Grupul Şcolar « Iordache Golescu » Găeşti Catedra de limba şi literatura română Profesor : Bădoiu Gabriela Anul şcolar 2006

-2007, semestrul al II-lea

Planificarea şi proiectarea lecţiilor de limba şi literatura română Clasa a IX-a Manual Grupul Editorial ART (4 ore/ săptămână)
C.G. Competenţe specifice - compararea ideilor şi atitudinilor diferite în dezvoltarea aceleiaşi teme - aplicarea unor tehnici vizând înţelegerea textului - exprimarea orală a reacţiilor şi opiniilor - utilizarea corectă şi adecvată a formelor exprimării orale în diverse situaţii de comunicare - aplicarea unor tehnici vizând înţelegerea textului - redactarea unor texte diverse; -compararea limbajului cinematografic cu acela al textului scris ; -argumentarea unui punct de vedere privind raportul dintre cele două arte -redactarea unor texte diverse ; C1 C2 C3 -identificarea temei textului ; -aplicarea unor tehnici vizând înţelegerea textului -analizarea componentelor structurale şi expresive ale textului ; -aplicarea conceptelor de specialitate în analiza textului; -argumentarea încadrării Conţinuturi/detalieri Text-suport: Repaosul duminical de I. L. Caragiale 1. Temă, motiv, viziune narativă 2. Construcţia subiectului 3. Moduri de expunere 4. Dialogul. Tipuri. Reguli ale dialogului. 5. Dialogul. Tehnici ale dialogului eficient 6-7. Interviul : Amintiri din ziua a şaptea - de vorbă cu doamna Zoe Cantacuzino, Tita Chiper 8. Articolul : De la Poiana Ţapului la Skate Park 9. Interviul ; articolul – aplicaţii Literatura şi cinematografia Text-suport : D-ale carnavalului de I.L Caragiale 10. Limbaj literar - limbaj cinematografic 11. Raportul text – imagine 12. Concepte specifice cinematografiei 13. Cronica de film 14. Evaluare Unitatea IV – Aventură, călătorie Text-suport : Balta-Albă de Vasile Alecsandri 15. Temă. Motiv. Viziune despre lume 16. Construcţia subiectului 17. Personajul literar 18. Modurile de expunere 19. Ironia ; autoironia ; comicul 20. Povestirea în ramă Activităţi de învăţare - discuţii referitoare la modul de reflectare a temei în mai multe opere literare - stabilirea ideilor principale - exerciţii de rezumare a unor fragmente de text - exerciţii de identificare a componentelor structurale şi expresive - exerciţii de construire a dialogului - evidenţierea trăsăturilor definitorii ale textului nonficţional - exerciţii de relatare orală a unor experienţe personale; - exerciţii de argumentare a unor puncte de vedere referitoare la textul studiat - exerciţii de redactare a unor texte publicistice ; - vizionarea ecranizării comediei D-ale carnavalului - exerciţii de exprimare orală a reacţiilor şi opiniilor referitoare la modul de transpunere a textului literar în limbaj cinematografic ; - exerciţii de identificare a conceptelor specifice cinematografiei în secvenţe de film - exerciţii de evidenţiere a trăsăturilor specifice cronicii de film; - exerciţii de redactare a unor texte publicistice ; - discuţii prin care elevii să-şi exprime reacţiile şi opiniile faţă de text ; - stabilirea ideilor principale ; - exerciţii de rezumare - exerciţii de identificare şi ilustrare a trăsăturilor personajului şi a modalităţilor da caracterizare a acestuia; - evidenţierea relaţiei autor-narator-personaj; - discuţii privind rolul modurilor de expunere; - exerciţii de selectare şi comentare a secvenţelor ce ilustrează comicul ; Nr. ore 1 1 1 1 1 2 1 1 Metode didactice Lectura Conversaţia Problematiza rea Exerciţiul Lectura Conversaţia Exerciţiul Exerciţiul Vizionare Problematiza rea Conversaţia Exerciţiul Test sumativ Conversaţia Problematiza rea Exerciţiul Lectura selectivă Studiul de caz Exerciţiul Conversaţia V.Alecsandri Proză Chestionare orală Observarea sistematică a elevilor Exerciţii/ pag.136 5-9 mar. (4) Colecţii de interviuri şi articole I.L. Caragiale : Teatru Caseta video Proiect Observarea sistematică a elevilor Mijloace de învăţământ I.L. Caragiale : Momente şi schiţe Manualul Texte selectate Manualul Exerciţii/ pag.97 Ex. 1-3/ pag.113 19-23 feb. (2) Tipuri de evaluare Chestionare orală Ex.3,4/ pag. 95 Data Obs.

C1 C2 C3

12-16 feb. (1)

C1 C2 C3

C1 C2 C3

1 1 1 1 1

26 feb – 2 mar. (3)

1 1 1 1 1 1

C1 C2 C3

V.Alecsandri Proză Manualul

12-16 mar. (5)

Literatura de frontieră : Metropole de Liviu Rebreanu 37. Descrierea literară.discuţii privind rolul modurilor de expunere .exerciţii de evidenţiere a expresivităţii anumitor părţi de vorbire . . / pag.exerciţii de transformare a vorbirii directe în vorbire indirectă .143 Chestionare orală Ex.exprimarea orală a reacţiilor şi opiniilor -aplicarea conceptelor de specialitate în analiza textului . Limbajul naratorului – limbajul personajelor 31-32. Anunţul publicitar 36.compararea aspectelor definitorii pentru limbajul personajelor şi al naratorului . (9) C1 C2 C3 1 1 1 1 Analiza stilistică Conversaţia Exerciţiul Chestionarea orală 23-27 apr.analizarea componentelor structurale şi expresive ale textului 21-22. Funcţiile actului de comunicare Text-suport: Fraţii Jderi de Mihail Sadoveanu 25. Rolul expresiv al părţilor de vorbire 30. Temă.încadrarea personajelor într-o tipologie . modele Text-suport : Letopiseţul Ţării Moldovei de Grigore Ureche 41. (7) C1 C2 C3 Analiza stilistică Conversaţia Exerciţiul Observarea sistematică a elevilor Ex.identificarea temei textelor propuse pentru studiu .exerciţii de evidenţiere a elementelor de ficţiune . Modalităţi de caracterizare 33.exerciţii de identificare şi ilustrare a trăsăturilor 1 1 1 1 1 Lectura Conversaţia Analiza Exerciţiul Grigore Ureche : Letopiseţul Ţării Moldovei Test sumativ Chestionarea orală Observarea sistematică a elevilor 30 apr. .exerciţii de ilustrare a trăsăturilor personajelor şi a modalităţilor de caracterizare a acestora .exprimarea în scris a reacţiilor şi opiniilor faţă de textele literare şi nonliterare studiate 2 1 1 Explicaţia Conversaţia Simularea Conversaţia Lectura selectivă Analiza Texte selectate Manualul Observarea sistematică a elevilor Ex. exemple. Relaţii spaţiale şi temporale 28.identificarea elementelor specifice din structura textelor studiate .analizarea componentelor structurale şi expresive ale textului -aplicarea conceptelor de specialitate în analiza textului . (8) 1 1 1 1 C1 C2 C3 Analiza lingvistică Exerciţiul Conversaţia Texte selectate Anunţuri publicitare Manualul Manualul Observarea sistematică a elevilor Ex. Elemente de construcţie a subiectului 43.exerciţii de rezumare a unor texte literare şi nonliterare . Motiv 42. -analizarea componentelor structurale şi expresive ale textului -analizarea componentelor structurale şi expresive ale textului -aplicarea conceptelor de specialitate în analiza textului .evidenţierea elementelor situaţiei de comunicare şi a scopului comunicării. Călinescu Istoria literaturii române… Tudor Vianu : Arta prozatorilor români 26-30 mar.exerciţii de identificare a componentelor structurale şi expresive .Personalităţi. .discuţii referitoare la trăsăturile literaturii de frontieră .168 16-20 apr. (6) 1 1 1 1 1 1 2 C1 C2 C3 Mihail Sadoveanu : Fraţii Jderi G.redactarea unui eseu . / pag. Jurnalul: Jurnal de Liviu Rebreanu 38.exerciţii de ilustrare a trăsăturilor personajelor şi a modalităţilor de caracterizare a acestora .151 2-6 apr.compararea ideilor şi atitudinilor diferite în dezvoltarea aceleiaşi teme . Rezumatul 35.redactarea unei povestiri.exerciţii de evidenţiere şi comentare a rolului funcţiilor comunicării . Raportul realitate istorică ficţiune literară 27. – 4 mai (11) C1 C2 C3 Lectura Mihail Sadoveanu : Fraţii Jderi Observarea sistematică a elevilor 7-11 mai (12) . Motiv.150 19-23 mar.6/ pag. Naraţiunea 29.discuţii referitoare la trăsăturile literaturii de frontieră . Temă.discuţii prin care elevii să-şi exprime reacţiile şi opiniile faţă de text . Naraţiunea – trăsături Text-suport : Fraţii Jderi de Mihail Sadoveanu 45.exerciţii de rezumare a unor fragmente de text .exerciţii de utilizare a tehnicilor de argumentare . -redactarea unor texte diverse -identificarea temei textului -aplicarea conceptelor de specialitate în analiza textului.susţinerea argumentată a unei opinii despre text . Tabloul C1 . .identificarea structurilor argumentative din text .exerciţii de povestire orală . Componentele actului de comunicare 24.textului într-o specie literară -utilizarea adecvată a formelor exprimării orale şi scrise în diverse situaţii de comunicare.exerciţii de redactare a unor eseuri structurate .stabilirea ideilor principale .exerciţii de argumentare a încadrării într-o specie pe baza trăsăturilor acesteia . (10) C1 C2 C3 . Viziune despre lume 26. respectând anumite cerinţe .identificarea şi ilustrarea trăsăturilor definitorii ale anunţului publicitar . Evaluare Unitatea V. Eseul : « Aventură. Viziune .discuţii prin care elevii să-şi exprime reacţiile şi opiniile faţă de text . Transformarea vorbirii directe în vorbire indirectă 34. Moduri de expunere. .susţinerea argumentată a unei opinii despre text . / pag.încadrarea personajelor într-o tipologie . Portretul literar 44.redactarea unor texte diverse . Eseul : Marea ca factor spiritual de Nicolae Manolescu 39. Personajul literar. Povestirea orală şi scrisă 23. . călătorie » 40.

redactarea unor tipuri diferite de scrisori . / pag.utilizarea corectă şi adecvată a formelor exprimării orale şi scrise în diverse situaţii de comunicare .stabilirea planului eseului-paralelă . Reflectarea aceleiaşi teme literare în genuri şi specii diferite 68.200 4-8 iun.analizarea componentelor structurale şi expresive ale textului .exerciţii de evidenţiere a convenţiilor stilului epistolar 21-25 mai (14) Exerciţiul Analiza stilistică Manualul Texte selectate Teste grilă Ex. Structura discursului. Corespondenţa:Mihai Eminescu Titu Maiorescu 60.redactarea unor texte diverse . exemplificare şi utilizare a pluralului . / pag.exerciţii de vocabular . Genurile literare. modalităţi de organizare şi alcătuire 64.exerciţii de utilizare în comunicarea orală şi scrisă a relaţiilor semantice .evidenţierea situaţiilor în care utilizarea majusculei este obligatorie / facultativă . Lucrare scrisă semestrială 56.C1 C2 C3 -aplicarea conceptelor de specialitate în analiza textului .urmărirea temelor studiate în opere aparţinând unor epoci şi autori diferiţi.exerciţii de diferenţiere a tipurilor de discurs . Relaţii semantice 66-67.188-189 28 mai – 1 iun. Discursul oratoric. / pag. Discutarea lucrării scrise 57.utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice în receptarea diverselor texte . Prezentarea unor teme de portofoliu 49. (15) .argumentarea încadrării unui text într-o specie pe baza trăsăturilor acestuia .utilizarea corectă şi adecvată a formelor exprimării scrise în diverse situaţii de comunicare . Doinaş Structura poetică 52.exerciţii de înţelegere şi operare pe un text poetic .exerciţii de argumentare şi redactare 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Descoperirea Conversaţia Exerciţiul Analiza lingvistică Conversaţia Problematiza rea Analiza stilistică Analiza literară Manualul Portofoliul Teste grilă Texte selectate Manualul Chestionare orală Ex. Scrierea cu majusculă 51.redactarea unor texte . (17) .compararea ideilor şi atitudinilor diferite în dezvoltarea aceleiaşi teme C1 C1 C2 C3 C1 C2 C3 46. în cadrul lucrului pe grupe 1 2 1 Exerciţiul Conversaţia Texte selectate Manualul Opere selectate Observarea sistematică a elevilor 11-15 iun. Oră la dispoziţia profesorului descrierii .185 14-18 mai (13) Test sumativ . în octombrie 1987 63. Expresivitatea textului poetic 53. Paralela literară 48.exerciţii de reliefare a temei şi a motivelor poetice .exerciţii de analiză a rolului semnelor de ortografie şi punctuaţie în receptarea textelor literare şi nonliterare . Descrierea de tip portret 47. Semnele ortografice şi de punctuaţie 58.Text-suport: Discurs rostit la asociaţia britanică de boli neuro-motorii din Birmingham. Folosirea pluralului în locul singularului 50. Corespondenţă privată şi oficială 62. Evaluare Recapitulare finală 65. (16) 1 1 .exerciţii de folosire adecvată a semnelor de ortografie şi punctuaţie .exerciţii de identificare a componentelor structurale . Recapitulare în vederea lucrării scrise semestriale 55.exerciţii de identificare. Mijloace interne de îmbogăţire a vocabularului. Text-suport : Alexandru refuzând apa de Ştefan Aug. Convenţiile stilului epistolar 61.redactarea unor discursuri pe diverse teme 1 1 1 Conversaţia Exerciţiul Explicaţia Manualul Culegeri de corespondenţă Discursuri Ex. Rolul semnelor ortografice şi de punctuaţie în înţelegerea mesajelor scrise 59.utilizarea corectă şi adecvată a formelor exprimării orale şi scrise în diverse situaţii de comunicare .argumentarea unor opinii proprii în legătură cu textul .utilizarea corectă şi adecvată a formelor exprimării scrise în diverse situaţii de comunicare .prezentarea produselor rezultate în urma lucrului în echipă .comentarea unor secvenţe de text . Balada cultă 54.discuţii referitoare la evoluţia în timp a modului de a coresponda .