Sunteți pe pagina 1din 107

LIMBA ŞI LITERATURA SPANIOLĂ A

ANUL I 2019-2020
FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
1.2 Facultatea Facultatea de Litere
Limbi şi Literaturi Străine / Catedra de Limbi Clasice, Italiană și
1.3 Departamentul
Spaniolă
1.4 Domeniul de studii Limbă şi literatură
1.5 Ciclul de studii Licenţă
1.6 Programul de studii / Calificarea Limbă şi literatură spaniolă

2. Date despre disciplină


INTRODUCERE ÎN METODOLOGIA CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ŞI ÎN UTILIZAREA
2.1 Denumirea disciplinei
NOILOR TEHNOLOGII INFORMATICE (C)
2.2 Titularul activităţilor de curs DR. SIMONA-IOANA LEONTI
2.3 Titularul activităţilor de seminar ASIST. DR. ALIN TITI CĂLIN
2.4 An de studiu I 2.5 Semestru I 2.6 Tip de evaluare C 2.7 Regimul discipinei OB
* OB – Obligatoriu / OP – Opţional

3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice)


3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care: 3.2 curs 1 3.3. seminar/laborator 1
3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 din care: 3.5. curs 14 3.6. seminar/laborator 14
Distribuţia fondului de timp ore
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele 25
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 18
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 25
Tutoriat 2
Examinări 2
Alte activităţi...................................
3.7 Total ore studiu individual 70
3.8 Total ore pe semestru 100
3.9 Număr de credite 4

4. Precondiţii (dacă este cazul)


4.1 De curriculum
4.2 De competenţe

5. Condiţii (dacă este cazul)


5.1 De desfăşurare a cursului

5.2 De desfăşurare a Logistice :


seminarului/laboratorului  Tablă
 Videoproiector
 PC / Laptop
 Acces Internet

6. Competenţe specifice acumulate


C1. Cunoașterea și înțelegerea standardelor de etică și deontologie în cercetarea științifică.
profesionale
Competenţe

C2. Cunoașterea și înțelegerea principalelor metode de lucru și principii metodologice în domeniul limbi și
literaturi.
C3. Capacitatea de a elabora o lucrare de cercetare aprofundată prin aplicarea conceptelor fundamentale ale
metodologiei științifice și utilizarea noilor tehnologii informatice.
C1.Utilizarea componentelor domeniului limbi şi literaturi în deplină concordanţă cu etica profesională.
transversale
Competenţe

C2. Relaţionarea în echipă; comunicarea interpersonală şi asumarea de roluri specifice.


C3. Organizarea unui proiect individual de formare continuă; îndeplinirea obiectivelor de formare prin activităţi de
informare, prin proiecte în echipă şi prin participarea la programe instituţionale de dezvoltare personală şi
profesională.

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate)


Cursul vizează însușirea conceptelor fundamentale ale metodologiei științifice și utilizarea noilor tehnologii
7.1. Obiectivul

informatice, achiziţionarea elementelor noi de metalimbaj specific disciplinei şi internalizarea lor, punerea în
general

practică a teoriei învățate şi dezvoltarea abilităţilor colaborative. Totodată, se urmărește orientarea studenților în
planificarea unei lucrări de cercetare, cum ar fi cea de licență sau de disertație, urmărind un proces sistematic
de cercetare: selectarea unei teme, a unor obiective, planul cercetării, realizarea cercetării, diseminarea
rezultatelor și concluziile.
7.2. Obiectivele specifice

La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să:

1. Utilizeze în mod autonom metodologia de cercetare științifică prin utilizarea noilor tehnologii informatice.
2. Aplice noţiunile legate de alegerea şi folosirea bibliografiei, citarea în text şi alte aspecte ce vizează realizarea
unei cercetări.

8. Conţinut
Observaţii
8.1 Curs Metode de predare (ore şi referinţe
bibliografice)
2 ore
Cercetarea și etapele procesului de Prelegerea, explicaţia,
1. Referinţe bibliografice:
cercetare (I) demonstraţia, abordări interactive
v. infra
2 ore
Cercetarea și etapele procesului de Prelegerea, explicaţia,
2. Referinţe bibliografice:
cercetare (II) demonstraţia, abordări interactive
v. infra
Scrierea academică (I). Lucrarea științifică și 2 ore
Prelegerea, explicaţia,
3. etapele elaborării unei lucrări științifice/de Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
cercetare. v. infra
Scrierea academică (II). Lucrarea 2 ore
Prelegerea, explicaţia,
4. științifică/de cercetare: norme de redactare și Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
stil. v. infra
Scrierea academică (II). Lucrarea 2 ore
Prelegerea, explicaţia,
5. științifică/de cercetare: norme de redactare și Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
stil. v. infra
Scrierea academică (III). Alte tipuri de texte 2 ore
Prelegerea, explicaţia,
6. academice: notițe, rezumat, recenzie, Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
referat, analiză/comentariu critic, eseu, etc. v. infra
Scrierea academică (III). Alte tipuri de texte 2 ore
Prelegerea, explicaţia,
7. academice: notițe, rezumat, recenzie, Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
referat, analiză/comentariu critic, eseu, etc. v. infra
Bibliografie
Referinţe principale: VV.AA, Expresión escrita de la lengua española, Barcelona, Larousse Editorial, 2010; Ramírez
Aceves, M. & Morales Fajardo, Ma. E., Manual para la elaboración de trabajos de investigación de licenciaturas en
ciencias sociales y humanidades, México, UNAM, 2015; VV.AA., Escritura académica: pautas esenciales para la
producción de texos, Centro de Escritura y Oratoria, Facultad de Artes Liberales – Universidad Adolfo Ibáñez, 2017.
Referinţe suplimentare:
Cassany, Daniel, La cocina de la escritura, Barcelona, Editorial Anagrama, 1995.
Observaţii
8.2 Seminar / Laborator Metode de predare (ore şi referinţe
bibliografice)
Filologie și Lingvistică. Direcții de cercetare Activităţi interactive şi aplicaţii 2 ore
1. practice: explicaţii teoretice, Referinţe bibliografice:
activităţi individuale şi de grup v. infra
Tipuri de lucrări științifice Activităţi interactive şi aplicaţii 2 ore
2. practice: explicaţii teoretice, Referinţe bibliografice:
activităţi individuale şi de grup v. infra
Documentarea bibliografică Activităţi interactive şi aplicaţii 2 ore
3. practice: explicaţii teoretice, Referinţe bibliografice:
activităţi individuale şi de grup v. infra
Cercetarea și redactarea Activităţi interactive şi aplicaţii 2 ore
4. practice: explicaţii teoretice, Referinţe bibliografice:
activităţi individuale şi de grup v. infra
Activităţi interactive şi aplicaţii 2 ore
Microsoft Word. Norme generale de
5. practice: explicaţii teoretice, Referinţe bibliografice:
redactare
activităţi individuale şi de grup v. infra
Stilul științific (I) Activităţi interactive şi aplicaţii 2 ore
6. practice: explicaţii teoretice, Referinţe bibliografice:
activităţi individuale şi de grup v. infra
Stilul științific (II) Activităţi interactive şi aplicaţii 2 ore
7. practice: explicaţii teoretice, Referinţe bibliografice:
activităţi individuale şi de grup v. infra
Bibliografie: Barborică, Elena; Onum, Liviu & Teodorescu, Mirela, Introducere în filologia românească. Orientări în
tehnica cercetării științifice a limbii române, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1978; VV.AA, Expresión escrita
de la lengua española, Barcelona, Larousse Editorial, 2010; Vulpe, Magdalena, Ghidul cercetătorului umanist.
Introducere în cercetarea și redactarea științifică, Editura Clusium, Cluj-Napoca, 2002; Eco, Umberto, Cum se face o
teză de licență. Disciplinele umaniste. În românește de George Popescu, Pontica, [f. l.], 2000.
9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor profesionale şi
angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei este coroborat atât cu aşteptările comunităţii filologice cât şi cu cele ale asociaţiilor profesionale şi
ale unor angajatori ai absolvenţilor ca: referenţi de specialitate, referenţi relaţii externe, documentarişti, editorialişti,
filologi, lectori de carte, redactori, secretari de redacţie, secretari literari, funcţionari de stat, funcţionari publici.
Conţinutul și metodologia cursului sunt în concordanță cu cerinţele programelor pentru concursurile de titularizare,
definitivat, gradul II şi gradul I în învăţământ pentru profesorii de limba spaniolă.

10. Evaluare
10.3 Pondere în
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare
nota finală (%)
Cunoaşterea, prezentarea şi
Colocviu 60%
10.4 Curs explicarea corectă a conceptelor
şi noţiunilor specifice disciplinei.
Îndeplinirea obligaţiilor vizând
Evaluare pe parcurs
temele de casă şi participarea
10.5 Seminar/ Laborator (activități practice, teme, test 40%
activă la discuţii şi la aplicaţiile
final)
practice realizate în clasă.
10.6 Standard minim de performanţă
1. Dovedirea însuşirii minimale a noţiunilor de metodologie a cercetării ştiinţifice.
2. Dovedirea însuşirii minimale a abilităţilor de utilizare a TIC relevante pentru cercetarea ştiinţifică din domeniul limbi și
literaturi.

Data completării: Titular de curs Titular de seminar


10.09.2019 Dr. Simona-Ioana Leonti Asist. dr. Alin Titi Călin

Data avizării in departament Director de departament


17.09.2019 Prof. dr. Rodica Dimitriu
FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
1.2 Facultatea Facultatea de Litere
Limbi şi Literaturi Străine / Catedra de Limbi Clasice, Italiană și
1.3 Departamentul
Spaniolă
1.4 Domeniul de studii Limbă şi literatură
1.5 Ciclul de studii Licenţă
1.6 Programul de studii / Calificarea Limbă şi literatură spaniolă

2. Date despre disciplină


CULTURĂ, CIVILIZAȚIE ȘI PRACTICA LIMBII / TEXTULUI A – CULTURĂ ŞI
2.1 Denumirea disciplinei CIVILIZAŢIE SPANIOLĂ (C); CONVERSAŢIE LIMBA SPANIOLĂ (CP); PRACTICA
LIMBII SPANIOLE (CP); PRACTICA TEXTULUI SPANIOL (CP)
2.2 Titularul activităţilor de curs PROF. DR. HAB. DRAGOȘ COJOCARU
2.3 Titularul activităţilor de seminar ASIST. DR. ALIN TITI CĂLIN; DRD. LAVINIA IENCEANU
2.4 An de studiu I 2.5 Semestru I 2.6 Tip de evaluare E 2.7 Regimul discipinei OB
* OB – Obligatoriu / OP – Opţional

3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice)


din care: 3.2
3.1 Număr de ore pe săptămână 8 2 3.3. seminar/laborator 6
curs
din care: 3.5.
3.4 Total ore din planul de învăţământ 112 28 3.6. seminar/laborator 84
curs
Distribuţia fondului de timp ore
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele 10
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 9
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15
Tutoriat 2
Examinări 2
Alte activităţi...................................
3.7 Total ore studiu individual 36
3.8 Total ore pe semestru 150
3.9 Număr de credite 6

4. Precondiţii (dacă este cazul)


4.1 De curriculum
4.2 De competenţe

5. Condiţii (dacă este cazul)


Logistice:
5.1 De desfăşurare a cursului  Videoproiector
 Laptop
5.2 De desfăşurare a
seminarului/laboratorului

6. Competenţe specifice acumulate


C1. Cunoaşterea şi înţelegerea coordonatelor şi fenomenelor geografice de pe teritoriul spaniol.
 Integrarea cunoştinţelor geografice cu cele istorice, politice, economice, culturale şi lingvistice.
C2. Capacitatea de a analiza, compara şi sintetiza principalele trăsături ale fenomenelor politice, sociale,
economice, religioase şi culturale din societatea spaniolă de-a lungul secolelor.
 Situarea, în spaţiu şi timp, a evenimentelor relevante din istoria Spaniei, care au contribuit în mod
semnificativ la formarea identităţii spaniole.
C3. Promovarea valorilor şi culturii spaniole.
 Dezvoltarea capacităţii de identificare şi înţelegere a dimensiunii interculturale, printr-o abordare socio-
Competenţe profesionale

lingvistică, comunicativă şi culturală asupra lumii hispanice şi printr-o atitudine tolerantă şi echilibrată
faţă de diferenţele şi stereotipurile culturale.
C4. Comunicarea eficientă, scrisă şi orală, în limba română şi în limba spaniolă.
 Interpretarea relaţiei dintre mesajul oral sau scris şi contextul său, identificarea tehnicilor argumentative
şi de construcţie a mesajului în limba română şi în limba spaniolă.
 Receptarea critică şi producerea de mesaje orale sau scrise specifice comunicării ştiinţifice la nivel
universitar (prezentări de proiecte, referate, recenzii, comunicări, lucrări de licenţă etc.) atât în limba
română cât şi în limba spaniolă.
C5. Descrierea sistemului lexical şi gramatical al limbii spaniole şi utilizarea acestuia în producerea, traducerea şi
interpretarea de texte, precum şi în interacţiunea verbală.
 Descrierea sistemului lexical şi gramatical al limbii spaniole în varianta sa standard și definirea
conceptelor lingvistice de bază specifice limbii spaniole.
 Receptarea şi interpretarea corectă a discursurilor orale și scrise la nivel A2-B1; producerea fluentă şi
spontană de texte orale și scrise (inclusiv traduceri) la nivel A2-B1, adaptând vocabularul şi stilul în
funcţie de destinatar, de tipul de text şi de subiectul tratat.
C1.Utilizarea componentelor domeniului limbi şi literaturi în deplină concordanţă cu etica profesională.
transversale
Competenţe

C2. Relaţionarea în echipă; comunicarea interpersonală şi asumarea de roluri specifice.


C3. Organizarea unui proiect individual de formare continuă; îndeplinirea obiectivelor de formare prin activităţi de
informare, prin proiecte în echipă şi prin participarea la programe instituţionale de dezvoltare personală şi
profesională.

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate)


Cursul are în vedere prezentarea cronologică a celor mai relevante aspecte legate de istoria, mentalitatea,
7.1. Obiectivul

literatura şi arta Spaniei. Componenta practică urmăreşte îmbunătăţirea competenţelor de înţelegere şi


general

producere orală în diverse situaţii de vorbire din viaţa cotidiană, familiarizarea cu sau, după caz, aprofundarea
unor noţiuni de gramatică specifice, dezvoltarea capacităţii de înţelegere şi interpretare a unui text (literar⁄non-
literar) de nivel mediu şi dobândirea unui lexic variat, precum şi dezvoltarea capacităţii de a traduce texte cu
grad scăzut și/sau mediu de dificultate.
La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să:
CULTURĂ ȘI CIVILIZAȚIE SPANIOLĂ (C)
1. Recunoască şi interpreteze principalele caracteristici ale geografiei Spaniei.
2. Identifice formele de organizare politico-administrativă, socială şi economică, a instituţiilor politice şi juridice,
a modelelor educaţionale, etc. din Spania.
3. Recunoască şi interpreteze principalele evenimente din istoria Spaniei.
4. Recunoască şi interpreteze principalele trăsături ale artei spaniole.
5. Identifice și interpreteze principalele modele şi comportamente culturale specifice spaţiului iberic.
CONVERSAȚIE LIMBA SPANIOLĂ (CP)
1.Utilizeze vocabular şi expresii uzuale pentru a conversa pe teme de interes personal (familia, corpul uman,
7. 2.Obiectivele specifice

vestimentația, alimentația, locuri şi obiecte înconjurătoare, preferinţe, activităţi zilnice, planuri şi proiecte de
viitor, etc.).
2. Acţioneze şi reacţioneze în situaţii de viaţă uzuale: solicitarea şi schimbul de informaţii folosind formule
elementare.
3. Formuleze şi răspundă la invitaţii şi sugestii, să ofere şi să accepte scuze, etc.
PRACTICA LIMBII SPANIOLE (CP)
1. Recunoască elemente şi structuri gramaticale cu un grad scăzut şi mediu de dificultate.
2. Utilizeze structurile gramaticale în producerea de contexte orale şi scrise cu un nivel elementar şi mediu de
elaborare.
PRACTICA TEXTULUI SPANIOL (CP)
1. Înţeleagă sensul general, informaţia esenţială, punctele principale şi detaliile cele mai relevante din texte
scurte şi fragmente literare şi/sau non-literare, cu o structură simplă şi clară, scrise într-un registru standard şi
utilizând un lexic de nivel elementar-mediu.
2. Analizeze un text scurt sau fragment literar şi/sau non-literar, de nivel elementar-mediu, ţinând cont de
aspectele formale, conţinut, tematică, personaje, context istoric, elemente socio-culturale, particularităţi
lingvistice, etc.
3. Utilizeze noţiuni, concepte, termeni, expresii, structuri specifice limbii spaniole în scopul înţelegerii diverselor
texte, literare sau ştiinţifice, şi al producerii de noi contexte.
4. Folosească structurile gramaticale şi lexicul dobândite, în vederea înţelegerii, traducerii şi producerii unor
texte cu diferite grade de complexitate (descrieri, anunţuri, cărţi poştale, ştiri, anecdote, rezumate, recenzii,
comentarii critice, scrisori, interviuri, reţete, etc.).

8. Conţinut
Observaţii
8.1 Curs Metode de predare (ore şi referinţe
bibliografice)
2 ore
Despre om, cultură şi civilizaţie. Orient şi Prelegerea, explicaţia,
1. Referinţe bibliografice:
Occident demonstraţia, abordări interactive
v. infra
2 ore
Fundamentele civilizaţiei europene: filosofía Prelegerea, explicaţia,
2. Referinţe bibliografice:
Greciei antice, dreptul roman, religia creştină demonstraţia, abordări interactive
v. infra
Limbă şi literatură. Familii de limbi. Sincronie 2 ore
Prelegerea, explicaţia,
3. şi diacronie. Principalele repere ale literaturii Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
europene şi universale. v. infra
Configuraţia geografică, politică şi lingvistică 2 ore
Prelegerea, explicaţia,
4. a Peninsulei Iberice. Date fundamentale ale Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
Spaniei actuale. v. infra
Preistorie şi Antichitate. Popoare 2 ore
Prelegerea, explicaţia,
5. preromane. Romanizarea. Evul Mediu: Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
Spania vizigotă, Al-Ándalus şi Reconquista v. infra
2 ore
Descoperirea Americii şi Imperiul Spaniol. Prelegerea, explicaţia,
6. Referinţe bibliografice:
Secolele de Aur demonstraţia, abordări interactive
v. infra
2 ore
Prelegerea, explicaţia,
7. Dinastiile de Austria şi Bourbon. Iluminismul Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
v. infra
2 ore
Secolul XIX: Războiul de Independenţă, Prelegerea, explicaţia,
8. Referinţe bibliografice:
formarea celor două Spanii demonstraţia, abordări interactive
v. infra
2 ore
Luptele cu tauri: o chestiune istorică şi Prelegerea, explicaţia,
9. Referinţe bibliografice:
culturală controversată demonstraţia, abordări interactive
v. infra
2 ore
Repere de cinematografie spaniolă şi de Prelegerea, explicaţia,
10. Referinţe bibliografice:
filmografie hispano-americană demonstraţia, abordări interactive
v. infra
2 ore
Repere artistice şi culturale ale Spaniei Prelegerea, explicaţia,
11. Referinţe bibliografice:
actuale: teatru, operă, filarmonici demonstraţia, abordări interactive
v. infra
Repere artistice şi culturale ale Spaniei 2 ore
Prelegerea, explicaţia,
12. actuale: marile muzee de artă, marile muzee Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
de istorie, monumente şi locuri de referinţă v. infra
Imaginea Spaniei în cultura universală 2 ore
Prelegerea, explicaţia,
13. (literatură, arte plastice, muzică, Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
cinematografie) v. infra
Imaginea Americii Latine în cultura universală 2 ore
Prelegerea, explicaţia,
14. (literatură, arte plastice, muzică, Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
cinematografie) v. infra
Bibliografie
Referinţe principale: Artola, Miguel: Historia de España. Madrid: Alianza Editorial, 1988; López Moreno, Cristina:
España contemporánea. Madrid: Sociedad General Española de Librería, 2008; Quesada Marcos, Sebastián: Curso
de civilización española. Madrid: Sociedad General Española de Librería, 2000; Tuñon de Lara, Manuel (dir.). Historia
de España. Barcelona: Labor, 1991.
Referinţe suplimentare: Cojocaru, Dragoş; Sava-Pisot, Cristina: Ghid de conversaţie român-spaniol, ed. a II-a, Iaşi,
Polirom, 2008; Cojocaru, Dragoş; Oprean, Oana, Spaniola pentru Spania, Iaşi, Polirom, 2006.
Seminar / Laborator Observaţii
8.2 CONVERSAȚIE ȘI REDACTARE LIMBA SPANIOLĂ Metode de predare (ore şi referinţe
(CP) bibliografice)
Activităţi interactive şi aplicaţii
practice, exerciţii de exprimare 2 ore
1. Să ne prezentăm orală și scrisă, conversaţia Referinţe bibliografice:
dirijată, jocul de rol, lucrul în v. infra
echipă
Activităţi interactive şi aplicaţii 2 ore
2. Familia practice, exerciţii de exprimare Referinţe bibliografice:
orală și scrisă, conversaţia v. infra
dirijată, jocul de rol, lucrul în
echipă
Activităţi interactive şi aplicaţii
practice, exerciţii de exprimare 2 ore
3. Activități zilnice orală și scrisă, conversaţia Referinţe bibliografice:
dirijată, jocul de rol, lucrul în v. infra
echipă
Activităţi interactive şi aplicaţii
practice, exerciţii de exprimare 2 ore
4. Descrieri fizice. Culori și haine orală și scrisă, conversaţia Referinţe bibliografice:
dirijată, jocul de rol, lucrul în v. infra
echipă
Activităţi interactive şi aplicaţii
practice, exerciţii de exprimare 2 ore
5. Casa. Anunțuri orală și scrisă, conversaţia Referinţe bibliografice:
dirijată, jocul de rol, lucrul în v. infra
echipă
Activităţi interactive şi aplicaţii
practice, exerciţii de exprimare 2 ore
6. Vacanțele. Narațiunea orală și scrisă, conversaţia Referinţe bibliografice:
dirijată, jocul de rol, lucrul în v. infra
echipă
Activităţi interactive şi aplicaţii
practice, exerciţii de exprimare 2 ore
7. Gastronomia orală și scrisă, conversaţia Referinţe bibliografice:
dirijată, jocul de rol, lucrul în v. infra
echipă
Activităţi interactive şi aplicaţii
practice, exerciţii de exprimare 2 ore
8. Situarea în spațiu. Situarea în timp orală și scrisă, conversaţia Referinţe bibliografice:
dirijată, jocul de rol, lucrul în v. infra
echipă
Activităţi interactive şi aplicaţii
practice, exerciţii de exprimare 2 ore
9. Orașul meu orală și scrisă, conversaţia Referinţe bibliografice:
dirijată, jocul de rol, lucrul în v. infra
echipă
Activităţi interactive şi aplicaţii
practice, exerciţii de exprimare 2 ore
10. Timpul liber. E-mail-urile orală și scrisă, conversaţia Referinţe bibliografice:
dirijată, jocul de rol, lucrul în v. infra
echipă
Activităţi interactive şi aplicaţii
practice, exerciţii de exprimare 2 ore
11. Magazinele și locuri publice orală și scrisă, conversaţia Referinţe bibliografice:
dirijată, jocul de rol, lucrul în v. infra
echipă
Activităţi interactive şi aplicaţii 2 ore
12. Obiceiuri și tradiții practice, exerciţii de exprimare Referinţe bibliografice:
orală și scrisă, conversaţia v. infra
dirijată, jocul de rol, lucrul în
echipă
Activităţi interactive şi aplicaţii
practice, exerciţii de exprimare 2 ore
13. Amintiri. Planuri și proiecte de viitor orală și scrisă, conversaţia Referinţe bibliografice:
dirijată, jocul de rol, lucrul în v. infra
echipă
Activităţi interactive şi aplicaţii
practice, exerciţii de exprimare 2 ore
14. Muzică și film. Recenzia orală și scrisă, conversaţia Referinţe bibliografice:
dirijată, jocul de rol, lucrul în v. infra
echipă
Bibliografie: Álvarez, Myriam, Escritura. Elemental A1-A2, Anaya, Madrid, 2011; Castro Viúdez, Francisca et. al., Nuevo
español en marcha. Libro del alumno. A1, SGEL, Madrid, 2014; Castro Viúdez, Francisca et. al., Nuevo español en
marcha. Libro del alumno. A2, SGEL, Madrid, 2014; Castro Viúdez, Francisca et. al., Nuevo español en marcha.
Cuaderno de ejercicios. A1, SGEL, Madrid, 2014.

Observaţii
Seminar / Laborator
8.2 Metode de predare (ore şi referinţe
PRACTICA LIMBII SPANIOLE (CP)
bibliografice)

Noţiuni introductive. Alfabetul şi pronunţia. Activităţi interactive şi aplicaţii 2 ore


1. Articolul hotărât și nehotărât practice: explicaţii teoretice şi Referinţe bibliografice:
exerciţii gramaticale variate v. infra
Genul și numărul substantivelor. Substantive
cu schimbare de sens în funcţie de gen. Activităţi interactive şi aplicaţii 2 ore
2. Substantive singularia tantum şi pluralia practice: explicaţii teoretice şi Referinţe bibliografice:
tantum. Substantive colective. Substantive exerciţii gramaticale variate v. infra
cu schimbare de sens la plural
Adjectivul calificativ. Adjective explicative-
specificative. Adjective antepuse-postpuse. Activităţi interactive şi aplicaţii 2 ore
3. Gradele de comparaţie ale adjectivelor. practice: explicaţii teoretice şi Referinţe bibliografice:
Concordanţa substantiv-adjectiv. Apocopa exerciţii gramaticale variate v. infra
adjectivului.
Indicativul prezent. Verbe regulate. Verbe Activităţi interactive şi aplicaţii 2 ore
4. neregulate (I) practice: explicaţii teoretice şi Referinţe bibliografice:
exerciţii gramaticale variate v. infra
Indicativul prezent. Verbe neregulate (II) Activităţi interactive şi aplicaţii 2 ore
5. practice: explicaţii teoretice şi Referinţe bibliografice:
exerciţii gramaticale variate v. infra
Verbele Ser și Estar (I). Adjective cu Activităţi interactive şi aplicaţii 2 ore
6. schimbare de sens determinată de folosirea practice: explicaţii teoretice şi Referinţe bibliografice:
cu ser şi/sau estar exerciţii gramaticale variate v. infra
Verbele Ser și Estar (II). Verbul Haber Activităţi interactive şi aplicaţii 2 ore
7. practice: explicaţii teoretice şi Referinţe bibliografice:
exerciţii gramaticale variate v. infra
Pronumele personale. Pronumele și Activităţi interactive şi aplicaţii 2 ore
8. adjectivele demonstrative practice: explicaţii teoretice şi Referinţe bibliografice:
exerciţii gramaticale variate v. infra
Pronumele și adjectivele posesive Activităţi interactive şi aplicaţii 2 ore
9. practice: explicaţii teoretice şi Referinţe bibliografice:
exerciţii gramaticale variate v. infra
Numeralul. Apocopa numeralului ordinal Activităţi interactive şi aplicaţii 2 ore
10. practice: explicaţii teoretice şi Referinţe bibliografice:
exerciţii gramaticale variate v. infra
Accentul tonic. Accentul grafic. Accentul Activităţi interactive şi aplicaţii 2 ore
11. diacritic practice: explicaţii teoretice şi Referinţe bibliografice:
exerciţii gramaticale variate v. infra
Viitorul perifrastic Activităţi interactive şi aplicaţii 2 ore
12. practice: explicaţii teoretice şi Referinţe bibliografice:
exerciţii gramaticale variate v. infra
Perfectul compus Activităţi interactive şi aplicaţii 2 ore
13. practice: explicaţii teoretice şi Referinţe bibliografice:
exerciţii gramaticale variate v. infra
Prepoziții de loc Activităţi interactive şi aplicaţii 2 ore
14. practice: explicaţii teoretice şi Referinţe bibliografice:
exerciţii gramaticale variate v. infra
Bibliografie: Aragonés, Luis; Palencia Ramón, Gramática de uso del español A1-B2. Teoría y práctica, Ediciones SM,
Madrid, 2007; Castro, Francisca, Uso de la grámatica. Elemental. Edelsa, Madrid, 1996; Castro Viúdez, Francisca,
Aprende gramática y vocabulario A1, Sgel, Madrid, 2004; González Seara, Carlos, ¡Dale a la gramática! 275 ejercicios +
soluciones, EnClave-ELE, Madrid, 2011; VV.AA., Gramática básica del estudiante de español. Edición revisada y
ampliada. Difusión, Barcelona, 2006.

Observaţii
Seminar / Laborator
8.2 Metode de predare (ore şi referinţe
PRACTICA TEXTULUI SPANIOL (CP)
bibliografice)

Abordări interactive şi aplicaţii


Noțiuni introductive. Elemente de 2 ore
practice: lectură şi comentariu
1. expresivitate spaniolă. Zilele săptămânii. Referinţe bibliografice:
de text, traduceri, exerciţii de
Lunile anului v. infra
lexic
Abordări interactive şi aplicaţii
Text: El héroe (fragment). Exerciții de 2 ore
practice: lectură şi comentariu
2. comprehensiune textuală. Analiză lexico- Referinţe bibliografice:
de text, traduceri, exerciţii de
semantică I v. infra
lexic
Abordări interactive şi aplicaţii
2 ore
Text: El héroe (fragment). Analiză lexico- practice: lectură şi comentariu
3. Referinţe bibliografice:
semantică II de text, traduceri, exerciţii de
v. infra
lexic
Abordări interactive şi aplicaţii
2 ore
practice: lectură şi comentariu
4. Ortografie şi pronunţie: Utilizarea literei b. Referinţe bibliografice:
de text, traduceri, exerciţii de
v. infra
lexic
Abordări interactive şi aplicaţii
Text: Voces nocturnas (fragment). Exerciții 2 ore
practice: lectură şi comentariu
5. de comprehensiune textuală. Analiză lexico- Referinţe bibliografice:
de text, traduceri, exerciţii de
semantică I v. infra
lexic
Text: Voces nocturnas (fragment). Exerciții Abordări interactive şi aplicaţii 2 ore
6.
de comprehensiune textuală. Analiză lexico- practice: lectură şi comentariu Referinţe bibliografice:
semantică II de text, traduceri, exerciţii de v. infra
lexic
Abordări interactive şi aplicaţii
2 ore
Ortografie şi pronunţie: Utilizarea literei v. practice: lectură şi comentariu
7. Referinţe bibliografice:
Omonimie B/V de text, traduceri, exerciţii de
v. infra
lexic
Abordări interactive şi aplicaţii
Text: El ciervo y el león (fragment). Exerciții 2 ore
practice: lectură şi comentariu
8. de comprehensiune textuală. Analiză lexico- Referinţe bibliografice:
de text, traduceri, exerciţii de
semantică I v. infra
lexic
Text: El ciervo y el león (fragment). Exerciții Abordări interactive şi aplicaţii
2 ore
de comprehensiune textuală. Analiză lexico- practice: lectură şi comentariu
9. Referinţe bibliografice:
semantică II. Ortografie şi pronunţie: Digraful de text, traduceri, exerciţii de
v. infra
cc lexic
Abordări interactive şi aplicaţii
Text: El juez hábil (fragment). Exerciții de 2 ore
practice: lectură şi comentariu
10. comprehensiune textuală. Analiză lexico- Referinţe bibliografice:
de text, traduceri, exerciţii de
semantică I v. infra
lexic
Abordări interactive şi aplicaţii
2 ore
Ortografie şi pronunţie: Sunetele k, z şi g. practice: lectură şi comentariu
11. Referinţe bibliografice:
Utilizarea literei j. de text, traduceri, exerciţii de
v. infra
lexic
Abordări interactive şi aplicaţii
Text: El juez hábil (fragment). Exerciții de 2 ore
practice: lectură şi comentariu
12. comprehensiune textuală. Analiză lexico- Referinţe bibliografice:
de text, traduceri, exerciţii de
semantică II v. infra
lexic
Abordări interactive şi aplicaţii
2 ore
practice: lectură şi comentariu
13. Ortografie şi pronunţie: Sunetele j şi r. Referinţe bibliografice:
de text, traduceri, exerciţii de
v. infra
lexic
Abordări interactive şi aplicaţii
2 ore
practice: lectură şi comentariu
14. Vocabular: Ţări şi naţionalităţi. Gentilicios. Referinţe bibliografice:
de text, traduceri, exerciţii de
v. infra
lexic
Bibliografie: VV.AA., Lengua castellana 5 Primaria, Madrid, Santillana&Grazalema, 2009; VV.AA., Lengua castellana 6
Primaria, Madrid, Santillana&Grazalema, 2009; VV.AA., Lengua castellana 5 Primaria. Más recursos, Madrid,
Santillana&Grazalema, 2009; VV.AA., Lengua castellana 6 Primaria. Más recursos, Madrid, Santillana&Grazalema,
2009.

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor profesionale şi


angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei este coroborat atât cu aşteptările comunităţii filologice cât şi cu cele ale asociaţiilor profesionale şi
ale unor angajatori ai absolvenţilor ca: referenţi de specialitate, referenţi relaţii externe, documentarişti, editorialişti,
filologi, lectori de carte, redactori, secretari de redacţie, secretari literari, funcţionari de stat, funcţionari publici.
Conţinutul și metodologia cursului sunt în concordanță cu cerinţele programelor pentru concursurile de titularizare,
definitivat, gradul II şi gradul I în învăţământ pentru profesorii de limba spaniolă.
10. Evaluare
10.3 Pondere în
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare
nota finală (%)
Cunoaşterea, înţelegerea şi
explicarea corectă a noţiunilor şi Examen scris 50%
10.4 Curs
evenimentelor specifice culturii
şi civilizaţiei spaniole.
Îndeplinirea obligaţiilor vizând
Evaluare pe parcurs 50%
temele de casă şi participarea
10.5 Seminar/ Laborator (activități practice, teme, (cele 3 cursuri
activă la discuţii şi la aplicaţiile
teste) practice)
practice realizate în clasă.
10.6 Standard minim de performanţă
1). Dovedirea însușirii minimale a noţiunilor şi evenimentelor specifice culturii şi civilizaţiei spaniole, pe baza bibliografiei
aferente, în cadrul examenului final.
2). Îndeplinirea minimală a condiţiilor obligatorii privind cursurile practice: participarea activă la discuții și la aplicațiile
practice desfășurate în clasă, realizarea temelor de casă şi promovarea testelor finale de verificare a cunoștințelor.

Data completării: Titular de curs Titular de seminar


10.09.2019 Prof. dr. hab. Dragoş Cojocaru Asist. dr. Alin Titi Călin
Drd. Lavinia Ienceanu

Data avizării in departament Director de departament


17.09.2019 Prof. dr. Rodica Dimitriu
FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
1.2 Facultatea Facultatea de Litere
Limbi şi Literaturi Străine ⁄ Catedra de Limbi Clasice, Italiană şi
1.3 Departamentul
Spaniolă
1.4 Domeniul de studii Limbă şi literatură
1.5 Ciclul de studii Licenţă
1.6 Programul de studii / Calificarea Limbă şi literatură spaniolă

2. Date despre disciplină


2.1 Denumirea disciplinei LIMBĂ STRĂINĂ A – FONETICĂ ȘI FONOLOGIE SPANIOLĂ
2.2 Titularul activităţilor de curs ASIST. DR. ALIN TITI CĂLIN
2.3 Titularul activităţilor de seminar ASIST. DR. ALIN TITI CĂLIN
2.4 An de studiu I 2.5 Semestru II 2.6 Tip de evaluare E 2.7 Regimul discipinei OB
* OB – Obligatoriu / OP – Opţional

3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice)


3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2 curs 2 3.3. seminar/laborator 2
3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5. curs 28 3.6. seminar/laborator 28
Distribuţia fondului de timp ore
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele 30
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 30
Tutoriat 2
Examinări 2
Alte activităţi...................................
3.7 Total ore studiu individual 92
3.8 Total ore pe semestru 150
3.9 Număr de credite 6

4. Precondiţii (dacă este cazul)


4.1 De curriculum
4.2 De competenţe

5. Condiţii (dacă este cazul)


5.1 De desfăşurare a cursului

5.2 De desfăşurare a
seminarului/laboratorului

6. Competenţe specifice acumulate


C1. Utilizarea adecvată a conceptelor în studiul lingvisticii generale.
 Definirea conceptelor şi identificarea şi exemplificarea limbajului specific lingvisticii generale.
 Aplicarea conceptelor de lingvistică generală în investigarea dinamică şi interrelaţionarea fenomenelor
literare/culturale.
C2. Comunicarea eficientă, scrisă şi orală, în limba română şi în limba spaniolă.
Competenţe profesionale

 Interpretarea relaţiei dintre mesajul oral sau scris şi contextul său, identificarea tehnicilor argumentative
şi de construcţie a mesajului în limba română şi în limba spaniolă.
 Receptarea critică şi producerea de mesaje orale sau scrise specifice comunicării ştiinţifice la nivel
universitar (prezentări de proiecte, referate, recenzii, comunicări, lucrări de licenţă etc.) atât în limba
română cât şi în limba spaniolă.
C3. Descrierea sistemului fonetic şi gramatical al limbii spaniole şi utilizarea acestuia în producerea, transcrierea
şi interpretarea de texte, precum şi în interacţiunea verbală.
 Descrierea sistemului fonetic şi gramatical al limbii spaniole în varianta sa standard și definirea
conceptelor lingvistice de bază specifice limbii spaniole.
 Înţelegerea şi analiza critică a terminologiei şi a modelelor teoretico-descriptive ale foneticii şi fonologiei
spaniole.
 Autoanaliza şi recunoaşterea principalelor dificultăţi fonetice, fonologice şi ortografice ale limbii spaniole
C1.Utilizarea componentelor domeniului limbi şi literaturi în deplină concordanţă cu etica profesională.
transversale
Competenţe

C2. Relaţionarea în echipă; comunicarea interpersonală şi asumarea de roluri specifice.


C3. Organizarea unui proiect individual de formare continuă; îndeplinirea obiectivelor de formare prin activităţi de
informare, prin proiecte în echipă şi prin participarea la programe instituţionale de dezvoltare personală şi
profesională.

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate)


7.1. Obiectivul

Cursul oferă o viziune de ansamblu asupra foneticii și fonologiei limbii spaniole (descrierea sunetelor din
general

alfabetul fonetic spaniol şi corespondenţa acestora în AFI, prezentarea anumitor fenomene fonetico-fonologice
specifice, transcrierea fonetică şi fonologică) și urmărește consolidarea prin activități aplicative a principalelor
reguli de ortografie, precum și a celor de folosire a accentului grafic şi a semnelor de punctuaţie.

La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să:


7.2. Obiectivele

1. Identifice şi descrie sunetelor din alfabetul fonetic spaniol şi corespondenţa acestora în Alfabetul Fonetic
specifice

Internaţional.
2. Identifice şi analizeze anumite fenomene fonetico-fonologice ale limbii spaniole.
3. Realizeze transcrieri fonetice şi fonologice în limba spaniolă.
4. Cunoască principalele reguli de ortografie ale limbii spaniole.
5. Cunoască principalele reguli de folosire a accentului grafic şi a semnelor de punctuaţie.

8. Conţinut
Observaţii
8.1 Curs Metode de predare (ore şi referinţe
bibliografice)
Limba ca sistem. Sisteme de semne. 2 ore
Prelegerea, explicaţia,
1. Formarea semnului lingvistic. Proprietăţile Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
semnului lingvistic v. infra
2 ore
Noţiuni legate de fonetică şi fonologie. Prelegerea, explicaţia,
2. Referinţe bibliografice:
Diferenţa dintre fonem şi monem demonstraţia, abordări interactive
v. infra
2 ore
Sunete, foneme şi litere. Clasificarea Prelegerea, explicaţia,
3. Referinţe bibliografice:
fonemelor demonstraţia, abordări interactive
v. infra
Structura silabei. Silabe accentuate şi 2 ore
Prelegerea, explicaţia,
4. neaccentuate. Despărţirea în vocale şi Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
consoane v. infra
2 ore
Diftong, triftong, hiat (formarea acestora). Prelegerea, explicaţia,
5. Referinţe bibliografice:
Intensitatea silabei demonstraţia, abordări interactive
v. infra
2 ore
Prelegerea, explicaţia,
6. Cazuri speciale de accentuare Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
v. infra
Intonaţia. Intonaţia în funcţie de felul 2 ore
Prelegerea, explicaţia,
7. propoziţiilor. Expresivitatea în intonaţie. Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
Exprimarea orală în dialog v. infra
2 ore
Prelegerea, explicaţia,
8. Reguli de ortografie Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
v. infra
2 ore
Prelegerea, explicaţia,
9. Principalele reguli de ortografie Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
v. infra
2 ore
Prelegerea, explicaţia,
10. Folosirea majusculei Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
v. infra
2 ore
Prelegerea, explicaţia,
11. Numerotarea cu cifre arabe şi romane Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
v. infra
2 ore
Semnele de punctuaţie. Folosirea virgulei şi Prelegerea, explicaţia,
12. Referinţe bibliografice:
a punctului demonstraţia, abordări interactive
v. infra
2 ore
Prelegerea, explicaţia,
13. Folosirea celorlalte semne de punctuaţie Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
v. infra
2 ore
Prelegerea, explicaţia,
14. Semnele de întrebare şi exclamaţie Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
v. infra
Bibliografie
Referinţe principale: Alarcos Llorach, E. Fonología española, Madrid, Gredos; Hualde, I. et alii (2010): Introducción a la
lingüística hispánica, Cambridge University Press; Quilis, A. (2000): Principios de fonología y fonética españolas, Madrid,
Arco Libros; Real Academia Española (2011): Nueva gramática de la lengua española. Fonética y fonología, Madrid,
Ed. Espasa Libros.
Referinţe suplimentare: Borrego Nieto, Julio y Gómez Asencio, José Jesús: Prácticas de fonética y fonología.
Salamanca, Universidad de Salamanca, 1989; Gil, Juana: Los sonidos del lenguaje. Madrid, Síntesis, 1989; Llisterri,
Joaquim: Introducción a la fonética: el método experimental. Barcelona, Anthropos, 1991; Quilis, Antonio: Fonética
acústica de la lengua española. Madrid, Gredos. Varias ediciones; Trubetzkoy, Nicolai S.: Principios de fonología.
Madrid, Cincel. Varias ediciones.
8.2 Seminar / Laborator Metode de predare Observaţii
(ore şi referinţe
bibliografice)
Activităţi interactive: exerciţii
2 ore
Alfabetul limbii spaniole. Pronunţia. Fonem. realizate în funcţie de conţinuturile
1. Referinţe bibliografice:
Sunet. Alofon. Literă (I) predate atât individual cât şi în
v. infra
echipă
Activităţi interactive: exerciţii
2 ore
Alfabetul limbii spaniole. Pronunţia. Fonem. realizate în funcţie de conţinuturile
2. Referinţe bibliografice:
Sunet. Alofon. Literă (II) predate atât individual cât şi în
v. infra
echipă
Activităţi interactive: exerciţii
2 ore
Clasificarea şi caracterizarea vocalelor. realizate în funcţie de conţinuturile
3. Referinţe bibliografice:
Diftong. Triftong. Hiat (I) predate atât individual cât şi în
v. infra
echipă
Activităţi interactive: exerciţii
2 ore
Clasificarea şi caracterizarea vocalelor. realizate în funcţie de conţinuturile
4. Referinţe bibliografice:
Diftong. Triftong. Hiat (II) predate atât individual cât şi în
v. infra
echipă
Activităţi interactive: exerciţii
2 ore
Clasificarea şi caracterizarea consoanelor. realizate în funcţie de conţinuturile
5. Referinţe bibliografice:
Dificultăţi de ortografie ale limbii spaniole (I) predate atât individual cât şi în
v. infra
echipă
Activităţi interactive: exerciţii
2 ore
Clasificarea şi caracterizarea consoanelor. realizate în funcţie de conţinuturile
6. Referinţe bibliografice:
Dificultăţi de ortografie ale limbii spaniole (II) predate atât individual cât şi în
v. infra
echipă
Activităţi interactive: exerciţii
2 ore
Clasificarea şi caracterizarea consoanelor. realizate în funcţie de conţinuturile
7. Referinţe bibliografice:
Dificultăţi de ortografie ale limbii spaniole (III) predate atât individual cât şi în
v. infra
echipă
Activităţi interactive: exerciţii
2 ore
Silaba: clasificare şi caracterizare. Reguli de realizate în funcţie de conţinuturile
8. Referinţe bibliografice:
despărţire a cuvintelor în silabe predate atât individual cât şi în
v. infra
echipă
Activităţi interactive: exerciţii
2 ore
Accentul. Dificultăţi de accentuare a realizate în funcţie de conţinuturile
9. Referinţe bibliografice:
cuvintelor în limba spaniolă (I) predate atât individual cât şi în
v. infra
echipă
Activităţi interactive: exerciţii
2 ore
Accentul. Dificultăţi de accentuare a realizate în funcţie de conţinuturile
10. Referinţe bibliografice:
cuvintelor în limba spaniolă (II) predate atât individual cât şi în
v. infra
echipă
Activităţi interactive: exerciţii
2 ore
Accentul. Dificultăţi de accentuare a realizate în funcţie de conţinuturile
11. Referinţe bibliografice:
cuvintelor în limba spaniolă (III) predate atât individual cât şi în
v. infra
echipă
Activităţi interactive: exerciţii
2 ore
realizate în funcţie de conţinuturile
12. Transcrierea fonetică Referinţe bibliografice:
predate atât individual cât şi în
v. infra
echipă
Activităţi interactive: exerciţii
2 ore
realizate în funcţie de conţinuturile
13. Semnele de punctuaţie Referinţe bibliografice:
predate atât individual cât şi în
v. infra
echipă
Activităţi interactive: exerciţii
2 ore
realizate în funcţie de conţinuturile
14. Intonaţia Referinţe bibliografice:
predate atât individual cât şi în
v. infra
echipă
Bibliografie: Gómez Torrego, L.(2009), Ortografía práctica del español, Espasa, Madrid; Hernández, G. (2008):
Ortografía. Norma y estilo. Teoria y práctica, Madrid, SGEL; Navarro Tomás, T. (1990): Manual de pronunciación
española, 24 ed. CSIC, Madrid; Moreno Fernández, Francisco: Ejercicios de fonética española para hablantes de inglés,
Arco Libros S.L.,Madrid, 2000.

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor profesionale şi


angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei este coroborat atât cu aşteptările comunităţii filologice cât şi cu cele ale asociaţiilor profesionale şi
ale unor angajatori ai absolvenţilor ca: referenţi de specialitate, referenţi relaţii externe, documentarişti, editorialişti,
filologi, lectori de carte, redactori, secretari de redacţie, secretari literari, funcţionari de stat, funcţionari publici.
Conţinutul și metodologia cursului sunt în concordanță cu cerinţele programelor pentru concursurile de titularizare,
definitivat, gradul II şi gradul I în învăţământ pentru profesorii de limba spaniolă.

10. Evaluare
10.3 Pondere în
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare
nota finală (%)
Cunoaşterea, înţelegerea şi
explicarea corectă a noţiunilor
10.4 Curs Examen scris 60%
specifice foneticii și fonologiei
spaniole.
Îndeplinirea obligaţiilor vizând
Evaluare pe parcurs
temele de casă şi participarea 40%
10.5 Seminar/ Laborator (activităţi practice, teme,
activă la discuţii şi la aplicaţiile
teste)
practice realizate în clasă.
10.6 Standard minim de performanţă
1). Dovedirea însușirii minimale a noţiunilor specifice foneticii și fonologiei spaniole, pe baza bibliografiei aferente, în
cadrul examenului final.
2). Îndeplinirea minimală a condiţiilor obligatorii privind seminarul: participarea activă la discuții și la aplicațiile practice
realizate în clasă, realizarea temelor de casă şi susținerea testului final de verificare a cunoștințelor.

Data completării: Titular de curs Titular de seminar


10.09.2019 Asist. dr. Alin Titi Călin Asist. dr. Alin Titi Călin

Data avizării in departament Director de departament


17.09.2019 Prof. dr. Rodica Dimitriu
FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
1.2 Facultatea Facultatea de Litere
Limbi şi Literaturi Străine ⁄ Catedra de Limbi Clasice, Italiană şi
1.3 Departamentul
Spaniolă
1.4 Domeniul de studii Limbă şi literatură
1.5 Ciclul de studii Licenţă
1.6 Programul de studii / Calificarea Limbă şi literatură spaniolă

2. Date despre disciplină


2.1 Denumirea disciplinei LITERATURĂ STRĂINĂ A – EVUL MEDIU ȘI PRERENAȘTEREA SPANIOLE
2.2 Titularul activităţilor de curs CONF. DR. ALINA ȚIȚEI
2.3 Titularul activităţilor de seminar DRD. LAVINIA IENCEANU
2.4 An de studiu I 2.5 Semestru II 2.6 Tip de evaluare E 2.7 Regimul discipinei OB
* OB – Obligatoriu / OP – Opţional

3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice)


3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2 curs 2 3.3. seminar/laborator 2
3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5. curs 28 3.6. seminar/laborator 28
Distribuţia fondului de timp ore
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele 25
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 25
Tutoriat 2
Examinări 2
Alte activităţi...................................
3.7 Total ore studiu individual 67
3.8 Total ore pe semestru 125
3.9 Număr de credite 5

4. Precondiţii (dacă este cazul)


4.1 De curriculum
4.2 De competenţe

5. Condiţii (dacă este cazul)


5.1 De desfăşurare a cursului

5.2 De desfăşurare a
seminarului/laboratorului
6. Competenţe specifice acumulate
C1. Utilizarea adecvată a conceptelor in studiul teoriei literaturii si al literaturii universale si comparate.
 Definirea şi descrierea formelor de evoluţie şi a temelor esenţiale ale literaturii universale şi comparate,
şi descrierea conceptelor, perspectivelor şi metodelor utilizate în teoria literară modernă.
 Aplicarea conceptelor de teorie literară şi a metodelor comparatiste în investigarea dinamică şi
interrelaţionarea fenomenelor literare/culturale. Relaţionarea discursului literar cu discursul cutural, în
general, dar şi cu cel ştiinţific.
Competenţe profesionale

 Abordarea critică a ideilor şi orientărilor teoretice în studiul literaturii.


C2. Comunicarea eficientă, scrisă şi orală, în limba română şi în limba spaniolă.
 Interpretarea relaţiei dintre mesajul oral sau scris şi contextul său, identificarea tehnicilor argumentative
şi de construcţie a mesajului în limba română şi în limba spaniolă.
 Receptarea critică şi producerea de mesaje orale sau scrise specifice comunicării ştiinţifice la nivel
universitar (prezentări de proiecte, referate, recenzii, comunicări, lucrări de licenţă etc.) atât în limba
română cât şi în limba spaniolă.
C3. Analiza și prezentarea fenomenelor literare în contextul culturii spaniole.
 Precizarea și descrierea specificului epocilor şi curentelor literare din spaţiul cultural al limbii spaniole.
 Explicarea poziției operelor literare în contextul cultural spaniol și raportarea lor la tradițiile literare din
cultura spaniolă.
 Analiza textelor literare din cultura spaniolă cu respectarea normelor de cercetare specifice.
 Utilizarea literaturii de referință pentru interpretarea textului literar.

C1. Utilizarea componentelor domeniului limbi şi literaturi în deplină concordanţă cu etica profesională.
transversale
Competenţe

C2. Relaţionarea în echipă; comunicarea interpersonală şi asumarea de roluri specifice.


C3. Organizarea unui proiect individual de formare continuă; îndeplinirea obiectivelor de formare prin activităţi de
informare, prin proiecte în echipă şi prin participarea la programe instituţionale de dezvoltare personală şi
profesională.

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate)


Cursul este menit să ofere o perspectivă generală asupra începuturilor literaturii spaniole prin reliefarea
7.1. Obiectivul

caracterelor specifice ale literaturii din Evul Mediu (sec. XII-XV), a genurilor literare, a autorilor și a operelor celor
general

mai reprezentative.Totodată, analiza unor fragmente ilustrative, însoțită de o incursiune în contextul istorico-
cultural al epocii, urmărește însușirea vocabularului elementar al limbii medievale, precum și familiarizarea cu
temele, motivele și formele de expresie caracteristice acestei perioade.

La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să:


Obiectivele specifice

1. Cunoască principalii autori, opere, genuri și tendințe literare ale literaturii spaniole din Evul Mediu.
2. Interpreteze din punct de vedere critic principalele aspecte ale istoriei literare din Evul Mediu.
7.2.

3. Elaboreze sinteze, rezumate comparative, recenzii, scheme, analize și comentarii teoretice pe baza lecturilor
realizate.
4. Utilizeze cu dezinvoltură anumite metode de analiză literară.
5. Folosească în mod adecvat bibliografia fundamentală despre literatura medievală.

8. Conţinut
Observaţii
8.1 Curs Metode de predare
(ore şi referinţe
bibliografice)
Consideraţii generale şi trăsături specifice 2 ore
Prelegerea, explicaţia,
1. ale literaturii spaniole. Periodizarea literaturii Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
spaniole v. infra
I. Literatura medievală (sec. XII-XV): Evul 2 ore
Prelegerea, explicaţia,
2. Mediu – cadru istoric şi cultural. Omul Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
medieval. v. infra
2 ore
Prelegerea, explicaţia,
3. Literatura medievală – consideraţii generale Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
v. infra
2 ore
Lirica populară / tradiţională (sec. X-XI: Prelegerea, explicaţia,
4. Referinţe bibliografice:
jarchas, cantigas, villancicos) demonstraţia, abordări interactive
v. infra
2 ore
Epica medievală. Mester de juglaría (sec. Prelegerea, explicaţia,
5. Referinţe bibliografice:
XII): El Cantar de Mío Cid demonstraţia, abordări interactive
v. infra
2 ore
Mester de clerecía (sec. XIII): Gonzalo de Prelegerea, explicaţia,
6. Referinţe bibliografice:
Berceo, Milagros de Nuestra Señora demonstraţia, abordări interactive
v. infra
2 ore
Mester de clerecía (sec. XIV): Juan Ruiz, Prelegerea, explicaţia,
7. Referinţe bibliografice:
Arcipreste de Hita, El Libro de Buen Amor demonstraţia, abordări interactive
v. infra
2 ore
Proza medievală. Alfonso X el Sabio. Don Prelegerea, explicaţia,
8. Referinţe bibliografice:
Juan Manuel, El Conde Lucanor demonstraţia, abordări interactive
v. infra
2 ore
Teatrul medieval. El Auto de los Reyes Prelegerea, explicaţia,
9. Referinţe bibliografice:
Magos demonstraţia, abordări interactive
v. infra
II. Prerenaşterea – cadru istoric şi cultural. 2 ore
Prelegerea, explicaţia,
10. Literatura prerenascentistă (sec. XV) ‒ Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
consideraţii generale v. infra
Lirica cultă: poezia curtenească. Los
2 ore
Cancioneros. Poezia alegorică. Marchizul de Prelegerea, explicaţia,
11. Referinţe bibliografice:
Santillana. Juan de Mena. Jorge Manrique, demonstraţia, abordări interactive
v. infra
Coplas por la muerte de su padre
2 ore
Prelegerea, explicaţia,
12. El Romancero Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
v. infra
Proza prerenascentistă: romanul cavaleresc 2 ore
Prelegerea, explicaţia,
13. şi romanul sentimental. Proza doctrinară. Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
Proza istorică şi umanistă v. infra
Teatrul prerenascentist. Teatrul religios: 2 ore
Prelegerea, explicaţia,
14. Gómez Manrique. Teatrul umanist: Fernando Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
de Rojas, La Celestina v. infra
Bibliografie
Referinţe principale: Río, Ángel del, Historia de la literatura española. Desde los orígenes hasta 1700. Volumen 1.
Barcelona: Bruguera, 1985; Blecua, José Manuel, Historia de la literatura española I, Zaragoza, Librería General, 1944;
Le Goff, Jacques, La Edad Media explicada a los jóvenes, Barcelona, Ediciones Paidós, 2007; VV.AA., Historia de
España. Manual para estudiantes de español de las Secciones Bilingües, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
2016.
Referinţe suplimentare (opțional): Menéndez Peláez, Jesús, Historia de la literatura española. Volumen I Edad Media,
Everest, 2005; Deyermond, Alan, Historia de la literatura española 1. La Edad Media, Barcelona, Ariel, varias ediciones;
Valdeón, Julio, La Alta Edad Media, Madrid, Anaya, 1999; Valdeón, Julio, La Baja Edad Media, Madrid, Anaya, 1987;
Valdeón, Julio, Vida cotidiana en la Edad Media, Madrid: Dastin Export, 2004. Materiale în format electronic:
http://www.cervantesvirtual.com/; http://www.rinconcastellano.com/index.html și materiale audiovizuale
Observaţii
8.2 Seminar / Laborator Metode de predare (ore şi referinţe
bibliografice)
Abordări interactive şi aplicaţii
2 ore
Introducere. Considerații generale. practice (lectură şi comentariu de
1. Referinţe bibliografice:
Prezentarea tematicii și a bibliografiei. text, traduceri, analize lexicale şi
v. infra
morfologice).
Abordări interactive şi aplicaţii
2 ore
Lirica tradițională peninsulară: jarcha, practice (lectură şi comentariu de
2. Referinţe bibliografice:
cantiga, zéjel, villancico. text, traduceri, analize lexicale şi
v. infra
morfologice).
Abordări interactive şi aplicaţii
2 ore
Epica medievală spaniolă și mester de practice (lectură şi comentariu de
3. Referinţe bibliografice:
juglaría: el Cantar de Mio Cid (I) text, traduceri, analize lexicale şi
v. infra
morfologice).
Abordări interactive şi aplicaţii
2 ore
Epica medievală spaniolă și mester de practice (lectură şi comentariu de
4. Referinţe bibliografice:
juglaría: el Cantar de Mio Cid (II) text, traduceri, analize lexicale şi
v. infra
morfologice).
Abordări interactive şi aplicaţii
Poezia clericală sau mester de clerecía în 2 ore
practice (lectură şi comentariu de
5. secolul XIII: Gonzalo de Berceo, Milagros de Referinţe bibliografice:
text, traduceri, analize lexicale şi
Nuestra Señora v. infra
morfologice).
Abordări interactive şi aplicaţii
Poezia clericală sau mester de clerecía în 2 ore
practice (lectură şi comentariu de
6. secolul XIV: Juan Ruiz, Arcipreste de Hita, Referinţe bibliografice:
text, traduceri, analize lexicale şi
Libro de Buen Amor (I) v. infra
morfologice).
Abordări interactive şi aplicaţii
Poezia clericală sau mester de clerecía în 2 ore
practice (lectură şi comentariu de
7. secolul XIV: Juan Ruiz, Arcipreste de Hita, Referinţe bibliografice:
text, traduceri, analize lexicale şi
Libro de Buen Amor (I) v. infra
morfologice).
Abordări interactive şi aplicaţii
Proza medievală spaniolă și literatura 2 ore
practice (lectură şi comentariu de
8. reprezentată de exemplum în secolul XIV: Referinţe bibliografice:
text, traduceri, analize lexicale şi
Don Juan Manuel, El Conde Lucanor (I) v. infra
morfologice).
Abordări interactive şi aplicaţii
Proza medievală spaniolă și literatura 2 ore
practice (lectură şi comentariu de
9. reprezentată de exemplum în secolul XIV: Referinţe bibliografice:
text, traduceri, analize lexicale şi
Don Juan Manuel, El Conde Lucanor (II) v. infra
morfologice).
Lirica cultă curtenească și marii poeți ai Abordări interactive şi aplicaţii
2 ore
secolului XV. Marchizul de Santillana, practice (lectură şi comentariu de
10. Referinţe bibliografice:
Serranillas. Juan de Mena, Laberinto de text, traduceri, analize lexicale şi
v. infra
Fortuna (I) morfologice).
Abordări interactive şi aplicaţii
Lirica cultă curtenească și marii poeți ai 2 ore
practice (lectură şi comentariu de
11. secolului XV. Jorge Manrique, Coplas a la Referinţe bibliografice:
text, traduceri, analize lexicale şi
muerte de su padre (II) v. infra
morfologice).
Romancero Abordări interactive şi aplicaţii
2 ore
practice (lectură şi comentariu de
12. Referinţe bibliografice:
text, traduceri, analize lexicale şi
v. infra
morfologice).
Teatrul în secolul XV. La Celestina (I) Abordări interactive şi aplicaţii
2 ore
practice (lectură şi comentariu de
13. Referinţe bibliografice:
text, traduceri, analize lexicale şi
v. infra
morfologice).
Teatrul în secolul XV. La Celestina (II) Abordări interactive şi aplicaţii
2 ore
practice (lectură şi comentariu de
14. Referinţe bibliografice:
text, traduceri, analize lexicale şi
v. infra
morfologice).
Bibliografie: Barbadillo, María Teresa (ed.), Romancero y lírica tradicional, Pearson, 1995; Frenk, Margit (ed.), Lírica
española de tipo popular, Madrid, Cátedra, 2001; Montaner Frutos, Albertos (ed.), Cantar de Mio Cid, Versión
modernizada,https://www.caminodelcid.org/cid-historia-leyenda/cantar-mio-cid/cantar-pdf/; Berceo, Gonzalo de, Milagros
de Nuestra Señora, Madrid, Castalia, 1998; Juan Ruiz, Arcipreste de Hita, El Libro de Buen Amor, Madrid, Castalia,
1995; Don Juan Manuel, El Conde Lucanor, Madrid, Cátedra, 1989; Jorge Manrique, Poesía, Madrid, Cátedra, 1989;
Díaz-Mas, Paloma (ed.), Romancero, Madrid, Editorial Crítica, 1994; Fernando de Rojas, La Celestina, Versión
modernizada digital, http://aix1.uottawa.ca/~jmruano/celestina.moderna.pdf. Materiale în format electronic:
http://www.cervantesvirtual.com/; http://www.rinconcastellano.com/index.html.

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor profesionale şi


angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei este coroborat atât cu aşteptările comunităţii filologice cât şi cu cele ale asociaţiilor profesionale şi
ale unor angajatori ai absolvenţilor ca: referenţi de specialitate, referenţi relaţii externe, documentarişti, editorialişti,
filologi, lectori de carte, redactori, secretari de redacţie, secretari literari, funcţionari de stat, funcţionari publici.
Conţinutul și metodologia cursului sunt în concordanță cu cerinţele programelor pentru concursurile de titularizare,
definitivat, gradul II şi gradul I în învăţământ pentru profesorii de limba spaniolă.

10. Evaluare
10.3 Pondere în
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare
nota finală (%)
Cunoaşterea, înţelegerea şi
explicarea corectă a noţiunilor
10.4 Curs Examen scris 60%
specifice literaturii medievale
spaniole.
Îndeplinirea obligaţiilor vizând
temele de casă şi participarea Evaluare pe parcurs 40%
10.5 Seminar/ Laborator
activă la discuţii şi la aplicaţiile (activităţi practice, teme,
practice realizate. teste)
10.6 Standard minim de performanţă
1). Dovedirea însușirii minimale a noţiunilor specifice literaturii medievale spaniole, pe baza bibliografiei aferente, prin
promovarea cu minim 5 (cu rotunjire) a componentei de curs din cadrul examenului final.
2). Îndeplinirea minimală a condiţiilor obligatorii privind seminarul: participarea activă la discuții și la aplicațiile practice
realizate în clasă, realizarea temelor de casă şi promovarea cu minim 5 (cu rotunjire) a componentei de seminar din
cadrul examenului final.

Data completării: Titular de curs Titular de seminar


10.09.2019 Conf. dr. Alina Țiței Drd. Lavinia Ienceanu

Data avizării in departament Director de departament


17.09.2019 Prof. dr. Rodica Dimitriu
FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
1.2 Facultatea Facultatea de Litere
Limbi şi Literaturi Străine ⁄ Catedra de Limbi Clasice, Italiană şi
1.3 Departamentul
Spaniolă
1.4 Domeniul de studii Limbă şi literatură
1.5 Ciclul de studii Licenţă
1.6 Programul de studii / Calificarea Limbă şi literatură spaniolă

2. Date despre disciplină


PRACTICA LIMBII A – PRACTICA LIMBII SPANIOLE (CP); PRACTICA TEXTULUI
2.1 Denumirea disciplinei
SPANIOL (CP)
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar ASIST. DR. ALIN TITI CĂLIN; DRD. LAVINIA IENCEANU
2.4 An de studiu I 2.5 Semestru II 2.6 Tip de evaluare EVP 2.7 Regimul discipinei OB
* OB – Obligatoriu / OP – Opţional

3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice)


3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2 curs - 3.3. seminar/laborator 4
3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5. curs - 3.6. seminar/laborator 56
Distribuţia fondului de timp ore
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele 15
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15
Tutoriat 2
Examinări 2
Alte activităţi...................................
3.7 Total ore studiu individual 42
3.8 Total ore pe semestru 100
3.9 Număr de credite 4

4. Precondiţii (dacă este cazul)


4.1 De curriculum
4.2 De competenţe

5. Condiţii (dacă este cazul)


5.1 De desfăşurare a cursului

5.2 De desfăşurare a
seminarului/laboratorului
6. Competenţe specifice acumulate
C1. Comunicarea eficientă, scrisă şi orală, în limba română şi în limba spaniolă.
 Interpretarea relaţiei dintre mesajul oral sau scris şi contextul său, identificarea tehnicilor argumentative
şi de construcţie a mesajului în limba română şi în limba spaniolă.
Competenţe profesionale

 Receptarea critică şi producerea de mesaje orale sau scrise specifice comunicării ştiinţifice la nivel
universitar (prezentări de proiecte, referate, recenzii, comunicări, lucrări de licenţă etc.) atât în limba
română cât şi în limba spaniolă.
C2. Descrierea sistemului lexical şi gramatical al limbii spaniole şi utilizarea acestuia în producerea, traducerea şi
interpretarea de texte, precum şi în interacţiunea verbală.
 Descrierea sistemului lexical şi gramatical al limbii spaniole în varianta sa standard și definirea
conceptelor lingvistice de bază specifice limbii spaniole.
 Receptarea şi interpretarea corectă a discursurilor orale și scrise la nivel A2-B1; producerea fluentă şi
spontană de texte orale și scrise (inclusiv traduceri) la nivel A2-B1, adaptând vocabularul şi stilul în
funcţie de destinatar, de tipul de text şi de subiectul tratat.

C1.Utilizarea componentelor domeniului limbi şi literaturi în deplină concordanţă cu etica profesională.


transversale
Competenţe

C2. Relaţionarea în echipă; comunicarea interpersonală şi asumarea de roluri specifice.


C3. Organizarea unui proiect individual de formare continuă; îndeplinirea obiectivelor de formare prin activităţi de
informare, prin proiecte în echipă şi prin participarea la programe instituţionale de dezvoltare personală şi
profesională.

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate)


Cursul de Practica limbii contribuie la deprinderea de către studenți a abilității de a exprima oral și în scris o
gamă variată de sentimente, atitudini, gânduri, opinii și senzații, prin apel la structuri gramaticale cu un nivel
7.1. Obiectivul

scăzut și/sau mediu de complexitate și a unui lexic bogat, dar și la dezvoltarea simțului limbii și a capacității de
general

corelare a cunoștințelor teoretice cu activitatea practică. Cursul de Practica textului urmărește achiziționarea de
către studenți a unui vocabular variat și dezvoltarea capacităţii de înţelegere şi interpretare a unui text
(literar⁄non-literar) de nivel scăzut și/sau mediu, cu ajutorul unor noțiuni, concepte și tehnici de analiză specifice,
precum şi dezvoltarea capacităţii de a traduce texte cu grad scăzut și/sau mediu de dificultate.
La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să:
PRACTICA LIMBII SPANIOLE (CP)
1. Recunoască elemente şi structuri gramaticale cu un grad mediu de dificultate.
2. Utilizeze structurile gramaticale în producerea de contexte orale şi scrise cu un nivel scăzut și/sau mediu de
elaborare.
7.2. Obiectivele specifice

PRACTICA TEXTULUI SPANIOL (CP)


1.Înţeleagă sensul general, informaţia esenţială, punctele principale şi detaliile cele mai relevante din texte
scurte şi fragmente literare şi/sau non-literare, cu o structură simplă şi clară, scrise într-un registru standard şi
utilizând un lexic de nivel scăzut și/sau mediu.
2. Analizeze un text scurt sau fragment literar şi/sau non-literar, de nivel scăzut și/sau mediu, ţinând cont de
aspectele formale, conţinut, tematică, personaje, context istoric, elemente socio-culturale, particularităţi
lingvistice, etc.
3. Utilizeze noţiuni, concepte, termeni, expresii, structuri specifice limbii spaniole în scopul înţelegerii diverselor
texte, literare sau ştiinţifice, şi al producerii de noi contexte.
4. Folosească structurile gramaticale şi lexicul dobândite, în vederea înţelegerii, traducerii şi producerii unor
texte cu diferite grade de complexitate (descrieri, anunţuri, cărţi poştale, ştiri, anecdote, rezumate, recenzii,
comentarii critice, scrisori, interviuri, reţete, etc.).

8. Conţinut
Observaţii
8.1 Curs Metode de predare
(ore şi referinţe
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Bibliografie
Referinţe principale:

Referinţe suplimentare:

Observaţii
Seminar / Laborator
8.2 Metode de predare (ore şi referinţe
PRACTICA LIMBII SPANIOLE (CP)
bibliografice)
Activităţi interactive şi aplicaţii 2 ore
1. practice: explicaţii teoretice şi Referinţe bibliografice:
Imperfectul
exerciţii gramaticale variate v. infra
Activităţi interactive şi aplicaţii 2 ore
2. Perfectul simplu practice: explicaţii teoretice şi Referinţe bibliografice:
exerciţii gramaticale variate v. infra
Activităţi interactive şi aplicaţii 2 ore
3. Mai mult ca perfectul practice: explicaţii teoretice şi Referinţe bibliografice:
exerciţii gramaticale variate v. infra
Activităţi interactive şi aplicaţii 2 ore
4. Pronumele și adjectivele nehotărâte practice: explicaţii teoretice şi Referinţe bibliografice:
exerciţii gramaticale variate v. infra
Pronumele personale de complement direct. Activităţi interactive şi aplicaţii 2 ore
5. Pronumele personale de complement practice: explicaţii teoretice şi Referinţe bibliografice:
indirect (I) exerciţii gramaticale variate v. infra
Pronumele personale de complement direct. Activităţi interactive şi aplicaţii 2 ore
6. Pronumele personale de complement practice: explicaţii teoretice şi Referinţe bibliografice:
indirect (II) exerciţii gramaticale variate v. infra
Activităţi interactive şi aplicaţii 2 ore
7. Estar + gerundio practice: explicaţii teoretice şi Referinţe bibliografice:
exerciţii gramaticale variate v. infra
Dificultăți ale gradelor de comparație.
Activităţi interactive şi aplicaţii 2 ore
Comparativul și superlativul neregulat.
8. practice: explicaţii teoretice şi Referinţe bibliografice:
Superlativul în –ísimo și –érrimo. Adjective
exerciţii gramaticale variate v. infra
care nu admit grade de comparație.
Activităţi interactive şi aplicaţii 2 ore
9. Imperativul practice: explicaţii teoretice şi Referinţe bibliografice:
exerciţii gramaticale variate v. infra
Activităţi interactive şi aplicaţii 2 ore
10. Viitorul simplu. Viitorul perfect practice: explicaţii teoretice şi Referinţe bibliografice:
exerciţii gramaticale variate v. infra
Activităţi interactive şi aplicaţii 2 ore
11. Prepoziții (I) practice: explicaţii teoretice şi Referinţe bibliografice:
exerciţii gramaticale variate v. infra
Activităţi interactive şi aplicaţii 2 ore
12. Prepoziții (II) practice: explicaţii teoretice şi Referinţe bibliografice:
exerciţii gramaticale variate v. infra
Activităţi interactive şi aplicaţii 2 ore
13. Por și para (I) practice: explicaţii teoretice şi Referinţe bibliografice:
exerciţii gramaticale variate v. infra
Activităţi interactive şi aplicaţii 2 ore
14. Por și para (II) practice: explicaţii teoretice şi Referinţe bibliografice:
exerciţii gramaticale variate v. infra
Bibliografie: Aragonés, Luis; Palencia Ramón, Gramática de uso del español A1-B2. Teoría y práctica, Ediciones SM,
Madrid, 2007; Castro, Francisca, Uso de la grámatica. Elemental. Edelsa, Madrid, 1996; Castro Viúdez, Francisca,
Aprende gramática y vocabulario A1, Sgel, Madrid, 2004; Castro Viúdez, Francisca, Aprende gramática y vocabulario
A2, Sgel, Madrid, 2008; VV.AA., Gramática básica del estudiante de español. Edición revisada y ampliada. Difusión,
Barcelona, 2006.
Observaţii
Seminar / Laborator
8.2 Metode de predare (ore şi referinţe
PRACTICA TEXTULUI SPANIOL (CP)
bibliografice)
Text: Rubén Darío, La larva (fragment). Abordări interactive şi aplicaţii
2 ore
Exerciții de comprehensiune textuală. practice (lectură şi comentariu de
1. Referinţe bibliografice:
Analiză lexico-semantică I. Aspecte socio- text, traduceri, analize lexicale şi
v. infra
culturale morfologice şi socio-culturale ).
Text: Rubén Darío, La larva Exerciții de Abordări interactive şi aplicaţii
2 ore
comprehensiune textuală. Analiză lexico- practice (lectură şi comentariu de
2. Referinţe bibliografice:
semantică II text, traduceri, analize lexicale şi
v. infra
morfologice).
Text: En la selva del Amazonas Exerciții de Abordări interactive şi aplicaţii
2 ore
comprehensiune textuală. Analiză lexico- practice (lectură şi comentariu de
3. Referinţe bibliografice:
semantică. Aspecte socio-culturale text, traduceri, analize lexicale şi
v. infra
morfologice şi socio-culturale).
Text: Frida Kahlo. El elefante y la sombra Abordări interactive şi aplicaţii
2 ore
(fragment). Exerciții de comprehensiune practice (lectură şi comentariu de
4. Referinţe bibliografice:
textuală. Analiză lexico-semantică I. text, traduceri, analize lexicale şi
v. infra
Aspecte socio-culturale morfologice şi socio-culturale).
Text: Frida Kahlo. El elefante y la sombra Abordări interactive şi aplicaţii
2 ore
(fragment). Exerciții de comprehensiune practice (lectură şi comentariu de
5. Referinţe bibliografice:
textuală. Analiză lexico-semantică II text, traduceri, analize lexicale şi
v. infra
morfologice).
Text: ¿Quién es Juan Silencio? (fragment). Abordări interactive şi aplicaţii
2 ore
Exerciții de comprehensiune textuală. practice (lectură şi comentariu de
6. Referinţe bibliografice:
Analiză lexico-semantică text, traduceri, analize lexicale şi
v. infra
morfologice).
Text: El monstruo del rock (fragment). Abordări interactive şi aplicaţii
2 ore
Exerciții de comprehensiune textuală. practice (lectură şi comentariu de
7. Referinţe bibliografice:
Analiză lexico-semantică. Vocabular: text, traduceri, analize lexicale şi
v. infra
instrumente muzicale morfologice).
Text: La vida es un tango (fragment). Abordări interactive şi aplicaţii
2 ore
Exerciții de comprehensiune textuală. practice (lectură şi comentariu de
8. Referinţe bibliografice:
Analiză lexico-semantică. Aspecte socio- text, traduceri, analize lexicale şi
v. infra
culturale morfologice şi socio-culturale).
Text: Taxi a Coyoacan (fragment). Exerciții Abordări interactive şi aplicaţii
2 ore
de comprehensiune textuală. Analiză lexico- practice (lectură şi comentariu de
9. Referinţe bibliografice:
semantică. Aspecte socio-culturale text, traduceri, analize lexicale şi
v. infra
morfologice şi socio-culturale).
Text: El juego de té (fragment). Exerciții de Abordări interactive şi aplicaţii
2 ore
comprehensiune textuală. Analiză lexico- practice (lectură şi comentariu de
10. Referinţe bibliografice:
semantică text, traduceri, analize lexicale şi
v. infra
morfologice).
Text: Perdidos en el Camino del Inca Abordări interactive şi aplicaţii
2 ore
(fragment). Exerciții de comprehensiune practice (lectură şi comentariu de
11. Referinţe bibliografice:
textuală. Analiză lexico-semantică I text, traduceri, analize lexicale şi
v. infra
morfologice).
Text: Perdidos en el Camino del Inca Abordări interactive şi aplicaţii
2 ore
(fragment). Exerciții de comprehensiune practice (lectură şi comentariu de
12. Referinţe bibliografice:
textuală. Analiză lexico-semantică II. text, traduceri, analize lexicale şi
v. infra
Aspecte socio-culturale morfologice şi socio-culturale).
Text: Trimestre maldito (fragment). Exerciții Abordări interactive şi aplicaţii 2 ore
13. de comprehensiune textuală. Analiză lexico- practice (lectură şi comentariu de Referinţe bibliografice:
semantică I. text, traduceri, analize lexicale şi v. infra
morfologice).
Text: Trimestre maldito (fragment). Exerciții Abordări interactive şi aplicaţii
2 ore
de comprehensiune textuală. Analiză lexico- practice (lectură şi comentariu de
14. Referinţe bibliografice:
semantică II. Aspecte socio-culturale text, traduceri, analize lexicale şi
v. infra
morfologice şi socio-culturale).
Bibliografie: DARÍO, Rubén & QUIROGA, Horacio & LUGONÉS, Leopoldo, Cuentos fantásticos, adaptación didáctica
y actividades por Flavia Bocchio, Génova: Cideb Editrice, 2011; MASOLIVER RÓDENAS, Joaquín, En la selva del
Amazonas. Historias breves para leer, Madrid: SGEL, 2000; MORENO, Aroa, Frida Kahlo. Viva la vida, Barcelona:
Difusión, 2011; RIBAS, Rosa, La clave está en el pasado, Madrid: Klett Sprachen, 2011; SANCHO, Elvira & SURÍS,
Jordi, Aventura juvenil. El monstruo del rock, Barcelona: Difusión, 2009; Perdidos en el Camino del Inca, Barcelona:
Difusión, 2009; Trimestre maldito, Barcelona: Difusión, 2009; SOLÉ, Eulalia & LÓPEZ, Silvia, El juego de té, Madrid:
SGEL, 2009; SOLER-ESPIAUBA, Dolores, La vida es un tango, Barcelona: Difusión, 2008; Taxi a Coyoacan,
Barcelona: Difusión, 1997.

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor profesionale şi


angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei este coroborat atât cu aşteptările comunităţii filologice cât şi cu cele ale asociaţiilor profesionale şi
ale unor angajatori ai absolvenţilor ca: referenţi de specialitate, referenţi relaţii externe, documentarişti, editorialişti,
filologi, lectori de carte, redactori, secretari de redacţie, secretari literari, funcţionari de stat, funcţionari publici.
Conţinutul și metodologia cursului sunt în concordanță cu cerinţele programelor pentru concursurile de titularizare,
definitivat, gradul II şi gradul I în învăţământ pentru profesorii de limba spaniolă.

10. Evaluare
10.3 Pondere în
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare
nota finală (%)
10.4 Curs - - -
100% pentru
Îndeplinirea obligaţiilor vizând fiecare curs practic;
Evaluare pe parcurs
temele de casă şi participarea nota fiecărui curs
10.5 Seminar/ Laborator (activităţi practice, teme,
activă la discuţii şi la aplicaţiile practic reprezintă
teste)
practice realizate. 50% din nota finală
a disciplinei
10.6 Standard minim de performanţă
Îndeplinirea minimală a condiţiilor obligatorii privind cursurile practice: participarea activă la discuții și la aplicațiile
practice realizate în clasă, realizarea temelor de casă şi promovarea testelor finale de verificare a cunoștințelor.

Data completării: Titular de curs Titular de seminar


10.09.2019 Asist. dr. Alin Titi Călin
Drd. Lavinia Ienceanu

Data avizării in departament Director de departament


17.09.2019 Prof. dr. Rodica Dimitriu
LIMBĂ ŞI LITERATURĂ SPANIOLĂ A
ANUL II 2019-2020
FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
1.2 Facultatea Facultatea de Litere
Limbi şi Literaturi Străine ⁄ Catedra Limbi Clasice, Italiană şi
1.3 Departamentul
Spaniolă
1.4 Domeniul de studii Limbă şi literatură
1.5 Ciclul de studii Licenţă
1.6 Programul de studii / Calificarea Limbă şi literatură spaniolă

2. Date despre disciplină


2.1 Denumirea disciplinei LIMBĂ STRĂINĂ A – MORFOLOGIE SPANIOLĂ
2.2 Titularul activităţilor de curs ASIST. DR. ALIN TITI CĂLIN
2.3 Titularul activităţilor de seminar ASIST. DR. ALIN TITI CĂLIN
2.4 An de studiu II 2.5 Semestru I 2.6 Tip de evaluare E 2.7 Regimul discipinei OB
* OB – Obligatoriu / OP – Opţional

3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice)


3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2 curs 2 3.3. seminar/laborator 2
3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5. curs 28 3.6. seminar/laborator 28
Distribuţia fondului de timp ore
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele 30
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 30
Tutoriat 2
Examinări 2
Alte activităţi...................................
3.7 Total ore studiu individual 92
3.8 Total ore pe semestru 150
3.9 Număr de credite 6

4. Precondiţii (dacă este cazul)


4.1 De curriculum
4.2 De competenţe

5. Condiţii (dacă este cazul)


5.1 De desfăşurare a cursului

5.2 De desfăşurare a
seminarului/laboratorului

6. Competenţe specifice acumulate


C1. Utilizarea adecvată a conceptelor în studiul lingvisticii generale.
 Definirea conceptelor şi identificarea şi exemplificarea limbajului specific lingvisticii generale.
 Aplicarea conceptelor de lingvistică generală în investigarea dinamică şi interrelaţionarea fenomenelor
literare/culturale.
Competenţe profesionale

C2. Comunicarea eficientă, scrisă şi orală, în limba română şi în limba spaniolă.


 Interpretarea relaţiei dintre mesajul oral sau scris şi contextul său, identificarea tehnicilor argumentative
şi de construcţie a mesajului în limba română şi în limba spaniolă.
 Receptarea critică şi producerea de mesaje orale sau scrise specifice comunicării ştiinţifice la nivel
universitar (prezentări de proiecte, referate, recenzii, comunicări, lucrări de licenţă etc.) atât în limba
română cât şi în limba spaniolă.
C3. Descrierea sistemului morfologic al limbii spaniole şi utilizarea acestuia în producerea, traducerea şi
interpretarea de texte, precum şi în interacţiunea verbală.
 Explicarea clasificărilor morfologice şi analizarea discursurilor orale şi scrise în limba spaniolă, utilizând
aparatul conceptual al lingvisticii.
 Analiza şi descrierea metodelor de analiză lingvistică şi gramaticală.
 Autoanaliza şi recunoaşterea principalelor dificultăţi morfologice ale limbii spaniole.

C1.Utilizarea componentelor domeniului limbi şi literaturi în deplină concordanţă cu etica profesională.


transversale
Competenţe

C2. Relaţionarea în echipă; comunicarea interpersonală şi asumarea de roluri specifice.


C3. Organizarea unui proiect individual de formare continuă; îndeplinirea obiectivelor de formare prin activităţi de
informare, prin proiecte în echipă şi prin participarea la programe instituţionale de dezvoltare personală şi
profesională.

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate)


Cursul are în vedere cunoașterea și consolidarea noțiunilor de morfologie a limbii spaniole, prin tratarea la un
7.1. Obiectivul

nivel superior a categoriilor morfologice, conform noilor tendințe ale studiilor despre limbă. Totodată, se
general

urmărește însușirea de către studenți a caracteristicilor fiecărei părți de vorbire, dobândirea capacităţii de a
sesiza aspectele normative și sistematice ale limbii spaniole şi a deprinderilor de a se exprima corect în limba
spaniolă.
7.2. Obiectivele specifice

La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să:

1. Cunoască unităţile de analiză morfologică şi să le aplice în descrierea structurii cuvântului.


2. Înţeleagă mecanismele de creare lexicală.
3. Înţeleagă funcţionarea categoriilor nominale şi verbale în limba spaniolă.

8. Conţinut
Observaţii
8.1 Curs Metode de predare (ore şi referinţe
bibliografice)
2 ore
Morfologia: obiectul de studiu. Morfologia Prelegerea, explicaţia,
1. Referinţe bibliografice:
flexivă și derivativă. Lexeme și morfeme demonstraţia, abordări interactive
v. infra
2 ore
Substantivul: clasificări, genul şi numărul. Prelegerea, explicaţia,
2. Referinţe bibliografice:
Substantivizarea demonstraţia, abordări interactive
v. infra
Funcţiile sintagmei nominale. Adjectivul. 2 ore
Prelegerea, explicaţia,
3. Genul şi numărul adjectivului. Gradele de Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
comparaţie ale adjectivelor v. infra
2 ore
Pronumele personale, reflexive, reciproce. Prelegerea, explicaţia,
4. Referinţe bibliografice:
Valorile gramaticale ale lui se demonstraţia, abordări interactive
v. infra
2 ore
Pronumele demonstrative, posesive, relative, Prelegerea, explicaţia,
5. Referinţe bibliografice:
interogative, nehotărâte demonstraţia, abordări interactive
v. infra
2 ore
Prelegerea, explicaţia,
6. Determinanții. Clasificări și funcții Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
v. infra
2 ore
Structura verbului. Accidente gramaticale ale Prelegerea, explicaţia,
7. Referinţe bibliografice:
verbului. Forme impersonale demonstraţia, abordări interactive
v. infra
2 ore
Categorii verbale. Verbe predicative, Prelegerea, explicaţia,
8. Referinţe bibliografice:
auxiliare, copulative demonstraţia, abordări interactive
v. infra
2 ore
Prelegerea, explicaţia,
9. Moduri și timpuri verbale Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
v. infra
2 ore
Prelegerea, explicaţia,
10. Perifrazele verbale Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
v. infra
2 ore
Prelegerea, explicaţia,
11. Adverbul. Locuțiunile adverbiale Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
v. infra
2 ore
Prelegerea, explicaţia,
12. Prepoziţiile. Locuțiunile prepoziționale Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
v. infra
2 ore
Prelegerea, explicaţia,
13. Conjuncția. Locuțiunile conjuncționale Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
v. infra
2 ore
Prelegerea, explicaţia,
14. Interjecția. Analize morfologice Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
v. infra
Bibliografie
Referinţe principale: Alarcos Llorach, E., Gramática de la lengua española, Espasa Calpe, Madrid, 1994; Gómez
Torrego, Leonardo, Gramática didáctica de la lengua española. Madrid: Ediciones SM, 1988; Gutiérrez Araus, María
Luz, et alii., Curso básico de la lengua española, Ramón Aceres, Madrid, 2010; Hualde, José Ignacio et alii, Introducción
a la lingüística hispánica. Cambridge: Cambridge University Press; Lobato, J., Garcia, N., Español 2000. Gramática,
SGEL, Madrid, 1999.
Referinţe suplimentare: Bello, A., Gramática de la lengua castellana, EDAF, Madrid, 1984; RAE, Esbozo de una nueva
gramática de la lengua española, Espasa Calpe, Madrid, 1973; Torrego, L. G. , Ejercicios de Gramática Normativa, Arco
Libros, Madrid, 1996; Cuadrado, F., Godoy, G., Lengua castellana y literatura, Edelvives, Zaragoza, 2007.
Observaţii
8.2 Seminar / Laborator Metode de predare (ore şi referinţe
bibliografice)
Activităţi interactive: exerciţii
Pluralul substantivelor proprii. Numărul 2 ore
realizate în funcţie de conţinuturile
1. cuvintelor terminate în vocale sau consoane Referinţe bibliografice:
predate atât individual cât şi în
(I). v. infra
echipă
Activităţi interactive: exerciţii
Pluralul substantivelor proprii. Numărul 2 ore
realizate în funcţie de conţinuturile
2. cuvintelor terminate în vocale sau consoane Referinţe bibliografice:
predate atât individual cât şi în
(II). v. infra
echipă
Activităţi interactive: exerciţii
2 ore
Clasificarea semantică a adjectivelor. Forma realizate în funcţie de conţinuturile
3. Referinţe bibliografice:
şi aşezarea adjectivelor în propoziţii (I). predate atât individual cât şi în
v. infra
echipă
Activităţi interactive: exerciţii
2 ore
Clasificarea semantică a adjectivelor. Forma realizate în funcţie de conţinuturile
4. Referinţe bibliografice:
şi aşezarea adjectivelor în propoziţii (II). predate atât individual cât şi în
v. infra
echipă
Activităţi interactive: exerciţii
2 ore
Clasificarea şi caracterizarea articolului în realizate în funcţie de conţinuturile
5. Referinţe bibliografice:
spaniolă (I). predate atât individual cât şi în
v. infra
echipă
Activităţi interactive: exerciţii
2 ore
Clasificarea şi caracterizarea articolului în realizate în funcţie de conţinuturile
6. Referinţe bibliografice:
spaniolă (II). predate atât individual cât şi în
v. infra
echipă
Activităţi interactive: exerciţii
2 ore
Pronumele lo şi se. Fenomenul lingvistic de realizate în funcţie de conţinuturile
7. Referinţe bibliografice:
laísmo, leísmo şi loísmo (I). predate atât individual cât şi în
v. infra
echipă
Activităţi interactive: exerciţii
2 ore
Pronumele lo şi se. Fenomenul lingvistic de realizate în funcţie de conţinuturile
8. Referinţe bibliografice:
laísmo, leísmo şi loísmo (II). predate atât individual cât şi în
v. infra
echipă
Activităţi interactive: exerciţii
Moduri şi timpuri verbale. Verbe 2 ore
realizate în funcţie de conţinuturile
9. impersonale. Diateza pasivă. Participii Referinţe bibliografice:
predate atât individual cât şi în
neregulate (I). v. infra
echipă
Moduri şi timpuri verbale. Verbe Activităţi interactive: exerciţii 2 ore
10.
impersonale. Diateza pasivă. Participii realizate în funcţie de conţinuturile Referinţe bibliografice:
neregulate (II). predate atât individual cât şi în v. infra
echipă
Activităţi interactive: exerciţii
Folosirea prepoziţiilor por şi para. Prepoziţii 2 ore
realizate în funcţie de conţinuturile
11. temporale. Verbe + prepoziţii. Prepoziţii Referinţe bibliografice:
predate atât individual cât şi în
cauzale şi modale (I). v. infra
echipă
Activităţi interactive: exerciţii
Folosirea prepoziţiilor por şi para. Prepoziţii 2 ore
realizate în funcţie de conţinuturile
12. temporale. Verbe + prepoziţii. Prepoziţii Referinţe bibliografice:
predate atât individual cât şi în
cauzale şi modale (II). v. infra
echipă
Folosirea adverbului. Elemente care Activităţi interactive: exerciţii
2 ore
funcţionează ca adverbe. Comparativul şi realizate în funcţie de conţinuturile
13. Referinţe bibliografice:
superlativul adverbelor. Locuţiuni predate atât individual cât şi în
v. infra
conjuncţionale (I). echipă
Folosirea adverbului. Elemente care Activităţi interactive: exerciţii
2 ore
funcţionează ca adverbe. Comparativul şi realizate în funcţie de conţinuturile
14. Referinţe bibliografice:
superlativul adverbelor. Locuţiuni predate atât individual cât şi în
v. infra
conjuncţionale (II). echipă
Bibliografie: Bosque, I: Las categorías gramaticales. Relaciones y diferencias. Madrid: Síntesis, 1989; Guillermo. H.
Análisis gramatical. Teoría y práctica. SGEL, 2008; RAE: Nueva gramática de la lengua española. Manual, Madrid:
Espasa, 2010; Varela, S.: La formación de palabras, Madrid: Taurus, 1993.

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor profesionale şi


angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei este coroborat atât cu aşteptările comunităţii filologice cât şi cu cele ale asociaţiilor profesionale şi
ale unor angajatori ai absolvenţilor ca: referenţi de specialitate, referenţi relaţii externe, documentarişti, editorialişti,
filologi, lectori de carte, redactori, secretari de redacţie, secretari literari, funcţionari de stat, funcţionari publici.
Conţinutul și metodologia cursului sunt în concordanță cu cerinţele programelor pentru concursurile de titularizare,
definitivat, gradul II şi gradul I în învăţământ pentru profesorii de limba spaniolă.

10. Evaluare
10.3 Pondere în
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare
nota finală (%)
Cunoaşterea, înţelegerea şi
10.4 Curs explicarea corectă a noţiunilor Examen scris 60%
specifice morfologiei spaniole.
Îndeplinirea obligaţiilor vizând
Evaluare pe parcurs
temele de casă şi participarea
10.5 Seminar/ Laborator (activităţi practice, teme, 40%
activă la discuţii şi la aplicaţiile
teste)
practice realizate.
10.6 Standard minim de performanţă
1). Dovedirea însușirii minimale a noţiunilor specifice morfologiei spaniole, pe baza bibliografiei aferente, în cadrul
examenului final.
2). Îndeplinirea minimală a condiţiilor obligatorii privind seminarul: participarea activă la discuții și la aplicațiile practice
realizate în clasă, realizarea temelor de casă şi susținerea testului final de verificare a cunoștințelor.
Data completării: Titular de curs Titular de seminar
10.09.2019 Asist. dr. Alin Titi Călin Asist. dr. Alin Titi Călin

Data avizării in departament Director de departament


17.09.2019 Prof. dr. Rodica Dimitriu
FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
1.2 Facultatea Facultatea de Litere
Limbi şi Literaturi Străine ⁄ Catedra de Limbi Clasice, Italiană şi
1.3 Departamentul
Spaniolă
1.4 Domeniul de studii Limbă şi literatură
1.5 Ciclul de studii Licenţă
1.6 Programul de studii / Calificarea Limbă şi literatură spaniolă

2. Date despre disciplină


2.1 Denumirea disciplinei LITERATURĂ STRĂINĂ A – SECOLUL DE AUR (I). RENAŞTEREA
2.2 Titularul activităţilor de curs CONF. DR. ALINA ŢIŢEI
2.3 Titularul activităţilor de seminar DRD. LAVINIA IENCEANU
2.4 An de studiu II 2.5 Semestru I 2.6 Tip de evaluare E 2.7 Regimul discipinei OB
* OB – Obligatoriu / OP – Opţional

3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice)


3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2 curs 2 3.3. seminar/laborator 2
3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5. curs 28 3.6. seminar/laborator 28
Distribuţia fondului de timp ore
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele 25
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 25
Tutoriat 2
Examinări 2
Alte activităţi...................................
3.7 Total ore studiu individual 67
3.8 Total ore pe semestru 125
3.9 Număr de credite 5

4. Precondiţii (dacă este cazul)


4.1 De curriculum
4.2 De competenţe

5. Condiţii (dacă este cazul)


5.1 De desfăşurare a cursului

5.2 De desfăşurare a
seminarului/laboratorului

6. Competenţe specifice acumulate


C1. Utilizarea adecvată a conceptelor in studiul teoriei literaturii si al literaturii universale si comparate.
 Definirea şi descrierea formelor de evoluţie şi a temelor esenţiale ale literaturii universale şi comparate,
şi descrierea conceptelor, perspectivelor şi metodelor utilizate în teoria literară modernă.
 Aplicarea conceptelor de teorie literară şi a metodelor comparatiste în investigarea dinamică şi
interrelaţionarea fenomenelor literare/culturale. Relaţionarea discursului literar cu discursul cutural, în
general, dar şi cu cel ştiinţific.
Competenţe profesionale

 Abordarea critică a ideilor şi orientărilor teoretice în studiul literaturii.


C2. Comunicarea eficientă, scrisă şi orală, în limba română şi în limba spaniolă.
 Interpretarea relaţiei dintre mesajul oral sau scris şi contextul său, identificarea tehnicilor argumentative
şi de construcţie a mesajului în limba română şi în limba spaniolă.
 Receptarea critică şi producerea de mesaje orale sau scrise specifice comunicării ştiinţifice la nivel
universitar (prezentări de proiecte, referate, recenzii, comunicări, lucrări de licenţă etc.) atât în limba
română cât şi în limba spaniolă.
C3. Analiza și prezentarea fenomenelor literare în contextul culturii spaniole.
 Precizarea și descrierea specificului epocilor şi curentelor literare din spaţiul cultural al limbii spaniole.
 Explicarea poziției operelor literare în contextul cultural spaniol și raportarea lor la tradițiile literare din
cultura spaniolă.
 Analiza textelor literare din cultura spaniolă cu respectarea normelor de cercetare specifice.
 Utilizarea literaturii de referință pentru interpretarea textului literar.

C1. Utilizarea componentelor domeniului limbi şi literaturi în deplină concordanţă cu etica profesională.
transversale
Competenţe

C2. Relaţionarea în echipă; comunicarea interpersonală şi asumarea de roluri specifice.


C3. Organizarea unui proiect individual de formare continuă; îndeplinirea obiectivelor de formare prin activităţi de
informare, prin proiecte în echipă şi prin participarea la programe instituţionale de dezvoltare personală şi
profesională.

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate)


Cursul este menit să prezinte direcțiile majore, problematica, trăsăturile specifice și principalii exponenți ai
Renașterii (sec. XVI), una dintre perioadele cele mai fecunde ale literaturii spaniole, dar include și o primă
7.1. Obiectivul

incursiune în viața și opera lui Miguel de Cervantes, scriitor aflat la granița dintre secolele al XVI-lea și al XVII-
general

lea. Activitățile aplicative urmăresc consolidarea cunoştinţelor teoretice, precum și orientarea lecturii şi a
studiului individual prin identificarea, caracterizarea și diferențierea principalelor genuri literare, opere și autori ai
perioadei, ca și prin analiza unor fragmente ilustrative, însoțită de o incursiune în contextul istoric, ideologic și
cultural al epocii.
7.2. Obiectivele specifice

La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să:

1. Cunoască principalii autori, opere, genuri și tendințe literare ale Renașterii spaniole.
2. Interpreteze din punct de vedere critic principalele aspecte ale istoriei literare din perioada Renașterii.
3. Elaboreze sinteze, rezumate comparative, recenzii, scheme, analize și comentarii teoretice pe baza lecturilor
realizate.
4. Utilizeze cu dezinvoltură anumite metode de analiză literară.
5. Folosească în mod adecvat bibliografia fundamentală despre literatura renascentistă.
8. Conţinut
Observaţii
8.1 Curs Metode de predare (ore şi referinţe
bibliografice)
Renaşterea (sec. XVI): Umanismul ‒ cadru
2 ore
istoric şi cultural. Omul renascentist. Prelegerea, explicaţia,
1. Referinţe bibliografice:
Literatura renascentistă ‒ consideraţii demonstraţia, abordări interactive
v. infra
generale (I)
Renaşterea (sec. XVI): Umanismul ‒ cadru
2 ore
istoric şi cultural. Omul renascentist. Prelegerea, explicaţia,
2. Referinţe bibliografice:
Literatura renascentistă ‒ consideraţii demonstraţia, abordări interactive
v. infra
generale (II)
Lirica cultă renascentistă. Poezia 2 ore
Prelegerea, explicaţia,
3. petrarchistă ‒ Garcilaso de la Vega, Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
Églogas. Sonetos (I) v. infra
Lirica cultă renascentistă. Poezia 2 ore
Prelegerea, explicaţia,
4. petrarchistă ‒ Garcilaso de la Vega, Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
Églogas. Sonetos (II) v. infra
Poezia religioasă ascetică şi mistică ‒ Fray 2 ore
Prelegerea, explicaţia,
5. Luis de León, San Juan de la Cruz, Santa Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
Teresa de Jesús (I) v. infra
Poezia religioasă ascetică şi mistică ‒ Fray 2 ore
Prelegerea, explicaţia,
6. Luis de León, San Juan de la Cruz, Santa Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
Teresa de Jesús (II) v. infra
2 ore
Proza renascentistă. Romanul ‒ consideraţii Prelegerea, explicaţia,
7. Referinţe bibliografice:
generale. Reprezentanţi (I) demonstraţia, abordări interactive
v. infra
2 ore
Proza renascentistă. Romanul ‒ consideraţii Prelegerea, explicaţia,
8. Referinţe bibliografice:
generale. Reprezentanţi (II) demonstraţia, abordări interactive
v. infra
2 ore
Prelegerea, explicaţia,
9. Romanul picaresc ‒ Lazarillo de Tormes (I) Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
v. infra
Romanul picaresc ‒ Lazarillo de Tormes (II). 2 ore
Prelegerea, explicaţia,
10. Teatrul renascentist ‒ Bartolomé de Torres Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
Naharro, Lope de Rueda v. infra
Cervantes: personalitate şi operă. Cervantes 2 ore
Prelegerea, explicaţia,
11. şi literatura timpului său. Originea şi evoluţia Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
teoriei literare cervantine (I) v. infra
Cervantes: personalitate şi operă. Cervantes 2 ore
Prelegerea, explicaţia,
12. şi literatura timpului său. Originea şi evoluţia Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
teoriei literare cervantine (II) v. infra
2 ore
Prelegerea, explicaţia,
13. Poezia şi teatrul lui Cervantes Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
v. infra
2 ore
Proza cervantină: Don Quijote de la Mancha; Prelegerea, explicaţia,
14. Referinţe bibliografice:
Nuvelele exemplare demonstraţia, abordări interactive
v. infra
Bibliografie
Referinţe principale: Río, Ángel del, Historia de la literatura española. Desde los orígenes hasta 1700. Volumen 1.
Barcelona, Bruguera, 1985; Blecua, José Manuel, Historia de la literatura española, Zaragoza, Librería General, 1944;
Cabañas, José Miguel, Breve historia de Cervantes, Madrid, Ediciones Nowtilus, 2016; Benassar, Bartolomé, La Europa
del Renacimiento, Madrid, Anaya, 2004; VV.AA., Historia de España. Manual para estudiantes de español de las
Secciones Bilingües, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2016.
Referinţe suplimentare (opțional): Menéndez Peláez, J.; Arellano, I. et al., Historia de la literatura española. Volumen
II Renacimiento y Barroco, Everest, 2005; Jones, R. O., Historia de la literatura española 2. Siglo de Oro: poesía y prosa,
Barcelona, Ariel, varias ediciones; Calvo, José, Así vivían en el Siglo de Oro, 2a ed., Madrid, Anaya, 1992. Zorita Bayón,
Miguel, Breve historia del Siglo de Oro, Madrid, Ediciones Nowtilus, 2010. Materiale în format electronic:
http://www.cervantesvirtual.com/; http://www.rinconcastellano.com/index.html și materiale audiovizuale.
Observaţii
8.2 Seminar / Laborator Metode de predare (ore şi referinţe
bibliografice)
Abordări interactive şi aplicaţii
2 ore
practice (lectură şi comentariu de
1. Seminar introductiv Referinţe bibliografice:
text, traduceri, analize lexicale şi
v. infra
morfologice).
Abordări interactive şi aplicaţii
2 ore
Evul Mediu și literatura medievală – practice (lectură şi comentariu de
2. Referinţe bibliografice:
recapitulare. Evul Mediu vs. Renaștere text, traduceri, analize lexicale şi
v. infra
morfologice).
Abordări interactive şi aplicaţii
Lirica renascentistă (I). Garcilaso de la 2 ore
practice (lectură şi comentariu de
3. Vega: Égloga I (fragmente). Égloga Referinţe bibliografice:
text, traduceri, analize lexicale şi
III (fragmente). v. infra
morfologice).
Abordări interactive şi aplicaţii
2 ore
Lirica renascentistă (I). Garcilaso de la practice (lectură şi comentariu de
4. Referinţe bibliografice:
Vega: Sonetos X, XIII, XXIII text, traduceri, analize lexicale şi
v. infra
morfologice).
Abordări interactive şi aplicaţii
2 ore
Lirica renascentistă (II). Poezia practice (lectură şi comentariu de
5. Referinţe bibliografice:
ascetică: Fray Luis de León, Vida retirada. text, traduceri, analize lexicale şi
v. infra
morfologice).
Abordări interactive şi aplicaţii
2 ore
Lirica renascentistă (II). Poezia mistică: San practice (lectură şi comentariu de
6. Referinţe bibliografice:
Juan de la Cruz, Noche oscura text, traduceri, analize lexicale şi
v. infra
morfologice).
Abordări interactive şi aplicaţii
2 ore
Proza renascentistă (I). Romanul practice (lectură şi comentariu de
7. Referinţe bibliografice:
picaresc: Anónimo, Lazarillo de Tormes I text, traduceri, analize lexicale şi
v. infra
morfologice).
Abordări interactive şi aplicaţii
2 ore
Proza renascentistă (I). Romanul practice (lectură şi comentariu de
8. Referinţe bibliografice:
picaresc: Anónimo, Lazarillo de Tormes II text, traduceri, analize lexicale şi
v. infra
morfologice).
Abordări interactive şi aplicaţii
2 ore
Proza renascentistă (II). Miguel de practice (lectură şi comentariu de
9. Referinţe bibliografice:
Cervantes: Viața și opera text, traduceri, analize lexicale şi
v. infra
morfologice).
Abordări interactive şi aplicaţii
Proza renascentistă (II). Miguel de 2 ore
practice (lectură şi comentariu de
10. Cervantes, Novelas ejemplares I. Prezentare Referinţe bibliografice:
text, traduceri, analize lexicale şi
generală a operei. Analiza prologului. v. infra
morfologice).
Proza renascentistă (II). Miguel de Abordări interactive şi aplicaţii
2 ore
Cervantes, Novelas ejemplares II. Nuvele practice (lectură şi comentariu de
11. Referinţe bibliografice:
idealiste și ideorealiste: La Gitanilla. La text, traduceri, analize lexicale şi
v. infra
española inglesa. La fuerza de la sangre morfologice).
Proza renascentistă (II). Miguel de Abordări interactive şi aplicaţii
2 ore
Cervantes, Novelas ejemplares III. Nuvele practice (lectură şi comentariu de
12. Referinţe bibliografice:
realiste: El licenciado Vidriera. Rinconete y text, traduceri, analize lexicale şi
v. infra
Cortadillo. morfologice).
Proza renascentistă (II). Miguel de Abordări interactive şi aplicaţii
2 ore
Cervantes, Novelas ejemplares IV. Nuvele practice (lectură şi comentariu de
13. Referinţe bibliografice:
realiste: El casamiento engañoso. El text, traduceri, analize lexicale şi
v. infra
coloquio de los perros. morfologice).
Abordări interactive şi aplicaţii
Teatrul renascentist. Miguel de Cervantes, 2 ore
practice (lectură şi comentariu de
14. Entremeses: El retablo de las maravillas. El Referinţe bibliografice:
text, traduceri, analize lexicale şi
viejo celoso. La cueva de Salamanca. v. infra
morfologice).
Bibliografie: Garcilaso de la Vega, Obras, Colección «Clásicos castellanos», Valladolid, Editorial Miñón, 1965; Santiago
de, Miguel, Antología de poesía mística española, Barcelona, Verón, 1998; Anónimo, Lazarillo de Tormes, Santiago de
Chile, Pehuén Editores, 2001; Cabañas, José Miguel, Breve historia de Cervantes, Madrid, Ediciones Nowtilus, 2016;
Miguel de Cervantes, Novelas ejemplares, edición de José Montero Reguera, Penguis Clásicos, 2015; Miguel de
Cervantes, Entremeses, Madrid, Cátedra, 1982. Materiale în format electronic: http://www.cervantesvirtual.com/;
http://www.rinconcastellano.com/index.html.

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor profesionale şi


angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei este coroborat atât cu aşteptările comunităţii filologice cât şi cu cele ale asociaţiilor profesionale şi
ale unor angajatori ai absolvenţilor ca: referenţi de specialitate, referenţi relaţii externe, documentarişti, editorialişti,
filologi, lectori de carte, redactori, secretari de redacţie, secretari literari, funcţionari de stat, funcţionari publici.
Conţinutul și metodologia cursului sunt în concordanță cu cerinţele programelor pentru concursurile de titularizare,
definitivat, gradul II şi gradul I în învăţământ pentru profesorii de limba spaniolă.

10. Evaluare
10.3 Pondere în
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare
nota finală (%)
Cunoaşterea, înţelegerea şi
explicarea corectă a noţiunilor
10.4 Curs Examen scris 60%
specifice literaturii renacentiste
spaniole.
Îndeplinirea obligaţiilor vizând
Evaluare pe parcurs
temele de casă şi participarea 40%
10.5 Seminar/ Laborator (activităţi practice, teme,
activă la discuţii şi la aplicaţiile
teste)
practice realizate.
10.6 Standard minim de performanţă
1). Dovedirea însușirii minimale a noţiunilor specifice literaturii renascentiste spaniole, pe baza bibliografiei aferente, prin
promovarea cu minim 5 (cu rotunjire) a componentei de curs din cadrul examenului final.
2). Îndeplinirea minimală a condiţiilor obligatorii privind seminarul: participarea activă la discuții și la aplicațiile practice
realizate în clasă, realizarea temelor de casă şi promovarea cu minim 5 (cu rotunjire) a componentei de seminar din
cadrul examenului final.

Data completării: Titular de curs Titular de seminar


10.09.2019 Conf. dr. Alina Țiței Drd. Lavinia Ienceanu

Data avizării in departament Director de departament


17.09.2019 Prof. dr. Rodica Dimitriu
FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
1.2 Facultatea Facultatea de Litere
Limbi şi Literaturi Străine ⁄ Catedra de Limbi Clasice, Italiană şi
1.3 Departamentul
Spaniolă
1.4 Domeniul de studii Limbă şi literatură
1.5 Ciclul de studii Licenţă
1.6 Programul de studii / Calificarea Limbă şi literatură spaniolă

2. Date despre disciplină


PRACTICA LIMBII A – PRACTICA LIMBII SPANIOLE (CP); PRACTICA TEXTULUI
2.1 Denumirea disciplinei
SPANIOL (CP)
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar ASIST. DR. ALIN TITI CĂLIN; DRD. LAVINIA IENCEANU
2.4 An de studiu II 2.5 Semestru I 2.6 Tip de evaluare EVP 2.7 Regimul discipinei OB
* OB – Obligatoriu / OP – Opţional

3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice)


3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2 curs - 3.3. seminar/laborator 4
3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5. curs - 3.6. seminar/laborator 56
Distribuţia fondului de timp ore
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele 15
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15
Tutoriat 2
Examinări 2
Alte activităţi...................................
3.7 Total ore studiu individual 42
3.8 Total ore pe semestru 100
3.9 Număr de credite 4

4. Precondiţii (dacă este cazul)


4.1 De curriculum
4.2 De competenţe

5. Condiţii (dacă este cazul)


5.1 De desfăşurare a cursului

5.2 De desfăşurare a
seminarului/laboratorului
6. Competenţe specifice acumulate
C1. Comunicarea eficientă, scrisă şi orală, în limba română şi în limba spaniolă.
 Interpretarea relaţiei dintre mesajul oral sau scris şi contextul său, identificarea tehnicilor argumentative
şi de construcţie a mesajului în limba română şi în limba spaniolă.
Competenţe profesionale

 Receptarea critică şi producerea de mesaje orale sau scrise specifice comunicării ştiinţifice la nivel
universitar (prezentări de proiecte, referate, recenzii, comunicări, lucrări de licenţă etc.) atât în limba
română cât şi în limba spaniolă.
C2. Descrierea sistemului lexical şi gramatical al limbii spaniole şi utilizarea acestuia în producerea, traducerea şi
interpretarea de texte, precum şi în interacţiunea verbală.
 Descrierea sistemului lexical şi gramatical al limbii spaniole în varianta sa standard și definirea
conceptelor lingvistice de bază specifice limbii spaniole.
 Receptarea şi interpretarea corectă a discursurilor orale și scrise la nivel B1-B2; producerea fluentă şi
spontană de texte orale și scrise (inclusiv traduceri) la nivel B1-B2, adaptând vocabularul şi stilul în
funcţie de destinatar, de tipul de text şi de subiectul tratat.

C1. Utilizarea componentelor domeniului limbi şi literaturi în deplină concordanţă cu etica profesională.
transversale
Competenţe

C2. Relaţionarea în echipă; comunicarea interpersonală şi asumarea de roluri specifice.


C3. Organizarea unui proiect individual de formare continuă; îndeplinirea obiectivelor de formare prin activităţi de
informare, prin proiecte în echipă şi prin participarea la programe instituţionale de dezvoltare personală şi
profesională.

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate)


Cursul de Practica limbii urmăreşte aprofundarea unor noţiuni de gramatică deja dobândite, dar şi achiziţionarea
altora noi, prezentate în contexte cu un grad de dificultate mediu-avansat; de asemenea, se dorește dezvoltarea
7.1. Obiectivul

abilității de a exprima oral și în scris o gamă variată de sentimente, atitudini, gânduri, opinii și senzații, prin apel
general

la structuri gramaticale cu un nivel mai ridicat de complexitate și a unui lexic bogat. Cursul de Practica textului
urmărește îmbogățirea bagajului lexical și fixarea noțiunilor de analiză textuală prin aplicații la texte (literare/non-
literare) de nivel mediu-avansat, precum şi dezvoltarea capacităţii de a traduce texte cu grad mediu-avansat de
dificultate.
La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să:
PRACTICA LIMBII SPANIOLE (CP)
1. Recunoască elemente şi structuri gramaticale cu un grad mediu-avansat de dificultate.
2. Utilizeze structurile gramaticale în producerea de contexte orale şi scrise cu un nivel mediu-avansat de
7.2. Obiectivele specifice

elaborare.
PRACTICA TEXTULUI SPANIOL (CP)
1. Înţeleagă sensul general, informaţia esenţială, punctele principale şi detaliile cele mai relevante din texte şi
fragmente literare şi/sau non-literare de dimensiuni diferite, cu o structură complexă, scrise în registre variate şi
utilizând un lexic de nivel mediu-avansat.
2. Analizeze un text sau fragment literar şi/sau non-literar, de nivel mediu-avansat, ţinând cont de aspectele
formale, conţinut, tematică, personaje, context istoric, elemente socio-culturale, particularităţi lingvistice, etc.
3. Utilizeze noţiuni, concepte, termeni, expresii, structuri specifice limbii spaniole în scopul înţelegerii diverselor
texte, literare sau ştiinţifice, şi al producerii de noi contexte.
4. Folosească structurile gramaticale şi lexicul dobândite, în vederea înţelegerii, traducerii şi producerii unor
texte cu diferite grade de complexitate (descrieri, anunţuri, cărţi poştale, ştiri, anecdote, rezumate, recenzii,
comentarii critice, scrisori, interviuri, reţete, etc.).

8. Conţinut
8.1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Bibliografie
Referinţe principale:
Referinţe suplimentare:

Observaţii
Seminar / Laborator
8.2 Metode de predare (ore şi referinţe
PRACTICA LIMBII SPANIOLE (CP)
bibliografice)
Timpurile modului indicativ: forme și valori. Activităţi interactive şi aplicaţii 2 ore
1. Perfectul compus vs. perfectul simplu: practice: explicaţii teoretice şi Referinţe bibliografice:
utilizare contrastivă (I) exerciţii gramaticale variate v. infra
Activităţi interactive şi aplicaţii 2 ore
Perfectul compus vs. perfectul simplu:
2. practice: explicaţii teoretice şi Referinţe bibliografice:
utilizare contrastivă (II)
exerciţii gramaticale variate v. infra
Activităţi interactive şi aplicaţii 2 ore
Imperfectul vs. perfectul simplu: utilizare
3. practice: explicaţii teoretice şi Referinţe bibliografice:
contrastivă
exerciţii gramaticale variate v. infra
Activităţi interactive şi aplicaţii 2 ore
Estaba + gerunziu vs. perfectul simplu:
4. practice: explicaţii teoretice şi Referinţe bibliografice:
utilizare contrastivă
exerciţii gramaticale variate v. infra
Utilizare contrastivă: perfect compus / perfect Activităţi interactive şi aplicaţii 2 ore
5. simplu / imperfect / mai-mult-ca-perfect practice: explicaţii teoretice şi Referinţe bibliografice:
(recapitulare și consolidare) exerciţii gramaticale variate v. infra
Utilizarea contrastivă a timpurilor indicativului Activităţi interactive şi aplicaţii 2 ore
6. pentru exprimarea certitudinii și a practice: explicaţii teoretice şi Referinţe bibliografice:
probabilității exerciţii gramaticale variate v. infra
Activităţi interactive şi aplicaţii 2 ore
Stil direct vs. Stil indirect. Concordanța
7. practice: explicaţii teoretice şi Referinţe bibliografice:
timpurilor la indicativ
exerciţii gramaticale variate v. infra
Modul subjonctiv: prezentare generală – Activităţi interactive şi aplicaţii 2 ore
8. forme și valori. Subjonctiv prezent. Verbe practice: explicaţii teoretice şi Referinţe bibliografice:
regulate exerciţii gramaticale variate v. infra
Activităţi interactive şi aplicaţii 2 ore
9. Subjonctivul prezent. Verbe neregulate practice: explicaţii teoretice şi Referinţe bibliografice:
exerciţii gramaticale variate v. infra
Activităţi interactive şi aplicaţii 2 ore
10. Subjonctivul perfect. Forme și valori practice: explicaţii teoretice şi Referinţe bibliografice:
exerciţii gramaticale variate v. infra
Activităţi interactive şi aplicaţii 2 ore
11. Subjonctivul imperfect. Forme și valori practice: explicaţii teoretice şi Referinţe bibliografice:
exerciţii gramaticale variate v. infra
Activităţi interactive şi aplicaţii 2 ore
Subjonctivul mai mult ca perfect. Forme și
12. practice: explicaţii teoretice şi Referinţe bibliografice:
valori.
exerciţii gramaticale variate v. infra
Activităţi interactive şi aplicaţii 2 ore
13. Imperativul afirmativ și negativ (I) practice: explicaţii teoretice şi Referinţe bibliografice:
exerciţii gramaticale variate v. infra
Activităţi interactive şi aplicaţii 2 ore
14. Imperativul (II) practice: explicaţii teoretice şi Referinţe bibliografice:
exerciţii gramaticale variate v. infra

Bibliografie: Aragonés, Luis; Palencia Ramón, Gramática de uso del español A1-B2. Teoría y práctica, Ediciones SM,
Madrid, 2007; Aragonés, Luis; Palencia Ramón, Gramática de uso del español B1-B2. Teoría y práctica, Ediciones SM,
Madrid, 2009; Castro, Francisca, Uso de la grámatica. Intermedio. Edelsa, Madrid, 1997; Castro Viúdez, Francisca,
Aprende gramática y vocabulario A2, Sgel, Madrid, 2005; Castro Viúdez, Francisca, Aprende gramática y vocabulario
B1, Sgel, Madrid, 2006; VV.AA., Gramática básica del estudiante de español. Edición revisada y ampliada. Difusión,
Barcelona, 2006.

Observaţii
Seminar / Laborator
8.2 Metode de predare (ore şi referinţe
PRACTICA TEXTULUI SPANIOL (CP)
bibliografice)
Curs introductiv. Repere tematico-stilistice:
Spania vs. Hispanoamerica. Cucerire și
recucerire. Realism magic. Boom/postboom
Abordări interactive şi aplicaţii
hispanoamerican. Identitate-alteritate, 2 ore
practice (lectură şi comentariu de
1 imaginar, „venele deschise”, „rădăcinile Referinţe bibliografice:
text, traduceri, analize lexicale şi
(ră)sucite”, dezrădăcinare, hibridare, v. infra
morfologice).
complex de inferioritate↔superioritate,
alienare, dictatură și libertate, culturemă,
stilemă etc. (I)
Curs introductiv. Repere tematico-stilistice:
Spania vs. Hispanoamerica. Cucerire și
recucerire. Realism magic. Boom/postboom Abordări interactive şi aplicaţii
2 ore
hispanoamerican. Identitate-alteritate, practice (lectură şi comentariu de
2. Referinţe bibliografice:
imaginar, „venele deschise”, „rădăcinile text, traduceri, analize lexicale şi
v. infra
(ră)sucite”, dezrădăcinare, hibridare, morfologice).
complex de inferioritate↔superioritate,
alienare, dictatură și libertate, culturemă,
stilemă etc. (II)

Abordări interactive şi aplicaţii


2 ore
Text: Isabel Allende, Dos palabras. Analiză practice (lectură şi comentariu de
3. Referinţe bibliografice:
lexico-semantică și hermeneutico-stilistică text, traduceri, analize lexicale şi
v. infra
morfologice).
Abordări interactive şi aplicaţii
Text: Gabriel García Márquez, Muerte 2 ore
practice (lectură şi comentariu de
4. constante más allá del amor. Analiză lexico- Referinţe bibliografice:
text, traduceri, analize lexicale şi
semantică și hermeneutico-stilistică v. infra
morfologice).
Abordări interactive şi aplicaţii
Text: Gabriel García Márquez, El rastro de tu 2 ore
practice (lectură şi comentariu de
5. sangre en la nieve. Analiză lexico-semantică Referinţe bibliografice:
text, traduceri, analize lexicale şi
și hermeneutico-stilistică v. infra
morfologice).
Abordări interactive şi aplicaţii
Text: Benito Pérez Galdós, La conjuración 2 ore
practice (lectură şi comentariu de
6. de las palabras. Analiză lexico-semantică și Referinţe bibliografice:
text, traduceri, analize lexicale şi
hermeneutico-stilistică v. infra
morfologice).
Abordări interactive şi aplicaţii
2 ore
Text: Julio Cortázar, Final del juego. Analiză practice (lectură şi comentariu de
7. Referinţe bibliografice:
lexico-semantică și hermeneutico-stilistică text, traduceri, analize lexicale şi
v. infra
morfologice).
Abordări interactive şi aplicaţii
Text: Julio Cortázar, La noche boca arriba. 2 ore
practice (lectură şi comentariu de
8. Analiză lexico-semantică și hermeneutico- Referinţe bibliografice:
text, traduceri, analize lexicale şi
stilistică v. infra
morfologice).
Abordări interactive şi aplicaţii
Text: Jorge Luis Borges, Emma Zunz. 2 ore
practice (lectură şi comentariu de
9. Analiză lexico-semantică și hermeneutico- Referinţe bibliografice:
text, traduceri, analize lexicale şi
stilistică v. infra
morfologice).
Abordări interactive şi aplicaţii
Text: Gabriel García Márquez, La siesta del 2 ore
practice (lectură şi comentariu de
10. martes. Analiză lexico-semantică și Referinţe bibliografice:
text, traduceri, analize lexicale şi
hermeneutico-stilistică v. infra
morfologice).
Abordări interactive şi aplicaţii
Text: Leopoldo Alas «Clarín», El dúo de la 2 ore
practice (lectură şi comentariu de
11. tos. Analiză lexico-semantică și Referinţe bibliografice:
text, traduceri, analize lexicale şi
hermeneutico-stilistică v. infra
morfologice).
Abordări interactive şi aplicaţii
Text: Mario Vargas Llosa, Cartas a un joven 2 ore
practice (lectură şi comentariu de
12. novelista (fragment). Analiză lexico- Referinţe bibliografice:
text, traduceri, analize lexicale şi
semantică și hermeneutico-stilistică v. infra
morfologice).
Abordări interactive şi aplicaţii
Text: Ángeles Mastretta, Mujeres de ojos 2 ore
practice (lectură şi comentariu de
13. grandes (fragment). Analiză lexico- Referinţe bibliografice:
text, traduceri, analize lexicale şi
semantică și hermeneutico-stilistică v. infra
morfologice).
Abordări interactive şi aplicaţii
Text: Ana María Matute, Primera memoria 2 ore
practice (lectură şi comentariu de
14. (fragment). Analiză lexico-semantică și Referinţe bibliografice:
text, traduceri, analize lexicale şi
hermeneutico-stilistică v. infra
morfologice).
Bibliografie: GALEANO GALEANO, Eduardo, Las venas abiertas de América Latina, Siglo XXI, Madrid, 2003.
MIGNOLO, Walter, La idea de América Latina. La herida colonial y la opción decolonial, Silvia Jawerbaum, Julieta Barba
(trad.), Gedisa, Barcelona, 2007, https://es.scribd.com/doc/130753026/1-Walter-Migniolo-La-Idea-de-America-Latina-La-
Herida-Colonial-y-La-Opcion-Decolonial (20.06.2016). MONTANER, Carlos Alberto, Las raíces torcidas de América
Latina, Plaza & Janes Editores, Madrid, 2001.
Referinţe suplimentare (opțional): PAZ, Octavio, El laberinto de la soledad, Madrid, Fondo de la cultura económica de
España, 1992. SARMIENTO, Domingo Faustino, Facundo o Civilización y barbarie en las pampas argentinas, Librería
Hachette y Cia, París, 1874. TODOROV, Tzvetan, La Conquista de América. El problema del otro, Flora Botton Burlá
(trad.), México: Siglo XXI, 2010.

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor profesionale şi


angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei este coroborat atât cu aşteptările comunităţii filologice cât şi cu cele ale asociaţiilor profesionale şi
ale unor angajatori ai absolvenţilor ca: referenţi de specialitate, referenţi relaţii externe, documentarişti, editorialişti,
filologi, lectori de carte, redactori, secretari de redacţie, secretari literari, funcţionari de stat, funcţionari publici.
Conţinutul și metodologia cursului sunt în concordanță cu cerinţele programelor pentru concursurile de titularizare,
definitivat, gradul II şi gradul I în învăţământ pentru profesorii de limba spaniolă.

10. Evaluare
10.3 Pondere în
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare
nota finală (%)
10.4 Curs - - -
100% pentru
Îndeplinirea obligaţiilor vizând fiecare curs practic;
Evaluare pe parcurs
temele de casă şi participarea nota fiecărui curs
10.5 Seminar/ Laborator (activităţi practice, teme,
activă la discuţii şi la aplicaţiile practic reprezintă
teste)
practice realizate. 50% din nota finală
a disciplinei
10.6 Standard minim de performanţă
Îndeplinirea minimală a condiţiilor obligatorii privind cursurile practice: participarea activă la discuții și la aplicațiile
practice realizate în clasă, realizarea temelor de casă şi promovarea testelor finale de verificare a cunoștințelor.

Data completării: Titular de curs Titular de seminar


10.09.2019 Asist. dr. Alin Titi Călin
Drd. Lavinia Ienceanu

Data avizării in departament Director de departament


17.09.2019 Prof. dr. Rodica Dimitriu
FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
1.2 Facultatea Facultatea de Litere
Limbi şi Literaturi Străine ⁄ Catedra de Limbi Clasice, Italiană şi
1.3 Departamentul
Spaniolă
1.4 Domeniul de studii Limbă şi literatură
1.5 Ciclul de studii Licenţă
1.6 Programul de studii / Calificarea Limbă şi literatură spaniolă

2. Date despre disciplină


2.1 Denumirea disciplinei LIMBĂ STRĂINĂ A ‒ SINTAXA LIMBII SPANIOLE
2.2 Titularul activităţilor de curs ASIST. DR. ALIN TITI CĂLIN
2.3 Titularul activităţilor de seminar ASIST. DR. ALIN TITI CĂLIN
2.4 An de studiu II 2.5 Semestru II 2.6 Tip de evaluare E 2.7 Regimul discipinei OB
* OB – Obligatoriu / OP – Opţional

3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice)


3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2 curs 2 3.3. seminar/laborator 2
3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5. curs 28 3.6. seminar/laborator 28
Distribuţia fondului de timp ore
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele 30
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 30
Tutoriat 2
Examinări 2
Alte activităţi...................................
3.7 Total ore studiu individual 92
3.8 Total ore pe semestru 150
3.9 Număr de credite 6

4. Precondiţii (dacă este cazul)


4.1 De curriculum
4.2 De competenţe

5. Condiţii (dacă este cazul)


5.1 De desfăşurare a cursului

5.2 De desfăşurare a
seminarului/laboratorului

6. Competenţe specifice acumulate


C1. Utilizarea adecvată a conceptelor în studiul lingvisticii generale.
 Definirea conceptelor şi identificarea şi exemplificarea limbajului specific lingvisticii generale.
 Aplicarea conceptelor de lingvistică generală în investigarea dinamică şi interrelaţionarea fenomenelor
literare/culturale.
Competenţe profesionale

C2. Comunicarea eficientă, scrisă şi orală, în limba română şi în limba spaniolă.


 Interpretarea relaţiei dintre mesajul oral sau scris şi contextul său, identificarea tehnicilor argumentative
şi de construcţie a mesajului în limba română şi în limba spaniolă.
 Receptarea critică şi producerea de mesaje orale sau scrise specifice comunicării ştiinţifice la nivel
universitar (prezentări de proiecte, referate, recenzii, comunicări, lucrări de licenţă etc.) atât în limba
română cât şi în limba spaniolă.
C3. Descrierea sistemului sintactic al limbii spaniole şi utilizarea acestuia în producerea, traducerea şi
interpretarea de texte, precum şi în interacţiunea verbală.
 Explicarea clasificărilor sintactice şi analizarea discursurilor orale şi scrise în limba spaniolă, utilizând
aparatul conceptual al lingvisticii.
 Analiza şi descrierea metodelor de analiză lingvistică şi gramaticală.
 Autoanaliza şi recunoaşterea principalelor dificultăţi sintactice ale limbii spaniole.

C1.Utilizarea componentelor domeniului limbi şi literaturi în deplină concordanţă cu etica profesională.


transversale
Competenţe

C2. Relaţionarea în echipă; comunicarea interpersonală şi asumarea de roluri specifice.


C3. Organizarea unui proiect individual de formare continuă; îndeplinirea obiectivelor de formare prin activităţi de
informare, prin proiecte în echipă şi prin participarea la programe instituţionale de dezvoltare personală şi
profesională.

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate)


7.1. Obiectivul

Cursul abordează sintaxa limbii spaniole, pornind de la noţiunile fundamentale referitoare la propoziţie şi
general

elementele sale, şi continuând cu structurile de bază, principalele relaţii sintactice şi procesele ce au loc la
nivelul frazei (prin coodonare sau subordonare). De asemenea, se urmărește formarea deprinderilor practico-
aplicative de analiză sintactică a propoziţiei şi frazei.
7.2. Obiectivele specifice

La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să:

1. Cunoască noţiunile fundamentale referitoare la propoziţie şi elementele sale.


2. Cunoască principalele structuri şi relaţii sintactice, precum şi procesele care au loc la nivelul propoziţiei şi al
frazei (prin coordonare sau subordonare).
3. Analizeze din punct de vedere sintactic propoziţii şi fraze.

8. Conţinut
Observaţii
8.1 Curs Metode de predare (ore şi referinţe
bibliografice)
2 ore
Prelegerea, explicaţia,
1. Propoziţia. Elementele propoziţiei Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
v. infra
2 ore
Sintagmele, subiectul, nucleele, predicatul, Prelegerea, explicaţia,
2. Referinţe bibliografice:
atributul (I) demonstraţia, abordări interactive
v. infra
2 ore
Sintagmele, subiectul, nucleele, predicatul, Prelegerea, explicaţia,
3. Referinţe bibliografice:
atributul (II) demonstraţia, abordări interactive
v. infra
2 ore
Complementele. Complementele non Prelegerea, explicaţia,
4. Referinţe bibliografice:
verbale demonstraţia, abordări interactive
v. infra
2 ore
Prelegerea, explicaţia,
5. Complementele verbale Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
v. infra
2 ore
Prelegerea, explicaţia,
6. Complementele predicative Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
v. infra
2 ore
Prelegerea, explicaţia,
7. Propoziţii simple (I) Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
v. infra
2 ore
Prelegerea, explicaţia,
8. Propoziţii simple (II) Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
v. infra
2 ore
Prelegerea, explicaţia,
9. Propoziţii dezvoltate (I) Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
v. infra
2 ore
Prelegerea, explicaţia,
10. Propoziţii dezvoltate (II) Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
v. infra
Propoziţii subordonate: subordonate 2 ore
Prelegerea, explicaţia,
11. substantivale, subordonate adjectivale, Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
subordonate adverbiale (I) v. infra
Propoziţii subordonate: subordonate 2 ore
Prelegerea, explicaţia,
12. substantivale, subordonate adjectivale, Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
subordonate adverbiale (II) v. infra
Propoziţii subordonate: subordonate 2 ore
Prelegerea, explicaţia,
13. substantivale, subordonate adjectivale, Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
subordonate adverbiale (III) v. infra
Propoziţii subordonate: subordonate 2 ore
Prelegerea, explicaţia,
14. substantivale, subordonate adjectivale, Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
subordonate adverbiale (IV) v. infra
Bibliografie
Referinţe principale: Alarcos, Emilio, Gramática de la lengua española, Ed. Espasa Calpe, Madrid, 1994; Alcina, Juan
& Blecua, José Manuel, Gramática española, Ed. Ariel, Barcelona, 1994; Bello, Andrés, Gramática de la lengua
castellana, Ed. Edaf, Madrid, 1984; Bosque, Ignacio, Repaso de sintaxis tradicional. Ejercicios de autocomprobación.
Madrid, Arco Libros, 1994; Bosque, Ignacio & Javier Gutiérrez Relach, Fundamentos de sintaxis formal. Madrid: Akal,
2009; Lapesa, Rafael, Historia de la lengua española, Ed. Gredos, Madrid, 2005: Zagona, K., The Syntax of Spanish.
Cambridge, Cambridge University Press, 2002.
Referinţe suplimentare:
Observaţii
8.2 Seminar / Laborator Metode de predare
(ore şi referinţe
bibliografice)
Activităţi interactive: exerciţii
2 ore
Recapitularea noţiunilor de sintaxă şi realizate în funcţie de conţinuturile
1. Referinţe bibliografice:
sintagme (I) predate atât individual cât şi în
v. infra
echipă
Activităţi interactive: exerciţii
2 ore
Recapitularea noţiunilor de sintaxă şi realizate în funcţie de conţinuturile
2. Referinţe bibliografice:
sintagme (II) predate atât individual cât şi în
v. infra
echipă
Activităţi interactive: exerciţii
Funcţii gramaticale: subiect, complement 2 ore
realizate în funcţie de conţinuturile
3. direct, complement indirect, complemente Referinţe bibliografice:
predate atât individual cât şi în
verbale (I) v. infra
echipă
Activităţi interactive: exerciţii
Funcţii gramaticale: subiect, complement 2 ore
realizate în funcţie de conţinuturile
4. direct, complement indirect, complemente Referinţe bibliografice:
predate atât individual cât şi în
verbale (II) v. infra
echipă
Modalitatea şi aspectul propoziţiei. Sintaxa Activităţi interactive: exerciţii
2 ore
propoziţiei interogative, exclamative şi realizate în funcţie de conţinuturile
5. Referinţe bibliografice:
imperative. Perifraze modale. Perifraze predate atât individual cât şi în
v. infra
aspectuale (I) echipă
Modalitatea şi aspectul propoziţiei. Sintaxa Activităţi interactive: exerciţii
2 ore
propoziţiei interogative, exclamative şi realizate în funcţie de conţinuturile
6. Referinţe bibliografice:
imperative. Perifraze modale. Perifraze predate atât individual cât şi în
v. infra
aspectuale (II) echipă
Activităţi interactive: exerciţii
2 ore
Tipuri de propoziţii: atributive, impersonale şi realizate în funcţie de conţinuturile
7. Referinţe bibliografice:
pasive. Construcţii cauzale şi de percepţie (I) predate atât individual cât şi în
v. infra
echipă
Activităţi interactive: exerciţii
Tipuri de propoziţii: atributive, impersonale şi 2 ore
realizate în funcţie de conţinuturile
8. pasive. Construcţii cauzale şi de percepţie Referinţe bibliografice:
predate atât individual cât şi în
(II) v. infra
echipă
Activităţi interactive: exerciţii
2 ore
Valoarea discursului cu ajutorul timpurilor realizate în funcţie de conţinuturile
9. Referinţe bibliografice:
verbale (I) predate atât individual cât şi în
v. infra
echipă
Activităţi interactive: exerciţii
2 ore
Valoarea discursului cu ajutorul timpurilor realizate în funcţie de conţinuturile
10. Referinţe bibliografice:
verbale (II) predate atât individual cât şi în
v. infra
echipă
Activităţi interactive: exerciţii
2 ore
Sintaxa şi norma acesteia. Punctuaţie şi realizate în funcţie de conţinuturile
11. Referinţe bibliografice:
sintaxă (I) predate atât individual cât şi în
v. infra
echipă
Activităţi interactive: exerciţii
2 ore
Sintaxa şi norma acesteia. Punctuaţie şi realizate în funcţie de conţinuturile
12. Referinţe bibliografice:
sintaxă (II) predate atât individual cât şi în
v. infra
echipă
Activităţi interactive: exerciţii
2 ore
Fenomene de variaţie sintactică ale limbii realizate în funcţie de conţinuturile
13. Referinţe bibliografice:
spaniole (I) predate atât individual cât şi în
v. infra
echipă
Activităţi interactive: exerciţii
2 ore
Fenomene de variaţie sintactică ale limbii realizate în funcţie de conţinuturile
14. Referinţe bibliografice:
spaniole (II) predate atât individual cât şi în
v. infra
echipă

Bibliografie: Gascón, Eugenio, Análisis sintáctico, Método y Práctica Ed. Edinumen. Madrid, 1990; Lapesa, Rafael,
Historia de la lengua española, Ed. Gredos, Madrid, 2005; Zagona, K.: The Syntax of Spanish. Cambridge, Cambridge
University Press, 2002.

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor profesionale şi


angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei este coroborat atât cu aşteptările comunităţii filologice cât şi cu cele ale asociaţiilor profesionale şi
ale unor angajatori ai absolvenţilor ca: referenţi de specialitate, referenţi relaţii externe, documentarişti, editorialişti,
filologi, lectori de carte, redactori, secretari de redacţie, secretari literari, funcţionari de stat, funcţionari publici.
Conţinutul și metodologia cursului sunt în concordanță cu cerinţele programelor pentru concursurile de titularizare,
definitivat, gradul II şi gradul I în învăţământ pentru profesorii de limba spaniolă.

10. Evaluare
10.3 Pondere în
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare
nota finală (%)
Cunoaşterea, înţelegerea şi
10.4 Curs explicarea corectă a noţiunilor Examen scris 60%
specifice sintaxei spaniole.
Îndeplinirea obligaţiilor vizând
Evaluare pe parcurs
temele de casă şi participarea 40%
10.5 Seminar/ Laborator (activităţi practice, teme,
activă la discuţii şi la aplicaţiile
teste)
practice realizate.
10.6 Standard minim de performanţă
1). Dovedirea însușirii minimale a noţiunilor specifice sintaxei spaniole, pe baza bibliografiei aferente, în cadrul
examenului parțial și a examenului final.
2). Îndeplinirea minimală a condiţiilor obligatorii privind seminarul: participarea activă la discuții și la aplicațiile practice
realizate în clasă, realizarea temelor de casă şi susținerea testului parțial și a testului final de verificare a cunoștințelor.
*În săptămâna a 7-a de activitate didactică se va susține un examen parțial reprezentând jumătate din ponderea fiecărei
componente (curs + seminar) în nota finală.

Data completării: Titular de curs Titular de seminar


10.09.2019 Asist. dr. Alin Titi Călin Asist. dr. Alin Titi Călin

Data avizării in departament Director de departament


17.09.2019 Prof. dr. Rodica Dimitriu
FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
1.2 Facultatea Facultatea de Litere
Limbi şi Literaturi Străine ⁄ Catedra de Limbi Clasice, Italiană şi
1.3 Departamentul
Spaniolă
1.4 Domeniul de studii Limbă şi literatură
1.5 Ciclul de studii Licenţă
1.6 Programul de studii / Calificarea Limbă şi literatură spaniolă

2. Date despre disciplină


2.1 Denumirea disciplinei LITERATURĂ STRĂINĂ A ‒SECOLUL DE AUR (II). BAROCUL
2.2 Titularul activităţilor de curs PROF. DR. HAB. DRAGOȘ COJOCARU
2.3 Titularul activităţilor de seminar DR. SIMONA-IOANA LEONTI
2.4 An de studiu II 2.5 Semestru II 2.6 Tip de evaluare E 2.7 Regimul discipinei OB
* OB – Obligatoriu / OP – Opţional

3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice)


3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2 curs 2 3.3. seminar/laborator 2
3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5. curs 28 3.6. seminar/laborator 28
Distribuţia fondului de timp ore
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele 25
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 25
Tutoriat 2
Examinări 2
Alte activităţi...................................
3.7 Total ore studiu individual 67
3.8 Total ore pe semestru 125
3.9 Număr de credite 5

4. Precondiţii (dacă este cazul)


4.1 De curriculum
4.2 De competenţe

5. Condiţii (dacă este cazul)


5.1 De desfăşurare a cursului

5.2 De desfăşurare a
seminarului/laboratorului

6. Competenţe specifice acumulate


C1. Utilizarea adecvată a conceptelor in studiul teoriei literaturii si al literaturii universale si comparate.
 Definirea şi descrierea formelor de evoluţie şi a temelor esenţiale ale literaturii universale şi comparate,
şi descrierea conceptelor, perspectivelor şi metodelor utilizate în teoria literară modernă.
 Aplicarea conceptelor de teorie literară şi a metodelor comparatiste în investigarea dinamică şi
interrelaţionarea fenomenelor literare/culturale. Relaţionarea discursului literar cu discursul cutural, în
general, dar şi cu cel ştiinţific.
Competenţe profesionale

 Abordarea critică a ideilor şi orientărilor teoretice în studiul literaturii.


C2. Comunicarea eficientă, scrisă şi orală, în limba română şi în limba spaniolă.
 Interpretarea relaţiei dintre mesajul oral sau scris şi contextul său, identificarea tehnicilor argumentative
şi de construcţie a mesajului în limba română şi în limba spaniolă.
 Receptarea critică şi producerea de mesaje orale sau scrise specifice comunicării ştiinţifice la nivel
universitar (prezentări de proiecte, referate, recenzii, comunicări, lucrări de licenţă etc.) atât în limba
română cât şi în limba spaniolă.
C3. Analiza și prezentarea fenomenelor literare în contextul culturii spaniole.
 Precizarea și descrierea specificului epocilor şi curentelor literare din spaţiul cultural al limbii spaniole.
 Explicarea poziției operelor literare în contextul cultural spaniol și raportarea lor la tradițiile literare din
cultura spaniolă.
 Analiza textelor literare din cultura spaniolă cu respectarea normelor de cercetare specifice.
 Utilizarea literaturii de referință pentru interpretarea textului literar.

C1. Utilizarea componentelor domeniului limbi şi literaturi în deplină concordanţă cu etica profesională.
transversale
Competenţe

C2. Relaţionarea în echipă; comunicarea interpersonală şi asumarea de roluri specifice.


C3. Organizarea unui proiect individual de formare continuă; îndeplinirea obiectivelor de formare prin activităţi de
informare, prin proiecte în echipă şi prin participarea la programe instituţionale de dezvoltare personală şi
profesională.

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate)


Cursul prezintă direcțiile majore, problematica, trăsăturile definitorii și principalii exponenți ai Barocului (sec.
XVII) – împreună cu Renașterea parte a Secolului de Aur –, prin reliefarea în proză (cu un accent deosebit
7.1. Obiectivul

asupra capodoperei cervantine Don Quijote de la Mancha), poezie și teatru a aspectelor specific spaniole (de
general

pildă, culteranismul și conceptismul). Activitățile aplicative urmăresc consolidarea cunoştinţelor teoretice,


precum și orientarea lecturii şi a studiului individual prin identificarea, caracterizarea și diferențierea principalelor
genuri literare, opere și autori ai perioadei, ca și prin analiza unor fragmente ilustrative, însoțită de o incursiune
în contextul istoric, ideologic și cultural al epocii.
7.2. Obiectivele specifice

La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să:

1. Cunoască principalii autori, opere, genuri și tendințe literare ale Barocului spaniol.
2. Interpreteze din punct de vedere critic principalele aspecte ale istoriei literare din perioada Barocului.
3. Elaboreze sinteze, rezumate comparative, recenzii, scheme, analize și comentarii teoretice pe baza lecturilor
realizate.
4. Utilizeze cu dezinvoltură anumite metode de analiză literară.
5. Folosească în mod adecvat bibliografia fundamentală despre literatura barocă.
8. Conţinut
Observaţii
8.1 Curs Metode de predare (ore şi referinţe
bibliografice)
Barocul – cadru istoric, social şi economic. 2 ore
Prelegerea, explicaţia,
1. Constantele estetice ale barocului. Barocul Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
european. Barocul ca fenomen literar v. infra
Particularităţile barocului spaniol. 2 ore
Prelegerea, explicaţia,
2. Culteranismul şi conceptismul. Baltasar Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
Gracián v. infra
2 ore
Barochismul lui Cervantes: Don Quijote de Prelegerea, explicaţia,
3. Referinţe bibliografice:
La Mancha demonstraţia, abordări interactive
v. infra
2 ore
Lope de Vega: viața și opera. Lope – simbol Prelegerea, explicaţia,
4. Referinţe bibliografice:
al barocului demonstraţia, abordări interactive
v. infra
2 ore
Prelegerea, explicaţia,
5. Poezia și proza lui Lope de Vega Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
v. infra
Clasificarea operelor dramatice. Lope și 2 ore
Prelegerea, explicaţia,
6. noua concepție asupra artei dramatice (El Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
arte nuevo de hacer comedias) v. infra
Lope și teatrul național spaniol.
2 ore
Fuenteovejuna; Peribáñez y el comendador Prelegerea, explicaţia,
7. Referinţe bibliografice:
de Ocaña; El caballero de Olmedo; La dama demonstraţia, abordări interactive
v. infra
boba
Școala lopistă. Mitul modern al lui Don Juan
2 ore
în El burlador de Sevilla y Convidado de Prelegerea, explicaţia,
8. Referinţe bibliografice:
piedra. Drama religioasă: El condenado por demonstraţia, abordări interactive
v. infra
desconfiado
2 ore
Luis de Góngora: viața şi opera. Poezia de Prelegerea, explicaţia,
9. Referinţe bibliografice:
inspirație populară demonstraţia, abordări interactive
v. infra
2 ore
Arta culterană a lui Luis de Góngora ‒ Prelegerea, explicaţia,
10. Referinţe bibliografice:
Fábula de Polifemo y Galatea. Sonete demonstraţia, abordări interactive
v. infra
2 ore
Francisco de Quevedo: viața și opera. Prelegerea, explicaţia,
11. Referinţe bibliografice:
Poezia lui Quevedo demonstraţia, abordări interactive
v. infra
2 ore
Arta conceptistă a lui Francisco de Quevedo Prelegerea, explicaţia,
12. Referinţe bibliografice:
în proză: Sueños şi El Buscón demonstraţia, abordări interactive
v. infra
2 ore
Calderón de la Barca: viața şi opera. Prelegerea, explicaţia,
13. Referinţe bibliografice:
Trăsăturile baroce ale creaţiei calderoniene demonstraţia, abordări interactive
v. infra
Dramele onoarei şi comediile de capă şi
2 ore
spadă ‒ El alcalde de Zalamea. La dama Prelegerea, explicaţia,
14. Referinţe bibliografice:
duende. Drama filosofică ‒ La vida es demonstraţia, abordări interactive
v. infra
sueño. Autos sacramentales ‒ La vida es
sueño. El gran teatro del mundo

Bibliografie
Referinţe principale: J.L. Alborg: Historia de la literatura española, Madrid, Gredos, varias ediciones; F. Rico (coord.),
Historia y crítica de la literatura española, Barcelona, Crítica, varias ediciones; D. Alonso, Poezie spaniolă. Încercare
de metode şi limite stilistice, trad. şi prefaţă de Sorin Mărculescu, București, Editura Univers, 1977.
Referinţe suplimentare: D. Cojocaru: Suavul suspin. Studii şi eseuri, Iaşi, Ed. “Convorbiri literare”, 2004.
Observaţii
8.2 Seminar / Laborator Metode de predare (ore şi referinţe
bibliografice)
Recapitulare: Evul Mediu, Renaşterea, Abordări interactive şi aplicaţii
2 ore
Barocul (cronologie şi estetică, trăsături practice (lectură şi comentariu de
1. Referinţe bibliografice:
principale, centre, reprezentanţi). Don Quijote text, traduceri, analize lexicale şi
v. infra
(I): Incipit, personaje, simboluri morfologice).
Abordări interactive şi aplicaţii
2 ore
Don Quijote (II): aventuri din prima parte a practice (lectură şi comentariu de
2. Referinţe bibliografice:
romanului (1605) text, traduceri, analize lexicale şi
v. infra
morfologice).
Abordări interactive şi aplicaţii
2 ore
Don Quijote (III): aventuri din partea a doua a practice (lectură şi comentariu de
3. Referinţe bibliografice:
romanului (1615); concluzii text, traduceri, analize lexicale şi
v. infra
morfologice).
Abordări interactive şi aplicaţii
Lope de Vega ‒ El arte nuevo de hacer 2 ore
practice (lectură şi comentariu de
4. comedias; Peribáñez y el Comendador de Referinţe bibliografice:
text, traduceri, analize lexicale şi
Ocaña; Fuenteovejuna v. infra
morfologice).
Abordări interactive şi aplicaţii
2 ore
Lope de Vega ‒ El caballero de Olmedo; La practice (lectură şi comentariu de
5. Referinţe bibliografice:
dama boba text, traduceri, analize lexicale şi
v. infra
morfologice).
Abordări interactive şi aplicaţii
Școala lopistă ‒ El Burlador de Sevilla y 2 ore
practice (lectură şi comentariu de
6. Convidado de piedra. El condenado por Referinţe bibliografice:
text, traduceri, analize lexicale şi
desconfiado v. infra
morfologice).
Abordări interactive şi aplicaţii
Calderón de la Barca ‒ Drama filosofică: La 2 ore
practice (lectură şi comentariu de
7. vida es sueño. Auto sacramental: La vida es Referinţe bibliografice:
text, traduceri, analize lexicale şi
sueño v. infra
morfologice).
Abordări interactive şi aplicaţii
2 ore
Calderón de la Barca ‒ El alcalde de practice (lectură şi comentariu de
8. Referinţe bibliografice:
Zalamea; La dama duende text, traduceri, analize lexicale şi
v. infra
morfologice).
Abordări interactive şi aplicaţii
2 ore
practice (lectură şi comentariu de
9. Lope de Vega – poezia Referinţe bibliografice:
text, traduceri, analize lexicale şi
v. infra
morfologice).
Abordări interactive şi aplicaţii
2 ore
Luis de Góngora – poezii de inspiraţie practice (lectură şi comentariu de
10. Referinţe bibliografice:
populară; sonete „culteraniste” text, traduceri, analize lexicale şi
v. infra
morfologice).
Abordări interactive şi aplicaţii
2 ore
Luis de Góngora ‒ Fábula de Polifemo y practice (lectură şi comentariu de
11. Referinţe bibliografice:
Galatea (I) text, traduceri, analize lexicale şi
v. infra
morfologice).
Abordări interactive şi aplicaţii
2 ore
Luis de Góngora ‒ Fábula de Polifemo y practice (lectură şi comentariu de
12. Referinţe bibliografice:
Galatea (II) text, traduceri, analize lexicale şi
v. infra
morfologice).
Abordări interactive şi aplicaţii
2 ore
Francisco de Quevedo: sonete, letrillas şi practice (lectură şi comentariu de
13. Referinţe bibliografice:
alte poeme text, traduceri, analize lexicale şi
v. infra
morfologice).
Abordări interactive şi aplicaţii
2 ore
practice (lectură şi comentariu de
14. Francisco de Quevedo – El Buscón Referinţe bibliografice:
text, traduceri, analize lexicale şi
v. infra
morfologice).
Bibliografie: Miguel de Cervantes: Don Quijote de la Mancha (vol. I şi 2), Madrid,Cátedra, 2006; Lope de Vega: Arte
nuevo de hacer comedias, Madrid, Cátedra, 2006; Peribáñez y el Comendador de Ocaña, Madrid, Cátedra, 1986;
Fuenteovejuna, Madrid, Cátedra, 1986; El caballero de Olmedo, Madrid, Cátedra, 2006; La dama boba, Madrid, Cátedra,
1986; Poesía selecta, Madrid, Cátedra, 2013; Calderón de la Barca: El alcalde de Zalamea, Madrid, Espasa-Calpe, 1991;
La dama duende, Madrid, Cátedra, 1998; La vida es sueño, Madrid, Espasa-Calpe, 1997; Tirso de Molina (atribuido): El
burlador de Sevilla y Convidado de piedra, Madrid, Cátedra, 1990; Tirso de Molina (atribuido): El condenado por
desconfiado, Madrid, Cátedra, 1989; Luis de Góngora: Fábula de Polifemo y Galatea, Madrid, Cátedra, 1983; Francisco
de Quevedo: El Buscón, Madrid, Cátedra, 2006; Poesía varia, Madrid,Cátedra,2016.

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor profesionale şi


angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei este coroborat atât cu aşteptările comunităţii filologice cât şi cu cele ale asociaţiilor profesionale şi
ale unor angajatori ai absolvenţilor ca: referenţi de specialitate, referenţi relaţii externe, documentarişti, editorialişti,
filologi, lectori de carte, redactori, secretari de redacţie, secretari literari, funcţionari de stat, funcţionari publici.
Conţinutul și metodologia cursului sunt în concordanță cu cerinţele programelor pentru concursurile de titularizare,
definitivat, gradul II şi gradul I în învăţământ pentru profesorii de limba spaniolă.

10. Evaluare
10.3 Pondere în
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare
nota finală (%)
Cunoaşterea, înţelegerea şi
explicarea noţiunilor
10.4 Curs Examen scris 60%
elementare specifice literaturii
baroce spaniole.
Îndeplinirea obligaţiilor vizând
Evaluare pe parcurs
temele de casă şi participarea 40%
10.5 Seminar/ Laborator (activităţi practice, teme,
activă la discuţii şi la aplicaţiile
teste)
practice realizate.
10.6 Standard minim de performanţă
1). Dovedirea însușirii minimale a noţiunilor specifice literaturii baroce spaniole, pe baza bibliografiei aferente, în cadrul
examenului final.
2). Îndeplinirea condiţiilor minime obligatorii privind seminarul: participarea activă la discuții și la aplicațiile practice
realizate în clasă și realizarea temelor de casă.

Data completării: Titular de curs Titular de seminar


10.09.2019 Prof. dr. hab. Dragoș Cojocaru Dr. Simona-Ioana Leonti

Data avizării in departament Director de departament


17.09.2019 Prof. dr. Rodica Dimitriu
FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
1.2 Facultatea Facultatea de Litere
Limbi şi Literaturi Străine⁄ Catedra De Limbi Clasice, Italiană şi
1.3 Departamentul
Spaniolă
1.4 Domeniul de studii Limbă şi literatură
1.5 Ciclul de studii Licenţă
1.6 Programul de studii / Calificarea Limbă şi literatură spaniolă

2. Date despre disciplină


OPȚIONAL A: LITERATURĂ ȘI ARTE (C) –
2.1 Denumirea disciplinei
INTRODUCERE ÎN CULTURA ȘI CIVILIZAȚIA LATINO-AMERICANĂ
2.2 Titularul activităţilor de curs CONF. DR. ALINA ȚIȚEI
2.3 Titularul activităţilor de seminar DRD. LAVINIA IENCEANU
2.4 An de studiu II 2.5 Semestru II 2.6 Tip de evaluare C 2.7 Regimul discipinei OP
* OB – Obligatoriu / OP – Opţional

3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice)


3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2 curs 2 3.3. seminar/laborator 2
3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5. curs 28 3.6. seminar/laborator 28
Distribuţia fondului de timp ore
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele 15
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15
Tutoriat 2
Examinări 2
Alte activităţi...................................
3.7 Total ore studiu individual 42
3.8 Total ore pe semestru 100
3.9 Număr de credite 4

4. Precondiţii (dacă este cazul)


4.1 De curriculum
4.2 De competenţe

5. Condiţii (dacă este cazul)


Logistice
5.1 De desfăşurare a cursului  Televizor
 Laptop / Videoproiector
5.2 De desfăşurare a
seminarului/laboratorului

6. Competenţe specifice acumulate


C1. Cunoaşterea şi înţelegerea coordonatelor şi fenomenelor geografice de pe teritoriul latino-american.
Competenţe profesionale

 Integrarea cunoştinţelor geografice cu cele istorice, politice, economice, culturale şi lingvistice.


C2. Capacitatea de a analiza, compara şi sintetiza principalele trăsături ale fenomenelor politice, sociale,
economice, religioase şi culturale din societatea latino/hispano-americană de-a lungul secolelor.
 Situarea, în spaţiu şi timp, a evenimentelor relevante din istoria Americii Latine, care au contribuit în
mod semnificativ la formarea identităţii latino-americane.
C3. Promovarea valorilor şi culturii hispano/latino-americane.
 Dezvoltarea capacităţii de identificare şi înţelegere a dimensiunii interculturale, printr-o abordare socio-
lingvistică, comunicativă şi culturală asupra lumii hispanice şi printr-o atitudine tolerantă şi echilibrată
faţă de diferenţele şi stereotipurile culturale.

C1. Utilizarea componentelor domeniului limbi şi literaturi în deplină concordanţă cu etica profesională.
transversale
Competenţe

C2. Relaţionarea în echipă; comunicarea interpersonală şi asumarea de roluri specifice.


C3. Organizarea unui proiect individual de formare continuă; îndeplinirea obiectivelor de formare prin activităţi de
informare, prin proiecte în echipă şi prin participarea la programe instituţionale de dezvoltare personală şi
profesională.

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate)


Cursul își propune să ofere o imagine panoramică asupra universului Americii Latine din punct de vedere
7.1. Obiectivul

geografic, istoric, politic, economic, lingvistic și socio-cultural (muzică, artă, literatură, cinematografie, religie,
general

știință, tehnologie și educație) și să furnizeze elementele necesare pentru a analiza în manieră critică diferitele
aspecte ale unui continent aflat în continuă schimbare. Activitățile practice variate au în vedere aprofundarea și
consolidarea atât a noțiunilor de gramatică și vocabular, cât și a celor de cultură și civilizație, prin integrarea lor
în contexte cu grad de elaborare mai ridicat.
La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să:
OPȚIONAL: LITERATURĂ ȘI ARTE – CULTURĂ ȘI CIVILIZAȚIE LATINO-AMERICANĂ (C)
1. Cunoască și înțeleagă coordonatele și fenomenele geografice de pe teritoriul Americii Latine.
7.2. Obiectivele specific

2. Cunoască și înțeleagă fenomenele istorice, socio-politice, economice, religioase, lingvistice și culturale din
societatea latino/hispano-americană de-a lungul secolelor.
3. Promoveze valorile şi cultura hispano/latino-americană.
OPȚIONAL: LITERATURĂ ȘI ARTE – CULTURĂ ȘI CIVILIZAȚIE LATINO-AMERICANĂ (CP)
1. Recunoască elemente şi structuri gramaticale cu un grad mediu-avansat de dificultate.
2. Folosească structurile gramaticale şi lexicul dobândit, în vederea înţelegerii, traducerii şi producerii unor texte
cu diferite grade de complexitate.
3. Identifice şi înţeleagă aspectele de cultură și civilizație latino-americană integrate în texte literare/non-literare
variate.

8. Conţinut
Curs Observaţii
8.1 OPȚIONAL: LITERATURĂ ȘI ARTE Metode de predare (ore şi referinţe
CULTURĂ ȘI CIVILIZAȚIE LATINO-AMERICANĂ bibliografice)
2 ore
Numele și ideea de America. Unitatea Prelegerea, explicaţia,
1. Referinţe bibliografice:
universului latino-american demonstraţia, abordări interactive
v. infra
2 ore
Geografia Americii Latine – Forme de relief Prelegerea, explicaţia,
2. Referinţe bibliografice:
şi ape. Tipuri de climă. Floră și faună demonstraţia, abordări interactive
v. infra
2 ore
Populaţia latino-americană. Resurse naturale Prelegerea, explicaţia,
3. Referinţe bibliografice:
şi activităţi productive în America Latină demonstraţia, abordări interactive
v. infra
America precolumbiană (I). Caracteristici
2 ore
generale. Arii culturale. Etape de dezvoltare. Prelegerea, explicaţia,
4. Referinţe bibliografice:
Mesoamerica. Culturi şi civilizaţii demonstraţia, abordări interactive
v. infra
mesoamericane. Mayașii și aztecii
America precolumbiană (II). Tradiţia culturală 2 ore
Prelegerea, explicaţia,
5. andină. Culturi şi civilizaţii andine. Incașii și Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
indienii mapuche v. infra
America precolumbiană (III). Culturile din
2 ore
Antile. Indienii caribe și taíno. Situația Prelegerea, explicaţia,
6. Referinţe bibliografice:
actuală a populațiilor indigene din America demonstraţia, abordări interactive
v. infra
Latină.
2 ore
Descoperirea, explorarea și cucerirea Lumii Prelegerea, explicaţia,
7. Referinţe bibliografice:
Noi (I). demonstraţia, abordări interactive
v. infra
2 ore
Descoperirea, explorarea și cucerirea Lumii Prelegerea, explicaţia,
8. Referinţe bibliografice:
Noi (II) demonstraţia, abordări interactive
v. infra
Colonizarea și organizarea Indiilor. 2 ore
Prelegerea, explicaţia,
9. Economie, societate și cultură în epoca Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
colonială (I) v. infra
Colonizarea și organizarea Indiilor. 2 ore
Prelegerea, explicaţia,
10. Economie, societate și cultură în epoca Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
colonială (II) v. infra
2 ore
Cauzele independenței Americii hispanice și Prelegerea, explicaţia,
11. Referinţe bibliografice:
prima etapă a procesului emancipator demonstraţia, abordări interactive
v. infra
Războaiele de independență și nașterea 2 ore
Prelegerea, explicaţia,
12. statelor hispano-americane: de la supuși la Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
cetățeni v. infra
2 ore
America Latină în secolul XX: o viziune Prelegerea, explicaţia,
13. Referinţe bibliografice:
panoramică demonstraţia, abordări interactive
v. infra
2 ore
America Latină în actualitate: o viziune Prelegerea, explicaţia,
14. Referinţe bibliografice:
panoramică demonstraţia, abordări interactive
v. infra
Bibliografie
Referinţe principale: E. Chang-Rodríguez, Latinoamérica: su civilización y su cultura, ediția a 4-a, Boston, MA,
Thomson Heinle, 2008; P. Gac-Artigas & G. Gac-Artigas, Hoja de ruta. Cultura y civilización de Latinoamérica, ediția a 7-
a, New Jersey, Academic Press ENE, 2016; S. Quesada, Imágenes de América Latina. Manual de historia y cultura
latinoamericanas (Libro y Material de prácticas), Madrid, Edelsa, 2001; VV.AA, Cultura en el mundo hispanohablante,
enClave-ELE, 2011. Materiale audiovizuale: Seria Historia de América Latina, http://www.rtve.es/alacarta/videos/historia-
de-america-latina/.
Referinţe suplimentare (opțional): G. Vázquez & N. Martínez Díaz, Historia de América Latina, Madrid, SGEL, 2009;
M. Lucena Salmoral, La América Precolombina, ediția a 4-a, Madrid, Anaya, 1999; G. Zaragoza, América Latina. Época
colonial, ediția a 9-a, Madrid, Anaya, 2012; C. Lozano Ascencio: 1810. Las independencias americanas, Madrid, SGEL,
2013.
Seminar / Laborator
Observaţii
OPȚIONAL: LITERATURĂ ȘI ARTE
8.2 Metode de predare (ore şi referinţe
CULTURĂ ȘI CIVILIZAȚIE LATINO-AMERICANĂ
bibliografice)
CURS PRACTIC
Modul subjonctiv: forme și valori
(recapitulare și consolidare). Subjonctiv
prezent: forme (recapitulare) și valori Activităţi interactive şi aplicaţii 2 ore
1. (sistematizare și consolidare). Noțiunile de practice: explicaţii teoretice şi Referinţe bibliografice:
gramatică sunt însoțite de exerciții și exerciţii gramaticale variate v. infra
activități ce vizează aspecte de cultură și
civilizație latino-americană.
Imperativul negativ. Imperativul de politețe.
Timpurile trecute ale subjonctivului: perfect,
Activităţi interactive şi aplicaţii 2 ore
imperfect și mai mult ca perfect – forme și
2. practice: explicaţii teoretice şi Referinţe bibliografice:
valori. Noțiunile de gramatică sunt însoțite
exerciţii gramaticale variate v. infra
de exerciții și activități ce vizează aspecte
de cultură și civilizație latino-americană.
Echivalenţe temporale între Indicativ şi
Subjonctiv. Concordanța timpurilor la
Activităţi interactive şi aplicaţii 2 ore
subjonctiv. Noțiunile de gramatică sunt
3. practice: explicaţii teoretice şi Referinţe bibliografice:
însoțite de exerciții și activități ce vizează
exerciţii gramaticale variate v. infra
aspecte de cultură și civilizație latino-
americană.
Subjonctiv vs. Indicativ în propozițiile
independente. Deziderativele. Dubitativele.
Exprimarea dorinței, a îndoielii și Activităţi interactive şi aplicaţii 2 ore
4. probabilității. Noțiunile de gramatică sunt practice: explicaţii teoretice şi Referinţe bibliografice:
însoțite de exerciții și activități ce vizează exerciţii gramaticale variate v. infra
aspecte de cultură și civilizație latino-
americană.
Subjonctiv vs. Indicativ în subordonatele
completive directe: a. Opinie și comunicare;
b.Influența, sentimente și dorințe; c. Activităţi interactive şi aplicaţii 2 ore
5. Constatări și judecăți de valoare (I). practice: explicaţii teoretice şi Referinţe bibliografice:
Noțiunile de gramatică sunt însoțite de exerciţii gramaticale variate v. infra
exerciții și activități ce vizează aspecte de
cultură și civilizație latino-americană.
Subjonctiv vs. indicativ în subordonatele
completive directe: a. Opinie și comunicare;
b.Influența, sentimente și dorințe; c. Activităţi interactive şi aplicaţii 2 ore
6. Constatări și judecăți de valoare (II). practice: explicaţii teoretice şi Referinţe bibliografice:
Noțiunile de gramatică sunt însoțite de exerciţii gramaticale variate v. infra
exerciții și activități ce vizează aspecte de
cultură și civilizație latino-americană.
Subjonctiv vs. Indicativ în subordonatele
relative. Noțiunile de gramatică sunt Activităţi interactive şi aplicaţii 2 ore
7. însoțite de exerciții și activități ce vizează practice: explicaţii teoretice şi Referinţe bibliografice:
aspecte de cultură și civilizație latino- exerciţii gramaticale variate v. infra
americană.
Subjonctiv vs. Indicativ în subordonatele
adverbiale. Subordonatele circumstanţiale de
Activităţi interactive şi aplicaţii 2 ore
timp, loc şi mod. Noțiunile de gramatică
8. practice: explicaţii teoretice şi Referinţe bibliografice:
sunt însoțite de exerciții și activități ce
exerciţii gramaticale variate v. infra
vizează aspecte de cultură și civilizație
latino-americană.
Subjonctiv vs. Indicativ în subordonatele
condiționale (I). Si condițional. Noțiunile de Activităţi interactive şi aplicaţii 2 ore
9. gramatică sunt însoțite de exerciții și practice: explicaţii teoretice şi Referinţe bibliografice:
activități ce vizează aspecte de cultură și exerciţii gramaticale variate v. infra
civilizație latino-americană.
Subjonctiv vs. Indicativ în subordonatele
condiționale (II). Noțiunile de gramatică Activităţi interactive şi aplicaţii 2 ore
10. sunt însoțite de exerciții și activități ce practice: explicaţii teoretice şi Referinţe bibliografice:
vizează aspecte de cultură și civilizație exerciţii gramaticale variate v. infra
latino-americană.
Subjonctiv vs. indicativ în subordonata
temporală și finală. Noțiunile de gramatică Activităţi interactive şi aplicaţii 2 ore
11. sunt însoțite de exerciții și activități ce practice: explicaţii teoretice şi Referinţe bibliografice:
vizează aspecte de cultură și civilizație exerciţii gramaticale variate v. infra
latino-americană.
Subjonctiv vs. indicativ în subordonate
cauzale, consecutive și concesive. Activităţi interactive şi aplicaţii 2 ore
12. Noțiunile de gramatică sunt însoțite de practice: explicaţii teoretice şi Referinţe bibliografice:
exerciții și activități ce vizează aspecte de exerciţii gramaticale variate v. infra
cultură și civilizație latino-americană.
Utilizare contrastivă mixtă. Varia.
Consolidare. Noțiunile de gramatică sunt Activităţi interactive şi aplicaţii 2 ore
13. însoțite de exerciții și activități ce vizează practice: explicaţii teoretice şi Referinţe bibliografice:
aspecte de cultură și civilizație latino- exerciţii gramaticale variate v. infra
americană.
Utilizare contrastivă mixtă. Varia.
Consolidare. Noțiunile de gramatică sunt Activităţi interactive şi aplicaţii 2 ore
14. însoțite de exerciții și activități ce vizează practice: explicaţii teoretice şi Referinţe bibliografice:
aspecte de cultură și civilizație latino- exerciţii gramaticale variate v. infra
americană.
Bibliografie: HERNÁNDEZ MERCEDES, Mª Pilar, Para practicar el Indicativo y el Subjuntivo, Madrid: Edelsa, 2006.
MEDINA MONTERO, Carlos G., Sin duda. Usos del español: teoría y práctica comunicativa. Nivel intermedio, Madrid:
SGEL, 2008. MEDINA MONTERO, Carlos G., Como lo oyes. Usos del español: teoría y práctica comunicativa. Nivel
superior, Madrid: SGEL, 2008. VV.AA., Gramática básica del estudiante de español. Edición revisada y ampliada.
Difusión, Barcelona, 2006.. GUTIÉRREZ CHÁVEZ, Teresa; NORIEGA FERNÁNDEZ, Alfredo, Latitud 0 ͦ . Manual de
español intercultural, Madrid: SGEL, 2012. http://www.asihablamos.com/, http://etimologias.dechile.net/.

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor profesionale şi


angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei este coroborat atât cu aşteptările comunităţii filologice cât şi cu cele ale asociaţiilor profesionale şi
ale unor angajatori ai absolvenţilor ca: referenţi de specialitate, referenţi relaţii externe, documentarişti, editorialişti,
filologi, lectori de carte, redactori, secretari de redacţie, secretari literari, funcţionari de stat, funcţionari publici.
Conţinutul și metodologia cursului sunt în concordanță cu cerinţele programelor pentru concursurile de titularizare,
definitivat, gradul II şi gradul I în învăţământ pentru profesorii de limba spaniolă.

10. Evaluare
10.3 Pondere în
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare
nota finală (%)
Cunoaşterea, prezentarea şi
Colocviu
explicarea corectă a noţiunilor
10.4 Curs Evaluare pe parcurs 60%
specifice culturii și civilizației
(2 teste)
latino-americane.
Îndeplinirea obligaţiilor vizând
Evaluare pe parcurs
temele de casă şi participarea 40%
10.5 Seminar/ Laborator (activităţi practice, teme,
activă la discuţii şi la aplicaţiile
teste)
practice realizate.
10.6 Standard minim de performanţă
1). Dovedirea însușirii minimale a noţiunilor specifice culturii și civilizației latino-americane, pe baza bibliografiei aferente,
prin promovarea testelor de evaluare pe parcurs și a colocviului cu media minim 5 (cu rotunjire).
2). Îndeplinirea minimală a condiţiilor obligatorii privind cursul practic: participarea activă la discuții și la aplicațiile practice
realizate în clasă, realizarea temelor de casă şi promovarea cu minim 5 (cu rotunjire) a testului final de verificare a
cunoștințelor.

Data completării: Titular de curs Titular de seminar


10.09.2019 Conf. dr. Alina Țiței Drd. Lavinia Ienceanu

Data avizării in departament Director de departament


17.09.2019 Prof. dr. Rodica Dimitriu
FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
1.2 Facultatea Facultatea de Litere
Limbi şi Literaturi Străine / Catedra de Limbi Clasice, Italiană şi
1.3 Departamentul
Spaniolă
1.4 Domeniul de studii Limbă şi literatură
1.5 Ciclul de studii Licenţă
1.6 Programul de studii / Calificarea Limbă şi literatură spaniolă

2. Date despre disciplină


OPȚIONAL A: COMUNICARE ORALĂ ȘI SCRISĂ (C) –
2.1 Denumirea disciplinei
SCRIERE CREATIVĂ ȘI TRADUCERE LITERARĂ
2.2 Titularul activităţilor de curs DR. SIMONA-IOANA LEONTI
2.3 Titularul activităţilor de seminar ASIST. DR. ALIN TITI CĂLIN
2.4 An de studiu II 2.5 Semestru II 2.6 Tip de evaluare C 2.7 Regimul discipinei OP
* OB – Obligatoriu / OP – Opţional

3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice)


3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2 curs 2 3.3. seminar/laborator 2
3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5. curs 28 3.6. seminar/laborator 28
Distribuţia fondului de timp ore
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele 15
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15
Tutoriat 2
Examinări 2
Alte activităţi...................................
3.7 Total ore studiu individual 42
3.8 Total ore pe semestru 100
3.9 Număr de credite 4

4. Precondiţii (dacă este cazul)


4.1 De curriculum
4.2 De competenţe

5. Condiţii (dacă este cazul)


5.1 De desfăşurare a cursului

5.2 De desfăşurare a
seminarului/laboratorului

6. Competenţe specifice acumulate


C1. Utilizarea adecvată a conceptelor în studiul lingvisticii generale.
Competenţe profesionale

 Definirea conceptelor şi identificarea şi exemplificarea limbajului specific lingvisticii generale.


 Aplicarea conceptelor de lingvistică generală în investigarea dinamică şi interrelaţionarea fenomenelor
literare/culturale.
C2. Comunicarea eficientă, scrisă şi orală, în limba română şi în limba spaniolă.
 Interpretarea relaţiei dintre mesajul oral sau scris şi contextul său, identificarea tehnicilor argumentative
şi de construcţie a mesajului în limba română şi în limba spaniolă.
 Receptarea critică şi producerea de mesaje orale sau scrise specifice comunicării ştiinţifice la nivel
universitar (prezentări de proiecte, referate, recenzii, comunicări, lucrări de licenţă etc.) atât în limba
română cât şi în limba spaniolă.

C1. Utilizarea componentelor domeniului limbi şi literaturi în deplină concordanţă cu etica profesională.
transversale
Competenţe

C2. Relaţionarea în echipă; comunicarea interpersonală şi asumarea de roluri specifice.


C3. Organizarea unui proiect individual de formare continuă; îndeplinirea obiectivelor de formare prin activităţi de
informare, prin proiecte în echipă şi prin participarea la programe instituţionale de dezvoltare personală şi
profesională.

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate)


Cursul își propune să-i inițieze pe studenți în cunoașterea și aplicarea fundamentelor scrierii creative,
familiarizându-i cu noțiunea de creativitate, cu conceptele de bază ale scrierii creative și cu strategiile și tehnicile
7.1. Obiectivul

utilizate în producerea diferitelor tipuri de texte creative; se urmărește, de asemenea, dezvoltarea abilităților
general

lingvistice ale studenților cu scopul de a putea elabora texte creative și totodată de a traduce în și din limba
spaniolă texte literare cu un grad mediu de dificultate, reliefând în același timp aspectele care prezintă dificultăți
pentru vorbitorii de limba română. Activitățile practice variate au în vedere aprofundarea și consolidarea
noțiunilor de gramatică și vocabular, prin integrarea lor în contexte cu grad de elaborare mai ridicat.
La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să:
OPȚIONAL: COMUNICARE ORALĂ ȘI SCRISĂ – SCRIERE CREATIVĂ ȘI TRADUCERE (C)
1.Utilizeze cu discernământ şi profesionalism principalele lucrări normative (dicţionare, gramatici, enciclopedii,
7.2. Obiectivele specifice

tratate şi volume colective), în vederea dezvoltării cât mai eficiente a deprinderilor de exprimare şi scriere
corectă în limba spaniolă.
2. Folosească tehnicile de exprimare, vocabular și abilitățile de scriere.
3. Elaboreze texte creative (descriptive, narative) cu ajutorul lecturii și prin exerciții de creație literară.
4. Folosească structurile gramaticale şi lexicul dobândit, în vederea înţelegerii și traducerii unor texte literare cu
grad mediu de complexitate.
OPȚIONAL: COMUNICARE ORALĂ ȘI SCRISĂ – SCRIERE CREATIVĂ ȘI TRADUCERE (CP)
1. Recunoască elemente şi structuri gramaticale cu un grad mediu-avansat de dificultate.
2.Utilizeze structurile gramaticale în producerea de contexte orale şi scrise cu un nivel mediu-avansat de
elaborare.

8. Conţinut
Curs Observaţii
8.1 OPȚIONAL: COMUNICARE ORALĂ ȘI SCRISĂ Metode de predare (ore şi referinţe
SCRIERE CREATIVĂ ȘI TRADUCERE bibliografice)
2 ore
Corectare lingvistică. Aspecte ortografice, Prelegerea, explicaţia,
1. Referinţe bibliografice:
morfologice și semantice ale limbii spaniole demonstraţia, abordări interactive
v. infra
2 ore
Textul. Caracteristici. Corectarea gramaticală Prelegerea, explicaţia,
2. Referinţe bibliografice:
a textului. demonstraţia, abordări interactive
v. infra
2 ore
Prelegerea, explicaţia,
3. Lectura și scrierea Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
v. infra
2 ore
Prelegerea, explicaţia,
4. Concepte: imaginație, improvizație, imitare Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
v. infra
2 ore
Scriitorul și mediul social. Analiza genurilor Prelegerea, explicaţia,
5. Referinţe bibliografice:
literare și non literare demonstraţia, abordări interactive
v. infra
2 ore
Prelegerea, explicaţia,
6. Experiența personală și creativitatea Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
v. infra
2 ore
Elaborarea unui text original. Alegerea Prelegerea, explicaţia,
7. Referinţe bibliografice:
genului demonstraţia, abordări interactive
v. infra
2 ore
Practica scrierii (I): alegerea temei și a Prelegerea, explicaţia,
8. Referinţe bibliografice:
personajelor demonstraţia, abordări interactive
v. infra
Practica scrierii (II): tehnici de motivare (I) – 2 ore
Prelegerea, explicaţia,
9. asocieri de cuvinte, folosirea rimei, Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
compunerea de versuri v. infra
Practica scrierii (III): tehnici de motivare (II) – 2 ore
Prelegerea, explicaţia,
10. proverbe, zicători și expresii noi cu echivalări Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
în limba română v. infra
Practica scrierii (IV): tehnici de motivare (III)
2 ore
– alegerea poveștilor. Sfaturi practice în Prelegerea, explicaţia,
11. Referinţe bibliografice:
transmiterea pe cale orală și scrisă a unei demonstraţia, abordări interactive
v. infra
povești
Practica scrierii (V): tehnici de motivare (IV) 2 ore
Prelegerea, explicaţia,
12. – compunerea unei versiuni noi a unei Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
povești plecând de la poveștile tradiționale v. infra
2 ore
Vocea scriitorului: monolog interior, stil direct Prelegerea, explicaţia,
13. Referinţe bibliografice:
și indirect demonstraţia, abordări interactive
v. infra
2 ore
Exerciții de redactare și compunere a Prelegerea, explicaţia,
14. Referinţe bibliografice:
textelor demonstraţia, abordări interactive
v. infra
Bibliografie
Referinţe principale: VV.AA., Escribir, crear, contar. Las claves para convertirse en escritor, Instituto Cervantes &
Espasa, 2014; KOHAN, Silvia Adela, Cómo escribir relatos, Barcelona, Plaza&Janés, 1999; KOHAN, Silvia Adela, La
trama del cuento y la novela, Barcelona, Alba Editorial, 2007; KOHAN, Silvia Adela, Cómo narrar una historia, 4a.
edición, Barcelona, Alba Editorial, 2007; SAUNDERS, Jean & KOHAN, Silvia Adela (trad.), Cómo crear personajes de
ficción, 5a edición, 2011; FONT, Carme, Cómo diseñar el conflicto narrativo, Barcelona, Alba Editorial, 2009.
Referințe suplimentare:
Cassany, Daniel, Taller de textos: leer, escribir y comentar en el aula, Barcelona, Editorial Paidos, 2006.
Seminar / Laborator Observaţii
8.2 Metode de predare
CURS PRACTIC (ore şi referinţe
bibliografice)
Modul subjonctiv: forme și valori
Activităţi interactive şi aplicaţii 2 ore
(recapitulare și consolidare). Subjonctiv
1. practice: explicaţii teoretice şi Referinţe bibliografice:
prezent: forme (recapitulare) și valori
exerciţii gramaticale variate v. infra
(sistematizare și consolidare).
Imperativul negativ. Imperativul de politețe.
Activităţi interactive şi aplicaţii 2 ore
Timpurile trecute ale subjonctivului: perfect,
2. practice: explicaţii teoretice şi Referinţe bibliografice:
imperfect și mai mult ca perfect – forme și
exerciţii gramaticale variate v. infra
valori.
Echivalenţe temporale între Indicativ şi Activităţi interactive şi aplicaţii 2 ore
3. Subjonctiv. Concordanța timpurilor la practice: explicaţii teoretice şi Referinţe bibliografice:
subjonctiv. exerciţii gramaticale variate v. infra
Subjonctiv vs. Indicativ în propozițiile
Activităţi interactive şi aplicaţii 2 ore
independente. Deziderativele. Dubitativele.
4. practice: explicaţii teoretice şi Referinţe bibliografice:
Exprimarea dorinței, a îndoielii și
exerciţii gramaticale variate v. infra
probabilității.
Subjonctiv vs. Indicativ în subordonatele
Activităţi interactive şi aplicaţii 2 ore
completive directe: a. Opinie și comunicare;
5. practice: explicaţii teoretice şi Referinţe bibliografice:
b.Influența, sentimente și dorințe; c.
exerciţii gramaticale variate v. infra
Constatări și judecăți de valoare (I).
Subjonctiv vs. indicativ în subordonatele
Activităţi interactive şi aplicaţii 2 ore
completive directe: a. Opinie și comunicare;
6. practice: explicaţii teoretice şi Referinţe bibliografice:
b.Influența, sentimente și dorințe; c.
exerciţii gramaticale variate v. infra
Constatări și judecăți de valoare (II).
Activităţi interactive şi aplicaţii 2 ore
Subjonctiv vs. Indicativ în subordonatele
7. practice: explicaţii teoretice şi Referinţe bibliografice:
relative.
exerciţii gramaticale variate v. infra
Subjonctiv vs. Indicativ în subordonatele Activităţi interactive şi aplicaţii 2 ore
8. adverbiale. Subordonatele circumstanţiale de practice: explicaţii teoretice şi Referinţe bibliografice:
timp, loc şi mod. exerciţii gramaticale variate v. infra
Activităţi interactive şi aplicaţii 2 ore
Subjonctiv vs. Indicativ în subordonatele
9. practice: explicaţii teoretice şi Referinţe bibliografice:
condiționale (I). Si condițional
exerciţii gramaticale variate v. infra
Activităţi interactive şi aplicaţii 2 ore
Subjonctiv vs. Indicativ în subordonatele
10. practice: explicaţii teoretice şi Referinţe bibliografice:
condiționale (II).
exerciţii gramaticale variate v. infra
Activităţi interactive şi aplicaţii 2 ore
Subjonctiv vs. indicativ în subordonata
11. practice: explicaţii teoretice şi Referinţe bibliografice:
temporală și finală.
exerciţii gramaticale variate v. infra
Activităţi interactive şi aplicaţii 2 ore
Subjonctiv vs. indicativ în subordonate
12. practice: explicaţii teoretice şi Referinţe bibliografice:
cauzale, consecutive și concesive.
exerciţii gramaticale variate v. infra
Activităţi interactive şi aplicaţii 2 ore
Utilizare contrastivă mixtă. Varia.
13. practice: explicaţii teoretice şi Referinţe bibliografice:
Consolidare.
exerciţii gramaticale variate v. infra
Activităţi interactive şi aplicaţii 2 ore
Utilizare contrastivă mixtă. Varia.
14. practice: explicaţii teoretice şi Referinţe bibliografice:
Consolidare.
exerciţii gramaticale variate v. infra
Bibliografie: HERNÁNDEZ MERCEDES, Mª Pilar, Para practicar el Indicativo y el Subjuntivo, Madrid: Edelsa, 2006.
MEDINA MONTERO, Carlos G., Sin duda. Usos del español: teoría y práctica comunicativa. Nivel intermedio, Madrid:
SGEL, 2008. MEDINA MONTERO, Carlos G., Como lo oyes. Usos del español: teoría y práctica comunicativa. Nivel
superior, Madrid: SGEL, 2008. CASTRO VIÚDEZ, Francisca, Aprende gramática y vocabulario B1, Sgel, Madrid, 2006;
CASTRO VIÚDEZ, Francisca, Aprende gramática y vocabulario B2, Sgel, Madrid, 2007; VV.AA., Gramática básica del
estudiante de español. Edición revisada y ampliada. Difusión, Barcelona, 2006.

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor profesionale şi


angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei este coroborat atât cu aşteptările comunităţii filologice cât şi cu cele ale asociaţiilor profesionale şi
ale unor angajatori ai absolvenţilor ca: referenţi de specialitate, referenţi relaţii externe, documentarişti, editorialişti,
filologi, lectori de carte, redactori, secretari de redacţie, secretari literari, funcţionari de stat, funcţionari publici.
Conţinutul și metodologia cursului sunt în concordanță cu cerinţele programelor pentru concursurile de titularizare,
definitivat, gradul II şi gradul I în învăţământ pentru profesorii de limba spaniolă.

10. Evaluare
10.3 Pondere în
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare
nota finală (%)
Cunoaşterea, prezentarea şi
explicarea noţiunilor specifice
10.4 Curs Colocviu 60%
scrierii creative și traducerii
literare.
Îndeplinirea obligaţiilor vizând
Evaluare pe parcurs
temele de casă şi participarea 40%
10.5 Seminar/ Laborator (activităţi practice, teme,
activă la discuţii şi la aplicaţiile
teste)
practice realizate.
10.6 Standard minim de performanţă
1). Dovedirea însușirii minimale a noţiunilor specifice scrierii creative și traducerii literare, pe baza bibliografiei aferente,
prin promovarea cu minim 5 (cu rotunjire) a colocviului.
2). Îndeplinirea minimală a condiţiilor obligatorii privind cursul practic: participarea activă la discuții și la aplicațiile practice
realizate în clasă, realizarea temelor de casă şi promovarea cu minim 5 (cu rotunjire) a testului final de verificare a
cunoștințelor.

Data completării: Titular de curs Titular de seminar


10.09.2019 Dr. Simona-Ioana Leonti Asist. dr. Alin Titi Călin

Data avizării in departament Director de departament


17.09.2019 Prof. dr. Rodica Dimitriu
FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi
1.2 Facultatea Facultatea de Litere
Limbi şi literaturi străine / Catedra de Limbi Clasice, Italiană și
1.3 Departamentul
Spaniolă
1.4 Domeniul de studii Limbă și literatură
1.5 Ciclul de studii Licenţă
1.6 Programul de studii / Calificarea Limbă și literatură spaniolă A

2. Date despre disciplină


2.1 Denumirea disciplinei PRACTICĂ DE SPECIALITATE
2.2 Titularul activităţilor de curs Nu este cazul
2.3 Titularul activităţilor de seminar A se vedea lista grupelor de practică de specialitate
2.4 An de studiu II 2.5 Semestru II 2.6 Tip de evaluare Cv 2.7 Regimul discipinei OB
* OB – Obligatoriu / OP–Opţional

3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice)


3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2 curs 0 3.3. seminar/laborator 0
3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5 curs 0 3.6. seminar/laborator 0
Distribuţia fondului de timp ore
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele 10
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10
Tutoriat 2
Examinări 2
Alte activităţi: practica în întreprinderi și instituții 56

3.7 Total ore studiu individual 42


3.8 Total ore pe semestru 100
3.9 Număr de credite 4

4. Precondiţii(dacă este cazul)


4.1 De curriculum N/A
4.2 De competenţe N/A

5. Condiţii(dacă este cazul)


5.1 De desfăşurare a cursului N/A

5.2 De desfăşurare a
N/A
seminarului/laboratorului
6. Competenţe specifice acumulate
C1. Capacitatea de utilizare efectivă a cunoștințelor dobândite într-un mediu de muncă.
profesionale
Competenţe

C2. Capacitatea de prioritizare a activităților în funcție de scopurile organizaționale.


C3. Capacitatea de realizare la timp și în mod eficace a sarcinilor de lucru și asumarea răspunderii pentru
acestea.
C4. Adoptarea unui comportament adecvat la locul de muncă.
transversale

C1. Abilitatea de lucru într-un colectiv, ca membru și/sau coordonator de echipă.


Competenţe

C2. Comunicarea scrisă și orală eficace.


C3. Utilizarea eficientă a tehnologiei informației și comunicațiilor.
C4. Rezolvarea de probleme şi luarea deciziilor.

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate)


7.1.Obiectivul
general

Practica profesională are ca obiectiv aplicarea și ajustarea competențelor într-un mediu de lucru dat,
dezvoltarea abilităților de lucru și dobândirea unei experiențe de muncă reale.

La finalizarea cu succes a practicii, studenţii vor fi capabili să:


7.2. Obiectivele
specifice

1. Aplice cunoștințele proprii în vederea îndeplinirii sarcinilor de lucru;


2. Lucreze independent sau în echipă pentru atingerea obiectivelor organizației;
3. Utilizeze metode și să respecte proceduri de lucru specifice unui loc de muncă;
4. Reflecteze asupra propriului parcurs profesional în viitor.

8. Conţinut
Observaţii
8.1 Curs Metode de predare (ore şi referinţe
bibliografice)
Întâlnire inițială:
1. Prezentarea stagiilor de practică și alocarea Prezentare, discuție interactivă 2 ore
practicanților
Practica propriu-zisă, desfășurată la
furnizorul de practică, sub supravegherea
tutorelui de practică și cu supervizarea
2. Activități practice 56 ore
coordonatorului de practică, în funcție de
specificul de activitate (editură, revistă,
bibliotecă, întreprindere, etc.)
Întâlnire finală:
3. Prezentare, discuție interactivă 2 ore
Evaluare și feedback reciproc
Bibliografie:
Documente necesare privind desfăşurarea practicii de specialitate la Facultatea de Litere, disponibile pe site-ul
facultății, în secțiunea Practica de specialitate:
Regulamentul privind desfăşurarea practicii de specialitate
Acordul de practică
Convenţie cadru
Portofoliul de practică
Proces verbal de instruire a coordonatorilor
Proces verbal de instruire a studenților şi masteranzilor
Proces verbal de constatare a săvârşirii unor abateri disciplinare
Model fişă sintetică practică de specialitate
Fişa de autoevaluare a practicantului

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor profesionale şi


angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei este coroborat atât cu aşteptările comunităţii filologice cât şi cu cele ale asociaţiilor profesionale şi
ale unor angajatori ai absolvenţilor ca: referenţi de specialitate, referenţi relaţii externe, documentarişti, editorialişti,
filologi, lectori de carte, redactori, secretari de redacţie, secretari literari, funcţionari de stat, funcţionari publici, iar
studenții sunt plasați într-o varietate de medii de lucru corespunzătoare.

10. Evaluare
10.3 Pondere în
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare
nota finală (%)
10.4 Curs
1). Evaluare pe parcurs
Îndeplinirea sarcinilor cu: (tutorele de practică)
1). 30%
10.5 Seminar/ Laborator - promptitudine 2). Colocviu final pe baza
2). 70%
- corectitudine portofoliului de practică
(coordonatorul de practică)
10.6 Standard minim de performanţă
Participarea la stagiul de practică și îndeplinirea sarcinilor în proporție de cel puțin 70%.

Data completării Titular de curs Titular de seminar


10.09.2019 Conf. dr. Alina Țiței

Data avizării in departament Director de departament


17.09.2019 Prof.univ.dr. Rodica Dimitriu
LIMBĂ ŞI LITERATURĂ SPANIOLĂ A
ANUL III 2019-2020
FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
1.2 Facultatea Facultatea de Litere
Limbi şi Literaturi Străine / Catedra de Limbi Clasice, Italiană şi
1.3 Departamentul
Spaniolă
1.4 Domeniul de studii Limbă şi literatură
1.5 Ciclul de studii Licenţă
1.6 Programul de studii / Calificarea Limbă şi literatură spaniolă

2. Date despre disciplină


2.1 Denumirea disciplinei LIMBĂ STRĂINĂ A ‒ LEXICOLOGIE ȘI SEMANTICĂ SPANIOLĂ
2.2 Titularul activităţilor de curs ASIST. DR. ALIN TITI CĂLIN
2.3 Titularul activităţilor de seminar ASIST. DR. ALIN TITI CĂLIN
2.4 An de studiu III 2.5 Semestru I 2.6 Tip de evaluare E 2.7 Regimul discipinei OB
* OB – Obligatoriu / OP – Opţional

3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice)


3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care: 3.2 curs 2 3.3. seminar/laborator 2
3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5. curs 28 3.6. seminar/laborator 28
Distribuţia fondului de timp ore
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele 30
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 30
Tutoriat 2
Examinări 2
Alte activităţi...................................
3.7 Total ore studiu individual 92
3.8 Total ore pe semestru 150
3.9 Număr de credite 6

4. Precondiţii (dacă este cazul)


4.1 De curriculum
4.2 De competenţe

5. Condiţii (dacă este cazul)


5.1 De desfăşurare a cursului
5.2 De desfăşurare a
seminarului/laboratorului

6. Competenţe specifice acumulate


C1. Utilizarea adecvată a conceptelor în studiul lingvisticii generale.
 Definirea conceptelor şi identificarea şi exemplificarea limbajului specific lingvisticii generale.
 Aplicarea conceptelor de lingvistică generală în investigarea dinamică şi interrelaţionarea fenomenelor
literare/culturale.
Competenţe profesionale

C2. Comunicarea eficientă, scrisă şi orală, în limba română şi în limba spaniolă.


 Interpretarea relaţiei dintre mesajul oral sau scris şi contextul său, identificarea tehnicilor argumentative
şi de construcţie a mesajului în limba română şi în limba spaniolă.
 Receptarea critică şi producerea de mesaje orale sau scrise specifice comunicării ştiinţifice la nivel
universitar (prezentări de proiecte, referate, recenzii, comunicări, lucrări de licenţă etc.) atât în limba
română cât şi în limba spaniolă.
C3. Descrierea sistemului lexico-semantic al limbii spaniole şi utilizarea acestuia în producerea, traducerea şi
interpretarea de texte, precum şi în interacţiunea verbală.
 Explicarea clasificărilor lexico-semantice şi analizarea discursurilor orale şi scrise în limba spaniolă,
utilizând aparatul conceptual al lingvisticii.
 Analiza şi descrierea metodelor de analiză lexico-morfologică și morfo-semantică.
 Autoanaliza şi recunoaşterea principalelor dificultăţi lexico-semantice ale limbii spaniole.
C1.Utilizarea componentelor domeniului limbi şi literaturi în deplină concordanţă cu etica profesională.
transversale
Competenţe

C2. Relaţionarea în echipă; comunicarea interpersonală şi asumarea de roluri specifice.


C3. Organizarea unui proiect individual de formare continuă; îndeplinirea obiectivelor de formare prin activităţi de
informare, prin proiecte în echipă şi prin participarea la programe instituţionale de dezvoltare personală şi
profesională.

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate)


Cursul îşi propune să introducă noţiunile de bază din studiul lexicologic și semantic al limbii spaniole şi să dezvolte
Obiectivul
general

cunoştinţele teoretice privind analizarea cuvintelor şi a grupurilor de cuvinte din punct de vedere lexico-
7.1.

morfologic şi morfo-semantic; de asemenea, cursul prevede dezvoltarea capacităţii studenţilor de a-şi îmbogăţi
vocabularul limbii spaniole.
La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să:
7.2. Obiectivele

1. Cunoască principalele noţiuni din studiul lexicologic și semantic al limbii spaniole.


specifice

2. Cunoască caracteristicile specifice ale lexicologiei și semanticii spaniole.


3. Cunoască procedeele specifice de formare a cuvintelor în limba spaniolă.
4. Analizeze cuvinte şi grupuri de cuvinte din punct de vedere lexico-morfologic şi morfo-semantic.
5. Să-şi îmbogăţească vocabularul limbii spaniole.

8. Conţinut
Observaţii
8.1 Curs Metode de predare (ore şi referinţe
bibliografice)
2 ore
Prelegerea, explicaţia,
1. Structura vocabularului limbii spaniole Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
v. infra
2 ore
Prelegerea, explicaţia,
2. Fondul lexical latinesc Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
v. infra
2 ore
Prelegerea, explicaţia,
3. Împrumuturi lexicale din alte limbi Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
v. infra
2 ore
Prelegerea, explicaţia,
4. Împrumuturi lexicale din alte limbi (II) Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
v. infra
Crearea de cuvinte noi: procedee 2 ore
Prelegerea, explicaţia,
5. morfologice, lexico-semantice şi fonico- Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
grafice (I) v. infra
Crearea de cuvinte noi: procedee 2 ore
Prelegerea, explicaţia,
6. morfologice, lexico-semantice şi fonico- Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
grafice (II) v. infra
2 ore
Prelegerea, explicaţia,
7. Eufemisme şi cuvinte tabu Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
v. infra
2 ore
Prelegerea, explicaţia,
8. Jargon. Argou. Caló Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
v. infra
2 ore
Prelegerea, explicaţia,
9. Unităţi frazeologice (I) Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
v. infra
2 ore
Prelegerea, explicaţia,
10. Unităţi frazeologice (II) Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
v. infra
2 ore
Prelegerea, explicaţia,
11. Exprimarea vulgară Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
v. infra
2 ore
Prelegerea, explicaţia,
12. Dialectisme Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
v. infra
2 ore
Prelegerea, explicaţia,
13. Regionalisme Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
v. infra
2 ore
Prelegerea, explicaţia,
14. „Falşii prieteni” Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
v. infra
Bibliografie
Referinţe principale: Penny, Ralph, Gramática histórica del español, Ariel, Barcelona, 1993; Alcina, Juan, Blecua, José
Manuel, Gramática española, Ed. Ariel, Barcelona, 1994; Bello, Andrés, Gramática de la lengua castellana, Ed. Edaf,
Madrid, 1984; Gutiérrez Araus, María Luz, et alii., Curso básico la lengua española, Ramón Aceres, Madrid, 2010;
Gómez Torrego, Leonardo, Gramática didáctica del español. (8ª ed.). Madrid: Ediciones SM, 2002.
Observaţii
8.2 Seminar / Laborator Metode de predare (ore şi referinţe
bibliografice)
Activităţi interactive: exerciţii 2 ore
Lexicologia ca disciplină. Noţiunea de
1. realizate în funcţie de conţinuturile Referinţe bibliografice:
cuvânt. Caracteristici lexicale şi gramaticale
predate atât individual cât şi în v. infra
echipă

Activităţi interactive: exerciţii


2 ore
Unităţi lexicale. Unităţi inferioare şi realizate în funcţie de conţinuturile
2. Referinţe bibliografice:
superioare cuvântului predate atât individual cât şi în
v. infra
echipă
Activităţi interactive: exerciţii
2 ore
Semnificaţia cuvântului. Relaţii semantice realizate în funcţie de conţinuturile
3. Referinţe bibliografice:
între cuvinte. Câmpuri semantice predate atât individual cât şi în
v. infra
echipă
Activităţi interactive: exerciţii
2 ore
Elemente lexicale din punct de vedere al realizate în funcţie de conţinuturile
4. Referinţe bibliografice:
gramaticii generative predate atât individual cât şi în
v. infra
echipă
Activităţi interactive: exerciţii
Formarea şi evoluţia lexicului spaniol din 2 ore
realizate în funcţie de conţinuturile
5. punct de vedere istoric: cuvinte derivate şi Referinţe bibliografice:
predate atât individual cât şi în
împrumuturi. Arhaisme v. infra
echipă
Activităţi interactive: exerciţii
2 ore
Evoluţia semantică a lexicului în Spania. realizate în funcţie de conţinuturile
6. Referinţe bibliografice:
Schimbări semantice predate atât individual cât şi în
v. infra
echipă
Activităţi interactive: exerciţii
2 ore
Etimologia şi conceptul de familie lexicală din realizate în funcţie de conţinuturile
7. Referinţe bibliografice:
punct de vedere morfologic şi etimologic predate atât individual cât şi în
v. infra
echipă
Activităţi interactive: exerciţii
Lexic şi semantică. Denotaţie şi conotaţie. 2 ore
realizate în funcţie de conţinuturile
8. Sens propriu şi sens figurat. Dicţionarul şi Referinţe bibliografice:
predate atât individual cât şi în
tipuri de dicţionare. v. infra
echipă
Activităţi interactive: exerciţii
2 ore
Relaţii semantice (I). Informaţia semantică a realizate în funcţie de conţinuturile
9. Referinţe bibliografice:
unităţilor lexicale. Monosemie. Polisemie predate atât individual cât şi în
v. infra
echipă
Activităţi interactive: exerciţii
Relații semantice (II). Sinonimie. Antonimie. 2 ore
realizate în funcţie de conţinuturile
10. Hiponimie-Hiperonimie. Holonimie- Referinţe bibliografice:
predate atât individual cât şi în
Meronimie. v. infra
echipă
Activităţi interactive: exerciţii
2 ore
Relații morfologice. Omonimie: omografie și realizate în funcţie de conţinuturile
11. Referinţe bibliografice:
omofonie. Paronimie. predate atât individual cât şi în
v. infra
echipă
Activităţi interactive: exerciţii
Relaţii mixte. Analogia. Termenul exclus. 2 ore
realizate în funcţie de conţinuturile
12. Relații sintactice (I). Structura semantică a Referinţe bibliografice:
predate atât individual cât şi în
unităţilor lexicale. Enunțuri incomplete v. infra
echipă
Activităţi interactive: exerciţii
Relații sintactice (II). Enunțuri restructurate. 2 ore
realizate în funcţie de conţinuturile
13. Enunțuri eliminate. Comprehensiune Referinţe bibliografice:
predate atât individual cât şi în
lectorală (I). Texte restructurate. v. infra
echipă
Comprehensiune lectorală (II). Texte Activităţi interactive: exerciţii
2 ore
restructurate. Miscellanea semantică: realizate în funcţie de conţinuturile
14. Referinţe bibliografice:
Eponim. Pseudonim. Cuvinte tabu şi predate atât individual cât şi în
v. infra
eufemisme. Metafore. Metonimii echipă
Bibliografie: Siles Artés, José, Adquisición de léxico. Ejercicios prácticos, SGEL, Madrid, 1996;VV.AA., Propedéutica de
razonamiento verbal. Teoría y práctica, Ediciones Lumbreras, 2008; Țiței, Alina, Prácticas de léxico y semántica para
niveles medio y superior, Editura Vasiliana 98, Iași, 2014; Țiței, Alina, Dilemas de semántica. 1000 ejercicios de
selección múltiple, Editura Vasiliana 98, Iași, 2015.

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor profesionale şi


angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei este coroborat atât cu aşteptările comunităţii filologice cât şi cu cele ale asociaţiilor profesionale şi
ale unor angajatori ai absolvenţilor ca: referenţi de specialitate, referenţi relaţii externe, documentarişti, editorialişti,
filologi, lectori de carte, redactori, secretari de redacţie, secretari literari, funcţionari de stat, funcţionari publici.
Conţinutul și metodologia cursului sunt în concordanță cu cerinţele programelor pentru concursurile de titularizare,
definitivat, gradul II şi gradul I în învăţământ pentru profesorii de limba spaniolă.

10. Evaluare
10.3 Pondere în
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare
nota finală (%)
Cunoaşterea, înţelegerea şi
explicarea noţiunilor specifice
10.4 Curs Examen scris 60%
lexicologiei și semanticii
spaniole.
Îndeplinirea obligaţiilor vizând
temele de casă şi participarea Evaluare pe parcurs 40%
10.5 Seminar/ Laborator
activă la discuţii şi la aplicaţiile (activităţi practice, teme, teste)
practice realizate.
10.6 Standard minim de performanţă
1). Dovedirea însușirii minimale a noţiunilor specifice lexicologiei și semanticii spaniole, pe baza bibliografiei aferente, în
cadrul examenului final.
2). Îndeplinirea minimală a condiţiilor privind seminarul: participarea activă la discuții și la aplicațiile practice realizate în
clasă, realizarea temelor de casă şi susținerea testului final de verificare a cunoștințelor.

Data completării: Titular de curs Titular de seminar


10.09.2019 Asist. dr. Alin Titi Călin Asist. dr. Alin Titi Călin

Data avizării in departament Director de departament


17.09.2019 Prof. dr. Rodica Dimitriu
FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
1.2 Facultatea Facultatea de Litere
Limbi şi Literaturi Străine / Catedra de Limbi Clasice, Italiană şi
1.3 Departamentul
Spaniolă
1.4 Domeniul de studii Limbă şi literatură
1.5 Ciclul de studii Licenţă
1.6 Programul de studii / Calificarea Limbă şi literatură spaniolă

2. Date despre disciplină


2.1 Denumirea disciplinei LITERATURĂ STRĂINĂ A ‒ LITERATURA SPANIOLĂ A SEC. XVIII ȘI XIX
2.2 Titularul activităţilor de curs PROF. DR. HAB. DRAGOŞ COJOCARU
2.3 Titularul activităţilor de seminar DR. SIMONA-IOANA LEONTI
2.4 An de studiu III 2.5 Semestru I 2.6 Tip de evaluare E 2.7 Regimul discipinei OB
* OB – Obligatoriu / OP – Opţional

3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice)


3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care: 3.2 curs 2 3.3. seminar/laborator 2
3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5. curs 28 3.6. seminar/laborator 28
Distribuţia fondului de timp ore
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele 25
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 25
Tutoriat 2
Examinări 2
Alte activităţi...................................
3.7 Total ore studiu individual 67
3.8 Total ore pe semestru 125
3.9 Număr de credite 5

4. Precondiţii (dacă este cazul)


4.1 De curriculum
4.2 De competenţe

5. Condiţii (dacă este cazul)


5.1 De desfăşurare a cursului

5.2 De desfăşurare a
seminarului/laboratorului

6. Competenţe specifice acumulate


C1. Utilizarea adecvată a conceptelor in studiul teoriei literaturii si al literaturii universale si comparate.
 Definirea şi descrierea formelor de evoluţie şi a temelor esenţiale ale literaturii universale şi comparate,
şi descrierea conceptelor, perspectivelor şi metodelor utilizate în teoria literară modernă.
 Aplicarea conceptelor de teorie literară şi a metodelor comparatiste în investigarea dinamică şi
interrelaţionarea fenomenelor literare/culturale. Relaţionarea discursului literar cu discursul cutural, în
general, dar şi cu cel ştiinţific.
Competenţe profesionale

 Abordarea critică a ideilor şi orientărilor teoretice în studiul literaturii.


C2. Comunicarea eficientă, scrisă şi orală, în limba română şi în limba spaniolă.
 Interpretarea relaţiei dintre mesajul oral sau scris şi contextul său, identificarea tehnicilor argumentative
şi de construcţie a mesajului în limba română şi în limba spaniolă.
 Receptarea critică şi producerea de mesaje orale sau scrise specifice comunicării ştiinţifice la nivel
universitar (prezentări de proiecte, referate, recenzii, comunicări, lucrări de licenţă etc.) atât în limba
română cât şi în limba spaniolă.
C3. Analiza și prezentarea fenomenelor literare în contextul culturii spaniole.
 Precizarea și descrierea specificului epocilor şi curentelor literare din spaţiul cultural al limbii spaniole.
 Explicarea poziției operelor literare în contextul cultural spaniol și raportarea lor la tradițiile literare din
cultura spaniolă.
 Analiza textelor literare din cultura spaniolă cu respectarea normelor de cercetare specifice.
 Utilizarea literaturii de referință pentru interpretarea textului literar.

C1. Utilizarea componentelor domeniului limbi şi literaturi în deplină concordanţă cu etica profesională.
transversale
Competenţe

C2. Relaţionarea în echipă; comunicarea interpersonală şi asumarea de roluri specifice.


C3. Organizarea unui proiect individual de formare continuă; îndeplinirea obiectivelor de formare prin activităţi de
informare, prin proiecte în echipă şi prin participarea la programe instituţionale de dezvoltare personală şi
profesională.

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate)


Cursul este menit să prezinte direcțiile majore, problematica, trăsăturile definitorii și principalii exponenți ai
7.1. Obiectivul

Iluminismului, Neoclasicismului, Romantismului, Costumbrismului, Realismului și Naturalismului spaniol, pe


general

fondul problematicii social-politice şi culturale create de conjunctura istorică a secolelor XVIII şi XIX. Activitățile
aplicative urmăresc consolidarea cunoştinţelor teoretice, precum și orientarea lecturii şi a studiului individual prin
identificarea, caracterizarea și diferențierea principalelor genuri literare, opere și autori ai perioadei, ca și prin
analiza unor fragmente ilustrative, însoțită de o incursiune în contextul istoric, ideologic și cultural al epocii.
7.2. Obiectivele specifice

La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să:

1. Cunoască principalii autori, opere, genuri și tendințe literare ale literaturii spaniole din secolele XVIII și XIX.
2. Interpreteze din punct de vedere critic principalele aspecte ale istoriei literare din secolele XVIII și XIX.
3. Elaboreze sinteze, rezumate comparative, recenzii, scheme, analize și comentarii teoretice pe baza lecturilor
realizate.
4. Utilizeze cu dezinvoltură anumite metode de analiză literară.
5. Folosească în mod adecvat bibliografia fundamentală despre literatura secolelor XVIII și XIX.

8. Conţinut
Observaţii
8.1 Curs Metode de predare (ore şi referinţe
bibliografice)
Iluminismul în context european.
2 ore
Caracterizare generală a Secolului Luminilor. Prelegerea, explicaţia,
1. Referinţe bibliografice:
Secolul XVIII în Spania: cadru istoric. demonstraţia, abordări interactive
v. infra
Iluminismul spaniol.
Neoclasicismul: estetica neoclasică. Genuri
2 ore
literare. Poezia iluministă. Tomás de Iriarte, Prelegerea, explicaţia,
2. Referinţe bibliografice:
Félix María de Samaniego, Fábulas demonstraţia, abordări interactive
v. infra
literarias.
Proza iluministă (I). Eseul: Fray Benito
Jerónimo Feijoo, Teatro Crítico Universal, 2 ore
Prelegerea, explicaţia,
3. Cartas eruditas y curiosas. Proza iluministă Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
(II). Proza didactică: José Cadalso, Cartas v. infra
marruecas.
Teatrul iluminist. Tomás de Iriarte, El 2 ore
Prelegerea, explicaţia,
4. señorito mimado; Leandro Fernández de Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
Moratín, El sí de las niñas. Preromantismul v. infra
Romantism (sec.XIX): Romantismul ‒ 2 ore
Prelegerea, explicaţia,
5. consideraţii generale. Romantismul în Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
Spania ‒ cadru socio-politic şi cultural. v. infra
Drama romatică (I). Duque de Rivas, Don 2 ore
Prelegerea, explicaţia,
6. Álvaro o la fuerza del sino. Drama romantică Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
(II). José Zorrilla, Don Juan Tenorio. v. infra
2 ore
Lirica romantică. José de Espronceda, El Prelegerea, explicaţia,
7. Referinţe bibliografice:
estudiante de Salamanca. demonstraţia, abordări interactive
v. infra
Postromantismul lui Gustavo Adolfo 2 ore
Prelegerea, explicaţia,
8. Bécquer: Rimas, Leyendas. Rosalía de Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
Castro. v. infra
Costumbrismul: geneza şi cronologia 2 ore
Prelegerea, explicaţia,
9. curentului. Reprezentanţi. Mariano José de Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
Larra ‒ articolul de moravuri. v. infra
Realismul ‒ consideraţii generale. Realismul 2 ore
Prelegerea, explicaţia,
10. în Spania ‒ cadru socio-politic şi cultural. Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
Literatura realistă în Spania. v. infra
Romanul realist (I). Benito Pérez Galdós:
2 ore
Doña Perfecta, Marianela, Misericordia, La Prelegerea, explicaţia,
11. Referinţe bibliografice:
desheredada, Tristana, Fortunata y Jacinta, demonstraţia, abordări interactive
v. infra
etc.
Romanul realist (II). Pedro Antonio de 2 ore
Prelegerea, explicaţia,
12. Alarcón ‒ El sombrero de tres picos. Juan Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
Valera, Pepita Jiménez. v. infra
Naturalismul ‒ consideraţii generale.
2 ore
Romanul naturalist (I). Leopoldo „Alas” Prelegerea, explicaţia,
13. Referinţe bibliografice:
Clarín, La Regenta. Emilia Pardo Bazán, Los demonstraţia, abordări interactive
v. infra
pazos de Ulloa.
Romanul naturalist (II). José María de 2 ore
Prelegerea, explicaţia,
14. Pereda; Armando Palacio Valdés; Luis Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
Coloma; Vicente Blasco Ibañez. v. infra
Bibliografie
Referinţe principale: J.L. Alborg: Historia de la literatura española. Siglo XVIII (tomo 3), Madrid, Gredos, varias
ediciones; J.L. Alborg: Historia de la literatura española. El Romanticismo (tomo IV), Madrid, Gredos, varias ediciones;
J.L. Alborg: Historia de la literatura española. Realismo y naturalismo (tomo V), Madrid, Gredos, varias ediciones.
Referinţe suplimentare: P.Al. Georgescu; I. Georgescu; A. Ionescu et alii: Istoria literaturii spaniole, vol.I-II, Bucureşti,
Tipografia Univ. Bucureşti, 1976.
Observaţii
8.2 Seminar / Laborator Metode de predare (ore şi referinţe
bibliografice)
Abordări interactive şi aplicaţii
2 ore
Tomás de Iriarte, Félix María de practice (lectură şi comentariu de
1. Referinţe bibliografice:
Samaniego, Fábulas literarias text, traduceri, analize lexicale şi
v. infra
morfologice).
Abordări interactive şi aplicaţii
2 ore
Leandro Fernández de Moratín, El sí de las practice (lectură şi comentariu de
2. Referinţe bibliografice:
niñas text, traduceri, analize lexicale şi
v. infra
morfologice).
Abordări interactive şi aplicaţii
2 ore
practice (lectură şi comentariu de
3. José Zorrilla, Don Juan Tenorio Referinţe bibliografice:
text, traduceri, analize lexicale şi
v. infra
morfologice).
Abordări interactive şi aplicaţii
2 ore
Duque de Rivas, Don Alvaro y la fuerza del practice (lectură şi comentariu de
4. Referinţe bibliografice:
sino text, traduceri, analize lexicale şi
v. infra
morfologice).
Abordări interactive şi aplicaţii
2 ore
José de Espronceda: El estudiante de practice (lectură şi comentariu de
5. Referinţe bibliografice:
Salamanca; Canción del pirata text, traduceri, analize lexicale şi
v. infra
morfologice).
Abordări interactive şi aplicaţii
2 ore
practice (lectură şi comentariu de
6. Gustavo Adolfo Bécquer, Leyendas Referinţe bibliografice:
text, traduceri, analize lexicale şi
v. infra
morfologice).
Abordări interactive şi aplicaţii
2 ore
Mariano José de Larra, Artículos de practice (lectură şi comentariu de
7. Referinţe bibliografice:
costumbres text, traduceri, analize lexicale şi
v. infra
morfologice).
Abordări interactive şi aplicaţii
2 ore
practice (lectură şi comentariu de
8. Leopoldo Alas «Clarín», La regenta Referinţe bibliografice:
text, traduceri, analize lexicale şi
v. infra
morfologice).
Abordări interactive şi aplicaţii
2 ore
practice (lectură şi comentariu de
9. Juan Valera, Pepita Jiménez Referinţe bibliografice:
text, traduceri, analize lexicale şi
v. infra
morfologice).
Abordări interactive şi aplicaţii
2 ore
practice (lectură şi comentariu de
10. Benito Pérez Galdós, Doña Perfecta Referinţe bibliografice:
text, traduceri, analize lexicale şi
v. infra
morfologice).
Abordări interactive şi aplicaţii
2 ore
practice (lectură şi comentariu de
11. Benito Pérez Galdós, Tristana Referinţe bibliografice:
text, traduceri, analize lexicale şi
v. infra
morfologice).
Abordări interactive şi aplicaţii
2 ore
practice (lectură şi comentariu de
12. José María de Pereda, Peñas arriba Referinţe bibliografice:
text, traduceri, analize lexicale şi
v. infra
morfologice).
Abordări interactive şi aplicaţii
2 ore
practice (lectură şi comentariu de
13. Emilia Pardo Bazán, Los pazos de Ulloa Referinţe bibliografice:
text, traduceri, analize lexicale şi
v. infra
morfologice).
Abordări interactive şi aplicaţii
2 ore
practice (lectură şi comentariu de
14. Vicente Blasco Ibáñez, Sangre y arena Referinţe bibliografice:
text, traduceri, analize lexicale şi
v. infra
morfologice).
Bibliografie: Félix M. Samaniego: Fábulas, Madrid, Cátedra, 2005; Leandro Fernández de Moratín: El sí de las
niñas, Madrid, Cátedra, 2006; Gustavo Adolfo Bécquer: Rimas y Leyendas, Madrid, Espasa-Calpe, 1970; Duque de
Rivas: Don Álvaro o la fuerza del sino. El desengaño en un sueño, Madrid, Espasa-Calpe, 1984; José de Zorrilla: Don
Juan Tenorio, Madrid, Espasa-Calpe, 2006; José de Espronceda: El estudiante de Salamanca, Madrid, Cátedra,
2005; Mariano José de Larra: Artículos, Madrid, Cátedra, 1992; Benito Pérez Galdós: Doña Perfecta, Madrid, Cátedra,
2017;Benito Pérez Galdós: Tristana, Madrid, Cátedra, 2008; Juan Valera: Pepita Jiménez, Madrid, Cátedra, 1999;
Leopoldo Alas “Clarín”: La regenta, I-II, Madrid, Cátedra, 2004; José María de Pereda, Peñas arriba, Madrid, Cátedra,
2004; Emilia Pardo Bazán: Los pazos de Ulloa, Madrid, Cátedra, 2004; Vicente Blasco Ibáñez, Sangre y arena, Madrid,
Alianza Editorial, 2017.

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor profesionale şi


angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei este coroborat atât cu aşteptările comunităţii filologice cât şi cu cele ale asociaţiilor profesionale şi
ale unor angajatori ai absolvenţilor ca: referenţi de specialitate, referenţi relaţii externe, documentarişti, editorialişti,
filologi, lectori de carte, redactori, secretari de redacţie, secretari literari, funcţionari de stat, funcţionari publici.
Conţinutul și metodologia cursului sunt în concordanță cu cerinţele programelor pentru concursurile de titularizare,
definitivat, gradul II şi gradul I în învăţământ pentru profesorii de limba spaniolă.

10. Evaluare
10.3 Pondere în
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare
nota finală (%)
Cunoaşterea, înţelegerea şi
explicarea noţiunilor
10.4 Curs Examen scris 60%
fundamentale specifice literaturii
spaniole a secolelor XVIII şi XIX.
Îndeplinirea obligaţiilor vizând
Evaluare pe parcurs
temele de casă şi participarea 40%
10.5 Seminar/ Laborator (activităţi practice, teme,
activă la discuţii şi la aplicaţiile
teste)
practice realizate.
10.6 Standard minim de performanţă
1).Dovedirea însușirii minimale a noţiunilor specifice literaturii spaniole a secolelor XVIII şi XIX, pe baza bibliografiei
aferente, în cadrul examenului final.
2). Îndeplinirea condiţiilor minime obligatorii privind seminarul: participarea activă la discuții și la aplicațiile practice
realizate în clasă și realizarea temelor de casă.

Data completării: Titular de curs Titular de seminar


10.09.2019 Prof. dr. hab. Dragoş Cojocaru Dr. Simona-Ioana Leonti

Data avizării in departament Director de departament


17.09.2019 Prof. dr. Rodica Dimitriu
FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
1.2 Facultatea Facultatea de Litere
Limbi şi Literaturi Străine / Catedra de Limbi Clasice, Italiană și
1.3 Departamentul
Spaniolă
1.4 Domeniul de studii Limbă şi literatură
1.5 Ciclul de studii Licenţă
1.6 Programul de studii / Calificarea Limbă şi literatură spaniolă

2. Date despre disciplină


2.1 Denumirea disciplinei CURS OPȚIONAL: LIMBA A (C) – LIMBAJE SPECIALIZATE
2.2 Titularul activităţilor de curs CONF. DR. ALINA ȚIȚEI
2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 An de studiu III 2.5 Semestru I 2.6 Tip de evaluare C 2.7 Regimul discipinei OP
* OB – Obligatoriu / OP – Opţional
3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2 curs 4 3.3. seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5. curs 56 3.6. seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp ore
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele 14
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 12
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 12
Tutoriat 2
Examinări 4
Alte activităţi...................................
3.7 Total ore studiu individual 40
3.8 Total ore pe semestru 100
3.9 Număr de credite 4

4. Precondiţii (dacă este cazul)


4.1 De curriculum
4.2 De competenţe

5. Condiţii (dacă este cazul)


5.1 De desfăşurare a cursului

5.2 De desfăşurare a
seminarului/laboratorului

6. Competenţe specifice acumulate


C1. Utilizarea adecvată a conceptelor în studiul lingvisticii generale.
Competenţe profesionale

 Definirea conceptelor şi identificarea şi exemplificarea limbajului specific lingvisticii generale.


 Aplicarea conceptelor de lingvistică generală în investigarea dinamică şi interrelaţionarea fenomenelor
literare/culturale.
C2. Comunicarea eficientă, scrisă şi orală, în limba română şi în limba spaniolă.
 Interpretarea relaţiei dintre mesajul oral sau scris şi contextul său, identificarea tehnicilor argumentative
şi de construcţie a mesajului în limba română şi în limba spaniolă.
 Receptarea critică şi producerea de mesaje orale sau scrise specifice comunicării ştiinţifice la nivel
universitar (prezentări de proiecte, referate, recenzii, comunicări, lucrări de licenţă etc.) atât în limba
română cât şi în limba spaniolă.
C1.Utilizarea componentelor domeniului limbi şi literaturi în deplină concordanţă cu etica profesională.
transversale
Competenţe

C2. Relaţionarea în echipă; comunicarea interpersonală şi asumarea de roluri specifice.


C3. Organizarea unui proiect individual de formare continuă; îndeplinirea obiectivelor de formare prin activităţi de
informare, prin proiecte în echipă şi prin participarea la programe instituţionale de dezvoltare personală şi
profesională.

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate)


Cursul își propune să dezvolte capacitatea studenților de a-și îmbogăți vocabularul și de a-și consolida
cunoștințele gramaticale printr-o serie de activități contextualizate (comprehensiune de lectură, exerciții de
7.1. Obiectivul

vocabular și gramatică, traduceri și retroversiuni) menite să-i familiarizeze cu limbajul specific diferitelor arii
general

profesionale (medicină, drept, afaceri și comerț, turism, mediul laboral, gastronomie, modă, sport, mass-media,
marketing/publicitate, tehnică, informatică, etc.), dar și cu diverse aspecte pragmatice și socio-culturale ce le
caracterizează, atât în Spania cât și în America Latină, contribuind astfel la dezvoltarea competenței
interculturale .
La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să:
7.2. Obiectivele specifice

1. Diferențieze între limbaj literar / limbaj de specialitate, respectiv între lexic comun / lexic specializat.
2. Folosească vocabularul specific de bază utilizat în ariile profesionale studiate.
3. Folosească abilităţile comunicative necesare pentru a acţiona în domeniile profesionale analizate.
4. Folosească mijloacele lingvistice orale şi scrise (textuale, sintactice, lexicale, morfologice) utilizate în diversii
arii profesionale, în speţă cele studiate.
5. Aplice diversele tehnici comunicative şi discursive comune majorităţii contextelor de specialitate (tehnici de
argumentare, expunere, descriere, povestire, explicare, persuasiune, etc.).
6. Traducă în şi din limba spaniolă texte de specialitate cu grad de dificultate mediu.

8. Conţinut
Observaţii
8.1 Curs Metode de predare (ore şi referinţe
bibliografice)
Noțiuni introductive. Limbaj literar vs. limbaj
de specialitate. Lexic comun vs. lexic 4 ore
Prelegerea, explicaţia,
1. specializat. Spaniola specializată (EFE) și Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
tipuri de limbaje specializate. Traducerea v. infra
specializată
4 ore
Prelegerea, explicaţia,
2. Limbajul medical (I) Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
v. infra
4 ore
Prelegerea, explicaţia,
3. Limbajul medical (II) Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
v. infra
4 ore
Prelegerea, explicaţia,
4. Limbajul juridic-administrativ (I) Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
v. infra
4 ore
Prelegerea, explicaţia,
5. Limbajul juridic-administrativ (II) Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
v. infra
4 ore
Prelegerea, explicaţia,
6. Limbajul comercial și de afaceri (I) Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
v. infra
4 ore
Prelegerea, explicaţia,
7. Limbajul comercial și de afaceri (II) Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
v. infra
4 ore
Prelegerea, explicaţia,
8. Limbajul turistic-hotelier (I) Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
v. infra
4 ore
Prelegerea, explicaţia,
9. Limbajul turistic-hotelier (II) Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
v. infra
4 ore
Prelegerea, explicaţia,
10. Limbajul mediului laboral Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
v. infra
4 ore
Prelegerea, explicaţia,
11. Limbaj publicitar și mass-media (I) Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
v. infra
4 ore
Prelegerea, explicaţia,
12. Limbajul publicitar și mass-media (II) Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
v. infra
4 ore
Prelegerea, explicaţia,
13. Limbajul vestimentar și limbajul sportiv Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
v. infra
4 ore
Prelegerea, explicaţia,
14. Limbajul tehnic și limbajul informatic Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
v. infra
Bibliografie
Referinţe principale: GUTIÉRREZ ARAUS, M.a Luz, GARCÍA-MACHO, María Lourdes et al., Manual del curso básico
de lengua española, Editorial Centro de estudios Ramón Areces, 2010; JUAN, Carmen Rosa de, PRADA, Marisa de et
al., Temas de salud, Madrid, Edinumen, 2009; JUAN, Carmen Rosa de & FERNÁNDEZ, José Antonio, Temas de
derecho, Madrid, Edinumen, 2010; FELICES, Ángel, IRIARTE, Emilio et al., Cultura y negocios. El español de la
economía española y latinoamericana, Madrid, Edinumen, 2010; FLORIÁN, Loreto, GÓMEZ, Alba et al., Profesionales
del turismo, enClave-ELE, 2018; PRADA, Marisa de & MARCÉ, Pilar, Entorno laboral, Edelsa, 2013; seria de reviste
ECOS de España y Latinoamérica, Spotlight Verlag, https://www.ecos-online.de/ și alte resurse electronice.
Referinţe suplimentare: GÓMEZ DE ENTERRÍA, Josefa & GÓMEZ DE ENTERRÍA, Sol, Servicios de salud, Madrid,
SGEL, 1994; AGUIRRE BELTRÁN, Blanca & HERNANDO DE LARRAMENDI, Margarita, Lenguaje jurídico, Madrid,
SGEL, 1997; PRADA, Marisa de, BOVET, Montserrat et al., Entorno empresarial, Edelsa, 2014.
9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor profesionale şi
angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei este coroborat atât cu aşteptările comunităţii filologice cât şi cu cele ale asociaţiilor profesionale şi
ale unor angajatori ai absolvenţilor ca: referenţi de specialitate, referenţi relaţii externe, documentarişti, editorialişti,
filologi, lectori de carte, redactori, secretari de redacţie, secretari literari, funcţionari de stat, funcţionari publici.
Conţinutul și metodologia cursului sunt în concordanță cu cerinţele programelor pentru concursurile de titularizare,
definitivat, gradul II şi gradul I în învăţământ pentru profesorii de limba spaniolă.

10. Evaluare
10.3 Pondere în
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare
nota finală (%)
1).Cunoaşterea, prezentarea şi
explicarea corectă a noţiunilor
specifice limbajelor specializate. 60%
Colocviu
2).Îndeplinirea obligaţiilor vizând
temele de casă şi participarea
10.4 Curs
activă la discuţii şi la aplicaţiile
practice realizate.
3). Elaborarea și prezentarea 40%
Portofoliu
unui portofoliu pe baza unor
cerințe date.
10.5 Seminar/ Laborator
10.6 Standard minim de performanţă
1). Dovedirea însușirii minimale a noţiunilor specifice limbajelor specializate, pe baza bibliografiei aferente, prin
promovarea cu minim 5 (cu rotunjire) a colocviului.
2). Îndeplinirea minimală a condiţiilor obligatorii privind componenta practică: participarea activă la discuții și la aplicațiile
practice realizate în clasă și realizarea temelor de casă.
3). Elaborarea și prezentarea portofoliului cu îndeplinirea minimală a cerințelor date.

Data completării: Titular de curs Titular de seminar


10.09.2019 Conf. dr. Alina Țiței

Data avizării in departament Director de departament


17.09.2019 Prof. dr. Rodica Dimitriu
FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
1.2 Facultatea Facultatea de Litere
Limbi şi Literaturi Străine / Catedra de Limbi Clasice, Italiană și
1.3 Departamentul
Spaniolă
1.4 Domeniul de studii Limbă şi literatură
1.5 Ciclul de studii Licenţă
1.6 Programul de studii / Calificarea Limbă şi literatură spaniolă

2. Date despre disciplină


CURS OPȚIONAL: LITERATURĂ A –
2.1 Denumirea disciplinei INTRODUCERE ÎN LITERATURA HISPANO-AMERICANĂ (C) /
SPANIA: ISTORIE, SOCIETATE, CULTURĂ (C)
2.2 Titularul activităţilor de curs CONF. DR. ALINA ȚIȚEI
2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 An de studiu III 2.5 Semestru I 2.6 Tip de evaluare C 2.7 Regimul discipinei OP
* OB – Obligatoriu / OP – Opţional
3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2 curs 4 3.3. seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5. curs 56 3.6. seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp ore
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele 14
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 12
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 12
Tutoriat 2
Examinări 4
Alte activităţi...................................
3.7 Total ore studiu individual 40
3.8 Total ore pe semestru 100
3.9 Număr de credite 4

4. Precondiţii (dacă este cazul)


4.1 De curriculum
4.2 De competenţe

5. Condiţii (dacă este cazul)


Logistice:
5.1 De desfăşurare a cursului  Televizor
 Laptop / Videoproiector
5.2 De desfăşurare a
seminarului/laboratorului
6. Competenţe specifice acumulate
C1. Utilizarea adecvată a conceptelor în studiul lingvisticii generale.
 Definirea conceptelor şi identificarea şi exemplificarea limbajului specific lingvisticii generale.
 Aplicarea conceptelor de lingvistică generală în investigarea dinamică şi interrelaţionarea fenomenelor
literare/culturale.
C2. Comunicarea eficientă, scrisă şi orală, în limba română şi în limba spaniolă.
Competenţe profesionale

 Interpretarea relaţiei dintre mesajul oral sau scris şi contextul său, identificarea tehnicilor argumentative
şi de construcţie a mesajului în limba română şi în limba spaniolă.
 Receptarea critică şi producerea de mesaje orale sau scrise specifice comunicării ştiinţifice la nivel
universitar (prezentări de proiecte, referate, recenzii, comunicări, lucrări de licenţă etc.) atât în limba
română cât şi în limba spaniolă.
C3. Capacitatea de a analiza, compara şi sintetiza principalele trăsături ale fenomenelor politice, sociale,
economice, religioase, literare şi culturale din societatea latino/hispano-americană de-a lungul secolelor.
 Situarea, în spaţiu şi timp, a evenimentelor relevante din istoria Americii Latine, care au contribuit în
mod semnificativ la formarea identităţii latino-americane.
C4. Promovarea valorilor şi culturii hispano/latino-americane.
 Dezvoltarea capacităţii de identificare şi înţelegere a dimensiunii interculturale, printr-o abordare socio-
lingvistică, comunicativă şi culturală asupra lumii hispanice şi printr-o atitudine tolerantă şi echilibrată
faţă de diferenţele şi stereotipurile culturale.
C1.Utilizarea componentelor domeniului limbi şi literaturi în deplină concordanţă cu etica profesională.
transversale
Competenţe

C2. Relaţionarea în echipă; comunicarea interpersonală şi asumarea de roluri specifice.


C3. Organizarea unui proiect individual de formare continuă; îndeplinirea obiectivelor de formare prin activităţi de
informare, prin proiecte în echipă şi prin participarea la programe instituţionale de dezvoltare personală şi
profesională.

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate)


INTRODUCERE ÎN LITERATURA HISPANO-AMERICANĂ (2C)
7.1. Obiectivul general

Componenta cursului își propune să-i familiarizeze pe studenți cu principalele aspecte ale literaturii hispano-
americane, prin integrarea cunoștințelor literare în sistemul geografic, socio-politic, economic, cultural și
lingvistic al Americii Latine. Se va analiza totodată contextul socio-cultural și literar al etapelor celor mai
reprezentative din istoria națiunilor hispano-americane din perioada precolumbiană până în prezent.
SPANIA: ISTORIE, SOCIETATE, CULTURĂ (2C)
Componenta cursului își propune să ofere imagine panoramică asupra Spaniei, combinând documente grafice,
fragmente de text, materiale audiovizuale și o varietate de activități care să le permită studenților aprofundarea
unor aspecte legate de geografia, istoria, politica, societatea, cultura și viața cotidiană a Spaniei și a spaniolilor.

La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să:


7.2 Obiective specife

1.Cunoască principalele repere ale evoluției literaturii hispano-americane în contextul geografic, socio-politic,
economic, cultural și lingvistic al Americii Latine.
2. Să analizeze diverse aspecte legate de de geografia, istoria, politica, societatea și cultura Spaniei.
3.Promoveze valorile şi cultura hispanică prin activități diverse vizând aspecte socio-culturale și lexicale
specifice.

8. Conţinut
Curs Observaţii
8.1 Metode de predare
INTRODUCERE ÎN LITERATURA HISPANO- (ore şi referinţe
AMERICANĂ (2C) bibliografice)
Considerații preliminare. Delimitări
conceptuale și clarificări terminologice.
2 ore
I.Cultura şi literatura precolumbiană. Prelegerea, explicaţia,
1. Referinţe bibliografice:
Literaturile indigene: Cultura şi literatura demonstraţia, abordări interactive
v. infra
aztecă (náhuatl). Cultura şi literatura maya.
Cultura şi literatura incaşă (quechua)
II. Literatura colonială (XVI-XVIII).
Cronicarii Indiilor. Cronica sec. al XVI-lea:
Cristofor Columb, Hernán Cortés, Álvar
Núñez Cabeza de Vaca, Fray Bartolomé de 2 ore
Prelegerea, explicaţia,
2. Las Casas, Gonzalo Fernández de Oviedo, Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
Francisco López de Gómara, Bernal Díaz del v. infra
Castillo, Fray Bernardino de Sahagún, etc.
Cronica sec. al XVII-lea: Inca Garcilaso de
la Vega
Poezia epică și lirică. Renașterea și
poezia epică: Alonso Ercilla de Zúñiga, La
Araucana. Pedro de Oña, El Arauco 2 ore
Prelegerea, explicaţia,
3. Domado. Epica manieristă ‒ Bernardo de Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
Balbuena, Diego de Hojeda. Lirica barocă: v. infra
Sor Juana Inés de la Cruz, Juan del Valle
Caviedes.
Teatrul în America colonială. Teatrul
religios și profan. Juan Ruíz de Alarcón, 2 ore
Prelegerea, explicaţia,
4. Sor Juana Inés de la Cruz. Literatura ca Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
formă de expresie a crizei ordinii v. infra
coloniale.Teatrul iluminist: Ollantay.
Între Neoclasicism și Romantism. Proza
şi poezia neoclasică. Romanul picaresc:
J.J. Fernández de Lizardi, El Periquillo 2 ore
Prelegerea, explicaţia,
5. Sarniento. Romanul istoric de factură Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
indianistă: Jicoténcal. Lirica neoclasică: v. infra
Andrés Bello, J.J. Olmedo, José Ma. de
Heredia.
III. Literatura secolului XIX. Romantismul
şi literatura gauchescă: „Proscrişii”
2 ore
argentinieni ‒ Esteban Echeverría, Elvira o Prelegerea, explicaţia,
6. Referinţe bibliografice:
la novia del Plata, El matadero. Domingo demonstraţia, abordări interactive
v. infra
Faustino Sarmiento, Facundo o civilización y
barbarie. José Mármol, Amalia
Romanul sentimental: Cirilo Villaverde,
Cecilia Valdés. Jorge Isaacs, María. 2 ore
Prelegerea, explicaţia,
7. Romanul istoric: Gertrudus Gómez de Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
Avellaneda, Guatimozín. Literatura v. infra
gauchescă: José Hernández, Martín Fierro.
Realismul în America Latină: Etapele
2 ore
dezvoltării literaturii realiste. Dezvoltarea Prelegerea, explicaţia,
8. Referinţe bibliografice:
romanului realist. Modernismul și poezia demonstraţia, abordări interactive
v. infra
modernistă: José Martí, José Asunción
Silva, Rubén Darío, Amado Nervo, José
Santos Chocano.
IV. Literatura începutului de secol XX.
Proza hispano-americană. Romanul
Revoluției Mexicane: M. Azuela, Los de
2 ore
abajo; M. L. Guzmán, El águila y la Prelegerea, explicaţia,
9. Referinţe bibliografice:
serpiente. Regionalismul: Proza scurtă ‒ H. demonstraţia, abordări interactive
v. infra
Quiroga. „Novelas de la tierra” ‒ J.E. Rivera,
La vorágine; R. Güiraldes, Don Segundo
Sombra; R. Gallegos, Doña Bárbara.
Romanul indigenist ‒ A. Arguedas, Raza
de bronce; J. Icaza, Huasipungo; C. Alegría,
El mundo es ancho y ajeno, etc.
Postmodernismul. Poezia intimistă 2 ore
Prelegerea, explicaţia,
10. (Fernández Moreno, López Velarde etc.). Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
Poezia feminină (Storni, Agustini, Mistral v. infra
etc.). Poezia neagră afro-antileză (Guillén).
Avangardele (Huidobro, Vallejo, Neruda).
Eseul: Alfonso Reyes.
V. Literatura mijlocului de secol XX. Proza
scurtă și „noul roman”: Uslar-Pietri
(neorealism), Borges (literatura fantastică),
2 ore
Bioy Casares, Yáñez, Asturias (realism Prelegerea, explicaţia,
11. Referinţe bibliografice:
magic), Onetti (neorealism), Carpentier demonstraţia, abordări interactive
v. infra
(realism magic), Rulfo. Lirica
postavangardistă: Paz, Parra, Guillén,
Benedetti, Cardenal.
Boom-ul anilor ‘60: Fuentes, Vargas Llosa,
Mujica Lainez, Cortázar, Sábato, Lezama 2 ore
Prelegerea, explicaţia,
12. Lima, Cabrera Infante, García Márquez. Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
Proza anilor ‘70: Donoso, Bryce Echenique, v. infra
Roa Bastos, Del Paso.
2 ore
VI. Literatura sfârșitului de secol XX. Prelegerea, explicaţia,
13. Referinţe bibliografice:
Literatura actuală (I) demonstraţia, abordări interactive
v. infra
2 ore
Literatura sfârșitului de secol XX. Prelegerea, explicaţia,
14. Referinţe bibliografice:
Literatura actuală (II) demonstraţia, abordări interactive
v. infra
Observaţii
Curs
8.2 Metode de predare (ore şi referinţe
SPANIA: ISTORIE, SOCIETATE, CULTURĂ (2C)
bibliografice)
I. Geografie. I.1. Elemente de geografie a
Spaniei – localizare și relief, ape, climă și
2 ore
peisaje. I.2. Populația Spaniei – diversitate Prelegerea, explicaţia,
1. Referinţe bibliografice:
etnică și lingvistică. Noțiunile teoretice demonstraţia, abordări interactive
v. infra
sunt însoțite de exerciții și activități ce
vizează aspectele socio-culturale tratate.
I.3. Comunitățile autonome. Noțiunile 2 ore
Prelegerea, explicaţia,
2. teoretice sunt însoțite de exerciții și Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
activități ce vizează aspectele socio- v. infra
culturale tratate.

II. Istorie. II.1. Originile și formarea statului


2 ore
spaniol. Noțiunile teoretice sunt însoțite Prelegerea, explicaţia,
3. Referinţe bibliografice:
de exerciții și activități ce vizează demonstraţia, abordări interactive
v. infra
aspectele socio-culturale tratate.
II.2. Spania contemporană. Noțiunile
2 ore
teoretice sunt însoțite de exerciții și Prelegerea, explicaţia,
4. Referinţe bibliografice:
activități ce vizează aspectele socio- demonstraţia, abordări interactive
v. infra
culturale tratate.
III. Politică. III.1. Viața politică. III.2. Rolul
Statului. III.3. Legea și ordinea. Noțiunile 2 ore
Prelegerea, explicaţia,
5. teoretice sunt însoțite de exerciții și Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
activități ce vizează aspectele socio- v. infra
culturale tratate.
III.4. Spania în lume. III.5 Spania și
2 ore
Iberoamerica. Noțiunile teoretice sunt Prelegerea, explicaţia,
6. Referinţe bibliografice:
însoțite de exerciții și activități ce vizează demonstraţia, abordări interactive
v. infra
aspectele socio-culturale tratate.
IV. Economie. IV.1. Spania actuală. IV.2.
2 ore
Modernizarea. Noțiunile teoretice sunt Prelegerea, explicaţia,
7. Referinţe bibliografice:
însoțite de exerciții și activități ce vizează demonstraţia, abordări interactive
v. infra
aspectele socio-culturale tratate.
IV.3. Produsele “made in Spain”. Noțiunile
2 ore
teoretice sunt însoțite de exerciții și Prelegerea, explicaţia,
8. Referinţe bibliografice:
activități ce vizează aspectele socio- demonstraţia, abordări interactive
v. infra
culturale tratate.
V. Societate. V.1. Evoluția societății
spaniole. V.2. Familia. V.3. Educația. 2 ore
Prelegerea, explicaţia,
9. Noțiunile teoretice sunt însoțite de Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
exerciții și activități ce vizează aspectele v. infra
socio-culturale tratate.
V.4. Munca. V.5. Timpul liber. Noțiunile
2 ore
teoretice sunt însoțite de exerciții și Prelegerea, explicaţia,
10. Referinţe bibliografice:
activități ce vizează aspectele socio- demonstraţia, abordări interactive
v. infra
culturale tratate.
VI. Cultura. VI.1. Literatură. VI.2. Artă.
2 ore
Noțiunile teoretice sunt însoțite de Prelegerea, explicaţia,
11. Referinţe bibliografice:
exerciții și activități ce vizează aspectele demonstraţia, abordări interactive
v. infra
socio-culturale tratate.
VI.3. Muzica și folclorul. VI.4.Cultura vie.
VI.5. Mijloacele de comunicare. Noțiunile 2 ore
Prelegerea, explicaţia,
12. teoretice sunt însoțite de exerciții și Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
activități ce vizează aspectele socio- v. infra
culturale tratate.
VII. Viația cotidiană. VII.1. Limbajul
tinerilor. VII.2. Folosirea timpului. VII.3. 2 ore
Prelegerea, explicaţia,
13. Casa. Noțiunile teoretice sunt însoțite de Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
exerciții și activități ce vizează aspectele v. infra
socio-culturale tratate.
VII.4. Gastronomie. La masă. VII.5. La
2 ore
medic. VII.6. Credințe. Noțiunile teoretice Prelegerea, explicaţia,
14. Referinţe bibliografice:
sunt însoțite de exerciții și activități ce demonstraţia, abordări interactive
v. infra
vizează aspectele socio-culturale tratate.
Bibliografie
Referinţe principale:
INTRODUCERE ÎN LITERATURA HISPANO-AMERICANĂ – Bellini, Giuseppe, Nueva historia de la literatura hispanoamericana,
3a ed., Madrid, Castalia, 1997; Calero Heras, José & Quiñonero Hernández, José, Literatura hispanoamericana,
Octaedro, 2010; F. Păcurariu, Introducere în literatura Americii Latine, Bucureşti, EPLU, 1965; Vázquez; N. Martínez
Díaz, Historia de América Latina, Madrid, SGEL, 2006.
SPANIA: ISTORIE, SOCIETATE, CULTURĂ (2C) – Balea, Amalia & Pilar Ramos, Cultura en España, B1-B2, enClave-Ele,
2015; Isa de los Santos, David, España, ayer y hoy, Madrid, Edinumen, 2012. Seria de reviste ECOS de España y
Latinoamérica, La revista española și materiale audiovizuale (seria documentară Memoria de España).
Referinţe suplimentare: INTRODUCERE ÎN LITERATURA HISPANO-AMERICANĂ – J.M. Oviedo, Historia de la literatura
hispanoamericana, Madrid, Alianza Editorial, 1995; SPANIA: ISTORIE, SOCIETATE, CULTURĂ (2C) – Chamorro, César,
Martínez, Matilde et al., Todas las voces, B1, Barcelona, Difusión, 2012; Ribas Casasayas, Alberto, Descubrir España y
Latinoamérica, Nueva edición, Cideb, 2008.

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor profesionale şi


angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei este coroborat atât cu aşteptările comunităţii filologice cât şi cu cele ale asociaţiilor profesionale şi
ale unor angajatori ai absolvenţilor ca: referenţi de specialitate, referenţi relaţii externe, documentarişti, editorialişti,
filologi, lectori de carte, redactori, secretari de redacţie, secretari literari, funcţionari de stat, funcţionari publici.
Conţinutul și metodologia cursului sunt în concordanță cu cerinţele programelor pentru concursurile de titularizare,
definitivat, gradul II şi gradul I în învăţământ pentru profesorii de limba spaniolă.

10. Evaluare
10.3 Pondere în
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare
nota finală (%)
1). Cunoaşterea, prezentarea şi
explicarea corectă a noţiunilor
Colocviu 60%
specifice materiilor studiate.
2).Îndeplinirea obligaţiilor vizând
10.4 Curs temele de casă şi participarea
activă la discuţii şi la aplicaţiile
practice realizate.
Evaluare pe parcurs 40%
3).Promovarea testelor de
(2 teste)
evaluare pe parcurs.
10.5 Seminar/ Laborator - - -
10.6 Standard minim de performanţă
1). Dovedirea însușirii minimale a noţiunilor specifice materiilor studiate, pe baza bibliografiei aferente, prin promovarea
cu minim 5 (cu rotunjire) a colocviului.
2). Îndeplinirea minimală a condiţiilor obligatorii privind componenta practică: participarea activă la discuții și la aplicațiile
practice realizate în clasă și realizarea temelor de casă.
3). Promovarea testelor de evaluare pe parcurs cu media minim 5 (cu rotunjire).
Data completării: Titular de curs Titular de seminar
10.09.2019 Conf. dr. Alina Țiței

Data avizării in departament Director de departament


17.09.2019 Prof. dr. Rodica Dimitriu
FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
1.2 Facultatea Facultatea de Litere
Limbi şi Literaturi Străine / Catedra de Limbi Clasice, Italiană și
1.3 Departamentul
Spaniolă
1.4 Domeniul de studii Limbă şi literatură
1.5 Ciclul de studii Licenţă
1.6 Programul de studii / Calificarea Limbă şi literatură spaniolă

2. Date despre disciplină


2.1 Denumirea disciplinei LIMBĂ STRĂINĂ A ‒ ISTORIA LIMBII SPANIOLE (C)
2.2 Titularul activităţilor de curs CONF. DR. ALINA ȚIȚEI
2.3 Titularul activităţilor de seminar DRD. LAVINIA IENCEANU
2.4 An de studiu III 2.5 Semestru II 2.6 Tip de evaluare E 2.7 Regimul discipinei OB
* OB – Obligatoriu / OP – Opţional

3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice)


3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care: 3.2 curs 2 3.3. seminar/laborator 2
3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5. curs 28 3.6. seminar/laborator 28
Distribuţia fondului de timp ore
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele 30
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 30
Tutoriat 2
Examinări 2
Alte activităţi...................................
3.7 Total ore studiu individual 92
3.8 Total ore pe semestru 150
3.9 Număr de credite 6

4. Precondiţii (dacă este cazul)


4.1 De curriculum
4.2 De competenţe

5. Condiţii (dacă este cazul)


5.1 De desfăşurare a cursului

5.2 De desfăşurare a
seminarului/laboratorului
6. Competenţe specifice acumulate
C1. Utilizarea adecvată a conceptelor în studiul lingvisticii generale.
 Definirea conceptelor şi identificarea şi exemplificarea limbajului specific lingvisticii generale.
 Aplicarea conceptelor de lingvistică generală în investigarea dinamică şi interrelaţionarea fenomenelor
literare/culturale.
Competenţe profesionale

C2. Comunicarea eficientă, scrisă şi orală, în limba română şi în limba spaniolă.


 Interpretarea relaţiei dintre mesajul oral sau scris şi contextul său, identificarea tehnicilor argumentative
şi de construcţie a mesajului în limba română şi în limba spaniolă.
 Receptarea critică şi producerea de mesaje orale sau scrise specifice comunicării ştiinţifice la nivel
universitar (prezentări de proiecte, referate, recenzii, comunicări, lucrări de licenţă etc.) atât în limba
română cât şi în limba spaniolă.
C3. Descrierea sistemului fonetic, lexical şi gramatical al limbii spaniole şi utilizarea acestuia în producerea,
traducerea şi interpretarea de texte, precum şi în interacţiunea verbală.
 Explicarea funcționării diacronice a componentelor fonică, morfologică și sintactică ale limbii spaniole.
 Identificarea și descrierea proceselor fundamentale în formarea și evoluția istorică a limbii spaniole.
 Analiza şi traducerea de texte aparţinând limbilor oficiale din Spania şi dialectelor spaniole.
 Autoanaliza şi recunoaşterea principalelor dificultăţi ale limbilor şi dialectelor din Spania.

C1.Utilizarea componentelor domeniului limbi şi literaturi în deplină concordanţă cu etica profesională.


transversale
Competenţe

C2. Relaţionarea în echipă; comunicarea interpersonală şi asumarea de roluri specifice.


C3. Organizarea unui proiect individual de formare continuă; îndeplinirea obiectivelor de formare prin activităţi de
informare, prin proiecte în echipă şi prin participarea la programe instituţionale de dezvoltare personală şi
profesională.

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate)


7.1. Obiectivul

Cursul reliefează principalele momente din evoluţia limbii spaniole și are în vedere recunoaşterea şi explicarea
general

caracteristicilor limbii spaniole ca limbă romanică, cunoaşterea structurii dialectale a limbii spaniole, precum şi
cunoaşterea principalelor caracteristici ale limbii spaniole vorbite în America. Se va evidenția, totodată, statutul
de limbă internațională pe care spaniola îl ocupă în prezent și ce presupune acesta.
7.2. Obiectivele specifice

La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să:

1. Cunoască principalele momente din evoluţia limbii spaniole.


2. Recunoască şi explice caracteristicile limbii spaniole ca limbă romanică.
3. Cunoască structura dialectală a limbii spaniole.
4. Cunoască principalele caracteristici ale limbii spaniole vorbite în America.
5. Cunoască și explice aspectele ce stau la baza poziției de limbă internațională a spaniolei.

8. Conţinut
Observaţii
8.1 Curs Metode de predare (ore şi referinţe
bibliografice)
Curs introductiv. Originea şi clasificarea Prelegerea, explicaţia, 2 ore
1.
limbilor demonstraţia, abordări interactive Referinţe bibliografice:
v. infra

2 ore
Limbi de substrat (preromane) în Peninsula Prelegerea, explicaţia,
2. Referinţe bibliografice:
Iberică demonstraţia, abordări interactive
v. infra
2 ore
Prelegerea, explicaţia,
3. Romanizarea Peninsulei Iberice Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
v. infra
2 ore
Invaziile germanice și arabe în Peninsula Prelegerea, explicaţia,
4. Referinţe bibliografice:
Iberică demonstraţia, abordări interactive
v. infra
Originea limbii spaniole. Fragmentarea 2 ore
Prelegerea, explicaţia,
5. latinei pe teritoriul peninsular. Apariția Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
dialectului castilian (castellano). v. infra
2 ore
Dialectul castilian în sec. XIII. Norma Prelegerea, explicaţia,
6. Referinţe bibliografice:
alfonsină. demonstraţia, abordări interactive
v. infra
2 ore
Tranziția de la spaniola medievală la Prelegerea, explicaţia,
7. Referinţe bibliografice:
spaniola clasică (sec. XIV-XV) demonstraţia, abordări interactive
v. infra
2 ore
Spaniola clasică a Secolului de Aur (sec. Prelegerea, explicaţia,
8. Referinţe bibliografice:
XVI-XVII). Expansiunea limbii spaniole demonstraţia, abordări interactive
v. infra
Spaniola modernă (XVIII-XX). Real 2 ore
Prelegerea, explicaţia,
9. Academia Española și spaniola normativă. Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
Dicționare ale limbii spaniole v. infra
2 ore
Unitatea şi varietatea limbii spaniole (I). Prelegerea, explicaţia,
10. Referinţe bibliografice:
Limbi și dialecte vorbite în Spania demonstraţia, abordări interactive
v. infra
2 ore
Unitatea şi varietatea limbii spaniole (II). Prelegerea, explicaţia,
11. Referinţe bibliografice:
Limbi și dialecte vorbite în Spania demonstraţia, abordări interactive
v. infra
Unitatea şi varietatea limbii spaniole (III). 2 ore
Prelegerea, explicaţia,
12. Caracteristicile limbii spaniole vorbite în Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
America (I) v. infra
Unitatea şi varietatea limbii spaniole (IV). 2 ore
Prelegerea, explicaţia,
13. Caracteristicile limbii spaniole vorbite în Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
America (II) v. infra
Spaniola ca limbă internațională. Iudeo- 2 ore
Prelegerea, explicaţia,
14. spaniola (judeoespañol). Spaniola în Statele Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
Unite. Spanglish v. infra
Bibliografie
Referinţe principale: GUTIÉRREZ ARAUS, M.a Luz, CHACÓN BERRUGA, Teudiselo et al., Curso básico de la lengua
española, Editorial Centro de estudios Ramón Areces, 2012; GUTIÉRREZ ARAUS, M.a Luz, GARCÍA-MACHO, María
Lourdes et al., Manual del curso básico de lengua española, Editorial Centro de estudios Ramón Areces, 2010; MUÑOZ-
BASOLS, Javier, MORENO, Nina et al., Introducción a la lingüística hispánica actual: teoría y práctica, Routledge, 2017;
HUALDE, José Ignacio, OLARREA, Antxon et al., Introducción a la lingüística hispánica, Cambridge, 2010.
Referinţe suplimentare (opțional): PENNY, Ralph, Gramática histórica del español, Ariel, Barcelona, 1998; PHARIES,
David, Breve historia de la lengua española, The University of Chicago Press, 2007; LITVINENKO, E., Historia del
idioma español, Ediciones Quinto Sol, México, (s.f.); CANO AGUILAR, Rafael, El español a través de los tiempos, Arco
Libros, Madrid, 1988.

Observaţii
8.2 Seminar / Laborator Metode de predare (ore şi referinţe
bibliografice)
Activităţi interactive: exerciţii
2 ore
Introducere. Considerații generale. realizate în funcţie de conţinuturile
1. Referinţe bibliografice:
Prezentarea tematicii și a bibliografiei predate atât individual cât şi în
v. infra
echipă
Activităţi interactive: exerciţii
2 ore
realizate în funcţie de conţinuturile
2. Substratul pre-romanic Referinţe bibliografice:
predate atât individual cât şi în
v. infra
echipă
Activităţi interactive: exerciţii
2 ore
Stratul romanic. Cultisme, semicultisme, realizate în funcţie de conţinuturile
3. Referinţe bibliografice:
patrimonialisme. Dublete lexicale (I) predate atât individual cât şi în
v. infra
echipă
Activităţi interactive: exerciţii
2 ore
Stratul romanic. Cultisme, semicultisme, realizate în funcţie de conţinuturile
4. Referinţe bibliografice:
patrimonialisme. Dublete lexicale (II) predate atât individual cât şi în
v. infra
echipă
Activităţi interactive: exerciţii
2 ore
Stratul romanic. Evoluție și procedee realizate în funcţie de conţinuturile
5. Referinţe bibliografice:
ortografico-fonetice (I) predate atât individual cât şi în
v. infra
echipă
Activităţi interactive: exerciţii
2 ore
Stratul romanic. Evoluție și procedee realizate în funcţie de conţinuturile
6. Referinţe bibliografice:
ortografico-fonetice (II) predate atât individual cât şi în
v. infra
echipă
Activităţi interactive: exerciţii
2 ore
realizate în funcţie de conţinuturile
6. Germanisme Referinţe bibliografice:
predate atât individual cât şi în
v. infra
echipă
Activităţi interactive: exerciţii
2 ore
realizate în funcţie de conţinuturile
7. Arabisme. Dublete semantice hispano-arabe Referinţe bibliografice:
predate atât individual cât şi în
v. infra
echipă
Activităţi interactive: exerciţii
2 ore
Spaniola între Evul Mediu și Secolul de Aur realizate în funcţie de conţinuturile
8. Referinţe bibliografice:
(sec. XIII-XV) predate atât individual cât şi în
v. infra
echipă
Activităţi interactive: exerciţii
2 ore
realizate în funcţie de conţinuturile
9. Spaniola în Secolul de Aur (sec. XVI-XVII) Referinţe bibliografice:
predate atât individual cât şi în
v. infra
echipă
Activităţi interactive: exerciţii
2 ore
realizate în funcţie de conţinuturile
10. Spaniola modernă (sec. XVIII-XX) Referinţe bibliografice:
predate atât individual cât şi în
v. infra
echipă
Activităţi interactive: exerciţii
2 ore
realizate în funcţie de conţinuturile
11. Limbi și dialecte vorbite în Spania Referinţe bibliografice:
predate atât individual cât şi în
v. infra
echipă
Activităţi interactive: exerciţii
2 ore
realizate în funcţie de conţinuturile
12. Spaniola americană (I) Referinţe bibliografice:
predate atât individual cât şi în
v. infra
echipă
Activităţi interactive: exerciţii
2 ore
realizate în funcţie de conţinuturile
13. Spaniola americană (II) Referinţe bibliografice:
predate atât individual cât şi în
v. infra
echipă
Activităţi interactive: exerciţii
2 ore
realizate în funcţie de conţinuturile
14. Iudeo-spaniola. Spanglish Referinţe bibliografice:
predate atât individual cât şi în
v. infra
echipă
Bibliografie: POUNTAIN, Christopher, A History of the Spanish Language thourgh Texts, Routledge, 2001;
CHAMORRO GUERRERO, Mª Dolores, El ventilador, Barcelona: Difusión, 2006; HUALDE, José Ignacio et al.,
Introducción a la lingüística hispánica, Cambridge University Press, 2009; ȚIȚEI, Alina, Prácticas de léxico y semántica
para niveles medio y superior, Iași: Editura Vasiliana ʼ98, 2014; ARIZA, Manuel, Comentarios de textos dialectales,
Madrid, Arco, 1994; MOUTON GARCÍA, Pilar, Lenguas y dialectos de España. Madrid, Arco, 1999; SÁNCHEZ
MÉNDEZ, Juan, Historia de la lengua española en América, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2002. Resurse digitale:
http://www.sm-ele.com/ver_apartado.aspx?id=7128. https://xavierpascuallopez.jimdo.com/historia-de-la-lengua-
espa%C3%B1ola/.http://etimologias.dechile.net/.

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor profesionale şi


angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei este coroborat atât cu aşteptările comunităţii filologice cât şi cu cele ale asociaţiilor profesionale şi
ale unor angajatori ai absolvenţilor ca: referenţi de specialitate, referenţi relaţii externe, documentarişti, editorialişti,
filologi, lectori de carte, redactori, secretari de redacţie, secretari literari, funcţionari de stat, funcţionari publici.
Conţinutul și metodologia cursului sunt în concordanță cu cerinţele programelor pentru concursurile de titularizare,
definitivat, gradul II şi gradul I în învăţământ pentru profesorii de limba spaniolă.

10. Evaluare
10.3 Pondere în
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare
nota finală (%)
Cunoaşterea, înţelegerea şi
10.4 Curs explicarea corectă a noţiunilor Examen scris 60%
specifice istoriei limbii spaniole.
Îndeplinirea obligaţiilor vizând
temele de casă şi participarea Evaluare pe parcurs 40%
10.5 Seminar/ Laborator
activă la discuţii şi la aplicaţiile (activităţi practice, teme, teste)
practice realizate.
10.6 Standard minim de performanţă
1). Dovedirea însușirii minimale a noţiunilor specifice istoriei limbii spaniole, pe baza bibliografiei aferente, prin
promovarea cu minim 5 (cu rotunjire) a componentei de curs din cadrul examenului final.
2). Îndeplinirea minimală a condiţiilor obligatorii privind seminarul: participarea activă la discuții și la aplicațiile practice
realizate în clasă, realizarea temelor de casă şi promovarea cu minim 5 (cu rotunjire) a componentei de seminar din
cadrul examenului final.

Data completării: Titular de curs Titular de seminar


10.09.2019 Conf. dr. Alina Țiței Drd. Lavinia Ienceanu

Data avizării in departament Director de departament


17.09.2019 Prof. dr. Rodica Dimitriu
FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
1.2 Facultatea Facultatea de Litere
Limbi şi Literaturi Străine / Catedra de Limbi Clasice, Italiană și
1.3 Departamentul
Spaniolă
1.4 Domeniul de studii Limbă şi literatură
1.5 Ciclul de studii Licenţă
1.6 Programul de studii / Calificarea Limbă şi literatură spaniolă

2. Date despre disciplină


LITERATURĂ STRĂINĂ A ‒ LITERATURA SPANIOLĂ A SECOLULUI XX (PÂNĂ ÎN
2.1 Denumirea disciplinei
1975) (C)
2.2 Titularul activităţilor de curs CONF. DR. ALINA ȚIȚEI
2.3 Titularul activităţilor de seminar DR. SIMONA-IOANA LEONTI
2.4 An de studiu III 2.5 Semestru II 2.6 Tip de evaluare E 2.7 Regimul discipinei OB
* OB – Obligatoriu / OP – Opţional

3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice)


3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care: 3.2 curs 2 3.3. seminar/laborator 2
3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5. curs 28 3.6. seminar/laborator 28
Distribuţia fondului de timp ore
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele 25
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 25
Tutoriat 2
Examinări 2
Alte activităţi...................................
3.7 Total ore studiu individual 67
3.8 Total ore pe semestru 125
3.9 Număr de credite 5

4. Precondiţii (dacă este cazul)


4.1 De curriculum
4.2 De competenţe

5. Condiţii (dacă este cazul)


5.1 De desfăşurare a cursului

5.2 De desfăşurare a
seminarului/laboratorului
6. Competenţe specifice acumulate
C1. Utilizarea adecvată a conceptelor in studiul teoriei literaturii si al literaturii universale si comparate.
 Definirea şi descrierea formelor de evoluţie şi a temelor esenţiale ale literaturii universale şi comparate,
şi descrierea conceptelor, perspectivelor şi metodelor utilizate în teoria literară modernă.
 Aplicarea conceptelor de teorie literară şi a metodelor comparatiste în investigarea dinamică şi
interrelaţionarea fenomenelor literare/culturale. Relaţionarea discursului literar cu discursul cutural, în
general, dar şi cu cel ştiinţific.
Competenţe profesionale

 Abordarea critică a ideilor şi orientărilor teoretice în studiul literaturii.


C2. Comunicarea eficientă, scrisă şi orală, în limba română şi în limba spaniolă.
 Interpretarea relaţiei dintre mesajul oral sau scris şi contextul său, identificarea tehnicilor argumentative
şi de construcţie a mesajului în limba română şi în limba spaniolă.
 Receptarea critică şi producerea de mesaje orale sau scrise specifice comunicării ştiinţifice la nivel
universitar (prezentări de proiecte, referate, recenzii, comunicări, lucrări de licenţă etc.) atât în limba
română cât şi în limba spaniolă.
C3. Analiza și prezentarea fenomenelor literare în contextul culturii spaniole.
 Precizarea și descrierea specificului epocilor şi curentelor literare din spaţiul cultural al limbii spaniole.
 Explicarea poziției operelor literare în contextul cultural spaniol și raportarea lor la tradițiile literare din
cultura spaniolă.
 Analiza textelor literare din cultura spaniolă cu respectarea normelor de cercetare specifice.
 Utilizarea literaturii de referință pentru interpretarea textului literar.

C1. Utilizarea componentelor domeniului limbi şi literaturi în deplină concordanţă cu etica profesională.
transversale
Competenţe

C2. Relaţionarea în echipă; comunicarea interpersonală şi asumarea de roluri specific.


C3. Organizarea unui proiect individual de formare continuă; îndeplinirea obiectivelor de formare prin activităţi de
informare, prin proiecte în echipă şi prin participarea la programe instituţionale de dezvoltare personală şi
profesională.

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate)


Cursul este menit să prezinte aspectele esenţiale şi specifice ale literaturii spaniole de la sfârşitul secolului al
XIX-lea (1898) până la încheierea Războiului Civil (1939) și ulterior a dictaturii franchiste (1975), oferind o
7.1. Obiectivul

perspectivă critică asupra preocupărilor, programului estetic şi operelor reprezentative pentru cele trei generaţii
general

definite prin anii 1898, 1914 şi 1927, pentru cele din perioada postbelică și din perioada regimului franchist
(1939-1975), cu o atenție sporită acordată romanului și eseului. Activitățile aplicative urmăresc consolidarea
cunoştinţelor teoretice, precum și orientarea lecturii şi a studiului individual prin identificarea, caracterizarea și
diferențierea principalelor genuri literare, opere și autori ai perioadei, ca și prin analiza unor fragmente ilustrative,
însoțită de o incursiune în contextul istoric, ideologic și cultural al epocii.
La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să:
7.2. Obiectivele specifice

1. Cunoască principalii autori, opere, genuri și tendințe literare ale literaturii spaniole de la sfârșitul secolului XIX
și prima jumătate a secolului XX.
2. Interpreteze din punct de vedere critic principalele aspecte ale istoriei literare de la sfârșitul secolului XIX și
prima jumătate a secolului XX.
3. Elaboreze sinteze, rezumate comparative, recenzii, scheme, analize și comentarii teoretice pe baza lecturilor
realizate.
4. Utilizeze cu dezinvoltură anumite metode de analiză literară.
5. Folosească în mod adecvat bibliografia fundamentală despre literatura de la sfârșitul secolului XIX și prima
jumătate a secolului XX.
8. Conţinut
Observaţii
8.1 Curs Metode de predare (ore şi referinţe
bibliografice)
Modernismul, Generaţia de la ʼ98 şi
2 ore
Generaţia de la ʼ14. Spania la trecerea Prelegerea, explicaţia,
1. Referinţe bibliografice:
dintre secole ‒ cadru socio-politic şi cultural. demonstraţia, abordări interactive
v. infra
Criza sfârşitului de secol.
2 ore
Literatura sfârșitului de secol: atitudini, Prelegerea, explicaţia,
2. Referinţe bibliografice:
tendințe, influențe și reprezentanți. demonstraţia, abordări interactive
v. infra
Modernismul – prezentare generală. Rubén 2 ore
Prelegerea, explicaţia,
3. Darío. Generaţia de la ʼ98 ‒ trăsături Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
generale v. infra
Miguel de Unamuno. Romanul existențialist:
2 ore
Niebla. Romanul de factură religioasă: San Prelegerea, explicaţia,
4. Referinţe bibliografice:
Manuel bueno, mártir. Eseul unamunian – demonstraţia, abordări interactive
v. infra
Vida de Don Quijote y Sancho
Pío Baroja, El árbol de la ciencia. Azorín, La
2 ore
voluntad; Las confesiones de un pequeño Prelegerea, explicaţia,
5. Referinţe bibliografice:
filósofo. Eseul azorinian – La ruta de Don demonstraţia, abordări interactive
v. infra
Quijote.
Ramón María del Valle-Inclán şi esperpento-
2 ore
ul. Proză – Sonatas, Tirano Banderas. Prelegerea, explicaţia,
6. Referinţe bibliografice:
Teatru: Luces de bohemia. Martes de demonstraţia, abordări interactive
v. infra
carnaval.
2 ore
Alți reprezentanți ai literaturii sfârșitului de Prelegerea, explicaţia,
7. Referinţe bibliografice:
secol: Antonio Machado, Ramiro de Maeztu. demonstraţia, abordări interactive
v. infra
Generația de la ʼ14 (novecentismo) –
prezentare generală și reprezentanți. Poezia: 2 ore
Prelegerea, explicaţia,
8. Juan Ramón Jiménez. Romanul: Pérez de Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
Ayala, Gómez de la Serna, Miró. Eseul: v. infra
Ortega y Gasset, D’Ors, Azaña, Marañón.
Avangardele şi Generaţia de la ʼ27:
Mişcările de avangardă. Avangardele în
Spania. Generaţia de la ʼ27 ‒ prezentare 2 ore
Prelegerea, explicaţia,
9. generală şi reprezentanţi: Pedro Salinas, Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
Jorge Guillén, Gerardo Diego, Rafael Alberti, v. infra
Vicente Aleixandre, Luis Cernuda. Miguel
Hernández – epigonul Generaţiei de la ʼ27.
Federico García Lorca. Poezie – Romancero
2 ore
gitano, Poema del Cante Jondo, Poeta en Prelegerea, explicaţia,
10. Referinţe bibliografice:
Nueva York. Teatru: Bodas de sangre, La demonstraţia, abordări interactive
v. infra
casa de Bernarda Alba, Yerma.
Literatura spaniolă în perioada 1939-1975.
2 ore
Spania postbelică. Literatura din exil: Ramón Prelegerea, explicaţia,
11. Referinţe bibliografice:
J. Sender, Max Aub, Francisco Ayala, etc. demonstraţia, abordări interactive
v. infra
Anii ’40 și romanul existențialist:
tremendismo și Camilo José Cela (La familia
de Pascual Duarte) Carmen Laforet (Nada),
Miguel Delibes (La sombra del ciprés es
alargada), Gonzalo Torrente Ballester (Javier
Mariño)
Anii ’50 și realismul social: Camilo José Cela
2 ore
(La colmena), Rafael Sánchez Ferlosio (El Prelegerea, explicaţia,
12. Referinţe bibliografice:
Jarama), Carmen Martín Gaite (Entre demonstraţia, abordări interactive
v. infra
visillos), etc.
Anii ’60 și romanul experimental: Luis Martín
Santos (Tiempo de silencio), Miguel Delibes 2 ore
Prelegerea, explicaţia,
13. (Cinco horas con Mario), Juan Goytisolo, Referinţe bibliografice:
demonstraţia, abordări interactive
Juan Marsé. Alți romancieri: Juan Benet, v. infra
Luis Goytisolo, Gonzalo Torrente Ballester.
2 ore
Romanul ultimului sfert de secol (după Prelegerea, explicaţia,
14. Referinţe bibliografice:
1975) – prezentare generală și reprezentanți. demonstraţia, abordări interactive
v. infra

Bibliografie
Referinţe principale: Brown, G.G., Historia de la literatura española 6/1. Siglo XX (Del 98 a la Guerra Civil), Ariel,
Barcelona, varias ediciones; Sanz Villanueva, Santos, Historia de la literatura española 6/2. Literatura actual, Ariel,
Barcelona, varias ediciones.
Referinţe suplimentare (opțional): Felipe B. Pedraza; Milagros Rodríguez, Historia esencial de la literatura española e
hispanoamericana, Edaf, Madrid, 2000.

Observaţii
8.2 Seminar / Laborator Metode de predare (ore şi referinţe
bibliografice)
Abordări interactive şi aplicaţii
2 ore
practice (lectură şi comentariu de
1. Modernismul: Rubén Darío, Sonatina Referinţe bibliografice:
text, traduceri, analize lexicale şi
v. infra
morfologice).
Abordări interactive şi aplicaţii
2 ore
Generația de la 98 (I). Miguel de Unamuno, practice (lectură şi comentariu de
2. Referinţe bibliografice:
Niebla text, traduceri, analize lexicale şi
v. infra
morfologice).
Abordări interactive şi aplicaţii
2 ore
Generația de la 98 (I). Miguel de Unamuno, practice (lectură şi comentariu de
3. Referinţe bibliografice:
Vida de don Quijote y Sancho (fragmente). text, traduceri, analize lexicale şi
v. infra
morfologice).
Abordări interactive şi aplicaţii
2 ore
Generația de la 98 (II). Pío Baroja, El árbol practice (lectură şi comentariu de
4. Referinţe bibliografice:
de la ciencia text, traduceri, analize lexicale şi
v. infra
morfologice).
Abordări interactive şi aplicaţii
Generația de la 98 (III). Azorín, La voluntad 2 ore
practice (lectură şi comentariu de
5. (fragmente), La ruta de don Referinţe bibliografice:
text, traduceri, analize lexicale şi
Quijote (fragmente). v. infra
morfologice).
Abordări interactive şi aplicaţii
Generația de la 98 (IV). Ramón María del 2 ore
practice (lectură şi comentariu de
6. Valle-Inclán și esperpento-ul: Tirano Referinţe bibliografice:
text, traduceri, analize lexicale şi
Banderas (fragmente). v. infra
morfologice).
Abordări interactive şi aplicaţii
Generația de la 98 (IV). Ramón María del 2 ore
practice (lectură şi comentariu de
7. Valle-Inclán și esperpento-ul: Luces de Referinţe bibliografice:
text, traduceri, analize lexicale şi
bohemia v. infra
morfologice).
Abordări interactive şi aplicaţii
Generația de la 98 (V). Antonio Machado, 2 ore
practice (lectură şi comentariu de
8. Soledades (fragmente), Campos de Referinţe bibliografice:
text, traduceri, analize lexicale şi
Castilla (fragmente). v. infra
morfologice).
Abordări interactive şi aplicaţii
2 ore
Generația de la ʼ14 (novecentismo). Juan practice (lectură şi comentariu de
9. Referinţe bibliografice:
Ramón Jiménez (miscellanea). text, traduceri, analize lexicale şi
v. infra
morfologice).
Avangardele și Generația de la 27 (I). Abordări interactive şi aplicaţii
2 ore
Federico García Lorca, Romancero gitano practice (lectură şi comentariu de
10. Referinţe bibliografice:
(fragmente), Poeta en Nueva York text, traduceri, analize lexicale şi
v. infra
(fragmente). morfologice).
Abordări interactive şi aplicaţii
Avangardele și Generația de la 27 (I). 2 ore
practice (lectură şi comentariu de
11. Federico García Lorca, La casa de Bernarda Referinţe bibliografice:
text, traduceri, analize lexicale şi
Alba v. infra
morfologice).
Abordări interactive şi aplicaţii
2 ore
Anii ’40 și romanul existențialist. Camilo practice (lectură şi comentariu de
12. Referinţe bibliografice:
José Cela, La familia de Pascual Duarte text, traduceri, analize lexicale şi
v. infra
morfologice).
Abordări interactive şi aplicaţii
2 ore
Anii ’50 și realismul social. Camilo José practice (lectură şi comentariu de
13. Referinţe bibliografice:
Cela, La colmena text, traduceri, analize lexicale şi
v. infra
morfologice).
Anii ’60 și romanul experimental. Luis
Abordări interactive şi aplicaţii
Martín Santos, Tiempo de silencio 2 ore
practice (lectură şi comentariu de
14. (fragmente), Miguel Delibes, Cinco horas Referinţe bibliografice:
text, traduceri, analize lexicale şi
con Mario (fragmente), Juan Goytisolo, v. infra
morfologice).
España y los españoles (fragmentos).
Bibliografie: A. Ramoneda (ed.), Antología de la literatura española del siglo XX, Madrid, SGEL, 1992; Miguel de
Unamuno, Niebla, Madrid, Cátedra, varias ediciones; Vida de Don Quijote y Sancho, Madrid, Cátedra, varias ediciones;
Pío Baroja, El árbol de la ciencia, Madrid, Cátedra, varias ediciones, La voluntad, Madrid, Cátedra, varias ediciones; La
ruta de don Quijote, Madrid, Cátedra, varias ediciones; Ramón María del Valle-Inclán, Tirano Banderas, Madrid, Espasa-
Calpe, varias ediciones; Luces de bohemia, Madrid, Espasa-Calpe, varias ediciones; A. Ramoneda (ed.), Antología
poética de la generación del 27, Madrid, Castalia, 1999; Federico García Lorca, La casa de Bernarda Alba, Madrid,
Cátedra, varias ediciones; Camilo José Cela, La familia de Pascual Duarte, varias ediciones; La colmena, varias
ediciones; Luis Martín Santos, Tiempo de silencio, varias ediciones; Miguel Delibes, Cinco horas con Mario, varias
ediciones; Juan Goytisolo, España y los españoles, varias ediciones.

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor profesionale şi


angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei este coroborat atât cu aşteptările comunităţii filologice cât şi cu cele ale asociaţiilor profesionale şi
ale unor angajatori ai absolvenţilor ca: referenţi de specialitate, referenţi relaţii externe, documentarişti, editorialişti,
filologi, lectori de carte, redactori, secretari de redacţie, secretari literari, funcţionari de stat, funcţionari publici.
Conţinutul și metodologia cursului sunt în concordanță cu cerinţele programelor pentru concursurile de titularizare,
definitivat, gradul II şi gradul I în învăţământ pentru profesorii de limba spaniolă.

10. Evaluare
10.3 Pondere în
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare
nota finală (%)
Cunoaşterea, înţelegerea şi
explicarea noţiunilor
elementare specifice literaturii
10.4 Curs Examen scris 60%
spaniole de la sfârșitul secolului
XIX și prima jumătate a secolului
XX.
Îndeplinirea obligaţiilor vizând
Evaluare pe parcurs
temele de casă şi participarea 40%
10.5 Seminar/ Laborator (activităţi practice, teme,
activă la discuţii şi la aplicaţiile
teste)
practice realizate.
10.6 Standard minim de performanţă
1). Dovedirea însușirii minimale a noţiunilor specifice literaturii spaniole de la sfârșitul secolului al XIX-lea și prima
jumătate a secolului XX, pe baza bibliografiei aferente, prin promovarea cu minim 5 (cu rotunjire) a componentei de curs
din cadrul examenului final.
2). Îndeplinirea minimală a condiţiilor obligatorii privind seminarul: participarea activă la discuții și la aplicațiile practice
realizate în clasă, realizarea temelor de casă şi promovarea cu minim 5 (cu rotunjire) a componentei de seminar din
cadrul examenului final.

Data completării: Titular de curs Titular de seminar


10.09.2019 Conf. dr. Alina Țiței Dr. Simona-Ioana Leonti

Data avizării in departament Director de departament


17.09.2019 Prof. dr. Rodica Dimitriu

S-ar putea să vă placă și