Sunteți pe pagina 1din 7

MINISTERUL EDUCA IEI, CERCET RII I TINERETULUI PROGRAMA pentru examenul de definitivare in inv mant SPECIALITATEA: ECONOMIE AGRAR

I CONTABILITATE PROFESORI
Aprobat prin O.M.E.C.T. nr...................................

BUCURE TI 2007
1

I. NOT INTRODUCTIV Programa pentru examenul de definitivare in inv mant reprezint documentul curricular i normativ de baz in temeiul c ruia vor fi structurate i asigurate atat orientarea general in domeniul cunoa terii tiin ifice i didactic/metodice a domeniului de referin , cat i parcurgerea, prin studiu sistematic, a unei tematici adaptate nivelului profesional al cadrului didactic, relevante, moderne i cu o sensibil deschidere interdisciplinar . Programa este conceput ca baz necesar i util atat pentru perfec ionarea continu , cat i pentru testarea/evaluarea concep iei, cunoa terii, in elegerii i interpret rii principalelor roluri profesionale ale func iei din perspectiva nivelurilor carierei didactice. Acestea se vor corela cu normativitatea psihopedagogic pe baza c reia sunt proiectate, aplicate i inovate structurile i unit ile de competen e - cuno tin ele, abilit ile, valorile i atitudinile - corespunz toare standardelor i statutului asumat/jucat de cadrul didactic in unit ile de inv mant preuniversitar din Romania. In cadrul acestei programe, de importan major sunt acele componente care vor valoriza rolul constructiv, coparticipativ al cadrului didactic in calitatea sa de actor cu statut de educator, de purt tor al mesajelor tiin ei devenite disciplin de inv mant, de reprezentant al comunit ii profesorilor de specialitate din institu ia colar i substan a competen elor dobandite de acesta, in concordan cu motiva ia profesional , cu o serie de roluri specifice. De exemplu, pentru dimensiunea didactic , men ion m rolurile: evaluator intern i extern, consilier in procesul de inv are i, mai ales, in dep irea dificult ilor in inv are, mediator didactic in procesul de adecvare a logicii domeniului de specialitate la psihologia inv rii, pred rii, evalu rii etc. Au fost urm rite formarea i structurarea competen elor pentru profesia de cadru didactic, cu aplicare la predarea disciplinelor de specialitate din aria curricular Tehnologii. Pe lang competen ele specifice, in specialitate, sunt vizate competen ele pentru indeplinirea eficient a unui rol social precum i competen ele metodice. Tematica programei reflect ponderile: - con inuturilor destinate pentru formarea competen elor tiin ifice ( aprox.. 60%); - con inuturilor destinate form rii competen elor didactice, incorporand metodica i aplica iile colare ale domeniului (aprox. 30%); - con inuturilor altor tipuri de competen e necesare cadrelor didactice - competen e cheie (aprox. 10% ). In elaborarea programelor au fost aplicate criterii de selectare a con inuturilor, precum: relevan a con inuturilor pentru dezvoltarea competen elor cadrelor didactice, utilitatea explicit a con inuturilor pentru activitatea didactic , adaptabilitatea la contexte profesionale, socioculturale, sociale, economice i tehnologice in schimbare/in evolu ie, integralitatea i coeren a viziunii asupra cunoa terii de specialitate, abordate in rela ie cu didactica domeniului de specialitate, actualitatea tiin ific , in raport cu schimb rile/ inova iile la nivel conceptual, metodologic i aplicativ i asigurarea calit ii in educa ie. Competen e specifice: cunoa terea i aprofundarea de c tre candida i a con inuturilor tiin ifice de specialitate i metodice pentru disciplinele/modulele de specialitate; realizarea de conexiuni intre con inuturile disciplinelor/modulelor de specialitate i problemele de inv are specifice domeniului de preg tire;

realizarea corela iilor intra, inter i pluridisciplinare a con inuturilor; operarea cu standardele de preg tire profesional i programele colare pentru proiectarea unui demers didactic adaptat nivelului de inv mant, calific rii i specificului clasei;
2

utilizarea tehnologiilor informa ionale in demersul didactic; aplicarea adecvat a principiilor i metodelor specifice didacticii disciplinelor/modulelor tehnologice; elaborarea, selectarea i aplicarea unor metode de evaluare adecvate obiectivelor sau competen elor vizate; proiectarea i/sau selectarea unor con inuturi pentru programele op ionale sau curriculum in dezvoltare local de tipul aprofundare/extindere/op ional ca disciplin nou ; comunicarea eficient cu partenerii in activitatea educa ional ; aplicarea unor forme de management al clasei in func ie de activitatea de inv are proiectat ; transmiterea, in func ie de particularit ile de varst ale elevilor, a con inuturilor astfel incat s dezvolte structuri operatorii, afective i atitudinale; dezvoltarea competen elor civice i interpersonale ale elevilor i conduita antreprenorial a acestora; stimularea poten ialului fiec rui elev i dezvoltarea creativit ii. II. TEME PENTRU DIDACTICA GENERAL I METODICA PRED RII DISCIPLINELOR / MODULELOR DE SPECIALITATE 1. Locul i rolul disciplinelor/modulelor de specialitate in inv mantul preuniversitar. Construirea demersurilor didactice pentru realizarea unui inv mant centrat pe elev. 2.Curriculumul colar: a) elemente componente (curriculum na ional, planuri-cadru, arii curriculare, trunchi comun, discipline, module); b) documente curriculare (standarde de preg tire profesional , planuri-cadru i planuri de inv mant, programe colare, manuale colare, auxiliare curriculare); c) obiectivele pred rii inv rii evalu rii la disciplinele/modulele din aria curricular Tehnologii. Competen e generale, competen e specifice, unit i de competen i competen e; d) proiectarea curriculumului in dezvoltare local sau la decizia colii de tipul: aprofundare/extindere/op ional ca disciplin nou ; 3. Opera ionalizarea obiectivelor didactice: proceduri de opera ionalizare i exemple. 4. Rela ia intre competen e i con inuturi de instruire. 5. Metode i procedee de predare-inv are: a) clasificarea i caracteristicile principalelor grupe de metode de inv mant; b) exemplific ri de aplicare a unor metode specifice disciplinelor/modulelor de specialitate; c) utilizarea metodelor de predare active participative, centrate pe elev/tehnicilor de inv are prin cooperare: metoda proiectului; studiul de caz; jocul de rol; brainstorming-ul; lucrul in echip ; problematizarea; d) utilizarea tehnologiilor informatice i de comunicare in procesul didactic; exemplific ri. 6. Mijloacele de inv mant i integrarea lor in procesul de predare-inv are-evaluare: a) func iile didactice ale mijloacelor de inv mant; b) tipuri de mijloace de inv mant i caracteristicile lor; exemplific ri. 7. Medii de instruire reale i virtuale: cabinete, laboratoare, ateliere, complexe multimedia, s li de clas , ferme didactice, targuri i expozi ii, antiere (descriere i condi ii de utilizare); 8. Forme de organizare a activit ii didactice: lec ia i variantele de lec ii; firma de exerci iu;

alte forme de organizare (cercurile de elevi, consulta iile, vizitele i excursiile etc.). 9. Evaluarea rezultatelor colare in concordan cu obiectivele curriculare i criteriile de performan din standardele de preg tire profesional :
3

a) evaluarea, component fundamental a procesului de inv mant: definire, func ii; b) metode i tehnici de evaluare; c) erori in evaluare i modalit i de minimizare a lor; d) construirea instrumentelor de evaluare (teste, chestionare, fi e etc.); e)calit ile instrumentelor de evaluare: validitate, fidelitate, obiectivitate i aplicabilitate; f) tipologia itemilor: defini ie, clasific ri, caracteristici, domenii de utilizare, reguli de proiectare, modalit i de corectare i notare. 10. Proiectarea demersului didactic: planificare calendaristic , proiectarea unit ii de inv are, proiectarea lec iei (pentru diferite tipuri de lec ii). 11. Modalit i de adaptare a procesului instructiv-educativ in vederea integr rii elevilor cu cerin e educa ionale speciale (CES). 12. Preg tirea profesorului pentru activitatea didactic (profesional de specialitate, psihopedagogic i metodic ). Bibliografie 1 Ad sc li ei, A., Instruire asistat de calculator, Editura Polirom, Ia i, 2007 2 Boncota, I., Caiet metodic cu aplica ii practice, Ed. ASE, Bucure ti, 2003 3 Cerghit, I., Metode de inv mant, Editura Polirom, Ia i, 2006 4 Carcea, I.M., Consultan i consiliere educa ional , EDP, Bucure ti, 2005 5 Ciobanu, Olga Educa ie economic , Ed. ASE, Bucure ti, 2000 6 Cuco , C., Pedagogie, Ed. Polirom, Ia i, 1996, revizuire 2002 7 Cristea, S. (coord) Curriculum pedagogic, EDP, Bucure ti, 2006 8 Cre u, C., Curriculum diferen iat i personalizat, Ed.Polirom, Ia i, 1998 9 Dru , M-E., Didactica disciplinelor economice, Ed. ASE, Bucure ti, 2002 10 Dru , M-E., Gr nberg, C., Portofoliul seminariilor de didactica disciplinelor economice, Ed. ASE, Bucure ti, 2002 11 Ionescu, M., Radu, I., Didactica modern , Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1995 12 Iucu, R., Managementul i gestiunea clasei de elevi, Editura Polirom, Ia i, 2000; 13 Jinga, I., Negre , I., Inv area eficient , EDITIS, Bucure ti, 1994 14 Jinga, I., Istrate, E. Instruirea i evaluarea asistat de calculator, Editura ALL, Bucure ti, 2006 15 Joi a, E., Eficien a instruirii, EDP, Bucure ti, 1998 16 Manolescu, M., Evaluarea colar , Editura Meteor, Bucure ti, 2006 17 Neac u, I., Instruire i inv are, edi ia a II-a, revizuit , EDP, Bucure ti, 1999 18 Nicola, I., Tratat de pedagogie colar , Editura Aramis, Bucure ti, 2000

19 Negre , I., Didactica Nova, Editura Aramis, Bucure ti, 2004 20 Potolea, D., Profesorul i strategiile conducerii inv rii, in vol. Structuri, strategii i performan e in
4

inv mant (coord. Jinga, I., Vl sceanu, L.), Ed. Academiei, Bucure ti, 1989 21 Radu, I., T., Evaluarea in procesul didactic, EDP, Bucure ti, 2000 22 Ro ca, I., Zamfir, G., Apostol, C.G., Bodea, C.N., Informatica instruirii, Editura Economic , Bucure ti, 2002 23 Toma, S., Profesorul factor de decizie, Editura Tehnic , Bucure ti, 1999 24 Tom a, G., Orientarea i dezvoltarea carierei la elevi, Casa de editur i pres Via a Romaneasc , Bucure ti, 1999 25 Zamfir, G., Instruirea asistat de calculator in domeniul economic, Ed. INFOREC, Bucure ti, 2000 26 xxx Curriculum na ional aprobat de M.E.C.T. (www.edu.ro) 27 xxx Ghiduri metodologice pentru aplicarea programelor colare pentru aria curricular Tehnologii, M.E.C.T. III. TEMATICA DE SPECIALITATE ECONOMIE AGRAR (studiu individual, cursuri, seminarii, aplica ii) 1. Agricultura romaneasc rolul, locul i func iile sale in economia na ional . 2. Capitalul funciar al exploata iilor agricole. 3. Capitalul de exploatare din exploata iile agricole. 4. Resursele umane din agricultur . 5. Structurile de produc ie din exploata iile agricole. 6. Managementul sistemelor de produc ie in cre terea plantelor. 7. Managementul sistemelor de produc ie in cre terea animalelor. 8. Eficien a economic in agricultur . ANALITICA TEMELOR Tema 1. Agricultura romaneasc rolul, locul i func iile ei in economia na ional . 1. Agricultura, ramur a economiei na ionale importan a economic i social . 2. Particularit ile agriculturii i influen a lor asupra activit ilor din aceast ramur . 3. Locul agriculturii in economia na ional : poten ial de produc ie i aport la cre terea economic . 4. Func iile agriculturii; siguran a alimentar a popula iei. 5. Reconstituirea i constituirea propriet ii private in agricultur i inciden a lor asupra structurilor din agricultur . 6. Politici de sus inere a agriculturii. 7. Strategia de dezvoltare a agriculturii in perioada de postaderare la Uniunea European . Tema 2. Capitalul funciar al exploata iilor agricole 1. P mantul factor principal de produc ie in agricultur : rol, importan economic , tr s turi. 2. Poten ialul funciar al Romaniei dimensiunea i structura fondului funciar pe forme de proprietate i pe categorii de folosin . 3. Evaluarea relativ (bonitarea) i economic a terenurilor agricole.
5

4. Pia a funciar .

5. Amelior rile funciare i efectele lor in ceea ce prive te protejarea i utilizarea ra ional a fondului funciar i asigurarea echilibrului ecologic. 6. Organizarea teritoriului con inut, rol, niveluri de realizare, reglement ri legale. 6.1. Organizarea teritoriului exploata iilor agricole elemente componente, efecte tehnice i economice. Tema 3. Capitalul de exploatare din exploata iile agricole 1. Capitalizarea exploata iilor agricole consecin e economice i sociale. 2. Capitalul fix i circulant. 3. Asigurarea necesarului de tractoare i ma ini agricole. 3.1. Alegerea tipurilor de tractoare i ma ini agricole cerin e i criterii 3.2. Metode de fundamentare a deciziei privind necesarul de tractoare i ma ini agricole. 4. Eficien a utiliz rii capitalului de exploatare. Tema 4. Resursele umane din agricultur 1. Resursele umane din agricultur : evolu ie, structur (for de munc activ , for a de munc ocupat , structura dup varst i pe sexe), tr s turi. 2. Managementul resurselor umane. 2.1. Caracteristicile muncii in agricultur . 2.2. Disponibilit ile i necesit ile de for de munc ale exploata iilor agricole. 2.3. Organizarea muncii: concept, func ii, forme, eficien . 2.4. Informarea i formarea profesional a produc torilor agricoli. 3. Eficien a utiliz rii resurselor umane. 4. Veniturile agricultorilor. Tema 5. Structurile de produc ie din exploata iile agricole 1. Repartizarea teritorial a agriculturii i zonarea produc iei agricole. 2. Structura de produc ie a exploata iilor agricole concept, rol, factori de influen , forme. 3. Diversificarea i specializarea produc iei in exploata iile agricole. 4. Integrarea agroindustrial concept, forme. Tema 6. Managementul sistemului de produc ie in cultura plantelor 1. Sistemul de produc ie: concept, subsisteme, tipuri de sisteme, factori de influen . 2. Fundamentarea economic a deciziei de alegere a structurii culturilor. 3. Subsistemele de fertilizare, de irigare i variantele tehnologice de efectuare a lucr rilor de intre inere a culturilor criterii economice i ecologice, op iuni. 4. Aspecte privind marketingul produselor vegetale. 5. Performan a economic a sistemului de produc ie. Tema 7. Managementul sistemului de produc ie in cre terea animalelor 1. Zootehnia romaneasc poten ial de produc ie, rolul s u in dezvoltarea agriculturii, modific ri structurale in perioada de tranzi ie. 2. Sistemul de produc ie: definire, subsisteme, tipuri de sisteme de produc ie in cre terea animalelor. 3. Structura i dimensiunea efectivelor de animale. 4. Optimizarea sistemului de alimenta ie a animalelor. 5. Aspecte privind marketingul animalelor vii i al produselor de origine animalier . 6. Performan a economic a sistemului de produc ie. Tema 8. Eficien a economic in agricultur 1. Particularit i ale eficien ei economice in agricultur .
6

2. Cheltuielile de produc ie in agricultur . 3. Costurile de produc ie ale produselor agricole i modalit i de ra ionalizare a lor. 4. Pre urile produselor agricole. 5. Evaluarea rezultatelor economice ale exploata iilor agricole: rezultatele economice ale exploata iilor familiale - marja brut standard; sistemul de indicatori de eficien pentru exploata iile de tip societar.

6. Cre terea eficien ei economice in agricultur . BIBLIOGRAFIE - economie agrar 1 Alexandri, Cecilia Securitate i echilibru alimentar in Romania, Ed. Geea, Bucure ti, 2001 2 Candea, Melinda., Bran, Florina., Cimpoieru, Irina Organizarea, amenajarea i dezvoltarea durabil a spa iului geografic, Ed. Universitar , Bucure ti, 2006 3 Davidovici, I. Procese decizionale i performan a economic in exploata ia agricol , I.R.L.I., Bucure ti, 2002 4 Ioni , I., Blidaru, Gh.. Eficien a investi iilor in agricultur , Ed. CERES, Bucure ti, 1999 5 Istudor, N. Dezvoltarea rural i regional a Romaniei in perspectiva integr rii in Uniunea European , Ed. ASE, Bucure ti, 2006 6 Manole, V., Stoian, Mirela Agromarketing, Ed. ASE, Bucure ti, 2003 7 N stase, M. Dimensiunea optim a exploata iilor agricole, Ed. CHRATER B., Bucure ti, 1999 8 Pan , Viorica., Pan , I. P mantul i folosirea lui in agricultur , Ed. CERES, 1994 9 Popescu, G. Probleme de politic agrar , Ed. ASE, Bucure ti, 2001 10 Tofan, A. Economie i politic agrar , Ed. Junimea, Ia i, 2004 11 Voicu, R., Dobre, Iuliana Organizarea i strategia dezvolt rii unit ilor agricole, Ed. ASE, Bucure ti, 2003 12 Zahiu, Leti ia Management agricol, Ed. Economic , Bucure ti, 1999 13 Zahiu, Leti ia (coordonator) Politici i pie e agricole, - reform i integrare european Ed. Ceres, Bucure ti, 2005 CONTABILITATE (studiu individual, cursuri, seminarii, aplica ii) 1. Bazele contabilit ii 2. Contabilitatea financiar ANALITICA TEMELOR Tema 1. Bazele contabilit ii 1. Obiectul contabilit ii con inut i sfer de cuprindere. Patrimoniul i procesele economice ale agen ilor economici componente ale obiectului contabilit ii, activul i pasivul patrimonial, cheltuielile, venituri, rezultate. 2. No iuni generale privind metoda contabilit ii. Caracterizarea acestora. 3. Documentele contabile. No iuni generale privind documentele contabile. Documentele contabile de sintez i raportare. Formele de contabilitate. 4. Evaluarea i calcula ia. Principiile evalu rii in contabilitate. Formele de evaluare. Obiectul i sfera calcula iei in contabilitate. 5. Contul i sistemul conturilor no iunea de cont. Forma i structura contului. Regulile de func ionare a conturilor. Analiza contabil a opera iilor economice. Analiza i modul de utilizare a conturilor pe grupele din planul de conturi general.
7

6. Lucr rile curente i de sintez ale contabilit ii balan ele de verificare, calcula ia, inventarierea, bilan ul contabil, contul de rezultate. Con inutul i structura lor. Tema 2. Contabilitatea financiar 1. Concept, obiective i domeniu de aplicare a contabilit ii financiare, opera iile economico-financiare i calculul economic al rezultatelor agen ilor economici.

Normalizarea contabilit ii financiare. Planul de conturi general. Organizarea contabilit ii financiare. Principii de organizare a contabilit ii. Evaluarea patrimoniului in contabilitatea financiar . 2. Contabilitatea opera iilor privind capitalurile agen ilor economici de constituire, de m rire i de reducere a capitalurilor. Contabilitatea opera iilor privind imprumuturile din obliga iuni emise. 3. Contabilitatea imobiliz rilor. Evaluarea imobiliz rilor. Contabilitatea investi iilor (imobiliz rilor) necorporale i financiare. Calculul i contabilitatea amortiz rii. Procedee de calcul al amortiz rii. 4. Contabilitatea stocurilor i a comenzilor in curs de execu ie. Evaluarea stocurilor: inventar permanent, inventar intermitent,. Contabilitatea opera iilor privind stocurile (materiale, produse finite, m rfuri etc.). 5. Contabilitatea decont rilor cu ter ii: contabilitatea opera iilor privind crean ele agen ilor economici, contabilitatea opera iilor privind datoriile agen ilor economici. 6. Contabilitatea mijloacelor b ne ti i a plasamentelor de trezorerie. 7. Contabilitatea cheltuielilor i veniturilor agen ilor economici. Con inutul i structura cheltuielilor i veniturilor. Contabilitatea cheltuielilor i veniturilor pe activit i i feluri. 8. Lucr rile contabile de inchidere a exerci iului financiar. Calculul rezultatelor financiare i stabilirea situa iei patrimoniului. Intocmirea bilan ului contabil anual. Analiza activit ii societ ilor comerciale pe baz de bilan contabil. BIBLIOGRAFIE - contabilitate 1. C lin, O.; Ristea, M. Bazele contabilit ii. E.D.P, 2004 2. Ristea, M. Contabilitatea financiar a intreprinderii, Ed. Universitar , 2005 3. xxx Manuale specifice aprobate MECT pentru inv mantul preuniversitar 4. xxx Reglement ri contabile conforme cu directivele europene Ghid practic -, Ed. IRESCON, 2006