Sunteți pe pagina 1din 3

UNTVERSITATEA "DUNAREA DE JOS" GALATI FACULTATEA DE STIINTE JURIDICE, SOCIALE SI POLITICE CATEDRA DE DREPT Nr.

Adresa: Domneasca 111,cod 800201 str. Nr. telefon/ fax: 0236/493003 E-mail: Site:

PROGRAMA ANALITICA Disciplina:DREPT INTERNATIONAL PRMT A. Locul discinlinei in planul de invi


Anul de studiu Nr. ore Anul IV
Sem.I C Sem.II C S C S Sem.I Sem.II Sem.I Sem.ll S I Total ore

nt:
Nr. credite Cod disciplind

Forme de verificare

24

t2

E7

UGDR48-DS

B. Obiectivele disciplinei: Disciplina are drept scop inilierea studentilor de la specializareaDrept in cunoaqterea raporturile dintre persoanelefrzice principiilor qi normelor care sunt destinatesd reglementeze juridice cu elementede extraneitate, raporturi carecontribuie la schimbul sau (gi) persoanele internationalde valori materialeqi spirituale. C. Metode de predare - invifare: Prelegeri Prezentarede studii de caz: Clinicd judiciard Referatein seminar Disculii pe problemede drept controversate D. Forme qi metode de evaluare: FORME DE EXAMINARE - teste grili - examinare orali METODE DE EVALUARE - media notelor obtinute la seminar(5%) - media notelor pentru studii de caz, referate(10%) - nota acordatdpentru frecven{dqi conduitd la activitili ((5%0 - nota acordat[ pentruparticiparea sesiunilegtiintifice studenleqti (10%0 la - nota acordatdla examinarea finald (70%) E. Con{inutul cursului cflte I orl pentru fiecare temi: Noliunea de drept internalional privat. 1. Raportul juridic cu element de extraneitate. Aplicarealegii strdineqi luareain 2. Norma conflictuald qi nonna de aplicareimediatS. a considerare legii strdine. Izvoarele dreptului internationalprivat. Istoria aparitiei gi dezvoltarii dreptului internalional 3. privat. 4. Calificarea qi conflictul de calificdri. Retrimiterea.

5. Ordinea publicd in dreptul international privat. Fraudarealegii in dreptul international privat. 6. Conflictele de legi in timp qi spatiu.Conflictul mobil de legi gi conflictul in timp al normelor conflictualeale forului. 7. Aplicarea legii strdineqi problemeleridicate de aceasta. juridicd in dreptul interna(ional privat. 8. Condilia juridica a strdinilor.Persoana g. Norme conflictualeprivind stareagi capacitatea persoanelor fizice. Norme conflictualecu gi drepturi reale. privire la bunuri 10. Norme conflictuale cu privire la forma actelorjuridice. Norme conflictualecu privire la condiliile de fond gi efectelecontractelorqi a altor actejuridice. I 1. Norme conflictualeprivind faptelejuridice. 12. Norme conflictuale in domeniul raporturilorde familie. Norme conflictualein materiede succesiuni. 13. Competentain dreptul internalional privat. Procedurade jude catd. 14. Efectele hotdrdrilor j udecdtoregtistrdine.Arbitraj ul internalional. privat. No{iuneade drept interna}ional 15. Raportuljuridic cu elementde extraneitate. gi norma de aplicareimediatd..Aplicarealegii strdineqi luareain 16. Norma conflictuald a considerare legii strdine. 17.Izvoarele dreptului internalionalprivat. Istoria apariliei qi dezvolt[rii dreptului interna]ional privat. 18. Calificarca gi conflictul de calificdri. Retrimiterea. 19. Ordinea publicd in dreptul interna{ionalprivat. Fraudarealegii in dreptul internalional privat. 20. Conflictele de legi in timp gi spatiu.Conflictul mobil de legi qi conflictul in timp al normelor conflictuale ale forului. 21. Aplicarea legii strdinegi problemeleridicate de aceasta. juridicd in dreptul internationalprivat. 22. Condiliajuridicd a strdinilor. Persoana fizice. Norme conflictuale cu privind stareagi capacitateapersoanelor 23. Norme conflictuale privire la bunuri gi drepturi reale. 24. Norme conflictuale cu privire la forma actelorjuridice. Norme conflictualecu privire la condiliile de fond gi efectelecontractelorgi a altor actejuridice. 25. Norme conflictualeprivind faptelejuridice. 26. Norme conflictuale in domeniul raporturilorde familie. Norme conflictualein materiede succesiuni. 27. Competenlain dreptul internalional privat. Procedurade jude catd. 2 8. Efectele hotdr6rilor j udecdtoreqtistrdine.Arbitraj ul internalional.

F. Confinutul seminariilor 2 ore pentru fiecare tem[: o natura dreptului internalional privat calificarea, retrimiterea, o probleme generale ale dreptului internalional privat ordineapublicd gi fondarealegii o conflictul de legi in timp gi spa{iu, conflictul mobil de legi, conflictul in timp al normelor conflictualeale forului gi al normelormaterialeaplicabile juridicd in dreptul internalional privat o persoanafizicdqi persoana o nofine conflictuale ?ndiferite materii . conflicte dejurisdiclii

G. Bibliografie de elaborarea cursului public qi privat, Ed. Alma Galali de I. Apostu , Gf,. Arat $.a.- Prelegeri dreptinternalional 2004 Bucureqti,l99l; I. Filipescu Drept internafionalprivat, Ed.Academiei, vol. I 9i II. 1996, - Urept internafionalprivatoEd.Actami,Bucureqti, I. Filipescu judiciard qi solulii din practica I. Filipescu,D. Sitaru- Drept iniernafional privat, Spele 1986. Univ. Bucureqti, exterior, arbitral[pentrucomer{ul privat). 1992(dedreptinternational Legeanr- 105din 1 octombrie 1990-1996. perioada de de Cuiegerile deciziialeCurfii Supreme Justilie, 1999. - Drept internafionalprivat, Ed.Actami,Bucureqti, AdrianPricopi H. Bibliografie minimali de studiu pentru studenfil Suportulde cursdisponibilqi in formatelectronic. din Capitolele cursulPredat la indicatd seminarii Legislalia

Data aprobdrii programei analitice in catedrd / departament

(SemnItura)

$ef catedrd, Conf,univ.fr. I,

t Estede preferatca bibliografiaminimalade studiupentrusurdenli identificecu claritate9i preciziecapitolele sd fiind qi eventual de obiectivelor predare invdfare, le au depi..*r pentruatnigerea pe carestudenlii cursurilorqiseminariilor. ie izatdin funcf detematica particular