Sunteți pe pagina 1din 3

''DUNAREADE JOS''GALATI UNIVERSITATEA SOCIALE$I P OLITIC E DE FACULTATEA $TIINTEJURIDICE' CATEDRA:DREPT Adresa: I Nr.

telefon fax: E-rnail:

Fr$ADISCIPLINEI
D R E P T IN TE R N A TION A L P U B LIC

Denumirea disciPlinei Anul de studiu

(Ob' Op' F')OBLIGATORIU Regimuldisciplinei Titular curs Conf.univ.dr.Rais Dorian

Nr. de credite

fitularul disciplinei 'grad didacticqi gtiinlific, 1ume.prenume) latedra de specialitate

/ Titular seminar lucriri Asist. univ. drd. BuzeaMonica

DREPT

din planul de inv5f5mant Num5rul total de ore (pe semestru)


Total

in generale suntmen{ionate fi9a specializdrii) Competenfegenerale(competenlele l. Cunoagtere,infelegere,explicare 9i interpretare - EXPLICAREA UNOR NOTIUNI DIN DISCIPLINESAU DOMENII PE CARE NTJLE-AU STUDIAT

STUDENTILOR EXPLICA LA INTREBARILE TII DE TE,I,OR TEMELOR CASA RE,FERA INTOCMIREA $I INDICATII PENTRU
Competenfe specifice disciplinei Instru mental-aplicative

UNORMATERIALECARTOGRAFICE FOLOSIREA GRAFICE UNORSCHEME PROIECTAREA TEMEICURSULUI ILUSTRARE,A PENTRU SAU ORIGINALE COPII DOCUMENTE LINOR FOLOSIREA STUDENTI DE TNTERNATIONALE CATRE, A CONTRADICTORII UNORSITUATII ANALIZEI FOLOSIRE,A
. Atitudinale CUL TIV AREA PASIUNIIPENTRUSTUDIUI, PENTRURESPECIAREANORMEI-ORDE CONDUITA CIVICA

DIDACTICE FATADE CADRELE COLEGIALE A RESPECTULUI LINEISOLIDARITATI $I CREAREA

Tematicl generalS

Ramura dreptului interna{ional public / 2h Particularitdli dreptului ale internalional publicgi evolufia sa; Caracterul obligatoriu normelor al dreptului internafional; Limiteleacordului voinl[ al statelor curtoazia de gi intemationald: . Raportuldintredreptulintemational dreptulintem; gi DispozifiialeConstituliei Rom6niei; 2. Subiectele dreptului interna{ional 3h / . Statele subiecte primordiale dreptului ale lntemafional; Neutralitatea, recunoa$terea succesiunea gi statelor. . Organtzalii - subiecte internafionale interguvernamentale ale dreptului intema!ional ; r Alte entitati socretdlii ale intemationale, o Pozittapersoanelor fizice in raporturile drept intemational; de 3. lzvoareledreptului interna{ional /3h r Tratatul izvorulcel mai important dreptului al intemafional, o Cutumaintemafional6, r Principiigenerale drept; de . Jurisprudenla doctrina, gi Codificarea dreptului intemational; . Principiile dreptului intemafional echitatea. gi 4. Armonizarearegulilor privind tratateleinterna[ionale 3h / . Conditiide fbnd privindtratatele; r Incheierea rezervele tratate, gi la o Efectele tratatelor: r odiflcarea,incetarea, itatea,interpretarea nul tratatelor, 5. Competen(ele statuluiin dreptul interna{ional asupra peroanelorgi asuprateritoriului / 2h o Populatia, element constitutiv statului; al . Nationalitatea persoanelor.luridice gi protecfia diplornaticd; . Exercifiulcompetenfei statelor asupra persoanelor, materie in penald; Principul competentei universale; . Teritoriulde statgi frontierele; o Fluviileintemafionale spaliulaerian; gi 6. Dreptul mtrrii qi regimuljuridic al spa{iuluicosmic/ 3h . Codificarea dreptului m6rii; . Strdmtorile juridrcprivindArcticagi internafionale regimul gi Antarctlca: . Spafiul cosmic. 7. Solu{ionarea pagnictr diferendelor a interna{ionale r P r r n c i p i u lo l u t i o n d rpia g n i c e ; s i . M i i l o a c e l e i p l o m a t i c.e r . i u r i s d i c l i o n a l e ; d g r Arbitra.iul intemalional; o CurteaIntemalionalf, jurisdiclionale qr de.lustilie rnstanfe speciale: o C . S . C . E .O . S . C . R . : 8. Rtrspunderea interna{ionaltr statelor/ 2h a . Faptulinternafional gi condurta ilicit iliciti; o Continutul punerea aplicare rdspunderii qi in a intemalionale. 9. Rlspundereastatelorpentru consecinfe prejudiciabile . Rdspunderea organizaliilor internafionale 10.Organiza{iiinterna{ionale intelguvernamentate2h / o C l a s i l l c a r5 i c o n s t i t u i r e . e r Structurd func{ionare, gi . O . N . U .- s t r u c t u r i

l. e o o

L Seminar introductiv izvoarelc dreotului i n t e m a t i o np u b l i c 2 o r e al 2. societatea intema{ionald. Relatitle dintre actoriivielii intemalionale. Reglcmentarea relatiilor intemalionale normele drept.Originalitatea prin de dreptului intemafional de creatorii, datl destinatarir 5i juridic al dreptului fundamentul intemational2 ore 3. Nofrunea izvorde dreptqi caracterul de principalele izvoarelor dreptului intemalional lzvoare de dreptintema(ional. Construclia dreptului rnternafional principi de baz6. gi ile princr i le generale pi de dreptgi principiile fundamentale dreptulur ale intema{ional. Codificarea timp a acestora 2 ore in 4 Principalele etape temporale ale codificdrii dreptului internafional clasicgi contemporan. Sistemul dreptului intenrational contemporan 2 ore. 5 Probleme privindpopula{ia dreptul in rntemalional. Element constitutiv principal uner al calitlti statale. Populatia, nofiunea. cetdtenia. Strdini. apatrizi, cetdlenia multipld Regimulluridrcal strdmtorilor. gi Refugia[i azilantiAzilul, ertrddarc si a expulzarea 2 ore. 6. Suveranitatea teritoriald teritoriul de 5i stat.Teritoriulgi frontierade stat.elernentele componente teritoriului stat.apeleinterioare. ale de marea teritoriald. Platoul continental, zonacontigua, zonaeconomicd exclusivdDelirnitdri regimluridic. gi Marealiber6, canaluri gi stramtori intema[ionale Enumerare, caracteristici istorico-geografi spaliul ce gi aerian spafiul cosmic Reglementdri intemationale. Referate temedin tematica pe seminarului.4 orc (2 ore dezbateri, ore prezentare 2 refbrate) 7. Tratatul- izvor de dreptgi document de reglementarerelatilor i ntemationale. asi carea a i Cl fi tratatelor. Elementele constitutive. Modalitdtile de realizare. Expunerea pdrtilorcomponente continutul 9i acestora Modalitali interpretaretratatelor dc a Si efectele acestora de pi(i gi terti.Modalitdli fatA pnn carestatele devinpdrti la tratate. 2 ore 8. Apariliagi evoluf organizatiilor ia rnternafionale Dihotomia organizatii tnterguvemamentale gi nonguvemamentale. ModalitAtile constituire de aderare organizatii de gi la Tipurilede organizalii. Examinarea unororganizatii intema!ionale ificative. semn Cooperarea, principal ul domeniu interes de pentru organizatiile - 2 ore. lnterguvemamentale 9. Caracteristicile di ferentiazi care neinlelegerile dintrestate: diferend, situatie, litigru. conflict.ModalitAti soluf de ionare gi clasice contemporane. Solutiidiplomatice jurisdiclionale. gi ModaliEtispecifice solulionare de adaptate de organizafrile intema!ionale continentale regionale. 9i Europa, America, Atiica, Orrent. 2 ore. - problemiesentiald 10.Rdspunderea a - rdspundere dreptului. Dihotomia responsabilitate Rdspundereadreptul in intemational, fundamentul Controversele privtndfundamentul rdspunderii .1uridic. intemalionale. Tipuride rdspundere, exempliticdri Subiectele rdspunderii internationale statul sau individul? Rdspunderea penald intemationald 2 ore. .I I A p a r i t i a re v o l u r i " j u s r i l i e i q a rntemafionale Primele instante internationale: Curtca Permanenti Justrtie de Intemationald, Curtea Permanentd Arbitraj,Justitia de intemafional6 irr perioada interbelrcS. (incercdri codificareONt.tsi de Curtea Intemafionald .lustitieTribunalele de lntema!ionale ad-hoc.. NUrunberg,'l'ok I ugosravra. io. Ruanda. plenrpotenliarilor Conferinla pentru statelor construirea Cu(ii Penale Intema!ionale. Statutul 5i competenlele - 2 ore CPI.

Bibl iogralie obligatorie

Selectivd

- A.PredaMdtdsaru Tratat dreptinternational de t"bli.. .d "d*il* LuminaLex, Bucuregti, 2006, - AI. Bolintineanu, Nf,stase, Aurescu - DreptInternatronal Ad. B contemporan, AII Beck,200 l; ed. - I. Apostu, Gh. Teodor _ Arat,O. M. Arat,O. Cogug, prelegeri de dreptintemational publicsi privat,ed.Alma, Galati, 2005, - V. crelu - Dreptintemalronar 'Tempus", penar, Societalii ed. Bucure|ti, 1996 -8. Aurescu Sistemul jurrsdictii.lor internationale, AIt Beck. ed. Bucureqti, 2005: - R. Miga Begteliu Organizalii internafionale guvernamentale. ed. AII Beck,Bucurefti, 2000;

La stabilirea notei finale se iau in considerare


o
a

o o

o
a

Media notelor acordate seminar!lucrdri pra.tic. la Notele obtinute la testeleperiodicesauparliaG Nota acordati pentrufrecvenlagi conduitala activita-ti Notele acordate pentrutemelede cas6,referate, eseuri, traduceri. studiide caz ... Notele u.o.d profesionale $tiinlifice $i/saula concursuri Nota acordut Alte note

Ponderea exprimatl in o/o {total : l00o/ol l0 0h 5Yo

t0%
ljYo

650

C e r i n t e m i n i m e d e p r o m o v a r e( p e n t r u n o t a 5 ) 60o/o

Cerin{e maxime de promovare (pentru nota l0): lO0 o/o

| . desciliarea studiul noti{elorde curs gi . sludiudupdmanual.suportde curs . sludiulbibliografiei minimaleindicate . d o c u m c n t a rs u p l i m e n t a ria b i b l i o t e c a e n . activitatespecificdde pregdtirept. seminar lucrdri practice realiz.are teme de casd,eseuri,referate, proiecte.traducerietc. 7. pregatire testeperiodicesaupar{iale

8. pregdtire prezentdri orale 9. pregltire examinare finald 10.consultatii I l. documentare net pe 12. alte activitati 13.alteactivitati 14. alteactivitafi

Total ore studiu individual (pe semestru) : Dataintocmirii: 04.10.2010 Titular curs:

19 ore

Conf.univ. Dr._R s Dorian


Semndtura:

Titular seminar/ lucrdri practice: Asist.univ. drd. RuzeaMonica Semndtura:

Director departa

catedrd