Sunteți pe pagina 1din 2

Explica:t:ia .

cauzelor care preduc


8lctua]ele

pe

perturbatii meteoroloBic~ intreag8 planeti

, " Cree} eli na exista 0 dovad~ mai clara a reduc~ionismului cunoaterii . planetare: actuaie, ea neput in~;aai 'de 'a da: explicst,ii cenerese iiper~inente ale cauze]or dezastrelor i calamit-1iilor pr-oduae de condi"tiile meteorologiee. ' J,. ..,
5

IgnOlra:rea eeLor-.. planuri ~

suprssensibile-

aIe Realitlt,ii

core ct.e (pla-

- in:torma~ionali pI anal spiritual ){in t.oate do m9l1.tii1e- umana ( Stiint~, Fi]t)zofie, Religie, Ocultism ) fae imposibila e~licarea elaria eauzelol!" fenomenelor in discu~ie. !Ubi~i "semeni cititorftrebuiesli t..i~i c~ Realitatea inconjurat.oare estE!' a]e~1?uitli din 3'planuri : planui material,:fizic, vizibij.pentru ~Qatl matr.ieial ... in:f0rma~.iona~ aut ent.Lcz , Fiecare fiintli &aU ebi~et, are tn jurUl. sliu 0 aurl invizibil.a earercupr-Inde s i.s.... temul. ere comand! cibernetif'ormll. 8; obiectul.ui S'8U :fiin~ei respect-ive 'care

md'ment.al - matrieial

Ittmea 'i 2'planuri' ima'Oeriale' :: planul ~"':,1 willanul spiritual, vizibile' doar- olarvlzltorilor

se

af'l in agest

plan de cpmandl apar't,innd Legii Sfinte

inci'de

Is momen-

'tul 'erestiei. In eazul fiintei uma,)'le acest plan euprinde de. exemplu" 1n. tregul S!U sistemeibernetic. aaidi automat.ismul tuturor f'une"tiilor organismu]ui slu, inclusiv regene-rarea cel:ul.elor i intreaga activit.ate genetielt. Cl"Gm0zomii,genele. intregul.echipament gene-tLe, nu sunt decit exeeut.rii eomenzilor dat.e de matricea energe't.icl - mental~ - matriciall'infoll'maiionall-li din aeeat; plan. In carte:a mea " Bioenergis daru1 Divinit'~ii aplrut~rn oetombri 1996" am 8Cordat 30 pagini prezentlrii sce st.ud extrem ete' im:porta~ Or-game Uimit0Jr e-ate :faptul ca Stiin'ka materialisti, cartezianl1 reduc~ionisti, a d'eseo-pe'rit " Leges eonservAtrii ene:rgiei' w, dar- nu a'meTS mai de'part9! eu examinarea canseo-in-talor 91 ~i ignornd faptul. cl gndurile i :sent, mentele aunt energiil.e cele mai mari din pl.anul. mentionat mal inainte i cl1 ele se supun acestei extraordinare Legi. a ratat posibiiitatea. de a e.xpl.ieS! Q mul.time:de f'enomene' care ti ap~r9au ca; " enigma. ". ' .'
,J

Dar 'cune8terea umana plan9'tar~ actual! a mai raztat, un ele:ment importar\1 -l'9ntru' eXJ!)liearea mult'or f'enomene enigma'tice Care se petrec in cadrul spatiului adaugl'i Qbilluit

a'

planului

f'izic

mat.erial,

tridimensional cuantic

dupli fizica (:eare ne'I,obl:i,ga de '

newt,Emiani l:.cvadJ;'idimensional redaetia, vom scurtaace~stl

cupit fiziea

- relatiY-lstii

timpUl ).Datoriita'spshiu}ui

extre:m de rest:rns'la/care cl gindurile

discu~i&~.arltand

negative

.' oriee- .f~l ( chiar ne-exprimate ) iprecum i seutimentele, negative e ~h.iar nemanl.festate exterior ) ( de url, de violen+1 et,e ) od tl<~ . . 1

.It

.,

8:,.7"'ml.Se, e e nu

se>}\lJiiePdJ i seatcc:heaz~

in materia

CaP oriee acumulare energeticii,tn

vie aala n&insuflet'titli din vecintitat'h baza unui prmncipiu.cunoscut in f'izica -,

i'eBiniie', ~llaacumullri "' critice It , ace-ate' ene'rgii; seeliminl;ex:p10ziv ,dlet.ermintand cntremure' a,e un anumit nivel, tornaCfe, inunda:iii, Qlunec-ar~
09' 1te"li:en,

ur~ane"

P&trivit.

tai:fuburi, cicloane',etc. polaritliii., t:!-a dupii cum rezulLti din eele

srltate

de Dom.nul

Iieus !!~ist0a in" Evanghelia ~eii", ene_'l'giile negative 'al.EL gb<iurilor ~f sentimenteloT 8& manifest! prin unde e1icoida1e dextrogire i:provin de 19 mal.'e.:r.ic, de Is Sat ana; care este stapanul stif"erinteloPJ "af boliler Ii a 1toF'',tii ". Aceate energii negative ea manifestJri :malefice ;prQduc ,tot ee est.a r!iu !n oHlel'lire ~i sunt de Z' cat-agarii !' 0: easeger-Ie sta~iC?)narit le . gaUI die'IDl anumit 100: :i a do-ua cat_egorie eare se deplaseazl1 ec.mtinUlail.a

-su~raf'a~,aP1mintu1ui rodueind p
o&li, ori~e e>pidemii, .de:fectiuni
'e],

tntreaga"gama 'a& rele posibile : violen1e~ t ehni.ee denrice :fel., invazii de- dliuntitoridde tn geneF'al t oat s' su:ferin~~l9> posibile
,i mOa'%'I

bali,

8pidemii,

tea.

In mod cGntr~, 'ene:rgiile pozitiv8' .ale, -g~ndurilo.r bune t -de -paee ) i alla sant;-imentelor de iubire neconditionati,provin de ,a;a:'l'atn Gereoo '.( -!uaiN>a 'A,eeoltitt1 ) i se-manif'eata in spec'trul. bio~nerg9'tic prin l:Ulde e2l\ieoidale> levogire tn cadruls:peatrului ~'xtrem de la~'g a1 Bioenergiei.' 11nditivl ce cantitat,e enormi de eoorgie negativl pleaea de .pe un stad'fen 1'6- care- se joaea" un meei de. f'otbal-,tn deaf~u~r~.

'Ignorare'apolaritii'tii i a efs"ctului glndurilO'Jr -aslapra Real.ita~ii 1neonjtl1r8.teare',. -se d;at!()~aza ruperii leg(iturii dintre Stiin)i i Rel.igie in eadrul euno8terii lJRl8ne:planetare ,i. se datoreazl! desacralizirii vie~:~
~ intl!'.eaga plane,ti.

Railulilie .M~necuia
Ucea, de. j0S, <Jud. Braov

2'9 august, 2005