Sunteți pe pagina 1din 1

Denumirea companiei: CUI: Adres[ sediu: Jud./Sect.: Persoan[ de contact: Nr. Reg. Comer\ului: Localitate: Tel.

: Fax:

Num[r de salaria\i ai companiei: Func\ia persoanei de contact: Societate romn[ cu capital privat Societate str[in[ multina\ional[ A se completa de c[tre angajator! Societate romn[ cu capital de stat Altele

Tip loc munc[: Societate financiarbancar[ Societate bugetar[

ADEVERIN|{ DE VENIT
Nr. `nregistrare: _______________ Data:_____________
Z Z L L A A

Compania , Dl./Dna. este salariat([) al societ[\ii noastre din data de p]n[ la data de drare brut de
Z Z L L A A

prin reprezentan\ii s[i legali, adeverim prin prezenta c[ CNP: `n func\ia de


Z Z L L A A

angajat pe durat[:

nedeterminat[

determinat[

av]nd un salariu lunar de `nca

=i un venit pe ultimele 3 luni `ncheiate de: _______ / 20___ _______ / 20___ _______ / 20___

I. Venit brut lunar realizat (lei) (inclusiv bonusuri =i comisioane din v]nz[ri, prime, ore suplimentare, g[rzi, stimulente etc.) II. Venit net lunar `ncasat (lei) (inclusiv bonusuri =i comisioane din v]nz[ri, prime, ore suplimentare, g[rzi, stimulente, norm[ de hran[ etc.) Salariatul beneficiaz[ de bonuri de mas[ DA NU `n valoare de
A A

Lei.

Salariatul nu este este din data de Z Z L L Salariul este grevat de re\ineri lunare/cesiuni/popriri

`n concediu de maternitate / cre=tere a copilului. NU DA

Valoarea lunar[ a re\inerilor este de Lei, motivul re\inerilor fiind: Prezenta adeverin\[ serve=te la ob\inerea unui produs de creditare oferit prin / de Credit Europe Bank (Rom]nia) S.A., solicitantul put]nd avea calitate de `mprumutat, codebitor sau girant. Prin semnarea prezentei Adeverin\e de venit ne asum[m `ntreaga responsabilitate cu privire la datele men\ionate `n prezentul document =i confirm[m c[ persoanele semnatare angajeaz[ r[spunderea noastr[ cu privire la realitatea informa\iilor cuprinse `n prezenta.

SEMN{TURILE REPREZENTAN|ILOR COMPANIEI * Nume `n clar: Func\ia: Semn[tura =i =tampila:


*

Nume `n clar: Func\ia: Semn[tura:

Persoane autorizate: Director General, Director Economic, Contabil +ef, Director Adjunct, Director Financiar, Director Resurse Umane, +ef serviciu Contabilitate, Societate de contabilitate, Asociat, Administrator.

ATEN|IE! Pentru orice modific[ri sau =ters[turi pe Adeverin\a de venit este necesar[ confirmarea acestora prin =tampil[ =i semn[tur[ din partea angajatorului.

Evaluare