Grupul Şcolar « Iordache Golescu » Găeşti Catedra de limba şi literatura română Profesor : Bădoiu Gabriela Anul şcolar 2006

-2007, semestrul al II-lea

Planificarea şi proiectarea lecţiilor de limba şi literatura română Clasa a IX-a Manual Grupul Editorial ART (4 ore/ săptămână)
C.G. Competenţe specifice - compararea ideilor şi atitudinilor diferite în dezvoltarea aceleiaşi teme - aplicarea unor tehnici vizând înţelegerea textului - exprimarea orală a reacţiilor şi opiniilor - utilizarea corectă şi adecvată a formelor exprimării orale în diverse situaţii de comunicare - aplicarea unor tehnici vizând înţelegerea textului - redactarea unor texte diverse; -compararea limbajului cinematografic cu acela al textului scris ; -argumentarea unui punct de vedere privind raportul dintre cele două arte -redactarea unor texte diverse ; C1 C2 C3 -identificarea temei textului ; -aplicarea unor tehnici vizând înţelegerea textului -analizarea componentelor structurale şi expresive ale textului ; -aplicarea conceptelor de specialitate în analiza textului; -argumentarea încadrării Conţinuturi/detalieri Text-suport: Repaosul duminical de I. L. Caragiale 1. Temă, motiv, viziune narativă 2. Construcţia subiectului 3. Moduri de expunere 4. Dialogul. Tipuri. Reguli ale dialogului. 5. Dialogul. Tehnici ale dialogului eficient 6-7. Interviul : Amintiri din ziua a şaptea - de vorbă cu doamna Zoe Cantacuzino, Tita Chiper 8. Articolul : De la Poiana Ţapului la Skate Park 9. Interviul ; articolul – aplicaţii Literatura şi cinematografia Text-suport : D-ale carnavalului de I.L Caragiale 10. Limbaj literar - limbaj cinematografic 11. Raportul text – imagine 12. Concepte specifice cinematografiei 13. Cronica de film 14. Evaluare Unitatea IV – Aventură, călătorie Text-suport : Balta-Albă de Vasile Alecsandri 15. Temă. Motiv. Viziune despre lume 16. Construcţia subiectului 17. Personajul literar 18. Modurile de expunere 19. Ironia ; autoironia ; comicul 20. Povestirea în ramă Activităţi de învăţare - discuţii referitoare la modul de reflectare a temei în mai multe opere literare - stabilirea ideilor principale - exerciţii de rezumare a unor fragmente de text - exerciţii de identificare a componentelor structurale şi expresive - exerciţii de construire a dialogului - evidenţierea trăsăturilor definitorii ale textului nonficţional - exerciţii de relatare orală a unor experienţe personale; - exerciţii de argumentare a unor puncte de vedere referitoare la textul studiat - exerciţii de redactare a unor texte publicistice ; - vizionarea ecranizării comediei D-ale carnavalului - exerciţii de exprimare orală a reacţiilor şi opiniilor referitoare la modul de transpunere a textului literar în limbaj cinematografic ; - exerciţii de identificare a conceptelor specifice cinematografiei în secvenţe de film - exerciţii de evidenţiere a trăsăturilor specifice cronicii de film; - exerciţii de redactare a unor texte publicistice ; - discuţii prin care elevii să-şi exprime reacţiile şi opiniile faţă de text ; - stabilirea ideilor principale ; - exerciţii de rezumare - exerciţii de identificare şi ilustrare a trăsăturilor personajului şi a modalităţilor da caracterizare a acestuia; - evidenţierea relaţiei autor-narator-personaj; - discuţii privind rolul modurilor de expunere; - exerciţii de selectare şi comentare a secvenţelor ce ilustrează comicul ; Nr. ore 1 1 1 1 1 2 1 1 Metode didactice Lectura Conversaţia Problematiza rea Exerciţiul Lectura Conversaţia Exerciţiul Exerciţiul Vizionare Problematiza rea Conversaţia Exerciţiul Test sumativ Conversaţia Problematiza rea Exerciţiul Lectura selectivă Studiul de caz Exerciţiul Conversaţia V.Alecsandri Proză Chestionare orală Observarea sistematică a elevilor Exerciţii/ pag.136 5-9 mar. (4) Colecţii de interviuri şi articole I.L. Caragiale : Teatru Caseta video Proiect Observarea sistematică a elevilor Mijloace de învăţământ I.L. Caragiale : Momente şi schiţe Manualul Texte selectate Manualul Exerciţii/ pag.97 Ex. 1-3/ pag.113 19-23 feb. (2) Tipuri de evaluare Chestionare orală Ex.3,4/ pag. 95 Data Obs.

C1 C2 C3

12-16 feb. (1)

C1 C2 C3

C1 C2 C3

1 1 1 1 1

26 feb – 2 mar. (3)

1 1 1 1 1 1

C1 C2 C3

V.Alecsandri Proză Manualul

12-16 mar. (5)

Componentele actului de comunicare 24.exerciţii de utilizare a tehnicilor de argumentare . .exerciţii de evidenţiere a elementelor de ficţiune .143 Chestionare orală Ex.discuţii prin care elevii să-şi exprime reacţiile şi opiniile faţă de text . . Literatura de frontieră : Metropole de Liviu Rebreanu 37.analizarea componentelor structurale şi expresive ale textului -aplicarea conceptelor de specialitate în analiza textului . Naraţiunea 29. Elemente de construcţie a subiectului 43. Personajul literar. exemple.exerciţii de evidenţiere a expresivităţii anumitor părţi de vorbire . Naraţiunea – trăsături Text-suport : Fraţii Jderi de Mihail Sadoveanu 45. / pag. Călinescu Istoria literaturii române… Tudor Vianu : Arta prozatorilor români 26-30 mar. Jurnalul: Jurnal de Liviu Rebreanu 38. / pag. Viziune .exerciţii de rezumare a unor fragmente de text . . Viziune despre lume 26.discuţii referitoare la trăsăturile literaturii de frontieră .exerciţii de ilustrare a trăsăturilor personajelor şi a modalităţilor de caracterizare a acestora . (7) C1 C2 C3 Analiza stilistică Conversaţia Exerciţiul Observarea sistematică a elevilor Ex. Eseul : Marea ca factor spiritual de Nicolae Manolescu 39. Evaluare Unitatea V. Descrierea literară. . Moduri de expunere.exerciţii de ilustrare a trăsăturilor personajelor şi a modalităţilor de caracterizare a acestora . respectând anumite cerinţe .susţinerea argumentată a unei opinii despre text .exerciţii de redactare a unor eseuri structurate .identificarea structurilor argumentative din text . Limbajul naratorului – limbajul personajelor 31-32.compararea aspectelor definitorii pentru limbajul personajelor şi al naratorului .identificarea temei textelor propuse pentru studiu .151 2-6 apr. Tabloul C1 . Raportul realitate istorică ficţiune literară 27. Portretul literar 44. modele Text-suport : Letopiseţul Ţării Moldovei de Grigore Ureche 41.exprimarea orală a reacţiilor şi opiniilor -aplicarea conceptelor de specialitate în analiza textului .exprimarea în scris a reacţiilor şi opiniilor faţă de textele literare şi nonliterare studiate 2 1 1 Explicaţia Conversaţia Simularea Conversaţia Lectura selectivă Analiza Texte selectate Manualul Observarea sistematică a elevilor Ex. Modalităţi de caracterizare 33. Eseul : « Aventură.exerciţii de identificare şi ilustrare a trăsăturilor 1 1 1 1 1 Lectura Conversaţia Analiza Exerciţiul Grigore Ureche : Letopiseţul Ţării Moldovei Test sumativ Chestionarea orală Observarea sistematică a elevilor 30 apr. Motiv 42.redactarea unei povestiri. Transformarea vorbirii directe în vorbire indirectă 34.evidenţierea elementelor situaţiei de comunicare şi a scopului comunicării. Temă.identificarea şi ilustrarea trăsăturilor definitorii ale anunţului publicitar .susţinerea argumentată a unei opinii despre text .încadrarea personajelor într-o tipologie .discuţii privind rolul modurilor de expunere . Rolul expresiv al părţilor de vorbire 30. Funcţiile actului de comunicare Text-suport: Fraţii Jderi de Mihail Sadoveanu 25.Personalităţi.exerciţii de argumentare a încadrării într-o specie pe baza trăsăturilor acesteia .analizarea componentelor structurale şi expresive ale textului 21-22. – 4 mai (11) C1 C2 C3 Lectura Mihail Sadoveanu : Fraţii Jderi Observarea sistematică a elevilor 7-11 mai (12) .încadrarea personajelor într-o tipologie . (10) C1 C2 C3 . Temă. Rezumatul 35. -analizarea componentelor structurale şi expresive ale textului -analizarea componentelor structurale şi expresive ale textului -aplicarea conceptelor de specialitate în analiza textului . călătorie » 40.168 16-20 apr.textului într-o specie literară -utilizarea adecvată a formelor exprimării orale şi scrise în diverse situaţii de comunicare.6/ pag.exerciţii de povestire orală . / pag.redactarea unui eseu .discuţii referitoare la trăsăturile literaturii de frontieră .redactarea unor texte diverse . Relaţii spaţiale şi temporale 28.stabilirea ideilor principale . Anunţul publicitar 36. -redactarea unor texte diverse -identificarea temei textului -aplicarea conceptelor de specialitate în analiza textului. (6) 1 1 1 1 1 1 2 C1 C2 C3 Mihail Sadoveanu : Fraţii Jderi G.exerciţii de transformare a vorbirii directe în vorbire indirectă . Motiv.identificarea elementelor specifice din structura textelor studiate .150 19-23 mar. (9) C1 C2 C3 1 1 1 1 Analiza stilistică Conversaţia Exerciţiul Chestionarea orală 23-27 apr.exerciţii de rezumare a unor texte literare şi nonliterare . (8) 1 1 1 1 C1 C2 C3 Analiza lingvistică Exerciţiul Conversaţia Texte selectate Anunţuri publicitare Manualul Manualul Observarea sistematică a elevilor Ex. .exerciţii de identificare a componentelor structurale şi expresive . Povestirea orală şi scrisă 23. .exerciţii de evidenţiere şi comentare a rolului funcţiilor comunicării .discuţii prin care elevii să-şi exprime reacţiile şi opiniile faţă de text .compararea ideilor şi atitudinilor diferite în dezvoltarea aceleiaşi teme .

Lucrare scrisă semestrială 56. Doinaş Structura poetică 52.stabilirea planului eseului-paralelă .exerciţii de vocabular .compararea ideilor şi atitudinilor diferite în dezvoltarea aceleiaşi teme C1 C1 C2 C3 C1 C2 C3 46. Folosirea pluralului în locul singularului 50. Semnele ortografice şi de punctuaţie 58. Prezentarea unor teme de portofoliu 49. Corespondenţă privată şi oficială 62. modalităţi de organizare şi alcătuire 64.C1 C2 C3 -aplicarea conceptelor de specialitate în analiza textului .exerciţii de analiză a rolului semnelor de ortografie şi punctuaţie în receptarea textelor literare şi nonliterare .argumentarea încadrării unui text într-o specie pe baza trăsăturilor acestuia . Discutarea lucrării scrise 57. în octombrie 1987 63.utilizarea corectă şi adecvată a formelor exprimării orale şi scrise în diverse situaţii de comunicare .200 4-8 iun.185 14-18 mai (13) Test sumativ .argumentarea unor opinii proprii în legătură cu textul .utilizarea corectă şi adecvată a formelor exprimării orale şi scrise în diverse situaţii de comunicare .evidenţierea situaţiilor în care utilizarea majusculei este obligatorie / facultativă . Relaţii semantice 66-67. (15) .urmărirea temelor studiate în opere aparţinând unor epoci şi autori diferiţi.exerciţii de înţelegere şi operare pe un text poetic .comentarea unor secvenţe de text . Rolul semnelor ortografice şi de punctuaţie în înţelegerea mesajelor scrise 59. / pag.redactarea unor tipuri diferite de scrisori . Structura discursului. Mijloace interne de îmbogăţire a vocabularului.prezentarea produselor rezultate în urma lucrului în echipă . (16) 1 1 .exerciţii de utilizare în comunicarea orală şi scrisă a relaţiilor semantice . exemplificare şi utilizare a pluralului . în cadrul lucrului pe grupe 1 2 1 Exerciţiul Conversaţia Texte selectate Manualul Opere selectate Observarea sistematică a elevilor 11-15 iun.exerciţii de diferenţiere a tipurilor de discurs . Corespondenţa:Mihai Eminescu Titu Maiorescu 60. / pag.redactarea unor discursuri pe diverse teme 1 1 1 Conversaţia Exerciţiul Explicaţia Manualul Culegeri de corespondenţă Discursuri Ex.188-189 28 mai – 1 iun.utilizarea corectă şi adecvată a formelor exprimării scrise în diverse situaţii de comunicare .analizarea componentelor structurale şi expresive ale textului . Text-suport : Alexandru refuzând apa de Ştefan Aug.utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice în receptarea diverselor texte . / pag.utilizarea corectă şi adecvată a formelor exprimării scrise în diverse situaţii de comunicare . Paralela literară 48. Recapitulare în vederea lucrării scrise semestriale 55. Scrierea cu majusculă 51.exerciţii de folosire adecvată a semnelor de ortografie şi punctuaţie .redactarea unor texte diverse .exerciţii de reliefare a temei şi a motivelor poetice .discuţii referitoare la evoluţia în timp a modului de a coresponda . Expresivitatea textului poetic 53.redactarea unor texte .exerciţii de identificare. Convenţiile stilului epistolar 61. Evaluare Recapitulare finală 65. Balada cultă 54. Genurile literare. Discursul oratoric.exerciţii de argumentare şi redactare 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Descoperirea Conversaţia Exerciţiul Analiza lingvistică Conversaţia Problematiza rea Analiza stilistică Analiza literară Manualul Portofoliul Teste grilă Texte selectate Manualul Chestionare orală Ex.exerciţii de identificare a componentelor structurale . Oră la dispoziţia profesorului descrierii . (17) .Text-suport: Discurs rostit la asociaţia britanică de boli neuro-motorii din Birmingham.exerciţii de evidenţiere a convenţiilor stilului epistolar 21-25 mai (14) Exerciţiul Analiza stilistică Manualul Texte selectate Teste grilă Ex. Reflectarea aceleiaşi teme literare în genuri şi specii diferite 68. Descrierea de tip portret 47.