P. 1
ciubotaru Mariana 2

ciubotaru Mariana 2

|Views: 282|Likes:
Published by sergiurmn

More info:

Published by: sergiurmn on Nov 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/05/2014

pdf

text

original

Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova Academia de Ştiinţe a Moldovei Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei UNICEF Moldova

Modernizarea standardelor şi curricula educaţionale – deschidere spre o personalitate integrală
Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale 22 – 23 octombrie 2009

Partea II

Chişinău, 2009

CZU 37.0:006.44(082)=135.1=161.1 M 84 Lucrarea este aprobată pentru editare de Consiliul Ştiinţifico-Didactic al Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei din 8 octombrie 2009 Coordonatori ştiinţifici: Lilia Pogolşa, dr., conf. univ., IŞE Nicolae Bucun, dr. hab., prof. univ., IŞE Redactare ştiinţifică: Aglaida Bolboceanu, dr. hab., prof. cercet., IŞE; Stela Cemortan, dr. hab., prof. univ., IŞE Nelu Vicol, dr., conf. univ., IŞE Ion Botgros, dr., conf. univ., IŞE Maria Hadîrcă, dr., IŞE Redactare lingvistică: Aliona Paniş, dr. Anastasia Guţu Stela Luca Victor Ţâmpău Nina Gorbaciova Corectare după redactor: Ion Creţu, Oxana Uzun, Stella Şimon, Angela Dascal Responsabilitatea pentru conţinutul materialelor revine în exclusivitate autorilor Descrierea CIP a Camerei Naţionale a Cărţii „Modernizarea standardelor şi curricula educaţionale – deschidere spre o personalitate integrală”, conf. şt. intern. (2009; Chişinău). „Modernizarea standardelor şi curricula educaţionale – deschidere spre o personalitate integrală”: Materialele Conf. Şt. Intern. 22-23 oct. 2009/ coord. şt.: Lilia Pogolşa, Nicolae Bucun; red. şt: Aglaida Bolboceanu, Stela Cemortan, Nelu Vicol, [et al.]. – Ch.: Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei, 2009 (Print-Caro SRL). – ISBN 978-9975-64-179-1 – Antetit.: Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei, UNICEF Moldova. Pt. 2. – 2009. – 324 p. – Texte: lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. - 100 ex. – ISBN 978-9975-64-181-4 37.0:006.44(082)=135.1=161.1 M 84
ISBN ISBN 978-9975-64-181-4 © Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2009

CUVÎNT CĂTRE CITITOR
ÎNVĂŢĂMÎNTUL ÎN REPUBLICA MOLDOVA – PRIORITATE NAŢIONALĂ

Rosturile şcolii în evoluţia şi în schimbarea societăţii sînt bine definite şi de aceea misiunea ei pe care o are este deosebit de importantă. Actualmente, conştientizăm că responsabilitatea pe care şi-o asumă Ministerul Educaţiei şi întreaga comunitate pedagogică din Republica Moldova în educarea tinerei generaţii este enormă. Educaţia demarează către înţelegerea şi formarea omului ca personalitate competitivă, responsabilă şi activă. Astăzi parcurgem o etapă de schimbări profunde, complete şi radicale în toate domeniile activităţii socio-umane din ţara noastră. Schimbarea semnifică reforme, iar reformele pot fi realizate doar de personalităţi. În acest context, sarcinile Ministerului Educaţiei rămîn a fi conjugate cu cele ale întregii societăţi. Această asumare de sarcini decurge din Programul de guvernare „Integrare Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare”, care deschide noi perspective pentru dezvoltarea învăţămîntului în ţara noastră. Programul de acţiuni al Guvernului prevede pentru domeniul educaţional, în primul rînd, perfecţionarea cadrului legislativ în conformitate cu cerinţele societăţii, experienţa internaţională şi cea europeană. Educaţia are nevoie de o nouă Lege, care să corespundă aspiraţiilor pedagogilor şi societăţii. În contextul noului Program de guvernare se mizează pe depolitizarea şi descentralizarea sistemului de învăţămînt, pe promovarea valorilor naţionale şi general-umane, pe îmbunătăţirea calităţii educaţiei, prin trecerea treptată a învăţămîntului general de la principiul academic la cel de pregătire a elevului pentru viaţă, revizuirea curricula disciplinare în conformitate cu standardele internaţionale şi în contextul conceptului şcolii prietenoase copilului. Va fi promovată extinderea educaţiei timpurii în fiecare localitate din Republica Moldova, a celei extracurriculare, inclusiv restructurarea sistemului de instruire iniţială şi continuă a personalului didactic. Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei îi revine un rol deosebit de important în realizarea obiectivelor Ministerului Educaţiei care
3

vizează elaborarea de strategii educaţionale şi manageriale, concepţii, programe, curricula şi planuri de învăţămînt pentru toate nivelurile educaţiei. Sistemul educaţional din Republica Moldova trebuie să devină competitiv atît pentru perspectiva didacticii contemporane, cît şi pentru asigurarea ştiinţifică şi psihologică a acestuia. Leonid BUJOR, Ministrul educaţiei

4

DIMENSIUNI ALE CURRICULA EDUCAŢIONALE
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПО БИОЭТИКЕ Николай БУКУН, доктор хабилитат психологии, ИПН Лилия ПОГОЛША, доктор истории, ИПН Виолетта МИЖА, ИПН Abstract. In this article are presented the conceptual models of content development in the sphere of Bioethics.

Окружающая среда оказывает значительное влияние на человека, его решения и поведение, воздействует на эстетическое восприятие не только как сумма отдельных импульсов, но и как единое целое, заставляя его действовать в соответствии со строго определенной культурной традицией. Культурное наследие определяет поведение людей. Личность испытывает чувство идентичности с местом, пространством и предметами, которые очень важны для него. Их потеря, как и потеря жизненно важного пространства, например Родина, приводит к развитию психопатологических реакций и серьезно угрожает душевному равновесию и здоровью. Все вышеперечисленное наталкивает на мысль о необходимости создания функциональной системы, направленной на гармонизацию отношений человека с природой, человека с человеком, человека с обществом. Способность гармонизации этих отношений полностью не унаследована, а приобретается на протяжении жизни посредством воспитательных воздействий. Биоэтика, на наш взгляд, является той комплексной наукой, которая могла бы стать основой гармонизации отношений к жизни, отношений к природе. Учитывая значимость этого предмета, разработали концептуальные подходы к его содержанию и определили целевые установки, цели, компетенции, принципы, конечные результаты изучения данного курса.
5

Предметом изучения биоэтики является жизнь в любой биологической форме, понимаемая в широком смысле, а не только относящаяся к человеческому виду. Основными принципами биоэтики выступают: · уважение к жизни; · ориентация на общечеловеческие ценности; · уважение индивидуальности; · осмысление и признание ограничений в собственных действиях; · разрешение проблем на основе переговоров и соблюдение решений пользователя; · недискриминация; · комплексность при оказании педагогических воздействий и др. Биоэтика дополняет предметные куррикулумы и предлагает целостный/интегративный подход к учебному процессу с точки зрения перспектив: конвергентной – фокусирующей перспективы урока, и трехмерной перспективы личности. На современном этапе развития образования в Республике Молдова возникла необходимость интенсификации содержания биоэтических идей, так как они имеют огромное влияние на формирование личности учащегося. При определении учебно-воспитательных целей биоэтики учитывалось: · целостное развитие человека – это высшая цель и ценность школы; · что человек, соприкасаясь в изменяющемся мире с различными мировоззрениями, определяет себя и принимает на себя ответственность за формирование своего жизненного пути; · что желание развиваться и учиться, способность анализировать свой и чужой опыт, навыки сотрудничества, культура поведения и этичность создают предпосылки для формирования умений решать проблемы повседневной жизни и ориентироваться в окружающем мире;

6

осознает свои гражданские обязанности и гражданскую ответственность. воспитывает в себе чувство прекрасного. · обладает восприимчивостью к эстетическим ценностям. · уважает и выполняет законы. · хочет и умеет развивать конструктивное сотрудничество. 7 · . ответственность. · понимает необходимость труда для развития человека и общества. · знает и уважает культуру своего народа. свобода. · умеет ценить здоровый образ жизни. честность. уважает их свободу и достоинство. готова заниматься поисками подходящей для нее работы. которая: · доброжелательно относиться к другим людям. критически. ощущает связь с Европой и свеем человечеством. жизненной и рабочей среде. как общие. обусловленными быстрым и противоречивым развитием. · мыслит системно. отказ от насилия. имеет представления и знания о культурах различных народов мира и относиться к ним уважительно и без предубеждений · сохраняет природу. · верит в себя. творчески.что обучение даст возможность как отдельной личности так и всему обществу достойно справляться с вызовами. · чувствует ответственность за формирование своего жизненного пути. Учебно-воспитательные цели биоэтики. в своей жизни и деятельности бережно относиться к окружающей среде и природным ресурсам. · в своих выборах и деятельности руководствуется основными этическими ценностями: священность человеческой жизни. справедливость. · ощущает себя членом своего народа. · активно поддерживает демократическое развитие общества. являются формирование личности. гражданином. так и частные. обладает самокритичностью. обладает способностью к саморазвитию · способна находить свое место в меняющейся учебной. развивает свой дух и тело. · что обучение содействует развитию гражданского общества.

на наш взгляд. Особое значение. 2. Предусмотренные общие компетенции развиваются в зависимости от возраста учащихся. осмыслять свою деятельность и поведение в обществе. планировать свою деятельность. продуцировать новые знания. формировать в себе личность. концептуально прогнозированы конечные результаты усвоения биоэтики. оценивать ее результаты. компетенция самоопределения – способность понимать и оценивать себя. выпускник: · открыт для саморазвития. искать необходимую информацию. деятельностная компетенция – способность видеть и решать проблемы. Посредством курикулума по биоэтике предусматривается развитие таких компетенций: 1. навыки сотрудничества. выбирать средства деятельности. связь со своей культурой и культурой других народов. ценностная компетенция – способность ощущать связь с другими людьми. иметь представление о своих знаниях. соотносить свои знания с тем. 4.Важным условием в процессе изучения биоэтики является формирование компетенций. Усвоив основы биоэтики. Интеграция знаний содействует эффективному формированию общих и предметных компетенций. способность давать оценку отношениям между людьми и оценку человеческой деятельности с точки зрения общепринятых моральных норм. мотивировать. связь с природой. целей образования по биоэтике. учебная компетенция – способность управлять своей учебной деятельностью с использованием эффективных стратегий и подходящего стиля обучения: настроить себя на обучение. 8 . Особое значение при изучении биоэтики следует уделять интеграции знаний. 3. Наряду с определением принципов. осуществлять деятельность. что было создано другими людьми. с творениями человека. наблюдать за своей мыслительной деятельностью и оценивать ее. следует уделять возможностям формирования компетенций при изучении биоэтики через другие дисциплины с содержанием элементов биоэтики. определять цели деятельности и прогнозировать ожидаемые результаты.

Elemente de bioetică. · умеет видеть основные связи в природе. Ed. обсуждения. связи между природой. ценит культурное многообразие мира. умеет видеть влияние человеческой деятельности на природу. Ch.д. Ch. домашние работы. экскурсии. TipCim. Univers Pedagogic. · знает важнейшие способы социального манипулирования.al. Ed. творческие задания т. ценит культуру и созидательные качества человека. Curriculum de bază// Documente reglatoare.. проекты.. 2006 2. обучению посредством приобретения опыта: работа в группах. индивидуальные задания. Концептуальные идеи содержания образования по биоэтике могут стать базисными при проектировании и реалиизации базового и куррикулума по дисциплинам. направив его на развитие интегральной личности учащегося. TH. 2005 9 · · · · · · . уважает достоинство и права человека. Роль учителя заключается в создании Мотивации к учебе. человеческой деятельностью и технологией. · видит значимость жизни и формирует отношение к ней.. · ценит здоровый образ жизни. et. Предпочтение отдается многообразию форм обучения.Univers Pedagogic. руководство в школе и ее хозяйственную деятельность. ŢÎRDEA.является лояльным гражданином своего государства. Содержание образования по биоэтике является транс-дисциплинарной и тем самым реализуется через всю деятельность школы: предметные программы. ценит бережливый образ жизни. Литература: 1.. Cimişlia. микроклимат в школе. формировании соответствующих жизненных позиций. · заботится о своем физическом и психическом здоровье. а также учебной среды соответствующей возрасту учащихся и их способностям. Bioetica// Documente ale UNESCO. 1997 3. · умеет общаться. обсуждать в группе вопросы и проблемы. Guţu Vl.

prof. to select original and creative solutions and to stabilize the performance indicators of the contemporary educational ideal. Târgu-Mureş. Proiectarea activităţii cercului tematic “Eu şi Europa” Pornind de la premisa că. cercul de istorie reprezintă una din formele de activitate organizată în şcoală. Periscop.. Ch. între cele două discipline existînd o strînsă interdependenţă.. cu scopul stimulării elevilor pentru cunoaşterea istoriei. Elan Poligraf. Государственная программа обучения для основной школы и гимназии в Эстонии PROIECTAREA UNUI CERC TEMATIC „EU ŞI EUROPA” – DELIMITĂRI TEORETICE Adrian STANDAVID. Dificultate maximă se înregistrează la nivelul comportamentului de grup sau organizaţional. Această definiţie este valabilă şi pentru cercurile de educaţie civică. în care elevii au aplicat noţiunile însuşite. 2008 6. dar în afara clasei.7. constînd în transmiterea şi dobîndirea cunoştinţelor teoretice privind evoluţia ideii de Uniune Europeană şi alta practică. II. prin intermediul unui cerc de elevi. pentru a se obţine succes în educaţie. România Abstract. Preliminarii În accepţiunea autorului Călin Felezeu. 2007 5. e necesară o schimbare la nivelul individual. Activitatea cercului de elevi „Eu şi Europa” pe care l-am îndrumat anul trecut a fost structurată în două părţi: una informală. Experienţa a demonstrat că cel mai uşor se realizează schimbări la nivelul cunoaşterii şi abia apoi la cel al atitudinilor şi al comportamentului individual. 10 . Şcoala Generală Nr. Ch.4. Аспекты биоэтики в образовании. Биоэтика и образование. al grupului şi al societăţii.. I. e necesară identificarea domeniilor în care intervenţia cadrului didactic e mai uşoară sau a celor în care este mai dificilă. The piece "Designing the Thematic Circle "Europe and I" Theoretical Delimitations" presents a form of activity with multiple advantages and the opportunity to settle in the knowledge gained during the History classes.

prin conservarea şi restaurarea unor obiective istorice locale. prin valorificarea potenţialului local. De asemenea. activitatea de cerc întîmpină şi o serie de impedimente: se lucrează doar cu o parte din elevii clasei. etc. în special cei interesaţi sau cu înclinaţii spre studiu şi aprofundare. dezvoltarea abilităţilor practice. confruntarea de idei. prin dezvoltarea simţului civic. competiţia. Cercul tematic propus are avantajul de a cultiva în rîndul elevilor pasiunea pentru istorie şi valorile umane. confecţionat de către elevii participanţi la cerc. argumentarea unui punct de vedere. Acest fapt poate accentua diferenţa nivelului de cunoştinţe şi pregătire între elevii aceleiaşi clase. oferind o bază de selecţie pentru olimpiade şi concursuri şcolare. Pe lîngă acestea. machete. coordonarea echipei.dificultate mare comportamentul de grup şi cel organizaţional comportament individual atitudinile dificultate mică mic mare timpul necesar pentru schimbare cunoaşterea Cercul tematic „Eu şi Europa” este o formă de activitate cu multiple avantaje. el oferind ocazia aprofundării cunoştinţelor dobîndite în cadrul orelor de Cultură civică şi Istorie. dar şi a responsabilizării lor faţă de păstrarea şi promovarea valorilor culturale. prin utilizarea unui material didactic variat (planşe. Un alt impediment este cel legat de timpul 11 . gîndirea unei strategii de lucru şi adaptarea acesteia la cerinţele de moment. favorizînd lucrul în echipă. referate). în colaborare cu Muzeul de istorie şi cu autorităţile. cercul oferă o serie de alte avantaje: prin flexibilitatea conţinutului informativ. alegerea unor soluţii corecte. este un excelent instrument de evaluare a performanţelor didactice. Pe lîngă avantaje. prin selectarea şi adaptarea acestuia la particularităţile de vîrstă şi percepţie ale elevilor.

contribuind astfel la educaţia lor civică. stabilirea programelor şi a acţiunilor concrete. joc de rol. Pe lîngă acestea cadrul didactic trebuie să elaboreze o strategie distinctă pentru desfăşurarea cercului. 27. ce a contribuit la formarea unor noi opinii faţă de ideea de Uniune Europeană. resursele să fie necesare şi suficiente. Cluj-Napoca: Editura Presa Universitară Clujeană. stabilirea procedurilor concrete şi a indicatorilor de performanţă pentru realizarea urmăririi şi a evaluării elevilor. cu programul naţional. La nivel tactic am urmărit: respectarea cadrului normativ. La nivel strategic am luat în considerare cîteva aspecte: obiectivele să fie adecvate nivelului elevilor. rebusul tematic. univ. C. cu tematică. identificarea posibilităţilor de dezvoltare personală a subiecţilor. Bucureşti. Managementul programelor de formare a formatorilor: Ghid metodologic. Universitatea „Transilvania”. Didactica istoriei. realizarea unor fişe ale personalităţilor. luarea în considerare a altor cercuri de elevi. 2004.suplimentar alocat activităţilor. EDUCAŢIA ŞI COMPETENŢA INTERCULTURALĂ Marius BAZGAN. strategii didactice. Ş.. In Romania. simplitatea şi precizia planului să urmărească obiectivele specifice. 12 . curriculum at school decision for secondary school in 2008 provides the opportunity to study intercultural education. Braşov. portofoliile au antrenat elevii într-o activitate practică. modelajul. postere. legături cu planurile oficiale. proiectul să fie operaţional. IOSIFESCU. afişe. evaluare. astfel încît cele urmărite să fie uşor de aplicat. FELEZEU. selectarea soluţiilor originale şi creative. studiul de caz. România Abstract. În loc de concluzii Activităţile de învăţare propuse: planşe tematice. Referinţe bibliografice: 1. 2. Referinţe bibliografice:. planul să aibă un caracter sistematic şi clar. asist. adaptate particularităţilor de vîrstă şi de înţelegere a elevilor. explorarea impactului pe care proiectul propus îl va avea asupra elevilor. 1999. p. obiective.

intercultural competence. Understanding and assessing intercultural competence.Concerns for intercultural education had intensified in recent years and become necessary reporting it to a more specific concept . abilitaţi de interpretare şi înţelegere / „savoir comprendre”. 3 Byram. Majoritatea încercărilor care vizează furnizarea unei descrieri detaliate a competenţei interculturale au avut ca punct de plecare modelul dezvoltat de către Michael Byram. Oslo. incluzînd capacitatea de utilizare a acestora şi conştientizarea elementelor culturale critice / „savoir s'engager”. (1997). & Watanabe Y.. Publishing House: Multilingual Matters. 13 . aşa cum le denumeşte: atitudini / „savoir être”. pp. 1. C. a practicilor lor.. 2 Nr. 72 – 73. p. sensibilitate interculturală.permite individului să dobîndească noi cunoştinţe şi noi practici culturale. cu toate că nimeni nu pare să ştie exact ce înseamnă. Norris J.include mijloacele de cunoaştere a normelor individuale şi a interacţiunilor sociale.descrie o persoană care are capacitatea de a interpreta.descrie posibilitatea de a face apel la practici. L... un clişeu utilizat în sistemul de învăţămînt. 1. 1.. Bristol. Bazîndu-se pe fundamentul teoretic 1 Sinicrope. p.include curiozitatea şi deschiderea. Publishing by University of Hawai‘i at Mānoa. de fapt o modă. sau „savoirs”. abilităţi de descoperire şi de interacţiune / „savoir apprendre / faire”. M. Vol. Intercultural competence. O poziţie radicală este adoptată de către Simensen2 care susţine ideea conform căreia competenţa interculturală este. competenţa interculturală este definită de către Fantini1 ca un „complex de abilităţi necesare pentru a performa în mod eficient şi adecvat în cadrul interacţiunii cu alţii care din punct de vedere lingvistic şi cultural sînt diferiţi faţă de sine”. adaptare interculturală.(2008). Teaching and assessing intercultural communicative competence. În literatura de specialitate cercetătorii utilizează o serie de termeni mai mult sau mai puţin apropiaţi conceptului de competenţă interculturală: comunicare interculturală sau transculturală. competenţa interculturală constă din cinci elemente principale. După Byram3. (2008). cunoştinţe / „savoir”. article published in Acta Didactica Norge. 2 Ragnhild E. În sensul cel mai larg. disponibilitatea de a suspenda neîncrederea în alte culturi şi convingerile despre propria cultură.. precum şi produse ale propriei culturi şi ale altor culturi pentru a face evaluări. explica evenimente prin raportare la propria cultură sau la o alta.

P. Modelul său de dezvoltare plasează o continuitate a creşterii denaturării în confruntarea cu diferenţele culturale. Publishing House: Multilingual Matters. Rey.. oamenii văd unul şi acelaşi lucru într-o varietate de moduri. cooperarea transnaţională. Ed. interpretarea textelor lingvistice. Această interpretare a realităţii sau viziune a lumii este diferită de la o cultură la alta. ceea ce Bennett numeşte „etnorelativism”.. (2007). traducerea. Polirom. C. Language and Culture Pedagogy: From a National to a Transnational Paradigm. În viziunea lui Bennett. Aceste competenţe sînt în opinia sa următoarele: competenţă lingvistică. A. Consideraţii finale Dezvoltarea competenţei interculturale presupune pregătirea pentru interacţiunea cu oameni aparţinînd altor culturi. Schachinger. plecînd de la etnocentrism prin stadiile recunoaşterii şi acceptării diferenţei. iar în sens mai restrîns . (1999). politici. moduri cum trebuie cineva să perceapă lumea din jurul nostru...oferit de Byram. Educaţia interculturală . culturile oferă moduri de interpretare a realităţii. care să ne permită să înţelegem şi să acceptăm diferenţele culturale precum şi conştientizarea critică a propriei culturi. 5 Gillert. 227. M. strategii.. Perrgaux. Susţine că un model al competenţei interculturale trebuie să includă în sens larg resursele de care dispune individul. M. A. culturile diferă unele de altele prin modul în care ele îşi menţin modelele diferenţierii sau reprezentarea lumii. Iaşi. utilizarea metodelor etnografice. p. Învăţare interculturală T-kit. artă poetică. (2000). resursele semantice. Elementul central al 4 Risager. K. identitatea lingvistică. 14 . pp.competenţele care pot fi evaluate. Pe baza mai multor cercetări Bennett5 a dezvoltat un model dinamic care explică răspunsul individual în faţa diferenţelor culturale şi cum aceste răspunsuri pot evolua în timp. M. Risager 4 a propus extinderea terminologică a competenţei interculturale. Bennett 6 defineşte competenţa interculturală în termenii etapelor creşterii personale. Publishing by Consil of Europe & European Commision. conştiinţa de cetăţean al lumii şi conştiinţa critică a propriei culturii. 29-31. Raykova. Bristol. şi al doilea. 8. Taylor. p. Diferenţierea se referă la două fenomene: primul. Haji-Kella.. 6 Dasen. Conceptul fundamental al modelului este cel de „diferenţiere”..Experienţe. Dezvoltarea competenţei interculturale înseamnă în esenţă să înveţi să recunoşti şi să te confrunţi cu diferenţele fundamentale între culturi în perceperea lumii.. C.

strategii. A. M. Cojeasca. C. PERRGAUX. In this study we consider :a) the efficiency of creativity’s stimulation can grow if it is practically approached as a function of the entire child’s personality.. RAYKOVA.competenţei interculturale este reprezentat de capacitatea noastră de a fi flexibili din punct de vedere mental în faţa ambiguităţii şi nefamiliarului. DESCOPERIREA CREATIVITĂŢII INDIVIDUALE ÎN ACTIVITĂŢILE DE EDUCARE A LIMBAJULUI Elena Monica CIOBANU. 15 . România Tinica DĂSCALESCU. TAYLOR. 1. & WATANABE. 4. Referinţe bibliografice: 1. Intercultural competence. Language and Culture Pedagogy: From a National to a Transnational Paradigm.GILLERT. BYRAM. Publishing House: Multilingual Matters. Iaşi: Editura Polirom. cunoaşterea şi interpretarea interculturală a realităţii. 2007.. Grădiniţa nr.. 1997. curiozitatea. Educaţia interculturală îşi prepune să dezvolte această competenţă a cărei axe definitorii sînt toleranţa. 3. inst. article published in Acta Didactica Norge. L. RISAGER. 2008. M. SINICROPE... M. C. RAGNHILD. Bristol. Târgovişte. C. 2. 6. 2 Nr. M.. search to improve the work’s conditions.b)the teacher can have a major contribution to the development of the creative potential of the child. Vol. A. politici. Teaching and assessing intercultural communicative competence. DASEN. Grădiniţa nr. To use this methods it must always learn. 1. 2008. K. HAJI-Kella. Y. SCHACHINGER. Publishing by Consil of Europe & European Commision. Understanding and assessing intercultural competence. Publishing by University of Hawai‘i at Mānoa. România Lăcrămioara MIRCEA. Brislol.. E. NORRIS. J. Grădiniţa PN. Publishing House: Multilingual Matters. 1999. Învăţare interculturală T-kit. 5. P. Educaţia interculturală Experienţe. Târgovişte. România Abstract... REY... 2000. Oslo. 1.

Modernizarea metodologiei didactice reprezintă un element fundamental al reformei pedagogice. copiii au fost solicitaţi să reproducă povestea pe episoade în ordinea prezentării tablourilor. galbenă. fenomene psihice noi. STUDIU DE CAZ Studiul a fost aplicat în cadrul a două grupe de preşcolari:grupa experimentală la care s-au folosit în cadrul activităţilor de educarea limbajului numai metode moderne şi grupa martor la care s-au folosit numai metode tradiţionale. ducînd la o învăţare mai activă şi cu rezultate evidente. Fiecare echipă. roşie. prin intermediul conducătorului a răspuns numai la întrebările care se potrivesc cu sarcina fiecărei culori. După ce 16 . neagră. Flexibilitatea – uşurinţa de a schimba punctul de vedere. în formarea copilului. În cazul grupei martor activitatea realizată prin “Repovestire” a avut următorul scenariu: după ce li s-a făcut cunoscut titlul şi s-a anunţat pe scurt conţinutul. După fiecare set de întrebări. atunci cînd cel utilizat anterior nu dă rezultate (gradul de diversitate a soluţiilor) 3. proces de sinteză a unei reacţii. este povestit de către alt copil. dintre personalităţile lor. fiecare avînd un conducător individualizat prin culoarea pălăriei: albă. am adresat copiilor o serie de întrebări (cîte 6 pentru fiecare echipă). Însuşirile ei definesc particularităţile actului creator: 1. albastră şi verde După împărţirea pălăriilor şi a sarcinilor. dîndu-se astfel posibilitatea tuturor copiilor de a se transpune în rolurile fiecărei culori. echipele fac schimb de pălării. modul de abordare a unei probleme. PROBA NUMĂRUL 1 Grupa experimentală a fost împărţită în 6 echipe. fiecare episod corespunzător unui tablou. Funcţia psihică esenţială a procesului de creaţie este imaginaţia. în unele cazuri. prin raritatea statistică a soluţiei. Specificul metodelor moderne (metode interactive de grup) este că ele promovează interacţiunea dintre minţile participanţilor. Originalitate – e xpresia noutăţii care se observă.Au fost aplicate două probe ambelor grupe. Fluiditatea – posibilitatea intuirii a numeroase imagini sau idei (numărul variantelor imaginate ca soluţii ale problemei puse) 2.

Este o metodă care poate fi aplicată cu succes în cadrul activităţi de educare a limbajului.d. CONCLUZII Urmărind evoluţia copiilor în timpul activităţilor. menit să le întreţină atenţia. răspunsurile se trec în coloana 1 şi 2 din TABELUL PREDICŢIILOR.povestea a fost reprodusă pe fragmente ea este redată în întregime de copii. moderne. simţul identităţii. Am desenat pe o bucată de carton tabelul predicţiilor: Ce credeţi că se va întîmpla? De ce credeţi asta? Ce s-a întîmplat de fapt? Copiilor le-au fost date cîteva cuvinte cheie. 17 . La încheierea activităţii am pus cîteva întrebări pentru a fixa conţinutul poveşti: Ce personaje v-au plăcut şi de ce?. Am citit primul fragment şi am scos cîteva idei despre ce s-a întîmplat şi se trec în coloana 3. apoi am citit următoarele fragmente.a. Am pus întrebarea: „Ce credeţi că se întîmplă în continuare?”. mai ales la povestiri sau lecturi. expunere care a fost clară. a trezi emoţii şi pentru a asigura motivaţia învăţării. apoi s-a trecut la expunerea propriu-zisă. încurajarea contribuţiei personale. accesibilă şi expresivă.m. fără ca aceştia să se mai sprijine pe sugestiilr loe PROBA NUMĂRUL 2 La grupa experimentală. dezvoltarea socială prin dobîndirea de componenţe sociale (respectul de sine. capacitatea de a rezista în situaţii de adversitate). pentru a pitea capta atenţia. Cu ce personaje aţi dori să semănaţi şi de ce? ş. am folosit ca metodă modernă: PREDICŢIILE. iar ei au spus ce cred că se întîmplă legîndu-şi de cuvintele respective. 3. am formulat 2-3 idei pe care leam trecut în coloana nr. apoi am mers mai departe cu întrebarea: ce credeţi că se va întîmpla Am notat predicţiile şi motivaţia: De ce credeţi că aşa se va întîmpla……… pînă se termină povestea. Expunerea a alternat cu dialogul succint cu copii. să creeze tensiune emoţională şi dinamism. Predicţiile copiilor se trec în coloana 1 şi 2. activitatea de educare a limbajului s-a desfăşurat cu ajutorul metodei LECTURA EDUCATOAREI şi a avut următorul scenariu: am făcut cunoscut copiilor titlul poveşti ce urmează a fi citită. La grupa martor. am putut observa eficacitatea metodelor moderne în: apariţia de idei noi.

M. accordingly to the new tendencies promoted in this area on an European level. I. Iată cîteva considerente. Didactica modernă. învăţătorii. în care să păstrăm neşterse faptele de seamă din trecutul de luptă al poporului român. Istoria nu se compune numai din legende şi povestiri. Dorohoi. · Există un interes scăzut faţă de istorie. 2001. S. Editura Hardiscom. understanding and solving controversial problemts etc. Reforma sistemului de învăţămînt pune accent pe efortul propriu al copilului în toate cele trei mari etape: predare. · Există tendinţa de a suprapune disciplina istorie cu ştiinţa istorie. se aplică începînd cu anul şcolar 2006-2007 prin Ordinul nr. Referinţe bibliografice: 1.. pe fapte şi evenimente reale. Editura Dacia. care conduc spre necesitatea schimbării complete a programei de istorie : · Prelungirea învăţămîntului obligatoriu. Noi.8 „Mihail Kogălniceanu”. fiind ignorată istoria locală. 2. România Abstract.Metodele moderne solicită mecanismele gîndirii. · Recomandările referitoare la studiul istoriei din documentele elaborate la nivel european. 3919 din 20 aprilie 2005. 18 . Teaching history approached not just as a simple enumeration of historical events and movements. evaluare. RADU. inst. ci este o ştiinţă care se bazează pe adevăr. 3. II). Şcoala nr. învăţare. *** Revista învăţămîntului preşcolar.. ale imaginaţiei şi creativităţii. la disciplina istorie. Noua programă pentru clasa a IV-a. ale inteligenţei. avem menirea de a prezenta istoria ca pe o carte frumoasă. but especially as a genuine opportunity of getting pupils familiar with values moral judgement. 1997. CRISTEA. nr. ORIENTĂRI NOI PENTRU STUDIUL ISTORIEI ÎN CLASA A IV-A Lucica CRIŞAN. Pedagogie (vol. 1. 2007. · Abordarea strict teoretică a istoriei României. IONESCU. The study presents a new approach on teaching history at 4th grade.

În această viziune. în scopul stimulării curiozităţii şi creativităţii. prin investigarea realităţii. nu mai există prăpastia între istoria din învăţămîntul primar şi istoria studiată în clasa a V-a. de a fi creativ şi eficient. nu un curs de istorie. şi nu de informaţii pur istorice. discutarea cu elevii pe marginea unor fotografii. Europa unită. Dacă vechea programă de istorie prevedea ca istoria naţională să se predea în ordine cronologică. mituri).· Slaba valorificare a experienţelor de viaţă ale elevilor. · Există tendinţa de a reproduce date şi teama elevilor de a exprima opinii. Momente ale istoriei. o disciplină pregătitoare. să-i dezvoltăm abilităţi de a învăţa prin descoperire. în cadrul unei istorii integrate. · Elevii încă nu sînt capabili de a opera cu diverse surse de informare. Încă din clasele primare trebuie să-l familiarizăm pe copil cu utilizarea unor metode şi tehnici de muncă intelectuală. Studierea personalităţilor este construită pe ideea de modele. Conţinuturile învăţării sînt grupate în jurul unor teme precum : Istoria locală. · Istoria nu era corelată cu geografia şi cu educaţia civică şi nici cu istoria de clasa a V-a. interogativă. Metodele de predare/învăţare folosite vor trebui să dezvolte învăţarea activă. Iată cîteva modalităţi de însuşire activă a cunoştinţelor şi deprinderilor şi de asimilare activă a experienţei sociale: folosirea unor lecturi captivante pentru elevi (legende. copilul să fie orientat corect spre a-şi dezvolta gîndirea. povestiri. Istoria la clasa a IV-a este o introducere în istorie. Popoare de ieri şi de azi. această viziune stînd la baza studierii istoriei şi la celelalte niveluri curriculare. Învăţătorii au posibilitatea de a opta pentru anumite conţinuturi relevante pentru copii. capacitatea de a răspunde unor situaţii problematice. · Conţinuturile vechii programe aveau relevanţă redusă pentru universul de cunoaştere al elevilor. · Din vechea programă lipseau elementele care vizează integrarea europeană. Este foarte important ca în primii ani de şcoală. 19 . care fac trimitere la trei din cele trei domenii prezentate pe toată durata studierii istoriei în învăţămîntul preuniversitar. noua programă propune un alt mod de abordare. cel tematic. istoria de clasa a IV-a nu mai este un decupaj al istoriei naţionale. iar informaţiile semnificative pe care copiii le aveau despre lumea şi timpul în care trăiau erau deseori ignorate.

The article presents some significant aspects concerning the correlation of the math curriculum with the alternative handbooks from the perspective of the fulfillment of the math tasks in the primary school. în mod direct sau mediat. Programe şcolare pentru clasa a IV-a. extinde spaţiul teritorial. 2005. dar şi la dezvoltarea conduitei etice şi morale a personalităţii. iar pentru învăţător – satisfacţia şi mulţumirea. The necessity of the correlation is requested by the adequate realization of the mathematics learning requirements taking place in the primary cycle of the education.. ce ilustrează aspecte ale vieţii oamenilor în diverse momente ale istoriei. se evită achiziţionarea de informaţii care nu au relevanţă pentru orizontul de cunoaştere al elevului din clasa a IV-a. a vizitelor etc. Bucureşti.C. Confruntarea elevilor cu noţiunile şi reprezentările istorice prin documente. 20 . realizează o corelaţie strînsă cu elementele de geografie. Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei. România Abstract. favorizează învăţarea axată pe observarea realităţii înconjurătoare. Concluzii. univ. limbă şi literatură română. Referinţe bibliografice: 1. lect. dr. favorizînd integrarea conştientă în marea colectivitate a neamului românesc. Curriculumul actual pune accent pe un demers adaptat vîrstei. Şcoala rămîne locul unde se formează toate posibilităţile devenirii umane. Trezirea spiritului copilului către inedit. Piteşti. prezentarea şi discutarea cu elevii a surselor orale (interviuri. educaţie civică. elevul fiind în contact direct cu orizontul geografic local şi regional. Istorie.E.. produse. solicitarea în activităţi bine dozate şi puternic motivate reprezintă cheia dublului succes pentru elev-performanţe progresive. dosare tematice.. lucrului bine făcut”. monumente. a reprezentărilor vizuale.stampe. Astfel. anchete). a unor obiecte. ASPECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA NECESITĂŢII CORELARII CURRICULUMULUI CU MANUALELE ALTERNATIVE DE MATEMATICĂ Neculae DINUŢĂ. M. evenimente istorice contribuie la educarea sentimentului patriotic. Cultivarea acestor idealuri conduce la dezvoltarea personalităţii elevului.

curriculumul de matematică pentru clasele I şi a II-a îşi propune dezvoltarea capacităţilor de calcul aritmetic. dezvoltarea capacităţile de reprezentare a unor experienţe şi concepte matematice. Curriculumul de matematică pentru clasa a III-a şi clasa a IV-a răspunde nevoilor de adaptare în ceea ce priveşte învăţarea. Prin activităţile de învăţare adecvate temelor de conţinut se accentuează valoarea formativă a contextelor prevăzute şi se oferă o perspectivă didactică coerentă asupra modului în care trebuie să se producă învăţarea. creeaza o sansă reală pentru democratizarea şcolii şi pentru aplicare în situaţii educaţionale concrete a principiului respectării particularităţilor de vîrstă şi individuale ale elevului. Manualele alternative reprezintă instrumente curriculare auxiliare şi sînt promovate ca elemente flexibile. Astfel. prin modificări şi corelări în sistemul obiectivelor şi în structura conţinuturilor învăţării pentru întreg ciclul primar. Aspecte semnificative asupra necesităţii corelării curriculumului cu manualele alternative Alternativa prezentării conţinuturilor programelor de matematică pe clase în ciclul primar este de ordin metodic şi în principal se referă la demersurile pedagogice pe care diverse 21 . împreună cu posibilitatea de a alege pe oricare dintre ele. investigare şi rezolvare de probleme.Consideraţii generale despre curriculum şi manualele alternative de matematică Curriculumul de matematică pentru învăţămîntul primar este structurat în funcţie de adaptarea lui la vîrsta şcolară şi la particularităţile psihologice ale acesteia. Existenta manualelor alternative de matematică pentru aceeaşi clasă. psihologice şi praxiologice temele incluse în programa şcolară. Astfel se accentuează caracterul explorativ-investigativ al învăţării matematicii. ce vin în sprijinul reformei şi al căror conţinut dezvoltă în mod sistematic şi în conformitate cu principiile didactice. dezvoltarea unor raţionamente logice şi dezvoltarea capacităţii de înţelegere a timpului şi a spaţiului. pentru a asigura cunoaşterea şi utilizarea conceptelor în strînsă legătură cu dezvoltarea capacităţilor de explorare.

sistematizarea şi ordonarea conţinuturilor în vederea dobîndirii unor deprinderi de muncă intelectuală. Manualele alternative trebuie să conţină exerciţii şi probleme ce pun în evidenţă elementele de bază ale noţiunilor şi conceptelor matematice vehiculate şi să asigure modalităţi de exersare a unor algoritmi de lucru. Primul aspect semnificativ pe care trebuie să-l aibă în vedere manualele de matematică alternative îl reprezintă corectitudinea ştiinţifică şi adecvarea limbajului la cerinţele disciplinei. pentru formarea competenţelor. Tema pentru acasă trebuie să răspundă scopului pentru care este dată. Un alt aspect deosebit pe care trebuie să-l vizeze această corelare îl reprezintă structurarea. astfel încît să facă sistematizarea şi fixarea mai uşoară a notiunilor matematice şi să le dezvolte elevilor gîndirea. În privinţa limbajului folosit majoritatea manualelor conţin o terminologie adecvată în prezentarea noţiunilor şi conceptelor matematice fundamentale. însă întîlnim dificultăţi în prezentarea elementelor de geometrie. investigare şi rezolvare de probleme. În acest sens exerciţiile şi problemele trebuie adaptate la cerintele actuale. În acest sens cadrul didactic preferă o “alternativă” care să raspundă cel mai bine nevoilor specifice şi particularităţilor elevilor. Deosebit de important este aspectul practic-aplicativ al manualului alternativ în vederea formării deprinderilor de muncă independentă şi asigurarea volumului necesar temei pentru acasă.colective de autori le oferă elevilor pentru a dobîndi competenţe şi capacităţi necesare înţelegerii fenomenului matematic. Alt aspect important îl reprezintă accesibilitatea conţinuturilor teoretice şi a aplicaţiilor practice la nivelul de vîrstă şi la particularităţile ei psihologice. unele manuale exagerează prin sofisticarea teoretică şi vin în contradicţie cu posibilităţile de înţelegere a elevilor. care contribuie la dezvoltarea deprinderilor de calcul aritmetic şi a capacităţilor de explorare. să fie conţinută într-o proporţie mare în manualul şcolar şi 22 . Dacă în majoritatea manualelor noţiunile matematice sînt prezentate corespunzător. curiozitatea şi motivaţia. în modul de exprimare a relaţiei de congruenţă. prin activităţi şi situaţii de învăţare adecvate.

Concluzii Aspectele semnificative semnalate sînt doar cîteva din multitudinea problemelor ce se referă la demersurile psihopedagogice de care trebuie să se ţină cont în elaborarea manualelor alternative. 1998. sînt posibile’’. “Lăsaţi copilul să vadă. Integration of curriculum is described by current literature as a pedagogical innovative way to design curriculum. România Abstract. according to which all other selected components of the educational process. 2001.să-şi realizeaze rolul principal de exersare şi fixare a noţiunilor matematice. C. Cluj-Napoca: Editura Dacia. IONESCU. CREŢU. M. să audă.. Didactica Modernă. I. Curriculum diferenţiat şi personalizat. acestea au devenit principalele instrumente de lucru ale cadrului didactic şi ale elevilor. 56. which involves the systematic and didactic content of different areas of knowledge. Cu toate neajunsurile pe care le întîlnim în manualele alternative.. so as to ensure the acquisition by children of an image the correct unit of world real The concept of integrated curriculum suggests first linking content. 2. RADU. să cadă. să se ridice şi să se înşele. să descopere. Iaşi: Editura Polirom. Brăila. Pestalozzi 23 . but this approach requires a curriculum in which the starting point is most often pursued purpose. INTEGRAREA CURRICULARĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÎNTUL PREŞCOLAR Ion FLOAREA inst. Nu folosiţi cuvinte cînd acţiunea. de aceea trebuie să milităm pentru asigurarea corelării eficiente cu curriculumul şi să evaluăm atent criteriile calităţii lor. Grădiniţa de copii nr. Referinţe bibliografice: 1. faptul însuşi.

Termenul curriculum integrat. Cristea. 2001. cît şi la nivelul practicii zilnice.este folosit cel mai des în proiectarea pe teme. S. aşa cum este definit de diverşi autori (V. Prin abordarea integrată a activităţilor în grădiniţă. iar conceptul de activitate integrată se referă la o acţiune în care se îmbrăţişează metoda de predare-învăţare a cunoştinţelor. însă acest demers necesită o abordare curriculară în care punctul de pornire este cel mai adesea finalitatea/finalităţile urmarite. în funcţie de care sînt alese toate celelalte componente ale procesului instructiv – formativ. predarea integrată a cunoştinţelor este considerată o strategie modernă de organizare şi desfăşurare a conţinuturilor. • Modelul integrării în reţea reprezintă constituirea unei hărţi tematice. • Modelul integrării liniare (hibridării) . facem ca graniţele dintre tipurile şi categoriile de activităţi să dispară şi studiem tema aleasă cu ajutorul mijloacelor de investigare a mai multor ştiinţe.care integreaza domenii de activitate prevăzute în programă. organizarea modulară şi învăţarea asistată de calculator. Alături de abordarea interdisciplinară.se practică în proiectarea intervenţiei educaţionale diferenţiate şi individualizate. • Modelul integrării secvenţiale . • Modelul integrării ramificate . În practica educaţională recomandarea proiectării integrate a curriculumului este considerată o provocare pe care învăţămîntul preşcolar şi-a asumat-o atît la nivelul proiectarii documentelor curriculare. desfăşurarea pe categorii şi tipuri de activităţi a conţinuturilor. • Modelul polarizării – stabileşte un nou domeniu de cunoaştere în jurul căruia sînt polarizate segmente din alte discipline. În funcţie de durată şi elementele de conţinut avem patru tipuri de activităţi integrate: 24 . Literatura de specialitate oferă o serie de modele de organizare şi monitorizare a curriculumului integrat. 2000). • Modelul curriculumului infuzionat – se refera la teme diverse din perspectiva unui centru de interes – temporar şi permanent. Chiş. îmbinînd diverse domenii şi constituirea deprinderilor şi abilităţilor preşcolarităţii. sugerează în primul rînd corelarea conţinuturilor.

incluzînd alături de activităţile clasice de învăţare. Prin abordarea activităţilor în formă integrată. activitate integrată . indiferent de programul zilei. dar sîntem în acelaşi timp conştienţi de problemele complexe 25 . elementele de joc.1. În atenţia educatoarei se află în permanenţă întreaga paletă de activităţi (la alegere. 4. Scenariul debutează cu o motivare. educatoarea organizează învăţarea ajutîndu-i pe copii să înţeleagă. Scenariul educatoarei îi orientează pe copii să opteze pentru diverse centre care oferă posibilitatea alegerii domeniilor de învăţare şi a materialelor respective.cuprinde toate activităţile din cadrul unei zile. activitate integrată . 3. educatoarea stabileşte clar. 2. precis.întîlnirea de dimineaţă. în care o idee transcede graniţele diferitelor discipline şi organizează cunoaşterea în funcţie de noua perspectivă. Pentru a fi posibilă abordarea în manieră integrată.cuprinde doar ADE (activităţi pe domenii experienţiale) dintr-o zi. comune.integrează ALA (activităţi liber alese) şi ADE (activităţi pe domenii experienţiale) din ziua respectivă. sentimente. în ordine cronologică pentru întreg programul zilei. activitate integrată în care activitatea de bază este un anumit tip de ADE din ziua respectivă. dar în ea sînt înglobate elemente din mai multe DE (domenii experenţiale). iar pe baza acestor concepte. să accepte şi să stimuleze opinii personale. obiectivele şi conţinuturile activităţilor zilnice. respectînd tema de interes. alcătuieşte un scenariu cît mai interesant al zilei. activitate integrată . jocuri si activităţi de după – amiază) şi modalităţi de organizare a acestora. Concluzii Luînd în considerare aceste avantaje ale integrării curriculare. tranziţiile şi rutinele. care cuprinde obiectivele şi tot ce se va desfăşura în timpul activităţii. În activităţile integrate accentul cade pe acţiunile de grup şi nu pe cele cu întreaga clasa. să fie parteneri de învăţare. Tematica acestora este aleasă astfel incat prin activităţile integrate să se înlesnească contactul cu lumea înconjurătoare. recomandăm abordarea integrată a curriculumului sau a unor aspecte ale lui. emoţii.

Transformarea adevărată ar fi trebuit să aibă loc la nivel de conţinuturi. România Abstract. Principiul haretian poate fi aplicat celor care învaţă mai întîi cum să gîndească. la înlocuirea teoriilor perimate cu cele actuale. C. Este necesară reintroducerea studiului logicii matematice (sub aspectul de inteligenţă artificială şi al teoriei mulţimilor la clasele primare).pe care le implică: abilitatea metodologică a cadrelor didactice necesară integrării curriculare. 2. şcoala din România este obligată să inventeze. Integrarea curriculară în grădiniţă. Revista Învăţămîntul Preşcolar. INTELIGENŢĂ ARTIFICIALĂ ÎN ŞCOALA PRIMARĂ Valeriu IOVAN. Bucureşti: Editura Polirom. 26 . He proposes a content list and a teaching succession. Elevii vor învăţa metodele gîndirii algoritmice. vor deveni capabili de o analiză mai consistentă a afirmaţiilor cu care intră în contact. Doar că orice invenţie se bazează pe experienţa trecută. LUCIA. mai ales în situaţia învăţării prin cooperare. Bucureşti: Editura Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei. C. Craiova. realizarea unei coordonări corecte între temele abordate din perspectiva integrată şi temele abordate tradiţional. 2008. Pierzînd şansa continuării în spirit haretian („învaţă cel care a învăţat cum se învaţă!”). A. Nr. The author proves the importance of mathematical logics in the development of scientific thinking and the possibility of inserting it in the scholar curriculum for the four grades. 3-4. Palatul Copiilor. prezentînd inerţie în renunţarea la modelul sovietic (învaţă doar cine trebuie. Învăţarea integrată – fundamente pentru un curriculum transdisciplinar. stabilirea modalităţilor de evaluare a performanţelor individuale.. 2003. Decizia este importantă şi semnifică dorinţa de viaţă a şcolii româneşti. ceilalţi primesc acte de absolvire…). Referinţe bibliografice: 1. GLAVA. prof. corelarea corectă a proiectelor şi abordarea pe teme într-o schemă orară coerentă. GLAVA. Învăţămîntul românesc se află în faţa unei restructurări de fundament..

Tabelă de adevăr.fiind ceva mai feriţi de manipulări primejdioase.Propoziţii compuse. rezolvarea de probleme. Propoziţii matematice . analizează. abstractizarea noţiunilor. avînd ocazia să compar în timp performanţele elevilor în studiul matematicii şi a informaticii. vor fi capabili de a diferenţia adevărul de fals şi vor reuşi să enunţe propoziţii adevărate mult mai des decît în prezent. Verbele didactice compară.Propoziţia.Propoziţii identice. Avînd ca activitate la Palatul Copiilor predarea noţiunilor de programare a calculatoarelor. diferenţiază. intuieşte. Ceea ce înseamnă că o luare de contact timpuriu cu teoria inteligenţei artificiale constituie pentru fiecare copil o clarificare a gîndirii dar şi o înzestrare favorizantă faţă de cei care nu au avut acest contact la vîrsta de 7-8 ani. Elevii se vor deveni într-o o viaţă socială mai plină 27 . Răspunsul este că nu se învaţă la 19 ani pentru că nu s-a învăţat de la 7 ani.Operaţii logice. Fiecare copil normal şi sănătos este caracterizat de supleţe în gîndire. Întrebarea cea mai des auzită este «Cum vor învăţa la 7 ani ceea ce nu învaţă la 19 ani ?». Numărul de ore dedicat predării noţiunilor logicii matematicii este mic (4-6 ore pe semestru) şi se poate obţine renunţînd la o optime din numărul orelor dedicate recapitulării din clasele anterioare. Propoziţii simple. propoziţii cu aceeaşi valoare de adevăr . al parităţii şi al reducerii la absurd! Obiective generale ca dezvoltarea gîndirii algoritmice. deducere îşi găsesc haine potrivite şi capătă o concreteţe mai puternică. Ajutat şi de colegii învăţători ai elevilor înscrişi la cercul meu am elaborat o schemă care favorizează de peste 10 ani remarcarea elevilor pregătiţi de mine la concursurile şcolare de matematică şi de informatică. formalizarea problemelor practice şi enunţarea adecvată sînt realizabile cînd elevul este înzestrat cu un inventar util de tehnici şi mijloace. generalizarea observaţiilor. Proprietăţile de asociativitate şi comutativitate Regulile de negaţie şi de distributivitate . crescînd progresiv nivelul de dificultate se poate ajungea ca în clasa a IV-a un elev să poată aplica principiile inducţiei. dar şi evidenţierea masivă în activitatea studenţească de profil. Dar toate acestea se pierd prin folosire defectuoasă. Noţiunile de predat sînt : Clasa a I-a :. al cutiei. am avut beneficiul să educ copii de la clasa a I-a pînă la clasa a XII-a. Adevăr şi Fals ca valori logice de adevăr. de capacitate selectivă şi acumulativă. Şi.

care presupune: . 28 .. elevii devenind capabili de conştientizare a descoperii frumuseţii gîndirii şi a ingeniozităţii prin care se poate ajunge la formularea adevărului.utilizarea tehnologiilor moderne şi a instrumentelor de integrare a predării – învăţării – evaluării. health. Skill outlines. Concluzie. habitat. pe formarea competenţelor sale. criteria and indicators for the discipline are presentEditura Skills are learned as part of modules that are rooted in vital areas for humans. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. such as: food.realizarea unei proiectări şi organizări mai bune. cerc. relaţionare obiective – conţinuturi – timp – evaluare – reglare. ceea ce este posibil dacă studiul logicii matematice începe odată cu studiul alfabetului. Studiul matematicii nu va mai avea doar un caracter repetitiv (metodele algebrice prin care notaţiile literale înlocuiesc calitativ cantităţile şi transformările de tip temporal oferă elevilor chei de deschidere şi nu scheme ) ci unul activ. the environment and national specifics. Cerinţele societăţii impun proiectarea curriculară axată pe elev. Lista aplicaţiilor este întinsă fără a se reduce doar la exerciţii de tip Lewis Carrol şi Ion Creangă. devenind astfel capabilă să continue drumul spiralei ascendente a evoluţiei umane. etc. naturally connected to traditions. Sensul oricărui sistem de învăţămînt este ca fiecare generaţie de elevi să înveţe mai mult decît precedenta. . şt.pentru că vor fi capabili să analizeze argumente şi contraargumente. DEZVOLTAREA CURRICULUMULUI LA EDUCAŢIA TEHNOLOGICĂ DIN PERSPECTIVA FORMĂRII COMPETENŢELOR Antonina RUSU. Chişinău Abstract. This article „Curriculum development for tehnological education from the perspective of skills development” presents argumets regarding the need for curriculum development for this discipline centered on the development of students ’ skills. clothing. Tinerii trebuie să înveţe legile gîndirii cît se poate mai devreme..

înseamnă a fi receptiv pentru a asimila valorile culturii. creaţie. prin performanţa elevului (apud G. capacităţi. din procesul învăţare şi încorporează cunoştinţe. ştiinţă. Educaţia tehnologică este disciplină obligatorie care vizează dezvoltarea generală a personalităţii copilului şi decurge din trebuinţele vitale pentru om: alimentaţie. Valorificarea lor presupune o abordare în viziune integralistă. b) Conceperea şi organizarea mijloacelor de fabricare (confecţionare) a unui obiect (lucrări) conform proiectului. a dobîndi 29 . care permite dobîndirea capacităţilor de aplicare în viaţă a cunoştinţelor (dovadă că ştie să facă) şi formarea competenţelor sociale (dovadă că ştie să fie) Competenţa de bază a disciplinei Educaţie tehnologică: „A utiliza un demers tehnologic” trebuie concretizată pentru fiecare domeniu (în cadrul modulului studiat şi pentru fiecare treaptă). Meyer . vor fi precizate în cadrul modulului studiat şi în funcţie de treapta de şcolaritate.adaptarea la particularităţile şi modalităţile de activizare a elevilor. posibile de a fi probate în practică. care să răspundă unei trebuinţe. care. După E. atitudini. a aprecia şi ierarhiza valorile după criterii. d) Evaluarea mijloacelor şi a procesului de fabricare (confecţionare).. prezentarea acestui proiect.8): a) Elaborarea unui proiect de fabricare (confecţionare) a unui obiect (lucrări). locuinţă. educaţia nu poate fi concepută în afara culturii: se realizează în spiritul culturii prin transmiterea / receptarea valorilor. la rîndul lor. timp liber etc. Prin educaţie se creează deschiderea spre lumea valorilor culturii: „A fi cultivat. Macavei. Din competenţa de bază rees patru competenţe-sinteză ale disciplinei. îmbrăcăminte. c) Fabricarea (confecţionarea) obiectului (lucrării) conform proiectului elaborat (corectat). Competenţele se formează în timp şi sînt achiziţii şi abilităţi. prin cultură se formează atitudinile şi convingerile de respectare a valorilor culturii şi a creatorilor lor. sănătate. de realizare reală a formativului şi educativului. Competenţele se formează prin experienţe complexe. cu caracter interdisciplinar. memorizarea etapelor procesului tehnologic.

armonizarea funcţiilor utilitare şi cerinţele calitative estetice ale obiectului (lucrării). utilizarea materialelor şi ustensilelor necesare conform normelor de igienă şi protecţie a muncii. părţile componente şi proporţiile etc. p. estetice şi tradiţionale. verificarea şi aprecierea conform proiectului elaborat.imaginarea aspectului. În procesul de formare-evaluare a competenţelor se va ţine cont de criterii. competenţa de bază şi competenţelesinteză pot fi formate pe parcursul studierii disciplinei educaţia tehnologică în cadrul modulelor prevăzute de curriculum. indicatori. libertatea construirii propriului interior spiritual” (ibidem. . regulamente. stăpînirea cunoştinţelor (informaţii. Criterii: . Competenţa: Elaborarea unui proiect de fabricare (confecţionare) a unui obiect (lucrări). . orientarea va fi conform proiectului elaborat şi precizat (corectat). performanţe şi finalităţi.libertatea spiritului. Indicatori: aranjarea ergonomică.reprezentarea schiţei: dimensiunile. prezentarea acestui proiect. . forma. 30 . Competenţa-sinteză: Conceperea şi organizarea mijloacelor de fabricare (confecţionare) a unui obiect (lucrări) conform proiectului elaborat.dimensiunea care să corespundă cu cerinţele funcţionale. indicatori. care să răspundă unei trebuinţe.. . Competenţa-sinteză: Fabricarea (confecţionarea) obiectului (lucrării).identificarea informaţiilor şi tehnicilor / etapelor tehnologice care vor fi aplicate în procesul de fabricare (confecţionare) a obiectului (lucrării) şi a aplicaţiilor decorative. părţile componente. abilităţi) ce-şi găsesc aplicarea (din răspunsuri la discuţia care premerge lucrării). Indicatori: crearea condiţiilor optime pentru activităţile practice. Criterii. 49). Indicatori: forma şi decorul trebuie să armonizeze cu funcţiile utilitare. . La educaţia tehnologică. păstrarea. .selectarea şi păstrarea în condiţii adecvate a materialelor şi ustensilelor necesare procesului tehnologic preconizat.pregătirea locului de lucru: inventarierea materialelor şi ustensilele necesare.

.structura de personalitate (în sensul trăsăturilor caracteristice ale „felului de a fi” al unei persoane). în funcţie de obiect). paie. sărbători calendaristice.comentarea etapelor şi procesul tehnologic utilizat în confecţionare (fabricarea) a lucrării (calitatea lucrului îndeplinit.organizarea comportamentului uman (în sensul orientării către un scop în viaţă şi în relaţiile interumane).aprecierea obiectului fabricat corespunzător cerinţelor utilitare.asamblarea/modelizarea obiectului (lucrării) urmărind indicaţiile tehnologice conform proiectului etc. cioplitul în lemn. . alesul covoarelor. calitative (indicatori prealabil stabiliţi. . tricotarea). împletitul din fire vegetale (pănuşi. Indicatori: abilităţi practice (automatisme). olăritul tradiţional. compoziţiile cromatice şi decorative etc. estetice. papură. obiceiuri şi datini strămoşeşti. concentrare etc.variabilitatea universului intim al persoanei (schimbări ale trăsăturilor caracteristice). Criterii: . în spaţiul istoricocultural în scopul valorificării informaţiilor etnoculturale din domeniul meşteşugurilor popular-artistice: cusutul şi brodatul tradiţional.. proporţia părţilor componente. acurateţe. arta culinară tradiţională. Repere teoretice pentru acţiunile educative: . Competenţa-sinteză: Evaluarea procesului de confecţionare (fabricare). . lozie).executarea etapelor în ordine cronologică conform regulamentului tehnologic de fabricare (confecţionare). . 31 . armonizarea (forma. obiectele de uz casnic şi de ritual. sănătatea. Educaţia tehnologică trebuie să creeze oportunităţi pentru participarea activă a elevilor în viaţa cotidiană. memorizarea etapelor şi a proceselor tehnologice.respectarea normelor de igienă şi protecţie a muncii în procesul activităţilor practice. îndemînare.). precizie. .explicarea identităţii comportamentale (în sensul „cine sîntem” şi „cine sînt ceilalţi”). împletitul din fire textile (croşetarea. dimensiunea. . sărbători naţionale şi de familie etc.caracterizarea (comentarea) aspectului estetic. portul popular. jucăria populară. ţesutul. conform criteriilor prestabilite).Criterii: .

Teoria educaţiei. Acest imperativ al timpului poate fi realizat doar prin organizarea şi desfăşuraarea unui nou curriculum axat pe formarea competenţelor elevilor. de a-şi afirma locul său în cadrul societăţii. în care elevul. The main goal in studying foreign languages is practical assimilation of the spoken language. tehnici proactive de predare-învăţare. trebuie înlocuit cu noua paradigmă pedagogică a actului de predare-învăţareevaluare. În concluzie: Se poate afirma cu certitudine că învăţămîntul informativ-reproductiv. Referinţe bibliografice: 1. drd. adică parcurge procesele psihice ale cunoaşterii (recunoaşterea. învaţă să înveţe. care presupune declanşarea graduală a proceselor psihice ale cunoaşterii. utilizarea informaţiei în structuri logice) cu ajutorul unor instrumente. în primul rînd. acestea determinînd şi anumite etape didactice ale învăţării. I. Obiectul vorbirii constituie gîndirea ca reflecţie în conştiinţa omului.În contextul dezvoltării creativităţii elevilor în munca de producere constituie evident o dimensiune fundamentală a culturii ca factor de dezvoltare a aptitudinilor. PRINCIPIUL BAZEI ORALE ÎN STUDIEREA UNEI LIMBI STRĂINE Cristina STRAISTARI-LUNGU. pag. NEGREŢ-DOBRIDOR. şi cu proiectare pedagogică echilibrată şi motivantă pentru elevi cu cadre didactice formate la un înalt nivel. Pedagogie. MEYER. De ce şi cum evaluăm. 189. Chişinău Abstract. MACAVEI. Volumul I. 32 . implementat în baza condiţiilor adecvate unui proces formativ. E. 3. de formare a abilităţilor / competenţelor ca mijloc de a-şi cuceri autonomia. Bucureşti. A foreign language is learned througt communication. 2. înţelegerea. 2001. a relaţiilor şi atitudinilor raportate la lumea înconjurătoare. bazat pe reproducerea de către elevi a cunoştinţelor reţinute prin activităţi de memorare. Bucureşti. G. Didactica nova. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. Bucureşti: Editura Aramis. 2005. 2001.

Componenta analitico-sintetică presupune “realizarea intenţiei de comunicare în procesul formării şi formulării gîndirii prin intermediul limbii”. În procesul vorbirii în limba franceză. Această ordine de prezentare 33 . Ordinea propusă pentru predarea deprinderilor de limbă este: ascultarea – vorbirea – citirea – scrierea. exprimarea orală. audierii şi al scrisului are loc rostirea internă a textului productiv (vorbirea scrisă) sau al celui receptiv (audierea. Pe plan didactic. 2. în formă vorbită. mai curînd e necesar ca orice porţiune de studiat să fie asimilată întîi oral înainte de a fi prezentată în formă scrisă. care justifică acest principiu: 1. mai ales la etapa iniţială. Există două argumente esenţiale. învăţînd pe cineva a citi şi a scrie. În procesul lecturii. aceste mecanisme reprezintă cele patru aspecte ale cunoaşterii unei limbi: înţelegerea limbii vorbite. lectura). propagatorii metodei audio-linguale pun accentul pe învăţarea înţelegerii şi vorbirii a cel puţin unei părţi din limbă înainte de a învăţa să o citeşti şi scrie. (2) În această ordine de idei menţionăm şi părerea lui R. (1) În prezent principiul bazei orale a instruirii este considerat primordial în predarea limbilor străine. presupunem. Lado: „A învăţa să vorbeşti şi să înţelegi vorbirea orală înseamnă a învăţa limba. Aceasta nu înseamnă că copilul trebuie să ştie limba perfect înainte de a învăţa să o citească. ea nu este decît reprezentarea grafică a celei orale. citirea şi scrierea în limba respectivă. (4) După cum învăţăm în mod firesc limba maternă. Se afirmă primatul vorbirii orale.Vorbirea apare din necesitatea unei persoane de a se adresa alteia. copilul trebuie să selecteze din memorie cuvinte (analiza) şi să le încadreze într-o unitate verbală (sinteza) în scopul realizării intenţiei comunicative. înainte de a ne familiariza cu reprezentarea ei prin simboluri grafice şi după cum „vorbirea” sau comunicarea sonoră este prima formă în care se dezvoltă toate limbile naturale. Învăţarea oricărei limbi la etapa incipientă presupune însuşirea unui întreg sistem de mecanisme implicate de funcţionarea şi folosirea limbii ca instrument de comunicare. că copilul deja cunoaşte limba şi asimilează doar reprezentarea ei grafică.”. fiecare dintre acestea este predată pe rînd şi exersată pînă la un nivel avansat. Vorbirea scrisă e secundară.

nu numai predarea iniţială a vorbirii orale.. I. material ce trebuie asimilat mai întîi oral. univ. W. A.. 1973. înainte de citire şi scriere) a fost determinată marea importanţă ce se acordă articulării şi pronunţării corecte. Chişinău Abstract. the task and the purpose of the group. dr. 1985. dar şi selectarea materialului lingvistic din textele ce urmează a fi citite. Bucureşti. principiul bazei orale se realizează în cursul oral introductiv şi poate fi de durată diferită. BRĂIESCU. HAHAM. abilities to send and to recieve actions. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. STRATEGII DIDACTICE INTERACTIVE DE ÎNVĂŢARE PRIN COOPERARE ÎN ÎNVĂŢĂMÎNTUL UNIVERSITAR Nicolae SILISTRARU. Din punct de vedere organizatoric. 1972. 2. И. CUNIŢĂ. Societatea de ştiinţe filologice din R. deci. 3. Педагогика. audiate sau chiar scrise. România. Formarea deprinderilor de limbă străină. the ability to reach the consensus. RIVERS.(ascultare şi vorbire. M.. 4. (3) Accentul pus pe limba vorbită a dus la o schimbare radicală în ceea ce priveşte materialul selectat ca bază de predare în primele etape ale studierii limbii străine. РАХМАНОВА. prof. 1977. In order to ensure a successful group interaction. Strategiile didactice în învăţămîntul universitar pot avea la bază stimularea competiţiei ori promovarea muncii individuale sau 34 . Bălţi. Основные направления иностранных языков в XIX-XX вв. şi PEditura. the group norms. Despre principiul bazei orale în predarea limbilor străine. în ped. E. Din cele spuse se impune următoarea comcluzie: e necesară. The conditions of an effective learning through collaboration have to do with the following three factors: the group composition. the teacher must help the students to develop some abilities like: communication skills and paraphrases of what they remembered in order to check the understanding. hab. (2) Referinţe bibliografice: 1. Bucureşti: Editura Did. S.

ce conduc treptat de la învăţarea prin competiţie la învăţarea prin cooperare. de a oferi şi de a primi ajutor din partea colegilor şi a nu prelua controlul întregului grup. studenţii lucrînd impreună. de a trimite şi a primi retroacţiuni. · stimularea gîndirii critice. creative şi laterale. de a reflecta asupra celor discutate şi a se concentra asupra priorităţilor. Pentru a asigura succesul interacţiunii în grup. de a ajunge la consens. p. · dezvoltarea încrederii în propriile puteri. profesorul trebuie să le dezvolte studenţilor următoarele capacităţi: de a comunica şi parafraza ceea ce au reţinut pentru a verifica înţelegerea. stimulaţi de o apreciere colectivă.pot fi cooperante. sarcina şi scopul grupului. Acest proces are loc în baza următoarelor principii: 1) Interdependenţa pozitivă. conform căreia succesul grupului depinde de efortul depus în realizarea sarcinii de către toţi membrii. Condiţiile unei învăţări eficiente prin colaborare ţin de următorii trei factori: compoziţia grupului. Avantajele studenţilor care lucrează în cooperare cu colegii lor sînt: · dezvoltarea capacităţilor sociale de comunicare şi de adaptare la regulile grupului. Strategiile didactice bazate pe cooperare şi colaborare sînt folosite de profesor pentru a depăşi ierarhizarea tradiţională a studenţilor. 35 . de acţiune reciprocă. Studenţii sînt dirijaţi spre un scop comun. de a fi receptiv şi tolerant la părerile colegilor de a susţine şi a accepta diferenţele de opinie. de studiu. de a asculta activ. normele de grup. · motivarea participării active şi aplicarea în sarcina colectivă. Cooperarea este o „formă de învăţare”.50]. interpersonală/intergrupală. respectului reciproc şi toleranţei. cînd fiecare contribuie activ şi efectiv. ce constă în soluţionarea unor probleme de interes comun. · sporirea succeselor înregistrate la soluţionarea colectivă a problemelor. rezultatul fiind suma eforturilor tuturor. focalizînd interesul pe ajutor reciproc. cu durată variabilă care rezultă din influenţări reciproce ale agenţilor implicaţi [3. · promovarea unei atitudini pozitive faţă de ceilalţi. Colaborarea este o „formă de relaţii” între studenţi.

ajutaţi-i să se obişnuiască să reflecteze. incubaţiei şi aşteptărilor. Tragerea concluziilor şi soluţionarea problemei. de a oferi ajutor. să argumenteze pentru a convinge. sugerăm cadrelor didactice unele sfaturi psihopedagogice care contribuie la asigurarea unei munci bogate sub aspectul identităţii. sînt analizate erorile şi punctele forte. . A treia etapă este destinată reflecţiilor. stimularea inteligenţei interpersonale care rezidă în abilitatea de a comunica cu celălalt. cînd sînt confruntate ideile. Are loc integrarea noilor achiziţii în sistemul celor existente prin restructurarea celor noi dobîndite. 3) Formarea şi dezvoltarea capacităţilor sociale. La a doua etapă se concretizează cînd participanţii se confruntă cu situaţia de rezolvat şi atunci ei trebuie stimulaţi să lucreze împreună pentru a o rezolva. în toate acţiunile lor prevalînd interesul echipei.2) Responsabilitatea individuală. dar şi să descopere complementarităţi. de a primi sprijin atunci cînd are nevoie. Pentru a spori reuşita schimburilor intelectuale şi verbale dintre membrii comunităţii educaţionale. să lucreze şi să înveţe împreună. Etapa a patra este rezervată dezbaterilor colective. analiza acestora şi stabilirea priorităţilor şi a responsabilităţilor. La această etapă are loc familiarizarea cu elementele problemei.Familiarizaţi studenţii cu practicile participative de cooperare. să-şi planifice munca pentru a avansa lucrarea comună etc. în priceperea de a rezolva situaţiile conflictuale.Obişnuiţi studenţii să accepte diferenţele dintre ei. să se asculte reciproc. Este faza documentării şi a cercetării care se poate întinde pe o perioadă mai lungă sau mai scurtă de timp. să îşi valideze sau invalideze propriile argumente. să-şi repartizeze sarcinile de lucru. La stabilirea etapelor strategiei de muncă în echipă se iau în considerare factorii favorizanţi ai rezolvării de probleme în colectiv. Studenţii sînt învăţaţi. alterităţii şi cooperării: . al comunităţii educaţionale în care ei învaţă şi se formează. 36 . ajutaţi. La prima etapă se constituie grupul de lucru. care se referă la faptul că fiecare membru al grupului îşi asumă responsabilitatea sarcinii de rezolvat. A cincea etapă constă în structurarea demersurilor la finalul dezbaterii. monitorizaţi să aplice capacităţile sociale colaborative care sporec eficienţa muncii în grup.

. putere de judecată şi înţelegere a mesajului didactic.Stimulaţi la studenţi plăcerea (şi cultivaţi-o. · sinceritate. · capacitate rezolutivă. · nevoia de cunoaştere şi valorizare socială. acceptare şi intergrare în activitatea grupului. pentru a încuraja emergenţa cuvîntului. · recunoaşterea socială a contribuţiilor şi rezultatelor activităţii cooperante.Asiguraţi condiţiile materiale şi caracteristicile ambientale necesare desfăşurării activităţilor colective în condiţii bune. comunicativitate. creativă. · stil flexibil de abordare a sarcinii şi de interacţinue cu partenerii grupului. ci propuneţi-o grupurilor şi studenţilor care o reclamă. 37 . . · experienţă cognitivă. competenţe şi abilităţi interpersonale. cooperare şi comunicare interpersonală în grup. cel puţin prin instrucţiunile scrise oferite grupurilor şi prin întrebările. · disponibilitate spre cunoaştere. · satisfacţia participării şi reuşitei individuale sau de grup. Rezultatele cercetărilor probează ca relevanţi pentru profilul interpersonal al subiecţilor grupului următorii factori esenţiali: · aptitudini. înnoiţi-o continuu) de a participa la confruntări intelectuale. Căutaţi ca prezenţă să vă fie discretă pentru a lăsa iniţiativa de acţiune grupurilor. operativitate în gîndire şi acţiune. la schimburi de idei. să fiţi întotdeauna prezent. . de puncte de vedere etc. acordîndu-le sprijinul necesar. clarificările. pornind de la ideea că profesorul nu este singurul deţinător de cunoştinţe şi că mai există şi alte surse valorificabile. · motive de relaţionare. dezvolatre. responsabilitate şi empatie în relaţiile interpersonale. informaţiile.Instalaţi în grupuri un spirit de cooperare şi cercetare care să vă permită să stabiliţi cine se poate într-ajutora şi cum. · echilibru emoţional şi maturizare socioafectivă. şi de a le valoriza. nu vă impuneţi prezenţa. . sugestiile şi încurajările adresate acestora.Străduiţi-vă că la învăţarea prin cooperare. · atitudine de înceredre în sine şi în altul. · atitudine de învingere a obstacolelor din calea realizării scopului.

România Abstract. Referinţe bibliografice: 1. Bucureşti: EDP. L. religion. începînd cu cea mai fragedă vîrstă. OPREA. METODE ŞI PROCEDEE UTILIZATE ÎN CADRUL ACTIVITĂŢILOR DIN GRĂDINIŢĂ PENTRU CUNOAŞTEREA DREPTURILOR COPIILOR Veronica MAZILU. Bacău. Democratic values and human rights as a whole. 5. BOCOŞ. com. culture. Valori ale educaţiei moderne. knowing the child’s rights intends to foster a sense of trust and tolerance towards his fellows. M. nr. should not be just simple law articles. 38 . Cluj-Napoca: Editura Presa Universitară Clujeană. Grădiniţa Nr. regardless the age to which the teaching approach is pursued. Ca factori contextuali de conlucrare cu studentul menţionăm orientările pentru noi cercetări în acest domeniu prin renovarea învăţămîntului universitar şi ralierea lui la spaţiul educaţional european. jud. 2002. ale copiilor în cazul de faţă. Bucureşti: EDP. 2006. SILISTRARU.· anticiparea şi evaluarea cît mai obiectivă a rezultatelor activităţii cooperante.. C. 4. DUMITRU. Asău. Repere pentru reflecţii şi acţiune. constituie unul din fundamentele educaţiei. Comunicare şi învăţare. 2006. N. 2 Apa Asău. without any discrimination. Chişinau: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. 1998. Strategii didactice interactive. and in our case children’s rights. · gradul de structurare şi de dificulate a sarcinii cognitive după capacităţi. 3. ethnic. citizenship. Didactica Pro. Învăţarea prin cooperare: ipoteze de lucru. 2003. HANDRABURA. Instruire interactivă. In preschool children’s education.1 (17). 2. Iniţierea copiilor în spiritul valorilor democratice şi al drepturilor omului. G. educ. the kindergarten or school the child is attending. but they must be part of education.

folosind metode interactive şi de grup.Aşezăm în partea galbenă doar florile de culoare albastra. Brainstorming: „Cum v-aţi simţi dacă. “Toate 39 .Are rost o clasă fără copii? Concluzia: „EU am un nume. .AUTOPORTRET Copiii îşi pictează portretele. dar nu sîntem mai prejos unii faţă de alţii! Toţi sîntem copii! Avem cu toţii aceleaşi drepturi! REALIZAREA UNUI AFIŞ. apoi le afişăm. CERCUL DISCUŢIILOR Copiii sînt aşezaţi în cerc.Ce înseamnă florile? (Florile sîntem noi. copiii!) Ce înseamnă vaza? (Vaza înseamnă clasa noastră. Toată ziua li se va adresa doar cu acest număr în loc de numele lor. Ce observăm? . păstrează floarea aleasă pe toată durata activităţii. culoare). îndrumat de întrebările educatoarei. îl descrie. De ce florile au culori diferite şi nu una singură? DIAGRAMA VENN – Ce înseamnă florile? (Florile sîntem noi. Copiii lipesc florile cu pozele lor laolaltă pentru a alcătui un buchet pe un afiş. Astfel alcătuim o imagine a clasei noastre colorate. aţi avea un număr?” Avem un nume pe care nu ni-l poate lua nimeni! Copiii trebuie să fie mîndri de numele lor şi ar trebui să ştie ce înseamnă acestea şi de ce le-au fost alese aceste nume. Toate florile sînt la fel? Prin ce se deosebesc? (Formă.) Ce înseamnă vaza fără flori? (Înseamnă clasa noastră fără copii). NOI avem o clasă!”. “TURUL GALERIEI” . Educatoarea încurajează copiii să ia parte la discuţie: Să ne prezentăm: “Numele meu este…” Fiecare copil ia de pe masă fotografia copilului care îi este sau doreşte să îi fie prieten şi. în locul numelui. copiii). ca mod de gîndire. În mijlocul cercului este o măsuţă pe care sînt pozele copiilor lipite pe contururi de flori (confecţionate de copii la activitatea practică). .În cele ce urmează voi prezenta cîteva aspecte din activităţile desfăşurate în grădiniţă pentru înţelegerea unora dintre Drepturile copiilor.Sîntem deosebiţi ca aspect. Le vom privi cu atenţie şi vom observa cît de diferiţi sîntem în privinţa aspectului! JOCURI DE IDENTITATE “Numărul acesta este numele meu” Se dă fiecărui copil un număr.

“Cum mi-am primit numele”. Concluzia: prietenii sînt veseli. numele lui.La grădiniţă avem dreptul să învăţăm toţi. merg împreună la grădiniţă. aleargă unul în ajutorul celuilalt. . ci şi îndatoririle ce decurg din acestea. .Activitatea de grup şi în echipă. cu mai multă iniţiativă. sînt uniţi. armonizată cu cea individuală a avut mai multă originalitate şi a dat încredere în forţele proprii.) I-am împărţit în trei grupe şi am lucrat „Copacul prieteniei”: Grupa I – aplicarea amprentei palmei pe suport prin pictură. decuparea şi lipirea acesteia pe suport.Copiii au aflat că în lumea în care trăiesc au drepturi şi îndatoriri. cu toate că sîntem diferiţi. . primul nume îl face pe copil să devină o fiinţă unică a acestei lumi.numele noastre”. dar avem şi obligaţia de a învăţa fiecare în parte şi toţi împreună. Grupa a III-a – aplicarea tălpii pe suport prin pictură. „mă ajută”etc. „ COLEGI ŞI PRIETENI” Copiii răspund la întrebarea „Ce este un prieten?” printr-o propoziţie sau un cuvînt („Copilul cu care mă joc”. se ajută. cu mai mult curaj în exprimarea opiniilor. la fel ca un buchet bogat şi colorat de flori. . „cu care mă împac cel mai bine”. Numele ei. Concluzia : prietenii îşi dau mîna la greu. Cel deal doilea. “Povestea numelui meu” sînt activităţi desfăşurate în acest scop. Concluzia: prietenii merg pe acelaşi drum. Am promovat nu numai dreptul la educaţie şi la joc. 40 CONCLUZII . . Ideea acestei activităţi a fost de a-i conduce subtil pe copii spre concluzia că prietenia este un sentiment bazat pe legături între oameni. Articolul 7 al Convenţiei privind drepturile copilului protejează dreptul copilului de a avea un nume. Cu toate aceste. pe idei şi principii comune.Au conştientizat marea varietate de nume din clasa noastră. formează o clasă. încredere. bunăvoinţă. pe simpatie. . Grupa a II-a – desenarea conturului palmei. numele de familie reprezintă legăturile copilului cu grupul din jurul lui/ei.Au înţeles că mai multe nume diferite înseamnă personalităţi diferite şi că împreună.Au devenit mai sensibili faţă de cei din jur. se bucură împreună. respect.

.. MECT. Modurile de a grupa sau prezenta noile tipuri de conţinut variază. DIMA. Modul de dezvoltare a lumii contemporane şi ritmul rapid al schimbărilor. 41 . Constanţa. cer educaţiei să dezvolte personalităţi uşor adaptabile. M. „NOILE EDUCAŢII” ÎN ACTIVITĂŢILE EXTRACURRICULARE Mihaela-Isabela TRANDAFIR. 2005. (vol. PREDA. OPREA. Bucuresti... Bucureşti: Editura Moise. Mangalia. CĂLIN. Au. Ele sînt integrate în termenii unor obiective pedagogice care vizează domenii de interes în contemporaneitate. înv. personalităţi apte să satisfacă cerinţele şi exigenţele societăţii viitoare.6/ 7 ani). Bucureşti: Editura Humanitas Educaţional.. 2005. F. Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3. S. Traditional şi modern în învaţământul preşcolar. D. The main objectives are successfully put into practice during the extracurricular activities. „Noile educaţii” s-au constituit şi s-au impus într-un timp foarte scurt. Şcoala cu clasele I-VIII „Sf. PLETEA. The major problems of the contemporary world required „new systems of education” to be introduced in the Romanian curricula. V. 5. noile tipuri de conţinuturi sau „noile educaţii” reprezintă cel mai pertinent şi mai util răspuns al sistemelor educative la această provocare.Didactic. II). M. Bacău: Editura Casei Corpului. The students’ active implication in various activities specific to their age leads to the development of their personality. Metoda proiectelor la vârste timpurii. dar obiectivele lor sînt aceleaşi. GRAMA. deoarece ele corespund unor trebuinţe de ordin sociopedagogic din ce în ce mai bine conturate. COCOŞ. 2.Referinţe bibliografice: 1. 3. LESPEZEANU. Ghid pentru proiecte tematice. 2008. Secrete metodice în didactica preşcolară. creative şi responsabile. receptive la nou. 2007. România Abstract. 2006. M. După cum apreciază specialiştii. Andrei”.. Bucureşti: Editura Omfal Esential. jud. 4.

a 42 . vizionări de filme educative. acordarea unui ajutor material şi spiritual unor persoane nevoiaşe. S-au realizat eseuri. strîngerea unor elemente poluante de pe plaja din localitate. dezbateri şi activităţi de promovare a drepturilor copilului şi cu Casa de bătrîni Mangalia.O. faţă de sine şi faţă de alţii. a respectului faţă de valori şi de aspiraţii. cultivarea receptivităţii şi flexibilităţii. adoptarea unui comportament umanitar. demersurile educative se desfăşoară utilizînd cele mai eficiente strategii didactice care să contribuie efectiv la dezvoltarea personalităţii fiecărui copil. amenajarea unor locuri de colectare a hîrtiilor în incinta şcolii. Prin vizionarea unor filme educative. a priceperii de a identifica punctele comune şi de a respecta diversitatea situaţiilor şi stilurilor de viaţă. În vederea dezvoltării valorilor morale şi a trăsăturilor de caracter ale elevilor. prin dezbateri pe tema violenţei. Pentru aceasta am iniţiat proiectul „S.S. am realizat cîteva proiecte de parteneriat educaţional cu diverse instituţii: cu Organizaţia „Salvaţi copiii” Mangalia şi cu Centrul de plasament „Delfinul” Agigea. cooperare. Educaţia ecologică realizată în şcoală şi-a propus să dezvolte o atitudine pozitivă faţă de mediul înconjurător. la educarea pentru o mai bună convieţuire în grupurile sociale. care a cuprins activităţi practice: sădirea unor copaci într-un parc din oraş. Educaţia pentru participare şi democraţie urmăreşte promovarea unei culturi a democraţiei şi a drepturilor omului. Prin aceste acţiuni s-a urmărit promovarea ideii de voluntariat. care a cuprins acţiuni umanitare de strîngere de fonduri. dulciuri. jucării şi rechizite pentru copiii cu posibilităţi reduse.În şcoală. la deschiderea personalităţii umane către angajare. păstrarea curăţeniei în curtea şcolii. desene şi colaje pe teme de mediu şi sau obţinut premii la concursuri naţionale. realizarea în clasă a unui spaţiu decorativ din plante naturale. cultivarea sentimentelor afective la elevi. un proiect de activitate comunitară. judeţul Constanţa. Educaţia pentru pace presupune cultivarea unor atitudini superioare şi formarea oamenilor în vederea evitării conflictelor şi a promovării dialogului constructiv. prin lecturarea şi discutarea unor texte cu exemple de comportamente negative. comunicare şi încredere. NATURA”.

se sporeşte raportul socializării. la schimburi de experienţă. psihologul şcolii. elevii au avut ocazia să-şi îmbogăţească cunoştinţele. turci. Educaţia pentru sănătate îi îndrumă pe copii spre cunoaşterea şi respectarea unor reguli de igienă personală. de acceptare şi înţelegere firească a raportului dintre un individ şi ceilalţi. şi comercializarea lor în şcoală. Prin proiectele de parteneriat transfrontalier desfăşurate cu o şcoală din Bulgaria. tablouri etc. Acest lucru se realizează printr-o serie de activităţi extracurriculare la care sînt invitaţi medici. Învăţătorului îi revine nobila sarcină de a forma şi dezvolta personalitatea 43 . s-a urmărit reducerea situaţiilor conflictuale. responsabilitate şi toleranţă faţă de semenii lor. Cei cu aptitudini artistice au participat la Festivalul de folclor local „Mlădiţe dobrogene”. podoabe. Prin cîntec. Prin confecţionarea unor obiecte de decor. dimensiunile şi formele educaţiei. să lege prietenii şi au învăţat să-şi respecte şi aprecieze toţi colegii. lipoveni. întrajutorare. Educaţia interculturală promovează atitudinea de deschidere. Educaţia pentru timpul liber îi învaţă pe elevi să preţuiască şi să gestioneze cu folos timpul liber. la diverse concursuri.impulsurilor agresive etc. elevii au avut posibilitatea să participe la activităţi cultural-artistice şi sportive. respectarea diferenţelor culturale prin valorificarea pozitivă a relaţiilor de egalitate între oameni. Obiectivele pedagogice vizate se pot realiza cu succes în cadrul activităţilor extracurriculare. Prin implicarea acestora în jocuri şi activităţi recreative. respect şi toleranţă. poliţişti. tătari. se întăresc relaţiile de prietenie. mărţişoare. felicitări. poezie. prezentarea unor produse culinare din bucătăria tradiţională. elevii au obţinut fonduri pentru excursii. spre un regim raţional de viaţă şi alimentaţie. Educaţia economică şi casnică modernă favorizează dobîndirea conştiinţei şi conduitei economice ca temei al unei vieţi echilibrate şi cu o bună integrare în planul vieţii sociale. ouă încondeiate. dans. S-a urmărit dezvoltarea sentimentelor de respect. Concluzii: „Noile educaţii” sînt integrabile la toate nivelurile. prietenie. Un proiect cu Biblioteca Franceză i-a reunit pe elevi în activităţi artistice specifice fiecărei naţionalităţi conlocuitoare din judeţul Constanţa: români. prezentarea unor tradiţii şi obiceiuri.

România Abstract. 2000.elevilor prestînd o activitate complexă. 3. Pedagogie. 2005. prof. Specific interactive group methods is that they promote interaction between participants' minds. Botoşani. 2009. resulting in a more active learning and obvious results. Redau mai jos cîteva secvenţe dintr-un model de plan de activitate: Unitatea de învăţare: Regnul Plantae Lecţia: Încrengătura Pterydophyta (muşchi) Tipul lecţiei: mixtă I. caracterului ludic oferind alternative de învăţare cu “priză” la elevi. Didactica. drd. C. ştiinţifice. jud.PREMISA DEZVOLTĂRII PERSONALITĂŢII Ciprian Radu MÂNDRESCU. Bucureşti: Editura Polirom. Ghica”. aplicate în cadrul unei lecţii de predare-învăţare desfăşurată cu elevii unei clase de a IX-a. Dorohoi. Referinţe bibliografice: 1. Printre metodele care activizează predarea-învăţarea şi conduc la formarea unei personalitaţi integratoare sînt şi cele prin care elevii lucrează productiv unii cu alţii. Article presents a sequence of a lesson in biology class IXa focusing on the application of modern active-participatory methods aimed at forming an inclusive personalities. C. îşi dezvoltă abilităţi de colaborare şi ajutor reciproc. (coord. of their personalities. cu privire la problema educabilităţii. Revistă de comunicări ştiinţifice. Dintre metodele moderne vă propun “turul galeriei” şi “metoda cubul”. Colegiul Naţional “G. bazată pe convingeri ferme.. Bucureşti: DPH. Desfăşurarea lecţiei Verificarea cunoştinţelor anterioare din lecţia „Regnul Fungi” Activităţi de învăţare 44 . bine organizată. Bucureşti: Editura Polirom. CUCOŞ. 2. Ele pot avea un impact extraordinar asupra elevilor datorită denumirilor foarte uşor de reţinut. CUCOŞ. calitativă. UTILIZAREA METODELOR MODERNE .) Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice.

5. 4. ARGUMENTEAZĂ – Identificaţi caracterele de algă şi cele rezultate din adaptarea la mediul terestru . . Precizaţi caracterele generale ale bazidiomicetelor.fiecare conducător de grupă aruncă cubul şi alege astfel una din feţele cubului cu teme specifice. 6. . ASOCIAZĂ – Asociaţi imaginile în funcţie de grupa din care fac parte muşchii (anexa 1).elevii sînt împărţiţi pe 6 grupe şi primesc cîte o coală de hîrtie la fiecare grupă. Precizaţi caracterele generale ale zigomicetelor. III. 3. 6. COMPARĂ – Realizaţi o comparaţie între muşchi şi ciuperci. 2..Conducătorul fiecărei grupe prezintă planşa realizată iar elevii celorlalte grupe vizionează fiecare planşă realizată.subiectele propuse pentru fiecare grupă sînt: 1. Cerinţa constă în lipirea acestora pe coala de hîrtie pentru a realiza modelul corect al reproducerii. APLICĂ – Realizaţi modelul reproducerii folosind imaginile date (anexa 2). Obţinerea performanţei şi realizarea feed-back-ului Metoda Cubul . astfel: 1.Cîte un elev de la fiecare grupă prezintă rezultatele frontal. 3. şi-i aduc completări sau corecţii. Anexa 1 – este reprezentată de imagini decupate ce reprezintă diferite specii de muşchi de pămînt ce aparţin celor două clase studiate. Cerinţa este de a grupa speciile în cele două categorii şi de a le lipi pe coala de hîrtie primită. DESCRIE – Care sînt componentele unui muşchi frunzos? 2. Anexa 2 – cuprinde decupaje ce reprezintă momente din ciclul de reproducere al muşchilor de pămînt. II. ANALIZEAZĂ – Ce importanţă au muşchii? 4. Concluzii: 45 . 5. Dirijarea învăţării: .profesorul solicită elevilor să se grupeze în 6 grupe şi dă fiecărei grupe cîte o coală de hîrtie şi un marker pentru a realiza „turul galeriei”. Precizaţi caracterele generale ale ascomicetelor. Precizaţi importanţa ciupercilor. Precizaţi caracterele generale ale ciupercilor. . Argumentaţi relaţia de simbioză în cazul lichenilor.predarea noilor cunoştinţe se realizează folosind material biologic şi mijloace audio-video.

oferă o perspectivă de ansamblu asupra activităţii elevului pe o perioadă mai lungă de timp. Botoşani. · exersează capacităţile de analiză şi de luare a deciziilor oportune la momentul potrivit. aceştia fiind mai conştienţi de responsabilitatea ce şi-o asumă. ŞINDILĂ D. Şcoala cu clasele I-VIII Nr. CUCU. Feteşti. stimulînd iniţiativa tuturor elevilor implicaţi în sarcină. C. România Abstract. · asigură o mai bună clarificare conceptuală şi o integrare uşoară a cunoştinţelor asimilate. The accurate structure of the primary school curriculum contents corresponds both to the modern vision over the learning process and over the child’s personality development suggested by the school psychology researches and to the postmodern paradigm. URECHE. devenind astfel operaţionale. Referinţe bibliografice:: 1.. This type of lesson development give the student a variety of learning situation during which the student's motivation is kept up at an auspicious level to get performances. CRIŞAN. depăşind nea-junsurile altor metode tradiţionale de evaluare cu caracter de sondaj. sînt următoarele: · stimulează implicarea activă în sarcină a elevilor. inst. 2.Valenţele formativ-educative care recomandă aceste metode interactive ca practici de succes atît pentru învăţare cît şi pentru evaluare. · descurajează practicile de speculare sau de învăţare doar pentru notă.. Stimularea creativităţii elevilor prin metode de cooperare. VALENŢE FORMATIVE ALE ABORDĂRII INTEGRATE A CONŢINUTURILOR CURRICULARE ÎN CICLUL PRIMAR Nicoleta BEZNEA. · asigură o mai bună punere în practică a cunoştinţelor. adaptat nevoilor de individualizare a sarcinilor de lucru pentru fiecare elev. Metodica predării biologiei. 46 . · asigură un demers interactiv al actului de predare–învăţare– evaluare. C. 2003. · unele dintre ele. valorificînd şi stimulînd potenţialul creativ şi originalitatea acestuia. 2008. 4. exersarea priceperilor şi capacităţilor în variate contexte şi situaţii. L. Focşani: Editura Zedax.

Abordarea integrată a curriculumului formal nu face altceva decît să completeze şi să sistematizeze baza de cunoştinţe pe care copilul o deţine deja. interesele sale. Am observat că lecţiile de limba şi literatura română desfăşurate pe baza curriculumului integrat sînt mult mai eficiente. Fiecare copil îşi formează deprinderile de scris-citit în ritmul său propriu. dar experimentează moduri noi de receptare şi prelucrare a informaţiei pe baza modelelor observate la colegi. pentru a se autocunoaşte şi pentru a se autoevalua pozitiv. îi comunică faptul că el este important. Raportîndu-ne la dimensiunea educativă a procesului educaţional putem observa numeroase beneficii pe care le aduce acest mod de proiectare curriculară. interes suscitat de anumite teme sau de aspecte familiare de viaţă. de a-l cunoaşte şi a-l stăpîni. În planul relaţiilor interpersonale abordarea integrată a curriculumului presupune comunicare şi cooperare pentru rezolvarea sarcinilor de lucru. Ceea ce îl motivează eficient pe copil pentru a se angaja în efortul de învăţare este obţinerea de performanţe şi o imagine de sine pozitivă. iar una dintre alternativele metodice o reprezintă predare integrată. Performanţele obţinute în formarea deprinderile de scris-citit au valoare predictivă pentru obţinerea sau nu a succesului şcolar pentru întreaga durată a şcolarităţii. prezente în lecţie ca obiective ale învăţării. iar reactualizarea lor se face cu un grad mai mare de fidelitate şi promptitudine. formarea şi dezvoltarea celorlalte competenţe. Noile cunoştinţe propuse în şcoală sînt asimilate mai uşor.În ciclul primar abordarea integrată a conţinuturilor este o necesitate motivată de nevoia firească a şcolarului mic de a explora mediul apropiat.Este recunoscut faptul că deprinderile de scris-citit condiţionează calitatea formării ulterioare a copiilor ca instrumente prin intermediul cărora este posibilă dobîndirea de cunoştinţe. fapt ce conduce la apariţia şi manifestarea unei atitudini pozitive faţă de activitatea şcolară. eliminînd barierele care se creează în mod artificial între activitatea copilului în şcoală şi rutinele sale. învăţarea are loc prin integrarea de informaţii şi abilităţi care satisfac interesul copilului. de aceea este necesar să îi oferim experienţe de învăţare cît mai variate şi motivante. În mod natural. Abordarea integrată a curriculumului îi oferă copilului condiţii favorabile pentru a-şi dezvălui competenţele. la această vîrstă. Cunoştinţele. fizic şi social. 47 . Copilul îşi poate identifica stilul de invăţare ca fiind productiv.

IONESCU. modul de hrănire. Am folosit următoarele metode didactice: mîna oarbă. . . să modeleze corpul personajelor din text. M. VIZIUNI ASUPRA PLURI-INTER-TRANSDISCIPLINARITĂŢII Ramona PREJA. În ciclul primar. 2000. ştiu/vreau să ştiu. Cluj-Napoca: Editura Presa Universitara Clujeană. Târgu Mures. taxonomia lui Bloom. art are highly interconnected it is necessary 48 . lect. Referinţe bibliografice: De LANDSHEERE. Universitatea de Artă Teatrală.pentru disciplina limba şi literatura română: să citească corect. jurnalul dublu.tehnologii”. education. să formuleze enunţuri afirmative şi interogative în scris. arte.pentru aria curriculară arte: să ilustreze cu ajutorul desenului continutul fragmentului preferat.. metoda colţuri.pentru disciplina cunoaşterea mediului: să descrie înfăţişarea. metoda predicţii. să intoneze cîntecul preferat despre un animal. 2. Based on the fact that humankind.. univ.pentru aria curriculară tehnologii: să refacă puzzle-uri lipind părţile componente. 1992. Demersuri creative. . De aceea mi-am propus ca elevii să realizeze sarcini variate de formulare/receptare a mesajelor orale şi scrise prin rezolvarea unor sarcini de lucru specifice ariilor curriculare limba şi comunicare. abordarea integrată a curriculumului formal contribuie la valorizarea imaginii de sine. conştient. culture. Pentru lecturarea textului.Cioc! Cioc! Cioc!” de Emil Gîrleanu mi-am propus următoarele obiective: . să identifice comportamente reale şi imaginare ale personajelor textului. G. 1.. tehnologii. Paris: PUF.arte” şi.Am identificat la elevii din clasa a II-a un interes deosebit pentru cunoaşterea mediului natural şi abilităţi manifestate de aceştia la ariile curriculare. knowledge. Dictionnaire de l’évaluation et de recherche en éducation. să redea pe scurt conţinutul fragmentelor textului. lectura în perechi. science. values. România Abstract. să transcrie un fragment din text. la manifestarea atitudinii pozitive faţă de învăţarea şcolară şi la familiarizarea cu diverse stiluri de învăţare. Concluzii. comportamente adaptative la mediu ale vieţuitoarelor din text..

a fost adoptată Carta transdisciplinarităţii. b) un grad epistemologic (de exemplu. se afirmă: O educaţie autentică nu poate favoriza abstractizarea. Am constatat că organizarea învăţării pe criteriul disciplinelor formale clasice devine insuficientă într-o lume dinamică şi complexă.The issue of striking the right balance between the general culture level and the specialized culture knowledge at the educational level.Transdisciplinaritatea nu caută să elaboreze o superdisciplină înglobînd toate disciplinele.11.1994. caracterizată de explozia informaţională. demersul pluridisciplinar se revarsă peste limitele disciplinelor. În art. chimiei. Pluridisciplinaritatea se referă la studierea unui obiect dintr-una şi aceeaşi disciplină prin intermediul mai multor discipline deodată. istoriei religiilor. ci să deschidă toate disciplinele la ceea ce au în comun şi la ceea ce se alfă dincolo de graniţele lor. c) un grad generator de noi discipline (de exemplu. Cu alte cuvinte. 11 al Cartei. 3 al Cartei. Educaţia. este un fenomen complex şi. în dauna altor forme de cunoastere. dar finalitatea sa ramîne înscrisă în cadrul cercetării disciplinare. În art. prin urmare. istoria muzicii poate fi intersectată cu cea a artei şi a literaturii. transferul metodelor logicii formale în domeniul analizei formelor muzicale). Sau. un tablou de Giotto poate fi studiat din perspectiva istoriei artei. ci şi exercitată în acelasi spirit. Edu49 . De exemplu. transferul metodelor informaticii în artă sau muzică a dus la arta informatică sau la o nouă materie informatica muzicală). metodele de vindecare prin muzică duc la muzicoterapie contra diferitelor afecţiuni medicale). istoriei Europei şi geometriei. Se pot distinge trei grade de interdisciplinaritate: a) un grad aplicativ (de pildă. se arată: Transdisciplinaritatea este complementară demersului disciplinar. ea trebuie să fie nu doar abordată transdisciplinar.to have an inter-disciplinary approach of the educational process. Cu prilejul primului congres mondial al transdisciplinarităţii din 06. intersectată cu aceea a fizicii. ea face să apară noi rezultate şi noi punţi între ele. din confruntarea între discipline. the issue of bringing the school closer to real life determines the need to consolidate the the inter-disciplinary character of the education process. ea ne oferă o noua viziune asupra naturii şi asupra realităţii. Interdisciplinaritatea se referă la transferul metodelor dintr-o disciplină într-alta.

d) A învăţa să fii. în cadrul căreia există o învăţare permanentă a elevului de către dascal. Semnifică. Spiritul ştiintific nu se formează prin asimilarea forţată a unor cantităţi enorme de cunostinţe ştiintifice.caţia trebuie să pună accentul pe contextualizare. Însă. În această privinţă. instalarea noii viziuni ar fi favorizată de crearea. a unor 50 . dincolo de acumularea unor abilităţi instrumentale cu valabilitate universală pentru persoană. o manifestare remarcabilă a lui a învăţa să cunoşti. În schimb. iar aceasta presupune în mod obligatoriu o specializare. în cele din urmă. departamente şi obiecte de învăţămînt. c) A învăţa regulile convieţuirii înseamnă. dinamic. Se referă la învăţarea metodelor care ne ajută să distingem ceea ce este real de ceea ce este iluzoriu şi să avem astfel o cale de acces inteligentă la cunostinţele epocii noastre. ar putea conduce la practicarea unei educaţii conforme cu aceste aspiraţii legitime de convieţuire. în spiritul unei educaţii bilaterale. viziunea transdisciplinară este utilă exact în masura în care a învăţa să faci înseamnă şi a învăţa să fii creativ. Centrarea transdisciplinară a disciplinelor antropologice în jurul pedagogiei ca disciplină a transmiterii culturale. ci mai degrabă printr-un fel de pedagogie a calităţii. a unei profesii. b) A învăţa să faci. în toate instituţiile de învatamînt. relativismul cultural şi respectul pentru valorile fundamentale. Savantul român Basarab Nicolescu îl denumeşte a învăţa să fim. specializarea excesivă prezintă un uriaş pericol. dobîndirea unei meserii. pentru subiectul ce riscă şomajul şi inadaptarea. privit sub zodia transdisciplinarităţii. Nefiind un fel de disciplină nouă. respectarea regulilor ce normează viaţa în colectivitate. într-o lume atît de schimbatoare (a se vedea actuala criză economică mondială). desigur că transdisciplinaritatea nu presupune înfiinţarea de noi catedre. Concluzii. Cei patru piloni ai educaţiei şi transdisciplinarităţii sînt: a) A învăţa să ştii. adolescent şi chiar adult – să patrundă în inima demersului stiintific. A învăţa sa stabileşti punţi constituie. cultură. activ. ci o nouă viziune despre lume. deci de vieţuire împreună. astfel încît construcţia unei persoane trece în mod inevitabil printr-o dimensiune transpersonală. cunoaştere şi educaţie. dar şi a dascălului de către elev. concretizare şi globalizare. Transdisciplinaritatea ne poate învăţa. menită să-l conducă pe educat – copil.

Un aspect important la nivelul căruia se conturează elemente specifice dimensiunii europene în educaţie. ClujNapoca: Editura Promedia Plus. îl constituie curriculu51 . M. specific european that involving European common rights. Un plan de învăţămînt care permite interdisciplinaritatea prin modul de ordonare al disciplinelor de studiu ar presupune muncă în echipă pentru elaborarea programelor. Învăţarea activă şi transdisciplinaritatea. Dimensiuni axiologice şi transdisciplinare ale educaţiei. 9-30. Education et sagesse. Opţiunea managerială pentru programarea interdisciplinară a conţinutului învăţămîntului solicită un efort de echipă al specialiştilor în vederea conexiunilor disciplinare şi corelării conţinuturilor. economic context of each state do not apply the same standard regardless of respecting the same traditions. istorie-geografie-cultura civică. ANALIZA DIMENSIUNII EUROPENE LA NIVELUL CURRICULUMULUI EFECTIV ÎN ÎNVĂŢĂMÎNTUL ROMÂNESC Roxana ENACHE. 2003. common. cultural. 3. values.ateliere de cercetare transdisciplinară.. R. România Abstract. psihologie-pedagogie-sociologie-economie-logică. Implicarea interdisciplinară ar putea reprezenta o valoare pedagogică polivalentă cu deschideri psiho-sociale multiple. dans ”Question de”. reunind profesori şi elevi/studenţi ai respectivei instituţii. Universitatea Petrol-Gaz. historical. Referinţe bibliografice: 1. etc.. values and responsibilities. O introducere în pedagogie. ANTONESEI. conf. cu o alcătuire variabilă în timp. n° 123. ca de exemplu: educaţie esteticămuzică-desen-istoria culturii.. sagesse et transdisciplinarité. in particular the cultivation and expression of tolerance and respect for diversity. The European take but a supra-national space. The European dimension is built into the social. 2002. L. 2001. Paris: Albin Michel. BERTEA. univ. Iaşi: Editura Polirom. La quête du sens. dr. Ploieşti. BARBIER. Education. 2. p.

implicit. proiectele didactice. a metodelor. separate din raţiuni metodologice: curriculum intenţionat. Restul procentelor era dat de teme 52 . Abordăm acest concept ca un construct. conţinuturilor şi strategiilor didactice propuse în aceste documente şi realizarea lor concretă la lecţii.operaţional. orar. nu ca un concept gata conturat. grupuri). planificări calendaristice. curriculum virtual. implicit (familie. corelarea obiectivelor. curriculum efectiv. absent. curriculum informal. În dinamica procesului de învăţămînt sînt implicate trei mari categorii ale curriculum-ului. curriculum acceptat (efect direct) etc. programe şcolare) – retoric. Cunoştinţele. realizat la clasă. strategii de realizare). curriculum absent (prin lipsă).. Se impune astfel o analiză a documentelor şcolare (plan. Analiza curriculumului naţional. materiale şi mijloace. mass-media. realizat. discipline opţionale – obiective. curriculum implementat prin intermediul instrumentelor didactice (manuale.mul. organizarea şi rutina didactică). Pentru a demonstra realizarea dimensiunii europene în învăţămîntul românesc modalitatea cea mai realistă este analiza curriculumului efectiv obiectivat în procesul didactic propriu-zis şi anume planificările calendaristice ale cadrelor didactice. metode didactice) şi a comportamentelor cadrelor didactice – ascuns. a probelor de evaluare). acceptat. se încadrează în diferite politici educaţionale. curriculum ascuns (structura şi natura şcolii. curriculum operaţional (instrumente curriculare). proiectele unităţilor didactice la clasă (prin urmărirea consecventă a obiectivelor. virtual. atins. În planificările învăţătoarelor erau prezente la unităţile de învăţare în proporţie de 90-95% aceleaşi conţinuturi prevăzute de programele şcolare. valorile şi competenţele analizate pot fi identificate. S-a analizat astfel prin selectarea şi observarea unor planificări şi proiecte didactice ale cadrelor didactice de la clasele I-IV (16 învăţătoare) dintr-o şcoală din Bucureşti (corelarea obiectivelor şi conţinuturilor din aceste documente cu cele din curriculumul cadru. manuale) elaborate în conformitate cu politicile educaţionale contemporane. programă. a conţinuturilor transmise. planificat (întîlnit în documentele politicii educaţionale – planuri de învăţămînt. finalizat care se aplică. curriculum retoric (actori educaţionali). conţinuturi. explicit. transpuse sau implementate în principalele tipuri de curriculum: curriculum explicit sau scris (prevăzut în programe şi manuale).

Pe plan naţional ar exista poate mai multe acţiuni dacă ar fi cointeresate persoane (elevi. Referitor la condiţia principală şi cea mai la îndemînă pentru manifestarea dimensiunii europene în învăţămîntul românesc. obiceiurile. cultura popoarelor europene ar trebui să existe în fiecare şcoală (la bibliotecă. constatăm că sînt puţine sursele de informare ce ar putea pune la dispoziţie cunoştinţe specifice europene.) şi chiar în orice clasă de curs. . tradiţiile. profesori. reacţii şi atitudini specific europene. Concluzii preliminare ale analizei curriculumului realizat Urmărind prezenţa dimensiunii europene în curriculumul efectiv am constatat că cel mai bine este reprezentată prin instrumentele didactice şi cel mai puţin în realizarea efectivă a lecţiilor. Aşadar dacă profesorii nu declanşează prin comportamente model. istoria comunităţii europene. al şcolilor. la nivelul ISJ. Asistînd şi la orele claselor I-VIII în aceeaşi şcoală am ajuns la următoarele concluzii: . tehnologia informaţiei etc.elevii consideră că pentru acele comportamente ale cadrelor didactice care ar putea determina reacţii. elevilor le va fi mai greu să-şi însuşească şi să manifeste elemente comportamentale europene. perseverent. limbi moderne.urmînd prevederile programelor şi a manualelor şcolare atît cadrele didactice cît şi elevii. ele fiind transmise numai cu ocazia temelor specifice. dacă ar exista fonduri pentru astfel de acţiuni. De aceea materiale informative în ceea ce priveşte UE. valori şi competenţe specific europene. dacă birocraţia nu ar 53 .).propuse de învăţătoare sau de planificările disciplinelor opţionale unde libertatea cadrelor didactice este mai mare în ceea ce priveşte conţinuturile. Internet etc.cunoştinţele sînt reluate. Această preocupare de dotare cu materiale informative. şi anume cunoştinţelor. studenţi) tinere. conduite specific europene nu există preocupări constante şi interes a fi manifestate. Aceasta însă nu se realizează constant. atitudini. consecvent ci în funcţie de disciplinele şi temele care vizează elemente specifice dimensiunii europene. CCD. valori. competente. . materiale didactice ar trebui să existe la nivelul MEC (în special Departamentul de integrare europeană). Cunoştinţele şi competenţele sînt însă însuşite şi consolidate corespunzător în cadrul cursurilor opţionale (ex. al comunităţii etc. reactualizate cel mai puţin. predau şi respectiv învaţă cunoştinţe.

Organized in such activities meet the needs of the knowledge. dacă ar exista susţinere din partea comunităţii. TUDORICĂ. şt. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei.D Hainout. The variety of content and alternate different activities provides a good environment for the active and voluntary employment of children in the educationalinstructional.114). asupra căreia vom insista şi noi. communication. cerc.. 2004. Bucureşti: UNESCO. Referinţe bibliografice: 1. Eforturile cercetătorilor sînt orientate spre evidenţierea “unui model de selecţionare şi organizare a conţinuturilor în corelaţie strînsă cu teoria obiectivelor. BÂRZEA. cu modalităţile de proiectare şi realizare printr-o mai eficientă activitate a copiilor” (3. Curriculumul Preşcolar dezvoltat asupra căruia se lucrează în sectorul respectiv prevede organizarea procesului de învăţămînt preşcolar în context interdisciplinar. în concluzie dacă dezideratele românilor nu ar fi susţinute numai cu vorbe ci s-ar mobiliza şi responsabiliza şi pentru realizarea acestora. Iaşi: Editura Institutul European. 1992. ABORDAREA INTEGRATĂ A CURRICULUMULUI PREŞCOLAR Stella ŞIMON. Strategii şi constrîngeri. Chişinău Abstract. Ultima. I. 2.determina persoane cu voinţă să renunţe. activism and movements of preschoolers. R. 54 . Dimensiunea europeană a învăţământului românesc. s-a aflat în centrul atenţiei mai multor savanţi: L. Aceasta constituie şi una din preocupările de ultimă oră ale teoreticienilor şi practicienilor din domeniul învăţămîntului preşcolar. În acest context se înscriu cele două tendinţe de proiectare inovaţională a conţinuturilor învăţămîntului preşcolar: proiectarea module şi organizarea integrată. Curriculum reform in Central and Eastern Europe – Curriculum Development in Europe: strategies and organisation.p. Terms of specialists shows that kindergarten and social psychology creates the most conducive for structuring integrated curriculum. C.

S. Noua tendinţă a învăţămîntului preşcolar presupune trecerea de la programe monodisciplinare la implementarea aspectului formativ al învăţămîntului preşcolar. Cemortan. rapid.Cerghit. Astfel. confirmîndu-se ipoteza de la care pornise investigaţia. Iniţial s-au investigat posibilităţile de implementare a acestuia în pregătirea copiilor din grupele mare şi pregătitoare ale instituţiei preşcolare. stimulînd trecerea de la un învăţămînt pentru toţi. dintre temele abordate în grădiniţă şi cele din afara ei. integrarea conţinuturilor este abordată atît pe verticală (ceea ce asigură coerenţa diferitelor stadii ale educaţiei unui individ). Chiş etc. ca modalitate de proiectare a activităţii instructiv-educative. · educatoarea devine mai mult decît o sursă de informaţii. trebuie să recunoaştem că aspectul eficienţei studiului integrat. Creţu.. · se promovează atitudini şi comportamente pozitive. Experimentul desfăşurat la această treaptă a învăţămîntului a demonstrat eficacitatea studiului integrat. cît şi pe orizontală (ceea ce determină formarea capacităţii de a transfera cunoştinţele dobîndite) într-un context preşcolar la diferite domenii de cunoaştere şi de aplicare a acestora în situaţii noi de viaţă. · baza cunoaşterii integrate a conduce la o mai rapidă refacere a informaţiilor. care vizează formarea de capacităţi. În favoarea acestei afirmaţii vorbesc următoarele schimbări calitative: · în planul profunzimii şi solidităţii cunoştinţelor dobîndite eficacitatea este evidentă: preşcolarii identifică mai uşor relaţiile dintre obiect şi acţiune. vom încerca să elucidăm valenţele formative ale studiului integrat în preşcolaritate. Mai întîi. atitudini şi însuşirea de cunoştinţe noi. constituie obiectul preocupărilor sectorului de mai mulţi ani. · timpul de parcurgere este sporit. ea facilitează învăţarea. aptitudini. C.care pentru grupele 55 . V. · în planul relaţiilor interpersonale se dezvoltă o perfecţionare implicită a modurilor de grupare-copiii devin mai responsabili în procesul activităţilor şi al învăţării. Analizînd experienţa noastră de implementare a acestei strategii. din perspectivele educaţiei permanente.

Educaţie muzicală Conţinuturi 1. . 56 . pom roditor.Consolidarea cunoştinţelor despre fenomenele specifice lunilor de toamnă. dulce.). a ansambla. Un segment din proiectarea unei activităţi integrate ar putea arăta astfel : Modulul subiectul Toamna Culorile toamnei Obiective Limbaj şi comunicare . 5.Îmbogăţirea vocabu larului cu expresii plastice: toamnă bogată. Recitarea poeziei „Pomul” de Gr.preşcolare nu este destul de adecvat. plastică şi muzicală. dacă la Educaţia plastică urmărim dezvoltarea limbajului plastic. 3. Important este ca educatoarele săşi poată proiecta corect activitatea didactică. aurie. pictură şi muzică. multicolor a decupa. Moment de surpriză. etc. Sosirea Toamnei Aurii: educatorul menţionează frumuseţea toamnei şi propune copiilor s-o caracterizeze. roada. la un învăţămînt pentru fiecare. pom. Jocul didactic „Culorile toamnei”. septembri e. Memorizarea de către copii. orientat spre dezvoltarea fiecărui copil în parte. Concret.Dezvoltarea capacităţii de a recepta atent conţinuturile unei poezii lirice. . limbă. hore. Interpretarea Vocabu lar Toamnă bogată. lanuri. 4. se poate observa cu uşurinţă care este liantul dintre literatură. a crea. . dacă la aria curriculară Limbaj şi comunicare se urmăreşte dezvoltarea capacităţilor de exprimare orală şi literară. 2. frumos. utilizînd adjective (frumoasă. Dezlegarea ghicitorilor despre toamnă. Educaţie literară .Vieru. galbenă etc.Dezvoltarea auzului fonematic. cîmpii. Deci. mirositoare. iar la Educaţia muzicală a capacităţii de receptare a mesajului muzical. fiecare. literară. noiembrie. atunci în cadrul activităţii instructiv-educative se va pune accentul pe dezvoltarea limbajului din perspective lingvistică.Educarea dorinţei de a memora şi a recita poezii.

ANA. Alcătuirea propoziţiilor cu cuvinte noi.ului. În final. . Decupare după contur a frunzelor şi împodobirea crengilor pomilor. 7. 57 . Educaţie plastică . de comunicare. să organizeze activitatea instructiv-educativă. pe drept cuvînt..Executarea mişcărilor păstrînd ritmul în concordanţă cu melodia. conchidem că studiul integrat permite educatorului. finisarea tablo. Varietatea conţinuturilor şi alternarea diverselor activităţi oferă un mediu propice pentru încadrarea activă şi dezinvoltă a copiilor în procesul instructiv-educativ şi dezvoltarea abilităţilor de învăţare. 2006. Proiecte tematice orientative. Oradea: Editura Tehno-Art.lui despre toamnă. ansamblarea. 8. Dansul “frunzelor”. A.. de activism şi mişcare ale preşcolarului. S. Aplicaţie colectivă: “Copacul toamna”. Referinţe bibliografice: 1. Asemenea activităţi satisfac necesităţile de cunoaştere. Asamblarea frunzelor din hîrtie într-un tablou de toamnă. . executînd diverse mişcări cu mîinile şi picioarele în ritm cu melodia. Confecţionarea frunzelor de toamnă.Interpretarea cîntecu.Realizarea din frunze un unui tablou cînteclui popular „A ruginit frunza din vii”.Executarea corectă a tehniclor: decupare după contur. CIOFLICA. 6. pornind de la interesele şi nevoile copilului.

Munca de compunere a problemelor. etc. One active lesson can be built based the tasks that we address to the pupils. folosindu-se imagini sub care sînt scrise diferite numere. COMPUNERI DE PROBLEME Natalia SECĂREANU. 2006. The composition of a mathematical exercise constitutes a method thru wich there can be developed the "taste" of math to the students. S. la sinteză. MODALITĂŢI CONCRETE DE ACTIVIZARE ŞI DIFERENŢIERE LA MATEMATICĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÎNTUL PRIMAR. CEMORTAN. Tutova.2. România Abstract. compositions after exercises. Chişinău. 5. la analiză. The compositions of exercises can be of many ways: compositions after images. Iaşi: Polirom. îi conduce pe elevi la activitate independentă. compositions after schemes. înv. S. Compunerea de probleme constituie o metodă prin care se poate dezvolta la elevi „gustul” pentru matematică. 3. · compuneri după scheme. indiferent în care etapă a învăţării se efectuează. creation. 1989. 2007. C. În: Psihopedagogie. Integrativ education: A Curriculum for the Twenty-First Centry. Vaslui. 1999. synthesis. Chişinău: Stelpart. · compuneri după exerciţii ş. la creaţie şi în final la confruntarea cunoştinţelor teoretice cu practica vieţii. Valenţele educaţiei copiilor de vîrstă preşcolară. CREŢU. prof. Oregon School Study Council. SHOEMAKER. reprezentînd preţul fiecăruia şi o bancnotă de 100 lei: 58 . the contents and the work methods. compunerile de probleme pot fi de mai multe feluri: · compuneri după imagini. Сurriculumul educaţiei copiilor de vîrstă timpurie şi preşcolară (1-7 ani) în Republica Moldova.a.M. Compunerile după imagini sînt cele mai simple.A. The work of composing exercises leads the pupils to an independent activity. primar. the confruntation of theoretical knowings with the practics of life. În funcţie de modul de abordare. B. to analyse. 4. Organizarea conţinuturilor.

Cît au costat cumpărăturile şi ce rest a primit? Din totalul de 15 elevi din clasa I s-au obţinut rezultatele consemnate în tabelul următor: Varianta 1 2 3 Variantă greşită Nr.. iar o păpuşă . Mama avea 100 de lei. elevi 10 2 2 1 59 . Ce rest a primit? Varianta 2: Ce rest a primit tata de la 100 de lei.39 de lei. dacă a cumpărat o minge de 25 de lei şi o păpuşă de 39 de lei? Varianta 3: O minge costă 25 de lei. Acest test dat clasei I a dezvăluit următoarele variante de probleme: Varianta 1: Mama a cumpărat o minge pe care a dat 25 de lei şi o păpuşă pe care a dat 39 de lei. A dat la casă 100 de lei. Elevii vor compune diferite variante de probleme.25 lei 39 lei Se vor intui imaginile şi se pun întrebări pentru a afla suma cheltuită şi restul primit de la 100 lei.

Cîţi lei îi mai trebuie pentru a-şi cumpăra o carte de 9 lei? sau: Pe o carte şi un caiet un elev a dat 9 lei. se prezintă elevilor următoarea figură: 4 9 ? Cunoscînd suma şi primul termen elevii efectuează automat operaţia de scădere pentru a afla termenul necunoscut. În practica pedagogică este indicat ca aceste două tipuri de compuneri de probleme să fie folosite imediat după rezolvările de probleme de aceste tipuri. Cîţi lei costă cartea dacă caietul costă 4 lei? Exemplul 2: Compuneţi o problemă după schema dată: 60 .Compunerile de probleme după scheme (figuri reprezentate grafic) Compunerile de probleme după scheme sînt mai dificile şi se pretează a fi folosite începînd cu clasa a II-a. De exemplu. apoi compun probleme de forma: Un elev are 4 lei. Elevului îi este foarte uşor ca după ce a rezolvat o anumită problemă după schemă să compună o problemă asemănătoare. Exemplul 1: Acest tip de probleme se foloseşte mai mult la clasa I. la capitolul Mulţimi.

stăpînirea tehnicilor de calcul şi putere de raţiune. la stimularea iniţiativei şi curajului elevilor în rezolvarea cît mai rapidă a problemei date. Este indicat ca rezolvările problemelor să fie făcute prin mai multe procedee şi că acest lucru contribuie la înţelegerea mai profundă a metodelor de rezolvare. Compunerea de probleme după un exerciţiu dat Această activitate presupune un vocabular bogat. Concluzii. reprezintă o modalitate de creştere a rolului formativ al învăţămîntului sistematic din ciclul primar.75 kg cu 15 kg mai mult ? ? kg Acest caz este ceva mai dificil. Exemplu: Compuneţi o problemă după exerciţiul: (76 x 3) + (48 x 4) = Un elev de clasa a IV-a poate compune o astfel de problemă sesizînd că este vorba de o sumă a două produse. imaginaţie. 61 . Introducerea metodelor active este determinată de necesităţile sociale. Rezolvările şi compunerile de probleme reprezintă cel mai important mod de a aplica în practică toate cunoştinţele matematice acumulate de un elev la un moment dat. în care necunoscuta finală este numărul kilogramelor din cei doi saci. Evoluţia învăţămîntului obligatoriu din România este corelată cu obiectivele de aliniere a politicilor educaţionale româneşti cu cele europene. dar se poate concepe o problemă cu doi saci de făină. Aceste strategii de activizare folosite şi ca strategii de tratare diferenţiată. Structura exerciţiului folosit este gradată în funcţie de clasă. oferind elevilor interes şi satisfacţii.

atît din punct de vedere al sarcinilor pe care le adresăm. Daniel Goleman. Cluj-Napoca: Editura Presa Universitară Clujeană. Activizarea elevilor la lecţie constituie o acţiune de educare şi instruire. vol. OPRESCU. 2. Liceul Teoretic „Eugen Lovinescu”. Emotional Intelligence is defined as an array of noncognitive skills. how well you can work on a team. P. I. pentru cunoaştere şi acţiune. 2002. spre o instruire interactivă. Activism şi activizare în procesul învăţării. Referinţe bibliografice: 1. România Abstract. atunci matematica va deveni o plăcere pentru majoritatea elevilor. N. M. BOCOŞ. I.. Instruire interactivă. M. author of the best-seller: "Emotional Intelligence". Repere pentru reflecţie şi acţiune. 2001. Revista Învăţământul primar. 1991. prin activitatea proprie. GĂLETEANU. capabilities and competences that influence a person's ability to cope with environmental demands and pressures. deprinderi de muncă independentă. cît şi în ceea ce priveşte conţinutul şi modalităţile de lucru. capacitate de investigare. prof. MODERNIZAREA CURRICULUMULUI EDUCAŢIONAL PENTRU OBŢINEREA DE COMPETENŢE LINGVISTICE PRIN UTILIZAREA INTELIGENŢEI EMOŢIONALE Sorin Mihai ROMAN. Şcoala românească tinde în prezent spre o practică educaţională mai participativă. Bucureşti.Societatea modernă cere elevului iniţiativă şi creaţie. O lecţie activă se poate construi cu sprijinul şi concursul diferenţiat al elevilor. de dezvoltare a personalităţii acestora prin dirijare şi stimulare. referred it to "how well you manage yourself and handle your relationships. Bucureşti. Didactica matematicii în învăţământul primar. Dacă învăţătorul stimulează sistematic gîndirea copilului şi îl ajută să trăiască bucuria fiecărui succes. PREDOI.. Craiova: Editura Aius." 62 . 3. your ability to lead.. prin trezirea interesului pentru studiu. NEACŞU.

Curriculumul trebuie să fie coerent. în dezvoltarea capacităţii de exprimare şi îndeosebi cunoaşterea şi utilizarea competenţelor care vizează comunicarea prin interacţiune. Gestionarea emoţiilor se referă la capacitatea noastră de a alege modalitatea prin care ne vom exprima într-o anumită situaţie. pe de o parte. Scopul este acel criteriu după care trebuie gestionate emoţiile. Profesorii filologi ajută elevii în dob]ndirea unor competenţe de comunicare şi în însuşirea şi utilizarea de către elevi a limbajului de specialitate.pe de alta.Howard Gardner a propus o teorie a inteligenţelor multiple care spune că indivizii posedă aptitudini în anumite zone. şi de a comunica şi lucra cu alţi oameni . cum ar fi aptitudini verbale. muzicale. drept pentru care trebuie să luăm în calcul: durata (cînd se doreşte atingerea scopului). Capacitatea de a recunoaşte şi de a controla emoţiile. 63 . Pentru a putea comunica eficient este important să putem emite şi recepta mesajele. intenţia. a metalimbajului. sînt provocări ale inteligenţei emoţionale care ne asistă la serviciu sau la şcoală şi în relaţiile interpersonale. de mediu. matematice. Se poate întîmpla. şi dorinţele altora). exprimarea şi dirijarea coerentă într-un anumit context dat. Cunoaşterea emoţiilor personale presupune identificarea. însă. orientate către mişcare. spaţiale. Trebuie să existe acţiuni care să permită formarea de competenţe cum ar fi activităţi de grup sau în perechi pentru realizarea unor sarcini de învăţare sau în evaluarea elevilor. să apară stări de incoerenţă atunci cînd îi este greu cuiva să exprime clar ceea ce doreşte să spună sau ceea ce simte. să aibă ca obiectiv obţinerea de competenţe cheie şi performanţe. Direcţionarea emoţiilor spre ţinta stabilită înseamnă folosirea lor pentru îndeplinirea sarcinii. sau se poate întîmpla să se decodifice mai greu mesajul care se ascunde în spatele cuvintelor şi să nu se înţeleagă ceea ce se doreşte a se comunica. Este important să ţinem cont de ceea ce dorim să facem sau să obţinem în mod concret. pe care să le codificăm şi să le decodificăm la nivelul limbajului şi paralimbajului astfel încît sensul transmis să fie corect înţeles. Este foarte important ca inteligenţa lingvistică să fie activată prin emoţii fiindcă aceasta ajută la dezvoltarea tuturor celorlalte competenţe specifice. din sfera intrapersonală (examinarea şi cunoaşterea propriilor sentimente) şi interpersonală (abilitatea de a înţelege starea. coeziv şi centrat pe elev.

încrederea şi interesul elevilor şi pentru îmbunătăţirea mediului şcolar. inclusiv în dezvoltarea unor procese care ţin de interdisciplinaritate. Propagarea propriilor emoţii asupra altor persoane se numeşte rezonanţă. Folosirea inteligenţei emoţionale şi a aplicaţiilor teoriei inteligenţelor multiple în contextul educaţional se poate face în mai multe scopuri. Aceasta este învăţare transformaţională. un elev invitat să exprime o părere într-o dezbatere sau într-o discuţie în clasă. Cu toţii reflectăm. deci. Apoi s-ar putea gîndi că ar fi putut dovedi că nu este competent şi va realiza că motivul pentru care ar fi putut să pară incompetent e faptul că a conştientizat că ceilalţi ar putea şti mai mult. atît din perspectiva stimulării elevilor. a entuziasmului. O reflecţie autocritică cere chestionarea propriei personalităţi şi a părerilor formate. În îmbunătăţirea inteligenţei emoţionale a elevilor şi evident în creşterea EQ apare procesul de gîndire transformaţională. a 64 . Avem şi reflecţii critice care înseamnă analizarea gîndurilor proprii. Reflecţia autocritică este analiza modului în care punem problemele pentru noi înşine şi modul în care ne construim structuri de referinţă pentru a ne putea interpreta propriile experienţe. s-a schimbat modul de gîndire. Răspunsurile sînt bazate pe presupuneri şi trebuie să le luăm în considerare pentru a le verifica valabilitatea. De exemplu. Reflecţia critică înseamnă analiza unor abordări critice pe baza căreia ne construim părerile. întrucît în mod necesar această creştere apare din reflecţia autocritică.participanţii (persoanele implicate în atingerea scopului). analizăm propriile păreri. Eficienţa interdisciplinarităţii conduce în mod firesc la îmbunătăţirea calităţii educaţiei. poate evita să răspundă chiar dacă ştie răspunsul. prin urmare se schimbă şi perspectiva. strategia (paşii care trebuie urmaţi). cît şi din cea a atingerii unor performanţe. în faţa mai multor colegi. Inteligenţa emoţională poate fi folosită pentru a cîştiga atenţia. După aceea se va întreba de ce nu a dorit să răspundă şi îşi va da seama că nu se simţea confortabil să facă aşa ceva. Ca scop imediat comunicarea didactică poate cunoaşte o îmbunătăţire prin folosirea inteligenţei emoţionale. resursele (lucrurile de care avem nevoie. Dacă presupunerile sînt invalide şi se schimbă. Dacă se creează rezonanţă. eventual logistica). prin emoţiile pozitive obţinem o asonanţă a emoţiilor. respectiv cel al clasei.

. New York: Bantam Books. GOLEMAN. Working with emotional intelligence. Dacă se întîmplă contrariul şi apar emoţii negative se distruge acea bază emoţională şi efectul se cheamă disonanţă.. D. prin participarea activă la procesul construcţiei cunoaşterii şi acţiunii specifice domeniului studiat.An Optional Class of Multilateral Education" tries to outline the advantages and disadvantages of an optional class that facilitates the deciphering and application of scholar activities that allow and stimulate pupil's value as the subjects of their own growth thru active participation in the process of learning and specific actions in the studied domain. durerea care deturnează atenţia de la îndatoriri.. în grupul de învăţare din care face parte. 2002. Intelligence Refram Editura.. The work entitled "Local Folklore . I. Cursul propus facilitează descifrarea şi aplicarea în practică a acelor abilităţi şcolare. Târgu-Mureş. a amuzamentului care oferă bazele performanţei. ON: Multi-Health Systems. D. România Abstract.. ce permit şi stimulează valorizarea elevilor ca subiecţi ai propriei lor formări. 3. Apar astfel emoţii negative ca furia. H. drd. II. prof. User's Manual. Acestea duc la dezinteresul elevilor pentru discipline şi evident la rezultate slabe. 2. Liceul Pedagogic „Mihai Eminescu”. frustrarea. GENERALĂ CURSUL OPŢIONAL “FOLCLOR LITERAR”– PREZENTARE 65 . tristeţea. MAYER. Referinţe bibliografice:: 1. MSCEIT. J. 1998. New York: Bantam Books. FOLCLOR LOCAL – UN CURS OPŢIONAL DE EDUCAŢIE MULTILATERALĂ Beatrice-Maria STANDAVID. GARDNER.D. anxietatea. P. PROBLEMATICA LUCRĂRII Lucrarea îşi propune să evidenţieze avantajele şi dezavantajele unui curs opţional. SALOVEY.pasiunii. 1999. Toronto. dezamăgirea. CARUSO.

optimizarea activităţii precum şi posibilitatea efectuării unor comparaţii transversale şi longitudinale.Cursul opţional de “Folclor literar” încearcă să înarmeze elevii cu un complex specific de valori. reprezentări. În proiectarea unităţilor de învăţare am ţinut seama de centrarea demersului didactic pe obiective şi nu pe conţinuturi. moduri de comportament. activităţi extracurriculare pentru a lărgi interesul elevilor şi pentru a construi relaţii bune în cadrul orelor. provenind din împărtăşirea valorilor şi din mediul atractiv. Pentru asigurarea calităţii în receptarea textului popular a fost necesară crearea unei motivaţii puternice. Indicatorii de performanţă sînt informativi şi relevanţi. În Succes Against the Odds: Effective Schools in Disadvantaged Areas National Commission on Education Routledge – 1996 – se stabilesc 10 caracteristici ale reuşitei unei acţiuni şi implicit ale cursului: îndrumare fermă. elevi care să împărtăşească responsabilitatea pentru învăţare. precum şi implicarea următorilor factori: . Pentru buna desfăşurare a cursului am urmărit definirea indicatorilor de performanţă pentru evaluarea calităţii. climatul şi cultura şcolară. luarea în considerare şi a curriculumului ascuns. buna examinare a subiecţilor. stimularea elevilor pentru a reuşi. concentrare clară pe predare – învăţare. căi de gîndire. luînd în considerare contextul în care funcţionează şcoala. participarea la activităţile cursului. DEMERS STRATEGIC . predare – învăţare. de a menţine motivaţia şi satisfacţia grupului de interes. Rolul lor e acela de a crea. stabilirea procedeelor care vor asigura în mod efectiv atingerea scopurilor propuse. Ei trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe: ca instrumente cantitative şi calitative să fie vizibili şi măsurabili. caracteristice vieţii tradiţionale şi transmise de generaţii de-a rîndul prin creaţii folclorice. Realizarea şi aplicarea în practică a cursului a necesitat parcurgerea unor etape: proiectarea. stabilirea unor relaţii comunitare în vederea atingerii scopurilor educaţionale stabilite. identificarea rezultatelor cursului şi ale finalităţilor altor obiecte de studiu care pot fi corelate. a ethosului. aşteptările la nivel înalt ale elevilor.obiectivele scontate – de ce am ales calea . identificarea resurselor puse la dispoziţie de şcoală şi de alţi factori. atmosferă bună. implicarea părinţilor. fiind uşor de înţeles şi de aplicat.se regăsesc în 66 III.

Programa trebuie străbătută în mod necesar de toţi participanţii la curs sub îndrumarea dascălului. care poate adapta conţinutul. A. prin coroborarea acestora cu detalierile de conţinut preconizate. 1996. Referinţe bibliografice:: 1. parcurgerea cursului propus nu este obligatoriu liniară. . NEAGU. dascălul cu experienţa. Impactul pe care acest obiect l-a avut asupra elevilor. Ca resurse am considerat: timpul necesar. spaţiul în care se desfăşoară ora de curs. texte auxiliare (culegeri. Resursele se referă la timp. CONCLUZII 67 . materiale suport. . Bucureşti: Editura Aramis. Evaluarea va conţine descriptori de performanţă sau obiective de evaluare (specifice unităţii de învăţare şi deduse din obiectivele de referinţă vizate.evaluarea activităţii elevilor se stabileşte prin descriptorii de performanţă. . M. Programul de pregătire a cadrelor didactice pe probleme de didactica disciplinelor. mijloace audio – video.activităţi prin care voi atinge obiectivele – sînt precizate în rubrica “activităţi de învăţare”. În condiţiile noului curriculum. STOICA. dar şi celelalte influenţe ale comunităţii). Bucureşti: CNC. antologii. resursele umane (elevul cu personalitatea sa.obiectivele de referinţă. 2001. receptivitatea acestora m-a determinat să propun în cadrul pachetului educaţional “Cultură şi civilizaţie” studiul cursului opţional “Folclor literar” pe parcursul a 4 ani. hărţi). Material suport. 2.analiza resurselor trebuie să specifice mijloacele materiale prin care voi realiza cele propuse. Aplicarea tehnologiilor educative moderne în studiul producţiilor populare cu vădit iz arhaic mi s-a părut o continuă provocare. Resursele necesare cuprind: sinteza cursului. organizarea clasei. precum şi o probă de evaluare stabilită pentru a vedea măsura achiziţiilor elevilor). Obiectivele de referinţă sînt cele prevăzute în programă. enciclopedii. Ghid general de evaluare şi examinare. în speranţa că astfel voi reuşi formarea interesului pentru studiul folclorului şi al civilizaţiei autohtone.

Temple University etc. de a înţelege diferitele aspecte şi conţinuturi ale acesteia şi de a le valorifica în mod critic. să identifice tipurile de mesaje transmise prin mass-media şi să analizeze critic conţinutul acestora. CMM îşi propune să formeze personalitatea adolescentului pentru a gestiona corect şi adecvat mesajele mediatice. India. SUA. Grecia. Media education is the dynamically developing field in different countries. cenzura sau discriminarea (inclusiv motivaţiile acestor acţiuni) din ştiri sau alt gen de programe publice. Rusia. precum şi dezvoltarea competenţelor comunicative în contexte de mare diversitate (2). lect. ASEM. consumator şi creator de produse informative. univ. Italia. nu sînt elaborate curricula sau alte module.cum ar fi 68 . Moldova nu există studii în domeniul ECMM. În cele mai multe ţări europene ECMM se realizează în cadrul unor discipline obligatorii sau opţionale. de promotor al valorilor acestora (3). să detecteze propaganda. Elveţia. Canada. Australia. EDUCAŢIA PENTRU MASS-MEDIA Mariana TACU. adolescentul este tratat deopotrivă ca receptor. În contextul ECMM. formarea capacităţii de a utiliza mass-media. care ar putea fi infuzate în programele de învăţămînt. Cursuri de cultură mediatică pentru profesori şi studenţi propun Columbia University. (5). Olanda. catedre care ar pregăti specialişti în ECMM. pentru a selecta şi adecva sursele informaţionale în perspectivă critică (4) – obiective stabilite definitiv în învăţămîntul din Marea Britanie. să înţeleagă modul în care anumite trăsături structurale . New York University. să utilizeze conceptele cheie dobîndite ca instrumente de raportare critică la medii. care-i pot înzestra pe adolescenţi cu competenţele ECMM: să explice locul şi rolul mediilor în dinamica societăţii contemporane.There are few key problems in this field: What are its main aims? What are its content and forms? What is media education about? How should media education integrate with other fields of pedagogical activity? Who trains media teachers and where? Educaţia pentru comunicare şi mass-media (ECMM) se înscrie în familia noilor educaţii şi vizează formarea şi cultivarea competenţelor de valorificare a informaţiei furnizate de radio. presă (1).. Africa de Sud. Chişinău Abstract.ADOLESCENTUL VS. România etc. pentru a decripta operativ şi corect sensurile diferitelor informaţii mediatice. În R. TV. Austria. Demersul pentru încadrarea ECMM în curriculumul naţional este specificat de valorile ECMM.

. să edifice alternative personale la un mesaj dat. artistice şi informatico-tehnice. politice. îmbinată cu proiecte extraşcolare.să fie orientată asupra aspectelor practice şi să fie corelată cu materiile economice. să utilizeze eficient mijloacele media în exersarea drepturilor lor democratice şi a responsabilităţilor lor cetăţeneşti. Se recomandă ca ECMM: . 3.pot să afecteze informaţia prezentantă. şocante sau dăunătoare. să se raporteze critic la diferite mesaje care reflectă într-o manieră tendenţioasă şi în context predominant conflictual. solicită. audiovizuale şi în formatul noilor mass-media).integrarea de module obligatorii de pedagogie privind massmedia în instruirea cadrelor didactice la toate treptele de formare pentru a realiza o educaţie intensivă. la care au acces toţi copiii. ca mijloc de formare practică a competenţelor mediatice. 69 . 2. realizarea de producţii media (tipărite. şi să fie parte integrantă a programei şcolare la toate etapele învăţămîntului. 4.distribuirea mijloacelor de producţie şi modelul de finanţare .instituţiile de învăţămînt să încurajeze. autorităţilor naţionale competente să sensibilizeze toate cadrele didactice cu privire la utilizarea mijloacelor de educare audiovizuale şi la problemele aferente educaţiei în domeniul mass-media. Înţelegerea funcţionării industriei mediatice. prin urmare. grupurile minoritare. soluţia o reprezintă crearea unei materii specifice denumite educaţia în domeniul mass-media.conţinutul şi serviciile mediatice care ar putea fi nedorite. Obiectivele generale ale ECMM vor lua în consideraţie capacitatea mass-media de a afecta semnificativ personalitatea adolescentului în dimensiunile cognitivă. . precum şi o abordare interdisciplinară. în care să fie implicaţi atît elevii. Analiza critică a produselor mass-media. Producerea autonomă de conţinut mass-media (6). sociale. afectivă şi comportamentală: 1. ca principală modalitate de rezistenţă la manipulare. . Utilizarea competentă şi creativă a mass-media şi a conţinutului acestora.sau să pună sub semnul întrebării .să facă parte din educaţia formală. să identifice şi să evite . cît şi cadrele didactice. literare. să identifice tehnicile de manipulare folosite de massmedia. să opereze în cotidian cu criterii valorice proprii pentru selecţia mesajelor din mass-media.

edificare. in connection to the development of investigating and problem solving capabilities. Traditional training broadly presents the advantages and means of efficiently employing educational methods during the teaching process. 2008. Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei.. http://www. Universitatea din Piteşti. drd. Iaşi: Polirom. D. C. atît ca măsură de protejare a copiilor şi adolescenşilor de influenşele negative ale mass-media. FICESCU (şi alţii). univ.solicită includerea competenţei mediatice. either by abuse. Fundamentele culturale ale educaţiei. 2006. Bucureşti: Humanitas. europa.mdindex 5.1996. europarl. by limiting or methodical inadjustment. 4. 2001. REPERE TEORETICE PRIVIND DEZVOLTAREA CAPACITĂŢILOR COGNITIVE SUPERIOARE PRIN UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR MODERNE ÎN EDUCAŢIE Loredana Sofia TUDOR. S. desăvârşire. ANTONESEI. Moldova ar trebui să subscrie recomandărilor CE de inserţie în planurile de învăţămînt a ECMM. Paideia.. L. care au devenit o realitate ce se impune în cîmpul educaţional modern.. MCQUAIL. Dezvoltarea Curriculumului Naţional în R. ca a noua competenţă-cheie.. Competenţă în mass-media. 6. Iubire. CUCOŞ. În concluzie. 2. 3. Referinţe bibliografice: 1. D. Există numeroase studii în literatura pedagogică românească şi străină care evidenţiază că în contextul dezvoltării actuale a curricula 70 . David Ogilvy. cît şi ca mijloc de valorificare a potenţialului cognitiv.alegeliber.eu. în Cadrul european de referinţă privind învăţarea de-a lungul vieţii (6). This study presents some theoretical reference marks regarding the advantages of integrating in the teaching activity modern tools.. afectiv şi comunicativ al acestora. CHIRIŢESCU. I. even the effects of misusing them. Modele ale comunicării pentru studiul comunicării de masă. SNSPA. Iaşi: Polirom. such as multimedia – like ones. WINDAHL. asist. Editura Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice. Educaţia. BUTEANU. Rezoluţia Parlamentului European 2008/2129 INI. 16 decembrie 2008 // http: //www. România Abstract.

Deşi noile tehnologii au fost concepute iniţial pe principiul învăţării programate. în prezent utilizarea lor se bazează pe principiile constructiviste. capacitatea de a se organiza activităţi autentice şi relevante de cunoaştere. Sistemele multimedia asociază diferite tehnologii (calculator. Alţi autori. R. mesaje etc. prin realizarea evaluării autentice. Wilson şi M. imagini fotografiate. Jonassen (1995). la instrumentele de tip multimedia şi internet. de a facilita accesul la performanţele lumii reale şi de afirmare socială. cititor disc laser. DVD-ROM. adaptator muzical. video proiector. grafice. Se atrage în acest fel atenţia asupra necesităţii combinării strategiilor tradiţionale cu cele moderne pentru îndeplinirea finalităţilor actuale şi de perspectivă ale curriculei educaţionale. Siebert (2001) evidenţiază următoarele aspecte ale eficienţei educaţionale a utilizării sistemelor tehnologice moderne în ceea ce priveşte dezvoltarea capacităţilor 71 . care dau posibilittaea elevului ca în aceeaşi situaţie de învăţare să fie utilizat pe acelaşi mijloc (calculatorul) media variate – sunete. D. voci. la nivelul învăţămîntului preuniversitar. în învăţarea interactivă. Dintre mijloacele digitale actuale. în construirea personală a înţelegerii (meaningmaking) şi rezolvării de probleme. cameră video. imagini video animate. asociate în aplicaţii în funcţie de obiectivele construirii înţelegerii. adaptator audio. (2002) realizează o analiză comparativă între mijloacele tradiţionale şi cele moderne în ceea ce priveşte valoarea celor din urmă în dezvoltarea capacităţii de rezolvare de probleme. B. Mordechai (1998). în modele alternative de învăţare explorativă. Pountney şi colab.. prin oferirea de posibilităţi de soluţionare diferite a situaţiilor cercetate. scanner. Lowrz (2000). texte. educaţia apelează în principal. Sistemele multimedia devin valoroase în funcţie de aplicarea lor în variate situaţii de cunoaştere. evidenţiind valoarea formativă a tehnologiilor multimedia prin: gradul de autenticitate al contextului creat. interfeţe de reţea). în special datorită posibilităţilor de adecvare şi combinare variată a diferitelor dimensiuni informaţionale.educaţionale este pe deplin benefică utilizarea tehnologiilor informaţionale ca mijloace educaţionale în învăţarea prin cercetare. desene. de a organiza activităţi interactive eficiente bazate pe dezvoltarea colaborării între elevi şi utilizarea tehnicilor în grup. S. Norman (1999).

schemele. liste de termeni-cheie. În raport cu problemele construcţiei cunoaşterii. rezolvarea de situaţii-problemă. sistemele multimedia pot fi utilizate eficient în diferite combinaţii strategice în funcţie de variabilele care definesc situaţia didactică. antrenarea în realizarea de produse diverse. 72 . exersarea unor tehnici transmise. pentru realizarea unor jocuri didactice etc. sintezele. Concluzii.mijloace. dezvoltarea metacogniţiei. proiecte. alcătuirea de structuri rezolutive. implicarea activă în cunoaştere. pot fi integrate eficient în activităţile de transmitere a cunoştinţelor în funcţie de obiectivele urmărite. La fel de importante sînt şi avantajele pe care le oferă în ceea ce priveşte dezvoltarea capacităţii elevilor de manageriere a propriei activităţi de cunoaştere. pentru a duce la rezultate satisfăcătoare în raport cu finalităţile educaţionale vizate. este posibilă combinarea diverselor moduri de prezentare a informaţiilor. În funcţie de obiectivele educaţionale urmărite. este stimulată implicarea elevilor în realizarea de proiecte. valorificarea opotunităţilor pentru afirmarea creativităţii. sînt exersate tehnicile de învăţare ştiinţifică. metode şi forme de realizare a activităţii. antrenarea în exersarea unor forme variate de comunicare. pentru evidenţierea căilor de corelare a cunoştinţelor. pentru realizarea sarcinilor de descoperire. precum compuneri. de verificare a unor ipoteze. sistemele multimedia pot fi utilizate în activităţile de sistematizare. provoacă analize critice şi reflecţii personale. pentru vizualizarea informaţiilor. a dezvoltării capacităţilor investigaţionale şi de rezolvare de probleme. sistematizarea şi corelarea cunoştinţelor. Indiferent de situaţiile în care sînt utilizate. oferă posibilităţi de realizare de interpretări multiple. pentru realizarea de aplicaţii.investigaţionale şi de rezolvare de probleme: sînt antrenate procesările mentale în realizarea înţelegerii. desene. prin stimularea acestora de a-şi completa permanent resursele curriculare de învăţare. formarea unor instrumente mentale precum hărţile conceptuale. simularea unor modele. se afirmă interactivitatea. integrarea în grupuri de lucru pentru cercetarea unor teme complexe. acestea rămîn un mijloc educaţional care trebuie supus exigenţelor metodice de utilizare didactică a lor în combinaţie cu celelalte componente strategice . pentru recapitularea. sinteze etc.

2004. M. CUCOŞ.. În sens larg. Fundamente. JOIŢA.. conceptul de curriculum se referă la conţinuturile şcolare incluse în programele şcolare şi la experienţele de învăţare ale elevilor trăite atît în şcoală. 2004. strategii. Colegiul Naţional “Nicolae Titulescu”. programe analitice. prof. conceptul de curriculum include relaţii între obiective. Bucureşti: Credis. manuale şcolare. Cluj Napoca: Dacia. Pucioasa. MANOLESCU. Informatizarea în educaţie: aspecte ale virtualizării formării. prof. Bucureşti: Aramis. evaluare. abilităţi şi comportamente obligatorii pentru toţi elevii. cît şi în afara ei. În sens restrîns. RADU. timp. Instruirea constructivistă – o alternativă. E. C. ghiduri de evaluare etc. conţinuturi. The purpose of this article is to present different types of curriculum and to offer a larger view over the educational process. IUCU. În literatura pedagogică pot fi întîlnite următoarele tipuri de curriculum: · Curriculum formal – se diferenţiază in curriculum nucleu (CN) şi curriculum la decizia şcolii (CDş). ca proces se referă la listele de conţinuturi. MIRON. conceptul de curriculum poate fi interpretat ca proiect educaţional. 2006. 4. ca proces şi ca produs. România Abstract. Colegiul Naţional “Nicolae Titulescu”. It is considered that a better knowledge of the curriculum can facilitate teachers to achieve more adequate educational goals and to respond more adequate to the students’ necessities. Ca proiect educaţional. iar ca produs cuprinde toate documentele curriculare: plan-cadru de învăţămînt. Managementul educaţiei curriculare vizează organizarea. R. Pucioasa. 2006. I. ghiduri metodologice. · Curriculum general – se referă la cunoştinţe. Strategii. cuprinde ariile 73 . Iaşi: Polirom. 2. elaborarea şi evaluarea curriculumului şcolar. I. Elemente de pedagogie.. România Valentin ZAHIU. 3. TIPURI DE CURRICULUM Victoria VOICU.. Didactica modernă.Referinţe bibliografice: 1.

scris-oficial este specific unei instituţii educaţionale concrete şi este parte a instruirii formale din cadrul experienţelor şcolare. poate include mesaje pozitive şi negative. schemele orale.curriculare. sistemul de recompense şi sancţiuni. incluzînd mesajele şi lecţiile derivate din modul de organizare al şcolii: organizarea şi decorarea sălilor de clasă. disciplinele aferente.). fiindu-i asociate mjloace de evaluare ale rezultatelor obţinute. 74 . în textele şi materiale didactice. numărul de ore proiectate. De asemenea. sistemul obiectelor de studiu. ritualurile profesorilor. a competenţelor generale din curriculumul nucleu prin intermediul obiectivelor de referinţă – competenţe specifice şi noi conţinuturi. obiectivele generale. standardele de competenţe. cuprinde specificări de conţinut în termeni de cunoştinte. valori şi se aplică tuturor şcolilor din sistem. abilităţi. aranjarea elevilor în banci. finalităţile. a profesorilor şi a părinţilor faţă de ceilalţi actori educaţionali. atitudinea elevilor. · Curriculum ascuns . Acest tip de curriculum se regăseşte în documentele şcolare. orele de opţional reprezintă o extindere a aceluiaşi tip de CDş derivat dintr-o disciplină studiată în trunchiul comun şi urmăresc extinderea obiectivelor. acest tip de curriculum se caracterizează prin acoperirea unei porţiuni însemnate din curriculumul total. gesturile. Conform definiţiei general acceptate. sistemul propriu de valori etc.se poate realiza prin curriculum extins (şcoala urmează sugestiile oferite de autoritatea centrală. · Curriculum explicit. conţinuturile. obiectivele diferitelor arii curriculare.reprezintă experienţa de învaţare care se dobîndeşte din mediul psiho-social şi cultural al clasei (climatul de studiu.presupune diferenţierea pe categorii de cunoştinţe. deprinderi. · Curriculum specializat . personalitatea profesorului. curriculumul ascuns se referă la natura şi design-ul organizaţional al instituţiei şcolare şi deopotrivă la comportamentul şi atitudinea profesorilor şi personalului şcolar auxiliar. presupunînd parcurgerea în întregime a programei. · Curriculum la decizia şcolii . segmentele de instruire formală. interpretările fiind condiţionate de perspectiva elevului sau a observatorului. aptitudini. Acest tip de curriculum face parte din structura şi natura şcolii şi se transmite prin organizarea şcolară şi rutina didactică. relaţiile interpersonale. atitudinile.

probe de examinare) şi în instrumente de apreciere a progresului şcolar. În acest sens este important să sprecificăm că ceea ce şcolile nu predau poate fi la fel de important şi semnificativ ca ceea ce predau. Lipsa informaţiei nu este neutră. discursurile actorilor publici sau proiecte naţionale de reformă şi publicaţii de specialitate. · Curriculum predat .cuprinde mesajele prevalente în şi prin mass-media. putem considera curriculumul în sens larg drept ansamblul proceselor educative şi al experienţelor de viaţă prin care trece elevul pe toata durata parcursului şcolar. de oficialităţile şcolare şi administrative. TUDORICĂ.· Curriculum absent . 2007. · Curriculum operaţional . · Curriculum retoric . · Curriculum virtual . 75 .este transmis în mod efectiv elevilor de către profesori. ci are efecte importante în tipul de opţiuni care se adoptă şi pentru înţelegerea şi interpretarea unei probleme. făcînd referire în special la aspectul formal. se bazează pe concepte şi conţinuturi reglementate de ghidurile curriculare. de politicieni. În concluzie. R. iar în sens restrîns.cuprinde experienţa de învaţare oferită direct de educatori elevilor în activitatea curentă. conţinuturi şi experienţe de învaţare pe care şcoala le oferă elevului. Sursele acestui tip de curriculum pot fi centrele de cercetare şi inovare a învaţămîntului. Managementul Educaţiei în Context European. ghidurile pentru profesori. · Curriculum testat – cuprinde experienţa de învăţare concretizată în modalitaţi de evaluare (teste.este alcătuit din ideile si materialele creatorilor de politici educaţionale. Bucureşti: Editura Meronia. sintetizînd tipurile de curriculum definite anterior. Referinţe bibliografice: 1.nu este predat. curriculumul cuprinde ansamblul acelor documente de tip reglator în cadrul cărora se consemnează datele esenţiale privind procesele educative. materialele didactice auxiliare sau software-ul educaţional. · Curriculum de suport – cuprinde materialele curriculare adiţionale. culegerile de texte.

De aceea şi termenul modernizare cu referire la curriculum pentru noi înseamnă întîi de toate perfecţionare. prof.Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei IŞPP .educaţie lingvistică ELA . due to humanistic and civilizational ideas that promote immanent values in the Romanian language and literature.Ministerul Educaţiei şi Tineretului MÎ . Abrevieri şi sigle: CNCE . în timp ce în occident învăţămîntul avea ca document normativ principal curriculumul de cca o sută de ani. acest termen este şi un convenţionalism. noi am învăţat/învăţăm să-l elaborăm şi să-l aplicăm abia din 1997.Institutul de Ştiinţe Pedagogice şi Psihologice LLR .Limba şi literatura română MET .Ministerul Curriculumul în R.Consiliul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare EL . Chişinău Abstract.PRINCIPII DE MODERNIZARE A CURRICULUMULUI DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ (EL/ELA) Vlad PÂSLARU. Modernization of "RLL (Romanian language and literature) curriculum” aims to make more efficient linguistic education of students and literature education. Improvement of "RLL curriculum” is in line with educational policies in the field. prin 76 . as well as to develop the identity of students.educaţie literar-artistică ERŞ .evaluarea rezultatelor şcolare IŞE . parents and teachers. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. unde curriculumul nu este decît un instrument de reglementare a acţiunii educaţionale. as well as educational practice and teachers’ training. conform principiului fundamental al vieţii umane – desăvîrşirea fiinţei umane. spre deosebire de occident. cu redevenirea noastră întru fiinţă. It is the most important means of intercultural education and the positive influence on the integration of people of the Republic of Moldova. pentru noi curriculumul se identifică cu ideea de învăţămînt naţional. hab. căci.. univ. iar modernizarea lui se asociază cu ideea de aprofundare şi corectare a reformei învăţămîntului. Dar. Moldova este perceput ca simbol şi realizare a reformei învăţămîntului. with the modern educational concept and conception of school discipline. învăţătorul/profesorul beneficiind de libertate profesională foarte mare. dr..

aşa încît mai poate servi şi azi în calitatea în care a fost conceput. şi componentele metodologică şi de evaluare a rezultatelor şcolare. Au fost reordonate. Acestuia îi urmează compartimentul de la p. însă. A doua ediţie a acestuia. 5.X-XII) şi 2000 (cl. nu se deosebeşte conceptual. 70-71. se remarcă prin corelarea mai riguroasă a părţii conceptuale cu componentele de bază şi. Moldova. apărat. pentru a încadra textul în cerinţele faţă de un document normativ şcolar. precum şi explicaţii mai desfăşurate. metafizicul. în 1997 (1) şi a fost conceput nu ca document normativ. mai ales. Anume prin prisma desăvîrşirii celui educat vom aborda în continuare şi reperele epistemologice şi teoretice pentru perfecţionarea Curriculumului de limba şi literatura română. Curriculumul şcolar de LLR. V-IX)(2). Acesta a fost primul curriculum şcolar din R. 1 în planurile de învăţămînt a fost elaborat de o echipă mixtă de autori de la institutele de ştiinţe ale educaţiei din Chişinău şi Bucureşti. iar literatura în şcoală – o disciplină care foloseşte operele literare pentru a ilustra anumite teme (p. Ambele ”modernizări” au fost făcute ignorînd coordonatorul şi autorii curriculumului. aprobată în 1995 de MET şi expusă rezumativ în preliminarii la curriculum. structural şi conţinutal de primul curriculum. 5558/cl. deci. axiologice. literatura fiind considerată doar o reflectare a realităţii fizice şi nu un domeniu al activităţii umane care creează realitatea spirituală. din cauza caracterului perimat al acestora: fragmente care readuc în şcoală conceptul materialist marxist cu privire la literatură şi la educaţia prin literatură. din 2006 (3). prin revizuirea obiectivelor de referinţă pe clase şi reformularea tipurilor de activităţi comunicativlingvistice şi literare-lectorale pentru fiecare obiectiv de referinţă. de asemenea. protejat de orice tentativă de diminuare a valorii lui conceptuale. predictive şi prospective. incluzînd de aceea şi principii şi concepte pentru fiecare din componentele sale. Primul curriculum pentru disciplina cu nr. La această ediţie. ambele contrazic Concepţia educaţiei lingvistice şi literare (4).depăşirea învăţămîntului sovietic şi a educaţiei comuniste. dar în partea conceptuală şi cea explicativă s-au operat reduceri. s-au operat şi inserţii dăunătoare. care readuce conceptul sovietic de notare. Concepţia fiind unul dintre rezultatele principale ale unei cercetări desfăşurate de sectorul Educaţie Lingvistică şi Literară de la IŞE timp de 15 ani. care i-a urmat în 1999 (cl. Curriculumul trebuie.V-IX). ci ca model de posibil curriculum şcolar. 77 .

dacă n-ar exista pericolul diminuării conceptuale şi axiologice a Curriculumului de LLR. 78 . educaţia pentru democraţie. patriotice şi pentru comunicare interpersonală şi interetnică în spaţiul educaţional al R.de eliminare oportună a unor erori din textul curriculumului. În medicină există un principiu similar. a metodologiei de ERŞ la EL/ELA... şi a Curriculumului de LLR. prezentate de ghidul metodologic Proiectarea curriculumului de bază (5).de precizări conceptuale: reconsiderarea unor principii de EL/ELA. readucerea în actualitate a unor principii de modernizare a curricula şcolare. necesare şi oportune. Principii metacurriculare: 1. este necesară şi oportună. De ex.de politici educaţionale la scară planetară/regională (europeană)/naţională. centrarea acţiunii educative pe aşa-zisele metodologii moderne şi ignorarea principiilor EL/ELA. precum redenumirea acestuia în Curriculum de limba şi literatura moldovenească.Dată fiind această situaţie. exprimat de imperativul Nu dăuna! Este un principiu implicit oricărei acţiuni de proiectare şi dezvoltare curriculară şi nici n-ar trebui reamintit. . . Orientarea pozitivă a acţiunii de modernizare. Altfel spus. modificarea concepţiei EL/ELA prin revenirea la conceptul gramatist în EL şi la cel de reflectare în ELA.de precizări praxiologice: stabilirea sistemului de obiective posibil a fi atinse în procesul instructiv-educativ. mai rău decît a fost! 1. Specificările în raport cu disciplina şcolară Limba şi literatura română sînt..). educaţia pentru libertatea etc. educaţia interculturală. antrenarea în curriculum a valorilor noilor educaţii (educaţia lingvistică. diminuarea celui aplicativ şi ignorarea aspectului atitudinal în ERŞ la EL/ELA etc. Acestea ar putea fi de varia factură: . intensificarea educaţiei civice. Stabilirea cauzelor care cer modernizarea curriculumului.2. renunţarea la opere de valoare din literatura naţională şi recomandarea unor texte pentru a evidenţia autohtonismul basarabean. culturală şi religioasă. I. în particular. însă. a conceptului de ERŞ. educaţia pentru toleranţă etnică. . a nivelurilor posibile de dezvoltare comunicativ-lingvistică şi literară-lectorală a elevilor la nivelul fiecărei clase. nici o acţiune de îmbunătăţire a unui lucru nu trebuie să-l facă. Moldova. Principiile de modernizare a Curriculumului de LLR sînt aceleaşi cu principiile de elaborare a unui curriculum şcolar.1. în general. exagerarea aspectului cognitiv.

presupune rolul de creator al limbii pentru elevul comunicant (E. cu conceptorii de curriculum ar trebui acceptată nu numai ca recomandabilă.4. Este recomandabilă şi evidenţa rezultatelor unor cercetări ştiinţifice în domeniul EL/ELA. T. Radu etc. Concepţia educaţiei lingvistice şi literare. conceptorii lui se bucură de dreptul de autor. cel de al doilea subiect creator al operei literare (Cf. 2. Slama-Cazacu etc. Concepţia educaţiei în Republica Moldova). J. Inadmisibilitatea efectuării unor modificări în textul curriculumului ignorînd autorii acestuia sau respectarea dreptului de autor. Moldova. Modificările propuse să răspundă ”Concepţiei educaţiei lingvistice şi literare”. R. Jauss. Racordarea oportună a Curriculumului de LLR la conceptele moderne ale ştiinţelor comunicării. H.1. 1. nu ca realitate obiectivă. la demersurile ştiinţifice cu privire la istoria şi cultura naţională. Modificările propuse să valorifice specificul cunoaşterii artistic-estetice a lumii şi al cunoaşterii empiric-tehnologice prin comunicarea verbală în limba maternă.1. juridice (Legea învăţămîntului) şi normative (Curriculum de bază) ale. Principii de reglementare intracurriculară: 2. P. Coşeriu. el fiind re-creat în procesul receptării. 1.3. aprobate de comunitatea ştiinţifică naţională/internaţională. Jakobson.-R. există ca potenţialitate. Receptorul (=elevul cititor în proces de formare) este deci. ca în cazul cunoaşterii ştiinţifice. Heidegger. 79 . Educaţia lingvistică. pentru a armoniza efortul de perfecţionare a curriculumului. lingvisticii şi ştiinţei literare.5. Cornea. spre deosebire de conceptul tradiţional (gramatist) de învăţare a limbii.). Propuneri de modificare a Curriculumului de LLR. C. care depăşesc principial Concepţia disciplinei şcolare. Mukarovsky.). Întemeierea acţiunilor de modernizare a curriculumului pe documentele reformei învăţămîntului: conceptuale (Concepţia dezvoltării învăţămîntului în R. ci şi ca obligatorie. În cunoaşterea artistic-estetică obiectul cunoaşterii – în cazul disciplinei Limba şi literatura română – opera literară. şi o colaborare eficientă a funcţionarilor de la minister – exponenţii direcţi ai politicii educaţionale a statului. II. Deşi curriculumul este un document conceptual-normativ emis de Ministerul Educaţiei şi Tineretului. M. pot fi examinate doar împreună cu un alt model de curriculum pentru EL/ELA.2.

manuale. excluderea practicii de votare în şedinţa ”reprezentanţilor” din teritoriu a modificărilor în curriculum. Evidenţa demersurilor şi valorilor conţinute de celelalte piese curriculare (acte conceptual-normative.9. ghiduri. consultarea părinţilor în materie de EL/ELA ar trebui considerată obligatorie. 2. 2. Această cerinţă este preconizată de Curriculumul de bază.5.6. educaţional şi cultural de către 80 . ale elevului comunicant-cititor şi de demersuri raţionale ale cadrelor didactice din domeniu. 2. materiale didactice etc. probate teoretic şi prin practici educaţionale concrete. Orice modificare în cadrul uneia dintre componentele curriculumului (epistemologică. Curriculumul de LLR a fost conceput şi reprezintă un sistem elaborat pentru a ghida conceptual. care sînt organizate pe principii comunicativ-lingvistice şi artistic-estetice comune. dar se cere evidenţiată special pentru Curriculumul de LLR în cadrul ariilor curriculare Limbă şi comunicare şi Educaţie artistic-estetică. de ex. Argumentarea modificărilor propuse dinspre praxisul educaţional: orice modificare propusă trebuie să fie argumentată cu caracteristici. ghiduri metodologice. teleologică. Evidenţa conceptului şi practicii de formare profesională iniţială şi continuă a profesorilor de LLR – cerinţă de luat în vedere mai ales în compartimentele Recomandări metodologice. Probarea teoretică sau/şi praxiologică a faptului că propunerile de modificare vor contribui la eficientizarea educaţiei lingvistice şi literare a elevilor şi a activităţii în domeniu a cadrelor didactice. 2. manuale. Modernizarea holistică a curriculumului.3. că vor fi acceptate social. normativ şi metodologic activitatea de educaţie lingvistică şi literară în cadrul disciplinei şcolare care i-a dat numele. Aplicarea principiului general al interdisciplinarităţii la modernizarea curriculumului.4. 2. Recomandări pentru evaluarea rezultatelor şcolare şi Referinţe bibliografice: recomandată. aprobate ştiinţific şi praxiologic. materiale didactice). 2.8. conţinutală şi metodologică) să fie compatibilă cu celelalte componente ale documentului. curriculumul propriu-zis. ”Demersuri raţionale” înseamnă. Probarea demersurilor părinţilor pentru necesitatea modificării Curriculumului de LLR. În acest context. În condiţiile conceptului educaţional modern şi ale asigurării stabile a învăţămîntului general pentru întreaga populaţie.. raţională poate fi considerată cerinţa la atestarea pretendenţilor la gradul didactic superior de a propune îmbunătăţiri ale pieselor curriculare (acte conceptual-normative.2.).7.

Chişinău: Ştiinţa. CONCEPTUL DE PROBLEMATIZARE ŞI SEMNIFICAŢIILE LUI ÎN PROCESUL EDUCAŢIONAL LA FIZICĂ Ion BOTGROS. Curriculum de limba şi literatura română. Vl. CNCE. părinţi. Proiectarea curriculuimului de bază.elevi.situasion.). Chişinău: Univers Pedagogic. CNCE.. Hadîrcă et al. V. This article examines the concept of problematizare and its components: problem-question problem. comunitatea ştiinţifică şi culturală naţională/ internaţională. Iaşi: Dosoftei. exercise . Pâslaru (coord. Modernizarea Curriculumului de LLR nu este doar o acţiune de eficientizare a acţiunii educaţionale. Al. M. Chişinău Abstract. trebuie să urmeze politicile în domeniu la scară planetară/regională (europeană)/naţională. Each of these components is relevant in the formation training of school competence. părinţilor şi cadrelor didactice şcolare. IŞPP.. În concluzie.. M.problem situation – significant. Guţu. Hadîrcă et al. deci. Referinţe bibliografice 1. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. Cimişlia. Perfecţionarea Curriculumului de LLR. Clasele V-IX. datorită ideilor umaniste şi civilizatoare pe care le promovează valorile imanente ale limbii şi literaturii române. cel mai important mijloc de educaţie interculturală a acestora şi de influenţare pozitivă a integrării poporului Republicii Moldova. Vl. ci şi una de conştientizare a identităţii naţional-culturale şi lingvistic-istorice a educaţilor. 2000. practicile educaţionale şi cele de formare profesională a cadrelor didactice. Liceul . 3.. Curriculum pentru învăţămîntul gimnazial (clasele V-IX)/ MET. Curriculum de limba şi literatura română. şt. Al. conf. 1997. Iorga''. CRIŞAN.N. Al. Pâslaru (coord. 1997. et al.. Vl. 4. Limba şi literatura română. 2006. Ghid metodologic /MÎ. CNCE.. univ. Chişinău Angela GORDIENCO. Chişinău Ludmila FRANŢUZAN. Clasele V-IX/ MEŞ. prof. 2. cerc. CERKEZ. 81 .). dr.. Goraş. conceptul educaţional modern şi Concepţia disciplinei şcolare. PÂSLARU Vl. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. Goraş-Postică. V. M. Crişan.

O problemă mai reprezintă după cum menţionează M. p. incertitudini care vor fi înlăturate datorită efortului de gîndire şi acţiune pe care elevul îl va depune pe parcursul rezolvării problemei [1. V.Bunescu defineşte problematizarea ca fiind „o cale de rezolvare a contradicţiilor în procesul cunoaşterii” [5. pentru o persoană dată nu impune pur şi simplu răspunsul. Problematizarea. În acest sens metodologiei didactice îi revine misiunea de a pune bazele unei învăţări conştiente.Bocoş. a întreba şi a se întreba. Problema. Termenul “problemă” provine din grecescul “problema”. ea se transformă într-un exerciţiu. a căuta soluţii şi a le verifica experimental şi logic. „presupune un ansamblu de procedee şi realităţi operaţionale care impulsionează cunoaşterea”[1. Problematizarea plasează elevii în situaţiia de a reflecta. p. p. ceea ce reprezintă pentru disciplina fízica o modalitate de cunoaştere a realităţii la nivel ştiinţific. raţionale. încît acestea să se centreze pe activitatea intensă şi independentă a celui ce cunoaşte. Definirea problemei are la bază existenţa unui conflict cognitiv generat de raportul dintre cunoscut şi necunoscut. inteligente.p. acest conflict generează contradicţii. ci mai degrabă cere ca acesta să-l găsească prin propria sa activitate'' [6. după M. 79].o situaţie care. dificultăţii.. Desigur că pentru cel care învaţă soluţia nu este cunoscută.34].problemă reprezintă un mijloc pentru formarea unor deprinderi de dobîndire sau dezvoltare a cunoştinţelor într-un anumit domeniu. aflate într-o anumită cone82 . construirea şi rezolvarea acesteia. ca situaţie-problematizată reprezintă un ansamblu de elemente cunoscute şi necunoscute. În cazul cînd problema are o soluţie cunoscută încă înainte ca problema să fie pusă.110].Una dintre cerinţele didacticii moderne este extinderea cîmpului de acţiune a metodelor de cunoaştere astfel. realizate la nivel superior de activitate intelectuală [4.23]. Problema ca exerciţiu .Minder. Esenţa problematizării o constituie „problema”. Astfel se conturează cele două dimensiuni ale problemei: enigma şi controversa. conceperea. care semnifică ceva ce există în faţa sinelui şi împedică avansarea sau ceva care este pus în discuţie şi care devine astfel obiect de dezbatere.6] Structurarea procesului de cunoaştere într-un sistem de probleme care trebuie soluţionate conduce la ideea că modernizarea metodelor de instruire devine posibilă în măsura în care acestea recurg la tehnica problematizării.

· Contradicţiile existenţei obiective a realităţii. Situaţiile-problemă pot fi clasificate în [7]: · Situaţia surprizei apare la cunoaşterea de către elevi a fenomenelor.xiune şi are ca element principal „întrebarea-problemă”.6]. · Situaţia discordanţei se manifestă în cazul în care experienţa empirică intră în contradicţie cu datele ştiinţifice. Ansamblul de situaţii–problemă dintr-un anumit domeniu constituie o „situaţie semnificativă”. · Situaţia conflictului se utilizează de obicei la studierea teoriei fizice şi a experienţelor fundamentale. care abordează doar o singură temă. Roegiers. prin: 83 . · Contradicţia dintre cunoştinţele tradiţionale ale elevilor şi cele moderne. o situaţie semnificativă este o situaţie funcţională şi se caracterizează. Întrebareaproblemă produce o stare conflictuală intelectuală relativ restrînsă ca dificultate sau complexitate. O situaţie semnificativă reprezintă o situaţie din viaţă. dar care nu permite răspunsuri reproductive. X. · Situaţia dezminţirii se constată în cazul în care elevii demonstrează netemeinicia unei idei sau unui proiect. · La baza situaţiei = problemă se află contradicţia dintre cunoscut şi necunoscut astfel la orele de fizică se poate apela la trei tipuri de contradicţii: · Contradicţia dintre cunoştinţele empirice formate la elevi din experienţa de viaţă şi cunoştinţele ştiinţifice care trebuie formate în procesul educaţional. faptelor care provoacă nedumeriri şi par paradoxale la prima vedere. care poartă un caracter inter/transdisciplinar [2. Gerard. · Situaţia presupunerii constă în admiterea altei legităţi sau altui fenomen. Astfel. Întrebările-problemă ca forme productive ale gîndirii reprezintă un stimulent pentru avansarea cunoaşterii. după F-M. alcătuită din mai multe situaţii-problemă. p. Întrebărileproblemă sînt stimulente pentru avansarea cunoaşterii. · Situaţia nedeterminării apare atunci cînd problema formulată nu dispune de date suficiente pentru soluţionare.

exerciţiul-problemă. CIOMOŞ. Cluj-Napoca: Editura Eurodidact. BOCOŞ. Bistriţa: Editura CHARMIDES. Metodele euristice în studiul chimiei. Москва: Просвешение. Pedagogie. I. 1998. I. 2003. Bucureşti: All. Fiecare din componentele sale: întrebarea-problemă. generalizare etc. Referinţe bibliografice: 1.. Problematizarea permite de a folosi în procesul educaţional strategii mintale şi activităţi care stimulează operaţiile gîndirii de analiză. p. Chişinău: Editura Cartier educaţional. 7. a XII. 2006. Revista Univers Pedagogic. 2. situaţia semnificativă îşi are un loc al său la orice etapă de învăţămînt şi la orice etapă de formare a competenţei şcolare. nr. MINDER. situaţia = problemă. · explorarea cunoştinţelor din domenii diferite. BOCOŞ. sinteză. Didactica chimiei.36-39.И. Didactica funcţională. 3. 1993.· antrenarea elevului în utilizarea unor cunoştinţe care cer a fi exersate prin experienţa proprie. Astfel problematizarea ca metodă euristică de formare îşi centrează activitatea pe personalitatea elevului. comparaţie. deoarece implică elevul permanent într-o activitate acţională întemeiată pe interes şi motivaţie. GHID metodologic de aplicare a programelor şcolare pentru disciplinele opţionale Educaţia pentru sănătate cl. orientînd elevii spre posibilitatea de a dobîndi noul în mod independent. Din aceste considerente problematizarea este eficientă. L. Cluj-Napoca: Presa universitară clujeană. F. BOTGROS. 4. abstractizare. Проблемное обучение физике в средней школе. 1998.. M. 5. Colecţia Didactica pentru toţi. M. FRANŢUZAN.. · stabilirea relaţiilor dintre teorie şi practică. 2002. 2005. BONTAŞ. · utilizarea diverselor cunoştinţe dintr-un anumit domeniu în contexte noi. 84 . · evidenţierea aportului diverselor cunoştinţe disciplinare în rezolvarea unor probleme complexe. 6. Р. 4 (12). · identificarea raportului între ceea ce cunoaşte şi ceea ce va trebui să mai înveţe. МАЛОФЕЕВА. Pedagogia interactivă-condiţie de bază în formarea competenţelor de cunoaştere ştiinţifică la liceeni. M. · structurarea cunoştinţelor în baza unei gîndiri epistemologice.

în expresia lui J.Habermas [5. realizată în şcoală. The investigation of this relation is offering us several data for realization of pupil’s linguistic education. Formularea unei atitudini fundamentale a elevului în utilizarea limbajului determina rolul limbajului în limbaj. p. ci asupra oamenilor. pe fundalul practicii şcolare. ESENŢE · Limbajul organizează lumea în semnificaţii.170]. p. ea nu poate fi utilizată fără inteligenţă. o unealtă cu care oamenii acţionează nu asupra lucrurilor.LIMBAJUL LA „DISPOZIŢIA” ELEVULUI VORBITOR Maria SURUCEANU... S-a investigat cadrul de influenţă a limbajului pedagogic în formarea /dezvoltarea limbajului elevilor. Dar. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. a fost necesar să organizăm o activitate practică. este o activitate. limbajul educaţional şi limbajul elevilor organizează semnificaţiile „în jurul” lumii educaţiei. univ. as a succession of applied language. dr. ca aspecte de limbaj aplicat. Limbajul este un mod de utilizare a limbii în raporturile cu ceilalţi oameni. Examinînd limbajul ”la lucru”. fără cunoaşterea specificului său funcţional [4. Limbajul real este un fenomen dinamic [ 7. PERSPECTIVE · Investigarea acestei relaţii oferă un şir de date pentru realizarea educaţiei lingvistice a elevilor. conf. it follows to formulate unavoidable a basic attitude on determination of language role in the language. ca primă funcţie a limbajului şi realizarea funcţiei 85 . p. Chişinău Abstract. ca orice unealtă. s-a urmărit identificarea relaţiei existente între cele trei noţiuni: limbaj pedagogic. iar relaţia dintre limbajul pedagogic.125-126]. In this meaning. limbaj educaţional şi limbaj al elevilor.29]. Pentru a sesiza semnificaţia limbajului pedagogic în raport cu educaţia lingvistică. responsabilizarea cadrelor didactice pentru limbajul pedagogic pe care îl utilizează în transmiterea culturii în procesul educaţional.

săşi dezvăluie personalitatea în toată supleţea ei [2. Alegeţi şi argumentaţi printr-un enunţ alegerea dvs. De asemenea s-a constatat cărui limbaj i se acordă cea mai mare atenţie. [1. deoarece… b) Presupun că din aceste trei noţiuni. aplicat la nivelul cadrelor didactice care realizează educaţia lingvistică a elevilor şi care a inclus 7 aspecte relaţionale.73 ]. Limbajul pedagogic influenţează formarea limbajului elevilor (încercuiţi o variantă şi argumentaţi): a) în foarte mare măsură b) în mare măsură c) în mică măsură 86 . ci mai multe. p. în posibilitatea de a constata un eventual rezultat în cazul în care limbajul pedagogic al profesorului influenţează direct limbajul elevilor.de integrare socială. în baza unor alegeri libere. vorbind. se poate/ nu se poate realiza adecvat un proces educaţional. A fost deci important să constatăm reconstrucţiile raţionale ale utilizatorilor. T. În vorbire. în baza unor intuiţii formate şi a confirmărilor de orientare spre relaţionare. de socializare a elevilor.92 ]. a) Între aceste trei noţiuni există / nu există deosebiri. celui care utilizează un anume tip de limbaj. deoarece… 2. în procesul de învăţămînt. În timp ce utilizarea cognitivă a limbii pretinde la clarificarea relaţiei dintre enunţ şi situaţia de fapt. p. 1. vorbitorul nu ştie numai un sistem. deoarece… c) Consider că fără un limbaj pedagogic bine dezvoltat. Anume limbajul vorbit este expresia unei reflecţii şi a unei pessonalităţi. p. afirmă E. T.128 ]. Din aceste considerente am propus un chestionar. iar rigoarea lui ţine de adecvarea şi pertinenţa celor exprimate de către elevul vorbitor [3. utilizarea funcţională a limbajului pune problema felului în care această relaţie este legată cu intenţia vorbitorului. Callo formulează unele obiective esenţiale al educaţiei lingvistice: a) punerea în valoare a unităţii fiinţei elevului şi a inteligenţei lui. b) elevul trebuie învăţat să vorbească şi. Referindu-se la educaţia lingvistică. Callo menţionează că elevul ca vorbitor are potenţialităţi reale pentru a vorbi şi profesorul trebuie să-i pună la dispoziţie instrumentele necesare vorbirii. Coşeriu. primul loc îl ocupă….

Eu îmi apreciez limbajul pedagogic personal cu: a) foarte bine.d) în foarte mică măsură e)deloc. deoarece … 7. deoarece… 4. Limbajul pedagogic este / nu este un indicator al profesionalismului cadrului didactic. Pentru a forma /dezvolta limbajul elevilor. b) bine. 87 . c) mai puţin bine. în cazul dat celei a limbajului în relaţia nominalizată. Formarea /dezvoltarea limbajului elevilor este factorul care contribuie la (alegeţi o variantă şi argumentaţi): a) o mai bună asimilare a materiilor de studii b) o mai bună integrare socială c) o mai bună comunicare cu partenerii d) o mai bună afirmare ca personalitate e) o mai bună înţelegere a eului personal 6. deoarece… Din perspectiva acestor aspecte reiese consecinţa potrivit căreia cercetătorul care vrea să verifice supoziţiile sale cu privire la un fenomen pedagogic e dependent de subiecţii pe care îi tratează în principiu ca parteneri în problema unei reconstrucţii ştiinţifice. deoarece… 3.Valoarea limbajului educaţional este conferită de (încercuiţi o variantă şi argumentaţi): a) cunoaşterea bună a limbii b) cunoaşterea regulilor de vorbire c) abilitatea de a „găsi” uşor cuvintele d) competenţa de vorbire e) competenţa de comunicare f) altă variantă. profesorul trebuie să (alegeţi o variantă şi argumentaţi): a) propună sistematic elevilor sarcini care vizează utilizarea limbii în diverse situaţii de vorbire b) insiste mai mult pe activitatea independentă a elevilor în aspect de asimilare şi utilizare a cuvintelor c) utilizeze el însuşi un limbaj adecvat d) formeze competenţe de comunicare în cadrul unor secvenţe speciale ale lecţiei e) transmită cît mai bine materia în baza curriculumului 5.

cadre didactice şcolare. deoarece multe noţiuni sînt utilizate în relaţia educaţională la nivelul de înţelegere a elevilor. deoarece: limbajul pedagogic este unul din componentele procesului educaţional şi fără un limbaj pedagogic elevat comunicarea ar fi simplă. se poate deduce. procesul educaţional se realizează conform unor recomandări. deoarece. o primă constatare: mai mult de 60 % din cei 70 de respondenţi. Trebuie să menţionăm. dar mai puţini dintre aceştia semnalează rolul limbajului educaţional ca liant dintre limbajul pedagogic şi limbajul elevilor şi faptul că limbajul pedagogic al profesorului este un model practic oferit de acesta elevului în normalitatea verbală a comunicării în cadrul activităţii educaţionale. că circa 74 % şi-au expus convingerea că limbajul pedagogic inflluenţează direct şi în foarte mare măsură formarea /dezvoltarea limbajului elevilor. o mai bună comunicare cu 88 . La itemul: Consider că fără un limbaj pedagogic bine dezvoltat. în special noţiunile care desemnează tehnologiile de lucru. de care aceşti subiecţi nu se pot distanţa în aceeaşi modalitate în care se distanţează de o lume exterioară activităţii.. seacă. care realizează educaţia lingvistică a elevilor. de relaţie etc. tehnici operaţionalizate în cadrul lecţiilor.. străbat ţesătura unui praxis cotidian ce modelează limbajul şi asigură identitatea. argumentele fiind de natură normativă. sesizează o anumită diferenţă între aceste tipuri de limbaj. În baza analizelor chestionarului. care se formulează prin limbajul pedagogic etc. de fluenţă. au fost constatate opţiuni şi argumente pentru faptul că fără un limbaj pedagogic bine dezvoltat este mai greu de realizat un proces educaţional eficient (circa 96 % din respondenţi). lipsită de coeziune. se poate / nu se poate realiza adecvat un proces educaţional. iniţial. ipotetică.Valorile limbajului. metode. Limitele care diferenţiază limbajul pedagogic de limbajul elevilor sînt consemnate şi de faptul că formarea /dezvoltarea limbajului elevilor interferează o mai bună înţelegere a materiilor de studiu. o mai bună integrare socială. încorporate în totalitatea formelor de activitate a subiecţilor. de asemenea. de conţinut. Un mare număr de respondenţi indică direct relaţia de interdependenţă şi de completare reciprocă dintre aceste trei noţiuni.

care. o mai bună afirmare ca personalitate şi o mai bună înţelegere a eului personal. Chişinău: CEP USM. COSMOVICI. C. COŞERIU. situează limbajul pedagogic în afara celui al elevilor. Conştiinţă morală şi acţiune comunicativă. iar. Chişinău: CEP USM. marca limbajului bine format al elevului este buna afirmare a lui ca personalitate. Prin urmare. Psiholingvistica . SLAMA-CAZACU. T. 5. E. Rezultatele la chestionar analizate în această incursiune stimulează revizuirea decupajelor trihotomice. Logică şi limbaj educaţional. datorită insolitudinii lor. 2007. O pedagogie a integralităţii. Bucureşti: Editura All Educaţional. funcţia modelatoare fiind prezentă intrinsec. SURUCEANU. T. M. Bucureşti: EDP. 3. departe de a fi un simplu accesoriu ornamental. Psihologie generală. în această calitate. USM. Lingvistică integrală. 1999. T. 89 . CALLO. Iaşi: Editura Polirom. 4. 6. HABERMAS. 2007. pînă în momentul de faţă. 7. ci ca o diferenţă de substanţă. 1996. CEP. care îl aplică practic în mod curent. Acest punct de vedere ne dă posibilitatea să afirmăm că limbajul elevilor este dependent de alte tipuri de limbaj în funcţie de gradul de implicare. Repere bibliografice: 1. limbajul. 2000. J. 2007. Bucureşti: Editura ALL Educaţional. 1996.partenerii. el este prezent în chiar activitatea elevului. revelînd prin forţa expunerii. Bucureşti: Editura Fundaţiei Culturale Române. Chişinău. căci astfel i se conferă un domeniu de aplicabilitate extins. A. devine un uz convenabil ca expresie şi conţinut. 2. CALLO. Valoarea acţională a limbajului pedagogic.o ştiinţă a comunicării.1994. SĂLĂVĂSTRU. 8. Un argument suplimentar pentru a susţine această poziţie este şi faptul că profesorii recunosc limbajul drept entitate fundamentală a fiinţei umane. Configuraţii ale educaţiei totale. mergînd pînă la a-l considera în afara procesului educaţional ca atare Interferenţa dintre aceste trei tipuri de limbaj trebuie întrevăzută raţional şi interpretată nu ca o triplă opoziţie între entităţi.

Botiş pe care îl definesc ca acea procesualitate prin care omenirea îşi dezvoltă capacitatea de a-şi extinde zona de existenţă. G. elevii trebuie să fie tot mai bine pregătiţi pentru a alege şi a cîntări alternativele de acţiune. la procesul tot mai intens al globalizării 90 . it is related to the problems solution. A. Vîgotsky. a şti să fii. Delors distinge al patrulea tip de activitate de cunoaştere: „a şti să devii” [Apud 4. I. punîndu-se accentul pe procesul de formare / dezvoltare permanentă a personalităţii. emphasizing the learning by action. P. Pentru a se adapta la transformările rapide. În plan psihologic cunoaşterea modifică structura intelectuală şi afectivă a personalităţii şi este abordată în lucrările lui J. L. Piaget. Kettele distinge trei tipuri de activităţi ale cunoaşterii: a şti să reproduci. A.CUNOAŞTEREA – UN MOD DE ÎNVĂŢARE PRIN ACŢIUNE Nina PETROVSCHI. K. M.I.. Bocoş. Jinga. I. W. În ce priveşte aspectul social al cunoaşterii acesta pune amprenta pe comportamentul individului în societate şi este examinat în lucrările cercetătorilor S. A. Din perspectiva educaţională. univ. J-M. Sfera epistemologică a cunoaşterii se regăseşte în cercetările efectuate de M. Florian. p..G. Petre. Cunoaşterea desemnează tot ceea ce ştie un individ la un moment dat al existenţei sale. Chişinău Abstract. of transdisciplinary essence. Hegel. UPS „ Ion Creangă”. Nicola. multidimensionale ale vieţii. raţiuni teoretice. cunoaşterea este tratată de S. Aceasta vizează capacitatea cadrului didactic de transformare a informaţiei. în resursă de susţinere a procesului de formare – dezvoltare permanentă a personalităţii elevului. the knowledge is created in wider contexts. 74] Reflecţii teoretice în valorificarea conceptului „cunoaşterii” sînt prezentate în plan filosofic de către I. Kant. conf. The new trends in education configure the emergence of new way of knowledge production. acest concept reprezintă procesul de reflectare obiectivă a realităţii prin observaţii directe. a şti să faci. In that new way. Bara. Galperin. A. Florescu. Flonta. Verţan. prin deducţii logice. Neculau. Spirchin. selectată în programele şcolare pe criterii funcţionale. Mai tîrziu J.S. Cristea. dr. M. argumente care trebuie confirmate de practică. p. 4-9]. Deoarece condiţiile în care vieţuim devin mai complexe. În aspect epistemologic. [3.

iar activitatea de cercetare – dezvoltare devine vectorul ce asigură scurtarea sau desfiinţarea perioadei de aşteptare de la descoperirea ştiinţifică pînă la aplicarea ei în viaţă. Astăzi sînt importante efectele cunoaşterii şi nu conformitatea cu normele şi regulile ştiinţei. b) Transdisciplinaritatea înseamnă nu atît reunirea unor grupuri de specialişti din diferite domenii pentru a lucra asupra unei anumite probleme.ei trebuie să gîndească rapid. 40]. dar şi pe cele specifice practicii. Aceste noi tendinţe în educaţie configurează emergenţa unui nou mod de producere a cunoaşterii. Noul mod de producere a cunoaşterii se bazează nu atît pe evoluţii stricte din domeniul epistemologic. d) Responsabilitatea socială şi caracterul reflexiv se revendică din centrarea investigaţiei şi a eforturilor de rezolvare a problemelor pe aspecte relevante din punct de vedere practic pentru un număr mare de oameni. cît integrarea competenţelor într-un cadru flexibil de acţiune. În literatura de specialitate sînt identificate cinci caracteristici principale ale modului nou de producere a cunoaşterii. c) Eterogenitatea şi diversitatea organizaţională se referă la experienţele diverse. de tip academic. angajarea socială. Acest mod de producere a cunoaşterii se bazează nu doar pe criteriile tradiţionale. de natură transdisciplinară. 91 . să fie flexibili şi imaginativi. p. Este necesar ca să se folosească traiectorii combinate şi complicate de ordin reflexiv în soluţionarea problemelor pe care le pune viaţa şi să exploreze alternativele rezolutive. competenţi în găsirea unor soluţii ale problemelor necunoscute. centrarea pe rezolvarea de probleme. în situaţii neclare. cît pe transformările şi problemele majore cu care se confruntă societatea contemporană. care îşi poate modifica configuraţia în funcţie de cerinţele problemei şi profilul de competenţe solicitat. [1. stabilit ca urmare a consensului asupra unor practici cognitive şi sociale. pe care membrii unei echipe de rezolvare de probleme le aduc cu ei şi la caracterul dinamic şi flexibil al echipei. a) Cunoaşterea produsă în contextul aplicării face diferenţă între rezolvarea de probleme ce se petrece conform codurilor de practică relevante pentru o anumită disciplină şi rezolvarea de probleme centrată pe o anumită aplicaţie. Acest nou mod de producere a cunoaşterii e consemnat de esenţa ei pragmatică. în care aceasta are loc în contexte socio-economice mai largi.

28]. Calitatea produsului în sine este trecută în plan secund. O calitate definitorie a acţiunii este că. Acţiunea educaţională reprezintă principalul subsistem al activităţii pedagogice şi evidenţiază corelaţia dintre subiectul şi obiectul educaţiei. p. spre deosebire de comportament. p. referindu-se la esenţa acţiunii. [7. Omul acţionează nu numai după cum gîndeşte. acţiunea reprezintă o activitate umană care se realizează în vederea stabilirii unui fenomen pozitiv şi în acest scop acţiunea este justă. 38]. p. 3738]. Din această perspectivă. prioritare fiind efectele pe care el poate produce în contextul aplicării [1.e) Controlul calităţii schimbă accentul de pe validarea academică pe la efectele produse în planul aplicării practice. cultural) este determinant [1. Prauss. noul mod de producere a cunoaşterii nu porneşte de la conţinutul academic al disciplinelor. social. Cadrul didactic acţionează în baza valorilor la nivel socio – cultural [3. ea are un sens afectiv pentru autorul ei [2. Interpretînd şi interacţionînd comunicativ atunci cînd urmează să realizeze prin consens planurile lor de acţiune pedagogică în baza unor anumite situaţii de acţiune. dar nu şi o contopire a sensurilor şi semnificaţiilor [1. În viziunea logică aristotelică. Structura de funcţionare a acţiunii educaţionale se bazează pe cei doi factori principali implicaţi în realizarea procesului de formare / dezvoltare a personalităţii umane: subiectul educaţieicadrul didactic şi obiectul educaţiei – elevul. Calitatea nu mai înseamnă controlul şi validarea academic = disciplinară. Cauze ale acţiunii sînt motivele primare ce constau dintr-o atitudine pro faţă de acţiune şi din convingerea că această acţiune este tocmai aceea faţă de care agentul are o atitudine pro. p. Astfel. profesorii se înţeleg cu privire la 92 . p.27]. [Apud 7. 27]. ci şi după cum gîndeşte şi doreşte. politic. iar succesul sau insuccesul acţiunii constau în realizarea individuală a subiectului sau în eşecul acestuia. p. dar „din afară” spre interiorul disciplinelor. succesul sau insuccesul cunoaşterii depinde de caracterul real sau ireal al lumii pe care o construieşte subiectul. 180181].9]. [7. În abordarea lui G. Acţiunea înseamnă intervenţia directă şi eficientă asupra realului. ci deschiderea către o mai largă validare. Contextul în care va fi utilizată cunoaşterea (economic.22]. de tip social. p. p. a şti se completează cu a şti să acţionezi.

Iaşi: Polirom. 2003. Marina BELAIA Lyceum “L.C. Chişinău. Formarea competenţei de cunoaştere ştiinţifică la liceeni în context inter/transdisciplinar. I. CRISTEA. se bazează preponderent pe transformările şi problemele cu care se confruntă societatea contemporană. When writing tests we should bear in mind the following five ‘rules’ (Jeremy Harper “Teaching and Learning Grammar”): 93 . Teoria şi metateoria acţiunii educative. 2001. 2007. Învăţarea integrată. Chişinău: CEP USM. 3. Good tests show both teacher and students how well they are all doing. NEGREŢ– DOBRIDOR. Autoreferat al tezei de doctor în pedagogie. M. 2. Bucureşti: Editura ALL. Bucureşti: Editura Aramis. L. Dicţionar de pedagogie. Fundamente pentru un curriculum transdisciplinar. 2000. FRANŢUZAN.ceva comun. TESTING GRAMMAR Olga TEMNIKOV. Chişinău – Bucureşti: Grupul Editorial Litera. Deleanu”. CIOLAN. Conştiinţa morală şi acţiune comunicativă. Referinţe bibliografice: 1. M. în noile condiţii de învăţare. S.31]. Mai importante devin efectele cunoaşterii raportate la rezolvarea de probleme centrate pe aplicaţie. I. HABRERMAS. În baza consideraţiilor expuse putem afirma că cunoaşterea. avînd scop practic şi devenind consensuală şi contextuală. 4. p. Accelerarea psihogenezei. L. Chişinău In our work from time to time it is necessary to write the tests ourselves. Aceste acţiuni servesc la îmbunătăţirea şi înnoirea interrelaţiilor profesionale [7. Writing a test is an important job that demands skills and patience. It is because not always are we satisfied with those ones that our textbooks suggest. 7. 5. 6. Bucureşti: Editura Aramis. Puterea naturii asupra naturii umane. 2000. CĂLIN. 2009. Valoarea acţională a limbajului pedagogic. 2008. SURUCEANU. that is why the best way is to write a test that will be the most suitable exactly for your students.

1. There are many guests in the hotel. Her hair is not _________ Catherine’s. for example: I. He works very hard. Can you see _______? a) her b) him c) it 3. Don’t just test accuracy. 3. Don’t test general knowledge. 94 . Choose the correct answer. 2.g. for example: II. of course. 5. a. a verb form or a question word). Don’t forget to test the test. 1. a) so long b) as long as c) long as 5. 4. We will start with more discrete items (which only test one thing. __________ one has their own room. b. or c. Grace: Where are you a) on to? b) in c) off d) out Ann: I’m just going to the shops. Multiple choice In multiple choice tests. Don’t test what you haven’t taught. ________ a) doesn’t he? b) does he? c) isn’t he? 2. Now we can look at some of items that test students’ knowledge of grammar. and then come to testing techniques that are slightly more integrative. I want to buy _________ new car. a) Each b) Every c) Any Multiple choice items can be made a greater test of all-round comprehension if they are part of a passage or a dialogue. a) some b) a c) two 4. e. Grace: Could you a) post this letter with you? b) take c) bring d) buy Ann: Yes. Don’t introduce new techniques in tests. At the most simple level it can be used to test the students’ grammatical knowledge. students have to choose the correct answer from a number of alternatives. There is a boy in the garden.

Grace: And you’d better a) take an umbrella. b) to take c) taking d) took Ann: Why? Grace: Because it’s going to rain. Fill-ins Fill-ins are those items where students have to fill a blank with a word or words. In this example students have to understand a whole text at the same time and then write the answers. III. Look at Jenny’s message. Write one word for each space. Dear Joanne, Rome (1) a beautiful city! The people (2) very nice. Susan (3) not like the city very much, but (4) likes the meals. (She loves spaghetti!) Susan has two friends in Rome (5) Paolo and Kurt. (6) live (7) the north-west of Rome. Kurt is an artist. (8) pictures are very good. Paolo is Italian and Kurt is German. He is (9) Hamburg. I (100 speak Italian or German, but Paolo and Kurt can speak English very well. See you soon,Love, Jenny This is a good test of students’ comprehension as well as their knowledge of individual grammatical items. Sentence completion Fill-in items usually ask for only one word. But they can be extended to test more of the students’ knowledge and use of English. Students have to fill in a blank and/or complete a sentence with more than one word. There will often be more than one way of doing this. These test items are usually called sentence completion. For example, in the following item students have to choose language that “makes sense”: IV. Complete the sentences below so that they make sense. 1. A: Are you sure you’ll be all right? B: Don’t worry – I’m ………. looking after myself. 2. The old lady, who ……, suddenly sat up and asked for some tea. 3. Both teams were exhaustEditura They ……. for three hours. 4. He was born between 1940 and 1942, so he must be in ……. Usually those students who complete the task successfully show that they have a lot of grammatical knowledge and they are
95

able to use right vocabulary and grammar to complete the task. In that sense these are quite integrative task. Of course, we have suggested only some test items that can be successfully created by the teachers according to their students’ abilities and skills. There are a lot of other examples of items that can be included in to the tests such as sentence reordering that explores the students’ knowledge of syntax; transformations, where you can test the students’ knowledge of syntax and structure, parallel writing, and so on.
MODERNIZAREA CURRICULUMULUI DE BAZĂ DIN PERSPECTIVA TENDINŢELOR MODERNE ÎN DOMENIUL DEZVOLTĂRII CURRICULARE Angela CARA, dr. în ped., conf.cerc., Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Chişinău Abstract. The study presents the background and the main issues related to implementing and developing of curriculum for secondary education in Republic of Moldova. This special issue intends to highlight some key points that can forge a possible curriculum pfilosophy for the 21 st Century.

Elaborarea şi renovarea curriculumului a ocupat o poziţie importantă în acţiunile de reformare a învăţămîntului din Republica Moldova din perspectiva asigurării calităţii educaţiei. Obiectivele acestei componente au vizat revizuirea ansamblului de procese educative, strategii şi tehnici instrucţionale şi a experienţelor de învăţare prin care trece elevul pe durata parcursului său şcolar, precum şi elaborarea unui nou curriculum, centrat pe personalitatea elevului. Implementarea curriculumului şcolar este considerată ca fiind de fapt „o revoluţie în învăţămîntul din Republica Moldova: s-a schimbat în mare măsură mentalitatea cadrelor didactice şi a elevilor; s-au produs schimbări de esenţă în paradigma educaţională: concepte, atitudini, valori.” (4, pag.11)

96

În valoroasa lucrare Cadrul de referinţă al Curriculumului Naţional, prof. Guţu Vladimir evidenţiază etape esenţiale pe care lea parcurs reforma curriculară în Republica Moldova. (4, pag.6 – 14) Prima etapă (1989 – 1993) avea următoarele priorităţi: schimbarea structurii sistemului de învăţămînt din perspectiva „deodeologizării şi depolitizării programelor şi a manualelor şcolare, introducerea noului sistem de notare a elevilor (de zece puncte), desfiinţarea şcolilor serale, schimbarea esenţială a personalului de conducere din învăţămînt, liberalizarea procesului didactic etc. Etapa a doua (1994 – 1997) avea ca prioritate crearea bazei legislative şi conceptuale a reformei sistemului de învăţămînt, caractrerizată prin trecerea la o nouă paradigmă educaţională, care avansează demersul pentru centrarea educaţiei şi învăţămîntului pe persoana celui educat/format, nu pe comunicarea de materii de predare – învăţare. Etapa a treia (1997 – 200,) marcată de realizarea Proiectului de reformă a învăţămîntului general, finanţat de Banca Mondială şi Guvernul Republicii Moldova, a antrenat patru componente: elaborarea curriculumului, evaluarea cunoştinţelor, formarea continuă a cadrelor didactice, elaborarea şi finanţarea manualelor. Etapa a patra (2003 – 2005), numită etapa postproiectului sau de acumulare a experienţei şi informaţiei, calitatea curriculumului naţional (programelor, manualelor, ghidurilor metodologice etc.) Etapa a cincea începe cu anul 2006 şi se caracterizează prin căutarea intensă a soluţiilor şi a mecanismelor de modernizare şi asigurarea calităţii curriculumului naţional, lansarea unui nou proiect de rang naţional – „Educaţie de calitate în mediul rural” finanţat de Banca Mondială şi Guvernul Republicii Moldova, crearea unei noi baze legislative şi normative cu privire la sfera educaţională; aderarea Republicii Moldova la Procesul de la Bologna, ceea ce presupune modificări în cadrul curricular al învăţămîntului superior şi celui secundar general. Mutaţiile din educaţie, determinate de comutarea profundă a societăţilor europene către globalizare şi către societatea bazată pe cunoaştere, reclamă un sistem de mecanisme şi metodologii ale modernizării sistemului şi procesului de învăţămînt din Republica Moldova în vederea asigurării calităţii educaţiei şi ralierii sistemului educaţional din R. Moldova la valorile şi standardele europene.
97

Marea provocare cu care se confruntă învăţămîntul preuniversitar în ultimii ani este dacă el va putea oferi, în cele din urmă, condiţiile, atît de mult discutate, pentru realizarea personală a tinerilor şi dezvoltarea lor de-a lungul vieţii (capital cultural), asistîndu-i să-şi urmeze obiectivele în funcţie de interesele şi aspiraţiile individuale; potenţarea unei cetăţenii active şi inclusive (capital social), „angajabilitate” (capital uman), capacitatea de a obţine un loc decent pe piaţa muncii. Tendinţele actuale generale ale dezvoltării curriculare evidenţiază (1, p.30): comutarea dinspre centrarea pe obiective de studiu văzute în manieră academică către obiecte de studiu concepute funcţional, în raport cu nevoile sociale şi individuale ale celor care învaţă; dinspre profesor către cel care învaţă, mai exact, către performanţele şi progresul său continuu ca persoană autonomă; dinspre predare către învăţare; comutarea dinspre un curriculum fragmentat şi divizat, centralizat şi rigid, către un curriculum flexibil, deschis, multifuncţional, oferit într-o diversitate de formare (în şi în afara clasei), în măsură să încurajeze arii largi de învăţare şi noi demersuri, cum ar fi integrarea obiectelor, curriculum personalizat, învăţare comunitară; comutarea dispre input către output şi outcomes, văzute în termeni de competenţe; comutaţia aceasta este corelată cu mutaţia dinspre un sistem de evaluare în care se testa capacitatea elevilor de a memora secvenţe de cunoştinţe către o evaluare care valorizează competenţele pentru viaţă; de la o învăţare centrată pe informaţie către una în care importante sînt capacităţile de articulare creativă a cunoaşterii, deprinderilor, atitudinilor în situaţii diverse de viaţă privată, profesională, publică; comutarea dinspre un curriculum „acelaşi pentru toţi” către unul diferenţiat, care ia în considerare interese, talente, capacităţi, stiluri, condiţii şi contexte de învăţare foarte diferite. În acest context reviziurea şi modernizarea Curriculumului de bază în învăţămîntul secundar general din Republica Moldova reclamă:

98

1. Racordarea politicilor în domeniul curriculumului la recomandările procesului de la Lisabona. 2. Conceptualizarea curriculumului de bază în corespundere cu principiile centrării pe elev, şcolii prietenoase copiilor (promovînd caracterul inclusiv şi echitabil, eficacitatea şi eficienţa învăţării, sănătatea, siguranţa şi protecţia elevilor, egalitatea genurilor, implicarea elevilor, a familiilor lor şi a comunităţii în viaţa şcolii). 3. Conceptualizarea curriculumului de bază în corespundere cu nevoile individuale ale celor care învaţă: gîndire critică, rezolvarea de probleme, cooperare, flexibilitate, creativitate, responsabilitatea lucrului bine făcut, adaptabilitate, valorizarea diversităţii, participarea la viaţa comunităţii; dezvoltarea unui curriculum flexibil, deschis, multifuncţional, oferit într-o diversitate de forme (în şi, în afara clasei), în măsură să încurajeze arii largi de învăţare şi noi demersuri, cum ar fi integrarea obiectelor, curriculum personalizat, învăţare comunitară, extinderea corelaţiei cu educaţia informală. 4. Reflectarea în cadrul obiectivelor transdisciplinare a obiectivelor ce vizează cei cinci piloni ai învăţării: a învăţa să ştii/să cunoşti, a învăţa să faci, a învăţa să munceşti cu ceilalţi, a învăţa să fii, a învăţa să te transformi pe tine şi să schimbi societatea: · a învăţa să ştii/să cunoşti: a stăpîni instrumentele cunoaşterii (instrumentele esenţiale ale învăţării pentru comunicare şi exprimare), a poseda în acelaşi timp o cunoaştere vastă, dar aprofundată a unor domenii principale; a înţelege drepturile şi obligaţiile specifice unei societăţi democratice. Cel mai important aspect al acestui pilon este considerat însă a învăţa să înveţi. · a învăţa să faci: a-ţi însuşi deprinderile necesare pentru a practica o profesie şi a-ţi însuşi competenţele psihologice şi sociale necesare pentru a putea lua decizii adecvate în diverse situaţii de viaţă; a te integra în viaţa socială şi în lumea muncii participînd la pieţele locale şi globale; a folosi instrumentele tehnologice avansate; a-ţi satisface nevoile de bază şi a acţiona pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii personale şi sociale. · a învăţa să munceşti cu ceilalţi: a accepta interdependenţa ca pe o caracteristică a mediilor sociale contemporane; a preveni şi a rezolva conflictele; a lucra împreună cu ceilalţi pentru atingerea unor

99

obiective comune, respectînd identitatea fiecăruia; a participa la viaţa şi conducerea comunităţii şi a crea o familie sănătoasă şi armonioasă. · a învăţa să fii: a-ţi dezvolat personalitatea şi a fi capabil să acţioneză autonom şi creativ în diverse situaţii de viaţă; a manifesta gîndire critică şi responsabilitate; a valoriza cultura şi a depune eforturi pentru dezvoltarea propriilor capacităţi intelectuale, fizice şi culturale; a manifesta simţ etic şi a acţiona pentru menţinerea unui climat de pace şi înţelegere. · a învăţa să te transformi pe tine şi să schimbi societatea: a cunoaşte, a reflecta şi a acţiona asupra realităţii, a o adapta şi a o transforma; a proteja mediul înconjurător şi a acţiona pentru o societate nondiscriminatorie; a dezvolta solidaritatea şi coeziunea socială. 6. Reflectarea în cadrul curriculumului a competenţelor cheie recomandate de Consiliul Europei: comunicarea în limba maternă, comunicarea într-o limbă străină, competenţe de bază în matematică, alfatizare ştiinţifică şi tehnologică, competenţe digitale, deprinderi de tehnologia comunicării şi informaţiei, competenţa de a şti să înveţi, competenţe interpersonale, civice, morale, competenţe antreprenoriale, competenţe de formare a valorilor prin cultură. 7. Asigurarea coerenţei orizontale (stabilirea interferenţelor între disciplinele arii curriculare). 8. Asigurarea coerenţei verticale în cadrul curriculumului (asigurarea continuităţii curriculumului de la un an de studiu la celălalt); 9. Reducerea obiectelor de studiu din Planul - cadru în baza integrării obiectelor de studiu. 10. Reducerea volumului de conţinuturi ale învăţării. 11. Reflectarea în cadrul curriculumului a abordării diferenţiate (una şi acceaşi disciplină vine cu mai multe tipuri de oferte, pe niveluri de dificultate şi pe arii de interes). 12. Reflectarea în cadrul obiectivelor ariilor curriculare a aspectului calitativ al formării proceselor cognitive pentru rezolvarea de situaţii variate, implicate în activitatea de cunoaştere, învăţare continuă, mai ales independentă: sensibilitatea la probleme, spiritul de observaţie, stabilitatea şi calitatea reprezentărilor, calităţii şi operaţii ale gîndirii (analiză, sinteză, comparaţie, generalizare, concretizare), construirea
100

. voinţa. completare). . exprimare proprie. Includerea în Curriculum a tehnicilor de evaluare pentru elevii cu cerinţe educative speciale. deprinderile. combinares. . 16. formulare nouă. (coord). 101 . diferenţiere.de argumente. utilizare. dezvoltarea gîndirii critice. Referinţe bibliografice: 1. formarea pentru/prin învăţarea activă. capacităţi de cunoaştere simplă. interpretare. schematizare. creşterea valorii aplicative şi operaţionale s. ale limbajului (forme variate de comunicare. proiectare. restructurare). eliminarea cunoştinţelor perimate şi de detaliu. precizarea. modificare. clasificare. dezvoltare. modificarea atitudinii faţă de informativ sub aspectele: diminuarea volumului. deducere. CRIŞAN. decizie ş. afectivitatea). atenţia. de aplicare (concretizare. derivare. formarea calităţilor intelectuale reflectate în formularea. recunoaştere.accentuarea fără precedent a caracterului euristic al strategiilor didactice. clasificare. de înţelegere (ilustrare. transformare). 15. formularea de soluţii variate. demonstrare. 2000.Valorificarea în cadrul conţinuturilor a teoriilor inteligenţelor multiple. reprezentare. expresivitate. Orientarea strategiilor didactice spre formarea competenţelor: . organizare. ale proceselor ce sprijină cunoaşterea (motivaţia. percepere (definire. Includerea în curriculum a secvenţelor detaliate de evaluare. generalizare.a. . sesizare. dobîndire). asociere. operaţionalizarea obiectivelor educaţiei corespunzătoare domeniului cognitiv. Patru exerciţii de politică educaţională în România. 14. A. comparare).de evaluare (apreciere. documentare. calităţi ale imaginaţiei (combinare. prioritare în instruire: operaţii. dezvoltare. explicare. identificare. de sinteză (relatare. de judecăţi de valoare.a. modificare. găsirea de soluţii noi.).concentare. Bucureşti: Editura Educaţia.). 13. corectitudine).folosirea cu precădere a unor metode de tip acţional. cu caracter aplicativ. de analiză (distingere. esenţializarea. anticipare. judecare. cu instrucţiuni şi instrumente de urmărire a evoluţiei elevilor. înlănţuire. prevedere.diversificarea metodologiei didactice.însuşirea unor metode şi tehnici de muncă intelectuală. argumentare.a.

4. A. Chişinău Abstract. A. There are examined three paradigm of curricular integration: interdisciplinary. V.. conf.) Reforma la firul ierbii. în ped. RELEVAREA EFICIENŢEI ORGANIZĂRII INTEGRATE A CURRICULUMULUI PREŞCOLAR Valentina PASCARI. 3. Current and Future Challenges in Curriculu. Orice demers integrator implică următoarele procese (V. multidisciplinary and transdisciplinary. Organizarea conţinuturilor educaţionale din perspectiva integrării presupune sintetizarea şi structurarea informaţiilor din diverse domenii de cunoaştere în sensul construirii unei viziuni holistice interactive asupra mediului real. from praxeologic perspective. The integrated organization of pre-school curriculum suppose the synthesis of information from various fields of knowledge in view of formation to the children one integrative vision on objectives and phenomena. 2006. (coord.. Învăţămîntul din Republica Moldova în perioada de tranziţie la societatea democratică.. Chiş): · combinaţia tematică şi transpunerea acesteia într-un proiect. CARA A. In the present article “The relevance of efficiency of integrated organization of pre-school curriculum” is examined several aspects regarding the curriculum integration. dr. GUŢU. nr. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. CRIŞAN. 5. Bucureşti: Humanitas Educaţional. 2001. univ. Bucureşti: Humanitas Educaţional. care să dezvolte o structură coerentă. Chişinău: Editura Ştiinţa. 2007. 4. Revista de istorie şi cultură. PÂSLARU. Development: Policies. CRIŞAN. Aceasta oferă copilului o largă deschidere spre integrarea mai profundă a fenomenelor şi proceselor care au loc în natură şi în societate. Cadrul de referinţă al Curriculumului Naţional. V. 2003. coordination of the Colloquium. Destin românesc. Practices and Networking for Change.2. 102 .

O. Creţu. · identificarea şi integrarea a noi surse de informaţie şi selectare a conţinuturilor. poate fi operată în baza a trei paradigme: interdisciplinară. crearea unui mediu educaţional adecvat). Din acest unghi de vedere. 103 · . educatorul poate avansa demersuri interdisciplinare la nivelul corelaţiilor sugerate de ariile curriculare şi domeniile de activitate. cunoaşterea mediului şi cultura ecologică. Realizarea în practica instituţiei preşcolare a acestor paradigme va fi posibilă doar în cazul cînd educatorul ţine cont de specificul procesului educaţional preşcolar (se produce valorificarea şi dezvoltarea potenţialului psihofiziologic individual al copilului prin relaţionarea acestuia cu mediul înconjurător. determinate de sistemul de finalităţi după educatorul care trebuie să se orienteze pe tot parcursul procesului de formare. Spre exemplu: v Aria curriculară: Ştiinţe. prin acţiuni de evaluare a performanţei obţinute. demersul educativ în grădiniţă se încadrează într-o anumită doză de reglementări. Însă libertatea va fi exercitată de către aceştia prin a-şi asuma anumite responsabilităţi. multidisciplinară şi transdisciplinară (V. Organizarea integrată a curriculumului. Dandara. C. În practica instituţiei preşcolare. v Domeniul de activitate: Formarea reprezentărilor elementare matematice.). Guţu. Totodată. v Finalitatea: Copilul va indentifica anotimpul curent al anului (toamna) şi succesiunea lunilor. Abordarea interdisciplinară constituie intersectarea a două sau mai multe domenii de cunoaştere de interes comun. v Unitatea de conţinut: Timpul. V. S. care permite structurarea într-o manieră flexibilă a conţinuturilor. educatorii au o autonomie mai largă privind selectarea şi operarea acestora. după cum constatăm în literatura psihopedagogică. Astfel.flexibilitatea orarului şi a strategiilor de organizare şi desfăşurare a procesului educaţional. care solicită cunoaşterea psihologiei copilului şi a psihologiei învăţării. instituţia preşcolară reprezintă cel mai favorabil cadru pentru organizarea integrată a curriculumului. Chiş etc. Cristea. v Tema: Anotimpul.

· Educaţia muzicală („Dansul florilor”). educaţia pentru familie şi viaţa în societate (să descriem florile de toamnă din grădina bunicilor.).). · Artă plastică (pictură „Grădina cu crizanteme”). · Dezvoltarea personală.Acest demers va fi integrat cu domeniul de activitate Educaţie pentru mediul natural şi cultură ecologică. mărime. 104 . de O.). astfel. · Dezvoltarea limbajului şi a comunicării (joc didactic „Eu spun una. flori pentru fiinţele dragi etc. Activităţile organizate în fiecare Centru de interes contribuie la realizarea obiectivelor temei. în instituţia preşcolară. se vor cunoaşte lunile anotimpului toamna. Cazimir). Astfel. · Educaţia literar-artistică (memorare „Convorbire între flori”. modalitatea de organizare a activităţii de învăţare în contextul temei „Toamna” poate fi cea a Centrelor de interes din perspectiva domeniilor de activitate. Modelul de abordare multidisciplinară impică rezolvarea unei teme din perspectiva mai multor domenii de cunoaştere. Ø Tema: Toamna Ø Unitatea de conţinut: Flori de toamnă Ø Finalitatea: Copilul va identifica florile de toamnă. culorile. particularităţile specifice. · Formarea reprezentărilor elementare matematice (să ordonăm florile din vază: după culoare. · Educaţia fizică (săritură „Florile jucăuşe”). lumina. să formăm mulţimi de flori etc. realizarea obiectivelor se produce printr-o abordare interdisciplinară. abordarea multidisciplinară este cel mai bine ilustrată de metoda proiectului. vegetaţia etc. Acest demers poate fi integrat cu următoarele domenii de activitate: · Educaţia pentru mediul natural şi cultura ecologică (observări asupra florilor de toamnă). tu spui multe”). Spre exemplu. lungime. producîndu-se. transferul şi exersarea unor competenţe de identificare a anotimpului curent (toamna) în raport cu fenomenele specifice acestuia. fapt prezentat în exemplul ce urmează. trăsăturile caracteristice fiecărei luni etc. În acest sens. cu adaptarea organismului la schimbările ce se produc (temperatura. structura lor.

putem indica un şir de avantaje ale curriculumului preşcolar integrat: 1. Tot programul de învăţare este organizat pe teme globale. care pune accentul. activităţi complementare etc. implică emoţii şi atitudini pozitive. promovează unele opţiuni ale pedagogiei funcţionale. 5. 3. acestea fiind utilizate ca surse de formare la copii a experienţelor de învăţare din perspectiva satisfacerii intereselor cognitive. deoarece organizarea conţinuturilor este axată pe demersurile celui care învaţă. Deci. Sintetizînd cele relatate se poate concluziona: 1. Abordarea conţinuturilor în sens de integrare transdisciplinară a domeniilor de activitate este una de principiu şi actuală. totodată. 6. acţiunea educativă devine. favorizează comunicarea şi rezolvarea sarcinilor prin cooperare. mai mult. mai ales. Perspectiva integrării transdisciplinare constituie o abordare globală a cunoştinţelor. 3.Integrarea subiectului „Flori de toamnă” se va realiza şi cu activităţi alese de copii. implică responsabilitatea copiilor pentru realizarea sarcinilor de învăţare. Plecînd de la coordonatele de mai sus. pe lîngă cele de bază stipulate în curriculum. un facilitator în asimilarea informaţiei decît un transmiţător de informaţii. Orice demers integrator în materie de curriculum preşcolar presupune combinaţia tematică şi transpunerea acesteia într-un proiect care să dezvolte o structură coerentă. 2. favorizînd. pe învăţarea activă a cunoştinţelor de către copil. 105 . ce fac parte din domenii de activitate diferită. 2. Prin activităţile integrate educatorii vor încerca să aducă un plus de lejeritate şi mai multă coerenţă procesului educativ. care asigură parcurgerea secvenţială a programei şi integrarea cunoştinţelor în jurul acesteia. abordarea multidisciplinară oferă contexte în care copiii pot aplica o varietate mare de cunoştinţe şi deprinderi. Abordarea trandisciplinară nu se limitează doar la realizarea unei teme. Integrarea se va realiza prin aplicarea într-un scenariu bine închegat a conţinuturilor de învăţare-evaluare. conduce la obţinerea informaţiei din diverse domenii despre un obiect sau fenomen. 4. transferul de cunoştinţe în diverse contexte. care fundamentează învăţarea pe realitate.

literary-reading competence. Referinţe bibliografice: 1. CONTEXTE DE FORMARE A COMPETENŢEI LITERAR-LECTORALE Victor ŢÂMPĂU. receptînd adecvat mesajul). 2002. the esthetical attitude etc. There are brought specifications of formations of literary-reading competences depending on the esthetical perception.: Să citească independent orice tip de text. Chişinău: Litera Intrenaţional. Chişinău: Cartier Educaţional. 2. Chişinău Abstract. C. Iaşi: Polirom. specific. The literary-reading competence known and is presented through general and specific characteristics. În: Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi gradele didactice. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. derivate. 3. 2000. Competenţa literar-lectorală specifică se formează pe parcursul unui an şcolar ca etape. Chişinău: Cartier. 5. CREŢU. Este important ca la dezvoltarea – 106 . complexitate (Ex. şt. 1998. Conţinutul procesului de învăţământ. Competenţa literar-lectorală raportată la competenţa generală se formează la nivelul disciplinei pe durata unei trepte de învăţămînt. 5. 2008. the minimal competence and perceived competence. componentă a curriculumului. CRISTEA.4. Curriculumul educaţiei copiilor de vîrstă timpurie şi preşcolară (1-7 ani) în Republica Moldova. Integrarea curriculară încurajează comunicarea şi rezolvarea sarcinilor de lucru prin cooperare. V. Tehnologii educaţionale. Context psihopedagogic. Cei care învaţă identifică mai uşor relaţiile dintre idei şi concepte. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană. avînd un grad înalt de generalitate. CHIŞ. (Ex. Dicţionar de pedagogie. There are described the general. GUŢU. Vl. cerc. 1998. Provocările pedagogiei contemporane. dintre temele abordate în grădiniţă şi din afara ei. 4.: Să citească şi să formuleze întrebări şi răspunsuri în legătură cu textul citit) [6]. componente a acestuia. the esthetical taste. S..

ceea ce regăsim în stabilirea obiectivelor unui curriculum. textul necesar conform scopurilor. capacităţi în sistemul propriu de valori estetice. să aleg cartea. gusturilor etc. lexicală. Prin aceasta din urmă se promovează valorile general umane. ci şi o nevoie stringentă de a afla şi a cumula adevăruri artistice. cu rol motivaţional) [7. frumosul este „ceea ce place în mod universal fără concept”. în esenţial. • cognitivă (eu ştiu ce şi cum să citesc pentru a afla ceva nou.). La baza oricărui proces de receptare se află nu numai plăcerea estetică. O competenţă literar-lectorală presupune trei componente de bază: • motivaţional-emoţională (eu vreau să citesc din plăcerea de a descoperi o altă lume prin imagini artistice). de interiorizare a categoriilor estetice (Ex.referenţială sau extralingvistică (cunoaşterea lumii). Coordonata estetică în formarea-dezvoltarea competenţei literar-lectorale la nivel teoretic presupune: capacităţi cognitive estetice. O personalitate dezvoltată artistic dispune de simţul frumosului şi raţionamentul gustului. necunoscut. stilistică) [4. circumstanţelor. adică de a cunoaşte. „ceea ce place fără nici un interes” ca „forma finalităţii unui obiect întrucît e percepută fără reprezentarea unui scop”. .formarea competenţei specifice să se delimiteze diferenţele între competenţa minimală (capacitatea de a îndeplini satisfăcător o sarcină. în standardizarea evalării) şi competenţa percepută (construcţie cognitivă corespunzătoare opiniei pe care o are individul despre propria sa valoare în plan cognitiv.85]. . ca grad inferior al cunoaşterii şi abilităţilor. util). Anume frumosul este măsura binelui şi moralităţii.). p.24-25].lingvistică (morfosintactică. Prin realizarea obiectivelor educaţiei estetice se atinge armonia şi frumosul în activitatea umană. la nivel practic: deprinderi estetice la nivelul unor 107 .: Să interiorizeze noile cunoştinţe.culturală. Prin (competenţa de lectură) CL se delimitează: • competenţa. Categoria de bază a esteticii. legată de textul ca atare: . afectiv-volitive – motivaţionale-volitive. receptivă. • de activitate (eu pot să acţionez: ca să găsesc. . Context filozofico-estetic.discursivă (familiarizarea cu gramatica textului). dar nu pasivă. p.

percepţia estetică poate fi deteriorată (extravaganţă. aptitudini estetice. 7) percepţie estetică. De aici rezultă formarea gustului estetic. romane de bulevard). p. evaluare a operelor lecturate. procese marcat de: 1) intenţionalitate. atitudini prin interiorizarea obişnuinţelor estetice la nivel de receptare. 3) imaginaţie artistică. „Educaţia estetică ni se prezintă astfel ca un mijloc de realizare a unui echilibru între pregătirea cultural-ştiinţifică şi cea literar-artistică” [11. imaginaţie. Competenţa literar-lectorală corelată la educaţie estetică. 5) atitudine (apreciere) estetică. prin lectura creaţiilor artistice. prin satisfacţie sau insatisfacţie este un stimulator orientat spre activităţile ulterioare de natură estetică. p. vorbeşte despre dezvoltarea subiectului. 2) sentimente estetice. creînd premise ca fostul subiect cititor să poată crea valori estetice. Să nu uităm că receptivitatea nu e în stare de naivitate. raţionament.: Să identifice valori estetice prin motivarea acestora) [5. Un gust estetic depinde de un concurs de activităţi. În acest context L. De aceea în cazul cînd informaţia artistică depăşeşte considerabil aşteptările subiectului. ci e totdeauna alertată de un anume gust impus de opere existente. evaluare a frumosului receptat prin lectură. Percepţia estetică este un tip de activitate.” [1. Competenţa literar-lectorală constă în formarea elevului cititor ca subiect al propriilor performanţe. prin care se percepe creaţia literară ca valoare şi trăire estetică. care ar fi o „alta”. corelat indisolubil cu activitatea literar-lectorală. prin componenta atitudine estetică. social-individual al acestei categorii estetice [8]. p. 144-145]. În ansamblu lectura şi atitudinea estetică sînt interconexe. 4) contemplare artistică. care. 108 . capacităţile şi sentimentele lui estetice prin valorizarea creaţiei lecturale. după Kant. conştientizare) condiţionează o însuşire şi utilizare a valorilor estetice autentice. kitsch. constituind lumea interioară a individului (cititorului) ca obiect de autoreflexie şi autoexprimare şi de coparticipare la lumea artistică.. O competenţă literar-lectorală prin percepţia avansată (comprehensiune. 6) raţionament estetic. Blaga menţionează: „părerea că o operă artistică trebuie să placă nemijlocit fără nici o pregătire prealabilă e invenţia unei estetice copilăreşti. evidenţiază caracterul contradictoriu.36]. 155]. erotism. de integrare eficientă pe parcursul vieţii (Ex.componente psihice ca răspunsuri automatizate la cerinţele de receptare. Atitudinea estetică se manifestă ca un rezultat productiv.. emotivitate. fiind premisa unui nou act de lectură la un nivel mai înalt. urît.

p. 1990. extrapolarea [10. p. 7. b) instaurarea unei comunicări prezumtive. Opere. 109 . Introducere în teoria lecturii. PÂSLARU. se simte şi se contemplează la nivelurile cognitiv. D. R. 9. Vl. Bucureşti: Editura Minerva. 2006. COSTEA. C. CRISTEA. Iaşi: Polirom. 137]. Chişinău: Editura Museum.umaniste. 11. 216]. I. 1999 8. I. Iaşi: Polirom. 10. Tratat de pedagogie. Dicţionar de psihologie.. T.activitate ce presupune anumite capacităţi. Iaşi: Polirom. 32]. 1992. BLAGA. dexterităţi se percepe. prin apreciere se formează idei de valoare – activităţi care însumate prin achiziţii formează-dezvoltă competenţa literar-lectorală. O. Didactica lecturii o abordare funcţională. trăinicia. 2006. Orice dimensiuni educaţionale s-ar realiza. CORNEA. 12. 2000. P. p. c) experimentarea resurselor limbii însăşi [3. vol. 2. Editura Litera Internaţional. SALADE. 3. stabilind 4 parametri aplicaţi la evaluarea competenţelor: operaţionalizarea. Dimensiuni ale educaţiei. iar la obiectivele pentru evaluare . psihologic. 5. dat fiind faptul că „în competenţa oricărui locutor intră aptitudinea de a produce. Conchidem: pe baza textului se lecturează . Introducere în teoria ELA. KANT.„prin recunoaşterea valorii productive a elevului cititor” [10. 4. PAROT. Fundamente ştiinţifice ale educaţiei. se descoperă la nivelul operaţiilor intelectuale. de a recepta textele în 3 modalităţi diferite” prin: a) stabilirea unei comunicări eficiente (text-cititor). Bucureşti: Humanitas.6. NEACŞU. amploarea. Al. literare şi artistice prin antrenarea competenţelor lectorale ale acestuia ca obiect al cunoaşterii [10. 2006. 6. L. 131]. Bucureşti: Editura Universitas. culturale. Bucureşti: Editura Militară. Gh. Iaşi: Institutul European. Pedagogie. DORON. 1998. 1998. Introducere în filozofie. emotiv. se analizează. se compară. 2003. CAZAN. 1976. F.. ele nu pot fi în afara textului. Mijloace de învăţare eficientă. 1968. p. Bucureşti: EpL. Referinţe bibliografice: 1. VIANU. CUCOŞ. S. Bucureşti: EDP. Zări şi etape.

abandonînd spaţiul public şi televiziunea.” (1. Este o greşeală fatală. societatea a devenit hedonistă. p.EDUCAŢIA ÎNTRE ŞCOALĂ ŞI TELEVIZIUNE Emil STAN. dr. Ploieşti. Universitatea Petrol-Gaze. ori cumpără un trădător. deoarece. În concepţia lui Alessandro Baricco.) O eroare strategică. The school is a space of effort. prof. dar cea publică? Cum s-a putut întîmpla că ea însăşi a devenit un cartier al barbarilor? Lăsînd la o parte orice raţionament de ordin tehnic sau economic. consideră gînditorul italian. Un gînditor ca Gert Biesta nu ezită să se întrebe: chiar ştiu copiii şi părinţii lor ce vor de la şcoală? Pentru că şcoala implică riscuri pentru copii (chiar pentru adulţi). inclusiv riscul de a descoperi lucruri neaşteptate despre ei înşişi: „Chiar dacă cineva se 110 . aproape fără luptă. România Abstract. el ori le escaladează. accesibile maselor largi.. the society is a space of hedonism. efortul ca valoare centrală a modernităţii. There is a contradiction between school and society and this contradiction represents a threat for school and its purposes. lăsată bucuros în mîna inamicului. era cuplat cu o etică a meritului.mai treacă-meargă. Televiziunea comercială ... deoarece s-a renunţat prea uşor la posibilităţile educaţionale oferite de aceasta: „Însă rămîne suspectă docilitatea cu care a fost abandonat celălalt stîlp formativ. concomitent cu o retragere în cartierele aurite din centrul oraşului? (. oare nu e suspect faptul că a fost predat inamicului. Dacă ne referim la educaţie. So. se atestă o contradicţie fundamentală între şcoală şi societate. we need a new educational paradigm to put the school and the society together again. televiziunea. univ. a economisirii în numele unui viitor care urmează să ofere recompense pe măsură pentru efort.. a aşteptării „fericite”. dacă-l laşi pe barbar să ajungă pînă sub ziduri. economisire şi aşteptare. ori găseşte o breşă. ignorînd ierarhiile stabilite de şcoală. 183-184) În primul rînd. tocmai cartierul cel mai popular. civilizaţia s-a retras în mod elitist între zidurile şcolii. dacă şcoala a rămas centrată pe efort şi pe o scară ierarhizantă a elevilor în funcţie de efortul depus. relativizantă.

ele tind să se anuleze reciproc. dacă ne gîndim puţin. adică a acelui centru formativ care nu presupune nici un efot din partea privitorului: poate o şcoală să funcţioneze după principiile televiziunii. A te angaja în învăţare implică întotdeauna riscul ca învăţătura să aibă un impact asupra ta. p. şcoala efortului organizează cîmpul educativ şcolar ca un spaţiu de exersare a unei relaţii fundamentale pentru umanitate. astfel încît. întotdeauna există un risc. p. persoane asemenea nouă.” (3. adevărata problemă este aceea a autorităţii care poate şi trebuie să discearnă între nenumăratele autorităţi: „ <Autorităţi numeroase> este. riscul că vei învăţa ceva ce nu ai vrut să înveţi – ceva despre tine însuţi de exemplu. Nu numai riscul de a nu învăţa ceea ce ai vrut să înveţi (caz în care poţi da în judecată furnizorul – a se observa ironia autorului – E.implică în forme foarte organizate de învăţare. Nu există comunitate umană în absenţa regulilor. 61) 111 . Există şi riscul de a învăţa lucruri pe care nici în imaginaţie nu ţi-ai fi închipuit că le vei învăţa sau nu ţi-ai imaginat vreodată că vei voi să le înveţi. ceea ce s-a produs a fost o golire de conţinut a autorităţii care s-a obţinut prin aglomerarea de autorităţi. îl tentează şi îl seduc. relaţia de autoritate... o autoritate potenţială devine autoritate. Autorităţile nu mai comandă.” (3. în asemenea cazuri.în cuplul exemplu-autoritate.S. nu este greu de remarcat silueta insinuantă a televiziunii. îl linguşesc pe cel care alege. o contradicţie în termeni. să te schimbe. fără a pune în pericol chiar „umanitatea din om”? În al doilea rînd. Zygmunt Bauman vorbeşte de „autoritatea exemplului”. Doar datorită celui care alege. Cînd autorităţile sînt multe. iar regulile instituie relaţia de autoritate. autoritate întărită de chiar apariţia la televizor: „. p. Televiziunea a adus în prim plan un tip de autoritate deţinută de ceea ce am numi „pseudo-modele”. partea cu exemplul este cea care contează cel mai mult şi cea care are cea mai mare cerere. iar unica autoritate eficientă în domeniu este cea care trebuie să aleagă între ele.” (2. 65) De fapt. cu aceleaşi probleme ca şi ale noastre şi care merită toată atenţia pentru simplul fapt că apar la televizor.). 25) În spatele unor teorii despre şcoală ca spaţiu al plăcerii şi al satisfacerii necondiţionate a intereselor copilului.

Emblema „barbarilor” este corporalul şi constelaţia de valori specifice corporalităţii. în ciuda diversităţii lor. şi nu se ocupă de problemele lor sentimentale ca o soră mai mare?” (4.imediat – aşteptare . acestora le displace să-şi asume rolul: în nici un caz nu vor să pară nişte idioţi reacţionari.suprafaţă – profunzime . Detaliind. părinţii au renunţat la constrîngeri şi la reguli încercînd să înlocuiască relaţia parentală (verticală. sensul fiind dat de viteza de alunecare şi de multitudinea de puncte de legătură între lucrurile respective. care trimite la profunzimi reduse şi la efortul ca o „escavare” a sensului).televiziune – bibliotecă . Taţi-amici şi mame-amice. În zilele noastre. 20) Am spune că şcoala stă încă sub semnul raţiunii. cu un recul semnificativ din partea şcolii şi a raţionalităţii.prezent – viitor . autoritatea familială s-a diluat. deşi aflată sub asaltul „barbarilor” şi al mediilor electronice ca instrumente de atac ale acestora. nu se îmbracă la fel ca fiicele lor. pînă la a avea o garderobă comună.Deficitul de autoritate din spaţiul comunităţii se conjugă cu deficitul de autoritate din familie. şcoala stă încă sub semnul raţiunii şi valorilor sedimentate în ea: corporal versus raţional. Te mai certai cu el.plăcere – datorie 112 . dar adeseori mama e singură. de frica îmbătrînirii. specifică autorităţii) cu o relaţie de prietenie (orizontală): „Înainte. a efortului depus în căutarea sensurilor care se ascund în profunzime. Cîte femei. confruntarea se configurează în jurul următoarelor cupluri conceptuale: . Ea e împărţită în cel mai bun caz cu mama. Cît despre taţi. tare cîteodată. a „surfingului” pe suprafaţa realităţii (concept inadecvat.corporal – raţional . televiziune versus şcoală delimitează astăzi două fronturi aflate în confruntare. dar rolul său era clar. şeful era tatăl. Dacă spaţiul public este dominat de televiziune şi de hedonism. nu altfel stau lucrurile în familie. în vreme ce societatea stă sub semnul televiziunii. p.

şcoala şi noile media electronice. „barbarii” (cu formula lui Alessandro Baricco) au trimis un cal troian în interiorul şcolii: internetul. În concluzie. Ba mai mult. în acest moment nu există o paradigmă a educaţiei care să preia într-un scenariu educaţional unitar efortul şi plăcerea. Al.Sf.2 . SEVILLIA. Bucureşti: Editura Humanitas. 2009. Din punctul nostru de vedere. Eseu asupra societăţii de hiperconsum. 2006. Gert Beyond Learning. 3. Ialomiţa. Referinţe bibliografice: 1. Integrated teaching romanian language and literature in primary education is found both in developing curricula and new curricula in the communicative-functional model (integrated teaching of reading and writing class I) versus traditional teaching has the advantage of 113 . BIESTA. PREDAREA INTEGRATĂ A LIMBII ŞI LITERATURII ROMÂNE LA CLASA I Victoriana Aprilia GĂLBENUŞ prof. Bucureşti: Editura Humanitas.autoritate -relativism – Icriterii.autorităţi . BARICCO. Şcoala cu clasele I-VIII nr. Barbarii. Căutăm cu disperare valori. Bucureşti: Editura Antet. 2007. 2009. Corectitudinea morală.. Fericirea paradoxală.Andrei”. imaginea şi cuvîntul. LIPOVETCKY. România Abstract. 2. internetul poate reprezenta punctul de plecare în edificarea unei paradigme educaţionale noi. G. în efortul de recuperare a spaţiului public şi a valorilor acestuia. 5.imagini – cuvinte -consumism– economisire .senzaţii – raţionamente . Eseu despre mutaţie. Iaşi: Editura Polirom. BAUMANN. Z. Democratic Education for a Human Future. Modernitatea lichidă. adică poate fi utilizat de către şcoală ca propriul „cal troian”. J. ierarhizare. Slobozia. London: Paradigm Publishers. 4. 2000..adevăruri – adevăr ..

precizează: conţinuturile naţionale. La limba şi literatura română trebuie să se treacă de la învăţarea secvenţial-compartimentală. Modelul instrucţional indică: obiective-cadru. proiectarea activităţilor curente. să comunice şi să interacţioneze cu semenii. De asemenea. standardele de performanţă. 2. curriculumul stipulează că strategiile didactice de predare –învăţare. cît şi în programele şcolare.evaluare să fie centrate pe elev. 3. care încadrează capacităţilor de receptare şi exprimare orală. lectură şi comunicare. propunînd un model flexibil. Curriculumul realizat (vizează elevul) cuprinde rezultatele şcolare ale elevului : capacitatea de comunicare orală şi scrisă. proiectarea unităţilor de învăţare. pe obiecte închise.maintaining an active interest students. Predarea integrată a limbii şi literaturii române în ciclul primar se regăseşte atît în elaborarea planurilor de învăţămînt. autoevaluarea Scopul studierii limbii române în perioada şcolarităţii este de a forma progresiv un tînăr cu o cultură comunicaţională şi literară. la învăţarea sistemic-integrată pe baza principiului 114 . folosirea manualelor alternative. evaluarea. desfăşurarea lecţiilor. obiective de referinţă. să utilizeze în mod eficient şi creativ capacităţile proprii. comunicativ-funcţional.strategic) reprezintă conţinutul disciplinei limba şi literatura română aşa cum este el interpretat de învăţător/institutor/profesor şi făcîndu-l accesibil elevilor. de receptare a mesajului scris (citire/lectură) şi de exprimare scrisă ( creaţie personală). Modelul pedagogic al disciplinei limba şi literatura română cuprinde: 1. atitudini. because activities are not repeat Editura Time of writing was tiring because small schoolchildren were subjected to sustained intellectual effort and Driving. Curriculumul implementat ( modelul operaţional. să poată continua în orice fază a existenţei sale procesul de învăţare. sugerează: tipuri de activităţi de învăţare elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Inovării. implică: proiectarea în perspectiva anuală şi semestrială. capabil să înţeleagă lumea din jurul său.Curriculumul intenţionat ( reprezintă cadrul legal generat de sistemul educaţional naţional). Curriculumul actual nu prevede disciplina limba şi literatura română în citire.

datorită activităţilor mereu noi. deoarece şcolarii mici erau supuşi unui supraefort motric şi intelectual. prin intermediul căreia să-şi exprime trăirile. respectiv cu drumul invers . Cu toate acestea. se evidenţiază aspectele ortografice.de reunire. metoda utilizată e necesar ca să pornească de la desprinderea unei propoziţii din vorbire. continuîndu-se cu delimitarea cuvintelor şi despărţirea în silabe şi sunete. se formulează enunţuri în structuri diverse.complementarităţii şi convergenţei unghiurilor de abordare a problematicii predării-învăţării şi pe principiul transferabilităţii cunoştinţelor dintr-un domeniu într-altul la explicarea fenomenelor. vizează acelaşi obiectiv de referinţă. Fiecare cadru didactic trebuie să-şi regîndească maniera de predare din perspectiva sistemic-integrativă.În jurul unui conţinut se pot desfăşura mai multe lecţii care au legătură între ele. Metoda pe care o folosim în procesul predării-învăţării citit-scrisului va ţine seamă. se realizează construcţii lingvistice potrivite necesităţii şi obiectivelor comunicării. interesele de cunoaştere. În fiecare lecţie de limba şi literatura română se exersează actul citirii. nevoile. ce formează integrat capacitatea de receptare/exprimare orală a mesajului oral şi de receptare / exprimare. Trecînd pe parcursul aceleiaşi lecţii de la activitatea de citire la cea de scriere. nu s-a renunţat pe parcursul activităţii la exerciţiile pregătitoare pentru scriere. s-a constatat că elevii sînt mai relaxaţi şi participă cu mult interes la activitate. cu aportul alfabetului decupat şi apoi cu litere de mînă. pe de o parte. aproape exact. de faptul că scrierea concordă. Această predare poartă denumirea de predare în sistem comunicativ-funcţional. ceea ce denotă că metoda trebuie să fie analitico-sintetică Concluzii : Noul model comunicativ-funcţional (predarea integrată a citirii şi scrierii în clasa I) faţă de predarea tradiţională are avantajul menţinerii interesului activ al elevilor. ceea ce înseamnă că limba şi literatura română se va preda nedivizat. 115 . ortoepice şi de punctuaţie. de îmbinare a acestor părţi în întregul lor. se explică expresiile necunoscute. deci să fie de natură fonetică. Pe de altă parte. urmărindu-se ca elevii să aibă capacitatea comunicaţională. Ora de scriere era obositoare. cu pronunţarea.

care presupune capacitatea de edificare a propriei identităţi. un obiect al studiului trebuie să fie un mijloc de a-l face pe elev să înţeleagă şi „să realizeze” scena socială a acţiunii. The only meaning that should be looked for is the defining of the identity by understanding the significance of the language and of the national culture for the human being. Limba română este patria mea (L. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. 2000. Îndrumător pentru folosirea abecedarului. 209. 116 . Referinţe bibliografice: 1. M. V. Or. Didactica limbii şi literaturii române. 2006. Dewey afirma că motivul real pentru utilizarea limbii nu este luat în consideraţie. Bucureşti: Editura Aramis. Varietatea situaţiilor de utilizare a limbajului facilitează descoperirea unei abilităţi deosebite: aceea „de a se vedea pe sine prin ochii (şi limbajul) celorlalţi”. 2. În cazul cînd se acordă atenţia cuvenită relaţiilor care realizează „o dezvoltare mai largă a eului”. 216-222]. autorealizarea. autoafirmarea devin un obiectiv conştient [2. BIZDUNĂ. Bucureşti: Tipografia MECI. This would be possible by the development of the student’s conscience. Chişinău Abstract. The meaning of education needs to be tackled through the widest point of view – the full achievement of the humanity of the student. MOLAN. MOLAN. Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar.. SENSUL COMPETENŢEI CULTURALE ŞI A CONŞTIINŢEI LINGVISTICE ÎN CONSTRUIREA IDENTITĂŢII REFLEXIVE Veronica BÂLICI. V. Blaga) O întrebare ce revine mereu în atenţia noastră este ”care ar trebui să fie aportul cu adevărat decisiv al lingvisticii în împlinirea fiinţei umane”? J. The student’s regard for the studied subjects needs to be expressive and reflexive and not mechanical. dr..Învăţătorului/institutorului/profesorului care predă limba şi literatura română în clasa I îi revine un rol deosebit de mare în procesul de modelare a copilului. p.

p. Conştiinţa imediată e mai mult sentiment. Ieşirile din sistem indică asupra calităţii sistemului. Prin urmare. scrie B. a semnificaţiei actelor lor de cunoaştere. iar competenţa de a fi cetăţean presupune. reflecţia. Pentru o dezvoltare a identităţii personale raportul numit trebuie să fie unul expresiv. Mai amintim aici afirmaţia justă a lui C. de fapt. reflectată. De aceea. a vorbi coerent. Valorile sînt motivul tuturor acţiunilor. textele literare aduc în atenţia educaţilor valorile comunităţii de cultură. conştiinţa este existenţa nemijlocită a spiritului şi ea nu cunoaşte şi nu concepe nimic în afară de ceea ce se găseşte în experienţa ei (Hegel). o extindere şi o lărgire a conştiinţei umane. Se pune problema de a afla „ce mai înseamnă încă gîndirea. Dar numai conţinutul autentic nu poate asigura învăţarea deplină. la majoritate acest rămîne unul instrumental ( pentru notă). frumosul. care ar conduce la un trai mai liber şi mai demn. sentimentul naţional de demnitate umană (identitatea personală). Ea reflectă convingerile pe care un om şi le-a format în urma unei educaţii concrete într-un mediu concret.Dar omul este o fiinţă indirectă. neuniform)..367]. Motivaţia elevilor poate fi testată doar prin evidenţa propriilor realizări. deci atenţia noastră trebuie orientată spre rezultatele obţinute sau pe care dorim să le obţinem. ale modernităţii. el „nu poate obţine dintr-o dată binele. Elevii au nevoie de experienţa dobîndirii conştiinţei. a emite opinii temeinic argumentate. cunoaşterea (C. iar excluderea mitului despre o gîndire transparentă s-a făcut cu intenţia de a considera conştiinţa ca „falsă conştiinţă”. de a vorbi în public. nu poate fi.moştenită”.înţelept”(în diferite feluri.. existenţa sînt considerate drept sarcini [5. Cei care pot construi un raport subiectiv faţă de propriile cunoştinţe sînt în minoritate. care motivează acţiunile copiilor.. apercepţie decît idee sau cunoaştere de sine. Limba. ci presupune o apropriere de resurse şi atitudini reflexive [3. Noica). p. 117 . 172-173]. G. Se vizează. raţiunea şi chiar credinţa”. Condiţia este de a substitui conştiinţa imediată cu o conştiinţă mediată şi instruită conform principiului realităţii care este Logosul. mai întîi de toate. p. cu părere de rău. Wilson [Apud 4. capacitatea de a vorbi. Iluziile subiectului conştient au fost semnalate de multe ori. departe de a fi unul satisfăcător.43-63]. poziţia sinelui. Cucoş. Identitatea personală nu este. Nivelul de comunicare al cetăţeanului nostru este.dată”.

Ca domeniu care are cele mai multe legături cu modul de a fi al omului. patriotismul nu se dezvoltă fără 118 .fură”conţinuturi ce lipsesc din documentele şcolare. încît să sporească volumul valorilor in actu. faţă de propria personalitate. optimă. interpretarea conştientă a textelor. Abundenţa de teorie literară.. creaţia. a limbii pentru fiinţa umană. Educatorul are menirea de a resuscita sacrul generînd acea atmosferă spirituală care ar face cu putinţă transformarea. textele care prin ele însele declanşează comportamente şi atitudini aşteptate urmează astfel abordate. Limba ca atare.designul îmbogăţirii experienţelor de învăţare şi al interacţiunilor prin care cei care învaţă..” Activităţile de analiză a textelor şi a aspectelor prescrise de curriculum ca unităţi de conţinut produc. Sensul unic pe care ar fi bine să-l caute profesorii împreună cu discipolii lor în cadrul educaţiei lingvistice şi literare ar trebui să ţină de conturarea identităţii prin înţelegerea semnificaţiei culturii naţionale. oamenii trebuie puşi mai presus de principiile dogmatice.competenţe” nestructurate. iar realitatea poate fi descoperită. Cheia reuşitei deci în valorificarea curriculumului o constituie educatorii.. fiind bază şi formă a culturii. foarte adesea. prin extinderea reflecţiilor spre realitatea pe care limba o reprezintă. ca dimensiune esenţială a omului. A vorbi coerent şi corect limba mamei este cea mai patriotică datorie. Valorizarea acestei perspective limitează drastic alte perspective. Educatori creativi..obiective”.. fără raporturi precise şi relaţii clare. constituie valoarea supremă de formare a atitudinii faţă de comunitatea culturală. sufocînd demersurile unei formări eficiente.ameţeala” copiilor.. Un remediu în situaţia descrisă îl poate constitui. Civismul. lectura ca atare.. şi poate fi abordată din variate unghiuri de vedere. pedagogii excepţionali sînt oameni de cultură. Toate acestea ne conving de faptul că este necesară o nouă abordare a studiului disciplinei limba şi literatura română. p. În general. să-l îndepărteze de unele dintre cele mai necesare şi plăcute activităţi spirituale: descoperirea marilor valori. pe căi alternative [Apud 4. comunicarea vie.366-367].robotizeze” elevul. limba (şi literatura) ocupă o poziţie privilegiată.mixtum compositum de.care constată că demersul instruirii eficiente este sufocat de un.. amestecul de noţiuni lingvistice şi literare tind să.

4. The improvement of present regulation acts has as a goal the people involved in the education process. este unul dintre scopurile majore ale reformei învăţămîntului preuniversitar din Republica Moldova. 2003. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. CALITATEA CURRICULUMULUI – PREMISĂ A SUCCESULUI EDUCAŢIONAL /ŞTIINŢE. Chişinău Abstract. Acest învăţămînt. P. CUCOŞ. 2008. NEGREŢ–DOBRIDOR. Moto: „Nevoia de instruire într-o civilizaţie complet transformată de progresul tehnic devine tot atît de esenţială şi de masivă ca şi nevoia de hrană. bazat pe modificările reale ale caracterului exigenţelor societăţii faţă de personalitate. the speeding up of rhythm of life. Pedagogie. Despre interpretare. 2.. 2006. Iaşi: Polirom. Chişinău: Ştiinţa. 1992. the increase of uncertainty extent. The fast evolution of society impose the modern spirit upon the coping with big challenges as the information explosion. 1998. Teoria generală a curriculumului educaţoinal. Fundamente pentru o ştiinţă a educaţiei. precum şi pe schimbarea 119 . 5. Criza identităţilor.veşmîntul fiinţei noastre şi nu se formează în procesul învăţării sistemelor limbii şi a noţiunilor de teorie literară. Eseu asupra lui Freud. TREAPTA PRIMARĂ/ Zinaida GALBEN-PANCIUC. Iaşi: Polirom. I. Referinţe bibliografice: 1. DUBAR. 3. lect. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică. numit şi învăţămînt formativ. sup.” Cros Trecerea la o educaţie bazată pe pedagogia obiectivelor ce prevede formarea la elevi a calităţilor de personalitate considerate ele însele valori mai importante decît valorile ştiinţifice comunicate. C. C. the stress. DEWEY. Editura Trei. RICOEUR. J. ci iau amploare în baza formării conştiinţei lingvistice şi a competenţei culturale.

biologie. ne referim la manualul şcolar. Curriculum-ul la Ştiinţe constituie un punct de plecare în predarea integrată a disciplinei date. Totodată curriculumul şcolar la Ştiinţe trasează clar continuitatea prin dezvoltarea obiectivelor educaţionale în curricula şcolară pentru gimnaziu şi liceu la disciplinele: fizică. caiete de muncă independentă pentru elevi. planşe. cît şi la nivelul celorlalte arii curriculare. o însuşire de concepte. unul dintre demersurile de implementare a componentei „Manuale” din cadrul Proiectului de reformă a învăţămîntului general. Astfel. geografie. autorii. credem noi. Faptul a fost constat în baza datelor obţinute în urma evaluării calitative a acestora. chimie. precum şi urmărind. după cum am mai menţionat. Curriculumul şcolar pentru treapta primară promovează ideea de realizare a actului educaţional predare-învăţare-evaluare în cheia centrării pe elev. softuri educaţionale. vizează condiţia de a asigura dezvoltarea elevului în calitate de subiect al propriei formări. Rezultatele unei reuşite proiectări curriculare. biologie şi chimie. iar conţinuturile preconizate pentru aprofundare sau extindere vin să satisfacă nevoi individuale ale elevilor. sociologie etc. Predarea într-o manieră integrată permite o baleiere orizontală a problemelor abordate şi o structurare a acestora pe o serie de teme integratoare mai aproape de înţelegere la vîrsta respectivă. psihologie. fiind marcate prin asterisc. au condus spre performanţe mai deosebite la această disciplină atît la nivel de produse curriculare principale. astronomie. direcţionează spre raportarea copilului la mediul în care trăieşte şi nu doar la o acumulare de fapte şi informaţii ştiinţifice. 120 . stresul. Acest fapt ne impulsionează spre realizarea şi implementarea de noi idei: completarea acestora prin seturi multimedia. cît şi la nivel de auxiliare curriculare: ghiduri metodice pentru învăţători şi părinţi. Pornind de la ideea că orice produs al activităţilor umane este relativ perfect. Este bine conturată relaţionarea acestora atît în interiorul ariei curriculare „Matematică şi Ştiinţe”. programa la această disciplină desemnează cunoştinţe din toate domeniile ştiinţelor despre natură şi om – fizică.rolului personalităţii în societate. evoluţia rapidă a societăţii în care spiritul contemporan trebuie să facă faţă unor mari sfidări cum ar fi explozia informaţională. Obiectivelor de referinţă li se asociază conţinuturi structurate modular care sînt abordate în activităţi de învăţare.

formularea confuză a unor obiective. În concluzie: Demersul de perfecţionare a curriculumului şcolar este unul necesar şi argumentat ştiinţific. Aceste aspecte şi-au găsit reflectarea în curriculumul perfecţionat. O altă problemă este numărul insuficient de ore rezervate acestei discipline . Prima evaluare a curriculumului a relevat un şir de carenţe cum ar fi: lipsa obiectivelor-cadru. adaptarea mai accentuată a conţinuturilor învăţării la nevoile şi interesele elevului. aspecte care ar ridica curriculumul la un nivel calitativ mai înalt. asigurarea continuităţii de la o clasă la alta. de la o treaptă la alta etc. a unor competenţe pentru o viaţă socială activă şi responsabilă prin: comunicare.. ce prevede realizarea actului educaţional în cheia centrării pe elev. procesare informaţională etc. investigare. atestarea unui număr exagerat de obiective de referinţe cu un înalt grad de operaţionalizare. Problemele actuale ale disciplinei Ştiinţe. acesta trebuie să promoveze şi ideea de a se aplica pe larg SEI . creşterea gradului de incertitudine.1 oră săptămînal. se impune perfecţionarea materialelor reglatoare existente în scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii de elev. 2003. Ultimele investigaţii în psihologia învăţării demonstrează că nici o disciplină nu poate asigura realizarea deplină a obiectivelor curriculare într-o singură oră. cooperare. Noua paradigmă are la bază un model integrat.Sistemul Educaţional Informatizat. Predate 121 . demarată deja. comunicare ştiinţifică. vine să releveze. Pentru a face curriculumul mai eficient. incertitudinea structurării conţinuturilor de programă care să pună în valoare mai nuanţat aspectele legate de explorare. Următoarea intervenţie de perfecţionare. În această ordine de idei curriculumul şcolar a suportat din start o modificare fundamentală la nivelul studierii ştiinţelor în treapta primară. la nici un rezultat. Aceste argumente conduc spre o ecologie educativă. S-au conturat deja cîteva dintre acestea: concentrarea sistemului de obiective în competenţe funcţionale şi semnificative. care presupune dezvoltarea unei gîndiri de tip holistic. deocamdată.accelerarea ritmului vieţii. Demersurile întreprinse pînă în prezent n-au dus. Una dintre problemele nesoluţionate rămîne a fi lipsa disciplinei Ştiinţe în planurile-cadru de învăţămînt ale şcolii primare pentru clasa 1. la rîndu-i.

утверждений. Sv.A. nr.pdf 7. achiziţiile elevilor ar imprima curriculumului calitatea la care rîvnim. Республики Казахстан. GALBEN. S. COJOCARU. БЕЛОШНИЧЕНКО Л. Ştiinţe. 4...А. доктор техники.1educat. BOTGROS. Curriculum şcolar.2003. Aspecte teoretice practice. 2. Aspecte metodologice. Învăţămîntul formativ. 6. Chişinău: Editura Prut Internaţional.2 (189).. Chişinău: Didactica pro…. DIACONU. pp. вице-президент Национальной Академии Образования. computer conectat la internet. Канада ДУЙСЕБЕК А. videoproiector.html СХЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РУДИК Г. Chişinău: Editura Lumina. Referinţe bibliografice: 1. RUDIC Gh. определений. Clasele I-IV.. 2003..ro/resurse/ise/c_calitate.. 6-8.md/perif/formare_continua. http://www.A. V. PÂSLARU. GALBEN-PANCIUC. Curriculum şcolar.. Z..В. Reforma învăţămîntului. DIACONU. 5. GUŢU. Ştiinţe. 1995.printr-un sistem inovativ format din board interactiv. V. cоискатель Пространство знаний представляет собой бесконечное количество понятий.html 8. Z. умений и других структурных узлов .. http://www. camere de filmat. I. 1988. M. взаимосвязанных между собой структурными связями различного характера. ŞEVCIUC.Т..cnfpa. Cimişlia: TIPCIM S. 3. Данное пространство знаний может быть разделено на незамкнутые 122 . Cimişlia: TIPCIM S. 1995. доктор хабилитат педагогики.... профессор. Reintegrarea europeană a învăţămîntului din Moldova. BOTGROS.PhD. S. Clasele I-IV. http://www.ro/Files/Asigurarea%20calitatii%20FPA/ANE XA%20IV.ise. V.. I. GALBEN-PANCIUC.

Чем дальше от вершины.области знаний. тем шире срез пространства знаний. которые формируют определенный поведенческий навык. 1) Рис 1. тем больше структурных связей В вершине двустороннего бесконечного конуса формируется компетенция. которая определяет необходимый и достаточный уровень понятий в пространстве знаний для формирования поведенческого навыка в рамках 123 . тем большее количество понятий и навыков( структурных узлов)содержится в данном срезе( области знаний ) и тем совершеннее компетенция. объединяющие все пространство знаний. Чем выше уровень образования. Процесс формирования поведенческих навыков В общем пространстве знаний можно выделить срезы ( области знаний). ( рис. а также связей внутри области между структурными узлами является точная дифференциация понятий. которые имеют четкую замкнутую структуру связей. Между данными областями также существуют структурные связи. тем больше понятий/ умений заключается в данной области знаний. внутри которых существуют однородные связи однородного характера. создание единой замкнутой логической схемы. Главной задачей при изучении структурных связей между областями.

. В процессе формирования компетенций при структурировании пространства знаний и пространства умений можно выделить несколько способов отличных друг от друга схем . Схема первая( рис. В последующих схемах в пространстве знаний происходит лондитудное накопление знаний с целью достижения 124 .одной из базовых компетенций Европейского квалификационного стандарта.3). выделяющий область навыка в пространстве навыков. а справа – конус. выделяющий область навыка в пространстве навыков.2 Формирование компетенции на одном уроке Схема вторая (рис. выделяющий область знаний в пространстве знаний конкретной учебной дисциплины. Эта схема представляет собой самый быстрый процесс формирования компетенций. определенных Европейским стандартом. а справа – конус. Слева представлен конус. Рис.2). определенных Европейским стандартом. Слева представлен конус. в рамках одного учебного занятия (урока). в рамках одного нескольких учебных занятий (уроков) и одного учебного года. выделяющий область знаний в пространстве знаний конкретной учебной дисциплины. которые в вершине позволяют формировать одну из компетенций . которые в вершине позволяют формировать одну из компетенций .

а справа – конус. в рамках нескольких занятий и одного учебного года.4). Рис 3. выделяющий область знаний в пространстве знаний нескольких учебных дисциплин. выделяющий область навыка в пространстве навыков. определенных Европейским стандартом. Формирование компетенции в течении учебного года в рамках одной учебной дисциплины Схема третья (рис.необходимой и достаточной величины для формирования той или иной компетенции. 125 . Слева представлен конус. которые в вершине позволяют формировать одну из компетенций .

4 Формирование компетенции в течении учебного года в рамках нескольких учебных дисциплин Схема четвертая (рис. 126 . в рамках нескольких занятий на финише образовательного уровня (одного из 8 уровней изложенных в Европейском стандарте). определенных Европейским стандартом. а справа – конус.5). которые в вершине позволяют формировать одну из компетенций . выделяющий область знаний в пространстве знаний нескольких учебных дисциплин.Рис. выделяющий область навыка в пространстве навыков. Слева представлен конус.

5 Формирование компетенции в течении одного образовательного уровня в рамках нескольких учебных дисциплин Предложенные схемы могут быть использованы при разработке образовательных стандартов для различных уровней образования. The greatest problem is the evaluation. доктор. It is necessary to use more modern themes for communications. From our point of view it’s necessary to pay attention to the competences more. Базовый 127 . При анализе куррикулума по предмету необходимо его соотнести в первую очередь с Базовым куррикулумом. конференциар Институт педагогических наук Abstract.Рис. О ВЗАИМОСВЯЗИ КУРРИКУЛУМА ПО ПРЕДМЕТУ (РУССКИЙ ЯЗЫК КАК НЕРОДНОЙ) С БАЗОВЫМ КУРРИКУЛУМОМ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ СТАНДАРТАМИ ВОЛКОВСКАЯ Мария.

ценностные отношения. что необходимо уделить в куррикулуму больше внимания принципу функциональности. Однако. Нам кажется. на наш взгляд. что приведет к переносу акцента с формирования и развития языковой компетенции на речевую. гармонически развитого человека. Основополагающей образовательной целью Базового куррикулума является воспитание свободного. большинство речевых тем способствует воспитанию такой гармонически развитой личности. чтобы максимально приблизить образовательные стратегии Республики Молдова к международным/европейским стандартам образовательной политики. предложенные в Базовом куррикулуме. то мы увидим. его физического развития. Так. Предметный куррикулум создан также на базе образовательных Стандартов. что они представлены по трем уровням: знания. то увидим. Если мы рассмотрим предметный куррикулум «Русский язык в национальной школе». необходимо пересмотреть речевую тематику (убрать повторяющиеся темы. Структура стандартов соотно128 . Стандарты созданы в соответствии с принципами психологического развития ребенка. соответствующего возрасту и классу. ввести более современную тематику. формирование творческой личности. Он является регламентирующим компонентом Национального куррикулума. Этот документ был создан для того. умения и навыки (компетенции). соответствующую возрасту и интересам учащихся). Если проследить цели изучения неродных языков (в том числе и русского). Стандарты по русскому языку как неродному регламентируют оптимальный минимум лингвистического и литературного образования выпускников гимназического цикла. который позволит свести к минимуму линейное изучение грамматики. что эта основополагающая образовательная цель реализуется при создании куррикулума. Аналогично данные цели предствлены и в предметном куррикулуме. способной адаптироваться к меняющимся условиям жизни.куррикулум – это нормативный документ на уровне образовательной политики.

как интерференция и транспозиция. существует безусловная тесная связь между Базовым куррикулумом. умений и навыков учащихся. В первую очередь. что соответствовало бы положениям. что такое образовательные стандарты. ввести лексический минимум по русскому языку как неродному. Необходимо подчеркнуть специфику обучения русскому языку как неродному. на общеучебные умения и навыки. в Стандартах и в предметном куррикулуме является раздел. Стандарты необходимо дополнить определением. В случае их модернизации будет. Предлагаем за основу взять уровневое оценивание знаний. связанный с оцениванием и контролем. что приведет и к достижению положительных результатов. предложенным в таких документах Совета Европы. В предметном куррикулуме предлагаются различные виды оценивания и контроля. Стандартами и предметным куррикулумом. принципы. выявить их цели и задачи. В целом Стандарты соответствуют концепции куррикулума: опираются на формирование и развитие компетенций у учащихся. на наш взгляд. ориентированы на ученика. Необходимо обратить большее внимание на транспредметные цели обучения. 129 . Однако. Европейский языковой портфель. необходимо уделить внимание разработке системы оценивания устной речи учеников. улучшен весь процесс преподавания русского языка как неродного. представленным в предметном куррикулуме. Как мы видим из всего вышеизложенного. которым должны овладеть учащиеся. как Общеевропейские концепции владения иностранным языком. на такие явления. соответствуют образовательной политике Республики Молдова.сится с содержанием обучения в разных классах. без сомнения. Наиболее уязвимым в Базовом куррикулуме. на базе которых составлены Стандарты. Однако нет четко разработанной системы оценивания уровня сформированности компетенций учащихся. что соответствует современной теории куррикулума. Однако необходима серьезная модернизация всех этих основополагающих образовательных документов.

Куррикулум для гимназий с румынским языком обучения (V-IX классы). Концепция коммуникативного иноязычного образования. După cum se ştie. – С. Standarde educaţionale la disciplinele şcolare din învăţămîntul gimnazial şi liceal. КАГАН О. Univers Pedagogic. Născîndu-se copilul însuşeşte în primul rînd sunete cu ajutorul cărora va putea mai tîrziu să formuleze cuvinte şi enunţuri. fonemul care este exprimat prin sunet la nivel oral şi prin grafem la cel scris este cea mai mică unitate a limbii aptă să 130 . Chişinău Abstract... 1995 3. НОВАК Е. ВОЛКОВСКАЯ М.А. КОЛЛАРОВА Э. In the process of the foreing language teaching.П. Learning a language comprises the aspect of language compartments and that of oral and written communication abilities.П. 2008 CONSIDERAŢIUNI CU PRIVIRE LA OPTIMIZAREA PREDĂRII PRONUNŢIEI ÎN CADRUL ORELOR DE LIMBI STRĂINE Alexei CHIRDEACHIN. dr. ПАССОВ Е. GORBACIOVA N.И. 2006 4.Chişinău..Литература: 1. Русский язык и литература...-Пб. – М. a audia (a înţelege oral). АКИШИНА А. 2) Aspectul deprinderilor ce ţine de antrenarea celor patru deprinderi: a vorbi. 2007 5. Comunicarea orală este primară celei scrise (alături de alţi factori. fenomenul predării limbii străine vizează două aspecte: 1) Aspectul compartimental: predarea unei limbi străine presupune învăţarea minuţioasă a compartimentelor ei de bază: pronunţie. Учимся учить. КИБИРЕВА Л.. aspectul dat vizează procesul de comunicare orală şi scrisă la nivel oral şi cel scris. VOLCOVSCAIA M.Chişinău. – М.Е. drept dovada acestui postulat serveşte şi faptul că pînă în prezent multe limbi ale lumii nu au scris propriu).. gramatică. 2005 2. it is necessary to respect the didactical principle of consciousness in order to be possible to transform theoretical knowledge into practical abilities and skills. Din punctul de vedere lingvistic. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. . Педагогика и прогрессивные технологии обучения. a scrie şi a citi.А.. Cu alte cuvinte.. vocabular şi scris. БЕСПАЛЬКО В.Х.В. .. ШИЛОВСКИЙ Б.

poezii. 1) Etapa familiarizării teoretice. cuvinte etc. 3) Rostirea independentă a cuvintelor (cu supravegherea profesorului). fraze scurte. 5) Îndeplinirea exerciţiilor gramaticale în baza acestui material. cuvinte polisilabice. Scopul propus la etapa de faţă rezidă în a integra cunoştinţele de pronunţie în materialul lexico-gramatical în vederea antrenării celor patru abilităţi. 4) Explicarea materialului gramatical aferent celui lexical. proverbe. ne permit să cădem de acord cu majoritatea cercetătorilor în domeniul lingvisticii şi a didactici că fonetica este fundamentul limbii şi că de felul cum este însuşit materialul de fonetică determină capacitatea studentului de a însuşi materialul referitor la alte compartimente ale limbii. Toate acestea fiind spuse.). antrenarea pronunţiei este inclusă în sarcini lexico-gramaticale: 1) Ascultarea cuvintelor noi (rostite de profesor). În cazul sunetelor ce nu au echivalente în limba maternă a studentului. La această etapă nu mai sunt prezente însărcinări directe de pronunţie. 2) Etapa aplicării practice. Studentului i se propune să pronunţe corect sunetul respectiv. La etapa dată urmează antrenament în baza cuvintelor monosilabice. cu transformarea ulterioară a cunoştinţelor obţinute în abilităţi şi deprinderi practice prin intermediul aplicării practice şi a automatizării lui. Unul dintre principiile didactice de bază este principiul însuşirii conştiente a materiei. Principiul dat presupune achiziţionarea materialului didactic în baza înţelegerii logice. urmează cuvinte monosilabice fără astfel de echivalente. nu a memorizării mecanice. 3) Etapa automatizării şi a integrării. care au echivalente cu acelaşi înveliş sonor în limba maternă a studentului. îmbinări de cuvinte. La etapa aceasta fiecare sunet în parte este studiat minuţios în plan comparativ-contrastriv cu sunetele respective ale limbii materne.servească drept „material de construcţii” şi semn de distincţie pentru unităţi mai complexe ale limbii (morfeme. 131 . însă cele lexico-gramaticale la nivel oral presupun aplicarea repetată în practică a cunoştinşelor de pronunţie obţinute la etapele precedente. zicale. cîntece. 2) Ascultarea şi repetarea fiecărui cuvînt după profesor. În acest context. Astfel. expresii idiomatice. se propune o explicaţie detailată a procesului de articulaţie şi efectului acustic al sunetului respectiv. evidenţiem trei faze de bază a însuşirii pronunţiei.

Vl. Chişinău. COMPETENŢE ŞI OBIECTIVE TRANSDISCIPLINARE Olga COSOVAN. CORLĂTEANU. Referinţe bibliografice: 1. UPS „Ion Creangă”.. La parcurgerea acestor etape şi paşi trebuie să se ţină cont că limba este mijloc de comunicare interumană şi că scopul principal al instruirii lingvistice este de a-l pace pe student capabil să recepţioneze şi să producă mesaje orale şi cele scrise. CHIRDEACHIN. Основы общей педагогики: теория и методика воспитания. atît pentru gimnaziu. principiul însuşirii conştiente a materiei. univ. Astfel. dr. 7) Traducerea din limba maternă în cea străină. 8) Comunicarea orală spontană în baza materialului lexicogramatical trecut. cel vizual. de obiective pe arii curriculare şi obiective transdisciplinare a fost mai mult un slogan şi deziderat decît un element liant al sistemului. В. Este adevărat că interesul pentru formarea competenţelor a crescut evident în perioada de după introducerea Curriculumului. СЕЛИВАНОВ. principiile „de la simplu la compus” şi „de la cunoscut la necunoscut”. 132 . С. conf. nu prezintă conexiunile transdisciplinare şi pe arii curriculare. Chişinău Analiza Curriculumului Naţional la limba şi literatura română. Particularităţi articulatorii şi parametri acustici ai africatelor în limbile română şi engleză (interpretare lingvistică a materialelor experimentale). cel al consecutivităţii pot fi de un real folos la studierea calitativă a limbi străine. Deşi „declaraţia de intenţii” în raport cu ariile curriculare şi cu valorificarea conexiunilor transdisciplinare s-a făcut şi sintagmele respective au fost în vogă în ultimul deceniu. 2004. N. 1993. 2. 1997. Москва. nu explorează la cota necesară şi nu atribuie rolul cuvenit formării competenţelor. Chişinău. după aproape 10 ani de implementare şi rodaj. Fonetica. A. realmente procesul de predare – învăţare – evaluare nu mizează pe ele şi nu le fructifică. respectiv. ZAGAEVSCHI.6) Traducerea din limba străină în cea maternă. iar ideea de arie curriculară.. ne face să constatăm că acest element al sistemului de formare şcolară. 3. cît şi pentru liceu. 3-е издание. cel auditiv..

comunicarea într-o limbă străină). de fapt. dar nu mai are relevanţă dacă elevul începe a studia la o şcoală din Italia. Şi mai vag este statutul de obiective transdisciplinare. fireşte. Dacă ne referim la competenţele pretinse. pe aria curriculară Limbă şi comunicare. competenţa culturală sau civică şi interpersonală. se substituie. Formarea competenţei de comunicare în limba de instruire ca obiectiv transdisciplinar. dar unele sînt atinse prin contribuţia tuturor materiilor şcolare. oră etc. Cunoaşterea perfectă a limbii române. dar şi a mobilităţii academice. axate pe competenţe. trebuie să fie corelate cu competenţele şi să se înscrie în trama educaţională pentru etapa respectivă. la scară europeană. Marea Britanie etc. a şti să înveţi. · Utilizarea tehnologiilor informaţionale. prin limba de instruire: într-o lume a migrării contemporane.Nu există obiective. reală pentru toţi actorii educaţionali. cunoaşterea limbii materne şi comunicarea în acea limbă nu poate asigura succesul şcolar. La această etapă însă vine momentul să recunoaştem că o competenţă nu se formează doar la o disciplină (cu atît mai puţin la o clasă. îşi ia partea leului la limba şi 133 . comunicarea în limba română este o premisă a performanţelor la materiile studiate în această limbă. · Comunicarea într-o limbă străină. unii absolvent de gimnaziu. ar fi necesară o formulare clară a obiectivelor transdisciplinare. · Competenţa de a învăţa. · Conştiinţa culturală. oficial aprobate şi făcute publice. · Competenţa de bază în ştiinţe şi tehnologii şi alfabetizarea matematică. dacă acea limbă nu este şi limba de instruire. Examinînd fiecare dintre competenţele de mai sus.). Limba maternă. La revizuirea curriculei. · Spiritul de antrepriză. prin urmare anume abordarea transdisciplinară poate asigura formarea şi dezvoltarea competenţelor solicitate unui absolvent. care. Portugalia. în acest context. putem spune că unele dintre ele sînt preponderent asigurate de o materie şcolară sau arie curriculară (de exemplu. · Competenţa civică şi interpersonală. pînă la urmă. astfel ca strategia de formare a unei competenţe să fie transparentă şi viabilă. acestea includ: · Comunicarea în limba maternă. de exemplu.

aşa cum s-a lucrat. şi producerea unui spectru larg de texte. lexical. formarea culturii comunicării. de comunicare academică la studiul ştiinţelor exacte şi socioumane.3. El are cunoştinţe de gramatică şi teorie literară. se poate întîmpla ca înţelegerea multor mesaje să fie defectuoasă.2. ci înţelegerea unui articol de problemă dintr-un ziar. Astfel. chiar avînd rezultate bune la studierea limbii şi literaturii. standardele şi obiectivele generale ale studiului limbii şi literaturii nu prevăd toate contextele de realizare a actelor comunicative.literatura română. ele au fost elaborate în 2002. Nu lectura mecanică. la momentul elaborării prezentului curriculum standardele nu au existat. a unui mesaj clar. deşi are cunoştinţele necesare din domeniu. O viziune modernă asupra limbii de instruire s-a axat pe elaborarea obiectivelor. inclusiv. competenţa de comunicare în limba de instruire înseamnă şi înţelegerea. 134 . lectura. În lipsa cunoştinţelor corespunzătoare. sub toate aspectele (ortoepic. din obiectivele currirculare la disciplină şi sînt racordate la conţinuturi. Folosirea corectă şi expresivă a limbii literare. Pe de altă parte. a unei informaţii uzuale sau a unui bilet de călătorie este competenţa reală de comunicare. deja după apariţia variantei descongestionate a CNLLR. Cronologic. a capacităţii de a se documenta şi de a integra informaţiile într-un sistem coerent. formarea culturii literar-artistice şi competenţele de muncă intelectuală pentru liceu). Pe de o parte. dar nu poate iniţia şi structura un dialog. scrierea pentru gimnaziu. Se poate observa cu uşurinţă prioritatea CNLLR în relaţia dintre cele două documente. se poate întîmpla (şi se întîmplă!) ca elevul să aibă carenţe grave de comunicare. Standardele naţionale la limba şi literatura română sînt derivate. nu poate construi o alocuţiune într-un anume context sociocultural sau structura un răspuns logic şi coerent la o altă materie şcolară. Structurarea logică şi clară a unei intervenţii orale.1. gramatical şi stilistic).4. publicate abia în 2008. Ascultarea şi înţelegerea corectă a mesajului comunicat de către un partener şi încadrarea într-o comunicare orală (dialoguri formale şi informale) A. pentru întreaga etapă gimnazială standardele de înţelegere la auz şi vorbire sînt: A. Adaptarea înţelegerii şi a vorbirii la varietatea şi complexitatea situaţiilor concrete dialogate şi monologate A. adecvat cerinţelor şi contextului de comunicare A. iar apoi şi a standardelor subordonate deprinderilor integratoare (înţelegerea la auz şi vorbirea. dar dacă ne limităm la orele de română în formarea competenţei date. poate redacta un eseu sau argumenta o opinie.

respectîndu-se norma stilistică. De exemplu: Clasa a V-a · realizarea comunicării (dialogate sau monologate) la subiecte adecvate ca vîrstă. Morfosintaxa. Noţiuni de fonetică. formarea culturii comunicării presupune ca standarde: 4 Comunicarea oral sau în scris în limba română la orice subiect accesibil ca vîrstă. Aspectul grafic al textului. aplicare şi integrare. respectîndu-se norma lexicală. Tipuri de compuneri.Respectiv. gramaticală. Standardele se regăsesc în competenţele specifice pe clase. Conţinuturile curriculare Situaţia de comunicare. Procese semantice în limbă. experienţă şi instruire 4 Interpretarea adecvată a fenomenelor lingvistice atestate în texte literare şi nonliterare de diferite stiluri funcţionale. cu limita de întindere în timp. conexiuni şi posibilităţi de valorificare. gramaticală şi ortoepică a limbii. sînt corelate cu unităţile de conţinut. Tipologia sensurilor cuvîntului. Să exemplificăm prin standardele de înţelegere la auz şi vorbire pentru etapa gimnazială: 135 . Textul dialogat şi monologat. Rezumatul textului citit. organizate în dimensiuni de cunoaştere. dinamica lor. Structurarea textului oral. Vocabularul limbii române. la etapa liceală. Compunerea de utilitate socială. ortografică şi ortoepică a limbii. Raportarea la competenţa de comunicare în limba de instruire şi la obiectivele transdisciplinare / pe arii curriculare generează variate exerciţii. Conţinuturile curriculare Ortografia şi ortoepia românească. Lexicul operei literare. cu limita de întindere în timp. Corespondenţa. lexicală. Clasa a X-a Standarde: Integrare şi realizare a comunicării · Producerea textelor şi realizarea comunicării (dialogate sau monologate) la subiecte adecvate ca vîrstă.

Descifrarea paraverbalului şi a nonverbalului. a formelor şi structurilor gramaticale. a unui mesaj clar. nici la celelalte. sub toate aspectele (ortoepic. Trebuie să recunoaştem că deseori elevul nu încearcă să rezolve un item sau să îndeplinească însărcinarea din motivul că nu a ascultat sau nu a înţeles cerinţa. nu a înţeles ce trebuie făcut. pentru că prezentările orale sînt părţi organice ale demersului la majoritatea disciplinelor şcolare. profesorii se confruntă cu o atare neînţelegere. Structurarea logică şi clară a unei intervenţii orale. Ascultarea şi înţelegerea corectă a mesajului comunicat de către un partener şi încadrarea într-o comunicare orală (dialoguri formale şi informale) A. nici la materiile lingvistice.3. algoritmul realizării probelor de laborator la chimie şi fizică. prin interviu. obiective de referinţă şi nu se formulează obiective operaţionale menite să asigure atingerea acestui standard. de la structurare la articulare. La diferite materii. dar nu-l exclude pentru numeroasele situaţii din viaţa cotidiană. mai ales în cazul unor noi tipuri de sarcini. De asemenea.4. din aceeaşi cauză: nu a fost atent.A. Adaptarea înţelegerii şi a vorbirii la varietatea şi complexitatea situaţiilor concrete dialogate şi monologate A. este vitală pentru eficienţa comunicării orale. cînd întrebarea nu este percepută adecvat. precum este vitală şi ascultarea activă. Înţelegerea mesajului oral în orice activitate didactică (instrucţiune de realizare a sarcinii la educaţia tehnologică. deşi succesul demersului didactic în mare măsură este condiţionat de eficienţa comunicării orale între elev şi profesor. iar 136 . Lansarea orală a unui discurs. implică riscurile neînţelegerii mesajului comunicat. Extinse pe aria curriculară Limbă şi comunicare. Se pare că nu există. explicaţiile şi comentariile făcute de orice profesor) se încadrează în acest standard.2. lexical. deseori o realizează inadecvat. Folosirea corectă şi expresivă a limbii literare. elev şi elev. evaluarea orală. Deplasarea accentului în evaluare pe testări scrise diminuează riscul neînţelegerii sau înţelegerii greşite la auz.1. mai ales în dialoguri informale. dar nu se pot limita la acestea. nu a „procesat” informaţia. gramatical şi stilistic). la educaţia fizică sau la oricare altă materie de studiu. adecvat cerinţelor şi contextului de comunicare A. nu se încheie la ora de limbă română. standardele presupun (re)cunoaşterea unităţilor de vocabular. La fel.

capacitatea de a sonoriza semnele grafice. În plus. Standardul are o importanţă majoră pe aria curriulară Limbă şi comunicare – citirea unui text într-o limbă străină nu este cea mai simplă probă. din punctul de vedere al lecturii obişnuite. Dacă standardul nu este atins la vreuna dintre discipline. stipulate pentru studiul limbii şi literaturii române. în limitele celor prevăzute de conţinuturile curriculare B. acesta are valoare esenţială pentru învăţare: înţelegerea textului citit. Cît priveşte standardul B2. muzică etc. Articolele de dicţionar. Standardele de lectură nu se pot atinge şi evalua doar la disciplina limba şi literatura română: B. standardul B1 din domeniul limbii şi literaturii române este unul transdisciplinar. Înţelegerea şi interiorizarea universului informaţional.5. mai ales dacă se pretinde o lectură fluentă şi expresivă. înţelegerea şi interpretarea adecvată a faptelor de limbă. prevăzute de Curriculum.3. Interpretarea textelor literare. în conformitate cu noţiunile de teorie literară. recomandate de conţinuturile curriculare B. în primul rînd. elevul poate cel mult reproduce din memorie informaţia. Analiza şi interpretarea critică şi creativă a unei tipologii complexe de texte.probele de evaluare orală trebuie să rezerve în grila de evaluare un punctaj şi pentru acest aspect. atît ca informaţie pură. afectiv şi ideatic al textelor citite B. citirea diverselor legende inerente hărţilor. sînt o adevărată acrobaţie ortoepică. schemelor etc. formulele şi ecuaţiile din matematică. evită formulările de felul Elevul va fi capabil să citească texte specifice domeniului. cît şi ca idei. În felul acesta. expresie a sentimentelor nu poate lipsi din activităţile intelectuale cotidiene ale elevului.1. cu înţelegerea codurilor grafice specifice. matematică. Lectura fluentă şi corectă a diverselor tipuri de texte B.4. ceea ce nu poate fi considerat succes şcolar. chiar şi în limba de instruire lecturarea corectă a textului ştiinţific. Standardele respective (mai ales B1) implică.2. devin competenţă de comunicare în limba de instruire prin extinderea lor pe aria curriculară Limbă şi comunicare şi prin valorificare transdisciplinară. Interpretarea. Chiar dacă obiectivele de referinţă ale cursurilor de geografie. Cunoaşterea. standardele de înţelegere la auz şi vorbire. nu apare de la sine. 137 . fizică sau chimie. sînt manifestări ale competenţei de comunicare.

capacitatea receptării artistice este exprimată de următoarele caracterstici. Esthetic dimension of perception and artistic perception ability are expressed by the next features. şt. prin utilizarea nuanţată şi personală a nivelurilor lexical. În mod deosebit remarcăm necesitatea de a acorda atenţie – transdisciplinar – corectitudinii exprimării orale şi scrise. DIMENSIUNEA ESTETICĂ A OPEREI DE ARTĂ/LITERARE ŞI RECEPTAREA EI ÎN PREŞCOLARITATE Nadejda BARALIUC. This article studies the problem of creating/revolting for literal understanding. dat fiind că şcoala în ansamblu. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. Scrierea caligrafică şi aşezarea corectă în pagina de caiet. which employ the three components of artistic communication: the author (author’s attitude to the reception) – the work (work’s message) – the receiver (the preschool).1. referat. fie că e vorba doar de prezentarea unui text scris. standardele de scriere implică: C. strategii de evaluare. în alte pagini de format diferit a textului C. Chişinău Abstract. cerc. Dimensiunea estetică a receptării. gramaticale şi punctuaţionale C. Producerea textelor coerente de diverse tipuri. studiu. Respectarea normelor ortografice. gramatical. şi nu doar disciplina limba şi literatura română este chemată să promoveze norma şi să cultive vorbitorul. În concluzie. menţionăm că revizuirea curriculumului ar trebui să rezolve problema obiectivelor pe arii curriculare. care angajează 138 . derivate din competenţele-cheie şi standardele disciplinelor.2. Structurarea şi comunicarea ideilor. strategii de realizare a activităţilor de învăţare. urmînd ca apoi să susţină aceste obiective prin elaborarea obiectivelor de referinţă şi conţinuturi. respectării normei limbii literare. prevăzute de conţinuturile curriculare. textual şi ştiinţific al limbii literare C.La disciplina limba şi literatura română.4. fie că e vorba de structurarea şi producerea unui eseu. Este uşor de sesizat că standardele respective sînt o conditio sine qua non pentru orice disciplină care presupune şi evaluări scrise.. să formuleze obiective transdisciplinare.3.

ea este totodată în mod esenţial şi pentru spiritual. deci poate fi învăţată de altul şi chiar executată sau interpretată. gîndirea şi creaţia artistică. se vede nevoită s-o distrugă”. ca obiect sensibil. [6. [2. de gîndirea sa filozofică). deoarece operele de artă/literare au influenţă asupra senzaţiei şi imaginaţiei. p. a lumii suprasensibile (create de imaginaţia. Cu toate acestea. p. [2. pentru a opera în modul ce-i este propriu. de activitatea mitic-religioasă a omului. într-o formă ce se opune explicit gîndirii. întocmai ca şi natura externă ce ne înconjoară sau ca propria noastră natură internă sensibilă. de fapt. Ea este înfăţişată receptării exterioare sau interioare. 18] Prin urmare. încît. Opera de artă/literară este creată de om (autor) şi constituie un produs al imaginaţiei artistice. p. [2. p. ci starea ei este de aşa natură. opera de artă/literară este necesară nu numai pentru receptarea sensibilă. Hegel consideră „estetica” ca fiind o ştiinţă a simţurilor şi a receptării. deoarece frumosul artei se înfăţişează. spiritul trebuie să fie afectat de ea şi să găsească în această afecţiune o anumită satisfacţie. de înclinaţiile pe care el le manifestă în viaţă şi de capacitatea estetică sau critică de care dă dovadă tipul specializat”. cît şi receptorului. fiind ceva sensibil. 251] În acest context. 69] În opinia lui I. ea reflectă nu numai o stare conştientă a realităţii fizice. intuiţiei şi reprezentării.Toboşaru. 41] Procesul de receptare este desigur mult mai complex şi nu se consumă decît în timp. dar este şi diferenţiată în funcţie de cultura. însă.cele trei componente ale comunicării artistice: autorul (atitudinea sa prin receptare) – opera (mesajul ei) – receptorul (preşcolarul). care este definitoriu atît operei de artă/literară. receptarea operei de artă/literare este dictată de maturitatea şi experienţa de viaţă a 139 . temperamentul. „formă pe care aceasta. însă. cunoscînd şi învăţînd lumea exterioară prin opera de artă/literară. mai ales. opera de artă/literară. ca lume exterioară receptorului. dar şi. sensibilitatea şi experienţa estetică a receptorului. arătată. Important în a recepta frumosul operei de artă/literare este gustul estetic. receptarea nu numai că nu se consumă uniform. receptorul cunoaşte şi învaţă propria sa lume – universul intim. opera de artă/literară poate fi cunoscută. „Trebuie să trăiesc cîtăva vreme cu opera de artă. s-o menţin cîtăva timp în activitatea conştiinţei pentru ca să se producă emoţia artistică”. evident. Căci şi o vorbire poate fi importantă pentru reprezentarea sensibilă şi pentru senzaţie. se prezintă receptării noastre la capitolul sensibilităţii. universul intim al omului. „varietatea modalităţilor de receptare este dictată de pregătirea consumatorului de artă/literară.

[8. înfioraţi sau învioraţi putem fi nu numai de opera de artă. Trebuinţa de lectură Percepţie. [8. ideologice. tot aşa cum ar fi atitudinea ce inhibă reacţiile extraestetice. deoarece „aceste emoţii nu au nimic specific estetic în ele. avem de-a face cu o atitudine inadecvată şi inferioară. dar şi în alte circumstanţe”. gîndire şi creaţie artistică Orientare axiologică şi profunzime intelectuală Intensitatea trăirilor afective artistic/estetice În procesul receptării operei de artă/literare se includ elementele estetice. Analiza detaliată a procesului de receptare o întîlnim în Estetica lui T. dacă receptorul nu răspunde artei decît cu laturile extraestetice ale procesului receptor. p. sentimente. Analizînd elementele receptării artistice. mediul social şi ideologic din care provine Temperamentul Produsul Emoţii artistice/estetice Cunoştinţe. 319] Evident. elementele receptării artistice sînt considerate extraestetice. sînt determinate de ceea ce este autonom estetic în opera de artă/literară. psihologice. fiecare vîrstă descifrează noi sensuri ale operei literare şi poate să-şi concentreze atenţia în funcţie de conţinutul operei literar-artistice din puncte de vedere diferite. pentru că zguduiţi. atitudini achziţionate anterior Plăcerea receptării. 312] Dacă elementele receptării artistice. adică de însuşirea lor de a fi plăsmuiri expresive şi originale. imaginaţie. el le împarte în extraestetice şi estetice.receptorului. familia. Cele extraestetice sînt senzaţii. au comună însuşirea de a putea fi produse şi de alte obiecte decît arta şi în alte situaţii decît acea a contemplaţiei. capacităţi. sociologice. îndreptăţind ca atare calificarea lor ca extraestetice. Factori şi produse ale receptării literare Factorii receptivităţii Sensibilitatea receptorului Experienţa estetică a receptorului Înclinaţiile şi preferinţele receptorului/cititorului Capacitatea estetică Cultura receptorului/cititorului. idei sau acte ale spiritului dependente de calitatea estetică a operei. elementele. analizate pînă acum. propriu-zis estetice.Vianu. p.O receptare completă a artei cuprinzînd elemente 140 .

ştiindu-se că preşcolarii cunosc lumea preponderent senzorial-afectiv. pe care o conţine imaginea artistică şi care pe parcursul receptării se transformă în aprecieri. iar pe de altă parte. se descoperă astfel şi importanţa deosebită a operei de artă/literară în educaţia lor generală şi artisticestetică. manifestări ale aprecierii operei de artă/literară sînt 141 .extraestetice şi elemente estetice va interesa deopotrivă concentrarea internă şi cea externă şi va presupune conlucrarea afectelor extragenetice cu cele endogenetice. care sînt percepute ca obiecte exterioare (deci. Datorită acestei caracteristici definitorii. 3. receptarea operei de artă/literară provoacă emoţii artistic-estetice. în primul rînd. de aceea ea este. în special caracterul ei sensibil şi suprasensibil. Spre deosebire de cunoaşterea (percepţia) realităţii fizice. opera de artă/literară are caracter atitudinal în chiar esenţa sa. dar nu numai cu ele. [T. care. opera de artă/literară este înţeleasă ca un obiect propriu (interior) universului intim al receptorului – spre deosebire de obiectele realităţii fizice. una dintre care este evaluarea. sensibilizează subiectul receptor. La rîndul lor. Cemortan). căci şi educaţia este în esenţă o activitate de formare a atitudinilor. Apud. să se diferenţieze de acesta. să se recunoască în el. Tocmai funcţionalitatea textului e cea care i-l garantează de la bun început. fiind una dintre cele mai interesante. pe de o parte. la rîndul său. de profunzimea intelectuală şi filozofică a acesteia. după cum urmează din excelenta descriere a lui Wellershof: „Receptorul aflat în orbita unui text doreşte. constatări şi judecăţi de valoare. străine) omului. caracter care este semnificativ pentru educaţiei. 258] Opera de artă/literară lansează implicit mesaje artistice şi esteticei. Receptarea operei literare constituie un proces de decodificare. 320] Statutul receptării este ambiguu. o defineşte ca obiect sensibil. [8. Specificul operei de artă/literare. să dispună de spaţiu alternativ. care. deci şi deosebit de semnificativă educaţiei literarartistice a preşcolarilor (cf. Or. la rîndul lor. aşadar. înţelegere (comprehensiune) şi apropiere a mesajului ei artistic care este adresat implicit receptorului. S. precum şi realitatea sa cognoscibilă ce ia sfîrşit odată cu ultima filă a cărţii”. pe parcursul receptării apare problema identificării receptorului cu personajele. motivate de concentraţia emoţională. p. atitudinile sînt reprezentate de anumite manifestări. or. o modalitate specifică de comunicare cu receptorul preşcolar (prin imagini artistice şi prin imaginaţie). depind de valoarea spirituală a operei. p. aprecierea operei de artă/literară.

JAUSS. or. VIANU. Dezvoltarea verbal-artistică a preşcolarilor. prin educaţie literar-artistică. CORNEA. Referinţe bibliografice: 1. Chişinău: Editura „Ştiinţa”. trăite de receptor în procesul fazei a II-a a receptării receptarea/lectura propriu-zisă (cf.Pîslaru). S.Cornea. Bucureşti: Editura Orizonturi. 2. T. HEGEL. iar conştiinţa. Bucureşti: Editura Academiei Române. Bucureşti: Editura Minerva. îşi creează rolul printr-un limbaj artistic specific. 1945. Estetica. 1988. Receptarea operei de artă/literare depinde în mare măsură de experienţele artistic-estetice ale consumatorului de artă/literară – receptorul. Principii generale de estetică. Cluj-Napoca: Editura Dacia.. adecvată a operei literare presupune prezenţa unei conştiinţe estetice (emoţii şi sentimente estetice. prin care impresiile. care reprezintă atitudinile lor faţă de personaje şi operă. Vol. valoarea adăugată (cf. căci prin acestea ei se manifestă ca receptori. 1983. Chişinău: Editura „Museum”. se formează prin educaţie. atitudini artisticestetice). morală etc. VIANU. Deci receptorul/cititorul avansează la faza a III-a a receptării/lecturii: faza hermeneutică (comentarea. 6. cu atît mai mult devine evident rolul jocurilor dramatizare în educaţia literar-artistică a preşcolarilor de 67 ani. P. Vl. HANS ROBERT Experienţă estetică şi hermeneutică literară. pe care o aplică fenomenelor operei literare dramatizate. stările afective şi sentimentele estetice. profund şi competent. 4.1992. emoţiile. F. evaluarea şi chiar creaţia artistică/literar-artistică). în cazul nostru. socială. I. P. 7. 1978. PÂSLARU. or. Introducere în teoria educaţiei literar-artistice. 3. WILHELM. aprecierea. 142 . CEMORTAN. deci antrenează activ imaginaţia artistică. interpretarea. Bucureşti. Vl.. 1966. Traducere şi prefaţă de Andrei Corbea. 8. însuşi receptorul (preşcolarul) posedă o anumită valoare estetică. Problemele filozofice ale esteticii. Deci receptarea calitativă. G. viitori cititori activi ai operei dramatizate: ei interpretează roluri literare. Prelegeri de estetică. TOBOŞARU. I. T. cunoştinţe artistice şi literare. Universitatea Bucureşti. Introducere în teoria lecturii.judecăţile de valoare. o componentă de bază a căreia la vîrsta de 6-7 ani o reprezintă competenţa de receptare literar artistică. contopindu-se astfel cu opera şi atribuindu-i valori personale – valoarea in actu. V. Curs de estetică. 1995. inclusiv. Pâslaru) devin un act conştient. 5. 2001.

but about half want to go and work overseas. It (2) ____ how she (3) ____ popular and people (4) ____ her everywhere. and she (6) ____ very lonely. The advantage of this (8) ____ that they can often study for professional qualifications on the company’s time. 7. I. 3. became. was. Chişinău During the school year it is very important regularly to examine students’ knowledge. 4. Choose the correct word in each sentence. 5. Other (6) ____choose a completely different route: they turn (7) ____ university places in favour of finding permanent jobs. work. describes. Many students in Britain (1) ____ to leave school at 18 and go straight to (2) ____ to do their degrees (3) ____ considering possible alternatives. Read the text and think of the word which best fits each space. students. 2. 6. Complete this text using the correct form of the verbs below. sang. After the death of Princess Diana in 1997/Elton John (7) ____ the lyrics and (8) ____ it at her funeral. followed. (5) ____ her life difficult. Did you have a good _______ (travel/trip) to Germany? 143 . off. It (10) ____ the biggest-selling record of all time. 7.FIVE-MINUTES TESTS Olga TEMNIKOV. Nowadays. Key: 1. These tests of different levels can be used while working with the Student’s Book 10 “Working Together”. without. 8. 10. changed. Use only one word in each space. 4. things are different: 20% of students take a year (4) ____ (the so-called ‘gap year’ between their ‘A’ level exams and their university studies). In the Diana version. III. 5. making. brought. 9. university. 3. became. he describes her as “the nation’s golden child” who (9) ____ happiness to so many people. down. 8. is. Candle in the Wind by Elton John (1) ____ originally in 1973 as a tribute to Marilyn Monroe. 6. 1. used. II. Some stay in Britain and (5) ____ during that year. Marina BELAIA Lyceum “Liviu Deleanu”. 2. In order to make this process less routine we offer some quick and easy-to-use so-called Five-minutes tests that can be used by our teachers and help them to save their time. Possible alternatives. Write describe make sing change become х 2 follow be bring Life of the great song. was originally written. Key: 1.

yet C. ease Key: 1. journey: 3. still B. warmer than. the USA is (1) ____ seen by millions as the Promised Land. 2. finished D. B. it remains a magnet to the ambitious and the energetic who are ready to commit themselves to the land that gives them a second (5)____. might B. 5. How long did your ________ ( flight/fly) take? 4. long. 3. 4. Gone are the days when you (2) ____ buy citizenship for one dollar. C or D best fits each space. small. A. ended 4. large. could D. chance C. even though entry is strictly (3) ____ refugees continue to find freedom and people from poorer countries a better way of life. occasion B. 1. A. Though C. B. 6. 5. Ireland is ____ Great Britain. travel. 6. deepest. Winters in England are ____ they are on the continent. The Thames is the ____ river of the UK. Key: 1.2. England is the ____ part of Great Britain. IV. 5. (4)____ always. Read the text and decide which answer A. Use them where necessary. always 2. Complete the sentences. Japanese tourists often do a European (tour/excursion). 1. deep. A. biggest. D. As 5. had to C.A. big. limited B. A. 4.trip. V. How B. warm. London is one of the ____ port of Europe. C. 2. tour. longest. 2. A. flight. 5. choice D. Key: 1. A. The Severn is the ____ river of the UK. largest. 5. Do you have an easy ________ (journey/trip) to work? 3. 144 . 2. were able 3. 3. already D. 4. I try not to _______(voyage/travel) during the rush hour if possible. 4. smaller than. Nowadays. 3. Each time use the comparative or superlative form of one of the words in the list. Yet. over C. However D.

Studiind modul de recrutare. de nou. the new. selecţie. de a promova şi a anticipa schimbarea. managerii au responsabilităţi specifice în raport cu aceste resurse.. flexible. încadrare. factorul uman este o resursăcheie.. the benefit of teachers and pedagogical change their attitude. . talentate etc. especially the quality of human resources involved. etc. dr. it needs competent human resources. de calitatea documentelor curriculare etc. Pornind de la premisa că performanţa unei organizaţii depinde în mod direct de performanţa resurselor umane pe care le integrează.. univ. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. flexibile. Pentru ca instituţia de învăţămînt să-şi realizeze misiunea. obiectivul primordial al politicilor educaţionale îl constituie asigurarea calităţii educaţiei. de calitatea resurselor materiale. competitive. Profesorul are prerogativa de a ameliora calitatea. talented.MANAGEMENTUL EDUCAŢIEI CURRICULARE MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE – GARANT AL CALITĂŢII EDUCAŢIEI OFERITE DE INSTITUŢIA ŞCOLARĂ Viorica ANDRIŢCHI. promote and anticipate change. Deci. bine formate.. loyal. dezvoltare şi stabilirea normelor de evaluare în cîteva instituţii de 145 . Actualmente. de implicarea activă a elevilor. For educational institution to achieve its mission. de a asigura eficacitatea educaţiei. loiale. prioritară a oricărei organizaţii. prestaţia pedagogică a cadrelor didactice şi atitudinea lor faţă de schimbare. conf. The quality of educational services offered by the educational institution depends on many factors. părinţilor. Avem ferma convingere că pentru o bună calitate a educaţiei oferită de instituţia de învăţămînt se cere o înaltă calitate a resurselor umane implicate. Calitatea serviciilor educaţionale oferite de instituţia de învăţămînt depinde de mai mulţi factori: de competenţa managerială a cadrelor de conducere. well formed. de resursele financiare existente. The teacher has the power to improve quality. comunităţii locale. integrare. Chişinău Abstract. ea are nevoie de resurse umane competente. to ensure the effectiveness of education. competitive.

am constatat un management al resurselor umane deficitar: nu se analizează dinamica pieţei educaţionale. departe de preocupările lor individuale. inclusiv de personal. oferite de diferite instituţii. Multe şcoli îndeplinesc cerinţele de perfecţionare într-o manieră “pompieristică” şi cam la întîmplare. Sesiunile de formare sînt rareori 146 . Este necesar ca ei să valorifice experienţa dobîndită prin diverse forme de perfecţionare. perfecţionaţi prin mai multe cursuri/stagii. schimbările solicitate de piaţa educaţională determină anumite schimbări interne. indiferente la susţinerea cadrelor didactice care au obţinut competenţe performante. se monitorizează superficial transformările din structura corpului profesoral. din timp.învăţămînt. Temele pentru sesiuni. locale. Datele disponibile ale investigaţiilor la tema iniţiativelor de perfecţionare profesională de calitate a pedagogilor sînt departe de a fi încurajatoare. să favorizeze inter-. se acceptă consecinţele evoluţiei pieţei educaţionale. În pofida tuturor eforturilor şi resurselor investite. Puţine instituţii reuşesc să anticipeze corect şi suficient evoluţia societăţii şi să adopte. naţionale. să promoveze inovaţia. transdisciplinaritatea şi munca în echipă. Or. De obicei. dar nu sînt iniţiate schimbări şi în structura instituţiei. Atelierele de creaţie ale pedagogilor sînt larg răspîndite. strategia de dezvoltare a instituţiei şi politica educaţională a statului. politici şi strategii care să le permită o dezvoltare armonioasă. raional. consilii metodice. schimbări ce necesită noi performanţe şi prestarea de noi oferte pentru piaţă. nu se realizează o concordanţă între pregătirea corpului profesoral. dar ineficiente. republican. acţiuni de formare continuă la nivel local. Care ar fi explicaţia? Prin analiză şi diagnoză se conturează un management al perfecţionării cadrelor didactice la nivel local prost conceptualizat. să fructifice rezultatele cercetării proprii. internaţionale. impactul multora din acestea asupra perfecţionării procesului de predare şi obţinerii rezultatelor mai bune ale elevilor rămîn a fi puţin semnificative. fiind propuse de către alte persoane şi nu de participanţii la aceste activităţi. S-a demonstrat că pentru a promova educaţia de calitate profesorii încadraţi în activitatea educaţională trebuie să fie calificaţi în mai multe domenii ale educaţiei. consilii profesorale se selectează adesea după principiul „la modă”.

foarte multe instituţii de învăţămînt (în special din sectorul rural) încep anul de învăţămînt cu posturi didactice vacante. După A. dar şi a calităţii personalului. Creangă” constatăm că motivaţiile. utilizarea tehnologiilor moderne. dezvoltarea materialelor didactice. 147 . Ei au o atitudine mult mai critică faţă de ofertele instituţiei de învăţămînt preuniversitară. este necesară creşterea calităţii managementului şcolar în domeniul resurselor umane în special în aspectele ce ţin de formarea şi dezvoltarea personalului. îmbunătăţirea relaţiilor personale. Majoritatea sesiunilor nu iau în consideraţie impactul diferenţial al factorilor pozitivi şi negativi. nu au încredere în valorile tradiţionale ale şcolii. predare în echipe etc.orientate spre satisfacerea necesităţilor individuale de formare. îmbunătăţirea formării profesorilor la nivelul şcolii prin schimburi de experienţă. sînt cointeresaţi în construirea carierei didactice şi nu acceptă să fie consideraţi veşnic învăţăcei. În ultimul timp. Motivele sînt diverse. Evaluarea rezultatelor şi a eficacităţii acestor activităţi de perfecţionare decurge foarte rar. dezvoltarea culturii şcolii cu accent pe valori. în fiecare an. a politicii de optimizare a reţelei de instituţii de învăţămînt. dezvoltarea competenţei generale a profesorilor – cunoaşterea limbilor străine. Majoritatea nu sînt de acord cu remunerarea oferită. Drept consecinţă a descentralizării. iar cei care se angajează doresc siguranţă la locul de muncă. metode şi stiluri de predare. dezvoltarea unor noi strategii.Crişan. informarea pedagogică. îmbunătăţirea formării externe a profesorilor.. Asistenţa ulterioară în scopul sprijinirii introducerii ideilor şi practicilor asimilate în cursul activităţilor de învăţare este acordată doar într-un număr redus de cazuri. în urma dinamismului sistemului economic. grade didactice. Din discuţiile cu absolvenţii Universităţii Pedagogice de Stat „I. cerinţele şi comportamentul absolvenţilor a suportat unele schimbări. cultural (inclusiv tehnologic) şi social care se produce astăzi o semnificativă schimbare în instituţia de învăţămînt urmează să fie în direcţia reconsiderării Managementului Resurselor Umane (MRU). experienţă didactică. îmbunătăţirea caracteristicilor personale – formare iniţială.

. decision-action unit. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. · estimării. deoarece în trecut se considera că majoritatea lor aparţine altor structuri. Chişinău Abstract. Fiecare instituţie de învăţămînt trebuie să tindă spre recrutarea. · investiţiei în dezvoltarea resurselor umane. Schimbările în managementul resurselor umane sînt determinate şi de noile valori motivaţionale ale salariaţilor. să dispună de un nucleu de cadre didactice suficient pentru a acoperi disciplinele de bază şi a constitui un corp profesoral cu competenţă distinctă. decision-maker teacher. MODELUL FACTUAL AL DECIZIUNII MANAGERIALE ÎN DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ A CADRELOR DIDACTICE Aliona PANIŞ. dezvoltarea şi conducerea corpului său profesoral conform obiectivelor sale strategice. pentru a răspunde în mod adecvat finalităţilor unei instituţii care se confruntă cu schimbarea permanentă. pe valorificarea potenţialului fiecăruia. pe autoritate urmează a fi înlocuite cu cele ce pun accent pe valoarea angajatului. în mare măsură. Aceste aspecte sînt puţin realizate. managerii şcolii trebuie să îşi asume atribuţii specifice în acest domeniu. teacher manager. proiectării şi recrutării necesarului de resurse competente pentru intervalul următor. Pornind de la importanţa pe care o au resursele umane la îndeplinirea obiectivelor propuse. dr. neo/teacher.) and the working out. on this basis of Factual Model of managerial decision in the professional development of teaching staff. ţară etc. managementul resurselor umane trebuie să-şi centreze interesul asupra: · valorificării optime a potenţialului uman existent. coaching etc. motivare. pe stimulare. individual leadership. transformările ce au loc la nivel de organizaţie. The dimension of work includes the decision approach as a basic element of management in the specific reference field – professional development by re/defining the terms (managerial decision.Astfel. decisional competency and its descriptors. nevoia de schimbări rapide. 148 . Metodele manageriale vechi bazate.

oportunitatea. viziune a cercetătorilor M. în baza opiniilor înaintate de I.Tabachiu. prin evidenţierea ideii emise de U. de fapt. III. Ş. care consideră că specificul abordărilor deciziei (normativă.Mihuleac susţine că este un proces de simplificare a realităţii. D. perspectiva cuprinde.Diaconu). G.99] are şase componente de bază: I. pus în aplicare. ca o formă de a raţiona şi a lua o decizie anterioară prin noi decizii. împuternicirea. I. iar în cazul cînd se întîrzie cu luarea deciziei acţiunea se anulează.Alecu. I. Perspectiva teoriei decizionale.Kidd.Şchiopu despre individualizarea deciziei. E.Bocoş – care poate fi făcut.Tabachiu. A. completitudinea).Tiberiu. II. Tot aici se înscriu opiniile privind dezvoltarea profesională ca profesionalizare individuală a cadrelor didactice (D. bazat pe date obiective. fapte observabile şi verificabile.Iosifescu formulează cerinţele de raţionalitate ale deciziei într-o abordare normativă (fundamentarea ştiinţifică. 2. Perspectiva teleologică (din punctul de vedere al finalităţilor) reflectă raportul deciziune-decizie-acţiune. ca un act anterior prin noi acte. opinia lui R. ce pune în valoare deciziunea individuală prin descentralizarea şi personalizarea decizională. operaţional. a lui I.Tiberiu. un proces de schimbare a realităţii. în baza ideii expuse de A.Modelul factual al deciziunii manageriale în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice [termenul factual în sensul atribuit de M.Cojocaru. claritatea.Joule privind gîndirea în act. care susţin că decizia este dublu finalizată. ideile privind conducerea personală şi satisfacerea nevoilor personale şi ale celor pe care îi vizează noţiunea de profesor manager (O. care afirmă că descentralizarea este o apropiere a deciziei de cei care sînt vizaţi nemijlocit. care afirmă că acţiunea şi deciziunea ca acţiune au la bază perceperea disonanţei între starea de fapt şi obiectul decidentului. M. 149 . V. E. p. teoria disonanţei a lui L. J. A.Moraru.Noye. eficienţa. perspectiva acceptă ideiile lansate de Gh.Vaysse. în scopul promovării unui învăţămînt eficient.Paterson referitoare la consecinţele desfăşurării acţiunii.Moraru. I.Nicolescu. T.Ionescu. De asemenea. Prespectiva managerială.Festinger.Tabachiu.Joiţa afirmă că deciziunea este.Alois. executat. descriptivă) constă în alegerea din mai multe posibilităţi pentru a ajunge la un anumit rezultat. că deciziunea reprezintă un mijloc prin care se trece la acţiune.Grace.

decizională – E.Miclea). I. M.Mitchell).Drucker. R.Jinga.Bolam. V.Moraru. ca o valorificare a ideilor lui Şt.Alecu.Ziglar. D.Neculau. profesorul manager decident.Cri-stea). care conferă acestor trei entităţi un caracter indispensabil oricărui proces decizional. Şt. ca un set de cunoştinţe şi practici profesionale animate de profesorul manager decident. Procesul decizional este considerat. M. Joiţa.Verboncu. M.Toma. Iucu. Cucoş. Mihuleac). conceptul gîndirii-lazer (H. care îşi aplică competenţa decizională în calitatea sa de neo/profesor. un rol important revine reacţiilor motivaţionale ale cadrelor didactice la baza cărora stau nevoile profesionale (L. decizia trebuie să proceseze optimal puterea (ca model de comportament care influenţează schimbarea).Buzărnescu.Simon. Procesul decizional. modelul raţionalist al deciziei (H. IV. Pentru a fi pertinentă. conducerea (ca utilizare flexibilă a puterii şi autorităţii persoanei care cumulează responsabilităţi pedagogice). Un rol aparte este rezervat abordării contingency. trăsăturile decidentului (cunoştinţele.Patraşcu.Cozărescu. Profesorul este factor de decizie (S. de ideile privind managementul ca ştiinţă a acţiunii (I. motivarea cognitivă a cadrelor didactice (D.Beach şi T.Smith).Pânişoară). S.Nicolescu). competenţele.Tabachiu privind procesul decizional. P.Dempsey. deoarece are responsabilitatea îndeplinirii funcţiei (E.Cornescu.Istrate. E. autoritatea (ca orizont de legitimare a statutului persoanei). V.Taylor). De asemenea. A. C.Mathis). E. aşadar. M. R. Rădulescu). T. Perspectiva pragmatică reflectă cele trei coordonate ale personalizării deciziunii: puterea. autoritatea.Mihuleac. s-a ţinut cont de teoria managementului ştiinţific (Ph. competenţa decizională. personalizarea deciziunii ca tendinţă pe plan mondial (O. M. E. motivarea în raport cu situaţia decizională) (L. D. P.Buzărnescu.Armstrong.Nicolescu. A. De asemenea.Ştefan.Ausbel). postdecizională – I.Paterson. 150 .R. Joiţa. cu subcomponentele respective: cadrul didactic. Valorificarea ideilor cercetătorilor O. potrivit căreia adoptarea deciziei depinde de trei factori: problema.Pruitt.Druţă. D.Zimbardo). mediul decizional. R. G. elementele sale componente şi etapele decizionale (predecizională – I. P.Niculescu. conducerea. neo/profesorul.

M. ideile înaintate de D. 2004. nr. Concluzii. C. G. afirmaţia expusă de G. GH. P. A.Pânişoară referitor la experienţa acţională/directă. 1995. p.Gheorghiu). 1993. BOCOŞ. Introducere în sociologia organizaţională a conducerii. 151 .6-13. Atkinson. ŞT.Allport.Nica. perspectiva pragmatică de coordonare a factorilor putere-autoritate-conducere personală. COJOCARU. teoria rezultatelor aşteptate a lui V. 2003. H. aspectul teleologic (ca finalitate). aderînd la ideile lansate de E. În Preţul succesului. Referenţialul de formare a competenţei decizionale a cadrelor didactice în dezvoltarea profesională. Management general şi strategic în educaţie.Russu privind calităţile unui profesor modern. prin care profesorul obţine mai multe informaţii decît prin experienţă indirectă. Teoria şi practica cercetării pedagogice. Chişinău: Editura Lumina. a fost fundamentată noţiunea de neo/profesor. latura determinantă a acestuia fiind orientarea spre excelenţă. GH. 3. C.Mathis. în vederea validării lor aplicative. GHEORGHIU.Joiţa şi B. Fundamentarea teoretică a Modelului factual al deciziunii manageriale în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice (MFDM) se bazează pe: teoria decizională. ca un profesor în devenire permanentă (analogic cu lexemul neomanager propus de R.Laplante privind cunoaşterea empirică. Iaşi: Editura Polirom. Referinţe bibliografice: 1. Ofensiva neo-managerilor.Popescu. Schimbarea în educaţie şi schimbarea managerială. L. tezele susţinute de G.4. VI.Creţu.Vroom cu ideea că profesorul poate lua o decizie referitor la comportament în speranţa satisfacerii unor nevoi ca o asociere rezultat-rezultat.Pânişoară şi I-O. ClujNapoca: Casa Cărţii de Ştiinţă.Pitariu despre reuşita profesională. BUZĂRNESCU.Mathis şi A. 2. 4. ALOIS. aspectele teoretice ale deciziei/deciziunii manageriale. ca sinteză analitică a ideilor teoretice. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică. V. 2007.S-au luat în considerare opiniile cercetătorilor McClelland.Prauss despre succesul unei acţiuni în realizarea individuală a cadrului didactic. 5.

I. bankruptcies. în aşa-numita „perioadă de tranziţie la economia de piaţă”. JINGA. Managementul resurselor umane. 1997. 2005. indicate that the inefficient promotions of the management staff across the field. Chişinău Abstract. NICOLESCU..E. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. P. 1997. JOIŢA.. I. Bucureşti: M. Statul nu oferă condiţii favorabile pentru dezvoltarea infrastructurilor. Ş. Cadrele manageriale încearcă să facă faţă acestui proces existent. I.ro. însă realitatea este dură şi oferă puţine note de optimism.Ş.. Republica Moldova parcurge şi cred că va contunua să parcurgă o distanţă. 8. Educaţia şi viaţa cotidiană. O. conflicts. NICA. irrespective of their ownership status or entrepreneurial sphere. întreprinderilor nu par a fi încurajatoare pentru un viitor apropiat. LEGITĂŢILE OBIECTIVE ALE TRANZIŢIEI ÎN SISTEMUL ECONOMIC Galina MARTEA. 7. poate necunoscută. afectată în timp. p. stagnations. ww. A. Iaşi: Editura Polirom. RUSSU. indiferent de 152 . 2001. recessions. The performance of the current activity of both companies and institutions. .C. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică.R. Economia ţării este într-o situaţie destul de dificilă. IOSIFESCU. the lack of promotions of highly skilled managerial staff that have both innate abilities and talents as well as corresponding academic qualifications. MORARU. MATHIS.. I.. 10. prin trecerea de la sistemul centralizat-planificat la sistemul economiei de piaţă. L. dr. 9. all of these lead inevitably to losses. C. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică.6. crisis situations. unclear prospects. Fundamentele managementului organizaţional. E. În: Educaţia cognitivă. the shortcomings in understanding the need for an adeguate legislative and normative strategic framework. Bucureşti: Editura Economică.E. VERBONCU. TABACHIU. 2002. Condiţiile actuale de dezvoltare a instituţiilor.) Management educaţional pentru instituţiile de învăţămînt. deşi aproape de două decenii nu mai facem parte din sistemul socialist. Tratat de psihologie managerială. biblioteca digitală 11. (coord. Luarea de decizii.ase. 60-63.

6) stabilirea gradului de responsabilitate a gestionarilor resurselor financiare şi materiale. s-ar putea concluziona. întreprinderile din R. materiale în condiţiile perioadei de tranziţie. nu sesizează şi nu în măsura cuvenită a conştientizează problematica lucrurilor reale în cadrul cărora se desfăşoară activitatea lor. 3) repartizarea funcţiilor între cadrele administrative (de conducere). în multe cazuri. specifice unui sistem bazat pe concurenţă. 4) stabilirea relaţiilor reciproce cu mediul extern al instituţiei. iar managerii cunosc prea puţin practica muncii (activităţii) în condiţiile economiei de piaţă. prin stabilirea celor mai optime mijloace de promovare a noilor metode de dirijare şi dezvoltare a instituţiei. că în activitatea acestora lipseşte criteriul fricii 153 . nici pe cea externă. întreprinderii. principiile de bază ale managementului bazat pe concurenţă. gestionarea pieţei de consum. importanţa competitivităţii este un factor de bază. pregătirea calitativă a tinerilor specialişti sau noilor specialişti. 9) crearea unui sistem de adaptare şi racordare a cunoştinţelor acumulate la noi condiţii de gestiune. mediul concurenţial este lipsit de motivaţie nu poate concura nici pe piaţa internă. Luînd în consideraţie situaţia actuală pe care o parcurg instituţiile. 2) formularea sarcinilor de bază privind organizarea gestiunii resurselor financiare. 5) stabilirea politicii privind perfecţionarea şi formarea continuă a angajaţilor. etc. în raport cu factorii-cheie specifici sistemului economiei de piaţă. Analiza detaliată a acţiunilor privind elaborarea strategiei de protejare a instituţiei. de stat sau mixt. aspectele metodologice şi principiile moderne tradiţionale ar fi: 1) stabilirea funcţiilor de dirijare a resurselor financiare în cadrul instituţiei. întreprinderii. Pentru a activa eficient în condiţiile perioadei de tranziţie cu accent pe economia de piaţă. decizie şi control. care reflectă şi impune determinarea concretă a principiilor şi a criteriilor de bază ale managementului unei instituţii. Pentru organizarea şi gestiunea unei instituţii. 8) asigurarea şi aplicarea eficientă a principiilor specifice economiei de piaţă.Moldova.sfera de activitate. întreprinderii în caz de faliment sau recesiune. întreprinderii. cu rezultate palpabile şi scop determinat pentru a pătrunde în esenţa noţiunilor caracteristice economiei de piaţă. constituie un criteriu fundamental al managementului instituţiei. întreprinderii cu capital privat. Gestiunea resurselor financiare şi umane este inadecvată condiţiilor economiei de piaţă. întreprinderi. în perioada de tranziţie. întreprinderi în condiţiile perioadei de tranziţie la economia de piaţă. Cadrele manageriale. 7) stabilirea politicii de angajare a cadrelor (resurselor umane). umane.

bazat pe teoria managementului financiar modern. recesiune. întreprinderilor. incapabil de a promova reformele moderne. care nu sînt competitive în planul intern. Abordarea în plin sens a noţiunilor de „Managementul resurselor financiare”. „Managementul resurselor umane” şi altele prin prisma managementului în general este un lucru semnificativ în promovarea reformelor economice. perspectivele neclare . nepromovarea cadrelor manageriale cu capacităţi şi aptitudini native şi studii corespunzătoare.de „faliment”. indiferent de forma de proprietate sau sfera de activitate. întreprinderilor. deformează legităţile obiective ale tranziţiei la economia de piaţă. politice. denotă faptul că promovarea ineficientă a managementului în general. Rezultatele activităţii actuale ale instituţiilor. în condiţiile economiei tranzitive de piaţă. neînţelegerea clară a necesităţii de elaborare a cadrului legislativ şi normativ strategic adecvat. materiale. 154 . resurselor umane. nemaivorbind de plan extern. dar poate capabil de a acorda individului un minimum pentru supravieţuire sau poate chiar nimic. organizarea şi gestionarea reformelor (inclusiv managementul resurselor financiare. De fapt. Cel mai important indice în determinarea succesului unei instituţii. structura organizatorică a unui sistem bazat pe economia de piaţă are la bază proprietatea privată. conflicte. „recesiune” sau alte consecinţe negative. staţionări. iar mecanismele lor de gestiune şi realizare a factorilor supuşi şi nesupuşi controlului nu sînt acţionate pîrghii economice.toate duc inevitabil la pierderi. Majoritatea ţărilor dezvoltate cu economie de piaţă tradiţională au trecut prin perioade dificile de trecere de la un sistem economic neviabil la un sistem economic performant. etc. faliment. pe alocuri cu accent mixt prisma managementului modern. situaţii de criză. viabil.). Acest lucru îl pot demonstra rezultatele activităţii instituţiilor. sociale. întreprinderi este promovarea de către manageri şi angajatori a strategiei bazate pe principiile obiective ale economiei de piaţă prin valorificarea acestora în practică. Cadrul legislativ şi normativ actual continuă să fie elaborat încă din perspectiva promovării unui sistem economic centralizat. Respectivul cadru legislativ şi normativ este impus tuturor ramurilor producătoare şi neproducătoare din sistemul economic naţional în promovarea. Gestiunea centralizată.

sistemele economice pot fi divizate în trei categorii. unde piaţa liberă îşi are teren. Însă. Aici putem spune ferm că a venit demult timpul să depunem efortul necesar în a accelera în ţara noastră procesul reformelor cu 155 .. retribuţiei muncii. acest control nu denotă că ar avea conotaţie socialistă (sau în cazul nostru exsocialistă. unde piaţa liberă îşi are un loc evident în procesul economic. centralizat-mixt la un sistem integral adecvat economiei de piaţă. etc. iar în paralel îşi spune cuvîntul şi antreprenoriatul cu activitatea sa foarte limitată. 33). reformarea politicii fiscale. cerere şi ofertă. Aici ne-am putea referi la controlul sau reglementarea creditelor.U. .economie de piaţă (economie capitalistă tradiţională).Moldova. precum: .economie centralizat-planificată tradiţională (economie socialistă). Experienţa ţărilor din Europa de Est. Procesele economice decurg cu dificultate în contextul sistemului economic. inclusiv şi din R. Transformările respective ar putea fi realizate în corelare cu elementele-cheie – revitalizarea întregii economii naţionale. bazat pe proprietatea privată.. În viziunea economistului Peter Marrel din S.În aceşti parametri şi R. aceste trăsături pot fi caracteristice şi pentru ţara noastră. concurenţă. Dar orice reformă economică centrată pe descentralizare creează condiţii de concurenţă între sectorul privat şi cel de stat. reformarea proprietăţii de stat.A. Totodată. Conform relatărilor. p. Peter Marrel remarcă: „. exsovietică). utilizarea valutei străine sau la cazurile. reformarea preţurilor în condiţii bazate pe concurenţă.Moldova trebuie să se înscrie în lista candidaţilor de trecere de la un sistem centralizat..economie socialistă reformată (sistem aşa = numit „mixt”). Controlul centralizat este menit să asigure o oarecare stabilitate a producţiei din sectorul de stat şi totodată să garanteze un suport în echilibrul macroeconomic la nivel naţional. aplicarea unor metode tradiţionale ale controlului de stat ar fi poate eficientă pentru formarea condiţiilor macroeconomice. aşa = numit „mixt” (economie socialistă reformată). care într-un sistem politic rigid poate încetini dezvoltarea sectorului privat în funcţie de accentele puse pe procesele economice. au demonstrat că în majoritatea cazurilor dezechilibrele macroeconomice au fost afectate şi de procesele descentralizării. dar totodată este invadată de instituţiile şi întreprinderile de stat şi antreprenoriatul destul de limitat. alături de întreprinderile de stat. . şi ar contribui la dezvoltarea sectorului privat în condiţiile perioadei de tranziţie. cînd procesele pot demara cu efecte neaşteptate”(1.

Transferul deciziei de la nivel central la cel local va conduce la responsabilizarea factorilor locali în gestionarea eficientă a resurselor financiare.S. cercetător ştiinţific stagiar. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei Abstract. situaţii de criză. denotă cert că promovarea neeficientă a managementului în general. VALOAREA DIMENSIUNII DE TIMP LIBER ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII ELEVULUI LICEEAN Veronica CLICHICI. accelerarea proceselor de reformă prin implementarea programelor europene. Academia de Studii Economice din Moldova. sînt 156 . modernizarea şi dezvoltarea infrastructurilor. Referinţe bibliografice: 1. Concluzii. nepromovarea cadrelor manageriale cu capacităţi şi aptitudini native şi studii corespunzătoare. Pentru crearea unei infrastructuri de piaţă. The fact that it highlighted the need for an education specifically for turning free time in pre-university education in the Republic of Moldova. întreprinderilor. which currently practically not carried out or carried by itself.E. cultural. neînţelegerea a necesităţii de elaborare a cadrului legislativ şi normativ strategic adecvat. investiţii în capitalul uman – factor important în procesul de producţie. BURLACU N. faliment. staţionări. în primul rînd. Chişinău: Editura A.M. This paper reflects a new perspective on personality liceean student-to-face education needs childcare training courses for leisure. 1996. în special la vârsta adolescenţei. În diversitatea dimensiunilor noilor educaţii şi a condiţiilor societăţii moderne. conflicte. indiferent de forma de proprietate sau sfera de activitate. recesiune. umane. care ar fi un imbold spre deschiderea căilor economice funcţionabile. materiale. being determined by social.. physiological. este necesară descentralizarea administrativă şi financiară în toată amploarea sa. Managementul corporativ. Treating the problem is viewed through the study of literature and collected by a survey of views pedagogical. elevii. Rezultatele activităţii actuale ale instituţiilor.strategii de economie de piaţă. de economie de piaţă capitalistă tradiţională.. toate duc inevitabil la pierderi. perspectivele neclare. magistru în pedagogie.

Grupul-ţintă a vizat eleviiliceeni (clasele a X-a şi a XI-a). Cercetătorii contemporani G. sa efectuat evaluarea perceperii valorificării timpului liber de către elevii-liceeni din mediul rural-urban. nonformală sau informală. tot în această perioadă. În conformitate cu particularităţile de vârstă ale adolescenţei. A. situaţiilor de comunicare. În baza ideilor teoretice.. ceea ce ar spori posibilităţile de manifestare liberă prin activităţi. opţiunilor acestora şi în domeniul timpului liber. fie ea cale formală. Necesitatea ETL în Sistemul educaţional se extinde prin diversitatea componentelor culturale. artistice. Cosmovici. Cristea. Ideile cercetătorilor menţionaţi abordează problema timpului liber şi prin prisma elevilor-liceeni: timpul liber este considerat a fi propice formării sistemului de valori la adolescenţi. apreciază caracterul axiologic al ETL ca fiind o dimensiune procesuală din ce în ce mai necesară şi benefică în dezvoltarea-formarea personalităţii elevului-liceean. Adolescenţii se află în căutarea identităţii de sine şi se implică adesea în circumstanţe nonsociale. nici prin cea nonformală. ceea ce ia o mare parte din timpul lor liber. procesul formării personalităţii este mai puţin dirijat de către adulţi. Într-un sondaj de opinie. Sondajul pedagogic denotă diversitatea opiniilor privind problema ETL în învăţămîntul preuniversitar din R. profesori şi părinţi ca o necesitate şi deci o valoare indispensabilă celui educat. a examinării cadrului experimental (etapa de constatare) putem formula următoarele concluzii: Timpul liber este perceput de către elevi. turistice. C. reflectă necesitatea de a elebora conceptul sociopedagogic de educaţie în timpul liber (ETL) în învăţămîntul preuniversitar. Moldova. dar care actualmente nu este valorificată nici prin educaţia formală. S. articolul de faţă. oferta şcolii este de a prevedea diversitatea intereselor. etc. realizat în februarie-mai anul 2009. În acest sens.Văideanu. În acest context. să genereze sau să formeze valori. Cucoş.predispuşi de a alege dintre mai multe căi calea de a învăţa. profesorii şi părinţii elevilor din cadrul instituţiilor de învăţămînt de tip liceal. 157 . care au la bază o multitudine de valori preexistente educaţiei şi valori create în procesul de educaţie. fiind valorificat prin educaţie. datorită diversităţii activităţilor. sociale. Timpul liber trebuie să devină el însuşi o valoare şi. elevii-liceeni sînt predispuşi spre comunicare cu cei de o seamă cu ei.

fiind determinată de factorii sociali. dintre care evidenţiem unele: timpul destinat pregătirii elevului pentru temele de acasă. Moldova ar fi elaborarea unui modul privind timpul liber al elevului pentru orele de diriginţie sau pentru activităţile extraşcolare. O dată ce există problema. ne dăm seama de necesitatea realizării unei ETL bine fundamentate care în învăţământul preuniversitar din R. S-u stabilit o serie de constante percepute în viziunea elevilorliceeni. timpul petrecut în afara şcolii (după lecţii). ei trebuie să fie învăţaţi cum să utilizeze raţional acest segment de timp în favoarea formăriidezvoltării propriei personalităţi. broşuri etc. de aceea pentru a petrece timpul liber. deşi există disonanţă în perceperea acesteia în diverse opinii. Moldova trebuie să formeze elevilor (în special la vârsta adolescentă) competenţa de organizare timpului liber. În opinia profesorilor şi a părinţilor. care să se ocupe de ETL al elevului în cadrul şcolii „de după şcoală” sau şcolilor de weekend. iar apoi li se urmează să fie învăţaţi să gestioneze corect timpul lor liber. ghiduri. Conchidem că timpul liber al elevului-adolescent devine o problemă din ce în ce mai acută în spaţiul educaţional. mai ales la vîrsta elevilor-liceeni? Sînt formatori-animatori 158 .Adolescenţii acceptă mai uşor divertismentul. profesori şi părinţi. În opinia noastră. pentru activităţi extracurriculre cu referire la valorificarea timpului liber al elevului. a devenit importantă necesitatea de a elebora concepţiile socio-pedagogice ale ETL în învăţământul preuniversitar. Conştientizînd faptul că ETL practic nu se realizează sau se realizează de la sine.) pentru ora de diriginţie. fiziologici. De aceea datoria noastră e să le acordăm profesorilor suport didactic (sugestii pedagogice. De aici apare actuala tendinţă de elaborare a unor programe educaţionale pentru dezvoltarea conceptului de ETL în învăţământul preuniversitar. O recomandare pentru dezvoltarea conceptului de ETL în învăţământul preuniversitar din R. deducem necesitatea pregătirii de formatori sau animatori pentru extinderea procesului educaţional de la formal la nonformal – informal. Se exprimă multă îngrijorare pentru acest timp liber atât de diminuat şi de segmentat în timp şcolar şi timp nonşcolar al elevului. etc. Dar cine să se ocupe în tot timpul educaţional de formarea competenţei organizării timpului liber. culturali. elevilor trebuie mai întâi să li se acorde timp liber.

ed. L.calificaţi în învăţămîntul din R. Fundamentele culturale ale educaţiei. that’s why the university curriculum and continues formation should be focused on social reality... 5. dr. proces care ar exercita o influenţă educativă pe termen lung.. In the period of 1998 – 2008 the universities from RM prepared about 1420 social workers. its areas and fields of intervention are extending. care ar facilita procesul realizării ETL. Iaşi: Polirom. The Republic of Moldova started recognizing Social Work as a profession in 1998 when specialists’ preparing was begun at universities.. UNICEF Moldova Abstract. Moldova? Cum să calificăm aceste cadre didactice = animatori ai timpului liber nonformal al elevului.1985. consultant. C.. univ. 2002. Timp şi temporalitate în educaţie. conf. COSMOVICI. Iaşi: Polirom. Iaşi: Junimea.1996. C. An. Elemente pentru un management al timpului şcolar. ANTONESEI. Iaşi: Polirom. Pedagogie. pentru a fi elaborat şi implementat în învăţămîntul universitar la profilurile de specializare în ştiinţe ale educaţiei. An.. Dicţionar de Pedagogie. Procesul transformărilor iniţiat în Republica Moldova la începutul anilor ’90 ai sec. ARHIP. a II-a revăzută şi adăugită. Referinţe bibliografice: 1. 3. C. Adolescentul şi timpul său liber. Social work is a profession in the process of becoming. Chişinău. 2. CUCOŞ. However the demand of the labor market in social work’s field is not fully covered by the necessary specialists that diminishes the professional status of social worker. CUCOŞ. considerăm necesar un curs special . 4. 6. 2003. Noile educaţii: Imperative ale lumii contemporane. al XX-lea înregistrează un echilibru 159 .. cînd nu avem o bază metodologică în acest sens? În perspectivă. 1996.disciplina Pedagogia timpului liber. OPINII ŞI ATITUDINI PRIVIND FORMAREA ASISTENŢILOR SOCIALI Marcela DILION. Chişinău-Bucureşti: Litera. 2000. SORIN.. Paideea.

extrem de fragil în toate sferele vieţii social-economice. Amploarea schimbărilor a generat complexitatea circumstanţelor în care se produc dezorganizări de ordin social. Astfel, sistemul de asistenţă socială nu reuşeşte, o dată cu creşterea şi agravarea problemelor sociale, să se adapteze noilor necesităţi ale societăţii. Dificultatea majoră rezidă în incapacitatea sistemului de a se reforma, de a dezvolta o strategie coerentă, de a multiplica acele experienţe pozitive care sînt acumulate în ţară. Situaţia este periclitată şi din cauza apatiei şi neîncrederii populaţiei într-un viitor mai bun. Lipsirea societăţii de un sistem de asistenţă socială corespunzător provoacă o anumită neîncredere a populaţiei în reforme. Sistemul asistenţei sociale este un instrument important de redistribuire a rezultatelor dezvoltării economice. Atingerea obiectivelor de reducere a inegalităţii şi sărăciei depinde în mod direct de sporirea eficienţei sistemului dat. În ultimii ani, sistemul de asistenţă socială a suferit schimbări esenţiale. Reformarea acestui sistem se focalizează pe eficientizarea sistemului de prestaţii sociale prin direcţionarea acestora către cei mai săraci, dezvoltarea prin diversificarea şi ridicarea calităţii serviciilor oferite de asistenţă socială şi, desigur, pe consolidarea capacităţilor instituţionale şi umane. Republica Moldova a făcut primii paşi pe calea recunoaşterii asistenţei sociale ca profesie în anul 1998, când a demarat pregătirea specialiştilor în trei instituţii superioare de învăţământ: Universitatea de Stat din Moldova; Universitatea de Stat „A. Russo” din Bălţi; Universitatea Pedagogică de Stat „I.Creangă” din Chişinău. În perioada anilor 1998 – 2008, instituţiile de învăţămînt superior au format aproximativ 1420 asistenţi sociali. Este un număr impunător, dar necesităţile pieţei muncii în specialişti corespunzători încă nu sînt acoperite integral. De asemenea are loc, procesul de fluctuaţie a resurselor umane în sistem. Astfel, o parte din personalul angajat la moment în sistemul de asistenţă socială nu are pregătirea profesională necesară cerinţelor. Pentru a scoate în evidenţă realizările şi problemele privind pregătirea cadrelor de înaltă calificare în domeniul asistenţei sociale, în perioada martie – mai 2009 a fost realizat un studiu pe un eşantion de 359 studenţi de la ultimul an de studii, specialitatea Asistenţă socială din 4 instituţii superioare de învăţământ: Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat „A.Russo” din Bălţi, Universitatea Pedagogică de Stat „I.Creangă” şi Universitatea Liberă
160

Internaţională din Moldova. A fost aplicat un chestionar alcătuit din 31 întrebări, fiind incluse 24 întrebări închise, 4 întrebări deschise şi 3 întrebări semideschise. Circa 45% din studenţii chestionaţi îşi fac studiile la secţia de zi, iar 55% - la secţia cu frecvenţă redusă. Eşantionul a inclus 90% subiecţi de genul femenin şi 10% de genul masculin, din considerente că această specialitate practic este feminizată. În ceea ce priveste categoriile de vârstă, 68,5 % din studenţii chestionaţi fac parte din categoria de vârstă 20 – 25 ani, 12% - 26-31 ani, 9,2% - 3237 ani, 5,6% persoane - 38-43 ani Este important de evidenţiat că circa 44% din studenţii chestionaţi sînt deja angajaţi în cîmpul muncii, însă doar 17% din aceştia activează în domeniul asistenţei sociale. Un aspect deosebit de important al cercetării a fost motivaţia alegerii profesiei de asistent social. Asfel, circa 40% din persoanele chestionate au menţionat drept motivaţie faptul că asistenţa socială este o specialitate nouă şi interesantă, 37% - „îmi place să lucrez cu oamenii”, circa 8% au motivat alegerea acestei profesii datorită taxei accesibile pentru studii este, iar 6,4% - există perspective de angajare în cîmpul muncii. Doar 2,8% au menţionat că la baza motivaţiei sînt studiile de calitate, iar 0,8% – că este o specialitate prestigioasă (a se vedea Fig. 1).
F ig .1 . M o tiv a tia a le g e rii p ro fe s ie i
n u s tiu a ltc e v a ta x a p e n tr u s tu d ii e s t e a c c e s ib ila s e r e a liz e a z a s tu d ii d e c a lita te e x is ta p e rs p e c tiv e d e a n g a ja re in c a m p u l m u n c ii im i p la c e s a lu c r e z c u o a m e n ii e s te o s p e c ia lita te p r e s tig io a s a e s te o s p e c ia lita te n o u a s i in t e re s a n ta 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

La întrebarea „În ce măsură corespund aşteptările Dvs. privind calitatea studiilor la această specialitate?”, 12,5% din persoanele 161

chestionate au menţionat că aşteptările corespund în foarte mare măsură, 52,6% - în mare măsură, 32,9% - într-o oarecare măsură. Doar 1,4% din subiecţii chestionaţi au evidenţiat că aşteptările privind calitatea studiilor corespund în mică măsură, iar 0,6% - nu corespund deloc. Astfel, majoritatea respondenţilor sînt satisfăcuţi de calitatea studiilor, însă totodată înaintează un şir de recomandări privind perfecţionarea studiilor în domeniul asistenţei sociale. În acest context, menţionăm că 1/3 din subiecţii consideră că pentru perfecţionarea studiilor la specialitatea asistenţă socială ar trebui mărit numărul de ore practice; 6,7% solicită mai multă informaţie teoretică şi o calitate mai bună a prelegerilor; 6,1% se referă la schimbul de experienţă la nivel naţional şi internaţional; 5% recomandă ca orele să fie organizate într-o manieră interactivă; 5% de remodelat şi de simplificat programul de studii; 4% - reclamă necesitatea diversificării fondului de carte; 3% - necesitatea controlului şi motivării studenţilor; circa 3% sînt de părere că trebuie schimbată atitudinea profesorilor faţă de studenţi. Fiecare al doilea student chestionat a menţionat că după finisarea studiilor doreşte să lucreze în conformitate cu specialitatea absolvită, 38% - le vine greu să se pronunţe, iar 12% nu doresc să activeze în acest domeniu. Doar 38% din subiecţi consideră că sînt perspective de a se realiza în plan profesional, 57% au menţionat că perspectiva este reală, dar problematică, iar 4% consideră că nu există perspective de realizare în plan profesional. Pentru asigurarea implementării cu succes a politicilor de protecţie socială şi fortificare a capacităţilor funcţionale a structurilor teritoriale de asistenţă socială, prin Hotărîrea Guvernului nr. 1255 din 11 noiembrie 2008 în subordinea structurii teritoriale de asistenţă socială a fost instituit Serviciul Asistenţă socială comunitară, cu următoarele norme de personal: · şef al Serviciului - 1 unitate în fiecare unitate administrativ-teritorială de nivelul II; · asistent social - 1 unitate la 5000 locuitori în localităţile urbane şi pînă la 3000 locuitori în localităţile rurale, dar nu mai puţin de 1 unitate în fiecare primărie. Asistentul social este persoana cu studii speciale în domeniu, care prestează servicii sociale persoanelor şi familiilor care, temporar, se află în dificultate şi care, din motive de natură economică, socială, fizică sau psihologică, nu sînt în stare să-şi realizeze, prin mijloace şi eforturi proprii, un nivel decent de viaţă. În acest context, menţionăm că un element important al reformei sistemului de asistenţă socială este crearea Reţelei Naţionale de
162

asistenţi sociali comunitari. Dacă în anul 2006, la nivel de ţară existau doar 63 de asistenţi sociali comunitari, în 2007 au fost angajaţi 538 asistenţi sociali, în 2008 - 900, iar pentru 2009 reţeaua de asistenţi sociali a crescut considerabil, constituind 1150 asistenţi sociali comunitari. Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului (în continuare MPSFC) cu suportul Reprezentanţei UNICEF Moldova a desfăşurat procesul de recrutare a asistenţilor sociali comunitari. În vederea realizării eficiente a sarcinilor profesionale descrise în fişa de post aprobată prin ordinul MPSFC a fost necesară organizarea la nivel de ţară a unui proces de instruire iniţială, în baza unui modulstandard aprobat de MPSFC. Instruirea asistenţilor sociali angajaţi să contribuie la dezvoltarea capacităţii profesioniste a reţelei naţionale a asistenţilor sociali comunitari. Metoda de bază în activitatea asistentului social este Managementul de caz, aprobat prin Ordinul MPSFC. Acesta reprezintă un ghid de instrucţiuni metodice, prin intermediul căruia asistentul social evaluează nevoile beneficiarilor şi ale familiilor lor în colaborare cu ei, coordonează, monitorizează, evaluează şi susţine beneficiarul în oferta de servicii sociale necesare şi în facilitarea restabilirii funcţionalităţii sociale. În vederea dezvoltării şi consolidării competenţelor profesionale ale asistenţilor sociali şi lucrătorilor sociali şi funcţionării eficiente a sistemului integrat de servicii sociale, a fost aprobat Mecanismul de supervizare profesională în asistenţa socială. Supervizarea profesională constituie o componentă importantă a sistemului de asistenţă socială şi este destinată personalului implicat direct în prestarea serviciilor sociale beneficiarilor la nivel local – asistenţilor sociali comunitari şi lucrătorilor sociali. Una din sarcinile de bază ale supervizării constă în consolidarea echipei la nivel local în vederea soluţionării cazurilor beneficiarilor în comunitate şi în familie. Astfel, supervizarea profesională este o activitate managerială şi profesională esenţială pentru fiecare structură şi organizaţie care activează în domeniul asistenţei sociale. Pentru a-i susţine pe asistenţii sociali, Ministerul a elaborat şi aprobat Strategia privind crearea sistemului de formare profesională continuă a personalului angajat în sistemul de asistenţă socială (pentru perioada 2009 – 2012). Scopul Strategiei constă în dezvoltarea şi consolidarea competenţelor profesionale ale personalului angajat în sistemul de asistenţă socială. Aceasta este destinată personalului care lucrează direct cu beneficiarii asistenţei sociale (asistenţi sociali, lucrători sociali, personalul serviciilor
163

sociale cu regim de funcţionare de zi sau de plasament temporar de pe lîngă structurile teritoriale de asistenţă socială), precum şi personalului care le oferă acestora suport metodologic şi managerial necesar pentru realizarea atribuţiilor de funcţie. Aproape 70% din asistenţii sociali au participat la instruirea iniţială în asistenţa socială. În prezent are loc instruirea iniţială pentru circa a 450 de asistenţi sociali comunitari. În concluzie menţionăm următoarele: 1) asistenţa socială este o activitate complexă, multidisciplinară şi înalt specializată, de aceea pregătirea specialiştilor constituie o prerogativă a politicilor sociale; 2) lipsa programelor de orientare şi pregătire profesională determină perceperea greşită a specialităţii (doar 46% din studenţi au menţionat că în cazul în care ar avea a doua şansă de a alege specialitatea, ar pleda pentru aceeaşi opţiune); 3) există discrepanţe majore între aşteptările studenţilor şi studiile oferite (doar 50% din respondenţi optează pentru încadrarea în cîmpul muncii conform specialităţii); 4) asistenţa socială are un caracter de activitate aplicativă, de aceea în instituţiile de pregătire este necesar de a majora numărul de ore practice; 5) studenţilor care realizeză activităţi de voluntariat ar trebui să li se ofere credite (doar circa 26% din studenţii chestionaţi au menţionat că practică voluntariatul); 6) asistenţa socială fiind o profesie în devenire, ariile şi domeniile de intervenţie se extind, de aceea este necesar ca curricula universitară şi formarea continuă să ţină cont de transformările realităţii sociale.
FORMAREA PROFESIONALĂ INIŢIALĂ ŞI CONTINUĂ PER VALOREM Nelu VICOL, dr., conf. univ., Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Chişinău Abstract. The initial and ongoing professional training in educational system should be based on the education axiology dimension, meaning a specific value context, but psychological research on valuesregarding personalized , materialistic concepts, and that of deliberate feelings- reveals the relationship between the subject and the object: such as the emotion and the reason. Consequently, this fact appears to be

164

the cause a human being determines his values to conform to his aspiration goal, external circumstances, or his spiritual mood.

Este ştiut că rosturile şcolii în evoluţia umanităţii sînt bine definite. Una dintre problemele încă nerezolvate rezonabil şi consecvent de către şcoală şi societate vizează formarea profesională a cadrelor didactice, problemă pe care ne-am propus a o trata, ea fiind actuală mai mult ca oricând în frământatele timpuri în care trăim. Astăzi se constată o mai temeinică legătură între viaţă şi şcoală şi, implicit, între şcoală, educator şi societate. În viaţa şcolii şi a societăţii rolul pedagogului devine din ce în ce mai important, acesta derivând din idealul său care semnifică pregătirea copilului pentru viaţă, din datoria sa de a-l învăţa şi a-l educa pe copil astfel încât să ştie nu numai să trăiască, dar şi cum să trăiască. Acest postulat pedagogic (formarea şi dezvoltarea competenţelor vitalistă şi bioetică) îşi are sorgintea în adevărul că fiecare fiinţă umană are aceeaşi valoare ca şi obiectul străduinţelor sale, acest obiect fiind, în primul rînd, trăirea vieţii; să luăm aminte că fiecare vîrstă îşi are felul ei de a fi şi este trăită într-un anume mod. Profesorul, prin aspectul trăirii vechii şi neuitatei sale copilării, va înţelege desfăşurarea normală a potenţelor culturale, valorice şi educative ce le poate pretinde elevului, iar atare nobilă dăruire de sine, atare atitudine pentru valori, care-l interesează şi îl formează pe copil pentru anumite realităţi sociale, semnifică, în viziunea noastră, preludiul maternităţii şi cel al paternităţii. Produsul inestimabil al educaţiei, al şcolii îl reprezintă intelectualul. Dar cum să se ralieze profesorul cu şcoala care formează intelectualul, cînd chiar însuşi profesorul nu ştie a recunoaşte acest fapt, sesizînd obligativitatea de a preda lecţia cutare sau cutare şi presupunând că doar aceasta reprezintă condiţia normală a unui profesor şcolar sau, chiar mai rău, reprezintă adevărata sa situaţie profesională? În contextul formării profesionale iniţiale şi continue, profesorul trebuie să parcurgă aşa-numitele proces de conştientizare şi proces de învăţare cum să conştientizezi. Însă, înainte de conştientizare, profesorul trebuie să definească educaţia faţă de dînsul, trebuie să găsească şi cuvintele, argumentările şi explicitările potrivite pentru a reda ce semnifică valorile pentru el, ca să poată descrie valorile şi axiologia educaţiei. Anume o atare ordine de idei reprezintă esenţa formării profesionale per valorem. Aceasta
165

un coleg bun. tinerii profesori. profesorii cu elevii. elevii cu elevii. care sunt cei mai receptivi şi cei mai apţi de a schimba populaţia şi conştiinţa acesteia. Astfel. nu poate să identifice valorile de care dispune elevul. Problema respectivă cere o rezolvare din punct de vedere moral. cît şi al şcolii şi al comunităţii în cadrul activităţii sale profesionale. De aceea este cât se poate de importantă. Acest demers este important la examinarea propriei situaţii în grup.presupune că trebuie să ai parte de conştientizare. pentru a produce anumite schimbări reale. taţii cu feciorii. Avansăm atare idee deoarece. un om bun. aceasta fiind o caracteristică ce afectează capacitatea de a fi un profesor bun. împreună cu educaţii. oferindu-i mediul adecvat de stimulare a valorilor prin combinarea cunoştinţelor cu practica. în prim-planul demersului respectiv.comunităţii. Astăzi: . Trebuie să ţinem cont şi de faptul că actualmente unele abilităţi pedagogice sau părinteşti s-au pierdut din cauza emigrării în masă a populaţiei cu vârsta aptă de muncă.în familii – mamele cu fiicele. deoarece este important ca fiecare elev să conştientizeze ce este valoros şi adecvat şi ce nu este valoros şi adecvat în procesul de educaţie şi de socializare. În contextul acesta există necesitatea unui proces integral de conştientizare din partea profesorului . dar cel mai important este ca educaţii să fie alături de profesor.în societate – tinerii cu tinerii. şcoala sau comunitatea.şcolii . pentru ca acei educaţi de tine să poată vorbi despre realităţile educaţionale şi despre realităţile de viaţă pe care le trăiesc. Or. nu poate explica ce reprezintă aceste valori în activitatea sa profesională şi cum se extind valorile şi asupra unor elemente mai practice din viaţă. acesta ajutîndu-i să-şi examineze situaţia şi să-şi promoveze propriul eu. un părinte bun.în multe şcoli s-a pierdut capacitatea profesorilor de a dialoga unii cu alţii. un prieten bun. ca să descopere conceptul „aşa ceva este valoros şi corect”. trebuie să mergi / să vezi mai departe de politicile. 166 . personalitatea elevului se formează în baza setului axiologic. iar . aceştia fiind. în primul rând. atare adecvare semnifică şansa de a genera şi a administra atît propriul set de valori. . formarea profesională iniţială per valorem a profesorilor. de îndată ce profesorului i se propune să-şi examineze setul de valori. în baza valorilor umanităţii şi acest demers are impact asupra formării profesionale per valorem a pedagogului. Credem că în realităţile socio-economice şi socio-culturale din Republica Moldova oamenii şi-au pierdut în general capacitatea de a purta discuţii profunde.

Cuvîntul „valenţă” mai are sensul şi de capacitate de combinare.) este conştientizat atît de către fiecare individ. 4. demersurile şi ideile de educaţie. ambiental. de la “valent”. populaţional. a-l transforma. cît şi cu sens de complex al factorilor ce afectează viaţa şi dezvoltarea organismelor umane şi non-umane. fenomene. sensul destinului său. Valenţa. idei de a corespunde trebuinţelor sociale şi idealurilor generate de acestea. educaţionale. valenţele sînt “arborate” de mediu ca posibilitate. ca suma calităţilor ce dau preţ unui obiect. valoarea este privită ca însuşirea unor obiecte. a scoate în relief valoarea unui lucru înscris. Valorile culturale. o idee. 3. etc. Valorile reprezintă bunuri materiale şi spirituale. societatea. social. Valoarea constituie un atribut. ci a acţiona asupra realului. de relaţii funcţionale ce se stabilesc între subiect (fiinţa umană) şi obiect (lucrul). un eveniment. dar şi ca eficacitate şi putere. ca însuşire. mediul este acceptat atît cu sens de aspect natural. Aici intervine întrebarea: stau oare toate acestea la baza schimbărilor în educaţie? Este posibil să fie aşa. individul şi mediul (educaţional). ca valoare. social. a cunoaşte nu mai semnifică a copia realul. sociale. ca însemnătate. Într-o astfel de abordare. 2. economice. un mediu. a cunoaşte nu mai constituie un scop în sine. a selecta din valorile antrenate ale culturii pe acelea ce răspund noilor cerinţe ale epocii. o achiziţie spirituală. materială etc. cultural. unificate şi în derulare şi de aceea formarea profesorului este posibilă doar în baza aceloraşi valori. o persoană. fapte. producînd satisfacţie estetică şi asigurînd eficienţa culturii şi educaţiei fiinţei umane. izvorîte din istorie. configuraţii de valori sau contexte axiologice pe care le avansează umanitatea. unui fenomen. comunitatea. dezvăluie sensul de a pune în valoare ceva. educaţional. ci scopul constă în acţiunile pe care le permite cunoaşterea. Fiinţa umană acţionează asupra realului şi îşi desfăşoară cuprinderea realului datorită perspecivei[1] că: 1. mai înseamnă şi ceea ce valorează un lucru. prin toate avatarurile. dar şi de diversificare valorică ori semnificativă. ca semnificaţie de dezvoltare. dat fiind că orice mediu (natural. valorificarea. unei fiinţe. ca merit.. individual.mesajele. însă nici un plan sau proiect de anvergură nu funcţionează fără acţiuni concrete. cît şi de întreaga comunitate. 167 . ajută fiinţa umană să descopere. în conştiinţa umană. a unui obiect etc.

nu vom izbuti să creăm un ideal educativ modern. ce ar semnifica o 168 .. pe măsură ce îşi ameliorează cunoaşterea. devotamentul. Este necesar ca formarea profesională iniţială şi continuă per valorem să se desfăşoare prin „proba timpului” .... de comunitate. cît şi subiectul se află într-o relaţie de construcţie reciprocă. prietenia. de naţiune. obiectul nu există ca un fundament definitiv. circumstanţelor exterioare. libertatea. materialistă şi cea a simţirii intenţionate – relevă relaţiile între subiect şi obiect ca fiind simţire şi raţiune dat fiind că fiinţa umană stabileşte valorile conforme scopului spre care aspiră. De aceea. prin „proba socială” – valorile comunităţii naţionale sau general-umane (patriotismul. munca. formarea profesională iniţială şi continuă ar trebui să fie fundamentată pe dimensiunea axiologiei educaţiei. La rîndul său.valorile eterne / perene (adevărul. dragostea. menţionează[3] că dacă nu vom stabili asupra căror valori e necesar să-şi concentreze eforturile un sistem educativ performant. iar cercetările psihologice ale valorilor[2] – concepţiile personalistă. puritatea. mila. toleranţa. omenia. dispoziţiilor sale sufleteşti. ele fiind obiective şi finalităţi educaţionale. în funcţie de reprezentările şi evoluţia subiectului.). subiectul cunoscător devine tot mai competent. fraternitatea. pe care să-şi înalţe un edificiu teoretic durabil. În sistemul de învăţămînt. idealul educaţiei îl reprezintă tipul de personalitate pe care doreşte să-l formeze. interculturalitatea. Ilustrul savant şi pedagog Virgil Mîndîcanu. Idealurile tuturor societăţilor. desăvârşirea. pacea. să-l aibă comunitatea respectivă ca viitor cetăţean dotat şi înzestrat cu un anumit set şi statut axiologic. pe care subiectul să şi-l apropie prin raţionamente explicative.Lumea nu este fixată sub forma unui obiect aprioric.. democraţia. comunităţilor şi tuturor timpurilor au fost adecvate valorilor acceptate de cetăţeni. mai conştient şi mai capabil să raţionalizeze obiectul analizat.. care semnifică un context valoric. Din punctul de vedere al subiectului. În contextul acesta este necesar a fi determinată şi acceptată riguros o anumită configuraţie de valori. Atît obiectul. idealul educativ se edifică prin scopuri educative. prin reglarea imaginilor sale mintale şi apropierea de starea reală a obiectului. bunul simţ. profesor al Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău.) şi prin „proba contemporaneităţii” – valorile epocii (egalitatea. Discutînd teoretic şi acţionînd practic. Obiectul este o lume în continuă mişcare. bunăvoinţa. compătimirea.).

Această realitate se identifică în context naţional în domeniul de formare profesională iniţială şi continuă. semnată de către miniştrii educaţiei din 29 de ţări europene.„reunire de valori în ideal educativ” (V. Planurile şi programele respective aprobate de senatele universităţilor şi de consiliile instituţiilor şi coordonate de Ministerul Educaţiei încă şi astăzi mai sunt elaborate preponderent pe dimensiunea academică. filosofică. Analizînd obiectivele formării profesionale iniţiale şi continue. educă personalităţi valorizatoare[6]. ea desemnînd perspectiva axiologică. teologică. Cu atît mai mult. psihologică. dar mai puţin şi pe cea formativă / axiologică. împreună cu conştientizarea ideii de a împărţi valorile şi de a aparţine unui spaţiu social şi cultural comun[4]. deoarece aceştia din urmă. Aici se identifică interogarea descriptivă şi prescriptivă (normativă) de fundamentare axiologică a finalităţilor educaţiei. în domeniul formării profesionale continue din sistemul educaţional nu este elaborat nici curriculumul naţional respectiv. aspectul axiologic al formării profesionale a semnificat subiectul dezbaterilor în cadrul Declaraţiei de la Bologna (1999). a conţinutului învăţămîntului. însă în context european. 169 . estetică. Mândâcanu). etnologică şi comunicativă a formării profesionale iniţiale şi continue. la rândul lor. este necesar să punctăm că în sistemul educaţional din Republica Moldova se impune solicitarea unei negocieri corecte privind elaborarea. pedagogică. culturală. educaţia este văzută şi conştientizată ca proces de cunoaştere şi de sensibilizare a omului la valori preexistente şi ca proces de asimilare creativă a valorilor. dată fiind importanţa educaţiei în procesul şi datorită căreia sînt re-create valori socioumane. crearea şi promovarea unei atare configuraţii de valori. în care se menţionează că procesul european a devenit o realitate concretă şi relevantă pentru Europa şi pentru cetăţenii ei şi că o Europă a cunoaşterii este unanim recunoscută drept un factor incontestabil pentru consolidarea şi îmbogăţirea calităţii de a fi cetăţean al Europei. Aşadar. Or. sociologică. a metodologiei instruirii. a formelor de realizare a activităţilor educative[7]. şi de aceea aproape toate universităţile şi unele instituţii de formare continuă elaborează programele în dependenţă de specialitatea cadrelor didactice universitare angajate. informativă. capabilă de a oferi cetăţenilor săi competenţe necesare pentru a face faţă provocărilor noului mileniu. funcţia educaţiei rezidă în formarea orientărilor axiologice nu numai a celor educaţi[5]. dar şi a celor care educă.

de merit. 2001 4. 170 . 2007 2. configuraţia de valori în contextul formării profesionale iniţiale şi continue ar trebui să fie fundamentată de un algoritm axiologic. de eficacitate. MÎNDÎCANU V. Realizarea spaţiului european al învăţămîntului superior. Atare abordare şi vizualizare a acestui proces avansează cooperarea pentru educaţia şi formarea profesională transnaţională. Filozofia valorilor. Ghid metodologic pentru profesorii de liceu (Coordonator: Nelu VICOL). de putere şi de sumă a calităţilor ce dau preţ unor fapte. ca viitori profesori ai şcolilor. Berlin. acest sens valorifică valenţele mediului educaţional. pentru a face faţă provocărilor şi demersurilor noului mileniu. Liceum./ trans-disciplinară şi se va operaţionaliza: a) sensul de posibilitate. le asimilează şi le conştientizează.Un lapsus evident în sensul enunţat îl semnifică şi anumite articulaţii interne[8] existente între învăţămîntul pre-universitar (secundar) şi învăţămîntul universitar (superior). Din punctul nostru de vedere. – Chişinău. pe care îl edifică valenţele mediului educaţional. Declaraţia Bologna. 1995 3. b) sensul de selectare din valorile antrenate ale culturii pe acelea ce răspund noilor solicitări ale educaţiei. de însuşire. fiinţe. Etica pedagogică. Valorificarea în curriculum a valenţelor mediului rural. de valoare. în baza căruia se vor explora şi se vor modela valorile socio-umane şi profesionale din perspectivă inter. 2003 (traducere). Bucureşti. c) sensul de însuşire. de însemnătate. Însă acest set de competenţe relevă setul de valori pe care studenţii.. Chişinău. fenomene. Referinţe bibliografice: 1. de semnificaţie a dezvoltării. Ştiinţa. În concluzie. formarea profesională iniţială şi continuă per valorem trebuie conştientizată ideii de a revalorifica valorile naţionale şi de a împărţi valorile pentru a aparţine unui spaţiu social şi cultural comun. idei. pe care îl avansează cuvîntul “valoare” în contextul sistemului educaţional. ANDREI Petre. Pregătirea profesorilor tinde spre realizarea scopului final al şcolii: formarea unor elevi care să se dezvolte plenar într-o societate dinamică şi formarea profesorului care să poată a-i ajuta să-şi constuiască un set structurat de competenţe funcţionale.

9.. ILUŢ P. Disertaţie.. Astfel. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. 1999. AIFTINICĂ M. Evrica. CUCOŞ C.Chişinău. Chişinău.. 6. EDP. . 2007 7.. 8. în: Modernizarea învăţămîntului superior în contextul integrării europene. 1994 7. Iaşi. Evrica. DEX. în: Modernizarea învăţămîntului superior în contextul integrării europene. ocupaţie. Pedagogie. 2004. Chişinău.5. BOLBOCEANU A. Chişinău. 6. Modelizarea pedagogică a formării atitudinilor şi valorilor fundamentale la elevii de liceu. Bucureşti. Bucureşti. denumire care provine din limba franceză. Bucureşti. perceput ca tendinţa de a parveni cu orice preţ şi prin orice mijloace . Ea se deosebeşte de carierism. Valoare şi valorizare. Humanitas Educaţional. Chişinău Abstract. este înţeleasă în limba română ca profesie.. 1996. 2007 DEZVOLTAREA MANAGEMENTULUI CARIERII CADRELOR DIDACTICE DIN INSTITUŢIILE PREUNIVERSITARE Lilia CEBANU. The following article represents the description of career’s management which shows the planification and handling of employee’s progress considering the performances and personal choices of the personel În condiţiile actuale. Articulaţii interne ale formării profesionale iniţiale. un rol deosebit are valorificarea potenţialului uman şi a celui managerial. iar prin extensie fie ca situaţie bună. fie ca poziţie în societate [1]. eficienţa activităţii instituţiei depinde în mare măsură de activitatea managerilor de toate nivelurile ierarhice. Contribuţii moderne la filosofia valorilor. Reprezentările studenţilor şi profesorilor din universităţile Republicii Moldova despre Declaraşia de la Bologna. Dicţionarul englez de resurse umane o defineşte drept 171 . Formarea cadrelor didactice. VICOL N. Structurile axiologice. 1998. Cariera.. 2002 8. CERBUŞCĂ P. Polirom. EAR.. dr. CARA A... IUCU R. Formarea orientărilor axiologice la adolescenţi.

p. p. înţelesuri multiple [3. potenţialul acestora şi preferinţele lor. o succesiune de roluri în muncă ale unui individ sau o succesiune de experienţe separate. cariera este percepută ca „avansare“. insuccese etc. corelate între ele.). § să ofere angajaţilor cu potenţial instruire şi experienţă practică pentru a-i pregăti pentru nivelul de responsabilitate pe care ar putea să-l atingă. cunoştinţele şi competenţele dezvoltate de-a lungul timpului“. managementul carierei are în vedere atît procesul de planificare a carierei care vizează modul de avansare a angajaţilor în cadrul instituţiei conform necesităţilor acesteia. conform talentului şi aspiraţiilor proprii. după o regulă previzibilă [4. cariera este văzută ca „o succesiune evolutivă de activităţi profesionale şi poziţii profesionale pe care le atinge o persoană ca şi atitudinile. § într-o altă viziune. p. de către diferiţi autori. 172 . § într-o abordare subiectivă. succese. Managementul carierei trebuie văzut prin prisma intereselor instituţiei şi ale angajaţilor. § cu referire la persoană. Termenului de carieră i se atribuie. performanţele angajaţilor. aspiraţii.slujbă pentru care ai fost pregătit şi pe care te aştepţi să o faci toată viaţa [2. cariera este prezentată ca o serie de roluri legate de experienţa pe parcursul vieţii (propriile concepţii. În această idee.38].322-323]: § privită sub aspectul mobilităţii. a ascensiunii într-o instituţie. cît şi asigurarea succesiunii manageriale cu menirea de a asigura pe cît posibil instituţia ce va dispune de persoanele de care are nevoie pentru a-şi atinge obiectivele. § să ofere angajaţilor cu potenţial îndrumarea şi încurajarea de care au nevoie şi pentru a face o carieră de succes în cadrul unităţii de învăţămînt sau nu. Managementul carierei trebuie să răspundă celor trei scopuri generale : § să asigure satisfacerea necesităţilor instituţiei în ceea ce priveşte succesiunea managerială. cariera este percepută ca „o succesiune de posturi de-a lungul vieţii“ sau o „succesiune de funcţii“ în ordinea crescătoare a prestigiului prin care trece angajatul în mod ordonat.135].

educaţia. iar indivizilor atingerea scopurilor propuse pentru carieră . managementul carierei reprezintă un model care implică multiple interdependenţe funcţionale dintre planificarea carierei individuale. sentimentul competenţei. care la prima vedere nu au o legătură directă cu activitatea propriu zisă – situaţia mediului ambiant. atracţie pentru post sau instituţie. dar şi în raport de performanţele potenţialului şi preferinţele individuale ale cadrelor didactice. maturizarea. nevoi. astfel persoanele aflate la posturi de conducere. Managementul carierei vizează planificarea şi modelarea progresului angajaţilor în cadrul instituţiei în raport de evaluările nevoilor ei. problemele ecologice. sfera socială. rămânerea în post . asumîndu-şi responsabilităţi mai mari şi utilizînd aptitudinile şi capacităţile de care dispun. Mediul profesional: Responsabilităţile de serviciu. Cariera managerială presupune şi un stil de viaţă deosebit. etc. În această dinamică. cultura. motivaţii. oportunităţi şi recompense. valori. talente şi capacităţi. Ca urmare managerii tot mai des sunt interesaţi să coreleze stilul de viaţă cu servirea unei cauze sau dedicarea ei conform 173 . şi satisfacţia. exigenţe sociale. la nivel de topmanagement relevează în activitatea lor şi probleme externe. ale societăţii. identitatea. stabilizarea traseului carierei. arta. De asemenea menţionăm aspectele orientării în carieră şi consecinţele sociale: Orientarea în carieră: Activităţi preferate.Într-o asemenea abordare. şi atitudini. cariera trece prin trei stadii: expansiunea de la începutul carierei. planificarea carierei instituţiei şi dezvoltarea carierei. managementul carierei este înţeles ca un proces de proiectare şi implementare a scopurilor. avansînd prin promovare. Dinamica evoluţiei în carieră se referă la modul în care progresează cariera unui angajat – felul în care cadrele manageriale. diferenţa dintre ţări. aşa cum sugerează specialiştii în managementul resurselor umane. lărgirea sau îmbogăţirea rolurilor. Practic. strategiilor şi planurilor care să asigure instituţiei satisfacerea nevoilor de resurse umane. grupuri sociale. didactice îşi construiesc cariera profesională. Comportamente şi atitudini: Performanţă şi adaptabilitate.

autoconfirmare. sau a tipurilor de drumuri în carieră. nu mai primesc satisfacţie din activitatea profesională. nu susţinem sugestiile unor autori precum. conştientizarea nevoilor fiziologice şi de securitate. orientarea personal – situaţională. de relevat vîrsta „critică”. Astfel. funcţii. eliberare sau pensionare. în unele cazuri imposibil. Pentru ca cadrele didactice să dispună de performanţe în activitatea profesională trebuie să cunoască etapele de succes ale carierei ca: .A doua etapă este apreciată ca stabilire. sîntem de părerea că este o tratare „îngustă” şi incompletă. explorare. Orizontală – în acest caz. învăţare) care include studiile preuniversitare şi universitare. unii specialişti le comasează într-o singură etapă. că managerii la vîrsta de55-60 de ani. consecvenţa (succesivitatea). direcţia mişcării (ascendenţa sau descendentă)este asigurată de valorificarea potenţialului intelectual şi fizic. progres şi maturitate.anumitor criterii: tipul carierei. în viziunea noastră. caută doar păstrarea nivelului salariului. cultivarea calităţilor şi capacităţilor necesare pentru activitatea profesională. este destul de greu. sînt relevate obiective noi – statut social. avansare sau mijlocul carierei. retragere sau regres. nu depun eforturi suplimentare. termen de încercare la diferite posturi. orientarea de perspectivă. Ca urmare. sunt identificate patru direcţii de mişcare în carieră în general. de regulă la această etapă sunt satisfăcute nevoile fiziologice. caracterizată ca un proces de însuşire a profesiei. Majoritatea specialiştilor şi teoreticienilor evidenţiază vârsta de la 50 (55) de ani ca o perioadă de declin. în contextul carierei manageriale. angajatul activează la diferite posturi. trecerea de la un nivel de management la altul.Etapa de premuncă (pregătire preliminară. limitată ca vîrsta între 25-35 de ani. Referitor la prezentarea şi analiza carierei prin prisma direcţiilor de mişcare în cadrul organizaţiei. devenire. pentru manageri. avansare şi menţinere. 174 . . La următoarele etape. stilul de avansare. şi în cariera managerială în particular: Verticală – mişcarea (avansare sau retrogradare) angajatului pe scara ierarhială. de regulă.

Dicţionar enciclopedic. As he plans all the activities for the students. MATHIS. P. 1993.C. . R. A-C. 2. România Abstract.. 2001.Academician Nicolae Teodorescu”. care presupune schimbarea nu numai a nivelului managerial şi domeniului profesional. Pentru fiecare se pune problema ce are de oferit pentru ca instituţia să se intereseze de el. clear formulation of tasks and good adressing. Dictionary of Human Resources & Personal Management. ediţia a III-a. Bucureşti: Editura Enciclopedică. regiune sau ţară. vol. pornind de la ce îi interesează cu adevărat. şcoala nr. decît a specialiştilor. Managementul resurselor umane. Bucureşti. institutor. choosing tasks with an appropriate level of difficulty. 1997. I. Managerii. 4. este după părerea noastră mai mult caracteristică pentru cariera managerilor. he will have to think of ways to succeed in: keeping students busy all the time. Centripetă – o variantă a mişcării diagonale. a teacher should also think at specific ways to focus the students on the received work tasks.79. rolurile îndeplinite. un profesor va trebui să se gîndească în acelaşi 175 . dar şi transferul la un post al organizaţiei din alt oraş. Aşa cum îşi planifică toate activităţile de învăţare pe care le va propune elevilor. RUSU. C.. Managementul resurselor umane.Diagonală – spre deosebire de primele două direcţii de mişcare în carieră. NICA. second edition. MANOLESCU. de regulă cînd trec de la un nivel ierarhic la altul. 1997. Pentru cei interesaţi de o carieră de succes se pune problema deciziei asupra a ceea ce vor să facă în viaţă. Bucureşti: Editura Economică. 3. Referinţe bibliografice : 1. Among others. valorile şi motivaţia. planning how to move quickly from one activity to another. schimbă şi domeniu de activitate. FAZELE MANAGEMENTULUI CLASEI Florentina Camelia OPAIT.L.. sector 4. A. Peter Collin Publishing Ltd. Bucureşti: Editura Economică.

profesorul poate introduce în mod gradat sarcini de lucru din ce în ce mai dificile. O dată creat acest climat stimulativ. b) Structurarea sarcinilor de lucru date elevilor Comportamentele de evitare a sarcinilor de lucru încredinţate apar mult mai frecvent atunci cînd activităţile sînt atît de puţin structurate încît elevii nu ştiu ce se aşteaptă de la ei. Aceasta nu înseamnă că sarcinile pe care le dăm trebuie să fie atît de uşoare încît să nu stimuleze dezvoltarea capacităţilor de soluţionare. Le explică scopul activităţilor propuse şi natura rezultatelor aşteptate. în special cu sarcini de lucru cu care elevii sunt deja familiarizaţi. O strategie este aceea de a începe anul şcolar cu sarcini de lucru relativ uşoare. elevii să fie puşi să realizeze sarcini a căror structură de rezolvare să o conceapă singuri. pentru ca. Asemenea sarcini au rolul de a crea un anumit climat încurajator care le conferă sentimentul că pot să găsească satisfacţii şi pot să obţină succesul în activităţile pe care le desfăşoară în sala de curs. c) Verificarea gradului de ocupare a elevilor Atîta vreme cît un profesor reuşeşte să-i ţină pe elevi ocupaţi. a) Alegerea unor sarcini de lucru cu un nivel adecvat de dificultate Elevii sînt predispuşi la indisciplină atunci cînd ceea ce li se cere să facă este prea dificil pentru ei. O abordare viabilă a problemei poate fi găsită în noţiunea lui Vîgotski. le realizează cu plăcere şi pot să le realizeze cu succes. de „zonă a celei mai apropiate dezvoltări”: la început să se dea sarcini de lucru foarte clar structurate. putem: 176 . De exemplu. comportamentele indisciplinate sînt de cele mai multe ori observate la cei care au dificultăţi în activitatea de învăţare. Profesorii buni au tendinţa de a da elevilor lor sarcini de lucru cu un anume grad de structurare. treptat. ei oferă îndrumări clare cu privire la cum trebuie procedat pentru abordarea cu succes a sarcinii respective şi au grijă să ofere întotdeauna feedback-ul necesar despre cum trebuia să se răspundă corect. De asemenea.timp la modalităţile specifice în care îi va menţine concentraţi asupra sarcinilor de lucru primite. Există numeroase strategii pe care le putem utiliza pentru a-i ţine ocupaţi. rareori apar probleme de comportament indisciplinat. Prin urmare. iar elevii să nu înveţe nimic nou din realizarea lor.

* să avem deja organizate toate materialele şi echipamentele pregătite înainte de a începe lecţiile. compuse din 3-4 persoane fiecare. cît au nevoie alţi elevi mai buni să îşi ducă la bun sfârşit în mod independent sarcinile primite. prin care cei care termină înaintea colegilor lor o sarcină primită să aibă ceva de făcut pînă cînd termină ceilalţi. să îşi compare însemnările făcute în legătură cu materialul care va fi prezentat în ziua respectivă. măiestria profesorului trebuie susţinută de diagnoza psihologică. chiar şi pentru prima zi a cursurilor. 177 . Deciziile cadrelor didactice în alegerea strategiei optime rezultă din compararea obiectivelor din taxonomiile cognitive. fiind necesară în acelaşi timp şi o colaborare directă. * să ne asigurăm ca discuţiile elevilor să fie relevante şi utile. cu tipurile de inteligenţă sau cu diverse metode şi tehnici. afective şi psihomotrice. la începutul fiecărei lecţii. * să ne rezervăm atîta timp pentru lucrul individual cu anumiţi elevi în timpul lecţiei. Elevii ştiu că imediat după ce intră în clasă. * să se constituie în mici grupuri de învăţare prin cooperare. * să concepem activităţi care să asigure implicarea şi participarea la lecţii a tuturor elevilor. trebuie să ia un creion şi hârtie şi să se apuce să studieze singuri problema respectivă sau să răspundă în scris la întrebarea pusă. o problemă de abordat. d) Conceperea modalităţilor de trecere de la o activitate la alta Profesorii buni stabilesc procedura prin care se va trece de la o activitate la următoarea. permanentă între profesor şi elev.* să avem pregătit ceva de dat elevilor să facă pentru fiecare zi. Unii profesori obişnuiesc să scrie pe tablă. * să punem la punct un sistem. astfel încît să nu existe momente în care elevii nu au nimic de făcut imediat după ce au intrat în sala de clasă sau au început noua activitate: * îi va obişnui să îşi copieze noile teme pentru activităţile următoare imediat ce vor intra în sala de clasă. dar să nu se întindă prea mult. o întrebare. În asemenea situaţii. * să menţinem un ritm de lucru vioi pe tot parcursul lecţiei (totuşi nu atît de rapid încît elevii să nu îl poată menţine).

Ed. 1995. 3. Referinţe bibliografice: 1. Didactică şi Pedagogică. Ed. – Conducerea învăţământului. nr. Manual de management instrucţional. jud. Principalele elemente componente ale managementului sunt: 178 . C. evaluarea curriculumului şcolar. Alexandru. 1993. MANAGEMENTUL EDUCAŢIEI CURRICULARE Oana – Monica NEGOIŢĂ. JOIŢA. Vrancea. Management şcolar. 1996. Săftica AVRAM. România Abstract. the characteristics of a quality curriculum.S. Ed. Bucuresti. Craiova. I.Crearea şi menţinerea unui mediu de învăţare adecvat în care elevii să participe cu entuziasm şi în mod activ la activităţi reprezintă o adevărată provocare pentru orice profesor. Focşani. Managementul organizării şcolare. Bucuresti. of harmoniying the requests and the main elements rohich are specific to a quality leaderhip Conducerea reprezintă un ingredient esenţial al activităţii de management. 2. Didactică şi Pedagogică. In the essay above we tryed to debate different of the educational curriculum. Gh. E.. elaborarea. The management represents the base of the leadership activity and the changings produced at the social and organizational level demands the necessity of bringing in.. JINGA. CRISTEA. Managementul curriculumului sau educaţiei curriculare are în vedere organizarea. Schimbările majore produse la nivel social şi organizaţional în contextul societăţi contemporane revendică din ce în ce mai mult necesitatea integrării. 13. its main component parts.. dupa cum managementul reprezintă fundamentul şi suportul activităţii de conducere. Gr. its projection and vatuation activity. a armonizării cerinţelor şi elementelor specifice conducerii eficiente cu cele caracteristice managementului.

precum şi . aşa cum sunt ele delimitate de literatura de specialitate includ: elemente de filosofie a educaţiei. de comunicare permanentă. -amenajarea spaţiului. etc) care “regizează” o anumită secvenţă educaţională concretă. procurarea şi accesul la resurse. -comportamentul cadrului didactic şi al elevului. planuri de lecţie. cele care asigură posibilitatea lucrului individual.stările eului” activate. În acest sens se recomandă spaţii flexibile. Analizând conceptul de curriculum în sens restrâns menţionăm următoarele elemente ale acestuia ce stau la baza managementului educaţiei curriculare: -documentele de politică educaţională ce consemnează idealul educaţional şi finalităţile sistemului de învăţământ – un set de afirmaţii de politică educaţională care reprezintă profilul de personalitate deziderabil al absolvenţilor sistemului de învăţământ. regulamentul de ordine interioară şi alte seturi de norme care se referă la comportamentele permise. Curriculumul Naţional oferă fiecărui tânăr şanse egale pentru identificarea şi valorificarea deplină a propriilor aptitudini şi interese. în fucţie de nevoile educaţionale concrete. obligatorii şi interzise. finalităţi. rolurile asumate. -sistemul de reguli şi norme care reglementează viaţa şcolară. adaptabile nevoilor concrete. dar şi în grupuri sau în colective mai mari .-politica generală a şcolii şi cultura organizaţională care determină valorile. -proiectele de influenţă educaţionala realizate de către cadrele didactice ( planificări calendaristice. precum şi la situaţii de aplicare.. individuală şi posibilitatea schimbării acesteia pe parcurs. profesor – elev să persiste stări afective pozitive. metodologia educaţională utilizată. de exemplu. pe grupuri. metodologii de evaluare a performanţelor şcolare. Este ideal ca între actorii procesului de educaţie. strategii didactice. regulamentul şcolar. reprezentările şi modelele comportamentale respectate şi promovate în şcoală. conţinuturi. Componentele curriculumului. ajutor şi întelegere reciprocă. -finalităţile pe niveluri de şcolaritate ce descriu specificul fiecărui nivel de şcolaritate din perspectiva politicii educaţionale şi 179 .organizarea colectivului de elevi – frontală.

disciplinele aferente. cadrele didactice având astfel posibilitatea neîngrădită de a crea. Curriculumul de baza sau curriculumul nucleu cuprinde ariile curriculare. în funcţie de filiera şi profilul clasei. crearea pentru elevi a şansei de a-şi exprima opţiunile şi de a beneficia de parcursuri proprii de învăţare. -programele şcolare elaborate în funcţie de oportunităţile oferite de Curriculumul Naţional. tematica oferită însoţită 180 . sistemul obiectelor de studiu şi schemele orare destinate ale diferitelor arii curriculare.reprezintă totodată un sistem de referinţă atât pentru elaborarea performanţelor şcolare cât şi pentru orientarea demersului didactic. este acela prin care se construieşte propria identitate a şcolii şi care informează comunitatea despre tipul de educaţie şi formare pe care le oferă şi despre avantajele frecventării unităţii şcolare respective. obiectivele generate ale învăţământului obligatoriu/ neobligatoriu. de a proiecta conţinuturi şi forme de organizare specifice activităţilor de învăţare. Planul– cadru pentru învăţământul obligatoriu şi planul cadru pentru învăţământul liceal sunt documente cu caracter reglator aprobate de MECI. reunind astfel idealul educaţional şi finalităţile educaţiei. în baza unor principii de construcţie şi generare care fac posibilă diferenţierea planurilor. Oferta curriculară va cuprinde: enunţarea finalităţilor şi a obiectivităţii unităţii şcolare. Proiectul curricular al şcolii – elaborat de Comisia pentru currículo. -ghiduri şi alte materiale complementare pentru cadrele didactice care vin în ajutorul acestora în vederea realizării unei educaţii de calitate. Acestea sunt alese liber de fiecare profesor. -planul–cadru pentru fiecare ciclu de şcolaritate. repartizarea unui număr de ore pe săptămână. asigurarea posibilităţii de decizie curriculară la nivelul unităţii de învăţământ. deprinderile şi aptitudinile ale claselor. precum şi de abilităţile. conţinuturi aferente acestor obiectve şi standardele de competenţă. numărul de ore proiectate. -manuale şi mijloace auxiliare pentru uzul elevilor. Consiliul de Administraţie va prezenta aşadar oferta curriculară a şcolii care va cuprinde: curricumul de baza (nucleu) şi pachetele opţionale. -instrumentele de evaluare care sunt elaborate la nivel naţional sub forma unor baze de itemi relevanţi pentru examenele naţionale.

În urma unor judecăţi de valoare raportate la criteriile elaborate asupra acestor informaţii se procedează la aprecieri şi în baza lor se adoptă decizii. consistenţa internă şi externă. individualizarea.. el orientându-şi proiectarea în funcţie de obiective clar definite pe care le va urmări în desfăşurarea opţionalului. Profesor manager: roluri şi metodolog. Opţionalul deschide noi perspective creativităţii la nivelul producţiei şcolare. diferenţierea. d) zona materială (competenţă în conceperea şi utilizarea normelor şi a altor materiale curriculare). cadrul didactic devenind astfel “conceptor de curriculum”. metodologia de opţiune şi selecţie a elevilor. TUDORICĂ R. şanse egale. proporţionalitatea între ceea ce este vechi şi ceea ce este nou. De asemenea exista patru zone de elaborare a curricumului: a) zona administrativă. 2. Caracteristicile unui curriculum de calitate sunt : adecvarea curriculumului la contextul socio-cultural naţional. relevanţa. pertinenţa. b) zona grupală sau individuală (competenţa grupului de profesori sau a fiecărui profesor în parte). dimensiunea. 3. Evaluarea curriculumului reprezintă un proces de obţinere a informaţiilor despre elev. program sau sistemul educaţional în ansamblu. sistemul de evaluare internă. Referinţe bibliografice: 1. echilibru. Editura MERONIA. 2000.globală (competenţe administrativ birocratice). Managementul educaţional. profesor. secvenţialitatea. profesia şi continuitatea. transparenţa. permeabilitatea. Legea învăţământului. extensia.de obiectivele specifice. articularea optimă a etapelor procesului curricular în ansamblul său. continuitatea. Ediţia a-II-a. Iaşi: Editura POLIROM.nominală (compenţe instituţionale ale unei anumite şcoli). 84/1995 (republicată în MO 606/10-XII1999) 181 . Managementul educaţiei în context european. c) zona instituţională .

Cornelia BRONT. The education is one priority domain of social life. cît şi la cel al instituţiei de învăţămînt necesită fundamentarea ei ştiinţifică. Unul dintre dezideratele permanente ale societăţii a fost acela al educaţiei de calitate. În acest sens. Atât la nivelul sistemului. .Afectivitate.The management of education is an science of school leadership. astfel încît prin pregătirea generaţiei tinere să se garanteze un viitor mai bun întregii comunităţi.Eficacitate (ca relaţie între eficienţă şi economicitate). is present in every domain of society.Eficienţa didactică ( care ar putea fi cuantificată prin rezultatele obţinute la testări de către elevi).omul pregătit prin studii. .nu poate şi nici nu trebuie să-şi permită să aibă eşecuri. Controlul calităţii activităţii didactice se poate realiza atît la nivelul elevului. cît şi la nivelul cadrelor didactice. leadership. Din această perspectivă. Viorica . cootdination. iar în perspectivă. La baza acestei fundamentări stă ştiinţa conducerii învăţămîntului sau managementului educaţional. Oradea . reuşita acestora la examene. of instructiveducativ proces. . Grup Şcolar ”Ioan Bococi”.The management of schoolcurricule it refer to organization. el are nevoie de o conducere competentă şi eficientă. 182 .Ergonomicitate ( consumul de timp şi de resurse materiale).MANAGEMENTUL CALITĂŢII ÎN ÎNVĂŢĂMÎNTUL LICEAL I. managementul calităţii implică decizii prin care să se asigure un nivel de pregătire superior al elevilor. jud. Conceptul de management are semnificaţii multiple ca activitate practică. se regăseşte pretutindeni în societate. România Abstract. prof. integrarea lor profesională şi socială. ca domeniu prioritar al vieţii sociale. Învăţămîntul. de care depinde formarea celui mai important factor al naţiunii . The management notion. Monitorizarea calităţii în educaţie se realizează pe baza unor indicatori manageriali cum ar fi: . Bihor. în toate domeniile şi pe toate palierele societăţii. forţa de muncă şi specialiştii ..

evaluează potenţialul de receptare al elevilor. 183 . cunoscute şi sub denumirea de obiective operaţionale. realizat de profesor în calitatea lui de coordonator de program educativ poate fi prezentat într-o manieră descriptiv-analitică. iar din această cauză. în faţa profesorului există o mulţime infinită de combinaţii posibile. o anumită constanţă bine justificată şi se încadrează în stilul de predare. reţin şi procesează cunoştinţele primite. deoarece este pus în situaţia de a lua permanent decizii privind adecvarea programului de învăţămînt la posibilităţile de receptare concrete ale elevului. de a înţelege cunoştinţele pe care urmează să le predeasau deprinderile pe care pot să şi le formeze elevii. prin două serii de informaţii care stau la baza unor decizii operaţionale. străduindu-se în acelaşi timp să le adapteze situaţiilor de învăţare din clasă şi chiar potenţialului de înţelegere al unor elevi. Profesorul îndeplineşte automat şi statutul de manager de curriculum. pe de altă parte profesorul culege şi ierarhizează informaţiile în funcţie de valoarea lor ştiinţifică sau de noutate.Obiectivele cele mai precise sunt cele fixate la nivelul clasei de către profesori. obţinînd astfel un top al cunoştinţelor în funcţie de accesibilitatea lor. elementele de strategie la care recurge profesorul nu sunt imuabile. cea mai mare parte a evaluării în România profesorului care predă la clasă. Deciziile pe care le ia profesorul în ceea ce priveşte strategiile de învăţare. în funcţie de informaţiile culese. selectează din manuale conţinuturile pe care le crede cele mai potrivite. interesul acestora faţă de cunoştinţele predate. deosebeşte cinci strategii bine delimitate. Cu toate acestea. Analizînd managementul activităţilor didactice în plan curricular. Observaţiile de eficienţă sau de eficacitate sînt greu de întreprins. cel puţin în momentul de faţă. Pe de o parte profesorul culege informaţii despre modul în care elevii înţeleg. desigur. Într-adevăr. Practic profesorul. necesitînd un timp îndelungat. Managementul curricular. Permanent. profesorul are posibilitatea de a concepe relativ precis posibilităţile elevilor. deosebirile dintre elevi în ceea ce priveşte capacitatea de asimilare şi. iar el este pus în situaţia stresantă de a alege combinaţia pe care o consideră cea mai eficientă şi utilă. ci pot fi schimbate în funcţie de situaţiile concrete care apar. Elementele de management al clasei se constituie cu suficientă claritate şi din perspectiva strategiilor şi metodelor didactice. au.

Alteori.. CONCLUZII.Explicativ – intuitivă . povestire şi prelegere. se caută metode şi procedee potrivite. deciziile rezultă din compararea obiectivelor din taxonomiile cognitive. În asemenea situaţii. afective şi psihomotrice. 20-30. Rolul profesorului nu mai este acela de a impune ci mai mult de a oferi diverse programe. se poate recurge şi la decizii strategicometodice mai sofisticate. în condiţiile în care numărul elevilor din clasă este relativ mare. Specialiştii recomandă ca în astfel de situaţii profesorii să-i stimuleze pe elevi să formuleze întrebări şi să răspundă la toate întrebările puse de aceştia. devenindu-i prieten şi confident. Practic. Pentru situaţiile cînd profesorul lucrează cu un grup restrîns de elevi (în cazul orelor de consultaţii. măiestria profesorul trebuie susţinută de diagnoza psihologică. diferenţa de status modificîndu-se în favoarea elevului. după ce se identifică tipul de inteligenţă preponderent al fiecărui elev. cînd învăţătorul aşteaptă ca elevul să iniţieze demersuri de cunoaştere. deşi informaţiile de natură psihologică şi didactică sunt indispensabile în acest caz. fiind necesară în acelaşi timp şi o colaborare directă.Euristico-algoritmică – în care metoda principală constă în căutarea modului de rezolvare prin aplicarea cunoştinţelor şi a metodelor cunoscute. metodologice.care necesită utilizarea unor mijloace de învăţămînt sau măcar demonstrarea prin exemple. sînt rare. în care.Algoritmico-euristică – în care se utilizează probleme propuse pentru a fi rezolvate de elevi.Explicativ-reproductivă – care se realizează de obicei prin expunere. . permanentă între profesor-elev. cunoaşterea elementelor acestor registre şi a modalităţilor de elaborare a deciziilor de acest fel pot servi ca repere în formarea şi perfecţionarea deprinderilor de predare. învăţătorul avînd obligaţia de a ţine seamă de dorinţele şi preferinţele lui. cu tipurile de inteligenţă sau cu diverse metode şi tehnici. Chiar dacă în şcoala noastră deciziile care rezultă din combinarea unor informaţii din mai multe registre psihologice. În acest context aptitudinile manageriale trec pe primul plan şi întreg sistemul de ştiinţe ale educaţiei capătă o valenţă 184 . meditaţii sau de pregătire intensivă a unor elevi pentru concursurile şcolare). . participative. posibilităţile de decizie ale profesorului-manager în ceea ce priveşte alegerea strategiei şi a metodelor sunt destul de restrînse. .

implementation and evaluation of the school curriculum offer and the role of governing bodies of schools from this perspective. autorităţile locale etc. vizând interacţiunile dintre şcoală. prof . Mirela.. 2001. At school level. Ioan. BONTAS. programe şcolare. Mihai Eminescu “. proiect prin care se stabilesc filierele. BUCUREAN. 3. şc. aşa cum sunt ele descrise în documentele şcolare de tip reglator (Legea educaţiei. Pedagogie. however.. Management curriculum addresses the whole problem of theory and curriculum development. de alte organizaţii. ORTAN. Universitatea din Oradea.managerială. Florica. Editura All. Primul pas îl reprezită elaborarea unui proiect curricular. Management. ghiduri-suport etc. planuricadru. manuale şcolare. 2003.). 2. MANAGEMENTUL CURRICULUMULUI ŞCOLAR Adela Roxana CHIRTEŞ. designate the phrases of the development. Bucureşti.gen. în egală măsură a devenit importantă capacitatea conducerii şcolii de a atrage şi administra eficient resursele oferite de comunitatea locală. Referinţe vbibliografice: 1. profilurile şi specializările unităţii respective. România Abstract. părinţi. norme metodologice. Oradea. elevi. Managementul curriculumului se referă la modalitatea în care sunt organizate şi utilizate resursele existente la nivelul şcolii pentru atingerea obiectivelor procesului educativ. Editura Universităţii din Oradea. Succesul managementului educaţional poate fi sporit de acţiunile inteligente ale managerilor şi de realizarea a mai mult şi mai performant cu mai puţin. . Aplicarea planurilor-cadru în unităţile şcolare şi transformarea lor în scheme orare presupune o succesiune de operaţii manageriale. Acest proiect este cel care individualizează şcoala în 185 . În contextul actual. Arad. 2006. Managementul educaţional.

nevoile pieţii muncii şi interesele agenţilor economici şi alte elemente care. armonios. integrarea înseamnă organizarea. luate în considerare. în funcţie de acestea. Această nouă abordare vine în întâmpinarea nevoilor de dezvoltare a elevilor şi ajută la crearea de 186 . remarcăm faptul că. fezabil. În general. Proiectul curricular nu trebuie să coincidă cu voinţa conducerii şcolii. Astfel el va reflecta reflecte rezultatul negocierilor cu autorităţile locale. responsabilităţile şi experienţele vieţii adulte. punerea în relaţie a disciplinelor şcolare. în ultimii ani. şcoala va face o clasificare a opţiunilor elevilor.raport cu ofertele educaţionale ale altor şcoli şi este parte integrantă a proiectului de dezvoltare a şcolii.. superior părţilor din care a fost alcătuit. dar şi de misiunea şi de ţintele strategice specifice şcolii. ci să cuprindă o prezentare a disciplinelor trunchiului comun. în clasă. în ceea ce poate fi o ameninţare la nivelul curriculumului naţional. cu alte persoane de importanţă locală. conceptul de integrare se referă la interrelaţionarea dintre două sau mai multe elemente care are drept efect construirea unui produs nou. In acest context. relaţiile interumane şi calitatea procesului au un rol determinant. să exprime rezultatul negocierii cu toţi factorii interesaţi în definirea unei oferte educaţionale de calitate. se vorbeşte tot mai mult despre curriculumul integrat. Din punct de vedere curricular. şi a disciplinelor opţionale şi activităţilor extracurriculare. va constitui nominal clasele şi grupele de elevi. cu scopul de a evita izolarea lor tradiţională. cu elevii şi cu părinţii. să fie realist. Cunoştinţele considerate ieri utile pot fi astăzi nefolositoare. Prin curriculum. pot asigura integrarea optimă a absolvenţilor pe piaţa muncii. va reevalua resursele de care dispune şi. dar. să facă referiri la modalităţile de implementare a ofertei curriculare. Înaintea oricărui început de an şcolar. Referindu-ne la modalitatea de abordare practică. Oferta curriculară reflectă specificul societăţii respective. precum şi orarul lor săptămînal. Proiectul curricular trebuie elaborat în funcţie de finalităţile sistemului de învăţământ. evoluţia acesteia. şcoala pregăteşte elevii pentru oportunităţile. Dar această provocare poate fi o oportunitate pentru şcoli de a realiza un curriculum la decizia proprie care să răspundă mai repede şi mai eficient schimbărilor produse la nivel naţional.

. poate oferi societăţii absolvenţi competenţi pentru viaţa profesională. bazat pe o viziune globală şi constructivistă asupra lumii înconjurătoare şi asupra copilului ce învaţă. In this material we are presenting the importance that the new curricular area „Counceling and orientation” in the educational process developed in school. dr. affective – attitude. România Abstract.. poate să valorizeze tipuri diverse de elevi şi abilităţi. 2001. Noua arie curriculară reprezintă una dintre modalităţile esenţiale prin care şcoala îşi urmează scopul de proces formativ centrat pe elev. behaviour and his training in order to integrate himself very quickly and complete in society. 2. Dincolo de discipline. Bacău. Referinţe bibliografice: 1. prof. Şcoala cu clasele I-VIII „G. 2003. Proiectarea integrată a curriculumului şi organizarea învăţării în concordanţă cu strategiile didactice menţionate se sprijină pe principiul învăţării prin cercetare şi prin descoperire. L. prof. răspunde nevoilor comunităţii aflate într-o schimbare dinamică. IOSIFESCU Ş. România Grety-Irina MOROI. semnificative. Bacău. Managementul educaţional pentru instituţiile de învăţământ Bucureşti: Coordonator Institutul de Stiinţe ale Educaţiei. MANAGEMENTUL ORELOR DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE Aura-Manuela DAVID. publică şi privată..conexiuni între ceea ce învaţă ei şi experienţele lor de învăţare anterioare. CIOLAN. Costin”.M. creează o ambianţă organizată pentru profesori şi 187 . Concluzii. Şcoala cu clasele I-VIII „M. by its purpose: the formation of the pupil’s personality under the following aspects cognitive. de problemele importante. iar abordarea transdisciplinară este impusă de viaţa reală. aşa cum apar ele în context cotidian şi cum afectează viaţa oamenilor. Bucureşti: Humanitas.Cancicov”.

188 . creaţie personală. mobilitate intelectuală. să relaţioneze cu ceilalţi. să-şi însuşească tehnici de învăţare creativă şi de rezolvare a problemelor. voliţională. ore atractive prin conţinut şi desfăşurare. Acesta presupune un simţ al măsurii. de a selecta cel mai potrivit mod de intervenţie. iar cele mai potrivite în această privinţă sunt orele de consiliere şi orientare. Programa şcolară pentru aria curriculară „Consiliere şi orientare” este structurată pe următoarele module: Ø Autocunoaştere şi dezvoltare personală. poate să vină în sprijinul copiilor şi adolescenţilor. Un element important al măiestriei pedagogice este tactul pedagogic.elevi. Ø Comunicare şi abilităţi sociale. În fiecare zi şi la fiecare oră. soluţii deseori originale. a comportamentelor inadecvate statutului de elev. să-şi formeze un stil de viaţă sănătos şi să facă faţă presiunilor negative venite din exterior. învăţându-i să se cunoască. şi iniţiativă. imaginaţie şi creativitate. cunoştinţe complexe de psihologie şi de didactică. a tulburărilor emoţionale în rândul lor sunt indicatori care cer o implicare mai mare a şcolii. combinaţii de soluţii clasice. Creşterea numărului de eşecuri şi abandonuri şcolare. echilibru. receptivitate la soluţii inedite. simţ al diferenţierii. în care cadrul didactic lucrează cu latura afectivă. Soluţionarea acestor probleme solicită o mare disponibilitate din partea cadrului didactic. stăpânire de sine. profesorul diriginte/consilier trebuie să facă faţă la numeroase situaţii şi probleme tipice sau inedite care cer o rezolvare adecvată. de a „descifra” şi de a interpreta corect motivele reale ale conduitei elevilor. atitudinală şi socială. şi nu ore de critică şi de umilire. pentru elevi. Ø Managementul informaţiilor şi a învăţării. Profesorul diriginte/consilier. prin tematica abordată. Orele de consiliere şi orientare trebuie să devină. ţinând cont de respectivele motive. să comunice. capacitatea de anticipare. putere de discernământ. motivaţională. capacitatea de a reţine şi a valorifica esenţialul din activitatea şi personalitatea fiecărui elev în parte. autocontrol. dorinţa şi competenţa de a valorifica optim aceste cunoştinţe. flexibilitate în analiza şi interpretarea fiecărei situaţii în parte. să fie mult mai relaxante şi să ofere posibilitatea tuturor elevilor să-şi pună în valoare capacităţile intelectuale.

Un rol important îl are întocmirea şi completarea pe parcursul perioadei şcolare a Fişei de caracterizare psiho-pedagogică. Se utilizează. date referitoare la conduita la lecţie şi în grupurile de apartenenţă. Concluzii.Ø Planificarea carierei. climatul educativ din familie. rezultatele activităţii de cunoaştere şi caracterizare a elevului. notate într-un caiet de observaţii pe baza cărora se vor formula generalizări pe măsură ce anumite ipoteze se verifică. cerc. brainstormingul. testul proiectiv. exerciţii de spargerea gheţii. orele de consiliere sunt diferite faţă de orele de curs obişnuite. separând aparenţa de esenţă şi acordând importanţă caracteristicilor dominante. date privind mecanismele cognitive. coordonate fizice şi medicale ale dezvoltării copilului. în desfăşurarea lor. jocul de rol. să fie accesibilă şi atractivă. va spori interesul şi 189 . Implementarea curriculumului acestei arii va realiza: dezvoltarea personală şi înzestrarea elevilor cu abilităţi şi cunoştinţe necesare conducerii propriei vieţi. Organizarea sălii de clasă la aceste ore se va face altfel decât la orele de curs: în semicerc. Acest caiet este un instrument necesar în tratarea educaţională diferenţiată a elevilor şi în demersul de orientare şcolară şi profesională. Este necesar ca informaţiile despre elev să fie recoltate şi înregistrate cu diverse prilejuri. Se pune un accent deosebit pe promovarea valorilor şi atitudinilor ce vor fi dezvoltate pe tot parcursul şcolarităţii. date privind rezultatele activităţii şcolare şi extraşcolare. centrate pe elev. cum ar fi: studiul de caz. autocaracterizarea. Aceasta este un document tipizat în care sunt sintetizate şi organizate informaţiile semnificative despre elev. numai strategii activ-participative. În caiet vor fi cuprinse teme majore ale cunoaşterii şi caracterizării elevului: date personale (de identificare). iar elevii. Ø Calitatea stilului de viaţă. ancheta psihosocială. condiţiile concrete de viaţă şi muncă). procesele intelectuale şi stilul activităţii cognitive. grupuri de 2 – 4 bănci. vor fi organizaţi în echipe de lucru. date familiale (structura şi componenţa familiei. pentru a comunica şi colabora mai uşor. careu deschis. date despre trăsăturile de personalitate şi reacţiile în situaţii neprevăzute. Tematica orelor de consiliere şi orientare trebuie să ţină seama de vârsta elevilor precum şi de stadiul lor de dezvoltare în procesul de formare a personalităţii. Prin structura lor şi modul de desfăşurare.

2007. The evaluation of learning performances of the preschool child is done in specific ways of this level of education and training. Referinţe bibliografice: 1. to facilitate and optimize the child’s integration in the society and to develop the child’s potential. COMŞA. 2. ÎNREGISTRARE ŞI VALORIFICARE A DATELOR ÎN PROCESUL DE EVALUARE A PREŞCOLARILOR Doina CÎRCIU.stabilirea scopurilor pedagogice.N. G.. va eficientiza relaţiile profesor – elev. MIRCEA. 190 .proiectarea şi executarea programului de realizare a scopurilor. profesor diriginte/ consilier – părinte şi elev – elev. M. Consiliere şi orientare.13. Caracteristica definitorie a perioadei în care ne aflăm o constituie angajarea întregului sistem educaţional din România într-o schimbare profundă pentru asigurarea calităţii în învăţare. Evaluarea este punctul final dintr-o serie de acţiuni cum ar fi: . Târgovişte: Gimnasium. considering the fact that acquiring knowledge doesn’t represent a purpose at this age.motivaţia pentru şcoală. Consiliere şi orientare (ghidul cadrului didactic). . CHIVULESCU.nr. Geta LUNGU. predare evaluare şi în management. M.P. G. Îndrumar de diriginţie.D.. 2004.. Bucureşti: Niculescu. M. măsurarea rezultatelor aplicării programului. ClujNapoca: ASCR.Neghiniţă’’ Suceava. 3. Evaluarea este un proces prin care apreciem măsura în care o activitate a fost realizată în comparaţie cu ceea ce s-a intenţionat să se facă.F. Preschool education doesn’t insist on the transmission of knowledge . 2008. un proces de determinare a gradului de rezolvare a obiectivelor. L. MODALITĂŢI DE CULEGERE. LEMENI. but uses the knowledge.România Abstract. PUIA.

. Ea are funcţie diagnostică şi predictivă. Evaluarea formală. Formele de evaluare După funcţiunile pe care evaluarea o îndeplineşte în cadrul procesului mai larg al stimulării potenţialului biopsihic al copilului şi al optimizării parametrilor generali ai dezvoltării acestuia.atitudinile de sprijin.Poţi să faci / să răspunzi mai bine”. „Foarte bine!”.. 191 . aprecierea rezultatelor şi adoptarea deciziei. abilităţile dobîndite în acest interval – cu scopul întăririi şi stabilizării noilor comportamente achiziţionate. continuă. Evaluarea sumativă. căci generează atitudini de nelinişte. relaţii de opoziţie cadru didactic – copil. iar aprecierea rezultatelor se realizează prin raportare la nivelul de dezvoltare specific vârstei. o practicăm regăsim în derularea tuturor activităţilor curente din cadrul grădiniţei şi operăm prin: . cînd se verifică parametrii generali ai dezvoltării şi când se sintetizează cele mai înalte niveluri de performanţă în baza cărora copilul este declarat apt pentru a fi şcolarizat. formele de evaluare utilizate în grădiniţă sunt: I. cumulativă. intervine. de încurajare pentru depăşirea anumitor obstacole şi dificultăţi în învăţare prin formule de genul: . a intereselor sale de cunoaştere. la capătul unei componente tematice care se desfăşoară pe o durată mai mare de timp sau la sfârşit de semestru – cînd se revizuiesc cunoştinţele. II. surprinerea reacţiilor pe care ei le au la solicitări diverse. semnalarea progreselor pe care le obţin prin trecerea de la o sarcină la alta. La această formă de evaluare se recurge în mod expres şi la sfîrşitul grupei pregătitoare. Probele de evaluare iniţială se centrează pe identificarea nivelului de dezvoltare cognitivă a copilului. . Evaluarea iniţială. Mai încearcă!’’. deprinderile.. evaluarea înseamnă: măsurarea. precum şi a deprinderilor deţinute. interpretarea. . predictivă. Evaluarea iniţială constituie reper pentru activitatea care va urma. III. Sînt verificări parţiale. de obicei. gen bilanţ. care constă în aprecierea nivelului general al dezvoltării copilului la intrarea în grădiniţă sau în momentul integrării lui în diferite categorii de vîrstă ale preşcolarităţii.recompensarea succeselor pe care copiii le obţin în învăţare prin formule premiale de genul: „Bravo!”.Prin urmare.observarea continuă a comportamentului copiilor. avînd însă efecte reduse asupra îmbunătăţirii procesului.

c) analiza rezultatelor (informaţii privind nivelul de performanţă individuală a copiilor.Întreg demersul evaluativ prezentat mai sus se realizează cu ajutorul unor instrumente şi metode. punctele slabe dominante.cu alegere duală. observăm că testul este cel mai folosit instrument de evaluare a performanţelor. completarea unor dialoguri incomplete. d) valorificarea rezultatelor testului (permite educatoarelor să analizeze cauzele care au dus la rezultatele constatate). Cea mai mică parte componentă a unui test este itemul. Dintre calităţile testului amintim validitatea. progresele. interpretarea unui anumit rol. adaptate. repovestirea. fidelitatea. trecerea unor probe sportive. descrierea/explicaţia. aplicatibilitatea. obiectivitatea. descrierea şi reconstituirea. b) aplicare (asigurarea condiţiilor de desfăşurare. efectuarea unor experienţe. indicaţii privind rezolvarea itemilor . testul. probleme. elaborarea itemilor şi ordonarea lor după gradul de dificultate). întocmirea unor desene. solicită alegerea unui singur răspuns corect / alternativă optimă dintr-o lista de soluţii / alternative. descriptorii de performanţă şi itemii. presupune un barem de verificare. audierea unor lucrări muzicale. solicită răspunsuri cu adevărat/fals. sunt destinate verificărilor periodice. În practica de zi cu zi . asigură condiţii asemănătoare pentru toţi copiii. raport echilibrat între complexitatea testului şi timpul de lucru. B) probe scrise: activitatea independentă. Orice test trebuie să cuprindă obiectivele de evaluat. Cuprinde o sarcină de rezolvat în concordanţă cu un obiectiv operaţional şi are formă de întrebări. 192 . cuantificarea rezultatelor). executarea unor lucrări în curtea grădiniţei. respectarea unor reguli). cu suport vizual.cu alegere multiplă. Itemii pot fi obiectivi şi semiobiectivi. exerciţii. El are următoarele caracteristici: întrebările sunt formulate sintetic. Itemii obiectivi: . stabilirea tipurilor de itemi şi a ponderilor în test. la strategiile didactice specifice învăţământului preşcolar şi care se aplică la: A) probe orale: conversaţia de verificare (prin întrebări şi răspunsuri). acord/dezacord. Orice test trebuie să parcurgă etape distincte: a) proiectare (stabilirea obiectivelor şi elementelor de conţinut. C) probe practice: confecţionarea unor obiecte. desigur.interviul. .

· Să se diminueze ponderea evaluărilor prin sondaj şi să fie promovată o evaluare continuă şi completă. Condiţiile de aplicare a itemilor sunt: să fie exprimat într-un limbaj accesibil. cuvânt. criteriile pe baza cărora se stabileşte răspunsul corect sunt enunţate explicit în instrucţiunile care preced coloanele de premise şi răspunsuri. . număr. să nu se introducă două cerinţe în acelaşi item. întrebare directă care solicită un răspuns scurt (expresie. să se evite itemii largi. sintetic şi care să precizeze foarte bine natura sarcinii. enunţ incomplet care solicită completarea de spaţii libere cu 1-2 cuvinte care să se încadreze în contextul dat. cu scopul de a-i pune pe elevi în situaţii variate de învăţare. să se evite negaţia sau mai ales dubla negaţie. clar. solicită stabilirea de corespondenţe / asociaţii între elemente aşezate pe două coloane.de tip rezolvare de probleme .de tip pereche de asociere. educatoarea se va orienta după următoarele întrebări: Ce tip de itemi trebuie construiţi? Ce grad de dificultate trebuie să aibă? Cum trebuie să arate itemii din punct de vedere tehnic? Cum se va face asamblarea itemilor? Cum vor fi formulate instrucţiunile testului? Va măsura testul astfel construit un eşantion semnificativ de rezultate ale învăţării? Recomandări pentru stabilirea metodelor şi instrumentelor de evaluare · Stabilirea lor să fie rezultanta unui efort fundamentat pe raţionalizarea procesului de predare – învăţare.cu răspuns scurt.de completare. să fie evitată ambiguitatea (echivocul). Itemii semiobiectivi: . · Actul de evaluare să reprezinte o modalitate de cunoaştere a personalităţii copiilor. . · Să fie orientate spre cunoaşterea cât mai precisă şi completă a ceea ce ştiu şi mai ales a ceea ce pot să facă copiii. să se asigure gradarea în dificultate a itemilor.. 193 . simbol). · Să fie folosită toată gama lor. să nu inducă răspunsul sau să condiţioneze răspunsul la un alt item. · Metodele şi instrumentele să fie în concordanţă cu comportamentele evaluate. La elaborarea probelor.

. 2000. putem înţelege de ce dezvoltarea umană – fizică. Bucureşti: E.D.Bolintineanu”. Turnu-Măgurele. educ. şi mai ales ale elevului ca actant de prim rang. ci pentru viaţă!”). ale părintelui etc. Turnu-Măgurele. pe grupe de norme integrate. RADU I. 194 . România Abstract. Liceul Teoretic “Marin Preda”..T. Bucureşti: Editura Fundaţiei . ale cadrului didactic. şcoala românească postdecembristă pare a se ghida în continuare după celebrul dicton al filozofului Seneca: „ Non scholae. Avînd drept ideal educaţional formarea personalităţii capabile să se integreze activ într-o societate în veşnică schimbare. corelate şi întrepătrunse. 1. 2000. Evaluarea şcolară-un contract pedagogic. încercînd să elucideze misterele devenirii umane armonioase şi să elaboreze lucrări care să stea la baza educaţiei instituţionalizate de cât mai bună calitate. Romanian education reform began with the appearance in the new education curriculum in accordance with the development and needs of society. care să satisfacă nevoile sistemului de învăţământ.P. Evaluarea în procesul didactic.Referinţe bibliografice: 1. În acest sens. dar dornic de a elabora şi de a implementa un nou curriculum. having as subject the individual (child / student). 2. Pornind de la ideea că orice om mare a fost copil. dar şi pe arii curriculare. România Elena ENACHE. sed vitae discimus!” („Nu învăţăm pentru şcoală.D. intelectuală şi spirituală . Grădiniţa cu Program Prelungit nr. ORIENTĂRI MODERNE ÎN ORGANIZAREA CURRICULUMULUI Laura IANCOVICI. profesor. MANOLESCU M. De-a lungul timpului s-a dovedit că periplul prin tipurile de educaţie europeană nu este benefic unui popor dezorientat în aceast domeniu.a constituit dintotdeauna o zonă asupra căreia s-au aplecat psihopedagogii. Concern for its implementation has led to the emergence of ways of organizing curriculum (presented below) that may be used during the teaching of the educational. noul curriculum presupune o reflectare „în mic” a organizării cunoaşterii realităţii pe domenii distincte.

unitatea şi globalitatea temei de studiat. Teorie şi practică” (2004). optica.). integrarea a două sau mai multe domenii (ştiinţa despre 195 . aptitudinile şi aspiraţiile diferitelor categorii de elevi. instruirea asistată de calculator. unde se apelează la cunoştinţele dobândite de către elevi la istorie sau religie.În lucrarea din 2003. predarea integrată este o strategie de organizare interdisciplinară care valorifică experienţa de predare-învăţare: integrarea unor conţinuturi aparţinând unor subdiviziuni ale unei discipline ştiinţifice (mecanica. investigaţie. învăţarea pe grupe mici/echipe. organizarea modulară a curriculumului. referat etc.” Organizarea interdisciplinară se dovedeşte eficientă numai cînd e asociată cu principii şi inovaţii specifice unui învăţămînt modern: învăţarea în clasă. Joiţa observa că toate conţinuturile sînt organizate în curriculum sub forma disciplinelor şcolare pentru domenii de sine stătătoare. În „Curriculum pentru învăţămîntul primar şi preşcolar. electricitatea ca subdiviziuni ale fizicii). Manolescu avea să precizeze că organizarea interdisciplinară a curriculumului constă în selectarea unui domeniu din mediul natural şi social şi în „gruparea cunoştinţelor derivate din diferite discipline ştiinţifice în funcţie de relevanţa lor pentru cunoaşterea integrală şi acţiunea umană asupra domeniului respectiv. N. E. Printre cele mai cunoscute modalităţi de organizare a curriculumului se numără: organizarea interdisciplinară a curriculumului. Structura Curriculumului Naţional românesc ilustrează preocuparea generală pentru descentralizare şi adaptare a demersului educaţional la nevoile. pluridisciplinare. Aşadar. Un exemplu elocvent de interdisciplinaritate îl constituie evaluarea nuvelei istorice “Alexandru Lăpuşneanul” de Costache Negruzzi (la limba şi literatura română. cât şi la nivelul transmiterii şi asimilării lor. „Probleme teoretice şi practice ale curriculumului”. interdisciplinare sau pe probleme integrate şi de sinteză pe teme generale. În felul acesta se evidenţiază conexiunea dintre discipline. clasa a XIa). proiect. organizarea de tip integrat a conţinuturilor. coeziunea. dar şi opţiunile comunităţii pentru o orientare sau alta în procesul de învăţământ. fiind sesizate interferenţe între curriculumul şcolar şi cel extraşcolar (nonformal). apelarea la metode moderne de evaluare (portofoliu. organizarea diferenţiată şi personalizată a curriculumului. Predarea integrată trebuie abordată atît la nivelul organizării conţinuturilor.

gestionarea şi aplicarea curriculumului educaţional cu ajutorul resurselor de care dispune şi subliniază abilitatea de a îmbina mijloacele şi procedeele didactice în predarea unui conţinut menit să reliefeze una dintre modalităţile de organizare a curriculumului. soluţii etc. Curriculum pentru învăţământul primar şi preşcolar. meteorologia. integrîndu-se în itinerarii şi logici variate ale învăţării.). Bucureşti: Editura Credis. 2. Indiferent de strategia la care recurge. în clase distincte sau în şcoli speciale. Organizarea diferenţiată şi personalizată a curriculumului permite trecerea de la „o şcoală pentru toţi” la „o şcoală pentru fiecare”. CUCOŞ C. 196 . 2004 3.. Creţu susţinea ideea apărută la mijlocul secolului XX: organizarea în module didactice a curriculumului. întrucât modulul didactic este un ansamblu de elemente educaţionale specifice. de educare chiar şi după finalizarea anilor de şcoală. la înţelegerea. care poate fi parcurs independent de sistemul din care face parte. atunci când se studiază conţinuturi precum amestecuri. Teorie şi practică. C. cu preponderenţa uneia dintre ele (elemente de chimie pot fi predate începând cu clasa a III-a la disciplina ştiinţe. TOMŞA Gh. Bucureşti: Editura Polirom. 2005. cadrul didactic are sarcina de a-şi atinge permanent obiectivele trasate de idealul educaţional: devenirea armonioasă a personalităţii umane. stilului propriu de învăţare. 1998. îmbinând cele trei tipuri de educaţie: formală. integrarea a două sau mai multe discipline. Bucureşti: Editura Coresi.. Fiind centrat pe posibilităţile şi nevoile elevului. orientările moderne în organizarea curriculumului vizează capacităţile de manager ale cadrului didactic cu privire la specificul clasei de elevi. nonformală şi informală. facilitîndu-se lucrul cu grupe omogene de elevi în cadrul aceleiaşi clase. ea poate fi personalizată. MANOLESCU N. ritmului său de lucru. Referinte bibliografice: 1. geologia etc..pământ ar putea integra astronomia.. componentă a curriculumului”.) În lucrarea din 1998. oricînd capabilă de adaptare la nou. fizica. Psihopedagogie preşcolară şi şcolară. geografia. Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice. „Conţinuturile procesului de învăţămînt. În concluzie. asigurând accesul tuturor la educaţie.

to offer them the opportunity to move strongly to be able to iscodească alone to form beliefs is durabile. inst.P.cu P. Sud. Gilbert Leroy apreciază că mediul în care se dezvoltă copilul influenţează evoluţia acestuia.knowledge management and business organization. Rm. Sud. “Secretul oricărui succes: să acţionăm inteligent. să le împlinească setea de cunoaştere. didactica contemporană promovează concepte şi atitudini educaţionale noi. nu se poate vorbi deocamdată de o cultură a managementului educaţional. Sussman Management .” D. să le ofere prilejul 197 . Grăd. Management . Managementul clasei nu se confundă cu didactica specialităţii care te învaţă cum să predai o anumită disciplină de învăţământ.Vâlcea Abstract. Profesorul planifică întreaga activitate de formare şi educare a elevilor în funcţie de idealul educaţional prevăzut de Legea învăţământului. L.cu P. În plan pedagogic.MANAGEMENTUL SUCCESULUI ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE Iuliana-Florentina ISPIR. Deep. şi a profesorului educator. to fulfill their thirst for knowledge.P. Children need activities that can broaden their spiritual world. a valorificării eficiente a resurselor umane. Grăd. Ca expresie a modernizarii procesului de învăţământ. The teacher plans activities throughout the training and education of students according to the educational pure of education required by law. o flexibilizare curriculară menită să promoveze creativitatea educatoarelor şi să permintă oferte educaţionale cât mai variate. cu consultarea membrilor grupului şi cu delegarea responsabilităţilor în rândul grupului. Rm. Participarea la organizarea muncii copiilor conduce la o atitudine pozitivă a acestora faţă de obiectivele urmărite şi îi motivează pentru îndeplinirea lor. Aşadar întreaga activitate a clasei de elevi este organizată de profesor. ca dimensiune a culturii interdisciplinare. inst. iar comportamentul său depinde în mare măsura de natura relaţiilor cu partenerii . de obiectivele urmărite şi de particularităţile grupului clasei. Copiii au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituală. financiare şi materiale ale unei organizaţii.ştiinţa organizării şi conducerii întreprinderilor.Vâlcea Luminiţa COPĂCEL.

coloniile. lucrează în echipă atât în cadrul serbărilor cât şi al activităţilor de desen-pictură.de a se emoţiona puternic. 198 . pentru a-i face să înţeleagă excursiile nu numai din perspectiva evadării din atmosfera de muncă. creează o bună dispoziţie. metabolismul. realizate cu diferite ocazii. îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale importante. fenomenelor din mediul înconjurator. să demonteze jucării. a unor zone geografice şi locuri istorice. prin acţiuni directe asupra obiectelor. dar şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific. copiii comunică mai mult. le dezvoltă spiritul de observare. Un loc aparte în cadrul activităţilor de destindere îl ocupă serbările. În concluzie nu este domeniu al activităţii umane în care să nu manifeste o puternică înrâurire actul educativ din activitatea extracurriculară. momente deosebit de atractive pentru cei mici. Toate acestea contribuie la dezvoltarea personalităţii copilului şi numai un manager şi un management bun al activităţilor extracurriculare poate dezvolta asemenea efecte. acasă. Excursia îl reconfortează pe copil. excursiile. lectura-dansul le stimulează sensibilitatea estetică. Participarea copiilor este facultativă. revigorează tonusul vital. Formele de organizare ale acestor activităţi sunt mult mai flexibile şi cu caracter recreativ. drumeţiile le stimulează curiozitatea. Conţinutul lor se fixează în funcţie de dorinţele şi interesele copiilor. ci şi ca un act de ridicare a nivelului cultural. educatoarea putând interveni doar prin antrenarea copiilor la unele din aceste activităţi. copiii se confruntă cu realitatea printr-o percepere activă. investigatoare. gândirea. În cadrul activităţilor organizate în mijlocul naturii şi al vieţii sociale. să deseneze diferite aspecte. excursiile. În cadrul activităţilor realizate la clasă am observat buna dispoziţie a copiilor. Activităţi extracurriculare cu o deosebită influenţă formativă sunt toate formele de acţiuni turistice: plimbările. activităţile extradidactice prezintă unele particularităţi. imaginaţia. taberele. de asemenea. bucurii. ce au văzut în vizite. Serbările reprezintă un izvor de satisfacţii. de a fi în stare să iscodească singuri pentru a-şi forma convingeri durabile. Ca activităţi complementare. Ea reprezintă finalitatea unei activităţi îndelungate de pregătire psihologică a elevilor. favorizează dezvoltarea copiilor din punct de vedere fizic şi psihic. Acestea dau posibilitatea copiilor să demonstreze practic ce au învăţat la şcoală. Concursurile pe diferite teme sunt.

G. I. reciclarea unei astfel de persoane predispuse la compromisuri. ABORDAREA CURRICULARĂ DE LA TEORIE LA PRACTICĂ Maria GUZU. premisă a succesului la scară largă a acesteia. JINGA. prof. 199 . Activităţi de joc şi recreativ-distractive. Polirom. Discipol. judeţul Suceava. punctul cheie al realizării şi reuşitei reformei. JINGA.1 1 George Văideanu-Educaţia la frontiera dintre milenii. în “Învăţământul primar“ Bucureşti: Ed. The curriculum comprises all the regulatory documents where there are registered the main data concerning the educational processes and the learning experiences that school offers to students. Faza operaţională de aplicare şi implementare a reformei sistemului de învăţământ implică nevoia de abordare din perspectiva managerială a conceptului de curriculum. E. E. 1994. the curriculum management is the key for the achievement and the success on a large scale of the reform. Didactică şi Pedagogică. POPESCU E. ISTRATE. 1974. 3. In school. CERNEA. nr.. Bucureşti: Ed. p.. Managementul Educational. la nivelul şcolii. 1998. România. 2. ALL . Managementul de curriculum este. moral sau estetic. 5. impostură. care părăsește școala cu o formație șubredă sub raport intelectual. Iasi: Ed.Referinţe bibliografice: 1.. Dialogul in educatie. 1 / 2000. România Abstract. MARIA.. Bucureşti: E. Marian GUZU. Abordarea curriculară permite mutarea accentului de la „ce” pe „ în ce scop” şi „cu ce rezultate” se soldează eforturile învățării: „Scumpă nu este persoana bine educată ci cea insuficient educată. SERBAN F. Colegiul Naţional “Mihai Eminescu”. 2000. LEROY. judeţul Suceava.The curriculum approach allows moving the emphasis from „what” to „which is the purpose ”and „which is the result” of the learning efforts.D. delicvență va costa mult și va fi anevoioasă”.22. director la Şcoala cu clasele I-VIII Ipoteşti. Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de învăţământ.. BARBU H. 4. Bucureşti: Ed. Manual de pedagogie.P.

în limba română. Finalitățile specifice învățămîntului gimnazial sînt: asigurarea pentru toți elevii a unui standard de educație compatibil cu cel european. formarea și dezvoltarea capacității de adaptare și integrare în societate. obiectele de studiu și resursele de timp necesare abordării acestora. numărul de ore proiectate. formarea capacității elevilor de a comunica eficient în situații reale. 200 . norme metodologice și material suport care descriu condițiile de aplicare și de monitorizare ale procesului curricular şi manualele alternative. curriculumul cuprinde ansamblul acelor documente de tip reglator în cadrul cărora se consemnează datele esențiale privind procesele educative și experiențele de învățare pe care școala le oferă elevului. limbile străine și limbajele de specialitate. în limba maternă. ghiduri. În România Curriculumul Național cuprinde: Curriculum Național pentru învățământul obligatoriu. exemplele de activități de învățare. programele școlare care stabilesc obiectivele cadru. fiind o reuniune a următoarelor componente: idealul educațional și finalitățile educației. obiectivele terminale ale diferitelor arii curriculare.Curriculumul poate fi definit ca ansamblul proceselor educative și al experiențelor de viață prin care trece elevul pe durata parcursului său şcolar. în termeni de procese și produse). respectînd nivelul și ritmul său de dezvoltare. precum și standardele curriculare de performanță prevăzute în fiecare disciplină existentă în planurile cadru de învățământ. este ceea ce numim curriculum oficial sau curriculum formal. formarea personalității copilului. În sens restrîns. nediscriminare. Curriculumul de bază (nucleu) cuprinde ariile curriculare. conținuturile învățării. conținuturile aferente acestor obiective. înzestrarea copilului cu acele cunoștințe. obiectivele generale ale învățămîntului obligatoriu/neobligatoriu. document care stabilește ariile curriculare. standardele de competență. planurile–cadru de învățământ pentru clasele I-XII/XIII. atitudini care să stimuleze raportarea efectivă și creativă la mediul social și natural și să-i permită continuarea educației. sistemul obiectelor de studiu și schemele orare destinate parcurgerii acestora. obiectivele de referință. capacități. formarea atitudinilor pozitive în relaționarea cu mediul social (prin toleranță. Cadru de referință (document regulator care asigură coerența componentelor sistemului curricular. disciplinele aferente. În învățămîntul primar se urmărește: asigurarea educației elementare pentru toți copiii.

· Opționalul la nivelul ariei curriculare . deprinderile și abilitățile existente. teme care nu fac parte din programele școlare propuse de autoritatea centrală. Opționalul deschide noi perspective creativității la nivelul practicii școlare.interculturalitate. asigurarea unei orientări școlare și profesionale optime în raport cu aspirațiile și aptitudinile elevilor.o temă interdisciplinară care implică cel puțin două discipline dintr-o arie curriculară. sprijinindu-se pe prezentarea unor conținuturi accesibile elevului folosind strategii didactice centrate pe nevoile. formarea și dezvoltarea atitudinilor pozitive în relaționarea cu mediul social. Descentralizarea curriculară conferă școlii putere de decizie finală în realizarea curriculumului la decizia școlii structurat în: curriculum aprofundat (pentru elevi cu parcursuri individuale mai lente de învățare pentru care numărul de ore alocat trunchiului comun nu este suficient pentru însușirea acestuia). Există 3 tipuri de opțional care se pot derula la nivelul unităţii şcolare : · Opționalul la nivelul disciplinei . asigurarea unei orientări școlare și profesionale optime.o temă proiectată pornind de la obiective transdisciplinare sau interdis201 . interesele. orientându-și proiectarea pornind de la obiective clar definite pe care le va urmări pe toată durata desfășurării opționalului. curriculum extins (pentru elevi ce manifestă interese deosebite pentru anumite discipline sau arii curriculare) și curriculum elaborat în școală (reprezintă diverse tipuri de activități opționale pe care le propune școala sau le alege din lista MECI). cadrul didactic devine un inovator în curriculum. formarea și dezvoltarea competențelor care permit orientarea și inserția activă într-un mediu social caracterizat prin accelerarea ritmului schimbărilor. solidaritate). în raport cu aspirațiile și aptitudinile elevilor. formarea și dezvoltarea capacităților și a motivațiilor necesare învățării în condițiile unei societăți în continuă schimbare. module.activități. · Opționalul la nivelul mai multor arii curriculare . formarea și dezvoltarea unui grad suficient de autocunoaștere. Pe parcursul învățămîntului liceal se continuă cu: desăvîrşirea personalității adolescentului. formarea capacităților și a motivațiilor învățării pentru viitor.

MANAGEMENTUL GRUPEI /CLASEI DE ELEVI Ecaterina MIHU Institutor.. PĂUN. 4. Curriculum Naţional pentru Învăţământul obligatoriu. Iaşi: Polirom. 6. trecerea de la o școală pentru toți la o școală pentru fiecare. patience and pedagogical tact. 2002. 2. E. guides the activity of acquiring information and of shaping oneself through one’s personal effort. 5. D. Nr. The repositioning of the relationships teacher. Management educaţional pentru instituţiile de învăţământ..class in which the teacher controls. Bucureşti: D&G Editur.Corint. 2001. PĂUN. collaborates.. 3. Cadru de referinţă. Grădiniţa Nr. Ghid metodologic pentru învăţătorii. Referinţe bibliografice: 1. 202 . 1/1990. Iaşi: Polirom. Fundamentări teoretice şi demersuri applicative. Bucureşti: Ed. A teacher’s work demands commitment. 1998. The relationships teacher –student insolve the radical change of pace and the roles of the two participants to the process of teaching: the teacher must not be the only sender of information. Curriculum diferenţiat şi personalizat. ***MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE. IOSIFESCU. profesorii şi părinţii copiilor cu disponibilităţi înalte. 2006. D. România Abstract. Revista de pedagogie. Ş.3 Focşani. Această abordare curriculară vizează centrarea procesului de predare-învățare pe elev.ciplinare.. Ghid metodologic pentru disciplinele opţionale. trecere ce poate fi realizată tocmai prin posibilitățile oferite de proiectarea și aplicarea onestă a curriculumului la decizia școlii și în condițiile în care are loc într-adevăr trecerea de la centrarea pe conținuturi la centrarea pe nevoile și interesele elevului. POTOLEA. Judeţul Vrancea. 1998. Noi tendinţe în organizarea conţinuturilor educaţiei ştiinţifice.. Pedagogie. GIURGEA. C..student on new coordinates aims at shaping a couple teacher. CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU CURRICULUM. Bucureşti: Tipogrup Press . CREŢU. E. conținuturile fiind obținute din intersectarea unor segmente de discipline care aparțin unor arii curriculare diferite.

negociator. mai nou managerul şcolar. Managementul clasei/grupei de elevi. animator. Eficienţa.. pedagogul.Îndrumătoarele metodice“. comportamental. îndrumător. Din toate timpurile. managerul şcolar trebuie să-şi formeze stilul personal de conducere a grupului de copii/ elevi/ cadre didactice. comportament şi mod de gîndire. Managementul grupei/ clasei de elevi se afirmă în ultimul deceniu ca un domeniu special al managementului pedagogic (educaţiei). organizator. Rolul managerului în clasă/unitate de învăţământ poate fi sintetizat astfel: el trebuie să fie deopotrivă educator. temperamentul. vizionar. în şcoală. Stilul de conducere al managerului are influenţă hotărîtoare asupra grupei/clasei/colectivului/instituţiei de învăţământ.Rolul şi personalitatea managerului şcolar.model” profesional. pregătirea şi experienţa sa. a constituit şi va constitui pentru învăţăceii săi un model. atitudinal. cadrul didactic este organizatoarul şi conducătoarul activităţii didactice şi educative ce se desfăşoară aici. judecător. precum şi în . într-un cuvînt un profil psiho-socio-profesional. În şcoală/grădiniţa de copii. indiferent de gradul de civilizaţie şi bunăstare al unei societăţi. Ele capătă forţă formativ-educativă numai în urma prelucrării şi transmiterii lor de către cadrul didactic. Acum. el fiind cel care le imprimă foarte multe din trăsăturile de caracter. Cea care pune 203 .. odată cu cunoştinţele pe care le transmite în mod normal. creator. bun coleg. educatorul.. În acelaşi timp. managerul trebuie să creeze un climat prielnic educativ în clasă. Personalitatea managerului şcolar trebuie să se identifice deplin cu cea a colectivului de copii/elevi/cadre didactice deoarece rezultatele acestora sînt condiţionate de valoarea şi calitatea conducătorului. mai mult ca oricînd. Cunoştinţele cuprinse în . psiholog. cel care a avut şi are în grijă educarea tinerei generaţii.Programele activităţii instructiv-educative din şcoală şi grădiniţă” reprezintă doar nişte premise latente din punct de vedere al formării şi educării copiilor preşcolari. pentru care constituie un . datorită evoluţiei rapide a societăţii româneşti. putem afirma fără tăgadă ca principala sarcină a educatorului este aceea de a fi din ce în ce mai eficient. succesul este strîns legat de aspectele manageriale care au existat mereu în practica educaţională. controlor. stil care este determinat de caracterul. Pornind de la aceste considerente.

de comunicare de noi cunoştinţe şi de dirijare a învăţării. sensibilitate. Abordarea unui mod de conducere dominator al grupei de copii/elevi în clasă conduce la in stalarea unui climat de autoritate. capacitate de a reţine învăţăminte corecte asupra activităţii şi personalităţii fiecărui copil în parte. iniţiativei. dorinţei de afirmare. abordarea unui stil managerial integrator. de organizare şi coordonare. performante sau perfectibile. de orientare sau directivare a activităţii copiilor. lipsa motivaţiei pentru o activitate. flexibilitate şi supleţe în analiza şi interpretarea elementelor fiecarei situaţii în parte. Toate acestea ţin de măiestria şi tactul pedagogic al fiecărui manager al grupului de elevi. care exclude competenţa şi care determină la elevi incapacitatea de concentrare. cooperant cu clasa. al tuturor strategiilor didactice. motivant pentru activitatea de învăţare. moderne şi tradiţionale. 204 . multă imaginaţie şi putere de anticipare. Tactul pedagogic presupune autocontrol.în valoare întregul potenţial pedagogic al mijloacelor de învăţămînt. putere de discernămînt. cu sufletul plin de tot ce este frumos. muncitor pînă la uitarea de sine. iubitor de oameni. este cadrul didactic. să fie cult. A conduce procesul de învăţămînt din şcoală/grădiniţă înseamnă a face ce trebuie făcut pentru a se realiza: identificarea şi caracterizarea principalelor funcţii ce dau conţinut şi dimensiuni actului de conducere (planificare şi proiectare. democrat. stăpînire de sine. organizator. potrivit unor obiective clare şi precise. coordonare. de cercetare şi inovare a procesului de învăţămînt). prin excelenţă. determină la copii/elevi manifestarea spontaneităţii. Practica pedagogică demonstrează că acţiunile intreprinse de educator reprezintă unul din factorii cu rol special de organizare. ca manager al colectivului de elevi. modest. dorinţa de a valorifica datele noi ale psihologiei şi didacticii moderne în practica curentă. simţ al diferenţierii. concomitent cu activitatea de predare. Un manager şcolar trebuie. pedagog desăvîrşit. receptivitate la soluţii noi. de planificare. Problemele pe care le ridică învăţămîntul de înaltă calitate solicită o mare mobilitate intelectuală. îndrumare. de a descifra motivele reale ale conduitei copiilor şi de a adopta măsurile cuvenite ţinînd seama de acestea. de evaluare şi ameliorare a procesului de predare-învăţare.

stimulează participarea. Profesorii trebuie să se raporteze la cei pe care îi educă. Now at the beginning of the third millennium. le stimulează dorinţa de a învăţa. prin utilizarea unor strategii adecvate. jud. 2007. 205 .Coresi “ S. 2005. MORARU. Tratat de Psihologie Managerială. 1988. prin asigurarea condiţiilor socio-afective. TABACIU. independenţa. prin acţiunile intreprinse. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică. 3. the complexity and seriousness of problems related to environmental crisis requires us to promote environmental protection to all categories of environmental vârstă. inst. EDUCAŢIE ECOLOGICĂ – CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII Iuliana Magdalena MÂNDRESCU.A. Empatia între educator şi copiii/elevii săi. N. România Abstract.I. ci mai ales pe proceduri de interactivitate. Botoşani. de a acumula noi cunoştinţe din diferite domenii de cunoaştere. cînd se află pe aceeaşi lungime de undă.învăţare. A. Bucureşti: C. 2. Managementul lecţiei. CRISTEA. Gh.Managerul integrat acceptă trăirile. G. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică.. Psihopedagogie preşcolară şi şcolară. materiale. sprijină şi foloseşte ideile copiior/elevilor. Educatorul-manager trebuie să insiste nu pe problemele de conţinut informaţional. MITROFAN. oferă copiilor puncte de sprijin. de a face descoperiri. Referinţe bibliografice : 1. spiritul de iniţiativă.evaluare. ia decizii curente împreună cu copiii/elevii. de a experimenta. 4.. În timpul activităţii de predare-învăţareevaluare educatorul/managerul grupei de copii. 1997. Şcoala cu cl. 5 “Spiru Haret” Dorohoi. Aptitudinea pedagogică. să stabilească relaţii de cooperare cu părinţii acestora şi cu alţi factori interesaţi ai societăţii. I-VIII Nr. Managerul clasei trebuie să-i lase pe copii/elevi să-şi afirme libertatea de manifestare. TOMŞA. Bucureşti: Editura Academiei. I.N. libertatea. Concluzii.. de integralitate. facilitează procesul de predare.

Curriculum-ul Naţional pentru învăţământul preuniversitar nu prevede în trunchiul comun o disciplină de sine stătătoare care să abordeze problematica deteriorării mediului şi a modalităţilor de combatere a acestora. Astfel. faţă de sine şi faţă de urmaşi.. dar şi al societăţii ca întreg. „Surse de poluare în comunitatea locală”). Pornind de la statutul oarecum diferit al unei discipline opţionale faţă de celelalte discipline din trunchiul comun. Aceste opţionale au drept ţintă toţi elevii şcolii din care fac parte. chemistry. Educaţia ecologică contribuie la pregătirea elevilor pentru a face schimbări pozitive în viaţa lor. dezvoltarea la elevi de atitudini investigative asupra realităţii şi a unui comportament ecologic vizînd grija şi responsabilitatea faţă de calitatea mediului natural. physics. Politica de mediu în Uniunea Europeană se bazează pe următoarele principii: o Precauţie şi prevenire. o Îndepărtarea sursei de poluare.Educaţia is a process at the confluence of realistic sciences (biology. În cadrul Conferinţei de la Rio din anul 1992 s-a subliniat că educaţia în context şcolar şi extraşcolar reprezintă mijlocul cel mai puternic.” În prezent toate ţările se preocupă de educaţia ecologică a cetăţenilor lor. care au ca obiectiv principal. indiferent de nivelul de studiu deoarece temele propuse în conţinutul tematic al disciplinelor sunt cu o adresabilitate foarte vastă. capabil să conducă la ameliorare şi schimbări. etc.) And humanities ( related to social systems) in which science is harmoniously combines with art. La nivelul Uniunii Europene există legi în domeniul mediului care se aplică în toate statele membre. am optat pentru o abordare diferită a tematicii de studiu. Din păcate. cu implicaţii deosebite asupra sănătăţii. ecologia s-a centrat pe obligaţia morală a oamenilor faţă de mediu. Devenită un domeniu global. rezolvând problemele ecologice nu numai prin soluţii tehnice. ci şi prin intuirea şi aprecierea corectă a relaţiilor dintre om şi natură. la prezentarea unor stiluri de viaţă sănătoase şi a unui profil moral marcat atît de dezvoltarea unor valori în beneficiul lor. o „Cel care poluează plăteşte”. and theoretical notions are fruitless unless they are closely related to practical activities. Din acest motiv au fost propuse la nivelul ariei curriculare Matematică şi ştiinţe discipline opţionale (ex. conştientă fiind că toate competenţele de factură ecologică nu se pot realiza 206 . „Comorile naturii” „Poluarea şi protecţia mediului”.

se găseşte timpul fizic pentru a ne opri din viteza impusă de modernism şi de a medita puţin la impasul creat de noi Vieţii: constrîngerea la care o supunem zi de zi prin activitatea noastră poluantă. neparticipanţi la proiect. În mod evident. În aceste condiţii se pot realiza lecţii foarte atractive în spaţiul şcolar. ARDELEAN. Astfel. Referinţe bibliografice: 1. am desfăşurat o serie de activităţi dintre care. · Confecţionarea unor obiecte din materiale refolosibile. prin care elevii să înveţe eficient fără a simţi acel „stres” impus de o activitate didactică. · Vizionarea unor filme ce prezintă probleme globale de poluare.decât în mijlocul naturii. elevii se confruntă direct cu problematica poluării.. cele mai apreciate de elevi au fost: · Realizarea unui concurs de proiecte intitulat „Reabilitarea ecologică a oraşului Dorohoi”. În concluzie. MOHAN. · Amenajarea şi întreţinerea spaţiului verde din jurul şcolii. majoritatea temelor propuse vizează o strînsă legătură cu mediul înconjurător prin deplasarea efectivă în teren. · Realizarea de către elevi a unor materiale de propagandă ecologică şi jurizarea acestora de către ceilalţi elevi ai şcolii. · Deplasarea la rampa de gunoi a oraşului pentru a identifica factorii contaminanţi ai solului şi ai apelor freatice. · Participarea la acţiuni de curăţenie în parcurile oraşului şi în pădurile de la marginea acestuia. identifică mult mai uşor sursele de poluare şi participă efectiv la acţiuni ce vizează o transformare conştientă a mediului prin aşanumita „ecologizare”. pot afirma faptul că prezenţa disciplinelor opţionale la nivelul sistemului de învăţămînt oferă oportunităţi deosebite pentru promovarea în rîndul elevilor a unor teme de maximă importanţă pentru viitor. A. Ecologie şi protecţia mediului. Dintre acţiunile desfăşurate menţionez: · Deplasarea pe durata mai multor lecţii consecutive pe diferite sectoare ale rîului ce străbate oraşul (Jijia) pentru a identifica problemele concrete de poluare. G. În acest fel. 207 . Bucureşti: Editura Scaiul. · Participarea la acţiuni de împădurire organizate de Ocolul Silvic la marginea oraşului. 1993. Astfel. pe parcursul anului şcolar există limite impuse de condiţiile naturale ce nu permit deplasarea în teren.

1989. BINDU. individualizat. V.I. Sibiu Abstract. Bucureşti: Editura Ceres. evoluăm. Aceste schimbări reprezintă condiţii esenţiale pentru ca şcoala să se alinieze la realitatea socială. Pentru ca aceste realităţi să funcţioneze ca un sistem unitar. gestionarea corectă a modificărilor care intervin. de fapt. elaborarea unui curriculum diferenţiat. se accede la centrarea accentului pe învăţare efectivă şi nu pe predare. ne dezvoltăm în condiţiile unei societăţi aflate în situaţia unor continue.2. IONESCU. adaptarea la noile situaţii care să asigure instituţiei de învăţămînt prestigiu. ce diferă ca durată. 1994.. pentru ca procesul de învăţare să se adapteze la actualul context al cerinţelor cu scopul asigurării unei educaţii de calitate. and working out a new curriculum. consecinţe asupra mediului educaţional. Ca rezultat al cercetărilor referitoare la datele şi informaţiile despre practica instruirii. marchează elaborarea unui nou concept al predării. Viteazu” Şelimbăr. calitate. 3. În acest context. SĂHLEANU. initiating and encouraging some changes in modern education.. şi redimensionarea actului educativ. Iaşi: Centrul de multiplicare al Universităţii A. G.. în condiţiile concurenţei actuale. intensitate. cercetătorii în domeniu trasează o serie de direcţii în reforma curriculară: deschiderea spre noile tipuri de educaţii. Poluarea şi protecţia mediului. profesor Şcoala “M. Trăim. personalizat avînd ca mecanism regîndirea. în care fiecare instituţie şcolară parcurge schimbări variate. C. este necesară proiectarea unui sistem de management al calităţii care 208 . extindere.Cuza. domeniu. punînd accent pe schimbările care au loc la nivelul rolului şi statutului cadrului didactic şi al copilului. permanente şi rapide modificări şi transformări sociale şi economice. ACATRINEI. iniţierea şi susţinerea unor procese de schimbare. ceea ce. performanţe şi promovarea unei imagini pozitive. A. institutor Mihaela ANDREESCU. Protecţia mediului înconjurător şi educaţia ecologică. NOI TENDINŢE ÎN MANAGEMENTUL EDUCAŢIONAL Daniela Elena OLAR. This paper focuses on some of the new tendencies concerning the educational management such as elaborating a new concept of teaching. Pentru a realiza acest deziderat este necesară identificarea nevoilor din domeniul schimbării.

ca pe un parcurs pentru viaţă al educabililor. investighează şi capătă încredere în capacităţile individuale şi ale grupului. Stimularea creativităţii copiilor este favorizată de metodele interactive.să cuprindă o serie de indicatori de calitate în ceea ce priveşte competenţele de comunicare. Copiii descoperă o nouă experienţă. studiază. prin abordarea unor mijloace de realizare a educaţiei pentru schimbare (stimularea imaginaţiei anticipative. în esenţă. conţinuturi care implică convertirea învăţămîntului dintr-unul preponderent reproductiv întrunul. transforma lucrurile de care au nevoie în viaţa şcolară şi aşezînd astfel primele cărămizi la baza vieţii de adult. creativ. Un tip de învăţare care ţine seama cu preponderenţă de consecinţele pe termen lung ale acţiunilor prezente este învăţarea anticipativă. evaluare şi dezvoltare profesională şi nu în ultimul rînd conceperea unui curriculum. conformă cu nevoile societăţii. estimînd rezultatele şi. Un alt obiectiv concret al reformei în învăţământul românesc este şi reevaluarea conţinuturilor de predare-învăţare. facilitează atingerea finalităţilor educaţionale formative şi informative şi care ocupă o poziţie centrală în curriculumul şcolar. acest mod de învăţare trebuie să fie participativ. conduce la un feed-back anticipat. li se dezvăluie căi multiple spre găsirea unor modalităţi. în cadrul căruia toţi membrii organizaţiei şcolare caută continuu alternative care să permită obţinerea unui consens şi a unor rezultate superioare. conduce la obţinerea unor nivele de 209 . este singura alternativă la învăţările de tip adaptativ-recreativ. să găsească cele mai bune modalităţi de a gestiona viitoarele condiţii ambientale. Primii paşi în implementarea modernismului în activitatea didactică prin intermediul unui sistem de metode şi procedee moderne. management educaţional. spre abordarea unor acţiuni concrete prin care să-şi construiască şi să-şi modeleze propria personalitate într-o direcţie favorabilă. printre altele. Pentru a fi eficient. În acest fel. modifica. a responsabilităţii) şi adaptarea actului educaţional în concepţie modernă. combina. proiectare didactică. Aceasta încearcă. este promotoare a reînnoirii şi a restructurării. pune accentul pe sensuri şi tendinţe majore. acela al atingerii obiectivelor propuse prin angajarea efortului propriu. pe conexiuni şi interrelaţii. a posibilităţilor de alegere şi iniţiativă. Avantajele învăţării anticipative constau în faptul că aceasta conduce la schimbare. totodată. prin care educabilii îşi exersează capacitatea de a selecta. interrelaţionează în grupuri de învăţare activă. pozitivă. educabililor li se permite dobîndirea de cunoştinţe ştiinţifice prin efort propriu. Iar acest lucru este posibil prin intermediul instruirii şi învăţării interactive.

Curriculum pedagogic. prof. S. 2006. fie facilitarea implementării unei noi strategii care să deschidă calea spre crearea şi asigurarea unei solidarităţi esenţiale între adevăratele valori care stau la baza unui management educaţional eficient. Elaborarea unor concluzii cu privire la asigurarea unei educaţii de calitate. secretar relaţii internaţionale. 2006. . Colegiul Tehnic „Ioan C. decision making. V. Cuza” Iaşi Abstract. CRISTEA. formarea de educatori capabili să predea în maniera modulară sau pe grupaje de conţinuturi cu caracter interdisciplinar. with its aim of harmonizing objectives to resource and people.Niciodată lucrurile mari nu sînt realizate fără dificultăţi mari. cît şi studierea întregului evantai de factori care pot determina fie rezistenţa la schimbare.România Ioana PRISTAVU.. 2.” (Voltaire) Decizia managerială Principalele elemente care deosebesc decizia managerială de decizie personală sînt: 210 .. Editura Didactică şi Pedagogică RA Bucureşti.performanţe ridicate. Editura Universităţii „Lucian Blaga” Sibiu. Pentru aceasta sînt necesare un management educaţional cu baze moderne şi eficiente. Referinţe bibliografice: 1. thus becomes „the engine of management”. I. Universitatea „Alexandru.. Ştefănescu” Iaşi.. MOLAN. presupune atît diagnosticarea situaţiei existente. prof. Scientific preoccupations in educational management can be described as multiple and complexes. Management educaţional. DECIZIA LA NIVELUL MANAGEMENTULUI ŞCOLAR Irina-Isabella SAVIN. în descoperirea unor noi valori. the main attribute of the leading process.. fermi în a se angaja în acţiune. care să se implice cu responsabilitate didactică şi încredere în capacităţile şi abilităţile personale şi de a le aplica în mod creator în vederea eficientizării procesului educaţional.

neafectînd numai starea. În principal pot exista trei situaţii: certitudine.act decizional (predomină cantitativ). . comportamentul.. sarcinilor. Actul decizional se referă la situaţii decizionale de complexitate redusă sau cînd respectiva situaţie are un caracter repetitiv. La baza actelor decizionale se află experienţa şi intuiţia managerilor. Incertitudinea apare atunci cînd probabilitatea realizării obiectivului este mare. risc. Certitudinea este caracterizată prin probabilitatea maximă de a realiza obiectivul urmărit utilizînd modalitatea preconizată. . incertitudine. caracterizată prin manifestarea unor influenţe directe şi indirecte semnificative asupra conţinutului şi rezultatelor deciziei manageriale. Mediul ambiant decizional constă în ansamblul elementelor endogene şi exogene care alcătuiesc situaţia decizională. factorii primari ai deciziei intră în interdependenţă care se reflecta în caracteristicile situaţiilor decizionale pe care le generează. cel care decide şi cadre didactice care participă la aplicarea sau concretizarea deciziei.proces decizional (specific deciziilor mai complexe). . În procesul decizional. Factorul de luare a deciziei (decidentul) este reprezentat de un manager care în virtutea obiectivelor. adoptă decizia în situaţia respectivă. competenţelor şi responsabilităţilor.factorul de luare a deciziei sau decidentul.decizia managerială are influenţe directe la nivelul grupului. aplică şi evaluează decizia managerială. nu mai este necesară o culegere de informaţii şi în analiza lor. acţiunile şi rezultatele.mediul ambiant decizional.decizia managerială care implică întotdeauna cel puţin două persoane: managerul. 211 . adoptă. variabilele implicate fiind foarte bine cunoscute de către decident. Procesul decizional constă în ansamblul fazelor prin intermediul cărora se pregăteşte. Factorii primari ai deciziei manageriale Elemente constitutive ale situaţiei decizionale sînt: . dar asupra manierei în care trebuie procedat există dubii serioase. Decizia managerială îmbracă două forme: .

Deci. motivate elevilor. Deciziile sunt complexe şi datorită naturii educaţiei.evaluare. la nivelul unei clase.Riscul apare atunci cînd obiectivul este posibil de realizat cu o probabilitate apreciabilă a realizării. la nivelul organizaţiei. pentru a-i angaja în activităţi utile. profesorii şcolii pot contribui. Profesorul lucrează cu decizii rapide. cu elevii. certitudinii atingerii obiectivelor · după sfera de cuprindere a decidentului · după conţinutul funcţional: · după frecvenţa elaborării · după tipurile de situaţii problematice. formare-dezvoltare prin disciplina sa. deciziile sînt luate de către director şi echipele manageriale formale. explicate. prin rezolvarea aceleiaşi situaţii: 212 . care vizează mai multe obiective. cel puţin. Dar profesorul de o anumită specialitate este conducătorul procesului de predare – învăţare . ca formator-educator nemijlocit. dar existînd o mare nesiguranţă în ceea ce priveşte modalităţile cele mai adecvate de urmat. el ia decizii specifice curente cerute de derularea procesului realizării obiectivelor educaţionale. Tipuri de decizii Flexibilitatea conducerii directe a procesului educaţional derivă şi de aici. În acest context. Aplicînd însă principiul descentralizării şi factorii de execuţie pot participa la procesul decizional. specifice activităţii educaţionale Concluzii. Profesorul-decident Tradiţional. aplică deciziile comunicate de la nivelurile administrative superioare. încît profesorul-manager trebuie să cunoască şi să utilizeze adecvat acest aspect. Astfel. pot participa efectiv în acest sens. dar în clasă este liber să ia multe alte hotărîri privind tehnicile efective de instruire. vom reţine ca specifice următoarele tipuri de decizii: · după amploarea implicaţiilor asupra activităţii profesorului · după valoarea informaţiilor asupra clarităţii. în şcoală. care par luate „pe moment" şi care trebuie să fie concise. El respectă.

Bucureşti. şi dacă vor avea ce învăţa: te vor urma. Munca directă cu oamenii e una dintre cele mai dificile. Sitech. Chiar dacă nu vor recunoaşte deschis acest lucru. Râmnicu-Vâlcea. Bucureşti. Conphys. Introducere în managementul educaţiei. but also practical knowledge. BĂRDUŢA. 2004. Ed. patience. prof. să discuţi cu ei. Ed.A manager is o model for others to follow and because of that it is necessary that he firsthy know his responsebility. Ed. Piteşti. MIHULEAC. MACIUC. Referinţe bibliografice: 1. 1999. V. răspunzi de toată lumea din 213 . TOMA.. Management educaţional. Practic. A fi manager. România Abstract.M.. potenţialul. trust. Bucureşti.. S. Ed. Tehnică. să fii aproape de ei. Craiova. atitudinale. The school manager became a job that required not only theoretical. Nicolae Bălcescu. sincerity. Nu e uşor să colaborezi. 3. 5. director-adjunct. mai ales unul bun. Profesorul – factor de decizie. Didactică şi Pedagogică. Formarea competenţei manageriale a profesorului. acţionale care au ecou asupra întregii personalităţi. 1994. 4.cognitive. Ştiinţa managementului. PERSONALITATEA UNUI MANAGER ŞCOLAR Simona – Mihaela VLASE. Nu e uşor să le fii un model. afective. să îi înţelegi şi să fii empatic. Ed. exigence. 2. Teorie şi practică. V. Teoria şi practica conducerii. I. să ştii să comunici cu fiecare dintre ei. ale cărui rezultate pozitive să se răsfrîngă asupra activităţii şcolii. acceptance of dialogue. la Şcoala Nr 6. COJOCARIU. 1994. A good school manager must owen a wide range of qualities: objectivity. 2007. sense of humour.. judeţul Argeş. să le identifici temerile. E. respect of himself and to the employees. Pentru că asta eşti: un model de urmat. De aceea e nevoie în primul rînd să conştientizezi responsabilitatea enormă care stă pe umerii tăi.. Tempus.. angajaţii tăi te vor urmări. înseamnă să ai experienţă în munca cu oamenii. Nu e uşor să îi ajuţi să crească profesional.

un om cu o gîndire independentă şi constructivă. intuiţia. Biroul managerului trebuie să fie deschis atît pentru întîlnirile oficiale. sinceritatea. managerul ar trebui să dea primul exemplu. simţul umorului şi răbdarea. Faptele şi nu vorbele managerului sînt urmate de echipă. Deschiderea şi onestitatea îi fac pe angajaţi să abordeze liber şi sincer problemele lor în discuţiile ocazionale cu managerii. în acest context. să nu fie intimidant şi să nu-i învinovăţească pe alţii. generozitatea. Trăsăturile personalităţii managerului devin parte din cultura echipei. Astfel. capacitatea organizatorică. În mod cert a fi manager a devenit o profesie care necesita atît cunoştinţe teoretice. Astfel. exigenţa şi respectul faţă de angajaţi. Minimul necesar de care are nevoie un manager pentru a avea succes poate însemna cîteva lucruri de bun simţ: să fie un exemplu pozitiv. înţelegerea. Trebuie să fii un membru eficace al echipei pe care o reprezinţi. Managerul unei şcoli trebuie să fie cadru didactic care să fi urmat cursuri de management educaţional şi care să aibă o vechime de 2-3 ani în instituţia pe care urmează să o conducă. suflecîndu-şi mînecile şi ajutînd. spiritul de dreptate. obiectivitatea. Rolul de manager şcolar are un caracter plurivalent. În acest fel el poate cunoaşte din interior punctele tari şi slabe ale şcolii pe care o conduce şi poate trasa împreuna cu consiliul de administraţie noi direcţii de dezvoltare. nici în şcoala pe care o conduce. cît şi pentru întrebări neoficiale.şcoala pe care o conduci. blîndeţea sau agresivitatea. cât şi practice în domeniul în care se exercită această funcţie. mai pot fi enumeraţi ca indicatori manageriali: echilibrul intelectual. Dacă managerul este foarte competitiv. încrederea. De asemenea. este posibil ca echipa să preia sensibilitatea. să fie integru. cinstea. Consider că. nevoia de înnoire. acceptarea dialogului. nici în alte instituţii de învăţămînt. autoritatea managerului. echipa va fi probabil foarte competitivă. o persoană capabilă să ia decizii 214 . Dar cum ar trebui să „arate” managerul pentru a se bucura de apreciere şi pentru a constitui un „model” pentru angajaţii săi? Ar trebui să întrunească un set larg de însuşiri din rîndul cărora nu pot lipsi: temeinica pregătire de specialitate. să conducă echipa într-o direcţie raţională. pentru a determina angajaţii să se comporte într-un anumit fel. modestia. curajos şi hotărît. managerul nu ar trebui să mai desfăşoare activităţi de predare efectivă.

Management: fundamente.. Rutinele şi managementul gândirii colective.. MOSCOVICI. Ideea e că avem nevoie de formare continuă pentru a atinge un nivel înalt.şi să rezolve probleme. . 1998.. Referinţe bibliografice: 1. Constanţa: Editura Leda & Muntenia. 3. . cursuri. principii. soluţii. M. A. Bucureşti: Editura Trei. interferenţe. deoarece niciodată nu vor exista suficiente resurse pentru a rezolva toate problemele. Managerul şcolar trebuie să fie capabil să aplaneze orice conflict. 2003. LUCA. Inteligenţa organizaţiilor. Psihologia socială a relaţiilor cu celălalt. 215 . 1999. Şi practic. el trebuie. de fi un îndrumător în viaţa profesională a angajaţilor. 6. 5. R. multă răbdare şi multă tenacitate. Nu e de ajuns o experienţă tehnică. studii de caz. VLĂSCEANU. Acest rol poate provoca multe griji. iar cele deja soluţionate pot genera altele noi. independenţă în acţiuni. un negociator. CHIRICĂ. Ei sînt obiectul principal al muncii acestuia. Oferindu-le subalternilor libertate în gîndire.1998. îmbinînd astfel loialitatea faţă de membrii colectivului cu cerinţele impuse de ştiinţa managerială. Managementul resurselor umane. MIHALCEA. instrumente de lucru. A. . 2000. Concluzii. să insiste asupra luării deciziilor în grup. S. Există însă anumite reguli. exemple practice care ne pot ajuta. S. Organizaţiile şi cultura organizării. Nu cred că există o anumită reţetă de urmat pentru a deveni buni manageri. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană. Bucureşti: Editura Economică. Managementul schimbărilor.. E nevoie să ştim că o şcoală se dezvoltă datorită angajaţilor. ANDRONICESCU. ANDRONICESCU. în acelaşi timp. 2. A conduce e o artă pe care puţini dintre noi o înţeleg. un bun cunoscător al problemelor financiare etc. 4. FORIŞ. Iaşi: Polirom. că ei sunt temelia. M. Bucureşti: Editura ALL.. 2002. Ei "zidesc" pentru manager. practică într-un anumit domeniu pentru a deveni un manager. T. "vreau să fiu manager" porneşte de la dorinţa de a lucra cu ei. E nevoie de mult sacrificiu.

În general. principii generale. asist. La nivel grupal sau societal. ceea ce doresc angajaţii de la muncă poate fi împărţit în două categorii: valori profesionale intrinseci şi extrinseci. dar şi de orientarea sa valorică în munca pe care o desfăşoară. This study has aim to set hierarchy of the professional values (intrinsec and extrinsec) of teachers depending on their persona and occupational characteristic. Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei Universitatea din Piteşti Abstract. dar esenţiale pentru performanţele atinse în muncă sînt valorile profesionale ale angajaţilor. orientarea atitudinal-valorică a personalităţii sale este determinată de sistemul personal de valori al acestuia care se constituie prin asimilarea valorilor sociale caracteristice grupului căruia individul aparţine. ci şi una preferenţial-evaluativă. Valorile de muncă extrinseci sînt ceea ce doresc şi caută/ aşteaptă indivizii din organizarea propriei munci şi din contextul 216 . Viaţa şi activitatea noastră sînt călăuzite de anumite valori. univ. pe care individul le asimilează în procesul socializării şi al formării personalităţii sale. cu rol apreciativ şi normativ. ceea ce doresc de la muncă. drd. Valorile profesionale intrinseci pot fi definite ca ceea ce doresc sau caută / aşteaptă de la propria lor activitate de muncă pentru a-şi satisface propriile nevoi psihologice.STUDIU COMPARATIV PRIVIND IERARHIA VALORILOR PROFESIONALE LA CADRELE DIDACTICE Maria Magdalena STAN.The professional values represents a desirable outcome that sets the organizational behavoiur of an individual. axiologică. Munca este esenţială pentru indivizi şi societate.. Relaţia individului cu realitatea nu este numai una cognitivă şi/ sau praxiologică. Calitatea actului educaţional depinde în mare măsură de gradul de implicare al cadrului didactic în relaţia cu profesia pe care o exercită. orientarea axiologică are în vedere anumite valori determinante ale culturii acestora care constituie un pattern general în viaţa şi activitatea membrilor grupului sau a societăţii. La nivelul individului. socialmente constituite şi instituite.

Super au fost analizate pe trei grupuri de participanţi: cadre didactice cu o vechime de pînă în 5 ani. Relaţii cu superiorii. Prestigiu. cît şi în mediul urban (80%). cu perfecţionarea profesională continuă. .creativitatea şi responsabilitatea (m=12. Varietate.stimularea intelectuală (m=12.relaţia cu colegii. Reuşita profesională reprezintă antecamera prestigiului profesional.50). Prestigiul profesional ca sursă a satisfacţiei profesionale vine odată cu angajarea în activitate. Stimula217 .acesteia. (m=14. cu experienţa. Reuşita profesională şi valori profesionale extrinseci: organizaţionale . care activează atît în mediul rural (20%). Chelcea după D. astfel: locul I . Avantaje economice şi contextuale . locul III .independenţa.La grupul 1 valorile profesionale au următoarea configuraţie: pe locul I . pe locul II creativitatea (m=13. pentru a-şi satisface în primul rînd nevoi de ordin social şi fiziologice.avantajele economice (m=13. Stimulare intelectuală.prestigiul (m=14. pe locul III . cu vechime în activitate între 2 şi peste 25 de ani. Studiul de faţă îşi propune să analizeze configuraţia valorilor profesionale la cadrele didactice în funcţie de variabila vechime în învăţămînt şi implicit variabila vîrstă.5). .La grupul 3 regăsim pe primele trei locuri următoarele valori. iar pe ultimul loc se situează conducerea (m=8).6).5). E.20). Altruism). Conducere. Rezultatele obţinute prin aplicarea inventarului de valori profesionale „Work Values Inventory” (valori profesionale intrinseci: Creativitate.. Relaţii cu colegii. Valorile extrinseci predomină în ierarhia valorilor profesionale la cadrele didactice debutante.20 ani şi cadre didactice cu o vechime de peste 25 de ani de activitate. cadre didactice cu o vechime cuprinsă în intervalul 10. Ambianţa fizică.75). Estetice.Mod de viaţă. Investigaţia s-a realizat pe un lot de 45 cadre didactice din învăţămîntul primar şi preşcolar.Siguranţa profesională. Independenţă. adaptat de S. iar pe ultimul loc se situează conducerea (m=9). locul III .reuşita profesională (m=14. .5). iar la cadrele didactice cu o vechime de peste 25 de ani se constată că în primele poziţii ponderea valorilor profesionale intrinseci este mai mare. locul II .La grupul 2 valorile profesionale au următoarea configuraţie: pe locul I se situează prestigiul profesional (m=14). locul II . iar pe ultimul loc conducerea şi modul de viaţă.

CHELCEA. 1981. 3.angajare în dezvoltarea carierei în psihologie. Referinţe bibliografice: 1. Bucureşti: EDP. creativitatea. Studii de psihologie socială. 2.1998. 4.rea intelectuală. Psihologia muncii . Economică. S. Personalitate şi societate în tranziţie. Bucureşti: Societatea Ştiinţifică şi Tehnică. 2000. 5. Comportament Organizaţional. Bucureşti: Ed. însă variaţiile valorilor profesionale pot fi explicate în cazul studiului nostru prin efectul combinat al diferenţelor de vîrstă şi de experienţă profesională.M. V. nr. de Psihologie organizaţională. Nu pot fi generalizate datele obţinute în cercetarea noastră datorită universului restrîns al populaţiei investigate. 2004. JOHNS. MUCHINSY. 1-2. Aspecte ale relaţiei valori profesionalesatisfacţie. Concluzii. orientarea spre relaţiile interumane sunt valori specifice profesiei didactice. ceea ce poate determina proiectarea şi elaborarea de programe de motivare şi de strategii proactive care să ofere cadrelor didactice regăsirea acelor valori în organizaţia din care fac parte. NEGOVAN. Studierea tipurilor de valori profesionale în funcţie de caracteristicile personale şi ocupaţionale poate genera hărţi ce caracterizează o anumită categorie profesională. M. 218 . Belmont: Widsworth. Psychology Applied to Work. G. ZLATE. Rev. vol IV. Thomson Learning. P. Iaşi: Polirom. 1994.relaţii interumane.

Inclusive education involves a holistic approach to teaching a child by understanding and satisfying its needs for knowledge and personal development. Inclusive education is a universal educational strategy for all children. prof. Chişinău Domnica GÎNU. implică transformarea instituţiei de educaţie generală în şcoală extinsă. implementarea unei noi formule de solidaritate umană.. Chişinău Abstract. univ.DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII INTEGRALE EDUCAŢIA INCLUZIVĂ – CONDIŢIE PENTRU DEZVOLTAREA CURRICULUMULUI ŞCOLAR Nicolae BUCUN... conf. Educaţia incluzivă. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. designed to improve quality of educational process and personal experience of the children. dr. economical. as well as disabilities and disorders affecting learning and development. Educaţia incluzivă este axată pe dezvoltarea şi promovarea educaţiei timpurii. hab.. asistenţei psihopedagogice adecvate necesităţilor 219 . ca srtategie a creşterii calităţii. Educaţia incluzivă este parte integrantă a paradigmei „educaţiei pentru toţi” şi are menirea de a orienta sistemele de educaţie spre o abordare holistică a necesităţilor educaţionale şi de dezvoltare a tuturor copiilor. religious differences. univ. which requires a global reform of the educational system. de creştere progresivă a calităţii educaţiei. de căutare a modalităţilor de a răspunde diversităţii umane. UPS „Ion Creangă”. Educaţia incluzivă este un proces continuu de dezvoltare a politicilor şi practicilor educaţionale. regardless of cultural. dr. capabilă să ofere asistenţă educaţională de calitate tuturor copiilor în medii de învăţare comună. care ar asigura adaptarea copilului la solicitările sociale şi ar contribui la incluziunea şcolară şi socială la diferitele etape de vîrstă. The learning of each child and of all the children takes place in the mainstream friendly schools.

sistem de evaluare neadaptat cerinţelor individuale de educaţie. maladii somatice cronice etc. tiflopedagogice. cadru legal inadecvat pentru evaluarea copiilor şi incluziunea copiilor cu nivele diferite de dezvoltare sau de dizabilitate etc. acces fizic limitat pentru copiii cu dizabilităţi. psihopedagogice. tulburări senzoriale. tiflopedagogi. Educaţia incluzivă a devenit o condiţie inerentă pentru modernizarea curriculumuli şcolar. De-a lungul anilor au fost adoptate o serie de documente internaţionale. orientată spre includerea tuturor copiilor care din motive variate nu reuşesc să facă faţă cerinţelor educaţiei şcolare. tulburări psihosociale. tulburări psihice şi de comportament. logopezi. care au impulsionat o nouă abordare a educaţiei. Educaţia incluzivă a devenit o problemă a învăţămîntului general. surdopedagogi. număr insuficient de servicii specializate pentru copii (servicii psihologice.individuale ale copiilor în baza programelor individuale de abilitare şi reabilitare a dezvoltării copiilor cu cerinţe educative speciale. prejudecăţi existente la nivelul societăţii. sistem incoerent de formare profesională iniţială şi continuă în domeniul educaţiei. tulburări fiziologice. etc. Factori instituţionali: bază tehnico-didactică a instituţiilor de educaţie şi condiţii neadecvate cerinţelor educaţiei incluzive. iar preocupările pentru această educaţie au fost îndreptate spre o gamă mult mai largă de copii. lipsa personalului calificat pentru asistenţa specială a necesităţilor copiilor cu dizabilităţi: psihologi. Analiza capacităţii sistemului de educaţie în asisgurarea educaţiei incluzive a copiilor cu cerinţe speciale de educaţie a scos în evidenţă un şir de factori care exacerbează excluderea acestora din sistemul general de educaţie: Factori normativi: lipsa cadrului legal cu prevederi speciale privind educaţia incluzivă (Legea Învăţămîntului nu abordează educaţia incluzivă). psihopedagogi. logopedice) etc. atitudini negative. kinetoterapeuţi. subestimarea şi diminuarea importanţei educaţiei în familie a copiilor etc. Factori biopsihosociali perturbatori: tulburări organice. Factori pedagogici: curriculum suprasolicitat. 220 . intoleranţa faţă de diferenţe. Factori socioeconomici: incapacitatea sistemului de educaţie de a răspunde la diversitatea necesităţilor copilui cu cerinţe speciale de dezvoltare.

ameliorarea calităţii educaţiei şi a formării profesionale a cadrelor didactice. Educaţia incluzivă promovează accesul tuturor copiilor. o nouă orientare. abilităţi şi necesităţi de învăţare unice. accesului şi educaţiei de calitate. angajament pentru o abordare intersectorială. în care diferenţele individuale sînt considerate o provocare nu un obstacol. Educaţia incluzivă solicită o noua abordare a scopurilor. formelor de organizare a educaţiei. Educaţia incluzivă reflectă valorile unei societăţi echitabile şi democratice care oferă tuturor persoanelor oportunităţi egale de a realiza drepturile omului şi obiectivele de dezvoltare umană împărtăşite pe plan mondial şi recunoscute de către comunitatea internaţională. 221 . reevaluarea atitudinii statului şi societăţii faţă de copii excluşi şi/sau marginalizaţi. obiectivelor. politicile şi practicile în domeniul educaţiei: fiecare copil are dreptul fundamental la educaţie şi trebuie să i se asigure şanse de a atinge şi de a menţine un nivel acceptabil a învăţării. integrată şi holistică asupra educaţiei. sistemele de educaţie trebuie proiectate ţinînd cont de aceste particularităţi şi cerinţe.Declaraţia de la Jomtien (1990) recomandă statelor să-şi construiască sistemele de educaţie naţionale pornind de la: dreptul inerent al fiecărui copil la un ciclu complet al educaţiei şcolare primare. angajare pentru o pedagogie centrată pe copil. învăţare socială şi valorizare a relaţiilor pozitive. tinerilor şi adulţilor la educaţie. recunoaşterea diversităţii largi de necesităţi de dezvoltare a copilului. interese. copii cu cerinţe educaţionale speciale trebuie să aibă acces în şcolile generale. o schimbare de optică. încurajînd participarea activă şi pozitivă a acestora la educaţia de calitate. fiecare copil are particularităţi. parteneriat. care pune accentul pe cooperare. dar şi spre realizarea educaţiei copiilor excluşi şi /sau marginalizaţi împreună cu toţi copii în sistemul de educaţie generală. umaniste în educaţie. Sistemele de învăţămînt trebuie să fie incluzive. să caute activ copii aflaţi în afara şcolii şi să răspundă flexibil circumstanţelor şi necesităţilor tuturor celor care învaţă. Forumul mondial al educaţiei de la Dakar (2000) orientează procesul educaţiei nu numai pentru oferirea şanselor egale. Declaraţia de la Salamanca (1994) revalorifică principiile.

flexibil. în mediul şcolar general. învăţare şi şi are un şir de funcţii: satisfacerea necesităţilor educaţionale a tuturor membrilor comunităţii. schimbarea atitudinilor şi aplicarea practicilor non discriminatorii în procesul de educaţie. creşterea continuă a calităţii educaţiei. orientarea strategică spre trecerea de la adaptarea elevului la şcoli diferite la adaptarea învăţămîntului la diferenţele dintre elevi. psihologic şi economic: diminuarea excluderii sociale. valorizează şi integrează toţi copii. dezvoltarea respectului de sine. Educaţia incluzivă este un sistem de educaţie deschis. profesională. schimbarea modalităţilor de abordare a copilului. adaptîndu-se ea însuşi la diversitatea de cerinţe educaţionale. politicile şi practicile căruia sînt axate pe cooperare. Dimensiunile educaţiei incluzive solicită abordări comprehensive a proceselor de evaluare a performanţelor copiilor. integrarea educaţională. implicînd toate resursele comunităţii. centrîndu. la particularităţile de învăţare şi de dezvoltare ale fiecărui copil. acces şi condiţii de educaţie de calitate fiecărui copil. Instituţia incluzivă este deschisă. dezvoltarea societăţi democratice şi nediscriminatorii. prevenirea şi combaterea excluderii şi /sau marginalizarea copiilor de la educaţie. Educaţia incluzivă este un proces permanent de îmbunătăţire a activităţii instituţiei de învăţămînt. susţine asistenţa educaţională a tuturor copiilor. a calităţii 222 . parteneriat. adaptarea şi integrarea personalităţii umane la condiţiile vieţii. prin intermediul sistemului educaţional general are drept rezultat o varietate de schimbări/impacturi de ordin social.Educaţia incluzivă – ca strategie a educaţiei de calitate. pedagogic. Educaţia incluzivă – asigură şanse egale. existente la limite minime – maxime. elimină excluderea şi /sau marginalizării copiilor. toleranţă şi acceptare. schimbarea atitudinii faţă de diferenţe. adaptat necesităţilor copilului. prietenoasă. inclusiv a copiilor supradotaţi sau cu talente deosebite. democrată. respectarea drepturilor copilului şi a principiului de oportunităţi egale. în funcţie de potenţialul psihofizic al fiecăruia.se pe familia copilului. centrarea procesului de educaţie pe copil / elev. socială. abordare fundamentată pe interesele copilului. tolerantă. Educaţia incluzivă pentru toţi copiii. răspunde necesităţilor educative.

pentru a oferi tuturor copiilor şanse egale la educaţie de calitate.Coombs. Argument. că criza educaţiei este apreciată în contextul problemelor de angajare în cîmpul muncii şi în raport cu necorespunderea dintre ritmul evoluţiei schimbărilor din domeniul profesional şi ritmul formării competenţelor profesionale (Philip H. 62 ) Printre contradicţiile dintre procesul educaţional realizat în şcoală şi aşteptările societăţii/ realităţile vieţii. conf.. PROIECTAREA CARIEREI. Apariţia noilor tendinţe. REPER CONCEPTUAL ŞI STRATEGIC AL DEZVOLTĂRII CURRICULARE Otilia DANDARA. Comisia Interna223 . constatată la nivel mondial încă din anii 60 ai secolului trecut ( Edgar Faure. Pornind de la faptul că finalitatea majoră a educaţiei este integrarea socială (mai curînd socio-profesională) de succes. ritmul cărora ia amploare. încercarea de a atribui instruirii un caracter cît mai funcţional au devenit priorităţi ale reformei şcolii. The crisis in education comes from the discrepancies between labor market needs with results /purchases of school. p. univ. In this case a curriculum development involves the reconceptualization of the career guidance process and that of career planning. Necesitatea abordării problemei.. dr. Mai mult ca atît. însuşi procesul educaţional realizat în şcoală a intrat în faza reformelor continue. Valorile educaţiei incluzive vor fi luate în calcul în procesul modernizării curriculumului şcolar. Educaţia formală ce exprimă esenţa politicii educaţionale realizată instituţional se află în impas la începutul secolului XXI. sporirea interesului şi a disponibilităţii comunităţii faţă de educaţia incluzivă.relaţiilor participanţilor la educaţie pentru a deveni co-participanţi la un proces de formare propriu-zis. USM Abstract. Cauza/originea crizei este identificată chiar în esenţa procesului educaţional. se constată acum cîteva decenii (dar fenomenul a progresat). Se recunoaşte şi este resimţită o criză a educaţiei. 1974 ). It is necessary to promote a sound conception based on clearly defined finalities.

identificăm şi probleme la nivel local. strategia de realizare a deciziei.12). care. în mare parte. fără să aibă la bază finalităţi bine definite. maturitatea psihologică şi socială generează educaţia ca relaţie de independenţă şi interdependenţă. ţine de pregătirea profesională (educaţia profesională ). În acest sens. Proiectarea carierei este un proces permanent încadrat în limitele de viaţă conştientă a individului. este evidenţiat caracterul permanent. opţiunea profesională. p.ţională pentru Educaţie. orientate spre identificarea posibilităţilor de maximă valorificare a potenţialului individual. Considerăm adecvat din punctul de vedere al esenţei procesului utilizarea noţiunii de proiectare a carierei. există posibilităţi de a pune în valoare implicarea persoanei însăşi. La moment ghidarea carierei se desfăşoară fragmentar. la anumite vîrste. Dacă analizăm fenomenul ghidării carierei în contextul procesului educaţional realizat în cadrul sistemului de învăţămînt din ţara noastră. Proiectarea carierei implică activitatea de: orientarea şcolară şi profesională. deoarece semnificaţia conceptului accentuează caracterul operaţional şi funcţional al acestui proces. identifică şi tensiunea dintre consideraţiile pe termen scurt şi cele pe termen lung (Jacques Delors. Definirea conceptelor şi determinarea dimensiunilor Proiectarea carierei este un proces absolut necesar de realizat în scopul stabilirii conexiunii funcţionale dintre potenţialul individual şi cerinţele şi posibilităţile mediului socio-economic. ghidarea carierei are misiunea de a pregăti şi susţine persoana în asemenea demers important şi complicat. managementul propriu-zis al carierei. Buna funcţionare a procesului în întregime. precum şi a fazelor acestuia depinde de asigurarea realizării principiului comple224 . în secolul XXI. un ansamblu de acţiuni subordonate unor finalităţi prosociale clar definite. În acelaşi discurs se remarcă faptul că orientarea şcolară este una dintre reperele în baza cărora este abordată problema educţiei. Pe lîngă aspectele de ordin glabal. 2000. constatăm lipsa unor repere conceptuale clare şi lipsa unui subsistem menit să realizeze procesul. decizia persoanei pentru un anumit gen de activitate profesională. ţinînd cont de faptul că. ce determină necesitatea abordării problemei ghidării/proiectării carierei.

Auto/informarea despre lumea profesiilor şi oportunităţile sistemului educaţional. la mijlocul secolului trecut. VLĂSCEANU M. Auto/formarea atitudinilor.specific. O astfel de concepţie reliefează faptul că educaţia pentru carieră se subordonează mecanismelor specifice procesului educaţional. Stabilirea clară a sistemului de obiective asigură conturarea unei strategii educaţionale. 4. Montpellier: SAIO. DELORS J. subordonîndu-se principiului complementarităţii funcţionale atît în raportul general. Comoara lăuntrică.mentarităţii funcţionale. ştiinţele psihopedagogice au conturat noua concepţie cu privire la ghidarea carierei – concepţia psihopedagogică sau educativformativă. Managementul carierei. 99 réponses sur l’orientation. Referinţe bibliografice: 1. Proiectarea carierei. Chişinău.. 4. Acest principiu determină eficienţa procesului atît în cazul influienţei factorilor educaţionali. 3. FRADIN M.. Dimensiuni ale procesului educaţional. (coordonateur). sistemului de valori şi competenţelor necesar integrării socio-profesionale. 225 . cît şi al realizării obiectivelor. În plan teoretico-metodologic. 2009) Concluzii. 2. DANDARA O. Iaşi: Polirom. Esenţa acestei concepţii rezidă în necesitatea educării individului în vederea proiectării carierei. Încercările de a revigora învăţămîntul şi a atribui un grad sporit de calitate educaţiei printr-o reformă judicioasă a curriculumului trebuie să vizeze în mod cert şi problema proiectării carierei. 2009.cadru (direcţiilor strategice ). 2. cît şi în relaţiile dintre aspectele diverse ale fenomenului. În scopul asigurării integralităţii rezultatului menţionăm necesitatea realizării următoarelor obiective-cadru: 1. Auto/promovarea personalităţii în direcţia autorealizării prin valorificarea potenţialului individual în scopul progresului social. Bucureşti. (Dandara O. 2000. 3. Acest aspect al procesului educaţional (dacă se doreşte a fi eficient ) se va încadra în aceleaşi limite conceptuale şi metodologice specifice abordării curriculare. 2002. Auto/cunoaşterea potenţialului individual din perspectiva posibilităţilor de integrare socio-profesională. 1997.

vînătoare sau războaie. Huntington a numit „ciocnirea civilizaţiilor”. [4]. a produs ceea ce S. ginte. chiar dacă a fost război.cete. impusă sau produsă în schimburi naturale. tolerîndu-se sau cooperînd. Ca educatori. The paper is focused on the questions: what is the place of interculturality in globalized postmodern society? and: what is the future of intercultural education in the development of an macrosocial ideal. adică. grupările umane . Provocarea globalizării: dezvoltare. cel mai adesea a fost aculturaţie.D. astfel că astăzi. specialiştii afirmă că nu există „limbă pură” sau „etnie pură” [7]. „cum se poate impune educaţia. Dar modul în care s-au produs aceste interferenţe au constituit momente ale popoarelor: uneori a fost interculturaţie. dar. sau război de falie Paradigma globalizării în care se dezvoltă actuala societate are ca trăsătură specifică „libera circulaţie a informaţiei şi a persoanelor”. Întîlnirea cu semenii a fost rareori paşnică la început.ROLUL EDUCAŢIEI INTERCULTURALE ÎN DEZVOLTAREA COMUNITĂŢII ŞI SOCIETĂŢII* Cornelia COCAN. De modul de rezolvare a acestei „ciocniri” depinde consecinţa posibilă: „dezvoltare”. care prin esenţa existenţei sale înseamnă „dezvoltare”? 2. desigur că ne punem întrebarea „cum putem birui?”. Acest fenomen. sau „război de falie” (în accepţiunea aceluiaşi autor). consisting in the development of a intercultural globalized society? 1. asigurîndu-şi hrana. Educaţia interculturală la răscrucea dintre idealul macrosocial şi eşecul global In zorii istoriei lor. de o amploare nemaiîntîlnită în istorie. 383 şi este finanţată de MECI şi UEFISCUSU 226 . ulterior a trebuit să trăiască în pace. prin cules.. România Abstract. cu ponderi mai mari de o parte sau de cealaltă. dr. Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic Universitatea „Transilvania” din Braşov. Influenţe reciproce au existat. În urma acestor procese complexe s-au creat ceea ce sociologia culturii * Această lucrare este realizată în cadrul proiectului TOGHETER I. popoare – erau în continuă migrare.

Polirom. apoi lumea. multi-. la polul opus al Terrei s-a creat aparthéid-ul sud-african. cu titlul Comoara lăuntrică) 227 . Prin analogie * termen folosit de Raportul Comisiei pentru Educaţie în secolul XXI. O dată cu intrarea în perioada modernă a istoriei. exercitarea influenţelor culturale a început să se facă conştient şi sistematic. „Experienţele istoriei” trebuie confruntate cu ideile şi principiile validate de ştiinţele socio-umane. Pămîntul”. Ar. etern. s-ar putea afirma că „disonanţa culturală” constituie un moment necesar în dezvoltarea comunitară/ socială [2]. 555].numeşte: mediile comunitare monoculturale. iar cele omogene. UNESCO.(apărut la Iaşi: Ed. într-o mare multiculturalitate şi co-/ federaţie statală. Toynbee susţinea că sistemele sociale eterogene au fost cele care s-au dezvoltat. care a atins extremele: de la „super-omul” şi „rasa pură” (ariană). 1996. prin transfer. 2000. care s-au cufundat în propria cultură. analizate şi interpretate de ştiinţele socio-umane constituie puncte de reper. multiculturale sau interculturale. alţi reprezentanţi. „Experimentele sociale” înscrise în istorie. p. şi. acţionează spre promovarea unei interculturalităţi. ei cu ale lor. în domeniul socio-uman nimic nu este imuabil. culminînd cu perioada postmodernă în care ne aflăm.de tipul marilor imperii. urmărindu-se o anume finalitate. uitînd că exacerbarea naţionalului a aprins continentul. prin intermediul educaţiei. pentru că. care trebuie luate în calcul foarte serios de către factorii de decizie politică: în ce fel de medii sociale ne dorim să trăim: mono-. există şi categoria celor care spun „e loc pentru toţi. de două ori în secolul trecut. pentru a alege „ceea ce este mai bine”. un concept din constructivismul social. într-un anumit loc/timp. universal-valabil. Folosind. la „înaltul specialist” devotat firmei multinaţionale. sau interculturale? „Societatea educaţională”* europeană are reprezentanţi care militează pentru păstrarea „intactă” şi promovarea specificului naţional. au stagnat şi au decăzut [7. J. pentru anumiţi oameni. cuprinşi de un entuziasm unionist-european nelimitat. în care lucrează. dar deschis a deveni „cetăţeanul micuţului nostru sat planetar. menită a realiza omogenitatea continentaleuropeană. noi cu ale noastre”.

Concluzii 1. de construcţie şi dezvoltare şi de a evita un eşec global. Interculturalitatea este un deziderat necesar societăţii globalizate. pentru spirit.. Educaţia interculturală. aflate în epoca postmodernă. În acest context. dar cîtă durată are un hibrid. pornit printr-un „război de falie”. s-ar putea afirma că. Iaşi: Editura Polirom. constînd în formarea unei societăţi globalizate de tip intercultural? Formarea şi dezvoltarea comunităţilor interculturale trebuie monitorizate de ştiinţele socio-umane. Dar cerinţele acestei epoci determină raţiunea să decidă pentru interculturalitate. ca ideal macrosocial. 228 . pentru că deciziile sunt luate sub presiunea avantajului economic. educatorii rămîn simpli executanţi. Iaşi: Editura Polirom. primejdioasă prin efectul lor distrugător. F. Referinţe bibliografice: 1. revine în răspunderea ştiinţelor educaţiei îndreptarea comunităţilor spre interculturale. MUGNY. 2. Din nefericire. 2006. În „Pedagogie.1997. Din acest moment. CUCOŞ. Necesitatea şi alegerea raţională a interculturalităţii au. W. totodată. decît al său? Sau cu soiurile hibride. Ştiinţelor educaţiei le revine responsabilitatea de-a îndrepta comunităţile interculturale. G. comparativ cu soiul pur? Alegerea nu este uşoară. 3. pentru o decizie care priveşte existenţa omenirii în şi după epoca globalizării şi a postmodernităţii [6]. cui îi revine asumarea răspunderii? Şi afirm că este „o asumare disipată”. Bucureşti: Paideia. dar cît suportă un anumit corp un alt sînge. spre un ideal macrosocial şi de a evita un eşec global. 1998. C.biologică. DOISE. cultura este precum sîngele pentru corp: perpetuarea prin consangvinitáte duce la degradare şi dispariţie. Şi trebuie să răspundem la întrebarea: ce şanse are educaţia interculturală în realizarea unui ideal macrosocial. care sunt mai productive. decizia de „cum să se facă” este hotărît luată tot politic. 2. prin intermediul factorului politic [5]. FUKUYAMA. 3. Psihologie socială şi dezvoltarea cognitivă. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită”. multă utopie. pentru educaţie. Sfârşitul istoriei şi ultimul om.

A Studyof History.4. D. mai ales în ceea ce ţine de caracterul sofisticat al concepţiei şi analizei. univ. totuşi. NewYork: Oxford University. “ştim” mai mult decît “înţelegem”. În contextul DÎ. 1947. Bucureşti: Antet. unul nou. Bucureşti: Ed. ASPECTE ŞTIINŢIFICE ALE DISABILITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE Valentina OLĂRESCU.Conceptul disabilităţilor de învăţare (DÎ) are. There are presented debates among the specialists in order to find definitions for the concepts and to stabilize the training policies for the mildly handicapped students. Astfel.. LYON.. D. 6. Chişinău Olimpiada CIUBAROV. conceptul DÎ nu este. parametrii lor includeau nu atît un eşec generalizat al învăţării. drd. cît de faptul că fenomenul DÎ nu a fost conştientizat în mod real. La momentul actual. Bucureşti: Antet. Disabilitate de învăţare sau nereuşită şcolară? Dezbateri ştiinţifice externe. o bază ştiinţifică şi ţine de un tip specific de probleme de învăţare. 1998. iar acest fapt provoacă o situaţie destul de ambiguă şi ne îngrădeşte posibilitatea de a răspunde la întrebarea fundamentală: Ce este o disabilitate de învăţare? Deşi reprezintă o categorie relativ nouă. Corporaţiile conduc lumea. 1998. avem posibilitatea de a răspunde la întrebarea ce ar fi trebuit să reprezinte o disabilitate de învăţare. S. 7. cercetarea în domeniul DÎ se numără printre elementele performante ale educaţiei speciale. Postmodernitatea. UPS « Ion Creangă ». chiar dacă nu şi-a coagulat încă o perspectivă completă şi unificată. The article describes aspects of educational policy in front of learning disabilities (newly difficulties) which occurred recently in high developed states of America. J. fără îndoială. Analizele istorice ale DÎ sugerează o concluzie interesantă: iniţial DÎ erau concepute ca o categorie discretă. provocate nu atât de lipsa unor informaţii cu privire la domeniu. HUNTINGTON. lector. Domeniul DÎ include o serie de aspecte şi se confruntă cu un şir de probleme de ordin intelectual. Ciocnirea civilizaţiilor şi refacerea ordinii mondiale. dr. UPS “Ion Creangă”. TOYNBEE. 1998. conf. în retrospectivă istorică. KORTEN. C. Chişinău Abstract. 5. Du Style. 229 . cât o serie de probleme concrete din contextul învăţămîntului academic. Ar.

care sugerează două lucruri: disfuncţie neurologică şi deficite de procesare. totuşi. eşecul la învăţătură era perceput ca ceva neaşteptat: existau puţine motive de a crede că un alt elev. menită să descrie probleme academice. Astfel. Rămâne. Se presupunea că etiologia acestei condiţii era de ordin neurologic. DÎ au reuşit să-şi găsească propria nişă.Se punea. Problemele create nu constituiau un eşec generalizat. era întruchipat în noţiunea de nereuşită la învăţătură. sub aspectul unui număr discret de probleme de procesare ce rezultă din disfuncţii neurologice care. DÎ se deosebeau de RM prin coeficientul de inteligenţă (DÎ nu erau asociate cu performanţa intelectuală scăzută) şi prin profilul abilităţilor. În cazul elevului care se confrunta cu asemenea probleme. accent pe două concepte destul de importante. DÎ au fost create ca şi categorie discretă. Al doilea concept vizează natura condiţiei exprimate prin noţiunea învăţămînt special. însă. adecvarea 230 . aşadar. Deficitele de procesare reprezentau cauza problemelor academice la lectură. chiar dacă reprezintă cea mai nouă categorie în educaţia specială. DÎ specifice reprezentă. descriind o clasă de tulburări de învăţare cu bază neurologică. afectau în mod negativ performanţa academică. cît şi puncte slabe. se credea că DÎ sunt specifice. denumit eşec neexplicat al învăţării. în special problemele privind nereuşita la învăţătură. fiind cuprinsă într-o gamă ce oscilează între leziunile reale şi tipurile predominant subclinice de disfuncţie. RM manifestând un profil plat şi scăzut. de reuşită joasă. provenite. în primul rînd. pus în aceeaşi situaţie. scriere şi matematică. afectate din cauza unor deficite specifice de procesare sau din cauza unor deficite despre care se presupunea că afectează doar sfere specifice ale funcţionării. asimilarea şi depozitarea informaţiei. Prin urmare. de exemplu. dificilă posibilitatea de a valida noţiunile disfuncţie neurologică şi deficite de procesare (în special. o categorie circumscrisă. Astfel. Conceptual. în care se remarcau atît puncte puternice. s-ar fi confruntat cu dificultăţi similare la învăţare. ce descrie o formă concretă de nereuşită la învăţătură şi nu una generală. în cele din urmă. Disfuncţia neurologică se manifesta ca o varietate de deficite de procesare psihologică ce influenţau în mod negativ obţinerea. ci abilităţi cognitive medii. Primul. similar celui remarcat în cazurile de retard mintal (RM). Faptul că DÎ vizau mai curînd probleme academice decât probleme de natură comportamentală le diferenţia de tulburările emoţionale sau comportamentale (TE /C). ce rezultă din deficite specifice. din deficite de procesare.

5 ori. de 50% din populaţie. Experienţa cercetătorilor din SUA a dovedit şi explicat mai multe aspecte. K. adică a numărului total de cazuri atestate la un anumit moment. Susţinerea eficientă a elevilor cu DÎ a creat o suprapunere în ceea ce ţine de distribuirea lor în instituţiile educative speciale. În aceste circumstanţe. (1997). s-a putut uşor observa modul în care conceptul DÎ şi-a pierdut integritatea. Formularea în acest sens a unui răspuns mai exact este problematică.. teoretic. Prevalenţa DÎ în estimările ştiinţifice de peste hotare. iar alţi factori (de exemplu. un anume disconfort provocat de numărul mare al persoanelor diagnosticate cu DÎ. s-a remarcat o mişcare inexorabilă către accentuarea părţii ecuaţiei ce ţine de reuşita reală – care. Prevalenţa poate fi cel mai bine determinată în baza unor studii în cadrul cărora să se investigheze cantitatea şi distribuţia. conceptul nereuşitei la învăţătură. Grupul persoanelor cu handicap uşor constituie aproximativ 75% din numărul total al persoanelor care 231 . procesele majore accentuate în dezvoltarea timpurie a DÎ). este scăzută. o condiţie manifestată. şi un număr tot mai mare de educabili au devenit eligibili în educaţia specială în baza acestor criterii limitate şi prea puţin riguroase. adică sub medie. A. extrem de important pentru conceptualizarea DÎ. conform lui Kavale. care include şi forme uşoare de retard mintal (RM) şi tulburări emoţionalcomportamentale (TE/C). Trebuie să recunoaştem că există. aceste concepte de bază ale DÎ au fost abandonate în favoarea noţiunii mai bine (şi convenabil) documentate de nereuşită percepută ca discre-panţă. Categoria DÎ face parte din domeniul handicap uşor al educaţiei speciale. clasificarea se baza tot mai mult şi mai mult doar pe rezultate academice slabe. disfuncţia neurologică. Treptat. & Forness. a fost depăşit de 2. iar pragul maxim de 2% estimat iniţial pentru această categorie în Legea Învăţământului SUA. RM şi TC: o populaţie în schimbare. care vor fi menţionate în continuare pentru analiză şi meditare. nereuşita la învăţătură) erau mai curînd presupuşi decît validaţi în mod explicit. totuşi. deoarece aripa ştiinţifică a persoanelor din domeniul DÎ nu a reuşit să determine dimensiunea prevalenţei. Dar deoarece conceptele fundamentale ale DÎ erau ignorate. S. a fost înlocuit prin reuşita joasă. deficitele de proces. DÎ. în toate cazurile de DÎ. Deşi discrepanţa denotă o diferenţă între reuşita aşteptată şi cea reală.şi validitatea slabă a testelor perceptual-motorii. a unei anume condiţii. Astfel. numărul persoanelor cu DÎ depinde de raportul dintre numărul elevilor cu disabilităţi şi numărul total al elevilor. R. în timp. Este vorba de aproximativ 5%. De regulă.

totuşi. ea a cauzat o mai mare încredere în validitatea diagnosticării cu RM la momentul actual şi. deşi decizia lui a fost masiv criticată.. Tendinţa de descreştere a RM pînă la o rată de prevalenţă de aproximativ 1% este notabilă. a redus semnificativ posibilitatea de a le utiliza în deciziile de diagnosticare cu RM. Indiferent de modul în care 232 . un model oarecum similar: includerea elevilor cu tulburări grave. În California (statul cel mai afectat de modificările vizînd perceperea RM). cercetătorii au sesizat că schimbările au redus cu 37% numărul persoanelor diagnosticate cu RM. iar prevalenţa redusă a RM poate fi atribuită unor decizii politice. ea rămîne slab reprezentată. DÎ reprezentînd aproape 75% din acest grup de persoane cu handicap uşor. care afectează direct DÎ. modelul larg al sistemului social. care include variabile de mediu şi diferite conceptualizări ale inteligenţei. În primul rînd. abilităţi academice inferioare. Astfel. Utilizînd procentajul în baza unei distribuţii normale. Prin contrast. în primul rând. predominant este. deoarece există motive serioase.5% de elevi care se presupunea că vor fi diagnosticaţi cu RM? S-au făcut oare atît de mulţi paşi pentru prevenire şi intervenţie încît această reducere semnificativă a prevalenţei să fie justificată? Diferenţa dintre rata preconizată şi cea reală nu poate fi atribuită vreunei realizări ştiinţifice majore. utilizarea testelor IQ a fost îngrădită de restrîngeri juridice marcante. Deşi perceperea RM şi TE /C a suportat anumite schimbări. În cazul lui Lally M. ca şi considerent politic primar al prevalenţei reduse a RM. un IQ mediu mai scăzut.5%. în al doilea rând. Viziunile lui cu privire la RM se bazau.beneficiază de educaţie specială. Ce s-a întîmplat cu cele 1-1. TE /C au demonstrat. tendinţa pentru RM este una descrescătoare şi. respingerea testelor IQ. Reducerea ratei prevalenţei RM a avut două consecinţe. a schimbat specificul populaţiei diagnosticate cu RM. Aceste valori reflectă tendinţa de creştere a populaţiei cu DÎ. deoarece acesta e singurul grup de persoane uşor handicapate în cazul căruia se pot face presupuneri referitor la prevalenţă. pe decizii politice şi juridice şi au avut un impact semnificativ.6%.J. deşi categoria TE /C reflectă o tendinţă de creştere uşoară. acestea nu pot fi privite ca şi tendinţă pozitivă. Deşi în aceste cazuri se ţine cont şi de un IQ minim. un număr mai mare de deficienţe asociate) decît persoanele diagnosticate cu RM cu 20 ani în urmă. RM ar trebui să demonstreze o prevalenţă de aproximativ 2-2. S-a recunoscut că populaţia diagnosticată cu RM este mai serios afectată (de exemplu. rata prevalenţei fiind redusă la 0. în timp. însoţite de mai puţine îndoieli dacă elevul are cu adevărat TE /C.

Dificultăţile ce vizau distingerea RM TE /C şi DÎ au fost bine documentate. criterii mai exacte de diagnostic. prin anii 1962. Deoarece cîmpurile RM şi TE/C solicită.19) 233 . înainte ca o persoană să fie admisă în educaţia specială. care a reprezentat motivul din care elevii au ajuns. care au intrat în centrul de preocupări. În contextul disabilităţilor uşoare. în atenţia educaţiei speciale. 1998. în cele din urmă. ulterior sintagma a fost „transformată” în „dificultăţi de învăţare” (D. Notă: La începutul preocupărilor pentru DÎ. mai puţin stigmatizant şi mai acceptabil. Sub mai multe aspecte. Ungureanu. Categoria DÎ a devenit astfel una extrem de generală. mai curînd decît cu RM sau TE/C. Totuşi. cu foarte puţine baze concrete. iar problema o reprezintă care dintre categoriile de handicap uşor trebuie preferată. devine tot mai dificil elevii pot intra din ce în ce mai greu în una din aceste categorii. Ele au vizat doar un element comun. în primul rînd. dorinţa diagnosticării cu DÎ. Cu toate acestea. diagnosticele servind doar ca mijloace ce permit elevului să intre în educaţia specială. este faptul că ele au fost definite în termeni ce includ o caracteristică fundamentală: perturbarea performanţei academice – o similitudine fundamentală a tuturor condiţiilor fiind. devine irezistibilă. termenul utilizat a fost cel de „disabilitate de învăţare” (learning disabilities). Astfel. în mod conştient sau nu. dar şi pe cei cu probleme de învăţare la care se adaugă o abilitate intelectuală scăzută sau probleme comportamentale uşoare. DÎ include nu doar elevi cu dificultăţi academice specifice. este probabil că aceşti elevi necesită educaţie specială. aspectul pe care îl au ele în comun cu DÎ. ea trebuie diagnosticată. TE /C sau DÎ este secundară în raport cu dificultăţile şcolare. validitatea oricărui diagnostic avînd o importanţă secundară. iar climatul politic începe să se acomodeze la această dorinţă. p. ce rezultă în limite vagi şi prost conturate. Faptul că cercetările demonstrează un declin în scorurile IQ şi recunoaşterea crescîndă a deficienţelor socialeemoţionale în rîndul elevilor cu DÎ. susţinerea a făcut ca necesitatea educaţiei speciale să devină criteriul primar pentru beneficierea de servicii. de performanţă academică slabă. Atunci cînd aceste fapte se combină cu ideea că DÎ ar fi un diagnostic “mai bun”. prezenţa RM. singura soluţie fiind includerea lor în cealaltă categorie de handicap uşor – DÎ. demonstrează o schimbare fundamentală în natura DÎ. un elev poate fi uşor calificat ca avînd DÎ. eşecul şcolar. provocată de încorporarea elevilor care ar fi putut fi diagnosticaţi anterior cu RM sau TE/C.RM şi TE /C au fost caracterizate individual. Din cauza bine-cunoscutei probleme a definiţiei.

S.). R. La vîrsta şcolară mică manifestările emoţionale ale elevilor sînt sincere. Issues in educating students with disabilities (pp.: EDP. & KUBERG. TRĂIRILE EMOŢIONALE ALE ELEVILOR DE VÎRSTĂ ŞCOLARĂ MICĂ ŞI VALORILE LOR ATITUDINALE ÎN PROCESUL DE EVALUARE Raisa JELESCU. as well as avoiding tensioned situations during the evaluation process. Sub influienţa educaţiei.1987. Is intelligence stable in learning-disabled children? Journal of Psychoeducational Assessment. prieteniei. LALLY. W. Etalonul omeniei. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. 1998. instruirii. In J. D... A. egoism. Lloyd. dr. D. părinţii şi alte persoane apropiate. estetice. instabilitate. La această vîrstă uneori copiii trăiesc intens şi sentimente opuse: de ură. 1997. însă este bogată şi variată.. NJ: Lawrence Erlbaum. maturizării elevilor ea evoluează mult. intelectuale. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. Chişinău Aglaida BOLBOCEANU. Se dezvoltă furtunos în continuare sentimentele superioare: morale. & D. LLOYD. The affective life of pupils from primary school is rich and various. şt. J. 4. M.Referinţe bibliografice: 1. During the learning and evaluation process is naturally for pupils to be successful or unsuccessful.. Defining learning disabilities: Consonance and dissonance. J. Kameenui. responsabilităţii. bunăvoinţei pentru ei este învăţătorul. 2. UNGUREANU. KAVALE. prof. R. univ. hab. Mahwah... 3-25). E. compasiunii. ostilitate. 411-416. Chard (Eds. 3. amabilităţii. M. cercet. & FAMES. J. These moments can be skillfully directed by teachers and parents by knowing age and individual peculiarities. Copiiii cu dificultăţi de învăţare. K. Afectivitatea elevilor de vîrstă şcolară mică se caracterizează prin polaritate. 234 . Chişinău Abstract. Bucureşti.

starea confortului/disconfortului emoţional în activitatea de evaluare a cunoştinţelor este direct proportţională cu atitudinea şi aptitudinile lor faţă de domeniile de cunoaştere mai confortabile fiind educaţia fizică şi plastică. 6. Expresiile emoţionale ale lor devin tot mai dependente de succesele şi insuccesele la învăţătură ş. educaţia fizică şi plastică în clasele primare sînt disciplinele şcolare care le crează cel mai înalt nivel de confort emoţional la toate etapele evaluării (înainte de.47% şi a II-a51%. 2. plicticoasă devine povară grea pentru ei. dar şi întristare. suprasolicitată. vioi. competiţional. jucăuş. frică. Rezultatele investigaţiei la tema abordată ne demonstrează următoarele: 1. 4. starea de alertă mai frecventă fiind în timpul probelor de evaluare (31%-42% de elevi). înăbuşindu-le interesul şi dorinţa de a învăţa. îngrijorare. În opinia noastră motivele acestui fenomen ar putea fi: · caracterul dinamic. încordare şi altele.41% şi a III-a39%. 5.45% şi din clasele a IV-a -38%. În astfel de condiţii ei nu mai învăţă cu plăcere. În ajunul probelor de evaluare mai îngrijoraţi sînt elevii din clasele I-a. inaccesibilă. La copii se sting luminiţele curiozităţii din ochi. deseori şi misterios al educaţiei fizice îi scoate uşor şi repede pe 235 . 3. În momentele lezării demnităţii personale se supără. frecvenţa şi intensitatea cărora variază la disciplinele şcolare. mai stresaţi fiind elevii din clasele a II-a. zburdalnic. energic. după confortul emoţional pe locul următor se plasează educaţia tehnologică. starea de nelinişte sau de frică fiind mai frecvent trăită de 50%-91% de elevi. în activitatea de evaluare a cunoştinţelor elevii claselor primare trăiesc emoţii diferite. în timpul evaluării şi dupa ea).Învăţătura le aduce nu numai bucurii şi satisfacţii. starea de nelinişte sporind în ajunul probelor de evaluare şi după ele (41%-51% de elevi). pe locul următor se plasează disciplinele şcolare de profil real şi umanist.a. pe următorul loc se plasează educaţia muzicală. După probele de evaluare – elevii din clasle a II-a -50% din clasele a III-a. Ei sînt foarte sensibili la tot ceea ce este frumos şi urît. Dacă este dificilă.

simţul vinovăţiei pentru notele negative şi. încărcîndu-i cu energie pozitivă. · subiectele lecţiilor şi tehnicile de muncă la arta plastică.elevi din obosela şi nervozitatea intelectuală. mai neîncrezuţi în sine. excluderea ameninţărilor şi a pedepselor fizice aspre în cazul insuccesului şcolar. Pe de altă parte setea de frumos şi de inedit îi face pe elevi cu adevărat fericiţi. concomitent ridicîndu-le şi menţinîndu-le constant dispoziţia bună. pentru unii elevi în activitatea de evaluare mai autoritari sînt învăţătorii. · aceste discipline şcolare le oferă elevilor libertate comportamentală şi posibilităţi nelimitate de exprimare şi trăire deschisă. 9. de relaxare. Factorii principali de ameliorare a stării de nelinişte şi de frică în procesul de evaluare sînt: altoirea încrederii în forţele proprii prin antrenament accesibil. practice şi necesare îi descătuşează. de odihnă şi de distracţie. mai fricoşi. fiind variate şi captivante. deoarece frica ucide interesele cognitive. se bucură cînd obţin note dorite pozitive la probele de evaluare şi invers. dar şi atrăgătoare. iar produsele muncii lor imediate. evident. precum şi a celor nerăbdători. pentru insuccesul şcolar mai frecvent îl marchează elevii eminenţi şi cu simţul responsabilităţii mai dezvoltat. profundă. variată a emoţiilor şi sentimentelor preponderent pozitive. pentru majoritatea-părinţii. · orele de educaţie fizică şi plastică sînt înrudite cu jocul care rămîne pe tot parcursul copilăriei cea mai eficientă modalitate de descătuşare. înţelegerea faptului că a învăţa bine este o obligaţie a elevilor. precum şi de cei mai anxioşi. fără nici o excepţie. O parte din elevii buni tot marchează emoţia de nelinişte ori de frică. fricoşi. evitarea sarcinilor didactice dificile şi de mare volum. cît şi emoţii ambivalente în activitatea de evaluare. susţinerea elevilor care suferă de maladii nervoase. 8. facîndu-i liberi de orice încordare. nehotărîţi. 10. fapt care duce necondiţionat la descătuşarea şi relaxarea lor totală. toţi elevii. disconfortul emoţional este mai frecvent marcat în activitatea de evaluare luată în ansamblu de elevii cu însuşită mai slabă la învăţătură. de înviorare. descoperirea în 236 . 7. variat şi sistematic.

. în caz de trăire intensă a emoţiei de nelinişte ori de frică în procesul activităţii de evaluare elevii întîi să fie calmaţi apoi să continue lucrul. formarea integrală şi armonioasă a personalităţii decurge din însuşi idealul societăţii 237 . His education at all levels is required as necessary to keep pace with developments in society which will be integrated. has increasingly emphasized interference of all disciplines. Pentru sănătatea afectivă şi generală a elevilor e nevoie de a crea mai frecvent şanse de a se bucura de succese. Turnu-Măgurele. Turnu-Măgurele. Şcoala cu clasele I-VIII “Mircea cel Bătrîn”. înv. România Constanţa CEACARAN. Turnu-Măgurele. Grup Şcolar ”Sfîntul Haralambie”. Each type of education contributes to the formation and development of individual personality. excluderea experienţei de comparare a elevilor din clasă în evaluare. FORMAREA ŞI DEZVOLTAREA ARMONIOASĂ ŞI INTEGRALĂ A PERSONALITĂŢII Marcela Sonia ALBU. România Elena BELU. Arta motivării în învăţare constă în puterea de a stimula interesul de cunoaştere şi de investigaţie pe lîngă respectarea principiilor didactice şi ale docimologiei în instruire. Today's student/millennium three lives in an era of computerization. 4. Cadrele didactice trebuie să conştiintizeze foarte clar şi aportul motivaţiei la îmbunătăţirea performanţelor intelectuale. Şcoala cu clasele I-VIII nr. disperează. the multiplication of media. pe care noi îl educăm. E de menţionat faptul că în cazurile suferinţelor fizice din cauza bolii. România Abstract.. Copilul de astăzi. ceea ce e absolut posibil în mica şcolaritate. a proastei condiţii fizice. Calitatea vieţii este dată de indivizii care alcătuiesc societatea la un moment dat. experienţă care răneşte. va fi adultul de mîine al unei lumi în veşnică schimbare. prof.. Deziderat al educaţiei contemporane. înv.comun a golurilor în cunoştinţe. a foamei elevii nu vor fi interesaţi de învăţătură chiar dacă doresc acest lucru.

moral-civică. şi aplicarea lor ajută la dezvoltarea gîndirii independente. Aşadar. omul trebuie sa beneficieze de educaţie estetică. cu rol în formarea trăsăturilor pozitive de caracter (cinste. tehnologică. fizică. de la leagăn pînă la mormînt”. transformă şi determină la meditaţie. înviorează. responsabilitatea propriilor acţiuni prin respectarea normelor societăţii democratice. Cu toate acestea. educaţia utilizînd metode care să se adreseze atît laturii cognitive. sensibilizează. care duce la creşterea calităţii vieţii. Valorile filozofice şi morale pot fi stimulate prin educaţia religioasă. cît şi celei afective şi motorii. estetică. fără un comporament moral democratic. dimensiuni importante ale personalităţii omului contemporan. economică şi cultural-educativă ca surse de idei noi. din diverse domenii de activitate. Asimilarea cunoştinţelor fundamentale. anticipată de către Nicolae Iorga: „învăţat e omul care se învaţă necontenit pe dînsul şi învaţă necontenit pe alţii”. Se impun ca necesare activităţi interdisciplinare ca modalităţi eficiente de îmbinare a celor trei tipuri de educaţie: formală. Adaptarea la societate se face cu uşurinţă prin valorificarea inteligenţei şi a creativităţii. Educaţia intelectuală ocupă un loc central în formarea armonioasă a personalităţii. stimulîndui nevoia continuă de perfecţionare. răscoleşte emotivitatea. Ioan Nicola consideră că prin educaţia estetică s-ar realiza o contrabalansare a efectelor tehnicizării asupra dezvoltării spirituale a omului. Ca proces de modelare a personalităţii. Profilul moral-civic al personalităţii este centrat pe valori morale de genul: libertatea de opinie şi pluralismul în viaţa social-politică.orientate spre democratizare şi informatizare. informală. întrucît frumosul pătrunde în zonele cele mai adînci ale vieţii sufleteşti. ecologică. îi formează deprinderile şi priceperile indispensabile unui caracter independent şi îi cultivă încrederea de sine. Comenius era de părere că „pentru fiecare om viaţa este o şcoală. cunoştinţele de ordin intelectual îşi pierd din valoarea lor formativă. Pentru a deveni consumator şi creator de frumos. educaţia – sub aspectele ei diverse (intelectuală. care promovează competiţia şi spiritul de cooperare. procesul învăţării trebuie să vizeze întreaga personalitate a copilului. 238 . Şi educaţia permanentă devine o necesitate a societăţii contemporane. religioasă) – oferă individului direcţia devenirii sale. nonformală.

239 . personalitatea educatului tinde către perfecţiune. adaptation of time and educational support. dăruire de sine. Învăţarea asistată de calculator este un factor de progres în orice societate democratică. Aceasta formează deprinderi motrice. 2. C. ZLATE. individualization of home assignment. Bucureşti: Editura Aramis. INDIVIDUALIZARE ÎN PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCATIV Svetlana APACHIŢA. un spirit avid de cunoaştere îşi poate găsi lăcaş într-un corp sănătos şi armonios dezvoltat. respect. 2003. calitatea ei. Pedagogie.. realizîndu-se o armonie a trupului cu sufletul. solidaritate umană). autoperfecţionare. Tratat de pedagogie şcolară. frăţie. Individualization as a modality of support in the process of education at the level of individual possibilities has as a goal focusing. să-l incite la participare. facilitînd activitatea fizică şi intelectuală. În concluzie. care poate fi obţinut prin educaţia fizică. Chişinău Abstract. componentă a „noii educaţii” îşi propune să-l conducă pe elev spre formarea unui punct de vedere mai obiectiv asupra realităţii. 1998. trăsături de voinţă şi de caracter. acceptarea noului. O societate în permanentă schimbare impune educarea individului şi cu privire la tehnologiile relativ recente. sub influenţa tipurilor de educaţie amintite. omenie. CUCOŞ. Educaţia ecologică. dobîndind capacităţi de autocunoaştere. NICOLA. Potrivit dictonului latin „Mens sana in corpore sano”. M. Iaşi: Editura Polirom. Individualization assumes personalization of education. adaptation of didactic activities to individual particularities of the child and can be achieved through personalization of objectives. improving and implementing the acquired knowledge. ASEM. de faptul că viaţa generaţiilor viitoare. Referinţe bibliografice: 1. depinde într-o mare măsură şi de opţiunile lui. adaptare la schimbările survenite în mediul de viaţă. univ. 3. 1997.sinceritate. Eul şi personalitatea. lect. of educational activities. I. Bucureşti: Editura Trei. ajutor. să devină conştient de viitor.

Întrucît natura şi societatea umană progresează prin diferenţiere şi nu prin uniformizare. · Adaptarea materialelor de instruire (fişe diverse. · Personalizarea activităţilor de învăţare. Didactica modernă se bazează pe racordarea acţiunilor instructiv-educative la nevoile şi potenţialul copiilor. a normelor de efort şi a procedeelor de reglare a acestora potrivit particularităţilor copiilor. pe considerarea particularităţilor de vîrstă şi individuale ca indicator orientativ prioritar. categorie fundamentală instrucţională. Individualizarea presupune personalizarea educaţiei. Problema instruirii diferenţiate nu este nouă. suporturi audio-video). · Individualizarea temei pentru acasă. Individualizarea priveşte diferenţierea sarcinilor didactice şi a căilor de îndeplinire a lor. interesul profesorilor nu trebuie să fie tocirea particularităţilor individuale pînă la dispariţie. conceptul de instruire individualizată a fost abordat din perspective multiple: strategie de optimizare a învăţării. Cunoaşterea copilului trebuie considerată ca punct de plecare în orice acţiune formativă. Cînd conţinuturile şi sarcinile învăţării depăşesc nivelul de dezvoltare generală a copilului se obţine o învăţare mecanică. Strategia individualizării educaţiei şi învăţămîntului nu-şi poate justifica menirea şi nu-şi poate dovedi eficienţa decît pe baza cunoaşterii copilului. ci numai modul de abordare al ei. direcţie de formare a competenţelor cadrelor didactice. proces dinamic. În literatura de specialitate. elevul putînd alege modalitatea preferată de lucru. adaptarea activităţii didactice la particularităţile individuale ale copilului şi poate fi realizată prin: · Personalizarea obiectivelor (adaptarea acestora la posibilităţile reale ale elevului). pentru ca prin educaţie şi instruire fiecare individualitate să poată fi transformată într-o personalitate umană.Una dintre tendinţele modernizării învăţămîntului vizează flexibilitatea instruirii şi educaţiei pentru a asigura dezvoltarea capacităţilor şi aptitudinilor fiecărui copil în raport cu propriile posibilităţi. ci respectarea lor. · Adaptarea timpului necesar pentru învăţare. după 240 . bazată pe memorare. capabilă să creeze noi valori materiale şi spirituale.

Depistarea acestor trăsături care-i diferenţiază pe copii. cît şi învăţătorul. dezvoltare intelectuală. Deosebirile dintre copii sînt foarte evidente. Ea este necesară pentru anumiţi copii din clasă. Învăţarea individualizată consideră atît elevul. dar şi a deosebirilor dintre subiecţi. înclinaţii etc. interes. · Cerinţe diferenţiate: sarcini identice. timp diferit.cum pot să apară atitudini de dezinteres şi plictiseală atunci cînd sarcinile de învăţare sînt inferioare nivelului de pregătire atins de copii. rolul primordial în cunoaşterea acestora avîndu-l învăţătorul. adică dificultăţi care pot fi depăşite cu succes prin mobilizarea necesară a forţelor intelectuale ale copiilor. a ritmului de lucru în funcţie de capacitatea de asimilare dovedită de copil. vizîndu-i în mod deosebit pe cei care au un potenţial superior sau pe cei cu deficienţe de orice fel. Stabilirea unui sistem de lucru adecvat trebuie să se facă în funcţie de “capacitatea de învăţare” sau de însuşire a informaţiilor. premisa oricărei acţiuni de tratare diferenţiată a subiecţilor. 241 . capacitate de învăţare. activităţi individuale cu teme diferite. ritm de lucru. Acţiunea de diferenţiere a activităţilor cu copiii trebuie stabilită în funcţie de acele aspecte care influenţează mai puternic randamentul acestora. ci măsura lor în raport cu puterile reale ale celor care învaţă. timp diferit. Acesta are la îndemînă o paletă largă de strategii corespunzătoare stilului de învăţare şi nevoilor fiecărui copil: · Cerinţe comune pentru toţi elevii. de aici rezultă necesitatea nuanţării formelor de muncă. nu scutirea de efort. fiind legate de capacităţi individuale şi modalităţi de structurare pe plan mental relativ constant. deosebiri referitoare la tipul dominant al proceselor nervoase superioare. reprezintă operaţia iniţială. Accesibilitatea înseamnă nu absenţa dificultăţilor. sarcini diferite. dar în acelaşi timp. sarcini diferite. stabilirea rolului fiecăreia în definirea comportamentului care duce la performanţele scontate. sarcini diferite. Orice acţiune de individualizare a instruirii trebuie să pornească întotdeauna de la sesizarea trăsăturilor comune. fişe identice cu sarcini progresive. ca fiind cei care construiesc împreună o bază de cunoştinţe. după posibilităţile copilului. a metodelor folosite.

calităţi. Concluzii. Individualizarea ca modalitate de sprijinire în activitatea de învăţare la nivelul posibilităţilor individuale se realizează în cadrul activităţii mai ales în acele secvenţe care vizează fixarea. According to the author opinion. 2. RADU. evitîndu-se separarea permanentă a copiilor capabili de un randament ridicat de copii lenţi. învăţămînt individual. Referinţe bibliografice: 1. The way of school. Niciodată doi copii nu încep o activitate educaţională exact în acelaşi fel.. implicîndu-se îmbinarea raţională. IONESCU. activitatea simultană cu două subgrupe de copii care realizează activităţi cu acelaşi conţinut sau conţinut diferit. ORGANIZAREA ŞCOLII ŞI A CLASEI DIN PERSPECTIVA ABORDĂRII CENTRATE PE CEL CE ÎNVAŢĂ Angela CUCER. ŢÂRCOVNICU. trăsături de personalitate. introducerea unor sarcini didactice cu grade sporite de dificultate. V. contribuie cu propriile lor experienţe. 2001. sînt cîteva procedee de realizare a muncii diferenţiate. In present article the author refers to class. Didactica modernă. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. 1981. 242 . dr. Învăţămînt frontal. echilibrată a activiţăţilor frontale cu întreaga grupă şi a activităţilor pe grupuri sau individuale. Chişinău Abstract. individualizarea fiind imposibilă fără cunoaşterea „zestrei” cu care vin copiii la şcoală. adequate conditions for those who studies positively influence above them. Orice învăţare este eficientă dacă pleacă de la cunoaşterea copilului. individualizarea sarcinilor de muncă independentă. Concepţii şi strategii. M. RADU. abilităţi. school organizing from the point of view of the centering approach on the child. calităţi. aprofundarea şi aplicarea cunoştinţelor. învăţămînt pe grupe. I. 1978.. I. class organizing can influence pupils studying in positive or negative sense. adaptate particularităţilor acestora. În cadrul activităţilor comune.Caracteristica acţiunii de individualizare în planul organizării şi desfăşurării activităţii didactice o constituie nuanţarea modalităţilor de lucru. atitudini. Învăţămîntul diferenţiat. 3.

încît elevii să se poată mişca liber: aceasta se referă mai ales la copiii cu probleme de mobilitate (pentru a face loc scaunului cu rotile). se remarcă necesitatea de a instala rampe speciale pe scară. Pentru a se deplasa mai liber în şcoală unii copii cu deficienţe fizice au nevoie de un fotoliu rulant sau un mijloc de suport pe timpul mişcării. fost Director General al UNESCO afirma: . trebuie să se creeze posibilitatea ca toate fiinţele umane . să se împlinească social. inclusiv şi copiii cu cerinţe educative speciale.prin „Educaţie pentru toţi”. „. Modul în care este organizată şcoala. cît şi pentru ameliorarea problemelor de echilibru. a clasei.. să fie valorizate. Dar totuşi cîteva idei sugerate la momentul şi timpul potrivit pot fi de folos atît pentru copii. O bară de susţinere. cît şi pentru profesori. inclusiv pentru copiii cu cerinţe educative speciale şi profesorii care au probleme cu mersul. datorită diferenţelor lor. pentru ca aceştia să-şi descopere propria personalitate. Toate aceste schimbări sînt benefice pentru toţi copiii din şcoală. terenului de joacă. De cele mai multe ori profesorii nu pot schimba prea multe în modul de aranjare a şcolii.. de-a lungul scărilor. În şcoala unde învaţă toţi copiii. Pentru copiii cu deficienţe fizice. ar fi utilă elevilor cu deficienţe fizice care pot merge atît pentru sprijin. Mărimea acestor mijloace trebuie să corespundă dimensiunilor copilului. să aibă contribuţii în societate şi.inclusiv cele cu dizabilităţi – să-şi dezvolte în întregime potenţialul. clase etc. clasa poate influenţa învăţarea elevilor în sens pozitiv sau negativ. clasei. Băncile sau mesele la care stau copiii vor fi aranjate în semicerc sau pe grupuri.” Într-o hotărîre a Unesco din 1987 se menţionează că “integrarea” şcolară a copiilor cu cerinţe educative speciale este una dintre chestiunile cele mai contraversate pe plan mondial. şi nu devalorizate. este necesar să se acorde o atenţie deosebită: scărilor. mai presus de toate. De aceea sarcina cea mai importantă a şcolii vizavi de aceşti copii este să le ofere acestora cunoştinţele şi valorile esenţiale necesare pentru a deveni membri ai societăţii. terenului sportiv etc. pentru ca fiecare din ei să 243 Federico Mayor. care pot fi utilizate de către copil cît mai independent posibil. în holuri. Respectiv aşezarea mobilierului în clasă trebuie să creeze condiţii astfel.Schimbările majore din domeniul vieţii sociale din ultimii ani reclamă procesului educaţional necesitatea găsirii unor soluţii adecvate pentru copii. Pragurile înalte pot fi accesibile prin montarea unei trepte de lemn.

pentru ca aceştia să poată menţine capul şi corpul în poziţie ridicată atunci cînd şed. calculatoare (computere). Tabla şcolară trebuie să fie accesibilă tuturor elevilor. inclusiv electronice. · instrumente electronice: calculatoare (matematice) vorbitoare. se poate găsi un spaţiu pentru a lucra individual. Copiilor ce nu disting liniatura din caiete li se vor pune la dispoziţie caiete sau foi cu liniatură mai pronunţată. De asemenea. De asemenea sînt necesare pupitre speciale pentru a regla înălţimea. · instrumente care protejează funcţionarea auditivă: casetofoane şi radiocasetofoane.. este recomandabil ca scaunul profesorului să fie situat la aceeaşi înălţime cu cele pe care stau elevii. precum şi la citit. lămpi cu reglarea intensităţii luminii. pentru ca copilul să poată vedea rîndul. cărţi tipărite cu caractere mari şi grase. cu anumiţi copii sau grupuri mici de 244 . · instrumente de măsurare adaptate. riglă specială. un timp relativ scurt. cît şi pentru profesor. instrumente care întăresc funcţionarea tactilă: instrumente de tip Braille. sintetizatoare (electronice) de voce. cărţi înregistrate auto etc. ca să poată lucra împreună şi să se ajute unii pe alţii. stilouri şi pixuri speciale cu care se pot scrie litere marcate puternic. cît şi pe ceilalţi elevi din clasă.l poată vedea atît pe profesor. care produc linii sau forme în relief. iar iluminarea clasei să fie cît mai adecvată. a le permite şederea confortabilă şi a oferi un unghi de înclinare potrivit privirii copilului. hîrtie cu linii marcate puternic. instrumente de măsurat cu adaptare Braille. atît pentru elevi. Copiii cu forme uşoare de dizabilităţi fizice necesită puţine adaptări în clasă. marchete şi alte instrumente asemănătoare. diverse programe (soft-uri) pe calculator care pot utiliza scrierea Braille. marchere speciale care formează linii în relief. În caz că sînt copii cu tulburări de vedere tabla va fi liniată cu linii vizibile. Pentru a facilita citirea labială (de pe buze). Dacă sala permite. pentru aceşti copii sînt necesare: · instrumente care întăresc funcţionarea vizuală: suporturi speciale pentru cărţi. dispozitive de mărit scrisul (tip lupă) de pe pagină sau numai de pe rînd. pe cînd pentru copiii cu dizabilităţi severe trebuie să se amenajeze un loc special. de o culoare pe care se poate scrie vizibil. Aceste dispozitive pot fi utile atît la scris.

cu imagini sau cu simboluri mari. lecţiile despre plante şi animale se pot face în curtea şcolii sau la ferme şi plantaţii din apropiere. 2002. dacă dorim ca educaţia să aibă un rol decisiv în dezvoltarea copilului. I. 2000. GERGUŢ. Psihopedagogie specială. vor fi simulate şi în clasă. A. Această zonă va fi separată de restul clasei printr-un paravan mobil. United Nations Educational. UNICEF. Uneori lecţiile sînt mai eficiente dacă se desfăşoară în afara clasei. C. 245 . Învăţămîntul integrat şi/sau incluziv. ARAMIS. care să răspundă unei asemenea cerinţe şi să-şi schimbe metodele şi mijloacele de educaţie în corespundere cu cerinţele epocii moderne. dar dacă se face în context real eficienţa lor este şi mai mare. T. 2001. Educaţia integrată a copiilor cu Handicap. pentru reducerea la maximum a zgomotelor. Ghid practic pentru învăţămîntul deschis la distanţă. ci undeva în afara clasei sau a şcolii.. 4. Referinţe bibliografice: 1. 2003. nu ne rămîne decît să creăm condiţiile necesare pentru aceasta. De asemenea. Şcoala trebuie să găsească modurile cele mai adecvate. RO MEDIA. şcolile trebuie să pună la dispoziţia profesorilor încăperi speciale. 3. Iaşi: Polirom. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică. Deci. confecţionate din diverse materiale sau obiecte reale. VRASMAS. pe care copiii cu deficienţe de vedere să le poată atinge. Se vor folosi planşe cu scris mare. NEAMŢU. Scientific and Cultural Organization. Copiii cu deficienţe de auz şi de vedere recepţionează mai greu atunci cînd lecţiile nu se ţin în clasă. Să înţelegem şi să răspundem la cerinţele elevilor din clase incluzive. să fie centrată pe cel ce învaţă. 5. Ed. Activităţile de tipul „să mergem la cumpărături”. La acestea se pot adăuga alte materiale didactice. pentru a fi vizibile şi înţelese de către toţi copiii. 2002. ŢOCA. pentru a învăţa să gestioneze banii. Diagramele sau imaginile trebuie să fie amplasate pe perete la nivelul ochilor copiilor. Pentru astfel de copii. Ghid pentru profesori. Management educaţional.copii. astfel încît atenţia copilului să nu fie distrasă de restul clasei. Clasa în care sînt şi copii cu deficienţe de auz se va afla într-o parte mai liniştită a şcolii. 2.

ŞCOALA ARE ROLUL DE A PERFECŢIONA NU DOAR MINTEA CI ŞI SUFLETUL ADOLESCENTULUI Lenuţa IONESCU. without being judged by others.cînd anume este oportun să se realizeze aceste acţiuni. Este de necontestat diversitatea şi importanţa acestui domeniu precum şi afinitatea elevilor pentru astfel de activităţi. În condiţiile speciale în care se află şcolile unde elevii din ciclul gimnazial au stabilite activităţile şcolare între orele 12-18.. Se pune deci problema alegerii unor preocupări în detrimentul altora şi această opţiune elevul o va face nu după dorinţe ci în funcţie de responsabilitatea fiecăruia. Taking part in these activities. 246 . orice tip de activitate extraşcolară se poate desfaşura înainte sau după orele de curs. . scopul acestora fiind acum implementarea unui sistem de valori socio-educaţionale care să conducă la schimbarea percepţiei faţă de şcoală a tuturor factorilor. Permisivitatea acţiunilor de acest fel corelată cu libertatea de exprimare din cadrul acestora situeaza activităţile extraşcolare în planul preferinţelor elevilor. prof.A educa mintea si nu principiile moral ale unei persoane inseamna sa educi o amenintare la adresa societatii” (Teddy Roosevelt) Activitatea educativă extraşcolară este un compartiment care ne priveşte pe toţi cei care lucrăm în domeniul învăţămîntului. when many families consider that education is no longer important. Şcoala . Forma activităţilor educative s-a modificat mult în timp. the extracurricular activities have an important place in students preferences.Ion Creangă”. Nowadays. it is the school”s mission to improve children”s mind and soul.. Inside the larger frame of the curriculum. elevii şi cadrele didactice avînd aceeaşi problemă .. students feel free to express their opinions and attitudes. Dorinţa lor de a participa la realizarea unor astfel de activităţi este inhibată doar de lipsa de timp. România Abstract. Bacău. fragmentînd timpul liber al elevului care pentru mulţi dintre aceştia este timp de studiu.

nici note ci doar atenţie. abordează teme 247 .calificat” este oare profesorul de chimie. Şi oricum o oră pe saptamînă este foarte puţin în condiţiile cînd în aceste ore se pun la punct şi problemele de management intern ale clasei respective. ele sînt organizate sub formă de întîlniri-seminarii. prietenie şi respect.Importanţa acestor activităţi este observată şi de părinţi care petrec puţin timp alături de copiii lor şi care consideră astfel rezolvată parţial ancorarea copilului în realitatea cotidiană. să nu mai fie etichetaţi. Plecînd de la toate aceste realităţi şi din dorinţa de a veni în sprijinul viitorilor adolescenţi s-a născut ideea realizării în şcoala noastră a unor proiecte în cadrul activităţilor extraşcolare. un mediu în care toţi tinerii să se simtă valorizaţi. îşi însuşesc trăsături de caracter. participanţii. matematică. deschise între elevi. Avînd în vedere aceste lucruri. într-o atmosferă relaxantă (pregătesc ceai. Orele de dirigenţie devenite de curînd ore de consiliere sînt în continuare desfăşurate de profesorii diriginţi deşi tematica lor este mult diferită de cea a fostelor ore de dirigenţie. Scopul acestora este crearea unui context favorabil pentru exprimare. să se respecte pe ei şi pe ceilalţi. coordonator şi invitaţi. într-un climat socio-afectiv pozitiv. Astfel prin activităţile derulate în cadrul acestor proiecte elevii învăţa despre viaţă. acumulează informaţii în ce priveşte sănătatea. istorie să ducă la bun sfîrşit o oră de consiliere (chiar şi după ce a participat la un curs de 40 de ore)? Oricît de corect şi-ar desfăşura un profesor diriginte aceste lecţii ele tot nu îşi ating finalitatea datorită imposibilităţii acestuia de a interpreta din punct de vedere psihologic concluziile acelei teme. Totuşi. singura unde tînărul s-ar putea manifesta liber. un loc unde nu primesc nici diplome. învaţă să se cunoască. să-şi organizeze timpul de lucru doar prin exemple şi discuţii fără nici o urmă de impunere. ora de consiliere. elevii din grupul-ţintă participă cu interes şi cu plăcere şi aşteaptă încîntaţi urmatoarele activităţi. Cît de . în care există discuţii libere. fursecuri). Activităţile sînt diferite de modul în care elevii sînt obişnuiţi să primească informaţiile în şcoală (predare . nici premii..învăţare). În cadrul acestora. se susţine cu sprijinul profesorului diriginte şi există acea temere faţă de profesorul care în ora anterioară a predat fizica ori chimia.

face ca aceste lecţii de viaţă să modeleze sufletul tînărului într-un mod neaşteptat. spaţiul intim. descoperirea forţei minunate. În programa şcolară nu exista un obiect unde să putem discuta despre suflet. influenţa mass-media. În loc să fie valorificat fiecare în funcţie de potenţialul lui şi ajutat să se perfecţioneze continuu. Se urmăreşte astfel ca elevii să-şi manifeste într-un mod organizat nevoia de libertate. Concluzia este că aceşti tineri au nevoie pe lîngă formarea unei gîndiri ştiinţifice de mai mult timp pe care să-l acordăm sufletului lor. de respect. doar capacităţile noastre sînt diferite. îşi vor canaliza energia spre grupuri formate din indivizi cu probleme similare. Deşi temele sînt absolut clasice: relaţia cu mediul înconjurator. care există în oameni şi modul pozitiv în care aceasta poate fi folosită. Experienţele acumulate în cadrul acestor proiecte au darul să modeleze nu doar mintea. În vîltoarea zilnică. unde să întelegem că nevoia de afecţiune şi de apropiere între oameni nu este o boală. unde să învăţăm că putem să ne acceptăm unii pe alţii fără a ne judeca în permanenţă şi unde să pricepem ca toţi sîntem egali. încredere şi răbdare. iar influenţa mass mediei nu este una benefică 248 .dintre cele mai diverse împreună cu o persoană din afara şcolii. iar entuziasmul lor se rasfrînge şi asupra adulţilor prezenţi la activităţi astfel încît revederea devine bucurie şi armonie. ei constată că sînt judecaţi si verificaţi.trataţi diferenţiat în funcţie de aceasta. astfel încît evaluarea progresului nu mai reprezintă un scop comun ci devine o formă de constrîngere. modul în care sînt tratate temele astfel încît discuţiile se bazează pe trezirea sentimentelor frumoase. mulţi dintre ei. implementarea unor trăsături de caracter. prinşi între cerinţele sistemului de învăţămînt şi cerinţele familiei (ambele urmărind în principal performanţa şcolara) şi negăsind înţelegere în nici o parte. În condiţiile în care un numar foarte mare de elevi trăiesc în familii dezbinate. păstrarea frumuseţii sufletului.lucru şi mai rău . însă în loc de aceasta elevii constată că sînt împărţiţi după performanţele şcolare şi . Iubirea pentru oameni şi importanţa acordată fiecărei persoane în parte ar trebui învăţată la şcoală. ci mai ales sufletul copiilor. alimentaţie sănătoasă.

UPS „I. 2. nr.. CRISTEA. prof. Bucuresti: E. Activităţi individuale de recuperare a tulburărilor de limbaj. dr.P. univ.2.educaţiei unor tineri.D. In the following article the author proposes curriculum for facilitating the process of school readiness for preschool age children with speech language disorders. I. de diminuare a depresiei. 249 . CURRICULUMUL RECUPERATORIU PENTRU PREGĂTIREA CĂTRE ŞCOALĂ A COPIILOR CU TULBURĂRI DE LIMBAJ Nicolae BUCUN. 4. Activităţi de psihocorecţie prin intermediul jocului (jocuri de reducere a agresivităţii. 3. MITROFAN. 2. 1991. jocuri de îmbunătăţire a imaginii de sine şi de formare a încrederii în sine). Activităţi de dezvoltare afectivă. 1988.D. Chişinău Abstract.P. Revistă de pedagogie..Creangă”. N. a anxietăţii. comunicativă – psihogimnastica complexă. conţine: 1. Referinţe bibliografice: 1. doar şcoala şi modelele ei ar mai putea să influenţeze pozitiv generaţiile viitoare. ameliorare a frustrării. Bucuresti: E. Pentru a realiza cu succes pregătirea psihologică către şcoală a copiilor cu tulburări de limbaj se propune curricula recuperatorie care include două modele psihopedagogice de eficientizare a acestui proces. volitivă.. 3. Activităţi de formare a abilităţilor comportamentale în conformitate cu indicaţiile verbale. S. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. Primul model. drd. JINGA. Aptitudinea pedagogică. hab. Manual de management instrucţional. cu prioritate de influenţă logo-psihoterapeutică. Chişinău Ala NOSATÎI. Caietul dirigintelui. Conducerea învaţămîntului. 1993.

Aceste două modele propuse nu sunt consecutive. ceea ce va contribui la recuperarea mai rapidă a vorbirii şi la facilitarea procesului de pregătire psihologică pentru şcoală. 250 . Incluziunea. · 2 activităţi individuale logoterapeutice cu durata de 10-15 minute. ü 540 de activităţi recuperatorii logopedice individuale (30 de activităţi cu fiecare copil separat). Aflarea copiilor cu tulburări de limbaj în grupe logopedice duce la segregarea copiilor. Adică copiii cu tulburări de limbaj participă la activităţile Modelului de influenţă logo-psiho-terapeutică aflîndu-se printre copiii cu limbaj dezvoltat normal. prevede abordarea holistică a copilului prin înţelegerea şi satisfacerea necesităţilor de cunoaştere. În mediul copiilor cu limbajul dezvoltat normal. iar ulterior la pregătirea lor psihologică pentru şcoală. 6 activităţi de formare a abilităţilor comportamentale în conformitate cu indicaţiile verbale).Al doilea model este orientat spre activizarea procesului de includere a copiilor cu tulburări de limbaj în grupul de copii cu limbajul dezvoltat normal. 20 de activităţi de psihogimnastică. ca mod de atitudine faţă de dezvoltarea copilului. dar fuzionale. copiii cu tulburări de limbaj au posibilitate de a aplica în practică abilităţile formate în cadrul primului model prin participarea activă în viaţa colectivului de copii şi de a începe deja perioada de adaptare pentru şcoală. de dezvoltare.Logo-psiho-terapeutic şi aflarea concomitentă a acestor copii în mediul copiilor cu limbajul dezvoltat normal va contribui la recuperarea mai rapidă a vorbirii. Implementarea modelelor psihopedagogice a durat 5 luni şi au cuprins cîte 4 activităţi pe săptămână: · 2 activităţi frontale de psihogimnastică cu durata de 25-35 minute. de învăţare ale fiecărui copil şi a tuturor copiilor în şcoli pentru toţi. Participarea copiilor cu tulburări de limbaj la activităţile primului Model . În total au fost realizate: ü 31 activităţi frontale (2 activităţi de consolidare a grupului.

Modelul de influenţă logo-psiho-terapeutică include activităţi centrate pe elemente de psihocorecţie prin intermediul jocului. Psihocorecţia a fost orientată spre reducerea agresivităţii şi a vizat trei direcţii: formarea abilităţilor de exprimare a furiei prin diferite mijloace acceptabile; formarea abilităţilor de control şi stăpînire a furiei; formarea capacităţilor empatice, de încredere, compătimire şi compasiune. La etapele începătoare de lucru am folosit exerciţii şi jocuri, cu ajutorul cărora copilul ar putea să-şi exteriorizeze furia. Acestea sunt: Tăierea lemnelor, Lupta, Ruperea hârtiei, Doi berbeci, Încăierarea. Pentru diminuarea încordării emoţionale am folosit jocurile, ce facilitează relaxarea, cum ar fi: Halterele, Pompa şi mingea, Corabia şi vîntul, Scutură-te. Cînd copiii au învăţat să recunoască propriile emoţii, am trecut la formarea capacităţilor de empatie, încredere, compătimire şi compasiune. Un volum mare de lucru a fost realizat pentru ameliorarea anxietăţii, stare de personalitate stabilită la majoritatea copiilor cu tulburări de limbaj. Е. Liutova şi G. Monina (2002) consideră că anxietatea şcolară apare în perioada preşcolară. La aceasta pot contribui atît stilul de lucru al educatorului, cît şi cerinţele exagerate faţă de copil, comparaţiile permanente cu alţi copii. În unele familii, pe parcursul întregului an precedent şcolii, în prezenţa copilului se discută despre alegerea unei şcoli „demne”, a unui învăţător „cu perspective”. Îngrijorarea părinţilor li se transmite copiilor. Pe lîngă toate acestea, părinţii copiilor cu tulburări de limbaj angajează învăţători sau ore întregi îndeplinesc exerciţii cu copiii. Nepregătirea copilului pentru o asemenea instruire intensivă şi suprasolicitarea se soldează uneori cu scăderea motivaţiei de a învăţa, iar anxietatea pentru instruirea ce urmează creşte considerabil. În cazul copiilor cu tulburări de limbaj situaţia se agravează datorită îngrijorării părinţilor pentru vorbirea cu deficienţe în pronunţie a copiilor. Deseori părinţii le spun copiilor: „Cum o să mergi la şcoală, dacă nu vorbeşti corect?” sau „ Cînd, oare, o să vorbeşti şi tu corect?” Activităţile aplicate pentru reducerea anxietăţii s-au realizat în trei direcţii: a) ridicarea stimei de sine; b) dezvoltarea abilităţilor de autocontrol în situaţii concrete, care îl emoţionează cel mai mult; c) diminuarea încordării musculare. Ridicarea stimei de sine este imposibilă într-un timp scurt, fapt ce necesită lucru corecţional consecvent. Copiii au participat la
251

jocurile: Complimente, Sînt mîndru, deoarece.., Mama mă dezmiardă, Eu sînt..., Dacă m-aş întâlni cu mămica ta..., Astăzi am făcut o faptă bună, Iepuraşii şi elefanţii, Scaunul fermecat etc. Fiecare joc avea conţinutul său, dar se urmărea respectarea cîtorva reguli de bază: adresarea pe numele mic, aprecierea prin laude a celor mai mici succese, acestea fiind evidenţiate în mod special. La finele fiecărei activităţi apreciam lucrurile bune pe care copilul le-a făcut, străduinţa cu care a lucrat. Pentru succese copilul era stimulat prin mici recompense (abţibilduri, floricele ş.a.). Fiecare activitate, frontală sau individuală, se finisa cu exprimarea în faţa oglinzii a cuvintelor: Eu sunt deştept/deşteaptă, frumos/frumoasă, curajos/curajoasă. Eu vorbesc corect, frumos. Toată lumea mă iubeşte. Eu sunt fericit. Aceste fraze le repetam de cîteva ori, ferm şi cu voce tare. Dezvoltarea abilităţilor de autocontrol în situaţii concrete, care îl emoţionează cel mai mult, a fost una din condiţiile de pregătire psihologică pentru şcoală a copiilor. De regulă, copiii cu anxietate nu vorbesc deschis despre problemele lor, iar uneori le ascund. De aceea, dacă copilul spune adultului că el nu se teme de nimic, aceasta nu înseamnă că este adevărat. Mai probabil, este o manifestare a anxietăţii, pe care copilul inconştient o neagă. În astfel de cazuri este important de a include copilul în discuţii comune despre trăirile şi emoţiile în situaţiile dificile, problematice, cu multă încărcătură emoţională. În acest sens sunt foarte utile poveştile, povestirile şi metaforele, prin intermediul cărora se sugerează copilului despre curajul de a depăşi frica. Aici am folosit tehnicile Pietricica din pantof, Scutură-te, Pleacă neplăcere ş.a. Una din acţiunile experimentului de formare a fost diminuarea depresiei. Pentru aceasta am organizat cu copiii jocurile: Scutură-te, Pleacă neplăcere. O altă activitate binevenită în complexul acţiunilor de formare îi aparţine psihogimnasticii. Programul a inclus 20 de activităţi frontale, adaptate după metoda Е.I.Aleabieva (2003). Psihogimnastica este o metodă de optimizare a sferei social-perceptive a personalităţii, atenţionînd asupra limbajului corpului şi comunicării spaţio-temporală. Exerciţiile sînt orientate spre dezvoltarea şi optimizarea atît a sferei cognitive, cît şi a celei emoţionale. Copii învaţă să identifice, să recunoască şi să înţeleagă diferite emoţii şi,
252

totodată, să le stăpînească. Psihogimnastica îi ajută pe copii să depăşească barierele în comunicare, să se înţeleagă mai bine pe sine şi pe ceilalţi, să-şi elimine tensiunea psihică şi le oferă posibilităţi de autoexprimare. La fel de importantă este şi exprimarea emoţiilor prin cuvinte. Aceasta duce la conştientizarea emoţională a Eu-lui. Obiectivele de bază ale acestei activităţi au fost: a) dezvoltarea abilităţilor de recunoaştere a emoţiilor după semnele externe, de exprimare şi diminuare a emoţiilor; b) formarea reprezentărilor morale; c) reglarea comportamentului; d) diminuarea încordării emoţionale; e) formarea abilităţilor de autorelaxare; j) depăşirea barierei de comunicare. După realizarea activităţilor de psihogimnastică, au fost introduse activităţile frontale de formare a abilităţilor comportamentale conform indicaţiilor verbale (6 activităţi ), dintre care: Aranjarea bradului, Căsuţa pădurarului, jocul cu subiect pe roluri Şcoala etc. Prin intermediul jocurilor Aranjarea bradului şi Căsuţa pădurarului copiii învaţă să urmeze regula jocului, să memoreze întocmai instrucţiunile, să-şi controleze activitatea şi să-şi corecteze independent greşelile. Jocul pe roluri Şcoala are o importanţă deosebită pentru pregătirea psihologică pentru şcoală a copiilor. Fiecare copil a interpretat rolul elevului şi rolul învăţătorului. Rolul de învăţător îi dă posibilitate copilului să înţeleagă poziţia învăţătorului adevărat, ceea ce e foarte important pentru instruirea cu succes la şcoală. Adultul prezintă exemple de relaţionare a copiilor, îi învaţă să se asculte unul pe altul, să-şi supună activitatea individuală scopurilor colective. După fiecare joc am discutat cu copiii, întrebîndu-i dacă le-a plăcut în rol de învăţător, dacă i-au plăcut sau nu „elevii” şi de ce. Schimbări pozitive în comportamentul „elevilor” s-au observat după ce au jucat rolul de învăţător. Pe parcursul experimentului o deosebită atenţie a fost acordată activităţilor logopedice recuperatorii individuale. Activităţile logopedice s-au realizat de 2 ori pe săptămână cu fiecare copil după un program individual în cabinetul logopedic cu o durată de 10-15 min. Pentru a stabili efectul produs asupra eşantionului experimental prin programul de recuperare special organizat şi realizat de noi, subiecţii au fost retestaţi cu ajutorul probelor verbale
253

în baza fişei logopedice; a probelor de evaluare a pregătirii psihologice pentru şcoală: metoda „Evaluării pregătirii psihopedagogice a copilului pentru începutul instruirii şcolare”, a tehnicilor „Amabilitate” şi „Da şi Nu”; a probelor de personalitate: testul proiectiv „C.C.O.”. În urma aplicării acestor probe am determinat: Curriculumul recuperatoriu implementat a diminuat anxietatea, neîncrederea în sine, sentimentul inferiorităţii, agresivitatea, conflictul, frustrarea, dificultăţile de comunicare, depresia. Modelele propuse au influenţat pozitiv schimbarea imaginii de sine a copiilor, devenind mai acceptată şi mai armonioasă. Copiii au învăţat cum săşi controleze şi să-şi stăpînească emoţiile în timpul furiei, unde şi cum să verbalizeze aceste emoţii, cît de importantă este exprimarea acestor emoţii; cum să depăşească unele temeri; cum să se autodirijeze în situaţii stresante sau să-şi ajute colegii. S-au redus indicii la lipsa de apărare: copiii au învăţat să aplice mecanisme de apărare. Modelele propuse au format la copii încrederea în sine, înţelegînd că tulburarea de limbaj nu este un obstacol pentru a comunica şi a avea prieteni şi au orientat pozitiv copiii pentru începerea activităţii şcolare. Noile condiţii psihopedagogice au contribuit la recuperarea mai rapidă a vorbirii şi la pregătirea lor psihologică pentru şcoală. Copiii cu tulburări de limbaj, care au participat în activităţile propuse de curriculum, au căpătat indici înalţi de pregătire psihologică pentru şcoală, s-au situat la un nivel similar cu cel al copiilor cu limbajul dezvoltat normal spre care am tins. Copiii din grupele de control au demonstrat ameliorări în vorbire, nivelul de pregătire psihologică pentru şcoală fiind mult mai redus decât al copiilor cu limbajul dezvoltat normal. Schimbările survenite în particularităţile psihologice ale copiilor cu tulburări de limbaj au fost confirmate de către educatori şi părinţi, a căror opinie cu privire la evoluţia stării de lucruri am solicitat-o pe parcursul şi la finele experimentul formativ. Educatorii menţionau că copiii au devenit mai sociabili, ridică mâna ca să întrebe dacă ceva nu au înţeles, îşi expun părerea, sunt mai atenţi la activităţi.

254

Tehnicile implementate în cadrul programului pot fi folosite de către psihologi, pedagogi, educatori, logopezi, părinţi în procesul de pregătire pentru şcoală a copiilor cu tulburări de limbaj. Am putea să recomandăm ca în perioada preşcolară copiii cu tulburări de limbaj să frecventeze grupele generale de instruire. Pe tot parcursul acestei perioade copiii cu tulburări de limbaj au nevoie de activităţi de recuperare a limbajului sub îndrumarea logopedului, care ar intercala exerciţiile de corecţie a limbajului în jocuri de psihocorecţie şi psihogimnastică. La fel, educatorii ar trebui să fie familiarizaţi cu particularităţile lucrului logopedic, cu metode de automatizare şi diferenţiere a sunetelor. Ei trebuie să practice jocuri de reducere a agresivităţii, a anxietăţii şi a frustrării, jocuri de diminuare a încordării musculare, de formare a încrederii în sine şi a stimei de sine cu copiii cu tulburări de limbaj ce frecventează grupa lor, precum şi în scop profilactic pentru ceilalţi copii din grupă. O prioritate rămîne lucrul în vederea schimbării stereotipului şi adoptării unei atitudini pozitive a semenilor şi educatorilor/ învăţătorilor, părinţilor faţă de natura abilităţilor verbale limitate ale copilului. Referinţe bibliografice: 1. BOLBOCEANU, A. Vrânceanu, M. Ghid psihologic. Preşcolarul. Chişinău. 1996. 2. MORĂRESCU, M. Structurarea semantică a limbajului (la copiii cu diverse niveluri de evoluare verbală). Chişinău. 1999. Алябьева, Е.А. Психогимнастика в детском саду. Москва. 2003. 3. БОЖОВИЧ, Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. М. 1968. 4. ГУТКИНА, Н.И. Психологическая готовность к школе. Питер. 2006. 5. КРАВЦОВА, Е.Е. Психологические проблемы готовности детей к обучению в школе. Москва: Педагогика. 1991. 6. ЛЮТОВА, Е., МОНИНА, Г. Шпаргалка для взрослых. Москва. 2002. 7. РАКУ, Ж. Влияние общения ребенка со взрослыми на развитие познавательной мотивации на начальном этапе обучения. Кишинев. 1996.

255

DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE COOPERARE Carmen-Eugenia LEZEU, dir. adj., Ramona STAN, inst., Florica ŢIRBAN, inst., Liceul pedagogic “Nicolae Bolcaş”, Beiuş, România Maria MOZA, înv., Budureasa, România Abstract. The methodology of the course of didactic activities is diverse, teachers managing to increase the efficiency and attractiveness of activities due to the completion of traditional methods with modern ones, based upon action, combining individual methods of teaching with cooperative ones, pair-work, team- work or group ones. The experimental research included in the given study underlines once more the advantages of group-work to the prejudice of individual one, also expressing aspects related to the dynamic of groups

Cadrul didactic are privilegiul, transformat în responsabilitate, de a avea încredinţat spre modelare cel mai sensibil material – materialul uman, la vîrsta maximei sale fragilităţi. Avînd în vedere noile orientări ale educaţiei şi importanţa şcolii în formarea personalităţii complexe a elevilor, planificarea activităţilor se impune a se realiza nu numai prin prisma informaţiei ce urmează a fi transmisă elevilor sau a deprinderii ce urmează a fi dobîndită, ci şi prin cea a satisfacerii nevoii de afiliere a copilului. Se constată din ce în ce mai pregnant în ultima vreme că în timp ce coeficientul de inteligenţă creşte de la o generaţie la alta, coeficientul emoţional are tendinţa să scadă, fapt determinat de transformările ce au loc în societate. Acest lucru accentuează egocentrismul şi individualismul individului. Soluţia de echilibrare optimă între cei doi coeficienţi ne-o oferă învăţarea prin cooperare. Aceasta îi ajută pe copii să se cunoască mai bine, să-şi cunoască propriile limite, îi învaţă să se evalueze obiectiv în raport cu alţii. De asemenea, grăbeşte maturizarea afectivă a copiilor, formîndu-le grija pentru ceilalţi, îi învaţă să-şi ofere sprijin intelectual şi personal, să-şi formeze deprinderi sociale, le arată că trebuie să ia singuri decizii responsabile care să le asigure succesul. Întrucît promovează schimburile pozitive de idei, învăţarea prin cooperare sporeşte
256

ne-am propus să investigăm doleanţele copiilor privind forma de organizare a activităţii didactice şi a motivaţiilor cu privire la alegerea făcută. Dat fiind faptul că nu putem interveni prea mult în privinţa conţinuturilor disciplinelor de trunchi comun.unul cu altul’’. indiferent de aria curriculară. sarcinile se distribuie în grup. Avantajele acestei strategii constă în faptul că poate fi folosită cu succes. deoarece este o strategie ce angajează cognitiv copilul. sarcina de lucru fiind adecvată pentru a permite copiilor să lucreze individual sau cooperant. fiecare fiind solicitat să verbalizeze modul în care preferă să lucreze. primar. Am realizat un studiu pe cele patru nivele specifice învăţămîntului preuniversitar: preşcolar. pe bază de observaţie şi chestionar avînd ca şi scop conturarea imaginii despre formele de organizare a activităţilor de educatie tehnologică.. Materialul pregătit pentru activitate a fost identic. gimnazial şi liceal. cunoaşterea reciprocă şi implicit crearea de noi prietenii şi simpatii. De obicei. În învăţămîntul preşcolar copiii preferă activitatea individuală (53%) activităţii în perechi (27%) sau în grup (20%). Copiii sînt lăsaţi să aleagă singuri măsuţa la care vor lucra. Şcolarul mic manifestă preferinţă tot pentru activitatea individuală (46%) .. prin evidenţierea aspectelor concrete din procesul instructiv-educativ care conduc la formarea percepţiei asupra demersului didactic în viziunea beneficiarilor direcţi ai acestuia. Ceilalţi copii încep să nu mai fie priviţi ca simple obiecte şi apar relaţiile de colaborare.cu o pondere uşor diminuată .eficienţa socială. Pe baza activităţilor desfăşurate în grădiniţă se trece treptat de la jocul .de grup (35%) şi de perechi (19%). facilitînd construirea de relaţii. Prin forma sa. Lucrul în grup solicită o minimă perioadă de organizare a acestuia şi a sarcinii. astfel încît toţi membrii săi sînt cuprinşi în activitate. mobilierul a fost aranjat adecvat pentru munca individuală. La nivel preşcolar ne-am propus să observăm preferinţa copiilor de grupa mică pentru una din formele de organizare a activităţii mai sus enumerate. ea solicită activitate şi implicare din partea copilului. La nivel primar am realizat studiul pe baza unui chestionar conţinînd 7 întrebări cu răspunsuri închise şi deschise. 257 . în pereche sau grup.unul lîngă altul’’ la jocul .

de afiliere. 2. Elevii de gimnaziu au un interes ridicat pentru munca de grup (64%). Creativitatea individuală şi de grup. de stimă. În argumentele formulate ei surprind superioritatea rezultatelor în cazul muncii în grup şi competenţele sociale pe care munca în grup le dezvoltă. care au un sistem propriu de valori. Referinţe bibliografice: 1. Bucureşti: Editura Academiei RSR. 3. argumentează opţiunile alese. 258 . CUCOŞ. pe măsura conturării personalităţii lor şi ca urmare a acţiunilor din şcoală.. Iaşi: Polirom. Cousinet consideră preadolescenţa ca fiind . 2002. care îi satisface o serie de nevoi: de socializare. 2009. Liceenii privesc activitatea de grup (82%) ca masă de greutate a intereselor. care. 1979. 4. Adolescenţii ajung la un anumit nivel de maturizare socială în care apar şi se manifestă emoţii şi sentimente superioare de prietenie. Pedagogie. ROŞCA. Responsabilitatea cu care copiii au colaborat la realizarea acestei cercetări conturează discipolul ca un partener al actului didactic. activitatea individuală şi cea de perechi fiind tratate la acelaşi nivel de interes. competiţie. colaborare. I. respect. de statut. 1981. C. A. Iaşi: Ed.vîrsta de graţie socială’’ în care copilul trăieşte într-o adevărată simbioză cu grupul. au o viziune de ansamblu asupra acestei discipline. Prin urmare. Polirom. Preşcolarii şi şcolarii mici optează pentru o anumită formă de organizare a activităţii în cunoştinţă de cauză. elevii ajung să prefere forme de organizare a activităţii care presupun cooperare. Profesorul de succes.Am aplicat acelaşi chestionar semistructurat cu două întrebări pe două eşantioane de elevi – unul din elevi de clasa a VII-a şi altul format din elevi de clasa a IX-a. dorinţa de valorificare a posibilităţilor fizice şi psihice. finalizînd cursurile de educaţie tehnologică. Elevii de gimnaziu şi liceu. M. Bucureşti: Editura Academiei RSR. surprinzînd avantajele dar şi limitele fiecărei forme de organizare a activităţii. iniţiativă. PÎNIŞOARĂ. ROCO. cu opinii care merită luate în seamă. CONCLUZII. Creativitatea generală şi specială. urmat de munca în perechi (26%) şi cea individuală (13%).

menit să realizeze o relaţie interumană durabilă pentru iniţierea. de asemenea. Similar relaţiilor interpersonale. conform opiniei lui M. Communication is one of the basic factors in developing the whole personality of the individual human. The relationship of communication gives the higher value of a complex educational intervention that determines the structure of personality changes in child cognitive. caracterul conştient. Relaţia de comunicare în context educaţional are. Comunicarea interpersonală reprezintă principala modalitate de relaţionare în cadrul societăţii. Caracterul conştient presupune implicarea indivizilor în actul de comunicare în mod conştient de sine şi de celălalt. dar şi etic. ci şi un proces psihosocial de influenţă. Comunicarea constituie nu numai o activitate psihofizică de punere în relaţie a două sau mai multe persoane. apariţia. prin limbaje specifice. Universitatea din Bucureşti. de nevoile şi de aşteptările reciproce. action. drd. moral. dezvoltarea şi funcţionarea relaţiei de comunicare educaţională. against the objectives of training. lector univ. Zlate. attitudinal. Esenţial pentru a înţelege fenomenele de comunicare este să ne raportăm la contextul relaţional în care aceasta se desfăşoară. Purpose of relationship communication is the educational performance. Comunicarea este modalitatea fundamentală de interacţiune psihosocială. Caracterul psihologic atestă că în actul de comunicare participă întregul sistem de personalitate al indivizilor implicaţi. ethical. căci a comunica înseamnă a intra în relaţie cu alţii. caracterul direct. prin raportare la 259 . menţinerea ori modificarea comportamentului individual sau de grup. este dependentă de simultaneitatea acţională a trei condiţii: caracterul psihologic. emotional. schimb continuu de diferite mesaje între interlocutori. caracter formativ. moral. a atitudinilor şi comportamentelor destinatarilor şi interlocutorilor.. development and strengthening of child personality. Caracterul direct atestă importanţa sau necesitatea unui minim contact perceptiv între parteneri atunci cînd comunică. The relationship of communication are the formative educational.RELAŢIA DE COMUNICARE ÎN ACTIVITATEA EDUCAŢIONALĂ Flavia MĂLUREANU. România Abstract..

dezvoltare şi consolidare a componentei axiologice a personalităţii copilului. Relaţia de comunicare conferă procesului de învăţămînt valoarea unei intervenţii educaţionale complexe. similare sau total diferite din punct de vedere obiectiv şi subiectiv pentru subiecţii comunicării. reprezintă relaţia educaţională prin raportare la elemente psihosociale: C = contextul social elevului S = situaţia pedagogică P = personalitatea A = adaptarea 260 . Modul în care fiecare individ se poartă cu ceilalţi implică reguli şi interacţiuni. bazate pe un limbaj didactic care determină în structura personalităţii şcolarului modificări de natură cognitivă. recunoscînd. Este deci important să remarcăm faptul că oamenii iau parte activă la elaborarea normelor după care îşi conduc relaţiile. precizînd ce este şi ce nu este permis în diferite circumstanţe. în influenţarea reciprocă şi aşteptarea feed-back-urilor pozitive sau negative obţinute în funcţie de obiectivele specifice urmărite. Privită ca interacţiune socială..obiectivele de formare. Antoine Leon. se presupune că ei acceptă şi că se vor conforma la ea în momentul efectuării schimburilor. prin Paul Watzlawick. pentru că numai aşa învăţăm să comunicăm. acţională. Dacă cei cu care individul iniţiază comunicarea nici nu răspund.Introduction a l`histoire des faits educatifs” (1980). Nici o situaţie nouă nu este identică cu cea anterioară şi deci. păstrarea unei relaţii de comunicare eficiente între profesori şi elevi presupune mai întîi identificarea similitudinilor. să gîndim şi să acţionăm. interpretînd corect asemănările şi deosebirile situaţiei date. nici profesorii nici elevii nu vor avea comportamente identice. Şcoala de la Palo Alto. Cum orice situaţie didactică are particularităţi specifice ce pot fi complementare. ci adaptate. a explicat cum se produce crearea normelor relaţionale în actele de comunicare cotidiene pe care oamenii le întreţin. afectivă. în . atitudinală. nici nu-i contestă oferta implicită. Relaţia de comunicare se supune regulilor constituite de către partenerii implicaţi în procesul de comunicare. comunicarea educaţională este antrenată în dirijarea şi controlul activităţii educaţilor.

2008. Suportul psihologic al relaţiei educaţionale este în acest caz trebuinţa de a comunica. se dobîndesc deprinderi. iar nesatisfacrea ei duce la dezordini comportamentale. motivaţie şi competenţă la care se ajunge prin cunoaştere şi exersare. Bucureşti: Editura Aramis. Pentru receptor a comunica înseamnă disponibilitatea şi competenţa de a primi sfaturi şi îndrumări. (coord. D. 1980. finalitatea relaţiei de comunicare este tendinţa spre performanţă. Introduction a l`histoire des faits educatifs.S. de a-l îndruma pe receptor. să se dezvolte în planul personalităţii. LEON. MACOVEI. cît şi de educator depind de calitatea mediului. Concluzionînd. Bucureşti: Editura A. Răspunsurile receptorului reflectă şi alte trebuinţe. I. de a organiza mediul de afirmare şi exprimare. Comunicarea didactică. se construieşte stilul personalizat de comunicare. IUCU. Tratat de pedagogie propedeutică. să se afirme. R. se creează situaţii pedagogice (S) care permit elevului să-şi structureze personalitatea (P). 3. A comunica înseamnă pentru emiţător a avea disponibilitatea. PÎINIŞOARĂ. I. dar şi competenţa de a da sfaturi.O. 261 . Performanţele aşteptate atît de educat. Referinţe bibliografice: 1. Astfel. E. de a cunoaşte. Educatorul îşi doreşte să fie eficient.E. 2007. să se exprime. 2003.Într-un anumit context social (C).. O. de aportul fiecăruia la funcţionarea relaţiei. POTOLEA. de a le prelucra şi a da răspunsuri personalizate. de compatibilitatea celor doi parteneri. Satisfacerea acestei trebuinţe creează stări de siguranţă şi confort.. 2. Trebuinţa de a comunica se manifestă prin disponibilitatea axată pe resurse interne profunde.. se exersează aptitudini. 4. NEACŞU.). Pregătirea psihopedagogică. de a i se recunoaşte progresele. de a solicita respectarea cerinţelor. Educatul îşi doreşte să se exprime. A. acelea de a se dezvolta. dar şi de felul cum sînt depăşite obstacolele. să aibă satisfacţia datoriei împlinite. Iaşi: Editura Polirom. de a se afirma. iniţial. CIOBANU. să înveţe. să se adapteze.

Diagnosticul acestor copii indică prezenţa unor deficienţe auditive moderat-severe bilaterale. Centrul de Reabilitare a copiilor surzi. Pentru a putea fi folosită în scopurile menţionate mai sus. Chişinău Doina ADAŞAN. dintre care . Chişinău Veronica CĂPĂTICI. metoda este folosită pentru corectarea tulburărilor de limbaj (tulburări de articulare şi voce). am menţionat un sistem de metode psihopedagogice de recuperare speciale. Centrul de audiologie. şt. implementat de către 262 . În scopul unei eficienţe sporite. Scopul cercetării rezidă în determinarea particularităţilor specifice de dezvoltare a copiilor cu deficienţe auditive aflaţi în diferite condiţii sociale. Chişinău Abstract. cerc. Coţaga. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. spitalul E.ASPECTE PRACTICE ALE APLICĂRII METODEI VERBO-TONALE ÎN ACTIVITATEA CU COPIII DEFICIENŢI AUDITIV Emilia FURDUI.4 băieţi şi 3 fete. prioritate am dat metodei verbo-tonale. Studiul nostru se realizează în cadrul Centrului de Reabilitare a copiilor surzi şi din alte grupuri de risc.. metoda verbo-tonală necesită utilizarea obligatorie a aparatajului “Verboton” şi o pregătire specială a surdopedagogilor care o practică. which take into consideration hearing handicap. Copiii au fost protezaţi binaural (ambele urechi) cu aparate auditive individuale şi sînt implicaţi în activităţi de recuperare conform unui plan de servicii. This article includes some aspects. surdopedagog. precum şi a modalităţilor de eficientizare a dezvoltării prin metoda verbo-tonală. For the success of the recovery of hearing deficiencies from the used methodological complex we point out the verbaltonal method. Eşantionul cercetării este format din 7 subiecţi cu vîrsta cronologică cuprinsă între 3 -7 ani. surdopedagog. De asemenea. Într-un studiu anterior am prezentat caracteristica complexă a copilului deficient auditiv. care contribuie la dezvoltarea percepţiei la copii cu deficienţe de auz de diverse grade (de la deficienţe lejere pînă la surdităţi profunde).

În aşa mod copiii percep sunetul prin întreg corpul şi respectiv informaţia este recepţionată. De exemplu: la descoperirea sunetului şi vocii am conceput şi aplicat mai multe exerciţii-joc. comunicare şi cooperare. prelucrată şi decodificată. Deoarece activitatea de vorbire se realizează sub influenţa impulsului efector ce ia naştere ca urmare a stimulării neuronilor motori de către impulsurile aferente. „suficient” . 1 fată). În consecinţă am obţinut următoarele rezultate: . cu ajutorul vibraţiilor şi a sunetului. 1 băiat). aşezîndu-se pe măsuţa vibratoare în diferite poziţii). . Cu ajutorul acestei metode am parcurs primele 3 etape din cele 5 considerate necesare în activitatea de instruire complexă a copilului. Activităţile se desfăşoară zilnic în grup. Perioada de adaptare diferă de la un copil la altul. autoreglării intensităţii sunetului şi selectării cîmpului optim. „Ce auzi?”. Materialul propus pentru activitate se prelucrează prin aparatul de amplificare a sunetului vibro-ton. stimularea în scopul perceperii semnalului sonor. receptorilor şi respectiv a centrilor scoarţei cerebrale. Astfel are loc stimularea musculaturii.dezvoltarea auditiv-verbală prin implicarea în acelaşi timp a tuturor organelor de percepţie. este important că pe întreg parcursul lucrului în afară de căşti copilul foloseşte vibratorul (în mînă. 263 . în dependenţă de particularităţile psihofizice ale copilului..reacţia la sunet ca semnal la acţiune cu calificativul „bine” 4 subiecţi (3 fete. mai fină (în dependenţă de intensitate) şi capătă o intonaţie ce poate fi controlată de către însuşi copilul.determinarea cîmpului auditiv-optimal prin folosirea utilajului „SUVAG”. I etapă iniţială: (perioada de adaptare) La baza acestei etape rămîne stabilirea contactului psihoemoţional cu copilul.3 subiecţi (2 băieţi. iar vocea devine mai curată. „Diferenţiere”. . sub picior. cum ar fi: „Zgomote”.echipa multidisciplinară. Cercetarea noastră a presupus cîteva direcţii de acţiune. „Capcana”. Obiective specifice: .dezvoltarea naturală a limbajului sonor. aparatele individuale ale copiilor şi urechea goală (vizual şi auditiv). Obiectivul general al cercetării l-a constituit reabilitarea şi integrarea copiilor cu deficienţă de auz în mediul social. individual şi frontal cu durata de la 15-35 min. dezvoltarea abilităţilor de concentrare.

. La însuşirea noilor structuri fonetice (individual): (V.„Sărituri şi opriri ” – diferenţierea semnalului.chemarea prietenului. duratei de pauză). o.B) . * diferenţierea silabelor (însuşirea cîtorva acţiuni ce conţin 2 sau 3 cuvinte cu o anumită structură ritmică): * jocul cu mingea: * mijloace de transport: Op-op-op! Brrr-uuuu! Op-op-op! Brrr-uuuu! Opa! Bum! La această etapă.diferenţierea cîtorva semnale care pot fi deosebite după intensitate şi intonaţie: „bine”. la copii s-au înregistrat rezultate mai bune cînd s-a lucrat în grup. . Exerciţii . şi utilizarea acestora în diferite situaţii. După aproximativ 3 luni s-a constatat un nivel mai înalt de însuşire la fete comparativ cu băieţii. Concluzii.BO.unitatea de bază a perceperii vorbirii. Top-top-top! – mersul pe loc. „suficient” – 4 copii (2 băieţi. .„ Căţelul ” – am-am-am! – ritm rapid.BA.BOBA 93 % din subiecţi au atins nivelul „bine”. p. .3 copii (2 fete. m. II etapă. III etapă presupune însuşirea silabei . În cadrul activităţilor desfăşurate la această etapă (care se petrec mai mult în grup şi frontal) se continuă dezvoltarea percepţiei auditive prin însuşirea calităţilor prosodice: (însuşirea ritmului. f. În urma studiului efectuat am constatat că aplicarea metodei verbo-tonale şi a utilajului sus numit ne-a permis să formăm 264 . a-a-a! – legănatul.achiziţii fonematice: a.„ Avionul ” – aaaaa! – ritm neîntrerupt. Jocuri ce presupun exerciţii: * verbal .motrice: * de modulaţie a vocii: Op-op-op! – galopatul calului. . l.U. s. 2 fete). o-o!. decît atunci cînd s-a lucrat cu ei individual. deosebirea intensităţii şi duratei semnalului acustic.„ Maşina ” – brrr! – intesificarea semnalului. 1 băiat). .. 90 % din subiecţii supuşi experimentului reuşesc pe calificativul „bine”.„ Pisica ” – mau-mau-mau! – ritm lent.joc: . achiziţii fonematice: t. .

P.S. 1997. 2003. dr. M. 2.. condiţiile. This research is devoted to the actual problem of the developmental and psychology: dynamics of the self-consciousness. Racu. affectivity. Donica. 1992. mecanismele dezvoltării conştiinţei de sine de la apariţia premiselor 265 . univ. Gîncota. 3. I. ROZAREA. the situations. Deficienţe senzoriale. Perjan. „I...la copii abilităţi de emitere şi percepere a vocii naturale.. Верботональный метод реабилитации лиц с проблемами в комуникации. prof. POPA. Bucureşti: Editura PRO Humanitate. atitudinea responsabilă şi colaborarea dintre specialişti şi părinţi devine necesară în formarea şi dezvoltarea personalităţii copilului deficient auditiv. GUBERINA. I. contents. În ştiinţa psihologică autohtonă a sporit interesul faţă de problema formării personalităţii copiilor care sînt educaţi în condiţii sociale diferite. Menţionăm lucrările teoretico-experimentale pe care le-am efectuat în decurs de mai bine de 20 de ani (Ig. 1998. Psihopedagogie specială. 2008. A. Referinţe bibliografice: 1. STĂNICĂ. P. Creangă”. 1988.C. POPOVICI. aggression. BOULOGNE. mechanisms. 1997. U. D. factorii. În investigaţiile efectuate a fost studiată geneza conştiinţei de sine în ontogeneză. Загреб: „СУВАГ”. at different developmental stages of a child. 2001. the natural laws of development and the differences determined by the Social Situation of Development (SSD). possibilities.V. MUŞU. Preocuparea permanentă pentru reabilitare. CONDIŢIILE SOCIALE DE VIAŢĂ DETERMINANTE ALE PROCESULUI DE FORMARE A PERSONALITĂŢII Igor RACU. Paris: CAEA. E. hab. N. 2009. Manual de pedagogie: Reeducarea percepţiei sunetelor vorbirii cu ajutor auxiliarelor tehnice “SUVAG”Urile. A. 2002. factors. Verdeş.. Chişinău Abstract. I. Au fost stabilite etapele. 2005) şi cele realizate sub conducerea noastră ..

D) diferite. interacţiune.iniţiale ale acestei formaţiuni în copilăria precoce şi pînă la constituirea definitivă în adolescenţă. copil – alt copil (comunicare. A fost relevată posibilitatea compensării parţiale şi corecţiei în dezvoltarea conştiinţei de sine la copiii educaţi în condiţii sociale de viaţă specifice pentru instituţiile de tip închis. Perjan a fost studiat procesul de dezvoltare a afectivităţii la copiii preşcolari educaţi în situaţii sociale de dezvoltare (S. Am demonstrat experimental că în diferite situaţii sociale de dezvoltare se formează un conţinut specific al conştiinţei de sine care este determinat de deosebirile existente în patru sfere de bază: copil – adult (comunicare. A fost demonstrat că formarea conştiinţei de sine în condiţii de educaţie specifice instituţiilor colective de tip închis se caracterizează prin reţinerea dezvoltării componenţilor de bază. La preşcolarii educaţi în SSD mai puţin 266 . dar care lipsesc în instituţiile de tip închis). reţinerea în apariţia şi dezvoltarea acestei formaţiuni nucleare în cadrul personalităţii umane. În cercetările efectuate de C. copil – anturajul material (felul dominant de activitate. Cercetările efectuate au demonstrat semnificaţia deosebită a situaţiei sociale de dezvoltare în procesul formării personalităţii şi în particular a conştiinţei de sine.S. interacţiune. de educaţie. activitate). corecţie. interacţiunea. A fost stabilit că experienţa de comunicare cu adultul este factorul determinant al dezvoltării conştiinţei de sine la diferite etape ale ontogenezei şi că la copiii educaţi în condiţii sociale nefavorabile sînt prezente denaturări în conţinutul componenţilor de bază ai conştiinţei de sine.). Au fost elaborate programe de compensare. copil – El însuşi (sfera afectivă etc. Se formează conştiinţa de sine cu un conţinut specific. tempou mai redus de dezvoltare etc. comunicare şi interacţiune care s-au format în instituţiile de tip închis. activitate). alte activităţi). formare a componenţilor afectiv şi cognitiv ai conştiinţei de sine pentru vîrsta precoce şi preşcolară. Au fost depistaţi şi studiaţi experimental parametrii acţiunilor axate pe subiect în cadrul comunicării adultului cu copilul care determină în mare măsură formarea componenţilor cognitiv şi afectiv ai conştiinţei de sine (specifice pentru familie. Laturile specifice sînt determinate de înseşi condiţiile de viaţă.

etiogenezei dezvoltării afectivităţii a fundamentat teoretic. familia temporar dezintegrată şi mediul de educare instituţionalizat. aspecte specifice determinate de SSD. În condiţii sociale de dezvoltare mai puţin favorabile s-au constatat deficienţe şi un nivel inferior de dezvoltare a sferei afectiv–volitive. Cercetarea realizată de A. a fost studiat specificul manifestării şi modalităţile de diminuare ale comportamentului agresiv la preadolescenţii contemporani care de fapt sînt educaţi în condiţii sociale specifice pentru R. a elaborat şi implementat modele de accelerare a procesului de formare a afectivităţii pentru copiii din SSD mai puţin favorabile. Eficacitatea intervenţiilor psihologice s-a confirmat prin evoluţia pozitivă a particularităţilor afective şi volitive ale elevului mic. reglarea emoţiilor negative. Autoarea a remarcat că pe parcursul perioadei micii şcolarităţi în dezvoltarea sferei afectiv – volitive sînt anumite etape. formarea autoaprecierii adecvate. Au fost descrise şi analizate trei situaţii sociale: familia completă favorabilă. În cercetarea teoretico-experimentală efectuată de N. Preadolescenţii din familiile temporar dezintegrate şi cei din instituţiile rezidenţiale cresc în condiţii care determină dezvoltarea defavorizată a afectivităţii şi apariţia unor 267 . Diminuarea agresivităţii preadolescenţilor a fost obţinută prin implementarea unui program psihologic special care a vizat conştientizarea trebuinţelor personale. dezvoltarea capacităţii de a face faţă conflictelor şi soluţionarea lor constructivă etc. identificînd şi evoluînd complex particularităţile de dezvoltare a dinamicii. tempoului. Autoarea. Moldova.favorabile s-au constatat denaturări şi reţineri în dezvoltarea afectivităţii. Gîncota a fost studiat procesul dezvoltării sferei afectiv–volitive la vîrsta şcolară mică în diferite situaţii sociale de dezvoltare. dezvoltarea autocontrolului. În condiţii experimentale centrate pe comunicarea orientată la subiect au loc corecţia şi influenţa pozitivă asupra procesului de formare şi recuperare a afectivităţii. Donica (2002). În investigaţiile organizate şi realizate de E. Verdeş se centrează pe problema dezvoltării afectivităţii la preadolescenţii educaţi în situaţii de dezvoltare diferite (SSD). Cel mai înalt nivel de manifestare a agresivităţii preadolescenţilor contemporani corespunde vîrstei de 13–14 ani. Autorul a demonstrat că apariţia şi manifestarea agresivităţii la preadolescenţi sînt provocate de gradul sporit al agresivităţii mediului social se dezvoltă copiii (natura socială a reacţiilor agresive).

Chişinău. I. Dezvoltarea afectivităţii la copiii preşcolari educaţi în situaţii sociale de dezvoltare diferite. RACU. neîncredere în sine ş. A. Psihogeneza conştiinţei de sine în condiţii sociale diferite. Chişinău. Psihologia conştiinţei de sine. tezei de dr. C. Autor. Институт Педагогических наук. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГРАЖДАНСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ Жанна РАКУ. toleranţă scăzută la frustrare. comunicarea şi interacţiunea copilului cu adultul şi cu cei de o seamă au asigurat compensarea şi corecţia parţială a procesului de dezvoltare a afectivităţii. Referinţe bibliografice: 1. DONICA. 6. 2005. 2003. Autor. Chişinău. Chişinău. E. Article deals with psychological aspects of civic education in the preschool age. 2002. 3. tezei de dr. Dezvoltarea sferei afectiv – volitive la vîrsta şcolară mică în diferite situaţii sociale de dezvoltare. Civic education expands knowledge of the child about the country. Autor. în psihologie. Chişinău. De asemenea. Dezvoltarea afectivităţii la preadolescenţii educaţi în situaţii sociale de dezvoltare diferite. It has a personality-oriented nature and aimed at developing the social characteristics of the child. 268 . Chişinău. Кишинев Abstract. s-a demonstrat că acţiunile compensatorii sînt mai eficiente la preadolescenţii din familiile temporar dezintegrate. I. în psihologie.a. докт.. RACU. Activităţile formative orientate spre dezvoltarea favorabilă a afectivităţii. Specificul manifestării şi modalităţi de diminuare ale comportamentului agresiv la preadolescenţii contemporani. The methods and forms of civic education are described. tezei de dr. 2009. 5. PERJAN. хаб. tezei de dr. its history and culture and promotes the development of sources of patriotic feelings. anxietatea. în psihologie. 4. 2001. Autor. N. VERDEŞ.componente cum ar fi agresivitatea. GÎNGOTA. 1997. 2. în psihologie.

а с другой – как процесс развития основ патриотических чувств. на протяжении которого он приобщается к миру общественных ценностей. обычаям и т. т. В этом возрасте происходит установление первых социальных отношений дошкольника с людьми. Важным психологическим аспектом указанной формы работы является не только познавательное развитие ребенка.Дошкольный возраст – важнейший этап в психическом развитии ребенка. достопримечательностях. ответственной. развитие позитивного отношения к истории и символам государства. воспитание будущего гражданина. Так. его истории. В личности ребенка через указанное направление работы формируются истоки национальной идентичности. Специфика гражданского воспитания в дошкольном возрасте заключается в том. с одной стороны. умеющего защищать своё человеческое право и живущего в демократическом обществе. 269 . самостоятельной и активной личности.д. Воспитание основ гражданственности у старших дошкольников в условиях Молдовы важно ориентировать на реализацию таких цели как. элементы нравственности и правовых знаний уже доступны ребенку дошкольного возраста. с высокой культурой.к. культуре. национальным героям. обществе и т. которые ребенок может усвоить в дошкольном возрасте. как систему знаний. Система гражданского воспитания должна быть ориентирована на развитие базовых представлений о правах человека. эмпатии. Гражданское воспитание необходимо рассматривать. патриотизма. что оно имеет личностно-ориентированный характер и в первую очередь должно способствовать развитию социальных качеств ребенка. например. но и формирование его аффективной сферы. уважающей права других людей.д. Наряду с указанной направленностью гражданское воспитание можно рассматривать в правовом и в нравственном смыслах. а также формирование истоков компетентной. государстве. а также закладываются истоки его личностного развития. элементы толерантности и права на выбор. к культурным традициям.

игровые и познавательных ситуации в различных видах деятельности. В системе дошкольных учреждений гражданское воспитание традиционно понимается и осуществляется как «надпредметная» форма деятельности. образность и конкретность мышления. а также установить позитивную обратную связь. В качестве методов работы с детьми по гражданскому воспитанию могут быть широко использованы проблемные.Другой психологической особенностью является то. что в контексте воспитания любви ребенка к Родине педагогам важно учитывать тот факт. Указанные приемы активизируют все познавательные процессы ребенка. что методы и приемы гражданского воспитания. В заключение отметим. В контексте указанных занятий происходит осмысление детьми прав ребенка. глубину и обостренность первых чувств. что при их выборе взрослые должны обязательно учитывать психологические и возрастные особенности дошкольника: яркое эмоциональное восприятие окружающего. Содержание занятий должно быть доступно детям и сопровождаться яркой интересной наглядностью. Вместе с тем. особо подчеркнем. оно может быть и формой организации жизни детского сада. что будет способствовать позитивному настрою детей и их увлечённости. и он успешнее будет овладевать предложенным материалом. а также чувства собственного достоинства. 270 . Указанные факторы помогут обеспечить эффективность данного направления работы. Все это позволит создать оптимальные условия его взаимодействия с дошкольниками: снять у них напряженность и страх. На занятиях воспитателю важно установить благожелательную обстановку и добрые отношения с детьми. понимание элементарных социальных явлений. используемые воспитателями в работе с детьми. Вместе с этим. развитие самооценки. могут быть разнообразными. что в данном возрасте она может осуществляться только через связь с непосредственной окружающей социальной жизнью дошкольника.

докт. Э. 1968. Личность и ее формирование в детском возрасте. 5. the concept of self-esteem remains insufficient elaborated. АВРАМЕНКО. Жанна РАКУ. Самоуважение есть обобщённое отношение личности к самой себе. Патриотическое воспитание детей старшего дошкольного возраста. The following major parameters affecting the formation of self-esteem in adolescence are distinguished. Екатеринбург. there are many theoretical and empirical studies on self-esteem of students. с. Растим гражданина. 1978. Кишинев Abstract. 1991. хаб. 3. Автор выявил. преп. Воспитание основ гражданственности у детей старшего дошкольного возраста. На этапе перемен в современном обществе проблема самоуважения студента в контексте его личностного станов271 .К. школа. В условиях демократизации и гуманизации современного образования. когда индивидуальность человека представляет собой высшую ценность.И. СУСЛОВА. Институт Педагогических наук. По мнению У. НИКОНОВА. Е.M. асвета. 1999. что чем выше уровень притязания. Киев: Рад.А. Л. БОЖОВИЧ. Джеймсф это такая характеристика.Литература: 1.Though. которая показывает соотношение количества достигнутых успехов к уровню притязаний человека.. Минск: Нар. 4. 2.Е. 2000. чтобы он мог себя уважать. № 2. тем большими должны быть достижения человека. Воспитать гражданина. Москва: Просвещение. Дошкольное воспитание.. 89-91. The author briefly describes selfesteem characteristic of students. In this article is reflected an important issue for modern personality psychology – self esteem. КАЗАЕВА. Л. формирование личности студента является одной из важнейших задач в его профессиональной подготовке. Комратский Государственный Университет. A. ОСОБЕННОСТИ САМОУВАЖЕНИЯ ЛИЧНОСТИ СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНТА Людмила КЕР.

§ умение сконцентрироваться на учебной деятельности. § сильная воля. § уверенность в себе через осознание своих недостатков. плохое мнение о себе приводит будущего специалиста к неуверенности.. Установлено. которая определяется как совокупность всех представлений индивидуума о себе. если у него развиты такие личностные характеристики как: § самоуважение и позитивное отношение к окружающим. Наряду с этим. что студент достигает успешности в учебной деятельности и общении. «Здоровое» чувство собственной ценности помогает студенту адаптироваться и выбрать правильную тактику поведения в контексте постоянно меняющихся условий образовательного процесса в вузе. Самоуважение является эмоционально-оценочным компонентом Я–концепции. и на тех целях. что снижает его успешность в обучении и овладении профессией. умение выделить главное направление. сопряженная с их оценкой [1]. что одним из принципиальных требований к организации учебно-воспитательного процесса в вузе является уважительное отношение к личности студента как полноценного и равноправного партнера совместной деятель272 . Субъективный образ своего «Я» складывается под влиянием оценочного отношения других людей при соотнесении мотивов. помогает справляться с учебными и жизненными трудностями. § высокий уровень саморегуляции как исполнение того.ления особенно важна для научного осмысления и опытного изучения. негативным эмоциям и т. нерешительности. § реалистичность и адекватность самооценки. целей и результатов своего поведения с канонами и социальными нормами поведения. Позитивное самоуважение обеспечивает уверенность в собственных возможностях и способностях.д. которые он в ней ставит. Особо выделим. Два указанных аспекта составляют целостную Я–концепцию. как о способном на общественно значимые поступки и действия. принятыми в обществе. которое формируется благодаря определенному представлению о себе самом. что намечено. § умственная активность и пластичность как умение перестраивать свое поведение в изменяющихся условиях. § самолюбие как движущая сила личности. а также обеспечивает хорошие отношения с окружающими.

А.Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к личности. № 1. 273 . принципы которой совершенно неоспоримы на всех ступенях обучения. 4. ДЬЯЧЕНКО. 2008. М. 1995. В поисках себя: личность и ее самосознание. Развитие позитивной Я – концепции студента. 3. разработки новых принципов построения учебных программ и учебников. которая обеспечивает оптимальную адаптацию студента в вузе и закладывает истоки его профессионализма. 1984. Бережное отношение к человеческой личности. КОН. Вместе с тем. Идея равенства. БЕРНС.Ю.: Прогресс. ЭРДЫНЕЕВА. позитивный подход к её перспективам дают педагогу возможность найти стратегию индивидуальной работы. 1981. Психология высшей школы. подчеркнем. что позволяет изыскивать реальные возможности их учёта в условиях современного обучения в высшей школе. М. СМИРНОВ. М. 1986. особо необходимо отметить. а также пробуждает в нем уважение к себе и уверенности в своих силах. что к процессу оптимизации учебного процесса в вузе психология и педагогика могут подходить с разных позиций: совершенствования методов обучения.И. 5. К. партнерства и взаимного уважения друг к другу лежит в основе педагогики сотрудничества. 2...: Аспект Пресс.ности. что во всех указанных подходах центральным звеном является личность современного студента. И. а также структуры и содержания самосознания. КОН. Развитие Я-концепции и воспитание. С. В данном контексте важным становится дальнейшее изучение ее психологических характеристик. Современные наукоемкие технологии.С. Подводя итоги. Минск: Изд-во БГУ. М. Я – концепции. КАНДЫБОВИЧ. индивидуализации процесса обучения и воспитания при условии более полного учёта личностных особенностей обучающегося и др. Р.Г. Л.А. Литература: 1.

The game facilitates the process of assimilation. influences the personality's development. This wise the game becomes a tool and an effective means in the emotional.gîndirea intuitivă (4-7/8 ani) – stabileşte unele relaţii între fenomene. cerc.copilul începe să înţeleagă simbolul. . pedagogii şi sociologii. iar fundamentele acestei dezvoltări se pun în preşcolaritate. Dezvoltarea intelectuală a personalităţii este un proces care durează pe parcursul vieţii. Filosofii. . fixation and consolidation of knowledge. idealul vieţii.senzorio-motorie (1-18 luni) .gîndirea simbolică (18 luni . Printre multiplii factori care influenţează procesul dezvoltării intelectuale a copilului este şi includerea lui la timp în activitatea de joc. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. psihologii. pe parcursul secolelor. Chişinău Abstract. Pentru copil. 274 .4 ani) .operaţiile concrete (7-11/12 ani).gîndirea are loc în planul acţiunii concrete şi se bazează pe combinarea de scheme. . Psihologul şi pedagogul Eduard Claparède consideră că prin joc copilul ghiceşte şi anticipează conduitele nivelului superior. In the modern psycho-pedagogy the game is perceived as an obvious process of formation and development of human personality.JOCUL – MIJLOC EFICIENT DE DEZVOLTARE INTELECTUALĂ A PREŞCOLARILOR Angela DASCAL. în baza numeroaselor experimente efectuate pe copiii de diferite vîrste. acordă o atenţie deosebită studierii acestei probleme. Psihopedagogii consideră că jocul are un rol decisiv în procesul de formare şi dezvoltare a personalităţii umane. Deosebit de importante pentru noi sînt cercetările efectuate în secolele XIX şi XX în domeniile psihologiei şi pedagogiei. Psihologul Jean Piaget. şt. împarte procesul de formare şi dezvoltare a comportamentelor inteligente în mai multe etape [4]: . datoria. prin joc fiinţa sa psihologică poate să respire şi să acţioneze [2]. cognitive and social development.. jocul este o muncă. el este binele.

într-un instrument valoros. cultural şi economic. E. evaluativ.operaţiile formale (după 12 ani) . directă şi observabilă de exprimare se constituie. să judece. Cercetările recente comută tot mai activ accentul de pe factorii intelectuali pe cei motivaţionali şi afectivi. dar de la un nou născut pînă la un copil de cinci ani e o distanţă enormă”. Piaget demonstrează că “ceea ce este evident pentru adult nu este şi pentru copil. au demonstrat că 65% din patrimoniul intelectual al copilului se datorează factorilor ereditari. bazate pe analiza testelor de inteligenţă. La această vîrstă se pun bazele întregii personalităţi şi se asimilează informaţiile. Avînd în vedere importanţa ritmului dezvoltării intelectuale. L.. să analizeze. astfel încep să se impună unele principii şi axiome. Aceste citate argumentează faptul că prima copilărie cunoaşte ritmul cel mai înalt de dezvoltare intelectuală. Gluşcova susţine că „jumătate din dezvoltarea globală a facultăţilor intelectuale are loc în decursul primilor 5 ani de viaţă. Importanţa jocului în dezvoltarea intelectuală a personalităţii a fost menţionată şi de diferiţi scriitori. Am făcut aceste precizări pentru a accentua că jocul ca formă concretă. În dezvoltarea intelectuală a copilului este importantă şi accentuarea rolului mediului social. pentru educatori şi specialişti. influenţează dezvoltarea. Diverse studii genetice. ceea ce se structurează într-o formă la nivelul psihicului adult nu are aceeaşi organizare în psihismul infantil” şi numai printr-o evoluţie normală şi o dezvoltare intelectuală armonioasă copilul încearcă să compare. restul ţinînd de condiţiile de mediu în care individul evoluează. permiţînd elaborarea de structuri cognitive din ce în ce mai echilibrate. fixarea şi consolidarea cunoştinţelor.posibilitatea înlănţuirii de raţionamente bazate pe argumente pertinente. deoarece jocul este şi un mijloc eficient de dezvoltare intelectuală. Cercetările lui J. Pedagogii iluştri au observat că jocul facilitează procesul de asimilare. or jocul este instrumentul 275 . iar în controlul şi dirijarea derulării evoluţiei trebuie să se ţină cont de dezvoltarea biologică şi psihologică a copilului. 30% pînă la 8 ani şi numai 20% pînă la 17 ani”.Tolstoi afirma că „de la un copil de cinci ani pînă la mine nu-i decît un pas. modelator şi formativ al personalităţii în evoluţie.

C. de integrare afectiv-emoţională a participanţilor. J. Ştiinţifică. PIAGET. sporeşte în mod considerabil dezvoltarea intelectuală. este un puternic instrument de învăţare. 2. Jocul se transformă astfel într-un instrument şi mijloc în dezvoltarea emoţională. R.. Totodata jocul are şi un caracter educativ: imitînd şi identificîndu-se cu personajele pozitive din poveşti. PETRUŢIU. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică. 4. Bucureşti: Ed. întrecerea. Psihopedagogie. GOLU. În joc copiii preşcolari au posibilitatea de a descoperi. ei ajung să fie sensibili la aşa valori ca: adevăr. În prezent şi pe viitor este necesar să acordăm o importanţă mai sporită jocului în perioada copilăriei timpurii. Academiei Române. perseverenţă etc. I. răbdare. ED. VOICU. I. Astfel jocul este un bun prilej de asimilare a experienţei de viaţă. precum şi de a-şi adînci înţelegerea lor. a analiza şi a experimenta lumea care îi înconjoară.. Jocul. Un joc orientat spre dezvoltarea intelectuală presupune: a) un obiectiv pe care jucătorii trebuie să-l atingă. vom împiedica maturizarea şi progresul copilului. vol. Ediţie revăzută. Ei au posibilitatea de a-şi îmbunătăţi capacităţile şi lărgi cunoştinţele pe care le posedă deja. În cadrul activităţii de joc ei îşi pot dezvolta un sentiment reflexiv. b) reguli ce stipulează ce pot şi ce nu au voie să facă jucătorii. tristeţea. Psihologia inteligenţei. M. Bucureşti: Ed. afecţiunea. Tratat de psihofiziologie. în afara de latura sa recreaţională. hărnicie. bine. (Delachaux et Niestle. SIMA. 3. 1946. I. el le înţelege treptat şi devine conştient de ele). 1998. curaj. o activitate didactică trebuie să includă elemente ludice: explorarea. aşteptarea. gelozia etc.. dreptate şi la formarea unor trasături caracteriale: bunătate. de implicare emoţională activă (în joc copilul exprimă diverse trăiri: bucuria. CLAPAREDE. 1909). 1965. Referinţe bibliografice: 1..cel mai eficient. Psychologie de l'enfant et pedagogie experimentale. Pentru a deveni joc. surpriza. În caz contrar. vol. ghicirea.. 1978. SIMA. 276 . cognitivă şi socială. vom stagna dezvoltarea lui cognitivă. o curiozitate care poate dura toată viaţa. frumos. de imitare a atitudinilor şi comportamentelor adulţilor. CIOFLU. I. M. Conchidem deci că prin intermediul jocului.

Au fost evidenţiate 4 etape. principală. consideră. La a treia etapă (16277 . că anume sfera motivaţională constituie o formaţie nouă. 2]. Cercetările din ultimii 5 ani efectuate în Rusia demonstrează că schimbările care au loc în societate. Pe prim plan apar motive legate de formarea percepţiei mediului înconjurător. La a doua etapă (14-15 ani) se remarcă o tendinţă spre o formare mai pronunţată a intereselor profesionale.A. În ultimii 10-15 ani se acordă puţină atenţie dezvoltării motivaţiei pentru învăţare şi celei profesionale.I. Dezvoltarea unei personalităţi integrale este o problema multiaspectuală. a vîrstei adolescentine [1]. În cercetările sale Kreagjde S. care nu sînt legate de particularităţi psihologice ale personalităţii.P. Chişinău Abstract. The present article contents theoretical researches concerning the problem of integral personality developing with the view to studying and professional motivation.. în economia şi politica ţării se răsfrîng în mod direct şi asupra motivaţiei pentru învăţare şi celei profesionale a elevilor şi studenţilor. Bojovici L. Una din ramurile acestei probleme este domeniul motivaţiei. dr.MOTIVAŢIA PENTRU ÎNVĂŢARE ŞI CEA PROFESIONALĂ ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII INTEGRALE Diana ANTOCI. interese slab integrate.pentru un anumit tip de activitate profesională [3]. Golovei [Apud. dezvoltîndu-se în activitatea de învăţare. au în mare măsură caracter cognitiv. Prin schimbări cardinale trece motivaţia. Etapele de vîrstă ale formării intereselor profesionale ale elevilor au fost studiate de L. integrării lor. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. În perioada adolescenţei au loc transformări în diferite sfere ale psihicului adolescentului. La prima etapă (12-13 ani) interesele profesionale se caracterizează prin variabilitate înaltă. includerea în structura generală a particularităţilor individuale şi personale. se transformă în interese pentru un anumit tip de profesie. There are presented the various points of view about the stages and development of professional interests and motivation. iar mai apoi . descrie formarea orientării profesionale şi demonstrează faptul că interesele cognitive. de planurile pe viitor.

În acestea este depistată existenţa proiectelor ideale. Un plan profesional format îl au doar elevii claselor superioare cu nivel intelectual mai înalt. cu atît mai înalt este nivelul de formare profesională şi gradul 278 . Conform datelor lui D. Are loc îngustarea intereselor cognitive. Între plan şi autodeterminarea reală se observă o divergenţă la 50% de absolvenţi. are loc unirea intereselor cognitive şi celor profesionale.Golovei.A. în general el nu este semnificativ. emoţionale. la 75% de elevi lipseşte un plan clar profesional. alegerea profesiei de prestigiu de către elevii de diferite vîrste (10-15 ani) domină şi se întîlneşte de la 50% pînă la 70% cu o dinamică de vîrstă slab evidenţiată [6]. Golovei privind autodeterminarea profesională o importanţă are diferenţa între sexe. L. 2). ei manifestă o activitate scăzută la alegerea profesiei. psihomotrice. un rol primordial au interesele clare ale elevilor şi sugestia părinţilor la alegerea instituţiei profesionale de învăţămînt. creşte interesul adolescenţilor faţă de specialităţile de muncă în masă (de la 12% pînă la 25%). Conform L. a depistat importanţa particularităţilor individual-psihologice ale personalităţii: individuale. reale şi de rezervă (de exemplu.A. tipul de orientare este destul de format.A.I. Golovei. Astfel. A patra etapă se referă la tinerii care au ales profesia. El menţionează că planurile profesionale ale elevilor sînt complicate după componenţă şi dinamică. Însă. adică este legată de profesionalizare primară. la un serviciu temporar). de a fi admişi la Universitate sau la o altă instituţie superioară de învăţămînt. ceea ce înseamnă că procesul de autodeterminare profesională la elevii din clasele superioare nu s-a finalizat. oricît ar fi de paradoxal. La momentul finisării şcolii. la formarea orientării profesionale. Feldştein. Juravliov. Deşi gradul de certitudine la alegerea profesiei creşte de la preadolescenţi la adolescenţi. Rezultate similare au fost obţinute şi de cercetătorul V. a orientării profesionale formate.17 ani) se intensifică integrarea intereselor profesionale şi în acelaşi timp creşte diferenţierea lor în funcţie de sex.I. După L. cu vîrsta. aceasta nu influenţează în mare măsură pregătirea absolvenţilor pentru alegerea profesiei. moral maturizaţi şi conştiincioşi (Apud. La băieţi – influenţează factorii de perspectivă îndepărtată: cu cît mai bine este determinat planul de viitor. În acelaşi timp.

de certitudine privind alegerea profesională corectă. La fete, planurile legate de viitorul apropiat sînt determinate de interese cognitive şi de nivelul particularităţilor emoţionale. La băieţi în planificarea perspectivei apropiate un impact major îl au indicii intelectuali şi nivelul de autocontrol; de la clasa 9 spre clasa 11 cresc numeric pretenţiile faţă de profesia viitoare. La fete pretenţiile faţă de profesia viitoare cresc neînsemnat. Concluzii. În urma studiului teoretic efectuat au fost evidenţiaţi factorii de formarea motivaţiei profesionale la elevii contemporani: prestigiul profesiei, mărimea salariului, condiţiile la locul de muncă (organizarea proceselor de lucru, condiţiile sanitarigienice etc.), posibilitatea creşterii profesionale şi varietatea muncii, interrelaţia cu administraţie şi colectivul. Cu părerea de rău, asemenea factori ca: satisfacţia de profesiea aleasă, de rezultatele muncii, de eforturile depuse; posibilitatea de a – şi realiza şi dezvolta capacităţile, vocaţiile personale; încercarea de a ridica prestigiul profesiei şi instituţiei (întreprinderii); dorinţa de a fi remunerat sub orice formă pentru succese şi realizări nu prezintă o importanţă majoră pentru elevi şi studenţi. Factorii care se atribuie motivaţiei interne, sînt primordiali la formarea motivaţiei de învăţare şi a celei profesionale, ceea ce este esenţial şi necesar pentru dezvoltarea unei personalităţi integrale. Referinţe bibliografice: 1. БОЖОВИЧ, Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. М. 1968. 2. ИЛЬИН, Е.П. Мотивация и мотивы. Питер: СПб. 2008. 3. КРЯГЖДЕ, С.П. Управление формированием профессиональных интересов // Вопросы психологии. 1985, №3. 4. МАРКОВА, А.К., МАТИС, Т.А., Орлов, А.Б. Формирование мотивации учения. М. 1990. 5. Мотивация в психологии управления: матер. Всерос. науч.практ. конф. Самара, 29-30 июня 2006 г. / отв. ред. А.В. Капцов. Самара: Самар.гуманит.акад. 2006. 6. ФЕЛЬДШТЕЙН, Д.И. Проблема возрастной и педагогической психологии. М. 1993.

279

REPERE TEORETICE ALE CURRICULUMULUI ŞCOLAR PENTRU ÎNVĂŢĂMÎNTUL SPECIAL Virginia RUSNAC, dr., Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Chişinău Anatol DANII, dr., Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Chişinău Abstract. The present study analyses the main aspects related to the development of a new vision in curriculum policy for children having special educationa needs. Curriculum is seen more of a process than a product and curriculum work is an integral part of the school development processes. In this context, support was seen as all activities that increase the capacity of schools to respond to diversity. The focus is on generating inclusive settings, which should involve: respecting, understanding and taking care social and individual diversity, providing equal access to quality education, close co-ordination with other social policies.

Teoria curriculară a învăţămîntului special cere o nuanţare pronunţată, diversificată, diferenţiată, individualizată, specificată şi orientată la mobilizarea cît mai sporită a funcţionalităţii proceselor psihice, integrarea cît mai activă a analizatorilor în atingerea unui nivel de cunoştinţe, capacităţi şi atitudini necesare unei fiinţe umane. Organizarea şi dirijarea activităţilor de predare-învăţare trebuie să fie structurate pe niveluri şi etape concrete, cu arii curriculare şi conţinuturi bine definite, măsurabile prin dimensiuni de evaluare acceptabile şi individualizate, destinate aprecierii juste a nivelului de dezvoltare, cunoaşterea şi socializarea fiecărui copil cu disabilităţi. Abordarea problemei de elaborare a curriculumului pentru învăţămîntul special se face în contextul curriculumului de bază pentru învăţământul secundar general cu racordările specifice la psihopedagogia specială. Proiectarea curriculară în învîţăţmîntul special ia în considerare tipul, gradul deficienţei, necesitatea unui suport educativ-corecţional-terapeutic fiecărui elev. Pentru realizarea cu succes a obiectivelor curriculumului în învîţămîntul special este necesar un plan-program de intervenţie individualizată. Curriculumul de bază pentru învăţământul special trebuie să fie bazat pe formularea obiectivelor educaţionale generale, transdisciplinare, de referinţă şi operaţionale, cu adaptarea unor noi modele de conţinut, strategii didactice,

280

metodologii, tehnici şi tehnologii argumentate explicit, cît şi a unor modele de evaluare obiectivă a performanţelor obţinute. Pentru fiecare tip de învăţare specială curriculumul de bazat poate fi caracterizat prin concepte-cheie, care conţin, pe lîngă bazele ştiinţifice ale obiectelor de studiu, finalităţile educaţionale generale şi unele repere la promovarea activităţilor compensatorii, corecţionale şi recuperatorii dedicate reabilitării copiilor cu disabilităţi. Curriculumul de bază pentru învăţământul special trebuie conceput ca suport specific de formare şi dezvoltare continuă a fiecărui copil cu disabilităţi prin intermediul implimentării în practica psihopedagogiei speciale a unor aspecte specifice, în funcţie de disabilitate, valori şi funcţii didactice, subiecte şi circumstanţe de predare-învăţare, strategii şi metodologii adecvate, conţinuturi accesibile conform obiectivelor trasate. Totodată curriculumul de bază pentru învăţămîntul special trebuie să reflecte implimentarea activă a actelor fundamentale de consemnare a politicii educaţionale. Obiectivele educaţionale generale, vor fi taxonomizate în obiective concrete transdisciplinare, pe trepte şi niveluri de învăţământ, obiecte de studiu, arii curriculare, de referinţă, operaţionale, adecvate potenţialului intelectual şi psihologic pentru fiecare categorie de copii. Conţinuturile vor fi în conformitate cu programele stabilite pentru învăţămîntul secundar general, dar totodată accesibile şi adaptate la specificul fiecărei unităţi speciale de învăţămînt. Manualele, suporturile didactice, ghidurile metodice, mijloacele de învăţămînt vor fi adaptate la specificul de organizare şi dirijare a procesului instructiveducativ-corecţional pentru fiecare unitate specială de învăţământ. Activităţile compensatorii, corecţionale şi recuperatorii destinate reabilitării sferelor cognitive, afective şi psihomotorii se vor trasa în corespundere cu potenţialul intelectual şi psihologic al copilului cu disabilităţi. Activităţile de profilaxie şi protejare medicală a copiiilor cu disabilităţi se va realiza prin diverse activităţi terapeutice, igienă personală, tratament medical, folosirea aparatajului tehnic respectiv. Educaţia tehnologică şi specializare profesională, conform posibilităţilor intelectuale şi psihofizice, destinate unei pregătiri adecvate pentru integrarea socio-profesională în condiţii social-economice adecvate este primordială. Obiectivele evaluative ale performanţelor obţinute necesită diferenţiere şi individualizare la nivel de dificultate şi complexităţi ale dereglărilor psihofizice. La baza organizării şi conducerii procesului de predare-învăţare vor fi utilizate relaţiile psihologice ale diferitor particularităţi şi componente reale, folosind în mod raţional reperele structurii psihopedagogice ale personalităţii
281

copilului în funcţie de disabilitate: experienţa personală acumulată anterior (calităţi generale, experienţa de viaţă conform criteriilor psihologice, experienţa acumulată reieşind din tipurile de activităţi cu caracter reproductiv sau creativ-formativ); mecanismele funcţionale ale psihicului; caracteristicile tipologice ale personalităţii; dinamica progresivă a dezvoltării personalităţii; calităţile şi capacităţile individuale personale. În aceiaşi ordine de idei se va ţine cont de componentele reale ale personalităţii: orientările cognitive (capacităţi de muncă intelectuală şi fizică, comunicativitatea, calităţi estetice, etice şi fizice, cunoştinţe, capacităţi şi atitudini generale, achiziţii generale, activităţi creative etc.), percepţia, memoria, gîndirea, limbajul, psihomotricitatea, subsistemele de autoreglare etc.; laturile de caracter, temperamentul, flexibilitatea, aptitudinile etc.; dezvoltarea continuă şi succesivă a personalităţii în dinamică; compensarea, corecţia şi recuperarea sistemelor psihice; afectivitatea personalităţii, prezenţa unor calităţi specifice individuale, convingeri şi valori personale. Obiectivele diciplinelor de studii, ariilor curriculare în învăţămîntul special vor fi axate pe curriculumul de bază elaborat pentru învăţămîntul secundar obligatoriu : cunoştinţe, capacităţi, atitudini, prezentînd anumite momente specifice (obiective comunicative prin asimilarea sistemului dactilogic şi mimicogesticular; sistemelor şriftului amplificat şi „Braill”, perceperea mesajelor orale şi scrise; utilizarea, dezvoltarea şi expresivitatea clară a limbajului oral şi scris; iniţierea şi realizarea contactelor comunicative; ascultarea activă şi cu răbdare a partenerilor; perceperea şi interpretarea corectă a mijloacelor manevrabile de comunicare cu partenerii în funcţie de scopul urmărit etc.; obiective praxiologice prin utilizarea aparatului şi tehnicilor acustice amplificatoare, de corijare optică, de uz curent; aplicarea tehnicilor informative; iniţiativa antreprenorială; rezolvarea unor probleme cotidiene cu caracter economic; acomodararea la progresul tehnico-ştiinţific şi dinamica dezvoltării lumii înconjurătoare şi sociale etc.; obiective psihomotrice prin angajarea mişcărilor generale şi sociale; coordonarea mişcărilor reflexe şi orientarea spaţială; formarea de mimică şi gesturi; crearea de mişcări interpretative, etc.). Conţinuturile curriculare concrete pot fi determinate prin decupaj concret la fiecare disciplină de studiu centrate pe arii şi concepte de bază valabile la obţinerea cunoştinţelor pe perioade de timp îndelungate şi utilitate generală la formarea şi dezvoltarea potenţialul intelectual şi psihologic al copilului cu disabilităţi. Evaluarea performanţelor obţinute trebuie să fie diferenţiată şi individualizată concret prin: asigurarea coerenţei evaluării cu capacităţile potenţiale intelectuale şi psihofizice. Pentru diverse categorii de copii cu
282

disabilităţi, obiectivele evaluative ale randamentului şcolar trebuie să poarte un caracter diversificat, strict diferenţiat şi individualizat, respectând specificul şi structura învăţămîntului preuniversitar general, adaptat complexităţii dereglărilor psihofizice. Doar în acest mod se va putea stabili: subiectul care a produs un anumit comportament cognitiv, afectiv, psihomotoric; gradul influenţei compensatorii, corecţionale, recuperatorii în reabilitarea personalităţii; saltul produs în maturizarea şi adaptarea personalităţii la mediul înconjurător; condiţiile interne sau externe de învăţare, în rezultatul cărora s-a produs acest salt; reuşita finală conform minimului obligatoriu acceptabil. Itemii probelor şi testărilor trebuie să corespundă potenţialului intelectual şi psihologic, diferenţiaţi şi individualizaţi la nivel de dificultate pentru grupe omogene sau eterogene de copii cu disabilităţi, care vor da posibilitatea de a aprecia performanţele obţinute conform ariei curriculare produse, adică un produs măsurabil, memorat, înţeles, aplicabil, analizat şi sintetizat concret. În concluzii putem menţiona: particularitatea esenţială a conceptualizării curriculumului pentru învăţămîntul special este axarea pe curriculumul diferenţiat (existenţa cîtorva variante de învăţare în cadrul unei discipline în funcţie de complexitate şi domeniul de interese), în funcţie de particularităţile individuale ale copilului cu disabilităţi, care prevede considerarea capacităţilor, stilului şi condiţiilor de învăţare optime pentru valorificarea potenţialului fiecărui copil în parte; curriculumului pentru învăţămîntul special trebuie să transpună tendinţe moderne – curriculum personal, integrarea disciplinilor – şi să se caracterizeze prin deschidere, flexibilitate, multifuncţionalitate; curriculumul pentru învăţămîntul special trebuie să cuprindă tehnici de evaluare diferenţiate (modalitate, timp, formă etc.) care ar permite aprecierea adecvată a copilului cu disabilităţi. Referinţe bibliografice: 1. BUCUN, N., DANII, A., ANDRONACHI, N., RACU, A., CIUBARĂ, M. Bazele curriculare şi Standardele învăţămîntului special. Chişinău. 2002. 2. BUCUN, N., ANDRONACHI, N.,DANII, A. (coord.). Concepţia învăţămîntului special în R.M. Chişinău. 1995. 3. GUŢU, V. Dezvoltarea şi implementarea curiculumului în învăţămîntul special. Chişinău. 2000. 4. NEAMŢU, C., Gherguţ, A. Psihopedagogie specială. Bucureşti. 2000.

283

STUDIILE - VALOARE PENTRU PERSONALITATEA ELEVULUI CONTEMPORAN Oxana PALADI, drd., Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Chişinău Abstract. In this article we reflected the dates obtained after effectuated experiment in order to establish the value of studies for the pupils. We should mention the fact that studies represent a value for 52% from the pupils, but this activity is not realized at the level of behaviors.

În societate, pe parcursul vieţii, la fiecare individ se formează un sistem complicat subiectiv-personal de relaţii care este multidimensional, multinivelar şi dinamic. Sistemul valoric al personalităţii integrale este ierarhic şi schimbător, omul îşi reexaminează, revede şi retrăieşte permanent valorile, în conformitate cu schimbările condiţiilor vieţii, trebuinţelor proprii, cu continua remaniere a relaţiilor cu lumea înconjurătoare. Valorile educaţiei angajează toate tipurile de valori, create de om sau existente fără voia sa, cu condiţia ca acestea să reprezinte mesajul promovat de teleologia, conţinuturile, metodologia şi epistemologia educaţiei. Conceptul modern de educaţie tratează valoarea ca pe un factor indispensabil celui educat, el însuşi contribuind efectiv la apariţia valorii. Conţinuturile educaţiei reprezintă mai degrabă o provocare pentru apariţia valorii decît valoarea însăşi, aceasta producîndu-se prin activitatea celui educat. Ca fiinţă aflată în permanenţă căutare a sensului vieţii sale, omul trăieşte într-o lume orientată de ierarhii valorice. Iată de ce criza sistemului de valori poate fi resimţită acut de om ca stare de lipsă de sens, singurătate, angoasă. Devenite incerte în lipsa confirmării sociale, valorile tradiţionale, izvorîte din sfera spirituală a vieţii omului, sînt înlocuite cu valorile venite din sfera vieţii materiale, care sînt mult mai credibile în noul context şi în plus - palpabile. În vîrful ierarhiei valorice tronează acum Banul, Profitul, Puterea, Utilul, Consumul, iar omul se priveşte adesea pe sine ca mijloc pentru obţinerea lor. Am efectuat un experiment în cadrul Gimnaziului nr. 17 (elevii claselor a IX-a „a”, „b”); Liceului Republican cu Profil Real (elevii clasei a XI–a); Liceului Academiei de Ştiinţe pentru elevii supradotaţi (elevii clasei a X-a), mun. Chişinău, pentru a determina care este valoarea studiilor şi a educaţiei civice pentru elevi, în perioada actuală.
284

importanţa competenţelor civice pentru formarea personalităţii proprii ş.măsura în care şcoala orientează elevii spre formarea celor 8 competenţe europene. .1).a.nivelul de contribuţie a şcolii la formarea competenţei de cunoaştere a Sinelui. . .măsura în care şcoala contribuie la formarea elevilor ca cetăţeni ai Republicii Moldova şi la orientarea spre integrarea socială.valoarea studiilor.măsura în care disciplina educaţia civică se află în legătură cu alte discipline şcolare.importanţa celor învăţate în viaţa de toate zilele. . în mică măsură – 6% şi doar pentru 2% din elevii intervievaţi studiile nu prezintă valoare (fig. .măsura în care şcoala promovează valorile fundamentale ale omenirii. ce reflectă următoarele aspecte: .În acest scop am aplicat un chestionar alcătuit din 51 de itemi. „la orice întîmplare din 285 . atitudinea faţă de sistemul de evaluare. . în măsură suficientă – 40%.cauzele nereuşitei elevilor. În urma analizei datelor chestionarului aplicat în cadrul instituţiilor sus-numite putem conchide că în societatea contemporană studiile prezintă valoare în mare măsură pentru 52% elevi. Studiile prezintă valoare în societatea contemporană? În mică măsură 6% Nu prezintă valoare 2% În mare măsură 52% În măsură suficientă 40% La argumentarea întrebării care indică valoarea studiilor am înregistrat următoarele afirmaţii ale elevilor: „deoarece fără studii este foarte greu să urmezi o specialitate”. . Figura 1. .factorii care stimulează elevii mai mult să înveţe. . .importanţa disciplinelor studiate în viitorul fiecăruia. .aspectele care ar trebui să le dezvolte şcoala prin disciplinele de studiu.

Analiza datelor denotă că astăzi elevii învaţă mai mult pentru a obţine note mari – 16%.2% (fig. a evita critica profesorilor . 2). „viitorul fiecărei persoane depinde de studiile obţinute”. pentru obţinerea diplomei. „dacă ai studii te poţi descurca într-o societate. Figura 2. „datorită studiilor îţi poţi crea un bun şi prosper viitor”. „deoarece cine are studii are posibilităţi mai mari”. Ce te stimulează mai mult să înveţi? Obţinerea notelor mari Obţinerea diplomei Studiile sunt de mare valoare 3% 2% 7% 2% 16% Aprecierea colegilor Aprecierea profesorului Aprecierea/lauda părinţilor Obiectul este interesant 12% 8% Modul de predare a profesorului Obţinerea în viitor a unei profesii de prestigiu Pentru a reuşi în viaţă A obţine studii adevărate Continuarea studiilor Evitarea criticii prof esorilor Evitarea criticii părinţilor 8% 7% 8% 6% 7% 10% 4% 286 . a unei profesii prestigioase – 8% şi mai puţin pentru a obţine studii adevărate. dar nu atît de mult pe cît ţi se pare. „deoarece în ziua de azi nu poţi deveni cineva dacă nu posezi diplome şi studii” etc. căci în ziua de azi studiile nu-ţi oferă nimic concret”.viaţă putem să ne folosim de studiile acaparate”. pentru că studiile prezintă valoare în societatea contemporană – 10%. „studiile sînt nişte valori de formare a personalităţii”.

deseori în afara şcolii (fig 3). în procesul activităţii de învăţare elevii obosesc foarte mult. dar atunci cînd 287 .Elevii afirmă că ceea ce învaţă la lecţii foloseşte în viaţa de zi cu zi foarte des . Observăm că informaţia din cadrul lecţiilor este importantă. utilă.53%. numărului mare de ore şi informaţii (42%). foarte rar – 2%. în viaţa de zi cu zi? Foarte rar 2% Rareori 32% Deseori 53% Foarte des 13% Deoarece curriculumul educaţional este supraîncărcat la majoritatea disciplinelor. prea multe discipline (15%).32%. Ei consideră că aceasta se datorează: orarului şcolar (15%). rareori .13%. Ceea ce înveţi la lecţii. În legătură cu activitatea de învăţare ce anume te oboseşte mai mult? Altele 15% Relaţia cu profesorii 13% Prea multe discipline 15% Orarul 15% Numărul mare de ore şi informaţii 42% În baza acestor rezultate putem trage concluzia că în prezent studiile prezintă o mare valoare pentru elevi. relaţiei cu profesorii (13%) şi altele (15%) (fig.4). Figura 4. deseori . foloseşti în afara şcolii. Figura 3.

care nu are asemuire cu nici o altă profesie. Profesorul de educaţia tehnologică trebuie să fie un bun specialist şi nu în ultimul rînd o personalitatea integrală. cînd implacabilă. Bălţi Abstract. observăm că această activitate nu se realizează la nivel de comportament. The work is dedicated to the integral personality of technological training teacher. exigentă şi liberă. Meseria de profesor este o mare şi frumoasă profesiune. Profesioniştii fiecărui domeniu şi educatorii. 3. atitudini şi comportamente sociale: teme actuale de psihosociologie.// www.А. P. o meserie care nu te părăseşte seara odată cu hainele de lucru. НИКИФОРОВ. ILUŢ. o meserie cînd apăsătoare. care transmit esenţa acestor domenii noilor generaţii trebuie să ştie să răspundă la oportunităţile şi provocările create de schimbările globale profunde din societatea contemporană pentru dezvoltarea unei personalităţi integrale. în care dragostea e sterilă fără forţa spirituală.ru/library/plehanov/ priority. that requires an integral initial formation. Приоритеты и ценности современного образования. Universitatea de Stat „Alecu Russo”. where is manifested in obvious kind the professional culture and creativity. 2.// Образование. deoarece în 288 . that includes elements characteristic to human personality.philosophy. o meserie în care munca e însoţită de emoţie. profesorii. Valori. umilă şi mîndră. ПЛЕХАНОВ.htm PERSONALITATEA INTEGRALĂ A PROFESORULUI DE EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ Elena ROTARI. № 11 (191). o meserie care epuizează şi înviorează. asist. ingrată şi plină de farmec. O meserie aspră şi plăcută. Iaşi: Polirom.analizăm situaţia existentă. 2009. О. Е. o meserie în care mediocritatea nu este permisă. Referinţe bibliografice: 1. Представления о ценности образования. 2004. univ. unde pregătirea excepţională este abia satisfăcătoare.

produse. cu capacităţi de gîndire creativă. Prin urmare. întrebări referitoare la viaţa de zi cu zi.cadrul orelor apar o multitudine de dileme. străbate un drum propriu în viaţă. profil moral autentic şi o personalitate distinsă. În limbaj cotidian. personalitatea este. Personalitatea creatoare a profesorului angajat social urmăreşte în mod special: a) centrarea acţiunii pedagogice/didactice asupra unor obiective formative pozitive. persoana care are aptitudini şi atitudini creative. un sistem bio-psiho-socio-cultural. de a simţi. în viziunea unor autori. În repertoriul de profesiuni. le poate obiectiva în idei. şi la aceste întrebări ne poate răspunde numai o personalitate integrată. oferind o relativă stabilitate individului [1]. În sens restrîns. mai ales în societatea contemporană. în condiţii prielnice. Nobila şi complexa profesiune didactică are ca misiune formarea unor personalităţi autonome integrabile social. personalitatea este un sistem de însuşiri psihice care se manifestă constant în comportament. la nivelul omului integral. profesorul de educaţie tehnologică îşi cîştigă un loc de frunte. originalitate şi utilitate. care presupun depăşirea performanţelor şi a competenţelor anterioare. are un mod propriu de a fi. au revoluţionat domeniul în care au activat. Personalitate creatoare este orice fiinţă umană. Fiecare om porneşte cu o zestre ereditară singulară. Personalitatea este întotdeauna unică şi originală. ce se constituie fundamental în condiţiile existenţei începînd şi activităţii din primele etape ale dezvoltării individuale. capabile şi motivate să realizeze produse noi şi originale. b) asigurarea corespon289 . soluţii caracterizate prin noutate. În sens larg. indiferent de situaţie. intră în relaţii şi desfăşoară variate activităţi. termenul „personalitate” defineşte fiinţa umană considerată în existenţa ei socială şi în înzestrarea ei culturală. deoarece orice persoană posedă capacităţi creative pe care. personalitatea desemnează oamenii care s-au evidenţiat prin calităţi deosebite. Personalitatea creatoare este. de a gîndi. Personalitatea creatoare valorifică deplin resursele sistemului psihic uman la niveluri şi forme de acţiune corelate special în direcţia proiectării-realizării (auto)instruirii/(auto)educaţiei permanente. au generat progrese. În cadrul orelor de educaţie tehnologică este necesar ca profesorul să manifeste o deosebită atitudine creativă faţă de tot ce elaborează elevul şi să caute în mod creator noi soluţii în activităţile ce le desfăşoară elevii.

pentru a fi sau a deveni o persoană integrată creativă trebuie să posede aptitudini profesionale. îi ajută săşi desăvîrşească identitatea lor creativă. Mai mult ca atît. Rene Hubert consideră că principala calitate a profesorului este vocaţia pedagogică. În sensul larg. „aptitudinea de a vedea (sau a conştientiza) şi de a reacţiona”. „aptitudinea unei persoane de a se exprima în cît mai multe forme posibile. „un complex de însuşiri şi aptitudini psihice care. Aptitudinile nu sînt simple procese psihice particulare (cum ar fi : percepţia. Creativitatea ca trăsătură de personalitate este „o acomodare cu depăşire”. Din aceste motive. conduce. rezultatul muncii lui nu se poate măsura cantitativ şi calitativ. cu precădere. generează produse de valoare pentru societate”. folosind toate tipurile de mijloace”. Profesorul de educaţie tehnologică. aptitudinea profesorului de educaţie tehnologică reprezintă o expresie a potenţialului adaptiv general. Aptitudinile constituie latura instrumental-operaţională a personalităţii cadrului didactic. pe aşteptările. ales pentru această sarcină şi apt pentru a o îndeplini “. El este persoana care propune conţinuturi. trebuinţele şi interesele elevilor [4]. imediat. le întăreşte încrederea în forţele proprii. Ele desemnează acel potenţial instrumental-operaţional care-i permit profesorului de educaţie tehnologică să realizeze performanţe superioare în domeniul educaţiei tehnologice. le modelează comportamentele sociale. externe şi interne. diverselor situaţii ale existenţei şi să-şi satisfacă stările de necesitate. perfectabile în diferite situaţii concrete. gîndirea sau imaginaţia). pe baza căruia el reuşeşte să răspundă solicitărilor externe. „aptitudinea de a găsi conexiune între lucruri care la prima vedre par incompatibile”. pentru (auto) perfecţionare activităţii pedagogice/didactice.. c) angajarea permanentă a circuitelor de conexiune inversă. stimulează şi întreţine curiozitatea copiilor pentru lucruri noi. cere conduite. dă sarcini. Profesorul de educaţie tehnologică îşi asumă riscul să-i înveţi pe alţii cum să înveţe. profesorul trebuie să posede calităţi şi competenţe necesare centrării.denţelor pedagogice. memoria. între obiective – conţinuturi – metodologie .a te simţi chemat.evaluare. Iată de ce. Vocaţiei pedagogice îi 290 . în condiţii favorabile. ele exprimă personalitatea ca un tot întreg. să manifeste creativitate şi dragoste faţă de copii. exprimată prin .

cultura creativă etc. 5. Cultura profesorului de educaţie tehnologică este rezultatul educaţiei şi al formării sale care include cultura generală şi filosofică. cultura tehnică şi managerială. culturii. Chişinău. I. Metodologia cercetării şi creativităţii psihopedagogice. JINGA. 1994. 6. MUNTEANU. credinţa în valorile sociale şi culturale. Bucureşti. 2004. PATRAŞCU. A. Datorită diversităţiii sarcinilor din şcoală şi societate. L. Tehnologii educaţionale. 2]. CRISTEA. 1983. înţelesuri. 2005. 2003. Pedagogie pentru învăţământul superior tehnic. Referinţe bibliografice: 1. căi de gîndire împărtăşite de membrii unui grup profesional. tehnicii. conştiinţa responsabilităţii faţă de copil. 291 . I. Chişinău. Bucureşti. D. care determină modurile în care aceştia se vor comporta în exercitarea profesiunii respective şi care sînt transmise noilor membri drept corecte. reprezentări. 2. cultura de specialitate şi cultura psihopedagogică. În literatura de specialitate [1. Bucureşti. ISTRATE.sînt caracteristice trei elemente: iubirea pedagogică. cultura profesională poate fi definită drept un ansamblu specific de valori. 3. S. Dicţionar de pedagogie. D. Cele menţionate ne permit să concluzionăm: personalitatea profesorului de educaţie tehnologică are la bază elementele sale caracteristice personalităţii umane şi se manifestă prin cultura profesională şi creativitate. ca urmare a unei educaţii comune.. Aspectele nominalizate se realizează în cadrul pregătirii profesionale ale profesorilor de educaţie tehnologică în cadrul Universităţii de Stat din Bălţi. credinţe condu-cătoare. PATRAŞCU. Chişinău. Incursiuni în creatologie. 2000. PATRAŞCU. E. 4. Manual de pedagogie. BONTAŞ. Din cele enunţate anterior evidenţiem elementul cultural al profesiei didactice. Timişoara. tehnologiilor (incluse în curricula educaţiei tehnologice). se impune ca prima coordonată a pregătirii profesorului de educaţie tehnologică să fie orizontul cultural larg din domenii diferite ale ştiinţei.

valorilor. convingîndu-se între ei etc. obiceiurilor. trecerea de la simpla imitare globală a unui model concret şi apropiat. a determining role is held by the models that children confront with even from childhood. Interiorizarea normelor şi regulilor morale se realizează prin socializare şi educaţie pe toată durata vieţii prin învăţare socială. presiune socială şi creativitate socială. în ansamblu. principles and norms that the society an individual lives within represent a theoretical and practical guide towards the evolution of his moral conduct.STUDIU PRIVIND GENEZA MODELULUI DE VIAŢĂ ÎN DEVENIREA PERSONALITĂŢII Mihaela PĂIŞI LĂZĂRESCU. încercînd anumite comportamente în raport cu alţii. În procesul interacţiunii sociale oamenii achiziţionează unul de la altul modele de conduită. la constituirea unui ideal pe bază de generalizare şi selecţie – conştientă. Our study starts from the premise that in shaping the moral ideal. normelor. aprobîndu-se sau dezaprobîndu-se reciproc. Universitatea din Piteşti. univ. rolurilor etc. Adolescenţa marchează.. dr. observîndu-şi reciproc acţiunile reuşite şi aprobate social. conf. aspiraţiilor. a modelelor. influenţă socială. Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei. reprobînd comportamente ce încalcă normele colectivităţii. raţională şi critică – cu un conţinut în care trăsăturile moral-volitive ale personalităţii şi valorile spirituale ale omului şi societăţii respective se situează pe primul plan.. Învăţarea socială este un proces individual de însuşire a experienţei socioculturale acumulate (“ereditate socioculturală”). control social. The system of moral values. idealurilor. În studiul de faţă nu ne propunem tratarea exhaustivă a complexei probleme a modelului de viaţă ci ne vom opri numai la a extrage cîteva aspecte privind geneza şi dinamica .pe vîrste – a preocupărilor elevilor pentru alegerea modelelor de viaţă şi realizarea unor idealuri proprii.. 292 . România Abstract.

unchi) de care copilul se simte mai legat afectiv. la 14 ani.Din lotul de subiecţi au făcut parte elevi de 9 – 14 ani (clasele a III-a şi a IV-a) şi elevi de liceu (15 – 19 ani) de la profil pedagogic. a cărui autoritate. motive morale – cuprind o 293 . “este înţelegătoare”. Ulterior. După 15 ani problema modelului şi implicit cea a identificării se schimbă radical. frumuseţea fizică. modul cum se îmbracă. Unii dintre adolescenţi afirmă că au un model care este o persoană reală din anturajul său zilnic. Motivarea opţiunii pentru învăţătoare este însă marcată de calităţile afective ale acestei: “este bună”. Doar 2% (băieţi) dintre răspunsuri optează pentru tată ca model. veri. alegerea se îndreaptă către tată. sportului. Analiza cantitativă a răspunsurilor la întrebările „Cu cine ai vrea să semeni cînd vei fi mare? De ce?” şi “Ce persoană admiri tu cel mai mult? De ce?” a pus în evidenţă faptul că la 9 şi 10 ani în 21% din cazurilor analizate se menţine opţiunea pentru mamă sau alt membru din familie(bunici. “are bani mulţi” etc. Apare în acest moment alături de nevoia de afecţiune şi nevoia de securitate. dar este o persoană foarte apropiată ca vîrstă de vîrsta lor (fraţi mai mari. Cu cît se înaintează în vîrstă foarte puţini mai au drept model vedete sau alte persoane care sînt desprinse de realitatea concretă. “ nu este nervos”. derivată din statutul său de “cap de familie”. îl impresionează mai mult. afirmînd că el “este puternic”.informatică. filologie şi matematică . O analiză calitativă o mobilurilor care determină alegerea unui model ne-a permis să identificăm motive extrinseci – modul extravagant de comportare. posibilităţile de a cîştiga bani etc. de calităţile lor artistice. mătuşi. În 12% din răspunsuri apare opţiune pentru învăţătoare ca o persoană exterioară mediului familial al copilului.. “este frumoasă” etc. La 18 ani creşte procentul celor care neagă existenţa unui model în viaţa lor. Tatăl este în cele mai multe cazuri cel care rezolvă problemele dificile în care se află familia şi implicit copiii. Opţiunea pentru aceste modele este motivată de larga lor audienţă. de modul cum sînt îmbrăcate. motivînd că au fost decepţionaţi de modelele pe care le-au avut pînă acum. În alte cazuri modelul depăşeşte sfera persoanelor din anturajul imediat el fiind format din vedete de televiziune sau vedete ale muzicii. prieteni care au reuşit în viaţă).

U. şt. D. 3. Concluzii. îl respinge etc. aptitudini..). Bucureşti: Editura Politică. BAZAC. CRISTEA.. Personalitate şi limbaj. ŞCHIOPU. Adolescentul şi timpul său liber. Bucureşti: Editura Albatros. CALUSCHI. 1968. film etc. În concluzia studiului nostru putem afirma că la adolescent se menţine în ceea ce priveşte modelul de viaţă tentaţia originalităţii.dezvoltarea liberă. A. CRISTEA. 2. E. M. matematică. 1989. elogierea unui model pe care. 4. ZISULESCU. 1989. Iaşi: Editura Junimea. de care.. 547-XIII din 21. 5. cerc. de fapt. Personalitatea şi idealul moral. 1985.. Adolescenţa. Referinţe bibliografice: 1. Adolescenţa. 5 (Nr. armonioasă a omului şi formarea personalităţii creative. VERZA. The present article reflects the results of the theoretic investigation concerning social competence conception and denotes importance of it in developing of integral personality. Procesul ontogenezei personalităţii în adolescenţă poate şi trebuie să fie analizat mai ales în raport cu opţiunile pe care le face adolescentul. dependente atît de statutul şi rolul lui prezent cît şi de statutul şi rolul lui proiectat.. Bucureşti: Editura Academiei RSR. COSMOVICI. ŞT. exprimînd-o printr-un comportament disimulat: negarea atracţiei faţă de modele. 1983. 1969.95) . BELU. teatru. Idealul de viaţă al adolescentului. care 294 . muzică.07. individul îşi schimbă considerabil atitudinea faţă de modele. capacităţi într-un anumit domeniu ale persoanei respective (pentru sport. R.serie de trăsături de caracter pozitive dar şi negative care sînt dominante în comportamentul respectivei persoane. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. N. în realitate se simte atras. Bucureşti: Editura Albatros. Bucureşti: E D P. Tineretul şi idealul moral. 6. IMPORTANŢA COMPETENŢELOR SOCIALE ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII INTEGRALE Lilia PAVLENKO. Chişinău Abstract. M. Legea învăţămîntului Republicii Moldova prevede ca obiectiv educaţional major în art.

Tereşciuc etc. p..include competenţele de viaţă. Strategia Naţională şi Planul de acţiuni privind reforma sistemului rezidenţial de îngrijire a copilului în anii 2007-2012. competenţa socială devine obiect de discuţie pentru savanţi şi practicieni. Astfel.. R. Минкина. dar şi de a asigura capacitatea şi starea de pregătire pentru a trăi în societatea contemporană. concepţia Eu-lui. capabile să exercite şi să iniţieze unele roluri sociale în raport cu propriile aspiraţii şi cerinţe sociale. printre care Ch.S. se evidenţiază importanţa dezvoltării competenţelor sociale. comunicabilitatea. Declaraţia Universală a drepturilor omului (art. Legea privind drepturile copilului (Cap. .se poate adapta la condiţiile în schimbare ale vieţii”.Eul manifestat. autorespectul (О. Shroder H.В. Vorwerg M.. I.Калинина. Spre exemplu.Psihologia comunicării”. Condratova). Astfel. 4. În contrextul celor spuse. care cu succes va socializa în lumea schimbătoare devine una din valorile educaţiei contemporane (T.Racu. În personalitatea integrală a omului unul din aspecte . 16) etc. menţionează impactul comunicării 295 . М. în conformitate cu potenţialul intelectual şi creativ. o personalitate social-competentă. Ullrich formulează caracteristicile persoanei social-competente.Bolboceanu. de a interrelaţiona efecient şi de a rezolva probleme vitale. multilateral dezvoltată.Bolboceanu. deprinderi la disciplinile de bază. Strategia Naţională privind acţiunile comunitare pentru susţinerea copiilor aflaţi în dificultate în anii 2007-2009. psihologii germani Phingsten U. 2). potenţialul comunicativ al personalităţii. B.Куницина etc. 3. Н. 2. privit mai larg. consideră că structura competenţei sociale este inserată de 4 trăsături de personalitate: 1. priceperi. în faţa învăţămîntului sînt puse sarcini nu numai de a da copiilor un anumit nivel de cunoştinţe. Începînd cu anii 90 ai secolului XX. aduc explicaţii asupra conceptului de competenţă. în lucrarea sa . unde dezvoltarea competenţelor este menţionată ca una din priorităţile educaţionale. Мead. art. R. În Republica Moldova în domeniul psihologiei conceptul de competenţă (cu referire la competenţa de comunicare) a fost cercetat de A. 22) etc. Acest obiectiv presupune dezvoltarea unei personalităţi integrale. A. puterea influenţei. I. Hintesch R. starea de pregătire către comunicare.Cooley. de a atinge scopuri social importante. Această idee îşi găseşte susţinerea în următoarele politici educaţionale: Concepţia dezvoltării învăţămîntului în Republica Moldova.

înţelegerea relaţiei între Eu şi societate. respectiv dezvoltarea acestora direct influenţează personalitatea integrală. Referinţe bibliografice: 1. Monitorul Oficial al R. 34).С.В. de a extrage la maxim posibilul din condiţiile create” (Н. acum. Выпуск 12. КУНИЦИНА. luînd în consideraţie principiul . Научный журнал "Синергетика образования". Chişinău: Univers Pedagogic.95). să ia decizii conştient. 34 – 36.1995 (Nr. se bazează pe o atitudine de colaborare. 14) etc. 3. În literatura de specialitate se întîlnesc mai multe încercări de a defini conceptul de competenţă socială. Н. sistemă de cunoştinţe despre realitatea socială şi despre sine. Legea Republicii Moldova. p. Ананьев и ленинградская школа в развитии современной психологии: Тезисы научнопрактической конференции. competenţa socială include capacitatea de a comunica în mod constructiv în diferite medii.М. ce permit repede şi adecvat să se adapteze. 2007. О. В. asertivitate şi integritate. Армавир. 547-XIII din 21. BOLBOCEANU. priceperea de a alege orientări sociale corecte. unii cercetători determină noţiunea de competenţă socială drept: .. p.. 2007 . САЖИНА. Astfel...(comunicarea ca element al competenţei sociale) asupra dezvoltării intelectuale a personalităţii în felul următor: .. analiza surselor teoretice denotă faptul că studiul competenţelor sociale este actual şi necesar. 4.11. 1995. Т. 62-63 din 09. Минкина. 296 . de a organiza activitatea sa în concordanţă cu aceste orientări” (Е. 31).. scenarii de comportare în situaţii sociale tipice. Psihologia comunicării. achiziţionează experienţa socială” (1.. . p. Социальный интеллект и социальная компетентность // Б. Коблянская. A. Pазвитие социальной компетентности подростков в общеобразовательной школе. aici şi în cel mai bun mod”. КОНДРАТОВА.2008 г. Куницина. Din cele afirmate anterior putem formula următoarele concluzii: 1. 2. p. Н. Г. В.Activitatea comunicativă reprezintă domeniul prin care individul uman stabileşte relaţii cu societatea. Moldova nr.07. apud. 2.

cunoaşterea celorlalţi semeni constituie drept baze ale respectului reciproc. p. it emphasize the need for introduction of term intercultural competence as a complex. 297 . educaţia interculturală constituie o opţiune ideologică în societăţile democratice şi vizează pregătirea viitorilor cetăţeni în aşa fel încît ei să facă cea mai bună alegere şi să se orienteze în contextele multiplicării sistemelor de valori [2. Серия «Гуманитарные науки». dr. Cущность и содержание понятия cоциально-психологической компетентности специалиста социальной работы. also the openness towards other cultures. essential ability for contacts among cultures. În viziunea cercetătorului C. The issues of interculturality consist in the attitude of two subjects: one is the native of this country and other is the “migrant” in the country. 2005. ucraineană. şi emergenţa comportamentului prosocial. Chişinău Aliona AFANAS. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. Cunoaşterea de sine şi cunoaşterea partenerului comunicării. p. dr.. Chişinău Abstract. de asemenea şi conştientizarea fiecărui cetăţean al acestei ţări că este moldovean de origine română. bulgară etc. №1 (13). Este necesară prezenţa unui comportament prosocial care constă în existenţa unei strînse legături între posibilitatea de a cunoaşte cît mai complet şi de a controla situaţiile dificile pe de o parte. COMPETENŢA INTERCULTURALĂ – BAZĂ PENTRU DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII INTEGRALE Maria HADÎRCĂ.5. 31-41. МИНКИНА. în perspectiva construirii unei noi civilizaţii comune. rusă.В. În cadrul educaţiei interculturale se distinge noţiunea de atitudine interculturală ce implică simultan afirmarea fiecărei culturi cu normele sale specifice. dar şi deschiderea spre alte culturi. The study disciplines must to suggest the interactivity among various cultures. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. 135]. for example the foreign languages. О.. Cucoş. pe de altă parte. The cultural attitude consist in the affirmation of every culture.

şi..integrarea sporeşte identitatea celor ce se integrează. acceptarea celuilalt ca fiind altul. un rol aparte le revine limbilor străine. În acest sens. contribuie la dezvoltarea interculturalităţii. alungarea fricii faţă de altul. spre străin. pentru mai buna circulaţie a valorilor dintr-o cultură în alta. culturale. În plan teoretic. se cere elaborarea unui curriculum intercultural centrat pe conţinut. trebuie să cultive interogativitatea faţă de propriile valori. aptitudinea de a percepe ceea ce ne este străin. p. p. Silistraru. pe elev. să se introducă o disciplină.Hadîrcă. În viziunea noastră ar însemna să ne integrăm şi să îi integrăm 298 . ambivalente. Astfel Vl. în învăţămîntul preuniversitar. de a dezvolta o loialitate de tip nou. mai ales cu caracter sociouman. spre neobişnuit. trăirea situaţiilor ambigue. rasiale. care constă în susţinerea elevilor pentru a dezvolta atitudini pozitive faţă de diverse grupuri etnice. Cercetătorul C. performanţa de a cuceri identităţi mai largi. să disloce mituri interpretative. [3. pe dimensiunea socială. capacitatea de a recunoaşte şi a relativiza propriile repere etno– şi sociocentriste. să propună alternative de raportare la propria istorie culturală. totodată.Micheline Rey sugerează necesitatea unei abordări stereoculturale (approche stéréoculturelle) în educaţie.. care au analizat acest fenomen complex în diferite studii. fie opţională. aptitudinea favorabilă de a experimenta. M. menţionînd că „. orientată spre egalizarea şanselor elevilor care aparţin diferitelor grupuri etnice. culturale. aptitudinea de a asuma conflicte. problematica interculturalităţii a fost cercetată de autori precum Vl. Cucoş în studiul „Pluralismul valoric şi exigenţele educaţiei interculturale” menţionează conduite interculturale concrete precum: deschiderea spre altul. Pâslaru. capacitatea de a pune în chestiune propriile norme. care prin mijlocul şi mediul educaţional. care să prezinte elemente specifice diferitelor culturi. preluînd de la aceştia caracteristici care o întregesc ca entitate în sistemul relaţiilor de integralizare” [5. 32]. Pîslaru vorbeşte despre integrarea socială a conlocuitorilor de alte etnii prin educaţie şi învăţămînt. fiecare dintre cei ce realizează actul integrării îmbogăţindu-i pe ceilalţi cu valorile care-i sînt caracteristice. Prin urmare. sociale. N. 29]. în Republica Moldova. Considerăm că este utilă editarea unui manual în baza curriculumului cultural şi. Disciplinele de studiu. de ce nu.

pe dimensiunea socială. în Republica Moldova. 299 . Iaşi: Polirom. evidenţiază necesitatea introducerii noţiunii de competenţă interculturală ca o capacitate complexă. la rîndul lor. pe care ar trebui să le „negocieze” pentru a crea un sistem comun de valori. ambii venind cu valori naţionale proprii. ca exemplu sînt limbile străine. menţionăm că: · problematica interculturalităţii constă în atitudinea celor doi subiecţi: Unul care este băştinaşul acestei ţări şi Altul care este „migrantul” acesteia. nu doar în liceu. În concluzie. De asemenea.pe cei din jur în societatea noastră. esenţială pentru contactele între culturi. 2000. indiferent de ce origine este. C. CUCOŞ. Unele recomandări: · elaborarea unui curriculum intercultural în gimnaziu. Astfel orice cetăţean. În acest fel se poate nuanţa competenţa interculturală ca parte componentă a acestui proces. pe relaţionarea şi comportamentul elevilor în grup. s-a realizat o teză de doctor în pedagogie. acceptînd şi propunînd valori comune. are posibilitatea să cunoască literatura naţională a semenilor săi şi. · disciplinele de studiu trebuie să propună interactivitatea între diversele culturi. · atitudinea culturală ce constă în afirmarea fiecărei culturi. care este structurat pe module de literaturi ale etniilor conlocuitoare la noi. Centrul Educaţional Pro Didactica a elaborat un curriculum la nivel de liceu şi în baza acestuia un manual Să ne cunoaştem mai bine. · introducerea unui curs de educaţie interculturală în învăţămîntul preuniversitar. În plan practic. Educaţia. centrat pe un conţinut cu elemente specifice diferitor culturi. cu module ce vizează etniile din ţară. aceştia pot cunoaşte literatura naţională a băştinaşilor de pe acest teritoriu. dar şi deschiderea spre alte culturi. Referinţe bibliografice: 1. autor Ţaulean Micaela Formarea atitudinii pozitive faţă de cultura naţională la elevii claselor primare (la orele de limbă engleză) în cadrul sectorului Teoria Educaţiei [8]. Dimensiuni culturale şi interculturale.

p. Vl. 2004. 4-5 (20-21). Integrarea socială a conlocuitorilor de alte etnii prin educaţie şi învăţămînt. Iaşi: Polirom. nr. Formarea atitudinii pozitive faţă de cultura naţională la elevii claselor primare (la orele de limbă engleză). SILISTRARU. JELESCU. Pedagogie. performanţele şi eficienţa) acestora la un moment dat-în mod curent. 28-29. N. minorităţi. diligence. N. 2003. oferind soluţii de perfecţionare a actului de predareînvăţare”[1. 3. vulnerable families. C. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. A.2. MOTIVELE DISCONFORTULUI EMOŢIONAL ÎN PROCESUL EVALUĂRII Raisa. p. 4-5 (2021). 2003. Chişinău Abstract. Analiza datelor experimentale obţinute în rezultatul chestionării cadrelor didactice. cerc. helplessness to be independent in difficult school problems. şt. 5. There are many and various reasons of the emotional disability during the evaluation process of pupils from primary school. high emotions etc. echitate. CUCOŞ. Iaşi: Polirom. NEDELCU.201)]. Chişinău: Tipografia UPS „I. Teză de doctor în pedagogie. 7. Etnopedagogie. CUCOŞ. nr. short memory. self mistrust. parte componentă a învăţării este „actul didactic complex integrat întregului proces de învăţămînt. satisfacţii şi împliniri. Chişinău: CEP al USM. 2008. Rezultatele sondajului efectuat recent de noi în clasele primare. in the teachers opinion from primary school. M.. Dinamica şi funcţionarea dimensiunilor educaţiei. (nivelul. În: Didactica Pro. care asigură evidenţierea cantităţii cunoştinţelor dobîndite şi valoarea. ŢAULEAN. 2002. 6. 2003. În: Didactica Pro.E. Evaluarea. are linked to health. PÎSLARU. reduce capability. Chişinău: I. periodic şi final. Creangă”. C. work character.Ş. ne demonstrează că evaluarea nu întotdeauna aduce elevilor bucurii. 8. Pluralismul valoric şi exigenţele educaţiei interculturale. ne permite să constatăm următoarele: 300 . 2007. SILISTRARU. Fundamentele educaţiei interculturale: diversitate. Most important. 4.

· capabilitatea redusă.29%. în clasele I nu învaţă cu plăcere doar 12% de elevi. în clasele a IV-a ei ating rata de 33%. 13. le împiedică în obţinerea succesului şcolar şi frica de a răspunde în faţa clasei. 12. cu vîrsta sporeşte numărul elevilor care au nevoie de ajutor suplimentar în pregătirea temelor pentru acasă (în clasele a II-a şi a III-a între 31% şi 34% de elevi. a IV-a -35%). le perturbează activitatea intelectuală şi emotivitatea sporită (în clasele a IV-a atinge rata de 35%).1. se menţionează că în toate clasele sînt elevi cu memoria slab dezvoltată (în clasele a IV-a . motivele disconfortului emoţional marcate de cadrele didactice din învăţămîntul primar sînt: · sănătatea elevilor care cu vîrsta devine şubredă. 4. 9. 7. spre clasa a IV-a sporeşte numărul elevilor care nu mai sînt atît de capabili de a învăţa bine ca în clasele precedente (de la 7% pînă la 28%). · nivelul dezvoltării generale al elevilor. în clasele a IV-a . Aşadar. începînd cu clasele a II-a şi a III-a de la 30% şi 34% pînă la 55% elevi în clasa a IV-a. 2. un număr mai limitat de elevi manifestă neîncredere în forţele proprii şi timiditate. · descreşterea intereselor cognitive. pînă în clasa a IV-a numărul atinge 36%). în clasele a IV-a – 48% de elevi). 3. 5.51% în clasele a IV-a. 29% de elevi provin din familii vulnerabile faţă de 52% din familii bune.41%. 8. 301 . elevii nu se străduie îndeajuns în activitatea de învăţare. 10. 6. cu vîrsta creşte numărul elevilor care au probleme de sănătate . 11. în clasele a IV-a este mare numărul elevilor care nu învaţă sistematic (50%). mare rămîne numărul elevilor care uşor se abat la lecţii (în clasele I-a. iar mai insistenţi în obţinerea succesului – 37%. cu vîrsta sporeşte numărul elevilor cu probleme serioase de sănătate .28%). 14. în clasele a II-a şi a III-a – cîte 15% de elevi. elevi care capătă curaj şi devin mai îndrăzneţi în clasele a IV-a sînt 43%.

pentru a se alege cu un rezultat calitativ. Cunoaşterea lor este o cale sigură de lichidare şi de ameliorare a condiţiilor care perturbează mersul normal al activităţii didactice. Ed. Pedagogie.. e) tendinţele de dezvoltare a unui limbaj proactiv. d) asumarea de responsabilităţi.hab. a III-a. atitudini. PRINCIPIUL EDUCAŢIEI PERSONALITĂŢII PROACTIVE Vladimir BABII.· descreşterea sîrguinţei elevilor. · emotivitatea sporită care le perturbează elevilor activitatea de învăţare şi de reproducere a cunoştinţelor ş. BONTAŞ. Referinţe bibliografice: 1. · sustragerea usoară de la subiectul lecţiei. aptitudini. preferinţe. precum şi al muncii de dobîndire a succesului şcolar de către elevii claselor primare în procesul de evaluare. c) raportarea experienţei proprii la performanţele domeniului respectiv şi idealul socio-uman. b) centrarea pe acţiunile pozitive. · memoria slab dezvoltată. I. fiecare persoană dispune de următoarele calităţi transferabile în proactivitate: a) valorificarea eficientă a resurselor individuale. Universitatea de Stat „Alecu Russo” Structura personalităţii proactive este un ansamblu de legături trainice. · neîncrederea în forţele proprii. Valorile individuale capătă o dezvoltare şi o orientare performantă într-un anumit domeniu doar atunci. 1966. Bucureşti: ALL. 302 . dr.a. · frica de a răspunde în faţa clasei. alcătuind un construct rezistent la influenţele externe şi fermitatea de a păstra caracteristicile fundamentale ale unei persoane concrete. · familii vulnerabile. cînd persoana ştie „Ce să facă?” şi „Cum să facă?”. Personalitatea prin felul său de a fi unicitară constituie o structură cu acumulări valorice: caracter. care asigură integritatea acesteia.. · neputinţa de a se descurca independent în problemele dificile şcolare. emoţii etc. În ideal.

etc.Covey. conştiinţă de sine. cunoaştem că “…comportarea omului în exterior reprezintă acţiunea sa. A ajunge la un grad proactiv al acţiunii individuale înseamnă a da prioritate conştiinţei. spre deosebire de substructura sa de activitate. Principala semnificaţie a proactivităţii constă în tendinţa persoanei de a se schimba – proces care se desfăşoară pe două căi: tehnologică. p. “denotă ceva mai mult decît a lua iniţiative” [1. A VIAŢA SPIRITUALĂ EUL B EUL EUL ACŢIUNE Figura 1. modul de existenţă. care. drept comportare definitorie a unei personalităţi. Noi abordăm proactivitatea drept variabilă personală.Proactivitatea este o atitudine trăită. 58]. şi nu evenimentelor întîmplătoare. 95]. Din perspectiva principiului nominalizat în educaţia muzical-artistică este important a orienta demersurile teoretice şi legităţile praxiologice spre eficacitatea desfăşurării acţiunii specifice domeniului. iar comportarea omului înspre interior reprezintă viaţa sa spirituală” [2. nu numai că presupune experienţa spiritului. (A B). adică este o modalitate comportamentală interior-exterior echilibrată şi. stimulate din interior. Actualmente nu dispunem de o viziune determinativă asupra mecanismelor de identificare a motivului care a declanşat partea practică a acţiunii şi de măsurare a activismului intern. bazată pe particularităţile individuale (imaginaţie. s-a obţinut noţiunea cu o nouă semnificaţie. bazată pe stimulii veniţi din exterior. verificată de experienţa proprie. în viziunea lui S. p. ci şi forma creării sinelui. Dualitatea existenţei 303 . superioară înţelesurilor elementelor constituente. Principiul educaţiei personalităţii proactive contribuie la dirijarea cu comportamentele elevului de pe poziţii normative şi cu luare în consideraţie a experienţelor personale.). voinţă etc. şi naturală. activitate. care constituie un stimul de natură internă-externă. În schimb. Relaţionarea dintre elementele proactivităţii este destul de actuală în plan formativ prin domeniul muzical-artistic. Prin simbioza cuvintelor pro şi activ.

R. acea activitate a creierului. care duce la constituirea fenomenului “conştiinţă – de – sine” (“a fi” şi “a şti”). 95] sau. cum ar fi: cunoaşterea. care pune în funcţiune mecanisme de acţiune de o complexitate extremă. imaginaţia. Din figura B identificăm tendinţa elevului de a propaga în exterior energiile acumulate. este reflexul care nu este decît o eliberare a energiei ca reacţie la un excitant. Calificăm această reacţie. care erau abstractizate de la componentele active ale persoanei. din care rezultă sentimentele şi fenomenele gîndirii” [3. Există o relaţionare reciprocă între structura “a fi” (trăire. care include în interiorul său un set de alte structuri. care schematic are următorul aspect: S (stimul) → A (“a fi”) → P (proactivitate) → R (răspuns). În cadrul cercetărilor asupra activităţii copiilor/adolescenţilor se operează cu termenii “manifestare”. are loc o permanentă “răsucire” în jurul structurii “a fi” cu mintea plină de cunoaştere (stare de esenţă). “automanifestare” etc. Schema binară S – R a fost suficientă doar pentru cercetarea problemelor legate de comportamentele umane în condiţii de laborator. acest răspuns drept “activitate nervoasă inferioară.Sillamy. altfel spus. c) influenţa adecvată asupra lumii interioare şi a legăturii cu practica. dintre care: prima are loc sub influenţa evenimentelor şi împrejurărilor determinate. fiinţare. “A fi activ”. Cea mai simplă relaţionare S . voinţa. “a te afla”. Există două căi de acţionare. Revizuirea permanentă a nivelului de cunoaştere “adaugă conştiinţei rezonanţe noi” [2. pozitivi şi negativi. p. Schema include următoarele aspecte: a) folosirea raţiunii.Proactivitatea muzicală are diferite grade de centrare a energiei cu indici pozitivi. afectivitate) şi structura “a şti”. 13]. intelectului persoanei. spre deosebire de activitatea nervoasă superioară. “a te afla în stare activă” constituie doar o condiţie a procesului de centrare a demersului spre un sens filozofic. b) cunoaşterea existenţei individuale şi social-culturale. care sînt insuficienţi pentru determinarea stărilor proactive ale activităţii.. Conform figurei A viaţa spirituală are formula: “a fi” → conştiinţă de sine. după cum menţionează N. p. negativi. de a se deschide prin artă. deoarece “a manifesta” nu este mai mult decît “a fi”. iar a doua – în baza independenţei individuale. 304 . “a trăi”.

– V. în defavoarea unei relaţionări mediate de proactivitate. sînt evidenţiate mai multe eşecuri ale sistemului educaţional. Fiecare individ. însă. completată. s-au schimbat valorile social-economice.B. această afirmaţie poate fi variată. intervenţia noilor evenimente în spaţiul 305 . impuse din exterior. pentru a obţinere un efect. Comportamentul bazat pe responsabilitate nicidecum nu poate fi rezultatul unei activităţi false. pe ea o identifică şi legea. mediul educaţional. care determină comportamentele teritoriale. Elevul are nevoie de un asemenea spaţiu ca fiind fundamental pentru a exista şi a acţiona. Teoria educaţiei muzical-artistice semnalizează despre existenţa aşa-numitor factori de frînare a proactivităţii atît de ordin obiectiv. Breazul. 35]. Multiple erori educaţionale se ascund în modalitatea de a distinge tipul elevului proactiv de cel reactiv. în esenţa sa. Muzica. Astfel. p. deoarece responsabilitatea este superioară activităţii propriu-zise. muzica înaltă. Actualmente. cel puţin în limitele în care ea recunoaşte responsabilitatea (subl. ci şi se creează un spaţiu psihic. De aceea în praxiologia educaţiei muzical-artistică este necesar de a evita conexiunea scurtă în relaţia “S − R”. D.B.) se identifică nu numai cu numele său.Kabalevsky – fondatorii noilor concepte educaţionale în domeniul muzicii. Între componentele formulei “S − R” se situează nu numai activitatea propriu-zisă. în ambianţă cu mediul cultural. nu are loc decît actul de interpătrundere a noţiunilor de activitate şi proactivitate (activ → proactiv). în lucrările lui G. de la autor la autor. care au influenţat asupra întregului palier infrastructural şi individual. Evident. cît şi de ordin subiectiv. Analiza demersurilor teoretice asupra rolului muzicii în viaţa elevului permite să constatăm că majoritatea acestor demersuri se reduce la afirmaţia că muzica “… ascultată şi interpretată în copilăria şcolară. sensul ei este constant: stimulii muzicali influenţează asupra persoanei pe toate căile posibile. În dependenţă de natura “hărţilor individuale” proactive.proactiv. îşi formează un spaţiu individual. În cazul de faţă. în mod activ influenţează la formarea calităţilor spirituale pozitive ale personalităţii elevului…” [5.) pentru comportamentele sale [6. activitatea propriuzisă de activitatea fictivă. fiindcă: “Ea (personalitatea – V.182]. p. are menirea de a-l introdeschide pe elev prin/spre artă.

reconstituie. În acest context este necesar a valorifica pe larg plasticitatea şi aptitudinea de adaptare a elevului.B. crearea situaţiilor cu elemente artistice constituie o calitate individuală. în special. ci trebuie să continuăm prin dezvoltarea intelectului şi moralităţii. răspunsul pe care o persoană trebuie să-l acorde unui stimul este nu atît cu destinaţie externă. o “repliere” spre sine. 306 . adică dezvoltarea forţelor interioare. p. în legătură cu scopul educaţional de a realiza în om un anumit sistem de valori. 2003). fie chiar şi sub formă de imagini artistice.) [4. valorifică.Kriekemans. care caracterizează o persoană ca aptă pentru a fi influenţată de modele pozitive. p. adepţii cărora optează pentru ideea “condiţionării specifice a procesului de învăţămînt de către forma organizării sociale” [4. reglează complexul stimulatoriu. Scoatem în evidenţă conceptele didactice. a ideei că “nu ne putem opri la însuşirea cunoştinţelor. a domina impresiile şi reprezentările. 7]. 2. 3. 1996. ceea ce este în posesia creaţiei artistice. conservează. pe scară largă. însoţită de conştiinţa-de-sine. adică a da prioritate deciziilor conştiente. dezaprobă. Formarea atitudinilor este. 1967. care ea una este în stare să se introdeschidă către lumea care “ar exista în afară de lumea fizică” [4. Vl. Persoanele proactive creează stimulii. 8]. mai ales. cît cu tendinţa de a răspunde conştiinţei sale.Pâslaru. deprinderea de a alege răspunsuri după împrejurări este axată pe o atitudine selectivă. formarea atitudinilor pozitive (A. care nu sînt mai mult decît o lume profound interioară. în esenţa sa. a stăpîni o gîndire critică. Educaţia muzical-artistică proactivă implică înmatricularea în didactică. reconstruiesc. 8]. Didactica contemporană investeşte în învăţămînt o enormă cantitate de resurse în ceea ce s-a obişnuit a numi “instrucţie” (cu un sens mai larg a celui de informaţie sau informaţii şi deprinderi) [ibidem. formarea atitudinilor (V. refac. p. În domeniul artei muzicale comportamentul personalităţii nu poate fi de natură condiţionată. variază. În rezumat expunem următoarele caracteristici în definirea personalităţii proactive: 1.individual provoacă o stare de confort sau disconfort spiritual.] şi “educaţie” cu sens mai restrîns. Astfel. ci obligă a răspunde la stimulii veniţi din exterior în mod creativ.

1989. începînd cu determinarea scopului acţiunii proiectate şi terminînd cu autoevaluarea rezultatelor obţinute.L. 1996. 1997. Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. perceptivă. ARGINTESCUAMZA Timişoara: Editura A. trust. ceea ce înseamnă că el este responsabil pentru acţiunea sa. В двух томах. 3. Concepte didactice fundamentale. ЛЕОНТЬЕВА. R. jud. 2. cultivarea unei gîndiri pozitive. 1976. Educaţia este concepută ca o activitate de formare şi dezvoltare armonioasă a fiinţei umane. Şc „Alexandru Ioan Cuza”. В. DRĂGĂNESCU. This activity is sustained by love. a determina anumite situaţii înseamnă a preîntîmpina erorile. de creaţie) a elevului. Iaşi. Eficienţa în 7 trepte sau un abecedar al înţelepciunii // Traducere şi adaptare de G. COVEY. 6. M. DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII INTEGRALE PRIN EDUCAŢIA RELIGIOASĂ Parmena ORZETIC.П. marii filozofi şi oameni ai 307 . Когда запоют о наших школах // Музыка в школе. Ю. prof. asumarea responsabilităţilor determină gradul şi cultură comportamentală (comunicativă. Bucureşti: Editura Academiei de Ştiinţe Sociale şi Politice a RS România. Inelul lumii materiale. Referinţe bibliografice: 1. in accordance with a well defined plan and method. I. 6. ЛЕОНТЬЕВ. 1983. В. liberty and has as a goal the completion of the integral personality.. 4. Избранные психологические произведения. România Abstract.ЗИНЧЕНКО. St.. eşecurile şi nereuşita. 1989 // retipărită în 1995. The religious education is not only an informative but also a formative activity which is carried on by an educator. том II/ под ред.L. 5. MOISE. А. 5. А. Vol. Orientări contemporane în teoria cunoaşterii. 1989. Institutul de Filosofie. А. АЛИЕВ. В. Москва: Изд-во Педагогика. or.4. ДАВЫДОВА. Iaşi: Editura Ankoram. C. Podu-Ilioaiei.

toleranţă faţă de noutate. o sosire. autoeducaţie a fiecărui elev. de încredere. pe însuşirea de informaţii „corecte” în mod definitiv. acum educaţia se doreşte a fi generatoare de aptitudini.culturii arătîndu-se preocupaţi de „darul cel mai frumos ce poate fi făcut omului”. încurajarea experienţei lăuntrice. Dezvoltarea plenară. de pildă planificările calendaristice şi proiectele didactice). Dacă până acum educaţia era un punct final. moral. Educaţia religioasă creştină este o acţiune specific umană. pe acţiuni specifice procesului de predare. Modelul curricular (folosit în cadrul educaţiei religioase) este centrat pe obiective. de libertate şi de harul lui Dumnezeu şi are drept scop realizarea caracterului religios-moral cu desăvîrşirea lui în personalitatea creştină. Activitatea de a educa. estetic şi practic. A învăţa era considerat un rezultat. Ea este susţinută de iubire. de deprinderi. Este vorba de învăţământ formativ bazat pe valorificarea potenţialului de autoinstruire. accentul căzînd pe învăţarea învăţării. conform unui plan şi unei metode bine precizate. un proces. Acest model e caracterizat de flexibilitate. armonioasă a omului presupune o modelare a acestuia în planuri multiple: fizic. un rezultat obţinut de-a lungul mai multor ani prin nenumărate strădanii ale educatorului. Modelul didacticist era cel centrat pe conţinuturi. conformismul fiind recompensat iar noutatea în gîndire fiind descurajată. Profesorii aveau la dispoziţie o programă analitică obligatorie. Nu se mai doreşte o delimitare strictă între anii de studiu ai elevului şi cei ce urmează absolvirii unei instituţii de învăţământ ci se urmăreşte ca educaţia primită în şcoală să reprezinte doar piatra de temelie pe care să se bazeze perfecţionarea adultului de mâine. o destinaţie. 308 . pe educaţia permanentă. Observăm că educaţia religioasă nu trebuie să se facă în mod haotic ci pornind de la trei elemente definitorii: planul (concretizat în programa şcolară şi în documentele cu caracter tehnic şi normativ. egalitate între profesori şi elevi. metodele şi scopul educaţiei din care se deduc obiectivele[1]. care se desfăşoară conştient de către un educator. intelectual. Predarea religiei trebuie sa fie centrată pe obiective şi nu pe conţinuturi. A învăţa este o evoluţie. o cale fără sosire. de a forma se explică mai puţin prin pentru că şi mai mult prin pentru ca. Aceasta este direcţia în învăţămîntul românesc modern. de convingeri ce-l vor ajuta pe elev pe parcursul întregii vieţi.

Abordarea religiei ca obiect de studiu nu trebuie să ducă la minimalizarea factorului informativ dar reprezintă un argument împotiva exagerării erudiţiei teologice. respectiv de punere la dispoziţia elevilor a unui set de cunoştinţe specifice cu caracter teologic dogmatic. Orice om are de îndeplinit în viaţă o misiune ce presupune mai multă sau mai puţină dăruire. liturgic. prin pretenţiile noastre exagerate. 1999.2). urmărindu-se schimbări pe termen lung. Bucureşti: Ed. 2. Educaţia religioasă asigură tocmai acest sens al vieţii credincioşilor pentru a-i feri de ipostaza recunoaşterii că „toate sunt deşertaciuni”(Ecl. dar şi un pronunţat caracter formativ de interiorizare şi traducere în fapte a celor învăţate. Rolul educaţiei morale este acela de a-l apropia pe elev de modelele spirituale dar un astfel de stil de predare nu va face decît să-l îndepărteze şi mai mult. nume în detrimentul formării adevăratului sentiment duhovnicesc. Polirom. 4. România de Mâine. Iubirea şi jertfa lui Hristos.Munca profesorului este munca unui permanent creator de valori spirituale si umane. CUCOŞ. 2000. sentimente şi aptitudini de aceea trebuie să încercăm să nu facem. ŞERBU. OPRESCU. Metodica predării religiei. Iaşi: Ed. Polirom. mai mult rău decât bine sufletului elevului. C. Iaşi: Ed. C. 1998. Profesorul de religie trebuie să fie un model şi de aceea el trebuie să manifeste dragoste. N. Polirom. Învăţătorul lumii. CUCOŞ. Pedagogie. Referinţe bibliografice: 1. Concluzii. 309 . înţelegere şi răbdare faţă de încercările elevilor de a-şi găsi un sens al vieţii. Odată absolvenţi. 3. cînd se acordă o mai mare importanţă memorizării diferitelor date. 1998. Pedagogie. convingeri. o direcţie. 1. elevii nu iau cu ei noţiuni. Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi cadre didactice. 1996. În educaţia religioasă se pune accentul pe latura formativă şi nu pe cea informativă. un mod de a exista. Iaşi: Ed. Alba-Iulia: Ed. citate. S. definiţii şi alte date teoretice ci impresii. 5. de istorie şi filozofie a religiilor. Reîntregirea. trebuie să fie model pentru noi cei ce-I suntem urmaşi iar scopul misiunii noastre trebuie să fie dintre cele mai înalte. Educaţia religioasă. Educaţia religioasă are mai întîi o funcţie informativă.

· Să oferim posibilităţi şi opţiuni copiilor ori de care ori este posibil. stimularea oricărei iniţiative ce vine din partea copilului. · Să planificăm din timp activităţile. Cei cu o stimă de sine ridicată sînt grozavi în ochii lor. mama/educatoarea trebuie să 310 . · Să ne focalizăm asupra aspectelor pozitive şi să le menţionăm. Cei cu stimă de sine crescută sînt perseverenţi în cazul eşecurilor şi uneori se comportă mai bine în situaţiile sociale. Imaginea de sine este influenţată pozitiv sau negativ şi de relaţiile sociale. Grup şcolar Construcţii de maşini Colibaşi-Mioveni. have courage. the latter have no friends. obişnuirea copiilor cu responsabilităţi şi cu deprinderea de a lua anumite decizii. Persoanele cu stimă de sine pozitivă sînt mai fericite şi mai puţin depresive.DEZVOLTAREA IMAGINII DE SINE Elena POPESCU. · Să oferim recompense. prof. · Să formulăm clar ceea ce aşteptăm de la copil. The image itself is objectified expression of how a person sees or represents himself. are irascible and aggressive. este nevoie de o întărire pozitivă a activităţilor (activităţi de joc ale copiilor). dar nu neapărat şi în ochii celorlalţi. unlike children who do not trust their own forces. Pentru dezvoltarea stimei de sine a copiilor se recomandă: · Să exprimăm cerinţe rezonabile faţă de vîrsta copilului. Pentru formarea imaginii de sine cît mai pozitivă. and speak slowly. România Abstract. do not accept comments.. Imaginea de sine se referă la perspectiva individuală asupra propriei personalităţi. calm. do not like to play role in the game unless they are team leaders. happy. cooperate with others with love. Children who have run a picture of themselves are positive. Imaginea de sine este expresia concretizată a modului în care se vede o persoană sau se reprezintă pe sine. Chiar dacă un copil greşeşte.

Un alt aspect foarte important este acela care ne subliniază că nu trebuie făcute comparaţii între copiii. Un copil fără calităţi de excepţie poate avea performanţe bune dacă priveşte lumea pozitiv. cel mai important este ca cei din jurul său să-l ajute să-şi construiască o imagine de sine în mod pozitiv. el se simte vinovat. · dacă copilul este ridiculizat.." decât "Nu este bine". el învaţă să fie încrezător. indisciplinat. Comportamentele persoanelor din jurul lui îşi pun amprenta pe modul lui de reacţie. · dacă copilul este preţuit. · dacă copilul trăieşte într-un mediu care îl apreciază. Copilul trebuie să-şi câştige încrederea în forţele proprii decât să se facă o clasificare a copiilor. · dacă copilul trăieşte într-un mediu în care există acceptare şi prietenie. · dacă copilul este tratat cu ostilitate. O astfel de formulare dă copilului neîncredere şi alterează relaţiile între fraţi.. În felul acesta. el învăţa să condamne. nepriceput. B. el învaţă să iubească şi să ofere iubire celor din jur.Wolfe. el învaţă să fie cinstit. el devine timid. de dorinţele lui chiar dacă rezultatul nu este cel aşteptat de mamă. · dacă copilul este încurajat. el învaţă să aprecieze. Copilul nu trebuie etichetat ca fiind rău. Cu alte cuvinte nu este neapărat suficient ca un copil să fie genial. · dacă copilul este certat în permanenţă. A-l accepta aşa cum este presupune o atitudine pozitivă în faţa dificultăţilor lui de adaptare. de exemplu: "Fratele tău cînd era ca tine nu mă supăra". prin întrebări şi explicaţii aflăm ceea ce l-a deranjat pe copil de s-a produs transformarea şi ce măsuri putem lua. în 1989 a formulat o listă de principii extrase din modul de viaţă al copilului: · dacă copilul este criticat. el învăţa să fie răbdător. el învăţa să se placă pe sine. el devine bătăuş. de exemplu: "Cu ceva timp în urmă erai mult mai cuminte. · dacă copilul se simte tolerat.găsească un ton potrivit de a explica fără a-l jigni sau minimalizându-i eforturile. Părinţii trebuie să ţină seama de efortul copilului. Este de preferat să avem o formulare de genul "Este bine si aşa. · dacă copilul trăieşte în spiritul dreptăţii. dar . Hai să vedem ce s-a întâmplat de s-a produs această transformare cu tine". 311 . Dacă tot dorim o comparaţie este recomandat să comparam copiii cu ei înşişi în perioade diferite pentru a le sprijini eforturile.

1995. · au avut prieteni. E. nu acceptă observaţii. Copiii cu stimă de sine crescută reuşesc să facă mai bine situaţiilor şi comportamentelor de risc care ar apărea în relaţii interpersonale nesănătoase sau în eşecuri.în Revista Învăţământului Preşcolar 1-2. colaborează cu ceilalţi cu mare plăcere. Stima de sine la copiii preşcolari . 2006. · li s-a vorbit cu respect · li s-a acordat atenţie.Atît părinţii cât şi cadrul didactic are datoria morală de a completa sau continua o acţiune formativă a copilului. GOETHALS. 1997. descrisă mai sus. despre valoarea pe care o are fiecare dintre ei astfel ajutându-i pe copii să-şi formeze o imagine pozitivă de sine. 4. 2. Ciclurile vieţii.. VERZA E. Trebuie să-i învăţăm pe copii de mici. 312 . ŞCHIOPU. Oradea: Editura Imprimeriei de Vest. Schimbarea imaginii de sine se realizează în relaţionare cu ceilalţi. CHELCEA. 1991. · au fost îmbrăţişaţi. Referinţe bibliografice: 1. nu au prieteni. calmi. New York: Springer-Verlog. Studiile demonstrează că un concept sănătos despre sine depinde de interrelaţiile sociale ale copilului. veseli. am putea menţiona: · au fost lăudaţi. Studierea imaginii de sine în copilărie şi preadolescenţă. Psihologia vârstelor. au curaj spre deosebire de copiii care nu au încredere în forţele proprii. Bucureşti: Editura Didactica şi Pedagogica. nu le place să se joace în jocul de rol decît dacă sînt liderii grupului. sînt supărăcioşi şi agresivi. şi vorbesc încet. Cunoaşterea de sine şi a celorlalţi. · au fost ascultaţi. BONCHIŞ. G. încurajaţi. CONCLUZII. Copiii care au o imagine sănătoasa despre sine sînt pozitivi. The self: interdisciplinary approaches. 5. Imaginea de sine reprezintă ceea ce crezi despre tine. Adina&Septimiu. 1997. U. Dintre experienţele anterioare care le-au construit acestora imaginea de sine echilibrată (pozitivă). 3.

Societatea în care trăim înaintează cerinţe deosebite faţă de personalitatea elevului. este o construcţie teoretică elaborată de psihologie în scopul înţelegerii şi explicării – la nivelul teoriei specifice – modalităţii de fiinţare şi funcţionare ce caracterizează organismul psihofiziologic pe care îl numim persoană umană.. The main objective of education should be the development of child’s personality offering him . .coerenţa: majoritatea teoriilor postulează ideea existenţei unei anumite organizări şi interdependenţe ale elementelor componente ale personalităţii. Ea a apărut odată cu societatea. Ca orice fenomen social. identificarea ei printre ceilalţi. dar şi ale individului. dimpotrivă. Termenii de persoană şi personalitate sînt atît de utilizaţi în limbajul cotidian. se dezvoltă. Deşi o persoană se transformă. Termenul de persoană desemnează individul uman concret. regardless of the age of the children to whom he adresses. Prin educaţie se urmăreşte formarea unei personalităţi în concordanţă cu cerinţele obiective ale societăţii. Astfel. Personalitatea. acesta generează legi de organizare a căror acţiune este permanentă.permanenţa (stabilitatea) temporală: dacă personalitatea este un sistem funcţional.DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII INTEGRALE Roxana Nicoleta ION. Şcoala „Gheorghe Lazăr”. . încît fiecare are sentimentul întrebuinţării lor corecte în cele mai diverse situaţii.. curriculumul. Bărcăneşti. conceput ca un parcurs pentru viaţă al educabililor. România Abstract. Pentru a le realiza. educaţia are în mod implicit şi un caracter istoric. prof. evoluează şi se schimbă în funcţie de transformările ce se produc în cadrul societăţii. One priority of any educator.globalitatea: personalitatea cuiva este constituită din ansamblul de caracteristici care permite descrierea acestei persoane. is the ability to study and know their personalities. în acest context. în virtutea coerenţei sale. sînt evidenţiate cîteva caracteristici ale personalităţii: . este nevoie de un învăţămînt formativ şi.models’’ but leaving him free to choose. ea îşi păstrează identitatea sa psihică. trebuie să asigure 313 .

Orientarea valorică a personalităţii înseamnă dezvoltarea conştiinţei de sine. G. două dimensiuni esenţiale ale personalităţii: cunoaşterea de sine şi creaţia. pentru că însăşi dezvoltarea este un proces continuu. cu părinţii şi prietenii. iar în funcţie de aceasta să fie organizat procesul de cunoaştere şi formare. Caracterul negativ al acesteia este nonconformismul. De aceea prin formarea unor orientări valorice pot fi prevenite şi chiar înlăturate fenomene negative ale „afirmării de sine”. ca subiecţi ai educaţiei. estetice. religioase etc. responsabilitate. ambele comportînd o tendinţă de unificare axiologică. aroganţa etc. prin dezvoltarea capacităţilor inovatoare şi a competenţelor. obstinaţia.W. Allport (structura şi dezvoltarea personalităţii). Cunoaşterea de sine este un proces de durată.a. rezistenţa la normele de activitate şi disciplină. afirmarea propriei personalităţi şi integrarea treptată în valorile vieţii. prin asimilarea continuă de valori (ştiinţifice. În concepţia savanţilor. copiii cuceresc autonomia şi afirmarea de sine. de exemplu E. politice. autocontrol şi autoapreciere. vizînd.dezvoltarea unei personalităţi deschise. Alferd (cunoaşterea omului). filozofice. Landau (psihologia creativităţii). etice. tinerii fiind antrenaţi ca parteneri loiali. Aceste direcţii presupun o interdependenţă. deoarece acestea sînt componentele unei personalităţi viabile. materializate în capacităţi şi atitudini. În lucrările acestor savanţi sînt relevate două direcţii majore ale dezvoltării personalităţii în contextul valorilor: Ø lărgirea permanentă a orizontului cultural. de la necesităţile şi aspiraţiile lui. Fischhein (arta de a gîndi). considerat neîncheiat. autodepăşire şi autonomie. este dezvoltată ideea că în educaţie totul trebuie să pornească de la elev. Pîrvu (drumul spre personalitate) ş.). Ø participarea activă creatoare a indivizilor la procesele şi fenomenele culturale. capabile să înfăptuiască schimbări. 314 . Ca rezultat al interacţiunii cu pedagogii. în fond. N. importante fiind nu doar conţinuturile în sine. ci şi aspectele formative ale învăţării. A. flexibile şi creatoare de valori. Curriculumul are un caracter formativ. E. Afirmarea de sine este manifestarea iniţiativei şi spiritului de independenţă.

mai bogaţi şi mai diverşi. mult mai largi. A apărut chiar şi o evoluţie nativă. pentru a depăşi încadrarea trăsăturilor personalităţii în tipare preconcepute. Primele niveluri ale învăţămîntului (preşcolar.Instituţiile şcolare şi de educaţie pregătesc astăzi omul de mâine. Problema studierii şi cunoaşterii personalităţii copilului trebuie pusă astăzi în termeni noi. primar) îi deschid copilului porţile spre cultură şi îl ajută pe educator să descifreze direcţiile dezvoltării personalităţii acestuia. Proiecţia personalităţii acestuia se începe din fragedă copilărie. a indivizilor cu aptitudini deosebite. Studierea şi cunoaşterea personalităţii celor care intră sub incidenţa educaţiei se impune şi pentru depistarea cît mai timpurie a copiilor dotaţi şi supradotaţi şi pentru dirijarea educării şi instruirii lor. Copiii de astăzi îşi consumă faza incipientă a dezvoltării în viaţa intrauterină. Copilul de astăzi nu mai încape în caracterizările moştenite din secolul trecut pînă la jumătatea secolului nostru. şi nici chiar întîrzierea formării capacităţilor creatoare ale unor specialişti de marcă. Nevoia acută de oameni cu aptitudini deosebite. a economiei şi culturii nu permite irosirea. la îndrumarea către profesia în care se va putea realiza optimal. Aceasta face ca ei să ia startul de la un nivel mai ridicat decît este considerat de obicei. În ultimele decenii. să adopte comportamente sociale după modelele oferite etc. În lume. În al doilea rînd. Aceasta face ca el să acumuleze de timpuriu o informaţie mai bogată. din primele clipe ale vieţii. generată de dezvoltarea rapidă a ştiinţei şi tehnicii. a înclinaţiilor şi aspiraţiilor lui ajută la orientarea fiecăruia către tipul şi profilul de şcoală cel mai potrivit. 315 . este indiscutabil mult mai elevat decât cel al copilului născut cu cîteva decenii mai devreme. se constată o adevărată cursă pentru crearea condiţiilor optime de creştere a inteligenţei. nivelul de cultură şi civilizaţie cu care ia contact noul născut. Cunoaşterea potenţelor individuale ale elevului. de creatori şi inventatori. să înceapă să gîndească mai devreme. a talentelor. cercetările privind depistarea copiilor dotaţi şi cultivarea aptitudinilor creatoare s-au intensificat.

Una din competenţele prioritare ale oricărui educator.. toleranţa. reprezintă posibilităţi reale de stimulare a implicării in promovarea valorilor si principiilor etice: respectarea drepturilor omului. Principalul obiectiv al educaţiei ar trebui sa fie dezvoltarea personalităţii copilulul. Principii de design al instruirii. justifică contribuţia activităţilor complementare in dezvoltarea personalităţii tinerilor. prof. la nivelul unor clase din treapta superioară de liceu. într-un ritm mai accelerat. pacea. 2. ACTIVITĂŢI COMPLEMENTARE PENTRU VALORIFICAREA POTENŢIALULUI ELEVILOR SI A FORMĂRII LOR CA CETĂŢENI EUROPENI Feridia STOICHESCU.modele’’ dar lăsîndui acestuia libertatea de a alege.În al treilea rînd. România Doina SOTIRIU. 3. Polirom. is presented. Concluzii. cetăţenia activă. 1977. BÎRZEA. Bucureşti: EDP. oferindu-i . GAGNE. Pedagogie. indiferent de nivelul vîrstei subiecţilor cărora li se adresează. L. Arta şi ştiinţa educaţiei.. R. Implicarea elevilor si a cadrelor didactice in activitatea educativă. It proved the utility of this complementary activities in the teenager integral personality development . prof. este capacitatea de a studia şi cunoaşte personalităţile pe care le formează. Colegiul Naţional “Mihai Eminescu” Bucureşti. a etapelor dezvoltării sale. Colegiul Naţional “Mihai Eminescu” Bucureşti. Experienţele înregistrate in domeniul activităţii educative şcolare si extraşcolare. The experience achieved in the field of the complementary educational activities inside and outside the school. CUCOŞ. Activitatea educativă şcolară si extraşcolară reprezintă un echivalent al educaţiei formale in perspectiva dezvoltării personalităţii elevului si a integrării lui in societate[1]. alături de partenerii educaţionali.. 316 . România. Referinţe biografice: 1. 1996.. in the cultivation of ethic principles and values. 1995. nivelul economic şi cultural al familiei. programe si proiecte educaţionale . de părinţi. BRIGGS. C. C. media si comunitate. Iaşi: Ed. de societatea civilă. in the Colegiul Naţional “Mihai Eminescu” Bucureşti. năzuinţele şi aspiraţiile acesteia oferă copilului posibilităţi de parcurgere. Bucureşti: EDP. Abstract.

ce cuprind instituţii. Acesta a fost motivul pentru care elevii au solicitat implicarea intr-un alt program care să dezvolte abilităţile lor personale. un set de ilustraţii si un ghid. biserici catolice si ortodoxe din spaţiul european. moschee. Prezentarea obiectivelor menţionate s-a realizat intr-o manieră juvenilă. pictate de Nicolae Grigorescu si Gheorghe Tătărăscu. Cunoaşterea contribuţiei pictorilor romani la crearea lăcaşelor de cult a condus la organizarea unui pelerinaj real la mănăstirile Zamfira si Ghighiu . Au ales ca obiect de activitate al companiei publicitatea pentru turismul bucureştean.Proiectarea activităţilor extraşcolare pentru un an de studiu la învăţământul liceal are un caracter de provizorat deoarece ideile imprevizibile ale elevilor pot extinde domeniile de participare activă ale acestora. Materialele oferite de Junior Achievement Romania au permis elevilor să se organizeze in vederea creării unui mediu de afaceri. locaţii de distracţie din capitala României. Cîteva activităţi şcolare si extraşcolare din perioada 2007-2009 desfăşurate de un grup de elevi si profesori ai Colegiului Naţional “Mihai Eminescu” Bucureşti s-au dovedit adaptate la caracterul dinamic al societăţii prezente. Implicarea in acest program le-a oferit posibilitatea dezvoltării spiritului organizatoric. in distribuirea sarcinilor si în asumarea responsabilităţilor impuse de administrarea unei companii. Programul “Compania elev/student“ este un program educaional oferit de Junior Achievement Romania [2]. parcuri. grădini si bulevarde. Faptul ca nu au fost premiaţi la sfârşitul programului nu i-a transformat in pesimişti. A fost o experienţă bogata prin care şi-au consolidat cunoştinţele legate de intercultură şi spiritualitate. din partea elevilor a permis vizitatorilor cunoaşterea in detaliu a artei din spaţiul sacru . O astfel de activitate intitulată “Arta in spaţiul sacru” a avut un impact puternic asupra dezvoltării personalităţii elevilor. ca voluntar. Organizarea unei expoziţii de ilustrate cu lăcaşele de cult din Europa a fost iniţiativa elevilor. pentru amatorii de cunoaştere a vieţii tineretului bucureştean. Un pelerinaj virtual a stimulat curiozitatea si interesul tinerilor fata de arta întâlnită in catedrale . muzee. obiective culturale. a asumării de responsabilităţi si a lucrului in echipă. Alcătuirea unui plan de afaceri si resurse on-line a permis elevilor să-şi creeze o experienţă in lumea business-ului. 317 . lăcaşe de cult. Au înţeles că afacerea necesită o altă organizare si o altă orientare. In acest sens au realizat un CD. Prezenţa unui ghid.

intimitate si sexualitate . Programele educaţionale si activităţile şcolare reprezintă spaţiul aplicativ în care elevii realizează transferul cunoştinţelor. abilităţilor si a competentelor dobândite in şcoală. consilierilor educativi participanţi din partea asociaţiei si întregii clase de elevi să formeze o echipă in realizarea obiectivelor propuse. Spectatorii invitaţi au fost prietenii tinerilor. cadrele didactice si conducerea şcolii. alcătuirea portofoliului personal. formarea caracterului. sunt activităţi care conştientizează tinerii asupra necesităţii educaţiei pentru viitor.ro/ 318 . care activează in firme de plasare a forţei de muncă. http://www. Prin scenetele prezentate. imaginea de sine. S-a realizat astfel întărirea respectului de sine. Feedback-ul acestor activităţi a constat in realizarea unui spectacol in care scenaristul. 2007 2. Strategia dezvoltării activităţii educative şcolare şi extraşcolare. sînt teme care au permis profesorului diriginte. Prin activităţile realizate se stimulează implicarea tinerilor in asumarea responsabilităţilor sociale. alegeri si consecinţe. Colaborarea profesorului diriginte cu asociaţia Pro Cultura s-a materializat in implementarea programului “Tinerii in pragul vieţii “ ce a constat in dezbaterea unui număr de 7 teme in orele de dirigenţie[3]. regizorul si actorii au fost elevii implicaţi in program. întocmirea unei scrisori de intenţie . i-a ajutat pe elevi sa cunoască paşii necesari pentru atingerea obiectivelor educaţionale si profesionale. tinerii au încercat să transmită celor prezenţi frămîntările si problemele specifice vârstei lor. Dezvoltarea relaţiilor de prietenie. Bucuresti.jaromania. înţelegerea prieteniei. a iubirii si a solidarităţii umane. Iniţierea. MECI. comunicarea in cadrul unui interviu. Prezenţa unui voluntar cu experienţă. rezolvarea conflictelor.SUCCESUL PROFESIONAL este un program oferit de Junior Achievement Romania. asumarea responsabilităţilor. realizarea unui curicullum vitae adecvat intenţiilor elevilor. colegii. realizarea si participarea elevilor la programele educaţionale ii ajuta in pregătirea pentru a deveni cetăţeni activi ai spaţiului european. Concluzii.tpv.org/ 3. Gestionarea bugetului propriu. http://www. Referinţe bibliografice: 1. familiile.

. Концептуальные подходы при определении содержания образования по Биоэтике................... Лилия Поголша.....15 Lucica Crişan........26 Antonina Rusu...12 Elena Monica Ciobanu........................................... Descoperirea creativităţii individuale în activităţile de educarea limbajului cu ajutorul metodelor moderne........ Dezvoltarea Curriculumului la educaţia tehnologică din perspectiva formării competenţelor....3 DIMENSIUNI ALE CURRICULA EDUCAŢIONALE Николай Букун............... Metode şi procedee utilizate în cadrul activităţilor din grădiniţă pentru cunoaşterea drepturilor copiilor....................................10 Marius Bazgan............5 Adrian Gheorghe Standavid........................... Orientări noi pentru studiul istoriei în clasa a IVa........................................... Integrarea curriculară în învăţămîntul preşcolar................................................. Învăţămîntul în Republica Moldova – prioritate naţională....... Educaţia şi Competenţa interculturală....CUPRINS CUVÎNT CĂTRE CITITOR Leonid Bujor.... Aspecte semnificative asupra necesităţii corelării curriculumului cu manualele alternative de matematică...... Strategii didactice interactive de învăţare prin cooperare în învăţămîntul universitar..44 Nicoleta Beznea...................20 Ion Floarea.................................................23 Valeriu Iovan.................32 Nicolae Silistraru.................................................. Lăcrămioara Mircea....38 Mihaela-Isabela Trandafir........46 319 ..............................................18 Neculae Dinuţă............................................ Principiul bazei orale în studierea unei limbi străine....................... Inteligenţă artificială în şcoala primară....41 Ciprian Radu Mândrescu............................................... Valenţele Formative ale abordării integrate a conţinuturilor curriculare în ciclul primar.................................... Виолетта Мижа...................... Tinica Dăscălescu..... „Noile educaţii” în activităţile extracurriculare...28 Cristina Straistari-Lungu..............................34 Veronica Mazilu........................................................................ Proiectarea unui cerc tematic „Eu şi Europa” – delimitări teoretice........................................................... Utilizarea metodelor moderne premisa dezvoltării personalităţii......................................

.. Analiza dimensiunii europene la nivelul curriculumulului efectiv în învăţămîntul românesc......116 Zinaida Galben-Panciuc...........90 Marina Belaia...76 Ion Botgros........................ Angela Gordienco...81 Maria Suruceanu............................................................. Contexte de formare a competenţei literarlectorale..........70 Victoria Voicu.... Folclor local .. Principii de modernizare a curriculumului de limba şi literatura română (EL/ELA).....................58 Sorin Mihai Roman....119 320 ...... Abordarea integrată a curriculumului preşcolar......................106 Emil Stan.. Compuneri de probleme......73 Vlad Pâslaru..........Ramona Preja................... Repere teoretice privind dezvoltarea capacităţilor cognitive superioare prin utilizarea tehnologiilor moderne în educaţie.51 Stella Şimon... Conceptul de problematizare şi semnificaţiile lui în procesul educaţional la fizică..............................................102 Victor Ţâmpău............................................... Predarea integrată a limbii şi literaturii române la clasa I..................48 Roxana Enache........................................... Modernizarea curriculumului de bază din perspectiva tendinţelor moderne în domeniul dezvoltării curriculare...................................................................93 Angela Cara........ Tipuri de curriculum....113 Veronica Bâlici....................... Educaţia pentru mass-media.........................un curs opţional de educaţie multilaterală................ Valentin Zahiu............................. Calitatea curriculumului – premisă a succesului Educaţional /Ştiinţe... Ludmila Franţuzan... Testing Grammar......... treapta primară/.....54 Natalia Secăreanu......... Olga Temnicov................. Viziuni asupra pluri-inter-transdisciplinarităţii. Sensul competenţei culturale şi a conştiinţei lingvistice în construirea identităţii reflexive................................................................68 Sofia Loredana Tudor.. Limbajul la „dispoziţia” elevului vorbitor.................. Modalităţi concrete de activizare şi diferenţiere la matematică în învăţămîntul primar................... Modernizarea curriculumului educaţional pentru obţinerea de competenţe lingvistice prin utilizarea inteligenţei emoţionale...... Cunoaşterea în procesul educaţional – un mod eficient de realizare a învăţării prin acţiune..96 Valentina Pascari.................................. Relevarea eficienţei organizării integrate a curriculumului preşcolar........................................................65 Mariana Tacu........62 Beatrice-Maria Standavid........................85 Nina Petrovschi................ Educaţia între şcoală şi televiziune......................110 Victoriana Aprilia Gălbenuş............................... Adolescentul vs...............

.............................185 Aura-Manuela David............. Dezvoltarea managementului carierii cadrelor didactice din instituţiile preuniversitare............. Competenţe şi obiective transdisciplinare..................................................... Valoarea dimensiunii de timp liber în dezvoltarea personalităţii elevului liceean.....................................................164 Lilia Cebanu..... Fazele managementului clasei.Г.................Т............. Dimensiunea estetică a operei de artă/literare şi receptarea ei în preşcolaritate. Consideraţiuni cu privire la optimizarea predării pronunţiei în cadrul orelor de limbi străine...............122 Мария Волковская..................... Marina Belaia................В...... Opinii şi atitudini privind formarea asistenţilor sociali..................................138 Olga Temnicov............159 Nelu Vicol....... Managementul curriculumului şcola…........................................................ О взаимосвязи куррикулума по предмету (русский язык как неродной) с базовым куррикулумом и образовательными стандартами... Managementul calităţii în învăţămîntul liceal...........................175 Oana-Monica Negoiţă......................... Legităţile obiective ale tranziţiei în sistemul economic......... Л.................. Дуйсебек............156 Marcela Dilion..................152 Veronica Clichici... Modelul factual al deciziunii manageriale în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice.....143 MANAGEMENTUL EDUCAŢIEI CURRICULARE Viorica Andriţchi..127 Alexei Chirdeachin........... Săftica Avram..................................... Grety-Irina Moroi..................... А.................. Managementul orelor de consiliere şi orientare..................................... Managementul resurselor umane – garant al calităţii educaţiei oferite de instituţia şcolară.........187 321 .. Teaching Writing Postcards and Letters........................................................................................................145 Aliona Paniş...................................................................182 Adela Roxana Chirteş...130 Olga Cosovan....Viorica-Cornelia Bront........................................ Белошниченко................. Formarea profesonală iniţială şi continuă per valorem..........132 Nadejda Baraliuc......................178 I...148 Galina Martea......................................... Рудик.................................... Managementul educaţiei curriculare................... Схемы формирования компетенций в процессе обучения.......А..........171 Florentina Camelia Opait.........

............................................................... Educaţie ecologică – curriculum la decizia şcolii.................................198 Maria Guzu.................................................. Personalitatea unui manager şcolar..... Rolul educaţiei interculturale în dezvoltarea comunităţii şi societăţii....... Elena Enache........ Abordarea curriculară de la teorie la practică.. înregistrare şi valorificare a datelor în procesul de evaluare a preşcolarilor.....208 Irina-Isabella Savin.......223 Cornelia Cocan..................................... Geta Lungu..... Studiu comparativ privind ierarhia valorilor profesionale la cadrele didactice......................229 Raisa Jelescu.......... Decizia la nivelul managementului şcolar.................... Aglaida Bolboceanu.................................................. Managementul succesului activităţilor extracurriculare..199 Ecaterina Mihu............219 Otilia Dandara....... Modalităţi de culegere.......Doina Cîrciu...................... Trăirile emoţionale ale elevilor de vîrstă şcolară mică şi valorile lor atitudinale în procesul de evaluare............... Aspecte ştiinţifice ale disabilităţilor de învăţare....... Constanţa Ceacaran................... Ioana Pristavu..................................................................... Managementul grupei / Clasei de elevi.....202 Iuliana Magdalena Mândrescu..... Formarea şi dezvoltarea integrală şi armonioasă a personalităţii..226 Valentina Olărescu..........234 Marcela Sonia Albu........ Proiectarea carierei.....237 Svetlana Apachiţa.......................................................................................... Mihaela Andreescu..........239 Angela Cucer............ Organizarea şcolii şi a clasei din perspectiva abordării centrate pe cel ce învaţă... reper conceptual şi strategic al dezvoltării curriculare.................. Marian Guzu...216 DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII INTEGRALE Nicolae Bucun.......205 Daniela Elena Olar.............................................................................194 Iuliana-Florentina Ispir................................................... Olimpiada Ciubarov.....213 Maria Magdalena Stan...............190 Laura Iancovici.......242 322 ............ Noi tendinţe în managementul educaţional... Luminiţa Copăcel........................................................ Educaţia incluzivă – condiţie pentru dezvoltarea curriculumului şcolar............................... Domnica Gînu.............................. Orientări moderne în organizarea curriculumului............................................................................210 Simona-Mihaela Vlase.... Elena Belu................... Individualizare în procesul instructiveducativ.................

........................... Repere teoretice ale curriculumului şcolar pentru învăţămîntul special........ Motivaţia pentru învăţare şi cea profesională în dezvoltarea personalităţii integrale... Importanţa competenţelor sociale în dezvoltarea personalităţii integrale..............................Lenuţa Ionescu........... Studiu privind geneza modelului de viaţă în devenirea personalităţii... Психологические аспекты гражданского воспитания в дошкольном возрасте...........284 Elena Rotari..............288 Mihaela Paişi Lăzărescu. Anatol Danii......... Раку Жанна......................................... Ramona Stan..............259 Emilia Furdui.............................................. Personalitatea integrală a profesorului de educaţie tehnologică..............................................265 Жанна Раку...........................................................256 Flavia Mălureanu.............................................................. Principiul educaţiei personalităţii proactive......................... Studiile – valoare pentru personalitatea elevului contemporan................................................................................. Aliona Afanas................................Veronica Căpătici.............. Şcoala are rolul de a perfecţiona nu doar mintea ci şi sufletul adolescentului.....................................................................................................277 Virginia Rusnac.....246 Nicolae Bucun.........268 Людмила Кер.. Condiţiile sociale de viaţă determinate ale procesului de formare a personalităţii...................... Dezvoltarea personalităţii integrale prin educaţia religioasă...............297 Raisa Jelescu...........274 Diana Antoci................. Jocul – mijloc eficient de dezvoltare intelectuală a preşcolarilor...........................................302 Parmena Orzetic.......................271 Angela Dascal.......280 Oxana Paladi.............................300 Vladimir Babii.....294 Maria Hadîrcă.. Ala Nosatîi......................................249 Carmen-Eugenia Lezeu...........................307 323 ...................... Curriculumul recuperatoriu pentru pregătirea către şcoală a copiilor cu tulburări de limbaj…………............... Competenţa interculturală – bază pentru dezvoltarea personalităţii integrale................... Особенности самоуважения личности современного студента................................. Maria Moza................292 Lilia Pavlenko.......... Florica Ţirban........... Relaţia de comunicare în activitatea educaţională.............. Motivele disconfortului emoţional în procesul evaluării................................................ Aspecte practice ale aplicării metodei verbo-tonale în activitatea cu copiii deficienţi auditiv...................................... Doina Adaşan.............262 Igor Racu................................... Dezvoltarea capacităţii de cooperare...............

................Elena Popescu...........310 Roxana Nicoleta Ion............................................................. Doina Sotiriu........... Dezvoltarea imaginii de sine...........316 324 .......... Dezvoltarea personalităţii integrale......313 Feridia Stoichescu....... Activităţi complementare pentru valorificarea potenţialului elevilor şi a formării lor ca cetăţeni europeni.......

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->