Sunteți pe pagina 1din 4

Centrul de Etnologie

Programul Conferinţei ştiinţifice Internationale


„Problemele actuale ale Arheologiei, Etnologiei şi Studiul Artelor”

24 mai 2011
Sala AZURIE 14.00-17.30 – SECŢIA „ETNOLOGIE” (I parte)
Moderatori: Dr. hab. Z. Şofransky, Dr. hab. V. Stepanov

Dr. Natalia Zinevici (Institutul de Arheografie al Academiei Naţionale din Ucraina „M.
Gruşevskii”)
Социальный и родственный статус у ромов: этническая терминология [Starea
socială şi statutul de rudenie al romilor: terminologia etnică]
Dr. hab. Nicolai Cervencov (Universitatea de stat din Taraclia)
Историческая болгаристика в Молдове (2005-2010 гг.) [Aspectul istoric al ştiinţei
bulgare din Moldova (2005-2010)]
Dr. Alexandr Prigarin (Universitatea Naţională „I. Mecinicov” din Odesa)
Буджак как историко-этнографический район: полифония приграничья [Bugeacul –
o regiune istorico-etnografică: polifonia limitrofă]
Dr. Ion Duminica (IPC)
Domnica Negru – promotoare a dansului ţigănesc din Republica Moldova
Dr. Olga Luchianeţ (Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală)
Культура и быт молдаван в мемуарной литературе первой половины ХХ в.
[Memorialistica ca sursa importantă etnografică din prima jum. a sec. al XX-lea]
Marina Filippova (Universitatea Naţională „I. Mecinicov” din Odesa)
«Задунайские колонии» Бессарабии в первой половине XIX века: реконструкция
демографических характеристик [„Coloniile transdanubiene” din Basarabia în prima jumătate
a secolului al XIX-lea: reconstrucţia caracteristicilor demografice]
Raisa Osadci (IPC)
Relaţia „arhetip – valenţă energetică” în mentalitatea tradiţională
Alina Ştirbu (IPC)
Pavel Andreicenco – promotor al culturii şi tradiţiilor rome

24 mai 2011
Sala AURIE 15.00-17.30 – SECŢIA „ETNOPSIHOLOGIE, ETNOSOCIOLOGIE,
ETNOJURIDICĂ”
Moderatori: Dr. hab. Iulia Bejan-Volc, Dr. Irina Caunenco
Dr. Gheorghii Cojoleanco (Universitatea Naţională „I. Franco” din Cernăuţi)
Семейные отношения украинцев и молдаван Буковины и северной части Молдовы в
XVIII– первой половине XIX вв. [Relaţiile familiale ale moldovenilor şi ucrainenilor din
Bucovina şi Nordul Moldovei în secolul al XVIII-lea – prima jumătate a sec. al XIX-lea]
Dr. hab. Iulia Bejan-Volc (IPC)
Conceptul de Frumosul şi Binele în viziunea femeilor din mediul rural: aspecte gender
Dr. Alexandr Gancev (Academia Naţională de Comunicaţii A. Popov din Odesa, Ucraina)
Между Украиной и Финляндией: об особенностях повседневных практик
трудовых мигрантов [Între Ucraina şi Finlanda: particularităţile practicilor cotidiene în mediul
muncitorilor migranţi]
Dr. hab. Veaceslav Stepanov (IPC)
Образ смерти в народной смеховой культуре [Imaginea morţii în cultura populară de
umor]
Dr. Irina Caunenco (IPC)
Проблемы типологии этнической идентичности молдаван [Problemele identităţii
etnice la moldoveni]
Dr. Oleg Bercu (IPC)
Evoluţia demografică a populaţiei găgăuze din Basarabia în perioada interbelică
(1918-1940)
Dr. Victor Damian (IPC)
Влияние внешней политики молдавских господарей на миграционные и
демографические процессы в молдо-украинском этническом пограничье (30-80-е гг. XVI
в.) [Influenţa politicii externe a domnitorilor moldoveni asupra proceselor migraţioniste şi
demografice în cadrul hotarului etnic moldo-ucrainean (anii 30-80 sec. al XVI-lea)]
Dr. Natalia Caunova (IPC)
Представления подростков ромов о своей этнической группе:
этнопсихологический аспект [Reprezentările adolescenţilor romi despre propriul grup etnic
(aspecte etnopsihologice)]
Dr. Oleg Galuşcenco (IPC)
Этнополитические процессы к востоку от Днестра в первой половине 20-х годов
XX века [Procesele etnopolitice la Est de Nistru în anii 20 ai sec. XX]
Dr. A. Borşevski (IPC)
Права еврейского населения Молдовы: историко-правовые основы (XIX – нач. XXI
вв.) [Drepturile populaţiei evreieşti din Moldova: temeiurile istorice şi juridice (sec. al XIX-lea –
începutul sec. XXI)]
Alexandru Magola (IPC)
Caracteristicile etnoconfesionale ale monahismului basarabean din Sfântul Munte Athos
Ivan Duminica (magistru în istorie, Universitatea sf. Chiril şi Mefodii din Velico-Tîrnovo.
Bulgaria)
Privilegiile acordate bulgarilor din Basarabia şi Principatele Române în prima jumătate
a sec. al XIX-lea
Natalia Viţinscaia (IPC)
Экономическая деятельность евреев Бессарабии XIX в. - как составляющая
жизни края [Activitatea economică a evreilor din Basarabia în sec. al XIX-lea ca element
component al vieţii din regiune]
Raisa Verdeş-Cerlat (IPC)
Tendinţe actuale în studierea familiilor etnic mixte
Mihaela Cernei-Băcioiu (Institutul Integrare europeană şi Ştiinţe Politice al AŞM)
Managementul de valori în sistemul familial migraţional

25 mai 2011
Sala AURIE 09.00-17.30 – SECŢIA „ETNOLINGVISTICĂ, ETNOLITERATURĂ,
FOLCLOR”
Moderatori: Dr. T. Zaicovschi, Dr. S. Procop
Dr. Tatiana Zaicovschi (IPC)
Этнофразеология [на материале трех языков: румынского, русского и
болгарскогo) [Etnofrazeologia în baza materialelor din trei limbi: română, rusă şi bulgară]
Dr. Vitalii Sîrf (IPC)
Проблема номинации и классификации гагаузских народных паремий [Problema
catalogării şi clasificării parimiilor populare găgăuze]
Dr. Svetlana Procop, Dr. Constantin Şişcan (IPC)
Проблема гармонизации отношений человека с природой с целью сохранения
природного наследия как части национального наследия Республики Молдовы (на
материале литературного творчества русских писателей-натуралистов Молдовы)
[Problema armonizării relaţiilor omului cu natura în funcţie de conservare a patrimoniului
natural ca parte a patrimoniului naţional al Republicii Moldova (în baza creaţiilor literare a
scriitorilor naturalişti de expresie rusă din Moldova)]
Dr. Evdochia Soroceanu (IPC)
Становление гагаузской лингвистической терминологии [Formarea terminologiei
lingvistice a limbii găgăuze]
Dr. hab. Elizaveta Cvilincova (IPC)
"Святые письма" в гагаузской фольклорной традиции [„Scrisorile sacre” în tradiţia
folclorică găgăuză]
Dr. Diana Nicoglo, dr. Liubovi Cimpoeş (IPC)
Отношение к труду в фольклоре и художественной литературе гагаузов
[Atitudinea faţă de muncă în folclorul şi literatura artistică găgăuză]
Dr. Ecaterina Cojuhari (IPC)
Язык как средство этнокультурной самоидентификации украинцев Молдовы
[Limba ca un mijloc de autoidentificare etnoculturală a ucrainenilor din Moldova]
Dr. Irina Şihova (IPC)
Терминология исследований еврейской литературы Молдовы. Бессарабский стиль,
Бессaрабский Олимп, Липканский Олимп [Terminologia specifică investigaţională în domeniul
literaturii evreieşti din Moldova. Stilul basarabean, Olimpul basarabean, Olimpul din Lipcani]
Dr. Luminiţa Drumea (IPC)
Устойчивые культурно-типологические параметры русского фольклора Молдовы
[Dimensiunile cultural-tipologice durabile ale folclorului rus din Moldova]
Dr. Jozefina Cuşnir (IPC)
Мифологические аспекты в фольклорных историях о Беште и о робби Шломо и их
рецепция в текстах евреев Молдовы: к постановке проблемы [Aspectele mitologice în
povestirile folclorice despre Beşt şi rabbi Şlomo şi recepţia lor în textele evreilor din Moldova:
actualitatea problemei]
Anastasia Felcher (IPC)
Отражение идентичности в художественном сознании (в освещении современной
западной историографии) [Reflectarea identităţii în conştiinţa artistică [în baza istoriografiei
contemporane occidentale]
Antip Ţarălungă (IPC)
Activitatea artistică a lui Eugen Sandul prin prisma valorilor etnoculturale
Ludmila Ţurcan-Moisei (IPC)
Imaginea calului şi călăreţului în arta populară românească
Olga Garusova (IPC)
Бессарабская пресса как источник изучения истории русской эмиграции в
межвоенный период [Presa din Basarabia în calitate de sursă investigaţională a istoriei
emigraţiei ruse în perioada interbelică]
Natalia Iurcenco (IPC)
Опыт неопубликованной рецензии или творчество архитектора А. И. Бернардацци
сквозь призму отдельных исследований [Din experienţa unei recenzii nepublicate sau creaţia
lui A. Bernardazzi prin prisma cercetărilor individuale]
Irina Ijboldina (IPC)
Литературные образы путешествий, как способ освоения нового социального
пространства, в путевых очерках Леонида Добронравова («из Петрограда в Кишинев»)
[Imaginile literare reflectate în schiţele de călătorie a scriitorului Leonid Dobronravov, ca o
modalitate de explorare a unui spaţiu modern social („din Petrograd la Chişinău”)]
Olga Goreanscaia (IPC)
Русская эстрада в бытовой и музыкальной культуре Кишинева в начале ХХ в.
[Estrada rusa în cultura muzicală cotidiană din Chişinău la începutul sec. XX]
Valentina Nevzorova (Universitatea din Taraclia
Болгарская специфика хоровых миниатюр Добри Христева [Specificul miniaturilor
corale bulgare a lui Dobri Hristev]
25 mai 2011
Sala ARGINTIE 09.00-14.00 – SECŢIA „ETNOLOGIE” (II parte)
Moderatori: Dr. hab. Z. Şofransky, Dr. hab. V. Stepanov

Dr. Natalia Abacumova-Zabunova (IPC)


Старообрядческие монастыри и скиты на территории Бессарабии [Mănăstirile şi
schiturile de rit vechi din Basarabia]
Dr. Tamara Macovei (IPC)
Simbolismul cromatic în cultura tradiţională
Dr. Victor Cojuhari (IPC)
Этнодемографические процессы в среде украинцев Молдовы на современном этапе
[Procesele etnodemografice actuale în mediul de ucrainenilor din Moldova]
Dr. Evghenii Bric (IPC)
Синагога как этнокультурный феномен евреев Молдовы [Sinagoga ca fenomenul
etnocultural al evreilor din Moldova]
Nicolai Bessonov (manager al portalului electronic „Romii din Rusia”, or. Moscova)
Этническая группа цыган-кишиневцев [Grupul etnic al romilor „chişinăueni”]
Emilia Bancova (IPC)
Параллели в традициях народного целительства у болгар и гагаузов Молдовы
[Confluenţe prezente în metodele tradiţionale de tămăduire ale bulgarilor şi găgăuzilor din
Moldova]
Alexandr Covalov (IPC)
Обряды вызывания дождя у бессарабских болгар [Obiceiurile de invocare a ploii ale
comunităţii bulgare din Basarabia]
Natalia Duşacova (IPC)
Старообрядческое жилище в контексте творчества писателей русскоязычного
пространства [Locuinţa lipovenească în creaţia scriitorilor ruşi din Republica Moldova]
Nina Ivanova (IPC)
Проблема развития этнокультурной компетентности и поликультурное
воспитание [Problema evoluţiei identităţii etnice şi educaţiei multiculturale]
Tatiana Orlova (IPC)
Этническая и этноязыковая толерантность в Республике Молдова по
результатам данных опроса экспертов [Toleranţa etnică şi etnolingvistică conform
rezultatelor sondajelor realizate de experţi din Republica Moldova]