Sunteți pe pagina 1din 3

UNIVERSITATEA''DUNAREADE JOS'' GALATI

FACULTATEA DE $TIINTE JURTDICE, SOCIALE SI POLITICE CATEDRA de DREPT nr.111 Adresa:str. Domneascd / Nr. telefon fax:0336-130165 ro E-mail: raducan.oprea@ugal.

FI$A DISCPLINEI2

Denumirea disciplinei

Iniliere in metodologiacercetdriigtiinlifice

I Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob, Op, F)


Total ore din planul de invdtdmdnt Titularul disciplinei ( grad didacticqi qtiinfific, nume, prenume) Catedra specialitate de

V I Tipul de evaluarefinald (E/V) 4 ob Nr. de credite 42 Totalul ore studiu individual Titular curs Titular seminari lucrdri practice Prof.univ.dr.RdducanOprea Prep.asist.drd. RamonaMihaela OPREA
Semestrul II Drept Public

Numirul total de ore (pe semestru)din planul de invit ImAnt Total C S

LP

42

28

t4

generale Competen{egenerale(competenfele sunt menlionate fiqa specializlrii) in Disciplinavizeazdsd conducdla cultivarearespectului de reguli care s-auimpus fala ca norme larg sau unanim acceptate practica qtiin{ificd, norme a cdror nesocotire in pot antrenarespingerea unei lucrdri de licenld ca nefiind de facturd qtiinlifica. Cercetareape care o propunem poate contribui la dezvoltareaculturii qtiinlifice a studenfilorgi, totodatdla o mai bund formare a competenlelor necesare inlelegerii gi evaludriiunei lucrdri in conformitatecu practicile3gtiinlifice ale scrierii,suslinerii mediului academiceuropean,astfel incdt sd sporeascd aportul lucrdrilor de diplomd la constituirea tezauruluide idei si aplicatii noi. 2. Instrumental-aplicative Pentrupredarea disciplinei, se vor utiliza: cursuri in POWERPOINT, carli aflate in Competen{e posesiastudenfilor,inregistrdriCD/dischete,bibliotecd virtuald, text sau hipertext, specifice cu accesprin internet.Pentruseminarii,se realizeazd,proiecte se asigurdcaracterul qi disciplinei interactiv.

'Figa

pentrufiecaredisciplinddin planul de invd{dm6nt se completeazd corespunzdtor unui programde studii gi pentrufiecaresemestru parte.Figava fi insolitdde programaanaliticda disciplinei. in

3. Atitudinale fa!6 de domeniul qtiinfific. Manifestarea unor atitudini pozitive qi responsabile Valorific areaoptimd qi creativda propriului potenlial in activitalile qtiinfifice. Continutul disciplinei in Cap.l Introducere cunoagterea qtiin!ifica Cap.2.Metodainductivd Cap.3.Valoareaqi limitele metodelor inductiv-deductive Cap.4.Metodamodelizirii unei lucrdri de Cap.5.Elaborarea diplomd lucrdrii de licenld, Cap.6.Conducdtorul disertaliesautezd propriu-zisd . Cap.7 Elaborarea surselor de Cap. 8.Despuierea qi documentare inregistrareadatelor dactarea Cap.9.R,e de Cap.I O.Imprumutul idei Cap.l l.Biblio grafi,a finald Cap.12.Redactarea unei lucrdri de Cap.13.Evaluarea cercetare lucrdrii de licen{d Cap.I 4.Suslinerea

Tematicl generall

Tematici seminar / lucrlri practice Tema 1: Introducerein cunoaqterea gtiinJificd metodainductivd gi Tema 2: Y aloarea limitele metodelorinductiv-deductive unei lucrdri de Tema 3: Elaborarea diplomd propriu-zisdTema 4: Elaborarea Despuierea surselorde documentare lucrdrii de Tema 5: Redactarea diplomd Tema 6: Bibliografraunei lucrdri finald redactarea Tema 7: Evaluareaunei lucrdru de cercetare sustinerea lucrdrii de licen!d

Bibliografie obligatorie selectivi

Andronescu $erban, Tehnica scrierii academice,Ed.Fundafiei ,,Romdnia de mAine",Bucureqti,1997 in CorneaPaul,Introducere teoria lecturii, Ed.Minerva,Bucureqti,1996 Mihaela $t.Radulescu, Metodologia cercetdrii gtiinlifice, Ed.Didacticd gi 2006; R.A., Bucuregti, Pedagogicd, Ponderea exprim atil in o/o {total : 1007o}

La stabilirea notei finale se iau in considerare o la / Media notelor acordate seminar lucrdri practice . Notele obtinutela testeleperiodicesaupar{iale o Nota acordatdpentru frecvenlaqi conduitala activitdli . Notele acordatepentru temelede casd,referate, eseuri,traduceri,studii de caz ... o Notele acordatepentru participareala cercuri profesionale ptiin{ificegi/saula concursuri o Nota acordatdla examinarea finald
o Alte note

r0%

5% 5%

80%

Cerin{e minime de promovare (pentru nota 5) : testelor la Participarea studiulde caz,promovarea la periodice, prezenfa integrald, seminarii

Cerin{e maxime de promovare (pentru nota 10) : indeplinireala maximum a criteriilor de notare,conform defalcdrii anterioare.

Estimafitimpul total (ore pe semestru)al activitdlilorde studiu individual pretinsestudentului (completa{icu zeroactivitSlile carenu sunt cerute) t4 8. pregdtireprezentdriorale 1 4 l. descifrarea studiulnotitelorde curs si 50 9. pregdtireexamlnare l4 2. studiu dupd manual,suport de curs finald 10 10.consultatii t4 3. studiulbiblioerafieiminimale indicate pe net 28 1l. documentare l0 in 4. documentare suplimentard bibliotecd pt. 12. alteactivitdti I4 5. activitatespecificdde pregdtire seminar/ lucrdri practice 13. alte activitdli 42 6. realizareteme de casd,eseuri,referate, proiecte,traducerietc. 14. alteactivitdti l4 7. pregdtiretesteperiodice saupartiale individual (pe semestru):224 Total ore studiu Data intocmirii: 06 octombrie2010

ir

Titular curs :Prof. univ. dr. Rdducan\Opt.u ,+!" Semndtura:


!'

RamonaMihaela Oprea Titular seminar:Prep.univ.drd. Semndtura: $ef catedri, Prof.univ.dr. Romeo Iong;*u
fn'(
Il.Y
,.' I jt' "'t

,.----' i'
!

i i
f