Sunteți pe pagina 1din 4

Formatul Studiului de Fezabilitate Studiul de fezabilitate reprezint documenta ia tehnico-economic prin care se stabilesc principalii indicatori tehnico-economici aferen

i obiectivului de investi ii pe baza necesit ii i oportunit ii realizrii acestuia i care cuprinde solu ii func ionale, tehnologice, constructive i economice. Studiul de fezabilitate trebuie elaborat de ctre o echip tehnic specializat, n conformitate cu con inutul cadru de mai jos, care urmrete formatul prevzut n Hotrrea Guvernului nr. 28/9 ianuarie 2008, publicat n Monitorul Oficial 48/22 ian. 2008, privind aprobarea con inutului-cadru al documenta iei tehnico-economice aferente investi iilor publice, precum i a structurii i metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investi ii i lucrri de interven ii privind con inutul-cadru al studiului de fezabilitate i aprobat de ctre autoritatea local n msur s dea o astfel de aprobare (Consiliul Local/Jude ean). Studiul trebuie s includ informa ii cu referire la obiectivele proiectului, amplasament (se vor ataa studiile de teren aferente), o descriere cuantificat, estimri de costuri, modul de supervizare i un calendar de implementare. Studiul de fezabilitate trebuie s demonstreze durabilitatea proiectului din punct de vedere financiar dup ncetarea sprijinului financiar din partea UE. Trebuie ataate la Studiul de Fezabilitate copii dup aprobarea/aprobrile Studiului, emis/e de ctre autoritatea local (Consiliul Local/Jude ean). Pentru informa ii suplimentare privind elaborarea devizului general precum i alte informa ii, v rugm consulta i Hotrrea Guvernului nr. 28/9 ianuarie 2008, publicat n Monitorul Oficial 48/22 ian. 2008.

Con inutul Cadru al Studiului de Fezabilitate A. Piese scrise I. Date generale: 1. denumirea obiectivului de investi ii; 2. amplasamentul (jude ul, localitatea, strada, numrul); 3. titularul investi iei; 4. beneficiarul investi iei; 5. elaboratorul studiului. II. Informa ii generale privind proiectul 1. situa ia actual i informa ii despre entitatea responsabil cu implementarea proiectului; 2. descrierea investi iei: a) concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investi ii pe termen lung (n cazul n care au fost elaborate n prealabil) privind situa ia actual, necesitatea i oportunitatea promovrii investi iei, precum i scenariul tehnico-economic selectat; b) scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investi ii pot fi atinse (n cazul n care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investi ii pe termen lung); - scenarii propuse (minimum dou); - scenariul recomandat de ctre elaborator; - avantajele scenariului recomandat; c) descrierea constructiv, func ional i tehnologic, dup caz; 3. date tehnice ale investi iei: a) zona i amplasamentul; b) statutul juridic al terenului care urmeaz s fie ocupat; c) situa ia ocuprilor definitive de teren: suprafa a total, reprezentnd terenuri din intravilan/extravilan; d) studii de teren: - studii topografice cuprinznd planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere n sistem de referin na ional; - studiu geotehnic cuprinznd planuri cu amplasamentul forajelor, fiele complexe cu rezultatele determinrilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandrile pentru fundare i consolidri; - alte studii de specialitate necesare, dup caz;

e) caracteristicile principale ale construc iilor din cadrul obiectivului de investi ii, specifice domeniului de activitate, i variantele constructive de realizare a investi iei, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare; f) situa ia existent a utilit ilor i analiza de consum: - necesarul de utilit i pentru varianta propus promovrii; - solu ii tehnice de asigurare cu utilit i; g) concluziile evalurii impactului asupra mediului; 4. durata de realizare i etapele principale; graficul de realizare a investi iei. III. Costurile estimative ale investi iei 1. valoarea total cu detalierea pe structura devizului general; 2. ealonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investi iei. IV. Analiza cost-beneficiu: 1. identificarea investi iei i definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referin ; 2. analiza op iunilor);1 3. analiza financiar, inclusiv calcularea indicatorilor de performan financiar: fluxul cumulat, valoarea actual net, rata intern de rentabilitate i raportul cost-beneficiu; 4. analiza economic2, inclusiv calcularea indicatorilor de performan economic: valoarea actual net, rata intern de rentabilitate i raportul cost-beneficiu; 5. analiza de senzitivitate; 6. analiza de risc. V. Sursele de finan are a investi iei Sursele de finan are a investi iilor se constituie n conformitate cu legisla ia n vigoare i constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile i alte surse legal constituite. VI. Estimri privind for a de munc ocupat prin realizarea investi iei 1. numr de locuri de munc create n faza de execu ie; 2. numr de locuri de munc create n faza de operare. VII. Principalii indicatori tehnico-economici ai investi iei 1. valoarea total (INV), inclusiv TVA (mii lei) (n pre uri - luna, anul, 1 euro = ..... lei), din care: - construc ii-montaj (C + M);

Varianta zero (variant fr investi ie), varianta maxim (variant cu investi ie maxim), varianta medie (variant cu investi ie medie); se va preciza varianta selectat. 2 Este obligatorie doar n cazul investi iilor publice majore.

2. ealonarea investi iei (INV/C + M): - anul I; - anul II .................; 3. durata de realizare (luni); 4. capacit i (n unit i fizice i valorice); 5. al i indicatori specifici domeniului de activitate n care este realizat investi ia, dup caz. VIII. Avize i acorduri de principiu 1. avizul beneficiarului de investi ie privind necesitatea i oportunitatea investi iei; 2. certificatul de urbanism; 3. avize de principiu privind asigurarea utilit ilor (energie termic i electric, gaz metan, ap-canal, telecomunica ii etc.); 4. acordul de mediu; 5. alte avize i acorduri de principiu specifice. B. Piese desenate: 1. plan de amplasare n zon (1:25.000 - 1:5.000); 2. plan general (1:2.000 - 1:500); 3. planuri i sec iuni generale de arhitectur, rezisten , instala ii, inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialit ilor ce concur la realizarea proiectului; 4. planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, dup caz.

S-ar putea să vă placă și