Acatistul Intrării Domnului în Ierusalim

Rugăciunile începătoare

Condac 1 Alesule Împărat al Sionului de Sus, Blândule Biruitor şi Dreptule Izbăvitor, Cel ce întru cele de Sus eşti purtat de Heruvimi şi cântat de Serafimi, Te vedem acum pe mânz de asin intrând în Ierusalim, la patima cea de voie. Ne închinăm coborârii Tale celei negrăite şi cu stâlpări şi ramuri de copaci Te întâmpinăm în smerenie, şi cu pruncii Îţi cântăm: Binecuvântat eşti, Cel ce vii întru Numele Domnului! Osana întru Cei de Sus! Icos 1 Cetele Arhanghelilor şi ale Îngerilor au văzut, cu frică şi cu cutremur din înăltimile cereşti, intrarea Ta în Ierusalim, la patima cea de bună voie, Hristoase Mântuitorule. În chip nevăzut Te-au urmat cu Apostolii, şi cu pruncii evreilor au cântat: Osana întru Cei de Sus! şi au zis unele ca acestea: Binecuvântat eşti, Doamne Dumnezeul nostru, că ai săvârşit mântuirea poporului Tău! Binecuvântat eşti Stăpâne Hristoase, că ai venit şi ai dăruit prin Cruce mântuirea fiilor Tăi! Binecuvântat eşti Cel ce ai venit să-l chemi pe Adam din adâncurile iadului! Binecuvântat eşti Cel ce ai venit să slobozeşti pe Eva din mâhnirea cea de demult! Binecuvântat eşti Cel ce ai binevestit pace lui Israel şi mântuire neamurilor! Binecuvântat eşti Cel ce prin curgerea Sângelui Tău ai vestit Noul Legământ! Binecuvântat eşti Cel ce vii întru Numele Domnului! Osana întru Cei de Sus! Condac 2 Văzându-Te Marta şi Maria pe Tine, Iisuse, că ai venit iarăşi în Betania cu şase zile înainte de Paşti, Ţiau gătit cină mare, Lazăr fiind unul din cei ce şedeau la masă. Marta cu sârguinţă Îţi slujea, Dătătorule a toate, însă Maria partea cea bună şi-a ales, fiindu-Ţi recunoscătoare pentru învierea fratelui ei. Luând o litră cu mir de nard curat, de mare preţ, Ţi-a uns preacuratele Tale picioare şi le-a şters cu părul capului ei şi cu iubire, din preaplinul inimii Ţi-a cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 2 Înţelesul cel greu de pătruns al venirii Tale la patima cea de voie neputând să-l priceapă, Iuda s-a tulburat văzând că Maria Îţi unge cu mir picioarele Tale, Doamne, şi a zis: De ce s-a făcut această risipă? Mirul acesta se putea vinde cu trei sute de dinari şi să fie daţi săracilor! A zis aceasta nu pentru că avea grijă de săraci, ci pentru că era fur. Doamne, ştiind Tu, că în curând vei suferi moarte, ai îndreptăţit această femeie, zicând: Să o lăsăm, că pentru ziua îngropării Mele l-a păstrat. Pentru aceasta, cinstind venirea Ta la patima cea de bunăvoie, Îţi cântăm: Binecuvântat eşti Doamne, că la cină ai fost gătit de Maria pentru îngropare! Binecuvântat eşti Iisuse, Cel ce ai fost osândit la moarte de Iuda, în sufletul lui, încă din Betania! Binecuvântat eşti Cel ce ai venit în Betania, în casa păcii, să primeşti ungere cu mir de la Maria! Binecuvântat eşti Cel ce ai venit la Ierusalim, la patima de bunăvoie, să vesteşti lumii iubirea! Binecuvântat eşti Cel ce pe Lazăr l-ai sculat din morţi, ca venirea Ta să fie cu putere! Binecuvântat eşti Cel ce Însuţi Te-ai sculat din mormânt, ca intrarea Ta să fie cu tărie! Binecuvântat eşti Cel ce vii întru Numele Domnului! Osana întru Cei de Sus! Condac 3 Stăpâne Hristoase ai plecat din Betania şi apropiindu-Te de Betfaghe ai trimis pe doi din ucenicii Tăi, zicând: Mergeţi în satul dinaintea voastră şi acolo veţi găsi un asin şi un mânz legat, pe care nimeni dintre oameni n-a şezut vreodată; şi dezlegându-l să Mi-l aduceţi! Şi dacă va întreba cineva: Pentru ce îl dezlegaţi? veţi zice că Domnului Îi trebuieşte. Ucenicii cu dragoste au cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 3 Plecând ucenicii au adus mânzul asinei şi şi-au pus hainele peste acesta. Tu, însă, Dumnezeu fiind purtat de Heruvimi, pentru noi te-ai aşezat pe mânzul asinei şi, ca un Împărat blând, cu pace ai săvârşit Intrarea în cetatea Părintelui Tău David. Pentru aceasta şi noi Te întâmpinăm cu aceste laude: Binecuvântat eşti Cel ce împărăţeşti cu tărie veacurile şi ai venit cu slavă în Ierusalim!

Binecuvântat eşti Împărate al Slavei. opreşte-i pe ucenicii Tăi! Tu. să se împlinească proorocia lui David: Văzut-au Dumnezeule. alaiul Dumnezeului Meu. sau fluturau ramuri de copaci şi mergând în urma Ta cântau: Osana. că ai vestit lumii întregi marea iubire a Tatălui Ceresc! Binecuvântat eşti Împărate al celor ce împărăţesc. că nu ştiau să cânte: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 6 De pe înălţimile Eleonului ai văzut. că Acesta este finicul dreptăţii şi despre El a grăit David: Dreptul ca finicul va înflori! Cu ramuri în mâini Ţi-a cântat poporul: Osana! Mai apoi. atunci pietrele vor vorbi. că Împărăţia Ta este în tot neamul! Binecuvântat eşti Cel ce vii întru Numele Domnului! Osana întru Cei de Sus! Condac 6 Auzind poporul că pe Lazăr din mormânt l-ai ridicat. că erau frumoase foarte şi ai plâns pentru Sfânta Cetate şi ai zis: Dacă ai fi cunoscut şi tu măcar în ziua aceasta cele ce sunt spre pacea ta! Dar acum ascunse sunt de ochii tăi! Şi ai mai zis: Vor veni peste tine zile. ai şezut pe mânzul asinei să-l cauţi pe om. zicând: Căci piatra cea din zid strigă şi grinda din căpriorii casei îi răspunde. Te-a întâmpinat cu stâlpări şi cu ramuri de finic.Binecuvântat eşti Cel ce în Ceruri şezi pe tron. care ai vestit că s-a apropiat Împărăţia Cerurilor! Binecuvântat eşti Fiul Tatălui. aşa cum a proorocit profetul Avacum. că iată Împăratul Tău vine la Tine drept Biruitor. dar ai binevoit să stai şi pe mânzul asinei! Binecuvântat eşti Cel căruia I se închină toate Puterile. întru cei de Sus! Purtând ramuri de copaci. toate clădirile templului şi alte zidiri ale cetăţii. să se plinească cele spuse de Zaharia. Care ai voit să Te aduci jertfă pe Tine Însuţi! Binecuvântat eşti Stăpâne al făpturii. Sus în Ceruri stai în Sfânta Treime! Binecuvântat eşti Cel ce vii întru Numele Domnului! Osana întru Cei de Sus! Condac 4 Doamne având tron Cerul. veseleşte-Te fiica Ierusalimului. că Împărăţia Ta nu este din lumea aceasta! Binecuvântat eşti Fiule al lui David. smerit şi călare pe mânzul asinei! Preaslăvim intrarea Ta în Ierusalim călare pe mânz şi din adâncul sufletului Îţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 4 Doamne. Ucenicii cu bucurie lăudau pe Dumnezeu. că ai venit la Ierusalim să-i mântuieşti pe cei păcătoşi! Binecuvântat eşti Hristoase. proorocul: Bucură-Te foarte. să se împlinească Scriptura care zice: Mă voi urca în finic să rup ramurile lui. Doamne. Doamne. Doamne. fiul lui David! Binecuvântat este Cel ce vine întru Numele Domnului! Binecuvântată este Împărătia ce vine întru Numele Domnului şi tatălui nostru. că Împărăţia Ta este Împărăţie Veşnică! Binecuvântat eşti Stăpâne al stăpânitorilor. David. proslăvindu-Te pentru minunile Tale zicând: Binecuvântat este Împăratul Cel ce vine întru Numele Domnului! Pace pe Pământ şi slavă întru Cei de Sus! Pentru aceasta şi noi astăzi bucurându-ne să-I cântăm Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 5 Văzând fariseii bucuria poporului şi pe ucenicii Tăi strigând cu mare glas. Mântuitorule. auzind mulţimile venite la prăznuire că Tu intri în Ierusalim. cu săbii şi cu ciomege au ieşit la Tine. Cel ce nu ai vrut să frângi trestia plecată! Binecuvântat eşti Păstorule cel Bun. mâniindu-se pe Tine Ţi-au zis: Învăţătorule. le-ai răspuns: Dacă aceştia vor tăcea. Care ai venit să cauţi oaia cea pierdută! Binecuvântat eşti Mielule fără de răutate. iar pe Pământ pruncii Ţi s-au închinat! Binecuvântat eşti Cel ce priveşti la cei smeriţi şi cu blândeţe ai venit întru ale Tale! Binecuvântat eşti Cel ce şezând pe asin. Şi te vor face una cu pământul cu . Cel slăvit de ucenici şi proslăvit de prunci! Binecuvântat eşti Cel ce vii întru Numele Domnului! Osana întru Cei de Sus! Condac 5 Doamne ai venit cu slavă în Sion şi Te-ai urcat pe muntele Măslinilor. că prin Jertfa Ta ai împăcat cele Cereşti cu cele pământeşti! Binecuvântat eşti Fiul Omului. ca la un tâlhar. fiica Sionului. Pentru aceasta şi noi păcătoşii nu încetăm a Te lăuda aşa: Binecuvântat eşti Doamne Dumnezeul nostru. Care ai fost întâmpinat cu iubire de zidirea Ta. alaiul Tău. când duşmanii tăi vor săpa şanţ în jurul tău şi te vor împresura şi te vor strâmtora din toate părţile. îşi aşterneau hainele lor pe cale. Celui întru Sfinţi. ca unui Biruitor al morţii Îţi cântăm: Binecuvântat eşti Împărate al lui Israel.! Osana. că ai vrut să dezlegi necuvântarea cea de demult! Binecuvântat eşti Cel ce întru cele de jos primind micşorarea.

să se împlinească cele spuse de Sfântul Prooroc Avacum: Domnul este în templul Său cel sfânt. şi în Biserica pământească ai intrat cu slavă! Binecuvântat eşti Cel ce iubind locaşul slavei Tale ai întărit Biserica Ta! Binecuvântat eşti Doamne. ca un Arhiereu. văzând. că în Ceruri toţi Te slujesc şi Te slăvesc!! Binecuvântat eşti. Învredniceşte-ne pe noi să fim ca pruncii. că ai dorit să mântuieşti din moarte pe oamenii căzuţi! Binecuvântat eşti Judecătorule Atotdrept. că a unora ca aceştia este Împărăţia Cerurilor! Din inimă curată Îţi aducem laude: Binecuvântat eşti Cel cântat întru cele de Sus de Serafimi. minunile pe care le-ai săvârşit în Templu şi pe copii cântând: Osana. adevăr. Ai ascuns celor înţelepţi Dumnezeirea Ta şi ai descoperit-o . Iisuse. că de bunăvoie ai venit la Ierusalim să rabzi crucea. ne smerim şi Te Slăvim spunând: Binecuvântat eşti Cel ce în Ceruri locuieşti. că de inimile curate eşti purtat ca un Dumnezeu! Binecuvântat eşti Cel ce ai venit să luminezi cortul cel lăuntric al sufletelor noastre! Binecuvântat eşti Cel ce ai voit să ne faci iarăşi casă curată a Duhului Sfânt! Binecuvântat eşti Doamne.fiii tăi. Preadulce Iisuse! Din gura pruncilor fără de răutate primeşti laudă. întrebând: Cine este Acesta! Pruncii teologhisesc. ca unui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 7 Minunat Te-ai arătat. dar voi aţi făcut din ea peşteră de tâlhari! Înfricoşându-ne de dreapta Ta mânie. care ai venit să cauţi oaia cea pierdută! Binecuvântat eşti Arhiereule al Domnului. când ai intrat cu slavă în Ierusalim şi îndată. Doamne. lumină şi viaţă. Fiul lui David! Alţii cu mirare s-au întrebat: Cine este Acesta? Toate casele cetăţii propăvăduiesc minunile Tale. Fiul lui David! s-au tulburat şi Te-au întrebat: Auzi ce spun aceştia? Tu le-ai zis: Au niciodată nu aţi auzit că din gura copiilor şi a celor ce sug Ţi-ai pregătit laudă? Mirându-ne de împietrirea inimilor lor. în timp ce bătrânii şi învăţătorii hulesc pe Dumnezeu. Îţi cântăm Ţie: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 8 Tot eşti iubire. că mulţimile de copii Ţi-au cântat pe Pământ şi popoarele Te-au întâmpinat! Binecuvântat eşti Cel ce vii întru Numele Domnului! Osana întru Cei de Sus! Condac 9 Cărturarii şi fariseii. zicând: Casa Mea. Doamne! Toată Iudeea este plină de binefacerile Tale! Abia ai ridicat-o din moarte pe fiica lui Iair şi pe Lazăr l-ai înviat şi nu văd cine este Cel ce a făcut toate acestea şi nu vor să-Ţi cânte. şi nu vor lăsa piatră pe piatră. veselindu-ne în această zi de sărbătoare. că iubind sălaşul Tău l-ai curăţat să nu fie peşteră de tâlhari! Binecuvântat eşti Împăratul Slavei şi binecuvântată este Împărăţia Slavei Tale! Binecuvântat eşti Cel Mare în Sion. Hristoase. că Sfânt şi Înfricoşător este Numele Tău! Binecuvântat eşti Cel ce locuieşti în Ierusalim. că Drept eşti şi drepte sunt judecăţile Tale! Binecuvântat eşti Mântuitorule Atotmilostiv. ai cercetat Templul Sfânt. În casa Tatălui Tău ai venit cu putere. casă de rugăciune este. Doamne: Şi voi mântui pe cel strâmtorat şi pe cel lepădat îl voi primi! Pentru aceasta şi noi. că Sfântă este Biserica Ta! Binecuvântat eşti Cel ce vii întru Numele Domnului! Osana întru Cei de Sus! Condac 8 Mari şi preaslăvite minuni ai săvârşit Hristoase! Pe şchiopi i-ai vindecat! Orbilor le-ai dat lumina că Tu eşti Lumina lumii! Ai izvorât tuturor bucurie. Văzându-Te ca un Bun Păstor. pământul întreg să tacă înaintea Lui! Ai izgonit pe cei ce vindeau şi cumpărau acolo. Îţi cântăm: Binecuvântat eşti Păstorule Cel Mare. Care ai primit cântare de la prunci! Binecuvântat eşti Cel purtat de Heruvimi. care se întristează pentru oile sale. pentru că nu ai cunoscut vremea cercetării tale. aşa cum spui Tu. că ai binevoit să pătimeşti pentru neputinţele noastre! Binecuvântat eşti Mijlocitorule al Legii noi. cântându-Ţi: Osana Fiul lui David! şi cu stâlpări şi cu ramuri Te întâmpină în Templu. precum copiii întru nevinovăţia inimii cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 9 Ritorii mult grăitori nu pot să-Ţi aducă mulţumire vrednică pentru smerenia Ta cea negrăită. Iisuse. că umpli cu mila Ta tot Pământul! Binecuvântat eşti Cel ce vii întru Numele Domnului! Osana întru Cei de Sus! Condac 7 Ai intrat în Ierusalim să se împlinească Scriptura care zice: S-a arătat Domnul dumnezeilor în Sion! Unii ieşind în întâmpinarea Ta au strigat: Osana.

Drept. că întunericul vrea să Te pună sub obroc! Binecuvântat eşti Lumină neînserată. când l-ai cercetat. Hristoase! Îţi gătim duhovnicească prăznuire cu stâlpări şi ramuri de copaci. Hristoase. la cel tăcut şi la cel ce se teme de cuvintele Tale. să strălucească lumina Ta şi în inimile noastre! Binecuvântat eşti Cel ce vii întru Numele Domnului! Osana întru Cei de Sus! Condac 10 Întru ale Tale ai venit Doamne. ca întunericuI să nu vă cuprindă. care au simţit că Tu eşti cu adevărat Hristosul. Biruitor. să strălucească adevărul Tău în toate zilele vieţii noastre! Binecuvântat eşti Soare al Dreptătii. mergeţi cât aveţi lumină. Lumina lumii. Ai spus ucenicilor Tăi înainte de patimă: Încă puţin timp este Lumina cu voi. că ai venit să luminezi lumea cu strălucirea Învierii Tale! Binecuvântat eşti Lumină pururea vie. şezând pe un blând mânz de asin. Binecuvântat eşti Cel ce vii întru Numele Domnului! Osana întru Cei de Sus! Condac 11 Osana! Îţi aducem cu pruncii nevinovaţi. Învredniceşte-ne şi pe noi să mărturisim cu suflete curate şi cu buze neîntinate Slava Ta Dumnezeiască şi să-Ţi cântăm: Binecuvântat eşti Cel ce ai luminat pruncii. cum ai făgăduit: Nu vă voi lăsa orfani. Credeţi în Lumină ca să fiţi fiii Luminii! Aceasta ai spus-o. intrând în Ierusalim pe mânzul asinei. Să Îl primim cu bunăcuviinţă pe Stăpânul Cel Preablând. tot aşa prin moartea Ta ai adus multă roadă întru neamuri. l-ai curăţat de vânzătorii lumeşti şi întreaga Cetate Sfântă s-a luminat. Soarele Dreptăţii. ca pacea Dumnezeiască să cerceteze inimile noastre şi astfel luminând sufletele noastre întru umilinţă. mai ales de cei ce cheamă Numele Tău în Duhul blândeţii şi al păcii. Mângâietorul nostru! Smerit. deschide şi ochii noştri să pricepem învăţăturile Tale! Binecuvântat eşti Cel ce ai păstorit pe Israel. Căci cine Mă iubeşte pe Mine şi Eu îl voi iubi pe el şi Mă voi arăta lui. care a venit să frângă mândria celui viclean şi întru blândeţea duhului să Îi cântăm: Binecuvântat eşti Cel ce Te-ai urcat în Sion să binevesteşti pace lui Israel! Binecuvântat eşti Cel ce ai propăvăduit în Ierusalim. ca toţi cu o singură inimă să-I cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 10 Tu eşti Împăratul Cel Veşnic. Îţi cântăm cu bucurie: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 11 Templul Dumnezeiesc s-a luminat cu Lumină Cerească. cu veselie să-Ţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia! . Cel proslăvit şi pururea fericit de credincioşii Tăi! Binecuvântat eşti Lumină lină şi neînserată. păstoreşte-ne şi pe noi întru blândeţea duhului! Binecuvântat eşti Cel ce ai păzit pe Iacob. Veniţi neamuri să vedeţi pe Împăratul Cerului care şade pe tron înalt. căci cu pace ai venit şi ai intrat în Ierusalim! Binecuvântat eşti Hristoase. Iisuse. dar nu ai fost primit şi la moarte ai fost osândit! Aşa cum grăuntele de grâu aduce roadă dacă moare sub brazdă. sălăşluieşte-ne întru curăţia inimii la loc luminat! Binecuvântat eşti Împărate al Păcii. că ai intrat din nou în templul cel lăuntric al sufletelor noastre. Blând. precum l-ai dat pruncilor care Ţi-au cântat Osana şi au cunoscut Dumnezeirea Ta! Fii aproape de noi. că Te-ai arătat celor ce nu Te caută. luminează şi înţelepţeşte inimile şi gândurile noastre! Binecuvântat eşti Doamne Dumnezeule. ca să vesteşti mântuire neamurilor! Binecuvântat eşti Cel ce ai venit să binevesteşti că s-a apropiat Împărăţia Cerurilor! Binecuvântat eşti Cel ce ai venit să vesteşti robilor dezrobirea şi să-i slobozeşti pe cei apăsaţi! Binecuvântat eşti Cel ce i-ai adunat pe cei împovăraţi de păcate să-i mântuieşti prin Cruce! Binecuvântat eşti Cel ce ai venit să-i înnoieşti prin înviere pe cei căzuţi în adâncurile iadului. Şi Tatăl Meu îl va iubi şi vom veni la el. să cunoască oamenii că Tu Te uiţi la cel blând. al smereniei şi al iubirii! Învredniceşte-ne să simţim Harul venirii Tale. Doamne.pruncilor. împărăţeşte în inimile noastre şi curăţeşte-ne de întinarea patimilor noastre! Precum copiii cei de demult. ci iarăşi voi veni la voi. iar toţi cei ce cred în Tine să-Ţi cânte: Binecuvântat eşti Iisuse. să se împlinească spusele proorocului Isaia. şi vom locui împreună cu el! Vino şi Te aşează pe tronul sufletelor noastre aşa cum ai stat pe mânzul asinei. care aprinzi iar sfeşnicul cel stins al sufletulor noastre! Binecuvântat eşti Cel ce vii întru Numele Domnului! Osana întru Cei de Sus! Condac 12 Harul Tău dă-ni-l nouă. Doamne. ca în timpul Patimilor Tale lumina credinţei să nu se stingă în ucenicii Tăi. Tu ai venit la Ierusalim în această zi. că ai venit să luminezi şi întunericul sufletelor noastre! Binecuvântat eşti Sfeşnic prealuminos.

să ne împărtăşim de bucuria Sfintei Tale Învieri. Cel ce iarăşi vei veni cu Slavă să judeci vii şi morţii! Vei veni ca un Împărat al împăraţilor şi Domn al domnilor. Atunci oamenii. iar după intrarea în Ierusalimul Ceresc să ne unim cu Tine în veci şi împreună cu toţi Sfinţii să cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Rugăciune Doamne Iisuse Hristoase. în umilinţa şi în curăţia inimii să fim cu Tine acum şi în toate zilele vieţii noastre! Învredniceşte-ne. cântându-Ţi: Binecuvântat eşti Cel ce Te încununezi cu coroană de spini. ne închinăm Crucii Tale şi bucurându-ne cu pruncii. ca fără de osândă. puterea şi slava este a Domnului nostru. Dumnezeu Adevărat din Dumnezeu Adevărat! Precum popoarele şi copiii care Ţi-au cântat Osana! învredniceşte-ne şi pe noi să Te slăvim în Psalmi şi în cântări duhovniceşti. care şedeau în umbra morţii. ai binevoit pentru a noastră mântuire a intra. Te întâmpinăm cu stâlpări şi cu ramuri de copaci. cu stâlpări de finic Te-au întâmpinat. cinstea. de la Dumnezeu. Iisuse Hristoase. ne închinăm Ţie slăvindu-Te Mântuitorule. gătindu-Ţi prăznuire! Te proslăvim şi credem cu adevărat că Tu eşti Mesia. să cântăm şi să proslăvim Dumnezeirea Ta. în Sfânta Cetate a Ierusalimului. la Cina cea de taină! Binecuvântat eşti Mântuitorule al nostru. spre patimă. acum şi pururea şi în vecii. în zilele venirii Tale în trup. împreună cu Tatăl Cel Fără-de-Început şi cu Preasfântul şi de-Viaţă-Făcătorul Tău Duh. mai înainte cu şase zile de patima cea de bunăvoie. Cel ce vii întru Numele Domnului! Osana întru Cei de Sus! Condac 13 (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1) O. că prin Patimile Tale ne-ai ridicat pe noi din moarte! Binecuvântat eşti. ca în liniştea şi blândeţea duhului. mărturisindu-Te pe Tine ca Fiu al lui David. pe mânzul asinei. vecilor! Amin! . ca toţi să se bucure de iubirea Ta! Binecuvântat eşti Cel ce ai intrat acum în staulul oilor. Care mai înainte de veci Te-ai gătit spre jertfire. Cel ce eşti întru cele înalte cu Tatăl şi eşti purtat pe aripi de Heruvimi şi cântat de Serafimi. ca nimeni să nu le ia din mâinile Tale! Binecuvântat eşti Cel ce pe ucenicii Tăi i-ai mângâiat cu iubirea Ta. că a împărăţit Domnul Cel Atotputernic! Cei ce aşteaptă venirea Ta slăvită şi coborârea Ta din Sionul Ceresc. cu stâlpări şi ramuri de copaci în mâini. Şi noi. Mielul Lui Dumnezeu. ca să faci roditoare firea noastră! Binecuvântat eşti Cel ce ridici păcatele lumii şi prin Sângele Tău ne curăţeşti pe noi cei căzuţi! Binecuvântat eşti Cel ce ai ieşit din palatul Tău. proslăvesc în Sionul pământesc venirea Ta către jertfă pentru toată lumea. Hristosul.Icos 12 Cântăm venirea Ta de voie la IerusaIim. Dumnezeul nostru. cu suflete curate şi cu buze neîntinate! Ajută-ne să ne împărtăşim de bucuria Sfintei Tale Învieri. Hristoase. aici pe Pământ. al cărui Nume este Cuvântul Lui Dumnezeu! Toată Oastea Cerească va cânta cu glas de tunet: Aliluia! Mântuirea. adusă cu stâlpări şi ramuri de fapte bune. Lumină din Lumină. acum vii la Ierusalim spre patima cea de bună voie! Primeşte această puţină rugăciune a noastră.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful