Sunteți pe pagina 1din 32

Eseuri

Epoca antic Contribu ia civiliza iei antice n constituirea actualei civiliza ii europene(n baza unei civiliza ii). Grecia antic , una dintre cele mai prospere popoare a antichit ii, anume ei pun bazele filosofiei, tiin ei, cele mai de seam personalit i erau greci, cele mai multe i populare mituri n prezent sunt legate de grecia antic . Prin aproximativ secolul VII .Hr. se formeaz primele colonii grece ti, se formeaz primele ora e-state. Cele mai de seam ocupa ii ale grecilor a fost comer ul, me te ug ritul, economia lor a fost una agrar . Deja c tre secolele V-IV .Hr. grecii au colonizat vaste teritorii att n Europa ct i n Orientul Apripiat, specificul grecilor era prin faptul c ora ele erau formate n jurul M rii Negre i Mediterane, n aceast perioad se atinge apogeul democra iei i imperiilui maritim al s u. n aceast perioad Grecia s-a unificat sub dinastia mecedonian . Printre conduc torii celebri a Greciei se enumer Pericle din Atena, care e perfec ionat democra ia, baza c rei a fost pus de clistene, a constituit prima Constitu ie, n acest sens, datorit grecilor, a ap rut primele concepte de un regim democrat, i cum ar trebui s func ioneze acest regim. Alt conduc tor a Greciei i Imperiului Macedonian, a fost Alexandru Macedon, care n vrst tn r , a reu it prin calit ile sale deosebite de conduc tor de o ti, dar i prin faptul c era asemeanea unui soldat simplu, a reu it prin cuceririle sale n Orient i Africa de Nord, s r spndeasc cultura elenistic , modelul de organizare administrativ , a construit ora e noi, unul dintre cele mai cunoscute ora e este Alexandria din Egipt. Gra ie dezvolt rii rapide a economiei, a rela iilor cu alte popoare, ca rezultat s-a dezvoltat cultura. Apar edificii intr-un stil deosebit de altele, fiind spefic poporului grecesc, acest stil fiind unul foarte frumos s-a ar tat n arhitectur prin dimensiuni i ornamentare, aceste edificii in prezent putem observa prin templele nchinate zeilor. De asemenea pentru p strarea spiritualit ii i p strarea acestei culturi, a fost construite muzee, amfiteatre, bibilioteci, coli. Ca rezultat, toate acestea au favorizat dezvoltarea tiin ei. Platon a instituit prima coal din Europa, Aristotel a f cut descoperiri n fizic , dar a contribuit semnificativ n filosofie, Pitagora a contribuit esen ial n matematic , deasemenea au fost i al ii genii ale timpurilor sale, ca Socrate, Erupide, Homer, Sofocle i multe alte personalit i renumite. Grecia, i are a sa pagin aparte n istorie, soarta ei fiind adesea una triumf toare, adesea mizerabil , dar la sigur se poate de afirmat, c ea a contribuit foarte mult n f urirea tezaurului civiliza iei europene. Probabil ca cauz principal a dezvolt rii anume economice i spirituale a fost spa iul restrns n peninsula Balcanic , i nevoia de teritorii noi, ca efect, a fost r spindirea culturii prin Europa i Orient. n ce prive te p rerea mea, eu admir aceast cultur din toate aspectele ei, fiindc majoritatea realiz rilor sunt actuale. Personalit ile remarcabile din Grecia Antic sunt un bun exemplu pentru omul din prezent. Deci, genii timpurilor sale, sunt actuali i n prezent.

Impactul imperiilor antice asupra dezolt rii civiliza ii antice. Ca i orice alt lucru, imperiile au un inceput i un sfr it. Totalitatea cuno tin elor acumulate, formeaz un tezaur remarcabil pentru genera iile urm toare. Dintre cele mai de seam imperii a antichit ii, a fost Imperiul Roman i Imperiul Macedonian care au l sat ale sale pagini n istorie. nceputul Imperiului Roman se dateaz cu data de 27 .Hr. i se finiseaz tocmai n anul 1461, odat cu dec derea Imperiului Roman de R s rit (Bizantin). Dintre cele mai remarcabile realiz ri a Imperiului Roman, se atribuie Princepelui Augustus, care a reorganizat radical structurile publice. S-au stabilit sisteme monetare, impozite, a ap rut pensie pentru solda i, etc. Apar pentru prima dat pompieri, poli i ti. O alt personalitate remarcabil este, Constantin cel Mare, care a stabilit noua capital a Imperiului la Constantinopol, n anul 393 prin Edictul de la Milano, garanta toleran a religioas n imperiu, ceea ce prezenta un avantaj foarte mare pentru r spindirea cre tinit ii. Al turi de ace ti doi conduc tori ai imperiului care au realizat schimb ri importante, sunt i oameni de cultur foarte importan i, ca Hora iu, Virgiliu, etc. Pentru Imperiul Macedonian, cel mai de seam conduc tor a fost Alexandru Macedon, care ntr-o vrst tn r , a reu it s cucereasc vaste teritorii, pe trei continente, n Asia, Europa, Africa de Nord, fapt ce a fost supranumit cel Mare . Odat ce cucerise un teritoriu, sistemul administrativ de conducere era transformat dup modelul grec, este r spindit cultura greac (elenistic ), erau permise c s torii mixte, construite ora e noi, edificii, biblioteci. Impactul imperiilor antice asupra dezvolt rii civiliza iei antice este probabil unul decesiv, fiindc totalitatea cuno tin elor, experien elor ce au stat la baza form rii acestor imperii s-a r sfrnt asupra tuturor sferelor activit ii umane, i au progresat toate domeniile tiin ifice posibile pe acele timpuri. Aceste experien e, odat ce fiind acumulate, au fost r spndite pe un larg teritoriu. La aceste cuno tin e, s-a revenit mai apoi n Epoca Renascentist , i a pus bazele tiin ei moderne. Toate imperiile au avut mai mult sau mai pu in un rol pozitiv pentru dezvoltarea omenirii, fie c acest imperiu a avut un mileniu, fie c nici cteva decenii. Posibilitatea de a conduce i men ine teritorii foarte mare, este o misiune foarte grea, care oamenilor din trecut le reu ea nu r u. Cauza numeroaselor cuceriri, a fost goana dup profit c p tarea bunurilor materiale sau afirmarea personalit ii in cercurile nalte dintr-un stat ca fiind una puternic , ca efect ale acestor cuceriri, a fost progresul economic, tiin ific, politico-administrativ, cultural. Dup p rerea mea, imperiile antice antice au avut un rol major pentru civiliza ia antic , prin intermediul cuceririlor s-a r spndit cultura popoarelor mai puternice, s-a intensificat rela iile econimice prin stabilirea noilor c i de transportare a marfei, s-a dezvoltat construc ia cor biilor ce permitea navigarea pe mare, a avut loc schimbul de experien i preluarea inova iilor n agricultur , ca, plugul, irigarea, sapa, etc.

Cucerirea Daciei de c tre romani: sfr it tragic sau un nceput eroic. Decebal, persoan remarcabil pentru istoria na ional , erou n lupta pentru libertate a poporului Daciei, persoan ce i-a dat via a considernd mai de onoare, dect s fie rob n fa a du manului. n anii 101-102 d.Hr. a dus primul r zboi cu Imperiul Roman, unde a suferit o nfrngere i a fost nevoit s ncheie o pace umilitoare, prin care a sc zut foarte mult for a militar a Daciei. n anii 105-106 d.Hr. are loc al doilea r zboi cu Imperiul Roman, unde iar i sufer nfringere, cetatea Sarmizegetusa este distrus , iar Decebal mpreun cu c iva conduc tori se retrage, ns este urm rit de cavaleria roman i pentru a nu fi luat prizonier se sinucide. Dup cucerirea Daciei, romanii au transformato ntr-o provincie, p strnd obiceiurile i tradi iile autohtone, fapt ce a permis activarea i in continuare a vechilor ocupa ii. Cu venirea romanilor, a avut romanizarea, dar i cre tinizarea poporului autohton. Mul i dintre istorici abordeaz aceste evenimente ca fiind unele de mndrie, pentru faptul, c n prezent avem leg turi cu poporul roman, ns miznd faptul c din cauza aceasta, am pierdut din specificul nostru. Dac e privit situ ia din perspectiva relativit ii, putem aborda aceast problem din mai multe perspective, dintr-o perspectiv cultural i alta materialist . Dac e s abord m din perspectiva cultural , atunci am avut multe de pierdut, noi, daci de cndva, am imprumutat multe cuvinte de la romani, am inceput a copia felul lor de a fi pentru faptul c erau mai dezvolta i social, ne-am cre tinizat i s-a l sat uit rii zeit ile care erau pn la romani. Dac e din perspectiva materialist , noi iar i am avut multe de pierdut, fiindc n anul 271 dup ce se retrag romanii, noi nu am prograsat, nu am realizat schimb ri, ci totul s-a dus intr-o ascensiune, pe aproape un mileniu, i toate cuno tin ele romanilor ce puteau fi aplicate n continuare nu au fost aplicate. Cauza cucerii Daciei de c tre romani n frunte cu Traian n anul 106, a fost st pnirea noilor teritorii, manifestarea superiorit ii puterii imperiului, pentru consolidarea puterii de c tre Traian i pentru scoaterea de pe aren a unei for e militare poten ial vr jma , ca efect a fost romanizarea poporului dac. ns nec tnd la faptul c am avut de pierdut din mai multe perspective, noi totu i sntem ct de pu in, dar urma i ai Romei, i dac nu Traian i Imperiul Roman, noi nu eram ai cei cine suntem n prezent. Dup p rerea mea, nec tnd la toate punctele pozitive i negative, noi avut mai mult de c tigat dect de pierdut, noi facem parte cultura i civiliza ia popoarelor europene, noi suntem cre tini, noi vorbim limba romn , noi avem alfabet latin, trebuie s fim demni de trecut i s p str m ce avem, ce ni s-a dat din tat n fiu.

Etnogeneza romnilor ca proces istoric. Originile poporului romn se identific nc cu epoca antic . Dac nc n secolele nainte de Hristos, acest popor nu avea caracteristici bine determinate de un popor unic, ntr-un stat unitar, abia dup ce Burebista unific geto-dacii ntr-un stat n anii 60-59 .Hr. , apare no iunea de popor dac, cu ale sale zeit i, obiceiuri, i tradi ii comune. Pe parcursul istoriei, de la statul geto-dac nfiin at de Burebista se produc anumite schimb ri sub influen a factorilor externi, dar i cei interni. Din cauza c Dacia a fost cucerit n 105-106 de c tre Imperiul Roman, apare teoria continuit ii Daciei romane. Aceast teorie fiind justificat prin faptul, c Dacia a fost intensiv colonizat , limba comun a tuturor coloni tilor fiind latin , Dacii au preluat-o u or. ns sunt argumente care nu sus in aceast teorie, i anume faptul c majoritatea coloni tilor au fost osta i, iar o bun parte dintre ei erau aromani i mercenari, care pu in probabil s tiu limba latin , al doilea fapt, e c majoritatea popula iei care poten ial putea fi romanizat , erau cei din centre mai mari, iar cei din sate, aveau mai pu in de contactat cu cei venetici, dup cum sus ine Nicolae Savescu n lucrarea sa Istoria ne triut a romnilor noi nu suntem urma ii Romei , noi deja am tiut limba latin nainte de a veni romanii. n continuare, popula ia care reprezenta cndva Dacia, a avut de interac ionat cu a a popoare ca slavii, n urma Marilor migr ri din sec. IX, cu ungurii n Transilvania, cu turcii la sud. Limba care deja se vorbea, a avut de suferit anumite schimb ri, prin imprumuturi de la slavi i unguri, aceasta se explic prin faptul c romnii au avut leg turi economice i politice cu aceste popoare vecine. Astfel, pe parcursul secolelor, limba romn propriu-zis n prezent a avut de suferit o mul ime de schimb ri. A avut de suferit nu doar limba, dar i s-a schimbat religia, de la credin a n mai mul i zei, s-a trecut treptat la cre tinism. Odat cu apari ia convingerilor cre tine, au ap rut s rb tori biserice ti, calendar bisericesc. Cauza tuturor schimb rilor ce au avut loc n procesul de formare a romnilor ca na iune, a fost nevoia de modernizare, progresare, att la nivel intelctual, ct i spiritual, iar efectul tuturor schimb rilor ce s-au produs n trecut putem observa n prezent prin aceea cum noi sntem. Dup p rerea mea, dar cred c i a altor oameni, istoria este o tiin foarte subiectiv , i poate fi scris din mai multe perspective, n dependen de interesele celor ce o scriu. Aceasta o putem observa prin istoria spa iului dintre Prut i Nistru, unele surse afirm c avem mai mult trecut comun cu poporul slav, iar altele c avem mai mult cu poporul romn, acest adev r istoric punnd sub semnul ntreb rii etnogeneza anume a poporului dintre Prut i Nistru, ns multe alte dovezi explic cine noi suntem, i anume c se confund faptul, c suntem dup teritoriu moldoveni, i dup na ionalitate romni. Suntem romni nec tnd la unele divergen e, ele se explic prin factorii istorici, ca exemplu influen a URSS, i mai concret a ru ilor.

Epoca medieval Descoperirile geografice: premize, realiz ri i consecin e. Marile descoperi geografice se ncep n secolul al XV-lea, aceste descoperiri erau realizate de c tre europeni, n scopul satisfacerii intereselor economice pentru statele Europene din care f ceau parte. Dintre cele mai active state care au realizat aceste descoperiri, a fost Anglia, Fran a, Spania, Portugalia. Premizele marilor descoperiri, a fost dezvoltarea tiin ei, i n spe , a fizicii i ingeneriei navale, fapt ce a permis construc ia a cor biilor mai voluminoase, mai rezistente la diferi i factori naturali, n acest sens a fost posibil c l toriile la distan e mari pe mare. O alt premiz a fost prosperul economic continental, prin aceasta a fost posibil construc ia a multor cor bii moderne tipurilor sale. Alt motiv a fost tendin a spre bog ia, i nevoia de a c p ta ct mai multe resurse naturale i for de munc ieftin sau nepl tit ( care se putea de exploatat). n paralel cu interesele mercantilice ale celor care finan au acest c l torii, aceasta era posibilitatea ideal pentru savan i de a stabili noi h r i ai spa iului(cartografie), de a face descoperiri in biologie, geografie i alte domenii. nc un motiv a fost necesitatea de a transporta marfa ntrun interval de timp ct mai mic, ceea ce greu de realizat pe continent din cauza mult obstacole, ca: mun i, de erturi, etc. Toate aceste condi ii, au fost premizele marilor descoperiri ce s-au realizat n secolul XV. Mai multe personalit i, au realizat descoperiri importante. Prima persoana care a dat a dat imbold acestor descoperiri, a fost Bartolomeu Diaz, fiind n slujb regelui portugez, a descoperit n 1487 drumul spre Oceanul Indian i Asia. O alt personalitate care care a f cut o descoperire, de i intimpl tor, a fost Cristofor Columb, care fiind n slujb la regele spaniol, n anul 1492 a descoperit America, de i a fost ferm convins c a ajuns n India. n 1498 Vasco de la Gama descoper calea maritim spre India. n a a mod, la rnd cu aceste personalit i, au fost altele, care au descoperit America de Sud, i alte regiuni strategic importante, au fost date nume acelor regiuni nou descoperit. Consecin ele acestor descoperi pentru economie a fost, sporirea consumului de mirodenii, utilizarea n alimenta ie a legumelor i fructelor aduse de pe noile continente , cre te consumul de pietre pre ioase i diferite bijuterii. A fost cre tinizat o bun parte din teritoriile descoperite. Apare teoria prin care se aduc dovezi prin care se explic c P mntul are form sferic . Progreseaz ingineria naval , apare un alt timp de cor bie, caravela. Pentru a se descurca mai u or n spa iu, s-a nceput a folosi de busol , astrolab. Din alt parte mai negitiv , a fost colonizarea continentelor cu europeni, i s-a pierdut din cultura i civiliza ia popoarelor autohtone. Popula ia a fost exploatat , pentru a satisface interesele economice a statelor Europene. Dup p rerea mea, de i au fost i puncte negative n aceste descoperiri, ele erau inevitabile, i ele au fost baza progresului economic, social i tiin ific care s-a realizat peste cteva secole n Europa. Descoperirile au afectat con tiin a omului din acea perioad , prin faptul c attea schimb ri ce s-au realizat ntr-un timp att de scurt.

Opera cultural a societ ii medievale. Mul i dintre filosofi i istorici sunt de p rerea c evul mediu o fost o perioad ntunecat n istoria omenirii, din motivul c ntr-un interval de timp relativ mult pentru fiin a uman , nu s-au realizat schimb ri semnificative. Inchizi ia cu arderea pe rug a vr jitorilor i ereticilor, iadul fiind reprezentat ca un loc de groaz , formeaz impresii negative despre aceea perioad . Evul mediu a avut o art a sa, aproape exclusiv , era produs pentru Biseric , primindu- i directivele, con inutul i sprijinul financiar din partea Bisericii. Me terii care construiau catedralele medievale se str duiau s prezinte lumea n diversitatea ei i n unitatea ei armonioas i des vr it , ele se avntau n t riile cerului(erau nalte) ca un simbol al facerii lumii, orientat spre ideea suprem , interiorul i exteriorul lor erau mpodobite cu numeroase i diverse sculpturi i imagini. Pentru mul i oameni, mai ales pentru oamenii simplu, aceste c r i n piatr erau unul din principalele izvoare ale cunoa terii. n secolul al X-lea se constitue stilul romanic, care a dominat urm toarele dou secole. El a fost reprezentat deosebit de pregnant n Fran a, Italia i Germania. Catedralele n stil romanic, construite din piatr i cu cupole sunt simple i sobre, zidurile lor sunt puternice, transformndu-le, de fapt n ni te temple-fort re e. Pictorii din Evul mediu erau oameni simpli, iar uneori i analfabe i, ei imprimau crea iilor lor spirit religios, dar aceasta nu era o spiritualitate a c rturarilor, ci o religiozitate popular care interpreta ntr-un mod cu totul original credin a cre tin . Una din cele mai remarcabile i populare edificii n acest stil este Catedrala Notre-Dame. Stilul gotic, este al doilea stil interna ional a fost elaborat n Fran a n sec. al XI-lea, fiind contemporan cu cel roman. Acest stil s-a r spndit prin toate rile europei centrale, apusene i nordice ajungnd pn la Carpa i i Polonia. Spre deosebire de stilul romanic, stilul gotic este o manifestare a unei culturi general europene, or ene ti i moderne . Acest stil se deosebe te nu att prin n l ime, ci prin lungime, n Fran a adesea lungimea dep e te 100 m i nal imea 20-50 m. Predomin ferestre nalte i nguste, adesea fiind n culori, cu redarea anumitor imagini i scene din Biblie. Printre cele mai originale domenii de crea ie ale culturii medievale este i teatrul. n ritualul liturgic s-au introdus scurte ac iuni dramatice, cu texte, dialoguri, cnd, personaje distincte, costuma ie adecvatp, pentru a ilustra momente biblice, acest gen a primit denuirea de dram liturgic . Cultura medieval din Europa Occidental a fost considerat un timp ndelungat ca fiind pur religioas , ignorndu-se importan a ei istoric pozitiv pentru dezvoltarea omenirii. Datorit cercet rilor efectuate de cteva genera ii de medievi ti, acum ea se prezint n fa a noastr n ntreaga ei diversitate. Ascetismul extrem i concep ia despre lume optimist a poporului, exaltarea mistic i ra ionalismul logic, tendin a spre absolut i pasiunea pentru aspectul concret, ve nic al existen ei se mbin n ea n mod ciudat i, totodat , original, subordonndu-se legilor esteticii, legi care afirmau sistemul valorilor, proprii anume Evului mediu, etap logic i original a civiliza iei umane. Cu toat diversitatea sa cultura medieval , plin de contradic ii interne care a cunoscut succese i insuccese, formeaz un ansamblu, o integritate ideologic , spiritual i artistic , care a fost determinat , n primul rnd, de unitatea realit ii istorice ce a stat la baza ei.

Constituirea statului medieval ara Moldovei: ntre legend i adev r istoric. Constiuirea statului medieval ara Moldovei este mpletit de legende, mai mult, sau mai pu in populare, dar care probabil, au la baza lor ni te adev ruri istorice constate in litopise ele rii Moldovei, dar i n sursele altor ri. Probabil, cel mai nteresant, este de unde s-a luat numele de Moldova. Unele din cele mai populare legende sunt legate de numele unui ru, cu acela i nume, n apropierea c ruia s-a format voievodatul, potrivit cronicilor, numele rului ar veni de la Molda, c eaua voievodului maramure ean Drago . De asemenea sunt i alte p reri despre etimologia acestei denumiri care diferi i filologi interpreteaz n felul s u. Premizele form rii ca stat a rii Moldovei, a fost evolu ia forma iunilor prestatale, i probabil unul din cele mai principale motive a fost unirea pentru rezisten fa de presiunea Ungariei, Poloniei, cnezatelor ruse i a t tarilor, care aveau toate o politic extern expansionist , fapt ce prezenta un pericol pentru aceste regiuni. Drago fiind vasal credincios regelui maghiar Ludovic I, care a f cut n anii 1345-1354 expedi ii contra t tarilor, a f cut primul desc lecat cu prilejul acestor evenimente, pentru a opri urm toarele invazii ale t tarilo i se formeaz ara Moldova. Al doilea desc lecat propriu zis, a fost c ut de c tre Bogdan, n 1359, atunci cnd el fiind r sculat impotriva autorit ii regelui Ungariei, Ludodovic I de Anjou ar fi trecut la Est de Carpa i cu cetele sale, participnd la o r scoal contra urma ilor lui Drago i i declar independen a. Aceste ostilit i s-au finisat n 1365, cnd statul nou format nl tur suzeranitatea maghiar i devine independent. Consolidarea statului i formarea institu iilor vor realiza urma ii lui Bogdan. Petru Mu at readuce ara la ortodoxie i intemeiaz o mitropolie ortodox la Suceava i mut capitala de la Baia la Suceava. Bate primele monede. Roman I elibereaz teritoriul de la Sud de sub st pnirea t tarilor i n 1393 a devenit st p nitor de la munte pn la mare. n acest sens, consolidarea statului cu primii domnitori, cnd se stabilesc clar hotarele sale, moneda, mitropolia, etc. n ce prive te p rerea mea, eu consider c constituirea rii Moldovei este strins mpletit de legende, i nu se tie cum a fost cndva demult, n prezent n urma uunui eveniment nu pot s se clarifice ce a fost din cauza diversit ii de opinii, ne mai vorbind de acele aproape 7 secolele de la constituirea statului. Mul i istorici vin cu dovezi din Litopise ul lui Gh. Ureche, dar i a aktor, dar nu to i oameni i-au in considera ie faptul c aceste litopise e sunt scrise subiectiv, i ca dovad de subiectivitate - dac litopise ele erau scrise pe timpul conducerii unui domnitor, atunci el aducea n culori frumoase pe acel domnitor, pentru ai eviden ia doar unele calit i.

Ctitoriile medievale expresie a d inuirii noastre. Biserica, a fost ntotdeauna al turi de popor, ndeosebei in epoca medieval , cind divinitatea ocupa un loc major n via a oamenilor, ei fiind foarte credincio i, iar multe evenimente din via ncercau s le explice conform Bibliei sau altor idei ce aveau strns

leg tur cu spiritualitatea i regulile duhovnice ti. Biserica n epoca medieval , a avut un rol major nu doar din perspectiva spiritualit ii pentru popor, ci era ca i o carte, bisericile erau pictate pe pere i din untru i pe pere ii de afar cu scene biblice, astfel oamenii, majoritatea fiind analfabe i, nv au din aceste desene. ctefan cel Mare, pe timpul domniei sale, din 1457-1540, dup fiecare lupt a sa a construit cte o biseric , astfel, ara Moldovei a fost mbog it cu o mul ime de biserici. Dup marea schism din 1054, biserica se mparte n ce ortodox i cea catolic , noi f cem parte din

cea ortodox , i astfel s-ar putea de afirmat, c prin cre tinism noi am devenit acei cine suntem. n urma r zboaielor antiotomane duse de domnitorii lupta pentru libertate i independen rilor romne, unul din prerogative, n

care era pus n pericol, era cre tinitatea noastr .

Pe motiv ce erau construite in aceste teritorii foarte multe m n stiri, biserici, nchinate divinit ilor, arhitectura a nceput a c p ta un specific al nostru na ional, deosebit de alte stiluri arhitecturale, fapt ce a inclus aceste biserici fiind sub pretec ia UNESCO. n incinta bisericilor erau deschise coli, unde se predau limbi str ine, i alte discipline de baz pentru acele timpuri. In incinta bisericilor se editau c r i, prima dintre ele fiind Biblia. Astfel ele prezentnd nu doar loc unde oamenii se rugau, ci i loc unde se putea de primit studii, primit ad post, ajutor. Astfel biserica devenind multifunc ional . Dup p rerea mea, toate bisericile ce au fost construite in epoca medieval , au prezentat i prezint o valoare incontestabil pentru spiritualitatea poporului nostru, dar i pentru

bog ia arhitectural , astfel ele fiind centre etno-culturale ale noastre. Iar domnitorii din epoca medieval , au n eles destul de repede i u or, c biserica nu prezint doar o valoare spiritual , ci i o modalitate u oar a men ine spiritile oamenilor, i ai conduce prin intermediul bisericii.

Lupta antriotoman

expresie a politicii externe a domnitorilor romni(epoca medieval ).

C tre sfr itul secolului XIV, naintarea Imperiului Otoman, ajunge pn la Dun re, ceea ce reprezint o amenin are pentru rile romne. Pentru patrie i libertate, au fost duse o mul ime de r zboaie, n ele remarcnd personalit i desemnate precum ctefan cel Mare, Mihai Viteazul, Vlad epe , etc. Cauza particip rii rilor Romne n aceste r zboaie, a fost pozi ia geografic n calea expansiunii otomane spre centrul Europei i dorin a voievozilor romni de a se ap ra mpotriva du manului, p strarea cre tinit ii. Pentru a lupta impotriva du manului, domnitorii ncheie tratate de alian cu statele vecine, astfel devenind vasali Ungariei i Poloniei. Au folosit unele strategii militare mpotriva otomanelor, precum otr virea fntnelor, pusteirea satelor, pl tirea unui tribut, folosirea mercenarilor, primirea ajutorului din partea t tarilor. Dintre cei mai de seam domnitorii romni se poate de remarcat pe ctefan cel Mare, el fiind domnitor intre anii 1457-1504, a dus peste 40 de r zboaie, unde a pierdut doar dou , n restul realiznd succese. Alt domnitor, a fost Mihai Viteazul, care n lupta mpotriva otomanilor, a reu it s uneasc pentru prima dat rile Romne. Alexandru cel Bun, n 1420 a respins primul atac asupra Moldovei, iar Mircea cel B trn este primul domnitor romn care a pl tit tribut. Au fost i al i domnitori de seam , care au dus nenum rate r zboaie. Ca dovad ale eroismului acestor personalit i se poate de eviden iat cteva r zboaie, 1395, Mircea cel B trn, c tig lupta de la Rovine mpotriva lui Baiazid I, Iancu de Hunedoara n 1456, ob ine victoria de la Belgrad mpotriva lui Mehmed al II-lea, n 1475 ctefan cel Mare ob ine victorie la Vaslui, i multe alte r zboaie. Aceste lupte, au fost nu doar o expresie a politicii externe a domnitorilor, ce ceva mai mult, o ap rare a demnit ii cu orice pre , au luptat, cu riscul de a- i pierde propria via a pentru ar . Folosind diferite modalit i, unele injositoare, altele demne de urmat, ei au incercat s - i p streze independen a, se p streze specificul nostru ca popor. Dup p rerea mea, aceste lupte au fost unele eroice, i dac era s fie altfel, s ne pred m, nu era s fim cei care suntem acum. Orice r zboi este privit negativ, n stnd fa n fa cu circumstan ele asemenea celor in care au fost domnitorii romni n epoca medieval , acele luptele erau sfinte pentru poporul nostru, erau menite s ne apere neamul i s pestreze bog ia cultural i obiceiurile ce au fost p strate din mo i str mo i.

Epoca modern Revolu iile de la 1848-1849: programe i realiz ri. Revolu iile de la 1948-1949 au cuprins toat Europa, cauza principal fiind nemul umirea popoarelor n privin a cond iilor de via ce le forma vechiul regim aboslutist i dorin a de a face reforme. Ca cauze principale a fost criza determinat de sc derea ritmurilor industriale, lipsa investi iilor, mic orarea cererii i cre terea omajului, fapt ce a lovit puternic clasa muncitoreasc . Industria mecanizat era concurentul principal al muncitorilor care n-aveau de lucru. Regimurile absolutiste din Europa s-au consolidat, limitnd libert ile politice ale clasei de mijloc, cea ce a provocat un val de proteste i proiecte de reform . Principalele cerin e au fost limitarea puterei absolutiste a monarhiei, un sistem reprezentativ pe m sur s satisfac interesele majorit ii i garantarea libert ilor politice. n ce prive te planul na ional, se cerea tot mai insistent recunoa terea dreptului la determinarea popoarelor, acest principiu fiind lansat de Revolu ia Francez . Primul focar revolu ionar a avut loc n Fran a, contra regelui Ludovic Filip, ce s-a terminat cu proclamrea celei de-a Doua Republici. Succesul acestei revolu ii a determinat un val de revolu ii n ntreaga Europ . Mai apoi ncepe revolta la Viena, unde s-au ales cu promisiuni de a convoca o diet i eliberea ranilor din erbie. La Budapesta au declarat autonomie i cererea convoc rii unui parlament n capitala maghiar . n Italia dup un ir de tulbur ri a ordinii publice au proclamat constu ii cteva regiuni. n Prusia mai multe state au revendicat reforme liberale, respectarea drepturilor civile i sistem reprezentativ. Mi c ri na ionale au fost i n ate state ale Europei. Ob innd mici victorii, mul i s-au mul umit cu cele ob inute, ns radicalii n marea majoritate reprezentat de burghezi au dorit prelungirea reformelor cu caracter democratic, ns majoritatea au fost respinse i luate sub control cu v rs ri de snge. Succesul contrarevolu iei a fost dominat de c iva factori, n primul rnd burghezia nu s-a bucurat de un sprijin din partea mul imii, cernd doar libert i limitate, ignornd i revindec rile economice ale muncitorimii. r nimea austriac a fost pasiv , dup promisiunile mp ratului de eliberarea din erbie, iar Fran a din cauza impozitelor mari ale radicalilor. n toate imperiile, armatele au r mas loiale guvernului, iar for ele revolu ionare erau dispersate i m cinate de divergen e. Ca consecin a acestor revolu ii, n deceniile care au urmat imperiile absolutiste totu i au nceput reforme cu scop de modernizare. Imperiul Habsburgic i cel Prusac au adoptat idea statutului de drept, care f cea legea egal pentru to i, n Imperiul Otoman se adopt o constitu ie n 1867, iar reformele n Rusia arist demareaz n deceniile urm toare eliberearea ranilor la 1861. Revolu iile de la 1848-1849 au deschis calea spre modernizarea politic i social-economic pentru genera iile urm toare cu pre ul miilor de oameni care au luptat pentru liberatatea cuvntului.

Impactul revolu iei industriale asupra evolu iei lumii moderne. Revolu ia industrial ncepe, n Anglia ncepnd cu secolul XVIII, datorit evolu iei

capitalismului, tehnicii i comunica iilor, astfel munca manual trecnd la cea mecanizat . Revolu ia a industrial cunoscut un progres rapid, dar aceast revolu ie a fost mai mult o necesitate dect o coinciden . Anglia posednd multe colonii, trebuia s prelucreze o cantitate enorm de materie prim n intervale de timp scurte pentru a satisface necesit ile de pia . Pia a extern i intern n care cererea era mereu cresc toare, disponibilitatea de capitaluri,

for a de munc acestea fiind condi iile pentru un salt calitativ i cantitativ n industrie care a schimbat radical via a omului de pn atunci. Au avut loc un ir de descperiri n tiin , ca inventarea locomotivei n 1814 de c tre George Sthepnson, dinamita de Alfred Nobel n 1867, telefonul, becul, automobilul, care au favorizat u urarea muncii i dezvoltarea progresiv prin modernizarea invent rilor deja f cute. Orice societate, n drumul ei spre modernizare trebuie s treac prin faza revolu iei

industriale. Efectele imediate ale acest revolu ii au fost: apari ia f bricii, mai multe metode de produc ie prin utilizarea ma inilor i energiei cu abur, progrese n transport i comunica ii, urbanizarea, transformarea structurii de clas . Efecte de durat a fost apari ia i r spndirea unor produse noi i accesibile, r spndirea la nivel global a industrializ rii i rela iilor capitaliste, concuren a ntre statele industrializate, mbun t irea general a condi iilor de trai. Ca consecin e negative a fost poluarea mediului nconjur tor din cauza aparatelor napoiate care elimin multe substan e nocive. O alt consecin negativ este c un num r din popula ie

a r mas f r lucru, deoarece munca manual a fost nlocuit cu cea mecanizat , astfel era necesitate de un num r mai mic de oameni. Revolu ia industrial are un rol semnificativ n istoria omului, toate aceste inova ii fiind menite s ne u ureze via a. Revolu ia industrial este o cotitur radical n istoria omenirii care pune bazele unei noi vie i, utilajul de pe atunci moderniznduse ca urmare a dat posibilitea de a avea n prezent toat tehnica pe care o vedem.

Regimul fanariot: ntre progres i regres. n condi iile n care Imperiul Otoman ducea tot mai multe r zboaie cu Imperiul Austriac i Imperiul Rus pentru controlarea teritoriilor din sud-estul Europei i pentru a n bu i mi carea de eliberare, timp de mai bine de un secol Principatele Romne vor fi conduse de domnitorii ale i de Poart . Dup e ecul lui Dimitre Cantemir din anul 1711 n Moldova i nl turarea n 1716 a ultimului domnitor autohton, tefan Cantacuzino, n ara Romneasc , Imperiul Otoman a introdus regimul politic, numit fanariot. Acest regin a fost nu numai n rile Romne, dar i n alte teritorii cre tine st pnite de otomani, fanario ii avnd func ii politice i ecleziastice. Domnitorii erau ale i n mare parte din influentele familii grece ti din cartierul Fanar al Constantinopolului, dar i romni nrudi i cu ele. Conducerea Por ii controla Moldova i ara Romneasc , f r ca formal s fi abolit autonomia intern , astfel p strnduse statutul de state vasale, aceasta fiind un mare avantaj, deoarece poporul i-a p strat limba, tradi iile, obiceiurile. Odat cu venirea la putere a lui Nicolae Mavrocordat n Moldova i ara Romneasc , regimul politic s-a modificat, devenind mai dependent de otomani. Reorganizarea social-politic a afectat puternic sistemul administrativ politic, din cauza c num rul grecilor fanario i era mic, domnii c utau sprijin din partea boierimii autohtone i a bisericii, acordndule mai multe privelegii. n acela i timp ei au reu it s cucereasc o parte a boierilor care au luptat pentru limitarea i lichidarea domina iei str ine. Pe timpul regimului fanariot toate func iile publice puteau fi cump rate. Domnitorii erau lipsi i de ini iativa n politica extern . La conducere majoritatea domnitorilor erau pe un interval de timp scurt, unii fiind de cteva ori. Fanario ii fiind oameni de afacere, aveau nevoie mai mult de a se mbog i, n aceste condi ii impozitile s-au m rit aceasta ridicnd tot mai multe nemul miri unor categorii de popula ie, orientate spre modernism i progres social. Dar regimul fanariot a avut i urm ri pozitive. Au fost elaborate noi coduri de legi. Pe plan educa ional , la Ia i i Bucure ti au fost deschise Academii domne ti, n care au fost adu i profesori greci. n Moldova, domnitorul Grigore Ghica, a fondat la Ia i Academia Domneasc . Constatin Mavrocordat a nf ptuit reforma social , institu ional i fiscal . Conform Reformei Sociale, ranii au fost elibera i de erbie prin rescump rare. Reforma institu ional impune sistemul salariz rii dreg torilor. Reforma fiscal , presupune pl tirea unui singur impozit n patru rate. Regimul fanariot n Moldova sa men inut ntre anii 1711 i 1812. Concluzionnd toate evenimentele, regimul fanariot a fost mai mult un regres dect progres. Domnitorii urm reau scopurile sale de-a se mbog i, schimb ri esen iale nu s-au produs, politica pe plan extern nici n-a fost.

Rivalitatea marilor puteri la r scrucerea secolelor XIX-XX. Perioada cuprins ntre anii 1856-1914 a fost una din cele mai de relevante n planul evolu iei rela iilor interna ionale. n Europa s-a produs revolu ia industrial i procesul de modernizare care continu i ast zi. Apar noi puteri remarcabile n politica i economia mondial ca SUA i Japonia. Apar blocuri militare puternice, care vor duce ca consecin la primul r zboi mondial. Statele Europene de ineau cele mai multe colonii de pe glob, astfel ei au ridicat nivelul economic i social ale acelor ri pentru a i satisface necesit ile sale n Europa. ns spre exemplu colonia SUA a englezilor a devenit stat independent, care s-a afirmat ca o nou putere economic i politic pe glob. Sistemul Sfintei Alian e a pus la ncercare mi c rile revolu ionare din anii 1848-1849, n urma c rora a ap rut necesitatea de a face schimb ri att economice ct i sociale, politice. Dup unificarea Italiei, Germaniei, Princiaptelor Romne marele puteri au fost nevoite s accepte voin a na ional , astefel a ap rut necesitatea de a stabili un nou echilibru de for e. R zboiul din Crimeea din anii 1853-1856 a fost primul r zboi major dup r zboaiele lui Napaleon, i cel mai sngeros de pne atunci. Rusia fiind slab din punct de vedere economic i militar a fost nfrnt de c tre for ele aliate a Fran iei, Otomanilor, Angliei, Piemontului. La Paris n 1856 Rusia a fost nevoit s semneze o pace, prin care renun a la protec ia Principatelor Romne i protec ie cre tinilor ortodoc i din Imperiul Otoman, aceasta fiind un pas semnificativ pentru poporul romn n procesul de Unificare na ional . n anii *70 dup unificare, Germania este o putere important n Europa, progresnd rapid. Desigur, c important a fost i unificarea Italiei, formarea Romniei pe arena politic interna ional . n anii de dup *70, n europa se fac un ir de n elegeri i alian e politicomilitare. n 1873 Rusia i Anglia au semnat un acord de mp r ire a sferelor de influen n Asia Central . Tot n 1873 ntre mp ratul Rusiei Alexandru al II-lea, a Austro-Ungariei Franz Joseph i Germaniei Wilhelm I se semneaz o n elegere numit Alian a celor trei mp ra i. Rivalit ile europene nu erau pu in: Fran a nu era mul imit dup r zboiul cu Germania din 1871, Anglia care era ngrijorat de Germania din punct de vedere a n rm rii maritime, nemul umirea Italiei de statutul s u, n plus la aceasta revalit ile coloniale. nt rirea pozi iei n Balcani a Rusiei dup Congresul de la Berlin din 1878, au f cut i mai mult s tensioneze rela iile interna ionale. n aceste condi ii, datorit progresului economic i tiin ific, marile puteri au nceput o politic de narmare, armamentul devenind mai performant. ns aceast politic n-a fost sus inut de majoritatea, i sub influen a acestor opinii se vor ntruni doua conferin e interna ionale la Haga n anii 1899 i 1907, dup care s-a creat un tribunal interna ional de arbitrare a conflictelor. Ca urmare, n anul 1882 la 20 mai, se formeaz blocul militar Tripla Alian , alc tuit din Italia, Germania i Austro-Ungaria, la acest tratat n mod secret va adera n 1883 i Romnia. Ca r spuns la acest eveniment ntre Fran a i Anglia n 1904, se semneaz un tratat numit Antanta Cordial , la ea urmnd s adere Rusia n 1907. Formearea acestor blocuri i goana narm rii, ct i dorin a de a avea ct mai multe colonii au contribui la declan area primului r zboi mondial.

Formarea statelor na ionale moderne: genral i particular. n epoca modern apare conceptul de na iune i statul na ional. Aceast unitate statal fiind una complex i deosebit de cel lalte forma iuni statale. Formarea statelor na ionale presupune un ntreg complex de spicificuri a unui popor aflat pe un teritoriu. Dup revolu ia din 1789 din Fran a, n con tiin a oamenilor ilumina i din statele Europene a r mas o mare amprent asupra acelor evenimente, fapt ce a dat imbold, ca n anul 1848-1849 s fie un ir de revolu ii n intreaga Europ , n acest sens se formeaz statele na ionale precum, Germania, Italia, Printipale Romne. Toate aceste state sau format dup principiul na ional, ei avnd comun ntre ei nu doar limb comun i acelea i obiceiuri, ci i un trecut istoric comun, pe un anumit teritoriu, avnd o con tiin comun asupra originii i sor ii sale. Germania, s-a unit datorit lui Otto von Bismark, fiind prim-ministru al Prusiei, s-a pus drept scop, formarea statului na ional Germania. Unde a reu it s c tige teritorii prin for , unde prin calit ile deosebite de diplomat iscusit, astfel in anul 1871 la Versailles, dup ce Fran a a pierdut r zboiul franco-prusac, to i principii statelor germane, au recunoscut regele Prusiei, pe Wilhelm, ca mp rat a Imperiului German. n Italia, unificarea ei, s-a petrecut in marea majoritate mod pa nic, prin referendum, unde majoritatea a fost pentru unificare. Cea mai remarcabil personalitate care a contribuit la unificare a fost Giuseppe Mazzini. Unificarea s-a inceput in jurul Piemontului, treptat unificnd toat Italia. n Romnia, condi iile in care s-a unificat erau deosebite de cele a Germaniei i Italiei, aici erau interesele statelor la nivel nu regional, ci continental, fiindc aceste locuri prezentau un interes sporit pentru marile puteri, precum Austro-Ungaria, Rusia, Imperiul Otoman. Fran a a sus inut ideea de unificare, ns sub anumite condi ii, fapt, ce prezentau piedici. Alexandru Ioan Cuza, persoana, care a c p tat autoritate in rindul atit a oamenilor de rind, ct i a boierilor, a fost ales pre edinte ale ambelor principate n luna ianuarie a anului 1859, i astfel devine pre edinte a ambelor state, rezultnd, a fi pre edinte, al unui stat, Principatele Romne. Principalii sus in tori ai acestei unific ri, au fost pa opti tii, ei reprezentind oamenii ilumina i, scriitori, filosofi, etc. Cauza form rii statelor na ionale a fost noul concept ca na iune, conform c ror, a na iune trebuie s tr iasc intr-un stat, sporirea for ei economice, militare, etc., ca efect, a fost formarae noilor raporturi de for i n Europa, precum c s-a format Italia, Germania, Principatele Romne. n ce prive te p rerea mea, eu consider, c formarea statelor dup principiul na ional, mai mult sau mai pu in, este un avantaj extrem de mare, din perspectiva, c fiind uni i sub o idee comun i o idee comun din trecut, aceast na iune, va merge spre un viitor glorios i restul problemelor fiind doar ni te circumstan e ce pot fi inl turate.

Rivalit ile ruso-austro-otomane i consecin ele lor pentru Principatele Romne n epoca modern . La nceputul secolului XVIII-lea cea mai mare influen n spa iile romne ti o avea Imperiul Habsburgic. Visul Imperiului Rus, de a domina n Balcani, a decis de-a i apropia hotarele tot mai mult de Principatele Romne. Astfel aceste dou ri, fiind principalele sfere de influen . ntre ani 1716-1718 a avut loc un r zboi austro-otoman. n 1716 armata austriac atac pe cea otoman la Dun re, unde ob ine ni te succese. Armata austriac a naintat n Balcani, n aceste condi ii s-a activizat mi carea popula iei mpotriva regimului fanariot din ara Romneasc , mi care a fost sus inut de c iva boieri i c pitani de oaste care au apelat la ajutorul austriecilor pentru al nl tura pe Nicolae Mavrocordat. Dup cteva lupte, au fost sl bite ambele armate. Ce ine de ara Moldovei, o parte din boieri tot s-au adresat la austrieci pentru ajutor pentru a elibera ara de otomani. n anul 1717 armata austric a ocupat Cetatea Neam i ni te m n stiri, mai apoi atac ora ul Ia i. Cu ajutorul t tarilor, domnitorul fanariot, Mihai Rocovi a reu it s alunge austriecii peste Carpa i. n urma P cii de la Passarowitz, semnat 1718 de c tre otomani i austrieci, Oltenia, Banatul i nordul Serbiei au fost anexate de Habsburgi. n anii ce au urmat, a avut un r zboi ruso-austro-otoman ntre anii 1735-1739. n 1735 austriecii atac Imperiul Otoman la Dun rea de Mijloc, la acest r zboi s al tur i Imperiul Rus care dorea s recucereasc cetatea Azov i Cremeea. La 1737, ntre Impreiul Rus i Habsburgic, are loc o alian , conform c reia ambele p r i se angajau n lupt mpotriva Imperiului Otoman. n acest r zboi imperiul rus a ob inut succese, cucerind Oceacovul i trecnd rul Nistru, dup mai multe succese armata rus ntr n Ia i, n frunte cu un feciorul lui Dmitre Cantemir, Constantin. Soarta austriecilor a fost mai rea, ei n-au avut attea succese ca Rusia i n 1739 o fost semnat o pace separat la Belgrad unde Imperiul Habsburgic se angaja s retrocedeze Oltenia la Imperiul Otoman. Rusia, care a avut pierderi considerabile, a fost nevoit se semneze cond iile p cii, prin care trebuie s - i retrag armata din Moldova i s retrocedeze turcilor cetatea Azov. Mai apoi n anii 1768-1774, a mai fost un r zboi unde au participat turcii, ns doar cu Imperiul Rus. Dup un ir de provoc ri din partea Rusiei n anul 1768, otomanii declar r zboi. n anul 1769, armata rus a ocupat Ia ul. n anul 1770, generalul Rumean ev a ob inut victorii asupra Imperiului Otoman i t tarilor n sudul Moldovei lng lacurile Larga i Cahul. N-a mai trecut mult timp, i ara Moldovei i Romniei au fost ocupate de c tre armata rus . Dup un ir de insucese de a duce tratative cu Poarta, ia totu i cedeaz i semneaz Pacea de la Kuciuk-Kainargi, care prevedea scutirea pe doi ani de tribut, iar n anii ce urmau el trebuia s fie fix i limitat. Rusia face primul pas spre instaurea protectoratului s u n ara Romniei i Moldovei . n ce prive te Rusia, flota militar a primit dreptul de liber naviga ie n Marea Neagr i flota comercial pe Dun re. Dup aceste succese a Imperiului Rus, situa ia politic interna ional devine tensionat , deoarece n Balcani se nt re te nu numai Rusia, dar i Habsburgii, iar Imperiul Otoman devenea i mai slab dup fiecare b t lie. Pacea de la Kuciuk-Kainargi, a fost mai mult una formal , dnd timp pentru a i nt ri pozi iile. n anul 1787-1791 a avut un alt r zboi. n 1787, turcii nefiind mul umi i de cre terea influen ei Rusiei, declar r zboi. Armatele conduse de Suvorov, au ob inut succese, astfel turcii se retrag i ru ii ocup n anul 1788 Cetatea Hotin. Tot n 1788, habsburgi se al turat la Rusia i ocup Principatele Romne. Alia ii au ob inut succcese, ns situa ia intern a Austriei n-a permis de a continua r zboiul i n 1791 peace de la i tov, prin care Imperiul austriac i cel Otoman se oblig s restabileasc situa ia de pn la r zboi. Rusia a prelungit r zboiul cu succese, i n 1792, Imperiul Otoman este nevoit se cear pace, care a fost semnat la Ia i. n urm acestei p ci, hotarul Rusiei devine rul Nistru.Deci, secolul XVII a fost marcat de r zboaie ntre Imperiul Habsburgic, Rus i Otoman. n care Imperiul Otoman tot mai mult i pierdea pozi iile, iar cel Rus i Austriac se nt rea. R zboaiele au fost provocate de interesele contradictorii a austriecilor i ru ilor pentru domina ia n Balcani, ca consecin a fost modific ri teritoriale, ele dnd posiblitate de a- i m ri puterea armat . Ca consecin pentru poporul romn a fost jefuirile teritoriale din partea Imperiului Austriac care a anexat Transilvania, Banatul, Bucovina, iar ru ii teritoriul din stnga Nistrului. R zboaiele i domina iile str ine au stagnat dezvoltarea i au fost principala cauz a declajului economic a Principatelor Romne fa de statele europene, declinul Imperiului Otoman i interesul statelor europene n rele iile romno-otomane au creat noi condi ii pentru mi carea de eliberare na ional , soarta Principatelor este tot mai mult discutat n cadrul tratatelor interna ionale, ceea ce a contribuit la schimbarea statului juridic, Imperiului Otoman fiind nevoit s acorde privelegii.

Epoca contemporan

Fascismul i comunismul: programe i practici politice. Fascismul i comunismul, avind diferite denumiri i circumstan e in care au ap rut, reprezint aceea i. Fascismul i comuniscum sunt forme guvernamentale totalitare, ambele au s vr it crime grave impotriva poporului. Iar mul i oameni din statele post sovietice spre deosebire de popola ia Germaniei, nici nu doresc s recunoasc crimele sovietice, ci atribuie acele crime doar unor personalit i, de parc acei oameni personal au ucis milioane de oameni. Teoriile comuniste apar nc n secolul XIX n scrierile lui Karl Marx, ns au nceput a fi aplicate n 1917 de c tre Lenin. Din cauza decesului lui Lenin, din 3 aprilie 1922, func ia de Secretar General al Partidului Comunist este ocupat de Iosif Stalin. n anii ce urmeaz , state comuniste devin foarte multe pe globe, partidele din acele state, erau sus inute financiar de c tre Moscova, ndeosebi acele state, care geo-politic prezentau un interes sporit, precum Cuba care se afl n apropiere de SUA. Pentru instaurarea oric rui regim comunist, au fost necesare omoruri, pentru inl turarea intilictualit ii, persoanelor cu autoritate inalt care se mpotriveau noului regim. n total, num rul de decese in urma regimului comunist, se estimeaz a fi peste 90 mln de oameni, ceea ce prezint o cifr ngrozitoare. Pentru men inerea acestui regim n URSS, au fost deschise lag re de concentrare, unde erau du i zeci de mii de oameni din toat URSS n Siberia la munc , oamenii erau selecta i dup principiul claselor sociale, cei mai boga i erau numi i du mani ai poporului i deporta i. Pe ling deport ri, erau practicate expropierile, executarea in public pentru implimentarea fricii, foamete organizat precum cea din Ucraina din anii 1932-1933, i cea din Basarabia din 1946-1947. Fascismul este o ideologie politic , radical , na ionalist , autoritar , care apare n perioada primului r zboi mondial n Italia. La fel ca i comuni tii, ei sprijin violen a, r zboiul, militarismul pentru trasformarea pozitiv n societate. Spre deosebire de comuni ti, fasci tii, nau selectat popula ia dup caracterul social, ci dup principiile na ionale un stat, pentru o na iune . Pe ling Italia, ideile fasciste sunt aprobate i de Spania, Germania. n Germania fascismul c p tnd un caracter al s u specific numit nazism. n fruntea Partidului Nazist din Germania s-a aflat Adolf Hitler, care n 1933, pe cale democratic c tig alegerile, i a c p tat puterea politc . Nazi tii germani, au preluat experien ele sovieticilor, n formarea lag relor de concentrare i au format ale sale lag re, ns oamenii din Germania, erau supu i nu muncii ns experimentelor biologice, extermin rii n camerele cu gaz otr vitor, sau alte metode inumane ce au provocat moarte. n aceste lag re se aflau n marea majoritate evrei. Visul italienilor in perioada fascist era stabilirea din nou la hotarele n care ajunseser Imperiul Roman n Epoca antic . Eu consider, accesul la puterea politic a unor partide na ionaliste, sau extrimiste sub orice alt form , este foarte periculoas , aceasta s-a dovedit n urma guvern rilor att a partidelor comuniste, ct i fasciste.

Sistemul Versailles-Washington: progrese i limite. O dat cu sfr itul ostilit ilor a ap rut necesitatea de a legifera noul raport de for e. Locul militar a fost ocupat de diploma i. La 18 ianuarie 1919 pn la 21 ianuarie 1920 are loc Conferin a de la Paris, la ea participnd 27 de ri, rolul principal avnd S.U.A. , Anglia, Fran a n frunte cu W.Wilson, Iloyd George i G. Clemenceau. Aceste trei state avnd cea mai mare influen , doreau s - i propun propriile obiective n solu ionarea problemei. Principalele obiective a Fran ei era dorin a de sl bire la maximum a Germaniei, a Angliei nedorin a de instaurare a hegemoniei Fran ei n Europa, S.U.A. erau mai mult cointeresa i de rela iile economice n Europa. Ar trebui de men ionat faptul despre importan a acestei conferin e. n urma ei s-a format un nou echilibru de for e n lume, s-au stabilit noi hotare, apar state noi i independente, s-a crea organiza ie interna ional Liga Na iunilor care avea scopul s men in i s p streze pacea, ns aceast organiza ie s-a ar tat neefectiv din cauza c Fran a i Anglia i urm reau mai mult interesele proprii. De i state nving toare erau mai multe, au r mas i unele nemul umite Italia i Japonia. Ca urmare la 12 noiembrie 1921 pn la 6 februarie 1922 a fost convocat Conferin a de la Washington, pentru a atenua contradic iile ntre S.U.A. , Marea Britanie i Japonia ap rute n leg tur cu mp r irea zonelor de nfluen n Extremul Orient i Oceanul Pacific. Deasemenea au mai participat i Fran a, Italia, Belgia i alte state care au semnat 3 tratate. Hot rrile de la Washington au completat Sistemul de la Versailles. Sistemul de tratate ncheiate dup terminarea primului r zboi mondial a legiferat noul raport de for e pe arena interna ional , ca urmare s satisfac interesele interne i externe a tuturor p r ilor care au participat la acest tratat. Acest sistem de tratate a avut i partea negativ , cea mai mare fiind nemul umirea statelor nvinse, ale c ror p rere n-a fost luat n considera ie, dar i a statelor care formal se considerau c tig toare, ca Rusia, Italia, etc.. Ca urmare rezultatele acestor conferin e a fost focar de un alt r zboi mondial. Germania a fost impus s pl teasc desp guburi de r zboi, iar alte state implicite n r zboi au suferit jafuri teritoriale a statelor nving toare, ca urmare inapoiere economic . n viziunea mea, acest sistem de tratate este o modalitate nereu it de a mp r i lumea cum a mai fost f cut n 1815 la Congresul de la Viena, dup r zboiul lui Napaleon. Nu se poate de pus n genunchi o na iune care numai ieri facea parte din primele state ale lumii(Germania), aceasta s-a dovedit peste ani odat cu izbucnirea celui de al doilea r zboi mondial.

Basarabia n perioada interbelic : pregrese i limite. Cele mai multe dispute in istoria actual a Basarabiei apar din perioada interbelic . n condi iile n care in Imperiul Rus a avut loc revolu ia social , se infiin eaz statul Republica Democratic Moldoveneasc i la 24 ianuarie 1918 i proclam independen a, iar n 27 martie 1918 prin decizia majoritar a Sfatului rii, se une te cu Romnia. Astfel, dup 106 ani, de domina ie rus , teritoriul numit de ru i Basarabia, revine acas . Acest unificare a suferit acuz ri continue, toat perioada interbelic , dar i in prezent, din partea rus , ei avnd dorin a de a- i men ine teritoriile sale(tendin e imperialiste), n-au recunoscut, i nu recunoasc unificarea. ns , unificarea a fost recunsocut pe plan interna ional. Unul din principalele c tiguri a Basarabiei n perioada interbelic a fost unificarea, prin dreptul istoric, moral i na ional, de a forma statul unitar Romnia, n componen a teritorial a c rei se afla Basarabia. Alt progres, a fost, revenirea la limba matern , n coli, biserici, documente, astfel excluderea limbii ruse. Excluderea limbii ruse pe timp ce Basarabia a fost in componen a teritorial a Romniei, de asemenea a suferit acuza ii, pe motiv de romnizare a popula iei autohtone, ceea ce defapt era un drept moral, de a nv a limba pe care o vorbe ti, ci nu aceea care i impune cineva str in. n perioada n care Nicolae Titulescu a fost ministrul de externe, problema Basarabiei, era pe cale s se clarifice, ns el a fost demis din func ie n pofida altor circumstan e. ns pe ling avantajele majore ale acestei unific ri au existat i dezavantaje. Basarabia a intrat in componen a teritorial a Romniei, ns riscurile de a ceda acest teritoriu era foarte nalt, din cauza tendin elor imperialiste a Rusiei i vecinilor cu politic extern revizionist precum Ungaria i Bulgaria, deci, Romnia era inconjurat de jur imprejur cu du mani. n acest sens, n teritoriul Basarabia n-a investit prea mult capital din partea guvernului Romn, accentul punnduse pe alte sfere ale vie ii, precum studiile, stabilirea rela iilor economice mai strnse. La 22 iunie 1940 prin ultimatumul pus de Uniunea Sovietic , Romnia Regal , cedeaz acest teritoriu, far a ridica arma, ceea ce este o tr dare, i nc lcare a legii, i drepturilor morale dup care s-a format Romnia n 1918. Astfel i acest eveniment fiind adus n culori negative de c tre Uniunea Sovietic . Deci, aceste evenimente au marcat o perioad deosebit , pentru noi, ca cet eni a Republicii Moldova n prezent. Aceast unificare, a fost un drept al nostru, de a fi impreun cu fra ii no tri. ns toate aceste evenimente n prezent sunt criticate de unii oameni, n capul c rora s-a p strat mentalitate sovietic , i nu realizeaz adev rul istoric ce a fost in trecut, acest adev r fiind recunoscut pe plan interna ional, iar teoria prin care noi suntem diferi i de fra ii romni, este sus inut doar de statele post-sovietice. n perioada interbelic , am avut posibilitatea de a ne sim i acas , m car c pe o perioad scurt , de doar 22 de ani.

Al Doilea R zboi Mondial: cauze, consecin e i nv

minte.

Secolul XX mai este numit secolul r zboaielor , cele mai numeroase, mai singeroase r zboaie, au loc anume in secolul XX. Ini iatorul celui de al doilea r zboi mondial a fost statul German, n frunte cu liderul s u nfl c rat Adolf Hitler. La 1 septembrie 1939, Germania atac Polonia, n a a mod se ncepe conflictul armat propriu zis. Deci, cauzele sunt mai multe: ideologice, rela ile politice i economice, factorii psihologici. Cauzele ideologice sunt comunismul, expansionismul, fascismul, izola ionismul, na ionalismul, rasismul. Cauzele politice i economice sunt: Tratatul de la Versailles din 1919, competi ia pentru resursele de materii prime. Ce ine de factorii psihologici, este nebunia lui Hitler, modul neomenesc de tr tare a oamenilor. n secolul XX apar un ir de ideologii, care despart lumea in mai multe tabere, in perioada interbelic , principalele ideologii au fost comunismul i fascismul, pe ling ele fiind alte ideologii adi ionale, ns acestea fiind de baz . Dup Tratatul de la Versailles din 1919, Germnia este pus n genunchi, este nevoit s pl teasc desp gubiri de r zboi foarte mari, este jefuit de teritorii ce apar ineau ei pn la r zboi, este suspus unor norme stricte care limitau puterea ei economic , politic , militar de cndva. Hitler, persona care era in fruntea Partidului Na ional Socialist Muncitoresc, dup cum sus in unii medici, a avut deregl ri mentale din cauza consum rii drogurilor, n acest sens, avnd ale sale convingeri rasiale, precum c germanii sunt na iunea superioar , iar restul sunt inferiori. Un alt ini iator al celui de al II-lea r zboi mondial a fost Japonia, care n tendin a sa de a ac p ra noi teritorii, din cauza spa iului restrns, i lipsei de resurse naturale necesare pentru satisfacerea pie ii internet, atac China, mai apoi i SUA. Ca consecin e, la 1 septembrie 1939 se incepe conflictul armat, Germania atac Polonia, mai apoi un ir de state, unde ea are succese, n acest sens, a cucerit pe continent principalele state, care prezentau poten ial pericol. Unicul stat, care urma s fie atacat i mai apoi cucerit a fost Uniunea Sovietic , unde n-au avut succese, i Germania ncepe a pierde acest r zboi, iar n nul 1945 la 8 mai. Un alt stat care dus r zboaie a fost Japonia, care atacnd China i avnd succese, nu s-a limitat i a nceput a cuceri teritoriile din Oceanul Pacific, care apar ineau SUA. Ca consecin e au decedat milioane de oameni, lumea s-a imp r it n dou tabere: comunist i capitalist , apar un ir ntreg de noi state, etc. Pentru a n elege ce se poate de nv at in urma acestui r zboi, trebuie de analizat atent anume cauzele pentru care s-a nceput. n urma unui tr tat de pace, trebuie de luat n considera ie toate p rerile, pentru ca n continuare s nu fie numul umi i. Pentru a satisface necesit ile de a duce un r zboi, au avut loc multe descoperiri n tiin , precum medicin din motivul c erau mul i r ni i, n ingineria naval , construc ia navelor aeriene, ma inilor de transport, etc. Dup p rerea mea, acest r zboi, a fost o bun lec ie pentru to i, ndeosebi pentru cei ce n continuare vor dori s nceap un r zboi, fiindc c tig tori n r zboi nu sunt, to i pierd mai mult sau mai pu in. Dac te consideri a fi puternic, g se te- i unul mai puternic ca tine.

Integrarea european : realiz ri, probleme i perspective. Integrarea european , este procesul n care o ar ader la Uniunea European . Aderarea la Uniunea European ofer posibilitatea cre terii bun st rii simplilor cet eni prin investi iile f cute n ar , se va m ri pia a de desfacere, aplicarea standartelor europene, respectarea mai strigent a drepturilor omului, solu ionarea mai rapid a conflictului Transnistrean. ns sunt i dezavantaje, cre terea impozitelor pentru a corespunde standartelor europene, vor cre te investi iile str ine , de care ns vor beneficia investitorii str ini, dar nu i cei autohtoni i altele. Pentru a fi membru al UE, este necesar de trecut un ir de trepte. Prima treapt este c p tarea statutului de stat asociat, a doua treapt ob inerea statului de stat candidat i a treia etap , reprezint semnarea Tratatului de aderare de c tre UE i statul candidat prin consim mntul tuturor membrilor Parlamentului European i statului candidat. Republica Moldova, primul pas n intensificarea dialogului cu UE a constituit semnarea Acordului de Parteneriat i Cooperare(APC) dintre UE i RM care a intrat n vigoare n 1998, pentru o perioad de zece ani. APC prezint procesul de cooperare economic , legislativ , financiar , schimbul de m rfuri. Cu toate c acest acord ca conscin contribuie la schimb ri semnificative, el nu ofer prespectiv exact n integrare, ci doar parteneriat. ncepnd cu sfr itului anului 2002, autorit ile moldovene ti n frunte cu pre endintele Vladimir Voronin au nceput s creeze cadrul institu ional intern pentru realizarea obiectivului de integrare european , astfel se creeaz Comisia Na ional pentru Integrarea European , Comisia parlamentar pentru integrare european , Departamentul de Integrare European din cadrul MAE. Anul 2005 este unul cu importan major n rela iile dintre UE i RM, deoarece a fost adoptat Planul de Ac iune UE-RM- prin care este pus baza colbor rii mai intense i perspectiva de aderare la Uniune.Structura Planului de Ac iune este asem n tor cu criteriile de aderarea la UE. Ele fiind, criteriul politic care presupune stabilirea institu iilor care garanteaz democra ia, suprema ia legii, respectarea dreputrilor omului, protec ia drepturilor minorit ilor, un alt criteriu este cel economic, ce ar nsemna, existen a unei economii de pia func ionale, capabil de a concura cu pia a intern UE, i criteriul acquis-ului. Respectarea tuturor prevederilor PA, vor ajuta ara noastr s adere la UE. Obiectivul actualului guvern a r mas acela i, dar rela ii au devenit mai strnse. Reliz rile f cute pn n prezent sunt n mai multe domenii, unul din realiz ri fiind controlul frontierii moldo-ucrainene. ns sunt i neajunsuri n domeniului dezvolt rii social-economice, sistemului judiciar, transparen ei guvern rii, respect rii drepturilor omului. Perspectiva ceea mai mare i avanjtajoas este aderarea la Comunitatea European , ceea ce ar contribui la ridicarea nivelului de trai, ridicarea nivelului economic, stabilirea unor noi rela ii cu alte state europene. Integrarea european reprezint cheia succesului n dezvoltarea democratic a RM. Deci n procesul de integrare european , Republica Moldova a cunoscut i cunoa te succese. Principalele realiz ri, stabilirea obiectivului de integrare, formarea instutu iilor care se ocup de rezolvarea problemelor pentru integrare. n viziunea mea integrarea european , este un factor important n dezvoltarea RM, sunte pentru integrare pentru c avantajele sunt mai mari ca dezavantajele, ar trebui s profit m cu aceast ocazie.

Problemele globale ale umanit ii test de maturitate al comunit ii interna ionale. Problemele cu care se confrunt comunitatea interna ional n prezent, necesit noi metode de solu ionare. Unele dintre aceste probleme sunt, problema ecologic , demografic , energetic , lichid rii decalajelor economice ntre statele slab dezvoltate i cele dezvoltate, problema men inerii p cii, hazardurile naturale i cele antropice. Nu exist problem f cut de om, care nu poate fi rezolvat . Solu ionarea acestor probleme necesit munca colectiv , eficient i capibl s solu ioneze problemele f r a- i nainta interesele proprii. Ca cauz ale acestor probleme sunt, conflictele etnice, religioase i interesele statelor, sau a unui grup de oameni, de-a i ameliora situa ia financiar , aceste cauze fiind din cele mai ndep rtate timpuri. Pentru solu ionarea problemelor, oamenii de acelea i interese formeaz oraganiza ii neguvernamentale, asocia ii, oraganiza ii interna ionale, coali ii i altele pentru a rezolva problemele att la nivel regional ct i la cel global. De exemplu pentru solu ionarea problemelor judec tore ti la Haga este Curtea Penal Interna ional i Curtea Interna ional de Justi ie, pentru solu ionarea problemelor ecologice exist a a ONG ca Green Peace i World Wildlife Fund, pentru sus inere i ajutor reciproc n economie i politic este Uniunea European spre care tind acum mai multe state dintre care i Republica Moldova , i nc multe alte organiza ii. Problema men inerii p cii este una din cele mai acute la moment, deoarece sub egida scopurilor democratice i men inerii p cii statele nalt dezvoltate i r sfrng interesele sale economice i politice n diferite regiuni ale globului, exemplu la aceasta poate fi Conflictul de pe Nistru din anul 1992, r zboiul din Irak din anul 2003 pentru detronarea lui Sadam Husein, r zboiul din Libia pentru detronarea lui Muammar Gaddafi din martie 2011 pn n prezent i multe altele conflicte care d u dovad de adev ratele scopuri ale acestor mari puteri. ns pe lng toate problemele care oamenii singuri i fac, sunt probleme care nu depind nici ntr-o m sur de om, i anume hazardurile naturale, la care omul se poate doar g ti pentru a suprave iu. Cel mai actual exemplu este cataclizmul din Japonia din martie 2011, cnd placa tectonic a Oceanului Pacific s-a mi cat cu 7 metri sub placa continental , pe cnd norma anual era doar 8 milimetri, acesta ca consecin a avut urm ri grave asupra nu numai rii dar ntregului glob, de la termoreactorul Fukisima-1 s-a eliminat contit i considerabile de substan e radioctvite. Solu ionarea problemelor globale este obliga ia tuturor statelor, aceste solu ii trebuie s fie ra ionale, rezolvate pe cale pa nic , s nu d uneze unei sau alteia p r i c rora se acord ajutorul. Dup p rerea mea solu ionarea acestor probleme necesit munca colectiv a tuturor statelor implicate intr-o problem , cu luare n considera iei a tuturor opiniilor statelor participante la negociere, pentru a evita apari ia unei alte probleme.

Avantajele i riscurile dezvolt rii culturii na ionale n condi iile globaliz rii. Globalizarea a devenit un termen la mod , folosit de ceva timp n dezbaterile politice, publicistice i tiin ifice n mod infla ionist, i care este privit, pe de o parte, ca o amenin are i, pe de cealalt , ca o oportunitate . Nici oamenii de tiin i nici opinia public n-au ajuns la un consens n privin a unei defini ii ce este globalizarea. S-ar putea afirma c globalizarea este un proces complex ntre a a domenii ca politic , economie, societate, mediu i cultur ce cuprinde multe state ale globului. Cauzele globaliz rii sunt diverse, dintre care cele mai importante sunt: sfr itul r zboiului rece, modernizarea tehnologiilor, liberalizarea, problemele globale. Deci, globalizarea are i consecin e negative pe lng cele pozitive, din aceast cauz este adesea criticat , dintre limitele globaliz rii sunt: clivajul ntre s raci i boga i, societ ile multina ionale necontrolabile, degradarea mediului, eroziunea statului na ional . n procesul globaliz rii care ncepe activ dup al doilea r zboi mondial n SUA i Europa, statele au de c tigat economic, dar i pierd din cultur acomodnduse la anumite norme interna ionale, care par a fi primite de societate n mod firesc. SUA, cunoscnd un progres economic colosal n secolul XX i XXI i extinde valuta sa, dolarul, pe tot globul, limba englez este folosit ca limb interna ional n diferite domenii. Un alt proces de globalizare, este Uniunea European , statele, care mai un veac n urm au concurat pe acest teritoriu, acum sunt ncadrate ntr-o uniune, ba mai mult, din anul 2000 statele uniunii au aceea i moned numit euro, dar au parlamentul s u i alte institu ii comune. n aceast concuren ntre state, cele mai puternice, vor r mne mereu biruitoare, impunnd voluntar ale sale condi ii celor mai slabe. ntradev r, globalizarea prezint un pericol culturii na ionale i universale, ns pentru al solu iona este nevoie ca statul s sus in cultura sa prin diferite instrumente necesare, iar n condi iile n care apare o problem pe care statul n-o poate clarifica singur, ajutorul primit s nu deterioreze statului c rui se acord ajutor. Dup p rerea mea, globalizarea este un proces inevitabil i strict necesar pentru un progres. Toate conflictele se ncep de la religie, etnii, dorin a de a c p ta profit, dar n procesul globaliz rii rela iile ntre state se intensific i s-ar putea de ajuns la idei utopice, cum ar fi: pe glob va func iona o singur limb , o singur moned i un singur stat. Fie c limb str in vorbit , dar pentru binele urma ilor.

Rela ii de cauzalitate
Epoca antic 1.Demonstreaz rela ii de cauzalitate dintre a ezarea geografic a Greciei i colonizarea greac n epoca antic . Primele a ez ri greci ti apar n secolele XI .Hr. IX .Hr. n Grecia i Asia Mic . Condi iile de trai erau nefavorabile, ns a ezarea maritim favorabil n peninsula Balcanic a permis stabilirea unor rela ii economice cu alte popoare, i n aceste condi ii s-a nceput marea

colonizare grec , s-a desf urat ntre secolele 8 i 6 .e.n.. Cauze erau de ordin economic, social i politic. Lipsa de p mnt, care fusese tot mai mult acp rate de aristocra ie, dar i mprejur rile muntoase, au contribuit la stabilirea altor

meleaguri a oamenilor mai s raci. S-a dezvoltat progresiv me te ugul i comer ul, ceea ce a dus la cre terea num rului me te ugari i negustori, ntre ace tia i aristocra ie ap reau conflicte. Ca rezultat a coloniz rilor grece ti a avut loc dezvoltarea economic i politic a poporului grec

n epoca marii coloniz ri, a facut posibil dezvoltarea culturii, stabilirea de leg turi cu noi popoare . 2.Demonstreaz rela ia de cauzalitatea dintre r zboaiele macedoniene i elenism. Cuceririle macedoniene din anii 334-323 .Hr. au avut o deosebit importan istoric . Ele au dus nu numai la crearea unui vast imperiu ce cuprindea aproape ntreaga lume cunoscut de la Grecia Antic pn la India, ci au reu it s realizeze o strns leg tur politic economic cultural ntre lumea greac i cea oriental .Formele de organizare politic i

i economice

nvechite deja c tre sec. IV .Hr. ale orientului monarhii despotice i ale Greciei polisurile s-au dovedit a fi dep ite i treptat s-au destr mat. Sinteza cultural ns sa dovedit a fi trainic , viabil i progresist . Cultura Greac p trunde adnc n orient, se extinde n alte ri, asimileaz elenismul

i se contope te cu elemente din cultura oriental , dnd na tere unei noi culturi

sintez a elementelor culturale, religioase, social-economice Grece ti i Orientale n cadrul c ruia domin elementul elenic (helenic). Deci cuceririle lui Alxandru cel Mare ambi ia lui de a uni sub controlul s u ntregul p mnt locuit sunt premiz elenistice. O mo tenire de mare valoare a umanit ii. i condi ia de baz a apari iei culturii

3.Demonstreaz rela ia de cauzalitate dintre politica lui Burebista i evolu ia statului getodac. Burebista Cel dinti i cel mai mare rege din Tracia (inscrip ie greceasc de la Dionysopolis). Reu e te s uneasc c tre anii 60.Hr. triburile geto-dacilor ntr-un singur stat, care cuprindea un vast teritoriu, inclusiv i colonii grece ti de pe litoralul Nord-Pontic i va guverna geto-dacii ntre anii 82-44.Hr.. n aceast perioad spa iul de la nord de Dun re evolueaz de la o form incipient de organizare politic (uniuni tribale i democra ii militare) la un puternic regat temut i de romani dup cum spunea istoricul grec Strabon. Acest progres a fos tposibil datorit politicii nterne i externe reu ite promovate de Burebista si sfetnicul s u sacerdotul Deceneu. Organizarea intern a fost asigurat printr-un ir de reform: administrativ politic ( unificarea i centralizarea statului), juridic (codul de legi Belogines), militar (modernizarea armateai i a sistemului de ap rare), religioas ( mpunerea cunoa terii unui zeu suprem Zamolxis). n plan extern a intreprins companii militare nvindnd triburile cel ilor, spre sud supunerea coloniilor grece ti. Prin ac iuni militare i diplomatice reu e te s asigure siguran a hotarelor i existen a pa nic a modelului de stat geto-dac. Evolu ia statului dac n sec I .Hr. a fost posibil n mare m sur posibil datorit puternicii personalit i a lui Burebista. Dovada a fost faptul c dup asasinarea sa n anul 44.Hr. regatul dac se destram i nu va mai reu i s revin la m re ia de odinioar de ct pe timpul lui Decebal

sec Id.Hr., ns doar pe scurt timp devina prad expansiunii Romane. 4.Demonstreaz rela ia de cauzalitate dintre romanizare a Daciei i cel de etnogeneza romneasc. Dup r zboaiele din 101-102, 105-106, Dacia a fost umilit , i a suferit infringeri, in 106, ea devine o provincie a Imperiului Roman, in frunte cu conduc torul s u Traian. Procesul de etnogenez a poporului romn actual se datoreaz faptului, prin care am fost cuceri i, findc cea mai mare influen spre formarea nostr ca etnos, a fost anume dup ce am fost cuceri i de

c tre romani. Multe din tradi ii au suferit schimb ri, am trecut la cre tinitate, precum i ntregul imperiu, am inceput ai copia pe romani, care erau la un nivel cu mult mai avansat din punct de vedere social. Deci, cauza efectului de romanizare, a fost pierderea r zboiului din 105-106, prin care Decebal, pierde r zboiul, i ca efect, a fost dat start, unui proces complex de etnogenez a poporului romn.

Epoca medieval 1.Demonstreaz rela ia de cauzalitate dintre evolu ia ob tii s te ti i dezvoltarea societ ii medievale. Societatea medieval este n mare parte o lume a satelor, n urma marelor migra ii destr marea imperiului roman, devastearea ora elor i distrugerea modului de via antic din sec V-IX via a social economic , religioas , organizarea administrativ i militar se retrag pe domeniile feudale constituite din posesiunile feudalului, castel, biserica i satul locuit de cteva zeci de familii de rani dependen i de protectorul lor mo ierul, acesta avea dreptul la administrare, judecat , strngerea danii i chear avea dreptul de posesie asupra ranilor ( erbia). Satul, ob tea s teasc reprezint un model n miniatur a societ ii medievale: caracterul agrar natural nchis al economiei, religiozitatea preotul ngrijea de sufletul ranilor, rela iile sociale de dependen ierarhic seniorul asigura t ranului protec ia ap rndui familia i averea oferindui p mnt, t ranul n schimb era dator bisericii i seniorului cu un ir de obliga ii zeciuial , dijm , rent boieresc. Aceste principii de organizare social economic se raporteaz i la ntreaga societate medieval unde monarhul este marele senior, papa reprezint biserica iar ceilal i sunt obliga i a presta diferite sobliga ii fa de ace tia pentru acela i serviciu protec ia averii i sufletului. Astfel schimb rile care se vor produce la sat, eliberarea ranilor, mpropriet rirea cu p mnt, r spndirea rela iilor marf bani, nemul umirile fa de biseric vor genera defapt schimb ri n ntreaga societate medieval . 2.Demonstreaz rela ia de interdependen dintre dezvoltarea ora ului n evul mediu i evolu ia spiritual a societ ii medievale.
C tre sec VIII-IX n Europa occidental i sec. XIII-XIV n Europa de est i spa iul Romnesc iau sfr it marea migra ie a popoarelor (germani, turanici, ugrofini, slavi). ntr-o atmonsfer de relativ lini te rena te via a urban puternic afectat de migra ii. Apar i se dezvolt importante centre urbanistice: Reins, Orleans, Paris, Barcelona, Ravena, Suceava, Soroca. Ca structur social ora ul medieval se deosebe te de schema tradi ional ierarhic medieval prin statul locuirolor i drepturile lor: egalitatea juridic , liberatea personal i economic , autonomie administrativ . De aici i dictonul urban german aerul ora ului te face liber . Prin activit ile , organiza ia autonom i dinamismul lor or enii au creat un nou mod de via , o cultur de tip nou i o nou mentalitate reflectat n formarea unei noi civiliza ii burgheze, aceste libert i combinate cu saltul economic din sec IX-XIII au transformat ora ul ntr-un centru spiritual al societ ii medievale. Aici se concentreaz administra ia religioas , principalele institu ii de nv mnt, apar primele universit i, activeaz renumi i oameni de cultur . Bog ia cere lux, astfel or enii boga i sunt dispu i s pl teasc oamenii de art car contribue la progresul culturii i evolu ia spiritual a societ ii medievale ( familia Medicii, familia Borgia din Genova). n acela i timp, ora ul, prin str lucirea sa posibilit ile i libert ile ce le avea, atrage oamenii de cultur ce se stabiles aici cu traiul - i deschid ateliere, activeaz . Acest fapt contribuie la dezvoltarea ncontinuare a ora ului medieval, ceea ce reprezint o leg tur de interdependen dintre aceste dou componente.

3.Demonstreaz rela ia de interdependen medievale.

dintre monarhiile absolutiste i evolu ia societ ii

Evol ia politic a societ ii medievale a trecut prin cteva etape: constituirea monarhiilor feudale sec VIX, f rmi area feudal sec IX-XI, monarhia centralizat sec XI-XIII, monarhia st rilor sec XIII-XVI i monarhiile absolutiste sec XV-XVI. n cadrul monarhiilor absolutiste monarhul sus inut de or eni, intelectualitate, cler, rani i aristocra ia mic concentreaz sub autoritatea sa toate ramurile puterii: legislative, executive, militar-politice, juridic i chear religioas uneori (Anglia), statul sunt eu spunea Ludovic al XIV regele Fran ei 1645-1715, este expresia ce ilustreaz cel mai bine esen a absolutismului. Absolutismul este un rezultat firesc al evolu iei societ ii medievale, o expresie a dezvolt rii progresului i c ut rii acesteia. Necesitatea de schimbare ascensiunea or enilor, degradarea aritocra iei, dec derea bisericii, progresul economic au dus la instaurarea absolutismului. n acela i timp absolutismul a fost un factor decisiv n ntrarea societ ii medievale n etapa sa final de evolu ie, tendin a monarhului de control asupra societ ii, limitarea libert ilor or eneti, subordonarea bisericii, aparatului de stat birocratic, degradarea organelor administrative, controlul vie ii economice, v-or duce la izbucnirea revolu iilor burgheze sec XVII-XIX i sfr itul absolutismului dar i a societ ii medievale n general. n spa iul Romnesc acest fenomen (absolutismul) nu a fost att de pronun at din cauza domina iilor str ine Otomane , Ungare, Habsburgice, i Rus de i tendin e s-au observat la tefan cel Mare, Vlad epel, Ioan Vod cel Cumplit, Vasile Lupu.

4.Demonstreaz rela ia de interdependen medieval .


axist o strns

dintre puterea politic

i biseric n societatea

Puterea politic (statul) i biserica sunt dou institu ii fundamentale a lumii medievale. ntre aceste leg tura de interedependen , statul avnd nevoie de biseric pentru a- i asigura unge monarhii la domnie, face parte din

autoritatea, astfel clerul particip activ la via a politic consiliul regal sau sfatul domnesc n

rile Romne ti, i asum atribu ii diplomatice i juridice , asigur

provenien a divin a puterii, dar i particip activ la intrigele politice, deseori pretinznd la control asupra monarhului (Papii de la Roma se considerau seniorii a tuturol monarhilor catolici europeni. n acela i timp evolu ia bisericii avea nevoie de sus inerea statului. Biserica medieval apela la puterea polic pentru a r spndirea credin ei, pedepsirea necredincio ilor i ereticilor ( cruciadele sec XIXIII), asigur securitatea i inviolubilitatea averilor ecleziastice, ob inerea func iilor, (reforma sec XVI protestan ionismul), strngerea impozitelor, cre terea puterii economice a bisericii. n spa iul Romnesc se men ine acest tip de rela ii ntre biseric este mai pronun at dect n occident. Astfel cele dou institu ii pe parcursul epocii medievale, de i au existat i conflicte, au controlat i au asigurat reciproc autoritatea, puterea, averea i mpreun au ap rat i consolidat bazele acelei societ i. i stat dar suprema ia puterii politice

5.Demonstreaz medievale.

rela ia de interdependen

dinter f r mi area feudal

i r zboaiele

F r mi area feudal prezint o problem foarte important n epoca medieval , i n acest sens se poate de venit cu exemplul Fran ei. n epoca medieval , ea fiind divizat n mai multe regiuni, fiecare regiune avnd un conduc tor al s u. Adesea acest conduc tor, putea fi mai bogat i ca regele, n acest sens, logic ar fi, con tientiznd puterea sa att militar ct i economic , nu doreau s se supun regelui, avnd a sa armat , el putea intra n conflict cu regile, ceea ce provoca r zboaie interne, care sl beau statul pe plan extern, aceasta putea fi filosit de alte state, pentru a jefui ceva teritorii i a se mbog i i mai tare. Deci, cauza f r mi rii feudale, a fost autoritatea sc zut a regelui, organizarea administrativ a statului, proast , fiindc permitea prea multe liber i conduc torilor locali, ca efect au fost multiple r zboaie, nu doar n Fran a dar i n alte state, ca de exemplu Italia, Germania. Dup p rerea mea, un stat dezmembrat, este un stat slab, el trebuie s fie condus de un singur rege, autoritatea c rui s fie incontestabile, de altfel urmau s mai fie r zboaie.

Epoca modern 1.Demonstreaz rela ia de cauzalitate dintre doctrinele social-politice i democratizarea vie ii politice din sec. XIX-lea.
Secolul 19 este unul care a dat imbold, spre un progres spiritual, social, politic, etc. Datorit filosofilor remarcabili din Fran a i Germania, Voltaire, Nietzche, Kant, Schopenhauer,etc. care prin lucr rile sale, au scos n eviden cum ar fi un stat ideal, calit ile umane demne de urmat. Aceste prim vara

concepte i teorii au fost treptat analizate, apoi aplicate n practic , ndeosebi dup

popoarelor din 1848-1849, cnd statele sufer ni te schimb ri n sensul pozitiv al lucrurilor, i statele devin mai democratice, astfel acele revolu ii democratice ce au avut loc in toat europa, au fost organizate i sus inute de burghezi care avea ca unul dintre valori, tendin a spre cuno tin continuu. Deci, ca efect, al contribu iei marilor filosofi din europa, a fost schimb rile socia-politice cu caracter democratic ce s-a realizat in europa n secolul 19. Dup p rerea mea, aportul acestor gnditor n societate este foarte mare, fiindc ei au venit cu ceva nou, deosebit de ceea ce a fost in trecut, a fost actual timpul, i astfel ei au contribuit spre un progres. i progres

2.Demonstreaz rela ia de cauzalitate dintre revolu iile burgheze i sistemul social-politic din epoca modern .
Revolu iile burgheze au contribuit la abolirea vechiului regimului absolutist i formarea unei noi societ i bazate pe principiile libert ilor sociale. Una din prerogativele principale ale programelor revolu iilor au constituit: solu ionarea problemei agrare, unde r nimea dorea s se lichideze

dependen a i schimbarea statutului ei n cadrul societ ii. Burghezia a fost for a motrice a acestor revolu ii, ei fiind cointeresa i n proclamarea drepturilor i libert ilor politice, crearea condi iilor prielinice pentru manifestarea spiritului de ini iativ , care devine dorin a principal a revolu iei francez din 1789 i a revolu iei italiene, germane i franceze din 1848-1849. Schimb rile cu caracter politic, formarea regimurilor constitu ionale, extinderea libert ilor, a influen at seminificativ asupra consolid rii rela iilor burgheze i lichidarea nobilimii, dar i a clerului. Potrivit concep iei lui J. Locke eu consider c libert ile i drepturile omului n cadrul rela iilor sociale, au constituit baza programelor politice ale revolu iei burgheze.

3.Demonstreaz rela ia de cauzalitate dintre mi c rile na ionale din secolul al XIX-lea i afirmarea na iunilor europene.
n anii 1948-1949 n Europa au avut loc n ir de revolu ii burghezo-democratice, care au avut ca unul dintre prerogativele principale, afirmarmarea na ional , astfel a avut loc stabilirea unor noi state n limitele na iunii populate n acel stat. Democratizarea, libert ile, autoafirmarea, autodeterminarea era nu numai pentru persoan , dar i ntreg na iune. n aceste condi ii, se eviden iaz a a termeni ca patrie, patriotism, cet ean, na iune. Acestea reprezentnd un progres social considerabil. De i mi c rile revolu ionare au fost n bu ite n snge, totu i schimb ri s-au produs. Datorit acestora, secolul XIX se mai nume te secolul na iunile. Mi c ri na ionale de adev rat amploare vor avea loc la formarea statelor. . n rile Romne ti i cele Balcanice, aveau ca scop

eliberarea de sub jugul Otoman i Austro-Ungar. Personalit ile de execo ie Al.I.Cuza, C.Br tianu, N.B lcescu au contribuit semnificativ la afirmarea na iunii romne i eliberarea de sub domina ie p gn .n Italia afirmarea na ional a fost condus de Giuzepe Mazzini, G.Garibaldi, Camilo Cavour, avnd drept scop eliberarea de sub jugul austro-ungar i unificarea general i diplomat de excep ie a reu it s unifice ara, de i cu for rii. n Germania, Otto fon Bismark, n marea majoritate, nso a reu it.

Dup p rerea mea, revolu iile burgheze, au fost imbold pentru ca n continuare s se afirme popoarele i s formeze statele sale, cu a sa limb , tradi ii, obiceiuri.

4.Demonstreaz rela ia de cauzalitate dintre politica colonial a arismului i situa ia socioeconomic a Basarabiei n sec XIX-lea. Dup tratatul de pace de la Bucure ti din 1812, teritoriul dintre Nistru i Prut, este anexat de c tre Rusia arist . n anii ce urmeaz , n aceast regiune se realizeaz un ir de schimb ri, care au drept scop, de a transforma popula ia autohton loial fa de ru i. Astfel treptat se trece de la limba romn , la cea rus . Acest teritoriu cap t nume impropriu, numit Basarabia. Astfel, pentru a intensifica i mai tare acest proces de rusificare, in sudul Basarabiei, teritoriu numit Bugeac, sunt adu i coloni ti, precum, frencezi, germani, g g uzi, bulgari, ru i, ei erau foarte tare stimula i pentru a veni n aceste regiuni, fiind previlegia i de c tre Imperiul Rus, scutirea de impozit, de serviciu militar, acordarea a teritorii pentru trai. Astfel, a fost realizat i reforma agrar , care era mai mult dezvantajoas pentru moldovenii din Basarabia, din motiv c ei primeau de undeva 5 ori mai pu in teritorii dect cei veni i. Aceasta a fost o stagnare puternic a economiei, pe motiv, c oamenii care erau aici de secole, care tiau specificul agriculturii nu aveau posibilitatea de a produce mult, i plus la toate toat materia era vindut n Rusia, pe un pre mai mic. Deci, economia Basarabiei, a fost mult stragnat din cauza politici coloniale a arasmului care urm reau ale scopuri in acest teritoriu. 5.Demonstreaz rela ia de cauzalitate dintre revolu ia rus din 1917 i mi carea pentru autodeterminare a Basarabiei. Dup biruin a Revolu iei din februarie 1917 din Rusia, pe fundalul dezmembr rii Imperiului arist, se intensific i mi carea na ional a basarabenilor. Libert ile cu caracter democratic (libertatea cuvntului, ntrunirilor, asocierilor etc), ob inute n rezultatul revolu iei, au permis activizarea for elor na ionale romne ti din Basarabia. Activitatea Partidului Na ional Moldovenesc, constituit la nceputul lunii aprilie 1917, a conferit mi c rii na ionale din inut o tendin permanent de radicalizare a dezideratelor sale. Ele au evoluat de la revendic ri cu privire la ob inerea autonomiei. Astfel, ei primesc autonomie, mai apoi i independen fa de Rusia. Se formeaz Sfatul rii, el fiind parlament al Republicii Democratice Moldovene ti. Deci, in urm revolu iei ruse din 1917, Basarabia a avut ocazia, s - i determine singur soarta, astfel, ia formnduse ca stat independent fa de Rusia. 6.Demonstreaz rela ia de cauzalitate dinter politica promovat de Alexandru Ioan Cuza i abdicarea lui.
Aplicarea n practic de c tre Al. I. Cuza a amplului program de reformare a societ ii romne ti a ntmpinat rezisten a nver unat a reprezentan ilor marii boierimi. Aceasta, potrivit prevederilor electorale ale Conven iei de la Paris (1858), dispunea de majoritatea locurilor n Adunarea legislativ . n acelasi timp, creste nemul umirea reprezentan ilor aripii radicale a liberalilor, care considerau c nf ptuirea reformelor decurgea prea lent. n rezultat, s-a constituit o alian nefireasca intre aceste dou grup ri politice, cunoscut sub denumirea de "monstruoasa coali ie". Acestea nu erau dispuse si admit modificarea sistemului constitutionali n vigoare, de care Cuza era extrem de nemul umit din cauza refuzului Adunarii de a conlucra cu dnsul. Conflictul dintre domn i Adunare a culminat cu dizolvarea acesteia din urm la 2/14 mai 1864. Al. I. Cuza, n baza unui plebiscit, a desfin at regimul parlamentar, nlocuindu-l cu un regim autoritar i personal, fapt care i-a permis realizeze marile sale reforme. Aceasta a strnit i mai mult animozitatea celor doua grup ri politice ale "monstruoasei coali ii", care a pus la cale i a realizat r sturnarea domnului, la 11/23 februarie 1866.

Epoca contemporan 1.Demonstreaz rela ia de interdependen tendin ele de men ine a p cii n lume.

dintre activitatea organiza iilor interna ionale i

n lume s-au format un num r mare de organiza ii pentru a men ine pace, pentru colaborare ntre state i popoare, n anul 1984 existau 32 de origaniza ii mondiale dintre care cele mai importante, Nato, OSCEE, FMI etc. n rol important are ONU, ntemeiat n 1945 la ini iativa F.D.Roosvelt, scopul primordial avnd neadimiterea r zboiului, men inerea p cii, dezvoltarea rela iilor de pace i colaborare ntre popoare. Colaborare i cooperare interna ional pentru solu ionarea problemelor sociale, economice, politice pe cale pa nic . Astfel n cadrul ONU s-a creat c tile albastre, avnd ca scop men inerea p cii, nepermiterea interna ionaliz rii confilictelor, de separare a p r ilor opozante, exemplu Bosnia n 1999. Ac iunile pentru asigurarea p cii sunt de dou tipuri: globale i regionale. n func ional, opera iile de pacificare sunt de 2 tipuri. De men inre a p cii, supravegheaz condi iile ncheierii armisti iului i altelte, i de impunere for at a p cii, metoda implimentat n prezent i n Libia sau ca n Golful Persic n 1991 cu ajutorul for elor militare aliate cu acordul Consiliului de Securitate. n prezent, cele mai importante probleme cu care se confrunt organiza iile interna ionale este, terorismul, ob innd i succese, lichidarea lui Ben Laden liderul Al-Qaida i tendin a de a nl tura de liderul libian Gadafi 2011. Eu cred c cel mai mare minus n solu ionarea problemelor interna ionale, este faptul c statele supra-puteri rezolv conflictele adesea n interesul s u, cu scop de profit, spre exemplu Libia, care are z c minte de petrol i este atacat de for ele aliate democratice .

2.Demonstreaz rela ia de interdependen

dintre politica extern a URSS i creearea RASSM.

In vara anului 1924, anumite interese politice au determinat guvernul de la moscova s -si schimbe atitudinea fa de romnii transnistreni. Nu se urm rea ns emanciparea na ional i cultural a acestora, ci totul se f cea din interese i calcule politice. Cum Romnia s-a opus, n cadrul Conferin ei romno-sovietice de la Viena (martie 1924), categoric i definitiv preten iilor sovietice asupra Basarabiei, sovieticii si-au dat seama c trebuie s recurg la alte mijloace de agita ie, i ntre acestea cel ma i eficace le p ru s fie crearea unei republici moldovene ti n coasta Romniei cum tot din acela i motiv ei creeaz o Republic Carel n coasta Finlandei. La 29 iulie 1924 Biroul Politic al P.C din Rusia a hot rt "a considera necesar, mai nti de toate din ra iuni politice, eviden ierea popula iei moldovene ti ntr-o republic autonom special n componen a R.S.S. Ucrainene i a propune CC. al P.C din Ucraina s dea directive necesare organelor sovietice respective".In propunerile expuse n hot rrea CC. ,P.C (din Ucraina privind crearea R.A.S.S.M., aprobate de Biroul Politic al P.C din Rusia la 25 septembrie 1924 se specifica c "la organizarea R.A.S.S. Moldovene ti este necesar s se indice c hotarul ei de vest este hotarul de vest al Uniunii Sovietice", avndu-se n vedere pretinsul hotar pe Prut i Dun re.n hot rrea sesiunii a III-a a Comitetului Executiv Central din Ucraina, privind crearea R.A.S.S.M. din 12 octombrie 1924, grani a de vest a fost desemnat anume a a, ceea ce nsemna c U.R.S.S. nu renun ase la preten iile sale asupra Basarabiei.Astfel, prin crearea R.A.S.S.M., bol evicii au c utat s creeze o baz pentru agita iile lor Ideologice, s creeze un punct de seduc ie i atrac ie pentru romnii basarabeni. Noua alc tuire statal a fost conceput n a a fel, nct s constituie o ve nica amenin are pentru Romnia, "o suli n coasta Basarabiei" i, n ultim instan , un cap de pod pentru un eventual export de revolu ie n rile balcanice i ale Europei de SudEst.

3.Demonstreaz rela ia de interdependen dintre Noul curs a lui Roosvelt i SUA din criza economic . n 1929-1933 Sua sufer o criz economic profund , care a provocat necesitate de implicarea statului n procesele economice cu scopul evitar ii tulbur rilor sociale, astfel F.Roosvelt a propus introducerea n 1932 a noului curs , care a prev zut intensificarea proceselor de contopire a monopolurilor capitaliste i a statului, echilibrarea pagubelor, planificarea economiei, crearea locurilor de munc pentru a lichida omajul. Toate aceste m suri, au contribuit la restabilirea economic a SUA i lichidarea crizei economice. Dup p rerea mea, noul curs efectuat de Roosvelt a fost o solu ie foarte bun pentru lichidarea crizei economice i revenire la cursa normal . 4.Demonstreaz rela ia de cauzalitate dintre evolu ia vie ii politice din Romnia n perioada interbelic i regimul de autoritate monarhic a lui Carol al II-lea. Dup ce n anul 1923 se modific Constitu ia Romnia, conform modific rilor teritoriale care s-au realizat in urma trezirii con tiin ei na ionale. n anul 1926 se modific i Legea electoral . Conform noii legi, dac un partid ob inea cel mai mare num r de voturi (minim 40%), el ob inea 50% din mandate, cealalt jum tate fiind mp r it ntre restul partidelor, inclusiv i cel c tig tor, n raport cu procentul de vot ob inut la alegeri. Acest model de alegere a legislativului, a fost realizat cu scopul uneii stabilit i parlamentare, i a evita alian e, i alte nepl cere, ce s-ar putea reflecta asurpa vie ii sociale i politice ca urmare. Acest model a avut i ale sale dezavantaje, din cauza analfabetismului i din cauza lipsei de studii oamenii din mediu rural erau u or influen a i, acest proces electoral a fost i corupt. Astfel via a politic a fost una influen at n marea majoritate de rege, el fiind nuceleu puterii poltice in stat, iar partidele care veneau la putere, erau acelea care erau simptatizate de rege. Dup p rerea mea, Romnia este un bun exemplu n tendin a de a p stra regimul democratic, in compara ie cu alte state vecine, n care democra ia fiind foarte fragil , u or a fost inlocuit cu regime totalitare/autoritare. 5.Demonstreaz rela ia de cauzalitate dintre semnarea pactului Ribbentrop-Molotov i atacul german asupra URSS.
Dup ce vine n anul 1933 Adolf Hitler la putere, n Germania au loc schimb ri rapide, n sensul preg tirii de un r zboi sngeros, aproape tot bugetul statului, era concetrat pentru militarizarea germaniei, cre terii unei noi genera ii de oameni cu ideologia nazist . Astfel, spre apropierea anilor *40, Germania reu e te s anexe un teritorii din Cehia pe cale pa nic conform datelor unui referendum. ns pentru continuare, ea trebuia s se asigure c nu va fi atacat de alt for i foarte important din Europa, aceasta era URSS. Astfel, la 23 august 1939, n statele URSS i Germania, mini trii de externe Molotov i Ribbentrop semneaz un document, care prevedea neagresiune ntr-o perioad de 10 ani, i eventualile prelunguri ale acestui document dup necesitate, la acest document a fost anexat i un document, conform c rora Germania i URSS au mp r it sferele de influen din Europa. n acest Germania se asigur c URSS nu va ataca, i ia i va face planurile sale n Europa Occidental , iar pentru URSS are un timp de revan pentru a reu i s se narmeze pentru r zboi, care era inevitabil. Astfel, la 22 iunie 1941, Germania atac URSS. Dup p rerea mea, acest pact, a fost un pas strategic foarte important, fiindc o politic geopolitic gndit din toate perspectivele, este o politic corect .

6.Demonstreaz rela ia de cauzalitate dintre deport rile din 6 iulie 1949 din RSS Moldoveneasc i procesul de colectivizare a gospod riilor r ne ti individuale. Dup ce Basarabia a fost capturat de for ele sovietice dup cel de al doilea r zboi mondial, n acest teritoriu ncep un ir de schimb ri radicale n forma de oraganizare statal . Astfel, Basarabia, se impune denumirea de RSS Moldoveneasc , i se incepe formarea omului sovietic dup acel model, prezent deja in alte regiuni din URSS. Pentru a face aceasta mai rapid, oamenenii sunt deporta i, executa i, expropia i, rusifica i. Astfel, in Basarabia, deja trecnd peste foamea organizat din 1946-1947, a dat peste o alt nevoie, deport rile n mas organizate la ordinului lui Iosif Stalin. n noaptea de pe 5 spre 6 iulie in 1949, au fost depoarta i peste 35.000 de oameni. Astfel inspirnd o fric groaznic , c dac nu vor intra in colhozuri, vor fi deporta i in Siberia, i in iulie-august aceluia i an, colectivizarea a crescut de 2.2 ori, de la 32 la 72%. Cauza acestor deport ri, a fost introducerea fricii in spiritile oamenilor, i sporirea autorit ii regimului sovietic, astfel ca efect, a politicii efectuate, a fost sporirea colectiviz rii, intr-un timp poarte scurt. 7.Demonstreaz rela ia de cauzalitate dintre noua mentalitate politic i sfr itul r zboiului rece . Dup ce n anul 1985 Mihail Gorbaciov vine la putere n URSS, in URSS ncep un ir de schimb ri, care erau menit s ofere un caracter democratic uniunii. Terminarea r zboiului din Afganistan, glasnosti, mbun t irea rela iilor cu statele occidentale, au stat la baza unor schimb ri radicale, care au dat imbold statelor s - i proclame suveranitate, apoi independen a, i astfel, toate statele incluse in URSS, au c p tate independen , libertatea de gindire i de comportament. Astfel, acest efect, a fost numit in istorie ca noua mentalitate, precum, oamenii au inceput a gndi altfel, au avut accesul la mai mult informa ie, i aflarea unor adev ruri, ce nu era posibil pn atunci. n acest sens, odat cu destr marea URSS, la 1 ianuarie 1992, se pune cap t r zboiului rece, deja lumea nu mai era divizat n dou tabere, precum mai inainte. Cauza noii mentalit i, a fost necesitatea vital spre ceva schimb ri, pentru a nu aduce URSS la o stare i mai grea, precum era ea atunci cind a venit Gorbaciov la putere, ca efect, a fost destr marea URSS, fapt, ce este foarte mult criticat Gorbaciov pentru aceasta, ns s-a pus cap t r zboiului rece.

S-ar putea să vă placă și