Sunteți pe pagina 1din 182

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituţia de învăţământ
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
superior
1.2 Facultatea / Departamentul DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR
1.3 Departamentul MANAGEMENT
1.4 Domeniul de studii ADMINISTRAREA AFACERILOR
1.5 Ciclul de studii MASTER
Administrarea Afacerilor în Turism și Industria
1.6 Programul de studii / Calificarea
Ospitalității(AATIO)

2. Date despre disciplină


2.1 Denumirea disciplinei Academic Writing AA2AATIO1208
2.2 Titularul activităţilor de curs Ştefan Liana
2.3 Titularul activităţilor de seminar Ştefan Liana
2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei F

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator 1
3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 din care: 3.5 curs 14 3.6 seminar/laborator 14
Distribuţia fondului de timp: ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 8
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 8
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 6
Tutoriat 2
Examinări 2
Alte activităţi…………………………………… -
3.7 Total ore studiu individual 26
3.8 Total ore pe semestru 54
3.9 Numărul de credite 2

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum
 exprimare corectă în limba română
4.2 de competenţe
 cunoştinţe de tehnoredactare

5. Condiţii (acolo unde este cazul)


5.1 de desfăşurare a cursului  Baza materială (laptop+video-proiector)
 Studenţii au obligația de a participa la celpuţin 50% din
activităţile de curs.
5.2 de desfăşurare a seminarului  Baza materială (laptop+video-proiector);
 Studenţii au obligația de a participa la celpuţin 75% din
activităţile de seminar.

6. Competenţele specifice acumulate


Competenţe transversale

 CT3 Autocontrolul procesului de învăţare, diagnoza nevoilor de formare, analiza reflexivă


a propriei activităţi profesionale – 6 CREDITE

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al Dezvoltarea capacităţii de a desfăşura o muncă de cercetare independentă
disciplinei şi de a redacta o lucrare ştiinţifică
7.2 Obiectivele specifice  a defini o problemă de cercetare;
 a utiliza tehnicile academice de alcătuire a bibliografiei (inclusiv
construirea notelor de subsol) şi diversele sisteme academice de citare;
 a sistematiza şi organiza materialul bibliografic/documentaţia în
funcţie de relevanţa lui pentru tema abordată;
 a sintetiza argumente specifice domeniului şi a dezvolta argumente
proprii;
 a utiliza date şi statistici;
 a susţine în mod coerent şi cu argumente solide o teză/idee/problemă
centrală;
 a organiza/integra dovezi/argumente menite să sprijine teza avansată;
 a încorpora metodologia în analiza sau argumentaţia prezentată;
 a elabora o lucrare coerentă, care urmăreşte şi dezvoltă pe tot
parcursul analizei sau argumentaţiei tema/problema centrală abordată;
 a se familiariza cu principiile etice ale cercetării.

8. Conţinuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaţii
Expunere: descriere, explicaţii, exemple
Curs 1:Alegereauneiteme de practice, demonstraţii,
cercetareîndomeniulmanagementului, Săpt. 1 -2: 1h
discuţii pe bază de studii de caz.
formulareatitluluişielaborareaplanului.
Simulare, dialog, brainstorming
Curs 2:Alcătuirea bibliografiei. Sursede
informare: motoare de căutare, surseclasice Prelegerea, dialogul, simularea Săpt. 1 -2: 1h
(fiziceși online), surse alternative de
informare
Curs 3: Cum se face o disertaţie. Expunerea, dialogul, analiza Săpt.3 - 4: 1h
Metodologie de cercetare. Originalitate
Curs 4:Plagiat, compilaţie Expunerea, sinteza Săpt. 3-4: 1h
Descriere, explicaţii, exemple practice,
Curs 5: Formatare și tehnoredactare. Norme demonstraţii, discuţii pe bază de studii de Săpt. 5-6: 1h
internaţionale
caz
Curs 6:Sistemul european de tehnoredactare Expunerea, simularea, redactarea Săpt. 5-6: 1h
Curs 7:Sistemul american de tehnoredactare Expunerea, simularea, redactarea Săpt. 7-8: 1h
Curs 8:Norme tipografice Expunerea, exerciţiul Săpt. 7-8: 1h
Curs 9:Cum şi cât cităm Expunerea, dialogul, exerciţiul Săpt. 9-10: 1h
Curs 10:Prezentarea lucrării : tehnici de
public speaking, realizare suport de Dialogul, jocul de rol Săpt. 9-10: 1h
prezentare
Curs 11:Susținerea lucrării de cercetare Expunerea, dramatizarea Săpt. 11-12: 1h
Curs 12: Fructificarea cercetării Prelegerea Săpt. 11-12: 1h
Curs 13: Participarea la conferinţe ştiinţifice Expunere, simulare, exerciţii Săpt. 13-14: 1h
Curs 14: Publicarea în reviste de specialitate Expunere, studiu de caz Săpt. 13-14: 1h
Bibliografie
1. ˟ ˟ ˟ , M.L.A. Handbook for Writers of Research Papers, seventh edition, Joseph Gibaldi, 2016
2. Academia Română, Dicţionarul explicativ al limbii române, Editura UniversEnciclopedic, Bucureşti, 2009
3. Idem, Gramatica de bază a limbii române, Editura Univers Enciclopedic Gold, 2010
4. Idem, DOOM - DictionarulOrtografic, OrtoepicsiMorfologic al LimbiiRomane (editia a II-a,
revizuitasiadaugita),EdituraUniversEnciclopedic, Bucureşti, 2010.
5. Ghid de scriere a articolelor ştiinţifice,
http://www.posdru.ugal.ro/topacademic/documente/GHID_SCRIERE_ARTICOL.pdf
8.2 Seminar Metode de predare Observaţii
Exemplificări, dialog, aplicații,
Seminar 1:Principii de scriere academică Săpt. 1-2: 2h
studii de caz
Seminar 2:Alegerea temei. Alcătuirea Asaltul de idei, metoda învăţării cu fişe Săpt. 3-4: 2h
bibliografiei
Seminar 3:Documentarea. Surse clasice de Exemplificări, dialog, aplicații,
Săpt. 5-6: 2h
informare studii de caz, munca cu dicţionarul
Seminar 4: Motoare de căutare Învăţarea cu ajutorul calculatorului Săpt. 7: 1h
Seminar 5: Prelucrarea, analiza şi Simularea Săpt. 8: 1h
interpretarea datelor
Seminar 6: Fonturi şi moduri de scriere. Exerciţii Săpt. 9-10: 2h
Formatarea rândurilor şi a paragrafelor
Seminar 7: Ortografie, gramatică, Exerciţii Săpt. 11-12: 2h
punctuaţie
Seminar 8: Susţinerea publică a unei Jocul de rol Săpt. 13: 1h
lucrări ştiinţifice
Seminar 9: Principiile etice ale cercetării Asaltul de idei, sinteza Săpt. 14: 1h
Bibliografie
1. Eco, Umberto, Cum se face o teză de licenţă. Disciplinele umaniste,
https://monoskop.org/File:Eco_Umberto_Cum_se_face_o_teza_de_licenta_2006.pdf
2. Cum să faci un eseu academic cu bibliografie, https://danutm.wordpress.com/2009/01/07/cum-sa-faci-un-
eseu/

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor


comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din
domeniul aferent programului
 Prin însuşirea conceptelor teoretico-metodologice şi abordarea aspectelor practice incluse în disciplina …,
masteranzii dobândesc competenţe în concordanţă cu standardele ocupaţionale prevăzute în Grila 2 –
RNCIS;
 Cursul se regăseşte în programa de studii altor programe de studiu similare din ţară şi străinătate;
 Conţinutul cursului este în concordanţă cu cerinţele formulate de către organismele profesionale.

10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de 10.3 Pondere din nota finală
evaluare
Însuşirea principiilor de bază ale 20%
Portofoliul participarea la dezbaterile de
scrierii academice
la curs
10.4 Curs 20%
Redactarea unei lucrări ştiinţifice Redactarea
redactareauneilucrăriştiinţifice
Prezentarea unei lucrări ştiinţifice
20%
Examenul
susţinereauneilucrăriştiinţifice
Capacitatea de a tehnoredacta o Evaluarea pe 20%
lucrareştiinţifică parcurs (teste) participareaactivă la seminar
10.5 Seminar Exprimareacorectă
Evaluarea pe 20%
(oralăşiînscris)
parcurs (teste) rezolvareatestelor
înlimbajulştiinţific
10.6 Standard minim de performanţă
 exprimarea corectă (orală şi în scris) în limbajul ştiinţific;
 minim nota 5(cinci).

Data completării: Titular curs: Conf.univ. dr. Liana Ştefan


23 ianuarie 2019
Semnătura: _____________________

Data avizării în departament: Titular seminar: Conf.univ. dr. Liana Ştefan


28 ianuarie 2019
Semnătura: ______________________

DIRECTOR DEPARTAMENT:

Conf. univ.dr. hab. Valentin Partenie Munteanu


UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituția de învățământ superior Universitatea de Vest din Timișoara
1.2 Facultatea Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilor
1.3 Departamentul Management
1.4 Domeniul de studii Administrarea afacerilor
1.5 Ciclul de studii Master
ADMINISTRAREA AFACERILOR ÎN TURISM ŞI INDUSTRIA
1.6 Programul de studii / Calificarea
OSPITALITĂŢII

2. Date despre disciplină


2.1 Denumirea disciplinei Administrarea și dezvoltarea întreprinderii de turism/Administration
and development of Tourism Enterprises (AA2AATIO1101)
2.2 Titularul activităților de curs Prof. univ. dr. BĂILEŞTEANU GHEORGHE
2.3 Titularul activităților de seminar Lector univ. dr. BURZ RĂZVAN-DORIN
2.4 Anul de 2.5 Semestrul 2.6 Tipul de 2.7 Regimul disciplinei
I I Examen Obligatoriu
studiu evaluare

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)


3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care ore curs: 2 seminar 2
3.2 Număr de ore pe semestru 56 din care ore curs: 28 seminar 28
3.3. Distribuția fondului de timp: ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 44
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 30
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 30
Tutoriat 30
Examinări 10
Alte activități 0
3.4 Total ore studiu individual 144
3.5 Total ore pe semestru1 200
3.6 Numărul de credite 8

4. Precondiții (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum  Economia întreprinderii, Management, Marketing, Finanțe
4.2 de competențe  -

1
Numărul total de ore nu trebuie să depăşească valoarea (Număr credite) x 27 ore
Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es tal ozzi, nr. 16, 30 0115, T imiş oara, Ro mânia


Tel: +40-(0)256 -592.506
E mai l: feaa.s ec retariat@ e-uvt. ro
www.feaa.uv t.ro
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

5. Condiții (acolo unde este cazul)


5.1 de desfășurare a cursului  Baza materială (laptop+video-proiector)
5.2 de desfășurare a seminarului/  Baza materială (laptop+video-proiector)
laboratorului

6. Competențele specifice acumulate


 CP1 - Utilizarea instrumentarului analitic specific abordării proceselor economice de
previzionare, organizare, coordonare, antrenare și control, diagnosticare a întreprinderilor de
Competențe profesionale

turism şi a celor din industria ospitalității.


 CP2 - Elaborarea de portofolii strategice antreprenoriale optime funcționării/dezvoltării/
administrării întreprinderilor de turism și a celor din industria ospitalității, din perspectiva
gestiunii resurselor umane, financiare și operaționale.
 CP3 - Fundamentarea procesului de management/ managementul resurselor umane, financiar/
managementul inovării/ leadership-ului în dezvoltarea întreprinderilor de turism şi a celor din
industria ospitalității
 CP6 - Realizarea de studii/lucrări de cercetare și utilizarea tehnologiei informației avansate în
managementul întreprinderilor de turism și în prelucrarea și diseminarea rezultatelor cercetărilor
din industria turismului și ospitalității.
 CT3 - Asumarea nevoii de formare continuă pentru a crea premisele de progres în carieră şi
Competențe
transversale

adaptare a propriilor competențe profesionale și manageriale la dinamica mediului economic.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al disciplinei  Să ofere masteranzilor un volum de informaţii suficient de cuprinzător,
în aşa fel încât să acopere domeniile de interes ale administratorului
întreprinderii de turism.
7.2 Obiectivele specifice  Stimularea abordării critice a teoriilor majore, mai ales în ceea ce
priveşte aplicarea lor în organizaţii.
 Aprofundarea cunoştinţelor privind posibilităţile de finanţare a
afacerilor, tipologia şi structura capitalului, formarea şi modificarea
capitalului.
 Însuşirea de către cursanţi a cunoştinţelor privind fundamentarea şi
adoptarea deciziilor de finanţare, de dezvoltare a întreprinderii.

Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es tal ozzi, nr. 16, 30 0115, T imiş oara, Ro mânia


Tel: +40-(0)256 -592.506
E mai l: feaa.s ec retariat@ e-uvt. ro
www.feaa.uv t.ro
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

8. Conținuturi

8.1 Curs Metode de predare Observații

Administrarea întreprinderii din industria Expunere: descriere, explicații, 2


turistică. Probleme generale și concepte utilizate exemple practice
Administrarea riscurilor întreprinderii din Expunere: descriere, explicații, 4
industria turistică exemple practice
Percepția riscurilor de către managerii Expunere: descriere, explicații, 2
întreprinderilor din industria turistică exemple practice
Administrarea echilibrelor întreprinderii din Expunere: descriere, explicații, 2
industria turistică exemple practice
Dezvoltarea întreprinderilor din industria turistică Expunere: descriere, explicații, 4
exemple practice
Bibliografie
1. Allaire Y., Fârşirotu, M.H., Management strategic, Editura Economică, București, 1988.
2. Andrews K. R., The concept of corporate strategy, Dow-Jones Irwin, Homewood, IL, 1971.
3. Ansoff, H. I., Corporate strategy, McGraw Hill, New York, 1965.
4. Băcanu B., Management strategic, Editura Teora, București, 1997.
5. Băcanu B., Management strategic în turism. Concepte și studii de caz, Editura Polirom, Iași, 2009.
6. Băileștenu G., Teorii macroeconomice și ale întreprinderii în secolul XXI, Edit. Academiei
Române, București, 2016;
7. Băileșteanu G., Semiotică economică, Editura Mirton, Timișoara, 2005.
8. Băileşteanu G., Burz, R., Întreprinderea viitorului, Editura Mirton, Timişoara, 2008.
9. Băileşteanu G., Burz, R., Liderul, Editura Mirton, Timişoara, 2008.
10. Băileşteanu G., Târnăveanu D., Axiomatică economică, Editura Mirton, Timişoara, 2008.
11. Băileşteanu G., Burz R., Viitorul, mari provocări şi megatendinţe, Editura Mirton, Timişoara,
2008.
12. Băileșteanu G., Ursulescu-Lungu Anda, Administrarea și dezvoltarea întreprinderilor din
industria turistică, Editura Universității de Vest, Timișoara, 2017.
13. Băileșteanu, G., Teorie economică, Editura Mirton, Timișoara, 2010.
14. Buglea A., Analiză economică-financiară, Ediția a doua revizuită, Editura Mirton, Timișoara,
2011.
15. Buglea A., Lala P. I., Analiză economică-financiară, Editura Mirton, Timișoara, 2009.
16. Canon J., Holder M., Variables explicatives de performances et controle de gestion dans les
P.M.I., Teză de doctorat, 1979.
17. Caplan R. H., Relationships between Principles of Military Strategy and Business Planning, în
Antony, R.N. (coord), Planning and Control: A Framework for Analysis, Harvard University
Press, Cambridge, M.A., 1965.
18. Chandler A. D., Strategy and Structure, MIT Press, Cambridge, MA, 1962.
19. Chavas J. P., Risk Analysis in Theory and Practice, Elsevier Academic Press, London, 2004.
20. Chelcea S. (coord.), Psihologie: teorii, cercetări, aplicaţii, Editura Polirom, Iaşi, 2008.
21. Collins J., Porras, I.J., Afaceri clădite să dureze, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2006.
22. David F. R., Strategic Management, Merrill Publishing Company, Columbus, OH, 1989.

Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es tal ozzi, nr. 16, 30 0115, T imiş oara, Ro mânia


Tel: +40-(0)256 -592.506
E mai l: feaa.s ec retariat@ e-uvt. ro
www.feaa.uv t.ro
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

23. Enescu M., Subjective Risk Analysis Approaches of LCP, Analele Universității Spiru Haret, Seria
Matematică-Informatică, 9 (2), 2013.
24. Epstein L. G., „Subjective Probabilities on Subjectively Unambiguous Events”, în Econometrica,
69 (2), 2001.
25. Florescu C. (coord.), Marketing, Editura Marketer – Grup Academic de Marketing și
Management, București, 1992.
26. Glueck F. W., Kaufmann, S.P.; Wallek, A.S., „Strategic Management for Competitive
Advantage”, în Harvard Business Review, vol. 58, nr. 4, 1980.
27. Halpern P., Weston J. F., Brigham E. F., Finanțe manageriale. Modelul Canadian, Editura
Economică, București, 1998.
28. Higgins J. M., Organisational Policy and Strategic Management. Text and Cases, The Dryden
Press, Chicago, 1983.
29. Johnson G., Scholes K., Whittington R., Exploring corporate strategy, Financial Times Prentice
Hall, Harlow, 2008.
30. Lala P. I., Miculeac M. E., Analiză economico-financiară, Editura Mirton, Timișoara, 2007.
31. Le Saget, M., Managerul intuitiv, Editura Economică, București, 1999.
32. Lynch R., Strategia corporativă, traducere de D. Stanciu și V. Cibotaru, Editura ARC, București,
2002.
33. Mintzberg H., „Generic strategies: Toward a comprehensive framework”, în Advances in
strategic management, JAI Press, London, 1988.
34. Porter M. E., Competitive advantage: Creating and sustaining superior performance, Free Press,
New York, 1985.
35. Roşca Gh. I. (ed.), Societatea cunoaşterii, Editura Economică, Bucureşti, 2006.
36. Ștefea P., Analiza rezultatelor întreprinderii, Editura Mirton, Timișoara, 2002.
37. Von Neumann, J., Morgenstern, O., Theory of Games and Economic Behavior, Princeton
University Press, Princeton, NJ, 1944.
38. Wheelen T. L., Hunger J. D., Strategic management and business policy, Pearson Prentice Hall,
Upper Saddle River, N.J., 2006.
8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observații
Modul de abordare a administrării Explicația, Conversația 1
întreprinderilor din industria turistică
Modele de risc Exemplificări, dialog, aplicații 3
Pilotajul îndatorării Exemplificări, dialog, aplicații 1
Pilotajul riscului de exploatare Exemplificări, dialog, aplicații 1
Testul de stres si testul de verosimilitate Exemplificări, dialog, aplicații 1
Modelul pragurilor de semnalizare Exemplificări, dialog, aplicații, 1
studii de caz
Percepția riscurilor de către top management Exemplificări, dialog, aplicații, 2
studii de caz
Pilotajul echilibrelor întreprinderii Exemplificări, dialog, aplicații 1
Modele de dezvoltare a întreprinderilor din Exemplificări, dialog, aplicații, 1
industria turistică studii de caz
Modelul Băileșteanu Exemplificări, dialog, aplicații 1
Scenarii de dezvoltare Exemplificări, dialog, aplicații, 1
studii de caz

Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es tal ozzi, nr. 16, 30 0115, T imiş oara, Ro mânia


Tel: +40-(0)256 -592.506
E mai l: feaa.s ec retariat@ e-uvt. ro
www.feaa.uv t.ro
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

Bibliografie
1. Allaire Y., Fârşirotu, M.H., Management strategic, Editura Economică, București, 1988.
2. Andrews K. R., The concept of corporate strategy, Dow-Jones Irwin, Homewood, IL, 1971.
3. Ansoff, H. I., Corporate strategy, McGraw Hill, New York, 1965.
4. Băcanu B., Management strategic, Editura Teora, București, 1997.
5. Băcanu B., Management strategic în turism. Concepte și studii de caz, Editura Polirom, Iași, 2009.
6. Băileștenu G., Teorii macroeconomice și ale întreprinderii în secolul XXI, Edit. Academiei
Române, București, 2016;
7. Băileșteanu G., Semiotică economică, Editura Mirton, Timișoara, 2005.
8. Băileşteanu G., Burz, R., Întreprinderea viitorului, Editura Mirton, Timişoara, 2008.
9. Băileşteanu G., Burz, R., Liderul, Editura Mirton, Timişoara, 2008.
10. Băileşteanu G., Târnăveanu D., Axiomatică economică, Editura Mirton, Timişoara, 2008.
11. Băileşteanu G., Burz R., Viitorul, mari provocări şi megatendinţe, Editura Mirton, Timişoara,
2008.
12. Băileșteanu G., Ursulescu-Lungu Anda, Administrarea și dezvoltarea întreprinderilor din
industria turistică, Editura Universității de Vest, Timișoara, 2017.
13. Băileșteanu, G., Teorie economică, Editura Mirton, Timișoara, 2010.
14. Buglea A., Analiză economică-financiară, Ediția a doua revizuită, Editura Mirton, Timișoara,
2011.
15. Buglea A., Lala P. I., Analiză economică-financiară, Editura Mirton, Timișoara, 2009.
16. Canon J., Holder M., Variables explicatives de performances et controle de gestion dans les
P.M.I., Teză de doctorat, 1979.
17. Caplan R. H., Relationships between Principles of Military Strategy and Business Planning, în
Antony, R.N. (coord), Planning and Control: A Framework for Analysis, Harvard University
Press, Cambridge, M.A., 1965.
18. Chandler A. D., Strategy and Structure, MIT Press, Cambridge, MA, 1962.
19. Chavas J. P., Risk Analysis in Theory and Practice, Elsevier Academic Press, London, 2004.
20. Chelcea S. (coord.), Psihologie: teorii, cercetări, aplicaţii, Editura Polirom, Iaşi, 2008.
21. Collins J., Porras, I.J., Afaceri clădite să dureze, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2006.
22. David F. R., Strategic Management, Merrill Publishing Company, Columbus, OH, 1989.
23. Enescu M., Subjective Risk Analysis Approaches of LCP, Analele Universității Spiru Haret, Seria
Matematică-Informatică, 9 (2), 2013.
24. Epstein L. G., „Subjective Probabilities on Subjectively Unambiguous Events”, în Econometrica,
69 (2), 2001.
25. Florescu C. (coord.), Marketing, Editura Marketer – Grup Academic de Marketing și
Management, București, 1992.
26. Glueck F. W., Kaufmann, S.P.; Wallek, A.S., „Strategic Management for Competitive
Advantage”, în Harvard Business Review, vol. 58, nr. 4, 1980.
27. Halpern P., Weston J. F., Brigham E. F., Finanțe manageriale. Modelul Canadian, Editura
Economică, București, 1998.
28. Higgins J. M., Organisational Policy and Strategic Management. Text and Cases, The Dryden
Press, Chicago, 1983.
29. Johnson G., Scholes K., Whittington R., Exploring corporate strategy, Financial Times Prentice
Hall, Harlow, 2008.
Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es tal ozzi, nr. 16, 30 0115, T imiş oara, Ro mânia


Tel: +40-(0)256 -592.506
E mai l: feaa.s ec retariat@ e-uvt. ro
www.feaa.uv t.ro
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

30. Lala P. I., Miculeac M. E., Analiză economico-financiară, Editura Mirton, Timișoara, 2007.
31. Le Saget, M., Managerul intuitiv, Editura Economică, București, 1999.
32. Lynch R., Strategia corporativă, traducere de D. Stanciu și V. Cibotaru, Editura ARC, București,
2002.
33. Mintzberg H., „Generic strategies: Toward a comprehensive framework”, în Advances in
strategic management, JAI Press, London, 1988.
34. Porter M. E., Competitive advantage: Creating and sustaining superior performance, Free Press,
New York, 1985.
35. Roşca Gh. I. (ed.), Societatea cunoaşterii, Editura Economică, Bucureşti, 2006.
36. Ștefea P., Analiza rezultatelor întreprinderii, Editura Mirton, Timișoara, 2002.
37. Von Neumann, J., Morgenstern, O., Theory of Games and Economic Behavior, Princeton
University Press, Princeton, NJ, 1944.
38. Wheelen T. L., Hunger J. D., Strategic management and business policy, Pearson Prentice Hall,
Upper Saddle River, N.J., 2006.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii


epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniu
 Prin însușirea conceptelor teoretico-metodologice și abordarea aspectelor practice incluse în disciplină,
masteranzii dobândesc competenţe în concordanţă cu standardele ocupaţionale prevăzute;
 Conţinutul cursului este în concordanţă cu cerinţele formulate de către organismele profesionale

10. Evaluare
10.3 Pondere din nota
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare
finală
Examen scris în timpul
10.4 Curs Evaluare sumativă 70%
sesiunii de examene

10.5 Seminar
Evaluare continuă Activitate 30%
/ laborator

10.6 Standard minim de performanţă


 Nota 5

Data completării Titular curs (Semnătura) Titular seminar (Semnătura)

Data avizării în departament Director departament (Semnătura)

Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es tal ozzi, nr. 16, 30 0115, T imiş oara, Ro mânia


Tel: +40-(0)256 -592.506
E mai l: feaa.s ec retariat@ e-uvt. ro
www.feaa.uv t.ro
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timișoara
1.2 Facultatea Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor
1.3 Departamentul Management
1.4 Domeniul de studii Administrarea Afacerilor
1.5 Ciclul de studii Master
1.6 Programul de studii / Calificarea Administrarea Afacerilor în Turism și Industria Ospitalității

2. Date despre disciplină


2.1 Denumirea disciplinei Cercetare științifică (AA2AATIO2203)
2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Andrea NAGY
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. univ. dr. Andrea NAGY
2.4 Anul de 2 2.5 Semestrul 2 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei Ob
studiu

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)


3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care ore curs: 0 seminar 2
3.2 Număr de ore pe semestru 28 din care ore curs: 0 seminar 28
3.3. Distribuţia fondului de timp: ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 18
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 56
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 34
Tutoriat 12
Examinări 2
Alte activități -
3.4 Total ore studiu individual 122
3.5 Total ore pe semestru1 150
3.6 Numărul de credite 6

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum  Cunoștințe de bază în cercetarea științifică, dobândite prin elaborarea lucrării de licență
4.2 de competenţe  Competențele de specialitate dobândite în cadrul ciclului de licență
 Cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională

5. Condiţii (acolo unde este cazul)


5.1 de desfăşurare a cursului  Nu este cazul
5.2 de desfăşurare a seminarului/  Laptop, videoproiector sau TV și acces la Internet
laboratorului

1
Numărul total de ore nu trebuie să depăşească valoarea (Număr credite) x 27 ore
Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115 , Timişoara, Român ia


Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

6. Competenţele specifice acumulate


- Realizarea de studii/lucrări de cercetare şi utilizarea tehnologiei informaţiei avansate în
managementul întreprinderilor de turism şi în prelucrarea şi diseminarea rezultatelor cercetărilor din
profesionale
Competenţe

industria turismului şi ospitalităţii;


- Capacitatea de a identifica și utiliza informațiile din surse academice variate şi relevante;
- Cunoașterea și utilizarea instrumentelor de prelucrare a datelor;
- Familiarizarea cu normele şi conceptele generale specifice cercetării științifice;
- Cunoaşterea și promovarea valorilor și eticii în cercetarea științifică.
- Aplicarea normelor şi valorilor de etică profesională pentru luarea deciziilor şi realizarea
independentă sau în grup a unor sarcini/obiective complexe de la locul de muncă;
Competenţe
transversale

- Abilităţi de redactare și prezentare a unor materiale scrise şi cercetări efectuate;


- Explicarea şi interpretarea metodelor specifice de cercetare științifică;
- Îmbunătăţirea pregătirii practice a studenţilor masteranzi prin acordarea unei ponderi mai mari a
proiectelor cu aplicabilitate practică şi de cercetare de piaţă.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al disciplinei - dezvoltarea capacităților de analiză și de sinteză a informațiilor
științifice;
- încurajarea diseminării rezultatelor unei cercetări științifice.
7.2 Obiectivele specifice - familiarizarea cu bazele de date internaționale utilizate în identificarea
resurselor bibliografice relevante;
- familiarizarea cu etapele de desfășurare a cercetării științifice;
- utilizarea instrumentelor de colectare și prelucrare a datelor;
- dezvoltarea abilităților de redactare și de prezentare a lucrărilor
științifice.

8. Conţinuturi

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii

1. Identificarea studiilor științifice de cercetare Explicaţia, conversaţia, discuţia, 2 ore


discuţia-dialog, dezbaterea,
documentarea, consultaţia în
grup.
2. Principalele tipuri de cercetare. Înțelegerea Explicaţia, conversaţia, discuţia, 2 ore
principalelor studii identificate discuţia-dialog, dezbaterea,
documentarea, consultaţia în
grup.
3. Înțelegerea problemelor de cercetare Explicaţia, conversaţia, discuţia, 2 ore
identificate în studiile relevante discuţia-dialog, dezbaterea,
documentarea, consultaţia în
grup.
4. Recenzia literaturii de specialitate – Explicaţia, conversaţia, discuţia, 2 ore
examinarea fundamentului teoretic al unui studiu discuţia-dialog, dezbaterea,
Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115 , Timişoara, Român ia


Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

științific documentarea, consultaţia în


grup.
5. Scopul cercetării, întrebările și ipotezele de Explicaţia, conversaţia, discuţia, 2 ore
cercetare – identificarea obiectivelor unui studiu discuţia-dialog, dezbaterea,
științific documentarea, consultaţia în
grup.
6. Identificarea metodelor de colectare a datelor Explicaţia, conversaţia, discuţia, 4 ore
și proiectarea instrumentelor de cercetare discuţia-dialog, dezbaterea,
documentarea, consultaţia în
grup.
7. Prelucrarea și analiza datelor colectate Explicaţia, conversaţia, discuţia, 4 ore
discuţia-dialog, dezbaterea,
documentarea, consultaţia în
grup.
8. Interpretarea rezultatelor obținute Explicaţia, conversaţia, discuţia, 4 ore
discuţia-dialog, dezbaterea,
documentarea, consultaţia în
grup.
9. Formularea concluziilor Explicaţia, conversaţia, discuţia, 2ore
discuţia-dialog, dezbaterea,
documentarea, consultaţia în
grup.
10. Prezentarea proiectelor de cercetare realizate Conversaţia, discuţia, discuţia- 4 ore
de către studenți dialog, dezbaterea.
Bibliografie
1. Creswell, John, 2009, Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches, 3rd
Edition, Thousand Oaks CA, USA: Sage Publications.
2. Plano Clark Vicki, Creswell John, 2015, Understanding Research: A Consumer's Guide, 2nd Edition, Pearson.
3. Coles, Tim; Duval, David Timothy; Shaw, Gareth, 2013, Student's guide to writing dissertations and theses in
tourism studies and related disciplines, Routledge.
4. Rădulescu Mihaela, 2011, Metodologia cercetării științifice, ediția a II-a, București: Editura Didactică și
Pedagogică.
5. Cochrane, John, 2005, „Writing Tips for Ph.D Students”, disponibil la
http://faculty.chicagobooth.edu/john.cochrane/research/papers/phd_paper_writing.pdf (lucrarea poate fi accesată
și de pe site-ul FEAA, secțiunea Cercetare/Redactare academică).
6. Lammertjan Dam, 2011, „Suggested Structure and Structuring of an Empirical Master’s Thesis in Finance”.
7. Webster, Jane; Watson, Richard, 2002, „Analyzing the Past to Prepare for the Future: Writing a Literature
Review”, MIS Quarterly, Vol. 26, Nr. 2, pp. xiii-xxiii, disponibil la
https://www.jstor.org/stable/4132319?seq=1#page_scan_tab_contents.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii


epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniu
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu cele ale disciplinelor similare predate la programe de studii de
licenţă de la facultăţi de profil din ţară şi străinătate.
Conţinutul disciplinei este corelat cu aşteptările mediului academic în ceea ce privește desfășurarea curentă a
activității de cercetare, oferind studenților o fundamentare temeinică în abordarea acestei activități.

Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115 , Timişoara, Român ia


Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota
finală
10.5 Seminar Capacitatea de a sintetiza literatura de Verificare pe parcurs 50%
/ laborator specialitate identificată în bazele de Forma de evaluare:
date internaționale sau în alte resurse Redactarea unui articol
bibliografice. Capacitatea de a științific
formula afirmații clare și argumentate
din punct de vedere științific.
Capacitatea de a folosi metodele de
cercetare adecvate. Capacitatea de a
interpreta rezultatele obținute.
Capacitatea de a formula concluzii
pertinente, relevante din punct de
vedere științific. Capacitatea de a
identifica limitele cercetării și
direcțiile de cercetare ce pot fi
explorate în viitor.

Corectitudinea expunerii scrise a Evaluare finală 50%


subiectelor date şi coerenţa în Forma de evaluare –
exprimarea ideilor Examen scris
Capacitatea de a oferi răspunsuri
clare și concise, precum și
capacitatea de a sintetiza informaţia
furnizată
10.6 Standard minim de performanţă
 Cunoaşterea, înţelegerea și folosirea normelor specifice cercetării științifice;
 Crearea unui articol științific.

Data completării Titular curs (Semnătura) Titular seminar (Semnătura)


10.01.2019 Lect. univ. dr. Nagy Andrea Lect. univ. dr. Nagy Andrea

Data avizării în departament Director departament (Semnătura)

Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115 , Timişoara, Român ia


Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timișoara
1.2 Facultatea Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor
1.3 Departamentul Marketing și Relații Economice Internaționale
1.4 Domeniul de studii Administrarea afacerilor
1.5 Ciclul de studii Master
1.6 Programul de studii / Calificarea
Administrarea Afacerilor în Turism şi Industria Ospitalităţii
(AATIO)

2. Date despre disciplină


2.1 Denumirea disciplinei Comunicare corporatistă in Turism și Industria Ospitalității
AA2AATIO2105
2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. Dr. Sorin Prada
2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf. Dr. Sorin Prada
2.4 Anul de II 2.5 Semestrul III 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei Opț.
studiu

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)


3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care ore curs: 1 seminar 1
3.2 Număr de ore pe semestru 28 din care ore curs: 14 seminar 14
3.3. Distribuţia fondului de timp: ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 30
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 25
Tutoriat 10
Examinări 7
Alte activități 5
3.4 Total ore studiu individual 107
3.5 Total ore pe semestru1 135
3.6 Numărul de credite 5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum  Nu
4.2 de competenţe  Marketing, Administrarea Afacerilor

1
Numărul total de ore nu trebuie să depăşească valoarea (Număr credite) x 27 ore
Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115 , Timişoara, Român ia


Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

5. Condiţii (acolo unde este cazul)


5.1 de desfăşurare a cursului  Proiector, laptop
5.2 de desfăşurare a seminarului/  Proiector, laptop
laboratorului

6. Competenţele specifice acumulate


 Fundamentarea proceselor de comunicare/ comunicare corporativă/ tehnicilor de negociere/
profesionale
Competenţe

etichetă şi protocol în mediul interior şi exterior întreprinderilor de turism şi din industria


ospitalităţii.

 Asumarea nevoii de formare continuă pentru a crea premisele de progres în carieră şi adaptare a
Competenţe
transversale

propriilor competenţe profesionale şi manageriale la dinamica mediului economic.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al disciplinei  Înţelegerea rolului şi importanţei Comunicării corporative pentru o
organizatie;
 Înţelegerea rolului şi importanţei imaginii pe care o organizatie
reuseste sa si-o construiasca in randul publicurilor sale;
7.2 Obiectivele specifice  Dezvoltarea capacităţii de inovare a studenţilor masteranzi în
probleme de planificare şi organizare a activităţii de comunicare
corporativă si de construire a imaginii;
 Dezvoltarea capacităţii manageriale a studenţilor masteranzi în luarea
deciziilor de utilizare a tehnicilor de identitate corpotativă, relatii
publice și marketing prin evenimente.
 Dezvoltarea capacităţii studenţilor masteranzi de a concepe şi
implementa manualul de identitate corporativă a unei organizatii.
 Dezvoltarea capacităţii studenţilor masteranzi de a planifica şi
implementa campania de Relaţii Publice a unei organizaţii turistice și
comerciale.
 Dezvoltarea capacităţii studenţilor masteranzi de a gestiona din punct
de vedere comunicațional o situație de criză cu care se poate confrunta
o organizație turistică.
 Dezvoltarea capacităţii studenţilor masteranzi de a planifica şi
implementa un eveniment al unei organizatii turistice.

Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115 , Timişoara, Român ia


Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii

Manualul de identitate corporativă a unei Expunere-dezbatere 2 ore


organizații Conversație
Locul şi rolul Relaţiilor Publice în turism și Expunere-dezbatere 2 ore
industria ospitalității Studiu de caz
Programul, campania si evenimentul de Relatii Expunere-dezbatere 2 ore
Publice Studiu de caz
Tehnici de Relatii Publice Expunere-dezbatere 2 ore
Prelegere participativă
Relatiile Publice si situatia de criză Expunere-dezbatere 2 ore
Prelegere participativă
Marketingul evenimentelor turistice . Expunere-dezbatere 4 ore
Prelegere participativă

Bibliografie
1. Coman, C. – Relaţii publice. Principii şi strategii. Editura Polirom, 2006
2. Murariu, D. – Comunicare şi relaţii publice, Ed. Eurostampa, Timişoara, 2005.
3. Ritt, A. – Comunicare şi relaţii publice, Ed. Mirton, Timişoara, 2005.
4. Prada, S. - Activitatea de Relatii Publice-note de curs, 2011
5. Prada, S. Constantin, A - Activitatea de Relatii Publice. Cazuri practice, Editura Muzeului Tarii
Crisurilor, 2009
6. David G., Tehnici de Relatii Publice. Comunicarea cu mass-media, Polirom, 2008
7. Newsom D., s.a., Totul despre Relatii Publice, Polirom, 2003
8. Pricopie R., Relatiile Publice, evolutie si perspective, Tritonic, 2005
9. Rogojinaru A., Relatiile Publice. Fundamente interdisciplinare, Tritonic, 2005

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii

Conceperea unui manual de identitate Studiu de caz 4 ore


corporativă pentru o organizație turistică
Conceperea unei campanii de Relatii Publice Studiu de caz 4 ore
a organizatiei turistice
Gestionarea unei situații de criză cu care se Studiu de caz 2 ore
confruntă organizația turistică
Planificarea și organizarea unui eveniment Studiu de caz 4 ore
al organizației turistice
Bibliografie
1. Coman, C. – Relaţii publice. Principii şi strategii. Editura Polirom, 2006
2. Murariu, D. – Comunicare şi relaţii publice, Ed. Eurostampa, Timişoara, 2005.
3. Ritt, A. – Comunicare şi relaţii publice, Ed. Mirton, Timişoara, 2005.
4. Prada, S. - Activitatea de Relatii Publice-note de curs, 2011

Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115 , Timişoara, Român ia


Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

Prada, S. Constantin, A - Activitatea de Relatii Publice. Cazuri practice, Editura Muzeului Tarii
Crisurilor, 2009

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii


epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniu
 Studenții vor învăța să stabilească corelații între deciziile de comunicare din sectorul turismului și
diverse variabile și factori de influență;
 Studenții vor dobândi deprinderi utile pentru a utiliza informațiile le referitoare la managementul în
practica de relații publice a organizațiilor din sectorul turistic și comercial.

10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota
finală
10.4 Curs 1.Gradul în care studenții au Examen scris 30%
înțeles conceptele studiate
10.5 Seminar 2. Măsura în care studenții au Examen scris 30%
/ laborator înțeles utilitatea cunoștințelor
dobândite în practica de
comunicare corporativă şi relații
publice a organizațiilor.
Capacitatea de a interpreta și
rezolva diverse situații legate de
comportamentul clienților și de
comunicarea organizațiilor
1. Gradul de implicare la proiecte 20%
activitățile de seminar pe
parcursul semestrului
10.6 Standard minim de performanţă
 Cunoașterea noțiunilor de bază referitoare la programele, campaniile și evenimentele de relații publice în
activitatea de comunicare a organizațiilor din sectorul comercial și turistic.

Data completării Titular curs (Semnătura) Titular seminar (Semnătura)

Data avizării în departament Director departament (Semnătura)

Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115 , Timişoara, Român ia


Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115 , Timişoara, Român ia


Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
.
FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timisoara
1.2 Facultatea / Departamentul Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilor
1.3 Departamentul Management
1.4 Domeniul de studii Management
1.5 Ciclul de studii Master
1.6 Programul de studii / Calificarea AATIO

2. Date despre disciplină


2.1 Denumirea disciplinei Comunicare si bune practici de inteligenta emotionala AA2ATIO2101
2.2 Titularul activităţilor de curs Pirjol Florentina
2.3 Titularul activităţilor de seminar Pirjol Florentina
2.4 Anul de studiu 2 2.5 Semestrul 1 2.6 Tipul de EX 2.7 Regimul Ob
evaluare disciplinei DG/DS

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)


3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1
3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14
Distribuţia fondului de timp: ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 43
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 40
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 38
Tutoriat 10
Examinări 2
Alte activităţi…………………………………… -
3.7 Total ore studiu individual 133
3.8 Total ore pe semestru 175
3.9 Numărul de credite 7

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum -
4.2 de competenţe Management

5. Condiţii (acolo unde este cazul)


5.1 de desfăşurare a cursului  Baza materială (laptop+video-proiector)
5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului  Baza materială (laptop+video-proiector)
6. Competenţele specifice acumulate
 Aprofundarea critică a principalelor concepte şi abordări doctrinare subsumate analizei proceselor
Competenţe profesionale
financiare la nivel microeconomic;
 Cunoaşterea şi utilizarea instrumentarului analitic specific abordării proceselor economice;
 Analiza şi interpretarea performanţelor financiare ale companiilor;
 Analiza avansată a deciziilor financiară în medii economice cu grad ridicat de incertitudine;
 Capacitatea de valorificare a conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură
financiară în elaborarea de proiecte/lucrări complexe

 formarea capacităţii de a adapta metodologia şi instrumentele analizei performanţelor financiare


Competenţe transversale

la situaţiile specifice din mediul economic real;


 dezvoltarea capacităţii de liberă exprimare argumentată;
 încurajarea muncii în echipă, a colaborării şi a transparenţei;
 dezvoltarea spiritului critic şi al capacităţii de sinteză.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al Fundamentarea teoretica si aplicativa a problematicii comunicarii in afaceri si a
disciplinei tehnicilor de negociere utilizate
7.2 Obiectivele specifice  Insusirea conceptelor de baza din domeniul comunicarii
 Insusirea principalelor abilitati de comunicare
 Prezentarea instrumentelor de comunicare din cadrul organizatiei
 Manifestarea nei atitudini si valori personale pozitive referitoare la
respectul pentru celalalt
 Cultivalorea unor valori pozitive in fata diferentelor si a diversitatii, abunei
intelegeri intre oameni apartinand unor culturi diferite.

8. Conţinuturi – desfășurător de activități pe saptamani


8.1 Curs Metode de predare Observaţii
Curs 1: Comnunicarea- aspecte conceptuale si scurt Descriere , explicatii Săpt. 1: 2h
istoric

Curs 2: Modele de comunicare Discutii pe baza de studii de caz Săpt. 2: 2h


Curs 3: Insusirea abilitatii de a achizitiona Descriere, explicatii Săpt. 3: 2h
mesajul
Curs 4: Insusirea abilitatii de a decodifica Exemple practice Săpt. 4: 2h
mesajul
Curs 5: Insusirea abilitatii de a utiliza informatia Exemple, explicatii Săpt. 5: 2h
Curs 6: Analiza tranzactionala in comunicarea Discutii pe baza de studiu de caz Săpt. 6: 2h
organizationala
Curs 7: Asertivitatea in comunicarea Exemple practice Săpt. 7: 2h
organizationala
Curs 8 Inteligenta emotionala. Practici utile in Dezbatere de baza de studiu de caz Săpt.8: 2h
inteligenta emotionala.
Curs 9 Practici utile in inteligenta Dezbatere Sapt. 9: 2h
emotionala.Elementele Modelului Goleman:
constienta de sine, auto- reglarea.
Curs 10 Elementele modelului Goleman: abilitati Dezbatere Sapt. 10-11 4h
sociale, empatia, motivatia.
Curs 9: Negocierea in cadrul organizatiei Descriere , explicatii Săpt. 12: 2h
Curs 10: Tehnici de negociere Descriere , exlicatii Săpt. 13-14: 4h
Bibliografie
1. Candea, M., Candea, R. Comunicarea manageriala, Ed. Expert, Bucuresti,1996.
2. O’Hair, H., D., O’Rourke, J., S., O’Hair, M., J., Business Communication, South-Western College Publishing,
2001.
3. Prutianu, S. Comunicare si negociere in afaceri, Ed. POLIROM, Iasi,1998.
4. F., Pirjol, Comunicarea organizationala, Ed . MIRTON, Timisoara, 2003.
5. Hrisostom Filipescu, Traieste frumos, iarta la timp si iubeste cu adevarat,Editura I.C.S.E.M., Iasi, 2018.
6.Voindrouh Nadine, Dreambord, Indeplineste-ti visurile si planul tau cu tine,Editura FOR YOU, Bucuresti
2017.
7. Dr. Litvak Mihail, Daca vrei sa gasesti fericirea,Editura Paralela 45, Bucuresti, 2016.
8. Allan si Barbara Pease, Afla raspunsul, Editura Curtea Veche, 2016, Bucuresti
9. Goleman, D., Boyatzis, R., Mckee, A., The New Leaders, Transforming the art of leadership into the science
of results, Time Warner Paperbacks, 2002;
10. Goleman, D., Emotional Intelligence, Why it can matter more than IQ, Bloomsbury, UK, 1996;
11. Goleman, D., Working with Emotional Intelligence, Bloomsbury, UK 1998;
12 . Johnson, V., Emotional Intelligence: Are Successful Leaders Born Or Made?The Business Review,
Cambridge, US, Vol.3, Num.2, Summer2005;
13. www.markmedia.ro
14. https://alingavreliuc.files.wordpress.com/2010/10/daniel-goleman-inteligenta-emotionala1.pdf1
15. http://www.helpguide.org/
16. http://psychology.about.com/
17. http://www.mindtools.com/
18. https://www.psychologytoday.com/

8.2 Seminar Metode de predare Observaţii


Seminar 1: Exercitiu de identificare a valorilor. Aplicatii Săpt. 1: 1h
Mandala valorilor
Seminar 2: Etica in comunicarea manageriala Dialog, exemplificare Săpt. 2: 1h
Seminar 3: Exercitiu pentru achizitionarea mesajului Reproducerea unui desen Săpt.3: 1h
Seminar 4: Interpetarea mesajului Aplicatii Săpt. 4-5: 2h
Seminar 5: Egograma. Exercitiu pentru identificarea Exemplificare Săpt. 6: 1h
stariloe Eului
Seminar 6: Supravietuirea pe uscat Studiu de caz Săpt. 7: 1h
Seminar 7: Corabia piratilor Studiu de caz Săpt.8.: 1h
Seminar 8:Test de verificare a inteligentei emotionale Aplicatii Săpt. 9: 1h
Semibar 9: Robert K. Cooper si conceptul de EQ in Aplicatie Sapt 10-11: 2h
leadership. Harta EQ care permite identificarea felului
în care o persoană foloseşte EQ în ultimele 30 zile.
Seminar 10: Reuven Baron si instrumentul de Exemplificari , dialog Sapt 12-13: 2h
măsurare a aptitudinilor de EQ.
Seminar 11: Tehnici si practici de negociere Exemplificari, dialog Săpt. 14: 1h

Bibliografie
1. Candea, M., Candea, R. Comunicarea manageriala, Ed. Expert, Bucuresti,1996.
2. O’Hair, H., D., O’Rourke, J., S., O’Hair, M., J., Business Communication, South-Western College
Publishing, 2001.
3. Prutianu, S. Comunicare si negociere in afaceri, Ed. POLIROM, Iasi,1998.
4. Andre de Peretti, Tehnici de comunicare,Ed. POLIROM, Iasi, 2007.
5. Hrisostom Filipescu, Traieste frumos, iarta la timp si iubeste cu adevarat,Editura I.C.S.E.M., Iasi, 2018.
6. Voindrouh Nadine, Dreambord, Indeplineste-ti visurile si planul tau cu tine,Editura FOR YOU,
Bucuresti 2017.
7. Allan si Barbara Pease, Afla raspunsul, Editura Curtea Veche, 2016, Bucuresti.
8. Dr. Litvak Mihail, Daca vrei sa gasesti fericirea,Editura Paralela 45, Bucuresti, 2016.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,


asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
 Prin însuşirea conceptelor teoretico-metodologice şi abordarea aspectelor practice incluse în disciplina
Comunicare si negociere, masteranzii dobândesc competenţe în concordanţă cu standardele ocupaţionale
prevăzute în Grila 2 – RNCIS;
 Cursul se regăseşte în programa de studii altor programe de studiu similare din ţară şi străinătate;
 Conţinutul cursului este în concordanţă cu cerinţele formulate de către organismele profesionale.

10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din
nota finală
10.4 Curs Insuşirea şi înţelegerea corectă a Examen scris în timpul
50%
problematicii tratate în cadrul cursului sesiunii de examene

10.5 Seminar / Activitatea desfăşurată la seminar Prezentarea unui proiect 50%


laborator
10.6 Standard minim de performanţă
Minimum nota 5 la fiecare dintre cele două activităţi: examen scris, proiect aferent activităţii de seminar.

Data completării: Titular de curs: Titular de seminar:


Pirjol Florentina Pirjol Florentina

Data avizării în catedră/departament: Semnătura şefului catedrei/departamentului:


UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timișoara
1.2 Facultatea Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilor
1.3 Departamentul Management
1.4 Domeniul de studii Administrarea afacerilor
1.5 Ciclul de studii Master
ADMINISTRAREA AFACERILOR ÎN TURISM ŞI INDUSTRIA
1.6 Programul de studii / Calificarea
OSPITALITĂŢII

2. Date despre disciplină


2.1 Denumirea disciplinei Diagnosticul întreprinderii de turism / Tourism Entreprise Diagnosis
2.2 Titularul activităţilor de curs Lector univ. dr. Burz Răzvan
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lector univ. dr. Burz Răzvan
2.4 Anul de 1 2.5 Semestrul 1 2.6 Tipul de evaluare Examen 2.7 Regimul disciplinei Opțional
studiu

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)


3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care ore curs: 1 seminar 1
3.2 Număr de ore pe semestru 28 din care ore curs: 14 seminar 14
3.3. Distribuţia fondului de timp: ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 37
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20
Tutoriat 10
Examinări 10
Alte activități 0
3.4 Total ore studiu individual 97
3.5 Total ore pe semestru1 125
3.6 Numărul de credite 5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum  - Economia întreprinderii, Management, Marketing, Finanțe
4.2 de competenţe  -

1
Numărul total de ore nu trebuie să depăşească valoarea (Număr credite) x 27 ore
Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es tal ozzi, nr. 16, 30 0115, T imiş oara, Ro mânia


Tel: +40-(0)256 -592.506
E mai l: feaa.s ec retariat@ e-uvt. ro
www.feaa.uv t.ro
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

5. Condiţii (acolo unde este cazul)


5.1 de desfăşurare a cursului  Baza materială (laptop+video-proiector)
5.2 de desfăşurare a seminarului/  Baza materială (laptop+video-proiector)
laboratorului

6. Competenţele specifice acumulate


 CP1 - Utilizarea instrumentarului analitic specific abordării proceselor economice de
previzionare, organizare, coordonare, antrenare și control, diagnosticare a întreprinderilor de
Competenţe profesionale

turism și a celor din industria ospitalității.


 CP2 - Elaborarea de portofolii strategice antreprenoriale optime funcționării/dezvoltării/
administrării întreprinderilor de turism și a celor din industria ospitalității, din perspectiva
gestiunii resurselor umane, financiare și operaționale.
 CP3 - Fundamentarea procesului de management/ managementul resurselor umane, financiar/
managementul inovării/ leadershipului în dezvoltarea întreprinderilor de turism şi a celor din
industria ospitalității,
 CP6 - Realizarea de studii/lucrări de cercetare și utilizarea tehnologiei informației avansate în
managementul întreprinderilor de turism și în prelucrarea și diseminarea rezultatelor cercetărilor
din industria turismului și ospitalității.
• CT1 - Aplicarea normelor și valorilor de etică profesională pentru luarea deciziilor și realizarea
Competenţe
transversale

independentă sau în grup a unor sarcini/obiective complexe de la locul de muncă.


• CT3 - Asumarea nevoii de formare continuă pentru a crea premisele de progres în carieră și
adaptare a propriilor competențe profesionale și manageriale la dinamica mediului economic.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al disciplinei  Să ofere masteranzilor un volum de informații suficient de cuprinzător,
care să le permită diagnosticarea unei întreprinderi de turism
7.2 Obiectivele specifice  Dezvoltarea abilității masteranzilor pentru identificarea punctelor
sensibile întâlnite în procesul de diagnosticare a întreprinderii de
turism;
 Dezvoltarea capacității masteranzilor de a analiza şi, în special, de a
interpreta informațiile contabile, financiare și de altă natură legate strict
de activitatea unei întreprinderi;
 Familiarizarea masteranzilor cu principalele metodologii şi metode de
diagnoză utilizate în diagnosticarea întreprinderii.

Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es tal ozzi, nr. 16, 30 0115, T imiş oara, Ro mânia


Tel: +40-(0)256 -592.506
E mai l: feaa.s ec retariat@ e-uvt. ro
www.feaa.uv t.ro
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

8. Conținuturi
8.1 Curs Metode de predare Observații
Tipologia diagnosticului întreprinderii din Expunere: descriere, explicații, 2
industria turistică exemple practice
Modele de diagnostic Expunere: descriere, explicații, 2
exemple practice
Diagnosticul liderului si echipei manageriale Expunere: descriere, explicații, 1
exemple practice
Diagnosticul unui complex turistic Expunere: descriere, explicații, 1
exemple practice
Valorificarea diagnosticului în etapa elaborării Expunere: descriere, explicații, 1
strategiei de dezvoltare a unei întreprinderi din exemple practice
industria turistică
Bibliografie
1. Băileștenu G., Teorii macroeconomice și ale întreprinderii în secolul XXI, Ed. Academiei
Române, București, 2016
2. Băileşteanu G., Teoria economică: limite și perspective, Ed. Mirton, Timișoara, 2010
3. Băileşteanu G., Firu L., Diagnosticul întreprinderii, Ed. Mirton, Timișoara, 2006
4. Băileşteanu G., Diagnostic, risc și eficiență în afaceri, Ed. Mirton, Timișoara, 1998
5. Băileşteanu G., Logică economică. Logica diagnosticului, Ed. Mirton, Timișoara, 2002
6. Baileșteanu G., Hermeneutica și experimentul economic, Ed. Mirton, Timișoara, 2008
7. Băileşteanu G., Burz R., Liderul, Ed. Mirton, Timișoara, 2008
8. Băileşteanu G., Burz R., Întreprinderea viitorului, Ed. Mirton, Timișoara, 2008
9. Băileșteanu G., Axiomele fundamentale ale întreprinderii, Ed. Mirton, Timișoara, 2008
10. Băcanu B., Management strategic, Ed. Teora, București, 1997
11. Bărbulescu C., Diagnosticarea întreprinderilor în dificultate economică. Strategii și politici de
redresare și dinamizare a activității, Ed. Economică, Bucureşti, 2002
12. Cârstea G. (coordonator), Analiza strategică a mediului concurențial, Ed. Economică, București,
2002
13. Dobrotă V., Restructurarea și dezvoltarea economică, Ed. Teora, București, 2004
14. Firu L., Diagnosticul și strategia de dezvoltare a turismului balnear în România, Ed. Mirton,
Timișoara, 2006
15. Firu L., Stadiul actual de dezvoltare a turismului balnear în România: tendințe și perspective, Ed.
Mirton, Timișoara, 2006
16. Juran, Planificarea calității, Ed. Teora, București, 2000
17. Maxim D., Analiza și diagnosticul organizațional în contextul managementului strategic, Revista
de management, nr. 2, 2000
18. Niculescu M., Diagnostic global strategic, Ed. Economică, Bucureşti, 1997
19. Porter M., Avantajul concurențial, Ed. Teora, București, 1998
20. Porter M., Strategie concurențială, Ed. Teora, București, 2001
21. Stancu I., Finanțe, Ed. Economică, Bucureşti,1997
22. Verboncu I., Popa I., Diagnosticarea firmei - teorie și aplicație, Ed. Tehnică, București, 2001
23. Negrilă A., Restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate, Ed. Mirton, Timișoara, 2003
24. Niculescu M., Diagnostic economic, Ed. Economică, București, 2003
25. Scurtu V., et al., Benchmarking, Ed. Economică, București, 2006

Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es tal ozzi, nr. 16, 30 0115, T imiş oara, Ro mânia


Tel: +40-(0)256 -592.506
E mai l: feaa.s ec retariat@ e-uvt. ro
www.feaa.uv t.ro
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observații


Etapele diagnosticării unei întreprinderi Exemplificări, dialog 1
Diagnosticul rapid al unei întreprinderi Exemplificări, dialog, aplicații, 1
studii de caz
Diagnosticul calității serviciilor unei Exemplificări, dialog, aplicații, 1
întreprinderi turistice studii de caz
Diagnosticul liderului și echipei manageriale Exemplificări, dialog, aplicații, 1
studii de caz
Diagnosticul resurselor Exemplificări, dialog, aplicații, 1
studii de caz
Diagnosticul activităților Exemplificări, dialog, aplicații, 1
studii de caz
Diagnosticul global al unui complex turistic Exemplificări, dialog, aplicații, 1
studii de caz
Bibliografie
1. Băileștenu G., Teorii macroeconomice și ale întreprinderii în secolul XXI, Ed. Academiei Române,
București, 2016
2. Băileşteanu G., Teoria economică: limite și perspective, Ed. Mirton, Timisoara, 2010
3. Băileşteanu G., Firu L., Diagnosticul întreprinderii, Ed. Mirton, Timisoara, 2006
4. Băileşteanu G., Diagnostic, risc şi eficientă în afaceri, Ed. Mirton, Timisoara, 1998
5. Băileşteanu G., Logică economică. Logica diagnosticului, Ed. Mirton, Timisoara, 2002
6. Baileșteanu G., Hermeneutica și experimentul economic, Ed. Mirton, Timişoara, 2008
7. Băileşteanu G., Burz R., Liderul, Ed. Mirton, Timisoara, 2008
8. Băileşteanu G., Burz R., Întreprinderea viitorului, Ed. Mirton, Timişoara, 2008
9. Băileșteanu G., Axiomele fundamentale ale întreprinderii, Ed. Mirton, Timișoara, 2008
10. Băcanu B., Management strategic, Ed. Teora, București, 1997
11. Bărbulescu C., Diagnosticarea întreprinderilor în dificultate economică. Strategii și politici de
redresare și dinamizare a activității, Ed. Economică, București, 2002
12. Cârstea G. (coordonator), Analiza strategică a mediului concurențial, Ed. Economică, București,
2002
13. Dobrotă V., Restructurarea și dezvoltarea economică, Ed. Teora, București, 2004
14. Firu L., Diagnosticul și strategia de dezvoltare a turismului balnear în România, Ed. Mirton,
Timișoara, 2006
15. Firu L., Stadiul actual de dezvoltare a turismului balnear în România: tendințe și perspective, Ed.
Mirton, Timișoara, 2006
16. Juran, Planificarea calității, Ed. Teora, București, 2000
17. Maxim D., Analiza și diagnosticul organizațional în contextul managementului strategic, Revista de
management, nr. 2, 2000
18. Niculescu M., Diagnostic global strategic, Ed. Economică, Bucureşti, 1997
19. Porter M., Avantajul concurențial, Ed. Teora, București, 1998
20. Porter M., Strategie concurențială, Ed. Teora, București, 2001
21. Stancu I., Finanțe, Ed. Economică, Bucureşti,1997
22. Verboncu I., Popa I., Diagnosticarea firmei - teorie şi aplicaţie, Ed. Tehnică, Bucureşti, 2001
23. Negrilă A., Restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate, Ed. Mirton, Timisoara, 2003
24. Niculescu M., Diagnostic economic, Ed. Economică, Bucureşti, 2003.
25. Scurtu V., et al., Benchmarking, Ed. Economică, București, 2006
Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es tal ozzi, nr. 16, 30 0115, T imiş oara, Ro mânia


Tel: +40-(0)256 -592.506
E mai l: feaa.s ec retariat@ e-uvt. ro
www.feaa.uv t.ro
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității


epistemice, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniu
 Prin însușirea conceptelor teoretico-metodologice și abordarea aspectelor practice incluse în disciplina …,
masteranzii dobândesc competențe în concordanță cu standardele ocupaționale prevăzute;
 Conținutul cursului este în concordanță cu cerințele formulate de către organismele profesionale.

10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota
finală
10.4 Curs Examen scris în timpul
Evaluare sumativă 30%
sesiunii de examene
10.5 Seminar
/ laborator Evaluare continuă Activitate, prezentarea unui
70%
proiect
10.6 Standard minim de performanţă
 Nota 5

Data completării Titular curs (Semnătura) Titular seminar (Semnătura)

Data avizării în departament Director departament (Semnătura)

Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es tal ozzi, nr. 16, 30 0115, T imiş oara, Ro mânia


Tel: +40-(0)256 -592.506
E mai l: feaa.s ec retariat@ e-uvt. ro
www.feaa.uv t.ro
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timișoara
1.2 Facultatea Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor
1.3 Departamentul Management
1.4 Domeniul de studii Administrarea afacerilor
1.5 Ciclul de studii Masteral
Administrarea Afacerilor în Turism şi Industria Ospitalităţii
1.6 Programul de studii / Calificarea
(AATIO)

2. Date despre disciplină


2.1 Denumirea disciplinei Etică și integritate academică AA2AATIO1105
2.2 Titularul activităţilor de curs Lect.univ.dr. Schneider Andreia
2.3 Titularul activităţilor de seminar -
2.4 Anul de I 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de C 2.7 Regimul Ob
studiu evaluare disciplinei

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)


3.1 Număr de ore pe săptămână 1 din care ore curs: 1 seminar
3.2 Număr de ore pe semestru 14 din care ore curs: 1 seminar
3.3. Distribuţia fondului de timp: ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 10
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 0
Tutoriat 5
Examinări 5
Alte activități 0
3.4 Total ore studiu individual 40
1
3.5 Total ore pe semestru 54
3.6 Numărul de credite 2

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum  -
4.2 de competenţe  Administrarea afacerilor

1
Numărul total de ore nu trebuie să depăşească valoarea (Număr credite) x 27 ore
Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115 , Timişoara, Român ia


Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

5. Condiţii (acolo unde este cazul)


5.1 de desfăşurare a cursului  Baza materială (laptop, videoproiector)
5.2 de desfăşurare a seminarului/  -
laboratorului

6. Competenţele specifice acumulate


 abordarea teoretică a conceptelor de etică, integritate academică în instituțiile de învățământ
superior;
Competenţe profesionale

 cunoaşterea și aprofundarea critică a noţiunilor de bază utilizate de etică, integritate academică;


 fundamentarea creațiilor individuale și științifice pe baza eticii și a integrității academice;
 însuşirea metodologiei şi instrumentelor aferente aplicării eticii și a integrității academice;
 înţelegerea fenomenelor şi proceselor de funcționare a eticii și a integrității academice în instituțiile
de învățământ superior;
 capacitatea de valorificare a conceptelor, teoriilor despre etică, integritate academică în emiterea
de exlicații argumentate și elaborarea de proiecte/portofolii.
 aplicarea normelor şi valorilor de etică profesională pentru luarea deciziilor şi realizarea
Competenţe
transversale

independentă sau în grup a unor sarcini/obiective complexe de la locul de muncă.


 planificarea şi organizarea resurselor umane în cadrul unui grup sau a unei organizaţii, în condiţii
de conştientizare a reaponsabilităţii pentru rezultatele profesionale, etică.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al disciplinei -Însuşirea într-un mod adecvat a conceptelor și deprinderilor specifice eticii
şi a integrității academice/deontologiei universitare și aplicarea lor în
dezvoltarea comportamentului aferent activităților academice și de cercetare.
7.2 Obiectivele specifice - Utilizarea unui limbaj și a unei conduite adecvate specifice studenților în
cadrul mediului academic și al cercetării;
- Dezvoltarea abilităţilor de identificare a aspectelor legate de etică, și a
practicilor legate de integritatea acedemică;
- Dobândirea capacităţii de a recunoaşte şi a stabili un ansamblu de norme
morale şi valori comune pentru domeniul didacticii și cercetării, în vederea
proiectării unui comportament etic.
- Emiterea de judecăți de valoare cu privire la interacţiunea umană din
mediul universitar;
- Elaborarea unor opinii personale legate de argumentele şi
contraargumentele existente în literatura de specialitate privitoare la
poziţionarea eticii și a integrității în mediul universitar;
- Dobândirea abilităţilor în elaborarea/implementarea codurilor de etică.

Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115 , Timişoara, Român ia


Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii

Curs 1 Concepte fundamentale privid etica și Prelegerea, Dezbaterea, Conversaţia Săpt.1


integritatea academică euristică
1.1 Definirea conceptelor
1.2 Argumentarea etică
1.3 Teoriile etice
Curs 2 Cadrul normativ specific eticii instituționale Prelegerea, Dezbaterea, Conversaţia Săpt.2
2.1 Reglementări privind etica în universitățile din euristică, Comparația
România/ Europa
2.2 Responsabilități și drepturi academice
2.3 Comisiile de etică și rolul lor
Curs 3 Instrumente instituționale pentru promovarea Prelegerea, Dezbaterea, Conversaţia Săpt.3
eticii academice euristică
3.1 Codurile de etică profesională
3.2 Practici deontologice universitare
3.3 Eticheta universitară și reguli morale în spațiul
academic
Curs 4 Principii ale eticii cercetării ștințifice Prelegerea, Dezbaterea, Conversaţia Săpt.4
euristică
Curs 5 Lipsa de integritate și onestitate academică Prelegerea, Dezbaterea, Conversaţia Săpt.5
5.1Proprietatea intelectuală și dreptul de autor euristică
5.2 Etica publicării, autorat și coautorat
Curs 6 Plagiatul Prelegerea, Dezbaterea, Conversaţia Săpt.6
6.1 Aspecte generice și legislative euristică
6.2 Act imoral prezent în mediul universitar în
activitățile de cercetare ale studenților și ale
profesorilor
Curs 7 Implementarea celor 7 virtuți morale necesare Prelegerea, Dezbaterea, Conversaţia Săpt.7
unei universități integre – studii de caz euristică, Studiu de caz
7.1Exemple de bune practici în etica și integritatea
academică în spațiul univeristar.
7.2Implicarea studenților în activități de cercetare
științifică – studii de caz
Bibliografie
1. Academic ethics and integrity, Emerald Publishing Limited, 2016
http://www.emeraldgrouppublishing.com/teaching/issues/ethics.htm
2. Codul de Etică și Deontologie Universitară a Universității de Vest, Timișoara, 2018
https://www.uvt.ro/files/c508b1ca9c5b73dc42afd458775b8484226f0d49/
Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115 , Timişoara, Român ia


Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

3. Codul de Etică a Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor, UVT, 2018


https://feaa.uvt.ro/ro/reglementari-interne/regulamente/codul-etic-al-faculatii-de-economie-si-de-
administrare-a-afacerilor-timisoara
4. Code of ethics in academic research, European universities, ediția 2017
https://www.eui.eu/Documents/ServicesAdmin/DeanOfStudies/CodeofEthicsinAcademicResearch.pdf
5. Constantinescu Mihaela, Mureşan Valentin, Instituţionalizarea eticii: Mecanisme şi instrumente, Editura
Universităţii din Bucureşti, 2013
https://www.ccea.ro/publicatii/volume/institutionalizarea-eticii-mecanisme-si-instrumente/
6. Gibea Toni, Vică Constantin, Emilian Mihailov, Emanuel Socaciu, Valentin Mureșan, Etică și integritate
academică – instrumente suplimentare, 2018
https://deontologieacademica.unibuc.ro/wp-content/uploads/2018/12/Etica-si-integritate-
academica_instrumente-suplimentare.pdf
7. Socaciu Emanuel, Vică Constantin, Emilian Mihailov, Toni Gibea, Valentin Mureșan, Mihaela
Constantinescu, Etică și integritate academică, Editura Universității din București, 2018
https://deontologieacademica.unibuc.ro/wp-content/uploads/2018/11/Etica-si-integritate-academica.pdf
8. Șercan Emilia, Deontologie academică, Ghid practic, Editura Universităţii din Bucureşti, 2017
http://www.ftcub.ro/doctorat/Ghid-Practic-Deontologie-Academica.pdf
9. The European Code of Conduct for Research Integrity, 2017
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020-ethics_code-of-conduct_en.pdf
10. Tim S. Roberts, Student Plagiarism in an Online World: Problems and Solutions, 2008
https://ebookppsunp.files.wordpress.com/2016/06/premier-reference-source-tim-roberts-tim-roberts-
student-plagiarism-in-an-online-world_-problems-and-solutions-20071.pdf

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii

Nu e cazul.
Bibliografie

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii


epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniu
 Conţinutul disciplinei răspunde ariilor tematice abordate pe plan naţional şi internaţional la acest nivel de
cunoștințe teoretice, constituind premise şi pentru dezvoltarea competenţelor profesionale ale studenţilor
care să le permită desfăşurarea de activităţi specifice cu grad înalt de etică (chiar și după finalizarea
studiilor de master) și integritate academică (în timpul anilor universitar masterali).

Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115 , Timişoara, Român ia


Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota
finală
10.4 Curs Însușirea și înțelegerea corectă a Colocviu 100%
problematicii tratate în cadrul
cursului.
Calitatea intervenţiilor în discuţiile
interactive.
10.5 Seminar -
/ laborator

10.6 Standard minim de performanţă


 Minimum nota 5 la evaluarea din cadrul colocviului.

Data completării Titular curs (Semnătura) Titular seminar (Semnătura)


10.01.2019 -
Lect.univ.dr. Schneider Andreia

Data avizării în departament Director departament (Semnătura)

Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115 , Timişoara, Român ia


Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timisoara
1.2 Facultatea / Departamentul Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilor
1.3 Departamentul Management
1.4 Domeniul de studii Administrarea Afacerilor
1.5 Ciclul de studii Masterar
ADMINISTRAREA AFACERILOR IN TURISM SI
1.6 Programul de studii / Calificarea
INDUSTRIA OSPITALITĂȚII / ECONOMIST

2. Date despre disciplină


2.1 Denumirea disciplinei ETICHETĂ ȘI PROTOCOL ÎN AFACERI, cod AA2AATIO 2106
2.2 Titularul activităţilor de curs Conf.univ.dr.Carmen Băbăiță
2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf.univ.dr.Carmen Băbăiță
2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de EX 2.7 Regimul Ob
evaluare + P disciplinei DS

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)


3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator 1
3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 din care: 3.5 curs 14 3.6 seminar/laborator 14
Distribuţia fondului de timp: ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 33
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 23
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10
Tutoriat 25
Examinări 6
Alte activităţi……………………………………
3.7 Total ore studiu individual 97
3.8 Total ore pe semestru 125
3.9 Numărul de credite 5

Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115 , Timişoara, Român ia


Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum discipline obligatorii din planul de învăţământ aferent ciclului licenţă: Comunicare în
afaceri
4.2 de competenţe aferente domeniului Administrarea Afacerilor.

5. Condiţii (acolo unde este cazul)


5.1 de desfăşurare a cursului  Baza materială (laptop+video-proiector)

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului  Baza materială (laptop+video-proiector)

6. Competenţele specifice acumulate


CP4 – Fundamentarea proceselor de comunicare/ comunicare corporativă/ tehnicilor de
profesionale
Competenţe

negociere/ etichetă şi protocol în mediul interior şi exterior întreprinderilor de turism şi din


industria ospitalităţii.

CT1 - Aplicarea normelor şi valorilor de etică profesională pentru luarea deciziilor şi realizarea
Competenţe
transversale

independentă sau în grup a unor sarcini/obiective complexe de la locul de muncă.


CT3 - Asumarea nevoii de formare continuă pentru a crea premisele de progres în carieră şi
adaptare a propriilor competenţe profesionale şi manageriale la dinamica mediului economic.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al  Dezvoltarea unei gândiri creatoare şi dinamice a viitorilor absolvenţi
disciplinei de masterat în calitate de decidenţi în scopul creşterii eficienţei
întreprinderii de turism.
7.2 Obiectivele specifice  Prezentarea la nivel avansat a teoriilor, metodelor şi practicilor cu privire la
aplicarea regulilor d Etichetă şi protocol şi identificarea comportamentului
consumatorului specific turismului şi industriei ospitalităţii.
 Interpretarea şi explicarea proceselor de comunicare în afaceri/ comunicare
corporativă/ negociere/ etichetă şi protocol, din perspectivă critică şi
analitică, vizând comunicarea în relaţia cu angajaţii/ consumatorii/
furnizorii de servici turistice în diverse situaţii specifice turismului şi
industriei ospitalităţii.

8. Conţinuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaţii
Curs 1: Noțiunea de etichetă și protocol în Expunere: descriere, explicaţii, 1h
afaceri ( Definire noșiuni; Influențele în exemple practice, demonstraţii,
afacerile din industria ospitalității) discuţii pe bază de studii de caz.

Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115 , Timişoara, Român ia


Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

Expunere: descriere, explicaţii, 1h


Curs 2: Regulile de start-up în afaceri. exemple practice, demonstraţii,
discuţii pe bază de studii de caz.
Curs 3: Eticheta și decența în afaceri Expunere: descriere, explicaţii, 1h
exemple practice, demonstraţii,
discuţii pe bază de studii de caz.
Curs 4: Etichetă și protocol ( Punctualitatea, Expunere: descriere, explicaţii, 1h
Salutul, Conversația, Eticheta la telefon) exemple practice, demonstraţii,
discuţii pe bază de studii de caz.
Curs 5: Reclamațiile în business (Modul de Expunere: descriere, explicaţii, 1h
tratare a reclamațiilor, Tipuri de reclamații, exemple practice, demonstraţii,
Atitudini abordate în business) discuţii pe bază de studii de caz.
Curs 6: Comunicarea în industria ospitalității Expunere: descriere, explicaţii, 1h
exemple practice, demonstraţii,
discuţii pe bază de studii de caz.
Curs 7: Dress-codul și ținuta de business Expunere: descriere, explicaţii, 1h
exemple practice, demonstraţii,
discuţii pe bază de studii de caz.
Bibliografie
1. Bucur, O.N., Silași, G. (2010), Etica negocierii în administrarea afacerilor, Editura Mirton.
2. Mona Clark Haemoon Oh, Abraham, (1995), Interpersonal skills for hospitality
management, Chapman & Hall;
3. Kumos, V., (2005), Etiquette, Sterling Publishers Put, Ltd.
4. Prutianu, St., (2008), Tratat de comunicare și negociere în afaceri, Editura Polirom, Iași
5. Covaș, L., (2004), Cultura afacerilor, Editura Asem, Chișinău.
6. Zaiț, D., (2002), Managementul intercultural,valorificarea diferențelor culturale, Eitura
Economică, București.
7. John WALKER, Josielyn WALKER (2010), Introduction to Hospitality Management.
8. Robert REID, David BOJANI (2010), Hospitality Marketing Management.

8.2 Seminar Metode de predare Observaţii


Seminar 1: Prezentarea si exeplificarea Exemplificări, dialog, aplicații, 1h
regulilor de Etichetă și protocol în industria studii de caz...
ospitalității.
Seminar 2: Elementele de etichetă din industria Exemplificări, dialog, aplicații, 1h
ospitalității. Caracteristici definitorii studii de caz...
identificate din studii de caz.
Seminar 3: Identificarea greșelilor de etichetă Exemplificări, dialog, aplicații, 2h
și protocol în business. studii de caz...

Seminar 4. Modalități de rezolvare a Aplicații, Studii de caz 2h


reclamațiilor –atitudini abordate în business.
Seminar 5: Ținuta de business un element Exemplificări, dialog, proiect. 1h
obligatoriu.
Bibliografie
Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115 , Timişoara, Român ia


Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

1. Bucur, O.N., Silași, G. (2010), Etica negocierii în administrarea afacerilor, Editura Mirton.
2. Mona Clark Haemoon Oh, Abraham, (1995), Interpersonal skills for hospitality
management, Chapman & Hall;
3. Kumos, V., (2005), Etiquette, Sterling Publishers Put, Ltd.
4. Prutianu, St., (2008), Tratat de comunicare și negociere în afaceri, Editura Polirom, Iași
5. Covaș, L., (2004), Cultura afacerilor, Editura Asem, Chișinău.
6. Zaiț, D., (2002), Managementul intercultural,valorificarea diferențelor culturale, Eitura
Economică, București.
7. John WALKER, Josielyn WALKER (2010), Introduction to Hospitality Management.
8. Robert REID, David BOJANI (2010), Hospitality Marketing Management.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii


epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent
programului
 Prin însuşirea conceptelor teoretico-metodologice şi abordarea aspectelor practice incluse în disciplina
Managementul ospitalității, masteranzii dobândesc competenţe în concordanţă cu standardele
ocupaţionale prevăzute în Grila 2 – RNCIS;
 Cursul se regăseşte în programa de studii altor programe de studiu similare din ţară şi străinătate;
 Conţinutul cursului este în concordanţă cu cerinţele formulate de către organismele profesionale.

10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere
din nota finală
10.4 Curs Insuşirea şi înţelegerea corectă a Examen scris în timpul
problematicii tratate în cadrul sesiunii de examene 50%
cursului
10.5 Seminar / Activitatea desfăşurată la seminar Prezentarea unui
laborator 50%
proiect
10.6 Standard minim de performanţă
Minimum nota 5 la fiecare dintre cele două activităţi: examen scris, proiect aferent activităţii de
seminar.

Data completării: Titular de curs: Titular de seminar:


10/01/2019 Conf.univ.dr.Carmen Băbăiță Conf.univ.dr.Carmen Băbăiță

Data avizării în catedră/departament: Semnătura şefului catedrei/departamentului:

Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115 , Timişoara, Român ia


Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timișoara
1.2 Facultatea Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor
1.3 Departamentul Management
1.4 Domeniul de studii Administrarea afacerilor
1.5 Ciclul de studii Masteral
1.6 Programul de studii / Calificarea Administrarea Afacerilor în Turism şi Industria Ospitalităţii
(AATIO)

2. Date despre disciplină


2.1 Denumirea disciplinei Leadership în industria ospitalității, AA2AATIO 1102
2.2 Titularul activităţilor de curs Lect.univ.dr. Schneider Andreia
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect.univ.dr. Schneider Andreia
2.4 Anul de I 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de Ex 2.7 Regimul Ob
studiu evaluare disciplinei

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)


3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care ore curs: 1 seminar 2
3.2 Număr de ore pe semestru 42 din care ore curs: 14 seminar 28
3.3. Distribuţia fondului de timp: ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 35
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 30
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 25
Tutoriat 10
Examinări 5
Alte activități 3
3.4 Total ore studiu individual 108
1
3.5 Total ore pe semestru 150
3.6 Numărul de credite 6

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum  Nu
4.2 de competenţe  Administrarea afacerilor

1
Numărul total de ore nu trebuie să depăşească valoarea (Număr credite) x 27 ore
Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115 , Timişoara, Român ia


Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

5. Condiţii (acolo unde este cazul)


5.1 de desfăşurare a cursului  Baza materială (laptop, videoproiector)
5.2 de desfăşurare a seminarului/  Baza materială (laptop, videoproiector)
laboratorului

6. Competenţele specifice acumulate


 cunoaşterea și aprofundarea critică a noţiunilor de bază utilizate în leadership, stil de leadership și
Competenţe profesionale

industria ospitalității;
 abordarea teoretică a conceptelor de leadership, stil de leadership și industria ospitalității;
 analiza și sinteza studiilor empirice aferente cercetărilor din acest domeniu;
 dezvoltarea logicii administrării afacerilor bazate pe leadership;
 însuşirea metodologiei şi instrumentelor aferente recunoașterii și aplicării stilurilor de leadership;
 înţelegerea fenomenelor şi proceselor de funcționare a unităților hoteliere din industria ospitalității;
 capacitatea de valorificare a conceptelor, teoriilor despre leadership în elaborarea de proiecte/
lucrări complexe.
 formarea capacităţii de a recunoaște și de a aplica anumite stiluri de leadership în industria
turismului şi a ospitalităţii;
Competenţe
transversale

 capacitate de analiză a fenomenelor din industria hotelieră și a ospitalității;


 dezvoltarea capacităţii de liberă exprimare argumentată;
 încurajarea muncii în echipă, a colaborării şi a transparenţei;
 dezvoltarea capacității de leadership și lider;
dezvoltarea spiritului critic şi al capacităţii de sinteză.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al disciplinei  Cunoaşterea şi înţelegerea aspectelor, teoretice cu aplicabilitate în
industria ospitalităţii a leadershipului, stilurilor de leadership şi a
industriei ospitalității;
7.2 Obiectivele specifice  Utilizarea unui limbaj adecvat specific unui lider și a industriei
ospitalității şi utilizarea corespunzătoare a conceptelor şi noţiunilor
specifice;
 Dezvoltarea abilităţilor de identificare a stilurilor de leadership;
 Realizarea de analize pe baza studiilor de caz şi pe situaţii reale din
hoteluri, restaurante etc.;

Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115 , Timişoara, Român ia


Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii

Curs 1: Noțiuni introductive cu privire la industria Prelegerea, Dezbaterea, Conversaţia Săpt. 1


ospitalității: euristică
- definirea industriei ospitalității
- definirea componentelor industriei ospitalității
- relația dintre industria hotelieră, a ospitalității,
a turismului și a călătoriilor
Curs 2: Fundamente teoretice ale conceptului de Prelegerea, Dezbaterea, Conversaţia Săpt. 2
leadership în industria ospitalității euristică
-conceptul de leadership, stiluri de leadership
- evoluție și definire
- paradigme ale leadershipului în industria ospitalității
Curs 3: Stilul de leadership autoritar Prelegerea, Dezbaterea, Conversaţia Săpt. 3
euristică
Curs 4: Stilul de leadership participativ Prelegerea, Dezbaterea, Conversaţia Săpt.4
euristică
Curs 5: Stilul de leadership transformațional Prelegerea, Dezbaterea, Conversaţia Săpt.5
euristică
Curs 6: Stilul de leadership tranzacțional Prelegerea, Dezbaterea, Conversaţia Săpt. 6
euristică
Curs 7: Performanța individuală a angajatului și Prelegerea, Dezbaterea, Conversaţia Săpt.7
influența stilului de leadership. Liderii și caracteristicile euristică
lor esențiale.

Bibliografie
1. Bass B. și Bass R. (2006), Transformational leadership, Routledge;
2. Bass B. și Bass R. (2008), The Bass Handbook of Leadership, Free Press, New York;
3. Biju M. și Lochrie R.J. (2009), Integrity: The Core of Leadership, Tate Publishing & Enterprises,
Oklahama;
4. Brian Beal, (2016) "Authentic way to retain hospitality staff: Leadership attitudes can encourage
commitment", Human Resource Management International Digest, Vol. 24 Issue: 5, pp.13-15
https://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/HRMID-04-2016-0051
5. Ciulla J. B. (2002), Trust and the future of leadership, In: Bowie, N. E. Editura The Blackwell Guide to
Business Ethics. Oxford: Blackwell;
6. Cutler A. (2010), Aspire to inspire Inspirational Leadership within the Hospitality, Leisure, Travel and
Tourism, Hospitality Leadership Inc. UK;
7. Ispas Andreia (2013), Leadership in industria ospitalitatii, editura Mirton, Timisoara.
8. Jun Huang, Weiwen Li, Canhua Qiu, Frederick Hong-kit Yim, Junbao Wan, (2016) "The impact of
CEO servant leadership on firm performance in the hospitality industry ", International Journal of
Contemporary Hospitality Management, Vol. 28 Issue: 5, pp.945-968
https://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/IJCHM-08-2014-0388
Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115 , Timişoara, Român ia


Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

9. Năstase M. (2007), Lideri, leadership și organizația bazată pe cunoștințe, Editura ASE, București;
10. Nicolescu O. și Năstase M (2011) Minidicționar de Management – Manageri și lideri, Editura Pro
Universitaria, București;
11. Northouse P.G. (2007), Leadership; Theory and Practice, Fourth Edition, Sage Publications.
12. Rost J. (1993), Leadership for the Twenty-First Century, Praeger Publisher, USA;
13. Subhash C. Kundu, Sandeep Kumar, Neha Gahlawat, (2018) "Empowering leadership and job
performance: mediating role of psychological empowerment", Management Research Review
https://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/MRR-04-2018-0183
14. Spears, L. C. (2010), Character and servant leadership: Ten characteristics of effective, caring
leaders. The Journal of Virtues & Leadership, 1(1), 25-30.
http://www.vizenllc.com/wp-content/uploads/2015/07/CharacherAndServantLeadership.pdf
15. Tsang-Lang Liang, Hsueh-Feng Chang, Ming-Hsiang Ko, Chih-Wei Lin, (2017) "Transformational
leadership and employee voices in the hospitality industry", International Journal of Contemporary
Hospitality Management, Vol. 29 Issue: 1, pp.374-392
https://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/IJCHM-07-2015-0364
16. Yukl G. (1994), Leadership in organizations, Prentice Hall, New Jersey;
17. Zlate M. (2008), Tratat de psihologie organizațional - managerială, vol. 1, Editura Polirom, Iași;
18. Zlate, M (2004), Leadership şi Management, Polirom, Collegium, Iaşi;

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii

Seminar 1: Componentele industriei ospitalităţii. Analiza comparativă, Săpt. 1-2


Studiu de caz dimensiunea industriei hoteliere în conversaţia euristică, studiu de
România, Europa, la nivel mondial. caz
Seminar 2: Leadership versus Management. Analiza comparativă, Săpt. 3-4
Exerciții de clarificare și identificare corectă a conversaţia euristică,
caracteristicilor fiecăruia. Problematizare
Seminar 3: Lider versus manager. Avantaje și Analiza comparativă, Săpt. 5
dezavantaje conversaţia euristică,
Problematizare
Seminar 4: Analiza stilului de leadership autoritar Săpt. 6-7
şi participativ. Problematizare, Conversația
Studiu de caz – analiză interviuri cu persoane din euristică, Studiu de caz
poziție de conducere din hotel
Seminar 5: Analiza stilului de leadership Săpt. 8-9
transformaţional şi tranzacţional Problematizare, Conversația
Studiu de caz – analiză interviuri cu persoane din euristică, Studiu de caz
poziție de conducere din hotel
Seminar 6: Analiza stilului de leadership servant Problematizare, Conversația Săpt. 10-11
Studiu de caz – analiză interviuri cu persoane din euristică, Studii de caz
poziție de conducere din hotel
Seminar 7: Caracteristici ale liderilor din industria Analiză comparativă, Săpt. 12
ospitalității. Studiu de caz China / SUA dezbaterea, conversaţia
euristică, studiu de caz

Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115 , Timişoara, Român ia


Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

Seminar 8: Caracteristici ale liderilor din industria Analiză comparativă, Săpt. 13


ospitalității. Studiu de caz Europa / Africa dezbaterea, conversaţia
euristică, studiu de caz
Seminar 9: Bune practici de leadership în industria Dezbaterea, conversaţia Săpt. 14
ospitalității din România euristică, studiu de caz

Bibliografie
1) Adair J. (2009), How to grow leaders, Editura Kogan Page, Londra și Philadelphia;
2) Adair J. (2009), Not bosess but leaders, Editura Kogan Page, Londra și Philadelphia;
3) Adair J. (2009), The inspirational leader, Editura Kogan Page, Londra și Philadelphia;
4) Baker S. și colab. (2007), Principiile operațiunilor de la recepția hotelului, CH.Beck, București;
5) Băileșteanu Ghe., Burz R. (2008), Liderul, Editura Mirton, Timișoara;
6) Bibu N., Predișcan M., Sala D., (2008), Managementul organizațiilor, Editura Mirton.
7) Burns, J.M. (1978), Leadership, Harper Row, New York;
8) Levința E. (2006), Impactul leadershipului transformational transformational și transactional asupra
performantei de grup percepute, Editura Lumen, Iași;
9) Revista de specialitate Leaders Magazine (2019 și arhivă), http://www.leadersmag.com
10) Lily Lin's "Interviewing Successful Hotel Managers" (2013)
https://www.amazon.com/Interviewing-Successful-Hotel-Managers-Lily/dp/9082111403
11) Interviewing Successful Hotel Managers: Peter Hildebrand, General Manager, W Hong Kong
By Dr. Lily Lin, (2014) Author of "Interviewing Successful Hotel Managers"
https://www.hospitalitynet.org/opinion/4064350.html

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii


epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniu

 Prin însuşirea conceptelor teoretico-metodologice şi abordarea aspectelor practice incluse în disciplina


Leadership în industria ospitalității, masteranzii dobândesc competenţe în concordanţă cu standardele
ocupaţionale prevăzute în Grila 2 – RNCIS;
 Cursul se regăseşte în programa de studii altor programe de studiu similare din ţară şi străinătate;
 Conţinutul cursului este în concordanţă cu cerinţele formulate de către organismele profesionale.

10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota
finală
10.4 Curs Insuşirea şi înţelegerea corectă a Examen scris în timpul
problematicii tratate în cadrul sesiunii de examene 50%
cursului
10.5 Seminar Activitatea desfăşurată la seminar Prezentarea de diferite
/ laborator teme/studii de caz pe 50%
parcursul seminariilor

Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115 , Timişoara, Român ia


Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

10.6 Standard minim de performanţă

 Minimum nota 5 la fiecare dintre cele două activităţi: examen scris, proiecte aferente activităţii de seminar.

Data completării Titular curs (Semnătura) Titular seminar (Semnătura)


09.01.2019 Lect.univ.dr. Schneider Andreia Lect.univ.dr. Schneider Andreia

Data avizării în departament Director departament (Semnătura)

Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115 , Timişoara, Român ia


Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timişoara
1.2 Facultatea Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor
1.3 Departamentul Management
1.4 Domeniul de studii Administrarea Afacerilor
1.5 Ciclul de studii Master
Administrarea Afacerilor în Turism și
1.6 Programul de studii
Industria Ospitalității (AATIO)

2. Date despre disciplină


2.1 Denumirea disciplinei Limba engleză pentru afaceri AA2AATIO1106/
1207
2.2 Titularul activităţilor de curs Lector dr. Daniela Istodor
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lector dr. Daniela Istodor
2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul 1 2.6 Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei DF

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)


3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care ore curs: 2 seminar 2
3.2 Număr de ore pe semestru 56 din care ore curs: 28 seminar 28
3.3. Distribuţia fondului de timp: ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe -
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren -
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri -
Tutoriat -
Examinări -
Alte activități -
3.4 Total ore studiu individual -
3.5 Total ore pe semestru1 54
3.6 Numărul de credite 2

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum  -
4.2 de competenţe  -

5. Condiţii (acolo unde este cazul)


5.1 de desfăşurare a cursului 
5.2 de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului

1
Numărul total de ore nu trebuie să depăşească valoarea (Număr credite) x 27 ore
Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115 , Timişoara, Român ia


Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

6. Competenţele specifice acumulate


C4 Fundamentarea proceselor de comunicare/ comunicare corporativă/ tehnicilor de
profesionale
Competenţe

negociere/ etichetă şi protocol în mediul interior şi exterior întreprinderilor de turism şi din


industria ospitalităţii.

CT 3 Asumarea nevoii de formare continuă pentru a crea premisele de progres în carieră şi


Competenţe
transversale

adaptare a propriilor competenţe profesionale şi manageriale la dinamica mediului economic.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al disciplinei  Restructurarea, dezvoltarea şi consolidarea cunoştinţelor de
limbă fundamentală
7.2 Obiectivele specifice  consolidarea şi îmbogăţirea lexicului de bază
 consolidarea şi exersarea principalelor probleme de gramatică
(grup verbal, grup nominal, propoziţii subordonate, concordanţă,
topică)
 exprimarea fluentă în tipuri de discurs adecvate situaţiei de
comunicare
 capacitate de analiză a textelor cu lexic de specialitate
 abilitate de a comenta şi de a formula întrebări şi răspunsuri
 capacitatea de redactare a unor texte cu tematică / lexic de
specialitate
 dezvoltarea aptitudinilor de cercetare şi de prezentare a unei
lucrări (redactare,întocmirea bibliografiei, exprimare orală şi
scrisă)
 comunicarea eficientă într-un mediu de afaceri în care este
necesară utilizarea unei limbi moderne.

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii

1. La birou Prelegerea, conversaţia euristică,


Brainstorming
2. Comunicarea telefonică Prelegerea, conversaţia euristică,

Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115 , Timişoara, Român ia


Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

Brainstorming
3. CV-ul şi scrisoarea de intenţie Prelegerea, conversaţia euristică,
Brainstorming
4. Tipuri de companii Prelegerea, conversaţia euristică,
Brainstorming
5. Publicitate în turism Prelegerea, conversaţia euristică,
Brainstorming
6. Târguri şi expoziţii de turism Prelegerea, conversaţia euristică,
Brainstorming
7. Comerţul Prelegerea, conversaţia euristică,
Brainstorming
Bibliografie
1. Collin, P.H., Dictionary of Hotel, Tourism & Catering Management,, Peter Collin Publishing
2. Cotton, David, Falvey, David, Kent, Simon, Market Leader: Upper Intermediate Business English,
Longman, 2010
3. Cotton, David, International Business Topics, Edinburgh, Nelson and Sons Ltd, 2008
4. Ellis, M., O’Driscoll,Socializing, Hong Kong, Longman, 2007
5. Gibson, Robert, Intercultural Business Communication, Oxford University Press, 2009,
6. Jones, Leo, Alexander, Richard, New International Business English, Cambridge University Press,
2010
7. Kerridge, David , Meetings and Discussions, Longman, 2009
8. MacKenzie, Ian, English for Business Studies, Cambridge University Press, 2010
9. Mascull, Bill, Business Vocabulary in Use: Advanced, Cambridge University Press, 2017
10. Mascull, Bill, Business Vocabulary in Use: Intermediate, Cambridge University Press, 2017
11. Moise, Judith, Istodor, Daniela, English- one step ahead, Mirton, Timişoara, 2016
12. Moise, Judith, Para, Iulia, Istodor, Daniela, An Introduction to Communication in English, Mirton,
Timişoara, 2016
13. Mol, Hans, English for Tourism and Hospitality Industry, Garnet Education, 2008
14. Mole, John, Managing business cultures in Europe, London, Nicholas Brealey Publishing, 2010
15. O’ Driscoll, Nina, Pilbeam A., Meetings and Discussions, Longman, 2008,
16. Prelipceanu, Cristina (coord), English for Tourism and Hospitality Industry, Ed. Universitara,
Bucuresti 2009
17. Riley, David, Check Your Vocabulary Hotels, Tourism and Catering, Peter Collin Publishing
18. Sharman, Elizabeth, Across Cultures, Longman, 2008
19. Strutt, Peter, English for International Tourism, Longman, 2016
20. Sweeney, Simon, Communicating in Business , Cambridge University Press, 2009

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii

1. La birou Prelegerea, conversaţia euristică,


Brainstorming
2. Comunicarea telefonică Prelegerea, conversaţia euristică,
Brainstorming
3. CV-ul şi scrisoarea de intenţie Prelegerea, conversaţia euristică,

Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115 , Timişoara, Român ia


Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

Brainstorming
4. Tipuri de companii Prelegerea, conversaţia euristică,
Brainstorming
5. Publicitate în turism Prelegerea, conversaţia euristică,
Brainstorming
6. Târguri şi expoziţii de turism
7. Comerţul Prelegerea, conversaţia euristică,
Brainstorming
Bibliografie
1. Collin, P.H., Dictionary of Hotel, Tourism & Catering Management,, Peter Collin Publishing
2. Cotton, David, Falvey, David, Kent, Simon, Market Leader: Upper Intermediate Business English,
Longman, 2010
3. Cotton, David, International Business Topics, Edinburgh, Nelson and Sons Ltd, 2008
4. Ellis, M., O’Driscoll,Socializing, Hong Kong, Longman, 2007
5. Gibson, Robert, Intercultural Business Communication, Oxford University Press, 2009,
6. Jones, Leo, Alexander, Richard, New International Business English, Cambridge University Press,
2010
7. Kerridge, David , Meetings and Discussions, Longman, 2009
8. MacKenzie, Ian, English for Business Studies, Cambridge University Press, 2010
9. Mascull, Bill, Business Vocabulary in Use: Advanced, Cambridge University Press, 2017
10. Mascull, Bill, Business Vocabulary in Use: Intermediate, Cambridge University Press, 2017
11. Moise, Judith, Istodor, Daniela, English- one step ahead, Mirton, Timişoara, 2016
12. Moise, Judith, Para, Iulia, Istodor, Daniela, An Introduction to Communication in English, Mirton,
Timişoara, 2016
13. Mol, Hans, English for Tourism and Hospitality Industry, Garnet Education, 2008
14. Mole, John, Managing business cultures in Europe, London, Nicholas Brealey Publishing, 2010
15. O’ Driscoll, Nina, Pilbeam A., Meetings and Discussions, Longman, 2008,
16. Prelipceanu, Cristina (coord), English for Tourism and Hospitality Industry, Ed. Universitara,
Bucuresti 2009
17. Riley, David, Check Your Vocabulary Hotels, Tourism and Catering, Peter Collin Publishing
18. Sharman, Elizabeth, Across Cultures, Longman, 2008
19. Strutt, Peter, English for International Tourism, Longman, 2016
20. Sweeney, Simon, Communicating in Business , Cambridge University Press, 2009

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii


epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniu
 Formarea deprinderilor care să asigure profesionalism, imparțialitate și independență ca bază pentru
dezvoltarea profesională și științifică

10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota
finală

Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115 , Timişoara, Român ia


Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

10.4 Curs Prezenţa şi participarea activă la Evaluare pe parcurs pe 50%


curs baza participării şi
realizarea temelor cerute

10.5 Seminar Realizarea sarcinilor de lucru Examen oral si o


/ laborator prezentare a unui eseu în
50%
limba engleză

10.6 Standard minim de performanţă


 capacitatea de redactare a unor texte cu tematică / lexic de specialitate

Data completării Titular curs (Semnătura) Titular seminar (Semnătura)

20.01.2019 Lector dr. Daniela Istodor Lector dr. Daniela Istodor

Data avizării în departament Director departament (Semnătura)

Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115 , Timişoara, Român ia


Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timişoara
1.2 Facultatea Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor
1.3 Departamentul Management
1.4 Domeniul de studii Administrarea Afacerilor
1.5 Ciclul de studii Master
Administrarea Afacerilor în Turism și
1.6 Programul de studii
Industria Ospitalității (AATIO)

2. Date despre disciplină


2.1 Denumirea disciplinei Limba engleză pentru afaceri AA2AATIO1106/
1207
2.2 Titularul activităţilor de curs Lector dr. Daniela Istodor
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lector dr. Daniela Istodor
2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul 2 2.6 Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei DF

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)


3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care ore curs: 2 seminar 2
3.2 Număr de ore pe semestru 56 din care ore curs: 28 seminar 28
3.3. Distribuţia fondului de timp: ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe -
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren -
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri -
Tutoriat -
Examinări -
Alte activități -
3.4 Total ore studiu individual -
3.5 Total ore pe semestru1 54
3.6 Numărul de credite 2

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum  -
4.2 de competenţe  -

5. Condiţii (acolo unde este cazul)


5.1 de desfăşurare a cursului 
5.2 de desfăşurare a seminarului/ 

1
Numărul total de ore nu trebuie să depăşească valoarea (Număr credite) x 27 ore
Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115 , Timişoara, Român ia


Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

laboratorului

6. Competenţele specifice acumulate


C4 Fundamentarea proceselor de comunicare/ comunicare corporativă/ tehnicilor de
profesionale
Competenţe

negociere/ etichetă şi protocol în mediul interior şi exterior întreprinderilor de turism şi din


industria ospitalităţii.

CT 3 Asumarea nevoii de formare continuă pentru a crea premisele de progres în carieră şi


Competenţe
transversale

adaptare a propriilor competenţe profesionale şi manageriale la dinamica mediului economic.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)


 Restructurarea, dezvoltarea şi consolidarea cunoştinţelor de
7.1 Obiectivul general al disciplinei
limbă fundamentală
7.2 Obiectivele specifice  consolidarea şi îmbogăţirea lexicului de bază
 consolidarea şi exersarea principalelor probleme de gramatică
(grup verbal, grup nominal, propoziţii subordonate, concordanţă,
topică)
 exprimarea fluentă în tipuri de discurs adecvate situaţiei de
comunicare
 capacitate de analiză a textelor cu lexic de specialitate
 abilitate de a comenta şi de a formula întrebări şi răspunsuri
 capacitatea de redactare a unor texte cu tematică / lexic de
specialitate
 dezvoltarea aptitudinilor de cercetare şi de prezentare a unei
lucrări (redactare,întocmirea bibliografiei, exprimare orală şi
scrisă)
 comunicarea eficientă într-un mediu de afaceri în care este
necesară utilizarea unei limbi moderne.

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii

1. Transport şi logistică Prelegerea, conversaţia euristică,


Brainstorming
2. Finanţe şi bănci Prelegerea, conversaţia euristică,
Brainstorming
Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115 , Timişoara, Român ia


Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

3. Bursa Prelegerea, conversaţia euristică,


Brainstorming
4. Structura organizaţiei Prelegerea, conversaţia euristică,
Brainstorming
5. Importul şi exportul Prelegerea, conversaţia euristică,
Brainstorming
6. Turismul Prelegerea, conversaţia euristică,
Brainstorming
7. Comerţul Prelegerea, conversaţia euristică,
Brainstorming
Bibliografie
1. Collin, P.H., Dictionary of Hotel, Tourism & Catering Management,, Peter Collin Publishing
2. Cotton, David, Falvey, David, Kent, Simon, Market Leader: Upper Intermediate Business English,
Longman, 2010
3. Cotton, David, International Business Topics, Edinburgh, Nelson and Sons Ltd, 2008
4. Ellis, M., O’Driscoll,Socializing, Hong Kong, Longman, 2007
5. Gibson, Robert, Intercultural Business Communication, Oxford University Press, 2009,
6. Jones, Leo, Alexander, Richard, New International Business English, Cambridge University Press,
2010
7. Kerridge, David , Meetings and Discussions, Longman, 2009
8. MacKenzie, Ian, English for Business Studies, Cambridge University Press, 2010
9. Mascull, Bill, Business Vocabulary in Use: Advanced, Cambridge University Press, 2017
10. Mascull, Bill, Business Vocabulary in Use: Intermediate, Cambridge University Press, 2017
11. Moise, Judith, Istodor, Daniela, English- one step ahead, Mirton, Timişoara, 2016
12. Moise, Judith, Para, Iulia, Istodor, Daniela, An Introduction to Communication in English, Mirton,
Timişoara, 2016
13. Mol, Hans, English for Tourism and Hospitality Industry, Garnet Education, 2008
14. Mole, John, Managing business cultures in Europe, London, Nicholas Brealey Publishing, 2010
15. O’ Driscoll, Nina, Pilbeam A., Meetings and Discussions, Longman, 2008,
16. Prelipceanu, Cristina (coord), English for Tourism and Hospitality Industry, Ed. Universitara,
Bucuresti 2009
17. Riley, David, Check Your Vocabulary Hotels, Tourism and Catering, Peter Collin Publishing
18. Sharman, Elizabeth, Across Cultures, Longman, 2008
19. Strutt, Peter, English for International Tourism, Longman, 2016
20. Sweeney, Simon, Communicating in Business , Cambridge University Press, 2009

Seminar / laborator
Metode de predare Observaţii
1. Transport şi logistică Prelegerea, conversaţia euristică,
Brainstorming
2. Finanţe şi bănci Prelegerea, conversaţia euristică,
Brainstorming
3. Bursa Prelegerea, conversaţia euristică,
Brainstorming
4. Structura organizaţiei Prelegerea, conversaţia euristică,
Brainstorming
Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115 , Timişoara, Român ia


Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

5. Importul şi exportul Prelegerea, conversaţia euristică,


Brainstorming
6. Turismul Prelegerea, conversaţia euristică,
Brainstorming
7. Comerţul Prelegerea, conversaţia euristică,
Brainstorming
Bibliografie
1. Collin, P.H., Dictionary of Hotel, Tourism & Catering Management,, Peter Collin Publishing
2. Cotton, David, Falvey, David, Kent, Simon, Market Leader: Upper Intermediate Business English,
Longman, 2010
3. Cotton, David, International Business Topics, Edinburgh, Nelson and Sons Ltd, 2008
4. Ellis, M., O’Driscoll,Socializing, Hong Kong, Longman, 2007
5. Gibson, Robert, Intercultural Business Communication, Oxford University Press, 2009,
6. Jones, Leo, Alexander, Richard, New International Business English, Cambridge University Press,
2010
7. Kerridge, David , Meetings and Discussions, Longman, 2009
8. MacKenzie, Ian, English for Business Studies, Cambridge University Press, 2010
9. Mascull, Bill, Business Vocabulary in Use: Advanced, Cambridge University Press, 2017
10. Mascull, Bill, Business Vocabulary in Use: Intermediate, Cambridge University Press, 2017
11. Moise, Judith, Istodor, Daniela, English- one step ahead, Mirton, Timişoara, 2016
12. Moise, Judith, Para, Iulia, Istodor, Daniela, An Introduction to Communication in English, Mirton,
Timişoara, 2016
13. Mol, Hans, English for Tourism and Hospitality Industry, Garnet Education, 2008
14. Mole, John, Managing business cultures in Europe, London, Nicholas Brealey Publishing, 2010
15. O’ Driscoll, Nina, Pilbeam A., Meetings and Discussions, Longman, 2008,
16. Prelipceanu, Cristina (coord), English for Tourism and Hospitality Industry, Ed. Universitara,
Bucuresti 2009
17. Riley, David, Check Your Vocabulary Hotels, Tourism and Catering, Peter Collin Publishing
18. Sharman, Elizabeth, Across Cultures, Longman, 2008
19. Strutt, Peter, English for International Tourism, Longman, 2016
20. Sweeney, Simon, Communicating in Business , Cambridge University Press, 2009

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii


epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniu
 Formarea deprinderilor care să asigure profesionalism, imparțialitate și independență ca bază pentru
dezvoltarea profesională și științifică

10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota
finală
10.4 Curs Prezenţa şi participarea activă la Evaluare pe parcurs pe 50%
curs baza participării şi
realizarea temelor cerute
Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115 , Timişoara, Român ia


Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

10.5 Seminar Realizarea sarcinilor de lucru Examen oral si o


/ laborator prezentare a unui eseu în
50%
limba engleză

10.6 Standard minim de performanţă


 capacitatea de redactare a unor texte cu tematică / lexic de specialitate

Data completării Titular curs (Semnătura) Titular seminar (Semnătura)

20.01.2019 Lector dr. Daniela Istodor Lector dr. Daniela Istodor

Data avizării în departament Director departament (Semnătura)

Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115 , Timişoara, Român ia


Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timişoara
1.2 Facultatea Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor
1.3 Departamentul Management
1.4 Domeniul de studii Administrarea Afacerilor
1.5 Ciclul de studii Master
Administrarea Afacerilor în Turism și
1.6 Programul de studii
Industria Ospitalității (AATIO)

2. Date despre disciplină


2.1 Denumirea disciplinei Limba engleză pentru afaceri AATIO2107/
2206
2.2 Titularul activităţilor de curs Lector dr. Daniela Istodor
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lector dr. Daniela Istodor
2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul 1 2.6 Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei DF

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)


3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care ore curs: 2 seminar 2
3.2 Număr de ore pe semestru 56 din care ore curs: 28 seminar 28
3.3. Distribuţia fondului de timp: ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe -
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren -
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri -
Tutoriat -
Examinări -
Alte activități -
3.4 Total ore studiu individual -
3.5 Total ore pe semestru1 54
3.6 Numărul de credite 2

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum  -
4.2 de competenţe  -

5. Condiţii (acolo unde este cazul)


5.1 de desfăşurare a cursului 
5.2 de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului

1
Numărul total de ore nu trebuie să depăşească valoarea (Număr credite) x 27 ore
Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115 , Timişoara, Român ia


Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

6. Competenţele specifice acumulate


C4 Fundamentarea proceselor de comunicare/ comunicare corporativă/ tehnicilor de
profesionale
Competenţe

negociere/ etichetă şi protocol în mediul interior şi exterior întreprinderilor de turism şi din


industria ospitalităţii.

CT 3 Asumarea nevoii de formare continuă pentru a crea premisele de progres în carieră şi


Competenţe
transversale

adaptare a propriilor competenţe profesionale şi manageriale la dinamica mediului economic.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al disciplinei  Restructurarea, dezvoltarea şi consolidarea cunoştinţelor de
limbă fundamentală
7.2 Obiectivele specifice  consolidarea şi îmbogăţirea lexicului de bază
 consolidarea şi exersarea principalelor probleme de gramatică
(grup verbal, grup nominal, propoziţii subordonate, concordanţă,
topică)
 exprimarea fluentă în tipuri de discurs adecvate situaţiei de
comunicare
 capacitate de analiză a textelor cu lexic de specialitate
 abilitate de a comenta şi de a formula întrebări şi răspunsuri
 capacitatea de redactare a unor texte cu tematică / lexic de
specialitate
 dezvoltarea aptitudinilor de cercetare şi de prezentare a unei
lucrări (redactare,întocmirea bibliografiei, exprimare orală şi
scrisă)
 comunicarea eficientă într-un mediu de afaceri în care este
necesară utilizarea unei limbi moderne.

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii

1. Turismul în prezent Prelegerea, conversaţia euristică,


Brainstorming
2. Agenţiile de turism Prelegerea, conversaţia euristică,

Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115 , Timişoara, Român ia


Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

Brainstorming
3. Hotelurile şi serviciile hoteliere Prelegerea, conversaţia euristică,
Brainstorming
4. Restaurantele şi serviciile oferite Prelegerea, conversaţia euristică,
Brainstorming
5. Rezervări de bilete, reclamaţii şi Prelegerea, conversaţia euristică,
soluţionări Brainstorming
6. Turismul şi contractele de călătorie Prelegerea, conversaţia euristică,
Brainstorming
7. Negocierea în turism Prelegerea, conversaţia euristică,
Brainstorming
Bibliografie

1. Collin, P.H., Dictionary of Hotel, Tourism & Catering Management,, Peter Collin Publishing
2. Cotton, David, Falvey, David, Kent, Simon, Market Leader: Upper Intermediate Business English,
Longman, 2010
3. Cotton, David, International Business Topics, Edinburgh, Nelson and Sons Ltd, 2008
4. Ellis, M., O’Driscoll,Socializing, Hong Kong, Longman, 2007
5. Gibson, Robert, Intercultural Business Communication, Oxford University Press, 2009,
6. Jones, Leo, Alexander, Richard, New International Business English, Cambridge University Press,
2010
7. Kerridge, David , Meetings and Discussions, Longman, 2009
8. MacKenzie, Ian, English for Business Studies, Cambridge University Press, 2010
9. Mascull, Bill, Business Vocabulary in Use: Advanced, Cambridge University Press, 2017
10. Mascull, Bill, Business Vocabulary in Use: Intermediate, Cambridge University Press, 2017
11. Moise, Judith, Istodor, Daniela, English- one step ahead, Mirton, Timişoara, 2016
12. Moise, Judith, Para, Iulia, Istodor, Daniela, An Introduction to Communication in English, Mirton,
Timişoara, 2016
13. Mol, Hans, English for Tourism and Hospitality Industry, Garnet Education, 2008
14. Mole, John, Managing business cultures in Europe, London, Nicholas Brealey Publishing, 2010
15. O’ Driscoll, Nina, Pilbeam A., Meetings and Discussions, Longman, 2008,
16. Prelipceanu, Cristina (coord), English for Tourism and Hospitality Industry, Ed. Universitara,
Bucuresti 2009
17. Riley, David, Check Your Vocabulary Hotels, Tourism and Catering, Peter Collin Publishing
18. Sharman, Elizabeth, Across Cultures, Longman, 2008
19. Strutt, Peter, English for International Tourism, Longman, 2016
20. Sweeney, Simon, Communicating in Business , Cambridge University Press, 2009

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii

1. Turismul în prezent Prelegerea, conversaţia euristică,


Brainstorming
2. Agenţiile de turism Prelegerea, conversaţia euristică,
Brainstorming
3. Hotelurile şi serviciile hoteliere Prelegerea, conversaţia euristică,
Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115 , Timişoara, Român ia


Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

Brainstorming
4. Restaurantele şi serviciile oferite Prelegerea, conversaţia euristică,
Brainstorming
5. Rezervări de bilete, reclamaţii şi Prelegerea, conversaţia euristică,
soluţionări Brainstorming
6. Turismul şi contractele de călătorie Prelegerea, conversaţia euristică,
Brainstorming
7. Negocierea în turism Prelegerea, conversaţia euristică,
Brainstorming
Bibliografie

1. Collin, P.H., Dictionary of Hotel, Tourism & Catering Management,, Peter Collin Publishing
2. Cotton, David, Falvey, David, Kent, Simon, Market Leader: Upper Intermediate Business English,
Longman, 2010
3. Cotton, David, International Business Topics, Edinburgh, Nelson and Sons Ltd, 2008
4. Ellis, M., O’Driscoll,Socializing, Hong Kong, Longman, 2007
5. Gibson, Robert, Intercultural Business Communication, Oxford University Press, 2009,
6. Jones, Leo, Alexander, Richard, New International Business English, Cambridge University Press,
2010
7. Kerridge, David , Meetings and Discussions, Longman, 2009
8. MacKenzie, Ian, English for Business Studies, Cambridge University Press, 2010
9. Mascull, Bill, Business Vocabulary in Use: Advanced, Cambridge University Press, 2017
10. Mascull, Bill, Business Vocabulary in Use: Intermediate, Cambridge University Press, 2017
11. Moise, Judith, Istodor, Daniela, English- one step ahead, Mirton, Timişoara, 2016
12. Moise, Judith, Para, Iulia, Istodor, Daniela, An Introduction to Communication in English, Mirton,
Timişoara, 2016
13. Mol, Hans, English for Tourism and Hospitality Industry, Garnet Education, 2008
14. Mole, John, Managing business cultures in Europe, London, Nicholas Brealey Publishing, 2010
15. O’ Driscoll, Nina, Pilbeam A., Meetings and Discussions, Longman, 2008,
16. Prelipceanu, Cristina (coord), English for Tourism and Hospitality Industry, Ed. Universitara,
Bucuresti 2009
17. Riley, David, Check Your Vocabulary Hotels, Tourism and Catering, Peter Collin Publishing
18. Sharman, Elizabeth, Across Cultures, Longman, 2008
19. Strutt, Peter, English for International Tourism, Longman, 2016
20. Sweeney, Simon, Communicating in Business , Cambridge University Press, 2009

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii


epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniu
 Formarea deprinderilor care să asigure profesionalism, imparțialitate și independență ca bază pentru
dezvoltarea profesională și științifică

10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota
Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115 , Timişoara, Român ia


Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

finală
10.4 Curs Prezenţa şi participarea activă la Evaluare pe parcurs pe 50%
curs baza participării şi
realizarea temelor cerute

10.5 Seminar Realizarea sarcinilor de lucru Examen oral si o


/ laborator prezentare a unui eseu în
50%
limba engleză

10.6 Standard minim de performanţă


 capacitatea de redactare a unor texte cu tematică / lexic de specialitate

Data completării Titular curs (Semnătura) Titular seminar (Semnătura)

20.01.2019 Lector dr. Daniela Istodor Lector dr. Daniela Istodor

Data avizării în departament Director departament (Semnătura)

Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115 , Timişoara, Român ia


Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timişoara
1.2 Facultatea Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor
1.3 Departamentul Management
1.4 Domeniul de studii Administrarea Afacerilor
1.5 Ciclul de studii Master
Administrarea Afacerilor în Turism și
1.6 Programul de studii
Industria Ospitalității (AATIO)

2. Date despre disciplină


2.1 Denumirea disciplinei Limba engleză pentru afaceri AA2AATIO1106/
1207
2.2 Titularul activităţilor de curs Lector dr. Daniela Istodor
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lector dr. Daniela Istodor
2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul 2 2.6 Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei DF

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)


3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care ore curs: 2 seminar 2
3.2 Număr de ore pe semestru 56 din care ore curs: 28 seminar 28
3.3. Distribuţia fondului de timp: ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe -
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren -
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri -
Tutoriat -
Examinări -
Alte activități -
3.4 Total ore studiu individual -
3.5 Total ore pe semestru1 54
3.6 Numărul de credite 2

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum  -
4.2 de competenţe  -

5. Condiţii (acolo unde este cazul)


5.1 de desfăşurare a cursului 
5.2 de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului

1
Numărul total de ore nu trebuie să depăşească valoarea (Număr credite) x 27 ore
Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115 , Timişoara, Român ia


Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

6. Competenţele specifice acumulate


C4 Fundamentarea proceselor de comunicare/ comunicare corporativă/ tehnicilor de
profesionale
Competenţe

negociere/ etichetă şi protocol în mediul interior şi exterior întreprinderilor de turism şi din


industria ospitalităţii.

CT 3 Asumarea nevoii de formare continuă pentru a crea premisele de progres în carieră şi


Competenţe
transversale

adaptare a propriilor competenţe profesionale şi manageriale la dinamica mediului economic.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)


 Restructurarea, dezvoltarea şi consolidarea cunoştinţelor de
7.1 Obiectivul general al disciplinei
limbă fundamentală
7.2 Obiectivele specifice  consolidarea şi îmbogăţirea lexicului de bază
 consolidarea şi exersarea principalelor probleme de gramatică
(grup verbal, grup nominal, propoziţii subordonate, concordanţă,
topică)
 exprimarea fluentă în tipuri de discurs adecvate situaţiei de
comunicare
 capacitate de analiză a textelor cu lexic de specialitate
 abilitate de a comenta şi de a formula întrebări şi răspunsuri
 capacitatea de redactare a unor texte cu tematică / lexic de
specialitate
 dezvoltarea aptitudinilor de cercetare şi de prezentare a unei
lucrări (redactare,întocmirea bibliografiei, exprimare orală şi
scrisă)
 comunicarea eficientă într-un mediu de afaceri în care este
necesară utilizarea unei limbi moderne.

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii

Prelegerea, conversaţia euristică,


1. Formarea și dezvoltarea profesională Brainstorming

2. Relația cu clienții Prelegerea, conversaţia euristică,


Brainstorming
Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115 , Timişoara, Român ia


Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

3. Modalitățile de comunicare Prelegerea, conversaţia euristică,


Brainstorming
4. Comunicarea scrisă Prelegerea, conversaţia euristică,
Brainstorming
5. Comunicarea verbală Prelegerea, conversaţia euristică,
Brainstorming
6. Comunicarea non-verbală Prelegerea, conversaţia euristică,
Brainstorming
7. Negocierea în turism Prelegerea, conversaţia euristică,
Brainstorming
Bibliografie
1. Collin, P.H., Dictionary of Hotel, Tourism & Catering Management,, Peter Collin Publishing
2. Cotton, David, Falvey, David, Kent, Simon, Market Leader: Upper Intermediate Business English,
Longman, 2010
3. Cotton, David, International Business Topics, Edinburgh, Nelson and Sons Ltd, 2008
4. Ellis, M., O’Driscoll,Socializing, Hong Kong, Longman, 2007
5. Gibson, Robert, Intercultural Business Communication, Oxford University Press, 2009,
6. Jones, Leo, Alexander, Richard, New International Business English, Cambridge University Press,
2010
7. Kerridge, David , Meetings and Discussions, Longman, 2009
8. MacKenzie, Ian, English for Business Studies, Cambridge University Press, 2010
9. Mascull, Bill, Business Vocabulary in Use: Advanced, Cambridge University Press, 2017
10. Mascull, Bill, Business Vocabulary in Use: Intermediate, Cambridge University Press, 2017
11. Moise, Judith, Istodor, Daniela, English- one step ahead, Mirton, Timişoara, 2016
12. Moise, Judith, Para, Iulia, Istodor, Daniela, An Introduction to Communication in English, Mirton,
Timişoara, 2016
13. Mol, Hans, English for Tourism and Hospitality Industry, Garnet Education, 2008
14. Mole, John, Managing business cultures in Europe, London, Nicholas Brealey Publishing, 2010
15. O’ Driscoll, Nina, Pilbeam A., Meetings and Discussions, Longman, 2008,
16. Prelipceanu, Cristina (coord), English for Tourism and Hospitality Industry, Ed. Universitara,
Bucuresti 2009
17. Riley, David, Check Your Vocabulary Hotels, Tourism and Catering, Peter Collin Publishing
18. Sharman, Elizabeth, Across Cultures, Longman, 2008
19. Strutt, Peter, English for International Tourism, Longman, 2016
20. Sweeney, Simon, Communicating in Business , Cambridge University Press, 2009

Seminar / laborator
Metode de predare Observaţii
Prelegerea, conversaţia euristică,
1. Formarea și dezvoltarea Brainstorming
profesională

2. Relația cu clienții Prelegerea, conversaţia euristică,


Brainstorming
3. Modalitățile de comunicare Prelegerea, conversaţia euristică,
Brainstorming
Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115 , Timişoara, Român ia


Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

4. Comunicarea scrisă Prelegerea, conversaţia euristică,


Brainstorming
5. Comunicarea verbală Prelegerea, conversaţia euristică,
Brainstorming
6. Comunicarea non-verbală Prelegerea, conversaţia euristică,
Brainstorming
7. Negocierea în turism Prelegerea, conversaţia euristică,
Brainstorming
Bibliografie
1. Collin, P.H., Dictionary of Hotel, Tourism & Catering Management,, Peter Collin Publishing
2. Cotton, David, Falvey, David, Kent, Simon, Market Leader: Upper Intermediate Business English,
Longman, 2010
3. Cotton, David, International Business Topics, Edinburgh, Nelson and Sons Ltd, 2008
4. Ellis, M., O’Driscoll,Socializing, Hong Kong, Longman, 2007
5. Gibson, Robert, Intercultural Business Communication, Oxford University Press, 2009,
6. Jones, Leo, Alexander, Richard, New International Business English, Cambridge University Press,
2010
7. Kerridge, David , Meetings and Discussions, Longman, 2009
8. MacKenzie, Ian, English for Business Studies, Cambridge University Press, 2010
9. Mascull, Bill, Business Vocabulary in Use: Advanced, Cambridge University Press, 2017
10. Mascull, Bill, Business Vocabulary in Use: Intermediate, Cambridge University Press, 2017
11. Moise, Judith, Istodor, Daniela, English- one step ahead, Mirton, Timişoara, 2016
12. Moise, Judith, Para, Iulia, Istodor, Daniela, An Introduction to Communication in English, Mirton,
Timişoara, 2016
13. Mol, Hans, English for Tourism and Hospitality Industry, Garnet Education, 2008
14. Mole, John, Managing business cultures in Europe, London, Nicholas Brealey Publishing, 2010
15. O’ Driscoll, Nina, Pilbeam A., Meetings and Discussions, Longman, 2008,
16. Prelipceanu, Cristina (coord), English for Tourism and Hospitality Industry, Ed. Universitara,
Bucuresti 2009
17. Riley, David, Check Your Vocabulary Hotels, Tourism and Catering, Peter Collin Publishing
18. Sharman, Elizabeth, Across Cultures, Longman, 2008
19. Strutt, Peter, English for International Tourism, Longman, 2016
20. Sweeney, Simon, Communicating in Business , Cambridge University Press, 2009

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii


epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniu
 Formarea deprinderilor care să asigure profesionalism, imparțialitate și independență ca bază pentru
dezvoltarea profesională și științifică

10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota
finală
Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115 , Timişoara, Român ia


Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

10.4 Curs Prezenţa şi participarea activă la Evaluare pe parcurs pe 50%


curs baza participării şi
realizarea temelor cerute

10.5 Seminar Realizarea sarcinilor de lucru Examen oral si o


/ laborator prezentare a unui eseu în
50%
limba engleză

10.6 Standard minim de performanţă


 capacitatea de redactare a unor texte cu tematică / lexic de specialitate

Data completării Titular curs (Semnătura) Titular seminar (Semnătura)

20.01.2019 Lector dr. Daniela Istodor Lector dr. Daniela Istodor

Data avizării în departament Director departament (Semnătura)

Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115 , Timişoara, Român ia


Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
1.2 Facultatea DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR
1.3 Departamentul MANAGEMENT
1.4 Domeniul de studii ADMINISTRAREA AFACERILOR
1.5 Ciclul de studii MASTER
ADMINISTRAREA AFACERILOR ÎN TURISM ȘI
1.6 Programul de studii / Calificarea INDUSTRIA OSPITALITĂȚII (AATIO)

2. Date despre disciplină


2.1 Denumirea disciplinei FRANCEZA PENTRU AFACERI
AA2AATIO 1106

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. dr. Sorina ȘERBĂNESCU


2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf. dr. Sorina ȘERBĂNESCU
2.4 Anul de I 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de C1 2.7 Regimul F
studiu evaluare disciplinei

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)


3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care ore curs: 2 Seminar 2
3.2 Număr de ore pe semestru 56 din care ore curs: 28 Seminar 28
3.3. Distribuţia fondului de timp: ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe -
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren -
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri -
Tutoriat -
Examinări -
Alte activități -
3.4 Total ore studiu individual -
3.5 Total ore pe semestru1 54
3.6 Numărul de credite 2

1
Numărul total de ore nu trebuie să depăşească valoarea (Număr credite) x 27 ore
Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115, Timişoara, Român ia


Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum  Limba franceza: nivel A2-
4.2 de competenţe - Competențe profesionale:
Stăpânirea competențelor specifice nivelului de cunoaștere a limbii franceze
corespunzătoare nivelului A2, conform Cadrului European Comun de Referință
pentru Limbi (CECR):
 C4.3 Ascultare / înțelegere: Înţelege despre ce este vorba într-o discuţie pe o temă
familiară. Într-o poveste scurtă, înţelege propoziţii simple şi recunoaşte cuvinte sau grupuri
de cuvinte care indică schimbări ale timpului, precum şi legăturile logice cele mai comune.
 C4.4 Citire/înțelegere: Înţelege esenţialul dintr-un text sau un mesaj simplu şi scurt
tratând o temă sau un domeniu familiar. Recunoaşte articulatorii logici şi cronologici
esenţiali dintr-o poveste.
 C4.5 Participare la conversație: Comunică într-o situaţie simplă şi de rutină, după
ce s-a pregătit, cu un schimb de informaţii simple şi directe şi despre activităţi sau subiecte
familiare. În timpul acestor schimburi, comite puţine erori, ţinând de înţelegerea dificilă.
 C4.6 Discurs oral: Descrie în câteva propoziţii şi cu mijloace simple o experienţă
recentă (stagiu, loc de muncă…).
 C4.7 Exprimare scrisă: Scrie o scrisoare personală pentru a se prezenta, a mulţumi
sau a vorbi despre propria persoană. Redactează o notă sau un mesaj scurt, ca răspuns la
o întrebare. Este încă necesar să recitească de mai multe ori pentru a corecta greşelile ce
jenează înţelegerea.

5. Condiţii (acolo unde este cazul)


5.1 de desfăşurare a cursului  un procent de minim 75% prezență la activitatea de seminar
5.2 de desfăşurare a seminarului/  un procent de minim 75% prezență la activitatea de seminar
laboratorului

6. Competenţele specifice acumulate


Cunoştinţe consolidate de limbă franceză fundamentală și de afaceri: 2 CREDITE
Competenţe profesionale

 C1: cunoașterea lexicului de bază al limbii franceze fundamentale și de afaceri, și a structurilor


morfo-sintactice adecvate
 C2: cunoașterea principalelor probleme de gramatică (grup verbal, grup nominal, propoziţii
subordonate, concordanță, topică)
 C3: competențe în înțelegere a unui text de civilizație (în context pragmatic), în limba franceză
 C4: exprimarea fluentă în tipuri de discurs adecvate situaţiei de comunicare
capacitatea de a concepe, a redacta mi a scrie un scurt eseu sau o prezentare

Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115, Timişoara, Român ia


Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

Limbă străină – LIMBA FRANCEZĂ: Autocontrolul procesului de învăţare, diagnoza nevoilor


de formare, analiza reflexivă a propriei activităţi profesionale: 2 CREDITE
 CT1: identificarea oportunităților de formare continuă și valorificarea eficientă a resurselor și
tehnicilor de învățare pentru propria dezvoltare
 CT2: abordarea unei atitudini pozitive si responsabile fata de domeniul ştiinţific
 CT3: deprinderea unui sistem de valori culturale, morale, civice și democratice
 CT4: capacitatea de a valorifica în mod optim si creativ propriul potenţial în activităţile ştiinţifice
Competenţe transversale

 CT5: dorința și posibilitatea de implicare în dezvoltarea instituţională şi în promovarea


inovaţiilor ştiinţifice
 CT6: competențe de comunicare care să permită studenților realizarea unor relaţii de parteneriat
cu alte persoane - instituţii cu responsabilităţi similare
 CT7: capacitatea de a realiza propria dezvoltare profesionala
 CT8: respectul față de sistemul centrat pe competențe și valori, precum şi față de principiile
eticii profesionale
 CT9: abilităţi de lucru în echipă
 CT10: dezvoltarea aptitudinilor de cercetare/concepere/redactare a unor lucrări de specialitate (în
limbă străină)
 CT11: consolidarea capacităţii de expunere şi de interacţiune în limba străină (în contextul
afacerilor și al industriei turismului și ospitalității)

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al disciplinei Crearea de competențe lingvistice care să permită studenţilor să înțeleagă
și să se exprime fluent în limba franceză în contexte pragmatice de
comunicare (viața de toate zilele sau mediu profesional).

Programa de limbă franceză de afaceri îi conferă studentului capacitatea de


a utiliza în mod eficace limba franceză orală și scrisă, în principalele situații
de comunicare profesională pentru a-i face operaționali în cadrul funcțiilor
relaționale, administrative și comerciale ale întreprinderii, în care stăpânirea
limbii străine poate constitui u factor de succes.

Curriculum-ul îi permite masterandului, totodată, comunicarea în limba


franceză cu ușurință și încredere în majoritatea situațiilor din viața socială
și profesională. Ea permite luarea în considerare a normelor sociale ca și a
constrângerilor ierarhice în vederea alegerii unui registru lingvistic adaptat
situației.

Această programă conduce la dobândirea unui nivel de franceză de


specialitate care poate interesa întreprinderile din sectorul turismului și al
ospitalității, susceptibile de a recruta personal apt să-și desfășoare
activitatea în limba franceză.

Totodată, programa cursului îi va permite masterandului să poată trece


examenele de Franceza Turismului, Industriei hoteliere și de restaurație,

Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115, Timişoara, Român ia


Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

organizate de Camera de Comerț și Industrie Paris Île-de-France:


http://www.lefrancaisdesaffaires.fr/tests-diplomes/diplomes-francais-
professionnel-dfp/tourisme-hotellerie-restauration/

7.2 Obiectivele specifice  Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvata a


noţiunilor specifice disciplinei)
-restructurarea, dezvoltarea şi consolidarea cunoştinţelor de limbă
fundamentală
-consolidarea şi îmbogățirea lexicului de bază, cu suportul morfo-sintactic
adecvat

 Explicare si interpretare (explicarea si interpretarea unor idei,


proiecte, procese, precum şi a conţinuturilor teoretice si practice ale
disciplinei)

-consolidarea şi exersarea principalelor probleme de gramatică (grup


verbal, grup nominal, propoziţii subordonate, concordanţă, topică)
-exprimarea fluentă în tipuri de discurs adecvate situaţiei de comunicare
-introducerea unor noțiuni de compoziţie pentru redactarea unui eseu sau a
unei prezentări

 Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea si evaluarea


activităţilor practice specifice; utilizarea unor metode, tehnici si
instrumente de investigare si de aplicare)
- simulări, jeux de rôle
- interpretare texte
- dialog
- redactare

 Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive si responsabile fata


de domeniul ştiinţific / cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe
valori si relaţii democratice / promovarea unui sistem de valori
culturale, morale şi civice / valorificarea optima si creativa a
propriului potenţial în activităţile ştiinţifice / implicarea în
dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice /
angajarea in relaţii de parteneriat cu alte persoane - instituţii cu
responsabilităţi similare / participarea la propria dezvoltare
profesionala/respectarea şi dezvoltarea valorilor şi eticii profesionale)
- abilităţi de lucru în echipă
- dezvoltarea aptitudinilor de cercetare/redactare a unor lucrări de
specialitate în limba străină

Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115, Timişoara, Român ia


Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii

 Capitolul 1. Definiția economiei: curs interactiv : prezentare


1.1 Nevoi orala + multimedia + lectura +
1.2 Bunuri și servicii dezbatere
Săptămâna 1: 2 ore
1.3 Structura economiei: sectoarele primar, secundar,
terțiar

Capitolul 2. Piața, agenții economici curs interactiv : prezentare


2.1 Operații economice orala + multimedia + lectura +
2.2 Circuitul economic dezbatere
Săptămâna 2: 2 ore
2.3 Concurența, distribuitori, consumatori
2.4 Importul – exportul

Capitolul 3. Întreprinderea curs interactiv : prezentare


3.1 Tipuri și forme juridice de întreprindere orala + multimedia + lectura + Săptămâna 3: 2 ore
dezbatere
Capitolul 4. Producția curs interactiv : prezentare Săptămâna 4: 2 ore
4.1 Producția orala + multimedia + lectura +
4.2 Aprovizionarea dezbatere
4.3 Valoarea adăugată
4.4 Capitalul
4.5 Productivitatea

Capitolul 5. Veniturile curs interactiv : prezentare Săptămâna 5: 2 ore


5.1 Veniturile primare orala + multimedia + lectura +
5.2 Veniturile de transfer sau redistribuirea dezbatere
5.3 Reținerile pentru asigurările sociale și fiscale
5.5 Puterea de cumpărare
5.6 Inflația

Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115, Timişoara, Român ia


Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

Capitolul 6. Prețurile curs interactiv : prezentare Săptămâna 6: 2 ore


6.1. Cum se fixează prețul orala + multimedia + lectura +
dezbatere
Capitolul 7. Crearea întreprinderii curs interactiv : prezentare Săptămâna 7: 2 ore
7.1 Crearea unei întreprinderi; etape orala + multimedia + lectura +
dezbatere
Capitolul 8. Gestiunea întreprinderii curs interactiv : prezentare Săptămâna 8: 2 ore
8.1 Creșterea orala + multimedia + lectura +
8.2 Descreșterea, falimentul, bancruta dezbatere
8.3 Stiluri de gestiune
8.4 Tipuri de manageri; luarea deciziei

Capitolul 9. Finanțarea curs interactiv : prezentare Săptămâna 9: 2 ore


9.1 Moneda orala + multimedia + lectura +
9.2 Circulația monedei dezbatere
9.3 Credit
9.4 Politica economică

Capitolul 10. Vânzare- cumpărare curs interactiv : prezentare Săptămâna 10: 2


10.1 Vânzarea orala + multimedia + lectura + ore
10.2 Cumpărarea dezbatere
10.3 Livrarea
10.4 Facturarea

Capitolul 11. Resurse umane curs interactiv : prezentare Săptămâna 11: 2


11.1 Reprezentarea personalului orala + multimedia + lectura + ore
11.2 Gestiunea resurselor umane dezbatere
11.3 Informarea personalului
11.4 Salarizare, impozite și taxe

Capitolul 12. Contabilitatea curs interactiv : prezentare Săptămâna 12: 2


12.1 Conturi orala + multimedia + lectura + ore
12.2 Contul rezultatului dezbatere
12.3 Solduri de gestiune

Capitolul 13. Marketing curs interactiv : prezentare Săptămâna 13: 2


13.1 Demersul de marketing orala + multimedia + lectura + ore
13.2 Marketing mix dezbatere
13.3 Sondajul de piață
13.4 Comunicarea și publicitatea

Capitolul 14. Evenimente promoționale curs interactiv : prezentare Săptămâna 14: 2


14.1. Evenimente comerciale orala + multimedia + lectura + ore
14.2 Salonul – târgul de prezentare dezbatere
14.3 Salonul on-line

Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115, Timişoara, Român ia


Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE
CALMY Annne-Marie (2004) Le français du tourisme, Paris, Hachette.
DANILO, M., TAUZIN, B. (1990) Le Français de l'entreprise, Paris, Clé International
PENFORNIS, Jean-Luc (1999) Francais.com: Méthode de français professionnel et des affaires, Paris, Clé
International
PENFORNIS, Jean-Luc (2005) Francais.com:Cahier d’exercices. Intermédiaire (Méthode de français
professionnel et des affaires), Paris, Clé International

Sitografie
Industria turismului și a ospitalității
- https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/numerifos/tourisme/
- https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/numerifos/hotellerie-et-restauration/

- http://fle-sitographie.pagesperso-orange.fr/menu.html;
http://fle-sitographie.pagesperso-orange.fr/fos/services.htm#H%F4tellerie
- http://fle-sitographie.pagesperso-orange.fr/menu.html;
http://fle-sitographie.pagesperso-orange.fr/fos/services.htm#H%F4tellerie

- https://www.lepointdufle.net/p/francais-sur-objectifs-specifiques.htm#tour : Français de spécialité. Tourisme,


hôtellerie, restauration, secteur de la propreté
- https://www.lepointdufle.net/penseigner/francais-sur-objectifs-specifiques-fiches-pedagogiques.htm#tour

- http://www.francparler-oif.org/images/stories/parcours/tourisme.htm#recap

- https://www.tourisme.fr/

- https://www.bourse-des-voyages.com/glossaire-tourisme/abonnement.html: Glosarul turismului


- http://media.unwto.org/fr/content/comprende-le-tourisme-glossaire-de-base: Comprende le tourisme:
Glossaire de base

- https://fr.slideshare.net/Randarandouda/cours-management-des-entreprises-touristiques : Cours management


des entreprises touristiques

Gramatică și dicționare
- http://fle-sitographie.pagesperso-orange.fr/dictionnaires.html#Affaires/
- https://www.lepointdufle.net/penseigner/grammaire-fiches-pedagogiques.htm
- http://www.francparler-oif.org/images/stories/parcours/grammaire.htm
- http://www.conjuguetamere.com/temps-conjugaison

Bibliografie facultativă
CILIANU-LASCU, Corina, Franceză pentru afaceri, Bucuresti, Teora, 1996/2003.
CILIANU-LASCU, Corina, Limba franceză : culegere de exerciţii lexico-gramaticale cu profil
economic, Bucureşti, Meteora press, 2000.
Comment vont les affaires, Paris, Clé International, 2000.
CONSTANTINESCU, Ileana, DRĂGAN, Maria, Limba franceză pentru economişti, Bucureşti.
CORADO, L., SANCHEZ-MACAGNO, M.-O., Français des affaires : 350 exercices,

Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115, Timişoara, Român ia


Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

textes,documents, Paris, Hachette, 1991.


DANILO, M., Le français de la communication professionnelle, Paris, CLE International, 1993.
DIPŞE, Maria, Formation à la communication en affaires, vol.1, 2, Editura Mayon, Bucureşti, 2001.
PASAT, Mihaela Pasat ; ȘERBĂNESCU, Sorina, Le français se lance en… affaires, Ed.Solness,
Timisoara, 2011.
PASAT, Mihaela -PAPAY, Claudia (2000 si 2004) Français de l'économie … sans économie du français
(vol.I), Ed. Mirton, Timişoara.

PASAT, Mihaela -PAPAY, Claudia (2000 si 2004) Français de l'économie … sans économie du français
(vol.II), Ed. Mirton, Timişoara.
VERLUYTEN, S. Paul, Pascale DUMONT, Leïla BERNAD, 1987 - Le français des affaires - S'exprimer par
écrit, s'exprimer oralement, Acco, Leuven.
WILLIAMS, Stuart - McANDREW-CAZORLA, Nathalie, Franceza pentru oamenii de afaceri,
Editura Teora, Bucureşti, 1998.

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii

Capitolul 1. Locul industriei turistice în economia dialog/punere în situație +


mondială și a Franței dictare + aplicații : lexicale și
gramaticale Săptămâna 1: 2 ore
- Articolul (articolul hotărât, nehotărât, partitiv, omiterea
articolului).
Capitolul 2. Piața dialog/punere în situație +
2.1 Cunoașterea pieței dictare + aplicații : lexicale și
2.2 Studiul de piață gramaticale
2.3 Segmentarea pieței Săptămâna 2: 2 ore
- Numeralele cardinal și ordinale, construcții interogative
și negative (pronumele interogativ-relative)

Capitolul 3. Întreprinderea dialog/punere în situație +


3.1 Organizarea și funcționarea întreprinderii dictare + aplicații : lexicale și Săptămâna 3: 2 ore
3.2 Organigrama gramaticale

- Verbele: grupele verbale, verbele auxiliare și semi-


auxiliare
Capitolul 4. Produsul dialog/punere în situație + Săptămâna 4: 2 ore
4.1 Curba de viață a produsului dictare + aplicații : lexicale și
4.2 Produsele turistice gramaticale
4.3 Producția și activitățile de animație în turism

- Verbele de grupa 1-a, a 2-a și a 3-a: prezentul


indicativului
Capitolul 5. Turismul în România dialog/punere în situație + Săptămâna 5: 2 ore
- Substantivul și adjectivul: formarea femininului și a dictare + aplicații : lexicale și
pluralului gramaticale

Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115, Timişoara, Român ia


Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

Capitolul 6. Prețul dialog/punere în situație + Săptămâna 6: 2 ore


6.1. Prețurile în industria turismului dictare + aplicații : lexicale și
gramaticale
- Gradele de comparație ale adjectivelor și adverbelor

Capitolul 7. Crearea întreprinderii dialog/punere în situație + Săptămâna 7: 2 ore


7.1 Strategia și dezvoltarea structurii dictare + aplicații : lexicale și
7.2 Structura unui plan de afaceri gramaticale

- Pronumele personale, reflexive, nehotărâte și


adverbiale ("en" și "y").

Capitolul 8. Gestiunea întreprinderii turistice dialog/punere în situație + Săptămâna 8: 2 ore


8.1 Gestiunea curentă și administrarea activității dictare + aplicații : lexicale și
8.2 Elaborarea ofertelor gramaticale
8.3 Elaborarea planului de marketing
8.4 Gestionarea și dezvoltarea relațiilor cu clienții
8.5 Politica comercială
8.6 Încheierea de parteneriate cu actori publici și
privați din teritoriu
8.7 Politica de dezvoltare durabilă
8.8 Politica normelor de securitate și siguranță în
turism

- Pronumele și adjectivele posesive; pronumele și


adjectivele demonstrative.
Capitolul 9. Finanțarea dialog/punere în situație + Săptămâna 9: 2 ore
Moduri de finanțare dictare + aplicații : lexicale și
gramaticale
- Conjugarea verbelor: viitorul indicativului,
condiționalul prezent și condiționalul trecut

Capitolul 10. Vânzare- cumpărare dialog/punere în situație + Săptămâna 10: 2


10.1 Moduri de plată dictare + aplicații : lexicale și ore
10.2 Plata în rate gramaticale

- Conjugarea verbelor: timpurile trecute ale indicativului:


imperfectul, perfectul compus

Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115, Timişoara, Român ia


Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

Capitolul 11. Resurse umane dialog/punere în situație + Săptămâna 11: 2


11.1 Fluturașul de salariu dictare + aplicații : lexicale și ore
gramaticale
- Conjugarea verbelor: timpurile trecute ale indicativului:
mai-mult-ca-perfectul, perfectul simplu, viitorul anterior

Capitolul 12. Contabilitatea dialog/punere în situație + Săptămâna 12: 2


Bilanțul contabil dictare + aplicații : lexicale și ore
gramaticale
- Conjugarea verbelor : conjunctivul (subjonctif): prezent
si trecut; infinitiv sau conjunctiv

Capitolul 13. Marketing dialog/punere în situație + Săptămâna 13: 2


13.2 Turismul în Franța dictare + aplicații : lexicale și ore
13.2.1 Atuurile turistice ale Franței gramaticale

- Concordanța timpurilor; Si conditionnel.

Capitolul 14. Evenimente promoționale dialog/punere în situație + Săptămâna 14: 2


dictare + aplicații : lexicale și ore
- Diatezele; discurs direct și discurs indirect gramaticale

BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE
DANILO, M., TAUZIN, B.(1990), Le Français de l'entreprise, Paris, Clé International.
PENFORNIS, Jean-Luc (1999) Francais.com: Méthode de français professionnel et des affaires, Paris, Clé
International
PENFORNIS, Jean-Luc (2005) Francais.com:Cahier d’exercices. Intermédiaire (Méthode de français
professionnel et des affaires), Paris, Clé International

Sitografie
Gramatică și dicționare
- http://fle-sitographie.pagesperso-orange.fr/dictionnaires.html#Affaires/
- https://www.lepointdufle.net/penseigner/grammaire-fiches-pedagogiques.htm
- http://www.francparler-oif.org/images/stories/parcours/grammaire.htm
- http://www.conjuguetamere.com/temps-conjugaison

Afaceri și mediul întreprinderii


- https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/numerifos/affaires/: site de la Chambre de Commerce et d’Industrie de
Paris
https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/plan-du-site/;
https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/professeurs/ressources/ressources-francais-de-specialite/;
https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/professeurs/ressources/le-francais-professionnel-action/;

Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115, Timişoara, Român ia


Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/wp-content/uploads/2018/06/Activite-
dentrainement_B2_rediger_un_plan_daction.pdf : Rédiger un plan d’action en entreprise

- https://www.lepointdufle.net/penseigner/enseigner_le_francais.htm;
https://www.lepointdufle.net/p/francais-sur-objectifs-specifiques.htm;
https://www.lepointdufle.net/penseigner/francais-sur-objectifs-specifiques-fiches-pedagogiques.htm#entreprise
https://www.lepointdufle.net/p/francais-sur-objectifs-specifiques.htm#entreprise : Français de spécialité. Dans
l'entreprise

- https://enseigner.tv5monde.com/articles-dossiers

- https://www.youtube.com/watch?v=9bZ3nrLEdRw : Pedagogie Inversée Le Français des Affaires


simulation d'une entreprise

- https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/langue-fran%C3%A7aise/autour-des-professions
: Français des métiers
- https://wirtschaftssprachen.hslu.ch/cours/: Français des affaires - Cours et exercices en ligne

- https://www.bonjourdefrance.com/index/indexfranaff.htm: Français des affaires

- http://sadcdematagami.qc.ca/data/documents/1.Explication-plan-daffaires.pdf: Pourquoi un plan


d’affaires?

Industria turismului și a ospitalității


- https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/numerifos/tourisme/
- https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/numerifos/hotellerie-et-restauration/

- http://fle-sitographie.pagesperso-orange.fr/menu.html;
http://fle-sitographie.pagesperso-orange.fr/fos/services.htm#H%F4tellerie
- http://fle-sitographie.pagesperso-orange.fr/menu.html;
http://fle-sitographie.pagesperso-orange.fr/fos/services.htm#H%F4tellerie

- https://www.lepointdufle.net/p/francais-sur-objectifs-specifiques.htm#tour : Français de spécialité. Tourisme,


hôtellerie, restauration, secteur de la propreté
- https://www.lepointdufle.net/penseigner/francais-sur-objectifs-specifiques-fiches-pedagogiques.htm#tour

- http://www.francparler-oif.org/images/stories/parcours/tourisme.htm#recap
http://www.francparler-oif.org/le-francais-du-tourisme-et-de-lhotellerie/

- https://www.tourisme.fr/

- https://www.bourse-des-voyages.com/glossaire-tourisme/abonnement.html: Glosarul turismului


- http://media.unwto.org/fr/content/comprende-le-tourisme-glossaire-de-base: Comprende le tourisme:
Glossaire de base

- https://fr.slideshare.net/Randarandouda/cours-management-des-entreprises-touristiques : Cours management


des entreprises touristiques

Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115, Timişoara, Român ia


Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

- https://www.memoireonline.com/12/09/3057/m_Les-determinants-du-choix-strategique-des-entreprises-
touristiques.html: Les déterminants du choix stratégique des entreprises touristiques
- http://referentiel.atout-france.fr/page/activit%C3%A9s-du-tourisme-et-de-lh%C3%B4tellerie: Activités du
tourisme et de l'hôtellerie
- https://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/libris/3303330403938/3303330403938_EX.pdf : Le
tourisme : un moteur de l'économie mondiale
- https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/03/15/dix-chiffres-sur-le-tourisme-en-france-et-dans-le-
monde_5271195_3234.html: Dix chiffres sur le tourisme en France et dans le monde
- https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Tourism_statistics/fr: Statistiques du
tourisme
- https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/tour-2018-
fr.pdf?expires=1548011769&id=id&accname=guest&checksum=D99FB2C817E979815A4D5E7DE2082629 :
Tendances et politiques du tourisme de l’OCDE 2018
- https://www.fftst.org/pdf/RVTourisme2020.pdf: Le tourisme des années 2020
- http://www.quotidiendutourisme.com/institutions/le-tourisme-pese-de-plus-en-plus-lourd-dans-leconomie-
francaise/167110 : Le tourisme pèse de plus en plus lourd dans l’économie française
- https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/1374550/fratour08b.PDF : Le tourisme : un secteur économique
porteur
- https://www.economie.gouv.fr/entreprises/tourisme-en-france-chiffres-cles-secteur: Le tourisme en France :
les chiffres clés du secteur
- https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/tourisme/la-place-du-tourisme-dans-l-
economie-francaise/ : Le tourisme, secteur clé de l’économie française
- https://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/114000081.pdf : Le poids économique
et social du tourisme
- http://gilles.bruno.caire.free.fr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=55&Itemid= : La
place de l'industrie touristique dans l'économie française
- https://www.bourse-des-voyages.com/glossaire-tourisme/produit-touristique.html: Produit touristique
- http://www.ihet.rnu.tn/download/GPT2%20Les%20differents%20types%20de%20produits%20touristiques.pdf: Les
differents types de produits touristiques
- http://www.ihet.rnu.tn/download/GPT2%20Les%20services,%20les%20produits%20et%20les%20attraits%20touristiques.pdf : Les
services, les produits et les attraits touristiques
- http://odyssea.eu/projets/doc/GRUISSAN-GAL/rendus/2/1/MARKETING_OFFRES.pdf: Les produits
touristiques

- http://referentiel.atout-france.fr/page/activit%C3%A9s-du-tourisme-et-de-lh%C3%B4tellerie#STRA :
Production et animation
- https://journals.openedition.org/teoros/795?file=1: Attraits, attractions et produits touristiques
- http://www.lameuseetvous.com/assets/Uploads/Guide-produits-touristiques.pdf: Guide à la création d’un
produit touristique performant
- http://www.roumanie.fr/: Roumanie : guide culturel, d'affaires et touristique
- https://www.cityzeum.com/tourisme/roumanie :Tourisme en Roumanie
- http://cinqcontinents.geo.unibuc.ro/1/1_1_Ivan.pdf:
Le tourisme dans la dernière décennie en Roumanie. Etude de cas: la ville de Brasov
- http://steconomiceuoradea.ro/anale/volume/2009/v2-economy-and-business-administration/12.pdf: Le
tourisme roumain – des différences qui font la différence
- https://giam.zrc-sazu.si/sites/default/files/gs_clanki/GS_3401_177-188.pdf :
Géopolitique régionale et évolution du tourisme international en Roumanie

Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115, Timişoara, Român ia


Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

- http://www.guideroumanie.com/tmp/Presentation%20Roumanie.pdf: Bienvenue en Roumanie. Explorez le


jardin des Carpates
- https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01475749/document: Espace local et acteurs du tourisme dans le
développement territorial et touristique : Le cas de la région Apuseni, Roumanie Occidentale: thèse de
doctorat
- https://journals.openedition.org/civilisations/pdf/1154 : Une légende à des fins touristiques dans la
Roumanie communiste
- https://www.researchgate.net/publication/298438979_Le_tourisme_littoral_roumain: Le tourisme littoral
roumain de la Mer Noire
- https://www.manager-go.com/marketing/dossiers-methodes/fixation-tarifs-de-vente: Comment fixer vos prix
de vente?
- https://www.l-expert-comptable.com/fiches-pratiques/comment-fixer-son-prix-de-vente.html: Comment fixer
son prix de vente ?
- https://www.lecoindesentrepreneurs.fr/fixer-le-prix-de-vente-dun-produit-ou-service/: Comment fixer le prix
de vente d’un produit ou service ?
- http://www.ihet.rnu.tn/download/GPT3%20Le%20Principe%20de%20la%20Tarification%20touristique.pdf:
Le principe de la tarification touristique
- https://www.lecoindeshotes.com/blog?a=2 : Comment établir le prix d'une nuit dans sa maison d'hôtes
- https://blog.homerez.fr/2016/03/31/comment-fixer-le-prix-de-votre-location-de-vacances-pour-une-meilleure-
rentabilite/: Comment fixer le prix de votre location de vacances pour une meilleure rentabilité ?
- https://www.creerentreprise.fr/idees-creation-entreprise-tourisme/: 25 idées de création d’entreprise dans le tourisme
- http://referentiel.atout-france.fr/page/activit%C3%A9s-dites-sensibles#DFP;
http://referentiel.atout-france.fr/page/activit%C3%A9s-du-tourisme-et-de-lh%C3%B4tellerie#STRA: Strategia
și dezvoltarea structurii
- http://referentiel.atout-france.fr/page/activit%C3%A9s-dites-sensibles#COW;
http://referentiel.atout-france.fr/page/activit%C3%A9s-du-tourisme-et-de-lh%C3%B4tellerie#MAGH :
Activités de pilotage et management
- http://m3.ithq.qc.ca/collection/00000010.pdf : La gestion efficace d’une petite entreprise touristique
- https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/wp-content/uploads/2016/05/01financement.pdf: Modes de financement
- http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/metiers/secteur/hotellerie-restauration-tourisme.html: Métiers du
tourisme, de l’hôtellerie et la restauration
- https://www.journaldespalaces.com/index.php?home=liens_metiers.php: Les métiers de l'hôtellerie et de la
restauration
- http://atout-france.fr/content/tourisme-d-affaires-rencontres-et-evenements-professionnels/ :
Rencontres et événements professionnels: un secteur porteur d'importantes retombées
- https://www.lhotellerie-restauration.fr/salon-agenda/: Salon Agenda profession hôtellerie restauration cafés
- https://www.journaldespalaces.com/index.php?home=agenda.php/: Agenda des conférences et salons dans
l'hôtellerie ultra-luxe et luxe et la restauration gastronomique

Dictionare:

*** Dictionnaire français -roumain et roumain-français : tout auteur/toute édition


*** Dictionnaire des difficultés du français, Paris, coll. Les usuels du Robert, nouvelle édition, 1990.
*** Le petit Robert, Paris, Le Robert, (1972 sau orice altă ediţie), Paris.

Gramatici și culegeri de exerciții:


CRISTEA, Teodora (1977), Eléments de grammaire contrastive, EDP, Bucureşti.
Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115, Timişoara, Român ia


Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

CRISTEA, Teodora (1979), Grammaire structurale du français contemporain, EDP, Bucureşti.


GREVISSE, Maurice (1979), Le Bon Usage, Duculot-Gembloux, Hatier, Paris.

6. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii


epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul
aferent programului

Cunoașterea a cel puțin unei limbi străine este o exigență curriculară prezentă în toate universitățile europene și nu
numai, în contextul unei societăți suspuse fenomenului globalizării.

Această competență, devenită necesitate, conferă absolvenților unei instituții de învățământ superior o deschidere
esențială, dacă vrem să pregătim cetățenii capabili să-și găsească locul și să își joace rolul într-o lume plurală și
în schimbare.

Cerința cunoașterii limbilor străine poate fi îndeplinită doar printr-un învățământ care depășește dimensiunea
utilitară a unei limbi vii. Această dimensiune culturală, înțeleasă într-un sens larg (lingvistic, istoric, literar, socio-
economic ...), este tocmai una dintre contribuțiile esențiale ale învățării unei limbi străine, mai ales dacă este una
de circulație internațională, de predare în alte numeroase state de pe mapamond și de utilizare, ca instrument comun
de comunicare, în instituțiile europene și internaționale (de ex. ONU), cum este cazul limbii franceze.

Viziunea deschisă, atât instituțiilor responsabile de elaborarea politicilor publice naționale cât și a instituțiilor de
învățământ – cu precădere a universităților – privind predarea și susținerea învățării limbilor moderne reprezintă
însăși asigurarea oferirii unei educații de calitate și este singura corectă pe termen lung, căci ea va permite
Universității să promoveze "dezvoltarea interculturală" conform conceptului european de "unitate în diversitate"
și să pregătească absolvenți apți de a evolua într-o lume caracterizată prin mobilitatea profesională și a forței de
muncă.

7. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală
Notarea calității
10%
10.4 Curs răspunsurilor la întrebări
Test grilă 50%
Competențele lingvistice de
înțelegere a unui text scris și
oral, nivelul de exprimare
Notarea calității
verbală și în scris in limba 20%
răspunsurilor la întrebări
10.5 Seminar franceza

Participare activă
Calitatea informațiilor și a
Referat 20%
modului de prezentare
10.6 Standard minim de performanţă
 competențele lingvistice de înțelegere a unui text scris și oral, nivelul de exprimare verbală și în scris în limba
franceză;
 cunoașterea vocabularului și noțiunilor de limba franceză și a limbajului de afaceri, conform nivelului A2;
Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115, Timişoara, Român ia


Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

 exprimarea fluentă în tipuri de discurs adecvate situaţiei de comunicare


 capacitatea de a concepe, a redacta şi a scrie un eseu
 consolidarea capacităţii de expunere şi de interacţiune în limba franceză (în contextul afacerilor, turismului și
ospitalității).
 minimum nota 5 la testul grilă și referat.

Data completării: Titular seminar: Conf.univ.dr. Sorina ȘERBĂNESCU


20 ianuarie 2019
Semnătura:

Data avizării în departament Director departament (Semnătura)

Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115, Timişoara, Român ia


Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
1.2 Facultatea DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR
1.3 Departamentul MANAGEMENT
1.4 Domeniul de studii ADMINISTRAREA AFACERILOR
1.5 Ciclul de studii MASTER
ADMINISTRAREA AFACERILOR ÎN TURISM ȘI
1.6 Programul de studii / Calificarea INDUSTRIA OSPITALITĂȚII (AATIO)

2. Date despre disciplină


2.1 Denumirea disciplinei FRANCEZA PENTRU AFACERI
AA2AATIO 1207

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. dr. Sorina ȘERBĂNESCU


2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf. dr. Sorina ȘERBĂNESCU
2.4 Anul de II 2.5 Semestrul 2.6 Tipul de C1 2.7 Regimul F
studiu II evaluare disciplinei

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)


3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care ore curs: 2 Seminar 2
3.2 Număr de ore pe semestru 56 din care ore curs: 28 Seminar 28
3.3. Distribuţia fondului de timp: ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe -
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren -
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri -
Tutoriat -
Examinări -
Alte activități -
3.4 Total ore studiu individual -
3.5 Total ore pe semestru1 54
3.6 Numărul de credite 2

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum  Limba franceza: nivel A2

1
Numărul total de ore nu trebuie să depăşească valoarea (Număr credite) x 27 ore
Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115, Timişoara, Român ia


Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

4.2 de competenţe - Competențe profesionale:


Stăpânirea competențelor specifice nivelului de cunoaștere a limbii franceze
corespunzătoare nivelului A2, conform Cadrului European Comun de Referință
pentru Limbi (CECR):
 C4.3 Ascultare / înțelegere: Înţelege despre ce este vorba într-o discuţie pe o temă
familiară. Într-o poveste scurtă, înţelege propoziţii simple şi recunoaşte cuvinte sau grupuri
de cuvinte care indică schimbări ale timpului, precum şi legăturile logice cele mai comune.
 C4.4 Citire/înțelegere: Înţelege esenţialul dintr-un text sau un mesaj simplu şi scurt
tratând o temă sau un domeniu familiar. Recunoaşte articulatorii logici şi cronologici
esenţiali dintr-o poveste.
 C4.5 Participare la conversație: Comunică într-o situaţie simplă şi de rutină, după
ce s-a pregătit, cu un schimb de informaţii simple şi directe şi despre activităţi sau subiecte
familiare. În timpul acestor schimburi, comite puţine erori, ţinând de înţelegerea dificilă.
 C4.6 Discurs oral: Descrie în câteva propoziţii şi cu mijloace simple o experienţă
recentă (stagiu, loc de muncă…).
 C4.7 Exprimare scrisă: Scrie o scrisoare personală pentru a se prezenta, a mulţumi
sau a vorbi despre propria persoană. Redactează o notă sau un mesaj scurt, ca răspuns la
o întrebare. Este încă necesar să recitească de mai multe ori pentru a corecta greşelile ce
jenează înţelegerea.

5. Condiţii (acolo unde este cazul)


5.1 de desfăşurare a cursului  un procent de minim 75% prezență la activitatea de seminar
5.2 de desfăşurare a seminarului/  un procent de minim 75% prezență la activitatea de seminar
laboratorului

6. Competenţele specifice acumulate


Cunoştinţe consolidate de limbă franceză fundamentală și de afaceri: 2 CREDITE
Competenţe profesionale

 C1: cunoașterea lexicului de bază al limbii franceze fundamentale și de afaceri, și a structurilor


morfo-sintactice adecvate
 C2: cunoașterea principalelor probleme de gramatică (grup verbal, grup nominal, propoziţii
subordonate, concordanță, topică)
 C3: competențe în înțelegere a unui text de civilizație (în context pragmatic), în limba franceză
 C4: exprimarea fluentă în tipuri de discurs adecvate situaţiei de comunicare
capacitatea de a concepe, a redacta mi a scrie un scurt eseu sau o prezentare

Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115, Timişoara, Român ia


Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

Limbă străină – LIMBA FRANCEZĂ: Autocontrolul procesului de învăţare, diagnoza nevoilor


de formare, analiza reflexivă a propriei activităţi profesionale: 2 CREDITE
 CT1: identificarea oportunităților de formare continuă și valorificarea eficientă a resurselor și
tehnicilor de învățare pentru propria dezvoltare
 CT2: abordarea unei atitudini pozitive si responsabile fata de domeniul ştiinţific
 CT3: deprinderea unui sistem de valori culturale, morale, civice și democratice
 CT4: capacitatea de a valorifica în mod optim si creativ propriul potenţial în activităţile ştiinţifice
Competenţe transversale

 CT5: dorința și posibilitatea de implicare în dezvoltarea instituţională şi în promovarea


inovaţiilor ştiinţifice
 CT6: competențe de comunicare care să permită studenților realizarea unor relaţii de parteneriat
cu alte persoane - instituţii cu responsabilităţi similare
 CT7: capacitatea de a realiza propria dezvoltare profesionala
 CT8: respectul față de sistemul centrat pe competențe și valori, precum şi față de principiile
eticii profesionale
 CT9: abilităţi de lucru în echipă
 CT10: dezvoltarea aptitudinilor de cercetare/concepere/redactare a unor lucrări de specialitate (în
limbă străină)
 CT11: consolidarea capacităţii de expunere şi de interacţiune în limba străină (în contextul
afacerilor și al industriei turismului și ospitalității)

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al disciplinei Crearea de competențe lingvistice care să permită studenţilor să înțeleagă
și să se exprime fluent în limba franceză în contexte pragmatice de
comunicare (viața de toate zilele sau mediu profesional).

Programa de limbă franceză de afaceri îi conferă studentului capacitatea de


a utiliza în mod eficace limba franceză orală și scrisă, în principalele situații
de comunicare profesională pentru a-i face operaționali în cadrul funcțiilor
relaționale, administrative și comerciale ale întreprinderii, în care stăpânirea
limbii străine poate constitui u factor de succes.

Curriculum-ul îi permite masterandului, totodată, comunicarea în limba


franceză cu ușurință și încredere în majoritatea situațiilor din viața socială
și profesională. Ea permite luarea în considerare a normelor sociale ca și a
constrângerilor ierarhice în vederea alegerii unui registru lingvistic adaptat
situației.

Această programă conduce la dobândirea unui nivel de franceză de


specialitate care poate interesa întreprinderile din sectorul turismului și al
ospitalității, susceptibile de a recruta personal apt să-și desfășoare
activitatea în limba franceză.

Totodată, programa cursului îi va permite masterandului să poată trece


examenele de Franceza Turismului, Industriei hoteliere și de restaurație,

Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115, Timişoara, Român ia


Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

organizate de Camera de Comerț și Industrie Paris Île-de-France:


http://www.lefrancaisdesaffaires.fr/tests-diplomes/diplomes-francais-
professionnel-dfp/tourisme-hotellerie-restauration/

7.2 Obiectivele specifice  Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvata a


noţiunilor specifice disciplinei)
-restructurarea, dezvoltarea şi consolidarea cunoştinţelor de limbă
fundamentală
-consolidarea şi îmbogățirea lexicului de bază, cu suportul morfo-sintactic
adecvat

 Explicare si interpretare (explicarea si interpretarea unor idei,


proiecte, procese, precum şi a conţinuturilor teoretice si practice ale
disciplinei)

-consolidarea şi exersarea principalelor probleme de gramatică (grup


verbal, grup nominal, propoziţii subordonate, concordanţă, topică)
-exprimarea fluentă în tipuri de discurs adecvate situaţiei de comunicare
-introducerea unor noțiuni de compoziţie pentru redactarea unui eseu sau a
unei prezentări

 Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea si evaluarea


activităţilor practice specifice; utilizarea unor metode, tehnici si
instrumente de investigare si de aplicare)
- simulări, jeux de rôle
- interpretare texte
- dialog
- redactare

 Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive si responsabile fata


de domeniul ştiinţific / cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe
valori si relaţii democratice / promovarea unui sistem de valori
culturale, morale şi civice / valorificarea optima si creativa a
propriului potenţial în activităţile ştiinţifice / implicarea în
dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice /
angajarea in relaţii de parteneriat cu alte persoane - instituţii cu
responsabilităţi similare / participarea la propria dezvoltare
profesionala/respectarea şi dezvoltarea valorilor şi eticii profesionale)
- abilităţi de lucru în echipă
- dezvoltarea aptitudinilor de cercetare/redactare a unor lucrări de
specialitate în limba străină

Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115, Timişoara, Român ia


Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii

 Capitolul 1. Lumea turismului curs interactiv : prezentare orala


1.1 Actori, meserii, locuri + multimedia + lectura +
Săptămâna 1: 2 ore
1.2 Piața muncii în turism dezbatere

Capitolul 2. Tipuri și meserii turistice curs interactiv : prezentare orala
2.1 Meseriile în domeniul turismului, industriei + multimedia + lectura +
Săptămâna 2: 2 ore
hoteliere și de restaurație dezbatere

Capitolul 3. Pregătirea unei călătorii curs interactiv : prezentare orala


+ multimedia + lectura + Săptămâna 3: 2 ore
dezbatere
Capitolul 4. Primirea și asistarea turistului curs interactiv : prezentare orala Săptămâna 4: 2 ore
+ multimedia + lectura +
dezbatere
Capitolul 5. Ghidarea turistului curs interactiv : prezentare orala Săptămâna 5: 2 ore
Transporturi, orare, programe și obiective turistice + multimedia + lectura +
Hoteluri, restaurante, gastronomie dezbatere

Capitolul 6. Produsul turistic curs interactiv : prezentare orala Săptămâna 6: 2 ore


6.1 Oferta de itinerarii, excursii, circuite + multimedia + lectura +
6.2. Oferta de activități culturale, de recreere și dezbatere
divertisment
6.3 Oferta de cazare și restaurante

Capitolul 7. Conceperea unui produs turistic curs interactiv : prezentare orala Săptămâna 7: 2 ore
+ multimedia + lectura +
dezbatere
Capitolul 8. Culturi, moduri de viață și obiceiuri curs interactiv : prezentare orala Săptămâna 8: 2 ore
+ multimedia + lectura +
dezbatere
Capitolul 9. Vânzarea produselor turistice curs interactiv : prezentare orala Săptămâna 9: 2 ore
+ multimedia + lectura +
dezbatere
Capitolul 10. Plata serviciilor curs interactiv : prezentare orala Săptămâna 10: 2 ore
+ multimedia + lectura +
dezbatere

Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115, Timişoara, Român ia


Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

Capitolul 11. Rezolvarea reclamațiilor curs interactiv : prezentare orala Săptămâna 11: 2 ore
+ multimedia + lectura +
dezbatere
Capitolul 12. Fidelizarea clientului curs interactiv : prezentare orala Săptămâna 12: 2 ore
+ multimedia + lectura +
dezbatere
Capitolul 13. Promovarea produsului curs interactiv : prezentare orala Săptămâna 13: 2 ore
13.1. Actori și instrumente + multimedia + lectura +
dezbatere

Capitolul 14. A cunoaște și a face cunoscută țara curs interactiv : prezentare orala Săptămâna 14: 2 ore
+ multimedia + lectura +
dezbatere

BIBLIOGRAFIE
CALMY Annne-Marie (2004) Le français du tourisme, Paris, Hachette.
VIRET- THASINIPHONE, Emilie (2008) Français du tourisme, Université Nationale du Laos.

Sitografie
Gramatică și dicționare
- http://fle-sitographie.pagesperso-orange.fr/dictionnaires.html#Affaires/
- https://www.lepointdufle.net/penseigner/grammaire-fiches-pedagogiques.htm
- http://www.francparler-oif.org/images/stories/parcours/grammaire.htm
- http://www.conjuguetamere.com/temps-conjugaison

Sitografie industria turismului și a ospitalității


- http://fle-sitographie.pagesperso-orange.fr/menu.html;
http://fle-sitographie.pagesperso-orange.fr/fos/services.htm#H%F4tellerie
- http://fle-sitographie.pagesperso-orange.fr/menu.html;
http://fle-sitographie.pagesperso-orange.fr/fos/services.htm#H%F4tellerie
- https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/numerifos/tourisme/
- https://www.lepointdufle.net/penseigner/francais-sur-objectifs-specifiques-fiches-pedagogiques.htm#tour
- https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/numerifos/hotellerie-et-restauration/
- http://www.francparler-oif.org/images/stories/parcours/tourisme.htm#recap
- https://www.tourisme.fr/

- https://www.bourse-des-voyages.com/glossaire-tourisme/abonnement.html: Glosarul turismului


- http://media.unwto.org/fr/content/comprende-le-tourisme-glossaire-de-base: Comprende le tourisme:
Glossaire de base

Dictionare:

*** Dictionnaire français -roumain et roumain-français : tout auteur/toute édition


*** Dictionnaire des difficultés du français, Paris, coll. Les usuels du Robert, nouvelle édition, 1990.
*** Le petit Robert, Paris, Le Robert, (1972 sau orice altă ediţie), Paris.

Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115, Timişoara, Român ia


Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii

 Capitolul 1. Activiățile turistice dialog/punere în situație +


1.1 Turismul la munte dictare + aplicații : lexicale și
1.2 Tusimul la mare gramaticale Săptămâna 1: 2 ore
1.3 Tursimul balnear

Capitolul 2. Agențiile de voiaj dialog/punere în situație +
2.1 Agenții producătoare dictare + aplicații : lexicale și
2.2 Agenții de distribuție gramaticale Săptămâna 2: 2 ore
2.3 Lanțurile hoteliere

dialog/punere în situație +
Capitolul 3. Organisme de promovare turistică dictare + aplicații : lexicale și Săptămâna 3: 2 ore
3.1 Sidicatele de inițiativă / Oficiile de turism gramaticale
3.2 Asociațiile de turism

dialog/punere în situație + Săptămâna 4: 2 ore


Capitolul 4. Promovarea digitală a produselor dictare + aplicații : lexicale și
turistice gramaticale

Capitolul 5. Promovarea imaginii Franței dialog/punere în situație + Săptămâna 5: 2 ore


dictare + aplicații : lexicale și
gramaticale
Capitolul 6. Franța gastronomică dialog/punere în situație + Săptămâna 6: 2 ore
8.1 Gastronomia franceză dictare + aplicații : lexicale și
8.2 Vinurile franțuzești gramaticale
8.3 Specialități culinare franceze

Capitolul 7 Expresii ale valorizării imaginii și dialog/punere în situație + Săptămâna 7: 2 ore


produselor întreprinderii turistice dictare + aplicații : lexicale și
gramaticale
Capitolul 8. Francezii și vacanțele dialog/punere în situație + Săptămâna 8: 2 ore
8.1 Concediile plătite dictare + aplicații : lexicale și
8.2 Reducerea timpului de muncă și repartizarea gramaticale
anuală a concediilor
8.3 Zilele libere, minivacanțele, vacanțele școlare
Capitolul 9. Consilierea unui client în domeniul dialog/punere în situație + Săptămâna 9: 2 ore
cazării dictare + aplicații : lexicale și
gramaticale

Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115, Timişoara, Român ia


Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

Capitolul 10. Prezentarea unui hotel dialog/punere în situație + Săptămâna 10: 2 ore
10.1 Redactarea unei broșuri de prezentare dictare + aplicații : lexicale și
gramaticale
Capitolul 11. Rezervarea și primirea unui client dialog/punere în situație + Săptămâna 11: 2 ore
într-un restaurant dictare + aplicații : lexicale și
gramaticale
Capitolul 12 Prezentarea unui restaurant dialog/punere în situație + Săptămâna 12: 2 ore
12.1 Explicarea unei rețete culinare dictare + aplicații : lexicale și
gramaticale

Capitolul 13. Narațiunea unei tradiții locale dialog/punere în situație + Săptămâna 13: 2 ore
dictare + aplicații : lexicale și
gramaticale
Capitolul 14. Descrierea unui monument, a unei dialog/punere în situație + Săptămâna 14: 2 ore
lucrări de artă, a unui sit industrial dictare + aplicații : lexicale și
gramaticale
BIBLIOGRAFIE
CALMY Annne-Marie (2004) Le français du tourisme, Paris, Hachette.
VIRET- THASINIPHONE, Emilie (2008) Français du tourisme, Université Nationale du Laos.

Sitografie
Gramatică și dicționare
- http://fle-sitographie.pagesperso-orange.fr/dictionnaires.html#Affaires/
- https://www.lepointdufle.net/penseigner/grammaire-fiches-pedagogiques.htm
- http://www.francparler-oif.org/images/stories/parcours/grammaire.htm
- http://www.conjuguetamere.com/temps-conjugaison

Sitografie industria turismului și a ospitalității


- http://fle-sitographie.pagesperso-orange.fr/menu.html;
http://fle-sitographie.pagesperso-orange.fr/fos/services.htm#H%F4tellerie
- http://fle-sitographie.pagesperso-orange.fr/menu.html;
http://fle-sitographie.pagesperso-orange.fr/fos/services.htm#H%F4tellerie
- https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/numerifos/tourisme/
- https://www.lepointdufle.net/penseigner/francais-sur-objectifs-specifiques-fiches-pedagogiques.htm#tour
- https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/numerifos/hotellerie-et-restauration/
- http://www.francparler-oif.org/images/stories/parcours/tourisme.htm#recap
- https://www.tourisme.fr/

- https://www.bourse-des-voyages.com/glossaire-tourisme/abonnement.html: Glosarul turismului


- http://media.unwto.org/fr/content/comprende-le-tourisme-glossaire-de-base: Comprende le tourisme:
Glossaire de base

Dictionare:

*** Dictionnaire français -roumain et roumain-français : tout auteur/toute édition


*** Dictionnaire des difficultés du français, Paris, coll. Les usuels du Robert, nouvelle édition, 1990.
Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115, Timişoara, Român ia


Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

*** Le petit Robert, Paris, Le Robert, (1972 sau orice altă ediţie), Paris.

Gramatici și culegeri de exerciții:


CRISTEA, Teodora (1977), Eléments de grammaire contrastive, EDP, Bucureşti.
CRISTEA, Teodora (1979), Grammaire structurale du français contemporain, EDP, Bucureşti.
GREVISSE, Maurice (1979), Le Bon Usage, Duculot-Gembloux, Hatier, Paris.

6. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii


epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul
aferent programului

Cunoașterea a cel puțin unei limbi străine este o exigență curriculară prezentă în toate universitățile europene și nu
numai, în contextul unei societăți suspuse fenomenului globalizării.

Această competență, devenită necesitate, conferă absolvenților unei instituții de învățământ superior o deschidere
esențială, dacă vrem să pregătim cetățenii capabili să-și găsească locul și să își joace rolul într-o lume plurală și
în schimbare.

Cerința cunoașterii limbilor străine poate fi îndeplinită doar printr-un învățământ care depășește dimensiunea
utilitară a unei limbi vii. Această dimensiune culturală, înțeleasă într-un sens larg (lingvistic, istoric, literar, socio-
economic ...), este tocmai una dintre contribuțiile esențiale ale învățării unei limbi străine, mai ales dacă este una
de circulație internațională, de predare în alte numeroase state de pe mapamond și de utilizare, ca instrument comun
de comunicare, în instituțiile europene și internaționale (de ex. ONU), cum este cazul limbii franceze.

Viziunea deschisă, atât instituțiilor responsabile de elaborarea politicilor publice naționale cât și a instituțiilor de
învățământ – cu precădere a universităților – privind predarea și susținerea învățării limbilor moderne reprezintă
însăși asigurarea oferirii unei educații de calitate și este singura corectă pe termen lung, căci ea va permite
Universității să promoveze "dezvoltarea interculturală" conform conceptului european de "unitate în diversitate"
și să pregătească absolvenți apți de a evolua într-o lume caracterizată prin mobilitatea profesională și a forței de
muncă.

7. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală
Notarea calității
10%
10.4 Curs răspunsurilor la întrebări
Test grilă 50%
Competențele lingvistice de
înțelegere a unui text scris și
oral, nivelul de exprimare
Notarea calității
10.5 Seminar verbală și în scris in limba 20%
răspunsurilor la întrebări
franceza

Participare activă

Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115, Timişoara, Român ia


Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

Calitatea informațiilor și a
Referat 20%
modului de prezentare
10.6 Standard minim de performanţă
 competențele lingvistice de înțelegere a unui text scris și oral, nivelul de exprimare verbală și în scris în limba
franceză;
 cunoașterea vocabularului și noțiunilor de limba franceză și a limbajului de afaceri, conform nivelului A2;
 exprimarea fluentă în tipuri de discurs adecvate situaţiei de comunicare
 capacitatea de a concepe, a redacta şi a scrie un eseu
 consolidarea capacităţii de expunere şi de interacţiune în limba franceză (în contextul afacerilor, turismului și
ospitalității).
 minimum nota 5 la testul grilă și referat.

Data completării: Titular seminar: Conf.univ.dr. Sorina ȘERBĂNESCU


20 ianuarie 2019
Semnătura:

Data avizării în departament Director departament (Semnătura)

Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115, Timişoara, Român ia


Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timişoara
1.2 Facultatea Economie şi de Administrare a Afacerilor
1.3 Departamentul Management
1.4 Domeniul de studii Administrarea afacerilor
1.5 Ciclul de studii Masterat
1.6 Programul de studii / Calificarea Administrarea Afacerilor în Turism și Industria Ospitalității(AATIO)

2. Date despre disciplină


2.1 Denumirea disciplinei Franceză pentru afaceri în Turism AA2AATIO2107
2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Daniela Stanciu
2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf. univ. dr. Daniela Stanciu
2.4 Anul de 2 2.5 Semestrul III 2.6 Tipul de evaluare C3 2.7 Regimul disciplinei Fac.
studiu

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)


3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care ore curs: 2 seminar 2
3.2 Număr de ore pe semestru 56 din care ore curs: 28 seminar 28
3.3. Distribuţia fondului de timp: ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe -
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren -
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri -
Tutoriat -
Examinări -
Alte activități -
3.4 Total ore studiu individual -
3.5 Total ore pe semestru1 54
3.6 Numărul de credite 2

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum  -
4.2 de competenţe  -

1
Numărul total de ore nu trebuie să depăşească valoarea (Număr credite) x 27 ore
Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115 , Timişoara, Român ia


Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

5. Condiţii (acolo unde este cazul)


5.1 de desfăşurare a cursului 
5.2 de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului

6. Competenţele specifice acumulate


 CP4 – Fundamentarea proceselor de comunicare/ comunicare corporativă/ tehnicilor de
profesionale
Competenţe

negociere/ etichetă şi protocol în mediul interior şi exterior întreprinderilor de turism şi din


industria ospitalităţii.

 CT3 - Asumarea nevoii de formare continuă pentru a crea premisele de progres în carieră şi
Competenţe
transversale

adaptare a propriilor competenţe profesionale şi manageriale la dinamica mediului economic.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al disciplinei  cunoaşterea noţiunilor utilizate în franceza de afaceri şi turism;
 abordarea conceptelor economice şi manageriale în viziunea
politicilor din industria ospitalităţii;
 însuşirea metodologiei şi instrumentelor de lucru din turism;
 înţelegerea fenomenelor şi proceselor de pe piaţa muncii;
 lansarea unei societăţi în turism.
7.2 Obiectivele specifice  dobândirea şi îmbogăţirea limbajului specific francezei din turism şi
utilizarea corespunzătoare a conceptelor şi noţiunilor specifice;
 dezvoltarea abilităţilor de structurare în mod logic a planului de
afaceri;
 învăţarea strategiilor de demarare şi identificarea oportunităţilor ;
 realizarea de analize pe baza studiilor de caz şi pe situaţii reale din
lumea de afaceri;
 realizarea de proiecte individuale pentru turism.

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii

Curs 1: România în cuvinte-cheie. Organizarea Expunerea; descrierea; explicaţia; Săpt. 1: 2h


călătoriei. Hotelul. Articolul. exemplele practice.
Curs 2: Invitaţia la călătorie. Varietatea şi armonia Lectura, studiul de caz, jocul pe roluri, Săpt. 2: 2h
geografică. Adjectivul. exerciţiul.
Curs 3: România autentică. Scrisoarea comercială. Redactarea, schema, exerciţiul. Săpt. 3: 2 h

Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115 , Timişoara, Român ia


Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

Adjectivele numerale şi negaţiile.


Curs 4: Relaţiile din íntreprinderea comercială cu Exerciţiul, schema, expunerea. Săpt. 4: 2h
clienţii. Indicativul – prezent.
Curs 5: O ţară de mituri şi legende. Istoria. Actualitatea. Expunerea; dialogul; jocul pe roluri. Săpt. 5: 2h
Indicativul: timpurile trecutului.

Curs 6: Geografia, formele de relief. Indicativul: viitor. Lectura; expunerea; dialogul. Săpt. 6: 2h
Curs 7: Arta şi civilizaţia. Participiul prezent. Schema argumentativă; lectura Săpt. 7: 2 h
Gerundivul.
Curs 8: Climatul; flora şi fauna. Subjonctivul. Lectura; lista terminologică; Săpt. 8: 2 h
exerciţiul.
Curs 9: Etapele “stilului românesc”. Eclectismul. Lectura; analiza imaginii; întrebarea Săpt. 9: 2h
Arhitectura, sculptura şi pictura. Întrebuinţarea euristică; exerciţiul.
indicativului sau a subjonctivului?
Curs 10: Obiceiuri din România. Caracteristicile Expunerea; dialogul; redactarea; Săpt. 10: 2h
profunde si stereotipurile. Pronume şi adjective. exerciţiul.
Curs 11: Mesele. Legumele şi fructele. Concordanţa Prezentarea orală; expunerea; Săpt. 11: 2h
timpurilor. descrierea.
Exerciţiul. Traducerea.
Curs 12: Gastronomie comparată: reţetele româneşti şi Lectura, redactarea, lista tematică, Săpt. 12: 2h
cele europene. Participiul prezent şi gerundivul. lucrul cu dicţionarul.
Curs 13: Bucuria de a trăi şi sărbătorile. Infinitivul. Expunerea; jocul pe roluri; dialogul. Săpt. 13: 2h
Exerciţiul.
Curs 14: Pregătirea unui proiect în turism Studiu de caz Săpt. 14: 2h
Bibliografie
1. Barma, Jean-Louis, Marketing du tourisme et de l'hôtellerie : études de cas commentées + corrigés,
Paris, Éd. d'Organisation, 2004.
2. Descotes-Genon, Christiane, Eurin, Simone, Rolle-Harold, Rosalba, Szilagyi, Elisabeth, La Voyagerie,
Grenoble, PUG, 1992.
3. Descotes-Genon, Christiane, Szilagyi, Elisabeth, Service compris, Grenoble, PUG, 1995.
4. Duhamel, Philippe, Géographie du tourisme et des loisirs - Dynamiques, acteurs, territoires,
Paris, Armand Colin, 2018.
5. Frochot, Isabelle, Legohérel, Patrick, Marketing du tourisme - 4e éd.: Construire une stratégie efficace,
Paris, Dunod, 2018.
6. Latifi, Maria, L’hôtellerie en français, Paris, Éditions Didier/Hatier, 1993.
7. Legohérel, Patrick, Le Marketing du Tourisme, Paris, Dunod, 2007.
8. Renner, H., Renner, U., Tempesta, G., Le français du tourisme, Paris, Clé International, 2001.
9. Renner, H., Renner, U., Tempesta, G., Le français de l’hôtellerie et de la restauration, Paris, Clé
International, 2001.
10. Stanciu, Daniela, Cours de tourisme, hôtellerie et restauration, Vol 1 şi Vol. 2, Timişoara, Mirton, 2006.

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii

Seminar 1: O natură maiestuoasă. Lectura; dialogul; studiul de Săpt. 1: 2h


Cunoaşterea unei ţări. caz.
Seminar 2: Pliante; documente publicitare. Expunerea, descrierea, Săpt. 2: 2h
dialogul.
Seminar 3: Stereotipuri culturale ale Studiu de caz, aplicaţii. Săpt. 3: 4h
Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115 , Timişoara, Român ia


Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

diferitelor popoare.
Seminar 4: Metode şi mijloace de comunicare Lectura, căutarea de Săpt. 4: 2h
cu clienţii. explicaţii.
Seminar 5: Miturile fundamentale ale Jocul pe roluri, lectura, Săpt. 5: 2h
românilor. Mitologia europeană. redactarea, prezentarea orală;
traducerea.
Seminar 6: Principalele obiective turistice ale Lectura, prezentarea orală; Săpt. 6: 2h
României. dialogul.
Seminar 7: Savanţi, artişti celebri, Prezentarea orală, alcătuirea Săpt. 7: 2h
personalităţi de marcă. de liste de personalităţi (jocul:
ecunoaşteţi personajul)
Seminar 8: Traseele principale ale turismului Lectura, căutarea de explicaţii Săpt. 8: 2h
autohton. Clasamente.
Seminar 9: Stilurile preferate: artă, casă, Exemplificarea; expunerea; Săpt. 9: 2h
oraş. redactarea.
Seminar 10: Obiceiurile legate de sărbătorile Dialogul; jocul pe roluri; Săpt. 10: 2 h
religioase; istorice şi personale. lectura.
Seminar 11: Stiluri de viaţă; habitat, haine, Descrierea; dialogul; Săpt. 11: 2 h
bucătărie. exemplificarea.
Seminar 12: Reţete româneşti şi străine; Lectura; traducerea; dialogul. Săpt. 12: 2 h
inventarea unor reţete
Seminar 13: Cunoaşterea de sine ca metodă Redactarea; prezentarea Săpt. 13: 2 h
de a se bucura de viaţă. orală; lectura.
Colocviu Prezentarea proiectului Săpt. 14: 2h
Bibliografie

1. Barma, Jean-Louis, Marketing du tourisme et de l’hôtellerie, Paris, Éd. d’Organisation, 2004.


2. Berthet, Annie, Tauzin, Béatrice, Affaires à suivre, Cahier d’exercices, Paris, Hachette, 2002.
3. Bloomfield Anatole, Tauzin, Béatrice, Affaires à suivre, Livre de l’élève, 2001.
4. Cariou, Jean-Jacques, Dictionnaire de Marketing - Hôtellerie, Tourisme, Restauration, Editions BPI,
2005.
5. Gaeng, Paul A., Le monde de l’entreprise française, Wilhelmsfeld, Gottfrieg Egert verlag, 2001.
6. Hofstede, Geert, Hofstede Geert Jan, Minkov, Michael, Culturi şi organizaţii. Softul mental, Bucureşti,
Humanitas, 2012.
7. Léger-Jarinou, C. Kalousis, Construire son business plan, Paris, Dunod, 2008 (nouvelle présentation).
8. Penfornis, J. L., Affaires.com, Paris, CLE International/VUEF, 2003.
9. Szilagyi, Elisabeth, Affaires à faire, Grenoble, PUG, 1997.
10. Théry, Benoît, Manager dans la diversité culturelle, Paris, Éditions d’Organisation, 2002.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii


epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniu
 Prin însuşirea conceptelor teoretico-metodologice şi abordarea aspectelor practice incluse în disciplina
franceză pentru afaceri, masteranzii dobândesc competenţe în concordanţă cu standardele ocupaţionale
prevăzute în Grila 2 – RNCIS;
 Cursul se regăseşte în programa de studii altor programe de studiu similare din ţară şi străinătate;
Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115 , Timişoara, Român ia


Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

 Conţinutul cursului este în concordanţă cu cerinţele formulate de către organismele profesionale.

10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota
finală
10.4 Curs Insuşirea şi înţelegerea corectă a Colocviu înaintea
problematicii tratate în cadrul sesiunii de examene 50%
cursului

10.5 Seminar Activitatea desfăşurată la seminar Prezentarea proiectului 50%


/ laborator

10.6 Standard minim de performanţă


 Minimum nota 5 la fiecare dintre cele două activităţi: colocviu, proiect aferent activităţii de seminar.

Data completării Titular curs (Semnătura) Titular seminar (Semnătura)


18.01.2019

Data avizării în departament Director departament (Semnătura)

Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115 , Timişoara, Român ia


Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timişoara
1.2 Facultatea Economie şi de Administrare a Afacerilor
1.3 Departamentul Management
1.4 Domeniul de studii Administrarea afacerilor
1.5 Ciclul de studii Masterat
1.6 Programul de studii / Calificarea Administrarea Afacerilor în Turism și Industria Ospitalității(AATIO)

2. Date despre disciplină


2.1 Denumirea disciplinei Franceză pentru afaceri în Turism AA2AATIO2206
2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Daniela Stanciu
2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf. univ. dr. Daniela Stanciu
2.4 Anul de 2 2.5 Semestrul IV 2.6 Tipul de evaluare C4 2.7 Regimul disciplinei Fac.
studiu

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)


3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care ore curs: 2 seminar 2
3.2 Număr de ore pe semestru 56 din care ore curs: 28 seminar 28
3.3. Distribuţia fondului de timp: ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe -
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren -
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri -
Tutoriat -
Examinări -
Alte activități -
3.4 Total ore studiu individual -
3.5 Total ore pe semestru1 54
3.6 Numărul de credite 2

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum  -
4.2 de competenţe  -

1
Numărul total de ore nu trebuie să depăşească valoarea (Număr credite) x 27 ore
Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115 , Timişoara, Român ia


Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

5. Condiţii (acolo unde este cazul)


5.1 de desfăşurare a cursului 
5.2 de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului

6. Competenţele specifice acumulate


 CP4 – Fundamentarea proceselor de comunicare/ comunicare corporativă/ tehnicilor de
profesionale
Competenţe

negociere/ etichetă şi protocol în mediul interior şi exterior întreprinderilor de turism şi din


industria ospitalităţii.

 CT3 - Asumarea nevoii de formare continuă pentru a crea premisele de progres în carieră şi
Competenţe
transversale

adaptare a propriilor competenţe profesionale şi manageriale la dinamica mediului economic.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al disciplinei  cunoaşterea noţiunilor utilizate în franceza de afaceri şi turism;
 abordarea conceptelor economice şi manageriale în viziunea
politicilor din industria ospitalităţii;
 însuşirea metodologiei şi instrumentelor de lucru din turism;
 înţelegerea fenomenelor şi proceselor de pe piaţa muncii;
 lansarea unei societăţi în turism.
7.2 Obiectivele specifice  dobândirea şi îmbogăţirea limbajului specific francezei din turism şi
utilizarea corespunzătoare a conceptelor şi noţiunilor specifice;
 dezvoltarea abilităţilor de structurare în mod logic a planului de
afaceri;
 învăţarea strategiilor de demarare şi identificarea oportunităţilor ;
 realizarea de analize pe baza studiilor de caz şi pe situaţii reale din
lumea de afaceri;
 realizarea de proiecte individuale pentru turism.

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii

Curs 1: Meseriile din hoteluri. Forma impersonală. Expunerea; descrierea; explicaţia; Săpt. 1: 2h
exemple practice.
Curs 2: Meseriile din restaurantul tradiţional. Discurs Lectura, studiul de caz, jocul pe roluri, Săpt. 2: 2h
direct/discurs indirect. exerciţiul.
Curs 3: Probleme de societate. Adverbele. Redactarea, schema, exerciţiul. Săpt. 3: 2 h

Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115 , Timişoara, Român ia


Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

Curs 4: Conflictul generaţiilor. Programarea neuro- Exerciţiul, schema, expunerea liberă. Săpt. 4: 2h
lingvistică. Luarea de cuvânt în public.
Curs 5: Cultura vinului. Un produs marketing de succes. Expunerea; jocul pe roluri. Săpt. 5: 2h
Situarea în timp.
Curs 6: Comportamentul consumatorului. Prepoziţiile. Lectura; expunerea; dialogul. Săpt. 6: 2h
Curs 7: Evenimente în turism. Târguri celebre. Schema argumentativă; lectura. Săpt. 7: 2 h
Pronumele relative.
Curs 8: Globalizarea ca filozofie favorizantă pentru Lectura; brainstorming-ul; exerciţiul. Săpt. 8: 2 h
turism. Modalizarea.
Curs 9: Hotelul: simulare. Exprimarea comparaţiei. Lista terminologică; întrebarea Săpt. 9: 2h
euristică; exerciţiul.
Curs 10: Restaurantul: simulare. Prezentarea concesiei. Expunerea; dialogul; redactarea; jocul Săpt. 10: 2h
pe roluri.
Curs 11: Alcătuirea meniului. Marii bucătari. Carta de Prezentarea orală; expunerea; Săpt. 11: 2h
vinuri şi somelierul. descrierea; schema.
Curs 12: Palate şi hoteluri de cinci stele în topul Lectura, lista tematică, lucrul cu Săpt. 12: 2h
european. Deicticele: eu-aici-acum. dicţionarul.
Curs 13: Formulare tipizate din turism. Programe Exerciţiul; lista frazeologică. Săpt. 13: 2h
informatice şi adrese utile în domeniul turismului.
Curs 14: Pregătirea unui traseu turistic personalizat Studiu de caz Săpt. 14: 2h
Bibliografie
1. Descotes-Genon, Christiane, Eurin, Simone, Rolle-Harold, Rosalba, Szilagyi, Elisabeth, La Voyagerie,
Grenoble, PUG, 1992.
2. Descotes-Genon, Christiane, Szilagyi, Elisabeth, Service compris, Grenoble, PUG, 1995.
3. Latifi, Maria, L’hôtellerie en français, Paris, Éditions Didier/Hatier, 1993.
4. Mesplier, Alain, Bloc-Duraffour, Pierre, Le tourisme dans le monde, 7e édition, Paris, Bréal, 2009.
5. Renner, H., Renner, U., Tempesta, G., Le français du tourisme, Paris, Clé International, 2001.
6. Renner, H., Renner, U., Tempesta, G., Le français de l’hôtellerie et de la restauration, 2001.
7. Stanciu, Daniela, Cours de tourisme, hôtellerie et restauration, Vol 1 şi Vol. 2, Timişoara, Mirton, 2006.

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii

Seminar 1: Personalul de pe etajul unui hotel. Studiul de caz; simularea; jocul. Săpt. 1: 2h
Seminar 2. Fişa postului în meseriile din Expunerea, descrierea, dialogul. Săpt. 2: 2h
restaurant. Şcoli şi diplome.
Seminar 3: Stereotipuri culturale: celibatari şi alte Studiu de caz, aplicaţii. Săpt. 3: 4h
categorii sociale.
Seminar 4: Marii hoinari ai lumii: scriitori, artişti. Lectura, căutarea de explicaţii. Săpt. 4: 2h
Un mod de viaţă revolut sau post-modern?
Seminar 5: Armonizarea vinurilor cu felurile de Jocul pe roluri, lectura, Săpt. 5: 2h
mâncare. redactarea, prezentarea orală;
traducerea.
Seminar 6: Co-proprietatea în turism. Lectura, prezentarea orală; Săpt. 6: 2h
dialogul.
Seminar 7: Campaniile naţionale de lansare a Brainstorming, alcătuirea de liste Săpt. 7: 2h
turismului românesc: studii de caz. de idei
Seminar 8: Comunicarea de tip Palo Alto: Lectura, căutarea de explicaţii Săpt. 8: 2h
caracteristici generale.
Seminar 9: Întreprinderi hoteliere. Rezervări. Exemplificarea; expunerea; Săpt. 9: 2h
redactarea.
Seminar 10: Tipuri de întreprinderi din Dialogul; jocul pe roluri; lectura. Săpt. 10: 2 h
Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115 , Timişoara, Român ia


Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

restauraţie. Nota de plată.


Seminar 11: Carne de vită, viţel, oaie, pasăre şi Descrierea; dialogul; schema. Săpt. 11: 2 h
peşte.
Seminar 12: Podgorii celebre, soiuri, etichete şi Lectura; traducerea; dialogul. Săpt. 12: 2 h
degustări.
Seminar 13: Stilul de viaţă personal. Redactarea; prezentarea orală; Săpt. 13: 2 h
lectura.
Colocviu Prezentarea proiectului Săpt. 14: 2h
Bibliografie
1. Barma, Jean-Louis, Marketing du tourisme et de l’hôtellerie, Paris, Éd. d’Organisation, 2004.
2. Berthet, Annie, Tauzin, Béatrice, Affaires à suivre, Cahier d’exercices, Paris, Hachette, 2002.
3. Bloomfield Anatole, Tauzin, Béatrice, Affaires à suivre, Livre de l’élève, 2001.
4. Hofstede, Geert, Hofstede Geert Jan, Minkov, Michael, Culturi şi organizaţii. Softul mental, Bucureşti,
Humanitas, 2012.
5. Léger-Jarinou, C. Kalousis, Construire son business plan, Paris, Dunod, 2008 (nouvelle présentation)
6. Penfornis, J. L., Affaires.com, Paris, CLE International/VUEF, 2003.
7. Szilagyi, Elisabeth, Affaires à faire, Grenoble, PUG, 1997.
8. Thiéry, Benoît, Manager dans la diversité culturelle, Paris, Éditions d’Organisation, 2002.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii


epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniu
 Prin însuşirea conceptelor teoretico-metodologice şi abordarea aspectelor practice incluse în disciplina
franceză pentru afaceri, masteranzii dobândesc competenţe în concordanţă cu standardele ocupaţionale
prevăzute în Grila 2 – RNCIS;
 Cursul se regăseşte în programa de studii altor programe de studiu similare din ţară şi străinătate;
 Conţinutul cursului este în concordanţă cu cerinţele formulate de către organismele profesionale.

10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota
finală
10.4 Curs Insuşirea şi înţelegerea corectă a Colocviu înaintea
problematicii tratate în cadrul sesiunii de examene 50%
cursului

10.5 Seminar Activitatea desfăşurată la seminar Prezentarea proiectului 50%


/ laborator

10.6 Standard minim de performanţă


 Minimum nota 5 la fiecare dintre cele două activităţi: colocviu, proiect aferent activităţii de seminar.

Data completării Titular curs (Semnătura) Titular seminar (Semnătura)


18.01.2019
Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115 , Timişoara, Român ia


Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

Data avizării în departament Director departament (Semnătura)

Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115 , Timişoara, Român ia


Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timişoara
1.2 Facultatea Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor
1.3 Departamentul Management
1.4 Domeniul de studii Administrarea Afacerilor
1.5 Ciclul de studii Master
Administrarea Afacerilor în Turism și
1.6 Programul de studii
Industria Ospitalității (AATIO)

2. Date despre disciplină


2.1 Denumirea disciplinei Limba germană pentru afaceri AA2AATIO1106/
1207
2.2 Titularul activităţilor de curs Lector dr. Patrick Lavrits
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lector dr. Patrick Lavrits
2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul 1 2.6 Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei DF

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)


3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care ore curs: 2 seminar 2
3.2 Număr de ore pe semestru 56 din care ore curs: 28 seminar 28
3.3. Distribuţia fondului de timp: ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe -
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren -
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri -
Tutoriat -
Examinări -
Alte activități -
3.4 Total ore studiu individual -
3.5 Total ore pe semestru1 54
3.6 Numărul de credite 2

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum  -
4.2 de competenţe  -

5. Condiţii (acolo unde este cazul)


5.1 de desfăşurare a cursului 
5.2 de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului

1
Numărul total de ore nu trebuie să depăşească valoarea (Număr credite) x 27 ore
Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115 , Timişoara, Român ia


Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

6. Competenţele specifice acumulate


C4 Fundamentarea proceselor de comunicare/ comunicare corporativă/ tehnicilor de
profesionale
Competenţe

negociere/ etichetă şi protocol în mediul interior şi exterior întreprinderilor de turism şi din


industria ospitalităţii.

CT 3 Asumarea nevoii de formare continuă pentru a crea premisele de progres în carieră şi


Competenţe
transversale

adaptare a propriilor competenţe profesionale şi manageriale la dinamica mediului economic.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al disciplinei  Restructurarea, dezvoltarea şi consolidarea cunoştinţelor de
limbă fundamentală
7.2 Obiectivele specifice  consolidarea şi îmbogăţirea lexicului de bază
 consolidarea şi exersarea principalelor probleme de gramatică
(grup verbal, grup nominal, propoziţii subordonate, concordanţă,
topică)
 exprimarea fluentă în tipuri de discurs adecvate situaţiei de
comunicare
 capacitate de analiză a textelor cu lexic de specialitate
 abilitate de a comenta şi de a formula întrebări şi răspunsuri
 capacitatea de redactare a unor texte cu tematică / lexic de
specialitate
 dezvoltarea aptitudinilor de cercetare şi de prezentare a unei
lucrări (redactare,întocmirea bibliografiei, exprimare orală şi
scrisă)

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii

1. La birou Prelegerea, conversaţia euristică,


Brainstorming
2. Comunicarea telefonică Prelegerea, conversaţia euristică,
Brainstorming
3. CV-ul şi scrisoarea de intenţie Prelegerea, conversaţia euristică,
Brainstorming
Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115 , Timişoara, Român ia


Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

4. Tipuri de companii Prelegerea, conversaţia euristică,


Brainstorming
5. Publicitate în turism Prelegerea, conversaţia euristică,
Brainstorming
6. Târguri şi expoziţii de turism Prelegerea, conversaţia euristică,
Brainstorming
7. Comerţul Prelegerea, conversaţia euristică,
Brainstorming
Bibliografie
1. Ferenbach, Magda (Hsgb.), Wörter zur Wahl: Wortschatzübungen. Deutsch als Fremdsprache,
Klett Verlag, 2007.
2. Hall, Karin, Scheiner, Barbara, Übungsgrammatik. Deutsch als Fremdsprache, Max Hueber
Verlag, Ismaning, 2006.
3. Hassel, Ursula, Varnhorn, Beate, Deutsch im Beruf – Wirtschaft, Arbeitsbuch, Dürr & Kessler
GmbH, Rheinbreisbach, 1993.
4. Häussermann, Ulrich (Hsg.), Sprachkurs Deutsch, Editura Tehnică, Bukarest, 2003.
5. Hering, Axel, Matussek, Magdalena, em Übungsgrammatik: Deutsch als Fremdsprache für die
Mittelstufe, Max Hueber Verlag, Ismaning, 2002.
6. Höffgen, Adelheid, Deutsch lernen für den Beruf, Verlag für Deutsch, Ismaning, 1996.
7. Koithan, Ute (Hsg), Aspekte 2, Mittelstufe Deutsch, Langenscheidt Verlag, Berlin, 2010.
8. Lübke, Diethard, Lexicon al greşelilor de limbă germană, Ed. Junior, Bucureşti, 1991.
9. Matuscha, Petra, Limba germană fără profesor, vol. I-II, Ed. Niculescu, Bucureşti, 1999.
10. Müller, Jutta, Bock, Heiko, Grundwortschatz Deutsch. Übungsbuch, Langenscheidt Verlag,
Berlin, 2005.
11. Reimann, Monika, Grundstufen-Grammatik für Deutsch als Fremdsprache, Max Hueber
Verlag, Ismaning, 2006.
12. Seiffert, Christian, Schreiben in Alltag und Beruf. Intensivtrainer A2/B1, Langenscheidt Verlag,
Berlin, 2009.
13. Severeanu, Rita, Manual de germană juridică. Deutsche juristische Fachsprache, Alma Mater
Timisiensis, Timişoara, 2001.
14. Schmidt, Reiner (Hsg.), Optimal A1, A2, B1, Langenscheidt Verlag, Berlin, 2004.
15. Swick, Ed, German Vocabulary, Mc Graw Hill, 2007.
16. Techmer, Marion, Bril, Lilli-Marlen, Großes Übungsbuch Deutsch – Wortschatz, Max Hueber
Verlag, Ismaning, 2011.

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii

La birou Prelegerea, conversaţia euristică,


Brainstorming
1. La birou Prelegerea, conversaţia euristică,
Brainstorming
2. Comunicarea telefonică Prelegerea, conversaţia euristică,
Brainstorming
3. CV-ul şi scrisoarea de intenţie Prelegerea, conversaţia euristică,

Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115 , Timişoara, Român ia


Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

Brainstorming
4. Tipuri de companii Prelegerea, conversaţia euristică,
Brainstorming
5. Publicitate în turism Prelegerea, conversaţia euristică,
Brainstorming
6. Târguri şi expoziţii de turism
7. Comerţul Prelegerea, conversaţia euristică,
Brainstorming
Bibliografie
1. Ferenbach, Magda (Hsgb.), Wörter zur Wahl: Wortschatzübungen. Deutsch als Fremdsprache,
Klett Verlag, 2007.
2. Hall, Karin, Scheiner, Barbara, Übungsgrammatik. Deutsch als Fremdsprache, Max Hueber
Verlag, Ismaning, 2006.
3. Hassel, Ursula, Varnhorn, Beate, Deutsch im Beruf – Wirtschaft, Arbeitsbuch, Dürr & Kessler
GmbH, Rheinbreisbach, 1993.
4. Häussermann, Ulrich (Hsg.), Sprachkurs Deutsch, Editura Tehnică, Bukarest, 2003.
5. Hering, Axel, Matussek, Magdalena, em Übungsgrammatik: Deutsch als Fremdsprache für die
Mittelstufe, Max Hueber Verlag, Ismaning, 2002.
6. Höffgen, Adelheid, Deutsch lernen für den Beruf, Verlag für Deutsch, Ismaning, 1996.
7. Koithan, Ute (Hsg), Aspekte 2, Mittelstufe Deutsch, Langenscheidt Verlag, Berlin, 2010.
8. Lübke, Diethard, Lexicon al greşelilor de limbă germană, Ed. Junior, Bucureşti, 1991.
9. Matuscha, Petra, Limba germană fără profesor, vol. I-II, Ed. Niculescu, Bucureşti, 1999.
10. Müller, Jutta, Bock, Heiko, Grundwortschatz Deutsch. Übungsbuch, Langenscheidt Verlag,
Berlin, 2005.
11. Reimann, Monika, Grundstufen-Grammatik für Deutsch als Fremdsprache, Max Hueber
Verlag, Ismaning, 2006.
12. Seiffert, Christian, Schreiben in Alltag und Beruf. Intensivtrainer A2/B1, Langenscheidt Verlag,
Berlin, 2009.
13. Severeanu, Rita, Manual de germană juridică. Deutsche juristische Fachsprache, Alma Mater
Timisiensis, Timişoara, 2001.
14. Schmidt, Reiner (Hsg.), Optimal A1, A2, B1, Langenscheidt Verlag, Berlin, 2004.
15. Swick, Ed, German Vocabulary, Mc Graw Hill, 2007.
16. Techmer, Marion, Bril, Lilli-Marlen, Großes Übungsbuch Deutsch – Wortschatz, Max Hueber
Verlag, Ismaning, 2011.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii


epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniu
 Formarea deprinderilor care să asigure profesionalism, imparțialitate și independență ca bază pentru
dezvoltarea profesională și științifică

10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota
finală
Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115 , Timişoara, Român ia


Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

10.4 Curs Evaluarea constă în 60%


răspunsul în scris la 2
subiecte teoretice. Toți
candidații trebuie să
obţină nota 5 la toate
subiectele.
10.5 Seminar Activitatea la seminar 40%
/ laborator este apreciată în funcție
de calitatea discuţiilor
avute de către student la
orele de seminar,
implicarea în rezolvarea
studiilor de caz dar şi
calitatea planului de
afaceri.
Nota finală a studentului
va include răspunsul în
scris şi activitatea de la
seminar.

10.6 Standard minim de performanţă


 capacitatea de redactare a unor texte cu tematică / lexic de specialitate

Data completării Titular curs (Semnătura) Titular seminar (Semnătura)

Lector dr. Patrick Lavrits Lector dr. Patrick Lavrits

Data avizării în departament Director departament (Semnătura)

Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115 , Timişoara, Român ia


Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timişoara
1.2 Facultatea Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor
1.3 Departamentul Management
1.4 Domeniul de studii Administrarea Afacerilor
1.5 Ciclul de studii Master
Administrarea Afacerilor în Turism și
1.6 Programul de studii
Industria Ospitalității (AATIO)

2. Date despre disciplină


2.1 Denumirea disciplinei Limba germană pentru afaceri AA2AATIO1106/
1207
2.2 Titularul activităţilor de curs Lector dr. Patrick Lavrits
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lector dr. Patrick Lavrits
2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul 2 2.6 Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei DF

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)


3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care ore curs: 2 seminar 2
3.2 Număr de ore pe semestru 56 din care ore curs: 28 seminar 28
3.3. Distribuţia fondului de timp: ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe -
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren -
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri -
Tutoriat -
Examinări -
Alte activități -
3.4 Total ore studiu individual -
3.5 Total ore pe semestru1 54
3.6 Numărul de credite 2

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum  -
4.2 de competenţe  -

5. Condiţii (acolo unde este cazul)


5.1 de desfăşurare a cursului 
5.2 de desfăşurare a seminarului/ 

1
Numărul total de ore nu trebuie să depăşească valoarea (Număr credite) x 27 ore
Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115 , Timişoara, Român ia


Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

laboratorului

6. Competenţele specifice acumulate


C4 Fundamentarea proceselor de comunicare/ comunicare corporativă/ tehnicilor de
profesionale
Competenţe

negociere/ etichetă şi protocol în mediul interior şi exterior întreprinderilor de turism şi din


industria ospitalităţii.

CT 3 Asumarea nevoii de formare continuă pentru a crea premisele de progres în carieră şi


Competenţe
transversale

adaptare a propriilor competenţe profesionale şi manageriale la dinamica mediului economic.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)


 Restructurarea, dezvoltarea şi consolidarea cunoştinţelor de
7.1 Obiectivul general al disciplinei
limbă fundamentală
7.2 Obiectivele specifice  consolidarea şi îmbogăţirea lexicului de bază
 consolidarea şi exersarea principalelor probleme de gramatică
(grup verbal, grup nominal, propoziţii subordonate, concordanţă,
topică)
 exprimarea fluentă în tipuri de discurs adecvate situaţiei de
comunicare
 capacitate de analiză a textelor cu lexic de specialitate
 abilitate de a comenta şi de a formula întrebări şi răspunsuri
 capacitatea de redactare a unor texte cu tematică / lexic de
specialitate
 dezvoltarea aptitudinilor de cercetare şi de prezentare a unei
lucrări (redactare,întocmirea bibliografiei, exprimare orală şi
scrisă)

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii

1. Transport şi logistică Prelegerea, conversaţia euristică,


Brainstorming
2. Finanţe şi bănci Prelegerea, conversaţia euristică,
Brainstorming
3. Bursa Prelegerea, conversaţia euristică,
Brainstorming
Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115 , Timişoara, Român ia


Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

4. Structura organizaţiei Prelegerea, conversaţia euristică,


Brainstorming
5. Importul şi exportul Prelegerea, conversaţia euristică,
Brainstorming
6. Turismul Prelegerea, conversaţia euristică,
Brainstorming
7. Comerţul Prelegerea, conversaţia euristică,
Brainstorming
Bibliografie
1. Ferenbach, Magda (Hsgb.), Wörter zur Wahl: Wortschatzübungen. Deutsch als Fremdsprache,
Klett Verlag, 2007.
2. Hall, Karin, Scheiner, Barbara, Übungsgrammatik. Deutsch als Fremdsprache, Max Hueber
Verlag, Ismaning, 2006.
3. Hassel, Ursula, Varnhorn, Beate, Deutsch im Beruf – Wirtschaft, Arbeitsbuch, Dürr & Kessler
GmbH, Rheinbreisbach, 1993.
4. Häussermann, Ulrich (Hsg.), Sprachkurs Deutsch, Editura Tehnică, Bukarest, 2003.
5. Hering, Axel, Matussek, Magdalena, em Übungsgrammatik: Deutsch als Fremdsprache für die
Mittelstufe, Max Hueber Verlag, Ismaning, 2002.
6. Höffgen, Adelheid, Deutsch lernen für den Beruf, Verlag für Deutsch, Ismaning, 1996.
7. Koithan, Ute (Hsg), Aspekte 2, Mittelstufe Deutsch, Langenscheidt Verlag, Berlin, 2010.
8. Lübke, Diethard, Lexicon al greşelilor de limbă germană, Ed. Junior, Bucureşti, 1991.
9. Matuscha, Petra, Limba germană fără profesor, vol. I-II, Ed. Niculescu, Bucureşti, 1999.
10. Müller, Jutta, Bock, Heiko, Grundwortschatz Deutsch. Übungsbuch, Langenscheidt Verlag,
Berlin, 2005.
11. Reimann, Monika, Grundstufen-Grammatik für Deutsch als Fremdsprache, Max Hueber
Verlag, Ismaning, 2006.
12. Seiffert, Christian, Schreiben in Alltag und Beruf. Intensivtrainer A2/B1, Langenscheidt Verlag,
Berlin, 2009.
13. Severeanu, Rita, Manual de germană juridică. Deutsche juristische Fachsprache, Alma Mater
Timisiensis, Timişoara, 2001.
14. Schmidt, Reiner (Hsg.), Optimal A1, A2, B1, Langenscheidt Verlag, Berlin, 2004.
15. Swick, Ed, German Vocabulary, Mc Graw Hill, 2007.
16. Techmer, Marion, Bril, Lilli-Marlen, Großes Übungsbuch Deutsch – Wortschatz, Max Hueber
Verlag, Ismaning, 2011.

Seminar / laborator
Metode de predare Observaţii
1. Transport şi logistică Prelegerea, conversaţia euristică,
Brainstorming
2. Finanţe şi bănci Prelegerea, conversaţia euristică,
Brainstorming
3. Bursa Prelegerea, conversaţia euristică,
Brainstorming
4. Structura organizaţiei Prelegerea, conversaţia euristică,
Brainstorming

Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115 , Timişoara, Român ia


Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

5. Importul şi exportul Prelegerea, conversaţia euristică,


Brainstorming
6. Turismul Prelegerea, conversaţia euristică,
Brainstorming
7. Comerţul Prelegerea, conversaţia euristică,
Brainstorming
Bibliografie
8. Ferenbach, Magda (Hsgb.), Wörter zur Wahl: Wortschatzübungen. Deutsch als
Fremdsprache, Klett Verlag, 2007.
9. Hall, Karin, Scheiner, Barbara, Übungsgrammatik. Deutsch als Fremdsprache, Max
Hueber Verlag, Ismaning, 2006.
10. Hassel, Ursula, Varnhorn, Beate, Deutsch im Beruf – Wirtschaft, Arbeitsbuch, Dürr &
Kessler GmbH, Rheinbreisbach, 1993.
11. Häussermann, Ulrich (Hsg.), Sprachkurs Deutsch, Editura Tehnică, Bukarest, 2003.
12. Hering, Axel, Matussek, Magdalena, em Übungsgrammatik: Deutsch als Fremdsprache
für die Mittelstufe, Max Hueber Verlag, Ismaning, 2002.
13. Höffgen, Adelheid, Deutsch lernen für den Beruf, Verlag für Deutsch, Ismaning, 1996.
14. Koithan, Ute (Hsg), Aspekte 2, Mittelstufe Deutsch, Langenscheidt Verlag, Berlin, 2010.
15. Lübke, Diethard, Lexicon al greşelilor de limbă germană, Ed. Junior, Bucureşti, 1991.
16. Matuscha, Petra, Limba germană fără profesor, vol. I-II, Ed. Niculescu, Bucureşti,
1999.
17. Müller, Jutta, Bock, Heiko, Grundwortschatz Deutsch. Übungsbuch, Langenscheidt
Verlag, Berlin, 2005.
18. Reimann, Monika, Grundstufen-Grammatik für Deutsch als Fremdsprache, Max Hueber
Verlag, Ismaning, 2006.
19. Seiffert, Christian, Schreiben in Alltag und Beruf. Intensivtrainer A2/B1, Langenscheidt
Verlag, Berlin, 2009.
20. Severeanu, Rita, Manual de germană juridică. Deutsche juristische Fachsprache, Alma
Mater Timisiensis, Timişoara, 2001.
21. Schmidt, Reiner (Hsg.), Optimal A1, A2, B1, Langenscheidt Verlag, Berlin, 2004.
22. Swick, Ed, German Vocabulary, Mc Graw Hill, 2007.
23. Techmer, Marion, Bril, Lilli-Marlen, Großes Übungsbuch Deutsch – Wortschatz, Max
Hueber Verlag, Ismaning, 2011.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii


epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniu
 Formarea deprinderilor care să asigure profesionalism, imparțialitate și independență ca bază pentru
dezvoltarea profesională și științifică

10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota
finală
10.4 Curs Evaluarea constă în 60%
Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115 , Timişoara, Român ia


Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

răspunsul în scris la 2
subiecte teoretice. Toți
candidații trebuie să
obţină nota 5 la toate
subiectele.
10.5 Seminar Activitatea la seminar 40%
/ laborator este apreciată în funcție
de calitatea discuţiilor
avute de către student la
orele de seminar,
implicarea în rezolvarea
studiilor de caz dar şi
calitatea planului de
afaceri.
Nota finală a studentului
va include răspunsul în
scris şi activitatea de la
seminar.

10.6 Standard minim de performanţă


 capacitatea de redactare a unor texte cu tematică / lexic de specialitate

Data completării Titular curs (Semnătura) Titular seminar (Semnătura)

Lector dr. Patrick Lavrits Lector dr. Patrick Lavrits

Data avizării în departament Director departament (Semnătura)

Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115 , Timişoara, Român ia


Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timişoara
1.2 Facultatea Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor
1.3 Departamentul Management
1.4 Domeniul de studii Administrarea Afacerilor
1.5 Ciclul de studii Master
Administrarea Afacerilor în Turism și
1.6 Programul de studii
Industria Ospitalității (AATIO)

2. Date despre disciplină


2.1 Denumirea disciplinei Limba germană pentru afaceri AATIO2107/
2206
2.2 Titularul activităţilor de curs Lector dr. Patrick Lavrits
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lector dr. Patrick Lavrits
2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul 1 2.6 Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei DF

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)


3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care ore curs: 2 seminar 2
3.2 Număr de ore pe semestru 56 din care ore curs: 28 seminar 28
3.3. Distribuţia fondului de timp: ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe -
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren -
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri -
Tutoriat -
Examinări -
Alte activități -
3.4 Total ore studiu individual -
3.5 Total ore pe semestru1 54
3.6 Numărul de credite 2

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum  -
4.2 de competenţe  -

5. Condiţii (acolo unde este cazul)


5.1 de desfăşurare a cursului 
5.2 de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului

1
Numărul total de ore nu trebuie să depăşească valoarea (Număr credite) x 27 ore
Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115 , Timişoara, Român ia


Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

6. Competenţele specifice acumulate


C4 Fundamentarea proceselor de comunicare/ comunicare corporativă/ tehnicilor de
profesionale
Competenţe

negociere/ etichetă şi protocol în mediul interior şi exterior întreprinderilor de turism şi din


industria ospitalităţii.

CT 3 Asumarea nevoii de formare continuă pentru a crea premisele de progres în carieră şi


Competenţe
transversale

adaptare a propriilor competenţe profesionale şi manageriale la dinamica mediului economic.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al disciplinei  Restructurarea, dezvoltarea şi consolidarea cunoştinţelor de
limbă fundamentală
7.2 Obiectivele specifice  consolidarea şi îmbogăţirea lexicului de bază
 consolidarea şi exersarea principalelor probleme de gramatică
(grup verbal, grup nominal, propoziţii subordonate, concordanţă,
topică)
 exprimarea fluentă în tipuri de discurs adecvate situaţiei de
comunicare
 capacitate de analiză a textelor cu lexic de specialitate
 abilitate de a comenta şi de a formula întrebări şi răspunsuri
 capacitatea de redactare a unor texte cu tematică / lexic de
specialitate
 dezvoltarea aptitudinilor de cercetare şi de prezentare a unei
lucrări (redactare,întocmirea bibliografiei, exprimare orală şi
scrisă)

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii

1. Turismul în prezent Prelegerea, conversaţia euristică,


Brainstorming
2. Agenţiile de turism Prelegerea, conversaţia euristică,
Brainstorming
3. Hotelurile şi serviciile hoteliere Prelegerea, conversaţia euristică,
Brainstorming
Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115 , Timişoara, Român ia


Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

4. Restaurantele şi serviciile oferite Prelegerea, conversaţia euristică,


Brainstorming
5. Rezervări de bilete, reclamaţii şi Prelegerea, conversaţia euristică,
soluţionări Brainstorming
6. Turismul şi contractele de călătorie Prelegerea, conversaţia euristică,
Brainstorming
7. Negocierea în turism Prelegerea, conversaţia euristică,
Brainstorming
Bibliografie
1. Ferenbach, Magda (Hsgb.), Wörter zur Wahl: Wortschatzübungen. Deutsch als Fremdsprache,
Klett Verlag, 2007.
2. Hall, Karin, Scheiner, Barbara, Übungsgrammatik. Deutsch als Fremdsprache, Max Hueber
Verlag, Ismaning, 2006.
3. Hassel, Ursula, Varnhorn, Beate, Deutsch im Beruf – Wirtschaft, Arbeitsbuch, Dürr & Kessler
GmbH, Rheinbreisbach, 1993.
4. Häussermann, Ulrich (Hsg.), Sprachkurs Deutsch, Editura Tehnică, Bukarest, 2003.
5. Hering, Axel, Matussek, Magdalena, em Übungsgrammatik: Deutsch als Fremdsprache für die
Mittelstufe, Max Hueber Verlag, Ismaning, 2002.
6. Höffgen, Adelheid, Deutsch lernen für den Beruf, Verlag für Deutsch, Ismaning, 1996.
7. Koithan, Ute (Hsg), Aspekte 2, Mittelstufe Deutsch, Langenscheidt Verlag, Berlin, 2010.
8. Lübke, Diethard, Lexicon al greşelilor de limbă germană, Ed. Junior, Bucureşti, 1991.
9. Matuscha, Petra, Limba germană fără profesor, vol. I-II, Ed. Niculescu, Bucureşti, 1999.
10. Müller, Jutta, Bock, Heiko, Grundwortschatz Deutsch. Übungsbuch, Langenscheidt Verlag,
Berlin, 2005.
11. Reimann, Monika, Grundstufen-Grammatik für Deutsch als Fremdsprache, Max Hueber
Verlag, Ismaning, 2006.
12. Seiffert, Christian, Schreiben in Alltag und Beruf. Intensivtrainer A2/B1, Langenscheidt Verlag,
Berlin, 2009.
13. Severeanu, Rita, Manual de germană juridică. Deutsche juristische Fachsprache, Alma Mater
Timisiensis, Timişoara, 2001.
14. Schmidt, Reiner (Hsg.), Optimal A1, A2, B1, Langenscheidt Verlag, Berlin, 2004.
15. Swick, Ed, German Vocabulary, Mc Graw Hill, 2007.
16. Techmer, Marion, Bril, Lilli-Marlen, Großes Übungsbuch Deutsch – Wortschatz, Max Hueber
Verlag, Ismaning, 2011.

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii

1. Turismul în prezent Prelegerea, conversaţia euristică,


Brainstorming
2. Agenţiile de turism Prelegerea, conversaţia euristică,
Brainstorming
3. Hotelurile şi serviciile hoteliere Prelegerea, conversaţia euristică,
Brainstorming
4. Restaurantele şi serviciile oferite Prelegerea, conversaţia euristică,

Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115 , Timişoara, Român ia


Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

Brainstorming
5. Rezervări de bilete, reclamaţii şi Prelegerea, conversaţia euristică,
soluţionări Brainstorming
6. Turismul şi contractele de călătorie Prelegerea, conversaţia euristică,
Brainstorming
7. Negocierea în turism Prelegerea, conversaţia euristică,
Brainstorming
Bibliografie
1. Ferenbach, Magda (Hsgb.), Wörter zur Wahl: Wortschatzübungen. Deutsch als Fremdsprache,
Klett Verlag, 2007.
2. Hall, Karin, Scheiner, Barbara, Übungsgrammatik. Deutsch als Fremdsprache, Max Hueber
Verlag, Ismaning, 2006.
3. Hassel, Ursula, Varnhorn, Beate, Deutsch im Beruf – Wirtschaft, Arbeitsbuch, Dürr & Kessler
GmbH, Rheinbreisbach, 1993.
4. Häussermann, Ulrich (Hsg.), Sprachkurs Deutsch, Editura Tehnică, Bukarest, 2003.
5. Hering, Axel, Matussek, Magdalena, em Übungsgrammatik: Deutsch als Fremdsprache für die
Mittelstufe, Max Hueber Verlag, Ismaning, 2002.
6. Höffgen, Adelheid, Deutsch lernen für den Beruf, Verlag für Deutsch, Ismaning, 1996.
7. Koithan, Ute (Hsg), Aspekte 2, Mittelstufe Deutsch, Langenscheidt Verlag, Berlin, 2010.
8. Lübke, Diethard, Lexicon al greşelilor de limbă germană, Ed. Junior, Bucureşti, 1991.
9. Matuscha, Petra, Limba germană fără profesor, vol. I-II, Ed. Niculescu, Bucureşti, 1999.
10. Müller, Jutta, Bock, Heiko, Grundwortschatz Deutsch. Übungsbuch, Langenscheidt Verlag,
Berlin, 2005.
11. Reimann, Monika, Grundstufen-Grammatik für Deutsch als Fremdsprache, Max Hueber
Verlag, Ismaning, 2006.
12. Seiffert, Christian, Schreiben in Alltag und Beruf. Intensivtrainer A2/B1, Langenscheidt Verlag,
Berlin, 2009.
13. Severeanu, Rita, Manual de germană juridică. Deutsche juristische Fachsprache, Alma Mater
Timisiensis, Timişoara, 2001.
14. Schmidt, Reiner (Hsg.), Optimal A1, A2, B1, Langenscheidt Verlag, Berlin, 2004.
15. Swick, Ed, German Vocabulary, Mc Graw Hill, 2007.
16. Techmer, Marion, Bril, Lilli-Marlen, Großes Übungsbuch Deutsch – Wortschatz, Max Hueber
Verlag, Ismaning, 2011.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii


epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniu
 Formarea deprinderilor care să asigure profesionalism, imparțialitate și independență ca bază pentru
dezvoltarea profesională și științifică

10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota
finală

Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115 , Timişoara, Român ia


Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

10.4 Curs Evaluarea constă în 60%


răspunsul în scris la 2
subiecte teoretice. Toți
candidații trebuie să
obţină nota 5 la toate
subiectele.
10.5 Seminar Activitatea la seminar 40%
/ laborator este apreciată în funcție
de calitatea discuţiilor
avute de către student la
orele de seminar,
implicarea în rezolvarea
studiilor de caz dar şi
calitatea planului de
afaceri.
Nota finală a studentului
va include răspunsul în
scris şi activitatea de la
seminar.

10.6 Standard minim de performanţă


 capacitatea de redactare a unor texte cu tematică / lexic de specialitate

Data completării Titular curs (Semnătura) Titular seminar (Semnătura)

Lector dr. Patrick Lavrits Lector dr. Patrick Lavrits

Data avizării în departament Director departament (Semnătura)

Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115 , Timişoara, Român ia


Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timişoara
1.2 Facultatea Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor
1.3 Departamentul Management
1.4 Domeniul de studii Administrarea Afacerilor
1.5 Ciclul de studii Master
Administrarea Afacerilor în Turism și
1.6 Programul de studii
Industria Ospitalității (AATIO)

2. Date despre disciplină


2.1 Denumirea disciplinei Limba germană pentru afaceri AATIO2107/ 2206
2.2 Titularul activităţilor de curs Lector dr. Patrick Lavrits
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lector dr. Patrick Lavrits
2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul 2 2.6 Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei DF

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)


3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care ore curs: 2 seminar 2
3.2 Număr de ore pe semestru 56 din care ore curs: 28 seminar 28
3.3. Distribuţia fondului de timp: ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe -
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren -
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri -
Tutoriat -
Examinări -
Alte activități -
3.4 Total ore studiu individual -
3.5 Total ore pe semestru1 54
3.6 Numărul de credite 2

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum  -
4.2 de competenţe  -

5. Condiţii (acolo unde este cazul)


5.1 de desfăşurare a cursului 
5.2 de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului

1
Numărul total de ore nu trebuie să depăşească valoarea (Număr credite) x 27 ore
Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115 , Timişoara, Român ia


Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

6. Competenţele specifice acumulate


C4 Fundamentarea proceselor de comunicare/ comunicare corporativă/ tehnicilor de
profesionale
Competenţe

negociere/ etichetă şi protocol în mediul interior şi exterior întreprinderilor de turism şi din


industria ospitalităţii.

CT 3 Asumarea nevoii de formare continuă pentru a crea premisele de progres în carieră şi


Competenţe
transversale

adaptare a propriilor competenţe profesionale şi manageriale la dinamica mediului economic.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al disciplinei  Restructurarea, dezvoltarea şi consolidarea cunoştinţelor de
limbă fundamentală
7.2 Obiectivele specifice  consolidarea şi îmbogăţirea lexicului de bază
 consolidarea şi exersarea principalelor probleme de gramatică
(grup verbal, grup nominal, propoziţii subordonate, concordanţă,
topică)
 exprimarea fluentă în tipuri de discurs adecvate situaţiei de
comunicare
 capacitate de analiză a textelor cu lexic de specialitate
 abilitate de a comenta şi de a formula întrebări şi răspunsuri
 capacitatea de redactare a unor texte cu tematică / lexic de
specialitate
 dezvoltarea aptitudinilor de cercetare şi de prezentare a unei
lucrări (redactare,întocmirea bibliografiei, exprimare orală şi
scrisă)

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii

Prelegerea, conversaţia euristică,


1. Formarea și dezvoltarea profesională Brainstorming

2. Relația cu clienții Prelegerea, conversaţia euristică,


Brainstorming
3. Modalitățile de comunicare Prelegerea, conversaţia euristică,
Brainstorming
4. Comunicarea scrisă Prelegerea, conversaţia euristică,

Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115 , Timişoara, Român ia


Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

Brainstorming
5. Comunicarea verbală Prelegerea, conversaţia euristică,
Brainstorming
6. Comunicarea non-verbală Prelegerea, conversaţia euristică,
Brainstorming
7. Negocierea în turism Prelegerea, conversaţia euristică,
Brainstorming
Bibliografie
1. Ferenbach, Magda (Hsgb.), Wörter zur Wahl: Wortschatzübungen. Deutsch als Fremdsprache,
Klett Verlag, 2007.
2. Hall, Karin, Scheiner, Barbara, Übungsgrammatik. Deutsch als Fremdsprache, Max Hueber
Verlag, Ismaning, 2006.
3. Hassel, Ursula, Varnhorn, Beate, Deutsch im Beruf – Wirtschaft, Arbeitsbuch, Dürr & Kessler
GmbH, Rheinbreisbach, 1993.
4. Häussermann, Ulrich (Hsg.), Sprachkurs Deutsch, Editura Tehnică, Bukarest, 2003.
5. Hering, Axel, Matussek, Magdalena, em Übungsgrammatik: Deutsch als Fremdsprache für die
Mittelstufe, Max Hueber Verlag, Ismaning, 2002.
6. Höffgen, Adelheid, Deutsch lernen für den Beruf, Verlag für Deutsch, Ismaning, 1996.
7. Koithan, Ute (Hsg), Aspekte 2, Mittelstufe Deutsch, Langenscheidt Verlag, Berlin, 2010.
8. Lübke, Diethard, Lexicon al greşelilor de limbă germană, Ed. Junior, Bucureşti, 1991.
9. Matuscha, Petra, Limba germană fără profesor, vol. I-II, Ed. Niculescu, Bucureşti, 1999.
10. Müller, Jutta, Bock, Heiko, Grundwortschatz Deutsch. Übungsbuch, Langenscheidt Verlag,
Berlin, 2005.
11. Reimann, Monika, Grundstufen-Grammatik für Deutsch als Fremdsprache, Max Hueber
Verlag, Ismaning, 2006.
12. Seiffert, Christian, Schreiben in Alltag und Beruf. Intensivtrainer A2/B1, Langenscheidt Verlag,
Berlin, 2009.
13. Severeanu, Rita, Manual de germană juridică. Deutsche juristische Fachsprache, Alma Mater
Timisiensis, Timişoara, 2001.
14. Schmidt, Reiner (Hsg.), Optimal A1, A2, B1, Langenscheidt Verlag, Berlin, 2004.
15. Swick, Ed, German Vocabulary, Mc Graw Hill, 2007.
16. Techmer, Marion, Bril, Lilli-Marlen, Großes Übungsbuch Deutsch – Wortschatz, Max Hueber
Verlag, Ismaning, 2011.

Seminar / laborator
Metode de predare Observaţii
Prelegerea, conversaţia euristică,
1. Formarea și dezvoltarea Brainstorming
profesională

2. Relația cu clienții Prelegerea, conversaţia euristică,


Brainstorming
3. Modalitățile de comunicare Prelegerea, conversaţia euristică,
Brainstorming
4. Comunicarea scrisă Prelegerea, conversaţia euristică,

Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115 , Timişoara, Român ia


Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

Brainstorming
5. Comunicarea verbală Prelegerea, conversaţia euristică,
Brainstorming
6. Comunicarea non-verbală Prelegerea, conversaţia euristică,
Brainstorming
7. Negocierea în turism Prelegerea, conversaţia euristică,
Brainstorming
Bibliografie
 Ferenbach, Magda (Hsgb.), Wörter zur Wahl: Wortschatzübungen. Deutsch als Fremdsprache,
Klett Verlag, 2007.
 Hall, Karin, Scheiner, Barbara, Übungsgrammatik. Deutsch als Fremdsprache, Max Hueber Verlag,
Ismaning, 2006.
 Hassel, Ursula, Varnhorn, Beate, Deutsch im Beruf – Wirtschaft, Arbeitsbuch, Dürr & Kessler
GmbH, Rheinbreisbach, 1993.
 Häussermann, Ulrich (Hsg.), Sprachkurs Deutsch, Editura Tehnică, Bukarest, 2003.
 Hering, Axel, Matussek, Magdalena, em Übungsgrammatik: Deutsch als Fremdsprache für die
Mittelstufe, Max Hueber Verlag, Ismaning, 2002.
 Höffgen, Adelheid, Deutsch lernen für den Beruf, Verlag für Deutsch, Ismaning, 1996.
 Koithan, Ute (Hsg), Aspekte 2, Mittelstufe Deutsch, Langenscheidt Verlag, Berlin, 2010.
 Lübke, Diethard, Lexicon al greşelilor de limbă germană, Ed. Junior, Bucureşti, 1991.
 Matuscha, Petra, Limba germană fără profesor, vol. I-II, Ed. Niculescu, Bucureşti, 1999.
 Müller, Jutta, Bock, Heiko, Grundwortschatz Deutsch. Übungsbuch, Langenscheidt Verlag, Berlin,
2005.
 Reimann, Monika, Grundstufen-Grammatik für Deutsch als Fremdsprache, Max Hueber Verlag,
Ismaning, 2006.
 Seiffert, Christian, Schreiben in Alltag und Beruf. Intensivtrainer A2/B1, Langenscheidt Verlag,
Berlin, 2009.
 Severeanu, Rita, Manual de germană juridică. Deutsche juristische Fachsprache, Alma Mater
Timisiensis, Timişoara, 2001.
 Schmidt, Reiner (Hsg.), Optimal A1, A2, B1, Langenscheidt Verlag, Berlin, 2004.
 Swick, Ed, German Vocabulary, Mc Graw Hill, 2007.
 Techmer, Marion, Bril, Lilli-Marlen, Großes Übungsbuch Deutsch – Wortschatz, Max Hueber
Verlag, Ismaning, 2011.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii


epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniu
 Formarea deprinderilor care să asigure profesionalism, imparțialitate și independență ca bază pentru
dezvoltarea profesională și științifică

10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota
finală
Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115 , Timişoara, Român ia


Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

10.4 Curs Evaluarea constă în 60%


răspunsul în scris la 2
subiecte teoretice. Toți
candidații trebuie să
obţină nota 5 la toate
subiectele.
10.5 Seminar Activitatea la seminar 40%
/ laborator este apreciată în funcție
de calitatea discuţiilor
avute de către student la
orele de seminar,
implicarea în rezolvarea
studiilor de caz dar şi
calitatea planului de
afaceri.
Nota finală a studentului
va include răspunsul în
scris şi activitatea de la
seminar.

10.6 Standard minim de performanţă


 capacitatea de redactare a unor texte cu tematică / lexic de specialitate

Data completării Titular curs (Semnătura) Titular seminar (Semnătura)

Lector dr. Patrick Lavrits Lector dr. Patrick Lavrits

Data avizării în departament Director departament (Semnătura)

Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115 , Timişoara, Român ia


Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timișoara
1.2 Facultatea Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor
1.3 Departamentul Management
1.4 Domeniul de studii Administrarea afacerilor
1.5 Ciclul de studii Master
ADMINISTRAREA AFACERILOR ÎN TURISM ȘI INDUSTRIA
1.6 Programul de studii / Calificarea
OSPITALITĂȚII

2. Date despre disciplină


2.1 Denumirea disciplinei MANAGEMENTUL FINANCIAR ÎN TURISM ȘI INDUSTRIA
OSPITALITĂȚII
2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. Dr. Lala-Popa Ion
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. Dr. Jurcuț Cecilia
2.4 Anul de II 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei Ob - obligatorie
studiu DF –fundamentală

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)


3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care ore curs: 2 seminar 2
3.2 Număr de ore pe semestru 56 din care ore curs: 28 seminar 28
3.3. Distribuţia fondului de timp: ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 45
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 40
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 45
Tutoriat 0
Examinări 14
Alte activități 0
3.4 Total ore studiu individual 144
3.5 Total ore pe semestru1 200
3.6 Numărul de credite 8

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum  -
4.2 de competenţe  -

1
Numărul total de ore nu trebuie să depăşească valoarea (Număr credite) x 27 ore
Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115 , Timişoara, Român ia


Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

5. Condiţii (acolo unde este cazul)


5.1 de desfăşurare a cursului la activitățile de curs prezența obligatorie – minim 50%
5.2 de desfăşurare a seminarului/ la activitățile de seminar prezența obligatorie – minim 70%
laboratorului

6. Competenţele specifice acumulate

 utilizarea avansată a conceptelor, principiilor și abordărilor pe care se bazează practica


Competenţe profesionale

managementului financiar;

 aplicarea instrumentarului conceptual și metodologic în cadrul unor situații concrete de analiză;

 aplicarea procedeelor specifice managementului financiar în scopul identificării cauzelor și


interpretării sistemului de indicatori.
Competenţe
transversale

 comunicarea, lucrul în echipă și asumarea rolului de lider.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al disciplinei  înţelegerea opticii privitoare la orientarea întreprinderii către obiectivele
financiare și crearea de valoare la nivelul companiei.
7.2 Obiectivele specifice  înţelegerea şi aprecierea performanței întreprinderii;
 înţelegerea conceptelor de bază utilizate în managementul financiar, respectiv
utilizarea unui limbaj adecvat domeniului;
 însuşirea modelelor şi instrumentelor de alegere a opțiunilor cu valențe
financiare;
 identificarea și înțelegerea factorilor și a cauzelor care creează valoare la
nivelul întreprinderii;
 deprinderea aspectelor practice de analizare, interpretare şi optimizare a
factorilor cheie de succes ai afacerii.

Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115 , Timişoara, Român ia


Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

8. Conţinuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaţii
Managementul financiar pe termen scurt pentru afacerile în Prelegerea, dezbaterea / conversaţia euristică
turism
Managementul financiar pe termen mediu și lung pentru Prelegerea, dezbaterea / conversaţia euristică
afacerile în turism
Managementul politicilor de finanțare și a costului surselor Prelegerea, dezbaterea / conversaţia euristică
de finanțare privind afacerile în turism
Managementul trezoreriei pentru afacerile în turism Prelegerea, dezbaterea / conversaţia euristică
Managementul riscurilor la... Prelegerea, dezbaterea / conversaţia euristică
Implicațiile factorului timp în managementul afacerilor Prelegerea, dezbaterea / conversaţia euristică
Bibliografie
1. Albu, Nadia, Albu C. , Soluții practice de eficientizare a activităților și de creștere a performanței organizaționale,
Editura CECCAR, București, 2005;
2. Alexander J., Performance Dashboards and Analysis for Value Creation + cd, Editura Wiley Finance, 2007;
3. Aniș, Cecilia, Studiu sectorial al rentabilității și riscului companiilor, teză de doctorat, Timișoara, 2012;
4. Bădescu, A.V., Dobre, I., Sacal, I.B, Metode cantitative de fundamentare a deciziilor economice în condiţii de risc şi
incertitudine, Editura Atlas Press, 2005;
5. Buglea, A., Analiză economico-financiară, ediția a II-a revizuită, Editura Mirton, Timişoara, 2011;
6. Copeland T., Goedhart M., Wessels D., Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies, 4TH Edition,
McKinsey & Company Inc., 2005;
7. Ganea, Mirela, Modelarea performanței economic-financiare a întreprinderii, Editura Universitaria, Craiova, 2012;
8. Jurcuț, C., Competitivitatea națională în contextul dezvoltării durabile: Studiu de caz asupra României și Bulgariei,
teză postdoctorat, Timișoara, 2015;
9. Jurcuț, C., Competitiveness and firm’s performance on emerging countries: The Romanian case, Proceedings of MAC-
EMM, 2014;
10. Mathur S., Kenyon A., Creating Valuable Business Strategies, Elsevier, 2007;
11. Palepu G. K., Healy M.P., Bernard L.V., Business Analysis & Valuation using financial statements, 2nd edition, South –
Western College Publishing, 2000;
12. Petrescu, Silvia, Analiză și diagnostic financiar – contabil. Ghid teoretico-aplicativ, Editura CECCAR, Bucureşti,
2008;
13. Rappaport A. , Creating Shareholder Value, Editura The Free Press, New York, 1986;
14. Siminică, M., Diagnosticul financiar al firmei, Editura Universitaria, Craiova, 2008;
8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii
Managementul financiar pe termen scurt Studiul de caz, problematizarea, învățarea prin
pentru afacerile în turism descoperire, brainstorming-ul
Managementul financiar pe termen mediu și Studiul de caz, problematizarea, învățarea prin
lung pentru afacerile în turism descoperire, brainstorming-ul
Managementul politicilor de finanțare și a Studiul de caz, problematizarea, învățarea prin
costului surselor de finanțare privind afacerile descoperire, brainstorming-ul
în turism
Managementul trezoreriei pentru afacerile în Studiul de caz, problematizarea, învățarea prin
turism descoperire, brainstorming-ul
Managementul riscurilor la... Studiul de caz, problematizarea, învățarea prin
descoperire, brainstorming-ul
Proiect pe echipe Învăţarea prin descoperire și prin lucru efectiv, jocul
de rol
Bibliografie
1. Albu, Nadia, Albu C. , Soluții practice de eficientizare a activităților și de creștere a performanței organizaționale,
Editura CECCAR, București, 2005;

Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115 , Timişoara, Român ia


Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

2. Alexander J., Performance Dashboards and Analysis for Value Creation + cd, Editura Wiley Finance, 2007;
3. Aniș, Cecilia, Studiu sectorial al rentabilității și riscului companiilor, teză de doctorat, Timișoara, 2012;
4. Bădescu, A.V., Dobre, I., Sacal, I.B, Metode cantitative de fundamentare a deciziilor economice în condiţii de risc şi
incertitudine, Editura Atlas Press, 2005;
5. Buglea, A., Analiză economico-financiară, ediția a II-a revizuită, Editura Mirton, Timişoara, 2011;
6. Copeland T., Goedhart M., Wessels D., Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies, 4TH Edition,
McKinsey & Company Inc., 2005;
7. Ganea, Mirela, Modelarea performanței economic-financiare a întreprinderii, Editura Universitaria, Craiova, 2012;
8. Jurcuț, C., Competitivitatea națională în contextul dezvoltării durabile: Studiu de caz asupra României și Bulgariei, teză
postdoctorat, Timișoara, 2015;
9. Jurcuț, C., Competitiveness and firm’s performance on emerging countries: The Romanian case, Proceedings of MAC-
EMM, 2014;
10. Mathur S., Kenyon A., Creating Valuable Business Strategies, Elsevier, 2007;
11. Palepu G. K., Healy M.P., Bernard L.V., Business Analysis & Valuation using financial statements, 2nd edition, South –
Western College Publishing, 2000;
12. Petrescu, Silvia, Analiză și diagnostic financiar – contabil. Ghid teoretico-aplicativ, Editura CECCAR, Bucureşti,
2008;
13. Rappaport A. , Creating Shareholder Value, Editura The Free Press, New York, 1986;
14. Siminică, M., Diagnosticul financiar al firmei, Editura Universitaria, Craiova, 2008;

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii


epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniu
 Conţinutul disciplinei Managementul financiar în turism și industria ospitalității este realizat pe baza armonizării cu
cele similare la nivel naţional (mai precis, la nivelul consorţiului constituit de cele mai importante universităţi din
România), precum şi cu cele din alte universităţi prestigioase la nivel internaţional.

10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală
10.4 Curs
10.5 Seminar / Calitatea proiectului : Redactare și susținere proiect 100%
laborator - formă – 10%*;
- conținut – 60%*;
- prezentare – 30%*.

*-din nota proiectului


10.6 Standard minim de performanţă
 Îndeplinirea condițiilor de formă și de prezentare a proiectului respectiv dovedirea unui nivel minim de adaptare a
cunoștințelor teoretice la specificul proiectului prezentat.

Data completării Titular curs (Semnătura) Titular seminar (Semnătura)

Data avizării în departament Director departament (Semnătura)

Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115 , Timişoara, Român ia


Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115 , Timişoara, Român ia


Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest Timişoara
1.2 Facultatea Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor
1.3 Departamentul Management
1.4 Domeniul de studii Administrarea afacerilor
1.5 Ciclul de studii Master
ADMINISTRAREA AFACERILOR ÎN TURISM ȘI INDUSTRIA
1.6 Programul de studii / Calificarea
OSPITALITĂȚII

2. Date despre disciplină


2.1 Denumirea disciplinei MANAGEMENTUL INOVĂRII ÎN TURISM AA2AATIO 1201
2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. Dr. Gabriela Lucia Şipoş
2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf. Dr. Gabriela Lucia Şipoş
2.4 Anul de I 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare Ex. 2.7 Regimul disciplinei Ob.
studiu

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)


3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care ore curs: 2 seminar 2
3.2 Număr de ore pe semestru 56 din care ore curs: 28 seminar 28
3.3. Distribuţia fondului de timp: ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 32
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 52
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 29
Tutoriat 25
Examinări 6
Alte activități
3.4 Total ore studiu individual 144
3.5 Total ore pe semestru1 200
3.6 Numărul de credite 8

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum  -
4.2 de competenţe  -

1
Numărul total de ore nu trebuie să depăşească valoarea (Număr credite) x 27 ore
Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115 , Timişoara, Român ia


Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

5. Condiţii (acolo unde este cazul)


5.1 de desfăşurare a cursului  Prezență la curs minim 50%
5.2 de desfăşurare a seminarului/  Prezență la seminar minim 70%
laboratorului

6. Competenţele specifice acumulate


CP1 - Utilizarea instrumentarului analitic specific abordării proceselor economice de
Competenţe profesionale

previzionare, organizare, coordonare, antrenare şi control, diagnosticare a întreprinderilor de


turism şi a celor din industria ospitalităţii;
CP3 - Fundamentarea procesului de management/ managementul resurselor umane, financiar/
managementul inovării/ leadershipului în dezvoltarea întreprinderilor de turism şi a celor din
industria ospitalităţii;
CP5 - Managementul şi evaluarea proiectelor / planurilor de afaceri în vederea dezvoltării
competenţelor antreprenoriale necesare sectorului serviciilor turistice şi de ospitalitate, pe plan
naţional/internaţional
CT2 - Planificarea şi organizarea resurselor umane în cadrul unui grup sau a unei organizaţii, în
Competenţe
transversale

condiţii de conştientizare a reaponsabilităţii pentru rezultatele profesionale.


CT3 - Asumarea nevoii de formare continuă pentru a crea premisele de progres în carieră şi
adaptare a propriilor competenţe profesionale şi manageriale la dinamica mediului economic.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al disciplinei  Inducerea unei atitudini pozitive faţă de inovare în turism;
 Abordarea inovării ca suport al asigurării competitivităţii unei afaceri
în turism;
 Însusirea și utilizarea adecvata a noţiunilor specifice managementului
inovării în turism
7.2 Obiectivele specifice  Explicarea si interpretarea unor idei, proiecte, procese de inovare în
turism
 Explicarea conţinutului teoretic si practic al managementului inovării
în turism
 Proiectarea, coordonarea si evaluarea activităţilor specifice derulării
proiectelor de inovare în turism
 Utilizarea unor metode, tehnici si instrumente specifice
managementului inovării în turism

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii

Inovarea-delimitări conceptuale. Sfera și formele inovării. Prelegerea interactiva, Explicatia, 4 ore


Caracteristicile inovării în turism Conversatia
Inovarea – suport al competitivităţii afacerii în turism Prelegerea interactiva, Explicatia, 2 ore

Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115 , Timişoara, Român ia


Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

Conversatia
Modele ale procesului de inovare Prelegerea interactiva, Explicatia, 2 ore
Conversatia
Obiectivele de competitivitate ale unei afaceri în contextul Prelegerea interactiva, Explicatia, 2 ore
inovării în turism Conversatia
Etapele procesului de inovare în turism Prelegerea interactiva, Explicatia, 2 ore
Conversatia
Rolul inovării în asigurarea satisfacției consumatorilor. Prelegerea interactiva, Explicatia, 2 ore
Diagrama Kano Conversatia
Impactul utilizării metodelor de stimulare a creativității Prelegerea interactiva, Explicatia, 2 ore
asupra performanțelor inovative Conversatia

Impactul factorilor de frânare a inovării asupra Prelegerea interactiva, Explicatia, 2 ore


performanțelor inovative Conversatia
Impactul realizării diferitelor categorii de inovații asupra Prelegerea interactiva, Explicatia, 2 ore
performanțelor inovative Conversatia
Fundamentarea necesarului de resurse financiare pentru Prelegerea interactiva, Explicatia, 2 ore
activitățile de inovare Conversatia
Condiţiile succesului pentru inovare Prelegerea interactiva, Explicatia, 2 ore
Conversatia
Evaluarea eficienței și a eficacității proiectelor de inovare in Prelegerea interactiva, Explicatia, 4 ore
turism Conversatia
Bibliografie
1. Christensen C., The Innovator's Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail,
Harvard Business Review Press, 2016
2. Egger, Roman, Gula, MA, Igor, Walcher, Dominik, Open Tourism - Open Innovation,
Crowdsourcing and Co-Creation Challenging the Tourism Industry, 2016
3. Fayos-Solà, Eduardo, Cooper, Chris, The Future of Tourism - Innovation and Sustainability,
2018
4. Gry Agnete Alsos, Dorthe Eide, Einar Lier, Handbook of Research on Innovation in Tourism
Industries, 2014
5. Keeley L., Walters H., Pikkel R., Quinn B., Ten Types of Innovation: The Discipline of Building
Breakthroughs, 2013
6. LINK, Albert N.. SIEGEL, Donald S.. Innovation, entrepreneurship and technological change,
2007
7. Michael Hall C. , Allan M. Williams, Tourism and Innovation, Routledge, Taylor &Francis
Group, 2008
8. Mitra J., The Business of Innovation, Sage Publishing, 2017
9. Năstase Gabriel, Managementul inovării, Editura Focus 2002
10. Rainey David L: Sustainable Business Development: Inventing the Future through Strategy
Innovation, Cambridge University Press, 2006
11. Șipoș Gabriela, Inovarea în întreprindere, Editura Mirton 2004
12. TIDD, Joe. BESSANT, John. PAVITT, Keith. Managing innovation : integrating
technological, market and organizational change, 2005
13. Von stamm, Bettina: Managing innovation, design and creativity, Wiley, 2 edition, 2008

Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115 , Timişoara, Român ia


Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii

Inovarea-delimitări conceptuale. Sfera și formele Prelegerea interactiva, 4 ore


inovării. Caracteristicile inovării în turism Explicatia, Conversatia
Inovarea – suport al competitivităţii afacerii în Prelegerea interactiva, 2 ore
turism Explicatia, Conversatia
Modele ale procesului de inovare Prelegerea interactiva, 2 ore
Explicatia, Conversatia
Obiectivele de competitivitate ale unei afaceri în Prelegerea interactiva, 2 ore
contextul inovării în turism Explicatia, Conversatia
Etapele procesului de inovare în turism Prelegerea interactiva, 2 ore
Explicatia, Conversatia
Rolul inovării în asigurarea satisfacției Prelegerea interactiva, 2 ore
consumatorilor. Diagrama Kano Explicatia, Conversatia
Impactul utilizării metodelor de stimulare a Prelegerea interactiva, 2 ore
creativității asupra performanțelor inovative Explicatia, Conversatia

Impactul factorilor de frânare a inovării asupra Prelegerea interactiva, 2 ore


performanțelor inovative Explicatia, Conversatia
Impactul realizării diferitelor categorii de Prelegerea interactiva, 2 ore
inovații asupra performanțelor inovative Explicatia, Conversatia
Fundamentarea necesarului de resurse financiare Prelegerea interactiva, 2 ore
pentru activitățile de inovare Explicatia, Conversatia
Condiţiile succesului pentru inovare Prelegerea interactiva, 2 ore
Explicatia, Conversatia
Evaluarea eficienței și a eficacității proiectelor Prelegerea interactiva, 4 ore
de inovare in turism Explicatia, Conversatia
Bibliografie
1. Christensen C., The Innovator's Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail,
Harvard Business Review Press, 2016
2. Egger, Roman, Gula, MA, Igor, Walcher, Dominik, Open Tourism - Open Innovation,
Crowdsourcing and Co-Creation Challenging the Tourism Industry, 2016
3. Fayos-Solà, Eduardo, Cooper, Chris, The Future of Tourism - Innovation and Sustainability,
2018
4. Gry Agnete Alsos, Dorthe Eide, Einar Lier, Handbook of Research on Innovation in Tourism
Industries, 2014
5. Keeley L., Walters H., Pikkel R., Quinn B., Ten Types of Innovation: The Discipline of Building
Breakthroughs, 2013
6. LINK, Albert N.. SIEGEL, Donald S.. Innovation, entrepreneurship and technological change,
2007
7. Michael Hall C. , Allan M. Williams, Tourism and Innovation, Routledge, Taylor &Francis
Group, 2008
8. Mitra J., The Business of Innovation, Sage Publishing, 2017
9. Năstase Gabriel, Managementul inovării, Editura Focus 2002
Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115 , Timişoara, Român ia


Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

10. Rainey David L: Sustainable Business Development: Inventing the Future through Strategy
Innovation, Cambridge University Press, 2006
11. Șipoș Gabriela, Inovarea în întreprindere, Editura Mirton 2004
12. TIDD, Joe. BESSANT, John. PAVITT, Keith. Managing innovation : integrating
technological, market and organizational change, 2005
13. Von stamm, Bettina: Managing innovation, design and creativity, Wiley, 2 edition, 2008

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii


epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniu
Conținutul disciplinei este corelat cu cerințele pieței muncii, ale angajatorilor reprezentativi din
domeniul aferent programului de master, precum și cu conținutul altor discipline similare cuprinse în
programe de master reprezentative în domeniu.

10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota
finală
10.4 Curs Evaluare sumativă Proba scrisă- lucrare scrisă 60%
tip grilă
10.5 Seminar Evaluare continuă Referate, proiecte 40%
/ laborator

10.6 Standard minim de performanţă


 Cunoașterea taxonomiei inovării și a etapelor procesului de inovare în turism
 Cunoașterea obiectivele de competitivitate ale unei afaceri în contextul inovării în turism

Data completării Titular curs (Semnătura) Titular seminar (Semnătura)


10.01.2019 Conf. Dr. Gabriela Șipoș Conf. Dr. Gabriela Șipoș

Data avizării în departament Director departament (Semnătura)

Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115 , Timişoara, Român ia


Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
.
FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONIMIE ŞI DE ADMINISTRARE A
1.2 Facultatea
AFACERILOR
1.3 Departamentul MANAGEMENT
1.4 Domeniul de studii Administrarea afacerilor
1.5 Ciclul de studii MASTER
ADMINISTRAREA AFACERILOR ÎN TURISM ŞI
1.6 Programul de studii / Calificarea
INDUSTRIA OSPITALITĂŢII

2. Date despre disciplină


2.1 Denumirea disciplinei Managementul proiectelor în turism
Cod disciplină: AA2AATIO2103
2.2 Titularul activităţilor de curs Prof.dr. Goje Gheorghe
2.3 Titularul activităţilor de seminar Prof.dr. Goje Gheorghe
2.4 Anul de studiu 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei Ob

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)


3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator 1
3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 din care: 3.5 curs 14 3.6 seminar/laborator 14
Distribuţia fondului de timp: ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 20
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 25
Tutoriat 10
Examinări 7
Alte activităţi…………………………………… 5
3.7 Total ore studiu individual 97
3.8 Total ore pe semestru 125
3.9 Numărul de credite 5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum  Nu
4.2 de competenţe  Administrarea Afacerilor

5. Condiţii (acolo unde este cazul)


5.1 de desfăşurare a cursului  Sala curs cu proiector
5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului  Sala seminar cu calculatoare

6. Competenţele specifice acumulate


 cunoaşterea şi înţelegerea fundamentului teoretic al managementului de proiect , pe baza
metodologiei europene a ciclului de proiect
Competenţe profesionale  cunoaşterea noţiunilor specifice managementului proiectelor;
 explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a conţinuturilor teoretice şi
practice
 ale acestei discipline;
 conştientizarea beneficiilor pe care le aduce managementul proiectelor, în orice domeniu de
activitate;
 abilitatea de a concepe proiecte, urmărirea şi evaluarea acestora;
 cunoaşterea metodelor folosite în managementul proiectelor de la conceperea şi până la faza de
evaluare a rezultatelor finale;
 înţelegerea principiilor generale care direcţionează activitatea de managementul proiectel
 capacitatea de valorificare a conceptelor,metodelor manageriale în elaborarea de proiecte
 utilizarea adecvată a noţiunilor specifice managementului proiectelor
Competenţe transversale

 încurajarea muncii în echipă, a colaborării şi a transparenţei;


 dezvoltarea spiritului critic şi al capacităţii de sinteză.
 participarea la luarea unor decizii cu referire la evaluarea resurselor necesare şi disponibile
realizării proiectelor;
 participarea la identificarea unor soluţii pentru problemele privind elaborarea proiectelor

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al disciplinei  cunoaşterea şi înţelegerea managementului de proiect, precum şi a
modalităţilor şi instrumentelor de aplicare
 dezvoltarea logicii economice
 însuşirea metodologiei şi instrumentelor de management al proiectelor
7.2 Obiectivele specifice  cunoasterea si aplicarea unor instrumente de management in
proiectele de dezvoltare în servicii
 realizarea de proiecte individuale

8. Conţinuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaţii
Natura şi organizarea managementului Expunerea Săpt. 1-2: 2h
de proiect Conversaţia euristică
Cadrul logic al proiectelor Expunerea. Săpt. 3-5: 3h
Conversaţia euristică
Problematizarea.
Modelarea
Etapele ciclului de viaţă a unui proiect Expunerea.Conversaţia Săpt. 6-9: 4h
în servicii Algoritmizarea
Metoda proiectului
Analiza socio – economică a proiectelor Algoritmizarea Săpt. 10-11: 2h
in turism servicii Problematizarea
Observarea

Programe de finanţare activităţilor de Expunerea Săpt. 12-14: 3h


dezvoltare şi amenajare turistică Conversaţia
Bibliografie

1. Androniceanu Andronia -Managementul proiectelor cu finantare externa,Ed. Universitara,Bucuresti,2014.


2. Boardman A.E., Analiza cost beneficiu. Concepte şi practică, Editura ARC, Bucureşti, 2005.
3. Bancescu Mioara-Managementul proiectelor pentru analiza afacerilor,Ed. ASE,Bucuresti,2017.
4. Carmen Novac-Managementul echipei de proiect,Ed.Tritonic ,Bucuresti.
2014.
5. Grundy T., Johnson G., Scholes K., Exploring Strategic Financial Management, Financial Times&Prentice
Hall, 1998.
6. Hawkins F.H., Corporate Financial Reporting and Analysis, 4th Edition , Irwin / McGraw-Hill, 1998.
7. Johnson G., Scholes K, Exploring Corporate Strategy. Text and Cases, 4th Edition, Prentice Hall, 1997.
8. Le Dantec Tannguy-Managementul proiectelor prin exemple,Editura,CH Beck,bucuresti,2009.
9. Levy H., Sarnat M.,Capital investment&Financial Decisions, 5th edition, Prentice Hall, 1994.
10. Linch R., Corporate Strategy, 2nd Edition, Financil Times & Prentice Hall, 2000;
11. Mocanu, M., Schuster, C.Managementul proiectelor – Cale spre creşterea competivităţii, Ediția a IIa, Editura
ALL BECK, Bucureşti, 2004
12. Young, L., Trevor, Managementul proiectelor de succes, Editura Rentrop&Straton, București, 2007.
13. XXX- ISO 21500: 2012 - Guidance on project management. This is the first project management ISO.
14. XXX- Manualul de management al proiectelor, Guvernul României, Departamentul de Integrare Europeană,
1998.
15. XXX- Project Cycle Management-(Manual, Handbook, European Commission. Europe Aid Co-operation
Office, Brussels, 2004).
16. XXX- http://www.compendiu.ro.
17. XXX- http://cordis.europa.eu
18. XXX- http://www.civitas.ro
19. XXX- http://www.codecs.ro
20. XXX- http://www.fondurieuropene.com.
21. XXX- http://www.fonduri-ue.ro/
22. XXX- http://www.finantare.ro.
23. XXX- http://www.fonduri-structurale.ro
24. XXX- http://www .inforegio.ro
25. XXX- http://www.projectmanagement.ro.
26. XXX- http://www.webster-dictionary.org/(Webster's Online), 2010

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii


Studiu de caz proiect POR Examinarea documentelor. Săpt. 1-4: 4h
Instruirea programată
Exercitii -Algoritmi
Metoda proiectului
Studiul de caz.Activitati
creative
Studiu de caz proiect POR, FEADR Examinarea documentelor Săpt. 4-8: 4h
Exercitii -Algoritmi
Metoda proiectului
Studiul de caz. Activitati
creative
Studiu de caz proiecte cu finanţare pe Examinarea documentelor Săpt. 9-10: 2h
bază de credit Exercitii -Algoritmi
Metoda proiectului
Studiul de caz. Activitati
creative
Studiu de caz matricea cadrului logic Metoda proiectului Săpt. 11-14: 4h
Exercitii -Algoritmi
Bibliografie
1. Androniceanu Andronia -Managementul proiectelor cu finantare externa,Ed. Universitara,Bucuresti,2014.
2. Bancescu Mioara-Managementul proiectelor pentru analiza afacerilor,Ed. ASE,Bucuresti,2017
Grundy T., Johnson G., Scholes K., Exploring Strategic Financial Management, Financial Times&Prentice
Hall, 1998;
3. Boardman A.E., Analiza cost beneficiu. Concepte şi practică, Editura ARC, Bucureşti, 2005
4.Johnson G., Scholes K, Exploring Corporate Strategy. Text and Cases, 4th Edition, Prentice Hall, 1997;
5.Levy H., Sarnat M.,Capital investment&Financial Decisions, 5th edition, Prentice Hall, 1994;
6.Linch R., Corporate Strategy, 2nd Edition, Financil Times & Prentice Hall, 2000;
7. Young, L., Trevor, Managementul proiectelor de succes, Editura Rentrop&Straton, București, 2007.
***. Instrumente strucurale 2014-2020
*** www.europa.eu.int
*** www.infoeuropa.ro
*** www.projectmanagement.ro
*** www.managementul-proiectelor.ro
*** www.finantare.ro

27. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,


asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
însuşirea conceptelor teoretico-metodologice şi abordarea aspectelor practice incluse în disciplina Managementul
proiectelor în turism, masteranzii dobândesc competenţe în concordanţă cu standardele ocupaţionale prevăzute în
Grila 2 – RNCIS;
 cursul se regăseşte în programa de studii altor programe de studiu similare din ţară şi străinătate
 conţinutul cursului este în concordanţă cu cerinţele formulate de către organismele profesionale
 disciplina este elaborata pe baza unor lucrari recunoscute
 studiile de caz sunt adaptate mediului de afaceri

10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de 10.3 Pondere din
evaluare nota finală
10.4 Curs Însuşirea şi înţelegerea corectă a problematicii Examen scris 50%
tratate în cadrul cursului

10.5 Seminar / Activitatea desfăşurată la seminar Prezentarea unui 50%


laborator proiect

10.6 Standard minim de performanţă


 Studentul cunoaste care sunt conceptele si metodele de management aplicabile proiectelor
 Insusirea limbajului de specialitate
 Realizarea unui studiu aplicativ

Data completării: Titular de curs: Titular de seminar:


28/09/2018 Prof.dr. Goje Gheorghe Prof.dr. Goje Gheorghe

Data avizării în catedră/departament: Semnătura şefului catedrei/departamentului:


UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timișoara
1.2 Facultatea Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor
1.3 Departamentul Management
1.4 Domeniul de studii Administrarea Afacerilor
1.5 Ciclul de studii Master
1.6 Programul de studii / Calificarea Administrarea Afacerilor în Turism și Industria Ospitalității

2. Date despre disciplină


2.1 Denumirea disciplinei Managementul relațiilor cu clienții în industria ospitalității
(AA2AATIO1204)
2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Andrea NAGY
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. univ. dr. Andrea NAGY
2.4 Anul de 1 2.5 Semestrul 2 2.6 Tipul de evaluare E+P 2.7 Regimul disciplinei Ob
studiu

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)


3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care ore curs: 1 seminar 1
3.2 Număr de ore pe semestru 28 din care ore curs: 14 seminar 14
3.3. Distribuţia fondului de timp: ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 25
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 25
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 40
Tutoriat 5
Examinări 2
Alte activități -
3.4 Total ore studiu individual 97
3.5 Total ore pe semestru1 125
3.6 Numărul de credite 5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum  Cunoștințe de bază în domeniul turismului și industriei ospitalității dobândite în timpul studiilor
de licență
4.2 de competenţe  Competențele de specialitate dobândite în cadrul ciclului de licență
 Cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională

5. Condiţii (acolo unde este cazul)


5.1 de desfăşurare a cursului  Laptop, videoproiector sau TV și acces la Internet

1
Numărul total de ore nu trebuie să depăşească valoarea (Număr credite) x 27 ore
Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115 , Timişoara, Român ia


Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

5.2 de desfăşurare a seminarului/  Laptop, videoproiector sau TV și acces la Internet


laboratorului

6. Competenţele specifice acumulate


CP3 - Fundamentarea procesului de management/ managementul resurselor umane, financiar/
profesionale
Competenţe

managementul inovării/ leadershipului în dezvoltarea întreprinderilor de turism şi a celor din industria


ospitalităţii
CP4 – Fundamentarea proceselor de comunicare/ comunicare corporativă/ tehnicilor de negociere/
etichetă şi protocol în mediul interior şi exterior întreprinderilor de turism şi din industria ospitalităţii.
CT1 - Aplicarea normelor şi valorilor de etică profesională pentru luarea deciziilor şi realizarea
independentă sau în grup a unor sarcini/obiective complexe de la locul de muncă.
Competenţe
transversale

CT2 - Planificarea şi organizarea resurselor umane în cadrul unui grup sau a unei organizaţii, în
condiţii de conştientizare a reaponsabilităţii pentru rezultatele profesionale.
CT3 - Asumarea nevoii de formare continuă pentru a crea premisele de progres în carieră şi adaptare
a propriilor competenţe profesionale şi manageriale la dinamica mediului economic.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al disciplinei - dezvoltarea abilităților de gestionare a relațiilor cu clienții în cadrul
firmelor din industria ospitalității.
7.2 Obiectivele specifice - identificarea tipologiei clienților firmelor din industria ospitalității;
- clarificarea particularităților managementului relațiilor cu clienții în
industria ospitalității;
- evidențierea importanței experienței clienților.

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii

1. Definirea noțiunii de client și tipologia Prelegerea interactivă, 2 ore


clienților Explicația, Conversația.
2. Introducere în managementul relațiilor cu Prelegerea interactivă, 2 ore
clienții Explicația, Conversația.
3. Particularitățile managementului relațiilor cu Prelegerea interactivă, 2 ore
clienții în industria ospitalității Explicația, Conversația.
4. Înțelegerea relațiilor cu clienții și a Prelegerea interactivă, 2 ore
experienței clienților în industria ospitalității Explicația, Conversația.
5. Satisfacția consumatorului în industria Prelegerea interactivă, 2 ore
ospitalității – definire și măsurare Explicația, Conversația.
6. Ciclul de viață al clientului și gestionarea Prelegerea interactivă, 2 ore
ciclului de viață al clientului Explicația, Conversația.
7. Relațiile cu angajații – rolul lor în gestionarea Prelegerea interactivă, 2 ore
relațiilor cu clienții Explicația, Conversația.
Bibliografie
1. Dyché, Jill, 2002, The CRM Handbook: a business guide to customer relationship management, Addison-
Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115 , Timişoara, Român ia


Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

Wesley: Crawfordsville, USA.


2. Buttle, Francis, 2012, Customer Relationship Management – Concepts and Technologies, 2nd edition,
Routledge.
3. Piccoli, Gabriele et al., 2003, „Customer Relationship Management – A Driver for Change in the Structure of
the U.S. Lodging Industry„, Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, Vol. 44, Nr. 4, pp. 61-73.
4. Christine, Vogt, 2011, „Customer Relationship Management in Tourism: Management Needs and Research
Applications”, Journal of Travel Research, Vol. 50, Nr. 4pp. 356-364.
5. Winer, Russell, 2001, A Framework for Customer Relationship Management, California Management Review,
Vol. 43, Nr. 4, pp. 89-105.
6. Chen, Injazz, Popovich Karen, 2003, „Understanding customer relationship management (CRM): People,
process and technology”, Business Process Management Journal, Vol. 9, Nr. 5, pp. 672-688.

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii

1. Particularitățile managementului relațiilor cu Explicaţia, conversaţia, discuţia, 2 ore


clienții în industria ospitalității – studii de caz discuţia-dialog, dezbaterea,
documentarea, consultaţia în
grup, studiul de caz.
2. Impactul opiniilor consumatorilor anteriori Explicaţia, conversaţia, discuţia, 2 ore
asupra experienței clientului discuţia-dialog, dezbaterea,
documentarea, consultaţia în
grup.
3. Efectele managementului relațiilor cu clienții Explicaţia, conversaţia, discuţia, 2 ore
asupra satisfacției consumatorului discuţia-dialog, dezbaterea,
documentarea, consultaţia în
grup.
4. Gestionarea plângerilor clienților în firmele Explicaţia, conversaţia, discuţia, 4 ore
din industria ospitalității discuţia-dialog, dezbaterea,
documentarea, consultaţia în
grup, studiul de caz.
5. Prezentarea proiectelor Expunerea, conversaţia, discuţia, 4 ore
discuţia-dialog, dezbaterea.
Bibliografie
1. Miao, Li, Mattila, Anna, 2013, „The Impact of Other Customers on Customer Experiences: A Psychological
Distance Perspective”, Journal of Hospitality & Tourism Research, Vol. 37, Nr. 1, pp. 77-99.
2. Mithas, Sunil, et al., 2005, „Why Do Customer Relationship Management Applications Affect Customer
Satisfaction?”, Journal of Marketing, Vol. 69, pp. 201-209.
3. Ogbeide, Godwin-Charles, et. al., 2015, „Complaint management in hospitality organizations: The role of
empowerment and other service recovery attributes impacting loyalty and satisfaction”, Tourism and Hospitality
Research, Vol. 0, Nr. 0, pp. 1-13, DOI: 10.1177/1467358415613409.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii


epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniu
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu cele ale disciplinelor similare predate la programe de studii de
licenţă de la facultăţi de profil din ţară şi străinătate.
Conţinutul disciplinei este corelat cu aşteptările mediului academic în ceea ce privește desfășurarea curentă a
activității de cercetare, oferind studenților o fundamentare temeinică în abordarea acestei activități.
Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115 , Timişoara, Român ia


Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota
finală
10.5 Seminar Prezentarea coerentă a ideilor Verificare pe parcurs 40%
/ laborator exprimate, corectitudinea expunerii Forma de evaluare:
scrise și respectarea cerințelor de Redactarea unui proiect pe
redactare. o tematică dată.

Corectitudinea expunerii scrise a Evaluare finală 60%


subiectelor date şi coerenţa în Forma de evaluare –
exprimarea ideilor Examen scris
Capacitatea de a oferi răspunsuri
clare și concise, precum și
capacitatea de a sintetiza informaţia
furnizată.
10.6 Standard minim de performanţă
 Cunoaşterea, înţelegerea și folosirea corectă a conceptelor studiate.

Data completării Titular curs (Semnătura) Titular seminar (Semnătura)


10.01.2019 Lect. univ. dr. Nagy Andrea Lect. univ. dr. Nagy Andrea

Data avizării în departament Director departament (Semnătura)

Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115 , Timişoara, Român ia


Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR
DEPARTAMENTUL DE MANAGEMENT

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest Timișoara
1.2 Facultatea / Departamentul De Economie și de Administrare a Afacerilor
1.3 Departamentul Management
1.4 Domeniul de studii
Administrarea Afacerilor în Turism și Industria
Ospitalității (AATIO)
1.5 Ciclul de studii Master
1.6 Programul de studii / Calificarea
Administrarea Afacerilor în Turism și Industria
Ospitalității (AATIO)

2. Date despre disciplină


2.1 Denumirea disciplinei MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE IN
INDUSTRIA OSPITALITĂŢII
2.2 Titularul activităţilor de curs Anghel-Vlad Silvia
2.3 Titularul activităţilor de seminar Anghel-Vlad Silvia
2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare Ex 2.7 Regimul disciplinei Ob

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)


3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator 2
3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5 curs 14 3.6 seminar/laborator 28
Distribuţia fondului de timp: ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 26
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20
Tutoriat 16
Examinări 16
Alte activităţi……………………………………
3.7 Total ore studiu individual 108
3.8 Total ore pe semestru 150
3.9 Numărul de credite 6

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum  -
4.2 de competenţe  -

5. Condiţii (acolo unde este cazul)


5.1 de desfăşurare a cursului  -
5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului  -

1
Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115, Timişoara, Român ia
Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR
DEPARTAMENTUL DE MANAGEMENT

6. Competenţele specifice acumulate


- Utilizarea instrumentarului analitic specific abordării proceselor economice de previziune,
organizare, decizie, antrenare şi control, diagnosticare a întreprinderilor de turism şi a celor
din industria ospitalităţii.
- Elaborarea de portofolii strategice antreprenoriale optime funcţionării/dezvoltării/
administrării întreprinderilor de turism şi a celor din industria ospitalităţii, din perspectiva
Competenţe profesionale

gestiunii resurselor umane, financiare şi operaţionale.


- Fundamentarea procesului de managementul resurselor umane în dezvoltarea
întreprinderilor de turism şi a celor din industria ospitalităţii
– Fundamentarea proceselor de comunicare în mediul interior şi exterior întreprinderilor de
turism şi din industria ospitalităţii.
- Managementul şi evaluarea proiectelor în vederea dezvoltării competenţelor antreprenoriale
necesare sectorului serviciilor turistice şi de ospitalitate, pe plan naţional/internaţional.
- Realizarea de studii/lucrări de cercetare şi utilizarea tehnologiei informaţiei avansate în
managementul întreprinderilor de turism şi în prelucrarea şi diseminarea rezultatelor
cercetărilor din industria turismului şi ospitalităţii.
Competenţe transversale

- Aplicarea normelor şi valorilor de etică profesională pentru luarea deciziilor şi realizarea


independentă sau în grup a unor sarcini/obiective complexe de la locul de muncă.
- Planificarea şi organizarea resurselor umane în cadrul unui grup sau a unei organizaţii, în
condiţii de conştientizare a responsabilităţii pentru rezultatele profesionale.
- Asumarea nevoii de formare continuă pentru a crea premisele de progres în carieră şi
adaptare a propriilor competenţe profesionale şi manageriale la dinamica mediului economic.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al disciplinei - Înţelegerea aprofundată a managementului resurselor umane în
domeniul turismului şi industriei ospitalităţii;
- Formarea de experţi capabili să răspundă cerinţelor din domeniu în
vederea îndeplinirii misiunii şi obiectivelor acestora;
- Câştigarea abilităţilor necesare exercitării profesiunii, se dorește
alinierea la nivelul de calitate a ofertei de servicii turistice la cel
internațional.

7.2 Obiectivele specifice  Oferirea absolvenţilor posibilitatea aprofundării semnificaţiei


conceptelor, metodelor, instrumentelor şi mecanismelor proprii
privind managementul resurselor umane;
 Cunoaşterea modalităţilor concrete de administrare şi dezvoltare
a întreprinderilor cu profil turistic aflate în aria Industriei

2
Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115, Timişoara, Român ia
Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR
DEPARTAMENTUL DE MANAGEMENT

Ospitalității de la nivel internațional;


 Oferirea absolvenţilor conceptele, metodele, instrumentele şi
mecanismele necesare implementării managementului resurselor
umane în întreprinderile prestatoare de servicii turistice și de
ospitalitate, comparabile cu cele internaționale.

8. Conţinuturi
8.1. Curs Metode de predare Observaţii
Importanţa resurselor umane Expunere, conversație 1 oră
euristică
Previziunea necesarului de resurse Expunere, conversație 2 ore
umane euristică

Conţinutul necesarului de resurse Expunere, conversație 1 oră


umane euristică
2 ore
Metode şi tehnici de analiza a
posturilor

Recrutarea şi trierea (preselecţia) Expunere, conversație 2 ore


resurselor umane euristică

Interviul resurselor umane. Tipurile de Expunere, conversație 2 ore


interviuri. Testarea resurselor umane euristică
Angajarea şi Motivarea resurselor Expunere, conversație 2 ore
umane euristică

Expunere, conversație 2 ore


Evaluarea performanţelor resurselor euristică
umane

8.2. Seminar Metode de predare Observaţii


Stabilirea necesarului de resurse Proiect, simulare de situaţii, 28 ore
umane - lucrare practică studii de caz, analiza
Analiza, descrierea şi proiectarea SWOT
posturilor-lucrare practică
Recrutarea şi selecţia personalului-
studiu de caz
Elaborarea scrisorii de motivaţie şi a
CV-ului - lucrare practică
Interviul- simularea unui interviu
Analiza motivaţiilor în muncă.

3
Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115, Timişoara, Român ia
Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR
DEPARTAMENTUL DE MANAGEMENT

Motivarea resurselor umane –studiu de


caz
Evaluarea performanţelor resurselor
umane –studiu de caz

Bibliografie
1. Anghel-Vlad Silvia., Managementul resurselor umane în industria ospitalităţii-suport de
curs şi seminar., 2019
2. Drucker P., Despre profesia de manager, Editura Meteor Press, 1998.
3. Gary Johns., Comportament organizaţional, Editura Economica, Bucureşti, 1996.
4. Goian Maria., Politici de recrutare a resurselor umane, Editura Universităţii de Vest,
Timişoara, 2008.
5. Goian Maria., Vlad Silvia., Managementul întreprinderilor agroalimentare, Editura
Universităţii de Vest, Timişoara, cap. Managementul resurselor umane, 2008.

6. Maria Goian., Silvia Vlad., Managementul organizaţiei, Editura Universităţii de Vest


Timişoara, 2009

7. Georgeta Pânişoară., Ion Ovidiu Pânişoară., Managementul Resurselor Umane, Editura


Collegium Polirom, 2004.

8. Lefter. V., Manolescu A., Managementul resurselor umane, E.D.P. Bucureşti, 1995.

9. Manolescu A., Managementul resurselor umane, Editura R.A.I., Bucureşti, 1998.

10. Mathis R. şi colaboratorii., Managementul resurselor umane, Editura Economică,


Bucureşti, 1997.

11. Nicolescu şi coord., Sisteme, metode şi tehnici manageriale ale organizaţiei, Editura
Economică Bucureşti, 1999.

12. Novac Emilia., Managementul resurselor umane, Editura Waldpress, Timişoara, 2003.

13. Păunescu .I., Managementul resurselor umane, Editura Eficient, Bucureşti, 2000.

14. Roşca Ion Gheorghe., Vărzaru Mihai., Resurse umane. Management şi gestiune,
Editura Economică, Bucureşti, 2005.

15. Ţăran N., Managementul resurselor umane, Editura Augusta, Timişoara, 1998.

16. Ţicu Constantin., Ana Stoica Constantin., Managementul resurselor umane, Institutul
European Iaşi, 2002.

4
Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115, Timişoara, Român ia
Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR
DEPARTAMENTUL DE MANAGEMENT

3. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii


epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul
aferent programului
 Întreaga activitate didactică aferentă disciplinei Managementului resurselor umane în industria
ospitalităţii este îndreptată înspre dobândirea de către studenții masteranzi a unor competențe
profesionale și transversale care să le asigure acestora, la finalul studiilor ciclului de master, formarea de
specialişti în acest domeniu.

4. Evaluare
Tip 10.1 Criterii de 10.2 Metode de evaluare 10.3
activitate evaluare Pondere din
nota finală
10.4 Curs Se verifică îndeplinirea Evaluarea sumativă cu notă, obținută prin 50
de către fiecare student verificarea scrisă (examen scris) test grilă,
a standardelor minime evaluare, la care sunt obligați să participe
de performanță studenţii, în vederea promovării acestei
discipline.

10.5 Se verifică îndeplinirea Evaluarea cu notă, obținută prin întocmirea şi 50 / P


Seminar / de către fiecare student prezentarea unui proiect la această disciplină.
laborator a standardelor minime Nota de la examenul scris, obținută la
de performanță evaluarea finală rezultă adunând nota care
reflectă răspunsul la examenul scris cu nota
obținută pentru activitatea desfășurată la
seminar de către fiecare candidat în parte.

10.6 Standard minim de performanţă


1. elaborarea unui proiect prin care studenții să detalieze și să analizeze situații specifice
ale unor companii precum și formarea capacității de a adapta metodologia,
instrumentele și tehnicile manageriale în contextul specific turismului şi industriei
ospitalităţii;
2. realizarea unui proiect sau a unui studiu privind formarea unor deprinderi de muncă
în echipă şi dezvoltarea spiritului critic și a capacității de sinteză;
3. înţelegerea aspectelor privind domeniul resurselor umane din organizaţii –
rezultatele cercetării în domeniu, studiile de caz cu scopul de a îmbunătăţi asimilarea
materialului.
Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de

seminar

Data avizării în catedră/departament Semnătura şefului catedrei/departamentului

5
Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115, Timişoara, Român ia
Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONIMIE ŞI DE ADMINISTRARE A
1.2 Facultatea
AFACERILOR
1.3 Departamentul MANAGEMENT
1.4 Domeniul de studii Administrarea afacerilor
1.5 Ciclul de studii MASTER
ADMINISTRAREA AFACERILOR ÎN TURISM ŞI
1.6 Programul de studii / Calificarea
INDUSTRIAOSPITALITĂŢII

2. Date despre disciplină


2.1 Denumirea disciplinei Managementul turismului durabil
Cod disciplină AA2AATIO 1206
2.2 Titularul activităţilor de curs Prof.dr. Goje Gheorghe
2.3 Titularul activităţilor de seminar Prof.dr. Goje Gheorghe
2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare E/ 2.7 Regimul disciplinei Obț
P .

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)


3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator 1
3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 din care: 3.5 curs 14 3.6 seminar/laborator 14
Distribuţia fondului de timp: ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 20
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 25
Tutoriat 10
Examinări 7
Alte activităţi…………………………………… 5
3.7 Total ore studiu individual 97
3.8 Total ore pe semestru 125
3.9 Numărul de credite 5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum  Nu
4.2 de competenţe  Administrarea Afacerilor

5. Condiţii (acolo unde este cazul)


5.1 de desfăşurare a cursului  Sala curs cu proiector
5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului  Sala seminar cu calculatoare

6. Competenţele specifice acumulate


 Cunoaşterea şi înţelegerea fundamentului teoretic al managementului turimului cunoaşterea

Competenţe profesionale
noţiunilor specifice managementului proiectelor;
 explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a conţinuturilor teoretice şi
practice ale acestei discipline;
 conştientizarea beneficiilor pe care le aduce turismul durabil, în turism;
 abilitatea de a concepe proiecte, urmărirea şi evaluarea acestora;
 cunoaşterea metodelor folosite în managementul turismului
 capacitatea de valorificare a conceptelor,metodelor manageriale în dezvoltarea de studii
aplicative
 utilizarea adecvată a noţiunilor specifice managementului turismului
Competenţe transversale

 încurajarea muncii în echipă, a colaborării şi a transparenţei;


 dezvoltarea spiritului critic şi al capacităţii de sinteză.
 participarea la luarea unor decizii cu referire la valorificarea ecologică a resurselor turistice
naturale
 participarea la identificarea unor soluţii pentru problemele privind tursimul durabil

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al disciplinei  Cunoaşterea şi înţelegerea managementului turismului precum şi a
modalităţilor şi instrumentelor de aplicare în turismul durabil
 dezvoltarea logicii economice și a conexiunilor ecologice
 însuşirea metodologiei şi instrumentelor de management durabil în
turism
7.2 Obiectivele specifice  cunoasterea si aplicarea unor instrumente de management și de
gestiune a resurselor turistice din perspectiva durabilă
 cunoaşterea de către studenţi a particularităţilor abordărilor şi
conceptelor dezvoltării durabile în accepţiunea actuală a Uniunii
Europene
 realizarea de studii și proiecte individuale

8. Conţinuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaţii
Management turistic-delimitări Prelegere. Exemplificare. Săpt. 1-2: 2h
noționale. Prezentare.Dezbatere.Power
Point.
Dezvoltare durabilă. Expunerea. Săpt. 3-5: 3h
Conversaţia euristică
Problematizarea.
Turism durabil,tipuri,forme. Expunerea.Conversaţia Săpt. 6-9: 4h
Dezbatere.
Tursim durabil regional Expunerea. Săpt. 10-11: 2h
Conversaţia euristică
Problematizarea.

Programe de finanţare a activităţilor Expunerea. Săpt. 12-14: 3h


de dezvoltare turistică durabilă. Conversaţia. Metoda
proiectului.
Prezentare Power Point.
Bibliografie

1. Albert Postma, Sustainable tourism 2040,European Tourism Futures Institute, Stenden University of
Applied Science, Leeuwarden, The Netherlands- Emerald Publishing Limited,2017.
2. Albu, Ruxandra-Gabriela, Evaluarea potenţialului turistic în perspectiva dezvoltării turistice durabile. Teorie şi
aplicaţie. Editura Universităţii Transilvania din Braşov,2007.
3. . Băltărețu Mihaela-Ecoturism și dezvoltare durabilă.Ed.Pro-Universitaria, 2007.
4. Jennifer A. Elliot, An Introduction to Sustainable Development, Routledge, third edition,2006
5. Micu Crsitina-Dezvoltarea turismului durabil,ed Uranus,2013.
6. Neacşu, N., - Turismul şi dezvoltarea durabilă, Editura Expert, Bucureşti 2000.
7. Patrichi Ioana-Turism durabil- o nouă perspectivă,Ed Pro universitaria,2012.
8. Smaranda, John Samad, -Managementul turismului in ariile naturale protejate, Editura Risoprint, Cluj
Napoca,2008
9. John Swarbrooke-Sustainable Tourism Management, CABI Publishing,2000.
10. http://www.mdrap.ro/userfiles/Criterii_destinatie_ecoturism.pdf.-Criterii pentru desemnarea Destinaţiilor
Ecoturistice în România elaborate pe baza Standardul European de Certificare în Ecoturism (The European
Ecotourism Labelling Standard - EETLS ş iCriteriilor Globale de Turism Durabil.
11. www.mdrt.ro.-INCDT, 2007, Strategia naţională de dezvoltare a ecoturismului în România, Faza II, Planul
Strategic de Dezvoltare a Ecoturismului în România.
12. XXX- http://www.fondurieuropene.com.
13. XXX- http://www.fonduri-ue.ro/
14. XXX- http://www .inforegio.ro
15. XXX- http://www.projectmanagement.ro.
16. XXXX-United Nations World Tourism Organization (UNWTO) , Tourism Highlights, 2013
ed., UNWTO, Madrid-2013
17. XXX- http://www.webster-dictionary.org/(Webster's Online), 2010.

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii


Dimensiuni ale turismului Examinarea documentelor. Săpt. 1-4: 4h
durabil:economic,de mediu,socială. Exercitii .
Studiul de caz.Activităti
creative.
Studiu de caz :proiecte POR,FEADR. Examinarea documentelor Săpt. 5: 1h
Metoda proiectului

Prezentarea structurii Studiul de caz. Activitati Săpt. 6-10: 5h


proiectului,dezvoltare durabilă a unei creative. Exemplificare.
zone din Vestul țării.Elaborarea Dezbatere. Prezentare
proiectului. Power Point.. Rezolvare
studii de caz - lucru pe
grupe mici.
Susținerea proiectului Prezentare.Dezbatere.Power Săpt. 11-14: 4h
Point.
Bibliografie
1. Albert Postma, Sustainable tourism 2040,European Tourism Futures Institute, Stenden University of
Applied Science, Leeuwarden, The Netherlands- Emerald Publishing Limited,2017.
2.Albu, Ruxandra-Gabriela, Evaluarea potenţialului turistic în perspectiva dezvoltării turistice durabile. Teorie şi aplicaţie.
Editura Universităţii Transilvania din Braşov,2007.
3. Băltărețu Mihaela-Ecoturism și dezvoltare durabilă.Ed.Pro-Universitaria, 2007.
4.Jennifer A. Elliot, An Introduction to Sustainable Development, Routledge, third edition,2006
5.Micu Crsitina-Dezvoltarea turismului durabil,ed Uranus,2013.
6.Neacşu, N., - Turismul şi dezvoltarea durabilă, Editura Expert, Bucureşti 2000.
7.Patrichi Ioana-Turism durabil- o nouă perspectivă,Ed Pro universitaria,2012.
8.Smaranda, John Samad, -Managementul turismului in ariile naturale protejate, Editura Risoprint, Cluj
Napoca,2008
9.John Swarbrooke-Sustainable Tourism Management, CABI Publishing,2000.
10.http://www.mdrap.ro/userfiles/Criterii_destinatie_ecoturism.pdf.-Criterii pentru desemnarea Destinaţiilor
Ecoturistice în România elaborate pe baza Standardul European de Certificare în Ecoturism (The European
Ecotourism Labelling Standard - EETLS ş iCriteriilor Globale de Turism Durabil.
11.www.mdrt.ro.-INCDT, 2007, Strategia naţională de dezvoltare a ecoturismului în România, Faza II, Planul
Strategic de Dezvoltare a Ecoturismului în România.
12.XXX- http://www.fondurieuropene.com.
13.XXX- http://www.fonduri-ue.ro/
14.XXX- http://www .inforegio.ro
15.XXX- http://www.projectmanagement.ro.
16.XXXX-United Nations World Tourism Organization (UNWTO) , Tourism Highlights, 2013
ed., UNWTO, Madrid-2013

18. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,


asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
însuşirea conceptelor teoretico-metodologice şi abordarea aspectelor practice incluse în disciplina
Managementulproiectelorînturism, masteranzii dobândesc competenţe în concordanţă cu standardele
ocupaţionale prevăzute în Grila 2 – RNCIS;
 cursul se regăseşte în programa de studii altor programe de studiu similare din ţară şi străinătate
 conţinutul cursului este în concordanţă cu cerinţele formulate de către organismele profesionale
 disciplina este elaborata pe baza unor lucrari recunoscute
 studiile de caz sunt adaptate mediului de afaceri

10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere
din nota finală
10.4 Curs Însuşirea şi înţelegerea corectă a problematicii Examen scris 50%
tratate în cadrul cursului

10.5 Seminar Activitatea desfăşurată la seminar Fise de lucru 50%


/ laborator proProiectPrezentarea unui
Analiza studiilor de caz, lucrul în echipă, proiect
indicarea surselor bibliografice utilizate,
calitatea prezentării proiectului.

10.6 Standard minim de performanţă


 Studentul cunoaste care sunt conceptele si metodele de management aplicabile dezvoltării durabile a
turismului
 Insusirea limbajului de specialitate
 Elaborarea unui proiect de cercetare prin identificarea ş i utilizarea conceptelor, teoriilor, principiilor învă ţate
Interpretarea ş i analiza unor date prin identificarea ş i utilizarea conceptelor, teoriilor, principiilor învă ţate.

Data completării: Titular de curs: Titular de seminar:


28/09/2018 Prof.dr. Goje Gheorghe Prof.dr. Goje Gheorghe
Data avizării în catedră/departament: Semnătura şefului catedrei/departamentului:
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timișoara
1.2 Facultatea Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor
1.3 Departamentul Management
1.4 Domeniul de studii Administrarea Afacerilor
1.5 Ciclul de studii Master
1.6 Programul de studii / Calificarea Administrarea Afacerilor în Turism și Industria Ospitalității

2. Date despre disciplină


2.1 Denumirea disciplinei Practică (AA2AATIO2204)
2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Andrea NAGY
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. univ. dr. Andrea NAGY
2.4 Anul de 2 2.5 Semestrul 2 2.6 Tipul de evaluare Col. 2.7 Regimul disciplinei Ob
studiu

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)


3.1 Număr de ore pe săptămână - din care ore curs: - seminar -
3.2 Număr de ore pe semestru 84 din care ore curs: - seminar 84
3.3. Distribuţia fondului de timp: ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe -
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 14
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 12
Tutoriat 48
Examinări 2
Alte activități 8
3.4 Total ore studiu individual
3.5 Total ore pe semestru1 84
3.6 Numărul de credite 3

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum  Cunoștințe de bază în domeniul administrării afacerilor conferite de disciplinele studiate la
ciclul de licență și cunoștințe dobândite în urma studierii disciplinelor din planurile de
învățământ aferente ciclului de masterat, precum: Administrarea şi dezvoltarea întreprinderii de
turism, Diagnosticul întreprinderii de turism, Simulare antreprenorială, Managementul
ospitalităţii, Managementul resurselor umane în industria ospitalităţii, Managementul financiar
în turism și industria ospitalității
4.2 de competenţe  Competenețele de specialitate dobândite în cadrul ciclului de licență

1
Numărul total de ore nu trebuie să depăşească valoarea (Număr credite) x 27 ore
Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115 , Timişoara, Român ia


Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

5. Condiţii (acolo unde este cazul)


5.1 de desfăşurare a cursului  Cursurile se vor desfășura cu precădere în cadrul firmelor partenere care
asigură tutoriatul
5.2 de desfăşurare a seminarului/  Practica se va desfăşura în cadrul unei organizaţii gazdă care desfăşoară
laboratorului activităţi din domeniul de studii pe baza unei Convenţii de practică

6. Competenţele specifice acumulate


- Cunoaşterea principalelor modele de organizare a firmelor de turism (agenţii de turism, hoteluri şi
alte tipuri de strucrturi de primire, restaurante)
- Capacitatea de a utiliza informațiile din surse variate şi relevante, din mediul intern si extern, al
instituţiilor şi organizaţiilor din turism.
Competenţe profesionale

- Cunoasterea și utilizarea tehnologiilor informationale din domeniul turistic.


- Însuşirea cunoştinţelor referitoare la cadrul general de abordare a întreprinderii de turism într-o
economie de piaţă;
- Dobândirea de către masteranzi a unui volum de informaţii practice suficiente şi specifice
domeniului de administrarea afacerilor;
- Familiarizarea cu noţiunile practice şi conceptele generale specifice sectorului turistic;
- Cunoaşterea și promovarea valorilor și eticii profesionale;
- Identificarea şi înţelegerea caracteristicilor specifice situaţiilor de negociere, a stilurilor de negociere
în funcţie de tipul negociatorului;
- Explicarea procesului de recrutare şi selecţie a resurselor umane.
- Rezolvarea de probleme și adoptarea de decizii în condiţii de autonomie şi independenţă
profesională;
Competenţe transversale

- Abilităţi de redactare și prezentare a unor materiale scrise şi cercetări;


- Explicarea şi interpretarea metodelor specifice de alocare şi utilizare a resurselor prin prisma
rezultatelor şi a eficienţei
- Prezentarea funcţiunilor întreprinderii din perspectiva gestiunii resurselor umane, financiare şi
operaţionale.
- Cunoaşterea, înţelegerea şi explicarea mecanismului de organizare şi desfăşurare a negocierilor
comerciale internaţionale;
- Îmbunătăţirea pregătirii practice a studenţilor masteranzi prin acordarea unei ponderi mai mari a
proiectelor cu aplicabilitate practică şi de cercetare de piaţă.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al disciplinei - folosirea unitară a cunoştinţelor dobândite în ciclul de licenţă şi master;
- înţelegerea priorităţii şi exersarea capacităţii de cooperare în echipele
manageriale
7.2 Obiectivele specifice - rezolvarea unor probleme de la nivelul întreprinderilor prestatoare de
servicii turistice care să corespundă direcţiilor de cercetare şi de practică
asumate

Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115 , Timişoara, Român ia


Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

8. Conţinuturi

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii

1. Prezentarea agentului economic prestator Studiu de caz


de servicii turistice: Analiza şi descrierea
activităţilor specifice firmei; dimensiunea
activităţii, descrierea caracteristicilor şi calităţii
produselor şi serviciilor oferite; analiza
influenţei mediului intern si extern asupra
rezultatelor firmei.
1.1. Prezentarea descriptivă a firmei de
turism/servicii. Listă cu documente privind
înfiinţarea şi înregistrarea firmei de
turism/servicii (ca Anexe: Listă cu principalele
produse comercializate/ principalele servicii
oferite (incluse in preţ si cele suplimentare);
Descrierea principalilor concurenţi
1.2. Prezentarea modului de organizare a
agenţilor economici din domeniul
turismului/serviciiilor (anexa model de
organigramă cu descrierea activităţii din minim
compartimente sau departamente).
2. Prezentarea sistemului de management. Studiu de caz
Prezentarea principalelor instrumente folosite Elaborare proiect
în compartimentul de M.R.U al firmei
2.1. Cum este realizată planificarea necesară
de resurse umane şi previziunea acestuia.
Caracterizarea resursei umane – număr de
angajaţi, structură profesională, nivel de
pregătire, funcţii de conducere, de execuţie).
Descrierea a trei fise de post. Cum este realizat
procesul de recrutare şi triere a R.U (dacă este
posibil ca anexă o fişă de interviu).
2.2. Descrierea modului de evaluare a
performanţelor şi eficienţei angajaţilor
2.3. Proiect: Elaborarea şi aplicarea unui
chestionar privind privind evaluarea sau
motivarea RU in cadrul unităţii de practică
3. Principalii indicatori de performanță ai Studiu de caz
firmei (cifra de afaceri, profit, productivitatea, Analiza de evoluție a
rata rentabilităţii, etc) pe o perioadă de timp indicatorilor
(minim 3ani).
3.1. Reprezentarea grafică a evoluţiei a
minimum trei indicatori de performanţă (pe care
firma îi poate pune la dispozitie), interpretarea
acestora şi prezentarea concluziilor.

Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115 , Timişoara, Român ia


Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

4. Analiza principalilor indicatori economico Studiu de caz


- financiari de la nivelul firmei Analiză pe bază de bilanț
4.1. Analiză pe bază de bilanţ cu identificarea
stării de lichiditate şi solvabilitate şi posibilitatea
contractării de credite pentru dezvoltare
(prezentarea câtorva indicatori de lichiditate,
solvabilitate, fond de rulment şi trezorerie)
5. Metodele de marketing utilizate de către Studiu de caz
compartimentul de marketing pentru
promovarea produselor sau serviciilor oferite.
Analiza comportamentului consumatorului
5.1. Descrierea principalelor mijloace de
promovare utilizate de către firmă şi participarea
(în măsura posibilităţilor) la realizarea unui plan
de marketing sau descrierea unui plan deja
elaborat.
5.2. Analiza efectelor aplicării unui plan de
marketing (de exemplu o analiză a bazei de
clienţi ai unităţii în structură (pe tipuri de clienţi)
şi/sau dinamică după aplicarea planului de
marketing). Analiza nevoilor consumatorilor şi a
modului în care unitatea îşi adaptează oferta în
funcţie de aceasta.
5.3. Proiect: Elaborarea şi aplicarea unui
chestionar (în cazul în care unitatea nu aplică
unul) pentru identificarea nevoi de consum sau a
gradului de satisfactie al consumatorilor
6. Tehnici de negociere utilizate în unitatea de Studiu de caz
turism
6.1. Prezentarea descriptivă a principalelor
tehnici de negociere , a strategiei de negociere ,
tacticilor de negociere observate în unitatea de
practică (în mod practic de către manager,
administrator, şeful de recepţie, recepţioner,
ospătar, chelner) precum şi relaţiile dintre
parteneri.
7. Identificarea principalelor elemente legate Studiu de caz
de planificarea şi organizarea unui eveniment
7.1. Prezentarea evenimentului şi a
pleningului de organizare (detalierea elementele
componente ale acestuia).
8. Identificarea unor probleme cu care se Studiu de caz
confruntă unitatea
8.1. Prezentarea descriptivă a trei situaţii
dificile întâlnită în perioada de stagiu, depistarea
cauzelor şi propunerea unor soluţii de remediere.

Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115 , Timişoara, Român ia


Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

9. Concluzii şi recomandări privind Studiu de caz


activitatea unităţii de practică reieşite în
urma documentării şi realizării stagiului
Bibliografie
1. Ghidul de practică al studentului PRACTeam, publicat la Editura Universitătii din Oradea, 2011; .
2. Ghidul de practică al studentului PRACTeam, publicat la Editura Universitătii din Oradea, 2012;
3. Baker, S., Bradley, P., Huyton, J., Principles of hotel front-office operations, Cassell, New-York, 1994;
4. Băbăiţă, C., Cateringul ca afacere, Editura Mirton, Timişoara, 2009;
5. Băbăiţă, C., Ispas, A., Derularea operaţiunilor de turism din cadrul agenţiilor de turism, Editura Mirton,
Timişoara, 2008;
6. Băileşteanu, Gh., Diagnostic, Risc şi Eficienţă în Afaceri, Ed. Mirton, Timişoara, 1998;
7. Băileşteanu, Gh., Diagnosticul intreprinderii, Editura Mirton, Timişoara, 2010;
8. Lupu, N., Hotelul–economie şi management, Editura ALL, Bucureşti, 1998;
9. Radu, E., Managementul firmei de comerţ şi turism, Bucureşti, 1994;
10. Rob M., Management financiaral al intreprinderilor de turism, Suport de curs 2010-2011;
11. Stănciulescu, G., Tehnica operaţiunilor de turism, Editura ALL, Bucureşti, 1995;
12. Prutianu, St. Manual de comunicare şi negociere în afaceri, Editura Polirom, Iaşi, 2000;
13. Baza de date a unităţii de practică;
14. Documente de lucru de la unitatea bază de practică;
15. Rapoarte/regulamente/analize de la unitatea bază de practică.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii


epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniu
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu cele ale disciplinelor similare predate la programe de studii de
licenţă de la facultăţi de profil din ţară şi străinătate. În cadrul întâlnirilor cu reprezentanţii asociaţiilor
profesionale şi cu angajatorii, aceştia au fost consultaţi cu privire la conţinutul disciplinei, astfel încât
competenţele dobândite de absolvenţii acestei specializări să răspundă cerinţelor pieţei muncii.

Conţinutul disciplinei este corelat cu aşteptările angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului,
consultaţi în cadrul unor Workshop-uri sau Mese rotunde special dedicate organizate în cadrul proiectelor
derulate în cadrul facultății de-a lungul timpului.

10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota
finală
10.5 Seminar 1. Evaluarea raportului de practică Lucrare scrisă 50%
/ laborator şi a jurnalului de practică
- cerințe pentru nota 5: însuşirea Forma de evaluare:
cunoştinţelor practice minime prin colocviu – studentul
intermediul proiectului realizat şi prezintă dosarul de practică
expunerea proiectului folosind un realizat pe parcursul
limbaj de specialitate. perioadei de practică
- cerințe pentru nota 10: expunerea
cunoştinţelor practice din proiectului
realizat utilizând un limbaj de
specialitate printr-o expunere logică
şi coerentă
Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115 , Timişoara, Român ia


Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

2. Evaluarea de către tutore Verificare pe parcurs 25%


- cerinţe pentru nota 5: capacitatea
studentului de a fi prezent la Forma de evaluare:
programul de practică, modul de observarea şi aprecierea –
integrare in cadrul departamentelor, tutorele de practică va
precum şi insuşirea cunoştinţelor descrie modul în care
minime practice de bază. studentul a reuşit să se
- cerinţe pentru nota 10: capacitatea integreze în mediul firmei,
studentului de respecta cu stricteţe capacitatea acestuia de a
intervalul orar al programului de pune în practică
practică, modul de integrare în cadrul cunoştinţele teoretice de
departamentelor, capacitatea specialitate, capacitatea de
decizională precum şi însuşirea a participa în mod activ la
cunoştinţelor minime practice de soluţionarea unor probleme
bază. apărute în cadrul firmei în
perioada de practică
derulată.

3. Evaluarea la colocviu Răspunsuri la întrebări 25%


- cerinţe pentru nota 5: respectarea
activităţii practice şi respectarea în Forma de evaluare:
proporţie de 50% a portofoliului de prezentarea orală a
practică dosarului de practică în faţa
- cerinţe pentru nota 10: respectarea coordonatorului de practică
tuturor tematicilor din portofoliul de şi a modului în care au fost
practică. Prezentarea clară, logică şi respectate tematicile din
argumentată a tematicilor din portofoliul de practică
portofoliu.
10.6 Standard minim de performanţă
 Parcurgerea stagiului de practică în organizaţia gazdă;
 Elaborarea raportului de practică şi a jurnalului de practică;
 Evaluarea cu nota minimă 5 pe toate cele trei componente.

Data completării Titular curs (Semnătura) Titular seminar (Semnătura)


10.01.2019 Lect. univ. dr. Nagy Andrea Lect. univ. dr. Nagy Andrea

Data avizării în departament Director departament (Semnătura)

Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es talozzi, nr. 16, 30 0115 , Timişoara, Român ia


Tel: +40-(0)256-592.506
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timișoara
1.2 Facultatea Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilor
1.3 Departamentul Management
1.4 Domeniul de studii Administrarea afacerilor
1.5 Ciclul de studii Master
ADMINISTRAREA AFACERILOR ÎN TURISM ŞI INDUSTRIA
1.6 Programul de studii / Calificarea
OSPITALITĂŢII

2. Date despre disciplină


2.1 Denumirea disciplinei Simulare antreprenorială/ Entreprenorial Simulation
2.2 Titularul activităţilor de curs Lector univ. dr. BURZ RĂZVAN-DORIN
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lector univ. dr. BURZ RĂZVAN-DORIN
2.4 Anul de 2 2.5 Semestrul 2 2.6 Tipul de Examen 2.7 Regimul disciplinei Obligatoriu
studiu evaluare

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)


3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care ore curs: 2 seminar 2
3.2 Număr de ore pe semestru 56 din care ore curs: 28 seminar 28
3.3. Distribuţia fondului de timp: ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 44
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 30
Tutoriat 30
Examinări 10
Alte activități 0
3.4 Total ore studiu individual 144
3.5 Total ore pe semestru1 200
3.6 Numărul de credite 8

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum  Economia întreprinderii, Management, Marketing, Finanțe
4.2 de competenţe  Operare PC, Limba engleză

1
Numărul total de ore nu trebuie să depăşească valoarea (Număr credite) x 27 ore
Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es tal ozzi, nr. 16, 30 0115, T imiş oara, Ro mânia


Tel: +40-(0)256 -592.506
E mai l: feaa.s ec retariat@ e-uvt. ro
www.feaa.uv t.ro
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

5. Condiţii (acolo unde este cazul)


5.1 de desfăşurare a cursului  Baza materială (laptop+video-proiector)
5.2 de desfăşurare a seminarului/  Baza materială (laptop+video-proiector)
laboratorului

6. Competenţele specifice acumulate


 CP1 - Utilizarea instrumentarului analitic specific abordării proceselor economice de
previzionare, organizare, coordonare, antrenare și control, diagnosticare a întreprinderilor de
turism și a celor din industria ospitalității.
 CP2 - Elaborarea de portofolii strategice antreprenoriale optime funcționării/dezvoltării/
Competenţe profesionale

administrării întreprinderilor de turism și a celor din industria ospitalității, din perspectiva


gestiunii resurselor umane, financiare și operaționale.
 CP3 - Fundamentarea procesului de management/ managementul resurselor umane, financiar/
managementul inovării/ leadershipului în dezvoltarea întreprinderilor de turism şi a celor din
industria ospitalității,
 CP5 - Managementul și evaluarea proiectelor / planurilor de afaceri în vederea dezvoltării
competențelor.
 antreprenoriale necesare sectorului serviciilor turistice şi de ospitalitate, pe plan
național/internațional.
 CP6 - Realizarea de studii/lucrări de cercetare și utilizarea tehnologiei informației avansate în
managementul întreprinderilor de turism și în prelucrarea și diseminarea rezultatelor cercetărilor
din industria turismului și ospitalității.
 CT1 - Aplicarea normelor și valorilor de etică profesională pentru luarea deciziilor și realizarea
Competenţe
transversale

independentă sau în grup a unor sarcini/obiective complexe de la locul de muncă.


 CT3 - Asumarea nevoii de formare continuă pentru a crea premisele de progres în carieră și
adaptare a propriilor competențe profesionale și manageriale la dinamica mediului economic.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al disciplinei  cunoașterea aprofundată și relaționată a noțiunilor de bază utilizate în
microeconomie, economia întreprinderii, macroeconomie și folosirea
acestora în luarea unei decizii;
 dezvoltarea logicii economice în analiza unor procese economice reale
(în mediu simulat);
 însușirea metodologiei și instrumentelor economico-financiare pentru
luarea unei decizii integrate;
 înțelegerea fenomenelor și proceselor economice în legătură cu
principiile economice de bază și optimele economice.
7.2 Obiectivele specifice  utilizarea unui limbaj adecvat activităților economice și utilizarea
corespunzătoare a conceptelor și noțiunilor specifice din știința
economică;
 dezvoltarea abilităților de interpretare a unei situații date a unei
întreprinderi;
 realizarea de proiecte individuale pentru pregătirea unei decizii.
Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es tal ozzi, nr. 16, 30 0115, T imiş oara, Ro mânia


Tel: +40-(0)256 -592.506
E mai l: feaa.s ec retariat@ e-uvt. ro
www.feaa.uv t.ro
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii

Antreprenoriatul Expunere: descriere, explicații, 1


exemple practice
Simularea în afaceri Expunere: descriere, explicații, 1
exemple practice
Simularea inițierii afacerii Expunere: descriere, explicații, 7
exemple practice
Simularea funcționarii și gestionării afacerii Expunere: descriere, explicații, 3
exemple practice
Simularea riscurilor Expunere: descriere, explicații, 2
exemple practice
Bibliografie
1. Barrow C., Managementul financiar pentru miniafaceri, Rentrop & Straton, București, 2008.
2. Băileștenu G., Teorii macroeconomice și ale întreprinderii în secolul XXI, Edit. Academiei
Române, București, 2016.
3. Băileşteanu G., Burz, R., Întreprinderea viitorului, Edit. Mirton, Timişoara, 2008.
4. Băileșteanu G., Târnăveanu D., Axiomatică economică, Edit. Mirton, Timişoara, 2008.
5. Bișa C. (coordonator), Elaborarea studiilor de fezabilitate și a planurilor de afaceri, BMT
Publising House, București, 2005.
6. Business Plan Pro, Soft – peste 500 de modele de planuri de afacere.
7. Drucker P., Despre decizie și eficacitate, Meteor Press, București, 2006.
8. Lupu N., Hotelul. Economie și management, Edit. C.H. Beck, București, 2010.
9. Mariotti S., Glackin C., Antreprenoriat: Lansarea și administrarea unei afaceri, Junior
Achievement Romania – Bizzkit, Bucureşti, 2012.
10. Mărăcine V., Decizii manageriale, Edit. Economică, București, 1998.
11. Mocan C. (coordonator), Afacerea mea: o posibilă opțiune, Edit. Eurobit, Timișoara, 2004.
12. Mocan M. et all., Manualul consultantului în afaceri, Edit. Eurobit, Timișoara, 2003.
13. Nicolescu O., Radu I., Simaco. Cartea jucătorului, Edit. Economică, Bucureşti, 1995.
14. Nicolescu O., Nicolescu C., Cum să fim performanți în viață și în afaceri, Edit. Economică,
București, 2006.
15. Porojan D., Bişa C., Planul de afaceri: concepte, metode, tehnici, proceduri, Casa de editură
Irecson, Bucureşti, 2002.
16. Predişcan M., Bibu N., Inițierea și dezvoltarea firmei prin planul de afaceri, Edit Mirton,
Timișoara, 2002.
17. Radu I. ş.a., Simulări manageriale, Teorie și practică, Edit. Universitară, București, 2005.
18. Sasu C, Inițierea și dezvoltarea afacerii, Edit. Polirom, Iași, 2003.
19. Stutely R., Planul de afaceri perfect. Ghid sistematizat al planificării de afaceri inteligente pentru
manageri și întreprinzători, Edit. Arc, Chişinău, 2001.
20. Stevenson H., A mânca sau a fi mâncat. Riscul deciziei strategice în managementul modern, Edit.
Economică, București, 2003.
21. Topsim, Soft – simularea funcționării și dezvoltării afacerii, Traducere si adaptare Vasile Dogaru,
Manualul participantului, Edit. Eurostampa, 2010.
Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es tal ozzi, nr. 16, 30 0115, T imiş oara, Ro mânia


Tel: +40-(0)256 -592.506
E mai l: feaa.s ec retariat@ e-uvt. ro
www.feaa.uv t.ro
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii

Ideea de afacere Exemplificări, dialog, aplicații 1


Antreprenorul Exemplificări, dialog, aplicații 1
Simularea inițierii unei afaceri Exemplificări, dialog, aplicații, 7
studii de caz
Simularea funcționarii și gestionării afacerii Exemplificări, dialog, aplicații, 3
studii de caz
Simularea riscurilor Exemplificări, dialog, aplicații, 2
studii de caz
Bibliografie
1. Barrow C., Managementul financiar pentru miniafaceri, Rentrop & Straton, București, 2008.
2. Băileștenu G., Teorii macroeconomice și ale întreprinderii în secolul XXI, Edit. Academiei
Române, București, 2016.
3. Băileşteanu G., Burz, R., Întreprinderea viitorului, Edit. Mirton, Timişoara, 2008.
4. Băileșteanu G., Târnăveanu D., Axiomatică economică, Edit. Mirton, Timişoara, 2008.
5. Bișa C. (coordonator), Elaborarea studiilor de fezabilitate și a planurilor de afaceri, BMT
Publising House, București, 2005.
6. Business Plan Pro, Soft – peste 500 de modele de planuri de afacere.
7. Drucker P., Despre decizie și eficacitate, Meteor Press, București, 2006.
8. Lupu N., Hotelul. Economie și management, Edit. C.H. Beck, București, 2010.
9. Mariotti S., Glackin C., Antreprenoriat: Lansarea și administrarea unei afaceri, Junior
Achievement Romania – Bizzkit, Bucureşti, 2012.
10. Mărăcine V., Decizii manageriale, Edit. Economică, București, 1998.
11. Mocan C. (coordonator), Afacerea mea: o posibilă opțiune, Edit. Eurobit, Timișoara, 2004.
12. Mocan M. et all., Manualul consultantului în afaceri, Edit. Eurobit, Timișoara, 2003.
13. Nicolescu O., Radu I., Simaco. Cartea jucătorului, Edit. Economică, București, 1995.
14. Nicolescu O., Nicolescu C., Cum să fim performanți în viață și în afaceri, Edit. Economică,
București, 2006.
15. Porojan D., Bişa C., Planul de afaceri: concepte, metode, tehnici, proceduri, Casa de editură
Irecson, Bucureşti, 2002.
16. Predişcan M., Bibu N., Inițierea și dezvoltarea firmei prin planul de afaceri, Edit Mirton,
Timișoara, 2002.
17. Radu I. ş.a., Simulări manageriale, Teorie și practică, Edit. Universitară, București, 2005.
18. Sasu C, Inițierea și dezvoltarea afacerii, Edit. Polirom, Iași, 2003.
19. Stutely R., Planul de afaceri perfect. Ghid sistematizat al planificării de afaceri inteligente pentru
manageri și întreprinzători, Edit. Arc, Chişinău, 2001.
20. Stevenson H., A mânca sau a fi mâncat. Riscul deciziei strategice în managementul modern, Edit.
Economică, București, 2003.
21. Topsim, Soft – simularea funcționării și dezvoltării afacerii, Traducere si adaptare Vasile Dogaru,
Manualul participantului, Edit. Eurostampa, 2010.

Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es tal ozzi, nr. 16, 30 0115, T imiş oara, Ro mânia


Tel: +40-(0)256 -592.506
E mai l: feaa.s ec retariat@ e-uvt. ro
www.feaa.uv t.ro
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii


epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniu
 Prin însușirea conceptelor teoretico-metodologice și abordarea aspectelor practice incluse în disciplină
masteranzii dobândesc competențe în concordanță cu standardele ocupaționale;
 Cursul se regăsește în programa de studii altor programe de studiu similare din țară și străinătate;
 Conținutul cursului este în concordanță cu cerințele formulate de către organismele profesionale din țară
si din UE.

10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală
Examen scris în timpul
10.4 Curs Evaluare sumativă 30%
sesiunii de examene

10.5 Seminar Activitate, prezentarea unui


Evaluare continuă 70%
/ laborator proiect
10.6 Standard minim de performanţă
 Nota 5

Data completării Titular curs (Semnătura) Titular seminar (Semnătura)

Data avizării în departament Director departament (Semnătura)

Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es tal ozzi, nr. 16, 30 0115, T imiş oara, Ro mânia


Tel: +40-(0)256 -592.506
E mai l: feaa.s ec retariat@ e-uvt. ro
www.feaa.uv t.ro
..
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR.
.
.

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timișoara
1.2 Facultatea Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor
1.3 Departamentul Management
1.4 Domeniul de studii Administrarea Afacerilor
1.5 Ciclul de studii Master
1.6 Programul de studii / Calificarea AATIO

2. Date despre disciplină


2.1 Denumirea disciplinei Sisteme si tehnologii informationale avansate in turism AA2AATIO2104
2.2 Titularul activităţilor de curs Conferenţiar dr. SIMONA BIRIESCU
2.3 Titularul activităţilor de seminar Conferenţiar dr. SIMONA BIRIESCU
2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei Ob

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)


3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1
3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14
Distribuţia fondului de timp: ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 36
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 20
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 60
Tutoriat -
Examinări 2
Alte activităţi - prezentare studiu de caz 2
3.7 Total ore studiu individual 120
3.8 Total ore pe semestru 162
3.9 Numărul de credite 6

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum  -
4.2 de competenţe  Utilizarea unui sistem informational performant in limbaj SQL in activitățile de
turism. Studiu de caz in domeniul turismului.

5. Condiţii (acolo unde este cazul)


5.1 de desfăşurare a cursului  Prelegerile de curs se desfăşoară în săli cu echipament
de predare multimedia si sali dotate cu calculatoare.
5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului  Seminariile se desfăşoară în săli dotate cu
calculatoare si cu acces la internet.
 La sfârşitul semestrului este obligatorie susţinerea unui
studio de caz.

PAGINA | 1 Telefon: 0256-592.303


Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/
..
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR.
.
.

6. Competenţele specifice acumulate


- formarea de specialişti cu studii superioare în domeniul turismului(activitate hoteliera si restaurant,
zone turistice)dar şi pentru funcţii economice din alte domenii ale serviciilor, atât internalizare cât
şi externalizare;
Competenţe profesionale

- pefecţionarea planurilor de învăţământ şi a programelor analitice, precum şi a conţinutului


cursurilor şi a lucrărilor aplicative, în sensul aprofundării pregătirii de specialitate a studenţilor şi
alinierii la standardele europene în vederea creării premiselor pentru recunoaşterea internaţională
a diplomelor de master;
- îmbunătăţirea pregătirii practice a studenţilor prin acordarea unei ponderi mai mari a proiectelor
economice, studiilor de caz, jocurilor de întreprindere, practicii în domeniul turistic şi hotelier;
- extinderea cooperării cu universităţi cu acelaşi profil din alte ţări, ceea ce ar permite studenţilor
dar şi cadrelor didactice cunoaşterea şi însuşirea experienţei pozitive a economiilor dezvoltate în
domeniul turismului şi serviciilor;
- îmbunătăţirea condiţiilor materiale şi de informare oferite studenţilor prin elaborarea, actualizarea
şi modernizarea cursurilor şi dotarea laboratorului catedrei cu echipamente moderne.
-
Competenţe transversale

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al disciplinei o Impactul tehnologiei informaţiei în companiile din sfera
turismului şi serviciilor;
o Internet – ul, suport pentru companiile din sfera turismului
şi serviciilor;
o Cum se proiectează, dezvoltă şi gestionează un sistem
informatic în companiile de turism şi servicii ;
o Ce tip de sisteme şi aplicaţii sunt specifice companiilor de
turism şi servicii;
o Tehnologia client server si tehnologia intranet;
o Internet, Intranet si Extranet;
o Baze de date utilizate în turism şi servicii hoteliere;
o Sisteme de gestiune hotelieră - FIDELIO;
o Sisteme de rezervare – AMADEUS.
7.2 Obiectivele specifice -

8. Conţinuturi

PAGINA | 2 Telefon: 0256-592.303


Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/
..
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR.
.
.

8.1 Curs Metode de predare Observaţii


-Introducere în bazele de date (BD). Prelegere, interacţiune cu Suportul de curs va fi pus online
-Conceptele fundamentale ale BD. studentii. Prelegerile sunt la dispoziția studenților
-Sisteme de gestiune a bazelor de date axate pe utilizarea de
(SGBD). Arhitectura unui SGBD limbaje de calculatorului.
descriere a datelor (DDL). Limbaje de
manipulare a datelor (DML).

Impactul tehnologiei informaţiei în companiile Prelegere, interacţiune cu Suportul de curs va fi pus online
din sfera turismului şi serviciilor. studentii. Prelegerile sunt la dispoziția studenților
axate pe utilizarea de
calculatorului.
Internet – ul, suport pentru companiile din Prelegere, interacţiune cu Suportul de curs va fi pus online
sfera turismului şi serviciilor. studentii. Prelegerile sunt la dispoziția studenților
axate pe utilizarea de
calculatorului.
Cum se proiectează, dezvoltă şi gestionează Prelegere, interacţiune cu Suportul de curs va fi pus online
un sistem informatic în companiile de turism şi studentii. Prelegerile sunt la dispoziția studenților
servicii. axate pe utilizarea de
calculatorului.
-Ce tip de sisteme şi aplicaţii sunt specifice Prelegere, interacţiune cu Suportul de curs va fi pus online
companiilor de turism şi servic studentii. Prelegerile sunt la dispoziția studenților
-Tehnologia client server si tehnologia intranet axate pe utilizarea de
-Sisteme de gestiune hotelieră – FIDELIO. calculatorului.

Bibliografie
1. D. Airinei, Data Warehouse, Polirom, Iaşi, 2004
2. Biriescu Simona, Baze de date în domeniul economic, Editura Mirton, Timişoara, 2010
Radu Emilian (coordonator), "Fundamentele managementului firmei", Ed. ASE, Bucuresti 2004; (pg.
67 108) (pg. 123 148) (pg. 149 258);
3. Maria Ioncica, "Economia serviciilor. Abordări teoretice şi implicaţii practice", Ed. Uranus, Bucuresti,
2006 (pg. 9-18) (pg. 37-69) (pg. 71-86) (pg. 127 168) (pg. 221 239) ;
4. Maria Ioncica, Delia Popescu, Mihaela Pădurean, Cătălina Brnduşoiu, "Economia serviciilor.
Probleme aplicative.", Ed. Uranus, Bucureşti, 2006;
5. Nicolae Lupu, "Hotelul - Economie şi management", Ed. All Beck, Bucuresti, 2005 (pg. 164 188)
6. Rodica Minciu, Economia turismului, Ediţia a III-a, Ed. Uranus, Bucureşti, 2004 (pg. 11 80) (pg. 92
98) (pg. 133 161) (pg. 287 309)
7. Gabriela Stănciulescu, Managementul operaţiunilor de turism, Ediţia a II-a, Ed. All Beck, Bucureşti,
2003
8. www.database-TOURISM.com
9. www.FIDELIO.com
8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii
1.Pregătirea bazelor de date şi utilizarea lor
în domeniul turistic şi hotelier.
2.Realizarea unui proiect de dezvoltare a
unor zone turistice sau în domeniul hotelier.
3.Metode necesare în studiul
rentabilității a unei societăți de hoteliere
Cu calculatorul
cu instrumente informatice.
4.Utilizarea unui soft modern SQL în

PAGINA | 3 Telefon: 0256-592.303


Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/
..
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR.
.
.

TURISM la o societate
5.Utilizarea E – Business în TURISM
6.FIDELIO prezentare
7.Interpretarea datelor din studiile de
caz
Bibliografie
1. D. Airinei, Data Warehouse, Polirom, Iaşi, 2004
2. Biriescu Simona, Baze de date în domeniul economic, Editura Mirton, Timişoara, 2010
Radu Emilian (coordonator), "Fundamentele managementului firmei", Ed. ASE, Bucuresti 2004;
(pg. 67 108) (pg. 123 148) (pg. 149 258);
3. Maria Ioncica, "Economia serviciilor. Abordări teoretice şi implicaţii practice", Ed. Uranus,
Bucuresti, 2006 (pg. 9-18) (pg. 37-69) (pg. 71-86) (pg. 127 168) (pg. 221 239) ;
4. Maria Ioncica, Delia Popescu, Mihaela Pădurean, Cătălina Brnduşoiu, "Economia serviciilor.
Probleme aplicative.", Ed. Uranus, Bucureşti, 2006;
5. Nicolae Lupu, "Hotelul - Economie şi management", Ed. All Beck, Bucuresti, 2005 (pg. 164 188)
6. Rodica Minciu, Economia turismului, Ediţia a III-a, Ed. Uranus, Bucureşti, 2004 (pg. 11 80) (pg.
92 98) (pg. 133 161) (pg. 287 309)
7. Gabriela Stănciulescu, Managementul operaţiunilor de turism, Ediţia a II-a, Ed. All Beck,
Bucureşti, 2003
8. www.database-TOURISM.com
9. www.FIDELIO.com

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,


asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

 Conținutul disciplinei a fost elaborat ținând-se cont de cerințele actuale.

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota
finală
10.4 Curs Evaluarea cunoștințelor referat 10%

10.5 Seminar / Evaluarea cunoștințelor cu calculatorul(practic) 20%


laborator studiu de caz 70%
10.6 Standard minim de performanţă
 Imbunatatirea cunostiintelor, a bazelor de date avansate si a sistemelor informationale avansate
cunoscand noi elemente din limbajul SQL in programul FIDELIO
 Elaborează un studiu de caz privind performanta unei societati turistice folosind programul Fidelio

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar


04.01.2019 BIRIESCU SIMONA BIRIESCU SIMONA

PAGINA | 4 Telefon: 0256-592.303


Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/
FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timișoara
1.2 Facultatea Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor
1.3 Departamentul Management
1.4 Domeniul de studii Administrarea afacerilor
1.5 Ciclul de studii Master
1.6 Programul de studii / Calificarea Administrarea afacerilor în turism şi industria ospitalităţii (AATIO)
2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei TEHNICI DE NEGOCIERE ÎN INDUSTRIA OSPITALITĂŢII
AA2AATIO 1203
2.2 Titularul activităţilor de curs NITU-ANTONIE Renata Dana
2.3 Titularul activităţilor de seminar NITU-ANTONIE Renata Dana
2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei Obl.
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator 2
3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5 curs 14 3.6 seminar/laborator 28
Distribuţia fondului de timp: ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 40
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 30
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 40
Tutoriat 2
Examinări 3
Alte activităţi 5
3.7 Total ore studiu individual 120
3.8 Total ore pe semestru 162
3.9 Numărul de credite 6
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum -
4.2 de competenţe -
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului Sală de curs dotată cu videoproiector şi ecran de proiecţie
5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului Sală de seminar dotată cu videoproiector şi ecran de proiecţie
6. Competenţele specifice acumulate
CP2 - Elaborarea de portofolii strategice antreprenoriale optime funcţionării/dezvoltării/ administrării
întreprinderilor de turism şi a celor din industria ospitalităţii, din perspectiva gestiunii resurselor
profesionale
Competenţe

umane, financiare şi operaţionale.

CP4 – Fundamentarea proceselor de comunicare/ comunicare corporativă/ tehnicilor de negociere/


etichetă şi protocol în mediul interior şi exterior întreprinderilor de turism şi din industria ospitalităţii.

1
CT3 - Asumarea nevoii de formare continuă pentru a crea premisele de progres în carieră şi adaptare
Competenţe
transversale
a propriilor competenţe profesionale şi manageriale la dinamica mediului economic

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al disciplinei Transmiterea și însușirea cunoștințelor specifice procesului de negociere
în industria ospitalităţii cu scopul înțelegerii noțiunilor din sfera
comunicării interumane, a planificării şi desfăşurării negocierilor
comerciale.
7.2 Obiectivele specifice  Prezentarea conceptelor, a tehnicilor de comunicare şi negociere în
afaceri;
 Evidenţierea aspectelor generale privind procesul de negociere în
afaceri;
 Reliefarea particularităţilor specifice negocierii comerciale, a
importanţei aspectelor de interculturalitate pentru succesul în
negociere.
8. Conţinuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaţii
1. Aspecte conceptuale privind negocierea Expunerea (descrierea, explicaţia, 2 ore
Conceptul de negociere. Principalele caracteristici ale unei situaţii exemplificarea)
de negociere. Tipologia şi formele negocierii Conversaţia euristică, de
sistematizare şi sinteză
2. Stiluri de negociere Expunerea (descrierea, explicaţia, 2 ore
Personalitatea negociatorilor. Factorii de care depinde puterea de a exemplificarea)
negocia. Tipuri de negociatori şi atitudini în procesul de negociere Conversaţia euristică, de
sistematizare şi sinteză
3. Comunicarea în procesul de negociere Expunerea (descrierea, explicaţia, 2 ore
Percepţia şi cogniţia în procesul de negociere. Comunicarea verbală exemplificarea)
şi non-verbală. Rolul analizei tranzactionale şi a programarii Conversaţia euristică, de
neurolingvistice în dezvoltarea competenţelor de comunicare sistematizare şi sinteză
4. Negocieri integrative şi distributive Expunerea (descrierea, explicaţia, 2 ore
Caracteristicile negocierilor integrative şi distributive. exemplificarea)
Particularităţi strategice şi tactice. Conversaţia euristică, de
sistematizare şi sinteză
5. Planificarea procesului de negociere Expunerea (descrierea, explicaţia, 2 ore
Formarea echipei de negociere. Importanţa mandatului de exemplificarea)
negociere. Informarea în pregătirea negocierilor. Logistica Conversaţia euristică, de
negocierilor. Pregătirea variantelor de negociere. Planul tactic al sistematizare şi sinteză
negociatorului
6. Etica în negociere Expunerea (descrierea, explicaţia, 2 ore
Aspecte etice şi morale în negociere. Ambiguităţi etice în atitudinea exemplificarea)
negociatorilor şi în tacticile de negociere Conversaţia euristică, de
sistematizare şi sinteză
7. Negocierile comerciale Expunerea (descrierea, explicaţia, 2 ore
Interculturalitatea şi rolul ei în procesul de negociere. Particularităţi exemplificarea)
în desfăşurarea negocierilor comerciale interne şi internaţionale. Conversaţia euristică, de
Negocierea principalelor clauze contractuale sistematizare şi sinteză

Bibliografie
1. DeMarr, B., De Janasz, S. (2013), Negotiation and Dispute Resolution, Pearson Prentice Hall.
2. Lewicki, R. J., Barry, B., Saunders, D. M. (2015), Negotiation, New York: McGraw Hill Education;
3 Niţu-Antonie, Renata (2010), Negocierea comerciala internationala, Timisoara: Editura Eurobit;
4 Prutianu, Şt. (2008), Tratat de comunicare şi negociere în afaceri, Iaşi: Editura Polirom.

2
8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii
1. Rolul analizei tranzacționale şi a programării neurolingvistice în Studiu de caz, descoperire 2 ore
dezvoltarea competenţelor de comunicare. Exerciții practice. dirijată, discuții
interactive, lucrul în echipă

2. Rolul comunicării în managementul situaţiilor conflictuale şi de criză Studiu de caz, descoperire 2 ore
dirijată, discuții
interactive, lucrul în echipă

3. Presiunea diferenţelor perceptuale şi culturale în comunicare Studiu de caz, descoperire 2 ore


dirijată, discuții
interactive, lucrul în echipă

4. Persuasiunea – artă a relaţionării. Tactici persuasive Studiu de caz, descoperire 4 ore


dirijată, discuții
interactive, lucrul în echipă

5 Rolul creativităţii în cadrul negocierii Studiu de caz, descoperire 4 ore


dirijată, discuții
interactive, lucrul în echipă

6 Utilitatea teoriei jocurilor în pregătirea variantelor de negociere Studiu de caz, descoperire 4 ore
dirijată, discuții
interactive, lucrul în echipă

7 Negocierea comercială on – line Studiu de caz, descoperire 4 ore


dirijată, discuții
interactive, lucrul în echipă

8 Negocierea clauzelor contractului de vânzare-cumpărare Studiu de caz, descoperire 2 ore


dirijată, discuții
interactive, lucrul în echipă

9 Simularea unei negocieri comericale în context internaţional Studiu de caz, descoperire 4 ore
dirijată, discuții
interactive, lucrul în echipă

Bibliografie
1. DeMarr, B., De Janasz, S. (2013), Negotiation and Dispute Resolution, Pearson Prentice Hall.
2. Lewicki, R. J., Barry, B., Saunders, D. M. (2015), Negotiation, New York: McGraw Hill Education;
3. Lewicki, R. J., Barry, B., Saunders, D. M. (2009), Negotiation: Readings, Cases and Exercises, Boston: McGraw
Hill/Irwin;
4. Niţu-Antonie, Renata (2010), Negocierea comerciala internationala, Timisoara: Editura Eurobit;
5. Prutianu, Şt. (2008), Tratat de comunicare şi negociere în afaceri, Iaşi: Editura Polirom;.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Formarea deprinderilor care să asigure colaborare, lucrul în echipă şi imparţialitate ca bază pentru
dezvoltarea profesională în industria ospitalităţii.
10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de 10.3 Pondere din nota
evaluare finală
10.4 Curs Răspunsuri la întrebări teoretice şi Examinare în scris 70%
aplicative

3
10.5 Seminar / Portofoliu studii de caz Examinare orală 30%
laborator
10.6 Standard minim de performanţă
 Cunoașterea noțiunilor de bază circumscrise domeniului negocierilor în industria ospitlităţii.
Elaborarea planului de pregătire a unui proces de negociere în afaceri.

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar


16.12.2018 Conf.univ.dr. NITU-ANTONIE Conf.univ.dr. NITU-ANTONIE
Renata Dana Renata Dana

Data avizării în catedră/departament Semnătura şefului catedrei/departamentului


Crof.univ.dr. MUNTEANU Valentin - Partenie

4
FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timisoara
1.2 Facultatea / Departamentul Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor
1.3 Departamentul Management
1.4 Domeniul de studii Administrarea afacerilor
1.5 Ciclul de studii Master
1.6 Programul de studii / Calificarea Administrarea Afacerilor în Turism şi Industria Ospitalităţii

2. Date despre disciplină


2.1 Denumirea disciplinei TURISMUL ŞI SERVICIILE INTERNAŢIONALE (AATIO 103)
2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Lucia NEGRUȚ
2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf. univ. dr. Lucia NEGRUȚ
2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de E1+P 2.7 Regimul Ob.
evaluare disciplinei

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)


3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1
3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14
Distribuţia fondului de timp: ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 45
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 25
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 26
Tutoriat
Examinări 6
Alte activităţi…………………………………… 6
3.7 Total ore studiu individual 108
3.8 Total ore pe semestru 150
3.9 Numărul de credite 6

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum -
4.2 de competenţe

5. Condiţii (acolo unde este cazul) -


5.1 de desfăşurare a cursului  Baza materială (laptop+video-proiector)
5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului  Baza materială (laptop+video-proiector)
6. Competenţele specifice acumulate
CP 2-Elaborarea de portofolii strategice antreprenoriale optime funcţionării/dezvoltării/
Competenţe profesionale
administrării întreprinderilor de turism şi a celor din industria ospitalităţii, din perspectiva
gestiunii resurselor umane, financiare şi operaţionale;
CP 6-Realizarea de studii/lucrări de cercetare şi utilizarea tehnologiei informaţiei avansate în
managementul întreprinderilor de turism şi în prelucrarea şi diseminarea rezultatelor cercetărilor
din industria turismului şi ospitalităţii.

CT3 Asumarea nevoii de formare continuă pentru a crea premisele de progres în carieră şi
Competenţe transversale

adaptare a propriilor competenţe profesionale şi manageriale la dinamica mediului economic.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al  Cunoaşterea particularităţilor turismului european, extraeuropean şi românesc;
disciplinei  Interpretarea problemelor privind circulaţia turistică în Europa;
 Cunoaşterea şi interpretarea tendinţelor în turismul european precum şi a politicii
Uniunii Europene în domeniul turismului;
 Descirerea modalităţilor de adoptare a strategiilor de selectare, pătrundere şi
poziţionare pe pieţele turistice internaţionale
 Cunoaşterea impactului economic al dezvoltării turismului și al serviciilor
internaționale;
7.2 Obiectivele specifice  Evaluarea pieţei turistice internaţionale şi a elementelor caracteristice;
 Conceperea unui produs turistic internaţional , stabilirea condiţiilor şi strategiilor de
comercializare a acestuia;
 Stabilirea şi întocmirea diferitelor tipuri de contracte care se încheie între agenţii
economici în turismul internaţional;
 Utilizarea tehnicilor de stabilirea a preţurilor în turism și servicii internaţionale
 Dezvoltarea aptitudinilor necesare interpretării datelor obţinute în urma cercetării
pieţei turistice internaţionale şi a impactului economic datorat dezvoltării turismului
internaţional;
 Dezvoltarea responsabilităţii în ceea ce priveşte calitatea unui produs turistic
internaţional creat şi comercializat pe pieţele turistice internaţionale;
 Dezvoltarea resposabilităţii în ceea ce priveşte aplicarea unui anumit tarif al
produsului turistic pe piaţa turistică internaţională şi implicaţiile de natură
economică

8. Conţinuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaţii
Metodologia cuantificării turismului Prelegere, interacţiune cu studentii. Săpt. 1: 2h
internațional Prelegerile sunt axate pe utilizarea de
suport PowerPoint.
Locul și importanța turismului internațional în Idem Săpt. 2: 2h
comerţul mondial cu servicii

Evoluția circulației turistice internaționale Idem Săpt. 3-4: 4h


(încasările din turismul internațional, fluxurile
turistice regionale, Scopul călătoriei turistice,
Mijloacele de transport în turismul
internațional, Turismul emiţător, Cheltuiala
turistică internatională, Fluxuri turistice
internaţionale)

Caracteristici ale turismului european Idem Săpt. 5: 2h


(particularităţi ale turismului european,
circulaţia turistică în Europa, destinaţii
turistice europene, tendinţe în turismul
european, politica Uniunii Europene în
domeniul turismului)

Turismul şi călătoriile din România Idem Săpt. 6: 2h

Prognoze de viitor ale turismului românesc Idem Săpt. 7: 2h

Impactul Economic al dezvoltării turismului Idem Săpt. 8: 2h

Produse turistice internationale. Idem Săpt. 9: 2h


Caracteristici şi condiţii de concepere a
produsului turistic internaţional.

Politicile tarifare în serviciile internationale de Idem Săpt. 10: 2h


turism

Tehnici de stabilire a tarifelor în industria Idem Săpt. 11: 2h


turistică internaționale

Contracte internaționale de comercializare a Idem Săpt. 12: 2h


produsului turistic

Strategii de selectare, pătrundere şi Idem Săpt. 13: 2h


poziţionare pe pieţele turistice internaţionale

Instrumente şi modalităţi de plată în turismul Idem Săpt. 14: 2h


internațional

Bibliografie

1. Băbăiţă,Carmen, Turism international: concept și studii de caz, Ed. Mirton,Timișoara,2007


2. Jelev,Viorica, Turism international, Editura Fundației “România de mâine” București, 2012,
http://aleph.bcut.ro/exlibris/aleph/a20_1/apache_media/K2RDXFYTJX1YERES56Y241TYSF2BL6.pdf
3. Reisinger, Yvette, International tourism, 2009, Butterworth Heinemann Elsevier 20012
4. Stănciulescu, Gabriela, Tehnica operaţiunilor de turism intern şi international, Editura C. H. Beck, București, 2013
5. Tătăruşanu,Maria, O perspectivă economică asupra turismului international, Editura Tehnopress, Iași,2011.
8.2 Seminar Metode de predare Observaţii
Studiu de caz privind particularităţile Exemplificări, dialog, aplicații, Săpt. 1: 2h
turismului internaţional (european şi studii de caz.
extraeuropean) şi românesc

Studiu de caz privind evolutia circulatiei Idem Săpt. 2: 2h


turistice în Europa (proiect)

Studiu de caz privind tendinţele în turismul Idem Săpt. 3: 2h


European (proiect)

Caracteristici şi evoluţii ale industriei Idem Săpt. 4: 2h


hoteliere mondiale . Studiu de caz +proiect

Condiţii de comercializare a produselor Idem Săpt. 5: 2h


turistice naţionale şi internaţionale – Studii
de caz+proiect

Stabilirea tarifelor în industria turistică Idem Săpt. 6: 2h


internaţională (proiect)

Analiza ofertei turistice a diferitelor zone Idem Săpt. 7: 2h


implicate în turismul internaţional (proiect)

Bibliografie
1. Băbăiţă,Carmen, Turism international: concept și studii de caz, Ed. Mirton,Timișoara,2007.
2. Jelev,Viorica, Turism international, Editura Fundației “România de mâine” București, 2012,
http://aleph.bcut.ro/exlibris/aleph/a20_1/apache_media/K2RDXFYTJX1YERES56Y241TYSF2BL6.pdf
3. Reisinger, Yvette, International tourism, 2009, Butterworth Heinemann Elsevier 20012
4. Stănciulescu, Gabriela, Tehnica operaţiunilor de turism intern şi international, Editura C. H. Beck, București,
2013
5. Tătăruşanu,Maria, O perspectivă economică asupra turismului international, Editura Tehnopress, Iași,2011.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,


asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
 Prin însuşirea conceptelor teoretico-metodologice şi abordarea aspectelor practice incluse în disciplina
Turismul și serviciile internaționale, masteranzii dobândesc competenţe în concordanţă cu standardele
ocupaţionale prevăzute în grila competentelor acumulate;
 Cursul se regăseşte în programa de studii altor programe de studiu similare din ţară şi străinătate;
 Conţinutul cursului este în concordanţă cu cerinţele formulate de către organismele profesionale.

10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din
nota finală
10.4 Curs Insuşirea şi înţelegerea corectă a Examen scris în timpul
50%
problematicii tratate în cadrul cursului sesiunii de examene
10.5 Seminar / Activitatea desfăşurată la seminar Prezentarea unui proiect 50%
laborator
10.6 Standard minim de performanţă
Minimum nota 5 la fiecare dintre cele două activităţi: examen scris, proiect aferent activităţii de seminar.

Data completării: Titular de curs: Titular de seminar:


Conf. univ. dr. Lucia Negruț Conf. univ. dr. Lucia Negruț

Data avizării în catedră/departament: Director departament:

S-ar putea să vă placă și