani sI tie cu totul scoti de la rugiciuni, iar canon,epitimiase
conformaceluiagi
Dacdesrccesatorit, mare$tela4 sau
lroi ani str participe numri la sscultrres ruglciuiilor $i rlti trci rni str se 5 ani,mancand uscatdupdoral5m gifdcendin zi
fiecare 250demetanii
r'orgo intru poctrinftrimpreuntr cu cei ce se prostern li cpoi str se
ilnpilrtiteasctrdecelesfinte $i in privinlacelorceauzcl maimarein indrcptarc, Ai realizat sau ai privit imagini obsccnc?
fi prin viali aratAintoarccrea sprebine,€stccu putinti celuice dispuncca spre Trulanprevede
Canonul100al Sinodului afurisirea.
IirhsLrloriinduirilorbisericc$ti sEscurteze timpulasculrerii SimaidegrabAa-i aducc
Iir inloilrccrc.$i inci o dat! a scurta$i acesttimp Si mai curanda-i primi in Ai siversit sodomie?
cor)uniunc. iDdalicearjudccaprininsi$icercetar€a sasituatiaceluicesevindcce. Si IoanPostitorul,
in canoanele intr-wl codicescrisdemana(dupaNicodim
( ri( i . lfcc unrcslcoprita aruncamirgiritarulinaintcaporcilor(Matei7, 6),astfel
Mila$canoanele51,52,53,54), s-agdsito inlhli$are sodomie'
a felurilorde
||r cslcingiiduila lipsi dc mirgaritarulpretiospe cel cc s-alecurdejaom, prin
fuf:llir! fi lipsar (lc prtimr.Iarftcendu,scnelegiuirea prinadultcrsauprin celelatte dupi cumurmeaz5:sodomiaestededoui feluri: ceacetrefemei,candbarba(ii
lchrr lle .frnlrc. t)fccunr pecatuiesc cand
cu€leimpotrivafirii, 9iceacitreb6rbali.$i, ial5$i,labArbali,
llln spDsmajinaintc.in privintatuturorseva vindeca cu
unulo shver$e$te $iceldlalto sufer6.Apoi,cendunulo faceli o gisuferS. $i Ai picituit cu animale?
pdcatmai greuestedaci cinevao qi face9i o gi sufed. ;i dacdo facecu femei Canonul29alSf. NichiforMerturisitorul prevedecapenitenlii,.dacd i$i
straine,estemaigreupdcatdecatdacao facecu berbafi.Iar daceo facecu vormarturisidinindermpropriunelegiuirea lor,carenu estecunoscutd decltle
insesinevastasa,estemai greupacatuldecatdacf,ar face-ocu o strf,ine.Pnn c.imulti,se oprescde la impartisanie qiprimesc epitimii,
dar intrend in bisericd
urmare,din acestea tragemincheierea cdperechea sofilorcarepecdfuie$t€ r{ stcanumaipaneIarugdcitmea catehumenilor lar dacdpacatelclor suntv5dite,
impotrivafirii secanonise$te maigreudecatcelcefacesodomiecuberbafisau rluncivorindepliniepitimiile, pofivit legiuirilorbisericesti".DupdcanonulI6
cufemeistaine.Iar canonultrebuiesel deaplrinteleduhovnic,aqacumva rlSinoduluidelaAncira,scaracanonisirilor esteurmatoarea: dacAa pecatuit
socotipotrivit.S-aaflat(intr-unloc)cdasemeneapecat secanonise$te cu 8 hruintedea avea20 deani,,,prostemandu-se I5 ani,seseimpertateasca de
ani,hraniuscattdupSora 1500 9ificdndin fiecarezi 200demetanii(canonul comuniunea rugaciunii,
apoiimplinind5 aniinaceastd comuniune, atuncisdse
65al Sf.IoanPostitorul). dingaSidecuminecdtud, darsdli secerceteze givialalor dintimpulprostefidrii
Canoanele 7 qi62aleSf.Vasileindeparteazi l5 anidelaCuminecare pe (ldica al $ederiila rugiciuneaBisericiiin genunchi) $i agasddobandeascd
sodomili,$icanonul4al Sf Grigorieal Nissei- l8 ani.lar patriarhulLuca, blirndelea". Ceicaren-aurenunlatlapf,catsesesupuna canonis irii celeilungi
rispunzandimpreunacusinodulsdulauneleintrebari(care seaflein unele (0dicdpeste20deanideindepartare dela SlentalmpertS$anie).
od(i scrise cu mana), spune ce cei ce cadin sodomie nu pot se ia denevasti Dacdpenitentula trecutla vremeasdvarliriipdcatuluide 20 ani, se
unulpcsoraceluilalt. canonise$te cu prosternarea 25 de ani 9i apoise primcAtein comunitatea
Canonul29 al Sf. IoanPostitorul ,,Celce a teberatasupraunui crc$tinilorrugatori5 ani,dupecaresepoateimpArta$i. Iarcelorcesltorili,fiind
l)irrbat s-asocotitdecuviinlesA fieoprit3 anidela lmpert4anie, s! setenguic ln varstd depeste 50dc ani,numaipe patulde moarte lisc pcrmitea seimpirtS$i.
\iisl posteasce $isdiahtrane uscata cehe seare ii sdfacd dou[ sute demetanii. Candsavar$itorul pdcatuluiestelepros, conformcanonului I7 alSinoduLui
Irrdacf,preluiettemaimultnepisarea, seimplineasclceicincisprezece ani dcla Ancira,nu i se permite a intrain biserica.
(dccanonisire)". Canonul63 al Sl Vasilecel Mareprevedel5 ani oprirede la Sflnta
Aceleaqi epitimiiseaplicA$idacesefacesodomiecudoi fiali(canonul5l lmpana$auie; dupacanonulTalaceluiagi sfbntseaplicaacec$ipedeapstr ca
rl St:IoanPostitorul) ori cuginerele(canonul52 al aceluiagi). Sodomiaintre lciga$ilor,deci potrivit canonului57 al sdu,10 ani oprire de la Sfanta
Iilti sccanoiise$te cu8 anioprire,,daci mbnanca hraneuscatA dupaoral5ri' lnlpani$anie. ,,Dacecinevava pacatuicu undobitoc- prevedePraviladela
din zi $ifaccin fiecare zi cete 400 de metanii"(canonul 53al Si Ioan Postitorul). (;ovora,in cap.84- sdaibapocainlel5 aniqisdfacecate500demetaniipezi,
,.I)acivreunfratemaimicarsuferisodomie delacelmaimare,6rasefacdel ilrdobitoculsdfie datsDre mancare cainilor".
srxlonric, scpedepsegte pc 3 ani, mencanduscat dup6ora 15m$ilecand100 Dupdcanonul 59al Sf.IoanPostitorul, ,devapecdtui cinevademaimultc
dcnrctaniizilnic" (canonul54 al Si loanPostitorul). oricudobitoc,avdndsolie,sepedepseste cu8 aniopire; iardenuarcf-emeie
Sll Nicodirn Aghioritulpune 9icl canon:,,posqmancare uscat6, metanii$i $ia pdcdtuito datasaudedoueori, saudemaimult detrei ori a pacdtuit,se
sillirSadcilcciacucareaupecatuit". pcdepsegte cu3 anioprire,mancand uscatdupdalnouileaceas(oral5'*')din
l'nrviladc lil ( iovora(cap.84)canonise$te sodomiacu4 aniopriredeIa zi ti ftcand100demetanii. Acesteepitimiilevaprimi$ifemeiacarea pdcetuit
\ilirrt;lirrp:ut:rrirrc tr I 5lrrit Irr(lanirnezt. cudobitoc".

54 55
Practici prostitufia? Tii casede desfriu? oprettede la SfiintaImpefiita[ie 7 sau5 ani.Canonul5 al Sf.Grigorie
Canonul
86al Sinodului
Trulanprevede
afirrisirea_ Nisseiprevede5 ani neimpdrtdtire,iar canonul20 al Sf. loan Postitorul
i 3 ani,,daci - rfupdce1in€pos pands€ara,folosindhmnacudesevar$ire
Te-ai castrat (sterilizat) sau ai castrat pc cincva firi - seinvoiestesdfacesi 300demetaniizilnic". Canonul8 al Si Vasile
motiv dc boali? I Mareddcetevaexempled€ucideresocotitecu voie gi f&d devoie, dupe
Canoanele 24Apostolic;i 8 aleSinodului
I-II local,delaConstantinoDol. urmeaza:,,Celcein maniea intrebuinlatsecureasuprasoliei saleeste
prevldafirisircapetimpde3 ani. Dar bine ctrmi-am adusaminteii estevrednicde pricepercata s61i
despreacestea maipelarg;cdmultesuntdeosebirileinhe celefdptuite
Te-aiindepirtat de pirintii trupetti li, sub pretextul voinla9i celefdri devoie.Cae$ecu totul IAIadevoieti departedevoinla
cvlaviei,nu le dai cinsteacuveniti? itorului dac6,aruncandel cupiaffi asupnunuicdinesaupom,nimeregte
Aceasti atitudineesteinfieratt deMentuitorulcarerepro$eazafariseilor om;cici impulsuli-a fostdea gonianimalulori dea scuturafructul,dars-a
cepentrudatinaomeneasclaucdlcatporuncahtiD]umnezeu: pe
,,CinsteSte dela sineceprinlovituri animeritln trecerealtrturea.
Deci,unaca
latdl tdu ti pe mamata, iar cine va blestemape tatd sau pe matud,cu e$e feri devoie.Insi, fdrl devoieestesi dacl cinevavoinda intoarce
moarteasd sesfArfeascd.Voiinsdspuneli: Cel care vazicetatdlui sdusau p cinevacubiciul saucutoiagulnu l-ar lovi tare,darcel lovit va muri.Cdaici
mameisale: Cu ce le-at/i putut ajuta esteddruit lui Dumnezeu,acelaeste lc socotetteintenlia,de a voi s! indrepteze pe cel ce a gregit,iar nu de a-l
dbsolvita cinstipe tatdlsdusaupe namasd.(Matei lS, 3-6). omori.Ascm€neadintre faptelecelefiri devoieeste9iaceeacandcinevain
Canonull6 al Sinoduluidin Cangraprevedeanatemizarea. tlctrienre, apir.endu-se impotrivacuiva,cu lemnori cumenaftrrtr crutare,ar
'tdrepta lovihra sprelocuile mortalecastr-ifaci rtru,darnucasi-l omoarede
l'c porti pirtinitor fafl de copiii tii? !ot; aceasta inseseapropiedejacu ceacu voinla;cdcicel cea intrebuinlat
Dupl Pravilade la Govora(cap.65),pirin{ii carenu-piiub€sccopiii rstfel de unealEspreapirareori cel cef6ri decrularea dat lovitura,lamurit
deopotrivl, ci pe unul il va iubi 9i pe altul ll va uri, sauaverealor nu o vor astecdbiruit fiirld depatimi nua crulatpeom.Asemenea gicelceainhebuinlat
imp54iin modegalcopiilor,sAfie anatema. EvidentcAsepresupune, pentruo unlemngreuori piaffi maimaredecetputereaomeneascd seDumAtA h cei ce
astfeldeepitimie,carespectiviicopii si fie la fel debuni. Dupi pravilabise- ftrri de voie aufiptuit, unainsi voind 9i altafdcand;deoarecedin maniea dat
riceasce( 1404),pdrintiicareauo astfeldeatiMine tlebuie,,sdseafifiseascd, ccestfel delovitud, incata omor.et pecellovit,deli silinla!a fostpoatesa-l
adicesbselepededela Si Bisericdparttr cendsevorirdlepta.. zdrobeascd, iar nu de a-l omod cu totul. insa,cel ce a intrebuintatsabiesau
orice de acest fel nu arenici o iertare$imaialescelcea aruncatcusecurea;
Ai ucis firi voic? cecisevedeci nu a lovit cumanaa$aincatmesulaloviturii sdfie in stdpenirea
CanonulI I al Si Vasilecel MareprevedeI I aniopriredela imptrrti5ire,
sa,ci a aruncataSacagi geutateafierului, li cu stdtnicie Siprin avantcatmai
iar canonul57 al aceluiagi - l0 ani gi anume:2 aniplingere,3 ascultare,4
prostemaregiun animpreuni cu credinciogii.Canonul23al Sinoduluidela mare,loviturasafie neaparatmortah. $i iard$ideplinvoluntare$inicidecum
indoielnici este faDtade felul celei sdvarsitede talhar sau de nlvdlirile

56
vrdmagilor;ceciace$tiacuadeveratpentrubaniomoarS"fuginddevddire;ial postescurtaviala; Idsarealui se moardde foame,fie cd nu i se dau cele
cei ce mergla betdliipenftuuciderinu mergnici se infrico$eze, nici sa lcbuincioasetraiului,fie canu i sedeputinlasdfi le ca$tigesingur;oricefapta
infelepleasci,ci propunandu-;ivederats[ omoarcpecei celi seimpotrivescr Frp-i primejduietteti nimiceiteviala;avodulcubundgtiin{d9ivoie.
(Jcidereasufeleascdinseamndpilda cearea, prin vorbe 9i fapte ne-
inseli dacecinevapenhualtepricind,din dorinladea sti, ar pregEtidoctorie.
darar omori,peunacaaceasta o considerimvoluntari;in carefel facfemeile guviincioase, prin caresedeaproapelui pricindde a seabatedin caleacea
descantece sdatragipeunii bunali a pdcdtui.
Tot ucidere sufleteascd inseamnt:pizma(invidia),menia,
demulteo, cuoarecare $ivrajitorii,incerc6nd
cfcvetireati ura aproapel\!i,cdci,,oricineurd;tepe ftatele sduesteucigasde
spredragoste ti danduleaceloradoctoriicareproducintunecarea mintilor:
deci,unelecaacestea omonind,deEiunavoindti altcevaaulicut, totu$ipentru oaneni" (l loan3, l5\.
Canonul22al Sinoduluidela AnciraopreSte toateviatadela impdrta$ire;
ctrs-auindelemicitdindorintadea cunoa$te $icuceeaceesteoprit,sesocotesc
intreceiceucidvoluntarPin urmare$icelecedaudoctoriideavort,uciga$e Dotrivitcanonului5 al Sf GrigoriealNissei,slvdrgitorulesteopdta seimpefi?i9i
2?deani.DupAcanoanele 7 9i56aleSt VasilecelMare,20d€aninutrebuie
ru l $rele.$icelecc primcscoffaurrilecareomoarefetul.in pnvinlaaceastr
d seimpeidFasca. Iarcanonul56 stabileltecdcei20deaniseimpart,dupa
amspusatatcetuebuie". in canonul54,acelapisfertpdinte,inmodindirecl.
leptelepocainfei, astfel:4aniphngere,5 Taniprostemare,4
aniascultare, ani
dealungisauscunacanonuldepocdinlipotrivil
lasi duhovniculuiposibilitatea
lmpreund Sf.loanPostiloruI,
cucredincio$ii. incanonul3l,spune:,,pe ucigaSul
inrpreiurdrilorin cares-asavartituciderea.
cclcu voia sailindepenem pentru 5 ani dela cuminecate, dace- dupace line
Ai sivirgit ucidcrein rizboi? postpeneseara,folosindhrandcudeseva$ire uscate- seinvoie$tesdface$i
CanonulI3 al Sf.Vasilecel Mareslhtuiefte3 ani abFnerede la Smnta 300demetaniizilnic.Dacainstrselenevegte, saimplineasce ce-auhotarat
inlpane$anie. Dacevreunuldininamicise roagtr
sdnufieucis,darcelelaltnusc Plrintil'.
gll
nrilostive$te ucide,dupl Praviladela Govora (cap. 42),uciga$ul,,sese Ti-ai bitut tatil (sau mama) li l-ai ucis?
lopcdedecre$tinatate tise sepocliasctr20
deaniSiseface1.000demetanii pdrinlilorsaitrupe$ti
Cineseridicaimpotriva porunca
incalce a cincea
Ircrr. lilndcaa ucrspecelces-asupus lui". gatecerc'.,,Cinstetlepe tatdl ldu $iPemamaIa, casdliJie bineti sd ttdie;ti
mullianipe pdmantulpe careDomnulDumnezeul tduli-l vadalie" (le te
Ai ucis cu voie?
Ucigatulincalcdporuncaa $asea dinVechiulTestament carespune:,J.: 20,l2). Canonul43al lui NichiforMlrturisitorulprevede 35deanioprircde
laSfiuta impert4anie.
,?, r( r:i" (le$ire20, l3). Potrivit ikvdldturii de credinldortodoxd(parreair
ft I a. nr'.)42-143) suntdoudfelurideucidere:uciderelntpeascdsi ucidere Ti-ai bitut copilulli acestaa murit?
Potrivitcap.124dinPraviladeIaGovora,si nuteimpdrte$e$ti
6 ani$isd
LJ(idrreatrupeascdinseamn?i ridicareaviefii aproapeluisaulovirea$i l50demetanii
faci p€zi.
i nircnlui, care-iaducmaitarziumoartea. Totuciderea aproapelui inseamni
Te-ai ccrtat cu cineva gi, lovindu-I, l-ai ucis?
\iiristovircalui printr-omuncdce-iintreceputerileaupe$tisi asdelii gtbeSte
sliiriiillrlipurtarercuasprime
falddeel,ceeace-lamdriqte qi,deasemenea, ii Canonul65Apostolicprevedeafurisirca.

59
Ai practicat obiceiuri piganesti?Te-ai mascat? Dupacanonul2Tal Sf.IoanPostitorul, ,,celorcemefturisesc cdauficut
Trulanprevede
anrisirea. I'rljitorii $ifamec€ le scurtimcu pogordmafi, h trei ari, vremeade pocdinld'
62alSinodului
Canomrl
& vor fi gatacain fiecarezi sasocoteasce de foartemareprelpostul$i,dupe
Crezi in supcrstitiiqi le practici? ccasulal nouelea, sefoloseasca hiandsaricecioase ti uscad,ilcat abiasa-$i
Canonul65al SinoduluiTrulanprevedeafurisirea. ducdzilele.Darsdface$idoudsutecincizecideinchineciuni, lovindu-$icu
3vlavieAufiea depemant.La acestea le indatottrm$i pe femeilecare facbaiere
Por(i obicctevrijite sauamulete? li seindeletnicesc cughicitul".
PraviladelaGovora(cap. 132)prevede ctrpenitentul,
dacdle leapedi,se
duptrprimaEia doua
prime$tela impartasire;iar dacele vapudain continuare, Ai apclat la vrijitori gi fermecitori?
poveFire,sI sedespartadeBiserica$istrs€afiriseascdprecumwij itorii. DupdcanonulT2 al Sf-VasilecelMare,penitentul esteoprit20deanide
faSfinta impirtZ;anie,iar dupdcanonul33,nrur''I,ai oprtte(vezi,pe ldrg,
6 ani
sauai ghicit?
Ai ficut vriji, descantcce tninteharcaprecedenldl. Canonul24al Sinodului delaAnciraprevede 5 ani
Canoanele 7 si 65 ale Sf. Vasilecel Mare ii canonisesc pe cei ce-gi opriredela SiAntaImpart?ifaoie.
mdrturisesc wljitoria li famecelepecarele-auftcut, cuepitimiadatdceluice
ucidecu voia lui (adicl 20 de anioprire) La fel 9i canonul72 al aceluiagi Ai frcut cu cinevafritic de crucc?
oranduie$te la aceeaticanonisire 9ipeceicaresededaulaghicitorie.TotSfintul Pravilade h Targovigte(cap.2 I 0) prevedeci unul caacesta,,foattesi se
VasilecelMareprevedein calonul83,ins[ numai6 anioprire(unanphngerea' canoniseasct'.
unanascultarea, 3 aniprostemarea $iun antedereaimpreuna).(arcanonul6 I Fumezi?
al Sinoduluial $aselea ii canoniseltc peacettiacu $aseani$icanonul24 al prevede
(7?2)a lui NicodimSachelarie
Pravilabisericeasca afluisir€a,
ca
sinoduluidela Ancira,cu cinciani(3 aniingenuncherea ti 2 aniimpreune jocurile
larcanonul3al Sf.GrigoriealNissei iicanonisette peceicemergla t penru denoroc.
sederea).
ghicitoripentru defdimarea giilcdlcareacredinleiin Hristos,lafel ca9ipecei i1i pierzivremeala jocuriledc norocsau bind biuturi
cetdgaduiesc dcbunlvoiepeHristos,adicesenu secuminece toatdvialalor. rlcoolice?
IarDeceicare,dinvreonevoiea lorgi silili,gi-aupierdutcumpetulti aumers Canonul43 Apostoliccetesdincetezi;dacanu, prevedeafurisirea.$i
lirvriiitori, ii canonisette ca$ipeceicareL-autiigeduitpeHristos- cusuferinfc Trulanpedepsegte
al Sinodului
canonul50 acestepacatecuafurisirea.
$imucc!1icii- adicdcunoui ani.Iar canonul36al Sinoduluidela Laodiceea
sDuncceprcotii!i clericiinu secadesAfie vlejitori saufdcitori defarmece,sau Te-ai imbitat $i ai vomat?
nratcu)atici. saucititoriinstele,saus[ faci baiere. lar ceFpreofisefolosesc de DuptrPravilade la Govora(cap 88), ,,mireanulde seva imbdta $i va
ilccslc saudc unclc caacestea $isealungtrdinBiserici,
secaterisesc potrivitcu virsa, senu seimpdrt5$easce tot anulpanein 200dezile (in altapartereduce
l}rlslrrn(nl sii/r)nrras. timpul la 60 dezile) 9i sefacdI 2 metaniiin zi".
Ai bigat, firi primcjdic, un animal in biserici? Ai mers si te rogi la sinagogaevrcilor,la geamiamusul-
Canonul88al SinoduluiTrulanprevedeafi[isirea, cuexcepuasituatiilor ilor sau la caselede rugiciune ale sectantilor?
demareprimejdiecind ,dacdanimaluln-arfi ad.dpostit,
armuri si astfelomul r Canonul64Apostolicprevede afurisirea.$i canonul33al Sinoduluidin
n-armai putea in
urmaceletoriati a. ajunge primejdiedemoade". laodiceea interzicerugiciuneacu eraicii 9i Mai severestecanonul
schismaticii.
I I al SinoduluiTrulancarccanonise$te cu afurisireapecei ceaulEcutbaiecu
Ai intins masi $i ai mancatin biserici ori ai dormit in Gweii ori au primit doctoriide la ei.
slentul locaf?
Canonul74al SinoduluiTrulanprevede Astfeldepracticilc
afurisirea. Ai dusdaruri la altar€l€piganettisauai aprinslumAniri
interzic$icanonul28al SinoduluidinLaodiceea,
ti canonul42 al Sinodului la sinagogi,in sirbitorilc cvreielti?
dinCartasina. Canonul7l Apostolicprevedeafirrisirea. 37,38 $i 39 ale
$i canoanele
Sinoduluidin Laodiceeainterzicastfeldepractici.
Ai lecut magazinin curteabisericii?
CanonulT6 Trulanprevede
al Sinodului afrrisirea. , Ai cumpirat sau ai primit cirti creticc?
Canonul9al SinoduluiVll ecumenic iliceresi le daiBis€ricii.lncazde
Ai dcscnatcruceape dupumclc? tlfuz, s€prevedeafurisirea.Asemenea, a gapteaporuncSbisericeascinecere
Clanonul Tmlanprevede
73al Sinodului afrrisirea. i,sl nucitim c64ileereticilof'.,,hin ponrnca aceasta- grsimscnsinInvdldturu
de credinld crestindorlodotd - Bisericale cerccelor ce nu suntintirili in
Ai hiut vrco biuturi sau dintr-un vasin carc a cizut cunoatterea cuvantuluidurnnezeiesc
ti inlelegerea sl sefereascd decitireactulilor
rcvir spurcat? Dohivdcectedin{eiadevdratE, cumsuntcelealeereticilor(ti sectanlilor), spreanu
fi arnng4ide inveFtud pierzitoarc de suflet(l Tim. 4,7),ci strsehlircascd ((ctl
Canonul47 al Sf.toanPostitorulzice:..Dactrcevanecuratacezutin fintanit
sauin untdelemn sauin vin,celcegustedinacestea si nuseatingltreiziledc cuvinlelecredinlei$ialebuneiinvdldturi>t (lTim. 4,6)".
carncsaubr6nzd, iar gapte zilesenusecuminece". Ai serbat sembita, ca sectarii?
in insemnarea laacestcanon,Sf.NichiforMerturisitorulscrie:,foate pentru al Sinodului
Canonul29 prevede
dinLaodiceea anatema.
lcedstdsecanonise$te cel cea gustatdiotr-insele,Iiindcd,inaintedea sfin1icu
nghcasmibduturaaceea,a gustat-oindoindu-sein cugefulsiu, <iar cel cere Te-ai dus la cimitirele ereticilor?
/)ri)r(,,!/c- potrivitcu Apostol]ul - dacdvamancaseosAndette, findcd n-a Canonul dinGangra
9 al Sinodului prevedeunanafirrisire,
iarcanonul9 al
/intdin <L-clinld. $itol ce nu eNte din credinl' pdcatt>"
este (Romu|r 14,23). Sinoduluidin Laodiceea prevede un
afi[isire,,pentru timp", dupi care,dace
.,Suu li indci a gustat.dupAcea putrezitinduntrulucrulnecuratcarecezuse,ti s-aupoclit $iaumerturisitcl augre$it,sdseprimeascilaimptrrt[$ire.
s-a(loveditci gustadincevasugrumatsaudintr-omorl4ciuneti _pescurt- din
srirrgc(lc dobitoc.carclucrurisuntoprite.$i vezicanonul 67 al
63 apostolic, Te-ai dus la mormintel€ mucenicilor eretici?
rl cu l
S rr r , r i u l r r r : r l ;i r.cl c,r;r) rri d i n C u tg ra". Cadonul34 al Sinodului din LaodiceeaDrevedeanatema-
Te-ai dcspirtit de so(ic?
INTR E B A R I P T]N 1'RTBI , \ RB . \ T I Canonul102al Sinodului
dinCartagina ori senuse
cereoriimpdcarea,
hebuiesupusuneipenitente
cel ceseabatede la aceasta
maicesdtoreasc5;
Ai tr-iit cu so(iainaintc dc a tc cisitori? (ncpreczate).
Canonul25 al Sf. Vasilecel Mare prevedeo canonisirede 4 ani. dar 'lc-ai cisirtorit cu logodnica celui carc triicqitc?
apoi(dupeceseeasalor(sc)
irltsiduie 5Atralasca
cu ca. Canonul93alSinoduluiTrulanprevedepedeapsa capentmpreacurvreJ
l.lfti cuDunatr doua 0aril? dica intre7 si l5 aniopriredela S6ntalmpdrt4anie.
tr r iit c u s o t il in a in t c d t
(un l tn i c? 'l'i-ai pirrirsit so(ir ftiri rnoti\ canonic?
I)!ci n-ailr5itinaurtedecununie, canonulI al Sinoduluidin l-aodiceca Canonul8T Trulanprevede
al Sinodului anume7 anioprire
canonisireati
l)fcvcdc un limp scurt (neprecizat)
de rug6ciuni\,ipost.pernrilAndusc,apot. dc la Sfintaimpanelanie (l anplangcrea,2 in pridvor,3 aniin
aniascultarca
Ir iurircaSfinteiimpdrta$anii. Dupacanonul2 al Sf'-NichifbrMerturisitorul. gcnunchi, animpreune
iarin al $aptelea cucrdinciolii).
Canoanele permit
pcnlnrccl ceseoAsdtore$le a douaoar5.2 anisi nu s(:imparta$cascd. dcsfacerea cesetorieinumaiin urmatoarele cazuri:cendsoliaavorteazd
incorigibil,ldsandsolul f:re urmasi;in cazde preadesfrdnare;in cazde
.\i pr'rcirlui(cu solia prstc lirc? (ca
lpostazie o moarte spirituala)
licandambiisolisunt
de acordcu intrarea
l)up,lPraviladc la Tafgovi$tc(cap.231). ccl cc pacatuie$te
cu lerneiasir in monahism.
l)csl0 lire. t)icandsodomic,onanic.gomoric, accla si sc desparti $i duf:r
' !' i- ai pir 1 !s i t s o( i a
(lr'lrifll|i sii \c crnoflrscasca
I5 a r. l:ri SlA ta impirti>anic.Dircalucru l i tc - ai i ns uI.r t c u r l l tr i l tnl c i t
irccslrs-apetrecutdin silabnrbatului$i fErede voic. canonulsereduce.dupi'r fiau cu ullil di\ ortatir ?
I| | ccrcrcdduboMrlcului. Canonul48Apostolicprevede afurisirea,iarcanonulT? alSf-VasiLe cel
Marecerecavinovatulse-tiplangapacatulunan,doianisaasculte slujbain
.\i cu[(rflin{ri rri so(ia p rc:rdcslrii n cazir? pridvot treianisastealaslujbein genunchi,iaral gaptelea ansepoateimpartd$i,
l) carai cuno$tir1lide acestp5cat.dar te faci ca nu $tii nimic.potrivrr
dacasevapocdicu lacrimi.
l'rrrvileide la l Argovr;ite
(cap.l3l ). sepedepse$tc ca pcntr-u iidoi16curvie.
il(lrc:r
irxrc6 li l8 ani. ' lc- ai cisit or i t a doua ol l i ?
Canonul2alSi NichiforMlrturisitorulprevede 2 aniopriredela Slanta
i ti in t i n e z is oti a?
imperte$anie- Dacdaceastd casatorie s-aficut dupdranduialabisericeascd,
I'mvihdelaTarliovitte (cap.l {31
) prevedcr carenuseimpreuna
,,Bdrbatul dupe rugdciunilot
citirea este
notrivitcanonuluiI alSinodului dinLaodiceea,
lifoflr cu ['rncir sa.ci varsapedinafad,pecoapse.
si sedespafiA"- permisiimpdnisirea.
Te-ai cis[torit a treia oari? (adici
Te-aicisitorit cu mai mult de doui sotiisuccesiv
Sf.VasilecelMare,in canonul50,spunec.ea treiacesetorietrebuieprivili ltti poligam)?
ca o intindciunea Bisericii,darnu estesupusiosdndiriipublice,fiind mai Conform canonului 2 al Sf- Nichifof Mirturisitorul, cel ce sec[sStole$tea
tolerabilidecitdesfi€ulpefala.Canonul2 al Sf.NichifiorMenuisitorulprevede lcia oara,5 ani esteoprit de la Sfantaimptuta$anie.Canonul80 al Si Vasile
5 aniopriredela SmntaImpirtisanie. cclMarcprcvede4 anioprircdela Sfintaknpdn4anie$ianumelunanpl6ngerea
Sf. Nichifor Martu sitorulinsemneaziurmetoarele desprecei ce se (tdnguirea)9i 3 aniprostemarea.
cdsitoresc dedoui ori qidetreiori: celcesecfuetore$te a douaoartr,potrivil
canonului 4 al Marelui Vasile,seopre$te peunansaudoideladurnnezeieitile Ai (inut trci sau mai multe femei?
'lhinc.Dupdcanonul2 al Sf.NichiforgidupdprimulRespuns al lui Nichitaal Penauceic€secisatoresc demaimulteori,conformcanonului3 al Sinodului
llcracleii,nici nu secunune.Iar,potrivitcu canonul5 al Sinoduluide la din Neocezareea, serenduie$te un timp depoceinFneprecizat (Pravilalui
Ncocezareea gicuinsu$iNichita,nici preohrlcarei-abinecuventat numenenci NicodimSachelarie scrieI -2 ani),,darintoarcerea $icredinlalor lescurteaze
la masalui. Peceadea treiacesltoric,CrigoricCuvantttorulde Dumnczeu o timpulpenitenlei".
numc$tcincilcaredelege.lar canonul4 al MareluiVasile, poligamie, qi canonul Canonul4 al Si VasilecelMarep-revede o epitimiede2-3aniafu sire,
ll0 al aceluia$i, maireadecit desfr.Aul, iar canonulI al acestuia o nume$lc umatdde doi anioprirede la SfentaImpanA$anie. ,,$ipe unaca aceasta o
intinaciune gispucareaBisericii.Deaceea Sicanonul4 alaceluiasiiiinbturi numesc nu nunta, cipoligamie, bamai curend desfranare, ce sepedepseqte:
p0tinrpde5 anidela Sf.lmpdrttr$anie peceicdsdtorili a trciaoar6.,,Ceicevor aceealiDomnulazis samarinencii careschimbase cincibarbati:<Pc
Dentru
salscois[toreasce atreiaoare- consemneaze cap.83alPravileidela Govora careJar acumnu-li esrc barbao' (loal.4.l8). penlru ce cei ceautrecutde
siiscpoceiasce4 anitisd facecate66demetaniipezi,casecheama curvie'. nuntaa douanumaisuntwednicisAsenumeascd cunumireadebfubatsaude
'fineseama cein anul922, subConstantin Porfirogenetul, s-adatla lumin, heia oareamprimitobiceiulde
lotie.Apoi,in privinlacelorcesec6sdtoresc a
urr'lin al sinodului, zisalUnirii,care a rAnduit cacelorcdsdtorili a douaoara. rfurisirepe5 ani...Darnutrebuiea-i opripeei cu totulde la bisericl,ci a-i
(llc?i u implinitpatruzeci deaniginuaucopii,liseingaduie sd-$iia$io atreia lnvrednicideascultare2 ori 3 anigidupdaceeas[ li sedeavoiesdsteaimpreund,
rcvast.i pcntruce lc lipsesc copiii.Sisecanoniseasce totusi,strnusecuminec€ iardela impertd$irea SfintelorTaine si fie tinulideparte$i atunci,candvor
5 irni.fird seli sescadanimic dinaceqtia, gi,dupi ceicinciani,s[ secuminece sretavreunroddepoctrinli,sasea$eze la loculimpaddsirii. Poligamia(celce
nurnalo datapean,laSi inviere.lardac!aucopii,nu li seingtrduie sesemai trrie$tecu maimultefemeiin acela$itimp) sepedepse$te, conformcanonului
ciisilk)rcascA vreodatS;ipentrua treiaoare.Ceicareauimplinittreizecide 80al Sf.Vasilecel Mare,cuo epitimiede4 aniopriredeh SmntaImparti$anie
i|ni.dacinuaucopii,sunting5duili$iei sesecdsdtoreasce a treiaoard,pentru (dintrecare,I antenguireasi 3 aniprostemarea)".
viirstrlortinereasce fi supusd lesne greqelii,insi patruanisi nusecuminece qi.
(lupalrcc{itiani,si secuminece numaidetrei ori in fiecarean,la Inviere,la Te-ai cisitorit dc patru ori?
gi
Nl5tcrorDornnului laAdomireaMaiciiDornrului.Iardaciaucopii,sdse Bisericanu binecuvanteazinuntaapatra.Conformcap.83al Pravileide
cilr{nlrrcnscar cu5 rni. larcclorceautrecutdepatruzeci $icincideani,nu Ii se laGovor4 ,,cineseinsoaredepatruori si sepocdiascd
8 anisi s[ facdcateI 00
iIflr'r(llIe,licicurxlsilsccisallorcasc6 a treiaoari,chiardaclnuaucopii. demetaniiDezi".

()fl 67
Tc-ai cisitorit cu alti fcmcie, pe motiv ci so{ia legiuiti 14al Sinoduluial patruleaecunenicti canoaneleI 0 ii 3I aleceluide
are duh necurat (sau este intr-o boali grea)? Laodiceea,precumsi ca[onul 29 al Sinoduluidin Cartaginaii oprescpe
Daci femeiaareduhnecuratti estelegatii,iar blrbahrlzicecdnu sepoate inciosisaseinsoarecu eretice.Iar canonul72 al Sinoduluial saselea
infrenasiweasdiaatta,potrivitcanonului l5 alluiTimotetal Alexandri;i...in ic desface$i socotegte fdreteri€cesetoriapecare,lntAmphtor,o face
aceastipricinl interyineadulter$iln pdvinlaasta- spunecuviosul_nuamsi nu cie$tillsauo cre$tinedreplcredinciosi cu eretici.Iar rdspunsul29al lui
gAsesc cerispunde;darduptrhotdr.area duhovnic€ascinu secuvine...pmvila spule cd unui dreptcredincios care a luatin cdsatorieun ins dealte
de la Taryovitte (cap.233)scriectrbtrrbatula c6rui femeieseindrtrcestesdo sauereticnu-i esteingAduitsesecuminececudumnezeie$tile Taine,
r$tepte3 ani:dacasevatemddui, seo line,iardenusevaizbdvidupliani. sa nu seva fi despe4it9i canonisitmaiinainte.Acela$ilucruil spunegi
o lasesi st iaalta- meonal Tesalonicului(Rdspunsul XL/ll), addugandcl acestasa se
doarla sle$itul vielii sale,dupl cei s-afecutmaslu(9idaci s-a
l'c-ai cisitorit cu o rudi? it), dar nici preotulstrnu scoattrvreopdrticicepentruun atareins ti nici
Canonul68 al Sf, Vasilecel Mareprevede15ani oprirede la Sfiinta ile lui 9inici litughiile sdnu leprimeasci,ftui numailumanaregittnlaie
^Implrtbarie.
uneori(adictrnu totdeauna) sd-ideaagheasmi9ianaford.$i aceasta, casenu
in deznddejdel qi si-i porunceasci si facamilostenii.Iar carteaint6ia
'l'c-ai cisitorit cu doui surori?
ui (luiJustinian), titlul V,agezementul XII, ziccc6desevor slidi atare
Canonul23 al Sf. Vasilecel Mareprevedecepenitentulnu poatefi primil
inti(careauajuns, sl secisetoreasctr),
inf-unchipoarecare, slbiruiasctr
la poc5infi,decetdacadesface aceastecesdtorie.Apoi seaplicdoprirede7
Cclcarewea st-li faceprunciidreptcredinciogi. Acelaqilucruil spunegi
ani. Canonul78 al Sf. Vasilecel Mareprevede7 ani oprirede la Slinta
impartbanie,c6ndcisitoria a avutloc succesivDarpozdiaSi Vasilecel I€ztrmafiul l8 al aceluiatititlu (la Fotie,titlul XIl, cap.Xm). Iarpenhupdrinlii
carea! inglduit cafiii lor sesecisitoreasci cu cei dealtecredinla,Pravilade
Marein aceasttr chestiuneesteexprimatilimpedein canonul8?al siu, astfel:
la Govora(cap.32) prevede5 ani depoctrintl.
,,DacAcineva,st?ipanit fiind cendvadepatimanecudfiei,arcideaspreinsolirea
nelegiuitecu doui surori,nici nunti senu sesocoteascdaceastati, in general. Ai frcut malahied€ unul singur?
si nu sep meascd ei in obgteaBisericii,maiinaintedea-i despi4iunulde Canonull0 al Sf. loanPoslitorulcanonisc$te cu 40 dezile opriredela
altul". Praviladela Targovi$te(cap.330)oprestepeceic€pdcetuiesc cudoui Si impdne$anie, hranindu-se cu mancare uscatl $i fdcend100demetanii.
suroi, I I anidelaimpertitire. ,,larde!u va puteastrmdnance sec- zicePravilade h TArgovi$te ( 329) -
'lc-ai cisitorit, ortodox fiind, cu o persoanl eretici sau ttunci sd nu se impirttqeasci un atr 9i str factr in toate zilele cate 100de
metadi sau50".
sectrnti?
Canonul72al SinoduluiTrulanprevede anulareacasdtoriei,
iardacipeBisti Ai ficut malahi€unul cu altu[?
in pAcat,afurisirea.AcesteprescriptiisuntinsuSite$ide Sf-loanpostitoml,in cu paneh 80 dezile oprire
Canorul I I al Sf. IoanPostitorulp€depseste
oanonul23.Pentrucasetoria s5var$it5intreun dreptcredincios gi un eretic, la
de Sf;intaImperditanie, hdnindu-se cu mAncareuscata$i fhcard 100de

68 69
metanii.In c^zcAnupoatelinepostuldemancareuscag,Praviladeb Tergovi$te ievoie sesesdverteascd Liturghia,fiindceatuncitrebuiesdsesfiramecursa
prevede:,, Sdnu seimpdftAteasc.e
2 ani$isdfacdin toatezilele50demetanii". qi
diavolului si seinalleputereapreotiei.

!i s-aintimplat in somnsi te spurcide pc urma patimii Te-ai intinat prin polufiunc (scurgere) in timp ce erai
scurgcrii? lreaz?
Canonul 8 al Sf Ioan Postitorul prcvedepentru curelirca de aceaste Dupdcanonul9 al Sf loanPostitorul,taptezile e$tioprita nuteimpendqi,
intinaciune: indepAnareao zide IaSlintaimpf,na5anie, rosrirea
psalmului50 rostindin fiecarezi psalmul50 ti fhcand49 demetaniizilnic.
si49 de metanii. Tineseamace,Sfintul Anastasie Sinaitul,faceo atent5deosebire intre
Tinesoamac[al patruleacanonalFer Dionisie,arhi€piscopul Alexan- felurilescrrgeriipecareo sufericinevain vremeceestereaz.,,Unomseve$ette
driei,spunecAtoli ceicepetimesc descurgerea ceafiri devoiea seminfei, . treazfiind - scurgerea fie asupmsa,fie asupmaltuia.$i, iartrfi,scugereacare
adicndcpolufiune, ace$tiasa-$icerceteze cugetul$idaclelii invinovdle$teci ll privegte sepetrece fie cuatinger€a mainii,si secanonisette cupahuzeci de
au pelitaceastade pe unna gandului impatimitti a uneindluciriru$inoase sau zile(fiindceesteinsatimalahie), fie feri atingereamainii.Aceasta - iadti - se
dinvreoaltapatimd,acettiasdnu secuminece; iardenu,sl secuminece. lar dvar$egefiedoardepeurmasdgettrriigi secanoniseite cu o zi, sauseface
canonull2 al lui Timoteispunecedacdcelcea al'rrtscugerea suferit-odin prinunireacugandul,f&e incuviintareii g.adilare, li secanoniseltecutlei zile,
poJlidetemeie,nutrebuiesdseimp[fteseasctri iarcelceaavut-onumaidin sausepeteceprin unireacugandulii prin gadilare,darfdraincuviintare,ii se
lspitadiavolului,seseimpertdfeascd. Iar Perintiitimaicu seamiAnastasie canonisette cutaptezile.Sausefac€$icuincuviinlare, darfdri gidilare,gise
sinJjtul (RdspunsulVIID$iGrigorieSinainrl(in F /ocdlie)zic cdscurgerea in c$onisegecutleizecidezile.
vrcmcasomnuluivinedin multi mdncaregibauture,din somnindelungat,din Iar scurgerea ce sefaceasupraaltui ins (sepoatepetrece)fie ce ei se
odihna$imoliciuneatupului, dintrufie,dinjudecarea (aploapelui),
dincl€vetile. tlvll€sc impreund,fie cenu.Dacesepetreceferi strsetiv eascilaolalti, dar
din slebiciunea trupului,din multi oboseald, dinpofti, dinbeuturarece,dinrea cupipdieliii strruttrri, insi fdrtrgadilare,secanonisegte cu douizecidezile.
obisnuinld la desfrau, dinpizmademonilor qidinprisosinfafirii.Deci,o datri Saudacisefacegicugidilare,secanoniseqte cutreizecidezile.Iardaces€
(( ( u greupoale cihevasdfacd deosebire,cdkdseinfinpld (scurgerea)din facecut?ivtrlireimpreune,darcuunom,secanoniseqte cuoptzecidezile.Daci
yinu lui saucAnddin altdpricind fi din pizmadiavoleascd,pentru acedsta seslverF$tecu dobitoc,canonulestede$apteani".
5lc hK:rumaisigursdnusecumi eceinziuaaceea, cumgfeie$te Sicanonul Iar cei cu scurgerea destrmeDftr, pecareo suferi din sbbiciunetrupeasce,
(lcth$, ftraocol$iEra deosebire. La fel SiMareleYxslle(Regulile pescurt. treji liirld, $i cei carcdauafardsdmanFamestecate cu udul nu suntsupu$ila
:109$iirtrebarea III dinCuydntul II despre Botez)giSimeonalTesalonicului calon,fibdctrei suferiac-€asta {trtr desegetare saudeunire,saucuincuviinlarea
\ lt i.tpunsur ilc XI VSi X [ 9iloanal Chitrului(lRdspunsulXXVIII) SiBalsamon gindurilor.De ac-eea, Anastasi€nu pom€nelte nimic deace$tia.
I /iri.Vr/r?xr// )'), toli intr-ounirespuncdpreotii$imireniicarevor aveascurgere
in s{)nlnsi s0oprcascd in aceazi dela Taine. Ai picituit cu mama ta?
A lilri uun)aidaci n-arfi weoprimejdie,denu s-arcuminecamireanulsau Pravila de la Govora (cap. ll) canonise$te acestpdcat,al amestecArii
|l rrrlircclil rrrghicprc()lul.Saudacear fi zi insemnatd, in carcesteneaptrate sellgelui,cu 20 de ani oprire de la SiantaImpertd$aniesi cate366 metanii

7l
zilnic.Dupdcanonul56al St IoanPostitorul,penitentulesteoprit dela Sfinta ani,sesecuminece,sefaceinsesi milosteniidupi puterilelo[; in fiecare
impirtiganie 7 ani,dacepecatuls-aseva$itnumaio dad; daces-apetrecutde sdtrimita ceteo prescurdla biserica;s[ nu spundminciuni sausd
maimulteori,oprireaestede 12ani,mancand uscatdupeora l5m$i ficand juriminte 9i, cuumilinttr$i lacrimi, st-$i curete,pe cetpot,intindciunea
500demetaniizilnic. i lor Vlastarisadaugd iDcI li caaceaste canonisire estepotrivitesa
deati vr4itorilor, ti preacuwarilor, 9i ucigagilot $i tuturor celorcecadin
Ai picituit cu mama ta gi cu fiica ta? grele,dar,dupi rivna celorce sepocaiesc, uneorisescade,dace
Canonul50al Sf.IoanPostitorul pedeps€ite peastfeldepenitent
cu4 anr intalor esteosarduitoar€ ii fierbinte; alteori cre$te dacepocAinfa le este
opriredela SfintaImpArti$anie,
,,mancend uscatdupeoral5imti licand300 tragered€inime.
demetaiii", iarPraviladela Covora(cap.I l) cuacelaticanoncamaisus. Canonul26 al Sf. toanPostitorulprevedeacela$icanon,lns[ cu unele
i: ..sdnu sdrutecuindrlznealesfinteleicoaneci numaianalogulpe
Ai picituit cu mamavitregi? acestea suntpuse";sdseablinedeh pe;te,dela vin tide launtdelemn
Canonul79 al Si Vasilecel Mare prevede20 de ani oprire de la facamilosteniedupdputinF, mai alcsmielcurea9i vinerea.Apoi se
impert5tire;Praviladela Tdrgovigte reducecanonulla l2 anioprire,daca catele-afosiingdduits[mdnance maiinaintedea
sdracilortoate
pcnitentulposteste,
facemetaniitimilostenii,iarPravilade laGovoraopregtc lor rugiminteacaseseroagepentrudenqii.
fi supu$icanonului,adesandu-le
pc pec5tos9 anide la impirtetanie,cu condifiasemhence sec;i seaibi de dumnezeiasca
C&end insdei in boaldde moane,saseinvredniceasctr
dczlegarela untdelemn $i vin doarmarfea,joia,sambitaii duminicaSisi sd revini ln acea treaptA a pedepsei,in carc
lmptute$anieidar,intremAndu-se,
faca36demetaniipezi(cap.l0). Canonul49al Sf.loanPosrirorul prevede
r-augesitinaintedeimparteFniadattrlordin necesitate. $isd-li zdrobeascd
numai3anioprire,dacepenitentul ajuneazipan!seara,mencanduscat liin duplputinF maimare,picatul
cat
lnima,cu lacrimicaldesd-9icurdleascd,
liecarezifdcdnd500demetanii. greual su{letului".
PotrivitPravileidela Govom(cap.9), 15ari seopr€$te penitentuldela
Ai plcituit cu soacrata? Iecandin toatezilelecate160demetanii.Tot aceastl
Sfentaimpnrtdtanie,
MateiVlastaris,carca adunatlaolalteacestecanoane, arataca unii ca
pravihrecomand5 soacreisesecilugereascd intr-omdnestire 9isdslujeascd
lcc$tiasdnusecuminecevreme deqaseani.$i maispune$icumtrebuicsesc pentru Pravilei de b Targovi$te (cap.238),
lui Dumnezeu sufletulei. Confom
canoniseasci eiin acegti$aseani. Adice:Sase lunisenumdnance deloccame
,desevaaflacinevacusoacra satrup€tte,adici sefacaprcatcumamalogodtioei
$i saqadein afarabisericii,tAnguindu-sc li cer.Andiertaredela Domnul,ti nici
lui saucualtiirudeniedupatrupaei,maiinaintedeblagoslovenia nunlii,atunci
analiudsAnuia,nici agheasmisArlube4 afari nurnaiin ajunulBobotezei, cind
8dnu sefacaaceanunta,ci sdseopreascd. Iar dac[ dupdceseva fi blagoslovit
scsluje$teAgheasma ceamare.$i, in tofi ace$ti$aseani,sefaci in fiecarezi o
cufemeialui ii va fi venil acel peca! de fi Iecutimpreunaredesange,atunci
va
sutf,deplecerialegenunchilor, in afaridesambtrtit $iduminicd, $isdmtuance cei ceaufecutamestecare
nuntasdnu sedespartd, ci numaisdsecanoniseasce
hranduscati,miercurea $i vinerea.Iar doi ani sd steaideuntrul bisericii,in
desinge.lar canonullor estede I 2 ani$i seva scurta,devor wea selna post,
spatclecantdrelilor,
$isi asculte centerileduhovnice$ti. Si in ceitreiani,care strfaci metaniisi milostenii".
lc-aumairemas,sasteaimpreun5 cucredincio$ii. lar dupaces-auimplinitcei
Ai pdcituit cu fiica ta? Ai picituit cu veritoara de gradul doi?
DupaPraviladela Govora(cap.I l), pdcatulacestaal amestectuii
sengelui DupePraviladeh Targovi$e(cap.330)etti opritdelaimplrt4anie 9 ani.
sepedepsette cu 20 de ani oprirede la Sf. impirtqaDie$i cu cate366de
metaniipe zi. Dad pecatuls-astrvarsitnumaio daul,dupdcanonul55 al Sf. Ai picituit cu cumnata?
loanPostitorul,seprevdd5 anioprire.Dacds-aintimplat demaimulteori, se Canonul76 al Sf. Vasilecel Mare prevedeI I ani oprire de la Sf6nta
canonisette cu l2 aniopriredela Sfintaimpena$anie, mencand uscatdupd ie,dacdreJrudalaac€astinelegiuiffunirc.Timpuldecanonseimparte
ora l500qifdcindzilnic500demetanii. : 3 ani pHngerea(tanguirea),3 ani ascultarea,3 ani prostemarea,2 ani
impreunlcucredincio$ii. Dadpecatuls-asdv6rgit in perioadacdnd
Ai picituit cu sora ta? eia logodit, iar cumnatas-asinucis,canonul25 al Sinoduluide la
Canonul6Tal Si VasilecelMare$i Praviladela Tergovi$e(cap.330) ira prevedel0 aniopriredela imptrrttr9ire, DupdPraviladela TArgovi$te
canonisesc la 20 dc anioprirede la Sftntatmpi(e$anie.Daci ii estesori 330) - urmandmustrareape carc Si loan Botezltorul o ficea lui Irod
numaidupaunuldinpdrini, potrivitcanonului75al Sf.Vasilecel Mare,se ctrluasedesoliepefemeiafrateluistu (Matei I 4, 4) - cinepacituie$te
opregtede la impdrt[lanie1l ani,repartizaliastfel:3 ani ascultarea, 3 ani
cu!ruratasa,I I ani si nu s€lmpiriiteasci.
prostemarea (ingenuncherea), in al zeceleaanseseprimeascila Liturghie,iar
dupi ali doi ani s[ selmplrti6easce,Dupi Praviladela Covora(cap.I I ), cel Ai plcituit cu fina p€ care ai botezat-o?
ce pacetuieitecu sorasa, 15ani si nu seimpirtb€asci ti se faca300de Praviladc la Govora(cap.86)prevedeI 2 anioprirede la implrt4anie Si
metaniipezi. 300demetaniipezi, iar Praviladeh Tergoviite(cap,330) prescrie20 deani
Canonul24 al Sf. loan Postitorulporuncetteoprire 3 ani de la Sfiinta oprire.Duptrcanonul57al Sf. IoanPostitorul,dacl vaplcetui cinevacu fiica
dactrselnvoiegtesi posteasdpantrsearati sAminencemencare
imptrrttrqanie, !a ceadin S6ntul Botezo dati, s€pedepse;te cu 8 ani,iar dacd(agregit)de
usca$si si faci in fiecarezi 500demetamr. mai multeori, cu l0 ani,mincdnd duptral nouilca ceasdir zi (ora 1500)$i
.frc6nd500demctanii".
Ai picituit cu nora ta?
Dup6canonulT6al Si Vasilecel Marc, I I aniru est€voi€a seimpidi$i. Ai picituit cu na$ade botezsau de cununie?
Canonull5 al Sf.IoanPostitorulprevedeoprireapetimp de2 ani,dacl se Dupi Praviladela Govora(cap.86),9 aniseopre$edela impdne$anie
9i
invoie$tesdmirance hrantruscatiduptrora I 5mSifacezilnic 300demetarii. s! facdI 50deEetadi in zi, iar dupdMolitfelnic 20 de ani oprire.
Ai picttuit cu verigoaraprimari? Ai picituit cu cumitra (adici cu naSacopiluluix
DuptrPravilade h Tergovilte seoprefte l0 ani de la implrt?iiire (cap. Canonul58 al Sf. Ioan Postitorulpedepsegte astfel de pdcatcu ,,8 ani
:130).Conformcanonului60al Si IoanPostitorul,acestplcat secanonise$te oprirede la Sfinta impirtiganie, mdncdnduscatdupbal nouilea ceasdin zi
cu 2 ani oprircdeIaSfantaimpirtiganie,,,minc6nduscatdupi al nouabaceas (ora I 5m)gi fdcind in fiecarezi 300demetanii".
din zi(ora l50o)qitlcind in fiecarezi 500demetanif'-

74 75
Ai picituit cu mama naqeitale?
DupIMolitfelnic,I I aniegtiopritdela Sfrnraimpirtiganie. INTREBAR] PENTRU FEMEI

Ai siluit vreo fecioari? Ai lEgiduit lui Dumnezeusi rimai fecioari, dar fi-ai
Canonul67 Apostolicprevedeafurisireagi obligativitateadea o lua de trlcal|egiduin(a?
sotie.Potrivit canonului25 al Sf VasilecetMare,sdvartitomlestcoprit 4 ani Canonull8 al Sf. Vasilecel Mare prevedeopriread€ la Sfinta Imp5r-
dela Sfentaimpdn4anie ti sepoatecununacu fecioara. timp deun an.Potrivitcanonului60al ac€luiasiins6,ceacarea flglduit
Ai pingirit vreo fecioardafierositi (sori de ministirr treiascdin feciorie,dar fi-a cllcat fegiduirla, secanonise$te
cu epitimia
p€ntruadulter,adictrI 5 aniopriredeIaSfAnta
ImplntrFnie.
sau cilugirittr)?
Canonul4 al SinoduluiTrulan prevedeafiirisirea,Dupe pravila de la Ai fost violattrf{ri voie?
Govora (cap. 85), cine va ptptrtui cu o cdlugtrdfjl esteopdt 9 ani de la Sf Vasilecel Mare,ln canonul49,considerlci nu bebuicaplicailtnici o
Impdrtl$anie,ftcard I 50 demetaniizitnic. Dac6prin aceasta a detcrminat-o
sdpdraseasca vialamonahaltr $i si trtriasciprintremircni,acelase nu se
impertiteascd p6nela moarte,DuptrPravilade la Tergovige(cap.258),o T i- a p le c at bi rbatul ti te-ai reci si tori t fi rl si tc
astfeldefaptdesteconsiderattr
i€rosilie,iar sive$itorul fur deBiserictr. credintezicd a murit?
Dupecanonul 3I al Sf Vasilecel Mare,faptaaceastaseconsiderladulter
Ai ripit cumvavreo femeiesau ai fost complicela o secanonisettecu opriredela Sfiintalmpert6ianieintre 7 9i 15ani.
astlcldc ripire?
Canonul27 al Sinodului[V ecumenicti canonul92 al SinoduluiTrulan Ti-ai pirisit birbatul din ingr€folarefati dc cisltoric?
prevedanatematizarea. Seaplici ins[ canonul22 al Si \y'asilecel Marecare Canonul14al Sinoduluidio Cangraprevedeanatemizarea.
prevedesdseliberezefemei4iar strver$itorul si fie oprit4 ari dela ilnptut.'ire.
Dacdceardpiti a fostfecioari,conformcaoonului30al Sf.Vasitec.elMare,se !i-ai pirdsit btrrbatul$i ai luat pe altul?
pedepsegte cu3 aniopriredela Slentaimp6rtdtanie. Dupi PraviladelaGovora Dupi Pnvila d€la Govora(cap.66) secanonis€ite9 ani $iva face36 de
(cap.I l4), cinertrpefteo femeiesaueslecomplicetarlpire esteolrdt 3 anide mebniizilnic,mADcaDd nurnaipdincin zileledeluni,miercuri9ivined.Acelagi
la SfAntaImpirti$anie ti indatoratsAfact 36dem€taniipezi. canonseaplici 9ibirbatului carea luat-odenevastll.

Ai ficut baieimpreuni cu femeile? ESti cununati a doua oari? Ai trdit cu so{ulinainte de


Canonul77al SinoduluiTrulanDrevede
afirisirea. cununie?
Daci n-ai trdit inaintedecununie,canonulI al Sinoduluidin Laodiceea
prevedeuntimp scud(tre[ecizat) derugdciuniii post,permitandu-se,apoi,
't6 77
pdmireaSfinteiImpert6$anii.Dupdcanonul2 al Sf.Nichifor Mdrturisitorul. Viduvi fiind, te-ai cisitorit?
pentrucel ce secisdtoreftea douaoar5,2anisi nu seimpdrttr$easce. Canoanele24 si 4l aleSf.Vasilecel Marepermitviduvei cesetona,dar
i pandh varstade60deani.Duptraceasiivar$?i,in cazci secdsitore$te,
Ai picituit cu sotul pestcfir€?
bu poatefi impdrt.{iti decatdacedesfacectrstrtoria
DuptrPraviladela Targovi$te(cap.23I ), c€l cepecatuiegecu femeiasa
pestefire, fecandsodomie,onanie,gomorie,acelasi se desparti gi dupa Ts.ai cisitorit a doua oari?
despe4ire sesecanoniseascd l5 ani,ftrl SfantalmpdrtA5anie.
Dactrlucrul ' Canonul2 al Sf.Nichifor Mlrturisiton prevede2 aniopriredela Sfinta
acestas-apetrecutdin silabtrbatului ffr{ devoie,canonulsereduce,dupe lmpirt4anie. Dacdaceastltcasatories-afdcut duper'enduialabisericeascd,
este
apreciereaduhornicului. lntrivit canoNlui I al Sinoduluidin Laodic€ea,dupdcitircalugdciunilor,
Fflnisnimptul4irea.
Ti-ai pdrisit birbatul carc s-aindricit?
PraviladelaTArgovigte (cap.233)scriecr, dacnb&batrl areduhdemonic, Te-ai cisitorit a trcia oari?
femeiast il a'tcpte5 aniti dactrnu s-aizbdvitdeboaltrin acesttimp, si-l lase Sf Vasilec€l Mare,in canonul50,spuncci a treiactsatorietrebuieprivit?l
cao intiniciunea Bisericii,darnu estesupusA osendiriipublice,fiind mai
$i sdfie libert a seclsdtori cu altul.
bl€|abih decatdesffiulp-efap. Canonul2 al Sf NichiforMirnfisitorul prevede
Ai cunogtin(ici sofulpreadesfrencazi? 5 8nioprired€la SIentalmpiruiganie.
Dac[ ai cuno$tinfe de acestptcat,dart€ faci ctrnu gtii nimic,potrivil Sf. Nichifor Mlrnrisitorul insemneazt urmetoarele desprecei ca se
(cap.l3 I ) sepcdepse$te
Pravileide la Tdrgovigte cistrtorescd€doui ori li detlei od: cel cesectsltore$te a doua oali, potrivit
capentsuindoiti curvie,
adicdintre6 si 18a[i. cEnotrului4 al MareluiVasile,seoFette peun ansaudoi dela dumnezciegtile
Taine.Duptrcanonul2 al Sf.Nichifor 9idupdprimul Mspunsal lui Nichita al
'lc-ai desplrtit de sot? Heracleii,nici nu se cununtr.Iar, potrivit cu canonul5 al Sinodului de la
CanonulI 02 al Sinoduluidin Cartaginacereori implcarca,ori strnu sc Neocezarcea $icuinsuti cuventullui Nichita,nici preohrlcarei-abinecuvantat
mai cesetorcascl;cel ce seabated€ [a aceastatebuie supusuoei penitenlc nu mlnanci la masalui. Pec€adea treiacisttolie, GrigorieCuventatorulde
(neprecizate). Dumnezcuo numegteincalcared€ lege. Iar canonul4 al Marelui Vasile,
poligamie,ti camrul 80 al aceluiagi,maireadecatdesfraul,ia! canonulI al
'fc-ai miritat cu doi frafi? acestuiao oumetteintiolcirmeti spurcarea Bisedcii.Deaceea$icanonul4 al
Canonul2 al Sinoduluide la Neocezareea prevedeoprireade la Sfiinta aceluiaqiii inllturd petimp de5 ani dela St impertetaniepecei cisitodli a
implftaianie pen[ b moarte;ton$i, dactrin vremeamo4ii vapromiteci in caz [eia oar6-,,Ceicevor si secisitoreasci atleia oari - consemneaz i cap.83al
deinsdndtogirevadesfacectrstrtoriq,din mih vaaveapocli4i '. Asemenea $i Pravileide la Govora- ses€pociiasci 4 ad $i si face66 de metanii pe zi, ce
PraviladeIaGovora(cap.48). 3€chearnicuvie".
Tin€seamaci io anul922,subConstatrtin Porfirogenetul,s-adatla lumina
unTomal sinodului.zisal Unirii, carearinduit ci celorcesetorilia douaoald'

78 19
cuGreticilar iispunsul29al lui Balsamonspune
|o crettif,ddreptcredincioti
daceauimplinit pahuzecideani$inu aucopii,li s€inglduie se-$iia $io a tleia unin:.d"it" *:91q:1^".t:l':
nevastipentrucele lipsesccopiii. Si secanoniseasci tohrii, sdnu secuminecc uiJGt"""a1n"iot"ut"aluatincesetorie
5 ani,Iiira sdli sescadtrnimicdin acegtia,

maicesetoreasc[
si, dupi ceicinci ani,sdsecuminecc
numaio dat?ipean,la Sfrntainviere.Iar dacdaucopii, nu li seingiduie sasc
!.reodatii9ipentrua treiaoari. Cei careauimplinit treizecr
fl:Jix*ffm;:#iiuffi!ill*!"-T'T#
#i'rJ'rlfi-ri, c6acesta doarlaslargitul
s[ selmplrti$eascl
^dnieiind
iir"l",arpi i t-" (ti dace
o-".tmaslu s-apoclt],dTry1t::9:i1:
de ani, daci nu au copii, suntinglduili ti ei sAsectrsdtorcascd a tleia oari. "" sa
tui9inicilituryhiile
h;-"'.il;;;;* unatareins,9iniciprescurile
supusa lesne gretelii, inse patru ani s{ nu se
rrentruvarstalor tinereascdti
cuminece9i,dup[ acegtiani,sdsecuminecenumaidetrei ori in fiecarea4 la
$iuhaies'*"::.1"lill^11t9::*11
i.pi..l*r. tl'n""-ailumanare
al" Siaceasta. si sa-i
casi nucadein demedejde;
inviere,la Na$tereaDomnuluiti la AdormireaMaicii Domnului.lar dacdau intii acoduluitlui Justinian)tidulv'
"*il"t.ili -"f".d. iarcartea
;;%;;;r:.';"nii.
copii,shsecanoniseasc[ cu5 ani.Iarcelorc€auhecutdepatuzeci$icincide auajuns'
parinlii{care
atare
desevorsfadi intr-un
ani nu li seingaduienicicands[ sectsdtoreasc[a treiaoad, chiardactrnu au ilffiffiIxii.;;;ci
sdbiruiasce-*l"T]:"1,':::1.:t"""1
dip-o"[.r". te." "atdbreasca), nT:':
cop , luquil spunetia$ezamen titlu.(la
l l8 al aceluiati
i;;J;"j;;l;";l"t'
'l'c-ai cistrtorit de patru ori? ii. ii r"i]iii, xlit).larpentruperinFicareauinglduitcafiii lorse-se
-p. utti rtultnoelaGovora 5
(cap32)prevede
Bisericanubinecuvdnteazinuntaapatra.Conformcap.83 al Pravileide ii"iii,**"1"tj""ia" ","ainp,
la (iovora, ,,cineseinsoarldepatruoli s! sepocliasci8 aniti strfac[ cete lDi depoctinF.
100demetaniipe zi". Ai ficut malahie,dar nu ti-ai pierdut fecioria?
canonisirc'hranindu-se
'l'e-aicisitorit cu o rudi? ianonul f 3 afSi foanpostitorulprevede40dezile
Pravilade la Covora(oap 25)
Carronul68 al Sl Vasilecel Mareprevedel5 ani oprirede la Sfinta ou m-Jcre *c"ta 9i A"and 100de metanii
impert[$anie. prescrieun anopriredela Slanraimpandsanie'

'lc-ai cisitorit, ortodoxi fiind, cu o persoanl eretici Ai tecut malahiede una singur5?
t"-o.ioi ro sr I""nPostitorulcanoniseste cu40dezil€olriredeIa
sau scctanti? 100demetaml'
Canonul72al SinoduluiTrulanprevede anulareacnsftoriei,iardad pelsisE Sf.iipanipni","rfttanindu-se
cumincare uscati$ifecand
( 329) -
sec- zicePravila delaTargovi$te
it1pAcat,afurisirea.Acesteprescriptiisuntinsu$ite$ideSf IoanPostitorul,in Ir JJoo"" put"uramlnaoce in toatezilele cate100de
rtutrcisbnu seimpittileascaun an 9l sefac[
canonul23. Pentrucesltoriasivar$itiintreun dreptcredincios 9i utreretic,
patrulea canoanele l0 3l ale celui de la m€talii sau50".
cn onul 14 al Sinodului al $i ti
l.aodiccca,Drecum$i canonul29 al Sinoduluidin Cartaginaii oprescpe Ai lecut malahi€cu altul (alta)?
crcrlincio,risdscinsoarecu eretice.Iar canonul72 al Sinoduluial gaselea C*oouf f f ut Sf fo- Postitorul cu penala 80-deTileoprire
pedepseile
uscatasl lacanoruu uv
dcslircc\ii socolciilc care,intamplxtor,
lllrAttrricces6toriape o faceun qettin de la Sllnta impinn5anie'hienifdu-secu mancare

8l
80
metanii.Praviladela Targovigte
(cap.329)prevede:,,Strmenance sec80 Ai sivarsit avort?Ai dat sauai luat m€dicamentepentru
dezile,senu seimptrrL4easc52aniti sdfac5io toatezilele50demeranil..
ProvocaaYortul?
Ai ficut adulter? CinesevaDestecu voie ti bune$iinli avort calcdporuncaa $aseacarc
Canonul 58al Sf. VasilecelMareprevede 15aniopdredela SEnra .sd nu ucizf Aesie2', l) .Yezl Invdldturadecredinldortodord,partea
^lmptrrtfuanie,
iarcanonul20al SinoduluidelaAncira.7 ani. l-a,n.142,5).
Canonul2 I al Sinoduluide la Ancira prevedeoprireade la impdfia;ire
Ai picituit cu fiul tdu? la moarte.Dupi canonul9 I al SinoduluiTrulansedeaceeasi pedeapse ca
DupePraviladelaCovora(cap.I l), plcatrlacesta
alamestectrrii
s,engelui ucigatilor(adice 20 deani). SlentulVasilecel Mare,in canonul56, prescne
sepedepseltecu20deaniopriredela Slantaimpdrtiganie gicucate361dc deanioprire,iar in canonul2 numail0 ad oprire,insd,,vindecarca sase
metanii
pezi.Dacepicatul s-astrvertit
numaio dati,dupdcanonul55 alSf. nudupdtimp,ci duptrchipul pocainlei",Conform canonului 33 al Sf.
loanPostitorul,
seprevid5 anioprire.Dacds-aintamplat demaimulteori,sc Postitorul,,,f€meilecareigi ucid fdnrlcumegteguguri, cagicelecaredau
canonisegte
cu l2 aniopriredela S6ntaimpdrt!5anie, mencenduscatdupi iru primesc
leacuricasi lepede 9is[ nasciprunciinaintedeueme,hotiramsa
oral5m9illcAndzilnic500demetanii. paneh cincisau9ipAneh treiani.Pentrucearfi maimult,sase
ic osandeascl
Ai ficut desfranare $i ti-ai provocat ayort? hcniconomie".in acelagi timpli secerecain perioada ,,infiecarezi
canonului
Canonul 21al Sinoduluide
laAnciraprevedel0 aniop redela Sfiinla
hraneuscate
itr m{nence si s! facdI 00dem€taniimari".
impirtEsanie. Praviladela Govoraprescriemaimulteepitimii.Astfel:,,Femeiacevabea
hrburi cas6scurgdrodultrupului9i sdnu nascecoconi,aceeasl aibdpocanie
Ai picituit cu doi frati? cinciani$im€taniicatetrei sutecincipezi. Iar deva face$ibarbatula$a,(adice
DupaPraviladeh Tergovitte(cap.330),penitenta
csteoprittrI I anidela dc va beadintr-acelea - n.ns.)mairdu este;nici Bisericasanu-i p measci
SlbntaImpeneFnie. Conform
canonului63 alSf.toatlpostitorul.seDreved prescualui, nici prinosullui, denu sevapocei"(cap 20).
ins5I anioprire,,.mencand
uscatdup6alnouileaceas $iftcendin liecarezi ,,Femeiacare-giva ucideprunciila nalterecu ajutorulvrdjitorilor,de
200demetanii". bunivoie,aceeaintdrtoatezileleviefii ei sdsepoctriasca.Femeiadesfiaanatice
vabeaierbuli,casi nunasci,saudevana$te!i vasugrumacoconulei,seaiba
Ai siver$it avort firi voic? pocanienoutrani gi metaniicateI 60 pezi 9i altele"(cap.20)
Dupacanonul34al Si loanPostitorul,
epitimiain astfeldecazuriestede ,,Femeiadevazemisli$iva beacevacasAsculgi 9istrselepedeinceperea
unan. dintr-insa,sI sepoceiascl8 ani qi metanii367 zilnic Daci eava muri din
Ai sivirqit avoft din neglijcnfi? avor! si nu seingrcapein cimitit'' (cap.I 24).
Potrivitcanonuiui 36al Sf IoanPostitorul, $i PraviladetaT6rgovige(cap.374)prevede:,,Fem€iledesfianatecare-9i
,,femeiicarenuseingrije$te
de Btricdpanteceleca sdnu mai lasci copii, zeceani sasepocaiascd. Doi ani sa
ldtulslu, ci din cauzaneglijenleiavorteazi,i sedepedeapsl pentruucidere ascultind
6feaafad,in cutea Bisericii,tneianisi steatau$aBisericii Scripnrrile;
premeditatA" (adicdintre20deaniSi5 ani).

82 83
alfi pahuaDisdsteacu catehumeniiin tindaBisericii(adici in pronaos),pdnd lor, $i {hcand$i patruzecide metaniiin fiece zi". Tot Sf Nicodim
ce diaconulzice:<Ceichemaliie$ii...D;iar url an sd steain Biserici cu itul adaugi: ,,la seamaince ti la aceasta,c6,in multe ce4i scrisede
credincio$ii,la Lihtrghie$iapoiseseimpdrtqeascl... gdsimti ac€astii(ltunuire) la canonuldefaF al Postitorului,ce- adica-
Unii duhovnicimarirecomandd dreptcanon,pebngd celedemai sus,,i &ctr pruncul vafi de$apt€zile$ivamurineboteza!pdrinliilui strnusecuminece
pererede rdu toataviafa,metaniiin fiecarezi, postpantrsearamiercurea$i patruzecide zile gi, intr-acestea,se menancehrant uscatl, flcand 9i cate
vinerea,paiasireaptrcahrlui,nattere$ibotezaredecopiiin loculc€loravofiati. patruzecide metaniimari in fiecarezi. $i socotesccd ac€stpogoramants-a
Ai adormit pestecopil, sufocendu-l? llcut dedeniii, fiindcderaobicei- dupecumsepare- strnu sebotezecopilul
Canonul35al Si loanPostitorulprevede: haintedea optazi, urmendsocoteala tAie i lmprejurin ceadea optazi, in
,,femeiacares-aculcatpeste
prunc$i l-a intrbutit,dupatrei anisesocote$tevrednici deImpirti5anie,daca loculclreia sefaceacumbotezul.De aceea, ca si nu seintampleuneleca
sc lipse$tede la clmuri gi brenzi,in zile anumeranduite,ii sever$e$te, lcestea,trebuieneaptrratses€boteze pruncul in ziuain cares-aimbolnAvit,
cu
suferintd,celelalte(lnvdtituri).Si daclacestlucrus-apetrecut dinneptrsarea potrivitcuRes?unsul I al lui PetruHanofilax'.
sauneinfranarea pfuinfilor,ahrnciesteasemuit cuunomorvoit.Iardactrs-a N-ai purtat griji de copiii tii?
intamplatprin weltirea vrtjma$ului- estelucruvrednicdeiertare.Nurnaici $i
aceasta Canonull5 al Sinoduluidin Gangraprevedeanatemizarca.
arenevoiede canonisiri, datecu misurtr,fiindci, de pe urmaaltor
grc$eli,s-aintamplataceastlplrrsire (dinpartealui Dumnezeu).,. Ai lcpddatcopilul la uta bisericiisauin alte locuri?
Din ncglijentin-ai botezatcopilulti s-aintamplatde a Canoanele33gi52aleSf vasilecelMaresi canonul39al Si IoanPostitorul
prevedpedeaps6 capentruuciga$i.deciintre5 li I I anioprirede la Sfenta
murit? cinl uscatl$i300demetaniipezi.
lmptrrtdqanie.
in insemnirilela canoanele Sf.IoanPostitorul, Sf.NicodimAghioritul
noteazer ,,Tineseama cd,daci prunculestesin6tos, trebuiesd-lboteziduD6 !i-ai pirisit copiii, sub pretextul ascezei?
natruzecrdezile, potrivitcuArmenopoulos (panea aI[-4ntlul\al Canoaneior CanonulI 5 al Sinoduluidin Gangmprcvedeanatemizarca.
pe scurl).ldr daceestebolnav5i in primejdiede moarte,dactril va boteza
preotulcunumaitlei scufurdnriti ridicnli(dincristehita)$icuchernirileSfi ei Te-aiimpirtigit saute-aiimpreunatcu solultiu in timpul
Treimi,nu est€nevoiedemaimult. Dac[ dupi aceasta el vaffii, str-iciteasca ciclului?
rugdciunilecarese rostescinaintede botezsauafuriseniile,potrivit cu Canonul28 al Si IoanPostitorulpreved€penbuastfeldepecah 40 de
Annenopoulos 5icuTlie.mihopolitulCretei. zileopr e dela Sfihtaimptut4anie.Praviladela Tdrgoviste(cap.33I ) prevede
Canonul24 al Sf.loan PostitorulconsemneazE: ,,DaceuDcopilmoare canonisirede7 zile, cu ceteI G 20 dem€taniipezi pentrufemeilecarevin la
nebotezat din pricinalipseidegrijtra ptuintilor pirinfii suntindepefialivreme bisericEin timpul ciclului saupentruceleclrora le-av€nitdnduiala lunarein
detrei anidela ImpdittrSanie,mAncand hrani uscatiin ace$tianiti impdc6nd tinp ceerauin bisericS,darderupine,n-auiegit$i auluatanafore.
peDurinezeuprin plecareagenunchilotplin plinset Siprin mitostenie,dupi

84
Te-ai imbricat birbite$te, firi si fie nevoie? Ti-a dat duhovniculvreun canon?L-ai implinit?
CanonulI 3 al SinoduluidinGangra analemizarca.
fnevede in consenscucanonul7 al Sinoduluidin Cartagina,dezlegareadecanonse
decltre duhovniculcarel-aaplicatsauepiscopul
numaiin caa.rdexcepliormle
Ti-aiimpodobit pirul capului ca si atragi privirile altora
(snispitettix
Canonul96al SinoduluiTrulanprevedeafirisirea. Te.ai impirtisit fdri a aveadezlegareaduhovnicului?
DuptrPraviladela Govora(cap.89),penitentuls€despartedeBiserice3
Te-aiimbitat? tai, caun ba{ocoritordeDumnezeu, iar pGotulsdnupdmeascenici prescud
Conform cap.88dinPraviladelaGovor4femeia
befivinuseimp&t4e$te dela dAnsul.
pantrcenuvaplrisi ptrcatul.
igi schimbiduhovniculde la o m[rturisire la alta?
Ai intrat in sfantul altar (cu exceptiatimpului ingeduitdc invdldtutudecredinldotodord (rbspunsullaint€barca I 85din capitolul
cpiscop,la sfinlireauneibiserici)? ,,CrrlurldivinpubliC) zubliniazici ,Fstebinestrnuschimbem duhovniculdecat
Canonul 69atSinoduluiV-M ecumenic (Irulan)ti canonul
44al Sinodului b cazdemarenevoie,depildi" cetrds€schimbt preotulsaucendnemutlm in
dinLaodiceeainterzicacestlucru,darnuprescriuvreoepitimie. dd pdohi€". Tn$uiesa semai gtieci potivit 32
canonului Apostolic,unduhovnic
nu poated€zlegape c€l legatde alt duhovnic,atataw€me cettraielte acela.
Acela5ilucmil prevedeti capitolulI 19dinNomocanonul slavin 228detitluri.
iNrnBsAnrpENTRU
coprr DupePnviladelaGovora(cap.I l7), blrbatulsaufemeiacare-9iva lisa
drlrcvnicul siu ferddeoaEcarevini gi seva spov€dila altul, sl sedespafttrde
Cend te-ai spoveditultima dati? Biserictrimpleundcuacelac+l prime$te.
Poruncaapatraa Bisericii necere,.si nespovedim9i strneimpirtlgim in
fiecaredin celepatruf'oshti mari depest€atl sau,dacl nu putcm,cel putin o
Tc-aiimptrrti$it duptrce ai mincat?
dattrpean,in postulSfintelorPatti". CoaformPravileidela Govora(cap.89),celcarea rnancatinaintedea se
Ihvdldturadecredinldcre|tind oftodoxdsttblidaztrca:,,Spovedania nu lmpdrt Sitsebuiesi facl poctrinliun an.
estelegati determenesausoroaceanumitedin cusul anului.Putemslergala Dad a mancatbranzasauoul - seopre$te2 ani dela impenfuire.Dacea
duhovnicori de cateori $i oricandsimtim nevoiade a ne u$urasuflehrlde mancatcame- seopregte3 ani9i va facc66 demetaniiln zi.
povaraptrcatelor... Cu catnespovedimmaid€s,cu aletestemaibine..(partea Te rogi acasi in liecare zi?
a ll-a, Rtrspunsulla intrebareaI 88).in fine,Sflntul NicodimAghiodtul zice:
,,strindemnempe plctrto$ii nespovedifis{ sem&turiseasc;adesea'.(Carre Dupi ConstituliileApostolice(VIII, 34)secuvinecafiecarecreitin sAse
rcagedimineat4la pranz$ s€ara.Daci nupoatesdmeargilabiserici,,,fiecare
fo ar lefo lositodfe desuflet,p{lea. alll-a" Prccuventare).
s[ cente,strciteascesi si seroagela el acasesaucatedoi impreunesaucete

86 8',7
trei". ConformPravileidela Govora(cap.37), ,pine semihnege debunalui Poste$tiin celepatru mari posturi dc pestean?
voiederugdciunegidecantareti vaumblacaundobitoc,ac€lasaaibl podinli Dupl poruncaa patrabiseric€asce suntemdatori,,si nespovedim9isdne
un an$i sdface I 00 demetaniiin zi". [tt?tsimin fiecal€dinc€lepatruposturirnaridep€stean,sau,dacdnuputem,
pufn o dati pe an,ilr PostulSfint€lorPaSti".Pecei cenu tin posturile,
lci partc la SfentaLiturghic?
oooteSeposoli" li p"d"pu"$t"cuafr[isirca.Totafurisiriisuntsuputi,potrivit
Oricecrestin€steindatoratsl ia partela sfinteleslujberanduitedeSfanta
canonului56al SinoduluiTrulan,9icci caremlninci ouati laptein sambetele
Bisericd.Poruncaintdi bisericeascd cere..seascult4mcu evlavieSlant:l Marc.
l-iturghie"in fiecareduminictr$iin stribltoare. i duninicilcPostului
i1i cinstegtiii asculli pirintii Sibunicii?
Ai intrat in sfentabisericiti ai ietit repedc,firi si stai Porurcaa cinceacerei ,,CinstettePe,atdl tdu $ pe mamata' co sa4i.fie
la slhntaslujbi ? binefi sd trdietri a imulli pepdmantulpe careDohnul Dumhezeulldu li-l
Canonul9 Aoostolicorevedeaftrdsirea. vado lie" (le$re 20, l2't.
invdldtura de credinldonodord (p?trleaalll-a, nr. t 34-135)subliniazi
llcspcc(i ziua dc duminicl Si celelaltc zilc dc sirbitori 0i,dintr€ oameoi,maiintei trebuieiubif pnrinlii caren€-aunIscut 9l ne-au
relig i o a s c ? crescut9i,caatare,duptrDumnezeu,suotbinefacltorii noitri ceimai ma , in
Canonul15al Sf Petrual Alexandriei prevede: ,,Duminicao linemzi de viaF plmanr€ascn".
bucudepenhuCelceainviatlntu e8,ln car€amprimitstrnuplecimgenunchii". A cirsti peptrinli ins€arnnl:
'l'otastfel,canonul29al Sinoduluidin Laodic€ea ceresesecinsteascd ziua l) A-i iubi, .dic| ale doriti facetot binelecuputinF'
duminicii$isdsepetreaciin odihni,iarcinear facealtfel,st fie anatema. $i 2\ A ascuhade ei. ,,Copii, ascultalipe pdrihlii vottri in Domnul, cd
canonulI al Sf.Teofilal Alexanddeineindeamntr ,,st cinstimtoati durninica si qceostaeslecu drcptare" (Efeseni6, I ). "Firile, pdzettePovalalatdlui tduli
\i r\ scrbam.ferjndu-ne deinvnFnnilecarcnucinstescinviereaDomnuluinostru nu lepddaindemnulmaicii rale" (Pilde 6'2O)
lisusllristos". 3) A nu-i supdra cu ceva $i d ne pu a fald de ei cu toatd cuvii,nla'
ConstitufiileAposiolic€(VIII,33)serefer,,pelarg,la&toria cregtinilor vorbinddespreei 9i cu ei numaidebine. ,,Celce vagdi de fiu pe tat'il sdu
(lca oinstisarbEtorileilchinak Mantuitorutui$isfinlilor.,Zilele apostolilorse saupe mamasasdfe dali morlii, cd augtdit derdu pe tatdl sdut i pe mama
lc serbeze,caci ei au fost invelStoriinostri in Hristospi s-auinvrednicit de sati' $Angelesduesleasuprasa" (Levitic20'9)
I )uhuI Sfint. Ziualui $tefan,intiiul martir,qia c€lorlallisfinli martiri,careau l:1 A-i aiuta la nevoiemAngAindu'iin necazurisi insenindndu-le
tinutmaimultla Ilristoscalaviatalot stroserbeze". bdtdnelile. ,,Fiule, spriiinetle Pe tufit tdu la bdtAneq ii nuJ mdhni in
vialalui" Grlllei'f{Jcirtnea tui IsusSirah3, l2).
l)ostclti micrcurea gi vinerea in cursul anului? 5) A ne ruga lui Dumnezexpentru ajutorarealoa cA'1dsunt viald' iar
necer€,,si linemposfuriledepestean".Perfru
Ponlncaa douabisericeasce dupdmoarle,Wn ru odihnasulletelorlor,implinindu.le voiniacea 'n din urme
cclcc nupostc$tc - canonul69Apostolic
- afaredeweo slibiciunetrupeascd $ pdst€nduleftnnoasdamintire.
plcvcdca1u|isir-cr.

88 89
Te impaci bine cu fralii (sausurorile)? faptebune,picatul estenult mai greu,intrind in categoriacelorimpotriva
DumnezeiascaScripfur5exchme: ,tatd ocum ce esle bun ti ce este rbnluiS6ot ,,Cinesehce vimvatdeaceslpdcat- sptloe invdldturadecredinld
fi,umos,decdtnumaia locuifralii impreund"(Ps. 132, l). (parteaam-a, m. 107)- nuvaputeamoqteniimpirdlia lui Dumnezeu'
Fralii suntdatoriunulaltuiasaseinlelsgl $ snseajute.Nimeninutrebuie (Galateni5,2l).
si maircpeteexperienlatragicl $i intrebar€apdtimarl.a\ticain ,,Audoard
Ajuti p€ cei neputinciotisau p€ col€gii mai slabi la
eusuntpdzitorulfratelui meu?" (Facerc4,9\.
Sf. Apostol ti Evanghelistloan observi ctr,,dacdziceeineva:ixbescpe vifituri?
Dumnezeu, iar pefratelesdu($iinse sul larg deapn>apele-n.ns.) il utaste. Mentuitorul oe-ainvltat zica^di,,Fericili cei milostivi, cd aceiase vor
cstemincinos" (Iloan 4, 20). Unireagi armoniadintreftai esteconsideratA nilaf' (Fericirea a cincea,Mat€i5, 7).Pominddela adev6rul c6,,milostenia
cr o impodobire giaoamenilor(nplepciunee saulDdurarea crcitintrizvoriite din iubireadeDumnez€u$ideaproapeleti se
ii turnuseleinaintealui Durnnezeu
lui lsusSirah25,l-2). riattr prin ajutorarea materiali ti moraltra semenilorno$triaflali in nevoie",
lrwdldrttmdecredinldortodotd Gatea aln-a, nr 244-246)ne arati c[ sunt
Etti lenet (lcncai)? douncatgorii defaptealemilost€'iel a)faptelemilostenieilrupetti(l .lvdnif|e
invdldtura decredinldortodotd (parteaalll-a, nr. 106)definegtelcnea celuifltrmand;2. adipareaceluiinsetat;3. imbdcar€aceluigol;4. cercetarea
cati iDd,,nepisareafali delmplinireadaloriilorli dezgustul
p€nhumunci,fie cu cclor in necazurisi nevoi: 5. ccrcetarcacelor bolnavi; 6. gezduirea
bralcle,fie cumintea".Lenea,picat capital,na$telar.andulsdualteptrcate. cdetorilor; 7. lngropareasiracilor gi a celorpecarenu arccines6-iingroape)
,,Dacd cinevaku vreasd lucreze- ziceSf. Ap. Pavel- acela nici sd nu gi b) laptele milosteniei stletetli (l lntoarcereacelor rdtaciti la calea
ndntince"(llTes.3,l0).$itotSf Pavelindeamn,NuJili lenefi,ci urmdtoriai adevlrului pi a celorplctrtoti la cal€avirtulii; 2. lnvtrlarcacclor negtiutoriti
Lehtrce prin credinli SiindelungdrdbdaremoStenesc ldgdduinlele" (Ewei 6, nepriceputi;3. sfituirea celor ce au trebuinla de sfat; 4. rugiciunea cdtre
l2). Platalene$ilor,dupi cuventullui Hristos,esteinhrnericulc€l vetnic(Matei DumezeuFnhu apoapele;5.mAngaierca c€lqintistali; 6.nerizbunar€a penhu
25,26-30).Remediul acestuipicatestemuncacinstit . rnulftcut deatii, ci rlsplitirea riului cubin€le;7. iertarea gelelilor sAvar$ite
dealiii faF denoiintine).ConstitufiileApostolice(vII, l2) indeatlmtr: ,,lrnparte
Ai invidiepe colcgiicaresuntmai buni (la invifituri, la toatecu 6?teletitu $inu ziccctrsuntFoprietatea ta, clci lmpani$irea de bunuri
sullct ctc.)decettine? materiale9i spirituale a fost prcgtrtiti de Dumnezeupentru toli oamenii
lnvidia saupizma,unul din celetaptepdcaiecapitale,,Iaste io sulletul deopotivn".
omuluipergredereupetrtrubineleaproapeluiti bucuriepentiuDenorocirea $i Copiezila lucririle scrisc?
suf'erinfa lui" (invdldturade crcdinydortodoxd.parteaa lu-a, nr. l0l). Circ copiazl csteperta$la doui plcate glele: IeneaSlfurtul. De lenentr
Canoanele nuprescriuepitimiipentruacestptrrat,darBisericaatentioneadca seinvaF lectiile ti apoi, copiind, firri din ceeace nu esteal t?iu.De aceea,
invidia ducela depdrlareadeDumnezeu9ideaproapele.Daci insi cre$tinul ptrcatulac€statrebuieperisit,remediulfiind studiulserios$icinstea.
iqi invidiazi semeniipentruharulceli s-aimpfut4it saupentrusporulac€stora

90 91
Participi la ora de religie? etc...ln astfeldeimpGjuriri, eadevineformald,darnu qi substanliala.
Cine nu ia partela ora de religie fugede DumdezeuSiseimpotrive$le i, dupeformaei estepdcat,dardupi intenfiabundin confinutgifolositoare
inv4etudi Saleceleimentuitoarc.,invdldtura Meanu estea Mea,ci a Cehl urmiri pentrutofi, eaesteo iconomisirebund,carcseimpunecunecesitate,
ceM-a trimis" ziceDomnul(loaq7, l6); deci,invdfiturarcligioasi esft dela un rdu mai mic sprca evilape altul mai mare.Dar $i pentruminciuna
Tatil ceresc(loan 3, 2), frindo ,,inv4datd sdndtoasd" (lTim- 2, lO; llTim cregtinul are datoria strse poci'iaiscd(Prcvild bisericeascd,l3SO).
4. 3). icii cu experienlirecomande dreptcanoncitircapsalmului140
La varstade 12 ani, Mantuitorul vorbeacu ctrrtura.ii iudei in templu ebiveNetele3-4,,Pune, Doamne,paztrgurii mele...")li rostireade
,,ascultdhdu-i; i intebandu-i " (Ltca 2, 46). ori zilnic a rugAciuriiSf;tntuluiEfremSirul(,,Doamne$iStipanulviefii
Studiindcu osardieinviliturile celefolositoarcalecredintei,Dumnezeu
Ie...").
ne vaajr\la.,tanu maifim copii Sijucaria valurilor purtali incoaceSiincol,,
deorice vdntal invdydtufii,prin inteldciuneaoameniloxptin viclefugulk)t. Vorbegtidc riu pc aproapele?
sprc uneltireardtdcirii, ci finAndadevdrul,,n iubire, sd sporim ihtru toak, Canonul2 suplimentaral Sf loanPostitorulconsemneaza: ,,oricine- barbat
p(ntruEl, Careestecapul- Hristos"lEfeseni4,14-151. femeie- barfettesdfactr40 deplecerialegenuncbilorgi la fiecareplecare
genunchilor sezicd:,,Doamne, miluieste-ma". DuptrPravilad€laCovora
Spuiminc i u n i ? prevdd 2 anioprire l8 metaniipe iarceiceociresc,unansi
qi zi,
Minciunaestecreafiadiavolului,MAntuitonrlzice:diavolll ,de la tncepur cap.88)se
afost ucigiitor deoamehiti nu a statintru adevdrpentru cd nu esteadeviir seimptuteteasce Sisefacel2 metaniiin zi.Totcuun anoprirecanonise$te
inlru el. CAhdgrdietteminciund,grdiettedintru alesale,cdci estemincikos PraviladelaTirgovigte(cap.373). Unii duhovnicicu experienlirecomande
canoninftdnarealimbii (deexemplu, un timp de tecere
firi a comunicacu
$i latdl minciunii" (loar.8,44).Seinglduie minciunaaparenut cafiind impusi
de imprejuriricao doctorieanestiinteisaua iscodiriinechibzuite ceidinjur decatstrichrlnecesar) $icultivareaiubiriiaproapelui.
saucao
vindecarea sltrbiciunilorsauliutdlilor omenesti,camin acestfel cands€parc injuri sauvorbc$tiurit?
ci eaar sluji drepto punte spreo dreptateomeneascd trecitoare:a) cendnu DupI Sf.NicodimAghioitul, T arietti opritdela Sf.Impartaianie
tise
aducenici un rtrutrupescsausuflet€scpentrucinevacarenu meritt str$tic cerecitireaPsaltirii$ a altor ce4i folositoare.
adevaruldincauzav6rstei, strnitifi, capacitdfii
sauocupatieietc.;b) cand,
acoperindadeverulpentu un moment,seinltrturi un riu mare,poatechiar Etti certat sauin vrajbd cu cineva?
pecatecomplicateSigrave,maialesla oameniipufin educalisausteparif de Molitfelnicul scrie:,,Celceva aveavrajbi cucarevas[ nu intrein biserici
un sentimentalism exagerat,fdri cdlAuzireaunei minli lumitrate,cumar fi pandnu sevaimpic4 ctrmgAciunea lui spreblestem$ispreplcatesesocote$te,
cazurilecu cei bolnavi,cu cei ce su'!tin momeotetragiceetc.;c) candin ti si faci toati ziuacate50demetanii".Pmviladeh Targovitte(cap.168)zice:
urmAile ei prin p[ruta minciuni seeconomisette neputhtaomeneascifi mai ,,CircarevEjbecucinevasdnufie primitlabiserice$inicidarurile,niciprescurile
tarziu,in alteimprejuriri, cel p[cilit va vedeaadevlrul in mult-feluritelelui bi (senu-ifie pdmite)pendcenus€vaimp5ca".
prefacerigi vaapreciainbineminciuna,carei-a iconomisitgii-a prbmovat

92 93
lii minie? prin falsificarede acte,cumpirarecu bani fal$i, vanzareacu mesuri
Cel careline manie- dupi Pravilade la TArgoviple(cap. 373) - si sc vanzarca
, delapidare); celortr€buincioase faiului cupreturidedoud
despart5deBisericdun an9i s{ faci I 50 demetaniiin zi, mai multe ori mai mari (speculd);luareade dobanddmare(cematerle);
ireaphfii cuvenitelucrlmriloqmita;neintoarcerea lucruluiluatcuimprumutl
Te mendrelti? ireauneiplIli lhrdannmcipentruaceasta; cerietoria(candsepoatecaltiga
Mandria esteprimul dinhe cele lapte plcate capitale.Canonul96 al prin muncA);insulirealucrurilorinchinatelui DumnezeusaulSsateprin
SinoduluiV-VI ecumenicosendettepecei cesehftumuseleazddin rranddc ii si testamente Bisericii (sacrilegiu);vanzarea$i cumpd6reapebanra
,,sprevdtamarcacelor ce-i vtrd$iprin aceastapricinuindamdgiresufletelor i sfi4iror(simonie).
slabe"$iii afuriselte.Regulamiclnr.49a Sf.VasilecelMarespun€c5,,tot
Canonul3al Si Grigoriefecetoruldeminuoi$icaronul 14al lui Teofil il
ceeaca nu sefoloseste din necesitate,ci cu scopde impodobire, cadesub peun anpehoful
invinuirededeterttrciune. Pentruorgoliogi,Pravilabis€riceascl (ff. 1345) tfirrisescpehot.Canonul6l al Mareluivasilecanonisette
care,cuvoialui Sidela sine,i$i mfutudsette holia,iatpe celcareestedatin
rAnduie$te ca,,timpde6 luni strsepociiascl in SfiintaBisericegi samanencc
dcposttimpde4 strptimanibceasul9(ora3 p.m.),fdcindin fiecarezicdtc vileaSdeallii sauprinsasuprafaptului- la doi ani.$i canonul6al Sf. Grigoric
100demetanii". il Nisseicanonise$epeholii dovedili,capeucigati (dupi cum$icanonul8 al
'MarcluiVasileii canonisegte peacegtiadeopoaivicucei,dinvoialor, ucigaqi),
Ai gasitcevace nu iti apa4ine? 'iarpeceiintr-ascuns, hotitui$eca- dupi ces-auspovedit- si-$iimpartibunurile
Canonul4 al Sf.GrigoriefdcitoruldeminuniteindearndsdrEstituiobiectul lor,dacdau,skacilor;iar,dacdnu au,seintseslugi$i,dinc€eacedobandesc
B:Isit,iardacinu$tiialcuieste,sa-lpistrezipenalis€ vacereal inapoia.lar slujind,s! deala siraci. SfentulNicodimAghioritulcereseseinapoiezelucrul
oarronul pirinteplevede,pentruceicenuprocedeszd
5 al aceluiagi astfel,si furat. Dactrnul mai ai, te indeamni sl te intorci la cel plgubit $i se{i ceri
lic oprilidelaruglciuni. iqtare. Canonul4 I al sf. loanPostitorulplevede:,,pefurul car€sepoceie$te
debundvoieil oprimpabuzecidezile dela cuminecare. Pecel dovedit(de
Ai pistrat pentru tine lucrul g[sit? sltii) debotie- peol h Sase luni,cu hnntruscati,dupi ceasulal noudlea, $i
Dacdmerturise$ti, prevede
canonull0 al Sl Grigorieal Neocezareei ca
I[cAndin fiecarezi cite o suti demet]enii".
fi primitlarugiciune.
Itrptasulpoate
i.ti pierzi vremeala jocurile de noroc?
Ai lurat ceva? Canonul43 Apo$tolic cer€seiocetezi;dacenu, prevedeafurisirea.$i
P(,runcaa oplacerer.,Sdnufuri" lle$te 20.l5\.Dulpdinvdqnro d, acestpicat cuafirisirca.
canonul50al SinoduluiTrulanpedepse$te
?linki orbdoxd (parteaa III-a, nr. 152),aceasttporunctopretteluareasau
ir)sutircapenedreptabunurilorstrtrine.impotrivaacesteiporunciseptcdtrrie$tc Fumezi?
p r: luarcapeascuns alucmrilorstrdine(fi.tt); luarcacusilagipefa$ alucrurilor Pravilabisericeasci prevedeafirisirca, ca
(?72)a lui NicodimSachelarie
nlruia (pddarc)i luareabunurilorstrlineprin mij loaceviclore (inqeliciune,dc gipentrujocuile denoroc.

94 95
Privcqti imagini ruqinoase(in rcvistesau la televizor)l ar dobendilumeatoati gi iqi va pierde sufletulsiu?"
Canonul100al Sinodului
Trulanprevede
afitisirea. i dar in acestceassufletul meu,infelegendcI eu nu
Crczi in supcrstitii qi le practici? griiesc astizi citre un om simplu' care nu gtie Sfintele
Canonul Trulanprevede
65al Sinodului afurisirea. Scripturi, ci griiesc citre tine, care din frag€di varsti ai
crescutin acestea$i cu el€ te-ai hrlnit; din care 9i du-
Porti obicctevrdjitc sau amuletc?
hovnicegte ca dintr-un izvor al viefii adipindu-te' cu daruri
Praviladela Govora(cap.I 32)prevedectrpenitentul,
dactrle leapedd,
sc
prime$te
laimpertSgire;
iardactrlevaputa in continuare,
duplprimati adourl de mare cinst€ te-ai impodobit. Cu aceasti invltAturi
povdtuire,
sesedespartd
deBiserica$istrseafuriseasciprecumldjitorii. vizandu-te eu indestulat' nidijduiesc ci firl sfial6'
neimpiedicandu-te de nici un fel de pricini, ca 9i ctrtre
Ai cumpirat sau ai primit cirti crctice?
doctorul tiu, in acestceascurititor, toate rinile tale pe
Canonul9 alSinodului VII ecumenic ifi ceresdledaiBisericii.in cazdt
retlu,seprevede afurisirea.
Asemenea, a$aptea porunciibisericeasce crre, ca un viefuitor ln lume, le-ai dobAndit din diferite
neccrc
..sanucitjmce4ileereticilor
". .,Prinporuncaaceasta- gasimscris
in lrv.itdr& / lntAmpltrri,flrl fitirnicie le vei arita ca si iei adevirata
dc credinldcretlindortodoxd- Bisericalecerecelorcenu suntintirili in timlduire dela insusiDomnulnostruIisusHristos,Doctorul
cunoaiterea Fiinlelegereacuvdntului dumnezei€sc sdsefereasca decitirea ti Mentuitorul sulletelorgi al trupurilor norstre.
oA{ilorpotrivnicecredinteiadevtrrate, cumsuntceleale ereticilor(qi
$i a$a.cu toata socolcala$i purtarcaclc 8riii. si iei \camr cclof cc sc
scctanlilor),
spreanufi ameg4ideinveleturi pierzetoaredesufler(lTim marturiscscla tinc.!inind seamade cstcsh!bassaudrcSrlorsxuorn srnrplulde
4,7), ci sd se hreneas.a<<cu
curintelecredinleigi ale huneiinvdldturit' cslcsinitos saubolna\'icarturarsaunocarl ar; ii, invllandul. sir-izicrrr$1r:
(l Tim.4,6)".
Iattr, de acum de toate acesteadator etti si te pizegti,
llr dc va fi sluib.r$\au on cu drcgitoricirrallat,
s;il irtrcbi iccstcl 7ici,r,l de vreme ce te-ai botezatcu al doileabotez'dupi renduiala
Tainelorcreqtinegti,Pune,dar, d€ rcum inceputbun, nidii-
Socote$teaceasta,fiule iubit al sfintei noastre Biserici duind spreDumnezeu,C€l ce poatesi-fi ajute; ti mai vertos
de Risirit, ci noui tuturor deobgte,mari fi mici, boga(iti te pizeqte,ca si nu te mai intorci la gretelileaceleape care
siraci, ne este de tr€buinftr poclinta. gi precum sufletul le-ai l5cut, ca si nu fii de res gi batjocuri diavolilor gi lu-
estemai de pret decettrupul, aSafi mentuirea lui estede mii. Cici, picatele nici un folos nu aduc crettinilor, ci nepu-
mai marefolosintl 9i ciqtig precumti DomnulIisusHristos, tinti, boall, siricie $i multe feluri de necazuriin aceasti
MAntuitorul nostru, griiette zicind: ,,Ce va folosi omului lume; iar pentru cealalti arvun€scosindi vegnici qi chinul
iadului. Drept aceea,datori suntemto(i, mici qi mari siraci Ca Do mnul D umnezeusi -i di rui asci l ui ;;";l
ti bogali, ca fiecare din noi cu frica lui Dumnezeuqi cu gi vreme de pociinli.
cucerniciesi viefuim,ca purureasi fim intlrifi cu harul lui Ci milostiv si iubitor de oameniDumnezeuegti Si Tie
Dumnezeu. rl|vi iniltlm, Tatilui 9i Fiului qi Sfintului Duh' acum 9i
Accstcrtoatezicandu-lccercdinsulri ispitrndu,lcu
pururea gi in vecii vecilor.Amin.
dc-anriDuntul. ,srel iara,r
frL(lc irmaDuntul
pc rAndmarturisindu-lc Sidescopcrindu Ic.si-i zici tui:pleaci-tr gi k sfar$itul:ShvI Tie, HristorseDumnez€ule, ntrdejd€rnorstrl' shv:i
capul.Si. plecandu-$icl caD l,\i irecnunchind.
citcflc-iaccasra Tie. Dupi accca.punindtninc pc capLrllur, 7' rccast'

R ugi c run c Rugicir.rne


DomtruluisI De ruglm nostruIisusHristos,cu harul
omnul$i Dumnezeul
qtnpane Doamne.Dumnezeule,Cel ce mentuirea
^egti ti cu induriril€ iubirii Saled€oameni,si te iertepe
\Jrobilor Ttri. llilostive. Indurrte ti Indelung-rib-
tine, fiule (N), li sf-f lasetie toate picatele.Iar eu' nevred-
ditorule, C[ruia i1i pare rlu de riuttrfile noastreti nu
nicul preot 9i duhovnic,cu putereace-miestedati' te iert ti
voiegtimoarteaplcitosului, ci sl se intoarcl gi sl lie viu,
te dezlegde toatepicateletale,in numeleTatillui 9i al Fiului
Insu{i qi acum milostivette-Teasupra robului TIu (N) qi-i
d[ lui chip de pociinft, iertare ptrcatelorti dezlegare, fi al Sfintului Duh. Amin.
dczlcgiriiaccstcia.
$i zicindsfArSttul inscmneazechipulcrucrlcu mdnapc
iertAndu-ilui toati gregealaceade voie gi ceafilrl de voie. 6trte fedcim"' }r
capulcclui ce s-amdrturisit.Apoi zi: Cuvln€{e cu
lmpacl-l 9i-l unegtepe dinsul cu sfinta Ta Bisericl in Iisus pacc.sa-idaicanonuldupe 'devtrrat
pacatclor
poiriva lui;$i.dacavali
a$a,slobozindu-lcu
Hristos, Domnul nostru, cu Care impreunl fi Se cuvinc fecutndcatcmaimultcsi lrai mari slt-idai canonmai mare,adica sdtic oprit dc
la Sf6ntaimpanAlanic rnaimultianiliar.cele maiufoarcpAcatc sd ile icrli lui.
stip0nire gi mare cuviinttrin veci.Amin. marisAzrcrcAtrc
penrrucanonul cel rnaimarecc i-aidal lnsA.pcntruptrcatcle
$i slilr$indmgiciunca.zi ectenia: dansula$a:
Miluiette-ne pe noi, Dumnezeule,dup[ rnare mila Ta, Fiule, atAfia ani poruncescdumnezeieqtiiptrrinli s[ nu
rugimu-ne Tie, auzi-ne!i ne miluie$te. te impirtipsti cu SfinteleTaine,ci numai strb€i aghiasmi
Inci ne ruglm pentru lisarea $i iertarea picatelor mare. $i de vei aveagriji str nu te implrtltetti, fi se vor
robului lui Dumnezeu(N) gi pentru ca si i seierte lui toati dezlegapicatele tale; iar de vei indrizni' peste porunca
gre$ealacea de voie pi cea fari de voie. sfinfilor pirin$, ca si te impirttrtetti, atunci te vei socotial

98 99
doilealuda. Iar dacfl vei fi bolnav gi tare slab,temendu-t( si-l lrtsi indl utr rn. Drci Ye li m.i jos de 20 d€ r , sl-l canoniselti mai
de rnoarte,atunci si te impirtjit€$ti; ti dacl te vei insini-
toti, iartrti vei rtrmine oprit atifia ani citi fi s-auporuncit, hr dac{ va r'ret str se pocliasctr dc Ptrcateti vr vr€a sI se f{ctr moDah'
sl-i ie4i . trei{ parte din csnon.Dictr va vrer si meargdin ritrntrstire
p0ni cind vei plini canonul.Iar daci te vei implrtilgi dr obtte, sl-i l.9i iumltrte dl|l crnon. Iar dactrvr ctrdeaduP[ c€ r luat
frica rnorfii, plinind canonul cel dintai, f se va socoti alt cllugiriei, rtunci si le frci torle deplin (Vezi Schenadiminudrii
canonpentru imp[rttriire gi-l yei plini Sipe acela. i/ii, la p. 144in aceasglucrare)

Si socotc$li
ti accasta.
duhovnicc:
Cil drctr vr fl ptrrtrsitomul plcrtul, din rc€l momeDtsl-i socotestiti
crnonul.De pildtr: un om a flcut plcrte de morrte, ucideresau desfranarc,
p€ntru care zece.Dl sI se lipser3cl de Sllntr implrtit.nle; pe .ce.tr si-l
intrebi ti, de v. ll ptrriiit d€ dol rni rcel ptrcrg rI-l drl opt .nl, sclzfudu-i
pe cei doii lar de vr fi ptrrtrcltde clncl .ri tu .I-l crnonirestl Dumri co cci
clnci. $i pentru rltele ita str frcl ictrderer.CI, dupl cum griiette m.relr
Vlsil€: cltd vrem€vr frce omul Dlcrtul $ |ru se va implrttrtl, cu Dlmlcnu
l sescadecanotruloprlrll de h StinteleTrine, drcl tru plrtrsetteplcrtul; $i
dectrsevr iDtlmpl! cr irrlti i! c.dtr in plcrt, irrlti d€ li itrc€putsecuvinc
str i se der canooul.Itr drctr se vr intamplo str cldtr lttr-rla pIcrt, mai
inNintedeterminarorcsnonululcei s-r drt, secuvinea socotirtrli clnonului
celui neimpllnltsru ri crnooului plcatului celui flcut de cullnd. Si rl clrui
plcat vr li canonulmri mare,scehrl l-l dri rcum pentrurmlndoui plcrtele;
tl dupi fecerei plcrtului celui d-epe urnl, de aevr li oprlt d€ h dtre sru
dc la alt duhovnlcde SfADtrImplrtltrnle, rcei.ni $i vr€me sI i sc
socot€asctr in numtrrul crnonului c€-i vei dr.
Socotestc$i aceasta:
CI drctr seva !flr.cel om cu bunl cucemicieti vr vcDirI frcl iD tortc
zilele metrDii dupi puthttr, si-i ie4i uD rn diD rumllrul .rilor de h crre l-ei
oprit s:l nu se lmplrtlteascl; ti de va vrer sl frcl milostede dupl puaere,
si-i ierti Sialt en. Drctr va posti miercurer ti vinereq dupl poruncr Sf,n{ilor
Apostoli,si-i i€4i lnci un en. Drc! vr vrea strposteasctr ti luner - sl nu
mlnance carne- si-i msi lati un .n. Drcl vr fi de virstl mri jos de 30 de

100
ANEXE

I.
Carunul102Trulan

se cuvine ca cei ce au pdmit de la Dumnezeuputerede a legagi dczleg., s!


ccrcetezefelul gxetelii Sindzuinlade intoarcere. celui pectrtosti si aduceastfel
lc.c potrivit bolii. Ca nu cumva,folosinduJ€pe amandouif?iremrsure,si
primejduiasd mantuire.celui bolmv. Ctrci!u-i uto.ri boalaprcatului, ci feluritA
ti muke,odrtrslindmulte rarnurivltem5toarc,din careizvorilgtemult rtru9i curge
ltrai c pdtr! c6odst{ chiarimpotrivaputerii doctorului.
De ace6a,ccl cc se infetiscazi ca $tiutor de leacuri duhovnicegtitr€buie si
c,erceteze mai intei lnclinrrea ptrcrtosuluiti anumedacl tinde spresenAtat€sau
dacI, dimpouivn,prin f€lul sdudepufia.e,cheamdasupra-9i boalr;cum6eftrgrijette
cl iDtimpul poceiDpi del odc('c li dc nu, ispitindcurnva, s€tnporive$te doclotului,
iar din pricina leacurilor aduse$i care se putl deasupra,rana sufletului crc$te.
m&urend astfel cum secuviDeingdduiDla.
Ctrci tot cuvaotullui Dumnezeu9i al accluiace i s-a dat cermuileapastorah
estesi intoarcdli strtemeduiascd oaia ceartrtecite$i mugcatede 9arpe.Si dici str
o impiDgtrctrtroprapastiademddejdii, dar Dici sd sllbcasceftenele, impingend
sprcnesocotirea 9idisprelulvietii, ci ir1tot chipul,ori prid doctoriiaspre$iitrtaribar€,
od prin altele mai ujoare gi mai blinde, si se impokiveasctrpatimii $i se lupte
pentruinchidereafinii; c{utatrdcapocii4a sddearoade$isdiidnuDezeinlelepf€$te
pe omul chematc6tre lurninareaceade sus-Se cuvine deci ca noi s, le ttim pe
amandoui$i celehottuete,$i ccleobi$nuite,urmAndpotrivit obiceiului,fali decei
ce nu primescccle hot tfte, dupScum ne invald $i Sf. Vasile.

: 103
II. ptrcat,ci ce sc aruDcep€ sinein delicte.De aceea,spune(Apostolul):,,Cr
Canonul4 (indnrmarepentru duhovna) povdluindpe potrivnicr" (lI Tin. 2, 25). Nici di nu fie aspru,dactrel
i estedisprctuit (de cinsva);iar dacevedeca altul estebatjoco.it, sAsearate
,,Epitimiastrnu sedeasimpludupecantitate!picatetor,ci st seaibi in vederc ti ingiduitor faF decel carca gre$il;dimpotrivtr,in acestcaz,sAsemani€mai
9i intenia celorce piiciituiesc,ca nu curnvavoind $ carpetticeeace s-arupq mai impotrivariului. Ceci,astfel,nunumaictrva sc6padebenuialaiubiriidesine,
marestrfaci crtrpituraii, sdduindu-te si iDdrepteziceeace a cizut, strfaci ciderea va da 9i o dovadacAel Duurrtte pe ccl carea prcituit. ci detestA pacatul,
mai mare;cici cei bolnaviti cei disFati,dar mai alescei dedlti volupteFilumetn. deosebirc idtreceeaceil privegte peel 9i ceeaceprivettepealtul.Nefrcand
procumti cei ce seI?ilesccu origincagi pulerealor, cu lncetul$i puFtrl ateDliedau deosebirea nemullumiriisaleapacumamspus,ci in modcontrar, estelimpede
pecatelorlot toti ace$tiapot, deginu deplio, ci Dumaiin parte,strse liberezedc !u seindigncaz,nicipeDtruDumnezeu, nicipentrucaseprimejduiegte celcare
rlutAfile careii cuprind.tar dacl cinevadintr-o dad provoactrln&?!ar€a, foanc pdc!tuit,ci dio iubire.deslavi ti din andbilia dea domina.C6ciel (lroiestosul)
u$orii va lipsi indreptare.Ctrcisufletul,irdat c€ estcrdus ln starede a fi frra dc ic stralat€ z€l peDtruslavalui Dumnezeu,carese necinstetteprin ctrlcdea
rugine,cadeln dispenre;$i atuDcinu mai alcult! nici de cuvinteblfude, nici prin ii: iar pcntrumeDtuireaftatelui caresea{la ln primejdie,in urmapecatului,
ameninlarenu selnioarce,nici prin binefacerenu seirDbolde$c;ci devfuemult mai F se.rate cu mifd gi iubirc fitteasctr (cIci): ,,Su/letul ce pdcdtuie$te,acela ya
r2ludecataceacetstedesprecareproroculzicedojenind-o:,.FaF!a s-aflicut ca cea t" (Iez.18,4);ti la fiecare
cazd€prcatsAs. ridiceimpotriva
pacatului,
iar
a desftenateigi denimic nu te ruiin€zi". Din ca!28aceosh,ptrstorulFebuiest siba aspnmea certlriistr-$iamlecildurasufletului.
multepriceperecas! cerceteze din toatep64ile stareasuflenrlui.Cdciptrcuu muli
gi
$untcuprinti denebunie cadln disperarccu privire la m6$uirealor, dcoarecenu In ce mod trebuie sd se indreptegreSalacelui care a pdadtuil
au putut sAsuportedoctoriile amarc,astfel su[t ti c.i carc nu da! ate4ie celor $i indreptirilec€lorincnrcalide gr€Seli(proiestosul) si le factrdup[ modul
suflot€9ti;din cauztrcdnu li s-adrt pedeapslpotivig pecntclor,$idevinmult rnairai fiei oedicale,nu maniindu-se impotrivabolnavilor,ci luptandimpotrivabolii,
Si mai mult p&etuiesc. Prin urdrare,nimic ditr accsteantr tt€buie sd rdmini ridicaDdu-sc lmpotrivapatimilotseviDdece bolilesullet€9tiprintr-utrfeldeviaft
neexaminat,ci toate cercetendu-se cu de-amADuotul, preotul str rplice cele mai asprtr,dacl va fi Devoie;spreexemplu:mtrrireade9art6, prin impuncrcade
corespunzdtoarc, canucumvasffidui4a lui s! fie zadaltricl"@ptia4. inh/ndri te.vicii umilitoare;bar{irea,prin tecerc;somnulf?ir5misurtr,prin vegherc$i
adrcsateduhovnicilor de cdte Sl. Ioan Glfi de Aur\. rugrciuni;treddaviacorpului,prin muncilstrtuiarea necuviincioasa, p n post;
|uu.mumrca,prin separars(deceilalti) a$a,incetnici unul dintrefiafi sAnu prcfere
d lucrezetnpreunacu el. nici s5 nu amest€ce luclul lui cu lucrurilec€lorlali.
III. paecums-a spus mat iraint€, afare, desigur,de cazul cA i! urma unei cdinle
Slentul Vasilecel Mare,Regulilemari, din vol. ,,Asceticele",colectia {Icuttrfdrl saserutineze,ar dovodictrs-a€liberatd€viciu. Numaiin acestcaz
l'.S.8..vol. 18,Ed.LB.M.B.O.R.,Bucureqti, 1989,p. 294-295. d fie primit rezultatulduncii flcute cu mulmurare,dar(dci in acestcaz)si nu
6chtsebuinlatinfolosul fialilor,cilaakaDevoie.
Cum trebuie sd procedezeptoiestosul la stabilirea epitimiilor
Dar gi epitimiile proiestosulstrnu le aplicecu patimecelor careptrcituicsc.
Crci a-l mustracinevape ftate,cu ciudi Sicu menie,nuiNerDneazicbl elibereaze
rv. bandjrdecata> (loat 5, 22). lar eu vtrd ctrtoatii aceastepurcnea fost date
invAthura de credin,tdcre{tindortodoxd.Editura,,Trinitas".taqi, 1996 de citre Fiol"r.
Numaiacelacarearepulercatidreptuldea dezlega. adicaepiscopul fi preorul.
1t.| 50-151,273-275.
spovedisru primi mtrrturisireaprcatelor,cici numaiapostolilor9i uma$ilor
TAINA SPOVEDANIEI lor, cpiscopii 9i preolii, le-a dat Hristos prtereo 9i poruncade a legaqi a dezlega
plcateleoamenilor(Matei18, I t; Iostr,20,2l -23).Canonul102Trulanprevede
obligatiapreolilor de a cercetafelul grefelilor mtrrturisite,pentrua prescrieleacuri
PocainFeSfantaTainlprincarccredinciosu I primettedela lnsu$iDumnczcu
icrtareapdcatelormdrturisite duhovnicului, cu zdrobirede inimr. Mentuitoruln PoElvlte.
Preotuldein€ aceast:iputerein virtut€r brrulul hlrotoniel ln trerptr de
fltgdduitaceasttr taintrSf. Apostoli,candle-asp].Js: ,r4mingraiescvoua:oricAtu pr.ot, iar drcpnl dc s plne lDlucrareaccast!putcrcll arcprin hlrote3laln duhovni..
veli lega pe pdm,nt vor fr legate in cer ti oricAk veli dezlegape pdma \)ol Brte binc s, nu schirtrbtrmduhovniculdeclt ls cazde marenevoie,de pild4 cand
li dezlegatein cef'(Matei 18, 18;16,l9). El a atezat-odupi sftintaSa Invicrc ,. scbirnbl preool saucebdne mulm ln alt6 parobie'.
pdn cuvintelei ,Iuali Duh gfA ; cdrora le veli ierta pdcatele,se vor ierta lot.
Toli trebuies! ne spovedim,chiargi aceiacerorani separecAnu gre$imfi nu
si cdmraIe wli line vorJilimlte"(1out20,22-23). Putereadea legati a dezlega plcituim cu Dimic.Agane invaF Sf. IoatrEvanghelistul, uceniculcel iubit al
ptrcatelc o arenumaiMantuitorulnostrulisusHristos,cumadovedit-ocupril€jul Domn\rlni.,,Dacdzicen cd pdcat nu aven, ne andgim pe noi I tine ;i ddevdrul
minunilorSale(Luca5, 20),darEl a dat aceasta putcrcai Apostolilor(loan20.
nu esre intra noi. Dacd mdrlurisim pdcalele nooslre, El credincios este $i
2l-23) si p n accatia,episcopilorti preolilor Poceinlapredicatidc Sf. Ioan drepl ca sil ne ierle nouApdcalele ti sd ne curdleascdpe noi de loatd ne-
Ilotczetorul$i mirturisireapdcatelorcareaveauloc atunci(Marcu l,4-5) au drcptatea' (l lo.n 1,8-9).
prcvcstilpociinlati mrrturisireacrqtintr.
M.i cu sc.mtrboln.vii sl se hgrijeasctra se spovcdi9i lmplrte9i, pentruca
Condttltle lcrttrrtl pIcltelor p n .ce.sttr Thlnl sunt: adencapdreredc rlertitul s! !u-i prindef6r6devesle,lepregtrtili, adictrlespovedili 9i negrijiii.
rau pentru pbcatelestrvergite,m,rturisirea lor duhovniculuicu hotlrereade a nu Mtuturisircapdcatelorlmirtoa dubovniculuitr€buiestrfie:
maigre$i,credinFputernictr ln Hristos9i nedejde.in iadurerea Lui. t) compled, adic6g cuprind! toatep6catcl€siveriite duptrbotez sau,mai
Dezlegarcaesteiertareadeslvfugitea ptrcatelor9i rersezarea celui ce sc cxact,dc la ultina spovedaoieSistrtru ascundtrnimic din celef6ptlitc;
poceic$tc subputerea harului.IattrceziceSf.IoanGuri deAur despreputeaea dc
b) rirceld si frcug de bunlvoi€;
a dczlega, incredintag preotilor:,,Locuitoriai ptrmentuluisi ducetdu-9i vialqpeel.
c) Jecleld (f;tcud in taine);
prcotii aufost cinstili cu incredereadea administracelecercgi; ei au primit puterea
d) cu tnilinld ti cx zdrobirede inimd, adiai at per€r€d€ reu pentruptrcatele
pocareDumnezeu nici iigerilor Sinici A angh€lilort,t-ada!o. Acestoranu li s_a r&arsite 9i cu doriola silcerl dc a nu l€ mai fac€.Siraplamdrturisiresauintirarc
spus:catcveti legape pementvor fi lcgate$i in cerurigi catevefi dezlegapc ! pdcrtelof fdrl poclinll adevtrragii flrl hodreredeiDd!6ptare,truoduceiertarea
pamantvor fi dczlcgate$i in c€ruri.Sttrpanitoriiptrmantuluiau putercade a lega. ptrcatelor,clci zic€ DornmJl:,,De tu vd veli poadi, toti eelipieri la fel' (Luca 13.
dar numaitrupuile. Lanlul, insl, p€careDumnezeul-a datpreoliloratingesuflctul
$i c lungpenala ceruri.Celece facpreoliiaicijos,Dumnezeu le inttrreStesus$l
l- Sf. Iotr Cul. & Aur,D6pEpEort.,3,5, Mign., PG.,XLVIII, col.643;vezi ii Si loan
Stapaoul aprobaho6.6reaservilor Sei.Cealtcevalc-adatdecatput€rea cereasci'l Cudtd. Au, Sf G.igorie.ieN.zi@ 9iSf EA.m Sirul,D.qrep@/t", F.d. pr D. reion, Bucure$i,
<Cdrora veli ierta pdcatele,le vorf iertate Si cdroru le veli line, 1'orfr linute, 1987,p.59.
(foan 20, 23). Cc autoritatear puteafi mai maredec6taceasta:<<Tatdl a dal 2. \en i,Iolitfel,idl,.d. t98r', p. 63.

106 107
5). Totul esteca, de la o mdrturisirepale h alta, cre$tinulse se osteneasca a-si ilor, faptedc milostenie,posturi,inft'aD5ridela anumitemancfuisaufapte$i
indreptacarmai muhvrala.desevdrgindu-se mereuiDvrrtule. Ceamai aspr, epitimieesteoprircadela impiirtiiqirepentrr un anumittimp.
Spovedanianu estelegatiidetemeDesausoroaceanumitedin cusul anului
iilc DuunDirescpedepsirea ptrcatosului,ci ispdiireapiicatelorti indreptarea
Putemalergala duhovnicori de cak ori $i oriclAndsimtim nevoiade aae nswn
;ului; ele suntajuloare,exercilii d€int rire in virtute $i deindepertarede la
sufletll depovarapecatelor,saudeaprimi meng.Aierea haruluigi ddejdea iertirii
Cu catne spovedimmai des,cu atatestemai bhe.
De obicei iDse,spovedania€stelegattrde posturi. De aceea"ltoruncaa patra
a Bisericii ne iDvalerd ne mdrturisimpdcateledepaiu ori pe an, rdiczin ceL
patruposturi:al Pagrelui,al Crlciunului,.l SfinteiMarii $i al Sfintilor Apostoli.Cci v.
maiinaintafiiDcuviogieti in evlavies:lsespovedeascS in fiecarelun!, iarceilatti. Pr prof. dr DumitruSteniloae, Teologiudogma cA ortodoxd,!o1.3,
.d pulinodaiepeanii anume, in PostutparcsimilorDarsanuam6n6m imDliDirea EdituralnstitutuluiBiblicqideMisiuneOrtodoxeal B.O.R.,Bucurcsti,
1978,
accsleidato i crcttine$li abiain s{ptAmana ce!dinurm,a postutui, cums€i;tamDlj p. 134-143.
dc obicei:c6ci.atuncrStpreotulesteocupatcu siviqtrca sfintelorslujbe9i nrcr
vrcmede ajuDsnu ne mai rtmenepentrulmplinir€acanonuluice ni seva &. Ci,
Epidmiile recomandrtede preot.Dacdln sscultarca merturisii, pr€otula
inci dinceadintais6pt6mantr aPostuluisealerglmla duhovnic,isanespovedim,
riercitat rolul unui prieteninlelegetor,amestecat cu acelaal unuijudectrtor9i medic
ca senc remllnatimp de lndreptarc $i decuralire,peotnrprimir€acu wedDicrca
SlinteiImpeftetanil. c.le aprcciazilnatuft $i ponderea gravittrliicelor ce i se meftlriscsc,acumel
Crci. totposrulpentruaceeas-a9iorendut(, fiind el wemedc
pociinf, $i deindreptare. aaerciumaialesrolul unuijudecator dublatdealunuimedic,carcapreciaz,rnijloacele
Locul cel mai potrivitundesecuvin€s, se facl mtrturisireaestebisericasi Dotrivitesdvindecesl,biciunileaflate.Elcjud€catornuca$ rosteascA sentinle,ci
anume,inainteaicoan€iMentuitoruluiHristos.Numaic€i bolnavisaucei carenu c! strapreciezecu iubire pcntrupenitentgi cu pric€perede medic sufletesc
potvenila bisericA pot fi spov€diliac.s6her. rijloacelepotrivit€penFuvindecarca lui. Lucrarea dejudectrtore o simpl6lucrarc
Slujbamarturisiriiti a dezlcgtuiiptrcat deaprcciere pusi in slujbaceleidemedic.
lor sefaceastfel:preotul,imbdcatcu
cpitrahilgi felon,zicc obignuitele rugiciunilnccpltoarc,psalmul50 (psalmul Prcotuldtr,,canonul" sau,,€pilimia", adic6aplicecanoan€le prevdzute pentru
mirturisiriigial poceinfei), tlopareledeumilinltrSiapoidoutr diferitele ptrcate.Acesteanu au ca scoppedepsirea, ci vindecarea penitentului.
molitfe,in careroage
Dc Dumnezeustr ierte ptrcatelecelui ce se spovedegtc.Duptr aceasta,ulmeazi Necesitatea preotuluic pusain €videnltr, in aceastlfaz6,p.in faptulcl penit€ntul
mirturisireapecatelorflcute de cel ce se spovedest€, fie ci acestarespunde la !u-$ipoatefixael insutimijloacele deUmiduireti nu i le poatedanicialt semenal
intrcbSalepusedepreot.fie ce mirturisettesingurprcatetesale.Apoi.;el ce se ttru, cu suficienttrautoritate,pentrua-l face strle i&plineasctr.Ele trebuie s! i se
spovcdc$tc pleacafrunteasubepitrahil,iarpr€otulii cite$erugaciunadedezlegarc: dca ia uumeleDomnului,reprezentat de o pcrsoantr deosebitid€ el, careare
.,Domnul9i DumnezeulnostruIisusHristos,cu ha$l 0i cu indurtrrileiubirii Sal€de tutoritateade a fi aleasi deHristos 9i de a indica mijloacelecorcspunztrtoare voii
oamcni,s, te iertepe tine,fiule (N), $i se{i hse tie toateptrcatela...... La sfiirsir, lui Hdstos. Penite!tu| insuti sauoricarealt om poatefi saupreaingiiduitor, sau
dacAe cazul,duhovniculrdnduiegte 9i canonzl sau €pirimi.a, duptr felul pecatelor preaseverin mijloacel€ce le recomande.Duhovnicului i se ceresAfie in stare,
strvar$ite. prin citiri dece4i duhovnice$ti, prin urmtrireadiferitelorprocesesuflete$ti, prin
Epitiniile (canonulsat certarca) stmt$ijloace de pocii4e rinduite de du- cxperientb,nu numais, d€acu o anumitiisigrranla sfaturilecelemai eficiente.ci
hovnicprcitosuluicaresespovede$te, ca depild:i:rugeciuni,metanii,cdcetarea ti sdle argumenteze in falapenitentului,caacesta seselaseconvinssAle urmeze.

108 109
TradiliaBisericiinucunoattepdcateneiertabile.ExpiesiaM6ntuitonrlui,pe{ora si fi ctutat sr-$i vindeceshbiciunile creat€depe urmaacestorpacate,carevor
le veli iertaplcatele" areun inFles general,iar Sfinii Plrinli $i mai alesHerma'. pricina repetirii lor. Obligatia de a nu mai sivargi picatele grele mtrturisite
Origenrli Augustinrconsidertr ce pdn aceast Tainese iarti toateptrcatelc ie demonstrattr prin atitudini 9i fapt€contrarslor, careconstau$i din anumite
ApostolulPavelianilpeincestuosul din Corint( I Cor 5, l -5;2 Cor 2, 7), supu6ndu-| ii. Preotulle cereacestcaDebazacuvintelorMantuitorului.Caredeclari ca
in prealabiluDeiepitimii,iar ApostolulloanaducelapociinF ti intoarcere peun ou e suficientsdflglduiasct cinevalui Dumnezeuceva trei deaci inainteviala ca
tantr caredevenisecepitandehofi ti strv&teatot felul denelegiuiri'.Dupdmeriuriir un darinchinatLui, ci, dupdce faceaceastiiprcmisiune,seseducl ii saselmpace
lui lrincu,aufostpdmitcla merturisirc publicl uDelefemcicareaufostseduse In cl| p$retd sdu(Matei 5, 23-25).
nccinstcdc gnosticulMarcut,iar Dionisieal Corintuluidecladca toi c€i ce sc De aceea,Biscrica a stabilit incl de timpuriu o rrcme de pocainldprin fapte
rcintorcdupi oricegreqcale saudin oriceerezietrebuiestrfie primili'. dc retinere$i de vindecare a urmerilorpenlruun€lepacategrelecaromuciderea
Bisericaa condamnat peMontanitti,careii contestau dreptulstrierteuciderea, (inclusivavortul),desftnareacelornecrsdtorti,adulterul,apostaziati erezia,grave
gi p€
dcsfranareaidolatria, Novalieni, careconsiderau neiertabile nunumaipdcatelc rlpiri de bunuristrlinein diferileformefali$cfi violentesauascunse si viclene
amintite,ci ti toateptrcatelegrele,ba,dupiunii istorici,chiar$ipc ccleu$oare. Dc (firlt, lnFlare ncgrrstoreasctr, ctmrtareasce, exploatare a celormai slabietc.).
rscmcnca, a condamnatpc Donati$ti,carcafimau cAnu trcbuieprimili tredStonr Duhovniculnupoat€decatdezlega p€penitent, sauconstata caincanupoate
(traditores), dintimpulp€rsecutiilor, fi dezlegaq pantrnusedezleag6 9i el insutiinteriordelcgiturilcpAcatului, pAnanu
Dacein Evanghelia dupnMatei(12,3l-32), sespuncc! blasfemia impotrivr! t-a deschisel insuli putinl€idecomunicare intle el $i Biserictr,
intIeel 9i Hristos.
DuhuluiSf/intnu se va iertaniciodatasauin Epistolaindi a lui loan (5, 16)sc Acest.e gi un acl decr€dinlddeplinein Hristossi ln Bisericr.De aceea,ca $i la
dcoscbcsc picatelein cclcspremoartc$i celenu sprcmoane,celedintiAitrebuic Botcz,ca$i laEuharistie, penitentul esteintrebat9i el decredinlasa,clci nupoate
inlcleseca invarto$driale celorce nu vor strse ciiasct p€ntruptrcatele lor7.In f prirnit,nicila Euharistic, nicila Poc5inla necesarl ln prealabil,cinevadinafaride
IlpistolactrtreEvrei (6,4-10 9i 10,26-29)s€ spuncuvinteaspredcsprccei cc. Biseric!.
c noscAnd peHristostiavandharulLuip n Botez,auc6zutdetotde la Hristos: in luminaacestuifaptsc lnlelegedc ca Bis€ricaOrtodoxlnu poateaccepta
dcciscafirmegreutatea aceloradca sereinnoi,o datSce s-auobitnuitd€a nu lun lntercomuniunea. Enharislia estcnu numaiimpartlgirea deTrupullui Hristos,ci,
in scriospc Hristos(,,4ucdlcatin picioarcpe Fiul lui Dunnezeu", 10,29r.Drl ln special,li aducerea jenfei in comunde cEt& cei ce selrhptrrtItesc.Dar aceasta
pLrtinla icrtariictotutiadmisl,crci totin EpistolactrtreEvrei(6, l2), serccunoallc lnseamndti aducerealor ingiqi ca jertf6 in Hrisios. Pentr! aceastatrebuie s[ se
Dntinla anumite
unci zdbave in implinireavoii lui Hristos. identificetotal cu Hrislos $i intreolalttrin credinla.De aceeainainte de aducerea
Dar degi prin Tainaaceastasc iartt toatc picatele,primirea la Sfentn jcrtfei, comunitateamarturiseitecrcdinla ,,intr-un gand" $i pe baza aceastal$i
-
I'l)ptrrttrlaniccstcamanate in cazulpecatelor grele,acolouodenu scvedeo cain(,
manifestl unir€ain iubirs. lar dupi Crez,preotul spune:,,HarulDomnului nostru
pc masuragreutaliilor$i inaidtecapeoitentul sf,fi artrtatprin fapteaceasta cainlir
lisusHristos,dragostealui DumnezeuTattrlSiimptrntrgireaSfintului Duh sl fic cu
voi, cu toti". Cci ce aducjertei suntdejain comuniunea d€ credinta9i deciin
I P dr l, I V 3,v iz .U ,2 .
2 .llP in.55. 22, 5 1 comuniunea sfintului Dui, pebazacomuiiunii ln credinll. Penitentultrebuicstrfic
1 S ! r no352. ti cl rcstabilit in aceastacomuniune,ca sa poatasd ia partela aduc€rcaj ertfei lui
4. [uscb../,/o/td A6e'i.it, lll. 23 ti24. Hristos ti si se impirl4easct de ea.
Iar comunitatea constagti ea ce respectiwls-aa$czatel insu$iin afarede
6 lus c b,/ { r .A d. ,IV 2 3 i i 3 l .
comuniunea cu eagi accepta aceastd situaliecu durere,panece respectivul nu da
7 ll ,Andrutsos. DdaDali.d,trad.rom.cil., p.404-405.

ll0 lll
din partealui dovezice s-aruptdeaceleptrcate in modstatomicsi prin accasra ,l cei sub30 deani,pani la 2 sau3 ani,iar la cei peste30 deani,panela 3 sau4
restabilitintenorcomunrunca cu El. Ea se aperain felul aceshje efectcleJ( . Dar dactrptrcateleacesteas-austvartit dupefire li nu contrafuii. epitimiile
descompuerepe carele poateaveaacestageDtdedestr:amare a uniritii ei asupm fi scunalepaDbh un an sauchiar panala o juinatate de aD,desigur,dacain
ci. Astfcl,9i duhovniculccrepeniteDtului siiimplineasctr unelefaptepdn caresil acestaseinfianeazade la ptrcateleamintite.Celor ce-ii lin pacatele,le lne
restabileascd acodll decredinli $i deviefuiremomlii cu comunitateabisericeascil pAntrla
duhovnicul-Daruciderile,inclusiv avorturile$i incesturile,secanonisesc
Aceastd,,disciplinepenitenlialr..astabilit-oBisericapebazalocurilor amintit( sau 15 snio. lntre epitimiile prevtrzutede Nicodim Aglioritul suntti cele re-
drn NoulTestamcnt. saupebazaIoculuigi maiclardrnI bor 5, 9-12:,,V-amscrr, ii. ,,DacdfcDeia a lepldat pruncul,s6-i dai canon(pe nnga c€lelaltealc lui
in epistolamease nu vi amestecali cu desfrenaii.Dar nu - in intregime- crl Postitorul)sefudneasciun pruDcserac,de ar€mijloace...Zi ucigagului, o,
desfrenaiiaccsteilumi,saucuagonisito.ii lacomi,saucujefuitorii,saucuslujitorrr ic€,ci precurD preasfinlrul paEiarhA tanasre
jdolilor,cecialtfelar trcbuisei€iili afaradin lume. randuiesc fi imparaol Andronrc
Ci eu v-amscrissi nu avctl Vlaslares,slovaF. cap.8, [ebuie si imparti avercasa,la fie$tecarecopil ce are,
amestcccu vrcunulcarc,fratefiind cu numele,estedesfrdnat, sauzgrercit,sau o Darteseo deaceluiomoral.adicAferneiiaceluia sicoDiilorstuaciceaurlmas
inchinatorla idoli,saubcfiv,sauriipitor.Cuunulcaacesta nicisenuSedeti la mas::r (femeie
acela.Iardenuare 9i copii),stro deadepomanap€ntrusufletulcelui
CAcice amcu sejudccpe ceidin afartr?insi pe ccl dintrutrtru oarcnuJjudccatr ucis9i sdseroagelui Dumnezeu diDtot sufletulii ala sl faci si tac6strigareacc
vor?".Prcotuldecilucreaza in Tainapocrinlei tiin numclecomudirrlii,care-ridi o face seDgelccclui ucis, carecereasupralui rtrspltrtire"'3.
scnttmentul implicit,calatoateactele lui. Astizi caDdfoort€ mulli ss impSnat€scdestul de rar, oprirea de la Sf nta
Rolul mtjloacclorrecomandate dc preotpcntruvindecar€a cclor cu Diicalc LEptrntr$anie pentruun an,doi sautrei nu maie simlitaca un canoneficient.Mai
grclcscaratanu numaiin faptulc, clc suntadaptate mirmii $i fcluluiprc;lelor. cficienttre rccomandarea infranlrii deh pecatele mirturisiteti anumitereparalii
situalicrfi capacitiliifiecdruipenitcDr. ci li in faptulca cle pot fi scunatcarun.l corespunztrtoare.
candprcotulobscrvela cl o revnAdeosebittr de a serupeinteriorde obisnuinla Prin faptul ca scopulacestorrecomanderiestetemeduireasufleteascia
proltoasa,sauc6IIde amcnintatdeo moanerpropiatit.Sf:intulVasilccel Marc pcdtentuluiii €lepot fi scurtatesauprelungit€dup6ravnacu careacestale observh,
prcvcdca o dcptutare dela Euharistierimpde7 anipentrudesfrenatii nectuitorili. 8audupe nepesareafal6 de ele, urm€azaci duhovnicultrebuie strrAmen6intr-o
dc l5 ani pentruadultcr,de20 de anipenfiuuciga$i.CanonulTrulan102cereca legdturl sufleteasci cu el, sau intr-o prieterie duhovnic€asctr, care ea ins6$iii
aplicarcariguroase a vechilorcanoane strsefactrnumaiin cazuriextreme.. poalefi acsluiadc marefolos.
Plrinlii ulterioriauprocedat Iascurt?iri importante alctimpuluideoprircdela Mai trebuicmenlionatc, eficienlarecomandirilor datededuhovnicatarneiD
Slnnla Imp&te$anie. A$a,,Teodor Studitulnu cunoatteepitimiicesepreluDgesc lnaremdsurldc trlirca duhovnicului insusiin conformitate cu ele.El nu va avea
nraiDrultdc 3 ani 9i nunai faftrdepictrtoqiice nu scpoc?iiesc gtrsertencccsa,si rutoritatcasecearipenilentului infrani.i pecareel insuli nu le obs€rvi.De ac€€a
sc obscrvevechilecanoane sevcre(anume,ale SfiintuluiVasilecel Mare).r.Sl sespunciD sfatudlcdatcduhovnicului in Evhologiu:,,Celce ia asuprasasarcina
Iorn Poslitorul,caredupeunii estepatriarhulCoostantinopolei (b smrgitulscc. cca grca a duhovnicului, dator este si s€ fac6chipfipild, tuturor,cu infranarea,cu
V | ), dup, alJiiunicromonahdin sec.XIro,reduceepitimiilepetrtsupicateledesfreului smereoia, cu lucra&aa lot felul dc faptebune,rugatrdu-se in tot ceasullui Dumrezeu
casai sedealui cuveotulinlelegerii$i al culostinlei,castrpoattrindrcptapc ceice
L lralli-Potli, SintaEtrasl Lanoare,!ot. 2.
9 Pa\lor, Notnocanonpti bohon rrebnic, Moscova, t89j . p. 29. pean cei ces€ud"/.ir?sc', PG.,88, 1889'1918.
ll . h
l0 ^ K.rl Hoil, E,rr6,as,rrr u'.1 Bussg*ah bein gtiechtchenM.jrchtun.taipzii. 189s. -ntia.luiala
12.PG.,6E, 1904-t905.
t1 295-296. 13.Ca.le de sull.t lol6itodr.,lEd. rom., 1789,f@ia 43.

tt2 113
nAzuiesccatr€ dansul.Mai intai de toate dator estese posteascAintei cl insu$l Eiepitrahilulpreoruluiafezatepe capulpenitentului ar puteafi cxpresiafi
miercurea $i vinereapestetot anul,dupecum porunce$te dunnezeiasca pravili. vezuti a acesteicomuniunisDiiitualecares-a realizatintle ei. comuniune
ca pe temeiul faptelor bune ce le are el sA poati poruDci$i altora si le facii carepreotulesteorganulp n carcvineDuhullui Hristos,iar penitentul, cel in
FiiDdcAdeva fi el insuii f:ir! inveFturi ti neinfranat$i iubitor dedezmierdiri,cunr pltrunde Duhul lui Hrislos.Tainain genenl seamta$i aici caunitateaformat,
va putca inveF pe al$i faptelecelebune?Sauoarecine va fi atretde nepdcepul doi saudemai multi in }Irislos. Taini estesi unitateacelot doi in cestrtodepdn
iDcetsal poatdascultain celece ziceel, vtuendu-lpedemulf:iri de randuialil Sfiintchematde preot.Cecinumaiin Dumnezeu celemultepot fi una-
saubeti! {iindel, cumpoatesdinvelepeallii senu seimbete?... Unulca acelacu P Fforensky,expficandcuvinteleDomnului:,,C.ic,undes nt ad nali doi
pravifasc va pcdepsi,ca un crlcrtor de dumnezeiegti canoal|e. Pentrucd nu s-r tei in numeleDomnului,acolosuntii Eu intrc el " (Matei18, \9-20),zice:
pagubitnumaipesine,ci ti petof caI s-aumtrturisitla el.Clci suntncmerturis irI nusunt,.unul$icelrlalt", ci cevacu multmaiinaltdupaesenla, cevacu mult
$i toate cete a legat ti a dezlegatsunt nedezl€gate", dupe unele canoane alc Sinodu lu I i insemDat $i mai putemicdup, eseDF.Aceastac o nouaunitatea chimiei
din Cartagina. i, cici,,unul$icelalalt"sepreschimbi calitativ$ialcatuiesc unalfeile6.ln
Dezlegrreadattr prin preot penitentului.Fazaa treia li ultima a Taincl nouacalitte superioarr, pintr-ocxpcrienl{
ei cunosc taineleimpitdliei
cslc dezlegareade pdcale rostit' de duhovnic.AcestaroagSpe Hristossi-l taineleiubiriicareuneste. Datodt acestuifapt,ei pot legagi dezlega.
dczlcgcpc penitent,apoiadaugegi dezlegarea sa.Aceasta alatdci cel ce iartad( ,,Cunottinlatainelor sau in specialputereade a lega gi d€zlegacste $i
l-aptpc pcnitentin acelmom€ntesteHristos;dar rugiiciunea duhovniculuicsr( comunea celordoi,carcaudevenitunapepemao!adic; s"auumilit
locca careaduceefecliv icrtareadin partealui Hristos.Venireaiertirii prin gandurile
unulin falaceluilalttiaudepatitcontradicliilc, iisentimentele
rugtrciunea prcotuluiarattrln acelatitimp poziliasme.ititapreofiiui, dargineccsitalcr penela unltalcde fiinF intrcolilta. O astfelde cererecomundcstc
lLri,ca rug6tor,pcntruproducerea iertirii. Dezlegarea preotuhi,carese adaugii. totdeauna impliniti, spuncManruitorul.De ceaceasta? Pentruceadunarea a doi
cslc ca un fel de constatarc a ierttrriidatede H.istos,prin rugrciunealui cn lau trei in numclc lui Hrislosinseamne impreuna-intrarea oamenilor in tainica
rcprczcntant autorizatal Bisericii9i ca organvezutprin careHristossave$e$I. ltmosferi spiritualddin prcajmalui Hristos,participarela putercaLui haric6:
Taina. &eastaii prefaceintr-o noutresenldspiriluah,ficandu-idin douaparticelealc
in Tainaaceasta nu exist?io al6 matcricdccatmana$i epiEahilulpreotulul Trupuluilui Hristoso intruparcvic a Biscricii...Estcde inlel€sdeci ce acolo
ir$cza( pc capulpenitentului, ca semnal trimiteriipreotuluidectrtreHristos$i dL lndatae $i Hristos,,in mijlocul lor ". E ln mijlocul lor ca sufletul,,in fiecare
cillrcBiscrici$i al rlspunderiia$ezate peumeriilui. Printnpul $i prin vetmantul Dcmbrual trupuluiinsufl€litdeEl'tr.
lui liturgicvineharullui Hristosasupra penitertului, cumcurgeaprintrupulgiprin E de precizatci iDtahir€aprcotuluisi a penitentului a devenito intalnitcin
vc$mintclc Domnuluiin ceiceii cereau ajutorulcucredinfA. in fond,tot prinmanil lumeleDomiului,pentru cepenitenolil recuroagtcpe preot caorganvizut al lui
prcotuluivineharulin fiinfaprimitomluif in alteTaine,printr-omatcrie. Hristos;pritraceasta, acordulintr€ei in Hristose !9u!atdc prezenla preotului.De
Dar - dati fiind intrepetrunderea spirituali deosebitidintreduhohic $ipenitenr lceca,de$ila rugdciuieade iertareparticipbfi penitedtuldi! pozilialui careare
iDaccastlTaind,intrepefiuodere in careeprezent Ilristos insugi,in cursulmiirtruisirii lipside ierlare,rugeciunea prconrlui$iprin aceasia
lorseunifici in rugtrcillnea se
pcnitentului gia slituirii lui dc catrcpreot- s-arput€aconsidera cl aceasta intalnir. lmplinetteca rugiciune a pr€otuluicu car€ e de acord 9i penitentul.
In pozitia
intimAcste,,matcria"prin carelucreaziDuhulSmntin aceaste Taine,ca Duhrl
eonruniunii, caDuhulcareunegte peceidoiintr-unul,sddindu-Sccaun singurDuh
plinede caldud a fieciruiadiDcei doi, care celdlal( t4. Der Pfcild unddie Gnndfesieder Wahftcit, I I Brief, in ,.OsuichesChristentum',hrss von
in ci, datoritedeschiderii Mnnchen,1925.p. 162-l6l.
N. von Blbnoff und HansEhrenburg, II Philosophie,

lt4 I l5
preotuluica punctdeconvergentesemanifesgprimatul lui Hristosir1acestacor{l rtrmanandca frecarepenitontitr psne si-9i indeplin€ascaepitimia in
Acestprimat semanifesti ti in faptul cb iertareaseda prin declaraiade dezlcgrr( adici fie ioainte,6e dupeimpdnn$irc.
apreotuluiinsofitidepunerea meinii$iepirrrhiluluipecapulpenitentului. Odidoad, ti anumepriDsccoleleIII-\II, at6tm&tudsiea picatelor mai grav€,
fi peDitentase faceauin public. AdDiDistrareaTaiDeiPociintei era mult mai
ti mai compficatidec6tasttrzi.fiind strictreglemen|ala prfi dBciplina
vI. care sepan pe plcltoti (cei supu$ipeDitenlei)de credinciogiil6ri
obligatrdu-isI ltrmatrtrh pronaosulbisericii (uneoriin pridvor ori afa din
Pr. proi dr. Ene Branigte,Liturgica specialA,Bucure)ti, lt)tlr
p . 3 112 - 3 9 2 . ) $i lueDduJedrcptuld€a aducedarurila biserici. dea panicipala Lirurghia
Side a se impintrti; dar din pricina scsrdaludlor la carediidealoc
MARTURISIREA mtrturisirca publicd, €a a fost cu timpul plrisitl ti a rtmas h practici
(sPovEDANrA) mdnurisi.eaindividuali fi s€creta,obitnuitdaslSzi!.
De fapt,ln p.acticavielii religioase.mariimrjoritdliI credincioiilornogtri,
L Cc este spovedrnir? Spovedaniasau mtrrtuiisircaprcatelorin fttlil iaestcastazistransbgati deimpnnqirc,pentruc6,dcregul6,lmpErtegirea
prootuluiconstituie parteaprincipal,a TainciPociinfei,tainaprincar€crcdinciosul nu sepoatefacc,iar cei c€ sespovedesc
spovedade o fac decelemai multe
dobandc$te iertareapilcatclorsevertitcdupi bot€zti lmpIcareacu Dumnczcufl cuscopuldc a seimptrrtilgi.
cu Biserica.Estedeci ca un al doileabotcz,cum a gi fost numittrr,adicAtainr 2. MlDtutruf (sdeAryibn/l)tainei: Cinepoale spovedi?
curilirii depecatclcpcrsonale$ia rcfaceriilegt$rii spiitualecuBiserica, intr€ruprit tuhiereii 9i preolii duhovnici.Nu oricc prcot poatespovedi,pcntnr cd darul
srusltrbiGtemporar prinplcat;loculapeicurtrfitoarca botezuluiilfin aicilacimil( iciei, adicl drEptuldea legaFis d€zl€gaptrcatele,apa4iredefapt.rhiereilor
pocAinlcipcntrupicatelestrvarsite.
TainaPocAinlci arcpatrufazesaumomente distinctc: 3. vczi Sirncon!f Ter.foricubi, D.spft sknla bt'aicd ti ftrwilea et, capirolel. lS2-155,
a) cdinlasauprrctcade reu pcntruplcatelesevertitc; oh.. p. 128-129.ArnlnunL despr. v..i4iilc dkcipliD.i p.nitcnlci ln vc.hinc, v€li h pr. D.
b) spovcdania nib'c, Mdrturhim pdcatelottt po.iinla tn tna.ttl Bit.r,cii, m. in &v BOR,e. 1955,nr 3-4.
saumifturisircaptrcatelor cdtrcduhovnic; 2l&250. Comp. 9i H. K.rpp,Ia P6rit rc.. Tdtcs et cmnentailet d8 origines de I odrc
c) indeplinirca caronuluidepociintl (aepirimieisaucertirii)dardc duhovnic: del'rylbe Mcietu e,N.trcl$ttl-Paris, l97q v Rluschcn.Ercrad'rie tnd B6s.krunent
d) dczlcgarea sauicrtareapacatelor,pccareodtrSfiintulDuh,prinduhovnic: lnd.nerstens.claJah,trnde.nd.rKirch.,.d.ll,Fr.iblJtgimBrcisglu,|910;A.LAlmaov,
Dintrc accstcfazesautrcptc,ceadintaie dc ordinpsihologic,liuDtriC.iar MdrtwhiEa secrctditt Bkerica Orto.ldd de Rdsdrit,Odctsa,1894(ln rus.);F.Probst,Srtuaa?r/e
cclclaltcsuntacteritualc(liturgice),carcfacpartedin randuiabmarturisirii.Ukr- SabaMtdi., in dend.ei ent.n ch,islich.n Jah,ltud. en,T0bing€n,|872;V Mitrofanovi€i
colrb., Litu.gico, d. 1929,p. 788 t.u.; J. Tirc.ont, Z?racr.nent d. la peniten.e dM I Mtiqlitd
mclcdoua(indeplirirea epitimieipidczlegarea depecatc)sepot inversacaotdinc .Mtiarr., Pdjs, lgu,m. Schixma n, Dic allten.ine Kirchenordnungrtlhchrl,tli.he Liturgiet
In principiu,dczlegarea artrebuidat{numaidup,indeplinirea canonului, asacun) .td KirchtictE Obertiefms, dcitc Tcil, Padcrbom,1915,p. 335-381i L. Bertsch,r,rr. lrd
sc $i proccda,de fapt, odinioarr;io practicdinstr,ca se di astdziindat, dupi kicho, Th.oloaiscle undseelsoralich.Uberlegwrgen,Frriftnfi ,jr.tMein,l9A; B6se uadBeichte.
DriGs R.gosbutgc. ocl(umcnii.h.s Symposion. Hrgb. vo! Emst Chi Sutt!.. u.a., &€te.rbu.s,
lyl2tc.w.gneiBssdieiplittudqTadni.n.ksoste8,invol.Jiturgi..tdmissionde6pdchCs,
| . Vczi,dc ex.,SiDon al Tesalonicnlui.Dspre pocdihfi,. p 252.trad.
rem.cn,p 166.Crmt IoD4 1975,p. 251-264 C. \bgcl. Lepichat et lope,nen.e doB l Eglisearienne,P^ns, 1966:L.
rt Mol i/i t l nicul l a RAnd.i'la u,isrii (ed. I 937,p. 46 ti 64). Litid, Did.Ni@ pe6tu e et dihe8io, cmnwlaire de Ia pdtitetce e. Otiezt,iaMD,gO
2. cdtte.oa e fulositoarc der//dt Bucue$i, t92E,p.129. (196?),p. 154-1E7.

ll6 tt7
(ca urmaii ai Sfinfilor Apostoli, ctrrol. le-a incredintatMenoitorul acestdar). inl sepoate- toli sunl datodsAsepocbiasca.A se socoticinevaca nu e cezulest€
acettia il tlansmit preotilor printr-o delegaie sauhirotesicspecialr, deoscbitd(. Eicel mai marepiicat...,precumneinvald uceniculcel iubit al Domnului
hirotonie{;priD hirotonie,oriceprcot capaEin chip virtual putereadezleginl Ioan l, 8-9): <Oe vom zice cd n-avem pdcat, ne amAgim pe noi inSine..., iar
pAcatelor,dar dreptul de a o cxercitain pmctici se acorddde cetrearhiereuprn vom mdrlurisi pdcatele nooslre, El esle crcdincios ti drept ca sd ne ierte
hirolcsie specialr.
Pan, la o vreme,darul acestase dtrdeanumaipreolilormai iD viirste,c bolnaviitrebuiesa aibdgriji a se spov€didin vreme,pentrua se
indeosebi,
autoritate9i experienfet; astizi instrse di, de obicei,mai tuturorpreolilord. imp&tl$i $i pentrucascirtitul senu-iprinda,f{rd veste,nepregdtiti.
enorie,indattrdupehirotonie.Canonisireagi iertareaptrcatelormai grele,ca lepti Sunt exceptalide la obligalia spovcdaniei(adicapot fi lrnparttrgitiflrl se se
dareadecredinltr,uciderea,pacatelelegatede exercitareaslujbci preofetti, dezlc numaicopiiipanIla v&st de7 anilmplinifiro.
gareadejurtrmant Glestem)coDstituiau penitrudemultundrcptrezervat exclusr\ Preotulrebuie sii sespovedeasca li el? - Da! late ce spunein aceastiiprivinil
arhiereilof. al TesaloDicului: ftbui€ strnepociim: gimireni,gi cdlugAri,$i preoti$i
,,Tod
Monahiicaren-auhirotoniede prcotnu pot spovedi,penftuca ai, neaven(l pentruca toli am gresitti
$i nici unul sI nu sedepirtez€de la pocdiDtd,
darulpreoliei,nupotdadezlegarea pecatelorCu dcletafiaspeciala a arhiereulur, im li suntemdatoris, ne poctrim...Iar cum ce spovedania saupociinla e
ci pot instrascultadoarmtrrturisirea pecatclor, p€ntrua le aansmitearhicreulur. Lincioase$i p€ntrupreoli ca 9i p€ntruciluglri ii mireni,chiar Apostolul
saupot indepliniunelelnsircintrriin legtrturtrcu spovedaaia (deexemplu,slJ lnvcllj ise$e zicand(lac. 5, l6\t ,,Mdrturisili-vdpdcaleleuntl oltuia ti vd rugali
pc cel ce se spov€dette, sr-i citeascldin canoane etc.)t. pentm ahul, ca sd vd tdnddu4i "tt. Iar in alti psrtc,acelalimareierarh
Estcbincsenu schimbtrm duhovnicul, dccAtla cazdemarenevoie(depildi. sftrtuiestcadt pc pr€oliide mir, catti p€ cei din clcrulmonahal,careau
candnemudm cu locuinlain altAparobie,depfutata). in totcazul,unduhovnicnrl
poatedezlegape cel lcgatde alt duhovnic,at6tavremec6tEiie$teacelat. tldit Lirurghie,ca,,pururca si sespoveduiascil... $imaivartospr€olilorle est€de
tr€buinti aceasla,fiindcl se apropi€purureala DumnezeulCel ce gtie toate 9i
3. Subiectul (primitorul) lainei. Cine tebuie sd te spovedeascd? ttumaiprin poctrinlddAicrtarc..."r'.
Tofi cre$tiniicarclgisimtcon$tiinla lmpoveratit depacate9i maialesceicaft: Preotultrebuiesr-$imirturiseasce indeosebi ptrcatele gineglij€nlel€
comisein
vor sAseimparteteasc6. Suntobligaliins! la mirturisirechiar$i aceiacerorali sc cxerciliultunctiuniilui deliluBhisitot,spunandu-le cdciplcatelede
arhiereului,
parcctrn-aunimic peconttiinfi. Iati cespunedespreaceastaSimeor\arhie!'iscopul
rcestfel suntspecificemisiuniipreotegti 9i, dupi vechileranduieli,elear trebui
TcsaloDicului: ,,$i cei cirorali separectrnu sutrtclzuti - ceeace,precudsettic.

4. Comp.c.noancle6,7 J 43 alc Sin.Cadlgina,cu corncnlrliitc.cspcclive, 9. Dqprc poedinld,.apitoLlc 261-264.tmd.rom., p.I ?2.


to CBO,vot. tl 10.Ptovitace mrc,El.32l (cd.cit., p. 295),ci6nd p. sfantllIoan Cilrul (RIsp.4 €dte
pln. I , p. I 54 q u. (d€aceea,peni astizi, molilvcl€ dc dlzlcgarc ti icrt .., ca|c seci0.scta mo4i, snnr
CoDst ir Cabasila), imp!.6aspov.d.nianumlidc la 14anilnai.lep€ntrub,rbalilil2 ari pentru
nrtibuncin Molilfelnicarhi.rcului.Vezislujbalnnomenti.ii). Comp.9i hvalaturadin MolitfelnI
fcm€i;dar Todor Balsanon (Rnrpuns la inlrcb.50a luiMarcu,pntr Alexandriei,in Sr,,.,'4rer.,IV
catrccelce!d sdfie flcut duhovnic(lnaint.dcslujbaMfturisirii).
at4485\ si Nonotdontl Ii6 (PEvila lv-a a episcopului Mal€i al Citrului)prevedcobligalia
5 Da a\..I"drcptatq Legii (Pravilalui MarciBsdab), 81.3 l9 prevcdcav&sta dc I a 40 de an,
nr suspcntrupreoiulc!.evoiasls€ facl duhovnic(vcziedili. Bucur€tti,1962,p.295)_ Dov.daniei potru copiii de.mb€le sx. d. la |asc aniln.inle.
6. vczi SimeonalTesalonicul\i, Rdspudurila intrcbtuik,tui ofiiqa, t0-t3,t d..on. ctl ll. De\yep@dinl4c+-252,tnd.roD.,p. 166-167teprodusllilne4 ttuPertruspowdanie
n. ll3 din Molilfelnic,vezi,dc ex.,.d. | 93?.p. 47).
1. lhi.len, 36, !dsd.ron.. p. 321- 12. D8pre p,colie, tui., p. 155. Comp. si Sfantul Nicodin Aghiorilul, Cat . /oa{e
'nad.
ri. CoDp. can 32 Apostolic ri . p. ll9 din Nod@tunul sk'v tn 228 .te ti uri_ tbl8itMrc desuJtet.B!@rc$i,l89E,p. 183.

t l8 119
canonisitenumai de arhierelu'..Povdluirile drn Liturghier prescriupenuu prc(,| Priviti insAca o obligatieob$teasctr, impusi tuturor crettinilor, spovedania-
obligafiade a sespovediduhovniculuisiu inaintede slujire, nu numaiin cazulfll qi impdrtisirea, cu care estecorelatd- este legati, in practicr, de termenele
s-afecutvinovatdeweunuldiDcele$aptepicate capitale(trutie, iubireadearginl. i aleposturilor,deoarece\remeapostuluiest€c€amaipotsivitap€ntruciinfi
dcsfranare, manie,hcomie,zavistie$i trandivicla faptelecelebune)r.,ci fi ori(h mlrturisire. De aceea,poruDcaa patra a Bisericii ne inva(6 sd ne marturisim
cateori i$i simtecugetulincfucatcupicarcmai mici,carcl-arputeaimpiedica(h le de patruori p€ an,adicein celepatrupostuddiDcursulanului bisericesc
a slujicu vrednicie,cadeexemplu,atuncicandeispititnoaptea io vis dinvinalul P!$tilor,al cdciunului, al Sfint€iMarii fi al SfintilorApostoli),la sf;irtitul cerora
(adicadin pricina vorbelor saua gendurilornecuratede cu seari, a mllncirii ir n presupunectrne li impdrt?itirD.Aceea$iporuncAsfatlie$tepe credinciosiimai
beuturiipestemdsul6,a pr€lungiriisomnuluietc.)'5. inta! in virtute$ EeLcduhovniceasca sd se spovedeasca in fiecareluni, iar
4. Timpuf mlrturisirii: cAnd(de cAE ori pe an) trebuiesd ne spovedi , , cel pulino datd pc aDqi anumeiD Postul Pirosimilorrt.
Ca9ialtetaine,inprincipiu,spovcdania individualtrnuestelegatddcdatesirl 5.l,oclnl undese sh,Artelte mdrturisirea esle,de regulr, biserica(de obicei
tcrncncfixedincursulanuluisaual vietiiomului.lndividual,deci,credhciosiiDor Fidvor saupronaos,locul rezervatodinioardpenitenlilor)le,ln falaunei icoanea
alcryala duhovnicod de cateori $i oricandsimtnevoiadea-9iuturr cugetuld. lui Hristos,pentrucapeDilentllslftie calgimlrturisegte pecatele cati
povarapdcatclor gidea primimenSaierea tintrd€jdeaiertzirii.Cu cetnespovcdrn ar stain fatalui HristosinsuSi,prcotulfiind doarreprezentantul
saumartorul
mai des,cu atat mai bine: sufletulnostruesteatuncica o cas6desvtruili sl cstuia.
aorisitI,in carenu sepot lncuibapraful$i mucegaiulptrcatuluir.. ,racdSTefe{rr Bolnavii pi toli cei care,din pricini mai presusde voia lor, nu pot veni la
in liecare zi, pocdie;teie in liecarc zt' - zice Sfentul loan Cura de Aur .J/ ica (decxemplu.derinufiidin inchiso ) pot fi spovedlircaslsauin loculin
lupd cum.facemla caseleddrdpdnate.unde,dupd ce am scotpdrlite putreLfu se atl!.
(drpin bcul cu maleridl tlou Si mereusuntemcu grijii Si cu luare-aminte,k,t ln tot cazul,spovedania tr€buiellicutaintr-uncadru9i in condiliiextemede
tt,sdsd /acem $i cu noi iniine. Dacd din pricina pdcatului asfi2i te-ai ddni $i detiEp, carcsi asigureatatsecretulspovedaniei, cetgisince tatea€i, iar nu
t)dnat, innoie$te1eprin pocdinld..."t1. timpul slujbei,la u9adc norda altaruluisauchiarin naos,de fa16cu ceilalli
crcdincioqi(cum facuniipreoii),clcialuncinicipreotuln-aredispozilia$i regazul
|3 VcziSimconal Tcslloniculni. Dapre gAa Moslu,c"p.293, trad.rcm.,p. t90 iArrp /., sprea ascukaspovedania 9inicipenitcntul nuc incurajatspreo mirturisire
n tu h .unt i o, r ier c u, i n te b rri l 1
c :0 .l l , 1 2 ti l 3 ,trd d .rc m.,p.3t3. complctS, fie dinpricinagrab€ipreotului,fie di! teamade
sinccriti conttiincioasS,
14.y.zi, dc et. LiturAhierul, Bucure$i,| 967,p. 388t.u.
15./ri.J.r, p. 390r.,Utrulca &ela nicidccumst nu indrtzneasca ! titu.ghisip6nacc sc \.,
rnu fi auzitdeceilalli.
n'irlu'isi la ptrintle sIu cclduhovnicesc ridc la deosulvaluacmonfi derlcgarc..Vezili: parl 6. Rlrduht. Mtrrturlsirll l! Bls€rlcr Ortodoxi RominI'o.
.lrslNrr, Cuvdtrtarc la deschideEa cuKurilo.dc lndtu.rc misiona.n-sociali a clerutuitaCenllrI TaineiMtrrturisiiii,MolitfelDiculimpunepteotuluiimbrecarea
Lastrvar$ir€a in
(\trlc. de Aryer,20 dcc. 1951,in AS, M 375-376; Tcofit(He.ineanu), .piscop,Spowd,rn,
t toatevesmintelesau- devafi grabl- celpulidln epilrahilti felon.In practicdinse,
, /,, i..,r/ , an.h MMS,an.1955.nr | 0-I I, p. 698-302; Cr 'IMtc\, ttitudidi - Si letetebireticertl
hltrlic i rt spov&teascd,ln,,Rcv t !logic5" (Sibiu),an.1938,nr. I t-12,D.506-508: Ch.Tutbutu.
!mt\'.ln4 leglot biseri.e$ti,in aceaji w., .n. t909.p. | 65"168.,Dt. |.Fetcr, Darorioprurului ttt la.Ve; Md wisi@ Ottodoxd,Part.a I, rlsp. la lntreb- 90; trfi,ldtta .le crcdinla.restihd
d t. nanuriti, in i rcv, an. 1924,nr 4, p. tl7-tztt c. yedeann,Mtuturiri@ p@tit., orr.r&r4 tip-ctrsprob.Shrillui Sinod,Blc!rcqli, 1952,p. 294,int cbareaI E8.
N?.(xitutea ^.ee ei.it rcv ,Cddela m. | 928,n. 6-8. 2 t6-219.
ti foloasele , D. 19.Vei pr P Mntil6cu, Spovedonio 1937,p. 76 ti B. Cireteeu,
I 6. coD,p.SmniulNicodimAghio.itul,ap..n, p. 130,l8l,l8?. ti duhoericio.Btrc\tregi,
t7 . Ptcdic^ ylll. | , Desp,ep@ri,ld, riad. d. Sr.Bezd€chi,in wt.: Sl,6ntutt@a Gu6 .teAul T@ru|Iitusic.Ill.325.
h?rliti dalp'xpo.iiihtdtt Desp,E 20.RntrduiabMen!.isirii dinMolitfclni@lc oDarerd dedj s dmsebeltcdeceadin Evholoshiile
Slantulydvita,Sibiu,193E,D.86.
8Ncrli (vei de ex. Ellol.o-Fov m Mfia, Atena.l9?0, p. 221 I.u.) sirmcaza p€ ceadin

120 l2l
majoritateapreofilor fac spovedanianumai cu epitrahilul (mai ales in afafi dr 9i moralitateaaccstuia.El a fost fiicut ins6pentruoameni9i stdri de lucruri din
biserici). careastizi nu mai existe,ti de aceeain practici nu se mai face nicaiei uz
Renduialaslujbeimirturisirii poatefi impn4itein trei pini: el.decatcaunBhidaproxrmativsauca unpomelnlc aproapecomplet al pacatelor
a) part€aintroductivr, careprccedtrmdrturisirca; ibilesauimagiDabile, pecarele-arputeas?ivaryi omul.In pncticr, examinarea
b) mArturisirea insdFi; iiDteipenitenoluise facemult mai sumar,procedeele variindd€ la preotla
c) parteafinale(dedupdmirturisire). li de la c^z la caz, dupe laemea pe carepreotul o are la dispozilie,dupi
Psrteainlroductivda sraJ'beiStind in picioarc,in fataicoaneiMantuitorulLrl li personalitatea penitentului, adaptandu-s€ adicalntrebdrile9i procedeele
^)
Htistos ti avendln manASlentaCruce,prcorulfacelnceputulcu: ,,Binecuvental irii, dupev6rslaacestuia, situstialui socialn,gradullui decultud $imoralitate
cslcDumnezeul nostru...",
rugiciunileincepatoarcobi$uite(,,Slav6 Tie...,impiralf rtc. (Cu tehnicamtrnurisiriisaufelul cum$ebuiesaprccedeze preotulin scaunul
ccrcsc"clc.),psalmul50 (psalmulspecifical merturisirii$i al pocain{ei), celerr{l spovedani€se ocupamai pe larg Pastoiala).
lroparedeumilinli (,,Miluie$tc-ne penoi,Doamne, miluiettc-nepeooi.....),dutii Preotuleslelnsi datorsdatragiatenliapenitenlilorsause-ti catehizez€ din
carc crte$tecele doui rugeciunidc iertaredin Molitfelnic (,,Dumnezeulc. t.tem€credinciosii,ce marturisirca lor, pentruca strle fi€ de folos,trebuiesd
MAntuitorul nostru,Carcprinproorocul TduNalan...,, li ,,Doamne lisuseHristoasc. hdepliDcasctr umitoarclc condilii:
Frulcal lui Dumnezeu Ccluiviu..."). a) sefie benevoli,adicefdcutadin toau inirnaqi din proprieiniliativa,iar nu
b) Mdrturisirca.Apoi, preotultadein scaunulde spovcdanie ti, dupdcc rilittrsaudin consrangcrc, din teamasaudin altemotive;
indcannApc pcDitent:,,latA, fiule,Hristosstanevlzut,primindmifturisireataccil b) str fie complet5,adica$ cuprindtrtoate plcatelefdptuitede la ultima
0t|unli1in16...",
prime$temerturisircapecatelor acestuia.fie c, lc cnumere penitcnrl tpovedanie ii si nu ascundtr nimic (dupl cum atuncicendne arltam la doctor,
insuSi,maialesdaci c adult,fie ci c ajutatdepreotprin intrebed. t€bui€ str-i ar;tem toatl boalade caresufedm,pentruca el sd $ti€c€ leacsi ne
Molitfclniculcuprindc un lungformularclasiccu iatrcbiiripecarepreotular dea);
urmtlsAlc puneceluicc scspovedegto gi careurmeresc sdc€rceteze atatcr€dinta. c) si fic sincereti obiectivtr,adicAse aratcpacat€le a$acum s-ausivar$it,
ftrtr sd cautesa ascundd, sadiminuezcgravitatea lor sausi aruncerespunderea
|ir r,nr./. slivc (vezi,dccx . ?i!6tric,Moscova,I906,116r.u tiBclg6d, I956,p. ?0t.u.).a dtrd $upra ahora;
ntti cslc Rtitltluialo pehnu drrdv'ici (AKo),ouord Kor taqts r(,)v €qotolopug€v(Dv) drtr d) snfic f6cutdcu unilinla 9i zdrobiredeinimd,d€cicu adance parerederau
N,,rr?,r,r// atribuiiSlantuluiloanPostirorul pentrupacatele
(P.C.,r. LXXXVIII, col. 1892),dc undca r..cursi i,j sivar9iteti cu dorinlasinceriti hotirareade a nu le mai repeta.
\ ' {n' \ xnonuI in rrad sbv, d'n Trcbnicel€ | Molitfclnrclc)ruse$i.IX altf.t. m!nulcns€tcs' ed'i,,L
Simplaintirare sau istorisirea pecaElor,ferdpoceinF adevirattr9i fArI hotlrArea
n'r, vcch !lc Molitfelnicu lui loman.scG€col€le XVII-XVII) prezindnutrc variantede |err:, d.
,rrrl irr rinduiali Vrnur$ru inainred€ rrspandtrc!iinduieli' utrifomcdc azi; de e!., vcch,t, ti doriDladeindreplare,nu arenici un efectasuprasufletuluinostru9i nu contribuie
Irl urclicupri cau!i oiircaAposi,ohilui ri a Ewngheliei. p€ricop.t.rcspecrive cu nimic la purilicarcaSiimbudtdirea lui''.
fiindincap&t6r€nr
4t,nn.ltt erurshelie. A se vcdcaindeosebi:D. Ch. Ciuhndt, RdnduiataStinteiMd unsn.i lr c\ Parteafrari a sl4ib?i. Dupi mArturisire,preotul pune epitrahilul peste
'. /rn r . c s n. ul! . lqr . r { c \i ra i d ' nre v ..C a n d c ta -.atsnt2ttv
. C htgt.R ti nduotoMarturL,nitu
capulpenitentului,caresli in g€nunchi,$!i citestenolitfa de iertare (,,Slipane,
Iltlili.lnn cle ftrhAketi t i slav", ltr ,.Onodoxia".an. 1960,N. 3, p. 431-441 C_ Comescu(Con. I
(\.tntt), Ran.luialu Cununiei Manurknii ji M6lul'i i" diJeriteleedilii ate Motitlelni@tui slar DoamaeDumnezeule, Celace €$timantuirea robilorTai...");apoiziceo scurte
tt
n,r.n,, ir MO, an. 1962,nr I 0-12,p. 602-621. Vezi9iMolirfelnicut rom.,manuscris depoDr
coDiar
l :l d c(lir J os ani( B iho r)l a 1 ? 0 5 ,d e s c ri s d c M.M5 l i na$,i D .evB OR l 9?5,n(9-l 0,D .l l 35.C omr 2l. A6lc @nditii alc aderdnlei menuisi.i du sintetizat€,in Trebniccledave,intr-o ftunoasl
r, f, D. BuzaruDii isro.iaMolitfelnicului ortodox,in MO, a.. t966,n. 1,2,p.2E; S.Heir. Dd hfitdttd.ue oJfue p@tul .dtrd cel .e rc cAetb. nai iaai4tedendrtwiste,.arc afoll'nadnsi
dhotlo\t (;ott.a1ienst,I, p. 490t.u_ d in Molitfelnicul.on- deChi$n,n.1820,t 33-18.
ectenieintreitA,fac€otprrtrl ti, punandmenadreaptepe capulpenitentului,ii d:t atunci cend era pmcticatA$i miirtuisireapublicd(in Bisericaveche),
dezlegarca (,,Domnul$i Dumnezeul nostruIisusHristos.....)!tu,,
frcind la sfirgrr SdnlilorPerintiinterziceaudiwlgarcasecrctului spovedanieiindividuale,
semnulSfinteiCrucicu manapestecapullui. Apoi zice:,,CuviDe-se cu adevaral i alesin anumitecazuritt.Legiuirilecivilebizantineprevedeau pedepse foarte
satc fericim..."li dA(evcDtual) cuvenitulcanonsauepitimia,pemasurapdcatelol (tnierealirnbii ti inchisoarea pe viaft) pentruduhovniculcarear fi Fedat
mtrrturisite.Apoi, penitcntulsrrutASfantaCruce$i dreapta prcotului. I spovedaniei.in cap. 120al Nonocanonutuiin 228 de capitote, c i In
La pdcAbgi cu pdcate nari, care nu pot f adn'i inediat to inpdrtdrn1.. lol Mrtel Brsrnb (gl. 3I 9), seprevedepentruastfeldecazurisuspendarea
Llczlegareanu se dd insd in.latd dupd spotedanie,ci se amdhdpAnd h1 ipe timp de trei ani ti canonisirea cu 100 de melaniipe zi, iar dupa
nnpftnirea canonului dat sau dupd expirurca temenului trat pentru ispdri.t, deprocedurAol instanlelordisciplinore$i dejudecotdale B.O.R..
I'enrru astlel de cazuri, tn locul formulei obitnuite de deztegare,Mo!iUAhic violareasecretuluimerturisirii€ considentdca dclict (veziart. 3, alin. d) 9i se
f(vle o altd fornuld, s|AtuindaV pe duhornic: ,,insi, pentru picatele marr. pedepsette cu depuncrca (art.2E).
siizici cAredansulaga:((Fiulc,adia aniporuncesc dumnezeiestiiperinlisanu lc
irnplrtesc$ti...)" etc.(vczied.t988, 7. Cltev. considerrtil prstorde in legtrturtrcu spovedrnia
p. 6l ).
Car@rt,l/ (epilimiasaucertarea), carese dl de catreduhovniccelui ce s-a
obscrvali€.Cendavemmullicandidalitaspovedit(cainulrimetezilcdinposrul
rpovedil, n! trebuie considerat ca o pedeapse pentrupicatulstrver$it, ci ca mijloc
M rc) $i nudispunem desuficienr timppenrrua fac€redduiala dc maisuspentruficcaroin
dc poceinllti de indreptare a penitentului. Cuvantulcaro, e luataici in sensde
t)r(c. aluncideobiccipreotulcircttc,afaridin bisericl(s6uchiarin pronaos), rugnciunitc
urlroducrivc Ai molirfeledc icrrarede la inccrrur,o singur!dat, pcntrutoti (in timp c. rtormd sa\tdreptar, drpa care omul alc s,-$i reorganizcze viala,ca s-oconducA
ercdincioliistauin gcnunchi). EstcbinesI sccircasca.in asrfctdccazuri.si motitfainritular:r rpre idealul omului adcvdrat, voit de Dumnczcu"r!. Epitimiilc kebuiestrfie deci
Rr!1.i.iun.a pe.are o cite;te arhiereul sau duho,rnicutpentru ic area pdcatetorcctt, €xercilii de intdrirc in virtutegi de dcpanarc de la picat.Elc constau, deobicci,din
tu roit ti ldfidevoieti la totjurdnAhtul pe
ti hlestenut, carccditiil€v€chiatcMotirfclnicuhr rugdciuni (metanii), cercetarca li ajutorarea bisericilor,faptede milosteniegi de
o riczau lic inainte.fic dupaRanduialaMddurisirii. itar carcin utrimelceditii !t. ceritate,posturi$i ablincdsaumfraDliidc la anumitcmancerurisaude la faptc
Molirfctnicului romenesc (incepand cu ceadin t937),au dcsptrdit-o dc ac€asltr6nduiati. c.re pilejuiescs.u inlcsncsc saversire. p,catului,lccturidin c64ilesfintesaudc
ltczrird-oin alti grupl dc rugtciuni;apoiintr6in biscricati vinc ficcar€pe rend5i i$r
pietate$.a.Ceamai aspriepitimie,caresepoatedaunuip€Ditent, esteoprireade
rnl uflse$cplcolclc,iar preotulrostetre doarformulafinal, dc dcztegarc asup.afi€ciruii
in tarlc (primarugiciunedc dupi mirrurisircti ecreniasc omir de obiceiin asemcnc! la imptrrt5tire; durata acesteiopriri variaza dup6 gravitatea pdcatului comis.
Canoanele sauepitimiilesefixeaza,dupachibzuinla duhovnicului, dela cazla
caza, avandu-se in vcdere,pe de o parte,personalitatea sau individualitatea
d) Amintim ce, dupd mirturisire, pr€otul cste obligat sZ plsteze secrcrul
peniteltului rcspectiv(varcta, caracterul,firea sautemperamentullui, cultura $i
rp.rvey'4ni€iNu esteinglduitduhovniculuisi di!'ulgesausedest6inuiasce nihdnur gradullui dc pricepere, nivelulvietii lui religioase-morale, condiliilede vialtrsi
rbsolul nimic din celc ce i s-auspusde citre credinciosiin cursul mdrturisirii
posibilit4ilc lui suflctcsli$i materialectc.),iar pedealta,felul 9inaturasaugavitatea

2l bis.Primapanea acesieiformule (..DomnuttiDunnczeutnosrru_.., strte icrteDerine.fiutc 22. Vezi.d. er.. c.nonul34 al SfantuluiVasil. cel Mare,.donul 28 al SiantuluiNichifor
'\,.rls.rri lclle roaleplcdrLle. )at. cat^cBdepre.aloru.ca I' ceadin Mot,tfctnetc 8r.et,. Manurisitoruft ca.onuf f32 Canasin.. Conp. ti Sfintul IoanC\rt de Alx. D.sprc oblisalia dea
l)rflcr. doua(.,iarcu,nevredDicul preot...,
te icn !i te dezlcg.....),
cu c{acrc! trlr.a/i% e d;ori8inr "L
diwlAa pAcarclelratilot, P.A.,t. LIIT,col. ]56: Sfiitrtul Ioan S.dtatul. Cuvdnl cdtrepdstor, P.C.,t.
Inln,a.firndvcniu prin TrcbniculluiPeiruMovih, dpint h Kiev r_nt646,g adopradde Bise;icr
LXXXVm, col- l196:StintulNil Sinailul,inPC.. t. LXXIX, col.436.
ruscascinr 175?,de undca lrecul Ei in Molitfelnicclcrcmancari(cp. p Evdokimo\ op. .r.
21.PLD. St,nilde. ,P. .,/., p.219.
D l l 9 i -2ql) (CBO.U,2,p.219).
24 Comp.can l0 al sl;nruluiNichiforMrrttrrisnorul

124 125
pecatuluisdvaI$it (motivul,intenliati scopul,imprejuririlein carea fostsivarsil, 72,a|aceluiaqir. Marepartedinconfinutul
acestora a trecut,simplificat
graduldc publicitate,daca€ pentruprimaoaresau,dimpotrivi, e cazderecidivesI sistematizat,in inydldrurapentru canoanedin Molitfelnic, aqezatdde obicei
cumuldepacateg.a.m.d.). Seare,deasemenea, in vederegGduldeciinti penlnr RanduialaMinurisirii'.
plcatclesavar$itc $i dispoziliaspreindrcptare a penitenlului. De pilde,intr-unIil i Multc din Dormele$i recomaDddrile acestorcdhuze sunt inse invechite$i nu
cpitimisimpc unulcarepecdtuie$te pentruprimaoari $i intr-altfel pecel carcs( Itraipot fi aplicateastezi,datefiind condiliile noi de viaf, ti mentalitatealumii de
rllA in rccidiva;intr-unf€lpeceicuo viaF rcligioasa-morali avansatt$iintr-altlil $tazi, cu totlrl altelefaF deceledin ftecut,pe carcle-auavut in veder€canonigtii
pc cci cu unnivelspiritualsclzut; lntr-un fel epitimisim pacatele mai mici 9i nrrrl tcspectivi.De accea,in gcoeral,cpitimiilcpe carcle vom da pistodlilor nostri
ufoarc(clevetirea, neascultarea,minciulla,injurdtura t.a.)$i intr-altfcl pc celcn]r' buiesefie adaptate la spiritul,feluldevial6,posibilitililelicondiliile detraiale
n)[ri $i mai grave(uciderea, curvia,furtul I.a.)13. hmii dc astizi $i iDdcoscbi alc fieclrci parchiiti ale fiecdruicredincios in parte.
in accastaprivinla,duhovnicul trebuieseproccdcze cu foartemultegija, cU Pr€cum auf?icut$i facinci mullidintreduhovnicii buniai Bisericiinoastre- $ dam
{flcl$i cuprudenF, cu intclcpciune,mtsuri ti echilibru, pentru canici si nuincurajcre credinciolilorno$tri caepitimii nu atat metaniile tradilionale,
care nu folosescnici
srn si promoveze ptrcatulprintr-oblAndetcAi ingeduinteexcesive,dar nici \il loainsiti $i nici Bisericii,ci mai mult €pitimiicu scopti caracternu numaipe-
(lcrcurajczcpc penitent sausal indcpirtczcdc Bisericepdntr-opreamareasprinr( drgogico-educativ (moralizator), ci gi practic$i social,adic6opercln folosulobgtii
$i scvcritate,ci se aibe in vcderenumaiti numaiindreptarea penitentuluitl crcdincio$ilor:facereadepuni saupoduripesteape,ajutorareaefectivtra vlduvelor,
(lcs.lvir$ircalui progresive sprevirtutc.Accasti grea sarcinii a duhovnicului csl( I saracilor9i a orfanilordin parohie,inzeshar€a uneifeteserace, lntretinereain
n)inLrnat dcbincfomulatein canonulI 02al sinoduluiTrulan(quini-sext, 69I -692) Foal, aunui copil s6.acsaucreareadebunieln acestscop,reparaliaqi lmpodobirea
in trccut,au existatchiaranumitcctleuzesau indreptare, scrisede difcnll bis€ricii,lng jircacimitirului9i. cu4iibisericii€tc.x.
icrrrhi $icanonisti, pcntruduhovnici cuprinzindrcgllilc saunofmeledupacarf SAnuuit6m,deascmenea, ci spovedania esteceldintai,
celmailaindemane
sc duu difcrrtccanoancsaucpitirnii 'i in raportcu pacatelesiiver$ite. Cclc nlll fi cel mai eficacemijloc de pastor4ieindividuali,adic, cel mai indicatSi mai
crlnosoritc dintrcclc au fosl in vcchimc,CaroareleSfantuluiVasilecel MareSt tecvent prilej - ades€asingurul- p€ntruplstorul desufl€t€,dc a-Sicxercitamisiunea
(ittkxrnllc S/Antutuiloan Postitorul(Poslnicul)s \ AjunAtorul,palliath nl lui deinvtrltrtor$i indrumetorspiritual,adici dc a stad€vorbl cu fiec.r€ credin.ios
( onst{ntinopolului din sccolulVlt6,iarin timpurilemainoi.lucrarea intitulatd.
f( ln parte,de a-i cunoageexactviatati personalitatqa religios-monlI,virtulile 9i
rllcDt cuvant, Carte foartefolosiloare de rulet (nldmili! 9i Exomologhita on. calit4ile,sclderile9i lipsurile$idea dadccipovala,indcmnul$ilnv46turaceamai
fl(iicjiMruualdcspovcdanic), scrisedccdrturarul pusmicSf.antul NicodimAghioirul potrivittr pcnlru ficcarE'r.
((iclrrSll Muntc),tasfer$itul secoluluialXVIIIlea,tradusa si qiio rodadcstc
tiptuita
(lc Drri nultc ori:t. La acestease poateadtruga$i llucr^rea Desprepocdinlaa
rtllicDiscopuluiSimconal Tesalonicului (sec.XV), prccun Si R.ir?rtrul ll
28.PC.,L CLY col.469-503ti 925-933;tr.d. iom. cii., 166'I 799i 336-339.
.15v c / r nM ipclr r s ,l ap r P v i n ri l e s coup, ..,r, p .2 8 9 t.u. 29.vezi.dc.x-,€d.Bucureii, l9? I, p.6l'62 (anMolilfelnic€le maiv.chien maid.zvolktn).
t. , ( lr o, ! ol. I l. p !rr.a 2 -!.D .i 9 -l 4 9 ti 2 0 5 -2 2 6 . 3O.Vei,,d. dalede P F. Potioth Jusli'im, milot pntoierei de,aioaredin
2r lrrll),rov\yuloet),€ororov.cd.I.vcDetir,l?94.ed.II, ibi.len,lA04,ed.lII,ibidehllt^ cuprinlul Arhiep.^.Indrundril.
Bucurcalilor,ln ziuade9 ian. 195I (CB, ianuaric-nanic I 95| , p. 45 9iAS, IV 344).
l ,l (n rnr h, , Nc olll$iSl c f.rd c h Ath o s ,c a rc !u a d i u g atl ati l l u:' Fl o| rol rmtap$v,adi ceManhr CoDp.!ipr D. Crist s,in GB. scpl-194E,p.68.
Ll,.riinrrtr,\,rr)lr,l nouil Eqofoloyqtaplov, Alcna,I974.Trad.rcn. doG[ercntieti Crisor. 3 f . Vei p6Eu e6r. mi al4 pr P vintilescu,.Sbdr.d/,nio, p,ilej delatorulie i"dividuald,
l l IL 'rr r f r , l7' ) ' ) .ls r X )l.8 l 7 i r (c d r X-r l a B u c u c ti i ,1 9 28). h S T,an.1949,.r.9- 10. p. 695- 712.

126 rz7
vII. Daloriti pozitiei centrale$i imponanlei deosebitepe careo ar€ Sf. Taina a
Arhid.proi dr IoanN. F7oca,
Dlept canoni(orlorft),r,
Ed.InstitutulL inFi atetin lucmreasauslujireapreo{easci, cat$i in viatacr€dincio$ilor,
se
Iliblic,vol.II, Bucureqti, p.
1990, 41-49. s?unecA stareareligios-morald,precum$i bunestar€asub alte mporturi a
iob$trsaua uneiparchiidepindin modprincipaldefelulincarepesbrulaceleia
SmntaTainAa PocAinFi.Acest lucru esteatat de adevirat, incat
ADMINISTRAREA SFINTEI TAINE A POC,{INTF,I
in vrco localitatesauin lTeo Damhiese constauio stared€ decldere saude
sub toste raporturile,ea coDstituiesernnulprecis al nevredniciei
Sf.TainaaPocainFieste deceamaimareinsemnitate, dintretoatcSf.Tainc. saual nepriceperiiduhovnicettia preotuluicareo pistore$te.$i invers
pontrulucrareade zidire duhovniceascia credincio$ilor,pcntruce prin ci- Dupaacesteconsideratii gcneralc,in lcgtrtudcu Sl Tainaa Pocrintei,se
duhovniculareposibilitatea dea controlacontinuucongtiinla credincio$ilor,dc r intelegemaiu$ordcc€p€ntrureglementarea adminisrerii acesteiSf.Tainc,
cunoa$tc pe aceasdl calestarcalor moraliiti ata$amentul lor faltrdc crcdinF,cir din vremurivechis-auimpusnumcroasc randuieli,careaufostamplificate cu
in funclie de acesteasdavizezela mijloacelenecesarepentruindreplareaunorall iimpul fi au ajunssi constituicun fcl de cod aparteal duhovniciei.Sevedem pc
pcntruridicarea aliom,asigurand astfelo mediesauunechilibnrmoral$ireligiosin ccle mai imoortantedintrc ac€st€a,
viala ob$tii saua comunititlii in ftunteacdrci. segtrscttc. SivarsitoriiSf Tainea PoceinFisuntepiscopii9iprezbiteriihirotonitiin mod
Prinnici o alltrtaina,preotulnuestesituatatetdeprecisin pozifiati in funclia valid-.Seinlelegedecicanuli episcopiisauprezbiteriieretici.
dc parinte al intrcgii familii pe carco reprezint6, obtteasauparohiapc carco In privinlacalite i acestora de a administra Sf. Tain6a Pocdinlciavematat
conduccli prinnici unanu i scimpul indatoririmaidirccleSimaimultipledccAl mtrrturia SfinleiScripturi,cet$ia SfinteiTradilii.
priDadministrarea accstorSf. Tainc. Intrucatlucmrcace sesdvar$c$le prin Sf Tainda PoceinFiareo importanli
a. Ca siva$itor al Sf. Tainea Pocdinlei,prcotul trcbuicsd fic in pcrmancnli cu totuldeosebita, earisfrangandu-se in modpozitivsaunegativli asupravietii
$iprimulj udccator al credincioqilor timpjudccltorulreligioscelrnar
s6iEiin acela5i Dcreligioase sau- in generc - asupravielii sociale6 crcdinciogilor,
estede folosa
inrlt, dc la carenu sepoatefacenici ap€lti nici rccurs,pentrucl ceeace leagii @idti c{ pulere6sauinsuiirea nece^sari pentu administrareaacesteiSf. Tainea
saudczlcagacl nu poatcschimbanici un altjudccttorbisericesc din vreotreaptar fostdautSfinlilorApostolide c6treInsuii Mantuitorul,car€a ti definit-olntr-un
In,uinahafi nicim6carvreunsinodccumcnic. modcumnu sepoatemai precis,cu prilcjul chcmtrriiSf. Aposloli la slujireaacestei
Cu aceste multipleposibilititipecareil€ oferi Sl Taid a PocainFi,prccuDr Sf.Taine$i a inzesireriilorcu putcrcatrebuitoare in ac€stscop.Iatecumle-agrtrit
ii cu indatoririlcpe carei le impuneadministrarea ei, se inlelegeci preotuli$l MatrtuitorulSfidlilor Sli Apostolicu acestprilej: ,,OricAk veli legape pdmA vor
dovcdc$tc wcdniciasaunevrednicia pentruslujireala carcestechemat,maiintir legarey in cer si oricdtc vcli dczlcgape paruint vor tr dezlegateI in cer ''
$i in mod principal,prin felul in careinlelegeimportantaSf. Tainea Poc{inFi $r (Matei 18. 18)sauintr-un chip $i rnai grnibr: ,rrali Duh SJiint;cdrora Ie veli iertu
prin fclul in caredovedcltece i-a infelesimportanfa. El poatedovediaceeaSr
Ncatele, se wr ie o lor ti cdrora le veli line, tor tr linure " (loan 20,22-23).
vrcdniciesaunewednicie Sipentruviatacomunia credincio$ilor, tot in mtsurair Inzestrendu-ipe Si Apostoliprin lucrareaDuhului Slant,cu putereade a lega
cnrc inlelcge importanlaSf. Tainea Poclintei 9i in mtrsuravredniciei cu careo 9ideadezlcgaplcateleptunaDt€nilor, ace$tiaautransmisaceea$i putcreSiepiscopilor
Ibloso$tcin lucrarcadeindrumare$i deconducerea credincio$ilor,cecinici o altat li preolilor pc carc i-au instituit.
Sl. Tainanu-i ofereprilejurimai potrivitepentruo lucmrecuprinzAtoare qi per- ln vllutea acesteipuleri, atat preolii, cat ti episcopii au dcvenitjudecrtorii
nriucnttrdeindrumarea vietii credincio$ilornu numaiin trcburilereligioase,ci 9i i permanenli$ cei mai apropiali$i mai calificati ai comportirii religioase$i momlca
lrcburilcmoral€$iobtt€$ti. crcdincio$ilorEi au dobandit,mai alesprin ex€rcitarea ac€steiputcri,o pozilie

129
asemenatoare cujudccatoriipoporuluidin VechiulTestament$i cujudecatoriidrn Hirotonieiinhu presbiter$i l-ar faceastfelaptsaadministrczeSf.Tainaa Pocdinlei,
viataciviledeatunci.De pc o astfeldepozilic,lucrar€a lor a devedt$imaieficacr ii sed?inumaidezlegarea Siimputemicirealegalesaubinecuvantarca dea savarti
fi mairodnicadecatdc pepoziliapr€oteasce propriu-zisii,
fic ceaceasta
constairl dea administra Sf Taind a Pocdintei, de la car€ fusese opritpena aci. A$adar,
slujireade arhi€reu,fie ce eaconstanumaiin aceeadc prezbiter. or1ricianu €steo nou, hirotoniesi nici o comDl€tare a hirotonieiDroDriu-zise. ci
Catdemar€auloritatcti-au dobanditcu deosebire?iscopii prin administrarc,I 6te numaio hirotesic.
chibzuiufi cu meiestrie a Sf.Tainca Poctrintei,sevedc$i din faptulcAincedc lil Cu privire la episcopi,nu se ami ege li nu s-a pmcticatvrco renduial6
inptrratulConstantin celMare,chiarinaintedeSinodulI ecumenic. adictrdcDclil Gcminitoarc, deoarecela instituircain ueaptadeepiscops-aobservatlntotdeauna
.'nll 321-123. cpiscopiiau dobendir dreptllde ajudeca$i anumilcchesirun, conditiadevalstn,stabiliutcu timpul la minimum30deani fi anumeln modcu totul
ncbiscricc$ti,carepenii atunci erauexclusivde competen{ainstanlelors:ru grccplional s-a admis$i cateo hirotonie in aceas0itreapttrli sub varstade 30 de
iudccAtori ilor destat. !ni. Cum h versrade 30 de ani, slujitorul bisericescem socotit deplin matur ti
La inceput,atet €piscopii,cat li prczbiterii,prin insu$iactul hirotonici. tuficient dc bine format, nu s-amai simtit nevoiaca €l s{ fie oprit temporarde la
dobandcau calitatea
saustareaharic6,p€bazac&ciaSiprin pulereaciireiaputean dministrareaSi Tainea Pociinlei,in scopulde a i sedaposibilitatea ti regazul
rd'ninistraSf.Taint a Poc?iinlei.Aceast6 starca duratpane6rziu caDdauinceprt tccetar sprc a sc forma m6i bine,
r li hirotoniliin feaptadeprczbiteri9ipersoane subvemtade30dc ani,prccumfl Astfel,selnlelcgect administarea Sl TaineaPoceinleidinparteaunuipr€ot
unclccarcnu corcspundeau intru tofulpcntruinheagalucrarcla careerauindaloratI csrenu a primit hirotosiaintsuduhovnic,i$i produceefectelesal€haricein chip
dcplin,darintrucatac€stlucrunu estelnglduit duperAnduialaFadilionalda Bisericii,
Dc acccas-ainlroduso noueranduialdti anumeaceeade a nu li sepennilf ccl c€incalcdranduialain cauz2iestesupusped€pselorcanonicc.Excepiii seadmit
luturorprcolilorsil adminisfezeSl Taini a Pocdinfeiindatl dupi hirotonic,cr lnse in cazuri de fo4i majore,adice in cazul cand nu existi preot duhovnic ti
DuDrili duFI lrecereaunui timp oarecarc,nccesarpentIuformareacorespunzttoar(. cinevas6 afla in primejdiede moarte,prccumli in alte cazuri,la staruinla
$i pcntrunaturizarea cclorpreatineri,caastfeldobendind experientlti ajungend crcdinciosilor carcsuntindrepttrliiise cealda li sc administraaceasttr St Tain6,
lr o con$tiinltrsupcrioarla misiuniipreofetti,s, poat, administrain mod co- rtunci cendle-o cereconstiinla lor
rcsDunzdtor Sf. Tainea Poctrintei. Un loc aparteintrc s;vargitorii Sf Tainc a Poceinleil-au avut in vcchimc
Dc fapt, ci avcaustareaharicr, in bazacareiaputeauadministraSf. Tainer a$a-numitiipreoli penitcnliari,careeraupreoii lmputemiciti de cetreepiscopsd
l\)clinlci, dar intrucataceaste Sf. Tainl areo insemntrtatc deosebit?i, iar admi- administreze Sf- Tainea Poceinteiin cazurid€osebite ti mai grele,pr€cum$i sa
Irslfnfcnci rcclam6cunoltinlegi itsusiri deosebite gi cxperienttr,
preoliisocotitr impacela litrughie, public, anurnitecategoriide penitcnli, primindu-i in Biserica
Iccolcspunzltoripcntrua o administra au fost Si mai suntti astizi oprifi dc lti (canonul43al SinoduluiVIII ecumenic,canonulI al Sinoduluidela Cartagina).
sllvir$rrcaaccsteiSf. Taine.Candsc socote$te, dupeaprecierea episcopului, ca b. PaimitoriiSf. Tainea Pocdinleisunttoti membriiBis€ricii cares€bucuri de
prcolulopritdc la sdvar$irea Sf.Tainea Podint i a ajunsla maturitatea necesara plenitudineadrephrilor, adicl $ clericii, $i laicii, li monahiicarenu sutt exclu$idilr
lcnlru administrarca ci, i seridiciiaceasttr
opreli$te$i i seconferidreptuldea o Biseaice, dcci toti aceiacaresegasesc in slarcadea nu fi oprrlj deIa Sf lnpanasanic.
rd|ninislra,folosindu-se in acestscopdc o ienrrgiespeciale, numici,duhovnicia. Potrivit randuieliiradilionalea Bisericii,sprea seputeaimp?irtAgi cu vrednicie,
slr ..faccrca duhovnicului". crcdincio$ii sunt datori a primi mai inainte Sf. Taine a PoceinFi, dar aceastase
Din cclcspuse,sc vcdec, duhovnicia nu esteo Taini apartc,prin carecelul poateadministraoi de c6te ori o cer credincio$iisau $i atunci cand apr€ciazd
cruci scconfcrii s-ardaun harprincares-arcompleta harulprimitprinSf.Tainir duhovdcul ci estecazul.

130 l3l
c. In ceeace pdve$temodul de adminisharea Sf. Tainea PocainFi, existar tuporteo incercarcca aceeape careo constifuiamarturisireapublicd. in cazdle
lbafte numeroasenormecanonice,uneleinscrisein tcxtul Sf. Canoane,iar altclc ln carese practicamiirturisireasecreta,potrivit tot randui€lilortraditonl€'
pdstratc prin obicei. duhovnicul,fie episcop,fie prczbiter,eradalorsanu diwlge pacat€lemfuturisrto lr
Cele mai vechi se rcferi la mdrturisireapublicd a pdcatelor, cici aceash pc
lici epitimiile carcle aplicacu prilejul rD6rturisiriisecr€te,atuncicanderact u'
cra forma ceamai vechein cares-aadministratSf Taint a PocAinfei. |i fie aplicate.Ceadintiii mfuurl pentruingddirea merturisirii publice$i psn@
Potrivit r.enduielilormerturisiriipublice,credincio$iiseinE!$au - din iodcrnr t ocuirsaei cu mirturisirea secretdsauln taini s-a luat de clltre arhiepiscopur
propriu- inainteaobgtiisaucomunilIfiilocale,fiind de fa{5episcopul$i ceilahr Constantinopolului, Nectarie,pe la slzir$itul
veaculuilV (390),in scopuld€ts0
slujitori,sauprootul$i alfi slujitori- in cazd cendcomunitatea erarnaimicAgi nu Gvitaanumile scandaluripublice, care se produceaucu ocaziamdrturisiriiu,10t
rvcil in fruntc un episcop- fi inainteatuturor acestoraiti mafturiseaupicatelc p{cat€mai grelcin faF intregii Biserici. Dar nouar.Anduiaha mefturisirii sealta
lipisoopulsau preotulSitoli ceilalliclericiimpreundcu obgleacrcdincioiilo' nu s-agencralizat indat,ln Biserice,ci a continuatstrsepracticeti mirtu s'!t!
:rplcciaugravitatca saulipsadegravitatea pacatelor rninurisite$i to! imprcuni publicnaluturidemlrrurisireas€cretl,a9acumamtiicanoanele 8I ti 43 aleSioodlu
lrr)larau daci cracazulca celcarea strva$itmerturisirca s{ primeascd dezlegarca dc la Canagina, de la anul419.in oricecazinsi, pe la sfiqitul veaculuiV rnff'
dc DtrcrtcsausAfie supusepitimiilorori pcdepselor duhovnicegti. in primulcaz,cl turisirca secreL s-a impus ca randuialageneralain intreagaBiserica$i o dttt cu
c|ll dczlcgatde catreepiscopsaudecitre prezbiter, iarin aldoilcacaz,episcopul ca s-ageneralizatti indatorircaptrstr6riisecretuluimtrrturisirii de catreduhovnr
sflupr'czbiterul ii aduceala cunostinttr epitimiilela careuima si fie supus,dupil Aceast indatorireesteprcvtrzutimai intei in canonul37 al Sl VasilecelMtIl
t{r:rvitatca pdcatelorAccsteamergeau dela oprireasimpladclaSf. imptnetanic. rpoiln canonulI32 al Sinodului delaCartagina, dela anul419,9ie reluatiimullilal
font'Ltoar@arctimp,panah cxcomunicarca pe timp determinat ori chiarpentnl Itrziu, pela incepuhrlveacului
al IXJea, princanonul 28al Sf.NichiforMdrturisonir
Ir)ldcauna si DAniila anateina. A$adar,precums-azis ti mai inainte,mtrrtu.isireapublica nu a fost sin4rul
in cazulaplic6riiepitimiilor,se in(el€gecI dezlegarea dc piicatenu se mar moddc mtrrturisirea ptrcatelor,in ved€rcaadministreriiSf. Tainea Poc!.inlei,c's'i
ll|r\lu(c.ldccardupaindeplinireacpitimillorprescrise. practicatin toattrvrcmea,instr numaiin mod exceplionalsaup€ntrucrzuo
Modulaccstadc mtrrturisir€ obliga,caprecum- in modpublic$iin falaob$ti' dcterminate.si martlrrisireasecret6.
$ | cu coucursul acesteia- sefilceaaplicarca pedepselor duhovnic€$ti saua epitimiilor Epitimiilesaupedepsele duhovnicei.aarc se aplicl in cazulcdndcelct
lot Lr lcl sd sc procedeze Si la ridicareaori scurtareaacestora,precum$i In sc mlrturise$tenu poateprimi dezlegaredepEcale,nu auun caractcrvindiottl\
c{nlslirtirca ci clc aufostimplinite$iapoila rcprimircain Bisericiprindezlegarca ci u[ul dc itrdreptaresauunul vindecltor Aceastainseamndci prin el€ tu st
(1L. l,ll{llc ji nrinadmnistmreaSf. Imperui$anit. umtrregterlzbunarealegii saua majesteFilegiuitorului,saurepararea jign'nl
Itirn(luialamtrrturisiriipublicea durat in Bisericdtimp indelungat,de$i lduse legiuiaonrlui,ci seurm2lre*eindrcptareacelui ptrcetos,adicdvindecstca
pfirrticrrcaoi a intAmpinat multedificulgti$ia fostimpreunal6 cu muheprimejdr! lui dedeprindercadea ptrcatui,precum$i deurmerilcprcatului,potrivit cuvinttrol
prDtnrvralacomunitdlilor cre$tine $i a sluj
iioriloracestora. Scripturiicl .,Durnnczcu nu voielte moaneapec?itosului. ci se seintoarci5l$
inrprciuririlcvielii nu aupermiscre$tinilor, oricatzel ar fi avut,si practicc fie viu".
iDtrtdciruDa rntrrturisircapublicl, de aldturi de aceastas-a practicat$i Av6ndin vederccamcterulepitimiilo!, la slabilir€a$i la aplicarealor s-apusr
,trtitt|ritirca lecrefi, atdt pentrua se ^ceea
evita uneleprimejdii, cat Si pentruc:i grijideosebrtdin parteaslujilorilor Bisericii.penrucanucumvadin mijloace0t
Irll(Lr'isircapublicanu craposibih in toalecazurile,ca de exempluin cazurilc vindecaresaudefimaduire s, setransformein mijloacede sminteahti d€rno4rt
cclorholnavi.carcnu seputeaudeplasasaunu aveaunici energiade a puteasa r pecibsului.in acestscops-af i ajunslaslabrlirea uneiadevarale scaria epitinrlot

l3z 133
pomindu-sede la celemai simpleti merg6ndsprecelemai aspre,dupiigravitald rrar€ "... ci bine c€rcetandlucxuile.. ,preotul sd aplice cele corespuEAbare,
ptrcatelor$i dupll starcapenitrentului. nu cu,rNa strdduinla lui sd fie zadamicd ' (Sf. loan Gurd de Aur, Indrumiri
Exisei numeroasecanoanecargamtt ce aDumeepitimii trebuie aDlicateiI Ftr duhovnici)-
cazulunorprcaledeterminate. Astfel,canoanelc Sf. Vasilecet Mareabundarrr PrincipiulgeDemldecares-aucondusSf.Pfuir4iin stabilireanormelorprivitoare
randuielid€aceasttinaturd.Asprimealor i-a determinatpeal! parinli ai Bisericii | | h mportul dintre picate ti epitimii a fost acelaca - in nici un caz- prin aplicarea
chiarunelcsinoade,s, stabileascd reguligeneralesaudeprincipiupentruaplicarex cpitimiilor nu trebuiesAi se ia pcnitentuluiDedejdeaindreptlrii Sideci nAdejdea
epitimiilor $i astfel s-a ajuns ca in mod practic Si tadilionol, cuantumul tL manoirii,adrc,seevrleazvarlrea lui in demadejde in privinlam6ntuirii.in acesr
epirimii prevdzutede canoanesd fie socotit limita maximd de oedeaost r€ns,cirand- in genere- modulin careinvald Sf Vasilecel Mare despreraportul
h^crircasrA, pdnd la carc se poate urca epitimia,pormnd de la un'minim t\ dinEcpicat Fiepilimic, SinoduM ecumenic(Trulan),stabiletteprin canonulstlu
ure-l srabilesteduhovhiculdupd apreciereasa. Cu alte cuviote.pedepscle ultin, I 02,umitoarea reguli norinativa:
gravc p€ carele prevld canoanelepenfu diferitele ptrcateprczinti maximul dc ,,Cei ce au primit de Ia Dtmnezeu puterca de a dezlega ti de a lega
f,cdcaps, caresepoateaplicain cazudlerespcctive, inc6telenuobligtrlaapticarcr trebuie sA FnA seamade notura pdcatului ti de inclinarea sprc ihtoarcere o
lor automatain toatecazurile,ci cuantumulde pedcapslduhovniceasce san celui ce a pdcdluil ti astlel sd dea boalei lftlanent polriyil, ca nu cumva
Br vitatea epitimiei care trebuiestr fie aplicati in diferitcle cazud esle ltrsaratil aplicdndu-l pe acesta in chip disproporlionat,sA greteascd ih privihla
aprccicrca duhovnicului. tuantuirii celui bolnav ".
in acestfel a infeles,defapt,$i Si Vasilocel Marerostul€pitimiilor,ctrciiatii Potrivit aceslorranduielis-a$i procedatln modpracticla aplicareaepitimiilor,
ounrsepronun!tr el ln cetevaCanoane: incepiindu-se,in cazulcelor mai pulin grave,cu cxcomunicareasaucu oprircadc
,,nndecarea sd se hodrascA iu dupA timpul penilenlei, ci dupd chip l la Sf. ImpirG'anie,peun timpscurtdeo srpliimana, do$ panela o lunesaupand
po(ilnlei" (canon\l2 al Sf. V.sile cel Mare),ctci in primul rendtrebuie,-f,i la trei luni, ii abia dacl accstcepitimii nu dadeaurezultat,se tr€ceala aplicarea
x( rcrrc madele pocdinlei, findcd, negretit, hu dupd timpul de penitenld t( altom mai grele.
iutktnn pc uneleca acestea,ci linemseomadeIelul pocdinlei,. (canonullll Epitimiileaplicatedeun duhovnicprezbiterauexactaceeatiputerecati cele
ll Sll Vasilcccl Mare). aplicalede un cpiscop,ctrci intre calitalea9i putereade a dezlegasaude a legaa
Artrtandce,intr-adevtr,scopulepitimiilorcste vindecare& depacate,iar nrl unuias6ua altuianu existi nici o deosebire,iar episcopulnu poatesaintervini ti se
pc(lcpsrrca propriu-zisra penitentului.Sf.VasilecelMarcsemaipronunFin accasti modilicc, s, micAorezesaustrindspreasc5 vreoepitimiedatl deoricealt duhovnic,
privinld astfcli ,Jar indeobtte, ndecaredcea mai adevdratdeste indreptanru fie prezbiter,fie arhiereu.
r/i /,n(drc" $i povAluiette ca in aplicarcaepirimiilorstrnu selne nimenid; lirerir Canoatrelecare aratacd cpiscopulare dreptulsi mfueascdsausd micforeze
lcgi;, ct .,td se pncedeze afit dupd lege, atu Si dupd obicei.' (car(,firl j al Sf. epitimiile, precumii sl-i dezlegepe unii ponitenliin cazul c6 s€ constatala el o
Vrsilc ccl Mare). poctrintasincer6,se referi nurnaila epitimiile pe car€le aplic, singur,nu la cele
Tot alet dc importanttreste$i indnrmareape careo d, Sf Ioan GurAdc Aur aplicatedeal{i&hovnici (canonul12al SinoduluiI ecumetic;canodul16al Sinodului
cu privirc la epitimii. lat?iranduialape careo rccomand,el: ,Epitimia rd nu sc IV ecumcniqcaronul I 02al SinoduluiVI ecumenic;canoaDele 2, 5, 7 aleSinodului
dtd ximplu, dupd cantitateapdcatului, ci sA se aibd in vedee,i intentia celor dela Ancim;canonul43al Sinoduluidela Cartagina; canoanele 2, 54,74, 84,85
t( ltitdluie:c, ca nu cumvavoind sd cArpe$ticeeace s-a rupt, hai mare si ale Sf. Vasilecel Marq canoanele4, 5, ? aleSf Crigorie deNissa;canonul3 al Sf.
/itd crdpdlura, ti stdduindute sd indrepteziceeace a cdzut,sd faci cddereo Atanasiecel Mare; canonul3 al Sf. Ioan Postitorul).

134 135
DAndexpresieprincipiilor ardtatein ce€ac€ prive$teaplicareaepitimiilor tl a sc evita abuzuridin parteapleolilor $i chiar din parteaepiscopilor,cu
fiicand o asemenarecoiespunziitoareintre mtiestria duho!.oicului $i miicstrirl $r cu anatema.
medicului, Pravila cea MicA precizeazaacestlucru prin formttln:.,,te cade cu Dezlegdrileobttetti carc se practicacu ocaziaSf. Pasti sau ti cu alte
duhovniculsd fre maestruca un vruci " (Glava l8r- iuri, fiind seve$itcdecdtreepiscopisau$i dc citre pr€oti,nu aucaracterul
Obiectul mulior normecanonicel-a constituitin Bisericavechesi nodrl {/. carese fac priD admiDisbarea Sf. Tainea Pocainlei,ci ele sunt
organizarea peniknlei, adicii a timpului acelorpenitenlicarc au fost exclu$idn) mai rugaciunicate se fac penlru icrtareapilcatelorc€lor carc nu au avut
BiserictrSi care,petrtrua fi rErrimili, trebuiasAtreacdprin mai multe trepteal( ibilitatea se ob[nd dezlcgarcad€ pacateprin Si Taind a Pocdinlei,intrucat
pocainFi, spr€a faceprobacii suntvrednicidea rcdobendicalitataademembrinr il lucrunll maieslecu putinF- din hpsedetimp - inaintedeSf. ImpArtagsnie.
lJiscricii. Acestepatrutreptc,asemeneloarc cu accleaalecat€humenatului cre$tin. Dutrcbuiedeciconfundate oblteascea Si Tainea
cu un f€l de administrare
suntaretated€ Sf. GdgoreTaumatufgulti de Sl Vasilecel Mare in canoanelelor linlei, pcntruca aceastapresupune mdrludsireaindividualea picatelorgi
lti Ic desemneaziprin urmltoatele o)virte: pLA4gerea, oricultarea,ptostema,!.t dczlegarca individualtr,perispunderea duhovnicului, caretrebuies6.ib[ timpul
$t:tarea impreund (c?Lnonul ll al Sf. CrigorieTaumaturgul; caronul?5 al Sl Decesar sprea chibzuiasupraposibilitifii de dezlegare sauasupranecesitetii
Vrsilc cel Mare). unor epitimii.
Dlicndi
Aprcciere! stlrii de indreptarea penitentuluireveneain vremeaacccir Alte feluri dc lcgnri $i dezlegarise mai practicA,de exemplu,in viata
0prscopului, cl avdnd9idrepnrldca-ircprimiin Bisericapcceicefuseseriexclusr. nAnasdreasci, unde duhovDiciifolosesclegirile $i dezl€gerileftrra caracterde
adici pc ceicc-$ipierdusera calitateademembriai Biscricii.AcestdreDtinsal-arl i.ind, ci cu caracterde simplc indatoriri religioase$i morale,pe ca!€ le impun
cxorcilal$iprezbitcrii, dardelao vr€meli s-arestrens exercitiuldrcptului rcspecrj\ pcnfu indrcptar€aconduilcivicluitorilor din mhtutiri. Acesleasuntsimpleopreli$ti
ournarIa cazurilcin carenu sepoaterecurgela episcopin accstscopti mai alcs aauridiceri de oprelifti, ori simpleindatoriricarese impun pdn autoritatea
lltu|lcicAndpcnitentuleste pemoarte$iceresI fie rcprimitin Biserictr $icuminecar duhovnicului gi dc carccci legalisuntdezlegalipdn accea9i iarnudupa
auioritate,
(crno nclo6,7,43 alc Sinoduluidela Cartagina). renduiala dezlegariide 16adminislrarea Sf.Tainea Pocdinlei.
Dc lapt, prezbit€ruIavend&ceea$i calitaieharicd,in vinuEa careiapoaielcSil Un alt fel dc dezlegericares€mai pmclicdsunt$i aceleapentrucareexisttr
$i dczlcgacu accea$itiirie ca giepiscopul, erafirescca lui si-irevid! atatd.epxrl rug4ciuni sp€cialeinmolitfslnice gianumedezl€gtuile deblcstcmc,adicadezlegerile
(lc n cxcomunica saudea trccepecinevain rendulpenitenfilor, cat$i aceladc a-r delcgdturilece$i le puncujurdnant asupralor unii credincioqi.Nici accstedezlegeri
rcplirri pc acc$tiainsenulBisericii,adici dea-iimpdcacu Biscrica,ficandu-idin bu auins{ decatcaraclerul dezlegiiriilor din St
unorrugaciuni,iar nu caracterul
no nlcnrbriai ci, cu toatedrepturilc. Acestlucrurezulrlchiar9i din canonul6 al Tain6a Pocdintei.
Srrodllui dc la Cartagina ii din intreaga practicaa Bisericiivechi.Esteadevirar iD tegiturd cu administtarcaSf. Tainea Pocdinfei,a aparutin Biscrica din
irpo' ci a$acum s-aproccdatti in privinla ahordr€pturi,s-aprocedatSii! privinla ApuspracticagretiG- ti cu totul lipsitede temei- a iodulgeqelot,prin carese
rccsluia,rczcrvandu-i-se episcopului a6t dreptuldee excomunica, in iolelesuldc pretindecd se acardefelurite dezlegaripa4ialesauplenarede pacate,de cetreun
r lirri silc saucxcludercdin Biserid, cat$i p€ac€ladeareprimipecei excomunicrti. pretins,,episcopusepiscoporum",carc nici nu existii ca atare$i caruianici nu-i
i n Iliscrici. Episcopul$i-arezervatapoi$idrep[rl dea pronunlapedeapsa anatemei. revinew€o astfeldeputere,p€ntrucAputercadc a legaSide a d€zlegapacable o
(lir nlri tdrziu,ambcledrepturii-aufostluate$i trecutepeseamasinoadelor. S,a d4in in modegalto{i episcopii$i toti prczbiterii,iar ei n-o pot exercitadecalin
pfi|ccdatasllcl dandcursunui procesfirescde concentrare a puteriibisericc$ti cadruladmiristrerii Sf. Tainea Pocdinleisauin scaunulmarturisirii cum sespune,
rrraiirrtiirin Drinaepiscopilor$i apoiin aceeaa sinoadelor, iar pe de alti partc. iar nu global9i independentdc randuialaSpovedaniei.

136 l3'7
d. Cat prive$teefectelecanoniceale actelorce se strvartescin cadrul VIII.
administrlrii Sf Tainea PocAinFi,elepot fi impe4itein urmttoarclecategorii: Pr. prof. PetreVntilcscld,Spovedaniati dnhovnicra,AlbaIulia, 1995,
- €fecteale dezleg:lriide ptrcate,carepot const , in cazulpeoitenfilor dintr( 27t-280.
cci careau fost supu$iafurisirii, in redobendircavirtuali de membrual Biseicir,
dup! careurmeaztr $ireprimirea defaptprinSf.imp&tasanie. Canonult 2 aposr ol|. REDUCERI DE EPITIMII
aminte$tein mod exprespe cei careau situafa &caasta de a nu fi inc! primili crl
toatedrepturile$i cu toateformelein Biserictr,deli li s-a .idicat pcdeapsaexco Canoaneledisciplinareprivitoarcla epitimiile pentruplcatelegrele$i maiales
municilrii; carecuprindindepfutareade SfiintaEuharistiediferauncoridelaun pikinte
- cfecteale leglrii celor carenu sunt socotilivrednicidc a primi Smnir h altul, in ceeacc prive$t€numirul anilor Astfel, depildd, SfentulVasilecel Mare
lmperltrsanie. Acesteasuntde douzifcluri gi anume:simplaoprirede la Sfinrrl !rcscrie pentnrdesfniDarcgapte6ni indeplrtare de Sfanh imptrnllanie(canonul
irnptrrtl$aniepentruun timp anumitsaupentrh lndreptare$i excludereasau 59),lfl timp ce Sf. Grigoriede NissaimpunenouAani (canonul4);p€ntrupdcatul
cxconunicarea din Biseric6,a cdreigrsvitatepoatemergepentrla anatem6. uciderii cu voie, fipta$l poclit tlebuieiddeplrtat 20 deani, conformcanonului56
In cazulcandseaplic6epitimiagravtra excomunicilrii saua anatemei, cci i al Si Vasilccel Mare,iar dupecsnonul22 al Sinoduluidela Ancira,pentrin ceasul
cauztrsuntlipsilicompletdeoricedreptln ca&ulBisericii,iardupi unelevechilcgr ccldinurmnal vietii.
dc slatei crausupu$i$i unorgravepedepse din parteaputeriide stat,cum cran O cxplicaliea accsteidivcrgonle, calcnu atingedelocprincipiul, ci screferi
dcportarca sauexilul,ba chiarsi trimitercala muncasilnictr,in ocnesauin ahc numai la aplicarealui, se poale cluta ln conceplia rigoriste a fi€ciruiadintrcei, in
locuri dc supliciu.Mai mult, in Bisericaapuseantr, pcdeapsa anaoemei atrigqr Bport cu gadul de vindccarcpe carel vizau ln mediul $i in condliilevielii dc
duptrsinc- in uncleimprejurtrri pedeapsa putercrl ltunci. Trebuiesenottrmci, panechiarin epocaa douaa istorieiBiserici i cre$tine,
- chiar capit{l! aplicati de cetre
d c sl at .
conccptiageneraliia fost caracterizaiS deun spirit rigorist. Erae?oca dczel aprins
Ilfcctclccpitimiilormai pot fi asemuiteSi cu cceacc ln drcptulromansc li de filtlare a uneilumi vechi.
O indulcirea tratamentuluibis€ricesco reprozintemd terziucanoanele
nunlca,d iminutiocapitis",adic[lovircacuivaden€demnitate saudedescalificarc patriarhuluideConslantiDopol, loan Postitorul,dela fineleveaculuiVI (582-595),
ruoraltr.carccradetrei felurisaudc trci trcpte:minima,mediati maxima,c1rcea prin reducereatimpului de indcpertarcde la Sf Euharistie.Aceastlimpulinarca
(Inlii flscmAnAndu-se oprireadela celesfint€.adicedela Sf. lmpartisanie, cu cc:r rnilor csteinstrexprcscondilionatitla IoaDPostitoluldeimplinircainacclinterval
{lca doua,cxcomunicarea sauexcluderea dinBisericr,si cuccadea treia,anatema r unci cpitimii specifice,in gonemlcu camcl,ea ascetic:post,ajunare, inftilnar€9i
l,ibcrtatcaduhovniculuide a pronunladezlegarea de piicatenu estepractic rnet;drii.lat ,{ine se va lenevi ti mt va voi, acela sd tmplineascd rremeacea
lirDilattr _rmpotriva
dc nimic,afaradecuvinteleDomnului,carcprecizcaztca hula hofirafi depitrinlt,zicea el (canoanele 12,13,15,18,20),adic!numerul anilor
I)uhuluiSfentnu poatcfi iertatiinici in veaculacesta, nici in veaculviilor Astfcl orenduitin canoanele pirinliloa.
cslcdaltrposibilitatcadc a seobtinedezlegarca ti in cazulanatemei, dacaeanu a in preconizareamctodcisalc,Ioan Postitorulsegise$tadealtfelintemeiatpe
li)stpRnnrnFlA pentruhuli impotrivaDuhuluiSfiint$idacecelciruia i s-aaplicat principiile $i pe practicavechea Bisericii $i in armoni€cu scopulpracticurmerit
(lovcdcgcpocdinldadcvarata $i indreptare. prid TainaSpovedaniei.Totuqi,faF delradilia $i practicarigorisriinadministrarea
spovcdaniei,mai cu seam,cu privire la timpul indelungatde oprircde la Slenta
Euharisti€,el simtencvoiasasejustificocu 6c€r€aSfintelor Sinoad€ ti a Sfintilor
Pdrinti,in canoanele lor asupraunor actede pocainli pe dmpulindepirtrrii.

138 139
,,Deoarece - zicet el in primul stu caDon- ,rici /e Marete yasile. nici de cei nut De altfel,principiulscurtariicanonuluide pocainFestevechi$i inscrisin
vechi dumnezeietti pdrinli ai no{ti, weun posl sau privegherc sau numdr dr
rccomanderilesinoadelor$i ale Sfinlilor P6rinti.TrebuiesAobscrvamcd in aceste
melanii nu s-au hofirAt celor ce grcSesc,ci numdi depdrtarea de dumnezeias(d vechi,cccaceestedeteminantinaiDt€deoricein prescrierea canonului
tEcomandfui
Impdrld$anie, penlru aceasta hoi am socotit cd se cuyine celor ce se Docdiesl grcutatea picatului, cat h fclul pociinlei, la gadul ei dc adancime,
truscrcferi alatla
&rct... sd le mdsurdm impulinarca vrenii pocdnlei dupd ndsurc i;fnintit Ferii-ndoiali,se iau in seama,
de sinceritate si voinF manifestatide indreptare.
alicd de ya primi cinelta sd nu bea vin la a6tea zile orAkduite, an judecar ,rr pacatului,imprejurerilc,varstaetc.Darconditia
prccurnamvdzut,natum$i greutatea
noi sd-i scd.lem un an din anii cerndrii celei ordnduite de pdrinli pentru grcseatd
bot?iratoarc estegtaduldepocainla,esteprincipiul, cc seaplica$i pentrureducerca
Iui. ASiderca, de fdgdduie;te inlrdnarea de la carne pentru o yreme, al! an
unuicanondejaprescris.
un rocotit sA-i impulindm, prccum ti dacA de brAnzd, de oud, de pette sau tu
De altfcl $i ln medicinaumana,dacaun remediua stabilitsentrtatea in corp
ntdelemn se va infrdna. gi aSa, la fecarc infrAnore de felul acestora, sd l
mai-naintedea sefi incheiattimpulprcscrispenru consumarea iDtregiidoze,medicul
liiem cAle un an etc.".
suspendtr continuarea aplicirii tratamentului medicamentului, ca inutil ti chiar
In rcalitateinsa,rcbuie si adaugimnoi, canoanclevechinu scuteaupepenitenr
v 2imetorpentruscopulurmarit.in mcdicinaspiritualacstevalabilacelatiprincipiu
dc oricccxercifiudeindreptare in intervalulprescris pentruop re.petoat?t aceasri
(lurat2l ..Mediciiadministreaz, multelcacuriccloi bolnavi- ziccaSfentulloanGurade
dc timp,pcnitenliierauobligatistrparcurgediferitcletrcpr€alepenirenlci
in vigoare Aur - darcel inlelept nu arcin vedereci bolnavula fticutcutaresaucutatelucru,
Dublicc, atunci.C.noaneca22 al Sinodului delaAncira,5?,58li59alc
ci ce folosi-a adus". La spovcdaniile succesivc alc pcnitentului, duhovniculva fi
Sl. VasilccelMare,4al Si GrigoredeNissaetc.precizeazi chiaiclas3depenitcnti.
atent,prinurmatc,nuasupmimpliniriiformaliste saucxtcme a canonului. ci asupra
in carc-9ivaincepcpociinlapublicApectrtosul poceit,precumginumaruldeanidc
sut in ficcarestadiu.Chiarc6ndacestlucrunu estemeniionatprecis,petreccrca graduluiin carcpenitentul s-asilil s6-9iind.epte vialaln chippozitivNu €xecutatca
l0npuluiin rendulpenitcnlilorpublicicsteun lucruimplicitSirigurospe ruacca in sinecu rigoarcformalda postuluisa! a ajundrii;ori a faceriimetaniilorsaua
vrcnlc.in carc aplicareaaccsteidisciplineera curenteti in puterea$i dirccta milosteniilor, ci slcccsul,pecareatinutstrl oblinl penitcntul prinaceste cxercifii,
supravcghcrc a cpiscopului. asuprabolduilor p,catclorde vindecat.,,Multi repetAin adcv[r- zice Sf. Ioan
Adcvlrul c cI, pc vremeaSl loanPostitorul,disciplinapociinlei segeseademuh Cwe de Aur - c, sc caicscde plcatelelor, dar nu fac nici un act de poceinF
ctrzul,in dcsuetudine Ajuneaza, intr-adevir,suntmodestiinimbraciminte, darsuntmaisetofidc bog6lii
$i,deci,inlocuirea ei cu altcexerciliipafiiculareeranecesari
decetcardtarii; menialor inlrcccpc ceaa animalelotsalbaiice; clev€tircalc face
llcntruobtincrca rodurilorsauefectelor practicealeuneiadevtrrate pocaiirle. Pedc
nllll partc,rcducereanumeruluianilor deoprir€de la impirtisirc poatefi priviti in plicercmai mult decatlc placaltoralaudele:estcaceasta PocaiiF?".
ffl nruI randcao acomodare la tleltalitatea $i la graduldera\,!i al gencratieicrettinc Numaiintrarea sincera,cfscdva$item€inica a penitentului in €xercdiulvirtulii
dc ntunci;nu maipulin,explicarea impulinEriiadlor trebuiegtrsitili io sistemul vizatcprin canonpoatcfi unmotiv pentruduhovnicdea susPenda m,suraindreptirii
cornpcnsiriiprin regimulasprudepociinf.eprescrispedtrumtErvaluldeop.ire. fi, deci,al admite la Sfentaimp&taFnie mai-naintc dc incheierea timpului prescris
Proccdcul rccomandatin canoanele luiloan Postitorul n-afostscutitdecritici la inceput.,,Nu cer mullimea wetuii, ci indreptar€a sufletului", zicea Sfantulloall
din partcacelorcu vederirigoriste,fiindprivitcapreaingiduitorfalt depenitenli. Gurdde Aur ,,Deci,ac€asta amtd-mi,daces-aumilit, daci s-aschimbatfi s-au
In accstscnss-apronunlatSinodulfinutla Const4ntioopol subpatriarhulNicolae fecuttoate;dacaaceasta nu va li, ce folosavemdevreme?Nici nu intrebimdacl
(irtlnralicul( 1084-ll l l). Totuti,metodalui s-agcneralizat in BisericaOrtodoxi. s-alegatranademulteori, ci daci a folositc€valegetura. Deci,dacaa folosit$iin
iDtrucat la bazaci sti pincipiulaprecierii puteriigidispozifiilorpcnirentului, tinurin pulinavreme,sanuse pui€mai mult; dar dacA nimic n-a folosit, Sidupi zecea sA
scamA dc intreagadoctrinea Bisericiiv€chicu privircla indrcptarea picitosilor sepuie;folosullegeturiivafi hotaruldezlegdrii".

140 l4l
De asemenea, canoanelcSfinlilor PeriDli,formulatein sinoadesaudc el tottimpulopridi, penitentiivor Ii obli8afisevini neapimtlatermeneledespovedanic,
personal (canonul5 al Sinoduluidela Ancira,canonulI 2 .l SinoduluiI ccumen ic. pontrua punepc parintelelor spiritualla curentcu progresele realizatefi a-i da
canoan€le 2 $i 84 ale St Vasilecel M?[c, canoanele 5 $i 8 al€ Sf. Grigorcdr astfel putinla sbsepronunle eventual asupm rcduc€riitimpului deoprireori dea
Nissa),apreciaza efectulepitimiilor,,nudupdtimpul,ci dupi cbipulpoceintef' interv€niin suslinerea lor,daceli s-acomplicatcumvasiruatiaprin altcpacatenoi.
(lccaceconstituie implinircacanonului, adicaatingerea scopuluisau, nues!c,pnn Pentruprcateneprcvazute in canoane saupenfiusitualiile€xceplional€ ale
urmare,simplulclement extemal implinidiformelorsaua termenului deoprire,cr penitcnli, pot competcnla duhovnicului, cel pulin
unoradintre care surprinde
clcmcntulinternal prefaceriisufletului,al innoiriiconftiinlei,prin pererea derAu
momentan, scpoalcproceda in felulurmator:
rdenca!i durereasimfiti din cauzasAvarsiriipecatului.Rtul ldsatde picar in
a)prinanalogic, adicdlinand s€ama deaseminarca sauinrudirea cu altepAcate,
tirnpuluneivieli dezordonat€ €steaiademare,ziceaFericitulAugustin,,,cdel nu
poalcfi vindecatdecetprin douelucruri:prin practicarea peDtrucarese gasesc prescrise rcmcdiiprecise:
prescripliunilor
li prin
srfcrinlaacestei b) dupaindicaliilcjudecrliisdnetoase ti alcbunului-siml;
dureri".Simplaimplinirc a timpuluideoprirenuesteo dovadidt
c) prin amenarea holemrii,pcntruca lntretimp duhovniculsdpoatdconsulta
cllcacitatca canonului. Hoteratoare sudtroadelepoctrinlci;dacAacestea nu s-au
produsin ristinrpulprcscris,canonulde oprirecontinuEsaupoatechiarsi lic ctr4ile despecialitate, pealliconfralimaiiscusili,iarla rigoarefiin cazuricu totul
inilspfl(prin sporircanumd&luide ani,penela indreptare, dacdaceasdmiisurii grcle9i ncobi uite,chiarpeepiscopullocului,fful instra sepuneinjoc numcle
cslcsocotite ccamaiindicattr. Prcscrierca
oriabsolvirea decanon,lungirea, persoanelor Pandlaziuafixatapenitentului, penfuavcnisI primeasca lndrumlrile
scunarcr
ori igravarcacanonuluidc lndcpirtarcde la Sfinta Euharistiesunt,agadar, ir necesare, acestava avcastrindeplineasciun canonoarecare(post,rugeciuni,
llnclic dc ctrinlati domesuralndrcptArii. metanii,milosteniectc.),menitsr-l conducipepcnitentla reculegere.
In cazdc insistenlc din parteapenitentului, carcscarat6dispusla implinircil De aiciurmeaz?l deciregulacaduhovnicul nu va prescriecanonuldecatdupd
rrcruiliuluiascctic. dar numaise nu fie indepenat de la SfantairnpartA$ann. cevafi pedeplinedificatasupra cazllui.Negre$it, situaliiledc incertitudinearfi de
duhovnicul,dc va fi cazul,va ctula sii-l induplecese se inA departedc Sfenta doritcatmai rar
Iiuhuflsuc,accastaIiind in propriulinteresal sufletuluicelui ce se pocric$lc TrebuiesA menlion5mcA diversitateapreze\latdde mai multe canoane
Sl Ar brozicintemeiaza un astfeldeindemnpc trcbuinlamoral,ti psihologicA in disciplinare cu privirc lo acelati caz nu lrcbuie inlerprelatd ca o conlradictie
iucla$itinp dc a sc icstabiliintai echilibrulcuvenitintrevialaspiritului$i ccaa ;i nici ca o liberlateahsolutdti nendrginitda duhovnicrlri.Apreciereaper-
lnr rlui..,Cdcidacetrupulestcrezvrtrtitfal, do spirit,dactrnu estesupusf.aulur sonaha preotului- duhovnicprivettenumaimodalitatea deaplicarea canonului,
slrllclulur$i puteriiratiunii,esteca un plmantinlclcnit,carenu seimbunatrte$lc duptrcazulirdividual9i mai mult dupagradulde poceinEal penitentului. Deci,
prir Duncacultivatorului$i de aceeanu poatesi produceroduiilecaritatii,alc aprecierea $i canonisirea trebuiesA aib:tla baze canoanel€ respective ale Bisencii Si
rllbd:iriiSialepdcii".Pentrua-l iDduplcca strrenuntela staruinFde a fi primit la aleSl- Ptinli, ca unilaledemdsurd.Pogorlrnint le vor pomi d€la el€,in funcliedc
Sli'in(aImper!6ianie, duhovniculil va informapepenitcntasupraindulgenleicu circumstanleleindividuale,carcseimpuna fi tinutein seamr.Pdnumarc, aplicar€a
crfc cslctratalprinaplicarca regulilorSf loanPostitorul,in comparatie cunumirul canonuluide poctri4anue$ehsatela libenatea absolute a duhovnicului;aceasta ar
{lc ni impusdc canoan€lc perinlilormaivechi.Iardaci semnele cAinFilui, ca Sr insennahaosulin materiedemorala pentru credincio$i,car€ vor al€rga la duhovnicul
(lori|llaIurdc a seimpirti$i, suntpreaevidente Sipreavii, duhovniculpoatesi nu-r cel mai indulgent.Pcntrua inlAruIao astfelde perspective, estebine ca orice
(iclrrnrincprccisnumiruI anilordeoprire.Se-iascundiadicavremea deimpiirti$irc. duhovnicseintrcbeneaparat, maicu seame pepenit€nfiistr6ini,daci SiceanDme
fc/crvrindu-$idrcptuldc a se prcnunfala o viitoarespovedanie, in raportcu canonle-afostdatdeduhovnicul dinainteti apoisl-i puneh curentcu prcved€rile
conslllarrilccu va rvca ocaziasdle facaasuprachipuluidepociinle.Desigur,in catrodcecareii privesc,precum$i cu indulgenta ce s-alaplicain cazullot

142 143
CanoaDele disciplinare$i prescrierileSf Pirini reprezintedeci cadrulfurcarc tx.
trcbuiesesemigtelibertateaduhovtricului,in legituIi cu cazurilediverse.,,4&r,i
Arhim. IoaniclrieBilan. Con|othit'i duhornl. etli. I. ed. ir ll-ir. llditrn-e
de canoaneleSf. Pdrinli, sd nu ingreuiezi,nici sd usurezipe cineva", ptescric
Romanului5iHqiLor. I993,p.5566:126-128(Ratlptttlsurilt'pattintd iahin.
,,lnvdfitura pentrumefturisire" din Evhologiu.,JVh eni sa nu se intele pe sine t;t
fti crcadd cd ar putea li mai iertdtor decAt Sf. Piilrnlr"', intrucat - continu:i
Accfeatiinstrucliuni- ,,lucrul sdu nu poatert de nici un folos si estefdra
voloare,ca abdlul de la norma sfrnlelor-canoane. Deci, toate sd le facett - C.re €stebair duhovnicerscice spaltr,dezleagiti scoatedin
Llupdcanoanele ti hotdrA k SLPd nli ". In acela$iloc,in Evhologiu,se arati rtrdtrcinl plcstele omului?
instrcaresuntmotivelepenmrcaresepot faceoatecare uguriri pcstecanoanelc - intai eslebaia Sfentuluili dumnezcicscului Botcz,carc spalapacatul
Sf. Pirinli. Acesteanu suntalteledecatcelearttatemai sus. stramo$esc $i toatepacatolellcutc panAla Botcz (Faptc 2, 38; Ioan 3, 3-5).A
O recomaDdarc cu caracterperconalde ftrcutduhovnicului,in lcgeur, cLr douabaie, deopotrivacu Bot€zul,cstcTainaSfintciSpovcdanii, carcspali$icurafb
prcscrierea, scurtareaori agravareacanonului, eslesenindtatea $i imparlialitatea pecatele oamenilorDcsprcaccasta spuncSfantullsaacSirul:,,Dardupadar,s-a
Atat la acordareacanonului, catsi la administrareamustserilor s, sefereasci datdeDumnczcu oamcnilordupd Botcz,TainaPocaintci, capocainlaestenurnita
(lca sclisa influcnlatderesentimente saudcioteresc perconale.Uniculsiuintercs a douana$lerc"(Filo.ar-.4, vol. X, Cuvenlul72).Iar dumnezciescul Parintcloan
trcbuicsl fie mantuirea pecAtosului $i progresulmomlal comunittlii.D€ aceea. Scararula indraznilsa zica:,,MaimaredecetBotczul,dupeBotez,esteizvorul
duhovnicul,,rrernl€sd meargdnegretitpe calea impdfiteascd;i sd fie cu facrimifor"(Cuvantulal ?lea, Pentrupl6ns,Filocalia,vol.lX).
h(igarc de seamd,ca td nu se abatd nici la dreapta,nici la s6hgo " (Ptov. 4, - Cind rimen ptrcrtelencdezlegeto le SfantaSpovedrni€?
27),prccumziceaSf6ntulCrigoriedeNazianz. - Cand cre$tinul nu-$i
marturisc$tctoarcpacatelc,
ascmenea lui hlda,$i cand
Schcmadiminutrriicanonisirii (dupi l\,lolilfelnic) duhovniculnu lcdczleage.Elnu arcvoieseledezlcgc pAnicccre$tiDul nuprinrciitc
canonulrenduit.Dacaduhovniculdczleagd pc cincva,,maiinaintcdc a faccaccla
liplrinria C u (6t se rcrde c.notrul
canonul,saumaiinaintedea nrarturisi (dca scfagadui)cAil va facc,un! caaccla
l) a ri li,!u ziln i! nr . t anii se facevinovatde toatep6catelecclui pc carcl-a dczlcgat"(Asc vcdcaC'arre
l )r f : lLlic c m r losl e n i cd u p ! p u l c rc foarte lolositoare de suflet Si invdldturc cdtre duhovhic,de Sf. Nicodim
Aghioritul).Iari$i, pacateleomului ramannedezlegate taca nu facc faptede
l)rcn p',stci1e ti vi|leri
'nicrcuri poceinF,,ceci nupoarcsAexistcicrtarc".Inse,adcvarahpoceint,
iirA deindreplare
I)!cl nn vn mlnca luea carne cs(cparasirea pacatuluifi cAinFinimii-
l)acll rrc varst. srb 30 de ani - Care sunt ptrcrteleimpotriva Duhului Sfant (hulele)de care zice
Domnul .ci nu seirrtl nici in veaculde rcuor, ||lci itr ccl viitor"? DecI sutrt
S € m i scade, cet afi reci azA
l ). ' ( ii. ' ! r v ; r { r r u b :0 d r a tri mlrturisite $ se face canonpedtru ele, sunt iertatc?
- Pecatclc impolrivaDuhuluiS6nt suntac€stea: n€credinla $i impotrivirea
S e v ! sci der o rrei me di n adevaruluidovedit al credinlei cr€stine;incrcdereancsocotitain bunitatca lui
l) cl] vrcr sil inlrc in mnahisnr
Dumnezeu;deznadejdcafale dc indurarcalui Dumn€zeu,pizmuireaaproapelui
l ) r . i, nna ; n nan l s l i rc d e o b tte Se s (udej utri t.re di n canon pentruharul ce i s-a dat. pcntru sporircalui in fapte bune,precLrm$i nein'

145
drumareacelor grc$i!ipe caleamantuirii;ura de moartc,nepocdinFpanala cum spunenemincinoesrgurtr r DomnuluinostruIisusHristos (1r?/rcpld/ea
moarteti nesocotirea darurilorlui Dumnezeu; lepedarea decredinli,erezia,scclr. Legii. 1652,cap.322l.I,'r a treia prrte din cano|rsi o dea aceluiacare a
sinucid€rea etc. iivergit ptcrtele-
Picina pentrucareacestepacarcnu seiartede Dumnezeu nici in vcaculdc Duhovniculsi aibi un loc sfantundes, spovedeasca pe oam€ni.De obicei,
acum,nici in celviitor estc,,indfuetnicia omuluidea nu sepocdideaceste picar( spovedania se facein S6nta Biserica,in fataicoanciMantuitoruluinostrulisus
in toatitvia{a$iimpiefireainimiilui". Celcesrvarse€ astfeldepAcatc nuprimeslc Hristos.Prcotulestedatorca pe fi€car€sel primeasc,la spovedanie cu fata
icrlarcdc LaDumnezeu, pentruci nuvoieftesdfic icrtat9i seasculteporuncilclui veselA,cublandete $icuevlavie,,,iarnucu mAhnire $icu falaposomoratA" (1biderr,
f)umnczeu.Daceun astfel de vinovat sc caie$tedin adanculsuflerului.sc 327).Iardcva fi vreunombolnavdemoartefi va chemapreotulsel spovedeasce,
n)trnurisc$te $i sehotere$te senu maipdciituiasce fi cereindurarea lui Dumnczcu iaiacestan va merge.mecardc nuar fi duhovnic,atuncipacatclcccluicc amurit
cu stlruinldli cu lacrimi,atunciprinTainaPociiinlci cl vaputeaprimi iertare,cA!r nespovedit remanasuprapreotului,,$ipreotultrebuicsAsc pocaiasc!tlci ani $i
,.nrlcstcpecat,oricatde greuar fi cl, care$ covar$eascA bunalatea $i dragoslcir metanii100pe zi" (P/avilabisericeascd de Ia Govora,164'8. p. 47).
dc oamcni a lui Dumnezeu"(fnvdldtura de credinld ortodoxdl. Crcdinciofiisuntdatonsi spunatoatcpdcatele ii se n!-$ischimbe duhovnicul,
Care sunt condltllleclnonlce rlc Sfintei Spovedrnil? decetcu binecuvanhrc si din motivc intcmeiatc. ,,Oricare om sau femeie de-li va
Spovedania, pociintasaumerturisirea prcateloresleuna din cele$aplc Itrsaduhovniculsauf6r, oarecare vineti seva ducesdsespovedeasca Ia altul,sa
Slinlc TaincaleBisericiiprin carcDumnezcuiart6$i dezleage prcatclctuluror sedespartide Biserica, imprcunacu acclacc ilprimcstcpc cl" (/r/en, I l?). Ccl
eclo[cc sc poceiesccu sinccritatcfi hotirescse duceo viala cura6, dupavoiir cc s-aspovcditSia primitcanonisirea gi dezlegarea trebuitoare f?irea mai repeta
lni l)uDrnczcu. Ea incepede la varstade 6-7 ani fi se s6verse$te cat mai dcs. pecatelefecute.,,unulca accstanu estcobligatsil lc rcpctela alti mAnurisirc"
(lupi ncvoilesuflete$tialc ficctrruia.Calugirii din menrstiri,dupdtradilic.se (SmntulSimeonal Tcsalonic'rl'ti. Tratatasupratuturordognelor,cap.lx,24\.
n)llflLrriscsc
o datApc srptAmene. iarmireniicelmaidcso datapelune$icetmai Unii suntdc pircrc,in chipcxccplional, ,,candcinevadin mireniasistela moarlea
ftrrdc prtruori pean,ln cclcpatruposturi(Constitutiilc Apostolilor,I I - I 3; Mnftr- neprcv6zutd a cuiva,dac, acclanu arc atuncicui sd sc marturiseasce. sc poate
s'rcaortodoxdetc.). spovedic€luicc asist6,adicemircanului,caapoiaccstasAmefturiseasc; pacatclc
ConditiilecanoniccSiobligatoriialeadevaratei spovedanii sunlac€slea: mai cclui mon fa duhovnic,Iuanddezlegare pentruamendoi"(Pravilabisericeascd,
intrii.alcgcrcaunui duhovnicbun $iiscusit.Apoi,spovedania sI 6c inrreagi.sinceri. ms.,dc arhim.NicodimSachclarie).
(lc buntrvoie, iar nu sili6, cu umilin!, $i sd fie neprihAnitoare(invdldturacdh| Sesc$ticce,,este$i o spovedanie pAcAtoasa saufalsi" $i anumc,candcincva
tl h^'niL,p.|41-149).Durrnczeu osande$te picatuldupAcon$tiin(a fi inlclepciunea cautdun duhovniclesncic(dlor, carcdczlcage, nu dupAlegealui Dumnezeu. ci
licciiruir,pcuniidelavarstadel0ani,iarp€alfiidelaoverstimaimare.Dacei$r dupapercrcasa,sauareaceleasipicat€.Ac€$tias€ alundeamandoiin osandt,
vll spovcdiomul pecatel€,cutotsufletul,cuceinte$idcbuntrvoic, atunciduhovnicul maireudcceldaci nu s-arfi spovedit. Candcel ce semarturise$t€ nu spudetoate
pollc osuravindecarea ranilorsalesuflctelti,ier clnonul cu csr€ trebuie sil picatel€salcsaulc spuncpcjumetate, saulejustificacu minciuni,ducendin€roare
c$nonisersctr pe credinciossll imprrtl in arei-O pa*e stro punl pe scema pc duhoralic,candsevor spovediin col€ctivmaimulti oamenila duhovnic,spunand
|nllostivirii lui Dumnezeu,cI nimeni nu estef:lrl de plcrt rfrrl de unul pecarcle in gand,ftrA a le auzipr€otulSia l€ apr€ciapetoatein luminaSfintelor
shrgurDumnezeuCare ne-r rlscumpirat cu SftiDtSingeleSIu din mlinile Canoane qi a legilormorale, in toaleaccstctrci cazuri,TainaSpovcdanici nu estc
dlavolului.A doua parte din cenonsI o ir dubovlicul asupn s& ce cel ce sevar$ita canonic$i pacat€le ramannedezlegate (lrtden), cecispovedania seface
arc putere de ls arhiereu sI dezlegeti str lege ptrcrtel€orm€nilor, dupii numaiindividual-

t4'1
Alte conditiicanoniceale SfinteiSpovedanii sunt$i accstea: spovedanils( Impaftntade,uneodpAneh 10,15sauchiar20 de ani, $i le aplicauIa
lacenumaiindividualgi niciodatdin grup,in public,cumesteobiceiulitr unelepir | | cclepatrutrcptede canonisle:phngereala u$abisericii,ascultar€a,
Crcdincioqii suntdatoris5-ticerceteze con$tiinfadincopihrieti sanotezepeherrr(. in pridvorulbisericii$i slareaimpreuna cu credincio$ii in biserica.
bate pecatelefecute,pentrua nu uitanici unul.Mtrrturisirea sefaceintotdcnun.l ia la ufmi ii primoau la SldnlaimpadaFnie (v€zi Sf. Grigorieal Ncocczarcei,
cu post9i rugaciune, inaintede a manca,at]etpreotul,cat $i credinciosul. El !. crnoDulI l).
lbccin oricczi fi ori decateori nemusffi conftiinta,indiferentdewedniciaprcorrrlI l Acum, inse, cand cledinla a shbit $i cle inii cei mai mulf c ln adencul
caciha$l DuhuluiSf:int sevar$e$te Taina.Spovedania se facc la nevoiesi tir,l imlirii Sial lips€i deevlaviefaF deSfAntaimp6ni$aniecu Trupul ti Sangelelui
posl.chrardacl nu cslc cinevavrednrcde SlEnraimpin-dFnic.ceci numarl,r,r' istos,credcd cel mai marccanonpentruindreptareasulletelor1oresteperasirea
\povcdanicsc spala$i se dezleagipacalclc. !{catelor spovedite$ luptacu elep5ndla moafie.lar postul,rug6ciunea, milostenia,
- Care estecbefu Sfintei Spovedadi tl csre sunt €fecteleei? tnctaniileti alte nevoinlest li se dea dupApltere, dupa starealor de sanatate$i
- DupdinveFturaSfentuluiNicodim Aghioritul,TainaPocainlei seimparlci dupd greutateaplcatelor fdcute,potrivit cu scumpiitatea$i iconomia Sfintelor
patrupdrli Siaflumel Canoane.Deci, cel mai marc$i mai de folos canonla spovcdaniecstepadisireali
a) durereainimii SipArerea deraua celuice a fecutpac6[rl;b) spovcdilr'r.r urafaltrdepacal€lef6cute,prccumti plengcrcalor pen6h moarte.Cadeii vom opri
prin viu grai $i individualla duhovnic;c) implinireacanonuluidatde duho!nr( pc credinciotinumaidela Sfenh9i dumnezeiasca Impdrtefanie,atAliasauate$aani,
d) dczlcgarea sauchcia SfinteiSpovedanii, carese faceFlecapulcclui cc , i d nu le vom dacanonsimlit Sicu oare{areostenealA, polrivit cu gravitatcapdcatelor
spovcditprin punercameinilor$i semnulsfinteicruci.Celmai mareefeclal Sll, lor,ei, nemaiav6nd evlaviagi ravnacelordindi crcgtinipcntrucelesfinte,primesc
vcdaDici cstedezlegarea $i icrtareaptrcatelor
celuices-amefturisit,dupi cuvantul utor depinareade Sfiintaimplnalanie Sirim6n in nesimlirefaF de ptcatelc lor
l)oDnului, carezicet ,,Cdroraveli iertapdcatelese wr ierta lor $i cdrot.!h De aceea,trebuiea-i sf:itui$i a-i indemnape credincioiise facAcanonul
t'utitine,linute vorJi " (Marei 16,19;loan20, 23). cuvenit.Dar mai mult dec6ttoate,sdpiriseascdpecatel€, cd peresirea pacatelor,
- Pe clne nu rre voie dubovnlculstr dezl€geh spovedrDie? dupeSrintiiParinti,csteadeverata poceinF.SfantulloanCurtrdc Aur ziceca,,ce]
- Nu arevoie se d€zlcgcpc cclce nu sehot6reste a pirasi pAcatul$ia |rr. naicumplit lucrual ptrcatului est€a pefecein picat$ic€lmaireulucrual cederii
clnonul.Dc asemcnea! nu arevoiesedezlcgcpcccicfuorael le amanicanonisl|.., csic a nu se scula din pacat' (CuvAnlla Proorccul lona, la Daniil, la cei lrei
piini cc prcolulduhovnicva ccrcctacanoanele Sipravilelebiserice$ti, spror. coconi Sipentru poadinld, i\ Pulul Sldn,ului loan Gurd de Aur, Buz'lJ, 1833).
oricntaasupracanonisiriilor (Sl Vasile,can.84,Cartagiru,43;Canonul)01 ,l A,$adar,dac6cel mai cumplitlucruestea petrecein plcat, apoicel mai folositor
SrnoduluiVI ccumenic,Pravila bisericeascd de arhim.NicodimSachelaric. Sl lucruestecanonulplrisirii ptrcatului.DacI cel mai rau lucru al ciderii estea zace
SirnconTesaloniceanul). ln cddere, apoicel maimare$i maifolositorcanonestea neridicanoi din cadere I
- Csre estec€l mei important 9i mri folositorc.non ce trebuie dat h - Astlzi se pot rplicr lntocm.i Canornele strbilit€ de Biserlc!?
Sfenta Spovedrnie? - SfinteleCanoane, a6t celeApostolice, catficelealeSinoade)orecumenice,
in vremile vechi, cend cre$tiniiaveaumare revne $i evlavic sir s( localeSiale Sfrnlilor Perinli,intotd€aunaaufost, suntfi vor fi dreptaredemantuirc
iDptrrti$cascimai dcs cu SfirteleTaine,cel mai greucanonpedtrucresrinl(1. i ceDiuzitoareale sufletelor,iar noua ruturor ni se cuvine a ne supunc$i a pAzi
ltunci craoprireapeun timp mai scurtsaumailungdela Sfiintaqi dumnczciasr,, dumnezeieltile Canoane cu neslrdmutare, ,,cAc€i c€ nu le p?izesc se supunsub
Inrp&tA$anic- Dc aceeaSiCanoanele Plrintilorvechi,ca SfantulVasilecel Mrrf. lnfrico$ate certjtri$i canonisiri" (Prdaliorr,
Mdnastir€aN€aml,ed.1844,fila 8).
Sllnlul Grigoriede Nyssactc. opreaupe cei picito$i pentrupicate grclcdc l.l In cazuriexceplionale saurmeze porunca ierarbului Ioculuiti a duhovnicului.

148 149
- Nu cumv|, prin acestea, cre$tiniise indepdrteazid€ Biserici Si dt D.i bine sI se procedeze?Si-l primersci in coDtinuarepentru r nu se
PrescuratcleTain€? deznldtrjduissu si-l trimiti l. elt duhovnic?
Nu SfinteleCanoane sultpricinadcptutarii crettinilordeBiserica lui Hristos' stamiemcrcuin acelea$i pecatesau$i in
- Daci cineva,dupi mAfturisire,
si ncpazirea scumpeHliisi a iconomicjcelorrinduie deCanoanc ii indepi(eaz'
altclemai greleli daceprcotulqi-aiicut daloriati l-a sfetuitindeajunssapariseasca
pc prcoli9ipepopordeBis€ricalui HristosSfintclcCanoanc' dintotdeauna, suril
pacatul,iar el nu a ascuhat, atuncipreotulnu estevinovat.Iar dacapreotulnu l-a
sorcfotosulsi mantuirea suflctelor, chiarti acelcacare aunumai valoare istorici lr
ne alali cum au fost pusc p' sl6tuitindeajuns $i nu I-acanonisildupelegealui Dumnczeu ti din nepdsarea lui
rru se mai pun in aplicareazi Canoanele istorice
l acelacadein acclca$i sauin altepacatemai 8lclc,atunciSipreotularepdcat$i sc
rl unciin aplicarcdeSfinliiPfinli $idcconducitorii Bisericiicrettinc'candBiseric pc ranilepbcatelor.
c€lorc( osandesle ca unul cc nu a pus docloriilenecesarc Iar dace
cfr atacattdc crezii$i prigoane. Accstlucrunu cstcmic spreoricntarca petrece
preotulli-a dat loali sili4a se-lajutcsuflctcftepe cel ce in nepisarcSi
parstorosc azi Biscricalui Hristos atat in RAsArit, cat$i in Apus.
nepocainli,instrf6rAdefolos,atunciestebineaJ lrimitela alt doctormai iscusit.
Canoanelc carcconlinin eledogmcfi l€gi moralccu nimicnu li_aupicrdtrl poatenrinacelaii vc daDumnczeu credinciosului in&cplarc.inse.nudegtaba se-l
v|lloarca.Elc suotcani$tcfaruridc luminaalc Biscricii'spreindrcplarca corabrci
departczc pccl, ci srprocedeze cu bldndclc$i indclunge rebdare, ca sAnul aruncc
cclcivii carccst€B iscricalui Hristos,ceplutcftcin valurilevcacurilorsprclimanrrl
in deafidcjdc.
Driinturrn,
Dcci, nirncninu arc voic sI invinuiasc,Sfintclcti dumnezciflilcCanoanf - Ce drtoric arc duhovniculfattrde fiii striduhovnlceititi ce datorii au
pcnlnrrtrutatcacc stApancste azi pc cci ce nu au frica dc DumnczcuUn lucr'rr ftli duhovDicettifrltr de duhovnic?
- Duhovnicularc marcdatorie faEdcfi ii saiduhovnicetti, dca-isupraveghea,
in|iirlrcbuiclinut,nintc.Prcolii,pasbrii,secunoasctrbinc scumpAktca $llcononrlx
sliDtclorCanoanc$i sl le pun, in praclictrdup6vrcmcai dc la caz la caz crL de a-i invalamcrcu$i de a sc rugalui Dumnczcupentrumantuircalor lar fiii
licorrcsuflctranitdc picatc.Studcnliitcologi ar trcbuisacunoascicatmai birrf duhovnicesti ausi ci datoriadea ascultainvaFturilcduhovniculuiIor,dea-i ccrc
iconomia Canoanclor carcs-aupusdc DuhulSlinl intotdcauna sfat$ibinccuvanhre pentrutoBtc,dca-9ifacecanonulrenduit,dc a sc
cuursi apliccscurnptrtatca $i
in Iliscica lui Hrislos.Marcprimejdic cstcataipentru prcoli,cet5ipentrupestonl II sili spreindrcphrcalor $i dea serugapentruprrintclclot duhovnicesc.
lor,drctrnucunosccatdcpulinSfintclcCanoanc.prccum $ifelulcum trcbuie si le - Cum trcbuie intelecsi duhovniciain vieta Bis€ricii Ortodoxe?
lDlicc.Cici ziceSlentulloanGurtrdeAur,,ci marcprimcjdiccstepcntruprcolr - Duhovnicia,,cstcjudccetoricintem:a sufletuluicrc$tincarcarcimperltia
r)ucuDoa$tc Calroanele $iInareprAPastic (]steacoloundeCanoanclc nuslSpancsc lui Dumnezeu induntrulsiu, avandcajudecitorconltiinlasa,adicl gtiinfadesine.
Dc acccasi ficcareepiscop, cand se hirotonc$tc, Inifturise$tc ce va pAziCanoanclf in raportcu lcgilcDomnului,cu ajutorulcfuoraprcotulpoatefacedeosebire inFc
Iliscricii"(Canonul2 al SinoduluiVll ccumenic). binc si r,u. intrucatcre$linulnu sc poatecunoafteexactpc sinc,nici Legealui
- Ce ne putcti spunedesprespovedrniain comun,ce se practici irr Dumnezeu nu o gticpodcplin$i nici aplicarea la faptclcsalenu o poat€facefira
unelelocuri? paninirc,pentrua-ii complctaaccastijud€cata inteml, apclcaze la unjudecator
Asemeneaspovedanicestenccanonici,nu arc valoar€de Taini, iarpdcatcl' extcm,ascmenea lui. darsuperior lui prinharulDuhuluiSlent,pecarcil consulti9i
riman ncdezlcgate.Asemcneapractici trebuie cu totul p,resrrc,pentru a nu se dc la carecereceeacc-ilipsc$tc - iertare,lumind $iadevar". Accsta€st€duhovnicul,
dcsfiinla Taina Sfintci Spovedanii9i a aruncain osardaatat pe preot, cet $i p' a caruimisiune€stesi examinczc, seindrume, sijudece in numclclui Hristos,si
credincios. deasentin{a dezlcgariisaunedezlegarii pacatclor, neconditionat saucondi{ional.
- Daci cineva rlmine in rcelcrti plcate dupd-mlrturisire qi nu st toateimplininduJcin cadrullegilorlui Dumnezeu datclui de SfentaScripturdSi
pociiefte, este vinovrt credinciosul sau duhovnicul? In rcest caz cum esl( Sf:intaTradi[ie,in afaracaromnu poatesa fie legaresaudezlcgarcdc pdcatc,

150 l 5r
lumineti adevbrbisericesc(loan 14,15-30;15,1-14;pravita bisericeascd tJr Duhor.nicul,pentrua seorientamai binein legituracu scumpdtatea ;i pogorementul
arhim.NicodimSachelaric).
W carcil zicede la cazla cazcu cei ce sespovedcsc $i sepocdiesc, €stebinesA
- Clnd are voie credinciosulsi-si schimbeduhovnicul? citeascacu inlelegereSfintcleCanoare$i mai alescanonul102al Sinoduluial
- IatAce spunCanoanele in legdturecu aceasta: ,,Oricareom i$i va lisil Vllea ecumenic,iar nicidecumsa se bazezepe priceperea sa,cAci,duhovnicul
JuhovniculsAu ftr; anumilAvtnaSisevaspovcdi laaltulsdsedesparlade BrsenL,, src puterc a lega Sia dezlcga numai in conformitate cu legea Domnului".
irnprcunecu acelacc il prim€9tepe el (Pravllabisericeascd fu la Govora,caf, AFdar, canonisireatrebuiefec a numai potrivit cu invaleturaSfinteiScripturi,
I ll3). ln cez cAduhovnicul,dupemulti rAbdaregi sf{tuire,nu observtrnici o potrivitcu SfinteleCanoane ti indlilurile SfinlilorParinti,c6cialtfelspovedania $i
indreptarcla credidcios, un astfeldc penitenttrebuietrimisla alt duhovnic.sub poceinFnuaraduccniciunfoloscredinciosului nici duhovnicului-
fi
rrrolivc! nu sepriccpca-i vindecarenilesalcsufletesti. - Cum bebuie procedrt cu rc€i credinciotlcare nu primesccanonIa
Daci cinevaa fost afurisit(exclusdin Biscric:)de episcopulsdu,nu arc spovedrnie?D.r cu cei crre sunt bolnavi9i nu pot Lce crnonul?
voicstrfie primitdeah episcopmaiinaintedea fi iertatdc episcopul seu.ins6.cl - C€i ce nu vor sil primeascd un canonla SfentaSpovedanie, dupamuld
portcsAapeleze Ia siDodcasAscapere9i sinodulpoatedaaltehoterarc(Antiohja sfdtuirc,devorramane in ind:lrltnicialor,nuIi sepoatcfaccdczlegarca dc pacatc,
6). SmntulSimeonal Tcsalonicului spuncc6 preotultrebuicsa afuriseascA (sa cumspuneSfantulNicodimAgbioritulininvAl6nrra crfteduhovnic. Celorbolnavi,
oprcasctr) de la cclcsfintepe ccl vinovatcandesrcranduitde Canoanc. ca senu lnsa,li sepoatefaccu$urare de canoanele carccerosteneala trupeasca, precum:
sc incarccdeptrcalcstreine.C6 nu esteacecarebdare, ci pricinede Dicrzare.C.a post,metanic,pivcghcrc,milostcnie,daci nu au de undeda etc.;insi, pentru
rrrrsccurinca fi noimailnilosrrvl dccatSfinluPirinti.Arhtcrcul sauiuhovnrcul ostencala duhuluinusuntscutili,adicl desfzinta rugeciune, ceadintotdeauda,9i dc
llrn(l slSnenllde acelcasi pecateca $rccl ce sespovcde$te. s, nu socoleascdcj I mulfumirecatre Dlmnez€upentrusuferinla pecareo au.Dupacumamzis,canonul
scvor icrtalui acclcptrcatc, dac5vafi ingddui(or $i-iva utumpeplcrtogi,celcan(l poateschimbanuinsa
celorbolnavis€ tiobligaiiadca ierta,a serugaSiamullumi
lcgilcDomnului. Ci,pentrualcsaleprcatc si cear6iertarc,iarlegea luiDumnezcrl neinc€tat lui Dumnezeu pentru toatc,caci prin accasta sevor mantui,
sll o aplicccu drcptate.Poatcfi ingtrduitornumai atuncicandpicttosul se vir
- De c6te ori pe rn trebuie sI se spovederscimir€nii?
hollri a sc indreptadc fa reu li a sc smeriintru poc6in!,,(Tratatasupratutunr - Spovedania nueslelegatddclclmenc sausoroace anumitedincursulanului.
rhltneknl cap.9,30). Putemalcrgala duhovnicori de ceteori simlimnevoias6ne u$urimsufletulde
- Cum trcbuie str 6e proced€zecu acei cr€dincio$icrre ru slvlrsil povarapicatelor$i saprimimmangaicrca haruluigi nddcjdcaierterii.Cu catnc
pltcategrel€ ti totugi cer cu sttrruinttrSflntr impirtitNnte? spovedimmaides, cuatatacstcmaibine.Deobiceiinsa, spov€daniaeste legatade
Cu aceiacareau pEcatcgreleSitotuSicer staruitorSfentaimprrtdsanie. cele patru posturi.Poruncaa patra a Bisericiiinvalasddemerturisim pacateledc
irlil cumlrcbuicprocedat. Dac, sevor spovcdicurat,cu marcdureredeinima.cu patruori pean,incelepatru posturi.Ceimaisporiliin cvlaviesi sespovedeasce in
hcnmi $i cu cAinfe,duhovDicul carei-a oprit un timp de la celesfinte,potrivil fecare lune,iar ceilalli ,,mecaro datapean" 9iallumein PostulPa$tilor(M:rturisirea
SlintclorCanoaDc, poates! lc fact acestpogoremAnt. Adicesi impanAcanonul Ort., parteaI, intrebarea90).
(lill $rnumirul anilordc pocrinfein trci pi4i, dupi cumarnspusmai inainte.O
- Ce alte sfeturi ne mai puteti dr in l€gdturtr cu duhovnicul $i
l)lrrtcsAo punAspremilostivircali iubireadc oamenia lui Dumn€zeu, ce nimenr duhovnicir?
din oamcninu cstefira depecat;a douapartea canonuluisi rtmani asupracelur - Nici un cleric(duhovnic)nu poatedezlegala spovedanie pe cel lcgatdc
rc a siver$ilpicatele;iar a trciapartedecanons, o ia duhovniculasupmsa,ca altul,decatnumaidacdcel ce l-a legata murit saul-a legatpe nedreptti este
(cl rc arcpulcrcdela arhrereu salegefi sedezlcge. dupacumzicenemiocitroa\d dezlegat deepiscopul sru.Alt, idvdFturiaBisericiizicea$a:,,Cauta sAgis€ttiun
gure a Domnuluinostrulisus Htistos(indreptareotegit, Tergovi$e, 1652) duhovricbun,duhovniccsc, sdfieinvaFt$iiscusitinfapt€,sdcunoascebine rinile

152 r53
sufletettica sAgticsedea$i doctoriccu pricepore", prccumar fi ficut candiu ll fa{atuturor,cum spuncSliintul IoanScamrulin CuvantullV din Filocdlld. vol lX.
avut o ranetrupeascA. Caci s-auvizut mulli in ziua de azi care,necunoscit'rl Se se $tie $i accasta,cd duhovniculnu poatedezlegape cel ce nul dczleagi
boala,au omoratduhovDice$te pe mul! din cei bolnavi,precumzice$i Hflslr)., Dunnezeufinici nupoatclegapecelcenus-alegatpesincprincilcar€aponrncilor
,.cindun orb povAFie$te pealt orb,amendoicadin groapA". lui Dunnezeu,
Cendveigasiunduhovnic bun,senutemaiducilaaltul,cAci,dacenegutitorc)(l A$adar,in celespusepen,aiciestcclarci nici duhovnicul, afaredepricinile
marturisirea, nutcpot folosi.Dacitc-aimerturisitlaunduhovnicdemaimul(c(r $rtate md sus, nu sepoatc schimba, nici canonul dat de un duhovnic nu-l poatc
Sidin pri?indcdai cazutin aceleatipdcatcte ru$inezideel $i tc ducila altulcr .;l dezlega altul,cattimpduhovnicul lui tdiest€.Iardacicinevase smintettc deweo
lc ru$inczimai pulin $i se primegticanonmai ugoraceasta, ..mair5u manic|r sliibiciune a duhovnicului siu qinumaiarcevlaviela el, atunci,daceare motivbinc
I)Lrmnczcu". Unii cregtiniobi$nuicsc sacauteduhovnicifoarteing6duitori.ci|l, intemeiat, sepoateducela altduhovnic, insenumaicubinecuventarea duhovnicului
rrri 1616 canon$i chiarle dauli Smntairnprrtdqanic. Unii ca acegtia sc pier<Jpc dintai.La noulduhovnicestcdators, facdo spovedanie generald din copilerie,ca
sinc$i sc fac pierzarc$i pentruallii, dar ..vrcmca judecilii (osandci)lor estcrl acelasr-l poatiicunoattebinc fi astfelse_irenduiasca un canod potrivit' spre
vcrc" zicc SfentaScripturS. lndreDtarea lui.
AIlii uncltcsc vicle$ugul maicumliestrie, ctrciseducIa unduhovnic sj sr'rrl - in ce conditii se spovedesc ti s€ impirttrlesc copiii? Dar cel bdtrani
rrrlclc p,cate. apoiscducla altul9ispunaltcpecate, telcuindu-lc in aJafel,incir 'il tl greu boln{vi?
lc iDlllitczc frre adevarata lor vini. Allii spunrepcdcpacatele lor ca duhovnict|l - Copiii mici penala gase-taptc ani,daci suntbotezali,seimpanatcscfrra
sil nu Ic bagcin seamd.nici s, cercetezc cu de-amanuntul pricinilc$i urntanl( spovedanie, la 30 sau 40 dc zile. Spovedania lor incepcdc la varstade 7 ani Cci
Icclorplca(c $iastfclsApoatdfi lemeduili. Altii,cceace estegimairru,nuvoic\L bitraniti bolnavicste bineseseimpirtageasca la fcl, la trei-patru siiptimani,dace
sil lc rrrtrrluriseascl pc toatc,ci ascundpc cclcmai mari.Toatcaccstcuncltirirl( nu au vreooprirc dc la Sf:intaimpArtdganie. Daci au ptrcate cu totul grcle,de
rliIvolLrluicaule pcoricccaleseductrIapicrzarc sulleteleoamcnilor slabiincredinlJ moarte,Sfinlii Perinliranduicsc seseimpertagcasce numaipc Patuldemoartcsau
I)uhovniculnu cstcdecatun ma or inaintealui Dunnczcu5i un organprrI cumva socotiduhovnicul lor
(rrc l)uhul Sfantlucreaza tainaicrtlrii picatclor.Duhovniculdlcuieite$i apbc.l - Ce sfoturi mri importontedali duhovnlcllor?
lcgc lur Dumnez€upcntruvindecarea sufletuluiomcnesc..,Dac, duhovnicul - Pr€olulduhovnicestesuvcranla scaunuldcspovedanie Eljudcceatunciin
ronstlltr cA crnevanu ostcsincer,are datoriasi-l rcspingade la spovedanic numelcti in locullui Hristos.Nu poatclcgaoricum,f6rejudccatd; nici sedczlcgc
I)ircilnuarlhcca$a,arinsemna ceduhovnicul nuslujc$tc peDunnezeucucrcdin(a. oricc$ipeoricine. Pcntrua nu gresitrcbuicse cunoasctr foa(ebine SfinteleCanoane,
(Lrrninracurata$i dcvotatd- TradiliaBisericii,practicaliturgicA, invelalurileSfintilorPlrinli $i maialesSlanu
I\)ciinla csteunadin cclcAapte Tainepecarco lucreaziDuhulSlhntin chr1, Scriprur,.Ca feld aceslearmc csteca un soldatfare sabie.Apoi, duhovnicul
nc\,llzLrtprinslujbavrzutaa duhovnicului. Cendrcspovedegti, nucumvasdliplcc trebui€sdfie tareincredinll,cumarefricAdeDumnezeu, cu multAmih deoameni
l|rcchclllil la glasuldiavolDluicareili loptcltein mintezicend:,,Oarece va zr!. $i cu inimadetatapenlrutoli- Srjudccecetmai atent $i drept,adicelerepetinire,
(fuhovDrcuIcand vaauziastfcldcp5cate?". Uneoridiavoluliigoptegte credinciosulLr siilintrcontdefirea,versta,a'czarea, temp€ifncntul, studiile, poziliasociald, starea
t)"n ormcDir cci rii Siberfitoricum c, duhovnicul ar spuDe alrora pbcatelcdc 1r sandtdFi, cultura,puterea dein[clcgde$iascultarea fiecinriaSi,maiales,dccredinF
spovcdrnic.La accasta s:-$i aducaaminlcfiecarede bogatulcc !i-a marturisrt $i frica deDumnezcu pe careo arecredinciosul. Sespovedeasca cu maregriji $i
picirlclcsalciD mijloculBisericiicu glastareinainteatuturorcelorde fa6 Si,in atentie,IeIegrabA.Saascultece i sespunedc fiecarefi apoi si intrebe, incepand
1rnlp cc $i Ic mdrturisea,ingcrulDomnuluiii $tcrgca pecaElelui celemdrturisire in de la celeduhovnice$ti la celefirc$ti,de la credinle,rugiciune$i biscrici la cele

155
omene$tiSi trupesti.Strnu iscodcasc, preamult picatul,se nu sminteasce llr,.r umpledesmintelcandspovede$tepe altul,darel mantuiefte sufl€teledepacate$i
alespe tinerii copii cu intrebdrilcsale;si nu semirc,nici sdocArasce pe cinc\.1 de osandavcSnica".Numai atuncicadeduhovniculsub pAcat:candiscode$te
pcntrupecatele mAfturisite; senu intrebccu cineanumea pecetuit9i mai alcs\,1 ptrcateleoamenilorcu patime,candsegrdb€gela spovedanie gi nuin$eabdpicatclc
nudivulgesecretul spovcdaniei-SfinteleCanoane spunci cinedivulgepecatelc d. celede moartecu am;nuntul,candnu dAcuvenitsfat penitentului $i canondc
Inspovedanie sAi scia harulpreolieiqialduhovniciei. Duhovnicul si marruriscas(.r lndreptare pemasurapdcatelor lui; candspovedegte in comunii nu facefiecaruia
numaiindividualsi niciodatein comun. dezlegare pecap,prir punereamainilor,candsmintettepe credinciogicu intreb6rile
-' Cum poate duhovnicul str socoteasc,lmsi bine canonul lil sale,indeosebipe copii ii pe tineri,fi canddASIentalmpirta$aniercpede,Sira
spovedanie? canon$ipocainld, cumobi$nuicsc uniiprcoliastdzi.
- DuhovnicultrebuicsAlntrtnesuraadcverului, adicdsi lini caleademiil(\ - Crre sunt ef€cteleSlintel Spovedrnllti rlc Sflntel impnrdtsnii?
inlrcdragoslc Aiasprime, intreacrivie,adic,scumpdlatc ti pogodmanlSemisoar( . Spovedania dezleaga pecatele. rarSmnu imperdsanre indumnelclcstcpc
I$acumil invatADumneze\,dela cazla caz,dragostca cu dreptatea 9i mustrarc,r om. Numaice spovedania sefacein oricetimp, iar Sfantalmperte$anie sedAcu
eurabdarca $iblandclca. Apoi,sedeacanonuldupe m6sura pecatului, dupasbrcir mareatenlieli numaicelor vrednicide Hristos,ca mareosandaapaseasupra
sullclcasoa Sitrupcasctra credinciosuluili potrivit
cu practica9i Canoanele Biscrirrl prcotuluicarcdd SfinlcleTainccclorncvrcdnici.Cendcincvanu estevrednicsa
Irrcotularc o limite in a lcga ti a dezlegaplcatclc,mai alescandspovedcfl( primcasca cclcsfinlc,isc ddaghcasma marc,panliti tcrminAcanonulgi pirese$te
clc'ici. El nu aretoat5pulcreade a dezlcga.Aceastao arenumaicpiscopul.rrl prcatul;iar dacedin nougre$e$te, ia canonulde la capat.
prcotulcstcnumaiundclcgalallui. decicuputerclimitate.Cendprcolulnupoal. - Care este soartr su0ctclor crre !u murlt spovcdlte,dar nu ti-ru
chibzuicanonul,sauareun cazgra\ amanespovedania qi dezlegarea, penAcc s( llcut crnonul pe ptrmint?
coDsulticu unak duhovnicmaibetransauil trimitepecel in cauzila cpiscop. - Cei ce au murit spovedi{i$i dezlegalide pacate,darau rtrmassubcanon,
Daci un duhovnicprimcatcpe cinevadc la alt duhovnic,el cstcdatorsii-l sunlscoti din muncil€iaduluiprinjertfaSfinteiLiturghii,carele spalepicatele.
slovcdcisc, din nou, din copilerie;inse,nimcni nu poatesili pc cincvasAs. Aceaslaestedeosebirea intrepurgatoriu tijertfa SfinteiLiturghii.Catoliciisuslin
sl)ovcdcasce la cl. Credinciosularclibertatea dc constiinles6seduc6la cel car. clsuflctclccclorprcrtosisccural:lintr-unfoccurrlitor,iarnoi spunem 9i crcdcm,
tlrunraiDultAcvlavic,dup, cumil celluze$tc DuhulStant.CtrnimicDuestertri|l dupainv;laruraSfinlilorP;rinli,casufletele celorspovedili caresuntin iad,penhu
grcudccit a spovcdi,a cretlegi a povilui sufletclcpc caleamantuirii.Dc acccr ci nu $i-auimplinitcanonul,pc pimadl,sccurlla Sisc scotla luminaraiuluiprin
Inulli sc fcrcscdc duhovnicie, detcamt sAnu aluneceSici in aceleatiplcatc.rrl SfiintaLirurghie.Cijenfa si Sangele lui Hristosnecuretepicatele.
nrrzicc spuncSfiintulIsaacSirul:,,Vaidc cci ce sc aruncadc voia lor in DotoDul
LIrll tnatrmrlor) ca sAscoara pc alui.rarei seincactSipierpentruimprrAlia ll.l
l)urnnczcu".Iar desprecci ce cautedubovnicislabi ca dan$ii,spuneCuviosul X.
NrcodnnAghioritul:,,Cclcccaut?i duhovnic rlu cadansul, el nudorettesa-lvindcc.
(ic picatc,ci strl tolerezein plcatelesale". Protos.[oanichieBilar., Convorhiriduhornicetli,II, EdituraEpiscopiei
CAnd duhovnicul s€ smintette de plcatele celor pe care ii Romanului 5i Huqilor, 1988, p.489-492(RdspunsurilepArinlelui arhim.
Irfurise$te, cadesub canon? Cleopa Ilie\
Ili rispundcu cuvinteleSfanblui IoanGurAdc Aut carezice dcsprc
I ecrsln: ,,Nuj udecapc celcetimAduie$tc prin spovedanie pecineva,ci ti doctoru 1 - Cum trebuie $i se fac! spovedaniati imptrrttrtirea mirenilor la
rr-r'rd
opcrcaziscumpled€puroiti desange, darelvindecr-Ata Siduhovnicul, sc prrohii?

156 157
- Mirenii suntobligali, dupi raDduialaSfinrclorCanoane,si se spovcdea\(.i Pemine,candmi intreabd cinevacumsasemantuiasce, euii raspunda$a:,,Casa
in IlecarcpostSroricandr or srmlrel nevoia.lar pcDlruSIAnuimprnatantc.r.,rr' neputemmantui,cu darullui Durnnezeu, trebuiese respectam trei conditii,pe
posturi mai ales,iar in cazuri specialemai des.Dar sa aibe maregriji prcotul (tf hngi cefeamintitemai s\s: sd aven cdtrcDunnezeuinima.lefu, adic6s6-L
mir. cui Si cand trebuiedati, dupd scumpdtatcaSflntelor Canoane.Auzi cc ,,rr. iubim$i si ascultemdeEl, precumascultaun fin brn pe t^t'l seir;sd oven cdtre
dumnezeiesculP;rinte Ioan GuIi de Aur: ,i4cesteale zic cdtre voi, preotilor. t I t apoapeleinind denan i, adiceseavemmile faledetoli oamenii,feredeosebire
& vd inpd d;4i ti cdtre wL diaconilor, care sluj4i... Nu nic'i nuncd.d'( la mantuire,catSitrupeste, cu celede nevoievi€fii,
9i sa-iajutim atatsufletegte,
dltupra voastr'd, dacd Stiind la cineva vreo rdutate, yeli ingddui sA \, dlrpaa noaslri pute(e;sd aven cdtre noi intine inimd de judecdtor. adtca
i,npd Avascd cu infricotatete Taine. SangeleLui din ndna vo.rshi sc \,t permanent s, nejldecdm c, noi suntemmai peceto$idecettofi oamenii-Cine
t?t! Mdcar yoiewd cle arf, mdcar eparh. mdcar cel inclnunat cu coro n,j implinelteacestelrci condilii,acclaintotdeauna seroagl cu folos,sespovedette
latd se apropie cu nerrednicie, oryeSle-|. Mai mare sfipAnire ai tu d!,tt cu lacrimi$i se impertege$te cu vredniciecu PreaCuralelcTaine.Iar cinc nu lc
u !fu... cd decAtcel indrdcit mai rdu este cel ce se aptupie cu nevrednici?tl, respecl5, niciodatinu seapropiecu vredniciedeceledumnezeieSti.
rclc sfinre ". $i iarAgizicct,,^lu da sabie ih loc de hrand. Ci, ndcar din nebu,
- Cum trebule s! prlmeascl pr€otul h spov€d.nle pe c€l crr€ vin h el?
fu va veni acela, sd se impdrtdteascd, oprejte-|, sd nu te temi. Teme-tcth - se-i primcascA cu loatadr.gostea,capefi ii lui Dumnezeu ti capefrafii lui
l) nnezeu, nu de om... Iar dacd lu nu indrdznelti. adu-l Ia mine. Nt v,r buni.Prcotuluitrcblic si-i fie mila deacelcre$incarea fostadusla el deingerul
i Rnlui sd se facd aceasta.De suJlet md yoi despdrli mai inainte, decAt \,t lui p:izitorpenrrua-ti cur6lisuflctulpin SfAntaSpovedanic. Can-. vcnitlnainrca
lo SAngeleSfipAnesccu neyrcdnicieti tangele neu imi voi firsa nai inar,tt, lui, ci inainlealui Dumnszeu, iar preotulestenumaiun martorpenlrudansulla
rh\A! voi d.r SAngeo$a de infricotat celui cdruia n i se tuyine. Iar ttu,t judecala.Deci,cumii estelui Dumnezeu mil6 detoati lumca,a$atrcbuicsl-i fic
tDltlt (an e6nd preotul , nu a $tiut pe cel rdu, nu estenici o yind ". mild 9i prcotuluide toli carevin la spovedanie Sisi-i primeasctr cu dragoste, s6-i
S.taudi fralii no$triprcoli dc la sateti oratc c6tahottrrareavca SfanrulIorn cercetezecu mi16,$ le deasfaturibune$i canon,dup6renduiali.Darmilatrebuic
( iu|tr dc Aur dc a nu da PrcaSfinteleTainela cci nevrednici,fiind gatasa$i moari
s-o uneascdcu dreptalea.bland€leacu asprimea,iconodia cu scumpltatca
pcDtruscumpataleacea mare care o avea fal, dc Trlpul gi SangcleDomnului canoanelor Pentruaintelegemaibineaceasta, preotullrebuiesdciteascecu atenlic
n uri cc zicc: ,,Dact mult iscodind,ccrcetandpe cel ce vrea si se imprrhtcasci Canonul102al Sinodului VI ccumcnic. Preotul,ca un doctor sufletesc,trebuie sa
nu vi| afla vrco vinl, nu va avcap6cat",Darcum va puteacinevase fac, ccrcclnr. taie ranapicaluluica sAviodece.Adic, s, dea$i canonde pociinll celui ce se
clr dc-amdnuntulfiecaruisuflet,daclunii dinprcoi auindriznitsA facaspovedani. spovede$te, precuJfl:
posl,mctanii,milostenie, opdreun timpdela SfinteleTaine,
colcclivl'J Accastanu cstc spovcdanie,ci desfiinlareaSpovedanici.Spovcdanrr dacearepacategrele,rugaciuni,mergereregulatila biserice,grij, pcntrucopii
sc licc numai individual,cu dezlegarcpc cap a pAcatelor etc.Cinedezleag,prcalelefrr2icanon,ferepromisiunea solemnicd nu mai face
PtrrinteCleopr, care sunt conditiil€mentuirii, pe intelesultuturorl' pdcatul,acelaili ia pacatele penitcntuluiasupralui. La fcl gre$egte Sipreotulcare
Aga iam pus eu odati intebareaacsashperinrcluiPaisie,duhovnicul spovedettein comunqi nu facemArturisirea credinciotilorindividual,cu dezlegarca
nostru,iar el mi-ardspuns:,,Omul sepoat€mentuiSiin lumc,$iin menastire, li h pecapulfiecrruia, sauimpirtese$tcfartrspovedanie $i canondupda lui indreznealA
orr$,$i Ia sat,$iin pidure,dacaareacestctrci lucruri:crcdin!.e
dreaptein Dumnezeu. fi netemer€ deDumnezeu. Acelprcotva dagreuraspuns inainteainfrico$dtorului
l:rplcbunc$i smcrcnie, adiceomulsdnucugetecaarecevaal seu,ci ce tot cear(' Judecetor lisusHristos.
iDviafdcsicdela Dumnezeu. Cineareaceste trei lucruriscmentuie$te oiunde al - Crrc estestereasufl€fuluice moere spovedit,dar sub canon,adici
li pc lalapemantului. Iardaciunadinfe eleii lipsette,Duscpoarcmanhrinicidecunr Dua mai al'ut timp pentru implinirea peplmAnt a crnonului dela spovedanie?

159
- Cre$tinul caremoarespovedit, darestesubcanon,semetrtuie$te sigur,cicr ortodoxe,a moralei$i a SfinlelorCanoane. Iatdce spune$i SfantulEftemSirul:
a fostdezlegat depacatepepEmantSufl€tuIlui poatefi scosdin muncileiadulur ,.PdgAneste preotul care dezleagdceea ce au legat dtmnezeieSttleCanoahe
cu SfantaLiturghie,cu milostcnia$i cu rugdciunilecelordin familia tui. Numaiccr ". Iar Slantul Ioan Gura de Aur zice: ,,Marepfipastie este unde Canoanelenu
cc,nornespovedili gicu ptrcate grele,demoarte,numaipotfi scotidin oseodd. ct sftpAnesc;i nare prinej-die apas,i asupra prcotului care nu cunoasle
suntnumaiu$uraliin muncipdDnrgeciunileBisericii$i prin milostede.Celspovedr l dumnezeieStile Conoane". Intre Dumnczcuqi om estepuseTainaSfintei Spo-
i$i lhcccanonulfie pe pamant, fie in iad. vedanii,careesteal doileaBotez,sidguracare neiarti piicatele
f6cutedupeBorcz.
- Spunetl-ne ceva despre vrednicir duhovnlcului ti limitele lui. De aceea, omulcarcmoarenespovedit estecaSicumar murinebotezat. Nul mai
- Duhovnicul,la spovedanie, reprezintii peH stospescaunuldejudecata. fil ajuti rugiciunile Bis€ricii.Dupd moarte,preotii nu mai pot dezlegapacatele
prirnc$tc spovedania ti dezleagein numele lui priD
Hristos, harul Duhului Sfant. Nu nespovedite in viaF, cd nu suotcmnoi mai milostividecatDumnczcuCarezice:
prcotulsingurleagali dezleaga, ci Hristosprin mainileli cuvantullui. De aceen ,,ln ce te va gdsi,in aceeate vajudeca". Maregtije trebuiesd aibdcredinciofii
lNlcfoartemareharulSirespunderea duhovnicului. Preotulin scaunulde spovedanic canimenidin familialor senuramana nespovedili inposturi,iardaceaupecineva
cstcpcnlrucredinc io$ipirinte,doctorSijudecator De TainaSpovedaniei depindf btrtr6nli bolnavin case,se chemeimediatun preotsa-lspovedeasce Si impar-
rriinruircatuturorcredincio$ilor Aiciesre vredniciaduhovnicului, si poau ca$ti!rl gteasctr,ca sAnu moarAnedezlegat gi ncimpicalcu Htislos,Mentuitorulnostru.
cil Inainrultesuflete, iarnus,le piardtr, ci HristosS-arasdgnit p€ntrutof oamenil
Prcotultrebuiese facdtot ce-i stl ln puterepenfti manoireacredinciogilor
slli. dc carc dcpinde$i mantuirealui. Cel ce pAcltuieiterine$tedreptatealul xl.
l)rmnczcu.Dardesemtrrturisette duperanduiali9iplris€ltepicatul,estedezlegal Protos.IoanichicBalan.Convorhi duhoNnice$/i. ll. Edituratipiscopici
$i icrtat.Primulpasal spovedaniei est€ctrinlapenl.upicateleflicuteti venireacu
Romanuluiii I lusilor,1988.p. 712-738(R.i.rpl
Msurilepdrinteluiarhim. Taolil
orcdinldla duhovnic.Aldoileapasestespovedania prinviu grai,individual,iarnu
iDcomun,a pecatelor facute$inespovedite piineatunci.Al treileapasal spovedanicl
cslcprimireacano[uluicu hotfuerea dea nu maipictrtui9i dezlegarea depdcatc.
l)lradc carcnefturisireanu arenici o valoare.Dezlegarea sefaceindividual,prin - Ce plclte mri grelepredomlntrh randul cr€dlnclotllorcare se spo-
vedesctl cum hcercrli str le combrtetl?
purrcrca miinilorin formtrdecrucepec.pulpenitentului. NeinvaltrSfinliiPrrinlr
cll dacAdczlcglmpe cileva inaintede a f:igtrduice facecanonul$i pirese$tc - DupAcate$tiu,oricepacatar€gravitatea lui. DacAnegandimcI Domnul
plcatclc,atuncipecatele nostrulisusHristosa spusci nu-i €sl€ingaduitcr€dinciosului nici macars6-izica
lui cadasupradubovnicului. Spovedania trebuiese fic
frateluisiu ,,netrebnicule"
sau,,nebunule" (Matei5, 22),nu ttiu dacAmai e cazul
lltcuttrcu voiafiecaruia, nudinsil! sauobligatdecineva,cinumaiindemrut.Apor
saincercEm a categorisipAcatele 9i a oumipe unelemari 9i p€ alt€lemici, cand
sril ic sinccra$i intreage, nu pejumitate;safie ftcutAcu umilinfi, Iirii a davinn
pc rlloincva$i cu hoterAre ce nu mai facepecatul. $timcd Si,penltu oricecuvA deser!" vomd^ socoteala inaintealui Dumn€zcu
(Matei 12,36).Eu fac deosebire intr€patimi(ca depiinderip6cltoase, cum ar fi
ljn duhovnicnu poatedezlegatoatepacatele, mai alescelealeclericilot in
patimameniei,a desfranadi, a iubirii de aver€etc.),intre pdcate,ca fapterclc
lug?itur, cu savergirea SfintelorTaine$ialtecazurigraveanticanonice. Toateacesrc
imlate,gregeli(cu ttiintesaucu ne$tiinF),nedcsevar$iri, insuficicnlc.Pc ficcare
nt..irrLIrcburcspovedite loculu',singurulcarele poate dezlega. in toatc
'erarhului dintrecelepomenitc le tralcz la misura pc carco au,raportandu-lcla fEptuitor,cu
.flzufilc grclc,prcotultrebui€sacearesfatul$i dezlegarea ierarhului.Preotulnu
coNidcraticla integ tateamintale,varsta,prcgetireaintelectuala,shrea de
poatcdezlegacrsrtodile intre rudeniisaualtepecatecu totul impotriva inveldturir
religiozitatea celuic€ semadurisefte.

l6l
Catpriveste picatelein sinc,frccvcnte suntmaialescelein careesteimplicatiir la predici.La spovedanie, credinciosultrebuiesi fie hotrrat s, ia atitudineimpotriva
plAcerea (desfranarea, bc!ia),comoditatca (lipsadeangajare in efortuldea implinI p'catului,trebuiesesocoteascA faptclcpicitoaseca faptede caresA-ific ru$ine
voialui Dumnczcu) $i chiardezinteresul pentruaceasta, deundedecurgadultcrul. (Romani6,2l). FSrd o astfelde constiinlenu cxistaspovedanie, ci, ccl mult o
rvortul,divo4ul,nesocotirca postului- toateacestea fiind generate in speciald(' convorbire in s€cret,o inliraredeinsuficienle.dcnedcsaver$id. deglc$elijustificatc
nccrcdinfa in Dumnezeu. saujustifcabile.Or,agacevanuducela ie arcai la dezlegare, pentruca in astfel
Dc altfel,scaticcaHrislosainfieratmaiales trci pacate, ti anume:nccrcdinlr decazuriptcatelenu suntnumaila trecut,ci pot fi la viitor foa e apropiat,pot fi
in Dumnczcugiin Evanghelie, sminteala, adicaderutarca dc lacredinti$ialimic ia chiarprogramate.
in primclcvcacurialecre$tinismului s-ausocotitca pacatefoancgravcucidcrcil. - Ce sfsluri 9i crnorne mri importrnte d.ti tiilor sufl€testi?
(tcsfteul$i apostazia. in ultimaanaliziinsa,pacatulcel mai mareestepecatulp.j - Mai intai o prccizarc. Nu am con$tiinFca cei ce sespovedesc la minelmi
c rc il ai, cel carctc robc;tc.Mi separefoartecurioscendcinevala spovedanic. devinfii s!flete$ti,chiardacein formuladedezlegare spun:,,...site iertepe tinc,
in$irAndanumitcpacatc,sferfe$tecu afirmatia:,,Altelen-am",ca ti cendcclc fiu|e...".Cci maimulticaresespovedesc la minesespovedesc ti la alfi duhovnici;
spuscn-arfi destule. La fcl, mi separccurioscandcinevaspune:,.Amfacuttoalc depi|de,lapreotuldinparohiadincarcfacparte.$ichiareuliindemnpecredincio$i
picatclc"sau,N-amomoretSin-amdatfoc,incolo,toatclc-amfacu(!".Bineinlclcs sdaibelegiturarcalacu preoliidin parohiain carei$i ducviala.Suntapoimulli
cil Lrnora ca accstora eule demonstrez cAnu-i a$a,ceaqaccvanici nu sepoalc.cal credincio$i carc- dupastarcarcligios-morala pecareo au- pot sasespovedeasca
DiD)cni nu poatcfacctoatepacatele, cl, defapt,nici cel cedeclaracii lc-af6culp. la oriceprcolduhovnic.Am gicaliva- dardinaccatia suntfoartepulini- pecarcii
lodlc.nu pc toatclc-asi facut. chivemisesc eu $i carelin sefimanaIa minc,cel pulin pandcendvor ajungcpc
S-arputcaspuncci cclcmai frecvente picatesuntcelccc sc facmai u$orfr ftrga$ulnormal.Md sunt9i deaceiacares-auspoveditla minc,darn-aumai vcnit la
elrc sc potrivesc la toatcverstelc- cum zic unii dintrecei ce se spovcdcsc. mine.Nu ttiu in cem,suraaSputcaconsidera c5astfeldeoameni imi suntfii sufletegti.
,.plicrrlccu gura".$i nunumaiccle,,cu gura",citi cele,puura".Acestea, nelnan{l incd o precizare.Sunt 9i credinciogipe care eu insumi ii indnrm sl sc
(ic o anumittrvarste,le intalnimla oamenidetoatcvarstclc$i dc toatccatcgoriile. spovedeasca la alli duhovnici,credincioticdrorale spuncd dac6nu lin s€amade
indifcrcntde culturapecarco au $i dc limbape careo vorbesc. indrumirilep€ carclc daueu,sanu mai vinela min€.Astfel,in toatecazurilele
Scpuneintrebarea curncombatptrcatclc careimi suntaduseinaintedecetrr' spuncelorcc sespovcdcsc la minece ,,n-amincredere in spovedania c€lorce se
cci cc sc spovedesc. Respunsul € simplu.ln gcncral,la spovedanie pacatele s nl spovedesc o singld datapean" $i ii indrumpetoli sasespov€deasc6 cel pulinin
nrlirlurisitc,,capecate",deci suntrccunoscutc ca atare,Dacetotufi cei cc sc celepatruposori,ba chiarsi maides.La acestea adaugtotdeauna c6,dacaDufac
sDovcdcsc justificeunelepdcate- cumar fi desfraul,minciuna,avomrl,funul - a$acuml€ spun,sanu maivine Ia minc.Nu amvremedepierdutcu oamenicare
in!crc safonnezo opiniepebazaporuncilorlui Dumnezeu, ainvaFturiiBiscricrr nufacfi nurespect5 iEdrumdrileSicanonulduhovnicului, cu oamenicar€traiescla
(
$rI rnoanclor. Cande cazul,laafirmaliilctcoretice vin cuuneleexemple pmcticc fel ca $i inaintede spovedani€.
clrnoscutc dc minc,din carereieseclarci pecatele ruincazipe om nu numaiin Cat pflve$recanoancle de oprirede la Slantaimplne$anie.m-amoricnkt
Itl(urasuflctcasci, ci$i in ceatrupcasce, si nunumaireligios-moral, ci chiarfizicar dupeindrumarea parint€luiStdniloae din cartcasadeDogmatici,in carespunesd
socii|l.Bincinlcles, sunttotdeauoa cu grijr, caceivizali si nu poati fi identificatidc nu damcanoane de oprire pe vreme rnai lungi dc trci ani'.N-amdat $i cred$i ca
cci citrc careimi estecuven$I. n-o sadaucanondeoprirede la SfantaImpartdtanie pe wememai lungAdetrei
In sfar$it,e momentulaici sA fac constatarea ci adevrnta combatcrca
pilcatclornu sefacela spovedanie. ci la prcgetireapentnrspovedani€ sau,in general.
' vezi AnexaV in lucnreadefa!I, p

162
rni. E dreptcAsuntcazuriin carenu pot fixa weo limitA.Am aurt la spovedanr( sfinteleslujbeale Bisericii9i mai cu seamila Slenb Liturghie".in fala accstei
crcdinciogicaroralc-amspuscA,dup6a$ezarca sufleteascA pe carc o au, duf,i situatii,oameniiajungla concluziacAlerdmergerea la biseric6nu poli ajungcIa
lipsadc religiozitate, de cunogtinle $i dc practicireligioasc,nu lc,asputeali\,| icnarcapacatclor, 9i accasla nu pentru ceteva luni, ci pentru toataviala,pentrutot
vrcuntcrncn la carear fi vrednicisese impertigeasci. Ba chiarle-amprecr,,rrr timpulcatcredinciosul esrcsenatos si in putere.
!i, cu stareain carcsc afltr,nici chiarla moartcn-arputeasdseimpa(A$easca rLl Tin foartemult la frecventarea bisericii,deoarece BisericaOrtodoxicstco
vrcdnicic.Bineinleles, de fieca.edatele-amadtat ii ce e de licut, pentrua !. Biserici a sfintelorslujbe,o Bisericea Liturghiei,o BisericAprcamdritoarc de
lirccvrednicidc darullui Dumnezeu. Dumnezeu, cu preolie$i cu mijlocirepreoleasce. ConsidercAcinevanu poatese
ASvrcasi serefine$i faptulcA- avendin vederesfatulSIADtului loanGurr fie ortodox,ca nu poatese facapartedio BisericaOrtodoxe,frr, se ia partela
dc Aur din comentariul la Epistolaa douacire Codnteni,in caresespuncci nrl sfintclcslujbc,la S6ntaLiturghic,ffuasascraportczc laDumnczcu prinmijlocire
rnir conteazd pcnfu vredniciaSfinteiimpfue$nii. ci vindecar€a; dcci c, nu r( preoleasce - toale acestea fi ind esenliale in Ortodox ie de specificulBisericii
ti linend
r)sl s6 a$tcptam fecereaanilot ci vindccarea insatis, o a eptam- atuncicin(l Ortodoxc.crcdinciosuldrcplmiritor,la SfenmLiturghie,lilnchipuicpc heruvimi,
sIDto schimbarc sprcbinela credinciogi, nu agtcpttrccerea anilorsauimplinire.l aduceintreitsf:int,c5ntarea PreaSfinteiTreimi,canta,,S€nt, Sfant,Sflint,Dornnul
sorocului,ci daudczlcgare la S6ntaimp6n6$anic inaintede termenulstabilitir) Savaot"impreuni cu ingerii,ascultecuvantdumnezeiesc din SfantaEvanghelie -
proalabil. Evanghelia fiind..Hristosin mtlocul nostru"- seimplrtege$te de binecuventari
Cclortincri$iin specialintelectualilotla spovedanie ti dupaaccea,le propuri cere$ti,traiettepeprmantclip€dinImperiia lui Dumnezeu, sluje$telui Dumnezeu
lu|lprogramcareconstdin cinci puncteti anumc:a) frccventarea bisericrr. ln cerulsiu de pe prmant- careesleSfiintaBiseric5,loca$ulde inchinaresfinfit
b) r'Lrsiciunea dedimineale 9idcscar6;c) citireaa douacapitolcdinNoulTestamcnr anumcpcntrulucrullui Dumnczcu, dup, cuvantulcarczicc:..in biscncamtrriril
iD liccarczi; d) repetarca catmaidease$i cu cetmaimarcintcnsitate a rugeciunrl Talestand,in cer ni se parc ci st6m,Nascdtoarc de Dumnezcu...".Credinciogii
,,1)oaDrnc, lisuseHristoase,Fiul lui Dumnezeu. miluieste-mepc rnhe,ptrctrtosul \| nottrilrebuiesaaibacon$tiinla ca lasfintelcslujbe,,tolislujim",fiecarccu slujirea
c) praclicarea postului.Propunsi neoprimpulinasuprafiectrruia dinlrepunctclf Easurii la carcse geselte.Cu ahe cuvinte,la sfinteleslujbe- deci Si la Sfilnta
dc programamintite. Liturghie- nu sluje$tcpreotul singu(ci preotulslujegtc cu toli ceicesuntdefaF $i
o) Normalar fi ca cci ce sespovedesc si sc prcziDte pe ei in$i$ica ptcarotr chiarcu fericitelePutericeresti.Aceasla,peni la aSamtrsure, incat,r .vepodle
\ii sil-$inrirturiscascasinguri pecatele. Or, agaceva se intampltr rar Mulli dintr. celebraSjinta Liturghie in absenlacredincio;ilor, clci Sici au o anumitdlucrarc
cci offc vin la spovcdanie agteapte si fie intrcbali,iar al{ii,chiardupamaimul. sfinlitoare, panaha$amesure, incatshjitorulsfinlitii cheamiii peei laimplinirea
spvcdanii.DacAn-aumenurisitun anumitpicat,motiveaze cenu l-aumirtuflsrl uneiastfelde lucrdricendzice: ,,PentruCinstiteleDarurice suntpuseinainte,
lc|llru ctrn-au fostintrebalidespre aqa ceva. Eu obitDuiesc si-lintreb maiintaipc Domnuluisa ne rugrm"; ,,PentruCinstitclcDaruricc s-auadus$i s-ausfinlit,
ccl cc vinc la spovedanie cumil cheamidin botcz;apoi,varsta,stareasociale.c. Domnuluis, nerug6m".
lir|nilicarc.cu ceseocupA.Apoi intrebcaDds-aspoveditultimaoara,dacaa avul Astfelsdndlucrurile,credincio$ii slabiin credinfe, carenuiaupanela Sfanta
vfcuncanon$i dac,l-a implinit.Primaintrebarespeciatiesteaceasta: ,,Mergilir Liturghie,Iipsesc d€laimplinireauneidatoriiesenliale 9inus€potfacevrednicide
l'rrcrr(51. Dcraspunsul primit.depinde conlinuarea spovedanrei. in cazulin carr darullui Dumnezeu. Exceptiepot facedoarcei bolnaviii neputincio$i, cei carora
lcspcctivuI n-amaifostlabiserice devremeindelungatA, Iiri motivcbiDccuvanlatc libertatea le esreingrAditA, neputand dispunede ei in$i$i.Pentrumotivecaacestea
(boali.scrviciu,ncputinl6), ii spunvorbdhotara6:,,DacA wci samai spuiceva,ic cerinsistent I participarea
fi irevocabi credinc iofilor la sfint€leslujbe.FArAaceasta.
rscultl insr, sd $tii cA eu nu dau dezlegare de ptrcatecelor ce nu iau partelr nu dau dczlcgarede picate.Nu dau dezlegare de pAcatenici peDlruo simpli

165
angajarefomale, ci sdrui pentruo angajarc reale,pracdca,permanentd, pcntrr d) Rtgdciuneade toatd vrenea.Omul cste. p n excelentA, ,,fiin[Agan-
lcrmenul slabilitdupaficcare cazin parte,btnc$tiindci omulnuesleo frrnl .r.,. diroare".9i pentruce toateale omuluipomescde la gandulomului,cstclucru
ca se sepoatelucradupegabloncu fiecare. constatat f6raputinladc tegdduire, cAadevArata disciplinaa omuluisebazeaze pe
bt Prayila derugdciune diminealat i searao consider deabsolurineccs il |.. disciplinadc gand.CuminsAnu ne putemmantuisinguri,ci numaiHristosne
dcoarece credinlainDumnczeu trebuicmaterializate in ceva.Ot cinenu seror!,i mantuictte, peEl Il chemam permanent in ajutorpentrumantuirea noastri,printr-o
lur Dumne/eu dup, puterc.se poatespuneca nici ru are Dumnezeu. Da(r r rugiciunescurtapecareo repetlmmereuin mintc$i o unimcu simlireanoastr6,
ildcvaratca,,nu existeo ideemai f€luritdin minteaomeneascA decatidcea(l\ frcenddin ea - pc cet cu putinF - rugaciunea de toatevremea.Estevorbadc
Dumnezeu", nu-i mai pufin adevarat ci nu existi o lipsddc angajaremai pullr rugaciuoca ,,Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnczeu, miluicfte-mApcminc,
luatdin seamA, mai desconsidcrati deoamenidecatangajarea fal6deDumrc/frl picatosul(p6cetoasa)".
Mi-au trccutprin fal6 dcstulde mul! dintrecei cares-audeclararcredincros Accastdrugiciunese recomandisa fie lipite dc rcspiralicti sa sc facain
pcnlrusimplulfaptcin-auttrgaduitpe Dumnczcu in modformal,darcare,in vrrt.r ritmulrespiraliei,in felulurmebrilmpfulimrugAciunea in trei:intrerespiralii-deci
k)r intimi, $i chiarin ceasociala,nu scraportauintrunimicla Dumnezeu. penrrl firA sainspirem$i fad si cxpiram- spunem cu minteacuvantul,,Doamne". Apoi,
t|s1!'cldc molivc e necesario angajarcpractica9i intimr, prin rugrciunead. E6gand aerulin pieptspunem, totin mintc,nucu cuvantulvorbit:,,lisuseHristoase,
dlmrncalA $i seari$iprin ceade la vremeamencdrii. Filllui Dumnezeu". Dandacrulafaradinpiept,totcu mintea.zicemr,Jt4iluicftc-ma
ct Lccturr din Noul Testancnt in fec.arezi. intruc6tnu exrsriposrbrlrrarr., pe mine,picebsul". in fclul accstaprocedand, cu staruinF9i cu dcas6rcpctarc,
sil tc raportczila Dumnczcufdresettii ccvaanumcdcspreDlmnezeu,crcdcar. sestalomicelte inmintcliin campul interioral sufletuluiungend dccapctcnic, un
dc nrarc rmpottanlesa cuno$tiNoul Tcstament. Dc aceea,cclor carc sc hrr fel deparavan carcnc ajutasI inlituramgendurilccclcrclc Aisi primimgandurile
indrumalrdc mine- in mdsurain caree cu putinla- le fixczca regules6citeasq celcbunc,carcsuntspreslavalui Dumnczeu. Eu aia am inveFt de la pArintclc
in liccarezi douecapitoledin Noul Testament, incepandcu Evangheliade lil Arsenie (Papacioc - n. rcd.) 9i agaam practicat fipractic,$iam simlit mult folos.
Mntci,conlinuand cu Evanghelia dela Marcu$i apoicu cclelaltedou6$i insistsr De aceca,larendulmeu,$i euii inv6lpcalliila fcl, in nedcjdea folosuluisufletesc.
lic cil'tc, pentruinceput.de trci ori fiecarc.Numaidupdaceeasa sc feac,, pc PrrintelcArsenienumi-adataltcindicalii,in afar6deceleamintitemaiinaintc,$l
ri'rd. la cclclaltece4i alc NouluiTestament, cu obliga(iade a scciti fiecarccane nu i-a fostrcam,c, voi ajungela inconv€nicntc, la ispitc,Ia devieri.Intemeiatpe
dc cAtctrei ori, $i a$astrsetreaceIa caieaurmetoare. Dupecc credinciosul a cIit elpcricnlape careo am,eu ii prcvinpc cci interesati ca angajarea in rugeciunca
Noul Testanrcnt dc tr€i ori, poatesi citeascipe randcatedoui capitole,farasar sttrruitoarepoate dezldnlui furtuni intcrioare, datoritA mizerici pc carc o purttrmin
nrarlini cvidenladecatcori saua c6!aoarAcite$tcNoulTestament. Lucrulacesrr suflet,catSvrcmepatimilen-aufostinctrdczrtdtrcinate din noi.Dar Ie spun$i c?i
nu sc facepentruevidentesaupentruwco rasplata, nu trcbuicsAsc inspaimante nimeni,ci si steruiasca in lucrareacareaducepe
se
ci face pcntru folosdr_
hovnrccsc, pentrua nc puteaimpodobimintea$i hdni inimacu cuviDtelecelc Dumnezeu in noi gi neridicepc noi spreDumn€zeu.
vc$niccaleDomnuluinostruIisDsHristos$ialealegilorLui,bineqtiindctr.,cerzl,v e) Porlr/. Al cincilcapunctdinprogramestepazireapostului,duperanduiala
Bisericiinoast.eOrtodoxe. Aceasta sefacein vcderea aceleiasi disciplinea fiinfei
t)itn.inlulvor trece,dor tuvinteleDomnuluinu vor trece.,(MaIc]u13,3l ). Sunl
(lcacordsi seciteasce noastre,disciplinape careo unnerim$i prin rugaciunea de toatevremea.Am
$ipa4idinVcchiulTestament, inspccialproorociiti cArdlc
drdacticc, darselectivgidupi indrumare, convingerea cd postule cu atetmai ncccsar, cu cats{entanoastreBisericdinsisti
nu la intamplare fi concomitent cu Noul
'Ics(amcnt, pentruelti ar€unintregsistcm deangajare a credincio$ilor in pizircapostului.Ne
nu in locul lui, cAciNoul T€stam€nt remdnepe primul-planpentm
suntcunoscule cuvintelcDomnuluinostruI isus H ristos.c te zicc:,,Cel credircias
DrAnluirca lumii.
intrupulin si ihtru nult eslecrcdincios"(L\rca16, l0), deundeconcluziaci nu

166 t6'7
putemslujilui Dumnezeu cujumet4idemesurtr, pepo4iuni,ci numaicuo angajr. iradierea enetgiilor dfuineale Hanlui Sdu,dar,mai presusde toate,prin irrpdi.-
|otali $ifirA nicio ezitare.Seinlelegecd nusuntabsurdsAle ceroamenilor lucrurI tAsirea euharisticd.
pcslcpulerea lor.darnicinumAmullumcsc cu prcapu!in. in celece urmeaz5,vom arita in c€ condilii sepoateimpefiiqi un credincios
O datacu accstca$i pc hnge acestea, le cer credinciolilotcarevor se \. in BisericaOnodoxaRomene.
irnbunatAfeascd pdn SfenoSpovcdaDie, seocoleasce toatepricinilecarepot du(( in general,in Bisericanoastrdpredomine,in aceastaprivinll, o duble grijd:
ll plctrtuirc$i, mai ales,separeseasd pecatele - in oricechip ar fi ele. mai intei si osigure,totdeauna,tuturor fiilor ci comuniuneacu Piinea \4e1ii,dup6
Constatarea pecareo facin urmaexperienFi - cati o am- esteci majorital(il poruncaDornnului(loan6, 53-59),apoisAfac6iD a$afel,incatcei careiauparte
ouDcnilorcareseprezintedestuldebinesuntfavoriza{ideo structurabuna,ant, laPeineaViefiisdDuseimp&tegeasci cu nerrednicie (Matei7,6).De aici,nevoia
crcdilalcfavorabild9i o educaliecorespunzatoare. Suntfoarteputini acciacirr. uDeidepliDe preg6liriin vedereaprimini Sfinreilmprni$anii.
sunldispu$isdfac6cfotul dc a sc dcpifi pc ci insi$i,in dirccliarcligios-morrlll Dezlegareaduhovnlc[lul
pcnlruca - la dreptvorbind- preapufinisuntaceiacareauinteresreligiosti cnr. Este$tiutcl,ln BisericaOrtodoxlRomentr, nimeniDuseimpenite$te lnainte
ifi orAnduicsc viala pe bazacredinleiin Dumnezeu. Mai alesla spovedanrc ! dea sefi prezentat duhovnicului seupentrumarturisire gi fertrdezlegarea expresl
portcconstata cAfenomenul religiosnuesteun fenomen demasd gide profunzrnr. a acestuia, de fiecaredata.Prinlrerecomandlrile adresate preolilor,la sf rtitll
$rcl nucstcnicimiicarfenomen defamilie.Inreligiesuntincadrate, in majoritar(.1 Litwghieruluirexista,in adevtu, in aceasta privinFgi urmetoarea dispoziliescrisA
pcrsoane
lji|zLrrilor. izolate,oamenicaredin punctdc vederereligiossunlsingul a Biscricii:,,Preoliis6inveiepeenoriagiilor, cAloti c/eftirii caresuntdeo credinltr
ehrilrin familialor Nu pulincsuntcazurilcin carcc vidila li o anlmitdjcni irl ti de o Biserictr$i caren-auasupmlor indeplrtaregi blestem$i dovcdescprin
rDirniltsrarca religiozitalii,chiar in propriafamilie; dc accca,nu pulinc surl mtrrturisirepociinltrcunt6,caretrtriesc in dreapta credinldgi deduhovnicullornu
eorlpronrisurilc cc scfacin vialacrcdinciosilor nostri.Astaseintempledeoarcc c suDtoprili pe o vreme,toli acegtiacu Trupullui Hristosti cu Sangele Lui si sc
in nr:riorilatca
cazurilor,criteriilepc carese bazeaza familia suntaltele decatccl. impantrqeasctr, cu cuveDitacinste... zdi inaintegdtindu-se,dupArAnduiald,
rcliSiorsc.lJniicrcdincio$i seuncsccupartenere necredincioase $i invers.Oasrl.l prih mdrlurisireap,icotelor"l. E aeeac€, pe un ton de porunce,mitropolitul
rlr situalicnu stiicheztsicunciviclidc carcscpoatcbucuraDumnczcu. In asllrl Antimspune:,,Ftrriispovedanie ori SirI voiaduhovnicului, strnu cutezenimenea
dc silurlii nu poatc fi vorbadeun program religiosin familie. strcuminccc"r.Aceeatinorm5ln MdrtudsireaOnodoxa(1642)apareastfel:
Avind in vedereuneleca acestea, amin clc o cxplicadcpcntrufaptulce {liil ,,Fiecareclericsaulaic,card voiettestrs€imperttrgeasci, trebuiemai idtei se se
(ic pulinisuntcci cc lin scamadeindrumrrilemelecaduhovnic. spovedeasc, la duhovnicde toatepecatele sal€'<.

l. Recomandlril. accsleanu segrs€sch loal€ LilurShi€releOnodoxi.i. Nici la romani,.lc nu


xI. fi8uEad h Lilurghier.lev.acu.ilorXVIItiXvlllln limbaronan|. Elcar prov.nilanoidinliDba
Afhinr. Iloncdict Chiu$, Condiliilc cot uniurii euhuristicc, dupi in\,, sl.vonl ti lnccpsi apar! ln Lilurshier.lc noastr€li ln lihba romtua nuhai in vcaculal XIX-lea, ceea
ccN lc-a tnpi.dicat snlibi un rcl indNe.|lor ri chiard. aulorilatcin vialaBisc.icii no6tre. E ceeace
,,Mitropolia Olteniei", an XXX (1978). Dr. 11,
It!ttutr lli\rti(ii nr.,astrc,. .rplicl prcala lor pA.i ri in ullimclccdiliialcLituryhicrului rom6n.s.:.t atlrantel/a Bucur€rti,
t, \ ll ll{) | 967si .diriilc omatoor..
2. LitlrghietuI,Rtqte{i. 1967, p. 414,417.
3. Aniim lvircdul, Op"re,Mincna,cdilia$b€npel,196?, p.356.
I)lllnnczcu intervinein viala noastreprin Cndrtul SLn,p(ta dezlegarcltl,
4. Md urisireaOflodBal,l0l.
sluj ifi d hovrtcetli in sdnulBis€ricii Lui, pnrl
/)r(1,/. dalddc preot,prin di\rersele

168
Randuialaaceastaesterecunoscute unanimla noi, cu puter€obligatofl( de inlocuire din parohii, libertatea aceasla a clericilor fald de principitl
generaltr...
Negc$it,la origini e de fapt talmecirea tradilionalaortodoxea unur spoyedaniei s-acxtinsca$dgand teren$iin mentrstiri Sio gisim ti astizila noi,cu
indemncu temeiapostolic:,,Fiecare sa se cerceteze pe sine;i ala s, m;nanc( pulineexceplii,aproape pestetot...
paineaaceasta $i sebeadinpaharulacesla. CaciDeminencA$ibeacu nevrednicr( Am iDtalnitcrcdinciofidin alteBisericiOrtodoxe, in tr€cercprintaranoaslri,
osand[i$i mtrnandSibea"(l CorinteDiI l, 28-29). care,cerandsAseimpartd$cascA, au remasfoartesurprinticendli s-aspuscA,in
9i totu$i,practic,legcade carevorbimcomportiinteresante nuanfe.Dae,i prcalabil,t ebuicsi sc spovedeasce. Cazulacestarelev, ctrexistd,iD prezcnt,
pcntrumirenie3nuadmitcdistincfii,cindevorbadeclericiislujitoriai SfinteiLiturSh'I BisericiOrtodoxeundecredinciosii pot sbseimpanlieascd, Sirda sespovedide
lcgeademaisusdeschidedintr-odattro perspectiva defoartesugestiveti amenunlr ( ficcaredatiila duhovnic,afarade speciale motivede conttiinl!...
prccizeripractice. Safie acesta simptornu I aparilieiin Ortodoxica unuinouchipdecredincios, a
Maiintai,recomandarile din Liturghier,maisusamintile,nulobligApeprcol credinciosului oflodoxajunslamajorat, poscsorulunorlucidecriteriiduhovnicetti,
s?iscmafturiseasct inaintedeslujbaSfinteiLiturghii,decetnumaiin cazdc,plirdl invcstitccu auloritatcanecesara $i cu un autodiscernlment matur,simptomul
.lc moarte"s.Dar nu numaia!6t.ChiarSi in acestcaz,dacedin diversepricinl aparilicicrcdinciosului ortodoxdc mainc?Estcunsecrctal Providenlei: faptulin
spovcdania n-afostposibiltr,i scofcri preotuluio alu iegire:,,Chiarin s;var$ir(r sinee insi adancambiguu.E dcsrulsaamintimcAOccidcntulcrcttinseplengede
dumnezcicAtii Liturghii, preotul,venindu-tiin firc ti cunoscandu-se a, ir,pricdl(/, fugade spovedanie a tinerelorgenerafii, caretotuti seimperta$esc frecvcnt.E ii
nou e, cdl ra pulea cu maredurere$i ciiintd sd se smereascd pe sine SI rn acestaun aspectal problemei.,.
6
oratepd,ercde rdu , avandgandnecurmatsesemi uriseascA in grabr,s5fac.l Ceeace e necesar de relinute ce,in aceastS chestiune, Bisericanoastr:ise
bino$i sa sc plrtseascidc plcat "?. gasegte dc fapt,in prczenl,in situatiaala cuma fostdescris5 mai sus:o disciplintr
Nu estcoareaici,in primulrend,caunindepeftat ecouin Raslrit,aluncivcchl pentrucredinciogi ti o altedisciplinapcntrupreoliislujitori.
cortrovcrscdin Apus, desprerolul ,,contrilici"(parcrii de rlu) ca suplinik E locul si prccizrmtot aici ca,pentruspovedanie, in toateacestecazuri,
vrcmclnicia spovcdanici? Cceace esteevidentestecd deastadattre la mijlocfr Bisericanoastriprevede practicdoul randuieliinEyrologirlsAuro rugeciune dc
drlicullatcapracticepentruun preotizolatdc a aveala indemani,d€ fiecaredalrl spovedanie individuali(rugaciunea duhovnicului pentruiertarea tuturorprcatclor)
lind oclcbreazl,un duhovnic,rnaialcsdacl c vorbade slujitoriicarenu suntirl (Randuiala
$i un formulardespovedanic am:lnunlitr,individualtr Spovedaoi€i ca
rD IDi s t r n. Taini),preotulduhovnicdmanandlibcrsl foloscasctr unformularsaualtul,dupi
Pcntruunmotivsaualtul,ceeaceconstattrm estccd,dc fapt,preotiili diaconrl aptecrerea sa.
carcslujcscSfen|aLiturghiese pot impert4i fed a sc spovcdide fiecaredaril Suntaproap€ dou5zeci deanide cendo vie controverse din Bisedcanoastrtr
clindcclcbrcaztr. Trebuiesemnalat $i accasEca pentrua suplinispoveda[ianor. a venitsi aduceo seamtr deFelioaseprecizari in chestiunea ac€stordoudmodalit;li
nral:1.
in unclcmanastiri cu vechitradifiiadevenitorcgtlepraclicauneispoveda tt
de a spovedipe credincioiiinaintedeimpertaiire.Nc refcrimla binecunoscuta
Xdtcft c in grup penlru lol colectivul clerului sfujirol, spovcdaniecare are lot controversa provocaddeabuzurilesdvartitela unadin mAnastirile
formul( farii noastre.
rr)c(lirrinainlcdeinceputul SfiotciLiturghii.in realitate. dincauraacestor in chestiunea carene intereseaze, conroversaaceastaa pus intr-o lumini
noui mai multeaspecte aleproblemei. Iatdcelemai importante:
5 /,tr,gr,.,r, n. 388-lli9. l. Sunt,intr-adevrr,menlionatein Scripturi prcate carefac imposibild
6 sc rl ic cI Sl PclruI ia isprrilcidercapiin lacimi 4 amar(Luca22,62)Eiprinnlnurisiri df impSrtelirea cu SfinteleTaine:sunt pdcatele care€xclud dinimpirifia cerurilorii
n rh rrc ( lonn2l, l5- l8)
1 Lnr r qhio. p 34 4 . acesre pacate,dup,invAFtumB isericii, trebuiein prealabilmdrturisite la duhovnic

t'l1
(cf.I Corinteni6,9-10;Galateni5,21;Efeseni5,5;Coloseni3,5-6;I CorinteniI L E un fapt cr, exceptandpecei bolnavi$i pesihattri,pentrucredinciogi,aceas!6
28-3
r). normi e respectati gurosli astizi, degicu o anumitefibertatede mitcar€ mult
2. Spovcdania gencrala(in colcctiv)e admisedc Tradiliedoarpetrtrucazun inglduitoare cende vorbade limitele depost indicate.
izolate$i pen[u comuniteiduhovnicesti binedefinite,dar$iatuncicu prevenifllr O oarecarcdeosebirede tratamentse remardl totlsi si de astadati candc
vorbadecfericii sfujitori. Estedrept,daloria infrdndrii cotljugaleramane\/^labila
3. Oricitdemarear fi numdrulcelorcarcvinsescimpa(aFascd(cuexcep(ir 9i pentruslujitori.
cazurilorprcvizutemai sus),in BisericaDoasd rtrmeneobligatorierenduialn ,,Preoliitidiaconiicareausoliisuntdatoria nuseimpreuna cu elecatevazile
rradilionalaa Spovedaniei prealabile
individuale
$i decisuntinterzisein asemenc.' mai lnaintede a sluji Sf;intaLiturghie,precumnici ln aceazi, c, d€ nu se vor
ocaziiatatformularul,cat$isistemulSpovedaniei in colectiv. infraDagi vor sluji, foartc grefesc"r.
4. Prccededharismalical unuisf6nt.cuma fostSfantulIoande Kronstadl. Cand estevorba insz de post l alimentdl,obs€rvrmca el nu mai este
nu poatcconstituiun prcccdent valabilpentrua acrcditapracticaSpovcdanici ir) recomandat. nici ceruldela slujitoriicareseimpefttrsesc cu SfinteleTaine, adoua
|nastr,in Biseric6, zi. Pentru€i, postul aparcnttmaiaao dalorie de maresobrielatealimentard,ln
sealadinaiDtcaSfintci Liturghii:
,,A fi i,rednicdeo ar6tdelnaltaslujire(a SfinteiLiturghii)ii delmpdrttr$irea
Dincolodetoate aceste importante precizeri,
odualitatefirndamentalt rtmenc cu SfinteleTainc, impiedicalimllta mencare tibauftre de-cu-seare. Pentruaccea
r$adar,dc limpczitrs6 fic oarede neconccput in Bisericanoastrainstaurarca secadea seinfr6[a de mancaregi de bduturi$i chiardacAgusteceva,trcbuica
gust pulininainredc miczulnoplii...Deoarece de la miezulnopliilnccpccursul
cLrrajoasi $ipentruclericiislujitori,ti pentrucredincio$iilaici,aunuiregimdetotalil
cgfllitatcfrtrlcasce ln fala SfinteiImpeftetanii,cande vorbade Spovedania lor zilei'n. ln Pidalion, rccomandarea aparcastfel:
pr0alabile? Iati primaprobleme, cu neputintiis6nureclam€ o clarificare,pecatdr ,,Sfintelesftaruluisi nu se savar$easca decetde oameniiajunali"tlt.
posibiltr,Dlaicurandsau mai terziu.Clarificareas-arptrba fsceallemAnd( u or, postuleuharistic nusesf:irgeite.ici.Odartrcu,,lmpacarea cu toli" (Matei
propdu-zistr, 5, 23-24)$i (facercadebine)),€l comporlr,precumam spus,ti o alti irdalorile
ir'r,romie, cendspovcdania cenddivetseleei nodalitdlidesuplinul
cor[/r; li credincioqilor mireni,ti clericilorslujitori gi anrmetcilireaprealahild
tlmelnicd admised.Biserici, ln ciudaambiguittrliilor FircsteinsI, chiarti in
mdcar a rugdciunilor inpdrld;oniei.
accslcaz,asentimentul de principiual duhovniculuiramenetotu$inecesar atil
Cu privirela prcot,recomanderile dinLituIghierspunl6murit:,,Chiardeva fi
pcntrumircni,catgipentruclcrici.
silit se-ti lasePravila...rugeciunile Impirtiganiei(preotul)negetit si le citeasca
A douaconditie:postuleuhr stic.Esteun alt principiula noi ce:nimeninrl maiinaintedeLiorghie"rr.
sc poatcimpirt5fi f6ri st respectein prealabilunpostalimentar,comporLand peDrru Acelaii lucrue recomandat t credinciotilormireni:.,Tolicei ceaua seimpirtisi
c0i c:istrtorili
tiun minimdeziledeinfrenareconjugale ti un postinsotitde,,faprr nu cili. sa ascuflcin Biseicd Rdnduiala Slinteiinpdrtdtiri... iar cei ce stiu
$i ttiu
bLrnc$i dc citircaprealabilE arugtrciunilorimpeftetirii. pe
citi, singuri la cas€lelor sdo citeascl"':.
1altr,
in accastaprivinF, cuventulrecomandari lor dinLiturghier:,,De vor vrer
popo'rn ii. oscbitd€celepatruposturiobi$nuitc,saseapropi€deSfantaImpirtitanic.
8. LiturAhier, p. 349.
tit tostcu.\.dmdi inainte$aptezile,petrec,ndinrugiciudila Biserice$i acasefl
lccrsta nu la ncvoie,cd [a nevoienumaitrei zile sau o zi sd posteascd'....,tal lO.Pidalion,ca.29 alSinodulDiVI
ecumcnic;
can.4EalSitroduluidin
Canagina
dc imprcunare
eci ctrs?llorili. tnrpeasca intr-acelezilecu totii seseinfraDeze"... ll. Litu,ahie., p. 395.
un tratamentspecial,dar de dataaceasta.
$i totu$i,$i aici e de scnrn-alat iri E un fapt ce,exceptaDd pecei bolnavi$i pesihattri,pentrucredincio$i,aceaste
lavoarea credincio$ilor mireni.In lrad\io Cdrlilor de rugdeiune, pentt n normi e respectatai riguros $i astbzi,defi cu o anumitelbertate de mi$caremult
uzuI crcdincio$ilor mirenidetoate^devar,in
varstele,dparitein diverselocuri$iedi{ii,deDrirr ingaduitoare cande vorbade limiteledepostindicate.
binc dc un secol,cu binecuvantarca Bisericii,rdnduialarugaciunilorceruL O oarccarcdeoscbirede tratamcntse remarcl totusi si de aste date cande
mirenilor ca pregdtire penlru impdrldtire este redusd,ptinlr-un act 11 vorbade cfericii sfujitori. Este&epr, datoria intAndrii conjugalet1maneyalabill
lrtl;,'rdmdntpen!ru et, la nunai c6levos(urte rugdciunit'. ti pentruslujitori.
2. Negrcfit,s-arputeana$tco intrebalelCc aDume indreptile$te to! ace\l ,,Prcolii$idisconiicareausoliisuntdatorianu scimprcunacu elecetevazile
nnsamblu derecomanderi numitaici,,postuleuharistic"? F rtra fi cxplicitforDu mai inaintede a sluji Sf:intaLiturghie,precumnici in aceazi, ca de nu se vor
ll|lc.justificArilein cauztrni sc oferAfartrgreutatc:el€ ne arat?itotodadSlcu c( infrana$i vor sluji,foartegresesc"s.
Intcnliiscfaceacestpost. Cendestevorba insa de postul alinehtar, ob3ewim ce el nu mai este
a) Estemai intai o anumite inFlegcrc proprie Onodoxiei crettine, dup6 carr recomandat, Diciccrutdc laslujitoriicarcseimpArti$csc cu SfinteleTainc,a doua
iDplrthania nu-io i/an.i, Paincacare intrelineviatalui Hristosin noi,decatdacri zi. Pcnfu ci, postul aparc numai ca o datorie de mare sobrielale alimenlard, in
lolo{ltfli c primite ti ca o rAsploldpentnrun cfort de crestcrcspiritualaspr. searadinaintea SfinteiLiturghii:
ll stos.din partcanoastre,atatcat nc cstecu putin{6.Din aceaste pefspcclivii. ,,A fi vrednicdeo ar6tdeinalteslujire(a SfinteiLiturghii)ti deimpertatirea
rc!:(nnanderilc in disculicnu sunt,aFdar,dccato consecinlia doctrineiortodox. cuSfinteleTaine,impiedicaiimuha mancare ti bluturdde-cu-searA. Pentruaceea
rlcsprc.rircryicai a ,,optimismului" patristic oriental cu privire la natun u|nanar sc cade a sc infrana dc mancare 9i dc beltuta ti chiar daci glstd ceva, trebuica
rcslnurata, Dar nu numaratat, gusta pulin inainte dc miczul noplii... Deoarece de la miezul noplii incepe cursul
b) Paralclcu accasla.mai discemcmaici increderea stalornic:a Bisericir zileit. in Pidalion. recomandarea aDareastfel:
() orloxcin cuvantulMantuitorului desprcpost,milostcnic 9i rugaclune, nu nuDrl ..Sfintcfe altarufui sA nu sc sivarseasctr decatde odneniiaiunali"tt'
enlclc rcligioasca6t de scump prcluitcde El, in Prcdica de pe Munle (Matcr 5 Or, postul elharistic nu se slertegte aici,O dat5cu ,,impicarea cu toli" (Matei
llf,r.darfnarafcscairr'tmparabilepuleridefiscrlnPritare.unanimrccunoscul. 5,23-24) si (facerea de bino, el comporta, precum am spus,$i altdirddlorire
o
(tctoulailradiliacrc$tina universala,pentruispa$irea zilnicelornoastrcinfidelitalr corrf.rrii $i crcdincio$ilor mircni, 9i clericilotslujitoti 9i citireaprealabild
Din acestpunctdevedere,ofi ndcar a rugdciunilor inpdrtdtaniei. ^\nlrnet
coDsi|1rlrtc, maigravesau,pur$isimplu,incvitabile.
tlc riilo ori clc nu suntcxpresiaunuicanondela duhovnic,recomandarilc dc car! cupivir€ l.preot, recomandirile din Liturghierspunlemurit:,,Chiar deva fi
vofbirnsunl,asadarcu siguranFexpresianormalaa nevoiidc ispelirea acester silit s6-ti lasePravila...rugdciunile imp6rli$aniei (prcotul)negregit selc citcascA
(i(icri, (iurcrosrcsimlilc,ispe$irea irenediabileinoastrelragilitdli inevitabilc maiinaintedeLiturghie"rr.
n{!oic nrcrcuvic $iaziin cre;tinrtatcca$ipetimpulApostolului loan: cu adevaral. Acelagilucrue recomandat 9icredinciogilormircai:,,Tolicei ceaua seimpArtAgi
,.r zrcccli -avcmpdcat,nc in$cldmsinguriti adevarul nucstein noi" (l loanI, lj ) nu
$i stiu citi. si ascufle in Biseric| Rdnduiato Sfrnteiinpd a$in...iat cetce srtu
(:)$i tolu$i,rccomandirilc in discuticmaiau$ialtmesaj:reprezinta corftirrl.r citi, singuri pe la caselc lor stro citcasc5"'?.
t't.lrtkhi a Bistritii ci in Hristos tolul lrebuie tru^ttgurat, tot ce a crcat,tol
rr cslcbunin sinc$i binecuvantat deDumnczeu, pentru al smulge strictciunii $i A-Liluryhie4p.3a9-
I t piltflr,r(lc
cuharulinvicrii.
tO-Pidalio,.c^n.29 can.48.lSinoduluidin
alSinoduluiVlecumenicj Canagin..
ll. Lntrghier, p. 395.
l\ tirL ,irrtrittul r , |l1r r ll' r . lluc ur c ili. 1972, p.! l ? 1 4 0 12.Liturahie,, p. 415.

t't4 t'l3
$i totuti, $i aici e de semnalat un tratamentspecial,dar de dataaccasta, in Postuleularistice cu alte cuvinteun act de sacrificiu,de detaFresi de
fnvoarea credinciosilor mireni. ln adcvar,in,/d/4ia Cdrlilor.le ruqdciune, pe[r deschiderefale deDrr, I innoirii hristice ainlxegii crcatii, pentruca Duhul acesta
Lrzul credinciotilor mirenidetoateverstele, tipAriEin diverselocurili ediFi,demaI sd poatiisuflali ptrtrundeiD noi $i in toaterelaliilecreatedin cuprinsulvielii
binc de un secol, cu binecuventareaBiseticii, randuiala rugaciunilor cerut. noastreii si innoiasca,tansfrgurdnd cu un .rlt duh, mdcal peatru o clip6, tot
nirchilor ca prcgdtire pentru impdrldtire este redusd,prinlr-un acl de orimntulvielii.
l,t'!,,rdndnt pentru er. la nunoi cAl?eas(urle rugdciunit'. E momentuleshatologic al vielii, cand,,ceice auneveste suntcati candn-ar
2. Negre$it,s-arputeana$teo intrebare:Ce anumeindreptaF$te tot accsl avea,candcci cc sc foloscscdc lumeaaccasta suntcaii cendnus-arfolosideea,
llns0mblu derecomandari numitaici,,postulcuharistic"? Ftutra fi exptici(formu_ pehtrucd chiputtunii acesteiatrece" (l Cointeni7, 29-31).in concluzie, prin
lrlc, justifictrrilein cauzAni seofed fartrgeutatc:ele ne arati totodatbSicu cc stareadedisponibilitate ti de detatare pe care o creeaztr.
recomandirile ,,postului
intcnliisc faceacestpost. euharistic"ne afazr, a$adar, exactln condiliaparticiprriifiecaruiadin noi la
a) Estcmai intei o anumitiinlclegere proprieOnodoxieicre$tine, dupdcarc E dsfigurareshristicaa fiinlei fi a viedi noastreproprii, momentinefabilln care,cu
lnpht$ania nu-io hard, Peineacar€ intrelinevia{a luiHristos in noi,decetdaci fo4eleDuhului,Iiecarei$i modeleaze chipulseudeinviere.E tot sensuladancal
rolodauc primitd 9i ca o rdsplatdpentruun efort de cre$eresPiriturlasprc gi
ascezei al lupteidintrctruptispiritln crettinismti in Ortodoxie.
llristos,din parteanoastre,atatcetne estecu putinti. Din aceastiperspectivi. Ftrr5indoialtr,intr-ovremecand,cu dezlegarea tacittra Bise cii, au intratin
rcoornandArilc in discutienu sunt,a$adar, decit o consecinFi a doctrineiortodoxc uz lanoimaripogoraminl€ panegiln practica PostuluiMaredinaintea Pattilor,c dc
(tcsprcriralgie ti a ,,optimismului" patristicoricntalcu privirela naturaumani atteptatca Siin ce privestc Bisericanoastresd nu pun6,in
,,postuleuharistic",
rrsrruraltr.Dar nu numaiatat. precizIrilcci viitoarc,,,grcut?ifi pestececacc cst€destrictenecesitatc" (Faptc15,
b) Paralclcu accasta,mai disccmcmaici increderea slatomic,a Bisericii
2E).Maimultcaniciodatipcntrue.,acestpost selnscric,dimpotrive, astezilntr-un
( )rl(xloxcin cuvantulManruitorului despre post,milostcnic$irugrciune, nunumar
largcontextdeactualitate, adicedeslujirca lui Dumnezeu 9i a oamenilor.
(u lclc rcligioascat6tde scumpprcluitede El, in Predicadepe Munte(Matei5.
A trciacondilic:ftamul lmplrtlttrll
l- 19),darrnaialescarrcomparabile puteriderdscufrpdrdie, unanimrccunoscutc
l. Slareadefapt Deri un cregtinsepoatelmp:lrtetila noi oricAndln timpul
(lc lorttrTradiliacrettiDtr universald, pentruisptr$irea zilnicelornoastreinfidelitill
anului,adevdrule ca msreamajoritatea credinciogilor din BisericaOrtodoxl
eolsimlitc.maigravcsau,purgisimplu,incvitabile. Din acestpunctdc vedere,on
(tccirtcori clc nu suntexpresia Roman, seimptrrti$esc,de fapt, in timpul celorpatru posturi.
unuicanonde la duhovnic,recomandfuile decarc
Ate$andaceastistaredefapt,povifuiriledin Liturghierulromanfacpreolilor
vDrhiDsunl,a$adarcu sigutantiexpresianormalia nevoiide ispe$irca acester
(n(lcri.durcrosrcsimlite.isprgireairemediahileinoastrefragilikili inevikbile. urmetoarea accomandare: ,,Preotiisi invelepe enorialii lor.. ca intr-un cuget
curat,partebirbiteasci 9i femeiasci,de va fi cu putinleh Praznice, iar d€ nu,
lcvoic mcrcuvic $iaziin creftintrtateca $ipetimpulApostoluluiIoad:cu adcveral.
picat,neinfeldmsinguri$i adevaruliucstein noi" (I loan l, 8). negresit, in celepatrupostui depestean,si senevoiascta primi DarulTainelor
..l|/icc c?ln-avcD]
in disculicmaiaugialtmesaj: reprezintd co"{tiitld lui Dumnezeu"'t.
c) $ilotu$i.rccomandirile
nli o lliscricii cd in llfislos lotul lrebuie lranstgurat, tot ce a creat,to( Mergendinapoi pe firul timpului, mai constatemce aceastestarcde lucrud
Nl
rr cslcbunin sinc$i binccuventat de DumDczeu, pentru a-l smulge stricaciunii $i eraconsiderat?l la noi un ,,obic€ir.,', inc, din vrcmeamitropolituluiArtim Ivireanul,
I I pllrrftlccu hrrLrl Invrcrii. adicedin veaculal XVIII-lea: ,,Atijd€rea,fiecar€(preot)in enoriasa, scric

| \ t ,rh tr!lit rrr| . , ||lr r r ll r . I luc ur c t ii. |972, p. I l7 1 4 0


'lr

l't 4 t'l5
mitropolitulAntim, sedeaporuncapoporalilorceli suntsuptascultarea lui..-in Cercet?irilepatristce iD specialau dusla concluziace un credinciosmircan,
posturise ispoveduiasce $i se se cumilccc (dr.rpdobiceiurr"ts. dacl nu-i oprit de duhovnicd seu,sepoateimpdfi?ili ori de cateori sesaver$e$te
Adeverataexplicalie a acesteisteri de lucruri stain faptul ce eaconstituiein Sfinta Liturghie $i, de asemenea, la concluziace tradtia recomondastiruitor se
Ortodoxieunadin c€lenoudporuncialeBisericii.Porunca a4-a arc,intr-adevar nusecelebreze nicio Liturghiefka unDumfudecredincio$i caresi secuminecer3.
rrrrntrtorul cup ns: ,,SI ne spovedim$i sene cuminecem in fiecaredin celepatru Negetit, schimbareadementalitatein contiruarea credincioqilorpoatefi un
posturimai depesteansau,daci in fiecarepostnu putem,cel pu{inodalepean. proceslen( $i indelungat,dar ceeace e irDportantde notat,ditr punctul de vedere
in PostulPattilof'r6. s$diat aici,€ cdel iDdmpinbiDmodsi8ur,in acestecond4ii,o atitudinededeschidere
Prin contrast,estede pdsossi mai vorbimacumde fiecventaimparta$irir tora16$rdeprincrpiudinPartea autoriLlilor Bisericii.
pcntruclericii slujitori. Prinfo4a lucruilor, fiecventaimpert4irii seidentificApentnl b) Cel deal doileasemnesteo intrcb6rc,in adever,daci mai existeasttrzila
ci ouinse$iftecvenlacelebrfuiiSfinteiLiturghiili deosebirea de tratament e fla- noi duhovnicic4resainleleagati si adDiDis[ezetradilional€lecanoanedep€nitenfd
ltrflnttri.,Dacii vrcun prcot,slujiDd Liturghia, nu seva impirteli cu Sfrntele Taine. patristici a$ cum suDtele,in lilera lor, cn aniii anilndelungaf deind€pertarcdc
li)r(c greufi de moarteva greti ti suptcanonulcateisirii va ctrdea"". la imptrni$anie. Vrcmst spunem cl printr-omiraculoasa hadsmidelnlelepciunc,
Cu altccuvinte,dupeacestecarcvaindicalii,aparecu evidenF,c, stareadc aproapepestctot acest€prefoasenormativesunt lnlelcsa9i administraleastiizl.
lirptdc carcvorbcamarcla noi un adcvfuat car4cter.,institulional" $i imuabil.$i nu in liara, ci in spiritul lor. E ca 9i cum ar Ii ajlns pAnela noi, printt-un ecou
lr)lu$i.constatdm c6,pc dc alttrparte,gi in aceastiprivinlilucrurilenu staupeloc pesteveacud,cuvantulSf:intuluiIoanHrisostom,carespunea:,,Sanu crczi ca
(\r rdcverat,Duhulsufltrundevrca li nc poart{$i dc astitdat6spredeschidcn
accasta(= a punesubcanoD unpcnilcnocsteo cruzimegio ncomcnie. ci senayc
inlprcvizibilc. din blardete,din dorinladc vindecare ti din bunapurtarc degrij6...Dar eunucaut
2. in ordineascmncloruDorrelalii noi cu imptrrttr$irea euharistictr,dou, la mullimeatimpuluisau a anilor,ci la indrcpt6reasufletului. Dace celpecAtos s-a
lcnomcncmcritl cu dcosebire strfic relevatcln vialaspiritualtr a Bisericiinoasrrc l umilit,dsctrs-aindrepttt,atuncis-afacuttotul;dad nu esteaceasta, apoitimpul
n) Primul semne dorinla unor credincioiimirenicarese impdrdtetc cu celindelungatnu folosogte la nimic!Noinuciutamdactrranaa fostlegateuD timp
,Vi,tt<lc Taine,in alafi de celepatru posturi de pestean li aceastaatat in mai indelungat, ci dacl lcgStura a folositla ceva.Dacda lolosit ti inthun timp
[lllnllsliri, cet fi in parohii.Fir€$te,e vorbade un fenomenlimitat la cercul maitcurt,sd n-omoip/i, iardac,n-afolositla nimic,atuncigi dupl zeceanipoli
ercdinciopilor practicanli,recunoscufi ca atare,ai acestorcomunittrtiqi deci nu s-o pri... Aceastasd-li sluieascdde hotar pentru dezlegarcarunei: dobAndirea
putcll1vorbidc un fcnomcngeneralcuprinziind toatl Biscrica.
ti vindecareacelui legalde pdcate"te.
Ftrrl indoiala,multipl€suntcauzelecareaupututcontribuila aceastaschimbare Desigur,nu-iexclusca, o dalacu aceaste capitalevaloare recunoscud actului
(lc nrcntalitatc; crcdcminsi cr, printrcclc,un loc specialtrcbuiefiicutstudiilorpc
de indreptare intimi, in Taina Spovedaniei samai {ic in cazul de fald si altccva;
!ilrc Ic-aprovocat, in publicatiile
Bisericii,controversa in jurul abuzurilor comis€in
faptuldea descoperi,depildil, cu o uimiLtcon$tiinltrnou6.ceputercdea transforma
rrrilntrstirilcdc carcam vorbit.Ceeace e sigur,in tot cazul,e ctracestestudiiau
fundamental o vialtraroCuvantulDornnuluipentruun om de credinltrcinstit$i
oli ril l) iscricii noastreocaziasi-$ispunicuventul, prinreprczentanfii ei autorizali.
i|l pr)blcna impirta$iriifrecvente.
fE.PrprolPvi.rilesd,S/,i,tolqparttdtanieihspithualitukd.utrn.i.in,,Sludiilcologice,
nt. 5-6, 1953.ldem, Soove.hnie ti Duhovri.ie.B\cnrc*),1939,D.68. Arhim.Ilie Cleopa,,/iala
p.3?9,pt.?.
l5 Arrn lvircanul,,?..//, Allc invaFtufltrcbuincioasc, religioBd in u"ele ndnAstui,in ,,Srudiireologic€ . nr 5-6, l95l.
l tt | ||h L r r ! : aniun i ,p .1 2 8 . f9. loan Hriscron: coaezrar ta a I-a Epislold cate cotirr?ri cap.xlv la N sachclarie,
Pruvila bisqiceascd,Cflica, 1940'P. l0l

176 177
sincer,in clipadczlegirilorspovedaniei:ceea cesezicedeprcotasupraunuiom c credinciosul deaziaccepte ceImpartetania esteunactesenfial al vielii noastrede
cevac€ se9i impliDeftcaieveaintrue1... cre$tiri.
Mentalitateanoui aduhovnicilor,ia0i,in tot cazul,o aldimi$carcdecoDvergent, Dar,caDiciodatd, as6ziomuldc credinlatldie$tco vie setedecsenlial-Ca sd
cAreloate deschide fi eanoi perspective
pentrulmparu\ireafrecventd'!o. dispunrliber de toatl puterealib€rtilii lui, el cereconduceriiBisericiide astezi
In vialanoastretrAimsubsemnulspiritualmajoral libert4ii $i al rcsponsabi
litArii. ceeace Bisedcaa acordatinca din timpul Apostolilor:(se nu punaoamenilor
-
In oriccdialog,o cinevreast cunoasca cu claritatecondiliilece i se pun nu rc greut?tti p€stece estenecesaD) (Fapte15,2E)la imptrrtatanie.
slic$tesdpund9iel condiliilclui. Iata,pringrijaTradilieiPirintilor,premisele suntdate,alaprecums-avazut.E
Crcftinuldc buni-credintideastiziaccepdlmpani$ania. DupI SfinliiPIflnlr vorbanumaide o intervenliecareseaduceo necesarlpunerela punct,pructicA,
lti Res;ritului,ea vine tocmaisAtrez€ascl,de fiecaredrttr,in noi,,,chipullui a$adar esenfiala, indicandmariledirecliiln caretrebuieseceutamcondiliilecare
Dumnczcu"rr, adic:itocmaidimensiunea ac€asta profunda$ipersonal!a libeftetii. au pcntru clc viitorul. E un act cu atet mai imperios,cu cat crcatinltatcaa intmt
I iniliativei,a puteriidecrea{icautcndce,aresponsabilitelii noastre concrete
aici$i astaziintr-unnoucontextdegvanghelizare. Astezi,nu-ivorbanumaidea asiglra
primireacu vrcdnicica SfintclorTainc,ci totodatd,dc a asigurao intrcagapar-
CruccaMo4ii ti a lnvieriicare,cu simbolulci,domid SfantaMasaa altarului ticiparccre inl h umanizarcagiindurmczcireavi€lii oamenilorpc pdmentqi poate
spnncbinccondiliiledumnezeie$ti aleImpertdganiei: trebuiesemrrir la tot cc-l chiarla dcschidcrea unornoi percpective vieliicre$tineinsifi.
rilu,latot ce-isuperficial,
la tot ce-imort,la tot ce-ipreafacil,puri rltini li inertic
$i silirrlen pentruslujireachcmtrrilor vii. crucialc,adevtrratealelui Dumnczcu $l
Ilc viclii concrctca cre$tinilor,impreun2icu HristosCcl de-apururiactiv.
E dc la sineinfclcsct toatd/rmira ciutati nu secaprt2l dintr-odatl. Eavinc
itrcct,trcbuicsi o c6ut6m,si o cerem,st insisttrm, dar ea vine. in concluzic,

20.TradiljacrettnAncofed maimukcpri.cipii pcntrua ritmr o pcBpcctivn


deimpin&irc i,)

rl Fin(ipiul inpdttdtiriizilnice, cumparcsdfi fostimpartrtircain comunirarea pr;nilorcrcrrinl


tl,n rcrusal'qcu ( frAngcrca zilnic!a peitrit (FaptcII, 37-42),principiucarcpoarecadEfomc brn.
!r viil{ uncicomuniiali monastice si !si!zi.
bl p acipiul inpdrtdtnii sdptdhlinale,dudinicale,ptincipiupe carc-l indlnim ir viaF
lornrnir,lilorcrcaiinefondare deAporrolulPavel(Fapt.XX,7; I Cor XVI,l-2) p@um i in viala
frnrolor comunitdlimonastic€ din Egipt(P"r.,ic, Awa Daniilnr 7; Awa Cdion m 2, .ditia R

.)in stit;it,prjncipiulimpdnqirii lunarc..1.I2 ori pe ok.pti.cipiupeceel inlilnin, scpare.


5, h frupria noanrl t.adti. onodoxaronana,inca de pe wm€a mnrcpolittrluiAnrim lvnc dl. Ln
tor ur.! a 4-! a Biscricii,milrcpolitul chemi in adevk p€(cei evlavio$' lacpovedanieDri, dcsiSur,rl
ln irrD.ririiie,dedorNsp.€zece ori pean(AntimIvircanul, NotuipotunciMri aleBnericii,p.3t5)
2 I . C.as/o!, RAnduialaSlinteiImpirt6{anii,Rugrciuneain0Aia Sfi ului Vdilc ccl Marc,p. 56I .

178
EVANCHELII LA MARTURISIRE

Pentrutoti cr€ltinii

EVANGHELIADE LA LUCA'
(ts,t-t0)
A
fn vremeaaceease apropiaude lisustoti vametiiti
plcltotii, ca sI-L asculte.$i fariseii ti cirturarii
I
-acArteau, zicind: .cestr primette la Sin€pe plcltoti
qi mlnincl cu ei. $i a zis cltre ei pilda aceasta,spunind:
care om dintre voi, avind o suttr de oi qi pierzAnddin ele
una, nu lasl pe cele nouilzeciEi noul in pustie ti se duc€
dupl cea pierdutl, pantr ce o gisette? $i gisind-o, o pune
pe umerii sii, bucurindu-se; 9i sosindacas[, cheamtrprie-
tenii 9i vecinii,zicendu-le:bucurati-vtrcu mine,ci am gisit
oaia ceapierduti. Zic voui: ci agaqi in cer va fi mai multi
bucurie p€ntru un picitos care se poctriegte, decatpentru
* Evanghelia de miercuri din sdpfimana a 26-a dup'i Pogoftrea
Sfin.ului Duh.

181
nouizeciti noui de drepli, care n-au nevoiede pociinln. La mirturisirea f€meilor
Saucare femeie,avendzecedrahme,daci pierdeo drahmir.
nu aprinde lumina qi nu miturd casagi nu cauti cu grijil EVANGHELIA DE LA IOAN'
pAni ceo giseqte?$i gisind-o,cheami prieteneleqi vecinclr (12,| 9-36)
salc,spunindu-le: bucura{i-vi cu mine,cici am gisit drah- /\
ma pe care o pierdus€m.Zic voutr,aqasefacebucurieingr- fn vremeaaceea,fariseiiziceauintre €i: vedelici
rilor lui Dumnezeupentru un picitos caresepociielte. I nimic nu folosifi!Iati, lumea s-a dus dupi El. $i
I-erau nisteelini din cei ce sesuiserisi seinchinela
sirbtrtoare,Deci acettia au venit la Filip, cel ce era din
IIVANGHELIA DE LA NIAI'I]I" BetsaidaGalileii,li l-au rugat zicand:Doomne,voim si
(9,9-13) vedempe lisus.Filip a venitpi i-a spuslui Andrei,9iAndrei
/\ qi Filip au venit gi I-ru spuslui lisus. Iar Iisus le-a rtrspuns
vremcaaceeatrecend.lisus a vizut un om care zicand: a venit ceasulca si fie preaslivit Fiul Omului.
fn
Adevirat, adevirst zic voutrctr,daci grtruntelede grAu
| $edeala vami. cu numeleMatei.ti i-r zis acestuia:
I-vino dupi Mine.$i. sculindu-se. a mersdupi El. $i cAndcadein plmint, nu va muri, rlman€ singur;iar daci
pc cdnd gedea El la masi, in castr,iati mul{i vrme$i ti va muri, lduce multtr roadtr.Cel ce iqi iubegtesufletulil va
ptrcitogiau venit qi au gezutla masl impreuni cu Iisus gi cu pierde; isr cel ce iti urltte sulletul in lumea aceastail va
ruccniciiLui. $i vizind fariseii,au zis ucenicilor:pentru ct plstra pentru viata ve$nici.Dactr-Mislujeite cineva,str-Mi
nrtrnanci Invlfltorul vostru cu vame$iiSi cu plcltotii? Si urmeze,qi unde sunt Eu, acolo va fi 9i slujitorul Meu,
luzind El, a zis: nu cei strnltotiau nevoiede doctor,ci cci Daci-Mi slujegtecineva,Tat Meu il va cinsti. Acum
bolnavi.Dar mergind, invitafi ce inseamni: mili voiesc, sufletulMeu € tulburat, 9i cevoi zice?Plrinte, izbivegte-Mi
iar nu jertfi; ci n-am venit si chempe drepfi, ci pe picitogi de ceasulacesta.Dar pentru aceastaam venit in ceasul
la pociin!i. acesta.Pirinte, preaslivette-Tinumele!Atunci a venit glas
din cer:9i L-am preaslivit 9i iariqi il voi preaslivi. Iar
* Evanghelia de sambdld din sdprdmAnaa 5-a dupa PogorArcu
* Eeanghelia de nt4i din sdptdmAm a 6-a dapd Pa|ti
Sliintului Duh-

183
multimea care sta ti zice ..a fost tunet! Alfii ziceau:
inger I-a vorbit! Iisus^ltrze
a rispuns qi a zis: nu pentru Mine s-a
filcut glasulacesta,ci pentru voi. Acum estejudecataacestei
lumi; acum stipinitorul acesteiaya li aruncat afarl.
lar Eu, cAndMtr voi inllfa de pe ptrmant,ii voi trage p€ toli
la Mine, Iar acersta zicea,aritand cu ce moarte avea si MIC DICTTONARDE TERMENI"
moari. I-r rlspuns decimulfimea:noi am ruzit din LegecI
Hristosul rlmine in veac: ti cum zici Tir ctr Fiul Omului Acrivie (8r. akriveia= eiactitatc)_ a altematcu iconomis.in conversatiil. ecu-
trebuie si lie in trt? Cine esteacesta,Fiul Omului? Dcci observarcacxacttra canoanelorin cazuriin mnice. acivia gi icononio aufost sugcrate
c.rc indifcrcnta(adiaphoria)ar produc€ cadoul alitudiniposibilefalsdc validitatea
lc-azis Iisus:incl putinl vremeLuminr estecu voi. Umblati contuzicln adminisFar.aBis.ricii (Vasilcccl rainclor,in sp€cisls hirotonici, ln afarddc
cdt ovefiLumina,ca si nu vI prindl intunericul.Cici ccl M6re.can.89).SinodulVl ecum€nic (can limitel€cnnonice alcBiscticii
l02) rccomaodndoutrmctodcdc exercitarc Canonul7 al SinoduluiII ecumenic
cc umbll in intuneric nu ttie unde merge. Cet rvefi Lu- a auioitltii canodicc:metod.traditionah,a (Constantinopol, 381),r€luatgi compl€tatde
mina, crede{iin LuminI, ca sl fifi fii ai Luminii. obs.rvilii strictc . canoanclor(akrivcia) si canonul95al SinoduluiVl ecum€nic (Con'
mdodr €xpcricnlci(synithcia),a Plicticii, a slantinopol,680-681),menlioneaz!doua
dispcosei (oilonomia):,,Dac!ncvoiaiim- categoii dc€reticiFischismati€i,faldd€care
pului impicdic! slicta obs€rv.rca lcgii _ Bis€ caDroc€d.azA dif€rilcendestevorba
acri€ia, eanu rcstranged€loclimit€l€ con' d. primirealor la Ododoxi€:unii suntacccp'
dcsccndentci-oikonomia" (Sinodul vI, tati cs botczalivalid,prin r€pudierealn scris
canonul3?). (lib€llii)aerezi€i lor 9iprinsiv&gir€aTainci
in cursulistoriei,s-auivit siturlii in carc Mirung.rii (ari€ni,macedoneni. sabati€ni.
autorirat.abisericcasce a fost ncvoiti sl novalicni,t€tradili,apolinari€ni, eutihieni,
apercdocFinadc crcdinF 9i drQturilc B! didcoriti,sevcrieni); altii suntprimilicane-
s€ricii, fspt clrc a dus la cxclud€rcamem- botczali,urm6nds! fi€ apoicatehizafi,cxor-
brilor caarliin crszie,prinexcomunicar€. Dar cizatisi in fin€,.ilurninati"(eunomieni,mon-
pentruraliuni utileBisericii,nai alescand la.i i, sabelieni,manih€i,valentinieni,mar'
austeritalca pun€ain p€ricolmaotuneainsi$i cioniti).Critetiul ac€steianalizea fostr€gula
in cazuripersonale,sau dcschid€reamisio- de credinllapostolic!,de la carenu exista
d.rn ti compasiunea pastorala, atunciffina disDense. sf. vasilecelMare(i 379)reco-

Di.li.sar de te.h'?ie o /'rl';r1', EditDraInstnutului Biblic ri de


' Dupa Pr Prci dr Io. Bna,
Mkiuc Oriodoxi al B.O.R.,ed.a ll-a, Blcurc$i, 1994(abreviatDTO) si i€rom Nicodin Sachclarie
Pr@ito bisericeoscd.ed.alrl-a, Parchi. ValeaPloPului.1999(abreviatPB)

184 185
mandlsnfie primili€reticiicaresepocai€sc mullui Dumnezeu ir caal candunjrriini ,, temltiz re, ,te aterosette aceladiawlului regulienunlaled€ autoritatea biseri€eascn
in momentul no4ii..u ftre discemement, ci sauo fagnduinle nua fosttinuta(Deul i ' ti mai muh sA n-aibd pane de nanruire in materiede disciplina,cult si organizare
craminenddacaei aratno convertireade- 26).D€oarece nimeninuputeairnplinilr |! sd setacd instrdiMt de Hrbtod . aplicabilela situatiisp€cificesi valabilep€ntru
' un scopdeterninat.Daci scopulpentrucare
vlrari (Canonul 5) lDTol. Vechiului T€stament, tofierausubblenrni,,I Nimnnuidinirecre$inisauclericinu-i
Legii. Dar Hristosne a riscumpanrrI, est€ingaduitsAintrebuinlezeanatema,nici eleaufostdaten-afosiatins,atunciCanoa-
Alurisirc (sauexcomunicare) este blestemul Legii,Iic6ndu-Se penrru,,,,, chiaringlutni,cncifac€marcpacat(Matei nelepotfi revizuitefi chiarinlocuite.
cxclude.€a credinciosului din comunitatea blestem; pentrucdscriseste:..Bleslemar .,r. 5,2l-26);numaiSliinrulSinodpoatefolosi Bisericaare nu numaimisiun€ade a
llisericir,candse fac€vinovatde pacate totcel sp6nzuratpe l€mn"(Gal.3, l3) I \ aceasra anateni, dup6cea epuizattoal€nnj- indrumadis€iplina cleru)ui$i vialapastoralS
conlracredinleisauamoralei(MaleiI8, l7; presiaeslefolositade ApostolulPa\(l ,., loacelede indreptareti cel vinovala foslju- a laicilor,ci fi rcsponsabililat€a dea sepro-
l(br 5,2-5iITm.2,20;Tit3,l0).Eaeste de fiind opusl ,,bin€cuvnntirii" Si ca do\,,1., dccatti os6nditpublic. penlrufapte contra nunlain divers€siiualiiti monenle(Fapte
doualaluri: cA esl€galasi preiaasuprasa osen !. adev!rurilorloi DunrFzlu ti a BtuericiiStlc. 15,26-29;l Tim.3, l5).Excrcitend aceastn
a) duhovniceasca-interni, candcre- apasnaluprafralilor sli ,dupetIup", drn (1r., Anatemacsledespn4irea dc Dumnc- autoritate, Bisericaaplictriconomia.adici
Llinciosul esleopritdeIaimperufircsaude Sosl€a dea-ivcdeaconvenilii,.A$ll dorl z.u $i imprcuDarca $i mo$€nirca satanci.lar, folose$€€snoan€l€ in funclied€ cond4iile
h nhcslujb€peniruo vreme; snfiu euinsumi4rrrezd dela Hristospcnr,! al patrulea sf6nt sobor. pcntru anatemi ti n€c.sitllile €i pastorale. De$iexisEca-
b) cAndun credinciosd€vineun ne- fralii Mci, cci de un neamcu Mine. dut,, griiesreala:nici unomcrcdincioscr€$in sn noancparticulare, tradiliacanonic!onodox,
efcdincios public$i se iau nisuri admi- irup" (Rom.9. 3). in general,Bisericrx,( nu-li zict analema,ci numaicrclicilorSi a fostelaborat!in modsinodal.Canoanele
nislrative public€contralui,inlaturandu-l din autoritatca dcaj udeca$icondamna crczrIl. crlugerilorcare l.apadnchipultinu vorsn s€rcfcreh: post,cultulicoanclor, al sfintilor.
oh$lcacre$tini.Numaic€l ce s€indreapd av€rtizend, indrumend Sichiar ienand pL.. scmaiintoarc!;iar,devorvenisprcpo€ni46, Pa9li,clsdtorie,hirolonic,divo4,conduila
ctrcreprimil(ll Cor 2,6-10).Afurisircapu- careseexpurac€stui disccmnmenl. pnm.Sic-iSi-iimbrili$cazi,pentuc, Domnul clericilorlimonahilor;panicipareamirenilor.
hlielofacenumaiarhiereul- timsiales sino- in legiturAcu erezianeslorianisnnrlr lisusHristos.careS-apogor6tdin ccruripcn- treptel€ i€mrhicc.ordinea scaunelor episco-
(lul - oarear€drepruls-o$iridice,cendcel secunosccele l2 analematisme €ontr! lr tru mintuirca noasld zice: ,.N-an venit sA pal€,rclalii int€rbis.riccati,rclafii publiceetc.
vrnovals-aindreptat[PB]. Nestorie(t 450),cuprinsein scrisoarca a lll ,,. chen pe cei .lrcpli, ci pe cei pdc'dtoti Io Regulile canonice FopusedeBiseric[nulre-
a lui Chirilal Alexandriei, cilili laSinodul(if NcAinyi" $i ,,nare bucuie sefa.e in ceturi buicstrficconfurdlt€cu leeislaliad€drept
ADIrtcml, anatematizare, anatema- la Efes(43| ) la
[DTO]. pentru un pAcAos@rc sepocdiette" IPgl. civilcupriviretaviaFrcliSioasipublicAsi
lisnre:aci de extremtrs€veritate, folositin Anal€ma€steceamai greap€dert',, Biserica crc$in5cainstitulie jundici IDTO].
vcchimrde auloritatea birericeasci im- pecareopoaledaBiserica.Easedi conrr Canon (gr. kanon= mlsur6,regula.
' Canonisire = toralitalea
IDlrivacelorceprolbsau o erezie d€doctrina cclor cc disprelui€sc $i ataceadevarull. lege)- canoanele bisericettisunlnormesi mijloacelor
sru (lcclici. prinexcluderea lor dincomuni- dogmatice, morale$i decultti priDacersr.l Ilguli pnvind erica crestini,culrul,disciplina folosit€dc duhovnicp€ntrua indr€ptape
lrlc fi princondamnarea caalareainv:Fturii ei ducla rltici.e fipienare desull€rpc e. clerului, mooahismul, organizarea $ijuris- cclp&atos,in conformitate cu LegeaDom-
ktr grefirc.Expresiai .Jrl eanakma" apare n€stiutori,dev€nindpericulo$isocielill dicliabiscriceasca, promulgate de sinoade nului. Ac€asteindrcplareel tiebuie sn o
InsliiriituI expuneriidoctrineiortodoxede biseric€$ti. Anatemacuprindcblestem,afuri ecumcnicesaulo€ale,saurecomandalede dovedeasca prir faptesufleteitiqi trup€iti,
cllrc sinoadele €cumenice, in seNulcecel s€nieSipredare a celuianat€misit pe men,l PdrinliiBisericii.in geneml.canoanele repr€- car€aducvindecarea ti impncar€alui cu
crrc nu mSrturiseste aceasrldoctrineva fi satanei, d€careascultiSialecAruifaprcfL zinu legislafiabisericcascn ce formeaza DumD€zeu (Numeri12,15;I Cor.5. l-3i lt
srtus condamnArii Bisericii.Anaternapreia misiunel€ implinefte,devenind mortsutlc obiectuldreptuluicanonic.in afari dedog- Cor 2,6-I I ). Duhowicular€puter€dea lega
dc lapt scnsulcuventuluiebraic,,herern", te$e$ivrijmaf lui Dunnezeu. Ceeaceesr, me,carcconstituieobi€ctulcredinlei$i care $i dezl€ga nurMi in conformitale cu Legea
c.rrcindicl obiectulsaupersoana asupra pedeapsa cu moartea in legilede stat.e\r, indica bomele Traditici avendcaract€rd€ Domnului (Ioan20,23;Mat€i 18,l8).Prin
cllroraesleinvocat$iseconcentreazi bleste- a.atematizareain legileBiscricii.Prinanr definitii(oros= finis),exislac@&'rele,adi.^ leSaturacanonisiriic€lei drepte,onul s€

187
vindeci de pecate;prin dezlegarea pentru picat fi astfel,duhonicul in loc si indr€prl gat, ca sA se poataalegebine adevirala intr€buinl€ze toatenijloacel€ca seobtni
implrtr$ani€,omul se desevnrt€Ste intru nairtu *irce. ,,Uniicaacestia- nc€ DomnuI poc.inF de cea frls. si laFmica (yezi c"- rezultatulad€varateivindeciri (Sf. loan
mantuire (Matei5,48).Canonisirea tr€buie - Ieagd rana poporului Meu .:u nepdnul 5 al Sino- Hrisoston,SintagmaAleniani IV 187).
noanelel2 al SinodoluiI €cumenic,
sa fie datenumai in conformitatecu Leg€a zicAnd: <Pace,pace!, ti pace n' .!h dului lll ecume.ic.16al SinoduluilV €cum€- ,,Leaga binepecelpacatos, panacese
Domnului,careneesredatnin SnnbaScriptu- (lercnia 8, I I ). Canonisire{rr€buiesi sel.! .l nic,5 al Sinoduluidela AIIcira.6 al Sinodolui vaimpacacu Dumnez€u. Nu-l lesanelegal,
rI, Canoanele Bisenciiti povaF;il€Sfinlitor numardupi LegeaDomnului,c{ci duhovrI dc la Canagina,I al Si GngoriedeNissa). canu cendvasnfie legatdedreapiajudecata
I'drinli,cacj ahfel,ea nu ar aducenici un cul nu judecddupnl€gileldcutede el. , i Canonulnu trcbuie sa sc dea numai a lui Dumncz€u. Dacdilvoi legaeu.Dum-
lblos,ba chiardevineprimejdioss,pentru estesluSi Siispravnicpusde DommrlpcnrIr dWI mulliner pacateloa ci mai alesdupa nezcunu-l mai leagi, iar daclnu.I voil€ga
suflerulpenitentului ti maialesal duhovni- m6ntuireasufletclor,car€esteobligats,i voinF plcatosuluidca seindrcpta.Dc mult€ eu, atunci il a$t€ap$ legiturile c€le ne-
culrit ,Bleskmatsdjie tot cel cefacelucru- lmplineasciporuncileStipaouluisiu. I)u ori dorintapreamarea duhovnicului de a d.zLaatc" . ..Cdci de ne-on Ji judecat noi
tile Donnului cu nebdgarcde seand" hovnicul tr€buiesn punl inainreaccl! refacccc€acea stricatmaimarcpagubifac€ ihtine,nu on naifiudecali" (l Cor.I |,3l).
(tcrcmil 48, l0). Ptih oalcareaLesii, ne- pdcltoscalcavietii $i cllca mo4ii ari|alit nr
$i,in loc ai ridiceceeaceeslecizul, mairiu ,,Dcci,strnucr€zi€aac€asla esteo cruz'meli
i$tili peDunneze4oncidinpncirc w6thd maiSinumaidc L€geaDomnului.iar nu,lf il distrugc.Astfel,cei ce suntbolnavi$i o neomenie, ci ea s€ nattc din bundtateii
t hulcste nunele Donnului trintre nea- inchipuirea sauplcat€lesalc,prin carcr, rnolegiti. ceidedaflaplecerile lum€$lifi cci dindorintadc vindecar€ fi a bun€igriji.Dar
,,rirt (Romani2,23-24;ll Regi12,l4iIsaia voi saapreciezc pealeahui! (leremia2 I . \. stnp6nitidemandria puterii lor so.iale, pulini veizicccl i s-adatuntimpdcstuldelungca
52.S;leremia13,9-10;Matei7,22"23;t2, Sim€onal T€salonicului,frala, asrprd /r?rr scSar esc la pncat€le lor numai cu inceiul pcd€aFa. Citlimp? Unan.doi sautr€i?Dar
ii
4t-45t Lrca24,26). Onul duhornicescpo.t tor tusnelor, tX,721. sc vor izbavid€ povaralor Duhovnicului eunucautla mullimeatimpuluisauanilor,ci
tuiudeca totul, dar pe el nu-l poatejudeca Cel cc nu s-a st&anir in tinerele.cr caredorc$tcse-iindrept. deodale,i scpoate la indrcptarca sufletului... Dac! celpacltos
,trldrt(l Cor.2,l5;I Tes.5,2!i I Ioan4,l; 8r€use va puleaindreptala bltren€lc.i,l indmplasanu oblinanimic.Candi sefac s-asmcril,dac! s-apociit, atuncis-aficul
I'rcv. 28, 5). Duhovnicultr€buicsI aibt carestarepacatul il vaplrisi pecl. hsanduI cunoscuiesuflctuluicarcacnzulin n€simlire tolul; daci nu csteac€asta, apoitimpulcel
irtotd€auna in mintcc€l€spusede Domnul: pustiu,iar nu elpc pacat.ca si dcvinaonl duhovnic€ascimlrimea Simu\imca pecate- indelungar nufolosette lanini€!Cecinoinu
,.rit u pot.lace de la Mine nic, precun idbunitilit sufl€te$re. Asrf€l,de e)(€nrpt! lor ssle,aceslacadein d€znad€jd€, nu mai ciutamdaci ranaa fostlegaltrun timp mai
!rt, (in Lesca Do,hnului)judec: darjude- in cugetva curvi.de;i in fapreva delc,r asculddesfalurilebune.nus€mailemede ind.lungat, ci dac!legntura a lblosilla ceva.
k! Mca clte dreaptdpcntru cA nu caul ncputincios, carelucruse va cunoaltedll amcninFre ti nu s. mai hotlrlst€ si factr Dacl a folosit$i inr-un timp maiscun,si n-o
vttu Mea, ci v,io Celui Care M-a ttimis" vorb€lenurdare.din pliccrcad€ a discurr fapteleindreptirii. ci dcvin€ mai riu dccat maipui.iar dacen-afolositla nimic.atunci
(k)ans, 30) ca duhovnic(St Orisoried€ de8prc sexualitatea plant lor.animalelorc( pune-o9i dupaz€ce.ni! AceastaslJi slu-
cetatca decareziceproorocu l; ,,Falaia este
Nissal) [DTo]. Vaprivi p€allii cuper€riti vorb€banuiroar.. caa uneidesfranatc qi nu le mairutinczidc jeasc, de hotarpentrudezl€garea raneii Do-
La fiecarepncat,duhovricultrebuiesI indemnendu-ila pacatc,va recornanda si sr nimic".Deaceea. duhovnicul arclrebui4n bindirca spreviata v€|nica$i vind€€area
(leacanonpotrivitcu int€legerea, starea s!- crteasctr c!4i pacitoase ti seva desfiracLL dc mults $tiinF d priccpereca snpitrundl celuilegatdcplcate"(Ioan Hrisostom. I Cor
rnlnl'i,posibilitat€amateriala Sifamiliali, cu inchipuireapncatelo.dc odiniolrn,cici cuh toareinclinarile sulletuluiomenesc. Uneora, o'n.xM.
slujbasauindeletnicirea, pr€gltir€acultumltr, ii vor fi id€ilevor fi $i faplele.Rnuateavcchr multi cadin nebunieti dezddcjde,n€pu- D€zlegarea imediauseintemeiaze pe
lclurilepncatelor spov€dite qi evlaviailtru bunetateanou:, nu senai poatefacedecitl tind suportadocloria prea amartra cano- inslsi esteo canonisrre.
taptulcarnarturisirea
l[cninl6 a penirentului, aplicAnd canonisiri numaipnn exccpliaplanurilor iconomicl nisnii,iar altii,nefiindcanonisilipotnvil cu Duhovnicul,oricau pregltirear avea,nu
polrivit€,car€sAduci la indreptarea fi inta- provid€nfiale (LucaII, 24-26;ll. l-61tt) canonulloa i$i neglteazn sufl€lul,sededau poatepitrundeSiaprecia toateascunzisuril€
rireaduhovniceascA. Canonisirea preaasprn l-10; Ioan5,l4i Sf.MariaEgipreanca). De faptelortrccuteii viitoar€alepenitentului-
$i maimult h pncale,fic6ndu-se si Dairni.
duceIa deznedejde (ll Cor 2, 5-11),iar cea aceeas-au prevezurtrepte de petrirenri! De aceea.duhovnicultrebuiesatinn seama Aceasdr€zervia constiinleisaleil facepe
preaingaduitoare ducela incunjarespre intr-untnnpmaimult saumaipu{inind€lun de toateacestea. sechibzuiasca binesi sn duhovnic seimpannpovarapacarelor in trei:

188 189
o pan€si o lasein seamarnilostivinilui si nu fie rcsocotitasauexagemt aplicrlr t, uja bisericii,undesi cearadela credinciolii seudeslujii€" (St Simeonal Tesalonicului.
Dumnezeu, careeste,,n.bitorde oanenL nici penit€ntului si nu i se cearanic' prci care intli se se roagepentru el- 2. Ascul- hdtat asupla tutwor doqmelor. IX. 13,'74\.
nilostiu indelung-ndb&itor,plin de indu- mult,nicipreaputin(Luca12.40;13,1,5| t|rer estc $edereainiuntru, lSngau$adin ,.Celede curendadus€(adicnfapl€l€
rare ti de drcptote,CarepAze$eade\"nrul Dc aiemenea,easeaplca celo. nesincen\ | tinda (pronaosul)bisericii, undestaucei ce rele,n€condamnat€ incn deScripture).fiind
si arufi nil.i la nii de neanuri, Coe iartn $ovAielnici caDilteidvechitiin rele,precuh aupacatuit,la urmacalehunenilor, panac€ intunecate Siculotulascunset s€vor cerceta
rina ti f'nz|r'dtirea$ p'dcatul,dar nu latA !i celorce-ti justificn plcalele cu viclenie| | vor ascultacitirea scripturilor $i a inveF denoi Siseva hoEri in privinla lor Iar despre
nercdepsit pe cel ce pAcdtuiette: Care rea-credinte, canigtcpui denip&ci(Mu'cl turilor,iar la lnunlul:,,Ce!isuntelichemali celecedumn€z€iasca Scripnfaa l€giuitprea
panou pdcatelepdrinlilor pedepse;tepe 3, 7; 12,33-37i23,32-36).Unii caacetrh ie$iti...",ei vorplrlsi biserica. 3.Ingenun- luminat,nou6nu ni se cad€sahotirem,ci
topiisipecopiii copiilorpAtud la al teilea trebuicstltu4i cu blaodele,dar horerir. cherer estestar€ain genunchrinauntru, maivartossnk urmam.Prin urrnare,ceeace
i dl potrulea neon" (leiire 34, 6-7).lar p€ntruca ci ori se sc indrcpteze,ori si nr hngau|a dinnaosulbis€ricii(,,maiapoi,pe €st€deinpulat(lamireni,n.red.), cuamtmai
Solomonzice:,,Sdrrltriar ti pe toti, cAbak mai incurc€lunca, cIci, mai rau, vor ll paneaamvonului- dupaPravilade Ia Tar- vartossc cuvin€ a se osendila clerici".
h, poli ti treci cu vedereagretelile oa- osendili (ll Cor.26,2G22;lcr. 15,I -2;F At govitt€.cap. 328) fi dupdliturghiac€lor Sinodulintrega zis:,,Nim€ninupoatelucra
nenilor u sa se pocdia:cr" (inlel€p.I l, 13,8-ll;lTim.l, l8-20).Acclstiamenarc chcmati,ies€auafari cucatehum€nii. 4. St!- impotrivaproorocilot, nici impotriva€van-
23) O altaparteaplcatclo(duhovnicul o ia poat. si variczed€ la citeva zilc panl Ia mr I realmpr€unacslegeder€a la unloccu cre- gheliilor,ftr, primejdiede a fi p€depsit'
nxuprasa.in virtutcapuleriisaledes lega$i multiani,dupi cumvachibzuiduhovnicul dincio$iiin naos.Ei nui€Faucucatehumcnii. (Canonul5al Sinodului din Cartagina).
dczlegaoaia cea rltlcitl, rugendu-sc ca Dupt c. s€va prczentrdin nou,iscvorcrrl ci sttl€aula batn litrrBhiacr€dinciosilor. Cea EpiscopulAurcliuzicei,,Dac!cineva
Moise.,,...deyrei sd le ie4i pdcatulacesta, canornclcai tcxLlc scripturisticccrr.-i osrin mai dc pe urmastarccsleimpnnlsireacu fiind in primejdiedc rnoanear €eresd se
i.ttt.i-i: iarde nu,;terge-mdti pe nine din descpurtirile,.poi,daci sc vaconslala in Sfinr€leTaine". (CanonulI I alSt GriSori€ impacecu sfintclcaltare,I ipsindepiscopul.
t .t ca Tu..."(k*e 32, 32; Rom.9, 3). A dreptar€, i seva da dezlegare condilionartl alNcocezare€i). atunci€stecu dteptateca prezbiter0lsa
trciaparterdmanein seamaconltiinteipc- de ind€plinircscanonisiriipanl h o nou,i Crnonisireamatcriali a milost€nici intreb€pe episcopti aia, dupadispozilia
trilc'rtului dea s€indrepta. cafiul cclpicrdut, spovcdanie $i apoidezlegare deplind.,.4i./ tr€buieaplicati cu multl prud€nll. Du- ac€sluia. slimpaccpecelceestein p€ricol
s u a conlinuaca luda.De felul cumpeni- ce a intors pe pac, os de Ia fitdeirca Latl hovniculsanu ia el milost€nia ca sedeala de moart€.ac€asEranduialetebuie s, o
rcnluI isi vacurdtipan€asad€prcate,adica lui iii ea nintui suJletuldin noarte si \rt slnci, ci I trinite pec€isancilac€lcanonisit intirim prin bolararcmantuiloare".Toti
va lucetot ceeaceva putca,el sev6 folosi acopennuline depdcate"(lacob5, 20) ca sl le deabanisaumateriale, ferindu-s€ cpiscopiiaurispuns:,,S€hotitd$receeacc
.lcrugaciunile Bisericii ii al€haruluiiertarii ln cazcAnu se observtrnici o indrcplarc. astfeldeoriccbenuiala. Unadev&ar sluJitor sfinleniavoastracred€de cuviintnti apro-
drr lui prin lainaSpov€danici. clci in legc doctriniz6nd p6catul,un astfelde peditenr al Domnuluitrcbuiesas€fereas.nli umbm ben in chip necesa/'.Deci.in a€estcanon
dc
,,!!t! .lreptalul (unoftinteisi al adevd- trebuictrinis la altduhovnic,sub morivcri lui, fiindcl celemaleriale ducla ispitatiin s€admit€o exceplied€la preved€ril€ €ano-
ririr" (Rom.2,20),pentrumannireasufle- nu sepricepea-i dezlcganevoilesuflctesrr. plusducla smintealaaltora,,Duhovnicul sa preccdent,
nului stabilind cipenit€nlii in caz
tulLri sru.I.lr, indr€plar€, nupoatesI cxist€ $i un alt duhovnicpoate6 mai pnceputin ou prineas.S cu u$urinlia impl4i miloslenia de moarte, daci cpiscopul lipsette, pot fi
icnrrc(l f im.I, 7i l€2.4. I8,indrEptarlaLesii.al satisface(Luca 10,16;Il,2+26;Marel celor canonisili, ca se nu dea priciri d€ de
absolvili pedepse ti de prezbile! impnr-
lil.sovifte, p.322). 12,4346). Pcnitennrlui carehule$ celc defrimaresi smiolcaH.El numaisa d€a tliindu-i cu SfinteleTaine,cu aprobarea
In chip exceplion,l,duhovnicul aplicl sfint€,prid cuvintcri fapt€,ca luda,trebuic indrurntui,darsanu iar|imic,afaradecelece epis€opului (canonul? al Sinodului dinCar-
orinarea dezlegariicelorce au o siiualie s6 i se zica ,;d nu nai Jie in tine rod in i se dau lui ca sa se roasepentru sufl€tul
conrplicata cu teluritepecare.pentrucare verC'(Matei21. t9). celorimpovamfi dc picatela slujbe$i lituF ,,Celorcesepocaiesc salr seho6rasca
(luhovnicnlnu ponteslsi nnediatsolutio- Trcptelev€chilorcanonisirisunt ghii. Celce ia platapertrulilurghii$i nu le timpuldep€nitcnla cujudecata episcop ilor.
|l{rrcr|orfl!rtll cr LegeaDomnului9i cu acestea: ,,L Plinger€r estestarea celuicer slujestevinovatestep€nlrulenevn€$ijetut- dupadeosebireapaca&lori iarprezbir€rul sI
srlurlirp il.nlului.in rfd lelcanicilegea picAtuit $i esterdnduit sa steain afarnde rea aproapelui,ca c€l ce lipsette pe fral€le nudeaabsolulie (adiciienare- n.red.)celui

l9l
c€sepociiege fir; $tireaepiscopului,decat
grea $i avandinainteaochilo. ziua e(,, limpului de poceinF. Depiha, dacacineva zitieisuflete$tia fieciruia (Canonul28 al St
numai in lipsa €piscopuluidin nevoie inliico$a6a resphtiriiDornului, snnu!o', I ar primi se nu bea vin in anumitezile, am Nichifor Meiuiisilorul)-
constrAngitoare; dar,daci vreodabdelictul
a picn cu pncatesffiine. Ca daci nu nc .rl judecs sdl iennm $i noi un an din epilimia .Dacnun |aic cu voiasaili va mirturisi
ocluic€sepocaic$te estepublic$i divulgat,
invnFt penoi celeinfrico$aleal€DomnuI! | hotirau de catr€parinli. pentm8le$€alalui. picatelesale,duhovniculpoatesn proce-
zguduindBisericaintreagE,apoi asupra Si mci bltiile atatde nari nu ne-au.d,r Atijdcrea. daci ar fagtdui r€lincr€ade la dezedupechibzuinlasa (Canonul30 al Si
I]celuiainainteatindei sn se punl mana"
inFu simfir€,ci p€ntsuf,rridcleg€anoasrIi camcpenah un .imp, amsocolit sa-i|niem N ichiforMarturisitorul).
(Canonul43 al Sinodului dinCanaSina).
nc-aplrasitDomnulf n€-adat in mainrlf d€la duhovnicul
alt an. isr dacede h branznsi de la ouesau ,,Cinevaluacanonisire
,Dad oricaredintre cei ce au fosr in
barbarilor$i s-adusrobitla vrtjrnasipoponrl peste,saude la unldelemn,i astfelpcnlru sau,ca si nu se lmpanr$eascl,$i s€ va
plcarelemenlionalemai inainte (in ca- ti s-a dat risipirii, pentru c{ acesre3le n, fi€rir€ retincredeacestfcl sa-iicnirn un an. cuminccasi sedespan,d€ Biserici trci^ani,
ooanele5I -73,d€siHu,fun, ucidere,aposra-
draaneaucei c€ purtaunumelelui Hnsk\ Tot astf€lsnprocedamdactraeelava voi si ci secad€cacclcclcagAsA-l$idezlege. Insa
,'e etc.- n. rcd.)s€vafaces3rguiror,maruli-
dcoar€ce nu au cunoscutnici ru priceptrl imblanzeasca pe Dumnezeuprin imbel- de-lvor legaalii, al$ise.l dezlegc, iard€ se va
strdu-se, in acestcazdacAacela,cAruia prin
cAdin cauzaaccstoma venit pestcnoi ursr,r pocti, s6-lprimeasclla imprn4anie, ctrscris
$ugaleleplccari de genunchil $ mai alcsde
rubireade oamenia lui Dumnezeui s-a lui Dumnczeu,ce cuvad comunestedc{r va arrb ravn, $i holararcncstdmulaii eslc:(Cineva venicrtc Mine,nul voi s.oat€
incrcdinlat puiereadea l€gaSidea dczlcga,
voui cetrcacc$tia? Ci sunrcm&toria fi Ln (Pravilade ta Co'r'ora,cap. tts ).
Dcntumilost€nie.Iar dac6cinevadupnpdcl-
vdzind covarsireaminurisidi celui cc amirtunc Ai noapteati ziua in public fr ni ^f^t^r" cand
tuirEs-adcdatvietiide Dumn€zcuiubitoate ,,Preotulr€buic s, afuriseasca,
ploltuit.s-arfacemaibHndintrua micaon deosebldarsnnu primim a 6 du{i impreun,l estedupdpmvill, ca st nu s€ incarcecu
ti singuraticeam socot cA esie bin. str
tlnpulep;trmiilor,nu estevrcdnicdcosan-cu riuiiilite lor, ci mai vanossi nc rugamcr dobandeascaicnare incn ti mai scuntr,ca pacatcstrline,cd nu est. acccaribdare.ci
direi fiindcacxaminar.aScripturilorn€face
sA-icAstigrn pe ei $i sn-iscoatemdin cursr orio acestfcl dc vieluire sadzbunc in viilor vafi pricinldepi€rzarc, ti nici nu secuvine
ctrnoscut ci ce, ce cLrmai rrra.redureres€
vicleanului; iardc nu vom putcas! faccD) patimarcsp€clivlin cursulviclii (Canonul3 afi maimilostivdecetpI{inlii.Arhiereulsau
rndduriscsc d€pabajungla iubireadcoameni
aa€{st&si n. sArguima nantui mAcarsu,lc al Sf. IoanPoslilorul). duhovnicul,fiind sinpanitdeacelea.gi pacate
r lur Dumnezeu"(Canonul74al Sf.Vasilcc.l
telcnoastrcdc vcsnicaosendi".(Canonrl cagipenitentul, sl nu socoteasc, ce isc vor
,,Nici femeialaice,nici caluglrila si nu
Mu'c). 85al St vasileccl Mar€). sc desp.na d. Biscrici peniru oricc f.l dc iertalui acclcpacate, dacavafi ingrduitor$i
,,Toateac€stea inselc scricmca sAse ,,loan Postitorulzice: Eu socotes(er plcat, ci numaide le impdnasani!.Caoonul va urura pe c€i plc5toSicelcandlegile
ecrcerodurilepocainlei;cIci, ncgrefii,nu
celor carcjudecedreptnu li se par€cx zicc sefacemasa.din cauzacamult€ femci Domnului.Ci pentrualesal€pecaGseccara
rlupl limpul dep€ni1enla lejudecln pc un€le
scuiarcadc cilrc noi a timpului dc pocAinta s-ausinucisdc nrsinq plecumnici prezbii€- ienaG,iar Legealui Dumnczeus-oaplicecu
enrc€stea,ci linems€amadefelul pocrinl€i.
nu €sie o parcrcsalvatoarc,deoafccen;cr rul, nici diaconulpolrivil acesteinome: dy't1 dreptate.Tr€buic s, fie ingaduitor numal
lrr dacacu greusevor dcspl4i dennraudlePidnlclc VasilecelMarcsi nici c€irnaivech! pedepside douAori pentn aceeatt"" candpi€lltosulsevahottui si seind.ptrneze
l(r $ivorvoi s, slujeasca maimuhphc€rilor
dumnezeicqtiptrrinlisi nottrinuaustabil,r 'vi
(Naum I , 9) (Canonul46 al Sf. loan Posli- d€ la riu $i sc va smeriintrupoceinF' (Sf
tlcuil Dornnului$inuvorprimi vialaceadupl
pcntu cei c€ prcetuicscvreo ajunare,sau toruD. Simcon Tesaloniceanul,Tratat asupru
lav{nghelie, cuace$tianu pnveghcrc,saunumrr de plccrri de gc.
avemnicio cauza ,Drhovnicul careprimc$icmtrturisirEa tuturor dogneIor, lX, 30\.
coDruna.Ceci noi in privinta poporului nunchi,hri numaiind€pdrtarea dela S,i.rr celor c€ mtnuris€scpicale ascunselrebuie ,,...Pentruvenituriii pentruagonisirile
ncsupuslri impotrivi grnitor,ne-aminvltat a
Impert4arie. Noi an socotitca in privintx saopr€ascapc ace$tiade la imp:lrtlsirei dar lor mulli au multa gdjn, iar pentru a face
rzt cl: <Mintuind.ndntuiefleli sufe- celor carese pocaiesccu adevaral$i c! s5nu-i oDr€ascn des intrain bis€ric6,nici s; comoal. in cer,de sufletenantuii€, pufna
,'/r" (Facer€19,l7) (Canonul84al Sf.Vasile
sarguinlii$i chinuiesc tupul cu disciplir,l nu dcain vil€as cele cc lc gi€ d€spreei, ci grija...impr€una cuepiscopii sasesileasci$i
asprn,$i cu infelcpciun€i$i schinbi via(r sn-i sfittuiasci cu bHndde ca s5 sgruiascn preoliicareau luatslujbaaceasta prin po-
..D€cisinuprimnnapieriimpreunicu contrabalansAndriutat€a anterioaraduDa ei in pociinls $i rugaciune$i sn t seadmi- runcl, $i nu trebuie si caute cineva catre
trnii caaceqtia,
ci t€mAndu-ne
deosandacea mistna infi6ngerii,sI misurem$i scunare! nisftzc epitimiilec€li seq,viq potrivitdispo- dobenddtrupeascr,careestemarepagubS.

193
nici sAinveleafarede pravilel€Sfinlilor noanelor- rebotezar€a, pentruceilalti sepor ral.Planuldivinnu rnar cepsmite m rnar€ linigit la citireaevanghelieiti la ,,PreTinete
Parinli,pentruca nu cumvasd-$iia asupra face ,,concesiuni"la primireabotezuhl spaliulibenaFi umane,ci $i solicils conlu- laudsm..." OipiculMare,p. 189).
lor prcatele...Seintah celcei separccaarfi (Epistola184,I I, trad.rom.,p.376).Ex'sr,, cnrea lotab a acesteia[DTO]. in PostulMare, m€taniileincep in
maimilostivdecatpirinfii,invetend 9iu9u- coanriextrEme careadrnitindulgenF:erclrcII biserica deIa vecemia deduminicnsetrade
randcanoanele... caciaceleasuntficule fi caresepocaiescinainte de a plecadin virt,' Metrnii: pl€carialegenunchilor $i la ,,invrednice$e-ne. Doamne..." $i sefac
indestulaledemuili pudabri deDumnezeu, trebuies, fie pnmili, dacaar.ti cain!.iade ale corpuluimai mult saumai putin pani h pennh vecemiadevinenseata,incheindu-se
cas6respectecanoarcl€' (Iden, V, 254). vr.att (Iden). pana . ca sernnca iubim pe Dunn€zeuti tot cu,jnvrednicegte-ne, Doarnne...".La Li-
,,C€lcespalt(depacabe) hainacearupta in epocanod€ma, iconomiaa fosr ne pocnim de pacatelcf6cule. Senumcft€ turghia mai lnaint€ sfmlit]t sc fac cate trei
aproapeluicu cuvintedumnezeie$ti sauo studiali in cadruldr€ptuluicanonicai a fosr inchinaciunesau melaniemicd plecarea metaniidupl: a) ,,Si se indreptezeruga-
ooaseprin darud(dela SfantulDuh),seada pusa in legiture cu validitaleaTainelol corpuluipeni ce manaajungela pemant. ciunca...";b)DllpAvohodulcu sfint.leda-
c.' unulcare,subenfiind, imbracabfe$tarc srver$itedeconfesiunileneonodoxe.Acesle Crdcr!3 cufalala pama €slecearnaiadencn ruri; c) Dupe,"FienumeleDomnuluibinccu-
de slugA.Dar (duhovnicul) snia seamacel Tain€n-€rav€alrloare saciamenlaliin srnc. inchinaciun€ Simelanie(Malei26,39).Su- va at..."(TipiculMare,p. 5l l).
cc faceaceasta, ca nu candvancf6cand-o darrccunoscut€, ,,priniconomic".d€Bisc flctuli$i rducepnnosulseu prinrugaciunc, in Saptamana Patimilorsefacmetanii
cn slugas6-Sipiardadeodatllcu plaiasaSi rica Onodoxa.clc sc umplude subslant. iar Eupul isi aducedarul sau prin miictrri in bisericnnMui luni, ma4i ti panamiercuri
cinsteaputerii d€stapen(duhovniccsc)car€ sacramenlali. ftin aplicareaiconomiei,Bise cvlavioase, inchinaciuni $i mclanii,caci$iel scara.in chilii sefacpanain VincrcaMare
i secuvin€pcntruslavaceade$ani"(FrIo- rica Ortodoxi recunoatrc. de pildn,lali vafi proslavitla inviereacea din mo4i (Sf. (TipiculMarc,p. 554).
&/,id.rv,288,50)[PB]. ditatcabotezuluiin coDf€siunile neonodoxe. Vasilc9 I , 92).Panaatunci,dupacumlisusa ,,D€oar€ce sunt unii care stauin
nemaiinandscamade aspecrelejundrce fl ingenuncheaicu Cruccap€ spatemergand gqunchi durninicadela Pattip6nnla Rusalii,
Iconomi€ (gr.oikonomia, lat.dispen- disciplinare in vigoare,carcar impiedicao spreGolgota,lot aqa$i uceniciiSri ingc- pentrua seda o r.guli g€ncrali psnlru toli,
srlro - plan, providenll, administnre): asifelderecunoa$crc.Biserica,in af'licarcr nunchcaulnainteaTataluicercscpcntru Sf. Sinoda hoiiret ca in acesltimp credin-
ctnnologicinseamn!restaurarea ordinii (no' mij loacelorsalede mantuirc,aredreptulsr i.narcapecalelor lor,arntand cApin pacat, cioiii ses€roagcluiDumnezeu s*indin pi-
rnos)increalic(oikos). stabilca$i in c€cazuriti in c€condilii face noi, oamenii,am fosl trantili la pimanl dar cioar€"(l cc.20).
lconomiaest€unadin modalitilile prin- uz dc iconomie. Desigur,Biscricanupoarc DrininviereaDomnului,iariti ne-amridicat ,'{m pnmit d€la Sfinlii Pirinli obiceiul
eipalepe careBisericale foloseste in apli- se apliccloru$iprincipiuliconomiciin ce la vrcdniciade fii ai lui Dumnczcu.Oricc fel canonicd. a nu facemetaniiin duminici.
eureanorm€lorcanonic€tcareconslllintr-o priveSleinveFtura de credinli. inlr-o scrI d€mis.arein slujb€lebisericc{ticsleltr|sernn, p€ntrucinstircainvieriiDomnului.D€ci,ca
Ililudine pastoralA, de condescend€nF ti soarecAtreAmphilochius, SGntulVasilc. un simbol.ca iubim DcDumnezeu,ca o si selnlliure nedum€rir.a,facemcunoscut
dc compasiune. Patriarhul Fotie(820-891) vorbind de practicaacceptirii botezul!! contribuliea lrupului p€ntru realizarea credinciorilor cl dupei rareapreotilor in
considern t.o,o,ntaconsistentlcu spiritul €reticilor,scr€Gri la ,,obiceiuri"bisericefr;. iochinlrii in duhSiadcvdr. altardc la vccemiad€ sambl$ seara,dupd
orlodoxiei,mai alespentruraliuoide $i nu la excepliide la nom€ fixate d! Mctaniilc sefa. acasala rugeciuncade obiceiulindntinat,nimenisAnu facametanii
crrcumstanla $i in cl0zuriconcrete,pelsonale, autoritateabiscric&sce.Prinurmare,icono dimincaF $i de seart, candcinevacslc ca- peni h v.c€miadeduminicaseam,intru care
in car€esleinjocnunumsibinelegenenlal mia nu esteo exceplic, o disp€nsr,ca i'r nooisilde duhovnicla spovedanicsi in bise- dupaintrareapr€olilorin altar,iar4i incep€rn
Bisericii,ci Sim6ntuirea individului.in randul dreptul canoric roman, care ar implica o rici- Cend ne inchinem h sfmtele icoanel a facemelaniiimplinind rugeciunil€ noastre
cclorces-audesp64it deBisenc6, Sf.Vasile abandonare, o suspendarea canoanelor,cl ctc-.mai in6i facemdounmebnii. sdrutem Domului. Cacidinsear.desembata (ince-
ccl Mare face deosebireintre ,,erezie", o imitarea iubniilui Dumezeuintr,uncaz icoanaapoinai fmem incao metanie.D€ la putulzilei)din ajunulduminiciipremersi-
,,schismagi ,,aduniriilegale",d€ aceeati concret. Iconomiaare la bazdpnncipiul Criciun Sipenah BotezulDornnuluinu s€ toareinvisii Donnului,incep€mnoib canturi
Inoduldereprimi€in Bisericiedjferit.Pentu paulinpolrivit ciruia porunciletunmezieir posle e ri nici meranii nu se fac ,Jlici in duhovnic€$ride laud, incepandsarbaloarea
ef€hci,se seurmeze€xaclprevederea ca- lasaposibililalea$i liberrateasfatuluipasto bis€rici fi nici in chilii", d seing€nunche d€ searnde la intunericsprelurninazilei 9i
astfcl in cursul noplii intregi $i al zilei ce Dumnczeule,curtle.Ste-mip€ mine paci- dc a impati cu semenlrlpnsosul,ca sa fie salirn(secolulIv), mentonerza.deasemenea,
urmeazefebuie sa priznuim invierea" tosut Dunnezeule.celc€m-aizidil rrlnntu asrfeldreptat€$i egalitarepentrutoli. PosrulPa{telui.Canonul69 Apostolicim'
(VI ec.90). icge-md;Doalnne,frri denumnramgregrr. Postuls-a praclicalaiel in Vechiul pune,pentrucler si crediociogi,obligalia
,,Duminica$i in toalnCincizccimcase |arte-rnb. Elc serEp€tide trei ori h c€le I l Testament, de care profeli: Moise, llie, PostuluiPa €luid€40 de zile,precumfi a
fac inchiniciuni penhr strulareaicoan€lor, inchinlciuni. Apoi sc zic€ rugiciunea in David(lei 12,8;34.28;Deut.9,9;16,3, postuluiin zi demiercuri9i vineri,in fiecarc
darnu rnetaniimari" (Nichifoa l0). uEagIa Sf.EfrErnfi la sfi$it scrnaifaceincri ,,p.iineaintristdtii , I ReSi19,8;Matei9. s;ptirnane.Daci nuserespe€Gacestcanon,
,,Cuvine-seanu plccacinevagenunchii o metanie"(Tipicul Marc,p. 505). l4), catfiin NoulTestamenl (Luca18,l2i clericiisefie d€pu9i,iar laicii sdfie exco-
sdmbita,precumnu scplcacnduminicati in ,Adevtdtul crt$in tebuic sI $tiecand Fapte13,2: 14,23; I Cor 7. 5). Hristosa municali,adicnex€lurid€ lacumineciturS.
Cincizecim€? R: Aceastanu s-a oprit dc scfacemeranicti c6nds€faceinchinaciunc pmcricarinsisrenr posrul(Matei4. 2) ti a SinoduldinLaodic€ea (canonul 50)prevede
vrcuncanon,inseceimaimulli intrucatnu Unii nu $tiunici cum se l. facati nici na vorbit despr€condiliileadevdratului posl abstinenlariguroase(xerofagie)in tot timpul
se ajuneazasambdia,prin urmare,nici asculudc povetelecelor ce Stiu.Unii sc (Mar€i6, l6-18).Ela lasarAposrolilorsai acesluipost.SinoduldinTrullo (692),canonul
genunchii nu ii pleacl"(Nicolae,2). gtubovescpulin sause smuccs,cftua soco dr€ptuld€ a fixa perioadele postului:,.P.,/ 56.idterzice consumarea deoui ti lapte.in
,,ln Postul Mar€ cand vinc \,r€meas5sc tcalil,saumi9c, capulfiril rostdovcdindca oare sd te triSti prietenii Mieh ui, cAd gen€ml,postulaceslaconstddintr-o singur,
tbc! meianiimarila slujbdin biseric!,ficcarc ei nu sc roagnnici cu mintea$i nici c wene esteMirclecuei? votvenizilecAn.l masap€zi,deobic€ideplasau catreseara.
s6-ii ridicemeinile9i ochiimintii afacum cvlaviaduhului.Ace$ia nu inlclcg nicl Mirele vaJi h6t.le la ei, atunciwtposti Din secolulal Xlca. B isencadinCon-
invali Sf. Ap. Pavclpe Tir,lo\ei: <tlzau ca putcrcarugiciuniiSt Eftcm ti nici nu tin (Matei9, l5; Luca5, 34-15;Marcu2. 20). stantinopol lixeazemarilcperioade depost
bdrbalii sd se rcage inorice loc, sdridice socolealtr dcceidinjurginici nu seui$ }i DupeAposlolu I Pavel,cresrinul
€stelibers5 dincursulanuluibisericeso. aisericAO|ro-
U,re cer nAinile curate,Tdrd nAnie SiJdrd preolul carcmai intai zicc ruglciune., apoi posteascA potrivitproprieisaleconsliinleSi doxi observa azipalruposturimaril
J.)rnr'eln) (I Tin. 2,8). Astfcl,ruglciunca: facemciania$idupaces-aridicatcu liniSre hourari, deoarccc..rr l,n tarca ne ra a$- SfAnhl;i MarelePo (Parcsinile r \l
,.Doattnc$i Stnpand vicliimclc...",maialcs continuerugaciun€a, penirucadin cx€mpluI 2a inaintcahli Drnnezetl (l Cor. 8.8; I PoslulPaftelui).cares€ line in peri{xrd0
dacecincvamaiar€9idarullacrimilor,sI stea lui s, inv4e ti ccilalli cum st-Siaductjenfe TinL|,8-9). Triodului,petimp detasesapGrnani. incc-
drept ti cu gandulneabAtutlndrcptatcntre ruglciunii iilpului $i s sufl€tuluilor fiindci intr-adevnr. praclicapostuluia variat panddclaDuminica Vame$ului $i Fariseului
Dumnezeu,(s! faci o melaniecat s! poaill nu au invilat inielepciuneasi nici nu in difeite epociti locuri.,fuv4dhrucelor $it€rmin6ndcu Sambabin SAptlmanaM ro.
$dajungacu fiuntealap6manb. Apoi.id! cunoscStiinF sfinfilor" (Tipicul Mare, dokprczeceAprtoli (Vlll, | ) recoman&ca Posnl Notte i Dt)nhului s^tr CtA-
cendu-se u$or,dup! cc zicea douapartea p.s05) ziledcpostmicrcurca ^l
[PB]. ti vinercaimiercur€a ciunului,car€ lin€40dezile,d€la l5 noian-
rugiciunii SCEffemSilr|l,sI faci iar4i o altA fiind ziuaincarcs-alinut Sinoduliud€ilor, bricla25d€ccmbrie.
mctaniemarc$i la fel ti alrcia hctanie. Unii Post = abtinercade la mancaresi ca satAdezepe lisus,iar vinerea,ca zi in Postt SJinteiMdrii (SA 6mrriei\. carc
i$i mengaielencvirea lor punendu-$i s.aun bluturl, nu simplainlocuirede alimente,cu careDomnula suferitraslignir€a pe cruc€. dureazaI 5 zil€, inaintedesaibatoarea AdoF
sauperine inalte$imoi,cani$tenesocotifi" intenliadc a infrenatue!, de a crcas€nzalid Constituliile Albstolice, redendpractica miriiMaiciiDomnului(15ausust).
( l'ipiculMare,p.504-505). de foame.$i acerst! nu fientsuci anumiic Bisericiisirienedin a douajumllalea se- PoshlI S1infl or Ap6 kni 6l SanpEt^tlu;J
,Celedouis?rezccc inchinlcimi s€rnai alimentear fi nccurate,deoarecenimic din coluluial I I l-lea,voAescdePostuldinSap- incepeluni dupaRusalii,panala 29 iunie,
numescSimetaniinici sauu$oarc.Elesefac cr!3Fenu poatefi r€spinscanecur:t0I Tim limina P.limilor,cu ablin€rea compl€l;in strbiloareaSfinlilorPetruqi Pavel.Acesr
dupeceletrei metaniimaricu rugiciuca Sf 4, 4), ci pentruc, abtinercacsterm semnal Vinereari Sambnra Mare(cf. Luca 5, 35i pos!est€decimobil,umenddalaPaqlelui.
Efr€m,astfel:omul stjrdrcptfi isi facecrucr, liMaFi ri al biruiotsi voinlei, at dorinlei de Marcu2,20).in s€colulallvlea, aceslpost Posturiscun€sunt:
apoi sepl€acl cu menadr€aps panl h pa- anu fi niciodautsatul,ci flimand Siinsetar. pascalse exlindela 40 de zile, desigur,in Miercurea ri vinereadepeslefiecare
zicand pe rand acestestihuri: Postulbsermnainaintedeorice@nsacrarea arninlirqcelor40 denle pelrecute in pustie saptameni(in afad deSnFnmena Luminali)i
'nent,
(Dumnezeule, milostivfii mie picAtosul; tupului, aducer€afirii cajerth, dispozilia de lisus.Elhena,pelennnsp.niolaI! l€ru - AjunulBobolezei.la 5 ianuariet

t9'7
- Sdrbatoarea Crucii, la l4 seplembrie; hainie deprirnirEatnp6rtataniei.Duninica,
- Ziua Trierii CapuluiSf toanBoteza- fiind zi de bucorie,nu s€post€it (Canonul
torul,Ia 29 august. f'4 apostolic).
Exist' momcnt. panicular€din viata Po6trl face acum partc din stareade
crcstinului,in carcscimpunepo6tul.,,inaintc poceinl{ $i de sfinlire in carc are lo.
dc botcz sl poste€scdcel ce boleazt $i cel mArnrisira pncatelorti impdrta$rca cu
bor€zat fi aU cefva,dacapot.Porunc.ttc, Sfintclc Tainc. Principiul urmat dmdne BR,EVIAR CANONIC
insA,caccl cc arcs! BctrotezcsI posteascio scesla:,,Dacl poli poni totjugul Dolnnului,
zi sau doue inainre" (rry'rlria vll, 4). Nu d€siv3$it vei fi; dar,da.dtrupoti, fr cepoti'
€xistl un canonprccisin cc privcatc poslul (Didahiavt,2, VtToI I. CANOANELE SFINTILOR APOSTOLI: s-aucmls 85 canoane.

II.CANOANELI SINOADELOR ECUMENICE


l.SinodulI de la Niceea(anul325):s-auemls 20 canoanc.
2. Sinodulalll-leadela Constantinopol
(anul381):s-auemis 8 canoanc,
3. Sinodulal llllca de Ia Efes(anul43l
): s-auemis 9 canoanc,
4. Sinodulal Mca dc la Calcedon (anul45l): s-auemis 30 canoane,
5. Sinodulal V-VI-leadeIaConstantinopol
(numitSiTrulan,anul692):s-a! emis I02 canoanc.
6. sinodulal Vll-lea de la Nice€a(anul787)is-au emis 22 canoanc.

IIT. CANoANELE STNOADEI,ORLOCAI,E


I. Sinodul dinCartagina (anul256):s-a emis I canon.
2. Sinodulintailoc.l de la Ancira(anul3l4): s-aucmis 25 canoane,
3-SinodulaldoilealocaldinNeocezareea
(aaul315):s-auemis 15canoanc.
4. Sinodulal trcilcalocaldin Gangra
(anul 340): s-auemis 2l canoan€,
5. Sinodulal patrulealocaldin Antiohia(anul341):s-auemis 25canoanc.
6. Silrodulal cincilealocaldin Laodiccca
(anul343):s-auemis 60 canoane.
7. Sinodulal Fselealocaldin Sardica
(anul343):s-auemis 21 canoane.
8- Sinodulal pptclca localdin Constantinopol
(anul394):s-aemis I canon.

199
9. Sinodulal optulealocal din Cartagina
(anul419):s-auemis 133caooane.
10.Sinodulal noutrlealocaldin ConstaDtinopol
(numitsi Sinodull-ll. anul86l):s-auemis 1?canoane
I I . Sinodulal zecelealocal din Constantinopol
(anul879):s-auemis 3 canoane.

IV CANOANELD SFINTILOR P.f,RINTI BIBLIOGRAFIE


I . FedcitulDionisie,.rhiepfucopulAlexandri€i(t 264): 4 catloane
2. Sf. Grigorie,arhiepiscopul (t 2?0):
Neocezarcei 11canoane. Pravila de lo Govon,1640, EdituraAcademieiRomAne(Pravilabise ceasca
3. Fericitul Petrumartirul,
Bucure$ti,
numiri ceaMic,, tiperitemaiinteiula 1640,in MtrnlstireaGovora...),
arhiepiscopul Alexandriei(t 311): l5 canoanc.
4. Sl Atanasiccel Mare(t 373): 3 canoanc. 1884.
5. Sl Vasilecel Mare(t 3?9): 92 canoane. PraviladelaTirgoviste(indreptarea
Legii,1552),EdituraAcademieiR PR.,
6. TimoteiAlexandrinul (t 385): 18canoanc. Bucuresti.1962.
7. Sf GrigoricTeologul(t 390): I canon.
8. Sf. Anfilohie (t 395): I canon. Pt.C. Drcn,Canoanele. vol.I_II,Bucureiti,1933.1935
Tettti interprctarc,
9. Sf. Crigoricdc Nissa(t 395): 8 canoanc Pr. proi Victor Popes.\, Cdld zd canonicd,Tn B.O.R., 1956,nt 6-?,
10.TcofilalAlexan&iei(t412): l4 canoanc.
I L Sf.ChirilalAlexandriei(t 4,14): p.569-623.
5 canoanc.
Pr prof. dr. Dumitru Sttrriloae,Tbologiedo4maticdortodotd, vol 3,Edin$a
V CANOANELE INTRXGITOARE InstitutuluiBiblicsi deMisiuneOrtodoxe, Bucuiegti,1978
|. Sf. IoanPostitorul(sec.VI): 65 canoane-
2. Sf.NichiforMlrtudsitorul(sec.D(): 49 canoanc. St Nicodim Agbioritul, canefoanefolositoare derrl€t, EdituraMitropoliei
3.Nicolaeal Constantinopolului (t I I t l): I I catroane Banatului,Timisoara,I 986.
Pr. prof dr. EneBmnigte,Utur|ica speciald,EdituraInstitutului Biblic gi de
MisiuneOrtodoxr,Bucuresti,1980.
vol. Il, EdituraEpiscopiei
Protos.IoaoichieBtrlar,Convorbiriduhovnicesri,
Romanuluisi Husilor, I 988.
Arhid. prof. rfu.Ioan N. Floca, Drapt canonic ortodot, Editura lnstitutului
1990.
Biblic $i dc MisiuneOrtodoxl,vol.I ti II, Bucure$ti,
Arhid. prof. dr. Ioan N. Floca,CanoaneleBisericii Ortodote, Sibiu, 1992.
Aihim. IoanichieBAlan,Convorbiri duhovniceSti,vol. I, ed. a II-a, Editura
Episcopiei
Romanului piHutilor,1993.
Eirlia, EdituraInstitutuluiBiblic$ideMisiuneOrtodoxa,
Bucuretri,t994
g duhovnicia,Editura
Pr PetreVintilescu,Spovedania EpiscopieiOrtodoxc CIJPRINS
dc Alba lulia, 1995.
in1'Aqtura de crcdihld crettind ortodotA, Edinf,ra,,Trinitas', taii, 1996- Mdsur&dohovniceascdintre iconomie9iacrivie..........'.....---------' 5
Ierom. Nicodim Sachelaie,Pravila bisericeascd,cd. a III-4 ParohiaValca Mtrrturisirea (Spovedrnia)- inveFturepentu spovedanle
Plopului,I999, ( dupeMolit fel nr c ) ....... .. . .......... ...... 15
invaFturecehepreotulceulmea26sefie f[cut duhovnic,
Irinde Hausherr,Paterniatea li indrumareaduhovniceascdin Rds,Arilul
cumseinvete fdresfialdpeceicevincdtre dansul.... ... ......... .. .18
./?{rir, Ed.Deisis,Sibiu,I999.
Slujbr Mtrturisirii 2l
....,....,......'...'........,...'........"..
Prof. Hrisanti B!'fugea,Spovedania$i impdrtd fta copiilor, Ed. Romenia
crc$tina,Bucure$ti,1999. intrebericucaraclergeneral penfuadulfi... ...,, .............-. ...... .26
intrebaripenmrbarbali .. ... . .. ... .. . . 64
P. drd, SanictrPalade,Dispozilii cahanicep vitoareh Spoyed4nie.
Secretul ..........- . .........'77
intr eb5r ipe ntr ufem ei ..
r/,,ve../azlei.
in S.T..nr. l-2. 2000.p. 3745. .. . .... .. .. . . 86
intrebaripenru copii.. ...
A0ere ........-------. 103
.'...,..........'....,....'............'.
Canonul 102Trulan.. ........ . . ....... . 103
Canonul4 (indrumare pentruduhovnici).. ... .. .. .. . .. ........104
Sfantul Vasile celMare,Regulile nari . .. ... ... .. . .. ..... .. l04
invaftturadecrcdinlicrettindorlodoxd.. .. ... ... . ......106
Pr.prof. dr. DumitruStAnlloae,Teologiadognaticdortodoxd . . .. 109
Pr.prof.dr.EneBrani$e, speciald
Litutgica .. .. ....... .. ..... .. 116
Arhid.proi d'r.IoanN.Floc , Dreptcanonicortodot . ... .. . .. \28
Pr.prof-Petre\4lrtilescu, Spovedania si duhovnicia.---- .. . . 139
Scherna diminuiriicanonisirii(dupdMolitfelnic).--..- . ... ....... . . . . Iqq
Aftim. Ioanichie Belan,Convorbiriduhovnice$ti,l
(Rdspanstilepdrintetuiarhin. Cleopallie'1.... .... ... .... . .... 145

203
Protos.IoanichieBehn, Convorbili duhovnicegi,Il
(Rdspwrswile pdrinteluiarh n. Cleopalli4.....................--............-.
157
Protos.IoanichieBllan , Convorbiriduhoyniceffi,n
(Rdspunsurileptuinteluiarhim.TeolilP'A/aia,t) ......................-........
l6l
Arhim. BenedictGhiu$, Condiliilecomxnixrriieuharistice.........-....-..168
EvsngheltlI. Mlrturtlre ............ l8 l
SUGESTII ixssr{N,{Rr
Mlc dlcdo[rr d€telmcnl 185
Brevlrrcrnoric....,..... 199
Blbliografic ......-....-.....;....,........,...201
Difirzare:
S.C.Supergraph S.R.L.
Str.Ion Minulescu, nr 36,
Bucure$ti,sector3, cod031216
tel.:021-32061 l9; 3191083
fax:021-319 1 0 8 4

Editura Partener
Str.Traian,nr 145,calati,800150
tel.i0236-41 I 885;0744-580085
fax: 0236-312929

S-ar putea să vă placă și