Grupul Şcolar « Iordache Golescu » Găeşti Catedra de limba şi literatura română Profesor : Bădoiu Gabriela Anul şcolar 2006

-2007, semestrul al II-lea

Planificarea şi proiectarea lecţiilor de limba şi literatura română Clasa a IX-a Manual Grupul Editorial ART (4 ore/ săptămână)
C.G. Competenţe specifice - compararea ideilor şi atitudinilor diferite în dezvoltarea aceleiaşi teme - aplicarea unor tehnici vizând înţelegerea textului - exprimarea orală a reacţiilor şi opiniilor - utilizarea corectă şi adecvată a formelor exprimării orale în diverse situaţii de comunicare - aplicarea unor tehnici vizând înţelegerea textului - redactarea unor texte diverse; -compararea limbajului cinematografic cu acela al textului scris ; -argumentarea unui punct de vedere privind raportul dintre cele două arte -redactarea unor texte diverse ; C1 C2 C3 -identificarea temei textului ; -aplicarea unor tehnici vizând înţelegerea textului -analizarea componentelor structurale şi expresive ale textului ; -aplicarea conceptelor de specialitate în analiza textului; -argumentarea încadrării Conţinuturi/detalieri Text-suport: Repaosul duminical de I. L. Caragiale 1. Temă, motiv, viziune narativă 2. Construcţia subiectului 3. Moduri de expunere 4. Dialogul. Tipuri. Reguli ale dialogului. 5. Dialogul. Tehnici ale dialogului eficient 6-7. Interviul : Amintiri din ziua a şaptea - de vorbă cu doamna Zoe Cantacuzino, Tita Chiper 8. Articolul : De la Poiana Ţapului la Skate Park 9. Interviul ; articolul – aplicaţii Literatura şi cinematografia Text-suport : D-ale carnavalului de I.L Caragiale 10. Limbaj literar - limbaj cinematografic 11. Raportul text – imagine 12. Concepte specifice cinematografiei 13. Cronica de film 14. Evaluare Unitatea IV – Aventură, călătorie Text-suport : Balta-Albă de Vasile Alecsandri 15. Temă. Motiv. Viziune despre lume 16. Construcţia subiectului 17. Personajul literar 18. Modurile de expunere 19. Ironia ; autoironia ; comicul 20. Povestirea în ramă Activităţi de învăţare - discuţii referitoare la modul de reflectare a temei în mai multe opere literare - stabilirea ideilor principale - exerciţii de rezumare a unor fragmente de text - exerciţii de identificare a componentelor structurale şi expresive - exerciţii de construire a dialogului - evidenţierea trăsăturilor definitorii ale textului nonficţional - exerciţii de relatare orală a unor experienţe personale; - exerciţii de argumentare a unor puncte de vedere referitoare la textul studiat - exerciţii de redactare a unor texte publicistice ; - vizionarea ecranizării comediei D-ale carnavalului - exerciţii de exprimare orală a reacţiilor şi opiniilor referitoare la modul de transpunere a textului literar în limbaj cinematografic ; - exerciţii de identificare a conceptelor specifice cinematografiei în secvenţe de film - exerciţii de evidenţiere a trăsăturilor specifice cronicii de film; - exerciţii de redactare a unor texte publicistice ; - discuţii prin care elevii să-şi exprime reacţiile şi opiniile faţă de text ; - stabilirea ideilor principale ; - exerciţii de rezumare - exerciţii de identificare şi ilustrare a trăsăturilor personajului şi a modalităţilor da caracterizare a acestuia; - evidenţierea relaţiei autor-narator-personaj; - discuţii privind rolul modurilor de expunere; - exerciţii de selectare şi comentare a secvenţelor ce ilustrează comicul ; Nr. ore 1 1 1 1 1 2 1 1 Metode didactice Lectura Conversaţia Problematiza rea Exerciţiul Lectura Conversaţia Exerciţiul Exerciţiul Vizionare Problematiza rea Conversaţia Exerciţiul Test sumativ Conversaţia Problematiza rea Exerciţiul Lectura selectivă Studiul de caz Exerciţiul Conversaţia V.Alecsandri Proză Chestionare orală Observarea sistematică a elevilor Exerciţii/ pag.136 5-9 mar. (4) Colecţii de interviuri şi articole I.L. Caragiale : Teatru Caseta video Proiect Observarea sistematică a elevilor Mijloace de învăţământ I.L. Caragiale : Momente şi schiţe Manualul Texte selectate Manualul Exerciţii/ pag.97 Ex. 1-3/ pag.113 19-23 feb. (2) Tipuri de evaluare Chestionare orală Ex.3,4/ pag. 95 Data Obs.

C1 C2 C3

12-16 feb. (1)

C1 C2 C3

C1 C2 C3

1 1 1 1 1

26 feb – 2 mar. (3)

1 1 1 1 1 1

C1 C2 C3

V.Alecsandri Proză Manualul

12-16 mar. (5)

Transformarea vorbirii directe în vorbire indirectă 34.susţinerea argumentată a unei opinii despre text .discuţii prin care elevii să-şi exprime reacţiile şi opiniile faţă de text . Motiv 42. / pag. Viziune . Portretul literar 44. – 4 mai (11) C1 C2 C3 Lectura Mihail Sadoveanu : Fraţii Jderi Observarea sistematică a elevilor 7-11 mai (12) .150 19-23 mar.Personalităţi.exerciţii de evidenţiere şi comentare a rolului funcţiilor comunicării .168 16-20 apr.exprimarea în scris a reacţiilor şi opiniilor faţă de textele literare şi nonliterare studiate 2 1 1 Explicaţia Conversaţia Simularea Conversaţia Lectura selectivă Analiza Texte selectate Manualul Observarea sistematică a elevilor Ex. Evaluare Unitatea V. .textului într-o specie literară -utilizarea adecvată a formelor exprimării orale şi scrise în diverse situaţii de comunicare. Povestirea orală şi scrisă 23. Raportul realitate istorică ficţiune literară 27. modele Text-suport : Letopiseţul Ţării Moldovei de Grigore Ureche 41.compararea ideilor şi atitudinilor diferite în dezvoltarea aceleiaşi teme . / pag.discuţii privind rolul modurilor de expunere . Relaţii spaţiale şi temporale 28.exerciţii de rezumare a unor texte literare şi nonliterare .151 2-6 apr.exerciţii de argumentare a încadrării într-o specie pe baza trăsăturilor acesteia . . Personajul literar.143 Chestionare orală Ex.exerciţii de evidenţiere a elementelor de ficţiune . respectând anumite cerinţe . -analizarea componentelor structurale şi expresive ale textului -analizarea componentelor structurale şi expresive ale textului -aplicarea conceptelor de specialitate în analiza textului . Rezumatul 35.analizarea componentelor structurale şi expresive ale textului 21-22.exerciţii de ilustrare a trăsăturilor personajelor şi a modalităţilor de caracterizare a acestora .exerciţii de ilustrare a trăsăturilor personajelor şi a modalităţilor de caracterizare a acestora .discuţii prin care elevii să-şi exprime reacţiile şi opiniile faţă de text .redactarea unor texte diverse .identificarea şi ilustrarea trăsăturilor definitorii ale anunţului publicitar . Temă. (8) 1 1 1 1 C1 C2 C3 Analiza lingvistică Exerciţiul Conversaţia Texte selectate Anunţuri publicitare Manualul Manualul Observarea sistematică a elevilor Ex.exerciţii de rezumare a unor fragmente de text .6/ pag. călătorie » 40. . .identificarea structurilor argumentative din text . Anunţul publicitar 36.încadrarea personajelor într-o tipologie .discuţii referitoare la trăsăturile literaturii de frontieră .încadrarea personajelor într-o tipologie .exerciţii de identificare a componentelor structurale şi expresive .compararea aspectelor definitorii pentru limbajul personajelor şi al naratorului . Motiv. Modalităţi de caracterizare 33. / pag. Elemente de construcţie a subiectului 43.evidenţierea elementelor situaţiei de comunicare şi a scopului comunicării. Descrierea literară. exemple.exerciţii de utilizare a tehnicilor de argumentare . Naraţiunea – trăsături Text-suport : Fraţii Jderi de Mihail Sadoveanu 45.stabilirea ideilor principale . Funcţiile actului de comunicare Text-suport: Fraţii Jderi de Mihail Sadoveanu 25. Rolul expresiv al părţilor de vorbire 30.exerciţii de evidenţiere a expresivităţii anumitor părţi de vorbire .susţinerea argumentată a unei opinii despre text .exerciţii de identificare şi ilustrare a trăsăturilor 1 1 1 1 1 Lectura Conversaţia Analiza Exerciţiul Grigore Ureche : Letopiseţul Ţării Moldovei Test sumativ Chestionarea orală Observarea sistematică a elevilor 30 apr.redactarea unui eseu . Limbajul naratorului – limbajul personajelor 31-32. Temă. (7) C1 C2 C3 Analiza stilistică Conversaţia Exerciţiul Observarea sistematică a elevilor Ex. Viziune despre lume 26. Componentele actului de comunicare 24. Eseul : « Aventură. Moduri de expunere.exerciţii de povestire orală . Călinescu Istoria literaturii române… Tudor Vianu : Arta prozatorilor români 26-30 mar.exerciţii de transformare a vorbirii directe în vorbire indirectă . .redactarea unei povestiri. -redactarea unor texte diverse -identificarea temei textului -aplicarea conceptelor de specialitate în analiza textului. (10) C1 C2 C3 . Literatura de frontieră : Metropole de Liviu Rebreanu 37. Jurnalul: Jurnal de Liviu Rebreanu 38. (9) C1 C2 C3 1 1 1 1 Analiza stilistică Conversaţia Exerciţiul Chestionarea orală 23-27 apr.identificarea elementelor specifice din structura textelor studiate .identificarea temei textelor propuse pentru studiu .discuţii referitoare la trăsăturile literaturii de frontieră . Tabloul C1 . Eseul : Marea ca factor spiritual de Nicolae Manolescu 39.exprimarea orală a reacţiilor şi opiniilor -aplicarea conceptelor de specialitate în analiza textului .exerciţii de redactare a unor eseuri structurate .analizarea componentelor structurale şi expresive ale textului -aplicarea conceptelor de specialitate în analiza textului . Naraţiunea 29. . (6) 1 1 1 1 1 1 2 C1 C2 C3 Mihail Sadoveanu : Fraţii Jderi G.

Convenţiile stilului epistolar 61. / pag. (16) 1 1 . Balada cultă 54. Reflectarea aceleiaşi teme literare în genuri şi specii diferite 68.exerciţii de evidenţiere a convenţiilor stilului epistolar 21-25 mai (14) Exerciţiul Analiza stilistică Manualul Texte selectate Teste grilă Ex.exerciţii de înţelegere şi operare pe un text poetic .exerciţii de analiză a rolului semnelor de ortografie şi punctuaţie în receptarea textelor literare şi nonliterare . / pag.utilizarea corectă şi adecvată a formelor exprimării orale şi scrise în diverse situaţii de comunicare . Recapitulare în vederea lucrării scrise semestriale 55. exemplificare şi utilizare a pluralului .compararea ideilor şi atitudinilor diferite în dezvoltarea aceleiaşi teme C1 C1 C2 C3 C1 C2 C3 46.redactarea unor texte .stabilirea planului eseului-paralelă .C1 C2 C3 -aplicarea conceptelor de specialitate în analiza textului . Evaluare Recapitulare finală 65. Paralela literară 48. Semnele ortografice şi de punctuaţie 58.redactarea unor texte diverse . / pag. Lucrare scrisă semestrială 56.utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice în receptarea diverselor texte .redactarea unor discursuri pe diverse teme 1 1 1 Conversaţia Exerciţiul Explicaţia Manualul Culegeri de corespondenţă Discursuri Ex.exerciţii de argumentare şi redactare 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Descoperirea Conversaţia Exerciţiul Analiza lingvistică Conversaţia Problematiza rea Analiza stilistică Analiza literară Manualul Portofoliul Teste grilă Texte selectate Manualul Chestionare orală Ex. Discursul oratoric.redactarea unor tipuri diferite de scrisori . Structura discursului.utilizarea corectă şi adecvată a formelor exprimării orale şi scrise în diverse situaţii de comunicare . în cadrul lucrului pe grupe 1 2 1 Exerciţiul Conversaţia Texte selectate Manualul Opere selectate Observarea sistematică a elevilor 11-15 iun.exerciţii de reliefare a temei şi a motivelor poetice .argumentarea unor opinii proprii în legătură cu textul .utilizarea corectă şi adecvată a formelor exprimării scrise în diverse situaţii de comunicare . (17) .exerciţii de identificare. Expresivitatea textului poetic 53.exerciţii de utilizare în comunicarea orală şi scrisă a relaţiilor semantice .200 4-8 iun.exerciţii de vocabular . Descrierea de tip portret 47.urmărirea temelor studiate în opere aparţinând unor epoci şi autori diferiţi. Mijloace interne de îmbogăţire a vocabularului. modalităţi de organizare şi alcătuire 64.exerciţii de diferenţiere a tipurilor de discurs . Discutarea lucrării scrise 57. Folosirea pluralului în locul singularului 50.utilizarea corectă şi adecvată a formelor exprimării scrise în diverse situaţii de comunicare .188-189 28 mai – 1 iun. în octombrie 1987 63. Oră la dispoziţia profesorului descrierii .185 14-18 mai (13) Test sumativ .exerciţii de folosire adecvată a semnelor de ortografie şi punctuaţie . Text-suport : Alexandru refuzând apa de Ştefan Aug. Doinaş Structura poetică 52.Text-suport: Discurs rostit la asociaţia britanică de boli neuro-motorii din Birmingham. Corespondenţa:Mihai Eminescu Titu Maiorescu 60.exerciţii de identificare a componentelor structurale . Genurile literare. Relaţii semantice 66-67.discuţii referitoare la evoluţia în timp a modului de a coresponda .evidenţierea situaţiilor în care utilizarea majusculei este obligatorie / facultativă .comentarea unor secvenţe de text . Corespondenţă privată şi oficială 62.argumentarea încadrării unui text într-o specie pe baza trăsăturilor acestuia . Scrierea cu majusculă 51.prezentarea produselor rezultate în urma lucrului în echipă . (15) . Prezentarea unor teme de portofoliu 49.analizarea componentelor structurale şi expresive ale textului . Rolul semnelor ortografice şi de punctuaţie în înţelegerea mesajelor scrise 59.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful