Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova Academia de Ştiinţe a Moldovei Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei UNICEF Moldova

Modernizarea standardelor şi curricula educaţionale – deschidere spre o personalitate integrală
Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale 22 – 23 octombrie 2009

Partea II

Chişinău, 2009

CZU 37.0:006.44(082)=135.1=161.1 M 84 Lucrarea este aprobată pentru editare de Consiliul Ştiinţifico-Didactic al Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei din 8 octombrie 2009 Coordonatori ştiinţifici: Lilia Pogolşa, dr., conf. univ., IŞE Nicolae Bucun, dr. hab., prof. univ., IŞE Redactare ştiinţifică: Aglaida Bolboceanu, dr. hab., prof. cercet., IŞE; Stela Cemortan, dr. hab., prof. univ., IŞE Nelu Vicol, dr., conf. univ., IŞE Ion Botgros, dr., conf. univ., IŞE Maria Hadîrcă, dr., IŞE Redactare lingvistică: Aliona Paniş, dr. Anastasia Guţu Stela Luca Victor Ţâmpău Nina Gorbaciova Corectare după redactor: Ion Creţu, Oxana Uzun, Stella Şimon, Angela Dascal Responsabilitatea pentru conţinutul materialelor revine în exclusivitate autorilor Descrierea CIP a Camerei Naţionale a Cărţii „Modernizarea standardelor şi curricula educaţionale – deschidere spre o personalitate integrală”, conf. şt. intern. (2009; Chişinău). „Modernizarea standardelor şi curricula educaţionale – deschidere spre o personalitate integrală”: Materialele Conf. Şt. Intern. 22-23 oct. 2009/ coord. şt.: Lilia Pogolşa, Nicolae Bucun; red. şt: Aglaida Bolboceanu, Stela Cemortan, Nelu Vicol, [et al.]. – Ch.: Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei, 2009 (Print-Caro SRL). – ISBN 978-9975-64-179-1 – Antetit.: Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei, UNICEF Moldova. Pt. 2. – 2009. – 324 p. – Texte: lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. - 100 ex. – ISBN 978-9975-64-181-4 37.0:006.44(082)=135.1=161.1 M 84
ISBN ISBN 978-9975-64-181-4 © Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2009

CUVÎNT CĂTRE CITITOR
ÎNVĂŢĂMÎNTUL ÎN REPUBLICA MOLDOVA – PRIORITATE NAŢIONALĂ

Rosturile şcolii în evoluţia şi în schimbarea societăţii sînt bine definite şi de aceea misiunea ei pe care o are este deosebit de importantă. Actualmente, conştientizăm că responsabilitatea pe care şi-o asumă Ministerul Educaţiei şi întreaga comunitate pedagogică din Republica Moldova în educarea tinerei generaţii este enormă. Educaţia demarează către înţelegerea şi formarea omului ca personalitate competitivă, responsabilă şi activă. Astăzi parcurgem o etapă de schimbări profunde, complete şi radicale în toate domeniile activităţii socio-umane din ţara noastră. Schimbarea semnifică reforme, iar reformele pot fi realizate doar de personalităţi. În acest context, sarcinile Ministerului Educaţiei rămîn a fi conjugate cu cele ale întregii societăţi. Această asumare de sarcini decurge din Programul de guvernare „Integrare Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare”, care deschide noi perspective pentru dezvoltarea învăţămîntului în ţara noastră. Programul de acţiuni al Guvernului prevede pentru domeniul educaţional, în primul rînd, perfecţionarea cadrului legislativ în conformitate cu cerinţele societăţii, experienţa internaţională şi cea europeană. Educaţia are nevoie de o nouă Lege, care să corespundă aspiraţiilor pedagogilor şi societăţii. În contextul noului Program de guvernare se mizează pe depolitizarea şi descentralizarea sistemului de învăţămînt, pe promovarea valorilor naţionale şi general-umane, pe îmbunătăţirea calităţii educaţiei, prin trecerea treptată a învăţămîntului general de la principiul academic la cel de pregătire a elevului pentru viaţă, revizuirea curricula disciplinare în conformitate cu standardele internaţionale şi în contextul conceptului şcolii prietenoase copilului. Va fi promovată extinderea educaţiei timpurii în fiecare localitate din Republica Moldova, a celei extracurriculare, inclusiv restructurarea sistemului de instruire iniţială şi continuă a personalului didactic. Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei îi revine un rol deosebit de important în realizarea obiectivelor Ministerului Educaţiei care
3

vizează elaborarea de strategii educaţionale şi manageriale, concepţii, programe, curricula şi planuri de învăţămînt pentru toate nivelurile educaţiei. Sistemul educaţional din Republica Moldova trebuie să devină competitiv atît pentru perspectiva didacticii contemporane, cît şi pentru asigurarea ştiinţifică şi psihologică a acestuia. Leonid BUJOR, Ministrul educaţiei

4

DIMENSIUNI ALE CURRICULA EDUCAŢIONALE
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПО БИОЭТИКЕ Николай БУКУН, доктор хабилитат психологии, ИПН Лилия ПОГОЛША, доктор истории, ИПН Виолетта МИЖА, ИПН Abstract. In this article are presented the conceptual models of content development in the sphere of Bioethics.

Окружающая среда оказывает значительное влияние на человека, его решения и поведение, воздействует на эстетическое восприятие не только как сумма отдельных импульсов, но и как единое целое, заставляя его действовать в соответствии со строго определенной культурной традицией. Культурное наследие определяет поведение людей. Личность испытывает чувство идентичности с местом, пространством и предметами, которые очень важны для него. Их потеря, как и потеря жизненно важного пространства, например Родина, приводит к развитию психопатологических реакций и серьезно угрожает душевному равновесию и здоровью. Все вышеперечисленное наталкивает на мысль о необходимости создания функциональной системы, направленной на гармонизацию отношений человека с природой, человека с человеком, человека с обществом. Способность гармонизации этих отношений полностью не унаследована, а приобретается на протяжении жизни посредством воспитательных воздействий. Биоэтика, на наш взгляд, является той комплексной наукой, которая могла бы стать основой гармонизации отношений к жизни, отношений к природе. Учитывая значимость этого предмета, разработали концептуальные подходы к его содержанию и определили целевые установки, цели, компетенции, принципы, конечные результаты изучения данного курса.
5

Предметом изучения биоэтики является жизнь в любой биологической форме, понимаемая в широком смысле, а не только относящаяся к человеческому виду. Основными принципами биоэтики выступают: · уважение к жизни; · ориентация на общечеловеческие ценности; · уважение индивидуальности; · осмысление и признание ограничений в собственных действиях; · разрешение проблем на основе переговоров и соблюдение решений пользователя; · недискриминация; · комплексность при оказании педагогических воздействий и др. Биоэтика дополняет предметные куррикулумы и предлагает целостный/интегративный подход к учебному процессу с точки зрения перспектив: конвергентной – фокусирующей перспективы урока, и трехмерной перспективы личности. На современном этапе развития образования в Республике Молдова возникла необходимость интенсификации содержания биоэтических идей, так как они имеют огромное влияние на формирование личности учащегося. При определении учебно-воспитательных целей биоэтики учитывалось: · целостное развитие человека – это высшая цель и ценность школы; · что человек, соприкасаясь в изменяющемся мире с различными мировоззрениями, определяет себя и принимает на себя ответственность за формирование своего жизненного пути; · что желание развиваться и учиться, способность анализировать свой и чужой опыт, навыки сотрудничества, культура поведения и этичность создают предпосылки для формирования умений решать проблемы повседневной жизни и ориентироваться в окружающем мире;

6

гражданином. обладает способностью к саморазвитию · способна находить свое место в меняющейся учебной. критически. · умеет ценить здоровый образ жизни. честность. · хочет и умеет развивать конструктивное сотрудничество. · верит в себя. являются формирование личности. · знает и уважает культуру своего народа. уважает их свободу и достоинство. отказ от насилия. · уважает и выполняет законы. 7 · . свобода. ответственность. · обладает восприимчивостью к эстетическим ценностям. обладает самокритичностью. · активно поддерживает демократическое развитие общества. · чувствует ответственность за формирование своего жизненного пути. Учебно-воспитательные цели биоэтики. обусловленными быстрым и противоречивым развитием.что обучение даст возможность как отдельной личности так и всему обществу достойно справляться с вызовами. воспитывает в себе чувство прекрасного. ощущает связь с Европой и свеем человечеством. жизненной и рабочей среде. творчески. которая: · доброжелательно относиться к другим людям. как общие. · мыслит системно. готова заниматься поисками подходящей для нее работы. · понимает необходимость труда для развития человека и общества. развивает свой дух и тело. · ощущает себя членом своего народа. имеет представления и знания о культурах различных народов мира и относиться к ним уважительно и без предубеждений · сохраняет природу. осознает свои гражданские обязанности и гражданскую ответственность. · что обучение содействует развитию гражданского общества. · в своих выборах и деятельности руководствуется основными этическими ценностями: священность человеческой жизни. в своей жизни и деятельности бережно относиться к окружающей среде и природным ресурсам. так и частные. справедливость.

учебная компетенция – способность управлять своей учебной деятельностью с использованием эффективных стратегий и подходящего стиля обучения: настроить себя на обучение. связь со своей культурой и культурой других народов. Предусмотренные общие компетенции развиваются в зависимости от возраста учащихся. искать необходимую информацию. следует уделять возможностям формирования компетенций при изучении биоэтики через другие дисциплины с содержанием элементов биоэтики. мотивировать. связь с природой.Важным условием в процессе изучения биоэтики является формирование компетенций. целей образования по биоэтике. ценностная компетенция – способность ощущать связь с другими людьми. способность давать оценку отношениям между людьми и оценку человеческой деятельности с точки зрения общепринятых моральных норм. осмыслять свою деятельность и поведение в обществе. 3. 8 . наблюдать за своей мыслительной деятельностью и оценивать ее. продуцировать новые знания. Посредством курикулума по биоэтике предусматривается развитие таких компетенций: 1. навыки сотрудничества. компетенция самоопределения – способность понимать и оценивать себя. осуществлять деятельность. 2. что было создано другими людьми. деятельностная компетенция – способность видеть и решать проблемы. соотносить свои знания с тем. формировать в себе личность. иметь представление о своих знаниях. Усвоив основы биоэтики. Интеграция знаний содействует эффективному формированию общих и предметных компетенций. выбирать средства деятельности. определять цели деятельности и прогнозировать ожидаемые результаты. планировать свою деятельность. Особое значение при изучении биоэтики следует уделять интеграции знаний. Особое значение. 4. выпускник: · открыт для саморазвития. оценивать ее результаты. концептуально прогнозированы конечные результаты усвоения биоэтики. на наш взгляд. Наряду с определением принципов. с творениями человека.

· знает важнейшие способы социального манипулирования. индивидуальные задания.Univers Pedagogic. ценит культуру и созидательные качества человека. 2006 2. TH. Cimişlia. 2005 9 · · · · · · .д. ценит бережливый образ жизни. уважает достоинство и права человека. Univers Pedagogic. направив его на развитие интегральной личности учащегося. · умеет общаться. · видит значимость жизни и формирует отношение к ней. Ed. 1997 3. руководство в школе и ее хозяйственную деятельность. умеет видеть влияние человеческой деятельности на природу. домашние работы. экскурсии. проекты. Elemente de bioetică. Концептуальные идеи содержания образования по биоэтике могут стать базисными при проектировании и реалиизации базового и куррикулума по дисциплинам. · заботится о своем физическом и психическом здоровье. ŢÎRDEA. Роль учителя заключается в создании Мотивации к учебе.является лояльным гражданином своего государства. · ценит здоровый образ жизни. творческие задания т. ценит культурное многообразие мира. обучению посредством приобретения опыта: работа в группах. Ch. Предпочтение отдается многообразию форм обучения.. а также учебной среды соответствующей возрасту учащихся и их способностям. микроклимат в школе. Литература: 1.. обсуждения. et. Содержание образования по биоэтике является транс-дисциплинарной и тем самым реализуется через всю деятельность школы: предметные программы. Bioetica// Documente ale UNESCO. обсуждать в группе вопросы и проблемы.. человеческой деятельностью и технологией. · умеет видеть основные связи в природе. Ed.al. Curriculum de bază// Documente reglatoare.. связи между природой. TipCim. Ch. Guţu Vl. формировании соответствующих жизненных позиций.

e necesară identificarea domeniilor în care intervenţia cadrului didactic e mai uşoară sau a celor în care este mai dificilă. Государственная программа обучения для основной школы и гимназии в Эстонии PROIECTAREA UNUI CERC TEMATIC „EU ŞI EUROPA” – DELIMITĂRI TEORETICE Adrian STANDAVID. prof. Ch.. Şcoala Generală Nr. 10 . Dificultate maximă se înregistrează la nivelul comportamentului de grup sau organizaţional.4. cercul de istorie reprezintă una din formele de activitate organizată în şcoală. Ch. constînd în transmiterea şi dobîndirea cunoştinţelor teoretice privind evoluţia ideii de Uniune Europeană şi alta practică. Preliminarii În accepţiunea autorului Călin Felezeu.. Această definiţie este valabilă şi pentru cercurile de educaţie civică. 2007 5. Proiectarea activităţii cercului tematic “Eu şi Europa” Pornind de la premisa că. I. dar în afara clasei. The piece "Designing the Thematic Circle "Europe and I" Theoretical Delimitations" presents a form of activity with multiple advantages and the opportunity to settle in the knowledge gained during the History classes. Elan Poligraf. e necesară o schimbare la nivelul individual. pentru a se obţine succes în educaţie. între cele două discipline existînd o strînsă interdependenţă.7. II. în care elevii au aplicat noţiunile însuşite. Experienţa a demonstrat că cel mai uşor se realizează schimbări la nivelul cunoaşterii şi abia apoi la cel al atitudinilor şi al comportamentului individual. Биоэтика и образование. Periscop. România Abstract. Activitatea cercului de elevi „Eu şi Europa” pe care l-am îndrumat anul trecut a fost structurată în două părţi: una informală. cu scopul stimulării elevilor pentru cunoaşterea istoriei. Аспекты биоэтики в образовании. al grupului şi al societăţii. prin intermediul unui cerc de elevi. Târgu-Mureş. to select original and creative solutions and to stabilize the performance indicators of the contemporary educational ideal. 2008 6..

gîndirea unei strategii de lucru şi adaptarea acesteia la cerinţele de moment. în colaborare cu Muzeul de istorie şi cu autorităţile. argumentarea unui punct de vedere. Pe lîngă acestea. oferind o bază de selecţie pentru olimpiade şi concursuri şcolare. favorizînd lucrul în echipă.dificultate mare comportamentul de grup şi cel organizaţional comportament individual atitudinile dificultate mică mic mare timpul necesar pentru schimbare cunoaşterea Cercul tematic „Eu şi Europa” este o formă de activitate cu multiple avantaje. Pe lîngă avantaje. referate). machete. el oferind ocazia aprofundării cunoştinţelor dobîndite în cadrul orelor de Cultură civică şi Istorie. Acest fapt poate accentua diferenţa nivelului de cunoştinţe şi pregătire între elevii aceleiaşi clase. Cercul tematic propus are avantajul de a cultiva în rîndul elevilor pasiunea pentru istorie şi valorile umane. prin valorificarea potenţialului local. competiţia. etc. confruntarea de idei. confecţionat de către elevii participanţi la cerc. dar şi a responsabilizării lor faţă de păstrarea şi promovarea valorilor culturale. prin dezvoltarea simţului civic. De asemenea. activitatea de cerc întîmpină şi o serie de impedimente: se lucrează doar cu o parte din elevii clasei. prin conservarea şi restaurarea unor obiective istorice locale. este un excelent instrument de evaluare a performanţelor didactice. dezvoltarea abilităţilor practice. Un alt impediment este cel legat de timpul 11 . cercul oferă o serie de alte avantaje: prin flexibilitatea conţinutului informativ. coordonarea echipei. în special cei interesaţi sau cu înclinaţii spre studiu şi aprofundare. alegerea unor soluţii corecte. prin utilizarea unui material didactic variat (planşe. prin selectarea şi adaptarea acestuia la particularităţile de vîrstă şi percepţie ale elevilor.

asist. Pe lîngă acestea cadrul didactic trebuie să elaboreze o strategie distinctă pentru desfăşurarea cercului. evaluare. Braşov. planul să aibă un caracter sistematic şi clar. In Romania. studiul de caz. explorarea impactului pe care proiectul propus îl va avea asupra elevilor. modelajul. resursele să fie necesare şi suficiente. Bucureşti. luarea în considerare a altor cercuri de elevi. 27. 1999. identificarea posibilităţilor de dezvoltare personală a subiecţilor. p. FELEZEU. univ. Cluj-Napoca: Editura Presa Universitară Clujeană. postere. proiectul să fie operaţional. adaptate particularităţilor de vîrstă şi de înţelegere a elevilor. 2004. La nivel tactic am urmărit: respectarea cadrului normativ. La nivel strategic am luat în considerare cîteva aspecte: obiectivele să fie adecvate nivelului elevilor. portofoliile au antrenat elevii într-o activitate practică. cu tematică. Referinţe bibliografice: 1. ce a contribuit la formarea unor noi opinii faţă de ideea de Uniune Europeană. afişe. simplitatea şi precizia planului să urmărească obiectivele specifice. Referinţe bibliografice:. IOSIFESCU. EDUCAŢIA ŞI COMPETENŢA INTERCULTURALĂ Marius BAZGAN. obiective. legături cu planurile oficiale. România Abstract. astfel încît cele urmărite să fie uşor de aplicat. cu programul naţional. 2. contribuind astfel la educaţia lor civică.. Didactica istoriei. selectarea soluţiilor originale şi creative. rebusul tematic. Managementul programelor de formare a formatorilor: Ghid metodologic. C. În loc de concluzii Activităţile de învăţare propuse: planşe tematice.suplimentar alocat activităţilor. strategii didactice. stabilirea programelor şi a acţiunilor concrete. Ş. realizarea unor fişe ale personalităţilor. joc de rol. Universitatea „Transilvania”. 12 . stabilirea procedurilor concrete şi a indicatorilor de performanţă pentru realizarea urmăririi şi a evaluării elevilor. curriculum at school decision for secondary school in 2008 provides the opportunity to study intercultural education.

incluzînd capacitatea de utilizare a acestora şi conştientizarea elementelor culturale critice / „savoir s'engager”. 3 Byram. sau „savoirs”.(2008). O poziţie radicală este adoptată de către Simensen2 care susţine ideea conform căreia competenţa interculturală este. a practicilor lor. C. explica evenimente prin raportare la propria cultură sau la o alta. Vol.descrie posibilitatea de a face apel la practici. article published in Acta Didactica Norge.include curiozitatea şi deschiderea. p. 1. de fapt o modă. Majoritatea încercărilor care vizează furnizarea unei descrieri detaliate a competenţei interculturale au avut ca punct de plecare modelul dezvoltat de către Michael Byram.descrie o persoană care are capacitatea de a interpreta. abilităţi de descoperire şi de interacţiune / „savoir apprendre / faire”. Publishing House: Multilingual Matters. M. 2 Ragnhild E.intercultural competence. competenţa interculturală constă din cinci elemente principale. Bazîndu-se pe fundamentul teoretic 1 Sinicrope.. 1..permite individului să dobîndească noi cunoştinţe şi noi practici culturale.. disponibilitatea de a suspenda neîncrederea în alte culturi şi convingerile despre propria cultură. aşa cum le denumeşte: atitudini / „savoir être”. pp. 13 . un clişeu utilizat în sistemul de învăţămînt. Oslo. cu toate că nimeni nu pare să ştie exact ce înseamnă. (2008). competenţa interculturală este definită de către Fantini1 ca un „complex de abilităţi necesare pentru a performa în mod eficient şi adecvat în cadrul interacţiunii cu alţii care din punct de vedere lingvistic şi cultural sînt diferiţi faţă de sine”.. cunoştinţe / „savoir”. În literatura de specialitate cercetătorii utilizează o serie de termeni mai mult sau mai puţin apropiaţi conceptului de competenţă interculturală: comunicare interculturală sau transculturală. & Watanabe Y. precum şi produse ale propriei culturi şi ale altor culturi pentru a face evaluări. (1997). 72 – 73. În sensul cel mai larg. 2 Nr.include mijloacele de cunoaştere a normelor individuale şi a interacţiunilor sociale.. Understanding and assessing intercultural competence. adaptare interculturală. După Byram3. Intercultural competence. Teaching and assessing intercultural communicative competence.. 1. sensibilitate interculturală. Bristol. Norris J. Publishing by University of Hawai‘i at Mānoa. abilitaţi de interpretare şi înţelegere / „savoir comprendre”. L.Concerns for intercultural education had intensified in recent years and become necessary reporting it to a more specific concept . p.

Elementul central al 4 Risager.oferit de Byram. Aceste competenţe sînt în opinia sa următoarele: competenţă lingvistică. Pe baza mai multor cercetări Bennett5 a dezvoltat un model dinamic care explică răspunsul individual în faţa diferenţelor culturale şi cum aceste răspunsuri pot evolua în timp. (2007). identitatea lingvistică. Bennett 6 defineşte competenţa interculturală în termenii etapelor creşterii personale. Consideraţii finale Dezvoltarea competenţei interculturale presupune pregătirea pentru interacţiunea cu oameni aparţinînd altor culturi. pp. Conceptul fundamental al modelului este cel de „diferenţiere”. Risager 4 a propus extinderea terminologică a competenţei interculturale. Publishing House: Multilingual Matters. cooperarea transnaţională. (2000). strategii. Publishing by Consil of Europe & European Commision.Experienţe. 5 Gillert. plecînd de la etnocentrism prin stadiile recunoaşterii şi acceptării diferenţei.. A. M.. 6 Dasen. Susţine că un model al competenţei interculturale trebuie să includă în sens larg resursele de care dispune individul. culturile oferă moduri de interpretare a realităţii. M. Rey. Raykova. politici. ceea ce Bennett numeşte „etnorelativism”. Iaşi.. Modelul său de dezvoltare plasează o continuitate a creşterii denaturării în confruntarea cu diferenţele culturale.. Diferenţierea se referă la două fenomene: primul. Bristol. Această interpretare a realităţii sau viziune a lumii este diferită de la o cultură la alta. Educaţia interculturală . Schachinger. p. iar în sens mai restrîns . Dezvoltarea competenţei interculturale înseamnă în esenţă să înveţi să recunoşti şi să te confrunţi cu diferenţele fundamentale între culturi în perceperea lumii.. K. resursele semantice. Haji-Kella.. utilizarea metodelor etnografice. Învăţare interculturală T-kit. În viziunea lui Bennett. traducerea. Ed. p. care să ne permită să înţelegem şi să acceptăm diferenţele culturale precum şi conştientizarea critică a propriei culturi. culturile diferă unele de altele prin modul în care ele îşi menţin modelele diferenţierii sau reprezentarea lumii. M. Polirom. (1999). 8.. 227. interpretarea textelor lingvistice. 14 . moduri cum trebuie cineva să perceapă lumea din jurul nostru.. Perrgaux. şi al doilea. Taylor.competenţele care pot fi evaluate. C. 29-31. A. artă poetică. Language and Culture Pedagogy: From a National to a Transnational Paradigm. conştiinţa de cetăţean al lumii şi conştiinţa critică a propriei culturii. P. oamenii văd unul şi acelaşi lucru într-o varietate de moduri. C.

. M. Târgovişte.b)the teacher can have a major contribution to the development of the creative potential of the child. P. SCHACHINGER. RAGNHILD. & WATANABE. 1.GILLERT. 2007. HAJI-Kella. 1. Bristol. România Lăcrămioara MIRCEA. RAYKOVA. 2008. DASEN. Târgovişte. 5. politici. 4. J. DESCOPERIREA CREATIVITĂŢII INDIVIDUALE ÎN ACTIVITĂŢILE DE EDUCARE A LIMBAJULUI Elena Monica CIOBANU.competenţei interculturale este reprezentat de capacitatea noastră de a fi flexibili din punct de vedere mental în faţa ambiguităţii şi nefamiliarului.. Publishing House: Multilingual Matters. Educaţia interculturală Experienţe. A. 2008. C. article published in Acta Didactica Norge. PERRGAUX. Understanding and assessing intercultural competence. Cojeasca.. Y.. M.. inst.. L. Grădiniţa PN. 2 Nr. M. 1. Brislol. 1999. România Abstract. 2. E. Publishing by Consil of Europe & European Commision. România Tinica DĂSCALESCU.. 6. 2000. strategii. TAYLOR.. Învăţare interculturală T-kit. Intercultural competence. Educaţia interculturală îşi prepune să dezvolte această competenţă a cărei axe definitorii sînt toleranţa. Grădiniţa nr. Iaşi: Editura Polirom. C. curiozitatea. Teaching and assessing intercultural communicative competence. Vol.. NORRIS. C. Language and Culture Pedagogy: From a National to a Transnational Paradigm. Publishing House: Multilingual Matters. 1997. Oslo. Grădiniţa nr. BYRAM. 15 . K. Referinţe bibliografice: 1. A. 3. To use this methods it must always learn. RISAGER. Publishing by University of Hawai‘i at Mānoa.. REY. M.. cunoaşterea şi interpretarea interculturală a realităţii. SINICROPE. search to improve the work’s conditions. In this study we consider :a) the efficiency of creativity’s stimulation can grow if it is practically approached as a function of the entire child’s personality.

STUDIU DE CAZ Studiul a fost aplicat în cadrul a două grupe de preşcolari:grupa experimentală la care s-au folosit în cadrul activităţilor de educarea limbajului numai metode moderne şi grupa martor la care s-au folosit numai metode tradiţionale. am adresat copiilor o serie de întrebări (cîte 6 pentru fiecare echipă). echipele fac schimb de pălării. Flexibilitatea – uşurinţa de a schimba punctul de vedere. ducînd la o învăţare mai activă şi cu rezultate evidente. copiii au fost solicitaţi să reproducă povestea pe episoade în ordinea prezentării tablourilor. Însuşirile ei definesc particularităţile actului creator: 1. albastră şi verde După împărţirea pălăriilor şi a sarcinilor. în unele cazuri. PROBA NUMĂRUL 1 Grupa experimentală a fost împărţită în 6 echipe. galbenă. roşie. În cazul grupei martor activitatea realizată prin “Repovestire” a avut următorul scenariu: după ce li s-a făcut cunoscut titlul şi s-a anunţat pe scurt conţinutul. în formarea copilului. atunci cînd cel utilizat anterior nu dă rezultate (gradul de diversitate a soluţiilor) 3. este povestit de către alt copil. După ce 16 . După fiecare set de întrebări. Specificul metodelor moderne (metode interactive de grup) este că ele promovează interacţiunea dintre minţile participanţilor.Modernizarea metodologiei didactice reprezintă un element fundamental al reformei pedagogice. fiecare avînd un conducător individualizat prin culoarea pălăriei: albă. Funcţia psihică esenţială a procesului de creaţie este imaginaţia. fenomene psihice noi. Originalitate – e xpresia noutăţii care se observă. fiecare episod corespunzător unui tablou. neagră. Fluiditatea – posibilitatea intuirii a numeroase imagini sau idei (numărul variantelor imaginate ca soluţii ale problemei puse) 2. prin raritatea statistică a soluţiei. modul de abordare a unei probleme. dintre personalităţile lor. Fiecare echipă.Au fost aplicate două probe ambelor grupe. prin intermediul conducătorului a răspuns numai la întrebările care se potrivesc cu sarcina fiecărei culori. dîndu-se astfel posibilitatea tuturor copiilor de a se transpune în rolurile fiecărei culori. proces de sinteză a unei reacţii.

am formulat 2-3 idei pe care leam trecut în coloana nr. Am citit primul fragment şi am scos cîteva idei despre ce s-a întîmplat şi se trec în coloana 3. să creeze tensiune emoţională şi dinamism. am putut observa eficacitatea metodelor moderne în: apariţia de idei noi. menit să le întreţină atenţia. dezvoltarea socială prin dobîndirea de componenţe sociale (respectul de sine. răspunsurile se trec în coloana 1 şi 2 din TABELUL PREDICŢIILOR. CONCLUZII Urmărind evoluţia copiilor în timpul activităţilor. Este o metodă care poate fi aplicată cu succes în cadrul activităţi de educare a limbajului. Cu ce personaje aţi dori să semănaţi şi de ce? ş. am folosit ca metodă modernă: PREDICŢIILE. Predicţiile copiilor se trec în coloana 1 şi 2.m. 3. încurajarea contribuţiei personale. moderne. capacitatea de a rezista în situaţii de adversitate). 17 . Am pus întrebarea: „Ce credeţi că se întîmplă în continuare?”. mai ales la povestiri sau lecturi. apoi am mers mai departe cu întrebarea: ce credeţi că se va întîmpla Am notat predicţiile şi motivaţia: De ce credeţi că aşa se va întîmpla……… pînă se termină povestea. iar ei au spus ce cred că se întîmplă legîndu-şi de cuvintele respective. La încheierea activităţii am pus cîteva întrebări pentru a fixa conţinutul poveşti: Ce personaje v-au plăcut şi de ce?. expunere care a fost clară. a trezi emoţii şi pentru a asigura motivaţia învăţării.a. pentru a pitea capta atenţia. Expunerea a alternat cu dialogul succint cu copii. La grupa martor. Am desenat pe o bucată de carton tabelul predicţiilor: Ce credeţi că se va întîmpla? De ce credeţi asta? Ce s-a întîmplat de fapt? Copiilor le-au fost date cîteva cuvinte cheie. accesibilă şi expresivă.d. activitatea de educare a limbajului s-a desfăşurat cu ajutorul metodei LECTURA EDUCATOAREI şi a avut următorul scenariu: am făcut cunoscut copiilor titlul poveşti ce urmează a fi citită. fără ca aceştia să se mai sprijine pe sugestiilr loe PROBA NUMĂRUL 2 La grupa experimentală.povestea a fost reprodusă pe fragmente ea este redată în întregime de copii. apoi s-a trecut la expunerea propriu-zisă. simţul identităţii. apoi am citit următoarele fragmente.

· Există tendinţa de a suprapune disciplina istorie cu ştiinţa istorie. 1. CRISTEA. · Există un interes scăzut faţă de istorie. pe fapte şi evenimente reale. · Abordarea strict teoretică a istoriei României. la disciplina istorie. 3. I. Pedagogie (vol. ale inteligenţei. Noi. ale imaginaţiei şi creativităţii. II). 1997. 2001.8 „Mihail Kogălniceanu”. accordingly to the new tendencies promoted in this area on an European level. Editura Dacia. RADU. 2. Şcoala nr. nr. Editura Hardiscom. România Abstract. S. Teaching history approached not just as a simple enumeration of historical events and movements. care conduc spre necesitatea schimbării complete a programei de istorie : · Prelungirea învăţămîntului obligatoriu. ci este o ştiinţă care se bazează pe adevăr. Reforma sistemului de învăţămînt pune accent pe efortul propriu al copilului în toate cele trei mari etape: predare. învăţare. fiind ignorată istoria locală.Metodele moderne solicită mecanismele gîndirii. Istoria nu se compune numai din legende şi povestiri. avem menirea de a prezenta istoria ca pe o carte frumoasă. în care să păstrăm neşterse faptele de seamă din trecutul de luptă al poporului român. but especially as a genuine opportunity of getting pupils familiar with values moral judgement. IONESCU. evaluare. Didactica modernă. 18 . se aplică începînd cu anul şcolar 2006-2007 prin Ordinul nr. Referinţe bibliografice: 1. The study presents a new approach on teaching history at 4th grade. *** Revista învăţămîntului preşcolar.. Dorohoi.. 2007. understanding and solving controversial problemts etc. · Recomandările referitoare la studiul istoriei din documentele elaborate la nivel european. ORIENTĂRI NOI PENTRU STUDIUL ISTORIEI ÎN CLASA A IV-A Lucica CRIŞAN. învăţătorii. inst. Iată cîteva considerente. M. Noua programă pentru clasa a IV-a. 3919 din 20 aprilie 2005.

Conţinuturile învăţării sînt grupate în jurul unor teme precum : Istoria locală. · Elevii încă nu sînt capabili de a opera cu diverse surse de informare. şi nu de informaţii pur istorice. Istoria la clasa a IV-a este o introducere în istorie. în cadrul unei istorii integrate. Încă din clasele primare trebuie să-l familiarizăm pe copil cu utilizarea unor metode şi tehnici de muncă intelectuală. iar informaţiile semnificative pe care copiii le aveau despre lumea şi timpul în care trăiau erau deseori ignorate. capacitatea de a răspunde unor situaţii problematice. În această viziune. · Istoria nu era corelată cu geografia şi cu educaţia civică şi nici cu istoria de clasa a V-a. Iată cîteva modalităţi de însuşire activă a cunoştinţelor şi deprinderilor şi de asimilare activă a experienţei sociale: folosirea unor lecturi captivante pentru elevi (legende. povestiri. nu un curs de istorie. Studierea personalităţilor este construită pe ideea de modele. 19 . Învăţătorii au posibilitatea de a opta pentru anumite conţinuturi relevante pentru copii. · Din vechea programă lipseau elementele care vizează integrarea europeană. mituri). această viziune stînd la baza studierii istoriei şi la celelalte niveluri curriculare. Momente ale istoriei. să-i dezvoltăm abilităţi de a învăţa prin descoperire. Europa unită. · Conţinuturile vechii programe aveau relevanţă redusă pentru universul de cunoaştere al elevilor.· Slaba valorificare a experienţelor de viaţă ale elevilor. discutarea cu elevii pe marginea unor fotografii. istoria de clasa a IV-a nu mai este un decupaj al istoriei naţionale. o disciplină pregătitoare. Metodele de predare/învăţare folosite vor trebui să dezvolte învăţarea activă. noua programă propune un alt mod de abordare. Dacă vechea programă de istorie prevedea ca istoria naţională să se predea în ordine cronologică. Este foarte important ca în primii ani de şcoală. prin investigarea realităţii. copilul să fie orientat corect spre a-şi dezvolta gîndirea. cel tematic. nu mai există prăpastia între istoria din învăţămîntul primar şi istoria studiată în clasa a V-a. care fac trimitere la trei din cele trei domenii prezentate pe toată durata studierii istoriei în învăţămîntul preuniversitar. în scopul stimulării curiozităţii şi creativităţii. interogativă. de a fi creativ şi eficient. Popoare de ieri şi de azi. · Există tendinţa de a reproduce date şi teama elevilor de a exprima opinii.

The article presents some significant aspects concerning the correlation of the math curriculum with the alternative handbooks from the perspective of the fulfillment of the math tasks in the primary school. iar pentru învăţător – satisfacţia şi mulţumirea. limbă şi literatură română. se evită achiziţionarea de informaţii care nu au relevanţă pentru orizontul de cunoaştere al elevului din clasa a IV-a.. Şcoala rămîne locul unde se formează toate posibilităţile devenirii umane. favorizează învăţarea axată pe observarea realităţii înconjurătoare.stampe. Confruntarea elevilor cu noţiunile şi reprezentările istorice prin documente. The necessity of the correlation is requested by the adequate realization of the mathematics learning requirements taking place in the primary cycle of the education. prezentarea şi discutarea cu elevii a surselor orale (interviuri. produse. dosare tematice.. Trezirea spiritului copilului către inedit. monumente. M. Bucureşti. 20 . anchete). Astfel. ASPECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA NECESITĂŢII CORELARII CURRICULUMULUI CU MANUALELE ALTERNATIVE DE MATEMATICĂ Neculae DINUŢĂ. Programe şcolare pentru clasa a IV-a. Piteşti. dar şi la dezvoltarea conduitei etice şi morale a personalităţii. lect. realizează o corelaţie strînsă cu elementele de geografie. univ. favorizînd integrarea conştientă în marea colectivitate a neamului românesc.E.C. a unor obiecte. 2005. Referinţe bibliografice: 1. Curriculumul actual pune accent pe un demers adaptat vîrstei. în mod direct sau mediat. Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei. Concluzii. evenimente istorice contribuie la educarea sentimentului patriotic. ce ilustrează aspecte ale vieţii oamenilor în diverse momente ale istoriei. România Abstract. extinde spaţiul teritorial. a vizitelor etc. lucrului bine făcut”. dr. Istorie. educaţie civică.. elevul fiind în contact direct cu orizontul geografic local şi regional. a reprezentărilor vizuale. solicitarea în activităţi bine dozate şi puternic motivate reprezintă cheia dublului succes pentru elev-performanţe progresive. Cultivarea acestor idealuri conduce la dezvoltarea personalităţii elevului.

creeaza o sansă reală pentru democratizarea şcolii şi pentru aplicare în situaţii educaţionale concrete a principiului respectării particularităţilor de vîrstă şi individuale ale elevului. Aspecte semnificative asupra necesităţii corelării curriculumului cu manualele alternative Alternativa prezentării conţinuturilor programelor de matematică pe clase în ciclul primar este de ordin metodic şi în principal se referă la demersurile pedagogice pe care diverse 21 .Consideraţii generale despre curriculum şi manualele alternative de matematică Curriculumul de matematică pentru învăţămîntul primar este structurat în funcţie de adaptarea lui la vîrsta şcolară şi la particularităţile psihologice ale acesteia. curriculumul de matematică pentru clasele I şi a II-a îşi propune dezvoltarea capacităţilor de calcul aritmetic. dezvoltarea capacităţile de reprezentare a unor experienţe şi concepte matematice. Astfel. Manualele alternative reprezintă instrumente curriculare auxiliare şi sînt promovate ca elemente flexibile. ce vin în sprijinul reformei şi al căror conţinut dezvoltă în mod sistematic şi în conformitate cu principiile didactice. pentru a asigura cunoaşterea şi utilizarea conceptelor în strînsă legătură cu dezvoltarea capacităţilor de explorare. Astfel se accentuează caracterul explorativ-investigativ al învăţării matematicii. psihologice şi praxiologice temele incluse în programa şcolară. Prin activităţile de învăţare adecvate temelor de conţinut se accentuează valoarea formativă a contextelor prevăzute şi se oferă o perspectivă didactică coerentă asupra modului în care trebuie să se producă învăţarea. împreună cu posibilitatea de a alege pe oricare dintre ele. dezvoltarea unor raţionamente logice şi dezvoltarea capacităţii de înţelegere a timpului şi a spaţiului. investigare şi rezolvare de probleme. prin modificări şi corelări în sistemul obiectivelor şi în structura conţinuturilor învăţării pentru întreg ciclul primar. Curriculumul de matematică pentru clasa a III-a şi clasa a IV-a răspunde nevoilor de adaptare în ceea ce priveşte învăţarea. Existenta manualelor alternative de matematică pentru aceeaşi clasă.

prin activităţi şi situaţii de învăţare adecvate. Manualele alternative trebuie să conţină exerciţii şi probleme ce pun în evidenţă elementele de bază ale noţiunilor şi conceptelor matematice vehiculate şi să asigure modalităţi de exersare a unor algoritmi de lucru. însă întîlnim dificultăţi în prezentarea elementelor de geometrie. În acest sens exerciţiile şi problemele trebuie adaptate la cerintele actuale. Dacă în majoritatea manualelor noţiunile matematice sînt prezentate corespunzător. unele manuale exagerează prin sofisticarea teoretică şi vin în contradicţie cu posibilităţile de înţelegere a elevilor. investigare şi rezolvare de probleme. Alt aspect important îl reprezintă accesibilitatea conţinuturilor teoretice şi a aplicaţiilor practice la nivelul de vîrstă şi la particularităţile ei psihologice. Deosebit de important este aspectul practic-aplicativ al manualului alternativ în vederea formării deprinderilor de muncă independentă şi asigurarea volumului necesar temei pentru acasă. pentru formarea competenţelor. Tema pentru acasă trebuie să răspundă scopului pentru care este dată. Un alt aspect deosebit pe care trebuie să-l vizeze această corelare îl reprezintă structurarea. în modul de exprimare a relaţiei de congruenţă. astfel încît să facă sistematizarea şi fixarea mai uşoară a notiunilor matematice şi să le dezvolte elevilor gîndirea.colective de autori le oferă elevilor pentru a dobîndi competenţe şi capacităţi necesare înţelegerii fenomenului matematic. Primul aspect semnificativ pe care trebuie să-l aibă în vedere manualele de matematică alternative îl reprezintă corectitudinea ştiinţifică şi adecvarea limbajului la cerinţele disciplinei. În acest sens cadrul didactic preferă o “alternativă” care să raspundă cel mai bine nevoilor specifice şi particularităţilor elevilor. În privinţa limbajului folosit majoritatea manualelor conţin o terminologie adecvată în prezentarea noţiunilor şi conceptelor matematice fundamentale. care contribuie la dezvoltarea deprinderilor de calcul aritmetic şi a capacităţilor de explorare. sistematizarea şi ordonarea conţinuturilor în vederea dobîndirii unor deprinderi de muncă intelectuală. curiozitatea şi motivaţia. să fie conţinută într-o proporţie mare în manualul şcolar şi 22 .

1998. Cu toate neajunsurile pe care le întîlnim în manualele alternative. Concluzii Aspectele semnificative semnalate sînt doar cîteva din multitudinea problemelor ce se referă la demersurile psihopedagogice de care trebuie să se ţină cont în elaborarea manualelor alternative. CREŢU. RADU. INTEGRAREA CURRICULARĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÎNTUL PREŞCOLAR Ion FLOAREA inst. Grădiniţa de copii nr. “Lăsaţi copilul să vadă. IONESCU. să cadă. according to which all other selected components of the educational process. să descopere. Brăila. Didactica Modernă. Referinţe bibliografice: 1. 2001. Pestalozzi 23 . acestea au devenit principalele instrumente de lucru ale cadrului didactic şi ale elevilor. 56. Integration of curriculum is described by current literature as a pedagogical innovative way to design curriculum. Curriculum diferenţiat şi personalizat. Nu folosiţi cuvinte cînd acţiunea. but this approach requires a curriculum in which the starting point is most often pursued purpose. sînt posibile’’. faptul însuşi. să se ridice şi să se înşele. Cluj-Napoca: Editura Dacia. C. so as to ensure the acquisition by children of an image the correct unit of world real The concept of integrated curriculum suggests first linking content. I. which involves the systematic and didactic content of different areas of knowledge... 2. Iaşi: Editura Polirom. de aceea trebuie să milităm pentru asigurarea corelării eficiente cu curriculumul şi să evaluăm atent criteriile calităţii lor.să-şi realizeaze rolul principal de exersare şi fixare a noţiunilor matematice. România Abstract. M. să audă.

îmbinînd diverse domenii şi constituirea deprinderilor şi abilităţilor preşcolarităţii. • Modelul polarizării – stabileşte un nou domeniu de cunoaştere în jurul căruia sînt polarizate segmente din alte discipline. predarea integrată a cunoştinţelor este considerată o strategie modernă de organizare şi desfăşurare a conţinuturilor. facem ca graniţele dintre tipurile şi categoriile de activităţi să dispară şi studiem tema aleasă cu ajutorul mijloacelor de investigare a mai multor ştiinţe. însă acest demers necesită o abordare curriculară în care punctul de pornire este cel mai adesea finalitatea/finalităţile urmarite.care integreaza domenii de activitate prevăzute în programă. cît şi la nivelul practicii zilnice. 2001. • Modelul integrării în reţea reprezintă constituirea unei hărţi tematice. În funcţie de durată şi elementele de conţinut avem patru tipuri de activităţi integrate: 24 .Termenul curriculum integrat. iar conceptul de activitate integrată se referă la o acţiune în care se îmbrăţişează metoda de predare-învăţare a cunoştinţelor.se practică în proiectarea intervenţiei educaţionale diferenţiate şi individualizate.este folosit cel mai des în proiectarea pe teme. desfăşurarea pe categorii şi tipuri de activităţi a conţinuturilor. Alături de abordarea interdisciplinară. 2000). • Modelul integrării secvenţiale . Chiş. în funcţie de care sînt alese toate celelalte componente ale procesului instructiv – formativ. • Modelul integrării ramificate . sugerează în primul rînd corelarea conţinuturilor. aşa cum este definit de diverşi autori (V. • Modelul integrării liniare (hibridării) . S. Literatura de specialitate oferă o serie de modele de organizare şi monitorizare a curriculumului integrat. • Modelul curriculumului infuzionat – se refera la teme diverse din perspectiva unui centru de interes – temporar şi permanent. Prin abordarea integrată a activităţilor în grădiniţă. În practica educaţională recomandarea proiectării integrate a curriculumului este considerată o provocare pe care învăţămîntul preşcolar şi-a asumat-o atît la nivelul proiectarii documentelor curriculare. Cristea. organizarea modulară şi învăţarea asistată de calculator.

tranziţiile şi rutinele.cuprinde toate activităţile din cadrul unei zile. alcătuieşte un scenariu cît mai interesant al zilei. activitate integrată . recomandăm abordarea integrată a curriculumului sau a unor aspecte ale lui. iar pe baza acestor concepte. respectînd tema de interes. emoţii. activitate integrată în care activitatea de bază este un anumit tip de ADE din ziua respectivă. să fie parteneri de învăţare.1. să accepte şi să stimuleze opinii personale. elementele de joc. Prin abordarea activităţilor în formă integrată. incluzînd alături de activităţile clasice de învăţare. indiferent de programul zilei. 4. care cuprinde obiectivele şi tot ce se va desfăşura în timpul activităţii. jocuri si activităţi de după – amiază) şi modalităţi de organizare a acestora. în ordine cronologică pentru întreg programul zilei.integrează ALA (activităţi liber alese) şi ADE (activităţi pe domenii experienţiale) din ziua respectivă. Tematica acestora este aleasă astfel incat prin activităţile integrate să se înlesnească contactul cu lumea înconjurătoare. obiectivele şi conţinuturile activităţilor zilnice. dar în ea sînt înglobate elemente din mai multe DE (domenii experenţiale). 2. Pentru a fi posibilă abordarea în manieră integrată. educatoarea stabileşte clar. în care o idee transcede graniţele diferitelor discipline şi organizează cunoaşterea în funcţie de noua perspectivă. 3. dar sîntem în acelaşi timp conştienţi de problemele complexe 25 . educatoarea organizează învăţarea ajutîndu-i pe copii să înţeleagă. Scenariul debutează cu o motivare. precis. activitate integrată . Scenariul educatoarei îi orientează pe copii să opteze pentru diverse centre care oferă posibilitatea alegerii domeniilor de învăţare şi a materialelor respective. Concluzii Luînd în considerare aceste avantaje ale integrării curriculare. activitate integrată . comune. În atenţia educatoarei se află în permanenţă întreaga paletă de activităţi (la alegere. sentimente.întîlnirea de dimineaţă. În activităţile integrate accentul cade pe acţiunile de grup şi nu pe cele cu întreaga clasa.cuprinde doar ADE (activităţi pe domenii experienţiale) dintr-o zi.

Revista Învăţămîntul Preşcolar. 2003. mai ales în situaţia învăţării prin cooperare. Învăţarea integrată – fundamente pentru un curriculum transdisciplinar. GLAVA. 26 . A. prezentînd inerţie în renunţarea la modelul sovietic (învaţă doar cine trebuie.. Referinţe bibliografice: 1. la înlocuirea teoriilor perimate cu cele actuale. România Abstract. prof. He proposes a content list and a teaching succession. Pierzînd şansa continuării în spirit haretian („învaţă cel care a învăţat cum se învaţă!”). Principiul haretian poate fi aplicat celor care învaţă mai întîi cum să gîndească. Palatul Copiilor. INTELIGENŢĂ ARTIFICIALĂ ÎN ŞCOALA PRIMARĂ Valeriu IOVAN. realizarea unei coordonări corecte între temele abordate din perspectiva integrată şi temele abordate tradiţional.. C. Doar că orice invenţie se bazează pe experienţa trecută. Bucureşti: Editura Polirom. 2. Este necesară reintroducerea studiului logicii matematice (sub aspectul de inteligenţă artificială şi al teoriei mulţimilor la clasele primare). Transformarea adevărată ar fi trebuit să aibă loc la nivel de conţinuturi. şcoala din România este obligată să inventeze.pe care le implică: abilitatea metodologică a cadrelor didactice necesară integrării curriculare. Învăţămîntul românesc se află în faţa unei restructurări de fundament. ceilalţi primesc acte de absolvire…). corelarea corectă a proiectelor şi abordarea pe teme într-o schemă orară coerentă. Nr. 3-4. Elevii vor învăţa metodele gîndirii algoritmice. Bucureşti: Editura Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei. The author proves the importance of mathematical logics in the development of scientific thinking and the possibility of inserting it in the scholar curriculum for the four grades. stabilirea modalităţilor de evaluare a performanţelor individuale. 2008. LUCIA. Integrarea curriculară în grădiniţă. Craiova. C. Decizia este importantă şi semnifică dorinţa de viaţă a şcolii româneşti. GLAVA. vor deveni capabili de o analiză mai consistentă a afirmaţiilor cu care intră în contact.

propoziţii cu aceeaşi valoare de adevăr . crescînd progresiv nivelul de dificultate se poate ajungea ca în clasa a IV-a un elev să poată aplica principiile inducţiei. Şi. intuieşte. diferenţiază. al parităţii şi al reducerii la absurd! Obiective generale ca dezvoltarea gîndirii algoritmice. Noţiunile de predat sînt : Clasa a I-a :. al cutiei.Propoziţii compuse. Proprietăţile de asociativitate şi comutativitate Regulile de negaţie şi de distributivitate . Ceea ce înseamnă că o luare de contact timpuriu cu teoria inteligenţei artificiale constituie pentru fiecare copil o clarificare a gîndirii dar şi o înzestrare favorizantă faţă de cei care nu au avut acest contact la vîrsta de 7-8 ani. Propoziţii matematice .fiind ceva mai feriţi de manipulări primejdioase. deducere îşi găsesc haine potrivite şi capătă o concreteţe mai puternică. Avînd ca activitate la Palatul Copiilor predarea noţiunilor de programare a calculatoarelor. rezolvarea de probleme. Tabelă de adevăr. formalizarea problemelor practice şi enunţarea adecvată sînt realizabile cînd elevul este înzestrat cu un inventar util de tehnici şi mijloace. dar şi evidenţierea masivă în activitatea studenţească de profil. analizează.Propoziţia. Verbele didactice compară. Răspunsul este că nu se învaţă la 19 ani pentru că nu s-a învăţat de la 7 ani. Ajutat şi de colegii învăţători ai elevilor înscrişi la cercul meu am elaborat o schemă care favorizează de peste 10 ani remarcarea elevilor pregătiţi de mine la concursurile şcolare de matematică şi de informatică. avînd ocazia să compar în timp performanţele elevilor în studiul matematicii şi a informaticii. Numărul de ore dedicat predării noţiunilor logicii matematicii este mic (4-6 ore pe semestru) şi se poate obţine renunţînd la o optime din numărul orelor dedicate recapitulării din clasele anterioare. Elevii se vor deveni într-o o viaţă socială mai plină 27 . de capacitate selectivă şi acumulativă. Fiecare copil normal şi sănătos este caracterizat de supleţe în gîndire. am avut beneficiul să educ copii de la clasa a I-a pînă la clasa a XII-a. Propoziţii simple. Dar toate acestea se pierd prin folosire defectuoasă. Întrebarea cea mai des auzită este «Cum vor învăţa la 7 ani ceea ce nu învaţă la 19 ani ?». abstractizarea noţiunilor. vor fi capabili de a diferenţia adevărul de fals şi vor reuşi să enunţe propoziţii adevărate mult mai des decît în prezent.Operaţii logice. Adevăr şi Fals ca valori logice de adevăr. generalizarea observaţiilor.Propoziţii identice.

Tinerii trebuie să înveţe legile gîndirii cît se poate mai devreme. naturally connected to traditions. Cerinţele societăţii impun proiectarea curriculară axată pe elev. Lista aplicaţiilor este întinsă fără a se reduce doar la exerciţii de tip Lewis Carrol şi Ion Creangă. devenind astfel capabilă să continue drumul spiralei ascendente a evoluţiei umane. elevii devenind capabili de conştientizare a descoperii frumuseţii gîndirii şi a ingeniozităţii prin care se poate ajunge la formularea adevărului..realizarea unei proiectări şi organizări mai bune. pe formarea competenţelor sale.pentru că vor fi capabili să analizeze argumente şi contraargumente. such as: food. Chişinău Abstract.. ceea ce este posibil dacă studiul logicii matematice începe odată cu studiul alfabetului. Studiul matematicii nu va mai avea doar un caracter repetitiv (metodele algebrice prin care notaţiile literale înlocuiesc calitativ cantităţile şi transformările de tip temporal oferă elevilor chei de deschidere şi nu scheme ) ci unul activ. This article „Curriculum development for tehnological education from the perspective of skills development” presents argumets regarding the need for curriculum development for this discipline centered on the development of students ’ skills. criteria and indicators for the discipline are presentEditura Skills are learned as part of modules that are rooted in vital areas for humans. şt. habitat. relaţionare obiective – conţinuturi – timp – evaluare – reglare. Skill outlines. clothing. . the environment and national specifics. etc.utilizarea tehnologiilor moderne şi a instrumentelor de integrare a predării – învăţării – evaluării. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. care presupune: . DEZVOLTAREA CURRICULUMULUI LA EDUCAŢIA TEHNOLOGICĂ DIN PERSPECTIVA FORMĂRII COMPETENŢELOR Antonina RUSU. cerc. Concluzie. 28 . health. Sensul oricărui sistem de învăţămînt este ca fiecare generaţie de elevi să înveţe mai mult decît precedenta.

Competenţele se formează în timp şi sînt achiziţii şi abilităţi. a aprecia şi ierarhiza valorile după criterii. educaţia nu poate fi concepută în afara culturii: se realizează în spiritul culturii prin transmiterea / receptarea valorilor. atitudini. După E.. creaţie. cu caracter interdisciplinar. Prin educaţie se creează deschiderea spre lumea valorilor culturii: „A fi cultivat. c) Fabricarea (confecţionarea) obiectului (lucrării) conform proiectului elaborat (corectat). prezentarea acestui proiect. de realizare reală a formativului şi educativului. care permite dobîndirea capacităţilor de aplicare în viaţă a cunoştinţelor (dovadă că ştie să facă) şi formarea competenţelor sociale (dovadă că ştie să fie) Competenţa de bază a disciplinei Educaţie tehnologică: „A utiliza un demers tehnologic” trebuie concretizată pentru fiecare domeniu (în cadrul modulului studiat şi pentru fiecare treaptă).adaptarea la particularităţile şi modalităţile de activizare a elevilor. Meyer . prin cultură se formează atitudinile şi convingerile de respectare a valorilor culturii şi a creatorilor lor. Din competenţa de bază rees patru competenţe-sinteză ale disciplinei. memorizarea etapelor procesului tehnologic. la rîndul lor. vor fi precizate în cadrul modulului studiat şi în funcţie de treapta de şcolaritate. prin performanţa elevului (apud G. înseamnă a fi receptiv pentru a asimila valorile culturii.8): a) Elaborarea unui proiect de fabricare (confecţionare) a unui obiect (lucrări). Educaţia tehnologică este disciplină obligatorie care vizează dezvoltarea generală a personalităţii copilului şi decurge din trebuinţele vitale pentru om: alimentaţie. Valorificarea lor presupune o abordare în viziune integralistă. care să răspundă unei trebuinţe. b) Conceperea şi organizarea mijloacelor de fabricare (confecţionare) a unui obiect (lucrări) conform proiectului. ştiinţă. capacităţi. timp liber etc. Macavei. care. sănătate. posibile de a fi probate în practică. a dobîndi 29 . îmbrăcăminte. d) Evaluarea mijloacelor şi a procesului de fabricare (confecţionare). din procesul învăţare şi încorporează cunoştinţe. Competenţele se formează prin experienţe complexe. locuinţă.

părţile componente şi proporţiile etc. regulamente. verificarea şi aprecierea conform proiectului elaborat. Indicatori: aranjarea ergonomică. Indicatori: crearea condiţiilor optime pentru activităţile practice. Competenţa-sinteză: Conceperea şi organizarea mijloacelor de fabricare (confecţionare) a unui obiect (lucrări) conform proiectului elaborat. care să răspundă unei trebuinţe. În procesul de formare-evaluare a competenţelor se va ţine cont de criterii. Indicatori: forma şi decorul trebuie să armonizeze cu funcţiile utilitare. performanţe şi finalităţi. forma.reprezentarea schiţei: dimensiunile. . indicatori. La educaţia tehnologică.imaginarea aspectului. . . prezentarea acestui proiect. orientarea va fi conform proiectului elaborat şi precizat (corectat). Criterii. Criterii: .armonizarea funcţiilor utilitare şi cerinţele calitative estetice ale obiectului (lucrării). abilităţi) ce-şi găsesc aplicarea (din răspunsuri la discuţia care premerge lucrării). estetice şi tradiţionale. stăpînirea cunoştinţelor (informaţii. 49). p. libertatea construirii propriului interior spiritual” (ibidem. . indicatori. competenţa de bază şi competenţelesinteză pot fi formate pe parcursul studierii disciplinei educaţia tehnologică în cadrul modulelor prevăzute de curriculum. utilizarea materialelor şi ustensilelor necesare conform normelor de igienă şi protecţie a muncii. părţile componente. . Competenţa: Elaborarea unui proiect de fabricare (confecţionare) a unui obiect (lucrări).identificarea informaţiilor şi tehnicilor / etapelor tehnologice care vor fi aplicate în procesul de fabricare (confecţionare) a obiectului (lucrării) şi a aplicaţiilor decorative..dimensiunea care să corespundă cu cerinţele funcţionale.libertatea spiritului. 30 . .selectarea şi păstrarea în condiţii adecvate a materialelor şi ustensilelor necesare procesului tehnologic preconizat.pregătirea locului de lucru: inventarierea materialelor şi ustensilele necesare. Competenţa-sinteză: Fabricarea (confecţionarea) obiectului (lucrării). păstrarea.

sănătatea. în spaţiul istoricocultural în scopul valorificării informaţiilor etnoculturale din domeniul meşteşugurilor popular-artistice: cusutul şi brodatul tradiţional. armonizarea (forma. tricotarea). . proporţia părţilor componente. portul popular.comentarea etapelor şi procesul tehnologic utilizat în confecţionare (fabricarea) a lucrării (calitatea lucrului îndeplinit. . Repere teoretice pentru acţiunile educative: . olăritul tradiţional. calitative (indicatori prealabil stabiliţi.structura de personalitate (în sensul trăsăturilor caracteristice ale „felului de a fi” al unei persoane). conform criteriilor prestabilite). . .). compoziţiile cromatice şi decorative etc.respectarea normelor de igienă şi protecţie a muncii în procesul activităţilor practice.executarea etapelor în ordine cronologică conform regulamentului tehnologic de fabricare (confecţionare). papură. Indicatori: abilităţi practice (automatisme). estetice. arta culinară tradiţională. Competenţa-sinteză: Evaluarea procesului de confecţionare (fabricare). obiceiuri şi datini strămoşeşti.aprecierea obiectului fabricat corespunzător cerinţelor utilitare. paie. cioplitul în lemn. alesul covoarelor. precizie. sărbători calendaristice. împletitul din fire vegetale (pănuşi.Criterii: . ţesutul. memorizarea etapelor şi a proceselor tehnologice. lozie). concentrare etc. dimensiunea. îndemînare. în funcţie de obiect).organizarea comportamentului uman (în sensul orientării către un scop în viaţă şi în relaţiile interumane).asamblarea/modelizarea obiectului (lucrării) urmărind indicaţiile tehnologice conform proiectului etc. . Educaţia tehnologică trebuie să creeze oportunităţi pentru participarea activă a elevilor în viaţa cotidiană. împletitul din fire textile (croşetarea. Criterii: . obiectele de uz casnic şi de ritual. sărbători naţionale şi de familie etc.. acurateţe. .variabilitatea universului intim al persoanei (schimbări ale trăsăturilor caracteristice).caracterizarea (comentarea) aspectului estetic. jucăria populară. .explicarea identităţii comportamentale (în sensul „cine sîntem” şi „cine sînt ceilalţi”). 31 .

PRINCIPIUL BAZEI ORALE ÎN STUDIEREA UNEI LIMBI STRĂINE Cristina STRAISTARI-LUNGU. adică parcurge procesele psihice ale cunoaşterii (recunoaşterea. 189. în care elevul. Didactica nova. înţelegerea. pag. 2001. Pedagogie. şi cu proiectare pedagogică echilibrată şi motivantă pentru elevi cu cadre didactice formate la un înalt nivel.În contextul dezvoltării creativităţii elevilor în munca de producere constituie evident o dimensiune fundamentală a culturii ca factor de dezvoltare a aptitudinilor. 32 . bazat pe reproducerea de către elevi a cunoştinţelor reţinute prin activităţi de memorare. de formare a abilităţilor / competenţelor ca mijloc de a-şi cuceri autonomia. I. În concluzie: Se poate afirma cu certitudine că învăţămîntul informativ-reproductiv. a relaţiilor şi atitudinilor raportate la lumea înconjurătoare. De ce şi cum evaluăm. Teoria educaţiei. 2005. NEGREŢ-DOBRIDOR. în primul rînd. Acest imperativ al timpului poate fi realizat doar prin organizarea şi desfăşuraarea unui nou curriculum axat pe formarea competenţelor elevilor. E. Obiectul vorbirii constituie gîndirea ca reflecţie în conştiinţa omului. Referinţe bibliografice: 1. MEYER. trebuie înlocuit cu noua paradigmă pedagogică a actului de predare-învăţareevaluare. Bucureşti: Editura Aramis. 2001. 3. de a-şi afirma locul său în cadrul societăţii. Volumul I. The main goal in studying foreign languages is practical assimilation of the spoken language. G. MACAVEI. implementat în baza condiţiilor adecvate unui proces formativ. învaţă să înveţe. Bucureşti. Bucureşti. care presupune declanşarea graduală a proceselor psihice ale cunoaşterii. utilizarea informaţiei în structuri logice) cu ajutorul unor instrumente. 2. drd. A foreign language is learned througt communication. acestea determinînd şi anumite etape didactice ale învăţării. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. tehnici proactive de predare-învăţare. Chişinău Abstract.

(2) În această ordine de idei menţionăm şi părerea lui R. ea nu este decît reprezentarea grafică a celei orale. exprimarea orală. (4) După cum învăţăm în mod firesc limba maternă. mai ales la etapa iniţială. Aceasta nu înseamnă că copilul trebuie să ştie limba perfect înainte de a învăţa să o citească. că copilul deja cunoaşte limba şi asimilează doar reprezentarea ei grafică. în formă vorbită. fiecare dintre acestea este predată pe rînd şi exersată pînă la un nivel avansat. 2. înainte de a ne familiariza cu reprezentarea ei prin simboluri grafice şi după cum „vorbirea” sau comunicarea sonoră este prima formă în care se dezvoltă toate limbile naturale. (1) În prezent principiul bazei orale a instruirii este considerat primordial în predarea limbilor străine. mai curînd e necesar ca orice porţiune de studiat să fie asimilată întîi oral înainte de a fi prezentată în formă scrisă. Această ordine de prezentare 33 .”. audierii şi al scrisului are loc rostirea internă a textului productiv (vorbirea scrisă) sau al celui receptiv (audierea. Se afirmă primatul vorbirii orale. citirea şi scrierea în limba respectivă. învăţînd pe cineva a citi şi a scrie. Ordinea propusă pentru predarea deprinderilor de limbă este: ascultarea – vorbirea – citirea – scrierea. lectura). Învăţarea oricărei limbi la etapa incipientă presupune însuşirea unui întreg sistem de mecanisme implicate de funcţionarea şi folosirea limbii ca instrument de comunicare. Pe plan didactic. Componenta analitico-sintetică presupune “realizarea intenţiei de comunicare în procesul formării şi formulării gîndirii prin intermediul limbii”. presupunem. propagatorii metodei audio-linguale pun accentul pe învăţarea înţelegerii şi vorbirii a cel puţin unei părţi din limbă înainte de a învăţa să o citeşti şi scrie. În procesul vorbirii în limba franceză. Vorbirea scrisă e secundară. aceste mecanisme reprezintă cele patru aspecte ale cunoaşterii unei limbi: înţelegerea limbii vorbite. copilul trebuie să selecteze din memorie cuvinte (analiza) şi să le încadreze într-o unitate verbală (sinteza) în scopul realizării intenţiei comunicative. Există două argumente esenţiale. În procesul lecturii. Lado: „A învăţa să vorbeşti şi să înţelegi vorbirea orală înseamnă a învăţa limba.Vorbirea apare din necesitatea unei persoane de a se adresa alteia. care justifică acest principiu: 1.

nu numai predarea iniţială a vorbirii orale. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. И. the ability to reach the consensus. The conditions of an effective learning through collaboration have to do with the following three factors: the group composition. Chişinău Abstract. 1973.. (3) Accentul pus pe limba vorbită a dus la o schimbare radicală în ceea ce priveşte materialul selectat ca bază de predare în primele etape ale studierii limbii străine. (2) Referinţe bibliografice: 1.(ascultare şi vorbire. Formarea deprinderilor de limbă străină. România. Педагогика.. univ. Despre principiul bazei orale în predarea limbilor străine. prof. înainte de citire şi scriere) a fost determinată marea importanţă ce se acordă articulării şi pronunţării corecte. Societatea de ştiinţe filologice din R. HAHAM. Основные направления иностранных языков в XIX-XX вв. I. dar şi selectarea materialului lingvistic din textele ce urmează a fi citite. STRATEGII DIDACTICE INTERACTIVE DE ÎNVĂŢARE PRIN COOPERARE ÎN ÎNVĂŢĂMÎNTUL UNIVERSITAR Nicolae SILISTRARU. deci. 2. Strategiile didactice în învăţămîntul universitar pot avea la bază stimularea competiţiei ori promovarea muncii individuale sau 34 . M. 1985. the teacher must help the students to develop some abilities like: communication skills and paraphrases of what they remembered in order to check the understanding. hab. şi PEditura. dr. РАХМАНОВА. 1977. Din cele spuse se impune următoarea comcluzie: e necesară. Din punct de vedere organizatoric. RIVERS. S. Bucureşti: Editura Did. abilities to send and to recieve actions. Bălţi. Bucureşti.. the group norms. 4. the task and the purpose of the group. audiate sau chiar scrise. E. în ped. material ce trebuie asimilat mai întîi oral. W. CUNIŢĂ. principiul bazei orale se realizează în cursul oral introductiv şi poate fi de durată diferită. 1972. BRĂIESCU. 3. A. In order to ensure a successful group interaction.

Acest proces are loc în baza următoarelor principii: 1) Interdependenţa pozitivă. focalizînd interesul pe ajutor reciproc.50]. interpersonală/intergrupală. de a ajunge la consens.pot fi cooperante. · sporirea succeselor înregistrate la soluţionarea colectivă a problemelor. Strategiile didactice bazate pe cooperare şi colaborare sînt folosite de profesor pentru a depăşi ierarhizarea tradiţională a studenţilor. de acţiune reciprocă. de a oferi şi de a primi ajutor din partea colegilor şi a nu prelua controlul întregului grup. · motivarea participării active şi aplicarea în sarcina colectivă. de a trimite şi a primi retroacţiuni. p. 35 . de studiu. de a fi receptiv şi tolerant la părerile colegilor de a susţine şi a accepta diferenţele de opinie. profesorul trebuie să le dezvolte studenţilor următoarele capacităţi: de a comunica şi parafraza ceea ce au reţinut pentru a verifica înţelegerea. ce constă în soluţionarea unor probleme de interes comun. cînd fiecare contribuie activ şi efectiv. stimulaţi de o apreciere colectivă. de a asculta activ. Condiţiile unei învăţări eficiente prin colaborare ţin de următorii trei factori: compoziţia grupului. · promovarea unei atitudini pozitive faţă de ceilalţi. respectului reciproc şi toleranţei. · stimularea gîndirii critice. de a reflecta asupra celor discutate şi a se concentra asupra priorităţilor. sarcina şi scopul grupului. creative şi laterale. rezultatul fiind suma eforturilor tuturor. Cooperarea este o „formă de învăţare”. studenţii lucrînd impreună. cu durată variabilă care rezultă din influenţări reciproce ale agenţilor implicaţi [3. · dezvoltarea încrederii în propriile puteri. ce conduc treptat de la învăţarea prin competiţie la învăţarea prin cooperare. Studenţii sînt dirijaţi spre un scop comun. Pentru a asigura succesul interacţiunii în grup. Colaborarea este o „formă de relaţii” între studenţi. normele de grup. conform căreia succesul grupului depinde de efortul depus în realizarea sarcinii de către toţi membrii. Avantajele studenţilor care lucrează în cooperare cu colegii lor sînt: · dezvoltarea capacităţilor sociale de comunicare şi de adaptare la regulile grupului.

care se referă la faptul că fiecare membru al grupului îşi asumă responsabilitatea sarcinii de rezolvat. în toate acţiunile lor prevalînd interesul echipei. dar şi să descopere complementarităţi. Tragerea concluziilor şi soluţionarea problemei. incubaţiei şi aşteptărilor. al comunităţii educaţionale în care ei învaţă şi se formează. Are loc integrarea noilor achiziţii în sistemul celor existente prin restructurarea celor noi dobîndite. A treia etapă este destinată reflecţiilor.Obişnuiţi studenţii să accepte diferenţele dintre ei. analiza acestora şi stabilirea priorităţilor şi a responsabilităţilor.2) Responsabilitatea individuală. de a primi sprijin atunci cînd are nevoie. ajutaţi-i să se obişnuiască să reflecteze. 3) Formarea şi dezvoltarea capacităţilor sociale. Pentru a spori reuşita schimburilor intelectuale şi verbale dintre membrii comunităţii educaţionale. Etapa a patra este rezervată dezbaterilor colective. alterităţii şi cooperării: . să argumenteze pentru a convinge. Este faza documentării şi a cercetării care se poate întinde pe o perioadă mai lungă sau mai scurtă de timp. monitorizaţi să aplice capacităţile sociale colaborative care sporec eficienţa muncii în grup. în priceperea de a rezolva situaţiile conflictuale. să-şi planifice munca pentru a avansa lucrarea comună etc. stimularea inteligenţei interpersonale care rezidă în abilitatea de a comunica cu celălalt. să se asculte reciproc. cînd sînt confruntate ideile. să lucreze şi să înveţe împreună. . să-şi repartizeze sarcinile de lucru. La această etapă are loc familiarizarea cu elementele problemei. sînt analizate erorile şi punctele forte. Studenţii sînt învăţaţi. La a doua etapă se concretizează cînd participanţii se confruntă cu situaţia de rezolvat şi atunci ei trebuie stimulaţi să lucreze împreună pentru a o rezolva. de a oferi ajutor. 36 . ajutaţi. să îşi valideze sau invalideze propriile argumente. sugerăm cadrelor didactice unele sfaturi psihopedagogice care contribuie la asigurarea unei munci bogate sub aspectul identităţii.Familiarizaţi studenţii cu practicile participative de cooperare. A cincea etapă constă în structurarea demersurilor la finalul dezbaterii. La stabilirea etapelor strategiei de muncă în echipă se iau în considerare factorii favorizanţi ai rezolvării de probleme în colectiv. La prima etapă se constituie grupul de lucru.

Asiguraţi condiţiile materiale şi caracteristicile ambientale necesare desfăşurării activităţilor colective în condiţii bune. pornind de la ideea că profesorul nu este singurul deţinător de cunoştinţe şi că mai există şi alte surse valorificabile. ci propuneţi-o grupurilor şi studenţilor care o reclamă.Străduiţi-vă că la învăţarea prin cooperare. la schimburi de idei.Stimulaţi la studenţi plăcerea (şi cultivaţi-o. 37 . · experienţă cognitivă. . Căutaţi ca prezenţă să vă fie discretă pentru a lăsa iniţiativa de acţiune grupurilor. sugestiile şi încurajările adresate acestora. clarificările. de puncte de vedere etc. competenţe şi abilităţi interpersonale. putere de judecată şi înţelegere a mesajului didactic.Instalaţi în grupuri un spirit de cooperare şi cercetare care să vă permită să stabiliţi cine se poate într-ajutora şi cum. informaţiile. · sinceritate. Rezultatele cercetărilor probează ca relevanţi pentru profilul interpersonal al subiecţilor grupului următorii factori esenţiali: · aptitudini. înnoiţi-o continuu) de a participa la confruntări intelectuale. · capacitate rezolutivă.. · nevoia de cunoaştere şi valorizare socială. comunicativitate. · disponibilitate spre cunoaştere. nu vă impuneţi prezenţa. acceptare şi intergrare în activitatea grupului. responsabilitate şi empatie în relaţiile interpersonale. dezvolatre. creativă. · motive de relaţionare. acordîndu-le sprijinul necesar. cooperare şi comunicare interpersonală în grup. operativitate în gîndire şi acţiune. să fiţi întotdeauna prezent. · stil flexibil de abordare a sarcinii şi de interacţinue cu partenerii grupului. · atitudine de înceredre în sine şi în altul. · atitudine de învingere a obstacolelor din calea realizării scopului. . · echilibru emoţional şi maturizare socioafectivă. · recunoaşterea socială a contribuţiilor şi rezultatelor activităţii cooperante. şi de a le valoriza. cel puţin prin instrucţiunile scrise oferite grupurilor şi prin întrebările. pentru a încuraja emergenţa cuvîntului. · satisfacţia participării şi reuşitei individuale sau de grup. .

· anticiparea şi evaluarea cît mai obiectivă a rezultatelor activităţii cooperante. L. Strategii didactice interactive. SILISTRARU. but they must be part of education. citizenship. nr. 2006. educ. constituie unul din fundamentele educaţiei. ale copiilor în cazul de faţă.. Bucureşti: EDP. Repere pentru reflecţii şi acţiune. G. Bucureşti: EDP. In preschool children’s education. should not be just simple law articles. Democratic values and human rights as a whole. Didactica Pro. without any discrimination. DUMITRU. ethnic. 38 . Învăţarea prin cooperare: ipoteze de lucru. M. Grădiniţa Nr. com. Cluj-Napoca: Editura Presa Universitară Clujeană. N. BOCOŞ. Asău. the kindergarten or school the child is attending. 2002. OPREA. începînd cu cea mai fragedă vîrstă. knowing the child’s rights intends to foster a sense of trust and tolerance towards his fellows. HANDRABURA. regardless the age to which the teaching approach is pursued. Instruire interactivă. jud.1 (17). Referinţe bibliografice: 1. Chişinau: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. METODE ŞI PROCEDEE UTILIZATE ÎN CADRUL ACTIVITĂŢILOR DIN GRĂDINIŢĂ PENTRU CUNOAŞTEREA DREPTURILOR COPIILOR Veronica MAZILU. Ca factori contextuali de conlucrare cu studentul menţionăm orientările pentru noi cercetări în acest domeniu prin renovarea învăţămîntului universitar şi ralierea lui la spaţiul educaţional european. Iniţierea copiilor în spiritul valorilor democratice şi al drepturilor omului. Comunicare şi învăţare. 2003. 4. · gradul de structurare şi de dificulate a sarcinii cognitive după capacităţi. 2006. Valori ale educaţiei moderne. România Abstract. 1998. 2. culture. 2 Apa Asău. religion. 5. Bacău. and in our case children’s rights. C. 3.

“TURUL GALERIEI” . CERCUL DISCUŢIILOR Copiii sînt aşezaţi în cerc.Sîntem deosebiţi ca aspect. aţi avea un număr?” Avem un nume pe care nu ni-l poate lua nimeni! Copiii trebuie să fie mîndri de numele lor şi ar trebui să ştie ce înseamnă acestea şi de ce le-au fost alese aceste nume. în locul numelui. ca mod de gîndire. . culoare).Are rost o clasă fără copii? Concluzia: „EU am un nume. folosind metode interactive şi de grup. apoi le afişăm. Toate florile sînt la fel? Prin ce se deosebesc? (Formă. În mijlocul cercului este o măsuţă pe care sînt pozele copiilor lipite pe contururi de flori (confecţionate de copii la activitatea practică). copiii). “Toate 39 .În cele ce urmează voi prezenta cîteva aspecte din activităţile desfăşurate în grădiniţă pentru înţelegerea unora dintre Drepturile copiilor. păstrează floarea aleasă pe toată durata activităţii. Educatoarea încurajează copiii să ia parte la discuţie: Să ne prezentăm: “Numele meu este…” Fiecare copil ia de pe masă fotografia copilului care îi este sau doreşte să îi fie prieten şi. Copiii lipesc florile cu pozele lor laolaltă pentru a alcătui un buchet pe un afiş. Brainstorming: „Cum v-aţi simţi dacă. Le vom privi cu atenţie şi vom observa cît de diferiţi sîntem în privinţa aspectului! JOCURI DE IDENTITATE “Numărul acesta este numele meu” Se dă fiecărui copil un număr.) Ce înseamnă vaza fără flori? (Înseamnă clasa noastră fără copii).AUTOPORTRET Copiii îşi pictează portretele. copiii!) Ce înseamnă vaza? (Vaza înseamnă clasa noastră.Ce înseamnă florile? (Florile sîntem noi. Ce observăm? .Aşezăm în partea galbenă doar florile de culoare albastra. îndrumat de întrebările educatoarei. Astfel alcătuim o imagine a clasei noastre colorate. De ce florile au culori diferite şi nu una singură? DIAGRAMA VENN – Ce înseamnă florile? (Florile sîntem noi. dar nu sîntem mai prejos unii faţă de alţii! Toţi sîntem copii! Avem cu toţii aceleaşi drepturi! REALIZAREA UNUI AFIŞ. îl descrie. Toată ziua li se va adresa doar cu acest număr în loc de numele lor. NOI avem o clasă!”. .

bunăvoinţă.Au înţeles că mai multe nume diferite înseamnă personalităţi diferite şi că împreună.Au devenit mai sensibili faţă de cei din jur.) I-am împărţit în trei grupe şi am lucrat „Copacul prieteniei”: Grupa I – aplicarea amprentei palmei pe suport prin pictură. cu mai mult curaj în exprimarea opiniilor. „mă ajută”etc.La grădiniţă avem dreptul să învăţăm toţi. se bucură împreună. Concluzia: prietenii merg pe acelaşi drum. Numele ei. merg împreună la grădiniţă. . Cu toate aceste.numele noastre”. respect. Am promovat nu numai dreptul la educaţie şi la joc. dar avem şi obligaţia de a învăţa fiecare în parte şi toţi împreună. primul nume îl face pe copil să devină o fiinţă unică a acestei lumi. ci şi îndatoririle ce decurg din acestea. . cu mai multă iniţiativă. numele de familie reprezintă legăturile copilului cu grupul din jurul lui/ei. armonizată cu cea individuală a avut mai multă originalitate şi a dat încredere în forţele proprii.Au conştientizat marea varietate de nume din clasa noastră. „cu care mă împac cel mai bine”. numele lui. „ COLEGI ŞI PRIETENI” Copiii răspund la întrebarea „Ce este un prieten?” printr-o propoziţie sau un cuvînt („Copilul cu care mă joc”. cu toate că sîntem diferiţi. Articolul 7 al Convenţiei privind drepturile copilului protejează dreptul copilului de a avea un nume. “Povestea numelui meu” sînt activităţi desfăşurate în acest scop. 40 CONCLUZII . se ajută. sînt uniţi. . Ideea acestei activităţi a fost de a-i conduce subtil pe copii spre concluzia că prietenia este un sentiment bazat pe legături între oameni. Concluzia : prietenii îşi dau mîna la greu. . . pe idei şi principii comune. aleargă unul în ajutorul celuilalt.Activitatea de grup şi în echipă. “Cum mi-am primit numele”. formează o clasă. Grupa a III-a – aplicarea tălpii pe suport prin pictură. . încredere.Copiii au aflat că în lumea în care trăiesc au drepturi şi îndatoriri. la fel ca un buchet bogat şi colorat de flori. Grupa a II-a – desenarea conturului palmei. Concluzia: prietenii sînt veseli. Cel deal doilea. decuparea şi lipirea acesteia pe suport. pe simpatie.

2006. M. Bucureşti: Editura Humanitas Educaţional. Traditional şi modern în învaţământul preşcolar. The major problems of the contemporary world required „new systems of education” to be introduced in the Romanian curricula. Ele sînt integrate în termenii unor obiective pedagogice care vizează domenii de interes în contemporaneitate. „Noile educaţii” s-au constituit şi s-au impus într-un timp foarte scurt. 5. Mangalia. Bucureşti: Editura Moise. OPREA. Metoda proiectelor la vârste timpurii. După cum apreciază specialiştii. creative şi responsabile. M. personalităţi apte să satisfacă cerinţele şi exigenţele societăţii viitoare.Didactic. MECT. Andrei”. 2005.Referinţe bibliografice: 1.. PLETEA. DIMA. deoarece ele corespund unor trebuinţe de ordin sociopedagogic din ce în ce mai bine conturate. 41 . înv.... Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3. cer educaţiei să dezvolte personalităţi uşor adaptabile. 2007.. noile tipuri de conţinuturi sau „noile educaţii” reprezintă cel mai pertinent şi mai util răspuns al sistemelor educative la această provocare. GRAMA. jud. II). PREDA. dar obiectivele lor sînt aceleaşi. Bucuresti. Constanţa. The students’ active implication in various activities specific to their age leads to the development of their personality. F. M. „NOILE EDUCAŢII” ÎN ACTIVITĂŢILE EXTRACURRICULARE Mihaela-Isabela TRANDAFIR. V. Bucureşti: Editura Omfal Esential. Modurile de a grupa sau prezenta noile tipuri de conţinut variază. Modul de dezvoltare a lumii contemporane şi ritmul rapid al schimbărilor. Bacău: Editura Casei Corpului. The main objectives are successfully put into practice during the extracurricular activities. Şcoala cu clasele I-VIII „Sf. CĂLIN. România Abstract.6/ 7 ani). COCOŞ. receptive la nou. Secrete metodice în didactica preşcolară. 2008. 4. 2005. Ghid pentru proiecte tematice. 3. (vol. LESPEZEANU. S.. 2. Au. D.

care a cuprins activităţi practice: sădirea unor copaci într-un parc din oraş. care a cuprins acţiuni umanitare de strîngere de fonduri. demersurile educative se desfăşoară utilizînd cele mai eficiente strategii didactice care să contribuie efectiv la dezvoltarea personalităţii fiecărui copil. adoptarea unui comportament umanitar.S.În şcoală. faţă de sine şi faţă de alţii. realizarea în clasă a unui spaţiu decorativ din plante naturale. am realizat cîteva proiecte de parteneriat educaţional cu diverse instituţii: cu Organizaţia „Salvaţi copiii” Mangalia şi cu Centrul de plasament „Delfinul” Agigea. a respectului faţă de valori şi de aspiraţii. vizionări de filme educative. a 42 . judeţul Constanţa. prin dezbateri pe tema violenţei. comunicare şi încredere. prin lecturarea şi discutarea unor texte cu exemple de comportamente negative. cooperare. amenajarea unor locuri de colectare a hîrtiilor în incinta şcolii.O. dezbateri şi activităţi de promovare a drepturilor copilului şi cu Casa de bătrîni Mangalia. Prin vizionarea unor filme educative. păstrarea curăţeniei în curtea şcolii. Educaţia pentru pace presupune cultivarea unor atitudini superioare şi formarea oamenilor în vederea evitării conflictelor şi a promovării dialogului constructiv. Pentru aceasta am iniţiat proiectul „S. În vederea dezvoltării valorilor morale şi a trăsăturilor de caracter ale elevilor. Educaţia pentru participare şi democraţie urmăreşte promovarea unei culturi a democraţiei şi a drepturilor omului. la educarea pentru o mai bună convieţuire în grupurile sociale. cultivarea receptivităţii şi flexibilităţii. cultivarea sentimentelor afective la elevi. la deschiderea personalităţii umane către angajare. strîngerea unor elemente poluante de pe plaja din localitate. desene şi colaje pe teme de mediu şi sau obţinut premii la concursuri naţionale. S-au realizat eseuri. jucării şi rechizite pentru copiii cu posibilităţi reduse. a priceperii de a identifica punctele comune şi de a respecta diversitatea situaţiilor şi stilurilor de viaţă. Prin aceste acţiuni s-a urmărit promovarea ideii de voluntariat. NATURA”. Educaţia ecologică realizată în şcoală şi-a propus să dezvolte o atitudine pozitivă faţă de mediul înconjurător. dulciuri. acordarea unui ajutor material şi spiritual unor persoane nevoiaşe. un proiect de activitate comunitară.

la diverse concursuri.impulsurilor agresive etc. felicitări. Prin confecţionarea unor obiecte de decor. Obiectivele pedagogice vizate se pot realiza cu succes în cadrul activităţilor extracurriculare. turci. Prin cîntec. şi comercializarea lor în şcoală. ouă încondeiate. se întăresc relaţiile de prietenie. elevii au avut posibilitatea să participe la activităţi cultural-artistice şi sportive. tablouri etc. psihologul şcolii. întrajutorare. podoabe. Educaţia pentru sănătate îi îndrumă pe copii spre cunoaşterea şi respectarea unor reguli de igienă personală. Prin proiectele de parteneriat transfrontalier desfăşurate cu o şcoală din Bulgaria. poliţişti. dimensiunile şi formele educaţiei. Învăţătorului îi revine nobila sarcină de a forma şi dezvolta personalitatea 43 . Educaţia pentru timpul liber îi învaţă pe elevi să preţuiască şi să gestioneze cu folos timpul liber. dans. se sporeşte raportul socializării. respectarea diferenţelor culturale prin valorificarea pozitivă a relaţiilor de egalitate între oameni. Educaţia economică şi casnică modernă favorizează dobîndirea conştiinţei şi conduitei economice ca temei al unei vieţi echilibrate şi cu o bună integrare în planul vieţii sociale. spre un regim raţional de viaţă şi alimentaţie. mărţişoare. Educaţia interculturală promovează atitudinea de deschidere. poezie. elevii au avut ocazia să-şi îmbogăţească cunoştinţele. Prin implicarea acestora în jocuri şi activităţi recreative. prezentarea unor tradiţii şi obiceiuri. S-a urmărit dezvoltarea sentimentelor de respect. respect şi toleranţă. lipoveni. responsabilitate şi toleranţă faţă de semenii lor. Acest lucru se realizează printr-o serie de activităţi extracurriculare la care sînt invitaţi medici. la schimburi de experienţă. prezentarea unor produse culinare din bucătăria tradiţională. Cei cu aptitudini artistice au participat la Festivalul de folclor local „Mlădiţe dobrogene”. să lege prietenii şi au învăţat să-şi respecte şi aprecieze toţi colegii. prietenie. s-a urmărit reducerea situaţiilor conflictuale. Concluzii: „Noile educaţii” sînt integrabile la toate nivelurile. elevii au obţinut fonduri pentru excursii. tătari. de acceptare şi înţelegere firească a raportului dintre un individ şi ceilalţi. Un proiect cu Biblioteca Franceză i-a reunit pe elevi în activităţi artistice specifice fiecărei naţionalităţi conlocuitoare din judeţul Constanţa: români.

CUCOŞ. Pedagogie. România Abstract. Article presents a sequence of a lesson in biology class IXa focusing on the application of modern active-participatory methods aimed at forming an inclusive personalities. Dorohoi. Colegiul Naţional “G. Ghica”. 2005. UTILIZAREA METODELOR MODERNE . Bucureşti: DPH. calitativă. drd. jud. Ele pot avea un impact extraordinar asupra elevilor datorită denumirilor foarte uşor de reţinut. Bucureşti: Editura Polirom. Redau mai jos cîteva secvenţe dintr-un model de plan de activitate: Unitatea de învăţare: Regnul Plantae Lecţia: Încrengătura Pterydophyta (muşchi) Tipul lecţiei: mixtă I. 2000. prof. bazată pe convingeri ferme. Revistă de comunicări ştiinţifice. 2. (coord.. caracterului ludic oferind alternative de învăţare cu “priză” la elevi. îşi dezvoltă abilităţi de colaborare şi ajutor reciproc. cu privire la problema educabilităţii. Botoşani. Specific interactive group methods is that they promote interaction between participants' minds. 2009. Referinţe bibliografice: 1. resulting in a more active learning and obvious results. Desfăşurarea lecţiei Verificarea cunoştinţelor anterioare din lecţia „Regnul Fungi” Activităţi de învăţare 44 . CUCOŞ. C. bine organizată. Printre metodele care activizează predarea-învăţarea şi conduc la formarea unei personalitaţi integratoare sînt şi cele prin care elevii lucrează productiv unii cu alţii. Bucureşti: Editura Polirom.) Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice.elevilor prestînd o activitate complexă. Dintre metodele moderne vă propun “turul galeriei” şi “metoda cubul”. C. of their personalities. 3. aplicate în cadrul unei lecţii de predare-învăţare desfăşurată cu elevii unei clase de a IX-a. ştiinţifice.PREMISA DEZVOLTĂRII PERSONALITĂŢII Ciprian Radu MÂNDRESCU. Didactica.

. ARGUMENTEAZĂ – Identificaţi caracterele de algă şi cele rezultate din adaptarea la mediul terestru . Obţinerea performanţei şi realizarea feed-back-ului Metoda Cubul . Concluzii: 45 . Cerinţa este de a grupa speciile în cele două categorii şi de a le lipi pe coala de hîrtie primită.subiectele propuse pentru fiecare grupă sînt: 1. ANALIZEAZĂ – Ce importanţă au muşchii? 4. 3. .. şi-i aduc completări sau corecţii.fiecare conducător de grupă aruncă cubul şi alege astfel una din feţele cubului cu teme specifice. . Cerinţa constă în lipirea acestora pe coala de hîrtie pentru a realiza modelul corect al reproducerii. 2. Precizaţi caracterele generale ale zigomicetelor. 6.Cîte un elev de la fiecare grupă prezintă rezultatele frontal. Precizaţi caracterele generale ale bazidiomicetelor. Precizaţi caracterele generale ale ciupercilor. 3. III. Precizaţi importanţa ciupercilor. II. Anexa 1 – este reprezentată de imagini decupate ce reprezintă diferite specii de muşchi de pămînt ce aparţin celor două clase studiate. Argumentaţi relaţia de simbioză în cazul lichenilor. Precizaţi caracterele generale ale ascomicetelor.elevii sînt împărţiţi pe 6 grupe şi primesc cîte o coală de hîrtie la fiecare grupă. 6. APLICĂ – Realizaţi modelul reproducerii folosind imaginile date (anexa 2). Anexa 2 – cuprinde decupaje ce reprezintă momente din ciclul de reproducere al muşchilor de pămînt. ASOCIAZĂ – Asociaţi imaginile în funcţie de grupa din care fac parte muşchii (anexa 1).Conducătorul fiecărei grupe prezintă planşa realizată iar elevii celorlalte grupe vizionează fiecare planşă realizată. Dirijarea învăţării: . 5. COMPARĂ – Realizaţi o comparaţie între muşchi şi ciuperci. DESCRIE – Care sînt componentele unui muşchi frunzos? 2. astfel: 1. 5. 4.predarea noilor cunoştinţe se realizează folosind material biologic şi mijloace audio-video.profesorul solicită elevilor să se grupeze în 6 grupe şi dă fiecărei grupe cîte o coală de hîrtie şi un marker pentru a realiza „turul galeriei”.

depăşind nea-junsurile altor metode tradiţionale de evaluare cu caracter de sondaj. România Abstract. stimulînd iniţiativa tuturor elevilor implicaţi în sarcină. · asigură o mai bună punere în practică a cunoştinţelor. · asigură o mai bună clarificare conceptuală şi o integrare uşoară a cunoştinţelor asimilate. adaptat nevoilor de individualizare a sarcinilor de lucru pentru fiecare elev. sînt următoarele: · stimulează implicarea activă în sarcină a elevilor. 2.Valenţele formativ-educative care recomandă aceste metode interactive ca practici de succes atît pentru învăţare cît şi pentru evaluare. 4. L. The accurate structure of the primary school curriculum contents corresponds both to the modern vision over the learning process and over the child’s personality development suggested by the school psychology researches and to the postmodern paradigm. VALENŢE FORMATIVE ALE ABORDĂRII INTEGRATE A CONŢINUTURILOR CURRICULARE ÎN CICLUL PRIMAR Nicoleta BEZNEA. CRIŞAN. URECHE. 46 . Stimularea creativităţii elevilor prin metode de cooperare. This type of lesson development give the student a variety of learning situation during which the student's motivation is kept up at an auspicious level to get performances. C.. CUCU. Referinţe bibliografice:: 1. devenind astfel operaţionale. · asigură un demers interactiv al actului de predare–învăţare– evaluare. ŞINDILĂ D. · descurajează practicile de speculare sau de învăţare doar pentru notă. C. Feteşti. exersarea priceperilor şi capacităţilor în variate contexte şi situaţii. 2003. · unele dintre ele. inst. Şcoala cu clasele I-VIII Nr. · exersează capacităţile de analiză şi de luare a deciziilor oportune la momentul potrivit.. Metodica predării biologiei. aceştia fiind mai conştienţi de responsabilitatea ce şi-o asumă. Botoşani. oferă o perspectivă de ansamblu asupra activităţii elevului pe o perioadă mai lungă de timp. valorificînd şi stimulînd potenţialul creativ şi originalitatea acestuia. 2008. Focşani: Editura Zedax.

de aceea este necesar să îi oferim experienţe de învăţare cît mai variate şi motivante. Noile cunoştinţe propuse în şcoală sînt asimilate mai uşor. Performanţele obţinute în formarea deprinderile de scris-citit au valoare predictivă pentru obţinerea sau nu a succesului şcolar pentru întreaga durată a şcolarităţii. iar una dintre alternativele metodice o reprezintă predare integrată.În ciclul primar abordarea integrată a conţinuturilor este o necesitate motivată de nevoia firească a şcolarului mic de a explora mediul apropiat. Am observat că lecţiile de limba şi literatura română desfăşurate pe baza curriculumului integrat sînt mult mai eficiente. Abordarea integrată a curriculumului formal nu face altceva decît să completeze şi să sistematizeze baza de cunoştinţe pe care copilul o deţine deja. dar experimentează moduri noi de receptare şi prelucrare a informaţiei pe baza modelelor observate la colegi. la această vîrstă. 47 . Abordarea integrată a curriculumului îi oferă copilului condiţii favorabile pentru a-şi dezvălui competenţele.Este recunoscut faptul că deprinderile de scris-citit condiţionează calitatea formării ulterioare a copiilor ca instrumente prin intermediul cărora este posibilă dobîndirea de cunoştinţe. iar reactualizarea lor se face cu un grad mai mare de fidelitate şi promptitudine. Fiecare copil îşi formează deprinderile de scris-citit în ritmul său propriu. fizic şi social. formarea şi dezvoltarea celorlalte competenţe. fapt ce conduce la apariţia şi manifestarea unei atitudini pozitive faţă de activitatea şcolară. îi comunică faptul că el este important. În planul relaţiilor interpersonale abordarea integrată a curriculumului presupune comunicare şi cooperare pentru rezolvarea sarcinilor de lucru. învăţarea are loc prin integrarea de informaţii şi abilităţi care satisfac interesul copilului. Copilul îşi poate identifica stilul de invăţare ca fiind productiv. pentru a se autocunoaşte şi pentru a se autoevalua pozitiv. Ceea ce îl motivează eficient pe copil pentru a se angaja în efortul de învăţare este obţinerea de performanţe şi o imagine de sine pozitivă. În mod natural. interes suscitat de anumite teme sau de aspecte familiare de viaţă. eliminînd barierele care se creează în mod artificial între activitatea copilului în şcoală şi rutinele sale. prezente în lecţie ca obiective ale învăţării. Raportîndu-ne la dimensiunea educativă a procesului educaţional putem observa numeroase beneficii pe care le aduce acest mod de proiectare curriculară. de a-l cunoaşte şi a-l stăpîni. interesele sale. Cunoştinţele.

education. să identifice comportamente reale şi imaginare ale personajelor textului. VIZIUNI ASUPRA PLURI-INTER-TRANSDISCIPLINARITĂŢII Ramona PREJA.pentru aria curriculară tehnologii: să refacă puzzle-uri lipind părţile componente. culture.. conştient. să redea pe scurt conţinutul fragmentelor textului. values.pentru aria curriculară arte: să ilustreze cu ajutorul desenului continutul fragmentului preferat. comportamente adaptative la mediu ale vieţuitoarelor din text. abordarea integrată a curriculumului formal contribuie la valorizarea imaginii de sine.pentru disciplina limba şi literatura română: să citească corect. . Dictionnaire de l’évaluation et de recherche en éducation.pentru disciplina cunoaşterea mediului: să descrie înfăţişarea. M. Paris: PUF. Concluzii. 1. Pentru lecturarea textului. knowledge.Cioc! Cioc! Cioc!” de Emil Gîrleanu mi-am propus următoarele obiective: .. univ. G. arte. să intoneze cîntecul preferat despre un animal. IONESCU. la manifestarea atitudinii pozitive faţă de învăţarea şcolară şi la familiarizarea cu diverse stiluri de învăţare. tehnologii. metoda colţuri. . 2. să transcrie un fragment din text. Am folosit următoarele metode didactice: mîna oarbă. De aceea mi-am propus ca elevii să realizeze sarcini variate de formulare/receptare a mesajelor orale şi scrise prin rezolvarea unor sarcini de lucru specifice ariilor curriculare limba şi comunicare. metoda predicţii. România Abstract. lect. Demersuri creative. Cluj-Napoca: Editura Presa Universitara Clujeană. taxonomia lui Bloom. Referinţe bibliografice: De LANDSHEERE. lectura în perechi. . În ciclul primar. 1992.tehnologii”.Am identificat la elevii din clasa a II-a un interes deosebit pentru cunoaşterea mediului natural şi abilităţi manifestate de aceştia la ariile curriculare. modul de hrănire.arte” şi. 2000. jurnalul dublu. science.. să formuleze enunţuri afirmative şi interogative în scris. Universitatea de Artă Teatrală. Târgu Mures.. art are highly interconnected it is necessary 48 . ştiu/vreau să ştiu. să modeleze corpul personajelor din text. Based on the fact that humankind.

istoriei Europei şi geometriei. Edu49 . ea trebuie să fie nu doar abordată transdisciplinar.to have an inter-disciplinary approach of the educational process. demersul pluridisciplinar se revarsă peste limitele disciplinelor. Cu prilejul primului congres mondial al transdisciplinarităţii din 06. Educaţia. the issue of bringing the school closer to real life determines the need to consolidate the the inter-disciplinary character of the education process. din confruntarea între discipline. chimiei. ci şi exercitată în acelasi spirit. transferul metodelor informaticii în artă sau muzică a dus la arta informatică sau la o nouă materie informatica muzicală). Am constatat că organizarea învăţării pe criteriul disciplinelor formale clasice devine insuficientă într-o lume dinamică şi complexă. se afirmă: O educaţie autentică nu poate favoriza abstractizarea. ci să deschidă toate disciplinele la ceea ce au în comun şi la ceea ce se alfă dincolo de graniţele lor. prin urmare. se arată: Transdisciplinaritatea este complementară demersului disciplinar. Se pot distinge trei grade de interdisciplinaritate: a) un grad aplicativ (de pildă.1994. caracterizată de explozia informaţională. Interdisciplinaritatea se referă la transferul metodelor dintr-o disciplină într-alta. 11 al Cartei. în dauna altor forme de cunoastere. Pluridisciplinaritatea se referă la studierea unui obiect dintr-una şi aceeaşi disciplină prin intermediul mai multor discipline deodată. În art. b) un grad epistemologic (de exemplu. Cu alte cuvinte. istoria muzicii poate fi intersectată cu cea a artei şi a literaturii. a fost adoptată Carta transdisciplinarităţii.11. De exemplu. ea face să apară noi rezultate şi noi punţi între ele. un tablou de Giotto poate fi studiat din perspectiva istoriei artei.The issue of striking the right balance between the general culture level and the specialized culture knowledge at the educational level. metodele de vindecare prin muzică duc la muzicoterapie contra diferitelor afecţiuni medicale). c) un grad generator de noi discipline (de exemplu. istoriei religiilor.Transdisciplinaritatea nu caută să elaboreze o superdisciplină înglobînd toate disciplinele. Sau. transferul metodelor logicii formale în domeniul analizei formelor muzicale). este un fenomen complex şi. În art. ea ne oferă o noua viziune asupra naturii şi asupra realităţii. 3 al Cartei. intersectată cu aceea a fizicii. dar finalitatea sa ramîne înscrisă în cadrul cercetării disciplinare.

dobîndirea unei meserii. a unor 50 . c) A învăţa regulile convieţuirii înseamnă. în cele din urmă. adolescent şi chiar adult – să patrundă în inima demersului stiintific.caţia trebuie să pună accentul pe contextualizare. menită să-l conducă pe educat – copil. În schimb. b) A învăţa să faci. specializarea excesivă prezintă un uriaş pericol. într-o lume atît de schimbatoare (a se vedea actuala criză economică mondială). desigur că transdisciplinaritatea nu presupune înfiinţarea de noi catedre. Transdisciplinaritatea ne poate învăţa. a unei profesii. o manifestare remarcabilă a lui a învăţa să cunoşti. respectarea regulilor ce normează viaţa în colectivitate. viziunea transdisciplinară este utilă exact în masura în care a învăţa să faci înseamnă şi a învăţa să fii creativ. cunoaştere şi educaţie. Spiritul ştiintific nu se formează prin asimilarea forţată a unor cantităţi enorme de cunostinţe ştiintifice. concretizare şi globalizare. În această privinţă. Cei patru piloni ai educaţiei şi transdisciplinarităţii sînt: a) A învăţa să ştii. Însă. Concluzii. Centrarea transdisciplinară a disciplinelor antropologice în jurul pedagogiei ca disciplină a transmiterii culturale. Savantul român Basarab Nicolescu îl denumeşte a învăţa să fim. în toate instituţiile de învatamînt. departamente şi obiecte de învăţămînt. Nefiind un fel de disciplină nouă. iar aceasta presupune în mod obligatoriu o specializare. în cadrul căreia există o învăţare permanentă a elevului de către dascal. relativismul cultural şi respectul pentru valorile fundamentale. Semnifică. deci de vieţuire împreună. cultură. ar putea conduce la practicarea unei educaţii conforme cu aceste aspiraţii legitime de convieţuire. în spiritul unei educaţii bilaterale. privit sub zodia transdisciplinarităţii. Se referă la învăţarea metodelor care ne ajută să distingem ceea ce este real de ceea ce este iluzoriu şi să avem astfel o cale de acces inteligentă la cunostinţele epocii noastre. ci o nouă viziune despre lume. instalarea noii viziuni ar fi favorizată de crearea. pentru subiectul ce riscă şomajul şi inadaptarea. activ. d) A învăţa să fii. A învăţa sa stabileşti punţi constituie. astfel încît construcţia unei persoane trece în mod inevitabil printr-o dimensiune transpersonală. dar şi a dascălului de către elev. ci mai degrabă printr-un fel de pedagogie a calităţii. dincolo de acumularea unor abilităţi instrumentale cu valabilitate universală pentru persoană. dinamic.

ClujNapoca: Editura Promedia Plus. psihologie-pedagogie-sociologie-economie-logică. R. Un aspect important la nivelul căruia se conturează elemente specifice dimensiunii europene în educaţie. 2001. Implicarea interdisciplinară ar putea reprezenta o valoare pedagogică polivalentă cu deschideri psiho-sociale multiple. specific european that involving European common rights... cu o alcătuire variabilă în timp. The European take but a supra-national space. common. istorie-geografie-cultura civică. 9-30. etc. sagesse et transdisciplinarité. ANTONESEI. România Abstract. Învăţarea activă şi transdisciplinaritatea. 2. historical. n° 123. economic context of each state do not apply the same standard regardless of respecting the same traditions. cultural.ateliere de cercetare transdisciplinară. Education et sagesse. O introducere în pedagogie. La quête du sens. conf. Un plan de învăţămînt care permite interdisciplinaritatea prin modul de ordonare al disciplinelor de studiu ar presupune muncă în echipă pentru elaborarea programelor. p. univ. BERTEA. îl constituie curriculu51 . 2003. reunind profesori şi elevi/studenţi ai respectivei instituţii. Ploieşti. Education. ca de exemplu: educaţie esteticămuzică-desen-istoria culturii. L. Universitatea Petrol-Gaz. Referinţe bibliografice: 1. The European dimension is built into the social. Opţiunea managerială pentru programarea interdisciplinară a conţinutului învăţămîntului solicită un efort de echipă al specialiştilor în vederea conexiunilor disciplinare şi corelării conţinuturilor. M. Paris: Albin Michel. BARBIER. 3. ANALIZA DIMENSIUNII EUROPENE LA NIVELUL CURRICULUMULUI EFECTIV ÎN ÎNVĂŢĂMÎNTUL ROMÂNESC Roxana ENACHE. values. Dimensiuni axiologice şi transdisciplinare ale educaţiei. Iaşi: Editura Polirom. values and responsibilities. dr.. in particular the cultivation and expression of tolerance and respect for diversity. 2002. dans ”Question de”.

curriculum implementat prin intermediul instrumentelor didactice (manuale. curriculum acceptat (efect direct) etc. curriculum retoric (actori educaţionali). Abordăm acest concept ca un construct. virtual. grupuri). separate din raţiuni metodologice: curriculum intenţionat. curriculum efectiv. atins. metode didactice) şi a comportamentelor cadrelor didactice – ascuns. implicit (familie. a metodelor. În dinamica procesului de învăţămînt sînt implicate trei mari categorii ale curriculum-ului. finalizat care se aplică. curriculum virtual. a conţinuturilor transmise. curriculum informal. orar. absent. a probelor de evaluare). strategii de realizare). curriculum ascuns (structura şi natura şcolii. proiectele unităţilor didactice la clasă (prin urmărirea consecventă a obiectivelor. proiectele didactice. se încadrează în diferite politici educaţionale. mass-media. planificat (întîlnit în documentele politicii educaţionale – planuri de învăţămînt. planificări calendaristice. manuale) elaborate în conformitate cu politicile educaţionale contemporane. nu ca un concept gata conturat. Analiza curriculumului naţional. Restul procentelor era dat de teme 52 . Se impune astfel o analiză a documentelor şcolare (plan. realizat la clasă. materiale şi mijloace. programă. implicit. discipline opţionale – obiective. transpuse sau implementate în principalele tipuri de curriculum: curriculum explicit sau scris (prevăzut în programe şi manuale). valorile şi competenţele analizate pot fi identificate. acceptat. curriculum operaţional (instrumente curriculare).operaţional. conţinuturilor şi strategiilor didactice propuse în aceste documente şi realizarea lor concretă la lecţii. realizat. corelarea obiectivelor. Pentru a demonstra realizarea dimensiunii europene în învăţămîntul românesc modalitatea cea mai realistă este analiza curriculumului efectiv obiectivat în procesul didactic propriu-zis şi anume planificările calendaristice ale cadrelor didactice. Cunoştinţele. programe şcolare) – retoric. explicit. În planificările învăţătoarelor erau prezente la unităţile de învăţare în proporţie de 90-95% aceleaşi conţinuturi prevăzute de programele şcolare.. curriculum absent (prin lipsă).mul. organizarea şi rutina didactică). conţinuturi. S-a analizat astfel prin selectarea şi observarea unor planificări şi proiecte didactice ale cadrelor didactice de la clasele I-IV (16 învăţătoare) dintr-o şcoală din Bucureşti (corelarea obiectivelor şi conţinuturilor din aceste documente cu cele din curriculumul cadru.

valori şi competenţe specific europene. tradiţiile. Asistînd şi la orele claselor I-VIII în aceeaşi şcoală am ajuns la următoarele concluzii: . obiceiurile. competente. constatăm că sînt puţine sursele de informare ce ar putea pune la dispoziţie cunoştinţe specifice europene. şi anume cunoştinţelor. Referitor la condiţia principală şi cea mai la îndemînă pentru manifestarea dimensiunii europene în învăţămîntul românesc. consecvent ci în funcţie de disciplinele şi temele care vizează elemente specifice dimensiunii europene. studenţi) tinere. reacţii şi atitudini specific europene. predau şi respectiv învaţă cunoştinţe. tehnologia informaţiei etc. ele fiind transmise numai cu ocazia temelor specifice. dacă ar exista fonduri pentru astfel de acţiuni. la nivelul ISJ. .) şi chiar în orice clasă de curs. De aceea materiale informative în ceea ce priveşte UE. dacă birocraţia nu ar 53 . al comunităţii etc. Concluzii preliminare ale analizei curriculumului realizat Urmărind prezenţa dimensiunii europene în curriculumul efectiv am constatat că cel mai bine este reprezentată prin instrumentele didactice şi cel mai puţin în realizarea efectivă a lecţiilor. valori. limbi moderne.elevii consideră că pentru acele comportamente ale cadrelor didactice care ar putea determina reacţii. profesori.). Aceasta însă nu se realizează constant. al şcolilor. elevilor le va fi mai greu să-şi însuşească şi să manifeste elemente comportamentale europene. Pe plan naţional ar exista poate mai multe acţiuni dacă ar fi cointeresate persoane (elevi. perseverent. CCD. conduite specific europene nu există preocupări constante şi interes a fi manifestate.cunoştinţele sînt reluate. Această preocupare de dotare cu materiale informative. . materiale didactice ar trebui să existe la nivelul MEC (în special Departamentul de integrare europeană).urmînd prevederile programelor şi a manualelor şcolare atît cadrele didactice cît şi elevii. reactualizate cel mai puţin. Internet etc. cultura popoarelor europene ar trebui să existe în fiecare şcoală (la bibliotecă.propuse de învăţătoare sau de planificările disciplinelor opţionale unde libertatea cadrelor didactice este mai mare în ceea ce priveşte conţinuturile. istoria comunităţii europene. Aşadar dacă profesorii nu declanşează prin comportamente model. Cunoştinţele şi competenţele sînt însă însuşite şi consolidate corespunzător în cadrul cursurilor opţionale (ex. atitudini.

Ultima. Eforturile cercetătorilor sînt orientate spre evidenţierea “unui model de selecţionare şi organizare a conţinuturilor în corelaţie strînsă cu teoria obiectivelor.. Organized in such activities meet the needs of the knowledge.p. cerc. În acest context se înscriu cele două tendinţe de proiectare inovaţională a conţinuturilor învăţămîntului preşcolar: proiectarea module şi organizarea integrată. Referinţe bibliografice: 1. s-a aflat în centrul atenţiei mai multor savanţi: L. 2004. dacă ar exista susţinere din partea comunităţii. Strategii şi constrîngeri. cu modalităţile de proiectare şi realizare printr-o mai eficientă activitate a copiilor” (3. în concluzie dacă dezideratele românilor nu ar fi susţinute numai cu vorbe ci s-ar mobiliza şi responsabiliza şi pentru realizarea acestora. communication. Bucureşti: UNESCO. 1992. şt. I. Aceasta constituie şi una din preocupările de ultimă oră ale teoreticienilor şi practicienilor din domeniul învăţămîntului preşcolar. Iaşi: Editura Institutul European. Chişinău Abstract. R. 2. asupra căreia vom insista şi noi.D Hainout. activism and movements of preschoolers. TUDORICĂ. Curriculumul Preşcolar dezvoltat asupra căruia se lucrează în sectorul respectiv prevede organizarea procesului de învăţămînt preşcolar în context interdisciplinar. Dimensiunea europeană a învăţământului românesc. BÂRZEA. Terms of specialists shows that kindergarten and social psychology creates the most conducive for structuring integrated curriculum. C. 54 . ABORDAREA INTEGRATĂ A CURRICULUMULUI PREŞCOLAR Stella ŞIMON.114). The variety of content and alternate different activities provides a good environment for the active and voluntary employment of children in the educationalinstructional.determina persoane cu voinţă să renunţe. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. Curriculum reform in Central and Eastern Europe – Curriculum Development in Europe: strategies and organisation.

Cerghit. · educatoarea devine mai mult decît o sursă de informaţii. aptitudini. stimulînd trecerea de la un învăţămînt pentru toţi. ca modalitate de proiectare a activităţii instructiv-educative. Creţu. · se promovează atitudini şi comportamente pozitive. Cemortan. Astfel. Experimentul desfăşurat la această treaptă a învăţămîntului a demonstrat eficacitatea studiului integrat.. dintre temele abordate în grădiniţă şi cele din afara ei. care vizează formarea de capacităţi. trebuie să recunoaştem că aspectul eficienţei studiului integrat. V. atitudini şi însuşirea de cunoştinţe noi. constituie obiectul preocupărilor sectorului de mai mulţi ani. integrarea conţinuturilor este abordată atît pe verticală (ceea ce asigură coerenţa diferitelor stadii ale educaţiei unui individ). S. ea facilitează învăţarea. Chiş etc. vom încerca să elucidăm valenţele formative ale studiului integrat în preşcolaritate. Iniţial s-au investigat posibilităţile de implementare a acestuia în pregătirea copiilor din grupele mare şi pregătitoare ale instituţiei preşcolare.care pentru grupele 55 . rapid. C. Analizînd experienţa noastră de implementare a acestei strategii. · baza cunoaşterii integrate a conduce la o mai rapidă refacere a informaţiilor. · în planul relaţiilor interpersonale se dezvoltă o perfecţionare implicită a modurilor de grupare-copiii devin mai responsabili în procesul activităţilor şi al învăţării. cît şi pe orizontală (ceea ce determină formarea capacităţii de a transfera cunoştinţele dobîndite) într-un context preşcolar la diferite domenii de cunoaştere şi de aplicare a acestora în situaţii noi de viaţă. Mai întîi. Noua tendinţă a învăţămîntului preşcolar presupune trecerea de la programe monodisciplinare la implementarea aspectului formativ al învăţămîntului preşcolar. confirmîndu-se ipoteza de la care pornise investigaţia. din perspectivele educaţiei permanente. În favoarea acestei afirmaţii vorbesc următoarele schimbări calitative: · în planul profunzimii şi solidităţii cunoştinţelor dobîndite eficacitatea este evidentă: preşcolarii identifică mai uşor relaţiile dintre obiect şi acţiune. · timpul de parcurgere este sporit.

dacă la Educaţia plastică urmărim dezvoltarea limbajului plastic. Deci. plastică şi muzicală. 3. atunci în cadrul activităţii instructiv-educative se va pune accentul pe dezvoltarea limbajului din perspective lingvistică. Jocul didactic „Culorile toamnei”. 56 . noiembrie. etc. orientat spre dezvoltarea fiecărui copil în parte. septembri e. aurie. Educaţie muzicală Conţinuturi 1. . 4. a crea. pom roditor. hore. galbenă etc. pom. Important este ca educatoarele săşi poată proiecta corect activitatea didactică. la un învăţămînt pentru fiecare.Educarea dorinţei de a memora şi a recita poezii. . iar la Educaţia muzicală a capacităţii de receptare a mesajului muzical. fiecare. literară.Dezvoltarea auzului fonematic.Dezvoltarea capacităţii de a recepta atent conţinuturile unei poezii lirice. se poate observa cu uşurinţă care este liantul dintre literatură.Îmbogăţirea vocabu larului cu expresii plastice: toamnă bogată. Interpretarea Vocabu lar Toamnă bogată. limbă. frumos. utilizînd adjective (frumoasă. a ansambla. Moment de surpriză. lanuri. Dezlegarea ghicitorilor despre toamnă. Un segment din proiectarea unei activităţi integrate ar putea arăta astfel : Modulul subiectul Toamna Culorile toamnei Obiective Limbaj şi comunicare . pictură şi muzică. Recitarea poeziei „Pomul” de Gr. mirositoare. Sosirea Toamnei Aurii: educatorul menţionează frumuseţea toamnei şi propune copiilor s-o caracterizeze. dacă la aria curriculară Limbaj şi comunicare se urmăreşte dezvoltarea capacităţilor de exprimare orală şi literară. cîmpii.). roada. multicolor a decupa. 2. dulce.Consolidarea cunoştinţelor despre fenomenele specifice lunilor de toamnă. Concret.preşcolare nu este destul de adecvat. .Vieru. Educaţie literară . 5. Memorizarea de către copii.

8. Oradea: Editura Tehno-Art. 57 . Asamblarea frunzelor din hîrtie într-un tablou de toamnă. ansamblarea. de comunicare. să organizeze activitatea instructiv-educativă. Varietatea conţinuturilor şi alternarea diverselor activităţi oferă un mediu propice pentru încadrarea activă şi dezinvoltă a copiilor în procesul instructiv-educativ şi dezvoltarea abilităţilor de învăţare.lui despre toamnă. S. În final. .Executarea mişcărilor păstrînd ritmul în concordanţă cu melodia. . executînd diverse mişcări cu mîinile şi picioarele în ritm cu melodia. de activism şi mişcare ale preşcolarului. Alcătuirea propoziţiilor cu cuvinte noi. Asemenea activităţi satisfac necesităţile de cunoaştere. Proiecte tematice orientative. Referinţe bibliografice: 1. conchidem că studiul integrat permite educatorului. 6.Interpretarea cîntecu. 7. A.ului. CIOFLICA. finisarea tablo. ANA..Realizarea din frunze un unui tablou cînteclui popular „A ruginit frunza din vii”. Aplicaţie colectivă: “Copacul toamna”..Executarea corectă a tehniclor: decupare după contur. pe drept cuvînt. pornind de la interesele şi nevoile copilului. Decupare după contur a frunzelor şi împodobirea crengilor pomilor. Dansul “frunzelor”. Educaţie plastică . 2006. Confecţionarea frunzelor de toamnă.

la sinteză. 1989. CEMORTAN. The compositions of exercises can be of many ways: compositions after images. 1999. C. The composition of a mathematical exercise constitutes a method thru wich there can be developed the "taste" of math to the students. compositions after schemes. primar. 2006. creation. la analiză. la creaţie şi în final la confruntarea cunoştinţelor teoretice cu practica vieţii. S. Chişinău: Stelpart. Munca de compunere a problemelor.A. B. SHOEMAKER. compositions after exercises. folosindu-se imagini sub care sînt scrise diferite numere. Organizarea conţinuturilor. Сurriculumul educaţiei copiilor de vîrstă timpurie şi preşcolară (1-7 ani) în Republica Moldova. Iaşi: Polirom. the confruntation of theoretical knowings with the practics of life. 2007. În funcţie de modul de abordare. Vaslui. înv. The work of composing exercises leads the pupils to an independent activity. CREŢU. îi conduce pe elevi la activitate independentă. compunerile de probleme pot fi de mai multe feluri: · compuneri după imagini. prof. Compunerea de probleme constituie o metodă prin care se poate dezvolta la elevi „gustul” pentru matematică. Valenţele educaţiei copiilor de vîrstă preşcolară. MODALITĂŢI CONCRETE DE ACTIVIZARE ŞI DIFERENŢIERE LA MATEMATICĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÎNTUL PRIMAR. indiferent în care etapă a învăţării se efectuează. One active lesson can be built based the tasks that we address to the pupils. · compuneri după exerciţii ş. Chişinău. 3. Oregon School Study Council. Tutova. to analyse. 5.M. synthesis. the contents and the work methods. etc.2. · compuneri după scheme. România Abstract. COMPUNERI DE PROBLEME Natalia SECĂREANU. Compunerile după imagini sînt cele mai simple. 4. S. Integrativ education: A Curriculum for the Twenty-First Centry.a. În: Psihopedagogie. reprezentînd preţul fiecăruia şi o bancnotă de 100 lei: 58 .

Ce rest a primit? Varianta 2: Ce rest a primit tata de la 100 de lei. Elevii vor compune diferite variante de probleme. dacă a cumpărat o minge de 25 de lei şi o păpuşă de 39 de lei? Varianta 3: O minge costă 25 de lei.39 de lei.25 lei 39 lei Se vor intui imaginile şi se pun întrebări pentru a afla suma cheltuită şi restul primit de la 100 lei.. elevi 10 2 2 1 59 . Mama avea 100 de lei. Acest test dat clasei I a dezvăluit următoarele variante de probleme: Varianta 1: Mama a cumpărat o minge pe care a dat 25 de lei şi o păpuşă pe care a dat 39 de lei. A dat la casă 100 de lei. Cît au costat cumpărăturile şi ce rest a primit? Din totalul de 15 elevi din clasa I s-au obţinut rezultatele consemnate în tabelul următor: Varianta 1 2 3 Variantă greşită Nr. iar o păpuşă .

apoi compun probleme de forma: Un elev are 4 lei. Exemplul 1: Acest tip de probleme se foloseşte mai mult la clasa I. Cîţi lei costă cartea dacă caietul costă 4 lei? Exemplul 2: Compuneţi o problemă după schema dată: 60 . De exemplu. Cîţi lei îi mai trebuie pentru a-şi cumpăra o carte de 9 lei? sau: Pe o carte şi un caiet un elev a dat 9 lei. la capitolul Mulţimi. În practica pedagogică este indicat ca aceste două tipuri de compuneri de probleme să fie folosite imediat după rezolvările de probleme de aceste tipuri.Compunerile de probleme după scheme (figuri reprezentate grafic) Compunerile de probleme după scheme sînt mai dificile şi se pretează a fi folosite începînd cu clasa a II-a. Elevului îi este foarte uşor ca după ce a rezolvat o anumită problemă după schemă să compună o problemă asemănătoare. se prezintă elevilor următoarea figură: 4 9 ? Cunoscînd suma şi primul termen elevii efectuează automat operaţia de scădere pentru a afla termenul necunoscut.

Aceste strategii de activizare folosite şi ca strategii de tratare diferenţiată. la stimularea iniţiativei şi curajului elevilor în rezolvarea cît mai rapidă a problemei date.75 kg cu 15 kg mai mult ? ? kg Acest caz este ceva mai dificil. în care necunoscuta finală este numărul kilogramelor din cei doi saci. Exemplu: Compuneţi o problemă după exerciţiul: (76 x 3) + (48 x 4) = Un elev de clasa a IV-a poate compune o astfel de problemă sesizînd că este vorba de o sumă a două produse. Compunerea de probleme după un exerciţiu dat Această activitate presupune un vocabular bogat. Evoluţia învăţămîntului obligatoriu din România este corelată cu obiectivele de aliniere a politicilor educaţionale româneşti cu cele europene. Este indicat ca rezolvările problemelor să fie făcute prin mai multe procedee şi că acest lucru contribuie la înţelegerea mai profundă a metodelor de rezolvare. Introducerea metodelor active este determinată de necesităţile sociale. Structura exerciţiului folosit este gradată în funcţie de clasă. Rezolvările şi compunerile de probleme reprezintă cel mai important mod de a aplica în practică toate cunoştinţele matematice acumulate de un elev la un moment dat. imaginaţie. reprezintă o modalitate de creştere a rolului formativ al învăţămîntului sistematic din ciclul primar. dar se poate concepe o problemă cu doi saci de făină. oferind elevilor interes şi satisfacţii. stăpînirea tehnicilor de calcul şi putere de raţiune. 61 . Concluzii.

how well you can work on a team. Referinţe bibliografice: 1. 1991. GĂLETEANU. I. 2002. 2001. de dezvoltare a personalităţii acestora prin dirijare şi stimulare. Liceul Teoretic „Eugen Lovinescu”. 3. spre o instruire interactivă. prin activitatea proprie. author of the best-seller: "Emotional Intelligence". 2. MODERNIZAREA CURRICULUMULUI EDUCAŢIONAL PENTRU OBŢINEREA DE COMPETENŢE LINGVISTICE PRIN UTILIZAREA INTELIGENŢEI EMOŢIONALE Sorin Mihai ROMAN. PREDOI. BOCOŞ.. deprinderi de muncă independentă... Craiova: Editura Aius. Revista Învăţământul primar. Bucureşti. capacitate de investigare. M. Dacă învăţătorul stimulează sistematic gîndirea copilului şi îl ajută să trăiască bucuria fiecărui succes. Repere pentru reflecţie şi acţiune. Şcoala românească tinde în prezent spre o practică educaţională mai participativă. N. Activizarea elevilor la lecţie constituie o acţiune de educare şi instruire. OPRESCU. M. Emotional Intelligence is defined as an array of noncognitive skills. atunci matematica va deveni o plăcere pentru majoritatea elevilor. Daniel Goleman. vol. Didactica matematicii în învăţământul primar. Instruire interactivă. capabilities and competences that influence a person's ability to cope with environmental demands and pressures. prof. O lecţie activă se poate construi cu sprijinul şi concursul diferenţiat al elevilor. I. NEACŞU. Activism şi activizare în procesul învăţării. your ability to lead. Cluj-Napoca: Editura Presa Universitară Clujeană. Bucureşti. pentru cunoaştere şi acţiune. cît şi în ceea ce priveşte conţinutul şi modalităţile de lucru. România Abstract.Societatea modernă cere elevului iniţiativă şi creaţie. prin trezirea interesului pentru studiu. referred it to "how well you manage yourself and handle your relationships. P." 62 . atît din punct de vedere al sarcinilor pe care le adresăm.

Este foarte important ca inteligenţa lingvistică să fie activată prin emoţii fiindcă aceasta ajută la dezvoltarea tuturor celorlalte competenţe specifice. Trebuie să existe acţiuni care să permită formarea de competenţe cum ar fi activităţi de grup sau în perechi pentru realizarea unor sarcini de învăţare sau în evaluarea elevilor. spaţiale. cum ar fi aptitudini verbale. Pentru a putea comunica eficient este important să putem emite şi recepta mesajele. Capacitatea de a recunoaşte şi de a controla emoţiile. Curriculumul trebuie să fie coerent. intenţia. a metalimbajului. Scopul este acel criteriu după care trebuie gestionate emoţiile. pe de o parte. drept pentru care trebuie să luăm în calcul: durata (cînd se doreşte atingerea scopului).pe de alta. sînt provocări ale inteligenţei emoţionale care ne asistă la serviciu sau la şcoală şi în relaţiile interpersonale. pe care să le codificăm şi să le decodificăm la nivelul limbajului şi paralimbajului astfel încît sensul transmis să fie corect înţeles. matematice. sau se poate întîmpla să se decodifice mai greu mesajul care se ascunde în spatele cuvintelor şi să nu se înţeleagă ceea ce se doreşte a se comunica. Este important să ţinem cont de ceea ce dorim să facem sau să obţinem în mod concret. de mediu. în dezvoltarea capacităţii de exprimare şi îndeosebi cunoaşterea şi utilizarea competenţelor care vizează comunicarea prin interacţiune. din sfera intrapersonală (examinarea şi cunoaşterea propriilor sentimente) şi interpersonală (abilitatea de a înţelege starea. şi de a comunica şi lucra cu alţi oameni . Gestionarea emoţiilor se referă la capacitatea noastră de a alege modalitatea prin care ne vom exprima într-o anumită situaţie. coeziv şi centrat pe elev. Direcţionarea emoţiilor spre ţinta stabilită înseamnă folosirea lor pentru îndeplinirea sarcinii. Se poate întîmpla. exprimarea şi dirijarea coerentă într-un anumit context dat. muzicale. şi dorinţele altora). 63 . orientate către mişcare.Howard Gardner a propus o teorie a inteligenţelor multiple care spune că indivizii posedă aptitudini în anumite zone. să aibă ca obiectiv obţinerea de competenţe cheie şi performanţe. să apară stări de incoerenţă atunci cînd îi este greu cuiva să exprime clar ceea ce doreşte să spună sau ceea ce simte. însă. Cunoaşterea emoţiilor personale presupune identificarea. Profesorii filologi ajută elevii în dob]ndirea unor competenţe de comunicare şi în însuşirea şi utilizarea de către elevi a limbajului de specialitate.

atît din perspectiva stimulării elevilor. Inteligenţa emoţională poate fi folosită pentru a cîştiga atenţia. Răspunsurile sînt bazate pe presupuneri şi trebuie să le luăm în considerare pentru a le verifica valabilitatea. prin urmare se schimbă şi perspectiva. poate evita să răspundă chiar dacă ştie răspunsul. inclusiv în dezvoltarea unor procese care ţin de interdisciplinaritate. a 64 . deci. strategia (paşii care trebuie urmaţi). Reflecţia autocritică este analiza modului în care punem problemele pentru noi înşine şi modul în care ne construim structuri de referinţă pentru a ne putea interpreta propriile experienţe. Cu toţii reflectăm.participanţii (persoanele implicate în atingerea scopului). respectiv cel al clasei. Apoi s-ar putea gîndi că ar fi putut dovedi că nu este competent şi va realiza că motivul pentru care ar fi putut să pară incompetent e faptul că a conştientizat că ceilalţi ar putea şti mai mult. Dacă presupunerile sînt invalide şi se schimbă. cît şi din cea a atingerii unor performanţe. Eficienţa interdisciplinarităţii conduce în mod firesc la îmbunătăţirea calităţii educaţiei. un elev invitat să exprime o părere într-o dezbatere sau într-o discuţie în clasă. Propagarea propriilor emoţii asupra altor persoane se numeşte rezonanţă. s-a schimbat modul de gîndire. De exemplu. prin emoţiile pozitive obţinem o asonanţă a emoţiilor. resursele (lucrurile de care avem nevoie. Aceasta este învăţare transformaţională. Ca scop imediat comunicarea didactică poate cunoaşte o îmbunătăţire prin folosirea inteligenţei emoţionale. a entuziasmului. În îmbunătăţirea inteligenţei emoţionale a elevilor şi evident în creşterea EQ apare procesul de gîndire transformaţională. Avem şi reflecţii critice care înseamnă analizarea gîndurilor proprii. eventual logistica). încrederea şi interesul elevilor şi pentru îmbunătăţirea mediului şcolar. După aceea se va întreba de ce nu a dorit să răspundă şi îşi va da seama că nu se simţea confortabil să facă aşa ceva. Reflecţia critică înseamnă analiza unor abordări critice pe baza căreia ne construim părerile. O reflecţie autocritică cere chestionarea propriei personalităţi şi a părerilor formate. analizăm propriile păreri. întrucît în mod necesar această creştere apare din reflecţia autocritică. Folosirea inteligenţei emoţionale şi a aplicaţiilor teoriei inteligenţelor multiple în contextul educaţional se poate face în mai multe scopuri. în faţa mai multor colegi. Dacă se creează rezonanţă.

durerea care deturnează atenţia de la îndatoriri. D.pasiunii.. Working with emotional intelligence. P. 1999. SALOVEY. Cursul propus facilitează descifrarea şi aplicarea în practică a acelor abilităţi şcolare. FOLCLOR LOCAL – UN CURS OPŢIONAL DE EDUCAŢIE MULTILATERALĂ Beatrice-Maria STANDAVID. I. PROBLEMATICA LUCRĂRII Lucrarea îşi propune să evidenţieze avantajele şi dezavantajele unui curs opţional. D. The work entitled "Local Folklore . tristeţea. drd. Dacă se întîmplă contrariul şi apar emoţii negative se distruge acea bază emoţională şi efectul se cheamă disonanţă. New York: Bantam Books. 2. frustrarea. J. Târgu-Mureş. MSCEIT. II. 3. User's Manual. Acestea duc la dezinteresul elevilor pentru discipline şi evident la rezultate slabe. New York: Bantam Books. GARDNER. a amuzamentului care oferă bazele performanţei. ON: Multi-Health Systems. 1998. prof. H.. GENERALĂ CURSUL OPŢIONAL “FOLCLOR LITERAR”– PREZENTARE 65 . GOLEMAN. CARUSO. în grupul de învăţare din care face parte. Intelligence Refram Editura. Apar astfel emoţii negative ca furia.D. România Abstract. Toronto. ce permit şi stimulează valorizarea elevilor ca subiecţi ai propriei lor formări. dezamăgirea. Liceul Pedagogic „Mihai Eminescu”.. prin participarea activă la procesul construcţiei cunoaşterii şi acţiunii specifice domeniului studiat. anxietatea.. MAYER..An Optional Class of Multilateral Education" tries to outline the advantages and disadvantages of an optional class that facilitates the deciphering and application of scholar activities that allow and stimulate pupil's value as the subjects of their own growth thru active participation in the process of learning and specific actions in the studied domain. Referinţe bibliografice:: 1. 2002.

predare – învăţare. Ei trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe: ca instrumente cantitative şi calitative să fie vizibili şi măsurabili. de a menţine motivaţia şi satisfacţia grupului de interes. moduri de comportament. DEMERS STRATEGIC . optimizarea activităţii precum şi posibilitatea efectuării unor comparaţii transversale şi longitudinale. precum şi implicarea următorilor factori: . Realizarea şi aplicarea în practică a cursului a necesitat parcurgerea unor etape: proiectarea. provenind din împărtăşirea valorilor şi din mediul atractiv. reprezentări. climatul şi cultura şcolară. participarea la activităţile cursului. a ethosului. Rolul lor e acela de a crea. atmosferă bună. Pentru asigurarea calităţii în receptarea textului popular a fost necesară crearea unei motivaţii puternice. elevi care să împărtăşească responsabilitatea pentru învăţare.obiectivele scontate – de ce am ales calea . Pentru buna desfăşurare a cursului am urmărit definirea indicatorilor de performanţă pentru evaluarea calităţii. concentrare clară pe predare – învăţare. caracteristice vieţii tradiţionale şi transmise de generaţii de-a rîndul prin creaţii folclorice. stabilirea unor relaţii comunitare în vederea atingerii scopurilor educaţionale stabilite. buna examinare a subiecţilor. Indicatorii de performanţă sînt informativi şi relevanţi. implicarea părinţilor. luarea în considerare şi a curriculumului ascuns. stabilirea procedeelor care vor asigura în mod efectiv atingerea scopurilor propuse. luînd în considerare contextul în care funcţionează şcoala.se regăsesc în 66 III. aşteptările la nivel înalt ale elevilor. stimularea elevilor pentru a reuşi. identificarea resurselor puse la dispoziţie de şcoală şi de alţi factori. activităţi extracurriculare pentru a lărgi interesul elevilor şi pentru a construi relaţii bune în cadrul orelor. În proiectarea unităţilor de învăţare am ţinut seama de centrarea demersului didactic pe obiective şi nu pe conţinuturi. căi de gîndire. În Succes Against the Odds: Effective Schools in Disadvantaged Areas National Commission on Education Routledge – 1996 – se stabilesc 10 caracteristici ale reuşitei unei acţiuni şi implicit ale cursului: îndrumare fermă.Cursul opţional de “Folclor literar” încearcă să înarmeze elevii cu un complex specific de valori. fiind uşor de înţeles şi de aplicat. identificarea rezultatelor cursului şi ale finalităţilor altor obiecte de studiu care pot fi corelate.

Referinţe bibliografice:: 1. texte auxiliare (culegeri. precum şi o probă de evaluare stabilită pentru a vedea măsura achiziţiilor elevilor). materiale suport. Impactul pe care acest obiect l-a avut asupra elevilor. hărţi). În condiţiile noului curriculum. spaţiul în care se desfăşoară ora de curs. Evaluarea va conţine descriptori de performanţă sau obiective de evaluare (specifice unităţii de învăţare şi deduse din obiectivele de referinţă vizate. receptivitatea acestora m-a determinat să propun în cadrul pachetului educaţional “Cultură şi civilizaţie” studiul cursului opţional “Folclor literar” pe parcursul a 4 ani.analiza resurselor trebuie să specifice mijloacele materiale prin care voi realiza cele propuse. . dar şi celelalte influenţe ale comunităţii). Ghid general de evaluare şi examinare. Obiectivele de referinţă sînt cele prevăzute în programă. STOICA. 1996. organizarea clasei. antologii. care poate adapta conţinutul. . resursele umane (elevul cu personalitatea sa. Programa trebuie străbătută în mod necesar de toţi participanţii la curs sub îndrumarea dascălului. Material suport. 2001. CONCLUZII 67 . prin coroborarea acestora cu detalierile de conţinut preconizate. Aplicarea tehnologiilor educative moderne în studiul producţiilor populare cu vădit iz arhaic mi s-a părut o continuă provocare. Resursele necesare cuprind: sinteza cursului. Bucureşti: CNC. M. parcurgerea cursului propus nu este obligatoriu liniară. mijloace audio – video. Resursele se referă la timp. 2.obiectivele de referinţă. în speranţa că astfel voi reuşi formarea interesului pentru studiul folclorului şi al civilizaţiei autohtone.evaluarea activităţii elevilor se stabileşte prin descriptorii de performanţă. Bucureşti: Editura Aramis.activităţi prin care voi atinge obiectivele – sînt precizate în rubrica “activităţi de învăţare”. Programul de pregătire a cadrelor didactice pe probleme de didactica disciplinelor. Ca resurse am considerat: timpul necesar. dascălul cu experienţa. . NEAGU. A. enciclopedii.

CMM îşi propune să formeze personalitatea adolescentului pentru a gestiona corect şi adecvat mesajele mediatice. EDUCAŢIA PENTRU MASS-MEDIA Mariana TACU. să identifice tipurile de mesaje transmise prin mass-media şi să analizeze critic conţinutul acestora. Moldova nu există studii în domeniul ECMM. univ. pentru a decripta operativ şi corect sensurile diferitelor informaţii mediatice. Austria. India. SUA. care-i pot înzestra pe adolescenţi cu competenţele ECMM: să explice locul şi rolul mediilor în dinamica societăţii contemporane. Olanda. România etc. Grecia. Italia. ASEM. catedre care ar pregăti specialişti în ECMM.. care ar putea fi infuzate în programele de învăţămînt. Cursuri de cultură mediatică pentru profesori şi studenţi propun Columbia University. Elveţia. formarea capacităţii de a utiliza mass-media. consumator şi creator de produse informative. lect. să detecteze propaganda. pentru a selecta şi adecva sursele informaţionale în perspectivă critică (4) – obiective stabilite definitiv în învăţămîntul din Marea Britanie. precum şi dezvoltarea competenţelor comunicative în contexte de mare diversitate (2). În cele mai multe ţări europene ECMM se realizează în cadrul unor discipline obligatorii sau opţionale. (5). New York University.ADOLESCENTUL VS. Rusia. Australia. să utilizeze conceptele cheie dobîndite ca instrumente de raportare critică la medii. Temple University etc. nu sînt elaborate curricula sau alte module. de promotor al valorilor acestora (3). adolescentul este tratat deopotrivă ca receptor. presă (1). Chişinău Abstract. Media education is the dynamically developing field in different countries.There are few key problems in this field: What are its main aims? What are its content and forms? What is media education about? How should media education integrate with other fields of pedagogical activity? Who trains media teachers and where? Educaţia pentru comunicare şi mass-media (ECMM) se înscrie în familia noilor educaţii şi vizează formarea şi cultivarea competenţelor de valorificare a informaţiei furnizate de radio. de a înţelege diferitele aspecte şi conţinuturi ale acesteia şi de a le valorifica în mod critic. Demersul pentru încadrarea ECMM în curriculumul naţional este specificat de valorile ECMM. Canada. TV. cenzura sau discriminarea (inclusiv motivaţiile acestor acţiuni) din ştiri sau alt gen de programe publice.cum ar fi 68 . În R. În contextul ECMM. să înţeleagă modul în care anumite trăsături structurale . Africa de Sud.

să opereze în cotidian cu criterii valorice proprii pentru selecţia mesajelor din mass-media. Înţelegerea funcţionării industriei mediatice. politice. Se recomandă ca ECMM: .sau să pună sub semnul întrebării . să utilizeze eficient mijloacele media în exersarea drepturilor lor democratice şi a responsabilităţilor lor cetăţeneşti. 3.pot să afecteze informaţia prezentantă. ca principală modalitate de rezistenţă la manipulare. prin urmare. Producerea autonomă de conţinut mass-media (6). grupurile minoritare. ca mijloc de formare practică a competenţelor mediatice. afectivă şi comportamentală: 1. cît şi cadrele didactice. . 69 .distribuirea mijloacelor de producţie şi modelul de finanţare .integrarea de module obligatorii de pedagogie privind massmedia în instruirea cadrelor didactice la toate treptele de formare pentru a realiza o educaţie intensivă. . să identifice tehnicile de manipulare folosite de massmedia. să edifice alternative personale la un mesaj dat.să facă parte din educaţia formală.instituţiile de învăţămînt să încurajeze. şi să fie parte integrantă a programei şcolare la toate etapele învăţămîntului. să identifice şi să evite .să fie orientată asupra aspectelor practice şi să fie corelată cu materiile economice. precum şi o abordare interdisciplinară. sociale. audiovizuale şi în formatul noilor mass-media). autorităţilor naţionale competente să sensibilizeze toate cadrele didactice cu privire la utilizarea mijloacelor de educare audiovizuale şi la problemele aferente educaţiei în domeniul mass-media. la care au acces toţi copiii. îmbinată cu proiecte extraşcolare. soluţia o reprezintă crearea unei materii specifice denumite educaţia în domeniul mass-media. 4.conţinutul şi serviciile mediatice care ar putea fi nedorite. să se raporteze critic la diferite mesaje care reflectă într-o manieră tendenţioasă şi în context predominant conflictual. solicită. şocante sau dăunătoare. . 2. realizarea de producţii media (tipărite. artistice şi informatico-tehnice. în care să fie implicaţi atît elevii. Utilizarea competentă şi creativă a mass-media şi a conţinutului acestora. literare. Obiectivele generale ale ECMM vor lua în consideraţie capacitatea mass-media de a afecta semnificativ personalitatea adolescentului în dimensiunile cognitivă. Analiza critică a produselor mass-media.

. Rezoluţia Parlamentului European 2008/2129 INI. 3. http://www. 2008. drd. Bucureşti: Humanitas. Iaşi: Polirom. 2006. Referinţe bibliografice: 1. atît ca măsură de protejare a copiilor şi adolescenşilor de influenşele negative ale mass-media. David Ogilvy. Există numeroase studii în literatura pedagogică românească şi străină care evidenţiază că în contextul dezvoltării actuale a curricula 70 . edificare. europarl. 6. Paideia. WINDAHL. FICESCU (şi alţii). SNSPA.solicită includerea competenţei mediatice. D. S. CHIRIŢESCU. I. desăvârşire. This study presents some theoretical reference marks regarding the advantages of integrating in the teaching activity modern tools. România Abstract.mdindex 5.eu. either by abuse. univ. În concluzie. REPERE TEORETICE PRIVIND DEZVOLTAREA CAPACITĂŢILOR COGNITIVE SUPERIOARE PRIN UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR MODERNE ÎN EDUCAŢIE Loredana Sofia TUDOR.. 16 decembrie 2008 // http: //www. Universitatea din Piteşti. Educaţia. Dezvoltarea Curriculumului Naţional în R. asist. 2001.1996. even the effects of misusing them. C... Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei. 2. Iaşi: Polirom. MCQUAIL. Iubire. 4. ANTONESEI. Moldova ar trebui să subscrie recomandărilor CE de inserţie în planurile de învăţămînt a ECMM. Fundamentele culturale ale educaţiei. CUCOŞ. L. afectiv şi comunicativ al acestora. ca a noua competenţă-cheie. Modele ale comunicării pentru studiul comunicării de masă. by limiting or methodical inadjustment. europa.alegeliber. în Cadrul european de referinţă privind învăţarea de-a lungul vieţii (6). D.. Editura Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice. care au devenit o realitate ce se impune în cîmpul educaţional modern. such as multimedia – like ones. BUTEANU. Traditional training broadly presents the advantages and means of efficiently employing educational methods during the teaching process. in connection to the development of investigating and problem solving capabilities. cît şi ca mijloc de valorificare a potenţialului cognitiv. Competenţă în mass-media.

în învăţarea interactivă. care dau posibilittaea elevului ca în aceeaşi situaţie de învăţare să fie utilizat pe acelaşi mijloc (calculatorul) media variate – sunete. Alţi autori. Wilson şi M. Deşi noile tehnologii au fost concepute iniţial pe principiul învăţării programate. Mordechai (1998). cameră video. R. imagini video animate. Sistemele multimedia devin valoroase în funcţie de aplicarea lor în variate situaţii de cunoaştere. în modele alternative de învăţare explorativă. Lowrz (2000). de a organiza activităţi interactive eficiente bazate pe dezvoltarea colaborării între elevi şi utilizarea tehnicilor în grup. scanner. voci. grafice. la instrumentele de tip multimedia şi internet. desene. educaţia apelează în principal. în construirea personală a înţelegerii (meaningmaking) şi rezolvării de probleme. video proiector. interfeţe de reţea). B. Sistemele multimedia asociază diferite tehnologii (calculator. Se atrage în acest fel atenţia asupra necesităţii combinării strategiilor tradiţionale cu cele moderne pentru îndeplinirea finalităţilor actuale şi de perspectivă ale curriculei educaţionale. mesaje etc. prin oferirea de posibilităţi de soluţionare diferite a situaţiilor cercetate. în prezent utilizarea lor se bazează pe principiile constructiviste. cititor disc laser. Norman (1999). (2002) realizează o analiză comparativă între mijloacele tradiţionale şi cele moderne în ceea ce priveşte valoarea celor din urmă în dezvoltarea capacităţii de rezolvare de probleme. D. în special datorită posibilităţilor de adecvare şi combinare variată a diferitelor dimensiuni informaţionale. adaptator audio. S. asociate în aplicaţii în funcţie de obiectivele construirii înţelegerii. Siebert (2001) evidenţiază următoarele aspecte ale eficienţei educaţionale a utilizării sistemelor tehnologice moderne în ceea ce priveşte dezvoltarea capacităţilor 71 ..educaţionale este pe deplin benefică utilizarea tehnologiilor informaţionale ca mijloace educaţionale în învăţarea prin cercetare. prin realizarea evaluării autentice. de a facilita accesul la performanţele lumii reale şi de afirmare socială. Pountney şi colab. adaptator muzical. imagini fotografiate. capacitatea de a se organiza activităţi autentice şi relevante de cunoaştere. texte. la nivelul învăţămîntului preuniversitar. evidenţiind valoarea formativă a tehnologiilor multimedia prin: gradul de autenticitate al contextului creat. Jonassen (1995). DVD-ROM. Dintre mijloacele digitale actuale.

sistemele multimedia pot fi utilizate în activităţile de sistematizare. de verificare a unor ipoteze. Indiferent de situaţiile în care sînt utilizate. rezolvarea de situaţii-problemă. pentru a duce la rezultate satisfăcătoare în raport cu finalităţile educaţionale vizate. sînt exersate tehnicile de învăţare ştiinţifică. desene. liste de termeni-cheie. exersarea unor tehnici transmise. este stimulată implicarea elevilor în realizarea de proiecte. acestea rămîn un mijloc educaţional care trebuie supus exigenţelor metodice de utilizare didactică a lor în combinaţie cu celelalte componente strategice . sinteze etc. pentru evidenţierea căilor de corelare a cunoştinţelor. schemele. antrenarea în realizarea de produse diverse. prin stimularea acestora de a-şi completa permanent resursele curriculare de învăţare. În raport cu problemele construcţiei cunoaşterii. formarea unor instrumente mentale precum hărţile conceptuale. a dezvoltării capacităţilor investigaţionale şi de rezolvare de probleme. La fel de importante sînt şi avantajele pe care le oferă în ceea ce priveşte dezvoltarea capacităţii elevilor de manageriere a propriei activităţi de cunoaştere. metode şi forme de realizare a activităţii. Concluzii. dezvoltarea metacogniţiei. sintezele. În funcţie de obiectivele educaţionale urmărite. simularea unor modele. precum compuneri. implicarea activă în cunoaştere. oferă posibilităţi de realizare de interpretări multiple. valorificarea opotunităţilor pentru afirmarea creativităţii. pentru realizarea unor jocuri didactice etc. pentru realizarea sarcinilor de descoperire. pot fi integrate eficient în activităţile de transmitere a cunoştinţelor în funcţie de obiectivele urmărite. pentru realizarea de aplicaţii. provoacă analize critice şi reflecţii personale. alcătuirea de structuri rezolutive.investigaţionale şi de rezolvare de probleme: sînt antrenate procesările mentale în realizarea înţelegerii. antrenarea în exersarea unor forme variate de comunicare. se afirmă interactivitatea. pentru vizualizarea informaţiilor. integrarea în grupuri de lucru pentru cercetarea unor teme complexe. pentru recapitularea. proiecte.mijloace. este posibilă combinarea diverselor moduri de prezentare a informaţiilor. 72 . sistemele multimedia pot fi utilizate eficient în diferite combinaţii strategice în funcţie de variabilele care definesc situaţia didactică. sistematizarea şi corelarea cunoştinţelor.

Pucioasa. Bucureşti: Credis. JOIŢA. ghiduri metodologice. cuprinde ariile 73 . Colegiul Naţional “Nicolae Titulescu”. conceptul de curriculum poate fi interpretat ca proiect educaţional. În sens larg.Referinţe bibliografice: 1. Iaşi: Polirom. Ca proiect educaţional. În sens restrîns. MANOLESCU. România Valentin ZAHIU. TIPURI DE CURRICULUM Victoria VOICU. MIRON. 2006. Managementul educaţiei curriculare vizează organizarea.. conceptul de curriculum se referă la conţinuturile şcolare incluse în programele şcolare şi la experienţele de învăţare ale elevilor trăite atît în şcoală. România Abstract. 4. elaborarea şi evaluarea curriculumului şcolar. iar ca produs cuprinde toate documentele curriculare: plan-cadru de învăţămînt. 2004. 2004. ca proces şi ca produs. Didactica modernă. · Curriculum general – se referă la cunoştinţe. Strategii. I. abilităţi şi comportamente obligatorii pentru toţi elevii. cît şi în afara ei. Informatizarea în educaţie: aspecte ale virtualizării formării. strategii.. Bucureşti: Aramis. RADU. timp. I. Colegiul Naţional “Nicolae Titulescu”. ca proces se referă la listele de conţinuturi. Elemente de pedagogie. Fundamente. Cluj Napoca: Dacia. conţinuturi. evaluare. R. 2006. programe analitice. 3. conceptul de curriculum include relaţii între obiective.. The purpose of this article is to present different types of curriculum and to offer a larger view over the educational process. CUCOŞ. prof. Pucioasa.. C. ghiduri de evaluare etc. manuale şcolare. M. IUCU. It is considered that a better knowledge of the curriculum can facilitate teachers to achieve more adequate educational goals and to respond more adequate to the students’ necessities. E. În literatura pedagogică pot fi întîlnite următoarele tipuri de curriculum: · Curriculum formal – se diferenţiază in curriculum nucleu (CN) şi curriculum la decizia şcolii (CDş). Instruirea constructivistă – o alternativă. 2. prof.

atitudinea elevilor. Acest tip de curriculum face parte din structura şi natura şcolii şi se transmite prin organizarea şcolară şi rutina didactică. în textele şi materiale didactice. presupunînd parcurgerea în întregime a programei. deprinderi.curriculare. aptitudini. disciplinele aferente.se poate realiza prin curriculum extins (şcoala urmează sugestiile oferite de autoritatea centrală. personalitatea profesorului. aranjarea elevilor în banci. orele de opţional reprezintă o extindere a aceluiaşi tip de CDş derivat dintr-o disciplină studiată în trunchiul comun şi urmăresc extinderea obiectivelor. Acest tip de curriculum se regăseşte în documentele şcolare.presupune diferenţierea pe categorii de cunoştinţe. Conform definiţiei general acceptate.). De asemenea. fiindu-i asociate mjloace de evaluare ale rezultatelor obţinute. · Curriculum la decizia şcolii . a profesorilor şi a părinţilor faţă de ceilalţi actori educaţionali.reprezintă experienţa de învaţare care se dobîndeşte din mediul psiho-social şi cultural al clasei (climatul de studiu. · Curriculum ascuns . abilităţi. 74 . sistemul de recompense şi sancţiuni. relaţiile interpersonale. · Curriculum specializat . atitudinile. valori şi se aplică tuturor şcolilor din sistem. acest tip de curriculum se caracterizează prin acoperirea unei porţiuni însemnate din curriculumul total. a competenţelor generale din curriculumul nucleu prin intermediul obiectivelor de referinţă – competenţe specifice şi noi conţinuturi. · Curriculum explicit. finalităţile. segmentele de instruire formală. scris-oficial este specific unei instituţii educaţionale concrete şi este parte a instruirii formale din cadrul experienţelor şcolare. conţinuturile. standardele de competenţe. interpretările fiind condiţionate de perspectiva elevului sau a observatorului. poate include mesaje pozitive şi negative. cuprinde specificări de conţinut în termeni de cunoştinte. incluzînd mesajele şi lecţiile derivate din modul de organizare al şcolii: organizarea şi decorarea sălilor de clasă. ritualurile profesorilor. gesturile. schemele orale. sistemul propriu de valori etc. sistemul obiectelor de studiu. obiectivele diferitelor arii curriculare. curriculumul ascuns se referă la natura şi design-ul organizaţional al instituţiei şcolare şi deopotrivă la comportamentul şi atitudinea profesorilor şi personalului şcolar auxiliar. obiectivele generale. numărul de ore proiectate.

probe de examinare) şi în instrumente de apreciere a progresului şcolar. · Curriculum retoric . Sursele acestui tip de curriculum pot fi centrele de cercetare şi inovare a învaţămîntului. discursurile actorilor publici sau proiecte naţionale de reformă şi publicaţii de specialitate. materialele didactice auxiliare sau software-ul educaţional.nu este predat. 2007.cuprinde experienţa de învaţare oferită direct de educatori elevilor în activitatea curentă. 75 . ci are efecte importante în tipul de opţiuni care se adoptă şi pentru înţelegerea şi interpretarea unei probleme. · Curriculum virtual . de politicieni. de oficialităţile şcolare şi administrative.cuprinde mesajele prevalente în şi prin mass-media. Bucureşti: Editura Meronia. ghidurile pentru profesori. iar în sens restrîns. · Curriculum testat – cuprinde experienţa de învăţare concretizată în modalitaţi de evaluare (teste. sintetizînd tipurile de curriculum definite anterior. făcînd referire în special la aspectul formal. conţinuturi şi experienţe de învaţare pe care şcoala le oferă elevului. · Curriculum predat . curriculumul cuprinde ansamblul acelor documente de tip reglator în cadrul cărora se consemnează datele esenţiale privind procesele educative. · Curriculum de suport – cuprinde materialele curriculare adiţionale.este alcătuit din ideile si materialele creatorilor de politici educaţionale. Referinţe bibliografice: 1. R. se bazează pe concepte şi conţinuturi reglementate de ghidurile curriculare. Lipsa informaţiei nu este neutră. În acest sens este important să sprecificăm că ceea ce şcolile nu predau poate fi la fel de important şi semnificativ ca ceea ce predau.· Curriculum absent . culegerile de texte. Managementul Educaţiei în Context European. În concluzie.este transmis în mod efectiv elevilor de către profesori. · Curriculum operaţional . TUDORICĂ. putem considera curriculumul în sens larg drept ansamblul proceselor educative şi al experienţelor de viaţă prin care trece elevul pe toata durata parcursului şcolar.

dr.educaţie lingvistică ELA . spre deosebire de occident. acest termen este şi un convenţionalism.Limba şi literatura română MET . as well as to develop the identity of students. Improvement of "RLL curriculum” is in line with educational policies in the field. prof.Consiliul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare EL . Dar. univ. iar modernizarea lui se asociază cu ideea de aprofundare şi corectare a reformei învăţămîntului. parents and teachers. It is the most important means of intercultural education and the positive influence on the integration of people of the Republic of Moldova. unde curriculumul nu este decît un instrument de reglementare a acţiunii educaţionale.PRINCIPII DE MODERNIZARE A CURRICULUMULUI DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ (EL/ELA) Vlad PÂSLARU.Ministerul Curriculumul în R. în timp ce în occident învăţămîntul avea ca document normativ principal curriculumul de cca o sută de ani. Chişinău Abstract. due to humanistic and civilizational ideas that promote immanent values in the Romanian language and literature. De aceea şi termenul modernizare cu referire la curriculum pentru noi înseamnă întîi de toate perfecţionare. pentru noi curriculumul se identifică cu ideea de învăţămînt naţional.Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei IŞPP . căci. cu redevenirea noastră întru fiinţă. conform principiului fundamental al vieţii umane – desăvîrşirea fiinţei umane. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. as well as educational practice and teachers’ training. with the modern educational concept and conception of school discipline.. prin 76 . hab.evaluarea rezultatelor şcolare IŞE . Moldova este perceput ca simbol şi realizare a reformei învăţămîntului. învăţătorul/profesorul beneficiind de libertate profesională foarte mare. Abrevieri şi sigle: CNCE .educaţie literar-artistică ERŞ .Institutul de Ştiinţe Pedagogice şi Psihologice LLR .Ministerul Educaţiei şi Tineretului MÎ . Modernization of "RLL (Romanian language and literature) curriculum” aims to make more efficient linguistic education of students and literature education. noi am învăţat/învăţăm să-l elaborăm şi să-l aplicăm abia din 1997..

axiologice. aprobată în 1995 de MET şi expusă rezumativ în preliminarii la curriculum. nu se deosebeşte conceptual. deci. iar literatura în şcoală – o disciplină care foloseşte operele literare pentru a ilustra anumite teme (p. Anume prin prisma desăvîrşirii celui educat vom aborda în continuare şi reperele epistemologice şi teoretice pentru perfecţionarea Curriculumului de limba şi literatura română. Acestuia îi urmează compartimentul de la p. predictive şi prospective. însă. de asemenea. din 2006 (3). incluzînd de aceea şi principii şi concepte pentru fiecare din componentele sale.depăşirea învăţămîntului sovietic şi a educaţiei comuniste. care i-a urmat în 1999 (cl. V-IX)(2). protejat de orice tentativă de diminuare a valorii lui conceptuale. mai ales. metafizicul.X-XII) şi 2000 (cl. La această ediţie. 70-71. structural şi conţinutal de primul curriculum. Curriculumul trebuie. Au fost reordonate. 5558/cl.V-IX). Acesta a fost primul curriculum şcolar din R. Moldova. şi componentele metodologică şi de evaluare a rezultatelor şcolare. apărat. s-au operat şi inserţii dăunătoare. dar în partea conceptuală şi cea explicativă s-au operat reduceri. care readuce conceptul sovietic de notare. pentru a încadra textul în cerinţele faţă de un document normativ şcolar. în 1997 (1) şi a fost conceput nu ca document normativ. A doua ediţie a acestuia. aşa încît mai poate servi şi azi în calitatea în care a fost conceput. Concepţia fiind unul dintre rezultatele principale ale unei cercetări desfăşurate de sectorul Educaţie Lingvistică şi Literară de la IŞE timp de 15 ani. precum şi explicaţii mai desfăşurate. ambele contrazic Concepţia educaţiei lingvistice şi literare (4). din cauza caracterului perimat al acestora: fragmente care readuc în şcoală conceptul materialist marxist cu privire la literatură şi la educaţia prin literatură. Curriculumul şcolar de LLR. se remarcă prin corelarea mai riguroasă a părţii conceptuale cu componentele de bază şi. 1 în planurile de învăţămînt a fost elaborat de o echipă mixtă de autori de la institutele de ştiinţe ale educaţiei din Chişinău şi Bucureşti. 5. ci ca model de posibil curriculum şcolar. literatura fiind considerată doar o reflectare a realităţii fizice şi nu un domeniu al activităţii umane care creează realitatea spirituală. 77 . Primul curriculum pentru disciplina cu nr. Ambele ”modernizări” au fost făcute ignorînd coordonatorul şi autorii curriculumului. prin revizuirea obiectivelor de referinţă pe clase şi reformularea tipurilor de activităţi comunicativlingvistice şi literare-lectorale pentru fiecare obiectiv de referinţă.

a nivelurilor posibile de dezvoltare comunicativ-lingvistică şi literară-lectorală a elevilor la nivelul fiecărei clase. modificarea concepţiei EL/ELA prin revenirea la conceptul gramatist în EL şi la cel de reflectare în ELA. De ex. Principiile de modernizare a Curriculumului de LLR sînt aceleaşi cu principiile de elaborare a unui curriculum şcolar.Dată fiind această situaţie. antrenarea în curriculum a valorilor noilor educaţii (educaţia lingvistică.de precizări conceptuale: reconsiderarea unor principii de EL/ELA. educaţia pentru libertatea etc. necesare şi oportune. mai rău decît a fost! 1. . precum redenumirea acestuia în Curriculum de limba şi literatura moldovenească. Moldova. I. . intensificarea educaţiei civice. Orientarea pozitivă a acţiunii de modernizare. 78 . Specificările în raport cu disciplina şcolară Limba şi literatura română sînt.de eliminare oportună a unor erori din textul curriculumului. Principii metacurriculare: 1. a conceptului de ERŞ.. şi a Curriculumului de LLR. educaţia pentru toleranţă etnică.). este necesară şi oportună. însă. Stabilirea cauzelor care cer modernizarea curriculumului.2. în particular. Altfel spus.1. culturală şi religioasă. educaţia pentru democraţie. Acestea ar putea fi de varia factură: . exprimat de imperativul Nu dăuna! Este un principiu implicit oricărei acţiuni de proiectare şi dezvoltare curriculară şi nici n-ar trebui reamintit. În medicină există un principiu similar. prezentate de ghidul metodologic Proiectarea curriculumului de bază (5). readucerea în actualitate a unor principii de modernizare a curricula şcolare. a metodologiei de ERŞ la EL/ELA. diminuarea celui aplicativ şi ignorarea aspectului atitudinal în ERŞ la EL/ELA etc.de precizări praxiologice: stabilirea sistemului de obiective posibil a fi atinse în procesul instructiv-educativ. patriotice şi pentru comunicare interpersonală şi interetnică în spaţiul educaţional al R.. nici o acţiune de îmbunătăţire a unui lucru nu trebuie să-l facă. educaţia interculturală. renunţarea la opere de valoare din literatura naţională şi recomandarea unor texte pentru a evidenţia autohtonismul basarabean. în general..de politici educaţionale la scară planetară/regională (europeană)/naţională. dacă n-ar exista pericolul diminuării conceptuale şi axiologice a Curriculumului de LLR. . centrarea acţiunii educative pe aşa-zisele metodologii moderne şi ignorarea principiilor EL/ELA. exagerarea aspectului cognitiv.

). Coşeriu. Heidegger. Concepţia educaţiei în Republica Moldova). cu conceptorii de curriculum ar trebui acceptată nu numai ca recomandabilă. Moldova. C. Modificările propuse să răspundă ”Concepţiei educaţiei lingvistice şi literare”. Mukarovsky. cel de al doilea subiect creator al operei literare (Cf. H. 1. R. Racordarea oportună a Curriculumului de LLR la conceptele moderne ale ştiinţelor comunicării.1. la demersurile ştiinţifice cu privire la istoria şi cultura naţională. P. M.-R. Jauss. Receptorul (=elevul cititor în proces de formare) este deci. Este recomandabilă şi evidenţa rezultatelor unor cercetări ştiinţifice în domeniul EL/ELA. spre deosebire de conceptul tradiţional (gramatist) de învăţare a limbii. 2.4. conceptorii lui se bucură de dreptul de autor. T.1. Jakobson. Educaţia lingvistică. lingvisticii şi ştiinţei literare. şi o colaborare eficientă a funcţionarilor de la minister – exponenţii direcţi ai politicii educaţionale a statului.3. În cunoaşterea artistic-estetică obiectul cunoaşterii – în cazul disciplinei Limba şi literatura română – opera literară. aprobate de comunitatea ştiinţifică naţională/internaţională. J. 79 . ci şi ca obligatorie. există ca potenţialitate. Cornea. II. Deşi curriculumul este un document conceptual-normativ emis de Ministerul Educaţiei şi Tineretului. Principii de reglementare intracurriculară: 2. nu ca realitate obiectivă. pentru a armoniza efortul de perfecţionare a curriculumului. Inadmisibilitatea efectuării unor modificări în textul curriculumului ignorînd autorii acestuia sau respectarea dreptului de autor. care depăşesc principial Concepţia disciplinei şcolare. juridice (Legea învăţămîntului) şi normative (Curriculum de bază) ale. Modificările propuse să valorifice specificul cunoaşterii artistic-estetice a lumii şi al cunoaşterii empiric-tehnologice prin comunicarea verbală în limba maternă. 1. pot fi examinate doar împreună cu un alt model de curriculum pentru EL/ELA. Radu etc. ca în cazul cunoaşterii ştiinţifice.5. presupune rolul de creator al limbii pentru elevul comunicant (E.). Întemeierea acţiunilor de modernizare a curriculumului pe documentele reformei învăţămîntului: conceptuale (Concepţia dezvoltării învăţămîntului în R. Slama-Cazacu etc. Propuneri de modificare a Curriculumului de LLR.2. Concepţia educaţiei lingvistice şi literare. el fiind re-creat în procesul receptării.

educaţional şi cultural de către 80 . ghiduri. 2. raţională poate fi considerată cerinţa la atestarea pretendenţilor la gradul didactic superior de a propune îmbunătăţiri ale pieselor curriculare (acte conceptual-normative. aprobate ştiinţific şi praxiologic. 2. Aplicarea principiului general al interdisciplinarităţii la modernizarea curriculumului. Argumentarea modificărilor propuse dinspre praxisul educaţional: orice modificare propusă trebuie să fie argumentată cu caracteristici. materiale didactice etc. materiale didactice). consultarea părinţilor în materie de EL/ELA ar trebui considerată obligatorie. excluderea practicii de votare în şedinţa ”reprezentanţilor” din teritoriu a modificărilor în curriculum. Curriculumul de LLR a fost conceput şi reprezintă un sistem elaborat pentru a ghida conceptual. că vor fi acceptate social. conţinutală şi metodologică) să fie compatibilă cu celelalte componente ale documentului. În acest context. manuale. teleologică. 2. ghiduri metodologice. Această cerinţă este preconizată de Curriculumul de bază. dar se cere evidenţiată special pentru Curriculumul de LLR în cadrul ariilor curriculare Limbă şi comunicare şi Educaţie artistic-estetică. În condiţiile conceptului educaţional modern şi ale asigurării stabile a învăţămîntului general pentru întreaga populaţie.. Orice modificare în cadrul uneia dintre componentele curriculumului (epistemologică. Recomandări pentru evaluarea rezultatelor şcolare şi Referinţe bibliografice: recomandată.). ale elevului comunicant-cititor şi de demersuri raţionale ale cadrelor didactice din domeniu.4.7. probate teoretic şi prin practici educaţionale concrete.3. 2. Evidenţa conceptului şi practicii de formare profesională iniţială şi continuă a profesorilor de LLR – cerinţă de luat în vedere mai ales în compartimentele Recomandări metodologice.2.8. 2. curriculumul propriu-zis.9. ”Demersuri raţionale” înseamnă. Probarea demersurilor părinţilor pentru necesitatea modificării Curriculumului de LLR. 2. Probarea teoretică sau/şi praxiologică a faptului că propunerile de modificare vor contribui la eficientizarea educaţiei lingvistice şi literare a elevilor şi a activităţii în domeniu a cadrelor didactice. Evidenţa demersurilor şi valorilor conţinute de celelalte piese curriculare (acte conceptual-normative. de ex. normativ şi metodologic activitatea de educaţie lingvistică şi literară în cadrul disciplinei şcolare care i-a dat numele. manuale.5. care sînt organizate pe principii comunicativ-lingvistice şi artistic-estetice comune. Modernizarea holistică a curriculumului.6.

Modernizarea Curriculumului de LLR nu este doar o acţiune de eficientizare a acţiunii educaţionale. 1997. comunitatea ştiinţifică şi culturală naţională/ internaţională. CONCEPTUL DE PROBLEMATIZARE ŞI SEMNIFICAŢIILE LUI ÎN PROCESUL EDUCAŢIONAL LA FIZICĂ Ion BOTGROS. PÂSLARU Vl. Goraş. M. Limba şi literatura română. Chişinău Abstract. IŞPP. V. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. 4. Pâslaru (coord. cel mai important mijloc de educaţie interculturală a acestora şi de influenţare pozitivă a integrării poporului Republicii Moldova. părinţi. Chişinău: Univers Pedagogic. Clasele V-IX. Goraş-Postică. părinţilor şi cadrelor didactice şcolare. 81 . conf. This article examines the concept of problematizare and its components: problem-question problem. şt. Curriculum de limba şi literatura română. et al.. Chişinău Ludmila FRANŢUZAN. V. Al. CRIŞAN. Chişinău: Ştiinţa. Perfecţionarea Curriculumului de LLR. 2006. Iorga''. Crişan. Pâslaru (coord.). ci şi una de conştientizare a identităţii naţional-culturale şi lingvistic-istorice a educaţilor. Referinţe bibliografice 1. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. Ghid metodologic /MÎ. Vl. În concluzie.situasion. Al. Hadîrcă et al.elevi.. CNCE. 1997.. univ. prof.problem situation – significant. conceptul educaţional modern şi Concepţia disciplinei şcolare. Liceul . Vl. Clasele V-IX/ MEŞ. 3. M.. Guţu.N. 2. Chişinău Angela GORDIENCO. 2000.. exercise . CNCE.). trebuie să urmeze politicile în domeniu la scară planetară/regională (europeană)/naţională. CNCE.. M. Iaşi: Dosoftei. CERKEZ. dr. cerc. practicile educaţionale şi cele de formare profesională a cadrelor didactice. Curriculum pentru învăţămîntul gimnazial (clasele V-IX)/ MET. datorită ideilor umaniste şi civilizatoare pe care le promovează valorile imanente ale limbii şi literaturii române. Hadîrcă et al. Cimişlia.. Proiectarea curriculuimului de bază. Vl. deci. Curriculum de limba şi literatura română. Al. Each of these components is relevant in the formation training of school competence.

Problema ca exerciţiu .34]. În acest sens metodologiei didactice îi revine misiunea de a pune bazele unei învăţări conştiente. Definirea problemei are la bază existenţa unui conflict cognitiv generat de raportul dintre cunoscut şi necunoscut.110]. „presupune un ansamblu de procedee şi realităţi operaţionale care impulsionează cunoaşterea”[1. Problematizarea. ca situaţie-problematizată reprezintă un ansamblu de elemente cunoscute şi necunoscute.problemă reprezintă un mijloc pentru formarea unor deprinderi de dobîndire sau dezvoltare a cunoştinţelor într-un anumit domeniu.Una dintre cerinţele didacticii moderne este extinderea cîmpului de acţiune a metodelor de cunoaştere astfel. Astfel se conturează cele două dimensiuni ale problemei: enigma şi controversa. ea se transformă într-un exerciţiu. raţionale. ci mai degrabă cere ca acesta să-l găsească prin propria sa activitate'' [6. realizate la nivel superior de activitate intelectuală [4. conceperea.6] Structurarea procesului de cunoaştere într-un sistem de probleme care trebuie soluţionate conduce la ideea că modernizarea metodelor de instruire devine posibilă în măsura în care acestea recurg la tehnica problematizării.Bunescu defineşte problematizarea ca fiind „o cale de rezolvare a contradicţiilor în procesul cunoaşterii” [5. V. după M. Problema. care semnifică ceva ce există în faţa sinelui şi împedică avansarea sau ceva care este pus în discuţie şi care devine astfel obiect de dezbatere..Bocoş. Problematizarea plasează elevii în situaţiia de a reflecta. În cazul cînd problema are o soluţie cunoscută încă înainte ca problema să fie pusă.o situaţie care.p. incertitudini care vor fi înlăturate datorită efortului de gîndire şi acţiune pe care elevul îl va depune pe parcursul rezolvării problemei [1. p. acest conflict generează contradicţii. O problemă mai reprezintă după cum menţionează M. Termenul “problemă” provine din grecescul “problema”.23]. a căuta soluţii şi a le verifica experimental şi logic. 79]. dificultăţii. inteligente. construirea şi rezolvarea acesteia. ceea ce reprezintă pentru disciplina fízica o modalitate de cunoaştere a realităţii la nivel ştiinţific. Desigur că pentru cel care învaţă soluţia nu este cunoscută. pentru o persoană dată nu impune pur şi simplu răspunsul.Minder. încît acestea să se centreze pe activitatea intensă şi independentă a celui ce cunoaşte. Esenţa problematizării o constituie „problema”. p. p. aflate într-o anumită cone82 . a întreba şi a se întreba.

faptelor care provoacă nedumeriri şi par paradoxale la prima vedere. Situaţiile-problemă pot fi clasificate în [7]: · Situaţia surprizei apare la cunoaşterea de către elevi a fenomenelor.xiune şi are ca element principal „întrebarea-problemă”. Întrebărileproblemă sînt stimulente pentru avansarea cunoaşterii. · Contradicţia dintre cunoştinţele tradiţionale ale elevilor şi cele moderne. Întrebările-problemă ca forme productive ale gîndirii reprezintă un stimulent pentru avansarea cunoaşterii. Astfel. care abordează doar o singură temă. · Situaţia presupunerii constă în admiterea altei legităţi sau altui fenomen. după F-M. · Situaţia dezminţirii se constată în cazul în care elevii demonstrează netemeinicia unei idei sau unui proiect. Întrebareaproblemă produce o stare conflictuală intelectuală relativ restrînsă ca dificultate sau complexitate. p. · Situaţia conflictului se utilizează de obicei la studierea teoriei fizice şi a experienţelor fundamentale. alcătuită din mai multe situaţii-problemă. · Situaţia nedeterminării apare atunci cînd problema formulată nu dispune de date suficiente pentru soluţionare. · Situaţia discordanţei se manifestă în cazul în care experienţa empirică intră în contradicţie cu datele ştiinţifice. Ansamblul de situaţii–problemă dintr-un anumit domeniu constituie o „situaţie semnificativă”. O situaţie semnificativă reprezintă o situaţie din viaţă. Roegiers. dar care nu permite răspunsuri reproductive. · Contradicţiile existenţei obiective a realităţii. X. prin: 83 . · La baza situaţiei = problemă se află contradicţia dintre cunoscut şi necunoscut astfel la orele de fizică se poate apela la trei tipuri de contradicţii: · Contradicţia dintre cunoştinţele empirice formate la elevi din experienţa de viaţă şi cunoştinţele ştiinţifice care trebuie formate în procesul educaţional.6]. o situaţie semnificativă este o situaţie funcţională şi se caracterizează. care poartă un caracter inter/transdisciplinar [2. Gerard.

3. Referinţe bibliografice: 1. Chişinău: Editura Cartier educaţional. 4 (12). · stabilirea relaţiilor dintre teorie şi practică. BONTAŞ. CIOMOŞ. 2006. I. M. Cluj-Napoca: Presa universitară clujeană. Р. · explorarea cunoştinţelor din domenii diferite. · structurarea cunoştinţelor în baza unei gîndiri epistemologice. 1998. I. Bistriţa: Editura CHARMIDES. 6. comparaţie. 1998. Fiecare din componentele sale: întrebarea-problemă.. 7. Cluj-Napoca: Editura Eurodidact. M. Din aceste considerente problematizarea este eficientă. abstractizare. exerciţiul-problemă. F. 2005. GHID metodologic de aplicare a programelor şcolare pentru disciplinele opţionale Educaţia pentru sănătate cl.. Bucureşti: All. BOCOŞ. Didactica funcţională. Colecţia Didactica pentru toţi. Revista Univers Pedagogic. Москва: Просвешение. Problematizarea permite de a folosi în procesul educaţional strategii mintale şi activităţi care stimulează operaţiile gîndirii de analiză. orientînd elevii spre posibilitatea de a dobîndi noul în mod independent.. FRANŢUZAN.· antrenarea elevului în utilizarea unor cunoştinţe care cer a fi exersate prin experienţa proprie. situaţia = problemă. 2. M. 84 . generalizare etc. a XII. nr. · utilizarea diverselor cunoştinţe dintr-un anumit domeniu în contexte noi. 4. MINDER. Metodele euristice în studiul chimiei.И. · identificarea raportului între ceea ce cunoaşte şi ceea ce va trebui să mai înveţe. p. МАЛОФЕЕВА. Astfel problematizarea ca metodă euristică de formare îşi centrează activitatea pe personalitatea elevului. L. BOTGROS. deoarece implică elevul permanent într-o activitate acţională întemeiată pe interes şi motivaţie. Didactica chimiei. sinteză. 1993. BOCOŞ. 2002. Pedagogie. 5. Проблемное обучение физике в средней школе.36-39. situaţia semnificativă îşi are un loc al său la orice etapă de învăţămînt şi la orice etapă de formare a competenţei şcolare. 2003. Pedagogia interactivă-condiţie de bază în formarea competenţelor de cunoaştere ştiinţifică la liceeni. · evidenţierea aportului diverselor cunoştinţe disciplinare în rezolvarea unor probleme complexe.

univ... In this meaning. ea nu poate fi utilizată fără inteligenţă. it follows to formulate unavoidable a basic attitude on determination of language role in the language. este o activitate. Formularea unei atitudini fundamentale a elevului în utilizarea limbajului determina rolul limbajului în limbaj.Habermas [5.170]. fără cunoaşterea specificului său funcţional [4. The investigation of this relation is offering us several data for realization of pupil’s linguistic education. în expresia lui J. PERSPECTIVE · Investigarea acestei relaţii oferă un şir de date pentru realizarea educaţiei lingvistice a elevilor. p. Pentru a sesiza semnificaţia limbajului pedagogic în raport cu educaţia lingvistică. ESENŢE · Limbajul organizează lumea în semnificaţii. p. Examinînd limbajul ”la lucru”. limbajul educaţional şi limbajul elevilor organizează semnificaţiile „în jurul” lumii educaţiei. S-a investigat cadrul de influenţă a limbajului pedagogic în formarea /dezvoltarea limbajului elevilor. dr. realizată în şcoală. ca aspecte de limbaj aplicat. Limbajul este un mod de utilizare a limbii în raporturile cu ceilalţi oameni. a fost necesar să organizăm o activitate practică. as a succession of applied language. pe fundalul practicii şcolare. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. ca orice unealtă. s-a urmărit identificarea relaţiei existente între cele trei noţiuni: limbaj pedagogic. o unealtă cu care oamenii acţionează nu asupra lucrurilor. conf. iar relaţia dintre limbajul pedagogic. Limbajul real este un fenomen dinamic [ 7. ca primă funcţie a limbajului şi realizarea funcţiei 85 . ci asupra oamenilor.LIMBAJUL LA „DISPOZIŢIA” ELEVULUI VORBITOR Maria SURUCEANU. Chişinău Abstract.29]. limbaj educaţional şi limbaj al elevilor.125-126]. Dar. p. responsabilizarea cadrelor didactice pentru limbajul pedagogic pe care îl utilizează în transmiterea culturii în procesul educaţional.

celui care utilizează un anume tip de limbaj. în procesul de învăţămînt. afirmă E. deoarece… b) Presupun că din aceste trei noţiuni. în baza unor intuiţii formate şi a confirmărilor de orientare spre relaţionare. ci mai multe. În vorbire. p. T. p. Din aceste considerente am propus un chestionar. deoarece… 2. Alegeţi şi argumentaţi printr-un enunţ alegerea dvs. De asemenea s-a constatat cărui limbaj i se acordă cea mai mare atenţie.de integrare socială.92 ]. b) elevul trebuie învăţat să vorbească şi. A fost deci important să constatăm reconstrucţiile raţionale ale utilizatorilor. vorbind. [1. T. primul loc îl ocupă…. în posibilitatea de a constata un eventual rezultat în cazul în care limbajul pedagogic al profesorului influenţează direct limbajul elevilor.128 ]. Callo menţionează că elevul ca vorbitor are potenţialităţi reale pentru a vorbi şi profesorul trebuie să-i pună la dispoziţie instrumentele necesare vorbirii.73 ]. Callo formulează unele obiective esenţiale al educaţiei lingvistice: a) punerea în valoare a unităţii fiinţei elevului şi a inteligenţei lui. de socializare a elevilor. Anume limbajul vorbit este expresia unei reflecţii şi a unei pessonalităţi. se poate/ nu se poate realiza adecvat un proces educaţional. aplicat la nivelul cadrelor didactice care realizează educaţia lingvistică a elevilor şi care a inclus 7 aspecte relaţionale. 1. utilizarea funcţională a limbajului pune problema felului în care această relaţie este legată cu intenţia vorbitorului. În timp ce utilizarea cognitivă a limbii pretinde la clarificarea relaţiei dintre enunţ şi situaţia de fapt. vorbitorul nu ştie numai un sistem. Referindu-se la educaţia lingvistică. Coşeriu. săşi dezvăluie personalitatea în toată supleţea ei [2. Limbajul pedagogic influenţează formarea limbajului elevilor (încercuiţi o variantă şi argumentaţi): a) în foarte mare măsură b) în mare măsură c) în mică măsură 86 . în baza unor alegeri libere. p. a) Între aceste trei noţiuni există / nu există deosebiri. iar rigoarea lui ţine de adecvarea şi pertinenţa celor exprimate de către elevul vorbitor [3. deoarece… c) Consider că fără un limbaj pedagogic bine dezvoltat.

c) mai puţin bine. deoarece … 7. profesorul trebuie să (alegeţi o variantă şi argumentaţi): a) propună sistematic elevilor sarcini care vizează utilizarea limbii în diverse situaţii de vorbire b) insiste mai mult pe activitatea independentă a elevilor în aspect de asimilare şi utilizare a cuvintelor c) utilizeze el însuşi un limbaj adecvat d) formeze competenţe de comunicare în cadrul unor secvenţe speciale ale lecţiei e) transmită cît mai bine materia în baza curriculumului 5. deoarece… 4. 87 . b) bine. Pentru a forma /dezvolta limbajul elevilor. deoarece… 3. Formarea /dezvoltarea limbajului elevilor este factorul care contribuie la (alegeţi o variantă şi argumentaţi): a) o mai bună asimilare a materiilor de studii b) o mai bună integrare socială c) o mai bună comunicare cu partenerii d) o mai bună afirmare ca personalitate e) o mai bună înţelegere a eului personal 6.Valoarea limbajului educaţional este conferită de (încercuiţi o variantă şi argumentaţi): a) cunoaşterea bună a limbii b) cunoaşterea regulilor de vorbire c) abilitatea de a „găsi” uşor cuvintele d) competenţa de vorbire e) competenţa de comunicare f) altă variantă.d) în foarte mică măsură e)deloc. deoarece… Din perspectiva acestor aspecte reiese consecinţa potrivit căreia cercetătorul care vrea să verifice supoziţiile sale cu privire la un fenomen pedagogic e dependent de subiecţii pe care îi tratează în principiu ca parteneri în problema unei reconstrucţii ştiinţifice. în cazul dat celei a limbajului în relaţia nominalizată. Limbajul pedagogic este / nu este un indicator al profesionalismului cadrului didactic. Eu îmi apreciez limbajul pedagogic personal cu: a) foarte bine.

Limitele care diferenţiază limbajul pedagogic de limbajul elevilor sînt consemnate şi de faptul că formarea /dezvoltarea limbajului elevilor interferează o mai bună înţelegere a materiilor de studiu. de conţinut. La itemul: Consider că fără un limbaj pedagogic bine dezvoltat. cadre didactice şcolare. de fluenţă. Un mare număr de respondenţi indică direct relaţia de interdependenţă şi de completare reciprocă dintre aceste trei noţiuni. încorporate în totalitatea formelor de activitate a subiecţilor. argumentele fiind de natură normativă. seacă. străbat ţesătura unui praxis cotidian ce modelează limbajul şi asigură identitatea. o mai bună comunicare cu 88 . o mai bună integrare socială. se poate deduce.Valorile limbajului. tehnici operaţionalizate în cadrul lecţiilor. metode. Trebuie să menţionăm. de care aceşti subiecţi nu se pot distanţa în aceeaşi modalitate în care se distanţează de o lume exterioară activităţii. au fost constatate opţiuni şi argumente pentru faptul că fără un limbaj pedagogic bine dezvoltat este mai greu de realizat un proces educaţional eficient (circa 96 % din respondenţi). care se formulează prin limbajul pedagogic etc. lipsită de coeziune. deoarece multe noţiuni sînt utilizate în relaţia educaţională la nivelul de înţelegere a elevilor. procesul educaţional se realizează conform unor recomandări. care realizează educaţia lingvistică a elevilor. de asemenea. se poate / nu se poate realiza adecvat un proces educaţional. dar mai puţini dintre aceştia semnalează rolul limbajului educaţional ca liant dintre limbajul pedagogic şi limbajul elevilor şi faptul că limbajul pedagogic al profesorului este un model practic oferit de acesta elevului în normalitatea verbală a comunicării în cadrul activităţii educaţionale. sesizează o anumită diferenţă între aceste tipuri de limbaj. în special noţiunile care desemnează tehnologiile de lucru. că circa 74 % şi-au expus convingerea că limbajul pedagogic inflluenţează direct şi în foarte mare măsură formarea /dezvoltarea limbajului elevilor. ipotetică.. de relaţie etc. deoarece: limbajul pedagogic este unul din componentele procesului educaţional şi fără un limbaj pedagogic elevat comunicarea ar fi simplă.. o primă constatare: mai mult de 60 % din cei 70 de respondenţi. În baza analizelor chestionarului. iniţial. deoarece.

departe de a fi un simplu accesoriu ornamental.partenerii. Conştiinţă morală şi acţiune comunicativă. CEP. A. marca limbajului bine format al elevului este buna afirmare a lui ca personalitate. Valoarea acţională a limbajului pedagogic. Chişinău. devine un uz convenabil ca expresie şi conţinut. Chişinău: CEP USM. 7. 1996. în această calitate. M. căci astfel i se conferă un domeniu de aplicabilitate extins. Acest punct de vedere ne dă posibilitatea să afirmăm că limbajul elevilor este dependent de alte tipuri de limbaj în funcţie de gradul de implicare. USM. Psihologie generală. Chişinău: CEP USM. T. 8. Lingvistică integrală. Configuraţii ale educaţiei totale. O pedagogie a integralităţii. COŞERIU. revelînd prin forţa expunerii. iar. Bucureşti: Editura All Educaţional. SĂLĂVĂSTRU. mergînd pînă la a-l considera în afara procesului educaţional ca atare Interferenţa dintre aceste trei tipuri de limbaj trebuie întrevăzută raţional şi interpretată nu ca o triplă opoziţie între entităţi. 6. CALLO. T. Logică şi limbaj educaţional. Rezultatele la chestionar analizate în această incursiune stimulează revizuirea decupajelor trihotomice. 2. Repere bibliografice: 1. HABERMAS. J. o mai bună afirmare ca personalitate şi o mai bună înţelegere a eului personal. 89 . 2000. Iaşi: Editura Polirom. situează limbajul pedagogic în afara celui al elevilor. Bucureşti: Editura Fundaţiei Culturale Române. 4. 1999. Bucureşti: Editura ALL Educaţional. datorită insolitudinii lor. el este prezent în chiar activitatea elevului. COSMOVICI. 2007. SLAMA-CAZACU. E. 2007.o ştiinţă a comunicării. Prin urmare. C. Un argument suplimentar pentru a susţine această poziţie este şi faptul că profesorii recunosc limbajul drept entitate fundamentală a fiinţei umane. 3.1994. 5. care îl aplică practic în mod curent. T. Psiholingvistica . CALLO. SURUCEANU. care. pînă în momentul de faţă. limbajul. 2007. funcţia modelatoare fiind prezentă intrinsec. 1996. Bucureşti: EDP. ci ca o diferenţă de substanţă.

raţiuni teoretice. p. În ce priveşte aspectul social al cunoaşterii acesta pune amprenta pe comportamentul individului în societate şi este examinat în lucrările cercetătorilor S. UPS „ Ion Creangă”. Vîgotsky. the knowledge is created in wider contexts. Bocoş. M. cunoaşterea este tratată de S. Verţan. a şti să fii. Jinga. Petre. J-M. G. p. W. Delors distinge al patrulea tip de activitate de cunoaştere: „a şti să devii” [Apud 4. Flonta. Florian.G. Chişinău Abstract. conf. In that new way. Sfera epistemologică a cunoaşterii se regăseşte în cercetările efectuate de M.CUNOAŞTEREA – UN MOD DE ÎNVĂŢARE PRIN ACŢIUNE Nina PETROVSCHI. Galperin. Deoarece condiţiile în care vieţuim devin mai complexe. univ. Aceasta vizează capacitatea cadrului didactic de transformare a informaţiei. selectată în programele şcolare pe criterii funcţionale. Hegel. acest concept reprezintă procesul de reflectare obiectivă a realităţii prin observaţii directe. A. elevii trebuie să fie tot mai bine pregătiţi pentru a alege şi a cîntări alternativele de acţiune. emphasizing the learning by action.. prin deducţii logice. A. Nicola. it is related to the problems solution. L. 74] Reflecţii teoretice în valorificarea conceptului „cunoaşterii” sînt prezentate în plan filosofic de către I. Mai tîrziu J. I. Piaget. punîndu-se accentul pe procesul de formare / dezvoltare permanentă a personalităţii. În aspect epistemologic. În plan psihologic cunoaşterea modifică structura intelectuală şi afectivă a personalităţii şi este abordată în lucrările lui J. M. Florescu. Spirchin. dr. Din perspectiva educaţională. în resursă de susţinere a procesului de formare – dezvoltare permanentă a personalităţii elevului. [3. a şti să faci. argumente care trebuie confirmate de practică. multidimensionale ale vieţii. 4-9]. Cristea. of transdisciplinary essence. Kant. A. Kettele distinge trei tipuri de activităţi ale cunoaşterii: a şti să reproduci. K.I. Neculau. Botiş pe care îl definesc ca acea procesualitate prin care omenirea îşi dezvoltă capacitatea de a-şi extinde zona de existenţă. A. la procesul tot mai intens al globalizării 90 . Pentru a se adapta la transformările rapide. Cunoaşterea desemnează tot ceea ce ştie un individ la un moment dat al existenţei sale. The new trends in education configure the emergence of new way of knowledge production. P. Bara.. I.S.

Aceste noi tendinţe în educaţie configurează emergenţa unui nou mod de producere a cunoaşterii. Astăzi sînt importante efectele cunoaşterii şi nu conformitatea cu normele şi regulile ştiinţei. în care aceasta are loc în contexte socio-economice mai largi. [1. Este necesar ca să se folosească traiectorii combinate şi complicate de ordin reflexiv în soluţionarea problemelor pe care le pune viaţa şi să exploreze alternativele rezolutive. de tip academic. care îşi poate modifica configuraţia în funcţie de cerinţele problemei şi profilul de competenţe solicitat.ei trebuie să gîndească rapid. cît integrarea competenţelor într-un cadru flexibil de acţiune. p. de natură transdisciplinară. d) Responsabilitatea socială şi caracterul reflexiv se revendică din centrarea investigaţiei şi a eforturilor de rezolvare a problemelor pe aspecte relevante din punct de vedere practic pentru un număr mare de oameni. pe care membrii unei echipe de rezolvare de probleme le aduc cu ei şi la caracterul dinamic şi flexibil al echipei. centrarea pe rezolvarea de probleme. Acest mod de producere a cunoaşterii se bazează nu doar pe criteriile tradiţionale. să fie flexibili şi imaginativi. competenţi în găsirea unor soluţii ale problemelor necunoscute. Noul mod de producere a cunoaşterii se bazează nu atît pe evoluţii stricte din domeniul epistemologic. stabilit ca urmare a consensului asupra unor practici cognitive şi sociale. Acest nou mod de producere a cunoaşterii e consemnat de esenţa ei pragmatică. dar şi pe cele specifice practicii. 91 . în situaţii neclare. cît pe transformările şi problemele majore cu care se confruntă societatea contemporană. angajarea socială. b) Transdisciplinaritatea înseamnă nu atît reunirea unor grupuri de specialişti din diferite domenii pentru a lucra asupra unei anumite probleme. În literatura de specialitate sînt identificate cinci caracteristici principale ale modului nou de producere a cunoaşterii. iar activitatea de cercetare – dezvoltare devine vectorul ce asigură scurtarea sau desfiinţarea perioadei de aşteptare de la descoperirea ştiinţifică pînă la aplicarea ei în viaţă. a) Cunoaşterea produsă în contextul aplicării face diferenţă între rezolvarea de probleme ce se petrece conform codurilor de practică relevante pentru o anumită disciplină şi rezolvarea de probleme centrată pe o anumită aplicaţie. c) Eterogenitatea şi diversitatea organizaţională se referă la experienţele diverse. 40].

Acţiunea înseamnă intervenţia directă şi eficientă asupra realului. spre deosebire de comportament. Interpretînd şi interacţionînd comunicativ atunci cînd urmează să realizeze prin consens planurile lor de acţiune pedagogică în baza unor anumite situaţii de acţiune. iar succesul sau insuccesul acţiunii constau în realizarea individuală a subiectului sau în eşecul acestuia. succesul sau insuccesul cunoaşterii depinde de caracterul real sau ireal al lumii pe care o construieşte subiectul. p. Cauze ale acţiunii sînt motivele primare ce constau dintr-o atitudine pro faţă de acţiune şi din convingerea că această acţiune este tocmai aceea faţă de care agentul are o atitudine pro. Acţiunea educaţională reprezintă principalul subsistem al activităţii pedagogice şi evidenţiază corelaţia dintre subiectul şi obiectul educaţiei. Structura de funcţionare a acţiunii educaţionale se bazează pe cei doi factori principali implicaţi în realizarea procesului de formare / dezvoltare a personalităţii umane: subiectul educaţieicadrul didactic şi obiectul educaţiei – elevul. Calitatea nu mai înseamnă controlul şi validarea academic = disciplinară. 3738]. a şti se completează cu a şti să acţionezi. Contextul în care va fi utilizată cunoaşterea (economic.27]. Omul acţionează nu numai după cum gîndeşte. Din această perspectivă. dar „din afară” spre interiorul disciplinelor. Astfel. ci deschiderea către o mai largă validare. p. p. O calitate definitorie a acţiunii este că. [7. social. politic. p. 27]. 180181]. În abordarea lui G.22]. cultural) este determinant [1. profesorii se înţeleg cu privire la 92 .e) Controlul calităţii schimbă accentul de pe validarea academică pe la efectele produse în planul aplicării practice. ea are un sens afectiv pentru autorul ei [2. de tip social. p. p. Cadrul didactic acţionează în baza valorilor la nivel socio – cultural [3. În viziunea logică aristotelică. prioritare fiind efectele pe care el poate produce în contextul aplicării [1.28]. p. acţiunea reprezintă o activitate umană care se realizează în vederea stabilirii unui fenomen pozitiv şi în acest scop acţiunea este justă. referindu-se la esenţa acţiunii.9]. p. 38]. Calitatea produsului în sine este trecută în plan secund. dar nu şi o contopire a sensurilor şi semnificaţiilor [1. Prauss. [7. ci şi după cum gîndeşte şi doreşte. noul mod de producere a cunoaşterii nu porneşte de la conţinutul academic al disciplinelor. [Apud 7.

Chişinău. M. avînd scop practic şi devenind consensuală şi contextuală. 7. p. Accelerarea psihogenezei. It is because not always are we satisfied with those ones that our textbooks suggest. M. TESTING GRAMMAR Olga TEMNIKOV. NEGREŢ– DOBRIDOR. 4. Mai importante devin efectele cunoaşterii raportate la rezolvarea de probleme centrate pe aplicaţie. 2003. Chişinău: CEP USM. Bucureşti: Editura ALL. Puterea naturii asupra naturii umane. 2000. 5. L. 2001. Chişinău – Bucureşti: Grupul Editorial Litera.C. Good tests show both teacher and students how well they are all doing. Dicţionar de pedagogie. 2. CĂLIN. I. Fundamente pentru un curriculum transdisciplinar. that is why the best way is to write a test that will be the most suitable exactly for your students. Valoarea acţională a limbajului pedagogic. Bucureşti: Editura Aramis. 2007. HABRERMAS. 2009. Chişinău In our work from time to time it is necessary to write the tests ourselves. L. I. 6. Autoreferat al tezei de doctor în pedagogie. S. Writing a test is an important job that demands skills and patience. Conştiinţa morală şi acţiune comunicativă.ceva comun. Marina BELAIA Lyceum “L. Bucureşti: Editura Aramis. CIOLAN. 2008. Aceste acţiuni servesc la îmbunătăţirea şi înnoirea interrelaţiilor profesionale [7. SURUCEANU. FRANŢUZAN. Învăţarea integrată. În baza consideraţiilor expuse putem afirma că cunoaşterea. Iaşi: Polirom. se bazează preponderent pe transformările şi problemele cu care se confruntă societatea contemporană. CRISTEA. Referinţe bibliografice: 1. în noile condiţii de învăţare. Formarea competenţei de cunoaştere ştiinţifică la liceeni în context inter/transdisciplinar. Teoria şi metateoria acţiunii educative. 2000. 3. Deleanu”.31]. When writing tests we should bear in mind the following five ‘rules’ (Jeremy Harper “Teaching and Learning Grammar”): 93 .

Her hair is not _________ Catherine’s. Now we can look at some of items that test students’ knowledge of grammar. 5. I want to buy _________ new car. 4. a. Grace: Could you a) post this letter with you? b) take c) bring d) buy Ann: Yes. 3. Don’t test what you haven’t taught. Multiple choice In multiple choice tests. a verb form or a question word). There are many guests in the hotel. Grace: Where are you a) on to? b) in c) off d) out Ann: I’m just going to the shops. a) so long b) as long as c) long as 5. He works very hard. or c. a) some b) a c) two 4. for example: II. Don’t introduce new techniques in tests. b. ________ a) doesn’t he? b) does he? c) isn’t he? 2. a) Each b) Every c) Any Multiple choice items can be made a greater test of all-round comprehension if they are part of a passage or a dialogue. Can you see _______? a) her b) him c) it 3. Don’t forget to test the test. Choose the correct answer. We will start with more discrete items (which only test one thing. students have to choose the correct answer from a number of alternatives. __________ one has their own room.1.g. At the most simple level it can be used to test the students’ grammatical knowledge. There is a boy in the garden. Don’t just test accuracy. for example: I. e. and then come to testing techniques that are slightly more integrative. Don’t test general knowledge. of course. 2. 1. 94 .

Grace: And you’d better a) take an umbrella. b) to take c) taking d) took Ann: Why? Grace: Because it’s going to rain. Fill-ins Fill-ins are those items where students have to fill a blank with a word or words. In this example students have to understand a whole text at the same time and then write the answers. III. Look at Jenny’s message. Write one word for each space. Dear Joanne, Rome (1) a beautiful city! The people (2) very nice. Susan (3) not like the city very much, but (4) likes the meals. (She loves spaghetti!) Susan has two friends in Rome (5) Paolo and Kurt. (6) live (7) the north-west of Rome. Kurt is an artist. (8) pictures are very good. Paolo is Italian and Kurt is German. He is (9) Hamburg. I (100 speak Italian or German, but Paolo and Kurt can speak English very well. See you soon,Love, Jenny This is a good test of students’ comprehension as well as their knowledge of individual grammatical items. Sentence completion Fill-in items usually ask for only one word. But they can be extended to test more of the students’ knowledge and use of English. Students have to fill in a blank and/or complete a sentence with more than one word. There will often be more than one way of doing this. These test items are usually called sentence completion. For example, in the following item students have to choose language that “makes sense”: IV. Complete the sentences below so that they make sense. 1. A: Are you sure you’ll be all right? B: Don’t worry – I’m ………. looking after myself. 2. The old lady, who ……, suddenly sat up and asked for some tea. 3. Both teams were exhaustEditura They ……. for three hours. 4. He was born between 1940 and 1942, so he must be in ……. Usually those students who complete the task successfully show that they have a lot of grammatical knowledge and they are
95

able to use right vocabulary and grammar to complete the task. In that sense these are quite integrative task. Of course, we have suggested only some test items that can be successfully created by the teachers according to their students’ abilities and skills. There are a lot of other examples of items that can be included in to the tests such as sentence reordering that explores the students’ knowledge of syntax; transformations, where you can test the students’ knowledge of syntax and structure, parallel writing, and so on.
MODERNIZAREA CURRICULUMULUI DE BAZĂ DIN PERSPECTIVA TENDINŢELOR MODERNE ÎN DOMENIUL DEZVOLTĂRII CURRICULARE Angela CARA, dr. în ped., conf.cerc., Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Chişinău Abstract. The study presents the background and the main issues related to implementing and developing of curriculum for secondary education in Republic of Moldova. This special issue intends to highlight some key points that can forge a possible curriculum pfilosophy for the 21 st Century.

Elaborarea şi renovarea curriculumului a ocupat o poziţie importantă în acţiunile de reformare a învăţămîntului din Republica Moldova din perspectiva asigurării calităţii educaţiei. Obiectivele acestei componente au vizat revizuirea ansamblului de procese educative, strategii şi tehnici instrucţionale şi a experienţelor de învăţare prin care trece elevul pe durata parcursului său şcolar, precum şi elaborarea unui nou curriculum, centrat pe personalitatea elevului. Implementarea curriculumului şcolar este considerată ca fiind de fapt „o revoluţie în învăţămîntul din Republica Moldova: s-a schimbat în mare măsură mentalitatea cadrelor didactice şi a elevilor; s-au produs schimbări de esenţă în paradigma educaţională: concepte, atitudini, valori.” (4, pag.11)

96

În valoroasa lucrare Cadrul de referinţă al Curriculumului Naţional, prof. Guţu Vladimir evidenţiază etape esenţiale pe care lea parcurs reforma curriculară în Republica Moldova. (4, pag.6 – 14) Prima etapă (1989 – 1993) avea următoarele priorităţi: schimbarea structurii sistemului de învăţămînt din perspectiva „deodeologizării şi depolitizării programelor şi a manualelor şcolare, introducerea noului sistem de notare a elevilor (de zece puncte), desfiinţarea şcolilor serale, schimbarea esenţială a personalului de conducere din învăţămînt, liberalizarea procesului didactic etc. Etapa a doua (1994 – 1997) avea ca prioritate crearea bazei legislative şi conceptuale a reformei sistemului de învăţămînt, caractrerizată prin trecerea la o nouă paradigmă educaţională, care avansează demersul pentru centrarea educaţiei şi învăţămîntului pe persoana celui educat/format, nu pe comunicarea de materii de predare – învăţare. Etapa a treia (1997 – 200,) marcată de realizarea Proiectului de reformă a învăţămîntului general, finanţat de Banca Mondială şi Guvernul Republicii Moldova, a antrenat patru componente: elaborarea curriculumului, evaluarea cunoştinţelor, formarea continuă a cadrelor didactice, elaborarea şi finanţarea manualelor. Etapa a patra (2003 – 2005), numită etapa postproiectului sau de acumulare a experienţei şi informaţiei, calitatea curriculumului naţional (programelor, manualelor, ghidurilor metodologice etc.) Etapa a cincea începe cu anul 2006 şi se caracterizează prin căutarea intensă a soluţiilor şi a mecanismelor de modernizare şi asigurarea calităţii curriculumului naţional, lansarea unui nou proiect de rang naţional – „Educaţie de calitate în mediul rural” finanţat de Banca Mondială şi Guvernul Republicii Moldova, crearea unei noi baze legislative şi normative cu privire la sfera educaţională; aderarea Republicii Moldova la Procesul de la Bologna, ceea ce presupune modificări în cadrul curricular al învăţămîntului superior şi celui secundar general. Mutaţiile din educaţie, determinate de comutarea profundă a societăţilor europene către globalizare şi către societatea bazată pe cunoaştere, reclamă un sistem de mecanisme şi metodologii ale modernizării sistemului şi procesului de învăţămînt din Republica Moldova în vederea asigurării calităţii educaţiei şi ralierii sistemului educaţional din R. Moldova la valorile şi standardele europene.
97

Marea provocare cu care se confruntă învăţămîntul preuniversitar în ultimii ani este dacă el va putea oferi, în cele din urmă, condiţiile, atît de mult discutate, pentru realizarea personală a tinerilor şi dezvoltarea lor de-a lungul vieţii (capital cultural), asistîndu-i să-şi urmeze obiectivele în funcţie de interesele şi aspiraţiile individuale; potenţarea unei cetăţenii active şi inclusive (capital social), „angajabilitate” (capital uman), capacitatea de a obţine un loc decent pe piaţa muncii. Tendinţele actuale generale ale dezvoltării curriculare evidenţiază (1, p.30): comutarea dinspre centrarea pe obiective de studiu văzute în manieră academică către obiecte de studiu concepute funcţional, în raport cu nevoile sociale şi individuale ale celor care învaţă; dinspre profesor către cel care învaţă, mai exact, către performanţele şi progresul său continuu ca persoană autonomă; dinspre predare către învăţare; comutarea dinspre un curriculum fragmentat şi divizat, centralizat şi rigid, către un curriculum flexibil, deschis, multifuncţional, oferit într-o diversitate de formare (în şi în afara clasei), în măsură să încurajeze arii largi de învăţare şi noi demersuri, cum ar fi integrarea obiectelor, curriculum personalizat, învăţare comunitară; comutarea dispre input către output şi outcomes, văzute în termeni de competenţe; comutaţia aceasta este corelată cu mutaţia dinspre un sistem de evaluare în care se testa capacitatea elevilor de a memora secvenţe de cunoştinţe către o evaluare care valorizează competenţele pentru viaţă; de la o învăţare centrată pe informaţie către una în care importante sînt capacităţile de articulare creativă a cunoaşterii, deprinderilor, atitudinilor în situaţii diverse de viaţă privată, profesională, publică; comutarea dinspre un curriculum „acelaşi pentru toţi” către unul diferenţiat, care ia în considerare interese, talente, capacităţi, stiluri, condiţii şi contexte de învăţare foarte diferite. În acest context reviziurea şi modernizarea Curriculumului de bază în învăţămîntul secundar general din Republica Moldova reclamă:

98

1. Racordarea politicilor în domeniul curriculumului la recomandările procesului de la Lisabona. 2. Conceptualizarea curriculumului de bază în corespundere cu principiile centrării pe elev, şcolii prietenoase copiilor (promovînd caracterul inclusiv şi echitabil, eficacitatea şi eficienţa învăţării, sănătatea, siguranţa şi protecţia elevilor, egalitatea genurilor, implicarea elevilor, a familiilor lor şi a comunităţii în viaţa şcolii). 3. Conceptualizarea curriculumului de bază în corespundere cu nevoile individuale ale celor care învaţă: gîndire critică, rezolvarea de probleme, cooperare, flexibilitate, creativitate, responsabilitatea lucrului bine făcut, adaptabilitate, valorizarea diversităţii, participarea la viaţa comunităţii; dezvoltarea unui curriculum flexibil, deschis, multifuncţional, oferit într-o diversitate de forme (în şi, în afara clasei), în măsură să încurajeze arii largi de învăţare şi noi demersuri, cum ar fi integrarea obiectelor, curriculum personalizat, învăţare comunitară, extinderea corelaţiei cu educaţia informală. 4. Reflectarea în cadrul obiectivelor transdisciplinare a obiectivelor ce vizează cei cinci piloni ai învăţării: a învăţa să ştii/să cunoşti, a învăţa să faci, a învăţa să munceşti cu ceilalţi, a învăţa să fii, a învăţa să te transformi pe tine şi să schimbi societatea: · a învăţa să ştii/să cunoşti: a stăpîni instrumentele cunoaşterii (instrumentele esenţiale ale învăţării pentru comunicare şi exprimare), a poseda în acelaşi timp o cunoaştere vastă, dar aprofundată a unor domenii principale; a înţelege drepturile şi obligaţiile specifice unei societăţi democratice. Cel mai important aspect al acestui pilon este considerat însă a învăţa să înveţi. · a învăţa să faci: a-ţi însuşi deprinderile necesare pentru a practica o profesie şi a-ţi însuşi competenţele psihologice şi sociale necesare pentru a putea lua decizii adecvate în diverse situaţii de viaţă; a te integra în viaţa socială şi în lumea muncii participînd la pieţele locale şi globale; a folosi instrumentele tehnologice avansate; a-ţi satisface nevoile de bază şi a acţiona pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii personale şi sociale. · a învăţa să munceşti cu ceilalţi: a accepta interdependenţa ca pe o caracteristică a mediilor sociale contemporane; a preveni şi a rezolva conflictele; a lucra împreună cu ceilalţi pentru atingerea unor

99

obiective comune, respectînd identitatea fiecăruia; a participa la viaţa şi conducerea comunităţii şi a crea o familie sănătoasă şi armonioasă. · a învăţa să fii: a-ţi dezvolat personalitatea şi a fi capabil să acţioneză autonom şi creativ în diverse situaţii de viaţă; a manifesta gîndire critică şi responsabilitate; a valoriza cultura şi a depune eforturi pentru dezvoltarea propriilor capacităţi intelectuale, fizice şi culturale; a manifesta simţ etic şi a acţiona pentru menţinerea unui climat de pace şi înţelegere. · a învăţa să te transformi pe tine şi să schimbi societatea: a cunoaşte, a reflecta şi a acţiona asupra realităţii, a o adapta şi a o transforma; a proteja mediul înconjurător şi a acţiona pentru o societate nondiscriminatorie; a dezvolta solidaritatea şi coeziunea socială. 6. Reflectarea în cadrul curriculumului a competenţelor cheie recomandate de Consiliul Europei: comunicarea în limba maternă, comunicarea într-o limbă străină, competenţe de bază în matematică, alfatizare ştiinţifică şi tehnologică, competenţe digitale, deprinderi de tehnologia comunicării şi informaţiei, competenţa de a şti să înveţi, competenţe interpersonale, civice, morale, competenţe antreprenoriale, competenţe de formare a valorilor prin cultură. 7. Asigurarea coerenţei orizontale (stabilirea interferenţelor între disciplinele arii curriculare). 8. Asigurarea coerenţei verticale în cadrul curriculumului (asigurarea continuităţii curriculumului de la un an de studiu la celălalt); 9. Reducerea obiectelor de studiu din Planul - cadru în baza integrării obiectelor de studiu. 10. Reducerea volumului de conţinuturi ale învăţării. 11. Reflectarea în cadrul curriculumului a abordării diferenţiate (una şi acceaşi disciplină vine cu mai multe tipuri de oferte, pe niveluri de dificultate şi pe arii de interes). 12. Reflectarea în cadrul obiectivelor ariilor curriculare a aspectului calitativ al formării proceselor cognitive pentru rezolvarea de situaţii variate, implicate în activitatea de cunoaştere, învăţare continuă, mai ales independentă: sensibilitatea la probleme, spiritul de observaţie, stabilitatea şi calitatea reprezentărilor, calităţii şi operaţii ale gîndirii (analiză, sinteză, comparaţie, generalizare, concretizare), construirea
100

a. transformare). dobîndire). modificare. modificare.de argumente.de evaluare (apreciere. eliminarea cunoştinţelor perimate şi de detaliu. formarea pentru/prin învăţarea activă. exprimare proprie. interpretare. de aplicare (concretizare. utilizare. afectivitatea). clasificare. esenţializarea. diferenţiere. 15. prioritare în instruire: operaţii. precizarea. sesizare. 2000.a. restructurare). deprinderile. capacităţi de cunoaştere simplă. argumentare. calităţi ale imaginaţiei (combinare.diversificarea metodologiei didactice. Bucureşti: Editura Educaţia. cu caracter aplicativ. proiectare. Patru exerciţii de politică educaţională în România. cu instrucţiuni şi instrumente de urmărire a evoluţiei elevilor. demonstrare. reprezentare. operaţionalizarea obiectivelor educaţiei corespunzătoare domeniului cognitiv. formulare nouă.). creşterea valorii aplicative şi operaţionale s. organizare. de analiză (distingere. judecare. . modificarea atitudinii faţă de informativ sub aspectele: diminuarea volumului. de judecăţi de valoare. ale proceselor ce sprijină cunoaşterea (motivaţia. atenţia. comparare). anticipare. CRIŞAN. Referinţe bibliografice: 1. formularea de soluţii variate. prevedere. .). Includerea în Curriculum a tehnicilor de evaluare pentru elevii cu cerinţe educative speciale. corectitudine). schematizare. dezvoltare. de sinteză (relatare.însuşirea unor metode şi tehnici de muncă intelectuală. de înţelegere (ilustrare. 16.accentuarea fără precedent a caracterului euristic al strategiilor didactice. înlănţuire.concentare. explicare. recunoaştere. documentare. 101 . Orientarea strategiilor didactice spre formarea competenţelor: . (coord). voinţa.Valorificarea în cadrul conţinuturilor a teoriilor inteligenţelor multiple. expresivitate. identificare. ale limbajului (forme variate de comunicare. decizie ş. derivare.. asociere. combinares.folosirea cu precădere a unor metode de tip acţional. 14. percepere (definire. găsirea de soluţii noi. A. completare). clasificare. deducere. dezvoltarea gîndirii critice. Includerea în curriculum a secvenţelor detaliate de evaluare. dezvoltare. . generalizare. 13. formarea calităţilor intelectuale reflectate în formularea.a.

Revista de istorie şi cultură. 102 . Bucureşti: Humanitas Educaţional. Current and Future Challenges in Curriculu..2. univ. 4. Orice demers integrator implică următoarele procese (V. The integrated organization of pre-school curriculum suppose the synthesis of information from various fields of knowledge in view of formation to the children one integrative vision on objectives and phenomena. multidisciplinary and transdisciplinary. care să dezvolte o structură coerentă.. There are examined three paradigm of curricular integration: interdisciplinary. V. Învăţămîntul din Republica Moldova în perioada de tranziţie la societatea democratică. PÂSLARU. CRIŞAN. 2007. 2006. Practices and Networking for Change. RELEVAREA EFICIENŢEI ORGANIZĂRII INTEGRATE A CURRICULUMULUI PREŞCOLAR Valentina PASCARI. A. Chişinău Abstract. from praxeologic perspective. Bucureşti: Humanitas Educaţional. Cadrul de referinţă al Curriculumului Naţional. CRIŞAN. Aceasta oferă copilului o largă deschidere spre integrarea mai profundă a fenomenelor şi proceselor care au loc în natură şi în societate. în ped. coordination of the Colloquium. nr. 2001. Organizarea conţinuturilor educaţionale din perspectiva integrării presupune sintetizarea şi structurarea informaţiilor din diverse domenii de cunoaştere în sensul construirii unei viziuni holistice interactive asupra mediului real. Chiş): · combinaţia tematică şi transpunerea acesteia într-un proiect. A. In the present article “The relevance of efficiency of integrated organization of pre-school curriculum” is examined several aspects regarding the curriculum integration. 4. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. (coord. Destin românesc. 3. GUŢU.. 2003. Chişinău: Editura Ştiinţa. 5. Development: Policies. CARA A.) Reforma la firul ierbii. conf. dr. V.

poate fi operată în baza a trei paradigme: interdisciplinară. V. după cum constatăm în literatura psihopedagogică. Totodată. Chiş etc. care solicită cunoaşterea psihologiei copilului şi a psihologiei învăţării. determinate de sistemul de finalităţi după educatorul care trebuie să se orienteze pe tot parcursul procesului de formare. Cristea. Guţu. v Tema: Anotimpul. Abordarea interdisciplinară constituie intersectarea a două sau mai multe domenii de cunoaştere de interes comun. v Domeniul de activitate: Formarea reprezentărilor elementare matematice. O. instituţia preşcolară reprezintă cel mai favorabil cadru pentru organizarea integrată a curriculumului. C. S. educatorul poate avansa demersuri interdisciplinare la nivelul corelaţiilor sugerate de ariile curriculare şi domeniile de activitate. v Unitatea de conţinut: Timpul. educatorii au o autonomie mai largă privind selectarea şi operarea acestora. prin acţiuni de evaluare a performanţei obţinute. Însă libertatea va fi exercitată de către aceştia prin a-şi asuma anumite responsabilităţi. Organizarea integrată a curriculumului. care permite structurarea într-o manieră flexibilă a conţinuturilor.). Din acest unghi de vedere. Astfel. · identificarea şi integrarea a noi surse de informaţie şi selectare a conţinuturilor. v Finalitatea: Copilul va indentifica anotimpul curent al anului (toamna) şi succesiunea lunilor. Realizarea în practica instituţiei preşcolare a acestor paradigme va fi posibilă doar în cazul cînd educatorul ţine cont de specificul procesului educaţional preşcolar (se produce valorificarea şi dezvoltarea potenţialului psihofiziologic individual al copilului prin relaţionarea acestuia cu mediul înconjurător. În practica instituţiei preşcolare. crearea unui mediu educaţional adecvat). Spre exemplu: v Aria curriculară: Ştiinţe.flexibilitatea orarului şi a strategiilor de organizare şi desfăşurare a procesului educaţional. demersul educativ în grădiniţă se încadrează într-o anumită doză de reglementări. Dandara. cunoaşterea mediului şi cultura ecologică. multidisciplinară şi transdisciplinară (V. Creţu. 103 · .

flori pentru fiinţele dragi etc. vegetaţia etc. producîndu-se. se vor cunoaşte lunile anotimpului toamna. 104 . cu adaptarea organismului la schimbările ce se produc (temperatura. trăsăturile caracteristice fiecărei luni etc. · Formarea reprezentărilor elementare matematice (să ordonăm florile din vază: după culoare. Ø Tema: Toamna Ø Unitatea de conţinut: Flori de toamnă Ø Finalitatea: Copilul va identifica florile de toamnă. · Educaţia muzicală („Dansul florilor”). particularităţile specifice. transferul şi exersarea unor competenţe de identificare a anotimpului curent (toamna) în raport cu fenomenele specifice acestuia. Spre exemplu. fapt prezentat în exemplul ce urmează. realizarea obiectivelor se produce printr-o abordare interdisciplinară. · Artă plastică (pictură „Grădina cu crizanteme”). lungime. educaţia pentru familie şi viaţa în societate (să descriem florile de toamnă din grădina bunicilor. modalitatea de organizare a activităţii de învăţare în contextul temei „Toamna” poate fi cea a Centrelor de interes din perspectiva domeniilor de activitate.). Cazimir). în instituţia preşcolară. Acest demers poate fi integrat cu următoarele domenii de activitate: · Educaţia pentru mediul natural şi cultura ecologică (observări asupra florilor de toamnă). tu spui multe”).). astfel. Activităţile organizate în fiecare Centru de interes contribuie la realizarea obiectivelor temei. de O. · Dezvoltarea personală. mărime.). · Dezvoltarea limbajului şi a comunicării (joc didactic „Eu spun una.Acest demers va fi integrat cu domeniul de activitate Educaţie pentru mediul natural şi cultură ecologică. · Educaţia literar-artistică (memorare „Convorbire între flori”. · Educaţia fizică (săritură „Florile jucăuşe”). În acest sens. Modelul de abordare multidisciplinară impică rezolvarea unei teme din perspectiva mai multor domenii de cunoaştere. abordarea multidisciplinară este cel mai bine ilustrată de metoda proiectului. lumina. culorile. Astfel. structura lor. să formăm mulţimi de flori etc.

Orice demers integrator în materie de curriculum preşcolar presupune combinaţia tematică şi transpunerea acesteia într-un proiect care să dezvolte o structură coerentă. 3.Integrarea subiectului „Flori de toamnă” se va realiza şi cu activităţi alese de copii. Abordarea conţinuturilor în sens de integrare transdisciplinară a domeniilor de activitate este una de principiu şi actuală. putem indica un şir de avantaje ale curriculumului preşcolar integrat: 1. conduce la obţinerea informaţiei din diverse domenii despre un obiect sau fenomen. mai mult. care asigură parcurgerea secvenţială a programei şi integrarea cunoştinţelor în jurul acesteia. un facilitator în asimilarea informaţiei decît un transmiţător de informaţii. abordarea multidisciplinară oferă contexte în care copiii pot aplica o varietate mare de cunoştinţe şi deprinderi. favorizează comunicarea şi rezolvarea sarcinilor prin cooperare. transferul de cunoştinţe în diverse contexte. Deci. pe învăţarea activă a cunoştinţelor de către copil. favorizînd. promovează unele opţiuni ale pedagogiei funcţionale. Abordarea trandisciplinară nu se limitează doar la realizarea unei teme. 6. Perspectiva integrării transdisciplinare constituie o abordare globală a cunoştinţelor. 2. care pune accentul. acestea fiind utilizate ca surse de formare la copii a experienţelor de învăţare din perspectiva satisfacerii intereselor cognitive. care fundamentează învăţarea pe realitate. Prin activităţile integrate educatorii vor încerca să aducă un plus de lejeritate şi mai multă coerenţă procesului educativ. pe lîngă cele de bază stipulate în curriculum. 105 . 2. ce fac parte din domenii de activitate diferită. 4. Tot programul de învăţare este organizat pe teme globale. acţiunea educativă devine. implică emoţii şi atitudini pozitive. 3. 5. mai ales. Plecînd de la coordonatele de mai sus. Integrarea se va realiza prin aplicarea într-un scenariu bine închegat a conţinuturilor de învăţare-evaluare. implică responsabilitatea copiilor pentru realizarea sarcinilor de învăţare. Sintetizînd cele relatate se poate concluziona: 1. deoarece organizarea conţinuturilor este axată pe demersurile celui care învaţă. activităţi complementare etc. totodată.

2008. derivate. GUŢU. Este important ca la dezvoltarea – 106 . Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană. componentă a curriculumului. Iaşi: Polirom. (Ex. S. Tehnologii educaţionale. avînd un grad înalt de generalitate. the minimal competence and perceived competence.4. Chişinău Abstract. V. CONTEXTE DE FORMARE A COMPETENŢEI LITERAR-LECTORALE Victor ŢÂMPĂU. receptînd adecvat mesajul). În: Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi gradele didactice. There are brought specifications of formations of literary-reading competences depending on the esthetical perception. literary-reading competence. CREŢU. Chişinău: Litera Intrenaţional. 2.. the esthetical attitude etc. Dicţionar de pedagogie. CRISTEA. Provocările pedagogiei contemporane. Cei care învaţă identifică mai uşor relaţiile dintre idei şi concepte. CHIŞ. 4. componente a acestuia. 1998. Context psihopedagogic. Competenţa literar-lectorală specifică se formează pe parcursul unui an şcolar ca etape. The literary-reading competence known and is presented through general and specific characteristics. complexitate (Ex.: Să citească independent orice tip de text. 2002. Competenţa literar-lectorală raportată la competenţa generală se formează la nivelul disciplinei pe durata unei trepte de învăţămînt. Referinţe bibliografice: 1. dintre temele abordate în grădiniţă şi din afara ei. specific.: Să citească şi să formuleze întrebări şi răspunsuri în legătură cu textul citit) [6]. C. Curriculumul educaţiei copiilor de vîrstă timpurie şi preşcolară (1-7 ani) în Republica Moldova. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. şt. Chişinău: Cartier Educaţional. 1998. 2000. cerc. 5. Integrarea curriculară încurajează comunicarea şi rezolvarea sarcinilor de lucru prin cooperare. There are described the general. Vl. Conţinutul procesului de învăţământ. Chişinău: Cartier. 3. 5. the esthetical taste.

ca grad inferior al cunoaşterii şi abilităţilor. • de activitate (eu pot să acţionez: ca să găsesc. util).85].). stilistică) [4. . frumosul este „ceea ce place în mod universal fără concept”. afectiv-volitive – motivaţionale-volitive. • cognitivă (eu ştiu ce şi cum să citesc pentru a afla ceva nou.). p. textul necesar conform scopurilor.: Să interiorizeze noile cunoştinţe. în standardizarea evalării) şi competenţa percepută (construcţie cognitivă corespunzătoare opiniei pe care o are individul despre propria sa valoare în plan cognitiv. O personalitate dezvoltată artistic dispune de simţul frumosului şi raţionamentul gustului. de interiorizare a categoriilor estetice (Ex. .24-25]. . receptivă. în esenţial. gusturilor etc. Prin realizarea obiectivelor educaţiei estetice se atinge armonia şi frumosul în activitatea umană. Coordonata estetică în formarea-dezvoltarea competenţei literar-lectorale la nivel teoretic presupune: capacităţi cognitive estetice. Prin aceasta din urmă se promovează valorile general umane. Prin (competenţa de lectură) CL se delimitează: • competenţa. circumstanţelor. adică de a cunoaşte. p. să aleg cartea. Categoria de bază a esteticii. ceea ce regăsim în stabilirea obiectivelor unui curriculum.lingvistică (morfosintactică. Context filozofico-estetic.formarea competenţei specifice să se delimiteze diferenţele între competenţa minimală (capacitatea de a îndeplini satisfăcător o sarcină. lexicală.referenţială sau extralingvistică (cunoaşterea lumii). capacităţi în sistemul propriu de valori estetice. la nivel practic: deprinderi estetice la nivelul unor 107 . Anume frumosul este măsura binelui şi moralităţii. O competenţă literar-lectorală presupune trei componente de bază: • motivaţional-emoţională (eu vreau să citesc din plăcerea de a descoperi o altă lume prin imagini artistice). dar nu pasivă.culturală. La baza oricărui proces de receptare se află nu numai plăcerea estetică. necunoscut.discursivă (familiarizarea cu gramatica textului). cu rol motivaţional) [7. ci şi o nevoie stringentă de a afla şi a cumula adevăruri artistice. „ceea ce place fără nici un interes” ca „forma finalităţii unui obiect întrucît e percepută fără reprezentarea unui scop”. legată de textul ca atare: .

erotism. urît. procese marcat de: 1) intenţionalitate. social-individual al acestei categorii estetice [8]. „Educaţia estetică ni se prezintă astfel ca un mijloc de realizare a unui echilibru între pregătirea cultural-ştiinţifică şi cea literar-artistică” [11. raţionament. capacităţile şi sentimentele lui estetice prin valorizarea creaţiei lecturale.: Să identifice valori estetice prin motivarea acestora) [5. Să nu uităm că receptivitatea nu e în stare de naivitate. 4) contemplare artistică. Percepţia estetică este un tip de activitate. prin care se percepe creaţia literară ca valoare şi trăire estetică. În acest context L. fiind premisa unui nou act de lectură la un nivel mai înalt. Atitudinea estetică se manifestă ca un rezultat productiv. p.. după Kant. prin satisfacţie sau insatisfacţie este un stimulator orientat spre activităţile ulterioare de natură estetică. prin lectura creaţiilor artistice. aptitudini estetice. percepţia estetică poate fi deteriorată (extravaganţă. care. care ar fi o „alta”. 144-145]. emotivitate. 3) imaginaţie artistică. Competenţa literar-lectorală constă în formarea elevului cititor ca subiect al propriilor performanţe. conştientizare) condiţionează o însuşire şi utilizare a valorilor estetice autentice. 155]. constituind lumea interioară a individului (cititorului) ca obiect de autoreflexie şi autoexprimare şi de coparticipare la lumea artistică. p. evidenţiază caracterul contradictoriu. 6) raţionament estetic. Competenţa literar-lectorală corelată la educaţie estetică. O competenţă literar-lectorală prin percepţia avansată (comprehensiune. ci e totdeauna alertată de un anume gust impus de opere existente. romane de bulevard). 2) sentimente estetice. 5) atitudine (apreciere) estetică. de integrare eficientă pe parcursul vieţii (Ex. De aici rezultă formarea gustului estetic. Blaga menţionează: „părerea că o operă artistică trebuie să placă nemijlocit fără nici o pregătire prealabilă e invenţia unei estetice copilăreşti.componente psihice ca răspunsuri automatizate la cerinţele de receptare. p. În ansamblu lectura şi atitudinea estetică sînt interconexe. vorbeşte despre dezvoltarea subiectului. corelat indisolubil cu activitatea literar-lectorală. atitudini prin interiorizarea obişnuinţelor estetice la nivel de receptare. evaluare a operelor lecturate. kitsch. imaginaţie. prin componenta atitudine estetică. 108 . De aceea în cazul cînd informaţia artistică depăşeşte considerabil aşteptările subiectului. evaluare a frumosului receptat prin lectură. Un gust estetic depinde de un concurs de activităţi.” [1. creînd premise ca fostul subiect cititor să poată crea valori estetice. 7) percepţie estetică.36]..

trăinicia. Iaşi: Polirom. psihologic. 4. Chişinău: Editura Museum. Iaşi: Polirom. T. se descoperă la nivelul operaţiilor intelectuale. 11. 32]. 2006. PAROT. F. 10. iar la obiectivele pentru evaluare . VIANU. Zări şi etape. COSTEA. amploarea. CUCOŞ. Conchidem: pe baza textului se lecturează . Tratat de pedagogie. SALADE. Dimensiuni ale educaţiei. P. 216]. DORON. 1999 8. CORNEA. 2. S. extrapolarea [10. Bucureşti: Editura Universitas. emotiv. L. se analizează. dat fiind faptul că „în competenţa oricărui locutor intră aptitudinea de a produce. 1976. p. Bucureşti: Editura Militară. 109 . CAZAN. 9. Introducere în teoria lecturii. Pedagogie. CRISTEA.. se simte şi se contemplează la nivelurile cognitiv. p. Bucureşti: EpL. p.„prin recunoaşterea valorii productive a elevului cititor” [10. 1990. Al. BLAGA. D. 2003. 7. p. Didactica lecturii o abordare funcţională. Introducere în filozofie. Iaşi: Institutul European. prin apreciere se formează idei de valoare – activităţi care însumate prin achiziţii formează-dezvoltă competenţa literar-lectorală. Gh. 137]. culturale. I. Fundamente ştiinţifice ale educaţiei. PÂSLARU. 1992. ele nu pot fi în afara textului.activitate ce presupune anumite capacităţi. 6. Editura Litera Internaţional. de a recepta textele în 3 modalităţi diferite” prin: a) stabilirea unei comunicări eficiente (text-cititor). se compară. 1998. vol. Dicţionar de psihologie. 2000. C. Mijloace de învăţare eficientă. I. 5. literare şi artistice prin antrenarea competenţelor lectorale ale acestuia ca obiect al cunoaşterii [10. Opere. Orice dimensiuni educaţionale s-ar realiza. 2006. 2006. 1998. R. Bucureşti: EDP. Iaşi: Polirom.6. c) experimentarea resurselor limbii însăşi [3.umaniste. NEACŞU. Referinţe bibliografice: 1. 3. Introducere în teoria ELA. Bucureşti: Editura Minerva. 12. dexterităţi se percepe. O. stabilind 4 parametri aplicaţi la evaluarea competenţelor: operaţionalizarea. Vl. 131]. KANT.. 1968. b) instaurarea unei comunicări prezumtive. Bucureşti: Humanitas.

a economisirii în numele unui viitor care urmează să ofere recompense pe măsură pentru efort. Televiziunea comercială . inclusiv riscul de a descoperi lucruri neaşteptate despre ei înşişi: „Chiar dacă cineva se 110 .EDUCAŢIA ÎNTRE ŞCOALĂ ŞI TELEVIZIUNE Emil STAN. lăsată bucuros în mîna inamicului. the society is a space of hedonism. se atestă o contradicţie fundamentală între şcoală şi societate. În concepţia lui Alessandro Baricco. Un gînditor ca Gert Biesta nu ezită să se întrebe: chiar ştiu copiii şi părinţii lor ce vor de la şcoală? Pentru că şcoala implică riscuri pentru copii (chiar pentru adulţi). consideră gînditorul italian.) O eroare strategică. dr. Ploieşti. dacă-l laşi pe barbar să ajungă pînă sub ziduri.” (1. 183-184) În primul rînd. relativizantă. dacă şcoala a rămas centrată pe efort şi pe o scară ierarhizantă a elevilor în funcţie de efortul depus. ori cumpără un trădător. deoarece s-a renunţat prea uşor la posibilităţile educaţionale oferite de aceasta: „Însă rămîne suspectă docilitatea cu care a fost abandonat celălalt stîlp formativ. abandonînd spaţiul public şi televiziunea. oare nu e suspect faptul că a fost predat inamicului. The school is a space of effort. dar cea publică? Cum s-a putut întîmpla că ea însăşi a devenit un cartier al barbarilor? Lăsînd la o parte orice raţionament de ordin tehnic sau economic.. So. we need a new educational paradigm to put the school and the society together again. economisire şi aşteptare. a aşteptării „fericite”. prof. Dacă ne referim la educaţie.mai treacă-meargă. ori găseşte o breşă. There is a contradiction between school and society and this contradiction represents a threat for school and its purposes. Este o greşeală fatală. concomitent cu o retragere în cartierele aurite din centrul oraşului? (. televiziunea. era cuplat cu o etică a meritului.. deoarece.. societatea a devenit hedonistă.. el ori le escaladează. p. Universitatea Petrol-Gaze. ignorînd ierarhiile stabilite de şcoală. civilizaţia s-a retras în mod elitist între zidurile şcolii. accesibile maselor largi. aproape fără luptă. efortul ca valoare centrală a modernităţii. univ. România Abstract. tocmai cartierul cel mai popular.

o autoritate potenţială devine autoritate. adică a acelui centru formativ care nu presupune nici un efot din partea privitorului: poate o şcoală să funcţioneze după principiile televiziunii. îl tentează şi îl seduc. persoane asemenea nouă. astfel încît. o contradicţie în termeni. ceea ce s-a produs a fost o golire de conţinut a autorităţii care s-a obţinut prin aglomerarea de autorităţi. întotdeauna există un risc. iar unica autoritate eficientă în domeniu este cea care trebuie să aleagă între ele.S. cu aceleaşi probleme ca şi ale noastre şi care merită toată atenţia pentru simplul fapt că apar la televizor. iar regulile instituie relaţia de autoritate. Zygmunt Bauman vorbeşte de „autoritatea exemplului”. autoritate întărită de chiar apariţia la televizor: „. în asemenea cazuri.. Nu numai riscul de a nu învăţa ceea ce ai vrut să înveţi (caz în care poţi da în judecată furnizorul – a se observa ironia autorului – E. ele tind să se anuleze reciproc. p. 65) De fapt. Televiziunea a adus în prim plan un tip de autoritate deţinută de ceea ce am numi „pseudo-modele”. Doar datorită celui care alege.implică în forme foarte organizate de învăţare. dacă ne gîndim puţin. nu este greu de remarcat silueta insinuantă a televiziunii.în cuplul exemplu-autoritate. p. fără a pune în pericol chiar „umanitatea din om”? În al doilea rînd. 25) În spatele unor teorii despre şcoală ca spaţiu al plăcerii şi al satisfacerii necondiţionate a intereselor copilului. Există şi riscul de a învăţa lucruri pe care nici în imaginaţie nu ţi-ai fi închipuit că le vei învăţa sau nu ţi-ai imaginat vreodată că vei voi să le înveţi. adevărata problemă este aceea a autorităţii care poate şi trebuie să discearnă între nenumăratele autorităţi: „ <Autorităţi numeroase> este. Nu există comunitate umană în absenţa regulilor. Autorităţile nu mai comandă..” (3. să te schimbe. îl linguşesc pe cel care alege. p. riscul că vei învăţa ceva ce nu ai vrut să înveţi – ceva despre tine însuţi de exemplu. partea cu exemplul este cea care contează cel mai mult şi cea care are cea mai mare cerere. Cînd autorităţile sînt multe.” (2.). 61) 111 . relaţia de autoritate. şcoala efortului organizează cîmpul educativ şcolar ca un spaţiu de exersare a unei relaţii fundamentale pentru umanitate.” (3. A te angaja în învăţare implică întotdeauna riscul ca învăţătura să aibă un impact asupra ta.

Deficitul de autoritate din spaţiul comunităţii se conjugă cu deficitul de autoritate din familie. Te mai certai cu el. care trimite la profunzimi reduse şi la efortul ca o „escavare” a sensului). şcoala stă încă sub semnul raţiunii şi valorilor sedimentate în ea: corporal versus raţional. 20) Am spune că şcoala stă încă sub semnul raţiunii. tare cîteodată. cu un recul semnificativ din partea şcolii şi a raţionalităţii. dar adeseori mama e singură. autoritatea familială s-a diluat. sensul fiind dat de viteza de alunecare şi de multitudinea de puncte de legătură între lucrurile respective. televiziune versus şcoală delimitează astăzi două fronturi aflate în confruntare. Cît despre taţi. şi nu se ocupă de problemele lor sentimentale ca o soră mai mare?” (4. acestora le displace să-şi asume rolul: în nici un caz nu vor să pară nişte idioţi reacţionari. p. nu altfel stau lucrurile în familie. a „surfingului” pe suprafaţa realităţii (concept inadecvat.corporal – raţional . şeful era tatăl.plăcere – datorie 112 . Detaliind. părinţii au renunţat la constrîngeri şi la reguli încercînd să înlocuiască relaţia parentală (verticală. Cîte femei. de frica îmbătrînirii. Emblema „barbarilor” este corporalul şi constelaţia de valori specifice corporalităţii.imediat – aşteptare . în ciuda diversităţii lor.suprafaţă – profunzime . dar rolul său era clar. pînă la a avea o garderobă comună. deşi aflată sub asaltul „barbarilor” şi al mediilor electronice ca instrumente de atac ale acestora. specifică autorităţii) cu o relaţie de prietenie (orizontală): „Înainte. a efortului depus în căutarea sensurilor care se ascund în profunzime.televiziune – bibliotecă .prezent – viitor . confruntarea se configurează în jurul următoarelor cupluri conceptuale: . în vreme ce societatea stă sub semnul televiziunii. În zilele noastre. Taţi-amici şi mame-amice. Ea e împărţită în cel mai bun caz cu mama. nu se îmbracă la fel ca fiicele lor. Dacă spaţiul public este dominat de televiziune şi de hedonism.

2009.Sf.. Căutăm cu disperare valori. Democratic Education for a Human Future. 4. Bucureşti: Editura Antet. Al. Z. Iaşi: Editura Polirom. Fericirea paradoxală. Modernitatea lichidă. Corectitudinea morală. În concluzie. internetul poate reprezenta punctul de plecare în edificarea unei paradigme educaţionale noi. Şcoala cu clasele I-VIII nr. Integrated teaching romanian language and literature in primary education is found both in developing curricula and new curricula in the communicative-functional model (integrated teaching of reading and writing class I) versus traditional teaching has the advantage of 113 . SEVILLIA. BAUMANN.. România Abstract. Eseu despre mutaţie. imaginea şi cuvîntul. 2.Andrei”. în efortul de recuperare a spaţiului public şi a valorilor acestuia. în acest moment nu există o paradigmă a educaţiei care să preia într-un scenariu educaţional unitar efortul şi plăcerea. Slobozia. PREDAREA INTEGRATĂ A LIMBII ŞI LITERATURII ROMÂNE LA CLASA I Victoriana Aprilia GĂLBENUŞ prof. Referinţe bibliografice: 1. „barbarii” (cu formula lui Alessandro Baricco) au trimis un cal troian în interiorul şcolii: internetul. 2009.imagini – cuvinte -consumism– economisire . G. şcoala şi noile media electronice. Din punctul nostru de vedere. BIESTA. BARICCO. Eseu asupra societăţii de hiperconsum. Ba mai mult. LIPOVETCKY. ierarhizare.. Bucureşti: Editura Humanitas. Barbarii. Ialomiţa.autorităţi . Gert Beyond Learning.senzaţii – raţionamente . 2007. 2000. 2006. 3. J.2 . adică poate fi utilizat de către şcoală ca propriul „cal troian”. 5. Bucureşti: Editura Humanitas.autoritate -relativism – Icriterii.adevăruri – adevăr . London: Paradigm Publishers.

La limba şi literatura română trebuie să se treacă de la învăţarea secvenţial-compartimentală. desfăşurarea lecţiilor. Curriculumul actual nu prevede disciplina limba şi literatura română în citire. proiectarea unităţilor de învăţare. propunînd un model flexibil. atitudini. comunicativ-funcţional. autoevaluarea Scopul studierii limbii române în perioada şcolarităţii este de a forma progresiv un tînăr cu o cultură comunicaţională şi literară. la învăţarea sistemic-integrată pe baza principiului 114 . proiectarea activităţilor curente.strategic) reprezintă conţinutul disciplinei limba şi literatura română aşa cum este el interpretat de învăţător/institutor/profesor şi făcîndu-l accesibil elevilor. de receptare a mesajului scris (citire/lectură) şi de exprimare scrisă ( creaţie personală).maintaining an active interest students. capabil să înţeleagă lumea din jurul său. Modelul instrucţional indică: obiective-cadru. Modelul pedagogic al disciplinei limba şi literatura română cuprinde: 1. precizează: conţinuturile naţionale. care încadrează capacităţilor de receptare şi exprimare orală. Curriculumul implementat ( modelul operaţional. să poată continua în orice fază a existenţei sale procesul de învăţare. lectură şi comunicare. cît şi în programele şcolare. folosirea manualelor alternative. standardele de performanţă. Curriculumul realizat (vizează elevul) cuprinde rezultatele şcolare ale elevului : capacitatea de comunicare orală şi scrisă. obiective de referinţă. 3.Curriculumul intenţionat ( reprezintă cadrul legal generat de sistemul educaţional naţional). De asemenea. curriculumul stipulează că strategiile didactice de predare –învăţare. să utilizeze în mod eficient şi creativ capacităţile proprii.evaluare să fie centrate pe elev. 2. sugerează: tipuri de activităţi de învăţare elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Inovării. pe obiecte închise. evaluarea. because activities are not repeat Editura Time of writing was tiring because small schoolchildren were subjected to sustained intellectual effort and Driving. Predarea integrată a limbii şi literaturii române în ciclul primar se regăseşte atît în elaborarea planurilor de învăţămînt. să comunice şi să interacţioneze cu semenii. implică: proiectarea în perspectiva anuală şi semestrială.

pe de o parte.de reunire. metoda utilizată e necesar ca să pornească de la desprinderea unei propoziţii din vorbire. de îmbinare a acestor părţi în întregul lor. se realizează construcţii lingvistice potrivite necesităţii şi obiectivelor comunicării. prin intermediul căreia să-şi exprime trăirile. datorită activităţilor mereu noi.complementarităţii şi convergenţei unghiurilor de abordare a problematicii predării-învăţării şi pe principiul transferabilităţii cunoştinţelor dintr-un domeniu într-altul la explicarea fenomenelor. Pe de altă parte.În jurul unui conţinut se pot desfăşura mai multe lecţii care au legătură între ele. cu aportul alfabetului decupat şi apoi cu litere de mînă. vizează acelaşi obiectiv de referinţă. Cu toate acestea. deoarece şcolarii mici erau supuşi unui supraefort motric şi intelectual. cu pronunţarea. În fiecare lecţie de limba şi literatura română se exersează actul citirii. de faptul că scrierea concordă. ce formează integrat capacitatea de receptare/exprimare orală a mesajului oral şi de receptare / exprimare. deci să fie de natură fonetică. urmărindu-se ca elevii să aibă capacitatea comunicaţională. Ora de scriere era obositoare. ceea ce denotă că metoda trebuie să fie analitico-sintetică Concluzii : Noul model comunicativ-funcţional (predarea integrată a citirii şi scrierii în clasa I) faţă de predarea tradiţională are avantajul menţinerii interesului activ al elevilor. continuîndu-se cu delimitarea cuvintelor şi despărţirea în silabe şi sunete. nevoile. nu s-a renunţat pe parcursul activităţii la exerciţiile pregătitoare pentru scriere. interesele de cunoaştere. s-a constatat că elevii sînt mai relaxaţi şi participă cu mult interes la activitate. aproape exact. Metoda pe care o folosim în procesul predării-învăţării citit-scrisului va ţine seamă. Trecînd pe parcursul aceleiaşi lecţii de la activitatea de citire la cea de scriere. se formulează enunţuri în structuri diverse. se explică expresiile necunoscute. 115 . Această predare poartă denumirea de predare în sistem comunicativ-funcţional. se evidenţiază aspectele ortografice. respectiv cu drumul invers . ortoepice şi de punctuaţie. Fiecare cadru didactic trebuie să-şi regîndească maniera de predare din perspectiva sistemic-integrativă. ceea ce înseamnă că limba şi literatura română se va preda nedivizat.

216-222]. autoafirmarea devin un obiectiv conştient [2. Bucureşti: Tipografia MECI. SENSUL COMPETENŢEI CULTURALE ŞI A CONŞTIINŢEI LINGVISTICE ÎN CONSTRUIREA IDENTITĂŢII REFLEXIVE Veronica BÂLICI. Bucureşti: Editura Aramis. autorealizarea. Referinţe bibliografice: 1. V. un obiect al studiului trebuie să fie un mijloc de a-l face pe elev să înţeleagă şi „să realizeze” scena socială a acţiunii. 2. În cazul cînd se acordă atenţia cuvenită relaţiilor care realizează „o dezvoltare mai largă a eului”.Învăţătorului/institutorului/profesorului care predă limba şi literatura română în clasa I îi revine un rol deosebit de mare în procesul de modelare a copilului. 116 . Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. The meaning of education needs to be tackled through the widest point of view – the full achievement of the humanity of the student. MOLAN.. Didactica limbii şi literaturii române. Limba română este patria mea (L. The student’s regard for the studied subjects needs to be expressive and reflexive and not mechanical. p. Blaga) O întrebare ce revine mereu în atenţia noastră este ”care ar trebui să fie aportul cu adevărat decisiv al lingvisticii în împlinirea fiinţei umane”? J. Varietatea situaţiilor de utilizare a limbajului facilitează descoperirea unei abilităţi deosebite: aceea „de a se vedea pe sine prin ochii (şi limbajul) celorlalţi”. MOLAN. The only meaning that should be looked for is the defining of the identity by understanding the significance of the language and of the national culture for the human being. Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar. 2000. Chişinău Abstract. BIZDUNĂ. care presupune capacitatea de edificare a propriei identităţi. This would be possible by the development of the student’s conscience. Or.. Dewey afirma că motivul real pentru utilizarea limbii nu este luat în consideraţie. dr. M. 2006. 209. Îndrumător pentru folosirea abecedarului. V.

367]. p. a vorbi coerent. Limba. Se vizează. Iluziile subiectului conştient au fost semnalate de multe ori. care motivează acţiunile copiilor. ale modernităţii. frumosul. de fapt. o extindere şi o lărgire a conştiinţei umane. Elevii au nevoie de experienţa dobîndirii conştiinţei. Pentru o dezvoltare a identităţii personale raportul numit trebuie să fie unul expresiv. 172-173]. Cei care pot construi un raport subiectiv faţă de propriile cunoştinţe sînt în minoritate. de a vorbi în public. Noica). sentimentul naţional de demnitate umană (identitatea personală). a emite opinii temeinic argumentate. capacitatea de a vorbi. Motivaţia elevilor poate fi testată doar prin evidenţa propriilor realizări. poziţia sinelui. Ea reflectă convingerile pe care un om şi le-a format în urma unei educaţii concrete într-un mediu concret. departe de a fi unul satisfăcător. Conştiinţa imediată e mai mult sentiment. Se pune problema de a afla „ce mai înseamnă încă gîndirea.moştenită”.Dar omul este o fiinţă indirectă.. Condiţia este de a substitui conştiinţa imediată cu o conştiinţă mediată şi instruită conform principiului realităţii care este Logosul. Mai amintim aici afirmaţia justă a lui C. neuniform). p. p. Nivelul de comunicare al cetăţeanului nostru este. 117 . textele literare aduc în atenţia educaţilor valorile comunităţii de cultură. scrie B. Cucoş..43-63]. raţiunea şi chiar credinţa”. mai întîi de toate. existenţa sînt considerate drept sarcini [5. Identitatea personală nu este. Prin urmare.. Wilson [Apud 4. cu părere de rău. reflectată. Valorile sînt motivul tuturor acţiunilor. apercepţie decît idee sau cunoaştere de sine. a semnificaţiei actelor lor de cunoaştere. reflecţia. iar excluderea mitului despre o gîndire transparentă s-a făcut cu intenţia de a considera conştiinţa ca „falsă conştiinţă”. la majoritate acest rămîne unul instrumental ( pentru notă). deci atenţia noastră trebuie orientată spre rezultatele obţinute sau pe care dorim să le obţinem.dată”. iar competenţa de a fi cetăţean presupune. el „nu poate obţine dintr-o dată binele. ci presupune o apropriere de resurse şi atitudini reflexive [3. cunoaşterea (C. De aceea.înţelept”(în diferite feluri. G. Dar numai conţinutul autentic nu poate asigura învăţarea deplină. nu poate fi. care ar conduce la un trai mai liber şi mai demn. Ieşirile din sistem indică asupra calităţii sistemului. conştiinţa este existenţa nemijlocită a spiritului şi ea nu cunoaşte şi nu concepe nimic în afară de ceea ce se găseşte în experienţa ei (Hegel).

Cheia reuşitei deci în valorificarea curriculumului o constituie educatorii. interpretarea conştientă a textelor. limba (şi literatura) ocupă o poziţie privilegiată. prin extinderea reflecţiilor spre realitatea pe care limba o reprezintă. Educatorul are menirea de a resuscita sacrul generînd acea atmosferă spirituală care ar face cu putinţă transformarea. fără raporturi precise şi relaţii clare. creaţia. patriotismul nu se dezvoltă fără 118 . Un remediu în situaţia descrisă îl poate constitui..ameţeala” copiilor. pedagogii excepţionali sînt oameni de cultură.. textele care prin ele însele declanşează comportamente şi atitudini aşteptate urmează astfel abordate. lectura ca atare. comunicarea vie.obiective”. Limba ca atare.competenţe” nestructurate... A vorbi coerent şi corect limba mamei este cea mai patriotică datorie. faţă de propria personalitate. să-l îndepărteze de unele dintre cele mai necesare şi plăcute activităţi spirituale: descoperirea marilor valori. pe căi alternative [Apud 4. iar realitatea poate fi descoperită. foarte adesea. ca dimensiune esenţială a omului. constituie valoarea supremă de formare a atitudinii faţă de comunitatea culturală.care constată că demersul instruirii eficiente este sufocat de un.. Toate acestea ne conving de faptul că este necesară o nouă abordare a studiului disciplinei limba şi literatura română. Ca domeniu care are cele mai multe legături cu modul de a fi al omului.. Sensul unic pe care ar fi bine să-l caute profesorii împreună cu discipolii lor în cadrul educaţiei lingvistice şi literare ar trebui să ţină de conturarea identităţii prin înţelegerea semnificaţiei culturii naţionale.fură”conţinuturi ce lipsesc din documentele şcolare. încît să sporească volumul valorilor in actu. amestecul de noţiuni lingvistice şi literare tind să. a limbii pentru fiinţa umană.366-367]..mixtum compositum de. Valorizarea acestei perspective limitează drastic alte perspective. În general. Abundenţa de teorie literară. oamenii trebuie puşi mai presus de principiile dogmatice. Civismul. optimă. p.. şi poate fi abordată din variate unghiuri de vedere. fiind bază şi formă a culturii. Educatori creativi.designul îmbogăţirii experienţelor de învăţare şi al interacţiunilor prin care cei care învaţă.robotizeze” elevul. sufocînd demersurile unei formări eficiente.” Activităţile de analiză a textelor şi a aspectelor prescrise de curriculum ca unităţi de conţinut produc.

veşmîntul fiinţei noastre şi nu se formează în procesul învăţării sistemelor limbii şi a noţiunilor de teorie literară. DUBAR. Fundamente pentru o ştiinţă a educaţiei. I. the stress. Criza identităţilor. Iaşi: Polirom. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei.” Cros Trecerea la o educaţie bazată pe pedagogia obiectivelor ce prevede formarea la elevi a calităţilor de personalitate considerate ele însele valori mai importante decît valorile ştiinţifice comunicate. 5. 1998. 2. Eseu asupra lui Freud. Despre interpretare. precum şi pe schimbarea 119 . Editura Trei. 1992. The fast evolution of society impose the modern spirit upon the coping with big challenges as the information explosion. Acest învăţămînt. DEWEY. CUCOŞ. CALITATEA CURRICULUMULUI – PREMISĂ A SUCCESULUI EDUCAŢIONAL /ŞTIINŢE. TREAPTA PRIMARĂ/ Zinaida GALBEN-PANCIUC. NEGREŢ–DOBRIDOR. the speeding up of rhythm of life. Pedagogie. bazat pe modificările reale ale caracterului exigenţelor societăţii faţă de personalitate. Moto: „Nevoia de instruire într-o civilizaţie complet transformată de progresul tehnic devine tot atît de esenţială şi de masivă ca şi nevoia de hrană. Teoria generală a curriculumului educaţoinal. este unul dintre scopurile majore ale reformei învăţămîntului preuniversitar din Republica Moldova. The improvement of present regulation acts has as a goal the people involved in the education process. 2008. C. 2006. sup. Chişinău Abstract. Referinţe bibliografice: 1. J. 4. RICOEUR. lect. Chişinău: Ştiinţa. Iaşi: Polirom. ci iau amploare în baza formării conştiinţei lingvistice şi a competenţei culturale.. the increase of uncertainty extent. P. numit şi învăţămînt formativ. 3. C. 2003. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică.

Totodată curriculumul şcolar la Ştiinţe trasează clar continuitatea prin dezvoltarea obiectivelor educaţionale în curricula şcolară pentru gimnaziu şi liceu la disciplinele: fizică. Pornind de la ideea că orice produs al activităţilor umane este relativ perfect. Astfel. biologie. au condus spre performanţe mai deosebite la această disciplină atît la nivel de produse curriculare principale. geografie. Obiectivelor de referinţă li se asociază conţinuturi structurate modular care sînt abordate în activităţi de învăţare. Curriculum-ul la Ştiinţe constituie un punct de plecare în predarea integrată a disciplinei date. o însuşire de concepte. credem noi. unul dintre demersurile de implementare a componentei „Manuale” din cadrul Proiectului de reformă a învăţămîntului general. Curriculumul şcolar pentru treapta primară promovează ideea de realizare a actului educaţional predare-învăţare-evaluare în cheia centrării pe elev.rolului personalităţii în societate. Rezultatele unei reuşite proiectări curriculare. vizează condiţia de a asigura dezvoltarea elevului în calitate de subiect al propriei formări. fiind marcate prin asterisc. cît şi la nivelul celorlalte arii curriculare. astronomie. iar conţinuturile preconizate pentru aprofundare sau extindere vin să satisfacă nevoi individuale ale elevilor. stresul. softuri educaţionale. direcţionează spre raportarea copilului la mediul în care trăieşte şi nu doar la o acumulare de fapte şi informaţii ştiinţifice. cît şi la nivel de auxiliare curriculare: ghiduri metodice pentru învăţători şi părinţi. Acest fapt ne impulsionează spre realizarea şi implementarea de noi idei: completarea acestora prin seturi multimedia. Este bine conturată relaţionarea acestora atît în interiorul ariei curriculare „Matematică şi Ştiinţe”. după cum am mai menţionat. caiete de muncă independentă pentru elevi. evoluţia rapidă a societăţii în care spiritul contemporan trebuie să facă faţă unor mari sfidări cum ar fi explozia informaţională. sociologie etc. biologie şi chimie. Faptul a fost constat în baza datelor obţinute în urma evaluării calitative a acestora. planşe. Predarea într-o manieră integrată permite o baleiere orizontală a problemelor abordate şi o structurare a acestora pe o serie de teme integratoare mai aproape de înţelegere la vîrsta respectivă. programa la această disciplină desemnează cunoştinţe din toate domeniile ştiinţelor despre natură şi om – fizică. 120 . precum şi urmărind. chimie. psihologie. autorii. ne referim la manualul şcolar.

atestarea unui număr exagerat de obiective de referinţe cu un înalt grad de operaţionalizare. Noua paradigmă are la bază un model integrat. deocamdată. În concluzie: Demersul de perfecţionare a curriculumului şcolar este unul necesar şi argumentat ştiinţific. vine să releveze. Demersurile întreprinse pînă în prezent n-au dus.Sistemul Educaţional Informatizat. care presupune dezvoltarea unei gîndiri de tip holistic. Una dintre problemele nesoluţionate rămîne a fi lipsa disciplinei Ştiinţe în planurile-cadru de învăţămînt ale şcolii primare pentru clasa 1. O altă problemă este numărul insuficient de ore rezervate acestei discipline . la nici un rezultat. ce prevede realizarea actului educaţional în cheia centrării pe elev. Aceste argumente conduc spre o ecologie educativă. comunicare ştiinţifică. Problemele actuale ale disciplinei Ştiinţe. a unor competenţe pentru o viaţă socială activă şi responsabilă prin: comunicare. aspecte care ar ridica curriculumul la un nivel calitativ mai înalt. Predate 121 . la rîndu-i.accelerarea ritmului vieţii. cooperare. Prima evaluare a curriculumului a relevat un şir de carenţe cum ar fi: lipsa obiectivelor-cadru. În această ordine de idei curriculumul şcolar a suportat din start o modificare fundamentală la nivelul studierii ştiinţelor în treapta primară. demarată deja. se impune perfecţionarea materialelor reglatoare existente în scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii de elev.1 oră săptămînal. Pentru a face curriculumul mai eficient. Următoarea intervenţie de perfecţionare. creşterea gradului de incertitudine. de la o treaptă la alta etc. 2003. acesta trebuie să promoveze şi ideea de a se aplica pe larg SEI . incertitudinea structurării conţinuturilor de programă care să pună în valoare mai nuanţat aspectele legate de explorare.. investigare. procesare informaţională etc. asigurarea continuităţii de la o clasă la alta. adaptarea mai accentuată a conţinuturilor învăţării la nevoile şi interesele elevului. Aceste aspecte şi-au găsit reflectarea în curriculumul perfecţionat. Ultimele investigaţii în psihologia învăţării demonstrează că nici o disciplină nu poate asigura realizarea deplină a obiectivelor curriculare într-o singură oră. formularea confuză a unor obiective. S-au conturat deja cîteva dintre acestea: concentrarea sistemului de obiective în competenţe funcţionale şi semnificative.

. Reintegrarea europeană a învăţămîntului din Moldova. 1988. http://www.pdf 7.PhD. взаимосвязанных между собой структурными связями различного характера. 5. Chişinău: Editura Prut Internaţional. Ştiinţe.. 1995.A. computer conectat la internet. Sv. Curriculum şcolar.Т. 4. Cimişlia: TIPCIM S. BOTGROS.А. http://www. M. V. nr. ŞEVCIUC.. GALBEN-PANCIUC. Данное пространство знаний может быть разделено на незамкнутые 122 . http://www. 6.. COJOCARU.2003.ise. Învăţămîntul formativ. achiziţiile elevilor ar imprima curriculumului calitatea la care rîvnim. GUŢU.. доктор хабилитат педагогики. PÂSLARU. Clasele I-IV. GALBEN.В. Z. Chişinău: Editura Lumina..ro/resurse/ise/c_calitate. Канада ДУЙСЕБЕК А.1educat. доктор техники.html СХЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РУДИК Г. Curriculum şcolar. Aspecte metodologice.cnfpa. БЕЛОШНИЧЕНКО Л..A. 2. Cimişlia: TIPCIM S. cоискатель Пространство знаний представляет собой бесконечное количество понятий. GALBEN-PANCIUC. 6-8.. 3. DIACONU. S. DIACONU. Referinţe bibliografice: 1.. умений и других структурных узлов . camere de filmat.. Aspecte teoretice practice. профессор..ro/Files/Asigurarea%20calitatii%20FPA/ANE XA%20IV.html 8. V. V. Z. 1995.. определений. Республики Казахстан. вице-президент Национальной Академии Образования. Clasele I-IV. BOTGROS. I. videoproiector. I. 2003. RUDIC Gh. pp.2 (189). утверждений. Reforma învăţămîntului. Chişinău: Didactica pro…. S.. Ştiinţe.md/perif/formare_continua.printr-un sistem inovativ format din board interactiv..

тем большее количество понятий и навыков( структурных узлов)содержится в данном срезе( области знаний ) и тем совершеннее компетенция. объединяющие все пространство знаний. Главной задачей при изучении структурных связей между областями. Между данными областями также существуют структурные связи. тем больше структурных связей В вершине двустороннего бесконечного конуса формируется компетенция. ( рис. Чем дальше от вершины. тем больше понятий/ умений заключается в данной области знаний. которая определяет необходимый и достаточный уровень понятий в пространстве знаний для формирования поведенческого навыка в рамках 123 . которые формируют определенный поведенческий навык. Чем выше уровень образования. 1) Рис 1. которые имеют четкую замкнутую структуру связей. а также связей внутри области между структурными узлами является точная дифференциация понятий. создание единой замкнутой логической схемы.области знаний. внутри которых существуют однородные связи однородного характера. Процесс формирования поведенческих навыков В общем пространстве знаний можно выделить срезы ( области знаний). тем шире срез пространства знаний.

Схема первая( рис. Рис.2 Формирование компетенции на одном уроке Схема вторая (рис. а справа – конус. в рамках одного учебного занятия (урока). выделяющий область навыка в пространстве навыков. выделяющий область знаний в пространстве знаний конкретной учебной дисциплины. Слева представлен конус. определенных Европейским стандартом. выделяющий область навыка в пространстве навыков. в рамках одного нескольких учебных занятий (уроков) и одного учебного года. которые в вершине позволяют формировать одну из компетенций . которые в вершине позволяют формировать одну из компетенций . В процессе формирования компетенций при структурировании пространства знаний и пространства умений можно выделить несколько способов отличных друг от друга схем .одной из базовых компетенций Европейского квалификационного стандарта. выделяющий область знаний в пространстве знаний конкретной учебной дисциплины. В последующих схемах в пространстве знаний происходит лондитудное накопление знаний с целью достижения 124 . а справа – конус. Слева представлен конус.3). . определенных Европейским стандартом. Эта схема представляет собой самый быстрый процесс формирования компетенций.2).

Слева представлен конус. 125 . в рамках нескольких занятий и одного учебного года.необходимой и достаточной величины для формирования той или иной компетенции. Формирование компетенции в течении учебного года в рамках одной учебной дисциплины Схема третья (рис. Рис 3. выделяющий область знаний в пространстве знаний нескольких учебных дисциплин. определенных Европейским стандартом. выделяющий область навыка в пространстве навыков. которые в вершине позволяют формировать одну из компетенций . а справа – конус.4).

а справа – конус.5). Слева представлен конус. в рамках нескольких занятий на финише образовательного уровня (одного из 8 уровней изложенных в Европейском стандарте). определенных Европейским стандартом. выделяющий область знаний в пространстве знаний нескольких учебных дисциплин. 126 .4 Формирование компетенции в течении учебного года в рамках нескольких учебных дисциплин Схема четвертая (рис.Рис. которые в вершине позволяют формировать одну из компетенций . выделяющий область навыка в пространстве навыков.

Базовый 127 .Рис. доктор. конференциар Институт педагогических наук Abstract. From our point of view it’s necessary to pay attention to the competences more. It is necessary to use more modern themes for communications. При анализе куррикулума по предмету необходимо его соотнести в первую очередь с Базовым куррикулумом. О ВЗАИМОСВЯЗИ КУРРИКУЛУМА ПО ПРЕДМЕТУ (РУССКИЙ ЯЗЫК КАК НЕРОДНОЙ) С БАЗОВЫМ КУРРИКУЛУМОМ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ СТАНДАРТАМИ ВОЛКОВСКАЯ Мария.5 Формирование компетенции в течении одного образовательного уровня в рамках нескольких учебных дисциплин Предложенные схемы могут быть использованы при разработке образовательных стандартов для различных уровней образования. The greatest problem is the evaluation.

соответствующую возрасту и интересам учащихся). умения и навыки (компетенции). ценностные отношения. формирование творческой личности. Предметный куррикулум создан также на базе образовательных Стандартов. на наш взгляд. что они представлены по трем уровням: знания. его физического развития. Он является регламентирующим компонентом Национального куррикулума. ввести более современную тематику. необходимо пересмотреть речевую тематику (убрать повторяющиеся темы. Основополагающей образовательной целью Базового куррикулума является воспитание свободного. предложенные в Базовом куррикулуме. чтобы максимально приблизить образовательные стратегии Республики Молдова к международным/европейским стандартам образовательной политики. Однако. что необходимо уделить в куррикулуму больше внимания принципу функциональности. то мы увидим. большинство речевых тем способствует воспитанию такой гармонически развитой личности. Стандарты по русскому языку как неродному регламентируют оптимальный минимум лингвистического и литературного образования выпускников гимназического цикла. Так. гармонически развитого человека.куррикулум – это нормативный документ на уровне образовательной политики. Нам кажется. который позволит свести к минимуму линейное изучение грамматики. то увидим. Структура стандартов соотно128 . Этот документ был создан для того. Стандарты созданы в соответствии с принципами психологического развития ребенка. Аналогично данные цели предствлены и в предметном куррикулуме. соответствующего возрасту и классу. Если мы рассмотрим предметный куррикулум «Русский язык в национальной школе». что приведет к переносу акцента с формирования и развития языковой компетенции на речевую. что эта основополагающая образовательная цель реализуется при создании куррикулума. способной адаптироваться к меняющимся условиям жизни. Если проследить цели изучения неродных языков (в том числе и русского).

Стандарты необходимо дополнить определением. ввести лексический минимум по русскому языку как неродному. на наш взгляд. Предлагаем за основу взять уровневое оценивание знаний. представленным в предметном куррикулуме. Европейский языковой портфель. В целом Стандарты соответствуют концепции куррикулума: опираются на формирование и развитие компетенций у учащихся. которым должны овладеть учащиеся. В предметном куррикулуме предлагаются различные виды оценивания и контроля. на базе которых составлены Стандарты. без сомнения. на такие явления. Однако нет четко разработанной системы оценивания уровня сформированности компетенций учащихся. выявить их цели и задачи. Необходимо подчеркнуть специфику обучения русскому языку как неродному. необходимо уделить внимание разработке системы оценивания устной речи учеников. В первую очередь. умений и навыков учащихся. что соответствует современной теории куррикулума. существует безусловная тесная связь между Базовым куррикулумом. в Стандартах и в предметном куррикулуме является раздел. на общеучебные умения и навыки. предложенным в таких документах Совета Европы. Однако необходима серьезная модернизация всех этих основополагающих образовательных документов. ориентированы на ученика. что такое образовательные стандарты. как Общеевропейские концепции владения иностранным языком. Как мы видим из всего вышеизложенного. Стандартами и предметным куррикулумом. соответствуют образовательной политике Республики Молдова. В случае их модернизации будет. Наиболее уязвимым в Базовом куррикулуме. принципы. улучшен весь процесс преподавания русского языка как неродного. 129 .сится с содержанием обучения в разных классах. что приведет и к достижению положительных результатов. Однако. как интерференция и транспозиция. Необходимо обратить большее внимание на транспредметные цели обучения. связанный с оцениванием и контролем. что соответствовало бы положениям.

Концепция коммуникативного иноязычного образования. Din punctul de vedere lingvistic.Chişinău... drept dovada acestui postulat serveşte şi faptul că pînă în prezent multe limbi ale lumii nu au scris propriu).И. fenomenul predării limbii străine vizează două aspecte: 1) Aspectul compartimental: predarea unei limbi străine presupune învăţarea minuţioasă a compartimentelor ei de bază: pronunţie. Comunicarea orală este primară celei scrise (alături de alţi factori. vocabular şi scris. GORBACIOVA N. 2006 4. In the process of the foreing language teaching. Chişinău Abstract. Născîndu-se copilul însuşeşte în primul rînd sunete cu ajutorul cărora va putea mai tîrziu să formuleze cuvinte şi enunţuri. a scrie şi a citi.Е.А. ПАССОВ Е. 1995 3.. ШИЛОВСКИЙ Б..В.. dr. . 2007 5. 2005 2. Учимся учить. it is necessary to respect the didactical principle of consciousness in order to be possible to transform theoretical knowledge into practical abilities and skills. КОЛЛАРОВА Э. КАГАН О.. АКИШИНА А.. fonemul care este exprimat prin sunet la nivel oral şi prin grafem la cel scris este cea mai mică unitate a limbii aptă să 130 . КИБИРЕВА Л. Русский язык и литература. Куррикулум для гимназий с румынским языком обучения (V-IX классы).Литература: 1.П. gramatică. Learning a language comprises the aspect of language compartments and that of oral and written communication abilities. 2) Aspectul deprinderilor ce ţine de antrenarea celor patru deprinderi: a vorbi. aspectul dat vizează procesul de comunicare orală şi scrisă la nivel oral şi cel scris... Standarde educaţionale la disciplinele şcolare din învăţămîntul gimnazial şi liceal.П. – М. НОВАК Е. După cum se ştie. VOLCOVSCAIA M.А. . 2008 CONSIDERAŢIUNI CU PRIVIRE LA OPTIMIZAREA PREDĂRII PRONUNŢIEI ÎN CADRUL ORELOR DE LIMBI STRĂINE Alexei CHIRDEACHIN.Х.-Пб. Univers Pedagogic. – С. – М. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. Педагогика и прогрессивные технологии обучения.Chişinău. a audia (a înţelege oral).. ВОЛКОВСКАЯ М. БЕСПАЛЬКО В. Cu alte cuvinte.

fraze scurte. În cazul sunetelor ce nu au echivalente în limba maternă a studentului. proverbe. se propune o explicaţie detailată a procesului de articulaţie şi efectului acustic al sunetului respectiv. 2) Ascultarea şi repetarea fiecărui cuvînt după profesor. În acest context. La etapa dată urmează antrenament în baza cuvintelor monosilabice. 4) Explicarea materialului gramatical aferent celui lexical. La această etapă nu mai sunt prezente însărcinări directe de pronunţie. cîntece. cuvinte polisilabice. poezii. evidenţiem trei faze de bază a însuşirii pronunţiei. expresii idiomatice. zicale. 3) Rostirea independentă a cuvintelor (cu supravegherea profesorului). 131 . cuvinte etc. Scopul propus la etapa de faţă rezidă în a integra cunoştinţele de pronunţie în materialul lexico-gramatical în vederea antrenării celor patru abilităţi. îmbinări de cuvinte.servească drept „material de construcţii” şi semn de distincţie pentru unităţi mai complexe ale limbii (morfeme. cu transformarea ulterioară a cunoştinţelor obţinute în abilităţi şi deprinderi practice prin intermediul aplicării practice şi a automatizării lui.). Studentului i se propune să pronunţe corect sunetul respectiv. urmează cuvinte monosilabice fără astfel de echivalente. nu a memorizării mecanice. 2) Etapa aplicării practice. care au echivalente cu acelaşi înveliş sonor în limba maternă a studentului. Principiul dat presupune achiziţionarea materialului didactic în baza înţelegerii logice. ne permit să cădem de acord cu majoritatea cercetătorilor în domeniul lingvisticii şi a didactici că fonetica este fundamentul limbii şi că de felul cum este însuşit materialul de fonetică determină capacitatea studentului de a însuşi materialul referitor la alte compartimente ale limbii. 1) Etapa familiarizării teoretice. Unul dintre principiile didactice de bază este principiul însuşirii conştiente a materiei. antrenarea pronunţiei este inclusă în sarcini lexico-gramaticale: 1) Ascultarea cuvintelor noi (rostite de profesor). Astfel. însă cele lexico-gramaticale la nivel oral presupun aplicarea repetată în practică a cunoştinşelor de pronunţie obţinute la etapele precedente. 5) Îndeplinirea exerciţiilor gramaticale în baza acestui material. 3) Etapa automatizării şi a integrării. La etapa aceasta fiecare sunet în parte este studiat minuţios în plan comparativ-contrastriv cu sunetele respective ale limbii materne. Toate acestea fiind spuse.

6) Traducerea din limba străină în cea maternă. Fonetica. 7) Traducerea din limba maternă în cea străină. de obiective pe arii curriculare şi obiective transdisciplinare a fost mai mult un slogan şi deziderat decît un element liant al sistemului. nu explorează la cota necesară şi nu atribuie rolul cuvenit formării competenţelor. СЕЛИВАНОВ. N. 3. 2004. Este adevărat că interesul pentru formarea competenţelor a crescut evident în perioada de după introducerea Curriculumului. respectiv. 132 . CHIRDEACHIN. principiile „de la simplu la compus” şi „de la cunoscut la necunoscut”. В. COMPETENŢE ŞI OBIECTIVE TRANSDISCIPLINARE Olga COSOVAN. dr. 8) Comunicarea orală spontană în baza materialului lexicogramatical trecut. С. cît şi pentru liceu. principiul însuşirii conştiente a materiei. cel auditiv. Chişinău Analiza Curriculumului Naţional la limba şi literatura română. iar ideea de arie curriculară. cel al consecutivităţii pot fi de un real folos la studierea calitativă a limbi străine. Referinţe bibliografice: 1. Astfel.. Chişinău. UPS „Ion Creangă”. ZAGAEVSCHI. conf.. Vl. realmente procesul de predare – învăţare – evaluare nu mizează pe ele şi nu le fructifică. A. cel vizual. Москва. CORLĂTEANU. ne face să constatăm că acest element al sistemului de formare şcolară. univ. Chişinău. 2. Deşi „declaraţia de intenţii” în raport cu ariile curriculare şi cu valorificarea conexiunilor transdisciplinare s-a făcut şi sintagmele respective au fost în vogă în ultimul deceniu. nu prezintă conexiunile transdisciplinare şi pe arii curriculare. după aproape 10 ani de implementare şi rodaj. Основы общей педагогики: теория и методика воспитания. La parcurgerea acestor etape şi paşi trebuie să se ţină cont că limba este mijloc de comunicare interumană şi că scopul principal al instruirii lingvistice este de a-l pace pe student capabil să recepţioneze şi să producă mesaje orale şi cele scrise. atît pentru gimnaziu. 1993. Particularităţi articulatorii şi parametri acustici ai africatelor în limbile română şi engleză (interpretare lingvistică a materialelor experimentale). 1997.. 3-е издание.

astfel ca strategia de formare a unei competenţe să fie transparentă şi viabilă. reală pentru toţi actorii educaţionali. putem spune că unele dintre ele sînt preponderent asigurate de o materie şcolară sau arie curriculară (de exemplu. · Competenţa civică şi interpersonală. comunicarea în limba română este o premisă a performanţelor la materiile studiate în această limbă. Portugalia. pînă la urmă. se substituie. dar unele sînt atinse prin contribuţia tuturor materiilor şcolare. la scară europeană. Formarea competenţei de comunicare în limba de instruire ca obiectiv transdisciplinar. Şi mai vag este statutul de obiective transdisciplinare. unii absolvent de gimnaziu. oră etc.). a şti să înveţi. dar şi a mobilităţii academice. · Comunicarea într-o limbă străină. fireşte. îşi ia partea leului la limba şi 133 . ar fi necesară o formulare clară a obiectivelor transdisciplinare. Dacă ne referim la competenţele pretinse. La revizuirea curriculei. · Competenţa de a învăţa. comunicarea într-o limbă străină). Examinînd fiecare dintre competenţele de mai sus. care. prin urmare anume abordarea transdisciplinară poate asigura formarea şi dezvoltarea competenţelor solicitate unui absolvent. dacă acea limbă nu este şi limba de instruire. La această etapă însă vine momentul să recunoaştem că o competenţă nu se formează doar la o disciplină (cu atît mai puţin la o clasă. de fapt. · Utilizarea tehnologiilor informaţionale. · Competenţa de bază în ştiinţe şi tehnologii şi alfabetizarea matematică. axate pe competenţe.Nu există obiective. în acest context. Marea Britanie etc. Limba maternă. oficial aprobate şi făcute publice. acestea includ: · Comunicarea în limba maternă. Cunoaşterea perfectă a limbii române. prin limba de instruire: într-o lume a migrării contemporane. de exemplu. cunoaşterea limbii materne şi comunicarea în acea limbă nu poate asigura succesul şcolar. pe aria curriculară Limbă şi comunicare. trebuie să fie corelate cu competenţele şi să se înscrie în trama educaţională pentru etapa respectivă. · Conştiinţa culturală. dar nu mai are relevanţă dacă elevul începe a studia la o şcoală din Italia. competenţa culturală sau civică şi interpersonală. · Spiritul de antrepriză.

la momentul elaborării prezentului curriculum standardele nu au existat. se poate întîmpla ca înţelegerea multor mesaje să fie defectuoasă. Pe de o parte. scrierea pentru gimnaziu. şi producerea unui spectru larg de texte. a unui mesaj clar. Astfel. gramatical şi stilistic). formarea culturii comunicării. standardele şi obiectivele generale ale studiului limbii şi literaturii nu prevăd toate contextele de realizare a actelor comunicative. 134 . se poate întîmpla (şi se întîmplă!) ca elevul să aibă carenţe grave de comunicare. Cronologic. de comunicare academică la studiul ştiinţelor exacte şi socioumane. Standardele naţionale la limba şi literatura română sînt derivate. nu poate construi o alocuţiune într-un anume context sociocultural sau structura un răspuns logic şi coerent la o altă materie şcolară. Adaptarea înţelegerii şi a vorbirii la varietatea şi complexitatea situaţiilor concrete dialogate şi monologate A. lectura. poate redacta un eseu sau argumenta o opinie. ci înţelegerea unui articol de problemă dintr-un ziar.3. chiar avînd rezultate bune la studierea limbii şi literaturii. adecvat cerinţelor şi contextului de comunicare A. dar nu poate iniţia şi structura un dialog. publicate abia în 2008. Folosirea corectă şi expresivă a limbii literare. aşa cum s-a lucrat. Structurarea logică şi clară a unei intervenţii orale. lexical. Pe de altă parte. a unei informaţii uzuale sau a unui bilet de călătorie este competenţa reală de comunicare.2. competenţa de comunicare în limba de instruire înseamnă şi înţelegerea. Se poate observa cu uşurinţă prioritatea CNLLR în relaţia dintre cele două documente.4. formarea culturii literar-artistice şi competenţele de muncă intelectuală pentru liceu). deja după apariţia variantei descongestionate a CNLLR.1. O viziune modernă asupra limbii de instruire s-a axat pe elaborarea obiectivelor. din obiectivele currirculare la disciplină şi sînt racordate la conţinuturi. Nu lectura mecanică. a capacităţii de a se documenta şi de a integra informaţiile într-un sistem coerent. iar apoi şi a standardelor subordonate deprinderilor integratoare (înţelegerea la auz şi vorbirea. dar dacă ne limităm la orele de română în formarea competenţei date. inclusiv. În lipsa cunoştinţelor corespunzătoare. pentru întreaga etapă gimnazială standardele de înţelegere la auz şi vorbire sînt: A. deşi are cunoştinţele necesare din domeniu. ele au fost elaborate în 2002. Ascultarea şi înţelegerea corectă a mesajului comunicat de către un partener şi încadrarea într-o comunicare orală (dialoguri formale şi informale) A. El are cunoştinţe de gramatică şi teorie literară. sub toate aspectele (ortoepic.literatura română.

Lexicul operei literare. ortografică şi ortoepică a limbii. De exemplu: Clasa a V-a · realizarea comunicării (dialogate sau monologate) la subiecte adecvate ca vîrstă. Standardele se regăsesc în competenţele specifice pe clase. Textul dialogat şi monologat. Tipuri de compuneri. gramaticală şi ortoepică a limbii. gramaticală. Vocabularul limbii române. dinamica lor. Corespondenţa. organizate în dimensiuni de cunoaştere. lexicală. conexiuni şi posibilităţi de valorificare. Compunerea de utilitate socială. Conţinuturile curriculare Situaţia de comunicare. la etapa liceală. Morfosintaxa. Rezumatul textului citit. Tipologia sensurilor cuvîntului. Clasa a X-a Standarde: Integrare şi realizare a comunicării · Producerea textelor şi realizarea comunicării (dialogate sau monologate) la subiecte adecvate ca vîrstă. Conţinuturile curriculare Ortografia şi ortoepia românească. cu limita de întindere în timp. formarea culturii comunicării presupune ca standarde: 4 Comunicarea oral sau în scris în limba română la orice subiect accesibil ca vîrstă.Respectiv. Noţiuni de fonetică. sînt corelate cu unităţile de conţinut. Structurarea textului oral. Raportarea la competenţa de comunicare în limba de instruire şi la obiectivele transdisciplinare / pe arii curriculare generează variate exerciţii. Aspectul grafic al textului. aplicare şi integrare. Procese semantice în limbă. cu limita de întindere în timp. Să exemplificăm prin standardele de înţelegere la auz şi vorbire pentru etapa gimnazială: 135 . respectîndu-se norma lexicală. respectîndu-se norma stilistică. experienţă şi instruire 4 Interpretarea adecvată a fenomenelor lingvistice atestate în texte literare şi nonliterare de diferite stiluri funcţionale.

sub toate aspectele (ortoepic. Structurarea logică şi clară a unei intervenţii orale. cînd întrebarea nu este percepută adecvat. din aceeaşi cauză: nu a fost atent. Folosirea corectă şi expresivă a limbii literare. Extinse pe aria curriculară Limbă şi comunicare. nici la celelalte. Înţelegerea mesajului oral în orice activitate didactică (instrucţiune de realizare a sarcinii la educaţia tehnologică. explicaţiile şi comentariile făcute de orice profesor) se încadrează în acest standard. De asemenea. deseori o realizează inadecvat. Trebuie să recunoaştem că deseori elevul nu încearcă să rezolve un item sau să îndeplinească însărcinarea din motivul că nu a ascultat sau nu a înţeles cerinţa. standardele presupun (re)cunoaşterea unităţilor de vocabular. mai ales în dialoguri informale.A. profesorii se confruntă cu o atare neînţelegere. dar nu-l exclude pentru numeroasele situaţii din viaţa cotidiană. lexical. evaluarea orală. gramatical şi stilistic). la educaţia fizică sau la oricare altă materie de studiu.3. a unui mesaj clar. mai ales în cazul unor noi tipuri de sarcini. Adaptarea înţelegerii şi a vorbirii la varietatea şi complexitatea situaţiilor concrete dialogate şi monologate A. este vitală pentru eficienţa comunicării orale. nu se încheie la ora de limbă română. adecvat cerinţelor şi contextului de comunicare A. Se pare că nu există. elev şi elev. pentru că prezentările orale sînt părţi organice ale demersului la majoritatea disciplinelor şcolare. obiective de referinţă şi nu se formulează obiective operaţionale menite să asigure atingerea acestui standard. de la structurare la articulare. nici la materiile lingvistice. dar nu se pot limita la acestea. iar 136 . a formelor şi structurilor gramaticale. algoritmul realizării probelor de laborator la chimie şi fizică. nu a „procesat” informaţia. precum este vitală şi ascultarea activă. deşi succesul demersului didactic în mare măsură este condiţionat de eficienţa comunicării orale între elev şi profesor. Ascultarea şi înţelegerea corectă a mesajului comunicat de către un partener şi încadrarea într-o comunicare orală (dialoguri formale şi informale) A. prin interviu. Lansarea orală a unui discurs. La fel. implică riscurile neînţelegerii mesajului comunicat.4.2. nu a înţeles ce trebuie făcut. Deplasarea accentului în evaluare pe testări scrise diminuează riscul neînţelegerii sau înţelegerii greşite la auz. Descifrarea paraverbalului şi a nonverbalului. La diferite materii.1.

atît ca informaţie pură. evită formulările de felul Elevul va fi capabil să citească texte specifice domeniului. sînt o adevărată acrobaţie ortoepică. cît şi ca idei.3. În felul acesta. Lectura fluentă şi corectă a diverselor tipuri de texte B. Standardele respective (mai ales B1) implică. matematică. Dacă standardul nu este atins la vreuna dintre discipline. chiar şi în limba de instruire lecturarea corectă a textului ştiinţific. stipulate pentru studiul limbii şi literaturii române. expresie a sentimentelor nu poate lipsi din activităţile intelectuale cotidiene ale elevului. în primul rînd. elevul poate cel mult reproduce din memorie informaţia. în conformitate cu noţiunile de teorie literară. mai ales dacă se pretinde o lectură fluentă şi expresivă. afectiv şi ideatic al textelor citite B. Standardele de lectură nu se pot atinge şi evalua doar la disciplina limba şi literatura română: B. standardele de înţelegere la auz şi vorbire. în limitele celor prevăzute de conţinuturile curriculare B. acesta are valoare esenţială pentru învăţare: înţelegerea textului citit. devin competenţă de comunicare în limba de instruire prin extinderea lor pe aria curriculară Limbă şi comunicare şi prin valorificare transdisciplinară. schemelor etc. standardul B1 din domeniul limbii şi literaturii române este unul transdisciplinar. muzică etc. prevăzute de Curriculum. citirea diverselor legende inerente hărţilor. Interpretarea. înţelegerea şi interpretarea adecvată a faptelor de limbă. ceea ce nu poate fi considerat succes şcolar.probele de evaluare orală trebuie să rezerve în grila de evaluare un punctaj şi pentru acest aspect. Cît priveşte standardul B2. recomandate de conţinuturile curriculare B. Analiza şi interpretarea critică şi creativă a unei tipologii complexe de texte. nu apare de la sine. fizică sau chimie. din punctul de vedere al lecturii obişnuite. În plus. Cunoaşterea. Standardul are o importanţă majoră pe aria curriulară Limbă şi comunicare – citirea unui text într-o limbă străină nu este cea mai simplă probă.2. Articolele de dicţionar. 137 .1. formulele şi ecuaţiile din matematică. sînt manifestări ale competenţei de comunicare. cu înţelegerea codurilor grafice specifice.5. Chiar dacă obiectivele de referinţă ale cursurilor de geografie.4. capacitatea de a sonoriza semnele grafice. Interpretarea textelor literare. Înţelegerea şi interiorizarea universului informaţional.

prin utilizarea nuanţată şi personală a nivelurilor lexical. derivate din competenţele-cheie şi standardele disciplinelor. Dimensiunea estetică a receptării. dat fiind că şcoala în ansamblu. menţionăm că revizuirea curriculumului ar trebui să rezolve problema obiectivelor pe arii curriculare. În mod deosebit remarcăm necesitatea de a acorda atenţie – transdisciplinar – corectitudinii exprimării orale şi scrise. Este uşor de sesizat că standardele respective sînt o conditio sine qua non pentru orice disciplină care presupune şi evaluări scrise. În concluzie. gramaticale şi punctuaţionale C.2. cerc. capacitatea receptării artistice este exprimată de următoarele caracterstici. textual şi ştiinţific al limbii literare C. respectării normei limbii literare.. strategii de evaluare. care angajează 138 . să formuleze obiective transdisciplinare. which employ the three components of artistic communication: the author (author’s attitude to the reception) – the work (work’s message) – the receiver (the preschool). fie că e vorba de structurarea şi producerea unui eseu. standardele de scriere implică: C. Structurarea şi comunicarea ideilor.La disciplina limba şi literatura română. Scrierea caligrafică şi aşezarea corectă în pagina de caiet. şi nu doar disciplina limba şi literatura română este chemată să promoveze norma şi să cultive vorbitorul. fie că e vorba doar de prezentarea unui text scris. gramatical. prevăzute de conţinuturile curriculare. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. Respectarea normelor ortografice. referat.4. în alte pagini de format diferit a textului C. Producerea textelor coerente de diverse tipuri. studiu. DIMENSIUNEA ESTETICĂ A OPEREI DE ARTĂ/LITERARE ŞI RECEPTAREA EI ÎN PREŞCOLARITATE Nadejda BARALIUC. urmînd ca apoi să susţină aceste obiective prin elaborarea obiectivelor de referinţă şi conţinuturi. strategii de realizare a activităţilor de învăţare.3. This article studies the problem of creating/revolting for literal understanding. Esthetic dimension of perception and artistic perception ability are expressed by the next features.1. Chişinău Abstract. şt.

cît şi receptorului. de fapt. de activitatea mitic-religioasă a omului. a lumii suprasensibile (create de imaginaţia. ci starea ei este de aşa natură. se vede nevoită s-o distrugă”. receptarea operei de artă/literare este dictată de maturitatea şi experienţa de viaţă a 139 . [6. [2. însă. de gîndirea sa filozofică). p. însă. intuiţiei şi reprezentării. dar şi. 251] În acest context. Hegel consideră „estetica” ca fiind o ştiinţă a simţurilor şi a receptării. opera de artă/literară este necesară nu numai pentru receptarea sensibilă. receptorul cunoaşte şi învaţă propria sa lume – universul intim. temperamentul. Ea este înfăţişată receptării exterioare sau interioare. deoarece frumosul artei se înfăţişează. deci poate fi învăţată de altul şi chiar executată sau interpretată.Toboşaru. 69] În opinia lui I. întocmai ca şi natura externă ce ne înconjoară sau ca propria noastră natură internă sensibilă. evident. „formă pe care aceasta. Opera de artă/literară este creată de om (autor) şi constituie un produs al imaginaţiei artistice. Căci şi o vorbire poate fi importantă pentru reprezentarea sensibilă şi pentru senzaţie. [2. „Trebuie să trăiesc cîtăva vreme cu opera de artă. arătată. Important în a recepta frumosul operei de artă/literare este gustul estetic. ea este totodată în mod esenţial şi pentru spiritual. încît. se prezintă receptării noastre la capitolul sensibilităţii. gîndirea şi creaţia artistică. ca obiect sensibil. „varietatea modalităţilor de receptare este dictată de pregătirea consumatorului de artă/literară. fiind ceva sensibil. mai ales.cele trei componente ale comunicării artistice: autorul (atitudinea sa prin receptare) – opera (mesajul ei) – receptorul (preşcolarul). p. pentru a opera în modul ce-i este propriu. [2. Cu toate acestea. p. deoarece operele de artă/literare au influenţă asupra senzaţiei şi imaginaţiei. de înclinaţiile pe care el le manifestă în viaţă şi de capacitatea estetică sau critică de care dă dovadă tipul specializat”. opera de artă/literară poate fi cunoscută. spiritul trebuie să fie afectat de ea şi să găsească în această afecţiune o anumită satisfacţie. s-o menţin cîtăva timp în activitatea conştiinţei pentru ca să se producă emoţia artistică”. 18] Prin urmare. cunoscînd şi învăţînd lumea exterioară prin opera de artă/literară. ea reflectă nu numai o stare conştientă a realităţii fizice. universul intim al omului. 41] Procesul de receptare este desigur mult mai complex şi nu se consumă decît în timp. ca lume exterioară receptorului. dar este şi diferenţiată în funcţie de cultura. receptarea nu numai că nu se consumă uniform. opera de artă/literară. într-o formă ce se opune explicit gîndirii. sensibilitatea şi experienţa estetică a receptorului. care este definitoriu atît operei de artă/literară. p.

elementele receptării artistice sînt considerate extraestetice. elementele. [8. p. analizate pînă acum. sociologice. îndreptăţind ca atare calificarea lor ca extraestetice. tot aşa cum ar fi atitudinea ce inhibă reacţiile extraestetice. au comună însuşirea de a putea fi produse şi de alte obiecte decît arta şi în alte situaţii decît acea a contemplaţiei. ideologice. 312] Dacă elementele receptării artistice. sînt determinate de ceea ce este autonom estetic în opera de artă/literară. fiecare vîrstă descifrează noi sensuri ale operei literare şi poate să-şi concentreze atenţia în funcţie de conţinutul operei literar-artistice din puncte de vedere diferite. Trebuinţa de lectură Percepţie.Vianu. familia. [8. capacităţi. idei sau acte ale spiritului dependente de calitatea estetică a operei. 319] Evident. propriu-zis estetice. p. gîndire şi creaţie artistică Orientare axiologică şi profunzime intelectuală Intensitatea trăirilor afective artistic/estetice În procesul receptării operei de artă/literare se includ elementele estetice. sentimente. el le împarte în extraestetice şi estetice. deoarece „aceste emoţii nu au nimic specific estetic în ele. adică de însuşirea lor de a fi plăsmuiri expresive şi originale. Analiza detaliată a procesului de receptare o întîlnim în Estetica lui T. Factori şi produse ale receptării literare Factorii receptivităţii Sensibilitatea receptorului Experienţa estetică a receptorului Înclinaţiile şi preferinţele receptorului/cititorului Capacitatea estetică Cultura receptorului/cititorului. pentru că zguduiţi. mediul social şi ideologic din care provine Temperamentul Produsul Emoţii artistice/estetice Cunoştinţe. înfioraţi sau învioraţi putem fi nu numai de opera de artă.O receptare completă a artei cuprinzînd elemente 140 . avem de-a face cu o atitudine inadecvată şi inferioară. atitudini achziţionate anterior Plăcerea receptării.receptorului. Cele extraestetice sînt senzaţii. dacă receptorul nu răspunde artei decît cu laturile extraestetice ale procesului receptor. imaginaţie. dar şi în alte circumstanţe”. psihologice. Analizînd elementele receptării artistice.

opera de artă/literară este înţeleasă ca un obiect propriu (interior) universului intim al receptorului – spre deosebire de obiectele realităţii fizice. p. [8. să se recunoască în el. 320] Statutul receptării este ambiguu. Tocmai funcţionalitatea textului e cea care i-l garantează de la bun început. de profunzimea intelectuală şi filozofică a acesteia. p. sensibilizează subiectul receptor. străine) omului. să dispună de spaţiu alternativ. deci şi deosebit de semnificativă educaţiei literarartistice a preşcolarilor (cf. S. după cum urmează din excelenta descriere a lui Wellershof: „Receptorul aflat în orbita unui text doreşte. să se diferenţieze de acesta. în special caracterul ei sensibil şi suprasensibil. fiind una dintre cele mai interesante. una dintre care este evaluarea. o modalitate specifică de comunicare cu receptorul preşcolar (prin imagini artistice şi prin imaginaţie). aprecierea operei de artă/literară. La rîndul lor. dar nu numai cu ele. or. pe de o parte. constatări şi judecăţi de valoare. pe care o conţine imaginea artistică şi care pe parcursul receptării se transformă în aprecieri. aşadar. [T. Specificul operei de artă/literare. o defineşte ca obiect sensibil. ştiindu-se că preşcolarii cunosc lumea preponderent senzorial-afectiv. caracter care este semnificativ pentru educaţiei. precum şi realitatea sa cognoscibilă ce ia sfîrşit odată cu ultima filă a cărţii”. Receptarea operei literare constituie un proces de decodificare. Datorită acestei caracteristici definitorii. motivate de concentraţia emoţională. care sînt percepute ca obiecte exterioare (deci. de aceea ea este. înţelegere (comprehensiune) şi apropiere a mesajului ei artistic care este adresat implicit receptorului. care. Or. iar pe de altă parte. la rîndul său. la rîndul lor. în primul rînd.extraestetice şi elemente estetice va interesa deopotrivă concentrarea internă şi cea externă şi va presupune conlucrarea afectelor extragenetice cu cele endogenetice. Spre deosebire de cunoaşterea (percepţia) realităţii fizice. care. 258] Opera de artă/literară lansează implicit mesaje artistice şi esteticei. se descoperă astfel şi importanţa deosebită a operei de artă/literară în educaţia lor generală şi artisticestetică. manifestări ale aprecierii operei de artă/literară sînt 141 . opera de artă/literară are caracter atitudinal în chiar esenţa sa. Cemortan). pe parcursul receptării apare problema identificării receptorului cu personajele. atitudinile sînt reprezentate de anumite manifestări. căci şi educaţia este în esenţă o activitate de formare a atitudinilor. depind de valoarea spirituală a operei. receptarea operei de artă/literară provoacă emoţii artistic-estetice. Apud. 3.

G. VIANU. 3. S. Problemele filozofice ale esteticii. Estetica. Introducere în teoria lecturii. prin educaţie literar-artistică. T. profund şi competent. Principii generale de estetică. cunoştinţe artistice şi literare. Prelegeri de estetică. V. 1995. P. trăite de receptor în procesul fazei a II-a a receptării receptarea/lectura propriu-zisă (cf. WILHELM. VIANU. 1978. inclusiv. or. Chişinău: Editura „Ştiinţa”. 1988. cu atît mai mult devine evident rolul jocurilor dramatizare în educaţia literar-artistică a preşcolarilor de 67 ani. Bucureşti. se formează prin educaţie. 2001. care reprezintă atitudinile lor faţă de personaje şi operă. Bucureşti: Editura Orizonturi. Curs de estetică. atitudini artisticestetice). Chişinău: Editura „Museum”. Deci receptarea calitativă. Bucureşti: Editura Academiei Române. 1983. Pâslaru) devin un act conştient. emoţiile. PÂSLARU. Cluj-Napoca: Editura Dacia. pe care o aplică fenomenelor operei literare dramatizate. I. viitori cititori activi ai operei dramatizate: ei interpretează roluri literare. T. I. 1945. Deci receptorul/cititorul avansează la faza a III-a a receptării/lecturii: faza hermeneutică (comentarea. HEGEL. 142 . Referinţe bibliografice: 1. o componentă de bază a căreia la vîrsta de 6-7 ani o reprezintă competenţa de receptare literar artistică. prin care impresiile. 2. CEMORTAN. evaluarea şi chiar creaţia artistică/literar-artistică). 1966. deci antrenează activ imaginaţia artistică. 8. Vl. Vol. îşi creează rolul printr-un limbaj artistic specific. iar conştiinţa. HANS ROBERT Experienţă estetică şi hermeneutică literară. 6. adecvată a operei literare presupune prezenţa unei conştiinţe estetice (emoţii şi sentimente estetice. Receptarea operei de artă/literare depinde în mare măsură de experienţele artistic-estetice ale consumatorului de artă/literară – receptorul.. Introducere în teoria educaţiei literar-artistice. aprecierea. 7. or. P.1992. însuşi receptorul (preşcolarul) posedă o anumită valoare estetică. F. Dezvoltarea verbal-artistică a preşcolarilor.judecăţile de valoare. 5. valoarea adăugată (cf.Pîslaru).Cornea. JAUSS. CORNEA. Universitatea Bucureşti. TOBOŞARU. morală etc. căci prin acestea ei se manifestă ca receptori. contopindu-se astfel cu opera şi atribuindu-i valori personale – valoarea in actu. stările afective şi sentimentele estetice. Traducere şi prefaţă de Andrei Corbea. în cazul nostru. 4.. socială. interpretarea. Vl. Bucureşti: Editura Minerva.

Choose the correct word in each sentence. became. down. 10. (5) ____ her life difficult. but about half want to go and work overseas. sang. Candle in the Wind by Elton John (1) ____ originally in 1973 as a tribute to Marilyn Monroe. he describes her as “the nation’s golden child” who (9) ____ happiness to so many people. In order to make this process less routine we offer some quick and easy-to-use so-called Five-minutes tests that can be used by our teachers and help them to save their time. Nowadays. Chişinău During the school year it is very important regularly to examine students’ knowledge. In the Diana version. Some stay in Britain and (5) ____ during that year. III. It (10) ____ the biggest-selling record of all time. The advantage of this (8) ____ that they can often study for professional qualifications on the company’s time. brought. 5. describes. 7. After the death of Princess Diana in 1997/Elton John (7) ____ the lyrics and (8) ____ it at her funeral. I. Write describe make sing change become х 2 follow be bring Life of the great song. Did you have a good _______ (travel/trip) to Germany? 143 . Key: 1. 2. Many students in Britain (1) ____ to leave school at 18 and go straight to (2) ____ to do their degrees (3) ____ considering possible alternatives. Use only one word in each space. 2. II. followed. 9. changed. work.FIVE-MINUTES TESTS Olga TEMNIKOV. 6. 7. Other (6) ____choose a completely different route: they turn (7) ____ university places in favour of finding permanent jobs. without. became. is. 4. used. 4. Complete this text using the correct form of the verbs below. off. 6. 8. was originally written. 8. Read the text and think of the word which best fits each space. was. 1. Key: 1. These tests of different levels can be used while working with the Student’s Book 10 “Working Together”. It (2) ____ how she (3) ____ popular and people (4) ____ her everywhere. 3. 5. students. Marina BELAIA Lyceum “Liviu Deleanu”. university. Possible alternatives. making. 3. and she (6) ____ very lonely. things are different: 20% of students take a year (4) ____ (the so-called ‘gap year’ between their ‘A’ level exams and their university studies).

A. ease Key: 1. smaller than. finished D. 1. A. 3. 6. 4. As 5. still B. London is one of the ____ port of Europe. 2. 3. Each time use the comparative or superlative form of one of the words in the list. Do you have an easy ________ (journey/trip) to work? 3. 1. 144 . The Severn is the ____ river of the UK. chance C. B. limited B. D. might B. flight. ended 4. Japanese tourists often do a European (tour/excursion).2. Complete the sentences. long. Winters in England are ____ they are on the continent. Though C. C or D best fits each space. big. 5. How long did your ________ ( flight/fly) take? 4. 2. A. 4. Nowadays. 5. biggest. Yet. 4. How B. 6. 5. deepest. travel. large. had to C. yet C. it remains a magnet to the ambitious and the energetic who are ready to commit themselves to the land that gives them a second (5)____.trip. 2. 3. warm. largest. 4. even though entry is strictly (3) ____ refugees continue to find freedom and people from poorer countries a better way of life. could D. always 2. A. choice D. A. 2. small. the USA is (1) ____ seen by millions as the Promised Land. Key: 1. Ireland is ____ Great Britain. over C. A. were able 3. The Thames is the ____ river of the UK. 5. longest. deep. occasion B. Gone are the days when you (2) ____ buy citizenship for one dollar. B. already D. However D. journey: 3. warmer than. 5. V. Key: 1. I try not to _______(voyage/travel) during the rush hour if possible. A. (4)____ always. Read the text and decide which answer A. IV. Use them where necessary. C. tour. England is the ____ part of Great Britain.

The teacher has the power to improve quality. factorul uman este o resursăcheie. competitive. de a promova şi a anticipa schimbarea. The quality of educational services offered by the educational institution depends on many factors. flexibile. managerii au responsabilităţi specifice în raport cu aceste resurse. well formed. dezvoltare şi stabilirea normelor de evaluare în cîteva instituţii de 145 . it needs competent human resources. Actualmente. ea are nevoie de resurse umane competente. încadrare.MANAGEMENTUL EDUCAŢIEI CURRICULARE MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE – GARANT AL CALITĂŢII EDUCAŢIEI OFERITE DE INSTITUŢIA ŞCOLARĂ Viorica ANDRIŢCHI. Chişinău Abstract. to ensure the effectiveness of education. loiale. Avem ferma convingere că pentru o bună calitate a educaţiei oferită de instituţia de învăţămînt se cere o înaltă calitate a resurselor umane implicate. Pornind de la premisa că performanţa unei organizaţii depinde în mod direct de performanţa resurselor umane pe care le integrează.. de resursele financiare existente. promote and anticipate change. Profesorul are prerogativa de a ameliora calitatea.. conf. competitive. prestaţia pedagogică a cadrelor didactice şi atitudinea lor faţă de schimbare. obiectivul primordial al politicilor educaţionale îl constituie asigurarea calităţii educaţiei. de a asigura eficacitatea educaţiei. comunităţii locale. selecţie. especially the quality of human resources involved.. de implicarea activă a elevilor. bine formate. Calitatea serviciilor educaţionale oferite de instituţia de învăţămînt depinde de mai mulţi factori: de competenţa managerială a cadrelor de conducere. flexible. dr. de calitatea documentelor curriculare etc. talentate etc. the benefit of teachers and pedagogical change their attitude. loyal. For educational institution to achieve its mission. etc. prioritară a oricărei organizaţii. the new. de nou. talented. . Studiind modul de recrutare. univ. Deci. integrare. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. de calitatea resurselor materiale.. părinţilor. Pentru ca instituţia de învăţămînt să-şi realizeze misiunea.

din timp. Atelierele de creaţie ale pedagogilor sînt larg răspîndite. Sesiunile de formare sînt rareori 146 . dar nu sînt iniţiate schimbări şi în structura instituţiei. Care ar fi explicaţia? Prin analiză şi diagnoză se conturează un management al perfecţionării cadrelor didactice la nivel local prost conceptualizat. indiferente la susţinerea cadrelor didactice care au obţinut competenţe performante. naţionale. S-a demonstrat că pentru a promova educaţia de calitate profesorii încadraţi în activitatea educaţională trebuie să fie calificaţi în mai multe domenii ale educaţiei. să promoveze inovaţia. să favorizeze inter-. departe de preocupările lor individuale. perfecţionaţi prin mai multe cursuri/stagii. consilii profesorale se selectează adesea după principiul „la modă”. transdisciplinaritatea şi munca în echipă. am constatat un management al resurselor umane deficitar: nu se analizează dinamica pieţei educaţionale. să fructifice rezultatele cercetării proprii. Puţine instituţii reuşesc să anticipeze corect şi suficient evoluţia societăţii şi să adopte. Este necesar ca ei să valorifice experienţa dobîndită prin diverse forme de perfecţionare. impactul multora din acestea asupra perfecţionării procesului de predare şi obţinerii rezultatelor mai bune ale elevilor rămîn a fi puţin semnificative. se acceptă consecinţele evoluţiei pieţei educaţionale. fiind propuse de către alte persoane şi nu de participanţii la aceste activităţi. De obicei. dar ineficiente. Datele disponibile ale investigaţiilor la tema iniţiativelor de perfecţionare profesională de calitate a pedagogilor sînt departe de a fi încurajatoare. republican. internaţionale. acţiuni de formare continuă la nivel local. raional. Or. locale. schimbările solicitate de piaţa educaţională determină anumite schimbări interne. inclusiv de personal. schimbări ce necesită noi performanţe şi prestarea de noi oferte pentru piaţă. Temele pentru sesiuni. politici şi strategii care să le permită o dezvoltare armonioasă. Multe şcoli îndeplinesc cerinţele de perfecţionare într-o manieră “pompieristică” şi cam la întîmplare. strategia de dezvoltare a instituţiei şi politica educaţională a statului. În pofida tuturor eforturilor şi resurselor investite. nu se realizează o concordanţă între pregătirea corpului profesoral. oferite de diferite instituţii. consilii metodice. se monitorizează superficial transformările din structura corpului profesoral.învăţămînt.

foarte multe instituţii de învăţămînt (în special din sectorul rural) încep anul de învăţămînt cu posturi didactice vacante. Evaluarea rezultatelor şi a eficacităţii acestor activităţi de perfecţionare decurge foarte rar. în fiecare an. Asistenţa ulterioară în scopul sprijinirii introducerii ideilor şi practicilor asimilate în cursul activităţilor de învăţare este acordată doar într-un număr redus de cazuri. nu au încredere în valorile tradiţionale ale şcolii. În ultimul timp. dezvoltarea materialelor didactice. iar cei care se angajează doresc siguranţă la locul de muncă. Din discuţiile cu absolvenţii Universităţii Pedagogice de Stat „I. informarea pedagogică. îmbunătăţirea caracteristicilor personale – formare iniţială. cultural (inclusiv tehnologic) şi social care se produce astăzi o semnificativă schimbare în instituţia de învăţămînt urmează să fie în direcţia reconsiderării Managementului Resurselor Umane (MRU).Crişan. După A.orientate spre satisfacerea necesităţilor individuale de formare. experienţă didactică. Creangă” constatăm că motivaţiile. Ei au o atitudine mult mai critică faţă de ofertele instituţiei de învăţămînt preuniversitară. în urma dinamismului sistemului economic. a politicii de optimizare a reţelei de instituţii de învăţămînt. Majoritatea nu sînt de acord cu remunerarea oferită. grade didactice. cerinţele şi comportamentul absolvenţilor a suportat unele schimbări. 147 . dar şi a calităţii personalului. dezvoltarea culturii şcolii cu accent pe valori. îmbunătăţirea relaţiilor personale. Motivele sînt diverse. este necesară creşterea calităţii managementului şcolar în domeniul resurselor umane în special în aspectele ce ţin de formarea şi dezvoltarea personalului. îmbunătăţirea formării externe a profesorilor. Drept consecinţă a descentralizării. Majoritatea sesiunilor nu iau în consideraţie impactul diferenţial al factorilor pozitivi şi negativi. metode şi stiluri de predare. sînt cointeresaţi în construirea carierei didactice şi nu acceptă să fie consideraţi veşnic învăţăcei. utilizarea tehnologiilor moderne. dezvoltarea unor noi strategii. îmbunătăţirea formării profesorilor la nivelul şcolii prin schimburi de experienţă. dezvoltarea competenţei generale a profesorilor – cunoaşterea limbilor străine.. predare în echipe etc.

Metodele manageriale vechi bazate.. Aceste aspecte sînt puţin realizate. decision-maker teacher. dr. dezvoltarea şi conducerea corpului său profesoral conform obiectivelor sale strategice.Astfel. pe stimulare. managementul resurselor umane trebuie să-şi centreze interesul asupra: · valorificării optime a potenţialului uman existent. decision-action unit. Fiecare instituţie de învăţămînt trebuie să tindă spre recrutarea. Schimbările în managementul resurselor umane sînt determinate şi de noile valori motivaţionale ale salariaţilor. Pornind de la importanţa pe care o au resursele umane la îndeplinirea obiectivelor propuse. Chişinău Abstract. pe valorificarea potenţialului fiecăruia. proiectării şi recrutării necesarului de resurse competente pentru intervalul următor. The dimension of work includes the decision approach as a basic element of management in the specific reference field – professional development by re/defining the terms (managerial decision. managerii şcolii trebuie să îşi asume atribuţii specifice în acest domeniu. neo/teacher. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. transformările ce au loc la nivel de organizaţie. 148 . MODELUL FACTUAL AL DECIZIUNII MANAGERIALE ÎN DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ A CADRELOR DIDACTICE Aliona PANIŞ. să dispună de un nucleu de cadre didactice suficient pentru a acoperi disciplinele de bază şi a constitui un corp profesoral cu competenţă distinctă.) and the working out. ţară etc. coaching etc. motivare. decisional competency and its descriptors. teacher manager. · estimării. · investiţiei în dezvoltarea resurselor umane. în mare măsură. individual leadership. deoarece în trecut se considera că majoritatea lor aparţine altor structuri. pentru a răspunde în mod adecvat finalităţilor unei instituţii care se confruntă cu schimbarea permanentă. pe autoritate urmează a fi înlocuite cu cele ce pun accent pe valoarea angajatului. nevoia de schimbări rapide. on this basis of Factual Model of managerial decision in the professional development of teaching staff.

A.Paterson referitoare la consecinţele desfăşurării acţiunii. care consideră că specificul abordărilor deciziei (normativă.Iosifescu formulează cerinţele de raţionalitate ale deciziei într-o abordare normativă (fundamentarea ştiinţifică. Ş. T. III. claritatea. I. p.Tabachiu. un proces de schimbare a realităţii. Perspectiva teleologică (din punctul de vedere al finalităţilor) reflectă raportul deciziune-decizie-acţiune. în scopul promovării unui învăţămînt eficient.Tabachiu. Prespectiva managerială. V. pus în aplicare. de fapt. ideile privind conducerea personală şi satisfacerea nevoilor personale şi ale celor pe care îi vizează noţiunea de profesor manager (O. D. E. I. ca un act anterior prin noi acte. care afirmă că descentralizarea este o apropiere a deciziei de cei care sînt vizaţi nemijlocit. care susţin că decizia este dublu finalizată. 149 .Noye.Kidd.Ionescu.Grace. prin evidenţierea ideii emise de U.Cojocaru. M.Alecu. completitudinea). bazat pe date obiective. perspectiva acceptă ideiile lansate de Gh. a lui I. operaţional. II. A. iar în cazul cînd se întîrzie cu luarea deciziei acţiunea se anulează. 2. că deciziunea reprezintă un mijloc prin care se trece la acţiune. oportunitatea. în baza opiniilor înaintate de I. I.Nicolescu. viziune a cercetătorilor M.Moraru. în baza ideii expuse de A.Tiberiu. Tot aici se înscriu opiniile privind dezvoltarea profesională ca profesionalizare individuală a cadrelor didactice (D.Joule privind gîndirea în act. teoria disonanţei a lui L. eficienţa. perspectiva cuprinde. opinia lui R. De asemenea. Perspectiva teoriei decizionale. ce pune în valoare deciziunea individuală prin descentralizarea şi personalizarea decizională.Modelul factual al deciziunii manageriale în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice [termenul factual în sensul atribuit de M.Tiberiu. fapte observabile şi verificabile.Diaconu).Moraru. care afirmă că acţiunea şi deciziunea ca acţiune au la bază perceperea disonanţei între starea de fapt şi obiectul decidentului.Tabachiu.Joiţa afirmă că deciziunea este. descriptivă) constă în alegerea din mai multe posibilităţi pentru a ajunge la un anumit rezultat.Vaysse.Festinger. J.Mihuleac susţine că este un proces de simplificare a realităţii. G.Şchiopu despre individualizarea deciziei.Bocoş – care poate fi făcut.99] are şase componente de bază: I. E. ca o formă de a raţiona şi a lua o decizie anterioară prin noi decizii. executat.Alois. împuternicirea.

Cozărescu.Smith). R. E. M.Cornescu.Ştefan. profesorul manager decident.Mathis). A.Tabachiu privind procesul decizional.Drucker. Cucoş. E. E. deoarece are responsabilitatea îndeplinirii funcţiei (E. modelul raţionalist al deciziei (H. A. R.Jinga. elementele sale componente şi etapele decizionale (predecizională – I. ca un set de cunoştinţe şi practici profesionale animate de profesorul manager decident. conducerea (ca utilizare flexibilă a puterii şi autorităţii persoanei care cumulează responsabilităţi pedagogice). neo/profesorul. P.Pânişoară).Neculau. Iucu. Un rol aparte este rezervat abordării contingency. P.Dempsey.Miclea).Buzărnescu.Druţă. conducerea.R. decizia trebuie să proceseze optimal puterea (ca model de comportament care influenţează schimbarea). Perspectiva pragmatică reflectă cele trei coordonate ale personalizării deciziunii: puterea. aşadar.Simon. V. M.Buzărnescu. De asemenea. care conferă acestor trei entităţi un caracter indispensabil oricărui proces decizional. D. potrivit căreia adoptarea deciziei depinde de trei factori: problema. IV.Toma. postdecizională – I. mediul decizional. 150 . competenţele. S. competenţa decizională. M. s-a ţinut cont de teoria managementului ştiinţific (Ph.Moraru. G. de ideile privind managementul ca ştiinţă a acţiunii (I.Patraşcu.Nicolescu. M. R. De asemenea. Joiţa. care îşi aplică competenţa decizională în calitatea sa de neo/profesor. motivarea cognitivă a cadrelor didactice (D. personalizarea deciziunii ca tendinţă pe plan mondial (O. autoritatea (ca orizont de legitimare a statutului persoanei). conceptul gîndirii-lazer (H.Paterson. Valorificarea ideilor cercetătorilor O.Ziglar.Cri-stea). un rol important revine reacţiilor motivaţionale ale cadrelor didactice la baza cărora stau nevoile profesionale (L. motivarea în raport cu situaţia decizională) (L.Mitchell). trăsăturile decidentului (cunoştinţele. T. Profesorul este factor de decizie (S. D.Beach şi T.Taylor).Istrate.Nicolescu).Alecu.Ausbel). Joiţa. autoritatea. D.Pruitt. C. Rădulescu). cu subcomponentele respective: cadrul didactic. decizională – E. M.Mihuleac. Şt. Procesul decizional este considerat. V. ca o valorificare a ideilor lui Şt.Verboncu.Niculescu. Mihuleac).Armstrong. Pentru a fi pertinentă.Zimbardo). Procesul decizional. P.Bolam. I.

Russu privind calităţile unui profesor modern. M. 1993.6-13. L. aspectul teleologic (ca finalitate). G.Allport. Iaşi: Editura Polirom. Schimbarea în educaţie şi schimbarea managerială. 5.Gheorghiu). ALOIS.Mathis. aderînd la ideile lansate de E. aspectele teoretice ale deciziei/deciziunii manageriale. VI. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică. BUZĂRNESCU.Creţu.Pânişoară şi I-O. P. tezele susţinute de G. 2007.Nica. C. COJOCARU. V. Atkinson. ŞT. a fost fundamentată noţiunea de neo/profesor. latura determinantă a acestuia fiind orientarea spre excelenţă.S-au luat în considerare opiniile cercetătorilor McClelland. în vederea validării lor aplicative.Popescu. Referinţe bibliografice: 1. C. prin care profesorul obţine mai multe informaţii decît prin experienţă indirectă. perspectiva pragmatică de coordonare a factorilor putere-autoritate-conducere personală. nr. 2004.Joiţa şi B. GHEORGHIU.Pitariu despre reuşita profesională. H. 4. Teoria şi practica cercetării pedagogice. GH. afirmaţia expusă de G.Mathis şi A. GH. ideile înaintate de D.Laplante privind cunoaşterea empirică. Chişinău: Editura Lumina. ca sinteză analitică a ideilor teoretice. 2. ca un profesor în devenire permanentă (analogic cu lexemul neomanager propus de R. A. Concluzii.Vroom cu ideea că profesorul poate lua o decizie referitor la comportament în speranţa satisfacerii unor nevoi ca o asociere rezultat-rezultat. 151 .Prauss despre succesul unei acţiuni în realizarea individuală a cadrului didactic. ClujNapoca: Casa Cărţii de Ştiinţă. teoria rezultatelor aşteptate a lui V. p. 1995.4. Introducere în sociologia organizaţională a conducerii. BOCOŞ. Ofensiva neo-managerilor.Pânişoară referitor la experienţa acţională/directă. 2003. 3. Management general şi strategic în educaţie. Referenţialul de formare a competenţei decizionale a cadrelor didactice în dezvoltarea profesională. În Preţul succesului. Fundamentarea teoretică a Modelului factual al deciziunii manageriale în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice (MFDM) se bazează pe: teoria decizională.

R. all of these lead inevitably to losses. VERBONCU. 10. Cadrele manageriale încearcă să facă faţă acestui proces existent.. 60-63. Economia ţării este într-o situaţie destul de dificilă. stagnations.6. Ş. În: Educaţia cognitivă. Republica Moldova parcurge şi cred că va contunua să parcurgă o distanţă. Chişinău Abstract. I. MATHIS. bankruptcies. 2002. I. JINGA. Iaşi: Editura Polirom.. . Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică. recessions. (coord. LEGITĂŢILE OBIECTIVE ALE TRANZIŢIEI ÎN SISTEMUL ECONOMIC Galina MARTEA.. indicate that the inefficient promotions of the management staff across the field.C.E..Ş. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei.ro. Tratat de psihologie managerială. TABACHIU. NICA. C.. Educaţia şi viaţa cotidiană. E. în aşa-numita „perioadă de tranziţie la economia de piaţă”. 9. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică. 1997. 7. O.) Management educaţional pentru instituţiile de învăţămînt. L. Condiţiile actuale de dezvoltare a instituţiilor. The performance of the current activity of both companies and institutions. întreprinderilor nu par a fi încurajatoare pentru un viitor apropiat. unclear prospects. IOSIFESCU. deşi aproape de două decenii nu mai facem parte din sistemul socialist. 8. the shortcomings in understanding the need for an adeguate legislative and normative strategic framework. crisis situations. Fundamentele managementului organizaţional. Statul nu oferă condiţii favorabile pentru dezvoltarea infrastructurilor. conflicts. Bucureşti: M. 2001. NICOLESCU.ase.E. 2005. indiferent de 152 .I. poate necunoscută. ww. Managementul resurselor umane. afectată în timp. P. RUSSU. însă realitatea este dură şi oferă puţine note de optimism. biblioteca digitală 11. p. I. JOIŢA. A. the lack of promotions of highly skilled managerial staff that have both innate abilities and talents as well as corresponding academic qualifications. dr. Luarea de decizii. Bucureşti: Editura Economică. 1997. MORARU. prin trecerea de la sistemul centralizat-planificat la sistemul economiei de piaţă. irrespective of their ownership status or entrepreneurial sphere.

întreprinderii. întreprinderii. cu rezultate palpabile şi scop determinat pentru a pătrunde în esenţa noţiunilor caracteristice economiei de piaţă. iar managerii cunosc prea puţin practica muncii (activităţii) în condiţiile economiei de piaţă. etc. întreprinderi în condiţiile perioadei de tranziţie la economia de piaţă. s-ar putea concluziona. 9) crearea unui sistem de adaptare şi racordare a cunoştinţelor acumulate la noi condiţii de gestiune. Luînd în consideraţie situaţia actuală pe care o parcurg instituţiile. care reflectă şi impune determinarea concretă a principiilor şi a criteriilor de bază ale managementului unei instituţii. principiile de bază ale managementului bazat pe concurenţă. în raport cu factorii-cheie specifici sistemului economiei de piaţă.Moldova. constituie un criteriu fundamental al managementului instituţiei. mediul concurenţial este lipsit de motivaţie nu poate concura nici pe piaţa internă. specifice unui sistem bazat pe concurenţă. întreprinderi. pregătirea calitativă a tinerilor specialişti sau noilor specialişti. în multe cazuri. nu sesizează şi nu în măsura cuvenită a conştientizează problematica lucrurilor reale în cadrul cărora se desfăşoară activitatea lor. Gestiunea resurselor financiare şi umane este inadecvată condiţiilor economiei de piaţă. gestionarea pieţei de consum. 2) formularea sarcinilor de bază privind organizarea gestiunii resurselor financiare.sfera de activitate. întreprinderii cu capital privat. de stat sau mixt. Pentru a activa eficient în condiţiile perioadei de tranziţie cu accent pe economia de piaţă. 4) stabilirea relaţiilor reciproce cu mediul extern al instituţiei. în perioada de tranziţie. 7) stabilirea politicii de angajare a cadrelor (resurselor umane). întreprinderile din R. că în activitatea acestora lipseşte criteriul fricii 153 . Cadrele manageriale. 6) stabilirea gradului de responsabilitate a gestionarilor resurselor financiare şi materiale. Analiza detaliată a acţiunilor privind elaborarea strategiei de protejare a instituţiei. întreprinderii. aspectele metodologice şi principiile moderne tradiţionale ar fi: 1) stabilirea funcţiilor de dirijare a resurselor financiare în cadrul instituţiei. 3) repartizarea funcţiilor între cadrele administrative (de conducere). nici pe cea externă. întreprinderii în caz de faliment sau recesiune. prin stabilirea celor mai optime mijloace de promovare a noilor metode de dirijare şi dezvoltare a instituţiei. importanţa competitivităţii este un factor de bază. decizie şi control. 5) stabilirea politicii privind perfecţionarea şi formarea continuă a angajaţilor. Pentru organizarea şi gestiunea unei instituţii. 8) asigurarea şi aplicarea eficientă a principiilor specifice economiei de piaţă. materiale în condiţiile perioadei de tranziţie. umane.

organizarea şi gestionarea reformelor (inclusiv managementul resurselor financiare. viabil. Rezultatele activităţii actuale ale instituţiilor. incapabil de a promova reformele moderne. Gestiunea centralizată. iar mecanismele lor de gestiune şi realizare a factorilor supuşi şi nesupuşi controlului nu sînt acţionate pîrghii economice. materiale. faliment.). denotă faptul că promovarea ineficientă a managementului în general. neînţelegerea clară a necesităţii de elaborare a cadrului legislativ şi normativ strategic adecvat. Respectivul cadru legislativ şi normativ este impus tuturor ramurilor producătoare şi neproducătoare din sistemul economic naţional în promovarea. întreprinderilor. De fapt. în condiţiile economiei tranzitive de piaţă. etc. structura organizatorică a unui sistem bazat pe economia de piaţă are la bază proprietatea privată. care nu sînt competitive în planul intern. conflicte.toate duc inevitabil la pierderi. nepromovarea cadrelor manageriale cu capacităţi şi aptitudini native şi studii corespunzătoare. staţionări. întreprinderi este promovarea de către manageri şi angajatori a strategiei bazate pe principiile obiective ale economiei de piaţă prin valorificarea acestora în practică. deformează legităţile obiective ale tranziţiei la economia de piaţă. sociale. resurselor umane. Majoritatea ţărilor dezvoltate cu economie de piaţă tradiţională au trecut prin perioade dificile de trecere de la un sistem economic neviabil la un sistem economic performant. întreprinderilor. Cel mai important indice în determinarea succesului unei instituţii. nemaivorbind de plan extern. recesiune. Abordarea în plin sens a noţiunilor de „Managementul resurselor financiare”. „recesiune” sau alte consecinţe negative. politice. 154 . Cadrul legislativ şi normativ actual continuă să fie elaborat încă din perspectiva promovării unui sistem economic centralizat. pe alocuri cu accent mixt prisma managementului modern. bazat pe teoria managementului financiar modern. perspectivele neclare . Acest lucru îl pot demonstra rezultatele activităţii instituţiilor. „Managementul resurselor umane” şi altele prin prisma managementului în general este un lucru semnificativ în promovarea reformelor economice.de „faliment”. dar poate capabil de a acorda individului un minimum pentru supravieţuire sau poate chiar nimic. situaţii de criză. indiferent de forma de proprietate sau sfera de activitate.

economie socialistă reformată (sistem aşa = numit „mixt”). Controlul centralizat este menit să asigure o oarecare stabilitate a producţiei din sectorul de stat şi totodată să garanteze un suport în echilibrul macroeconomic la nivel naţional. cînd procesele pot demara cu efecte neaşteptate”(1. care într-un sistem politic rigid poate încetini dezvoltarea sectorului privat în funcţie de accentele puse pe procesele economice.Moldova trebuie să se înscrie în lista candidaţilor de trecere de la un sistem centralizat. Experienţa ţărilor din Europa de Est. exsovietică). reformarea preţurilor în condiţii bazate pe concurenţă. bazat pe proprietatea privată.A. Însă.În aceşti parametri şi R. şi ar contribui la dezvoltarea sectorului privat în condiţiile perioadei de tranziţie. reformarea politicii fiscale. 33). iar în paralel îşi spune cuvîntul şi antreprenoriatul cu activitatea sa foarte limitată. Procesele economice decurg cu dificultate în contextul sistemului economic. unde piaţa liberă îşi are un loc evident în procesul economic. utilizarea valutei străine sau la cazurile. etc. Aici ne-am putea referi la controlul sau reglementarea creditelor.. .. precum: . Totodată.economie de piaţă (economie capitalistă tradiţională). inclusiv şi din R. Conform relatărilor. concurenţă. unde piaţa liberă îşi are teren. În viziunea economistului Peter Marrel din S. retribuţiei muncii. aşa = numit „mixt” (economie socialistă reformată). cerere şi ofertă. acest control nu denotă că ar avea conotaţie socialistă (sau în cazul nostru exsocialistă. reformarea proprietăţii de stat. Aici putem spune ferm că a venit demult timpul să depunem efortul necesar în a accelera în ţara noastră procesul reformelor cu 155 . alături de întreprinderile de stat. au demonstrat că în majoritatea cazurilor dezechilibrele macroeconomice au fost afectate şi de procesele descentralizării. Peter Marrel remarcă: „. Dar orice reformă economică centrată pe descentralizare creează condiţii de concurenţă între sectorul privat şi cel de stat. dar totodată este invadată de instituţiile şi întreprinderile de stat şi antreprenoriatul destul de limitat. p..U.economie centralizat-planificată tradiţională (economie socialistă). centralizat-mixt la un sistem integral adecvat economiei de piaţă. aceste trăsături pot fi caracteristice şi pentru ţara noastră. sistemele economice pot fi divizate în trei categorii. . aplicarea unor metode tradiţionale ale controlului de stat ar fi poate eficientă pentru formarea condiţiilor macroeconomice.Moldova. Transformările respective ar putea fi realizate în corelare cu elementele-cheie – revitalizarea întregii economii naţionale.

Treating the problem is viewed through the study of literature and collected by a survey of views pedagogical. Concluzii. Transferul deciziei de la nivel central la cel local va conduce la responsabilizarea factorilor locali în gestionarea eficientă a resurselor financiare. This paper reflects a new perspective on personality liceean student-to-face education needs childcare training courses for leisure.strategii de economie de piaţă. Referinţe bibliografice: 1. umane. modernizarea şi dezvoltarea infrastructurilor.S. nepromovarea cadrelor manageriale cu capacităţi şi aptitudini native şi studii corespunzătoare. staţionări. magistru în pedagogie. situaţii de criză. elevii. perspectivele neclare. În diversitatea dimensiunilor noilor educaţii şi a condiţiilor societăţii moderne. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei Abstract. Chişinău: Editura A. întreprinderilor. physiological.. recesiune. neînţelegerea a necesităţii de elaborare a cadrului legislativ şi normativ strategic adecvat. în primul rînd. conflicte.E. faliment. toate duc inevitabil la pierderi. care ar fi un imbold spre deschiderea căilor economice funcţionabile. The fact that it highlighted the need for an education specifically for turning free time in pre-university education in the Republic of Moldova. Academia de Studii Economice din Moldova. Rezultatele activităţii actuale ale instituţiilor. în special la vârsta adolescenţei. BURLACU N. de economie de piaţă capitalistă tradiţională. sînt 156 . indiferent de forma de proprietate sau sfera de activitate. which currently practically not carried out or carried by itself. cercetător ştiinţific stagiar. cultural.M. investiţii în capitalul uman – factor important în procesul de producţie. este necesară descentralizarea administrativă şi financiară în toată amploarea sa. denotă cert că promovarea neeficientă a managementului în general. accelerarea proceselor de reformă prin implementarea programelor europene.. VALOAREA DIMENSIUNII DE TIMP LIBER ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII ELEVULUI LICEEAN Veronica CLICHICI. materiale. Pentru crearea unei infrastructuri de piaţă. 1996. being determined by social. Managementul corporativ.

Văideanu. realizat în februarie-mai anul 2009. profesorii şi părinţii elevilor din cadrul instituţiilor de învăţămînt de tip liceal. Moldova. apreciază caracterul axiologic al ETL ca fiind o dimensiune procesuală din ce în ce mai necesară şi benefică în dezvoltarea-formarea personalităţii elevului-liceean. sociale. Cucoş. fiind valorificat prin educaţie. 157 . În baza ideilor teoretice. elevii-liceeni sînt predispuşi spre comunicare cu cei de o seamă cu ei. nici prin cea nonformală. A. situaţiilor de comunicare. Cristea. să genereze sau să formeze valori. Sondajul pedagogic denotă diversitatea opiniilor privind problema ETL în învăţămîntul preuniversitar din R. tot în această perioadă. Grupul-ţintă a vizat eleviiliceeni (clasele a X-a şi a XI-a). reflectă necesitatea de a elebora conceptul sociopedagogic de educaţie în timpul liber (ETL) în învăţămîntul preuniversitar. opţiunilor acestora şi în domeniul timpului liber.. C. Adolescenţii se află în căutarea identităţii de sine şi se implică adesea în circumstanţe nonsociale. artistice. procesul formării personalităţii este mai puţin dirijat de către adulţi. Cosmovici. dar care actualmente nu este valorificată nici prin educaţia formală. ceea ce ia o mare parte din timpul lor liber. Într-un sondaj de opinie. etc. ceea ce ar spori posibilităţile de manifestare liberă prin activităţi. Cercetătorii contemporani G. În conformitate cu particularităţile de vârstă ale adolescenţei. care au la bază o multitudine de valori preexistente educaţiei şi valori create în procesul de educaţie. sa efectuat evaluarea perceperii valorificării timpului liber de către elevii-liceeni din mediul rural-urban.predispuşi de a alege dintre mai multe căi calea de a învăţa. nonformală sau informală. turistice. fie ea cale formală. a examinării cadrului experimental (etapa de constatare) putem formula următoarele concluzii: Timpul liber este perceput de către elevi. Timpul liber trebuie să devină el însuşi o valoare şi. datorită diversităţii activităţilor. În acest context. În acest sens. Necesitatea ETL în Sistemul educaţional se extinde prin diversitatea componentelor culturale. articolul de faţă. Ideile cercetătorilor menţionaţi abordează problema timpului liber şi prin prisma elevilor-liceeni: timpul liber este considerat a fi propice formării sistemului de valori la adolescenţi. S. profesori şi părinţi ca o necesitate şi deci o valoare indispensabilă celui educat. oferta şcolii este de a prevedea diversitatea intereselor.

Adolescenţii acceptă mai uşor divertismentul. În opinia noastră. deşi există disonanţă în perceperea acesteia în diverse opinii. De aici apare actuala tendinţă de elaborare a unor programe educaţionale pentru dezvoltarea conceptului de ETL în învăţământul preuniversitar. etc. ei trebuie să fie învăţaţi cum să utilizeze raţional acest segment de timp în favoarea formăriidezvoltării propriei personalităţi. O recomandare pentru dezvoltarea conceptului de ETL în învăţământul preuniversitar din R.) pentru ora de diriginţie. Moldova trebuie să formeze elevilor (în special la vârsta adolescentă) competenţa de organizare timpului liber. dintre care evidenţiem unele: timpul destinat pregătirii elevului pentru temele de acasă. ghiduri. profesori şi părinţi. fiziologici. Moldova ar fi elaborarea unui modul privind timpul liber al elevului pentru orele de diriginţie sau pentru activităţile extraşcolare. De aceea datoria noastră e să le acordăm profesorilor suport didactic (sugestii pedagogice. Conchidem că timpul liber al elevului-adolescent devine o problemă din ce în ce mai acută în spaţiul educaţional. O dată ce există problema. timpul petrecut în afara şcolii (după lecţii). Se exprimă multă îngrijorare pentru acest timp liber atât de diminuat şi de segmentat în timp şcolar şi timp nonşcolar al elevului. fiind determinată de factorii sociali. În opinia profesorilor şi a părinţilor. S-u stabilit o serie de constante percepute în viziunea elevilorliceeni. broşuri etc. a devenit importantă necesitatea de a elebora concepţiile socio-pedagogice ale ETL în învăţământul preuniversitar. mai ales la vîrsta elevilor-liceeni? Sînt formatori-animatori 158 . culturali. elevilor trebuie mai întâi să li se acorde timp liber. iar apoi li se urmează să fie învăţaţi să gestioneze corect timpul lor liber. deducem necesitatea pregătirii de formatori sau animatori pentru extinderea procesului educaţional de la formal la nonformal – informal. de aceea pentru a petrece timpul liber. Conştientizînd faptul că ETL practic nu se realizează sau se realizează de la sine. Dar cine să se ocupe în tot timpul educaţional de formarea competenţei organizării timpului liber. care să se ocupe de ETL al elevului în cadrul şcolii „de după şcoală” sau şcolilor de weekend. ne dăm seama de necesitatea realizării unei ETL bine fundamentate care în învăţământul preuniversitar din R. pentru activităţi extracurriculre cu referire la valorificarea timpului liber al elevului.

Fundamentele culturale ale educaţiei. L. cînd nu avem o bază metodologică în acest sens? În perspectivă. 2000. Moldova? Cum să calificăm aceste cadre didactice = animatori ai timpului liber nonformal al elevului. Chişinău.. 6. Iaşi: Polirom. considerăm necesar un curs special . C.. that’s why the university curriculum and continues formation should be focused on social reality. Dicţionar de Pedagogie. 4. a II-a revăzută şi adăugită.. Iaşi: Polirom. An. Paideea. Elemente pentru un management al timpului şcolar. C. 2. An.disciplina Pedagogia timpului liber. The Republic of Moldova started recognizing Social Work as a profession in 1998 when specialists’ preparing was begun at universities. Chişinău-Bucureşti: Litera. al XX-lea înregistrează un echilibru 159 . Adolescentul şi timpul său liber.. Timp şi temporalitate în educaţie. care ar facilita procesul realizării ETL. OPINII ŞI ATITUDINI PRIVIND FORMAREA ASISTENŢILOR SOCIALI Marcela DILION. CUCOŞ. COSMOVICI. ANTONESEI.1996. 2003. conf. Social work is a profession in the process of becoming.. ed.. 3. Referinţe bibliografice: 1. consultant. dr. C. pentru a fi elaborat şi implementat în învăţămîntul universitar la profilurile de specializare în ştiinţe ale educaţiei. UNICEF Moldova Abstract. However the demand of the labor market in social work’s field is not fully covered by the necessary specialists that diminishes the professional status of social worker. univ. SORIN. 2002. Pedagogie. Noile educaţii: Imperative ale lumii contemporane. its areas and fields of intervention are extending. Iaşi: Junimea. 5. proces care ar exercita o influenţă educativă pe termen lung. 1996. Procesul transformărilor iniţiat în Republica Moldova la începutul anilor ’90 ai sec. In the period of 1998 – 2008 the universities from RM prepared about 1420 social workers. CUCOŞ. ARHIP.calificaţi în învăţămîntul din R...1985. Iaşi: Polirom.

extrem de fragil în toate sferele vieţii social-economice. Amploarea schimbărilor a generat complexitatea circumstanţelor în care se produc dezorganizări de ordin social. Astfel, sistemul de asistenţă socială nu reuşeşte, o dată cu creşterea şi agravarea problemelor sociale, să se adapteze noilor necesităţi ale societăţii. Dificultatea majoră rezidă în incapacitatea sistemului de a se reforma, de a dezvolta o strategie coerentă, de a multiplica acele experienţe pozitive care sînt acumulate în ţară. Situaţia este periclitată şi din cauza apatiei şi neîncrederii populaţiei într-un viitor mai bun. Lipsirea societăţii de un sistem de asistenţă socială corespunzător provoacă o anumită neîncredere a populaţiei în reforme. Sistemul asistenţei sociale este un instrument important de redistribuire a rezultatelor dezvoltării economice. Atingerea obiectivelor de reducere a inegalităţii şi sărăciei depinde în mod direct de sporirea eficienţei sistemului dat. În ultimii ani, sistemul de asistenţă socială a suferit schimbări esenţiale. Reformarea acestui sistem se focalizează pe eficientizarea sistemului de prestaţii sociale prin direcţionarea acestora către cei mai săraci, dezvoltarea prin diversificarea şi ridicarea calităţii serviciilor oferite de asistenţă socială şi, desigur, pe consolidarea capacităţilor instituţionale şi umane. Republica Moldova a făcut primii paşi pe calea recunoaşterii asistenţei sociale ca profesie în anul 1998, când a demarat pregătirea specialiştilor în trei instituţii superioare de învăţământ: Universitatea de Stat din Moldova; Universitatea de Stat „A. Russo” din Bălţi; Universitatea Pedagogică de Stat „I.Creangă” din Chişinău. În perioada anilor 1998 – 2008, instituţiile de învăţămînt superior au format aproximativ 1420 asistenţi sociali. Este un număr impunător, dar necesităţile pieţei muncii în specialişti corespunzători încă nu sînt acoperite integral. De asemenea are loc, procesul de fluctuaţie a resurselor umane în sistem. Astfel, o parte din personalul angajat la moment în sistemul de asistenţă socială nu are pregătirea profesională necesară cerinţelor. Pentru a scoate în evidenţă realizările şi problemele privind pregătirea cadrelor de înaltă calificare în domeniul asistenţei sociale, în perioada martie – mai 2009 a fost realizat un studiu pe un eşantion de 359 studenţi de la ultimul an de studii, specialitatea Asistenţă socială din 4 instituţii superioare de învăţământ: Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat „A.Russo” din Bălţi, Universitatea Pedagogică de Stat „I.Creangă” şi Universitatea Liberă
160

Internaţională din Moldova. A fost aplicat un chestionar alcătuit din 31 întrebări, fiind incluse 24 întrebări închise, 4 întrebări deschise şi 3 întrebări semideschise. Circa 45% din studenţii chestionaţi îşi fac studiile la secţia de zi, iar 55% - la secţia cu frecvenţă redusă. Eşantionul a inclus 90% subiecţi de genul femenin şi 10% de genul masculin, din considerente că această specialitate practic este feminizată. În ceea ce priveste categoriile de vârstă, 68,5 % din studenţii chestionaţi fac parte din categoria de vârstă 20 – 25 ani, 12% - 26-31 ani, 9,2% - 3237 ani, 5,6% persoane - 38-43 ani Este important de evidenţiat că circa 44% din studenţii chestionaţi sînt deja angajaţi în cîmpul muncii, însă doar 17% din aceştia activează în domeniul asistenţei sociale. Un aspect deosebit de important al cercetării a fost motivaţia alegerii profesiei de asistent social. Asfel, circa 40% din persoanele chestionate au menţionat drept motivaţie faptul că asistenţa socială este o specialitate nouă şi interesantă, 37% - „îmi place să lucrez cu oamenii”, circa 8% au motivat alegerea acestei profesii datorită taxei accesibile pentru studii este, iar 6,4% - există perspective de angajare în cîmpul muncii. Doar 2,8% au menţionat că la baza motivaţiei sînt studiile de calitate, iar 0,8% – că este o specialitate prestigioasă (a se vedea Fig. 1).
F ig .1 . M o tiv a tia a le g e rii p ro fe s ie i
n u s tiu a ltc e v a ta x a p e n tr u s tu d ii e s t e a c c e s ib ila s e r e a liz e a z a s tu d ii d e c a lita te e x is ta p e rs p e c tiv e d e a n g a ja re in c a m p u l m u n c ii im i p la c e s a lu c r e z c u o a m e n ii e s te o s p e c ia lita te p r e s tig io a s a e s te o s p e c ia lita te n o u a s i in t e re s a n ta 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

La întrebarea „În ce măsură corespund aşteptările Dvs. privind calitatea studiilor la această specialitate?”, 12,5% din persoanele 161

chestionate au menţionat că aşteptările corespund în foarte mare măsură, 52,6% - în mare măsură, 32,9% - într-o oarecare măsură. Doar 1,4% din subiecţii chestionaţi au evidenţiat că aşteptările privind calitatea studiilor corespund în mică măsură, iar 0,6% - nu corespund deloc. Astfel, majoritatea respondenţilor sînt satisfăcuţi de calitatea studiilor, însă totodată înaintează un şir de recomandări privind perfecţionarea studiilor în domeniul asistenţei sociale. În acest context, menţionăm că 1/3 din subiecţii consideră că pentru perfecţionarea studiilor la specialitatea asistenţă socială ar trebui mărit numărul de ore practice; 6,7% solicită mai multă informaţie teoretică şi o calitate mai bună a prelegerilor; 6,1% se referă la schimbul de experienţă la nivel naţional şi internaţional; 5% recomandă ca orele să fie organizate într-o manieră interactivă; 5% de remodelat şi de simplificat programul de studii; 4% - reclamă necesitatea diversificării fondului de carte; 3% - necesitatea controlului şi motivării studenţilor; circa 3% sînt de părere că trebuie schimbată atitudinea profesorilor faţă de studenţi. Fiecare al doilea student chestionat a menţionat că după finisarea studiilor doreşte să lucreze în conformitate cu specialitatea absolvită, 38% - le vine greu să se pronunţe, iar 12% nu doresc să activeze în acest domeniu. Doar 38% din subiecţi consideră că sînt perspective de a se realiza în plan profesional, 57% au menţionat că perspectiva este reală, dar problematică, iar 4% consideră că nu există perspective de realizare în plan profesional. Pentru asigurarea implementării cu succes a politicilor de protecţie socială şi fortificare a capacităţilor funcţionale a structurilor teritoriale de asistenţă socială, prin Hotărîrea Guvernului nr. 1255 din 11 noiembrie 2008 în subordinea structurii teritoriale de asistenţă socială a fost instituit Serviciul Asistenţă socială comunitară, cu următoarele norme de personal: · şef al Serviciului - 1 unitate în fiecare unitate administrativ-teritorială de nivelul II; · asistent social - 1 unitate la 5000 locuitori în localităţile urbane şi pînă la 3000 locuitori în localităţile rurale, dar nu mai puţin de 1 unitate în fiecare primărie. Asistentul social este persoana cu studii speciale în domeniu, care prestează servicii sociale persoanelor şi familiilor care, temporar, se află în dificultate şi care, din motive de natură economică, socială, fizică sau psihologică, nu sînt în stare să-şi realizeze, prin mijloace şi eforturi proprii, un nivel decent de viaţă. În acest context, menţionăm că un element important al reformei sistemului de asistenţă socială este crearea Reţelei Naţionale de
162

asistenţi sociali comunitari. Dacă în anul 2006, la nivel de ţară existau doar 63 de asistenţi sociali comunitari, în 2007 au fost angajaţi 538 asistenţi sociali, în 2008 - 900, iar pentru 2009 reţeaua de asistenţi sociali a crescut considerabil, constituind 1150 asistenţi sociali comunitari. Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului (în continuare MPSFC) cu suportul Reprezentanţei UNICEF Moldova a desfăşurat procesul de recrutare a asistenţilor sociali comunitari. În vederea realizării eficiente a sarcinilor profesionale descrise în fişa de post aprobată prin ordinul MPSFC a fost necesară organizarea la nivel de ţară a unui proces de instruire iniţială, în baza unui modulstandard aprobat de MPSFC. Instruirea asistenţilor sociali angajaţi să contribuie la dezvoltarea capacităţii profesioniste a reţelei naţionale a asistenţilor sociali comunitari. Metoda de bază în activitatea asistentului social este Managementul de caz, aprobat prin Ordinul MPSFC. Acesta reprezintă un ghid de instrucţiuni metodice, prin intermediul căruia asistentul social evaluează nevoile beneficiarilor şi ale familiilor lor în colaborare cu ei, coordonează, monitorizează, evaluează şi susţine beneficiarul în oferta de servicii sociale necesare şi în facilitarea restabilirii funcţionalităţii sociale. În vederea dezvoltării şi consolidării competenţelor profesionale ale asistenţilor sociali şi lucrătorilor sociali şi funcţionării eficiente a sistemului integrat de servicii sociale, a fost aprobat Mecanismul de supervizare profesională în asistenţa socială. Supervizarea profesională constituie o componentă importantă a sistemului de asistenţă socială şi este destinată personalului implicat direct în prestarea serviciilor sociale beneficiarilor la nivel local – asistenţilor sociali comunitari şi lucrătorilor sociali. Una din sarcinile de bază ale supervizării constă în consolidarea echipei la nivel local în vederea soluţionării cazurilor beneficiarilor în comunitate şi în familie. Astfel, supervizarea profesională este o activitate managerială şi profesională esenţială pentru fiecare structură şi organizaţie care activează în domeniul asistenţei sociale. Pentru a-i susţine pe asistenţii sociali, Ministerul a elaborat şi aprobat Strategia privind crearea sistemului de formare profesională continuă a personalului angajat în sistemul de asistenţă socială (pentru perioada 2009 – 2012). Scopul Strategiei constă în dezvoltarea şi consolidarea competenţelor profesionale ale personalului angajat în sistemul de asistenţă socială. Aceasta este destinată personalului care lucrează direct cu beneficiarii asistenţei sociale (asistenţi sociali, lucrători sociali, personalul serviciilor
163

sociale cu regim de funcţionare de zi sau de plasament temporar de pe lîngă structurile teritoriale de asistenţă socială), precum şi personalului care le oferă acestora suport metodologic şi managerial necesar pentru realizarea atribuţiilor de funcţie. Aproape 70% din asistenţii sociali au participat la instruirea iniţială în asistenţa socială. În prezent are loc instruirea iniţială pentru circa a 450 de asistenţi sociali comunitari. În concluzie menţionăm următoarele: 1) asistenţa socială este o activitate complexă, multidisciplinară şi înalt specializată, de aceea pregătirea specialiştilor constituie o prerogativă a politicilor sociale; 2) lipsa programelor de orientare şi pregătire profesională determină perceperea greşită a specialităţii (doar 46% din studenţi au menţionat că în cazul în care ar avea a doua şansă de a alege specialitatea, ar pleda pentru aceeaşi opţiune); 3) există discrepanţe majore între aşteptările studenţilor şi studiile oferite (doar 50% din respondenţi optează pentru încadrarea în cîmpul muncii conform specialităţii); 4) asistenţa socială are un caracter de activitate aplicativă, de aceea în instituţiile de pregătire este necesar de a majora numărul de ore practice; 5) studenţilor care realizeză activităţi de voluntariat ar trebui să li se ofere credite (doar circa 26% din studenţii chestionaţi au menţionat că practică voluntariatul); 6) asistenţa socială fiind o profesie în devenire, ariile şi domeniile de intervenţie se extind, de aceea este necesar ca curricula universitară şi formarea continuă să ţină cont de transformările realităţii sociale.
FORMAREA PROFESIONALĂ INIŢIALĂ ŞI CONTINUĂ PER VALOREM Nelu VICOL, dr., conf. univ., Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Chişinău Abstract. The initial and ongoing professional training in educational system should be based on the education axiology dimension, meaning a specific value context, but psychological research on valuesregarding personalized , materialistic concepts, and that of deliberate feelings- reveals the relationship between the subject and the object: such as the emotion and the reason. Consequently, this fact appears to be

164

the cause a human being determines his values to conform to his aspiration goal, external circumstances, or his spiritual mood.

Este ştiut că rosturile şcolii în evoluţia umanităţii sînt bine definite. Una dintre problemele încă nerezolvate rezonabil şi consecvent de către şcoală şi societate vizează formarea profesională a cadrelor didactice, problemă pe care ne-am propus a o trata, ea fiind actuală mai mult ca oricând în frământatele timpuri în care trăim. Astăzi se constată o mai temeinică legătură între viaţă şi şcoală şi, implicit, între şcoală, educator şi societate. În viaţa şcolii şi a societăţii rolul pedagogului devine din ce în ce mai important, acesta derivând din idealul său care semnifică pregătirea copilului pentru viaţă, din datoria sa de a-l învăţa şi a-l educa pe copil astfel încât să ştie nu numai să trăiască, dar şi cum să trăiască. Acest postulat pedagogic (formarea şi dezvoltarea competenţelor vitalistă şi bioetică) îşi are sorgintea în adevărul că fiecare fiinţă umană are aceeaşi valoare ca şi obiectul străduinţelor sale, acest obiect fiind, în primul rînd, trăirea vieţii; să luăm aminte că fiecare vîrstă îşi are felul ei de a fi şi este trăită într-un anume mod. Profesorul, prin aspectul trăirii vechii şi neuitatei sale copilării, va înţelege desfăşurarea normală a potenţelor culturale, valorice şi educative ce le poate pretinde elevului, iar atare nobilă dăruire de sine, atare atitudine pentru valori, care-l interesează şi îl formează pe copil pentru anumite realităţi sociale, semnifică, în viziunea noastră, preludiul maternităţii şi cel al paternităţii. Produsul inestimabil al educaţiei, al şcolii îl reprezintă intelectualul. Dar cum să se ralieze profesorul cu şcoala care formează intelectualul, cînd chiar însuşi profesorul nu ştie a recunoaşte acest fapt, sesizînd obligativitatea de a preda lecţia cutare sau cutare şi presupunând că doar aceasta reprezintă condiţia normală a unui profesor şcolar sau, chiar mai rău, reprezintă adevărata sa situaţie profesională? În contextul formării profesionale iniţiale şi continue, profesorul trebuie să parcurgă aşa-numitele proces de conştientizare şi proces de învăţare cum să conştientizezi. Însă, înainte de conştientizare, profesorul trebuie să definească educaţia faţă de dînsul, trebuie să găsească şi cuvintele, argumentările şi explicitările potrivite pentru a reda ce semnifică valorile pentru el, ca să poată descrie valorile şi axiologia educaţiei. Anume o atare ordine de idei reprezintă esenţa formării profesionale per valorem. Aceasta
165

un părinte bun. pentru ca acei educaţi de tine să poată vorbi despre realităţile educaţionale şi despre realităţile de viaţă pe care le trăiesc. Problema respectivă cere o rezolvare din punct de vedere moral. un coleg bun. în primul rând. dar cel mai important este ca educaţii să fie alături de profesor.în societate – tinerii cu tinerii. Astăzi: . elevii cu elevii. Credem că în realităţile socio-economice şi socio-culturale din Republica Moldova oamenii şi-au pierdut în general capacitatea de a purta discuţii profunde. deoarece este important ca fiecare elev să conştientizeze ce este valoros şi adecvat şi ce nu este valoros şi adecvat în procesul de educaţie şi de socializare. tinerii profesori. împreună cu educaţii. oferindu-i mediul adecvat de stimulare a valorilor prin combinarea cunoştinţelor cu practica. nu poate explica ce reprezintă aceste valori în activitatea sa profesională şi cum se extind valorile şi asupra unor elemente mai practice din viaţă. care sunt cei mai receptivi şi cei mai apţi de a schimba populaţia şi conştiinţa acesteia. . pentru a produce anumite schimbări reale.şcolii .în multe şcoli s-a pierdut capacitatea profesorilor de a dialoga unii cu alţii. De aceea este cât se poate de importantă. ca să descopere conceptul „aşa ceva este valoros şi corect”. şcoala sau comunitatea.presupune că trebuie să ai parte de conştientizare. Or. de îndată ce profesorului i se propune să-şi examineze setul de valori.în familii – mamele cu fiicele. taţii cu feciorii. formarea profesională iniţială per valorem a profesorilor. un om bun. aceştia fiind. nu poate să identifice valorile de care dispune elevul. Astfel. În contextul acesta există necesitatea unui proces integral de conştientizare din partea profesorului . în prim-planul demersului respectiv. atare adecvare semnifică şansa de a genera şi a administra atît propriul set de valori. Avansăm atare idee deoarece.comunităţii. Trebuie să ţinem cont şi de faptul că actualmente unele abilităţi pedagogice sau părinteşti s-au pierdut din cauza emigrării în masă a populaţiei cu vârsta aptă de muncă. 166 . acesta ajutîndu-i să-şi examineze situaţia şi să-şi promoveze propriul eu. cît şi al şcolii şi al comunităţii în cadrul activităţii sale profesionale. un prieten bun. iar . profesorii cu elevii. în baza valorilor umanităţii şi acest demers are impact asupra formării profesionale per valorem a pedagogului. aceasta fiind o caracteristică ce afectează capacitatea de a fi un profesor bun. trebuie să mergi / să vezi mai departe de politicile. personalitatea elevului se formează în baza setului axiologic. Acest demers este important la examinarea propriei situaţii în grup.

însă nici un plan sau proiect de anvergură nu funcţionează fără acţiuni concrete. 2. demersurile şi ideile de educaţie. fenomene. valoarea este privită ca însuşirea unor obiecte. configuraţii de valori sau contexte axiologice pe care le avansează umanitatea. izvorîte din istorie. educaţionale. etc. materială etc. mediul este acceptat atît cu sens de aspect natural. dezvăluie sensul de a pune în valoare ceva. ci scopul constă în acţiunile pe care le permite cunoaşterea. ci a acţiona asupra realului. fapte. idei de a corespunde trebuinţelor sociale şi idealurilor generate de acestea. dar şi ca eficacitate şi putere. de relaţii funcţionale ce se stabilesc între subiect (fiinţa umană) şi obiect (lucrul). valorificarea. sociale. a unui obiect etc. Aici intervine întrebarea: stau oare toate acestea la baza schimbărilor în educaţie? Este posibil să fie aşa. prin toate avatarurile. societatea. ca semnificaţie de dezvoltare. ca însemnătate. o idee. a cunoaşte nu mai constituie un scop în sine. ajută fiinţa umană să descopere. Valorile reprezintă bunuri materiale şi spirituale. sensul destinului său. ca însuşire. o achiziţie spirituală. 3. unui fenomen. mai înseamnă şi ceea ce valorează un lucru. Valenţa. 167 . a-l transforma. social. populaţional. educaţional. social. Valoarea constituie un atribut.) este conştientizat atît de către fiecare individ. 4. individul şi mediul (educaţional). de la “valent”. ca suma calităţilor ce dau preţ unui obiect. a selecta din valorile antrenate ale culturii pe acelea ce răspund noilor cerinţe ale epocii. economice. Într-o astfel de abordare. cît şi cu sens de complex al factorilor ce afectează viaţa şi dezvoltarea organismelor umane şi non-umane. Fiinţa umană acţionează asupra realului şi îşi desfăşoară cuprinderea realului datorită perspecivei[1] că: 1. dat fiind că orice mediu (natural. ca valoare. în conştiinţa umană. unei fiinţe. un mediu. a cunoaşte nu mai semnifică a copia realul. unificate şi în derulare şi de aceea formarea profesorului este posibilă doar în baza aceloraşi valori. individual. valenţele sînt “arborate” de mediu ca posibilitate. comunitatea.. cultural. o persoană. cît şi de întreaga comunitate. a scoate în relief valoarea unui lucru înscris. producînd satisfacţie estetică şi asigurînd eficienţa culturii şi educaţiei fiinţei umane. dar şi de diversificare valorică ori semnificativă. Valorile culturale.mesajele. Cuvîntul „valenţă” mai are sensul şi de capacitate de combinare. ambiental. ca merit. un eveniment.

În contextul acesta este necesar a fi determinată şi acceptată riguros o anumită configuraţie de valori. de naţiune. devotamentul. În sistemul de învăţămînt. circumstanţelor exterioare. Atît obiectul. Discutînd teoretic şi acţionînd practic. nu vom izbuti să creăm un ideal educativ modern. Din punctul de vedere al subiectului.) şi prin „proba contemporaneităţii” – valorile epocii (egalitatea. bunul simţ.. La rîndul său. Idealurile tuturor societăţilor.Lumea nu este fixată sub forma unui obiect aprioric. comunităţilor şi tuturor timpurilor au fost adecvate valorilor acceptate de cetăţeni. prin reglarea imaginilor sale mintale şi apropierea de starea reală a obiectului. în funcţie de reprezentările şi evoluţia subiectului. obiectul nu există ca un fundament definitiv. idealul educaţiei îl reprezintă tipul de personalitate pe care doreşte să-l formeze. idealul educativ se edifică prin scopuri educative. mila. puritatea.. dispoziţiilor sale sufleteşti. formarea profesională iniţială şi continuă ar trebui să fie fundamentată pe dimensiunea axiologiei educaţiei.). Ilustrul savant şi pedagog Virgil Mîndîcanu. subiectul cunoscător devine tot mai competent. pacea. profesor al Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău. pe măsură ce îşi ameliorează cunoaşterea. toleranţa. compătimirea. omenia. materialistă şi cea a simţirii intenţionate – relevă relaţiile între subiect şi obiect ca fiind simţire şi raţiune dat fiind că fiinţa umană stabileşte valorile conforme scopului spre care aspiră. menţionează[3] că dacă nu vom stabili asupra căror valori e necesar să-şi concentreze eforturile un sistem educativ performant.). De aceea. să-l aibă comunitatea respectivă ca viitor cetăţean dotat şi înzestrat cu un anumit set şi statut axiologic.. munca.. iar cercetările psihologice ale valorilor[2] – concepţiile personalistă. de comunitate. prietenia. interculturalitatea. mai conştient şi mai capabil să raţionalizeze obiectul analizat. Este necesar ca formarea profesională iniţială şi continuă per valorem să se desfăşoare prin „proba timpului” . libertatea. fraternitatea. cît şi subiectul se află într-o relaţie de construcţie reciprocă. pe care să-şi înalţe un edificiu teoretic durabil. desăvârşirea. ce ar semnifica o 168 . dragostea.valorile eterne / perene (adevărul. prin „proba socială” – valorile comunităţii naţionale sau general-umane (patriotismul. democraţia. ele fiind obiective şi finalităţi educaţionale. bunăvoinţa. pe care subiectul să şi-l apropie prin raţionamente explicative... Obiectul este o lume în continuă mişcare. care semnifică un context valoric.

sociologică. a conţinutului învăţămîntului. filosofică. psihologică. capabilă de a oferi cetăţenilor săi competenţe necesare pentru a face faţă provocărilor noului mileniu. Această realitate se identifică în context naţional în domeniul de formare profesională iniţială şi continuă. funcţia educaţiei rezidă în formarea orientărilor axiologice nu numai a celor educaţi[5]. 169 . este necesar să punctăm că în sistemul educaţional din Republica Moldova se impune solicitarea unei negocieri corecte privind elaborarea. Mândâcanu). educaţia este văzută şi conştientizată ca proces de cunoaştere şi de sensibilizare a omului la valori preexistente şi ca proces de asimilare creativă a valorilor. pedagogică. semnată de către miniştrii educaţiei din 29 de ţări europene. şi de aceea aproape toate universităţile şi unele instituţii de formare continuă elaborează programele în dependenţă de specialitatea cadrelor didactice universitare angajate. informativă. Cu atît mai mult. a formelor de realizare a activităţilor educative[7]. în domeniul formării profesionale continue din sistemul educaţional nu este elaborat nici curriculumul naţional respectiv. crearea şi promovarea unei atare configuraţii de valori. Aici se identifică interogarea descriptivă şi prescriptivă (normativă) de fundamentare axiologică a finalităţilor educaţiei. teologică. ea desemnînd perspectiva axiologică. dar şi a celor care educă. deoarece aceştia din urmă. estetică. etnologică şi comunicativă a formării profesionale iniţiale şi continue. culturală. dată fiind importanţa educaţiei în procesul şi datorită căreia sînt re-create valori socioumane. Or. dar mai puţin şi pe cea formativă / axiologică. Planurile şi programele respective aprobate de senatele universităţilor şi de consiliile instituţiilor şi coordonate de Ministerul Educaţiei încă şi astăzi mai sunt elaborate preponderent pe dimensiunea academică. împreună cu conştientizarea ideii de a împărţi valorile şi de a aparţine unui spaţiu social şi cultural comun[4]. aspectul axiologic al formării profesionale a semnificat subiectul dezbaterilor în cadrul Declaraţiei de la Bologna (1999). însă în context european.„reunire de valori în ideal educativ” (V. la rândul lor. Aşadar. în care se menţionează că procesul european a devenit o realitate concretă şi relevantă pentru Europa şi pentru cetăţenii ei şi că o Europă a cunoaşterii este unanim recunoscută drept un factor incontestabil pentru consolidarea şi îmbogăţirea calităţii de a fi cetăţean al Europei. Analizînd obiectivele formării profesionale iniţiale şi continue. a metodologiei instruirii. educă personalităţi valorizatoare[6].

/ trans-disciplinară şi se va operaţionaliza: a) sensul de posibilitate. de merit. pentru a face faţă provocărilor şi demersurilor noului mileniu.Un lapsus evident în sensul enunţat îl semnifică şi anumite articulaţii interne[8] existente între învăţămîntul pre-universitar (secundar) şi învăţămîntul universitar (superior). Bucureşti.. Atare abordare şi vizualizare a acestui proces avansează cooperarea pentru educaţia şi formarea profesională transnaţională. 170 . Ghid metodologic pentru profesorii de liceu (Coordonator: Nelu VICOL). pe care îl avansează cuvîntul “valoare” în contextul sistemului educaţional. ANDREI Petre. Însă acest set de competenţe relevă setul de valori pe care studenţii. În concluzie. Realizarea spaţiului european al învăţămîntului superior. Etica pedagogică. c) sensul de însuşire. pe care îl edifică valenţele mediului educaţional. formarea profesională iniţială şi continuă per valorem trebuie conştientizată ideii de a revalorifica valorile naţionale şi de a împărţi valorile pentru a aparţine unui spaţiu social şi cultural comun. b) sensul de selectare din valorile antrenate ale culturii pe acelea ce răspund noilor solicitări ale educaţiei. 2001 4. Din punctul nostru de vedere. acest sens valorifică valenţele mediului educaţional. de putere şi de sumă a calităţilor ce dau preţ unor fapte. în baza căruia se vor explora şi se vor modela valorile socio-umane şi profesionale din perspectivă inter. ca viitori profesori ai şcolilor. de semnificaţie a dezvoltării. fiinţe. 2003 (traducere). fenomene. – Chişinău. configuraţia de valori în contextul formării profesionale iniţiale şi continue ar trebui să fie fundamentată de un algoritm axiologic. Ştiinţa. Chişinău. de însuşire. Referinţe bibliografice: 1. Pregătirea profesorilor tinde spre realizarea scopului final al şcolii: formarea unor elevi care să se dezvolte plenar într-o societate dinamică şi formarea profesorului care să poată a-i ajuta să-şi constuiască un set structurat de competenţe funcţionale. Declaraţia Bologna. 1995 3. Liceum. Berlin. de valoare. le asimilează şi le conştientizează. de însemnătate. de eficacitate. Filozofia valorilor. 2007 2. MÎNDÎCANU V. idei. Valorificarea în curriculum a valenţelor mediului rural.

Structurile axiologice. Pedagogie. Contribuţii moderne la filosofia valorilor. Cariera.5. 2002 8.. dr. BOLBOCEANU A. Modelizarea pedagogică a formării atitudinilor şi valorilor fundamentale la elevii de liceu... în: Modernizarea învăţămîntului superior în contextul integrării europene... Formarea orientărilor axiologice la adolescenţi. Humanitas Educaţional. în: Modernizarea învăţămîntului superior în contextul integrării europene. 6. 1998. Bucureşti. Formarea cadrelor didactice. Iaşi.. DEX. Dicţionarul englez de resurse umane o defineşte drept 171 . Chişinău Abstract. Reprezentările studenţilor şi profesorilor din universităţile Republicii Moldova despre Declaraşia de la Bologna. CUCOŞ C.. 1996. un rol deosebit are valorificarea potenţialului uman şi a celui managerial. 2007 7. Articulaţii interne ale formării profesionale iniţiale.. Evrica. Ea se deosebeşte de carierism. The following article represents the description of career’s management which shows the planification and handling of employee’s progress considering the performances and personal choices of the personel În condiţiile actuale. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. IUCU R. 8. 6. ILUŢ P. CARA A. Bucureşti. Polirom. fie ca poziţie în societate [1]. VICOL N. denumire care provine din limba franceză. Chişinău.. Astfel. Evrica. eficienţa activităţii instituţiei depinde în mare măsură de activitatea managerilor de toate nivelurile ierarhice. Disertaţie. 1994 7. 1999. este înţeleasă în limba română ca profesie. perceput ca tendinţa de a parveni cu orice preţ şi prin orice mijloace . EAR. Valoare şi valorizare. iar prin extensie fie ca situaţie bună. 9. EDP. 2007 DEZVOLTAREA MANAGEMENTULUI CARIERII CADRELOR DIDACTICE DIN INSTITUŢIILE PREUNIVERSITARE Lilia CEBANU. 2004. Chişinău. Chişinău. ocupaţie. . Bucureşti.Chişinău. AIFTINICĂ M. CERBUŞCĂ P.

succese. o succesiune de roluri în muncă ale unui individ sau o succesiune de experienţe separate. conform talentului şi aspiraţiilor proprii. § să ofere angajaţilor cu potenţial îndrumarea şi încurajarea de care au nevoie şi pentru a face o carieră de succes în cadrul unităţii de învăţămînt sau nu. managementul carierei are în vedere atît procesul de planificare a carierei care vizează modul de avansare a angajaţilor în cadrul instituţiei conform necesităţilor acesteia. În această idee. potenţialul acestora şi preferinţele lor. înţelesuri multiple [3. cariera este văzută ca „o succesiune evolutivă de activităţi profesionale şi poziţii profesionale pe care le atinge o persoană ca şi atitudinile. cariera este percepută ca „o succesiune de posturi de-a lungul vieţii“ sau o „succesiune de funcţii“ în ordinea crescătoare a prestigiului prin care trece angajatul în mod ordonat. cunoştinţele şi competenţele dezvoltate de-a lungul timpului“. p. § într-o abordare subiectivă. Termenului de carieră i se atribuie. cariera este prezentată ca o serie de roluri legate de experienţa pe parcursul vieţii (propriile concepţii.38]. cariera este percepută ca „avansare“. § într-o altă viziune. performanţele angajaţilor. p. de către diferiţi autori. cît şi asigurarea succesiunii manageriale cu menirea de a asigura pe cît posibil instituţia ce va dispune de persoanele de care are nevoie pentru a-şi atinge obiectivele.322-323]: § privită sub aspectul mobilităţii.slujbă pentru care ai fost pregătit şi pe care te aştepţi să o faci toată viaţa [2. după o regulă previzibilă [4.). § cu referire la persoană. corelate între ele.135]. Managementul carierei trebuie văzut prin prisma intereselor instituţiei şi ale angajaţilor. aspiraţii. insuccese etc. § să ofere angajaţilor cu potenţial instruire şi experienţă practică pentru a-i pregăti pentru nivelul de responsabilitate pe care ar putea să-l atingă. 172 . a ascensiunii într-o instituţie. p. Managementul carierei trebuie să răspundă celor trei scopuri generale : § să asigure satisfacerea necesităţilor instituţiei în ceea ce priveşte succesiunea managerială.

valori. stabilizarea traseului carierei. motivaţii. problemele ecologice. diferenţa dintre ţări. educaţia. etc. dar şi în raport de performanţele potenţialului şi preferinţele individuale ale cadrelor didactice. De asemenea menţionăm aspectele orientării în carieră şi consecinţele sociale: Orientarea în carieră: Activităţi preferate. strategiilor şi planurilor care să asigure instituţiei satisfacerea nevoilor de resurse umane. identitatea. aşa cum sugerează specialiştii în managementul resurselor umane. exigenţe sociale. cariera trece prin trei stadii: expansiunea de la începutul carierei. cultura. lărgirea sau îmbogăţirea rolurilor. atracţie pentru post sau instituţie. nevoi. sentimentul competenţei. asumîndu-şi responsabilităţi mai mari şi utilizînd aptitudinile şi capacităţile de care dispun. În această dinamică. astfel persoanele aflate la posturi de conducere. Comportamente şi atitudini: Performanţă şi adaptabilitate. Cariera managerială presupune şi un stil de viaţă deosebit.Într-o asemenea abordare. şi atitudini. maturizarea. grupuri sociale. Mediul profesional: Responsabilităţile de serviciu. oportunităţi şi recompense. managementul carierei reprezintă un model care implică multiple interdependenţe funcţionale dintre planificarea carierei individuale. la nivel de topmanagement relevează în activitatea lor şi probleme externe. managementul carierei este înţeles ca un proces de proiectare şi implementare a scopurilor. ale societăţii. şi satisfacţia. didactice îşi construiesc cariera profesională. Managementul carierei vizează planificarea şi modelarea progresului angajaţilor în cadrul instituţiei în raport de evaluările nevoilor ei. talente şi capacităţi. iar indivizilor atingerea scopurilor propuse pentru carieră . Dinamica evoluţiei în carieră se referă la modul în care progresează cariera unui angajat – felul în care cadrele manageriale. sfera socială. Ca urmare managerii tot mai des sunt interesaţi să coreleze stilul de viaţă cu servirea unei cauze sau dedicarea ei conform 173 . care la prima vedere nu au o legătură directă cu activitatea propriu zisă – situaţia mediului ambiant. planificarea carierei instituţiei şi dezvoltarea carierei. arta. avansînd prin promovare. Practic. rămânerea în post .

explorare. orientarea personal – situaţională. cultivarea calităţilor şi capacităţilor necesare pentru activitatea profesională. La următoarele etape. devenire. Pentru ca cadrele didactice să dispună de performanţe în activitatea profesională trebuie să cunoască etapele de succes ale carierei ca: . retragere sau regres. şi în cariera managerială în particular: Verticală – mişcarea (avansare sau retrogradare) angajatului pe scara ierarhială. eliberare sau pensionare. sunt identificate patru direcţii de mişcare în carieră în general. funcţii. este destul de greu. angajatul activează la diferite posturi. avansare sau mijlocul carierei. Ca urmare. 174 . de regulă. direcţia mişcării (ascendenţa sau descendentă)este asigurată de valorificarea potenţialului intelectual şi fizic. orientarea de perspectivă. Majoritatea specialiştilor şi teoreticienilor evidenţiază vârsta de la 50 (55) de ani ca o perioadă de declin. nu mai primesc satisfacţie din activitatea profesională.Etapa de premuncă (pregătire preliminară. de relevat vîrsta „critică”. avansare şi menţinere. autoconfirmare. sau a tipurilor de drumuri în carieră. în unele cazuri imposibil. progres şi maturitate. nu depun eforturi suplimentare. . consecvenţa (succesivitatea). stilul de avansare. sîntem de părerea că este o tratare „îngustă” şi incompletă. conştientizarea nevoilor fiziologice şi de securitate. caracterizată ca un proces de însuşire a profesiei. trecerea de la un nivel de management la altul.A doua etapă este apreciată ca stabilire. sînt relevate obiective noi – statut social. Orizontală – în acest caz. pentru manageri. limitată ca vîrsta între 25-35 de ani. termen de încercare la diferite posturi. în viziunea noastră.anumitor criterii: tipul carierei. că managerii la vîrsta de55-60 de ani. Referitor la prezentarea şi analiza carierei prin prisma direcţiilor de mişcare în cadrul organizaţiei. în contextul carierei manageriale. unii specialişti le comasează într-o singură etapă. de regulă la această etapă sunt satisfăcute nevoile fiziologice. învăţare) care include studiile preuniversitare şi universitare. nu susţinem sugestiile unor autori precum. caută doar păstrarea nivelului salariului. Astfel.

second edition.79. Managerii. 4. 2. P. pornind de la ce îi interesează cu adevărat. Managementul resurselor umane. rolurile îndeplinite. institutor. . dar şi transferul la un post al organizaţiei din alt oraş. Dictionary of Human Resources & Personal Management. regiune sau ţară. este după părerea noastră mai mult caracteristică pentru cariera managerilor. a teacher should also think at specific ways to focus the students on the received work tasks. Bucureşti: Editura Economică.. 2001. MANOLESCU. 1997. Referinţe bibliografice : 1. România Abstract. planning how to move quickly from one activity to another. valorile şi motivaţia. care presupune schimbarea nu numai a nivelului managerial şi domeniului profesional. NICA. Bucureşti: Editura Enciclopedică. RUSU. R. Pentru cei interesaţi de o carieră de succes se pune problema deciziei asupra a ceea ce vor să facă în viaţă. ediţia a III-a.. 3. sector 4. C.Academician Nicolae Teodorescu”.L. FAZELE MANAGEMENTULUI CLASEI Florentina Camelia OPAIT.. Among others. choosing tasks with an appropriate level of difficulty. decît a specialiştilor. A-C. şcoala nr. As he plans all the activities for the students. Centripetă – o variantă a mişcării diagonale. Aşa cum îşi planifică toate activităţile de învăţare pe care le va propune elevilor. he will have to think of ways to succeed in: keeping students busy all the time. Peter Collin Publishing Ltd. Bucureşti. de regulă cînd trec de la un nivel ierarhic la altul.Diagonală – spre deosebire de primele două direcţii de mişcare în carieră. clear formulation of tasks and good adressing. 1997. Pentru fiecare se pune problema ce are de oferit pentru ca instituţia să se intereseze de el. I.C. schimbă şi domeniu de activitate. un profesor va trebui să se gîndească în acelaşi 175 . Dicţionar enciclopedic. Managementul resurselor umane. Bucureşti: Editura Economică. 1993. A. MATHIS. vol.

treptat. iar elevii să nu înveţe nimic nou din realizarea lor. O strategie este aceea de a începe anul şcolar cu sarcini de lucru relativ uşoare. de „zonă a celei mai apropiate dezvoltări”: la început să se dea sarcini de lucru foarte clar structurate. rareori apar probleme de comportament indisciplinat. ei oferă îndrumări clare cu privire la cum trebuie procedat pentru abordarea cu succes a sarcinii respective şi au grijă să ofere întotdeauna feedback-ul necesar despre cum trebuia să se răspundă corect. De exemplu. Aceasta nu înseamnă că sarcinile pe care le dăm trebuie să fie atît de uşoare încît să nu stimuleze dezvoltarea capacităţilor de soluţionare.timp la modalităţile specifice în care îi va menţine concentraţi asupra sarcinilor de lucru primite. O dată creat acest climat stimulativ. De asemenea. în special cu sarcini de lucru cu care elevii sunt deja familiarizaţi. Există numeroase strategii pe care le putem utiliza pentru a-i ţine ocupaţi. Profesorii buni au tendinţa de a da elevilor lor sarcini de lucru cu un anume grad de structurare. profesorul poate introduce în mod gradat sarcini de lucru din ce în ce mai dificile. a) Alegerea unor sarcini de lucru cu un nivel adecvat de dificultate Elevii sînt predispuşi la indisciplină atunci cînd ceea ce li se cere să facă este prea dificil pentru ei. O abordare viabilă a problemei poate fi găsită în noţiunea lui Vîgotski. c) Verificarea gradului de ocupare a elevilor Atîta vreme cît un profesor reuşeşte să-i ţină pe elevi ocupaţi. comportamentele indisciplinate sînt de cele mai multe ori observate la cei care au dificultăţi în activitatea de învăţare. Asemenea sarcini au rolul de a crea un anumit climat încurajator care le conferă sentimentul că pot să găsească satisfacţii şi pot să obţină succesul în activităţile pe care le desfăşoară în sala de curs. Le explică scopul activităţilor propuse şi natura rezultatelor aşteptate. pentru ca. Prin urmare. elevii să fie puşi să realizeze sarcini a căror structură de rezolvare să o conceapă singuri. le realizează cu plăcere şi pot să le realizeze cu succes. b) Structurarea sarcinilor de lucru date elevilor Comportamentele de evitare a sarcinilor de lucru încredinţate apar mult mai frecvent atunci cînd activităţile sînt atît de puţin structurate încît elevii nu ştiu ce se aşteaptă de la ei. putem: 176 .

compuse din 3-4 persoane fiecare. În asemenea situaţii. dar să nu se întindă prea mult. * să ne asigurăm ca discuţiile elevilor să fie relevante şi utile. * să concepem activităţi care să asigure implicarea şi participarea la lecţii a tuturor elevilor. o problemă de abordat. la începutul fiecărei lecţii. măiestria profesorului trebuie susţinută de diagnoza psihologică. Deciziile cadrelor didactice în alegerea strategiei optime rezultă din compararea obiectivelor din taxonomiile cognitive. să îşi compare însemnările făcute în legătură cu materialul care va fi prezentat în ziua respectivă. * să ne rezervăm atîta timp pentru lucrul individual cu anumiţi elevi în timpul lecţiei. permanentă între profesor şi elev. * să se constituie în mici grupuri de învăţare prin cooperare. fiind necesară în acelaşi timp şi o colaborare directă. * să menţinem un ritm de lucru vioi pe tot parcursul lecţiei (totuşi nu atît de rapid încît elevii să nu îl poată menţine). cu tipurile de inteligenţă sau cu diverse metode şi tehnici. 177 . o întrebare. cît au nevoie alţi elevi mai buni să îşi ducă la bun sfârşit în mod independent sarcinile primite. Unii profesori obişnuiesc să scrie pe tablă. chiar şi pentru prima zi a cursurilor. astfel încît să nu existe momente în care elevii nu au nimic de făcut imediat după ce au intrat în sala de clasă sau au început noua activitate: * îi va obişnui să îşi copieze noile teme pentru activităţile următoare imediat ce vor intra în sala de clasă. afective şi psihomotrice.* să avem pregătit ceva de dat elevilor să facă pentru fiecare zi. prin care cei care termină înaintea colegilor lor o sarcină primită să aibă ceva de făcut pînă cînd termină ceilalţi. * să avem deja organizate toate materialele şi echipamentele pregătite înainte de a începe lecţiile. trebuie să ia un creion şi hârtie şi să se apuce să studieze singuri problema respectivă sau să răspundă în scris la întrebarea pusă. * să punem la punct un sistem. Elevii ştiu că imediat după ce intră în clasă. d) Conceperea modalităţilor de trecere de la o activitate la alta Profesorii buni stabilesc procedura prin care se va trece de la o activitate la următoarea.

– Conducerea învăţământului. Gr. nr. I. JINGA. 1995. E. the characteristics of a quality curriculum. The management represents the base of the leadership activity and the changings produced at the social and organizational level demands the necessity of bringing in. C. of harmoniying the requests and the main elements rohich are specific to a quality leaderhip Conducerea reprezintă un ingredient esenţial al activităţii de management. 1993. Bucuresti. evaluarea curriculumului şcolar. JOIŢA. Didactică şi Pedagogică. Vrancea. Ed. jud. Didactică şi Pedagogică. Ed. Focşani. Gh. Management şcolar. 2. Bucuresti. Referinţe bibliografice: 1. Craiova. Ed. In the essay above we tryed to debate different of the educational curriculum. România Abstract. Manual de management instrucţional.S.. Managementul curriculumului sau educaţiei curriculare are în vedere organizarea.. a armonizării cerinţelor şi elementelor specifice conducerii eficiente cu cele caracteristice managementului. elaborarea. CRISTEA. its projection and vatuation activity. Schimbările majore produse la nivel social şi organizaţional în contextul societăţi contemporane revendică din ce în ce mai mult necesitatea integrării. Săftica AVRAM.Crearea şi menţinerea unui mediu de învăţare adecvat în care elevii să participe cu entuziasm şi în mod activ la activităţi reprezintă o adevărată provocare pentru orice profesor. Alexandru. Principalele elemente componente ale managementului sunt: 178 . 1996. Managementul organizării şcolare. its main component parts. 3. MANAGEMENTUL EDUCAŢIEI CURRICULARE Oana – Monica NEGOIŢĂ.. 13. dupa cum managementul reprezintă fundamentul şi suportul activităţii de conducere.

procurarea şi accesul la resurse.-politica generală a şcolii şi cultura organizaţională care determină valorile. Curriculumul Naţional oferă fiecărui tânăr şanse egale pentru identificarea şi valorificarea deplină a propriilor aptitudini şi interese. strategii didactice. În acest sens se recomandă spaţii flexibile. pe grupuri. conţinuturi. aşa cum sunt ele delimitate de literatura de specialitate includ: elemente de filosofie a educaţiei. precum şi . -sistemul de reguli şi norme care reglementează viaţa şcolară. regulamentul şcolar. finalităţi. etc) care “regizează” o anumită secvenţă educaţională concretă. reprezentările şi modelele comportamentale respectate şi promovate în şcoală. în fucţie de nevoile educaţionale concrete. adaptabile nevoilor concrete. regulamentul de ordine interioară şi alte seturi de norme care se referă la comportamentele permise. -finalităţile pe niveluri de şcolaritate ce descriu specificul fiecărui nivel de şcolaritate din perspectiva politicii educaţionale şi 179 .. Este ideal ca între actorii procesului de educaţie.stările eului” activate. ajutor şi întelegere reciprocă. -comportamentul cadrului didactic şi al elevului. de comunicare permanentă. precum şi la situaţii de aplicare.organizarea colectivului de elevi – frontală. rolurile asumate. profesor – elev să persiste stări afective pozitive. -amenajarea spaţiului. Analizând conceptul de curriculum în sens restrâns menţionăm următoarele elemente ale acestuia ce stau la baza managementului educaţiei curriculare: -documentele de politică educaţională ce consemnează idealul educaţional şi finalităţile sistemului de învăţământ – un set de afirmaţii de politică educaţională care reprezintă profilul de personalitate deziderabil al absolvenţilor sistemului de învăţământ. dar şi în grupuri sau în colective mai mari . planuri de lecţie. obligatorii şi interzise. Componentele curriculumului. metodologii de evaluare a performanţelor şcolare. cele care asigură posibilitatea lucrului individual. metodologia educaţională utilizată. -proiectele de influenţă educaţionala realizate de către cadrele didactice ( planificări calendaristice. individuală şi posibilitatea schimbării acesteia pe parcurs. de exemplu.

obiectivele generate ale învăţământului obligatoriu/ neobligatoriu. -instrumentele de evaluare care sunt elaborate la nivel naţional sub forma unor baze de itemi relevanţi pentru examenele naţionale. Proiectul curricular al şcolii – elaborat de Comisia pentru currículo. conţinuturi aferente acestor obiectve şi standardele de competenţă. crearea pentru elevi a şansei de a-şi exprima opţiunile şi de a beneficia de parcursuri proprii de învăţare. cadrele didactice având astfel posibilitatea neîngrădită de a crea. -planul–cadru pentru fiecare ciclu de şcolaritate. este acela prin care se construieşte propria identitate a şcolii şi care informează comunitatea despre tipul de educaţie şi formare pe care le oferă şi despre avantajele frecventării unităţii şcolare respective. de a proiecta conţinuturi şi forme de organizare specifice activităţilor de învăţare. în baza unor principii de construcţie şi generare care fac posibilă diferenţierea planurilor. precum şi de abilităţile. tematica oferită însoţită 180 . Curriculumul de baza sau curriculumul nucleu cuprinde ariile curriculare. asigurarea posibilităţii de decizie curriculară la nivelul unităţii de învăţământ. repartizarea unui număr de ore pe săptămână. Consiliul de Administraţie va prezenta aşadar oferta curriculară a şcolii care va cuprinde: curricumul de baza (nucleu) şi pachetele opţionale. -manuale şi mijloace auxiliare pentru uzul elevilor. -programele şcolare elaborate în funcţie de oportunităţile oferite de Curriculumul Naţional. Planul– cadru pentru învăţământul obligatoriu şi planul cadru pentru învăţământul liceal sunt documente cu caracter reglator aprobate de MECI. numărul de ore proiectate. reunind astfel idealul educaţional şi finalităţile educaţiei. -ghiduri şi alte materiale complementare pentru cadrele didactice care vin în ajutorul acestora în vederea realizării unei educaţii de calitate. Acestea sunt alese liber de fiecare profesor. deprinderile şi aptitudinile ale claselor. disciplinele aferente. sistemul obiectelor de studiu şi schemele orare destinate ale diferitelor arii curriculare. în funcţie de filiera şi profilul clasei. Oferta curriculară va cuprinde: enunţarea finalităţilor şi a obiectivităţii unităţii şcolare.reprezintă totodată un sistem de referinţă atât pentru elaborarea performanţelor şcolare cât şi pentru orientarea demersului didactic.

Editura MERONIA. program sau sistemul educaţional în ansamblu.de obiectivele specifice. relevanţa. şanse egale. c) zona instituţională . Opţionalul deschide noi perspective creativităţii la nivelul producţiei şcolare. 3. pertinenţa. TUDORICĂ R. individualizarea. proporţionalitatea între ceea ce este vechi şi ceea ce este nou. profesia şi continuitatea. Legea învăţământului. continuitatea. De asemenea exista patru zone de elaborare a curricumului: a) zona administrativă. 2. echilibru. secvenţialitatea. d) zona materială (competenţă în conceperea şi utilizarea normelor şi a altor materiale curriculare). diferenţierea. Caracteristicile unui curriculum de calitate sunt : adecvarea curriculumului la contextul socio-cultural naţional. consistenţa internă şi externă. Iaşi: Editura POLIROM.globală (competenţe administrativ birocratice). el orientându-şi proiectarea în funcţie de obiective clar definite pe care le va urmări în desfăşurarea opţionalului.. În urma unor judecăţi de valoare raportate la criteriile elaborate asupra acestor informaţii se procedează la aprecieri şi în baza lor se adoptă decizii. Profesor manager: roluri şi metodolog. Referinţe bibliografice: 1. 84/1995 (republicată în MO 606/10-XII1999) 181 . Evaluarea curriculumului reprezintă un proces de obţinere a informaţiilor despre elev. cadrul didactic devenind astfel “conceptor de curriculum”. Ediţia a-II-a. sistemul de evaluare internă. transparenţa. permeabilitatea. Managementul educaţiei în context european. metodologia de opţiune şi selecţie a elevilor. extensia. Managementul educaţional. b) zona grupală sau individuală (competenţa grupului de profesori sau a fiecărui profesor în parte). articularea optimă a etapelor procesului curricular în ansamblul său. dimensiunea.nominală (compenţe instituţionale ale unei anumite şcoli). 2000. profesor.

managementul calităţii implică decizii prin care să se asigure un nivel de pregătire superior al elevilor. The education is one priority domain of social life.Eficacitate (ca relaţie între eficienţă şi economicitate).MANAGEMENTUL CALITĂŢII ÎN ÎNVĂŢĂMÎNTUL LICEAL I. is present in every domain of society. leadership. . .Ergonomicitate ( consumul de timp şi de resurse materiale). iar în perspectivă. La baza acestei fundamentări stă ştiinţa conducerii învăţămîntului sau managementului educaţional. Învăţămîntul. Conceptul de management are semnificaţii multiple ca activitate practică.The management of schoolcurricule it refer to organization. România Abstract. Viorica . of instructiveducativ proces. The management notion. 182 . Unul dintre dezideratele permanente ale societăţii a fost acela al educaţiei de calitate. Controlul calităţii activităţii didactice se poate realiza atît la nivelul elevului. prof. Bihor. cît şi la nivelul cadrelor didactice. forţa de muncă şi specialiştii . Atât la nivelul sistemului. de care depinde formarea celui mai important factor al naţiunii . astfel încît prin pregătirea generaţiei tinere să se garanteze un viitor mai bun întregii comunităţi. Oradea .Afectivitate. se regăseşte pretutindeni în societate.nu poate şi nici nu trebuie să-şi permită să aibă eşecuri. integrarea lor profesională şi socială. în toate domeniile şi pe toate palierele societăţii. . Monitorizarea calităţii în educaţie se realizează pe baza unor indicatori manageriali cum ar fi: . Grup Şcolar ”Ioan Bococi”.The management of education is an science of school leadership. jud. el are nevoie de o conducere competentă şi eficientă. Din această perspectivă. cît şi la cel al instituţiei de învăţămînt necesită fundamentarea ei ştiinţifică. În acest sens.. ca domeniu prioritar al vieţii sociale. reuşita acestora la examene. cootdination.omul pregătit prin studii.Cornelia BRONT.Eficienţa didactică ( care ar putea fi cuantificată prin rezultatele obţinute la testări de către elevi).

necesitînd un timp îndelungat. pe de altă parte profesorul culege şi ierarhizează informaţiile în funcţie de valoarea lor ştiinţifică sau de noutate. Managementul curricular. în funcţie de informaţiile culese. prin două serii de informaţii care stau la baza unor decizii operaţionale. interesul acestora faţă de cunoştinţele predate. ci pot fi schimbate în funcţie de situaţiile concrete care apar. Permanent. deosebirile dintre elevi în ceea ce priveşte capacitatea de asimilare şi. au. evaluează potenţialul de receptare al elevilor. profesorul are posibilitatea de a concepe relativ precis posibilităţile elevilor. cel puţin în momentul de faţă. de a înţelege cunoştinţele pe care urmează să le predeasau deprinderile pe care pot să şi le formeze elevii. cea mai mare parte a evaluării în România profesorului care predă la clasă. cunoscute şi sub denumirea de obiective operaţionale. Elementele de management al clasei se constituie cu suficientă claritate şi din perspectiva strategiilor şi metodelor didactice. Pe de o parte profesorul culege informaţii despre modul în care elevii înţeleg. deoarece este pus în situaţia de a lua permanent decizii privind adecvarea programului de învăţămînt la posibilităţile de receptare concrete ale elevului. o anumită constanţă bine justificată şi se încadrează în stilul de predare. străduindu-se în acelaşi timp să le adapteze situaţiilor de învăţare din clasă şi chiar potenţialului de înţelegere al unor elevi. selectează din manuale conţinuturile pe care le crede cele mai potrivite.Obiectivele cele mai precise sunt cele fixate la nivelul clasei de către profesori. Observaţiile de eficienţă sau de eficacitate sînt greu de întreprins. în faţa profesorului există o mulţime infinită de combinaţii posibile. realizat de profesor în calitatea lui de coordonator de program educativ poate fi prezentat într-o manieră descriptiv-analitică. desigur. reţin şi procesează cunoştinţele primite. 183 . elementele de strategie la care recurge profesorul nu sunt imuabile. Într-adevăr. Profesorul îndeplineşte automat şi statutul de manager de curriculum. deosebeşte cinci strategii bine delimitate. Cu toate acestea. iar din această cauză. obţinînd astfel un top al cunoştinţelor în funcţie de accesibilitatea lor. Deciziile pe care le ia profesorul în ceea ce priveşte strategiile de învăţare. iar el este pus în situaţia stresantă de a alege combinaţia pe care o consideră cea mai eficientă şi utilă. Practic profesorul. Analizînd managementul activităţilor didactice în plan curricular.

Euristico-algoritmică – în care metoda principală constă în căutarea modului de rezolvare prin aplicarea cunoştinţelor şi a metodelor cunoscute. . deciziile rezultă din compararea obiectivelor din taxonomiile cognitive.Algoritmico-euristică – în care se utilizează probleme propuse pentru a fi rezolvate de elevi. în care. . sînt rare.care necesită utilizarea unor mijloace de învăţămînt sau măcar demonstrarea prin exemple. posibilităţile de decizie ale profesorului-manager în ceea ce priveşte alegerea strategiei şi a metodelor sunt destul de restrînse. deşi informaţiile de natură psihologică şi didactică sunt indispensabile în acest caz..Explicativ-reproductivă – care se realizează de obicei prin expunere.Explicativ – intuitivă . în condiţiile în care numărul elevilor din clasă este relativ mare. În acest context aptitudinile manageriale trec pe primul plan şi întreg sistemul de ştiinţe ale educaţiei capătă o valenţă 184 . meditaţii sau de pregătire intensivă a unor elevi pentru concursurile şcolare). Chiar dacă în şcoala noastră deciziile care rezultă din combinarea unor informaţii din mai multe registre psihologice. diferenţa de status modificîndu-se în favoarea elevului. metodologice. se poate recurge şi la decizii strategicometodice mai sofisticate. devenindu-i prieten şi confident. învăţătorul avînd obligaţia de a ţine seamă de dorinţele şi preferinţele lui. se caută metode şi procedee potrivite. CONCLUZII. . măiestria profesorul trebuie susţinută de diagnoza psihologică. Practic. cînd învăţătorul aşteaptă ca elevul să iniţieze demersuri de cunoaştere. Alteori. permanentă între profesor-elev. Rolul profesorului nu mai este acela de a impune ci mai mult de a oferi diverse programe. participative. cunoaşterea elementelor acestor registre şi a modalităţilor de elaborare a deciziilor de acest fel pot servi ca repere în formarea şi perfecţionarea deprinderilor de predare. afective şi psihomotrice. după ce se identifică tipul de inteligenţă preponderent al fiecărui elev. povestire şi prelegere. fiind necesară în acelaşi timp şi o colaborare directă. Specialiştii recomandă ca în astfel de situaţii profesorii să-i stimuleze pe elevi să formuleze întrebări şi să răspundă la toate întrebările puse de aceştia. Pentru situaţiile cînd profesorul lucrează cu un grup restrîns de elevi (în cazul orelor de consultaţii. În asemenea situaţii. 20-30. cu tipurile de inteligenţă sau cu diverse metode şi tehnici.

2006. Editura All. 2001. . Editura Universităţii din Oradea. autorităţile locale etc. Primul pas îl reprezită elaborarea unui proiect curricular. Pedagogie. Ioan. 2. Managementul educaţional. în egală măsură a devenit importantă capacitatea conducerii şcolii de a atrage şi administra eficient resursele oferite de comunitatea locală. România Abstract. aşa cum sunt ele descrise în documentele şcolare de tip reglator (Legea educaţiei. planuricadru. Florica. Mihai Eminescu “. prof . programe şcolare. Oradea. elevi. ORTAN.gen.). BONTAS. Aplicarea planurilor-cadru în unităţile şcolare şi transformarea lor în scheme orare presupune o succesiune de operaţii manageriale. 2003. designate the phrases of the development. however. Bucureşti. 3. Management.managerială. ghiduri-suport etc. părinţi. Referinţe vbibliografice: 1. proiect prin care se stabilesc filierele.. BUCUREAN. Management curriculum addresses the whole problem of theory and curriculum development. În contextul actual. profilurile şi specializările unităţii respective. Universitatea din Oradea. Mirela. vizând interacţiunile dintre şcoală.. Arad. de alte organizaţii. Succesul managementului educaţional poate fi sporit de acţiunile inteligente ale managerilor şi de realizarea a mai mult şi mai performant cu mai puţin. Acest proiect este cel care individualizează şcoala în 185 . MANAGEMENTUL CURRICULUMULUI ŞCOLAR Adela Roxana CHIRTEŞ. manuale şcolare. Managementul curriculumului se referă la modalitatea în care sunt organizate şi utilizate resursele existente la nivelul şcolii pentru atingerea obiectivelor procesului educativ. norme metodologice. implementation and evaluation of the school curriculum offer and the role of governing bodies of schools from this perspective. At school level. şc.

se vorbeşte tot mai mult despre curriculumul integrat. Proiectul curricular trebuie elaborat în funcţie de finalităţile sistemului de învăţământ. cu elevii şi cu părinţii. Referindu-ne la modalitatea de abordare practică. va reevalua resursele de care dispune şi.raport cu ofertele educaţionale ale altor şcoli şi este parte integrantă a proiectului de dezvoltare a şcolii. va constitui nominal clasele şi grupele de elevi. integrarea înseamnă organizarea. punerea în relaţie a disciplinelor şcolare. Înaintea oricărui început de an şcolar. în clasă. pot asigura integrarea optimă a absolvenţilor pe piaţa muncii. armonios. cu scopul de a evita izolarea lor tradiţională. fezabil. dar. Oferta curriculară reflectă specificul societăţii respective. în funcţie de acestea.. În general. ci să cuprindă o prezentare a disciplinelor trunchiului comun. Dar această provocare poate fi o oportunitate pentru şcoli de a realiza un curriculum la decizia proprie care să răspundă mai repede şi mai eficient schimbărilor produse la nivel naţional. conceptul de integrare se referă la interrelaţionarea dintre două sau mai multe elemente care are drept efect construirea unui produs nou. Cunoştinţele considerate ieri utile pot fi astăzi nefolositoare. Această nouă abordare vine în întâmpinarea nevoilor de dezvoltare a elevilor şi ajută la crearea de 186 . şcoala va face o clasificare a opţiunilor elevilor. nevoile pieţii muncii şi interesele agenţilor economici şi alte elemente care. responsabilităţile şi experienţele vieţii adulte. luate în considerare. să fie realist. relaţiile interumane şi calitatea procesului au un rol determinant. cu alte persoane de importanţă locală. dar şi de misiunea şi de ţintele strategice specifice şcolii. să facă referiri la modalităţile de implementare a ofertei curriculare. Prin curriculum. remarcăm faptul că. în ultimii ani. Astfel el va reflecta reflecte rezultatul negocierilor cu autorităţile locale. superior părţilor din care a fost alcătuit. să exprime rezultatul negocierii cu toţi factorii interesaţi în definirea unei oferte educaţionale de calitate. şi a disciplinelor opţionale şi activităţilor extracurriculare. şcoala pregăteşte elevii pentru oportunităţile. precum şi orarul lor săptămînal. In acest context. Proiectul curricular nu trebuie să coincidă cu voinţa conducerii şcolii. Din punct de vedere curricular. în ceea ce poate fi o ameninţare la nivelul curriculumului naţional. evoluţia acesteia.

by its purpose: the formation of the pupil’s personality under the following aspects cognitive. răspunde nevoilor comunităţii aflate într-o schimbare dinamică. Managementul educaţional pentru instituţiile de învăţământ Bucureşti: Coordonator Institutul de Stiinţe ale Educaţiei.. publică şi privată. dr. bazat pe o viziune globală şi constructivistă asupra lumii înconjurătoare şi asupra copilului ce învaţă. Noua arie curriculară reprezintă una dintre modalităţile esenţiale prin care şcoala îşi urmează scopul de proces formativ centrat pe elev. In this material we are presenting the importance that the new curricular area „Counceling and orientation” in the educational process developed in school. Bacău. România Grety-Irina MOROI. Referinţe bibliografice: 1. prof. Costin”. aşa cum apar ele în context cotidian şi cum afectează viaţa oamenilor. IOSIFESCU Ş. 2001. Dincolo de discipline.. Proiectarea integrată a curriculumului şi organizarea învăţării în concordanţă cu strategiile didactice menţionate se sprijină pe principiul învăţării prin cercetare şi prin descoperire. 2. affective – attitude. Bacău.. 2003. CIOLAN. creează o ambianţă organizată pentru profesori şi 187 . Concluzii. Bucureşti: Humanitas. poate să valorizeze tipuri diverse de elevi şi abilităţi. poate oferi societăţii absolvenţi competenţi pentru viaţa profesională. prof. L. behaviour and his training in order to integrate himself very quickly and complete in society. iar abordarea transdisciplinară este impusă de viaţa reală.conexiuni între ceea ce învaţă ei şi experienţele lor de învăţare anterioare. de problemele importante. MANAGEMENTUL ORELOR DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE Aura-Manuela DAVID. semnificative. Şcoala cu clasele I-VIII „M. România Abstract.M. Şcoala cu clasele I-VIII „G.Cancicov”.

prin tematica abordată.elevi. de a selecta cel mai potrivit mod de intervenţie. şi iniţiativă. Orele de consiliere şi orientare trebuie să devină. capacitatea de anticipare. pentru elevi. voliţională. Acesta presupune un simţ al măsurii. În fiecare zi şi la fiecare oră. Profesorul diriginte/consilier. poate să vină în sprijinul copiilor şi adolescenţilor. să comunice. Un element important al măiestriei pedagogice este tactul pedagogic. Ø Managementul informaţiilor şi a învăţării. a tulburărilor emoţionale în rândul lor sunt indicatori care cer o implicare mai mare a şcolii. să-şi însuşească tehnici de învăţare creativă şi de rezolvare a problemelor. motivaţională. echilibru. Soluţionarea acestor probleme solicită o mare disponibilitate din partea cadrului didactic. soluţii deseori originale. iar cele mai potrivite în această privinţă sunt orele de consiliere şi orientare. receptivitate la soluţii inedite. autocontrol. simţ al diferenţierii. 188 . a comportamentelor inadecvate statutului de elev. Ø Comunicare şi abilităţi sociale. să fie mult mai relaxante şi să ofere posibilitatea tuturor elevilor să-şi pună în valoare capacităţile intelectuale. ţinând cont de respectivele motive. şi nu ore de critică şi de umilire. creaţie personală. să relaţioneze cu ceilalţi. Programa şcolară pentru aria curriculară „Consiliere şi orientare” este structurată pe următoarele module: Ø Autocunoaştere şi dezvoltare personală. profesorul diriginte/consilier trebuie să facă faţă la numeroase situaţii şi probleme tipice sau inedite care cer o rezolvare adecvată. cunoştinţe complexe de psihologie şi de didactică. Creşterea numărului de eşecuri şi abandonuri şcolare. putere de discernământ. de a „descifra” şi de a interpreta corect motivele reale ale conduitei elevilor. mobilitate intelectuală. ore atractive prin conţinut şi desfăşurare. învăţându-i să se cunoască. în care cadrul didactic lucrează cu latura afectivă. dorinţa şi competenţa de a valorifica optim aceste cunoştinţe. stăpânire de sine. flexibilitate în analiza şi interpretarea fiecărei situaţii în parte. capacitatea de a reţine şi a valorifica esenţialul din activitatea şi personalitatea fiecărui elev în parte. combinaţii de soluţii clasice. să-şi formeze un stil de viaţă sănătos şi să facă faţă presiunilor negative venite din exterior. imaginaţie şi creativitate. atitudinală şi socială.

climatul educativ din familie. careu deschis. Aceasta este un document tipizat în care sunt sintetizate şi organizate informaţiile semnificative despre elev. orele de consiliere sunt diferite faţă de orele de curs obişnuite. date familiale (structura şi componenţa familiei. autocaracterizarea. exerciţii de spargerea gheţii. grupuri de 2 – 4 bănci. Este necesar ca informaţiile despre elev să fie recoltate şi înregistrate cu diverse prilejuri. Tematica orelor de consiliere şi orientare trebuie să ţină seama de vârsta elevilor precum şi de stadiul lor de dezvoltare în procesul de formare a personalităţii. Organizarea sălii de clasă la aceste ore se va face altfel decât la orele de curs: în semicerc. să fie accesibilă şi atractivă. ancheta psihosocială. date referitoare la conduita la lecţie şi în grupurile de apartenenţă. cerc. În caiet vor fi cuprinse teme majore ale cunoaşterii şi caracterizării elevului: date personale (de identificare). în desfăşurarea lor. Un rol important îl are întocmirea şi completarea pe parcursul perioadei şcolare a Fişei de caracterizare psiho-pedagogică. brainstormingul. Acest caiet este un instrument necesar în tratarea educaţională diferenţiată a elevilor şi în demersul de orientare şcolară şi profesională. Prin structura lor şi modul de desfăşurare. date privind mecanismele cognitive. coordonate fizice şi medicale ale dezvoltării copilului. va spori interesul şi 189 . date privind rezultatele activităţii şcolare şi extraşcolare. procesele intelectuale şi stilul activităţii cognitive. rezultatele activităţii de cunoaştere şi caracterizare a elevului. date despre trăsăturile de personalitate şi reacţiile în situaţii neprevăzute. centrate pe elev. iar elevii. Se pune un accent deosebit pe promovarea valorilor şi atitudinilor ce vor fi dezvoltate pe tot parcursul şcolarităţii. Se utilizează. Implementarea curriculumului acestei arii va realiza: dezvoltarea personală şi înzestrarea elevilor cu abilităţi şi cunoştinţe necesare conducerii propriei vieţi. testul proiectiv. notate într-un caiet de observaţii pe baza cărora se vor formula generalizări pe măsură ce anumite ipoteze se verifică. numai strategii activ-participative.Ø Planificarea carierei. separând aparenţa de esenţă şi acordând importanţă caracteristicilor dominante. jocul de rol. condiţiile concrete de viaţă şi muncă). pentru a comunica şi colabora mai uşor. Concluzii. cum ar fi: studiul de caz. Ø Calitatea stilului de viaţă. vor fi organizaţi în echipe de lucru.

COMŞA. 3. 190 . predare evaluare şi în management.proiectarea şi executarea programului de realizare a scopurilor. considering the fact that acquiring knowledge doesn’t represent a purpose at this age.România Abstract. Referinţe bibliografice: 1. . Geta LUNGU. LEMENI. Îndrumar de diriginţie. un proces de determinare a gradului de rezolvare a obiectivelor. but uses the knowledge. 2008. măsurarea rezultatelor aplicării programului. 2. G. ÎNREGISTRARE ŞI VALORIFICARE A DATELOR ÎN PROCESUL DE EVALUARE A PREŞCOLARILOR Doina CÎRCIU. Evaluarea este punctul final dintr-o serie de acţiuni cum ar fi: . ClujNapoca: ASCR. L. Bucureşti: Niculescu. Târgovişte: Gimnasium. The evaluation of learning performances of the preschool child is done in specific ways of this level of education and training. CHIVULESCU. PUIA. MODALITĂŢI DE CULEGERE. to facilitate and optimize the child’s integration in the society and to develop the child’s potential..motivaţia pentru şcoală. Caracteristica definitorie a perioadei în care ne aflăm o constituie angajarea întregului sistem educaţional din România într-o schimbare profundă pentru asigurarea calităţii în învăţare.13.F. profesor diriginte/ consilier – părinte şi elev – elev. Consiliere şi orientare (ghidul cadrului didactic). M. G.stabilirea scopurilor pedagogice. Evaluarea este un proces prin care apreciem măsura în care o activitate a fost realizată în comparaţie cu ceea ce s-a intenţionat să se facă.N. 2004. M...Neghiniţă’’ Suceava. va eficientiza relaţiile profesor – elev.D. MIRCEA.nr. M. 2007. Consiliere şi orientare. Preschool education doesn’t insist on the transmission of knowledge .P.

Evaluarea sumativă. . Mai încearcă!’’. gen bilanţ. formele de evaluare utilizate în grădiniţă sunt: I. Evaluarea iniţială constituie reper pentru activitatea care va urma. . interpretarea.. Formele de evaluare După funcţiunile pe care evaluarea o îndeplineşte în cadrul procesului mai larg al stimulării potenţialului biopsihic al copilului şi al optimizării parametrilor generali ai dezvoltării acestuia. de încurajare pentru depăşirea anumitor obstacole şi dificultăţi în învăţare prin formule de genul: . avînd însă efecte reduse asupra îmbunătăţirii procesului. surprinerea reacţiilor pe care ei le au la solicitări diverse.Prin urmare. 191 . precum şi a deprinderilor deţinute. II.Poţi să faci / să răspunzi mai bine”. Sînt verificări parţiale. cînd se verifică parametrii generali ai dezvoltării şi când se sintetizează cele mai înalte niveluri de performanţă în baza cărora copilul este declarat apt pentru a fi şcolarizat. semnalarea progreselor pe care le obţin prin trecerea de la o sarcină la alta. o practicăm regăsim în derularea tuturor activităţilor curente din cadrul grădiniţei şi operăm prin: . La această formă de evaluare se recurge în mod expres şi la sfîrşitul grupei pregătitoare. Probele de evaluare iniţială se centrează pe identificarea nivelului de dezvoltare cognitivă a copilului. predictivă. abilităţile dobîndite în acest interval – cu scopul întăririi şi stabilizării noilor comportamente achiziţionate. căci generează atitudini de nelinişte.atitudinile de sprijin. iar aprecierea rezultatelor se realizează prin raportare la nivelul de dezvoltare specific vârstei. deprinderile. III. .observarea continuă a comportamentului copiilor. care constă în aprecierea nivelului general al dezvoltării copilului la intrarea în grădiniţă sau în momentul integrării lui în diferite categorii de vîrstă ale preşcolarităţii.recompensarea succeselor pe care copiii le obţin în învăţare prin formule premiale de genul: „Bravo!”.. la capătul unei componente tematice care se desfăşoară pe o durată mai mare de timp sau la sfârşit de semestru – cînd se revizuiesc cunoştinţele. „Foarte bine!”. relaţii de opoziţie cadru didactic – copil. intervine. Evaluarea iniţială. continuă. Evaluarea formală. evaluarea înseamnă: măsurarea. aprecierea rezultatelor şi adoptarea deciziei. de obicei. cumulativă. Ea are funcţie diagnostică şi predictivă. a intereselor sale de cunoaştere.

. respectarea unor reguli). stabilirea tipurilor de itemi şi a ponderilor în test. adaptate. solicită răspunsuri cu adevărat/fals. Cea mai mică parte componentă a unui test este itemul. descriptorii de performanţă şi itemii. probleme. El are următoarele caracteristici: întrebările sunt formulate sintetic. completarea unor dialoguri incomplete. audierea unor lucrări muzicale.cu alegere duală. la strategiile didactice specifice învăţământului preşcolar şi care se aplică la: A) probe orale: conversaţia de verificare (prin întrebări şi răspunsuri). B) probe scrise: activitatea independentă. cuantificarea rezultatelor). exerciţii. d) valorificarea rezultatelor testului (permite educatoarelor să analizeze cauzele care au dus la rezultatele constatate). executarea unor lucrări în curtea grădiniţei. asigură condiţii asemănătoare pentru toţi copiii. obiectivitatea. descrierea şi reconstituirea. acord/dezacord. sunt destinate verificărilor periodice. punctele slabe dominante. solicită alegerea unui singur răspuns corect / alternativă optimă dintr-o lista de soluţii / alternative. interpretarea unui anumit rol. trecerea unor probe sportive.cu alegere multiplă. c) analiza rezultatelor (informaţii privind nivelul de performanţă individuală a copiilor. efectuarea unor experienţe. întocmirea unor desene. 192 . desigur. cu suport vizual. aplicatibilitatea. progresele. C) probe practice: confecţionarea unor obiecte. fidelitatea. elaborarea itemilor şi ordonarea lor după gradul de dificultate). raport echilibrat între complexitatea testului şi timpul de lucru. observăm că testul este cel mai folosit instrument de evaluare a performanţelor. Itemii obiectivi: . Orice test trebuie să parcurgă etape distincte: a) proiectare (stabilirea obiectivelor şi elementelor de conţinut.Întreg demersul evaluativ prezentat mai sus se realizează cu ajutorul unor instrumente şi metode. b) aplicare (asigurarea condiţiilor de desfăşurare. Cuprinde o sarcină de rezolvat în concordanţă cu un obiectiv operaţional şi are formă de întrebări. Dintre calităţile testului amintim validitatea. În practica de zi cu zi . descrierea/explicaţia. testul. indicaţii privind rezolvarea itemilor . repovestirea. Orice test trebuie să cuprindă obiectivele de evaluat. presupune un barem de verificare. Itemii pot fi obiectivi şi semiobiectivi.interviul.

de tip pereche de asociere. 193 . să fie evitată ambiguitatea (echivocul). să nu inducă răspunsul sau să condiţioneze răspunsul la un alt item. criteriile pe baza cărora se stabileşte răspunsul corect sunt enunţate explicit în instrucţiunile care preced coloanele de premise şi răspunsuri. · Să se diminueze ponderea evaluărilor prin sondaj şi să fie promovată o evaluare continuă şi completă. clar. cuvânt. să se evite itemii largi. număr.cu răspuns scurt. cu scopul de a-i pune pe elevi în situaţii variate de învăţare. · Metodele şi instrumentele să fie în concordanţă cu comportamentele evaluate. Itemii semiobiectivi: . simbol). . enunţ incomplet care solicită completarea de spaţii libere cu 1-2 cuvinte care să se încadreze în contextul dat.de tip rezolvare de probleme . să se evite negaţia sau mai ales dubla negaţie. Condiţiile de aplicare a itemilor sunt: să fie exprimat într-un limbaj accesibil.. · Să fie folosită toată gama lor. să se asigure gradarea în dificultate a itemilor. sintetic şi care să precizeze foarte bine natura sarcinii. La elaborarea probelor. să nu se introducă două cerinţe în acelaşi item. educatoarea se va orienta după următoarele întrebări: Ce tip de itemi trebuie construiţi? Ce grad de dificultate trebuie să aibă? Cum trebuie să arate itemii din punct de vedere tehnic? Cum se va face asamblarea itemilor? Cum vor fi formulate instrucţiunile testului? Va măsura testul astfel construit un eşantion semnificativ de rezultate ale învăţării? Recomandări pentru stabilirea metodelor şi instrumentelor de evaluare · Stabilirea lor să fie rezultanta unui efort fundamentat pe raţionalizarea procesului de predare – învăţare. întrebare directă care solicită un răspuns scurt (expresie.de completare. · Să fie orientate spre cunoaşterea cât mai precisă şi completă a ceea ce ştiu şi mai ales a ceea ce pot să facă copiii. solicită stabilirea de corespondenţe / asociaţii între elemente aşezate pe două coloane. . · Actul de evaluare să reprezinte o modalitate de cunoaştere a personalităţii copiilor.

Turnu-Măgurele. 2000. România Abstract. sed vitae discimus!” („Nu învăţăm pentru şcoală. În acest sens. De-a lungul timpului s-a dovedit că periplul prin tipurile de educaţie europeană nu este benefic unui popor dezorientat în aceast domeniu. Evaluarea în procesul didactic. intelectuală şi spirituală . corelate şi întrepătrunse.Bolintineanu”. Avînd drept ideal educaţional formarea personalităţii capabile să se integreze activ într-o societate în veşnică schimbare. Evaluarea şcolară-un contract pedagogic. Bucureşti: E. pe grupe de norme integrate. RADU I. ale cadrului didactic. 2000. educ. 2. dar şi pe arii curriculare. Turnu-Măgurele. Bucureşti: Editura Fundaţiei .P.T. 1.Referinţe bibliografice: 1. noul curriculum presupune o reflectare „în mic” a organizării cunoaşterii realităţii pe domenii distincte.a constituit dintotdeauna o zonă asupra căreia s-au aplecat psihopedagogii... MANOLESCU M.D. Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 194 . dar dornic de a elabora şi de a implementa un nou curriculum. ci pentru viaţă!”). profesor. încercînd să elucideze misterele devenirii umane armonioase şi să elaboreze lucrări care să stea la baza educaţiei instituţionalizate de cât mai bună calitate. Concern for its implementation has led to the emergence of ways of organizing curriculum (presented below) that may be used during the teaching of the educational. ORIENTĂRI MODERNE ÎN ORGANIZAREA CURRICULUMULUI Laura IANCOVICI.D. ale părintelui etc. Liceul Teoretic “Marin Preda”. şcoala românească postdecembristă pare a se ghida în continuare după celebrul dicton al filozofului Seneca: „ Non scholae. Romanian education reform began with the appearance in the new education curriculum in accordance with the development and needs of society. having as subject the individual (child / student). România Elena ENACHE. putem înţelege de ce dezvoltarea umană – fizică. care să satisfacă nevoile sistemului de învăţământ. şi mai ales ale elevului ca actant de prim rang. Pornind de la ideea că orice om mare a fost copil.

organizarea de tip integrat a conţinuturilor. optica. unitatea şi globalitatea temei de studiat. integrarea a două sau mai multe domenii (ştiinţa despre 195 . Aşadar. dar şi opţiunile comunităţii pentru o orientare sau alta în procesul de învăţământ. organizarea diferenţiată şi personalizată a curriculumului. pluridisciplinare. apelarea la metode moderne de evaluare (portofoliu. organizarea modulară a curriculumului. N. învăţarea pe grupe mici/echipe. instruirea asistată de calculator. Printre cele mai cunoscute modalităţi de organizare a curriculumului se numără: organizarea interdisciplinară a curriculumului. clasa a XIa). În felul acesta se evidenţiază conexiunea dintre discipline. electricitatea ca subdiviziuni ale fizicii). E. „Probleme teoretice şi practice ale curriculumului”. Joiţa observa că toate conţinuturile sînt organizate în curriculum sub forma disciplinelor şcolare pentru domenii de sine stătătoare. unde se apelează la cunoştinţele dobândite de către elevi la istorie sau religie. proiect. interdisciplinare sau pe probleme integrate şi de sinteză pe teme generale. predarea integrată este o strategie de organizare interdisciplinară care valorifică experienţa de predare-învăţare: integrarea unor conţinuturi aparţinând unor subdiviziuni ale unei discipline ştiinţifice (mecanica. aptitudinile şi aspiraţiile diferitelor categorii de elevi. fiind sesizate interferenţe între curriculumul şcolar şi cel extraşcolar (nonformal).” Organizarea interdisciplinară se dovedeşte eficientă numai cînd e asociată cu principii şi inovaţii specifice unui învăţămînt modern: învăţarea în clasă. Un exemplu elocvent de interdisciplinaritate îl constituie evaluarea nuvelei istorice “Alexandru Lăpuşneanul” de Costache Negruzzi (la limba şi literatura română. cât şi la nivelul transmiterii şi asimilării lor. referat etc.). În „Curriculum pentru învăţămîntul primar şi preşcolar. coeziunea. Predarea integrată trebuie abordată atît la nivelul organizării conţinuturilor. Teorie şi practică” (2004).În lucrarea din 2003. Manolescu avea să precizeze că organizarea interdisciplinară a curriculumului constă în selectarea unui domeniu din mediul natural şi social şi în „gruparea cunoştinţelor derivate din diferite discipline ştiinţifice în funcţie de relevanţa lor pentru cunoaşterea integrală şi acţiunea umană asupra domeniului respectiv. investigaţie. Structura Curriculumului Naţional românesc ilustrează preocuparea generală pentru descentralizare şi adaptare a demersului educaţional la nevoile.

integrarea a două sau mai multe discipline. 196 . la înţelegerea. Teorie şi practică. stilului propriu de învăţare.). orientările moderne în organizarea curriculumului vizează capacităţile de manager ale cadrului didactic cu privire la specificul clasei de elevi. Creţu susţinea ideea apărută la mijlocul secolului XX: organizarea în module didactice a curriculumului.. Bucureşti: Editura Coresi. îmbinând cele trei tipuri de educaţie: formală. cadrul didactic are sarcina de a-şi atinge permanent obiectivele trasate de idealul educaţional: devenirea armonioasă a personalităţii umane. Indiferent de strategia la care recurge. componentă a curriculumului”. soluţii etc. 2004 3. atunci când se studiază conţinuturi precum amestecuri. întrucât modulul didactic este un ansamblu de elemente educaţionale specifice.pământ ar putea integra astronomia. CUCOŞ C. Organizarea diferenţiată şi personalizată a curriculumului permite trecerea de la „o şcoală pentru toţi” la „o şcoală pentru fiecare”. C. Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice. 1998. cu preponderenţa uneia dintre ele (elemente de chimie pot fi predate începând cu clasa a III-a la disciplina ştiinţe. Psihopedagogie preşcolară şi şcolară. geologia etc.. facilitîndu-se lucrul cu grupe omogene de elevi în cadrul aceleiaşi clase. Bucureşti: Editura Credis. „Conţinuturile procesului de învăţămînt.. Curriculum pentru învăţământul primar şi preşcolar. nonformală şi informală.) În lucrarea din 1998.. gestionarea şi aplicarea curriculumului educaţional cu ajutorul resurselor de care dispune şi subliniază abilitatea de a îmbina mijloacele şi procedeele didactice în predarea unui conţinut menit să reliefeze una dintre modalităţile de organizare a curriculumului. 2. fizica. ea poate fi personalizată. oricînd capabilă de adaptare la nou. în clase distincte sau în şcoli speciale. 2005. ritmului său de lucru. de educare chiar şi după finalizarea anilor de şcoală. Referinte bibliografice: 1. integrîndu-se în itinerarii şi logici variate ale învăţării. meteorologia. MANOLESCU N. asigurând accesul tuturor la educaţie. Bucureşti: Editura Polirom. geografia. În concluzie. TOMŞA Gh. care poate fi parcurs independent de sistemul din care face parte. Fiind centrat pe posibilităţile şi nevoile elevului.

Sud. Copiii au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituală. L. să le ofere prilejul 197 . didactica contemporană promovează concepte şi atitudini educaţionale noi.ştiinţa organizării şi conducerii întreprinderilor. În plan pedagogic. Aşadar întreaga activitate a clasei de elevi este organizată de profesor.cu P. inst. to fulfill their thirst for knowledge. Rm. Management . The teacher plans activities throughout the training and education of students according to the educational pure of education required by law. Profesorul planifică întreaga activitate de formare şi educare a elevilor în funcţie de idealul educaţional prevăzut de Legea învăţământului. Participarea la organizarea muncii copiilor conduce la o atitudine pozitivă a acestora faţă de obiectivele urmărite şi îi motivează pentru îndeplinirea lor.cu P. Managementul clasei nu se confundă cu didactica specialităţii care te învaţă cum să predai o anumită disciplină de învăţământ. nu se poate vorbi deocamdată de o cultură a managementului educaţional. cu consultarea membrilor grupului şi cu delegarea responsabilităţilor în rândul grupului.P. Sud.P.MANAGEMENTUL SUCCESULUI ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE Iuliana-Florentina ISPIR. Deep. Grăd. Ca expresie a modernizarii procesului de învăţământ.knowledge management and business organization. to offer them the opportunity to move strongly to be able to iscodească alone to form beliefs is durabile.” D. Children need activities that can broaden their spiritual world. Grăd. şi a profesorului educator. iar comportamentul său depinde în mare măsura de natura relaţiilor cu partenerii . Sussman Management . o flexibilizare curriculară menită să promoveze creativitatea educatoarelor şi să permintă oferte educaţionale cât mai variate.Vâlcea Luminiţa COPĂCEL. Gilbert Leroy apreciază că mediul în care se dezvoltă copilul influenţează evoluţia acestuia. “Secretul oricărui succes: să acţionăm inteligent. inst. de obiectivele urmărite şi de particularităţile grupului clasei. a valorificării eficiente a resurselor umane. financiare şi materiale ale unei organizaţii. Rm. ca dimensiune a culturii interdisciplinare. să le împlinească setea de cunoaştere.Vâlcea Abstract.

fenomenelor din mediul înconjurator. Formele de organizare ale acestor activităţi sunt mult mai flexibile şi cu caracter recreativ. de a fi în stare să iscodească singuri pentru a-şi forma convingeri durabile. Un loc aparte în cadrul activităţilor de destindere îl ocupă serbările. metabolismul. Ea reprezintă finalitatea unei activităţi îndelungate de pregătire psihologică a elevilor.de a se emoţiona puternic. educatoarea putând interveni doar prin antrenarea copiilor la unele din aceste activităţi. dar şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific. Concursurile pe diferite teme sunt. Toate acestea contribuie la dezvoltarea personalităţii copilului şi numai un manager şi un management bun al activităţilor extracurriculare poate dezvolta asemenea efecte. le dezvoltă spiritul de observare. În concluzie nu este domeniu al activităţii umane în care să nu manifeste o puternică înrâurire actul educativ din activitatea extracurriculară. Participarea copiilor este facultativă. gândirea. copiii comunică mai mult. de asemenea. ce au văzut în vizite. ci şi ca un act de ridicare a nivelului cultural. favorizează dezvoltarea copiilor din punct de vedere fizic şi psihic. Activităţi extracurriculare cu o deosebită influenţă formativă sunt toate formele de acţiuni turistice: plimbările. acasă. lucrează în echipă atât în cadrul serbărilor cât şi al activităţilor de desen-pictură. Conţinutul lor se fixează în funcţie de dorinţele şi interesele copiilor. îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale importante. drumeţiile le stimulează curiozitatea. investigatoare. activităţile extradidactice prezintă unele particularităţi. bucurii. să demonteze jucării. copiii se confruntă cu realitatea printr-o percepere activă. revigorează tonusul vital. coloniile. pentru a-i face să înţeleagă excursiile nu numai din perspectiva evadării din atmosfera de muncă. să deseneze diferite aspecte. Serbările reprezintă un izvor de satisfacţii. În cadrul activităţilor realizate la clasă am observat buna dispoziţie a copiilor. Excursia îl reconfortează pe copil. a unor zone geografice şi locuri istorice. creează o bună dispoziţie. 198 . excursiile. imaginaţia. lectura-dansul le stimulează sensibilitatea estetică. Acestea dau posibilitatea copiilor să demonstreze practic ce au învăţat la şcoală. momente deosebit de atractive pentru cei mici. prin acţiuni directe asupra obiectelor. În cadrul activităţilor organizate în mijlocul naturii şi al vieţii sociale. realizate cu diferite ocazii. Ca activităţi complementare. excursiile. taberele.

. 3. impostură. Didactică şi Pedagogică. Discipol. Colegiul Naţional “Mihai Eminescu”. premisă a succesului la scară largă a acesteia. la nivelul şcolii. MARIA. reciclarea unei astfel de persoane predispuse la compromisuri. Dialogul in educatie. Manual de pedagogie. prof.22. Activităţi de joc şi recreativ-distractive. 1974. România Abstract.1 1 George Văideanu-Educaţia la frontiera dintre milenii. ISTRATE. Bucureşti: E. ABORDAREA CURRICULARĂ DE LA TEORIE LA PRACTICĂ Maria GUZU. the curriculum management is the key for the achievement and the success on a large scale of the reform. Faza operaţională de aplicare şi implementare a reformei sistemului de învăţământ implică nevoia de abordare din perspectiva managerială a conceptului de curriculum. Polirom. 1 / 2000. p. Managementul de curriculum este. 4.The curriculum approach allows moving the emphasis from „what” to „which is the purpose ”and „which is the result” of the learning efforts. E. moral sau estetic. care părăsește școala cu o formație șubredă sub raport intelectual. JINGA. LEROY. Bucureşti: Ed. E. Abordarea curriculară permite mutarea accentului de la „ce” pe „ în ce scop” şi „cu ce rezultate” se soldează eforturile învățării: „Scumpă nu este persoana bine educată ci cea insuficient educată. Managementul Educational. punctul cheie al realizării şi reuşitei reformei. BARBU H. Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de învăţământ.D. 2.. România. POPESCU E. 1994.P. judeţul Suceava. delicvență va costa mult și va fi anevoioasă”. Marian GUZU. CERNEA. ALL .. 1998. SERBAN F. judeţul Suceava. Iasi: Ed. JINGA. G. 2000. The curriculum comprises all the regulatory documents where there are registered the main data concerning the educational processes and the learning experiences that school offers to students.Referinţe bibliografice: 1. 199 . în “Învăţământul primar“ Bucureşti: Ed.. I. nr.. 5. In school. Bucureşti: Ed. director la Şcoala cu clasele I-VIII Ipoteşti.

În învățămîntul primar se urmărește: asigurarea educației elementare pentru toți copiii. Curriculumul de bază (nucleu) cuprinde ariile curriculare. obiectele de studiu și resursele de timp necesare abordării acestora.Curriculumul poate fi definit ca ansamblul proceselor educative și al experiențelor de viață prin care trece elevul pe durata parcursului său şcolar. obiectivele de referință. sistemul obiectelor de studiu și schemele orare destinate parcurgerii acestora. formarea și dezvoltarea capacității de adaptare și integrare în societate. planurile–cadru de învățământ pentru clasele I-XII/XIII. Cadru de referință (document regulator care asigură coerența componentelor sistemului curricular. în limba maternă. este ceea ce numim curriculum oficial sau curriculum formal. fiind o reuniune a următoarelor componente: idealul educațional și finalitățile educației. capacități. document care stabilește ariile curriculare. Finalitățile specifice învățămîntului gimnazial sînt: asigurarea pentru toți elevii a unui standard de educație compatibil cu cel european. programele școlare care stabilesc obiectivele cadru. 200 . precum și standardele curriculare de performanță prevăzute în fiecare disciplină existentă în planurile cadru de învățământ. nediscriminare. formarea personalității copilului. exemplele de activități de învățare. ghiduri. curriculumul cuprinde ansamblul acelor documente de tip reglator în cadrul cărora se consemnează datele esențiale privind procesele educative și experiențele de învățare pe care școala le oferă elevului. limbile străine și limbajele de specialitate. obiectivele terminale ale diferitelor arii curriculare. În România Curriculumul Național cuprinde: Curriculum Național pentru învățământul obligatoriu. obiectivele generale ale învățămîntului obligatoriu/neobligatoriu. în termeni de procese și produse). în limba română. În sens restrîns. respectînd nivelul și ritmul său de dezvoltare. conținuturile aferente acestor obiective. conținuturile învățării. formarea capacității elevilor de a comunica eficient în situații reale. disciplinele aferente. standardele de competență. înzestrarea copilului cu acele cunoștințe. atitudini care să stimuleze raportarea efectivă și creativă la mediul social și natural și să-i permită continuarea educației. norme metodologice și material suport care descriu condițiile de aplicare și de monitorizare ale procesului curricular şi manualele alternative. numărul de ore proiectate. formarea atitudinilor pozitive în relaționarea cu mediul social (prin toleranță.

o temă interdisciplinară care implică cel puțin două discipline dintr-o arie curriculară. Opționalul deschide noi perspective creativității la nivelul practicii școlare. deprinderile și abilitățile existente. · Opționalul la nivelul mai multor arii curriculare . asigurarea unei orientări școlare și profesionale optime. asigurarea unei orientări școlare și profesionale optime în raport cu aspirațiile și aptitudinile elevilor. formarea și dezvoltarea competențelor care permit orientarea și inserția activă într-un mediu social caracterizat prin accelerarea ritmului schimbărilor. curriculum extins (pentru elevi ce manifestă interese deosebite pentru anumite discipline sau arii curriculare) și curriculum elaborat în școală (reprezintă diverse tipuri de activități opționale pe care le propune școala sau le alege din lista MECI). sprijinindu-se pe prezentarea unor conținuturi accesibile elevului folosind strategii didactice centrate pe nevoile.activități. formarea și dezvoltarea capacităților și a motivațiilor necesare învățării în condițiile unei societăți în continuă schimbare. module. formarea și dezvoltarea atitudinilor pozitive în relaționarea cu mediul social. formarea și dezvoltarea unui grad suficient de autocunoaștere. · Opționalul la nivelul ariei curriculare .o temă proiectată pornind de la obiective transdisciplinare sau interdis201 . Pe parcursul învățămîntului liceal se continuă cu: desăvîrşirea personalității adolescentului. solidaritate). interesele.interculturalitate. formarea capacităților și a motivațiilor învățării pentru viitor. Există 3 tipuri de opțional care se pot derula la nivelul unităţii şcolare : · Opționalul la nivelul disciplinei . teme care nu fac parte din programele școlare propuse de autoritatea centrală. Descentralizarea curriculară conferă școlii putere de decizie finală în realizarea curriculumului la decizia școlii structurat în: curriculum aprofundat (pentru elevi cu parcursuri individuale mai lente de învățare pentru care numărul de ore alocat trunchiului comun nu este suficient pentru însușirea acestuia). în raport cu aspirațiile și aptitudinile elevilor. orientându-și proiectarea pornind de la obiective clar definite pe care le va urmări pe toată durata desfășurării opționalului. cadrul didactic devine un inovator în curriculum.

Noi tendinţe în organizarea conţinuturilor educaţiei ştiinţifice. Curriculum diferenţiat şi personalizat.3 Focşani. A teacher’s work demands commitment. ***MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE. 2001. Fundamentări teoretice şi demersuri applicative. 2006. 6. trecerea de la o școală pentru toți la o școală pentru fiecare... 202 . PĂUN. 1998. Pedagogie. Iaşi: Polirom.. Bucureşti: Ed. E. Această abordare curriculară vizează centrarea procesului de predare-învățare pe elev. profesorii şi părinţii copiilor cu disponibilităţi înalte. CREŢU. IOSIFESCU. 1/1990. The repositioning of the relationships teacher. Revista de pedagogie. 5.class in which the teacher controls.. 1998. D. Management educaţional pentru instituţiile de învăţământ. D. Bucureşti: Tipogrup Press . MANAGEMENTUL GRUPEI /CLASEI DE ELEVI Ecaterina MIHU Institutor.Corint. C. Bucureşti: D&G Editur. 2.student on new coordinates aims at shaping a couple teacher. Grădiniţa Nr. conținuturile fiind obținute din intersectarea unor segmente de discipline care aparțin unor arii curriculare diferite. Judeţul Vrancea.ciplinare. România Abstract... GIURGEA. Ghid metodologic pentru disciplinele opţionale. Referinţe bibliografice: 1. guides the activity of acquiring information and of shaping oneself through one’s personal effort. Curriculum Naţional pentru Învăţământul obligatoriu. Nr. POTOLEA. collaborates. patience and pedagogical tact. 3. Ş. Cadru de referinţă. E. 2002. trecere ce poate fi realizată tocmai prin posibilitățile oferite de proiectarea și aplicarea onestă a curriculumului la decizia școlii și în condițiile în care are loc într-adevăr trecerea de la centrarea pe conținuturi la centrarea pe nevoile și interesele elevului. The relationships teacher –student insolve the radical change of pace and the roles of the two participants to the process of teaching: the teacher must not be the only sender of information. 4. Ghid metodologic pentru învăţătorii. Iaşi: Polirom. CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU CURRICULUM. PĂUN.

Ele capătă forţă formativ-educativă numai în urma prelucrării şi transmiterii lor de către cadrul didactic.Programele activităţii instructiv-educative din şcoală şi grădiniţă” reprezintă doar nişte premise latente din punct de vedere al formării şi educării copiilor preşcolari. creator. Cea care pune 203 . temperamentul. cadrul didactic este organizatoarul şi conducătoarul activităţii didactice şi educative ce se desfăşoară aici. Managementul grupei/ clasei de elevi se afirmă în ultimul deceniu ca un domeniu special al managementului pedagogic (educaţiei).. educatorul. el fiind cel care le imprimă foarte multe din trăsăturile de caracter. odată cu cunoştinţele pe care le transmite în mod normal. pregătirea şi experienţa sa. Managementul clasei/grupei de elevi. În şcoală/grădiniţa de copii. organizator. Rolul managerului în clasă/unitate de învăţământ poate fi sintetizat astfel: el trebuie să fie deopotrivă educator.Rolul şi personalitatea managerului şcolar. Acum. pentru care constituie un . psiholog. stil care este determinat de caracterul.. precum şi în . atitudinal. putem afirma fără tăgadă ca principala sarcină a educatorului este aceea de a fi din ce în ce mai eficient. animator. Din toate timpurile. vizionar. mai mult ca oricînd. comportament şi mod de gîndire. Pornind de la aceste considerente. În acelaşi timp. judecător. Personalitatea managerului şcolar trebuie să se identifice deplin cu cea a colectivului de copii/elevi/cadre didactice deoarece rezultatele acestora sînt condiţionate de valoarea şi calitatea conducătorului. în şcoală. managerul trebuie să creeze un climat prielnic educativ în clasă. bun coleg. Stilul de conducere al managerului are influenţă hotărîtoare asupra grupei/clasei/colectivului/instituţiei de învăţământ. succesul este strîns legat de aspectele manageriale care au existat mereu în practica educaţională. controlor.Îndrumătoarele metodice“. Eficienţa. îndrumător.model” profesional. pedagogul. mai nou managerul şcolar. comportamental. Cunoştinţele cuprinse în .. datorită evoluţiei rapide a societăţii româneşti. indiferent de gradul de civilizaţie şi bunăstare al unei societăţi. negociator. a constituit şi va constitui pentru învăţăceii săi un model. într-un cuvînt un profil psiho-socio-profesional. cel care a avut şi are în grijă educarea tinerei generaţii. managerul şcolar trebuie să-şi formeze stilul personal de conducere a grupului de copii/ elevi/ cadre didactice.

abordarea unui stil managerial integrator. de orientare sau directivare a activităţii copiilor. multă imaginaţie şi putere de anticipare. performante sau perfectibile. concomitent cu activitatea de predare. să fie cult. 204 . A conduce procesul de învăţămînt din şcoală/grădiniţă înseamnă a face ce trebuie făcut pentru a se realiza: identificarea şi caracterizarea principalelor funcţii ce dau conţinut şi dimensiuni actului de conducere (planificare şi proiectare. îndrumare. iubitor de oameni.în valoare întregul potenţial pedagogic al mijloacelor de învăţămînt. putere de discernămînt. moderne şi tradiţionale. flexibilitate şi supleţe în analiza şi interpretarea elementelor fiecarei situaţii în parte. ca manager al colectivului de elevi. prin excelenţă. Practica pedagogică demonstrează că acţiunile intreprinse de educator reprezintă unul din factorii cu rol special de organizare. Problemele pe care le ridică învăţămîntul de înaltă calitate solicită o mare mobilitate intelectuală. potrivit unor obiective clare şi precise. al tuturor strategiilor didactice. organizator. care exclude competenţa şi care determină la elevi incapacitatea de concentrare. cu sufletul plin de tot ce este frumos. iniţiativei. dorinţei de afirmare. receptivitate la soluţii noi. muncitor pînă la uitarea de sine. modest. de organizare şi coordonare. Abordarea unui mod de conducere dominator al grupei de copii/elevi în clasă conduce la in stalarea unui climat de autoritate. de comunicare de noi cunoştinţe şi de dirijare a învăţării. lipsa motivaţiei pentru o activitate. Un manager şcolar trebuie. determină la copii/elevi manifestarea spontaneităţii. cooperant cu clasa. dorinţa de a valorifica datele noi ale psihologiei şi didacticii moderne în practica curentă. simţ al diferenţierii. stăpînire de sine. democrat. de cercetare şi inovare a procesului de învăţămînt). este cadrul didactic. de planificare. pedagog desăvîrşit. capacitate de a reţine învăţăminte corecte asupra activităţii şi personalităţii fiecărui copil în parte. coordonare. de a descifra motivele reale ale conduitei copiilor şi de a adopta măsurile cuvenite ţinînd seama de acestea. Tactul pedagogic presupune autocontrol. motivant pentru activitatea de învăţare. sensibilitate. Toate acestea ţin de măiestria şi tactul pedagogic al fiecărui manager al grupului de elevi. de evaluare şi ameliorare a procesului de predare-învăţare.

3. sprijină şi foloseşte ideile copiior/elevilor. Aptitudinea pedagogică.evaluare.Coresi “ S. TOMŞA. Şcoala cu cl. 2. Educatorul-manager trebuie să insiste nu pe problemele de conţinut informaţional. În timpul activităţii de predare-învăţareevaluare educatorul/managerul grupei de copii. 4. de integralitate. ci mai ales pe proceduri de interactivitate. G. I-VIII Nr. 205 . Concluzii. România Abstract. jud. Referinţe bibliografice : 1. materiale. le stimulează dorinţa de a învăţa. prin acţiunile intreprinse. ia decizii curente împreună cu copiii/elevii. libertatea. Psihopedagogie preşcolară şi şcolară.A. să stabilească relaţii de cooperare cu părinţii acestora şi cu alţi factori interesaţi ai societăţii. Empatia între educator şi copiii/elevii săi. 1988. N. TABACIU. EDUCAŢIE ECOLOGICĂ – CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII Iuliana Magdalena MÂNDRESCU. Botoşani. Managerul clasei trebuie să-i lase pe copii/elevi să-şi afirme libertatea de manifestare. I.I. oferă copiilor puncte de sprijin. 5 “Spiru Haret” Dorohoi. Gh. 2005. prin asigurarea condiţiilor socio-afective. independenţa. A. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică. facilitează procesul de predare. Profesorii trebuie să se raporteze la cei pe care îi educă. Bucureşti: C. CRISTEA. inst. Bucureşti: Editura Academiei. cînd se află pe aceeaşi lungime de undă. Tratat de Psihologie Managerială. de a acumula noi cunoştinţe din diferite domenii de cunoaştere. the complexity and seriousness of problems related to environmental crisis requires us to promote environmental protection to all categories of environmental vârstă. de a face descoperiri. spiritul de iniţiativă. Managementul lecţiei. de a experimenta. 2007. MORARU...Managerul integrat acceptă trăirile.învăţare.. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică. Now at the beginning of the third millennium. 1997. prin utilizarea unor strategii adecvate.N. MITROFAN. stimulează participarea.

cu implicaţii deosebite asupra sănătăţii. ci şi prin intuirea şi aprecierea corectă a relaţiilor dintre om şi natură. „Surse de poluare în comunitatea locală”). dar şi al societăţii ca întreg. Din păcate. faţă de sine şi faţă de urmaşi.) And humanities ( related to social systems) in which science is harmoniously combines with art. În cadrul Conferinţei de la Rio din anul 1992 s-a subliniat că educaţia în context şcolar şi extraşcolar reprezintă mijlocul cel mai puternic. o Îndepărtarea sursei de poluare. chemistry. rezolvând problemele ecologice nu numai prin soluţii tehnice. Educaţia ecologică contribuie la pregătirea elevilor pentru a face schimbări pozitive în viaţa lor. Din acest motiv au fost propuse la nivelul ariei curriculare Matematică şi ştiinţe discipline opţionale (ex. capabil să conducă la ameliorare şi schimbări. physics. „Comorile naturii” „Poluarea şi protecţia mediului”. o „Cel care poluează plăteşte”. La nivelul Uniunii Europene există legi în domeniul mediului care se aplică în toate statele membre. indiferent de nivelul de studiu deoarece temele propuse în conţinutul tematic al disciplinelor sunt cu o adresabilitate foarte vastă. etc. Devenită un domeniu global.” În prezent toate ţările se preocupă de educaţia ecologică a cetăţenilor lor. la prezentarea unor stiluri de viaţă sănătoase şi a unui profil moral marcat atît de dezvoltarea unor valori în beneficiul lor. am optat pentru o abordare diferită a tematicii de studiu. and theoretical notions are fruitless unless they are closely related to practical activities.. Politica de mediu în Uniunea Europeană se bazează pe următoarele principii: o Precauţie şi prevenire.Educaţia is a process at the confluence of realistic sciences (biology. Aceste opţionale au drept ţintă toţi elevii şcolii din care fac parte. Pornind de la statutul oarecum diferit al unei discipline opţionale faţă de celelalte discipline din trunchiul comun. Curriculum-ul Naţional pentru învăţământul preuniversitar nu prevede în trunchiul comun o disciplină de sine stătătoare care să abordeze problematica deteriorării mediului şi a modalităţilor de combatere a acestora. ecologia s-a centrat pe obligaţia morală a oamenilor faţă de mediu. conştientă fiind că toate competenţele de factură ecologică nu se pot realiza 206 . dezvoltarea la elevi de atitudini investigative asupra realităţii şi a unui comportament ecologic vizînd grija şi responsabilitatea faţă de calitatea mediului natural. Astfel. care au ca obiectiv principal.

cele mai apreciate de elevi au fost: · Realizarea unui concurs de proiecte intitulat „Reabilitarea ecologică a oraşului Dorohoi”. · Deplasarea la rampa de gunoi a oraşului pentru a identifica factorii contaminanţi ai solului şi ai apelor freatice. pot afirma faptul că prezenţa disciplinelor opţionale la nivelul sistemului de învăţămînt oferă oportunităţi deosebite pentru promovarea în rîndul elevilor a unor teme de maximă importanţă pentru viitor. A. · Participarea la acţiuni de curăţenie în parcurile oraşului şi în pădurile de la marginea acestuia. ARDELEAN. 1993. · Amenajarea şi întreţinerea spaţiului verde din jurul şcolii. se găseşte timpul fizic pentru a ne opri din viteza impusă de modernism şi de a medita puţin la impasul creat de noi Vieţii: constrîngerea la care o supunem zi de zi prin activitatea noastră poluantă. identifică mult mai uşor sursele de poluare şi participă efectiv la acţiuni ce vizează o transformare conştientă a mediului prin aşanumita „ecologizare”. Astfel. pe parcursul anului şcolar există limite impuse de condiţiile naturale ce nu permit deplasarea în teren. În mod evident. Referinţe bibliografice: 1. Astfel. Ecologie şi protecţia mediului. · Realizarea de către elevi a unor materiale de propagandă ecologică şi jurizarea acestora de către ceilalţi elevi ai şcolii. · Vizionarea unor filme ce prezintă probleme globale de poluare.decât în mijlocul naturii. am desfăşurat o serie de activităţi dintre care. MOHAN. · Participarea la acţiuni de împădurire organizate de Ocolul Silvic la marginea oraşului. G. · Confecţionarea unor obiecte din materiale refolosibile. În acest fel. Dintre acţiunile desfăşurate menţionez: · Deplasarea pe durata mai multor lecţii consecutive pe diferite sectoare ale rîului ce străbate oraşul (Jijia) pentru a identifica problemele concrete de poluare. În concluzie. majoritatea temelor propuse vizează o strînsă legătură cu mediul înconjurător prin deplasarea efectivă în teren. neparticipanţi la proiect. Bucureşti: Editura Scaiul.. elevii se confruntă direct cu problematica poluării. 207 . În aceste condiţii se pot realiza lecţii foarte atractive în spaţiul şcolar. prin care elevii să înveţe eficient fără a simţi acel „stres” impus de o activitate didactică.

ne dezvoltăm în condiţiile unei societăţi aflate în situaţia unor continue. Bucureşti: Editura Ceres. Poluarea şi protecţia mediului.Cuza. SĂHLEANU. Ca rezultat al cercetărilor referitoare la datele şi informaţiile despre practica instruirii. ceea ce. Trăim. Pentru ca aceste realităţi să funcţioneze ca un sistem unitar. 1994. 3. Pentru a realiza acest deziderat este necesară identificarea nevoilor din domeniul schimbării. Viteazu” Şelimbăr. gestionarea corectă a modificărilor care intervin. domeniu. ce diferă ca durată. permanente şi rapide modificări şi transformări sociale şi economice. G. Aceste schimbări reprezintă condiţii esenţiale pentru ca şcoala să se alinieze la realitatea socială. în care fiecare instituţie şcolară parcurge schimbări variate. marchează elaborarea unui nou concept al predării. este necesară proiectarea unui sistem de management al calităţii care 208 . se accede la centrarea accentului pe învăţare efectivă şi nu pe predare. iniţierea şi susţinerea unor procese de schimbare. initiating and encouraging some changes in modern education.. consecinţe asupra mediului educaţional. individualizat.. profesor Şcoala “M.. ACATRINEI.1989. This paper focuses on some of the new tendencies concerning the educational management such as elaborating a new concept of teaching. BINDU. NOI TENDINŢE ÎN MANAGEMENTUL EDUCAŢIONAL Daniela Elena OLAR. Iaşi: Centrul de multiplicare al Universităţii A. C. În acest context. Sibiu Abstract.I. şi redimensionarea actului educativ. adaptarea la noile situaţii care să asigure instituţiei de învăţămînt prestigiu. de fapt. calitate.2. V. Protecţia mediului înconjurător şi educaţia ecologică. extindere. A. punînd accent pe schimbările care au loc la nivelul rolului şi statutului cadrului didactic şi al copilului. IONESCU. institutor Mihaela ANDREESCU. intensitate. personalizat avînd ca mecanism regîndirea. evoluăm. cercetătorii în domeniu trasează o serie de direcţii în reforma curriculară: deschiderea spre noile tipuri de educaţii. în condiţiile concurenţei actuale. pentru ca procesul de învăţare să se adapteze la actualul context al cerinţelor cu scopul asigurării unei educaţii de calitate. performanţe şi promovarea unei imagini pozitive. elaborarea unui curriculum diferenţiat. and working out a new curriculum.

Iar acest lucru este posibil prin intermediul instruirii şi învăţării interactive. modifica. acest mod de învăţare trebuie să fie participativ. interrelaţionează în grupuri de învăţare activă. conduce la un feed-back anticipat. a responsabilităţii) şi adaptarea actului educaţional în concepţie modernă. conformă cu nevoile societăţii. li se dezvăluie căi multiple spre găsirea unor modalităţi. Un alt obiectiv concret al reformei în învăţământul românesc este şi reevaluarea conţinuturilor de predare-învăţare. pe conexiuni şi interrelaţii. combina. transforma lucrurile de care au nevoie în viaţa şcolară şi aşezînd astfel primele cărămizi la baza vieţii de adult. Copiii descoperă o nouă experienţă. evaluare şi dezvoltare profesională şi nu în ultimul rînd conceperea unui curriculum. proiectare didactică. Stimularea creativităţii copiilor este favorizată de metodele interactive. conţinuturi care implică convertirea învăţămîntului dintr-unul preponderent reproductiv întrunul.să cuprindă o serie de indicatori de calitate în ceea ce priveşte competenţele de comunicare. conduce la obţinerea unor nivele de 209 . educabililor li se permite dobîndirea de cunoştinţe ştiinţifice prin efort propriu. Pentru a fi eficient. investighează şi capătă încredere în capacităţile individuale şi ale grupului. în cadrul căruia toţi membrii organizaţiei şcolare caută continuu alternative care să permită obţinerea unui consens şi a unor rezultate superioare. pozitivă. spre abordarea unor acţiuni concrete prin care să-şi construiască şi să-şi modeleze propria personalitate într-o direcţie favorabilă. este promotoare a reînnoirii şi a restructurării. în esenţă. estimînd rezultatele şi. În acest fel. prin care educabilii îşi exersează capacitatea de a selecta. prin abordarea unor mijloace de realizare a educaţiei pentru schimbare (stimularea imaginaţiei anticipative. studiază. facilitează atingerea finalităţilor educaţionale formative şi informative şi care ocupă o poziţie centrală în curriculumul şcolar. creativ. este singura alternativă la învăţările de tip adaptativ-recreativ. Primii paşi în implementarea modernismului în activitatea didactică prin intermediul unui sistem de metode şi procedee moderne. Un tip de învăţare care ţine seama cu preponderenţă de consecinţele pe termen lung ale acţiunilor prezente este învăţarea anticipativă. totodată. Aceasta încearcă. ca pe un parcurs pentru viaţă al educabililor. a posibilităţilor de alegere şi iniţiativă. pune accentul pe sensuri şi tendinţe majore. acela al atingerii obiectivelor propuse prin angajarea efortului propriu. management educaţional. să găsească cele mai bune modalităţi de a gestiona viitoarele condiţii ambientale. Avantajele învăţării anticipative constau în faptul că aceasta conduce la schimbare. printre altele.

2006. . Universitatea „Alexandru.performanţe ridicate. presupune atît diagnosticarea situaţiei existente. Referinţe bibliografice: 1.. the main attribute of the leading process. thus becomes „the engine of management”.. I. în descoperirea unor noi valori.Niciodată lucrurile mari nu sînt realizate fără dificultăţi mari. decision making. Elaborarea unor concluzii cu privire la asigurarea unei educaţii de calitate. fermi în a se angaja în acţiune..” (Voltaire) Decizia managerială Principalele elemente care deosebesc decizia managerială de decizie personală sînt: 210 . Curriculum pedagogic. Ştefănescu” Iaşi. Scientific preoccupations in educational management can be described as multiple and complexes. Colegiul Tehnic „Ioan C. V. Management educaţional. with its aim of harmonizing objectives to resource and people. MOLAN. 2. CRISTEA.. secretar relaţii internaţionale. DECIZIA LA NIVELUL MANAGEMENTULUI ŞCOLAR Irina-Isabella SAVIN. prof. cît şi studierea întregului evantai de factori care pot determina fie rezistenţa la schimbare. S. Editura Didactică şi Pedagogică RA Bucureşti.. Editura Universităţii „Lucian Blaga” Sibiu. 2006.România Ioana PRISTAVU. Pentru aceasta sînt necesare un management educaţional cu baze moderne şi eficiente. formarea de educatori capabili să predea în maniera modulară sau pe grupaje de conţinuturi cu caracter interdisciplinar. prof. care să se implice cu responsabilitate didactică şi încredere în capacităţile şi abilităţile personale şi de a le aplica în mod creator în vederea eficientizării procesului educaţional. fie facilitarea implementării unei noi strategii care să deschidă calea spre crearea şi asigurarea unei solidarităţi esenţiale între adevăratele valori care stau la baza unui management educaţional eficient. Cuza” Iaşi Abstract.

risc.decizia managerială are influenţe directe la nivelul grupului. Incertitudinea apare atunci cînd probabilitatea realizării obiectivului este mare. Procesul decizional constă în ansamblul fazelor prin intermediul cărora se pregăteşte. 211 . Decizia managerială îmbracă două forme: . adoptă decizia în situaţia respectivă. aplică şi evaluează decizia managerială. variabilele implicate fiind foarte bine cunoscute de către decident. În procesul decizional. nu mai este necesară o culegere de informaţii şi în analiza lor. Factorii primari ai deciziei manageriale Elemente constitutive ale situaţiei decizionale sînt: . adoptă.mediul ambiant decizional. .. Factorul de luare a deciziei (decidentul) este reprezentat de un manager care în virtutea obiectivelor. factorii primari ai deciziei intră în interdependenţă care se reflecta în caracteristicile situaţiilor decizionale pe care le generează. . neafectînd numai starea. La baza actelor decizionale se află experienţa şi intuiţia managerilor.proces decizional (specific deciziilor mai complexe). dar asupra manierei în care trebuie procedat există dubii serioase. Certitudinea este caracterizată prin probabilitatea maximă de a realiza obiectivul urmărit utilizînd modalitatea preconizată. incertitudine. cel care decide şi cadre didactice care participă la aplicarea sau concretizarea deciziei. .act decizional (predomină cantitativ).decizia managerială care implică întotdeauna cel puţin două persoane: managerul. caracterizată prin manifestarea unor influenţe directe şi indirecte semnificative asupra conţinutului şi rezultatelor deciziei manageriale. comportamentul. În principal pot exista trei situaţii: certitudine. Mediul ambiant decizional constă în ansamblul elementelor endogene şi exogene care alcătuiesc situaţia decizională.factorul de luare a deciziei sau decidentul. competenţelor şi responsabilităţilor. Actul decizional se referă la situaţii decizionale de complexitate redusă sau cînd respectiva situaţie are un caracter repetitiv. acţiunile şi rezultatele. sarcinilor.

în şcoală. Deciziile sunt complexe şi datorită naturii educaţiei. la nivelul organizaţiei. formare-dezvoltare prin disciplina sa. Deci. la nivelul unei clase. Astfel. care vizează mai multe obiective. În acest context. motivate elevilor. el ia decizii specifice curente cerute de derularea procesului realizării obiectivelor educaţionale.Riscul apare atunci cînd obiectivul este posibil de realizat cu o probabilitate apreciabilă a realizării. care par luate „pe moment" şi care trebuie să fie concise. Profesorul-decident Tradiţional. Tipuri de decizii Flexibilitatea conducerii directe a procesului educaţional derivă şi de aici. Aplicînd însă principiul descentralizării şi factorii de execuţie pot participa la procesul decizional. deciziile sînt luate de către director şi echipele manageriale formale. dar existînd o mare nesiguranţă în ceea ce priveşte modalităţile cele mai adecvate de urmat. ca formator-educator nemijlocit.evaluare. El respectă. cu elevii. Profesorul lucrează cu decizii rapide. explicate. cel puţin. prin rezolvarea aceleiaşi situaţii: 212 . Dar profesorul de o anumită specialitate este conducătorul procesului de predare – învăţare . pentru a-i angaja în activităţi utile. dar în clasă este liber să ia multe alte hotărîri privind tehnicile efective de instruire. certitudinii atingerii obiectivelor · după sfera de cuprindere a decidentului · după conţinutul funcţional: · după frecvenţa elaborării · după tipurile de situaţii problematice. vom reţine ca specifice următoarele tipuri de decizii: · după amploarea implicaţiilor asupra activităţii profesorului · după valoarea informaţiilor asupra clarităţii. aplică deciziile comunicate de la nivelurile administrative superioare. specifice activităţii educaţionale Concluzii. profesorii şcolii pot contribui. pot participa efectiv în acest sens. încît profesorul-manager trebuie să cunoască şi să utilizeze adecvat acest aspect.

MIHULEAC. Pentru că asta eşti: un model de urmat.. Ştiinţa managementului. exigence. 1994. să ştii să comunici cu fiecare dintre ei. să discuţi cu ei. Munca directă cu oamenii e una dintre cele mai dificile. Bucureşti. Tempus. but also practical knowledge. Râmnicu-Vâlcea. 5. judeţul Argeş. Introducere în managementul educaţiei.cognitive. Teoria şi practica conducerii. înseamnă să ai experienţă în munca cu oamenii. Referinţe bibliografice: 1. şi dacă vor avea ce învăţa: te vor urma. să îi înţelegi şi să fii empatic. V. 1999. trust. patience. atitudinale. Nu e uşor să îi ajuţi să crească profesional. prof. potenţialul. Teorie şi practică. Management educaţional. Tehnică. Bucureşti. România Abstract.A manager is o model for others to follow and because of that it is necessary that he firsthy know his responsebility. 1994. COJOCARIU. Formarea competenţei manageriale a profesorului. S.. Craiova. 2004.. 3. acţionale care au ecou asupra întregii personalităţi. De aceea e nevoie în primul rînd să conştientizezi responsabilitatea enormă care stă pe umerii tăi.. Ed. Ed. sincerity. Profesorul – factor de decizie. director-adjunct. ale cărui rezultate pozitive să se răsfrîngă asupra activităţii şcolii. MACIUC. TOMA. Ed. angajaţii tăi te vor urmări. Nu e uşor să colaborezi. I. The school manager became a job that required not only theoretical. V. A good school manager must owen a wide range of qualities: objectivity. E. Bucureşti. Nicolae Bălcescu. 4. să fii aproape de ei. la Şcoala Nr 6. să le identifici temerile. 2. afective.. respect of himself and to the employees. Practic. mai ales unul bun. PERSONALITATEA UNUI MANAGER ŞCOLAR Simona – Mihaela VLASE. sense of humour. Conphys. Nu e uşor să le fii un model. Sitech. răspunzi de toată lumea din 213 . acceptance of dialogue.. 2007. Ed. Piteşti. Chiar dacă nu vor recunoaşte deschis acest lucru. BĂRDUŢA. A fi manager. Didactică şi Pedagogică.M. Ed.

obiectivitatea. Trebuie să fii un membru eficace al echipei pe care o reprezinţi. înţelegerea. o persoană capabilă să ia decizii 214 . mai pot fi enumeraţi ca indicatori manageriali: echilibrul intelectual. Rolul de manager şcolar are un caracter plurivalent. Astfel. managerul nu ar trebui să mai desfăşoare activităţi de predare efectivă. Faptele şi nu vorbele managerului sînt urmate de echipă. încrederea. În mod cert a fi manager a devenit o profesie care necesita atît cunoştinţe teoretice. Consider că. Dar cum ar trebui să „arate” managerul pentru a se bucura de apreciere şi pentru a constitui un „model” pentru angajaţii săi? Ar trebui să întrunească un set larg de însuşiri din rîndul cărora nu pot lipsi: temeinica pregătire de specialitate. un om cu o gîndire independentă şi constructivă. managerul ar trebui să dea primul exemplu. exigenţa şi respectul faţă de angajaţi. în acest context. acceptarea dialogului. Trăsăturile personalităţii managerului devin parte din cultura echipei. nevoia de înnoire. În acest fel el poate cunoaşte din interior punctele tari şi slabe ale şcolii pe care o conduce şi poate trasa împreuna cu consiliul de administraţie noi direcţii de dezvoltare. Deschiderea şi onestitatea îi fac pe angajaţi să abordeze liber şi sincer problemele lor în discuţiile ocazionale cu managerii. Minimul necesar de care are nevoie un manager pentru a avea succes poate însemna cîteva lucruri de bun simţ: să fie un exemplu pozitiv. De asemenea.şcoala pe care o conduci. capacitatea organizatorică. modestia. generozitatea. cinstea. blîndeţea sau agresivitatea. echipa va fi probabil foarte competitivă. autoritatea managerului. simţul umorului şi răbdarea. nici în alte instituţii de învăţămînt. curajos şi hotărît. spiritul de dreptate. sinceritatea. să fie integru. pentru a determina angajaţii să se comporte într-un anumit fel. cît şi pentru întrebări neoficiale. nici în şcoala pe care o conduce. Managerul unei şcoli trebuie să fie cadru didactic care să fi urmat cursuri de management educaţional şi care să aibă o vechime de 2-3 ani în instituţia pe care urmează să o conducă. să conducă echipa într-o direcţie raţională. Astfel. este posibil ca echipa să preia sensibilitatea. Biroul managerului trebuie să fie deschis atît pentru întîlnirile oficiale. cât şi practice în domeniul în care se exercită această funcţie. să nu fie intimidant şi să nu-i învinovăţească pe alţii. suflecîndu-şi mînecile şi ajutînd. intuiţia. Dacă managerul este foarte competitiv.

. A. Nu cred că există o anumită reţetă de urmat pentru a deveni buni manageri. CHIRICĂ. deoarece niciodată nu vor exista suficiente resurse pentru a rezolva toate problemele. . 1999. "vreau să fiu manager" porneşte de la dorinţa de a lucra cu ei. . Organizaţiile şi cultura organizării. E nevoie de mult sacrificiu. S. 1998. în acelaşi timp. 3. Nu e de ajuns o experienţă tehnică. soluţii. independenţă în acţiuni. îmbinînd astfel loialitatea faţă de membrii colectivului cu cerinţele impuse de ştiinţa managerială. Inteligenţa organizaţiilor. să insiste asupra luării deciziilor în grup. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană. că ei sunt temelia. VLĂSCEANU. 2000. de fi un îndrumător în viaţa profesională a angajaţilor. exemple practice care ne pot ajuta. R. M. principii. Constanţa: Editura Leda & Muntenia..şi să rezolve probleme. un bun cunoscător al problemelor financiare etc.. Bucureşti: Editura ALL. Managementul resurselor umane. Bucureşti: Editura Economică. cursuri. el trebuie. studii de caz. 4. 2002. S. un negociator. Iaşi: Polirom. 2. A conduce e o artă pe care puţini dintre noi o înţeleg. M. Ei "zidesc" pentru manager. Acest rol poate provoca multe griji. Psihologia socială a relaţiilor cu celălalt. LUCA. Oferindu-le subalternilor libertate în gîndire. T. MIHALCEA. interferenţe. 215 . ANDRONICESCU. multă răbdare şi multă tenacitate. iar cele deja soluţionate pot genera altele noi. 5.. E nevoie să ştim că o şcoală se dezvoltă datorită angajaţilor. FORIŞ. Ideea e că avem nevoie de formare continuă pentru a atinge un nivel înalt. Există însă anumite reguli. Management: fundamente. MOSCOVICI. ANDRONICESCU. Concluzii. instrumente de lucru. Managerul şcolar trebuie să fie capabil să aplaneze orice conflict. . Rutinele şi managementul gândirii colective. Ei sînt obiectul principal al muncii acestuia.1998. 6. A. Bucureşti: Editura Trei. Şi practic. practică într-un anumit domeniu pentru a deveni un manager. 2003.. Managementul schimbărilor. Referinţe bibliografice: 1.

axiologică. ci şi una preferenţial-evaluativă. Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei Universitatea din Piteşti Abstract. Viaţa şi activitatea noastră sînt călăuzite de anumite valori. Valorile de muncă extrinseci sînt ceea ce doresc şi caută/ aşteaptă indivizii din organizarea propriei munci şi din contextul 216 . univ. La nivelul individului. socialmente constituite şi instituite. pe care individul le asimilează în procesul socializării şi al formării personalităţii sale. În general.The professional values represents a desirable outcome that sets the organizational behavoiur of an individual. Munca este esenţială pentru indivizi şi societate. principii generale. dar şi de orientarea sa valorică în munca pe care o desfăşoară. La nivel grupal sau societal. This study has aim to set hierarchy of the professional values (intrinsec and extrinsec) of teachers depending on their persona and occupational characteristic. ceea ce doresc angajaţii de la muncă poate fi împărţit în două categorii: valori profesionale intrinseci şi extrinseci.STUDIU COMPARATIV PRIVIND IERARHIA VALORILOR PROFESIONALE LA CADRELE DIDACTICE Maria Magdalena STAN. Valorile profesionale intrinseci pot fi definite ca ceea ce doresc sau caută / aşteaptă de la propria lor activitate de muncă pentru a-şi satisface propriile nevoi psihologice. Relaţia individului cu realitatea nu este numai una cognitivă şi/ sau praxiologică. asist. orientarea atitudinal-valorică a personalităţii sale este determinată de sistemul personal de valori al acestuia care se constituie prin asimilarea valorilor sociale caracteristice grupului căruia individul aparţine. Calitatea actului educaţional depinde în mare măsură de gradul de implicare al cadrului didactic în relaţia cu profesia pe care o exercită.. drd. ceea ce doresc de la muncă. dar esenţiale pentru performanţele atinse în muncă sînt valorile profesionale ale angajaţilor. cu rol apreciativ şi normativ. orientarea axiologică are în vedere anumite valori determinante ale culturii acestora care constituie un pattern general în viaţa şi activitatea membrilor grupului sau a societăţii.

Valorile extrinseci predomină în ierarhia valorilor profesionale la cadrele didactice debutante. Studiul de faţă îşi propune să analizeze configuraţia valorilor profesionale la cadrele didactice în funcţie de variabila vechime în învăţămînt şi implicit variabila vîrstă. adaptat de S. locul II . Ambianţa fizică. Reuşita profesională reprezintă antecamera prestigiului profesional. cu perfecţionarea profesională continuă. cît şi în mediul urban (80%). . cu experienţa. locul II .Mod de viaţă. locul III . cu vechime în activitate între 2 şi peste 25 de ani. Super au fost analizate pe trei grupuri de participanţi: cadre didactice cu o vechime de pînă în 5 ani. E. cadre didactice cu o vechime cuprinsă în intervalul 10. Avantaje economice şi contextuale . locul III . Conducere.relaţia cu colegii.prestigiul (m=14.5).20 ani şi cadre didactice cu o vechime de peste 25 de ani de activitate.6). pe locul II creativitatea (m=13. Relaţii cu colegii.75). Chelcea după D.La grupul 2 valorile profesionale au următoarea configuraţie: pe locul I se situează prestigiul profesional (m=14).independenţa. Stimula217 .50). Altruism).5). Independenţă. Relaţii cu superiorii. Prestigiul profesional ca sursă a satisfacţiei profesionale vine odată cu angajarea în activitate.stimularea intelectuală (m=12.La grupul 3 regăsim pe primele trei locuri următoarele valori.5). iar pe ultimul loc conducerea şi modul de viaţă.20). iar pe ultimul loc se situează conducerea (m=8). . iar la cadrele didactice cu o vechime de peste 25 de ani se constată că în primele poziţii ponderea valorilor profesionale intrinseci este mai mare. care activează atît în mediul rural (20%).reuşita profesională (m=14.acesteia.Siguranţa profesională. Estetice. Reuşita profesională şi valori profesionale extrinseci: organizaţionale . iar pe ultimul loc se situează conducerea (m=9).La grupul 1 valorile profesionale au următoarea configuraţie: pe locul I . . (m=14.creativitatea şi responsabilitatea (m=12. pentru a-şi satisface în primul rînd nevoi de ordin social şi fiziologice. astfel: locul I .avantajele economice (m=13. Investigaţia s-a realizat pe un lot de 45 cadre didactice din învăţămîntul primar şi preşcolar. Stimulare intelectuală.. Rezultatele obţinute prin aplicarea inventarului de valori profesionale „Work Values Inventory” (valori profesionale intrinseci: Creativitate. pe locul III . Varietate. Prestigiu.

S. de Psihologie organizaţională. Bucureşti: Ed. Bucureşti: Societatea Ştiinţifică şi Tehnică. M. Bucureşti: EDP. Belmont: Widsworth. V. Referinţe bibliografice: 1. vol IV. 1-2. nr. 1981.rea intelectuală. 5. 1994. G. Studierea tipurilor de valori profesionale în funcţie de caracteristicile personale şi ocupaţionale poate genera hărţi ce caracterizează o anumită categorie profesională. 3. Comportament Organizaţional. orientarea spre relaţiile interumane sunt valori specifice profesiei didactice. P. ceea ce poate determina proiectarea şi elaborarea de programe de motivare şi de strategii proactive care să ofere cadrelor didactice regăsirea acelor valori în organizaţia din care fac parte. 2000. Personalitate şi societate în tranziţie. Psychology Applied to Work. Rev.M.angajare în dezvoltarea carierei în psihologie. NEGOVAN. ZLATE. Economică. Studii de psihologie socială. Psihologia muncii . Nu pot fi generalizate datele obţinute în cercetarea noastră datorită universului restrîns al populaţiei investigate. Aspecte ale relaţiei valori profesionalesatisfacţie. Concluzii.relaţii interumane. 2004. Thomson Learning. 4. creativitatea. MUCHINSY. Iaşi: Polirom. JOHNS.1998. CHELCEA. însă variaţiile valorilor profesionale pot fi explicate în cazul studiului nostru prin efectul combinat al diferenţelor de vîrstă şi de experienţă profesională. 218 . 2.

prof. religious differences. as well as disabilities and disorders affecting learning and development. ca srtategie a creşterii calităţii. de căutare a modalităţilor de a răspunde diversităţii umane. implementarea unei noi formule de solidaritate umană. implică transformarea instituţiei de educaţie generală în şcoală extinsă. de creştere progresivă a calităţii educaţiei. The learning of each child and of all the children takes place in the mainstream friendly schools. Chişinău Domnica GÎNU.. regardless of cultural. capabilă să ofere asistenţă educaţională de calitate tuturor copiilor în medii de învăţare comună. designed to improve quality of educational process and personal experience of the children. economical. care ar asigura adaptarea copilului la solicitările sociale şi ar contribui la incluziunea şcolară şi socială la diferitele etape de vîrstă. Educaţia incluzivă este parte integrantă a paradigmei „educaţiei pentru toţi” şi are menirea de a orienta sistemele de educaţie spre o abordare holistică a necesităţilor educaţionale şi de dezvoltare a tuturor copiilor. dr. univ. conf. Chişinău Abstract.DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII INTEGRALE EDUCAŢIA INCLUZIVĂ – CONDIŢIE PENTRU DEZVOLTAREA CURRICULUMULUI ŞCOLAR Nicolae BUCUN. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei.. Inclusive education involves a holistic approach to teaching a child by understanding and satisfying its needs for knowledge and personal development. Educaţia incluzivă este un proces continuu de dezvoltare a politicilor şi practicilor educaţionale. hab. Educaţia incluzivă. which requires a global reform of the educational system. Inclusive education is a universal educational strategy for all children.. univ. Educaţia incluzivă este axată pe dezvoltarea şi promovarea educaţiei timpurii.. dr. UPS „Ion Creangă”. asistenţei psihopedagogice adecvate necesităţilor 219 .

care au impulsionat o nouă abordare a educaţiei. tulburări psihice şi de comportament. Factori biopsihosociali perturbatori: tulburări organice. iar preocupările pentru această educaţie au fost îndreptate spre o gamă mult mai largă de copii. sistem de evaluare neadaptat cerinţelor individuale de educaţie. sistem incoerent de formare profesională iniţială şi continuă în domeniul educaţiei. număr insuficient de servicii specializate pentru copii (servicii psihologice. kinetoterapeuţi. orientată spre includerea tuturor copiilor care din motive variate nu reuşesc să facă faţă cerinţelor educaţiei şcolare. logopedice) etc. lipsa personalului calificat pentru asistenţa specială a necesităţilor copiilor cu dizabilităţi: psihologi. Analiza capacităţii sistemului de educaţie în asisgurarea educaţiei incluzive a copiilor cu cerinţe speciale de educaţie a scos în evidenţă un şir de factori care exacerbează excluderea acestora din sistemul general de educaţie: Factori normativi: lipsa cadrului legal cu prevederi speciale privind educaţia incluzivă (Legea Învăţămîntului nu abordează educaţia incluzivă). etc. atitudini negative. Educaţia incluzivă a devenit o condiţie inerentă pentru modernizarea curriculumuli şcolar. Factori instituţionali: bază tehnico-didactică a instituţiilor de educaţie şi condiţii neadecvate cerinţelor educaţiei incluzive. psihopedagogice. tulburări senzoriale. subestimarea şi diminuarea importanţei educaţiei în familie a copiilor etc. tiflopedagogi. Educaţia incluzivă a devenit o problemă a învăţămîntului general. psihopedagogi. tulburări psihosociale. surdopedagogi. tiflopedagogice. 220 . intoleranţa faţă de diferenţe. Factori socioeconomici: incapacitatea sistemului de educaţie de a răspunde la diversitatea necesităţilor copilui cu cerinţe speciale de dezvoltare. maladii somatice cronice etc. acces fizic limitat pentru copiii cu dizabilităţi. cadru legal inadecvat pentru evaluarea copiilor şi incluziunea copiilor cu nivele diferite de dezvoltare sau de dizabilitate etc. De-a lungul anilor au fost adoptate o serie de documente internaţionale. logopezi. Factori pedagogici: curriculum suprasolicitat.individuale ale copiilor în baza programelor individuale de abilitare şi reabilitare a dezvoltării copiilor cu cerinţe educative speciale. tulburări fiziologice. prejudecăţi existente la nivelul societăţii.

angajament pentru o abordare intersectorială. copii cu cerinţe educaţionale speciale trebuie să aibă acces în şcolile generale. Declaraţia de la Salamanca (1994) revalorifică principiile. încurajînd participarea activă şi pozitivă a acestora la educaţia de calitate. accesului şi educaţiei de calitate. Forumul mondial al educaţiei de la Dakar (2000) orientează procesul educaţiei nu numai pentru oferirea şanselor egale. parteneriat. formelor de organizare a educaţiei. sistemele de educaţie trebuie proiectate ţinînd cont de aceste particularităţi şi cerinţe. 221 . dar şi spre realizarea educaţiei copiilor excluşi şi /sau marginalizaţi împreună cu toţi copii în sistemul de educaţie generală. Educaţia incluzivă solicită o noua abordare a scopurilor. în care diferenţele individuale sînt considerate o provocare nu un obstacol. tinerilor şi adulţilor la educaţie. o nouă orientare. reevaluarea atitudinii statului şi societăţii faţă de copii excluşi şi/sau marginalizaţi. umaniste în educaţie.Declaraţia de la Jomtien (1990) recomandă statelor să-şi construiască sistemele de educaţie naţionale pornind de la: dreptul inerent al fiecărui copil la un ciclu complet al educaţiei şcolare primare. abilităţi şi necesităţi de învăţare unice. o schimbare de optică. obiectivelor. Educaţia incluzivă reflectă valorile unei societăţi echitabile şi democratice care oferă tuturor persoanelor oportunităţi egale de a realiza drepturile omului şi obiectivele de dezvoltare umană împărtăşite pe plan mondial şi recunoscute de către comunitatea internaţională. interese. care pune accentul pe cooperare. Educaţia incluzivă promovează accesul tuturor copiilor. fiecare copil are particularităţi. recunoaşterea diversităţii largi de necesităţi de dezvoltare a copilului. să caute activ copii aflaţi în afara şcolii şi să răspundă flexibil circumstanţelor şi necesităţilor tuturor celor care învaţă. integrată şi holistică asupra educaţiei. Sistemele de învăţămînt trebuie să fie incluzive. angajare pentru o pedagogie centrată pe copil. politicile şi practicile în domeniul educaţiei: fiecare copil are dreptul fundamental la educaţie şi trebuie să i se asigure şanse de a atinge şi de a menţine un nivel acceptabil a învăţării. ameliorarea calităţii educaţiei şi a formării profesionale a cadrelor didactice. învăţare socială şi valorizare a relaţiilor pozitive.

adaptat necesităţilor copilului. profesională. Instituţia incluzivă este deschisă.se pe familia copilului. susţine asistenţa educaţională a tuturor copiilor. centrîndu. la particularităţile de învăţare şi de dezvoltare ale fiecărui copil. abordare fundamentată pe interesele copilului. toleranţă şi acceptare. acces şi condiţii de educaţie de calitate fiecărui copil. creşterea continuă a calităţii educaţiei.Educaţia incluzivă – ca strategie a educaţiei de calitate. schimbarea atitudinilor şi aplicarea practicilor non discriminatorii în procesul de educaţie. adaptarea şi integrarea personalităţii umane la condiţiile vieţii. implicînd toate resursele comunităţii. adaptîndu-se ea însuşi la diversitatea de cerinţe educaţionale. în funcţie de potenţialul psihofizic al fiecăruia. schimbarea atitudinii faţă de diferenţe. psihologic şi economic: diminuarea excluderii sociale. flexibil. existente la limite minime – maxime. integrarea educaţională. dezvoltarea societăţi democratice şi nediscriminatorii. prin intermediul sistemului educaţional general are drept rezultat o varietate de schimbări/impacturi de ordin social. Educaţia incluzivă este un sistem de educaţie deschis. Educaţia incluzivă – asigură şanse egale. orientarea strategică spre trecerea de la adaptarea elevului la şcoli diferite la adaptarea învăţămîntului la diferenţele dintre elevi. Educaţia incluzivă este un proces permanent de îmbunătăţire a activităţii instituţiei de învăţămînt. răspunde necesităţilor educative. tolerantă. politicile şi practicile căruia sînt axate pe cooperare. parteneriat. democrată. învăţare şi şi are un şir de funcţii: satisfacerea necesităţilor educaţionale a tuturor membrilor comunităţii. prevenirea şi combaterea excluderii şi /sau marginalizarea copiilor de la educaţie. valorizează şi integrează toţi copii. pedagogic. Educaţia incluzivă pentru toţi copiii. în mediul şcolar general. elimină excluderea şi /sau marginalizării copiilor. socială. schimbarea modalităţilor de abordare a copilului. dezvoltarea respectului de sine. inclusiv a copiilor supradotaţi sau cu talente deosebite. prietenoasă. a calităţii 222 . Dimensiunile educaţiei incluzive solicită abordări comprehensive a proceselor de evaluare a performanţelor copiilor. respectarea drepturilor copilului şi a principiului de oportunităţi egale. centrarea procesului de educaţie pe copil / elev.

se constată acum cîteva decenii (dar fenomenul a progresat). 62 ) Printre contradicţiile dintre procesul educaţional realizat în şcoală şi aşteptările societăţii/ realităţile vieţii. PROIECTAREA CARIEREI. Argument. ritmul cărora ia amploare.. Pornind de la faptul că finalitatea majoră a educaţiei este integrarea socială (mai curînd socio-profesională) de succes. Se recunoaşte şi este resimţită o criză a educaţiei.. că criza educaţiei este apreciată în contextul problemelor de angajare în cîmpul muncii şi în raport cu necorespunderea dintre ritmul evoluţiei schimbărilor din domeniul profesional şi ritmul formării competenţelor profesionale (Philip H. The crisis in education comes from the discrepancies between labor market needs with results /purchases of school. Educaţia formală ce exprimă esenţa politicii educaţionale realizată instituţional se află în impas la începutul secolului XXI. constatată la nivel mondial încă din anii 60 ai secolului trecut ( Edgar Faure. Necesitatea abordării problemei. însuşi procesul educaţional realizat în şcoală a intrat în faza reformelor continue. In this case a curriculum development involves the reconceptualization of the career guidance process and that of career planning. Apariţia noilor tendinţe. pentru a oferi tuturor copiilor şanse egale la educaţie de calitate. încercarea de a atribui instruirii un caracter cît mai funcţional au devenit priorităţi ale reformei şcolii. Mai mult ca atît. REPER CONCEPTUAL ŞI STRATEGIC AL DEZVOLTĂRII CURRICULARE Otilia DANDARA. sporirea interesului şi a disponibilităţii comunităţii faţă de educaţia incluzivă. conf.relaţiilor participanţilor la educaţie pentru a deveni co-participanţi la un proces de formare propriu-zis. USM Abstract.Coombs. Cauza/originea crizei este identificată chiar în esenţa procesului educaţional. p. univ. Valorile educaţiei incluzive vor fi luate în calcul în procesul modernizării curriculumului şcolar. Comisia Interna223 . It is necessary to promote a sound conception based on clearly defined finalities. 1974 ). dr.

deoarece semnificaţia conceptului accentuează caracterul operaţional şi funcţional al acestui proces. ce determină necesitatea abordării problemei ghidării/proiectării carierei. strategia de realizare a deciziei. există posibilităţi de a pune în valoare implicarea persoanei însăşi. p.12). un ansamblu de acţiuni subordonate unor finalităţi prosociale clar definite. precum şi a fazelor acestuia depinde de asigurarea realizării principiului comple224 . Dacă analizăm fenomenul ghidării carierei în contextul procesului educaţional realizat în cadrul sistemului de învăţămînt din ţara noastră. opţiunea profesională. este evidenţiat caracterul permanent. la anumite vîrste. în mare parte. Proiectarea carierei este un proces permanent încadrat în limitele de viaţă conştientă a individului. maturitatea psihologică şi socială generează educaţia ca relaţie de independenţă şi interdependenţă.ţională pentru Educaţie. ghidarea carierei are misiunea de a pregăti şi susţine persoana în asemenea demers important şi complicat. managementul propriu-zis al carierei. constatăm lipsa unor repere conceptuale clare şi lipsa unui subsistem menit să realizeze procesul. fără să aibă la bază finalităţi bine definite. care. Proiectarea carierei implică activitatea de: orientarea şcolară şi profesională. decizia persoanei pentru un anumit gen de activitate profesională. în secolul XXI. La moment ghidarea carierei se desfăşoară fragmentar. identifică şi tensiunea dintre consideraţiile pe termen scurt şi cele pe termen lung (Jacques Delors. ţine de pregătirea profesională (educaţia profesională ). Considerăm adecvat din punctul de vedere al esenţei procesului utilizarea noţiunii de proiectare a carierei. Definirea conceptelor şi determinarea dimensiunilor Proiectarea carierei este un proces absolut necesar de realizat în scopul stabilirii conexiunii funcţionale dintre potenţialul individual şi cerinţele şi posibilităţile mediului socio-economic. identificăm şi probleme la nivel local. 2000. Pe lîngă aspectele de ordin glabal. În acest sens. Buna funcţionare a procesului în întregime. ţinînd cont de faptul că. În acelaşi discurs se remarcă faptul că orientarea şcolară este una dintre reperele în baza cărora este abordată problema educţiei. orientate spre identificarea posibilităţilor de maximă valorificare a potenţialului individual.

În scopul asigurării integralităţii rezultatului menţionăm necesitatea realizării următoarelor obiective-cadru: 1. Acest aspect al procesului educaţional (dacă se doreşte a fi eficient ) se va încadra în aceleaşi limite conceptuale şi metodologice specifice abordării curriculare..cadru (direcţiilor strategice ). Auto/promovarea personalităţii în direcţia autorealizării prin valorificarea potenţialului individual în scopul progresului social. cît şi în relaţiile dintre aspectele diverse ale fenomenului. Montpellier: SAIO. 2000. 3. În plan teoretico-metodologic. subordonîndu-se principiului complementarităţii funcţionale atît în raportul general. Auto/formarea atitudinilor. Managementul carierei. Auto/informarea despre lumea profesiilor şi oportunităţile sistemului educaţional. Auto/cunoaşterea potenţialului individual din perspectiva posibilităţilor de integrare socio-profesională. VLĂSCEANU M. Chişinău. 2002. Esenţa acestei concepţii rezidă în necesitatea educării individului în vederea proiectării carierei. (coordonateur).mentarităţii funcţionale. Dimensiuni ale procesului educaţional. cît şi al realizării obiectivelor. Încercările de a revigora învăţămîntul şi a atribui un grad sporit de calitate educaţiei printr-o reformă judicioasă a curriculumului trebuie să vizeze în mod cert şi problema proiectării carierei. Stabilirea clară a sistemului de obiective asigură conturarea unei strategii educaţionale. DANDARA O. 2009) Concluzii. ştiinţele psihopedagogice au conturat noua concepţie cu privire la ghidarea carierei – concepţia psihopedagogică sau educativformativă. la mijlocul secolului trecut.specific. Acest principiu determină eficienţa procesului atît în cazul influienţei factorilor educaţionali. 2. Bucureşti. Comoara lăuntrică. 2009. O astfel de concepţie reliefează faptul că educaţia pentru carieră se subordonează mecanismelor specifice procesului educaţional. 1997. Iaşi: Polirom. 4. 4. 99 réponses sur l’orientation. DELORS J.. Referinţe bibliografice: 1. 225 . sistemului de valori şi competenţelor necesar integrării socio-profesionale. 2. Proiectarea carierei. FRADIN M. 3. (Dandara O.

dr.ROLUL EDUCAŢIEI INTERCULTURALE ÎN DEZVOLTAREA COMUNITĂŢII ŞI SOCIETĂŢII* Cornelia COCAN. [4]. 383 şi este finanţată de MECI şi UEFISCUSU 226 . cel mai adesea a fost aculturaţie. de o amploare nemaiîntîlnită în istorie.D. ulterior a trebuit să trăiască în pace. sau război de falie Paradigma globalizării în care se dezvoltă actuala societate are ca trăsătură specifică „libera circulaţie a informaţiei şi a persoanelor”. prin cules. Ca educatori. ginte. adică. Întîlnirea cu semenii a fost rareori paşnică la început. dar. Huntington a numit „ciocnirea civilizaţiilor”. chiar dacă a fost război. sau „război de falie” (în accepţiunea aceluiaşi autor). În urma acestor procese complexe s-au creat ceea ce sociologia culturii * Această lucrare este realizată în cadrul proiectului TOGHETER I. care prin esenţa existenţei sale înseamnă „dezvoltare”? 2. Influenţe reciproce au existat. The paper is focused on the questions: what is the place of interculturality in globalized postmodern society? and: what is the future of intercultural education in the development of an macrosocial ideal. Dar modul în care s-au produs aceste interferenţe au constituit momente ale popoarelor: uneori a fost interculturaţie. Educaţia interculturală la răscrucea dintre idealul macrosocial şi eşecul global In zorii istoriei lor. Provocarea globalizării: dezvoltare. România Abstract.. Acest fenomen. „cum se poate impune educaţia. cu ponderi mai mari de o parte sau de cealaltă. tolerîndu-se sau cooperînd. popoare – erau în continuă migrare.cete. astfel că astăzi. desigur că ne punem întrebarea „cum putem birui?”. De modul de rezolvare a acestei „ciocniri” depinde consecinţa posibilă: „dezvoltare”. consisting in the development of a intercultural globalized society? 1. asigurîndu-şi hrana. specialiştii afirmă că nu există „limbă pură” sau „etnie pură” [7]. vînătoare sau războaie. grupările umane . a produs ceea ce S. impusă sau produsă în schimburi naturale. Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic Universitatea „Transilvania” din Braşov.

p. într-o mare multiculturalitate şi co-/ federaţie statală. de două ori în secolul trecut. la polul opus al Terrei s-a creat aparthéid-ul sud-african. în domeniul socio-uman nimic nu este imuabil. alţi reprezentanţi. menită a realiza omogenitatea continentaleuropeană. prin transfer.numeşte: mediile comunitare monoculturale. ei cu ale lor. Prin analogie * termen folosit de Raportul Comisiei pentru Educaţie în secolul XXI. în care lucrează. cuprinşi de un entuziasm unionist-european nelimitat. cu titlul Comoara lăuntrică) 227 .de tipul marilor imperii. acţionează spre promovarea unei interculturalităţi. sau interculturale? „Societatea educaţională”* europeană are reprezentanţi care militează pentru păstrarea „intactă” şi promovarea specificului naţional. 555]. culminînd cu perioada postmodernă în care ne aflăm. Toynbee susţinea că sistemele sociale eterogene au fost cele care s-au dezvoltat. care trebuie luate în calcul foarte serios de către factorii de decizie politică: în ce fel de medii sociale ne dorim să trăim: mono-. pentru a alege „ceea ce este mai bine”. s-ar putea afirma că „disonanţa culturală” constituie un moment necesar în dezvoltarea comunitară/ socială [2]. şi. pentru că.(apărut la Iaşi: Ed. universal-valabil. „Experienţele istoriei” trebuie confruntate cu ideile şi principiile validate de ştiinţele socio-umane. O dată cu intrarea în perioada modernă a istoriei. Pămîntul”. UNESCO. iar cele omogene. exercitarea influenţelor culturale a început să se facă conştient şi sistematic. prin intermediul educaţiei. care s-au cufundat în propria cultură. Polirom. etern. J. urmărindu-se o anume finalitate. multi-. pentru anumiţi oameni. un concept din constructivismul social. într-un anumit loc/timp. dar deschis a deveni „cetăţeanul micuţului nostru sat planetar. „Experimentele sociale” înscrise în istorie. uitînd că exacerbarea naţionalului a aprins continentul. noi cu ale noastre”. 1996. au stagnat şi au decăzut [7. multiculturale sau interculturale. analizate şi interpretate de ştiinţele socio-umane constituie puncte de reper. există şi categoria celor care spun „e loc pentru toţi. care a atins extremele: de la „super-omul” şi „rasa pură” (ariană). la „înaltul specialist” devotat firmei multinaţionale. apoi lumea. Folosind. 2000. Ar.

Necesitatea şi alegerea raţională a interculturalităţii au. Din acest moment. comparativ cu soiul pur? Alegerea nu este uşoară. pentru că deciziile sunt luate sub presiunea avantajului economic. Interculturalitatea este un deziderat necesar societăţii globalizate. primejdioasă prin efectul lor distrugător. pornit printr-un „război de falie”. CUCOŞ. revine în răspunderea ştiinţelor educaţiei îndreptarea comunităţilor spre interculturale. Iaşi: Editura Polirom. pentru educaţie. Dar cerinţele acestei epoci determină raţiunea să decidă pentru interculturalitate. 3. cui îi revine asumarea răspunderii? Şi afirm că este „o asumare disipată”. 1998. 2006. cultura este precum sîngele pentru corp: perpetuarea prin consangvinitáte duce la degradare şi dispariţie. dar cît suportă un anumit corp un alt sînge. constînd în formarea unei societăţi globalizate de tip intercultural? Formarea şi dezvoltarea comunităţilor interculturale trebuie monitorizate de ştiinţele socio-umane. 228 . În „Pedagogie. aflate în epoca postmodernă. pentru o decizie care priveşte existenţa omenirii în şi după epoca globalizării şi a postmodernităţii [6]. Educaţia interculturală. FUKUYAMA. pentru spirit. G. spre un ideal macrosocial şi de a evita un eşec global. multă utopie. Concluzii 1. 2. totodată. W. Iaşi: Editura Polirom. În acest context. Sfârşitul istoriei şi ultimul om. s-ar putea afirma că. de construcţie şi dezvoltare şi de a evita un eşec global. ca ideal macrosocial.biologică. Referinţe bibliografice: 1. decît al său? Sau cu soiurile hibride. F. Ştiinţelor educaţiei le revine responsabilitatea de-a îndrepta comunităţile interculturale. dar cîtă durată are un hibrid. Psihologie socială şi dezvoltarea cognitivă. MUGNY.1997. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită”. C. 2. Bucureşti: Paideia. Şi trebuie să răspundem la întrebarea: ce şanse are educaţia interculturală în realizarea unui ideal macrosocial.. prin intermediul factorului politic [5]. educatorii rămîn simpli executanţi. Din nefericire. care sunt mai productive. decizia de „cum să se facă” este hotărît luată tot politic. 3. DOISE.

TOYNBEE. Ar. D. La momentul actual. 1998.Conceptul disabilităţilor de învăţare (DÎ) are. 6. C.. o bază ştiinţifică şi ţine de un tip specific de probleme de învăţare. J. HUNTINGTON. 229 . Du Style. S. avem posibilitatea de a răspunde la întrebarea ce ar fi trebuit să reprezinte o disabilitate de învăţare. 5. “ştim” mai mult decît “înţelegem”. fără îndoială. The article describes aspects of educational policy in front of learning disabilities (newly difficulties) which occurred recently in high developed states of America. UPS « Ion Creangă ». NewYork: Oxford University. Disabilitate de învăţare sau nereuşită şcolară? Dezbateri ştiinţifice externe. 1947. UPS “Ion Creangă”. conf. unul nou. totuşi. Chişinău Abstract. cât o serie de probleme concrete din contextul învăţămîntului academic.4. There are presented debates among the specialists in order to find definitions for the concepts and to stabilize the training policies for the mildly handicapped students. iar acest fapt provoacă o situaţie destul de ambiguă şi ne îngrădeşte posibilitatea de a răspunde la întrebarea fundamentală: Ce este o disabilitate de învăţare? Deşi reprezintă o categorie relativ nouă. în retrospectivă istorică. Bucureşti: Ed. dr.. KORTEN. Bucureşti: Antet. Postmodernitatea. Astfel. univ. chiar dacă nu şi-a coagulat încă o perspectivă completă şi unificată. Analizele istorice ale DÎ sugerează o concluzie interesantă: iniţial DÎ erau concepute ca o categorie discretă. LYON. D. Corporaţiile conduc lumea. În contextul DÎ. 1998. Ciocnirea civilizaţiilor şi refacerea ordinii mondiale. cercetarea în domeniul DÎ se numără printre elementele performante ale educaţiei speciale. 7. Bucureşti: Antet. conceptul DÎ nu este. drd. Domeniul DÎ include o serie de aspecte şi se confruntă cu un şir de probleme de ordin intelectual. A Studyof History. cît de faptul că fenomenul DÎ nu a fost conştientizat în mod real. Chişinău Olimpiada CIUBAROV. lector. 1998. provocate nu atât de lipsa unor informaţii cu privire la domeniu. parametrii lor includeau nu atît un eşec generalizat al învăţării. mai ales în ceea ce ţine de caracterul sofisticat al concepţiei şi analizei. ASPECTE ŞTIINŢIFICE ALE DISABILITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE Valentina OLĂRESCU.

în care se remarcau atît puncte puternice. totuşi. DÎ specifice reprezentă. în cele din urmă. Se presupunea că etiologia acestei condiţii era de ordin neurologic. DÎ au reuşit să-şi găsească propria nişă. ce rezultă din deficite specifice. ci abilităţi cognitive medii. pus în aceeaşi situaţie. scriere şi matematică. descriind o clasă de tulburări de învăţare cu bază neurologică. în primul rînd.Se punea. care sugerează două lucruri: disfuncţie neurologică şi deficite de procesare. adecvarea 230 . menită să descrie probleme academice. afectate din cauza unor deficite specifice de procesare sau din cauza unor deficite despre care se presupunea că afectează doar sfere specifice ale funcţionării. s-ar fi confruntat cu dificultăţi similare la învăţare. în special problemele privind nereuşita la învăţătură. de reuşită joasă. dificilă posibilitatea de a valida noţiunile disfuncţie neurologică şi deficite de procesare (în special. similar celui remarcat în cazurile de retard mintal (RM). RM manifestând un profil plat şi scăzut. sub aspectul unui număr discret de probleme de procesare ce rezultă din disfuncţii neurologice care. denumit eşec neexplicat al învăţării. de exemplu. cît şi puncte slabe. DÎ au fost create ca şi categorie discretă. Primul. Rămâne. din deficite de procesare. accent pe două concepte destul de importante. însă. Al doilea concept vizează natura condiţiei exprimate prin noţiunea învăţămînt special. Prin urmare. chiar dacă reprezintă cea mai nouă categorie în educaţia specială. În cazul elevului care se confrunta cu asemenea probleme. Astfel. o categorie circumscrisă. ce descrie o formă concretă de nereuşită la învăţătură şi nu una generală. afectau în mod negativ performanţa academică. DÎ se deosebeau de RM prin coeficientul de inteligenţă (DÎ nu erau asociate cu performanţa intelectuală scăzută) şi prin profilul abilităţilor. Astfel. Disfuncţia neurologică se manifesta ca o varietate de deficite de procesare psihologică ce influenţau în mod negativ obţinerea. Faptul că DÎ vizau mai curînd probleme academice decât probleme de natură comportamentală le diferenţia de tulburările emoţionale sau comportamentale (TE /C). se credea că DÎ sunt specifice. Conceptual. eşecul la învăţătură era perceput ca ceva neaşteptat: existau puţine motive de a crede că un alt elev. asimilarea şi depozitarea informaţiei. Problemele create nu constituiau un eşec generalizat. fiind cuprinsă într-o gamă ce oscilează între leziunile reale şi tipurile predominant subclinice de disfuncţie. Deficitele de procesare reprezentau cauza problemelor academice la lectură. provenite. era întruchipat în noţiunea de nereuşită la învăţătură. aşadar.

Prevalenţa DÎ în estimările ştiinţifice de peste hotare. disfuncţia neurologică. un anume disconfort provocat de numărul mare al persoanelor diagnosticate cu DÎ. nereuşita la învăţătură) erau mai curînd presupuşi decît validaţi în mod explicit. adică a numărului total de cazuri atestate la un anumit moment. s-a putut uşor observa modul în care conceptul DÎ şi-a pierdut integritatea. iar alţi factori (de exemplu. În aceste circumstanţe. Susţinerea eficientă a elevilor cu DÎ a creat o suprapunere în ceea ce ţine de distribuirea lor în instituţiile educative speciale. conceptul nereuşitei la învăţătură. totuşi. şi un număr tot mai mare de educabili au devenit eligibili în educaţia specială în baza acestor criterii limitate şi prea puţin riguroase. a fost depăşit de 2. a fost înlocuit prin reuşita joasă. K. & Forness.5 ori.. R. aceste concepte de bază ale DÎ au fost abandonate în favoarea noţiunii mai bine (şi convenabil) documentate de nereuşită percepută ca discre-panţă. RM şi TC: o populaţie în schimbare. S. Este vorba de aproximativ 5%. Astfel. A. (1997). extrem de important pentru conceptualizarea DÎ. De regulă. iar pragul maxim de 2% estimat iniţial pentru această categorie în Legea Învăţământului SUA. adică sub medie.şi validitatea slabă a testelor perceptual-motorii. care vor fi menţionate în continuare pentru analiză şi meditare. o condiţie manifestată. Prevalenţa poate fi cel mai bine determinată în baza unor studii în cadrul cărora să se investigheze cantitatea şi distribuţia. în timp. procesele majore accentuate în dezvoltarea timpurie a DÎ). Deşi discrepanţa denotă o diferenţă între reuşita aşteptată şi cea reală. deoarece aripa ştiinţifică a persoanelor din domeniul DÎ nu a reuşit să determine dimensiunea prevalenţei. care include şi forme uşoare de retard mintal (RM) şi tulburări emoţionalcomportamentale (TE/C). teoretic. Experienţa cercetătorilor din SUA a dovedit şi explicat mai multe aspecte. Categoria DÎ face parte din domeniul handicap uşor al educaţiei speciale. în toate cazurile de DÎ. Trebuie să recunoaştem că există. Grupul persoanelor cu handicap uşor constituie aproximativ 75% din numărul total al persoanelor care 231 . a unei anume condiţii. clasificarea se baza tot mai mult şi mai mult doar pe rezultate academice slabe. este scăzută. de 50% din populaţie. Treptat. conform lui Kavale. Formularea în acest sens a unui răspuns mai exact este problematică. deficitele de proces. Dar deoarece conceptele fundamentale ale DÎ erau ignorate. DÎ. s-a remarcat o mişcare inexorabilă către accentuarea părţii ecuaţiei ce ţine de reuşita reală – care. numărul persoanelor cu DÎ depinde de raportul dintre numărul elevilor cu disabilităţi şi numărul total al elevilor.

S-a recunoscut că populaţia diagnosticată cu RM este mai serios afectată (de exemplu. Deşi în aceste cazuri se ţine cont şi de un IQ minim.5% de elevi care se presupunea că vor fi diagnosticaţi cu RM? S-au făcut oare atît de mulţi paşi pentru prevenire şi intervenţie încît această reducere semnificativă a prevalenţei să fie justificată? Diferenţa dintre rata preconizată şi cea reală nu poate fi atribuită vreunei realizări ştiinţifice majore. Indiferent de modul în care 232 . a schimbat specificul populaţiei diagnosticate cu RM. predominant este. pe decizii politice şi juridice şi au avut un impact semnificativ. RM ar trebui să demonstreze o prevalenţă de aproximativ 2-2. Deşi perceperea RM şi TE /C a suportat anumite schimbări. modelul larg al sistemului social. În California (statul cel mai afectat de modificările vizînd perceperea RM). în timp. Tendinţa de descreştere a RM pînă la o rată de prevalenţă de aproximativ 1% este notabilă.. un număr mai mare de deficienţe asociate) decît persoanele diagnosticate cu RM cu 20 ani în urmă. un IQ mediu mai scăzut. totuşi. ea rămîne slab reprezentată. ea a cauzat o mai mare încredere în validitatea diagnosticării cu RM la momentul actual şi. tendinţa pentru RM este una descrescătoare şi. Aceste valori reflectă tendinţa de creştere a populaţiei cu DÎ. TE /C au demonstrat. Viziunile lui cu privire la RM se bazau. cercetătorii au sesizat că schimbările au redus cu 37% numărul persoanelor diagnosticate cu RM. Utilizînd procentajul în baza unei distribuţii normale. Astfel. a redus semnificativ posibilitatea de a le utiliza în deciziile de diagnosticare cu RM. care afectează direct DÎ. rata prevalenţei fiind redusă la 0. în primul rând. utilizarea testelor IQ a fost îngrădită de restrîngeri juridice marcante. acestea nu pot fi privite ca şi tendinţă pozitivă. ca şi considerent politic primar al prevalenţei reduse a RM. în al doilea rând. În cazul lui Lally M. un model oarecum similar: includerea elevilor cu tulburări grave.5%. deoarece acesta e singurul grup de persoane uşor handicapate în cazul căruia se pot face presupuneri referitor la prevalenţă. însoţite de mai puţine îndoieli dacă elevul are cu adevărat TE /C. În primul rînd. iar prevalenţa redusă a RM poate fi atribuită unor decizii politice. care include variabile de mediu şi diferite conceptualizări ale inteligenţei.J. Ce s-a întîmplat cu cele 1-1. deşi categoria TE /C reflectă o tendinţă de creştere uşoară. Reducerea ratei prevalenţei RM a avut două consecinţe. deoarece există motive serioase. DÎ reprezentînd aproape 75% din acest grup de persoane cu handicap uşor. deşi decizia lui a fost masiv criticată. Prin contrast.beneficiază de educaţie specială.6%. respingerea testelor IQ. abilităţi academice inferioare.

cu foarte puţine baze concrete. validitatea oricărui diagnostic avînd o importanţă secundară. Faptul că cercetările demonstrează un declin în scorurile IQ şi recunoaşterea crescîndă a deficienţelor socialeemoţionale în rîndul elevilor cu DÎ. Dificultăţile ce vizau distingerea RM TE /C şi DÎ au fost bine documentate. termenul utilizat a fost cel de „disabilitate de învăţare” (learning disabilities). care au intrat în centrul de preocupări. Categoria DÎ a devenit astfel una extrem de generală. mai puţin stigmatizant şi mai acceptabil. devine irezistibilă. aspectul pe care îl au ele în comun cu DÎ. Sub mai multe aspecte. Notă: La începutul preocupărilor pentru DÎ. criterii mai exacte de diagnostic. un elev poate fi uşor calificat ca avînd DÎ. Deoarece cîmpurile RM şi TE/C solicită. este probabil că aceşti elevi necesită educaţie specială. p. iar climatul politic începe să se acomodeze la această dorinţă. este faptul că ele au fost definite în termeni ce includ o caracteristică fundamentală: perturbarea performanţei academice – o similitudine fundamentală a tuturor condiţiilor fiind. În contextul disabilităţilor uşoare. prin anii 1962. eşecul şcolar. care a reprezentat motivul din care elevii au ajuns. Din cauza bine-cunoscutei probleme a definiţiei. TE /C sau DÎ este secundară în raport cu dificultăţile şcolare. diagnosticele servind doar ca mijloace ce permit elevului să intre în educaţia specială. ce rezultă în limite vagi şi prost conturate.19) 233 . în primul rînd. Totuşi. dar şi pe cei cu probleme de învăţare la care se adaugă o abilitate intelectuală scăzută sau probleme comportamentale uşoare. Cu toate acestea. demonstrează o schimbare fundamentală în natura DÎ. de performanţă academică slabă. iar problema o reprezintă care dintre categoriile de handicap uşor trebuie preferată. Ele au vizat doar un element comun. în cele din urmă. în atenţia educaţiei speciale. Ungureanu. dorinţa diagnosticării cu DÎ. prezenţa RM. devine tot mai dificil elevii pot intra din ce în ce mai greu în una din aceste categorii. susţinerea a făcut ca necesitatea educaţiei speciale să devină criteriul primar pentru beneficierea de servicii. provocată de încorporarea elevilor care ar fi putut fi diagnosticaţi anterior cu RM sau TE/C. Astfel. Atunci cînd aceste fapte se combină cu ideea că DÎ ar fi un diagnostic “mai bun”. 1998. singura soluţie fiind includerea lor în cealaltă categorie de handicap uşor – DÎ. DÎ include nu doar elevi cu dificultăţi academice specifice. mai curînd decît cu RM sau TE/C. ea trebuie diagnosticată. înainte ca o persoană să fie admisă în educaţia specială. în mod conştient sau nu. ulterior sintagma a fost „transformată” în „dificultăţi de învăţare” (D.RM şi TE /C au fost caracterizate individual.

UNGUREANU. Is intelligence stable in learning-disabled children? Journal of Psychoeducational Assessment. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. La vîrsta şcolară mică manifestările emoţionale ale elevilor sînt sincere. J. cercet. M. & KUBERG. univ. E. Se dezvoltă furtunos în continuare sentimentele superioare: morale. 1997. însă este bogată şi variată. LLOYD. Mahwah.. NJ: Lawrence Erlbaum. La această vîrstă uneori copiii trăiesc intens şi sentimente opuse: de ură. instabilitate. 1998. 3-25). A. LALLY. intelectuale. & D.). ostilitate. Lloyd. & FAMES. Kameenui. During the learning and evaluation process is naturally for pupils to be successful or unsuccessful. părinţii şi alte persoane apropiate. maturizării elevilor ea evoluează mult. Defining learning disabilities: Consonance and dissonance.. Afectivitatea elevilor de vîrstă şcolară mică se caracterizează prin polaritate. instruirii. 4. Etalonul omeniei. Chard (Eds. K. egoism..: EDP. Copiiii cu dificultăţi de învăţare. W. J. Chişinău Abstract. estetice. responsabilităţii. In J. These moments can be skillfully directed by teachers and parents by knowing age and individual peculiarities..1987. The affective life of pupils from primary school is rich and various. TRĂIRILE EMOŢIONALE ALE ELEVILOR DE VÎRSTĂ ŞCOLARĂ MICĂ ŞI VALORILE LOR ATITUDINALE ÎN PROCESUL DE EVALUARE Raisa JELESCU. amabilităţii.. Issues in educating students with disabilities (pp. hab. şt. R. compasiunii. as well as avoiding tensioned situations during the evaluation process. 234 . S. R. Chişinău Aglaida BOLBOCEANU. dr. KAVALE. Sub influienţa educaţiei.Referinţe bibliografice: 1. prof. bunăvoinţei pentru ei este învăţătorul. M. D. J. 2.. 411-416. Bucureşti. prieteniei. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. D. 3.

competiţional. frecvenţa şi intensitatea cărora variază la disciplinele şcolare. La copii se sting luminiţele curiozităţii din ochi. în activitatea de evaluare a cunoştinţelor elevii claselor primare trăiesc emoţii diferite.a. În momentele lezării demnităţii personale se supără. Expresiile emoţionale ale lor devin tot mai dependente de succesele şi insuccesele la învăţătură ş. Dacă este dificilă. plicticoasă devine povară grea pentru ei. În astfel de condiţii ei nu mai învăţă cu plăcere. 3. mai stresaţi fiind elevii din clasele a II-a. jucăuş. pe următorul loc se plasează educaţia muzicală. starea de nelinişte sporind în ajunul probelor de evaluare şi după ele (41%-51% de elevi). dar şi întristare. îngrijorare. zburdalnic. frică.41% şi a III-a39%. după confortul emoţional pe locul următor se plasează educaţia tehnologică.45% şi din clasele a IV-a -38%. Ei sînt foarte sensibili la tot ceea ce este frumos şi urît. starea de alertă mai frecventă fiind în timpul probelor de evaluare (31%-42% de elevi). inaccesibilă. 4. 2. 5. educaţia fizică şi plastică în clasele primare sînt disciplinele şcolare care le crează cel mai înalt nivel de confort emoţional la toate etapele evaluării (înainte de. în timpul evaluării şi dupa ea). energic. În opinia noastră motivele acestui fenomen ar putea fi: · caracterul dinamic. suprasolicitată. vioi. starea de nelinişte sau de frică fiind mai frecvent trăită de 50%-91% de elevi. deseori şi misterios al educaţiei fizice îi scoate uşor şi repede pe 235 .Învăţătura le aduce nu numai bucurii şi satisfacţii. înăbuşindu-le interesul şi dorinţa de a învăţa. starea confortului/disconfortului emoţional în activitatea de evaluare a cunoştinţelor este direct proportţională cu atitudinea şi aptitudinile lor faţă de domeniile de cunoaştere mai confortabile fiind educaţia fizică şi plastică. În ajunul probelor de evaluare mai îngrijoraţi sînt elevii din clasele I-a. Rezultatele investigaţiei la tema abordată ne demonstrează următoarele: 1. După probele de evaluare – elevii din clasle a II-a -50% din clasele a III-a.47% şi a II-a51%. pe locul următor se plasează disciplinele şcolare de profil real şi umanist. încordare şi altele. 6.

Factorii principali de ameliorare a stării de nelinişte şi de frică în procesul de evaluare sînt: altoirea încrederii în forţele proprii prin antrenament accesibil. Pe de altă parte setea de frumos şi de inedit îi face pe elevi cu adevărat fericiţi. înţelegerea faptului că a învăţa bine este o obligaţie a elevilor. dar şi atrăgătoare. evident. descoperirea în 236 . simţul vinovăţiei pentru notele negative şi. nehotărîţi. mai fricoşi. precum şi de cei mai anxioşi. iar produsele muncii lor imediate. pentru majoritatea-părinţii. de înviorare. · subiectele lecţiilor şi tehnicile de muncă la arta plastică. 8. precum şi a celor nerăbdători. mai neîncrezuţi în sine.elevi din obosela şi nervozitatea intelectuală. facîndu-i liberi de orice încordare. variat şi sistematic. O parte din elevii buni tot marchează emoţia de nelinişte ori de frică. deoarece frica ucide interesele cognitive. pentru insuccesul şcolar mai frecvent îl marchează elevii eminenţi şi cu simţul responsabilităţii mai dezvoltat. susţinerea elevilor care suferă de maladii nervoase. 7. practice şi necesare îi descătuşează. de relaxare. 9. variată a emoţiilor şi sentimentelor preponderent pozitive. · aceste discipline şcolare le oferă elevilor libertate comportamentală şi posibilităţi nelimitate de exprimare şi trăire deschisă. fapt care duce necondiţionat la descătuşarea şi relaxarea lor totală. · orele de educaţie fizică şi plastică sînt înrudite cu jocul care rămîne pe tot parcursul copilăriei cea mai eficientă modalitate de descătuşare. se bucură cînd obţin note dorite pozitive la probele de evaluare şi invers. excluderea ameninţărilor şi a pedepselor fizice aspre în cazul insuccesului şcolar. evitarea sarcinilor didactice dificile şi de mare volum. fără nici o excepţie. pentru unii elevi în activitatea de evaluare mai autoritari sînt învăţătorii. concomitent ridicîndu-le şi menţinîndu-le constant dispoziţia bună. fricoşi. disconfortul emoţional este mai frecvent marcat în activitatea de evaluare luată în ansamblu de elevii cu însuşită mai slabă la învăţătură. fiind variate şi captivante. cît şi emoţii ambivalente în activitatea de evaluare. încărcîndu-i cu energie pozitivă. de odihnă şi de distracţie. profundă. toţi elevii. 10.

România Elena BELU. has increasingly emphasized interference of all disciplines. Arta motivării în învăţare constă în puterea de a stimula interesul de cunoaştere şi de investigaţie pe lîngă respectarea principiilor didactice şi ale docimologiei în instruire. înv.comun a golurilor în cunoştinţe. Şcoala cu clasele I-VIII nr. Şcoala cu clasele I-VIII “Mircea cel Bătrîn”. experienţă care răneşte. FORMAREA ŞI DEZVOLTAREA ARMONIOASĂ ŞI INTEGRALĂ A PERSONALITĂŢII Marcela Sonia ALBU. Turnu-Măgurele. Grup Şcolar ”Sfîntul Haralambie”. Turnu-Măgurele. Calitatea vieţii este dată de indivizii care alcătuiesc societatea la un moment dat.. Cadrele didactice trebuie să conştiintizeze foarte clar şi aportul motivaţiei la îmbunătăţirea performanţelor intelectuale. pe care noi îl educăm. a foamei elevii nu vor fi interesaţi de învăţătură chiar dacă doresc acest lucru. E de menţionat faptul că în cazurile suferinţelor fizice din cauza bolii. România Abstract. formarea integrală şi armonioasă a personalităţii decurge din însuşi idealul societăţii 237 . His education at all levels is required as necessary to keep pace with developments in society which will be integrated. în caz de trăire intensă a emoţiei de nelinişte ori de frică în procesul activităţii de evaluare elevii întîi să fie calmaţi apoi să continue lucrul. Each type of education contributes to the formation and development of individual personality.. Deziderat al educaţiei contemporane. a proastei condiţii fizice. va fi adultul de mîine al unei lumi în veşnică schimbare. prof.. Pentru sănătatea afectivă şi generală a elevilor e nevoie de a crea mai frecvent şanse de a se bucura de succese. Today's student/millennium three lives in an era of computerization. România Constanţa CEACARAN. excluderea experienţei de comparare a elevilor din clasă în evaluare. the multiplication of media. Turnu-Măgurele. disperează. ceea ce e absolut posibil în mica şcolaritate. Copilul de astăzi. 4. înv.

nonformală. anticipată de către Nicolae Iorga: „învăţat e omul care se învaţă necontenit pe dînsul şi învaţă necontenit pe alţii”. din diverse domenii de activitate. informală. Profilul moral-civic al personalităţii este centrat pe valori morale de genul: libertatea de opinie şi pluralismul în viaţa social-politică. omul trebuie sa beneficieze de educaţie estetică. Educaţia intelectuală ocupă un loc central în formarea armonioasă a personalităţii. Pentru a deveni consumator şi creator de frumos. estetică. care promovează competiţia şi spiritul de cooperare. Şi educaţia permanentă devine o necesitate a societăţii contemporane. responsabilitatea propriilor acţiuni prin respectarea normelor societăţii democratice. Comenius era de părere că „pentru fiecare om viaţa este o şcoală. şi aplicarea lor ajută la dezvoltarea gîndirii independente. stimulîndui nevoia continuă de perfecţionare. fizică. înviorează. religioasă) – oferă individului direcţia devenirii sale.orientate spre democratizare şi informatizare. ecologică. Adaptarea la societate se face cu uşurinţă prin valorificarea inteligenţei şi a creativităţii. moral-civică. sensibilizează. dimensiuni importante ale personalităţii omului contemporan. îi formează deprinderile şi priceperile indispensabile unui caracter independent şi îi cultivă încrederea de sine. 238 . tehnologică. Ca proces de modelare a personalităţii. care duce la creşterea calităţii vieţii. de la leagăn pînă la mormînt”. transformă şi determină la meditaţie. Cu toate acestea. Se impun ca necesare activităţi interdisciplinare ca modalităţi eficiente de îmbinare a celor trei tipuri de educaţie: formală. Ioan Nicola consideră că prin educaţia estetică s-ar realiza o contrabalansare a efectelor tehnicizării asupra dezvoltării spirituale a omului. întrucît frumosul pătrunde în zonele cele mai adînci ale vieţii sufleteşti. procesul învăţării trebuie să vizeze întreaga personalitate a copilului. cunoştinţele de ordin intelectual îşi pierd din valoarea lor formativă. Valorile filozofice şi morale pot fi stimulate prin educaţia religioasă. cu rol în formarea trăsăturilor pozitive de caracter (cinste. răscoleşte emotivitatea. educaţia – sub aspectele ei diverse (intelectuală. economică şi cultural-educativă ca surse de idei noi. cît şi celei afective şi motorii. Asimilarea cunoştinţelor fundamentale. educaţia utilizînd metode care să se adreseze atît laturii cognitive. Aşadar. fără un comporament moral democratic.

trăsături de voinţă şi de caracter. 2. 2003. M. depinde într-o mare măsură şi de opţiunile lui. În concluzie. ajutor. I. 1997. care poate fi obţinut prin educaţia fizică. respect. ZLATE. Educaţia ecologică. of educational activities. 239 . improving and implementing the acquired knowledge. Iaşi: Editura Polirom. solidaritate umană). facilitînd activitatea fizică şi intelectuală. componentă a „noii educaţii” îşi propune să-l conducă pe elev spre formarea unui punct de vedere mai obiectiv asupra realităţii. Potrivit dictonului latin „Mens sana in corpore sano”. un spirit avid de cunoaştere îşi poate găsi lăcaş într-un corp sănătos şi armonios dezvoltat. de faptul că viaţa generaţiilor viitoare.. Individualization as a modality of support in the process of education at the level of individual possibilities has as a goal focusing. sub influenţa tipurilor de educaţie amintite. Individualization assumes personalization of education. Eul şi personalitatea. C. Tratat de pedagogie şcolară. Referinţe bibliografice: 1. 1998. Învăţarea asistată de calculator este un factor de progres în orice societate democratică. Bucureşti: Editura Trei. autoperfecţionare. să-l incite la participare. Aceasta formează deprinderi motrice. personalitatea educatului tinde către perfecţiune. INDIVIDUALIZARE ÎN PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCATIV Svetlana APACHIŢA. individualization of home assignment. univ. adaptation of didactic activities to individual particularities of the child and can be achieved through personalization of objectives. omenie. Pedagogie. O societate în permanentă schimbare impune educarea individului şi cu privire la tehnologiile relativ recente. dobîndind capacităţi de autocunoaştere. să devină conştient de viitor. Chişinău Abstract. calitatea ei. adaptare la schimbările survenite în mediul de viaţă.sinceritate. Bucureşti: Editura Aramis. NICOLA. frăţie. ASEM. adaptation of time and educational support. realizîndu-se o armonie a trupului cu sufletul. dăruire de sine. lect. 3. acceptarea noului. CUCOŞ.

Una dintre tendinţele modernizării învăţămîntului vizează flexibilitatea instruirii şi educaţiei pentru a asigura dezvoltarea capacităţilor şi aptitudinilor fiecărui copil în raport cu propriile posibilităţi. suporturi audio-video). a normelor de efort şi a procedeelor de reglare a acestora potrivit particularităţilor copiilor. elevul putînd alege modalitatea preferată de lucru. Strategia individualizării educaţiei şi învăţămîntului nu-şi poate justifica menirea şi nu-şi poate dovedi eficienţa decît pe baza cunoaşterii copilului. conceptul de instruire individualizată a fost abordat din perspective multiple: strategie de optimizare a învăţării. pe considerarea particularităţilor de vîrstă şi individuale ca indicator orientativ prioritar. interesul profesorilor nu trebuie să fie tocirea particularităţilor individuale pînă la dispariţie. · Individualizarea temei pentru acasă. Întrucît natura şi societatea umană progresează prin diferenţiere şi nu prin uniformizare. categorie fundamentală instrucţională. după 240 . direcţie de formare a competenţelor cadrelor didactice. Individualizarea presupune personalizarea educaţiei. capabilă să creeze noi valori materiale şi spirituale. Cunoaşterea copilului trebuie considerată ca punct de plecare în orice acţiune formativă. Problema instruirii diferenţiate nu este nouă. ci respectarea lor. pentru ca prin educaţie şi instruire fiecare individualitate să poată fi transformată într-o personalitate umană. · Personalizarea activităţilor de învăţare. ci numai modul de abordare al ei. · Adaptarea timpului necesar pentru învăţare. adaptarea activităţii didactice la particularităţile individuale ale copilului şi poate fi realizată prin: · Personalizarea obiectivelor (adaptarea acestora la posibilităţile reale ale elevului). · Adaptarea materialelor de instruire (fişe diverse. bazată pe memorare. Didactica modernă se bazează pe racordarea acţiunilor instructiv-educative la nevoile şi potenţialul copiilor. proces dinamic. Individualizarea priveşte diferenţierea sarcinilor didactice şi a căilor de îndeplinire a lor. Cînd conţinuturile şi sarcinile învăţării depăşesc nivelul de dezvoltare generală a copilului se obţine o învăţare mecanică. În literatura de specialitate.

nu scutirea de efort. adică dificultăţi care pot fi depăşite cu succes prin mobilizarea necesară a forţelor intelectuale ale copiilor. 241 . sarcini diferite. a ritmului de lucru în funcţie de capacitatea de asimilare dovedită de copil. fiind legate de capacităţi individuale şi modalităţi de structurare pe plan mental relativ constant. Acţiunea de diferenţiere a activităţilor cu copiii trebuie stabilită în funcţie de acele aspecte care influenţează mai puternic randamentul acestora. ci măsura lor în raport cu puterile reale ale celor care învaţă. activităţi individuale cu teme diferite. de aici rezultă necesitatea nuanţării formelor de muncă. interes. înclinaţii etc. capacitate de învăţare. rolul primordial în cunoaşterea acestora avîndu-l învăţătorul. timp diferit. ca fiind cei care construiesc împreună o bază de cunoştinţe. ritm de lucru. · Cerinţe diferenţiate: sarcini identice. Acesta are la îndemînă o paletă largă de strategii corespunzătoare stilului de învăţare şi nevoilor fiecărui copil: · Cerinţe comune pentru toţi elevii. Ea este necesară pentru anumiţi copii din clasă. Depistarea acestor trăsături care-i diferenţiază pe copii. dar în acelaşi timp. dezvoltare intelectuală. stabilirea rolului fiecăreia în definirea comportamentului care duce la performanţele scontate. Orice acţiune de individualizare a instruirii trebuie să pornească întotdeauna de la sesizarea trăsăturilor comune. vizîndu-i în mod deosebit pe cei care au un potenţial superior sau pe cei cu deficienţe de orice fel. Deosebirile dintre copii sînt foarte evidente.cum pot să apară atitudini de dezinteres şi plictiseală atunci cînd sarcinile de învăţare sînt inferioare nivelului de pregătire atins de copii. Accesibilitatea înseamnă nu absenţa dificultăţilor. după posibilităţile copilului. cît şi învăţătorul. Învăţarea individualizată consideră atît elevul. deosebiri referitoare la tipul dominant al proceselor nervoase superioare. reprezintă operaţia iniţială. timp diferit. dar şi a deosebirilor dintre subiecţi. Stabilirea unui sistem de lucru adecvat trebuie să se facă în funcţie de “capacitatea de învăţare” sau de însuşire a informaţiilor. sarcini diferite. a metodelor folosite. sarcini diferite. fişe identice cu sarcini progresive. premisa oricărei acţiuni de tratare diferenţiată a subiecţilor.

ŢÂRCOVNICU. ORGANIZAREA ŞCOLII ŞI A CLASEI DIN PERSPECTIVA ABORDĂRII CENTRATE PE CEL CE ÎNVAŢĂ Angela CUCER. evitîndu-se separarea permanentă a copiilor capabili de un randament ridicat de copii lenţi. contribuie cu propriile lor experienţe. adequate conditions for those who studies positively influence above them. Chişinău Abstract. sînt cîteva procedee de realizare a muncii diferenţiate. Referinţe bibliografice: 1. 1981. RADU. adaptate particularităţilor acestora. I. echilibrată a activiţăţilor frontale cu întreaga grupă şi a activităţilor pe grupuri sau individuale. atitudini. RADU. calităţi. individualizarea fiind imposibilă fără cunoaşterea „zestrei” cu care vin copiii la şcoală. 2.Caracteristica acţiunii de individualizare în planul organizării şi desfăşurării activităţii didactice o constituie nuanţarea modalităţilor de lucru. 1978. implicîndu-se îmbinarea raţională. I. trăsături de personalitate. school organizing from the point of view of the centering approach on the child. M. învăţămînt pe grupe. 3. Concluzii. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. V. Niciodată doi copii nu încep o activitate educaţională exact în acelaşi fel. individualizarea sarcinilor de muncă independentă. abilităţi.. aprofundarea şi aplicarea cunoştinţelor. Orice învăţare este eficientă dacă pleacă de la cunoaşterea copilului. 242 . The way of school. Învăţămîntul diferenţiat. In present article the author refers to class. Individualizarea ca modalitate de sprijinire în activitatea de învăţare la nivelul posibilităţilor individuale se realizează în cadrul activităţii mai ales în acele secvenţe care vizează fixarea. În cadrul activităţilor comune. class organizing can influence pupils studying in positive or negative sense.. dr. IONESCU. introducerea unor sarcini didactice cu grade sporite de dificultate. According to the author opinion. Învăţămînt frontal. Concepţii şi strategii. învăţămînt individual. Didactica modernă. activitatea simultană cu două subgrupe de copii care realizează activităţi cu acelaşi conţinut sau conţinut diferit. 2001. calităţi.

Mărimea acestor mijloace trebuie să corespundă dimensiunilor copilului. De cele mai multe ori profesorii nu pot schimba prea multe în modul de aranjare a şcolii. fost Director General al UNESCO afirma: .inclusiv cele cu dizabilităţi – să-şi dezvolte în întregime potenţialul. clasei. Modul în care este organizată şcoala. pentru ca fiecare din ei să 243 Federico Mayor. terenului sportiv etc. care pot fi utilizate de către copil cît mai independent posibil. În şcoala unde învaţă toţi copiii. cît şi pentru ameliorarea problemelor de echilibru. să fie valorizate. Pentru a se deplasa mai liber în şcoală unii copii cu deficienţe fizice au nevoie de un fotoliu rulant sau un mijloc de suport pe timpul mişcării. Toate aceste schimbări sînt benefice pentru toţi copiii din şcoală. Pentru copiii cu deficienţe fizice. Dar totuşi cîteva idei sugerate la momentul şi timpul potrivit pot fi de folos atît pentru copii.. de-a lungul scărilor. datorită diferenţelor lor. O bară de susţinere. inclusiv pentru copiii cu cerinţe educative speciale şi profesorii care au probleme cu mersul. cît şi pentru profesori. De aceea sarcina cea mai importantă a şcolii vizavi de aceşti copii este să le ofere acestora cunoştinţele şi valorile esenţiale necesare pentru a deveni membri ai societăţii.. „. clase etc. a clasei.prin „Educaţie pentru toţi”. mai presus de toate. se remarcă necesitatea de a instala rampe speciale pe scară.Schimbările majore din domeniul vieţii sociale din ultimii ani reclamă procesului educaţional necesitatea găsirii unor soluţii adecvate pentru copii. este necesar să se acorde o atenţie deosebită: scărilor.” Într-o hotărîre a Unesco din 1987 se menţionează că “integrarea” şcolară a copiilor cu cerinţe educative speciale este una dintre chestiunile cele mai contraversate pe plan mondial. inclusiv şi copiii cu cerinţe educative speciale. în holuri. să se împlinească social. încît elevii să se poată mişca liber: aceasta se referă mai ales la copiii cu probleme de mobilitate (pentru a face loc scaunului cu rotile). trebuie să se creeze posibilitatea ca toate fiinţele umane . ar fi utilă elevilor cu deficienţe fizice care pot merge atît pentru sprijin. şi nu devalorizate. Băncile sau mesele la care stau copiii vor fi aranjate în semicerc sau pe grupuri. Pragurile înalte pot fi accesibile prin montarea unei trepte de lemn. Respectiv aşezarea mobilierului în clasă trebuie să creeze condiţii astfel. terenului de joacă. pentru ca aceştia să-şi descopere propria personalitate. clasa poate influenţa învăţarea elevilor în sens pozitiv sau negativ. să aibă contribuţii în societate şi.

instrumente care întăresc funcţionarea tactilă: instrumente de tip Braille. Copiii cu forme uşoare de dizabilităţi fizice necesită puţine adaptări în clasă. inclusiv electronice. instrumente de măsurat cu adaptare Braille. un timp relativ scurt. este recomandabil ca scaunul profesorului să fie situat la aceeaşi înălţime cu cele pe care stau elevii. ca să poată lucra împreună şi să se ajute unii pe alţii. cărţi tipărite cu caractere mari şi grase. · instrumente electronice: calculatoare (matematice) vorbitoare. iar iluminarea clasei să fie cît mai adecvată. cu anumiţi copii sau grupuri mici de 244 . atît pentru elevi. precum şi la citit. riglă specială. pentru ca copilul să poată vedea rîndul. cît şi pentru profesor. Pentru a facilita citirea labială (de pe buze). a le permite şederea confortabilă şi a oferi un unghi de înclinare potrivit privirii copilului. stilouri şi pixuri speciale cu care se pot scrie litere marcate puternic. care produc linii sau forme în relief. hîrtie cu linii marcate puternic. Copiilor ce nu disting liniatura din caiete li se vor pune la dispoziţie caiete sau foi cu liniatură mai pronunţată. pentru ca aceştia să poată menţine capul şi corpul în poziţie ridicată atunci cînd şed. pe cînd pentru copiii cu dizabilităţi severe trebuie să se amenajeze un loc special.. de o culoare pe care se poate scrie vizibil. De asemenea.l poată vedea atît pe profesor. se poate găsi un spaţiu pentru a lucra individual. Aceste dispozitive pot fi utile atît la scris. marchete şi alte instrumente asemănătoare. diverse programe (soft-uri) pe calculator care pot utiliza scrierea Braille. calculatoare (computere). De asemenea sînt necesare pupitre speciale pentru a regla înălţimea. · instrumente de măsurare adaptate. cărţi înregistrate auto etc. sintetizatoare (electronice) de voce. În caz că sînt copii cu tulburări de vedere tabla va fi liniată cu linii vizibile. Tabla şcolară trebuie să fie accesibilă tuturor elevilor. marchere speciale care formează linii în relief. pentru aceşti copii sînt necesare: · instrumente care întăresc funcţionarea vizuală: suporturi speciale pentru cărţi. cît şi pe ceilalţi elevi din clasă. · instrumente care protejează funcţionarea auditivă: casetofoane şi radiocasetofoane. lămpi cu reglarea intensităţii luminii. Dacă sala permite. dispozitive de mărit scrisul (tip lupă) de pe pagină sau numai de pe rînd.

Psihopedagogie specială. 2001. confecţionate din diverse materiale sau obiecte reale. 3. UNICEF. astfel încît atenţia copilului să nu fie distrasă de restul clasei. Referinţe bibliografice: 1. GERGUŢ. Pentru astfel de copii. dar dacă se face în context real eficienţa lor este şi mai mare. să fie centrată pe cel ce învaţă. RO MEDIA. United Nations Educational. Ed. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică. Se vor folosi planşe cu scris mare. care să răspundă unei asemenea cerinţe şi să-şi schimbe metodele şi mijloacele de educaţie în corespundere cu cerinţele epocii moderne.copii. Iaşi: Polirom. Învăţămîntul integrat şi/sau incluziv. Management educaţional. Clasa în care sînt şi copii cu deficienţe de auz se va afla într-o parte mai liniştită a şcolii. pentru reducerea la maximum a zgomotelor.. 2003. Ghid practic pentru învăţămîntul deschis la distanţă. Educaţia integrată a copiilor cu Handicap. Scientific and Cultural Organization. 245 . C. pe care copiii cu deficienţe de vedere să le poată atinge. La acestea se pot adăuga alte materiale didactice. ŢOCA. Activităţile de tipul „să mergem la cumpărături”. pentru a fi vizibile şi înţelese de către toţi copiii. De asemenea. Deci. cu imagini sau cu simboluri mari. Diagramele sau imaginile trebuie să fie amplasate pe perete la nivelul ochilor copiilor. şcolile trebuie să pună la dispoziţia profesorilor încăperi speciale. 2000. T. Şcoala trebuie să găsească modurile cele mai adecvate. nu ne rămîne decît să creăm condiţiile necesare pentru aceasta. Ghid pentru profesori. Să înţelegem şi să răspundem la cerinţele elevilor din clase incluzive. pentru a învăţa să gestioneze banii. 5. vor fi simulate şi în clasă. VRASMAS. lecţiile despre plante şi animale se pot face în curtea şcolii sau la ferme şi plantaţii din apropiere. 2002. I. 2002. 2. ci undeva în afara clasei sau a şcolii. NEAMŢU. 4. dacă dorim ca educaţia să aibă un rol decisiv în dezvoltarea copilului. Uneori lecţiile sînt mai eficiente dacă se desfăşoară în afara clasei. A. Această zonă va fi separată de restul clasei printr-un paravan mobil. ARAMIS. Copiii cu deficienţe de auz şi de vedere recepţionează mai greu atunci cînd lecţiile nu se ţin în clasă.

Şcoala . Inside the larger frame of the curriculum. 246 . În condiţiile speciale în care se află şcolile unde elevii din ciclul gimnazial au stabilite activităţile şcolare între orele 12-18. România Abstract. fragmentînd timpul liber al elevului care pentru mulţi dintre aceştia este timp de studiu. Nowadays. Bacău. ...Ion Creangă”.A educa mintea si nu principiile moral ale unei persoane inseamna sa educi o amenintare la adresa societatii” (Teddy Roosevelt) Activitatea educativă extraşcolară este un compartiment care ne priveşte pe toţi cei care lucrăm în domeniul învăţămîntului. without being judged by others..cînd anume este oportun să se realizeze aceste acţiuni. Taking part in these activities. Dorinţa lor de a participa la realizarea unor astfel de activităţi este inhibată doar de lipsa de timp. prof. the extracurricular activities have an important place in students preferences. Forma activităţilor educative s-a modificat mult în timp. scopul acestora fiind acum implementarea unui sistem de valori socio-educaţionale care să conducă la schimbarea percepţiei faţă de şcoală a tuturor factorilor. when many families consider that education is no longer important. students feel free to express their opinions and attitudes. elevii şi cadrele didactice avînd aceeaşi problemă . Permisivitatea acţiunilor de acest fel corelată cu libertatea de exprimare din cadrul acestora situeaza activităţile extraşcolare în planul preferinţelor elevilor. orice tip de activitate extraşcolară se poate desfaşura înainte sau după orele de curs.ŞCOALA ARE ROLUL DE A PERFECŢIONA NU DOAR MINTEA CI ŞI SUFLETUL ADOLESCENTULUI Lenuţa IONESCU. it is the school”s mission to improve children”s mind and soul. Este de necontestat diversitatea şi importanţa acestui domeniu precum şi afinitatea elevilor pentru astfel de activităţi. Se pune deci problema alegerii unor preocupări în detrimentul altora şi această opţiune elevul o va face nu după dorinţe ci în funcţie de responsabilitatea fiecăruia.

singura unde tînărul s-ar putea manifesta liber.învăţare). Astfel prin activităţile derulate în cadrul acestor proiecte elevii învăţa despre viaţă. se susţine cu sprijinul profesorului diriginte şi există acea temere faţă de profesorul care în ora anterioară a predat fizica ori chimia. istorie să ducă la bun sfîrşit o oră de consiliere (chiar şi după ce a participat la un curs de 40 de ore)? Oricît de corect şi-ar desfăşura un profesor diriginte aceste lecţii ele tot nu îşi ating finalitatea datorită imposibilităţii acestuia de a interpreta din punct de vedere psihologic concluziile acelei teme. să-şi organizeze timpul de lucru doar prin exemple şi discuţii fără nici o urmă de impunere. deschise între elevi.calificat” este oare profesorul de chimie. Avînd în vedere aceste lucruri. ele sînt organizate sub formă de întîlniri-seminarii. elevii din grupul-ţintă participă cu interes şi cu plăcere şi aşteaptă încîntaţi urmatoarele activităţi. acumulează informaţii în ce priveşte sănătatea. într-un climat socio-afectiv pozitiv. matematică. participanţii. Plecînd de la toate aceste realităţi şi din dorinţa de a veni în sprijinul viitorilor adolescenţi s-a născut ideea realizării în şcoala noastră a unor proiecte în cadrul activităţilor extraşcolare. în care există discuţii libere. coordonator şi invitaţi. Şi oricum o oră pe saptamînă este foarte puţin în condiţiile cînd în aceste ore se pun la punct şi problemele de management intern ale clasei respective. abordează teme 247 . fursecuri). să nu mai fie etichetaţi.Importanţa acestor activităţi este observată şi de părinţi care petrec puţin timp alături de copiii lor şi care consideră astfel rezolvată parţial ancorarea copilului în realitatea cotidiană. nici note ci doar atenţie. Orele de dirigenţie devenite de curînd ore de consiliere sînt în continuare desfăşurate de profesorii diriginţi deşi tematica lor este mult diferită de cea a fostelor ore de dirigenţie. Scopul acestora este crearea unui context favorabil pentru exprimare. nici premii. prietenie şi respect. îşi însuşesc trăsături de caracter. învaţă să se cunoască. Activităţile sînt diferite de modul în care elevii sînt obişnuiţi să primească informaţiile în şcoală (predare .. Totuşi. un mediu în care toţi tinerii să se simtă valorizaţi. într-o atmosferă relaxantă (pregătesc ceai. să se respecte pe ei şi pe ceilalţi. un loc unde nu primesc nici diplome. ora de consiliere. Cît de . În cadrul acestora.

În loc să fie valorificat fiecare în funcţie de potenţialul lui şi ajutat să se perfecţioneze continuu. de respect. unde să întelegem că nevoia de afecţiune şi de apropiere între oameni nu este o boală. descoperirea forţei minunate. încredere şi răbdare.dintre cele mai diverse împreună cu o persoană din afara şcolii. În condiţiile în care un numar foarte mare de elevi trăiesc în familii dezbinate. doar capacităţile noastre sînt diferite. Iubirea pentru oameni şi importanţa acordată fiecărei persoane în parte ar trebui învăţată la şcoală. care există în oameni şi modul pozitiv în care aceasta poate fi folosită. îşi vor canaliza energia spre grupuri formate din indivizi cu probleme similare. astfel încît evaluarea progresului nu mai reprezintă un scop comun ci devine o formă de constrîngere.trataţi diferenţiat în funcţie de aceasta. În vîltoarea zilnică. face ca aceste lecţii de viaţă să modeleze sufletul tînărului într-un mod neaşteptat. modul în care sînt tratate temele astfel încît discuţiile se bazează pe trezirea sentimentelor frumoase. Deşi temele sînt absolut clasice: relaţia cu mediul înconjurator. însă în loc de aceasta elevii constată că sînt împărţiţi după performanţele şcolare şi . ei constată că sînt judecaţi si verificaţi.lucru şi mai rău . influenţa mass-media. unde să învăţăm că putem să ne acceptăm unii pe alţii fără a ne judeca în permanenţă şi unde să pricepem ca toţi sîntem egali. iar influenţa mass mediei nu este una benefică 248 . spaţiul intim. implementarea unor trăsături de caracter. Concluzia este că aceşti tineri au nevoie pe lîngă formarea unei gîndiri ştiinţifice de mai mult timp pe care să-l acordăm sufletului lor. Se urmăreşte astfel ca elevii să-şi manifeste într-un mod organizat nevoia de libertate. iar entuziasmul lor se rasfrînge şi asupra adulţilor prezenţi la activităţi astfel încît revederea devine bucurie şi armonie. ci mai ales sufletul copiilor. Experienţele acumulate în cadrul acestor proiecte au darul să modeleze nu doar mintea. alimentaţie sănătoasă. prinşi între cerinţele sistemului de învăţămînt şi cerinţele familiei (ambele urmărind în principal performanţa şcolara) şi negăsind înţelegere în nici o parte. mulţi dintre ei. păstrarea frumuseţii sufletului. În programa şcolară nu exista un obiect unde să putem discuta despre suflet.

Primul model.P. ameliorare a frustrării. JINGA. Bucuresti: E. 249 . Chişinău Abstract. jocuri de îmbunătăţire a imaginii de sine şi de formare a încrederii în sine). Chişinău Ala NOSATÎI.P. 2. nr. a anxietăţii. Manual de management instrucţional. 4. univ.. 1991. Revistă de pedagogie. comunicativă – psihogimnastica complexă. I. Caietul dirigintelui. UPS „I. 3. drd. S.. Bucuresti: E.D. Activităţi de formare a abilităţilor comportamentale în conformitate cu indicaţiile verbale. CRISTEA. CURRICULUMUL RECUPERATORIU PENTRU PREGĂTIREA CĂTRE ŞCOALĂ A COPIILOR CU TULBURĂRI DE LIMBAJ Nicolae BUCUN. conţine: 1. 3.educaţiei unor tineri.Creangă”. de diminuare a depresiei.. Referinţe bibliografice: 1. 1993.D. Activităţi de dezvoltare afectivă. hab. doar şcoala şi modelele ei ar mai putea să influenţeze pozitiv generaţiile viitoare. N. MITROFAN. Activităţi de psihocorecţie prin intermediul jocului (jocuri de reducere a agresivităţii. dr. volitivă. Activităţi individuale de recuperare a tulburărilor de limbaj. Aptitudinea pedagogică. cu prioritate de influenţă logo-psihoterapeutică. 2. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei.2. Pentru a realiza cu succes pregătirea psihologică către şcoală a copiilor cu tulburări de limbaj se propune curricula recuperatorie care include două modele psihopedagogice de eficientizare a acestui proces. prof. 1988. In the following article the author proposes curriculum for facilitating the process of school readiness for preschool age children with speech language disorders. Conducerea învaţămîntului.

ceea ce va contribui la recuperarea mai rapidă a vorbirii şi la facilitarea procesului de pregătire psihologică pentru şcoală. Aceste două modele propuse nu sunt consecutive. 250 . Incluziunea. dar fuzionale. Adică copiii cu tulburări de limbaj participă la activităţile Modelului de influenţă logo-psiho-terapeutică aflîndu-se printre copiii cu limbaj dezvoltat normal. Implementarea modelelor psihopedagogice a durat 5 luni şi au cuprins cîte 4 activităţi pe săptămână: · 2 activităţi frontale de psihogimnastică cu durata de 25-35 minute.Logo-psiho-terapeutic şi aflarea concomitentă a acestor copii în mediul copiilor cu limbajul dezvoltat normal va contribui la recuperarea mai rapidă a vorbirii. Aflarea copiilor cu tulburări de limbaj în grupe logopedice duce la segregarea copiilor. de învăţare ale fiecărui copil şi a tuturor copiilor în şcoli pentru toţi. 20 de activităţi de psihogimnastică. de dezvoltare.Al doilea model este orientat spre activizarea procesului de includere a copiilor cu tulburări de limbaj în grupul de copii cu limbajul dezvoltat normal. iar ulterior la pregătirea lor psihologică pentru şcoală. Participarea copiilor cu tulburări de limbaj la activităţile primului Model . prevede abordarea holistică a copilului prin înţelegerea şi satisfacerea necesităţilor de cunoaştere. ü 540 de activităţi recuperatorii logopedice individuale (30 de activităţi cu fiecare copil separat). · 2 activităţi individuale logoterapeutice cu durata de 10-15 minute. În total au fost realizate: ü 31 activităţi frontale (2 activităţi de consolidare a grupului. copiii cu tulburări de limbaj au posibilitate de a aplica în practică abilităţile formate în cadrul primului model prin participarea activă în viaţa colectivului de copii şi de a începe deja perioada de adaptare pentru şcoală. În mediul copiilor cu limbajul dezvoltat normal. ca mod de atitudine faţă de dezvoltarea copilului. 6 activităţi de formare a abilităţilor comportamentale în conformitate cu indicaţiile verbale).

Modelul de influenţă logo-psiho-terapeutică include activităţi centrate pe elemente de psihocorecţie prin intermediul jocului. Psihocorecţia a fost orientată spre reducerea agresivităţii şi a vizat trei direcţii: formarea abilităţilor de exprimare a furiei prin diferite mijloace acceptabile; formarea abilităţilor de control şi stăpînire a furiei; formarea capacităţilor empatice, de încredere, compătimire şi compasiune. La etapele începătoare de lucru am folosit exerciţii şi jocuri, cu ajutorul cărora copilul ar putea să-şi exteriorizeze furia. Acestea sunt: Tăierea lemnelor, Lupta, Ruperea hârtiei, Doi berbeci, Încăierarea. Pentru diminuarea încordării emoţionale am folosit jocurile, ce facilitează relaxarea, cum ar fi: Halterele, Pompa şi mingea, Corabia şi vîntul, Scutură-te. Cînd copiii au învăţat să recunoască propriile emoţii, am trecut la formarea capacităţilor de empatie, încredere, compătimire şi compasiune. Un volum mare de lucru a fost realizat pentru ameliorarea anxietăţii, stare de personalitate stabilită la majoritatea copiilor cu tulburări de limbaj. Е. Liutova şi G. Monina (2002) consideră că anxietatea şcolară apare în perioada preşcolară. La aceasta pot contribui atît stilul de lucru al educatorului, cît şi cerinţele exagerate faţă de copil, comparaţiile permanente cu alţi copii. În unele familii, pe parcursul întregului an precedent şcolii, în prezenţa copilului se discută despre alegerea unei şcoli „demne”, a unui învăţător „cu perspective”. Îngrijorarea părinţilor li se transmite copiilor. Pe lîngă toate acestea, părinţii copiilor cu tulburări de limbaj angajează învăţători sau ore întregi îndeplinesc exerciţii cu copiii. Nepregătirea copilului pentru o asemenea instruire intensivă şi suprasolicitarea se soldează uneori cu scăderea motivaţiei de a învăţa, iar anxietatea pentru instruirea ce urmează creşte considerabil. În cazul copiilor cu tulburări de limbaj situaţia se agravează datorită îngrijorării părinţilor pentru vorbirea cu deficienţe în pronunţie a copiilor. Deseori părinţii le spun copiilor: „Cum o să mergi la şcoală, dacă nu vorbeşti corect?” sau „ Cînd, oare, o să vorbeşti şi tu corect?” Activităţile aplicate pentru reducerea anxietăţii s-au realizat în trei direcţii: a) ridicarea stimei de sine; b) dezvoltarea abilităţilor de autocontrol în situaţii concrete, care îl emoţionează cel mai mult; c) diminuarea încordării musculare. Ridicarea stimei de sine este imposibilă într-un timp scurt, fapt ce necesită lucru corecţional consecvent. Copiii au participat la
251

jocurile: Complimente, Sînt mîndru, deoarece.., Mama mă dezmiardă, Eu sînt..., Dacă m-aş întâlni cu mămica ta..., Astăzi am făcut o faptă bună, Iepuraşii şi elefanţii, Scaunul fermecat etc. Fiecare joc avea conţinutul său, dar se urmărea respectarea cîtorva reguli de bază: adresarea pe numele mic, aprecierea prin laude a celor mai mici succese, acestea fiind evidenţiate în mod special. La finele fiecărei activităţi apreciam lucrurile bune pe care copilul le-a făcut, străduinţa cu care a lucrat. Pentru succese copilul era stimulat prin mici recompense (abţibilduri, floricele ş.a.). Fiecare activitate, frontală sau individuală, se finisa cu exprimarea în faţa oglinzii a cuvintelor: Eu sunt deştept/deşteaptă, frumos/frumoasă, curajos/curajoasă. Eu vorbesc corect, frumos. Toată lumea mă iubeşte. Eu sunt fericit. Aceste fraze le repetam de cîteva ori, ferm şi cu voce tare. Dezvoltarea abilităţilor de autocontrol în situaţii concrete, care îl emoţionează cel mai mult, a fost una din condiţiile de pregătire psihologică pentru şcoală a copiilor. De regulă, copiii cu anxietate nu vorbesc deschis despre problemele lor, iar uneori le ascund. De aceea, dacă copilul spune adultului că el nu se teme de nimic, aceasta nu înseamnă că este adevărat. Mai probabil, este o manifestare a anxietăţii, pe care copilul inconştient o neagă. În astfel de cazuri este important de a include copilul în discuţii comune despre trăirile şi emoţiile în situaţiile dificile, problematice, cu multă încărcătură emoţională. În acest sens sunt foarte utile poveştile, povestirile şi metaforele, prin intermediul cărora se sugerează copilului despre curajul de a depăşi frica. Aici am folosit tehnicile Pietricica din pantof, Scutură-te, Pleacă neplăcere ş.a. Una din acţiunile experimentului de formare a fost diminuarea depresiei. Pentru aceasta am organizat cu copiii jocurile: Scutură-te, Pleacă neplăcere. O altă activitate binevenită în complexul acţiunilor de formare îi aparţine psihogimnasticii. Programul a inclus 20 de activităţi frontale, adaptate după metoda Е.I.Aleabieva (2003). Psihogimnastica este o metodă de optimizare a sferei social-perceptive a personalităţii, atenţionînd asupra limbajului corpului şi comunicării spaţio-temporală. Exerciţiile sînt orientate spre dezvoltarea şi optimizarea atît a sferei cognitive, cît şi a celei emoţionale. Copii învaţă să identifice, să recunoască şi să înţeleagă diferite emoţii şi,
252

totodată, să le stăpînească. Psihogimnastica îi ajută pe copii să depăşească barierele în comunicare, să se înţeleagă mai bine pe sine şi pe ceilalţi, să-şi elimine tensiunea psihică şi le oferă posibilităţi de autoexprimare. La fel de importantă este şi exprimarea emoţiilor prin cuvinte. Aceasta duce la conştientizarea emoţională a Eu-lui. Obiectivele de bază ale acestei activităţi au fost: a) dezvoltarea abilităţilor de recunoaştere a emoţiilor după semnele externe, de exprimare şi diminuare a emoţiilor; b) formarea reprezentărilor morale; c) reglarea comportamentului; d) diminuarea încordării emoţionale; e) formarea abilităţilor de autorelaxare; j) depăşirea barierei de comunicare. După realizarea activităţilor de psihogimnastică, au fost introduse activităţile frontale de formare a abilităţilor comportamentale conform indicaţiilor verbale (6 activităţi ), dintre care: Aranjarea bradului, Căsuţa pădurarului, jocul cu subiect pe roluri Şcoala etc. Prin intermediul jocurilor Aranjarea bradului şi Căsuţa pădurarului copiii învaţă să urmeze regula jocului, să memoreze întocmai instrucţiunile, să-şi controleze activitatea şi să-şi corecteze independent greşelile. Jocul pe roluri Şcoala are o importanţă deosebită pentru pregătirea psihologică pentru şcoală a copiilor. Fiecare copil a interpretat rolul elevului şi rolul învăţătorului. Rolul de învăţător îi dă posibilitate copilului să înţeleagă poziţia învăţătorului adevărat, ceea ce e foarte important pentru instruirea cu succes la şcoală. Adultul prezintă exemple de relaţionare a copiilor, îi învaţă să se asculte unul pe altul, să-şi supună activitatea individuală scopurilor colective. După fiecare joc am discutat cu copiii, întrebîndu-i dacă le-a plăcut în rol de învăţător, dacă i-au plăcut sau nu „elevii” şi de ce. Schimbări pozitive în comportamentul „elevilor” s-au observat după ce au jucat rolul de învăţător. Pe parcursul experimentului o deosebită atenţie a fost acordată activităţilor logopedice recuperatorii individuale. Activităţile logopedice s-au realizat de 2 ori pe săptămână cu fiecare copil după un program individual în cabinetul logopedic cu o durată de 10-15 min. Pentru a stabili efectul produs asupra eşantionului experimental prin programul de recuperare special organizat şi realizat de noi, subiecţii au fost retestaţi cu ajutorul probelor verbale
253

în baza fişei logopedice; a probelor de evaluare a pregătirii psihologice pentru şcoală: metoda „Evaluării pregătirii psihopedagogice a copilului pentru începutul instruirii şcolare”, a tehnicilor „Amabilitate” şi „Da şi Nu”; a probelor de personalitate: testul proiectiv „C.C.O.”. În urma aplicării acestor probe am determinat: Curriculumul recuperatoriu implementat a diminuat anxietatea, neîncrederea în sine, sentimentul inferiorităţii, agresivitatea, conflictul, frustrarea, dificultăţile de comunicare, depresia. Modelele propuse au influenţat pozitiv schimbarea imaginii de sine a copiilor, devenind mai acceptată şi mai armonioasă. Copiii au învăţat cum săşi controleze şi să-şi stăpînească emoţiile în timpul furiei, unde şi cum să verbalizeze aceste emoţii, cît de importantă este exprimarea acestor emoţii; cum să depăşească unele temeri; cum să se autodirijeze în situaţii stresante sau să-şi ajute colegii. S-au redus indicii la lipsa de apărare: copiii au învăţat să aplice mecanisme de apărare. Modelele propuse au format la copii încrederea în sine, înţelegînd că tulburarea de limbaj nu este un obstacol pentru a comunica şi a avea prieteni şi au orientat pozitiv copiii pentru începerea activităţii şcolare. Noile condiţii psihopedagogice au contribuit la recuperarea mai rapidă a vorbirii şi la pregătirea lor psihologică pentru şcoală. Copiii cu tulburări de limbaj, care au participat în activităţile propuse de curriculum, au căpătat indici înalţi de pregătire psihologică pentru şcoală, s-au situat la un nivel similar cu cel al copiilor cu limbajul dezvoltat normal spre care am tins. Copiii din grupele de control au demonstrat ameliorări în vorbire, nivelul de pregătire psihologică pentru şcoală fiind mult mai redus decât al copiilor cu limbajul dezvoltat normal. Schimbările survenite în particularităţile psihologice ale copiilor cu tulburări de limbaj au fost confirmate de către educatori şi părinţi, a căror opinie cu privire la evoluţia stării de lucruri am solicitat-o pe parcursul şi la finele experimentul formativ. Educatorii menţionau că copiii au devenit mai sociabili, ridică mâna ca să întrebe dacă ceva nu au înţeles, îşi expun părerea, sunt mai atenţi la activităţi.

254

Tehnicile implementate în cadrul programului pot fi folosite de către psihologi, pedagogi, educatori, logopezi, părinţi în procesul de pregătire pentru şcoală a copiilor cu tulburări de limbaj. Am putea să recomandăm ca în perioada preşcolară copiii cu tulburări de limbaj să frecventeze grupele generale de instruire. Pe tot parcursul acestei perioade copiii cu tulburări de limbaj au nevoie de activităţi de recuperare a limbajului sub îndrumarea logopedului, care ar intercala exerciţiile de corecţie a limbajului în jocuri de psihocorecţie şi psihogimnastică. La fel, educatorii ar trebui să fie familiarizaţi cu particularităţile lucrului logopedic, cu metode de automatizare şi diferenţiere a sunetelor. Ei trebuie să practice jocuri de reducere a agresivităţii, a anxietăţii şi a frustrării, jocuri de diminuare a încordării musculare, de formare a încrederii în sine şi a stimei de sine cu copiii cu tulburări de limbaj ce frecventează grupa lor, precum şi în scop profilactic pentru ceilalţi copii din grupă. O prioritate rămîne lucrul în vederea schimbării stereotipului şi adoptării unei atitudini pozitive a semenilor şi educatorilor/ învăţătorilor, părinţilor faţă de natura abilităţilor verbale limitate ale copilului. Referinţe bibliografice: 1. BOLBOCEANU, A. Vrânceanu, M. Ghid psihologic. Preşcolarul. Chişinău. 1996. 2. MORĂRESCU, M. Structurarea semantică a limbajului (la copiii cu diverse niveluri de evoluare verbală). Chişinău. 1999. Алябьева, Е.А. Психогимнастика в детском саду. Москва. 2003. 3. БОЖОВИЧ, Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. М. 1968. 4. ГУТКИНА, Н.И. Психологическая готовность к школе. Питер. 2006. 5. КРАВЦОВА, Е.Е. Психологические проблемы готовности детей к обучению в школе. Москва: Педагогика. 1991. 6. ЛЮТОВА, Е., МОНИНА, Г. Шпаргалка для взрослых. Москва. 2002. 7. РАКУ, Ж. Влияние общения ребенка со взрослыми на развитие познавательной мотивации на начальном этапе обучения. Кишинев. 1996.

255

DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE COOPERARE Carmen-Eugenia LEZEU, dir. adj., Ramona STAN, inst., Florica ŢIRBAN, inst., Liceul pedagogic “Nicolae Bolcaş”, Beiuş, România Maria MOZA, înv., Budureasa, România Abstract. The methodology of the course of didactic activities is diverse, teachers managing to increase the efficiency and attractiveness of activities due to the completion of traditional methods with modern ones, based upon action, combining individual methods of teaching with cooperative ones, pair-work, team- work or group ones. The experimental research included in the given study underlines once more the advantages of group-work to the prejudice of individual one, also expressing aspects related to the dynamic of groups

Cadrul didactic are privilegiul, transformat în responsabilitate, de a avea încredinţat spre modelare cel mai sensibil material – materialul uman, la vîrsta maximei sale fragilităţi. Avînd în vedere noile orientări ale educaţiei şi importanţa şcolii în formarea personalităţii complexe a elevilor, planificarea activităţilor se impune a se realiza nu numai prin prisma informaţiei ce urmează a fi transmisă elevilor sau a deprinderii ce urmează a fi dobîndită, ci şi prin cea a satisfacerii nevoii de afiliere a copilului. Se constată din ce în ce mai pregnant în ultima vreme că în timp ce coeficientul de inteligenţă creşte de la o generaţie la alta, coeficientul emoţional are tendinţa să scadă, fapt determinat de transformările ce au loc în societate. Acest lucru accentuează egocentrismul şi individualismul individului. Soluţia de echilibrare optimă între cei doi coeficienţi ne-o oferă învăţarea prin cooperare. Aceasta îi ajută pe copii să se cunoască mai bine, să-şi cunoască propriile limite, îi învaţă să se evalueze obiectiv în raport cu alţii. De asemenea, grăbeşte maturizarea afectivă a copiilor, formîndu-le grija pentru ceilalţi, îi învaţă să-şi ofere sprijin intelectual şi personal, să-şi formeze deprinderi sociale, le arată că trebuie să ia singuri decizii responsabile care să le asigure succesul. Întrucît promovează schimburile pozitive de idei, învăţarea prin cooperare sporeşte
256

Ceilalţi copii încep să nu mai fie priviţi ca simple obiecte şi apar relaţiile de colaborare. mobilierul a fost aranjat adecvat pentru munca individuală. La nivel preşcolar ne-am propus să observăm preferinţa copiilor de grupa mică pentru una din formele de organizare a activităţii mai sus enumerate. Am realizat un studiu pe cele patru nivele specifice învăţămîntului preuniversitar: preşcolar. Copiii sînt lăsaţi să aleagă singuri măsuţa la care vor lucra.. Avantajele acestei strategii constă în faptul că poate fi folosită cu succes. sarcina de lucru fiind adecvată pentru a permite copiilor să lucreze individual sau cooperant. ne-am propus să investigăm doleanţele copiilor privind forma de organizare a activităţii didactice şi a motivaţiilor cu privire la alegerea făcută. Prin forma sa. Dat fiind faptul că nu putem interveni prea mult în privinţa conţinuturilor disciplinelor de trunchi comun.unul lîngă altul’’ la jocul . fiecare fiind solicitat să verbalizeze modul în care preferă să lucreze. primar.cu o pondere uşor diminuată . ea solicită activitate şi implicare din partea copilului. În învăţămîntul preşcolar copiii preferă activitatea individuală (53%) activităţii în perechi (27%) sau în grup (20%). Şcolarul mic manifestă preferinţă tot pentru activitatea individuală (46%) . astfel încît toţi membrii săi sînt cuprinşi în activitate. cunoaşterea reciprocă şi implicit crearea de noi prietenii şi simpatii. facilitînd construirea de relaţii. prin evidenţierea aspectelor concrete din procesul instructiv-educativ care conduc la formarea percepţiei asupra demersului didactic în viziunea beneficiarilor direcţi ai acestuia.eficienţa socială. Lucrul în grup solicită o minimă perioadă de organizare a acestuia şi a sarcinii. De obicei. Materialul pregătit pentru activitate a fost identic. La nivel primar am realizat studiul pe baza unui chestionar conţinînd 7 întrebări cu răspunsuri închise şi deschise.de grup (35%) şi de perechi (19%). în pereche sau grup. gimnazial şi liceal. Pe baza activităţilor desfăşurate în grădiniţă se trece treptat de la jocul . indiferent de aria curriculară. 257 .. sarcinile se distribuie în grup. deoarece este o strategie ce angajează cognitiv copilul.unul cu altul’’. pe bază de observaţie şi chestionar avînd ca şi scop conturarea imaginii despre formele de organizare a activităţilor de educatie tehnologică.

2. Iaşi: Ed. cu opinii care merită luate în seamă.. PÎNIŞOARĂ. de stimă. 2009. Referinţe bibliografice: 1. Responsabilitatea cu care copiii au colaborat la realizarea acestei cercetări conturează discipolul ca un partener al actului didactic. Liceenii privesc activitatea de grup (82%) ca masă de greutate a intereselor. colaborare. surprinzînd avantajele dar şi limitele fiecărei forme de organizare a activităţii. C.Am aplicat acelaşi chestionar semistructurat cu două întrebări pe două eşantioane de elevi – unul din elevi de clasa a VII-a şi altul format din elevi de clasa a IX-a. 1979. activitatea individuală şi cea de perechi fiind tratate la acelaşi nivel de interes. de statut. iniţiativă. Adolescenţii ajung la un anumit nivel de maturizare socială în care apar şi se manifestă emoţii şi sentimente superioare de prietenie. dorinţa de valorificare a posibilităţilor fizice şi psihice. Polirom. urmat de munca în perechi (26%) şi cea individuală (13%). M. 4. Creativitatea individuală şi de grup. Pedagogie. respect. 2002. 3. pe măsura conturării personalităţii lor şi ca urmare a acţiunilor din şcoală. 1981. care. de afiliere.vîrsta de graţie socială’’ în care copilul trăieşte într-o adevărată simbioză cu grupul. CUCOŞ. Elevii de gimnaziu şi liceu. Iaşi: Polirom. competiţie. ROŞCA. CONCLUZII. Bucureşti: Editura Academiei RSR. Profesorul de succes. Creativitatea generală şi specială. care îi satisface o serie de nevoi: de socializare. A. Preşcolarii şi şcolarii mici optează pentru o anumită formă de organizare a activităţii în cunoştinţă de cauză. au o viziune de ansamblu asupra acestei discipline. care au un sistem propriu de valori. I. finalizînd cursurile de educaţie tehnologică. Bucureşti: Editura Academiei RSR. argumentează opţiunile alese. Elevii de gimnaziu au un interes ridicat pentru munca de grup (64%). În argumentele formulate ei surprind superioritatea rezultatelor în cazul muncii în grup şi competenţele sociale pe care munca în grup le dezvoltă. Prin urmare. Cousinet consideră preadolescenţa ca fiind . ROCO. elevii ajung să prefere forme de organizare a activităţii care presupun cooperare. 258 .

Relaţia de comunicare în context educaţional are. caracterul conştient. a atitudinilor şi comportamentelor destinatarilor şi interlocutorilor. este dependentă de simultaneitatea acţională a trei condiţii: caracterul psihologic.. Comunicarea constituie nu numai o activitate psihofizică de punere în relaţie a două sau mai multe persoane. moral. Caracterul direct atestă importanţa sau necesitatea unui minim contact perceptiv între parteneri atunci cînd comunică. Caracterul conştient presupune implicarea indivizilor în actul de comunicare în mod conştient de sine şi de celălalt. menţinerea ori modificarea comportamentului individual sau de grup. de nevoile şi de aşteptările reciproce.. Comunicarea este modalitatea fundamentală de interacţiune psihosocială. menit să realizeze o relaţie interumană durabilă pentru iniţierea. de asemenea. The relationship of communication are the formative educational. drd. prin raportare la 259 . The relationship of communication gives the higher value of a complex educational intervention that determines the structure of personality changes in child cognitive. Purpose of relationship communication is the educational performance. ci şi un proces psihosocial de influenţă. apariţia. against the objectives of training.RELAŢIA DE COMUNICARE ÎN ACTIVITATEA EDUCAŢIONALĂ Flavia MĂLUREANU. Similar relaţiilor interpersonale. dar şi etic. lector univ. moral. development and strengthening of child personality. Comunicarea interpersonală reprezintă principala modalitate de relaţionare în cadrul societăţii. căci a comunica înseamnă a intra în relaţie cu alţii. schimb continuu de diferite mesaje între interlocutori. Universitatea din Bucureşti. România Abstract. dezvoltarea şi funcţionarea relaţiei de comunicare educaţională. attitudinal. prin limbaje specifice. caracterul direct. emotional. ethical. action. Communication is one of the basic factors in developing the whole personality of the individual human. caracter formativ. conform opiniei lui M. Zlate. Esenţial pentru a înţelege fenomenele de comunicare este să ne raportăm la contextul relaţional în care aceasta se desfăşoară. Caracterul psihologic atestă că în actul de comunicare participă întregul sistem de personalitate al indivizilor implicaţi.

Privită ca interacţiune socială. similare sau total diferite din punct de vedere obiectiv şi subiectiv pentru subiecţii comunicării. Relaţia de comunicare se supune regulilor constituite de către partenerii implicaţi în procesul de comunicare. ci adaptate. reprezintă relaţia educaţională prin raportare la elemente psihosociale: C = contextul social elevului S = situaţia pedagogică P = personalitatea A = adaptarea 260 . interpretînd corect asemănările şi deosebirile situaţiei date. bazate pe un limbaj didactic care determină în structura personalităţii şcolarului modificări de natură cognitivă. prin Paul Watzlawick. Este deci important să remarcăm faptul că oamenii iau parte activă la elaborarea normelor după care îşi conduc relaţiile. nici nu-i contestă oferta implicită.. să gîndim şi să acţionăm. Antoine Leon. Relaţia de comunicare conferă procesului de învăţămînt valoarea unei intervenţii educaţionale complexe.obiectivele de formare. a explicat cum se produce crearea normelor relaţionale în actele de comunicare cotidiene pe care oamenii le întreţin. pentru că numai aşa învăţăm să comunicăm. precizînd ce este şi ce nu este permis în diferite circumstanţe.Introduction a l`histoire des faits educatifs” (1980). în . comunicarea educaţională este antrenată în dirijarea şi controlul activităţii educaţilor. în influenţarea reciprocă şi aşteptarea feed-back-urilor pozitive sau negative obţinute în funcţie de obiectivele specifice urmărite. Modul în care fiecare individ se poartă cu ceilalţi implică reguli şi interacţiuni. păstrarea unei relaţii de comunicare eficiente între profesori şi elevi presupune mai întîi identificarea similitudinilor. Şcoala de la Palo Alto. nici profesorii nici elevii nu vor avea comportamente identice. Nici o situaţie nouă nu este identică cu cea anterioară şi deci. Dacă cei cu care individul iniţiază comunicarea nici nu răspund. dezvoltare şi consolidare a componentei axiologice a personalităţii copilului. acţională. atitudinală. afectivă. Cum orice situaţie didactică are particularităţi specifice ce pot fi complementare. recunoscînd. se presupune că ei acceptă şi că se vor conforma la ea în momentul efectuării schimburilor.

A comunica înseamnă pentru emiţător a avea disponibilitatea. de a i se recunoaşte progresele. POTOLEA. de a le prelucra şi a da răspunsuri personalizate.). să se adapteze. I. 4. să se afirme. iniţial. Satisfacerea acestei trebuinţe creează stări de siguranţă şi confort. Pentru receptor a comunica înseamnă disponibilitatea şi competenţa de a primi sfaturi şi îndrumări.. dar şi de felul cum sînt depăşite obstacolele. O. 261 . Bucureşti: Editura Aramis. Astfel. Introduction a l`histoire des faits educatifs. LEON. să se exprime. cît şi de educator depind de calitatea mediului. de a organiza mediul de afirmare şi exprimare.E. se dobîndesc deprinderi. IUCU. D. se exersează aptitudini. PÎINIŞOARĂ. 2007. să înveţe. de aportul fiecăruia la funcţionarea relaţiei. finalitatea relaţiei de comunicare este tendinţa spre performanţă. Concluzionînd. MACOVEI. 2.Într-un anumit context social (C). se construieşte stilul personalizat de comunicare. motivaţie şi competenţă la care se ajunge prin cunoaştere şi exersare. Bucureşti: Editura A. (coord. de compatibilitatea celor doi parteneri. 3. Referinţe bibliografice: 1. de a se afirma. iar nesatisfacrea ei duce la dezordini comportamentale. de a cunoaşte. I. R. de a solicita respectarea cerinţelor. Suportul psihologic al relaţiei educaţionale este în acest caz trebuinţa de a comunica. 1980. Răspunsurile receptorului reflectă şi alte trebuinţe. dar şi competenţa de a da sfaturi. se creează situaţii pedagogice (S) care permit elevului să-şi structureze personalitatea (P). Trebuinţa de a comunica se manifestă prin disponibilitatea axată pe resurse interne profunde. de a-l îndruma pe receptor. să se dezvolte în planul personalităţii. Iaşi: Editura Polirom. Educatul îşi doreşte să se exprime. 2008. acelea de a se dezvolta. Comunicarea didactică. CIOBANU. Educatorul îşi doreşte să fie eficient..O. 2003. Tratat de pedagogie propedeutică. Performanţele aşteptate atît de educat. NEACŞU. A. E.S. să aibă satisfacţia datoriei împlinite.. Pregătirea psihopedagogică.

prioritate am dat metodei verbo-tonale. precum şi a modalităţilor de eficientizare a dezvoltării prin metoda verbo-tonală. am menţionat un sistem de metode psihopedagogice de recuperare speciale. surdopedagog. Coţaga. which take into consideration hearing handicap. Copiii au fost protezaţi binaural (ambele urechi) cu aparate auditive individuale şi sînt implicaţi în activităţi de recuperare conform unui plan de servicii. Eşantionul cercetării este format din 7 subiecţi cu vîrsta cronologică cuprinsă între 3 -7 ani. metoda este folosită pentru corectarea tulburărilor de limbaj (tulburări de articulare şi voce). Centrul de audiologie. Chişinău Veronica CĂPĂTICI. surdopedagog. Pentru a putea fi folosită în scopurile menţionate mai sus. şt. De asemenea. metoda verbo-tonală necesită utilizarea obligatorie a aparatajului “Verboton” şi o pregătire specială a surdopedagogilor care o practică.. care contribuie la dezvoltarea percepţiei la copii cu deficienţe de auz de diverse grade (de la deficienţe lejere pînă la surdităţi profunde).4 băieţi şi 3 fete. For the success of the recovery of hearing deficiencies from the used methodological complex we point out the verbaltonal method. Chişinău Doina ADAŞAN.ASPECTE PRACTICE ALE APLICĂRII METODEI VERBO-TONALE ÎN ACTIVITATEA CU COPIII DEFICIENŢI AUDITIV Emilia FURDUI. Chişinău Abstract. În scopul unei eficienţe sporite. Scopul cercetării rezidă în determinarea particularităţilor specifice de dezvoltare a copiilor cu deficienţe auditive aflaţi în diferite condiţii sociale. cerc. Diagnosticul acestor copii indică prezenţa unor deficienţe auditive moderat-severe bilaterale. spitalul E. This article includes some aspects. dintre care . Studiul nostru se realizează în cadrul Centrului de Reabilitare a copiilor surzi şi din alte grupuri de risc. Centrul de Reabilitare a copiilor surzi. implementat de către 262 . Într-un studiu anterior am prezentat caracteristica complexă a copilului deficient auditiv. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei.

prelucrată şi decodificată. „Capcana”. este important că pe întreg parcursul lucrului în afară de căşti copilul foloseşte vibratorul (în mînă. Activităţile se desfăşoară zilnic în grup. „Diferenţiere”. . 263 . aşezîndu-se pe măsuţa vibratoare în diferite poziţii). Cercetarea noastră a presupus cîteva direcţii de acţiune. comunicare şi cooperare. Materialul propus pentru activitate se prelucrează prin aparatul de amplificare a sunetului vibro-ton.echipa multidisciplinară. autoreglării intensităţii sunetului şi selectării cîmpului optim.dezvoltarea auditiv-verbală prin implicarea în acelaşi timp a tuturor organelor de percepţie. . individual şi frontal cu durata de la 15-35 min. în dependenţă de particularităţile psihofizice ale copilului. Obiectivul general al cercetării l-a constituit reabilitarea şi integrarea copiilor cu deficienţă de auz în mediul social.dezvoltarea naturală a limbajului sonor. dezvoltarea abilităţilor de concentrare. cu ajutorul vibraţiilor şi a sunetului.. Deoarece activitatea de vorbire se realizează sub influenţa impulsului efector ce ia naştere ca urmare a stimulării neuronilor motori de către impulsurile aferente. Obiective specifice: . De exemplu: la descoperirea sunetului şi vocii am conceput şi aplicat mai multe exerciţii-joc. 1 băiat). mai fină (în dependenţă de intensitate) şi capătă o intonaţie ce poate fi controlată de către însuşi copilul. aparatele individuale ale copiilor şi urechea goală (vizual şi auditiv). I etapă iniţială: (perioada de adaptare) La baza acestei etape rămîne stabilirea contactului psihoemoţional cu copilul. stimularea în scopul perceperii semnalului sonor. Perioada de adaptare diferă de la un copil la altul. receptorilor şi respectiv a centrilor scoarţei cerebrale. cum ar fi: „Zgomote”.3 subiecţi (2 băieţi.determinarea cîmpului auditiv-optimal prin folosirea utilajului „SUVAG”. Cu ajutorul acestei metode am parcurs primele 3 etape din cele 5 considerate necesare în activitatea de instruire complexă a copilului. iar vocea devine mai curată. Astfel are loc stimularea musculaturii. „Ce auzi?”. În consecinţă am obţinut următoarele rezultate: .reacţia la sunet ca semnal la acţiune cu calificativul „bine” 4 subiecţi (3 fete. „suficient” . sub picior. În aşa mod copiii percep sunetul prin întreg corpul şi respectiv informaţia este recepţionată. 1 fată).

B) .joc: .BA. Exerciţii .„ Căţelul ” – am-am-am! – ritm rapid. . . l. decît atunci cînd s-a lucrat cu ei individual. deosebirea intensităţii şi duratei semnalului acustic. „suficient” – 4 copii (2 băieţi. III etapă presupune însuşirea silabei .achiziţii fonematice: a.BO. a-a-a! – legănatul. o-o!. o. s.unitatea de bază a perceperii vorbirii. . . 1 băiat). În cadrul activităţilor desfăşurate la această etapă (care se petrec mai mult în grup şi frontal) se continuă dezvoltarea percepţiei auditive prin însuşirea calităţilor prosodice: (însuşirea ritmului. .diferenţierea cîtorva semnale care pot fi deosebite după intensitate şi intonaţie: „bine”. 2 fete).„ Pisica ” – mau-mau-mau! – ritm lent.. 90 % din subiecţii supuşi experimentului reuşesc pe calificativul „bine”. II etapă. Jocuri ce presupun exerciţii: * verbal .„ Maşina ” – brrr! – intesificarea semnalului. Top-top-top! – mersul pe loc. * diferenţierea silabelor (însuşirea cîtorva acţiuni ce conţin 2 sau 3 cuvinte cu o anumită structură ritmică): * jocul cu mingea: * mijloace de transport: Op-op-op! Brrr-uuuu! Op-op-op! Brrr-uuuu! Opa! Bum! La această etapă. La însuşirea noilor structuri fonetice (individual): (V.„ Avionul ” – aaaaa! – ritm neîntrerupt. la copii s-au înregistrat rezultate mai bune cînd s-a lucrat în grup. În urma studiului efectuat am constatat că aplicarea metodei verbo-tonale şi a utilajului sus numit ne-a permis să formăm 264 . m. şi utilizarea acestora în diferite situaţii.chemarea prietenului.3 copii (2 fete.motrice: * de modulaţie a vocii: Op-op-op! – galopatul calului. f.BOBA 93 % din subiecţi au atins nivelul „bine”. . p. Concluzii.U. După aproximativ 3 luni s-a constatat un nivel mai înalt de însuşire la fete comparativ cu băieţii.„Sărituri şi opriri ” – diferenţierea semnalului. achiziţii fonematice: t. duratei de pauză). .

P. Racu. I. mechanisms. This research is devoted to the actual problem of the developmental and psychology: dynamics of the self-consciousness. A. D. Загреб: „СУВАГ”. condiţiile. 2002. Deficienţe senzoriale. factorii. ROZAREA. possibilities.la copii abilităţi de emitere şi percepere a vocii naturale. 1997. POPA. 2005) şi cele realizate sub conducerea noastră . 1992. 2008. Chişinău Abstract. Preocuparea permanentă pentru reabilitare. hab. U. I. 1997. atitudinea responsabilă şi colaborarea dintre specialişti şi părinţi devine necesară în formarea şi dezvoltarea personalităţii copilului deficient auditiv. Perjan... „I. A.. Gîncota.C. I. affectivity. Manual de pedagogie: Reeducarea percepţiei sunetelor vorbirii cu ajutor auxiliarelor tehnice “SUVAG”Urile. E. Верботональный метод реабилитации лиц с проблемами в комуникации. the natural laws of development and the differences determined by the Social Situation of Development (SSD). 1988. 2003.. Paris: CAEA. 1998. aggression. mecanismele dezvoltării conştiinţei de sine de la apariţia premiselor 265 . În ştiinţa psihologică autohtonă a sporit interesul faţă de problema formării personalităţii copiilor care sînt educaţi în condiţii sociale diferite. 3. univ. GUBERINA. the situations. 2. POPOVICI.P. Referinţe bibliografice: 1. dr. Creangă”. 2009. În investigaţiile efectuate a fost studiată geneza conştiinţei de sine în ontogeneză. Psihopedagogie specială. at different developmental stages of a child. Menţionăm lucrările teoretico-experimentale pe care le-am efectuat în decurs de mai bine de 20 de ani (Ig.S. factors. Bucureşti: Editura PRO Humanitate. M. CONDIŢIILE SOCIALE DE VIAŢĂ DETERMINANTE ALE PROCESULUI DE FORMARE A PERSONALITĂŢII Igor RACU. 2001.V. BOULOGNE. prof. Verdeş.. Donica.. N. STĂNICĂ. contents. MUŞU. Au fost stabilite etapele.

Au fost depistaţi şi studiaţi experimental parametrii acţiunilor axate pe subiect în cadrul comunicării adultului cu copilul care determină în mare măsură formarea componenţilor cognitiv şi afectiv ai conştiinţei de sine (specifice pentru familie. alte activităţi).S. reţinerea în apariţia şi dezvoltarea acestei formaţiuni nucleare în cadrul personalităţii umane. activitate). tempou mai redus de dezvoltare etc.iniţiale ale acestei formaţiuni în copilăria precoce şi pînă la constituirea definitivă în adolescenţă. Perjan a fost studiat procesul de dezvoltare a afectivităţii la copiii preşcolari educaţi în situaţii sociale de dezvoltare (S.D) diferite. dar care lipsesc în instituţiile de tip închis). Au fost elaborate programe de compensare. A fost stabilit că experienţa de comunicare cu adultul este factorul determinant al dezvoltării conştiinţei de sine la diferite etape ale ontogenezei şi că la copiii educaţi în condiţii sociale nefavorabile sînt prezente denaturări în conţinutul componenţilor de bază ai conştiinţei de sine. La preşcolarii educaţi în SSD mai puţin 266 . A fost relevată posibilitatea compensării parţiale şi corecţiei în dezvoltarea conştiinţei de sine la copiii educaţi în condiţii sociale de viaţă specifice pentru instituţiile de tip închis. activitate). copil – El însuşi (sfera afectivă etc. interacţiune. de educaţie. A fost demonstrat că formarea conştiinţei de sine în condiţii de educaţie specifice instituţiilor colective de tip închis se caracterizează prin reţinerea dezvoltării componenţilor de bază. corecţie. Cercetările efectuate au demonstrat semnificaţia deosebită a situaţiei sociale de dezvoltare în procesul formării personalităţii şi în particular a conştiinţei de sine. Se formează conştiinţa de sine cu un conţinut specific. interacţiunea.). Am demonstrat experimental că în diferite situaţii sociale de dezvoltare se formează un conţinut specific al conştiinţei de sine care este determinat de deosebirile existente în patru sfere de bază: copil – adult (comunicare. formare a componenţilor afectiv şi cognitiv ai conştiinţei de sine pentru vîrsta precoce şi preşcolară. Laturile specifice sînt determinate de înseşi condiţiile de viaţă. comunicare şi interacţiune care s-au format în instituţiile de tip închis. În cercetările efectuate de C. interacţiune. copil – alt copil (comunicare. copil – anturajul material (felul dominant de activitate.

dezvoltarea capacităţii de a face faţă conflictelor şi soluţionarea lor constructivă etc. În condiţii experimentale centrate pe comunicarea orientată la subiect au loc corecţia şi influenţa pozitivă asupra procesului de formare şi recuperare a afectivităţii. Gîncota a fost studiat procesul dezvoltării sferei afectiv–volitive la vîrsta şcolară mică în diferite situaţii sociale de dezvoltare. dezvoltarea autocontrolului. Donica (2002). familia temporar dezintegrată şi mediul de educare instituţionalizat. identificînd şi evoluînd complex particularităţile de dezvoltare a dinamicii. Cel mai înalt nivel de manifestare a agresivităţii preadolescenţilor contemporani corespunde vîrstei de 13–14 ani. Eficacitatea intervenţiilor psihologice s-a confirmat prin evoluţia pozitivă a particularităţilor afective şi volitive ale elevului mic. Cercetarea realizată de A. aspecte specifice determinate de SSD. În investigaţiile organizate şi realizate de E. Autoarea. Autoarea a remarcat că pe parcursul perioadei micii şcolarităţi în dezvoltarea sferei afectiv – volitive sînt anumite etape. a fost studiat specificul manifestării şi modalităţile de diminuare ale comportamentului agresiv la preadolescenţii contemporani care de fapt sînt educaţi în condiţii sociale specifice pentru R. tempoului. reglarea emoţiilor negative. Au fost descrise şi analizate trei situaţii sociale: familia completă favorabilă. Verdeş se centrează pe problema dezvoltării afectivităţii la preadolescenţii educaţi în situaţii de dezvoltare diferite (SSD). Moldova. Diminuarea agresivităţii preadolescenţilor a fost obţinută prin implementarea unui program psihologic special care a vizat conştientizarea trebuinţelor personale. etiogenezei dezvoltării afectivităţii a fundamentat teoretic. În cercetarea teoretico-experimentală efectuată de N. a elaborat şi implementat modele de accelerare a procesului de formare a afectivităţii pentru copiii din SSD mai puţin favorabile. Preadolescenţii din familiile temporar dezintegrate şi cei din instituţiile rezidenţiale cresc în condiţii care determină dezvoltarea defavorizată a afectivităţii şi apariţia unor 267 . În condiţii sociale de dezvoltare mai puţin favorabile s-au constatat deficienţe şi un nivel inferior de dezvoltare a sferei afectiv–volitive. Autorul a demonstrat că apariţia şi manifestarea agresivităţii la preadolescenţi sînt provocate de gradul sporit al agresivităţii mediului social se dezvoltă copiii (natura socială a reacţiilor agresive).favorabile s-au constatat denaturări şi reţineri în dezvoltarea afectivităţii. formarea autoaprecierii adecvate.

its history and culture and promotes the development of sources of patriotic feelings.a. 2002. Кишинев Abstract. în psihologie. Specificul manifestării şi modalităţi de diminuare ale comportamentului agresiv la preadolescenţii contemporani. I. Autor. De asemenea. It has a personality-oriented nature and aimed at developing the social characteristics of the child. 1997. Dezvoltarea afectivităţii la preadolescenţii educaţi în situaţii sociale de dezvoltare diferite. anxietatea. хаб. N. 2003. 5. C. 3. Psihologia conştiinţei de sine. 268 . Civic education expands knowledge of the child about the country. în psihologie. DONICA. Autor. tezei de dr.. Chişinău. 2005. Psihogeneza conştiinţei de sine în condiţii sociale diferite. Chişinău. s-a demonstrat că acţiunile compensatorii sînt mai eficiente la preadolescenţii din familiile temporar dezintegrate. Институт Педагогических наук. Activităţile formative orientate spre dezvoltarea favorabilă a afectivităţii. GÎNGOTA. Dezvoltarea afectivităţii la copiii preşcolari educaţi în situaţii sociale de dezvoltare diferite. tezei de dr. 2009. Autor. Referinţe bibliografice: 1. în psihologie. Dezvoltarea sferei afectiv – volitive la vîrsta şcolară mică în diferite situaţii sociale de dezvoltare. toleranţă scăzută la frustrare. în psihologie. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГРАЖДАНСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ Жанна РАКУ. 2001. comunicarea şi interacţiunea copilului cu adultul şi cu cei de o seamă au asigurat compensarea şi corecţia parţială a procesului de dezvoltare a afectivităţii. tezei de dr. RACU. Chişinău. neîncredere în sine ş. VERDEŞ. E. Chişinău. I. Autor. 4. PERJAN. Chişinău. 2. 6. докт. The methods and forms of civic education are described. A.componente cum ar fi agresivitatea. Article deals with psychological aspects of civic education in the preschool age. Chişinău. RACU. tezei de dr.

Наряду с указанной направленностью гражданское воспитание можно рассматривать в правовом и в нравственном смыслах. обычаям и т. патриотизма. например. Специфика гражданского воспитания в дошкольном возрасте заключается в том. а также закладываются истоки его личностного развития. но и формирование его аффективной сферы. ответственной. Важным психологическим аспектом указанной формы работы является не только познавательное развитие ребенка. эмпатии. В этом возрасте происходит установление первых социальных отношений дошкольника с людьми. самостоятельной и активной личности. достопримечательностях. а также формирование истоков компетентной. что оно имеет личностно-ориентированный характер и в первую очередь должно способствовать развитию социальных качеств ребенка. развитие позитивного отношения к истории и символам государства. культуре.к.д. элементы нравственности и правовых знаний уже доступны ребенку дошкольного возраста. обществе и т. на протяжении которого он приобщается к миру общественных ценностей. уважающей права других людей. Воспитание основ гражданственности у старших дошкольников в условиях Молдовы важно ориентировать на реализацию таких цели как. его истории. В личности ребенка через указанное направление работы формируются истоки национальной идентичности. 269 . умеющего защищать своё человеческое право и живущего в демократическом обществе. национальным героям. государстве. а с другой – как процесс развития основ патриотических чувств. с одной стороны. к культурным традициям. воспитание будущего гражданина. с высокой культурой. Система гражданского воспитания должна быть ориентирована на развитие базовых представлений о правах человека. Гражданское воспитание необходимо рассматривать.д. Так. как систему знаний. которые ребенок может усвоить в дошкольном возрасте. т.Дошкольный возраст – важнейший этап в психическом развитии ребенка. элементы толерантности и права на выбор.

В контексте указанных занятий происходит осмысление детьми прав ребенка. Содержание занятий должно быть доступно детям и сопровождаться яркой интересной наглядностью. образность и конкретность мышления. что в контексте воспитания любви ребенка к Родине педагогам важно учитывать тот факт. понимание элементарных социальных явлений.Другой психологической особенностью является то. оно может быть и формой организации жизни детского сада. Вместе с тем. Указанные приемы активизируют все познавательные процессы ребенка. игровые и познавательных ситуации в различных видах деятельности. развитие самооценки. В системе дошкольных учреждений гражданское воспитание традиционно понимается и осуществляется как «надпредметная» форма деятельности. глубину и обостренность первых чувств. На занятиях воспитателю важно установить благожелательную обстановку и добрые отношения с детьми. 270 . Все это позволит создать оптимальные условия его взаимодействия с дошкольниками: снять у них напряженность и страх. Вместе с этим. а также чувства собственного достоинства. В качестве методов работы с детьми по гражданскому воспитанию могут быть широко использованы проблемные. что методы и приемы гражданского воспитания. что будет способствовать позитивному настрою детей и их увлечённости. а также установить позитивную обратную связь. используемые воспитателями в работе с детьми. Указанные факторы помогут обеспечить эффективность данного направления работы. В заключение отметим. особо подчеркнем. что при их выборе взрослые должны обязательно учитывать психологические и возрастные особенности дошкольника: яркое эмоциональное восприятие окружающего. и он успешнее будет овладевать предложенным материалом. что в данном возрасте она может осуществляться только через связь с непосредственной окружающей социальной жизнью дошкольника. могут быть разнообразными.

На этапе перемен в современном обществе проблема самоуважения студента в контексте его личностного станов271 . № 2. В условиях демократизации и гуманизации современного образования.А.Though. КАЗАЕВА. которая показывает соотношение количества достигнутых успехов к уровню притязаний человека. когда индивидуальность человека представляет собой высшую ценность. Джеймсф это такая характеристика.. преп. Киев: Рад. 5. БОЖОВИЧ. Л. с. The author briefly describes selfesteem characteristic of students. Комратский Государственный Университет. 1991. Автор выявил. 2000. СУСЛОВА. the concept of self-esteem remains insufficient elaborated. НИКОНОВА. 1968. Екатеринбург.. 2. хаб. асвета. Жанна РАКУ. 89-91.Литература: 1. Растим гражданина. In this article is reflected an important issue for modern personality psychology – self esteem. докт. По мнению У. чтобы он мог себя уважать.Е. школа. Е. Самоуважение есть обобщённое отношение личности к самой себе. Личность и ее формирование в детском возрасте. 4. Москва: Просвещение. The following major parameters affecting the formation of self-esteem in adolescence are distinguished. Институт Педагогических наук. Минск: Нар. A. что чем выше уровень притязания. АВРАМЕНКО.M. there are many theoretical and empirical studies on self-esteem of students. Дошкольное воспитание. 1978. Кишинев Abstract. ОСОБЕННОСТИ САМОУВАЖЕНИЯ ЛИЧНОСТИ СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНТА Людмила КЕР. 3.К. Э. Л. Воспитать гражданина. формирование личности студента является одной из важнейших задач в его профессиональной подготовке. тем большими должны быть достижения человека. Воспитание основ гражданственности у детей старшего дошкольного возраста. 1999. Патриотическое воспитание детей старшего дошкольного возраста.И.

как о способном на общественно значимые поступки и действия. а также обеспечивает хорошие отношения с окружающими. что студент достигает успешности в учебной деятельности и общении. § умение сконцентрироваться на учебной деятельности. § сильная воля. Установлено. Самоуважение является эмоционально-оценочным компонентом Я–концепции. которая определяется как совокупность всех представлений индивидуума о себе. Наряду с этим. что намечено. плохое мнение о себе приводит будущего специалиста к неуверенности. помогает справляться с учебными и жизненными трудностями. если у него развиты такие личностные характеристики как: § самоуважение и позитивное отношение к окружающим. умение выделить главное направление. и на тех целях. Позитивное самоуважение обеспечивает уверенность в собственных возможностях и способностях. § реалистичность и адекватность самооценки. § умственная активность и пластичность как умение перестраивать свое поведение в изменяющихся условиях. которые он в ней ставит. негативным эмоциям и т.ления особенно важна для научного осмысления и опытного изучения. нерешительности. § высокий уровень саморегуляции как исполнение того.д. § самолюбие как движущая сила личности. Два указанных аспекта составляют целостную Я–концепцию. Особо выделим. что одним из принципиальных требований к организации учебно-воспитательного процесса в вузе является уважительное отношение к личности студента как полноценного и равноправного партнера совместной деятель272 .. «Здоровое» чувство собственной ценности помогает студенту адаптироваться и выбрать правильную тактику поведения в контексте постоянно меняющихся условий образовательного процесса в вузе. принятыми в обществе. § уверенность в себе через осознание своих недостатков. Субъективный образ своего «Я» складывается под влиянием оценочного отношения других людей при соотнесении мотивов. целей и результатов своего поведения с канонами и социальными нормами поведения. которое формируется благодаря определенному представлению о себе самом. сопряженная с их оценкой [1]. что снижает его успешность в обучении и овладении профессией.

1986. В поисках себя: личность и ее самосознание. 273 . что позволяет изыскивать реальные возможности их учёта в условиях современного обучения в высшей школе. индивидуализации процесса обучения и воспитания при условии более полного учёта личностных особенностей обучающегося и др. Р.: Прогресс. КАНДЫБОВИЧ. А. КОН. 4. а также структуры и содержания самосознания. а также пробуждает в нем уважение к себе и уверенности в своих силах.. В данном контексте важным становится дальнейшее изучение ее психологических характеристик. И. Развитие позитивной Я – концепции студента. Минск: Изд-во БГУ.Д. 1995. что к процессу оптимизации учебного процесса в вузе психология и педагогика могут подходить с разных позиций: совершенствования методов обучения. 1984.ности.Ю. позитивный подход к её перспективам дают педагогу возможность найти стратегию индивидуальной работы. 3. Л. которая обеспечивает оптимальную адаптацию студента в вузе и закладывает истоки его профессионализма.: Аспект Пресс. С.И. Идея равенства. Бережное отношение к человеческой личности. Литература: 1. Вместе с тем. М.Г. партнерства и взаимного уважения друг к другу лежит в основе педагогики сотрудничества. М. что во всех указанных подходах центральным звеном является личность современного студента. Развитие Я-концепции и воспитание. Подводя итоги. подчеркнем. ДЬЯЧЕНКО. 5. Современные наукоемкие технологии. М. 1981. принципы которой совершенно неоспоримы на всех ступенях обучения. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к личности. БЕРНС.А.. Я – концепции. К. особо необходимо отметить. КОН. ЭРДЫНЕЕВА. Психология высшей школы. 2008. № 1. М. разработки новых принципов построения учебных программ и учебников.С. СМИРНОВ. 2.

cognitive and social development. împarte procesul de formare şi dezvoltare a comportamentelor inteligente în mai multe etape [4]: . el este binele. Pentru copil.4 ani) . idealul vieţii.. acordă o atenţie deosebită studierii acestei probleme. Psihologul şi pedagogul Eduard Claparède consideră că prin joc copilul ghiceşte şi anticipează conduitele nivelului superior. pedagogii şi sociologii.gîndirea are loc în planul acţiunii concrete şi se bazează pe combinarea de scheme. jocul este o muncă. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. 274 . Filosofii.senzorio-motorie (1-18 luni) . Chişinău Abstract.copilul începe să înţeleagă simbolul. influences the personality's development. Psihopedagogii consideră că jocul are un rol decisiv în procesul de formare şi dezvoltare a personalităţii umane. . The game facilitates the process of assimilation.JOCUL – MIJLOC EFICIENT DE DEZVOLTARE INTELECTUALĂ A PREŞCOLARILOR Angela DASCAL. datoria. pe parcursul secolelor. In the modern psycho-pedagogy the game is perceived as an obvious process of formation and development of human personality. Printre multiplii factori care influenţează procesul dezvoltării intelectuale a copilului este şi includerea lui la timp în activitatea de joc. iar fundamentele acestei dezvoltări se pun în preşcolaritate.gîndirea simbolică (18 luni . Psihologul Jean Piaget. fixation and consolidation of knowledge. cerc. Deosebit de importante pentru noi sînt cercetările efectuate în secolele XIX şi XX în domeniile psihologiei şi pedagogiei. This wise the game becomes a tool and an effective means in the emotional. în baza numeroaselor experimente efectuate pe copiii de diferite vîrste. . .operaţiile concrete (7-11/12 ani).gîndirea intuitivă (4-7/8 ani) – stabileşte unele relaţii între fenomene. şt. psihologii. Dezvoltarea intelectuală a personalităţii este un proces care durează pe parcursul vieţii. prin joc fiinţa sa psihologică poate să respire şi să acţioneze [2].

deoarece jocul este şi un mijloc eficient de dezvoltare intelectuală.Tolstoi afirma că „de la un copil de cinci ani pînă la mine nu-i decît un pas. or jocul este instrumentul 275 . fixarea şi consolidarea cunoştinţelor. să analizeze. astfel încep să se impună unele principii şi axiome. L. E. dar de la un nou născut pînă la un copil de cinci ani e o distanţă enormă”. într-un instrument valoros. să judece.operaţiile formale (după 12 ani) . Pedagogii iluştri au observat că jocul facilitează procesul de asimilare. ceea ce se structurează într-o formă la nivelul psihicului adult nu are aceeaşi organizare în psihismul infantil” şi numai printr-o evoluţie normală şi o dezvoltare intelectuală armonioasă copilul încearcă să compare. permiţînd elaborarea de structuri cognitive din ce în ce mai echilibrate. Am făcut aceste precizări pentru a accentua că jocul ca formă concretă. Cercetările lui J. Cercetările recente comută tot mai activ accentul de pe factorii intelectuali pe cei motivaţionali şi afectivi. restul ţinînd de condiţiile de mediu în care individul evoluează. cultural şi economic. Diverse studii genetice. 30% pînă la 8 ani şi numai 20% pînă la 17 ani”. pentru educatori şi specialişti. La această vîrstă se pun bazele întregii personalităţi şi se asimilează informaţiile. influenţează dezvoltarea.. iar în controlul şi dirijarea derulării evoluţiei trebuie să se ţină cont de dezvoltarea biologică şi psihologică a copilului. bazate pe analiza testelor de inteligenţă. directă şi observabilă de exprimare se constituie. modelator şi formativ al personalităţii în evoluţie. Importanţa jocului în dezvoltarea intelectuală a personalităţii a fost menţionată şi de diferiţi scriitori. Piaget demonstrează că “ceea ce este evident pentru adult nu este şi pentru copil. evaluativ. au demonstrat că 65% din patrimoniul intelectual al copilului se datorează factorilor ereditari.posibilitatea înlănţuirii de raţionamente bazate pe argumente pertinente. Avînd în vedere importanţa ritmului dezvoltării intelectuale. Aceste citate argumentează faptul că prima copilărie cunoaşte ritmul cel mai înalt de dezvoltare intelectuală. În dezvoltarea intelectuală a copilului este importantă şi accentuarea rolului mediului social. Gluşcova susţine că „jumătate din dezvoltarea globală a facultăţilor intelectuale are loc în decursul primilor 5 ani de viaţă.

Ei au posibilitatea de a-şi îmbunătăţi capacităţile şi lărgi cunoştinţele pe care le posedă deja. cognitivă şi socială. de integrare afectiv-emoţională a participanţilor. Ediţie revăzută. perseverenţă etc. Bucureşti: Ed. Psihologia inteligenţei. SIMA. R. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică. hărnicie. I. 1909). tristeţea.. Un joc orientat spre dezvoltarea intelectuală presupune: a) un obiectiv pe care jucătorii trebuie să-l atingă. În cadrul activităţii de joc ei îşi pot dezvolta un sentiment reflexiv. M. PETRUŢIU. În caz contrar. 1998. Astfel jocul este un bun prilej de asimilare a experienţei de viaţă. În joc copiii preşcolari au posibilitatea de a descoperi. PIAGET.. M. precum şi de a-şi adînci înţelegerea lor. VOICU. frumos. 2. afecţiunea. întrecerea. a analiza şi a experimenta lumea care îi înconjoară. bine. o curiozitate care poate dura toată viaţa. Referinţe bibliografice: 1. CIOFLU. Ştiinţifică. gelozia etc. vol. Bucureşti: Ed.. I. SIMA. CLAPAREDE. Pentru a deveni joc. I. aşteptarea. surpriza. 1978. Psychologie de l'enfant et pedagogie experimentale.. Psihopedagogie. ED. în afara de latura sa recreaţională. curaj.cel mai eficient. GOLU. Jocul se transformă astfel într-un instrument şi mijloc în dezvoltarea emoţională. vol. În prezent şi pe viitor este necesar să acordăm o importanţă mai sporită jocului în perioada copilăriei timpurii. dreptate şi la formarea unor trasături caracteriale: bunătate. ei ajung să fie sensibili la aşa valori ca: adevăr. 1965. ghicirea. Academiei Române. 1946. de imitare a atitudinilor şi comportamentelor adulţilor. b) reguli ce stipulează ce pot şi ce nu au voie să facă jucătorii. vom stagna dezvoltarea lui cognitivă. I. Jocul. sporeşte în mod considerabil dezvoltarea intelectuală. de implicare emoţională activă (în joc copilul exprimă diverse trăiri: bucuria. o activitate didactică trebuie să includă elemente ludice: explorarea. (Delachaux et Niestle. el le înţelege treptat şi devine conştient de ele). 4.. 3. C. Tratat de psihofiziologie. Totodata jocul are şi un caracter educativ: imitînd şi identificîndu-se cu personajele pozitive din poveşti. vom împiedica maturizarea şi progresul copilului. J. Conchidem deci că prin intermediul jocului. este un puternic instrument de învăţare. răbdare. 276 .

I. La a doua etapă (14-15 ani) se remarcă o tendinţă spre o formare mai pronunţată a intereselor profesionale. Dezvoltarea unei personalităţi integrale este o problema multiaspectuală. care nu sînt legate de particularităţi psihologice ale personalităţii. Cercetările din ultimii 5 ani efectuate în Rusia demonstrează că schimbările care au loc în societate. se transformă în interese pentru un anumit tip de profesie. Au fost evidenţiate 4 etape. dezvoltîndu-se în activitatea de învăţare. În perioada adolescenţei au loc transformări în diferite sfere ale psihicului adolescentului. de planurile pe viitor. Pe prim plan apar motive legate de formarea percepţiei mediului înconjurător. dr. La a treia etapă (16277 . au în mare măsură caracter cognitiv. consideră. Chişinău Abstract.P. interese slab integrate.A. Prin schimbări cardinale trece motivaţia. principală. a vîrstei adolescentine [1]. 2]. The present article contents theoretical researches concerning the problem of integral personality developing with the view to studying and professional motivation. integrării lor.. în economia şi politica ţării se răsfrîng în mod direct şi asupra motivaţiei pentru învăţare şi celei profesionale a elevilor şi studenţilor. Bojovici L. Etapele de vîrstă ale formării intereselor profesionale ale elevilor au fost studiate de L. iar mai apoi . că anume sfera motivaţională constituie o formaţie nouă. La prima etapă (12-13 ani) interesele profesionale se caracterizează prin variabilitate înaltă. descrie formarea orientării profesionale şi demonstrează faptul că interesele cognitive. Golovei [Apud. În ultimii 10-15 ani se acordă puţină atenţie dezvoltării motivaţiei pentru învăţare şi celei profesionale. includerea în structura generală a particularităţilor individuale şi personale. În cercetările sale Kreagjde S.MOTIVAŢIA PENTRU ÎNVĂŢARE ŞI CEA PROFESIONALĂ ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII INTEGRALE Diana ANTOCI. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. Una din ramurile acestei probleme este domeniul motivaţiei.pentru un anumit tip de activitate profesională [3]. There are presented the various points of view about the stages and development of professional interests and motivation.

I. Are loc îngustarea intereselor cognitive. ei manifestă o activitate scăzută la alegerea profesiei. tipul de orientare este destul de format. El menţionează că planurile profesionale ale elevilor sînt complicate după componenţă şi dinamică. un rol primordial au interesele clare ale elevilor şi sugestia părinţilor la alegerea instituţiei profesionale de învăţămînt.Golovei. la 75% de elevi lipseşte un plan clar profesional. cu vîrsta. la un serviciu temporar). Însă.A. În acelaşi timp. L. de a fi admişi la Universitate sau la o altă instituţie superioară de învăţămînt. alegerea profesiei de prestigiu de către elevii de diferite vîrste (10-15 ani) domină şi se întîlneşte de la 50% pînă la 70% cu o dinamică de vîrstă slab evidenţiată [6]. Un plan profesional format îl au doar elevii claselor superioare cu nivel intelectual mai înalt. Deşi gradul de certitudine la alegerea profesiei creşte de la preadolescenţi la adolescenţi.A. la formarea orientării profesionale.I. are loc unirea intereselor cognitive şi celor profesionale. Golovei. Între plan şi autodeterminarea reală se observă o divergenţă la 50% de absolvenţi. a orientării profesionale formate. a depistat importanţa particularităţilor individual-psihologice ale personalităţii: individuale. A patra etapă se referă la tinerii care au ales profesia. în general el nu este semnificativ.17 ani) se intensifică integrarea intereselor profesionale şi în acelaşi timp creşte diferenţierea lor în funcţie de sex. aceasta nu influenţează în mare măsură pregătirea absolvenţilor pentru alegerea profesiei. La băieţi – influenţează factorii de perspectivă îndepărtată: cu cît mai bine este determinat planul de viitor. cu atît mai înalt este nivelul de formare profesională şi gradul 278 . emoţionale. La momentul finisării şcolii. Astfel. Rezultate similare au fost obţinute şi de cercetătorul V. adică este legată de profesionalizare primară. moral maturizaţi şi conştiincioşi (Apud. psihomotrice. oricît ar fi de paradoxal. Golovei privind autodeterminarea profesională o importanţă are diferenţa între sexe. Conform L. creşte interesul adolescenţilor faţă de specialităţile de muncă în masă (de la 12% pînă la 25%). Feldştein. Juravliov.A. 2). După L. Conform datelor lui D. reale şi de rezervă (de exemplu. În acestea este depistată existenţa proiectelor ideale. ceea ce înseamnă că procesul de autodeterminare profesională la elevii din clasele superioare nu s-a finalizat.

de certitudine privind alegerea profesională corectă. La fete, planurile legate de viitorul apropiat sînt determinate de interese cognitive şi de nivelul particularităţilor emoţionale. La băieţi în planificarea perspectivei apropiate un impact major îl au indicii intelectuali şi nivelul de autocontrol; de la clasa 9 spre clasa 11 cresc numeric pretenţiile faţă de profesia viitoare. La fete pretenţiile faţă de profesia viitoare cresc neînsemnat. Concluzii. În urma studiului teoretic efectuat au fost evidenţiaţi factorii de formarea motivaţiei profesionale la elevii contemporani: prestigiul profesiei, mărimea salariului, condiţiile la locul de muncă (organizarea proceselor de lucru, condiţiile sanitarigienice etc.), posibilitatea creşterii profesionale şi varietatea muncii, interrelaţia cu administraţie şi colectivul. Cu părerea de rău, asemenea factori ca: satisfacţia de profesiea aleasă, de rezultatele muncii, de eforturile depuse; posibilitatea de a – şi realiza şi dezvolta capacităţile, vocaţiile personale; încercarea de a ridica prestigiul profesiei şi instituţiei (întreprinderii); dorinţa de a fi remunerat sub orice formă pentru succese şi realizări nu prezintă o importanţă majoră pentru elevi şi studenţi. Factorii care se atribuie motivaţiei interne, sînt primordiali la formarea motivaţiei de învăţare şi a celei profesionale, ceea ce este esenţial şi necesar pentru dezvoltarea unei personalităţi integrale. Referinţe bibliografice: 1. БОЖОВИЧ, Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. М. 1968. 2. ИЛЬИН, Е.П. Мотивация и мотивы. Питер: СПб. 2008. 3. КРЯГЖДЕ, С.П. Управление формированием профессиональных интересов // Вопросы психологии. 1985, №3. 4. МАРКОВА, А.К., МАТИС, Т.А., Орлов, А.Б. Формирование мотивации учения. М. 1990. 5. Мотивация в психологии управления: матер. Всерос. науч.практ. конф. Самара, 29-30 июня 2006 г. / отв. ред. А.В. Капцов. Самара: Самар.гуманит.акад. 2006. 6. ФЕЛЬДШТЕЙН, Д.И. Проблема возрастной и педагогической психологии. М. 1993.

279

REPERE TEORETICE ALE CURRICULUMULUI ŞCOLAR PENTRU ÎNVĂŢĂMÎNTUL SPECIAL Virginia RUSNAC, dr., Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Chişinău Anatol DANII, dr., Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Chişinău Abstract. The present study analyses the main aspects related to the development of a new vision in curriculum policy for children having special educationa needs. Curriculum is seen more of a process than a product and curriculum work is an integral part of the school development processes. In this context, support was seen as all activities that increase the capacity of schools to respond to diversity. The focus is on generating inclusive settings, which should involve: respecting, understanding and taking care social and individual diversity, providing equal access to quality education, close co-ordination with other social policies.

Teoria curriculară a învăţămîntului special cere o nuanţare pronunţată, diversificată, diferenţiată, individualizată, specificată şi orientată la mobilizarea cît mai sporită a funcţionalităţii proceselor psihice, integrarea cît mai activă a analizatorilor în atingerea unui nivel de cunoştinţe, capacităţi şi atitudini necesare unei fiinţe umane. Organizarea şi dirijarea activităţilor de predare-învăţare trebuie să fie structurate pe niveluri şi etape concrete, cu arii curriculare şi conţinuturi bine definite, măsurabile prin dimensiuni de evaluare acceptabile şi individualizate, destinate aprecierii juste a nivelului de dezvoltare, cunoaşterea şi socializarea fiecărui copil cu disabilităţi. Abordarea problemei de elaborare a curriculumului pentru învăţămîntul special se face în contextul curriculumului de bază pentru învăţământul secundar general cu racordările specifice la psihopedagogia specială. Proiectarea curriculară în învîţăţmîntul special ia în considerare tipul, gradul deficienţei, necesitatea unui suport educativ-corecţional-terapeutic fiecărui elev. Pentru realizarea cu succes a obiectivelor curriculumului în învîţămîntul special este necesar un plan-program de intervenţie individualizată. Curriculumul de bază pentru învăţământul special trebuie să fie bazat pe formularea obiectivelor educaţionale generale, transdisciplinare, de referinţă şi operaţionale, cu adaptarea unor noi modele de conţinut, strategii didactice,

280

metodologii, tehnici şi tehnologii argumentate explicit, cît şi a unor modele de evaluare obiectivă a performanţelor obţinute. Pentru fiecare tip de învăţare specială curriculumul de bazat poate fi caracterizat prin concepte-cheie, care conţin, pe lîngă bazele ştiinţifice ale obiectelor de studiu, finalităţile educaţionale generale şi unele repere la promovarea activităţilor compensatorii, corecţionale şi recuperatorii dedicate reabilitării copiilor cu disabilităţi. Curriculumul de bază pentru învăţământul special trebuie conceput ca suport specific de formare şi dezvoltare continuă a fiecărui copil cu disabilităţi prin intermediul implimentării în practica psihopedagogiei speciale a unor aspecte specifice, în funcţie de disabilitate, valori şi funcţii didactice, subiecte şi circumstanţe de predare-învăţare, strategii şi metodologii adecvate, conţinuturi accesibile conform obiectivelor trasate. Totodată curriculumul de bază pentru învăţămîntul special trebuie să reflecte implimentarea activă a actelor fundamentale de consemnare a politicii educaţionale. Obiectivele educaţionale generale, vor fi taxonomizate în obiective concrete transdisciplinare, pe trepte şi niveluri de învăţământ, obiecte de studiu, arii curriculare, de referinţă, operaţionale, adecvate potenţialului intelectual şi psihologic pentru fiecare categorie de copii. Conţinuturile vor fi în conformitate cu programele stabilite pentru învăţămîntul secundar general, dar totodată accesibile şi adaptate la specificul fiecărei unităţi speciale de învăţămînt. Manualele, suporturile didactice, ghidurile metodice, mijloacele de învăţămînt vor fi adaptate la specificul de organizare şi dirijare a procesului instructiveducativ-corecţional pentru fiecare unitate specială de învăţământ. Activităţile compensatorii, corecţionale şi recuperatorii destinate reabilitării sferelor cognitive, afective şi psihomotorii se vor trasa în corespundere cu potenţialul intelectual şi psihologic al copilului cu disabilităţi. Activităţile de profilaxie şi protejare medicală a copiiilor cu disabilităţi se va realiza prin diverse activităţi terapeutice, igienă personală, tratament medical, folosirea aparatajului tehnic respectiv. Educaţia tehnologică şi specializare profesională, conform posibilităţilor intelectuale şi psihofizice, destinate unei pregătiri adecvate pentru integrarea socio-profesională în condiţii social-economice adecvate este primordială. Obiectivele evaluative ale performanţelor obţinute necesită diferenţiere şi individualizare la nivel de dificultate şi complexităţi ale dereglărilor psihofizice. La baza organizării şi conducerii procesului de predare-învăţare vor fi utilizate relaţiile psihologice ale diferitor particularităţi şi componente reale, folosind în mod raţional reperele structurii psihopedagogice ale personalităţii
281

copilului în funcţie de disabilitate: experienţa personală acumulată anterior (calităţi generale, experienţa de viaţă conform criteriilor psihologice, experienţa acumulată reieşind din tipurile de activităţi cu caracter reproductiv sau creativ-formativ); mecanismele funcţionale ale psihicului; caracteristicile tipologice ale personalităţii; dinamica progresivă a dezvoltării personalităţii; calităţile şi capacităţile individuale personale. În aceiaşi ordine de idei se va ţine cont de componentele reale ale personalităţii: orientările cognitive (capacităţi de muncă intelectuală şi fizică, comunicativitatea, calităţi estetice, etice şi fizice, cunoştinţe, capacităţi şi atitudini generale, achiziţii generale, activităţi creative etc.), percepţia, memoria, gîndirea, limbajul, psihomotricitatea, subsistemele de autoreglare etc.; laturile de caracter, temperamentul, flexibilitatea, aptitudinile etc.; dezvoltarea continuă şi succesivă a personalităţii în dinamică; compensarea, corecţia şi recuperarea sistemelor psihice; afectivitatea personalităţii, prezenţa unor calităţi specifice individuale, convingeri şi valori personale. Obiectivele diciplinelor de studii, ariilor curriculare în învăţămîntul special vor fi axate pe curriculumul de bază elaborat pentru învăţămîntul secundar obligatoriu : cunoştinţe, capacităţi, atitudini, prezentînd anumite momente specifice (obiective comunicative prin asimilarea sistemului dactilogic şi mimicogesticular; sistemelor şriftului amplificat şi „Braill”, perceperea mesajelor orale şi scrise; utilizarea, dezvoltarea şi expresivitatea clară a limbajului oral şi scris; iniţierea şi realizarea contactelor comunicative; ascultarea activă şi cu răbdare a partenerilor; perceperea şi interpretarea corectă a mijloacelor manevrabile de comunicare cu partenerii în funcţie de scopul urmărit etc.; obiective praxiologice prin utilizarea aparatului şi tehnicilor acustice amplificatoare, de corijare optică, de uz curent; aplicarea tehnicilor informative; iniţiativa antreprenorială; rezolvarea unor probleme cotidiene cu caracter economic; acomodararea la progresul tehnico-ştiinţific şi dinamica dezvoltării lumii înconjurătoare şi sociale etc.; obiective psihomotrice prin angajarea mişcărilor generale şi sociale; coordonarea mişcărilor reflexe şi orientarea spaţială; formarea de mimică şi gesturi; crearea de mişcări interpretative, etc.). Conţinuturile curriculare concrete pot fi determinate prin decupaj concret la fiecare disciplină de studiu centrate pe arii şi concepte de bază valabile la obţinerea cunoştinţelor pe perioade de timp îndelungate şi utilitate generală la formarea şi dezvoltarea potenţialul intelectual şi psihologic al copilului cu disabilităţi. Evaluarea performanţelor obţinute trebuie să fie diferenţiată şi individualizată concret prin: asigurarea coerenţei evaluării cu capacităţile potenţiale intelectuale şi psihofizice. Pentru diverse categorii de copii cu
282

disabilităţi, obiectivele evaluative ale randamentului şcolar trebuie să poarte un caracter diversificat, strict diferenţiat şi individualizat, respectând specificul şi structura învăţămîntului preuniversitar general, adaptat complexităţii dereglărilor psihofizice. Doar în acest mod se va putea stabili: subiectul care a produs un anumit comportament cognitiv, afectiv, psihomotoric; gradul influenţei compensatorii, corecţionale, recuperatorii în reabilitarea personalităţii; saltul produs în maturizarea şi adaptarea personalităţii la mediul înconjurător; condiţiile interne sau externe de învăţare, în rezultatul cărora s-a produs acest salt; reuşita finală conform minimului obligatoriu acceptabil. Itemii probelor şi testărilor trebuie să corespundă potenţialului intelectual şi psihologic, diferenţiaţi şi individualizaţi la nivel de dificultate pentru grupe omogene sau eterogene de copii cu disabilităţi, care vor da posibilitatea de a aprecia performanţele obţinute conform ariei curriculare produse, adică un produs măsurabil, memorat, înţeles, aplicabil, analizat şi sintetizat concret. În concluzii putem menţiona: particularitatea esenţială a conceptualizării curriculumului pentru învăţămîntul special este axarea pe curriculumul diferenţiat (existenţa cîtorva variante de învăţare în cadrul unei discipline în funcţie de complexitate şi domeniul de interese), în funcţie de particularităţile individuale ale copilului cu disabilităţi, care prevede considerarea capacităţilor, stilului şi condiţiilor de învăţare optime pentru valorificarea potenţialului fiecărui copil în parte; curriculumului pentru învăţămîntul special trebuie să transpună tendinţe moderne – curriculum personal, integrarea disciplinilor – şi să se caracterizeze prin deschidere, flexibilitate, multifuncţionalitate; curriculumul pentru învăţămîntul special trebuie să cuprindă tehnici de evaluare diferenţiate (modalitate, timp, formă etc.) care ar permite aprecierea adecvată a copilului cu disabilităţi. Referinţe bibliografice: 1. BUCUN, N., DANII, A., ANDRONACHI, N., RACU, A., CIUBARĂ, M. Bazele curriculare şi Standardele învăţămîntului special. Chişinău. 2002. 2. BUCUN, N., ANDRONACHI, N.,DANII, A. (coord.). Concepţia învăţămîntului special în R.M. Chişinău. 1995. 3. GUŢU, V. Dezvoltarea şi implementarea curiculumului în învăţămîntul special. Chişinău. 2000. 4. NEAMŢU, C., Gherguţ, A. Psihopedagogie specială. Bucureşti. 2000.

283

STUDIILE - VALOARE PENTRU PERSONALITATEA ELEVULUI CONTEMPORAN Oxana PALADI, drd., Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Chişinău Abstract. In this article we reflected the dates obtained after effectuated experiment in order to establish the value of studies for the pupils. We should mention the fact that studies represent a value for 52% from the pupils, but this activity is not realized at the level of behaviors.

În societate, pe parcursul vieţii, la fiecare individ se formează un sistem complicat subiectiv-personal de relaţii care este multidimensional, multinivelar şi dinamic. Sistemul valoric al personalităţii integrale este ierarhic şi schimbător, omul îşi reexaminează, revede şi retrăieşte permanent valorile, în conformitate cu schimbările condiţiilor vieţii, trebuinţelor proprii, cu continua remaniere a relaţiilor cu lumea înconjurătoare. Valorile educaţiei angajează toate tipurile de valori, create de om sau existente fără voia sa, cu condiţia ca acestea să reprezinte mesajul promovat de teleologia, conţinuturile, metodologia şi epistemologia educaţiei. Conceptul modern de educaţie tratează valoarea ca pe un factor indispensabil celui educat, el însuşi contribuind efectiv la apariţia valorii. Conţinuturile educaţiei reprezintă mai degrabă o provocare pentru apariţia valorii decît valoarea însăşi, aceasta producîndu-se prin activitatea celui educat. Ca fiinţă aflată în permanenţă căutare a sensului vieţii sale, omul trăieşte într-o lume orientată de ierarhii valorice. Iată de ce criza sistemului de valori poate fi resimţită acut de om ca stare de lipsă de sens, singurătate, angoasă. Devenite incerte în lipsa confirmării sociale, valorile tradiţionale, izvorîte din sfera spirituală a vieţii omului, sînt înlocuite cu valorile venite din sfera vieţii materiale, care sînt mult mai credibile în noul context şi în plus - palpabile. În vîrful ierarhiei valorice tronează acum Banul, Profitul, Puterea, Utilul, Consumul, iar omul se priveşte adesea pe sine ca mijloc pentru obţinerea lor. Am efectuat un experiment în cadrul Gimnaziului nr. 17 (elevii claselor a IX-a „a”, „b”); Liceului Republican cu Profil Real (elevii clasei a XI–a); Liceului Academiei de Ştiinţe pentru elevii supradotaţi (elevii clasei a X-a), mun. Chişinău, pentru a determina care este valoarea studiilor şi a educaţiei civice pentru elevi, în perioada actuală.
284

.măsura în care şcoala promovează valorile fundamentale ale omenirii.cauzele nereuşitei elevilor. în mică măsură – 6% şi doar pentru 2% din elevii intervievaţi studiile nu prezintă valoare (fig. în măsură suficientă – 40%. . . . .1).măsura în care şcoala orientează elevii spre formarea celor 8 competenţe europene. .factorii care stimulează elevii mai mult să înveţe.importanţa celor învăţate în viaţa de toate zilele. . „la orice întîmplare din 285 . Studiile prezintă valoare în societatea contemporană? În mică măsură 6% Nu prezintă valoare 2% În mare măsură 52% În măsură suficientă 40% La argumentarea întrebării care indică valoarea studiilor am înregistrat următoarele afirmaţii ale elevilor: „deoarece fără studii este foarte greu să urmezi o specialitate”.nivelul de contribuţie a şcolii la formarea competenţei de cunoaştere a Sinelui.valoarea studiilor. .măsura în care disciplina educaţia civică se află în legătură cu alte discipline şcolare.importanţa disciplinelor studiate în viitorul fiecăruia. . atitudinea faţă de sistemul de evaluare. ce reflectă următoarele aspecte: .În acest scop am aplicat un chestionar alcătuit din 51 de itemi. În urma analizei datelor chestionarului aplicat în cadrul instituţiilor sus-numite putem conchide că în societatea contemporană studiile prezintă valoare în mare măsură pentru 52% elevi.importanţa competenţelor civice pentru formarea personalităţii proprii ş. . . Figura 1.aspectele care ar trebui să le dezvolte şcoala prin disciplinele de studiu.măsura în care şcoala contribuie la formarea elevilor ca cetăţeni ai Republicii Moldova şi la orientarea spre integrarea socială.a.

„viitorul fiecărei persoane depinde de studiile obţinute”. „studiile sînt nişte valori de formare a personalităţii”. Analiza datelor denotă că astăzi elevii învaţă mai mult pentru a obţine note mari – 16%. dar nu atît de mult pe cît ţi se pare. a evita critica profesorilor . „dacă ai studii te poţi descurca într-o societate. 2). căci în ziua de azi studiile nu-ţi oferă nimic concret”. Ce te stimulează mai mult să înveţi? Obţinerea notelor mari Obţinerea diplomei Studiile sunt de mare valoare 3% 2% 7% 2% 16% Aprecierea colegilor Aprecierea profesorului Aprecierea/lauda părinţilor Obiectul este interesant 12% 8% Modul de predare a profesorului Obţinerea în viitor a unei profesii de prestigiu Pentru a reuşi în viaţă A obţine studii adevărate Continuarea studiilor Evitarea criticii prof esorilor Evitarea criticii părinţilor 8% 7% 8% 6% 7% 10% 4% 286 . pentru că studiile prezintă valoare în societatea contemporană – 10%. „deoarece cine are studii are posibilităţi mai mari”. „deoarece în ziua de azi nu poţi deveni cineva dacă nu posezi diplome şi studii” etc.2% (fig.viaţă putem să ne folosim de studiile acaparate”. Figura 2. „datorită studiilor îţi poţi crea un bun şi prosper viitor”. pentru obţinerea diplomei. a unei profesii prestigioase – 8% şi mai puţin pentru a obţine studii adevărate.

în procesul activităţii de învăţare elevii obosesc foarte mult. Figura 3. rareori . Figura 4.53%.13%. dar atunci cînd 287 . relaţiei cu profesorii (13%) şi altele (15%) (fig. foarte rar – 2%. utilă.4). Ceea ce înveţi la lecţii.32%. numărului mare de ore şi informaţii (42%).Elevii afirmă că ceea ce învaţă la lecţii foloseşte în viaţa de zi cu zi foarte des . prea multe discipline (15%). foloseşti în afara şcolii. Observăm că informaţia din cadrul lecţiilor este importantă. Ei consideră că aceasta se datorează: orarului şcolar (15%). deseori . În legătură cu activitatea de învăţare ce anume te oboseşte mai mult? Altele 15% Relaţia cu profesorii 13% Prea multe discipline 15% Orarul 15% Numărul mare de ore şi informaţii 42% În baza acestor rezultate putem trage concluzia că în prezent studiile prezintă o mare valoare pentru elevi. în viaţa de zi cu zi? Foarte rar 2% Rareori 32% Deseori 53% Foarte des 13% Deoarece curriculumul educaţional este supraîncărcat la majoritatea disciplinelor. deseori în afara şcolii (fig 3).

unde pregătirea excepţională este abia satisfăcătoare. 3.ru/library/plehanov/ priority. exigentă şi liberă. Е. 2. o meserie cînd apăsătoare. umilă şi mîndră. O meserie aspră şi plăcută. The work is dedicated to the integral personality of technological training teacher. Universitatea de Stat „Alecu Russo”. care transmit esenţa acestor domenii noilor generaţii trebuie să ştie să răspundă la oportunităţile şi provocările create de schimbările globale profunde din societatea contemporană pentru dezvoltarea unei personalităţi integrale. Profesioniştii fiecărui domeniu şi educatorii. Представления о ценности образования. o meserie care epuizează şi înviorează. profesorii. în care dragostea e sterilă fără forţa spirituală.// Образование.А.analizăm situaţia existentă.philosophy. P. НИКИФОРОВ. observăm că această activitate nu se realizează la nivel de comportament. care nu are asemuire cu nici o altă profesie. deoarece în 288 . Bălţi Abstract. 2009. cînd implacabilă. 2004. Meseria de profesor este o mare şi frumoasă profesiune. where is manifested in obvious kind the professional culture and creativity. o meserie în care munca e însoţită de emoţie. that requires an integral initial formation. o meserie în care mediocritatea nu este permisă. ILUŢ.// www. Приоритеты и ценности современного образования. that includes elements characteristic to human personality. О.htm PERSONALITATEA INTEGRALĂ A PROFESORULUI DE EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ Elena ROTARI. o meserie care nu te părăseşte seara odată cu hainele de lucru. ingrată şi plină de farmec. asist. Iaşi: Polirom. Referinţe bibliografice: 1. Valori. ПЛЕХАНОВ. № 11 (191). univ. atitudini şi comportamente sociale: teme actuale de psihosociologie. Profesorul de educaţia tehnologică trebuie să fie un bun specialist şi nu în ultimul rînd o personalitatea integrală.

În limbaj cotidian. indiferent de situaţie. mai ales în societatea contemporană. Nobila şi complexa profesiune didactică are ca misiune formarea unor personalităţi autonome integrabile social. intră în relaţii şi desfăşoară variate activităţi. Personalitatea creatoare este. au revoluţionat domeniul în care au activat. de a gîndi. în condiţii prielnice. Personalitatea este întotdeauna unică şi originală. termenul „personalitate” defineşte fiinţa umană considerată în existenţa ei socială şi în înzestrarea ei culturală. cu capacităţi de gîndire creativă. la nivelul omului integral. ce se constituie fundamental în condiţiile existenţei începînd şi activităţii din primele etape ale dezvoltării individuale. b) asigurarea corespon289 . oferind o relativă stabilitate individului [1]. întrebări referitoare la viaţa de zi cu zi. În sens restrîns. un sistem bio-psiho-socio-cultural. originalitate şi utilitate. în viziunea unor autori. care presupun depăşirea performanţelor şi a competenţelor anterioare. personalitatea este un sistem de însuşiri psihice care se manifestă constant în comportament. de a simţi. personalitatea desemnează oamenii care s-au evidenţiat prin calităţi deosebite. deoarece orice persoană posedă capacităţi creative pe care. În repertoriul de profesiuni. are un mod propriu de a fi. În cadrul orelor de educaţie tehnologică este necesar ca profesorul să manifeste o deosebită atitudine creativă faţă de tot ce elaborează elevul şi să caute în mod creator noi soluţii în activităţile ce le desfăşoară elevii. persoana care are aptitudini şi atitudini creative. străbate un drum propriu în viaţă. personalitatea este. Personalitatea creatoare valorifică deplin resursele sistemului psihic uman la niveluri şi forme de acţiune corelate special în direcţia proiectării-realizării (auto)instruirii/(auto)educaţiei permanente. Personalitate creatoare este orice fiinţă umană. produse. Fiecare om porneşte cu o zestre ereditară singulară. şi la aceste întrebări ne poate răspunde numai o personalitate integrată. În sens larg. Personalitatea creatoare a profesorului angajat social urmăreşte în mod special: a) centrarea acţiunii pedagogice/didactice asupra unor obiective formative pozitive. Prin urmare. soluţii caracterizate prin noutate. profil moral autentic şi o personalitate distinsă.cadrul orelor apar o multitudine de dileme. capabile şi motivate să realizeze produse noi şi originale. au generat progrese. le poate obiectiva în idei. profesorul de educaţie tehnologică îşi cîştigă un loc de frunte.

a te simţi chemat. trebuinţele şi interesele elevilor [4]. Ele desemnează acel potenţial instrumental-operaţional care-i permit profesorului de educaţie tehnologică să realizeze performanţe superioare în domeniul educaţiei tehnologice. gîndirea sau imaginaţia). între obiective – conţinuturi – metodologie . c) angajarea permanentă a circuitelor de conexiune inversă. „aptitudinea de a găsi conexiune între lucruri care la prima vedre par incompatibile”. „aptitudinea de a vedea (sau a conştientiza) şi de a reacţiona”. „aptitudinea unei persoane de a se exprima în cît mai multe forme posibile. Profesorul de educaţie tehnologică îşi asumă riscul să-i înveţi pe alţii cum să înveţe. să manifeste creativitate şi dragoste faţă de copii. le modelează comportamentele sociale. externe şi interne. Mai mult ca atît. Aptitudinile constituie latura instrumental-operaţională a personalităţii cadrului didactic. pe aşteptările. dă sarcini. stimulează şi întreţine curiozitatea copiilor pentru lucruri noi. „un complex de însuşiri şi aptitudini psihice care. imediat. le întăreşte încrederea în forţele proprii. cu precădere. diverselor situaţii ale existenţei şi să-şi satisfacă stările de necesitate. în condiţii favorabile. generează produse de valoare pentru societate”. Rene Hubert consideră că principala calitate a profesorului este vocaţia pedagogică. memoria. cere conduite. folosind toate tipurile de mijloace”. În sensul larg. Profesorul de educaţie tehnologică. aptitudinea profesorului de educaţie tehnologică reprezintă o expresie a potenţialului adaptiv general.. Iată de ce. îi ajută săşi desăvîrşească identitatea lor creativă. Aptitudinile nu sînt simple procese psihice particulare (cum ar fi : percepţia. El este persoana care propune conţinuturi. Din aceste motive. rezultatul muncii lui nu se poate măsura cantitativ şi calitativ. profesorul trebuie să posede calităţi şi competenţe necesare centrării. pentru (auto) perfecţionare activităţii pedagogice/didactice. Vocaţiei pedagogice îi 290 . ales pentru această sarcină şi apt pentru a o îndeplini “. pe baza căruia el reuşeşte să răspundă solicitărilor externe.denţelor pedagogice. pentru a fi sau a deveni o persoană integrată creativă trebuie să posede aptitudini profesionale. exprimată prin .evaluare. perfectabile în diferite situaţii concrete. conduce. Creativitatea ca trăsătură de personalitate este „o acomodare cu depăşire”. ele exprimă personalitatea ca un tot întreg.

BONTAŞ. cultura de specialitate şi cultura psihopedagogică. 2003. Chişinău. D. Datorită diversităţiii sarcinilor din şcoală şi societate. Cele menţionate ne permit să concluzionăm: personalitatea profesorului de educaţie tehnologică are la bază elementele sale caracteristice personalităţii umane şi se manifestă prin cultura profesională şi creativitate. D. tehnicii. I. ca urmare a unei educaţii comune. Bucureşti. 2005. culturii. Chişinău. L.sînt caracteristice trei elemente: iubirea pedagogică. JINGA. 5. 291 . CRISTEA. căi de gîndire împărtăşite de membrii unui grup profesional. E. 4. Tehnologii educaţionale. Timişoara. reprezentări. 2. ISTRATE. 2004. înţelesuri. I. PATRAŞCU. 2]. 3. 6. Manual de pedagogie. Din cele enunţate anterior evidenţiem elementul cultural al profesiei didactice. credinţa în valorile sociale şi culturale. MUNTEANU. Referinţe bibliografice: 1. Pedagogie pentru învăţământul superior tehnic. cultura creativă etc. Chişinău. Incursiuni în creatologie. conştiinţa responsabilităţii faţă de copil. Dicţionar de pedagogie. tehnologiilor (incluse în curricula educaţiei tehnologice). Bucureşti. Bucureşti. S.. PATRAŞCU. În literatura de specialitate [1. se impune ca prima coordonată a pregătirii profesorului de educaţie tehnologică să fie orizontul cultural larg din domenii diferite ale ştiinţei. credinţe condu-cătoare. Cultura profesorului de educaţie tehnologică este rezultatul educaţiei şi al formării sale care include cultura generală şi filosofică. Aspectele nominalizate se realizează în cadrul pregătirii profesionale ale profesorilor de educaţie tehnologică în cadrul Universităţii de Stat din Bălţi. cultura profesională poate fi definită drept un ansamblu specific de valori. 1994. A. care determină modurile în care aceştia se vor comporta în exercitarea profesiunii respective şi care sînt transmise noilor membri drept corecte. 2000. 1983. Metodologia cercetării şi creativităţii psihopedagogice. cultura tehnică şi managerială. PATRAŞCU.

aprobîndu-se sau dezaprobîndu-se reciproc. influenţă socială. trecerea de la simpla imitare globală a unui model concret şi apropiat. dr. Interiorizarea normelor şi regulilor morale se realizează prin socializare şi educaţie pe toată durata vieţii prin învăţare socială. univ. conf. presiune socială şi creativitate socială. România Abstract. la constituirea unui ideal pe bază de generalizare şi selecţie – conştientă. aspiraţiilor. Învăţarea socială este un proces individual de însuşire a experienţei socioculturale acumulate (“ereditate socioculturală”). obiceiurilor. a determining role is held by the models that children confront with even from childhood. a modelelor. Adolescenţa marchează. rolurilor etc.. valorilor. Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei. principles and norms that the society an individual lives within represent a theoretical and practical guide towards the evolution of his moral conduct. 292 . convingîndu-se între ei etc. În studiul de faţă nu ne propunem tratarea exhaustivă a complexei probleme a modelului de viaţă ci ne vom opri numai la a extrage cîteva aspecte privind geneza şi dinamica . control social. Our study starts from the premise that in shaping the moral ideal.. Universitatea din Piteşti. reprobînd comportamente ce încalcă normele colectivităţii. normelor. observîndu-şi reciproc acţiunile reuşite şi aprobate social. raţională şi critică – cu un conţinut în care trăsăturile moral-volitive ale personalităţii şi valorile spirituale ale omului şi societăţii respective se situează pe primul plan.. în ansamblu.STUDIU PRIVIND GENEZA MODELULUI DE VIAŢĂ ÎN DEVENIREA PERSONALITĂŢII Mihaela PĂIŞI LĂZĂRESCU. În procesul interacţiunii sociale oamenii achiziţionează unul de la altul modele de conduită. idealurilor. încercînd anumite comportamente în raport cu alţii. The system of moral values.pe vîrste – a preocupărilor elevilor pentru alegerea modelelor de viaţă şi realizarea unor idealuri proprii.

După 15 ani problema modelului şi implicit cea a identificării se schimbă radical. Analiza cantitativă a răspunsurilor la întrebările „Cu cine ai vrea să semeni cînd vei fi mare? De ce?” şi “Ce persoană admiri tu cel mai mult? De ce?” a pus în evidenţă faptul că la 9 şi 10 ani în 21% din cazurilor analizate se menţine opţiunea pentru mamă sau alt membru din familie(bunici. sportului. Apare în acest moment alături de nevoia de afecţiune şi nevoia de securitate. Cu cît se înaintează în vîrstă foarte puţini mai au drept model vedete sau alte persoane care sînt desprinse de realitatea concretă. Doar 2% (băieţi) dintre răspunsuri optează pentru tată ca model. Motivarea opţiunii pentru învăţătoare este însă marcată de calităţile afective ale acestei: “este bună”. prieteni care au reuşit în viaţă). motivînd că au fost decepţionaţi de modelele pe care le-au avut pînă acum. O analiză calitativă o mobilurilor care determină alegerea unui model ne-a permis să identificăm motive extrinseci – modul extravagant de comportare. îl impresionează mai mult. mătuşi. afirmînd că el “este puternic”. “ nu este nervos”. de modul cum sînt îmbrăcate. derivată din statutul său de “cap de familie”.. “este înţelegătoare”.Din lotul de subiecţi au făcut parte elevi de 9 – 14 ani (clasele a III-a şi a IV-a) şi elevi de liceu (15 – 19 ani) de la profil pedagogic. dar este o persoană foarte apropiată ca vîrstă de vîrsta lor (fraţi mai mari. posibilităţile de a cîştiga bani etc. veri. Unii dintre adolescenţi afirmă că au un model care este o persoană reală din anturajul său zilnic. La 18 ani creşte procentul celor care neagă existenţa unui model în viaţa lor. frumuseţea fizică. “este frumoasă” etc. Opţiunea pentru aceste modele este motivată de larga lor audienţă. În 12% din răspunsuri apare opţiune pentru învăţătoare ca o persoană exterioară mediului familial al copilului. unchi) de care copilul se simte mai legat afectiv. Ulterior.informatică. filologie şi matematică . motive morale – cuprind o 293 . modul cum se îmbracă. “are bani mulţi” etc. În alte cazuri modelul depăşeşte sfera persoanelor din anturajul imediat el fiind format din vedete de televiziune sau vedete ale muzicii. a cărui autoritate. alegerea se îndreaptă către tată. la 14 ani. de calităţile lor artistice. Tatăl este în cele mai multe cazuri cel care rezolvă problemele dificile în care se află familia şi implicit copiii.

ŞCHIOPU. capacităţi într-un anumit domeniu ale persoanei respective (pentru sport.. Idealul de viaţă al adolescentului.dezvoltarea liberă. M. Tineretul şi idealul moral. 5. CRISTEA. Iaşi: Editura Junimea. cerc. film etc. D. aptitudini. 2. În concluzia studiului nostru putem afirma că la adolescent se menţine în ceea ce priveşte modelul de viaţă tentaţia originalităţii. Adolescentul şi timpul său liber.). teatru. Concluzii. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. 5 (Nr. şt.. Procesul ontogenezei personalităţii în adolescenţă poate şi trebuie să fie analizat mai ales în raport cu opţiunile pe care le face adolescentul. 547-XIII din 21. 1989. CALUSCHI. 1983. Bucureşti: Editura Albatros. The present article reflects the results of the theoretic investigation concerning social competence conception and denotes importance of it in developing of integral personality.95) . IMPORTANŢA COMPETENŢELOR SOCIALE ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII INTEGRALE Lilia PAVLENKO. Chişinău Abstract. dependente atît de statutul şi rolul lui prezent cît şi de statutul şi rolul lui proiectat. în realitate se simte atras. de care. muzică. Bucureşti: Editura Politică. Legea învăţămîntului Republicii Moldova prevede ca obiectiv educaţional major în art. Personalitatea şi idealul moral. BAZAC. 6. Bucureşti: Editura Academiei RSR. Personalitate şi limbaj. BELU. Adolescenţa. 4.. îl respinge etc. 1989. ZISULESCU. elogierea unui model pe care. Referinţe bibliografice: 1. VERZA. 1969.. Bucureşti: E D P. N.07. E.serie de trăsături de caracter pozitive dar şi negative care sînt dominante în comportamentul respectivei persoane. R. CRISTEA. M. ŞT. armonioasă a omului şi formarea personalităţii creative. 1985. care 294 . Bucureşti: Editura Albatros. 1968. individul îşi schimbă considerabil atitudinea faţă de modele. U. Adolescenţa. A. exprimînd-o printr-un comportament disimulat: negarea atracţiei faţă de modele.. matematică. COSMOVICI. de fapt. 3.

Această idee îşi găseşte susţinerea în următoarele politici educaţionale: Concepţia dezvoltării învăţămîntului în Republica Moldova. I. în faţa învăţămîntului sînt puse sarcini nu numai de a da copiilor un anumit nivel de cunoştinţe. Declaraţia Universală a drepturilor omului (art. Strategia Naţională privind acţiunile comunitare pentru susţinerea copiilor aflaţi în dificultate în anii 2007-2009. competenţa socială devine obiect de discuţie pentru savanţi şi practicieni. Н. p. 4. comunicabilitatea. 2. Ullrich formulează caracteristicile persoanei social-competente.Cooley. care cu succes va socializa în lumea schimbătoare devine una din valorile educaţiei contemporane (T. autorespectul (О. Începînd cu anii 90 ai secolului XX. R.. М.Eul manifestat. puterea influenţei. Hintesch R. aduc explicaţii asupra conceptului de competenţă.Tereşciuc etc. Acest obiectiv presupune dezvoltarea unei personalităţi integrale. menţionează impactul comunicării 295 . 3. se evidenţiază importanţa dezvoltării competenţelor sociale. de a atinge scopuri social importante. Astfel. multilateral dezvoltată. Мead.S.Калинина.include competenţele de viaţă. priceperi. A. Strategia Naţională şi Planul de acţiuni privind reforma sistemului rezidenţial de îngrijire a copilului în anii 2007-2012.Bolboceanu. capabile să exercite şi să iniţieze unele roluri sociale în raport cu propriile aspiraţii şi cerinţe sociale. Astfel. Shroder H. 16) etc. în conformitate cu potenţialul intelectual şi creativ. În personalitatea integrală a omului unul din aspecte . unde dezvoltarea competenţelor este menţionată ca una din priorităţile educaţionale.Куницина etc. Spre exemplu.Psihologia comunicării”. o personalitate social-competentă. În contrextul celor spuse. R.Bolboceanu. concepţia Eu-lui. dar şi de a asigura capacitatea şi starea de pregătire pentru a trăi în societatea contemporană. psihologii germani Phingsten U. potenţialul comunicativ al personalităţii. 22) etc.В. Legea privind drepturile copilului (Cap.. . starea de pregătire către comunicare. 2). consideră că structura competenţei sociale este inserată de 4 trăsături de personalitate: 1. Condratova).Racu. În Republica Moldova în domeniul psihologiei conceptul de competenţă (cu referire la competenţa de comunicare) a fost cercetat de A. printre care Ch. de a interrelaţiona efecient şi de a rezolva probleme vitale. I. în lucrarea sa .se poate adapta la condiţiile în schimbare ale vieţii”.. Минкина. privit mai larg. Vorwerg M. deprinderi la disciplinile de bază. art. B.

Куницина. САЖИНА.Activitatea comunicativă reprezintă domeniul prin care individul uman stabileşte relaţii cu societatea. Moldova nr. 547-XIII din 21. . Referinţe bibliografice: 1. 296 . Т. achiziţionează experienţa socială” (1.С. Н. 2007 . В. Monitorul Oficial al R. competenţa socială include capacitatea de a comunica în mod constructiv în diferite medii. 14) etc. 62-63 din 09.(comunicarea ca element al competenţei sociale) asupra dezvoltării intelectuale a personalităţii în felul următor: . 2.07. Армавир. 2007.2008 г. apud. Социальный интеллект и социальная компетентность // Б. 3. analiza surselor teoretice denotă faptul că studiul competenţelor sociale este actual şi necesar. priceperea de a alege orientări sociale corecte. 34). BOLBOCEANU. Научный журнал "Синергетика образования". înţelegerea relaţiei între Eu şi societate. asertivitate şi integritate. 2. de a organiza activitatea sa în concordanţă cu aceste orientări” (Е. aici şi în cel mai bun mod”. acum. Коблянская.. sistemă de cunoştinţe despre realitatea socială şi despre sine.В. 1995. КОНДРАТОВА.. Chişinău: Univers Pedagogic. p.. В. 34 – 36. Н.11. КУНИЦИНА. Legea Republicii Moldova.. ce permit repede şi adecvat să se adapteze. p. luînd în consideraţie principiul . se bazează pe o atitudine de colaborare. În literatura de specialitate se întîlnesc mai multe încercări de a defini conceptul de competenţă socială. Psihologia comunicării. p. Минкина.. p.. să ia decizii conştient. de a extrage la maxim posibilul din condiţiile create” (Н.1995 (Nr.. Din cele afirmate anterior putem formula următoarele concluzii: 1.М. scenarii de comportare în situaţii sociale tipice. respectiv dezvoltarea acestora direct influenţează personalitatea integrală. О. 4. Г. unii cercetători determină noţiunea de competenţă socială drept: . Ананьев и ленинградская школа в развитии современной психологии: Тезисы научнопрактической конференции. Astfel. Выпуск 12.95). 31). Pазвитие социальной компетентности подростков в общеобразовательной школе. A.

dar şi deschiderea spre alte culturi. În cadrul educaţiei interculturale se distinge noţiunea de atitudine interculturală ce implică simultan afirmarea fiecărei culturi cu normele sale specifice. for example the foreign languages. de asemenea şi conştientizarea fiecărui cetăţean al acestei ţări că este moldovean de origine română. О.В. COMPETENŢA INTERCULTURALĂ – BAZĂ PENTRU DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII INTEGRALE Maria HADÎRCĂ. cunoaşterea celorlalţi semeni constituie drept baze ale respectului reciproc. ucraineană. dr. educaţia interculturală constituie o opţiune ideologică în societăţile democratice şi vizează pregătirea viitorilor cetăţeni în aşa fel încît ei să facă cea mai bună alegere şi să se orienteze în contextele multiplicării sistemelor de valori [2. Cущность и содержание понятия cоциально-психологической компетентности специалиста социальной работы. Cucoş.. Chişinău Aliona AFANAS.. №1 (13). The issues of interculturality consist in the attitude of two subjects: one is the native of this country and other is the “migrant” in the country. 297 . în perspectiva construirii unei noi civilizaţii comune. The cultural attitude consist in the affirmation of every culture. Chişinău Abstract. p. rusă. Este necesară prezenţa unui comportament prosocial care constă în existenţa unei strînse legături între posibilitatea de a cunoaşte cît mai complet şi de a controla situaţiile dificile pe de o parte. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. essential ability for contacts among cultures. 2005. pe de altă parte. În viziunea cercetătorului C. 135]. also the openness towards other cultures. The study disciplines must to suggest the interactivity among various cultures. it emphasize the need for introduction of term intercultural competence as a complex. şi emergenţa comportamentului prosocial. 31-41. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. dr. p. bulgară etc. Cunoaşterea de sine şi cunoaşterea partenerului comunicării.5. Серия «Гуманитарные науки». МИНКИНА.

de ce nu. să propună alternative de raportare la propria istorie culturală.. capacitatea de a pune în chestiune propriile norme. un rol aparte le revine limbilor străine. aptitudinea favorabilă de a experimenta. pe dimensiunea socială. p. rasiale. trăirea situaţiilor ambigue. spre neobişnuit. Cucoş în studiul „Pluralismul valoric şi exigenţele educaţiei interculturale” menţionează conduite interculturale concrete precum: deschiderea spre altul. să disloce mituri interpretative. În acest sens. p.integrarea sporeşte identitatea celor ce se integrează. fiecare dintre cei ce realizează actul integrării îmbogăţindu-i pe ceilalţi cu valorile care-i sînt caracteristice.Hadîrcă. în Republica Moldova. problematica interculturalităţii a fost cercetată de autori precum Vl. performanţa de a cuceri identităţi mai largi. de a dezvolta o loialitate de tip nou. fie opţională. N. ambivalente. se cere elaborarea unui curriculum intercultural centrat pe conţinut. 32].Micheline Rey sugerează necesitatea unei abordări stereoculturale (approche stéréoculturelle) în educaţie. aptitudinea de a asuma conflicte. şi. capacitatea de a recunoaşte şi a relativiza propriile repere etno– şi sociocentriste. spre străin. Disciplinele de studiu. care au analizat acest fenomen complex în diferite studii. totodată. orientată spre egalizarea şanselor elevilor care aparţin diferitelor grupuri etnice. care prin mijlocul şi mediul educaţional. M. aptitudinea de a percepe ceea ce ne este străin. care constă în susţinerea elevilor pentru a dezvolta atitudini pozitive faţă de diverse grupuri etnice. pentru mai buna circulaţie a valorilor dintr-o cultură în alta. culturale. Prin urmare. Considerăm că este utilă editarea unui manual în baza curriculumului cultural şi. sociale. Pîslaru vorbeşte despre integrarea socială a conlocuitorilor de alte etnii prin educaţie şi învăţămînt. în învăţămîntul preuniversitar. [3. să se introducă o disciplină. 29]. Cercetătorul C. mai ales cu caracter sociouman. preluînd de la aceştia caracteristici care o întregesc ca entitate în sistemul relaţiilor de integralizare” [5. care să prezinte elemente specifice diferitelor culturi. În plan teoretic.. alungarea fricii faţă de altul. pe elev. În viziunea noastră ar însemna să ne integrăm şi să îi integrăm 298 . Silistraru. acceptarea celuilalt ca fiind altul. contribuie la dezvoltarea interculturalităţii. Astfel Vl. culturale. Pâslaru. menţionînd că „. trebuie să cultive interogativitatea faţă de propriile valori.

2000. Referinţe bibliografice: 1. În plan practic. Educaţia. dar şi deschiderea spre alte culturi. Unele recomandări: · elaborarea unui curriculum intercultural în gimnaziu. cu module ce vizează etniile din ţară. evidenţiază necesitatea introducerii noţiunii de competenţă interculturală ca o capacitate complexă. esenţială pentru contactele între culturi. C. În acest fel se poate nuanţa competenţa interculturală ca parte componentă a acestui proces. menţionăm că: · problematica interculturalităţii constă în atitudinea celor doi subiecţi: Unul care este băştinaşul acestei ţări şi Altul care este „migrantul” acesteia. 299 . aceştia pot cunoaşte literatura naţională a băştinaşilor de pe acest teritoriu. la rîndul lor. are posibilitatea să cunoască literatura naţională a semenilor săi şi. acceptînd şi propunînd valori comune. Astfel orice cetăţean. în Republica Moldova. nu doar în liceu. care este structurat pe module de literaturi ale etniilor conlocuitoare la noi. Centrul Educaţional Pro Didactica a elaborat un curriculum la nivel de liceu şi în baza acestuia un manual Să ne cunoaştem mai bine. pe relaţionarea şi comportamentul elevilor în grup. · disciplinele de studiu trebuie să propună interactivitatea între diversele culturi. s-a realizat o teză de doctor în pedagogie. Iaşi: Polirom. · introducerea unui curs de educaţie interculturală în învăţămîntul preuniversitar. CUCOŞ. ambii venind cu valori naţionale proprii. Dimensiuni culturale şi interculturale. pe care ar trebui să le „negocieze” pentru a crea un sistem comun de valori. autor Ţaulean Micaela Formarea atitudinii pozitive faţă de cultura naţională la elevii claselor primare (la orele de limbă engleză) în cadrul sectorului Teoria Educaţiei [8]. ca exemplu sînt limbile străine. În concluzie. De asemenea. pe dimensiunea socială. indiferent de ce origine este. · atitudinea culturală ce constă în afirmarea fiecărei culturi. centrat pe un conţinut cu elemente specifice diferitor culturi.pe cei din jur în societatea noastră.

cerc. There are many and various reasons of the emotional disability during the evaluation process of pupils from primary school. N. Dinamica şi funcţionarea dimensiunilor educaţiei. p. 28-29. diligence.. satisfacţii şi împliniri. CUCOŞ. Creangă”. şt. Chişinău: Tipografia UPS „I. SILISTRARU. SILISTRARU. performanţele şi eficienţa) acestora la un moment dat-în mod curent. reduce capability. 2003. p.Ş. 2004. self mistrust.2. 5. 2008. ne permite să constatăm următoarele: 300 . 4-5 (2021). 2003. Formarea atitudinii pozitive faţă de cultura naţională la elevii claselor primare (la orele de limbă engleză). Rezultatele sondajului efectuat recent de noi în clasele primare. Iaşi: Polirom. care asigură evidenţierea cantităţii cunoştinţelor dobîndite şi valoarea. 8. În: Didactica Pro. 7. Chişinău Abstract. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. CUCOŞ. În: Didactica Pro. nr. MOTIVELE DISCONFORTULUI EMOŢIONAL ÎN PROCESUL EVALUĂRII Raisa. Integrarea socială a conlocuitorilor de alte etnii prin educaţie şi învăţămînt. Vl. in the teachers opinion from primary school. are linked to health. nr. ne demonstrează că evaluarea nu întotdeauna aduce elevilor bucurii. Evaluarea. high emotions etc. Most important. 2003. C. Analiza datelor experimentale obţinute în rezultatul chestionării cadrelor didactice. Chişinău: CEP al USM.201)]. 4-5 (20-21). 2007. short memory. M. echitate. 6. 2002. Iaşi: Polirom. periodic şi final. 3. Pluralismul valoric şi exigenţele educaţiei interculturale. Teză de doctor în pedagogie.E. parte componentă a învăţării este „actul didactic complex integrat întregului proces de învăţămînt. oferind soluţii de perfecţionare a actului de predareînvăţare”[1. PÎSLARU. N. JELESCU. Pedagogie. vulnerable families. Fundamentele educaţiei interculturale: diversitate. A. NEDELCU. helplessness to be independent in difficult school problems. C. 4. work character. Etnopedagogie. Chişinău: I. (nivelul. minorităţi. ŢAULEAN.

le perturbează activitatea intelectuală şi emotivitatea sporită (în clasele a IV-a atinge rata de 35%). le împiedică în obţinerea succesului şcolar şi frica de a răspunde în faţa clasei. mare rămîne numărul elevilor care uşor se abat la lecţii (în clasele I-a. elevi care capătă curaj şi devin mai îndrăzneţi în clasele a IV-a sînt 43%. 9. începînd cu clasele a II-a şi a III-a de la 30% şi 34% pînă la 55% elevi în clasa a IV-a. spre clasa a IV-a sporeşte numărul elevilor care nu mai sînt atît de capabili de a învăţa bine ca în clasele precedente (de la 7% pînă la 28%).1. se menţionează că în toate clasele sînt elevi cu memoria slab dezvoltată (în clasele a IV-a .51% în clasele a IV-a. în clasele a IV-a este mare numărul elevilor care nu învaţă sistematic (50%). · capabilitatea redusă. · descreşterea intereselor cognitive. cu vîrsta sporeşte numărul elevilor care au nevoie de ajutor suplimentar în pregătirea temelor pentru acasă (în clasele a II-a şi a III-a între 31% şi 34% de elevi. 7. pînă în clasa a IV-a numărul atinge 36%). un număr mai limitat de elevi manifestă neîncredere în forţele proprii şi timiditate. 301 . 12. motivele disconfortului emoţional marcate de cadrele didactice din învăţămîntul primar sînt: · sănătatea elevilor care cu vîrsta devine şubredă. 2. 29% de elevi provin din familii vulnerabile faţă de 52% din familii bune. în clasele a IV-a – 48% de elevi). a IV-a -35%). în clasele a IV-a ei ating rata de 33%. 13. 3. 11.29%. 6. Aşadar. 5. elevii nu se străduie îndeajuns în activitatea de învăţare. cu vîrsta sporeşte numărul elevilor cu probleme serioase de sănătate . 10.28%). în clasele a IV-a . 4. în clasele a II-a şi a III-a – cîte 15% de elevi. 8.41%. 14. · nivelul dezvoltării generale al elevilor. iar mai insistenţi în obţinerea succesului – 37%. în clasele I nu învaţă cu plăcere doar 12% de elevi. cu vîrsta creşte numărul elevilor care au probleme de sănătate .

Ed. a III-a.. b) centrarea pe acţiunile pozitive. În ideal. PRINCIPIUL EDUCAŢIEI PERSONALITĂŢII PROACTIVE Vladimir BABII. dr. emoţii etc. care asigură integritatea acesteia. 302 ..· descreşterea sîrguinţei elevilor. alcătuind un construct rezistent la influenţele externe şi fermitatea de a păstra caracteristicile fundamentale ale unei persoane concrete. BONTAŞ. c) raportarea experienţei proprii la performanţele domeniului respectiv şi idealul socio-uman. precum şi al muncii de dobîndire a succesului şcolar de către elevii claselor primare în procesul de evaluare. atitudini. aptitudini. · emotivitatea sporită care le perturbează elevilor activitatea de învăţare şi de reproducere a cunoştinţelor ş. · neîncrederea în forţele proprii. · frica de a răspunde în faţa clasei. Bucureşti: ALL. 1966. · sustragerea usoară de la subiectul lecţiei. Personalitatea prin felul său de a fi unicitară constituie o structură cu acumulări valorice: caracter. Cunoaşterea lor este o cale sigură de lichidare şi de ameliorare a condiţiilor care perturbează mersul normal al activităţii didactice. · neputinţa de a se descurca independent în problemele dificile şcolare. Pedagogie. Valorile individuale capătă o dezvoltare şi o orientare performantă într-un anumit domeniu doar atunci. Referinţe bibliografice: 1.hab. d) asumarea de responsabilităţi. · familii vulnerabile. Universitatea de Stat „Alecu Russo” Structura personalităţii proactive este un ansamblu de legături trainice. pentru a se alege cu un rezultat calitativ. cînd persoana ştie „Ce să facă?” şi „Cum să facă?”. · memoria slab dezvoltată. e) tendinţele de dezvoltare a unui limbaj proactiv. fiecare persoană dispune de următoarele calităţi transferabile în proactivitate: a) valorificarea eficientă a resurselor individuale. preferinţe.a. I.

Proactivitatea este o atitudine trăită. p. 95]. etc. bazată pe particularităţile individuale (imaginaţie. A VIAŢA SPIRITUALĂ EUL B EUL EUL ACŢIUNE Figura 1. bazată pe stimulii veniţi din exterior.). în viziunea lui S. şi nu evenimentelor întîmplătoare. superioară înţelesurilor elementelor constituente. A ajunge la un grad proactiv al acţiunii individuale înseamnă a da prioritate conştiinţei. iar comportarea omului înspre interior reprezintă viaţa sa spirituală” [2. modul de existenţă. spre deosebire de substructura sa de activitate. activitate.Covey. voinţă etc. verificată de experienţa proprie. conştiinţă de sine. p. Principala semnificaţie a proactivităţii constă în tendinţa persoanei de a se schimba – proces care se desfăşoară pe două căi: tehnologică. Noi abordăm proactivitatea drept variabilă personală. s-a obţinut noţiunea cu o nouă semnificaţie. Prin simbioza cuvintelor pro şi activ. care constituie un stimul de natură internă-externă. “denotă ceva mai mult decît a lua iniţiative” [1. cunoaştem că “…comportarea omului în exterior reprezintă acţiunea sa. Din perspectiva principiului nominalizat în educaţia muzical-artistică este important a orienta demersurile teoretice şi legităţile praxiologice spre eficacitatea desfăşurării acţiunii specifice domeniului. adică este o modalitate comportamentală interior-exterior echilibrată şi. stimulate din interior. care. şi naturală. Dualitatea existenţei 303 . (A B). ci şi forma creării sinelui. Actualmente nu dispunem de o viziune determinativă asupra mecanismelor de identificare a motivului care a declanşat partea practică a acţiunii şi de măsurare a activismului intern. 58]. Relaţionarea dintre elementele proactivităţii este destul de actuală în plan formativ prin domeniul muzical-artistic. nu numai că presupune experienţa spiritului. drept comportare definitorie a unei personalităţi. Principiul educaţiei personalităţii proactive contribuie la dirijarea cu comportamentele elevului de pe poziţii normative şi cu luare în consideraţie a experienţelor personale. În schimb.

p. “a te afla în stare activă” constituie doar o condiţie a procesului de centrare a demersului spre un sens filozofic. În cadrul cercetărilor asupra activităţii copiilor/adolescenţilor se operează cu termenii “manifestare”. altfel spus. “a te afla”. “a trăi”. intelectului persoanei.Proactivitatea muzicală are diferite grade de centrare a energiei cu indici pozitivi. din care rezultă sentimentele şi fenomenele gîndirii” [3. care include în interiorul său un set de alte structuri. după cum menţionează N. iar a doua – în baza independenţei individuale. acest răspuns drept “activitate nervoasă inferioară. Există două căi de acţionare. “automanifestare” etc. b) cunoaşterea existenţei individuale şi social-culturale.R. afectivitate) şi structura “a şti”.Sillamy. 304 . fiinţare. Din figura B identificăm tendinţa elevului de a propaga în exterior energiile acumulate. Revizuirea permanentă a nivelului de cunoaştere “adaugă conştiinţei rezonanţe noi” [2. Cea mai simplă relaţionare S . Există o relaţionare reciprocă între structura “a fi” (trăire. dintre care: prima are loc sub influenţa evenimentelor şi împrejurărilor determinate. “A fi activ”. Calificăm această reacţie. spre deosebire de activitatea nervoasă superioară. Schema include următoarele aspecte: a) folosirea raţiunii. este reflexul care nu este decît o eliberare a energiei ca reacţie la un excitant. acea activitate a creierului. Conform figurei A viaţa spirituală are formula: “a fi” → conştiinţă de sine. care schematic are următorul aspect: S (stimul) → A (“a fi”) → P (proactivitate) → R (răspuns). c) influenţa adecvată asupra lumii interioare şi a legăturii cu practica. imaginaţia. deoarece “a manifesta” nu este mai mult decît “a fi”. care duce la constituirea fenomenului “conştiinţă – de – sine” (“a fi” şi “a şti”). voinţa. p. Schema binară S – R a fost suficientă doar pentru cercetarea problemelor legate de comportamentele umane în condiţii de laborator. are loc o permanentă “răsucire” în jurul structurii “a fi” cu mintea plină de cunoaştere (stare de esenţă). care erau abstractizate de la componentele active ale persoanei. negativi. de a se deschide prin artă. 95] sau. 13]. care pune în funcţiune mecanisme de acţiune de o complexitate extremă. cum ar fi: cunoaşterea. care sînt insuficienţi pentru determinarea stărilor proactive ale activităţii.. pozitivi şi negativi.

s-au schimbat valorile social-economice.proactiv. p. Analiza demersurilor teoretice asupra rolului muzicii în viaţa elevului permite să constatăm că majoritatea acestor demersuri se reduce la afirmaţia că muzica “… ascultată şi interpretată în copilăria şcolară. fiindcă: “Ea (personalitatea – V. Astfel. impuse din exterior. în defavoarea unei relaţionări mediate de proactivitate.Kabalevsky – fondatorii noilor concepte educaţionale în domeniul muzicii. care determină comportamentele teritoriale. Teoria educaţiei muzical-artistice semnalizează despre existenţa aşa-numitor factori de frînare a proactivităţii atît de ordin obiectiv. mediul educaţional. intervenţia noilor evenimente în spaţiul 305 . activitatea propriuzisă de activitatea fictivă. Breazul. p. această afirmaţie poate fi variată. în lucrările lui G.) se identifică nu numai cu numele său. completată. pe ea o identifică şi legea. Evident. muzica înaltă. sensul ei este constant: stimulii muzicali influenţează asupra persoanei pe toate căile posibile.B. deoarece responsabilitatea este superioară activităţii propriu-zise. pentru a obţinere un efect. În cazul de faţă. care au influenţat asupra întregului palier infrastructural şi individual. Actualmente. Multiple erori educaţionale se ascund în modalitatea de a distinge tipul elevului proactiv de cel reactiv. cît şi de ordin subiectiv. Muzica. Fiecare individ. cel puţin în limitele în care ea recunoaşte responsabilitatea (subl. – V. în ambianţă cu mediul cultural. are menirea de a-l introdeschide pe elev prin/spre artă. însă. în mod activ influenţează la formarea calităţilor spirituale pozitive ale personalităţii elevului…” [5. în esenţa sa.) pentru comportamentele sale [6. 35]. Elevul are nevoie de un asemenea spaţiu ca fiind fundamental pentru a exista şi a acţiona.182]. nu are loc decît actul de interpătrundere a noţiunilor de activitate şi proactivitate (activ → proactiv). de la autor la autor.B. Comportamentul bazat pe responsabilitate nicidecum nu poate fi rezultatul unei activităţi false. îşi formează un spaţiu individual. În dependenţă de natura “hărţilor individuale” proactive. sînt evidenţiate mai multe eşecuri ale sistemului educaţional. ci şi se creează un spaţiu psihic. De aceea în praxiologia educaţiei muzical-artistică este necesar de a evita conexiunea scurtă în relaţia “S − R”. Între componentele formulei “S − R” se situează nu numai activitatea propriu-zisă. D.

valorifică. care nu sînt mai mult decît o lume profound interioară. 2003). mai ales. fie chiar şi sub formă de imagini artistice. 8]. p.B. reconstruiesc. p.) [4. 1996. crearea situaţiilor cu elemente artistice constituie o calitate individuală. Educaţia muzical-artistică proactivă implică înmatricularea în didactică.Pâslaru. cît cu tendinţa de a răspunde conştiinţei sale. Astfel. În rezumat expunem următoarele caracteristici în definirea personalităţii proactive: 1. formarea atitudinilor (V. 3.] şi “educaţie” cu sens mai restrîns. 2. Formarea atitudinilor este. a stăpîni o gîndire critică. a domina impresiile şi reprezentările. reglează complexul stimulatoriu. ci obligă a răspunde la stimulii veniţi din exterior în mod creativ. răspunsul pe care o persoană trebuie să-l acorde unui stimul este nu atît cu destinaţie externă. care caracterizează o persoană ca aptă pentru a fi influenţată de modele pozitive. ceea ce este în posesia creaţiei artistice. 306 . 1967. ci trebuie să continuăm prin dezvoltarea intelectului şi moralităţii. 8]. o “repliere” spre sine. în legătură cu scopul educaţional de a realiza în om un anumit sistem de valori. dezaprobă. conservează. formarea atitudinilor pozitive (A. reconstituie. adepţii cărora optează pentru ideea “condiţionării specifice a procesului de învăţămînt de către forma organizării sociale” [4. deprinderea de a alege răspunsuri după împrejurări este axată pe o atitudine selectivă. însoţită de conştiinţa-de-sine. Didactica contemporană investeşte în învăţămînt o enormă cantitate de resurse în ceea ce s-a obişnuit a numi “instrucţie” (cu un sens mai larg a celui de informaţie sau informaţii şi deprinderi) [ibidem. variază. În domeniul artei muzicale comportamentul personalităţii nu poate fi de natură condiţionată. care ea una este în stare să se introdeschidă către lumea care “ar exista în afară de lumea fizică” [4. în esenţa sa. În acest context este necesar a valorifica pe larg plasticitatea şi aptitudinea de adaptare a elevului. p. a ideei că “nu ne putem opri la însuşirea cunoştinţelor. Persoanele proactive creează stimulii. Scoatem în evidenţă conceptele didactice. pe scară largă. în special. adică dezvoltarea forţelor interioare.Kriekemans.individual provoacă o stare de confort sau disconfort spiritual. adică a da prioritate deciziilor conştiente. Vl. refac. 7].

This activity is sustained by love. Institutul de Filosofie. St. ДАВЫДОВА. 1983. M.. Inelul lumii materiale. А. asumarea responsabilităţilor determină gradul şi cultură comportamentală (comunicativă. perceptivă. I.L. Москва: Изд-во Педагогика.П. C. DRĂGĂNESCU. DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII INTEGRALE PRIN EDUCAŢIA RELIGIOASĂ Parmena ORZETIC. Bucureşti: Editura Academiei de Ştiinţe Sociale şi Politice a RS România. R. Vol. ceea ce înseamnă că el este responsabil pentru acţiunea sa. 1989 // retipărită în 1995. А. 4. COVEY. începînd cu determinarea scopului acţiunii proiectate şi terminînd cu autoevaluarea rezultatelor obţinute. Şc „Alexandru Ioan Cuza”. Podu-Ilioaiei. 3. Educaţia este concepută ca o activitate de formare şi dezvoltare armonioasă a fiinţei umane. Iaşi: Editura Ankoram. 1997. 2. А. В. Orientări contemporane în teoria cunoaşterii. ЛЕОНТЬЕВ. ARGINTESCUAMZA Timişoara: Editura A. Concepte didactice fundamentale. trust. 1976. Когда запоют о наших школах // Музыка в школе. jud. cultivarea unei gîndiri pozitive. liberty and has as a goal the completion of the integral personality. АЛИЕВ. The religious education is not only an informative but also a formative activity which is carried on by an educator. in accordance with a well defined plan and method. 1989. Eficienţa în 7 trepte sau un abecedar al înţelepciunii // Traducere şi adaptare de G. том II/ под ред. România Abstract. 1996. 6. or. prof. В двух томах. eşecurile şi nereuşita. ЛЕОНТЬЕВА. 6.. В.ЗИНЧЕНКО. marii filozofi şi oameni ai 307 . 1989.4. 5. Ю. MOISE. Referinţe bibliografice: 1. 5. a determina anumite situaţii înseamnă a preîntîmpina erorile.L. Iaşi. de creaţie) a elevului. В. Избранные психологические произведения. Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.

încurajarea experienţei lăuntrice. acum educaţia se doreşte a fi generatoare de aptitudini. egalitate între profesori şi elevi. de convingeri ce-l vor ajuta pe elev pe parcursul întregii vieţi. Activitatea de a educa. Ea este susţinută de iubire. Dacă până acum educaţia era un punct final. armonioasă a omului presupune o modelare a acestuia în planuri multiple: fizic. autoeducaţie a fiecărui elev. 308 . de libertate şi de harul lui Dumnezeu şi are drept scop realizarea caracterului religios-moral cu desăvîrşirea lui în personalitatea creştină. metodele şi scopul educaţiei din care se deduc obiectivele[1]. A învăţa era considerat un rezultat. Este vorba de învăţământ formativ bazat pe valorificarea potenţialului de autoinstruire. de deprinderi. de a forma se explică mai puţin prin pentru că şi mai mult prin pentru ca. o destinaţie. o cale fără sosire. Profesorii aveau la dispoziţie o programă analitică obligatorie. toleranţă faţă de noutate. Nu se mai doreşte o delimitare strictă între anii de studiu ai elevului şi cei ce urmează absolvirii unei instituţii de învăţământ ci se urmăreşte ca educaţia primită în şcoală să reprezinte doar piatra de temelie pe care să se bazeze perfecţionarea adultului de mâine. de pildă planificările calendaristice şi proiectele didactice). care se desfăşoară conştient de către un educator. Modelul curricular (folosit în cadrul educaţiei religioase) este centrat pe obiective. conformismul fiind recompensat iar noutatea în gîndire fiind descurajată. Dezvoltarea plenară. un rezultat obţinut de-a lungul mai multor ani prin nenumărate strădanii ale educatorului. pe educaţia permanentă.culturii arătîndu-se preocupaţi de „darul cel mai frumos ce poate fi făcut omului”. Predarea religiei trebuie sa fie centrată pe obiective şi nu pe conţinuturi. estetic şi practic. Modelul didacticist era cel centrat pe conţinuturi. de încredere. un proces. Aceasta este direcţia în învăţămîntul românesc modern. Acest model e caracterizat de flexibilitate. pe acţiuni specifice procesului de predare. o sosire. intelectual. A învăţa este o evoluţie. Observăm că educaţia religioasă nu trebuie să se facă în mod haotic ci pornind de la trei elemente definitorii: planul (concretizat în programa şcolară şi în documentele cu caracter tehnic şi normativ. accentul căzînd pe învăţarea învăţării. Educaţia religioasă creştină este o acţiune specific umană. pe însuşirea de informaţii „corecte” în mod definitiv. moral. conform unui plan şi unei metode bine precizate.

Odată absolvenţi. S.2). Profesorul de religie trebuie să fie un model şi de aceea el trebuie să manifeste dragoste. Iaşi: Ed. 309 . 1998. 1996. C. Reîntregirea. Iaşi: Ed.Munca profesorului este munca unui permanent creator de valori spirituale si umane. 1998. România de Mâine. Iaşi: Ed. dar şi un pronunţat caracter formativ de interiorizare şi traducere în fapte a celor învăţate. Bucureşti: Ed. convingeri. Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi cadre didactice. sentimente şi aptitudini de aceea trebuie să încercăm să nu facem. Polirom. 3. Alba-Iulia: Ed. 4. În educaţia religioasă se pune accentul pe latura formativă şi nu pe cea informativă. trebuie să fie model pentru noi cei ce-I suntem urmaşi iar scopul misiunii noastre trebuie să fie dintre cele mai înalte. Orice om are de îndeplinit în viaţă o misiune ce presupune mai multă sau mai puţină dăruire. CUCOŞ. N. Polirom. 2000. prin pretenţiile noastre exagerate. un mod de a exista. Rolul educaţiei morale este acela de a-l apropia pe elev de modelele spirituale dar un astfel de stil de predare nu va face decît să-l îndepărteze şi mai mult. înţelegere şi răbdare faţă de încercările elevilor de a-şi găsi un sens al vieţii. o direcţie. Metodica predării religiei. elevii nu iau cu ei noţiuni. Referinţe bibliografice: 1. Învăţătorul lumii. liturgic. de istorie şi filozofie a religiilor. 2. citate. Abordarea religiei ca obiect de studiu nu trebuie să ducă la minimalizarea factorului informativ dar reprezintă un argument împotiva exagerării erudiţiei teologice. Concluzii. Educaţia religioasă are mai întîi o funcţie informativă. Iubirea şi jertfa lui Hristos. OPRESCU. 1999. definiţii şi alte date teoretice ci impresii. 5. CUCOŞ. Educaţia religioasă. urmărindu-se schimbări pe termen lung. C. Pedagogie. respectiv de punere la dispoziţia elevilor a unui set de cunoştinţe specifice cu caracter teologic dogmatic. ŞERBU. nume în detrimentul formării adevăratului sentiment duhovnicesc. mai mult rău decât bine sufletului elevului. 1. Pedagogie. cînd se acordă o mai mare importanţă memorizării diferitelor date. Educaţia religioasă asigură tocmai acest sens al vieţii credincioşilor pentru a-i feri de ipostaza recunoaşterii că „toate sunt deşertaciuni”(Ecl. Polirom.

Imaginea de sine este influenţată pozitiv sau negativ şi de relaţiile sociale. do not accept comments. cooperate with others with love. Persoanele cu stimă de sine pozitivă sînt mai fericite şi mai puţin depresive. Chiar dacă un copil greşeşte. · Să formulăm clar ceea ce aşteptăm de la copil. mama/educatoarea trebuie să 310 . Cei cu stimă de sine crescută sînt perseverenţi în cazul eşecurilor şi uneori se comportă mai bine în situaţiile sociale.. Pentru formarea imaginii de sine cît mai pozitivă. prof. este nevoie de o întărire pozitivă a activităţilor (activităţi de joc ale copiilor). Pentru dezvoltarea stimei de sine a copiilor se recomandă: · Să exprimăm cerinţe rezonabile faţă de vîrsta copilului. The image itself is objectified expression of how a person sees or represents himself. happy. unlike children who do not trust their own forces. calm. are irascible and aggressive. dar nu neapărat şi în ochii celorlalţi. the latter have no friends. România Abstract. · Să planificăm din timp activităţile. have courage. · Să oferim recompense. do not like to play role in the game unless they are team leaders. and speak slowly.DEZVOLTAREA IMAGINII DE SINE Elena POPESCU. Imaginea de sine este expresia concretizată a modului în care se vede o persoană sau se reprezintă pe sine. Grup şcolar Construcţii de maşini Colibaşi-Mioveni. Cei cu o stimă de sine ridicată sînt grozavi în ochii lor. stimularea oricărei iniţiative ce vine din partea copilului. obişnuirea copiilor cu responsabilităţi şi cu deprinderea de a lua anumite decizii. · Să ne focalizăm asupra aspectelor pozitive şi să le menţionăm. · Să oferim posibilităţi şi opţiuni copiilor ori de care ori este posibil. Imaginea de sine se referă la perspectiva individuală asupra propriei personalităţi. Children who have run a picture of themselves are positive.

Copilul trebuie să-şi câştige încrederea în forţele proprii decât să se facă o clasificare a copiilor. Un alt aspect foarte important este acela care ne subliniază că nu trebuie făcute comparaţii între copiii. el învăţa să condamne.Wolfe. · dacă copilul este ridiculizat. el devine timid. · dacă copilul este certat în permanenţă. de dorinţele lui chiar dacă rezultatul nu este cel aşteptat de mamă. el învăţa să se placă pe sine. el învaţă să fie cinstit. · dacă copilul este încurajat.găsească un ton potrivit de a explica fără a-l jigni sau minimalizându-i eforturile." decât "Nu este bine". indisciplinat. el învaţă să iubească şi să ofere iubire celor din jur. · dacă copilul trăieşte într-un mediu care îl apreciază. prin întrebări şi explicaţii aflăm ceea ce l-a deranjat pe copil de s-a produs transformarea şi ce măsuri putem lua. În felul acesta. · dacă copilul se simte tolerat. în 1989 a formulat o listă de principii extrase din modul de viaţă al copilului: · dacă copilul este criticat. · dacă copilul este preţuit. A-l accepta aşa cum este presupune o atitudine pozitivă în faţa dificultăţilor lui de adaptare. el se simte vinovat. el învăţa să fie răbdător. de exemplu: "Cu ceva timp în urmă erai mult mai cuminte. Părinţii trebuie să ţină seama de efortul copilului. el învaţă să aprecieze. el învaţă să fie încrezător. Dacă tot dorim o comparaţie este recomandat să comparam copiii cu ei înşişi în perioade diferite pentru a le sprijini eforturile. cel mai important este ca cei din jurul său să-l ajute să-şi construiască o imagine de sine în mod pozitiv. B. Copilul nu trebuie etichetat ca fiind rău. el devine bătăuş.. · dacă copilul trăieşte într-un mediu în care există acceptare şi prietenie. Un copil fără calităţi de excepţie poate avea performanţe bune dacă priveşte lumea pozitiv. · dacă copilul este tratat cu ostilitate. nepriceput. Hai să vedem ce s-a întâmplat de s-a produs această transformare cu tine". 311 .. de exemplu: "Fratele tău cînd era ca tine nu mă supăra". Cu alte cuvinte nu este neapărat suficient ca un copil să fie genial. O astfel de formulare dă copilului neîncredere şi alterează relaţiile între fraţi. dar . Este de preferat să avem o formulare de genul "Este bine si aşa. Comportamentele persoanelor din jurul lui îşi pun amprenta pe modul lui de reacţie. · dacă copilul trăieşte în spiritul dreptăţii.

Cunoaşterea de sine şi a celorlalţi. Copiii cu stimă de sine crescută reuşesc să facă mai bine situaţiilor şi comportamentelor de risc care ar apărea în relaţii interpersonale nesănătoase sau în eşecuri. nu au prieteni. · au fost îmbrăţişaţi. 2. am putea menţiona: · au fost lăudaţi. nu le place să se joace în jocul de rol decît dacă sînt liderii grupului. · li s-a vorbit cu respect · li s-a acordat atenţie. 2006. şi vorbesc încet. colaborează cu ceilalţi cu mare plăcere. New York: Springer-Verlog. 1997. sînt supărăcioşi şi agresivi. Ciclurile vieţii. The self: interdisciplinary approaches. Studiile demonstrează că un concept sănătos despre sine depinde de interrelaţiile sociale ale copilului. 312 . Copiii care au o imagine sănătoasa despre sine sînt pozitivi. Stima de sine la copiii preşcolari . Schimbarea imaginii de sine se realizează în relaţionare cu ceilalţi. 4. descrisă mai sus. BONCHIŞ. nu acceptă observaţii. CONCLUZII. au curaj spre deosebire de copiii care nu au încredere în forţele proprii. G.Atît părinţii cât şi cadrul didactic are datoria morală de a completa sau continua o acţiune formativă a copilului. Dintre experienţele anterioare care le-au construit acestora imaginea de sine echilibrată (pozitivă). Psihologia vârstelor. veseli. Imaginea de sine reprezintă ceea ce crezi despre tine. ŞCHIOPU. Oradea: Editura Imprimeriei de Vest. Adina&Septimiu. Studierea imaginii de sine în copilărie şi preadolescenţă. CHELCEA. 1995. Bucureşti: Editura Didactica şi Pedagogica. calmi. despre valoarea pe care o are fiecare dintre ei astfel ajutându-i pe copii să-şi formeze o imagine pozitivă de sine. încurajaţi. U.. 5. VERZA E. · au fost ascultaţi. 1997. GOETHALS. · au avut prieteni. E. Trebuie să-i învăţăm pe copii de mici.în Revista Învăţământului Preşcolar 1-2. 3. 1991. Referinţe bibliografice: 1.

permanenţa (stabilitatea) temporală: dacă personalitatea este un sistem funcţional. One priority of any educator. este nevoie de un învăţămînt formativ şi. conceput ca un parcurs pentru viaţă al educabililor. identificarea ei printre ceilalţi.DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII INTEGRALE Roxana Nicoleta ION.. sînt evidenţiate cîteva caracteristici ale personalităţii: . Prin educaţie se urmăreşte formarea unei personalităţi în concordanţă cu cerinţele obiective ale societăţii. trebuie să asigure 313 .coerenţa: majoritatea teoriilor postulează ideea existenţei unei anumite organizări şi interdependenţe ale elementelor componente ale personalităţii. Deşi o persoană se transformă. regardless of the age of the children to whom he adresses. curriculumul. ea îşi păstrează identitatea sa psihică. Societatea în care trăim înaintează cerinţe deosebite faţă de personalitatea elevului. Pentru a le realiza. Ea a apărut odată cu societatea.globalitatea: personalitatea cuiva este constituită din ansamblul de caracteristici care permite descrierea acestei persoane. acesta generează legi de organizare a căror acţiune este permanentă. în virtutea coerenţei sale. is the ability to study and know their personalities. Şcoala „Gheorghe Lazăr”. Personalitatea. Bărcăneşti. este o construcţie teoretică elaborată de psihologie în scopul înţelegerii şi explicării – la nivelul teoriei specifice – modalităţii de fiinţare şi funcţionare ce caracterizează organismul psihofiziologic pe care îl numim persoană umană. educaţia are în mod implicit şi un caracter istoric. dar şi ale individului. Ca orice fenomen social.models’’ but leaving him free to choose. în acest context. evoluează şi se schimbă în funcţie de transformările ce se produc în cadrul societăţii. se dezvoltă.. Termenii de persoană şi personalitate sînt atît de utilizaţi în limbajul cotidian. Termenul de persoană desemnează individul uman concret. încît fiecare are sentimentul întrebuinţării lor corecte în cele mai diverse situaţii. prof. Astfel. dimpotrivă. . . România Abstract. The main objective of education should be the development of child’s personality offering him .

Fischhein (arta de a gîndi). de exemplu E. Landau (psihologia creativităţii). E. capabile să înfăptuiască schimbări. În concepţia savanţilor. importante fiind nu doar conţinuturile în sine. rezistenţa la normele de activitate şi disciplină. Orientarea valorică a personalităţii înseamnă dezvoltarea conştiinţei de sine. ci şi aspectele formative ale învăţării.dezvoltarea unei personalităţi deschise. iar în funcţie de aceasta să fie organizat procesul de cunoaştere şi formare. vizînd.). politice. Afirmarea de sine este manifestarea iniţiativei şi spiritului de independenţă. de la necesităţile şi aspiraţiile lui. aroganţa etc. etice. pentru că însăşi dezvoltarea este un proces continuu. cu părinţii şi prietenii. prin asimilarea continuă de valori (ştiinţifice. autocontrol şi autoapreciere. responsabilitate. deoarece acestea sînt componentele unei personalităţi viabile.a.W. autodepăşire şi autonomie. considerat neîncheiat. Cunoaşterea de sine este un proces de durată. estetice. Ca rezultat al interacţiunii cu pedagogii. două dimensiuni esenţiale ale personalităţii: cunoaşterea de sine şi creaţia. obstinaţia. copiii cuceresc autonomia şi afirmarea de sine. De aceea prin formarea unor orientări valorice pot fi prevenite şi chiar înlăturate fenomene negative ale „afirmării de sine”. 314 . filozofice. Curriculumul are un caracter formativ. Allport (structura şi dezvoltarea personalităţii). în fond. tinerii fiind antrenaţi ca parteneri loiali. Ø participarea activă creatoare a indivizilor la procesele şi fenomenele culturale. materializate în capacităţi şi atitudini. Caracterul negativ al acesteia este nonconformismul. afirmarea propriei personalităţi şi integrarea treptată în valorile vieţii. religioase etc. Aceste direcţii presupun o interdependenţă. prin dezvoltarea capacităţilor inovatoare şi a competenţelor. ca subiecţi ai educaţiei. Pîrvu (drumul spre personalitate) ş. G. N. A. ambele comportînd o tendinţă de unificare axiologică. flexibile şi creatoare de valori. este dezvoltată ideea că în educaţie totul trebuie să pornească de la elev. Alferd (cunoaşterea omului). În lucrările acestor savanţi sînt relevate două direcţii majore ale dezvoltării personalităţii în contextul valorilor: Ø lărgirea permanentă a orizontului cultural.

a economiei şi culturii nu permite irosirea. este indiscutabil mult mai elevat decât cel al copilului născut cu cîteva decenii mai devreme. a indivizilor cu aptitudini deosebite. Nevoia acută de oameni cu aptitudini deosebite. primar) îi deschid copilului porţile spre cultură şi îl ajută pe educator să descifreze direcţiile dezvoltării personalităţii acestuia. la îndrumarea către profesia în care se va putea realiza optimal. a talentelor. Copiii de astăzi îşi consumă faza incipientă a dezvoltării în viaţa intrauterină. nivelul de cultură şi civilizaţie cu care ia contact noul născut. de creatori şi inventatori. A apărut chiar şi o evoluţie nativă.Instituţiile şcolare şi de educaţie pregătesc astăzi omul de mâine. Copilul de astăzi nu mai încape în caracterizările moştenite din secolul trecut pînă la jumătatea secolului nostru. şi nici chiar întîrzierea formării capacităţilor creatoare ale unor specialişti de marcă. să înceapă să gîndească mai devreme. Cunoaşterea potenţelor individuale ale elevului. În lume. Primele niveluri ale învăţămîntului (preşcolar. pentru a depăşi încadrarea trăsăturilor personalităţii în tipare preconcepute. să adopte comportamente sociale după modelele oferite etc. 315 . mai bogaţi şi mai diverşi. În al doilea rînd. din primele clipe ale vieţii. Problema studierii şi cunoaşterii personalităţii copilului trebuie pusă astăzi în termeni noi. mult mai largi. se constată o adevărată cursă pentru crearea condiţiilor optime de creştere a inteligenţei. Studierea şi cunoaşterea personalităţii celor care intră sub incidenţa educaţiei se impune şi pentru depistarea cît mai timpurie a copiilor dotaţi şi supradotaţi şi pentru dirijarea educării şi instruirii lor. În ultimele decenii. generată de dezvoltarea rapidă a ştiinţei şi tehnicii. Proiecţia personalităţii acestuia se începe din fragedă copilărie. a înclinaţiilor şi aspiraţiilor lui ajută la orientarea fiecăruia către tipul şi profilul de şcoală cel mai potrivit. cercetările privind depistarea copiilor dotaţi şi cultivarea aptitudinilor creatoare s-au intensificat. Aceasta face ca el să acumuleze de timpuriu o informaţie mai bogată. Aceasta face ca ei să ia startul de la un nivel mai ridicat decît este considerat de obicei.

prof. ACTIVITĂŢI COMPLEMENTARE PENTRU VALORIFICAREA POTENŢIALULUI ELEVILOR SI A FORMĂRII LOR CA CETĂŢENI EUROPENI Feridia STOICHESCU. năzuinţele şi aspiraţiile acesteia oferă copilului posibilităţi de parcurgere. Principii de design al instruirii. într-un ritm mai accelerat.modele’’ dar lăsîndui acestuia libertatea de a alege. Abstract. BÎRZEA. in the cultivation of ethic principles and values. este capacitatea de a studia şi cunoaşte personalităţile pe care le formează. 2. de părinţi. la nivelul unor clase din treapta superioară de liceu. is presented. media si comunitate. Implicarea elevilor si a cadrelor didactice in activitatea educativă. oferindu-i . a etapelor dezvoltării sale. nivelul economic şi cultural al familiei. România. Experienţele înregistrate in domeniul activităţii educative şcolare si extraşcolare. programe si proiecte educaţionale . Arta şi ştiinţa educaţiei.. cetăţenia activă.. alături de partenerii educaţionali. 316 . R. in the Colegiul Naţional “Mihai Eminescu” Bucureşti. Polirom. justifică contribuţia activităţilor complementare in dezvoltarea personalităţii tinerilor. Bucureşti: EDP. 3. BRIGGS. prof. indiferent de nivelul vîrstei subiecţilor cărora li se adresează. It proved the utility of this complementary activities in the teenager integral personality development . 1996. C. Pedagogie.. Colegiul Naţional “Mihai Eminescu” Bucureşti. Concluzii. pacea. The experience achieved in the field of the complementary educational activities inside and outside the school. toleranţa.În al treilea rînd. 1995. de societatea civilă. CUCOŞ. L. Referinţe biografice: 1. Una din competenţele prioritare ale oricărui educator. 1977. C. Activitatea educativă şcolară si extraşcolară reprezintă un echivalent al educaţiei formale in perspectiva dezvoltării personalităţii elevului si a integrării lui in societate[1]. Colegiul Naţional “Mihai Eminescu” Bucureşti.. România Doina SOTIRIU. reprezintă posibilităţi reale de stimulare a implicării in promovarea valorilor si principiilor etice: respectarea drepturilor omului. Principalul obiectiv al educaţiei ar trebui sa fie dezvoltarea personalităţii copilulul. Iaşi: Ed. GAGNE. Bucureşti: EDP.

In acest sens au realizat un CD. obiective culturale. ca voluntar. pentru amatorii de cunoaştere a vieţii tineretului bucureştean. muzee. moschee. un set de ilustraţii si un ghid. Programul “Compania elev/student“ este un program educaional oferit de Junior Achievement Romania [2]. A fost o experienţă bogata prin care şi-au consolidat cunoştinţele legate de intercultură şi spiritualitate. Au ales ca obiect de activitate al companiei publicitatea pentru turismul bucureştean. lăcaşe de cult. a asumării de responsabilităţi si a lucrului in echipă. Organizarea unei expoziţii de ilustrate cu lăcaşele de cult din Europa a fost iniţiativa elevilor. Implicarea in acest program le-a oferit posibilitatea dezvoltării spiritului organizatoric. Prezenţa unui ghid. pictate de Nicolae Grigorescu si Gheorghe Tătărăscu. Au înţeles că afacerea necesită o altă organizare si o altă orientare. Materialele oferite de Junior Achievement Romania au permis elevilor să se organizeze in vederea creării unui mediu de afaceri. grădini si bulevarde. Cîteva activităţi şcolare si extraşcolare din perioada 2007-2009 desfăşurate de un grup de elevi si profesori ai Colegiului Naţional “Mihai Eminescu” Bucureşti s-au dovedit adaptate la caracterul dinamic al societăţii prezente. din partea elevilor a permis vizitatorilor cunoaşterea in detaliu a artei din spaţiul sacru . Prezentarea obiectivelor menţionate s-a realizat intr-o manieră juvenilă. ce cuprind instituţii. locaţii de distracţie din capitala României. Un pelerinaj virtual a stimulat curiozitatea si interesul tinerilor fata de arta întâlnită in catedrale . Acesta a fost motivul pentru care elevii au solicitat implicarea intr-un alt program care să dezvolte abilităţile lor personale. Cunoaşterea contribuţiei pictorilor romani la crearea lăcaşelor de cult a condus la organizarea unui pelerinaj real la mănăstirile Zamfira si Ghighiu . parcuri.Proiectarea activităţilor extraşcolare pentru un an de studiu la învăţământul liceal are un caracter de provizorat deoarece ideile imprevizibile ale elevilor pot extinde domeniile de participare activă ale acestora. 317 . Faptul ca nu au fost premiaţi la sfârşitul programului nu i-a transformat in pesimişti. in distribuirea sarcinilor si în asumarea responsabilităţilor impuse de administrarea unei companii. O astfel de activitate intitulată “Arta in spaţiul sacru” a avut un impact puternic asupra dezvoltării personalităţii elevilor. biserici catolice si ortodoxe din spaţiul european. Alcătuirea unui plan de afaceri si resurse on-line a permis elevilor să-şi creeze o experienţă in lumea business-ului.

i-a ajutat pe elevi sa cunoască paşii necesari pentru atingerea obiectivelor educaţionale si profesionale. http://www.tpv. Colaborarea profesorului diriginte cu asociaţia Pro Cultura s-a materializat in implementarea programului “Tinerii in pragul vieţii “ ce a constat in dezbaterea unui număr de 7 teme in orele de dirigenţie[3]. Prin scenetele prezentate. regizorul si actorii au fost elevii implicaţi in program. abilităţilor si a competentelor dobândite in şcoală. Programele educaţionale si activităţile şcolare reprezintă spaţiul aplicativ în care elevii realizează transferul cunoştinţelor. Referinţe bibliografice: 1. Dezvoltarea relaţiilor de prietenie.SUCCESUL PROFESIONAL este un program oferit de Junior Achievement Romania. Strategia dezvoltării activităţii educative şcolare şi extraşcolare. Spectatorii invitaţi au fost prietenii tinerilor. familiile. alcătuirea portofoliului personal. Feedback-ul acestor activităţi a constat in realizarea unui spectacol in care scenaristul. care activează in firme de plasare a forţei de muncă. S-a realizat astfel întărirea respectului de sine. intimitate si sexualitate . comunicarea in cadrul unui interviu. formarea caracterului. întocmirea unei scrisori de intenţie .ro/ 318 . realizarea si participarea elevilor la programele educaţionale ii ajuta in pregătirea pentru a deveni cetăţeni activi ai spaţiului european.org/ 3. rezolvarea conflictelor. Prezenţa unui voluntar cu experienţă. Bucuresti. 2007 2. imaginea de sine. sunt activităţi care conştientizează tinerii asupra necesităţii educaţiei pentru viitor. asumarea responsabilităţilor.jaromania. MECI. colegii. Prin activităţile realizate se stimulează implicarea tinerilor in asumarea responsabilităţilor sociale. sînt teme care au permis profesorului diriginte. înţelegerea prieteniei. Concluzii. http://www. realizarea unui curicullum vitae adecvat intenţiilor elevilor. consilierilor educativi participanţi din partea asociaţiei si întregii clase de elevi să formeze o echipă in realizarea obiectivelor propuse. tinerii au încercat să transmită celor prezenţi frămîntările si problemele specifice vârstei lor. alegeri si consecinţe. a iubirii si a solidarităţii umane. Gestionarea bugetului propriu. cadrele didactice si conducerea şcolii. Iniţierea.

............................................................. Valenţele Formative ale abordării integrate a conţinuturilor curriculare în ciclul primar. Tinica Dăscălescu.........................38 Mihaela-Isabela Trandafir......................................................18 Neculae Dinuţă.....................................................44 Nicoleta Beznea.................................................................15 Lucica Crişan................................................. Концептуальные подходы при определении содержания образования по Биоэтике............................28 Cristina Straistari-Lungu.........................................................41 Ciprian Radu Mândrescu.............................CUPRINS CUVÎNT CĂTRE CITITOR Leonid Bujor.......20 Ion Floarea.........3 DIMENSIUNI ALE CURRICULA EDUCAŢIONALE Николай Букун...... Inteligenţă artificială în şcoala primară............................ Лилия Поголша.......46 319 .................. Orientări noi pentru studiul istoriei în clasa a IVa...........23 Valeriu Iovan...........................34 Veronica Mazilu..................... Integrarea curriculară în învăţămîntul preşcolar.....12 Elena Monica Ciobanu....... Metode şi procedee utilizate în cadrul activităţilor din grădiniţă pentru cunoaşterea drepturilor copiilor... Principiul bazei orale în studierea unei limbi străine............................10 Marius Bazgan.................... Dezvoltarea Curriculumului la educaţia tehnologică din perspectiva formării competenţelor.. Aspecte semnificative asupra necesităţii corelării curriculumului cu manualele alternative de matematică.. Proiectarea unui cerc tematic „Eu şi Europa” – delimitări teoretice.......................... Strategii didactice interactive de învăţare prin cooperare în învăţămîntul universitar................................. Utilizarea metodelor moderne premisa dezvoltării personalităţii............... Educaţia şi Competenţa interculturală................................................................26 Antonina Rusu............. Lăcrămioara Mircea.........................32 Nicolae Silistraru.............. Descoperirea creativităţii individuale în activităţile de educarea limbajului cu ajutorul metodelor moderne......... Învăţămîntul în Republica Moldova – prioritate naţională................ „Noile educaţii” în activităţile extracurriculare............... Виолетта Мижа..5 Adrian Gheorghe Standavid.................

..... Angela Gordienco... Contexte de formare a competenţei literarlectorale............90 Marina Belaia..48 Roxana Enache...........Ramona Preja.....un curs opţional de educaţie multilaterală..... Predarea integrată a limbii şi literaturii române la clasa I. Ludmila Franţuzan........................................ Testing Grammar.54 Natalia Secăreanu..............70 Victoria Voicu............ Valentin Zahiu......... Calitatea curriculumului – premisă a succesului Educaţional /Ştiinţe.........76 Ion Botgros.... Repere teoretice privind dezvoltarea capacităţilor cognitive superioare prin utilizarea tehnologiilor moderne în educaţie.......................................................116 Zinaida Galben-Panciuc.............73 Vlad Pâslaru....................................58 Sorin Mihai Roman............ Modernizarea curriculumului educaţional pentru obţinerea de competenţe lingvistice prin utilizarea inteligenţei emoţionale................... Educaţia între şcoală şi televiziune.......................................................................................... Relevarea eficienţei organizării integrate a curriculumului preşcolar......... Conceptul de problematizare şi semnificaţiile lui în procesul educaţional la fizică.............................62 Beatrice-Maria Standavid.......51 Stella Şimon...... Analiza dimensiunii europene la nivelul curriculumulului efectiv în învăţămîntul românesc.......................................................................102 Victor Ţâmpău. Viziuni asupra pluri-inter-transdisciplinarităţii..113 Veronica Bâlici............ Olga Temnicov.68 Sofia Loredana Tudor... Abordarea integrată a curriculumului preşcolar.........................93 Angela Cara..... treapta primară/......................................96 Valentina Pascari.... Cunoaşterea în procesul educaţional – un mod eficient de realizare a învăţării prin acţiune... Compuneri de probleme............... Principii de modernizare a curriculumului de limba şi literatura română (EL/ELA)................. Educaţia pentru mass-media..85 Nina Petrovschi..................... Modalităţi concrete de activizare şi diferenţiere la matematică în învăţămîntul primar.. Folclor local ...........106 Emil Stan.............................................................................81 Maria Suruceanu............. Tipuri de curriculum.119 320 .......................... Limbajul la „dispoziţia” elevului vorbitor........................................................................................................... Adolescentul vs................... Modernizarea curriculumului de bază din perspectiva tendinţelor moderne în domeniul dezvoltării curriculare.................. Sensul competenţei culturale şi a conştiinţei lingvistice în construirea identităţii reflexive.110 Victoriana Aprilia Gălbenuş..65 Mariana Tacu....

..........................................................................................................Viorica-Cornelia Bront............. Săftica Avram............127 Alexei Chirdeachin......185 Aura-Manuela David..................................................................................................Т..............164 Lilia Cebanu..........................182 Adela Roxana Chirteş.....143 MANAGEMENTUL EDUCAŢIEI CURRICULARE Viorica Andriţchi...................175 Oana-Monica Negoiţă.......................... Managementul resurselor umane – garant al calităţii educaţiei oferite de instituţia şcolară.....159 Nelu Vicol............................... Managementul calităţii în învăţămîntul liceal........ Formarea profesonală iniţială şi continuă per valorem............138 Olga Temnicov......................................130 Olga Cosovan.... О взаимосвязи куррикулума по предмету (русский язык как неродной) с базовым куррикулумом и образовательными стандартами.......... Managementul orelor de consiliere şi orientare................................В........ Marina Belaia.....Г...........................152 Veronica Clichici......156 Marcela Dilion..................187 321 ......... Dimensiunea estetică a operei de artă/literare şi receptarea ei în preşcolaritate..................122 Мария Волковская.......178 I...............................А.................. Л.............. Схемы формирования компетенций в процессе обучения......................................................148 Galina Martea..................... А... Белошниченко. Managementul educaţiei curriculare........... Дуйсебек............ Рудик...............171 Florentina Camelia Opait.........145 Aliona Paniş....... Consideraţiuni cu privire la optimizarea predării pronunţiei în cadrul orelor de limbi străine........................................ Competenţe şi obiective transdisciplinare.... Dezvoltarea managementului carierii cadrelor didactice din instituţiile preuniversitare............................... Managementul curriculumului şcola…...................132 Nadejda Baraliuc............................. Valoarea dimensiunii de timp liber în dezvoltarea personalităţii elevului liceean......................... Opinii şi atitudini privind formarea asistenţilor sociali................................. Teaching Writing Postcards and Letters........ Fazele managementului clasei.............. Modelul factual al deciziunii manageriale în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice................. Grety-Irina Moroi...................... Legităţile obiective ale tranziţiei în sistemul economic.............

......................................... Geta Lungu...........202 Iuliana Magdalena Mândrescu................... Individualizare în procesul instructiveducativ.............................. Domnica Gînu............................................................................. Mihaela Andreescu... Educaţie ecologică – curriculum la decizia şcolii................... Orientări moderne în organizarea curriculumului......... Aspecte ştiinţifice ale disabilităţilor de învăţare........................ Proiectarea carierei..................................Doina Cîrciu..............223 Cornelia Cocan..............219 Otilia Dandara............................ Marian Guzu................................... Elena Belu..208 Irina-Isabella Savin.......198 Maria Guzu........................ Constanţa Ceacaran............... Rolul educaţiei interculturale în dezvoltarea comunităţii şi societăţii..199 Ecaterina Mihu...............216 DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII INTEGRALE Nicolae Bucun..................... Abordarea curriculară de la teorie la practică.......194 Iuliana-Florentina Ispir.............. Trăirile emoţionale ale elevilor de vîrstă şcolară mică şi valorile lor atitudinale în procesul de evaluare............................... Managementul succesului activităţilor extracurriculare.................................... Organizarea şcolii şi a clasei din perspectiva abordării centrate pe cel ce învaţă.................... Luminiţa Copăcel.................226 Valentina Olărescu... înregistrare şi valorificare a datelor în procesul de evaluare a preşcolarilor..........210 Simona-Mihaela Vlase................................ Managementul grupei / Clasei de elevi........... Studiu comparativ privind ierarhia valorilor profesionale la cadrele didactice......... reper conceptual şi strategic al dezvoltării curriculare..... Aglaida Bolboceanu.....................................................213 Maria Magdalena Stan.. Olimpiada Ciubarov....... Formarea şi dezvoltarea integrală şi armonioasă a personalităţii........................... Noi tendinţe în managementul educaţional..............................................................................................................242 322 ......229 Raisa Jelescu.................. Elena Enache.......................................... Educaţia incluzivă – condiţie pentru dezvoltarea curriculumului şcolar.......................................205 Daniela Elena Olar...................................... Decizia la nivelul managementului şcolar..................190 Laura Iancovici......... Personalitatea unui manager şcolar..... Ioana Pristavu..........239 Angela Cucer...........237 Svetlana Apachiţa....234 Marcela Sonia Albu................... Modalităţi de culegere........

....... Психологические аспекты гражданского воспитания в дошкольном возрасте...307 323 .................................................... Florica Ţirban.... Motivele disconfortului emoţional în procesul evaluării................ Motivaţia pentru învăţare şi cea profesională în dezvoltarea personalităţii integrale........................................262 Igor Racu.......297 Raisa Jelescu.280 Oxana Paladi........................ Раку Жанна.......................292 Lilia Pavlenko.........................284 Elena Rotari............................................ Studiu privind geneza modelului de viaţă în devenirea personalităţii...271 Angela Dascal........... Şcoala are rolul de a perfecţiona nu doar mintea ci şi sufletul adolescentului..........274 Diana Antoci............................................................... Aliona Afanas.......................................................................................................288 Mihaela Paişi Lăzărescu................................. Ala Nosatîi..........................294 Maria Hadîrcă. Competenţa interculturală – bază pentru dezvoltarea personalităţii integrale... Dezvoltarea capacităţii de cooperare...................................................................................................................... Principiul educaţiei personalităţii proactive............Veronica Căpătici...................300 Vladimir Babii.............. Doina Adaşan........................................... Aspecte practice ale aplicării metodei verbo-tonale în activitatea cu copiii deficienţi auditiv....................... Personalitatea integrală a profesorului de educaţie tehnologică...........277 Virginia Rusnac............................. Особенности самоуважения личности современного студента.... Anatol Danii......................................................................246 Nicolae Bucun.... Repere teoretice ale curriculumului şcolar pentru învăţămîntul special..256 Flavia Mălureanu.....268 Людмила Кер. Ramona Stan...................... Curriculumul recuperatoriu pentru pregătirea către şcoală a copiilor cu tulburări de limbaj…………........ Studiile – valoare pentru personalitatea elevului contemporan.................... Maria Moza..................................................249 Carmen-Eugenia Lezeu..........265 Жанна Раку....................................... Condiţiile sociale de viaţă determinate ale procesului de formare a personalităţii...... Jocul – mijloc eficient de dezvoltare intelectuală a preşcolarilor.............................................302 Parmena Orzetic......259 Emilia Furdui.......................... Relaţia de comunicare în activitatea educaţională................................................. Dezvoltarea personalităţii integrale prin educaţia religioasă.............................Lenuţa Ionescu... Importanţa competenţelor sociale în dezvoltarea personalităţii integrale...............

......... Activităţi complementare pentru valorificarea potenţialului elevilor şi a formării lor ca cetăţeni europeni..... Dezvoltarea imaginii de sine.........Elena Popescu..................................................................316 324 ............. Doina Sotiriu............. Dezvoltarea personalităţii integrale.........313 Feridia Stoichescu......310 Roxana Nicoleta Ion..........

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful