Sunteți pe pagina 1din 10

COMPARTIMENTAL CARRICULAM $I INSPECTIE $COLAfui COMPARTIMENTUL MONITORIZAREA CARRICI]LTIMULUI DESCENTRALIZAT .

INSPECTORATUL IBUCURESTI SCOLAR AL MUNICIPIULU


'l

:l

S$INISTEIZUI-" f: l-? t A"f.l f: X {J

dk\|ttir &tEm, l"t!"t[ilEItTt"Jt"uI sf srflRTlil"LJl

Nr.inregistrare ISMB. 7064| 12.04.2011 Avizat, Inspector General, $colar Cristian ALEXANDRESCU PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIRE ORGANIZAREADESFA$URAREA CU LA $I ACTIVITATILOR AVIZARE PROIECTELOR PROGRAME DE A DE ( P E N T R U U R R IC U LUM DECIZIA C LA SCOLIICD

1. LISTARESPONSABILILOR ELABORAREA, CU TMPLEMENTAREA MONTTORTZAREA 9r ACTtVtTATtLOR AVTZARE PROTECTELOR PROGRAME DE A DE PENTRU CURRICUL U M LA DECIZIA SCOLII N r. Crt.
1

Nume prenume 9i
GabrielVrinceanu

Responsabilitatea raport cu Functia in procedura Elaborare Inspectori $colari Specialitate de

Luminita Doicin
Marioara Neaooe AdrianaSofronea MirelaMihalS Mihaela IHO C Nicolae NUTU

2 3

Verificare Avizare

Cristian ALEXANDRESCU

Inspectori$colari Generali Adiuncti Inspector General $colar

-1Str. Icoancinr. 19,Sector 2,02045'1, BLrcurepti Tel: -*"40 (0)2121184 85 Fax: +40(0)21 48 51 210 urww.ismb.edu.ro

COMPARTIMENTAL CURRICULAM $I INS CTIE $COLAR.,{ PE COMPARTIMENTAL MONITORIZAREA CURMCALAMALAI DESCENTRALIZAT . 2 . S C O P U L R O C E D U RO P E R A P II

de la Abordarea activitdlilor fundamentare, elaborare, avizare curriculumului deciziagcolii, a gi prin gi la specifice la legislalia vigoare. in unitar eficient, raportare obiectivele PR 3 . O B I E C T U L OC E D U R II procedurd aplicdactivitililor avizare proiectelor programd tip opfional, Prezenta se de a de de gcolii, bazapropunerilor unitdtile invitimAntpreuniversitar pe parte curriculumuidecizia la a din de de provizorie func{ionare acreditate, Municipiul de sau din Bucuregti, stat sau particular, autorizalie cu gcolari Inspectoratului Bucuregti. fiind a ai avizarea atribulie inspectorilor $colaral Municipiului proceduriiurmiresc asigurarea de standardelor calitate gi elementelor de Prevederile gcolii. pe caretrebuie le indeplineascd la decizia sd documentele asociate curriculumului conformitate
4. ACTIVITA

gcolii, citre la de Acordarea avizuluiproiectului programiasociat de curriculumului decizia presupune ai urmdtoarele : inspectorii specialitatel.S.M.B. de implicali Factori Nr. Denumirea activitdtii Crt. A Activititi la nivelulunititii de invitimAnt Echipamanagerialia unitdliide invdfdmdnt, 4 . 1 Realizarea unei analize de nevoi/oportunitSli metodice la inscrigi in comisiile educa{ionale nivelul educabililor socio-economic unitate,precum gi a contextului local gcolii privind reprezentanti Comitetelor ai la Cadre didactice, 4 . 2. Propuneri curriculum decizia
de pdrinti unitatea invdtimAnt din de a 4 . 3. Realizarea unei analize a resurselor necesare Echipa manageriald unitdtiide invdtdm6nt, propunerilor pentrucurriculum metodice, comisiile Comisia CDS imolementirii

la unitSlii Echipa manageriali, Comisia pentru de 4.4. Stabilirea ofertei educalionale nivelul profesoriidiriginti,profesoride pentru curriculum, fiecare clas5, invilimAnt, primar, institutori, invitdtori invdtdmAnt portofoliilor aferente fiecdrei clase, Profesoridiriginti,profesoride invdtimAnt 4 . 5. Constituirea primar, institutori, invdldtori legate oferta educalionalS CD$: de - lista propuse clas5, la optionalelor - materialele prezentate gi/sau explicative elevilor pirinlilor pentru opliune o argumentatS, - opliunile scrise ale elevilor/pdrinlilor, sub din semndturd care si reiasdacordulpartenerilor in educalionali asupraintroducerii schemaorarda gi a titlului/titlurilor pentru claseia orelorde CD$ carea optat fiecare de la unititii,pentru clasd, Comisia curriculum A.6 . Definitivareanivelul optiunilor a ofertei CDS, pe baza centralizdrii
-a-

n Str.Icoancinr. 19,Scctor2,02045'1, BLrcuregti Tel: r40 (0)21 21184 85 (0)21 48 51 Fax: -:10 2j0 www.ismb.edu ro

COMPARTIMENTUL CARMCALUM $I INSPECTIE $COLARA COMPARTIMENTUL MONITORIZAREA CARRICULAMULUI DESCENT RALIZAT

Nr. Denumirea activitdti Factori implicali Crt. partenerilor (elevi/odrinti) educationali portofoliilor 4 . 7 . Constituirea fieciruitqp CD$ Comisiilemetodice,titulariiproiectelor aferente de de (fisede avizare, proqrame, proqrame suporturi curs) de CDS gcolara suportului Titularii proiectului programd 4.8. Inregistrarea document ca de de curs aferent CD$-urilorla nivelul unititii de invdtimAnt proiectului programd 4 . 9 . Completarea figelorde avizarea optionalelor Titularii cu de elementele de conformitate (semndturi ale pentru responsabilului Comisiei curriculum, director, sigiliul unitd{ii de invdtimdnt) 9i constituirea dosarului care se va prezentainspectorului de specialitate B Activititi la nivelul l.S.M.B. prezentei proceduri: B . 1 . Elaborarea anexelor Com isia cur r iculumISM B de a - modelfigd avizare', de - precizdri', - calendar activitdti; de pe 8 . 2 Afigarea site-ulISMB a documentelor conexe Comisia de curriculum a ISMB, pa | activitdlii avizarea oferteieducalionale tip Com rtimentu|nform de de atizare CDSoptionale inspectorilor specialitateInspectori specialitate 8 . 3 . Anexarea portofoliile la de de a documentelor conexeactivitdtilor avizarea de CDS 5 . ANEX E EP R OC E D U R II AL
procedurd fiinsotiti de anexele: va Prezenta 1. Modelfigd de avizareoptional; gi la la 2. Precizdri privire tipuloplionalelor nivelgimnazia liceal; cu 3. Calendar activitdti de

Str. Iccrancri 19,Sector 42045'I, nr 2, Btrcurregti Tel: +40(0)2121184 85 Fax: +40(0)21 48 5l 210 www.ismb.edu.ro

to{t;{15THtr{trl"
li l,rir INSPECTORATUL PI BUCURESII AL SCOLAR ULUI MUNICI

{.t3ut F,""x"twfi (HA(ilTAfrtl


?'tNIrftllTULL?$

ffi*l

#1fr?{:}w,T'l_lLal

ANEXA3 LA gt PROCEDURA OPERATTONALA pRtvtRE ORGANTZAREADESFA$URAREA CU LA ACTIVITATILOR AVIZARE PROIECTELOR PROGRAME DE A DE P E N T R U U R R I C U L UL A D E C I Z I S C O L I I C M A CALENDAR ACTIVITATI: DE Perioada 11-22aprilie2011 Activitatea Participanti gcolari Definitivarea programului de lnspectorii de preluare/predare dosarelor specialitate, comisia a de aferente avizdrii ofertei curriculum ISMB a educalionale tip CD9, pe de qi fiecare specialitate inspector scolar Afigarea pe site-ul ISMB a Comisia curriculum ISMB, de a programului preluare/predare de Compartimentul Informatizare a dosarelor Depunerea gi inregistrareaReprezentanli unitd{ilorde ai dosarelor(1) invilimAnt, inspectori de specialitate Analiza dosarelorgi acordarea Inspectori specialitate de avizului de conformitate,cu eventualele recomanddri(2) gcolari specialitate, Predarea dosarelor cdtre Inspectori de reprezentantiai unitdtilor de reprezentanliai unitdlilor de programdriiinvdtdmdnt invd!5mAnt, conform afigate pe site-ul ISMB; consiliere cu orivire la recomanddrile fdcute Revenirea dosarului avizare Comisia CurriculumISMB de de a la ISMB,cu corecturile aferente aspectelor insotite de recomanddri

2 8a p r i l i2 0 1 1 e 02-13mai2011

16-20mai2011

21-30mai2011

(1)-pentrufiecare de op{ionalsevor aducela ISMB: tip ) figa de avizare,in doud exemplare, original,completatdcu toate elementele in de (bifarea rubricilorsemniturigi sigiliul conformitate unitdlii invd{dm6nt); de , ) proiectul de programd care are toate componenteleprecizate in figa de avizare (2 exemplare); Preluarea dosarelor va face, pe discipline, cdtreinspectorii specialitate, raportcu se de de in programulcare va afiga site-ul pe se ISMB.

MINISTERUL EDUCATIEI $I CERCETARII Direc{iaGenerali inv5{imdnt Preuniversitar


Str.G-ralBerthelot28-30, Bucuregti, sector cod010168 1, Tel: 405 .62.21', 313 .47 Fax: .55

g N..i s ?f r/! gg zooo


Cltre q r I n s p e c t o r a t u lc o l a a l j u d e { u l u.i . . . . . . . . . . . . gcolargeneral In atenfiainspectorului Prin prezenta transmitem tablourecapitulativ tipurilor de curriculumla deciziaqcolii (CD$), vi un al valabilepentruanul gcolar2006-2007. rugdmc4 pdn6la data20 septembrie Vi 2006,sdtransmiteli prezenta notl in toateunitafilede invSfdmdnt. Tipurile de CD$ valabile pentru anul gcolar 2006-2007 l. PentruinvifdmAntulliceal 1. Aprofundare > estederivatdin oricaredin disciplinele studiate trunchiulcomungi/sau curriculumul in in diferenfiat, prin aprofundarea competen{elor vizate, noiunitdli conJinut. urmdrind specifice disciplinei ale de
Caracteristiciale programei qcolard vigoare. Aceleagi competen{e specifice ca gi in programa in (*) gcolariin Noi con{inuturi - cele notatecu asterisc in programa uz saualtele.
Regim orar Se alocd din CD$.

Notare tn catalog AceeaEi rubric6din catalog cu disciplina sursd

2. Extindere > estederivatdin oricaredintre disciplinele in studiate trunchiulcomungi/sau cuniculumuldiferen[iat, in generale disciplinei, prin noi competente urmdrind extindereacompetenlelor ale corelate noi specifice cu confinuturi.
Caracteristici ale programei Regim orar Noi competen{e specificegi noi con(inuturi, corelatecu aceleaale Se alocd din programei funchi comungi/sau celeide cuniculum de ale diferenliat. CD$. Notare tn calalog Rubricdnoudin catalog

3. Optionalca disciplind nciud > introduce obiectde studiu,in afaracelorprevdzute trunchiul un in comungi/sau curriculumul in pentru anumit profil/ pentru anumitA diferenliat un o specializare.
Caracteristici ale pro gram ei Regim orar Noi competenfespecifice 9i noi confinuturi,altele decdt cele ale Sealoc6din programelor pentru discipl ineleprevbzute planul-cadru. in CD$.
Notare tn catalog

Rubrici noudin catalog

4. Optionalinteqrat > introduce, obiectde studiu, nou[ disciplind, pentru ca o in structuratA jurul uneitemeintegratoare o pentru multe curriculare. anumitf, curriculard arie sau mai arii
Caracteristici ale programei

Regim orar
Se alocd din CD$.

Notare tn catalog

Noi competen(e specifice complexe, integrative. Noi con(inuturi - interdisciplinare.

Rubricd noul in catalos

pi'!rnargi -c;ln'rnarlal il. Fer::ruinvliii'nii-ri.ul 1. fulofuncjarel ari r se aplici nunraila riisciplinele il rje care,iil pianul-cad:u invZtir:la::t vigoare. plevizutr'rplajI orari (nuniirminim5i n''r,ir maximcieorepe slptimS,ni): in > sc realizelrzd,ir, maxirr de ore prer:dzut plajaorari a disciplineivizate, numai ilt limitanurndntlui .-/- sd grupelede elevi cat'enu reu;esc aiiriednif,eiui minin:al al peniruclasele/ caz.uride recuperare, prevdzute proglamd anii anteriori; obiectivelor de in
> urmlregte aprofundaleaobiectivelor de refennli aie disciplinelor dln nr:nchiul conrun,prin <iiversificarea activitlgilor invifare,in llnritanumdruluirnaximde oreprevdartin plaja orarda uneidiscipline. de
Progralna pentru trunchiul con'run,ilr li;rita uumfuirlui I Se alocdciinplaja in nra>imde ore din plajaorari prevdzutd planul-caCru. I orari a ciisciplinei. Nutqre in catalog rubrici din catalog Aceeaqi sursd cu disciplina

2. E>:tindere > se alllicd numai la disciplincle care, in planul-cadru invlidmiu:t in vigoaie,au previzuti plaji de oreri (num1rrninim gi nuniarmaxim de ore pe sdptdmAni):

in (*) obiectiveied.e referinti gi u'iitdlile de confirrutmarcatecu asterisc in programaScolard vigoare; h.presupune progran::ei intregitne (inclusiv a eiementelormarcatecu asterisc). in
I Carecterlsticiule de i Obiccti'r'clc refeiingi gi continuturilcrrotatccu astcrisc(*), j din progan:a Scolari a discipLinei vizate, in limita nurnirului nra:iirnde ore Cinplaia orari ti iu planul-cadnr. Regim orur
Se aloci din piaja brar*aa disciplinci.

cornun, :';jl,:fi1l1,'il','.'"""J,ill},1T:1,1',l':'l]i',,""','llfffprin'i+ il"#'Ti'#i1,


l{otare in calulog Acecagirubrici din catalog cu ciisciplina sursd

3 . Q p [ i o n a l a n i v e l u ld i s c i p l i n e i
> constE-fiedi:r activitZli/ moduld proiecte care nu -suntincluse in programa gcolari nafionald, fie dintr-o <iisciplind carenu'esteprevbzutica atarcin planul-cadrusaucarenu aparela o anunriti clasE/ ciclu'curricular.
Cuact cristici alc p rggramci Regimoru Notare iu cotalog Noi obiectivc r$rinli gi noi con{iuuturi, de alteledecit Sealoci de la Rubricdnoudi.rtcatalog ceicdil ploglarna runchrcornun disciplinei. de a Disciplineoplianale.

4 . O p t i o n a l l a n i v e l u l a r i e ic u r r i c u l a r e > presupune alegerea arie curriculard;in acest unei teme care implicd cel pulin doua discipline din aceeagi caz, pornind rle la obiectivele-cadrualc disciplinelor, vor fi fonrrulate noi obiective de referinp, din tr:nrs;.t*rtru cares-a optat. i:erspectiva
Caracteristici ale program ei Regim orar

Noi obiectivc refcrin{I 5i noi confiuuturi complexe Sealoci de la de (noutatea definiti fali de progranrele este disciplinclordc Disciplineop!ioncle. trunchicomun implicate integrare). in

Notare tn catulug Rubrici noui in catalog

S.@ai m u l t o ra r i i c u r r i c u l a r e r- presupunc alegcrea uneiternecareimplici cel pulin doud,disciplinc apar-firrdnd arii cun'icu!arc unor ^| a;r'11r.1n""'' " iif'erite;in acest caz,informaliile careelcvii vor oDera 111 ir' 1er;'ct.1 cu
''': l'. t , -- - . . , , ,. , . . . . . , i r . . t : l c l : L i f l l i - - i r l , ; . : ii , i r l r : i c t t r l U t C t C .

1:;,'*,

n*oi obicctivc de rcferinfi qi noi con{inuturi con:plexc (noutatea estedefiniti fa[6 de programelcdisciplinelor dc trrurchicomun inrplicatein i

"

i n i ci,il

"i,-n

g r,n," i

)icgittt ut ut'

i t\tolttre itt cuktlog

Rubrici noui irlcatalog

CNC, PRE$EDrN'|E
rrloanctl-Fi rut/r'lacea ./r I

'u

il/s'=^-1

Antetul unitifii de invdtdmdnt

Avizat, Inspector specialitate de Nr.inregistrare M.B.:_l l.S. _.05.201 1

Fr$ADE AVTZARE perurRUCURRTCULUM DECTZTA A PROTECTULUTPROGRAMA DE LA $COUrttt AN $COLAR2011-2012 DISCIPLINA:


A. DATEGENERALE
Titlul ootionaluluit'/ 2.
4. Tioul ootionalului' Clasa

Durata' 5 Numdr orepe septdmane de proqrameir'' 6 Autorul 7 . Cadrul caresustine cursulin anulscolar2011-2012 didactic

a. CCirentrgr rNDrcAtoRr EVALUARE(6) DE


DA NU DA, cu recomandare l. Respectarea structuriistandarda programei Argument Compeiente ipecifi ce/obiective operationateF) fiecare competenld specificd) Activitali invilare(celpulinuna pentru de ;Confinuturi Modalitalide evaluare ll, Existenfa unei bibliografii unui suport oe iurC propiiu(t) lll. Existenta de lV. Elemente calitate particularitd{ilorvArsiS elevilor de ale Respectarea gi elevilor cu n_evoile comunitdtii cu-etosul cu Concordanla -gcolii, interes_ele Gonfinutul argumentului * oportunitatea op{ionalului * realismul raport resursele in cu disponibile cu activitd{ile invdlare de Corelarea competen{elor/obiectivelor cu unitSlile conlinut de Corelarea competen[elor/obiectivelor propus la modalitdtilor evaluare demersul de didactic Adecvarea

'""...

pentru Avizul responsabilului Comisiei curriculum unitatea invdtdmdnt: din de partenerilor de a S-au parcursetapelede constituire oferteieducalionale tip CD$, cu consultarea din Comisieipentrucurriculum unitateade invitdm6ntdocumentele educafionali s-au depus la portofoliul 9i pe gi (oferta CD9,propunerile opliunile elevilor/pirintilor). educa(ionalS segmentul aferente profesoral in Consiliului a discutatd validatd gedinla Oferta tip CD$ - op(ionale a fost prezentatd, de 9i din unitdlii invdf5m6nt datade de propusd) fost rezultat selecliedin bibliografia a de sau materialul materialul ca Suportul curs (propriu gcolar unitatea invitdmdnt nr. in de I inregistrat document ca cu

Avizulconducerii Scolii:
gcolarde specialitate(e): inspectorului Recomanddrile

Noti: (1) - prezenta de avizare aplicdproiectelor programd figd se l-Xll;se de care se adreseazd claselor (cu rubricddistinctd catalog, referdnumaila componenta CD$ de tip oplional in dar nu de tip extindere). (2) - titluloplionalului cel carese va inscrie rubrica catalog; este in din (3) - tipul oplionalului va alege, in iaport cu competenlele generalegi specificeincluseTn se programa precizdrilor CD$, gi funclie anulde studiu, de conform cuprinse anexa2; in (4) - se va completa dupd caz cu: 1 an l" ani, sau prin precizarea numdrului module(in cazul de pe educalionale, organizate module); alternativelor gi/sau (5) - se va completacu numelecadrului/cadrelor didacticecare alau elaboratprograma de suportul curs. programdtrebuie (6) - pentru "DA"la punctele ll gicel pulin lgi afiavizalproiectulde siintruneascd / la lV; 5 uDA" "DAcu recomandiri" punctul pe pentruclaseleV-Xll, respectiv obiective pe (7) - programa fi structuratd competenle va specifice pentru clasele l-lV; operalionale (8) - se va completa doar in cazulin care se face dovadaci suportul curs esteconceplie de ,,DA" proprie. proiectului programd (9) - dacd existdrecomanddri inspectorului specialitate, va ale de titularul de neconforme, revizui aspectele urmdndca pdnd la data de 30 mai 2011 sd revindla ISMBcu dosarulpentruavizare.

-*-

]\IINISTER EDUCA'[IEI$I CERCETARII UL DIRECTIA GENER{LA iTWATAMAUTPREUNIVERS AVIZAT,


I FtPtt' caf.tEl

AT.

PRECTZiR] cu privireIn desf,trqur*reu actlvltdfllor optiounle gridinlfa de copii in


Ca urniare a unor:inlreb5rilepetote priruite rle la directorj de unir&rigcolaresau jrtspccrot'i speoialitate, precurugi de la diveqi paneueri criucagioneli corrrilnitate de din (pdinii. consilij locale, ONG-un etc,),rri rezorvdtn dreptuldg a rerienicu uncie preciz{ri, in vedetea evitdrii unol dirfunclii ln desfHgurarea scrivjtdtilo:'optionaie glidinilelr:de irr onpii in e,cest contcxt vonl facereferirrir unrd:oarele documente rcglrrtoore: r ' r Planul ae tnv$lrnrint pentru nivel pregcolar (r-b/1 ani), apr,lbol prin O,M.rtt.4487/2p0a; Metodologls de aplicare u planulul pentru iitvEtrlmantill prcfcolrrrl peflc cornponentia ordinului Intcrior racntionai; Nstiflcarea sri prtvire [i organizorer activitifiror opfiouare iil unirElile de Itrvf,f.;ment prcAcolur,cu nr.41 .945/2000.

f iuind cont rie prcvederilo considt:ldrn trcL'uic cd si\ docurrenlolor nienlionato, l'a+crr seliede precizLri,raspictiv; o : ac'Uvitdlile ?.ppelute ftrc_-Eade din.DJgry!_dE-[nvllantint .pentnt ri)'clu! pra\cola!:; iit'reulizarcit orarului, se pofii{le d la actipit{tile comune propuse a se desJdsaracu copiii in decursul unii ,tdpta:mint: ltt #(;cslea,fE1 udauEq ftlte acti.vitdti,cum ar /: ectlvit$tl alese, extinderl, opfionala qi, tli eyeulual, acdffifdti dln perlorda dupil-aruiezll (irt caat[ grulte.kn' ortr prelungit Si sitptdrttdnal),linrind cont de nttmdntl minint sctu trririt'tt :tt activitdli ptt sd'ptdndnilrecontundu! planul de tnt,tiidtndltt: de . . nunzdrutntctxiht activitdli lpiionsle la fttvelul I 1'3--5 trtrbuiestt fie de de an{) I activltnte po siptlmf,nd., iar la nivelul ll (5-6/7 ar{) trcbuie sI :'je de *

sEpffimfinfi; 2 acrlvlfiti pe. ar ac'p.lu,li cel in zilnlc este titnJwlafectatiunel activttdlioplionale program'.tl ectjvittilidc afactatcelorlilte dulvltdfi! irr medieI5"{5 mrhufe;In general de ]5.-?0dcinusXEJirrtruntlp_ L3'5nui 9i activitHtri l9:JJ--dg-g.lttg'F-Hslnl

cdlctorllle ile ctt:tivitdfi/cu.r.turi/teme op\oilelc pot fi .realizate pe clasc sau grupe de 10'-15copil, infinclit dc posibilitdli.legrdd.itfilelrtr; . Fc e actlvitcilile/cursurile/tenwle op{t,rttale .fi. cie{risurdre det cducatoare, in pot tlmpul Progra{nulUi (ht aces cttz, op,ttonnlqlc.trc consicleriii.caldcritu:l pane '. clinnorilH cadruhtl dillactic),educatoare ssu un alt cadru Alda;fic* ln nfnrrr programului (in ^Cex csz 4i-Jte vorha de plqtkt cu aril sctrtde cunul) .rau de fundrpl, s*oql3tlt, agcnfi cconordci,perooenefizlee sntorizrtc; . educatocrreec$re de.rlEsoardun oplfonal de lttnhil englezd sau tlc uliiiztrrt u uilculdtontlul lrebuie ,sdlaci dotf,da chliflcilr.tl tn domcniul respectiv; evldant, ht cqzil in care optionalul (indifereut do domeniu) ute reqliaut de o atrd persottttd(proferttr din iilvdldnantu{ de stdt,per,r-()rJilit lizici tlrttot.izatd srJuangu1ut aliwei ftmdalii/asociupii etc,.)dovscl(t.c#lifiadfii w :iaLlil hsztr tncfelerii ooht+lrti,ai nqttdri semia,ii; da I sumelt cu oarcpdtin{i cpnnihuieBentru acftvitfifile op{lonalc ('altcledEadr : celg desfasuratbde educaloare ln tinzpulprcgrnmul.ui), se adrninlstreezH gl se clreltuietc nuncl de cltre comitctclede pirinfl,' , Q uctivildfllc oplqilale not.fi JValirg&gi de echtpe de cadre didactice, cot{rtrnt

. .

Ordouanlel 0uvornului Romdnleinr.l03/27,08.1i98,privind modificnrcc't normeidldacttp; actlvitatgdjnschlndsepoalc realig lct.ttlvelu'i crQiectdr:ii (:(re tiidacti?e. al_p!,gidriinro4rhrziscl! truod.si 4[ ewludrii; cdu<:aioilred ttu poute reqllza un opliottult y.tonte echiptl cu prof'usonil cai'e forma de:,,fiuoara oplionaluL' ptogruilele pehtru d,ctivitdlile oplionaletigt rt ,pfuhorater/a Mlnistcrul Eduuaflol gl CercetBrll, de in$prctorul de *pecialttate sau chiar de (perttu dare derfigoarf opftonalul t'especlir, Qducafoarea/proferorul nitadice). avizul comisiei ultinut taz ests:necesar

yer' pris i:rtpectorii specialitate, 4sigura dlrtribuirea gcofgye, , ln$pectoratele de Precgdrilar eu Frivire ls idest4rqrurcs activltdlilor opllonitle tn grddinila de capii in vor inspectoriiclcspecinlita.Ce toatqunltlrfilcde lnif;tir4Ent pregeOlsr. aEcmenou" De preze:]tul In vcrlfica mqrdut-in -oaleElrllt ,rFsp,pctate. Slsulioatsprcve4sdlgtnentionetg
il9cumenJ. :

DIR.ECTORGENER.AL,

DIRnCTo&

GENERAL, INSPECTOB