Sunteți pe pagina 1din 10

FINALIT

Cuprins: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

ILE EDUCA IEI

Sensul finalist al ac iunii educa ionale Ideal, scopuri i obiective educa ionale Obiectivele educa ionale i func iile lor Taxonomia obiectivelor educa ionale Opera ionalizarea obiectivelor educa ionale Finalit ile educa ionale specifice preg tirii militare 1. Sensul finalist al ac iunii educa ionale

Educa ia este o ac iune specific uman , prin urmare nu poate fi abordat dect prin prisma inten iilor urm rite i a rezultatelor ob inute. Pe de o parte, ea presupune anticiparea pe plan teoretic i mintal a rezultatelor pe care le are n vedere, iar pe de alt parte, desf urarea ac iunii educa ionale este dirijat din interior de aceast proiec ie ideal . Sensul finalist desemneaz faptul c n orice moment educa ia este dirijat i orientat n func ie de cerin ele care se cer nf ptuite. Aceste finalit i nu sunt simple dorin e ale cadrelor didactice, ci sunt generate de contextul social n care ac iunea se desf oar i de poten ialit ile elevilor, toate aceste aspecte fiind con tientizate de cadrele didactice. Finalit ile educa iei circumscriu modelul de personalitate pe care educa ia urmeaz s -l formeze. n func ie de gradul de generalitate, finalit ile educa iei se exprim prin: ideal, scopuri i obiective educa ionale. Finalit ile educa iei Idealul educa ional Con inutul finalit ii Exprim cerin ele i aspira iile unei societ i ntr-o anumit etap istoric , sub forma unui model de personalitate dezirabil. Reprezint anticiparea mental i finalit ile pe termen mediu a ac iunilor de formare a omului. Sunt diverse i se realizeaz prin intermediul obiectivelor. Sunt enun uri cu caracter anticipativ, care descriu o inten ie pedagogic , un rezultat a teptat la finalul unei secven e de instruire, concretizat ntr-o schimbare la nivelul personalit ii elevilor. Nivelul la care se refer Sistemul educativ n ansamblul s u Politica i planificarea educa iei

Scopurile educa iei

Obiectivele educa ionale

Niveluri de colarizare, Tipuri i profile de coli, Laturi ale educa iei, Discipline colare, Lec ii i secven e de lec ii.

Ideal, scopuri i obiective educa ionale Idealul educa ional este finalitatea de maxim generalitate, care exprim n esen a sa modelul sau tipul de personalitate solicitat de condi iile sociale ale unei etape istorice, pe care educa ia este chemat s -l formeze n procesul desf ur rii ei. Prin intermediul idealului educa ional, societatea i proiecteaz aspira iile n leg tur cu tr s turile fundamentale ale membrilor s i. Idealul educa ional are trei dimensiuni: Dimensiunea social vizeaz tendin a general de dezvoltare a acelei societ i, cu tr s turile definitorii pe care le incumb . Fiecare societate evolueaz n concordan cu anumite legit i interne, care i imprim un sens, o tendin , fapt ce trebuie anticipat i respectat de educa ie. y Dimensiunea psihologic se refer la tipul de personalitate pe care societatea l solicit , respectiv la configura ia fundamental de tr s turi necesare pentru to i sau majoritatea membrilor acelei societ i. n formularea aspira iilor societ ii nu se poate face abstrac ie de cerin ele i aspira iile individuale ale omului. y Dimensiunea pedagogic se refer la posibilitatea ac iunii educa ionale de a transpune n practic acest ideal. Scopurile educa iei sunt finalit i intermediare, exprimnd secven e ale modelului de personalitate uman , realizabile n practica educativ . Scopurile educa iei reprezint anticip ri pe plan mintal ale rezultatelor pe care urmeaz s le ob inem la sfr itul unei ac iuni educa ionale, asociate cu tendin a de nf ptuire a acelei ac iuni. Scopul acoper o gam larg de fenomene, are un caracter general i angajeaz un lan de ac iuni educa ionale. Scopurile educa iei sunt determinate de idealul educativ, deci de condi iile socialistorice pe fondul c rora se realizeaz ac iunea educativ . Prin con inutul s u, scopul subordoneaz o serie de obiective, viznd finalit i pe termen mai lung sau mai scurt. y Obiectivele educa ionale sunt reflectarea anticipat a unui rezultat, sub forma unei performan e care poate fi identificat la ncheierea unei secven e de educa ie. 2. Obiectivele educa ionale i func iile lor Obiectivele educa ionale sunt enun uri cu caracter finalist, care dau expresie inten iei de a produce o schimbare n comportamentul celor educa i, ca urmare a implic rii acestora ntr-o activitate de predare-nv are. Din defini ie i din exemplu rezult c : Obiectivele indic orientarea inten ional a procesului de nv mnt spre realizarea de performan e i/sau competen e de c tre elev/student Orice obiectiv vizeaz o anumit schimbare n comportamentul elevului (cognitiv, afectiv sau psihomotor) Obiectivele circumscriu domeniul unei activit i de predare-nv are i tipul de schimbare a teptat . Func iile obiectivelor educa ionale sunt:

y y y

a) Func ia de orientare valoric a procesului de nv mnt. Con inutul fiec rui obiectiv are o dimensiune valoric rezultat din concep ia despre societate, cunoa tere i om. Obiectivele exprim op iuni i aspira ii care se conformeaz valorilor privitoare la devenirea personalit ii elevului i la realizarea lui social . b) Func ia evaluativ . Aprecierea activit ii elevilor i a cadrelor didactice se face n func ie de anumite criterii, ntre care obiectivele de in ponderea cea mai important c) Func ia de reglare a procesului de nv mnt. Toate componentele procesului de nv mnt (metode, mijloace, con inuturi, forme de organizare etc.) sunt astfel alese nct s duc la realizarea obiectivelor, iar orice schimbare a obiectivelor atrage dup sine modificarea din interior a tuturor celorlalte componente. d) Func ia de anticipare a rezultatelor colare. n con inutul fiec rui obiectiv se prefigureaz rezultatul ce se a teapt s se ob in la sfr itul unei secven e de nv are, de aceea, cu ct este mai clar formulat cu att mobilizeaz mai eficient eforturile educatorului i ale elevilor. 3. Taxonomia obiectivelor educa ionale Avnd n vedere multitudinea i divesitatea obiectivelor educa ionale, o clasificare sistematic i o ordonare ierarhic a acestora este necesar . Din punct de vedere al nivelului de generalitate i al timpului necesar atingerii lor, obiectivele educa ionale pot fi: y Generale ( ale profilurilor, nivelurilor de colaritate, ale disciplinelor de studiu); y Specifice (ale disciplinelor pe ani de studiu, ale temelor i sistemelor de lec ii, ale lec iilor). n formularea i ordonarea obiectivelor educa ionale problema pedagogic important este de a specifica domeniile schimb rilor provocate n personalitatea celui educat. Taxonomiile, ca abord ri sistematice clasificatoare, s-au impus n special datorit cercet rilor publicate de B. Bloom i colaboratorii s i. Dup domeniul activit ii psihice implicate, obiectivele se clasific pe trei niveluri: y Cognitive (vizeaz asimilarea de cuno tin e i formarea unor capacit i i deprinderi intelectuale); y Afective (se refer la formarea convingerilor, sentimentelor, atitudinilor); y Psihomotorii (vizeaz opera iile manuale, deprinderile motrice). Prezent m n tabelul de mai jos clasificarea obiectivelor educa ionale pe cele trei domenii, precum i categoriile taxonomice specifice fiec rui domeniu: 5. Reac ie complex 4. Automatism 3. Reac ie dirijat 2. Dispozi ie 1. Percepere Domeniul psihomotor 6. Evaluare 5. Sintez 4. Analiz 3. Aplicare 2. Comprehensiune 1.Achizi ia cuno tin elor Domeniul cognitiv 5. Caracterizare 4. Organizare 3. Valorizare 2. Reac ie 1. Receptare Domeniul afectiv

Pentru domeniul cognitiv, criteriul principal de organizare l reprezint ordonarea obiectivelor de la simplu la complex astfel: y Achizi ia cuno tin elor vizeaz cunoa terea terminologiei, a datelor factuale, a defini iilor, teoriilor . Se cere redare, reproducere, recunoa tere. y Comprehensiunea presupune reformulare, rezumare, interpretare. y Aplicarea vizeaz utilizarea cuno tin elor pentru a rezolva situa ii noi y Analiza presupune descompunerea unui material n p r i, relevarea rela iilor dintre componente. y Sinteza echivaleaz cu capacit ile de ordin creativ, materializndu-se n producerea unei lucr ri personale (compunere), n elaborarea unui plan de ac iune, etc. y Evaluarea implic formularea judec ilor de valoare n leg tur cu o anumit problem , pe criterii de coeren , rigoare, eficien , etc. Domeniul afectiv adopt drept criteriu de clasificare interiorizarea unei norme sau valori: Receptarea presupune con tientizarea de c tre elev a prezen ei unor valori, norme, exigen e i acordarea aten iei. Reac ia presupune r spunsul voluntar la aceste valori (elevul le caut i simte satisfac ie n raport cu ele). Valorizarea implic pre uirea i preferin a elevului pentru valori, acceptarea acestora. Organizarea implic ierarhizarea valorilor n sistem i stabilirea valorilor dominante. Caracterizarea se refer la faptul c sistemul de valori constituit exprim personalitatea elevului.

y y y y y

Domeniul psihomotor utilizeaz ca principiu ierarhic de ordonare gradul de st pnire al unei deprinderi pentru a ndeplini o activitate motorie: y Perceperea este actul preparator pentru o deprindere motorie i se bazeaz pe stimulare i descifrare senzorial . y Dispozi ia se refer la starea de preg tire pentru a putea efectua un act motor (cunoa tere ordinii opera iilor, a instrumentelor necesare, apari ia dorin ei de execu ie). y Reac ia dirijat are n vedere executarea componentelor (ac iuni, mi c ri) din care se constituie o deprindere. y Automatismul reprezint deprinderea finalizat , exersat n mod repetat, n vederea automatiz rii. y Reac ia complex implic executarea deprinderilor formate anterior n contexte i n combina ii diferite.

Obiectivele opera ionale exprim finalit ile unei activit i didactice sub forma unor comportamente observabile i m surabile la elevi. Procednd n acest fel, opera ionalizarea devine etapa care une te inten ia profesorului cu ac iunea elevului. n literatura de specialitate ntlnim mai multe procedee de opera ionalizare a obiectivelor: a) Procedura lui R.F. Mager presupune precizarea a trei parametrii n formularea unui obiectiv opera ional: y specificarea comportamentului final (performan a);

y y

precizarea condi iilor n care elevii urmeaz s demonstreze c au dobndit acel comportament; precizarea criteriilor de evaluare a performan ei (nivelul de performan acceptabil ).

Exemple de obiective opera ionale formulate dup aceast procedur : Dndu-se un schelet uman, elevii s identifice cel pu in 10 oase., Elevii s formuleze, dup consultarea materialelor distribuite, cinci solu ii de reducere a polu rii mediului., Elevii s localizeze pe hart cel pu in trei ruri din Moldova. b) O alt procedur de opera ionalizare a obiectivelor este cea promovat de Gilbert de Landsheere, care descrie obiectivul utiliznd cinci specifican i: y subiectul care va produce comportamentul; y comportamentul observabil care este a teptat; y performan a care se va realiza; y condi iile n care se va produce comportamentul; y criteriile de reu it minimal acceptabil . Exemple de obiective opera ionale formulate dup aceast procedur : Studen ii s construiasc un aparat de radio dup o schem dat , astfel nct acesta s recep ioneze cel pu in trei posturi. n urma consult rii bibliografiei recomandate, studen ii s alc tuiasc un eseu prin care s argumenteze valoarea literar a publicisticii lui Mircea C rt rescu. Elevii s deseneze, cu ajutorul raportorului, minim cinci unghiuri din cele opt prev zute de sarcin , respectnd m surile date. Vom prezenta n continuare cteva exemple de verbe ce pot fi utilizate pentru a formula obiectivele educa ionale corespunz toare celor trei domenii i nivelurilor taxonomice: Domeniul cognitiv: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Cunoa tere: s defineasc , s identifice, s enumere, s recunoasc ; Comprehensiune: s explice, s exemplifice, s disting , s spun cu cuvinte proprii; Aplicare: s aplice, s stabileasc leg turi, s demonstreze, s descopere, s foloseasc ; Analiz : s clasifice, s aleag , s compare, s observe; Sintez : s compun , s rezume, s creeze, s planifice, s formuleze o concluzie; Evaluare: s aprecieze, s decid , s argumenteze. Domeniul afectiv: 1. 2. 3. 4. Receptare: s asculte, s diferen ieze, s combine; Reac ie: s discute, s practice, s joace, s se conformeze; Valorizare: s accepte, s renun e, s nege, s dezbat ; Organizare: s organizeze, s armonizeze, s ajute;

5. Caracterizare: s schimbe, s revizuiasc , s aprecieze critic. Domeniul psihomotor: 1. 2. 3. 4. 5. Percepere: s observe, s recunoasc , s urm reasc ; Dispozi ie: s doreasc , s insiste, s manifeste interes; Reac ie dirijat : s execute, s aplice, s r spund ; Automatism: s execute, s repete, s exerseze; Reac ie complex : s execute corect, f r efort. 6. Finalit ile educa ionale specifice preg tirii militare Pentru domeniul disciplinelor de preg tire militar , problematica finalit ilor preg tirii militare (ca proces instructiv-educativ) poate fi n eleas prin consultarea documentelor specifice, a programelor de preg tire pentru lupt a subunit ilor, diferen iate pe categorii de arme i perioade de instruc ie. Finalit ile cuprinse n aceste documente sunt elaborate de speciali ti ai domeniului, pe criterii de generalitate, temporalitate i n func ie de tipurile de comportamente care se cer formate. Vom prezenta n continuare modul de derivare (deducere) a finalit ilor educa iei (n cazul concret al procesului de nv mnt din AFT), pornind de la finalitatea cu cel mai mare grad de generalitate i ajungnd pn la obiective opera ionale concrete ale activit ilor de instruire. Astfel, pornind de la idealul educa iei din Romnia, respectiv formarea absolven ilor ca personalit i active i creatoare, n Academia militar , ca nivel de colarizare, profil i tip de coal , scopul educa iei este formarea ofi erului profesionist, prin intermediul a patru competen e, prev zute de modelul absolventului: lupt tor, lider, cet ean, educator. Realizarea acestor finalit i este urm rit prin intermediul obiectivelor generale i specifice ale disciplinelor de studiu abordate. De exemplu, obiectivul general al preg tirii pentru lupt a subunit ilor de infanterie este: Aplicarea n practic a principiilor instruirii trupelor, a cerin elor Legii ap r rii na ionale, a ordinelor ministrului ap r rii, a regulamentelor militare i a instruc iunilor de specialitate. Pornind de la acest obiectiv general, sunt apoi derivate obiectivele specifice fiec rei discipline de nv mnt din acest domeniu, respectiv al preg tirii pentru lupt a subunit ilor de infanterie: Instruc ie de front, Legi i regulamente militare, Preg tire fizic general , Instruc ia de transmisiuni, Instruc ia pentru protec ia armelor de distrugere n mas , Preg tirea psihologic pentru lupt etc. La nivelul fiec ruia dintre aceste obiecte/discipline de instruc ie, sunt formulate obiective specifice, cum ar fi, de exemplu, pentru disciplina Legi i regulamente militare: nsu irea i aplicarea cu fermitate de c tre to i militarii i n orice mprejurare a ndatoririlor ost e ti ce le revin din jur mntul militar, Dezvoltarea sentimentului onoarei, al demnit ii i datoriei, a spiritului de vigilen , Formarea i perfec ionarea deprinderilor practice de executare a serviciului de zi i de noapte.etc. Alte exemple de obiective specifice pot fi oferite pentru disciplina Instruc ie de front: Formarea deprinderilor de mnuire corect a armamentului din dotare, Dezvoltarea rezisten ei fizice a militarilor, Imprimarea spiritului de ordine, de purtare corect a uniformei militare. Pentru disciplina Preg tire psihologic pentru lupt pot fi formulate urm toarele obiective specifice: Dezvoltarea la militari a rezisten ei i stabilit ii psihice, pentru a r spunde

pozitiv la solicit rile cmpului de lupt modern, Cunoa terea principalelor forme i mijloace de ac iune psihologic a inamicului, Dezvoltarea capacit ii de contracarare eficient a influen elor psihologice exercitate de inamic, Cunoa terea i n elegerea de c tre militari a locului i rolului armatei n societate, a drepturilor i obliga iilor comportamentale ce le revin. Atingerea acestor obiective generale i specifice ale disciplinelor de instruc ie presupune n primul rnd opera ionalizarea lor. La disciplina Instruc ia tragerii cu armamentul de infanterie, la tema Cunoa terea, ntrebuin area i ntre inerea armamentului din dotarea subunit ii se pot formula urm toarele obiective opera ionale: Militarii s descrie corect principalele caracteristici tehnice i de lupt ale armamentului din dotare, utiliznd machetele armelor Militarii s monteze i s demonteze corect, n timpul prev zut de barem pistolul mitralier model 1974 Exemplific m la tema Recompensele i pedepsele militare, din cadrul disciplinei Legi i regulamente militare, posibile obiective opera ionale pe care instructorul le formuleaz : Dup consultarea Regulamentului, militarii s identifice cel pu in cinci situa ii concrete n care pot fi sanc iona i pentru abatere de la prescrip ii Militarii s aprecieze, conform prescrip iilor regulamentare, care dintre sanc iunile prev zute poate fi aplicat dac se ntrzie 6 ore la ntoarcerea din permisie Militarii s ofere cel pu in trei argumente personale pentru a sus ine necesitatea respect rii con tiente i deliberate a cerin elor regulamentelor militare La aceea i disciplin , la tema Conduita moral a militarului pot exista urm toarele obiective opera ionale: Militarii s renun e la atitudini nonconformiste n cadrul unit ii Militarii s - i asume sarcina de a p stra cu stricte e secretul militar Militarii s ia la cuno tin recomand rile comandantului direct privind conduita moral a infanteristului Militarii s dezbat prevederile regulamentelor militare din punct de vedere al necesit ii aplic rii lor con tiente Militarii s renun e la tendin a de a discuta aspecte secrete ale profesiunii militare cu persoane din afara unit ii Alte exemple de obiective opera ionale pot fi formulate la disciplina Instruc ie tactic , pentru tema Formarea deprinderilor de lupt ale militarului: Militarii s execute corect orientarea n teren pe timp de zi, dup azimut, f r ajutorul h r ii Militarii s identifice concret principalele propriet i tactice ale terenului, cu rol h t rtor n ducerea ac iunilor de lupt La disciplina Preg tire fizic militar , la tema Antrenament la aruncarea grenadelor de mn pot fi formulate urm toarele obiective opera ionale: Militarii s execute aruncarea grenadelor de mn n mod precis, la distan a de 25m, dup o deplasare rapid pe distan a de 2 km n teren variat Militarii s execute deplasarea rapid ntr-un teren variat, pe distan a de 2 km, ncadrndu-se n timpul prev zut de barem pentru calificativul BINE (2`30``)

La disciplina Instruc ia tragerii cu armamentul de infanterie, la tema Cunoa terea, ntrebuin area i ntre inerea armamentului din dotarea subunit ii se pot formula urm toarele obiective opera ionale: Militarii s descrie corect principalele caracteristici tehnice i de lupt ale armamentului din dotare, utiliznd machetele armelor Militarii s monteze i s demonteze corect, n timpul prev zut de barem pistolul mitralier model 1974 La aceea i disciplin , la tema edin a a cincea de tragere individual cu pistolul mitralier , obiective opera ionale pot fi: Dup consultarea regulamentului, militarii s enumere corect condi iile de desf urare a tragerii cu pistolul mitralier Militarii s execute toate opera iunile necesare tragerii cu pistolul mitralier , ncadrndu-se n timpul disponibil oferit de poligonul automat de tragere MODEL DE OPERA IONALIZARE A OBICTIVELOR PEDAGOGICE CONCRETE DE ORDIN COGNITIV aplicabil la orice nivel, form , disciplin de nv mnt PERFORMAN E POSIBILE: Ac iunea elevului/studentului 1. CUNOA TERE (date, termeni, clasific ri, a defini,a recunoa te metode, teorii, categorii) a distinge,a identifica,a aminti 2. N ELEGERE /capacitatea de raportare a noilor cuno tin e la cuno tin ele anterioare a ,,traduce, a transforma, a ilustra, a redefini; prin: a interpreta, a reorganiza, a explica, a a) traducere demonstra; a extinde, a extrapola, a estima, a b) interpretare determina; c) extrapolare a aplica, a generaliza; a utiliza, a se servi de; 3. APLICARE (a noilor cuno tin e) a alege, a clasifica; a restructura; 4. ANALIZA pentru: a distinge, a identifica, a recunoa te; a) c utarea elementelor a proiecta, a compara, a deduce; b) c utarea rela iilor a distinge, a analiza, a detecta; c) c utarea principiilor de organizare 5. SINTEZA pentru: a scrie, a relata, a produce; a) crearea unei opere personale a proiecta, a planifica, a propune; b) elaborarea unui plan de ac iune a deriva, a formula, a sintetiza; c) derivarea unor rela ii abstracte dintr-un ansamblu a judeca, a argumenta, a evalua, a valida, a 6. EVALUAREA prin: decide a) critic intern a compara, a contrasta, a standardiza, b) critic extern a judeca, a argumenta, a evalua. COMPETEN E VIZATE

MODEL DE OPERA IONALIZARE A OBIECTIVELOR PEDAGOGICE CONCRETE DE ORDIN AFECTIV aplicabil la orice nivel, form , disciplin de nv mnt COMPETEN E VIZATE 1. RECEPTAREA prin: a) con tientizarea mesajului b) voin a de a recepta c) aten ie dirijat sau preferen ial 2. REAC IA/RSPUNSUL prin: a) asentiment b) voin a de a r spunde c) satisfac ia de a r spunde 3. VALORIZAREA prin: a) acceptarea unei valori b) preferin a pentru o valoare c) angajare 4. ORGANIZAREA prin: a) conceptualizarea unei valori b) organizarea unui sistem de valori 5. CARACTERIZAREA (valoric ) prin: a) ordonarea generalizat b) caracterizarea global - autocaracterizare global PERFORMAN E POSIBILE: ac iunea elevului/studentului a diferen ia, a separa, a izola, a diviza; a accepta, a acumula, a combina; a alege, a r spunde corporal, a asculta, a controla; a se conforma, a urma, a aproba; a oferi spontan, a discuta, a practica, a (se) juca; a aplauda, a aclama, a- i petrece timpul liber ntr-o activitate; a- i spori competen a pri; a renun a, a specifica; a ajuta, a ncuraja, a acorda asisten , a subven iona; a argumenta, a dezbate, a protesta, a nega; a discuta, a abstrage, a compara, a teoretiza o tem ; a organiza, a defini, a formula, a armoniza, a omogeniza; a revizui, a schimba, a completa, a fi apreciat;a face aprecieri valorice legate de o activitate, o ac iune;a dirija, a rezolva, a evita, a- i asuma o sarcin , o ac iune, o activitate;a colabora conform unor norme manageriale (ierarhie pe vertical i pe orizontal );a rezista la condi ii de schimbare.

MODEL DE OPERA IONALIZARE A OBIECTIVELOR PEDAGOGICE CONCRETE DE ORDIN PSIHOMOTOR aplicabil la orice nivel, form , disciplin de nv COMPETEN E VIZATE 1. PERCEP IA prin: a) stimularea senzorial b) selec ia indicilor c) traducere 2. a) b) c) DISPOZI IA: Mintal fizic emo ional mnt

PERFORMAN E POSIBILE: ac iunea elevului/studentului a auzi, a vedea, a pip i, a gusta, a mirosi, a sim i; (ex.) a descoperi defectul unei ma ini dup zgomot; (ex.) a traduce impresia muzical n dans; (ex.) a cunoa te instrumentele necesare unei lucr ri de atelier; (ex.) a lua pozi ia necesar pentru a arunca bila la

popice; (ex.) a fi dispus s execu i o opera ie tehnologic ; 3. REAC IA DIRIJAT prin: a) imita ie b) ncerc ri i erori 4. AUTOMATISM deprinderi 5. REAC IA COMPLEX cu: a) nl turarea nesiguran ei b) performan automat 6. ADAPTAREA 7. CREA IA (ex.) a executa un pas de dans imitnd; (ex.) a descoperi procedeul cel mai eficient pentru a executa o opera ie practic la caligrafie; (ex.) a fi capabil s gimnastic ; (ex.) a ti s estetice; execu i un lan de mi c ri la

(ex.) a monta un aparat i a te folosi de el f r ezitare; cn i la vioar conform unor norme

a modifica voluntar mi c rile n condi ii dificile f r a pierde eficien a; a coordona mi carea n condi ii noi, cu randament superior.