Sunteți pe pagina 1din 6

UNIVERSITATEA FINANCIAR BANCAR BUCURE TI

EXAMEN

RISCURI ALE ECONOMIEI MONDIALE

Referat: Decapitalizarea sistemelor financiare na ionale i concentrarea capitalului financiar la scar mondial n mna unor organiza ii suprastatale.

GAFAR PETRU CLAUDIU GRUPA III, AN II, MASTER

2012

RISCRURI ALE ECONOMIEI MONDIALE Referat: Decapitalizarea sistemelor financiare na ionale i concentrarea capitalului financiar la scar mondial n mna unor organiza ii suprastatale. Criza mondial a capitolului financiar bancar la scar interna ional care a debutat n S.U.A. cu c derea sistemului de credit ipotecar (b ncile Wells Fargo,Fanny Mae) i a sistemului de credit investi ional, materializat prin falimentul r sun tor al nu mai pu in cunoscutei b nci americane Lehman Brothers. C derile survenite ca un adev rat oc n lan exprimat prin scurtcircuitarea sistemului financiar bancar blocat prin deficitul masiv de lichiditate ale b ncii federale a S.U.A., FED (Federal Reserve), cu efect postmerg tor prin falimente sau blocaje cel pu in la fel de zgomotoase i celebre ale unor entit i conglomerate financiar bancare ca: Merrill Lynch, J.P. Morgan, Chase Manhattan, CitiBank, Wells Fargo sau Bank of America. Ca episoade subsecvente ale declan conectat pe linia de capital investi ional american rii crizei financiar bancare i ale i de credit ntreaga economie sistemului ipotecar de credit din ultimele 2 trimestre 2007 i nceputul 2008 au cu deficien e majore i falimente ale unor grupuri economico-

industriale de miliarde de dolari i zeci, chiar sute de mii de angaja i concedia i (vezi cazurile General Motors, Chrysler, Enron, Wachovia, etc. ) nc odat , dac mai era necesar att n America (S.U.A., CANADA), dar i n EUROPA, Asia, America de Sud i chiar AUSTRALIA, s-a demonstrat c dolarul, euro, sau yenul, etc. (moneda na ional capitalizat sau cau ionat prin sistemul rezervelor din b ncile centrale FED, British Nat. Bank, Bundesbank i extrem de eficient coordonat de Banca Reglementelor Interna ionale cu sediul n Basel Elve ia) alc tuiesc un edificiu
2

mult mai solid i mai coerent

structurat dect sistemul bancar (al b ncilor, societ ilor de asigur ri, fondurilor de investi ii sau al societ ilor financiare de credit ipotecar) cu obiective bine individualizate dar cu o baz extrem de instabil , fragilizat n mod continuu de volatilitatea extrem a capitalurilor, de instabilitatea cota iilor i supraaprecierea activelor ce au generat n cazul unor reevalu ri i reinterpret ri mult mai drastice, surpriza umilitoare a reducerii echivalentului de capital solvabil la o marj de 20 30 % din aprecierile ini iale. irul lung al falimentelor n sistemul bancar a cuprins i Europa, cu obiective de prim rang ca Royal Bank of Scotland, Barings n Marea Britanie, Groupe Societe Generale sau Credit Agricole n FRAN A, concerne financiar bancare Fortis sau KBC n Belgia Benelux, grupurile de asigur ri Apotheken AG, sau de reasigur ri- Munich Re - AG n Germania dar care, prin interven ia concertat a fondurilor de stat (bugetele na ionale n acest caz orientate de interven iile hot rte ale guvernelor U.E.), au reu it s se salveze. n urma acestor evenimente necalculate, prin asumarea politicilor sociale de stat ale niciodat rilor membre U.E., pe baza unui descoperit de cont extrem de p gubos, ce s-a generalizat la scara ntregii Europe mai divizat ca i care a produs criza pn la cataclism a monedei unice europene, euro, conceput n perioada nceputului de mileniu 1999 2000, dar cu anse irepetabile de default... ri mai pu in stabile economic i cu un pasiv negativ al datoriei suverane (intern i extern ) n cifre ce dep esc unitatea de 100 % fa de PIB ca Grecia n primul rnd, Portugalia, Spania, Irlanda, Italia, dar chiar Fran a i Belgia r mn nghe ate i la mna efectiv a creditorilor interna ionali ca F.M.I., B.C.E., Banca Mondial sau I.C.F. n pofida m surilor drastice solicitate de organisme (organiza ii geopolitice transna ionale financiare i de orientare economico politic ) sunt impuse m suri draconice de restrngeri i comprim ri retroactive bugetare i de politici sociale ce declan eaz fenomene de protest n mas de o amploare
3

nemaiv zut

ca n Grecia, Italia, Spania, Anglia, Fran a

i chiar S.U.A.

(mi carea de exit a bancherilor de pe Wall Street.). Cu toate aceste m suri, se pare c Grecia nu va putea fi salvat de un faliment suveran generalizat i nici Italia, Spania i Portugalia nu sunt departe. Politicile i agen iile interna ionale de rating, cu prec dere Standard & Poors, Moodys`s, dar i Fitch Ratings depuncteaz defavorabil n mas 10 europene de la punctajul maxim AAA sau AA+, cu una sau dou ri trepte

succesive, cum ar fi Fran a, Belgia, Finlanda, Italia, Austria. Chiar i SUA au fost retrogradate la sfr itul lui 2010 i ianuarie 2011, de Standard & Poors de la AAA la AA+. De fapt depunctarea Austriei i implicit a politicii monetare, a dobnzii de refinan are a b ncii na ionale austriece de la VIENA modific i statusul de abordare al b ncilor mam pentru principalele b nci austriece de pe pia a romneasc , Raiffeisen Bank AG i Erste Bank BCR. n acest sens au existat i solicit rii directe din partea pre edintelui ROMNIEI fa al celor dou b nci de pe pia a romneasc . Fa de politicile na ionale n Europa, S.U.A., CANADA, Asia, cu girul populist al guvernelor, organismele financiare interna ionale care protejeaz rezervele financiare de avu ie ale ntregii planete (FMI, BANCA MONDIAL , BANCA CENTRAL EUROPEAN , BANCA DE DEZVOLTARE INTERAMERICAN , BANCA DE DEZVOLTARE AFRICAN ) impun noi linii de austeritate i ajustare a resurselor bugetare cu direc ionare social , pentru stabilizarea cuantumului datoriilor suverane, generatoare de instabilit i i crize la nivel na ional i continental. n acest sens ca un adev rat corolar al acestei sus ineri (diserta ii), vin noile linii politice de ncadr ri fiscale i bugetare europene, convenite sub impulsul Germaniei i al Troicii Europene (Germania, Fran a i Comisia Europeana) ale U.E., de aderare la Pactul de Stabilitate Fiscal n ntreaga de un posibil exit

Uniune, pact sus inut pe deplin i de Pre edin ia Romniei prin pre edintele Traian B sescu. n baza condi iilor primordiale de disciplin financiar impuse prin acest pact: a) Deficit bugetar de sub limita de 3% din PIB; b) Nivelul datoriei na ionale suverane (intern din nivelul PIB ; c) Un sistem extrem de eficient de colectare a taxelor i impozitelor cu monitorizarea continu a unor state deficitare n acest sens (cum ar fi Grecia, Spania, Italia sau Portugalia) n curnd acestor rigori economico-bugetare, Romnia i etaleaz un stadiu excelent de prezen financiar fiscal ca membru U.E., cu o cre tere economic de 2,4- 2,5% i o infla ie sustenabil de 3,9-4,2% n 2011, un deficit bugetar de 2,9-3% ce ndepline te condi iile Pactului de Stabilitate Fiscal al U.E. i cu cel mai sc zut nivel al datoriei suverane de doar 31-32% din PIB, avnd totodat cel mai sc zut nivel al datoriei externe/cap de locuitor din ntreaga Europ . Toate aceste rezultate sunt o consecin economico financiar a reu itei coordon ri din politica a Romniei, ce a ncununat eforturile continui de i extern ) de maximum 60%

mic orare a ecartului de deficit fiscal i financiar duse de Guvernul Romniei, Ministerul Finan elor i Banca Na ional a Romniei n ultimii 3 ani. Acest status ne consolideaz pozi ia de aspirant la intrarea n spa iul Schengen i adoptarea Euro ca moned unic n Romnia n perioada 20152017. Toate aceste aspecte ale cre terii gradului de ndatorare al dezvoltate ( S.U.A., Canada, Japonia, rile membre U.E.), fa rilor de organismele

financiare interna ionale ca F.M.I., I.F.C., Banca Mondial , B.C.E., etc. prin emiterea de obliga iuni, bonduri de trezorerie, bonuri de tezaur n descoperit de cont, au vizat sus inerea nereal i p guboas a unor programe de asisten ri (n special social , programe de direc ionare strategic militar a acestor
5

S.U.A.

rile U.E.) ct i a unor politici de men inere a standardelor rilor membre al G7 i G20, cu

economico sociale prin aloca ii de buget ce nu au mai putut continua. Prin cre terea gradului de ndatorare al niveluri ale datoriilor suverane ce au dep it chiar 100% din PIB ( cum este chiar cazul S.U.A., Belgiei, Italiei, sau chiar Fran ei) au fost impuse m suri drastice de reducere al fondurilor sociale i cre teri ale nivelului de impozitare i categoriilor de taxe, ce au dus la manifest ri vizibile de nemul umire, ct i o redispunere a bog iei i resurselor economico-financiare pe ntreg globul. n acest sens s-a observat redispunerea i angajarea geopolitic a influen elor economico-financiare ale grupurilor G20, ASEAN, ASIAPACIFIC sau BRICS ca manifest ri ale reorient rii organiza iilor financiare mondiale de a poten a i ncuraja dezvoltarea resurselor socioumane cu linii de capital i investi ii tehnologice i industriale ce au creat surse enorme de beneficii i capitalizare n ASIA, AMERICA DE SUD sau AFRICA DE SUD i AUSTRALIA. n Romnia ultimilor 10 ani politica economico-financiar este atent monitorizat i am putea spune chiar dirijat financiar i fiscal prin liniile de i B.C.E., iar investi ional de Comisia European din credit i ajust rile structural financiare prin alocarea intit a resurselor de F.M.I., Banca Mondial partea U.E. i Banca European de Investi ii.