Sunteți pe pagina 1din 38

| 

   


 
   
  

INSTRUCTAJ CU
PROIECTANŢII ÎN
CONSTRUCŢII ŞI
INSTALAŢII

Sibiu ± 10.02.2011
j 
 

V  
 

 

 

 
  
  
V 
  
 

 
 


 
   
 


 

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
³Cpt. Dumitru Croitoru´ AL JUDEŢULUI SIBIU
 !"#$%&'&# !(#)!$*!&"#)!$

* 

  
 

 
 


 
  
  
* 
 + ,

 
 
 * 
 
 
 


 


,
+ 
* 

  - 
   
.!/$'&&& &0'#&'
!(#)!$* !&"#)!$

PRIMIRI-ELIBERARI DOCUMENTATII ,
ASISTENŢĂ TEHNICĂ DE SPECIALITATE

V ' 122* 3422


V (
 122* 3422

" 2561*533535 377


! 
 

V 
!#
46 
5233 pentru
aprobarea Normelor metodologice de avizare Ëi
autorizare privind securitatea la incendiu Ëi
protecţia civilă
+ 
 
4638235233
V La data intrării în vigoare a prezentului ordin,Ordinul
viceprim-ministrului, ministrul administraùiei Ëi
Internelor,nr. 80/2009 pentru aprobarea Normelor
metodologice de avizareËi autorizare privind securitatea
la incendiu Ëi protecùia civilă,publicat în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 326 din15 mai 2009, cu
modificările ulterioare, se abrogă.
"
 


 
 
 

V Termenul de emitere a avizelor este de maximum 15 zile, 
 
 
 ù .
V Termenul de emitere a autorizaùiilor este de maximum 30 de zile,


 
 
 ù 
V Soluùia privind respingerea cererii pentru emiterea avizelor sau
autorizaùiilor se comunică solicitanùilor, împreună cu motivele
respingerii, în termen de maximum 15 zile pentru avize, respectiv
maximum 30 de zile pentru autorizaùii, de la înregistrarea
documentaùiei complete, cu adresă scrisă, semnată de inspectorul-
Ëef, cu aplicarea Ëtampilei inspectoratului. 


 ù
,  


 ù

ù
ù 9   
  + 
 +

 


 Ë :
  
!"4;3<! 
  
 
 
 

a) când sunt solicitate prin certificatele de urbanism în


vederea emiterii autorizaţiilor de construire, pentru
categoriile de construcţii şi amenajări aprobate prin
=.3>415226
b) pentru lucrările de schimbare a destinaţiei şi/sau de
modernizare la construcţii şi amenajări existente, care nu
necesită autorizaţii de construire, atunci când, în urma
executării lucrărilor, construcţiile şi amenajările respective
se încadrează în categoriile aprobate prin =.
3>415226
c) pentru amplasarea construcţiilor în interiorul parcelelor şi
asigurarea posibilităţilor de acces la drumurile publice, în
conformitate cu H.G.R. 525/1996, 


 

 


 

 
 
=.
7573116
 
+
 
 .
&
+ 

- Art.24 lit.b precizeaza obligativitatea


amplasarii constructiilor in interiorul parcelei
astfel incat sa se asigure distantele minime
necesare interventiilor in caz de incendiu
- Art.25 ±accesele la drumurile publice trebuie
sa aiba caracteristici care sa permita
interventia in caz de incendiu; Numarul si
configuratia acestora in functie de tipul de
cladiri este data in anexa 4.
%
 
  

 
*  33?*11

- Distantele de siguranta intre constructii in functie de


gradul de rezistenta la foc sunt date de art.2.2.2
- Asigurarea acceselor carosabile,conditii la trecerile
peste cai ferate , gabaritele de acces in curti
interioare si pentru alte tipuri de cladiri sunt stabilite
la art.2.9.1 la 2.9.9
- Asigurarea accesului pe minim două faţade la clădirile
precizate în P118-99 (cladiri înalte, săli aglomerate,
turism, sănătate, învăţământ, etc.)
! 
  
 
 

 
  

 
+ 
 

+ 

a) cerere-tip* ;
b) dovada dreptului de proprietate al titularului
asupra terenului -în copie;
c) planul de situaţie - amplasare în zonă - 

 
 
  

 

+ ;
d) opisul cu documentele depuse .
Notă: a nu se confunda avizul de securitate la
incendiu cu punctele de vedere care se emit la
documentaţiile de urbanism
 
 
  

   

+ 

- Ghid privind metodologia de elaborare şi


conţinutul cadru al &
+  
.$%$!', . 24?*11
- Ghid privind metodologia de elaborare şi
conţinutul cadru al &
+  
)%!', .232*5222
- Ghid privind metodologia de elaborare şi
conţinutul cadru al &
+  /$
/$"!'#&, .221*5222
/  
+
 
 
 

 
  

   

+ 

- ]  
 Documentaţia
înaintată cuprinde extrase din Regulamentul
Local de Urbanism privind, în special, regulile
de bază privind modul de ocupare a terenurilor
şi protecţia împotriva incendiilor. Se anexează
la documentaţie şi planşa cu reglementările
urbanistice ± zonificare.
-   ± Documentaţia înaintată este
identică cu cea pentru protecţia împotriva
incendiilor, la care se mai adaugă măsurile
necesare în caz de calamităţi.
/ 
+ 
+
 

- de arhitect cu drept de semnătură în condiţiile


art. 35, art. 36 lit.d) din H.G.R. 26/2006 pt.
aprobarea Regulamentului privind dobândirea
dreptului de semnătură pt. documentaţiile de
urbanism şi a Regulamentului referitor la
organizarea şi funcţionarea Registrului
Urbaniştilor din România. La semnarea
documentaţiilor trebuie verificat dacă pe lângă
titlul academic de bază este şi 
  
 


+ 
! 
  
 
 
 
+ 
 
 
 
 

+
 
+ 
 

 

a) cerere-tip ² două exemplare;


b) certificatul de urbanism ² două exemplare în
copie;
c) documentaùia tehnică la faza de proiectare
pentru autorizaùia de construire, denumită în
continuare Ö cuprinzând memoriul tehnic
pe specialităùi în care sunt incluse măsurile de
securitate la incendiu, scenariul de securitate la
incendiu întocmit conform O.M.A.I. 130/2007 Ëi
piesele desenate ² două exemplare;
! 
   


 
+ 
 

 
 

+
 + 

 

 

d) referatul verificatorului de proiect pentru cerinùa esenùială


Äsecuritate la incendiu´ ² 
 Ë  la faza de
proiectare DTAC ² două exemplare;
e) planul de situaùie cuprinzând amplasamentul construcùiilor
Ëi amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru
existente, 
3 522 3 722, cu menùionarea distanùelor
faùă de vecinătăùi pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se
funcùiunea acestora, precum Ëi faùă de căile de acces la
drumurile publice, menùionându-se lăùimea Ëi lungimea lor ²
două exemplare;
f) opisul cu documentele depuse ² două exemplare.
Autorizaùiile de securitate la incendiu se emit după efectuarea
recepùiei la terminarea lucrărilor, la darea în exploatare a
construcùiilor sau amenajărilor noi, pe baza
următoarelor documente:

- cerere-tip ² două exemplare;


- opisul cu documentele depuse ² două exemplare;
- autorizaùia de construire ² două exemplare în copie;
- procesul-verbal de recepùie la terminarea lucrărilor ²
două exemplare;
- avizul de securitate la incendiu Ëi documentaùia vizată spre
neschimbare care a stat la baza emiterii avizului ²

 ; în cazul pierderii avizului se depune fotocopia
eliberată potrivit art. 11 alin. (2);
Autorizaùiile de securitate la incendiu se emit după efectuarea
recepùiei la terminarea lucrărilor, la darea în exploatare a
construcùiilor sau amenajărilor noi, pe baza
următoarelor documente:

V scenariu de securitate la incendiu, piesele scrise ËI


desenate pe specialităùi din documentaùia tehnică la fazele
de proiectare proiect tehnic ² P.Th. Ëi detalii de execuùie,
precum Ëi agremente tehnice sau certificate de conformitate
ale produselor pentru construcùii cu rol de securitate la
incendiu, dispoziùii de Ëantier însuËite de verificatorul de
proiect, proceseverbale de lucrări ascunse etc., în care să
fie incluse măsurile realizate privind îndeplinirea cerinùei
esenùiale Äsecuritate la incendiu´ ² două exemplare;
V referatul verificatorului de proiect pentru cerinùa esenùială
Äsecuritate la incendiu´ ² construcùii Ëi instalaùii la fazele de
proiectare proiect tehnic ² P.Th. Ëi detalii de execuùie ²
două exemplare;
/ 

V Avizele Ëi autorizaùiile sunt valabile numai însoùite de documentele


vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii acesteia.
Deùinătorii avizelor Ëi autorizaùiilor au obligaùia de a le păstra în
bune condiùii, împreună cu documentele vizate spre neschimbare
prevăzute în prezentele norme metodologice, ËI de a le prezenta, la
cerere, organelor împuternicite cu exercitarea controlului, în
condiùiile legii.
V Pentru cazurile în care se solicită referatele verificatorilor de
proiecte Ëi experùilor tehnici atestaùi pentru cerinùa esenùială
Äsecuritate la incendiu´ ² construcùii Ëi instalaùii, potrivit prezentelor
norme metodologice, piesele scrise Ëi desenate ,
O ËË  de către respectiviispecialiËti, 
 
Ë  ù

  ù,

 Ë Ë
!#
342522>

 
+
  +

 
 

 
  

ART. 6 (1) Pentru categoriile de construcţii, instalaţii şi


amenajări menţionate scenariul de securitate la incendiu
se elaborează de proiectanţi, în baza prevederilor
prezentei metodologii.
ART. 7 (1) Scenariile de securitate la incendiu constituie
acea parte a pieselor scrise ale proiectului construcţiei,
instalaţiei sau amenajării, care sintetizează regulile şi
măsurile de apărare împotriva incendiilor stabilite prin
documentaţiile tehnice de proiectare/execuţie elaborate.
;5<
 
 

 
  
+
 
  


: 
!#
342522>

 
+
  +

 
 

 
  

ART. 8 Structura scenariului de securitate la incendiu


este prezentată în anexa care face parte integrantă
din prezenta metodologie.
ART. 10
(1) Scenariile de securitate la incendiu se
actualizează atunci când intervin modificări ale
proiectului sau destinaţiei construcţiei.
(2) Scenariile de securitate la incendiu îşi pierd
valabilitatea atunci când nu mai corespund situaţiei
pentru care au fost întocmite.
%   


* 
  Categoriile de construcţii pentru care se prevăd


obligatoriu protecţie la trăsnet sunt stabilite de art.
2.2. din I20-2000. /$!j$$%$!
 
535
5332
 ,

 
 
 
 + 

 

  


 

  
 
  
 

 
/ 
 

Construcţie independentă, precum şi construcţii


  
 ,amplasate la distanţele
normate faţă de vecinătăţi, sau volum construit
compartimentat prin pereţi antifoc faţă de
construcţiile adiacente.
 
 
  compartimentul de
incendiu poate fi un volum închis, constituit din unul
până la trei nivele succesive.
% 

-  :

 
 ++
 

- modele pentru cereri şi opis se găsesec pe site-ul
inspectoratului la adresa: http://www.isusibiu.ro,
Obţinere avize şi autorizaţii, Documente tipizate-
modele
- lista cu verificatorii de proiecte şi experţii tehnici
atestaţi poate fi consultată pe site-ul Ministerului
dezvoltării regionale şi turismului, la adresa:
http://www.mdrt.ro/userfiles/atestari/verificato
ri/verificatori.pdf
'$.$%
323117
  

 *  

V ART. 22 Proiectanţii de construcţii răspund de


îndeplinirea următoarelor obligaţii principale referitoare la
calitatea construcţiilor:
a) precizarea prin proiect a categoriei de importanţă a
construcţiei;
b) asigurarea prin proiecte şi detalii de execuţie a nivelului
de calitate corespunzător cerinţelor esenţiale, cu
respectarea reglementărilor tehnice şi a clauzelor
contractuale;
c) prezentarea proiectelor elaborate în faţa specialiştilor
verificatori de proiecte atestaţi, stabiliţi de către investitor,
precum şi soluţionarea neconformităţilor şi
neconcordanţelor semnalate;
+ 
 

d) elaborarea caietelor de sarcini, a instrucţiunilor tehnice privind
execuţia lucrărilor, exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile, precum şi,
după caz, a proiectelor de urmărire privind comportarea în timp a
construcţiilor.
e) stabilirea, prin proiect, a fazelor de execuţie determinate pentru
lucrările aferente cerinţelor esenţiale şi participarea pe şantier la
verificările de calitate legate de acestea;
f) stabilirea modului de tratare a defectelor apărute în execuţie, din
vina proiectantului, la construcţiile la care trebuie să asigure nivelul
de calitate corespunzător cerinţelor esenţiale, precum şi urmărirea
aplicării pe şantier a soluţiilor adoptate, după însuşirea acestora de
către specialişti verificatori de proiecte atestaţi, la cererea
investitorului;
g) participarea la întocmirea cărţii tehnice a construcţiei şi la recepţia
lucrărilor executate.
=.
5>4383118

 
+
  
 
  
  
@  

V ART. 9 - Proiectantul, în calitate de autor al proiectului


construcţiei, va întocmi şi va prezenta în faţa comisiei
de recepţie punctul său de vedere privind execuţia
construcţiei.
V ART. 10 - La recepţia clădirilor cu înălţimea de peste
28 m, cu săli aglomerate, cu capacitate pentru mai mult
de 150 persoane, a hotelurilor, a spitalelor, căminelor
pentru copii şi bătrâni sau a altor clădiri destinate
persoanelor ce nu se pot evacua singure, investitorii
sunt obligaţi ca în comisiile de recepţie să includă şi o
persoană desemnată de inspecţiile teritoriale din cadrul
Comandamentului trupelor de pompieri şi care va fi
solicitată în scris de către investitor.
' 42>5226
 

 
 
 

Art. 23 ± Obligaţiile proiectanţilor


a) să elaboreze scenarii de securitate la incendiu
pentru categoriile de construcţii, instalaţii şi
amenajări stabilite pe baza criteriilor emise de
Inspectoratul General şi să evalueze riscurile de
incendiu, pe baza metodologiei emise de
Inspectoratul General şi publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I;
b) să cuprindă în documentaţiile pe care le întocmesc
măsurile de apărare împotriva incendiilor, specifice
naturii riscurilor pe care le conţin obiectele
proiectate;
!
54@ + 
 

c) să prevadă în documentaţiile tehnice de proiectare,


potrivit reglementărilor specifice, mijloacele tehnice
pentru apărarea împotriva incendiilor şi
echipamentele de protecţie specifice;
d) să includă în proiecte şi să predea beneficiarilor
schemele şi instrucţiunile de funcţionare a
mijloacelor de apărare împotriva incendiilor pe care
le-au prevăzut în documentaţii, precum şi regulile
necesare de verificare şi întreţinere în exploatare a
acestora, întocmite de producători;
e) să asigure asistenţa tehnică necesară realizării
măsurilor de apărare împotriva incendiilor, cuprinse
în documentaţii, până la punerea în funcţiune.
' 42>5226
 

 
 
 


art. 30 (1) Începerea lucrărilor de execuţie la construcţii


şi instalaţii tehnologice noi, dezvoltarea,
modernizarea ori schimbarea destinaţiei celor
existente, precum şi punerea în funcţiune a acestora
se fac numai după obţinerea avizului sau a
autorizaţiei de securitate la incendiu, după caz.
(4) Categoriile de construcţii şi amenajări care se
supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la
incendiu sunt aprobate prin H.G.R. 1739/2006.
Art. 44 ± Contravenţii şi sancţiuni
!
73* ' 42>5226
 

 

 

(1)

 
 
  
se efectuează de către
persoane fizice şi juridice atestate.
(2) Atestarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se face la
C.N.S.I.P.C din subordinea I.G.S.U. conform O.M.A.I.
87/2010 pentru aprobarea Metodologiei de atestare a
persoanelor care proiectează, execută, verifică, întreţin
şi/sau repară sisteme şi instalaţii de apărare împotriva
incendiilor, efectuează lucrări de termoprotecţie şi
ignifugare, de verificare, întreţinere şi reparare a
autospecialelor şi/sau a altor mijloace tehnice
destinate apărării împotriva incendiilor
! 
 
  
 
 
  

V O.M.A.I. 234/2010 ± Procedura de determinare a


riscului de ARSON
V O.M.A.I. 166/2010 ± D.g.a.i.i. construcţii şi instalaţii
V O.M.A.I. 187/2010 ± D.g.a.i.i. spaţii pentru comerţ
V O.M.A.I. 118/2010 ± D.g.a.i.i. unităţi de turism şi
alimentaţie publică
V O.M.A.I. 14/2009 ± D.g.a.i.i. amenajări temporare în
spaţii închise sau în aer liber
V O.M.A.I. 28/2009 ± D.g.a.i.i. unităţi de cult
! 
 
  
 
 
  

- N.P. 127/ 2009 ± Normativ de securitate la incendiu a


parcajelor subterane pentru autoturisme
- Ordin A.N.R.D.E. Nr. 5/2009 privind aprobarea Normelor
tehnice pentru proiectarea, executarea Ëi exploatarea
sistemelor de alimentare cu gaze naturale
- SR ISO 3864-1:2009 şi SR ISO 3864-3:2009 abrogă STAS
297/1-88 şi STAS 297/2-92 ± Culori şi indicatoare de
securitate
- O.M.A.I. 163/2007 ± pentru aprobarea Normelor generale de
apărare împotriva incendiilor ± abrogă O.M.I.775/1998 şi
D.G.P.S.I.001,002,003,0005;
'$.$%
8?3?+
5228AAA+ 


  

ART. 30 (1) Proiectanţii, constructorii şi beneficiarii de


investiţii au următoarele obligaţii:
a) să prevadă în documentaţiile tehnice ale investiţiilor
măsurile specifice, echipamentele şi dotările necesare,
conform normativelor în vigoare, şi să asigure
realizarea lor înainte de darea în exploatare a
investiţiei;
b) să obţină toate avizele, autorizaţiile şi acordurile
privind protecţia civilă, conform legii, şi să urmărească
realizarea măsurilor stabilite în cuprinsul acestora;
ART. 75 - Contravenţii şi sancţiuni
=.
762375227 =.
4>5226
pentru aprobarea categoriilor de constructii la care este obligatorie
realizarea adaposturilor de protectie civila, precum si a celor la care
se amenajeaza puncte de comanda

V j 
+ 
 
 

 
 
 

 + 
,
 ,   

 
  
372 

 +, 
 
 

V clădiri pentru birouri şi activităţi administrative;
V clădiri pentru activităţi financiar-bancare;
V clădiri pentru afaceri şi comerţ;
V clădiri pentru învăţământ, ştiinţa, cultura şi arta;
V clădiri pentru activităţi de ocrotire a sănătăţii şi de asistenta socială;
V clădiri pentru activităţi industriale şi de producţie;
V clădiri pentru activităţi turistice, destinate cazarii;
V clădiri şi construcţii speciale pentru transporturi;
V clădiri şi construcţii speciale pentru telecomunicaţii;
V clădiri de locuit, multietajate, cu regim de înălţime mai mare de
S+P+4E
!
  
+ 
 

 

a) cerere-tip ;
b) opis cu documentele depuse;
c) certificat de urbanism -în copie;
d) plan de situaţie şi de încadrare în zonă -în copie;
e) plan de arhitectură al celui mai de jos nivel al construcţiei şi
schema instalaţiilor de filtroventilaţie, pentru adăposturile cu
capacitate mai mare de 50 de persoane, şi a instalaţiilor electrice
din adăpost - în copie;
f) planul secţiunii verticale a clădirii cu instalaţiile de filtroventilaţie
din adăpost, pentru adăposturile cu capacitate mai mare de 50
de persoane - în copie;
g) memoriu tehnic de specialitate - în copie;
% 

- 
 -   

 

a) date generale despre adăpost: necesarul de personal de
adăpostit; echiparea cu instalaţii speciale, utilaje şi tâmplărie, grupuri
sanitare; descrierea acceselor, grosimilor pereţilor şi planşeelor,
sistemul de armare, pardoselile, finisajele, racordurile; instalaţiile de
filtroventilaţie, electrice, sanitare, de încălzire şi altele asemenea;
b) date privind echiparea cu instalaţii de filtroventilaţie, pentru
adăposturile de protecţie civilă cu capacitate de adăpostire de peste
50 de persoane.
- 
 
 
 

 
  
 
  ,cererile şi documentaţiile tehnice se
depun simultan. Între documentaţia pentru securitate la incendiu şi
documentaţia pentru protecţia civilă 
+: 
 
 

 


3>>55
+
3111

pentru aprobarea B% -  : 
 
 


  


 
C prevede: ³Documentaţia
pentru execuţia adăpostului de protecţie
civilă în construcţii noi va face parte din
proiectul de execuţie al construcţiilor
respective şi va urma regulile de avizare.
 
 D


+
E