Sunteți pe pagina 1din 14

BANCA M0NDIALA

CURS

Introducere

GRUPUL B NCII MONDIALE Probleme principale Istoric. Organizare. Structur financiar Misiunea B ncii Mondiale Resursele B ncii Mondiale Activitatea B ncii Mondiale Strategia B ncii Mondiale Produsele i serviciile B ncii Mondiale Proiectele i mprumuturile B ncii Mondiale Institu iile Grupului B ncii Mondiale Corpora ia Financiar Interna ional Asocia ia pentru Dezvoltare Interna ional Rela ia Romniei cu Banca Mondial Recomand ri bibliografice: Raluca Miga Be teliu Drept interna ional public, vol. II, Editura CH Beck, 2008, pag.192-197. Petre Brezeanu, Ilie iomon, Elly Novac - Institu ii financiare interna ionale, Editura Economic , Bucure ti, 2005. Petre Constantin - Organiza ii interna ionale, Vol.II, Editura ASE, Bucure ti, 2007, pag.103-149. Maria Poenaru Organiza ii Economice Interna ionale, Editura Antet, Bucure ti, 2000, pag.52-74. Ion Rusu Organiza ii i rela ii interna ionale, Editura Lumina Lex, Bucure ti, 2002, pag. 350-352.

Organizare, Structura financiara

Organizarere. Structur financiar Banca Mondial este o Institu ie Financiar Interna ional destinat s promoveze dezvoltarea economic a rilor membre i mai ales a rilor n curs de dezvoltare prin ajutorul s u financiar i tehnic. Ea fost creat la 1 iulie 1944 printr-o conferin a 44 de guverne, la Bretton Woods, New Hampshire. Acum are sediul la Washington i de ine mai mult de 100 de birouri regionale. Num r 184 de ri membre i, ca personal, n jur de 10.000 de angaja i. De re inut: Grupul B ncii Mondiale este compus din: Banca Interna ional pentru Reconstruc ie i Dezvoltare (BIRD) Asocia ia Interna ional de Dezvoltare (AID) Societatea Financiar Interna ional (SFI) Agen ia Multilateral de Garan ie a Investi iilor (AMGI) Centrul Interna ional pentru Rezolvarea Dezacordurilor privind Investi iile (CIRDI)Grupul B ncii Mondiale este una dintre principalele surse de ajutor pentru dezvoltare. Banca Mondial , care a furnizat arilor cliente 17,3 miliarde de dolari sub form de mprumuturi n timpul exerci iului 2001, este acum prezent n mai mult de 100 de ri n dezvoltare pe carele finan eaz , dar c rora le d i idei cu scopul de a le ajuta s - i amelioreze nivelul de via i s nl ture cele mai mari rele ale s r ciei. n colaborare cu organisme publice, cu organiza ii neguvernamentale i cu sectorul privat, ea formuleaz strategii pentru ajutorarea fiec rui client al s u. Prin intermediul reprezentan elor n str in tate, Banca pune n func iune programele sale pe ri. Banca Mondial de ine mai mult de 180 de state membre ale c ror opinii i interese sunt reprezentate de un Consiliu al guvernatorilor i de un Consiliu al administratorilor, cu sediile la Washington. rile membre au rol de ac ionari care de in puterea de decizie ultim n snul B ncii Mondiale. Banca i utilizeaz resursele financiare, agen ii nalt califica i i suma important a cuno tin elor sale pentru a ajuta fiecare ar n curs de dezvoltare s intre pe calea unei cre teri stabile, durabile i echitabile. Ea centreaz esen ialul ac iunii sale pe ajutorul ce trebuie acordat popula iilor cel mai s r cite i cel mai defavorizate, dar, pentru to i clien ii s i, pune accentul pe necesitatea: de a investi n resursa uman , n mod particular finan nd servicii de s n tate i de educa ie de baz ; de a centra eforturile pe dezvoltarea social , pe incluziune, pe guvernare, i de a nt ri capacitatea Statului s nfiin eze, ntr-un mod eficace i transparent, servicii de calitate; de a proteja mediul nconjur tor; de a sus ine i de a ncuraja dezvoltarea ntreprinderilor private; de a promova reforme pentru a instaura un mediu macroeconomic stabil care s permit facilitarea investi iei i a planific rii pe termen lung. Cu mprumuturile acordate, cu consiliile sale i cu asisten a sa tehnic , Banca Mondial sus ine un ansamblu vast de programe concepute pentru a face s dea napoi s r cia i pentru a ameliora nivelul de trai n rile n curs de dezvoltare

Structura financiara

Lupta mpotriva s r ciei n lume consist n a face n a a fel nct locuitorii tuturor rilor de pe planet s aib o ans s - i amelioreze condi iile de existen i pe cele ale copiilor lor. n cursul genera iei trecute a fost adus progres pe frontul s r ciei i al nivelului de trai mai mult dect n orice alt perioad a istoriei. In rile n curs de dezvoltare: durata medie de via a trecut de 55 la 65 de ani; num rul de adul i alfabetiza i s-a dublat; sunt 681 de milioane de copii colariza i n ciclul primar, fa de 411 milioane nainte; mortalitatea infantil a sc zut cu 50%. Cu to i ace ti pa i nainte, problemele de dezvoltare r mn enorme. Din cele 4,7 miliarde de locuitori ai celor 100 de ri cliente ale B ncii Mondiale: 3 miliarde tr iesc cu mai pu in de doi dolari pe zi i 1,3 miliarde cu mai pu in de un dolar; aproape trei milioane de copii din rile n curs de dezvoltare fiecare an de boli mpotriva c rora nu exist nici un vaccin; 113 milioane de copii nu sunt colariza i; 1,5 miliarde de persoane nu au ap potabil . Banca nu va putea s - i ating obiectivele propuse dect formula bune strategii de lupt mpotriva s r ciei i centrndu- i activit ile de mprumut asupra s r ciei. Programele B ncii consider ca prioritate dezvoltarea social i uman durabil i sprijinirea gestiunii economice i pun din ce in mai mult accentul pe incluziune, pe gestiunea afacerilor publice i sprijinirea institu iilor. Banca ajut rile i la ntrunirea condi iilor esen iale pentru a atrage i a re ine investi iile private. Cu asisten a furnizat sub form de mprumuturi i de sfaturi din partea b ncii, rile au nceput reforme pentru restructurar economiei lor i pentru nt rirea sistemului lor bancar. Ele investesc in resursele umane, precum i n protec ia mediului nconjur tor, ceea ce m re te for a lor de atrac ie asupra investitorilor i spore te productivitatea investi iilor private. In afara Asocia iei Interna ionale de Dezvoltare i a B ncii Interna ionale pentru Reconstruc ie i Dezvoltare (BIRD), care acord mprumuturi i un ajutor pentru dezvoltarea rilor cu venit intermediar i a rilor s race avnd o cot bun de credit, Grupul B ncii Mondiale con ine trei alte institu ii: Societatea Financiar Interna ional (SFI) SFI este destinat s promoveze investi iile private str ine i interne n rile membre n dezvoltare. Opera iunile sale de investi ii i serviciile sale de sf tuire sunt concepute pentru a reduce s r cia i pentru a ameliora condi iile de trai ale popula iilor ntr-un mod responsabil pe planul mediului nconjur tor i social. Lucr rile sale fac s conduc activit i n sectoarele i rile care prezint riscul cel mai ridicat. SFI joac un rol de investitor, dar i de intermediar impar ial, asigurndu-se c interesele diferitelor p r i la o tranzac ie sunt bine luate n calcul, lini tind investitorii str ini, partenerii locali, ceilal i crean ieri i autorit ile. SFI furnizeaz sfaturi ntreprinderilor private c utnd s se implanteze pe pie e noi i guvernelor, str duindu-se s instaureze un cadru nou mai propice afacerilor, n scopul de a crea pie e de capitaluri eficace i stabile, sau s privatizeze ntreprinderile de stat nerentabile. Agen ia Multilateral de Garan ie a Investi iilor (AMGI) Investi ia str in direct este un veritabil motor al cre terii economiilor emergente, AMGI are ca sarcin s promoveze investi ia str in direct oferind o asigurare mpotriva riscului politie (garan ii) investitorilor i creditorilor i furniznd competen e i resurse pentru a ajuta economiile emergente s atrag i s re in investitorii. Proiectele sprijinite de AMGI au, de obicei, numeroase efecte benefice asupra rii-gazd , de exemplu crend locuri de munc pentru mna de lucru local , devenind investi ii durabile n perfec ionarea competen elor i a preg tirii angaja ilor i sus innd n general ansamblul economiei na ionale gra ie resurselor pe care le aduc sub form de intr ri fiscale i de sume ncasate n devize emannd din exporturi. Centrul Interna ional pentru Rezolvarea Dezacordurilor p

Centrul Interna ional pentru Rezolvarea Dezacordurilor privind Investi iile (CIRDI) CIRDI faciliteaz rezolvarea, pe calea concilierii sau arbitrajului, a dezacordurilor care pot interveni ntre investitorii str ini i rile gazd . Pre edintele B ncii Mondiale este, de obicei, un originar al rii care este ac ionarul cel mai important al institu iei, i anume Statele Unite. Ales pentru un mandat de cinci ani, care poate fi rennoit, el prezida ntlnirile Consiliului de Administra ie i este responsabil de gestiunea general a B ncii Mondiale. Banca Mondial ridic fonduri pentru programele sale de dezvoltare ( solicitnd pie ele financiare interna ionale. Resursele Asocia iei Interna ionale de Dezvoltare provin din contribu iile rilor membre cele mai bogate.

Misiunea BM

2. Misiunea B ncii Mondiale A. Visul s u: o lume f r s r cie A lupta mpotriva s r ciei cu pasiune i profesionalism pentru a ob ine rezultate durabile. A ajuta popula iile s se ngrijeasc i s st pneasc mediul lor nconjur tor prin furnizarea resurselor, prin transmiterea cuno tin elor, prin nt rirea capacit ilor i stabilirea de parteneriate n sectoarele public i privat A excela n calitate de institu ie capabil s atrag , s motiveze i dezvolte un personal dedicat, cu competen e excep ionale, care s fie capabila asculte i s nve e. B. Principiile sale Optica clientului, lucrul n parteneriat, angajamentul de a ob ine rezultate de calitate, grija integr rii financiare i a costului-eficacitate, motiva ie i inova ie. C. Valorile sale Onestitatea personal , integritatea, voin a de a munci n echip , ntr-un spirit deschis i un climat de ncredere care nt re te puterea de a ac ionai fiec ruia, respect diferen ele, ncurajeaz asumarea riscului i a responsabilit ii, i favorizeaz mplinirea profesional i familial .

3. Resursele B ncii Mondiale Banca Mondial strnge fonduri pentru programele sale de dezvoltare solicitnd pie ele financiare mondiale. Resursele Asocia iei Interna ionale de Dezvoltare provin din contribu iile rilor cele mai bogate. A. Banca Interna ional pentru Reconstruc ie i Dezvoltare (BIRD), care reprezint mai mult de jum tate din mprumuturile anuale ale B ncii, strnge, practic, toate fondurile de care ea are nevoie pe pie ele financiare. Cum este una dintre institu iile financiare cele mai prudente n conduita activit ilor sale i ale gestiunii sale, ea i plaseaz obliga iunile i titlurile de crean e cotate AAA la fondurile de pensii, la companiile de asigur ri, la societ i, la alte b nci i la particularii din ntreaga lume. Ratele dobnzii pe care ea le aplic celor pe care i mprumut sunt bazate pe costul propriilor sale mprumuturi. Creditele acordate de ea sunt rambursabile pe 15 pn la 20 de ani, cu o amnare a amortiz rii de la trei la cinci ani nainte sa nceap rambursarea principalului. Mai pu in de 5% din fondurile proprii B ncii Interna ionale pentru Reconstruc ie i Dezvoltare sunt v rsate de ri n momentul n care devin membrele B ncii. Statele membre cump r p r i al c ror num r este n func ie de ponderea lor relativ n economia mondial , dar nu vars dect o mic bucat a valorii acestor p r i. Soldul nev rsat este capitalul la care se poate apela n cazul n care Banca ar avea pierderi de o asemenea amploare nct s-ar g si n incapacitatea de a- i pl ti crean ele - ceea ce nu s-a ntmplat niciodat Acest capital garantat nu poate fi folosit dect pentru a pl ti de in torii de obliga iuni; el nu poate fi folosit pentru a acoperi costuri administrative sau financiare ale mprumuturilor. Regulile B ncii Interna ionale pentru Reconstruc ie i Dezvoltare stipuleaz c mprumuturile n curs nu pot dep i totalul capitalului i al rezervelor. B. Asocia ia Interna ional de Dezvoltare (AID) a fost creat n 1960 pentru a furniza un ajutor concesionai rilor care sunt prea s race pentru a se mprumuta la condi iile pie ei. Ca i Banca Interna ional pentru Reconstruc ie i Dezvoltare (BIRD), Asocia ia Interna ional de Dezvoltare (AID) se dedici promov rii cre terii i d rii napoi a s r ciei, dar mprumuturile pe care ea Ic acord nu sunt cu dobnd (acestea sunt creditele" AID); ea furnizeaz , de asemenea, asisten tehnic i sfaturi asupra politicilor de adoptat. Creditele Asocia iei reprezint mai mult de un sfert din mprumuturile acordate de Banc . Cei mprumuta i pl tesc un comision de mai pu in de 1% din suna mprumutului pentru a acoperi cheltuielile administrative. Creditele AID sunt rambursabile pe 35 pn la 40 de ani, cu o amnare a amortiz rii de 10 ani. Aproape 40 de ri particip la finan area Asocia iei Interna ionale de Dezvoltare, ale c rei resurse sunt reconstituie la fiecare trei ani. Aceste ri membre care finan eaz Asocia ia includ nu numai ri industriale, precum Germania, Statele Unite, Fran a, Japonia i Regatul Unit, dar i ri n dezvoltare, precum Argentina, Botswana, Brazilia, Federa ia Rus , Ungaria, Coreea i Turcia, dintre care unele au fost chiar ele mprumutate de AID n trecut. Resursele Asocia iei Interna ionale de Dezvoltare sunt administrate cu aceea i pruden i aceea i circumspec ie ca resursele B ncii Interna ionale pentru Reconstruc ie i Dezvoltare.

Activitatea 4. Activitatea B ncii Mondiale Banca Mondial ajut rile n curs de dezvoltare s combat s r cia i s realizeze o cre tere stabil , durabil i echitabil . In acest scop, ea desf oar diferite tipuri de ac iuni. S r cia r mne o problem de propor ii colosale. Aproape o jum tate din locuitorii planetei au mai pu in de doi dolari pe zi pentru a tr i i aproximativ o cincime nu dispun nici m car de un dolar pe zi. Cei s raci nu au nici o oportunitate economic i nu au acces la educa ie. Nu pot s se fac auzi i i asculta i i sunt vulnerabili virusului imunodeficien ei umane (HTV sindromului imuno-deficitar dobndit (SIDA), bolilor n mod normal evitabile, violen ei i catastrofelor naturale. rile dezvoltate i cele n curs de dezvoltare, Grupul B ncii Mondiale i partenerii s i de la comunitatea interna ional sunt foarte interesa i s joace un rol determinat n favoarea celor s raci, cu convingerea c progresele sunt posibile dac se ac ioneaz dup un plan bine stabilit. Evenimentele de la 11 septembrie 2001 au confirmat c lupta mpotriva s r ciei este esen ial pentru a asigura pacea i stabilitatea ntr-o lume din ce n ce mai interdependent . Grupul B ncii Mondiale este n centrul acestei dinamici mondiale. ncetinirea activit ii economice, care a determinat un declin clar al curentelor de schimburi i de fluxuri de capitale spre rile n curs de dezvoltare, nseamn o cerere de ajutor mai sporit .

Strategia BM

5. Strategia B ncii Mondiale Banca dispune de un cadru general de lupt mpotriva s r ciei i define te strategii proprii fiec rei ri i fiec rui segment de dezvoltare. A. Cadrul i orient rile strategice ale Grupului B ncii Mondiale Aceste documente definesc marile orient ri strategice ale Grupului B ncii Mondiale pentru urm torii trei pn la cinci ani. Aceste orient ri se nscriu n cadrul misiunii sale, care este de a resorbi s r cia, inspir din nv turile trase n ceea ce prive te cele mai bune mijloace de, atinge acest obiectiv. Aceste documente puncteaz activit ile Grupului B ncii legate de obiectivele interna ionale de dezvoltare recent confirmate Declara ia mileniului i pe deplin aprobate de Grupul B ncii Mondiale. B. Cadrul de dezvoltare integrat Cadrul de dezvoltare integrat (CDI) reprezint pentru Banc i pentru rile sale membre un nou mod de a proceda. Este un mod de a aborda problema dezvolt rii care ajut rile s fe artizanii propriei lor dezvolt ri i r mn st pnii ei. Este vorba de un proces care define te mecanisme, dorite de ri, pentru a ajuta p r ile participante s se n eleag asupra modului de lucru mpreun i creditorii, n special Banca Mondial , s fie mai selectivi n interven iile lor destinate s ajute rile s ob in rezultate concrete. C. Strategii de reducere a s r ciei i DSRS La Adun rile anuale din septembrie 1999, Grupul B ncii Mondiale $i Fondul Monetar Interna ional au stabilit c toate mprumuturile concesiona ale B ncii Mondiale (AID) i ale Fondului Monetar Interna ional, precum i opera iunile de mic orare n numele Ini iativei PPTE se vor baza pe strategia de reducere a s r ciei stabilit de fiecare ar . Aceast strategie este enun ata n Documentul strategic pentru reducerea s r ciei (DSRS) stabilit de ara n colaborare cu Banca i cu FMI i actualizat n fiecare an. Documentul strategic pentru reducerea s r ciei (DSRS) prezint planurile alese de ara pentru a stimula cre terea i pentru a resorbi s r cia prin ni te programe trienale de ajustare economic prev znd m suri macroeconomice, structurale i sociale n plus, Documentul strategic pentru reducerea s r ciei (DSRS) descrie nevoile de aporturi exterioare legate de aceste m suri, precum i principalele surse de finan are. D. Strategii de ajutor acordat rilor Strategia B ncii de ajutorare a rilor (CAS), care se sprijin evaluarea, f cut de institu ie a priorit ilor, a rezultatelor anterioare ale portofoliului i a cotei de credit a rii membre, determin nivelul i compozi ia ajutorului financiar i tehnic pe care l va furniza acesteia. Efectiv dac trebuie s fie st pn pe viziune i pe programul de dezvoltare, Banca trebuie-la rndul ei, s - i asume responsabilitatea diagnosticului i a programelor care le sprijin i s i in la curent pe ac ionari. CAS, care prevede de obicei interven ii ale B ncii pe o perioad de trei ani, este stabilit n colaborare cu guvernul i, adesea, cu societatea civil . Strategiile de ajutorare a rilor de talie mare sunt rev zute i actualizate mai frecvent, uneori n fiecare an. Toate strategiile de ajutorare a rilor sunt supuse examin rii Consiliului administratorilor B ncii. ncepnd cu 1998, Banca public o not informativ , adresat publicului, asupra strategiilor de ajutorare a rilor examinate de Consiliu. Guvernul are puterea de a cere ca textul integral a strategiei de ajutor acordat rii s fie Scut public. E. Strategii tematice i pe sectoare Strategiile tematice i pe sectoare ale B ncii vizeaz reducerea strategiei sub aceste multiple aspecte. Ele abordeaz subiecte care acoper mai multe sectoare precum HIV/SIDA, mediul nconjur tor i rolul particip rii i descentraliz rii n dezvoltare. Strategiile tematice i pe sectoare serveau la nceput la evaluarea temeiului i impactului politicilor aplicate de Banc . Cu timpul, s-au revelat a fi i un bun mijloc de a face s convearg punctele de vedere n snul B ncii i s strng leg turile cu partenerii exteriori. Banca i-a finalizat primele strategii tematice i pe sectoare - Dezvoltare rural i S n tate, nutri ie i popula ie - n 1997. Aceste strategii f ceau sinteza rezultatelor ob inute pn atunci de Banc , integrau nv tura tras din concluziile OED (Departamentul de Evaluare a Opera iunilor) i a altor evalu ri i defineau o viziune destinat s ghideze activit ile viitoare ale B ncii n sector. Strategiile tematice i pe sectoare sunt actualizate pe parcurs din trei n trei ani. Cu ocazia aceasta, Banca porne te vaste consult ri cu o ntreag gam de p r i participante. Banca examineaz n prezent strategiile de protec ie a mediului, de transport urban i de dezvoltare rural .

Produsele si serviciile BM

6. Produsele i serviciile B ncii Mondiale Banca ofer o ntreag gam de servicii pentru a ajuta la formularea i la punerea n practic a ac iunilor de lupt mpotriva s r ciei n rile sale membre. Aceste servicii pot fi aranjate n mai multe categorii: servicii financiare, servicii de analiz i de consiliere i servicii de sporire a capacit ilor. A. Servicii financiare - sunt repartizate n trei categorii: A.1. Instrumente de mprumut O ar membr , dac ntrune te condi iile necesare, poate s ob in mprumuturi de la BIRD sau de la AID pentru a finan a un proiect. Banca ofer celor care fac mprumutul diverse instrumente de mprumut adaptate, diferite tipuri de proiecte de investi ie i de ajustare. Proiectele de investit sunt cel mai frecvent finan ate de c tre mprumuturi de investi ii specifice sau de c tre mprumuturi de investi ie i ntre inere sectoriale, n timp majoritatea proiectelor de ajustare sunt subiectul unor mprumuturi de ajustare structural i al unor mprumuturi de ajustare sectorial . A.2. Cofinan are, fonduri fiduciare i garan ii Gra ie activit ilor sale de mobilizare a resurselor i de cofinan are. Banca i ajut rile membre s - i procure un ajutor financiar din alte sune Prin cofinan are se n eleg: finan rile furnizate de o autoritate bilateral extern sau un partener multilateral, un organism de credit spre export sau o entitate privat n cadrul unui proiect finan at de Banc . Fondurile fiduciare permit B ncii i creditorilor de ajutor, bilaterali i multilaterali, s mobilizeze resurse pentru a finan a opera ii de investi ii, de mic orare a datoriei, de reconstruc ie de urgen i de asisten tehnic . Garan iile faciliteaz mobiliz rile de investi ii private n rile membre care i sunt cliente acoperind riscuri pe care sectorul privat nu este n m sur , n mod normal, s le absoarb sau s le gestioneze. A.3. Dona iile Activit ile de acordare de dona ii ale B ncii au devenit un element important ai serviciilor de mprumut. Aceste dona ii sunt pe post de capital de amorsare pentru proiecte-pilot. Ele sprijin abord rile i tehnologiile novatoare, de ultim genera ie. Gra ie acestor dona ii, Banca m re te puterea resursele: sale umane i financiare, precum i capacitatea sa de a uni eforturile organiza iilor partenere n scopul de a atinge obiective comune la nivel regional i mondial. In timpul exerci iului 99, dona iile f cute de Banca au permis mobilizarea unor activit i reprezentnd aproape un miliard de dolari. Mecanismul de acordare a dona iilor pentru dezvoltare (MDD) al B ncii Mondiale reune te sub un singur mecanism de tutel func iile de elaborare a strategiei, de distribuire a resurselor i de gestiune a activit ilor acordare a dona iilor B ncii finan ate pe bugetul administrativ. Anul trecui MDD a sprijinit 50 de programe n domeniile: dezvoltare rural , mediul nconjur tor, s n tate, educa ie, politic economic i dezvoltarea sectorul privat. B. Servicii de analiz i de consiliere Banca ofer o ntreag gam de servicii de analiz i de consiliere n sprijinul misiunii sale de dezvoltare. Cercet rile conduse de vicepre edin ia Economia Dezvolt rii strng elementele de informa ie necesare lucr rilor B ncii n domenii vaste precum mediul nconjur tor, s r cia, comer ul i investi iile. rile cliente ale B ncii beneficiaz de un program de studii economice i sectoriale special adaptat nevoilor i problemelor lor particulare de dezvoltare. Aceste studii economice i sectoriale analizeaz perspectivele economice ale unei ri, n special n sectorul bancar sau cel financiar, inciden a s r ciei, schimburile comerciale i problemele de protec ie social . Banca comunic rezultatele acestui diagnostic clien ilor i partenerilor s i i se inspira, la rndul ei, din cercet rile lor. C. Servicii de sporire a capacit ilor Institutul B ncii Mondiale, care este ghi eul de sporire a capacit ilor institu iei, sprijin misiunea B ncii prin ac iuni de instruire.

Proiecte si imprumuturi

7. Proiecte i mprumuturi Banca furnizeaz servicii financiare de consiliere i de instruire clien ilor s i i difuzeaz o ntreag gam de informa ii asupra proiectelor sale. Banca Mondial finan eaz proiecte n sprijinul strategiilor na ionale i a obiectivelor de dezvoltare a rilor membre eligibile. Guvernul rii, sectorul privat i partenerii contribuie, de asemenea, la finan area acestor proiecte. Rolul B ncii Mondiale este de a cataliza ini iativele susceptibile de a contribui puternic la dezvoltare, care altfel nu ar beneficia de nici o investi ie. Proiectele de dezvoltare vizeaz des probleme din mai multe sectoare precum: s r cia, SIDA, mediul nconjur tor i mondializarea, precum i obiective regionale/na ionale. Evalu rile de impact evalueaz eficacitatea proiectelor. A. Cercetarea unui proiect Baza de date asupra proiectelor con ine informa ii despre mai mult de 9.500 de proiecte, din 1947 i pn n zilele noastre. Documentele relativi proiectelor pot fi consultate n func ie de stadiul ciclului proiectului. Proiectele trebuie s se conformeze politicilor opera ionale i principiilor de ocrotire. B. Finan are Banca i procur resursele n diverse moduri. n timpul exerci iului 2001, Banca Interna ional pentru Reconstruc ie i Dezvoltare a mprumutat 15 miliarde de dolari pe pie ele financiare interna ionale i a emis titluri de crean e n nou monede. Resursele Asocia iei Interna ionale de Dezvoltare sunt reconstituite din trei n trei ani - cea de 12-a reconstituire a reprezentat astfel & miliarde de dolari gra ie contribu iilor a 40 de creditori de fonduri. Banca distribuit fondurile sale printr-o ntreag gam de produse i de instrumente de mprumut, printre care putem enumera: mprumuturile de investi ii, de obicei destinate unor proiecte pe o durat de cinci pn la 10 ani; mprumuturile sectoriale, care pot acoperi o parte mai mic sau mai mare din nevoile de investi ii dintr-un anume sector; mprumuturile de ajustare care sprijin n mod normal programe de reforme economice sau sectoriale pe o perioad de unu pn la trei ani; i mprumuturile de dezvoltare a cuno tin elor i a inova iei, de cinci milioane de dolari maximum, destinate s finan eze activit i de scurt durat de instruire i de sporire a capacit ilor. Finan rile iau cel mai des forma unor credite ale Asocia iei Interna ionale de Dezvoltare cu o rat a dobnzii redus , forma unor mprumuturi cu condi iile obi nuite ale B ncii Interna ionale pentru Reconstruc ie i Dezvoltare sau forma unei combina ii ntre cele dou . In plus, dona ii i mprumuturi pot fi ob inute n cadrul opera iunilor de cofinan are i stabilirea parteneriatelor permite adesea completarea contribu iilor guvernului i a aporturilor B ncii pentru a ntregi finan area opera iei.

Institutiile BM

8. Institu iile Grupului B ncii Mondiale Grupul B ncii Mondiale num r cinci institu ii specializate n diverse aspecte ale dezvolt rii. Aceste institu ii utilizeaz expertiza lor pentru a atinge un obiectiv comun: acela al luptei mpotriva s r ciei. BIRD - Banca Interna ional pentru Reconstruc ie Dezvoltare; AID - Asocia ia Interna ional Dezvoltare; SFI - Societatea Financiar Interna ional ; AMGl - Agen ia Multilateral de Garan ie a Investi iilor; CIRDI - Centrul Interna ional pentru Rezolvarea Dezacordurilor privind Investi iile. A. Banca Interna ional pentru Reconstruc ie i Dezvoltare Banca Interna ional pentru Reconstruc ie i Dezvoltare (BIRD), care reprezint mai mult de jum tate din mprumuturile anuale ale B ncii Mondiale, strnge, practic, toate fondurile de care aceasta are nevoie pe pie ele financiare. Cum este una dintre institu iile financiare cele mai prudente n conduita activit ilor sale i ale gestiunii sale, ea i plaseaz obliga iunile i titlurile de crean e cotate AAA la fondurile de pensii, la companiile de asigur ri, la societ i, la alte b nci i la particulari din ntreaga lume. Ratele dobnzii pe care ea Ie aplic celor pe care i mprumut sunt bazate pe costul propriilor sale mprumuturi. Creditele acordate de ea sunt rambursabile pe 15 pn la 20 de ani, cu o amnare a amortiz rii de la trei ia cinci ani nainte s nceap rambursarea principalului. Mai pu in de 5% din fondurile proprii B ncii Interna ionale pentru Reconstruc ie i Dezvoltare sunt v rsate de ri n momentul n care devin membrele B ncii. Statele membre cump r p r i al c ror num r este n func ie de ponderea lor relativ n economia mondial , dar nu vars dect o mic bucat a valorii acestor p r i. Soldul nev rsat este capitalul la care se poate apela n cazul n care Banca ar avea pierderi de o asemenea amploare nct s-ar g si n incapacitatea de a- i pl ti crean ele ceea ce nu s-a ntmplat niciodat . Acest capital garantat nu poate fi folosit dect pentru a pl ti de in torii de obliga iuni; el nu poate fi folosit pentru a acoperi costuri administrative sau financiare ale mprumuturilor. Regulile B ncii Interna ionale pentru Reconstruc ie i Dezvoltare stipuleaz ca mprumuturile n curs nu pot dep i totalul capitalului i al rezervelor. Banca Interna ional pentru Reconstruc ie i Dezvoltare (BIRD) are ca obiectiv reducerea s r ciei n rile cu venit mediu i cu o capacitate de ndatorare proast promovnd o dezvoltare de sprijin prin mprumuturi i garan ii. BIRD nu- i maximizeaz profitul, dar a avut un venit net n fiecare an din 1948. Cu profiturile B ncii Interna ionale pentru Reconstruc ie i Dezvoltare (BIRD) se finan eaz unele activit i de dezvoltare i asigur putere financiar , ceea ce permite mprumuturi cu costuri mici n pie e de capital i condi ii bune pentru clien ii care fac mprumuturi. Apar innd rilor membre, BIRD leag dreptul de vot de subscrip iile de capital ale membrilor. Fapte: nfiin at n 1945,184 de membri mprumuturi cumulate: 371 miliarde de USD. mprumuturi fiscale 2002: 11,5 miliarde pentru 96 de activit i noi n 40 de ri. BIRD acord un important sprijin n reducerea s r ciei, prin: sprijin nevoile sociale i umane de dezvoltare, nevoi de lung durat pe care creditorii priva i le g sesc neatr g toare; - ap r puterea financiar a celor care mprumut , acordnd sprijin n perioadele de criz , cnd oamenii s raci sunt cel mai afecta i; catalizeaz capitalul privat, ajutnd crearea unui climat favorabildc investi ii. BIRD furnizeaz sprijin financiar (sub form de aloca ii acordate d> venitul net al BIRD) pentru bunurile publice globale care sunt foarte importante pentru bun starea s racilor n toate rile. BIRD este o institu ie financiar care are cteva caracteristici neobi nuite. Ac ionarii ei sunt guverne suverane. Membrii care mprumutai un cuvnt'de spus n stabilirea politicilor/tacticilor. mprumuturile BIRDfo creditele AID) sunt nso ite de alte servicii precum cele tehnice sau dc consiliere pentru a asigura o folosire mai eficace a fondurilor. De asemene, spre deosebire de b ncile comerciale, BIRD este condus mai degrab k influen a de dezvoltare dect de maximizarea profitului.

Institutiile BM

B. Asocia ia Interna ional de Dezvoltare Asocia ia Interna ional de Dezvoltare (AID) a fost creat n 1960 pentru a furniza un ajutor concesionai rilor care sunt prea s race pentru a se mprumuta la condi iile pie ei. Ca i Banca Interna ional pentru Reconstruc ie i Dezvoltare (BIRD), Asocia ia Interna ional de Dezvoltare (AID) se dedic promov rii cre terii d rii napoi a s r ciei, dar mprumuturile pe care ea le acord nu sunt cu dobnd (acestea sunt creditele" AID); ea furnizeaz , de asemenea, asisten tehnic i sfaturi asupra politicilor de adoptat. Aproape 40 de ri particip la finan area Asocia iei Interna ionale de Dezvoltare, ale c rei resurse sunt reconstituite la fiecare trei ani. Aceste ri care finan eaz Asocia ia includ nu numai ri industrializate precum Germania, Statele Unite, Fran a, Japonia i Regatul Unit, dar i ri n dezvoltare precum Argentina, Botswana, Brazilia, Federa ia Rus , Ungaria Republica Corean i Turcia, dintre care unele au fost chiar ele mprumutate de AID n trecut. Resursele Asocia iei Interna ionale de Dezvoltare sunt administrate cu aceea i pruden i aceea i circumspec ie ca acelea ale B ncii Interna ionale pentru Reconstruc ie i Dezvoltare. C. Societatea Financiar Interna ional Societatea Financiar Interna ional (SFI) promoveaz sus inerea sectorului privat de investi ii n rile n curs de dezvoltare ca o cale de a reduce s r cia i de a mbun t i via a oamenilor. Societatea Financiar Interna ional este membr a Grupului B ncii Mondiale i sediul ei central este la Washington D.C. Ea are acela i obiectiv primar ca i celelalte institu ii ale Grupului B ncii Mondiale: mbun t irea calit ii vie ii oamenilor din rile membre n curs de dezvoltare. SFI este destinat s promoveze investi iile private str ine i interne n rile membre n dezvoltare. Opera iunile sale de investi ii i serviciile sale de consiliere sunt concepute pentru a reduce s r cia i pentru a ameliora condi iile de trai ale popula iilor ntr-un mod responabil pe planul mediului nconjur tor i social. Lucr rile sale o fac s conduc activit i n sectoarele i rile care prezint riscul cel mai ridicat. SFI joac un rol de investitor, dar i de intermediar impar ial, asigurndu-se c interesele diferitelor p r i la o tranzac ie sunt bine luate n calcul, lini tind investitorii str ini, partenerii locali ceilal i crean ieri i autorit ile. SFI furnizeaz sfaturi ntreprinderilor private, c utnd s se implanteze pe pie e noi, i guvernelor, str duindu-se s instaureze un cadru nou mai propice afacerilor, n scopul de a crea pie e de capitaluri eficace i stabile sau s privatizeze ntreprinderile de stat nerentabile. D. Agen ia Multilateral de Garan ie a Investi iilor (AMGI) AMGI a fost creat n 1988 ca membru al Grupului B ncii Mondiale pentru a promova investi ia str in direct n economiile emergente pentru a mbun t i via a oamenilor i pentru a reduce s r cia. AMGI ndepline te acest mandat i contribuie la dezvoltarea sa, oferind asigurare pentru riscul politic (garan ii) investitorilor i creditorilor i ajutnd rile s se dezvolte, s atrag i s re in investi ia privat . Principiile sale AMGI i-a guvernat misiunea dup patru principii c l uzitoare: 1. concentrarea asupra clien ilor - serve te investitorilor, celor care mprumut i guvernelor arilor-gazd prin sprijinul ntreprinderii private i prin promovarea investi iei str ine; 2. angajarea n parteneriate - lucrul cu al i asigura i, agen ii guvernamentale i organiza ii interna ionale pentru a asigura complementaritatea serviciilor; 3. promovarea influen ei de dezvoltare - str duin a pentru a mbun t i via a oamenilor n economiile de nceput, corespunz toare obiectivelor rilor-gazd i afacerilor sigure, principiile sociale; 4. asigurarea solidit ii financiare - echilibrarea obiectivelor financiare i de dezvoltare prin investi ii prudente i printr-un management sigur al riscului. Membrii s i Num rul de membri ai Agen iei Multilaterale de Garan ie a Investi iilor (AMGI), care acum este de 157, este deschis pentru to i membrii B ncii Mondiale. Agen ia are un capital de un miliard SDR, n martie 1999, Consiliul Guvernatorilor din cadrul AMGI a adoptat o rezolu ie pentru o cre tere a capitalului de aproximativ 850 milioane USD. Agen ia a primit alte 150 de milioane USD de la Banca Mondial pentru administrarea capitalului. Influen a de dezvoltare Proiectele sprijinite de AMGI au, de obicei, numeroase efecte benefice asupra rii-gazd , de exemplu crend locuri de munc pentru mna de lucru local , devenind investi ii durabile n perfec ionarea competen elor i a preg tirii angaja ilor i sus innd, n general, ansamblul economiei na ionale gra ie resurselor pe care le aduc sub form de intr ri fiscale i de sume ncasate n devize emannd din exporturi. Comunit ile locale primesc adesea ajutoare secundare semnificative prin infrastructuri mbun t ite, incluznd drumuri, electricitate, spitale, coli i ap potabil . Investi iile str ine directe sprijinite de AMGI ncurajeaz , de asemenea, investi iile locale similare i ndeamn sporirea afacerilor locale care furnizeaz bunuri i servicii. Ca rezultat, rile n curs de dezvoltare au o ans mai mare s sl beasc ciclul s r ciei. AMGI cere investitorilor s adere la standardele sociale care sunt considerate a fi cele mai bune din lume. F r implicarea Grupului B ncii Mondiale, proiectele avanseaz adesea f r garan iile adecvate.

Institutiile BM

E. Centrul Interna ional pentru Rezolvarea Dezacordurilor privind Investi iile (CIRDI) De cteva ori n trecut, Banca Mondial (ca institu ie) i pre edintele B ncii (ca persoan ) au asistat n medierea sau concilierea disputelor privind investi iile, dispute desf urate ntre guverne i investitorii str ini. Crearea Centrului Interna ional pentru Rezolvarea Dezacordurilor privind Investi iile (CIRDI) n 1996 a fost, n parte, inten ionat s -i elibereze pe pre edintele i personalul B ncii de povara implic rii n asemenea dispute. Dar considera ia nesocotit a B ncii n crearea CIRDI a fost credin a c o institu ie creat special pentru a facilita reglarea disputelor privind investi iile, dispute ntre guverne i investitorii str ini, ar putea ajuta la promovarea fluxurilor crescute de investi ii interna ionale. CIRDI are un Consiliu Administrativ i un Secretariat. Consiliul Administrativ este condus de pre edintele B ncii Mondiale i este format din cte un reprezentant din fiecare stat. ntlnirile anuale ale Consiliului sunt inute mpreun cu ntlnirile anuale ale mbin rii Banc /Fond. CIRDI este o organiza ie interna ional autonom . Totu i, ea a ncheiat contracte cu Banca Mondial . To i membrii CIRDI sunt, de asemenea, membri ai B ncii Mondiale. Guvernatorul B ncii st ex officio n Consiliul Administrativ al CIRDI doar dac un guvern nu indic altceva. Cheltuielile Secretariatului CIRDI sunt finan ate de bugetul B ncii, de i costurile dezbaterilor individuale sunt suportate de p r ile implicate. Ca i Conven ia (Conven ia pentru Reglarea Disputelor privind Investi iile ntre State i Cet enii altor State), CIRDI furnizeaz facilit i pentru concilierea i arbitrarea disputelor ntre rile membre i investitorii care joac rolul de cet eni ai altor ri membre. Apelul c tre concilierea i arbitrarea CIRDI este voluntar.