Sunteți pe pagina 1din 1

giony.

ro George Murnu - Grailu armnescu zboar ngrpsiti di Alina, Andrei Grailu-a meu di mum,grailu a meu di tat, Vatra mea iu nji-ardu anjli tse-am bnat. Grai picurrescu di pduri shi plaiuri, Zbor tsi-avdzi dit gura-a paplui shi-ali maiei, Zbor di budz vrut,Dumnidzasc njil, Njiurism di frang shi di trandafil. Lav di cshare,boatse di cliv, Sufl vindicare a ta dultsi liv. Adiljat di moscu,duh di primuvear Bana nji-u cutreamburi ca un fluear Tsi di dor pitrunde noaptea tu pundie, Inima-nji ti cnt,mna-nji tut ti scrie. Stau,tsi-ascultu plngul,jalea shi niholu, Ved ancrutsiljiat Soia-nji ca Hristolu Shi mizi lji-si-avdi zborlu a tu dit gur. Scumpa mea fntn tsi anarga cur, Mni,poati, mni,di dushmanji biut, Va si-armnji tu et, pond shi tcut.

-1-