Sunteți pe pagina 1din 101

{TIIN}~

Num~rul 2 / sEpTEmbrIE-ocTombrIE 2011

TEHNologIE
www.sciencefocus.ro
septembrie-octombrie 2011 Num`rul 2 / 11,9 lei

vIITor
Cine va lua locul navetei Shuttle? p44

Cursa spa]ial

-Q

&

A Q&

rI De |nTreb~ Despre

50
p81

SPECIAL -

Q
&A

SPECIAL -

corpul T~u
A Q&
SPECIAL

Noi tehNologii peNtrU coNStrUc}ii-gigANt p52

Liz Bonin

Arheologie SpA}iAl~ p60

Mai avem scpare?


Despre dependen]ele secolului XXI [i despre cum le putem evita p30

Psihopa]ii din birouri


Este [eful t`u un psihopat? Afl` cum arat` creierul unui psihopat p68

Ultimul zbor
Momentele - cheie ale programului NASA care a definit zborul \n spa]iu p38 NU RATA Noi proiecte [tiin]ifice europene vor dezlega secretele Universului p74

PLUS

AdiC}iile seColului XXi Viitorul zborurilor spA}iAle Cum s~ deteCtezi uN psihopAt Q&A speCiAl: Corpul umAN

Test
Cele mai sub]iri laptopuri
p104

nOD32
antivirus 5
A fost descoperit` o planet` locuibil`? p16

Concurs

p28

teste genetice la angajare p25

cele mai mari \n[el`torii [tiin]ifice p66

Bun venit!
septembrie-octombrie 2011
Avem to]i pasiunile noastre, suntem \ntr-o m`sur` mai mic` sau mai mare dependen]i de ceva: de internet, \n primul r=nd, de telefonul mobil sau de Facebook. exist` un moment \ns` \n care recursul periodic la aceste instrumente devine dependen]` din punct de vedere clinic. exist` procese neuronale care indic` dependen]a patologic` [i se pare c` [i aici genele au un rol important. Care este contribu]ia noilor tehnologii la alimentarea dependen]elor noastre [i la crearea altora noi? Nu cumva am creat prea multe ocazii de a deveni dependen]i mai multe dec=t putem s` gestion`m? afl` r`spunsurile la aceste \ntreb`ri din articolul nostru de la pagina 30. de navete spa]iale a Nasa (Space Shuttle). Cite[te retrospectiva noastr` [i delecteaz`-te cu cele mai impresionante imagini din arhiva misiunii care a definit zborul \n spa]iu (p38), iar apoi afl` despre incertitudinile zborului spa]ial \ntr-o er` dominat` de criza economic` (p44), dar [i despre ve[tile bune care vin din europa [i care dau speran]` entuzia[tilor explor`rii spa]iale (p74).

Tot \n num`rul curent...

Vei citi despre cele mai \ndr`zne]e proiecte de construc]ii din prezent [i din viitorul apropiat (p52) [i despre fascinantul domeniu al arheologiei spa]iale (p60). {i nu care cumva s` ui]i de testul de detectare a psihopa]ilor nu de alta, dar e bine s` [tii pentru cine lucrezi (p68).

Provoc`rile inginere[ti din viitorul apropiat p52

Naveta NASA se pensioneaz`


Vara aceasta a marcat un eveniment \nc`rcat de melancolie retragerea flotei

Cursa spa]ial` pentru un miliard de euro p74

Ce mai afl`m din acest num`r


l Conform statisticilor Organizaiei Mondiale a S`n`t`]ii, moldovenii sunt cei mai mari b`utori din lume (p32) l Cei care ocup funcii de conducere sunt de patru ori mai susceptibili s` prezinte simptome de psihopatie dec=t restul popula]iei (p68)
Coperta: Chris-0stoCker.Co.uk |N aCeast~ paGiN~: sCieNCe photo library, alamy

Experts
robert Hare Profesor de psihologie, Robert a cercetat, \mpreun` cu colegul s`u, Paul Babiak, tr`s`turile psihopatologice ale celor care au func]ii de management (p68). liz Bonin Prezentatoare a unor emisiuni de [tiin]` de la BBC, Liz a fost \n Egipt pentru a vedea cu ochii ei efectele sateli]ilor asupra studiului piramidelor antice (p60)

Cum ne po]i contacta


Abonamente (Zirkon MediA srl) 021.255.1800/1918 office@zirkonmedia.ro editorial 021.203.8057 Fax 021.231.2885

Telefon

Piers Bizony Piers, cunoscut autor al unor c`r]i cu subiect [tiin]ific, e autorul retrospectivei asupra carierei de 30 de ani a navetei spa]iale NASA, \ncheiat` vara aceasta (p 38).

lewis dartnell Astrobiolog, Lewis este interesat de cele mai noi modalit`]i de investigare a cosmosului. El descrie cele trei proiecte care au intrat \n competi]ie pentru grantul ESA (p74) lauren]iu staicu Filosof al [tiin]ei, Lauren]iu contest` imaginea oamenilor de [tiin]` ca cercet`tori infailibili \n c`utarea adev`rului, \ntr-un articol despre [tiin]a oarb` (p26)

irene klotz Autoare a unor c`r]i de [tiin]`, Irene tr`ie[te \n Cape Canaveral, \n locul ideal din care poate urm`ri cum firmele private concureaz` pentru a lua locul NASA (p44).

editorial focus@msgroup.ro redactor-[ef radu.cristescu@msgroup.ro Advertising alina.brohanschi@msgroup.ro

e-mail

Adresa redac]iei Frederic Chopin, nr 1A, sector 2, Bucure[ti

Po[t`

septembrie-octombrie 2011

Cuprins
sept.-oct. 2011
{TIIN}~
Num~rul 2 / sEpTEmbrIE-ocTombrIE 2011

[taingis C= uri tiv ru


p

i Scrie [

TEHNologIE
www.sciencefocus.ro
septembrie-octombrie 2011 Num`rul 2 / 11,9 lei

vIITor
Cine va lua locul navetei Shuttle? p44

Cursa spa]ial

-Q

&

A Q&

I De |nTreb~r Despre

50
p81

SPECIAL -

corpul T~u
A Q&
SPECIAL

Noi tehNologii peNtrU coNStrUc}ii-gigANt p52

Liz Bonin

Arheologie SpA}iAl~ p60

10 soft ET NOD32 S de la E 28

Mai avem scpare?


Despre dependen]ele secolului XXI [i despre cum le putem evita p30

Test
Cele mai sub]iri laptopuri
p104

Psihopa]ii din birouri


Este [eful t`u un psihopat? Afl` cum arat` creierul unui psihopat p68

Ultimul zbor
Momentele - cheie ale programului NASA care a definit zborul \n spa]iu p38 NU RATA Noi proiecte [tiin]ifice europene vor dezlega secretele Universului p74

nOD32
antivirus 5
A fost descoperit` o planet` locuibil`? p16

Concurs

PLUS

teste genetice la angajare p25

cele mai mari \n[el`torii [tiin]ifice p66

Din num`rul curent


MegaPixel

MegaPixel

MegaPixel
Septembrie-Octombrie 2011 9

Vremea Apocalipsei
Acest nor amenin]`tor de cenu[` a ]=[nit din vulcanul Pueyhue-Cordn Caulle din Chile. Lan]ul vulcanic ce fusese inactiv mult` vreme a aruncat cenu[` la o \n`l]ime de 10 km \n aer, oblig=ndu-i pe oficiali s` \nchid` aeroporturile din America de Sud [i s` evacueze 300-500 de oameni care locuiau \n zon`. Fulgerul din imagine e generat chiar de cenu[`, nu de atmosfera din jurul ei. Particulele proiectate \n aer se ciocnesc unele de altele, iar electronii, cu sarcin` negativ`, trec de la o particul` la alta, cre=nd aglomer`ri de molecule cu sarcini pozitive [i negative. C=nd aceste dou` regiuni sunt desp`r]ite, de exemplu de for]a gravita]iei, electricitatea trece prin aerul dintre ele sub form` de fulgere. Nu se cunoa[te \nc` exact cum se separ` particulele \n func]ie de sarcina lor electric`, dar inginerii anergeticienii de la New Mexico Institute of Mining and Technology au montat o sta]ie de monitorizare la muntele vulcanic Redoubt din Alaska pentru a afla.

Adio, Shuttle!
|nainte de a se \ntoarce pe P`m=nt \n naveta ruseasc` Soyuz TM-20, astronautul italian Paulo Nespoli a reu[it s` fac` aceast` incredibil` fotografie. Este prima imagine complet` a unei nave spa]iale andocate pe Sta]ia Spa]ial` Interna]ional` (ISS). Imaginile anterioare au fost f`cute din interiorul navetei Shuttle sau din ISS, astfel c` o imagine complet` a ambelor a fost imposibil` p=n` acum. Nespoli era la bordul navei Soyuz, care p`r`sea sta]ia pentru a \ncepe c`l`toria spre cas`, av=nd aceast` priveli[te nemaiv`zut`. |n timp ce restul echipajului era pe pozi]ii pentru a \ncepe c`l`toria, Nespoli [i-a p`r`sit locul, a plutit p=n` la un hublou al navei [i a f`cut aceast` fotografie. Mai multe se g`sesc pe Twitter, la twitter.com/!/astro_paolo. Shuttle mai c`l`tore[te o singur` dat` c`tre ISS, \nainte de a se retrage. Atlantis, ultima misiune a lui Shuttle, a \nceput \n luna iulie.

Prima imagine a unei navete NASA andocat` la SSI


Biologii au identificat algele care ar putea cur`]a canaliz`rile, produc=nd [i biocombustibili. Problema a fost g`sirea acestora care s` poat` tr`i \n acel mediu. Cercettorii au descoperit trei tipuri de microalge c`rora le prie[te apa rezidual` de ora[

6 13 30 38 44 52

re ospec va nave e spa a e nAsA

38

&A

SPECIAL

reuters

Septembrie-Octombrie 2011

Septembrie-Octombrie 2011 Septembrie-Octombrie 2011

77

nasa

Update
sept.-oct. 2011 Se \nt=mpl` acum

km

Super zoom
Un nou microscop ofer` imagini cu virusuri vii
el mai puternic microscop optic din lume a fost creat de oamenii de [tiin]` de la Universitatea din Manchester, Marea Britanie. E at=t de puternic, \nc=t le permite cercet`torilor s` vad` obiecte mici de p=n` la 50 de miliardimi dintr-un metru, s` vad` cu claritate \n`untrul celulelor [i virusurile vii \n ac]iune. Microscoapele electronice, care utilizeaz` un fascicul focalizat de electroni, \n loc de lumin`, au fost folosite pentru a vedea obiecte de dimensiuni atomice. Dar au limit`rile lor. Pot fie s` arate detaliile de suprafa]` ale structurilor, fie necesit` sec]iuni extrem de sub]iri ale specimenelor. O alt` tehnic`, microscopia cu fluorescen]` optic`, le d` oamenilor de [tiin]` ocazia de a vedea \n`untrul celulelor prin vopsirea lor, dar vopseaua nu penetreaz` virusurile. Sistemul nostru produce o m`rire optic` de cel pu]in 6.500 de ori, ceea ce era imposibil de ob]inut cu microscoapele optice standard,

6.000

michele famiglietti/ams collaboration, corbis

adic}iile SecOlului 21

adic}iile SecOlului 21

IllusTraTiON by xxx

30 Septembrie-Octombrie 2011

ultimul zbOr

ultimul zBor

Ultimul

zbor

ultimul zBor

n timp ce naveta spa]ial` se preg`te[te pentru pensionare, Piers Bizony trece n revist` reu[itele [i e[ecurile unei nave care a definit o ntreag` er` a zborului spa]ial
Dup` 30 de ani de serviciu [i 135 de misiuni, flota de navete spa]iale se va retrage n aceast` var`. Dup` lansarea navetei Atlantis, de la Centrul Spa]ial Kennedy din Florida, pe 28 iunie, rampele de lansare au r`mas t`cute. n final, cele patru navete opera]ionale ale NASA, Challenger, Atlantis, Endeavour [i Discovery, vor face o ultim` c`l`torie: c`tre muzee. O er` spa]ial` care p`rea c` nu se va ncheia vreodat` se apropie de sfr[it cu o vitez` ame]itoare. Istoria navetelor NASA este una zbuciumat`. Primul zbor pe orbit`, realizat de Columbia n aprilie 1981 (n dreapta) a uimit lumea, dar n ianuarie a aceluia[i an Challenger a explodat la doar 73 de secunde dup` decolare [i to]i cei [apte membri ai echipajului au murit. Dezastrul, care putea fi evitat, a fost pus pe seama dispozitivelor de etan[are defecte de la una dintre rachetele de propulsie [i a unui prost management din partea NASA. Apoi imaginea navetelor s-a mbun`t`]it, odat` cu repara]iile efectuate la telescopul spa]ial Hubble (dedesubt) [i asamblarea sta]iei spa]iale interna]ionale. n forma sa maxim`, naveta spa]ial` a func]ionat ca un veritabil cal de povar` spa]ial, un vehicul perfect pentru astronau]i [i transportul de echipamente. Americanii ajunseser` s` o priveasc` ca pe nava lor na]ional`. Apoi, n februarie 2003, Columbia s-a dezintegrat la reintrarea n atmosfer`, provoc=nd moartea unui alt echipaj de [apte oameni. Resturile provenite de la tancul de combustibil au fracturat scutul de c`ldur` n timpul lans`rii. NASA a primit instruc]iuni din partea guvernului s` retrag` flota de navete n jurul anului 2010 [i s` construiasc` un nlocuitor mai sigur. Dar n timp ce acest vehicul venerabil devine istorie, se pare c` nava care-i va lua locul va fi construit` de sectorul privat n cele din urm`.

o plimbarE dE plcErE Dou` avioane Jumbo Jet, special adaptate, au jucat un rol modest, dar esen]ial n ntreaga istorie a navetelor. Vehiculele spa]iale puteau ateriza fie n Florida, fie n California, n func]ie de misiune [i de starea vremii. Cele doua avioane Jumbo luau navetele din California [i le duceau napoi la centrul din Florida, pentru revizie. Evitnd catastrofa Dup` dezastrul navetei Challenger (dreapta), flota a fost men]inut` la sol aproape trei ani, pentru reproiectarea dispozitivului de etan[are al rachetei de propulsie. Ca urmare, Comitetul de Investigare a Accidentului Navetei Columbia (CAIB) a fixat noi reguli pentru zbor. Echipajele sta]iei spa]iale au fost instruite s` verifice nveli[ul termic al navetelor pentru defec]iuni n timpul andoc`rii. |n timpul misiunii STS-114, din 2005, naveta Discovery (foto mijloc [i ultima din dreapta) se r`suce[te pentru inspec]ie n primul zbor de dup` Columbia. Verific`rile suplimentare sunt realizate cu ajutorul unor camere video montate pe fiecare nav`.

ultimul zbOr

nasa x2

38 Septembrie-octombrie 2011

Septembrie-octombrie 2011 39

nasa x8

savan}i tic~lo{i

{arlataniisavante

|n cursa pentru marea descoperire, unii savan]i s-au f`cut vinova]i de un pic mai mult dec=t de simple sc`p`ri. De la inventarea datelor la eliminarea rivalilor, ace[ti t=lhari de savan]i nu s-au dat n lturi de la nimic...

savan}i tic~lo{i

ilustra}ii de james reekie

66 septembrie-octombrie 2011

Q&A
C+T DE REPEDE POATE G+NDI CREIERUL TU? SE POATE VINDECA DALTONISMUL? SUNT MIROSURILE UR+TE DUNTOARE SNTII? DE CE AVEM BUZE? CE ESTE SUGHIUL? C+T TIMP RM+NE CARNEA N INTESTIN? VOM EVOLUA VREODAT SPRE ELIMINAREA APENDICELOR INUTILE? TOAT LUMEA TRAGE V+NTURI? DE CE N-A FCUT EVOLUIA CA NATERILE S FIE PLCUTE? CUM APAR JUNGHIURILE? C+T DE LUNG ESTE ADN-UL? CE ESTE PARESTEZIA?

Nasa x2, rex, bbC

102 Septembrie-Octombrie 2011

septembrie-octombrie 2011

AdiC}iile seColului XXi Viitorul zborurilor spA}iAle Cum s~ deteCtezi uN psihopAt Q&A speCiAl: Corpul umAN

explic` omul de [tiin]` Lin Li, director al Centrului de Cercetri pentru Procesarea Laserelor. Profesorul Li a declarat pentru Focus c` sistemul \nc` nu e optimizat complet, dar s-ar putea s` nu existe vreo limit` teoretic` a m`rimii unui obiect pentru a fi vizibil. |n urm`torii ani, ne a[tept`m s` ajungem la 20 de nanometri sau chiar mai mult (m`rire de peste 20.000 de ori). |n viitorul apropiat, vom \ncerca s` optimiz`m sistemul pentru a \mbun`t`]i rezolu]ia [i pentru a examina celule vii, bacterii [i virusuri. Profesorul Li vrea s` foloseasc` sistemul pentru a le observa comportamentul, structura intern` [i interac]iunile viruilor, facilit=nd mai buna \n]elegere a cauzelor multor boli. Pentru a demonstra puterea de m`rire a noului microscop, acesta a fost folosit pentru a vedea [an]urile nanometrice ale unui disc Blu-ray.

g gant

8 Septembrie-Octombrie 2011

Update
Ce trebuie s` [tii
Hackerii atac` re]eaua Sony p15 Stratul de ozon s-ar putea reface p21 Epidemia de E. Coli din Germania p18 O nou` planet` locuibil`? p16 Exploratorul spa]ial de la NASA p24

ULTIMELE CIFRE

de ani au trecut de la apari]ia limbajului uman \n Africa, potrivit unui studiu al Universit`]ii din Aukland despre dezvolt`rii vorbirii

150.000

e num`rul genelor ce ar putea determina c=t de mult` nevoie avem de cafea. S-a demonstrat c` genele afecteaz` gradul n care metabolizm cafeina

Exper]ii culinari din Mnchen au creat o h=rtie cu senzor pentru ambalajul m=nc`rii, care \[i schimb` culoarea c=nd aceasta se altereaz`. Senzorul reac]ioneaz` la amine biogene molecule produse de hrana alterat`

Update
15

Detaliile de cont ale utilizatorilor de PlayStation au fost \ntotdeauna vulnerabile

Hackerii \[i schimb ]inta


Recentul atac asupra re]elei PlayStation (PSN) \n care datele personale ale aproape 77 de milioane de gameri au fost furate din bazele de date ale Sony a ar`tat c` infractorii care se pricep la tehnologie g`sesc noi ]inte \n c`utarea de informa]ii. |n loc s` vizeze b`ncile [i magazinele pentru a ob]ine date despre cardurile de credit, infractorii cibernetici urm`resc tot mai mult re]elele sociale sau de alt tip, care \ncurajeaz` utilizatorii s` introduc` informa]ii personale importante, ce ar putea fi folosite \n scopuri infrac]ionale. Numele utilizatorilor de PlayStation, adresele de acas`, de email, datele de na[tere, parolele [i conturile au fost furate, ca [i ID-urile online de PSN. Hackerii au mai furat informa]ii similare [i de la clien]ii Sony Online Entertainment. B`ncile au sisteme de securitate mult mai sofisticate, spune dr. Blaine Price, expert \n securitatea WEB [i protec]ia datelor de la Open University. De obicei folosesc autentificarea dubl`, ceea ce \nseamn` c` ai nevoie de mai mult dec=t o parol` pentru a-]i accesa contul. Multe site-uri care \]i stocheaz` datele personale nu fac asta pentru c` ar \ngreuna procesul de autentificare. Dar astfel le face mult mai vulnerabile. Adev`ratul risc vine atunci c=nd oamenii folosesc acelea[i parole pentru mai multe conturi online, explic` Price. Dac` a[a stau lucrurile, atunci infractorii ]i-ar putea folosi datele pentru a-]i accesa contul de iTunes, de exemplu, sau ca indicii pentru a intra \n contul t`u bancar online. Dat fiind c` li se cer parole de nenum`rate ori pentru tot felul de servicii WEB, oamenii folosesc de multe ori acelea[i parole sau unele similare, pentru toate conturile. Dar potrivit lui Price, n-ar trebui s` ne mul]umim cu asta. Atacul asupra PSN ar trebui s` fie o trezire la realitate pentru furnizorii [i consumatorii de servicii, spune el. Ne atrage aten]ia c` to]i ar trebui s` \ncerc`m s` folosim parole diferite, iar cel mai bine ar fi s` avem o serie de parole imposibil de memorat, s` le not`m undeva [i s` le ]inem \ntr-un loc sigur.

Pirotehnicienii armatei SUA au descoperit c` materialul numit carbur` de bor poate \nlocui compu[ii baza]i pe bariul toxic, folosit la artificiile verzi

VE{TI BUNE VE{TI PROASTE


Oamenii de [tiin]` ai NASA, de la Johnson Space Center, au descoperit c` medicamentele transportate \n spa]iu au un termen de garan]ie mai scurt dec=t pe P`m=nt. Ei recomand` o ambalare special` [i g`sirea unor noi formule chimice, care s` le stabilizeze pentru a-i ajuta pe astronau]ii cu mici afec]iuni.

Cum func]ioneaz`
Undele de lumin` au tendin]a natural` de a se \mpr`[tia [i exist` o limit` a m`surii \n care pot fi focalizate. Limita de difrac]ie fixeaz` rezolu]ia microscoapelor ce folosesc lumina artificial` la aproximativ 200 de nanometri. Dar nanoscopul creat la Universitatea din Manchester e altfel. Folose[te lumina emis` de obiectele \nsele, numit` und` evanescent`. Aceasta se estompeaz` repede odat` cu distan]a, dar nu i se aplic` limita de difrac]ie. Echipa de la Manchester a folosit mici boabe de sticl`, microsfere, pentru a concentra undele astfel \nc=t o lentil` de microscop standard s` le poat` detecta.

Pre]ioasa \ncrctur a navetei spa]iale


|n cala navetei spa]iale Endeavour se afl` uria[ul aparat care a fost transportat de curnd pe Sta]ia Spa]ial` Interna]ional`. Spectrometrul magnetic Alpha (AMS) a costat uria[a sum` de 1,5 miliarde de dolari [i are sarcina de a detecta ni[te particule cosmice ciudate. Pe lista de priorit`]i se afl` materia \ntunecat`. Fizicienii [tiu de existen]a acesteia datorit` for]ei sale gravita]ionale ac]ioneaz` asemenea unui clei invizibil care ]ine \mpreun` stelele, care formeaz` astfel galaxii, [i galaxiile formeaz` grupuri locale de galaxii. Singura problem` este c` nimeni nu a putut, deocamdat`, s` afle precis ce este materia \ntunecat`. O ipotez spune c` ar fi alc`tuit` din particule numite neutralino. Dac exist, acestea s-ar putea ciocni ntre ele producnd particule cu sarcin electric care ar putea fi detectate de AMS. Fizician american de origine taiwanez` [i c=[tig`tor al premiului Nobel, Samuel Ting este mintea din spatele proiectului AMS, lansat la bordul navetei Endeavour pe 16 mai.

e distan]a la care un lan] de balene [i-au transmis c=ntecul, din Australia p=n` \n Polinezia Francez`

1.000.000
metri pe or`, e viteza cu care dou` pitice albe (stele b`tr=ne superdense) au fost v`zute de c`tre astronomii americani orbit=nd una \n jurul celeilalte

Cercet`torii spun c` d=rele de aburi ale avioanelor provoac` mai mult` \nc`lzire global` dec=t dioxidul de carbon pe care \l emit. Norii Cirrus blocheaz` radia]ia de und` lung` [i \nc`lzesc atmosfera.

Smartphone-urile care le dau copiilor acces rapid la net submineaz` controlul parental asupra navig`rii, potrivit unui raport al ministrului tineretului din Marea Britanie, Sarah Teather.

Ultimele [tiri din [tiin]` [i tehnologie: analize [i explica]ii

science photo library, university of manchester

14

Septembrie-Octombrie 2011

Septembrie-Octombrie 2011

Septembrie-Octombrie 2011

13

Adic]iile secolului XXi


Despre dependen]ele noastre de azi [i de m=ine
31

ADIC}IIle
secolului 21
tim cu to]ii cum e s` fim obseda]i de ceva. Fie ai o sl`biciune pentru c=te un pahar, fie \]i modifici maniacal pagina de Facebook sau pur [i simplu de abia a[tep]i s` ajungi acas` pentru a vedea o telenovel`. Statisticile din Marea Britanie vorbesc de la sine. 20% dintre britanici sunt fum`tori. Num`rul dependen]ilor de droguri este de ordinul sutelor de mii, iar 10% recunosc c` iau o form` sau alta de narcotice ilegale. |n plus, aproape un sfert din popula]ie e at=t de atras` de m=ncare, \nc=t din punct de vedere clinic, sunt obezi. Mai mult de 23% din populaie depete cantitatea de alcool recomandat` pe s`pt`m=n`, un britanic g=lg=ind \n medie peste 11 litri de alcool etilic pur pe an. Iar obsesia cu lumea online e at=t de mare \nc=t foarte mul]i \[i petrec o or` pe zi sau mai mult modific=ndu-[i

Tehnologia modern` ne ofer` noi tipuri de obsesii. Dar, spune Paul Parsons, \n]elegem totodat` mai multe despre propriile sl`biciuni

status-ul pe Facebook \n timpul orelor de serviciu.

Noi descoperiri
|ntr-o vreme \n care manifest`m o lips` evident` de voin]`, neurologii ne dezv`luie o nou` imagine a adic]iei [i a proceselor cerebrale din spatele ei. Dependen]a de substan]e, precum consumul de droguri [i adic]iile comportamentale, ca jocurile de noroc, privite \nainte ca lucruri distincte, se dovedesc a fi aspecte diferite ale aceleia[i afec]iuni subiacente. Noi cercetri explic de ce unii dintre noi pot doar cocheta cu activit`]i care dau dependen]`, \n timp ce al]ii sunt prin[i de la prima \ncercare. Odat` cu aceast` nou` \n]elegere a adic]iei vine [i perspectiva unor noi tratamente ce i-ar putea elibera pe mul]i de sub tirania ei. i vine la momentul potrivit. Tehnologiile precum internetul ne tenteaz` mereu cu

Septembrie-Octombrie 2011

Ultimul zbor
41

pE locul pilotului Camerele digitale moderne ne-au oferit imagini superbe ale navetei, att din exterior, ct [i din interior. Aici, comandantul misiunii STS-132, Ken Ham, preg`te[te naveta Atlantis pentru reintrarea n atmosfer`, n mai 2010. L`snd la o parte zarurile de plu[, puntea de zbor, cu afi[ajele sale de sticl`, este foarte departe de computerele [i comenzile din anii 70, de la nceputul erei navetelor spa]iale. for) maxim, non-stop Odat` pornite, rachetele de propulsie ale navetei se transformau n focuri de artificii gigantice, care nu puteau fi controlate sau oprite. Acesta a fost un defect de proiectare foarte serios care a limitat [ansele de salvare ale echipajului. Nicio navet` nu a fost nzestrat` cu module de evacuare, iar nava nu se putea separa u[or de restul echipamentului de lansare n cazul n care ap`rea o defec]iune n timpul lans`rii. Toate capsulele anterioare ale NASA aveau rachete de evacuare sau cel pu]in scaune ejectabile pentru cazurile de urgen]`. Vehiculele viitoare ale agen]iei se vor ntoarce la un design de tip capsul`, n care compartimentul echipajului s` se poat` separa de racheta principal` n doar cteva momente.

Spunem adio celui mai faimos vehicul al NASA

o atErizarE rEuit Controlorii misiunii de la Houston supravegheaz` pe ecrane aterizarea navetei Columbia la baza militar` aerian` Edwards, din California, la ncheierea primei misiuni orbitale din aprilie 1981.

40 Septembrie-Octombrie 2011

Septembrie-Octombrie 2011

se caut` zbor spa]ial


Alternative private pentru zborul n spaiu

era cl`dirilor-gigant

Qp&A iAl S EC
50

Cl`dirile care se \ntind mai departe de c=t vezi cu ochii


g ptu

e b` de n e de sp u co p `u

eg ptu ascuns {arlataniile savante


67

A heo og a spa a ` ne a u ` s` edescope m Eg p u

60 66 68 74 81 102 104

81
sec e e e eg p u u

TROFIM L|SENKO
Pe vremea c=nd \n URSS era penurie de gr=ne, L\senko p`rea un erou. El a spus \n 1920 c` expunerea cerealelor, cum este gr=ul, la frig [i umezeal` le va face s` germineze prim`vara, ceea ce ar produce recolte mai bogate. |mpotriva geneticii conven]ionale, L\senko a pretins c` aceste caracteristici pot fi dob=ndite de o plant` \n timpul ciclului s`u de via]` [i transmise l`starelor. Rezultatele nu i-au confirmat \ns` teoria, dar autorit`]ile i-au ascuns e[ecurile, din motive ideologice. L\senko a devenit unul dintre savan]ii favori]i ai lui Stalin [i a contribuit, prin denun]area teoriilor mendeliene, la \nchiderea [i executarea unor geneticieni sovietici.

MaLCOLM PEaRCE
Obstetricianul a devenit faimos \n 1994, atunci c=nd a tratat o sarcin` ectopic` (\n care embrionul se implanteaz` \n afara uterului, ceea ce poate cauza femeilor moartea prin s=ngerare). Pearce a spus c` mama gravid`, Pacienta X, a n`scut o feti]`. Pearce a mai pretins c` testele sale clinice au ajutat 191 de femei s`-[i p`streze sarcina cu ajutorul unor tratamente cu hormoni. Suspicio[i fa]` de aceste progrese inedite, colegii de la Spitalul St. George din Londra au pornit o investiga]ie care a dovedit c` Pacienta X [i celelalte 191 de femei nici nu existau. Pearce a fost g`sit vinovat de c`tre autorit`]ile medicale [i a fost concediat.

ISaaC NEwTON
Lui Sir Isaac nu-i pl`cea s` \mpart` scena cu altcineva. Dup` ce Newton a descris Legea Gravita]iei \n primul volum din Principia, rivalul s`u, Robert Hooke, a pretins c` descoperirea a fost \nlesnit` de un schimb de scrisori \ntre ei doi. Sir Isaac a ripostat prin \nl`turarea tuturor referin]elor la Hooke din volumul al treilea al c`r]ii, [i este posibil s` fi antedatat povestea m`rului pentru a sugera c` ideea i se datoreaz` doar lui. La sf=r[itul secolului al XVII-lea, Newton [i Leibniz au pretins, fiecare, c` ei ar fi descoperit calculul infinitezimal. Royal Society a format o comisie pentru a rezolva disputa iar Newton, care era pre[edintele Societ`]ii, a scris raportul final.

HwaNg wOO-SuK
Biotehnologul coreean a devenit erou na]ional datorit` a dou` articole publicate \n revista Science, despre clonarea embrionilor umani [i despre producerea celulelor stem tehnici care ar fi ajutat la tratarea bolilor [i la refacerea ]esuturilor. Numai c` acele celule stem erau ob]inute din ovulele donate de colegele sale [i de alte femei care fuseser` pl`tite; o investiga]ie intern` a Universit`]ii din Seul a decis c` rezultatele cercet`rilor sale fuseser` falsificate. Hwang a fost concediat [i Science a repudiat articolele. El primise milioane de dolari ca fonduri pentru cercetare, [i a fost \n cele din urm` condamnat pentru deturnare de fonduri [i \nc`lcare a codurilor bioetice.

aNDREw waKEFIELD
Revista medical` The Lancet a publicat \n 1998 un studiu despre leg`tura dintre vaccinul ROR [i autismul la copii. Autorul principal, Wakefield, a propus suspendarea vaccin`rilor. Studiile epidemiologice ulterioare nu au g`sit \ns` nicio leg`tur`. Autorit`]ile medicale au conchis c` Wakefield a ac]ionat necinstit [i iresponsabil. El a fost g`sit vinovat de malpraxis [i i-a fost suspendat` autoriza]ia de practic` medical`, iar revista British Medical Journal a concluzionat c` falsificase datele. |n ciuda tuturor dovezilor, p`rin]ii au r`mas suspicio[i fa]` de ROR, ceea ce a dus la o cre[tere semnificativ` a cazurilor de rujeol` \nregistrate.

CHaRLES DawSON
Arheologul amator Charles Dawson a f`cut zeci de descoperiri. Cea mai faimoas dintre acestea a fost, de departe, eoanthropus dawsoni, cunoscut ca omul din Piltdown. Prezentat \n 1912 ca veriga lips` dintre om [i maimu]`, fosila este considerat` ast`zi drept o enorm` \n[el`torie. De[i autenticitatea acesteia a fost contestat` imediat, abia \n 1953 o tehnic` de datare chimic` - testul absorb]iei cu fluor a dovedit definitiv c` oasele craniului aveau 600 de ani, iar maxilarul provenea de la un urangutan. De[i nu se [tie sigur dac` Dawson \nsu[i a compus fosila, el a mai falsificat 38 de descoperiri, ceea ce-l face suspect principal.

JOHN waTSON
Faimosul experiment al lui Watson, Micul Albert, ar \nc`lca standardele etice de azi. Psihologul american inspirat de experimentul lui Pavlov, \n care un c=ine a fost f`cut s` saliveze la auzul unui clopo]el, a vrut s` vad` dac` un copil poate fi \nv`]at s` se team` de ceva de care \n mod normal nu-i e fric`. |n 1920, Watson a adus un [obolan unui copil de nou` luni. La \nceput, copilul era fericit s` se joace cu noul s`u tovar`[. Watson a f`cut apoi un zgomot puternic la fiecare apari]ie a [obolanului, ceea ce f`cea copilul s` pl=ng`. Copilul a dezvoltat o fobie fa]` de animalele cu blan`. Nu se [tie dac` frica Micului Albert a persistat (acesta a murit la v=rsta de 5 ani).

HENDRIK SCHN
|ntre 1998 [i 2001, Jan Henrik Schn a publicat peste 70 de articole academice. Cercet`rile sale ar fi revolu]ionat realizarea circuitelor electronice: produc`torii ar fi putut renun]a la semiconductori conven]ionali, cum este siliciul, [i ar fi putut face tranzistori din molecule organice ba ar fi putut chiar cre[te calculatoare. Din fericire, fizicienii au observat nereguli \n articole, iar o investiga]ie a angajatorului lui Schn, Bell Labs, a dovedit c` cercet`rile fuseser` falsificate. 15 articole au fost retrase doar din revistele Science [i Nature. Un fost profesor de-ai s`i a descris scandalul drept cea mai mare \n[el`torie din fizic` din ultimii 50 de ani.

FRa}II BOgDaNOV
|n anii 80, Igor [i Grichka Bogdanov erau cunoscu]i drept prezentatori TV \n Fran]a. Gemenii au studiat apoi fizica [i matematica, public=nd articole teoretice despre Big Bang. Au atras aten]ia \n 2002, \n urma zvonurilor c` articolele erau ni[te \n[el`torii. C=nd unii oameni de [tiin]` au pretins c` lucr`rile lor nu erau altceva dec=t o colec]ie de fraze care sunau bine, presa a spus c` fizica teoretic` a devenit at=t de abstract`, \nc=t nici exper]ii nu mai puteau [ti ce e adev`rat [i ce nu. |n cele din urm`, Centre National de la Recherche Scientifique din Fran]a a examinat tezele de doctorat ale gemenilor, concluzion=nd c` valoarea lor este egal` cu zero.

CHEN JIN
Un informatician t=n`r [i talentat, Chen Jin, s-a \ntors din SUA \n China [i a creat primul microcip chinezesc DSP. Aceast` tehnologie ar fi pus cap`t dependen]ei chinezilor de electronica str`in`, precum [i percep]iei c` nu sunt buni dec=t s`-i copieze pe occidentali. Capabil s` preia p=n` la 200 de milioane de instruc]iuni pe secund`, procesorul Hanxin pentru aparate foto [i telefoane mobile a fost prezentat presei \n 2003. |n 2006, cariera lui Chen luase sf=r[it. Dup` o investiga]ie declan[at` de o postare pe un forum de pe internet, Chen a fost concediat pentru fals [tiin]ific. Tot ce f`cuse el fusese s` [tearg` cuv=ntul Motorola de pe cip [i s` graveze Hanxin.
septembrie-octombrie 2011

Galeria celor mai spectaculoase \n[el`torii din lumea [tiin]ei

desp e o gane e sm u e[ ns nc e e noas e

Ps hopa] [ corporat [t
Ps hopa sun pe oa e d umu e [ n oa e b ou e

Miza uria[` a cursei spa]iale


Un miliard de euro pentru cercetarea spa]iului
Trimite-ne \ntreb`rile tale la:
focus@msgroup.ro
Focus Q&A Frederic Chopin, nr 1A, sector 2, Bucure[ti

60

Q&A iAl Spec


50

Exper]ii

de \ntreb`ri despre corpul t`u

susan blackmore Susan e visiting professor de psihologie la Universitatea din Plymouth. A scris, printre altele, cartea The Meme Machine

Q&A special
81

robert matthews Dup` ce a studiat fizica la Oxford, Robert a \nceput s` scrie c`r]i de popularizare a [tiin]ei. El e visiting reader la Aston University

gareth mitchell Gareth a \nceput ca inginer de transmisiuni, dar ast`zi el realizeaz` emisiunea Digital Planet la BBC World Service

luis villazon Luis a absolvit facultatea de informatic` [i are un masterat \n zoologie la Oxford. Printre altele, el a scris How Cows Reach the Ground

50 de r`spunsuri la \ntreb`ri despre trup [i suflet


Denon AH-D7000 Excelent pentru bas

Septembrie-Octombrie 2011

C~{TI
Jaybird Sportsband 2 Excelent pentru gimnastic`
Pre]: 115 EUR Info: www.jaybirdgear.com

Ia-]i la revedere de la c`[tile incomode [i f`-]i cadou confortul auricular. Rsfa]-te mpreun cu John Minihane
Koss Porta Pro Excelent pentru buzunar
La un pre] modic de numai 20, sunt cele mai ieftine dintre c`[tile testate. La pre]ul acesta, te-ai a[tepta la ni[te c`[ti compromise r`u, dar Koss Porta Pro sunt senza]ionale din punct de vedere auditiv. Eram siguri c` le vom pune \n dificultate cu \nfloriturile instrumentale ale forma]iei Mogwai, dar au produs un sunet minunat, energic [i bine propor]ionat, rezervat de obicei pentru c`[tile de trei ori mai scumpe. Chiar dac sunt foarte ieftine, sunt de-a dreptul impresionante! Se \nt=mpl` s` redea sunete sparte la volume mai mari, dar asta este singura noastr` pl=ngere. Sunt comode \n urechi, [i cu o garan]ie pe via]` inclus` nu e de mirare c` sunt foarte rezistente. Pre]: 703 EUR Info: www.denon.co.uk Trebuie s-o spunem: la peste 685, c`[tile Denon sunt cu siguran]` \n topul celor mai luxoase de pe pia]`. Dar acesta nu e un lucru r`u \n sine pentru c` sunt, pur [i simplu, uimitoare. Basul este principalul atu al acestor c`[ti. Ritmurile de hip-hop [i rap bubuie de-a dreptul prin c`[tile de mahon, cu o bog`]ie [i cu o profunzime imposibil de g`sit \n alt` parte. Rockul cu mult bas, precum cel de la Led Zeppelin, sun` de parc` ai fi \n camer` cu trupa. Sunt f`cute pentru a fi folosite cu echipamente audio de \nalt` calitate, deci nu uita s` cumperi un adaptor care s` le mic[oreze conectorul de 6,3mm p=n` la 3,5mm, ca s` intre \n calculator [i \n MP3 player. Or fi ele ]ip`toare, dar c`[tile pentru sport Jaybird Sportsband 2 se dispenseaz` complet de cabluri datorit` sistemului Bluetooth. Nu vei avea deci cabluri care s` se legene \n timp ce alergi. E foarte u[or s` g`se[ti un telefon mobil compatibil cu ele; trebuie doar s` ape[i butonul principal de pe partea dreapt` [i telefonul t`u se va conecta la ele imediat. Butoanele de pe partea dreapt` sunt superbe, de[i ni s-a \nt=mplat s` \nchidem c`[tile \ncerc=nd s` schimb`m piesa. Calitatea sunetului nu este chiar at=t de bun` precum cea a competitorilor cu cabluri, \ns`, cu ceva distors [i degenerare pe ritmurile de heavy dance, e numai bun` pentru exerci]ii fizice.

5 dintre cele mai bune c`[ti


C`[tile cu care \nve]i ce \nsemn` s` ascul]i muzic`
Septem

Pre]: 20 EUR Info: www.koss.com

CE S URMRETI

Comoditate

Ai dureri dup` o folosire \ndelungat` a c`[tilor? Continu` s` fie comode \n urechi c=nd te deplasezi?

Structur`

C`[tile supraauriculare trebuie s` fie rigide, c`ci nu se dau jos mereu, precum cele intraauriculare. Finisajele ieftine [i benzile pentru cap sub]iri ar trebui evitate.

Valoare

Audiofilii dau cu pl`cere mul]i bani pe c`[ti. Dar oare cele pe care le vrei \[i merit` banii? Nu cumva unele mai ieftine ofer` o calitate similar`?

Calitate audio

E f`r` \ndoial` cel mai important factor. Cau]i sunete calde, bogate, detaliate [i joase. Deci merit` s` \ncerci mai multe perechi.

Testele Focus

Cele mai sub]iri laptopuri: Apple vs. PC

MegaPixel

Vremea Apocalipsei
Acest nor amenin]`tor de cenu[` a ]=[nit din vulcanul Pueyhue-Cordn Caulle din Chile. Lan]ul vulcanic ce fusese inactiv mult` vreme a aruncat cenu[` la o \n`l]ime de 10 km \n aer, oblig=ndu-i pe oficiali s` \nchid` aeroporturile din America de Sud [i s` evacueze 300-500 de oameni care locuiau \n zon`. Fulgerul din imagine e generat chiar de cenu[`, nu de atmosfera din jurul ei. Particulele proiectate \n aer se ciocnesc unele de altele, iar electronii, cu sarcin` negativ`, trec de la o particul` la alta, cre=nd aglomer`ri de molecule cu sarcini pozitive [i negative. C=nd aceste dou` regiuni sunt desp`r]ite, de exemplu de for]a gravita]iei, electricitatea trece prin aerul dintre ele sub form` de fulgere. Nu se cunoa[te \nc` exact cum se separ` particulele \n func]ie de sarcina lor electric`, dar inginerii energeticieni de la New Mexico Institute of Mining and Technology au montat o sta]ie de monitorizare la muntele vulcanic Redoubt din Alaska pentru a afla.

reuters

septembrie-octombrie 2011

septembrie-octombrie 2011

MegaPixel

Adio, Shuttle!
|nainte de a se \ntoarce pe P`m=nt \n naveta ruseasc` Soyuz TM-20, astronautul italian Paulo Nespoli a reu[it s` fac` aceast` incredibil` fotografie. Este prima imagine complet` a unei nave spa]iale andocate pe Sta]ia Spa]ial` Interna]ional` (ISS). Imaginile anterioare au fost f`cute din interiorul navetei Shuttle sau din ISS, astfel c` o imagine complet` a ambelor a fost imposibil` p=n` acum. Nespoli era la bordul navei Soyuz, care p`r`sea sta]ia pentru a \ncepe c`l`toria spre cas`, av=nd aceast` priveli[te nemaiv`zut`. |n timp ce restul echipajului era pe pozi]ii pentru a \ncepe c`l`toria, Nespoli [i-a p`r`sit locul, a plutit p=n` la un hublou al navei [i a f`cut aceast` fotografie. Mai multe se g`sesc pe Twitter, la twitter.com/!/astro_paolo. Cite[te, \n num`rul curent, retrospectiva Science Focus despre Shuttle la pagina 38.

nasa

septembrie-octombrie 2011

septembrie-octombrie 2011

MegaPixel

photolibrary.com

10

septembrie-octombrie 2011

Au \nflorit meduzele
Fotograful elve]ian Franco Banfi s-a scufundat sub un banc de meduze mici, Linuche unguiculata, pentru a realiza aceast` fotografie. Meduzele, m`sur=nd fiecare cam 2 cm \n lungime, formeaz` o eflorescen]` \n condi]ii optime de curen]i oceanici, nutrien]i [i concentra]ii de oxigen. Din ce \n ce mai des astfel de eflorescen]e de meduze ajung la maluri. Se crede c` meduzele prosper` \n zonele moarte ale oceanelor, regiuni ale apei cu niveluri sc`zute de oxigen, unde pe[tii se lupt` \nainte de a fi purta]i de curen]i c`tre mal. Unii \not`tori sunt hipersensibili la forma larvar` a meduzelor mici, ceea ce le provoac` o irita]ie dureroas`, cunoscut` drept erup]ie a \not`torilor \n mare.

septembrie-octombrie 2011

11

Update
sept.-oct. 2011

Ce trebuie s` [tii
Hackerii atac` re]eaua Sony O nou` planet` locuibil`? Epidemia de E. Coli din Germania Stratul de ozon s-ar putea reface p15 p16 p18 p21 Exploratorul spa]ial de la NASA p24

Se \nt=mpl` acum

Super zoom
Un nou microscop ofer` imagini cu virusuri vii
el mai puternic microscop optic din lume a fost creat de oamenii de [tiin]` de la University of Manchester, Marea Britanie. E at=t de puternic, \nc=t le permite cercet`torilor s` vad` obiecte mici de p=n` la 50 de miliardimi dintr-un metru, s` vad` cu claritate \n`untrul celulelor [i virusurile vii \n ac]iune. Microscoapele electronice, care utilizeaz` un fascicul focalizat de electroni, \n loc de lumin`, au fost folosite pentru a vedea obiecte de dimensiuni atomice. Dar au limit`rile lor. Pot fie s` arate detaliile de suprafa]` ale structurilor, fie necesit` sec]iuni extrem de sub]iri ale specimenelor. O alt` tehnic`, microscopia cu fluorescen]` optic`, le d` oamenilor de [tiin]` ocazia de a vedea \n`untrul celulelor prin vopsirea lor, dar vopseaua nu penetreaz` virusurile. Sistemul nostru produce o m`rire optic` de cel pu]in 6.500 de ori, ceea ce era imposibil de ob]inut cu microscoapele optice standard,

explic` omul de [tiin]` Lin Li, director al Centrului de Cercetri pentru Procesarea Laserelor. Profesorul Li a declarat pentru Science Focus c` sistemul \nc` nu e optimizat complet, dar s-ar putea s` nu existe vreo limit` teoretic` a m`rimii unui obiect pentru a fi vizibil. |n urm`torii ani, ne a[tept`m s` ajungem la 20 de nanometri sau chiar mai mult (m`rire de peste 20.000 de ori). |n viitorul apropiat, vom \ncerca s` optimiz`m sistemul pentru a \mbun`t`]i rezolu]ia [i pentru a examina celule vii, bacterii [i virusuri. Profesorul Li vrea s` foloseasc` sistemul pentru a le observa comportamentul, structura intern` [i interac]iunile viruilor, facilit=nd mai buna \n]elegere a cauzelor multor boli. Pentru a demonstra puterea de m`rire a noului microscop, acesta a fost folosit pentru a vedea [an]urile nanometrice ale unui disc Blu-ray.

Cum func]ioneaz`
Undele de lumin` au tendin]a natural` de a se \mpr`[tia [i exist` o limit` a m`surii \n care pot fi focalizate. Limita de difrac]ie fixeaz` rezolu]ia microscoapelor ce folosesc lumina artificial` la aproximativ 200 de nanometri. Dar nanoscopul creat la University of Manchester e altfel. Folose[te lumina emis` de obiectele \nsele, numit` und` evanescent`. Aceasta se estompeaz` repede odat` cu distan]a, dar nu i se aplic` limita de difrac]ie. Echipa de la Manchester a folosit mici boabe de sticl`, microsfere, pentru a concentra undele astfel \nc=t o lentil` de microscop standard s` le poat` detecta.

science photo library, university of manchester

septembrie-octombrie 2011

13

Update

michele famiglietti/ams collaboration, corbis

Pre]ioasa \ncrctur
|n cala navetei spa]iale Endeavour se afl` uria[ul aparat care a fost transportat de curnd pe Sta]ia Spa]ial` Interna]ional`. Spectrometrul magnetic Alpha (AMS) a costat uria[a sum` de 1,5 miliarde de dolari [i are sarcina de a detecta ni[te particule cosmice ciudate. Pe lista de priorit`]i se afl` materia \ntunecat`. Fizicienii [tiu de existen]a acesteia datorit` for]ei sale gravita]ionale ac]ioneaz` asemenea unui clei invizibil care ]ine \mpreun` stelele, care formeaz` astfel galaxii, [i galaxiile formeaz` grupuri locale de galaxii. Singura problem` este c` nimeni nu a putut, deocamdat`, s` afle precis ce este materia \ntunecat`. O ipotez spune c` ar fi alc`tuit` din particule numite neutralino. Dac exist, acestea s-ar putea ciocni ntre ele producnd particule cu sarcin electric care ar putea fi detectate de AMS. Fizician american de origine taiwanez` [i c=[tig`tor al premiului Nobel, Samuel Ting este mintea din spatele proiectului AMS, lansat la bordul navetei Endeavour pe 16 mai.

14

septembrie-octombrie 2011

ULTIMELE CIFRE

de ani au trecut de la apari]ia limbajului uman \n Africa, potrivit unui studiu al University of Aukland despre dezvoltarea vorbirii

150.000

Biologii au identificat algele care ar putea cur`]a canaliz`rile, produc=nd [i biocombustibili. Problema a fost g`sirea acestora care s` poat` tr`i \n acel mediu. Cercettorii au descoperit trei tipuri de microalge c`rora le prie[te apa rezidual` de ora[

e num`rul genelor ce ar putea determina c=t de mult` nevoie avem de cafea. S-a demonstrat c` genele afecteaz` gradul n care metabolizm cafeina

Exper]ii culinari din Mnchen au creat o h=rtie cu senzor pentru ambalajul m=nc`rii, care \[i schimb` culoarea c=nd aceasta se altereaz`. Senzorul reac]ioneaz` la amine biogene molecule produse de hrana alterat`

Detaliile de cont ale utilizatorilor de PlayStation au fost \ntotdeauna vulnerabile

6.000

Hackerii \[i schimb ]inta


Recentul atac asupra re]elei PlayStation (PSN) \n care datele personale ale aproape 77 de milioane de gameri au fost furate din bazele de date ale Sony a ar`tat c` infractorii care se pricep la tehnologie g`sesc noi ]inte \n c`utarea de informa]ii. |n loc s` vizeze b`ncile [i magazinele pentru a ob]ine date despre cardurile de credit, infractorii cibernetici urm`resc tot mai mult re]elele sociale sau de alt tip, care \ncurajeaz` utilizatorii s` introduc` informa]ii personale importante, ce ar putea fi folosite \n scopuri infrac]ionale. Numele utilizatorilor de PlayStation, adresele de acas`, de email, datele de na[tere, parolele [i conturile au fost furate, ca [i ID-urile online de PSN. Hackerii au mai furat informa]ii similare [i de la clien]ii Sony Online Entertainment. B`ncile au sisteme de securitate mult mai sofisticate, spune dr. Blaine Price, expert \n securitatea WEB [i protec]ia datelor de la Open University. De obicei folosesc autentificarea dubl`, ceea ce \nseamn` c` ai nevoie de mai mult dec=t o parol` pentru a-]i accesa contul. Multe site-uri care \]i stocheaz` datele personale nu fac asta pentru c` ar \ngreuna procesul de autentificare. Dar astfel le face mult mai vulnerabile. Adev`ratul risc vine atunci c=nd oamenii folosesc acelea[i parole pentru mai multe conturi online, explic` Price. Dac` a[a stau lucrurile, atunci infractorii ]i-ar putea folosi datele pentru a-]i accesa contul de iTunes, de exemplu, sau ca indicii pentru a intra \n contul t`u bancar online. Dat fiind c` li se cer parole de nenum`rate ori pentru tot felul de servicii WEB, oamenii folosesc de multe ori acelea[i parole sau unele similare, pentru toate conturile. Dar potrivit lui Price, n-ar trebui s` ne mul]umim cu asta. Atacul asupra PSN ar trebui s` fie o trezire la realitate pentru furnizorii [i consumatorii de servicii, spune el. Ne atrage aten]ia c` to]i ar trebui s` \ncerc`m s` folosim parole diferite, iar cel mai bine ar fi s` avem o serie de parole imposibil de memorat, s` le not`m undeva [i s` le ]inem \ntr-un loc sigur.

km

Pirotehnicienii armatei SUA au descoperit c` materialul numit carbur` de bor poate \nlocui compu[ii baza]i pe bariul toxic, folosit la artificiile verzi

VE{TI BUNE VE{TI PROASTE


Oamenii de [tiin]` ai NASA, de la Johnson Space Center, au descoperit c` medicamentele transportate \n spa]iu au un termen de garan]ie mai scurt dec=t pe P`m=nt. Ei recomand` o ambalare special` [i g`sirea unor noi formule chimice, care s` le stabilizeze pentru a-i ajuta pe astronau]ii cu mici afec]iuni.

e distan]a la care un lan] de balene [i-au transmis c=ntecul, din Australia p=n` \n Polinezia Francez`

1.000.000
de metri pe or`, e viteza cu care dou` pitice albe (stele b`tr=ne superdense) au fost v`zute de c`tre astronomii americani orbit=nd una \n jurul celeilalte

Cercet`torii spun c` d=rele de aburi ale avioanelor provoac` mai mult` \nc`lzire global` dec=t dioxidul de carbon pe care \l emit. Norii cirrus blocheaz` radia]ia de und` lung` [i \nc`lzesc atmosfera.

Smartphone-urile care le dau copiilor acces rapid la net submineaz` controlul parental asupra navig`rii, potrivit unui raport al ministrului tineretului din Marea Britanie, Sarah Teather.

septembrie-octombrie 2011

15

Update
Sub Lup
Key-pattern analysis
Ce este? Parolele sunt surprinz`tor de vulnerabile. Ele pot fi citite de hackeri sau pot fi ob]inute prin simple \n[el`torii un e-mail fals prin care, chipurile, banca cere s` verifice pin-ul clientului, de pild`. Dar dac` PIN-ul nu ar mai fi de ajuns pentru a accesa un cont? Dac` ar fi nevoie [i de recunoa[terea unei maniere aparte de a tasta num`rul respectiv? Aici intervine key-pattern analisis (KPA). Nu s-a mai f`cut [i p=n` acum? Ba da, dar studiile precedente au folosit tastaturi speciale pentru a m`sura presiunea cu care utilizatorul apas` fiecare tast` atunci c=nd scrie. Utilizarea pe scar` larg` a acestor proceduri ar fi fost dificil` pentru c` ar fi fost nevoie de tastaturi speciale care s` le \nlocuiasc` pe cele actuale. Studiile respective m`surau timpul scurs \ntre dou` ap`s`ri de taste, nu pe m`surarea perioadei \n care fiecare tast` e ap`sat` - cea din urm` put=nd fi u[or replicat`. De ce acesta ar fi un procedeu mai bun? Nu este necesar dec=t un soft. Utilizatorul tasteaz` parola de c=teva ori pentru a crea un profil al ritmului personal de scriere. Sistemul m`soar` durata \n care fiecare tast` r`m=ne ap`sat`, c=t de repede este introdus` parola [i ritmul cu care sunt ap`sate secven]e de c=te dou` [i trei taste. Cine a venit cu solu]ia? Informaticienii Ravel Jabbour, Wes Masri [i Ali El-Hajj de la American University of Beirut, din Liban, care au publicat un articol \n International Journal of Internet Technology and Secured Transactions.

ESEN}IAL
SPA}IU
O echip de cercettori francezi au anunat c` au identificat prima planet` din afara sistemului solar care ar fi favorabil` vie]ii de tip terestru. Exper]ii de la Institutul Laplace din Fran]a au creat un nou model climatic al exoplanetelor [i spun c` Gliese 581d ar putea fi suficient de cald` pentru a avea oceane lichide, nori [i ploaie. Aflat` la 20 de ani-lumin` de P`m=nt, planeta este unul dintre vecinii no[tri cei mai apropia]i, ceea ce \nseamn` c` vom putea \n cur=nd s`-i analiz`m clima direct prin telescop.

Cele mai importante [tiri din lumea [tiin]ei


ARHEOLOGIE
Sute de artefacte de piatr` de tip neanderthalian au fost descoperite la nord de munii Urali, n Rusia. Artefactele dateaz de acum 33.000 de ani [i se presupune c` reprezint` ultimul refugiu al acestei specii de hominide. Descoperirea sugereaz` c` neanderthalienii au supravie]uit mai mult dec=t se credea. Pn acum, antropologii credeau c` ace[tia ar fi fost \nlocui]i de oamenii moderni acum 50.000-75.000 de ani. Uneltele sunt cercetate \n situl B=zovaia, la picioarele Uralilor Polari.

Planet extrasolar locuibil?

Supravie]uitori

MEDICIN~
Inginerii elve]ieni cerceteaz` posibilitatea folosirii unor turbine minuscule amplasate \n vasele de s=nge pentru a genera microwa]ii necesari func]ion`rii aparatelor medicale. Ideea ar putea fi util` pentru alimentarea pacemaker-elor, a senzorilor de tensiune arterial` sau a pompelor de medicamente. Acum, aceste aparate sunt puse \n locuri u[or accesibile din corp [i necesit` opera]ii periodice pentru \nlocuirea bateriilor. Noua tehnic` ar permite o implantare mai adecvat`.

ENERGIE
Cercet`torii australieni au f`cut o descoperire crucial` pentru crearea de combustibili nepoluan]i [i ieftini. Cea mai dificil` parte a procesului de transformare a apei \n combustibil este separarea hidrogenului de oxigen. Oamenii de [tiin]` au \ncercat cu mari eforturi s` creeze molecule complicate de magneziu, asemenea celor folosite de plante. Recent, s-a descoperit c` aceste molecule se afl` \n birnessit, mineral care se g`se[te din abunden]` [i apare ca o pat` neagr` pe roci.

Pacemaker alimentat de corp

Combustibil nepoluant

hugues pisson/science/aaas, nasa x2, thinkstock x2, photolibrary.com

Maniera de tastare este folosit` ca parol`

16

septembrie-octombrie 2011

ISTORIA LUNII

pE SCuRT
Au ap`rut noi detalii despre planurile Chinei de a avea o sta]ie spa]ial` func]ional` p=n` \n 2020. La o conferin]` de pres` organizat` de Biroul de Inginerie Spa]ial` al Chinei, a fost f`cut public faptul c` se va \ncerca eliberarea a dou` module spa]iale f`r` pilot, Tiangong 1 [i Shenzhou 8, \n a doua jum`tate a acestui an. Acesta ar fi un exerci]iu de asamblare a viitoarei sta]ii. Sta]ia chinezeasc` va avea dimensiuni mai mici dec=t Sta]ia Spa]ial` Interna]ional`, dar va g`zdui, la r=ndul ei, experimente [tiin]ifice. Utilizarea telefoanelor mobile se al`tur` cafelei, \n documentele Organiza]iei Mondiale a S`n`t`]ii, pe lista lucrurilor poten]ial cancerigene pentru om. Dup` examinarea rezultatelor c=torva cercet`ri, un comitet de exper]i a afirmat c` nu se poate elimina ipoteza c` utilizarea masiv` a telefoanelor mobile cre[te riscul de cancer cerebral. |ns` organiza]ia Cancer Research UK a ar`tat pe blogul s`u c`, de[i telefoanele mobile sunt din ce \n ce mai des folosite, num`rul de cazuri de cancer cerebral nu a crescut. Un studiu american pare s` arate c` sunt posibile predic]ii cu privire la viteza cu care progreseaz tehnologia. Deloc surprinz`tor, cercet`torii au descoperit c` tehnologia progreseaz` cu at=t mai lent, cu c=t este mai complex`. Ei au modelat \ns` matematic complexitatea, pentru a face posibile predic]ii mai precise. Informa]iile ar putea fi de folos celor care decid unde s` repartizeze fondurile de cercetare. O nou` form` de terapie celular` ar putea \nsemna c` pacien]ii care fac transplanturi nu vor mai avea nevoie de medicamente imunosupresive. Aceste medicamente \mpiedic` sistemul imunitar al pacientului s` atace organul transplantat, dar persoana respectiv` devine mai vulnerabil` fa]` de infec]ii. |ns` cercet`torii de la Kings College London au creat un sistem care le controleaz` celulele imunitare ale pacientului (celulele T) care ar ataca organul respectiv.
septembrie-octombrie 2011 17

Uneltele neanderthalienilor, descoperite \n Rusia

ANIMALE S~LBATICE
A fost descoperit mecanismul prin care pinguinii pot s` r`m=n` sub ap` pentru mai mult de 20 de minute. Dup` ce petrec cam cinci minute sub ap`, ei trec de la o metod` de producere a energiei cu ajutorul oxigenului (respira]ie aerob`) la una care nu implic` folosirea oxigenului (respira]ie anaerob`). Cercet`torii americani au m`surat nivelul de oxigen din s=ngele pinguinilor imperiali din Antarctica [i au descoperit c` ei folosesc acest procedeu atunci c=nd au prea pu]in oxigen \n mu[chi.

Cum respir pinguinii sub ap

FIZIC~

Electronii chiar sunt rotunzi

Pinguinii trec de la respira]ia aerob` la cea anaerob` pentru a putea sta sub ap` mai mult timp

Cele mai precise m`sur`tori ale electronilor (particulele cu sarcin` negativ` care se rotesc \n jurul nucleelor atomilor) arat` c` ace[tia sunt aproape perfect rotunzi. Este, de fapt, reprezentarea obi[nuit` a electronilor, dar ipoteza supersimetriei, referitoare la interac]iunea particulelor subatomice, prezice c` ace[tia ar putea fi ovali. Echipa de la Imperial College London sper` s` fac` m`sur`tori [i mai exacte \n urm`torii ani ceea ce ar avea implica]ii mari pentru confirmarea ipotezei supersimetriei.

Cel mai cuprinz`tor set de h`r]i ale suprafe]ei Lunii a fost alc`tuit de cercet`torii de la California Institute of Technology. H`r]ile, \ntocmite pe baza datelor colectate de sonda Lunar Reconnaissance Orbiter, lansat de NASA, arat` \n am`nunt prin ce a trecut Luna \n ultimii 4,5 milioane de ani inclusiv craterele de impact. Craterele mai vechi, de exemplu, au fost netezite de meteori]i care au modificat forma ini]ial` a lor. Alte regiuni au reap`rut din cauza erup]iilor vulcanice recente. Uit=ndu-se la aceste caracteristici, cercet`torii ob]in cea mai bun` perspectiv` asupra proceselor care au schimbat fa]a Lunii.

Update
PE SCURT
Condimentul indian numit curcumin` ar putea combate cancerul. C=nd cercet`torii au ad`ugat un compus bazat pe curcumin` pe zonele canceroase, au putut reduce doza de cisplatin, un medicament chimioterapeutic, f`r` vreo reducere a num`rului de celule canceroase omor=te. Oamenii cu cele mai comune forme de boli motoneuronale (MND) au de obicei degete inelare lungi, potrivit noilor cercet`ri. Se crede c` lungimea inelarului indic` valoarea ridicat` a testosteronului prenatal, iar cercet`torii cred c` acesta e un factor de risc pentru dezvoltarea ulterioar` a MND. Atomii de antimaterie au fost captura]i pentru cea mai lung` perioad` de p=n` acum peste 15 minute d=ndu-le fizicienilor posibilitatea de a-i studia. Antihidrogenul creat la Large Hadron Collider (LHC) \n Elve]ia are sarcina opus` hidrogenului, iar cele dou` particule se distrug reciproc, dac` se \nt=lnesc. Cercet`torii de la LHC au creat o sticl` magnetic` ce re]ine antihidrogenul pentru a nu fi expus la materia normal`. Marte va putea fi v`zut` \n 3D c=nd noul rover de la NASA, Curiosity, va ajunge pe Planeta Ro[ie. Agen]ia spa]ial` a anun]at c` acesta va fi aruncat \n spa]iu la sf=r[itul anului [i va avea doi ochi camera din dreapta va privi printr-un obiectiv fotografic obinuit, iar cealalt`, printr-un obiectiv de format mediu. Combinarea imaginilor va da un efect 3D.
press association, alamy, nasa x2

Epidemia de E. coli, provocat de o muta]ie


A \mboln`vit mii de oameni [i a provocat chiar [i c=teva decese, dar oamenii de [tiin]` spun c` forma specific` de E. coli ide la epidemia din Germania a ap`rut din pur` \nt=mplare. Organiza]ia Mondial` a S`n`t`]ii a anun]at c` bacteria care a generat panic` public` publice e o tulpin` nou`, nemai\nt=lnit` la oameni. Aceast` form` nou` nu numai c` poate coloniza intestinul uman, dar produce [i o toxin` deosebit de periculoas. E. coli se g`se[te sub mai multe forme, sau tulpini, [i exist` pretutindeni de fapt tr`ie[te \n intestinul nostru de la na[tere p=n` la moarte. Cele mai multe forme sunt inofensive. Dar unele tulpini produc toxine poten]ial letale. Avem de-a face \n acest caz cu o nou` combina]ie de material genetic de E. coli, ce \mbin` gene implicate \n colonizarea intestinului cu altele care le confer` capacitatea de a produce o toxin` puternic`, spune profesorul Gad Frankel, microbiolog la Imperial College London. Bacteriile E. coli fac schimb de gene tot timpul printr-un proces numit conjugare. Dar adun` ADN [i din mediul \nconjur`tor. Mediul este plin de ADN, spune Frankel. Acestea pot aduna ADN din bacterii sau plante moarte. |n majoritatea cazurilor, acest schimb de ADN scap` complet neobservat pentru c` nu are consecin]e, spune Frankel. Dar \n aceast` situa]ie a al`turat o combina]ie poten]ial letal` de gene. Bacteriile au preluat gene absolut la \nt=mplare. Toxina produs` de E. coli e eliberat` \n intestin, de unde e transferat` \n s=nge. De acolo, poate

ataca rinichii, care par vulnerabili \n mod deosebit la aceast` toxin`, duc=nd la sindromul hemolitic-uremic, ce poate fi fatal. Oamenii de [tiin]` din Germania au analizat toate genele bacteriilor E. coli. Se [tie deja c` au gene care le fac rezistente la multe antibiotice. De asemenea, sunt rezistente la oxizii de teluriu, folosi]i ca agen]i antimicrobiali. E posibil s` fi dezvoltat anumite proteine de adeziune, care le fac greu de \ndep`rtat de pe m=ncare. Tocmai din aceast` cauz`, ro[iile, castrave]ii [i salata au fost suspectate la \nceput de r`sp=ndirea bacteriilor E. coli. Ulterior \ns`, Institutul Robert Koch din Germania, care monitorizeaz` epidemiile, a stabilit c` germenii de fasole au fost sursa r`sp=ndirii bolii.

Geam`na C`ii Lactee


Astronomii au descoperit o galaxie care seam`n` cu a noastr`. Numit` NGC 6744, galaxia spiralat` e la 30 de milioane de ani-lumin` distan]`, \n constela]ia sudic` numit` Pavo. De[i e similar` galaxiei noastre, e cam de dou` ori mai mare dec=t aceasta, av=nd un diametru de 200.000 de ani-lumin`. Fotografia a fost f`cut` de astronomii de la European Southern Observatory.

O analiz` a atmosferei P`m=ntului de deasupra Japoniei, n luna martie, a indicat anomalii electronice [i infraro[ii, care au coincis cu seismele, spun cercet`torii din Rusia [i SUA. Ei sugereaz` c` gazul numit radon este eliberat chiar \nainte de cutremur, ioniz=nd [i \nc`lzind aerul. Acesta ar putea fi un indiciu timpuriu.
septembrie-octombrie 2011

18

Update

Camera smart [tie unde e[ti


Un student de la University of Surrey, Marea Britanie, a inventat o camer` smart care poate urm`ri obiecte [i recunoa[te figuri din orice unghi. Spre deosebire de alte tehnici de urm`rire, Predator \nva]` din gre[eli, fiind astfel un sistem de urm`rire vizual` care \[i \mbun`t`]e[te performan]a, \n timp. Predator e un algoritm pentru urm`rirea unui obiect necunoscut \ntr-o filmare video, spune inventatorul sistemului, Zdenek Kalal. Obiectul e selectat prin desenarea unui chenar \n jurul lui. Imediat, Predator \ncepe s` urm`reasc` mi[carea obiectului, amintindu-[i toate aspectele acestuia [i \nregistr=ndu-le \n memorie. Astfel, Predator poate s`-l identifice mai t=rziu, ori de c=te ori apare \n fa]a camerei. Cu c=t Predator observ` mai mult timp un obiect dat, cu at=t \nva]` mai multe despre \nf`]i[area sa [i \l poate recunoa[te mai bine cu alt` ocazie, spune Kalal. Deci a[a cum oamenii \nva]` mai multe despre cum arat` ceilal]i prin observa]ie [i memorare, Predator urm`re[te indivizii pe m`sur` ce apar [i dispar din \nregistrarea video. Prin faptul c` adun` \n mod constant detalii despre persoana sau despre obiectul filmat, acesta adaug` detalii luate din unghiuri diferite construind o reprezentare tridimensional`, ceea ce permite recunoa[terea obiectului chiar dac` acesta iese din cadru [i reapare \ntr-un unghi diferit. Zdenek spune c` sistemul poate fi folosit at=t de poli]ie, c=t [i de persoanele cu dizabilit`]i, pentru a le ajuta s` controleze dispozitive electronice prin expresii [i gesturi.
Zdenek Kalal a revolu]ionat tehnologia de urm`rire prin camera de luat vederi

Podurile curbate de pe Google Earth


university of surrey, Clement valla x2, nasa, nasa x2, thinkstoCk x2

Suprapunerea podurilor [i drumurilor \n 2D peste terenuri accidentate produce rezultate ciudate

Pare a fi viziunea unui artist asupra unui nou [i \nsp`im=nt`tor rollercoaster, dar sunt imagini ale unor poduri reale, pe Google Earth. Google Earth, varianta online a globului p`m=ntesc, care \]i permite s` prive[ti \ndeaproape cam toate col]urile lumii, a creat aceste imagini distorsionate ale podurilor din cauza felului \n care sunt construite imaginile. Modelele tridimensionale de pe Google Earth con]in numai informa]ii despre teren p`m=ntul sau fundul oceanului. Imaginile bidimensionale prin satelit sunt suprapuse acestora. C=nd podurile \n 2D sunt suprapuse terenului de dedesubt, acestea \i copiaz` contururile, rezult=nd astfel forme curbate.

CE SE |NT+MPLA |N URM~ CU
65 DE ANI Taxa TV este introdus` \n Marea Britanie. Aceasta acoper` emisiunea unui singur canal monocrom [i cost` dou` lire. Taxa radio fusese deja instituit`. 60 ANI CBS devine primul canal TV din lume care transmite un program color, \n care apare Ed Sullivan, \nso]it de alte staruri.

20 septembrie-octombrie 2011

Stratul de ozon s-ar putea reface


Un nou studiu asupra atmosferei de deasupra Antarcticii arat` primele semne ale regener`rii straturilor de ozon. Protocolul de la Montreal din 1989 a interzis utilizarea substan]elor care reduc ozonul, cum este clor-fluor-carbonul (CFC), dar acum o echip` de cercet`tori australieni a putut dovedi c` nivelul ozonului este \n cre[tere. M`surarea efectului este problematic`. Nu vedem evolu]ia pe termen lung a ozonului antarctic din pricina varia]iilor mari de la un an la altul, spune profesorul Murry Salby, fizician climatolog de la Macquarie University din Sydney, autorul studiului pomenit mai sus. Salby [i echipa sa au reu[it s` explice aceste mari varia]ii naturale [i s` le elimine din setul de date ceea ce a permis identificarea tendin]elor de durat`. |n anumi]i ani, deasupra Polului Sud se str=nge mai mult aer rece, astfel \nc=t se formeaz` mai multe cristale de ghea]` \n atmosfer`. Aceste cristale formeaz` suprafa]a pe care clorul din CFC distruge ozonul. Elimin=nd acest efect, oamenii de [tiin]` din Australia au dovedit regenerarea ozonului. Noile date arat` \n mod clar c` Protocolul de la Montreal are efect, spune Jon Shanklin, director al Sec]iei de Meteorologie [i Monitorizare a Ozonului din cadrul British Antarctic Survey, programul na]ional britanic de cercetare din Antarctica. Dar, spune Shanklin, fenomenele complexe din atmosfer` sunt cunoscute drept greu de analizat. De exemplu, o atmosfer` stabil` deasupra Antarcticii \n vara aceasta ar putea duce

PE SCURT
C=inii chiar empatizeaz` cu oamenii. Un studiu recent arat` c` prietenul omului provine dintr-o specie foarte social` de lupi [i spune c` modific`rile biologice produse \n timpul domesticirii [i diversific`rii raselor au sporit capacitatea cerebral` a c=inilor, ceea ce a permis sincronizarea capacit`]ilor lor de empatie cu oamenii. Oamenii de [tiiin]` germani au investigat caracteristicile biomecanice ale p=nzei de p`ianjen. Fibrele acesteia se compun din dou` elemente: unele moi [i amorfe, altele puternice [i cristaline. Pe baza unor simul`ri moleculare, echipa a aflat c` primele \i dau p=nzei elasticitatea [i asigur` distribuirea sarcinii, \n timp ce rezisten]a p=nzei este dat` de num`rul [i distribu]ia subunit`]ilor cristaline. Prima curs` de maraton din lume pentru robo]i cu dou` picioare a fost c=[tigat` de un umanoid miniatural numit Robovie-PC. El a fost cu o secund` mai rapid dec=t cel mai apropiat concurent la un eveniment organizat \n Japonia de o companie constructoare de robo]i, Vstone. Cinci competitori, alimenta]i cu baterii, fiecare \nalt de 30-44 cm, au alergat 422 de ture pe o pist` de alergare de 100 m. Mamele influen]eaz` preferin]ele culinare ale copiilor prin ce m`n=nc` \n perioada \n care al`pteaz`. Cercet`torii din SUA au descoperit c` papilele gustative ale copiilor sunt formate \ntre a doua [i a cincea lun` din via]` de aromele [i gusturile la care sunt expu[i prin intermediul laptelui mamei lor. Evenimentele astrofizice vor fi urm`rite acum pe cer pentru prima oar`: telescoapele puteau observa p=n` acum doar o mic` parte a acestora. Proiectul 4 Pi Sky, finan]at pe o perioad` de patru ani cu trei milioane de euro de c`tre Centrul European de Cercetare, va permite, cu ajutorul a trei telescoape terestre, observarea unor fenomene rare, precum coliziunea stelelor neutronice sau explozia supernovelor.
septembrie-octombrie 2011 21

la o gaur`-record \n stratul de ozon ceea ce s-a [i \nt=mplat deasupra Oceanului Arctic, iarna trecut`. De asemenea, nu am mai avut vreo erup]ie vulcanic` major`, care s` arunce materie \n stratosfer`, \n emisfera sudic`, de ceva timp, spune Shanklin. Dac` vom avea a[a ceva, gaura din ozon ar fi mai ad=nc` [i mai mare dec=t p=n` acum. Stratul de ozon absoarbe lumina solar`, iar astfel o cre[tere general` a acestui nivel ar trebui s` reduc` temperatura, ceea ce ar putea contracara topirea ghe]arilor.

Zdrobitor
Inginerii de la Centrul de Zbor Marshall al NASA au conceput un test care implic` pr`bu[irea unui cilindru cu un diametru de 8,4 metri pe o instala]ie enorm`. Experimentul are o importan]` vital`, permi]=ndu-le cercet`torilor s` modeleze cu precizie modul \n care materialele din care sunt construite rachetele moderne rezist` la solicitare mecanic`. Rezultatele vor fi folosite la proiectarea viitoarei genera]ii de rachete [i rezervoare de combustibil.

Update

Efectele priv`rii de somn asupra creierului


Se [tie de mult vreme c` privarea de somn afecteaz` memoria, dar oamenii de [tiin]` americani au ar`tat exact cum se \nt=mpl` asta \n creier. Cercet`rile lor ar putea duce la terapii care s` ne ajute s` \nvingem tulbur`rile de memorie asociate cu somnul insuficient. Speciali[ti de la mai multe universit`]i americane au analizat rolul unei substan]e numite adenozin`, din hipocamp, partea creierului asociat` cu memoria. S-a stabilit deja c` privarea de somn duce la niveluri crescute de adenozin` \n creier. Oamenii de [tiin]` au realizat dou` experimente pe [oareci priva]i de somn. |ntr-unul dintre ele, [oarecii au fost modifica]i genetic astfel \nc=t s` nu poat` produce adenozin`. Mai precis, erau lipsii de un neurotransmi]`tor care regleaz` produc]ia de adenozin`. |n cel de al doilea experiment, li s-a dat un medicament care blocheaz` asimilarea adenozinei de c`tre celulele nervoase prin blocarea unui anumit receptor. |n ambele experimente, somnolen]a [oarecilor a fost mai redus` dec=t cea a colegilor de cu[c` [i au p`rut feri]i de problemele de memorie asociate cu lipsa somnului. |mpreun`, cele dou` experimente arat` exact de unde vine adenozina [i unde se duce. Pentru a putea preveni una dintre consecinele priv`rii de somn, cum este pierderea memoriei, trebuie s` \n]elegem neap`rat circuitele [i ]intele moleculare, spune profesorul Ted Abel, biolog la University of Pennsylvania, SUA, care a condus studiul. Am reuit s identificm molecula, circuitul celular [i regiunea cerebral`.

Adenozina ar putea de]ine cheia pierderii memoriei dup` privarea de somn

}estoase urmrite prin satelit


Acrilicele folosite la lacul de unghii au fost folosite pentru a ata[a dispozitive de urm`rire a broa[telor ]estoase

science photo library, jim abernethy

Ata[area unui dispozitiv de urm`rire prin satelit de un pui de ]estoas` e dificil`. Carapacea cre[te repede, iar apa de mare erodeaz` majoritatea adezivilor, a[a c` \ncerc`rile de a le urm`ri mi[c`rile au fost f`r` succes. Cu ajutorul unor substane folosite pentru manichiur`, biologii de la Administra]ia Na]ional` a Oceanelor [i a Atmosferei din Miami [i de la Florida Atlantic University, SUA, au g`sit o cale de a le \mbun`t`]i aderen]a. {i unghiile umane [i carapacele sunt din cheratin`, a[a c` au folosit acela[i strat de baz` folosit la manichiur`, pentru a crea un punct de sprijin sigur pentru dispozitive. P=n` acum, nu exista vreo metod` pentru urm`rirea ]estoaselor de mare din momentul \n care ies din ou` [i p=n` se \ntorc \n zonele de coast`. Cercetarea va oferi noi indicii \n vederea protej`rii ]estoaselor.

CE SE |NT+MPLA |N URM~ CU
70 DE ANI Era difuzat prima reclam` TV legal`, la ceasuri de m=n` Bulov, n timpul unui meci de baseball, pe canalul WNBT, numit acum WNBC. 15 ANI NASA anuna c` meteoritul ALH84001 con]ine urme de via]`, iar pre[edintele Bill Clinton a fcut un anun] pentru a marca evenimentul. Anunul a fost \ns` controversat.

22 septembrie-octombrie 2011

Update

NASA dezv`luie o nou` navet`


Poate c` nu are unul dintre cele mai impresionante nume, dar Vehiculul Multi-Func]ional pentru Echipaj (MPCV) ar putea transporta omul \n spa]iu mai departe dec=t a mers vreodat`. MPCV se bazeaz` pe schi]ele pentru naveta Orion, care a f`cut parte din programul Constellation. Anul trecut, pre[edintele Obama a t`iat fondurile pentru Constellation, care includea planuri pentru \nlocuirea navetelor NASA. Companiile private vor prelua rolul principal ndeplinit de navetele NASA transportarea astronauilor [i a echipamentelor c`tre staia spaial, iar MPCV va ndeplini misiuni de distan]` mai lung`. Naveta va transporta astronau]ii pentru misiuni de p=n` la 21 de zile timp suficient pentru a ajunge la un asteroid apropiat. Pentru misiuni mai lungi, pe Marte de pild`, MPCV va fi ata[at la o capsul` mai \nc`p`toare. Naveta \ns`[i va fi folosit` doar pentru lansare [i re\ntoarcere \n atmosfer`. Obama spune c` ar vrea ca astronau]ii s` viziteze un asteroid p=n` \n 2020. Sistem de abandonare a lans`rii Pozi]ionate deasupra panoului de comand`, are propulsoare ce pot ejecta echipajul \n c=teva milisecunde \n caz de probleme la lansare sau la intrarea pe orbit`. Se va deta[a imediat ce MPCV atinge orbita P`m=ntului. Modulul echipajului Fiind singura parte din MPCV care se va \ntoarce pe P`m=nt, aceast` capsul` va ad`posti maximum patru astronau]i, \mpreun` cu proviziile de consumabile [i echipamente. Are un spa]iu locuibil de 8,9 mc cam c=t portbagajul unei furgonete Ford Transit.

Capsula de service Aceasta alimenteaz` MPCV cu aer, ap` [i energie electric`. Poate transporta \nc`rc`turi nepresurizate [i aparatur` [tiin]ific`. {i ea va propulsa MPCV \n spa]iu [i se va separa de capsula pentru echipaj \nainte de reintrarea \n atmosfer`.

{i, \n sf=r[it...
Cluburi mirositoare
Interzicerea fumatului \n cluburi e bun` poate pentru s`n`tate, dar scoate la iveal` mirosul de transpira]ie [i de toalete. Oamenii de [tiin]` de la Delft University of Technology s-au g=ndit s` introduc` mirosuri mai pl`cute de portocale, ment sau ap de mare. Aromele au intensificat dansul, iar clubberii au avut o p`rere mai bun` despre muzic`. A[a c` generatoarele de arome ar putea deveni \n cur=nd la fel de importante precum cele de fum.
Mirosurile de transpira]ie [i de toalet` ar putea fi anihilate \n cluburi

Viermi de ad=ncime
Se pare c` umilul vierme e mult mai rezistent dec=t am fi crezut. Viermii rotunzi au fost descoperi]i la 1,3 km sub scoar]a P`m=ntului, unde se credea c` numai bacteriile pot supravie]ui. Acolo, nivelul de oxigen este de numai 1% din nivelurile din majoritatea oceanelor. Viermii au fost g`si]i \n minele de aur din Africa de Sud una fiind o specie nou`, numit` Halicephalobus mephisto, [i de viermele rotund, Plectus aquatilis.

nasa, orange, sCIenCe PHoTo LIBrarY

24

septembrie-octombrie 2011

CHESTIUNEA ARZ~TOARE

Ronald M. Green e profesor de etic` la Dartmouth College [i autor al c`r]ii Babies by Design: The Ethics of Genetic Choice

cu Ronald M Green

Ar trebui s putem folosi teste genetice pentru angajri? |


n urma crizei financiare, aten]ia s-a \ndreptat spre capacitatea bancherilor [i a managerilor de fonduri private de a lua decizii potrivite. Dar cum ar fi dac` am putea angaja oameni programa]i s` rezolve lucrurile bine genele lor predispun=ndu-i s` ia decizii inteligente? Probabil c` directorii de banc` ar fi \nc=nta]i s` aib` angaja]i cu fler financiar \nn`scut. {i dac` noile cercet`ri de la California Institute of Technology (Caltech) vor avea succes, va fi posibil \n viitorul apropiat. Se [tie c` purt`torii unui anumit tip de gen` MAOA, MAOA-L, sunt predispu[i spre agresivitate. Ca urmare, MAOA-L a fost poreclit` gena r`zboinic`. A[a c` oamenii de [tiin]` de la Caltech au vrut s` vad` dac` purt`torii de MAOA-L erau mai predispu[i spre asumarea de riscuri \n contextul deciziilor financiare. A[a a fost. Purt`torii de MAOA-L au luat decizia mai riscant` \n 41% din cazuri, \n timp ce purt`torii de MAOA-H au f`cut asta \n 36% din cazuri. La o examinare mai atent` a datelor, cercet`torii au f`cut o descoperire nea[teptat`. De[i purt`torii MAOA-L riscau mai mult, ei luau decizii financiare optime mai des dec=t cei cu MAOA-H. R`zboinicii genetici nu erau numai \ndr`zne]i, ci [i ni[te oameni care \[i asumau riscul \n chip inteligent. Paradoxal, de[i legisla]ia din Marea Britanie \mpiedic` patronii s` aplice teste medicale poten]ialilor angaja]i, interdic]ia nu se aplic` testelor genetice pentru competen]`. {i, de[i ne putem \ntreba dac` un avantaj de 5% ar justifica efortul test`rii genetice la locul de munc`, c=nd vine vorba de sume imense, micile procente produc profituri enorme \n industria bancar`. Iat` \ns` [i c=teva cuvinte de prevenire. Mai \nt=i, c`ile program`rii genetice pot fi greu de identificat. Cercet`torii de la Caltech recunosc c` performan]a \mbun`t`]it` ar putea avea o alt` surs` dec=t cea genetic`, precum inteligen]a sau abilitatea de calcul. Dar nu e nimic \n neregul` cu angajarea unor oameni mai inteligen]i. Angajatorii ar putea chiar s` lase deoparte chestiunea legat` de modul \n care ace[ti magicieni ai finan]elor aduc profit, at=ta timp c=t

Testele genetice pentru competen] sunt deja permise


fac asta. De fapt, ar putea s` cear` o extindere a testelor genetice pentru a descoperi genele implicate \n obinerea unor scoruri mari la testele de IQ. {i unii au cerut asta. Problema mai serioas` e c`, de[i ar putea fi pu]in mai probabil ca purt`torii de MAOA-L s` posede \n general un fler financiar sporit, nu se poate spune nimic sigur despre un individ anume. Manifestarea genetic` e afectat` nu numai de mediul extern, ci [i de mediul din cadrul genomului \nsu[i. Mul]imea enorm` de gene pe care le are fiecare le face s` fie influen]ate unele de altele. Asta \nseamn` c` cine are de g=nd s` foloseasc` informa]iile genetice pentru a ob]ine profit trebuie

s` aib` grij`. |n loc s` angajeze un magician al finan]elor, s-ar putea alege cu un maniac ruin`tor. Suntem abia la \nceputul erei genomului. Studiul de la Caltech spore[te informa]iile cu privire la rolul pe care factorii genetici \l au \n modelarea temperamentului sau a comportamentului, dar folosirea acestora de c`tre companii ar fi o decizie pripit ([i chiar imoral). E posibil, totui, ca n viitor informaia genetic s ne permit s ne identificm aptitudinile i s ne alegem cariera. Deocamdat`, directorii de b`nci [i [efii din alte ramuri industriale ar trebui s` abandoneze visul avantajului competitiv oferit de genetic.

Spune-ne ce crezi
Ar trebui ca testele genetice de aptitudini s` influen]eze decizia de angajare?

focus@msgroup.ro

septembrie-octombrie 2011 25

Update

Analistul

tiin]a oarb

Lauren]iu Staicu
acceptarea ei ne-ar schimba o serie de convingeri ferme i ncetenite, atunci o vom ignora. Dar nu cu bun tiin ci, asemeni ginii, poziionndu-ne astfel nct s nu o putem vedea! Sociologul american susine c n felul acesta oamenilor de tiin le pot scpa explicaiile multor fenomene pentru c, n mod tacit, ele sunt privite n snul comunitii de cercettori ca fiind prea improbabile pentru a fi luate n serios. Unul dintre exemplele pe care le d Westrum este sindromul copilului btut care, n anii 50, a dat serioase dureri de cap medicilor. Rnile, vntile i fracturile copiilor erau puse toate pe seama unor accidente. Nu exista, la acea vreme, ideea c e posibil ca un printe care nu este alcoolic i nu sufer de tulburri psihice s i rneasc

saltai zilnic de un numr impresionant de descoperiri fcute de savani din toate colurile lumii, am ajuns s-i privim pe oamenii de tiin ca pe nite eroi ai adevrului! Ei bine, cine ar putea s cread c [i cei mai buni dintre ei pot s sufere, uneori, de ceea ce se cheam orbul ginii? i totui, se pare c aa stau lucrurile. Cel puin aa susine profesorul Ron Westrum, de la Eastern Michigan University, din Statele Unite, specialist n sociologia tiinei i tehnologiei. n unele situaii, experii sunt la fel de ignorani ca oricine altcineva i nu reuesc s vad explicaia unui fenomen, dei aceasta se afl chiar sub nasul lor. Motivul ar fi acela c, susine Westrum, n general oamenii nu vor s vad dect ceea ce pot accepta. Dac explicaia unui fenomen este contraintuitiv sau dac

Uneori, exper]ii nu reu[esc s vad explica]ia unui fenomen, de[i aceasta se afl chiar sub nasul lor

DANHilliARD.CO.UK

intenionat copilul. Acest lucru a f`cut ca medicii din ntreaga lume s nu vad ceea ce se afla, literalmente, sub ochii lor: copiii erau btui de propriii lor prini. Situaia s-a schimbat abia n 1962, cnd C. Henry Kempe, eful seciei de pediatrie de la University of Colorado, a publicat un studiu n care vorbea deschis despre posibilitatea ca micuii s fi fost abuzai de propriii prini. Odat spart gheaa, s-a dovedit c existau mii de astfel de cazuri, despre care nimeni nu spusese nimic pn atunci pentru c prea revolttor s presupui c un printe i-ar maltrata propriul copil. i totui, uneori aa se ntmpl. n psihologia social, acest scenariu poart numele de ignoran colectiv. Westrum mai d un exemplu care e de-a dreptul hazliu. Savanii britanici tiau de mult vreme c exist o gaur de ozon n atmosfera din jurul Pmntului. Cu toate acestea, au inut informaia secret, de team c se vor face de rs n ochii colegilor americani, care aveau instrumente mai performante i totui nu observaser nimic. tirea despre bre a devenit public abia dup ce americanii au recalibrat computerul care opera satelitul lor Nimbus 7 i au observat i ei existena acesteia. Cte alte astfel de hidden events, cum le numete Westrum, exist n prezent e greu de spus. Sociologul american spune c e posibil ca un astfel de caz s fie i sindromul abduciilor extraterestre. Dei exist foarte multe persoane care susin c au fost rpite de extrateretri, nu prea exist oameni de tiin care s ia n serios aceast posibilitate. Ar fi de-a dreptul ridicol, nu-i aa? Eu sper ca n acest caz Westrum s se nele. Nu de alta, dar ar fi prea de tot ca posibilitatea existenei unor alte fiine inteligente n Univers s fie bgat sub pre doar pentru c oamenii de tiin nu pot s conceap aa ceva!

26 septembrie-octombrie 2011

COMENTATORII NO{TRI

Analistul Lauren]iu Staicu Laureniu i-a luat doctoratul n 2002, cu o tez n domeniul filosofiei tiinei. n prezent este confereniar i directorul Departamentului de Filosofie Teoretic la Universitatea din Bucureti. Viitorologul Lesley Gavin Ghicitoare profesionist`, Lesley a lucrat pentru British Telecom ca viitorolog, dup` o carier` \n afaceri. Este consilier la Comisia European` [i consultant al mai multor companii. Insider Henry Gee Senior editor pentru respectata publica]ie [tiin]ific` Nature, Henry este autorul mai multor volume, printre care The Science of Middle Earth. Analistul Robert Matthews Dup` ce a studiat fizica la Oxford, Robert a \nceput s` scrie c`r]i de popularizare a [tiin]ei. El este visiting reader \n [tiin]e la Aston University. Medicul Michael Mosley Dup` studii de medicin`, Michael s-a al`turat BBC [i a devenit prezentator, scriitor [i produc`tor. Este omul cu [tiin]a de la The One Show [i a prezentat documentarul The Story of Science.

Insider

Henry Gee

Eco-scepticul

Tom Heap

Problema lui Potter este de a face incredibilul credibil


B`nuiesc c` era inevitabil dup` Harry Potter [i Talismanele Mor]ii Partea 1 de anul trecut, ne-am delectat cu Partea a 2-a, marele final. Trebuie \ns` spus c` aceast` odisee a t=n`rului vr`jitor, ce dureaz` de zece ani, nu a prea satisf`cut a[tept`rile [tiin]ifice. Problema e c` lumea imaginat` de Rowling nu are suficient` coeren]` pentru a-i permite [tiin]ei s` o explice. E adev`rat, vr`jile care invoc` ceva din nimic ar putea fi explicate prin imitarea la scar` macroscopic` a proceselor din lumea subatomic`, \n care particulele apar de nic`ieri [i unde lucruri nea[teptate devin posibile. Dat atunci de ce nu pot vr`jitorii s` creeze m=ncare din nimic, dup` cum explic` Hermione \n Talismanele Mor]ii? Alte tipuri de magie sfideaz` [tiin]a complet. Po]iunile, de exemplu. Cum poate un amestec din piele de [arpe [i splin` de vidr` (s` zicem) s` compun` o b`utur` care s` schimbe \nf`]i[area cuiva? Pe scurt, nu poate. Protestez prea mult? P=n` la urm`, fantezia \ndr`znea]` urm`re[te s` distreze, nu s` instruiasc`. Dar ca om de [tiin]`, lucrurile astea m` deranjeaz`. A[a cum marele maestru hobbit Tolkien explica \n eseul s`u On Fairy Stories c` povestirile fantastice nu trebuie s` fie realiste, dar trebuie s` lase loc pentru suspendarea incredulit`]ii [i pentru asta, o lume fantastic` trebuie s` fie consistent` cu sine \ns`[i. |n timp ce e[ti conectat la lumea imaginar`, nimic nu trebuie s`-]i tulbure credin]a temporar` c` dragonii, elfii [i vr`jile exist` cu adev`rat. Dar, cu toate rezervele mele [tiin]ifice, le-am citit copiilor mei toate c`r]ile, chiar de mai multe ori. {i am fost [i la cinema, la premiera acestei ultime produc]ii a seriei. A[a cum spunea Noel Coward, nu putem dec=t s` ne minun`m de puterea muzicii ieftine.

m putea absorbi at=ta energie eolian` prin construirea de turbine, \nc=t risc`m s` modific`m clima, adic` exact ceea ce voiam s` evit`m cu ajutorul lor. Aceasta e teoria provocatoare a lui Axel Kleidon, biochimist la institutul Max Planck, din Germania. Arderea combustibililor fosili furnizeaz` \n prezent \n jur de 17 trilioane de wa]i pe \ntreaga planet` [i, sugereaz` Kleidon, dac` i-am \nlocui cu resurse regenerabile, mai ales eoliene, am afecta serios echilibrul de energie al climei. Exploatarea la scar` larg` a energiei eoliene va avea inevitabil urm`ri asupra atmosferei, spune Kleidon. Pentru c` folosim at=t de mult` energie gratuit` [i tot mai mult` \n fiecare an, vom seca rezervorul energetic. Acest concept de energie gratuit`, sau util`, e esen]ial pentru teoria sa. Turbinele transform` puterea eolian` \n electricitatea care, aproape indiferent de utilizare pentru calculatoare sau chiar pentru ma[ini electrice devine c`ldur` rezidual`, inutil`. Dac` am procesa cantit`]i substan]iale de energie eolian` prin intermediul turbinelor, Kleidon crede c` asta ar \nsemna dublarea concentra]iilor atmosferice de dioxid de carbon. Pentru o respingere [tiin]ific` pe deplin documentat` a acestei idei ar fi nevoie de o carte, de un computer uria[ [i de un creier mult mai mare dec=t al meu, dar iat` c=teva motive intuitive pentru care o consider absurd`. Ultima dat` c=nd am c`utat o prognoz` meteo, am zburat cu avionul sau am auzit [tiri despre v=rful Everest, \mi aduc aminte

Problema turbinelor eoliene a fost exagerat`


c` vremea era destul de vijelioas` acolo sus. Chiar dac` morile de v=nt s-ar r`sp=ndi c=t vezi cu ochii, cum ar putea domoli v=ntul care circul` la c=]iva kilometri deasupra capetelor noastre? {i oricum nu vom ajunge s` avem at=tea turbine. Profesorul David Mackay, fizician [i consilier [tiin]ific la Departamentul de Energie [i Modific`ri Climatice, apreciaz` c` pentru a genera pu]in peste 10% din necesarul energetic al Marii Britanii din energie eolian` ar fi nevoie de o f=[ie de turbine lat` de 4 km, care s` se \ntind` de-a lungul \ntregii coaste. Dar oare aceste legi sprijin` pozi]ia lui Kleidon? Unul dintre pericolele binecunoscute ale \nc`lzirii globale e faptul c` \nc`lzirea u[oar` ar genera furtuni violente [i v=nturi puternice. Asta sugereaz` c` o u[oar` acumulare de c`ldur` poate fi reconvertit` \n v=nt [i vreme pl`cut` - exact tipul de energie gratuit` pe care Kleidon crede c` o epuiz`m. Chiar presupun=nd c` ar avea dreptate, [i c` sec`m aceast` energie, omenirea ar putea astfel s` \mbl=nzeasc` ferocitatea fenomenelor naturale. Apoi mai e [i istoria. Acum mult` vreme, planeta noastr` era plin` de p`duri, [i toate acele crengi leg`nate de v=nt trebuie s` fi atras trilioane de wa]i din aer. Cum a rezistat lumea? Mai recent, v=ntul a transportat milioane de nave comerciale de-a lungul oceanelor. Oare asta a necesitat mai mult efort dec=t \nv=rtirea lamelor de turbin`? ideile lui Kleidon genereaz` specula]ii interesante, dar ca argumente \mpotriva energiei eoliene, sunt supraestimate.

SPUNE-NE cE crEzi
Sunt fermele eoliene d`un`toare?

focus@msgroup.ro
septembrie-octombrie 2011 27

Po[ta

C=[ti

Scrii [i

gi

loc \n altul ca s` ob]in o h=rtie, [i a[tept un articol pe aceast` tem` de la revista dumneavoastr` (care, apropo, \mi place FOaRte mult!). :) Alexandra Lungu, e-mail

Spune-ne ce crezi! A[tept`m reac]iile [i comentariile voastre la articolele din Science Focus

M=ncarea viitorului
Pe mine nu m` deranjeaz` VIITORULUI absolut deloc ideea mnc`rii clonate. Un mare efect asupra mentalit`]ii tineretului(care este probabil mai deschis la asemenea idei) este dup` p`rerea mea [i mediatizarea negativa, [i uneori plin` de scepticism. Mereu un nu categoric treze[te o dorin]` de a ncerca lucruri noi. la [coal` majoritatea profesorilor ne spun c` asemenea blasfemii sunt total degenerate [i murdare. n concluzie nu cred c` popula]ia viitoare va avea mari probleme n acceptarea c`rnii clonate. Carla Sas, e-mail
M+NCAREA VIITORULUI

M=ncarea
|

n acest an, popula]ia Globului va ajunge la 7 miliarde. Cu at=tea guri de hr`nit, ar putea carnea sintetic` satisface nevoia din ce n ce mai mare de mncare ? JV Chamary ncearc` s` afle
Conform previziunilor Na]iunilor Unite, popula]ia Globului va dep`[i pragul de [apte miliarde pe 31 octombrie 2011. Pn` n 2050, planeta noastr` va avea nou` miliarde de oameni. Oamenii au nevoie de animale pentru carne [i produse lactate, fapt care creeaz` o presiune considerabil` asupra resurselor aproape epuizate [i asupra pie]ei imobiliare. Fermele de animale ocup` n momentul de fa]` 30 la sut` din suprafa]a terestr` a Planetei (excluznd zonele glaciare), iar produc]ia de carne este de 228 de milioane de tone pe an.

PABLO BERNASCONI

n clipa de fa]`, carnea viitorului nu este dect o gr`m`joar` amorf` de culoare alb` ntr-un vas Petri. Mai avem un pic, recunoa[te profesorul Mark Post, ziolog la Maastricht University (Olanda). Am f`cut mari progrese, dar tot arat` ca un mu[chi mort pentru c` nu [tim cum s` l aducem la via]`. Pentru inginerii de ]esuturi ca M. Post, scopul nal e s` creeze carne sintetic`, iar aceasta s` aib` \nf`]i[area [i gustul celei reale. Chiar dac` nu toat` lumea este atras` de aceast` idee, carnea sintetic` ar putea deveni, ntr-o zi, o necesitate.

Pentru satisfacerea cererii n viitor, Organiza]ia Na]iunilor Unite pentru Alimenta]ie [i Agricultur` (ONUAA) estimeaz` c` produc]ia anual` de carne va trebui dublat`, la 463 de milioane de tone, pn` n 2050. De[i tendin]ele arat` c` nevoile popula]iei din America de Nord [i Europa de Vest vor r`mne mai mult sau mai pu]in acelea[i, cererea va cre[te din cauza ]`rilor n curs de dezvoltare cum ar China. Pe m`sur` ce unele ]`ri devin mai bogate, oamenii vor s`-[i mbun`t`]easc` alimenta]ia cu produse de calitate

54 Iulie-August 2011

Iulie-August 2011 55

Scrisoarea c=[tigtoare Peste 100 de ani: din jurnalul unui b`ie]el de 10 ani
Deocamdat` merg la cursuri la centrul Regional de Studii, unde la orele teoretice suntem o parte copii din regiune, o parte proiec]ii ale copiilor din alte regiuni, care ns` ne pot vedea pe noi la fel de bine cum noi i vedem pe ei. Mama [i tata mi-au spus asear` c` mi-au urm`rit prezentarea despre meduzele luminiscente [i li s-a p`rut foarte bine documentat`. [ti]i, p`rin]ii ne pot urm`ri vizual [i acustic la cursurile teoretice. De asemenea, ei m` pot localiza oriunde m-a[ afla, prin cipul din bra]. Cnd m` voi fi ntors din expedi]ia n jurul P`mntului, cipul mi va fi extras. Atunci voi fi considerat deja un b`iat mare. abia a[tept ca la 14 ani s` m` nscriu la Descoperirea P`mntului, un program prin care copiii de aceast` vrst` parcurg n 45 de zile cele mai diverse locuri de pe P`mnt, de la de[erturi, p`duri ecuatoriale, oceane [i mun]i, pn` la poli. acum dou` zile m` jucam cu pisica noastr`, [i m-a zgriat un pic cam tare, dar chitul nanomedical mi-a reparat ]esuturile a[a de bine, c` nu se mai vede nici un semn. Str`bunicul nu m` l`sa s` m` folosesc de micii robo]ei; el spunea c` o julitur` nu stric`, face chiar bine. ne-am ntlnit recent cu fratele mamei, care a fost operat n ora[ul nostru de c`tre un medic aflat la mii [i mii de kilometri distan]`. Interven]ia nu a fost complicat` [i se efectueaz` peste tot n lume de zeci de ori pe zi, dar bunicii mei tot se mir`, ct de mult a progresat tehnologia, nct acum medicul nici nu mai trebuie s` fie prezent ca s` te vindece. Se las` seara. M` duc s` mi petrec urm`toarele ore la Observatorul astronomic, de unde pot urm`ri evolu]ia buc`]ilor de roc` desprinse din lun` dup` impactul de acum 10 ani cu un meteorit uria[. Viktoria Veress, e-mail

Autorii celor mai interesante 10 scrisori trimise pn` la data de 1 octombrie vor fi premia]i cu c=te un software antivirus din noua genera]ie v5 de la ESET NOD32

Nepotul meu, androidul


cercet`rile despre re]ele neuronale ne vor permite s` ne transform`m creierul \ntr-o re]ea, prin intermediul pl`cilor cu electrozi implantate \n creier. Vom fi propriul nostru calculator. Fiecare zon` va putea fi controlat` direct, independent de celelalte. |nv`]atul se va putea face mult mai rapid [i eficient, desc`rc=nd sute de pagini pe secund` \n creier. asta ridic` ni[te probleme: sentimentul de reu[it` al oamenilor \nv`]a]i prin aceast` metod` va fi sc`zut, c`r]i de 300 de pagini vor fi citite \n c=teva secunde, r`pind din pl`cerea lecturii, dar se va produce o educare \nalt` \n masa popula]iei. aici apare o problem`: cum vom opri situa]ia s` degenereze \ntr-un Matrix real? Fie inginerii vor implementa o limitare hardware/ software a interfe]ei, care s` nu
Bine a]i venit \n

2111

BAXTER DESPRE 2111

Ce \i a[teapt` pe urma[ii no[tri? Stephen Baxter c`l`tore[te \n viitor s` vad` cum va fi lumea peste 100 de ani...
IANUARIE 2111: Recenta deschidere a unei capsule \ngropate de elevii din Londra exact acum 100 de ani, \n ianuarie 2011, a deschis o discu]ie aprins` despre secolul trecut [i despre riscurile profe]iilor. Specula]iile copiilor despre viitorul lor ne permit s` privim cu al]i ochi prezentul nostru, 2111, prin ochii celor din trecut. Unele din speran]ele copiilor nu s-au realizat nu purt`m costume argintii [i nu zbur`m \n ma[ini cu reac]ie, de[i chiar avem ora[e pe Lun`! Pe de alt` parte, nici lucrurile de care s-au temut mai mult catastrofa climatic` sau r`zboaie apocaliptice pentru resurse nu s-au \nt=mplat. {tiind cum s-au petrecut lucrurile, multe din tr`s`turile lumii noastre puteau \ntrev`zute \n lucrurile care \ncepuser` deja s` se \nt=mple \n 2011. {i de[i anumite tendin]e

THE WHITE BALANCE

au continuat conform a[tept`rilor, mai ales \n privin]a schimb`rii climatice, domenii precum epuizarea resurselor, dezvoltarea inteligen]ei articiale [i tehnologia comunic`rii s-au dovedit a pline de surprize, pl`cute [i nepl`cute. S-au pierdut multe, dar am p`strat [i mai multe. Poate copiii de acum un secol ar recunoa[te c` lumea lui 2111 ar putut mult mai rea...

32 Iulie-August 2011

Iulie-August 2011 33 35

Detalii privind regulamentul pe www.sciencefocus.ro

Suntem deja \n viitor!


ceea ce vreau Bine a]i venit \n \ns` s` v`d, ceea ce sper c` o s` v`d \n viitor (sau copiii mei, dac` vorbim despre 100 de ani mai incolo...) este g`sirea unei solu]ii la birocra]ia excesiv` prin stocarea tuturor datelor personale \ntr-un singur loc. am

2111

Ce \i a[teapt` pe urma[ii no[tri? Stephen Baxter c`l`tore[te \n viitor s` vad` cum va fi lumea peste 100 de ani...
IANUARIE 2111: Recenta deschidere a unei capsule \ngropate de elevii din Londra exact acum 100 de ani, \n ianuarie 2011, a deschis o discu]ie aprins` despre secolul trecut [i despre riscurile profe]iilor. Specula]iile copiilor despre viitorul lor ne permit s` privim cu al]i ochi prezentul nostru, 2111, prin ochii celor din trecut. Unele din speran]ele copiilor nu s-au realizat nu purt`m costume argintii [i nu zbur`m \n ma[ini cu reac]ie, de[i chiar avem ora[e pe Lun`! Pe de alt` parte, nici lucrurile de care s-au temut mai mult catastrofa climatic` sau r`zboaie apocaliptice pentru resurse nu s-au \nt=mplat. {tiind cum s-au petrecut lucrurile, multe din tr`s`turile lumii noastre puteau \ntrev`zute \n lucrurile care \ncepuser` deja s` se \nt=mple \n 2011. {i de[i anumite tendin]e

THE WHITE BALANCE

au continuat conform a[tept`rilor, mai ales \n privin]a schimb`rii climatice, domenii precum epuizarea resurselor, dezvoltarea inteligen]ei articiale [i tehnologia comunic`rii s-au dovedit a pline de surprize, pl`cute [i nepl`cute. S-au pierdut multe, dar am p`strat [i mai multe. Poate copiii de acum un secol ar recunoa[te c` lumea lui 2111 ar putut mult mai rea...

32 Iulie-August 2011

Iulie-August 2011 33 35

putea avea, de pild`, o cartel` de identitate care s` con]in` de la date de identificare p=n` la toat` istoria medical`; dreptul de a conduce, dreptul la vot, dreptul de a trece grani]a, cazierul, cartea de munc`, taxele [i impozitele; totul ar putea fi track-uit mult mai u[or dac` ar fi centralizat \ntr-o baz` de date din care fiecare lucr`tor s`-[i extrag`

aceste date [i s` le updateze constant. Mul]i ar putea zice c` este o \nc`lcare a intimit`]ii, dar... cine nu are nimic de ascuns, nu poate s` piard` nimic, corect? iar cei care au ceva de ascuns, pot convinge lumea c` ceea ce fac ei nu e nici anormal [i nici periculos. a[tept cu ner`bdare ziua \n care nu va mai trebui s` fug dintr-un

BAXTER DESPRE 2111

the white balance

SPUNE-NE

BAXTER DESPRE 2111

CE CREZI

focus@msgroup.ro Revista Focus, Frederic Chopin, nr 1A, sector 2, Bucure[ti

|n afara cazurilor \n care corespondentul exprim` dorin]a ca opiniile sale s` nu fie publicate, se presupune c` acestea sunt oferite spre publicare. Ne rezerv`m dreptul de a edita textele trimise.

28 septembrie-octombrie 2011

BAXTER DESPRE 2111

M+NCAREA VIITORULUI

Science focus
Edi}iA ROM+NEASC~ EditORiAl Redactor-[ef Radu Cristescu Senior Editor lauren]iu Staicu Secretar de redac]ie Corina Grigoriu Art director R`zvan Bucur tehnoredactor Mircea-liviu Nea]u COlABORAtOR Florentina Ciuverca CORECtuR~ www.corectur`.ro PR MANAGER Ana Oprea AdvERtiSiNG SAlES diRECtOR Alina Brohanschi PRiNt SAlES MANAGER Bianca B`di]`, Sorin Gheorghe tRAffiC Diana Cerchez diRECtOR fiNANCiAR Ana Predescu AdMiNiStRAtiv Florin Cotig` tiPOGRAfiE Infopress Group EditOR

cite[ti revista din scoar]` \n scoar]` [i mai ales am intrat pe internet pentru a c`uta am`nunte noi despre anumite personalit`]i sau tehnologii prezentate. Printre plaja de reviste de cele mai multe ori neinteresante dupa prima lectur`, Science Focus este total diferit`, o voi colec]iona [i reveni cu pl`cere la articolele ei! Lumini]a Dumitru, e-mail

Viitor mai mult ca perfect


Vom avea mai multe pasiuni [i pentru c` vom tr`i p=n` la 150 de ani, num`rul pasiunilor va fi impresionant. Vom avea cl`diri \mbr`cate \n plante [i acoperi[urile vor folosi ca baz` pentru miniparcuri la \n`l]ime. Vom fi mai creativi, mult mai creativi [i mai umani. ne vom folosi mult mai mult capacit`]ile intelectuale. ne va interesa sincer ce se \ntampla cu planeta noastr` [i ne vom uni for]ele indiferent de religie sau alte limit`ri ca s` avem o planet` frumoas`. Vom face mult sport. Vom c`l`tori mult. cred c` am \nceput deja... Alina Liciu, e-mail

permit` imersiunea 100%, fie se vor pune restric]ii asupra perioadei permise de mod FullSenses, iar acest mod va fi permis doar \n zone special amenjate [i supravegheate Alexandru Ioan Pop, e-mail

Felicit`ri pentru ini]iativ`!


V-am descoperit \ntr-un chio[c din zona Unirii \n diminea]a aceasta [i de atunci fac ce fac [i \mi arunc un ochi \n revist`, z=mbind complice

la g=ndul articolelor pe care le voi savura. cred c` am studiat 10 minute coperta, nereu[ind s` m` hot`r`sc unde s` deschid, toate sunt de interes, in]elegi chiar daca nu e[ti \n domeniul respectiv, sunt informa]ii scurte, dar care te updateaz`. |mi place formatul, pozele sunt de calitate [i originale... cuprinsul structurat, dar variat \n acela[i timp. Mi-a atras aten]ia sigla bbc [i am descoperit cu pl`cere c`

M S G Romania
Media Sport Group Edi}iA BRitANiC~ EditORiAl Editor Jheni Osman deputy Editor Andy Ridgway Production Editor Robert Banino features Editor Jv Chamary Reviews Editor daniel Bennett Website Assistant louise Ridley Science Consultant Robert Matthews Contributing Editor Emma Bayley ARt & PiCtuRES Art Editor Steve Sayers deputy Art Editor Robbie Bennie Picture Editor James Cutmore COlABORAtORi Dan Ariely, Susan Blackmore, Liz Bonnin, Dan Cossins, Lewis Dartnell, Henry Gee, Ronald M Green, Spencer Kelly, Irene Klotz, Paul McGuiness, Joe Minihane, Gareth Mitchell, Paul Parsons, Jane Russell, Kathleen Taylor, Bill Thompson, Luis Villazon EditORiAl BOARd Piers Bizony Scriitor [i jurnalist Aidan Laverty Redactorul emisiunii BBC Horizon Deborah Cohen {ef al departamentului de [tiin]` la radio BBC Andrew Cohen {ef al departamentului de [tiin]` la BBC TV Paul Vanezis Produc`tor al emisiunii BBC The Sky at Night Lord Rees of Ludlow Pre[edinte al Royal Society CONSiliERi Dr Susan Aldridge Scriitoare [i jurnalist` Dr Stephen Baxter Autor SF Dr Heather Couper Autor [i jurnalist TV Dr Henry Gee Revista Nature Dr John Gribbin University of Sussex Nigel Henbest Scriitor [i scenarist Prof Steve Jones University College London Jonathan Mitchener Viitorolog BT Prof Bill McGuire University College London Rahiel Nasir Specialist \n tehnologie Dr Francis Pryor University of Nottingham Dick Strawbridge Jurnalist TV Dr Charlotte Uhlenbroek Jurnalist TV Prof Lord Robert Winston Imperial College London Prof Richard Wiseman University of Hartfordshire

M S G Rom

Erata: La pagina 59 din primul nostru num`r s-a strecurat o gre[eal`. Lan]ul de supermarketuri care a \nceput s` comercializeze pe scar` larg` microproteinele Quorn se nume[te Sainsburys [i nu Salisburys, a[a cum a ap`rut \n textul articolului M=ncarea viitorului.

CITITOR |N PRIM-PLAN
RADU BOGDAN BUCURE{TI De ce \]i place [tiin]a? {tiin]a ne ajut` s` \n]elegem [i s` descoperim lumea. |n plus, creeaz` toate tehnologiile [i produsele care ne \mbun`t`]esc calitatea vie]ii. Ai participat la vreun eveniment [tiin]ific recent? am fost la o expozi]ie de circuite [i alte produse electronice pentru utilaje industriale care reprezint` ultimele dezvolt`ri din domeniu. Ce ai vrea s` se inventeze? O metod` prin care s` utiliz`m energia solar` pentru a acoperi necesarul energetic al planetei \n propor]ie de 100%. a[a am putea elimina pentru totdeauna problema resurselor energetice [i ar fi [i destul de ieftin. Ce-ai mai citit \n ultima vreme? Marte ro[u, de Kim Stanley Robinson. e o carte de science fiction, care prezint` o metod` credibil` de colonizare a planetei Marte, [i care vorbe[te despre \nfiin]area unor colonii independente de P`m=nt.

facebook.com/ sciencefocusmagazineromania welcome ! chiar ma \ntrebam c=nd o s` veni]i [i \n Rom=nia :)) Alina Liciu Felicit`ri pentru un prim num`r spectaculos! Mi-a pl`cut \n chip deosebit c`l`toria \n anul 2111. Viitorul acesta sun` foarte bine! Mihail-Valentin Cernea Lumea va fi la fel de ipocrit`, nesim]it` [i lipsit` de educa]ie... chiar mai rau. Vlad Onu]u

Exemplificare de inserare logo + text n

A nu se modifica culorile
Media Sport Group este parte din iNtACt MEdiA GROuP

Opiniile [i recomand`rile din Focus sunt libere de orice presiuni sau ingerin]e. Primim asisten]a [i ofertele de produse de la companii comerciale doar \n condi]iile \n care sunt asigurate integritatea [i independen]a editorial`, f`r` excep]ie. Acolo unde este necesar, ajutorul primit din afara redac]iei este clar men]ionat.

VIZITEAZ~-NE PE

15mm
facebook.com/ sciencefocusmagazineromania

Zilnic inspirm 10 milioane de oameni.


iSSN 2247 - 479X

septembrie-octombrie 2011 29

0.15pt

IllustratIon by xxx

30 septembrie-octombrie 2011

adic}iile secolului 21

ADIC}IIle
secolului 21
tim cu to]ii cum e s` fim obseda]i de ceva. Fie ai o sl`biciune pentru c=te un pahar, fie \]i modifici maniacal pagina de Facebook sau pur [i simplu de abia a[tep]i s` ajungi acas` pentru a vedea o telenovel`. statisticile din Marea britanie vorbesc de la sine. 20% dintre britanici sunt fum`tori. num`rul dependen]ilor de droguri este de ordinul sutelor de mii, iar 10% recunosc c` iau o form` sau alta de narcotice ilegale. |n plus, aproape un sfert din popula]ie e at=t de atras` de m=ncare, \nc=t din punct de vedere clinic, sunt obezi. Mai mult de 23% din populaie depete cantitatea de alcool recomandat` pe s`pt`m=n`, un britanic g=lg=ind \n medie peste 11 litri de alcool etilic pur pe an. Iar obsesia cu lumea online e at=t de mare \nc=t foarte mul]i \[i petrec o or` pe zi sau mai mult modific=ndu-[i

Tehnologia modern` ne ofer` noi tipuri de obsesii. Dar, spune Paul Parsons, \n]elegem totodat` mai multe despre propriile sl`biciuni

status-ul pe Facebook \n timpul orelor de serviciu.

Noi descoperiri
|ntr-o vreme \n care manifest`m o lips` evident` de voin]`, neurologii ne dezv`luie o nou` imagine a adic]iei [i a proceselor cerebrale din spatele ei. Dependen]a de substan]e, precum consumul de droguri [i adic]iile comportamentale, ca jocurile de noroc, privite \nainte ca lucruri distincte, se dovedesc a fi aspecte diferite ale aceleia[i afec]iuni subiacente. Noi cercetri explic de ce unii dintre noi pot doar cocheta cu activit`]i care dau dependen]`, \n timp ce al]ii sunt prin[i de la prima \ncercare. Odat` cu aceast` nou` \n]elegere a adic]iei vine [i perspectiva unor noi tratamente ce i-ar putea elibera pe mul]i de sub tirania ei. i vine la momentul potrivit. Tehnologiile precum internetul ne tenteaz` mereu cu

septembrie-octombrie 2011

adic}iile secolului 21 31

adic}iile secolului 21

statistica dependen}ei
D`-i cu bere, d`-i cu vin... [i nu numai! Ce mai beau [i mai fumeaz` rom=nii [i europenii
ungaria suedia bulgaria media ue irlanda

1999
sPania marea britanie

Procentul elevilor rom+ni (15-16 ani) care recunosc c~ au fumat cannabis

2003
3%

2007
4%

21,4

Procentul Persoanelor care au fumat cannabis din PoPula}ia cu v+rste |ntre 15-34 de ani
Sursa: The European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), 2007

18,22

15,30

13,66

10,68

12,44

15,77

moldova

rusia

rom+nia

fran}a

bulgaria

italia

s.u.a.

Yemen

num~rul de litri de alcool Pe caP de locuitor consumat |ntr-un an (inclusiv Produc}ie domestic~)
Sursa: Organiza]ia Mondial` a S`n`t`]ii, 2006

media ue 30%

rom+nia 30%

ungaria 38%

olanda 24%

fran}a

grecia

photolIbrary.coM, corbIs, alaMy

1993

1996

1998

2000

2002

2004

2006

num~rul de litri de alcool Pe caP de locuitor consumat |ntr-un an |n rom+nia


Sursa: Organiza]ia Mondial` a S`n`t`]ii

Sursa: Eurobarometrul Special 332, 2010

Procentul de fum~tori |n ansamblul PoPula}iei de Peste 15 ani

32 septembrie-octombrie 2011

suedia

sPania

12,92 11,11 12,57 11,79 10,81 10,01 9,89

0,02

9,44

42%

35%

33%

26% italia

16%

,1 40

11 ,4 rom+nia 2,9

19,1 ,1 18

37 ,8 28,6

1%

Sursa: European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD)

Procentul Persoanelor care fumeaz~ zilnic din PoPula}ia adult~ a rom+niei femei

27,5%

b~rba}i

41,3%

Sursa: Organiza]ia Mondial` a S`n`t`]ii, 2008

OCD
Noi cercet`ri asociaz` adic]ia cu tulburrile obsesional-compulsive
recompense \nt`re[te mecanismele din cortexul motor necesare pentru a duce la \ndeplinire acel comportament de pild`, amplificarea semnalelor cerebrale de care e nevoie pentru a ridica sendvi[ul p=n` la gur`, pentru a mu[ca o bucat`, pentru a mesteca [i pentru a \nghi]i. |n cazul adiciei, consumul \n exces inund` creierul cu prea mult` dopamin`. asta face ca sistemul de recompensare s` \ntip`reasc` amintiri puternice ale activit`]ii care a produs abunden]a de dopamin`, set=nd \n acela[i timp ac]iunile mu[chilor necesare pentru a o repeta, lucru pe care dependentul \l face imediat, eliber=nd mai mult` dopamin` [i f`c=nd experien]a [i mai dezirabil`. Rezultatul e un ciclu de comportament autocultivat, care devine repede o poft` de neoprit. Drogurile psihoactive precum cocaina [i heroina ]intesc sistemul de recompensare, produc=nd cantit`]i uria[e de dopamin` \nc` de la prima doz` [i d=nd na[tere adic]iei \n foarte scurt timp. |ntr-adev`r, foarte mul]i dintre cei care \ncearc` aceste substan]e devin dependeni instantaneu. Dar ce se poate spune despre comportamente ca m=ncatul? asta e ceva ce majoritatea dintre noi poate face f`r` s` simt` o atrac]ie compulsiv` cople[itoare. De ce devine atu nci o obsesie pentru unii? profesorul peter Whybrow, directorul Institutului semel pentru neuro[tiin]e
Tulburarea obsesional-compulsiv` (OCD) e o afec]iune psihiatric` \n care bolnavii se simt constr=n[i s` fac` anumite lucruri cum ar fi sp`larea repetat` pe m=ini. Cei mai mul]i dintre cei care sufer` de OCD [tiu c` aceste ritualuri compulsive sunt inutile, dar nu se pot ab]ine s` le fac`, iar \ncercarea de a face asta provoac` anxietate [i suferin]`. Cercet`rile dezv`luie acum c` OCD ar putea avea multe \n comun cu aspectele compulsive ale adic]iei. La prima vedere, cele dou` tulburri par foarte diferite. Se crede c` adic]iile apar la indivizii care sunt incapabili s`-[i controleze propriile impulsuri de c`utare a pl`cerii. Dimpotriv`, cei care sufer` de OCD cred c` obsesiile lor [i nevoia obsesiv` de a le \ndeplini sunt oricum, numai nu pl`cute. Totu[i, profesorul Murat Ycel de la University of Melbourne crede c` un slab control asupra impulsurilor reprezint` \nceputul unei adic]ii. Odat` ce dependen]a te-a prins \n gheare, e[ti constr=ns s` continui, nu dintr-o dorin]` de pl`cere, ci din pur` compulsiune, cauzat` de fric`. Iar asta seam`n` mult cu experien]a celor care sufer` de OCD. Dependen]a de droguri e procesul trecerii de la decizia ini]ial` bazat` pe recompens` la un fel de proces decizional de evitare a suferin]ei, spune profesorul Yucel. Astfel c, n timp, dependena de droguri ajunge s semene tot mai mult cu OCD. i asta nu e doar o b`nuial`. Tomografiile sprijin` teoria, ar`t=nd c` \n timp ce comportamentul ini]ial de dependen]` aprinde corpul striat ventral unul dintre centrele de r`splat` ale creierului activitatea se mut` apoi c`tre corpul striat dorsal parte a re]elei decizionale din creier: aceea[i zon` care pare s` nu func]ioneze bine \n OCD. Asta nu \nseamn` c` dependen]a de droguri e acela[i lucru ca OCD, adaug` prof. Ycel, dar sistemele cerebrale implicate \n comportamentul deprins [i repetitiv \ncep s` fie tot mai implicate \n cazul dependen]ei.

noi libert`]i, oportunit`]i [i activit`]i \n timpul liber, care ne \ncearc` tot mai mult capacitatea de autocontrol. G=nde[te-te la Facebook, World of Warcraft [i la iPhone. De[i sunt, f`r` \ndoial`, bune pentru cei mai mul]i dintre noi, tehnologiile \mping p=n` la limit` puterea de a se controla a dependentului.

Mecanismele adic]iei
Deci ce e dependen]a [i cum func]ioneaz`? practic, o putem concepe ca pe o deturnare de la sistemul natural de recompensare al creierului. acesta e un circuit neuronal care ne d` motiva]ia necesar` pentru comportamente esen]iale supravie]uirii, ca m=ncatul sau b`utul. Face acest lucru r`spl`tindu-ne cu o avalan[` de dopamin`, substan]` care \i d` creierului o stare de bine de fiecare dat` c=nd facem aceste lucruri. Deci c=nd m`n=nci un sendvi[, creierul e \n[tiin]at de semnalele venite de la sistemul nervos, iar mecanismul de recompensare intr` \n func]iune. acesta e conectat [i cu zonele din creier \n care sunt stocate amintirile, a[a c` de fiecare dat` c=nd primim o doz` de dopamin`, e \nregistrat` mental activitatea care a produs-o. E conectat [i la cortexul motor, regiunea care controleaz` mu[chii. sistemul de

septembrie-octombrie 2011 33

adic}iile secolului 21

adic}iile secolului 21

SCALA DEPENDENEI
|n 2007, o echip` condus` de prof. David Nutt de la University of Bristol a conceput o scal` a poten]ialului pe care-l au drogurile de a crea dependen]`. Acestora li s-a atribuit un scor \ntre 0 [i 3 pe trei axe diferite pl`cere, dependen]` psihic` (intensitatea dorin]ei de a repeta experien]a) [i dependen]` fizic` (severitatea simptomelor de sevraj). Se face apoi media celor trei scoruri pentru a ob]ine poten]ialul mediu de a crea dependen]` pentru fiecare drog cifrele de sub fiecare denumire din ilustra]ia de mai jos. Rezultatele au fost publicate \n The Lancet \n 2007.

1. oo 93 l

2. ai 39 n ~

Dependen] psihologic

am .67 fe ta m

in

1. ab 51 i s

b tu a r r b 2. ic i01 e

c an

ec

1.1 ta 3 cY

1. en 83 z o

1. d 21

ls

ia

ze

tu

2. tu 21 n

Pa n

Dependen] fizic
Po]i deveni dependent de orice \]i ofer plcere
economic`. Dar asta \nc` nu explic` de ce unii oameni devin dependen]i de lucruri la primul contact, \n timp ce al]ii cifr` estimat` la aproximativ 80% din popula]ie pot experimenta [i abandona aproape orice. ce anume ne predispune?

[i comportament uman de la university of california, sua, crede c` totul se reduce la evolu]ie. cheia \n]elegerii dependen]ei este s` recunoa[tem c` suntem animale evoluate \n condi]ii de resurse limitate, spune el. c=nd primii oameni au evoluat mai \nt=i \n savana african`, hrana bogat` \n calorii era at=t de rar`, \nc=t atunci c=nd str`mo[ii no[tri g`seau a[a ceva, m=ncau p=n` la refuz. Mai avem [i ast`zi aceast` tendin]`. numai c` acum m=nc`rurile bogate \n gr`simi [i zaharuri exist` din plin, f`c=ndu-i pe unii dintre noi s` m`n=nce \n exces. ra]ionamentul profesorului Whybrow explic` [i pasiunea noastr` pentru cump`r`turi, tV, jocuri [i platforme de chat toate replici moderne ale cadavrelor bogate \n gr`simi din savan`, \ns` infinit mai abundente. Whybrow adaug` c` p=n` [i avari]ia sc`pat` de sub control din spatele crizei financiare recente e un tip de adic]ie. |ntr-un mediu \mbel[ugat, devenim repede lacomi, spune el, mai ales \ntr-o cultur` \n care competi]ia [i ambi]ia sunt esen]iale pentru cre[terea

3. o i 0 n

al c

er

Nivelul de plcere

na[tere. Dr. Jeff Dalley de la University of Cambridge, Marea Britanie, a descoperit la [oareci dovezi care arat` c` aceast` predispozi]ie genetic` se manifest` printr-o insuficien]` a receptorilor de dopamin` din creier. El sugereaz` c` descoperirile sale ar putea duce la noi tratamente (vezi tratamentul dependen]ei, dreapta). |n mod uimitor, e posibil s` cape]i tendin]e de acest tip ca efect secundar al altor droguri. Bolnavilor de Parkinson li se prescrie uneori un substitut pentru dopamin` - boala fiind o afec]iune a sistemului nervos cauzat` de lipsa dopaminei. |n 2008, un bolnav de parkinson a primit de la o curte de judecat` din SUA o compensa]ie de 8,2 milioane de dolari dup` ce a dezvoltat o dependen]` pentru jocuri de noroc ca urmare a medicamentului cu dopamin` Mirapex. Alte cazuri se judec` \n prezent, \n care aceste medicamente au dus la adic]ii comportamentale ce variaz` de la sex la cump`r`turi, precum [i la deregl`ri de alimenta]ie. reclaman]ii spun c` acest comportament \nceteaz` aproape imediat dup` ce nu mai iau medicamentele.

Veriga comun`
Unele cercetri recente sugereaz` c` dependen]a de substan]e, ca alcoolismul

Factori de risc
Conjunctura joac un rol important. Cei care provin din medii defavorizate sau cei care sufer` de depresie ori anxietate sunt \nclina]i s` caute orice pl`cere, oriunde o pot g`si [i, din p`cate, asta poate duce de multe ori la o dependen]` care nu face dec=t s` le \nr`ut`]easc` situa]ia. Sexul [i provenien]a etnic` au, de asemenea, o influen]`, ca [i v=rsta. Cortexul prefrontal al creierului, unde au loc procesele de decizie [i judecat`, este \nc` \n formare la adolescen]i. Iar asta ar putea explica de ce pove[tile despre pu[tii care se drogheaz` sunt at=t de r`sp=ndite. oamenii de [tiin]` cred c` 40-60% din predispozi]ia la adic]ie e mo[tenit` genetic. Cu alte cuvinte, o parte considerabil` a creierului unui dependent a fost programat` astfel din

ALAMY, PhOTOLIBRARY.COM, GETTY

34 septembrie-octombrie 2011

[i abuzul de droguri, [i adic]iile comportamentale, ca jocurile de noroc [i cump`r`turile, sunt doar manifest`ri diferite ale aceluia[i proces neuronal toate ]in de sistemul de r`splat` prin dopamin` al creierului. adic]iile induse socio-cultural [i dependen]a de droguri implic` acelea[i mecanisme de pl`cere din creier, spune prof. Whybrow. Aceasta e o afirma]ie tare. Ea spune c cel care cheltuie compulsiv ac]ioneaz` \n baza acelora[i impulsuri ca un alcoolic sau un dependent de heroin`. Nu e de mirare c` a generat controverse. credibilitatea [tiin]ific` a numirii compulsiunilor comportamentale adic]ii e minim` sau inexistent`, sus]ine profesorul Carlton Erickson, de la University of Texas at Austin, SUA. {i totu[i, dovezile pentru afirma]ia contrarie par constr=ng`toare. Ca [i dependentul de substan]e care dezvolt` o toleran]` pentru droguri,dependen]ii comportamentali au nevoie, [i ei, de doze mai mari, de fiecare dat`, pentru a atinge aceea[i stare. Dependen]ii jocurilor de noroc au nevoie s` parieze mai mult, iar cheltuitorii au nevoie s` cheltuie mai mult. la fel ca dependentul de droguri care renun]` brusc,

dependentul de sex care nu reu[e[te s` \nscrie poate avea transpira]ii, frisoane [i chiar st`ri fizice de r`u. Poate cea mai conving`toare dovad` e oferit` \ns` de cercetarea \ntreprins` la southwestern Medical center, de la University of Texas. |ntr-unul din studii, dependen]ilor de cocain` le erau ar`tate imagini cu oameni care folosesc cocain`, iar dependen]ilor de jocuri de noroc le erau ar`tate imagini cu automate cu fise ace[ti stimuli vizuali au f`cut ca acelea[i zone din creier s` se aprind` la ambele grupuri. Po]i deveni dependent de orice \]i ofer` pl`cere, spune dr. bennett Foddy,

TRATAMENTUL DEPENDENEI
Cum scpm de propriile sl`biciuni
Toate adic]iile sunt tratabile de[i tratamentele variaz` mult \n func]ie de tipul lor. Dependen]a de substan]e poate fi at=t de puternic`, \nc=t dependen]ii au adesea nevoie de medica]ie pentru a renun]a la obiceiul lor. Drogurile date pe re]et` ca metadona (un narcotic sintetic) le ofer` dependen]ilor de heroin` un drog alternativ mai slab, care poate fi folosit pentru a-i stabiliza la \nceputul tratamentului. Tratamentele medicamentoase sunt folosite [i pentru alcoolism. Acestea includ droguri ca Nalmefena. Ea blocheaz` ac]iunea endorfinelor, care declan[eaz` eliberarea de dopamin`, reduc=nd astfel pl`cerea dat` de b`ut. Un alt drog e Antabuse, care blocheaz` descompunerea acetaldehidei, substan]` ce se formeaz` c=nd alcoolul e descompus \n organism [i implicat` \n multe din simptomele mahmurelii. Deci cine \ncearc` s` bea dup` ce a luat Antabuse va avea parte de o experien]` foarte nepl`cut`. |ntre timp, mul]i fum`tori \ncearc` s`-[i st`p=neasc` dorin]a folosind plasturi sau gum`, care elibereaz` nicotin` \ntr-o manier` controlat`, f`r` gudronul d`un`tor din tutun, care afecteaz` pl`m=nii. Spre deosebire de abuzul de substan]e, au existat, p=n` de cur=nd, pu]ine medicamente care s` trateze adic]iile comportamentale, ca dependen]a de jocuri de noroc sau de sex. |n schimb, acestea au fost rezolvate mai ales prin consiliere. Terapia comportamental` cognitiv` (CBT) este poate cea mai de succes, terapeutul \ncerc=nd s` altereze procesul de g=ndire care \mpinge pacientul c`tre comportamentul compulsiv. Noua \n]elegere a adic]iei va schimba \ns` acest lucru. Studiile dezv`luie similitudini \ntre activitatea neuronal` a consumatorilor de substan]e a celor care sufer de dependene de comportament. Asta sugereaz` c` unele din medicamentele folosite pentru a-i ajuta pe consumatorii de substan]e i-ar putea ajuta [i pe al]i dependen]i. {i \ntr-adev`r, s-au

Plasturii cu nicotin` pot ajuta fum`torii s` renun]e la obicei

\nregistrat succese \n tratarea dependen]ei de jocuri de noroc [i de cump`r`turi prin folosirea Nalmefenei. Alte noi tratamente urmeaz` s` apar`. Studiile prof. Jeff Dalley, de la University of Cambridge, Marea Britanie, sugereaz` c` deficien]a e genetic`. Dac` a[a e [i la oameni, ar putea pune bazele trat`rii adic]iei prin terapie genetic`. Urm`torul pas e identificarea genei sau a genelor care cauzeaz` diminuarea stocului de receptori ai creierului, spune el. Aceasta poate oferi noi indicii \n c`utarea unor terapii mai bune pentru tulburrile cerebrale compulsive. |ntre timp, o echip` interna]ional` de cercet`tori, condus` de dr. Meeyul Hwang, de la Universitatea Daegu Haany, Coreea de Sud, a izolat un nou medicament pentru a trata adic]ia. {i provine dintr-o surs` nea[teptat`: lemnul dulce. |n studiile pe animale, s-a descoperit c` substan]a, numit` isoliquiritigenin, blocheaz` produc]ia de dopamin` de c`tre sistemul de recompensare al creierului sursa g=ndurilor compulsive.

septembrie-octombrie 2011 35

adic}iile secolului 21

adic}iile secolului 21

ObseDA}I De numere

Tomografiile arat` c` creierul unui dependent de cocain` e mai pu]in activ

54%

dintre adul]i sunt fum`tori \n statul Nauru din Micronezia, cel mai mare procent din lume A g`si \ns` voin]a de a face aceste alegeri e u[or de spus, dar greu de f`cut. Iat`, de pild`, cazul programatorului britanic steve Grand, care a conceput creatures, un simulator de via]` artificial`. El a mers p=n` acolo \nc=t a creat un software care s` \l alunge de la calculator dac` st`tea prea mult \n fa]a lui. A \nceput cu un simplu avertisment pe ecran. Dar continua s` apese pe snooze. A[a c` a eliminat butonul de snooze [i l-a programat \n schimb s` produc` un zgomot puternic. Dar apoi pur [i simplu \nchidea boxele. |n final l-am programat s` \mi \nchid` calculatorul, dac` nu m` conformam imediat, spune el. Ar trebui s ne exersm cu toii auto-controlul tot mai serios. Pentru c` \n anii care urmeaz` internetul [i alte tehnologii par hot`r=te s` ne tenteze [i mai mult. Experien]a online va deveni mai imersiv` din mai multe puncte de vedere, at=t datorit` noilor dispozitive, c=t [i noilor servicii, spune Mitchener. A \nv`]a cum s` profit`m la maximum de aceste noi pl`ceri, oportunit`]i [i noi mijloace pentru afaceri f`r` s` alunec`m pe drumul c`tre dependen]` e probabil una dintre cele mai mari provoc`ri cu care ne confrunt`m \n ziua de azi. Tehnologiile ne fac liberi, spune Grand. Dar odat` cu libertatea vine [i responsabilitatea inclusiv responsabilitatea fa]` de noi \n[ine [i fa]` de s`n`tate. Va mai dura ceva p=n` c=nd specia noastr` se va maturiza suficient pentru a face fa]` la asta, dar acesta e pre]ul pe care trebuie s`-l pl`tim. Paul Parsons este autorul c`r]ii Science 1001: Absolutely Everything That Matters in Science

de la University of Oxford, Marea Britanie. Dac` nu-]i po]i controla comportamentul, dac` asta \]i creeaz` probleme \n via]`, dac` ai \ncercat s` te opre[ti [i ai e[uat, \nseamn` c` e[ti dependent.

Noi dorin]e
Foddy a investigat mai ales formele recente de dependen]` care se dezvolt` ca urmare a tendin]elor din gaming [i de pe internet. Oamenii \ndeplinesc cu siguran]` criteriile adic]iei pentru World of Warcraft [i, probabil, pentru pornografia de pe internet, spune el. |ntr-adev`r, unii gameri au murit dup` ce au jucat cunoscutul joc online World of Warcraft zile la r=nd f`r` s` m`n=nce [i nedormind aproape deloc. Exist` un num`r substan]ial de juc`tori care sistematic \nregistreaz` peste 40 de ore

World of Warcraft: adic]ie pentru unii

pe s`pt`m=n`, iar un expert a sugerat c` 40% din juc`torii de Warcraft sunt dependen]i. Foddy crede c` experien]ele online care dau cea mai mare dependen]` sunt cele care ofer` cele mai ispititoare structuri de recompens`. asta poate lua forma atingerii unui nou nivel, extinderii imperiului t`u virtual dintr-un joc sau primirii unei laude simbolice pe o re]ea social` - de exemplu, acumularea de prieteni pe Facebook sau republicarea tweet-urilor tale de pe Twitter. Tehnologia a adus nu numai oportunit`]i de joc, ci [i de lucru. {i achitarea de sarcini aduce recompense at=t simbolice, c=t [i materiale. Iar pentru un obsedat de munc` aceast` v=n`toare de realiz`ri poate da o dependen]` cople[itoare. Nu e de mirare c`, \n ciuda multelor gadget-uri care fac economie de munc`, mul]i dintre noi par s` munceasc` mai mult [i mai intens dec=t au f`cut-o vreodat`. Futurologul Jonathan Mitchener spune c` secretul unei rela]ii echilibrate cu tehnologia st` \n a te asigura c` tu e[ti st`p=nul tehnologiei [i nu invers. O persoan` cu sim] practic alege s` r`spund` la un telefon sau la un email, spune el. cei care nu sunt a[a vor l`sa tehnologia s`-i fac` s` munceasc` mai mult.

md.

10%

243
este valoarea pie]ei de pariuri \n 2009

9kg
de ciocolat` consum` \n medie pe an un britanic

SCIENCE PhOTO LIBRARY

din copiii americani care au jocuri pe calculator sunt dependen]i, potrivit unui studiu de la Iowa State University

miliarde de euro
e suma anual` cheltuit` de sistemul public de s`n`tate din Mare Britanie pe boli asociate cu alcoolul
36 septembrie-octombrie 2011

aFl~ Mai MulTe


American Mania: When Too Much is Not Enough de Peter Whybrow (WW Norton & Co, 2005) www.foddy.net/games.html Jocurile online ale lui Bennett Foddy a se evita dac` ai treab`!

nasa x2

38 septembrie-octombrie 2011

ultimul zBor

Ultimul

zbor

n timp ce naveta spa]ial` se preg`te[te pentru pensionare, Piers Bizony trece n revist` reu[itele [i e[ecurile unei nave care a definit o ntreag` er` a zborului spa]ial
Dup` 30 de ani de serviciu [i 135 de misiuni, flota de navete spa]iale se va retrage n aceast` var`. Dup` lansarea navetei Atlantis, de la Centrul Spa]ial Kennedy din Florida, pe 28 iunie, rampele de lansare au r`mas t`cute. n final, cele patru navete opera]ionale ale NASA, Challenger, Atlantis, Endeavour [i Discovery, vor face o ultim` c`l`torie: c`tre muzee. O er` spa]ial` care p`rea c` nu se va ncheia vreodat` se apropie de sfr[it cu o vitez` ame]itoare. Istoria navetelor NASA este una zbuciumat`. Primul zbor pe orbit`, realizat de Columbia n aprilie 1981 (n dreapta) a uimit lumea, dar n ianuarie a aceluia[i an Challenger a explodat la doar 73 de secunde dup` decolare [i to]i cei [apte membri ai echipajului au murit. Dezastrul, care putea fi evitat, a fost pus pe seama dispozitivelor de etan[are defecte de la una dintre rachetele de propulsie [i a unui prost management din partea NASA. Apoi imaginea navetelor s-a mbun`t`]it, odat` cu repara]iile efectuate la telescopul spa]ial Hubble (dedesubt) [i asamblarea sta]iei spa]iale interna]ionale. n forma sa maxim`, naveta spa]ial` a func]ionat ca un veritabil cal de povar` spa]ial, un vehicul perfect pentru astronau]i [i transportul de echipamente. Americanii ajunseser` s` o priveasc` ca pe nava lor na]ional`. Apoi, n februarie 2003, Columbia s-a dezintegrat la reintrarea n atmosfer`, provoc=nd moartea unui alt echipaj de [apte oameni. Resturile provenite de la tancul de combustibil au fracturat scutul de c`ldur` n timpul lans`rii. NASA a primit instruc]iuni din partea guvernului s` retrag` flota de navete n jurul anului 2010 [i s` construiasc` un nlocuitor mai sigur. Dar n timp ce acest vehicul venerabil devine istorie, se pare c` nava care-i va lua locul va fi construit` de sectorul privat n cele din urm`.

septembrie-octombrie 2011 39

ultimul zBor

ultimul zBor

o PlimbarE dE PlcErE Dou` avioane Jumbo Jet, special adaptate, au jucat un rol modest, dar esen]ial n ntreaga istorie a navetelor. Vehiculele spa]iale puteau ateriza fie n Florida, fie n California, n func]ie de misiune [i de starea vremii. Cele doua avioane Jumbo luau navetele din California [i le duceau napoi la centrul din Florida, pentru revizie. Evitnd catastrofa Dup` dezastrul navetei Challenger (dreapta), flota a fost men]inut` la sol aproape trei ani, pentru reproiectarea dispozitivului de etan[are al rachetei de propulsie. Ca urmare, Comitetul de Investigare a Accidentului Navetei Columbia (CAIB) a fixat noi reguli pentru zbor. Echipajele sta]iei spa]iale au fost instruite s` verifice nveli[ul termic al navetelor pentru defec]iuni n timpul andoc`rii. |n timpul misiunii STS-114, din 2005, naveta Discovery (foto mijloc [i ultima din dreapta) se r`suce[te pentru inspec]ie n primul zbor de dup` Columbia. Verific`rile suplimentare sunt realizate cu ajutorul unor camere video montate pe fiecare nav`.

PE locul Pilotului Camerele digitale moderne ne-au oferit imagini superbe ale navetei, att din exterior, ct [i din interior. Aici, comandantul misiunii STS-132, Ken Ham, preg`te[te naveta Atlantis pentru reintrarea n atmosfer`, n mai 2010. L`snd la o parte zarurile de plu[, puntea de zbor, cu afi[ajele sale de sticl`, este foarte departe de computerele [i comenzile din anii 70, de la nceputul erei navetelor spa]iale.

o atErizarE rEuit Controlorii misiunii de la Houston supravegheaz` pe ecrane aterizarea navetei Columbia la baza militar` aerian` Edwards, din California, la ncheierea primei misiuni orbitale din aprilie 1981.

nasa x8

40 septembrie-octombrie 2011

for) maxim, non-stoP Odat` pornite, rachetele de propulsie ale navetei se transformau n focuri de artificii gigantice, care nu puteau fi controlate sau oprite. Acesta a fost un defect de proiectare foarte serios care a limitat [ansele de salvare ale echipajului. Nicio navet` nu a fost nzestrat` cu module de evacuare, iar nava nu se putea separa u[or de restul echipamentului de lansare n cazul n care ap`rea o defec]iune n timpul lans`rii. Toate capsulele anterioare ale NASA aveau rachete de evacuare sau cel pu]in scaune ejectabile pentru cazurile de urgen]`. Vehiculele viitoare ale agen]iei se vor ntoarce la un design de tip capsul`, n care compartimentul echipajului s` se poat` separa de racheta principal` n doar cteva momente.

septembrie-octombrie 2011

ultimul zBor 41

ultimul zBor

caPacitatE marE, bEnEficii mari Aceast` imagine cu naveta Atlantis andocat` pe sta]ia spa]ial` n mai 2010 dovede[te c` istoria nainteaz` pe c`i neb`nuite. Agen]iile secrete militare americane au cerut n anii 70 ca naveta s` fie nzestrat` cu o capacitate mare de transport. Acestea pl`nuiau s` foloseasc` naveta pentru a lansa sateli]i de spionaj de mare tonaj. n cele din urm`, cele mai multe dintre aceste nc`rc`turi secrete nu au fost niciodat` construite. Dar situa]ia s-a dovedit a fi un noroc nea[teptat pentru industria spa]ial` civil` c`ci a permis agen]iei spa]iale americane s` ridice pe orbit` telescopul Hubble. Tehnologia ncorporat` n Hubble se baza [i ea pe sisteme de spionaj declasificate. Iar capacitatea de transport mare a navetelor a fost ideal` pentru construirea imensei sta]ii spa]iale, un proiect care a promovat pacea n locul suprema]iei militare.

NASA x3, getty

Piers Bizony este scriitor, autor al unor lucr`ri premiate despre cucerirea spa]iului. Noua sa carte, The Space Shuttle: Celebrating 30 Years of NASAs First Space Plane, urmeaz` s` apar` luna aceasta.

42 septembrie-octombrie 2011

o Platform a ProgrEsului i a Pcii Sta]ia spa]ial` interna]ional` e un complex asamblat de SUA, Canada, Japonia, UE, Brazilia [i Rusia, vechiul adversar al Statelor Unite din cursa spa]ial`. Mai mult de dou` treimi din materialele de construc]ie au fost transportate cu navetele. Beneficiile [tiin]ifice de pe urma construc]iei sta]iei nu au fost spectaculoase, dar proiectul a sporit [ansele p`cii globale.

intrarEa n istoriE O imagine tipic` cu naveta spa]ial` n timp ce aterizeaz` la cap`tul unei misiuni o imagine pe care am v`zut-o pentru ultima oar` n aceast` var`. Cele trei motoare principale, care se v`d foarte bine n aceast` imagine, nu sunt folosite pentru revenirea pe P`mnt. La ntoarcere, navetele se ndreapt` c`tre pist` [i apoi aterizeaz` ca ni[te planoare.

PEnsionat i admirat La sfr[itul anilor 70, nava orbital` Enterprise a fost lansat` de un Boeing 747 [i apoi l`sat` s` zboare singur`, pentru a-i testa abilitatea de a ateriza ghidat` de la distan]`. Enterprise nu avea motoare principale [i nu era echipat` pentru spa]iu. Prima nav` a flotei e acum expus` la Muzeul Na]ional al Aerului [i Spa]iului din Washington, DC.
septembrie-octombrie 2011 43

ultimul zBor

corbis, science photo library, nasa, blue origin, interorbital systems, space x, sierra nevada

44 septembrie-octombrie 2011

se caut~ zbor spa}ial

Se caut zbor spa]ial


Agen]iile spa]iale na]ionale, precum NASA, au dominat industria zborurilor spa]iale decenii de-a r=ndul. irene Klotz ncearc` s` afle dac` agen]iile private vor fi n stare s` nlocuiasc` naveta NASA.

ConCuren}ii
ac` iuri gagarin s-ar ntoarce din mormnt, ar putea crede c` rusia a c[tigat cursa spa]ial`. e adev`rat c` sua a dep`[it performan]a zborului lui gagarin trimi]nd [ase misiuni spre lun`, apoi au construit o flot` de navete spa]iale [i un magnific laborator [tiin]ific plasat pe orbit` n jurul p`mntului sta]ia spa]ial` interna]ional`. dar, \n prezent, odat` cu retragerea flotei de navete americane, ru[ii pl`nuiesc s` trimit` cosmonau]i n spa]iu cel pu]in pentru urm`torii c]iva ani. practic, am decimat programul de zboruri spa]iale al nasa, spune astronautul Jerry ross, care a f`cut [apte zboruri cu naveta nasa [i care a p`r`sit agen]ia spa]ial` american` dup` ultimul zbor al navetei, de pe 28 iunie. Nu ar fi prima oar` cnd SUA ar l`sa rusiei cheile de la sta]ia spa]ial`. pe parcursul celor trei ani n care nasa a trebuit s` se recupereze dup` accidentul fatal al navetei columbia din 2003, rusia a continuat s` transporte con[tiincios astronau]i c`tre [i dinspre avanpostul orbital. Fo[tii inamici din perioada r`zboiului rece au fost parteneri n spa]iu nc` de la mijlocul anilor 90, cnd a fost rndul statelor unite s` sprijine programul spa]ial rusesc care stagna, trimi]nd astronau]i [i noi module pentru Mir, sta]ia spa]ial` rus` care s-a aflat pe orbit` din 1986 [i pn` n 2001. Situa]ia poate fi stnjenitoare pentru nasa, care a investit aproximativ 100 de miliarde de dolari [i mai mult de 12 ani n construc]ia sta]iei spa]iale, n speran]a c` progresul [tiin]ific [i tehnologic [i

Favori]ii noii curse a zborurilor spa]iale

cre[terea economic` vor duce la nlocuirea rachetelor de tip apollo. dar, ntre timp, un alt grup de entuzia[ti ai spa]iului au lucrat laborios pentru a atinge acela[i scop.

Compania: SpAceX nava: cApSulA DrAgoN Cine: co-FoNDAtorul pAypAl eloN MuSk, cAre eSte Director eXecutiv {i Director tehNic priNcipAl Al coMpANiei.

comercializarea spa]iului.
ca mul]i copii care au crescut n anii 60, peter diamandis [i-a dorit s` devin` astronaut. A obinut dou` diplome una n inginerie aerospa]ial` de la mit [i una n medicin` de la harvard nainte de a-[i da seama c` [ansa lui de a face parte dintr-un echipaj spa]ial e extrem de mic` [i c`, [i dac` ar fi ales, probabil c` ar zbura foarte rar. a[a c` a ales o alt` cale: n loc s` se ia la ntrecere cu superputerile nucleare ale lumii, diamandis a lansat o competi]ie numit` ansari x prize, cu un premiu de 10 milioane de dolari, premiu care va fi nmnat companiei particulare care va reu[i s` construiasc` [i s` lanseze n spa]iu o nav` de trei persoane. dup` primul zbor reu[it al navei spaceshipone, construit` n colaborare de proiectantul de avioane burt rutan [i co-fondatorul Microsoft, Paul Allen, pilotul Mike Melville s-a suit pe vehicul ar`tnd o pancart` c`tre public. pe aceasta scria: spaceshipone, contribu]ia statului-zero. de[i spaceshipone doar [i-a nmuiat aripile n spa]iu, ea a ntrerupt monopolul statului asupra zborurilor spa]iale. 15 luni mai t=rziu, nasa a anun]at c` va cump`ra servicii comerciale de transport pentru aprovizionarea sta]iei spa]iale [i pentru transportul echipajelor. space exploration technologies (spacex) e una dintre cele dou` firme alese pentru a trimite provizii [i, pn` acum, singura care [i-a testat vehiculul spa]ial pe orbit`. de[i la nceput va fi folosit` pentru transportul de marf`, capsula dragon a fost proiectat` pentru a satisface [i cerin]ele necesare transportului de persoane. elementul de care dragon are nevoie e un sistem de avarie, care s` le dea astronau]ilor o [ans` bun` de supravie]uire n caz c` apare vreo defec]iune n timpul lans`rii. spacex lucreaz` la un sistem de propulsie autonom, bazat pe combustibil lichid, care ar putea fi folosit de Dragon

Capsula Dragon a fost aleas` de NASA pentru a aproviziona cu echipament pe sta]ia spa]ial` interna]ional`. Se lucreaz` [i la o versiune destinat` transportului astronau]ilor. O capsul` Dragon a realizat un zbor experimental anul trecut.

Compania: SierrA NevADA corp. nava: DreAM chASer Cine: DiviziA SpAce SySteMS, coNDuS~ De MArk SirANgelo

Dream Chaser seam`n` cu naveta NASA, dar e mai manevrabil`. Va transporta [apte astronau]i sau o combina]ie de echipament [i de persoane. Compania a c=[tigat partea leului din prima tran[` de fonduri alocate de NASA.

Compania: orbitAl ScieNceS corp. nava: uN vehicul SpA}iAl Nc~ NebotezAt Cine: FrANk culbertSoN eSte vicepre{eDiNte Al DepArtAMeNtului huMAN SpAceFlight SySteMS

Nava de realimentare f`r` pilot Cygnus, a companiei Orbital, va aproviziona sta]ia spa]ial` mpreun` cu nava Dragon a companiei SpaceX. Dar Orbital pl`nuie[te s` construiasc` [i un vehicul cu aripi de patru locuri, asem`n`tor cu Dream Chaser.

Compania: boeiNg nava: cSt-100 Cine: brewSter ShAw e vicepre{eDiNte {i ceo Al DepArtAMeNtului peNtru eXplorAreA SpA}iului

Boeing lucreaz` la o capsul` Crew Space Transportation (CST), care ar putea zbura c`tre sta]ie [i ar putea fi reutilizat` de 10 ori. Boeing mai are un parteneriat cu Bigelow Aerospace, pentru a transporta persoane c`tre habitate spa]iale gonflabile, n faza de proiect.

Al]i juc`tori
Compania: blue origiN nava: New ShepArD Cine: NteMeiAt~ De FoNDAtorul AMAzoN.coM, JeFF bezoS

Proiectul este, n prezent, nconjurat de mister, dar se pare c` nava va transporta maximum trei pasageri n spa]iul suborbital, deci nu va putea ajunge la sta]ia spa]ial`. Cu toate acestea, New Shepard ar putea fi baza pentru construc]ia unei nave spa]iale capabile de zboruri pe orbit`. Un prototip construit de Blue Origin a f`cut un zbor-test n 2006.

Compania: iNterorbitAl SySteMS nava: rAchetA NeptuN Cine: rANDA {i roDerick MilliroN

O navet` NASA andocheaz` pe sta]ia MIR

So]ii Milliron au nceput s` str=ng` bani din actorie. Ideea lor este simpl` s` pun` laolalt` 84 de module de propulsie [i s` ob]in` o c`l`torie pentru [ase astronau]i.
septembrie-octombrie 2011 45

se caut~ zbor spa}ial

se caut~ zbor spa}ial

astronau)i omeri
odat` cu retragerea navetei NASA, zborul n spa]iu a devenit un lux
Reducerea drastic` a num`rului zborurilor spa]iale a determinat reducerea echipei de astronau]i ai NASA la 61 de persoane, dintre care mul]i sunt [i ei pe picior de plecare. NASA a avut cel mai numeros contingent n anul 2000, c=nd agen]ia num`ra 149 de astronau]i, b`rba]i [i femei, preg`ti]i s` zboare n spa]iu. Unii astronau]i nu sunt interesa]i de misiuni de lung` durat` pe sta]ia spa]ial` interna]ional`, singurele misiuni disponibile n momentul de fa]`. Iar pentru buna func]ionare a sta]iei este nevoie de numai 12 persoane pe an, jum`tate dintre aceste posturi fiind ocupate de Rusia, iar cealalt` jum`tate de Statele Unite [i de partenerii s`i europeni, japonezi [i canadieni. E limpede c` retragerea navetei spa]iale va duce la o reducere semnificativ` a oportunit`]ilor de zbor pentru noii astronau]i, spune italianul Roberto Vittori, un astronaut al Agen]iei Spa]iale Europene, nominalizat pentru ultima misiune a navetei Endeavour de pe 19 aprilie. Nu-mi pot imagina cum va fi s` m` ntorc [i s` m` g=ndesc c` nu voi mai avea niciodat` [ansa de a zbura n spa]iu, spune astronautul Greg Chamitoff, de asemenea membru al ultimului echipaj al navetei Endeavour. Poate c` nu ca astronaut, ci ca turist, ntr-o bun` zi dar vreau s` m` ntorc n spa]iu. Navetele NASA, care zboar` c=te dou` s`pt`m=ni odat`, poart`, de regul`, echipaje de [ase sau de [apte persoane. Ultima navet`, Atlantis, al c`rei zbor a avut loc pe 28 iunie, a transportat doar patru astronau]i, pentru a avea la dispozi]ie mai multe op]iuni n caz de urgen]`. Cum nu a mai fost programat vreun zbor pentru navetele NASA, astronau]ii care au zburat pe Atlantis au avut la dispozi]ie, pentru o ntoarcere de urgen]`, doar capsulele ruse[ti Soyuz, care ns` au loc numai pentru trei persoane, inclusiv comandantul [i inginerul de zbor. n caz de necesitate, restul astronau]ilor ar fi r`mas pe Conferin]a de pres` a sta]ia spa]ial` p=n` c=nd le-ar echipajului de dinaintea ultimei fi venit r=ndul s` se ntoarc`. misiuni a navetei Endeavour Reducerea num`rului de zboruri a f`cut ca mul]i astronau]i s` treac` la munca de birou s` supravegheze proiectele tehnice, s` participe la proiectarea unor noi nave [i s` fie purt`tori de cuv=nt ai NASA la diverse evenimente. Pe l=ng` cei 61 de astronau]i din prezent, NASA mai are nou` astronau]i juniori, care nu [i-au ncheiat nc` preg`tirea.
Echipajul misiunii STS-134, ultimul zbor al navetei Endeavour

XPutpat. Boreet wismodio etumsan utpat, quismol oreetum iril ipit accum velendre dipsum nibh ea feuissed do

Nava Dragon a companiei SpaceX, februarie 2011

pentru a se ndep`rta de rachetele de propulsie defecte. a[a-numitul sistem de mpingere e mai u[or [i mai simplu dect cele de avarie, folosite de navele mercury [i apollo din anii 60 [i de sistemele ruse[ti [i chineze[ti din prezent, care folosesc turnuri [i rachete suplimentare deasupra capsulelor pentru a le ndep`rta de rachetele de propulsie n caz de urgen]`. sistemul de propulsie folosit de dragon e o rachet` cu dou` trepte numit` Falcon 9, care folose[te oxigen lichid [i kerosen, realizat` tot de spacex. racheta a zburat de dou` ori pn` acum [i a pus pe orbit` o capsul` dragon experimental`. dac` la ultimul test de zbor am fi pus n`untru un pasager, acesta ar fi avut o c`l`torie foarte pl`cut` pe tot timpul zborului, spune astronautul Ken bowersox, care a zburat de cinci ori cu navetele nasa [i care acum este vicepre[edinte al departamentului pentru siguran]a astronau]ilor [i a misiunilor de la spacex. C`l`toria cu Dragon ar fi mai asem`n`toare unui zbor cu naveta ruseasc` soyuz, dect cu naveta nasa, de[i dragon poate transporta [apte persoane, spre deosebire de soyuz, care poate duce numai trei. singura

NASA x2, getty

46 septembrie-octombrie 2011

transportul spa)ial
companiile private vor trebui s` se ocupe de aprovizionarea Sta]iei Spa]iale interna]ionale
NASA a ncheiat contracte de miliarde de dolari cu dou` companii, Space Exploration Technology, cunoscut` [i ca SpaceX, [i Orbital Sciences Corp., pentru a transporta marf` [i echipamente c`tre sta]ia spa]ial`. Acestea vor trebui s` asigure proviziile necesare pentru cei trei astronau]i de la bordul sta]iei. Naveta Atlantis, care a decolat pe 28 iunie, a transportat provizii pentru un an, pentru a oferi mai mult timp celor dou` companii, n caz c` vor ap`rea nt=rzieri neprev`zute. Iat` ce vor avea de dus n spa]iu o dat` la 12 luni navele celor dou` companii, atunci c=nd vor fi gata de lansare.

85,5kg

de obiecte personale, inclusiv pachete din partea familiilor

1,8 tone de hran~

589kg
diferen]` real` ntre cele trei (naveta nasa, capsula soyuz [i dragon) e nivelul for]ei g la o accelera]ie maxim`, spune bowersox. probabil c` vom ajunge undeva ntre 4.5-5, la o accelera]ie maxim`. n cazul navetei nasa, nivelul maxim e de cam trei ori mai mare dect for]a gravita]ional`. singurul lucru pe care l va observa echipajul va fi c` Falcon 9 i va mpinge mai tare n scaune. ntoarcerea de pe orbit` este ns` o cu totul alt` poveste. capsulele, de tipul dragon sau cst-100, o nav` asem`n`toare, nu ruleaz` pe pista de aterizare, ca navetele nasa, ci coboar` cu ajutorul para[utelor. dar, de[i n cazul folosirii para[utelor for]a gravita]iei se simte mai intens, coborrea e mai rapid`. cred c` e mai confortabil a[a, spune bowersox, care s-a ntors din ultima sa misiune de pe sta]ia spa]ial` la bordul unei capsule soyuz.

alimentele preg`tite [i ambalate special includ carne de vac` cu ciuperci, tratat` cu radia]ii [i fajitas de pui termostabilizate. Fiec`rui astronaut i sunt alocate 2.800 de calorii pe zi.

338kg
de containere pentru de[eurile solide [i pentru cele lichide care nu pot fi procesate de sistemul de reciclare a urinei de pe sta]ie.

de haine, c=rpe de [ters [i materiale de birou. Neexist=nd ma[ini de sp`lat la bord, lenjeria de corp este aruncat` la gunoi dup` dou` zile, [orturile de sport [i tricourile dup` trei zile, iar hainele de lucru cam dup` 10 zile. Hainele murdare [i alte de[euri, inclusiv excrementele, sunt nc`rcate n containere de transport, de genul capsulei ruse[ti Progress, care sunt apoi ndep`rtate de sta]ie [i trimise s` ard` n atmosfer`.

542kg

Minuni naripate
dar nu toat` lumea e convins` c` viitorul apar]ine capsulelor. vehiculul dream chaser, de pild`, al companiei sierra nevada corp.,

de provizii medicale. Printre acestea se num`r` aparate pentru monitorizarea calit`]ii apei [i pastile mpotriva radia]iilor, precum vitaminele.

e o nav` cu aripi inspirat` de proiectul hl-20, experimentat de nasa n anii 80 [i 90. compania a dotat nava cu un sistem de propulsie cu combustibil hibrid pentru anularea lans`rii [i mai mult` manevrabilitate pe orbit`: acum avem posibilitatea de a merge pe o orbit` mai nalt` [i avem mai mult` putere de restartare, spune Mark Sirangelo, de la sierra nevada space systems. lansat` cu o rachet` de unic` folosin]` atlas 5 sau cu una similar`, dream chaser poate transporta marf` sau un echipaj de [apte persoane (sau ambele) [i poate fi pilotat` manual sau automat. are suprafe]e mobile care i vor permite s` gliseze pe o distan]` de 1.000 de mile n timpul coborrii nainte de a ateriza pe o pist` normal`, ca un avion. nu suntem obliga]i s` folosim doar pistele de aterizare folosite de navetele nasa, pentru c` pe nav` nu exist` materiale periculoase, spune sirangelo, care crede c` vor exista att capsule, ct [i vehicule cu aripi care vor face zboruri spre sta]ia spa]ial`. nasa nu s-a decis nc` dac` va cump`ra zboruri individuale sau dac` va nchiria vehicule spa]iale comerciale, n sistem leasing. n primul caz, astronau]ii nasa ar urma s` fie pasageri, iar nava ar fi condus` de un pilot al companiei care o de]ine; n sistem leasing, astronau]ii ar conduce ei n[i[i vehiculul. exist`, probabil, o mare diferen]` n ochii publicului, dar, n realitate, aceast` grani]` e foarte sub]ire. biroul pentru astronautic` al nasa va participa la activit`]ile de proiectare [i de construc]ie al`turi de noi, a[a c` sper ca aceast` grani]` s` devin` [i mai sub]ire pe m`sur` ce naint`m, spune fostul astronaut garrett reisman, cel mai nou angajat al companiei spacex. multe dintre echipamentele testate aici nu sunt elemente noi. exist` cteva, dar nu facem ceva cu adev`rat revolu]ionar, spune fostul astronaut Frank Culbertson, n prezent vicepre[edinte al departamentului human space systems, din cadrul companiei orbital sciences corp. nu facem altceva dect s` lu`m tehnologii deja probate [i s` le d`m o alt` utilizare n scopuri comerciale.
septembrie-octombrie 2011 47

se caut~ zbor spa}ial

se caut~ zbor spa}ial

LaboratoruL orbitaL
ntre]inerea zilnic` [i operarea Sta]iei Spa]iale Interna]ionale consum` cea mai mare parte a timpului de lucru al astronau]ilor, dar acest lucru permite desf`[urarea la bordul sta]iei a zeci de experimente [tiin]ifice controlate [i monitorizate de la distan]` de c`tre cercet`torii de la sol. mpreun`, cei [ase membri ai echipajului trebuie s` lucreze aproximativ 30 de ore pe s`pt`m=n` ca tehnicieni de laborator [i subiec]i ai testelor pe corpul omenesc, n timp ce zboar` la 425 de kilometri deasupra P`m=ntului.
NODul 2

odat` ajun[i pe sta]ia spa]ial`, astronau]ii devin oameni de [tiin]`

MODulul COluMB

NODul lINI{TII

NoDuL 2 ulTRASuNETE Studierea felului n care organele corpului [i schimb` forma [i m`rimea n spa]iu este un lucru fascinant [i poate fi un instrument de diagnosticare important n cazul n care un astronaut se mboln`ve[te. Dar adev`ratul obiectiv al Laboratorului pentru cercetarea cu ultrasunete a corpului omenesc este acela de a dezvolta tehnici de diagnosticare bazate pe telemedicin`, care pot fi aplicate at=t n misiunile spa]iale, c=t [i pe P`m=nt. Sistemul de radiografiere prin ultrasunete demonstreaz` felul n care persoane cu o preg`tire sumar` pot s` realizeze totu[i analize sofisticate, sub ndrumarea unor speciali[ti de la distan]`.

CoLuMb ROBONAuT 2 Membrii echipajului sta]iei inten]ioneaz` s` nceap` anul acesta testele cu prototipul unui robot umanoid numit Robonaut 2 sau R2. n prezent robotul are doar spate, bra]e [i cap, ns` versiuni ulterioare pot s`-i adauge picioare sau un alt sistem de deplasare n spa]iu. Proiectul, realizat n parteneriat cu General Motors, urm`re[te s` testeze cum pot lucra robo]ii de mari dimensiuni cot la cot cu oamenii, n condi]ii de siguran]`. GM, de pild`, mbrac` robo]ii mari pe care-i folose[te pe liniile de asamblare ntr-un fel de cu[ti, pentru a asigura siguran]a muncitorilor. Sarcinile pentru care va fi antrenat R2 includ manevrarea ntrerup`toarelor, nl`turarea huselor de praf [i instalarea m=nerelor de sprijin.

CoLuMb BulE SpA}IAlE n microgravita]ie, suprafa]a unui lichid n fierbere nu este ultima frontier` pentru bulele care se formeaz` din cauza temperaturii. Ele se pot desprinde [i se pot alipi n alt` parte pentru a r`ci lichidul din jur, transfer=nd pe parcurs energie. Cercet`rile din Laboratorul pentru experimente de fierbere ne ofer` informa]ii noi cu privire la modul n care se transfer` c`ldura [i se disipeaz` vaporii, informa]ii care pot fi utilizate n proiectarea ma[in`riilor care opereaz` n spa]iu, n ad=ncurile oceanelor sau la temperaturi foarte sc`zute [i altitudini foarte mari.

NASA x6, SierrA NevADA

Gravita]ia sc`zut` afecteaz` felul n care fierb lichidele [i poate avea, deci, aplica]ii tehnologice

48 septembrie-octombrie 2011

CoLuMb SpA}Iu 3-D C=t de departe poate s` par` un obiect [i cum se poate schimba n spa]iu percep]ia cu privire la ad=ncimea sa de c=mp, posibil din cauza absen]ei unui cadru de referin]` gravita]ional. Acesta este punctul de plecare pentru experimentul dedicat reprezent`rilor mentale ale reperelor spa]iale n timpul zborului n spa]iu, condus de Agen]ia Spa]ial` European`, aflat deja n cel de-al treilea an. Studiul analizeaz` scrisul de m=n` [i desenele f`cute de astronau]i [i testeaz` abilitatea lor de a sesiza iluzii optice geometrice naintea, n timpul [i dup` zborul n spa]iu.

Racheta Soyuz TMA-18 lansat` pe 2 aprilie 2010

NoDuL LiNi{tii OASE MAI TARI Poate c` atunci c=nd sunt trimi[i pe orbit` astronau]ii arat` ca Adonis, dar, adeseori, ei se ntorc cu oase mai fragile. Schimb`rile induse de zborul spa]ial sunt reversibile [i pot fi, poate, prent=mpinate. Din octombrie 2008, NASA a ncercat s` stabileasc` dac` dou` pastile cu biofosfonat alendronat, luate s`pt`m=nal n timpul zborului, [i acid zoledronic administrat intravenos pot stopa, mpreun` cu exerci]iile fizice, degenerarea oaselor. Experimentul are aplica]ii [i pe P`m=nt, pentru tratarea pierderilor de mas` osoas` provocate de traume la nivelul coloanei vertebrale sau imobilitate prelungit`. Pastilele sunt p`strate pe modulul Columb, dar astronau]ii le iau la ei c=nd se ndreapt` c`tre modulele de odihn`, c`ci [i iau medicamentele diminea]a.

ca [i spacex, orbital are un contract cu nasa pentru a transporta echipamente pe sta]ia spa]ial` care e deservit`, prin rota]ie, de echipaje de [ase oameni. compania lucreaz` de asemenea la un vehicul cu aripi, asem`n`tor lui dream chaser, pentru a transporta astronau]i de pe p`mnt pe sta]ia spa]ial` [i invers. Provocarea va consta n a g`si suficiente fonduri pentru a construi, testa [i apoi a muta nava, ca [i pentru a o cupla cu vehiculul de lansare. astea sunt ntotdeauna sarcini dificile, spune culbertson. toate companiile care urm`resc s` se implice n industria zborurilor cu echipaj uman spun c` siguran]a este principala lor preocupare. Factorul principal de care depinde siguran]a n construc]ia aeronavelor e chiar designul vehiculului, spune bowersox. oricine vrea s` se laude cu lucrurile m`re]e pe care le-am f`cut pentru public trebuie s` priveasc` n urm` [i s` vad` ce decizii s-au luat n programul navetelor spa]iale. nasa a compromis

siguran]a atunci cnd a renun]at la sistemul de avarie [i a f`cut asta pentru c` numai a[a se putea transporta marf` cu navetele. cele mai mari obstacole sunt cele financiare, [i n aceast` privin]` se caut` sprijin din partea nasa. multe dintre companii a[teapt` n prezent s` afle dac` au c[tigat o parte din cei 200 de milioane de dolari pe care nasa i va investi pentru finan]area cercet`rilor n industria zborurilor spa]iale. dar chiar [i cu aceste fonduri, nu e nc` limpede cine i va duce pe astronau]i n spa]iu e nevoie nc` de mult` munc`. Deocamdat`, principalul beneficiar al al programului de zboruri spa]iale nasa e guvernul rus, care a semnat n martie un contract de 753 de milioane de dolari pentru a transporta 12 astronau]i de pe p`mnt pe sta]ia spa]ial` [i invers, n 2014 [i 2015. asta nseamn` cu 20 la sut` mai mult dect cheltuie n prezent nasa pentru astfel de zboruri. Irene Klotz este corespondent de pres` la Cape Canaveral

Descoper~ Mai Mult


www.commercialspaceflight.org Asocia]ia profesional` a companiilor aerospa]iale private Riding Rockets: The Outrageous Tales of a Space Shuttle Astronaut Mike Mullane, (Simon and Schuster) NASA: The Complete Illustrated History Michael Gorn, (Merrell Publishers)
septembrie-octombrie 2011 49

Dream Chaser, a companiei Sierra Nevada

se caut~ zbor spa}ial

Ghidul autostopistului

Ghidul autostopistului
|n cei zece ani de la moartea lui Douglas Adams, multe dintre inven]iile pe care el le-a prezis au devenit realitate, spune paul Mc Guiness
ipad-ul Ce e?, \ntreb` Arthur. Era un fel de ebook. Ape[i butonul `sta, a[a, [i ecranul se aprinde [i vezi indexul. Se aprinse o suprafa]` de cam [apte centimetri pe zece, iar literele \ncepur` s` joace pe ecran. Adams trebuie s` fi avut prima tablet` Apple din lume. Ultima inovaie a celor de la Apple pare s fi fost inspirat de ebook-ul su care rspundea la orice ntrebare despre via, univers i tot restul. CaRNE GM La restaurantul de la Cap`tul Universului, meniul zilei o creatur` bovin` care se simte \mplinit` atunci c=nd e m=ncat` - sugereaz` c` sacrificarea animalelor reprezint` o cruzime doar dac` animalele nu vor s` fie m=ncate. Iat` c` oamenii de [tiin]` de la Johns Hopkins University din Statele Unite vor s` afle dac` oamenii ar fi de acord s` m`n=nce animale modificate genetic astfel \nc=t s` nu simt` durerea. C=t va mai dura p=n` ne vom duce la restaurant s` ne \mprietenim cu m=ncarea?

CalCulatoaRE oRGaNiCE P`m=ntul, a[a cum [tie oricine a citit sau a v`zut Ghidul autostopistului galactic, este un calculator gigantic manipulat de [oricei. Ast`zi, mul]umit` electronicii moleculare, calculatoarele organice au devenit realitate. Anul trecut, cercet`torii de la Michigan Technological University au construit un calculator molecular folosindu-se de DDQ, o molecul` alc`tuit` din nitrogen, oxigen, clor [i carbon. |n jur de 300 de molecule stau de vorb` \ntre ele \n acela[i timp [i proceseaz` informa]iile. A[a c` am imitat comportamentul neuronilor din creier, spune Ranjit Pati. {oarecii Frankie [i Benji ar fi de acord.

pERsoNalitatE aRtiFiCial~ Marvin, Androidul Paranoic, a fost construit, conform lui Adams, de Sirius Cybernetics Corporation, o companie care nu poate s` nu adauge obiectelor obi[nuite c=te o tr`s`tur` uman` - cu consecin]e nepl`cute. Am un creier c=t o planet` [i eu stau aici s` parchez ma[ini, se pl=nge Marvin. Ne putem \nchipui c=t de deprimat ar fi ast`zi, c=nd lifturile chiar vorbesc cu noi [i c=nd, dac` vrei s` faci o reclama]ie c`tre furnizorul de internet, ai [anse s` conversezi cu un robot.

illustra}ii de james reekie

iNtERNEtul Ghidul autostopistului a fost realizat de cercet`tori care se plimb` prin galaxie, transmi]=ndu-[i contribu]ia, care devine imediat disponibil` tuturor. Printr-o re]ea care se cheam`, dac` v` vine s` crede]i, SubEthaNet, spunea Adams. Ghidul autostopistului galactic este internetul. Wikipedia nu este nimic altceva dec=t o versiune mai reu[it` a proiectului lui Adams, H2G2, \ntre]inut \nc` de BBC la www.h2g2.com. Desigur, Google Translate nu este altceva dec=t o versiune evoluat` a pe[telui Babel.

Orice se inventeaz \nainte s \mpline[ti 15 ani este normal. E cum trebuie s fie. Tot ce se inventeaz c=nd ai \ntre 15 [i 35 de ani e nou [i interesant [i s-ar putea s-]i faci o carier \n direc]ia asta. Tot ce se inventeaz dup ce ai \mplinit 35 de ani \ns este \mpotriva naturii [i ar trebui interzis.
DOUGLAS ADAMS

50 septembrie-octombrie 2011

corbis, rex

52 septembrie-octombrie 2011

super structuri

gigant

cl~dirilor

A |nceput erA

Avem deja un zg=rie-nori de peste 800 de metri, dar Dan cossins spune c` noua tehnologie le va permite inginerilor s` construiasc` structuri mai mari. {i mai inteligente...
[ti \ntr-o \nt=lnire, iar peretele din fa]a ta se transform` din verde \n ro[u. |n acela[i timp porne[te aerul condi]ionat, care r`ce[te aerul [i reduce umiditatea. De la fereastr` vezi o priveli[te cu care te-ai obi[nuit un pod uluitor care poart` ma[inile trei kilometri pe deasupra centrului ora[ului. De la o alt` fereastr` po]i vedea limpede ora[ul vecin, \n care locuie[ti. e normal, te afli la etajul 200. Toate acestea sun` exagerat. Dar chiar \n acest moment se dezvolt` tehnologia care ar putea face din aceast` viziune a viitorului o realitate care s` permit` inginerilor s` ridice structuri nu doar la o scar` mai mare dec=t p=n` acum, ci [i construc]ii inteligente, \n stare s` se administreze singure [i s` aib` grij` de ocupan]ii lor. Un rol-cheie \n aceast` transformare va fi jucat de elemente incredibil de mici nanomaterialele. Nano, de la cuv=ntul grecesc care \nseamn` pitic, reprezint` o miliardime (un nanometru este de un miliard de ori mai mic dec=t un metru cam 1/80.000 din diametrul unui fir de p`r). Nanotehnologia este denumirea generic` a tehnologiei care se dezvolt` la o asemenea scal`. De ceva vreme, nanotehnologia a fost deja utilizat` cu rezultate promi]`toare \n medicin` [i \n electronic`. De exemplu,
septembrie-octombrie 2011 253

super structuri

super structuri

s-au inventat particule minuscule care c`l`toresc prin corpul nostru [i poart` medicamentele exact acolo unde este nevoie de ele. Aceste descoperiri vor fi folosite din ce \n ce mai mult \n construc]ii.

Materiale stranii
controlul materiei la o scara att de mic` implic` legi fizice diferite de cele care se

aplic` la nivelul materiei macroscopice. De exemplu, unele nanoparticule de aur sunt ro[ii [i foarte reactive foarte diferite de rudele lor mai mari. Aria suprafe]elor se extinde foarte mult cu ajutorul acestor particule foarte mici aici intr` \n joc magia nanotehnologiei, spune dr. shaily Mahendra, asistent \n cadrul Departamentului de inginerie civil` [i Mediu al University of

Nanotuburile de carbon necesit` \nc`lzirea carbonului cu laseri sau electricitate

california, Los Angeles. cel mai promi]`tor domeniu de dezvoltare al nanocercet`rii este cel al nanotuburilor de carbon tuburi care con]in folii rulate de atomi de carbon dispu[i hexagonal. De[i aceste tuburi sunt minuscule, leg`turile foarte puternice dintre atomii de carbon care le alc`tuiesc [i structura lor specific`, le fac s` fie cel mai puternic material cunoscut (vezi Mic, dar stra[nic la p57). Din motive evidente, testarea rezisten]ei nanofibrelor e foarte dificil`, explic` John Fernandez, conferen]iar [i membru al building Technology Program din cadrul Departamentului de Arhitectur` de la Massachusetts institute of Technology (MiT). {tim \ns` c` nanotuburile sunt de 120-140 de ori mai puternice dec=t o]elul. {i au o densitate mult mai mic`, deci sunt cam de [ase ori mai u[oare. Aceasta le face ideale pentru \mbun`t`]irea performan]ei materialelor de construc]ii. odat` distribuite uniform ca arm`tur` fibroas` pentru beton, materialul compozit care ar rezulta ar putea s` revolu]ioneze modul \n care proiect`m [i construim cl`dirile gigantice.

C+T DE LUNGI?
P=n` unde ne putem \ntinde
PAUL MArsHALL/NATioNAL reseArcH coUNciL cANADA, rex, ALAMy

rEcordUl AcTUAl dE lUNGiME A UNUi Arc dE Pod: 1991 m Podul Akashi-Kaikyo, Japonia lUNGiMEA UNUi Arc dE Pod rEAliZAT cU AJUTorUl Noii TEHNoloGii: 6.000 m

Podul Akashi-Kaikyo din Japonia se m=ndre[te cu cea mai lung` por]iune central` a unui pod suspendat nu mai pu]in de 1.991 m. Cu dou` turnuri de 282 m, ridicate pe cursul r=ului, care sus]in 305.000 km de cabluri de o]el, podul are aproape 4 km \n total. Cu toate acestea, poate sus]ine curen]i puternici, taifunuri de 290 de km la or` [i cutremure cu magnitudinea de 8,5. Am putea construi un pod c=t de lung vrem cu un num`r nelimitat de piloni [i si cu o sum` nelimitat` de bani dar \n realitate progresul depinde de extinderea por]iunilor centrale ale construc]iilor suspendate [i sus]inute de cabluri. Proiectele structurale inovatoare nu sunt de ajuns f`r` materiale noi. Nanotuburile de carbon sunt [i aici cele mai promi]`toare materiale. Asamblate sub forma unor m`nunchiuri de fire lungi, ca ni[te frnghii, acestea ar fi [i mai rezistente [i mai u[oare dect cablurile folosite n prezent. Aceste fire ar fi capabile s` suporte greut`]i care ar permite construc]ia de poduri mult mai lungi. Inginerii de la Politehnica din Torino au calculat c`, \n viitor, nanotuburile de carbon ar putea tripla limitele de lungime. |n practic`, aceasta ar \nsemna c` am putea construi arcuri de pod lungi de 6.300 m. Un asemenea pod ar l`sa cu mult \n urm` podul-record propus la Messina, cu un arc de 3.300 m, care va lega Sicilia de Italia. Cu astfel de \mbun`t`]iri, chiar [i viziunea podului care le-ar \ntrece pe toate, o structur` care s` lege Siberia de Alaska, pe deasupra str=mtorii Bering, nu pare exagerat`.

54 septembrie-octombrie 2011

Solu]ii inteligente pentru zg=rie-nori mai mari


este \nc` foarte costisitor s` producem nanotuburi de carbon, dar acum lucr`m s` g`sim cea mai bun` cale de a le include ca ranfors`ri fibroase, declar` Fernandez. Atunci c=nd acest proces va fi pus la punct, performan]a va fi cel pu]in de 100 de ori mai bun` dec=t a oric`rui alt material pe care-l avem acum. Mai ales pentru cl`dirile foarte \nalte, plusul de rigiditate ar fi foarte important. F`r` discu]ie, arhitec]ii [i inginerii constructori vor putea proiecta cl`diri \nc` [i mai \nalte. Pe l=ng` beton, nanotuburile vor permite [i crearea unui o]el extrem de puternic. o]elul con]ine un procentaj de carbon, spune Mahendra, dar dac` \nlocuie[ti structura asta amorf` cu nanotuburi de carbon, o]elul cap`t` o putere mecanic` mai mare. De[i cercetarea \n privin]a nanotuburilor de carbon este relativ avansat`, acesta nu este singurul domeniu al nanotehnologiei care va permite unor superproiecte de inginerie s` ating` noi recorduri. Acum se cerceteaz`, de exemplu, modalitatea de \nlocuire a nisipului folosit la realizarea betonului cu dioxid de silicon tratat la

C+T DE SUS?

Controlul materiei la o scara att de mic implic legi fizice diferite de cele care se aplic la nivel macroscopic

Exist` deja planuri pentru un turn cu mult mai \nalt dec=t cea mai \nalt` cl`dire din lume la ora actual`, Burj Khalifa, (828 m). C=t de \nal]i ar putea fi zg=rie-norii, dat` fiind tehnologia din viitorul apropiat? David Scott, inginer principal la firma multina]ional` Arup, sus]ine c` nu exist` limite absolute. Uita]i-v` la Muntele Everest. Are 7.000 m [i nu e altceva dec=t o gr`mad` mare de pietre. Chiar [i a[a, un zg=rie-nori trebuie s` ofere ad`post sigur pentru mii de oameni [i s` aib` cum s` r`m=n` stabil f`r` a avea luxul unei funda]ii c=t a Everestului. Cu c=t cl`direa este mai \nalt`, cu at=t mai important este fenomenul de vortex shedding, care apare atunci c=nd un curent rapid de aer din jurul cl`dirii se aliniaz` cu frecven]a sa de rezonan]`, gener=nd for]e uria[e care zguduie structura. Pentru a evita acest lucru, cel mai important este s` deviezi curentul de aer. Burj Khalifa \[i schimb` forma odat` cu \n`l]imea reduc=nd [ansele ca b`taia v=ntului s` se men]in` pe frecven]a de rezonan]`. Dar acest lucru reduce spa]iul util. Una dintre solu]iile propuse este aceea de a folosi aripioare verticale flexibile similare eleroanelor de pe aripile avioanelor pe laturile cl`dirilor. Astfel, cu ajutorul senzorilor [i al nanotehnologiei, recordurile vor continua s` fie dep`[ite. Nu mai sunt multe obstacole de inginerie de dep`[it, spune Scott. Am putea tripla \n`l]imea turnului Burj, dac` oamenii vor dori s` locuiasc` la asemenea altitudini extreme. rEcordUl AcTUAl: Burj Khalifa, dubai: 828 m rEcord PoSiBil cU AJUTorUl Noilor TEHNoloGii: 2.400 m

septembrie-octombrie 2011 55

super structuri

super structuri

Superproiecte
Criza nu conteaz` marile proiecte inginere[ti merg \nainte
turNuL De O MiL~, JeDDAH, ArABiA sAuDit~
Dac` e s` d`m crezare zvonurilor, Turnul Regatului sau Turnul de o mil`, cum i se mai spune, va fi de doua ori mai mare dect de Burj Khalifa din Dubai, cea mai \nalt` cl`dire din lume la ora actual`. Turnul Regatului va sem`na cu o uria[` rachet` \n stil retro, cu dou` miniturnuri de stabilizare (\n jur de 250 m fiecare), care vor sprijini turnul principal. Pentru a reduce mi[c`rile laterale, un amortizor enorm, controlat prin computer, va fi a[ezat \n inima cl`dirii.

Supercldirile \[i vor monitoriza singure starea, [i ne vor avertiza \n cazul \n care apare vreo problem

BArAJuL BAKHtiAri, MuN}ii ZAGrOs, irAN

Cu 315 m \n`l]ime, barajul arcuit proiectat peste r=ul Bakhtiari, \n sud-vestul Iranului, va fi cel mai \nalt din lume. Larg de 10 m la v=rf [i de 30 m la baz`, acesta va fi compus din 3,1 milioane de metri cubi de beton, cu un rezervor de ap` cu o capacitate de 4,8 milioane de metri cubi. Barajul va servi o uzin` hidroelectric` de 1.500 de megawa]i. Construc]ia nu a fost \nceput`, dar Iranul a semnat deja contractul cu o corpora]ie de construc]ii chinezeasc`.
M SAMADI, getty, ScIence photo lIbrAry x2, ArUp/hpDI/cowI/fIrSt hArboUr engIneerIng x2, corbIS

scal` nano, pentru a i se ad`uga oxid de aluminiu un material utilizat si pentru lo]iunile de plaj`. Acest gen de tehnologie este \n stadiul de cercetare acum, dar suntem aproape de momentul \n care o vom vedea pus` \n practic`, spune Mahendra. totu[i, nu suntem suficient de aproape s` o vedem ncorporat` \n cele mai mari proiecte de construc]ii din prezent. Pe coasta M`rii ro[ii, \n Arabia saudit`, ar trebui sa \nceap`, \n acest an, construc]ia unui zg=rie-nori mult mai mare dec=t cel din Dubai, burj Khalifa, care de]ine recordul. Nu au fost dezv`luite multe despre proiect, dar se crede c` Turnul regatului se va ridica cu cel pu]in un kilometru deasupra ora[ului Jeddah. Unele surse afirm` c` ]inta este de o mil` (1,6 km). Alte proiecte uluitoare sunt deja avansate, inclusiv un pod care s` lege hong Kong, china [i insula Macao. Dar, cu ajutorul nanomaterialelor [i al ingeniozit`]ii inginerilor, chiar [i aceste proiecte ar putea fi dep`[ite \n viitor (vezi c=t de lungi? [i c=t de sus?, p54 [i p55).

pODuL DiN DeLtA r+uLui perLeLOr, HONG-KONG-cHiNA-MAcAO

cl`diri cu cap
Pe m`sur` ce structurile devin mai mari, riscurile poten]ialelor catastrofe cresc. Din fericire, datorit` progreselor ob]inute n domeniul ingineriei construc]iilor, inginerii creeaz` acum sisteme care vor permite uria[elor cl`diri s`-[i monitorizeze starea, s` avertizeze \n momentul c=nd detecteaz` o problem` (vezi senzori prin ora[, p58). cl`dirile inteligente sunt la ordinea zilei \n construc]ii, afirm` Mahendra.

Podul de 48 km va fi cel mai lung pod maritim din lume. Va lega Hong Kongul, China continental` [i insula Macao. O combina]ie de sec]iuni sus]inute de cabluri, viaducte [i un tunel pe sub care vor trece vapoarele podul va fi o provocare enorm` pentru ingineri. Fiecare sec]iune a structurii va fi f`cut` astfel \nc=t s` reziste cutremurelor cu o magnitudine de 8 grade [i taifunurilor cu o vitez` de p=n` la 200 km/h. Construc]ia a \nceput anul acesta [i va dura cinci ani.

Podul din delta r=ului Perlelor va lega Hong Kong-ul de china

tuNeLuL DiN MuNteLe st. GOttHArD, eLVetiA-itALiA

Bucurie mare la cap`tul tunelului, atunci c=nd, la sf=r[itul lui octombrie trecut, uria[a ma[in` numit` Sissi a dat la o parte ultima bucat` de st=nc`. Lung de 56 km, este cel mai lung tunel subteran din lume, din care muncitorii au extras nu mai pu]in de 23 de milioane de tone de piatr`. C=nd proiectul va fi gata (estimarea este 2017), tunelul va g`zdui o linie ferat` de mare vitez` \ntre Zrich [i Milano.

56 septembrie-octombrie 2011

senzori mici de tot sunt crea]i s` poat` colecta informa]ii despre orice, de la cr`p`turi structura de beton, pn` la corodarea o]elului [i \ntinderea cablurilor suspendate. cu ajutorul microprocesoarelor, senzorii inteligen]i cu care lucr`m vor fi gata s` simt`, s` calculeze [i s` comunice, spune profesorul bill spencer de la Laboratorul

de cl`diri inteligente al University of illinois. Ace[tia proceseaz` datele \n timp real [i le transmit f`r` interven]ia cuiva, fiind economisit` electricitate. De[i avem senzori de mai multe decenii, ar fi fost extrem de dificil [i de costisitor s` le conect`m la o re]ea care s` le alimenteze [i s` le permit` s` transfere date. Abia acum, odat` cu progresele \n domeniul

Nanotehnologia ar putea s` fie secretul realiz`rii podului Messina, dintre Sicilia [i restul italiei

tehnologiei bateriilor [i \n cel al tehnologiei radio, putem s` ne g=ndim la folosirea senzorilor wireless. Unul dintre cei mai importan]i indicatori cu privire la starea unei construc]ii e \ntinderea cablurilor, spune spencer. Dac` sunt prea solicitate, podurile s-ar r`suci ca un g=t de chitar` care are corzile prea \ntinse. Acum putem supraveghea \ntinderea \n fiecare moment. Putem s` \n]elegem mai bine cum r`spund structurile la trafic, cutremure [i v=nt. nanotehnologia va juca un rol important [i \n computerizarea cl`dirilor [i podurilor. Unul dintre domeniile de cercetare este acela al punctelor cuantice particule minuscule de semiconductori, cum este sulfura de cadmiu. Datorit` dimensiunilor lor, aceste particule au propriet`]i aparte, care le fac s` r`spund` la informa]iile pe care le ofer` mediul (temperatur`,

Nanotuburile de carbon, \n sprijinul construc]iilor gigantice


Sunt at=t de mici, \nc=t le po]i observa doar cu ajutorul unui microscop electronic, dar pot s` schimbe felul \n care construim cele mai mari cl`diri. Nanotuburile de carbon sunt de fapt o foaie de grafit (un strat de atomi de carbon lega]i \ntr-o re]ea hexagonal`) rulate \ntr-un tub. Aceste tuburi au de obicei \ntre 1 [i 100 de nanometri (adic` de un miliard de ori mai mici dec=t un metru) \n diametru. Sunt [i cel mai puternic material descoperit p=n` acum, de cel pu]in 100 de ori mai puternic dec=t o]elul. Ele sunt astfel fibra ideal` pentru armarea betonului. Atunci c=nd sunt dispersate uniform \n beton, puterea [i ductilitatea (capacitatea de a se deforma f`r` s` se rup`) acestuia cre[te cu 200-300 la sut`. C=nd betonul astfel armat este supus unei presiuni, aceasta este transferat` c`tre nanotuburi, care au acela[i rol pe care-l au barele de o]el din betonul armat obi[nuit.

MIC, DAR STRA{NIC


Duritatea nanotubului de carbon se datoreaz` structurii sale moleculare: fiecare atom de carbon este conectat la al]i trei atomi de carbon, fiecare av=nd leg`turi duble naturale aceea[i structur` care face diamantele (alt material pe baz` de carbon) a[a de dure.

Duritatea acestor tuburi minuscule este sporit` de structura lor reticular` tridimensional`: este vorba de una sau de mai multe foi de grafit rulate \ntr-un tub. Greutatea care apas` asupra betonului armat cu nanotuburi de carbon este transferat` milioanelor de nanotuburi, care dau astfel un material de construc]ie u[or, dar dur.

septembrie-octombrie 2011

super structuri 57

super structuri

Vom ajunge s` tr`im \n ora[e inteligente


Nici nu-]i vei da seama, dar construc]iile viitorului vor fi pline de senzori care le vor monitoriza [i ne vor alerta dac` apar probleme care s` pun` \n pericol structura. Unii senzori vor fi mici aparate wireless, ata[ate de grinzi, cabluri de sus]inere [i pl`ci de beton. Ei vor colecta date despre sarcin` [i \ntindere [i, la nevoie, le vor trimite unui calculator central. Al]i senzori vor fi invizibili cu ochiul liber. Materialele create special pe la nivel molecular, cum ar fi \nveli[urile pictate direct pe o]el sau beton, ne vor informa despre probleme pe care altminteri nu le-am putea observa. Pe scurt, o armat` de robo]i minusculi vor face infrastructura ora[elor noastre mai inteligent ca niciodat`.

SENZORI PRIN ORA{


ZG+riE-Nori iNTEliGENT Senzorii vor monitoriza mi[c`rile laterale ale cl`dirilor \n caz de v=nt puternic sau de cutremur. C=nd apar vibra]ii, senzorii trimit datele c`tre calculatorul central. Amortizoarele hidraulice dintre supor]ii cl`dirii, f`cute s` absoarb` [ocurile, primesc mesajul de la calculatorul central, care le spune s` devin` mai rigide sau mai relaxate.

TUNEl iNTEliGENT Senzorii din zidurile tunelelor monitorizeaz` cr`p`turile [i deplas`rile. Cum apare vreo problem`, inginerii sunt avertiza]i s` \nceap` repara]iile.

Pod iNTEliGENT Senzori wireless fixa]i pe cablurile de suspensie monitorizeaz` \ntinderea acestora [i trimit date c`tre calculatorul central printr-o re]ea de noduri de transmisie. dac` apare vreo problem`, inginerii sunt imediat alerta]i. Senzorii de temperatur` comunic` cu sistemele de spray-uri antigel amplasate \n zone-cheie. |n cazul \n care temperatura scade sub o anumit` limit`, sunt activate duze care \mpr`[tie lichidul. Nanotuburile de carbon din \nveli[urile betonului sau o]elului detecteaz` coroziunea sau cr`p`turile [i transmit semnale electrice c`tre un aparat ata[at de \nveli[. la r=ndul s`u, acest aparat alerteaz` calculatorul central.

lumin` sau chiar presiune), schimb=ndu-[i culoarea sau produc=nd curent electric. ele pot fi puse \n pere]i, care [i-ar schimba astfel culoarea c=nd e prea cald sau prea frig, [i ar putea porni aerul condi]ionat. sau ar putea fi incluse \n structura unei cl`diri pentru a alerta inginerii atunci c=nd solicitarea este prea mare. sunt minunate pentru c` sunt colorate, spune Mahendra. Punctele cuantice pot fi reglate pentru a emite culoarea dorit`: punctele mai mari sunt ro[ii, iar cele mai mici albastre. Nanotehnologia poate fi \ncorporat` \n senzori care s` m`soare temperatura, presiunea, aciditatea [i nivelul de dioxid

de carbon, toate acestea indic=nd integritatea structural` a cl`dirilor. cercetarea este deja avansat`, au fost create prototipuri de senzori. |n]elegem fizica punctelor cuantice, dar mai avem de lucru la aplica]iile inginere[ti, spune Mahendra. N-avem deocamdat` nimic de pus \n pere]i, trebuie s` le punem \n senzori, mai \nt=i. Pe de alt` parte, punctele cuantice ilustreaz` [i riscurile pe care le presupune nanotehnologia. Din nefericire, ele con]in cele mai toxice metale pe care le [tim, explic` Mahendra. se vorbe[te mult de nanotehnologie, dar \nc` nu am evaluat

efectele asupra mediului [i a s`n`t`]ii. este u[or s` zici c` st`m bine acum, dar trebuie s` vedem care sunt implica]iile pe termen lung. |n ciuda acestor rezerve, faptul c` structurile vor deveni mai inteligente \nseamn` c` inginerii pot s` fie \ncrez`tori. cu ajutorul unor senzori mai buni putem s` test`m performan]a noilor materiale [i proiecte de structur` [i putem s` g`sim noi c`i de a construi cl`diri [i mai mari, spune spencer. N-am nicio \ndoial` c` zg=rie-norii [i podurile vor deveni mai mari [i mai solide atunci c=nd vor deveni mai inteligente.

iLUsTrA}Ie De pAUl wootton, AlAMy

58 septembrie-octombrie 2011

bbc

60 septembrie-octombrie 2011

arheologie spa}ial~

Egiptul ascuns

liz Bonnin, prezentatoarea emisiunii Egypts Hidden Cities, ne dezvluie felul n care arheologia spa]iului contribuie la elucidarea misterelor Egiptului antic

a patru luni de la prima noastr` vizit` n Egipt, echipa a ajuns napoi n Saqqara, Ora[ul Mor]ilor, locul mormintelor [i al piramidelor ce dateaz` de pe vremea primei dinastii a Egiptului Antic, din jurul anului 3000 .Hr. Este o diminea]` fierbinte de martie. Nici nu s-a a[ezat nc` praful strnit de revolu]ia recent`, iar adev`ratul nivel al daunelor suferite de siturile arheologice este nc` necunoscut. Dar n aer plute[te un calm palpabil, de parc` ]ara ar trage aer n piept, dup` nc` un

episod turbulent din istoria ndelungat` a acestui ]inut. Ne-am ntors n Saqqara pentru a afla dac` tehnologia teledetec]iei cunoscut` [i sub numele de arheologie spa]ial` a identificat corect o piramid` pierdut`, datnd din timpul celei de a 13-a dinastii (n jurul anului 1700 .Hr.). Tehnologia folosit` n teledetec]ie analizeaz` imaginile ob]inute prin satelit ale unei regiuni, folosind diverse p`r]i ale spectrului magnetic pentru a identifica monumente pierdute [i a[ez`ri din trecut. De[i tehnologia este

disponibil` de ceva vreme, folosirea ei n arheologie este nc` la nceput, mai ales n Egipt. Dr. Sarah Parcak, arheolog la University of Alabama, a nceput s` se familiarizeze cu tehnologia teledetec]iei acum 11 ani [i a petrecut mii de ore n laborator, pentru a afla cum s` aplice cel mai bine aceast` metodologie la condi]iile geologice [i climatice specifice Egiptului. E o problem` complicat` pentru c` imaginile pot fi analizate ntr-o infinitate de moduri, spune Sarah.
septembrie-octombrie 2011 61

arheologie spa}ial~

arheologie spa}ial~ Fotografiile luate din spaiu arat imagini ale palatului din Gurob

DR SARAH PARCAk, GETTy, bbC, CoRbIS x4, THINkSToCk x3

Sarah a n]eles repede c` multe secrete sunt nc` ngropate \n nisipuri. Ea estimeaz` c` se cunoa[te mai pu]in de unu la sut` din Egiptul antic [i crede c` a g`sit deja suficiente situri noi pentru ca ntregi genera]ii de arheologi s` aib` de lucru n excava]ii, de acum ncolo. Acest lucru pare greu de crezut, avnd n vedere c` suntem obseda]i de comorile Egiptului antic de mai bine de 200 de ani [i c`, n acest timp, am acumulat o mul]ime de cuno[tin]e. Chiar ar putea tehnologia modern` s` scoat` la iveal` ceva nou despre aceast` bine studiat` civiliza]ie? Pentru a afla, echipa de la Egypts Hidden cities s-a angajat ntr-o c`l`torie de cinci s`pt`mni mpreun` cu Sarah, ca s` testeze pe teren eficien]a arheologiei spa]iale, c`l`torind de la Giza la Luxor de-a lungul Nilului [i fiind ghida]i de imagistica prin satelit a acesteia pentru

a trece prin diverse loca]ii. n Gurob, la sud de Delta Nilului, o vast` ntindere de de[ert se deschide naintea noastr`. Pustiul nu dezv`luie vreun indiciu cu privire la trecutul s`u ndep`rtat: acesta a fost cndva cunoscut ca locul unui palat al haremului, re[edin]` a so]iilor [i concubinelor faraonilor.

egiptenii de zi cu zi
n afara ctorva artefacte, printre care o inscrip]ie n piatr` din templul lui Ramses al III-lea [i un papirus ce documenteaz` complotul unei so]ii din harem de a-[i omor regele, egiptologii cunosc foarte pu]ine lucruri despre aceste palate. {i, din p`cate, din cauza distrugerii masive a celui din Gurob, nu a r`mas practic mai nimic. Stnd pe nisip [i privind la acest tablou remarcabil de neimpresionant,

Cu aceast tehnologie obinem instantaneu ceea ce ne-ar lua altfel multe decenii s descoperim.

dr. Peter Lacovara, expert n haremurile regale, ne arat` o fotografie a unei uluitoare sculpturi n lemn din acest sit, o capodoper` recunoscut` a artei egiptene. Sculptura o nf`]i[eaz` pe Regina Tiy, principala so]ie a haremului n timpul celei de a 18-a Dinastii a Noului Regat [i bunic` a lui Tutankhamon. Acest palat pare s` fi deservit mai mul]i regi, pn` la sfr[itul Noului Regat (c. 1300 .Hr.), iar Tutankhamon [i Ramses al II-lea [i-ar fi ]inut probabil haremurile tot n acest palat. Via]a din`untrul pere]ilor palatului trebuie s` fi fost plin` de decaden]` [i de intrig`, a[a c` eram curio[i s` vedem ce putea dezv`lui imagistica lui Sarah. Puteam vedea funda]ia palatului, dar mai r`m`sese foarte pu]in din structura [i aspectul acestuia. Peter era mai interesat de zona de nord a sitului [i a vorbit entuziasmat cu Sarah despre o

Tabel cronologic: ascensiunea, decderea i rena[terea Imperiului Egiptean


2900 \.Hr.
Regatul Vechi: Regele Narmer unific` Egiptul, potrivit inscrip]iei sale, ncepnd astfel Dinastia 0. Piramida n trepte a regelui Djoser (prima piramid` egiptean` din piatr`) e construit` de oficialul s`u Imhotep. A patra dinastie: primele piramide adev`rate sunt finalizate, inclusiv Marea Piramid` din Giza.

2040 \.Hr.

3000 \.Hr.

2700 \.Hr.

Regatul Mijlociu: Egiptul este reunificat dup` 200 de ani de r`zboi civil.

62 septembrie-octombrie 2011

CUM FUNCIONEAZ

TELEDETECIA

Dezv`luind noi situri istorice \n Egipt


structur` clar definit` n scan`ri: un sat de muncitori ce mprejmuia palatul, cu dovezi ce indicau func]ia fiec`rei cl`diri [i, mai important, un num`r de vile nedescoperite nc` pn` acum, cu un dig pe malurile unui afluent al Nilului care disp`ruse n urm` cu mult timp. Imaginea Egiptului antic se contura mul]umit` arheologiei prin satelit: vile pe malul apei pentru elite [i un sat aglomerat de muncitori, care serveau palatul cu textile, produse din ceramic`, bijuterii [i mncare. n ciuda dispari]iei palatului, era clar c` r`mnea nc` mult de excavat din a[ezarea de lng` acesta. Arheologii se plng de mult` vreme de lipsa informa]iilor cu privire la via]a de zi cu zi a egiptenilor antici, spune Peter. Majoritatea expedi]iilor timpurii urm`reau s` g`seasc` obiecte [i, ca urmare, se concentrau pe morminte [i pe temple, a[a c` [tim mai multe despre cum mureau ace[ti oameni dect despre cum tr`iau. Pentru a le n]elege vie]ile, trebuie s` excav`m n a[ez`ri, iar cu aceast` tehnologie ob]inem instantaneu ceea ce ne-ar lua decenii s` descoperim. Este ceva revolu]ionar. |n timpul c`l`toriei de-a lungul Nilului prin oaze [i de[ert, cercet`rile lui Sarah ne-au dezv`luit [i mai multe surprize. n c`utarea capitalei pierdute a Regatului Mijlociu din Itjtawi, imaginile adunate de ea a identificat importante modific`ri de peisaj, indicnd pozi]ia malurilor Nilului acum 1.000 de ani, [i oferind nout`]i cu privire la pozi]ia ora[ului pierdut. Iar n nesfr[itul [i stncosul de[ert kharga, imagistica ne-a ajutat s` g`sim a[ezarea de colibe neolitice rotunde, care era plin` de vase din coaj` de ou de stru], unelte de cremene [i pietre pentru m`cinat. Aceste artefacte vechi de 7.000 de ani, ce apar]ineau unei culturi clar avansate, ne puteau oferi indicii foarte importante despre influen]a lor asupra nceputurilor Egiptului Antic [i despre motivele pentru care aceast` civiliza]ie a devenit att de nfloritoare.

Piramida pierdut
n timp ce ne ndreptam napoi spre nord, nspre Giza, Sarah ne-a ar`tat o imagine uimitoare a unui teren cu piramide din sudul Saqqarei. cea mai evident` structur` este o piramid` a c`rei baz` m`soar` 53m x 53m. Aceast` piramid` i-a apar]inut lui khendjer, conduc`tor n cea de-a 13-a dinastie, perioad` de dezordine n care Egiptul a fost invadat n mod repetat [i n care marile monumente ale acestuia au fost distruse. De altfel, construc]ia lui khendjer a fost considerat` singura piramid` terminat` din perioada celei de a 13-a dinastii. La sud-vest de piramida lui khendjer puteam vedea [i alte dou` contururi p`trate, cu adncituri gr`itoare n mijloc semne clare ale existen]ei altor dou` piramide. Detaliile fine sugereaz` c` acestea nu au fost niciodat` terminate, fiind probabil distruse n timpul invaziilor. Sarah arat` c`tre nord-vestul celor dou` piramide neterminate. La nceput e dificil s` n]elegem ceva din imaginile ei dar, la o privire mai atent`, o structur` p`trat` mai pu]in definit`

Dup` investigarea unei regiuni, pentru a afla ce se cunoa[te deja despre un anumit sit, datele ob]inute prin satelit sunt introduse ntr-un Sistem Geografic de Informa]ii (GIS), ca s` poat` fi comparate cu alte date. Diferite p`r]i ale spectrului electromagnetic sunt importante n Egipt. Infraro[ul, de pild`, poate ajuta la detectarea diferen]elor de umiditate [i de vegeta]ie la nivelul solului, ceea ce poate duce la descoperirea unor situri [i a unor particularit`]i. Printr-o tehnic` numit` clasificarea imaginilor, pixelii fiec`rei imagini sunt grupa]i mpreun` pe baza lungimilor de und` (sau de culoare) pentru a diferen]ia tipuri de peisaj, ca de exemplu de[erturi, cmpii, ora[e moderne sau situri arheologice. Situri poten]ial noi sunt introduse n proiectul GIS [i comparate cu fotografiile de spionaj din anii 1960 pentru a vizualiza cum s-au schimbat peisajele. Posibilele noi situri [i tr`s`turile lor specifice sunt trecute pe h`r]i pentru verific`ri ulterioare pe teren.

2 3

Alegerea imagisticii prin satelit depinde de tipul cercet`rii arheologice n desf`[urare. Dac` e nevoie de un studiu la scar` larg`, atunci imagistica multispectral` (ce acoper` ntregul spectru electromagnetic) va fi aleas` pentru a scana zone mai ntinse. Pentru studii sau excav`ri locale, va fi aleas` o imagistic` cu rezolu]ie mare (de pn` la 0,5m-0,6m).

4 5

Liz i echipa au urmat-o pe dr. Sarah Parcak (stnga) n jurul Egiptului

Verificarea pe teren are loc n Egipt, pentru a confirma loca]ia fizic`, datarea [i natura noilor descoperiri. Acest lucru include un studiu arheologic [i excava]ii.

Hicso[ii, un popor asiatic, invadeaz` [i fragmenteaz` Egiptul, stabilind capitala la Atvaris, n nord-estul Deltei Nilului.

Regatul Nou (Imperiul Egiptean): Reunificare de c`tre conduc`torii indigeni din Teba.

Perioada Amarna: faraonul eretic Akhenaton, tat`l lui Tutankhamon, introduce cultul monoteist.

1200 \.Hr.

1300 \.Hr.

1750 \.Hr.

1550 \.Hr.

Declinul Imperiului Egiptean. Raiduri maritime [i migra]ii pe uscat ale Popoarelor M`rii distrug multe popula]ii est mediteraneene.
septembrie-octombrie 2011 63

arheologie spa}ial~

arheologie spa}ial~

ARHEOLOGIE DIN SPAIU


Topul primelor 3 situri din lume, alese de dr. sarah parcak
ORA{ELE MAIA{E Arheologii au folosit imagini prin satelit ale NASA [i imagini comerciale de nalt` rezolu]ie pentru a vedea n`untrul deselor p`duri tropicale din America Central`. Ei au descoperit c` piatra de var pe care maia[ii o foloseau pentru construc]iile lor determin` plantele ce cresc pe acestea s` absoarb` clorofila diferit, lucru care poate fi observat pe por]iunea infraro[ie a spectrului luminii. Aceasta face ca ora[ele ascunse s` fie mult mai u[or de localizat [i ofer` noi perspective asupra colapsului imperiului Maya. Se pare c` suprapopularea [i distrugerea p`durilor tropicale au cauzat schimb`ri n regimurile climatice de la nivel local, conducnd la perioade de secet` [i de r`zboi.

Imaginile prin satelit ale NASA sugereaz c Nilul s-a deplasat, cu timpul, nspre est

DR SARAH PARCAk, bbC, SCIENCE PHoTo LIbRARy, NASA x2, CoRbIS x2, GETTy

devine vizibil`, m`surnd 52 m x 52 m la baz`, mpreun` cu ceea ce pare a fi un drum pentru construc]ii, ce duce pn` la aceasta. Sincronizarea a fost totul pentru a ob]ine aceste date, comenteaz` Sarah. Am folosit dou` tipuri de imagini prin satelit care erau excelente pentru cartografierea general`, dar nefolositoare pentru a g`si r`m`[i]e ngropate, din cauza sezonului [i a condi]iilor aferente. O imagine luat` la dou` zile dup` o avers` major` a ajutat la scoaterea n eviden]` a conturului p`trat al poten]ialei piramide, ca [i a numeroaselor morminte [i structuri din jurul ei, care nu fuseser` niciodat` excavate. Ajungnd la locul piramidei, nso]i]i de dr. Robert Schiestl, eram dornici s` compar`m imaginile prin satelit cu impresiile de pe teren. Piramida lui khendjer a ap`rut, cu c`r`mizile de chirpici expuse [i ntr-o stare de ruin`, ridicndu-se numai cu un metru deasupra nisipurilor de[ertului. nspre sud-vest, singurele dovezi ale existen]ei unei poten]iale piramide erau sf`rm`turile de calcar [i conturul [ters al unui zid, mpreun` cu o adncitur` n nisip, care indica spa]iul central al unei piramide, dar niciun indiciu clar pentru un ochi neantrenat.

MAUSOLEUL MP~RATULUI QIN

Primul mp`rat chinez, Qin Shi Huang, este faimos pentru armata de teracot` din mausoleul s`u. Ceea ce este mai pu]in explorat ns` este complexul s`u de piramide. Potrivit istoricului chinez Sima Qian, Qin a construit un palat subp`mntean [i l-a umplut cu obiecte de valoare. Odat` cu descoperirea unui pu] adnc, arheologii au presupus mul]i ani c` ho]ii ar fi putut s` fure obiecte din mormnt. Dar diverse tipuri de teledetec]ie prin satelit [i de la sol au dezv`luit faptul c` mormntul este intact. Tehnicile au identificat de asemenea numeroase [i interesante r`m`[i]e arheologice din regiune.

INSULA PA{TELUI

n ciuda anilor dedica]i studierii uria[elor statui din piatr` Moai, pres`rate n Rapa Nui (Insula Pa[telui), arheologii nu aveau, pn` de curnd, o n]elegere deplin` a felului n care statuile au ajuns acolo. Dup` folosirea datelor de mare rezolu]ie ob]inute prin satelit, pentru a cartografia drumurile preistorice ale insulei, ei au acum o mai bun` n]elegere a modului in care statuile au fost transportate [i a organiz`rii sociale antice. Imagistica prin satelit relev` patternuri radiale de transport din diferite regiuni din Rapa Nui, sugernd c` de mutarea statuilor se ocupau mici grupuri aflate n competi]ie ([i nu o autoritate central`).

Tabel cronologic
Regatul Nubian i nfrnge pe conduc`torii egipteni [i fondeaz` dinastia Etiopian` (a 25-a). Asirienii invadeaz` [i reunific` Egiptul sub dinastia Sait`. Urmeaz` o scurt` rennoire a imperialismului. Imperiul Persan conduce Orientul Apropiat. Cambise II l nvinge n lupt` pe faraonul Psametic III. Alexandru cel Mare cucere[te Egiptul ([i Imperiul Persan), punnd cap`t dinastiilor egiptene.

730 \.Hr.

64 septembrie-octombrie 2011

332 \.Hr.

670 \.Hr.

525 \.Hr.

Pe terenul propriu-zis, solul era instabil [i nclinat abrupt ntr-o parte, f`r` vreo sugestiv` sf`rm`tur` de calcar [i f`r` vreo amprent` adncit` n nisip. Nici Sarah [i nici Robert nu au putut extrage nici o informa]ie din topografia [i condi]iile solului. Ar putea fi acesta cu adev`rat locul piramidei pierdute? Adesea este chiar surprinz`tor cum anumite structuri pot fi n]elese mult mai bine din spa]iu, observ` Robert. Totu[i, descoperirile necesit` ntotdeauna o investiga]ie pe teren, altfel risc`m s` pretindem lucruri care nu exist` multe ntreb`ri [i pot afla totu[i r`spunsul doar cu ajutorul excava]iilor arheologice. Cu toate acestea, imagistica prin satelit era att de conving`toare, nct dr. Zahi Hawass ministrul egiptean al Antichit`]ilor a acordat permisiunea pentru nceperea excava]iilor la locul piramidei. Am p`r`sit Egiptul ncnta]i [i speram s` ne ntoarcem ct mai curnd posibil. Iar apoi a nceput revolu]ia.

ntoarcerea n Oraul Mor]ilor


Patru luni mai trziu, dup` revolu]ie, eram napoi la sit, plini de a[tept`ri [i ner`bdare. S`p`turile fuseser` oprite de ceva vreme. Pe locul piramidei pierdute, puteam vedea un zid de chirpici nou expus, intr`ri n morminte din blocuri de calcar [i picturi murale n`untrul unui mormnt de chirpici. Lespezi uria[e de calcar indic` pavajul din jurul unei piramide neterminate semn c` aceast` nou` piramid`, nc` ngropat` sub nisip, ar putea fi mult mai aproape de finalizare dect se crezuse pn` atunci. ntre timp, buc`]i de gresie frumos lucrate sugereaz` c` aceasta a apar]inut unui rege cu acces la mari bog`]ii. mpreun`, aceste dovezi l indic` pe unul dintre faraonii Regatului Mijlociu din Egipt, care a avut una dintre cele mai ndelungate domnii. De[i mai avem de a[teptat pn` cnd descoperirea lui Sarah este va fi scoas` la lumin`, ea este ncntat` de rezultat. Aceasta arat` ct poten]ial are acest sit pentru a elucida un interval de timp care a fost tulbure [i enigmatic`. Imagistica

Liz Bonnin, prezentatoarea emisiunii Egypts Hidden Cities, afl cum secretele Egiptului Antic sunt dezvluite mulumit arheologiei spaiale

ne-a ar`tat c` sunt nc` att de multe de descoperit. Arheologia spa]ial` creeaz` o imagine mult mai complex` asupra unui teritoriu [i asupra locuitorilor s`i [i e evident c` are un impact major asupra arheologilor de aici, din Egipt. A devenit un instrument nepre]uit pentru noi, mpreun` cu tehnicile tradi]ionale de cercetare, spune Robert Schiestl. Peter Lacovara este de acord. Acest lucru poate gr`bi acumularea de cuno[tin]e despre a[ez`rile de pe tot cuprinsul Egiptului, ceva ce ar fi p`rut imposibil nainte. Ne va ajuta, de asemenea, s` dezvolt`m strategii de excavare care s` fie mai eficiente din punctul de vedere al timpului [i al resurselor. {i, mai important, a[a cum au demonstrat evenimentele recente din Egipt, aceasta ar putea fi o unealt` important` pentru administrarea siturilor, pentru a monitoriza [i proteja siturile de jafuri [i de intruziuni ilegale ale fermierilor [i ale noilor locuitori.

Adesea este chiar surprinztor cum anumite structuri pot fi nelese mult mai bine din spaiu

Ct despre viitorul acestei tehnologii, Sarah sper` c` va deveni n curnd mai u[or s` cercet`m tot mai adnc sub nisipuri, [i la o rezolu]ie mai mare, pe m`sur` ce senzorii continu` s` se mbun`t`]easc`. Am putea s` ajungem [i la stadiul n care s` putem recrea ntregi situri n 3D, acolo unde nu este posibil sau practic s` s`p`m. Am putea produce reprezent`ri vizuale complete ale comorilor protejate nauntrul unui sit. Sarah sper` c` urm`toarea sa descoperire va fi ora[ul pierdut Itjtawy. M` \ntreb, cum se poate pierde un ntreg ora[ regal?, zmbe[te ea. Trecnd peste asta, mi pas` mai mult de locuitorii obi[nui]i ai Egiptului. 99 la sut` din informa]iile care ne lipsesc despre aceast` civiliza]ie nu prive[te regalitatea. Adev`ratele mistere privesc oamenii de zi cu zi. Liz Bonnin prezint` Egypts Hidden Cities la BBC One
septembrie-octombrie 2011 65

arheologie spa}ial~

{arlatanii savante

{arlataniisavante

TROFIM L|SENKO
Pe vremea c=nd \n URSS era penurie de gr=ne, L\senko p`rea un erou. El a spus \n 1920 c` expunerea cerealelor, cum este gr=ul, la frig [i umezeal` le va face s` germineze prim`vara, ceea ce ar produce recolte mai bogate. |mpotriva geneticii conven]ionale, L\senko a pretins c` aceste caracteristici pot fi dob=ndite de o plant` \n timpul ciclului s`u de via]` [i transmise l`starelor. Rezultatele nu i-au confirmat \ns` teoria, dar autorit`]ile i-au ascuns e[ecurile, din motive ideologice. L\senko a devenit unul dintre savan]ii favori]i ai lui Stalin [i a contribuit, prin denun]area teoriilor mendeliene, la \nchiderea [i executarea unor geneticieni sovietici.

MaLcOLM PEaRcE
Obstetricianul a devenit faimos \n 1994, atunci c=nd a tratat o sarcin` ectopic` (\n care embrionul se implanteaz` \n afara uterului, ceea ce poate cauza femeilor moartea prin s=ngerare). Pearce a spus c` mama gravid`, Pacienta X, a n`scut o feti]`. Pearce a mai pretins c` testele sale clinice au ajutat 191 de femei s`-[i p`streze sarcina cu ajutorul unor tratamente cu hormoni. Suspicio[i fa]` de aceste progrese inedite, colegii de la Spitalul St. George din Londra au pornit o investiga]ie care a dovedit c` Pacienta X [i celelalte 191 de femei nici nu existau. Pearce a fost g`sit vinovat de c`tre autorit`]ile medicale [i a fost concediat.

ISaac NEwTON
Lui Sir Isaac nu-i pl`cea s` \mpart` scena cu altcineva. Dup` ce Newton a descris Legea Gravita]iei \n primul volum din Principia, rivalul s`u, Robert Hooke, a pretins c` descoperirea a fost \nlesnit` de un schimb de scrisori \ntre ei doi. Sir Isaac a ripostat prin \nl`turarea tuturor referin]elor la Hooke din volumul al treilea al c`r]ii, [i este posibil s` fi antedatat povestea m`rului pentru a sugera c` ideea i se datoreaz` doar lui. La sf=r[itul secolului al XVII-lea, Newton [i Leibniz au pretins, fiecare, c` ei ar fi descoperit calculul infinitezimal. Royal Society a format o comisie pentru a rezolva disputa iar Newton, care era pre[edintele Societ`]ii, a scris raportul final.

HwaNg wOO-SuK
Biotehnologul coreean a devenit erou na]ional datorit` a dou` articole publicate \n revista Science, despre clonarea embrionilor umani [i despre producerea celulelor stem tehnici care ar fi ajutat la tratarea bolilor [i la refacerea ]esuturilor. Numai c` acele celule stem erau ob]inute din ovulele donate de colegele sale [i de alte femei care fuseser` pl`tite; o investiga]ie intern` a Universit`]ii din Seul a decis c` rezultatele cercet`rilor sale fuseser` falsificate. Hwang a fost concediat [i Science a repudiat articolele. El primise milioane de dolari ca fonduri pentru cercetare, [i a fost \n cele din urm` condamnat pentru deturnare de fonduri [i \nc`lcare a codurilor bioetice.

aNdREw waKEFIELd
Revista medical` The Lancet a publicat \n 1998 un studiu despre leg`tura dintre vaccinul ROR [i autismul la copii. Autorul principal, Wakefield, a propus suspendarea vaccin`rilor. Studiile epidemiologice ulterioare nu au g`sit \ns` nicio leg`tur`. Autorit`]ile medicale au conchis c` Wakefield a ac]ionat necinstit [i iresponsabil. El a fost g`sit vinovat de malpraxis [i i-a fost suspendat` autoriza]ia de practic` medical`, iar revista British Medical Journal a concluzionat c` falsificase datele. |n ciuda tuturor dovezilor, p`rin]ii au r`mas suspicio[i fa]` de ROR, ceea ce a dus la o cre[tere semnificativ` a cazurilor de rujeol` \nregistrate.

ilustra}ii de james reekie

66 septembrie-octombrie 2011

|n cursa pentru marea descoperire, unii savan]i s-au f`cut vinova]i de un pic mai mult dec=t de simple sc`p`ri. De la inventarea datelor la eliminarea rivalilor, ace[ti t=lhari de savan]i nu s-au dat n lturi de la nimic...

cHaRLES dawSON
Arheologul amator Charles Dawson a f`cut zeci de descoperiri. Cea mai faimoas dintre acestea a fost, de departe, eoanthropus dawsoni, cunoscut ca omul din Piltdown. Prezentat \n 1912 ca veriga lips` dintre om [i maimu]`, fosila este considerat` ast`zi drept o enorm` \n[el`torie. De[i autenticitatea acesteia a fost contestat` imediat, abia \n 1953 o tehnic` de datare chimic` - testul absorb]iei cu fluor a dovedit definitiv c` oasele craniului aveau 600 de ani, iar maxilarul provenea de la un urangutan. De[i nu se [tie sigur dac` Dawson \nsu[i a compus fosila, el a mai falsificat 38 de descoperiri, ceea ce-l face suspect principal.

JOHN waTSON
Faimosul experiment al lui Watson, Micul Albert, ar \nc`lca standardele etice de azi. Psihologul american inspirat de experimentul lui Pavlov, \n care un c=ine a fost f`cut s` saliveze la auzul unui clopo]el, a vrut s` vad` dac` un copil poate fi \nv`]at s` se team` de ceva de care \n mod normal nu-i e fric`. |n 1920, Watson a adus un [obolan unui copil de nou` luni. La \nceput, copilul era fericit s` se joace cu noul s`u tovar`[. Watson a f`cut apoi un zgomot puternic la fiecare apari]ie a [obolanului, ceea ce f`cea copilul s` pl=ng`. Copilul a dezvoltat o fobie fa]` de animalele cu blan`. Nu se [tie dac` frica Micului Albert a persistat (acesta a murit la v=rsta de 5 ani).

HENdRIK ScHN
|ntre 1998 [i 2001, Jan Henrik Schn a publicat peste 70 de articole academice. Cercet`rile sale ar fi revolu]ionat realizarea circuitelor electronice: produc`torii ar fi putut renun]a la semiconductori conven]ionali, cum este siliciul, [i ar fi putut face tranzistori din molecule organice ba ar fi putut chiar cre[te calculatoare. Din fericire, fizicienii au observat nereguli \n articole, iar o investiga]ie a angajatorului lui Schn, Bell Labs, a dovedit c` cercet`rile fuseser` falsificate. 15 articole au fost retrase doar din revistele Science [i Nature. Unul dintre fo[tii s`i profesori a descris scandalul drept cea mai mare \n[el`torie din fizic` din ultimii 50 de ani.

FRa}II BOgdaNOV
|n anii 80, Igor [i Grichka Bogdanov erau cunoscu]i drept prezentatori TV \n Fran]a. Gemenii au studiat apoi fizica [i matematica, public=nd articole teoretice despre Big Bang. Au atras aten]ia \n 2002, \n urma zvonurilor c` articolele erau ni[te \n[el`torii. C=nd unii oameni de [tiin]` au pretins c` lucr`rile lor nu erau altceva dec=t o colec]ie de fraze care sunau bine, presa a spus c` fizica teoretic` a devenit at=t de abstract`, \nc=t nici exper]ii nu mai puteau [ti ce e adev`rat [i ce nu. |n cele din urm`, Centre National de la Recherche Scientifique din Fran]a a examinat tezele de doctorat ale gemenilor, concluzion=nd c` valoarea lor este egal` cu zero.

cHEN JIN
Un informatician t=n`r [i talentat, Chen Jin, s-a \ntors din SUA \n China [i a creat primul microcip chinezesc DSP. Aceast` tehnologie ar fi pus cap`t dependen]ei chinezilor de electronica str`in`, precum [i percep]iei c` nu sunt buni dec=t s`-i copieze pe occidentali. Capabil s` preia p=n` la 200 de milioane de instruc]iuni pe secund`, procesorul Hanxin pentru aparate foto [i telefoane mobile a fost prezentat presei \n 2003. |n 2006, cariera lui Chen luase sf=r[it. Dup` o investiga]ie declan[at` de o postare pe un forum de pe internet, Chen a fost concediat pentru fals [tiin]ific. Tot ce f`cuse el fusese s` [tearg` cuv=ntul Motorola de pe cip [i s` graveze Hanxin.
septembrie-octombrie 2011 67

{arlatanii savante

Foto paul whitField

68 septembrie-octombrie 2011

psihopa}i printre noi?

Psihopa]i [i

corporati[ti

Noi cercet`ri arat` c` psihopa]ii din \naltele sfere ale lumii afacerilor sunt mai mul]i dec=t ]i-ai fi \nchipuit. Dar, dup` cum descoper` Daniel Bennett, oamenii de [tiin]` vin cu noi metode de a-i da \n vileag

n [arpe la costum. iat` o expresie care ne aminte[te celor mai mul]i dintre noi de cineva cu care am lucrat la un moment dat. aceast` expresie a fost inventat` de dr. Robert hare [i de dr. paul Babiak [i \i descrie pe cei pe care i-au \nt=lnit \n cercet`rile lor persoane care, de[i nu-[i fac treaba bine, s-au t=r=t \nspre cele mai \nalte pozi]ii ale companiilor \n care lucreaz`. aceste persoane n-au scrupule sau mil`, dar sunt fermec`toare; tr`s`turi care, se pare, le-au ajutat s` ajung` la v=rf. la prima vedere ar fi putut p`rea absolut inocente [i adesea pl`cute, dar la o examinare mai atent` s-au dovedit a fi de-a dreptul sinistre. eticheta: psihopa]i corporati[ti.

|n ultimii trei ani, Babiak, specialist \n psihologia locului de munc`, a lucrat \n [apte companii diferite pentru a vedea dac` angaja]ii lor erau buni de promovare sau nu. el a evaluat oameni din pozi]ii diferite, de la [efii mai mici p=n` la cei mari, ba chiar [i c=]iva pre[edin]i de companii. pentru a le testa performan]ele [i poten]ialul, lui Babiak i s-a permis s` foloseasc` inventarul de psihopatie al lui hare, un test psihometric folosit de obicei pentru a evalua tendin]ele psihopatologice ale criminalilor. Babiak a descoperit c`, dintre cei 203 subiec]i pe care i-a testat, 25 se calificau drept psihopa]i, de[i nu aveau un trecut
septembrie-octombrie 2011 69

psihopa}i printre noi?

psihopa}i printre noi?

Autorul c`r]ii B`rba]i holb=ndu-se la capre poveste[te pentru Science Focus despre c`l`toria sa pe t`r=mul nebuniei [i despre psihopa]ii pe care i-a \nt=lnit pe drum, \n preg`tirea c`r]ii The Psychopath Test
psihiatrie de maxim` securitate din Marea Britanie). A fost incredibil. |l tot \mpingeam s` mearg` spre ceea ce fusesem informat c` e psihopatia. De fiecare dat` c=nd f`cea ceva care era mai mult sau mai pu]in rezonabil, eram foarte dezam`git [i \ncercam s` dau lucrul `la la o parte. Atunci mi-am dat seama c`, devenind un v=n`tor de psihopa]i cu acte-n regul`, m` puteam transforma eu \nsumi \ntr-un psihopat devenisem mai dur [i mai inuman. Lucrul la carte m-a \nv`]at c=t de aproape suntem de a-i dezumaniza pe ceilal]i [i, ca urmare, pe noi \n[ine. Cum e s` \nt=lne[ti un psihopat? Adesea exist` un fel de farmec superficial. E un tip despre care am scris Tony de la Broadmoor care era doar un t=n`r amabil [i \nc=nt`tor. Dar psihiatrii lui spuneau c` trebuie s` fii foarte, foarte atent. |ns` asta era [i mai \ngrijor`tor, pentru c` nu era absolut nimic cu el \n felul s`u de a fi care s` sugereze c-ar trebui s` fii atent. Era cineva cu care ]i-ar pl`cea s` ie[i la o bere. Dar c=nd l-am \nt=lnit pe Toto Constance, [eful unei echipe de asasini din Haiti, chiar am avut impresia c` omul era ca o bomb` neexplodat`. A[a c` depinde de la caz la caz. A[adar, a]i fost p`c`lit de farmecul lui Tony? {tiam de crima lui, dar asta se \nt=mplase cu mult timp \nainte. Tony are o poveste fascinant`. El spune c` a simulat nebunia ca s` scape cu o pedeaps` mai mic`. |n cele din urm` \ns`, l-au trimis la Broadmoor. Practic, dac` n-ar fi simulat nebunia [i ar fi mers la \nchisoare, ar fi ie[it deja de mult, pentru c` pu[c`riile sunt pline de psihopa]i, doar c` aceia nu sunt \n sistemul de s`n`tate. Dar pentru c` psihologii de la Broadmoor cred c` el prezint` pericol pentru sine [i pentru ceilal]i, nu a fost l`sat s` ias`. La \nceput, te g=nde[ti c` Tony fie a fost condamnat pe nedrept, fie e un psihopat. Mi-a luat ceva vreme s`-mi dau seama c` ambele variante sunt adev`rate. Doar pentru c` e psihopat, asta nu \nseamn` c` nu putem s`-l simpatiz`m. Dar dumneavoastr`? V-a]i g=ndit vreodat` dac` ave]i tr`s`turi de psihopat? Sunt la antipodul unui psihopat am tot soiul de temeri. Simt c` tr`ie[te cineva \n mine care-mi aprinde chibrituri pe piele. Asta e opusul psihopatiei psihopa]ii tind s` nu aib` sentimente de anxietate. Dar apoi am devenit v=n`tor de psihopa]i [i brusc am devenit [i eu unul. |n general, n-ai putea s` vezi pe cineva mai pu]in psihopat dec=t mine. Uneori \mi doresc s` fiu un pic mai psihopat, pentru c` n-a[ avea a[a de mult` anxietate.

JON RONSON

Dr. Kent Kiehl radiografiaz` creierele de]inu]ilor pentru a afla ce te face psihopat

De ce psihopa]ii? Ce v-a f`cut s`-i \nt=lni]i [i s` scrie]i despre ace[ti oameni? Cu ani \n urm`, am f`cut un film despre un anume David Icke. El crede c` [op=rle uria[e, pedofile, care beau s=nge conduc lumea [i to]i zic c`-i nebun. Dar pe urm` vin o gr`mad` de psihologi eminen]i care cred \n fond acela[i lucru c` oamenii cu tr`s`turi de reptile ne conduc. Ei se refer` la psihopa]ii care au ajuns sus. Asta m-a f`cut s` m` g=ndesc c` nebunia s-ar putea s` fie un motor mai puternic dec=t ra]iunea, atunci c=nd vine vorba despre cum merg lucrurile \n lume. Oamenii care sunt \n fond calmi, ferici]i [i ra]ionali \[i duc lini[ti]i via]a, nu fac valuri. Oamenii care ar fi considera]i bolnavi psihic sunt cei care fac lumea s` se \nv=rt`. Acum, eu tot m` g=ndeam la posibilitatea ca oamenii pe care i-am intervievat p=n` acum s` fi fost nebuni unii dintre ei, cel pu]in. Devenise ceva evident, dar pe care-l tot evitam, a[a c`, \n cele din urm`, a trebuit s` privesc realitatea \n fa]`. Apoi ajungi rapid la \ntreb`ri precum Ce e nebunia?, Cine decide ce este nebunia [i ce semnifica]ie are asta? {i cum s-au schimbat p`rerile dumneavoastr` despre psihopa]i, pe m`sur` ce scria]i cartea? Abordez \ntotdeauna subiectele f`r` prejudec`]i ad=nci, pentru c` vreau s` fiu ca o frunz` pe ap`, s` m` duc unde m` duce subiectul. Dar cel mai tare m-a impresionat \nt=lnirea cu unul dintre cei din Fortune 500 (lista anual` a celor mai importante 500 de companii din SUA, pe care o public` revista Fortune), despre care voiam s` aflu dac` are vreo tr`s`tur` asem`n`toare cu a vreunuia dintre pacien]ii psihopa]i pe care-i vizitasem, cum sunt cei de la Broadmoor (cel mai cunoscut spital de
septembrie-octombrie 2011

infrac]ional. asta \nseamn` de patru ori mai mul]i dec=t s-ar fi a[teptat s` g`seasc` \n restul popula]iei. atunci c=nd hare s-a uitat la aceste date, el a mai descoperit ceva. evalu`rile f`cute acestor persoane \n interiorul companiilor spuneau de multe ori lucruri de genul tipul `sta/ tipa asta este un leader inovator, inteligent, po]i avea \ncredere \n el, \nvioreaz` atmosfera [i a[a mai departe, spune hare. de fapt, cu c=t aveau un scor mai mare pe inventarul de psihopatie, cu at=t creau o mai bun` impresie. c=nd \ns` le-am m`surat scorurile de performan]` [i ne-am uitat c=t de eficient serveau interesele companiei, ei se aflau cu at=t mai jos cu c=t aveau un scor mai mare pe inventar. |n realitate, atunci c=nd ajungeai la nivelurile mai mari ale scalei de psihopatie, performan]a lor era \n general inacceptabil`. Ar fi trebuit concedia]i, dar nu au fost tocmai pentru c` oamenii \i vedeau altfel erau exper]i la manipularea impresiilor.

testul de psihopatie
testul lui hare are \n vedere 20 de tr`s`turi-cheie ale comportamentului psihopat de exemplu, farmecul superficial [i facil, promiscuitatea sexual` [i minciuna patologic`. Fiecare tr`s`tur` are un scor de p=n` la 2, iar adunate, acestea dau un scor maxim de 40. Un scor de peste 30 clasific` persoana \n cauz` drept psihopat. de obicei, testul este administrat de]inu]ilor din spitalele psihiatrice de maxim` securitate, pentru a afla dac` este sau nu recomandabil s` fie elibera]i. |n acest caz \ns`, tr`s`turile de personalitate vizau persoane aparent

coRBis, science photo liBRaRy

70

normale. aceste caracteristici, care \i f`cuser` pe al]ii s` ucid` [i s` schilodeasc` f`r` s` dea dovad` de empatie, le permitea celor pe care-i evalua Babiak s` se ridice deasupra celorlal]i. a[adar, care este diferen]a dintre un criminal psihopat [i un corporatist psihopat? criminalii \n serie sunt neobi[nui]i [i foarte rar \nt=lni]i, afirm` hare. nu [tim ce-l face pe un individ s` devin` criminal \n serie. nu [tim de ce o persoan` cu multe tr`s`turi psihopatologice devine criminal \n serie [i alte o mie, nu. Ar putea fi vorba de \nt=mplare, [ans`, accident, experimentare. pur [i simplu nu [tim.

Min]i criminale
de[i nu e clar ce face dintr-un psihopat un criminal [i din altul un director de firm`, cercetarea care se desf`[oar` n prezent la o \nchisoare din new Mexico ar putea s` ne spun` ce e \n mintea unui psihopat.

celulele din \nchisoarea western new Mexico nu sunt ca toate celelalte. pe l=ng` fotografii ale prietenilor [i ale familiei, de]inu]ii \[i decoreaz` pere]ii cu ceva un pic neobi[nuit: tomografii ale propriilor creiere. Tomografiile sunt cadouri oferite de dr. Kent Kiehl [i de cercet`torii s`i ca recompens` pentru efortul de a sta la tomograf ore \n [ir. pentru de]inu]i, este un prilej binevenit de a sc`pa de plictiseal` [i o [ans` de a se l`uda cu dimensiunile creierului; pentru Kiehl \ns` cunoscut ca doctoru printre de]inu]i reprezint` o [ans` de a descoperi ce anume \l face pe cineva s` fie psihopat. teoria sa este c` psihopa]ii au o problem` cu o zon` a creierului numit` sistem paralimbic o re]ea de structuri cerebrale cu ajutorul c`reia detect`m [i \n]elegem emo]iile. se crede c` acest sistem ne controleaz` [i inhibi]iile [i aten]ia. P=n` acum, se pare c` tomografiile \i sus]in ipoteza. la tomograf, atunci c=nd

Nu [tim de ce o persoan cu multe trsturi de psihopat devine criminal \n serie [i alte o mie, nu.

}esut cerebral v`zut cu ajutorul unei tractografii cu tensor de difuzie

unui individ clasificat drept psihopat i se cere s` evalueze o dilem` moral` important` - dac`, de exemplu, ar trebui s` deraieze un tramvai pentru a salva un autobuz plin de copii creierul lui nu pare s` func]ioneze a[a cum ne-am a[tepta. amigdala cerebral` un segment al creierului \n form` de migdal`, care este responsabil de emo]ii puternice, cum sunt frica [i furia ar trebui s` se chirceasc` de groaz` la auzul acestor scenarii. dar tomografiile arat` c`, la psihopa]i, aceasta aproape c` nu r`spunde. de fapt, cu c=t mai sever` este psihopatia, cu at=t mai pu]in pare s` reac]ioneze aceast` parte a sistemului limbic. {i nu pare s` fie vorba doar de o singur` parte a creierului care este afectat`. cortexul orbitofrontal ar trebui s` adauge intensitate emo]ional` stimulilor de fric`, spune Kiehl. cu alte cuvinte, acesta ne ajut` s` \n]elegem emo]iile simple pe care le produce amigdala. atunci c=nd psihopa]ilor li s-a cerut s` evalueze \nc`lc`ri ale moralei, acest circuit a prezentat niveluri de activitate mult mai sc`zute dec=t la de]inu]ii nepsihopa]i. nu numai c` ei nu \nregistreaz` con]inuturile \nc`rcate emo]ional, dar creierele lor par s` nici nu fie preg`tite s` dea un sens acestor con]inuturi. Rezultatul este c` aceste circuite dereglate fac ca psihopa]ii fie s` nu poat` empatiza, fie s` nu poat` oricum s` \n]eleag` emo]iile sau s` nu [tie cum ar trebui s` reac]ioneze la emo]ii un lucru pe care Kiehl l-a v`zut pe viu. un criminal \n serie mi s-a confesat odat` despre un num`r de crime pe care le comisese, dar pentru care nu fusese condamnat. imediat dup` ce a vorbit cu mine, el a fost condamnat pentru crimele respective. i-a spus colegului de celul` c` el credea c` l-am turnat [i c` o s` m` omoare. a[a c` persoana respectiv` s-a dus direct la gardian [i l-a p=r=t. poli]ia mi-a spus c` m` va pune sub paz` p=n` se l`muresc lucrurile. a[a c` m-am dus la munte \n weekend [i, c=nd m-am \ntors, tipul deja aflase c`, \n realitate, fusese cineva din banda lui care-l turnase dup` ce a fost prins, pentru a ob]ine o pedeaps` mai scurt`. am lucrat timp de 17 ani cu psihopa]i. sunt foarte
septembrie-octombrie 2011 71

psihopa}i printre noi?

psihopa}i printre noi?

norocos c` nu mi s-a \nt=mplat ceva mai grav bat \n lemn.

Ai un [ef
pSihOpat?
Te-ai g=ndit vreodat` c` [eful ]i-o coace sau te \ntrebi cum de-a ajuns at=t de sus? |n cazul `sta, chestionarul de mai jos e pentru tine. Psihopa]ii sunt de patru ori mai mul]i printre cei care conduc companiile dec=t printre cei de jos, conform concluziilor noilor cercet`ri ale psihologului Paul Babiak. Pentru fiecare din afirma]iile de mai jos, identific` scorul care i se potrive[te [efului t`u. 0 \nseamn` deloc, 1 uneori, iar 2 \n mod sigur i se potrive[te. La sf=r[it, adun` scorurile [i consult` scala din josul paginii.

Expedi]ie nuntrul creierului


de[i tomograful lui Kiehl este un aparat special, el nu este singurul care exploreaz` creierele criminalilor \n c`utarea surselor psihopatiei. |n Marea Britanie, la institutul de psihiatrie din cadrul Kings college london, dr. Michael craig [i colegii s`i au f`cut un pas mai departe [i au descoperit c` ]esutul cerebral al psihopa]ilor este diferit. cu ajutorul unei noi tehnici de radiografiere, tractografia cu tensor de difuzie, craig a putut s` se uite \ndeaproape la ]esuturile cerebrale care leag` cele dou` zone identificate de Kiehl, amigdala [i cortexul orbitofrontal. {tim c` sec]iunile creierului nu func]ioneaz` independent, spune craig, conexiunile dintre ele sunt importante. pe scurt, am aflat c` integritatea ]esuturilor care leag` cele dou` regiuni este redus` la cei cu psihopatie, \n compara]ie cu subiec]ii din grupul de control. cu alte cuvinte, canalul neuronal care leag` cele dou` zone ale creierului vitale pentru \n]elegerea emo]iilor era mai astupat dec=t la oamenii normali, ceea ce face dificil` transmiterea semnalelor cam ca un cd zg=riat. aceast` diferen]` biologic` mic`, dar important` sugereaz` c` psihopatia nu este o tulburare pur psihic`, ci are [i o component` fiziologic`.

{eful t`u are vreuna din urm`toarele tr`s`turi?


Dulce, atent, \nc=nt`tor, [mecher [i vorb`re] [eful t`u nu e niciodat` timid, nu-i e team` de ridicol sau de a spune orice. Nu se \ncurc` niciodat` [i n-are treab` cu conven]ii sociale, cum ar fi vorbitul pe r=nd.

FarMeC FaCiL {i sUperFiCiaL

Lipsit de vinov`]ie sau de remu[c`ri, nu poate fi niciodat` atins de nenorocirea altora. NB Lipsa lui de toleran]` pentru durerea de cap de luni de diminea]` care te-a \mpiedicat s` mergi la serviciu nu se pune.

F~r~ niCio reMU{Care

Din punctul de vedere al [efului t`u, n-a fost angajat mai bun dec=t el care s` fi c`lcat pe-acolo. Are p`reri ferme, e m=ndru [i-i place s` se laude. Psihopa]ii sunt arogan]i [i cred \n general c` sunt superiori restului rasei umane.

GranDoMan, pLin De sine

6 7

Pare s` aib` o gam` limitat` de emo]ii. De[i prietenos la suprafa]`, rela]ia cu colegii r`m=ne foarte superficial`. Nu te-ai \ntrebat de ce [efului t`u nu i se pare nimic \n neregul` cu via]a ta din afara programului?

sUperFiCiaL eMo}ionaL

{eful \]i d` ]ie toate sarcinile care-i revin lui, dar sunt plictisitoare? Psihopa]ii au adesea o autodisciplin` redus` c=nd au de f`cut lucruri plictisitoare sau de rutin`. Nu fac acela[i lucru pentru o perioad` mare.

U{or De pLiCtisit

C=nd ceilal]i nu sunt de fa]`, dovede[te lips` de empatie. Poate fi att de rece, de lipsit de sensibilitate, de dispre]uitor, \nc=t chiar [i Terminatorul pare mic copil.

inDiFerent, Lipsit De eMpatie

science photo liBRaRy, getty

|n[el`tor, alunecos [i manipulator, [eful t`u pare s` aib` un r`spuns la orice \ntrebare, dar nu po]i fi sigur c` r`spunsul e adev`rat. Pe l=ng` asta, o ]ine una [i bun` despre cum i-a spart el buza lui Bute \ntr-un bar.

Minte De |nGhea}~ apeLe

|i ajut` pe ceilal]i doar dac` are ceva de c=[tigat. Psihopa]ii evit` responsabilit`]ile [i-i exploateaz` adesea pe al]ii \n folos propriu. S-a oferit vreodat` [eful s`-]i fac` o cafea c=nd avea nevoie de ajutorul t`u?

paraZitisM

Creierul unui psihopat nu poate da un \n]eles evenimentelor cu \nc`rc`tur` emo]ional` septembrie-octombrie 2011

72

Acest test se inspir` din Inventarul de Psihopatie al lui Hare, testul folosit pentru identificarea psihopa]ilor. Dr. Hare nu recomand` ca nespeciali[tii s` \ncerce s`-[i diagnosticheze prietenii [i familia [i afirm` c` doar psihologii califica]i pot s` aplice \n mod corect [i corespunz`tor acest test. Lista de mai jos ne permite s` ne facem o idee cu privire la tr`s`turile pe baza c`rora psihologii identific` psihopa]ii.

Este iritabil, iute la m=nie [i ner`bd`tor? Continu` cu amenin]`ri, agresivitate [i chiar \njur`turi? Psihopa]ii au dificult`]i \n a-[i controla furia, ac]ion=nd adesea pripit, pentru ca apoi s` se scuze \n dorin]a de a-[i p`stra imaginea.

Lipsit De ControL

1
iMpULsiV

Impulsivitatea poate s` ajute, dar nu [i dac` pleac` de la birou pentru o jum`tate de zi ca s` se dea cu parapanta, l`s=nd toat` h=r]og`ria \n grija ta. Are dificult`]i \n a rezista tenta]iilor [i frustr`rilor?

10
0

Psihologii folosesc imagini violente pentru a-i identifica pe psihopa]i

SCOR
05
Lini[te[te-te, cafetiera de la birou e mai periculoas` dec=t [eful t`u.

610
Nu-]i face probleme, e[ti \n afara oric`rui pericol. Probabil.

1115
Ascunde capsatoarele [i orice alte obiecte ascu]ite.

1620
Rezultatele testului de mai sus nu constituie prob` penal`.

craig sper` c` aceast` descoperire ar putea duce, pe termen lung, la un tratament care ar putea repara materia alb`. Dar el afirm` c` ar fi nevoie de identificarea timpurie a problemei. tratamentul este, desigur, visul de aur al cercet`torilor psihopatiei. aceast` boal` este excep]ional de rezistent` la orice fel de tratament, datorit` naturii sale. singura solu]ie este, se pare, s` o tratezi \n faza incipient`. dr. essi Viding, specialist \n psihologia dezvolt`rii la university college london, lucreaz` cu copiii cu risc mare de tulbur`ri antisociale. ea este de acord cu faptul c` este practic imposibil s` tratezi un psihopat, dar are o abordare destul de neobi[nuit` \n privin]a preven]iei. putem s` ne folosim de faptul c` ei au niveluri sc`zute de anxietate, sunt \ncrez`tori [i [tiu s`-[i ating` scopurile, spune Viding. s` ne g=ndim la ei din

punct de vedere al evolu]iei. dac` am da dovad` cu to]ii de mult` empatie [i am fi to]i pro-sociali, n-ar merge. sunt situa]ii \n ciclul de via]` al unui organism c=nd este mai avantajos s` ai grij` de propria persoan`, [i exist` motive pentru care aceste gene supravie]uiesc \n genom. dac` putem lucra pornind de la asta [i putem folosi \n mod pozitiv aceste tr`s`turi, poate c` putem s-o [i trat`m \nainte s` devin` o tulburare de comportament. este un sentiment \mp`rt`[it [i de p`rintele studiilor moderne de psihopatologie, dr. Robert hare. exist` avantaje \n a avea unele tr`s`turi psihopatologice; nu acut [i nu multe, dar o doz` mic` [i destul de moderat` poate s` ajute \n diverse cariere. {i eu \mi doresc s` fi avut ceva mai multe. Daniel Bennett este redactor Focus UK.
septembrie-octombrie 2011 73

psihopa}i printre noi?

ilustra}ii de paul wootton

74

Miza uria{~ a cursei spa}iale

septembrie-octombrie 2011

a cursei spa}iale
xist` forme de via]` ciudate [i uluitoare pe lunile lui Jupiter? Ce se \nt=mpl` \n apropierea g`urilor negre cele mai misterioase fenomene din Univers? {i nu cumva poate fi dovedit` una din teoriile aparent neverosimile ale lui Einstein, aceea c` exist` v=rtejuri \n spa]iul \nsu[i? Acestea sunt doar unele din \ntreb`rile care vor primi, poate, r`spuns de la cele trei sonde spa]iale imense propuse de c`tre cei mai mari savan]i europeni. Chiar acum, echipele de cercet`tori \[i prezint` proiectele pentru cei 900 de milioane de euro puse la dispozi]ie de Agen]ia Spa]ial` European` (ESA). Banii vor permite ca aceste proiecte pe h=rtie s` devin` sonde spa]iale care vor c`l`tori p=n`-n cele mai \ndep`rtate zone ale Sistemului Solar. Problema este c` doar unul

Miza uria[
Trei echipe de oameni de [tiin]` care sper` s` exploreze Universul concureaz` pentru un jackpot de peste un miliard de dolari. Una singur` va putea c=[tiga. lewis Dartnell ne prezint` concuren]ii.

dintre ele va primi banii. Echipele din spatele fiec`rui proiect, care num`r` fiecare \n jur de 50 de oameni de [tiin]`, \nt=mpin` provoc`ri serioase. Una dintre acestea a fost concuren]a pe lista scurt` a ESA s-au aflat 50 de proiecte. |ns` \n ultimele luni, sarcina lor a devenit mult mai dificil` pentru c` NASA, care pl`nuia s` contribuie la suma final`, a anun]at c` se retrage din cauz` c` a cam r`mas f`r` bani. A[a c`, cercet`torii europeni trebuie s` g`seasc` o cale de reu[it` f`r` dolarii americanilor. Fiecare proiect va mobiliza resurse inginere[ti redutabile. Dup` lansare, Ganymede ar trebui s` c`l`toreasc` peste 390 de milioane de kilometri pentru a intra pe orbita lui Jupiter. De acolo, sonda ar trebui s` trimit` date, inclusiv imagini de \nalt` rezolu]ie, \napoi c`tre P`m=nt, ceea ce le-ar oferi cercet`torilor cea mai detaliat`

perspectiv` asupra planetei [i lunilor sale. International X-ray Observatory va putea s` detecteze din spa]iu radia]iile emise de cele mai dramatice fenomene din Univers, cum sunt stelele care explodeaz`, g`urile negre [i stelele neutronice r`m`[i]e ale stelelor mari care au disp`rut. Iar echipa din spatele Antenei Spa]iale cu Interferometru Laser pl`nuie[te s` construiasc` o flot` de trei navete spa]iale care ar urma s` fie plasate la cinci milioane de kilometri distan]` una de alta, [i care ar putea detecta mi[c`ri de 20 de trilionimi de metri (o lungime mai mic` dec=t diametrul unui atom de heliu) n spa]iul dintre ele. Aceste mi[c`ri ar putea confirma ipoteza lui Einstein. ESA va elimina un finalist la \nceputul anului viitor iar c=[tig`torul va fi declarat \n 2014.
septembrie-octombrie 2011 75

Miza uria{~ a cursei spa}iale

Miza uria{~ a cursei spa}iale

CERCET~RI PE JUPITER
Nume: Jupiter Ganymede Orbiter (JGO) misiuNea: Cercetarea lui Jupiter [i a lunilor sale, \n special Europa [i Ganymede, pentru a vedea dac` ar putea g`zdui forme de via]` Program: lansare \n 2020; sosire pe Jupiter \n 2026; intrare pe orbita lui Ganymede \n 2029. }~riLe ParTiCiPaNTe: Belgia, Fran]a, Germania, Italia, Japonia, Marea Britanie, Olanda, Spania, SUA. Jupiter are 63 de luni. Cele mai mari dintre acestea, europa [i ganymede sunt cele mai interesante. se presupune c` ele con]in oceane ascunse de ap`, care ar putea g`zdui forme de via]` extraterestre. N-ar fi cu totul imposibil. La urma urmei, se crede c` lacul Vostock, ascuns permanent sub ghea]a groas` a antarcticii, con]ine forme de via]`. Cunoa[terea acestor luni misterioase este o prioritate a Jgo. Dup` o c`l`torie de [ase ani c`tre grani]a sistemului solar, Jgo ar trebui s` intre pe orbita lui Jupiter [i s` dea roat` sistemului de satelii ai planetei. P=n` \n 2029, sonda se va fixa pe orbita lui Ganymede pentru o investiga]ie mai detaliat`. |n timpul misiunii sale, sonda va face nenum`rate fotografii la rezolu]ie \nalt` lui Jupiter, la diverse niveluri de luminozitate. acestea le vor permite oamenilor de [tiin]` s` urm`reasc` schimb`rile atmosferice [i climatice de pe Jupiter, inclusiv uraganele din zona celebrei pete roii uriae de pe planet. Camerele foto vor permite, de asemenea, cartografierea lunilor. Io, una dintre acestea, are erup]ii vulcanice ne\ncetate, \n timp ce ganymede [i europa au caracteristici recente semne ale unor activit`]i geologice recente. JGO va putea s` ne spun` c=t de intens` este aceast` activitate. Una dintre cele mai importante \ntreb`ri la care va \ncerca s` r`spund` JGO cu ajutorul radarelor [i fotografiilor detaliate este c=t de groase sunt \nveli[urile de ghea]` sub care s`l`[luiesc oceanele de pe ganymede [i europa. Via]a pe aceste luni ar fi posibil` dac` apa ar putea str`punge \n mod regulat ghea]a ceea ce e mai probabil pe europa, unde stratul de ghea]` este mai sub]ire. Aceasta ar \nsemna c` moleculele mai reactive, cum este oxigenul, pot s` se strecoare \n ap`, ceea ce ar permite organismelor s` se hr`neasc` cu nutrien]ii anorganici, cum sunt fierul [i sulful, \mpr`[tia]i de [eminee hidrotermale la fel ca \n oceanele noastre. Dac` vom ajunge vreodat` s` explor`m aceste oceane, trebuie s` [tim care sunt cele mai bune locuri de unde putem s` \ncepem [i c=t de ad=nc ar trebui s` for`m. JGO ar putea r`spunde la aceste \ntreb`ri. alte instrumente de la bordul sondei ar urma s monitorizeze puternicul c=mp magnetic din jurul lui Jupiter, care are o for]` de 14 ori mai mare dec=t cel al P`m=ntului,

JGO
Va cerceta clima de pe Jupiter, inclusiv uraganele din Marele Punct Ro[u, specific planetei Anten` foarte puternic` pentru transmiterea datelor [i instruc]iunilor la 390 de milioane de kilometri distan]`, c`tre [i dinspre P`m=nt

Panouri solare mari, de c=te 15 m, de care este nevoie pentru c` lumina solar` este cam de 25 de ori mai pu]in intens` pe Jupiter dec=t pe P`m=nt

Propulsor care ajut` la schimbarea orbitei \n mi[c`rile dintre Jupiter [i lunile sale

Camera la \nalt` rezolu]ie fotografiaz` suprafa]a Europei, ajut=ndu-ne s` afl`m c=t de gros este \nveli[ul exterior

Radarul poate p`trunde sub suprafa]a de ghea]` pentru a vedea ce se afl` dedesubt

Cel mai interesant lucru pe care-l va face JGO va fi examinarea lunilor lui Jupiter. De-abia am \nceput s le explorm, dar credem c ele con]in oceane de ap - poate [i via]
athena Coustensis, eJsm european Deputy Lead scientist precum [i c=mpul mai slab pe care-l genereaz` ganymede. Datele pe care le-ar aduna Jgo despre cea mai mare planet` din sistemul nostru solar ne-ar putea oferi indicii cruciale despre uria[ii gazo[i pe care i-am descoperit \n jurul altor sori. Planetele gazoase uria[e par s` fie foarte obi[nuite, prin urmare sateli]i \nghe]a]i, precum Europa [i Ganymede, ar putea fi cel mai comun habitat din univers.

ilustra}ii de paul wootton

76

septembrie-octombrie 2011

sTUdIUl G~URIlOR NEGRE


Nume: International X-ray Observatory (IXO) misiuNea: Monitorizarea razelor X produse de cele mai violente obiecte din Univers, cum sunt g`urile negre Program: lansare \n 2021; func]ionare p=n` \n 2026 asigurat` de Agen]ia de Explorare Aerospa]ial` Japonez` (JAXA) }~riLe ParTiCiPaNTe: Belgia, Cehia, Danemarca, Elve]ia, Fran]a, Germania, Italia, Japonia, Marea Britanie, Olanda, Spania, SUA razele X sunt o form` de lumin` extrem de \nc`rcat` de energie sunt emanate doar de materia care a fost intens energizat` de c=mpuri magnetice puternice, explozii violente [i for]e gravita]ionale puternice. a[adar, observarea razelor X permite examinarea unor fenomene precum g`urile negre - \n care materia este absorbit` [i \nc`lzit` puternic - sau explozii stelare [i stele neutronice. Razele X p`trund prin regiunile \nce]o[ate ale universului, ceea ce ne permite s` arunc`m o privire asupra unor fenomene care altfel ar r`m=ne ascunse \n ad=ncul galaxiilor. Problema este c` razele X din spa]iu sunt blocate de atmosfera terestr` [i nu pot fi detectate de la sol. iat` de ce avem nevoie de un telescop lansat \n spa]iu pentru a le observa ceea ce \[i propune s` fac` IXO. Din punctul s`u de observa]ie, deasupra atmosferei, IXO ar putea s` fie martor al unora dintre cele mai violente fenomene din univers. IXO ar urma s fie plasat \ntr-un punct Lagrange, unde for]ele gravita]ionale ale Soarelui [i ale P`m=ntului sunt \n echilibru, ceea ce permite unei nave spa]iale s` r`m=n` pe loc, f`r` a fi atras` \ntr-o direc]ie sau alta. Punctele Lagrange sunt un loc ideal pentru observarea Universului \ntruc=t observatorul nu ar trebui s` orbiteze constant \n jurul P`m=ntului, intr=nd [i ie[ind din umbra acestuia. A[adar, IXO va putea detecta \n mod continuu razele X. atomii absorb [i eman` raze X cu lungimi de und` specifice, iar spectrul de lumin` al razelor depinde de c=t de fierbinte e materia. examinarea luminii razelor X emanate de fenomene spa]iale neobi[nuite i va permite sondei iXo s` calculeze temperatura i compoziia materiei incandescente. monitorizarea varia]iilor lungimilor de und` ale razelor X arat` [i c=t de repede se deplaseaz` un obiect, cu ajutorul unui fenomen cunoscut ca efect Doppler. Acela[i fenomen are loc atunci c=nd sirena unei ambulan]e \[i modific` frecven]a sunetului atunci c=nd trece pe l=ng` noi. A[adar IXO va putea s` m`soare viteza cu care aceste surse incandescente se mi[c` \n direc]ia telescopului sau \n sens invers. unul dintre cele mai curioase procese pe care le va putea studia iXo sunt emisiile extrem de str`lucitoare din miezul activ al anumitor galaxii. se crede c` unele dintre aceste jeturi enorme care se deplaseaz` cu mare vitez` sunt produse de discuri rotitoare

IXO promite s ne ofere o perspectiv unic asupra fenomenelor extreme ale Universului. Are poten]ialul de a descoperi [i a examina enormele guri negre din galaxiile \nc \n formare
mike Watson, iXo science Team

IXO
Razele X nu pot fi focalizate cu ajutorul oglinzilor de sticl` sau al lentilelor \n acela[i fel \n care se focalizeaz` lumina vizibil`. IXO ar folosi o serie de cilindri \mbina]i unii-ntr-al]ii probabil \nveli]i \ntr-un material cum este aurul care s` permit` canalizarea razelor X \n spectrometru.

IXO ar permite studierea unora dintre cele mai extreme fenomene din Univers, cum sunt g`urile negre Spectrometrul va transforma razele X ntr-un curcubeu de unde de lumin`, permi]=nd IXO s` afle din ce este alc`tuit` sursa, c=t de fierbinte este [i c=t de repede se deplaseaz`

de materie care se rostogolesc \n enorme g`uri negre din centrul galaxiilor. iXo va cerceta [i unele dintre cele mai \ndep`rtate g`uri negre. Pentru g`urile negre mai apropiate, observatorul va m`sura c=t de repede se rotesc [i ne va ajuta s` \n]elegem cum s-au format. Pentru aceasta, iXo va studia

materia fierbinte din jurul g`urilor negre, \ntruc=t acestea nu pot fi ele \nsele v`zute: lumina nu trece de ele. IXO va fi un observator foarte performant, care ar urma s depeasc cu mult capacitatea instrumentelor folosite n prezent pentru detectarea razelor X.

septembrie-octombrie 2011

Miza uria{~ a cursei spa}iale 77

Miza uria{~ a cursei spa}iale

M~sURA UNdElOR sPA}IAlE


Nume: Laser Interferometer Space Antenna (LISA) misiuNea: Detectarea [i m`surarea undelor gravita]ionale, observarea stelelor neutronice [i a g`urilor negre aflate \n fuziune Program: lansare \n 2025; c`l`torie prin spa]iu p=n` \n 2025; func]ionare p=n` \n 2031 }~riLe ParTiCiPaNTe: Austria, Elve]ia, Fran]a, Germania, Italia, Marea Britanie, Olanda, Spania, SUA Lisa este poate cea mai inovatoare dintre cele trei propuneri, pentru c` ar deschide o nou` fereastr` c`tre Univers. P=n` acum, construirea de noi telescoape ne-a permis s` vedem cosmosul \n lumin` natural`, \n infraro[u sau n spectrul razelor X. Acestea nu sunt dec=t intervale diferite ale aceluia[i spectru electromagnetic. Acum \ns`, pentru prima dat`, LISA ne-ar permite s` detect`m undele gravita]ionale din univers. Cele trei sonde ale programului ar zbura independent, desen=nd un triunghi perfect echilateral, la o distan]` de cinci milioane de kilometri una de alta adic` la o distan]` de 13 ori mai mare dec=t distan]a de la P`m=nt la Lun`. Sondele vor nregistra undele gravita]ionale pe m`sur` ce forma triunghiului se va modifica infinitezimal, ceea ce va permite m`surarea direc]iei [i intensit`]ii lor. Astfel, LISA ar putea \nregistra cele mai neobi[nuite evenimente din cosmos: perechi de stele neutronice care se deplaseaz` \n spiral` sau fiziunile cataclismice ale g`urilor negre. ar putea chiar detecta vibra]iile care reverbereaz` prin univers de la pu]in` vreme dup` Big Bang. Men]inerea sondelor \ntr-o pozi]ie precis` [i m`surarea micilor modific`ri provocate de undele gravita]ionale va fi, f`r` \ndoial`, extrem de dificil.

Ce sunt?

Atunci c=nd ne g=ndim la gravita]ie, cei mai mul]i dintre noi se g=ndesc la un obiect mare care atrage un obiect mai mic P`m=ntul care atrage un m`r, de exemplu. Dar einstein avea un mod mult mai neobi[nuit de a se g=ndi la acest subiect. El a ar`tat c` for]a gravita]iei se explic` mai bine dac` renun]`m la ideea obi[nuit` a unui timp [i a unui spa]iu stabile [i inalterabile. einstein a ar`tat c` spa]iul [i timpul sunt \mbinate \ntr-o singur` structur`, spa]iu-timp, care este modificat` sau deformat` de obiectele foarte mari, ceea ce creaz` for]a de atrac]ie a gravita]iei. obiectele singure, precum merele sau planetele, afecteaz` spa]iul [i timpul \ntr-o manier` stabil`, dar atunci c=nd dou` obiecte masive se al`tur`, lucrurile se complic`. Atunci c=nd aceste obiecte se rotesc unul \n jurul celuilalt, structura distorsiunilor se schimb` continuu, ceea ce creaz` perturb`ri \n spa]iu-timp asem`n`toare unor valuri. acestea sunt undele gravita]ionale.

Dou` g`uri negre sunt una pe orbita celeilalte

Pe m`sur` ce g`urile negre se rotesc una \n jurul celeilalte, distorsiunile din continuum-ul spa]iu-timp variaz`, ceea ce produce undele gravita]iionale

ilustra}ii de paul wootton

Lisa ne va permite s vedem cele mai stranii fenomene din Univers gurile negre, de pild. Le vom observa chiar cu ajutorul gravita]iei
Jens gundlach, Lisa international science Team

LISA

Unda gravita]ional` este detectat` atunci c=nd sondele se mi[c` una \n jurul celeilalte Cele trei sonde spa]iale vor m`sura distan]a la care se afl` una de cealalt` cu ajutorul razelor laser

Micropropulsoarele vor men]ine sondele \n pozi]ii precise.

78

septembrie-octombrie 2011

Q&A
C+T DE REPEDE POATE G+NDI CREIERUL TU? SE POATE VINDECA DALTONISMUL? SUNT MIROSURILE UR+TE DUNTOARE SNTII? DE CE AVEM BUZE? CE ESTE SUGHIUL? C+T TIMP RM+NE CARNEA N INTESTIN? VOM EVOLUA VREODAT SPRE ELIMINAREA APENDICELOR INUTILE? TOAT LUMEA TRAGE V+NTURI? DE CE N-A FCUT EVOLUIA CA NATERILE S FIE PLCUTE? CUM APAR JUNGHIURILE? C+T DE LUNG ESTE ADN-UL? CE ESTE PARESTEZIA?

Trimite-ne \ntreb`rile tale la:


focus@msgroup.ro
Focus Q&A Frederic Chopin, nr 1A, sector 2, Bucure[ti

Q&Al iA sp e c
50

exper]ii

ri treb` de \n re desp ul corp t`u

susan blackmore Susan e visiting professor de psihologie la University of Plymouth. A scris, printre altele, cartea The Meme Machine

robert matthews Dup` ce a studiat fizica la Oxford, Robert a \nceput s` scrie c`r]i de popularizare a [tiin]ei. El e visiting reader la Aston University

gareth mitchell Gareth a \nceput ca inginer de transmisiuni, dar ast`zi el realizeaz` emisiunea Digital Planet la BBC World Service

luis villazon Luis a absolvit facultatea de informatic` [i are un masterat \n zoologie la Oxford. Printre altele, el a scris How Cows Reach the Ground

alamy

septembrie-octombrie 2011

81

Q&A
De ce este colorat irisul?
Func]ia irisului este aceea de a limita cantitatea de lumin` ce trece prin cristalin c`tre retin`. Pentru a fi opac, irisul este acoperit cu pigmentul numit melanin`, n cantit`]i diferite pentru fiecare om. Melanina face ca ochii s` fie maro nchis, iar acum 10.000 de ani toat` lumea avea ochii de aceast` culoare. Apoi o muta]ie a oprit pigmenta]ia din fa]a irisului. Aceasta permite ca lumina s` ajung` la fibrele celulelor stromale de dedesubt, care o reflect` albastr`. Ochii verzi, gri [i m`slinii sunt doar nuan]e intermediare. lv

De ce este c`scatul contagios?


C`scatul contagios s-a observat numai la oameni, cimpanzei [i c=ini. Adic`, ace[tia casc` dup` ce altcineva casc` mai nt=i. Aceasta nu este imitare sau copiere, ci un r`spuns automat c=nd vezi, auzi sau te g=nde[ti la cineva care casc`. Una din teorii e aceea potrivit c`reia c`scatul contagios men]ine grupurile de oameni n aceea[i stare [i i face gata s` lucreze mpreun`. Deci dac` unuia i e somn, le va fi [i celorlal]i, a[a c` tot grupul [i poate coordona activit`]ile de rutin`. Alte teorii sugereaz` c` men]ine vigilen]a grupurilor, c` le men]ine mpreun` n alert`. C`scatul poate fi un r`spuns la anxietate, a[a c`, potrivit unei alte teorii, e util n a-i aten]iona pe ceilal]i de un pericol. Aceste teorii de grup sunt sus]inute ntruc=tva de dovada unei conexiuni cerebrale ntre empatie [i c`scatul contagios, dar nu exist` nicio teorie general acceptat` care s` l explice. sb

C=te calorii \n plus arzi c=nd faci sport?


Un b`rbat s`n`tos de 30 de ani, care are 1,78m [i c=nt`re[te 73kg arde pu]in sub 1.700kcal n fiecare zi doar prin faptul c` st` pe canapea uit=ndu-se la TV. Exerci]iul fizic normal, ca mersul, urcatul sc`rilor sau b`gatul cump`r`turilor n frigider, adaug` nc` 340kcal pe zi. O or` de aerobic intens va arde n jur de 500kcal, iar o or` de antrenament la haltere valoreaz` cam 250kcal. Dac`, dup` o zi lung` de munc`, niciuna dintre acestea nu te atrag, ia n calcul faptul c` po]i arde 175kcal ntr-o or` de sex! lv

De ce e sntos s mn=nci ficat?


thinkstock x5, alamy x3, getty

Nu e, n mod special. Presupusele calit`]i nutri]ionale ale ficatului sau ale cojii de p=ine [i de m`r au mai mult de a face cu o not` mic` de plat` la cump`r`turi dec=t cu cre[terea p`rului de pe piept, cu trandafirii din obraji sau cu orice alte pretinse beneficii. Ficatul este o bun` surs` de fier. Dar mai sunt multe altele. Exist` [i c=teva motive pentru care ficatul nu e s`n`tos. Ficatul e o uzin` de procesare a substan]elor chimice din corp, iar anumite toxine din mediu se pot acumula acolo, cum ar fi dioxina [i cadmiul. n general, nivelurile nu sunt suficient de nalte ca s` sco]i ficatul din dieta ta cu totul, dar nici nu e nevoie s` te for]ezi s`-l m`n=nci pe motive nutri]ionale. lv

Statul la fereastr \]i face pielea s \mbtr=neasc mai repede?


Pielea e afectat` de radia]ia ultraviolet` de la soare, mai ales de a[a-numitele UV-B, radia]ii de lungime de und` relativ scurt`, care favorizeaz` cancerul de piele. Vestea bun` e c` razele UV-B nu p`trund prin geam. Vestea proast` e c` mult mai comunele raze UV-A, de lungime de und` mai lung`, care cauzeaz` de asemenea ridurile [i mb`tr=nirea pielii pot trece prin geam. Se crede acum c` acestea cresc [i riscul de cancer de piele, ceea ce face ca statul l=ng` ferestre s` fie poten]ial periculos pentru s`n`tate, nu doar pentru aspect. rm

82 septembrie-octombrie 2011

Q&A
Cum apar junghiurile?
Junghiul e o durere n abdomenul superior, de obicei pe partea dreapt`, cauzat` de contrac]ia diafragmei (mu[chiul mare care separ` abdomenul [i stomacul de inima [i pl`m=nii de deasupra). Exist` dou` teorii principale. Una este c` s=ngele e deviat de la diafragm` c`tre picioare sau c`tre al]i mu[chi. Cealalt` este c` organele digestive pun presiune pe ligamentele inserate pe diafragm`. Faptul c` junghiurile sunt de obicei pe dreapta ar putea fi explicat prin greutatea ficatului, care at=rn` pe acea parte. Pentru a sc`pa de junghiuri, po]i fie s` continui s` alergi, fie s` te opre[ti [i s`-]i atingi degetele de la picioare. sb

N DOU~ VORBE

De unde apar mucii?

De ce tragi v=nturi de la fasolea gtit?


Data viitoare c=nd tragi una mirositoare dup` ce ai exagerat m=nc=nd fasole, d` vina pe bacterii. Mirosul nu e al gazelor tale, ci e emanat de bacteriile din intestin. Fasolea con]ine carbohidra]i numi]i oligozaharide. Ne lipsesc enzimele necesare pentru a le descompune, a[a c` bacteriile din intestinul gros fac asta pentru noi. Apoi emit acel gaz n]ep`tor. gm

8.8cm
De la punte p=n` la v=rf, este lungimea celui mai lung nas al unei persoane n via]`

Din nas! Mucusul nazal re]ine germenii [i particulele de praf [i ]i men]ine umed interiorul nasului, ca particulele de parfum s` se poat` dizolva [i ca receptorii t`i de miros s` le poat` detecta. C=nd e[ti r`cit, celulele albe din s=nge ]i se ngr`m`desc n nas pentru a lupta cu infec]ia, f`c=nd mucusul mai dens. lv

De ce se \ncre]esc degetele \n ap`?


Stratul exterior al pielii, numit epiderm`, con]ine uleiuri naturale care de obicei nu las` apa s` p`trund`. Dup` o nmuiere prelungit`, mai ales cu s`pun [i cu spum` de baie, uleiul cedeaz` [i epiderma absoarbe pu]in` ap`. Se dilat` [i se ncre]e[te acolo unde nu ader` la straturile interioare ale pielii. gm

Vom evolua vreodat` spre eliminarea apendicelor inutile?


Care apendice? n general, oamenii nu au membre rudimentare sau ochi f`r` v`z sau cozi care at=rn` pe p`m=nt. Fiecare parte a unui corp s`n`tos are un rol util. Degetele de la picioare ne ajut` s` ne echilibr`m, amigdalele ne ajut` s` combatem infec]iile, apendicele ac]ioneaz` ca un rezervor de bacterii intestinale pentru a recoloniza intestinul dup` o infec]ie. Edi]ia Enciclopediei Britannica din 1971 pretindea c` oamenii au mai mult de 100 de organe rudimentare, dar, cu c=t afl`m mai multe, cu at=t descoperim c` acestea fac ceva util. Dar chiar dac` m`selele de minte, de pild`, se dovedesc inutile, evolu]ia nu prea mai are un cuv=nt de spus. Stomatologia modern` e mult mai convenabil`. Poate c` ntr-o mie de ani, c=nd civiliza]ia va fi n ruin`, molarii de minte vor redeveni o problem` mortal`, iar selec]ia natural` [i poate relua munca perseverent` de a-i ndep`rta. lv

De ce ajut` sc`rpinatul \n caz de m=nc`rimi? Cum apar fobiile?


Unele sunt forme exagerate ale fricilor mo[tenite prin evolu]ie, pe care le avem cu to]ii. De pild`, oamenii [i unele maimu]e se tem instinctiv de [erpi, p`ianjeni [i [obolani, ceea ce e biologic normal. Aceste frici naturale pot fi apoi nt`rite sau diminuate, n func]ie de cum r`spund p`rin]ii no[tri la ace[ti stimuli. nv`]area emo]ional` apare [i la alte specii, ale c`ror pui nva]` din reac]iile p`rin]ilor lor. Faptul c` o fobie i pare ira]ional` persoanei care sufer` de pe urma ei nu face ca aceasta s` dispar`. Alte fobii apar din cauza unor evenimente din via]`, ca faptul de a fi urm`rit de un pesc`ru[ sau de a fi prins ntr-un spa]iu str=mt, dar multe nu au o origine clar` [i sunt greu de explicat. De mult ori, ele pot fi ameliorate cu tratamente corespunz`toare. sb M=nc`rimea apare de obicei din cauza unei stimul`ri slabe sau variabile a pielii, ca de exemplu din cauza unei insecte care ]i se plimb` pe bra]. C=nd scarpini acel loc, mpiedici m`duva spin`rii s` trimit` semnale de acolo c`tre creier. A[a c` nu mai sim]i m=nc`rimea. sb

C=t` sare e \ntr-un corp omenesc?


Clorura de sodiu reprezint` numai c=teva zecimi dintr-un procent din masa corporal`, adic` n jur de 100 de grame din masa unui adult normal. De[i consumul excesiv a fost asociat cu tensiunea ridicat` [i cu cancerul de stomac, sarea este o parte vital` a chimiei corpului, av=nd un rol-cheie n multe func]ii, de la calitatea s=ngelui la semnalele nervoase. rm

septembrie-octombrie 2011 83

Q&A

Ce procent din creierul uman este folosit?


1
Sut la sut! Fiecare neuron din creier e activ mereu, chiar dac` trimite doar impulsuri slabe. Neuronii care nu mai r`spund mor. Chiar [i a[a, mul]i cred c` ne folosim numai o parte a creierului. E incredibil c` acest mit a persistat chiar [i dup` ce a fost infirmat de at=tea ori. Sunt multe posibile origini ale acestuia c` electroencefalogramele timpurii puteau detecta doar un mic procent din activitatea creierului sau c` speciali[tii de la nceputul secolului XX puteau stabili doar func]iile unei p`r]i de 10% din creier. O alt` variant` ar fi c` se trage din specula]ia mult mai credibil` cum c` ne folosim numai o parte din poten]ialul creierului. Poten]ialul e greu de m`surat sau chiar de conceptualizat. Ce ar putea s` fac` fiecare dintre noi dac` ar avea toat` stimularea posibil`, antrenamentul, superm=ncarea etc.? Tot ce putem spune cu siguran]` e c` fiecare s-ar putea descurca mai bine, dar nu pentru c` ar accesa p`r]i nefolosite ale creierului. A[a ceva nu exist`. sb

706,248
Se poate ca r=sul s` fi evoluat tocmai pentru aceast funcie: s ne fac s ne simim mai bine.. E foarte contagios (chiar mai contagios dec=t c`scatul) [i i poate apropia pe oameni. Aceast` func]ie social` este evident important` pentru o specie ca a noastr`, a[a c` ne sim]im bine r=z=nd. Printre efectele benefice ale r=sului se numr ntrirea sistemului imunitar, o mai bun` func]ionare a vaselor de s=nge [i a inimii, niveluri crescute de endorfine n creier, ce amelioreaz` durerea, reducerea hormonilor de stres, efecte de relaxare extraordinar` a mu[chilor. sb

num`rul total de na[teri din anglia [i }ara galilor n 2009

De ce te sim]i mai bine c=nd r=zi?

thinkstock x2, alamy x3, richardpalmergraphics.com

Zah`rul comprim` multe calorii ntr-un spa]iu mic, ceea ce duce la obezitate. n plus, e absorbit foarte repede, ceea ce duce la oscila]ii ale nivelului de zahr din s=nge. Pancreasul r`spunde prin hormonul numit insulin`, care semnaleaz` nevoia de a transforma zah`rul ntr-o form` de stocare. Dar cu c=t exist mai mult zahr n s=nge, cu at=t pancreasul secret mai mult insulin, nc=t n final restul corpului nu mai r`spunde la ea. Acesta este diabetul de tip 2. lv

De ce ne face r`u zah`rul?

84 septembrie-octombrie 2011

Q&A

De ce \n ora[e sunt mai mul]i oameni care sufer de febra f=nului?


Pentru majoritatea popula]iei, febra f=nului (rinita alergic`) e ceva de care se pl=ng vara c=]iva prieteni sau rude, n timp ce car` dup` ei un pachet de [erve]ele. Dar datele recente arat` c` propor]ia de polen din aer e n cre[tere, iar locuitorii ora[elor sunt probabil cei mai afecta]i. Potrivit noilor cercet`ri din 13 state europene, cre[terea produc]iei de polen la mai mult de 20 de specii de copaci [i plante poate fi corelat` direct cu cre[terea nivelurilor de CO2 din ora[e. Se crede c` poluan]i ca fumul din trafic cauzeaz` smogul, care creeaz` un capac pe aerul de la nivelul solului. Acesta mpiedic` polenul s` se elibereze n atmosfera superioar` [i l men]ine concentrat la nivele mai joase cauz=nd astfel probleme majore pentru cei care sufer` de febra f=nului n zone poluate. Jean Emberlin de la Universitatea din Worcester crede c` temperaturile tot mai ridicate, transformarea anotimpurilor [i poluarea crescut` ar putea nsemna c` peste 70% din popula]ie va fi alergic` la polen p=n` n anul 2060.

Cum func]ioneaz` reac]ia alergic` \n cazul febrei f=nului

1. celulele albe specializate din s=nge, cunoscute [i sub numele de limfocite t cD4+, identific` molecula de polen 2. celulele albe ale s=ngelui elibereaz` c=teva proteine numite citokine. n acest caz, citokinele implicate favorizeaz` inflama]ia [i ajut` la producerea unui anticorp numit imunoglobulin` e (ige)

7. mediatorii elibera]i stimuleaz` [i nervii senzoriali, provoc=nd m=nc`rimi nazale, congestie [i reflexe precum str`nutul

6. vasele de s=nge se [i dilat`, un efect cunoscut ca umplere sinusoidal`, cauzat de congestia c`ilor aeriene nazale un nas nchis, nfundat

5. s=ngele care se scurge genereaz` o inflamare, cunoscut` [i ca edem al mucoasei, dar [i o secre]ie nazal` apoas`, asociat` cu febra f=nului

4. histamina interfereaz` cu proteinele care fac ca celulele s=ngelui s` stea unite, cre=nd goluri n structur`, a[a c` o parte din s=nge se scurge

3. anticorpii de ige formeaz` un strat deasupra a[a-numitelor celule mastocite din membrana mucoas` a nasului. acele celule con]in particule de histamine, un compus ce ajut` la inducerea inflama]iei

septembrie-octombrie 2011 85

Q&A

To get your questions answered email us at questions@bbcfocusmagazine.com

De ce nu dispar cicatricile pe msur ce se schimb pielea?


Cicatricile se formeaz` pe orice ran` care se vindec` n mai mult de trei sau patru s`pt`m=ni. Corpul produce fibre de colagen n form` de zigzag. Procesul normal de schimbare a pielii nu afecteaz` cicatricile pentru c` acesta implic` numai migra]ia celulelor de la baza epiteliului c`tre suprafa]`. Cicatricea e o construc]ie separat` de fibre de colagen, iar celulele epiteliale o ocolesc pur [i simplu. lv

89,7
Da, f`r` excep]ie. Gazele din intestinul gros se formeaz din aerul pe care-l nghiim i aciunea bacteriilor care locuiesc n intestin. Mirosul ur=t este provocat, n mare parte, de nitrogen i dioxid de carbon, la care se adaug un amestec de hidrogen i metan i mici cantiti de scatol, indol, metanetiol, sulfid de hidrogen i sulfid de dimetil. Toat` lumea trage v=nturi, dar unii au suficient` grij` la eliberare, a[a c` rareori sunt prin[i. lv

ani este speran]a medie de via]` n monaco mai mare dec=t n orice alt` ]ar` din lume. cifra pentru rom=nia este 73 de ani

E d`un`toare \nghi]irea propriei flegme?


Nu. nghi]i un litru [i jum`tate de flegm` n fiecare zi. Aceasta e mpins` din pl`m=nii t`i de miile de celule ciliate care ]i c`ptu[esc c`ile respiratorii. Astfel pl`m=nii sunt cl`ti]i de praf [i de germeni, iar reflexul de nghi]ire o transfer` n esofag [i napoi n stomac, pentru ca apa [i proteinele s` fie reabsorbite. lv

Toat` lumea trage v=nturi?

Se \ncheag` s=ngele sub ap`?


Un cheag de s=nge nu este doar s=nge care se scurge [i nici o reac]ie chimic` la contactul cu aerul. Dac` ar fi a[a, am s=ngera cu to]ii p=n` la moarte de la cea mai mic` ran` intern`, iar plasturii rezisten]i la ap` ar face ca o zg=rietur` s` nu se vindece niciodat`. nchegarea s=ngelui e un r`spuns biologic activ, declan[at de lezarea peretelui oric`rui vas de s=nge. Mai nt=i, mu[chii din jurul vasului se contract` pentru a ncetini curgerea s=ngelui acolo. Apoi, mici celule ale s=ngelui, numite plachete, se ata[eaz` la locul r`nii [i ncep s` formeze un bulg`re. Acesta e nt`rit cu lan]uri dintr-o protein` structural` numit` fibrin`. Alte proteine leag` ntre ele lan]urile de fibrin` pentru a nt`ri capacul gelatinos. Toate aceste procese se desf`[oar` [i sub ap`, dar pentru c` apa e dens` [i un bun solvent, apa care curge rapid ar putea s` nl`ture factorii de nchegare nainte ca un cheag stabil s` se poat` forma pe o t`ietur` exterioar`. lv
86 septembrie-octombrie 2011

De ce ai spasme atunci c=nd adormi?


Spasmul este o smucitur` mioclonic`, o contrac]ie involuntar` n care mu[chii t`i se contract` rapid [i se relaxeaz` din nou. Se mai nume[te [i nceput de somn, spasm hipnic, sau spasm hipnagogic [i se nt=mpl` n timpul interesantei st`ri de trecere ntre trezie [i somn, c=nd tot felul de experien]e ciudate pot avea loc. Spasmele sunt uneori asociate cu vise n care zbori sau cazi, iar unii oameni spun c` au aceste spasme c=nd viseaz` c` ating p`m=ntul n c`dere. Al]ii spun c` au experien]e extracorporale nainte de a adormi, ntrerupte brusc prin spasmul somnului. sb

Q&A

De ce ne foim?
Foitul e un r`spuns la anxietate sau la plictiseal`. Foitul de anxietate are loc pentru c` organismul are nivele ridicate de hormoni de stres, care ]i preg`tesc corpul pentru un efort subit. Dac` nu ai vreun tigru de care s` fugi, toat` energia nu are unde s` se duc`, iar leg`natul picioarelor sau m=ncatul unghiilor e o form` de a o desc`rca. Un studiu din 2005 de la Universitatea din Hertfordshire a conchis c` foitul mbun`t`]e[te performan]a la testele de memorie, ceea ce s-ar putea datora faptului c` scade nivelul cortisolului, un hormon de stres care interfereaz` cu nv`]area. Foitul de plictiseal`, ca b`tutul din degete sau nv=rtitul pixului, i d` creierului t`u ceva la care s` se concentreze. E relaxant [i reduce plictiseala. lv

N DOU~ VORBE

De ce ]i se face foame c=nd e[ti beat?


n 2009, un studiu de la University of Sussex a ar`tat c` alcoolul afecteaz` centrul apetitului din creier, a[a c` m=nc`rurile s`]ioase, precum chipsurile sau mesele condimentate, par mult mai mbietoare dup` un pahar. lv

De ce tremuri c=nd ai febr`?


n mod normal, termostatul intern al corpului t`u e setat cam la 36,8C. Febra ridic` aceast` cifr`, iar mecanismele de reglare a temperaturii normale se activeaz` pentru a ncerca s` o corecteze. Asta include tremuratul [i ascunsul sub plapum`. Pielea poate fi fierbinte la atingere, dar temperatura corpului e mai sc`zut` dec=t temperatura ideal` a termostatului, a[a c` simim c ne e frig. lv

De ce ne face ceapa s` pl=ngem?


Suntem supui, de fapt, unui atac cu acizi. C=nd crete, ceapa extrage sulf din sol. Acesta e combinat cu aminoacizii din celulele cepei [i formeaz` sulfoxizi aminoacizi. n 2002, cercet`torii japonezi au identificat o enzim` prezent` n ceap` care elibereaz` sulfoxizi, c=nd ceapa e t`iat`. Reac]ia ce rezult` produce acid sulfenic, care se transform` repede ntr-un gaz numit oxid de propanetial. Atunci c=nd aceast` substan]` atinge suprafa]a sensibil` a ochilor, cauzeaz` n]ep`turile care duc la lacrimi. Sfatul meu principal este s` ]ine]i cepele la frigider nainte de a le t`ia. R`cirea lor ncetine[te procesele chimice [i limiteaz` reac]ia lacrimal` necontrolat`. gm

E faptul c` vorbe[ti cu tine \nsu]i un semn de nebunie?


Nu. Cam toat` lumea o face. Copiii mici vorbesc des cu ei n[i[i sau cu prieteni imaginari, apoi nva]` s` reprime vorbitul propriu-zis [i s` g=ndeasc` n t`cere. Vorbitul cu tine nsu]i poate fi benefic pentru c` articularea g=ndurilor ]i poate clarifica ideile [i te poate ajuta s` iei decizii. sb

De ce po]i strnuta dac te ui]i la o lumin puternic?


Termenul tehnic pentru asta este reflex foto-strnuttor.. Nu se cunoa[te cauza exact`, dar s-a descoperit c` se transmite n familie. O teorie ar fi c` aceia care sufer` de a[a ceva sunt neobi[nuit de sensibili la lumin`. Iritarea cauzat` de ie[irea la lumin` din ntuneric sau de privitul nspre soare genereaz` o reac]ie similar` celei la polen, ce duce la reflexul de a str`nuta. gm

{TIA}I C~?
Cea mai gras` femeie care a n`scut c=nt`rea 241kg. Donna Simpson [i-a n`scut fiica, Jaqueline, n 2007. A fost nevoie ca 30 de medici s` asiste la na[terea cu grad mare de risc.

De ce ]i-e r`u c=nd e[ti stresat?


E o consecin]` a r`spunsului de tip lupt`-sau-fugi. Hormonii numi]i catecolamine, printre care [i adrenalina, sunt elibera]i n s=nge pentru a preg`ti corpul pentru efort. O parte a procesului implic` nchiderea sistemului digestiv [i eliberarea rezervelor de gr`simi [i glucoz`. Anxietatea ne poate nv`]a [i s` evit`m situa]ii poten]ial periculoase. lv

septembrie-octombrie 2011

87

Q&A

C=t de lung e ADN-ul?

Cum s`-]i resetezi cel mai bine ceasul biologic?


Ceasul nostru biologic r`spunde la alternan]a zilnic` de lumin` [i ntuneric, a[a c` trucul reset`rii lui const` n a [ti c=nd s` cau]i lumin` [i c=nd s` o evi]i. Pentru cei care lucreaz` noaptea, e bine s` reduc` expunerea la lumin` puternic` spre sf=r[itul turei [i pe drumul spre cas`. n cazul cltoriilor lungi cu avionul, coordonarea expunerii la lumin` [i a evit`rii ei este mai complicat` [i variaz` dac` destina]ia e spre est sau spre vest. Din fericire, exist` calculatoare online care pot face calculele necesare; unul bun se g`se[te la j.mp/jetlagcalc. rm

ADN-ul din celule e ncapsulat n 46 de cromozomi din nucleu. Av=nd o structur` spiralat`, ADN-ul este superr`sucit datorit` enzimelor, ca s` ocupe mai pu]in spa]iu. }ine un fir de a]` de un cap`t, nv=rtindu-l pe cel`lalt. Pe m`sur` ce nv=r]i, firul creeaz` spirale de spirale; [i, n final, spirale de spirale de spirale. ADN-ul nostru e ca o spiral` de spirale de spirale de spirale de spirale! Asta face ca 3 miliarde de perechi de baz` n fiecare celul` s` ncap` ntr-un spa]iu de doar 6 microni. Dac` am ntinde ADN-ul dintr-o celul` p=n` la cap`t, ar avea aproape 2 m, iar tot ADN-ul din celulele corpului, pus cap la cap, ar fi cam de dou` ori mai lung dec=t diametrul sistemului solar. lv

Sexualitatea e dob=ndit` sau mo[tenit`?


Studiile pe gemeni identici au dovedit existen]a unei componente genetice a homosexualit`]ii. Dar asta nu e chiar o gen` a homosexualit`]ii. De exemplu, n 1997, un studiu la Universitatea din Toronto a ar`tat c` cu c=t un b`rbat are mai mul]i fra]i mai mari, cu at=t are mai multe [anse s` fie homosexual. Componenta mo[tenit` a homosexualit`]ii e mult mai slab` la femei dec=t la b`rba]i, dar cultura, stilul de via]` [i experien]ele sexuale timpurii sunt probabil mai semnificative dec=t genetica, pentru ambele sexe. Desigur, educa]ia [i cultura au un impact major asupra felului n care oamenii [i n]eleg [i definesc sexualitatea. lv

thinkstock, getty x2, alamy x3, superstock

40.000

litri de urin` sunt produ[i, n medie, pe parcursul vieii

88 septembrie-octombrie 2011

Q&A

De ce oamenii nu au coad?
Cozile sunt utile pentru echilibru, deplasare [i pentru a alunga mu[tele. De vreme ce nu ne mai leg`n`m prin copaci, iar corpul nostru are un centru de greutate care trece de la coloana vertebral` p=n` n picioare, nu mai avem nevoie de o coad` care s` ne contrabalanseze greutatea capului. Dac` vrem s` alung`m mu[te, avem m=ini. O coad` nefolosit` e doar un alt membru, care are nevoie de energie pentru a cre[te [i pentru a se men]ine, [i nc` un lucru de care pr`d`torii pot apuca. Probabil c selecia natural i-a favorizat pe acei strmoi ai notri care aveau cozi mai mici atunci c=nd s-au mutat din p`dure n savan`. Pe parcursul urm`toarelor c=teva milioane de ani, coada s-a redus la nimic. nc` avem o coad` n timpul primelor patru s`pt`m=ni de via]` n uter, dar apoi se resoarbe [i r`m=nem numai cu coccisul de la baza coloanei, care serve[te ca punct de aderare a mu[chilor. lv

N DOU~ VORBE

Po]i s` bei prea mult` ap`?


Da. Sistemul t`u digestiv este capabil s` absoarb` ap` la fel de repede pe c=t o po]i bea, dar rinichii unui adult s`n`tos nu pot ndep`rta mai mult de aproximativ 900ml pe or`. Dac` bei un litru de ap` pe or`, excesul ]i se va acumula n celule [i n spa]iile dintre ele. Astfel se poate dilua nivelul de sodiu din s=nge (ceea ce se nume[te hipoanatremie) [i poate duce la atacuri [i la stop cardiac. lv Cel mai nalt om n via]` m`soar` 2,46m. Sultan Ksen din Turcia este doar a opta persoan` a c`rei n`l]ime a fost consemnat` oficial la peste 2,40m. Ksen a crescut din cauza unei tumori a glandei sale pituitare, care a fost acum ndep`rtat`. De asemenea, el are cele mai mari m=ini [i picioare m`surate vreodat` la o persoan` n via]`.

{TIA}I C~?

Ce este parestezia?
Aceasta e denumirea medical` pentru n]ep`turile de ace. Parestezia poate avea tot felul de cauze. O form` relativ benign` apare c=nd ]i nc`lze[ti m=inile repede dup` ce vii din frig. Dup` ce au fost amor]i]i, nervii din buricele degetelor devin hiperactivi pe m`sur` ce revin la via]`. Mai grav, furnic`tura poate fi un semn al irit`rii nervilor din cauza unor boli ca artrita, diabetul sau scleroza multipl`. gm

Ce se \nt=mpl` c=nd r`m=i f`r` aer?


Sim]i o durere mare n piept [i de abia po]i s` respiri, ceea ce poate fi foarte nsp`im=nt`tor. Acest lucru e cauzat de obicei de o lovitur` puternic` n plexul solar. Acesta este o re]ea complex` de nervi, afla]i n spatele stomacului [i n apropierea diafragmei, care este mu[chiul mare ce separ` stomacul [i abdomenul de inima [i pl`m=nii de deasupra. Diafragma intr` n spasme, astfel nc=t tu nu mai po]i inspira [i expira normal. sb

De ce avem buze?
Buzele ne permit s` mestec`m [i s` nghi]im cu gura nchis`; pentru a apuca de lucruri ca unghiile sau c=rligele de rufe [i pentru a suge la s=n. Dar mai ales, ne folosim buzele pentru a comunica. Ne permit s` z=mbim, s` ne dezgolim din]ii [i s` ne s`rut`m. E nevoie de ele pentru aproape jum`tate dintre fonemele folosite n limbajul normal, a[a cum orice ventriloc ar putea s` ateste. lv

septembrie-octombrie 2011 89

Q&A
C=t timp r`m=ne carnea \n intestin?
Nimic nu st` n intestin. Sistemul nostru digestiv nu e un centru de reciclare care separ` atent m=ncarea n carne, legume, semin]e etc. [i care apoi le proceseaz` separat. Mestec`m m=ncarea care intr`, p=n` c=nd aceasta ajunge un amestec care poate fi nghiit; acest bol trece apoi n stomac, pentru nc` o rund` de amestecare, zdrobire [i marinare, [i apoi c`l`tore[te prin intestin ca o past` relativ omogen`. Acesta nu e o band` transportoare de vitez` constant` mu[chii intestinului se pot mi[ca nainte sau napoi pentru a extrage to]i nutrien]ii, iar viteza transportului depinde de c=te fibre nedigerabile [i de c=t` ap` exist`. Dar e important s` n]elegem c` legumele, carnea [i guma de mestecat se mi[c` [i ies toate mpreun`. Mitul r`sp=ndit care spune despre carne c` ar sta \n stomac mai mult timp dec=t alte alimente a ap`rut probabil de la faptul c` o diet` bogat` n proteine creeaz` mult amoniac, care trebuie ndep`rtat sub form` de uree, de c`tre rinichi. Aceasta necesit` ap` n plus [i, dac` nu bei mai mult` ap` pentru a compensa, efectul de deshidratare poate duce la constipa]ie. Dar ntr-o diet` normal`, omnivor`, carnea [i va completa drumul prin sistemul digestiv n 12-48 de ore, ca orice altceva. lv

Au b`rba]ii mai mult` nevoie de sex?


S` aib` nevoie? Nu. S`-[i doreasc` mult, mult de tot? Da. Costul reproducerii e mult mai mic pentru un b`rbat. El nu are nevoie s` poarte un fetus n`untrul lui pentru nou` luni, hr`nindu-l din propriile rezerve de hran`. Nici nu trebuie s`-[i ri[te via]a n`sc=ndu-l. Condi]ia reproductiv` a unui b`rbat e deci mbun`t`]it` prin rela]ii sexuale cu multe partenere, iar asta necesit` un apetit sexual m`rit. O femeie c=[tig` dac` e atent` la alegerea partenerului, folosind sexul ca moned` de schimb pentru loialitate [i aten]ie. Asta merge doar dac` ea e suficient de relaxat` n privin]a sexului pentru a-l refuza c=nd e n avantajul ei s` o fac`. Acesta e un truc pe care majoritatea b`rba]ilor nu-l pot reproduce. lv

Ai putea s rm=i fr transpira]ie?


getty x2, science photo library x2, thinkstock x3, alamy

Transpira]ia nu st` ntr-un rezervor separat sau ntr-un bazin ce poate fi golit. Glandele ecrine din piele iau lichidul direct din plasma s=ngelui nostru; ca urmare, glandele sudoripare sunt un fel de capilare modificate, permeabile. La niveluri maxime de produc]ie, corpul uman poate transpira p=n` la trei litri pe or`. Asta echivaleaz` cu ntreaga cantitate de s=nge din organism n doar o or` [i patruzeci de minute. Dar dac` nu bem lichide, putem muri de [oc hipovolemic sau, p=n` atunci, de un stop cardiac cauzat de dezechilibrul electroli]ilor. lv

9m

este lungimea medie a tubului digestiv uman, de la gur` la anus

Te \mbe]i mai repede dac amesteci buturile?


Sigur c` da, dac` nghi]im mult lichid cu con]inut ridicat de alcool. Dar [i amestecarea b`uturilor puternice cu lichide gazoase poate s` accelereze viteza intoxic`rii. Cercet`torii de la University of Manchester au comparat rata de absorb]ie a alcoolului la persoanele c`rora li s-a dat vodc` simpl` [i la cele care au b`ut vodc` diluat` pe jum`tate cu sucuri gazoase. Curios, dou` treimi din subiec]i au absorbit alcoolul semnificativ mai repede c=nd li s-a dat b`utura gazoas` dec=t n cazul b`uturii simple, ajung=nd la o concentra]ie de v=rf a alcoolului cu aproximativ 10 minute mai devreme. {i mai surprinz`tor, acela[i efect a fost observat atunci c=nd alcoolul a fost diluat cu ap` plat`. De ce se nt=mpl` a[a r`m=ne un mister. rm

{TIA}I C~?
Cea mai lung` barb` a unei femei i apar]ine lui Vivian Elaine Wheeler, din SUA. Cel mai mult, barba sa a m`surat 27,9cm n 2000. Numele s`u de scen` este Melinda Maxie [i a participat ocazional la numere de circ de la v=rsta de 8 ani.

90 septembrie-octombrie 2011

Q&A
N DOU~ VORBE

De ce n-a f`cut evolu]ia ca na[terile s` fie pl`cute?


Alte mamifere nu au problemele noastre din dou` motive: capul lor nu e at=t de mare fa]` de m`rimea corpului [i nu merg biped. Pentru a evolua spre mersul biped, str`mo[ii no[tri [i-au modificat unghiul [i forma pelvisului, ceea ce a redus diametrul canalului pelvic. Selec]ia natural` mpinge deci pelvisul n dou` direc]ii opuse. Pentru a alerga repede ne trebuie un pelvis ngust, dar pentru a na[te u[or, avem nevoie de unul larg. Aceasta este dilema obstetric`, iar pelvisul uman e un compromis ntre cele dou` constr=ngeri. Creierele noastre cresc de 3,3 ori mai mult de la na[tere la v=rsta adult`, prin compara]ie cu de 2,5 ori la cimpanzei, a[a c` oamenii se nasc deja la un stadiu mult mai timpuriu al dezvolt`rii dec=t alte animale. Dar dac` femeile ar avea [olduri [i mai late dec=t au acum, nu ar putea s` alerge. Selec]ia natural` a fost probabil implacabil` n eliminarea mamelor ncete la alergare sau a nou-n`scu]ilor prematuri, dec=t femeile descurajate de ideea na[terii din cauza durerii pe care o provoac`. lv

De ce vezi stele verzi c=nd te love[ti la cap?


Cunoscut din benzile desenate, acest fenomen bizar e dat de a[a-numitele fosfene fulger`ri iluzorii de lumin`, cauzate de presiunea asupra celulelor receptoare de lumin` din ochii no[tri. Cea mai simpl` [i cea mai pu]in dureroas` metod` de a le genera este prin ap`sarea u[oar` a pleoapelor nchise [i apoi prin deschiderea ochilor. Isaac Newton a inventat o alt` metod` n timp ce investiga natura luminii: trecerea unei sule de cizm`rie (ac gros, bont) printre ochi [i cavitatea osoas`. Nerecomandat. rm

E adev`rat c` br=nza \]i d` co[maruri?


Nu e nimic special n leg`tur` cu br=nza, dar dac` te culci cu stomacul plin, se poate s` petreci mai mult timp n somnul REM (mi[care rapid` a ochilor), c=nd avem cele mai multe vise reale. Dac` aceste vise sunt frumoase sau ur=te, asta depinde de nivelul t`u de anxietate [i de c=t de ncurcat e[ti n p`turi. lv

De ce nu au oamenii pr natural de culoare albastr sau verde?


Culoarea p`rului uman e dat` de dou` tipuri de melanin`, pigmentul care dicteaz` [i culoarea pielii. Vestea proast` pentru aceia care [i doresc p`r natural albastru e c` ambele tipuri sunt numai de culori anoste. Cel mai nt=lnit este eumelanina, care e maro-neagr`; ceva mai interesant` este feomelanina, care este ro[cat-g`lbuie, [i este prezent` n cantit`]i mari n p`rul ro[ca]ilor [i blonzilor. C=t despre motivul pentru care am r`mas cu aceste dou` tipuri de pigment, nimeni nu [tie sigur; probabil c` acestea au evoluat pentru a ne mbun`t`]i capacitatea de a ne camufla \n mediul natural, vital` pentru a evita pr`d`torii din savana african` acum milioane de ani. Cine vrea ca p`rul su s aib o culoare care s depeasc constr=ngerile evolutive, va trebui deci s` mearg` la magazin [i s` cumpere pigmen]i mai interesan]i. rm

Ce este sughi]ul?
Sughi]ul este o contrac]ie involuntar` [i subit` a mu[chilor respiratori. Aceasta nchide for]at corzile vocale. Sughi]urile nu au vreun scop util [i nimeni nu [tie de ce le avem. n 2003, o echip` francez` a sugerat c` ar putea fi o reminiscen]` de la str`mo[ii no[tri acvatici. Concluzia a venit dup` studierea unor amfibieni primitivi din prezent, care respir` trec=nd apa peste branhii. Apa nu ajunge n pl`m=ni prin nchiderea canalului, cu ajutorul glotei. O teorie mai cunoscut` este aceea c` bebelu[ii dezvolt` acest comportament n uter pentru a nu l`sa ca lichidul s` p`trund` n pl`m=ni. gm

septembrie-octombrie 2011

91

Q&A C=t timp \i ia unui cadavru s se descompun \n mare?


Depinde de temperatura apei. n ap` rece, ac]iunea bacteriilor care genereaz` umflarea corpului cu gaze e ncetinit` p=n` ntr-at=t nc=t acesta r`m=ne pe fundul m`rii. Pielea va absorbi apa [i se va ndep`rta de pe ]esuturile de dedesubt n aproximativ o s`pt`m=n`, iar pe[tii, crabii [i p`duchii de mare vor ron]`i carnea. n ap` rece se formeaz` [i adipoceara. Aceasta e o substan]` ceroas`, ca de s`pun, format` din gr`simea corpului, care protejeaz` par]ial cadavrul de descompunere. Au fost recuperate cadavre, ntr-o form` aproape intact` dup` c=teva s`pt`m=ni, din ape sub 7C, dar [i sub form` de schelete dup` cinci ani. n ape tropicale, ca Marea Arabiei, e o alt` poveste. Chiar [i un cadavru greu va pluti de obicei deasupra apei dup` trei, patru zile, expus la p`s`rile de mare [i lovit de valuri. Creaturile care m`n=nc` hoituri n putrefac]ie vor dezmembra cadavrul ntr-o s`pt`m=n`, dou`, iar oasele vor ajunge pe fundul m`rii. Acestea pot fi ngropate ncet n aluviunile marine sau pot fi m`run]ite, timp de luni sau ani, n func]ie de aciditatea apei. lv

Cum [tie nasul tu c=nd e stricat m=ncarea?


Sim]ul nostru olfactiv nu mai este, poate, ce a fost acum milioane de ani, dar r`m=ne \nc` un mijloc foarte eficient de a ne proteja s`n`tatea. Bacteriile de pe m=ncarea stricat`, apa st`tut` sau chiar emanarea de c`tre corpurile celor din jur a a[a-numi]ilor metaboli]i, ce pot fi detecta]i n concentra]ii foarte mici ca miros ur=t, ne avertizeaz` de poten]iale pericole la adresa s`n`t`]ii. rm

Se poate vindeca daltonismul?


n jur de 4% din popula]ie aproape to]i de sex masculin sufer` de forma comun` a daltonismului, care i mpiedic` s` disting` ntre ro[u [i verde. Principala cauz` este o gen` defect` n retina care recepteaz` lumina. Ca urmare, tratamentul presupune nlocuirea genei defecte cu versiuni func]ionale prin intermediul a[a-numitei terapii genetice domeniu n care s-au fcut deja c=teva progrese. n 2009, revista Nature a publicat un raport al unei echipe de cercet`tori din SUA, n care ace[tia sus]ineau c` au redat vederea cromatic` perfect` la doi saimiri. Isprava a fost realizat` prin folosirea unui virus inactiv pentru a obine copii noi ale celulelor vizuale ale maimu]elor. Testele continu` pentru a afla dac` tratamentul ar putea func]iona la oameni. rm

Ai putea s` faci arsuri de soare sub ap`?


Razele UV-B, care cauzeaz` arsuri de piele, sunt absorbite de ap`, dar ai nevoie de c=]iva metri pentru o protec]ie adecvat`. Jum`tate de metru de ap` va mai l`sa nc` s` treac` 40% din razele UV-B, iar efectul r`coritor al apei te face mai pu]in atent la soare. E foarte u[or s`-]i arzi spatele n timp ce faci snorkelling. lv

NUMRULVIITOR
Este apa carbogazoas` mai d`un`toare dec=t apa plat`? Cum de-a ajuns Pluto \n sistemul nostru solar? Poate [tiin]a s` m`soare fericirea? noiembrie-decembrie 2011

thinkstock, alamy x3, us navy

92 septembrie-octombrie 2011

|n nUM~RUL VIITOR

Cosmologia

50 de lec]ii despre Univers

secolului

XXI

PLUS:
science photo library

l area b`t`lie dintre homo sapiens  M  [i neandertalieni: De ce am c=[tigat? l  Exist` o formul`  [tiin]ific` a r=sului? l atematica vie]ii cotidiene:  M  numerele care ne guverneaz` existen]a

94 septembrie-octombrie 2011

Ghidul

Nu rata
Primul telefon 3D din lume Nintendo 3DS Cele mai bune c`[ti Cele mai u[oare laptopuri

La dispozi]ia consumatorului de[tept

97 100 102 104

Index
Obiectele dorin]ei
Le vezi, le vrei

97 100

Ochi critic

Filme de ieri \n lumea de azi


Cum ar supravie]ui intriga filmelor clasice unui remake, \n condi]iile tehnologiei actuale?
n jurnalist de la The Guardian scria recent un articol mai mult de amuzament numit The movie plots that technology killed, n care pornea de la premisa c`, transportate n ziua de azi, unele thrillere, filme horror sau de ac]iune clasice nu s-ar mai putea ]ine de intriga lor. De pild`, s-ar mai caza personajul lui Janet Leigh din Psycho la motelul lui Norman Bates dac` ar avea TripAdvisor.com pe iPhone? Proprietar dubios, atmosfer` creepy, evita]i, 1 stea [i jum`tate, [i Leigh ar fi luat-o din loc. Mai po]i face un film ca Dial M for Murder al lui Alfred Hitchcock, n care s`-]i omori nevasta cu un cablu de telefon? Cine mai are telefoane fixe cu cablu acas`?! (un cititor sugera c` i po]i ndesa un telefon mobil pe g=t, n schimb). Pentru to]i r`t`ci]ii care au apucat c`i l`turalnice [i au sf=r[it ntr-un film de groaz` exist` GPS, iar c`ut`rile nesf=r[ite ale lui Jack Nicholson n Chinatown ar fi neverosimile, c=t timp informa]iile despre firme [i afaceri[ti necura]i se afl` stocate pe Internet, pentru cine [tie s` le caute. Crimele la Agatha Christie ar avea n mod special de suferit, pentru c` jocul savuros al deduc]iilor (puteai l`sa amprente dup` voia inimii) ar fi nlocuit de analize precise n laborator [i declara]ii la post. Scenele celebre de mister construite n jurul unui telefon care sun` [i al unui interlocutor necunoscut (Play Misty for Me, cu Eastwood, de pild`) n-ar mai fi credibile

Noul 3DS de la Nintendo C`[ti audio

5 dintre cele mai bune 102 Fa]` \n fa]`


Laptopuri u[oare

104 108 109 111 112

Dr. Tech Jocuri


Portal 2

Vorbe[te ieftin la mobil din str`in`tate

Web

Telefoane 4G versus re]ele de cabluri

C`r]i
ast`zi, c=nd num`rul apelantului apare pe ecran. Iar [ansele ca Matt Damon s` se dea Jude Law ar fi aproape zero c=nd exist` Facebook. Ce ne facem, Mr. Ripley? Scenari[tii care ]in la sursele clasice de fiori ar putea pur [i simplu s`-[i mute filmul cu 20-30 sau mai mul]i ani napoi n timp, de[i atunci intervin probleme multiple ce ]in de scenografie, recuzit`, loca]ii, tot ce nseamn` adecvare la perioada respectiv`. Thrillerele [i filmele de groaz` oricum preferau casele izolate [i locurile pustii, ns` personajele trebuiesc deposedate de tot ce ar putea aduce 911-ul nainte de final. Fie nu exist` semnal de telefon, nici internet n zona respectiv`, fie telefoanele sunt desc`rcate [i bateria de neg`sit, fie GPS-ul e defect n r`stimpuri, replici l`muritoare ar trebui s` calmeze spiritul de observa]ie al spectatorului con[tient de tehnologia pe care o au la ndem=n` victimele. ns` asta ar putea face jocul mai interesant: scenari[tii nu trebuie s`-[i fereasc` victimele doar de capcanele urm`ritorilor, ci [i de cele tehnologice. S` men]ii plot-ul din North by Northwest - unde personajul lui Cary Grant e luat drept altcineva - n era Facebook [i Google, asta da provocare scenaristic`! Florentina Ciuverca este jurnalist de film

Pentru cititorul inteligent

Echipa de critici
Florentina Ciuverca Flori e \ntr-o dispozi]ie juc`u[`. Ne-a convins s` ne imagin`m cum ar ar`ta Romeo [i Julieta cu telefoane mobile [i Facebook. Sau ceva \n genul `sta... Joe Minihane Joe s-a [i dus s` \mprumute o motociclet` c=nd a auzit c` are de selectat cele mai bune cinci c`[ti de pe pia]`. Totu[i, atunci c=nd s-a l`murit, [i-a p`strat entuziasmul. Luis Villazon Luis a testat laptopurile u[oare. A procedat profesionist: s-a uitat la chestii precum viteza procesorului [i calitatea ecranului nu la c=t poate s` le ]in` cu trei degete. JV Chamary JV a fost foarte puternic impresionat de noua consol` 3D de la Nintendo. Parc-ai fi acoloooo, a strigat ame]it dup` c=teva runde de Mario Kart. Jane Russell Munca de expert a lui Jane presupune zi de zi distrugerea ora[elor \n lupta cu robo]i spa]iali uria[i. C=nd era mic`, ea voia s` se fac` agent` de asigur`ri.

septembrie-octombrie 2011 95

Obiectele dorin]ei

Ce {tim despre telefoanele 3d


Primul mobil cu o nou` dimensiune
Acest smartphone LG afi[eaz` imagini 3D de care te po]i bucura f`r` s` fie nevoie s`-]i pui o pereche de ochelari, folosind aceea[i tehnologie de la Nintendo 3DS. Din p`cate, aplica]iile disponibile n 3D sunt limitate Androidul telefonului [i majoritatea aplica]iilor vor fi tot n 2D. Dar vei putea face poze, videoclipuri [i le vei putea vedea pe toate n 3D, bucur=ndu-te de filme [i de jocuri 3D. LG Optimus 3D Pre]: TBA Info: www.lg.com C=nd nu te orbesc imaginile care ies din ecran, Optimus func]ioneaz` ca orice alt telefon Android de ultim` genera]ie, doar c` are o putere de procesare de care tizul s`u din Transformers ar fi m=ndru. Un procesor dual-core [i 512Mb de RAM i asigur` puterea cu c=]iva ani n urm`, nici m`car PCurile desktop nu erau at=t de de[tepte. n plus, Optimus poate filma n full-HD [i poate reda totul pe TV printr-un cablu HDMI.

septembrie-octombrie 2011

97

Obiectele dorin]ei
Indicatoare utile
mbr`catul ca un pom de Cr`ciun mpodobit e un chin necesar pentru orice ciclist care nfrunt` drumurile noaptea. Aceste m`nu[i cu indicator vor face nt=lnirile pe bezn` la sensul giratoriu mai pu]in periculoase, ar`t=ndu-le clar celor ce urmeaz` dup` tine ncotro te ndrep]i. De altfel, ciclismul e mai u[or c=nd nu e[ti ncordat de stres... M`nu[i reflectorizante pentru cicli[ti Pre]: 17 EUR Info: www.suck.uk.com

Camer` foto minuscul`


}ine-]i copiii la distan]` de aparatele tale scumpe d=ndu-le [i lor un aparat. La 35mm n`l]ime [i 70mm l`]ime, aceast` camer` n miniatur` e ideal` pentru m=nu]ele lor. Face poze de 2 megapixeli, filme [i are chiar [i un conector USB ncorporat pentru a nc`rca poze [i filmule]e pe PC, deci nu are cabluri ncurcate care s` se piard` sau s` se strice. Camer digital Fuuvi Pick USB Mini Pre]: 59,99 EUR Info: http://j.mp/fuuvi

Jum`tate-jum`tate
S` fie o tablet`? S` fie un laptop? Nu, este... ambele. Oric=t ai ncerca, tot e incomod s` scrii mai mult de c=teva paragrafe folosind doar o tastatur` touchscreen. Aceast` tablet` cu Android ncearc` s` remedieze acest punct slab printr-o baz` deta[abil`, care i confer` tot ce ai a[tepta s` g`se[ti la un laptop. Include chiar [i o a doua baterie, care i m`re[te autonomia p=n` la 16 ore. Asus Eee Pad Transformer Pre]: 635 EUR Info: www.emag.ro
98 septembrie-octombrie 2011

Obiectele dorin]ei
Sunetul muzicii
Bine\n]eles, un iPhone sau iPad este insuficient dac` vrei s` ascul]i muzic` a[a cum se cuvine. Chiar [i iPod-ul nu este de ajuns pentru un meloman \nr`it. Din fericire, toate aceste gadgeturi pot fi conectate la sisteme audio performante. Iar cel din imaginea al`turat` este perfect pentru cei mai exigen]i [i mai lene[i ascult`tori: o combina]ie de boxe performante [i o sta]ie prin care po]i \nc`rca prin WiFi muzica stocat` pe iTunes. Memoria sta]iei te asigur` c` nu e nevoie s` blestemi pe nimeni dac` ]i se descarc` iPhone-ul fix \n mijlocul allegro-ului din a Cincea de Beethoven. Philips Fidelio SoundSphere DS9800W Pre]: 765 EUR Info: www.philips.ro

Tablet` de criz`
Ambi]ia produc`torilor tabletei Neura este nici mai mult nici mai pu]in aceea de a concura iPad-ul. Sunt [anse bune ca aceast` tablet` s` fie un competitor serios: procesorul dual core Tegra le va face cu ochiul celor care-[i doresc vitez`, iar capacitatea video este [i ea destul de solid`. Pre]ul va fi probabil un argument destul de conving`tor. Pe scurt, o tablet` de top pentru Android, made in Romania. Iat` c` se poate! Evolio Neura 3G Pre]: 445 EUR Info: www.evolio.ro

Capsare vesel`
F`-]i colegii s` z=mbeasc` sau documentele lor cel pu]in cu acest hibrid capsator/[tampil`. Totu[i, probabil nu e o idee bun` s`-l folose[ti pe o scrisoare de demisie S~ AVE}I O ZI BUN~ ar fi de prost gust. Capsator Pre]: 14 EUR Info: www.suck.uk.com
septembrie-octombrie 2011 99

Ochi critic

3D GAMING f`r` ochelari


Poate Nintendo 3DS s` aduc` o bucurie \n plus ochilor t`i? JV Chamary investigheaz`

Nintendo 3DS
Pre]: 305 EUR

Ce este?
Cea mai nou` consol` portabil` Nintendo, cu care po]i s` te bucuri de jocuri 3D \n deplasare, f`r` s` ai nevoie de ochelari. Ca [i alte aparate cu ecran dublu (DS) de la Nintendo, LCD-ul de sus e ecranul principal, iar cel de jos ac]ioneaz` ca touchscreen. E dotat cu giroscop [i accelerometru pentru jocurile cu sistem de control prin mi[care.

Pad circular
Pad-ul clasic de control \n cruce nu \nregistreaz` \n realitate dec=t opt direc]ii, pe c=nd acest controller similar ofer` mi[c`ri mult mai precise.

Func]ioneaz 3D-ul?
Merge chiar bine at=t timp c=t stai \n unghiul vizual optim. Efectul 3D adaug` suficient` profunzime pentru ca experien]a de joc s` fie mai personal`, dar e [i suficient de discret pentru a nu te distrage cu imagini care ies din ecran. Fundalurile [i personajele apar \n planuri suprapuse, astfel c` se [i disting mai clar.

Cum func]ioneaz?
Senza]ia de adncime vizual e dat` de faptul c`, simultan, fiecare ochi vede o imagine din dou` unghiuri u[or diferite, pe care creierul le combin` \ntr-o singur` imagine tridimensional`. 3DS ob]ine acest efect prin intermediul unui ecran LCD cu strat dublu: stratul de dedesubt emite imagini pentru ambii ochi, \n timp ce stratul superior creeaz` o re]ea opac` (barier` de paralax`) pentru ca lumina destinat` unuia dintre ochi s` nu ajung` la cel`lalt.

Po]i s opre[ti efectul 3D?


Da, [i uneori chiar vei vrea s-o faci. Dac` \]i \ndep`rtezi prea mult capul de consol` [i invers, ecranul devine o suprapunere ce]oas` de imagini. Asta face ca 3D-ul s` fie destul de inutil \n jocuri ca Super Monkey Ball 3D, care se controleaz` prin \nclinarea consolei. Pentru aceste situa]ii, exist` un slider de profunzime 3D ca tu s` ajustezi intensitatea efectului sau s` treci la o imagine plat`, \n 2D.

Ce altceva mai poate face?


Consola mai include trei camere foto: dou` pe exterior pentru o fotografiere stereo ca s` fac` poze 3D [i una cu fa]a spre interior, pentru autoportrete. Po]i folosi pozele pentru avataruri Mii, sau pentru a le desc`rca de pe o consol` Wii ca apoi s` le retu[ezi (sau s` le exagerezi) prin manipularea imaginii cu ajutorul ecranului touchscreen [i a unui stylus. O conexiune wireless \]i permite s` navighezi pe net [i s` descarci jocuri pentru consola virtual`, dar [i s` postezi automat pe 3DS-urile celor care trec pe strad` Mii-uri, scoruri [i trofee din jocuri prin StreetPass. |n viitor, vei putea s` vezi [i materiale 3D de la Aardman Animations, Eurosport [i Sky.

Intrare pentru card de memorie SD


Aceasta \]i permite s` stochezi poze 3D, muzic`, videoclipuri [i jocuri desc`rcate de la eShopul Nintendo. Prime[ti odat` cu consola [i un card de 2GB.

Intrare pentru carduri de gaming


3DS-ul este compatibil cu jocurile DS existente, rul=ndu-le \n 2D.

100 septembrie-octombrie 2011

Ochi critic
Camera foto
Ca [i celelalte dou` camere de pe exterior, camera dinspre interior face poze la o rezoluie de 0.3 megapixeli (640x480).

Ecranul 3D
Ecranul widescreen de 3.5 inch are o rezolu]ie de 800 x 240 pixeli. Folose[te 400 de pixeli orizontali pe ochi [i dou` LCD-uri pentru a crea un efect 3D autostereoscopic (f`r` ochelari).

Software
Ce am ales noi dintre cele mai bune jocuri la lansare Jocurile AR
V=ndut la pachet cu 3DS-ul, acest software de augmentare a realit`]ii (AR) folose[te camerele din fa]` pentru a citi cardurile AR, ad`ug=nd pe ecran ]inte noi pe l=ng` care po]i s` te mi[ti [i \n care po]i s` tragi.

Super Street Fighter IV 3D Edition


Acest joc cu b`t`i \]i permite s` lup]i \mpotriva prietenilor din apropiere sau de pe internet, s` urm`re[ti prin StreetPass videoclipuri live cu ali juctori care se joac` al`turi de sau \mpotriva unor necunoscu]i de pe strad`, pentru a c=[tiga figurine digitale de colec]ie. |]i po]i m`sura puterile cu oricare dintre cei 35 de lupt`tori ai versiunii ini]iale, dar a fost nevoie de ni[te compromisuri pentru a adapta jocul la o consol` portabil`.

Kid Icarus: Uprising Slider de profunzime 3D


|]i permite s` ajustezi intensitatea efectului 3D sau s` \l \nchizi complet. Acesta este al treilea joc din seria Kid Icarus [i apare la o distan]` de 19 ani de predecesorul s`u, Kid Icarus: Of Myths and Monsters. Readuc=nd la via]` clasicul platformer NES, acest third-person shooter \]i cere s` zbori, s` alergi [i s` ucizi creaturi mitologice prin atingerea ecranului cu un stylus.

Touchscreen
Ecranul de 7,5cm are o rezolu]ie de 320 x 240 [i, fa]` de ecranele touchscreen ale aparatelor ca iPhone-ul (care detecteaz` varia]ii u[oare de lumin`), 3DS-ul folose[te un touchscreen rezistiv ce r`spunde la presiunile u[oare ale degetelor sau stylus-ului.

Pilotwings Resort
|n ultimul joc din seria de simulatoare de zbor de la Nintendo, po]i s` pilotezi avioane, s` te dai cu parapanta sau s` zbori cu un jet pack pe trasee aeriene. Po]i s` folose[ti avataruri Mii, ca \n Wii Sports Resort. Dac` vrei, ai op]iunea de a explora cerul dup` bunul plac \n modul Free Flight [i, \n plus, vei putea opta pentru modul Mission Flight, \n care va trebui s` \ndepline[ti o serie de obiective.

LED de notificare
Se aprinde c=nd o conexiune Wi-Fi e disponibil` sau c=nd op]iunea StreetPass schimb` informa]ii cu posesorii de 3DS-uri din apropiere.

septembrie-octombrie 2011 101

5 din cele mai bune

C~{TI
Jaybird Sportsband 2 Excelente pentru gimnastic`
Pre]: 115 EUR Info: www.jaybirdgear.com

Ia-]i la revedere de la c`[tile incomode [i f`-]i cadou confortul auricular. Rsfa]-te mpreun cu John Minihane
Koss Porta Pro Excelente pentru buzunar
La un pre] modic de numai 20, sunt cele mai ieftine dintre c`[tile testate. La pre]ul acesta, te-ai a[tepta la ni[te c`[ti compromise r`u, dar Koss Porta Pro sunt senza]ionale din punct de vedere auditiv. Eram siguri c` le vom pune \n dificultate cu \nfloriturile instrumentale ale forma]iei Mogwai, dar au produs un sunet minunat, energic [i bine propor]ionat, rezervat de obicei pentru c`[tile de trei ori mai scumpe. Chiar dac sunt foarte ieftine, sunt de-a dreptul impresionante! Se \nt=mpl` s` redea sunete sparte la volume mai mari, dar asta este singura noastr` pl=ngere. Sunt comode \n urechi, [i cu o garan]ie pe via]` inclus` nu e de mirare c` sunt foarte rezistente. Or fi ele ]ip`toare, dar c`[tile pentru sport Jaybird Sportsband 2 se dispenseaz` complet de cabluri datorit` sistemului Bluetooth. Nu vei avea deci cabluri care s` se legene \n timp ce alergi. E foarte u[or s` g`se[ti un telefon mobil compatibil cu ele; trebuie doar s` ape[i butonul principal de pe partea dreapt` [i telefonul t`u se va conecta la ele imediat. Butoanele de pe partea dreapt` sunt superbe, de[i ni s-a \nt=mplat s` \nchidem c`[tile \ncerc=nd s` schimb`m piesa. Calitatea sunetului nu este chiar at=t de bun` precum cea a competitorilor cu cabluri, \ns`, cu ceva distors [i degenerare pe ritmurile de heavy dance, e numai bun` pentru exerci]ii fizice.

Pre]: 20 EUR Info: www.koss.com

CE S URMRETI

Comoditate

Ai dureri dup` o folosire \ndelungat` a c`[tilor? Continu` s` fie comode \n urechi c=nd te deplasezi?

Structur`

C`[tile supraauriculare trebuie s` fie rigide, c`ci nu se dau jos mereu, precum cele intraauriculare. Finisajele ieftine [i benzile pentru cap sub]iri ar trebui evitate.

Valoare

Audiofilii dau cu pl`cere mul]i bani pe c`[ti. Dar oare cele pe care le vrei \[i merit` banii? Nu cumva unele mai ieftine ofer` o calitate similar`?

E f`r` \ndoial` cel mai important factor. Cau]i sunete calde, bogate, detaliate [i joase. Deci merit` s` \ncerci mai multe perechi.

Calitate audio

102 septembrie-octombrie 2011

Denon AH-D7000 Excelente pentru bas

Sennheiser 558 Excelente pentru uz casnic

C`[ti supraauriculare Bose Mobile Excelente pentru conectare la mobil


C`[tile intraauriculare cu microfon pentru uz obi[nuit, \mpreun` cu telefonul mobil sunt u[or de g`sit, dar s` pui m=na pe ni[te c`[ti supraauriculare care s` mearg` bine cu telefonul mobil e mai greu. Aceste c`[ti Bose sunt \ns` numai bune. Piesele cu mult treble [i cu chitare sun` perfect, de[i sunetele mai joase sunt pu]in neclare uneori. Banda pentru cap e [i un pic cam larg` [i nu st` at=t de str=ns pe c=t ar trebui. Dar c`[tile \nsele sunt comfortabile [i nu te las` complet izolat de lumea exterioar`. O clam` prins` de cablu ]ine microfonul la locul s`u, pentru ca tu s` nu te treze[ti vorbind \n gol c=nd dai un telefon, [i de-a lungul cablului exist` butoane cu care \]i po]i controla telefonul.

Pre]: 703 EUR Info: www.denon.co.uk Trebuie s-o spunem: la peste 685, c`[tile Denon sunt cu siguran]` \n topul celor mai luxoase de pe pia]`. Dar acesta nu e un lucru r`u \n sine pentru c` sunt, pur [i simplu, uimitoare. Basul este principalul atu al acestor c`[ti. Ritmurile de hip-hop [i rap bubuie de-a dreptul prin c`[tile de mahon, cu o bog`]ie [i cu o profunzime imposibil de g`sit \n alt` parte. Rockul cu mult bas, precum cel de la Led Zeppelin, sun` de parc` ai fi \n camer` cu trupa. Sunt f`cute pentru a fi folosite cu echipamente audio de \nalt` calitate, deci nu uita s` cumperi un adaptor care s` le mic[oreze conectorul de 6,3mm p=n` la 3,5mm, ca s` intre \n calculator [i \n MP3 player.

Pre]: 171 EUR Info: j.mp/HD558 Aceast` pereche de c`[ti extrem de comod` e ideal` pentru conectarea la CD player sau la calculator, \nainte de a te \ntoarce \n timp r`sf`]=ndu-te cu un album old-school. C`ptu[eala de velur care acoper` banda pentru cap [i p`r]ile care intr` \n urechi permit folosirea pe perioade \ndelungate f`r` vreun disconfort. Sunetul este fantastic, cu vibra]ii minime [i cu detalii precise [i clare, care se observ` c=nd ascul]i discuri sau fi[iere audio de \nalt` calitate. Blues-ul de \nceput [i pop-ul psihedelic, ca The Black Keys, chiar se remarc` cu c`[tile Sennheiser 558. La 171, ]i le po]i permite [i pentru acas`.

Pre]: 171 EUR Info: j.mp/BoseMobile

septembrie-octombrie 2011 103

Fa]`\nfa]`

104 septembrie-octombrie 2011

Laptopuri
u[oare
C=t de sub]iri sunt cu adev`rat? Cam de grosimea a dou` numere Focus, suprapuse. Altfel spus, dac` iei un laptop de dimensiuni medii [i l deschizi, numai ecranul e la fel de gros ca un MacBook Air sau ca un Samsung Series 9. C=t cost`? MacBook Air-ul testat aici e cel mai bun model din gam` [i cost` 1.575 de euro, dar modelele cu ecran mai mic [i cu o capacitate de procesare [i de stocare mai slab` sunt disponibile la 1.000 de euro. Samsung Series 9 cost` n jur de 1.500 de euro. Chiar [i modelele de baz` sunt cam de dou` ori mai scumpe dec=t un laptop Dell sau Acer. Diferen]a nu are mult de-a face cu specifica]iile tehnice; totul ]ine de inovaiile tehnologice necesare pentru a le face at=t de sub]iri [i de u[oare. Fiindc` sunt at=t de sub]iri, sunt [i fragile? n mod surprinztor, nu!. Faptul c` sunt u[oare nseamn` c` e mult mai pu]in` presiune pe ele. Po]i s` le ridici de un singur col], n timp ce ecranul e deschis, iar laptopul nu se va ndoi deloc. MacBook Air-ul este construit dintr-o singur` bucat` de aluminiu, ceea ce i d` o rigiditate crescut`, iar Samsung Series 9 folose[te duraluminiu un aliaj mult mai puternic dec=t aluminiul. Sunt mai pu]in performante? Nici vorb`. Acestea nu sunt netbook-uri mini-

Aceste laptopuri sunt foarte u[oare, dar sunt [i foarte puternice. Luis Villazon se ntreab` care e cel mai bun
laptopuri slabe, care sunt bune pentru trimis e-mailuri, pentru browsing pe net [i cam at=t. Ambele laptopuri prezentate aici fac fa]` acelora[i sarcini pe care le poate face un calculator desktop de putere medie. Asta include aplica]ii Office, jocuri, editare video [i vizionare de filme. Este puterea unui desktop, comprimat` ntr-un laptop ultrasub]ire. Alte compromisuri? Unele din mufele [i porturile pe care te-ai a[tepta s` le g`se[ti la un laptop lipsesc. Conectivitatea e wireless [i nu exist` vreun drive DVD ncorporat, ceea ce nseamn` c` va trebui s` accesezi un computer desktop sau un drive DVD extern, dac` vrei s` instalezi softuri. MacBook-ul are acum acces la App Store de la Apple [i la majoritatea softurilor pe care te-ai a[tepta s` le g`se[ti n magazinele lor. Dat tot ai dou` porturi USB, card de memorie, jack pentru c`[ti [i muf` pentru conectare la un monitor extern. Pentru a reduce [i mai mult cerin]ele de spa]iu [i de energie, hard disk-ul tradi]ional e nlocuit cu un SSD. Acesta e ca un stick de memorie USB de capacitate mare, ncorporat n laptop. Capacitatea de stocare este pu]in mai mic` dec=t cea a hardurilor tradi]ionale, dar adecvat` perfect aproape tuturor cerin]elor. {i pentru c` nu au p`r]i mobile, SSD-urile sunt mult mai rezistente la vibra]ii [i la [ocuri. n plus, ]i vor accesa datele mult mai repede dec=t un drive normal.

Cum am testat laptopurile


Ergonomie
Oare toate micile detalii de design chiar fac laptopul mai u[or de folosit sau sunt doar inven]ii dr`gu]e care ncurc`?

Portabilitate

C=t de bine func]ioneaz` departe de cas` sau de birou? C=t ]ine bateria? Po]i vedea pe ecran n lumina soarelui?

Versatilitate

La 1.300, vrei ceva care s` poat` fi singurul t`u calculator. Ce sotfuri sunt incluse? Po]i utiliza cele mai bune aplica]ii?

Vitez`

Puterea brut` de procesare e important` pentru editarea de sunet sau de jocuri. Am testat asta pe aplica]ii de zi cu zi.

septembrie-octombrie 2011 105

Fa]`\nfa]`
TEST 1: Ergonomia
MacBook Air-ul este at=t de bine f`cut, nc=t e practic o sculptur`. Foaia de aluminiu dintr-o bucat` se simte foarte diferit de orice alt laptop [i disperseaz` c`ldura ca tu s` nu sim]i puncte fierbin]i incomode. Logo-ul Apple de pe spatele ecranului str`luce[te c=nd laptopul merge, iar c=nd nchizi capacul, Air-ul intr` imediat n modul stand-by, iar logo-ul se stinge. Mufa principal` de alimentare e ata[at` magnetic. Se aprinde c=nd o conectezi la priz`, iar dac` te mpiedici de cablu, se desprinde u[or. Rating Focus De[i o mare parte din carcasa Samsung Series 9 e f`cut` din duraluminiu, e mai degrab` o foi]` sub]ire dec=t un bloc solid [i, ciudat, se simte ca [i cum ar fi din plastic. Asta afecteaz` designul, care, altminteri, e foarte elegant. Ecranul este [i el at=t de sub]ire, nc=t se ndoaie alarmant de tare dac` ncerci s` ridici laptopul de col]ul de sus. Mai bun` este iluminarea ncorporat` a tastaturii, care se activeaz` automat c=nd ncepi s` tastezi. Conectorii externi sunt [i ei bine g=ndi]i, cu capace care i acoper` [i i feresc de praf. Rating Focus Ecranul de la Series 9 reflect` prea mult` lumin` pentru a citi normal la soare. Autonomia nu e la fel de bun` precum cea a Air-ului, n urma testelor noastre, probabil din cauz` c` am avut nevoie s` men]inem o luminozitate ridicat` a ecranului. C=nd nchizi capacul, Series 9 intr` n hibernare, dar asta dureaz` cam 20 de secunde [i nu po]i s` te r`zg=nde[ti, odat` ce a nceput. Revenirea din hibernare dureaz` doar trei sau patru secunde, dar nu se nt=mpl` automat c=nd deschizi capacul trebuie s` ape[i butonul de pornire. Rating Focus Series 9 are instalat Windows 7, care include aplica]ii Windows Live care fac cam acelea[i lucruri ca seria iLife de pe Mac. Software-ul e mai pu]in finisat, iar schimbarea set`rilor [i instalarea driverelor noi e de multe ori mai complicat` dec=t pe Air. Dar datorit` faptului c` are Windows de la nceput, Series 9 ofer` o compatibilitate optim` cu majoritatea aplica]iilor de business [i de jocuri. Nu exist` lucruri pe care s` le po]i face pe un calculator desktop [i pe care s` nu le po]i face pe acest laptop.

TEST 2: Portabilitatea

Ecranul e cel mai precis [i mai luminos dintre cele dou`. Am putut citi afi[ajul chiar [i afar`, n soare. Apple pretinde c` Air-ul poate r`m=ne n stand-by p=n` la 30 de zile dup` nc`rcarea complet` a bateriei, [i revine din stand-by at=t de repede, nc=t s-ar putea s` nu te deranjezi niciodat` sa-l nchizi de tot. Am aflat c` are o autonomie de aproape 7 ore, chiar [i cu folosirea constant` a Wi-Fi-ului. Set`rile de administrare eficient` a consumului, care ntunec` ecranul imediat ce nu mai tastezi, pot fi ns` destul de agasante. Rating Focus

TEST 3: Versatilitatea

Pentru cei mai mul]i, cea mai mare diferen]` la MacBook Air va fi c` e un Mac. Sistemul de operare al Mac-ului (OS) e numit Snow Leopard [i necesit` un timp pentru a te familiariza cu el. Air-ul vine la pachet cu iLife 11, o serie de aplica]ii pentru administrarea colec]iei tale foto, editarea propriilor filme, crearea de situri web [i nregistrarea muzicii. Pentru companii, este disponibil` o versiune Mac a Microsoft Office. Dac` chiar ai nevoie de Windows, po]i s`-l instalezi pe Air [i s` l porne[ti pe acesta n loc. Rating Focus

Rating Focus

106 septembrie-octombrie 2011

TEST 4: Viteza

Opt=nd pentru un SSD n locul unui hard conven]ional, Air-ul a eliminat nevoia de a nv=rti fizic discurile [i de a plimba capetele mecanice de citire pe suprafa]a lor. Vei aprecia acest lucru mai ales c=nd l porne[ti Air-ul reu[e[te s` porneasc` de la 0 n 25 de secunde. Chipul grafic GeForce 320M face fa]` admirabil la jocuri, dar procesorul principal este mai vechiul Intel Core 2 Duo. Aceasta diminueaz` performan]a n cazul sarcinilor multiple, cum ar fi codarea nregistr`rilor video. Rating Focus

Series 9 are [i el un SSD [i a durat 20 de secunde s` pornim Windows 7 de la 0, fa]` de un minut pe un laptop normal. Principalul procesor este Intel Core i5, o genera]ie mult mai rapid` de procesoare dec=t Core 2 Duo, folosit pe Air. Asta se vede n analiza foilor de calcul [i n performan]a cod`rii video, ambele cu aproximativ 50% mai rapide dec=t pe Mac. Chip-ul Intel HD 3000 este bun pentru a juca jocuri n flash [i pentru a vedea filme, dar se va b=lb=i pu]in la ultimele jocuri 3D. Rating Focus

LIST~ DE SPECIFICA}II
MacBook Air Samsung Series 9

Verdictul
C=nd vorbim de laptopuri, vorbim de stil. Asta nu numai pentru c` un laptop este un accesoriu de mod` (de[i este [i asta), ci pentru c` interac]ionezi fizic cu un laptop mult mai mult dec=t cu un desktop. Un calculator desktop poate sta pe jos l=ng` birou [i, dac` ]i plac tastatura [i mouse-ul, nu trebuie s`-]i pese dec=t de pixelii de pe ecran. Laptopurile nu sunt a[a; provoac` emo]ii. Un laptop e ]inut n bra]e; ]i st` n poal` ca un animal de cas`. Le cari cu tine [i pe tren, [i prin s`lile de a[teptare din aeroporturi. C=nd ai o astfel de rela]ie cu un aparat, micile inconveniente se acumuleaz` repede, iar micile pl`ceri par mai semnificative. Pentru acest motiv, premiul nostru Best Buy merge c`tre MacBook Air. Samsung este un competitor demn, iar Series 9 este, f`r` ndoial`, unul dintre cele mai impresionante laptopuri PC pe care le-am v`zut vreodat`. Dar n final, sim]i c` nu e dec=t un laptop foarte sub]ire [i foarte scump. Apple a reuit ns s construiasc un aparat care se ridic` deasupra punctelor de referin]`. Vei uita c`-]i po]i cump`ra un alt laptop la o treime din pre], pentru c` vei uita c` acesta este un laptop. Este un Air.

Autonomie (pretins`): 7 ore Autonomie (testat`): 6,7 ore M`rimea ecranului: 33cm Procesor: Intel Core2 Duo de 1,86GHz RAM: 2GB Hard disc: 256 GB Grafic`: Nvidia GeForce 320M Grosime (l`]ime maxim`): 17mm Mas` (ngustime maxim`): 3mm Greutate: 1,32kg Porturi: 2 x USB 2.0, Card SD, Mini DisplayPort, c`[ti Conectivitate: Wi-Fi, Bluetooth

Autonomie (pretins`): 7 ore Autonomie (testat`): 5,5 ore M`rimea ecranului: 33,8cm Procesor: Intel Core i5 1,4GHz RAM: 4GB Hard disc: 128GB Grafic`: Intel HD Graphics 3000 Grosime (l`]ime maxim`): 16,3mm Mas` (ngustime maxim`): 15,7mm Greutate: 1,32kg Porturi: 2 x USB 2.0, Card SD, Micro HDMI, RJ45, c`[ti Conectivitate: Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth

PE SCuRt
Ergonomie Portabilitate Versatilitate Vitez`

C{tIG~tORuL

MacBook Air
septembrie-octombrie 2011 107

Dr. Tech
Cum s...

Spencer Kelly
Solu]ii pe forum
Ce faci dac` ceva se stric` prin cas`? Dac` spui sun` un specialist sau cump`r` altul, felicit`ri e[ti normal. Dac` spui caut` pe Google [i vezi dac` vreunul are o solu]ie, e[ti pe m=ini bune. Mi s-a stricat calculatorul. Din c=nd \n c=nd, se blocheaz` pur [i simplu nu apare the blue screen of death [i nu se \nchide, doar se blocheaz` complet. C=teva cuvinte de c`utare bine alese m-au \ndreptat, \n mai multe r=nduri, c`tre ghiduri pas cu pas, u[or de urmat, pe situri ca eHow.com, wikiHow [i chiar pe Youtube. Inclusiv forumurile de discu]ii habitatul natural al detestatului troll de internet au

\]i folose[ti ieftin mobilul \n strintate

Bilet de avion: 340. Hotel: 510. Costum de baie: 15. Factura de mobil pentru navigare pe internet \n str`in`tate: 1.150!

Blocarea calculatoarelor este greu de diagnosticat


diagnosticat cauza sistemului defect de \nchidere al ma[inii mele. Dar n-am reu[it niciodat` s` g`sesc o solu]ie pentru calculator de pe calculator. Am pierdut mult` vreme trec=nd prin sutele de strig`te de ajutor asem`n`toare, dar niciun r`spuns concret. Am g`sit multe sugestii de la entuzia[tii s`ritori: \ncearc` s` opre[ti programul antivirus, \ncearc` s`-]i reinstalezi driver-ele, poate s-a stricat RAM-ul. Dar o blocare arat` la fel, indiferent de cauz`. Dac`, la fel ca mine, nu te sim]i \n stare s` \ncerci o mie de solu]ii diferite, folose[te Windows Event Viewer pentru a vedea ce programe rulau la momentul bloc`rii [i Memory Diagnostic Tool pentru a verifica dac` nu s-a stricat RAM-ul. A[a po]i mcar s speri c` forumurile te vor lumina cu privire la problem`. {i m` tem c`, dac` nici \n cazul t`u nu apare vreo solu]ie, va trebui s` te recuno[ti \nvins [i s` reinstalezi tot. S` tot ai un weekend pl`cut.
Spencer Kelly este prezentatorul emisiunii BBC de tehnologie Click

F`r` roaming
Asigur`-te c` ai dezactivat serviciile de date de pe mobil \n timpul roamingului [i folose[te, \n schimb, serviciul Wi-Fi. C`utarea Wi-Fi gratis ar trebui s`-]i ofere c=teva locuri de vizitat. Mai po]i suna gratuit prin VOIP folosind Skype etc., po]i folosi aplica]iile de chat ca Meebo sau Whatsapp ca s` trimi]i mesaje \n ]ar`. Dac` ai un telefon f`r` SIM, po]i cump`ra un prepay local, pentru navigare pe net i convorbiri internaionale relativ ieftine.

Ia h`r]i cu tine
O aplica]ie pentru orientare poate consuma multe date c=nd cau]i [i te mi[ti pe hart`. Unele aplica]ii \]i vor desc`rca \n avans h`r]ile locale de care ai nevoie; acestea se comport` mai mult ca GPS-urile clasice [i nu-]i epuizeaz` limita de date c=nd le folose[ti. Aplica]ia Ovi Maps de la Nokia face asta automat. Userii de sisteme cu Android ar trebui s` \ncerce AndNav2 sau NavFree ultima disponibil` [i pe iPhone, \mpreun` cu OffMaps.

Comprim`
Browser-ul Opera Mini reduce volumul de date consumate \n timp ce navighezi, comprim=nd toate site-urile pe care le vizitezi \nainte de a ajunge pe mobilul t`u. Onavo duce aceast` idee mai departe, comprim=nd datele provenite de la alte aplica]ii pe care le de]ii deja, ca email sau Facebook. Aplica]ia de Android Netcounter va monitoriza volumul de date folosite, a[a c`, dac` nu te po]i ab]ine s` intri pe internetul mobil, po]i cel pu]in s` fii atent la consum.

Sfat rapid...

Pot sincroniza un fi[ier pe calculatoare diferite?


Fie c` lucrezi acas`, fie c` lucrezi la birou, vei avea nevoie s`-]i iei cu tine munca. S` p`strezi totul online, pe Dropbox sau Google Docs e \n regul` p=n` c=nd r`m=i f`r` internet mobil. {i dac` \]i p`strezi \n schimb munca pe un stick USB, salv=nd-o pe hardurile diferitelor calculatoare la care ai acces, vei uita uneori unde ai salvat cea mai recent` versiune a documentelor. |ncearc` deci una dintre cele dou` aplica]ii utile freeware, SyncToy de la Microsoft sau SyncBack de la 2brightsparks, care vor sincroniza automat orice fi[iere sau foldere vrei, pentru a ]ine totul la zi.

getty, alamy

108 septembrie-octombrie 2011

Jane Douglas

Jocuri

Numai Kinect
Dac` te ocupi cu crearea de tehnologie interesant` destinat` consumatorilor, a[teapt`-te ca entuzia[tii inteligen]i s` \[i bage nasul [i s`-]i foloseasc` aparatura dup` bunul plac chiar [i \n feluri neinten]ionate de tine. C=nd Microsoft a lansat Kinect anul trecut, sistemul de control pe baz` de mi[care le promitea hackerilor [i modder-ilor mai mult dec=t ocazia de a ciufuli un pui de tigru \n Kinectimals. Ace[ti entuzia[ti erau interesa]i mai mult de posibilitatea de a face lucruri noi cu hardware-ul, ce includea o camer`, un microfon, un laser infraro[u [i un senzor pentru profunzime. Sistemul a fost creat ini]ial pentru a detecta mi[carea tridimensional` [i pentru a recunoa[te timbrul vocal.

Ei bine, te-am avertizat c` dac` nu-]i faci temele \]i incinerez prietenii lene[i cu ajutorul noului sistem laser al casei

Las` calculatorul, s` facem mai mult` mi[care Dar, foarte repede, hackerii au reu[it s` \l sparg`, folosind Kinect-ul pentru film`ri 3D, pentru a controla robo]i [i pentru a desena \n gol. Microsoft s-a opus la \nceput spargerii propriului hardware, dar \n cele din urm` a acceptat situa]ia [i a lansat un kit oficial de dezvoltare a software-ului, \ncuraj=nd experimentarea non-comercial` pe Kinect. Ca urmare, am v`zut o serie de aplica]ii noi [i ingenioase ale sistemului. La spitalul Sunnybrook din Toronto, de exemplu, chirurgii folosesc interfe]e de tip Minority Report \n sala de opera]ii, pentru a examina atent pacien]ii, f`r` a fi nevoi]i s` se spele pe m=ini iar [i iar. Medicii vizioneaz` imagini pe calculator ale m`runtaielor pacien]ilor, mi[c=ndu-[i m=inile prin aer, \n loc s` apese pe butoane. Secven]a arat` ce beneficii poate aduce \nlesnirea accesului la noile tale gadgeturi imagina]iei [i priceperii amatorilor de elit`. Ar putea s` \i \nve]e c=te ceva pe profesioni[ti.
Jane Douglas este redactor adjunct la GameSpot UK

PORTAL 2
PORTAL 2 Mac, PC, PS3, Xbox 360 Valve, de la 40 EUR
Primul Portal a fost o adev`rat` bijuterie un puzzle unic, bazat pe legile fizicii, [i aplaudat pentru originalitatea sa. Urm`torul joc al seriei \l surprinde din nou pe cobaiul uman Chell pe m=inile r`uvoitoare ale Aperture Science, prizonier \n complexul subteran de laboratoare, \n compania unic` a unei inteligen]e artificiale sc`pate de sub control. Arma de generare a portalurilor, care creeaz` o pereche de intr`ri \n suprafe]e convenabile, este din nou cheia evad`rii din ruinele \nc`perilor din Aperture. De data asta \ns`, te confrun]i cu o complexitate sporit` de podurile de lumin` [i de gelurile colorate care modific` for]a s`riturilor [i aderen]a la pere]i [i podele. Elementele exotice fac din Portal 2 un joc mai lung [i mai divers dec=t originalul. O campanie pentru doi face din acest joc un produs [i mai complet. Designul puzzle-urilor din camerele de testare e inteligent ca \ntotdeauna. E echilibrat pentru ca tu s` te sim]i pus la \ncercare, dar [i foarte ingenios. Umorul negru al primului joc [i replicile acide revin \n for]`, pe m`sur` ce voiajul lui Chell prin complexul de cercetare dezv`luie trecutul dubios al cercetrilor din Aperture. Un puzzle science fiction de calitate, cu umor negru. lllll

ALTE LANS~RI
SUPERBROTHERS: SWORD & SWORCERY EP iPad, iPhone, iPod Touch Capybara 3,42 EUR
De[i ac]iunea este aceea a unui joc de aventuri conven]ional, Sword & Sorcery este o experien]` interesant`. Ape[i [i glisezi cu degetele pe ecran pentru a invoca sunetele muzicale ale peisajului [i \]i rote[ti aparatul pentru a te lupta cu inamicii. Jocul este o oper` de art`, dar evit` pre]iozitatea prin faptul c` este vesel [i ingenios. lllll

PLANTS VS ZOMBIES DS PopCap 28,50 EUR


De[i a ap`rut pe PC, Plants vs Zombies este jocul portabil ideal. Este pl`cut, d` dependen]` [i se poate juca \n reprize scurte. |]i aperi casa de zombi cu un gazon plin cu plante a[ezate strategic care trag cu maz`re, \i \nfulec`, explodeaz` [i alte asemenea. Exist` o aventur` principal`, plus o mul]ime de minijocuri [i o op]iune simpatic` de joc unu-la-unu (prin dou` DS-uri [i un cartridge), care nu este disponibil` pe iPhone. lllll

Adu-mi o raz` de soare

septembrie-octombrie 2011 109

Bill Thompson Vor \nlocui mobilele 4G re]elele prin cablu?


La 40 de ani de c=nd Martin Cooper, fost vicepre[edinte la Motorola, a f`cut primul apel telefonic public cu un telefon mobil de pe o strad` din New York, exist` aproape cinci miliarde de telefoane mobile \n uz, conect=nd toate p`r]ile lumii. Prima genera]ie de re]ele comerciale, ap`rut` \n 1979, folosea o tehnologie analogic`, dar sistemele digitale precum GSM-ul au \nceput s` le \nlocuiasc` \n anii 90. De la lansarea lor \n 2001, serviciile celei de a treia genera]ii (3G) au ajuns dominante \n multe ]`ri. Acum ne preg`tim de trecerea la o a patra genera]ie de servicii mobile, iar multe guverne ale lumii urm`resc s` dezvolte r`sp=ndirea re]elelor wireless, ca operatorii mobili s` le poat` oferi consumatorilor noi servicii Long Term Evolution (LTE). De[i nu e \nc` 4G, LTE e totu[i un pas \nainte fa]` de re]elele 3G disponibile \n prezent. Ca [i la trecerea de la re]elele GSM la cele 3G, principala preocupare e aceea de a oferi servicii de date rapide [i de \ncredere. De[i r`m=n importante, apelurile vocale constituie doar unul dintre tipurile de transfer de date, iar interesul principal a fost de a m`ri viteza. Adev`ratele telefoane 4G vor putea primi 1GB de date pe secund`, c=nd func]ioneaz` la capacitate maxim`, [i ar trebui s` ofere m`car 100MB pe secund` din tren sau din ma[in`. Tehnologia aflat` \n dezvoltare pe parcursul urm`torilor cinci ani va fi departe de a[a ceva, dar ar trebui ca noile telefoane s` aib` viteze de transfer la fel de mari ca re]elele broadband de acas`, cu 8-10MB garanta]i. P=n` atunci, conexiunile de acas` ar trebui s` fie mult mai rapide, desigur, dar e bine s` ne amintim c` un telefon este un aparat pentru un singur utilizator, folosit, n genere, pentru uz personal. Cei 20-50MB aloca]i unei case pot fi \mp`r]i]i \ntre mai multe calculatoare [i un ecran HD TV, dar un serviciu mobil este doar pentru tine. Mul]i cred c` e suficient de rapid pentru ei [i, b`nuiesc eu, multe familii se vor dispensa de conexiunile broadband de internet prin cablu c=nd telefoanele 4G vor fi disponibile, a[a cum tot mai mul]i renun]` la telefonul fix \n favoarea unui mobil e mai ieftin, mai convenabil [i mai la \ndem=n`. Desigur, indiferent c=t de bun` este tehnologia, adev`rata \ntrebare e dac` po]i avea acces la ea. De exemplu, popula]ia Suediei va avea LTE p=n` \n 2012, \n timp ce Marea Britanie nici nu va fi \ncheiat licita]iile.
Bill Thompson colaboreaz` la news.bbc.co.uk [i la BBC World Service

Web
Planet Science
www.planet-science.com

Planet Science este un site bine f`cut, care \i familiarizeaz` pe tineri cu subiecte de [tiin]` prin articole, interviuri [i o selec]ie bun` de experimente ce pot fi reproduse acas` cu o minim` preg`tire, plus c=teva pentru \ncercat \n spa]ii deschise [i o \ntreag` colec]ie de experimente nepl`cute! Exist` sec]iuni separate pentru elevii din ciclul primar [i gimnaziu, o sec]iune pentru p`rin]i [i profesori, [i multe linkuri c`tre alte site-uri [i proiecte ale unor organiza]ii ca Welcome Trust [i Field Studies Council. Site-ul a fost lansat cu sprijinul guvernului britanic ca un proiect Millenium, dar e administrat acum de compania Tinopolis, care reu[e[te s`-l men]in` actual [i atractiv cu o serie de jocuri online care re]in aten]ia. A ad`ugat op]iuni de socializare te po]i \nscrie pentru un newsletter s`pt`m=nal [i po]i urm`ri site-ul pe Facebook sau pe Twitter.

SFATURI WEB Creeaz` o pagin` de Facebook pentru grupul t`u f`r` s` \]i folose[ti contul personal
De ce? Nu toat` lumea e pe Facebook, dar o prezen]` acolo e o bun` modalitate de a te face auzit pentru a promova evenimente sau grupuri. Facebook le permite numai persoanelor reale s`-[i creeze conturi folosindu-[i numele adev`rate, dar po]i crea o pagin` pentru aproape orice grup, afacere sau activitate f`r` s` trebuiasc` s` folose[ti propriul cont pe Facebook. Cum? Intr` pe Facebook [i d` click pe link-ul din josul paginii, unde scrie Creeaz` o pagin` pentru o celebritate, forma]ie sau afacere. Alege tipul de pagin` pe care \l dore[ti, ca de exemplu Cauze sau comunitate sau Branduri [i produse. Introdu o adres` oficial` de mail, accept` termenii [i condi]iile [i ai terminat. Pe urm`? Odat` ce ai pagina, po]i ad`uga informa]ii, o po]i promova \n r=ndurile altor utilizatori de Facebook prin reclame [i o po]i folosi ca prezen]` online de[i va fi vizibil` numai pe Facebook.

Calculatoare vechi
oldcomputers.net

Jocuri de cuvinte
j.mp/gameswords

Dac` e[ti la serviciu [i calculatorul nu te las` s` deschizi dec=t programe aprobate, atunci acest site \]i va face ziua mai bun`. Ofer` o istorie a calculatoarelor din 1970 p=n` \n 1993, cu fotografii, date tehnice [i chiar pre]uri pentru aparate vechi printre care IMSAI 8080, care apare \n filmul WarGames. Interfa]a e simpl`, comentariile fiind o list` lung` de post`ri exclusiv din SUA, dar e totu[i foarte distractiv.

Societatea Regal` a Marii Britanii a fost fondat` \n 1660 [i i-a fost acordat` Carta Regal` de c`tre Charles al II-lea, a[a c` predateaz` cumva internetul. De[i acest site are c=teva [tiri [i informa]ii despre Societate, elementele de baz` sunt publica]iile, arhiva [i Turning the Pages, o culegere de manuscrise scanate din colec]ia Societ`]ii. Po]i, de asemenea, s` vezi [i s` descarci \nregistr`ri cu mul]i oameni de [tiin]` cunoscu]i.
septembrie-octombrie 2011 111

C`r]i
Enigma cuantic` Bruce Rosenblum, Fred Kuttner Prestige, 28 LEI (288 pp)

O carte care se cite[te dintr-un foc, la fel de satisf`c`toare ca subiectul s`u


de teorii interesante. Elefan]ii [i gorilele \nva]` s` m`n=nce frunze psihoactive de iboga lu=ndu-se dup` adul]i, \n timp ce c`prioara siberian` poate fi stimulat` cu z`pad` \nmuiat` \n urina cuiva care a m=ncat ciuperca psihedelic` amanita muscaria. Pl`cerile noastre de baz` activeaz` acelea[i zone ale creierului ca la alte animale, numai c` societ`]ile umane tind s` asocieze sexul, drogurile, dulciurile [i m=nc`rurile grase cu viciul, \n timp ce rug`ciunea, amabilitatea [i d`rnicia sunt asociate cu virtutea. Se pare c` aceste circuite ofer` pl`cerea, dar alte p`r]i ale creierului trebuie s` confere un sens ac]iunilor noastre. Dependen]a este un pericol asociat tuturor pl`cerilor noastre, de la jocurile de noroc la dependen]a de sex a celor care nu pot adormi dac` nu au un partener diferit \n fiecare sear`. Este interesant totu[i c` unele dintre drogurile care nu ne dau dependen]`, precum halucinogenele LSD [i ayahuasca, nu stimuleaz` deloc circuitul pl`cerii. |n timp ce majoritatea pl`cerilor noastre sunt \mp`rt`[ite cu alte animale, pl`cerea pe care oamenii o ob]in de pe urma sexului pare s` fie unic`. Sistemul nostru ciudat de \mperechere [i nevoia de a ne proteja odraslele timp de decenii ofer` sexului o semnifica]ie special`, a[a afl`m studiind tomografiile [i contrac]iile rectale. Poate c` vei afla mai mult dec=t vrei s` [tii despre orgasm, dar cititul acestei c`r]i despre pl`cere \]i va da cu siguran]`... pl`cere. lllll Susan Blackmore este profesoar` de psihologie [i jurnalist`.
Jocurile de noroc stimuleaz` centrii pl`cerii, de[i sunt considerate vicii

Pl`cerea

The Compass of Pleasure: How Our Brains Make Fatty Foods, Orgasm, Exercise, Marijuana, Generosity, Vodka, Learning, and Gambling Feel So Good David J Linden Viking 18.70 EUR (240 pp)
V-ar pl`cea s` v` activa]i circuitele cortexului medial orbitofrontal? Dac` [ti]i deja c` aceast` structur` cerebral` este necesar` pentru a sim]i pl`cerea sexului, a drogurilor, a m=nc`rii, a jocurilor de noroc [i chiar pl`cerea de a fi bun [i generos r`spunsul nu poate fi dec=t Da!. A[a cum explic` specialistul \n neuro[tiin]e David Linden, aceste circuite ale pl`cerii au ap`rut \n primele stadii ale evolu]iei: pisicile, [oarecii, maimu]ele, chiar [i viermii au o versiune a acestora. Cu toate c` este plin` de detalii privind chimia neuronal`, hormoni [i structuri cerebrale, cartea este foarte accesibil` [i plin` de date [i

Aceasta este o carte controversat`, m`rturisesc de la bun \nceput Rosenblum [i Kuttner, autorii acestui volum. De ce controversat`? nu pentru c` datele, explica]iile teoretice [i rezultatele experimentale ar suscita dezbateri. De fapt, aceste rezultate [i explica]ii sunt obiectul unui remarcabil consens \n cadrul comunit`]ii [tiin]ifice. Cei doi autori insist` asupra acurate]ei calculelor cuantice (cele mai precise \n ansamblul [tiin]ei) [i asupra aplica]iilor practice ale mecanicii cuantice, pe care, ni se spune, s-ar sprijini un sfert din economia noastr`. Problema, enigma mecanicii cuantice, este \ns` c` nimeni nu pare s` poat` c`dea de acord cu privire la implica]iile acestor teorii pentru felul \n care \n]elegem Universul [i locul nostru \n`untrul s`u. |ncercarea de dezlegare a enigmei cuantice este \ntr-adev`r \ndr`znea]`: autorii fac apel aici la o alt` problem` intens discutat` \n [tiin]a de ast`zi cea a con[tiin]ei. Punctul forte al c`r]ii nu este \ns` r`spunsul celor doi autori, ci excelenta trecere \n revist`, mai \nt=i a teoriei, apoi a interpret`rilor. Cartea, care porne[te de la un curs universitar destinat nespeciali[tilor \n fizic`, este excep]ional de clar`, fluent` [i bogat` \n informa]ii. Iar dac` r`spunsurile autorilor ne las` cu gura c`scat`, nu-i nimic r`u \n asta. La urma urmei, a[a cum spunea Bohr, citat \n carte, cine nu-i [ocat de mecanica cuantic`, \nseamn` c` nu a \n]eles-o. lllll Robert Matthews este visiting reader la Universitatea Aston

getty

112 septembrie-octombrie 2011

Recomand`rile exper]ilor C=ini


Adapt Why Success Always Starts with Failure Tim Harford Little, Brown, 12,95 EUR (320pp)
Tim Hartford argumenteaz` conving`tor c` ar trebui s` fim mai umili atunci c=nd \ncerc`m s` \n]elegem lumea: tindem s` ne \ncredem prea mult \n instinctele noastre. De[i acestea sunt corecte \n multe cazuri, natura schimb`toare a lumii \n care tr`im ne arat` c` ar fi o gre[eal` s` ne sprijinim doar pe instinct. Unul dintre antidoturile fa]` de aceast` \ncredere exagerat` este propunerea lui Hartford de a experimenta mai mult pentru a descoperi metode [i abord`ri care s-ar putea dovedi mult mai utile. Dificultatea cea mai mare este c` experimentarea \nseamn` suspendarea convingerii c` \n]elegem ce se \nt=mpl` \n jurul nostru, admiterea faptului c` nu \n]elegem foarte multe [i acceptarea datelor a[a cum sunt. A[a cum spune el, dac` vrem s` afl`m ce ne este util trebuie s` accept`m experimentarea [i e[ecul, \ntruc=t e[ecurile sunt, de fapt, \ncerc`ri reu[ite de a descoperi ceva nou. |n celelalte c`r]i ale sale, Hartford a argumentat c` latura ra]ional` a comportamentului iese \ntotdeauna c=[tig`toare. Dar aici el abandoneaz` argumentele \n favoarea ra]ionalit`]ii perfecte. El \[i d` seama c` avem nevoie de ajutor \n structurarea comportamentului nostru. |mi place aceast` maturitate [i nuan]are. Dac` vrei s` \ncerci ceva nou, \ncearc` aceast` carte. lllll Dan Ariely este economist [i psiholog, autorul c`r]ii Ira]ional \n mod previzibil

C`r]i alese de John Bradshaw


Genetics And The Social Behavior Of The Dog

mblnzirea infinitului. Povestea matematicii Ian Stewart Humanitas 57 LEI (328 pp)

John Paul Scott & John L Fuller (1965) University of Chicago Press
O carte despre un studiu monumental asupra comportamentului c=inilor. A fost inspira]ia studiilor [tiin]ifice despre c=ini, inclusiv \n leg`tur` cu bazele genetice ale comportamentului acestora, despre care se credea c` depinde doar de rasa c=inilor. Autorii au aflat, de pild`, \n ce fel puterea de concentrare a c=inilor este corelat` cu mo[tenirea lor genetic`.

Aceasta este o istorie a matematicii, de la originea numerelor arabe (indo-arabe, a[a cum ne aminte[te autorul), la teoria haosului, care se adreseaz` publicului larg de[i cititorul care n-a mai exersat din clasa a XII-a va avea un pic de furc`. Chiar [i \n cazul celor pentru care matematica nu este o limb` str`in`, lectura presupune un efort, a c`rui r`splat` ar trebui s` fie o mai bun` structurare a subiectului din perspectiv` istoric`. Schi]e biografice ale matematicienilor, diagrame [i ilustra]ii u[ureaz` lectura. O carte ideal` pentru profesorii de matematic`, dac` vor s` st=rneasc` interesul elevilor. lllll Science Focus Rom=nia

Factorul Noroc Richard Wiseman Audiosfera 26 LEI (audiobook)

Inside Of A Dog: What Dogs See, Smell And Know

Alexandra Horowitz (2009) Simon & Schuster


Horowitz este specialist` \n psihologie comparat`, a[a c` ea prive[te c=inii din afar` studiind abilit`]ile cognitive [i emo]ionale ale creierelor acestora. O carte accesibil`, plin` de povestiri despre c=inele autoarei. Este un model de transformare a unui subiect [tiin]ific arid \ntr-o prezentare folositoare [i amuzant`. A Modern Dogs Life: How To Do The Best For Your Dog

Dup` ce a ob]inut recunoa[terea public` din scoaterea la iveal` a dedesubturilor prozaice ale fenomenelor a[a-zis magice [i paranormale, profesorul de psihologie Richard Wiseman [i-a propus s` explice cum se face c` unii au noroc, iar al]ii nu. Explica]ia este rodul unei cercet`ri desf`[urate timp de zece ani, iar r`spunsul poate fi rezumat de vechea zical` Norocul [i-l face omul cu m=na lui. Nimic excep]ional aici, dar prezentarea este pres`rat` cu date statistice [i anecdote, fiind scris` \ntr-o proz` accesibil` tuturor. Rezultatul final este un amestec curios, dar destul de solid de carte de [tiin]` [i de self-help. lllll Science Focus Rom=nia

Paul McGreevy (2010) Experiment


McGreevy este veterinar [i antrenor de c=ini. Recomand cartea tuturor celor care vor s`-[i ia un c=ine, deoarece con]ine cam tot ce trebuie s` [tie despre nevoile canine nu doar \n termeni de fiziologie, ci [i despre cum s` \n]eleag` mintea c=inelui [i cum s`-l \nve]e. Paul este un cercet`tor respectat care a prelucrat cuno[tin]ele sale pentru uzul proprietarilor de c=ini.

Zero Degrees of Empathy A New Theory of Human Cruelty Simon Baron-Cohen Allen Lane, 21,95 EUR (208pp)

Un rezumat al lucr`rilor lui BaronCohen, aceast` carte se cite[te u[or [i este plin` de anecdote. Autorul vorbe[te cu verv` despre cercet`rile asupra creierului. Subtitlul este \ns` \n[el`tor \n carte este vorba despre empatie, nu despre cruzime. Discu]iile cu privire la r`utate sunt superficiale, ar fi putut fi clarificate de un editor mai bun, dar problema este, de fapt, c` argumentele sunt neconving`toare. Empatia [i cruzimea sunt cu siguran]` legate, dar leg`tura este mai complex` dec=t se spune aici. lllll Kathleen Taylor este specialist` \n neuro[tiin]e, autoare a c`r]ii Cruelty
septembrie-octombrie 2011 113

Dr. John Bradshaw este biolog [i autor al c`r]ii In Defence Of Dogs

Geniu la minut

This months must-know facts

Pinguinii pot petrece mai mult de 20 de minute sub ap cu ajutorul respira]iei anaerobe

Estim`rile sugereaz` c` Turnul Regatului din Arabia Saudit` ar putea s` aib` o mil` \n \n`l]ime
pagina 56

pagina 17

Din 203 oameni \n pozi]ii de conducere, unu din 25 a fost clasificat drept psihopat
pagina 68

Dac` am pune cap la cap ADN-ul din toate celulele noastre, lungimea acestuia ar fi de dou` ori mai mare dec=t diametrul Sistemului Solar

pagina 88

|n ]`rile \n care fumatul este interzis, cluburile ar putea fi dotate cu generatoare de mirosuri pl`cute care s` reduc` izurile pe care le ascundea fumul de ]igar` pagina 24

Lungimea medie a unui tub digestiv la oamenii adul]i este de

pagina 90

114 septembrie-octombrie 2011