Sunteți pe pagina 1din 21

Seminar PERFECTLINK Februarie - Martie 2005 Romnia

IMPLEMENTAREA SI CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITATII BAZA LEGISLATIVA Suciu Petre


Aceasta lucrare a fost elaborata cu suportul programului PHARE al Comunitatii Europene. Ideile exprimate apartin autorilor si nu pot fi atribuite pozitiei oficiale a Comisiei Europene

IMPLEMENTAREA SI CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITATII BAZA LEGISLATIVA

Familia de standarde ISO 9000 : 2000

Standarde Interna ionale ISO 9000 : 2000 ISO 9001 : 2000 ISO 9004 : 2000 ISO 19011 : 2002

Standarde Europene EN ISO 9000 : 2000 EN ISO 9001 : 2000 EN ISO 9004 : 2000 EN ISO 19011 : 2002

Standarde Romne SR EN ISO 9000 : 2001 SR EN ISO 9001 : 2001 SR EN ISO 9004 : 2002 SR EN ISO 19011 : 2003

BIBLIOGRAFIE SELECTIV
SR EN ISO 9000 : 2001 : Sisteme de Management al Calit ii. Principii fundamentale si vocabular. SR EN ISO 9001 : 2001 : Sisteme de Management al Calit ii. CERIN E. Pr. SR ISO 10013 : 2002 : Sisteme de Management al Calit ii. Ghid pentru documenta ia sistemului de management al calit ii. SR ISO 10005 : 1999 : Managementul Calit ii. Ghid pentru planurile calit ii. SR ISO 10015 : 2000 : Managementul Calit ii. Linii directoare pentru instruire. SR EN 30012 1 : 1995 : Condi ii de asigurare a calit ii pentru echipamente de m surare. SR ISO 10012 2 : 2000 : Asigurarea calit ii pentru echipamente de m surare. Ghid pentru controlul proceselor de m surare. SR EN ISO / CEI 17025 :2001 : Cerin e generale pentru competen a laboratoarelor de ncerc ri i etalon ri.

SR EN ISO / CEI 17025 :2001 : CERIN E GENERALE PENTRUCOMPETEN A LABORATOARELOR DE NCERC RI I ETALON RI. CERIN E DE MANAGEMENT Organizare Sistemul Calit ii Controlul documentelor Analiza cererilor, comenzilor, contractelor Subcontractarea ncerc rilor Aprovizionare Servicii c tre clien i Tratarea reclama iilor Controlul lucr rilor neconforme Ac iuni corective Ac iuni preventive Controlul nregistr rilor Audituri interne Analiza efectuat de management

CERIN E TEHNICE Personal Condi ii de mediu i de lucru Metode de ncercare Validarea metodelor Echipamente de ncercare Trasabilitatea m sur rii E antionare Manipularea obiectelor de ncercat Asigurarea calit ii rezultatelor ncerc rilor Raportarea rezultatelor

FAMILIA DE STANDARDE ISO 9000


ISO 9000: descrie principiile fundamentale ale S.M.C. i specific terminologia pentru S.M.C. ISO 9001: specific cerin ele pentru S.M.C. atunci cnd o organiza ie are nevoie s - i demonstreze capabilitatea de a furniza produse care ndeplinesc cerin ele clientului i ale reglement rilor aplicabile i urm re te s creasc satisfac ia clientului. ISO 9004: furnizeaz linii directoare care iau n considerare att eficacitatea, ct i eficien a S.M.C. Scopul acestui standard este mbun t irea performan elor organiza iei, satisfac iei clien ilor i a altor p r i interesate. ISO 19011: furnizeaz ndrum ri la auditarea S.M.C. i al mediului. mpreun acestea formeaz un ansamblu coerent de standarde pentru S.M.C. care faciliteaz n elegerea mutual n comer ul na ional i interna ional.

SISTEME DE MANAGEMENT AL CALIT PRINCIPII FUNDAMENTALE I VOCABULAR.


1. DOMENIUL DE APLICARE. 2. PRINCIPII FUNDAMENTALE ALE S.M.C. 3. TERMENI I DEFINI II REFERITORI LA: - CALITATE - MANAGEMENT - ORGANIZA IE - PROCES I PRODUS - CARACTERISTICI - CONFORMITATE - DOCUMENTA IE - EXAMINARE - AUDIT - ASIGURAREA CALIT II - PROCESELOR DE M SURARE

SR EN ISO 9000 : 2001

II.

SR EN ISO 9001 : 2001 SISTEME DE MANAGEMENT AL CALIT II. CERIN E.


PREAMBUL DIRECTIVELE EUROPENE PRIVIND NOUA ABORDARE APLICAREA MARCAJELOR C.E. PE PRODUSE DECIZIA CONSILIULUI CE 93 / 465 privind aplicarea modulelor E,D,H. CUPRINSUL STANDARDULUI: DOMENIUL DE APLICARE REFERIN E NORMATIVE TERMENI I DEFINI II S.M.C. RESPONSABILIT ILE MANAGEMENTULUI MANAGEMENTUL RESURSELOR REALOIZAREA PRODUSULUI M SURARE, ANALIZ I MBUN T IRE GENERALIT I ABORDAREA BAZAT PE PROCES

SR EN ISO 9001 : 2001 Cap. 1. DOMENIUL DE APLICARE 1.1. GENERALIT I 1.2. APLICARE Cap. 2. REFERIN E NORMATIVE Cap. 3. TERMENI I DEFINI II: NOU VECHI - FURNIZOR - SUBCONTRACTANT - ORGANIZA IE - FURNIZOR - CLIENT - BENEFICIAR Cap. 4. S.M.C. 4.1. CERIN E GENERALE 4.2. CERIN E REFERITOARE LA DOCUMENTA IE

SR EN ISO 9001 : 2001 Cap. 5 : RESPONSABILIT ILE MANAGEMENTULUI 5.1. ANGAJAMENTUL MANAGEMENTULUI 5.2. ORIENTAREA C TRE CLIENT 5.3. POLITICA REFERITOARE LA CALITATE 5.4. PLANIFICARE 5.5. RESPONSABILITATE, AUTORITATE I COMUNICARE 5.6. ANALIZA EFECTUAT DE MANAGEMENT

SR EN ISO 9001: 2001 Cap. 6: MANAGEMENTUL RESURSELOR

6.1. ASIGURAREA RESURSELOR 6.2. RESURSE UMANE 6.3. INFRASTRUCTUR 6.4. MEDIU DE LUCRU

SR EN ISO 9001 : 2001 Cap. 7. REALIZAREA PRODUSULUI 1.1. PLANIFICAREA REALIZ RII PRODUSULUI 1.2. PROCESE REFERITOARE LA RELA IA CU CLIENTUL 1.3. PROIECTARE I DEZVOLTARE 1.4. APROVIZIONARE 1.5. PRODUC IE I FURNIZARE DE SERVICII 1.6. CONTROLUL DISPOZITIVELOR DE M SURARE I MONITORIZARE

SR EN ISO 9001 : 2001 Cap. 8 : M SURARE, ANALIZ I MBUN T IRE 8.1. GENERALIT I 8.2. MONITORIZARE I M SURARE 8.3. CONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM 8.4. ANALIZA DATELOR 8.5. MBUN T IRE

PROIECT SR ISO 10013 : 2002 GHID PENTRU DOCUMENTA IA S.M.C. INTRODUCERE OBIECT REFERIN E NORMATIVE TERMENI I DEFINI II DOCUMENTA IA S.M.C. PROCESUL DE ELABORARE A DOCUMENTA IEI S.M.C. PROCESUL DE APROBARE, EMITERE I CONTROL AL DOCUMENTELOR S.M.C.

PROIECT SR ISO 10013 : 2002 Cap. 4. DOCUMENTA IA S.M.C. 4.1. GENERALIT I 4.2. SCOPURI I AVANTAJE 4.3. POLITICA REFERITOARE LA CALITATE I OBIECTIVELE ACESTEIA 4.4. MANUALUL CALIT II 4.5. PROCEDURI DOCUMENTATE 4.6. INSTRUC IUNI DE LUCRU 4.7. FORMULARE 4.8. PLANURILE CALIT II 4.9. SPECIFICA II 4.10. DOCUMENTE EXTERNE 4.11. NREGISTR RI

PROIECT SR ISO 10013 : 2002 Cap. 5: PROCESUL DE ELABORARE A DOCUMENTA IEI S.M.C. 5.1. RESPONSABILITATEA PENTRU ELABORARE 5.2. METODA DE ELABORARE 5.3. UTILIZAREA REFERIN ELOR

PROIECT SR ISO 10013 : 2002 Cap. 6 : PROCESUL DE APROBARE, EMITERE I CONTROL AL DOCUMENTELOR S.M.C. 6.1. ANALIZA I APROBARE 6.2. DIFUZARE 6.3. INTRODUCEREA MODIFIC RILOR 6.4. CONTROLUL EDI IEI I AL MODIFIC RILOR 6.5. COPII NECONTROLATE

SR ISO 10005 : 1999


MANAGEMENTUL CALIT II. GHID PENTRU PLANURILE CALIT II. 1. DOMENIUL DE APLICARE 2. REFERIN E NORMATIVE 3. DEFINI II 4. ELABORAREA, ANALIZA, ACCEPTAREA I REVIZUIREA PLANULUI CALIT II CON INUTUL PLANULUI CALIT II 5.1. RESPONSABILIT ILE MANAGEMENTULUI 5.2. PLANUL CALIT II I S.M.C. 5.3. ANALIZA CONTRACTULUI 5.4. CONTROLUL PROIECT RII 5.5. CONTROLUL DOCUMENTELOR I AL DATELOR 5.6. APROVIZIONARE 5.7. CONTROLUL PRODUSULUI FURNIZAT DE CLIENT 5.8. IDENTIFICAREA I TRASABILITATEA PRODUSULUI 5.9. CONTROLUL PROCESELOR 5.10. INSPEC II I NCERC RI 5.11. CONTROLUL ECHIPAMENTELOR DE INSPEC IE, M SURARE I NCERCARE 5.12. STADIUL INSPEC IILOR I NCERC RILOR 5.13. CONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM 5.14. AC IUNI PREVENTIVE I CORECTIVE 5.15. MANIPULARE, DEPOZITARE, AMBALARE, CONSERVARE I LIVRARE 5.16. CONTROLUL NREGISTR RILOR CALIT II 5.17. AUDITURI INTERNE ALE CALIT II 5.18. INSTRUIREA PERSONALULUI 5.19. SERVICE 5.20. TEHNICI STATISTICE

CONDI II DE ASIGURARE A CALIT

SR EN 30012 - 1 : 1995

Partea1:SISTEMUL DE CONFIRMARE METROLOGIC A ECHIPAMENTELOR DE M SURARE 1. DOMENIUL DE APLICARE 2. REFERIN E NORMATIVE 3. DEFINI II 4. CONDI II 4.1. GENERALIT I 4.2. ECHIPAMENTE DE M SURARE 4.3. SISTEM DE CONFIRMARE 4.4. AUDITURI I ANALIZE PERIODICE ALE SISTEMULUI DE CONFIRMARE 4.5. PLANIFICARE 4.6. INCERTITUDINEA DE M SURARE 4.7. PROCEDURI DE CONFIRMARE DOCUMENTATE 4.8. NREGISTR RI 4.9. ECHIPAMENT DE M SURARE NECONFORM 4.10. ETICHETARE DE CONFIRMARE 4.11. INTERVALE DE CONFIRMARE 4.12. SIGILARE PENTRU INTEGRITATE 4.13. UTILIZARE DE PRODUSE I SERVICII EXTERNE 4.14. DEPOZITARE I MANIPULARE 4.15. TRASABILITATE 4.16. EFECTUL CUMULAT AL INCERTITUDINILOR DE M SURARE 4.17. CONDI II DE MEDIU 4.18. PERSONAL

II PENTRU ECHIPAMENTE DE M SURARE

ASIGURAREA CALIT II PENTRU ECHIPAMENTE DE M SURARE Partea 2: GHID PENTRU CONTROLUL PROCESELOR DE M SURARE 1. DOMENIUL DE APLICARE 2. REFERIN E NORMATIVE 3. DEFINI II 4. RECOMAND RI 4.1. GENERALIT I 4.2. DOCUMENTA IE 4.3. PROCESE DE M SURARE 4.4. INI IEREA I PROIECTAREA PROCESELOR DE M SURARE 4.5. SISTEM DE CONFIRMARE METROLOGIC 4.6. SISTEM PENTRU CONTROLUL PROCESELOR DE M SURARE 4.7. ANALIZA DALELOR PENTRU CONTROLUL PROCESELOR DE M SURARE 4.8. SUPRAVEGHEREA PROCESELOR DE M SURARE 4.9. INTERVALE DE SUPRAVEGHERE 4.10. DEFECTE INDICATE ALE UNUI PROCES DE M SURARE CONTROLAT 4.11. VERIFICAREA PROCESELOR DE M SURARE 4.12. IDENTIFICAREA PROCESELOR DE M SURARE VERIFICATE 4.13. NREGISTR RI ALE CONTROLULUI PROCESELOR DE M SURARE 4.14. PERSONAL 4.15. AUDITURI I ANALIZE PERIODICE ALE SISTEMULUI DE CONTROL AL PROCESELOR DE M SURARE

SR ISO 10012 - 2 : 2000

SR ISO 10015 : 2000


MANAGEMENTUL CALIT II. LINII DIRECTOARE PENTRU INSTRUIRE -INTRODUCERE 1. 2. 3. 4. DOMENIUL DE APLICARE REFERIN E NORMATIVE TERMENI I DEFINI II LINII DIRECTOARE PENTRU INSTRUIRE 4.1. INSTRUIREA: UN PROCES N 4 ETAPE 4.2. DEFINIREA NECESIT ILOR DE INSTRUIRE 4.3. PROIECTAREA I PLANIFICAREA INSTRUIRII 4.4. EFECTUAREA INSTRUIRII 4.5. EVALUAREA REZULATATELOR INSTRUIRII 5. MONITORIZAREA I MBUN T IREA PROCESULUI DE INSTRUIRE GENERALIT I 5.2. VALIDAREA PROCESULUI DE INSTRUIRE