Sunteți pe pagina 1din 2

(1) (PROIECTANT) (AVIZATOR)

FI{| TEHNIC| `n vederea emiterii Acordului Unic. pentru ob]inerea avizului sanitar,
1. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTI}II 1. Denumire (1) 2. Amplasament (1) 3. Beneficiar (1) 4. Proiect (1) nr. elaborator (1) 2. CARACTERISTICILE TEHNICE SPECIFICE ALE INVESTI}IEI (1) (`n func]ie de tipul de construc]ie)

3. MODUL DE `NDEPLINIRE A CERIN}ELOR AVIZATORULUI :

(1)

4. MODUL DE `NDEPLINIRE A CONDI}IILOR {I RESTRIC}IILOR IMPUSE (1):

~NTOCMIT (2) L.S. 5.V\z=nd specific\rile prezentate `n FI{A TEHNIC| privind modul de `ndeplinire a cerin]elor de avizare, precum [i documenta]ia depus\ pentru autorizare (PAC / PAD / POE), se acord\: AVIZ FAVORABIL `n vederea emiterii Acordului unic f\r\ / cu urm\toarele condi]ii (3)

(3) (nume, prenume, semn\tura)

L.S. Data :

PRECIZ|RI PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI ,,FI{| TEHNIC| pentru ob]inerea avizului sanitar,
I. DATE GENERALE 1. Baza legal\
- Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile, modificat\ [i completat\ de Legea 311/2004; - H.G.R. 930/2005 - Norme speciale privind caracterul [i m\rimea zonelor de protec]ie sanitar\ [i hidrogeologic\; - OrdineleM.S. 84/1998, 626/2001, 536/1997, 1955/1995, 976/1999;

- Legea nr. 114/1996 republicat\, a locuin]ei; - H.G.R. nr. 625/2001 pentru aprobarea procedurilor de autorizare a func]ion\rii comercian]ilor, anexa nr. 2; - Ordinul M.S. nr. 117/2002 pentru aprobarea de avizare sanitar\ a altor obiective cu impact asupra s\n\t\]ii publice..

2. Con]inutul documenta]iilor
- Titlul asupra imobilului (copie); - Certificat de urbanism (copie); - Plan de situa]ie a lucr\rii solicitate - la sc\rile 1:100 p=n\ la 1:2000 - 2 exemplare; - Plan de `ncadrare `n zon\ - la sc\rile 1:500 p=n\ la 1:5000 - 1 exemplar;; - Memoriu tehnic `ntocmit conf. H G R nr. 625/2001, anexa 2; - Schi]e sau planuri `ntocmite conf. H G R nr. 625/2001, anexa 2; - Dovada privind achitarea tarifului de avizare (copie); Dup\ caz, mai pot fi depuse: - Certificat de `nmatriculare [i cod fiscal; - Hot\r=re judec\toreasc\ definitiv\; - Acord vecini (dup\ caz); - Studiu de impact asupra st\rii de s\n\tate a popula]iei (dup\ caz).

3. Durata de emitere a avizului


Se calculeaz\ la 15 zile calendaristice de la data depunerii documenta]iei complete.

II. CONDI}II {I RESTRIC}II SPECIFICE INVESTI}IEI IMPUSE DE AVIZATOR (4) (`n func]ie de tipul de construc]ie)
2.1. AMPLASAMENT: 2.2. BRAN{AMENT/RACORD: 2.3 CARACTERISTICILE TEHNICE CARE TREBUIE ASIGURATE PRIN PROIECT
Circuite func]ionale ale procesului tehnologic la nivelul spa]iilor, asigurare cu ap\ potabil\, colectare [i tratare ape uzate [i de[euri solide, colectarea [i depozitarea temporar\ a de[eurilor periculoase, iluminat, ventila]ie.

III. INDICA}II PRIVIND TAXA/TARIFUL DE AVIZARE


a) Temei: - Conform Ordinului Ministrului S\n\t\]ii nr. 364 / 27.05.2002 b) Valoarea taxei/tarifului de avizare este de 20 RON pentru amplasare [i extindere sau 50 RON pentru construc]ii [i amenajare. c) Modalitatea de achitare a taxei: casierie sau Trezoreria municipiului Ia[i, cont virament nr. RO54TREZ40620170103XXXXX.

IV. ALTE DATE FURNIZATE DE AVIZATOR:

NOT|: PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI FI{| TEHNIC|


(1) De c\tre proiectant cu datele rezultate din documenta]ie conform cerin]elor avizatorului. (2) De c\tre proiectant cu numele, prenumele [i titlul profesional al acestuia (cu drept de semn\tur\, abilitat / autorizat `n domeniu, potrivit prevederilor legale). (3) De c\tre avizator, ca urmare a analizei documenta]iei [i fi[ei depuse.