Sunteți pe pagina 1din 481

Dulap pentru depozitarea lenjeriel. Perne de diferite dtmensiuni, pentru pozilionarea unor segmente ale corpului.

Cearsafuri, prosonpo pentru acoperirea pacientului in timpul ^edmlei de masaj. Cuier pentru hainolo pacientului Cantar. ChtuvetA (spalarea pe maini inainle $i dupa fiecare jedinja oste obligalorie). Grup sanitar $1 cablni de du$ {utllizate atat de maseur,

cat ?i de pacieni}

IL MAS A JUL RE0IIN1I I.O.M BOSACRALE SI COCCIGIENE


Dellmllare zonali

In partea inlerioara, zona lombara esle delimitate median de partea distala a vertebral U, i bilateral de crestele iliace. iar In partea superioara. este delimitate median de partea proximata a vertebrei L, iar bilateral de rebordul ultimei perechi do coaste. In partjle laterale, zona este delimitate de hniile subaxilare mediane ale trunchiului. In cazul In care se prelucreaza regiunea lombosacrococcigiana, delimilarea in partea inferioara se face prin linia orizontala imagmara care trece pe la nivelul par|ii inferioare a ultimei vertebre coccigiene.
Descriere anatomies Oase: cinci vertebre lombare, cinci vertebre sacrale sudate intre ele (osul sacru), irei sau patru vertebre coccigiene sudate intre ele (osul coccis) sj oasele iliace. Mu$chi:

TABEW L mi

MugchiORIGINSINSERTIE1234Iliocostal - partea lombara- Pe croasta uiaca- Pe apofoeie transverse lombare Pe unghiul uiiimelor 6-11 coasteMuKltlzl- Pe apoftza transversa Pe apofiza spinoasa a vertebrek" 3 si 4 lombareIniemansveraallMarele dorsalPc creasta *aca - Pe apofi2ee spinoase ale vertebrelw lombare- Impreuna cu tendonul rotunduiul mare. In san-(ut mterOibcrcular al tiume-rusulul Ridta toiaceie {cand punciul fix esle pe humerus)Pairalul lombelor- Pe parole tolerate ale CQloanei lombare- Pe terete iiiocoslalo ver-ticale ce pornesc de pe creasla lliaca si liga-menlui Ililombar - Pe fibrele iliolransversale - Pe flbrele costotransver---. - inCina coloana lombara de panea lor (cand punciul hx esle pe basin) - Esle un muschi cxplralor - inciina bazinui pe panea sa (cand fa punci fix pe iwace) - Men;ine Irunctiiul in reditu-dino

1 Sacrospinal

2 - Portiunea inferioarS cu c-yino pe sacai i creasta ii*ca - Pe losa ilisca externa - Pe creasta daca poste-rioars - Pe lala posteroinfen-oaia a sacrului si
ro-ci=i. ...

Sacrolombari Fesierul mare

Pe maiglrea externa - Extensor aJ coapset - Rotate externa a imtei asp*c - AMuctOf - Adductor

Festetul mlJlQCiu

- Pe losa IliacS xtQfna - PC cieasta iliaca (ce* 3 anteiioare)

- Pe marele trohanler -faia externa

Abductor al coapsel - Rolal interna - IndinS bazlnul unilateral FtccteazS coapsa (din cflosta-tiS'H la Tnccputul rniscarii)

Articulapi:

a) Articular mobile: articulaliile inlervertebrale dtntre T12-L| L'i-U, Lj-U, Lj-U, b) Articulatii fixe: arliculaliile intervertebrals sacrale $r coccigiene. articulatia dintre osul sacru $i coccis i articulaliile sacroiliacs. In partea inferioara, zona este delimitata de plicile fesiere. iar Tn partes superioara median de vertebra T5 sj bilateral de perechea de coaste 5 (sau, Tn anumile afec(iuni. pana la nivelul median vertebra C7-T1 i bilateral de rebordul primei perechi de coaste). Latero-tateral. zona este delimitata de linia mediana laterals subaxilara sj trohanterul mare.
Delimitare regionali

A. MASAJUL - ORDINEA ! TEHNICA DE PRELUCRARE A L1NIILOR Pozitfa pacientului: Tn decubil ventral, cu mainile pe langa* corp i Tn usoara abductfe. cu sau fara perna sub abdomen, cu sau fara rulou sub articulatia gleznei. Pozi[ia maseurului: in ortostatism. lateral in slanga pacientului.

Pozijia pacicntului si a maseurului nu se descrie la fiecare manevra, ci numai cand se schimbS. Fiecare manevra (cu formele ei) se repela de 3-5 ori, pe aceeasj linie ?i Tn cadrul acelorai limite (in funcjie de diagnostic). In cadrul acestei regiuni, se executa masajul zonal pe coloana lombara, manevrele pe care se pune accentul fiind gelulrea i fricliunea.
1. NETEZIREA a. Netezirea cu douA m$mi

Linia 1 - paravertebrals. Poztya maseurului: Tn ortostatism, cu $oldul drept la nivelul coapsei stengi a pacieniuiui i cu piciorul stang uor In fat,a. Fata palmara a mainilor se fixeaza la nivelul plicii fesiere (mana dreapta, paravertebral dreapta i mSna stanga. paravertebral stanga). cu degetele orientate spre cap. Urmarind cu policele sanjurile paravertebrale, se executa netezirea pana la nivelul lui T:. sau T(. de unde se aluneca pu(in In lateral. Se revine sj se reia. (fig. 11.41) Netezirea cu doua maini se poate executa si unilateral, cu mana dupa mana. intre acelea$i limite.

Fig. 11.41 - Netezirea paravertebrals cu Coua maini

Linia 2 - latero-laterala. Mana dreapta se \ fixeaza pe oldul drept ?i mana stanga pe oldul stang (cu varful degetelor oriental spre axilS). Urmannd liniile subaxilare mediane ale trunchiului, se executa netezirea pana la nivelul perechilor de coaste 5-6. De aici, se aluneca pe omoplar,!, Imbracandu-i, iar de la partea superioara a acestora. se aluneca cu ambele maini spre coloana. patrecandu-le la nivelul vertebre! C 7 . Se revine si se reia. (fig, 11.42) Fig. n.42 - Netezirea laieroiateraB cu dova maini. b. Netezirea cu doui degete (paravertebral*)

Fata palmara a mainii dtepie este sus-zendatd la niveM coccisulu), cu indexul pe --I'Hul paravertebral siang si cu mediusul pe santul paravertebral drept (cu vartul oriental spre cap). Se efectueaza netezirea paraver-;ebralfl pana la niveiul lui T4 sau T,. Se revine 91 se reia (fig. II 43) Aceasla netezire so poate executa si cu mana dupa mana. In aceiasi mod $i in aceleasi Itmite.

ng. H.43 - Netezirea paravertebrala cu doufl degete

c. Netezirea cu patru degete fintercostala) Pe henvtoraceto drept

Pozltia maseurului: In ortostatism. cu sold u I stang la mvelul umarului slang al pacientului. cu piciorul drept usor in fata (spre regiunea lombara). Fa(a palmara a mainii slangi se pozilioneaza la niveiul vertebrelor TyT^ . cu degelut 5 printre perechea de coaste 9-10, degetul 4 print re perechea do coaste 10-11. degetul 3 printre perechea de coaste 11-12. iar indexul pe rebordul ultimei coaste (cu vfirful onenlal spre linia subaxilara mediana dreapta). Se efectueaza netezirea. incepand de la Tiusculatura paravertebrala. pana la inia subaxilara' medians. Se revine si se reia. Fata palmara a mftinii stangi se pozi|ioneaza po hemiloracele stang, la niveiul vertebrelor Ts-Ti?, cu degetul 5 pe rebordul ultimei coaste. degetul 4 printre coastole 12-11. degetul 3 printre coastele 11-10 51 degetul 2 printre coastele 109 (cu varful oriental spre linia subaxilara mediana) Se efectueaza netezirea. incepand de la Tiusculatura paravertebrala. pana la lima subaxilara Se revine $1 se reia
d. Netezirea sub forma de romb Pe hemitoracete stAng

Pozitia maseurului: In ortostatism^ In dreptul regiunii lombare, oriental cu lata spre aceasla.

Paima dreapta se lixeaza la niveiul articula(iei sacroiliacs stangi. cu degetele onentate spre coccis Mdna stanga se suprapune peste degetele mdirui drepte. Urmannd cu degetele creasta iliaca. se efectueaza netozirea. pnn iragerea mamilor. pana la linia ax tiara mediana stanga La acesi nivel. se rotesc pal mete cu fata spre rebordul ultroei perechi de coaste a hemitoracelui slang, de unde se contmua netezirea cu degetele. pnn
Iragere. pe rebordul ultimei coaste. pana la nivelul articulaliei costovertebrale Ti* Apoi. se schimba pozii,ta paimekx. cu faja spre rebordul ultimei coasie a hemitoracelui drepl, si se continua netezirea cu degetele. prin tragere. pe rebordul ultimei coaste, pana la linia axilara dreapta. De aici, se intorc palmele cu fata spre muchia crestei iliace $i se continua netezirea pe aceasia, pana la articulajia sacroiliacs, unde se incheie rombul. Se revine 1 se reia. e. Netezirea sub forma de pieptene Pozijia maseurului: in ortostatism, cu soldul drept la nivelul coapsei stangi a pacientuiui si cu piciorui stang usor inainle. Partea dorsala a mainilor se fixeaza la nivelul plicii lesiere (mana dreapta. paravertebral dreapta si mana stanga. paravertebral stanga). Se efectueaza netezirea. pnn derularea dogetelor pe musculatura fesiera si paravertebrals, pana la nivelul lui T s sau T. Se revine si se reia. Se intercaleazd netezirea cu doua maini (paravertebrald si lateroJateraia) si se trece la framantat 2. FRAMANTATUL a. Frimtntatul cu o manS - Pe hemibazmul si hemitoracele drept Linia 1 - paravertebrald. Mdna dreapta se fixeaza sub nivelul plicii lesiere drepte. cu poli-cele pe sanlul median paravertebral dreapta. iar cu indexul si celelalte degete pe partea latero-extema a musculaturii paravertebrale. Se efectueaza frdmdntalul. apasand cu policele in jos Si usor in lateral (pentru a nu aluneca peste muschr). iar cu indexul, ajutat de celelalte degete. se aduna musculatura Fig. 1.44 - FtamAnMU O mana pe spre police si se prelucreazd Urmarind cu limile indicate pe fesd. se continua htmlMztnul drepl - IrM framdntatui pe musculatura paraverte- 1 (paravertebrala). braia. pdna la nivelul lui T* sau Ti Se revine si se reia. (fig II.44) Linia 2 - medtana. Mdna dreapta se fixeazd sub nivelul plicii lesiere, cu varful policelui oriental in sus $j spre marginea latero-extema a musculaturii paravertebrale, tar cu varful indexului si al celortalte degete oriental in sus si spre linia subaxilara mediana a trunchiului (intre deschiderea acestora se afia linia imaginard care une$te varful inferior al omoplatului cu plica fesiera). Urmarind liniilo indicate, se efectueaza framantatul

(adunanrj concomitant cu policeie 51 indexul. ajutat de ccielalte degete) pe fesa i. Tn continuare, pe zona lombara si loracaia, pana la varful inferior al omoplalului. Se revine i se reia. Linia 3 - subaxilara. Palma mainii dreple se fixeaza la niveiul irohanierului mare, cu policeie deasupra liniei medians subaxilare. orienlal cu varful spre varful inferior al omoplatului. iar cu indexul si

Fig. 11.45 - Framamatul cu o mana pe hemibazinol dtopl - l>m

celelalte degelo sub lima axilara mediana. cu varful onenlal spre partea anlerioara a axiiei (Tnire deschtderea acestora se alia linia care uneste axila cu irohanterul mare). Se executa iramamatul (adunand concomilenl cu policeie si mdexul) pe zona lombara si loracald. pdna in apropierea axiiei. Se revine si se reia. (fig. 11.45)
- Pe hemibezinul si hemlloracele st;mg Linia 1 - paravertebrals. Palma mainii dreple se fixeaza sub plica fesiera stanga, indexul s,i celelalte degete pe santul median paravertebral, iar policeie

pe partea latero-exlerna a muscuiaturli paravertebrale. Se efectueaza framantatul. apesand cu indexul pe santul paravertebral si usor in lateral (astfel incat sa nu alunece pe muschi). iar cu policeie se aduna musculatura fesiera spre index. Urmannd liniile indicate, se continua pe musculatura paravertebrala, pdna la niveiul lui Ts sau T, Se revine si se reia. Linia 2 - mediana Palma mdinii drepte se Fixeaza sub plica fesiera. cu varful indexului si al celortalte degete onentat in sus si la margmea externa a musculaturii paravertebrale. iar cu varful potcefui onentat in sus s> Spre Imia axilara mediana (inlre deschiderea acestora aftandu-se linia imaginara care une$te vftrful omoplatului cu plica fesiera). Urmdrind liniile indicate, se efectueaza framantatul (adunand concomitent cu indexul si policeie) pe fesa si, in continuare, pe zona lombara si loracaia, pana la varful inferior al omoplatului. Se F| revine si se reia. (fig. 11.46) 9- "46 - Framamaiul cu o mana pe
hentibazinul slang - lima 2 (medlena).

Linia 3 - subaxilara. Palma mainii stangi se fixeaza la niveiul trohanterului mare, cu policele deasupra liniei mediane subaxilare. oriental cu varful in sus, spre varful inferior al omopiatului.

Fig. 11.47 - Framfintatul CU 0 mana pe ricmi-Dazinul stang - fenia 3 (subaxilara).

iar cu indexul si celelalte degete sub linia axilara mediana, oriental cu varful spre partea anterioara a axilei (Tntre deschiderea acestora aflandu-se linia axilara care se unete cu trohanterul mare). Se efectueaza framantatul (adunand concomi-tent cu policele si indexul) pe zona lombara si toracala, pana in apropierea axilei. Se revine si se reia. (fig. 11.47) Se intercaleaza netezirea cu doua maini (paravertebrala si latero-laterala) si se trece la framantatul cu doua maini. b. Framantatul cu douS maini
- Pe hemibazinul si hemitoracele drept

Pozitia maseurului: in ortostatism, cu fata la regiunea de tratat Linia 1 - paravertebrala. Palma mainii drepte se fixeazS sub plica fesiera dreapta, cu policele pe san(ul median paravertebral dreapta, iar cu Indexul si celelalte degete pe partea latero-extema a musculaturii paravertebrals, mana stanga fiind oglinda mainii drepte. Se efectueaza framantatul pe fesa\ apasand cu policele Tn jos si usor in lateral (pentru a nu se aluneca peste mu?chi), tar cu indexufite, ajutate de celelalte degete, se aduna musculatura spre police si se prolucreaza. Urmarind liniile indicate, framantatul se continua pe musculatura paravertebrala. pana la nivelul lui Ts sau T, Se Fi9' M - Framantatul cu doua main, pe revine si se reia (fig. II.48) bamibazmul drept linia 1 (paravertebral. Linia 2 - medians. Palma mainii drepte se fixeaza sub plica fesiera, cu varful policelui oriental in sus, spre marginea latero-laterala a musculaturii paravertebrale, iar cu varful indexulul si al celorlaite degete oriental in sus, spre linia subaxilara mediana a trunchiului (intre deschiderea acestora aflandu-se linia imaginara care une?te varful inferior al omopiatului cu plica fesiera). mana stanga fiind oglinda mSinii drepte. Urmarind liniile indicate, se efectueaza framSntatuI (adunand concomitent cu policele i indexunie)

pe fesa. si, in continuare, pe zona lombara si toracala, pana la varful interior a) omopiatului Se revine si se reia. Linia 3 - subaxilara. Mana dreapta se fixeaza la nivelul trohanterului mare, cu policele deasupra liniei mediane subaxilare. orientat spre varful inferior al omopiatului, iar cu indexul 51 celelalte degete sub linia axilara mediana. cu varful orientat spre partea antenoara a axilei (intre deschiderea acestora aflandu-se linia care uneste axila cu trohanterul mare), mana stanga fund oglinda mamii drepte Se executa framaniatul (adundnd concomitent cu pohcele si indexurile) pe zona lombara 1 toracala. pana In apropierea axilei. Se revine si se reia - Pe hemibazinul si hemitoracele stang Linia 1 - paravertebrala. Palma mamii drepte se fixeaza sub plica fesiera stdnga, cu mdexul si celelate degete pe sant,ul median paravertebral, iar policele la nivelul party latero-externe a musculaturii paravertebrale. mana stanga fiind oglinda mamii drepte. Se efectueaza framantatul. apasdnd cu indexurile pe sanbji paravertebral 51 usor in lateral astfel incit sa nu se akinece pe muschi). iar cu pohcele se aduna musculatura de pe fesa spre index. Urmannd knirle indicate, se contmud framantatul pe musculatura paravertebrald, pana la nivelul lui Ts sau T,. Se revme si se reia Linia 2 - mediana. Palma mainii drepte se fixeaza sub plica fesiera. cu vdrful indexulul si al celorlalte degele In sus si la marginea externa a musculaturii paravertebrale, iar cu vdrful policelui orientat in sus si spre linia axilara medians (Intre deschiderea aceslora afiandu-se linia imaginara care uneste varful omopiatului cu plica 'esic.i' mana stanga fiind oglinda mainii drepte Urmannd liniile indicate, se efectueaza 'amdntatul (adunand concomitent cu indexurile si policele) pe fesa si. in continuare, pe zona lombara si toracala. pana la varful inferior al omopiatului. Se revine si se reia. Linia 3 - subaxilara. Palma main* stangi se fixeaza la nivelul trohanterului mare, cu policele deasupra liniei mediane subaxilare. orientat cu varful in sus, spre varful inferior al omopiatului. iar cu indexul si celelalte degete sub linia axilara. cu varful orientat spre partea antenoara a axilei (intre deschiderea acestora aflandu-se linia axilara care se jnesle cu trohanterul mare), mana dreapta '<nd oglinda mainii stangi Se efectueaza ''dmanlatul (adunand concomitent cu policele si mdexunle) pe zona lombard $ toracala. pna In apropierea axilei. Se revine i se fi reia. (fig. 11.49) 9" Fiamanlaiut cu doua maini pe hemibazinul stang - linia 3 (subaxllanft). Se intercaleaza netezirea cu doua m&ni {paravertebrala si latero-laterala) si se trece la framantatul in contratimp.
c. Framantatul in contratimp

Pentru aceasta forma de framantat, pozitia pacientului. a maseurului si a mainilor acestuia, precum sj liniile cu iimitele lor sunt aceleasi ca la framantatul cu dou maini. Tn anumite situatii (in funcjie de diagnostic), se efectueaza i framantatul cu coatele pe regiunea fesiera. Dupa framantatul in contratimp, maseurul T$i schimba pozitia cu soldul drept la niveiul coapsei pacientului. Se executa netezinle specifice si se trece la framantatul sub forma de geluire. d. Geluirea Framantatul sub forma de geluire. ca si frictiunea sunl manevre importante Tn cadrul masajului zonal lombosacrococcigian.

dreapta este suspendata sub niveiul coccisului. cu indexul pe santui paravertebral stang, iar cu mediusul pe an(ul paravertebral drept la niveiul coccisului. Se executa geluirea pe santunle paravertebrale. pana (a niveiul lui T5 sau T,. Se revine si se reia. (fig. H.50)
Fig. H.50 - Geluirea paravertebrals cu doua degete.

Geluirea cu doua degete Mana

Mana dreapta este suspendata sub plica fesiera dreapta, cu degetele pe plied. Se executa geluirea pe fesa t. Tn continuare, pe musculatura paravertebrals dreapta. pana la niveiul lui T& sau T,. Se revine si se reia. MSna dreapta este suspendata sub plica fesiera stSnga, cu degetele pe plica. Se efectueaza geluirea pe fesa si, in continuare. pe musculatura paravertebrala dreapta, pana la niveiul lui Ts sau T,. Se revine si se reia.
- Intercostal Pe hemitoracete drept

Geluirea cu patru degele - Pe musculatura paravertebrala

Pozitia maseurului: tn ortostatism, cu soldul stang la niveiul umarului slang al pacientului, cu piciorul drept usor Tn fata (spre regiunea lombara). Fa\a palmara a mSinii slang! se fixeaza la nivelul venebrelor TVT1?, cu degetul 5 prinlre coastele 9-10, degelul 4 printre coaslele 10-11. degetul 3 prinire coastele 11-12. degetul 2 pe rebordul ultimei coaste (cu varful orientat spre linia subaxilara mediana dreapta). Urmarind spaliile intercostale, se efectueaza geluirea, incepand de la musculatura paravertebrala, pana la linia subaxilara mediana. Se revine si se reia. Faja palmara a mainii stangi se fixeaza pe hemitoracele slang, la nivelul vertebrefor Tyi^. cu degetul 5 pe rebordul ultimei coaste. degetul 4 printre coastele 12-11, degetul 3 printre coastele 11-10 si degetul 2 printre coastele 109 (cu varful oriental spre linia subaxilara medians stanga). Urmarind spaliile intercostale, se efectueazS geluirea, incepand de la musculatura paravertebrala stanga. pana la linia subaxilara. Se revine si se reia. Pozi(ia maseurulur: In ortoslalism, cu fata la regiunea de tratat. Pe Palma dreapta se fixeaza pe osul sacnj, cu degetul 2 pe marginea postenoara a crestei iliace stangi, iar degetul 3 pe partea superioara a acesteia (cu varful orientat spre linia axilara mediana stanga). Pe liniile indicate, sa efectueaza geluirea, pSnS la linia axilara mediana laterala stanga. Aici, se rotegte palma cu faja spre partea anterioara a hemitoracelui stang, cu degetul 3 pe rebordul ultimei coaste l degetul 2 pe ultima coasta (cu varful orientat spre
hemibazinul si hemitoracele sting Geluirea pe traseul rombului Pe hemitoracele siting

10

coloana). Urmarind aceste linii, se efectueaza geluirea pana la nivelul vertebrei T,2.
Pe hemitoracele si hemibazinul drept In continuare, degetul 3 se

fixeaza pe rebordul ultimei coaste, iar degetul 2 pe ullima coasta (cu varful orientat spre linia axilara medians dreapta). Urmarind aceste linii, se efectueaza geluirea, pana la linia medians axilara dreapta. Aici. se rotesle palma, orientSnd vSriul degetelor spre coloana, sj se urmares/te creasta iliaca (cu degetul 3 pe partea superioarS a crestei iliace dreple si degetul 2 pe partea latero-posterioarS). Urmarind aceste linii, se efectueaza geluirea pana la nivelul articulaliei sacroiliace drepte. Se revine ?i se reia. Pentru o actiune mai profunda, geluirea se executS si cu mSna pe mSnS. (fig. 11.51) Se inteicaleaza netezirile specifice si se trece la frictiune.

Fig. II.S1 - Geluirea cu <Jou3 degete pe hemibazinul Crept - pe creasta iliaca

11

I I . CALI T A TI LE SI OBMGATI M - F . MASEURULUI

Pfin adoptarea unei linule caracterizale prin calm, amabilitate si igiend perfects, maseurul trebuie s3 indued pacientului starea de relaxare, de llniste si de incredere indispensabild In oblinetea efectelor profiiactice si curative dorite. > CalltStl protosionale, flzlce si morale: cunoaterea analomiei ? fizioJogiei omuiui; - cunoasterea tehnicii ingnjirii bdnavului: stapanirea perfects a tehniakx de masaj: cunoasterea :nd-ca*i:o- si contraindtcapilor masafutui; OUnOtJnti sofcde in reflexoterapie; sanatate toarte bund, torta si echilibru intern deosebrt: - pregdtire fizicA bund (pentru a rezista efcxtului tizic depus); - Indemanare si abtiitate manuata: simi lactil s* al auzului bine dezvoltate; - amabihtate S' maniere ptacute; - onestitate si corectitudine: bunatate, dragoste si Infelegere fata de aproapele sau. . Obligafll privind (inuta vestimentarS si comportamentald: Tlnuta vostlmontarS bluza albd cu mancca scurta (pentru lejeritate in miscdn): pantaloni, respectiv fustd; sosote si incaiiaminto albe (de preferinta); purtaroa de brflian. ceas sau inele este interzisd. Tlnuta comportamentala Igiena maseurului are o importanta deosebita. Acesta trebuie sa aibd posibilitatea efectuani unui dus. on de cdte ori este nevoie. Prin acesto dusun se realizeaza si .curaiarea onergeticA". cunoscdndu-se faptul ca. in umpul sodin{ek>r. masourul preia multa energie negaliva. De asemenea. maseurul trebuie sa dovedeascd o preocupare constanta pentru: taiorea sj ingn|irea unghbtor (pentru a nu rani pielea pacientului): pastrarea uscata a palmetor (care nu trebuie sa transpire); adoptarea unei frizuri/coafuri corespunzdtoare (parul lung trebuie strans); 3. FRICTiUNEA SI FRICJIUNEA CU VIBRATII Pozitia maseurului: In ortostausm. cu soldul drept la rnvetul coapsoi stangl a pacientului a. Frictiunea cu dou6 degete Mana dreapta este suspendata sub coccis, cu indexul pe santul paravertebral stang si mediusul pe antul paravertebral drept. Urmarind sanjurile mediane paravertebrale. se executa frictiunea pSna la niveiul vertebrei T5 sau TV Se revine si se reia. b. Frictiunea cu patru degete - Pe musculatura paravertebrala

12

Mana dreapta este suspendata sub plica fesiera dreapta. cu degetele pe pica Se oxecuta fheflunea pe fesa si. in continuare. pe musculatura paravertebrala dreapta. pana la niveiul lui T$ sau T, Se revine si se reia. Mana dreapta este suspendata sub plica fesiera stflnga. cu degetele pe plica. Se efectueaza frictiunea pe fesa si. In continuare, pe musculatura paravertebrals stflnga. pana la niveiul lui T5sau TV Se revine si se reia. - /nfercosfa'S Pozitia maseurului: in ortostabsm. cu soldul stang la niveiul articulate. umarului stang al pacientului. piciorul drept In fa^a. cu partea anterioara a trunchtului onentaid usor catre regiunea toracaia a pacientului. Pe hemitoracele drept Fata palmara a mdinii stdngi se fixeaza pe hemitoracele drept, la niveiul vertebrelor toracale 9. 10, 11 si 12, cu degetele printre spa'iile intercostale (indexul pe rebordul ultimei coaste, degetul 3 printre coastele 11-12, degetul 4 printre coastele 10-11 si degetul 5 printre coastele 9-10, cu varful oriental spre linia subaxilara mediana dreapta a trunchiului). Urmarind santurile intercostale, se execute frictiunea, Incepand de la musculatura paravertebrals, pans la linia subaxilara dreapta Se revine $i se reia. Pa hemitoracele sting Se pozitxjneaza fa*a palmara a mainii stSngi pe hemitoracele stdng. la mveM vortebrelor toracale 9. 10. 11 si 12. cu degetele printre spahJe intercostale (degetul 5 pe rebordul ultimei coaste, degetul 4 printre coastele 11-12. degetul 3 printre coastele 10-11 Si degetul 2 printre coastele 9-10. cu varful onentat spre linia subaxilara medians a hemiloracelui stang). UrmSrind santurile intercostale, se oxecuta frictiunea. IncepSnd de la musculatura paravertebrala. p8nS la linia axilarS medians stSnga. Se revine si so reia. c. Fricfiunea pe traseul rombului Pozitia maseurului tn ortostalism. cu fa|a la regiunea de (ratal Pe hemibazinul si hemitoracele sting

Palma dreapta se fixeaza pe osul sacru, cu degetul 2 pe marginea posterioara a crestei iliace stangi, iar degetul 3 pe partea superioara a acesteia {cu varful orientat spre linia axilara mediana stanga). Urmarind liniile Indicate, se executa (ricliunea, pana la linia axilara mediana laterals stanga. De aici, se rotaste palma cu fala spre partea antenoara a hemitoracelui slang, cu degetul 3 pe rebordul ultimei coaste si degetul 2 pe ultima coasta (cu varful orientat spre coloana). Urmarind aceste linii, se efectueaza frictiunea pana la nivelul vertebrei T,2. Pe hemitoracele si hemibazinul drept In continuare. degetul 3 se fixeaza pe rebordul ultimei coaste, iar degetul 2 pe ultima coasta (cu vdrful orientat spre linia axilara mediana dreapta). Urmarind aceste linii, se efectueaza frictiunea, pana la linia axilara dreapta. Aici, se rateste palma. orientand varful degetelor spre coloana. cu degetul 3 pe partea superioara a crestei iliace drepte i degetul 2 pe partea latero-posierioara. Urmarind aceste linii. se

13

efectueaza frictiunea pana la nivelul articulatiei sacroiliace drepte. Se revine i se reia. d. Frictiunea cu vSrful degetelor, partea cubitala a mainii si Pozitia maseurului: in ortostatism, cu soldul drept la nivelul coapsei stangi a pacientului. Se pozHioneaza mainile pe cele doua fese, sub plica. Se executa aceasta forma de frictiune pe musculatura fesiera si paravertebrala, pana la nivelul vertebrei 5 sau 1 toracale. Se revine si se reia. e. Frictiunea cu deget pe deget pe si printre apofizele Pozi[ia maseurului: cu fata la regiunea de tratat. Palma mainii drepte est suspendata. cu ultima falanga a indexului fixaia printre apofizele vertebrelor coccigiene. Se executa frictiunea pe si printre acestea (din aproape in aproape), pe si printre apofizele sacrale, lombare si toracale. Se revine si se reia.
f. Frictiunea cu coafe/e pe fese Aceasta forma de frictiune se executa In functie de diagnostic. Maseurul revine la pozitia anterioara. Se intercaleaza netezirile specifice si se Irece la batere. 4 . BATERE A dorsale ale vertebrelor podul palmei

Pozitia maseurului: in ortostatism, cu fa(a la regiunea de tratat. Pe regiunea lombosacrococcigiana se efeclueazS urmatoarele forme de batere: - baterea cu palma sub forma de caus si baterea cu partea cubitala a mainii - pe toata regiunea. evitandu-se zonele renala si lombara; - baterea cu pumnul usor Tntredeschis - numai pe fese 1 musculatura paravertebrala. evitSndu-se zona renalS si lombara; - baterea sub forma de ctupilurS - pe toatS regiunea lombosacrococcigiana. Dupa aceste forme de batere. maseurul revine la pozitia initiaia. Se intercaleaza netezirea cu doua maini (paravertebrals si lateroIaterala) si se trece la vibralii. 5. VIBRAJULE
a. VibratHle cu douS maini

14

Mana dreapta se fixeaza pe fesa dreapta, iar mana stanga pe fesa stanga (cu varful degetelor orientat spre cap). Se executa vibra(ii pe fese s), in continuare, pe musculatura paravertebrala. pana la nivelul coastei 5 sau 1. Se revine si reia.
b. Vibrafiile cu doua degete - Paravertebrale

Palma mSinii drepte este suspendata la nivelul coccisului, cu indexul paravertebral stanga si mediusul paravertebral dreapta, la nivelul osului sacru. Urmarind santurite mediane paravertebrale. se executa vibralii pSnS la nivelul vertebrei 5 sau 1 toracale. Se revine si reia. Pozitia maseurului: in ortostatism. cu fata la regiunea de tratat. Partea dreapta Palma mainii drepte se fixeaza la nivelul coccisului. cu indexul si mediusul pe articula;ia sacroiliaca dreapta. Se efectueaza vibra|ii pe aceasta si. Tn continuare, pe creasta iliaca, pana la linia axilara mediana laterals dreapta. Se revine si se reia. Mana dreapta se fixeaza la nivelul coccisului. cu indexul si mediusul pe articulatia sacroiliaca stanga. Se efectueaza vibralii pe aceasta si. in continuare, pe creasta iliaca, panS la linia axilara mediana laterals stanga. Se revine si se reia. c. Vlbrafiite cu patru degete (intercostale) Pozitia maseurului: Tn ortostatism. cu soldul stang la nivelul articulatiei umarului stang al pacientului, picionjl drept Tn fatS sj partea antenoara a trunchiului orientals usor catre regiunea toracala. Fat,a palmara a mainii stangi se pozitioneaza pe hemitoracele drept, la niveiul vertebrelor toracale 9. 10. 11 si 12, cu degetele printre spalile intercostale (Indexul pe rebordul ultimei coaste, degetul 3 printre coastele 11-12, degetul 4 printre coastele 10-11 si degetul 5 printre coastele 9-10, cu varful oriental spre linia subaxilara mediana a hemitoracelui drept). Se executa vibra(ii, incepand de la musculatura paravertebrala. pdna la linia subaxilara mediana. Se revine si se reia. Pe hemitoracele stang Fala palmara a mainii stangi se poziiioneaza pe hemitoracele stang, la niveiul vertebrelor toracale 9, 10, 11 si 12. cu degetele printre spajiile intercostale (degetul 5 pe -ebordul ultimei coaste. degetul 4 printre
Pe hemitoracele drept Partea stanga - Pe crestele iliace

15

coastele 11-12, degetul 3 printre coastele 10-11 Iar cu degetul 2 printre coastele 9-10, cu varful onentat spre linia subaxilara mediana a remftoraceJui stang). Se executa vibrajii, incepand de la musculatura paravertebrala. pdna la linia subaxilara mediana stanga. Se revine si se reia. Maseurul revine la pozilja anterioara. Se intercaleazS netezirea cu doua main! (paravertebrala si laterolaterala) si se trece a manevrele ajutatoare.

B. MANEVRE COMPLEMENTARE
ELONGATULE

Pentru regiunea lombara. elongatjile se executa prin tractiuni ale membrelor iferioare, bilateral sau unilateral, in func^ie de diagnostic. Se intercaleaza netezirea cu doua mdini si se trece la miscari.

C. PROCEDURI COMPLEMENTARE
MI$CARILE

Acestea sunt: miscari pasive. pasivo-active. active, active cu inc3rcatura si active cu spozilie.
1. Miscarea da extensie a coloanei

Pozitia pacientului: In decubit ventral, fSrS pema sub abdomen, cu mainile prinse la nivelul regiunii lombare. Pozitia maseurului: in ortostatism. cu sol-dul drept la nivelul coapsei stangi a pacientului si cu piciorul stang usor Tn lata. Antebralul mamii drepte se fixeaza sub fa[a dorsala a mainilor pacientului. Prin tra-gere cu

Fig. (1.52 - Miscarea extensie a coloanei.


16

de

antebralul mainii drepte. ajutat. daca este cazul, de mana stanga, se executa miscarea de extensie a coloanei. pana la limita dureroasa. (fig. 11.52)

Prin relaxarea lenta a mainilor maseurului. pacientul revine la pozitia initials.. MiscSrile se fac lent si progress, repetandu-se de cate ori este nevoie. Dupa efectuarea miscarii pasive, pacientul executa acccasj miscare, ajutat de maseur sau singur. In functie de afectiune. se executa miscarea cu TncarcaturS sau cu opozilie.

2. Miscarea de lateratitate spre dreapta $i stanga Pozitia pacientului: Tn sezut la marginea patului. cu mainile pe soiduri. Pozitia maseurului: Tn ortostatism, cu fala la regiunea toracala. Mana dreapta se pozilionaaza pe creasta Iliaca dreapta si fixeaza bazinul. Mana stanga se pozitioneaza pe umarul stang al pacientului si TnclinS trunchiul spre dreapta, pana la limita dureroasa. Apoi. mana stanga se pozitioneaza pe creasta iliaca stanga si fixeaza bazinul. Mana dreapta se pozilioneaza pe umSrul drept al pacientului i. prin impingerea acestuia, aduce trunchiul la pozitia initials. De aici. se TnclinS trunchiul spre stanga, pana la limita dureroasa. Pentru revenirea trunchiului la pozitia initials, mana dreapta se pozitioneaza pe creasta iliaca dreapta fixand bazinul. iar mSna stSngS pe umSrul stSng; prin impingerea umSrului se aduce trunchiul la pozitia initials. Miscarea se repetS lent si progresiv, de cate ori este nevoie. Pacientul executS aceeasi miscare, ajutat de maseur sau singur. In functie de afectiune, miscarea se efectueaza cu incarcatura 51 cu opozilie.

17

III. M AKA. lt I. KKG1UMI I IM IKI]


Delimitaro zonal*

in partea infenoara. zona fesiera este delimitate de plica fesiera dreapla 51 slanga. iar tn partea supenoara. median, de extremiialea proximaia a vertebrei S, si bilateral de aestele ihace Lateral, zona este delimitata de inia subaxilara mediana care se uneste cu trohanterul mare.
Descrlere anatomic*

- oasele bazlnului: ilion; tschion; pubis; - osul sacru - osul cocas. TABELU MUSCHIORIGINEINSERJIEACTIUNEFeslerul maro (gluloul L IUI) maro) Po losa iliaca enema - Pe ceasia iliaca - Pe *ata postefo-intofioara ucaawsi coccisului Po femur - margmea externa a lime aspre- Extensor al coapsei Rota|ia externa - Abductor (contra une. reastenw cand coapsa este la 90') - Adductor (contra une* remtenfe cand coapsa este In edducte)Fesierul mljloclu (gluteul mljlodu) Pe losa iliaca externa - Po creasta iliaca (cele 3 antcnoare)- Po marete trohanter -late externa- Abductor al coapsei Rolaiio interna Incline bazlnul - Flectea2a coapsa (dm onostatism ta fncepulul miscM]Fesierul ntic (gluteul mic]- Pe losa externa Po marete tfohantet -feyi areenoaraRolava otema a coat** Abductor ai coapseiObturalorul extern In jurul gauni i'.,--.:i:-.jbie^ Pe marele trohanter fl oxtromitatea supenoara a lemufuigl Rotatia externa a coapseiPatratul fomural Pe tuberozttatea ischiatica* Po creasta Irohanterica
Moschi

Oase:

116

Articulatid intervertebrals L5-S, este articulate mobile. Celelalte articulatii -intervertebrale sacrale. sacroihace. sacrococcigiene si intervonebrale coccigiene - sunt articulatii fixe. In partea infenoara. regiunea este delimitate in functie de diagnostic: fie la jumatatea coapsei. fie la extremitatea distala a acesteia In partea superioara. este delimitate de jltima vertebra toracala 51 perecbea 12 de coaste. Lateral, regiunea este delimitate de linia subaxilara mediana care se uneste cu partea latero-externa a articulahei genunchiului.
Delimitaro regional*

Arliculatii:

A. MASAJUL - ORDINEA SI TEHNICA DE PRELUCRARE A LINIILOR Pozilia pacientului: in decubit ventral, cu mainile pe ISnga corp si in usoara abductie, cu sau fara perna sub abdomen, cu sau fdra rulou sub articulalia gleznel. Pozi(ia maseurului: in ortostatism sau in sezut lateral, in stanga pacientului. Pozitia pacientului si a maseurului nu se descne la fiecare manevra. ci numai cand se Schauta Fiecare manevrd (cu forrnele ei) se repeta de 3-5 ori. pe aceeasi imte s< in cadrul aceiora$i limite (in functie de diagnostic). Tn cadrul acestei regiuni se execute masajul zonal pe fese, manevrele pe care se pune accentul fund framantatul si frictiunea.
. FESA DREAPTA 1. NETEZIREA

a. Netezirea cu doua maini Pozitia maseurului: in ortostatism. cu sokJul drept la nivelul articulate genunchiului pacientului. cu poorul stang use* in fata. Linia 1 - partea posterioara. Fa|a palmara a mainilor se fixeaza pe pa tea posterioara a coapsei drepte: mana dreapta. pe partea postero-extema 51 mSna stdnga. pe partea postero-interna, la jumatalea coapsei sau la extremitatea ei dislald (cu varful degetelor oriental spre cap). Se efectueaza nelezirea pe coapsa. fesa si zona lombara, pana la coasla 12. Se revine si se reia.

117

Linia 2 - latero-laterala. Se fixeaza palma mainii dreple pe partea lateroextema a articulatiei genunchiului, iar palma mdinli stangi pe partea lalerointernS (cu varful degetelor orlentat spre cap). So efectueaza netezirea. concomitent cu ambele main!: cu mflna dreapta, pe partea laterals externa a coapsei, soldului si zonei laterals lombare (pe linia axilara). pana la ultima coasts, iar cu mSna stanga. pe partea interns a coapsei. pans la plica pelvina si, in continuare. pe partea medians a fesei si pe musculatura paravertebrals, pana la ultima coasts Se revine si se reia. o Netezirea cu mai multc degete Ltnta 1 - partea latero-extemA. Se fixeazS palma mSrui dreple pe partea latero-extema a genunchiului. cu degetul 2 pe sanlul dmire grupa de muschi postenoara si grupa de muschi talero-externa. degetele 3. 4 pe santurile dintre muschii grupei laloro-exteme si degetul 5 pe sanlul dintre grupa de muschi latero-extema si cea anterioara. Pe san(urile indicate, se efectueaza netezirea pana la niveiul crestei iliace laterale si. tn continuare, pSna la ultima coasta. Se revine si se reia. Lima 2 - partea posterioarS. Palma mdinli drepte se fixeaza la niveiul pitch genunchiului, cu degetul 2 po sanlul dintre grupa de muschi latero-interna si cea posterioara. degetele 3, 4 pe santurile dintre muschii si fasciile grupei posterioare si degetul 5 pe santul dintre muschii grupei posterioare si latero-exteme. Pe sanfunle indicate, se efectueaza netezirea pSnd la plica fesiera i, in continuare. pe fesfl si pe zona lombara pana la ultima coasts. Se revine si se reia. Unia 3 - partea latero-intemft. Palma mSinii slSngi se fixeaza pe partea latoro-intemS a genunchiului. cu degetul 2 pe san(ul dintre grupa de muschi postenoarA si oea latero-nterna. degetele 3, 4 pe san(urile dintre muschii grupei lalero-inierne si degetul 5 pe santul dmtre muschii grupelor latero-inlerne $> anterioare. Pe san tunic indicate, se efecrueazS netezirea pana la plica peivinS Se revine si se reia. c. Netezirea cu doua degete pe creasta iliaca Pozitia maseurului: cu fata la regiunea de tratat Se fixeaza palma mSinii stSngi (drepte) la niveiul coccisului. cu indexul pe croasla iliaca ?i cu mediusul pe partea latero-posierioarS. Urmarind aceste linii, se efectueaza netezirea pana la linia subaxilara medians dreapta. Se revine si se reia. d. Netezirea cu partea cubitala po plica fosiora Cu partea cubitala a mdlnii drepte fixatS pe plica fesiera la niveiul soldului, se efectueaza netezirea pe aceasta, pSnS la linia medians a corpului. Se revine s< se reia. e. Netezirea centrifuga pe fesa dreapti

118

Prin alunecare pe tegument, mainile executa o mscare centrifuge spre articulaba coxo-'e-jraU (mana dreapta se onenteaza cu Jegetelor s^'e pica fes.cra IH* -nana stanga cu vArful degetelor spre creasta iliaca, i-:: fesa pe limita su;x>rioat;i Vi infe-*:a-a> pana la linta medians a corpului. De ao degetele se rotesc pe tegument si revin in a initiate, (fig. 11.53) Manevra se repetS de 3-5 ori. pe aceiasi raseu si Intre aceieai limite. Ourata unei ~e:e?" este de cSteva secunde Intensitatea compresiunii si ritmul miscarR mainilor vanazS - .

Fig. 11.53 - Netezirea centrifuga pe lesa dreapta.

Fig. 11.54 (a, b) - Netezirea centripeta pe lesa dreapta.


3e efec:.*: urmant si pet creste sa^ scSdea odatS cu repetarea manevret.
f. Netezirea centripetM pe fesa dreapta

Palma mdinii drepte se fixeazS la nivelul z< oi teslero (cu varful degetelor onontat spre rtlcuialla coxofemuraia, urmarind plica fe-Mrd. cu podul palmei la nivelul liniei mediane jostenoare a bazmului).

119

MSna stdnga se ixeaza la nivelul crestei iliace (cu varful :e;e:eior orientat spre articulaba sokJului, cu podul palma la nivelul coloanei vertebrate Eft Si). Pnn alunecarea mdinilor spre articulaba coxofemuraia, se executa miscarea centripetS, -Dracand fesa si apoi, prin suprapunerea acestora, se ajunge la nivelul liniei mediane a aazmului. De aici, degetele se rotesc si revin a poz^a Initials, (fig. 11.54 a, b) Manevra se repeta de 3-5 ori. pe acelasi rase- si Intre aceleasi limite Ourata unei aatazm este de cdteva secunde. Intensitatea xr-cesmna si ritmul mtscSni manrfor vanaza r *jnc'tie de efectul urmant si pot creste sau tcaoea odatS cu repetarea manovrei.

- menjinerea unei igiene orale sanatoase;

- folosirea rezonabila de parfumuri sau deodoranle (fara excese).


obligatii:

- Tn mod obligaloriu, Tnainte de Tnceperea tratamentului. maseu s3-si TncaTzeasca mSinile. MSinile calde transmit pacientului o stare d de relaxare benefice in ob(inerea rezultatelor dorite. Consumul de alcool. cafea. droguri este interzis, Tntrucat acest modi(ic3ri psiho-emotionale ce se transmit in mod negativ pacientului Alimentajia maseurului sa fie santoasa\ bogata Tn minerate s care sa permits refacerea echilibrului energetic, a pierderilor de min vitamine provocate de efortul depus Tn timpul masajului. - Este obligatorie schimbarea lenjeriei dupa fiecare pacient. Fuma sala de masa) este interzis.

ATENT'E! - in cazut in care padeniul adoame in timpul Irolamentulu nu Irebuie trezit. deoarece efe'eoja manewelor este mat rapid mare cu psOentul in stare de relaxare totata. in btnpul seOniei. pactentul se acopeni cu cear$at sau pio lusdndu-se descopertta numai regiunea Iratata. - Maseurul trebuie sa atba~ cvnostinje privind acitunea 5; btaenergiel - Comunicarea cu padentul trebuie sa se faca pe un t ftnt$tito<. cu cuvinta c&t mai pufine. (aia Intremperea e manevtetor sau ndkarea main/lor de pe pacient Cu acordul pacienlutui. sedinta de masaj pooto fi insobtS d meioterapio si/sau arvmeterapie.

g. Netezirea sub formi de pieptene Po/:(ia maseurului: in o-iostatism. cu soidul drept la mvetul piio genunchiului. Panea dorsala a mainilor se fixeaza pe coapsa (mana dreapta pe partea postero-extema si mana stanga pe partea postero-interni). la nivelul plicH genunchiului. Se executa netezirea pe coapsa. fesa si zona lombara. pflna la ultima coasta. Se revine i se reia. In general, po zona fesiera se insists mai mult si mai profund (in func(iu *e volumul fesei si de scopul urmflrit). Se inlercaleazd netezirea cu douS maini si so trece la framdntat. 2. FRAMANTATUL a. Framantatul CU O mana Linia 1 - grupa de muschi latero-extema Palma mainii drepte se pozitioneaza pe partea laterals externa a articulatiei genunchiului. cu poiicelo po sanful dintre grupa posterioara $ abductori si cu indexul pe saniui dintre grupa do muschi antenoara s: abductori (inue deschiderea acestora se afla grupa de muschi abductori). Urmanrxl aceste linii. se executa framantatul (adunand concomitent cu policele si indexul) pana la creasta iliaca si se continua pana la ultima coasta. Se revine 51 so reia. Unia 2 - grupa de muschi postenoara. Palma mamii drepte se poziUoneazS la nivelul plicii articulatiei genunchiului. cu policele pe san(ul dintre grupa muschilor adductori si grupa de muschi posterioara, iar cu indexul pe san(ul dintre grupa de muschi posterioara si grupa muschilor abductori (intre deschiderea degetelor se afia grupa de muschi posterioara). Urmarind aceste linii, se executa framantatul (adunQnd concomitent cu policele si indexul) pana la plica fesiera si. in continuare. pe fesa (intre deschiderea acestora so afla linia care uneie varful omopiatului cu plica fesiera) pana la ultima coasta. Se revine si se reia. Lima 3 - grupa de muschi iatero-interna. Palma mdmii slflngl se pozitioneaza pe partea latero-intemd a articulatiei genunchiului. cu policele pe santul dmtre grupa de muschi postenoara $1 grupa muschilor adductori. iar cu indexul pe sanjul dintre grupa de muschi antenoara si grupa muschilor adductori (intre deschiderea acestora se afia grupa muschilor adductori). Urmarind aceste sanfun. se executa framantatul (adunand concomitent cu policele si indexul) pana la plica putxana Se continua. cu mana stanga sau dreapta. pe Imia mediana a fesei drepte. apoi. pe musculatura paravertebrala lombara pdna la ultima coasta. Se revine si se reia. Se mtercaieaza netezirea cu douS mSmi si se trece la OSmAntatuI cu doua maini. b. Frdmintatul cu doua m&ini Pozitia maseurului: in ortostatism. cu fata la regiunea de tratat.

23

Linia 1 - grupa de muschi latero-oxternS. Palma mainii dreapte se pozitioneaza pe partea latero-exlerna a articulaliei genunchiului. cu policeie pe sanlul dintre gnjpa de muschi poslerioara si grupa muschilor abductori. iar cu indexul pe sanlul dintre grupa de muschi anterioara si grupa muschilor abductori {Inlre deschiderea acestora se afla linia irnaginara axilara mediana si grupa muschilor abductori), mana stanga fiind oglinda mainii drepte. Urmarind aceste sanluri. se executa framantatul {adunand concomitent cu indexurile si policeie) pana la ultima coasta. Se revine si se reia. Linia 2 - grupa de muschi poslerioara. Palma mainii drepte se pozi;ioneazS la niveiul plicii articulate! genunchiului, cu policeie pe sanlul dintre grupa muschilor adducton" si grupa de muschi poslerioara, iar cu indexul pe sanlul dintre grupa de muschi posterioara si grupa muschilor abductori (intre deschiderea acestora se afla grupa de muschi poslerioara), mana stanga tiind oglinda mSinii drepte, Se efectueaza framantatul {adunand concomiteni cu policeie si indexurile) pana la plica fesiera, Se continua pe fesa {Intre deschiderea dintre indexuri si police se afla linia care uneste varful omoplatului cu plica fesiera) si apoi, pe zona lombara, pana la ultima coasta. Se revine si se reia. Lima 3 - grupa de muschi latero-intema. Palma mainii stangi se poziltoneazS la niveiul pari,ii latero-inlerne a articulaliei genunchiului, cu policeie pe sanlul dintre grupa de muchi posterioara si grupa muschilor adductori. iar cu indexul pe sanlul dintre grupa de muschi anterioara sj grupa muschilor adductori, cu varful oriental spre cap (Intre deschiderea acsslora se afla grupa de muschi adductori), mana dreapta fiind oglinda mSinii stangi. Urmarind aceste sanluri. se efectueaza framantatul (adunSnd concomitent cu policeie $i indexurile) pana la plica pelvinS. Se continua. inversand mainile, pe linia medians a fesei si. apoi, pe musculatura paravertebrals pSna la ultima coasta. Se revine si se reia. Se mtercaleaza netezirea cu doua maini si se trece la framantatul tn contratimp.

c. Framantatul in contratimp Pentru aceasla forma de framantal pozitia pacientului. a maseurului si a mainilor acestuia. precum si liniile cu limitele lor sunt aceleasi ca la frSmaniatuI cu doua maini. Cu aceasla forma de framantal se insists pe musculatura fesiera In cadrul masajului zonal. Dupa framSntalul in contratimp, maseurul tsi schimba pozifca cu soldul drept la niveiul genunchiului pacientului si efectueaza toate formele de netezire specifice regiunii. Se trece la framantatul sub formS de geluire.
d. Geluirea Geluirea cu patru degete Linia 1 - grupa de muschi latero-externS. Palma mSinii drepte se fixeaza pe abducton. Urmannd aceste santun. se executa geluirea pana la creasta iliaca lalerald Se revine si se reia Unla 2 - grupa de muschi posterioara. Palma mana drepte se fixeaza la nivelul piioi articulatiei genunchiului. cu degetul 2 pe sanlul dmtre grupa muschilor adducton 31 grupa de muschi postenoara. degetele 3 ? 4 pe san(urile dmtre fasciculele bicepsului. iar degetul 5 pe sanlul dmtre grupa de muchi posterioara 51 grupa muschilor abduclon. Pe aceste santuri. se executa geluirea pana la plica fesiera si, in continuare. pe musculatura fesiera si pe zona lombara. p$nd la ultima coasta. Se revine si se reia. Linia 3 - grupa de muschi latero-interna. Palma mainii stangi se fixeaza pe partea latero-interna a articula(iei genunchiului. cu degetul 2 pe sanlul dintre

24

grupa de muschi postenoara 51 grupa muschilor adducton. degetele 3 si 4 pe san(ul dmtre tendoanele muschitor adductori. tar degetul 5 pe sanlul dintre grupa de muschi antenoara s* grupa muschilor adducton Urmannd aceste santuri. se executa geluirea pana la plica pubiana si. in continuare (cu mana dreapta). pe musculatura fesiera si cea paravertebrald. pana la ultima coasta. Se revme si se reia. Ge'uirea cu doua degete Pozitia maseurului: in ortostatism cu fata la regiunea de tratat. Pe creasta iliacd Palma mamii sldngi sau drepte se fixeaza la nivelul ar1icula;iilor sacroiliace. degetul 2 pe creasta iliacd si degetul 3 pe partea latoro-extema. Urmannd aceste linii. se executa geluirea pana la partea antenoara a crestei 'lace. Se revine si se reia. Pe pUca fesiera Palma mamii drepte oste suspendata pe partea mediana infenoara a bazmului. cu degetele 2 sj 3 pe plica fesiera (cu vdrful orientat spre articulatia soldului) Se executa geluirea pe plied pdnd pe articulatja soldului. Se revine si se reia. In anumite afecliuni, tn functie de volumul masei musculare a fesierilor, se mai executa framantatul cu coatele. Maseurul revine la pozi(ia anterioard. Se intercaleaza toate netezihle specifice si se trece la frictiune. 3. FRICTIUNEA a. Frictiunea cu patru degete Linia 1 - grupa de muschi latero-externa. Palma mainii drepte se fixeaza pe partea latero-externd a articulatiei genunchiului, cu degetul 2 pe sanlul dintre grupa muschilor abductori si grupa de muschi posterioara, degetele 3 si 4 printre tendoanele muschilor abducton. iar degetul 5 pe Banjul dintre grupa de muschi anterioard si grupa muschilor abducton Urmarind aceste sanluri. se executa fnctiunea pdnd la creasta iliacd laterald Se revine si se reia Linia 2 - grupa de muschi posterioara. Palma mainii drepte se

fixeaza la nivelul plicii articulatiei genunchiului, cu degetul 2 pe sanlul dintre grupa muschilor adductori si grupa de muschi posterioara. degetele 3 sj 4 pe santurile dintre fasciculete bicepsului. iar degetul 5 pe santul dintre grupa de muschi posterioara si grupa muschilor abductori. Urmarind aceste sanluri, se executa frictiunea pana la plica fesiera sj, Tn continuare. pe fesS $i pe zona lombara, pana la ultima coasts. Se revine si se reia. Linia 3 - grupa de muschi latero-interna. Palma mainii stangi se fixeaza pe partea istero-intema a articulatiei genunchiului. cu degetul 2 pe sanlul dintre grupa de muschi oosterioara si grupa muschilor adductori. degetele 3 si 4 pe sanjul dintre tendoanele muschilor adductori, iar degetul 5 pe sanlul dintre grupa de muschi anterioarS si grupa muschilor adductori. Urmarind aceste sanluri, se executa frictiunea pana la plica pubianS si in continuare (cu mana dreapta), pe musculatura fesiera si pe cea paravertebrals, pana la ultima coasts. Se revine si se reia. Pozitia maseurului: In ortostatism cu fata la regiunea de tratat. Pe
creasta iliaca

fi. Fricfiunea cu douS degete

25

Palma mainii stangi sau drepte se fixeazS la nivelul articulaliilor sacroiliacs, cu aegetul 2 pe creasta iliaca si degetul 3 pe partea lateroexternS. UrmSrind aceste linii. se executa frictiunea pana" la partea anterioarS a crestei iliace. Se revine si se reia. Palma mainii drepte este suspendata pe partea medians $i infenoara a bazinului, cu degetele 2 si 3 pe plica fesiera (cu varful oriental spre arliculalia soldului). Se executa frictiunea pe plica pana pe arliculalia soldului. Se revine si se reia. Fricliunea se mai executa si cu degel pe deget. in cadrul masajului zonal pentru aceasta regiune, se insists cu frictiunea si geluirea pe creasta iliacS, pe plica fesiera sj pe articula^a soldului. Maseurul revine la pozilia anterioarS. Se intercaleaza neteziriie specifice si se trece la batere.
4 . BATEREA Pe plica fesiera

Pozilia maseurului: cu fata la regiunea de tratat. Pe musculatura fesiera sj a coapsei se execula urmStoarele forme de batere: cu palma cau, cu partea cubitalS, cu pumnul sj sub forma de ciupitura. Maseurul revine la pozilia anterioarS. Se intercaleaza netezirea cu palmele si se trece la vibratii.
5. VIBRA

JIILE

flxeazft pe panea poslerioara a coapsei drepte: mSna dreapta. pe partea postero-externa si mana stanga. po partea postero-interna. la jumatalea coapsoi sau la extremitatea 01 distaia leu varful degelelor orientat spre cap). Se efectueaza vibrato! pe coapsa. fesa si zona lombara pana la coasta 12. Se revine si se reia Linia 2 - gnjpele de muschi latere-laterale. Se fixeaza palma mdmii drepte pe partea latero-extema a articulaliei genunchiului. iar palma mdinti stangi pe partea laterc-mtema (cu varful degetelor onentat spre cap). Se efectueaza vibralM. concomitent cu ambeie mam: cu mana dreapta. pe partea laterala externa a coapsei. sokJulin 51 zonei laterale lombare, pdna la ultima coasta, iar cu mflna stanga, pe partea interna a coapsei pana la plica pelvina si. In continuare. pe partea mediana a fesei si pe musculatura paravertebrala. pana la ultima coasta. Se revine 51 se reia.
b. Vibrafille cu mat multe degete Linia 1 - grupa de muschi latero-extema. Se fixeaza palma mainii

a. Vibrafiile cu doua maini Linia 1 - grupa de muschi poslerioara. Fa(a palmara a mamilor se

drepte pe partea latero-extema a genunchiului. cu degetul 2 pe sanlul dintre grupa de muschi posterioara 51 grupa de muschi latero-externa. degetele 3, 4 pe saniurile dintre muschii grupei lalero-exteme si degetul 5 pe sanlul dintre gnjpele de muschi latero-extema si anterioara Pe saniunle indicate, se efectueaza vibralii. pana la mvelul crestei iliaco laterale 8i. In continuare. pana ia ultima coasta So revine si se reia.

26

Lima 2 - grupa de muschi poslerioara. Palma mainii drepte se fixeaza la ravekil plidi genunchiului, cu degetul 2 pe sanlul dintre gnjpele de muschi latero-interna s< postenora. degetele 3. 4 pe saniunle dintre muschii $1 fasoHe grupei posterioaro si degetul 5 pe sanlul dmtre grupele de muschi postenoare si latero-exteme. Pe saniunle indicate, se efectueaza vibralii pana la plica fesiera si, In continuare. pe fesa si pe zona lombara pana la ultima coasta. Se revine si se reia. Linia 3 - grupa de muschi latero-interna. Palma mainii stangi se fixeaza pe partea latero-interna a genunchiului, cu degetul 2 po sanlul dintre grupele de muschi posterioara si latero-interna. degetele 3, 4 pe saniurile dintre muschii grupei latero-interne si degetul 5 pe sanlul dintre muschii grupei lalero-inlerne si anterioare Urmarind saniurile indicate, 86 efectueaza vibralii pana la plica polvind. Se revine s\ se reia. c. Vibrafiile cu doua degete pe creasta iliaca Poziba maseurului: cu lata la regiunea de tratat. Se fixeaza palma maini stangi (drepte) la niveiul coccisului. cu indexul pe creasta iliaca si cu mediusui pe partea latero-poslerioara Urmarind aceste linn, se efectueaza vibralii pdna la Ma subaxilara dreapta Se revine si se reia d. Vibratfile cu partea cubitalM pe plica
fesierS

Cu partea cubitala a mainii drepte fixala" pe plica festera la nivelul soldului, se efectueaza vibralii pe aceasta. pana la linia medians a bazinului. Se revine si se reia. Palma dreapta se fixeaza pe fesa. paravertebral dreapta (cu varful degetelor orientat spre musculatura paravertebrala lombara), iar palma stanga se suprapune pe mana dreapta (cu vdrful degetelor orientat spre partea postero-intema a coapsei). Prin alunecare pe tegument, mainile executa vibralia centrifuga spre arliculalia coxofernuraia (mSna dreapta se orlenteaza cu varful degetelor spre plica fesiera. iar mana stanga cu varful degetelor spre creasta iliaca, Tmbracand fesa pe limita superioara si infenoara) pana la linia mediana a corpului. De aici. degetele se rotesc pe tegument sj revin in pozitia initiaia. Manevra se repetS de 3-5 ori, pe acelasi traseu si tntre aceieasi limite. Durata unei vibralii este de catcva secunde. Intensitatea compresiunii si ritmul miscarii mainilor variaza in funclie de efectul urmarit si pot creste sau scadea odata cu repetarea manevrei. Palma mainii drepte se fixeaza la nivelul plicii fesiere (cu varful degetelor orientat spre arliculalia coxofernuraia, urmarind plica fesiera, cu podul palmei la nivelul liniei mediane posterioare a bazinului). Mana stanga se fixeaza la nivelul crestei iliace (cu varful degetelor orientat spre arliculalia soldului. cu podul palmei la nivelul coloanei vertebrale U. S,). Prin alunecarea mainilor spre arliculalia coxofernuraia, se executa vibraiia centripeta, Tmbracand fesa sj apoi, prin suprapunerea acestora. se ajunge la nivelul liniei mediane a bazinului. De aici. degelele se rotesc si revin la pozilia iniliaia. Manevra se repeia de 3-5 ori, pe acelasi traseu si intre aceieasi limite. Durata unei vibralii este de cateva secunde. Intensitatea
f. Vibralia centripetS pe fesa dreapta e.Vibrafia centrifuge pe fesa dreapta

27

compresiunii sj ritmul miscarii mainilor variazS Tn funclie de efectul urmarit sj pot cresje sau scadea odata cu repetarea manevrei. Maseurul revine la pozilia anterioara. Se intercaleaza netezirea cu doua maini sj se trece la miscari.

28

B. PROCEDURI COMPLEMENTARE MISCARILE MiscSrile sunt: pastvo-active (de promovare). active sj active cu incarcatura tntrucat Tn aceasta zona nu sunt articuiabi mobile, ci doar muschi, miscarile sunt acllve si active cu Incarcatura din articulatia soldului s\ din articulable Intervertebrale lombare (pentru tonifierea musculatuni fesiere). Pozlba pacientului: In decubil ventral. Poziba maseurului: In ortostatism. cu (a|a la regiunea de tratat Palma mainii drepte se fixeaza pe (ese. Se mdica pacientului sa execute miscan izornetnce (de contractare a muschilor fesien). urmdnndu-se intensitatea contracbitor si a relaxant muschilor (numarul de contract! deptnde de arec|iune). Pentru cresterea tonusului musculatuni fesiere. se executa miscan de extensie a coapsei pe bazin. Palma mainii drepte se fixeaza sub rotula, iar palma mainii stangi pe musculatura fesei drepte. Se ajuta pacientul sa execute miscarea de extensie. de abductie si adducfie. de cate ori este nevoie. In funct*e de afecbune. se executa aceeasi miscare 51 cu incdrcatura. Palma mainii drepte se fixeaza pe plica genunchiului drept si cu palma stanga se fixeaza bazmul. indeandu-se pacientului sd execute miscarea de extensie. cu mana dreapta executandu-se incarcatura adecvata. Se fac sj miscarile de extensie a Irunchiuiui. Se executa netezirea cu doua fflftH

*
. FESA STANGA

Pentru regiunea fesiera stanga. pozitia pacientului. a maseurului si a maimlor este identica cu cea de la fesa dreapta. In ce priveste liniile. deosebinle sunt urmatoarele: - netezirea centrifuga si vibratia centrifuga pe fesa stanga: palmele se fixeaza pe soldul stang si se efectueaza netezirea si vibra(ia spre linia mediana a bazmului; - netezirea centripetft si vibrafia centripeta pe fesa stanga: podul palmelor se fixeaza la niveiul articulabei soldului s< se efectueaza netezirea si vibraba. - Unite de prelucrare: linia 1 este grupa de muschi latero-interna (adductoni) sj se prelucreaza cu mana dreapta. iar linia 3 este grupa de muschi latero-extema (abductori) ?i se prelucreaza cu mana stanga

I V . MASAJ UL ARTI CULATI EI COXOF EMURALE

( ARTICUI - ATIA

SOLDULUI )

in partea inferioarS. articulatia coxofernuraia este delimitatS de partea mferioara a colului anatomic al capului femural [extremitatea proximala a femurutui). iar in partea superioara, de cavttatea glenoids acetabulars a osului coxal Axa articularS este reprezentatS de phca fesiera. pbca pefvinS sj plica inghrials.
Descncrc anatomici Oase

D e l i m i t , a<'

zonalS

- femur; - coxal,

MUSCHIORIGINEINSERTIEACTIUNE1234lilacPe fosa iliaca TABELU interna L tl.IV - Pe margtfiee interna a ciesiei iliace - Pe baza sacrukiiPe tendon ul psoas - Pe femur, deasupra micului trohanter Flexor al coapsei (lata pnmela 30-) Flexor al bazinului - Rotatia laterals a coapseiGluteui mate (fosiorul mare)! - Pe fesa iliaci externa* - Pe creasta iliaca pos* lerioara Pe fata postero-inleri-oara a sacmlui si cocci tuU Pe femur - margined externa a liniei aspre Extensor al coapsei - Rotalia extemS - Abductor (contra unei rezisien-5 cand coapsa esle la 90') - Adductor (contra urwi rezisten-te cand coapsa este in adduce)Gluteul mijlociu tlesiemi mijlociu) Pe fosa iliaca externa Pe creasta Kiaca (cele 3 anlenoaro)- Pe mateie (rohanter -faja externa- Abductor ai coapsei Ratafia interna - incllna bazinul - Fiecieaza coapsa (din ortostat 1.5 lf-*-t.Jl fVir^--IIIGluteul mie (feelerul mic)- Pe fosa externa Pe mareie trohanter -faia anter.oaia Rotajja interna a coapsei - Abductor al coapsei
1 Tensor fascia lata Adduclorlf coapsei a. adductorul mare b. adductorul mijloclu
2 3

MuscNi care moblllzeazS segmented co lormeazS articula{ia:

- Pe creasta iiaca externa Pe Spina .l.aca amero- supenoara - Pe pubis - Pe pubis - Pe pubis

| Pe tracU x*toal

4 Rotate ttema a coapsei - ADdudor al coapsei - Flexor al coapsei Adducl* coapsei Rota&a externa a coapsei Flex* coapsei Adduopa coaosei Rotatja oxterna a coapsei

Pe lemur - lima

30

c. adductorul mlc

aspra Pe femur knia aspra - Pe femur - linia aspra Pe marete tronanter si extremitaiea supenoara a lemurului - Pe marele tioliantor si extremitaiea supe-oara a femuntiul - Cet superior - pa spina tscniabca - Col inferior - pe tuberozitatea ischiaiica - Pe marele Irohantei si oxlremialea superioant a terr^jtulu. Pe creasta :-ona-:erica - Pe femur (marglnea externa a liniei ospro)

Flexia coapsei Adduqia coapsei Rotalta oxterna a coapsei Flexia coapsei

Obturatorul intern

- In jurul gaum iscPtopwbiene In jurul gauni ischiopubiorte

Rotaja externa a coapsei

Obturator ul extern

Rotaiia externa a coapsei - Rotaba externa a coapso>

Gemenul - In jurul gaum superior $1 eel i3crcpubiene inferior Piriform ul (piramidal) Patratul lemural Gluteul mart (marelo foslorl - Pe sacru - lata antenoaia Pe lubtrozfataa iscniaaca - Pe losa iliaca externa - Pe oeasta (iaca i . M. .r . . , . , 1 Pe (ale postero^len-oarft a sacrulu s> COCC4UM

- Rolaba externa a coapsei - Rotaoa Moral* a coapsei - Extensor ai coapsei - Rotaiia externa - Abductor (contra unei reMstente cand coapsa este la 90-") - Adductor (contra une> re z \ tenia cand coapsa este In adflur.iie)

AmculetiB este formata (unita) prin capul femural si cavitalea acetabuiara. Aceasta articulate este mooiia pkjriaxiala.

In partea inferioara. articulatia soldului este delimitata de articulatia genunchiului, iar in partea superioara. de creasta iliaca (posterioara. laterala i anterioara). A. MASAJUL - ORDINEA 1 TEHNICA DE PRELUCRARE A LINIILOR Ordinea Tn care se execute rnasajul: se incepe cu panea posterioara a articulatiei i se trece apoi la partea antenoara. Pozilia pacientului: penttu partea poslerioerS - Tn decubit ventral sau Tn decubit lateral; pentru partea antenoara: in decubit dorsal sau Tn decubit lateral. Pozilia maseurului: Tn ortostatism lateral.

Delimit a re regional*

31

Pozilia pacientului si a maseurului nu se descrie la tiecare manevra. ci numai cand se schimba. Fiecare manevra (cu formele ei) se repeta de 3-5 ori, pe aceeasi linie si in cadrul acelorasj limite (In funclie de diagnostic). In cadrul acestei regiuni se execute masaj zonal pe arliculalia coxofernuraia, manevrele pe care se pune accentul fiind geluirea i frictiunea.
/. ARTICULATIA SOLDULUI DREPT - PARTEA POSTERIOARA

Pozitia pacientului: Tn decubil ventral, cu pema sub abdomen. Pozilia maseurului: Tn ortostatism, cu soldul drept la nivelul gambei si piciorul stang usor Tn fate. (Cand se prelucreaza ambele articulatii. se Tncepe cu rnasajul regional al articulatiei membrului inferior drept i se continua cu rnasajul articulallei membrutui inferior stang, partea posterioara.)

1. NETEZIREA

Fig. II.55 - Netezirea cu doua maini pe partea posterioara.

posterioara. Palma mainii drepte se pozitioneaza pe partea posterioara externa, pe articulatia genunchiului (cu degetele orientate spre cap), iar palma mainii stangi pe partea postero-inlernS. Se efectueaza netezirea pe partea posterioara a coapsei si pe fesa, pana la creasta iliaca posterioara. Se revine i se reia. (fig. II.55)

a. Netezirea cu doua maini Linia 1 - grupa de muschi

32

II I . NOTI UM GENERATE DESPRE MASAJ UL TERAPEUTI C

OEPINITIB: Masajul este un complex de manevre manuale tetapeullce. aplicale In mod sistemallc si melodic asupra pallor corpului. In scopul obllnerii unor efecte fiziologice prolilaclice si terapeutice. CLASIFICARE: A. Dupi supratafa tratatS: Masai pan>a' (regional) Masai general 8 . Dupi scopul urmirit Masai profilactic Masai curativ C. Dupi Intensltatea si tipul manevrelor aplicate Masai sedativ (relaxant, decontracturant); se (olosesc manevrele de netezire. framantal cu o manft si cu doua maini, vibralii, rulat, scuturat; mlensitatea si ritmul manevrelor sunt reduse. Masa) tonifiant (excitant, stimulator): se folosesc loale manevrele de baza ale masajului. cu accent pe framantatul In contratimp si pe batero; intensitatea si ritmul manevrelor sunt mai mari. Masai selectiv (pentru reechilibrarea tonusului muscular): se aplicd pe regiunile cu musculatura agomsta si antagonists (pe grupa de muschi contracturatd so execuia masaj de relaxare, iar pe grupa de muschi flasca se executa masaj tonifiant). D. Dupi sursele ajutitoare folosite (cu efect termic decontracturant): - Cu aw cakS (feon. solux). - Cu criotur sau gheatd (dezmftamator. decontracturanl) - Cu api (dus-masajul). - Co prosopui (cald-uscat; umed-cald: umed-rece). Cu nimol termal (impachetari parti ale sau generale). Cu ungucnto (chirnioterapice). Pentru un randament mai bun In recuperare. masajul se asociazd cu fizioterapia: hidroterapia; chtmtoterapia: kinetoterapia: aromoterapia si meloterapia

13

Linia 2 - grupele de muschi laterolaterale. Palma mainii dreple se poziiioneaza pe partea iatero-externa. sub arliculalia ge nunchiului {cu varful degetelor orientat spre cap), iar palma mainii stangi pe partea laterointerna. Se efectueaza netezirea, urmarind linia iatero-externa pn la creasta iliaca, iar linia latero-interna. pana la plica pelvina; de aici, s e aluneca usor, cu ambete maini, spre partea posterioara a fesei. Se revine sj se reia. (fig. 11.56 a, b)

Fig. II.56 (a, b) - Netezirea cu doua maini pe par&kj lateto-iaieraie.

a cu mai multe degete

grupa de muschi Iateroma mainii drepte se elul partii latero-externe. a genunchiului (cu varful entat spre cap): degetul dintre grupa de muschi sj grupa muschilor getele 3 si 4 pe saniurilc i abductori, iar degetul 5 dintre grupa muschilor i grupa de muschi Urmarind san^urile efectueaza netezirea pe la creasta iliaca laterala. se reia. (fig. II.57)

etezirea cu mai multe nia 1 (latero-e*tema).

2 - grupa de muschi posterioara. mSinii drepte se pozitioneaza sub genunchiului (cu varful degetelor it spre cap): degetul 2 pe sanlul dintre de muschi adductori si grupa de i posterioara, degetele 3 si 4 pe te dintre fasciculele bicepsului si jl 5 pe santul dintre grupa de muschi tori si grupa de muschi r^tenoara. Se eaza netezirea pe coapsS si, Tn conti-, pe fesa, pana la creasta iliaca posteSe revine si se reia. (fig. 11.58) va

Fig. 11.58 - Netezirea cu mai multe Ceoele - linia 2 (posteiioata).

is 3 grupa de muschi laterc-|. Palma mainii stangi se fixeazS la I par|ii latere-interne, sub articulatia chiului (cu varful degetelor oriental ,ap): degetul 2 pe sanlul dintre grupa lilor adductori si grupa de muschi "ioara, degetele 3 si 4 pe saniurile muschi) adductori si degetul 5 pe ile dintre grupa muschilor adducton si de muschi anterioarS. Urmarind san-mdicate, se efectueaza netezirea pe a. pana la plica pelvina. Se revine si a. (fig. 11.59) Netezirea sub forma de pieptene

Fig. 11.59 - Neiezirea CU mai multe degete - linia 3 (latero-interna).

artea dorsala a mainii drepte se fixeaza pe partea postero-externa a plicii, iar dorsaia a mainii stangi pe partea postero-intema. Se efectueaza netezirea pe a sj pe fesa pana la creasta iliaca. Se revine si se reia. Pozitia maseurului cu fata la regiunea de tratat Pe pUca fosieri Partea cubitala a mainii drepte se fixeaza pe partea externa a articulatiei. Urmarind plica fesiera. se executa netezirea pana la plica pelvrna. Se revine si se reia. (fig. 11.60)
d. Netezirea cu partea cubitala

Fig.

Netezirea cu partea cubitala pe plica fesiera

Pe creasta iliaca

130

tala a mainii stangi se fixeaza pe creasta iliaca lateraia. Se netezirea urmannd creasta iliaca. pana la vertebrele U-S,. Maseurul zitia antenoara. caleaza netezirea cu doua maini sj se trece la framantat.
2. FRAMANTATUL a. FrSm&ntatuI cu o m&nS

Linia 1 - grupa de muschi Iateroexterna. Se fixeaza palma mainii drepte pe partea Iatero-externa. sub arliculalia genunchiului, cu policele pe sanjul dmtre grupa de muschi abducton si grupa de muschi posterioara. iar indexul pe san(ui dintre grupa de muschi abducton i grupa de muschi antenoara (intre deschiderea acestora se afia grupa muschilor abduclon). Urmannd santu-nle indicate, se efectueaza framantatul (adunand concomitent cu policele sj indexul) pana la creasta iliaca lateraia. Se revine s> se reia. (fig. 11.61) - grupa de muschi posterioara. palma mSinii dreple sub plica i, cu policeie pe santul dintre muschi adductori si grupa de erioara. iar cu indexul pe santul de muschi posterioara si grupa abductori {intre deschiderea afla grupa de muschi postearind aceste linii. se efectueaza (adunand concomitent cu polixul) pana la plica fesiera si, in pe linia mediana a fesei. pana la
1U2

Fig. 1161 - Framantatul cu o mana - linia 1 {iateroexterna)

a posterioara. Se revine si se Fig 82)

_ Friimanlalul 0 mana - linia 2 (posienoo'a).

- grupa de muschi latero-interna. Palma mainii stangi se fixeaza la niveiul o-interne. sub articulatia genunchiului. cu policeie pe santul dintre grupa de

muchi posterioara si grupa de muchi adductori. iar cu indexul pe santul dintre grupa de muschi anterioara si grupa de muschi adductori {Tntre deschiderea acestora se afla grupa de muschi adductori). Urmarind aceste linii. se efectueaza framantatul (adunand concomitent cu Indexul si policeie) pSna la plica peivinS. Se revine i se reia. Se intercaleaza netezirea cu doua maini si se trece la framantatul cu doua maini.
b. FrSmSntatuI cu douS mSini

Pozitia maseurului: cu fata la regiunea de tratat.


Linia 1 - grupa de muschi latero-externa. Se fixeaza palma mSinii drepte pe partea

atero-externa, sub articulatia genunchiului, cu policeie pe santul dintre grupa de muschi abductori si grupa de muschi posterioara, iar cu indexul pe santul dintre grupa de muschi abductori si grupa de muschi anterioara (intre deschiderea acestora se afla grupa de muschi abductori). mana stanga fiind oglinda mainii drepte. Urmarind santurile indicate, se efectueaza framantatul (adunand concomitent cu policeie si indexurile) panS la creasta iliaca lateraia. Se revine si se reia. Linia 2 - grupa de muschi posterioara. Se fixeaza palma mainii drepte sub plica genunchiului, cu policeie pe santul dintre grupa de muschi adductori si grupa de muschi DosterioarS, iar cu indexul pe santul dintre grupa de muschi posterioara si grupa de muschi abductori {Tntre deschiderea acestora se afla grupa de muschi posterioara), mana stanga fiind oglinda mSinii drepte. Urmarind santurile indicate, se efectueaza 'amantatul (adunand concomitent cu indexurile si policeie) pSna la plica fesiera si, Tn continuare, pe linia mediana a fesei, pSnS la creasta iliacS posterioara. Se revine si se eta. Linia 3 - grupa de muschi lateronterns. Palma mainii stangi se fixeazS pe oartea latero-interna. sub arliculatia

genunchiului (cu varful degetelor oriental spre cap): degelul 2 pe sanlul dinlre grupa de muschi adductori sj grupa de muschi poste--oara. degetele 3 si 4 pe santurile dintre muschii adductori si degetul 5 pe sanlul dintre grupa de muschi adductori sj grupa de muschi anterioarS. Urmarind aceste sanluri. se efectueaza geluirea pana la plica aelvina. Se revine si se reia. (fig. 11.64)
Geluirea zonala pe plica fesiera

Fig. 11.64 - Gelunea cu mat multe degete - linia 3 (latero-inlem&).

Pozilia maseurului: in ortostatism. cu fata la regiunea de tratat. Palma mainii drepte este suspendata la nivelul liniei mediane inferioare a bazinului, ar degetele 2 si 3 pe partea posterioara a plicii peivine drepte. Se executa geluirea pe plica fesiera si pe partea laterals a articulatiei coxofemurale

130

a externa a trohanterului mare, trohanterului mic si colului anatomic). sj se reia. u o prelucrare mai profunda, se executa si geluirea cu deget pe deget. tercaleaza netezirea zonaia. urul revine la pozitia anterioarS. tercaleaza netezirile specrfice sj se trece la fricliune.

CJIUNEA SI FRICTIUNEA CU VIBRATII a. Frictiunea cu mai multe

artii latero-exteme, sub arliculalia genunchiului (cu varful degetelor pre cap): ncexul pe sanlul dintre grupa de muschi posterioara si grupa hi abductori, degetele 3 sj 4 printre muschii abductori sj degetul 5 pe ntre grupa de muschi abductori si grupa de muschi anterioarS. acesle sanluri. se efectueaza frictiunea pSnS la creasta iliaca laterals. si se reia. 2 - grupa de muschi posterioara. Palma mainii drepte se pozitioneaza genunchiului (cu varful degetelor orientat spre cap): degetul 2 pe ntre grupa de muschi adductori sj grupa de muschi posterioara. 3 si 4 pe san(urile zintre fasciculele bicepsului, iar degetul 5 pe sanlul upa de muschi posterioara sj grupa de muschi abductori. UrmSrind anturi. se efectueaza frictiunea pana la plica fesiera si. in continuare. pe

te 1 - grupa de muschi fatero-extemS. Palma mainii drepte se fixeazS la

la creasta Ikaca posterioara. Se revine si se reia. 3 - grupa de muschi latero-interna. Palma mainii stangi se fixeaza pe partea rna. sub articulatia genunchiului (cu varful degetelor oriental spre cap): degetul ul dintre grupa de muschi adductori si grupa de muschi poslerioara, degetele 3 si urile dintre muschii adductori. iar degetul 5 pe santul dintre grupa de muschi si grupa de muschi anterioara Urmarind aceste sanluri, se efectueazd frictiunea ca pelvina Se revine si se reia.

cfiunea zonali pe plica fesiert masourului in ortostatism. cu ta(a la regiunea de tratat mainii drepte este suspendata la niveiul plicii fesiere stangi, iar degetele 2 si a posterioara a plicii peivine drepte. Se executa frictiunea pe plica fesiera si pe erala a articulaliei coxofemurale (pe partea externa a Irohanterulul mare, lui mic si coiului anatomic). Se revine si se reia. o prekjcrare mai profunda, se executa i frictiunea cu deget pe deget nil masajuiui zonal pe plica fesrd. se msista cu tnctiunea si geluirea ercaleaza netezirea zonald rul revine la pozitia anterioara ercaleaza netezirile si se trece la batere. ERE A

maseurului: cu fara la regiunea de tratat. easta regiune. baterea se executa sub toate formete - cu cdusul, cu partea u pumnul 91 sub forma de ciupitura (pe coapsa si pe fesa).

NTIEI inteiziu btrova in cazvl pac<enpky cu warts*

rul revine la pozitia anterioara ercaleaza netezirea cu doud maini si se trece la vibralii.

RA TIILE

a. Vibratiile cu dou& maini Linia 1 - grupa de muschi poslerioara Palma mamn drepte se pozitioneazd pe partea postero-externa, sub articulatia oenunchiului (cu varful degetelor onentat spre

130

cap), iar palma matroi stangi pe partea poslero-intema. Se efectueaza vibratia pe partea postenoara a coapsei i pe partea posterioara a fesei, pdnd la creasta iliaca. Se revine i se reia. Lima 2 - grupele de muschi latero-laterale. Palma mainii drepte se pozitioneaza pe partea Iatero-externa. sub articulatia genunchiului (cu vdrful degetelor orientat spre cap), iar palma mainii stangi pe partea latero-interna. Se efectueaza vibratii. cu mana dreapta pe linia Iatero-externa. pdna la creasta iliaca, iar cu mana stAngfl po linia latero-interna. pdnd la plica pelvina; de aici. cu ambele maini. se aluneca usor, spre parlea posterioara a fesei. Se revine si se reia. b. Vibradile cu mai mullo dogote Linia 1 - grupa de muschi Iatero-externa. Palma mainii drepte se fixeaza pe partea a:ero-externa. sub articulate genunchiului (cu vdrful degetelor onentat spre cap): indexul pe sanlul dmtre grupa de muschi postenoara si grupa muschilor abducton. degetele 3 - prmtre muschii abductori si degetul 5 pe sanpjl dintre grupa muschilor abductori si grupa de muschi antenoara. Urmdrind aceste santijn. se efectueaza vibralii pdnd la - easta ikacd lateraia Se revme si se reia Linia 2 - grupa postenoara. Palma mainii drepte se pozitioneaza sub plica genunchiului (cu vdrful degetelor onentat spre cap): degetul 2 pe sanlul dintre grupa muschilor adductori 51 grupa de muschi posterioara. degetele 3 si 4 pe san(unle dmtre fasciculele bicepsului, iar degetul 5 pe santijt dintre grupa muschilor abductori si grupa oe muschi postenoara. Urmarind aceste sanluri, se efectueaza vibralii pdnd la plica 'esierd si, In continuare, pe fesd, pana la creasta iliaca posterioara. Se revine si se reia. Unia 3 - grupa de muschi latero-interna. Palma mdinii stdngi se pozitioneaza pe panea lalero-lnternd. sub arliculalia genunchiului (cu vdrful degetelor orientat spre cap): aegetul 2 pe sanlul dintre grupa muschilor adducton si grupa de muschi posterioara, degetele 3 si 4 po sentunle dintre muschii adductori si degetul 5 pe sanlul dintre grupa muschilor adducton si grupa de muschi antenoara. Urmdrind aceste santuri. se e'ectueazd vibratii pdnd la plica pelvina. Se revine $1 se reia Se mtercaleazd netezrea cu doua maini si se trece la miscdn

B. PR0CEDUR1 COMPLEMENTARE
MISCARILE

Miscarile sunt: pasive, pasivo-active, active, active cu incarcatura si active cu opozitje Pozilia maseurului: in ortostatism. cu fala la regiunea de tratat.

Miscarea

pasiva

de extensie a

coapsei pe bazin

Fig. 11.65 Ml|cl pasiva <Je extensie a coapsei pe bazin.

MSna dreapta se pozift'oneaza" pe rotula, iar mana stanga pe hemibazinul drept fdea-supra articulaliei soldului}. Prin ridicarea. cu mana dreapta, a membrului inferior drept, se executa miscarea de extensie a coapsei pe bazin, lent si progresiv, pana la limita dureroasa. (fig. 11.65)
Miscarile pasive de abductie si cfe adductie Din aceeasi pozilie. se executa miscarea de abduc$ie (mdepartarea membrului inferior de linia mediana a trunchiului) si miscarea de adducjie (aducerea membrului inferior la niveiul liniei mediane a corpului). Miscarile se executa lent si progresiv, pana la limita dureroasa (de cate ori este nevoie).

Fig. 11.66 - Miscari cu incaicatura" si cu opc*i(ic

MiscSrile pasivo-active, active, active cu incSrcaturS si cu opozifie

La indicalia maseurului, pacientul executa aceste miscari, ajutat sau singur. Tn funclie de diagnostic, maseurul

exercita incarcatura sau miscare. (fig. 11.66) Se executa netezirea.

opozi(ie

la

. ARTICULAJIA SOLDULUI STANG - PARTEA POSTERIOARA

Penlru rnasajul regional al articulatiei coxofemurale stangi. pozitia pacientului. a naseurului si a mainilor acesluia, precum sj modul de prelucrare sunt identice cu cele de a rnasajul articulatiei soldului drept. Deosebirea consta in faptul cd, partea interna a oapsei stangi este linia 1. care se preiucreaza cu mSna dreapta. iar partea externa este nta 3. care se preiucreaza cu mana stanga. Netezirea $i vibrate se executa de la linia mediana a corpului (plica pelvina) pana e trohanterul mare. Fric{iunea $i geluirea se executa de pe trohanterul mare pdnd la linia mediana a orputui (phca pelvina). Pacientul 'rsi schimba pozilia pentru elect ua re a masajului pe partea antenoara.
II. ARTICULATIA SOLDULUI STANG - PARTEA ANTERIOARA

Pozitia pacientului: in decubit dorsal. Pozitia maseurului: Tn ortostatism sau lateral Tn dreapta pacientului, cu soldul drept la irvelul articulatiei genunchiului, cu piciorul stang usor Tn fata CSnd se preiucreaza ambete articulatii, se Tncepe cu rnasajul regional al articulatiei olduiui membrului inferior stang si se continua cu rnasajul articulatiei soldului membrului 'enor drept. 7. NETEZIREA
a. Netezirea cu doua maini Linia 1 - grupa de muschi antenoara. Palma mainii drepte se fixeaza pe

partea ntero-lateraia externa a coapsei, sub nivelul articulatiei genunchiului. iar palma mainii angt pe partea antero-lateraia interna (cu degetele onentate spre cap). Se efectueaza Btezirea pe partea antenoara a coapsei. pana la nivelul crestei iliace anterioare. de ~ze se aluneca usor lateral cu ambele palme Se rev.nc si se reia. L/rua 2 - grupete de muschi latero-laterale. Palma mainii drepte se fixeaza pe partea tero-extema, sub arliculalia genunchiului. iar palma mainii stangi pe partea latero-ternd (cu vdrful degetelor onentat spre cap). Urmdrind liniile indicate de pe coapsa. se 'ectueaza netezirea pdna la plica pubiana si pana la creasta Iliacd laterald. Oe aici, se unecd usor. cu ambele palme. spre linia mediana a coapsei. So revine si se reia. pozilioneaza pe partea latero-externS, sub articulaya genunchiului. cu degetul 2 pe sanlul dintre grupa de muschi antenoarfl si grupa muschilor abductori, degetele 3 si 4 pe saniurile dintre muschii abductori si degetul 5 pe sanlul dintre grupa muschilor abductori si grupa de muschi posterioara. Urmarind saniurile indicate, se efectueaza netezirea pana la creasta iliaca laterals. Se revine si se reia, Linia 2 - grupa de muschi anterioara. Palma mSinii drepte se fixeaza pe partea anterioara, sub articulatia genunchiului, cu degetul 2 pe santul dintre grupa muschilor adductori si grupa de muschi anterioara. degetele 3 sj 4 pe sanlul dintre fascicule si degetul 5 pe santul dintre grupa de muschi anterioara
b. Netezirea cu mai multe degete Linia 1 - grupa de muschi latero-extema. Palma mainii dreple se

si grupa muschilor abductori. Se efectueaza netezirea pSnS la creasta iliaca anterioara. Se revine si se reia. Linia 3 - grupa de muschi latero-interna. Palma mainii stangi se fixeaza pe partea latero-interna. sub articulalia genunchiului. cu degetul 2 pe sanlul dintre grupa de muschi anterioara sj grupa muschilor adductori, degetele 3 sj 4 pe santurile dintre muschii adductori. iar degetul 5 pe sanlul dintre grupa muschilor adductori si grupa de muschi posterioara. Se efectueaza netezirea pana la plica pubiana. Se revine sj se reia. Partea dorsals a mainii drepte se pozilioneaza pe partea antero-externa a coapsei (deasupra genunchiului), iar partea dorsala a mainii stSngi. pe partea antero-interna. Urmarind liniile indicate, se efectueaza netezirea pSna la plica inghinatS. Se revine si se reia. Se intercaleaza netezirea cu doua maini si se trece la framantal. 2. FRAMANTATUL
a. FrSmSntatuI cu o mana Linia 1 - grupa de muschi latero-exlerna. Palma mSinii drepte se fixeaza pe c. Netezirea sub form* de pieptene

partea latero-externa, sub articulalia genunchiului, cu policeie pe santul dintre grupa de muschi anterioara si grupa muschilor abductori, iar cu indexul pe sanlul dintre grupa muschilor abductori sj grupa de muschi posterioara (intre acestea se afla grupa muschilor abductori). Urmarind santurile indicate, se executa framantatul (adunand concomitent cu policeie sj indexul) pSnS la creasta iliaca laterals. Se revine sj se reia. Linia 2 - grupa de muschi anterioara. Palma mainii drepte se fixeaza sub rotula. cu policale pe santul dintre grupa muschilor adductori si grupa de muschi anterioara, iar cu indexul pe santul dintre grupa muschilor abductori si grupa de muschi anterioara (intre acesiea se afla grupa de muschi anterioara). Urmarind saniurile indicate, se executa framantatul fadunSnd concomitent cu policeie sj indexul) pana la plica inghinala. Se revine sj se reia. iia 3 - grupa de muschi latero-interna. Palma mainii stangi se fixeaza pe partea ntema, sub arliculalia genunchiului. cu policele pe sanlul dintre grupa muschilor on $j grupa de muschi anterioara. iar cu indexul pe sanlul dintre grupa de muschi oara s\ grupa muschilor adductori (intre acestea se afia grupa de muschi on). Urmarind sanlurile indicate, se efectueaza framantatul (adunand concomitent iceie i indexul) pana la plica pubiana. Se revine si se reia. e intercaleaza netezirea cu doua maini si se trece la framantatul cu doua mSini.
Framantatul cu dou main! : z : a maseurului: cu fata la regiunea de tratat. true I - grupa de muschi Iatero-externa. Palma mainii drepte se fixeaza pe partea externa, sub articulatta genunchiului, cu policele pe sanlul dintre grupa de muschi ;ara sj grupa muschilor abductori, iar cu indexul pe sanlul dintre grupa muschilor ton si grupa de muschi posterioara (Tntre acestea se afia grupa muschilor ron). mana stanga fiind oglinda mainii drepte. Urmarind sanlurile indicate, se a framantatul (adunand concomitent cu policele si indexurile) pane la creasta iliaca a Se revine si se reia. 's 2 - grupa de muschi antenoara. Se fixeaza palma mainii drepte sub rotula. cu e pe sanlul dintre grupa muschilor adductori si grupa de muschi antenoara, iar cu i ce sanjul dintre grupa musciiitor abductori sj grupa de muschi anterioara (tntre si colce se afia grupa de muschi anterioara). mana stanga fiind oglinda mainii . Urmarind sanlurile indicate, se executa framantatul (adunand concomitenl cu e sj indexurile) pana la plica inghinala. Se revine sj se reia. nia 3 - grupa de muschi latero-interna. Palma mainii stangi se fixeaza pe partea interna, sub articulatta genunchiului, cu policele pe anlul dintre grupa muschilor (ori si grupa de muschi anterioara. iar cu indexul pe sanlul dintre

grupa de muschi xiara si grupa muschilor adductori (Intre acestea se afla grupa muschilor ton), mana dreapta fiind oglinda mainii stangi. Urmarind sanlurile Indicate, se Ea framantatul (adunSnd concomitent cu policele sj indexurile) pana la plica -a Se revine si se reia. s intercaleaza netezirea cu doua maini si se trece la framantatul in contratimp.
Framantatul in contratimp

antru aceasta forma de framantat, pozilia pacientului. a maseurului si a mainilor jia. precum si liniile cu limitele lor sunt aceleasj ca la framantatul cu doua maini. upa framantatul in contratimp. maseurul Isj schimba pozitia. cu soldul drept la l gambei pacientului si piciorul slang usor in fata, a efectueaza netezinle si se trece la framantatul sub forma de geluire. pozilioneaza pe partea latero-extema. sub articulatia genunchiului (cu varful degetelor oriental spre cap): degetul 5 pe sanlul dintre grupa de muschi posterioara si grupa muschilor abductori. degetele 3 si 4 pe saniunle dintre muschii abductori si degetul 2 pe sanlul dintre grupa muschilor abduclon 51 grupa de muschi anterioara. Urmdnnd saniurile indicate, se efectueaza geluirea pe coapsa, pana la creasta iliaca laleraia Se revine si se reia Unia 2 - grupa de muschi anterioara. Palma ioflH drepte se pozr{ioneaza sub rotuia (cu varful degetelor oriental spre cap): degetul 2 pe sanlul dintre grupa muschilor adducton 51 grupa de muschi anterioara. degetele 3 si 4 pe saniunle dintre fasciculeie cvadncepsuiui $1 degetul 5 pe sanlul dintre grupa muschilor abduct on si grupa de muschi anterioara. Se efectueaza geturea pe coapsa. pdna la creasta ihaca anterioara Se revine si se reia. Linia 3 - grupa de muschi latero-interna. Palma mdinii stangi se fixeaza pe partea latero-interna, sub articulalia genunchiului (cu varful degetelor oriental spre cap): degetul 2 pe santul dintre grupa muschilor adductori si grupa de muschi anterioara. degetele 3 si 4 po sanjunle dintre muschii adductori si degetul 5 pe sanlul dintre grupa muschilor adductori i grupa de muschi posterioara. Urmarind saniunle indicate, se efectueaza geluirea pflna la plica pelvlna. Se revine si se reia. Se intercaleaza nelezirile specifice si se trece la fric(iune 3. FRICTIUNEA
Linia 1 - grupa de muschi latero-extema. Palma mainii drepte se pozilioneaza pe parlea latero-extemd. sub articulatia genunchiului (cu vdrful degetelor oriental spre cap): degetul 2 pe santul dintre grupa de muschi anterioara si grupa muschilor abductori. degetele 3 si 4 pe santurile dintre muschii abductori 51 degetul 5 pe sanlul dintre grupa muschilor abductori $1 grupa de muschi posterioara. Urmarind saniunle indicate, se efectueaza fnc'iunoa pe coapsa pana la creasta iliaca laleraia Se revine si se reia Linia 2 - grupa de muschi anterioara. Palma maimi drepte se poziponeaza sub rotuia (cu varful degetelor onentat spre cap): degetul 2 pe san(ut dintre grupa muschilor adducton 51 grupa de muschi anterioara. degetele 3 si 4 pe saniunle dintre fasciculeie cvadncepsuiui 91 degetul 5 pe santul dintre grupa muschilor abduct on 91 grupa de muschi antenoara Se efectueaza frictiunea pe coapsa. pana la creasta iliac* anterioara. Se revine si se reia. Linia 3 - grupa de muschi latere-interna. Palma mainii stdngi se fixeaza pe partea latero-interna sub articulatia genunchiului (cu varful degetelor oriental spre cap): degetul 2 pe santul dintre grupa muchilor adductori si grupa de muschi anterioara, degetele 3 si
d. Geluirea Unia 1 - grupa de muschi latero-exlerna. Palma mainii drepte se

- :~ san(urile dinlre muschii adduclori 1 degelul 5 pe sanlul dintre grupa muschilor cojCO" Si grupa de muschi posterioara. Urmannd sanlurile indicate, se efectueaza -rc^ i _ - ~ ; sana la plica pelvina. Se revine si se reia.
. VASAJUL ZONAL PE PLICA INGHINALA
.- - : -.- i>;iU.l.ir cu p K .:i'.Ti.l '< tripla flex c. cu talpa pe pat sau sus(inyt rrtftM Onsc^a a maseurului de la nivelul genunchiului. Pcz^e maseurului: cu fata la regiunea de tratat.
:

f.

NETEZIREA

partea cubitala a mainii stangi Tn usor cdus, fixata Tn lateral pe articulalia --. - se executa netezirea p' i r trace'e pe tinia articjfara ipl.ca nqhinala) ;>?.'>& a mca pelvina. Se revine si se reia.
2 GELUIREA

Paima mainii stangi este suspendata la nivelul liniei mediane a bazinului, cu


xge&e 2 si 3 la nivelul plicii pubiene. Se executa geluirea pe plica inghinala,

pana la nr=-.enj: mare. Se revine i se reia. Se executa i geluirea cu deget pe deget, In acelasi mod si pe acelasi traseu, dupa zsr= se intercaleaza netezirea cu partea cubitala pe linia articutarS.
3. FRICTIUNEA

Paima mainii stangi este suspendata la nivelul liniei mediane a bazinului, cu aaj=:e:e 2 s,i 3 (sau deget pe deget) fixate la nivelul plicii pubiene. Se executa fricliunea, arriarnc linia articulara (plica inghinala), prelucrand printre tendoane, pana la partea serz-ex'.ema a articulatiei coxofemurale. in jurul careia se insists. So revine si se reia. Ado. se executa netezirea cu partea cubitaia pe lima articulara. dupa care se intinde Maseurul revine la pozitia anterioara. Se itercaleaza netezirile si se trece la batere.
4 . BATEREA Pozi(ia maseurului. cu fata la regiunea de iratat. Pe partea anterioara a coapsei, so oxecuta toate formele de batere: cu causul. cu partea cubitala. cu pumnul si sub forma de ciupiturS.
ATENTIEEste rten&A batenza tn cazut pat^enUJot cu vance

Dupa efectuarea baterii. pozitia maseurului se schimba, respectiv cu soldul drept la niveiul gambei paoontului si cu piciorul stang usor in fata. Se intercaleaza netezirea cu douS mftim si se trece la vibralii.
5. VIBRATIILE

a. Vibratiile cu doua maini Linia 1 - grupa de muschi antenoara. Palma mdmii drepte se fixeaza pe partea antero-lateraia externa a coapsei, sub articulalia genunchiului, iar palma mainii stangi pe partea antero-lateraia interna (cu degetelo orientate spre cap). Se efectueaza vibralii pe partea anterioara a coapsei. pana pe creasta iliaca antehoara. de unde se aluneca usor lateral cu ambele palme. Se revine si se reia. Linia 2 - grupele de muschi latere-laterale Palma mainii drepte se fixeaza pe partea latero-extema. sub articulalia genunchiului (cu degetele onentate spre cap), iar palma mamii stangi pe partea latero-interna. Urmarind liniile indicate de pe coapsa. se efectueaza vibralii pdna la plica pubiana i pdna la creasta iliaca laleraia. De aici. se alunoca usor cu ambele palme spre linia mediana a coapsei. Se revine si se reia.

fa. Vibratiile cu mai multe degete


Linia 1 - grupa de muschi latero-extema Palma mainii dreple se pozibbneazd pe partea latero-extema. sub articulatia genunchiului. cu degetul 2 pe sanlul dintre grupa de muschi antenoara si grupa muschilor abductori. degetele 3 st 4 pe saniunle dintre muschii abductori si degetul 5 pe santul dintre grupa muschilor abducton si grupa de muschi posienoara Urmarind saniunle indicate, se efectueaza vibralii pana la creasta Iliaca lateraia. Se revine si se reia. Linia 2 grupa de muschi antenoara. Palma mainii drepte se pozilioneaza pe partea anterioara. sub articulalia genunchiului. cu degetul 2 pe sanlul dintre grupa muschilor adductori s grupa do muschi antenoara. degetele 3 si 4 pe saniunle dintre fascicule si

: ;e ian\u r.: i - - (r ^ n/upa de muschi an'.enoara s' grupa mugcnilor abducton. So Vi i 1 vibratii pana la creasta iliaca anterioara. Se revine si se reia. [ i 3 - grupa de muschi latero-interna. Palma mainii stangi se pozitioneaza pe pwZsa latero-interna. sub arliculalia genunchiului, cu degetul 2 pe sanjul dintre grupa de si grupa muschilor addudoll, de$Neto 3 sj 4 pe san-jnie dm'-e -dcuctori si degetul 5 pe sanjuj dintre grupa muschRor adductofl <\ gnjpa de o^cr> posterioara. Se electueaza vibratii pana la plica pubiand. Se revine si se reia.
c Vibrafiile

zonate cu partea cubitala"

pe plica

inghinala'

Pozitia maseurului: cu fate la regiunea de tratat. Se pozitioneaza piciorul pacientului in ftexia coapsei pe bazin. cu talpa lipite de pat . d ' ! mana dreapta a maseurului. Cu partea cubitala a fnftfnil stsno] Tn usor ftxata in lateral pe articulatia coxofernuraia. se execute vibralii prin tragere pe linia rtcufara (plica inghinala). pana la plica pelvina. Se revine si se reia. Se intercaleaza netezirea cu partea cubitala pe plica inghinala, apoi se

B. MANEVRE COMPLEMENTARE
Acestea sunt: rulatul sj cemutul pe coapsa, tractiunile si tractiunile cu scuturaturi awrvu articulatia coxofernuraia.

C. PROCEDURI COMPLEMENTARE
yiSCARILE

Mtscarile care se execute sunt: pasive, pasivo-active. active, active cu incarcatura si 3C' cu opozitie.

Poziua maseurului: in ortostatism Fig. Il.ee - Miscarea lateral in dreapta pacientului, cu fata la abductie 51 de adduqic articulatia genunchiului. Pentru miscarea de flexis a coapsei pe bazin, maseurul prinde cu mana dreapta piciorul pacientului, de la niveiul articulaliei gleznei. iar mana stanga se fixeaza sub articulatia genunchiului. Se executa miscarea de flexie a coapsei pe bazin si a gambei pe coapsa, incet si progresiv. pana la (imlla dureroasa. (fig. 11.67) Miscarea se repeta de cate ori este nevoie.
2. Miscarea de abductie si de adductie

t. Miscarile pasive

Fig. 11.67 - Miscari pasive de fiexie a coapsei po de

Se fixeaza piciorul Tn flexie. cu talpa pe pat si se executa mica>ile <te abductie i adductie. Se pozilioneaza mana stanga pe creasta iliaca anterioara. fixand bazinul. iar mana dreapta (fixata pe rotuia) executa. prin Tmpingere spre exterior, abduclia genunchiului, pana la limita dureroasa. Genunchiul se aduce la pozitia Iniliala. si tot cu mana dreapta este tras spre interior (adducpe). pSna la limita dureroasa. Apoi, cu mana dreapta, se Impinge genunchiul pana la pozijia initrala. Miscarile de abductie i adductie (de lateralitate) se repeta de cate ori este nevoie. Dupa efectuarea miscarii de flexie pasiva si lateralitate. se indicS pacientului sa execute aceleasj miscari, ajutat sau singur. In ftjnclie de diagnostic, acesta poate executa si miscarea cu incarcaiura exercitata de maseur cu mana dreapta pe ganunchi. Incarcatura creste progresiv, odata cu cresterea numarului miscarilor. In cazul contracturilor. se exercita opozifia la miscare. tot cu mana dreapta pe genunchi, iar mana stanga fixand bazinul. (fig. 11.68) 3. Miscarea de rotate din articulatia soldului Cu mana dreapta pe articulatia gleznei, iar cu mana stanga pe articulalia genunchiului, maseurul line piciorul pacientului suspandal Tn dubla flexie si incepe sa execute miscarile de rotate interna si externa.

Pentru rotajia externa. Mana dreapta trage articulatia gleznei spre linia mediana a corpului. iar mana stanga impinge genunchiul spre partea Iateroexterna, lent si progress, pana la limita dureroasa; dupa care, prin tragere. cu mana stanga. a genunchiului spre linia mediana a corpului. iar cu mana dreapta. ducand piciorul de la glezna spre panea externa stanga a corpului. se readuce piciorul la pozitia initiate. Pentru rotafia interna. Se trage genunchiul spre linia mediana a corpului (adduc(re) si, cu mana dreapta Tmpingand piciorul de la nivelul gleznei spre exterior, se execute miscarea, lent si progresiv. pana la limita dureroasa. Dupa execularea rotatiei interne, cu mana stanga, se impinge genunchiul spre exterior stanga, iar cu mana dreapta trage glezna spre linia mediana pana la pozitia initiala, repetand aceste miscSri de cate ori este nevoie. Pacientului I se indica sa execute aceieasi miscari. ajutat sau singur. In functie de diagnostic, miscarile se executa cu incSrcatura exercitala de maseur cu mana stanga pe genunchi si cu mana dreapta pe glezna. Incarcatura creste progresiv, odate cu cresterea numSiulul miscarilor. In cazul contracturilor, se exercilS opozilia la miscare. tot cu mana stanga pe genunchi si mana dreapta pe glezna.

Cu mana stanga. maseurul prinde genunchiul in palma, iar cu mana dreapta prinde piciorul de la articulatia gleznei. Ridicandu-I de pe pat si tinandu-l in dubla flexie, se exercita miscarea de circumduc(ie spre dreapta sj spre stanga. dupa care se indica pacientului sa execute aceieasi miscari. ajutat sau singur. Se efectueaza netezirea.

4 . Miscarea de circumduct spre dreapta si spre st$nga

** *
. ARTICULATIA SOLDULUI DREPT - PARTEA ANTERIOARA

Pentru articulatia soldului drept, pozitia pacientului, a maseurului si a mainilor acestuia este identica cu cea de la soldul stang. Tn ce priveste liniile cu limitele lor. deosebirea consta* tn faptul ca linia 1 este grupa de muschi latero-interna si se preiucreaza cu mana dreapta. iar linia 3 este grupa de muschi Iatero-externa si se preiucreaza cu m3na stanga. Netezirea si vibratiile pe plica inghinala incep de la linia mediana a corpului (plica pelvind) pana la trohanterul mare. Frictiunea si geluirea incep de pe trohanterul mare pana la linia medians a corpului (plica pelvina). V. MASAJ UL KKGIUNII COAPSEI
Doiimitare zonala

tn partea inferioara, coapsa este delimitata de axa articulara a genunchiului (dintre capul distal al femurului si piatoul tibial), iar in partea supenoara, de axa articulaliei coxo-lemurale (plica inghinala - anterior, plica petvina - lateral Intern si plica fesiera - posterior).
Descriere anatomic* Oase:

osul femur.

Muschi: TABELUL II.V

A. GRUPA ANTERIOARA
MUS.CHI ORIGINE INSERT IE 1 2 3 Cvadrlcepsul . Pe spina iliaca" an- - Pe tendonul cvadricipital luminal toro-supenoara (rotulian) a. dreptu! anterior (ten-Con direct) - Pe Iigamentul rotulian - Pe . err. zilate -anlonoai- Pe sanlul j-tiblaia Interested -an b. vaalul extern - Pe marele trohanter: linia intertrohanteriana linia aspra femurala Pe linia mtertrohante-riana - Pe tinia aspra (emu-rala - Pe cele 2.*3 supen-oare alo femurului - Pe tendonul cvadridpita! (rotulian) - Pe iigamentul rotulian - Pe lubero2itatea anterioara tibials - Pe tendonul cvadricipital (rotulian) - Pe Iigamentul rotulian - Pe tubenwitatea antenoara tibials - Pe tendonul cvadricipital (roiuHan) - Pe Iigamentul rotulian - Pe tuberozitatea antenoara tibiaia ACTIUNE 4 - Flexor al coapsei - Extensor al gambei - Rotaiia externa" - Abductoi al coapsei - Extensor al gambei

c. vastul intern

- Extensor al gamoei

d. cruralul

- Extensor al gambei

B. GRUPA EXTERNA

LATE

RO-

MUSCHIORIGINSINSERTIEACTIUNEPectlneul Pe ramura infenoara a pubisului- Pe fa(a mediala a tibiei prin .laba de gases' Adduce coapsei Flexia gambei pe coapsaTensorul tascia lata Pe creasta iliaca externa Pe spina iliacd an-terO'inferioara- Pe tractol illotitnal- Rotaiia interna a coapsei Abductor ai coapsei -le.o' .il nnapseiPirilormul- Pe sacru - lata anterioara- Pe marele trohanter si extremitatea superioara a femuruluiRotaiia externa a coapsa - Abducior - Extensor al coapseiObturatoiul extern- In jurut gaum isohiopubiene- Pe marele trohanter si extremitatea superioara a femurului Rotaiia externa a coapseiGernenii superior si inferior- In iurul gaurii ischio-pubieneCel superior pc spine schia-tlce - Cel inferior pe tuberozitalea ischiatica- Rotaiia externa a coapseiPatratul crural- In jurul gaurii isohio-pubtene Pe tuberozitataa iscniatica si se tormina pe creasta inleitro-bantenana- Rola]ia externa a coapsei

2 CreKoml

3 - Pe spina iliaca amwo-supericaifl

Psoasul mare

4 - Pe 'ata Interna a tibiei - Flexor al coapsei (tendc-nul laba de gases Rotaiia externa a cu gracilis si semilenflinos) coapsei - Flexor al gambei - Rotaiia interna a gambei jcand genunchiul este Pedal) - Pe apofizele trans- - Pe trohanterul mic al Flexor al coapsei verse ale

51

vertebrelor lombare - Pe fafa lateraia a cwpumor vertcbrale 0 ,rL*

lemuiolu-

Extensor al coloanei lombare

Psoasul mic Pe lata enema a corpului vertebrei T,s si a prime! vertebre lomba'e- Pe creasta pectmeaia a pubisutuiPrin tractiune asuora fasciei iiace si a arc- -iw iiiopectineu prote-jeaza netvul femural de com prim are in trtipol contraciiei psoa-sului mareI V . EFECTEI . E MASAJ L ' LL ' I TERAPELTI C
A. EFECTELE ASUPRA PIEUI Pielea esle formata din trei slraluri dispuse de la exterior spre interior: epxJerma. derma si rrpoderma. Phnopalele func-ii ale p:eiu sunt de protectee ("mpotriva agenUlor externi de naturd ch.mica ftzica. microbiana). de tennoregiare. de excreUe si de respirape Efectele masajului asupra piehi: imbunataprea calitSiilor lizlce ale pielii - elasticitatea, suple(ea - si a legaturilor cu slraturile profunde; deschiderea canalelor de excrete ale glandelor; - favohzarea procesului de eliminare a sudorli si a secreliilor sebacee; accelerarea procesului de Indepartare a reziduuriior toxice; - curalarea epidermei de tmpuritdfi; ntensificarea drculaliei sftngelui sj a schimburilor nutntive la niveiul tuluror fesuturilor prelucrate: slimularea procesului de regenerare a celulelor. imbunatahrea func'iet respiratorii a prehr: imbunatajirea (uncfiel de termoreglare a pielii; sporirea vitalitatii si a capacita)ii functional a lesutului; indepartarea cicalricelor cheloide; crosterea temperaturii locale. B. EFECTELE ASUPRA TESUTULUI CONJUNCTIV Aproximatrv 15% din masa musculara este reprezentata de lesul conjuncliv. vase nervi. Tesutul conjuncliv are un rot pnmordial In mentinerea formei corpului si In favo-rizaroa functiilor motrice. Tesuturile subcutanate (formate din celule st fibre conjunctive) sunt strabatute de numeroase vase de sange si de o vasta relea de nervi. Tesutul conjuncliv se gaseste sub piele. In tendoane, ligamente. cariilaje. Efectele masajului asupra {esutului conjunctiv constou In: slimularea sj Imbunataiirea circulaijei sang vine in \esutul subcutanat; sponrea mobiiiia'ii. supielei si elastataUi fibretor conjunctive; cresterea temperature locale (vasodilatabe):

53

C. GRUPA LATEROINTERNA

MUSCHIORIGINE1NSERTIEACIIUNEAdductori) coapsei a. adduciorul mare b. adduciorul mljlociu c. adduciorul mic- Po pubis- Pe femur - linia aspraAdduc|ia coapsei - >:[.: externa a coapsei - Flexia coapseiGracilis (dreplul intern)- Pe pubis- Pe fata interna a tibtei (tert-donut .laba de gascfl')Adductor al coapsei - Flexor al coapsei (pand la 40") Rotate interna a gambei (cfinc genunchiul este fiactat)D. GRUPA POSTERIOARAMUSCHIORIGINEINSER'flE"ACTIUNE1234Biccp sul temuralPe ischion (lunga ponlune) - Pe linia aspra temural a (scurta portiune). Pe capui peroneuiui Pe tuberoziiatea externa a tibiei Flexor al gambei Rotaiia externa a gambei (.cand genunchiul este ftectat) - Extensor al coapseiSomitcndlnosul- Pe ischion- Pa fata interna a tit*e> (ten-donul Jaba de gasca")Flexor al gambei Rcta^ia interna a gambei - Extensor al C030SSemimcmbranosul- Pe ischion- Pe tubefozitatea interna a tibiei- Flexor al gambei Rotaiia interna a gambei - Extensor al coapseiPopliteul Pe epicondilul lateral femurai Pe treimea supeooard a fclui posterioare a tibieiRota)ia interna a gambei - Flexor al gambei (pe primele 20*> - Extensor al gambei (90*-130')Gluteul mare (tesierul mare)Pe fosa iliaca externa - Pe creasta iliaca posterioara - Pe tats postero-inferioara a sacrului si coccisului- Pe femur - mnrgmea externa a liniei aspre Extensor al coapsei - Rotaiia externa - Abdeclo< - Adductor

1 Gluteul mijlociu (fesierul mijlociu)

Gluteul mlc (fesierul mlc)

- Pe marele trohanter - la(a - Abductor al -Pe losa ilsca extern^ externa coapsei - Pe creasta iliaca Rolajia interna (cele 3 atterioare) Indina bazinul Fiecieaza coapsa (din ortostatism la fnceputul mlscflrii) Rotaiia interna a Pe marele trohanter - Pe losa exiema coapsei - Abcuclor ill fa(a anterioara coapsei

54

Articutatii: capatul proximal al femurului participa la formarea articulaliei coxo-femursle, care este o articulatie mobila pluriaxiala. Capatul distal al femurului. impreuna cu rotuia si platoul tibial formeaza articulalia genunchiului. care e st e mobiia uniaxials (Tn balama). Delimitare regions/a

fn partea inferioara, regiunea este delimitata de articulatja gleznei sau de traimea mijlocie a gambei. iar in partea supenoara, de creasta iliaca (anterioara laterala si posterioara).

A. M AS A JUL - ORDINEA SI TEHNICA DE PRELUCRARE A LINIILOR

Pozilia pacientului: in decubit ventral sau lateral (pentru parlea posterioara); Tn decubit dorsal sau lateral (pentru partea antenoara). Poztya maseurului: in ortostatism lateral. Pozi(ia pacientului $i a maseurului nu se descrie la fiecare manevra. ci numai cand se schimba. Fiecare manevra (cu formele ei) se repeta de 3-5 on. pe aceeasi linie i Tn cadrul acelorasi limite ( Tn funclie de diagnostic). Cand se prelucreaza ambele coapse, se incepe cu masajul partii posterioare a membrului inferior drept si apoi a membrului inferior stang. dupa care se prelucreaza partea anterioara a membrului inferior stang si apoi a membrului inferior drept. In cadrul acestei regiuni, se executa masajul zonal pe coapsa. manevrele pe care se pune accentul fiind framantatul si frictiunea.
/. COAPSA DREAPTA - PARTEA POSTERIOARA

1. NETEZIREA

Pozilia pacientului: in decubit ventral, cu picioarele in usoara abduc(ie. Pozi[ia maseurului: in sezut sau in ortostatism, cu sofdul drept la nivelul labei piciorului pacientului. cu piciorul stang usor in faja.
a. Netezirea cu douS maini

55

Linia 1 - grupa de muschi posterioara. Palma mainii drepte se pozitioneaza pe par-tea latero-externd a tendonului ahilian (cu varful degetelor oriental spre cap si policele pe tendonul ahilian). iar palma mainii stangi pe partea latero-interna. Se efectueaza netezirea pe partea posterioara a gambei. a plicii genunchiului, apoi pe coapsS si fesa, pana la creasta iliaca postenoara. Se revine si se reia. Linia 2 - grupele de muschi lalerolaterale. Palma mainii drepte se pozitioneaza pe maleola externa (cu varful degetelor oriental spre cap), iar palma maini! stangi pe maleola interna. Se efectueaza netezirea, urmdrind linia Iatero-externa. pana la creasta iliacS lateraia, iar pe partea latero-interna cu mana stanga (concomitent cu mana dreapia), pana la plica pelvina, de unde se aluneca usor, cu ambele maini, Spre partea posterioara a fesei. Se revine i

56

se reia. (fig. II.69 a. b)

Rg |t 69 (a 0J _ NeteZjrea cu 0oua m^ . 1 si 2 {posterioara & latero-taterala).

b. Netezirea cu mai multe degete Unia 1 - grupa de muschi latero-extema. Se fixeaza palma mainii drepte

sub maleola externa (cu varful degetelor oriental spre cap): degetul 2 pe sanlul dintre grupele de muschi posterioara si latero-extema. degetele 3 si 4 pe saniurile dintre muschii grupei latero-externe. iar degetul 5 pe sanlul dintre grupele de muschi latero-externa si anterioara. Urmarind saniurile indicate, se efectueaza netezirea pe gamba, genunchi si coapsa. pana la creasta iliaca laterala. Se revine si se reia. Linia 2 - grupa de muschi posterioara. Palma mainii drepte se pozilioneaza pe calcaneu (cu varful degetelor orientat spre cap): degetul 2 pe sanlul dintre grupa de muschi posterioara si muchia posterioara a tibiei. degetele 3 si 4 pe partea latero-interna. respectiv latero-externa a tendonului ahilian si, in continuare. pe ganlurile dintre muschii grupei posterioare, iar degetul 5 pa sanjul dintre grupele de mu$cfil latero-externa si poslerioara. Se efectueaza netezirea pe gamba, pe plica genunchiului si. Tn continuare. pe coapsa si fesa, pana pe creasta iliaca posterioara. Se revine si se reia. Unia 3-grupa de muschi latero-interna. Palma mSinii stangi se fixeaza sub maleola interna (cu vSrful degetelor orientat spre cap): degetul 2 pe santul dintre grupa de muschi posterioara si muchia posterioara a tibiei, degetele 3 i 4 pe tibie, iar degetul 5 pe sanlul dintre grupa de muschi anterioara si muchia anterioara a tibiei. Urmarind Saniurile indicate, se efectueaza netezirea pe gamba, genunchi si. Tn continuare. pe coapsa (cu degetul 2 pe santul dintre grupa de muschi posterioara si grupa muschilor adductori, degetele 3 si 4 pe saniurile dintre muschii adductori, iar degetul 5 pe santul dintre grupa de muschi anterioara si grupa muschilor adductori), p3n3 la plica pelvina. Se revine si se reia. c. Netezirea sub forma de pieptene MSna dreapta se fixeaza pe partea postero-externS a tendonului ahilian. iar mana stSnga pe partea postero-interna. Se efectueaza netezirea pe gamba, pasind peste plica genunchiului. apoi pe coapsa si fesa, pSna la nivetul crestei iliace. Se revine si se reia. Se intercaleaza netezirea cu doua maini si se trece la framantat.

57

2. F RAMAN TATUL a. F ramantat ul c u o mana


Linia 1 - grupa de muschi lateroexterna. Palma mainii drepte se fixeaza sub maleola externa, cu policeie pe santul dintre gnjpele de muschi lateroexterna si posterioara, Iar cu indexul pe santul dintre grupele de muschi lateroexterna si anterioara (intre deschiderea acestora se aria muschii de pe partea latero-externa). Urmarind santurile indicate, se efectueaza framantatul (adunand concomitent cu indexul si policeie) pe gamba si coapsa, pana la niveiul crestei iliace laterale. Se revine si se reia. (fig, II.70 a. b)

Unia 2 - grupa de muschi posterioara. Palma mainii drepte se fixeaza sub calca-neu, cu policeie pe santul dintre grupa de muschi posterioara si muchia posterioara a tibiei. iar cu indexul pe santul dintre grupele de muschi posterioara si lateroextema (Tntre deschiderea acestora se alia grupa de muschi posterioara). Urmarind aceste sanluri, se efectueaza framantatul (adunand concomitent cu indexul si policeie) pe gambS (pasind peste plica genunchiului), apoi pe coapsa si fesa, pand la creasta iliaca posterioara. Se revine si se reia. (fig. 11.71) nia 3 - grupa de muschi latero-inPaima mainii stangi se fixeaza" rticulatia genunchiului. cu policele anlul dintre grupele de muschi -interna si posterioara, iar cu ul pe santijl dintre grupele de hi latero-interna si antenoara deschiderea acestora se afla de muschi latero-interna). rind aceste santuri, se efectueaza ntatul (adunand concomitent cu ul si policele) pe coapsa, pana la

Fig. II.70 (a, b) Framan'atul cu o mana linia 1 (latoio-exiernal

Fig. 11.71 - Framanlatul cu 0 manfl - linia 2 (poslenoaraj.

Fig. 11.72 FramanlaUH cu o mana - linia 3 (lateto-'ntema).

plica pelvina. Se revine i se reia. (fig. 11.72) Se intercaleaza netezirea cu doua maini pe ambele linii si se Irece la framantatul cu doua maini.
b. FrSmantatuI cu douS mSini

Pozilia maseurului: cu fata la regiunea de tratat. Linia 1 - grupa de muschi Iatero-externa. Palma mainii drepte se fixeaza sub maleola externa, cu policele pe sant,ut dintre grupele de muschi Iateroexterna si posterioara, iar cu indexul pe sanlul dintre grupele de muschi Iateroexterna si anterioara (intre deschiderea acestora se afla muschii de pe partea Iatero-externa). mana stanga fiind oglinda mainii drepte. Urmarind sanlurile indicate, se efectueaza framantatul (adunand concomitent cu indexurile sj policele) pe gamba sj coapsa, pana la nivelul crestei iliace laterale. Se revine si se reia. Linia 2 - grupa de muschi posterioara. Palma mainii drepte se fixeaza sub catcaneu, cu policele pe sanjul dinlre grupa de muschi posterioara si muchia posterioara a tibiei, iar cu indexul pe santul dintre grupele de muschi posterioara si Iatero-externa (intre deschiderea acestora se afla grupa de muschi posterioara), mana slangS fiind oglinda mainii drepte. Urmarind aceste sanluri, se efectueaza framantatul (adunand concomitent cu indexurile si policele) pe gamba (pasjnd peste plica genunchiului). apoi pe coapsa si fesa, pana la creasta iliaca posterioara. Se revine si se reia. Linia 3 - grupa de muschi latero-interna. Palma mainii stangi se fixeaza sub genunchi, cu policele pe sanlul dintre grupele de muschi latero-interna si posterioara. iar cu indexul pe sanlul dintre grupele de muschi latero-interna sj anterioara (Tntre deschiderea acestora se afla grupa de muschi latero-interna). mana dreapta fiind oglinda mainii stangi. Urmarind aceste sanluri, se efectueaza frarnanlatul (adunand concomitent cu indexurile si policele) pe coapsa. pana la plica pelvina. Se revine si se reia. Se InlercaleazS netezirea cu doua maini sj se trece la framantatul Tn contralimp. Perviru aceastS forma de framantal. pozilia pacientului, a maseurului si a mainilor acesiuia, precum si liniile cu limilele lor sum aceleasi cu cele de la frSmSntatul cu doua maini. Dupa framantatul in contratimp. maseurul isi schimbS pozijia, cu soldul drept la niveiul label piciorului pacientului. Se intercaleaza netezirile specifice si se trece la framantatul sub forma de geluire.
d. G e l u i r e a Linia 1 - grupa de muschi latero-externa. Palma mSinii drepte c. FramSntatuI in contratimp

se fixeaza sub maleola externa (cu varful degetelor orientat spre cap): degetul 2 pe santul dintre grupele de muschi posterioara si latero-extema, degetele 3 i 4 pe santurile dintre muschii grupei latero-exteme. iar degetul 5 pe santul dintre grupele de muschi latero-extema si anterioara. Urmarind santurile indicate, se efectueaza geluirea pe gamba. articulatia genunchiului si coapsa. pana la creasta iliaca laterals. Se revine si se reia. (fig. II.73)

59

Fig. II.73 - Gdiwea cu mai multe degete linia I (lateioenlarna).

Linia 2 - grupa de muschi posterioara. Palma mainii drepte se fixeaza sub cal-caneu (cu varful degetelor orientat spre cap): degetul 2

II.74) Pe aceasla linie se poale efeclua si geluirea cu ambele maini. Mana dreapta pozitioneaza pe partea Iatero-externa a calcaneului. cu degetele depSnato, tfel incat indexul sa urmflreasca partea externa a tendonului lui Ahile, iar mdna anga pe partea latero-intemfl a calcaneului. cu degetele depanaie. astlel Incdt dexul sa se afle pe partea lalero-inlerna a tendonului lui Ahile. Se efectueaza eluirea pe gamba, pe plica genunchiului, apoi pe coapsa si fesa, pana la creasta aca postenoara. Se revine 51 se reia. Unia 3 - fata tibiei s< grupa de muschi latero-interna Palma mainii stdngi fixeaza sub maleola interna (cu varful degetelor orientat spre cap): degetul 2 e sanhjl dintre grupa de muschi postenoara sj muchia posterioara a tibiei. egetele 3 si 4 pe tibie. iar degetul 5 pe sanlul dntrc muchia anterioara a tt &ei si upa de muschi anterioara. Urmannd santijnle indicate, se efectueaza geluirea e gamba. genunchi st. in continuare. pe coapsa (degetul 2 pe santijl dintre upele de muschi postenoara si latero-interna, degetele 3 si 4 pe sanlurile dmtre uschii grupei latero-interne. iar degetul 5 pe sanlul dintre grupele de muschi nterioara si latero-interna). pana la plica pelvina. Se revine si se reia. Se intercaleaza netezirile specifice si se trece la fricliune.

pe santul dintre grupa de muschi posterioara si muchia posterioara a tibiei. degetele 3 si 4 pe partea laterointerna, respectiv latero-externa a tendonului ahilian si, Tn continuare, pe santurile dintre muschii grupei posterioare, iar degetul 5 pe santul dintre grupele de muschi latero-extema i posterioara. UrmSrind santurile indicate, se efectueaza geluirea pe gambS. plica genunchiului. apoi pe coapsa si fesS. pana la creasta iliacS posterioara. Se revine si se reia. (fig.

Fig. II.74 - Geluirea cu mai multe degete linia 2 (posterioar3).

3. FRICTIUNEA $1 FRICTIUNEA CU VIBRATII

Linia 1 - grupa de muschi Iatero-externa. Palma mamii drepte se fixeaza sub materia externa (cu varful degetelor onentat spre cap): degetul 2 pe sanlul dintre grupele de muschi postenoara si Iatero-externa. degetele 3 si 4 pe sanlunle dintre muschii grupei latero-exteme, iar degetul 5 pe sanlul dintre grupele de muschi Iatero-externa sj antenoara. Urmarind sanlurile indicate, se efectueaza frictiunea pe gamba. genunchi si coapsa. pana pe creasta iliaca lateraia. Se revine si se reia. Lima 2 - grupa de muschi posterioara. Palma mainii drepte se pozitioneaza sub catcaneu (cu vdrful degetelor orientat spre cap): degetul 2 pe santijl dintre grupa de muschi posterioara sj muchia posterioara a tibiei, degetele 3 si 4 pe partea latero-interna, respectiv Iatero-externa a tendonului ahilian sj. Tn continuare, pe san(urile dintre muschii grupei posterloaro. iar degetul 5 pe santijl dintre grupele de muschi Iatero-externa si oosterioara. Urmarind sanlurile indicate, se efectueaza frictiunea pe gamba, plica genunchiului, apoi pe coapsa si fesa. pana pe creasta iliacd posterioara. Se revine si se reia. Pe aceasta lime so poate efectua s frictiunea cu ambele maim Se pozitioneaza nana dreapta pe pariea Iatero-externa a calcaneului. cu degetele departate. astfel meat -cexui sa urm area sea partea externa a tendonului lui Ahile. iar mana stanga pe panea latero-interna a calcaneului. cu degetele

departate. asttel meal indexul sa se afle pe partea latero-interna a tendonului lui Ahile. Urmarind saniurile indicate, se efectueaza frictiunea pe partea posterioara a gambei. plicii genunchiului, apoi pe coapsa si fesa, pana pe creasta iliaca poslerioara. Se revine si se reia. Linia 3 - fata tibiei si grupa de muschi latero-interna. Palma mainii stangi se fixeaza sub maleola Interna (cu varful degetelor orientat spre cap): degetul 2 pe san(ul dintre grupa de muschi posterioara si muchia posterioara a tibiei, degetele 3 si 4 pe tibie, iar degetul 5 pe sanlul dintre muchia anterioara a tibiei si grupa de muschi anterioara. Urmarind saniurile indicate, se efectueaza frictiunea pe gamba. genunchi si, in continuare, pe coapsa (degetul 2 pe santul dintre grupele de muschi posterioara si latero-interna. degetele 3 si 4 pe santurile dintre Ftp,. 11.75 - FncfunM cu mai muito 009010 linia muschii grupei latero-interne, iar degetul 5 3 flatero-intemaj. pe sanful dintre grupele de muschi anterioara si lalerointerna). pana la plica pelvina. Sa revine si se reia. (fig. 11.75) Pe aceasta regiune, in functie de diagnostic, frictiunea se poate face si cu podul palmei. Se intercaleaza neiezirile specifice si sa trece la batere.

61

4 . BATEREA

Pozitia maseurului: cu fata la regiunea de tratat. Pe aceasta regiune, baterea se executa sub toate formele: cu Susul. cu partes cubitala, cu pumnul si sub forma de ciupitura. de jos in us si de sus in jos (sarind peste plica genunchiului).
ATEHJ1EI

Este

Interzisa

Daterea

in

cazul pactenOlor cu varlce

Dupa executarea tuiuror formelor de batere, maseurul i$j schimba ozitia cu soldul drept la nivelul labei piciorului pacientului. Se intercaleaza netezirea cu doua maini si se trece la vibratii.

5. V I B R A J I I L E

a. V i b r a t i i l e c u d o u a m a i n i Linia 1 - grupa de muschi postenoara. Palma mainii drepte se fixeaza pe partea a:ero*extema a tendonului ahilian (cu varful degetelor onontat spre cap), iar palma stangi pe partea lalenxntema Se efectueaza vibratii pe partea postenoara a gambet. pbca genunchiului. apoi pe coapsa 51 fesa. pana la creasta niaca postenoara. Se revine si se reia. Linia 2 - grupele de muschi latero-laterate. Palma mainii drepte se ozitioneaza pe ~na!eola externa (cu vfirful degetelor orientat spre ap), iar palma mainii stangi pe maleola interna. Se efectueaza vibralia ana la creasta iliacd lateraia, iar cu mana s*anga. concomitent cu dna dreapta, pana la plica pelvina. de unde se aluneca usor. cu mbele maini. spro partea postenoara a fesei. Se revine si se reia.

b. V i b r a t i i l e c u m a i m u l t e d e g e t e Linia 1 - grupa de muschi Iatero-externa. Palma mainii drepte se xeaza sub maleola externa, cu degetele pe sanlurile dinlre tendoanele muschii de pe partea a:ero-externfl. Urmarind sanlurile indicate, so ectueaza vibralii pe gamba. genunchi 51 coapsa. pan* la creasta iliaca teraia. Se revine $1 se reia. L i m a 2 - grupa de muschi postenoara. Palma mainii drepte se ozitioneazA sub caicaneu. cu degetele pe sanlurile dintre tendoanele $' uschii de pe partea postenoara Urmarind sanlunle indicate, se ectueaza vibralii pe gamba. pe plica genunchiului s i . in continuare, e coapsa s i pe fesa. pana la creasta iliaca posterioara. Se revine 51 e reia Linia 3 - fata tibiei $1 grupa de muschi latero-interna. Palma mainii angi se fixeaza sub maleola interna, cu degetele pe malooia Se ectueaza vibratii pe maleola. pe fata Si muchiile tibiei, pe articulatia

genunchiului $i. In continuare. pe sanlunle dintre tendoanele si muschii latero-interni. pan* la plica pelvina. Se revine si se reia. Se Intercaleaza netezirea 51 se trece la miscari.

63

indepartarea siazelor si a depunorilor de minerale: slimularea funcfcilor de regenerare a celulelor conjunctive C . E F E C T E L E A SU P R A J E S U T U L U I M U S C U L A R Muschii schelebo (circa 30-40% din greutalea corporala) au un rol deosebit tn funcbonarea aparalului locomotor. Aceslia reprezinta principala sursa de caidura a corpului si favorizeaza circulalia venoasa 51 limfalica. Principalele proprieta(i lizice ale muschilor sunt elasticitatea, extensibilltatea, contractibilitatea si tonicitalea. E f e c t e f e m a s a j u l u i a s u p t a f os u t u l u i m u s c u l a r c o n s t a u m : relaxarea muschilor (prin manevre lente de masaj); aclivarea circulaliei Tn capilare si tn venele care strabat muschii. precum si cresterea temperaturii locale; aclivarea circulajiei prin compnmarea vaselor prolunde sangvme si limfatice; - imbunatdlirea tonusului si a elastiatabi fibrelor musculare (pnn compfesiune si relaxare). - accelerarea proceselor melabolice din muschi; menOnerea si slimularea calitajii fibrelor musculare (preventndu-se apanba intindenlor sau a contractunlor musculare); Indepartarea stazelor si a depunerilor de minerale: regenerarea (esutului muscular (prin indepartarea celulelor imbAtrdnlte). D. EFECTELE ASUPRA ARTICULAJIILOR Oasele sunt unite intre eie prin urmatoarele tipuri de articulaln: articula(ii imobile sau sinartroze (la craniu si la faja); aruculatii mobile sau diarlroze (la membre). aniculabi semtmobae sau amfiartroze (la arbculabile dintre corpurile vertebrate). Inlr-o articulabe. oasele sunt bnute tn contact de capsula articulara. de ligamentele si de tendoanele care tree peste articulatie. Etoctoio masajului asupra atxicula{nior. - Intretmerea bunei funcyonan a articulabilor; slimularea si imbunatatjrea supletei. elasticttaiii si mobilita(ii elementelor articulare: restabilirea pozijiei anatomice Tn urma producerii de leziuni articulare: entorse (Tntinderea. ruperea sau smulgerea ligamenlelor de pe os), luxalll (deplasarea supra-fetelor osoase de la locul normal), hldrartroze (lichid in interiorul articula(iei), hemartroze (singe Tn articulalie), anchiloze (pierdorea totala a mobilitaui oaselor care formeaza articulatia): imbunatatorea circulabei, indepartarea stazelor si cresterea temperaturii locale: actiune sedativa asupra durenlor de lip nevralgic; - inldturarea lichidelor interstiujiie de staza

B. PROCEDURI COMPLEMENTARE

MISCARILE

Miscarile care se executa sunt: pasive, paslvo-active. active, active cu incaicaturS si active cu opozilie.

64

Deoarece originea si insertta muschilor de pe coapsa se afla pe oasele bazinului i ale gambei, miscarile pasive pentru aceasta regiune se fac atat din articulatia coxofernuraia. cat i din articulatia genunchiului.

1. Miscdrile pentru articulatia coxofernuraia

Pozilia maseurului: in ortostatism, cu fala la regiunea de tratat. Palma mainii drepte se fixeaza pe rotula, iar palma mainii stangi pe hemibazinul drept (deasupra articulatiei soldului). Cu mana dreapta se ridica membrul inferior (extensie coapsei pe bazin). lent sj progresiv, pana la limita dureroasa. Tot din aceasta pozitie se executa miscarea de abductie si adduclie, lent s' progresiv, de cate ori este nevoie. Pentru miscarea pasivo-activa. pozitia maseurului si a mainilor lui este aceeasi ca la miscarile pasive. Deosebirea este ca la aceasta micare participa i pacientul (In funcbe de diagnostic). Miscarile active sunt executate de calre pacient. maseurul fixand cu mana stanga doar bazinul. Pacientului i se indica sa execute miscarea de extensie a coapsei pe bazin. precum i miscarile de adduclie si abductie. Cu palma mainii drepte fixala pe partea posterioara a treimii distale a coapsei (deasupra plicii genunchiului), maseurul efectueaza o Incarcatura adecvaia Tn momentul in care pacientul executa extensia. In functie de diagnostic, se fac sj miscari active de extensie cu opozitie, la care maseurul, tot cu palma mainii drepte deasupra plicii genunchiului. face opozilie la miscare (blocheaza miscarea pentru decontracturare. prin supra solicitarea fibrelor musculare).
Miscahle cu incarcatura

2. Miscarile pentru articulatia genunchiului

Pozilia maseurului: Tn ortostatism cu fata la articulatia genunchiului

65

Pentru miscarile pasive. maseurul fixeaza palma mainii drepte pe partea anterioara a arucuiabei gleznei. iar palma maimi stangi pe treimea posteroinfenoard a coapsei. Cu mftna dreapla ridica gamba in sus. execu-:ind miscarea de flexie a gambei pe coapsa, lenl si progresiv, de cate on este nevoie, pdna la limita durerii. {fig. 11.76) Pentru miscarea pasivo-acliva, pozi(ia t'asourului si a mainilor acestuia este aceeasi cu cea de la miscarea pasiva Deosebirea consta in laptul ca i pacientul trebuie sa particpe la flectarea Fi 7 gambei 6 Miscarea activa se executa de catre pacient In cazul in care se executa 51 miscarea activa cu incarcatura, maseurul fixeaza coapsa cu mana stanga. iar cu palma mainii drepte fixaia pe calcaneu. efectueaza incarcatura adecvata. in funclie de necesitate; in acest limp, pacientul executa miscarea de flexie a gambei pe coapsa. Se efectueaza netezirea cu

COAPSA STANGA - PARTEA POSTERIOARA Pozitia pacientului, a maseurului si a mainilor acestuia este aceeasi ca la masajul coapsei membrului inferior drept. In ce priveste liniile, deosebirea consta in faptul ca. la coapsa stanga, linia 1 este grupa de muschi latero-interna si se prelucreaza cu mdna oreapta. iar lima 3 este grupa de muschi latero-externa si se prelucreaza cu mana stanga Pacientul i$i scrumba pozitia pentru efectuarea masajului pe partea anterioara. //. COAPSA ANTERIOARA 1. NETEZIREA Poztlia pacientului. in decubit dorsal. Pozitia maseurului: in ortostatism. lateral dreapla pacientului, cu soldul drop! la "iveiui articulalia gleznei S' cu piciorul stang usor In lap STANGA PARTEA

66

a. Netezirea cu doua miini Linia 1 - grupa de muschi anterioara. Palma mainii drepte se fixeaza pe partea anterolateral externa, la nivelul articulatiei gleznei, iar palma mainii stangi pe partea antero-laterala interna (cu varful degetelor orientat spre cap). Se efectueaza netezirea pe gamba, genunchi sj coapsa, pana pe plica inghinala. de unde se aluneca usor lateral cu ambele palme. Se revine si se reia. Linia 2 - grupele de muschi latero-laterale. Palma mainii drepte se fixeazft pe maleola externa (cu degetele orientate spre cap), iar palma mainii stangi pe maleola Interna. Urmannd liniile indicate, se efectueaza netezirea, concomitent cu ambele rnaW, pe gamba. genunchi sj coapsa, pana la plica pelvina si creasta iliaca lateraia. De aici se aluneca usor, cu ambele palme, spre linia mediana a coapsei. Se revine si se reia. b. Netezirea cu mai multe degete Linia 1 - grupa de muschi Iatero-externa. Palma mainii drepte se fixeaza sub maleola externa, cu varful degetelor orientat spre cap: degetul 2 pe ?antul dintre grupa anterioara st Iatero-externa. degetele 3 sj 4 pe santijrile dintre muchii grupei latero-exteme. iar degetul 5 pe sanlul dintre grupa posterioara si Iatero-externa. Urmannd sanlunle indicate, se efectueaza netezirea pe gamba, genunchi si coapsa. pana la creasta iliaca laterals. Se revine si se reia. Lima 2 - grupa de muschi anterioara. Palma mainii dreple se fixeaza pe partea anterioara a articulatiei gleznei (cu varful degetelor onentat spre cap): degetul 2 pe san(ul dintre marginea anterioara a tibiei si grupa de muschi anterioara. degetele 3 si 4 pe sanlurile dintre muschii grupei anterioare, iar degetul 5 pe sanlul dintre grupele de muschi anterioara si Iatero-externa. Urmarind sanlurile indicate, se efectueaza neteziroa pe gamba si genunchi. Se continua pe coapsa (cu degetul 2 pe sanlul dintre grupele de muschi latero-interna si anterioara, degetele 3 si 4 pe sanlurile dintre fasciculele sj muschii gmpei anterioare. iar degelul 5 pe sanlul dintre grupele de muschi Iatero-externa Si antenoara), pana la plica inghinala. Se revine si se reia. Linia 3 - fate tibiei s* grupa de muchi latero-interna. Palma mamii stangi se pozitioneaza sub maleola interna (cu varful degetelor onentat spre cap): degetul 2 pe sanful dintre grupa de muschi anterioara si muchia anterioara a tibiei. degetele 3 s> 4 pe fate tibiei. iar degetul 5 pe sanlul dintre grupa de muschi posterioara si muchia posterioara a tibiei. Urmarind sanlurile indicate, se efectueaza netezirea pe gamba si genunchi. Se continua pe coapsa (cu degetul 2 pe sanjul dintre grupele de muschi anterioara s1 latero-interna, degetele 3 si 4 pe sanlurile dintre muschii grupei latero-inteme. iar degetul 5 pe santol dintre grupele de muschi posterioara si latero-interna) pana la plica pubiana. Se revine si se reia. Se intercaleaza netezirea cu doua maini sj se trece la framantat 2. F R A M A N T A T U L

67

a . F r am a n t a t u l c u o m a n a L i n i a 1 - grupa de muschi latero-

extema. Palma mainii drepte se pozilioneaza sub maleola externa, cu policeie pe santul dintre grupele de muschi anterioara si latero-extema, iar indexul pe sanlul dintre grupele de muschi posterioara si latero-externa (intre deschiderea acestora se afia grupa de muschi latero-externa). Urmarind aceste sanluri. se executa framantatul (adunand concomitent cu indexul si policete) pe gamba si pa partea lateroexterna a coapsei. pana la creasta iliaca laterala. Se revine si se reia. (fig. II.77)

Fig, II.77 - Framantatul cu o mana - linia 1 (lateroexterna).

Linia 2 - grupa de muschi anterioara. Palma mainii drepte se pozilionaaza* pe par-lea anterioara a articulaliei gleznei, cu po-itcele pe sanlul dintre marginea anterioara a tibiei si grupa de muschi anterioara, iar ndexul pe sanlul dintre grupele de muschi anterioara si latero-exlerna (intre deschide-'ea acestora se afla grupa de muschi antenoara a gambei). Se efectueaza framantatul adunand concomitent cu indexul s i policeie) pe gamba, pasind peste genunchi. Se

Fig. II.78 - Framantatul cu o mana - lima 2 (anterioara).

68

con-:;nua pe coapsa, cu policeie pe sanlul dintre grupele de muschi laterointerna s.i anterioara. iar indexul pe sanlul dintre grupele de muschi anterioara ?i latero-externa (Tntre deschiderea acestora se afla grupa anterioara) ana la plica inghinala. Se revine si se reia. (fig. 11.78) L i n i a 3 - grupa de muschi laterointerna. Palma mainii stangi se pozilioneaza sub arliculalia genunchiului. pe partea latero-interna.

cu policele pe sanlul dintre grupele de muschi anterioara si latero-interna, iar indexul pe sanlul dintre grupele de muschi posterioara S1 latero-internS (tntre deschiderea acestora se atld grupa de muschi latero-interna). Se executa framantatul (adunand concomitent cu indexul si policele) pana la plica pubianS. Se revine $i se reia. (fig. 11.79) Se intercaleaza netezirea ?i se trece la framantatul cu doua maini.
b . F r am a n t a t u l c u d o u a m a i n i

Fig. 11.79(latero- FfomaiMatui cu o mana - linia 3 interna) .

Pozitia maseurului: cu fa(a la regiunea de tratat. L i n i a 1 - grupa de muschi Iatero-externa. Palma mainii drepte se pozitioneaza sub maleola externa, cu policele pe santul dintre grupele de muschi anterioara si Iatero-externa. iar cu indexul pe $ant,ul dintre grupele de muschi posterioara si Iatero-externa (intre deschiderea acestora se afla grupa de muschi Iatero-externa), mana stanga fiind oglinda mainii drepte. Urmarind aceste santuri, se executa framantatul (adunanc concomitant cu indexurile i policele) pe gamba 1 pe partea Iatero-externa a coapse: pdnd la creasta iliaca. Se revine si se reia. L i n i a 2 - grupa de muschi anterioara. Palma mainii drepte se pozitioneaza pe partea anterioara a articulatiei gleznei, cu policele pe santul dintre marginea anterioara a tibiei ; grupa de muschi antenoara, iar indexul pe sanlul dintre grupele de muschi anterioara s Iatero-externa (intre deschiderea acestora se afla grupa de muschi anterioara), mana stanga fiind oglinda mainii drepte. Urmarind aceste santuri, se efectueaza framantatul (adunand concomitent cu indexurile s i policele) pe gamba. pa$ind peste genunchi. ape pe coapsa, cu policele pe sanlul dinlre grupele de muschi anterioara si latero-interna. iar cu indexurile pe santul dintre grupele de muschi anterioara si Iatero-externa (intre deschiderea acestora se afla grupa de muschi anterioara) pana la plica inghinala. Se revine $i se reia. L i n i a 3 - grupa de muschi latero-interna. Palma mainii stangi se pozitioneaza sub genunchi, pe partea latero-interna, cu policele pe $ a n \ u i

69

dintre grupele de mcsc-anterioara si latero-interna. iar indexul pe $anlul dintre grupele de muschi posterioara s latero-interna (Intre deschiderea acestora se alia grupa de muschi adductori), mana dreapta fiind oglinda mainii stangi. Urmarind liniile indicate, se executa framantat (adunand concomitent cu indexurile si policele), pana la plica pubiana. Se revine si se reia Se intercaleaza netezirea cu doua maini si se trece la framantatul in contratimp. c. F r am a n t a t u l i n c o n t r a t i m p Penltu aceasta forms de framSntat, pozitia pacientului. a maseurului si a mainilor acestuia. precum s\ liniile cu limitele lor sunt aceleasi cu cele de la framantatul cu doua mdini. Dupa framantatul tn contratimp, maseurul tsi schimba pozitia, cu soldul drept la mvelul piciorului pacientului. Se intercaleaza netezirile specifice 51 se trece la framantatul sub forma de geluire.

extema. Palma mSinii drepte se fixeaza sub maleola externa (cu varful degetelor orientat spre cap): degetul 2 pe sanjul dintre grupele de muschi anterioara si latero-externa. degetele 3 si 4 pe santijrile dintre muschii grupei

d. Geluirea U n i a 1 - grupa de muschi latero-

70

lataro-externe, iar degetul 5 pe sanlul dintre grupele de muschi posterioara si latero-externS. Urmarind saniunle indicate, se efectueaza geluirea pe gamba. genunchi si coapsa, pana la creasta HiacS laterals. Se revine si se reia. (fig. It.80 a, b)

Fig. II.80 (a. b) - Geluirea cu mai mulle degete inla 1 (latero-extcrnfl)

L i n i a 2 - grupa de muschi anterioara. Palma mainii drepte se fixeaza pe partea anterioara a articulatiei gleznei (cu vdrful degetelor orientat spre cap): degetul 2 po santul dmtre marginea anterioara a tibiei si grupa de muschi anterioara. degetele 3 s' 4 po sanlunle dintre muschii grupei anterioare, tar degetul 5 po sanlul dintre grupele de muschi anterioara %\ Iateroexterna. Urmarind Sanlurile indicate, se efectueaza geluirea pe gamba s i genunchi. Se continua pe coapsa (cu degetul 2 pe sanlul dmtre grupele de muschi laterointerna s> antenoara. degetele 3 S1 4 pe Sanlunle dintre fasciculele si muschii grupei anterioare, Iar degetul 5 pe sanlul dintre grupele de muschi Iatero-externa 91

Fig. 11.81 (a, b) Geluirea cu mai mute degete - linia 2 (anterioara).

71

anterioara), pana la plica ingtwiaia Se revine si se reia. (fig. 11.81 a, b)


Uma 3 - fate si muchiile tibiei $i grupa de muschi latero-interna. Palma mainii stangi se fixeaza sub maleola interna (cu

varful degetelor orientat spre cap): degetul 2 pe s&n{ul dintre muchia anterioara a tibiei s' flnipa de muschi anterioara. degetele 3 s' 4 pe fate tibiei. iar degetul 5 pe sanlul dinlre muchia posterioara a tibiei s1 grupa de muschi postenoara. Urmarind Sanlunle indicate, se efectueaza geluirea pe gamba si genunchi Se continua pe coapsa (cu degetul 2 pe sanlul dmtre grupele de muschi anterioara s> latero-miemS. degetele 3 s 4 pe sanlunle dintre muschii grupei latero-mteme. iar degetul 5 pe sanlul dmtre grupele de muschi posterioara $ latero-internd). pdnd la plica pu-biana. Se revine 51 se reia. (tig. 11.82) Se intercaleaza netezirile specifice regiunii $i se trece la fnctiune.
3. F R I C T I U N E A

Fig. n.82 - Geluirea cu mai multe degete -linia 3 (latero-interna).

L i n i a 1 - grupa de muschi iatero-extema\ Palma mainii drepte se fixeaza sub maleola externa (cu varful degetelor orientat spre cap): degetul 2 pe sanlul dintre grupele de muschi anterioara st latero-extema, degetele 3 si 4 pe saniunle dintre muschii grupei latero-exteme, iar degetul 5 pe sanlul dintre grupele de muschi posterioara si latero-extema. Urmarind saniurile indicate, se efectueaza frictiunea pe gamba, genunchi si coapsa, pana pe creasta iliaca laterala. Se revine si se reia. Unia 2 - grupa de muschi anterioara. Palma mainii drepte se fixeaza pe partea anterioara a articulaliei gleznei (cu varful degetelor orientat spre cap): degetul 2 pe sanjul dintre marginea anterioara a tibiei si grupa de muschi anterioara. degetele 3 si 4 pe saniurile dintre muschii grupei anterioara, iar degetul 5 pe sanlul dintre grupele de muchi anterioara si latero-extema. Urmannd saniurile indicate, se efectueaza fricliunea pe gamba si genunchi. Se continua pe coapsa (cu degetul 2 pe sanlul dintre grupele de muschi laterointerna i anterioara, degetele 3 si 4 pe saniurile dintre fasciculeie i muschii grupei anterioare, iar degetul 5 pe sanlul dintre grupele de muschi lateroextema si anterioara) pana la plica inghinala. Se revine si se reia. L i n i a 3 - lata si muchiile tibiei si grupa de muschi latero-interna. Palma mainii stangi se pozilioneaza sub maleola interna (cu varful degetelor orientat spre cap): degetul 2 pe san|ul dintre muchia antenoara a libiei si grupa de muschi anterioara. degetele 3 si 4 pe fala tibiei, iar degetul 5 pe sanlul dintre muchia posterioara a tibiei si grupa de muschi costerioara. Urmarind sanlurite

72

indicate, se efectueaza fricliunea pe gamba si genunchi. Se continua pe coapsa (cu degetul 2 pe sanlul dintre grupele de muschi antenoara si latero-interna, degetele 3 si 4 pe saniurile dintre muschii grupai latero-inteme, iar degetul 5 pe sanlul dintre grupele de muschi posterioara si latero-interna} pana la plica pubiana. Se revine si se reia. Se intercaleaza neteziriie specifics i se trece la batere. 4. B A T E R E A Pozina maseurului: cu fala la regiunea de tratat. Pe coapsa, baterea se executa sub toate formele: cu causut. cu partea cubitala, cu pumnul si sub forma de ciupitura. iar pe gamba. numai pe partea antero-externa, cu causul j cu partea cubitala.
AT6NTIEI

Bxecutarea m a n e v m i < l e O a i e r e fn cazu! padenpxir cu varies Maseurul i$i schtmba pozitia cu soldul drept la nivelul labei piciorului pacientului. Se intercaleaza netezirea cu doua maini si se trece la vibralii.

Esfe I n t o a i s a

5. V I B R A T I I L E a. Vibratiile cu dou6 maini L i n i a 1 - grupa de muschi antenoara Palma m&inil drepte se fixeaza pe partea anlero-latoral externa, la nivelul articulatiei gleznei. iar palma mamii stAngi pe partea antero-laterald interna (cu varful degetelor orientat spre cap>. Se efectueaza vibratii pe gamba, genunchi si coapsa. pana la plica inghinala. de unde se aluneca usor lateral cu ambele palme. So revine $ se reia. Linia 2 - grupele de muschi latero-laterale Palma mdmii drepte se fixeaza pe maleola externa (cu varful degetelor onentat spre cap), iar palma mdmii stangi pe maleola interna. Urmarind hnnie indicate, se efectueaza vibratii (concomitent cu ambele maini). pe gamba. genunchi si coapsa. pana la plica pelvina s> creasta iliacd lateraia De aici se aluneca usor. cu ambele palme. spre linia mediana a coapsei Se revine $i se reia b. V i b r a t i i l e c u m a i m u l t e d e g e t e L i n i a 1 - grupa de muschi Iatero-externa. Palma mainii drepte se fixeaza sub maleola externa (cu vflrful degetelor orientat spre cap): degetul 2 pe sanlul dintre grupele de muschi anterioara $i latero-exlerna, degelele 3 si 4 pe sanlurile dintre muschii grupei latero-externe. Iar degetul 5 pe sa"!"1 dintre grupele de muschi poslerioara s' Iateroexterna. Urmdrind sanlurile indicate, se efectueaza vibratii pe gamba, genunchi s' coapsd. pdnd la creasta iliaca lateraia. Se revine s \ se reia. L i m a 2 - grupa do muschi anterioara. Palma mainii drepte se fixeazd pe partea anterioara a articulatiei gleznei (cu varful degetelor onentat spre cap): degetul 2 pe Sanjul dintre marginea anterioara a tibiet s i grupa de muschi antenoara. degetele 3 51 4 pe sanlunle dintre muschii grupei anterioare. iar degetul 5 pe santul dintre grupele de muschi antenoara S1 latero-extemd. Urmannd sanlunle indicate, se efectueaza vibratii pe gamba. genunchi si. In continuare. pe coapsa (cu degetul 2 pe sanlul dinlre grupele de muschi latero-interna s1 anterxiard. degetele 3 $1 4 pe sanlunle dmtre fasaculele s muschii grupei antenoare. iar degetul 5 pe santul dmtre grupele de muschi Iatero-externa Si antenoard) pdnd la plica inghinala Se revine s i se reia LffNa 3 - (aia s i muchiile tibiei si gnjpa de muschi latero-interna Palma mdinii stdngi se pozitioneaza sub maleola interna (cu vdrful degetelor onentat spre cap) degetul 2 pe santul dintre muchia anterioara a tibiei 51 grupa de muschi antenoara. degetele 3 51 4 pe fata tibiei. iar degetul 5 pe santul dintre muchia posterioara a tibiei si grupa de muschi postenoarfl Urmarind saniunle indicate, se efectueaza vibralii pe gamba si genunchi. Se

73

continua po coapsa (cu degetul 2 pe sanlul dintre grupele de muschi anterioara $1 laterointerna. degetele 3 s> 4 pe saniunle dintre muschii grupei latero-mteme. iar degetul 5 pe sanful ditre grupele de muschi poster cars $1 latero-interna) pdna la plica pubiana Se revine si se reia. Se intercaleaza netezirea cu doua maini 51 se trece la manevrele ajutatoare.

B MANEVRE COMPLEMENTARE Aceslea sunt: rulatul si cornutul (pe coapsa si gamba), tracliunile si tractiunile cu scuturdturi (pentru articulatia soldului si a genunchiului). Se intercaleaza netezirea cu doua maini si so trace la miscan

C. PROCEDURI COMPLEMENTARE

MISCARILE Acestea sunt miscan pasive. pasrvo-actrve, active, active cu incarcatura si cu opozitio Pozitia pacientului: in decubit dorsal Pozitia maseurului: in ortostatism. lateral dreapta fata de paciont. cu fata la articulalia genunchiului.
1. Miscarile de flexie si do extensie Miscanie se executa din anculaba coxofemuraia 51 a genunchiului Palma mainii stangi se pozilioneaza pe articulalia genunchiului. iar cu palma mainii drepte se pnnde gamba pacientului de la niveiul maleolelor. Se executa miscarea de flexie, incet si progresiv, pana la limita dureroasa (de cate on este nevoie). Tot din aceasta pozifie, cu palma mSmil stangi pe articulalia genunchiului si cu palma mainii dreple sub calcaneu. se executa miscarea de extensie a gambei pe coapsa (de cate ori este nevoie).

74

E . E F E C T E L E A SU P R A U N O R A P A R A T E S/ S I S T E M E

La nivelul a p a r a l u l u i c a r d i o v a s c u l a r , rnasajul stimuleaza muschiul inimii si circulatja sangelui prin vase. La nivelul a p a r a l u l u i e x c r e t o r , rnasajul permite Tndepartarea si mobilizarea toxinelor. La nivelul a p a r a l u l u i d i g e s l i v , rnasajul faciliteaza tranzilul intestinal direct si indirect, prin cresterea tonusului muscular al peretelui abdominal si prin marirea presiunii asupra organelor interne. La nivelul s i s t e m u l u i n e r v o s , rnasajul reda elasticitatea fibrelor nervoase, Tndeparteaza stazele s i depunerile din juml acestora. La nivelul s i s t e m u l u i e n d o c r i n , rnasajul Tndeparteaza' stazele i determina Tmbunatatj'rea circula'iei. La nivelul aparalului respirator, rnasajul Tnbunatate$te respirat,ia, oxigenarea tuturar lesuiurilor si faciliteaza eliminarea bioxidului de carbon.

2. Miscarea de lateralitate (pentru articulatia coxofemurala)

Pozllia pactenlului: in decubit dorsal, cu piciorul (leclat si lalpa hplla pe pat. Palma mainii stangi se pozilioneaza la niveiul crestei itiace fixand bazinul, iar palma mainii drepte pe articulalia genunchiului. Se execute miscarea de abductie si adduce, incet si progresiv. de cdle on este nevoie (fig 11.83)

Fig. ti.83 Miscari de latei,iiii,nv

Fig. 11.64 - Miscan de rwajie externa

3. M i s c a r e a d e r o t a t i e ( p e n t r u articulatia coxofomuralS) Miscarea de rotatie externa

Piciorul pacientului este in flexie. Palma mainii stangi se fixeaza pe par-tea laterointerna a articulaliei genunchiului -imping and genunchiul in abductie. iar palma maina drepte pe partea latero-extema $. posterioara a articulaliei gleznei. ducand piciorul spre adduclw Miscarea se executa incet si progresiv.

pana la limita dureroasa. (fig. 11.84) Palma mainii stangi se fixeaza pe partea latero-extema a articulaliei genunchiului tragand articulatia in adductie. iar cu palma mftinii drepte pe partea latero-interna a articulaliei gleznei se duce gamba in abduqie. Miscarea se executa lent si progresiv, pana la limita dureroasa (de cate ori este nevoie)
Miscarea de circumduct^ Miscarea de rotatie interna

4.

Pacientul este cu pioorut in tnpia flexie. Cu mana stanga pe articulalia genunchiului si cu palma mainii drepte pe partea anterioara a articulaliei gleznei, se ndica usor piciorul in flexie si se executa lin miscan circulare dm articulalia coxofemurala spre dreapta si apoi spre stanga.

Dupa miscarile pasive se executa miscarile pasrvo-active (indicandu-se pacientului sa participe la miscare), umiate de miscarile active, executale de pacient la indicatia maseurului. In functje de diagnostic, se executa si miscari active cu Incarcalura si active cu opozitie. Se efectueaza netezirea.

COAPSA DREAPTA - PARTEA ANTERIOARA

Pozitja pacientului, a maseurului si a mainilor acestuia. precum s\ liniile cu Hmitele lor sunt aceieasi cu cele de la rnasajul pentru coapsa anterioara a membrului inferior stang. cu deosebirea ca linia 1 este grupa de muschi laterointerna si se preiucreaza cu mana dreapia, iar linia 3 este grupa de muschi Iatero-externa sj se preiucreaza cu mana stanga.

VI. MASAJUL ARTICl. I.ATIEI GENUNCHIULUI

In partea mfenoara. articulalia genunchiului este delimitata de marginea platouiu tibial (extremitaiea proximaia a tibiei). iar in partea supenoara, de extremitaiea dislaia a femurului In partea antenoara, articulatia este delimitata de rotuia. iar in partea posterioara. de plica genunchiului
Descricre anatomic*

Dotimitaro zonal*

Oase. - extremitaiea distaia a femurului. pa tela: extremitaiea proximald a tibiei Inlre acestea se formeaza articulatia genunchiului. M u s c h i i c a m m o b i l i z o a z a s e g m e n t a t e ce f o r m e a z * a r t i c u l a l i a

TABtL MUSCHIORIGINEINSERJIEACTIUNE1234Semimamtxan UL nvi onil Po ischion. Pe tuberoz-iaiea interna a tibiei Flexor al gambei Roia[ia interna a rjamoei E'lensor al ccao""Semite ndinosul Pe icWon- Pe faia interna a lt#. (cu tendonul .laba" de gascal- Flexor al gambei Rorapa sterna a game* EiMnaor al coatwelBicspeul ttmural icru.aluh- Pe rtcnion (lunga pon)uiej - Pe bTM aspra lemurala i scuta con)une)- Pe capu peroneuiu) Pe tuberoz-tatea externa a toiei iFteaor al gambei RotaiM e.lemi a gar-:-; (cAno genunchiul este - Exftaneor al ooapai

123Cvadricepsui crural a. dreptul anterior b. vastul extern c. vastul intern d. crurarul Pe spina iliaca antero-pos-ienoara flendon direct) - Pe san(ui rntercotiio'dan (terv den refieclat) - Pe marele trohanter (linia iniertrohantenana. linia aspra femurala) - Pe linia intertrohBnteriana Pe linia aspra femurala Pe cele 2.'3 superioara ale ..fem".tv.M Pe tendon ul cvadri-cipitai (rotuilan) - Pe ligamenlul iclu-lian - Pe tuberozitatea anterioara t*laia- Flexor al coapsei Extensor al coapsei Artfcutap: - Rotaiia externa (a) - femuropatelotibiala. - Abductor al coapsei - Extensor a>inferioara a c. d) In partea gambei (b. articulatiei genunchiului se afia si articulatia tlbioperonialS.
In partea infenoara. regiunea este delimitate de articulatia gleznei, iar in partea superioara, de articulatia coxofernuraia (plica fesiera sj plica inghinala).
Delimitare regionaia

A. MASAJUL - ORDINEA SI TEHNICA DE PRELUCRARE A LINIILOR Masajul regional al articulatiei genunchiului Tncepe cu partea posterioara a gambei, a plicii genunchiului sj a coapsei, trecSndu-se apoi la partea anterioara. Cand se preiucreaza ambii genunchi, se Incepe cu partea posterioara a genunchiului drept sj apoi a celui stang sj se continua cu partea anterioara a genunchiului stang sj apoi a celui drept. Pozijia pacientului: in decubil ventral cu sau farS perns sub abdomen, cu sau fara rulou sub articulatia gleznei sau, in functie de diagnostic, in decubit lateral stanga, cu perna intre genunchi sj glezne - pentru partea posterioara; in decubit dorsal sau lateral -pentru partea anterioara. Pozitia maseunilui: in ortostatism lateral, cu soldul drept la nivelul articulatiei gleznei. cu piciorul stang usor in taja. Pozitia pacientului sj a maseurului nu se descrie la fiecare manevra. ci numai cand se schimba. Fiecare manevra (cu formele ei) se repeta de 3-5 ori. pe aceeasi linie sj Tn cadrul acelcrasj limite (Tn functie de diagnostic). In cadrul acestei regiuni. se executa masajul zonal pe articulalia genunchiului, manevrele pe care se pune accenlul fiind geluirea si fricliunea.
ARTICULATIA GENUNCHIULUI DREPT - PARTEA POSTERIOARA 1. NETEZIREA

Pozilia pacientului: in decubit ventral, cu sau fara perna sub abdomen, cu sau fSra rulou sub gleznS. Pozilia maseurului: fn sezut sau in ortostatism. cu soldul drept la niveiul label piciorului pacientului. cu piciorul stang usor in fa(a. a. N e t e z i r e a c u d o u H m i i n i L i n i a 1 - grupa de muschi posterioara. Palma mSinii drepte se fixeazS pe

partea latero-externa' a tendonului ahilian, iar palma mainii stangi pe partea latero-interna (cu vSrful degetelor orientat spre cap si cu policeie pe tendonul ahilian). Se efectueaza* netezirea pe partea posterioara a gambei (pe plica genunchiului) si a coapsei pana la plica fesiera. Se revine si se reia. U n i a 2 - grupele de muschi latero-lalerale. Palma mainii drepte se fixeaza pe maleola externa, iar palma mainii stangi pe maleola interna (cu varful degetelor orientat spre cap). Se efectueaza netezirea cu mSna dreapta, pe linia latero-extema pana la creasta iliaca. iar cu mana stanga (concomitent cu mSna dreapta) pe partea latero-interna, pSna la plica pelvina, de unde se aluneca cu ambele mSini usor spre partea posterioara a coapsei. Se revine si se reia.
b. Netezirea cu mai multe degete L i n i a 1 - grupa de muschi latero-externa. Palma mainii drepte se fixeaza sub maleola externa (cu varful degetelor orientat spre cap): degetul 2 pe sanlul

dintre grupele de muschi posterioara si latero-extema, degetele 3 si 4 pe saniurile dintre muschii grupei latero-externe. iar degetul 5 pe santul dintre grupele de muschi latero-externa si anterioara. Urmarind santurile indicate, se efectueaza netezirea pe gamba, genunchi si coapsa pSna la creasta iliaca laterals. Se revine si se reia. L i n i a 2 - grupa de muschi posterioara. Palma mSinii drepte se pozilioneaza pe calcaneu (cu varful degetelor orientat spre cap): degetul 2 pe santul dintre grupa de muschi posterioara si muchia posterioara a tibiei, degetele 3 si 4 pe partea latero-interna. respectiv latero-extema a tendonului ahilian si, in continuare, pe saniurile dintre muschii grupei posterioare. iar degetul 5 pe santul dintre grupele de muschi latero-externS si posterioara. Urmarind santurile indicate, se efectueaza netezirea pe gamba. pe plica genunchiului si pe coapsa pana pe plica fesiera. Se revine si se reia.

L i n i a 3 - fate si muchiile tibiei si grupa de muschi latero-interna. Palma mainii stengi se fixeaza sub maleola interna {cu varful degetelor orientat spre cap): degetul 2 pe sanjul dintre muchia posterioara a tibiei si grupa de muschi posterioara, degetele 3 si 4 pe late tibiei. iar degetul 5 pe santul dintre grupa de muschi anterioara si muchia anterioara a tibiei. Urmarind sanlurile indicate, se efectueaza netezirea pe gamba, genunchi si, tn continuare, pe coapsa (cu degetul 2 pe sanjul dintre grupele de muschi posterioara si latero-interna. degetele 3 si A pe san(urile dintre muschii adductori, iar degetul 5 pe sanjul dintre grupele de muschi latero-interna 51 anterioara). pana la plica pelvina. Se revine i se reia. Se intercaleaza netezirea cu doua maini pe ambele linii i se trece la framantat.

sub maleola externa, cu policele pe sanjul dintre grupa de muchi iatero-externa si grupa de muschi posterioara, iar cu indexul pe santul dintre grupa de muschi Iatero-externa s> grupa de muschi anterioara (intre deschiderea acestora se afla muschii de pe partea iatero-externa). Urmarind sanlurile indicate, se efectueaza framantatul (adunand concomitent cu policele i indexul) pe gamba si coapsa. pana la creasta iliaca laterals. Se revine si se reia. L i n i a 2 - grupa de muschi posterioara. Palma mainii drepte se fixeaza pe calcaneu, cu policele pe sanjul dintre grupa de muschi posterioara si muchia posterioara a tibiei. i a r cu indexul pe sanjul dintre grupa de muschi posterioara si grupa de muschi aiero-exierna {inire deschiderea acestora se afia grupa de muschi posterioara). Urmdrind aceste sanjuri. se efectueaza frSmSntatul (adunSnd concomitent cu policele i -dexul) pe gambS (pSsind peste plica genunchiului) si coapsa. pana la plica fesiera. Se revine i se reia. L i n i a 3 - grupa de muschi latero-interna. Palma mainii stangi se fixeaza sub genunchi pe partea latero-interna, cu policele pe sanjul dintre grupa de muschi laterc-in-;ernS si grupa de muschi posterioara, iar cu indexul pe sanjul dintre grupa de muschi aterc-internS si grupa de muchi anterioarS (tntre deschiderea acestora se afla grupa de muschi latero-internS). Urmarind aceste santuri. se efectueaza framantatul (adunand concomitent cu indexul si policele) pe coapsa, 'pana la plica pelvina. Se revine si se reia. b. FrSmantatuI cu doua maini Pozilia maseurului: cu fate, ia regiunea de irafat. L i n i a 1 - grupa de muschi latero-externa. Palma rnainii drepte se fixeaza sub maleola externa, cu policeie pe sanlul dintre grupa de muschi latero-externa si grupa de muschi posterioara, iar cu indexul pe sanlul dintre grupa de muschi latero-externa si grupa de muschi anterioara (Tntre deschiderea acestora se afIS muschii de pe partea lateroextema). mana stanga fiind oglinda mSinii drepte. Urmannd saniurile indicate, se efectueaza framantatul (adunand concomitent cu policeie |i indexurile) pe gamba si coapsa. pSnS la niveiul crestei iliace laterale. Se revine si se reia. Lin/a 2 - grupa de muschi posterioara. Palma mainii drepte se fixeaza pe calcaneu, cu policeie pe sanlul dintre grupa de muschi postenoarS si muchia posterioara a tibiei. iar cu indexul pe sanlul dintre grupa de muschi postenoarS si grupa de muschi latero-externS (Tntre deschiderea acestora se afIS grupa de muschi posterioara), mana stanga fiind oglinda mainii drepte. Urmarind aceste sanluri, se efectueazS framantatul (adunSnd

a . F r am a n t a t u l c u o m a n s L i n i a 1 - grupa de muschi Iatero-externa. Palma mainii drepte se fixeaza

concomitent cu indexurile sj policeie) pe gambS (pSsind peste plica genunchiului) si coapsS. panS la plica fesiera. Se revine si se reia. U n i a 3 - grupa de muschi laterc-internS. Palma mSinii stangi se fixeazS sub genunchi pe partea latero-interna. cu policeie pe sanlul dintre grupa de muschi latero-internS si grupa de muschi posterioara. iar cu indexul pe sanlul dintre grupa de muschi latero-interna si grupa de muschi anterioara (Tntre deschiderea acestora se afIS grupa de muchi laterointerna), mana dreapta fiind oglinda mainii stangi. Urmarind aceste sanluri. se efectueaza framantatul (adunSnd concomitent cu policeie si indexurile) pe coapsa. pSna la plica petvina. Se revine si se reia. Se intercaleaza netezirea cu doua mSini si se trece la framantatul Tn contratimp. c. F r a m a n t a t u l T n c o n t r a t i m p Pentru aceasta forma de framSntat pozitia pacientului, a maseurului sj a mainilor acestuia, precum si liniile cu limitele lor sunt aceleasi cu cele de la frSmSntatu! cu doua maini. Dupa frSmSntalul Tn contratimp. maseurul Tsi scnimbS pozilia cu soldul drept la niveiul gleznei pacientului. Se efectueaza netezirite specifice sj se trece la framantatul sub forma de geluire. d. G e l u i r e a L i n i a 1 - grupa de muschi latero-externa. Palma mainii dreple se fixeaza sub maleola externa (cu vSrful degetelor orientat spre cap): degetul 2 pe santul dintre grupele de mu$chi posterioara si latero-externa. degetele 3 si 4 pe santurile dintre muschii grupei lalero-exteme. iar degetul 5 pe sanlul dintre grupele de muschi latero-extema sj

anterioara Urmannd santunic indicate, se efectueazd gelmrea pe gamba. articulaUa genunchiului $i coapsa. pana pe creasta ifcaca lateraia. Se revme S' se reia. Linia 2 - grupa de muschi postenoara. Palma mdinii drepte se pozitioneaza sub caicaneu (cu varful degetelor orientat spre cap): degetul 2 pe santul dintre grupa de muschi posterioara si muchia postenoara a tibiei, degetele 3 si 4 pe partea latero-interna. respectiv iatero-externa a tendonului ahilian si. In continuare. pe sanlurile dintre muschii grupei poslerioare. iar degetul 5 pe sanlul dinlre grupele do muschi Iatero-externa si oostehoara. Urmdrind san{unle indicate, se efectueaza geluirea pe gamba, plica ;enunchiului s i coapsa. pdnd la plica fesiera Se revine y se reia. Pe aceasta lime se poate electua s> geluirea cu ambele maini. U n i e 3 - fata s muchiile tibiei s> grupa de muschi latere-interna. Palma mainii stdngi se fixeaza sub maeofa intoma (cu vdrful degetelor onentat spre cap): degetul 2 pe sanjul dintre grupa Je muschi postenoara s \ muchia postenoara a tibtei, degetelo 3 $ 4 se fata tibiei. iar degetul 5 pe santul dintre grupa de muschi anterioara $i muchia anterioara a tibiei. Urmannd sanlunle indicate, se efectueaza geluirea pe gamba, genunchi $i. tn continuare, pe coapsa (degetul 2 pe sanlul dintre grupele de muschi latero-interna s i posterioara. degetele 3 ?i 4 pe sanlurile dmtre muschii adductori, iar degetul 5 pe sanlul dintre grupele de muschi latero-interna s i anterioara). pana la plica pelvina. Se revine

3. F R I C T I U N E A S I F R I C T I U N E A C U V I B R A T I I
L i n i a 1 - grupa de muschi Iatero-externa. Palma mdinii drepte se fixeaza sub maleola externa (cu varful degetelor orientat spre cap): degetul 2 pe sanjul dintre grupele de muchl posterioara si Iatero-externa, degetele 3 i 4 pe santurile dintre muschii grupei latero-externe. iar degetul 5 pe santul dintre grupele de muschi latero-externd ?i anterioara. Urmarind santurile indicate, se efectueaza frictiunea pe gamba. pe arliculalia genunchiului $i pe coapsa. pana pe creasta iliaca lateraia Se revine si se reia L i n i a 2 - grupa de muschi postenoara. Palma mainii drepte se pczftioneazd sub caicaneu (cu varful degetelor onentat spre cap): degetul 2 pe santul dintre grupa de muschi posterioara si muchia postenoara a tibtei, degetele 3 S' 4 pe partea latere-interna, 'espectiv latero-externd a tendonului ahilian si. in continuaro. pe santurile dintre muschii grupei posterioare. iar degetul 5 pe santul dintre grupele de muschi latero-externd s* postenoara. Se efectueazd frictiunea pe gamba. pe plica genunchiului s i pe coapsa, pdnd la plica fesiera Se revine 51 se reia. Pe aceasta linia so poate efectua si frictiunea cu ambele maini. Mana dreapta

indexul sa urmareascfi partea externa a tendonului lui Ahile. Iar mana stanga pe partea latero-interna a calcaneului. cu degetele departate. asttol incat Indexul sa se afle pe partea laterointemd a tendonului lui Anile. Se efectueaza fricliunea pe gamba. plica genunchiului s \ coapsa, p a n a la plica fesiera. Se revine 51 se reia. L i n i a 3 - fate si muchule tibiei si grupa de muschi laterointerna. Palma mainii stSngi se fixeaza sub maleola interna (cu vdrful degetelor onentat spre cap): degetul 2 pe santul dintre grupa de muschi posterioara si muchia posterioara a tibiei. degetele pe fate tibiei. iar degetul 5 pe sanju! dintre grupa de

17S

muschi antenoara si muchia anterioara a tibiei. Urmarind saniunle indicate se efectueaza fncfiunea pe gamba genunchi si, in continuare. po coapsa (degetul 2 pe sanlul dintre grupele de musch latero-interna 51 postenoara. degetele 3 $1 4 pe santurile dintre muschii adductori, iar degetul 5 pe santul dintre grupele de muschi latero-intemd si antenoara), pana la plica pelvina. Se revine 51 se reia.
. M A SA J U L Z O N A L

Pozitia maseurului: cu fala la regiunea de tratat. Cu mana dreapta pe partea anterioara a gambei. la niveiul articulaliei gleznei, se ridica usor gamba In flexie pe coapsa (in unghi de aprox. 4 5 grade), iar cu partea cubitala a mamii stangi fixata pe partea latero-extema a articulaliei se executa netezirea pe linia articulara. pana la partea latero-interna. Se revine si se reia. Tot cu mana stdnga. se execute geluirea cu deget pe deget sau cu doua degete Palma maimi stdngi este suspendata deasupra liniei mediane a corpului. cu indexul pe partea laterointernd a articulaliei genunchiului. Urmarind linia art icu lard, se executa geluirea pdna pe partea latero-extema Se revine si se reia Se intercaleaza netezirea cu partea cubitala Tot cu mAna stanga. se execute fnctiunea cu deget po deget sau cu doua degete Palma mainii stangi esle suspendata deasupra Imiei mediane a corpului. cu indexul pe partea laterointerna a articulaliei genunchiului. Urmarind linia articulara. se executa fricliunea pflna pe partea latero-externa. Se revine 51 se reia Se intercaleaza netezirea cu partea cubitala. dupd care gamba so lasa pe pat. Pozilia maseurului: In ortostatism, cu soldul drept la niveiul gambei si piciorul stang usor in faJ3.
Netezirea, geluirea $t fricfiunea longitudinals

Netezirea, golulrea si frictiunea transversals pe articulate

85

a. Palma mainii drepte se fixeaza pa parlea postero-latero-externa a gambei, la nivelul treimii mijlocii, cu degetele printre lendoaneie sj llgamenlele ce tree peste articulatia genunchiului. Se executa netezirea, incepand de la partea inferioard a plicii genunchiului. pana la partea superioara. Se revine si se reia. b . Tot cu palma mainii drepte pe partea postero-interna a gambei, la nivelul treimii mijlocii, cu degetele la nivelul patr^ii inferioare a pticti genunchiului, se executa netezirea printie tendoane si ligamente, pana la partea superioara a plicii. Se revine sj se reia
Geluirea a . Se trece la geluire. Palma mSinii drepte se fixeaza pe partea postero-

Netezirea

lateroexterna a gambei. la nivelul treimii mijlocii, cu degetele la nivelul parti i inferioare a plicii genunchiului. Se executa geluirea pe si printre tendoane si ligamente. pana la partea superioara a plicii. Se revine sj se reia. b . Cu palma maini) drepte pe partea postero-interna a gambei, cu degetele la nivelul pan;ii inferioare a plicii genunchiului. se executa geluirea pe si printre tendoane. pana la partea superioara a plicii. Se revine si se reia. Se intercaleaza netezirile longitudinale sj se trece la frictiune.
Fricliunea a . Palma mainii drepte se fixeaza pe partea postero-iaieral externa a

gambei. la nivelul treimii mijlocii. cu degetele la nivelul pa.rtii inferioare a plicii genunchiului. Se executa frictiunea pe sj printre tendoane si ligamente pana la partea superioara a plicii. 3e revine sj se reia.
ATENTtei M a n e v r a tto k a i e r e n u se executa" in c o z u l patinnlHor cu vattce.

Maseurul revine la pozitia anterioara. Se intercaleaza netezirea cu doua maini si se trece la 5.vibratii. T I I L E VIBRA
a. Vibratiile cu doua maini L i n i a 1 - g r u p a de muschi posterioara. Palma mainii drepte se fixeaza pe

partea Iatero-externa a tendonului ahilian. Iar palma mainii stangi pe partea latero-interna (cu varful degetelor orientat spre cap i policele pe tendonul ahilian). Se efectueaza vibralii pe partea posterioara a gambei, a plicii genunchiului i a coapsei, pan3 la plica fesiera. Se revine s* se reia.

L i n i a 2 - grupele de muschi latero-laterale. Se pozitioneaza palma mainii drepte pe maleola externa, iar palma mainii stangi pe maleola interna (cu varful degetelor orientat spre cap). Se efectueaza vibralii cu mdna dreapta pe linia Iatero-externa, pana la creasta iliaca lateraia, si concomitent. cu mna stanga pe linia latero-interna, pana la plica pelvina: de aici, se aluneca usor. cu ambele maini. spre panea posterioara. Se revine s se reia. b. Vibratiile cu mai multe degete L i n i a 1 - grupa de muschi Iatero-externa. Se fixeaza palma mainii drepte

sub maleola externa {cu varful degetelor orientat spre cap): degetul 2 pe anlul dintre grupele de muchi posterioara si Iatero-externa, degetele 3 ?i 4 pe sanlurile dintre muschii grupet latero-exteme, iar degetul 5 pe sanlul dintre grupele de muschi Iatero-externa S' anterioara. Urmannd santurile indicate, se efectueaza vibratii pe gamba, genunchi s\ coapsa, pana la creasta iliaca laterals. Se revine S' se reia. L i n i a 2 - grupa de muschi posterioara. Palma mainii drepte se pozitioneaza pe caicaneu (cu varful degetelor orientat spre cap): degetul 2 pe santul dintre grupa de muschi posterioara s' muchia posterioara a tibiei, degetele 3 i 4 Pe partea latero-interna. respectiv Iatero-externa a tendonului ahilian si, in continuare, pe santurile dinlre muschii grupei posterioare, iar degetul 5 pe santul dintre grupele de muschi Iatero-externa s1 posterioara. Se efectueaza vibratii pe gamba, pe plica genunchiului si pe coapsa, pana la plica fesiera. Se revine si se reia. L i n i a 3 - fate i muchiile tibiei si grupa de muschi latero-inlerna. Palma mainii stangi se fixeaza sub maleola interna (cu varful degetelor orientat spre cap): degetul 2 pe Sanjul dintre grupa de muschi posterioara si muchia posterioara a tibiei, degetele 3 i 4 pe fate tibiei, iar degetul 5 pe sanjul dintre grupa de muschi anterioara i muchia anterioara a tibiei. Urmarind santurile indicate, se efectueaza vibratii pe gamba, genunchi Si, in continuare, pe coapsa (degetul 2 pe sanjul dinlre grupele de muschi latero-interna Si posterioara, degetele 3 i 4 pe sanjurile dintre muschii adductori, iar degetul 5 pe Sanlul dintre grupele de muschi latero-interna s' anterioara), p3nS la plica pelvina. Se revine $i se reia.

c. V i b r a ( i i l e z o n a l e Pozitia maseurului: cu fata la regiunea de tratal. Mdna dreapta se fixeaza pe partea anterioara a gambei. la niveiul articulaliei gleznei V ridlc* usor gamba In flexie pe coapsd (In unghi de aprox. 45 de grade) Cu partea cubitala a maini) stangi (pe partea latero-extema a articulaliei). se executa vibralii pe linia articulara pdna la partea latero-interna Se revine s> se reia. Dupd aceasta manevra. gamba se lasd pe pal Maseurul revine la pozilia anterioara.
Vibrapoe longltudinale a . Palma mamit drepte se fixeaza pe partea postero-lateral externa a Vibratiile transversals

gambei. la niveiul treimii mijlocii, cu degetele printre tendoanele si ligamentele care tree peste articulatia genunchiului. Se executa vibralii pe si printre acestea incepand de la partea nfenoara a plicii genunchiului, pana la partea supenoara a acesteia. Se revine si se reia. b. Tot cu palma mainii drepte pe partea postero-interna a gambei, la niveiul troimii mijlocii, cu degetele la niveiul pdrlii Inferloaro a plicii genunchiului, se executa vibralii printre tendoane si ligamente, pana la partea superioara a plicii. Se revine 1 se reia. Se intercaleaza netezirea cu doua maini si se trece la miscari. B. PROCEOURI COMPLEMENTARE
MISCARILE

M$carie sunt pasive. pasivo-active. active, active cu incarcatura i active cu opozilie. Pozilia maseurului: cu fa(a la articulatia genunchiului. Mana stanga se fixeaza pe treimea Din aceeasi pozitie. se indica pacientului s a execute, cu ajutorul maseurului sau singur, flexia gambei pe coapsa. In funcjie de diagnostic, maseurul exercita" incarcatura adecvata sau opozitie la miscare. Se efectueaza netezirea cu doua m&ini.

*
-

ARTICULATIA GENUNCHIULUI STANG - PARTEA POSTERIOARA

Pentru articulatia genunchiului stang. pozilia pacientului, a maseurului si a mainilor acestuia, precum si liniile cu timitele lor sunt aceieasi cu cele de la

rnasajul genunchiului membrului inferior drept. Tn ce priveste liniile, deosebirea consta Tn faptul ca", la genunchiul stang, linia 1 este partea latero-interna, care se preiucreaza cu mana dreapta, iar linia 3 este partea Iatero-externa, care se preiucreaza cu mana stanga. Pacientul Tsi schimba pozitia pentru efeciuaraa masajului pe partea anterioara.
ARTICULATIA GENUNCHIULUI STANG - PARTEA ANTERIOARA

Cand se preiucreaza ambeie articular, se Tncepe cu arliculalia genunchiului stang,


1. NETEZIREA

Pozilia pacientului; Tn decubit dorsal, cu picioarele In usoara abductie. Pozi(ia maseurului: in ortostatism lateral in dreapta pacientului. cu oldul drept la nivelul articulatiei gleznei, cu piciorul stang usor Tn faia. a. N e t e z i r e a c u d o u S mSini L i n i a 1 - grupa de muschi anterioara. Palma mSinii drepte se fixeaza pe

partea antero-Iatero-externa a articulatiei gleznei, iar palma mainii stangi pe partea antero-latero-interna feu vdrful degetelor orientat spre cap). Se efectueaza netezirea pe partea antenoara a gambei, a genunchiului si a coapsei. pana la plica inghinala. Se revine si se reia. Uma 2 - grupele da muschi laiero-lateraie. Ss fixeaza paima mainii drepte pe partea Iatero-externa (maleola externa), iar palma mainii stangi pe partea latero-interna (maleola interna). Cu mana dreapta, se efectueaza netezirea pe partea Iatero-externa a gambei. a genunchiului si a coapsei. pana la creasta iliaca lateraia. Concomitent. cu mana stanga,

se efectueaza netezirea pe partea interna a gambei. a genunchiului si coapsei, pana la ? ca pelvina. De aici. se alunecS usor, cu ambele maini, spre linia mediana a coapsei. 5e revine ?i se reia.
b. Netezirea cu mai multe degete L i n i a 1 - grupa de muschi latero-externa. Palma mainii drepte se

pozilioneaza sub -aieola externa (cu varful degetelor orientat spre cap): degetul 2 pe santai dintre grupele x muschi antenoara si latero-externa. degetele 3 si 4 pe saniurile dintre muschii grupei =:erc-externe. iar degetul 5 pe sanlul dintre grupele de muschi posterioara si latero-Bxterna. UrmSrind saniurile indicate, se efectueaza netezirea pe gamba. genunchi si coapsa. pana la creasta iliaca laterala. Se revine $i se reia. L i n i a 2 - grupa de muschi anterioara. Palma mainii drepte se pozilioneaza pe partea anterioara a articulaliei gleznei (cu varful degetelor orientat spre cap): degetul 2 pe santul dintre marginea anterioara a tibiei si grupa de muschi anterioara. degetele 3 si d ce santurile dintre muschii grupei anterioare, iar degetul 5 pe sanlul dintre grupele de ~.i$chi anterioara si latero-externa. Urmarind saniurile indicate, se efectueaza netezirea x gamba si genunchi. Se continua pe coapsS, cu degetul 2 pe santul dintre grupele de rnusctii laterointerna si anterioara, degetele 3 si 4 pe santurile dintre fasciculeie i muschii grupei anterioare, iar degetul 5 pe sanlul dintre grupele de muschi tateroextema : anterioara, pana la plica inghinala. Se revine si se reia. L i n i a 3 - fata i muchiile tibiei $i grupa de muschi tatero-interna. Palma mSinii stangi se pozilioneaza sub maleola interna (cu varful degetelor orientat spre cap): degetul 2 pe sanlul dintre muchia anterioara a tibiei si grupa de muschi anterioara, degetele 3 si 4 pe fata tibiei, iar degetul 5 pe sanlul dintre grupa posterioara si muchia posterioara a tibiei. Urmarind santurile indicate, se efectueaza netezirea pe gamba si genunchi. Se continua pe coapsa. cu degetul 2 pe santul dintre grupele de muschi anterioara si latero-interna. segetele 3 si 4 pe santurile dintre muschii grupei latero-inteme, iar degetul 5 pe sanlul dmtre grupele de rnuchi posterioara s< latero-interna. pans la plica pubianS. Se revine $i se reia. 2. F R A M A N T A T U L a. F r $ m $ n t a t u l c u o m S n S L i n i a 1 - grupa de muschi latero-extema. Palma mainii drepte se fixeaza sub maleola externa, cu policeie pe sanlul dintre grupa de muschi anterioara s' grupa de muschi latero-externa. iar cu indexul pe san;jl dintre grupele de muschi posterioara $i latero-extema (fntre ele aflandu-se grupa de muschi latero-externS). Urmarind saniurile indicate, se efectueaza framantatul (adunSnd concomitent cu indexul i policeie) pe gamba si coapsa, p3n3 la creasta iliacS laterala. Se revine si se reia. L i n i a 2 - grupa de muschi anterioarS. Palma mainii drepte se fixeaza pe partea anterioara a articulatiei gleznei, cu policele pe santijl dintre muchia anterioarS a tibiei si grupa de muschi anterioara, iar cu indexul pe an(ul dintre grupele de muschi Iatero-externa 51 anterioara (Tntre ete afiandu-se grupa de muschi anterioara). Se efectueaza framantatul (adunand concomitent cu indexul si policele) pe gamba sj coapsa (cu policele pe sanlul dintre grupa de muschi anterioara sj muschii adductori. iar indexul pe 5an(ul dintre grupa de

muchi anterioara si muschii abduclon) pSn8 la plica inghinala. Se revine si se reia. L i n i a 3 - grupa de muschi latero-interna. Palma mainii stangi se fixeaza sub articulatia genunchiului pe partea latero-interna, cu policele pe s a n [ u \ dintre grupele de muschi anterioarS i latero-interna. iar cu indexul pe sanjul dintre grupele de muschi posterioara s* latero-internS (Tntre acestea aftSndu-se grupa de muschi adductori). Urmarind santurile indicate, se efectueazS frSmSntatuI (adunand concomitent cu indexul Si policele) pana la plica pelvina. Se revine sj se reia. Se intercaleaza netezirea cu douS maini si se trece la framantatul cu doua maini.
b . F r Sm a n t a t u I c u d o u a m a i n i L i n i a 1 - grupa de muschi Iatero-externa. Palma mainii drepte se fixeaza

Pozitia maseurului: cu fala la regiunea de tratat.

sub maleola externa, cu policele pe santul dintre grupele de muschi anterioara i Iatero-externa, iar cu indexul pe santul dintre grupele de muschi posterioara sj Iatero-externa (Tntre ele afiandu-se grupa de muschi latero-extemS). mSna stSngS fiind oglinda mainii drepte. UrmSrind sanjurile indicate, se efectueazS framantatul (adunSnd concomitent cu indexurile si policele) pe gamba si coapsa, pana la creasta iliaca lateraia. Se revine si se reia. L i n i a 2 - grupa de muschi anterioara. Palma mSinii drepte se fixeazS pe partea anterioara a articulatiei gleznei. cu policele pe antijl dintre muchia anterioarS a tibiei si grupa de muschi anterioara. iar cu indexul pe santul dintre grupele de muschi Iatero-externa si anterioarS (Tntre ele afiandu-se grupa de muschi anterioara). mana stanga fiind oglinda mSinii drepte. UrmSrind sanlurile indicate, se efectueaza framantatul (adunand concomitent cu indexurile s i policele) pe gamba. Se continua pe coapsa, cu policele pe an(ul dintre grupa de muschi anterioarS si muschii adductori, iar cu indexurile pe santul dintre grupa de muschi anterioara si muschii abductori, pana la plica inghinalS. Se revine si se reia. L i n i a 3 - faja si muchiile tibiei $i grupa de muschi latero-interna. Palma mSinii stangi se fixeaza sub articulatia genunchiului. pe partea latero-interna, cu policele pe santul dintre grupele de muschi anterioara si latero-internS. iar cu indexul pe sanjul dintre grupele de muschi posterioara i latero-interna (mire acesiea se aftS grupa de muschi adductori), mana dreapta fiind oglinda mSinii stangi. UrmSrind santurile indicate, se afecjeazd framantalul (adunand concomitent cu indexurile i policeie) pe coapsa, pana la ica pelvina. Se revine si se reia. Se intercaleaza netezirea cu doua maini si se trece la framantatul Tn contratimp. c, F r S m a n t a t u I i n c o n t r a t i m p Pentru aceasta forma de framantat, pozilia pacientului, a maseurului si a monitor acestuia, precum si liniile cu limitele lor sunt aceleasi cu cele de la framantatul cu doua maini. Dupa framantatul in contratimp, maseurul revine la pozilia anterioara. Se efectueaza netezirite specifice i se trece la framantatul sub formS de geluire.

d. G e l u i r e a Unia 7 - grupa de muschi latero-extema. Palma mainii drepte se fixeaza sub maleola externa, cu indexul pe sanlul dintre grupele de muchi anterioara si latero-extema. degetele 3 si 4 pe saniurile dintre muschii grupei latero-externe s1 degetul 5 pe sanlul dintre grupele de muschi latero-externa si posterioara. Urmarind saniurile indicate, se efectueaza geluirea pe gamba, genunchi $i coapsa. pana pe creasta iliaca laterala. Se revine si se reia. Unia 2 - grupa de muschi anterioara. Palma mainii drepte se pozilioneaza pe partea antenoara a articulaliei gleznei (cu varful degetelor orientat spre cap): degetul 2 pe sanlul dintre marginea anterioara a tibiei si grupa de muschi antenoara, degetele 3 i 4 san|urile dintre muschii grupei anterioare. iar degetul 5 pe sanlul dintre grupele de muschi anterioara si latero-extema. Urmarind saniurile indicate, se efectueaza geluirea :e gamba si genunchi Se continua pe coapsa, cu degetul 2 pe sanlul dintre grupele de -.sent latero-interna si anterioara, degetele 3 i 4 pe saniurile dintre fasciculeie i muschii grupei anterioare. iar degetul 5 pe sanlul dintre grupele de muschi latero-externa ;- anterioara. pana la plica inghinala. Se revine si se reia. U n i a 3 - fata si muchiile tibiei si grupa de muschi latero-interna. Palma mainii stangi se pozilioneaza sub maleola interna (cu varful degetelor orientat spre cap): degetul 2 pe sanlul dintre muchia anterioara a tibiei s> grupa de muschi anterioara. degetele 3 si 4 pe aja tibiei, iar degetul 5 pe sanlul dintre grupa posterioara s muchia posterioara a tibiei. Urmarind santurile indicate, se efectueaza geluirea pe gamba si genunchi. Se continua coapsa. cu degetul 2 pe sanlul dintre grupele de muschi antenoara si laterointerna. cegeiele 3 51 4 pe saniurile dintre muschii grupei latero-interne, iar degetul 5 pe santul z r . x r e grupele de muschi posterioara i latero-interna. pSna la plica pubiana. Se revine si se reia. Se trece la frictiune.

Piciorul pacientului este flectat, cu talpa pe pat. 'oiicele de la mana dreapta se fixeaza pe partea Iatero-externa si superioara a ei. iar indexul si celelalte degete sub plica genunchiului. Mana stanga se fixeaza" pe i3 latero-interna. cu policele pe partea superiora i latero-interna a rotulet, iar indexul 'lelalte degete pe plica genunchiului.
Cu policele pe capsula

Netezirea

Se aluneca cu policele de o parte si de alia, pe spattul dintre rotula si femur, pana la articulara. iar mai departe, pe linia femurotibiala (insertia capsule! pe femur pana la ) Se revine spre rotula (pe insertia capsulei, pe marginea platoului tibial), urmarind, sntinuare. spatiul dintre rotula s i tlble. pana la varful inferior at rotulei (aceasta forma etezire urmare$te capsula cu inseriiile ei). Se revine si se

reia. (fig. 11.86 a, b. c) - Cu p a l m e l e . l a t e r o - l e t e r a l Se oxecuta netezin simultane si alternative cu palmele si degetele dosfScute pe partite laterale. de pe gamba pana pe coapsa, imbracSnd articulalia. Dupa netezirea cu palmele, se trece la geluire.
Geluirea pe capsule articulara - Pe partea latero-extema a capsulei

Fig. II.86 (a. b. c) Netezirea cu policele.

Palma mdinii stftngi se pozilioneaza pe partea latero-interna a articulaliei si genunchiul. iar palma mdinii dreple este suspendata. cu indexul la varful inferior al rotu-ei s \ mediusul suprapus sau aiaturat. Urmarind marginea laleraia a rotulei si insertia capsulei pe bbie. se efectueaza geluirea. pana la linia articulara (bbtoiemuraia). Rotindu-se mana si onentand vdrful degetelor spre plica, se continua geluirea pe capsula s i pe marginea piatoului tibial, pdna la spatiul popiileu. Apoi. so rotoste mana 51 se onenteaza degetele cu varful spre rotuia. Se electueaza geluirea pe insertia capsulei pe femur pana la rotuia. dupa caro, po
fixeaza

marginea acesteia si femur, pana la partea supenoara a rotulei. Se reia


- Pe partea latero-interna a capsulei

revine

si se

Palma mainii drepte se pozilioneaza pe partea latero-externa si fixeaza genunchiul. iar palma mSinii stangi este suspendata, cu indexul la varful inferior al rotulei, pe partea latero-interna. Degetul medius oste suprapus peste Index sau aiaturat. Urmarind marginea latero-interna a rotulei si inserlia capsulei pe tibie, so efectueaza geluirea. pSnd la linia articulara (tibiofemuraia). Rotindu-se mana i onentand varful degetelor spre plica, se continua geluirea pe capsula si pe marginea piatoului tibial, pSnS la spatiul popliteu Apoi. se roteste mdna. orientand degetele cu varful spre rotuia si se efectueaza geluirea pe insertia capsulei pe femur, pSna la rotuia 51 apoi pe marginea acesteia si femur, pana la partea supenoara a rotuloi. Se revine $i se reia. Geluirea se poate face s i concomitent Cu policeie do la ambele maini fixate pe vdrful inferior al rotulei. iar indexurile si celelalte degete pe spatiui popliteu. se prelucreaza zona, urmarind insertia capsulei (ca 51 la geluirea cu doua degete] Se efectueaza netezirea pe capsula. Dupa geluirea pe capsula articulara. se trece la geluirea pe partea lateroextema - Palma mdmii stSngi se pozilioneaza pe partea latero-interna a genunchiului (pe care II fixeaza), iar palma mSinii drepte pe treimea laterals externa $\ supenoara a gambei, cu dogetelo pe saniunle dintre tendoane si ligamente. Se efectueaza geluirea pe St printre aceslea, pdna la treimea mijlocie a coapsei. Se revine 51 se reia. - Palma mainii drepte se pozilioneaza pe partea latero-externa a genunchiului (pe care il fixeazS). Iar palma mdinli stangi pe treimea laterointernd si superloara a gambei.
Geluirea po pSrtile latero-laterale ale articulaliei

cu degetele pe si printre tendoane i ligamente. Se efectueazS geluirea pe si printre acestea, pana la treimea mijlocie a coapsei- Se revine si se reia. Geluirea pe aceste linii se poate face cu o mana sau concomitent cu ambele maini. Se intercaleaza neteziriie specifice sj se trece la fricliune.
Frictiunea pe capsuta articularS - Pe p a r t e a I a t e r o - e x t e r n a a c a p s u l e i

Palma mainii stangi se pozitioneaza pe partea lalero-inlernS a articulatiei si fixeaza genunchiul, iar palma mainii drepte este suspendata. cu indexul la varful inferior al rotulei, cu mediusul suprapus sau alaturat. Urmarind marginea lateraia a rotulei si insertia capsulei pe tibie, sa efectueaza frictiunea. pnS la linia articularS (tibiofemuralaj. Rotindu-se mana si onentand varful degetelor spre plica, se continua frictiunea pe tibie si pe marginea platoului tibial, pana la spatiul popliteu. Apoi. se roteste mana. onentand degetele cu varful spre rotula. Se efectueaza frictiunea pe insertia capsulei pe femur, pSnS la rotulS, apoi pe marginea acesteia si femur, pana la partea superioara a rotulei. Se revine sj se reia. Palma mainii drepte se pozitioneaza pe partea latero-extema a articulatiei sj fixeazS genunchiul. iar palma mainii stangi este suspendaiS. cu indexul la varful inferior al rotulei. pe partea latero-interna. Degetul medius se suprapuno peste index sau se alSturS acesluia. UrmSrind marginea laterals a rotulei si insertia capsulei pe tibie. se efectueaza frictiunea, pans la linia articularS (tibiofemuralS). Rotindu-se mSna si orientSnd varful degetelor spre plica, se continua frictiunea pe insertia capsulei pe tibie sj pe marginea platoului tibiei. pana la spatiul popliteu. Apoi. se rotesje mdna, orientSnd degetele cu vSrful spre rotulS si se efectueazS frictiunea pe insertia capsulei pe femur, pSnS la rotulS Si apoi, pe marginea acesteia s> femur, pana la partea superioara a rotulei. Se revine si se reia. Frictiunea se poate face S' concomitent cu policele de la ambele maini fixate pe varful inferior al rotulei, iar indexurile cu celelalte degete pe spatiul popliteu. Se prelucreazS cu policele urmarind insertia capsulei fca i 'a frictiunea cu doua degete). Se efectueaza netezirea pe capsula. Dupa frictiunea pe capsula articularS. se executa frictiunea pe partea Iateroexterna. - Palma mSinii stangi se pozitioneaza pe partea latero-interna a genunchiului (pe care Tt fixeazS), iar palma mSinii drepte pe treimea lateral-externa si superioara a gambei. cu degetele CAPITOLUL I pe santurile dintre tendoane si ligamente. Se
Frictiunea pe partite latero-laterale ale articutap'ei - Pe partea latero-internS a capsulei

MANEVRELE MASAJULUI TERAPEUT1C

MANEVRF., SUCCESIUNEA MANEVRELOR 1 TEHNICA DE EXECUT1E

189

A. MANEVRELE MASAJULUI TERAPEUTIC


1. Netezirea

Netezirea cu o mana d) Netezirea cu doua maini (fluture) e) Netezirea cu partea cubitala a mSinii 0 Netezirea cu partea dorsala a mSinii (sub forma de pieptene) g ) Netezirea cu mSnd dupa mSna h ) Netezirea Tn forma de romb (pe zona lombarS) i ) Netezirea circulara cu o mSna si cu douS mSini (pe abdomen) i ) Netezlrile centrifuga si centripeta (pe fese)
2.

a)Netezirea cu ultima falangS a unuia sau mai multor degete b) Netezirea cu toate falangele unuia sau mai multor degete cj

(etleurajul sau mangaierea)

a) FrSmSntatuI cu o mana b) Framantatul cu douS m5ini c)FramSntatuI Tn contratimp d) Framantatul sub forma de geluire e) FrSmSntatuI cu coatele
3.

F r Sm S n t a t u I ( p e t r i s a j u l )

0 ) Frictiunea prin succesiune de miscSri (VSrful degetelor, partea cubitala si podul palmei) e ) Frictiunea cu vibralii

a) Frictiunea cu ultima falanga a unuia sau mai multor degete b) Frictiunea cu nodozitatile degetelor c)Frictiunea cu cotul

Frictiunea

189

cu degetele pe si printre tendoane s ligamente. Se efectueaza frictiunea pe si printre acestea, pana la treimea mijlocie a coapsei. Se revine si se reia. Manevra se poate executa cu o mana sau concomitent cu douS maini.
1

ATENJIE! BotoiGO esle InterzisS in cazul padenlHor cu varies.

Se executa netezirile zonale i se intinde piciorul pacientului pe pat. Se intercaleaza netezirile spocificc regiunii si se trece la batere.

4. BATEREA

Pozitia maseurului: cu fata la regiunea de tratat. Pe coapsa, baterea se execuIS sub toate formele; cu cau$ul si cu partea cubitala. cu pumnul i sub forma de ciupiturS. Pe gamba. baterea se executa numai pe partea latero-externS. Maseurul revine la pozitia anterioara. Se intercaleaza netezirea cu doua maini

si

se trece la vibralii.

5. VIBRATIILE a. Vibratiile cu doua mSini L i n i a 1 - grupa de muschi antenoara. Palma mainii drepte se fixeaza

pe partea antero-latero-extema a labei piciorului, iar palma mainii stangi pe partea anterolateral interna (cu varful degetelor orientat spre cap). Se efectueaza vibratii pe partea anterioara a gambei. genunchiului s< coapsei, pana la plica inghinala. Se revine s i se reia. Linia 2 - grupele de muschi latero-laterale. Se fixeaza palma mainii drepte pe partea latero-extema (maleola externa), iar palma mainii stangi pe partea latero-interna (maleola interna). Cu mana dreapta se efectueazS vibralii pe partea latero-extema a gambei. genunchiului s' coapsei, pSnS la creasta iliaca lateraia, iar concomitent, cu mana stSngS. pe partea latero-internS a gambei, genunchiului $i coapsei, pSnS la plica pelvinS. Se revine $i se reia.

97

drepte sub maleola externa [cu varful degetelor orientat spre cap): degetul 2 pe sanlul dintre grupele de muschi anterioara i latero-externa, degetele 3 $\ 4 p e saniunle dimre muschii grupei iatero-exteme, iar degetul 5 pe sanlul dintre grupele de muschi posterioara i latero-externa, Urmarind saniurile indicate, se efectueaza vibralii pe gamba, genunchi S' coapsa. pana la creasta iliaca laterala. Se revine si se reia. U n i a 2-grupa de muschi anterioara. Se pozilioneaza palma mSinii drepte pe partea anterioara a articulaliei gleznei (cu varful degetelor orientat spre cap): degetul 2 pe sanlul dintre marginea anterioara a tibiei s' grupa de muschi anterioara. degetele 3 i 4 pe saniurile dintre muschii grupei anterioare, iar degetul 5 pe sanlul dintre grupele de muschi posterioara si anterioara. Urmarind santurile indicate, se efectueaza vibralii pe gamba S> genunchi. Se continua pe coapsa. cu degetul 2 pe sanlul dintre grupele de muschi latero-interna s\ anterioara. degetele 3 Si 4 pe santurile dintre fasciculeie si muschii grupei anterioare. iar degetul 5 pe san(ul dintre grupele de muschi latero-externa si anterioara, pana la plica inghinala. Se revine si se reia. L i n i a 3 - fa|a si muchiile tibiei si grupa de muschi latero-interna. Palma mainii stangi se pozilioneaza sub maleola interna (cu varful degetelor orientat spre cap): degetul 2 pe sant,ul dintre muchia anterioara a tibiei si grupa de muschi anterioara. degetele 3 $i 4 pe fala tibiei, iar degetul 5 pe sanlul dintre grupa de muschi posterioara si muchia posterioara a tibiei. Urmarind santurile indicate, se efectueaza vibralii pe gamba si genunchi. Se continua pe coapsa. cu degetul 2 pe santul dintre grupele de muschi anterioara \ latero-interna, degetele 3 si 4 pe santurile dintre muschii grupei latero-inteme. iar degetul 5 pe aniul dintre grupele de muschi posterioara s' latero-interna. pSn3 la plica pubiana. Se revine si se reia. c. V i b r a t i i l e z o n a l e
- Cu policeie pe capsula

b. Vibratiile cu mai multe degete L i n i a 1 - grupa de muschi latero-exlerna. Se pozilioneaza palma mainii

Policeie de la mana dreapta se fixeaza pe partea latero-extema si supenoara a rotulei, iar indexul si celelalte degete sub plica genunchiului. Mana stanga se fixeaza pe partea latero-interna, cu policeie pe partea superiors s i latero-internS a rotulei. iar indexul $i celelalte degete pe plica genunchiului. Se aluneca cu policeie de o parte si de alta a spaliulul dintre rotulS si femur, pana la lima articulara, iar mai departe, pe linia femurotibiala (insertia capsulei pe femur pSnS la plicS). Apoi se ravine spre rotuia (pe insertia capsulei, pe marginea piatoului tibial), urmarind, in continuare, spatju! dintre rotuia $> tibie pSn3 la vSrful inferior al rotulei laceasta forma de netezire urmareste capsula cu Se execute netezin simultane si alternative cu palmele 51 degetele desfacute pe par(ile laterale, incepand de pe gamba pana pe coapsa. tmbracand articulatia. Se intercaleaza netezirea cu doua maim 1 se trece la manovrolo ajutdtoare.
- Cu palmele. lalero-laletal

B. MANEVRE COMPLEMENTARE

Acestea suni:

98

rulatul si cernutul pe gamba si pe coapsa: (fig. 11.87 a. b. c. d) tractiunile si tractiunile cu scuturatun pentru articulatia genunchiului.

Fig. 1187 (a, b. c. d) - Rutafcjl si cemutul pe gamba si pe coapta


Policeie de la mana dreapta se fixeaza pe partea inferioara i externa a rotulei, iar ncexul pe partea externa si supenoara. Policeie de la mana stanga se fixeaza pe partea sKro-interna si inferioara a rotulei, iar indexul pe partea latero-interna s' superioara. Se fectueaza mobilizaraa rotulei in sus. in jos. lateral-dreapta. lateral-stanga. de cate ori es:e nevoie. Se intercaleaza netezirile cu doua maini si se trece la miscan.
Compresiuni si mabilizarea rotulei

C. PROCEDURI COMPLEMENTARE

MISCARILE

Articulara genunchiului este o articulate uniaxials (in balama). Miscarile care se Executa sunt miscari pasive, pasivo-aclive. active, active cu incarcatura si active cu

99

Pozitia pacientului: in decubit dorsal, in decubit lateral sau Tn $ezut. la marginea Pozitia maseurului: Tn ortostatism, cu fata la articulatia genunchiului. lateral fata de ssoem. Pentru micarea pasiva de flexie s i extensie a gambei pe coapsa. pozitia pacientului *s:e ' n decubit dorsal.
Miscarea de flexie

Mana dreapta se fixeaza pe partea arierioara a articula(iei gleznei, iar mana sta-ga pe plica genunchiului. cu policeie pe panea latero-interna a articulaliei. Cu mana ssS-^a. se ridica de la niveiul articulatiei, iar cu mana dreapta se executa miscarea de texe a coapsei pe bazin s> a gambei pe xapsa. lent si progresiv. pana la limita D^-eroasa. Piciorul se readuce la pozitia rrpata. fiind. Tn continuare. sustinut de mana stanga. (fig. 11.88}
Miscarea de extensie

Mana stanga se fixeaza pe treimea distata a coapsei (deasupra articulatiei genunchiului. pe care o Fig. 11.89 fixeaza). iar mana dreapta pe partea posterioara a Mijcaiea ce iiexio articulatiei gleznei. Cu mana dreapta se ridtca gamba, lent si progresiv, pana la limita dureroasa. Gamba se readuce la pozitia initials, fiind. in continuare, sustinute de mana dreaplS. Cand pozitia pacientului esle Tn sezut la marginea patului, pozitia maseurului este in lateraia externa a genunchiului. Miscarile se executa astfel: palma mainii drepte (stangi) se fixeaza sub caicaneu. iar palma mSinii stangi (drepte) pe partea anterioara si distela a coapsei. Se execute flexia si extensia gambei pe coapsa. pana la limita dureroasa (de cate ori esle nevoie),
M i s c S r i l e p a s i v o - a c t i v e , a c t i v e , a c t i v e c u i n c a r c a t u r a s i c u opoz/f/e La

indicatia maseurului, pacientul executa aceste miscari. ajutat sau singur. In functie de diagnostic, maseurul exercite incarcatura adecvate si opozitie la miscare.

. A R T I C U LA T I A G E N U N C H I U L U I D R E P T - P A R T E A A N T E R I O A R A

Pentru genunchiul drapl, pozitia pacientului, a maseurului $i a mainilor acestuia este identica cu cea de la articulatia genunchiului stang. in ce priveste liniile, deosebirea consla

100

in faptul ca linia 1 este grupa de muschi latero-interna si se preiucreaza cu mana dreapte, iar linia 3 este grupa de muschi latero-extema si se preiucreaza' cu mana stanga.

101

VII. MASAJUL GAMBEI


D&limitare zonala

In partea inferioara, garnba este delimitata de linia articulara a gleznei, iar in partea superioara, de linia articulara a genunchiului.
Doscriere anatomies

- tibia; - perone
ul.
Muschi:
TABELUL H.VII

Oase:

A. GRUPA DE MUSCHI ANTERIOARA


MUSCHI Tlbialut anierlof ORIGINE - Pe cele 2/3 superointerne ale peronsului - Pe tata postecoextema a Hole. - Pe membrana interosoasa - Treimea medle a te(ei anterioare a peroneuui INSERTIE ACTlUNE - Pe tubwculul scafold - InveiSia piciorului - Pe cuneiiorme Pe cubad - Pe metatarsienelo 2. 3. - Flexor plantar 4 - Pe baza ultimei fatenge Extenala (flexia a halucelui dorsad) a naiuceiu< - Fiexia dorsal a a piciorului - Pe lala dorsals a Extensia (aiange-lor 2 91 3 ale degetelor degetelor 2-5 - Flexia dorsaia a pt-ctoarelor - Ewersia INSERTIE Pe baza metatarsianului 1 fata externa - Pe tuberculii metalarsianului 5 (scurtul peronter) - Pe baza metatarsianului 1 -fata externa - Pe tuoerculul metalaisia-nutu 5 - fata externa* INSERTIE - Se lace direct cu ajutorul unor tasciculo musculare - Pnn tntermediui londonului ahilian ACTlUNE - Eversia piciorului - Flexor pianiar

Extensorul lung al ha luce lui Extensorul lung al degetelor

- Pe cele 2/3 supercinterne ale peroneuiui Tuberozuatea externa a HMBi B. GRUPA DE MUSCHI LATERALA MUSCHI ORIGINE - Pe percreu (cap 5! Peronierul lung treimea supenoara) - Pe luberozila'ea externa a tibiei Peronierul scurt - Pe peroneu (cap s i treimea superioara) - Pe tuberozitatea externa a tibiei

- Eversia piciorului - Flexor plantar

C. GRUPA DE MUSCHI POSTERIORA


PLANUL SUPERFICI AL

MUSCHI

ORIGINE - Pe fata cutnnats a con-ditulul lemural

ACTJUNE - Floor plantar - Flexc* al genunchiului (cu membrul pelvin nelncarcat)

--------------1

Gas(rocr>emianu l Trlccpsul sural a. gemen extern

b. gemen intern Solearul

- Fa|a DOsteroSAtJerioara a cono**.i "item femurat

______
Pe Kndonul ahifcan

PLANUL PROFUND

- Pe treimea postero- Pe tendcnul ahilian supenoara a peroneuhw - Pe ima oblca j. mannea wem a tUai - Pe epicondIM lateral lemural

- Flexor plantar - FWkot al genuni.'uilui (ou membrul pelvin netncarcal) Flexor plantar Flexor al genuneniuhii (cu membrul pelvin nerncaicat

Popt-teui

Flexoful lung al degetelor Flexotul lung al halucelui Tibialul posterior

- Pe ta(a postenoara a
BM

Cele 2'3 inforoposteri-oare ale percneulut - Pe membrana interosoasa - Cele 2*3 superoeneme ale peroneuKn - Pe fat poMeioextema a Kbiei - Pe mombiana interosoaaa

- Pe treimea superioara Rotat,* interna a sHnbal a l*te> postenoara a - Flexor at gambei tibiei (pe prtne 20 de grade) - Extensor al gambol (90-130 de grade) - Pe baza ummeior - Flexor plantar si al 'alange ale degeteor 2- dageieior 2-5 5 - Flaxor planar - Pe baza ultimei (alange Flexor al ulumoi (alange a halucelui a halucelui Flaxor plantar Pe tubeccuM acatojg . invnupcouo Flaxor plantar Pe Cureilormo Po cuboid Pe melatarsiene* 2. 3

si *

Articulaty:

- articulalia genunchiului (tibiofemurala) - la extremitaiea


proximate; - articulara tibioperoniana (proximala) - pe gamba: - articulalia gleznei - la extremitatea distala.
Dellmitare regional*

in partea inferioara, regiunea gambei este delimitata de degetele membrului inferior, in partea superioara, de treimea mijlocie a coapsei sau de plica fesiera si inghinala.

A. MASAJUL - ORDINEA 1 TEHNICA DE PRELUCRARE A LINIILOR Cand se prelucreaza ambela gambe, se incepe cu partea posterioara a gambei orulul drept si apoi a gambei piciorului stang. dupa care se prelucreaza partea srooara a gambei piciorului stang si apoi a gambei piciorului drept. Pozilia pacientului; In decubit ventral cu sau fara pernS sub abdomen, cu sau fara sub articulalia gleznei sau Tn decubil lateral, cu perna intre genunchi si glezne. Pozilia maseurului: Tn ortostatism lateral, cu soldul drept la niveiul labei piciorului si onjl stang usor In fa(S. Pozitia pacientului si a maseurului nu se descrie la fiecare manevra, cl numai cand schimba. "iecare manevra {cu formete ei) se repeta de 3-5 ori, pe aceeasi linie si In cadrul ^casi limite (Tn functie de diagnostic). in cadrul acestei regiuni, se executa masajul zonal pe gamba. manevrele pe care se accentul fiind framantatul sj fricliunea.
. GAMBA DREAPTA - PARTEA POSTERIOARA
1.

NETEZIREA

Pozitia pacientului: in decubit ventral, cu picioarele in usoara abductie. a.


Netezirea cu doua maini U n i a 1 - g r u p a d e m u s c h i p o s l e h o a r a . Palma mainii drepte se fixeaza

pe partea noara externa a calcaneului, iar palma mainii stangi pe partea postero-intema (cu L_ degetelor orientat spre cap). Se efectueaza netezirea pe partea posterioara a gambei. pe plica genunchiului si, in continuare, pe partea postenoara a coapsei pSnS la treimea mijlocie sau plica fesiera. Apoi, se aluneca usor Tn lateral. Se revine si se reia. Linia 2 - grupele rje muschi latero-laterale. Palma mainii drepte se pozitioneaza pe partea Iatero-externa a calcaneului, iar palma mSinii stangi pe partea latero-interna (cu varful degetelor oriental spre cap). Cu mana dreapta, se efectueaza netezirea pe partea Iatero-externa a gambei, genunchiului si coapsei. pana la treimea mijlocie sau la creasta

104

iliaca lateraia. Cu mana stanga, se efectueaza, concomitent, cu mana dreapta. netezirea pe partea latero-interna a gambei, genunchiului si coapsei, pana la plica pelvina. Apoi. se aluneca cu ambele mSini spre linia mediana a coapsei. Se revine si se reia.
b. Netezirea cu mai multe degete L i n i a 1 - grupa de muschi latero-extema. Palma mainii drepte este

suspendata sub partea latero-extema a calcaneului, cu indexul pe sanlul dintre grupele de muschi posterioara si Iatero-externa, degetele 3 si 4 pe sanlurile dintre muschii grupei latero-exteme. iar degetul 5 pe santijl dintre grupele de muschi latero-extema si anterioara. Urmarind sanlurile indicate, se executa netezirea pe gamba. genunchi si coapsa, pSn3 la treimea mijlocie sau la creasta iliaca lateraia. Se revine si se reia. Linia 2 - grupa de muschi posterioara. Palma mSinii drepte este suspendata sub nivelul calcaneului (cu varful degetelor orientat spre cap): indexul pe partea posterioara a mateolei interne si, Tn continuare. pe sanlul dintre grupa de muschi posterioara si muchia posterioara a tibiei, degetul 3 pe partea latero-interna a tendonului ahilian si, Tn continuare. pe sanlul dintre muschii grupei posterioare, degetul 4 pe partea latero-extema a tendonului lui Ahile si. Tn continuare. pe sanlul dintre muschii grupei posterioare. iar degetul 5 pe partea posterioara a maleolei externe si, Tn continuare. pe sanlul dintre grupele de muschi Iatero-externa si posterioara. UrmSrind sanlurile indicate, se executa netezirea pe gamba, pe plica genunchiului, pe coapsa (pana la treimea mijlocie), pSnS la plica fesiera. Se revine si se reia. Linia 3 - fate si muchiile tibiei si grupa de muschi latero-internS. Palma mainii stangi este suspendata sub partea latero-mternS a calcaneului (cu vSrful degetelor oriental spre cap): degetul 5 pe partea anterioara a maleolei interne si. in continuare. pe antu! dintre muchia anterioara a tibiei s grupa de muschi anterioara, degetele 4 i 3 pa maleola si, Tn continuare. pe fate tibiei, degetul 2 pe partea posterioara a maleolei si, in continuare. pe muchia posterioara a libiei. Se efectueazS netezirea pe gamba si pe genunchi. Se continua pe coapsS, cu degetul 5 pe santul dintre grupele de muschi anterioara si laterointerna, degetele 4 si 3 pe santijrile dintre muschii grupei latero-inteme, iar degetul 2 pe anlul dintre grupele de muschi fatero-internS i posterioara, pana la plica pelvinS. Se revine si se reia.

105

dreapta pe partea postero-externa si mana stanga pe partea postero-interna. Se efectueaza netezirea pe partea postenoarS a gambei, pSind peste spatjul popliteu i, tn continuare, pe partea posterioara a coapsei, pane la plica fesiera. Se revine si se reia. Se intercaleaza netezirea cu doua maini si se trece la framantal. 2. F R A M A N T A T U L
a . F r am a n t a t u l c u o m a n a L i n i a 1 - grupa de muschi latero-extema. Palma mSinii drepte se fixeaza

c. Netezirea sub formS de pieptene S e pozilioneaza mSinile de o parte si da alta a tendonului ahilian: mana

sub maleola externa, cu policeie pe sanlul dintre grupele de muschi lateroexterna si posterioara, iar indexul pe sanlul dintre grupele de muschi anterioara si latero-extema (Intre deschiderea acestora se afla grupa muschilor de pe partea latero-exlerna). Urmarind saniurile indicate, se efectueaza framantatul (adunand concomitent cu policeie 51 indexul) pe gamba si coapsa, pana la treimea mijlocie sau creasta iliaca laterala. Se revine si se reia. L i n i a 2 - grupa da muschi posterioara. Palma mainii drepte se fixeazS pe calcaneu. cu policeie pe sanlul dintre grupa de muschi posterioara si muchia posterioara a tibiei, iar indexul pe sanlul dintre grupele de muschi posterioara si latero-exlerna (Intre deschiderea acestora aflandu-se grupa de muschi posterioara). UrmSrind acaste sanluri. se efectueazS frSmSntatuI (adunSnd concomitent cu policeie si indexul) pe gamba (pasind peste plica genunchiului) si se continua pe coapsa, pana la treimea mijlocie sau plica fesierS. Se revine si se reia. L i n i a 3 - grupa de muschi latero-internS. Palma mainii stangi se fixeazS sub articulalia genunchiului, pe partea latero-interna. cu policeie pe sanlul dintre grupele de muschi latero-interna si posterioara, iar indexul pe sanlul dintre grupele de muschi latero-interna si anterioara (intre deschiderea acestora aflandu-se grupa de muschi latero-interna). Urmarind aceste sanluri, se efectueazS frSmSntatuI (adunSnd concomitent cu indexul si policeie) pe coapsa. pana la plica pelvina. Se revine si se reia. Se mtercaleazS netezirea cu doua maini si se trece la framantatul cu doua mSini.
* > , F r Sm S n t a t u I c u d o u S m S i n i

sub. maleola eexterna,t a m epoliceie pe sanlul dintre grupele de muschi laterocu n t u l ) 4 Bater a (tapo af Baterea cu palma sub forma de caus b) Baterea cu partea cubitala c)Baterea cu pumnul usor Intredeschis d) Baterea sub forma de ciupitura (cu toate degetele) e) Baterea cu degetele (ca la plan)
5. V i b r a t i i l e

L i n i a 1 - grupa de muschi latero-externS, Palma mainii drepte se fixeaza

Pozilia maseurului; cu fata la regiunea de tratat.

a) Vibratii cu unut sau mai multe degete

b) Vibratii cu toatd mana c)Vibratii cu partea cubitala


B. MANEVRE COMPLEMENTARE

1.Rulatul 2.Cemutul 3.Compresiunile 4.Tractiunile 5.Scuturaturile 6.Elongate


C. P R O C E D U R I
COMPLEMENTARE

pasive pasivo-active active , active cu Incarcatura (la miscarea activa se adauga o greutate sau se face Incarcatura cu mana maseurului pe segmentul mobilizat) - active cu opozilie. fiind oglinda mainii dreple. UrmSrind santurile indicate, se efectueaza framantatul (adunand concomitent cu policeie si indexurile) pe gamba si coapsa. pana la treimea mijlocie sau pana la niveiul crestei iliace laterale. Se revine si se reia. Linia 2 - grupa de muschi posterioara. Palma mainii drepte se fixeaza pe calcaneu, cu policeie pe san(ui dintre grupa de muschi posterioara ?i muchia posterioara a tibiei, iar indexul pe santul dintre grupele de muschi posterioara si lafero-extema (Tntre deschiderea acestora se afla grupa de muschi posterioara). mana stanga fiind oglinda mainii drepte. Urmarind aceste sanjuri, se efectueaza framantatul (adunand concomitent cu indexurile si policeie) pe gamba (pasjnd peste plica genunchiului) si se continua pe coapsa, pana la treimea mijlocie sau plica fesiera. Se revine si se reia. Linia 3 - grupa de muschi latero-interna. Palma mainii stangi se fixeaza sub genunchi. pe partea latero-interna. cu policeie pe sanlul dintre grupele de muschi latero-interna si posterioara. iar indexul pe santul dintre grupele de muschi latero-interna si anterioara (intre deschiderea acestora se alia grupa de muschi latero-interna), mana dreapta fiind oglinda mSinii stangi. Urmarind aceste sanluri, se efectueaza frSmSntatuI (adunand concomitent cu policeie si indexurile) pe coapsS, p9nS la plica pelvinS. Se revine $i se reia. Se intercaleaza netezirea cu doua maini si se trece la framantatul Tn contratimp. c. F r a m a n t a t u l i n c o n t r a t i m p Pentru aceastS forma de framantal, pozitia pacientului. a maseurului si a mainilor acestuia, precum si liniile cu limrtele lor sunt identice cu cele de la framantatul cu doua maini. Dupa framantatul in contratimp, maseurul revine la pozitia anterioara.

Miscarile din articulatie:

Se intercaleaza netezirile specifice si se trece la framantatul sub forma de geluire. of. G e l u i r e a Linia 1 - grupa de muschi latero-externa. Palma mSinii drepte este suspendatS sub partea latero-externa a calcaneului, cu indexul pe santul dintre grupele de muschi posterioara si latero-extema, degetele 3 si 4 pe santurile dintre muschii grupei latero-externe, iar degetul 5 pe santul dintre grupele de muschi latero-externS si anterioara. Urmarind sanjurile indicate, se executS geluirea pe gambS, genunchi i coapsa. pana la treimea mijlocie sau la creasta iliaca laterala. Se revine $i se reia. Linia 2 - grupa de muschi posterioara. Palma mSinii drepte este suspendata sub niveiul calcaneului (cu varful degetelor orientat spre cap): indexul pe partea posterioara a maleolei interne si. Tn continuare, pe santul dintre grupa de muschi posterioara $i muchia posterioara a libiei. degetul 3 pa partea latero-interna a tendonului ahilian si, in continuare, pe santul dintre muschii grupei posterioare, degetul 4 pe partea latero-extema a tendonului lui Ahile si. in continuare, pe santul dintre muschii grupei posterioare, iar degetul 5 pe partea posterioara a maleolei externe si. 'n continuare, pe santul dintre grupele de muschi latero-externe si posterioare. Urmarind santurile indicate, se executa

geluirea pe gamba, pe plica genunchiului si pe coapsa. pana la treimea mijlocie sau pdna la plica fesiera. Se revine si se reia. U n i a 3 - fata si muchiile tibiei si grupa de muschi latero-interna. Palma mainii stangi este suspendata sub partea latere-interna a calcaneului (cu degetele orientate spre cap): oegelul 5 pe partea antenoara a maleolei interne si. in continuare. pe sanjul dintre muchia anterioara a tibiei 5! grupa de muschi anlenoara, degetele 4 si 3 pe maleola si. in continuare. pe fa{a tibiei, degetul 2 pe partea posterioara a maleolei si. in continuare, pe muchia postendara a bbiei. Se efectueaza geluirea pe gamba $1 po genunchi. Se continua pe coapsa. cu degetul 5 pe sanlul dintre grupele de muschi antenoara $' iaterointerna. degetele 4 si 3 pe saniunle dintre muschi grupei iatero-interne, iar degetul 2 pe sanjul dintre grupele de muschi latero-interna si posterioara. pana la plica pelvina. Se revine si se reia. In cadrul masa)ului zonal, in funcfie de afec(iune. se insista atat cu framantatul - cu 0 m.dna, cu doua maini si in contratimp - pe musculatura de pe gamba. cat si cu framantatul sub forma de geluire.
3. F R I C T I U N E A

U n i a 1 - grupa de muschi latero-externa. Palma mainii dreple este suspendata sub sartea latero-extemd a calcaneului. cu indexul pe sanlul dintre grupele de muschi postenoard 51 latero-extema. degetele 3 si 4 pe saniunle dintre muschii grupei latero-externe. >ar degetul 5 pe sanlul dintre grupele de muschi latero-exlerna 51 antondara. Urmannd saniunle indicate, se executa fricliunea pe gamba. genunchi i coapsa. pdna la treimea mqlocte sau la creasta iliaca laterala. Se revine si se reia. U n i a 2 - grupa de muschi posterioara Palma mainii drepte esie suspendata sub niveiul calcaneului (cu varful degetelor orienlat spre cap): indexul pe partea postenoara a maleolei interne s i . in continuare. pe sanjul dintre grupa de muschi posterioara si muchia postonoara a tibiei. degetul 3 pe partea laterointerna a tendonului ahilian si. In continuare, pe sanlul dintre muschii grupei postorioare, degetul 4 pe partoa latero-extema a tendonului lui Anile si. in continuare, pe sanlul dintre muschii grupei posterioare. iar degetul 5 pe partea posterioara a maleolei exteme si. in continuaro. po sanlul dmtre grupele de muschi latero-exlerno si posterioare. Urmannd saniunle Indicale. se executa fricliunea pe gamba. plica genunchiului s i coapsa, pdna la treimea mijlcoe sau pana la plica fesiera. Se revine y se reia fjrw 3 - fata si muchiile ubwi 51 grupa de muschi latero-interna. Palma maimi stangi este suspendata sub partea latero-interna a calcaneului (cu degetele orientate spre cap): degetul 5 pe partea antenoara a maleolei interne si- in continuare. pe tibie). degetul 2 antenoara tibiei 51 grupa maleolei continuare. pe fata sanlul dmtre muchiape partea aposterioara a de muschi sj, tn

continuare, pe muchia posterioara a tibiei. Se efectueazd fricliunea pe gamba si pe genunchi. Se continua pe coapsfl, cu degetul 5 pe santul dintre grupele do muschi anterioara si latero-interna. degetele 4 si 3 pe sanlurile dintre muschii grupei latero-interno, iar degetul 2 pe sanjul dintre grupele de muschi laterointerna s i posterioara. p3nd la plica pelvina. Se revine $i se reia. In cadrul masajutui zonal, se insist.! cu fricliunea pe si printre tendoane s1 muschii afectali & gambei Se intercaleaza netezirile spedfice si se trece la batere.
4. BATEREA

Pozitia maseurului: cu fata la regiunea de tratat. Pe aceasta regiune. baterea cu causal, cu partea cubitala. cu pumnut s i sub forma de ciupitura se executa pe gamba si pe coapsa. evitandu-se plica genunchiului.
ATENTIEI

Este fttMU baterea in cazui pacmnpk>r cu vance

Maseurul revine la pozilia anterioara. Se intercaleaza netezirea cu douS mSrni vibratii.


5.

si

se trece la

VIBRATIILE

partea posterioara externa a calcaneului. iar palma mamii stangi pe partea postero-interna (cu vdrful degetelor oriental spre cap). Se efectueazd vibratii pe partea posterioara a gambei. pe phca genunchiului si, in continuare. pe partea posterioara a coapsei. pana la treimea mijlocie sau plica fesiera. Apoi. se aluneca usor in lateral Se revine sj se reia lino 2 - grupele de muschi latero-laterale. Palma mdinii drepte se pozitioneazd pe partea latero-externd a calcaneului, iar palma mdmii stangi pe partea latero-interna (cu varful degetelor oriental spre cap). Cu mdna dreapta, se efectueazS vibralii pe partes latero-externS a gambei. genunchiului 5) coapsei. pana la treimea mijlocie sau la creasta iliacd lateraia. Cu mdna stanga. se efeclueaza, concomitent cu mdna dreaplS, vibralii pe partea latero-interna a gambei. genunchiului si coapsei, pSnS la plica pelvina. Apoi, se atunecS cu ambele maini spre c u mmedians e coapsei. Se revine s' se reia b. V i b r a t i i l e linia a i m u l t a d e g e t e U n i a 1 - grupa de muschi latero-externS. Palma mainii drepte este suspendata sub partea latero-extema a calcaneului. cu indexul pe sanlul dintre grupele de muschi poslerioara si latero-externS, degetele 3 si 4 pe saniurile dintre muschii grupei latero-externe. iar degetul 5 pe anlul dintre grupele de muschi latero-externS s> anterioarS. UrmSrind saniurile indicate, se executS vibralii pe gamba, genunchi si coapsa. pans la treimea mijlocie sau la creasta iliaca laterals. Se revine s> se reia. L i n i a 2 - grupa de muschi posterioara. Palma mSinii drepte este suspendata sub niveiul calcaneului (cu vSrful degetelor orientat spre cap): indexul pe partea posterioarS a maleolei interne i. in continuare. pe sanlul dintre grupa de muschi posterioara si muchia posterioarS a tibiei, degetul 3 pe partea latero-interna a tendonului ahilian i, in continuare, pe sanlul dintre muschii grupei posterioare. degetul 4 pe partea latero-extemS a tendonului lui Ahile si. in continuare, pe -sanlul dintre muchii grupei posterioare, iar degetul 5 pe partea posterioarS a maleolei externe si. in continuare. pe Sanlul dintre grupele de muschi latero-externe i posterioare. UrmSrind saniurile indicate, se executS vibralii pe gambS, plica genunchiului 5! coapsa pana la treimea mijlocie sau pSnS la plica fesiera. Se revine si se reia.

a. V i b r a f l l l e c u d o u S m S i n i L i n i a 1 - grupa de muschi posterioara. Palma mainii drepte se fixeaza pe

U n i a 3 - fala s> rnuchiile tibiei s i grupa de muschi latero-internS. Palma mSinii stangi este suspendata sub partea latero-internS a calcaneului (cu vSrful degetelor orientat spre cap): degetul 5 pe partea anterioarS a maleolei interne si in continuare, pe sanlul dintre muchia anterioara a tibiei si grupa de muschi anterioara. degetele 4 si 3 pe maleolS l, in continuare, pe fala tibiei. degetul 2 pe partea posterioarS a maleolei si. Tn continuare, pe muchia poslerioara a tibiei. Se efectueazS vibralii pe gambS si pe genunchi. Se continua pe coapsa, cu degetul 5 pe sanlul dintre grupele de muschi anterioara 51 latero-internS, degetele 4 si 3 pe saniurile dintre muschii grupei latero-interne. iar degetul 2 pe sanlul dintre grupele de muschi latero-interna s i posterioarS, pana la plica pelvinS. Se revine i se reia.
ATENTIEI

V / b r s t i t f e n u s e e f e c t u e a z a paden\i!or c u v a n c e .

Partea plantara se traleaza cu pacientul Tn pozilie de decubit dorsal. Se intercaleaza netezirea cu douS mSini si se trece la miscari.
B. PROCEDURI COMPLEMENTARE

MISCARILE

Pentru aceasta regiuna, miscarile se executa- din articulatiHe intertalangiene si falangometatarsiene, din articulatia gleznei (deoarece pe gamba se aflfi muschii care mobilizeaza aceste articulatii) si din articuiatia genunchiului. Miscdrile care se efectueaza sunt miscari pasive, pasivo-active, active, aclive cu Incarcatura si active cu opozilie. Pozilia maseurului: tn ortostatism. cu fala la regiunea de tratat, Pentru miscarea de flexie a gambei se fixeaza palma mainii stangi pe coapsa, iar cu palma mainii drepte pe partea anterioara a articulatiei gleznei, se ridica gamba si se executa flexia, lent si progresiv, pana la limita dureroasa (de cate ori este nevoie). Apoi. la Indicate maseurului, pacientul executa flexia gambei pe coapsa, ajutat sau singur, cu incarcatura adecvata sau/i opozitie. Se executa netezirea cu doua maini 51 se trece la rnasajul gambei stangi.

. GAMBA STANGA - PARTEA POSTERIOARA

Pentru gamba membrului inferior stSng. pozitia pacientului, a maseurului. a mainilor acestuia este tdentica cu cea de la rnasajul gambei membrului inferior drept. In ce priveste liniile, deosebirea consta in faptul ca, la gamba stanga, linia

1 este grupa de muschi latero-interna ! se preiucreaza cu mana dreapia, iar linia 3 este grupa de muschi Iatero-externa si se preiucreaza cu mana stanga. Pacientul Tsi schimba pozilia pentru efectuarea masajului pe partea anterioara.
. GAMBA STANGA - PARTEA ANTERIOARA

Pozilia pacientului: Tn decubit dorsal, cu picioarela in usoara abductie sau Tn decubi* lateral, cu perna Tntre genunchi 51 glezne. Pozitia maseurului: Tn ortostatism lateral dreapia pacientului, cu soldul drept la nivelul articulatiei gleznei si piciorul stang usor In fata.
1. NETEZIREA

Pozitia pacientului: Tn decubit dorsal.


a. Netezirea cu doua maini L i n i a 1 - grupa de muschi anterioara. Palma mainii drepte este suspendata

Tn fata degetelor 5, 4 si 3 ale labei piciorului, cu degetele pe partea anteroexternS. Palma mainii stSngi este suspendata in fala degetelor 1 si 2 ale labei piciorului, cu degetele pe partea antero-latero-intema (cu varful orientat spre articulatia gleznei). Urmannd aceste linii, se efectueaza netezirea. concomitent, cu palmele, pfin3 la si pe articulatia gleznei. Se continua pe gamba (cu mana dreapta pe partea antero-latero-externa, iar cu mana stanga pe partea anterolatero-interna), genunchi si coapsa. pana la plica inghinala. Se revine si se reia. L i n i a 2 - gnjpele de muschi latero-laterale. Se fixeaza palma mainii drepte pe partea latero-extema a labei piciorului. degetele Tmbracand maleola externa, iar palma mainii stSngi pe partea latero-interna, degetele Tmbracand maleola interna (varful degetelor este oriental spre cap). Cu mSna dreapta, se efectueaza netezirea urmarind partea latero-extema a gambei, a genunchiului si a coapsei, pana la treimea mijlocie sau creasta iliaca laterala. Concomitent, cu mSna stanga, se urmareste partea latero-interna a gambei. genunchiului si coapsei. pana la treimea mijlocie sau pana la plica pelvina, de unde se aluneca usor spre partea anterioara a coapsei. Se revine $1 se reia. b. N e t e z i r e a c u m a i m u l t e d e g e t e U n i a 1 - grupa de muschi latero-externa. Palma mainii drepte este suspendata sub partea latero-externa a calcaneului. cu degetul 5 pe partea posterioara a maleolei si, in continuare, pe sanlul dintre grupele de muschi posterioara si latero-externa, degetele 4 si 3 pe maleola sj, in continuare. printre lendoanele muschilor laterc-externi, iar degetul 2 pe santul dintre grupele de muschi anterioara |i latero-externa. Urmarind aceste sanluri, se efectueaza netezirea pana pe articulalia genunchiului, apoi pe coapsa. pana la creasia iliaca laterala. Se revine si se reia. Linia 2 - grupa de muschi anterioara. Palma mainii drepte este suspendata deasupra degetelor 5. 4, si 3 de la membrul inferior stang (cu varful degetelor oriental spre articulalia gleznei), cu degetul 5 pe partea latero-externa a labei piciorului, degetul 4 pe si printre metatarsienele 5 si 4, degetul 3 pe metalarsianul 4, jar degetul 2 printre metatarsienele 4 s < 3. Palma mainii stangi este suspendata deasupra degetelor 1 si 2 ale membrului inferior stang. cu degetul 2 printre metatarsienele 3-2. degetul 3 printre metatarsienele 2-1.

degetul 4 pe metalarsianul 1, iar degetul 5 pe partea latero-interna a labei piciorului. Se efectueaza netezirea panS la si pe articulalia gleznei. Se continua pe partea anterioara a gambei (cu degetele de la mana dreapta pe santurile dintre tendoanele si muschii de pe partea anterolateral externa a gambei, iar cu degetele de la mSna stanga pe fala anterioara a tibiei si muchia anterioara si posterioara a acesteia), pana la si pe articulatia genunchiului. Netezirea se continua pe coapsa {cu degetele de la mana dreapta pe santurile dintre tendoanele si muschii de pe partea antero-lateral externa, iar cu degetele de la mana stanga printre lendoanolo $\ mu?chii de pe partea antero-lateral interna), pdnd la plica inghinala. Se revine $i se reia. L i n i a 3 - lata $ muchiile tibiei 51 grupa de muschi latero-interna. Palma main* stAngi este suspendata sub partea latero-interna a calcaneului (maleola interna), cu degetul 5 po partea posterioara a maleolei interne si. in continuare. pe santul dintre grupa de muschi postenoara si muchia posterioara a tibiei. degetele 4 si 3 pe maleola si. In continuare. pe fata tibiei. degetul 2 pe marginea interna a maleolei si. in continuare. pe marginea tibiei. Urmarind aceste santuri. se efectueaza netezirea pana la si pe articulatia genunchiului. Se continua pe coapsa, cu degetul 5 pe santul dintre grupele de muschi lalero-interna s' posterioara. degetele 4 3 pe ?antunle dintre muschii grupei lalero-interne $i degetul 2 pe santul dintre grupele de muschi latero-interna si anterioarS. pSna la plica pelvina. Se revine si se reia. Partea dorsala a mainii drepte se fixeaza pe partea antero-externa. deasupra articulatiei genunchiului (rotul*). iar mana stanga pe partea antero-mterna Urmdrmd aceste linii. se executa netezirea pana la plica inghinala. Se revine si se reia. Se intercaleaza netezirea cu doua maini si se trece la framantat.
2. F R A M A N T A T U L L i n i a 1 - grupa de muschi latero-extema. So fixeaza palma mainii drepte
a. FrSmintatuI cu o mini

c. N e t e z i r e a

sub forma de pieptene

sub maleola externa, cu policele pe santul dintre grupele de muschi antenoara si lalero-extema. iar indexul pe sanjul dmtre grupele de muschi latero-extema s i postenoara (Intre acestea se afla grupa do muschi iatero-externa). Urmannd santurile indicate, se efectueaza framantatul (adunSnd concomitent cu indexul s< policele) pe gamba. pSna la articulatia genunchiului (peste care se pSseste) s i se continua pe coapsa, pana la creasta iliaca lateraia. Se revine si se reia. U n i a 2 - grupa de muschi anterioara. Se fixeaza palma mainii drepte po partea anterioara a articulatiei gleznei. cu policele pe santul dintre muchia anterioara a tibiei 9) grupa de muschi anterioara. tar indexul pe sanjul dintre grupele de muschi anterioara si latero-exlernd (intre ele se afia grupa de muschi antenoara a gambei). Urmannd sanjurile indicate, se efectueaza framantatul (adunand concomitent cu indexul s i policele i pe gamba. pana la articulatia genunchiului (peste care se paseste). Se continua pe coapsa. cu policele pe santul dmtre grupele de muschi latero-interna S' antenoara. iar indexul pe santul dintre grupele de muschi antenoara y latero-extema. pana la phca inghinala. Se revine S" se reia

Unia 3 - grupa de muschi latero-interna. Se fixeaza palma mainii stangi sub genunchi. pe partea latero-interna. cu policele pe sanjul dintre grupele de muschi latero-intema si anterioara, Iar indexul pe sanjul dintre grupele de muschi latero-interna s' posterioara (intre ele se afla grupa de muschi laterointerna). Urmarind $an|urile indicate, se efectueaza framantatul pe coapsa (adunSnd concomitent cu indexul i policele) pana la plica pelvina. Se revine $i se reia. Se intercaleaza netezirea cu doua maini si se trece la framantatul cu doua maini.
b. FrSmSntatuI cu douS mSini

sub maleola externa, cu policele pe sanlul dintre grupele de muschi anterioara si Iatero-externa, iar indexul pe santul dintre grupele de muschi latero-extema si postenoara (Tntre ele se afla grupa de muschi Iatero-externa). mSna siSnga fiind oglinda mainii drepte. Urmannd sanlurile indicate, se efectueaza framantatul (adunand concomitent cu Indexurile si policele) pe gamba, pana la articulatia genunchiului (peste care se pa$e$'e) Si se continua pe coapsa. pana la creasta iliaca laterals. Se revine i se reia. Lima 2 - grupa de muschi anterioara. Palma mainii drepte se fixeazS pe partea anterioarS a articulatiei gleznei. cu policele pe ant,ul dintre muchia anterioara a tibiei si grupa de muschi anterioara, iar indexul pe sanjul dintre grupele de muschi anterioarS S' Iatero-externa (intre ele se afia grupa de muschi anterioarS a gambei), mana stSngS fiind oglinda mainii drepte. Urmarind sanlurile indicate, se efectueaza framantatul (adunand concomitent cu indexurile t policele) pe gamba, pana la articulatia genunchiului (peste care se pSete). Se continua pe coapsa. cu policele pe sanjul dintre grupele de muschi latero-internS si anterioara. iar indexurile pe santurile dintre grupele de muschi anterioarS Si latero-extema. pSnS la plica inghinala. Se revine $i se reia. L i n i a 3 - grupa de muschi ialero-intemS. Palma mainii stangi se fixeazS sub genunchi, pe partea latero-interna, cu policele pe santul dintre grupele de muschi anterioara si latero-internS, iar indexul pe sanlul dintre grupele de muschi latero-interna si posterioara (Tntre ele se afla grupa de muschi laterointerna), mana dreapta fiind oglinda mainii stangi. UrmSrind santurile indicate, se efectueazS framantatul (adunSnd concomitent cu indexurile $i policele) pe coapsS. pSnS la plica pelvinS. Se revine si se reia. Se intercaleaza netezirea cu douS maini si se trece la frSmSntatuI In contratimp. c. F r S m S n t a t u I i n c o n t r a t i m p Pentru aceastS forma de framanlat. pozitia pacientului. a maseurului si a mSinilor acestuia, precum si liniile cu limitele lor sunt idenlice cu cele de la
poswrioara. rJegete* 4

L i n i a 1 - grupa de muschi Iatero-externa. Palma mSinii drepte se fixeaza

Pozi(ia maseurului; Tn ortostatism. cu fata la regiunea de tratat.

s. 3

pe maCi

L in

SrJ?rfI mU9Ch' later-*wn 5'

as
3
a

^ ratlin

51

P"~^r^

**

tabe. p.ciorului (cu varful orient ^S^^jS^iSfT^

efectueaza gelu-rea. concomitent aiSK'i&fi. SSK aCGS,e 5anluri' se 5 So contmua geluirea pe partea Z2fclT*^52 ' 5 fltezn*. urmarind san,uri<e din.re CU555/S XI i ^ ' ' aWMI aceste.a, ,ar degetele de hSK i >'** externa a an,6fi ar a ,ibloi anterioara si poJenoara a aces^L S5 h * - <**
de la mana

5ch, po5,en0a,a mSTpSJSS* aSffSBi? *T ""^ grupa * contnuare. pe olols fata tibia , deoh,i 5 ^[ L ' 9 5' 3 po maloola si. in

3. F R I C T I U N E A

$1 FRICTIUNEA CU VI BR A ni

a maleolei si. Tn continuare. pe sanlul dinlre grupele de muschi posterioara si ateroexternS. degetele 4 si 3 pe maleola si, Tn continuare. printre lendoanele muschilor aieroexterm. iar degetul 2 pe partea anterioara a maleolei si. m continuare, pe sanlul dintre grupele de muschi anterioara i latero-extema. Urmarind aceste sanluri. se efectueaza fricliunea pana la si pe articulatia genunchiului, apoi pe coapsa. pana la creasta iliaca lateraia. Se revine si se reia. L i n i a 2 - grupa de muchi anterioarS. Palma mainii drepte este suspendata" ceasupra degetelor 5, 4. 3 de la membrul inferior slang, cu degetul 5 pe partea latero-extemg a label piciorului. degetul 4 pe si printre metatarsienele 5 si 4. degetul 3 pe metatarsianul 4, iar degetul 2 printre metatarsienele 4 si 3. In acelasi limp, palma mSinii stangi este suspendata deasupra degetelor 1 si 2 ale membrului inferior stang. cu degetul 2 printre metatarsienele 3-2, degetul 3 printre metatarsienele 2-1. degetul 4 pe metatarsianul 1, iar degetul 5 pe partea latero-interna a labei piciorului (varful degetelor este orientat spre articulatia gleznei). Urmarind acesie saniuri. se efectueaza fricliunea pana la si pe arliculalia gleznei. Se continua fricliunea pe partea anterioara a gambei, cu degetele de la mana dreapta pe sanlurile dintre tendoanele si muschii de pe partea antero-iatero-externa a gambei. iar cu degetele de la mana stanga pe faja tibiei si muchia anterioara i posterioara, pana la si pe arliculalia genunchiului. Se continua pe coapsa, cu degetele de la mana dreapta pe sanlurile dintre tendoanele sj muschii de pe partea antero-lateral externa, iar cu degetele de la mSna stanga printre tendoanele si muschii de pe panea antero-lateral interna, pana la plica inghinala. Se revine $i se reia. L i n i a 3 - fate si muchiile tibiei si grupa de muschi latero-interna. Palma mSinii stangi este suspendata sub partea latero-internS a calcaneului (maleola interna), cu degetul 5 pe partea posterioara a maleolei interne si. Tn continuare, pe sanlul dinlre 1 grupa de muschi posterioarS s muchia poslerioarS a tibiei, degetele 4 si 3 pe rnaleofS i, Tn continuare, pe fate tibiei, iar degetul 2 pe partea anterioara a maleolei i, Tn continuare. pe sanlul dintre grupa de muschi anterioarS s' muchia anterioarS a tibiei. UrmSrind aceste sanluri. se efectueaza fricliunea pana la si pe articulatia genunchiului. Se continuS pe coapsS, cu degetul 5 pe santul dintre grupele de muschi latero-interna si posterioara, degetele 4 sj 3 pe santurile dintre muschii grupei latero-interna s< degetul 2 pe santul dintre grupele de muschi latero-interna si anterioarS. pana la plica pelvina. Se revine si se reia.
. M A SA J U L Z O N A L A L F E J E I P L A N T A R E 1. NETEZIREA a. Netezirea cu o
manS

Pozilia maseurului: la capStuI patului, cu fate la partea plantara a piciorului pacientului. A. DESCRIEREA TEHNICII DE EXECUTIE A MANEVRELOR MASAJULUI TERAPEUTIC
1. NETEZIREA (EFLEURAJUL SAU MANGAIEREA)

Netezirea este manevra de Tncepere a masajului. de intercalare Tntre celelalte manevre si de Tncheiere.

116

Netezirea se executa Tn sensul circulajiei venoase. Viteza de alunecare pe zona de tratat trebuie sa o depaseasca cu pulin pe cea a scurgerii sangelui in vene: netezirea trebuie sa aiba o presiune variabila. Tn funclie de zona tratata si de scopul urmarit. Pentru efecte profunde asupra anumitor supratele tratate. netezirea se executa cu partea cubitala a mainii (pe liniile articulara), cu podul palmel sau cu pumnul Tnchis (partea dorsalS sub forma de pieptene). O presiune mai profunda se poate objine plasand o mSna* peste cealalta. iar pe zone mai restrSnse, suprapunand degetele. Fa\$ de libra musculara. miscanle de netezire sunt longitudinale sau transversale. la executarea acestora folosmdu-se o mana sau doua. simultan sau alternativ. In momentul inceperli netezirii, mainile maseurului trebuie sa fie calde pentru adaptarea corespunzatoare a corpului pacientului la masaj. Pe suprafaia de tratat se aplica si se intinde uleiul, crema sau pudra de laic, prin miscari usoare. mangaietoare. Odata cu executarea netezirii. maseurul poate sesiza eventuate modificari anatomo-fiziologice ale pacientului si poate acliona Tn consecinja. - aclivarea circulate! sangelui din venele si capilarele superficiale (facilitarea circulaliei de Intoarcere); meniinerea si cresterea elasticitatii i suplelei pielii; deschiderea canalelor de excrelie ale glandelon - favorizarea procesului de elitiinare a sudor!) si a secretjiilor sebacee; - indepartarea celulelor corncase epidermice; - curaiarea de impuritaji (celule moarte. saruri); linistirea si calmarea durerilor; - relaxarea musculara $i neuropsihica a pacientului. Zonele pe care se executa aceasta forma de netezire sunt; ant,urile paravertebrale $i intercostale; saniurile dintre ligamente, tendoane, muschi sau grupe de muchi (de pe coapse, gambe. brai si antebral); crestele si 'etele hbere ale oaseior (crestele iliace, faia tibiei. radius, cubitus, stern, frunte. fala s i calota); saniurile dintre case (linii articulare tarsiene. melatarsiene s i degete. genunchi. cot, umar. carpiene. metacarpiene).
a. Netezirea cu ultima falanga a unuia sau mai multor degete Efectele generate ale netezirii:

117^

Mana slangs se fixeaza pe degetul mate al labei piciorului. Degelele 2, 3. 4 i 5 de la mana dreapta se fixeazS pe partea plantara a labei piciorului, iar policele pe partea latero-extema sj anterioara. Se efectueaza netezirea pana pe caicaneu. Se revine si se reia. Apoi, cu mana dreapta, se fixeaza laba piciorului de la nivelul degetului 5. Degetele 2, 3, 4 si 5 de la mana stanga se fixeaza pe partea plantara a labei piciorului, iar policele pe partea latero-interna sj anterioara. Se efectueaza netezirea pana pe caicaneu. Se revine si se reia. Mana stanga fixeaza laba piciorului de la nivelul halucelui, iar mSna dreapta efectueaza netezirea sub forms de pieptene, TncepSnd de la nivelul falangelor. pSn pe caicaneu (insisland pe aponevroza plantara). Se revine si se reia. Se intercaleaza netezirea cu o mana sj se trece la framantat.
2. F R A M A N T A T U L

b. Netezirea sub forma de pieptene

Mana stanga fixeaza laba piciorului de la nivelul halucelui, iar mana dreapta ss fixeaza la nivelul degetului mic pe partea latero-extema (cu degetele 2 , 3, 4, 5 pe partea plantara, iar cu policele pe partea Iatero-externa anterioara). Se executa framantatu. (adunand concomitent cu policele si indexul) pana pe caicaneu. Se revine si se reia. Apoi, cu mana dreapta se fixeaza laba piciorului de la nivelul degetului mic. Pair.a mainii stangi este suspendata (spre partea latero-interna a labei piciorului), cu indexul pe linia articulajiilor matatarsofalangiene (la nivelul halucelui) si cu policele la nivelul treim mijlocii a par\\\ plantare. Urmarind aceste linii. se executa framantatul pn3 la partea Iatero-externa a labei piciorului. Se revine si se reia. Se intercaleaza netezirea cu o mana ?i se trece la framantatul cu doua maini $\ In contratimp. Aceste manevre se executa pe aceieasi linii (cu iimitele lor) pe care s-a executa: framantatul cu o mana. Dupa fiecare forma de framantat, se intercaleaza netezirea si se trece la geluire c. G e l u i r e a - Cu mana stanga, se fixeaza laba piciorului de la nivelul halucelui. Palma maini drepte este suspendata sub nivelul degetelor 5, 4, 3 ale labei piciorului, cu articulator falangomeialarsiene. Urmarind acesie linii. se efectueaza geluirea pana la partea posterioara a calcaneului. Se revina si se reia. - Cu mana dreapta, se fixeaza laba piciorului de la niveiul degetelor 5 $\ 4. Palma mainii stangi este suspendata sub niveiul degetelor t si 2 ale labei piciorului, cu degetul 2 pe partea latero-interna a acesteia, iar degetele 3, 4 si 5 pe partea plantara, la niveiul articulator falangomeialarsiene. Se efectueaza geluirea (cu o presiune mai mare la niveiul aponevrozoi plantara) pana la partea posterioara a calcaneului. Se revine $i se reia 118
b. FrSmSntatuI cu douS maini si framantatul in contratimp

a. FrSmSntatuI cu o manS

Se intercaleaza netezirea si se trece la frictjune.

3. F R I C T I U N E A a. Cu mana stanga. se fixeaza laba piciorului de la niveiul halucelui. Palma mainii drepte este suspendata sub niveiul degetelor 5. 4, 3 ale labei piciorului. cu degetul 2 pe partea latero-extema a acesteia. iar degetele 3, 4 sj 5 pe partea plantara, la niveiul artjculaliilor falangomeialarsiene. Urmarind aceste linii, se efectueaza fricliunea pana la partea posterioara a calcaneului. Se revine si se reia. b . Cu mana dreapta, se fixeaza laba piciorului de la niveiul degetelor 5 si 4. Palma mSinii stSngi este suspendata sub niveiul degetelor 1 si 2 ale labei piciorului, cu degetul 2 pe partea latero-interna a acesteia, iar degetele 3, 4 sj 5 pe partea plantarS, la niveiul articulat,iilor falangornetatarsiene. Se efectueazS fricliunea (cu o presiune mai mare la niveiul aponevrozei plantare) pana la partea posterioara a calcaneului. Se revine si se reia. Pe aponevroza plantara, se efectueaza s' fricliunea cu nodoziiaiile degetelor. Se executa netezirea pe lalpS. Se intercaleaza netezirile specifics regiunii si se trece la batere.
4. BATERE A

Pozilia maseurului: cu fata la regiunea de tratat. Aceasta manevra se executa pe partea antero-externa a gambei i pe partea antero-bilateraiS a coapsei. Baterea cu causui. cu partea cubitala si cu pumnul se executa numai pe coapsa. iar baterea sub formS de ciupiturS pe toatS regiunea. Pe partea plantara, se executa baterea cu partea cubitala si cu pumnul. insistSndu-se pe aponevrozS.

119^

ATENJtEl E s l e I n t e r z i s a b a t e r e a i n c a z u t p a c i e n j i t o r cu v a r i e s .

Maseurul revine la pozilia anterioara. S intercaleaza netezirea cu doua maini si se trece la vibralii. 5. V I B R A T I I L E
a. Vibratiile cu cfouo maim L i n i a 1 - grupa de muschi anterioara. Palma mainii drepte este suspendata

in fata degetelor 5, 4, 3 ale labei piciorului. cu degetele pe partea antero-laleroexterna. In acelasi timp. palma mainii stangi este suspendata in fata degetelor 1. 2 ale labei piciorului, cu degetele pe partea antero-latero-interna. Urmarind aceste linii, se efectueaza vibratii. concomitent, cu palmele, pana la i pe articulatia gleznei. Se continua pe gamba. cu mdna dreapta pe partea anlerolatero-externS. iar cu mana stanga pe partea antero-latero-interna, pe genunchi si pe coapsa, pSna la plica inghinala. Se revine s' se reia. L i n i a 2 - grupele de muschi latero-laterale. Se fixeaza palma mainii drepte pe partea latero-extema a labei piciorului (degetele tmbracand maleola externa), iar palma mSinii stSngi pe partea latero-interna (degetele Tmbracand maleola interna), cu varful onentat spre cap. Se efectueaza vibratii, urmarind cu mana dreapta partea latero-extema a gambei, genunchiului s' coapsei, pana la treimea mijlocie sau creasta iliaca lateraia. Concomitent, cu mana stanga se urmaraste partea latero-interna a gambei, genunchiului Si coapsei, pana la treimea mijlocie sau plica pelvina, de unde se aluneca usor spre partea anterioarS a coapsei. Se revine s> se reia.
fa. V i b r a t i i l e c u m a i m u l t e d e g e t e L i n i a 1 - grupa de muschi latero-externS. Palma mainii drepte este

suspendata sub partea latero-externS a calcaneului (maleola externa), cu degetul 5 pe partea posterioara a maleolei s i , in continuare, pe s-an^ul dinlre grupele de muschi posterioara si Iatero-externa. degetele 4 si 3 pe maleolS i. Tn continuare. printre tendoanele muschilor latero-externi. iar degetul 2 pe maleola si, tn continuare, pe sanlul dintre grupele de muchi anterioara i lateroexternS. UrmSrind aceste sanluri, se efectueaza vibratii pSna la si pe articulatia genunchiului. apoi pe coapsS. pans la creasta iliaca lateraia. Se revine i se reia. L i n i a 2 grupa de muschi anterioara. Palma mainii drepte este suspendata deasupra degetelor 5, 4, 3 de la membrul inferior stSng, cu degetul 5 pe partea latero-externS a labei piciorului, degetul 4 pe si printre metatarsienele 5 i 4, degetul 3 pe metatarsianul 4, iar degetul 2 printre metatarsienele 4 ?i 3. Palma mSinii stangi este suspendata deasupra degetelor 1 si 2 ale membrului inferior stSng, cu degetul 2 printre

120

melalarsienele 3-2, degetul 3 printre metatarsienele 2-1. degetul 4 ps metalarsianul 1, iar degetul 5 pe partea latero-internS a labei picionjlui (varful degetelor este orientat spre articulatia gleznei). UrmSrind santurile indicate, se efectueaza vibralii, concomitent. cu ambele main! pana la i pe articulatia gleznei. Se continua pe partea anterioara a gambei (cu degetele mSinii drepte pe saniunle dintre tendoanete si muschii de pe partea antero-latero-externS, iar cu degetele mainii stangi pe fata anterioara a tibiei, muchia anterioara si posterioara), pSnS la si pe articulalia genunchiului. Se continua pe coapsa (cu degetele mainii dreple pe santurile dintre tendoanela si muschii de pe partea antero-latero-externS. iar degetele mSinii stangi printre tendoanele si muschii de pe partea aniero-latero-internS). pSnS la plica inghinala. Se revine st se reia. L i n i a 3 - fala si muchiile tibiei si grupa de muschi latero-interna. Palma mainii stSngi este suspendata sub partea latero-internS a calcaneului (maleola interns), cu degetul 5 pe partea posterioara a maleolei interne si, in continuare, pe santul dintre grupa de muschi posterioara i muchia posterioara a tibiei, degetele 4 si 3 pe maleola si. in continuare, pe fala tibiei, iar degetul 2 pe partea anterioara a maleolei i, Tn continuare. pe santul dintre grupa de muschi anterioara a tibiei. Urmarind acaste sanluri, se efectueazS vibralii pana la si pe articulatia genunchiului. Se continua pe coapsa, cu degetul 5 pe santul dintre grupele de muschi latero-interna i posterioarS, degetele 4 si 3 pe Santurile dintre muschii grupei latero-interne i degetul 2 pe sanlul dintre grupele de muschi latero-interna i anterioara. pSnS la plica pelvina. Se revine si se reia. c. V i b r a f i i l e p e p a r t e a p l a n t a r * Mana stanga fixeaza laba picionjlui de la niveiul halucelui. Palma mSinii drepte se pozilioneaza pe partea plantara si latero-externa sub niveiul degetelor 5, 4 si 3. Se efectueazS vibralii pana la partea posterioara a calcaneului. Se revine si se reia. MSna dreapta fixeaza laba picionjlui de la niveiul degetelor 5 $i 4- Palma mSinii stSngi se pozilioneaza pe partea plantara si latero-interna, sub niveiul degetelor 1 si 2. Se efectueazS vibralii pSnS la partea posterioarS a calcaneului. Se revine s' se reia. Pe aponevroza plantara se efectueaza vibralii cu nodozitatile degetelor. B. MANEVRE COMPLEMENTARE Acestea sunt: rulatul si cernutul pe gamba i coapsa. tractjunile si tractiunile cu scuturaturi pentru articulaliile genunchiului. gleznei ?i degetelor. rotaiia interns i externa pentru articulalia tibiaparonialS, compresiunile pa maleole. Se intercaleaza netezirea cu doua maini si se trece la miscari.
C. PROCEDURI COMPLEMENTARE

MISCARILE

Miscarile sum: pasive, pasivo-aclive, active, active cu incarcatura s> cu opozitie


a. Flexia gambei pe coapsa si a coapsei pe bazin
1. Misciri din articulatia genunchiului

121

Mdna dreapta se fixeaza pe partea antenoara a articulatiei gleznei. iar mana stanga pe phca genunchiului, cu policele pe partea latero-interna a articulatiei Cu mdna stanga se ridica de la nivelul articulatiei, iar cu mana dreapta se executa miscarea de flex e a coapsei pe bazin si a gambei pe coapsa. lent s' progresiv. pdnd la limita dureroasa. Piciorul se readuco la pozitia initiala, fiind in continuare sustinut de mdna stanga. Mdna stdnga se fixeazd pe treimea distald a coapsei (deasupra articulatiei genunchiului. pe care o fixeaza), iar mana dreapta pe partea posterioara a articulatiei gleznei. Cu mdna dreapta se ridica gamba. lent si progresiv. pana la limita dureroasa. Gamba se readuce la pozitia initiala, fiind in continuare sustinutd de mdna dreapta. Pozitia maseurului: In ortostatism cu fata la articulatia gleznei. Palma mdmii stdngi fixeazd gamba de la nivelul treimn distale. iar palma mdinii drepte se fixeazd pe partea plantara a labei piciorului. Se efectueaza miscarile de ftexie dorsaia. extensie. dorsoflexie. rotapo si circumductie. Apoi se indica pacientului sa execute aceieasi rruscdn. ajutat sau singur, cu incarcatura sau opozipe Avdnd tn vedere cd pe gamba sunt situali muschii care mobilizeazd falangele. se efectueaza si mi$cdn din articulable intertarsiene. Cu mSna dreapta so fixeaza calcaneul, iar cu mdna stdngd, pe partea dorsaia a labei piciorului. se fac mobilizdri ale oaselor tarsiene (de cate ori este novoie). Cu mdna stdngd se fixeaza (arsienele. iar cu mdna dreapta fixatd pe partea plantara (la nivelul treimii distale a piciorului) se fac mobilizdri ale oaselor metalarsiene (de cdte ori este nevoie). Pozitia maseurului: Jn ortostatism la capalul patului. cu fate la partea plantara a piciorului. Degetele 2. 3, 4 si 5 de la mana dreapta se fixeaza pe talpa. cu policele pe panea anterioara a labei piciorului. la nivelul extremitatjlor distale ale metalarsienelor 5, 4 si 3, iar degetele 2, 3, 4 si 5 de la mana stanga. pe partea plantara. cu policele pe partea antenoara a labei piciorului (la extremitatea distala a metalarsienelor 1 si 2). Se executa miscari de mobilizare din articulatiile intermetatarsiene. prin extensie bilaterala si phn mobilizare dorsaia si plantarS.
6. M i s c S r i d i n a r t l c u l a f i i l e m e t a t a r s o f a l a n g i e n e s i interfalangiene
5. M i s c S r i d i n a r t i c u l a i i i l e i n t e r m e t a t a r s i e n e
2. Miscari din articulatia gleznei

b.Exlensia gambei pe coapsa

3. M i s c S r i

din articulable intertarsiene

4.

MiscSri din articulable tarsometatarsiene

Mana stanga se pozitioneaza pe partea anterioara a labei piciorului (fixand-o). iar palma mainii drepte pe degetele membrului inferior stang al pacientului. Se executa miscarile de fiexie i extensie pentru toate degetele, concomitent sau pentru fiecare deget. Apoi, se indica pacientului sa execute aceieasi micari. ajutat sau singur. cu incarcatura sau cu opozitie. Se efectueaza netezirea cu doua maini si se trece la rnasajul gambei drepte -partea anterioara.

122

. GAMBA DREAPTA - PARTEA ANTERIOARA

Pentru gamba membrului inferior drept. pozitia pacientului, a maseurului s> a mainilor acestuia este identica cu cea de la rnasajul gambei membrului inferior stang. In ce privesle liniile. deosebirea conslS Tn faptul ca, la gamba dreapia. linia 1 este grupa latero-interna si se preiucreaza cu mana dreapta. iar linia 3 este grupa Iatero-externa si se preiucreaza cu mana stanga.

123

VIII. MASAJUL ARTICULATIEI GLEZNEI


Delimitare zonata

tn partea inferioara, articulatia gleznei esle delimitata de extremitaiea proximalS a oaselor tarsiene (astragal, calcancu). iar Tn partea superioara de extremitaiea distata a tibiei si peroneului (maleola externa si interna).
Descriere anatomic* Oase:

tibia;

astragalul. Intre acestea se formeaza articulatia gleznei.


Muschii cate mobiiizeaza formeaza articulapa: segmentate

peroneul,

ce

TABELU L IIVIII MUSCHIORIGINEINSERTIEACTlUNE1234Tibialul posteriorPe cele 2/3 supeio-in-teme ale peroneului Pe la|a posteroexierna a i*)et - Pe membrane intercso&saPe tubcculul scsfoid - Pe cuneiform - Pe cuboid - Pe metatarsienele 2. 3 gi 4- Inversia piciorului - Flexor plantarTricepsul sural a. gemen exiem Pe lata cutanata a ccndilului fe mural Se (ace direct cu ajutorul unor fascicule musculare prin intermediul tendonului ahilianFlexor plantar - Flexor al genunchiului (cu membrul peivin nein-caicat)b. gemen intern Pe laja postero-supe-rioarS a condiiului intern femoral- Pe tendonul ahilian- Flexor plantar Flexor al genunchiului (cu membri/ pehin neincarcat)
1 Solearul 2 3 - Po treimea Po lendonul ahilian posterosuperloara a pero-neului - Po lima cbhca si marginea ntcrnS a M - Pe baza unmet Flexorul lung al - Pe cele 2/3 talange 3 hemceiu halucelui nfero-posie'oare ale pero-neulul Pe memorana inter-oioasfl Flexorul lung al Pe fala Pe baza urtmclor degetelor (alange ale posterioara a degeietoi 2-5 4 - Flexor plantar - Flexor al genunchiului (cu membru) pelvin netn-caicat) Flaxor al uKmei tafange a nelucelm Flexor plantar - Floxoi pfantar si al -Mg> Df M - Flaxor plantar

aw

Peronierul lung

Peionlerul scurt

Extensorul lung al dogctclor

- Pe peioneu (cap si IWmea superioara) - Pe tuberozilatea externa a Mei - Po poroneu {cap i trolmea superioara) Pe tuberoMatea externa a tibiei - Pe cole 2/3 supenoare interne ale peroneulul - Po tuberoMatea fiterna a tibei

- Pe baza metatarsa'X*ji 1 (aw externa - Pe tuborcukil metatanu-anuiul 5 - Po baza metalarsianului 1 fala externa - Pe tuberculut meiaiarsia-rulut 5 Pe (au oorsaia a lalan-aotor 2 s> 3 ae degetele 2-5

Everest PCCI** Flexor plantar

- Evorgia piciorului - Floxor plantar

Extensa degetelor Flexia dorsaia a picro'UlUi

- Evers<a piciorului

Artlcula{tt:

- articulajia gleznei (anicula[ie pJunaxiatt). Tn partea infenoara. articulatia gleznei este delimitata de degetele membrului infenor. iar in partea superioara de arliculalia genunchiului. A. MASAJUL - 0RD1NEA SI TEHNICA DE PRELUCRARE A LINIILOR Cand se prelucreaza ambele glezne. se incepe cu partea posterioara a gleznei picionjlui drept si apoi a celui stang s] se continua cu partea anterioara a piciorului stang si apoi a celui drept. Pozitia pacientului: in decubit ventral, cu picioarele Tn u$oara abductie, cu perna sub abdomen si rulou sub articulaliile gleznei (pentru partea posterioara) si in decubit dorsal sau lateral (pentru partea anterioara). Pozitia maseurului: in ortostatism sau Tn sezut. cu soldul drept la niveiul labei piciorului pacientului si piciorul stang usor in fat,a. Pozi(ia pacientului si a maseurului nu se descrie la (iecare manevra, ct numai cSnc se schimba. Fiecare manevra (cu formele ei) se repeta de 3-5 ori, pe aceeasi linie sj in cadrul acelorasi limite (in functje de diagnostic). In cadrul acestei regiuni, se executa masajul zonal pe articulatia gleznei, manevrele pe care se pune accentul fiind geluirea si frictiunea.
Delimitarea regional* pentru rnasajul articulatiei gleznei

. ARTICULATIA GLEZNEI DREPTE - PARTEA POSTERIOARA


Pozitia pacientului: Tn decubit ventral, cu picioarele in usoara abductie. cu rulou sub glezna. Pozitia maseurului: in ortostatism. Tn lateral stanga pacientului. cu soldul drept la niveiul degetelor piciorului.

Fig. II.89 - Ne1e?irea CU doud maini - linia I (postenoaraj


1.

NETEZIREA

1 - grupa de muschi posterioara. Palma mainii drepte se fixeaza pe partea postera-externa a calcaneului, iar palma mainii stangi pe partea postero-intema (cu varful degetelor orientat spre cap). Se efectueaza netezirea pe partea posterioara a calcaneului, gleznei si gambei, pana la plica genunchiului, dupa care se aluneca usor in lateral. Se revine s< se reia. (fig. II.89)

a. Netezirea cu doua mSinl

Linia

Fig. 11.90 - Netezirea cu cou9 maini - linia 2 (laterolaterala).


U n t i l 2 - grupele de muschi latero-laterale. Palma mainii drepte so pozitioneaza pe partea Iatero-externa a calcaneului. iar

palma mamii stangi pe partea talero-intema (cu varful degetelor orientat spre cap). Se efectueazd netezirea pe panea externa si interna a calcaneului sj a gambei. concomitent cu ambele maim, pana fa articulatia genunchiului, alunecandu-se spre linia mediana a gambei Se revine si se reia. (fig. 11.90)

b. Netezirea cu mai multe degete Linia 1 - grupa de muschi latero-externd. Palma mainii drepte este suspendata sub
partea latero-oxterna a calcaneului. cu indexul po partea Iatero-externa a calcaneului sj, tn continuare. pe partea posterioara a maleolei si pe santul dintre grupele de muschi posterioara r Iatero-externa; degetele 3 51 4 pe partea Iatero-externa a calcaneului s*. in continuare. pe maleola si pe santurile dintre muschii grupei iatero-externe. iar degetul 5 pe partea Iatero-externa a calcaneului sj, in continuare. pe partea antenoara a maleolei Si pe santul dintre grupele de muschi Iatero-externa 51 anterioara. Urmannd sanlunle indkate. se executa netezirea pana la partea latero-extema a articulatiei genunchiului. Se revine 51 se reia. Lima 2 - grupa de muschi postenoara Palma mainii drepte este suspendata sub caicaneu (cu vdrful degetelor orientat spre cap): indexul pe partea latero-interna a calcaneului s1- 'n continuare. pe partea posterioara a maleolei interne, apoi pe sail"! dintre grupa de muschi posterioara i muchia posterioara a tibiei; degetul 3 pe partea latero-intemd posterioara a calcaneului si. m continuare, pe partea latero-interna a tendonului ahilian. apoi pe santul dintre muschii grupei posterioare; degetul 4 pe panea latero-externd posterioara a calcaneului sj. In continuare. pe panea Iatero-externa a tendonului ahilian. apoi pe santul dintre muschii grupei posterioare; degetul 5 pe panea latero-extema a calcaneului sj. tn continuare. pe partea postenoara a maleolei exteme. apoi pe santul dinlre grupele de muschi iatero-externa si postenoara Urmannd santurile indicate, se executa netezirea pana pe plica genunchiului. Se revine $ so reia. Lima 3 - fata tibiei. Palma mainii stdngi este suspendata pe partea latero-interna sub caicaneu (cu vdrful degetelor orientat spre cap): degetul 5 pe partea laterointerna a calcaneului 51. In continuare, pe partea anterioara a maleolei interne si pe muchia anterioara a tibiei; degetele 4 s' 3 pe partea latero-interna a calcaneului si, tn continuare, pe maleola interna i pe fata tibiei; degelul 2 pe partea latero-intemd a calcaneului si, in

Te hni c a de e xe c ute : Mana este suspendata sub limita inferioara a zonei de tratat. cu suprafata ultimei faiange lipita de tegument, la limita inferioara a zonei de prelucrat, pe spatiile indicate (cu varful degetelor orientat in sensul clrcula{iei venoase). Se efectueaza netezirea prin alune-care pe saniurile indicate, pana la limita superioara a zonei de prelucrat. Se revine la limita inferioara, pe pozitia initiala. (fig. 1.1) Netezirea se repeta de 3-5 ori, pe acelasi traseu s\ intre aceleasi limite (in funclie de diagnostic). Intensitatea compresiunii i ritmul miscarilor variazS in functie de efectul urmarit si pot Fig. i.i _ Netezirea cu uiuma faianga a unuia create sau scadea odata cu numarul de neteziri. sau mai multor degete. b. N e te zi re a c u toate fal ange l e unui a sau mai mul tor de ge te Zonele pe care se executa aceasta forma de netezire sunt; santurile paravertebrale Si intercostale; saniunle dintre ligamente. tendoane, muschi sau grupe de muchi (de pe coapse, gambe, brat si antebrat): crestele si fetele libere ale oaselor (crestele idace, fata tibiei, radius, cubitus, stem, frunte, fata si calota); santurile dintre oase (linii articulare tarsiene, metatarsiene si degete, genunchi, cot, umar, carpiene, motacarpiene).

In cadrul acestei forme de netezire. suprafala de contact a degetelor maseurului cu zona de prelucrat este mai mare. Te hni c a de e xe c u(< e : MSna este suspendata sub limita Inferioara a zonei de tratat, cu suprafala tuluror falangelor lipita de tegument (cu varful oriental in sensul circulate! venoase), la limita inferioara a zonei de prelucrat, pe spatiile Indicate. Se efectueaza netezirea prin alunecare, pana la limita superioara a zonei prelucrate. Se revine la limita inferioara, pe pozitia initiala. (fig. 1.2) Manevra se repeta de 3-5 ori, pe acelasi traseu si intre aceleasi limite (Tn functie de diagnostic). Intensitatea compresiunii si ritmul miscSrilor variaza Tn funcjie de efectul urmSrit F Si pot creste sau scadea odata cu numarul de Nr - Netezirea cu toate falangele unuia sau mai multor deaete. continuare, pe partea posterioara a maleolei interne si pe muchia posterioara a tibiei. Urmarind aceste linii. se executa netezirea pana la partea latero-interna a genunchiului. Se revine si se reia. c. Netezirea sub forma de pieptene Mainile se pozitioneaza de o parte ?i de alia a tendonului ahilian (mana dreapta pe partea Iatero-externa si mana stanga pe partea latero-interna). Se executa netezirea pe partea posterioara a gambei, pana la plica genunchiului. Se revine si se reia. Partea posterioara a calcaiului se prinde Tn palma. cu policele i indexul sub maleole. Se executa netezirea cu cele doua degete, de o parte si de alta, pe linia articulatiei si pe caicaneu, pana la tendonul lui Ahile. Aici. se schimba pozitia degetelor (cu variul spre cap) i se efectueaza netezirea pe langa S' pe tendonul lui Ahile. pana la insertia cu muschiul. Se revine 51 se reia. (fig. 11.91 a. b)
d. Netezirea cu douS degete (zonala)

Fig. 11.91 (a, b) - Neluzirca cu doua degete (zonala). Se

intercaleaza netezirea cu doua maini si se trece la framantat

2. FRAMANTATUL
a. FrSmSntatuI cu o manS Linia 1 - grupa de muschi latero-extema. Palma mainii drepte se fixeaza sue maleola

externa, cu policele pe santul dintre grupele de muschi Iatero-externa posterioara. iar indexul pe sanlul dintre grupele de muschi anterioara s< latero-extema

(Tntre deschiderea acestora se afla grupa de muschi latero-externa). Urmarind saniurile indicate, se efectueaza framantatul (adunand concomitent cu policeie si cu indexul) pe gamba. pana la partea latero-externa a articulaliei genunchiului. Se revine i se reia. Linia 2 - grupa de muschi postenoarS. Palma mainii drepte se fixeazS pe calcaneu. cu policeie pe sanlul dintre grupa de muschi posterioarS si muchia posterioarS a tibiei, iar cu indexul pe ^anlul dintre grupele de muschi posterioarS S' latero-externa (intre deschiderea acestora se afla grupa de muschi posterioara). Urmarind aceste sanluri, se efectueazS frSmantatui (adunand concomitent cu policeie S1 indexul) pe gamba, pSna la plica genunchiului. Se revine s> se reia. Se intercaleaza netezirea cu douS maini si se trece la frSmSntatuI cu douS mSini. Pozilia maseurului: cu fa(a la regiunea de tratat. 1 - grupa de muschi latero-extema. Palma mainii drepte se fixeaza sub maleola externa, cu policeie pe sanlul dintre gnjpele de muschi latero-externS si posterioara. iar cu indexul pe sanlul dintre grupele de muschi latero-externS si anterioarS (intra deschiderea acestora se afla grupa de muchi latero-externa). mana stanga fiind oglinda mSinii drepte. Urmarind saniurile indicate, se efectueaza frSmSntatuI (adunSnd concomitent cu policeie si indexurile) pe gamba, pana la partea latero-externS a articulaliei genunchiului. Se revine S' se reia. Linia 2 - grupa de muschi posterioara. Palma mainii drepte se fixeazS pe calcaneu. cu policeie pe sanlul dintre grupa de muschi posterioarS i muchia posterioara a tibiei, iar cu indexul pe sanlul dintre grupele de muschi posterioarS si latero-extema (intre deschiderea acestora se afla grupa de muschi posterioara), mSna stSngS fiind oglinda mainii drepte. Urmarind aceste linii, se efectueaza frSmSntatuI (adunand concomitent cu indexurile si policeie) pe gambS. pana la plica genunchiului. Se revine si se reia. Se mtercaleazS netezirea cu doua maini si se trece la frSmSntatuI in contratimp.
Unia b. Framantatul cu doua mUini

Pentru aceasta forma de framantat, pozilia pacientului. a maseurului si a mSinilor acestuia. precum si liniile cu limitele lor sunt identice cu cele de la frSmantatui cu douS maini. Dupa framantatul Tn contratimp, maseurul revine la pozilia antenoara. Se intercaleaza netezirile specifice si se trece la framSntatul sub forma de geluire.

c. FrSmSntatuI in contratimp

131

in continuare. pe partea postenoara a maleolei si pe santol dintre grupele de muschi mai multe postenoara si Iatero-externa; degete - linia I degetele 3 si 4 pe partea latero-externa). extema a calcaneului si. in continuare. pe maleola sj pe sanlunle dintre muschii grupei later o-exteme. iar degetul 5 pe partea latero-extema a calcaneului $i. In continuare. pe partea anterioara a maleolei s> pe sanjul dntre grupele do muschi lateroextema 51 anterioara. Urmdrind sanlurile indicate, se executa geluirea pana la partea latero-extema a articulatiei genunchiului. Se revine sj se reia. (fig. 11.92) Linia 2 - grupa de muschi posterioara. Palma mdinii drepte este suspendata sub caicaneu (cu vSrful degetelor orientat spre cap): indexul pe partea latero-interna a calcaneului si. in continuare. pe partea postenoara a maleolei interne, apoi pe san(ul dmtre grupa de muschi postenoara sj muchia posienoara a Mtt degetul 3 pe partea latero-interna postenoara a calcaneului ?t in continuare. pe partea latero-interna a tendonului aMian. apoi pe santul dintre muschii grupei posterioare: degetul 4 pe partea lalero-extemA poslenoaia a calcaneului sj. in continuare. pe partea latero-externd a tendonului ahilian apoi pe santul dintre muschii grupei posterioare; degetul 5 pe partea iatero-externa a calcaneului si. in continuare. pe partea posterioara a maleolei exierne, apoi pe sanlul dintre grupele de muschi lateto-externe si posterioare. Urmarind sanlunle

Tig. 11.92 Gel uir ea cu 1 iTK:

132

indicate, se executa geluirea p&nd pe plica genunchiului Se revine s\ se reia. (tig. 11.93)
Linia 3 - (ala tibiei. Palma mainii stangi este suspendata pe partea latero-internd sub caicaneu (cu varful degetelor orientat spre cap): degetul 5 pe partea latero-interna a calcaneului $}, in continuare, pe partea anterioara a maleolei interne, apoi pe muchia antenoara a tibiei; degetele 4 si 3 pe partea lateroinlernS a calcaneului si. in continuare. pe maleola interna, apoi pe fata tibiei; degetul 2 pe partea latero-interna a calcaneului si. in continuare. pe partea posterioara a maleolei interne, apoi pe muchia postenoarS a tiDiei. Urmannd aceste linii. se executS geluirea pans la partea latero-interna a genunchiului. Se revine si se reia. Geluirea cu douS degete (zonala) Pozitia

maseurului: Tn ortostatism. la capatul patului


Pe partea latero-externa a calcaneului Palma mSinii stSngi se pozilioneaza pe

cu ' la partea plantara.

partea latero-mtemS a calcaneului (pe care ii fixeazfi). iar palma mSimi drepte este suspendata. cu degetele 2 si 3 pe partea oostenoard 51 inferioara a calcaneului. Urmannd aceasta lime, se efectueaza geluirea pana la metatarsiene. Se revme si se reia. (fig. 11.94) Tot cu palma mainii dreple suspendata, cu degetul 2 pe partea poslerioara si supenoara a calcaneului. iar cu degetele 3 1 4 pe calcaneu. se efectueaza geluirea pana la metatarsiene. Se remne si se reia.

Fig 11.9 4

Oefcarea pe partea lawroeiierni * calcaneului

133

Pe partea latero-tntema a

Fig. 1195

Palma mainii drepte se pozilioneaza pe partea latero-externa a calcaneului (pe care il fixeazS), iar palma mdinli StSngi este suspendata. cu degetul 2 pe partea posterioara si superioara a calcaneului. iar cu degotole 3 51 4 pe calcanou. Urmarind aceasta lime, se efectueaza geluirea pdna la Tretatarsiene Se revine 1 se reia. Apoi. tol cu palma mSimi stangi suspendata. cu degetele 2 si 3 pe partea postero-inferioara a calcaneului. se efectueaza geluirea pana la tarsiene. Se revine si se reia. (fig. 11.95) Se intercaleaza netezirile speclfice si se trece la frictiune.
3- FRICTIUNEA a. Fricfiunea cu mai multe degete

calcaneului

Geluirea pe partea latero interna catoaneiAii.

Linia 1 - grupa de muschi Iatero-externa. Palma mainii drepte este suspendata sub partea latero-extema a calcaneului, cu Indexul pe partea Iatero-externa sj, in continuare. pe partea posterioara a maleolei, apoi pe sant,ul dintre grupele de muschi posterioara si Iatero-externa: degetele 3 51 4 pe partea latero-extema i: in continuare. pe maleola. apoi pe anturile dintre muschii gnjpei latero-exteme. iar degetul 5 pe partea Iatero-externa s1 in continuare, pe partea anterioara a maleolei, apoi pe sanlul dintre grupele de muchi latero-extema si anterioara. Urmarind sanlurile indicate, se executa Iricliunea pana la partea latero-extema a articulaliei genunchiului. Se revine si se reia. Linia 2 - grupa de muschi posterioara. Palma mSinii drepte este suspendata sub caicaneu (cu varful degetelor orientat spre cap): indexul pe partea latero-interna 51. in continuare. pe partea posterioara a maleolei interne, apoi pe santul dintre grupa de muschi posterioara sj pe muchia posterioara a tibiei: degetul 3 pe partea latero-interna posterioara si. in continuare. pe partea latero-interna a tendonului ahilian, apoi pe sanlul dintre muschii grupei posterioare; degetul 4 pe partea Iatero-externa posterioara si, in

134

continuare, pe partea Iatero-externa a tendonului ahilian, apoi pe sanlul dintre muschii grupei posterioare; degetul 5 pe partea Iatero-externa si, in continuare. pe partea posterioara a maleolei externe, apoi pe sanlul dintre grupele de muschi late rc-ex (erne si posterioare. UrmSrind ant,uri!e indicate, se executa fricliunea pana pe plica genunchiului. Se revine si 56 Ie'aLinia 3 - lata tibiei. Palma mainii stangi este suspendata pe partea latero-interna sub caicaneu (cu varful degetelor orientat spre cap): degetul 5 pe partea latero-interna si. in continuare. pe partea anterioarS a maleolei interne, apoi pe muchia anterioara a tibiei degetele 4 si 3 pe partea latero-interna si. in continuare, pe maleola interna, apoi pe fata tibiei; degetul 2 pe partea latero-interna si, m continuare. pe partea posterioara a maleolei interne, apoi pe muchia posterioara a tibiei. UrmSrind aceste linii, se execute frictiunea pana la partea latero-interna a genunchiului. Se revine si se reia. b. Frictiunea cu doua* degete (zonal*) Pozitia maseurului: in ortostatism, la capatul patului. cu fate la partea plantara. Pe partea latero-externS a calcaneului Palma mSinii stangi se pozitioneaza pe partea latero-internS a calcaneului (fixandu-l), iar palma mainii drepte este suspendata, cu degetele 2 si 3 pe partea posterioara s< inferioarS. UrmSrind aceasta linie. se efectueaza frictiunea pana la metatarsiene. Se revine si se reia. Apoi, tot cu palma mSinii drepte suspendata, cu degetul 2 pe partea posterioara S1 superioara a calcaneului. iar degetele 3 sj 4 pe caicaneu, se efectueaza frictiunea pana la metatarsiene. Se revine si se reia. Pe partea latero-internS a calcaneului Palma mainii dreple se pozilioneaza pe partea latero-externa a calcaneului (fixSndu-l). iar palma mainii stangi este suspendata. cu degetul 2 pe partea postenoara si superioara a calcaneului si cu degetele 3 51 4 pe calcaneu. Urmftnnd aceasta line se efectueaza frictiunea pana la melatarsene. Se revine si se reia Tot cu palma mainii stangi suspendata. cu degetele 2 51 3 pe partea posterc-nf erica ra a calcaneului se efectueaza frictiunea pe aceasta lime pana la tarsiene. Se revine 51 se reia. Se intercaleaza netezinle speonce si se trece la batere
4. BATEREA

Pozitia maseurului: cu fata la regiunea de tratat. Pe partea posterioara a gambei se executa toate formele de batere: cu cSusul. cu oartea cubitala, cu pumnul si sub forma de ciupitura.
ATENTIEI

Este i n l e r z /sS bah

ires in corn! pacientHor cu varies.

Maseurul revine la pozitia anterioara. Se intercaleaza netezirea cu doua maini si se trece la vibralii

135

5. VIBRATIILE a. Vibratiile cu doui main! Linia 1 - grupa de muschi postenoara. Palma mdinli drepte se pozitioneaza pe partea

postero externa a calcaneului. iar palma maimi stangi pe partea postero-intema (cu varful degetelor oriental spre cap si policeie pe tendonul lui Anile). Se efectueaza vibralii pe partea postenoara a calcaneului, gleznei si gambei. pana pe plica genunchiului si se aluneca usor in lateral. Se revine si se reia. Linia 2 - grupele de muschi latero-laterale. Palma mamu drepte se pozibbneaza pe partea latero-externa a calcaneului. iar palma mainii stangi pe partea latero-interna (cu varful degetelor onentat spre cap). Se efectueaza vibralii, concomitent cu ambele maini. pe partea externa si interna a calcaneului si gambei. pdnd la articulalia genunchiului si se aluneca usor spre linia medians a gambei. Se revine si so reia, b, Vibratiile cu mai
multe degete Lima 1 - grupa de muschi Iatero-externa. Palma mainii drepte este suspendata sub

partea iatero-externa a calcaneului, cu indexul pe partea Iatero-externa s>. In continuare. pe partea postenoara a maleolei. apoi pe sanjul dintre grupele de muschi postenoara sj latero-extema: degetele 3 si < pe partea latero-extema si, in continuare. pe maleola, apoi pe santunle dintre muschii grupei latero-exteme, iar degetul 5 pe partea latero-extema si. in continuare. pe panea antenoara a maleolei, apoi pe santul dintre grupele de muschi latero-externd $i antenoara. Urmarind sanlunle indicate, se executa vibralii pana la panea Iatero-externa a articulatiei genunchiului. Se revine si se reia Linia 2 - grupa de muschi posterioara. Palma mainii drepte oste suspendata sub caicaneu (cu vdrful degetelor orientat spre cap): indexul pe partea latero-interna a calcaneului si, In continuare, pe partea posterioara a maleolei interne, apoi pe sanju; dintre grupa de muschi postenoara si muchia postenoara a tibiei: degetul 3 pe partea laterointernd postenoara si, In continuare. pe partea latero-interna a tendonului ahilian. ape* pe santul dintre muschu grupei postenoare; degetul & pe partea latero-extema postenoara j In continuare, pe partea latero-externd a tendonului ahilian. pe santul dmtre muschii grupei postenoare; degetul 5 pe partea latero-externd sj. in continuare, pe partea posterioara a maleolei externo, apoi pe santul dintre grupele latero-exteme s* posterioare. Urmdrind sanlurile indicate, se executa vibratii pdnd pe plica genunchiului. Se revine si se reia. Linia 3 - la\a tibiei. Palma mainii stdngi este suspendata pe partea latero-intemd sub caicaneu (cu vdrful degetelor orientat spre cap): degetul 5 pe partea latero-intemd a calcaneului v 'n continuare, pe partea antenoara a maleolei interne, apoi pe muchia anterioara a tibiei; degetele d si 3 pe partea latero-intemd sj. in continuare. pe maleola interna, apoi pe fata tibiei; degetul 2 pe partea latero-internd si. in continuare. pe panea postenoard a maleolei interne, apoi pe muchia postenoara a tibiei Urmannd aceste linn, se executd vibratii pdnd la partea latero-internd a genunchiului. Se revine s\ se reia. c. Vibratiile cu douS degete (zonalo) Se pnnde lata posterioara a caicdiulul In palma, cu policele si indexul sub maleole. Cu cele doua degete se executa vibratii de o parte si de alia, pe linia articulatiei si a calcaneului. pdnd la tendonul lui Ahile. De aici, se schimba pozitia degetelor (cu varful spre cap) S1 se efectueaza vibratii pe Idnga si pe tendonul lui Ahile. pana la insertia cu muschiul. Se revine s< se reia.

136

Se efectueazd netezirea cu doua mdini si se trece la rnasajul articUabei glezne stangi - partea postenoard

. ARTICULATIA GLEZNEI STANGI - PARTEA POSTERIOARA Pentru masajul articulaliei gleznei membrului interior stang, pozilia pacientului. a maseurului si a mainilor acestuia este identica cu cea de la masajul gleznei membrului mlenor drept. In ceea ce priveste liniile. deosebirea consta in faptul ca. la glezna stanga, imla 1 este fala tibiei si se prelucreaza cu mana dreapta. iar linia 3 este grupa de muschi latero-intemd si se prelucreaza cu mana stdngd. Pacientul rsi schimba pozitia pentru efectuarea masa)ului pe partea anterioara . ARTICULATIA GLEZNEI STANGI - PARTEA ANTERIOARA Pozilia pacientului: in decubit dorsal, cu picioarele In usoara abductie. Pozitia maseurului: In ortostatism lateral dreapta pacientului, cu soldul drept la niveiul labei piciorului si piciorul stang usor in fa|a. Cdnd se prelucreaza ambele glezne, se Incepe cu masajul gleznei membrului inferior stang. 1. NETEZIREA a. Netezirea cu douS maini Lmia 1 - fata dorsala a label ptoonjlui si grupa de muschi antenoara Palma mdinti dreple este suspendata in fala degetelor 5. 4. 3 ale labei piciorului. cu degetele pe partea anterolateral externa. Palma mdinii stangi este suspendata in fata degetelor 1
si

2 ale labei piciorului. cu degetele pe partea antoro-lateral interna 'varful degetelor este oriental spre articulatia gleznei). Se efectueaza netezirea. concomitent. cu ambele palme, urmdrind aceste linii. pana la s1 pa articulalia gleznei. Se continua pe gamba (cu mdna dreapta pe partea antero-laleral externa, iar cu mana stanga pe partea Fig n 96 - Neza cu ooua maim - lima I (lata anterolateral interna), pana la articulalia geoorsaia) nunchiului Se revme si se reia. (fig. 11.96)

LMp 2 - grupa de muschi iatero-externa si fata libiei. Paima mainii dreple se fixeaza pe partea Iatero-externa a label piciorului. degetele tmbracand maleola externa, iar palma mainii stangi pe partea laterointerna. degetele imbracdnd maleola interna (varful degetelor este onentat spre cap). Se efectueaza netezirea, urmannd, cu mana dreapta
137

partea latero-extema a gleznei s< a gambei, pana la articulatia genunchiului. tar cu mdna stanga (concomitent cu mana dreapta) partea latero-interna a gleznei sj fata tibiei. para la articulatia genunchiului. Se revine S1 se reia.
b Netezirea cu mat multe degete

L i ni a 1 - grupa de muschi latoroexternd. Palma mainii drepte este suspendata sub partea latero-extema a calcaneului. cu degetul 5 pe caicaneu si. in continuare. pe partea postenoara a maleolei, apo> pe santul dintre grupele de muschi latero-extema s* postenoard. degetele 4 si 3 pe caicaneu si. in continuare, pe maleola. apoi printre tendoanele muschilor latero-ex-terni. Iar degetul 2 pe caicaneu st. In continuare. pe partea anterioara a maleolei. apoi pe sanjul dintre grupele de muschi antenoara si Iatero-externa. Urmannd aceste
degete

Fl

-7 " N.wa

cu ma. M

T liiaa I. san(un. se execuia netezirea pana la articulatia genunchiului. Se revine si se reia. (fig. 11.97) Unia 2 - partea dorsaia a labei piciorului si grupa de muschi antenoara Palme mdinli drepte este suspendata deasupra degetelor 5. 4. 3 ale membrului inferior stang cu degetul 5 pe partea latero-extema a labei piciorului, degetul 4 pe metatarsianul 5 degetul 3 pe s\ printre metatarsienele 4 si 5. iar degetul 2 printre metatarsienele 3 91 4 . Palma mainii stangi este suspendata deasupra degetelor 1 $i 2 ale membrului infer-c* stang. cu degetul 2 printre metatarsienele 3-2, degetul 3 pnntre metatarsienele 2-1, degetul 4 pe metatarsianul 1. iar degetul 5 pe partea latero-interna a labei pcic<u _ (vdrful degetelor este onentat spre articulatia gleznei) Urmannd aceste santuri se efectueaza netezirea (printre ligamente si tendoane) pe laba piciorului. pana la S1 Pe articulatia gleznei. In continuare, degetul 5 de la mdna dreapta ajunge pe santul dintre grupele de muschi antenoara 1 Iatero-externa, degetele 4 si 3 pe santurile dintre muschii grupfi' anterioare, iar degetul 2 pe sanlul dintre grupa de muschi antenoara si muchia anterioara

138

tibiei. Degetele 2. 3 si 4 de la mana stanga ajung pe fata tibiei. degetul 5 pe sanlul ure tibie si grupa de muschi posterioara. Urmarind aceste sanluri, se executa stezirea pana la articulatia genunchiului. Se revine i se reia. Lima 3 - fa|a tibiei Palma mdlnii stSngi se pozilioneaza sub partea latero-interna a alcaneului, cu dogetul 5 pe calcaneu si. in continuare. pe partea posterioara a maleolei terne. apoi pe sanlul dintre grupa de muschi posterioara si muchia posterioara a tibiei, jgetele 4 si 3 pe calcaneu si. in continuare. pe maleola. apoi pe fata tibiei. iar degetul pe calcaneu si. in continuare, pe partea antenoara a maleolei. apoi pe marginea tibiei. rmannd aceste sanluri. se electueaza netezirea pana la articulalia genunchiului. Se jvine s> se reia Se intercaleaza netezirea cu doua maim 51 se trece la framantal.

Z FRAMANTATUL a. F ramantat ul c u o mani L i ma 1 - grupa de muschi latero-externa. Palma mdimi drepte se fixeaza sub aieola externa, cu policeie pe sanlul dmtre grupele de muschi anterioara 51 latero-xterna $1 Indexul pe sanlul dintre grupele de muschi latero-extemd v posterioara (intre eschiderea acestora aflanduse grupa de muschi latero-externa). Urmarind saniunle dicate, se efectueaza framantatul (adunSnd concomitent cu indexul si policole). pana la artea latero-externa a articulaliei genunchiului. Se revine $i se reia. Lima 2 - grupa de muschi anterioara Palma mSinii dreple se fixoazS pe partea nterioara a articulaliei gleznei. cu policeie pe sanlul dintre muchia anterioara a tibiei $1 rupa de muschi antenoara, iar mdexul pe santul dintre grupele de muschi anterioara 5 tero-extema (Intra deschiderea acestora aflandu-se grupa de muschi anienoara a ambei). Urmannd saniunle indicate, se efectueaza framantatul (adunSnd concomitent cu dexut si policeie) pAnA la articulatia genunchiului Se revine 94 se reia. Se intercaleaza netezirea cu doua mami s> se trece la framantatul cu doua mdtni. 6. Framant atul c u doua" mai ni Pozilia maseurului: cu fata la regiunea de Iratal Unia 1 - grupa de muschi latero-extema. Palma maimi drepte se fixeaza sub aeoia externa, cu policeie pe santul dintre gnjpele de c. N e te zi re a c u o manS Netezirea cu o mana se executa pe toate regiunile corpului (mai putin pe scalp), in sensul circulatiei venoase. In cadrul acestel forme de netezire, suprafala de contact a palmei si degetelor maseurului cu zona de prelucrat este mare.

139

Te hnK a de exe c u(i e: Palma si degetele (cu varful orientat in sensul circulatiei venoase) se lipesc de tegument, la limita inlerioara a zone< de tratat. pe spatiul mdicat. Se executa netezirea, pana la limita superioara a zonei de prelucrat. Se revine la limita inferioara, pe pozitia initiala. (fig. 1.3) Manevra se repeta de 3-5 ori. pe acelasi traseu si Intre aceieasi timite (In functie de diagnostic) Intensitatea compresiunii s> ritmul miscdnlor variaza in functie de urmant si pot creste sau scadea odata neteziri.

Fig. 1.3 - Netezirea efectul cu o mdna cu numarul de

d. N e te zi re a c u douS mai ni (Vuture ) Netezirea so executa pe regiunile marl: toracele posterior 51 antenor, zona lombara, fese, coapse si gambe, abdomen, brate si antebrate. zona cervrcala. 31 zona fetei. Contactul cu tegumentul pacientului se realizeaza cu toata suprafaja palmara a mainilor si degetelor Te tmi c a de execufre: Palmele si degetele (cu varful onentat in sensul circulatiei venoase) se lipesc pe tegument, la limita inferioara a zonei de tratat. Se executa netezirea, pana la limita superioara a zonei de prelucrat. Se revine la timita infenoara, pe pozitia m<tiala. (fig.

1.4)

Manevra se repeta de 3-5 ori. pe acelasi raseu si Intre aceieasi limite (Tn functie de diagnostic). Intensitatea compresiunii si ritmul mscanlor variaza in functie de efectul urmant $i pot creste sau scadea odata numarul de neteziri.

Ftg. 1.4 - Notozft* cu doua maini

cu

140

Linia 2 - grupa de muschi anterioara. Palma mainii drepte se fixeaza pe partea anterioara a articulaliei gleznei. cu policeie pe sanlul dintre muchia anleriora a tibiei |l grupa de muschi anterioara. iar cu indexul po sanlul dintre grupele de muschi anterioara Si latero-externa (intre ele aflAndu-se grupa de muschi antenoara), mana stdngd fiinc oglinda mainii drepte. Urmannd saniunle indicate, so efectueaza framantatul (adunAnc concomitent cu indexurile 5 policeie) pdna la arttculatia genunchiului. Se revine -1 se reia So intercaleaza netezirea cu doua mam si se trece la framantatul In contratimp

c. Framantatul in contratimp Pontru aceasta forma de framAntat. pozilia pacientului. a maseurului si a mAinilo-acestuia. precum s< liniile cu limilele lor sunt identice cu cele de la framantatul cu doua maim. Dupa framantatul in contratimp. maseurul revine la pozilia antenoara. Se intercaleaza netezirile specifice si se trece la framantatul sub forma de geluire d. Geluirea Linia 1 - grupa de muschi latero-externa. Palma mainn drepte este suspendata suD partea latero-extema a calcaneului. cu degetul 5 pe calcaneu S". in continuare. pe partea posterioara a maleolei. apoi po sanlul dmtre grupele de muschi latero-externa 5 posterioara. degetele 4 51 3 pe calcaneu s1 In continuare. pe maleola. apex printre tendoanete muschilor latero-extemi. iar degetul 2 pe calcaneu 51. in continuare. pe partea antenoara a maleolei. apoi pe sanlu' dmtre grupele de muschi antenoara s1 laterc-extemA Urmannd aceste santuri. se executa geluirea pana la articulalia genunchiului Se revine 51 so reia. Linia 2 - partea dorsala a labei piciorului s> grupa de muschi antenoara Palma rnAinn drepte este suspendata deasupra degetelor 5, 4 s< 3 ale membrului interior st&rg cu degetul 5 pe partea lateroextemfl a labei picionjlui, degetul 4 pe metalarsianul 5 degetul 3 pe si printre metatarsienele 4 si 5, iar degetul 2 printre metatarsienele 3 ? i ~ Palma mflinii stangi este suspendata deasupra degetelor 1 si 2 ale membrului infeno' slang, cu degetul 2 pnntre metatarsienele 3-2, degetul 3 printre metatarsienele 2-' degetul 4 pe metatarsianul 1. iar degetul 5 pe partea latero-interna a label piciorul-(varful degetelor este orientat spre articulalia gleznei). Urmarind aceste sanluri. se efectueaza geluirea (printre ligamente S1 tendoane) pe laba piciorului. pAna la 5 pe articulalia gleznei. In continuare. degetul 5 de la nvjna dreapta ajunge pe sanlul dintre grupeie :* muschi antenoara s> latero-extema. degetele 4 si 3 pe saniurile dintre muschii grupai antenoare. iar degetul 2 pe sanlul dmtre grupa de muschi anterioara si mucma antenoa'a a tibiei. Degetele 2, 3 si 4 de la mana stAngA ajung pe fa(a tibiet. iar degetul 5 pe san>

141

dmtre tibie si grupa de muschi postenoara. Urmarind aceste santun. se executa geluirea pdna la articulatia genunchiului. Se revine $i se reia. Unia 3 - fata tibiei. Palma mSinii stflngi se pozitioneaza sub partea laterointerna a calcaneului, cu degetul 5 pe caicaneu si, In continuare. pe partea postenoard a maleolei interne s> pe san(ul dintre grupa de muschi posterioara si muchia posterioara a tibiei. degetele 4 si 3 pe caicaneu si. in continuare, pe maleola $i pe fata tibiei. iar degetul 2 pe caicaneu $i. in continuare, pe partea anterioara a maleolei $' pe marginea tibiei. UrmArind aceste santuri. se efectueaza geluirea pdna la articulatia genunchajlui. Se revine s> se reia. Se intercaleaza netezirile s pea fee si se trece la fricbune.

3. FRICTIUNEA

$1 FRICTIUNEA CU VIBRATII

Unia 1 - grupa de muschi Iatero-externa. Palma mainii drepte este suspendata sub partea latero-extema a calcaneului, cu degetul 5 pe caicaneu si, in continuare, pe partea posterioara a maleolei, apoi pe santul dinlre grupele de muschi Iatero-externa si poslerloara. degelele 4 $i 3 pe caicaneu si, Tn continuare, pe maleola. apoi printre tendoanele S' muschii latero-externi, iar degetul 2 pe caicaneu si. In continuare. pe partea antenoara a maleolei. apoi pe santul dintre grupele de muschi anterioara si atero-extema. Urmarind aceste santun. se executa frictunea pana la articulatia SenuncNului. Se revine si se reia Unia 2 - partea dorsaia a labei piciorului si grupa de muschi antenoara Palma mainii drepte este suspendata deasupra degetekx 5, 4. 3 ale membrului inferior stdng. cu degetul 5 pe partea latero-extema a labei piciorului. degetul 4 pe metatarsianul 5, degetul 3 pe si printre metatarsienele 4 si 5. iar degetul 2 printre metatarsienele 3 si 4. Palma mainii stangi este suspendata deasupra degetelor 1 si 2 ale membrului inferior sting, cu degetul 2 printre metatarsienele 3-2. degetul 3 printre metatarsienele 2-1. degetul 4 pe metatarsianul 1. iar degelul 5 pe partea latero-interna a labei piciorului (vdrful degetelor este orientat spre articulatia gleznei). Urmarind aceste sanluri, se efectueaza frictiunea (printre ligamente $i tendoane) pe laba piciorului. pdnd la si pe articulatia gleznei. In continuare. degetul 5 de la mdna dreapta ajunge pe santul dintre grupele de muschi anterioara s> latero-externd. degetele 4 $ 3 pe sanlunle dmtre muscha grupei antenoare. tar degetul 2 pe sanlul dmtre grupa de muschi anterioara s> muchia anterioara a tibiei. Degetele 2. 3 sj 4 de la mdna stdngd ajung pe fate tibiei. iar degetul 5 pe santul dintre tibie s> muschii posteriori. Urmannd aceste sanluri. se executa frictiunea pdnd la articulatia genunchiului.

Unia 3 - fala tibiei. Palma mainii stangi se pozilioneaza sub partea laterointerna a calcaneului, cu degetul 5 pa calcaneu si. in continuare, pe partea posterioara a maleolei interne, apoi pe sanlul dintre grupele de muschi postenoara si latero-interna, degetele 4 si 3 pe calcaneu si. in continuare, pe maleola, apoi pe fala tibiei, Iar degetul 2 pe calcaneu si, in continuare, pe partea anterioara a maleolei, apoi pe marginea tibiei. Urmarind aceste sanluri, se efectueaza frictiunea pana la articulalia genunchiului. Se revine si se reia.

. MASAJUL PARJII PLANTARE

142

1. NETEZIREA a. Netezirea cu o mana

Pozi(ia maseurului: la capSlul patului, cu fata la partea plantara a piciorului pacientului. MSna stanga fixeaza degetul mare al labei piciorului. Degetele 2, 3, 4 si 5 de la mana dreapta se fixeaza pe partea plantara a labei piciorului, iar policeie pe partea latero-extema si anterioara. Se efectueaza netezirea pana pe calcaneu. Se revine i se reia. - Apoi, cu mana dreapta, se fixeaza laba piciorului de la niveiul degetulul 5. Degetele 2. 3. 4 i 5 de la mSna stanga se pozilioneaza pe partea plantara a labei piciorului. iar policeie pe partea latero-interna i anterioara. Se efectueaza netezirea, pana pe calcaneu. Se revine si se reia. b.Netezirea sub form* de pieptene MSna stanga fixeaza laba piciorului de la niveiul halucelui, iar mana dreapta efectueaza netezirea sub forma de pieptene, incepand de la niveiul falangelor pana pe calcaneu (insistSnd pe aponevroza plantara). Se revine $i se reia. Se intercaleaza netezirea cu o mana si se trece la framantal.

2. FRAMANTATUL
a. Framantatul cu o mana - Mana stanga fixeaza laba piciorului, de la niveiul halucelui, iar mana

dreapta se pozilioneaza la niveiul degetului mic pe partea latero-externa (degetele 2. 3. 4. 5 pe partea plantard. iar policele pe partea Iatero-externa anterioara). Se executa framantalul (adunand concomitent cu policele si indexul) pana pe caicaneu. Se revine i se reia. - Apoi. cu mana dreapta se fixeazd laba piciorului la nivelul degetului mic. Palma mSinii stangi este suspendata (spre partea latero-interna a labei piciorului), cu indexul pe linia articulaliilor metalarsofaiangiene (la nivelul halucelui) sj cu policele la nivelul treimii mijlocii a partji plantare. Urmarind aceste linii, se execuia framantatul, panS la partea Iatero-externa a labei piciorului. Se revine si se reia. Se intercaleaza netezirea cu o mana si se trece la framantatul cu doua maini sj Tn contratimp.
to. FrSmSntatuI cu douS mSIni si frSmSntatuI in contratimp

Aceste manevre se executa pe aceieasi linii. cu aceieasi limite ca la framantatul cu o m9na. Se intercaleaza netezirea si se trece la geluire. c. Geluirea Cu mana stanga. se fixeaza laba piciorului de la nivelul halucelui. Palma mainii drepte este suspendata la nivelul degetelor 5. 4, 3 ale labei piciorului. cu

143

degetul 2 pe partea Iatero-externa a labei piciorului. iar degetele 3. 4 si 5 pe partea plantara, la nivelul articulatiilor falangometatarsiene. Urmarind aceste linii, se efectueaza geluirea pana la partea posterioara a calcaneului. Se revine si se reia. Cu mana dreapta, se fixeaza laba piciorului de la nivelul degetelor 5 si 4. Palma mdinii stdngi esle suspendata la nivelul degetelor 1 si 2 ale labei piciorului. cu degetul 2 pe partea latero-interna a labei piciorului. iar cu degelele 3. 4 sj 5 pe partea plantara. la nivelul articulaliilor falangometatarsiene. Se efectueaza geluirea (cu o presiune mai mare la nivelul aponevrozei plantare), pana la partea posterioara a calcaneului. Se revine s* se reia. Se intercaleaza netezirile specifice regiunh $j se trece la frictiune.
3. FRICTIUNEA

- Cu mdna stanga, se fixeazd laba piooruiui de la nivelul halucelui. Palma mainii drepte este suspendata la nivelul degetelor 5, 4. 3 ale labei piciorului. cu degetul 2 pe partea latero-externd a labei piciorului. iar degetele 3. 4 si 5 pe partea plantara. la nivelul articulaliilor falangometatarsiene. Urmarind aceste linii. se efectueazd fricliunea pdnd la partea posterioara a calcaneului. Se revine i se reia. - Cu mdna dreapta, se fixeaza laba piciorului de la nivelul degetelor 5 s\ 4. Palma mSinii stdngi esle suspendatd la nivelul degetelor 1 $i 2 ale labei piciorului, cu degetul 2 pe partea latero-interna a labei piciorului, iar cu degetele 3. 4 i 5 pe partea plantara, la niveiul articulatiilor falangomeialarsiene. Se efectueaza frictiunea (cu o presiune mai mare la niveiul aponevrozei plantare) pana la partea posterioara a calcaneului. Se revine si se reia. Pe aponevroza plantara, se efectueaza si fricliunea cu nodozitalile degetelor. Se intercaleaza netezirile specifice regiunii si se trece la masajul zonal pe articulatia gleznei.
- MASAJUL ZONAL PE ARTICULATIA GLEZNEI

1.

NETEZIREA

Se fixeazS palma mSinii drepte pe partea latero-exlerna a labei piciorului, iar palma mainii stangi pe partea latero-interna. Degetele 5. 4, 3, 2 fixeaza caicSiul (latero-plantar), iar cu policeie se executa neteziri circulare in jurul maleolelor. (fig. II.98 a, b)

Netezirea cu policeie de la ambele mSinl

144

Fig. II.98 (a. b) - Netezirea cu policeie de la ambele main!

Degetele de la mana dreapia se fixeaza pa maleola externa, degetele de la mana stSngS pe maleola interna, iar policele se fixeazS median pe fata plantara a labei piciorului, Cu cele 4 degete de la ambele maini. se executa, concomitent. neleziri circu-lare In jurul maleolelor. (fig. 11.99 a. b)

Netezirea cu degetele 2, 3, 4 , 5

Fig. u.99 (a, b) - Netewoa cu degetele 2. 3. 4. 5

MSna stanga fixeaza laba piciorului in usoara flexie dorsaia, iar mana dreapta, cu policele si indexul sub maleoie, executa neteziri pe linia articulara spre linia medians anterioarS, apoi circular Tn jurul maleolelor. (fig. 11.100)

Netezirea cu policele si indexul

Fig. 11.100 Nelczifca cu po>icelu si inooxul

145

Mana dreapta fixeaza laba piciorului in usoara flexie dorsala. iar mana stanga, cu partea cubitala, efectueaza netezirea pa linia articulara. de la maleola externa la cea interna, (fig. 11.101)
2. GELUIREA

Netezirea cu partea cubitala

Fig. ii.101 - Netezirea cu partea cuoitaia.

Palma mainii drepte se pozilioneaza pe partea plantara a labei piciorului. pe care o fixeaza in usoara flexie dorsala. iar palma mainii stangi este suspendata (cu indexul si mediusul fixate sub maleola interna). Se efectueaza geluirea cu doua degete sau deget pe deget pe linia articulara. pSna pe maleola externa. Se revine si se reia. Tot din aceasta pozitie si tot cu mana stanga, se efectueaza geluirea pe maleola interna i in jurul acesteia, precum $i pe partea antero-lateral interna a tarsienelor. Pentru partea antero-lateral externa a tarsienelor s* maleolei externe, laba piciorului se susfine cu mSna stanga, in usoara flexie dorsala. iar cu degetele de la mana dreapta se efectuaza geluirea pe tarsiene si pe maleola. Se intercaleaza netezirile. specifice si se trece la Incliune.

3. FRICJIUNEA

Palma mSinii drepte se pozilioneaza pe partea plantara a labei piciorului, pe care o fixeaza in usoara flexie dorsala, iar palma mainii stangi este suspendata (cu indexul s1 mediusul fixate sub maleola Interna). Se efectuaza fricliunea cu doua degete sau deget pe deget pe linia articulara. pana pe maleola externa. Se revine i se reia.

146

Tot in aceasta pozi(ie s' '' cu mana stanga. se efectueaza fricliunea pe maleota interna im jurul acesteia, precum si pe partea antero-lateral interna a tarsienelor. Pentru partea antero-lateral externa a tarsienelor si maleolei externe, se susline laba piciorului cu mana stanga, in usoara flexie dorsala i se efectuaza fric(iunea cu degetele de la mSna dreapta pe tarsiene si pe maleola. Se efectueaza netezirea pe glezna. Se intercaleaza netezirile specifice regiunii s\ se trece la batere.
4 . BATEREA

Pozitia maseurului: cu fata la regiunea de tratat. Baterea - cu causul. cu partea cubitala si, rareori, cu pumnul (m funclle de diagnostic) - se executa numai pe partea antero-lateraia a gambei. Baterea cu partea cubitala sj cu pumnul se executa si pe partea plantara a labei piciorului. Maseurul revine la pozitia anterioara. Se intercaleaza netezirea cu doua maini si se trece la vibratii. 5. VIBRATIILE a. VibratiUe cu doui maini Linia 1 - fata dorsaia a labei piciorului si grupa de muschi anterioara, Palma

mainii dreple este suspendata Tn fata degetelor 5, 4 sj 3 ale labei piciorului, cu degetele pe partea antero-externa. Palma mainii stangi este suspendata in fata degetelor 1 sj 2 ale labei piciorului, cu degetele pe partea antero-latero-interna (varful degetelor este orientat spre articulatia gleznei). Se efectueaza vibratii. concomitent, cu ambele palme, urmarind aceste linii, pana la si pe articulatia gleznei. Se continuS pe gamba (cu mana dreapta pe partea antero-lateroexterna, iar cu mana stanga pe partea antero-latero-interna), pana la articulatia genunchiului. Se revine si se reia. Linia 2 - grupa de muschi Iatero-externa si fata tibiei. Palma mainii drepte se fixeaza pe partea latero-extema a labei piciorului. degetele Tmbracand maleola externa, iar palma mSinii stangi pe partea latero-interna, degetele Tmbracand maleola interna (cu varful degetelor orientat spre cap). Se efectueaza vibratii, urmarind, cu mana dreapta, partea Iatero-externa a gleznei si a gambei. pana la articulatia genunchiului. iar cu mana stangS (concomitent cu mana dreapta) partea latero-interna a gleznei sj a gambei. p9na la articulatia genunchiului. Se revine si se reia.
b. Vibratiile cu mai multe degete Linia 1 - grupa de muschi Iatero-externa. Palma mainii drepte este

suspendata sub partea Iatero-externa a calcaneului, cu degetul S pe caicaneu sj, in continuare, pe partea posterioara a maleolei. apoi pe $an|ul dintre grupele de muschi Iatero-externa sj posterioara. degetele 4 si 3 pe caicaneu $i, in continuare, pe maleola, apoi printre tendoanele si muschii latero-externi. Iar

147

degetul 2 pe caicaneu si. in continuare, pe partea anterioara a maleolei. apoi pe sanju) dintre grupele de muschi anterioara si latero-extema, Urmannd aceste sanluri, se executa vibralii pana la articulalia genunchiului. Se revine si se reia. Linia 2 - fata dorsala a labei piciorului $i grupa de muschi antenoara. Palma mainii drepte este suspendata deasupra degetelor 5, 4, 3 ale membrului inferior stang, cu degetul 5 pe partea latero-externa a labei piciorului. degetul 4 pe metatarsianul 5, degetul 3 pe si printre metatarsienele 4 51 5. iar degetul 2 printre metatarsienele 3 si 4. Palma mainii stangi este suspendata deasupra degetelor 1 S' 2 ale membrului inferior stSng, cu degetul 2 printre metatarsienele 3-2, degetul 3 printre metatarsienele 2-1, degetul 4 pe metatarsianul 1. iar degetul 5 pe partea latero-interna a labei piciorului {vSrful degetelor este orientat spre articulalia gleznei). UrmSrind aceste sanluri, se efectueaza vibralii (printre ligamente S* tendoane) pe laba piciorului. pana la si Pe articulalia gleznei. In continuare, degetul 5 de la mSna dreaptS ajunge pe sanlul dintre grupele de muschi anterioara si latero-externa, degetele 4 si 3 pe Sanlun,e dln,re muschii grupei anterioare, iar degetul 2 pe santul dintre grupa de muschi anterioarS si muchia anterioara a tibiei. Degetele 2. 3 i 4 de la mana stanga ajung pe fata tibiei, iar degetul 5 pe sanlul dintre tibie s\ muschii posteriori. UrmSrind aceste SanIuri. se executS vibralii pana la articulalia genunchiului. Se revine si se reia. Linia 3 - ia\a tibiei. Palma mSinii stSngi sa pozi(ioneaza sub partea laterointerna a calcaneului. cu degetul 5 pe calcaneu si. Tn continuare. pe partea posterioarS a maleolei interne, apoi pe sanlul dintre grupa de muschi posterioarS si muchia posterioarS a tibiei, degetele 4 si 3 pe calcaneu si, Tn continuare, pe maleolS, apoi pe fata tibiei. iar degetul 2 pe calcaneu >. Tn continuare, pe partea anterioara a maleolei, apoi pe marginea tibiei. UrmSrind aceste sanluri. se efectueazS vibralii pSnS la articulalia genunchiului. Se revine Si se reia. c. Vibrafiile pe partea plantara" MSna stSngS fixeaza laba piciorului de la niveiul halucelui. Palma mdinii drepte se pozilioneaza pe partea planters $' latero-externS, la niveiul degetelor 5. 4 si 3. Se efectueazS vibralii pana la partea posterioara a calcaneului. Se revine si se reia. MSna dreapta fixeazS laba piciorului de la niveiul degetelor 5 si 4. Palma mainii stSngi se pozilioneaza pe partea plantara si latero-interna, la niveiul degetelor 1 si 2. Se efectueaza vibralii, pSnS la partea posterioarS a calcaneului. Se revine i se reia. Pe aponevroza planters se efectueazS vibralii cu nodozitaiile degetelor. Se fixeazS palma mainii drepte pe partea latero-extema a label piciorului, iar paima mainii stangi pe partea latero-interna. Degetele 5. 4. 3, 2 fixeaza caicaiui (latero-plantar), iar cu policele se executa vibralii circulare tn jurul maleolelor.
Vibratiile cu degetele 2. 3, 4, 5 d. Vibratiile zonale Vibratiile cu policele de la ambele maini

148

Degetele de la mana dreapta se fixeaza pe maleola externa, degetele de la mana stdnga pe maleola interna, iar policele se fixeazd median pe fa(a plantara a labei piciorului. Cu cele 4 degete de la ambele maini. se executa, concomitent. vibratii circulare in jurul maleolelor. Mana stanga fixeaza laba piciorului in usoara ftexie dorsaia, iar mSna dreapta, cu policele si indexul sub maleole. executa vibralii pe linia articufara spre linia medians anterioara. apoi circular in jurul maleolelor. MSna dreapta fixeaza laba piciorului in uoard flexie dorsaia. iar mSna stanga, cu partea cubitala, efectueazd vibratii pe linia articulara. de la maleola externa la cea interna. Se intercaleaza netezirile si se trece la manevre ajutatoare.
Vibra(iile cu partea cubitala* Vibratiile cu policele si indexul

B. MANEVRE COMPLEMENTARE Acestea sunt: - rulatut si cernutul pe gamba; tractiunile si tractiunile cu scuturdturi pentru articulatiile: gleznei, intertarsiene, tarsometatarslene. metatarsofalangiene si interfalanglene; - compresiunile pe maleole. Se intercaleaza netezirea cu douS maini si se trece la miscari. e. Ne te zi re a c u parte a c ubi tal * a mai ni i Aceasla forma de netezire se executa longitudinal sau transversal, pe zone cu suprafete mici si profunda: santurile paravertebrale, articulatia umarului, plica articulaliei cotului. articuta[ia pumnului, plica fesierS, plica genunchiului. articulatia gleznei. Este o forma de netezire cu actiune profunda asupra elementelor articulare. Te hni c a de execute:

149

Fig. 1.5 - Netezirea cu partea cubitala a mainii.

Partea cubitalS a mSinii (mainilor) si latura externa a degetului 5 se pozilioneaza pe limila inferioara sau laterals a zonei de tratat. Se executS netezirea cu partea cubitala, longitudinal sau transversal, pSnS la limita superioara a zonei de prelucrat. Se revine la pozilia initials, (fig. 1.5) Manevra se repeta de 3-5 ori, pe acelasi traseu si intre aceleasi limite (in functie de diagnostic). Intensitatea compresiunii si ritmul miscarilor variaza in functie de efectul urmSrit si pot creste sau scSdea odata cu numSrul de neteziri. f. N e te zi re a c u parte a dorsal * a mSi ni i (sub form* do pl optone ) Aceasta forma de netezire se executa pe masa musculara dezvoltata: musculatura paravertebrala (cervicala, toracalS, lombara). muschii fesetor. coapsetor. gambelor, dreplii abdominal! deltoizi, apooevrozeto palmare si planlare. Este o formd de netezire cu actiune profunda de stimulare a fibrelor musculare. care se executa numal in cadrul masajului tonifiant. Te hni c a de exe c ul ie : Partea dorsalS a rnainii (mAimlor) se fixeaza pe tegument (fate palmard in sus. cu degetele usor ftectate) orientata in sensul tircutabei venoase. la limita mfenoara a zonei de tratat, pe spa^ile indicate. Se executa netezirea. pnn alunecarea mSinii $i derularea degetelor pe tegument, astfel incat. prin extensia acestora, S3 se ajunga cu fate palmara la limita superioara a zonei de prelucrat. Se rovlne la limila Inferioara. pe pozi|ia initials, (fig. 16)

Fig. 1.6 - Neiezirea cu patea dorsala (sub forma de pieptene).

150

C. PROCEOURI COMPLEMENTARE MISCARILE Miscarile sunt pasive, pasivo-actlve, active, active cu incarcatura si cu opozilie, Se executa din urmStoarele articulalii: 1. Articulatia gleznei. Palma mainii stangi fixeaza gamba de la nivelul treimii distale, iar palma mainii drepte se pozitioneazS pe partea plantara a labei piciorului. Se efectueazS miscarile de fiexie dorsaia. extensie, dorsoflexie. rotate si circumduclie. Apoi, se indica pacientului sa execute aceieasi miscari, ajutat sau singur, cu incarcatura sau opozi[ie {in functie de diagnostic), (fig. 11.102 a, b)

Fig. 11.102 (a, b) - Mijcari din arbcufetia gleznei.

2.

Articulaliile intertarsiene. Cu mana dreapta se fixeaza calcaneul, iar cu mana stanga, pe partea dorsaia a labei piciorului. se fac mobitizari ale oaselor tarsiene (de cale ori esle nevoie). 3. Articulaliile inlertarsometatarsiene. Cu mana stSngS se fixeaza tarsienele. iar cu mana dreapta pozitionatS pe partea plantara (la nivelul treimii distale a labei piciorului) se fac mobilizari ale oaselor metatarsiene (de cate ori este nevoie). 4. Articulaliile intermetatarsiene. Pozija maseurului este in ortostatism, la capatul patului, cu fala la partea plantara a piciorului. Oegetele 2. 3. 4 si 5 de la mana dreapta se fixeaza pe talpa, cu policele pe partea anterioara a labei piciorului. (a nivelul exlre-mitatilor distale ate metatarsienelor 5, 4 si 3. iar degetele 2, 3, 4 i 5 de la mana stanga, pe partea plantara. cu policele pe partea anterioarS a labei piciorului (la extremitatea distaia a metatarsienelor 1 i 2). Se executa miscSri de mobilizare din articulaliile intermetatarsiene, prin extensie bilateralS si pnn mobilizare dorsaia si plantara.

151

Mana stanga se poziboneaza pe partea antenoara a labei piciorului (fixand-o). iar palma maini drepte pe degetele membrului inferior stang al pacientului. Se executa miscartlo de flexie si extensie pentru toate degetele. concomitent sau pentru fiecare deget Se mdica pacientului sa execute aceste miscan. ajutat sau smgur, cu Incarcatura sau cu opozijie. Se efectueaza netezirea cu doua maini si se trece la masajul gleznei drepte.

5. Aiticutaliite mototorsofatengiene si a/licufatifie inioffalangiene

ARTICULAT'A GLEZNEI DREPTE - PARTEA ANTERIOARA

Pozitia pacientulm. a maseurului si a mainilor acestuia este identica cu cea de la masajul gleznei membrului inferior stang In ceea ce rjriveste hmile. deosebirea consta Tn faptut ca. la glezna droapta. lima 1 este fata tibiei si se prelucreaza cu mana dreapla, iar linia 3 este grupa de muschi latero-extema si se prelucreaza cu mana stanga.

152

IX. MASAJUL LABEI PICIORULUI

Delimitaro zonal*
In partea Inferioara (distala). laba piciorului este delimitata de lima articulara metatarsofaiangiana, iar in partea supenoara (extremitatea proximala). do lima articulara a gleznei.

Dcscrloro anatomic*

- tarsiene (calcaneul, astragalul, navicularul. cuboidul i trei oase


cunelforme);

Oase

TABEL UL tUX MUSCHIORIGINEINSERJIEACJIUNE12Z'1Abductorul halucelui- Pe tuberculul medial al calcaneului- Pe partea mediaia a bozei piimei 'alange a halucelui- Sialics, comuna tuturor muschftK plantei - Dmamica, acl'une slaba de abductie 5) de flexiune a haluceluiFlexorul scurt al halucelui- Pe primul cuneiform si bgamenlul plantar lung- Printr-un capat medial ?i ailul lateral pe par(*e ccrespunzaioaie ale bazei 1 (falanga halucelui)- Sialic^, in menjinerea bol[ii plantare - Slab flexor al haluceluiAdduciorul halucelui- Pe cuboid, cuneiform, baza metatarsienelor 2-4 i ligamentul plantar lung (capat oblic) - Pe capsula articulaliilor metatarsofalangiene 3-5 (capat transversal)- Printr-un tendon unlc pe partea lateraia a primei (alange a haluceluiAdductor al halucehil - Staiica. in menimerea bolfci plantareAbductorul degetului mic- Pa tubercuiii medial $i lateral ai tuberoziiaiii calcaneului Pe aponevroza plantara Pe lata laterals a bazei falangei proximaie a degetului mic StalicS, asigurand curbura bolt" planlare - Slab abductor - Flexor al degetului mic - metatarsiene (in numar de
cinci), Muschi:
1 Flexorul scurt al dcgetulul mlc 4 - Statics, asigurand prin Iigamentul plantar lung men|i-nerea botlii plantare Sla& 'toxin -. deget...ui mic Flexorul scurt - Pe luberculul calca- - Prin 4 tendoane Statica. in menfcnerea al degetelor belli plantare neului perforate ale Flexeaza falanga a 2-a - Pe aponevroza flexorului king al plantard degetelor pe falenga pe pi--, mijlocie a uhimelcr 4 - Rol in mere deqete Pe tendonul Patratui planlei Pe marginea Flexia degetelor 2-3 laterala si mediala a flexorului lung al 2 - Pe Iigamentul plantar lung si baza metatarsianului 5 3 - Pe fala interna a hazel falangei proximaie a degelului mic

153

felei plantare a degetelor calcaneului Lorn brica 111 - Pe tendoanele fiexo- Pe aponevroza dorsala a ultimefor 4 {4 muschi rului lung al degete tnici) degetelor Interososl al - Pe metatarsienele 3. Pe fai,a mediala a piciorului 4 si 5. pe fa^a care bazei falangeler plantar pri-veste axul proximaie ale (in numar de piciorului. Axul degetelor si pe 3) piciorului trees prin metatarsienele 3-5 al 2-lea metalar-sian unde au si originea - Trimit expansiuni pe aponevroza doraaia formats de tendonul mus-cniulu- extensor lung al degete* or Pe ambele case - Pe baza falangelor Interososl ai meta-tarsiene care pro-ximalo aht piciorului dormarginesc spatiul degetelor 2, 3 si 4 sal 'in numar mtorosos -Trimit expansiuni pe de 4) aponevroza dorsala a degetelor Extensorul - Pe baza falangelor - Pe epiconrJil scurt al 2-3 degetelor - Pe ilgamentele laieraie ale art'Culajiilor metacarpofalartgien e Extensorul - Pe tela posterioara - Pe tela dorsala a scurt al a radiusului si pnmei telange a Halucelui cuBltusulw pollcelul - Pe membrana inlerosoasfl Articulapr.

Flexia primei falange Extensa utb'melct doua Flexia falangelor proximate - .' - ulbmelor 2 faiange ale degetelor - Adducjia degetelor

. Flexia falangelor proxlmale - Exlensia ultimelo' 2 falange ale degetelor - Abducpa degetelor Extensor al falangei 1 Extensor al articulaliei mtorfaiangiene

Extensor al falangei 1 si al metacarpianului 1

- talocrural^; - intertarsiene (subtalars talocalcaneonaviculars, cuneonavicu-lara, cuboidonaviculara): - intercuneene si cuneocuboidiene; - tarsometatarslerte; - intermetatarsiene; - metatarsofalangiene.
Detimitare regionalS

calcaneocuboidianS,

Tn partea inferioara", regiunea este delimrtatS de degetele labei piciorului. iar Tn partea superioara. de articulatia genunchiului.

A. MASAJUL - ORDINEA SI TEHNICA DE PRELUCRARE A LINIILOR Masajul regional al labei piciorului Tncepe cu partea posterioarS a labei piciorului drept, apoi a labei piciorului stang si continua cu partea anterioara a labei piciorului stSng si apoi a labei piciorului drept.

154

Pozitia pacientului pentru partea postariorS: In decubit ventral, cu picioarele Tn usoarS abductie. cu pema sub abdomen si rulou sub glezne; pentru partea anterioarS: tn decubit dorsal sau lateral cu pema Tntre genunchi si glezne. Pozitia maseurului: Tn ortostatism, cu soldul drept la nivelul labei piciorului pacientului si piciorul stang usor Tn fata. Pozitia pacientului si a maseurului nu se descrie la fiecare manevrS. ci numal cSnd se schimba. Fiecare manevrS (cu formele ei) se repeta de 3-5 oh, pe aceeasj linie i in cadrul acelorasj limite (in functie de diagnostic). In cadrul acestei regiuni, se executa masajul zonal pe laba piciorului. manevrele pe care se pune accentul fiind framantatul sj frictiunea.

. LABA PICIORULUI DREPT - PARTEA POSTERIOARA 1. NETEZIREA

Pozitia pacientului: in decubit ventral. a. N e te zi re a c u douS mai ni L i ni a 1 - grups de muschi posterioara. Palma mainii drepte se fixeazS pe partea postero-externa a calcaneului, iar palma mainii stangi pe partea posterointema (varful degetelor este orientat spre cap). Se efectueaza netezirea pe partea posterioara a calcaneului. gleznei sj gambei, pana la plica genunchiului, de unde se aluneca usor Tn lateral. Se revine si se reia. L i ni a 2 - grupa de muschi latero-externa si fala tibiei. Palma mainii drepte se aoziijoneaza pe partea latero-extema a calcaneului. iar palma mainii stangi pe partea iaterc-interna (varful degetelor este orientat spre cap). Se efectueaza netezirea pe partea externa sj interna a calcaneului si a gambei, concomitent. cu ambele maini pSnS la articulatia genunchiului. de unde se aluneca spre linia mediana a gambei. Se revine st se reia. b. N e te zi re a c u mai mul te de ge te L i ni a 1 - grupa de muschi latero-externa. Palma mainii drepte esle suspendata sub partea laiero-exlernS a calcaneului, cu indexul pe partea lateroexlerna si, Tn continuare. pe panea posterioara a maleolei, apoi pe sanlul dintre grupele de muschi posterioarS si latero-externS; degetele 3 si 4 pe partea latero-extema si. in continuare. pe maleolS. apoi pe saniurile dintre muschii grupei latero-externe, iar degetul 5 pe partea latero-externS si. in continuare, pe partea anterioara a maleolei. apoi pe sanlul dintre grupele de muschi lateroexternS si antGrioara. Urmarind santurile indicate, se executa netezirea pSnS la partea latere a articulaliei genunchiului. Se revine si se reia. Urn's 2 - grupa de muschi postorioara. Palma mainii drepte este suspendalS sub calcaneu (varful degetelor este orientat spre cap): indexul pe partea latero-internS a calcaneului si. in continuare, pe partea posterioara a maleolei interne, apoi pe santul dintre grupa de muschi posterioarS si muchia posterioara a tibiei; degetul 3 pe partea latero-interna posterioara 5!, Tn

155

continuare, pe partea latero-internS a tendonului ahilian. 3poi pe sen(ul dintre muschii grupei posterioare; degetul 4 pe partea latero-externS postarioarS s,L in continuare. pe partea latero-externa a tendonului ahilian, apoi pe sarHul dintre muschii grupei posterioare: degetul 5 pe partea latero-externa si, Tn continuare, pe partea posterioarS a maleolei externe. apoi pe santul dintre muschii grupelor latero-externe si posterioare. Urmarind santurile indicate, se executa netezirea pSna pe plica genunchiului. Se revine s' se reia. Unia 3 - fate tibiei. Palma mainii stangi este suspendata pe partea laterointerna sub calcaneu (varful degetelor este orientat spre cap): degetul 5 pe partea latero-interna a calcaneului si. in continuare, pe partea anterioarS a maleolei interne, apo* pe muchia anterioara a tibiei; degetele 4 si 3 pe partea latero-interna si. in continuare, pe maleola interna, apoi pe fata tibiei; degetul 2 pe partea latero-internS si. in continuare, pe partea posterioara a maleolei interne, apoi pe muchia posterioarS a tibiei. UrmSrind santurile indicate, se executa netezirea pana la partea latero-interna a genunchiului. Se ravine si se reia. c. N e t e z i r e a s u b forma* de p i e p t e n e Mainile se pozitioneaza de o parte si de alia a tendonului ahilian (mana dreapta pe partea latero-extema si mana stanga pe partea latero-interna). Se executa netezirea pe partea postenoara a gambei pana la plica genunchiului. Se revine si se reia. d. N e t e z i r e a c u d o u a d e g e t e ( z o n a l t ) Panea postenoara a caJcdiului se pnnde in palma. cu policele si

indexul sub maleole Se executa netezirea cu cele doua degete. de o parte si do alia, pe linia articulatiei 51 pe caicaneu. pana la tendonul lui Ahile Aici. se schimbd pozitia degetelor (cu varful spre cap) si se efectueaza netezirea pe langa s> P* tendonul lui Ahile. pana la insertia cu muschiul Se revine si so reia. Se intercaleaza netezirea cu doua mdmi si se trece la framantat. 2. F R A M A N T A T U L a. F r a m a n t a t u l c u o m a n a Lima 1 - grupa de muschi Iatero-externa. Palma BtfH drepte se fixeaza sub maleola externa, cu policele pe santul dintre grupele do muschi latero-extema si postenoara. iar indexul pe santul ointre grupele de muschi antenoara s latero-extema (intre deschiderea acestora se afla grupa de muschi latero-externd) Urmannd santurile indicaie. se efectueazd framantatul (adunand concomitent cu policele SA indexul) pe gamba. pdna la partea latero-extema a articulatiei genunchiului. Se revine si se reia Linia 2 - grupa de muschi postenoara. Palma mainii drepte se fixeaza pe caicaneu. cu policele pe santul dmtre grupa de muschi postenoara s> muchia postenoara a tibiei. iar cu indexul pe sanlul

156

dintre grupele de muschi postenoara si Iatero-externa (intre deschiderea acestora se afla grupa de muschi postenoard). Urmarind aceste santuri. se efectueazd framdntotul (adundnd concomitent cu policele si indexul) pe gamba. pana la plica genunchiului. Se revine si se reia. Se intercaleaza nolezirea cu doua maini si se trece la framantatul cu doua mdmi.
b.Frmantatul cu doua maini
Pozifa

fixeaza sub maleola externa cu policele pe santul dintre grupele de muschi latero-extema 51 postenoard. iar cu indexul pe santul dintre grupele de muschi latero-externd si antenoara (intre deschiderea acestora se afia grupa de muschi latero-externd). mdna stanga fiind oglinda mainii drepte Urmdnnd santurile indicate, se efectueazd frdmdntatul (adunand concomitent cu policele si cu indexurile) pe gamba. pana la panea latero-extema a articulatiei genunchiului. Sa revine $1 se reia. Linia 2 - grupa de muschi posterioarS. Palma mainii drepte se fixeazS pe calcaneu, cu policeie pe santul dintre grupa de muschi posterioara si muchia posterioara a tibiei. iar cu indexul pe sanlul dintre grupele de muschi posterioarS si latero-exlerna (Intre deschiderea acestora se afIS grupa de muschi posterioarS), mSna stanga fiind oglinda mainii drepte. UrmSrind aceste linii, se efectueaza framantatul (adunSnd concomitent cu indexurile si cu policeie) pe gambS, pana la plica genunchiului. Se revine si se reia. Se intercaleaza netezirea cu doua maini si se trece la frSmSntatuI in contratimp. c. Framantatul in contratimp Pentru aceastS forms de frSmSntat, pozijia pacientului, a maseurului si a mainilor acestuia. precum si liniile cu limitele lor este identtcS cu cela de la framantatul cu doua maini. DupS frSmSntatuI in contratimp, maseurul revine la pozilia anterioara Se intercaleaza netezirile specifice si se trece la frSmSntatuI sub forma de geluire.
d. Geluirea Geluirea cu mai multe degete Unia 1 - grupa de muschi latero-externa. Palma mainii drepte este

Lima 1 - grupa de muschi latero-externd. Palma mdmn drepte se

maseurului: cu fa(a la regiunea de tratat

suspendatS sub partea latero-externa a calcaneului, cu indexul pe partea lateroexterna a calcaneului si. in continuare, pe partea posterioara a maleolei. apoi pe sanlul dintre grupele de muschi posterioarS i latero-externS; degetele 3 si 4 pe partea latero-externS l. In continuare, pe maleolS, apoi pe saniurile dintre muschii grupei latero-externe, iar degetul 5 pe partea iatero-externS i, Tn continuare, pe partea anterioara a maleolei. apoi pe santul dintre grupele de muschi latero-externa si anterioara. UrmSnnd santurile indicate, se executS

157

geluirea pSnS la partea latero-externa a articulaliei genunchiului. Se revine si se reia. Unia 2 - grupa de muschi posterioarS. Palma mainii drepte este suspendatS sub calcaneu (vSriul degetelor este orientat spre cap): indexul pe partea laterointernS a calcaneului i, Tn continuare, pe partea postenoara a maleolei interne, apoi pe santul dintre grupa de muschi posterioarS si muchia postenoara a tibiei: degetul 3 pe partea latero-interna posterioara a calcaneului si. in continuare. pe partea latero-interna a tendonului ahilian. apoi pe santul dintre muschii grupei posterioare: degetul 4 pe partea latero-extema posterioara a calcaneului si, Tn continuare. pe partea latero-extema a tendonului ahilian, apoi pe santul dintre muschii grupei posterioare: degetul 5 pe partea latero-externa a calcaneului si, Tn continuare. pe partea posterioarS a maieotei externe. apoi pe sanlul dintre muschii grupelor latero-externe 51 posterioare). UrmSrind saniurile indicate, se executa geluirea pSnS pe plica genunchiului. Se revine si se reia. Linia 3- fata tibiei. Palma mSinii stSngi este suspendata pe partea laterointernS sub calcaneu (vSrful degetelor este orientat spre cap): degetul 5 pe partea latero-internS a calcaneului si. in continuare. pe partea anterioara a maleolei interne, apoi pe muchia anterioara a tibiei; degetele 4 si 3 pe partea latero-internS a calcaneului si. Tn continuare. pe maleola interna, apoi pe fata tibiei; degetul 2 po partea latero-interna a calcaneului si. in continuare, pe partea posterioara a maleolei interne, apoi pe muchia posterioara a tibiei Urmannd santurile indicato. se executa geluirea pana la partea latero-interna a genunchiului Se revine si se reia Gol ui re a c u doua de ge te (tonal a) Pozitia maseurului; in ortostatism, la capatul patului cu fata la partea plantara. Po parte a l ate ro- exte rnS a c al c ane ul ui Palma mainii stangi se pozitioneaza pe partea latero-interna a calcaneului (po care il fixeazd). iar palma mainii drepte este suspendata. cu degetele 2 $i 3 pe partea posterioara s* inferioara a calcaneului Urmarind aceste linn, se efectueaza gelu<rea pana la metatarsiene Se revine s> se reia Tot cu palma mainii drepte suspendata, cu degetul 2 pe 1 partea postenoara s superioard a calcaneului, iar cu degetele 3 si 4 pe caicaneu. se efectueaza geluirea pand la metatarsiene. Se revine S' se reia. Po ii arte a l ate ro-mte mS a c al c ane ul ui Palma mdlnii drepte se pozitioneaza pe partea Iateroexterna a calcaneului (pe care il fixeazd). iar palma mainii stdngt este suspendatd. cu degetul 2 pe partea postenoara s'i superioard a calcaneului. iar degetele 3 si 4 po caicaneu. Urmarind aceste knii. se efectueazd geluirea, pdnd la metatarsiene. Se revine $i se reia

158

Apoi. tot cu palma mdinii stdngi suspendatd. cu degetele 2 51 3 pe partea poslero-mfenoard a calcaneului, se efectueazd geluirea pdnd la tarsiene. Se revine si se reia. Se intercaleaza neiezirile specifice si se trece la frictiune.

3. F RI C JI UN EA

a. F ri c ti une a c u mai mul te de ge te L i ni a 1 - grupa de muschi latero-extema. Palma mamii drepte este suspendata sub partea latero-extema a calcaneului. cu indexul pe partea Iatero-externa a calcaneului si. in continuare, pe partea postenoara a maleolei, apoi pe sanjul dintre grupele de muschi posterioara s< latero-extema; degetele 3 $< 4 pe partea latero-extema a calcaneului si. in continuare, pe maleola. apoi pe sanlunle dintre muschii grupei latero-exteme, iar degetul 5 pe partea Iatero-externa a calcaneului si- 'n continuare. pe partea antenoara a maleolei, apoi pe sanlul dintre grupele de muschi latero-externd s> antenoara. Urmarind Santurile indicate, se executa fricliunea pana la partea Iatero-externa a articulatiei genunchiului. Se revine $i se reia. Linia 2 - grupa de muschi posterioara. Palma mainii drepte este suspendata sub caicaneu (varful degetelor este oriental spre cap); indexul pe partea laterointerna a calcaneului si, in continuare. pe partea posterioara a maleolei interne, apoi pe sanlul dintre grupa de muschi posterioara si muchia postenoara a tibiei; degetul 3 pe partea latero-interna posterioara a calcaneului si. Tn continuare, pe partea latero-interna a tendonului ahilian, apoi pe sanlul dintre muschii grupei posterioare; degetul 4 pe partea Iatero-externa posterioara a calcaneului sj, Tn continuare. pe partea Iatero-externa a tendonului ahilian, apoi pe sanjul dintre muschii grupei postenoare; degetul 5 pe partea Iatero-externa a calcaneului si. Tn continuare. pe partea posterioara a maleolei exteme, apoi pe anlul dintre muschii grupelor latero-externe si posterioare. Urmannd san(urile indicate, se executa fricliunea pana pe plica genunchiului. Se revine si se reia. Linia 3 - lata tibiei. Palma mainii stangi este suspendata pe partea laterointerna a calcaneului (varful degetelor este oriental spre cap); degetul 5 pe partea latero-interna a calcaneului si, in continuare, pe partea antenoara a maleolei interne, apoi pe muchia anterioara a tibiei; degetele 4 sj 3 pe partea latero-interna a calcaneului si, Tn continuare, pe maleola interna si pe fata tibiei; degetul 2 pe partea latero-interna a calcaneului si. in continuare, pe partea posterioara a maleolei interne, apoi pe muchia postenoara a tibiei. Urmarind aceste linii, se executa fricliunea pana la partea latero-interna a genunchiului. Se revine si se reia.

159

Pozilia maseurului; Tn ortostatism, la capatul patului. cu faja la partea plantara. Pe partea latero-extema a calcaneului Palma mainii stangi se pozilioneazd pe partea latero-interna a calcaneului (fixSndu-l), iar palma mainii drepte este suspendata, cu degetele 2 si 3 pe partea posterioara i inferioara a calcaneului. UrmSrind aceste linii, se efectueaza fricliunea pana la metatarsiene. Se revine sj se reia. Apoi. tot cu palma mainii drepte suspendata, cu degetul 2 pe partea posterioara si superioara a calcaneului, iar degetele 3 $i 4 pe caicaneu, se efectueaza frictiunea pana la metatarsiene. Se revine $\ se reia. Pe partea latero-internS a calcaneului Palma mainii drepte se pozitioneaza pe partea latero-extema a calcaneului (fixandu-l). iar palma m3inii stangi este suspendata, cu degetele 2 pe partea posterioara si superioara a calcaneului si degetele 3 $i 4 pe caicaneu. Urmarind aceste linii, se efectueaza fricliunea pana la metatarsiene. Se revine si se reia. Tot cu palma mainii stSngi suspendata. cu degetele 2 sj 3 pe partea posteroin-ferioara a calcaneului. se efectueazd fricliunea pe aceasta linie, pana la tarsiene. Se revine si se reia. Se intercaleaza netezirile specifice $i se trece la batere. Manevra se repeta de 3-5 ori, pe acelasi traseu si intre aceleasi limite (in functie de : agnostic). Intensitatea compresiunii $1 ritmul miscarii mSinii (mainilor) variaza in functie n efectul urmarit i pot creste sau scadea odata cu numarul de neteziri. g. N e te zi re a c u mana dup S mana Aceasta forma de netezire se executa pe suprafete mari: musculatura paravertebrala :-acala. lombara). muschii feselor, coapselor. gambelor sj deltoizii. Netezirea se executa succesiv, cu ambele maini. intr-un ritm variabil. avand ca efect accelerarea circulatiei si cresterea temperaturii locale Tn profunzime. Te hni c a de e xe c utfo: Se pozilioneaza mSna stanga Creapta) cu degetele lipite de tegument BJ varful orientat in sensul circulatiei encase), la limita inferioara a zonei de satat. pe spatiul indicat. Mana dreapta este succedata de mana stanga (sau rvers). Se executa netezirea. pana la li-msa superioara a

b. Frictiunea cu douS degete (zonalS)

160

Fig. 1.7 - NdOiiroa mana dupa mana.

cu

zonei de prelucrat. Se revine la limita inferioara, pe pozitia ia$ald si se reiau netezirile; odata cu recetarea acestora, toata suprafala falangelor si a palmelor se lipeste de tegument, (fig. 1.7) Manevra se repeta de 3-5 ori. pe aceias' traseu si Tntre aceleasi limite (Tn fcjnctie de diagnostic). Intensitatea compresiunii si ritmul miscSrii mainilor vanaza Tn ^jrctie de efectul urmant si pot creste sau scadea odata cu numarul de neteziri.
ft. Ne te zi re a sub form* de romb (zona l ombara)

Aceasta forma de netezire se apllca numal pe zona lombara (crestele iliace si ebordurile ultimetor coaste). Este 0 forma de netezire cu actiune in profunzime. care se cu mana pe mana. Pczitia pncienWui oste in cocur;n ventral, cu sau EBtrS peffifi .: abdomen sau sub glezne, iar pozitia maseurului in ortostatism sau in sezut, cu fa(a s 'egiunea de tratat.
4.
BATEREA

Pozilia maseurului: cu fata, la regiunea de tratat. Baterea se executa pe partea posterioara a gambei. in toate formele: cu causul, cu panea cubitala, cu pumnul si sub forma de ciupitura.
ATENTIE!

Esle

inten /sa baKrea

In

ca2u>

pacieniSor cu varlce.

Maseurul revine la pozilia anterioara. Se intercaleaza netezirea cu doua maini si se trece la vibra(ii. 5. VIBRATIILE
a. Vibratiile cu douS maini Unia 1 - grupa de muschi posterioara. Palma mainii drepte sa pozilioneaza pe partea

postero-externa a calcaneului, iar palma mainii stangi pe panea postero-interna (vdrful degetelor este oriental spre cap). Se efectueaza vibratii pe panea posterioara a calcaneului. gleznei si gambei, pana la plica genunchiului; apoi, se aluneca usor tn lateral. Se revine ?i se reia. Linia 2 - grupa de muschi Iatero-externa $i fate tibiei. Palma mainii drepte se pozitioneaza pe panea Iatero-externa a calcaneului, iar palma mainii stangi pe partea latero-interna (varful degetelor este orientat spre cap). Se efectueaza vibratii, concomitent, pe partea externa si interna a calcaneului si gambei, pSna la articulatia genunchiului si se aluneca usor spre linia mediana a gambei. Se revine si se reia.

161

partea latero-extema a calcaneului, cu indexul pe partea Iatero-externa a calcaneului si. tn continuare, pe partea posterioara a maleolei, apoi pe santul dintre grupele de muschi posterioara i Iatero-externa; degetele 3 $i 4 pe partea Iatero-externa a calcaneului i. in continuare, pe maleola. apoi pe sanlurile dintre muschii grupei latero-exteme. iar degetul 5 pe partea (atero-extema a calcaneului si, tn continuare, pe partea anterioara a maleolei. apoi pe sanlul dintre grupele de muschi Iatero-externa $i anterioara. Urmarind sanjurile indicate, se executa vibratii pana la partea Iatero-externa a articulatiei genunchiului. Se revine si se reia. Linia 2 - grupa de muschi posterioara. Palma mainii drepte esle suspendata sub caicaneu (cu varful degetelor orientat spre cap): indexul pe partea latero-interna a calcaneului si, In continuare, pe partea poslerioara a maleolei interne, apoi pe sanlul dintre grupa de muschi posterioara si muchia posterioara a tibiei; degetul 3 pe partea laterointerna posterioara a calcaneului i. In continuare. pe partea latero-interna a tendonului ahilian. apoi pe sanlul dintre muschii grupei posterioare; degetul 4 pe partea lateroextema posterioara a calcaneului si. Tn continuare. pe partea latero-externa a tendonului ahilian, apoi pe sanlul dintre muschii grupei posterioare; degetul 5 pe partea latero-extema a calcaneului si, in continuare. pe partea posterioara a maleolei exierne, apoi pe Sanlul dintre muschii grupelor latero-externe si posterioare Urmarind saniurile indicate, se executa vibralii pana pe plica genunchiului. Se revine i se reia. L i ni a 3 - fala tibiei. Palma mainii stangi este suspendata pe partea latero-interna sub calcaneu (cu varful degetelor oriental spre cap): degetul 5 pe partea latero-interna a calcaneului s'< Tn continuare, pe partea anterioara a maleolei interne, apoi pe muchia anterioara a tibiei; degetele 4 1 3 pe partea latero-interna a calcaneului 51. In continuare. pe maleola interna, apoi pe fala tibiei; degetul 2 pe partea latero-interna a calcaneului i. In continuare, pe partea posterioara a maleolei interne, apoi pe muchia posterioara a tibiei. Urmarind aceste linii. se executa vibralii pana la partea latero-interna a genunchiului. Se revine si se reia. c. Vi brati i l e c u doua de ge te (zonal e ) Se prinde partea posterioara a caicaiului In palma, cu policeie si indexul sub maleole. Cu cele doua degete se executa vibratii de 0 parte si de alta. pe linia articulaliei Si a calcaneului, ajungSnd spre partea posterioara pana la tendonul lui Ahile, De aici, se schimba pozilia degetelor (cu vSrful spre cap) sj se efectueaza vibralii pe ISngS si pe tendonul lui Ahile, pana la inserjla cu musehiul. Se revine si se reia. Se efectueaza netezirea si se trece la masajul labei piciorului stang - partea posterioara.

b. Vibratiile cu mai multe degete Linia 1 - grupa de muschi latero-extema. Palma mainii drepte esle suspendata sub

. L AB A PIC I O RUL UI STAN G - PARTE A PO STERI O ARA

162

Pentru masajul labei membrului inferior stang, pozilia pacientului, a maseurului si a mSinilor acestuia este identica cu cea de la masajul labei membrului inferior drept. In ceea ce priveste liniile. deosebirea consta Tn faptul ca. pentru masajul labei membrului inferior stang. linia 1 este fa(a tibiei si se prelucreaza cu mana dreapta. iar linia 3 este grupa de muschi latero-externa si se prelucreaza cu mana stangS. Pacientul Isi schimba pozilia pentru efectuarea masajului pe partea anterioara. . L AB A PIC I O RUL UI STAN G - PARTE A AN TERI O ARA Pozitia pacientului: in decubit dorsal, cu picioarele in usoara abductie sau in decubit lateral, cu pema Tntre genunchi si glezne. Pozilia maseurului: in ortostatism, lateral in dreapta pacientului, cu soldul drept la nivelul labei piciorului acesluia si piciorul stang usor in fata sau la capatul patului. 1 . N ETEZ I REA Pozitia pacientului: Tn decubit dorsal. a. Ne te zi re a c u douA mi i ni
Linia 1 - partea dorsaia a labei

piciorului i grupa de muschi anterioara. Palma mainii drepte este suspendata Tn fate degetelor 5, 4 $i 3 ale labei piciorului cu degetele pe partea antero-externa. Palma mainii stangi este suspendata Tn fata degetelor 1 si 2 ale labei piciorului. cu degetele pe partea anterc-lalero-internd (varful degetelor este orientat spre articulatia gleznei). Se efectueaza netezirea. conoomiteni, cu palmele, Fig. 11.103 - Neiewea urmarind aceste linii. pana la si pe articulatia gleznei. Se continua pe doua maw. gamba (cu mana dreapta pe partea antero-latero-externa, iar cu mana sldnga pe partea antero-laterointerna), pana la articulatia genunchiului. Se revine si se reia. (fig. 11.103) Linia 2 - grupa de muschi Iatero-externa s> 'ata tibiei. Palma mainii drepte se fixeaza pe partea Iatero-externa a labei piciorului, degetele

cu

163

imbrdcdnd maleola externa, iar palma mainii stdngi pe partea laterointerna, degetele imbracSnd maleola interna (vdrful degetelor este orientat spre cap). Se efectuazd netezirea, urmarind cu mSna dreapta partea latero-extema a gleznei s' a gambei. pdna la articulatia genunchiului, iar cu mdna stangd (concomitent cu mdna dreapta) urmarind partea latero-interna a gleznei si gambei, pana la articulatia genunchiului. Se revine si se tela. b. Ne te zi re a c u mai mul te de ge te Linia 1 - grupa de muschi Iatero-externa. Palma mSinii drepte este suspendata sub partea latero-extema a calcaneului. cu degetul 5 pe caicaneu si. in continuare, pe partea
poslerioara a maleolei. ape pe sanlul dintre grupele de muschi latero-externa si posterioara. degelele 4 si 3 pe calcaneu si, Tn continuare, pe maleola, apoi printre tendoane si muschii latero-extemi, iar degetul 2 pe calcaneu si. continuare. pe partea anterioara a maleolei, apoi pe sanlul dintre grupele de muschi anterioara i latero-extema. Urmarind aceste sanluri. se executS netezirea pSnS la articulalia genunchiului. Se revine si se 'eia. Ltnta 2 - partea dorsala a labei piciorului ?i grupa de muschi antenoara. Palma mainii drepte este suspendata Tn (aia degetelor 5. 4. 3 ale labei pioorului stdng. cu degeiui 5 pe partea latero-extema a dogetuiui 5 51 a labei piciorului, degetul 4 pe partea antenoard a degetului s i metatarsianului 5. degetul 3 printre degetele s> metatarsienele 5 si 4. degetul 2 pe 51 printre degetele S' metatarsienele 4 s i 3. Palma mdinii stSngi este suspendata in fala degetekx 1 si 2 ale labei piciorului. cu degetul 2 pe si printre degetele 31 metatarsienele 3 sj 2. degetul 3 pe s pnntre degetele S1 metatarsienele 2 51 I. degetul 4 pe degetul si metatarsianul 1, iar degetul 5 pe partea latero-internS a degetului 1 si a labei piciorului. Varful degetelor (de la ambele maini) este oriental spre articulalia gleznei. Urmannd aceste linii. se efectueaza netezirea cu degetele pSnS la si pe articulalia gleznei. In continuare, mana dreapta ajunge cu degetul 5 pe santul dintre grupele de muschi anterioara si latero-externa, degelele 4 s> 3 pe saniurile dintre muschii grupei anterioare. iar degetul 2 pe santul dintre grupa de mu$chi anterioara i muchia anterioara a tibiei. MSna slfinga ajunge cu degetele 2. 3 s i 4 pe fate tibiei. iar degetul 5 po sanlul dmtre muchia poslerioara a tibiei si muschii posteriori. Urmarind aceste san(un. so executa netezirea pdna la articulalia genunchiului. Se revine s i se reia. Una 3 - fate tibiei Palma mainii stSngi se poziloneaza sub partea laterointerna a calcaneului. cu degetul 5 pe calcaneu SJ. in continuare. pe partea posterioara a maleolei interne, apoi pe sanlul dintre grupele de muschi postenoara si muchia postenoara a tibiei. degetele 4 si 3 pe calcaneu S'. in continuare, pe maleola. apoi pe fata tibiei, iar degetul 2 pe calcaneu si. in continuare, pe partea anterioara a maleolei. apoi pe marginea anterioara a tibiei. UrmSrind aceste sanluri. se efectueaza netezirea pdna la articulatia genunchiului. Se revine s' se reia. Se intercaleaza netezirea cu doua maim S1 se trece la framantal.

2. FRAMANTATUL a. Framantatul
cu

o mana

164

Linia 1 - grupa de muschi latero-extema. Se fweazS palma mainii drepte sub maleola externa, cu policeie pe sanlul dmtre grupele de muschi antenoara si latero-extema. iar cu mdexul pe sanlul dmtre grupele de muschi latero-externa 51 posterioara (intre aceslea afiandu-se grupa de muschi latero-externa). Urmarind saniunle indicate, se efectuazd frdmdntatul (adundnd concomitent cu indexul si policele) pana la

partea latero-externd a articulatiei genunchiului. Se revine si se reia. Linia 2 - grupa de muschi anterioara. Se fixeaza palma mSinii drepte pe partea anterioara a articulatiei gleznei. cu policele pe santul dmtre muchia anterioara a tibiei si grupa de muschi anterioara. iar cu indexul pe santul dintre grupele de muschi anterioara Si iatero-externa (intre acestea afiandu-se grupa de muschi antenoara a gambei) Urmannd santurile indicate, se efectuaza framantatul (adunand concomitent cu indexul s1 pofccete) pana la articulatia genunchiului. Se revine si se reia. Se intercaleaza netezirea cu doua maini si se trece la framantatul cu doua maini.
b. FrSmSntatuI cu douS main!

Pozitia maseurului: In ortostatism, cu fata la regiunea de tratat Uni a 1 - grupa de muschi Iatero-externa. Se fixeaza palma mSinii drepte sub maleola externa, cu policele pe santul dintre grupele de muschi anterioara sj Iatero-externa, iar cu indexul pe sanlul dintre grupele de muschi Iatero-externa si posterioara (intre acestea afiandu-se grupa de muschi latero-extema), mdna stanga fiind oglinda mainii drepte. Urmarind santurile indicate, se efectueaza framantatul (adunand concomitent cu indexurile s1 policele) pana la partea latero-externd a articulatiei genunchiului Se revine si se reia. Linia 2 - grupa de muschi antenoara. Se fixeaza paima mainii drepte pe partea anterioara a articulatiei gleznei. cu policele pe santijl dintre muchia anterioara a tibiei 51 grupa de muschi antenoara. iar cu indexul pe santul dintre grupele de muschi anterioara Si latero-extema (Intro acostea aftdndu-se grupa de muschi anterioara a gambei). mdna stdngd fiind oglinda mdmn drepte Urmannd santurile indicate, se efectueaza framantatul (adunand concomitent cu Indexurile S' cu policele) pflnft la articulatia genunchiului. Se revine s> se reia. Se intercaleaza netezirea cu doud maini 5I se trece la framantatul in contratimp.
c. FrSmSntatuI in contratimp

Pentru aceasta forma de framantat, pozitia pacientului, a maseurului S" a mainilor acestuia, precum 51 liniile cu limitele lor sunt identice cu cele de la framantatul cu doua maini. Dupa framantatul in contratimp. maseurul revine la pozilia antenoard. Se intercaleaza netezirile specifice si se trece la framdntatul sub forma de geiuire.
d. Geluirea Linia 1 - grupa de muschi latero-extema. Palma mdmn drepte esle suspendata sub partea latero-extema a calcaneului: degetul 5 pe caicaneu si. in

continuare, pe partea posterioara a maleolei, apoi pe santul dintre grupele de

165

muschi Iatero-externa si poslerioara, degelele 4 i 3 pe calcaneu si. in continuare. pe maleola, apoi printre ten-doane si muschii latero-extemi. iar degetul 2 pe calcaneu si. Tn continuare, pe partea anterioara a maleolei, apoi pe sanlul dintre gnjpele de muschi anterioara si latero-externa. Urmarind aceste sanluri, se executa geluirea pana la articulalia genunchiului. Se revine si se reia. Linia 2 - partea dorsala a labei piciorului |i grupa de muschi anterioara. Palma mSinii drepte este suspendata in fala degetelor 5, 4, 3 ale labei piciorului stang. cu degetul 5 pe partea latero-extema a degetului 5 si a label piciorului, degetul 4 pe partea anterioara a degetului si metatarsianului 5. degetul 3 printre degetele si metatarsienele 5 Si 4, degetul 2 pe si printre degetele si metatarsienele 4 si 3. Palma mainii stangi este suspendata Tn fate degetelor 1 si 2 ale labei piciorului, cu degetul 2 pe $i printre degetele Si metatarsienele 3 si 2, degetul 3 pe si printre degetele si metatarsienele 2 >i 1. degetul 4 pe degetul s" metatarsianul 1. iar degetul 5 pe partea latero-interna a degetului 1 si a label piciorului. varful degetelor este orientat spre articulatia gleznei. Urmarind aceste linii, se efectueaza geluirea pana la si pe articulalia gleznei. In continuare, mSna dreapta ajunge cu degetul 5 pe santul dintre grupele de muschi anterioara si latero-extema, degetele 4 si 3 pe santurile dintre muschii grupei anterioare, iar degetul 2 pe santul dintre grupa de muschi anterioara si muchia anterioara a tibiei. Mana stanga ajunge cu degetele 2, Z si 4 pe fate tibiei, iar degetul 5 pe sanlul dintre muchia posterioara a tibiei si muschii posteriori. Urmarind aceste sanluri. se executa geluirea pana la articulalia genunchiului. Se revine si se reia. Unia 3 - fata tibiei. Palma mSinii stSngi se pozilioneaza sub partea laterointerna a calcaneului, cu degetul 5 pe calcaneu si. Tn continuare, pe partea posterioara a maleolei interne, apoi pe sanlul dintre grupa de muschi posterioara si muchia posterioara a tibiei, degetele 4 st 3 pe calcaneu si, Tn continuare. pe maleolS. apoi pe fate tibiei. iar degetul 2 pe calcaneu fi, in continuare, pe partea anterioara a maleolei, apoi pe marginea anterioara a tibiei. Urmarind aceste sanlun' se efectueaza geluirea pana la articulalia genunchiului. Se revine $i se reia. Se intercaleaza netezirile specifice s' se trece la friciiune.
3. FRICTIUNEA SI FRICTIUNEA CU VIBRATII Linia 1 - grupa de muschi latero-externa. Palma mSinii drepte este suspendata sub partea latero-externS a calcaneului, cu degetul 5 pe calcaneu si. Tn continuare, pe partea posterioara a maleolei. apoi pe santol dintre grupele de muschi latero-externa $i posterioarS, degetele 4 si 3 pe calcaneu si. Tn continuare. pe maleola. apoi printre tendoane S' muschii latero-externi, iar degetul 2 pe calcaneu si. ftl continuare, pe partea anterioara a maleolei. apoi pe sanlul dintre grupele de muschi anterioarS si lateroexterna. Urmarind aceste sanluri. se executa fricliunea pana la articulatia genunchiului. Se revine si se reia. Linia 2 - partea dorsaia a labei piciorului ?i grupa de muschi anterioara. Palma mainii drepte este suspendata Tn fata degetelor 5. 4, 3 ale labei piciorului stang, cu degetul 5 pe partea latero-extema a degetului 5 si a labei piciorului, degetul 4 pe partea anterioara a degetului %\ metatarsianului 5, degetul 3 printre degetele si metatarsienele 5 Si 4. degetul 2 pe s* printre degetele si

166

metatarsienele 4 s* 3. Palma mainii stangi esle suspendata Tn fata degetelor 1 si 2 ale label piciorului, cu degetul 2 pe si printre degetele Si metatarsienele 3 si 2, degetul 3 pe si printre degetele si metatarsienele 2 l 1, degetul 4 pe degetul si metatarsianul 1. iar degetul 5 pe partea latero-internS a degetului 1 i a labei piciorului. Varful degetelor este orientat spre articulatia gleznei. UrmSrind aceste linii. se efectueaza frictiunea cu degetele, pSnS la si pe arliculalia gleznei. in conlinuare. mSna dreaptS ajunge cu degetul 5 pe santul dintre grupele de muschi anterioara si gnipa Iatero-externa", degetele 4 si 3 pe san(urile dintre muschii grupei anterioare, iar degetul 2 pe sanlul dintre grupa de muschi anterioara ?i muchia anterioarS a tibiei. Mana stangS ajunge cu degetele 2. 3 si 4 pe fate tibiei, iar degetul 6 pe santul dintre muchia posterioara a tibiei s1 muschii posteriori. Urmarind aceste santuri, se executS frictiunea pSnS la articulatia genunchiului. Se revine $i se reia. Linia 3 - fate tibiei. Palma mSinii stangi se pozilioneaza sub partea laterointerna a calcaneului, cu degetul 5 pe caicaneu i, in continuare. pe partea posterioara a maleolei interne, apoi pe sanlul dintre grupa de muschi posterioara si muchia posterioara a tibiei. degetele 4 si 3 pe caicaneu s*. In continuare, pe maleola, apoi pe fate tibiei, iar degetul 2 pe caicaneu si. "n continuare, pe partea anterioarS a maleolei. apoi pe marginea anterioara a tibiei. Urmarind aceste santuri, se efectueaza frictiunea pana la articulatia genunchiului. Se revine si se reia.
. MASAJUL ZONAL AL PARJII PLANTARE

1 . NETEZIREA Pozitia maseurului: la capSlul patului, cu fate la partea planters a piciorului pacientului. MSna stSngS se fixeazS pe degetul mare al labei piciorului. Degetele 2, 3, 4 si 5 de la mana dreapta se fixeaza pe partea plantara a label piciorului, iar policele pe partea Iatero-externa si anterioara. Se efectueazS netezirea pSnS pe caicaneu. Se revine si se reia.
a. Netezirea cu o manS

167

Apoi, cu mana dreapla. se fixeaza laba piciorului de la nrvelui degetului 5. Degetele 2, 3. 4 sj 5 de la mana stanga se fixeaza pe partea plantara a labei piciorului. iar pohcele pe partea latero-interna si anterioara. Se ofectueaza netezirea pdna pe calcaneu Se revine si se reia. Mana stanga flxeazd laba piciorului de la niveiul halucelui. iar mana dreapta efectueaza netezirea sub forma de pieptene. incepand de la nivekil falangelor pdna pe calcaneu finsistand pe aponevroza plantara) Se revine si se reia
2. FRAMANTATUL b. Netezirea
sub fvmta de pieptene

Mana stanga fixeaza laba piciorului de la niveiul halucelui. iar mana dreapta se fixeaza la nrvelui degetului mic pe partea latero-extema (degetele 2. 3. 4. 5 pe partea plantara. iar pohcele pe partea lateroexterna anterioara). Se executa framantatul (adunand concomitent cu policeie si indexul) pdna pe calcaneu. Se revine si se reia. Apoi, cu mana dreapta se fixeaza laba piciorului la niveiul degetului mic. Palma mainii stangi este suspendata (spre partea latero-interna a taboi piciorului), cu indexul pe linia articulat,iilor metalarsofalangiene (la mvelul halucelui) si cu policeie la niveiul Ireimii miiiocii a partii plantare. Urmarind aceste imii. se executa framaniatul pana la partea lateroexlerna a labei piaonjlui. Se revine s< se reia. Se intercaleaza netezirea cu o mdna 51 se trece la framantatul cu doua maim 91 In contratimp. b. FrSmantatuI cu douS milnl si frdmintatul in contratimp Aceste manevre se executa pe aceleasi linii s1 <n cadrul aceloras> limite ca la framantatul cu o mana Dupa fiecare forma de framantat. se intercaleaza netezrea 51 se trece la geluire Cu mana stanga. se fixeaza laba piciorului de la mvelul halucelui. Palma mainii drepte este suspendata la niveiul degetelor 5, 4, 3 ale labei piciorului, cu degetul 2 laba pkwului de la nivelul degetelor 5 picionjlui, Cu mana dreapta. se fixeazape partea latero-externa a labei si 4. Palma iar
c. Geluirea

a. Framantatul cu o mana

mama stangi este suspendata la nivelul degetelor 1 si 2 ale labei poorukji. cu degetul 2 pe partea latero-interna a labei piciorului, iar degetele 3. 4 si 5 pe partea plantara. la nivelul articulaliilor falangometatarsiene. Se efectueaza geluirea (cu o presiune mai mare la nivelul aponovrozei plantare) pana pe panea postenoara a calcaneului. Se revine sj se reia. Se intercaleaza netezirile specifice si se trece la fncliune. 3.
FRICTIUNEA

Cu mdna stdngd, se fixeaza laba piciorului de la nivelul halucelui Palma mainii drepte esto suspendata la nivelul degetelor 5. 4. 3 ale labei piciorului. cu degetul 2 pe panea iatero-externa a labei piciorului. iar degetele 3. 4 si 5 pe panea

plantara, la nivelul articulapilor falangometatarsiene. Urmarind aceste linii. se ofectueazd fncliunea pana pe panea postenoara a calcaneului Se revine si se reia Cu mdna dreapta, se fixeaza laba piciorului de la nivelul degetelor 5 sj 4. Palma mainii stdngi este suspendatd la nivelul degetelor 1 si 2 ale labei piciorului. cu degetul 2 pe partea latero-intemd a labei piciorului, rar degetele 3. 4 si 5 pe partea plantara, la nivelul articulaliilor falangometatarsiene. Se efectueazd fncliunea (cu o presiune mai mare la nivelul aponevrozei plantare) pana pe partea postenoara a calcaneului. Se revine sj se reia. Pe aponevroza plantard. se efectueazd si fricliunea cu nodozltdlile degetelor. Se efectueaza netezirea pe talpa. Se intercaleaza netezirile specifice regiunii si se trece la batere.

ATEN TI EI Est i tX e r/i tA oaten* I n c azul patient/tor cu vance

4.

BATEREA

Pozilia maseurului cu fa(a la regiunea de tratat. Pe aceastd regiune. manevra de batere se executa numai pe partea anterolatero-extema a gambei (cu causul. cu partea cubitala si. in funclie de diagnostic, rareori, cu pumnul).

Pe partea plantara. se executa baterea cu partea cubitala si baterea cu pumnul. "= s:anau-se pe aponevroza. Maseurul revine la pozitia initiala. Se intercaleaza netezirea cu doua mdini si se trece la vibrabr 5. V I B R A T I I L E a. V i b r a t i i l e c u d o u a m i i n l Uni a 1 - partea dorsaia a labei piciorului si grupa de muschi anterioara. Palma mainii drepte este suspendata in fata degetelor 5, 4 si 3 ale labei piciorului, cu degetele pe partea anlero-externa. Palma mainii stangi este suspendata in lata degetelor 1 $i 2 ale labei piciorului, cu degetele pe panea antero-latero-interna (vdrful degetelor este onentat spre articulatia gleznei). Se efectueaza vibratii. concomitent. cu ambele palme. urmannd aceste linii cu degetele. pana la si pe articulatia gleznei. Se continua pe gamba (cu mdna dreapta pe partea anterolatero-externd. iar cu mana stdngd pe partea anteroatero-internd) pdnd la articulatia genunchiului. Se revine si se reia. Uni a 2 - grupa de muschi latero-externd s< fata tibiei. Palma mdinii drepte se fixeazd pe partea latero-externd a labei piciorului. degetele imbrdcdnd maleola externa, iar palma mdinii stdngi pe partea latero-internd, degetele imbracand maleola Interna (vdrful degetelor este orientat spre cap). Se efectuazd vibratii, urmarind cu mdna dreapta partea iatero-externa a gleznei $i a gambei. pdnd la articulatia

genunchiului. iar cu mflna stanga (concomitent cu mana dreapta) urmarind partea latero-interna a gleznei $i gambei. pdna a articulatia genunchiului. Se revine s1 se reia.
b. Vibratiile cu mai multe degete Linia 1 - grupa de muschi latero-externd Palma mdinii drepte este

suspendata sub partea latero-externd a calcaneului, cu degetul 5 pe caicaneu si. in continuare. pe partea posterioard a maleolei. apoi pe sanlul dintre grupele de muschi Iatero-externa $i posterioard. dogetele 4 si 3 pe caicaneu si, in continuare, pe maleola apoi printre tendoane si muschii latero-extemi. iar degetul 2 pe caicaneu 1, In continuare. pe partea anterioard a maleolei, apoi pe santul dintre grupele de muschi anterioara si latero-extema. Urmannd aceste santun, se executa vibratii pdnd la articulatia genunchiului. Se revine si se reia. Lima 2 - partea dorsaia a labei picorukji s\ grupa de muschi antenoara Palma mainii drepte este suspendatd in fa(a degetelor 5. 4. 3 ale labei piciorului stang. cu degetul 5 pe partea latero-externd a degetului 5 si a labei pioorului, degetul 4 pe partea anterioard a degetului $i metatarsianului 5. degetul 3 pnntre degetele s< metatarsienele 5 Si 4, degetul 2 pe $i printre degetele s< metatarsienele 4 si 3. Palma mdinii stdngi este suspendata in fata degetelor 1 $i 2 ale labei piciorului, cu degetul 2 pe si printre degetele

Tehnica de execute:
Palma dreapta se fixeaza pe articulalia sacroiiiaca, cu degetele orientate spre coccis. Degetele de la mana stanga se suprapun pe degetele mainii drepte. Netezirea se efectueaza prin tragerea mainilor. degetele urmarind creasta iliaca, pana la linia medians axilara stanga a bazinului. La acest nivel. se rotesc palmele. cu fala spre rebordul ultimei coaste a hemitoracelui stang. Se continua, prin tragere, pe rebordul ultimelor coaste, pana la niveiul articulaliei costovertebral T(2. Apoi, se schimba pozilia palmeior, cu fala spre rebordul ultimei coaste a hemitoracelui drept. Se continua. prin tragere, pe rebordul ultimelor coaste, pana la linia mediana axilara dreapta a bazinului. Din aceasta pozilie, palmele se rotesc cu fala spre muchia crestei iliace, continuand netezirea pana la articulalia sacroiliacs (incheindu-se rombul). Se revine la pozilia initjala. (fig. 1.8 a. b) Manevra se repeta de 3-5 or), pe acelasi traseu si tntre aceleasi limite

(in functie de diagnostic). Intensitatea compre-siunilor si ritmul miscSrii mSinllor variaza Tn Fl9-1,8 (a- b> - Netezirea funclie de efectul urmarit si pot creste sau scadea odatS cu numarul de neteziri. si metatarsienele 3 si 2. degetul 3 pe si pnntre degetele si metatarsienelo 2 si 1 . degetul 4 pe degetul $* metatarsianul 1, iar degetul 5 pe partea latero-interna a degetului 1 si a labei piciorului. varful degetelor este onentat spre articulatia gleznei Urmannd aceste Irw. se efectueaza vibral* pana la s> pe articulatia gleznei. In continuare, mana dreapta ajunge cu degetul 5 pe santijl dintre grupele de muschi anterioara si latero-extema. degetele 4 si 3 pe santurile dintre muschii grupei anterioare, iar degetul 2 pe santul dintre grupa de muschi anterioara si muchia anterioara a tibiei. Mana stanga ajunge cu degetele 2. 3 si 4 pe fata tibiei, iar degetul 5 pe sanlul dintre tibie $i muschii posteriori. Urmarind aceste santuri, se executa vibralii pana la articulatia genunchiului. Se revine si se reia. Linia 3 - fa(a tibiei. Palma mainii stangi se pozitioneaza sub partea latero-interna a calcaneului. cu degetul 5 pe caicaneu si. in continuare. pe partea posterioara a maleolei interne, apo pe sanlul dintre grupa de muschi postenoara si muchia posterioara a tibiei. degetele 4 si 3 pe caicaneu sj, in continuare. pe maleola. apoi pe fate tibiei. iar degetul 2 pe caicaneu sj. In continuare. pe partea anterioara a maleolei. apoi pe marginea anterioara a tibiei Urmannd aceste sanluri. se efectueaza vibratii pdnd la articulatia genunchiului. So revine si se reia. c. V i b r a t t i l o z o n a l e pe p a r t e a p l a n l a r H Mana sldngi fixeaza laba piciorului de la nivelul halucelui. Palma mdinii drepte se pozitioneaza pe partea plantara si latero-externd la nivelul degetelor 5. 4 si 3. Se efectueazd vibratii pdnd la partea posterioard a calcaneului. Se revine $i se reia. Mana dreapta fixeazd laba piciorukii de la nivelul degetelor 5 si 4. Palma maini stdngi se pozitioneaza pe partea plantara s\ laterointerna, la nivelul degetelor 1 sj 2. Se efectueazd v -d m ; : pdnd la partea postenoard a calcaneului. Se revine y se reia. Pe aponevroza plantara se efectueazd vfcratii cu nodo2itatile degetelor Se inlercaleazd netezirea si se trece la manevrele ajutatoare.

B. MANEVRE COMPLEMENTARE Acestea sunt: - rulatul si cernutul pe gamba:

- tractiunile i tractiunile cu scuturaturi pentru articulaliile: gleznei. intertarsiene. tarsometatarsiene. metatarsofalangiene sj interfalangiene; - Gompresiuni pe maleole. Se intercaleaza netezirea cu doud maini s> se trece la miscari.
C. PROCEDURI COMPLEMENTARE MISCARILE Mrscanle sunt pasive. pasrvo-actrve. acfce active cu incarcatura si cu opoziOe E!e se executa dm urmdtoarele articuiabi: - Articulatia gleznei. Palma mainii stangi fixeaza gamba de la niveiul Ireimii distale. iar palma mainii dreple se fixeaza pe partea plantara a labei piciorului Se efectueaza miscarile de flexie <)orsaia. extensie. dorso-flex*, rolaUe i circumduclie. Apoi, se indica pacientului sa execute aceleasi miscari. ajutat sau singur, cu incarcatura sau cu opozijie (in functie de diagnostic) {fig 11.104 a, b. c)

Arliculaliile inlenarsione. Cu mana dreapta se prinde caicaneul. iar cu mana stangd. pe partea dorsala a labei piciorului. se fac mobili/an ale caselor larsiene (de cate ori este nevoie) - ArticvlafiHe mjertarsometalarsiene. Cu mana stangd sub articulatia gleznei. se fixeaza tarsienete. iar cu mana dreapta fixata pe partea plantara (la niveiul treimii drstale a labei piciorului), se fac mobitizari ale oaselor metatarsieno (de cate ori este nevoie)

Fig. 11.104 (a. b, c) Miscan din articulara gloznei,

- Articulafiile intermetatarsiene. Indexul de la mana dreapia se fixeaza pe partea plantara. la extremitatea distala a metatarsienelor. iar policele pe partea dorsaia flntre deschiderea acestora aflandu-se partea latero-extema a labei piciorului). Indexul de la mana stanga se fixeaza pe partea plantara, la extremitatea distala a metatarsienelor, iar policele pe partea dorsaia (Intre deschiderea acestora aflandu-se partea

latero-interna a labei piciorului). Indexurile ambelor maini fixeaza partea planters a labei piciorului (la nivelul liniei mediane). Prin alunecare spre pSrtile laterale. policele executa concomitent, prin tragere. miscari de Itactiune In lateral si miscari de extensie dorsals a metatarsienelor. Miscarea se repeta de cate ori este nevoie. Apoi, policele ambelor maini fixeaza partea dorsaia a label piciorului (la nfvelul liniei mediane). Prin alunecare spre parljie laterale. indexurile executa concomitent, prin tragere. miscari de tracliune In lateral si miscSri de extensie plantara a metatarsienelor. Miscarea se repeta de cate ori este nevoie. Articulable metatarsofalangiene. Indexul de la mana.dreaplS se fixeaza pe partea planters, la nivelul treimii mijlocii a metalarsianului, iar policele pe fate dorsalS (fixand metatarsianul). Indexul de la mSna stanga se fixeaza pe partea plantara a primei fatan-ge, iar policele pe partea dorsaia. Pnn miscSri de flexie (dorsals si plantara) si prin usoare rota(ii (interne si externe) se executa mobilizarea falangei din arliculalia metatarso-falangians. Se procedeaza In acelasi mod pentru toate articulaliile metatarsofalangiene. Articulaliile interfalangiene. Indexul de la mSna dreapta se fixeazS pe partea planters a primei falange, iar policele pe partea dorsaia (fixand falanga). Indexul de la mana stSngS se fixeaza pe partea planters a urmStoarei falange. iar policele pa partea dorsaia. Prin miscSri de flexie (dorsaia si plantara) si prin usoare rotalii (interne si externe) se executa mobilizarea falangei din arficulajia interfalangiana. Se procedeazS in acelasi mod pentru toate articulaliile interfalangiene. Se indicS pacientului sS execute aceste miscSri, ajutat sau singur, cu Incarcatura sau cu opozilie. Se efectueaza netezirea cu douS maini piciorului drept.

si

se trece la masajul label

*
I A B A PICIORULUI DREPT

Pentru masajul labei membrului inferior drept, pozilia pacientului, a maseurului, a mainilor acestuia este identicS cu cea de la masajul membrului inferior sling. In ceea ce priveste liniile. deosebirea constS In faptul cS, pentru masajul labei membrului inferior drept. linia 1 este linia latero-interna si se preiucreaza cu mSna dreapta. iar linia lateroexternS este linia 3 si se prelucreazS cu mSna stangS. X. MASAJUL DEGETELOR DE LA MEMBRELE INFERIOARE

In partes inferioara, zona este delimitate de varful degetelor, iar Tn partea superioara, de linia articulara metatarsofalangiana
Descriere anatomic* Oase: 14

Delimitate zonali

TABEL 1231Extensorul scurt al degetelor Po eplcondil Pe baza falangelor 2 si 3 - Pe ligamenlgle lateraleIIX UL ale articulaliei metacarMUSCHIORIGINEINSERTJEACTIUNE123-IAbductorul halucoluloofalanpieneExtensor al falangei 1 PeExtensor almedial al calcaneului Pe partea medi3la a al - tuberculul articulaliei nterfalangieneExtensorul scurt bazei primei Pe *aia poslerioara a Staiica. comuna tuturor falange a halucelui radlusutul si cuoltusului haluceluimuschilor plantei - Dlnamica. Pe fa\a dorsala a prime! - Pe memorana mter-osoasa- ac|iune slaba da abducjie ?i de flex* a (alange a pelicelui- Extensor al falangei 1 si al haluceluiFlexor scurt al halucolul- Pe phmul cuneiform si metacarpianului 1 ligamentul plantar lung- Printr-un capit medial si lateral pe parole cores-punzfitoare ale bazei prime! ialange a Atiicufalit: metatarsofalangiene halucelui- StaticA. in mentinerea holt" plantare - Slab flexor at haluceluiAdduciorul halucelui- Pe cuboid, sj inierialangiene. cuneiform, baza metatarsienelor 2-4 . ligamentul plantar lung (capat oblic) - Pe capsula articulator metala-soioang ens 3-5- Printr-un tendon unic pe partea lateraia a primei falange a haluceluiAdductor al halucelui - StaticS, in mentinerea boltei plantareAbductor a I degetului mle Pe tuberculli medial) si lateral! ai tuberozitBtii calcaneului - Pe aponevroze plantare- Pe fata laterals a bazei falangei proximale a de-geluiui mic- Staiica. aslgurflnd curbura boltet plantare Slab abductor - Flexor al degetului micFlexor scurt al degetului mic Pe ligamentul plantar lung al baza metatarsianul ui 5- Pe lata interns a bazei falangei proximale a degetului mic Staiica, asiouiand prin ligamentul plantar lung meniieeiea boltei plantare - Slab, nexia deoetuiui mic
falange. Muschi:
Delimiters regionala

In partea inferioara. regiunea este delimitate de varful degetelor. iar In partea superioara, de articulatia genunchiului. A. MASAJUL - ORDINEA SI TEHNICA DE PRELUCRARE A LINIILOR

Cand se prelucreaza degetele ambelor labe ale picioarelor, se Incepe cu masajul partii posterioare a labei piciorului drept si apoi a labei piciorului stang, continuSndu-se cu partea anterioara a labei piciorului slSng si apoi a labei piciorului drept.

Pozitia pacientului: pentru partea posterioara, In decubit ventral cu picioarele In usoara abductie. cu sau fara pernS sub abdomen, cu sau fara rulou sub articulatia gleznei sau lateral, cu perna intre genunchi si glezne; pentru partea anterioara. In decubit dorsal sau lateral, cu pema Tntre genunchi si glezne. Pozitia maseurului: in ortostatism. cu soldul drept la niveiul label piciorului pacientului Si piciorul stang usor in fata. Pozilia pacientului sj a maseurului nu se descrie la fiecare manevra, ci numai cand se schimbi. Fiecare manevra (cu formele ei) se repeta de 3-5 ori, pe aceeasi linie sj Tn cadrul acelorasi limite (Tn functie de diagnostic). In cadrul acestei regiuni, se executS masajul zonal al degetelor de la laba piciorului. manevrele pe care se pune accentui fiind frSmSntatuI, geluirea si fricjiunea.
. DEGETELE DE LA MEMBRUL INFERIOR DREPT - PARTEA POSTERIOARA 1. NETEZIREA

Pozilia pacientului: In decubit ventral. a. Netezirea cu doua maini Unia 1 - grupa de muschi postenoara. Palma maini drepte se fixeazd pe partea postero-externd a calcaneului. iar palma mam stdngi pe partea postero-interna (vdrful degetelor este orientat spre cap). Se efectueaza netezirea pe partea postenoard a calcaneului. gleznei 91 gambei, pdnd la plica genunchiului, dupd care se alunecd usor in lateral. Se revine si se reia. Linia 2 - grupa de muschi latero-externd S' fala tibiei. Palma mainii drepte so pozitioneaza pe partea Iatero-externa a calcaneului, iar palma mainii stangi pe partea latero-interna (vdrful degetelor este orientat spre cap). Se efectueaza netezirea pe partea externa s interna a calcaneului si a gambei. concomitent, pdnd la articulatia genunchiului. alunecandu-se apoi spre linia mediand a gambei. Se revine si se reia. Lima 1 - grupa de muschi latero-externd. Palma mdinii drepte este suspendata sub partea latero-externd a calcaneului, cu indexul pe partea latero-externd a calcaneului si, In continuare, pe partea posterioard a maleolei. apoi pe antul dintre grupele de muschi postenoara $i latero-extema: degetele 3 si 4 pe padea latero-extema a calcaneului si. In continuare. pe maleola. apoi pe sanlunle dmtre muschi grupei latero-exteme. iar degetul 5 pe partea latero-extema a calcaneului continuare. pe partea anterioard a maleolei, apoi pe santul dmtre grupele de muscbi latero-externd si antenoara. Urmdnnd sanfurile indicate, se executa netezirea pdnd la partea latero-extema a articulatiei genunchiului. Se revine 51 se reia. Linia 2 - grupa de muschi posterioara. Palma mainii drepte este suspendatd sub caicaneu (variul degetelor este onentat spre cap): indexul pe partea latero-interna a calcaneului 51. In continuare. pe partea postenoara a maleolei Interne, apoi pe sanjul dintre grupa de muschi posterioard $1 muchia postenoara a tibiei: degetul 3 pe partea latero-interna postenoara a calcaneului si. In continuare. pe partea latero-internd a tendonului ahilian, apoi pe santul dintre muschii grupei postenoare: degetul 4 pe partea Iatero-externa posterioard a calcaneului si, In continuare, pe partea latero-externd a tendonului ahilian. apoi pe sanjul dintre mu?chii grupei posterioare: degetul 5 pe partea latero-externd a calcaneului s\. In continuare, pe partea postenoara a maleolei externe.
b. Netezirea cu mai multe degete

apoi pe santul dintro muschii grupetor latero-exteme s> postenoare. Urmarind sanlunle indicate, se executa netezirea pana pe plica genunchiului. Se revine s\ se reia. Unia 3 - faia tibiei Palma mainii stangi oste suspendata pe padea latero-interna sub caicaneu (variul degetelor este orientat spre cap): degetul 5 pe partea latero-interna a

calcaneului si, in continuare. pe partea anterioara a maleolei interne, apoi pe muchia anterioara a tibiei; degetele 4 si 3 pe partea latero-interna a calcaneului si. in continuare, pe maleola interna, apoi pe fate tibiei; degetul 2 pe panea latero-interna a calcaneului si, In continuare, pe partea posterioara a maleolei interne, apoi pe muchia postenoara a tibiei. Urmarind aceste linii. se executa netezirea pana la partea latero-interna a genunchiului. Se revine si se reia. Mamile se pozilioneaza de o parte 51 de alia a tendonului ahilian (mdna dreapta pe partea latero-extema si mana stanga pe partea latero-interna). Se executa netezirea pe partea postenoara a gambei. pana la plica genunchiului. Se revine s< se reia. of. Netezirea cu doua degete Partea posterioara a caicdiulul se pnnde in palma, cu policeie s1 indexul sub maleole. Se executa netezirea cu cele doud degete. de o parte s\ de alia, pe linia articulaliei si pe calcaneu, pana la tendonul lui Ahile. Aici, se schimba pozilia degetelor (cu vdrful spre cap) si se efectueaza netezirea pe langa i pe tendonul lui Ahile. pana la insertia cu muschiul. Se revine si se reia. Se intercaleaza netezirea cu doua maini si se trece la framantat.
2. FRAMANTATUL

c. Netezirea sub forma de pieptene

maleola externa, cu policeie pe sanlul dmtre grupele de muschi latero-extema s1 postenoara, iar indexul pe satul dmtre grupele de muschi antenoara $1 latero-extema (intre deschiderea acestora se aft& grupa de muschi lateroexterna). Urmannd saniunle indicate, se efectueaza framantatul (adunand concomitent cu policeie si indexul) pe gamba. pana la partea latero-extema a articulaliei genunchiului. Se revine si se reia. Unia 2 - grupa de muschi posterioara. Palma mSinii drepte se fixeaza pe calcaneu. cu policeie pe santul dintre grupa de muschi posterioara si muchia posterioara a tibiei, Iar cu indexul pe santul dintre grupele de muschi posterioara $i latero-externa (intre deschiderea acestora se afIS grupa de muschi posterioara). Urmannd aceste $an(uri, se efectueaza framantatul (adunSnd concomitent cu policeie si indexul) pe gamba. pana la plica genunchiului. Se revine si se reia. Se intercaleaza netezirea cu doua maim si se trece la framSntalui cu douS maini.

a. Frimintatul cu o mana Una 1 - grupa de muschi latero-externa. Palma mainii dreple se fixeaza sub

b. Frimantatul cu doua m&ini

Pozitia maseurului: cu fata la roglunea de tratat sub maleola externa, cu policele pe san(ul dintre grupele de muschi IateroLinia 1 - grupa de muschi latero-extema. Palma mainii drepte se fixeaza

externa si posterioara, iar cu indexul pe sanjul dintre grupele de muschi lateroextorna si anterioara (intre deschiderea acestora se afia grupa de muschi lateroexternd), mana stanga fiind oglinda mdinii drepte. UrmSrind anjurile indicate, se efectueazS frSmdntatuf (adunand concomitent cu policele S1 indexurile) pe gamba, pdnd la partea latero-extema a articulatiei genunchiului. Se revine si se reia. Linia 2 - grupa de muschi postenoara. Palma mdinii drepte se fixeazS pe caicaneu. cu policele pe sanjul dmtre grupa de muschi postenoara s> muchia posterioara a tibiei. iar cu indexul pe sanjul dintre grupele de muschi posterioard si latero-externd (intre deschiderea acestora se afld grupa de muschi postenoarS). mdna stanga fiind oglinda mdinii drepte. Urmannd aceste linn, se efectueazd framantatul (adunand concomteni cu mdexunle s> policele} pe gamba. pdnd la plica genunchiului. Se revine si se reia. Se intercaleaza netezirea cu doud maini si se trece la frdmdntatul in contratimp. c. Framantatul in contratimp Pentru aceastd formd de framantat, pozitia pacientului. a maseurului si a mainilor acestuia. precum s1 liniile cu limitele lor sunt identice cu cele de la frdmdntatul cu doud mdini. Dupa framantatul In contratimp. maseurul revine la pozitia anterioarS. Se Intercaleaza netezirile specifice si se trece la frSmdntatul sub forms de geluire.
d. Geluirea Geluirea cu mai multe degete Linia 1 - grupa de muschi latero-externS. Palma mdinn drepte este

suspendatS sub panea latero-externd a calcaneului. cu indexul pe panea lateroextorna a calcaneului s'-in continuare. pe panea posterioara a maleolei, apoi pe santul dintre grupele de muschi DostenoarS s* latero-externd; degetele 3 si 4 pe partea latero-externd a calcaneului si, in continuare. pe maleola. apoi pe santurte dintre muschii grupei latero-exteme. iar degetul 5 pe panea lateroexternd a calcaneului s>. in continuare. pe panea antenoara a maleolei, apoi pe sanjul dintre grupele de muschi latero-externd s1 antenoara Urmannd sanlurile inrJcale. se executa geluirea pana la panea latero-externd a articulatiei genunchiului. Se revine s> se reia. Lima 2 - grupa de muschi posterioard. Palma mainii drepte este suspendatd sub caicaneu (vdrful degetelor este oriental spre cap): indexul pe partea laterointernd a calcaneului s'. In continuare. pe partea posterioara a maleolei Interne, apoi pe santul dintre grupa de muschi posterioara i muchia posterioara a tibiei: degetul 3 pe partea latero-interna posterioard a calcaneului si, in continuare. pe partea latero-internd a tendonului ahilian. apoi pe sanlul dintre muschii grupei posterioare; degetul 4 pe partea latero-externS posterioard a calcaneului i. '<n continuare. pe partea latero-extema a tendonului ahilian, apoi pe santul dintre muschii grupei poslenoare; degetul 5 pe partea latero-externa a calcaneului si, Tn continuare, pe partea posterioara a maleolei externe. apoi pe sanlul dintre muschii grupelor latero-externe S' posterioare. Urmarind saniurile indicate, se executa geluirea pana pe plica genunchiului. Se revine si se reia.

Linia 3 - fala tibiei. Palma mainii stangi este suspendata pe partea latero-interna sub calcaneu (varful degetelor este oriental spre cap): degatul 5 pe partea latero-interna a calcaneului si. Tn continuare. pe partea anterioara a maleolei interne, apoi pe muchia anterioara a tibiei; degetele 4 si 3 pe partea latero-interna a calcaneului si. in continuare, pe maleola interna, apoi pe fa|a tibiei; degetul 2 pe partea latero-interna a calcaneului si. Tn continuare, pe partea posterioara a maleolei interne, apoi pe muchia poslerioara a tibiei. UrmSrind aceste linii, se executa geluirea pana la partea latero-interna a genunchiului. Se revine si se reia. Geluirea cu doua degete
Pozilia maseurului: Tn ortostatism, la capStul palului cu fala la partea plantard. Pe

partes latero-extema a calcaneului

Palma mainii stangi se pozilioneaza pe partea latero-interna a calcaneului (pe care Tl fixeazS), iar palma mSinii drepte este suspendata. cu degetele 2 sj 3 pe partea posterioara si inferioara a calcaneului. UrmSrind aceste linii, se efectueaza geluirea pana la metatarsiene. Se revine si se reia. Tot cu palma mSinii dreple suspendatS, cu degetul 2 pe partea posterioara si superioara a calcaneului, iar cu degetele 3 sj 4 pe calcaneu- se efectueazS geluirea pana la metatarsiene. Se revine i se reia. Pe partea latero-internS a calcaneului Palma mainii drepte se poziboneaza pe partea latero-extema a calcaneului (pe care Tl fixeazS), iar patma mSinii stangi este suspendatS, cu degetul 2 pe partea posterioara si superioara a calcaneului si degetele 3 sj 4 pe calcaneu. Urmarind aceste linii. se efectueazS geluirea pana la metatarsiene. Se revine sj se reia. Apoi, lot cu palma mainii stangi suspendata, cu degetele 2 si 3 pe partea posteroinferioara a calcaneului, se efectueaza geluirea pSna la tarsiene. Se revine i se reia. Se intercaleaza netezirile specifice sj se trece la frictiune. 3. F RI C TI UN EA

partea latero-extema a calcaneului, cu indexul pe partea latero-extema a calcaneului sj, Tn continuare, pe partea posterioara a maleolei, apoi pe sanlul dintre grupele de muschi posterioarS si latero-externa: degetele 3 si 4 pe partea latero-externS a calcaneului s>> In continuare. pe maleola. apoi pe saniurile dintre muschii grupei latero-externe, iar degetul
5 pe partea latero-externd a calcaneului si. in continuare. pe partea antenoara a maleolei. apoi pe santul dmtre grupele de muschi latero-extema si antenoara. Urmannd sanfurile indicate, se executa fncliunea pana la partea Iatero-externa a articulatiei genunchiului Se revine si se reia. Unia 2 - grupa de muschi posterioara. Palma mamii dropte este suspendata sub caicaneu (varful degetelor este orientat spre cap): indexul pe partea laterointerna a calcaneului si. in continuare. pe partea postenoara a maleolei interne,

Linia 1 - grupa de muschi latero-externS. Palma mSinii drepte este suspendata sub

a. F ri c ti une a c u mai mul te de ge te

apoi pe sanlul dintre grupa de muschi posterioara si muchia postenoara a tibiei; degetul 3 pe partea atero-mterna postenoara a calcaneului 31. in continuare. pe partea latero-interna a tendonului ahilian. apoi pe santijl dintre muschii grupei posterioare; degetul 4 pe partea latero-extema posterioara a calcaneului si. in continuare, pe partea latero-extema a tendonului ahilian. apoi pe sanlul dintre muschii grupei posterioare; degetul 5 pe partea Iatero-externa a calcaneului s>. in continuare. pe partea posterioara a maleolei externe apoi pe sanlul dmtre muschii gnjpetor latero-exteme 51 postenoare. Urmannd san(urile indicate, se executa fric(iunea pana pe plica genunchiului Se revine si se reia. Unia 3 - fa\a tibiei. Palma mainii stangi esle suspendata pe partea laterointernd sub caicaneu (vflrful degetelor oste orientat spre cap): degetul 5 pe partea latero-internS a calcaneului si. in continuare. pe partea anterioara a maleolei interne, apoi pe muchia antenoara a tibiei: degetele 4 51 3 pe partea latero-interna a calcaneului si. In continuare. pe maleola interna, apoi pe fata tibiei: degetul 2 pe partea latero-interna a calcaneului si. In continuare. pe partea postenoara a maleolei interne, apoi pe muchia posterioara a tibiei. Urmdrind aceste linii, se executa frictiunea pana la partea latero-interna a genunchiului. Se revine si so reia.
b. Frictiunea cu douS degete

Pozilia maseurului in ortostatism. la capdtul patului. cu fate la partea plantara.


Pe partea latero-externS a calcaneului

Palma mdinii stangi se pozitioneaza pe partoa latero-interna a calcaneului (fixandu-l). iar palma mdinii drepte esle suspendata. cu degetele 2 1 3 pe partea postenoara i infenoara a calcaneului. Urmannd aceste linii. se efectueaza frictiunea pftna la metatarsiene. Se revine si se reia Apoi, tot cu palma mdinii drepte suspendata. cu degetul 2 pe partea postenoara 5. superioard a calcaneului. iar degetele 3 si 4 pe caicaneu. se efectueaza fricliunea. pdna la metatarsiene. Se revine $1 se reia. Palma mainii drepte se fixeaza pe partea latero-extema a calcaneului (fixandu-l), iar palma mdmii stangi este suspendata. cu degetul 2 pe partea postenoara s> superioara a calcaneului 51 degetele 3 51 4 pe caicaneu. Urmarind aceste linii, se efectueaza fricliunea pand la metatarsiene. Se revine si se reia.
Pe partea latero-interna a calcaneului

t Ne te zi re a ci rc ul ars c u o mSnS si c u doua mSi ni (pe abdome n) Aceasla netezire se executa pe re- -----------------giunea abdominaia. Pozitia pacientului este in decubit dorsal, cu picioarele fledate. cu sau fara pema sub cap sau sub genunchi iar pozitia maseurului este in ortostatism sau in sezul, cu fata la regiunea de tratat. Ne te zi re a c i rc ul ar c u o mSna ATEN JI E!

Masajul abdominal se executa la 2-3 ore dupi servirea mesei vezica urinara a pacientului treDuie $3 Re got'tta.

Te hni c a de execute: Pohcele mainii drepte se fixeaza deasupra ornbiticului. iar celelalte degete in dreptul procesului xifowt. Se efectueaza netezirea (cu palma lipita de peretele abdominal stang), descrilnd un cere, in sensul acelor de ceasornic, pana la linia alba a peretelui abdominal. De aio. se continua miscarea circulara (prin rotirea degetelor pe tegument, cu partea dorsala irocand pe sub police) inchizandu-se cercul. Se revine la pozitia initiala (fig. 1.9 a. b, c) Manevra se repeta de 4-6 ori, pe acelasi traseu 51 Intre aceieas' limite (Tn functie de diagnostic)- Durata unei neteziri este de cAteva secunde. Intensitatea compresiunii 5! ritmul mrscarii mainii vanaza in functie de efectul urmarit si pot creste sau scadea odald cu numarul de neteziri.

Tot cu palma mainii stSngi suspendata, cu degetele 2 si 3 pe partea posteroinfenoarS a calcaneului, se efectueazS frictiunea pe aceste linii pana la tarsiene. Se revine si se reia. Se intercaleaza netezirile speclfice si se trece la batere.
4 . BATEREA

Fig. 1.9 (a, to, c) Netezirea circulara cu o mana po abdomen.

Pozifia maseurului: cu fa;a la regiunea de tratat. Pe partea posterioarS a gamber, se executa toate formele de batere: cu cSusul. cu partea cubitala, cu pumnul si sub forma de ciuplturS.

ATBNVEI

Este interzisa wea i n cazut pacienplor cu varied. bait

Maseurul revine la pozilia anterioara. Se intercaleaza netezirea cu douS maini si se trece la vibralii 5. VIBRATIILE
a. Vlbraflile cu douS main! Linia 1 - grupa de muschi posterioarS. Palma mainii drepte se pozilioneaza

pe partea postero-externa a calcaneului, iar palma mainii stangi pe partea posterc-intema (vSrful degetelor este orientat spre cap). Se efectueaza vibralii pe partea posterioara a calcaneului, gleznei si gambei, pana pe plica genunchiului si se alunecS usor fn lateral. Se revme si se reia. Unia 2 - grupa de muschi latero-externS si fala tibiei. Palma mainii drepte se pozilioneaza pe partea latero-externa a calcaneului, iar palma mSinii stSngi pe partea latero-interna (varful degetelor este orientat spre cap). Se efectueazS vibralii. concomitent, pe partea externS si interna a caicaneulut si gambei, pana la articulalia genunchiului si se alunecS usor spre linia medians a gambei. Se revine si se reia.
b. Vibratiile cu mai multe degete Linia 1 - grupa de muschi latero-externS. Palma mSinii dreple este

suspendata sub partea latero-extema a calcaneului, cu indexul pe partea lateroexterna a calcaneului si, in continuare, pe partea posterioarS a maleolei, apoi pe sanlul dintre grupa de muschi posterioara si grupa de muschi latero-externa; degetele 3 si 4 pe partea latero-externS a calcaneului si, in continuare, pe maleola, apoi pe saniurile dintre muschii grupei iatero-exteme, iar degelut 5 pe partea Iatero-externa a calcaneului si. In continuare. pe partea anterioara a maleolei. apoi pe sanlul dintre grupa Iatero-externa si antenoara. Urmarind sanlurile indicate, se execute vibra(ii pana la partea latero-extema a articulaliei genunchiului. Se revine si se reia. Linia 2 - grupa de muschi posterioara. Palma mainii drepte este suspendata sub caicaneu (cu varful degetelor orientat spre cap): indexul pe partea laterointerna a calcaneului si. In continuare, pe partea posterioara a maleolei interne, apoi pe sanlul dintre grupa de muschi posterioara sj muchia posterioara a tibiei; degetul 3 pe partea latero-interna posterioara a calcaneului si, in continuare. pe partea latero-interna a tendonului ahilian. apoi pe sanlul dintre muschii grupei posterioare; degetul 4 pe partea latero-extema posterioara a calcaneului si. in continuare, pe partea Iatero-externa a tendonului ahilian, apoi pe san(ul dintre muschii grupei posterioare; degetul 5 pe partea latero-extemd a calcaneului si. Tn continuare, pe partea posterioara a maleolei externe, apoi pe sanlul dintre muschii grupei latero-exteme si posterioare. Urmarind santurile indicate, se executa vibralii pana pe plica genunchiului. Se revine si se reia.

Linia 3 - fa(a tibiei. Palma mainii stangi este suspendata pe partea laterointerna sub caicaneu (variul degetelor este orientat spre cap): degetul 5 pe partea latero-interna a calcaneului si. in continuare, pe partea anterioara a maleolei interne, apoi pe muchia anterioarS a tibiei; degetele 4 si 3 pe partea ialera-intemS a calcaneului ?i, in continuare, pe maleola interna, apoi pe fata tibiei; degetul 2 pe partea latero-interna a calcaneului si, in continuare. pe partea posterioara a maleolei interne, apoi pe muchia poslerioara a tibiei. UrmSrind aceste linii, se executa vibralii pana pe partea latero-interna a genunchiului. Se revine si se reia.

c. Vibratiile cu douS degete Se prinde partea posterioara a calcaiului in palma, cu policele si indexul sub maleole. Cu cete doua degete se executa vibratii de o parte si de alia, pe linia articulatiei Si a calcaneului. ajungand spre partea posterioara pSna la tendonul lui Ahile. De aici, se schimba pozilia degetelor (cu varful spre cap) si se efectueazS vibralii pe ISngS si pe tendonul lui Ahile. pSna la insertia cu muschiul. Se revine si se reia. Se efectueaza netezirea cu doua maini si se trece la masajul degetelor membrului inferior stSng.

*
DEGETELE POSTERIOARA DE LA MEMBRUL

*
INFERIOR STANG PARTEA

Penlru masajul degetelor membrului inferior slang, pozilia pacienlului, a maseurului si a mainilor acestuia este identicS cu cea de la masajul degetelor membrului Inferior drept. in ceea ce priveste liniile. deosebirea consta in faptul ca, pentru masajul regional al degetelor membrului inferior stang, linia 1 este linia latero-interna si se prelucreaza cu mSna dreapta, iar linia latero-extema este linia 3 si se prelucreaza cu mana stanga.
DEGETELE DE LA MEMBRUL INFERIOR STANG - PARTEA ANTERIOARA

Pozilia pacientului: in decubit dorsal cu picioarele in usoara abduclie sau in decubit lateral, cu perna intre genunchi si glezne. Pozilia maseurului: In ortostatism sau in $ezut. lateral dreapta fala de pacient. cu Soldul drept la niveiul labei piciorului acestuia si cu piciorul stang usor In fala sau la capatul patului. 1 . NETEZIREA

Pozilia pacientului: in decubit dorsal, a. Netezirea cu douS


ma\inl Linia 1 - partea dorsala a labei piciorului si grupa de muschi anterioara. Palma mSinii drepte este suspendata In fala degetelor 5, 4, 3 ale labei piciorului.

cu degetele pe partea antero-externa. Palma mainii stangi este suspendatS in fala degetelor l si 2 ale labei piciorului, cu degetele pe partea antero-latercinterna (varful degetelor esle oriental spre articulalia gleznei). Urmarind aceste linii, se efectueazS netezirea. concomitent. panS la i pe articulalia gleznei. Se continua pe gamba (cu mana dreapta pe partea antero-fatero-extemS, iar cu mSna siSngS pe partea antero-latero-intema) pSnS la articulalia genunchiului. Se revine si se reia. Linia 2 - grupa de muschi latero-externa si fata tibiei. Palma mSinii drepte se fixeazS pe partea latero-externS a labei piciorului, degetele Tmbracand maleola externa, Iar palma mSinii stSngi pe partea latero-internS, degetele imbracand maleola interna (vSrful degetelor este orientat spre cap). Se efectueaza netezirea, urmarind cu m&na dreapta partea latero-externa a calcaneului. gleznei S' 9ambei, pSna la articulajia genunchiului, Iar cu mSna stanga - concomitent cu mana dreapta - pe partea latero-interna a calcaneului. gleznei si gambei, pana la articulalia genunchiului. Se revine si se reia. este suspendata sub panea latero-extema a calcaneului. cu degetul 5 pe caicaneu si. in continuare. pe partea posterioara a maleolei. apoi pe santul dintre grupele de muschi latero-extema si Dosterioara. degetele * si 3 pe caicaneu si. in continuare. pe maleola. apoi printre endoane si muschii latero-extemi. iar degetul 2 pe caicaneu si. In continuare. pe partea antenoara a maleolei, ape pe sanjul dintre grupele de muschi antenoara si latero-extema. Urmannd aceste santuri. se executa notezirea pana la articulatia genunchiului. Se revine si se reia. Linia 2 - partea dorsaia a labei piciorului si grupa de muschi antenoara. Palma mainii drepte este suspendata in fata degotelor 5, 4 . 3 ale labei piciorului stang, cu degetul 5 po partea latero-externd a degetului 5 si a labei piciorului. degetul 4 pe partea anterioara a degetului si metatarsianului 5, degetul 3 printre degetele si metatarsienele 5 Si 4, degetul 2 pe s> printre degetele s> metatarsienele 4 51 3. Palma mdinii stdngi este suspendata in fata degetelor 1 $' 2 ale labei piciorului. cu degetul 2 pe 51 printre degetele Si metatarsienele 3 si 2. degetul 3 pe 0 printre degetele si metatarsienele 2 si 1. degetul 4 pe degetul & metatarsianul 1. iar degetul 5 pe partea latero-interna a degetului 1 si a labei pioorului Varful degetelor este oriental spre articulatia gleznei Urmannd aceste linn, se efectueaza netezirea. pana la 51 pe articulatia gleznei. In continuare. mana dreapta ajunge cu degetul 5 pe santul dintre grupele de muschi anterioara si latero-extema. degetele
b. Netezirea cu mai multe degete Linia 1 - grupa de muschi Iatero-externa. Palma mainii drepte

4 s' 3 pe santurile dintre muschii grupei anterioare. iar degetul 2 pe santul dintre grupa de muschi antorioara si muchia anterioard a tibiei. Mana stdngd ajunge cu degetele 2, 3 si 4 pe fata tibiei, iar degetul 5 pe sanjul dintre muchia posterioard a tibiei i muchii posteriori, Urmdrind aceste $anjuri, se executa netezirea pdna la articulatia genunchiului Se revine si se reia. Lima 3 - laja tibiei Palma mainn stdngi so pozitioneaza sub partea latero-internd a calcaneului, cu degetul 5 pe caicaneu 51. In contmuare. pe partea postenoara a maleolei interne, apoi pe sanjul dmtre grupa de muschi postenoara si muchia postenoard a tibiei. degetele 4 si 3 pe caicaneu S'. il conbnuare. pe maleola. apoi pe faja bbiei. iar degetul 2 pe caicaneu si. In continuare, pe partea antenoara a maleolei. apoi pe marginea tibiei. Urmannd aceste sanjun. se efectueaza netezirea pana la articulatia genunchiului. Se revine si se reia. Se intercaleaza netezirea cu doua mdlni si se trece la framantat. 2. FRAMANTATUL a. FrSmSntatuI cu o mSnS Linia 1 - grupa de muschi latero-extema. Se fixeaza paima

mainii drepte sub maleola externa, cu pohcele pe sanjul dmtre grupa de muschi anterioard si latero-externd, Iar cu indexul pe sanjul dintre grupa de muschi latero-extema si posterioard (Intre acestea aflSndu-se grupa de muschi Iatero-externa). UrmSrind santurile indicate, se efectuaza framantatul (adunand concomitent cu indexul si policeie). pana la partea latero-extema a articulaliei genunchiului. Se revine si se reia. fjrtta 2 - grupa de muschi antenoara Se fixeazd palma mainii drepte pe partea anterioara a articulaliei gleznei. cu policeie pe san(ul dintre muchia antenoara a tibiei s1 grupa antenoara. iar cu indexul pe santul dintre grupa antenoard \ laterrj-externa (intre aceslea afiandu-se grupa de muschi anterioara a gambei). Urmannd santijnle indicate, se efectuaza framantatul (adunSnd concomitent cu indexul si policeie). pdna la articulatia genunchiului. Se revine si se reia. Se intercaleaza netezirea cu doua main! si se trece la framantatul cu doua maini.
PoziUa maseurului: in ortostatism. cu fata la regiunea de tratat
Lima 1 grupa de muschi latero-extema Se fixeaza palma mainii drepte sub maleola externa, cu policeie pe santul dintre grupele de muschi antenoara si latero-extema. iar cu indexul pe santul dintre grupele de muschi latero-externa s< posterioara (Intre acestea afiandu-se grupa de muschi latero-exlernd). mana stanga fiind oglinda mainii drepte. Urmannd santurile indicate, se efectueaza framantatul (adunSnd concomitonl cu indexurile $' policeie) pana la partea latero-externa a articulaliei genunchiului. Se revine S' se reia. Unia 2 - grupa de muschi antenoara Se fixeaza palma mainii drepte pe partea antenoara a articulatioi gleznei. cu policeie pe sanlul dintre b. Framantatul cu doui milni

muchia antenoara a tibiei s grupa de muschi antenoara. iar cu indexul pe santul dmtre grupele de muschi antenoara Si latero-extema (Intre acestea afiandu-se grupa de muschi antenoara a gambei). mana sidngd fund ogimda mainii drepte. Urmannd santunle indicate, se electueazfi Irdmantatul (adunSnd concomitent cu indexurile si cu policeie) pSna la articulatia genunchiului. Se revine s' se reia. Se intercaleaza netezirea cu doud maini S' se trece la framantatul in contratimp. Pentru aceasta forma do framantal, pozitia pacientului. a maseurului $ a mSinilor acestuia. precum si liniile cu hrmtele kx sunt id entice cu cele de la framantatul cu doua maini Dupa framantatul in contratimp. maseurul revine la ooz^a anterioara. So intercaleaza toate formeie de netezire specifice regiunn si se trece la frdmSntatui sub forma de geluire. - grupa de muschi latero-externa. Palma mainii drepte este suspendata sub partea latero-externS a calcaneului, cu degetul 5 pe calcaneu si. In continuare. pe partea postenoara a maleolei. apoi pe sanlul dintre grupele de muschi latero-extema $i postenoara. degetele 4 si 3 pe calcaneu s>. In continuare. pe maleola. apoi pnntre lendoane 51 muschii latero-externi. iar degetul 2 pe calcaneu si. In continuare. pe parlea antenoara a
Linia 1
d. Geluirea

c. Framantatul in contratimp

maleolei. apoi pe sanlul dintre grupele de muschi anterioara si Iatero-externa. Urmarind aceste sanluri, se executa geluirea pana po arliculalia genunchiului. Se revine S' se reia. Linia 2 - partea dorsaia a labei piciorului $i grupa de muchi anterioarS. Palma mSinii drepte este suspendata In fate degetelor 5, 4. 3 ale labei piciorului stang, cu degetul 5 pe partea Iatero-externa a degetului 5 si a labei piciorului, degetul 4 pe partea antenoara a degetului S' metatarsianului 5. degetul 3 printre degetele s< metatarsienele 5 si 4. degetul 2 pe s< pnntre degetele 51 metatarsienele 4 si 3. Palma mdmi stSngi este suspendata in fate degetelor 1 $i 2 ale labei pctorului, cu degetul 2 pe si printre degetele si metatarsienele 3 si 2. degetul 3 pe $i pnntre degetele si metatarsienele 2 si 1, degetul 4 pe degetul si metatarsianul 1. iar degetul 5 pe partea latero-interna a degetului 1 si a labei piciorului. Vdrful degetelor esle orientat spre articulara gleznei. UrmSrind aceste linii, se efectueaza geluirea. pand la si pe articulatia gleznei. in conlinuare, mdna dreapta ajunge cu degetul 5 pe santul dintre grupele de muschi anterioard si latero-externS, degetele 4 si 3 pe sanlurile dintre muschii grupei anterioare, iar degetul 2 pe sanlul dintre grupa de muschi anterioarS i muchia anterioarS a tibiei. Mdna stanga ajunge cu degetele 2. 3 si 4 pe fata tibiei. degetul 5 pe sanlul dintre muchia posteriord a tibiei si muschii posteriori. Urmarind aceste sanluri. se execute geluirea pdnd pe articulara genunchiului. Se revine $i se reia. Linia 3 - fate wowi Palma mdinii stdngi se pozjboneazd sub partea laterointerna a calcaneului. cu degetul 5 pe caicaneu si. In continuare. pe partea poslenoarS a maleolei interne, apoi pe santul dintre grupa de muschi posterioara si muchia postenoara a tibiei. degetele 4 si 3 pe caicaneu si- in continuare, pe maleola. apoi pe fata tibiei, iar degetul 2 pe caicaneu si. In continuare, pe partea anterioarS a maleolei, apoi pe marginea anterioara a tibiei. UrmSrind aceste
3. F R I C T I U N E A S I F R I C T I U N E A C U V I B R A T I I

Unia 1 - grupa de muschi latero-externS. Palma mSinii drepte este suspendatd sub panea latoro-externS a calcaneului, cu degetul 5 pe caicaneu si. tn continuare. pe panea postenoara a maleolei, apoi pe sanlul dmtre grupele de muschi Iatero-externa si posterioara. degetele 4 si 3 pe caicaneu si. in continuare. pe maleola. apoi pnntre tendoane si muschii latero-extemi. iar degetul 2 pe caicaneu si. In continuare, pe partea antenoarfl a maleolei. apoi pe santul dmtre grupele de muschi anterioard si latero-externd Urmdrind aceste santuri. se execute frictiunea pana pe articulate genunchiului. Se revine 31 se reia. Lima 2 - partea dorsaia a labei piciorului $l grupa de muschi anterioard. Palma mdinii drepte este suspendatd In fata degetelor 5. 4. 3 ale labei piciorului stdng, cu degetul 5 pe partea Iatero-externa a degetului 5 si a labei piciorului, degetul 4 pe partea anterioara a degetului si metatarsianului 5, degetul 3 printre degetele si metatarsienele 5 Si 4, degetul 2 pe s( printre degetele si
suspendata in fa(a degetelor 1 s\ 2 ale labei piciorului. cu degetul 2 pe si pnntre degetele i metatarsienele 3 s> 2, degetul 3 pe si pnntre degetele 51 metatarsienele 2 si 1 . degetul 4 pe degetul si metatarsianul 1. iar degetul 5 pe partea lalero-interna a degetului 1 s i a labei piciorului. Varful degetelor este onentat spre articulatia gleznei. Urmannd aceste linii, se efectueaza frictiunea, pana la si pe articulatia gleznei. In continuare. mfina dreapta ajunge cu degetul 5 pe santul dintre grupele de muschi anterioara si latero-extema. degetele 4 si 3 pe santurile dintre muschii grupei antenoare. iar degetul 2 pe santul dintre grupa de muschi anterioara si muchia antenoara a tibiei. MSna stanga ajunge cu degetele 2. 3 s i 4 pe fata tibiei. iar degetul 5 pe an(ul dintre muchia posterioara a tibiei $' muschii

posteriori. Urmarind aceste sanluri. se executa fnctiunea pdna pe articulatia genunchiului. Se revine s< se reia. Unia 3 ~ fata tibiei. Palma mainii stangi se pozilioneaza sub partea laterointerna a calcaneului. cu degetul 5 pe calcaneu si, in continuare. pe partea posterioara a maleolei interne, apoi pe santul dintre grupa de muschi postenoara s> muchia postenoara a tibiei. degetele 4 si 3 pe calcaneu $i, in continuare. pe maleola. apoi pe fata tibiei. iar degetul 2 pe calcaneu fi. In continuare. pe panea antenoara a maleolei. apoi pe marginea antenoard a lisc. Urmarind aceste sarr,un. se efectueaza frictiunea pana pe articulalia genunchiului Se revine $i se reia. . MASAJUL PARTU PLANTARE 1. NETEZIREA a. N e t e z i r e a c u O m a n a Pozitia maseurului: la capatul patului, cu fata la partea plantara a piciorului pacientului. Mdna stanga se fixeaza pe degetul mare al labei piciorului. Degetele 2, 3 4 si 5 de la mdna dreapta se fixeaza pe partea plantara a labei piciorului, iar policeie pe partea latero-externd 31 antenoara. Se efectueaza netezirea. pdna pe calcaneu. Se revine S1 se reia. Apoi. cu mdna dreapta. se fixeaza laba piciorului de la niveiul degetului 5. Degetele 2. 3, 4 si 5 de la mdna stanga se fixeaza pe partea plantara a labei piciorului. iar policete pe partea latero-interna s i anterioara. Se efectueaza netezirea. pdnd pe calcaneu. Se revine 51 se reia b. Netezirea sub form* de pieptene Mdna stdngd fixeaza laba picionjlui de la mvelul halucelui. iar mdna dreapta e'ectueazd netezirea sub forma de pieptene. incepand de la niveiul falangelor pdnd pe calcaneu (msistdnd pe aponevroza plantara). Se revine $1 se reia. Se intercaleaza netezirea cu 0 mdna S1 se trece la frdmdntat.

2. FRAMANTATUL

a. Framantatul cu o mSnS Mana slanga fixeaza laba piciorului de la nivelul halucelui, iar mana dreapia se pozitioneaza la nivelul degetului mic pe partea Iatero-externa {degetele 2. 3. 4, 5 pe partea plantara, iar policele pe partea Iatero-externa anterioarS). Se execute framantatul {adunand concomitent cu policele sj indexul), pana pe caicaneu. Se revine sj se reia. Apoi, cu mana dreapta se fixeaza laba piciorului la nivelul degetului mic. Palma mainii stangi este suspendata (spre partea latero-interna a labei piciorului). cu indexul pe linia articula(iilor metatarsofalangiene (la nivelul halucelui) sj cu policele la nivelul treimii mijlocii a pSrtji plantare. Urmarind aceste linii, se executa framantatul. pana la partea Iatero-externa a labei piciorului. Se revine si se reia. Se intercaleaza netezirea cu o mana si se trece la framantatul cu doua maini sj in contratimp. Aceste manevre se executa pe aceieasi linii. cu aceieasi limite ca la framantatul cu o mana. Dupa fiecare forma de framantat. se intercaleaza netezirea si se trece la geluire. c. Geluirea Cu mana stanga. se fixeaza laba piciorului de la nlveM halucelui. Palma mainii drepte este suspendata la nivelul degetelor 5, 4, 3 ale labei piciorului. cu degetul 2 pe partea latero-extema a label piciorului. iar degetele 3, 4 sj 5 pe partea plantara. la nivelul articulaliilor falangometatarsiene. Urmarind aceste linii. se efectueaza geluirea pana pe partea posterioara a calcaneului. Se revine sj se reia. Cu mana dreapta. se fixeaza laba piciorului de la nivelul degetelor 5 si 4. Palma mSinii stangi este suspendata fa nivelul degetelor 1 sj 2 ale labei piciorului, cu degetul 2 pe partea latero-interna a labei piciorului, iar cu degetele 3, 4 si 5 pe partea plantara. la nivelul articulaliilor falangometatarsiene. Se efectueaza geluirea (cu o presiune mai mare la nivelul aponevrozei plantare),
3. FRICTIUNEA b. FrSmSntatuI cu douS m a i n i s i frSmSntatuI in contratimp

Cu mana stanga. se fixeaza laba piciorului de la nivelul halucelui. Palma mainii drepte este suspendata la nivelul degetelor 5, 4, 3 ale labei piciorului, cu degetul 2 pe partea Iatero-externa a labei piciorului, iar degetele 3, 4 si 5 pe partea plantara, la nivelul articulaliilor falangometatarsiene. Urmarind aceste linii, se efectueazS fricliunea pans pe partea posterioara a calcaneului. Se revine si se reia. Cu mana dreapta, se fixeaza laba piciorului de la niveiul degetelor 5 si 4. Palma mainii stangi este suspendata la niveiul degetelor 1 s i Z ale labei piciorului, cu degetul 2 pe partea latero-interna a labei piciorului, iar cu degetele 3, 4 i 5 pe partea plantara, la niveiul articulaliilor falangomeialarsiene. Se efectueaza frictiunea (cu o presiune mai mare la niveiul aponevrozei plantare), pana pe partea posterioara a calcaneului. Se revine si se reia. Pe aponevroza plantara. se efectueaza si frictiunea cu nodozitStile degetelor. Se efectueazS netezirea pe talpS si se trece la masajul zonal.

. MASAJUL ZONAL PE DEGETE NolS: Se flecteaza degetele invecinate degetului care se prelucreazS. 1. NETEZIREA Netezirea cu policeie si indexul pe degetul 5 Pe partea dorsala si plantarS - indexul $i policeie mainii stangi sus(tn

degetul 5 al membrului inferior stang de la extremitatea distala. Policeie de la mana dreapta se fixeazS pe partea dorsala a degetului 5, pe ultima falanga, iar indexul pe partea plantara. Urmarind liniile indicate, se executa netezirea pSnS pe articulatia metatarsofalangianS.
Pe parple iatero-laterale - indexul si policeie mSinii stangi sustin degetul 5 al membrului inferior stang de la extremitatea distalS. Policeie si indexul mSinii drepte se fixeazS pe pSrtile Iatero-laterale ale degetului 5, la niveiul ultimei fatange. UrmSrind aceste linii, se executS netezirea pans la articulalia metatarsofalangianS. Netezirea transversals pe partea plantara si dorsala a articulator interfafangiene si melatarsofalangiene - indexul si policeie mSinii stSngi

sustin degetul 5 al membrului inferior sting de la extremitatea distalS. Policeie de la mana dreapta se fixeazS pe fala dorsala a articulaliei interfalangiene, iar indexul pe fala plantara. Netezirea se efeclueazS incepSnd de la partea interna pana la partea externa a articulaliei.
Netezirea transversals pe p&rtjle laterale ale articulaliilor interfalangiene - indexul si policeie mSinii stSngi sustin degetul 5 al membrului

inferior stang de la extremitatea distala. Indexul si policeie de la mana dreapta se fixeaza pe partite latero-l ate rale ale articulaliei interfalangiene. Netezirea se efectueazS incepSnd de la partea planters pSna la partea dorsala a articulatiei.

Pentru degetele 4 sj 3, tehnica de executie este identica cu tehnica de executie a netezirii cu policele si indexul pe degetul 5. Pentru degetele 1 si 2, tehnica de execute este identica cu cea de la degetul 5, cu deosebirea ca policele i indexul mainii drepte sustin degetul labei piciorului. iar indexul sj policele mainii stangi executa netezirile.
Netezirea cu policele si indexul pe degetele 1 si 2

Netezirea cu policele si indexul pe degetele 4 si 3

2. FRAMANTATUL a. FrSmSntatuI cu doua degete Indexul si policele mSinii stangi sustin degetul 5 al membrului inferior stSng de la extremitatea distala. Indexul si policele mSinii drepte executa framantatul pe partea plantara a degetului sj apoi pe partea laiero-extema, incepand de la ultima falangS pans la articulatia metatarsofalangiana. Pentru degetele 4, 3 si 2 indexul si policele de la mSna dreapta (stanga} sustin degetul de la extremitatea distala. iar indexul si policele de la mana stSngS (dreaptS) executa framantatul pe partea planters, TncepSnd de la ultima falanga pana la articulatia metatarsofalangiana. Indexul sj policele mainii drepte sustin degetul 1 al membrului inferior stang de la extremitatea distala. Indexul si policele mainii stangi executS frSmSntatuI pe partea plantara a degetului sj apoi pe partea Iatero-externa. incepand de la ultima falanga pana la articulatia metatarsofalangiana. Se intercaleaza netezirile specifice si se trece la geluire.
b. Geluirea cu un deget

Indexul si policele de la mana stSngS suslin degelul 5 al membrului inferior stang de la extremitatea distala. Palma mainii drepte este suspendata, iar cu indexul se efectueazS geluirea pe fiecare parte (plantara, dorsaia si laterctateralS). incepSnd de la extremitatea distalS pSnS la articulatia metatarsofalangiana. Aceasta tehnica de executie se foloseste i pentru executarea geluirii pe degetele 4 Si 3. Pentru degetele 1 si 2 tehnica este aceeasi. cu deosebirea ca policele si indexul de la mana dreaptS sustin degetul labei piciorului, iar indexul mSinii stangi executa geluirea. Netezirea circulars cu doua maini

Aceasla forma de netezire se aplicS pe tot peretele abdominal (avSnd influents si asupra colonului).

Tehnica de execute;

MSna dreapta" se fixeaza sub ombilic. iar mSna stanga sub rebordul ultimei porecbl de coaste a hemitoracelui drept (cu vSrful degetelor orientate in sensul tranzitului colonului). Mana stanga efectueaza miscan circuiare (in sensul acefo* de ceasornic). urmdrind rebordul ultimetor coaste (trasoul ascendent, transvors si descendenl al colonului) si crestele iliace. fiind succedatd de mSna dreaptd, care este lipita in permanent de peretele abdominal si care. In miscare. descrie un oval, in timpul executarli manevrei. mdna stdngS se intersecteazd cu mdna dreaptd (la nivekil linlei albe). pdseste peste aceasta si revine la pozijia initials, (fig. 1.10 a. b. c) Manevra se repeta de 4-6 on. pe acelasi traseu 91 intre aceleasi limite (In functie de diagnostic) Durata unei netezin este de cdteva secunde. Intensitatea compresiunii si ritmul miscSnl mSinilor variaza in functie de

efectul urmdrll si pot creste sau scSdea odatS cu numSrul de neteziri.

3. FRICTIUNEA
Frictiunea cu policele si indexul pe degetul 5 Pe partea dorsals si plantara - Indexul st policele mainii stangi sustin

degetul 5 al membrului inferior stang de la extremitatea distala. Policele de la mana dreapia se fixeaza pe partea dorsaia a degetului 5, pe ultima falanga. iar indexul pe partea plantara. Urmarind liniile indicate, se executa frictiunea incepand de la ultima falanga pana pe articulatia metatarsofalangiana.

Pe partite latero-iaterale - indexul si policele mainii slangi sustin degetul 5 al membrului inferior stang de la extremitatea distala. Policele si indexul mainii drepte se fixeaza pe partite latero-iaterale ale degetului 5, la nivelul ultimei falange. Urmarind aceste linii. se executa frictiunea incepand de la ultima falanga pana la articulatia metatarsofalangiana. Frictiunea transversals pe partea plantara si dorsaia a articulaliilor interfalangiene si metatarsofalangiene - indexul si policele mainii stangi

sustin degetul 5 al membrului inferior stang de la extremitatea distala. Policele de la mdna dreapta se fixeaza pe fate dorsaia a articulatiei interfalangiene. iar indexul pe fata plantara. Frictiunea se efectueaza incepand de la partea interna pana la partea externa a articulatiei.

Frictiunea transversals pe parple laterale ale adiculaliitor interfalangiene - indexul si policele mainii stangi sustin degetul 5 al membrului

inferior stang de la extremitatea distala. Indexul i policele de la mSna dreapta se fixeaza pe partile latero-iaterale ale articulatiei interfalangiene. Frictiunea se efectueaza incepand de la partea plantara pana la partea dorsaia a articulatiei. Pentru degetele 4 si 3, tehnica de executie este identica cu tehnica de executie a frictiunii cu policele si indexul pe degetul 5. Pentru degetele 1 si 2. tehnica de execute este identica cu cea de la degetul 5. cu deosebirea ca policele si indexul mSinii drepte sustin degetul labei piciorului, iar indexul si policele mSinii stSngi executa frictiunea. Se intercaleaza toate formele de netezire si se trece la batere.
Fncliunea cu policele si indexul pe degetele 1 si 2 Frictiunea cu policele si indexul pe degetele 4 si 3

4 . BATEREA

Pozijia maseurului: cu fate la regiunea de tratat. Se executa numai pe partea antero-lateraia externa a gambei: cu causul. cu partea cubitala si, rareori. cu pumnul. Tn functie de diagnostic. Baterea pe partea plantara se executa cu partea cubitala 51 cu pumnul. insistandu-se pe aponevroza.
A7ENTIE!

193

Esle mtervsS baierea in cazu' packml'to/ cu varies

Maseurul revine la pozilia initiala. Se intercaleaza netezirea cu doud maini si se trece la vibrate.
5. VIBRATIILE

Palma mainii drepte este suspendata in lata degetelor 5, 4 p 3 ale labei piciorului. cu degetele pe partea antero-externa Palma mdinii stangi este suspendata in fala degetelor 1 si 2 ale labei poorukji. cu degetele pe partea a ntero-latero-interna (varful degetelor este onentat spre articulatia gleznei). Urmannd aceste knit, se efectueaza vibratii. concomitent (Cu ambele palme). pdna la si pe articulatia gleznei So continua pe gamba (cu mana dreapta pe partea antero-latero-externa, iar cu mSna stanga pe partea antero-latercintema) pdnd pe articulatia genunchiului. Se revine 91 se reia. Linia 2 - grupa de muschi latero-exlerna st fata tibiei. Palma mainii drepte se fixeaza pe partea latero-externa a labei piciorului. degelele lmbrdcand maleola externa, iar palma mftmn stangi pe partea latoro-intema. degetele imbracand maleola interna (varful degetelor este oriental spre cap) Se efectuaza vibratii. urmarind cu mana dreapta partea latero-exlerna a gleznei si a gambei. pdna la articulatia genunchiului. iar cu mana stanga (concomitent cu mdna dreaptd) partea latero-internd a gleznei si gambei. pdnd pe articulalia genunchiului. Se revine si se reia. b. Vibratiile cu mai multe degete Linia 1 - grupa de muschi latoro-externa. Palma mdinii drepte este

a. Vibratiile cu doud maini Lima 1 - partea dorsala a labei picionjlui si grupa de muschi antenoarfl.

suspendata sub partea latero-extema a calcanoului. cu degetul 5 pe calcaneu si. in continuare, pe partea postenoara a maleolei. apoi pe santul dintre gnjpele de muschi latero-extema si postenoara. degetele 4 si 3 pe calcaneu si. in continuare. pe maleola. apoi pnntre tendoane si muschii latero-externi. iar degetul 2 pe calcaneu si, In continuare. pe partea antenoara a maleolei. apoi pe santul dmtre grupele de muschi anterioara si latero-externa Urmarind aceste santuri. se executa vibratii pdnd pe articulatia genunchiului. Se revine S1 se reia. Linia 2 - partea dorsala a laboi piciorului $i grupa de muschi antenoara. Palma mdinii degetului suspendata in fala degetelor 5. 4. 3 ale labei piciorului anterioara a drepte eslesi metatarsianului 5. degetul 3 pnntre degetele si metatarsienele 5 si 4. degetul 2 pe si printre degetele si metatarsienele 4 si 3. Palma mainii stangi este suspendata in fala degetelor 1 si 2 ale labei piciorului, cu degetul 2 pe sj printre degetele $i metatarsienele 3 51 2, degetul 3 pe 51 printre degetele si melatarsieneie 2 si 1. degetul 4 pe degetul $i metatarsianul 1, iar degetul 5 pe partea latero-interna a degetului 1 si a labei piciorului. Varful degetelor este orientat spre articulatia gleznei. Urmarind aceste linii, se efectueaza vibratii pana la 51 pe arliculalia gleznei. In continuare, mdna dreapta ajunge cu degetul 5 pe santul dintre grupele de muschi anterioara si iatero-externa, degetele 4 $i 3 pe sanlurile dintre muschii grupei anterioare, iar degetul 2 pe sanlul dintre grupa de muschi anterioara S' muchia anterioara a tibiei. Mana stanga ajunge cu degetele 2. 3 si 4 pe fata tibiei. iar degetul 5 pe sanjul dintre muchia posterioara a tibiei si muschii posteriori. Urmarind aceste santuri, se executa vibrajii pSnS pe articulatia genunchiului. Se revine si se reia.

194

Linia 3 - fata tibiei. Palma mainii stangi se pozitioneaza sub partea laterointerna a calcaneului, cu degetul 5 pe caicaneu si. in continuare, pe partea posterioara a maleolei interne, apoi pe santul dintre grupa de muschi posterioara si muchia posterioara a tibiei. degetele 4 si 3 pe caicaneu si. in continuare, pe maleola. apoi pa fata iibiei, iar degetul 2 pe caicaneu si. In continuare, pe partea anterioara a maleolei, apoi pe marginaa anterioara a tibiei. Urmarind aceste sanluri, se efectueaza vibralii pana pe articulatia genunchiului. Se revine s> se reia.

c. Vibratiile pe partea plantara Pozitia maseurului este la capatul patului. Mana stanga fixeazS laba piciorului de la nivelul halucelui. Palma mainii drepte se pozitioneaza pe partea plantara si latero-extema la nivelul degetelor 5. 4 si 3. Se efeclueaza vibratii panS pe partea posterioara a calcaneului. Se revine si se reia. MSna dreapta fixeaza laba piciorului de la nivelul degetelor 5 si 4. Palma mainii stangi se pozitioneaza pe partea plantara si latero-interna, la nivelul degetelor 1 si 2. Se efeclueaza vibratii, pans pe partea posterioara a calcaneului. Se revine si se reia. Pe aponevroza plantara se efectueaza vibratii cu nodozitatile degetelor. Indexul si policele de la mana stanga sustin degetul 5 al membrului inferior stang de la extremitatea distala. Palma mainii drepte este suspendata, iar cu indexul se efectueazS vibralii pe fiecare parte (planters, dorsals si lalerolaleralS), incepand de la extremitatea distala pSnS la articulatia metatarsofalangiana. AceastS tehnicS de execute se foloseste i pentru executarea vibratiilor pe degetele 4 si 3. Pentru degetele 1 si 2, tehnica este aceeasi. cu deosebirea ca policele $i indexul de la mana dreaptS sustin degetul labei piciorului, iar indexul mainii stangi executa vibratiile. Se intercaleaza netezirile cu doua maini s' se trece la rnanevrele ajutatoare. B. MANEVRE COMPLEMENTARE
Acestea sunt: - ruiatul si cemutut pe gamba: - t-acVunrie si tractiunile cu scuturaturi pentru articulable gleznei. intertarsiene. sometatarsiene, metatarsofalangiene si interfalangwne; - compresiuni pe maleoie Se intercaleaza netezirea cu doua maini si se trece la miscan of, Vibrat'He zonale pe degete

C. PROCEDURI COMPLEMENTARE

MISCARILE Miscarile sunt pasive, pasivo-active, active, active cu incarcatura si cu opozitie.

Ele se executa din urmatoarele articulatii:

195

- A/liculatia gleznei. Palma mdinii stangi fixeaza gamba de la niveiul treimii distolo. .v palma mainii drepte so fixeaza pe partea plantara a labei piciorului. Se efectueaza - sea rile de flexie dorsala, oxtonsio. dorsoflexie, rola'ie si circumductie. Apoi, se indicd pacentului sa execute aceleasi miscan. ajutat sau smgur. cu incarcatura sau cu opozitie tin functie de diagnostic). -Articulable intertarsiene. Cu mdna dreapta so pnnde calcaneul. iar cu mdna stdnga. pe partea dorsaid a labei pioorukji. se fac mobiazdn ale oasetor tarsiene (de edte on este nevoie). - AiUculat/ile intertarsometatarsiene. Cu mdna stdnga sub articulatia gleznei. se *eazd tarsienele, iar cu mdna dreapta fixata pe partea plantara (la niveiul treimii distale a label piciorului). se fac mobilizan ale oaselor metatarsiene (de cate on este nevoie). Articulaliile intermetolarsione. Indexul de la mfina dreapta se fixeaza pe partea ; antard. la extremitatea distala a metatarsienelor. iar policeie pe partea dorsala (Intra deschiderea acestora afldndu-se partea latero-extema a label piciorului). Indexul do la mdna stanga se fixeaza pe partea plantara. la extremitatea distala a metatarsienelor. iar ;: cele pe partea dorsaid (Intre deschiderea acestora afldndu-se partea latero-iniernd a >:e D cwruiui). Indexurile ambeior mdini fixeaza partea plantara a labei piciorului (la - .e:ui hniei medtene). Pri aiunecare spre partite laterale. pohcele executa concomitent. tragere. miscdn de tracfune In lateral si rmscdn de extensie dorsala a melatar-s-enelor Miscarea se rcpotd de cate on este nevoie

196

Apoi, policele ambelor maini fixeaza partea dorsaia a labei ptaorulut (la nivelul liniei mediane). Pnn alunecare spre partite laterale. indexurile executa concomitent. pnn tragere. mi scan de tractjune In lateral s* mi$can de extensie plantara a metatarsienelor Miscarea se repeta de cate on este nevoie. Articulatuio meiatarsofalangrene. Indexul de la mana dreapta se fixeazd pe partea plantara. la nivelul treimii mijlocii a metatarsianului. iar policele pe fate dorsaia (fixand metatarsianul). Indexul de la mana stanga se fixeazd pe partea plantara a primei falange. iar policele pe partea dorsaia. Prin miscari de flexie (dorsaia 51 plantara) i prin usoare rotal.ii (interne si externe) se executa mobilizarea falangei din articulatia metatarsofalangiana. Se procedeazd in acelasi mod pentru toate artlculatiile metalarsofalan-giene. Articulettile interfalangiene. Indexul de la mdna dreapta se fixeaza pe partea plantara a primei falange, iar policele pe partea dorsaia (fixand falanga). Indexul de la mana stanga se fixeaza pe panea plantara a urmitoarei falange, iar policele pe partea dorsaia. Pnn miscdn de flexie (dorsald i plantara) 51 pnn usoare rota(ii (interne $i externe) se execute mobilizarea falangei din articulatia interfalangiand Se procedeaza in acelasi mod pentru toate articulatiile interfalangiene. Se ind.cd pacientului sd execute aceste miscari. ajutat sau singur. cu incarcatura sau cu opozitie. Se efectueazd netezirea cu doud maini 51 se trece la masajul degetelor membrului inferior drept

DEGETELE DE LA MEMBRUL INFERIOR DREPT - PARTEA ANTERIOARA

Pentru masajul degetelor label membrului inferior drept, pozitia pacientului, a maseurului, a mainilor acestuia este identicS cu cea de la masajul degetelor membrului inferior stang. in ceea ce priveste liniile, deosebirea consta In faptgl cS, la masajul regional al degetelor membrului inferior drept, linia 1 este linia latero-interna si se preiucreaza cu mdna dreapta, iar linia latero-extema este linia 3 si se preiucreaza cu mdna stanga.

\ l . \ l \ S .VIl I KKC.il MI vmiOMIN M I


Delimitaro zonala

In partea inferioara. zona esle delimitata median de pubis, iar bilateral de crestele iliace. In partea superioara. este delimitata de stern (apendicele xifoid), bilateral de rebordul ultimelor perochi do coaste. iar In partile laterale, de liniile mediane subaxilare care se unesc cu creasta iliaca.
Descriera anatomic* Muschi:
TABELUL
IIJCI

MUSCHI
Dreptul abdominal Marele obllc

Mlcul obllc

Transveisul abdominal

INSERTIE Pe carBletete coas- - Pe marg*iea Supenoart a lelor 5. 8. 7 Po pubitpondice* xrfcxd - Pe sjmfiza Dubtana - Pe lata externa a - Pe jumatatea antenoara a coaatelor 5-12 creetei 1 iera - Pe pubis - Po sunfiza publana - Pa cele 2/3 Pe jumatatea arMenoara a entenoart ale ciotlei iliace croelol act - Pe pubis Pe itgamenlul Pe simfiza pubiana inghial - Pe apoftfele trans- Pe cartiiajele ultimelor 6 verse lombar coatle Pe linia alba - Pe pubis

ORIGINE

ACTlUNE - FhKon al bwtchwlul - RetrowM baimului -Eipinfjt Flexor- ai Wunchiului - Rolotlo hetorWaterala

- Flexon al trunchlului - Rolatla heteroiaterala - Flexor! ai trunchiului - Rotaiia homolateraia

A. MASAJUL - ORDINEA SI TEHNICA DE PRELUCRARE A LINIILOR

Pozrjia pacientului In decubit dorsal, cu picioarele fleclate. cu talpa pe pat (sau cu pernd sub genunchi). cu mamile pe Idnga corp si In usoara abductie Pozitia pacientului poate fi $i in decubit lateral.

Pozitia maseunjlui: Tn ortostatism, cu soldul drept la nivelul coapsei si piciorul stang usor Tn fate" (Tn partea dreapta a pacientului). Pozitia pacientului si a maseurului nu se descrie la fiecare manevra. ci numai cand se schimba. Fiecare manevra (cu formele ei) se repeta de 3-5 ori. pe aceeasi linie si Tn cadrul acelorasi limite (in funcjie de diagnostic). In cadrul acestei regiuni, masajul zonal se executa pe traseul colonului (ascendent, transvers i descendent); Tn functi/e de diagnostic, masajul zonal se executa si Pe muschii afectati. Manevrele pe care se pune accentul sunt framantatul si fricliunea. Aceasta reglune se preiucreaza pe cate 3 linii de o parte i de alta a liniei albe (sau a ombilicului). Pe partea stanga a abdomenuiui (cu care se Tncepe masajul), liniile sunt: - Linia 1 - muschiul drept abdominal stSng (de la pubis pSna la stem). Linia 2 - linia imaginara mediana care uneste creasta iliaca cu rebordul coastei 9. - Linia 3 - linia subaxilara mediana stanga care uneste creasta iliaca lateraia cu rebordul ultimei coaste. partea dreapta a abdomenuiui. liniile sunt: 1 - muschiul drept abdominal drept (de la pubis pana la stern). 2 - linia imaginara medians care uneste creasta iliacS cu rebordul coastei 9. - Linia 3 - linia subaxilara medians dreaptS care uneste creasta iliacS
Pe

- Linia - Linia

1. NETEZIREA

Pozijia pacientului: Tn decubit dorsal, a. Netezirea cu palmele Linia 1 - partea anterioara (dreptji abdominali). Palma mainii drepte se fixeaza la nivelul pubisului (pe partea stanga fala de linia alba), pe dreptul abdominal stang, iar palma mSinii stangi (partea dreaptS), pe dreptul abdominal drept. Policele ambelor maini se fixeaza de o parte si de alta a liniei albe, iar degetele 2, 3. 4. 5 (de la ambele maini) pe dreplii abdominali (varful degetelor este orientat spre cap). Urmarind aceste linii. se efectueazS netezirea pSna pe stern. Se revine si se reia. Unia 2 - partjle latero-iaterale. Palma mSinii drepte se fixeaza pe partea latero-extemS StSngS a crestei iliace (pe linia axilara stanga), iar palma mSinii stangi pe partea Iatero-externa a crestei iliace drepte (pe linia axilarS dreaptS). UrmSrind liniile indicate, se efectueaza netezirea. concomitent cu ambele maini, pSnS la coasta S si se aluneca usor spre linia medians a trunchiului. Se revine si b. Netezirile zonale

Policeie mainii drepte se fixeaza deasupra ombilicului. iar celelalte degete Tn dreptul procesului xifoid. Se efectueazS netezirea (cu patma lipita de peretele abdominal) des-criind un cere Tn sensul acelor de ceasornic, pana la linia albS a peretelui abdominal.

Netezirea circulars cu o mSna pe abdomen

De aici, se continua aceeasi miscare circulars (prin rotirea degetelor pe tegument, cu partea dorsals trecSnd pe sub police) TnchizSndu-se cercul. Se revine la pozitia initials. Manevra se repeta de 4-6 ori. pe acelasi traseu si Tntre aceleasi limite (Tn functie de diagnostic). Durata unei neteziri este de cSteva secunde. Intensitatea compresiunii si ritmul miscSrii mSinii variazS Tn functie de efectul urmarit si pot creste sau

Fig. 11.105 (a, b. c, d) - Noicziica orcut3ra cu o mana pe abdomen


scadea odata cu numarul de neteziri. (fig. 11.105 a. b, c. d)

Netezirea circulars cu doua mSini pe abdomen


Aceasta forma de netezire se aplica pe tot petetele abdominal (avand intluen(a si a supra colonului). Mara dreapia se fixeaza sub ombilic. iar mana stanga sub rebordul ultimei perechi de coaste a hemitoracelui drept (variul degetelor este oriental Tn sensul tranzrtului colonului). Mana stanga efectueaza miscari circulare (Tn sensul acelor de ceasornic). urmarind rebordul ultimelor perechi de coaste (traseul ascendent, transvers si descendent al colonului) sj crestele iliace. fiind succedata de mSna dreapta care este lipita Tn per-manenSa de peretele abdominal S' care, in miscare. descrie un oval. In timpul executarii manevrei. mdna stanga se intersecteaza cu mana dreapta, la nivelul liniei albe dintre draplii abdominali. pSseste peste aceasta sj revine la pozitia initiala. (fig. 11.106 a, b, c) Manevra se repeia de 4-6 ori, pe acelasi traseu si Tntre aceieasi limite (in functie de diagnostic). Durata unei neteziri este de cateva secunde. Intensilatea compresiunii s> ritmul miscarii mainilor variaza Tn functie de efectul urmarit si pot creste sau scadea odata cu numarul de neteziri.

Fig. 11.106 (a, b. c) - Neiwirea circulars cu <Jou3 maini pe abdomen Netezirea pe crestele
iliace Pe creasta iliaca dreapta

MSna dreapta este suspendata deasupra pubisului, cu degetul 2 pe creasta iliaca si degetul 3 pe partea anterioara a acesteia (varful degetelor este orientat spre partea latero-externa stanga a crestei iliace). Urmarind liniile indicate, se efectueaza netezirea pdna la linia mediana subaxilara. Se revine si se reia.
Pe creasta iliaca stanga Mana dreapta este suspendata deasupra pubisului. cu degetul 2 pe

marginea latero-antenoara a crestei iliace drepte. iar cu degetul 3 pe creasta Iliaca (varful degetelor este oriental spre partea latero-externa dreapta a crestei

iliace). Urmarind aceste linii, se efectueaza netezirea pana la linia mediana axilara dreapta. Se revine si se reia.
Netezirea intercostala Pe hemitoracele stSng

Palma mainii drepte este suspendata deasupra stemului (cu varful degetelor orientat spre linia subaxilara stanga), cu degetul 2 printre coastele 8-9, degetul 3 ajunggnd printre coastele 9-10. degetul 4 printre coastele 10-11 si degetul 5 pe rebordul coastei 11. Se efectueaza netezirea pana la linia subaxilara mediana stanga. Se revine si se reia. Palma mainii drepte este suspendata deasupra stemului (cu varful degetelor orientat spre linia subaxilara mediana dreapta), cu degetul 5 prinlre coastele 89. degetul 4 ajungand printre coastele 9-10, degetul 3 printre coastele 10-11. Iar degetul 2 pe rebordul coastei 11. Se efectueaza netezirea pana la linia mediana subaxilara dreapta. Se revine si se reia. Maseurul revine la pozitia anterioara. Se intercaleaza netezirea cu doua maini si se trece la frSmSntat. Pozitia pacientului este in decubit ventral, cu sau fara perna, sub abdomen, iar pozitia maseurului este in ortostatism sau in sezut, cu fata cat re regiunea do tratat.
Netezirea centrifuga pe fesa dreapti Tehnica de execw/re: Palma dreaptd se fixeaza pe fesa, paravertebral dreapta (cu varful degetelor orientat spre musculatura paravertebrals lombara). iar palma stanga so suprapune pe mdna dreapta (cu varful degetelor orientat spre partea postero-intema a coapsei). Pnn alunocare pe tegument, mainile executa o miscare centrifuga spre articulatia coxofemurala (mana dreapta se onenteaza cu varful degetelor spre plica fesiera. iar mdna stanga cu vdrful degetelor spre creasta iiacd). j. Netezirile centrifuga si centripetS (pe fese) Pe hemitoraceie drept

imbracand fesa pe krnita supenoara

Fig. 1.11 (a. b) - Netezirea cenlnluga pe lesa dreaptd.


si

inferioara. pdnd la linia medi-and a corpului. De tU, degetele se rotesc pe tegument si revm In pozitia initiala. (fig. 1.11 a, b) Manevra se repeta de 3-5 ori. pe acelasi traseu s> tntre aceleasi limite (In functie de diagnostic). Durata unei neteziri este de cdtova secunde. Intensitatea compresiunii si ritmul miscdril mainilor variazd tn functie de efectul urmdnt s1 pot creste sau scddea odata cu numdrul de neteziri.

2. FRAMANTAT a. Frimanlalul cu o mind UL Partea slangfi Linia 1 - dreptul abdominal. Palma mainii drepte se fixeaza pe pubis, cu policele pe linia mediana sau alba, Iar cu indexul s.1 celelalte degele pe partea latero-externd a flreptulul abdominal (Intre deschiderea acestora se afla dreptul abdominal). Urmarind liniile indicate, se efectueazd frdmdntatul (adunand concomitant cu indexul si policele). pana la apendlcele xifoid. Se revine ?i se reia (fig. It.107 a. b)

Fig. 11.107 (a, b) - Framantatul cu 0 mana pe jumatatoa stanga a abdomenuiui -linia 1 (dreptul abdominal)

Linia 2 linia mediana. Palma mainii drepte se fixeazd pe partea anterioard a crestei Iliace. cu varful policelui la marginea externa a dreptului abdominal, iar cu indexul si celelalte degete orientate spre linia subaxilara stanga (Intre deschiderea acestora aflandu-se linia mediana). Urmdrind liniile indicate, se efectueaza framdntatul (adundnd concomitent cu indexul si policele), pana la perechea 8

Fig. 11.108 - Framantatul cu o mana pe jumalatea stanga a abdomenuiui linia 2 (linia mediana)

204

de coaste. Se revine si se reia (fig. 11.108)

Lima 3 - linia mediana subaxilara, Palma mainii dreple se fixeaza pe partea latero-exlerna a articulaliei soldului. cu vSrful policelui orientat spre tinia medians, iar cu indexul pe partea posterioarS a crestei iliace (intre deschiderea acestora aflSndu-se linia subaxilara mediana). Urmarind liniile Indicate, se efectueaza framantatul (adunand concomitent cu indexul si policeie), pSnS la coasta 8. Se revine si se reia. (fig. 11.109) Se trece, apoi. la jumatatea dreapta a abdomenului.

Fig. 11.109 - Framanlalul cu o mana pe jum&atea dreapla a abdomenului inia 3 (mediana subaxilara).

Partea dreapla Unia 1 - dreptul abdominal. Palma mainii drepte se fixeazS pe pubis, cu indexul pe linia albS si cu policeie la extremitatea laterala a dreptului abdominal (intre deschiderea acestora aflSndu-se dreptul abdominal). UrmSrind liniile indicate, se efectueaza frSmSntatuI (adunSnd concomitent cu indexul i policeie) pSnS la apendicele xifoid. Se revine si se reia. Linia 2 - linia mediana. Palma mainii drepte se fixeaza pe creasta iliaca anterioara, cu varful indexului orientat spre extremitatea laterals a dreptului abdominal, iar cu varful policelui spre linia axilarS dreapta (Tntre deschiderea acestora aflandu-se linia mijlocie). UrmSrind liniile indicate, se efectueaza framantatul (adunand concomitent cu indexul si policeie) pana la coasta 8. Se revine s> se reia. Linia 3 - linia subaxilara medians. Palma mainii stangi se fixeaza pe partea latero-externa a articulaliei coxofemurale drepte, cu varful policelui orientat spre linia mijlocie S' cu indexul pe partea dorsals a crestei iliace (Tntre deschiderea acestora aflSndu-se linia subaxilara mediana dreaplS). UrmSrind liniile indicate, se efectueaza framSntatuI (adunSnd concomitent cu indexul si policeie) pSnS la coasta 8. Se revine S' se reia.

205

Se intercaleazS netezirea cu douS mSini pe ambele linii framantatul cu douS mSini.

si

se trece la

o. Framantatul cu doua mSini Pozitia maseurului: cu fata la regiunea de tratat. Partea

stanga Unia 1 - dreptul abdominal. Palma mainii drepte se fixeaza


pe pubis, cu policele pe linia medians sau albS, iar cu indexul sj celelalte degete pe partea Iatero-externa a dreptului abdominal (intre deschiderea acestora afiandu-se dreptul abdominal), mana stanga fiind oglinda mainii drepte. UrmSrind liniile indicate, se efectueaza iramantatul (adunand concomitent cu indexurile si policele) pSnS la apendicele xifoid. Se revine si se reia. Unia 2 linia medians. Palma mainii drepte se fixeaza pe partea anterioara a crestei iliace. cu varful policelui la marginea externa a dreptului abdominal, indexul si celelalte degete avand vSrful orientat spre linia subaxilara stanga (intre deschiderea acestora aflandu-se linia mediana). mana stanga fiind oglinda mSinii drepte. Urmarind liniile indicate, se efectueaza frSmSntatuI (adunSnd concomitent cu indexurile si policele) pana la perechea 8 de coaste. Se revine sj se reia. Unia 3 - linia subaxilara. Palma mainii drepte se fixeazS pe partea latero-externS a articulatiei soldului. cu varful policelui orientat spre linia mediana, iar cu indexul pe partea posterioara a crestei iliace (Intre deschiderea acestora aflandu-se linia subaxilara mediana). mana stanga fiind oglinda mSinii drepte. UrmSrind liniile indicate, se efectueaza frSmSntatuI (adunand concomitent cu indexurile sj policele) pana la coasta 8. Se revine si se reia. Se trece la jumalatea dreapta a abdomenuiui.

Partea dreapta Linia 1 - dreptul abdominal. Palma mSinii drepte se fixeazS


pe pubis, cu indexul pe linia albS si cu policele la extremitatea laterals a dreptului abdominal (intre deschiderea acestora aflSndu-se dreptul abdominal), mana StSngS fiind oglinda mSinii drepte. UrmSrind liniile indicate, se efectueazS frSmantatuI (adunand concomitent cu indexurile si policele) pana la apendicele xifoid. Se revine sj se reia. Linia 2 - linia mediana. Palma mSinii drepte se fixeazS pe creasta iliacS anterioara, cu varful indexului orientat spre extremitatea lateraia a dreptului abdominal, iar cu varful policelui orientat spre linia subaxilara dreapta (intre deschiderea acestora aflSndu-se linia mijlocie), mana stanga fiind oglinda mSinii drepte. Urmarind liniile indicate, se

206

efectueaza framantatul (adunSnd concomitent cu indexurile sj policele) pSnS la coasta 8. Se revine si se reia. Linia 3 - linia subaxilara. Palma mSinii stSngi se fixeazS pe partea latero-extema a articulatiei coxofemurale, cu vSrful policelui oriental spre linia mijlocie, iar cu indexul pe partea dorsaia a crestei iliace (intre deschiderea acestora aflSndu-se linia subaxifarS

207

mediana), mana dreapla fiind oglinda mainii stangi. Urmarind liniile indicate, se efectueaza framantatul (adunand concomitent cu indexurile ?i policeie) pans la coasta 8. Se revine si se reia. Se intercaleaza netezirea cu doua maini pe ambele linii si se trece la framantatul in contratimp. c. Framantatul in contratimp Pentru aceasta manevra, pozitia pacientului, a maseurului s\ a mainilor acestuia, precum sj liniile cu limitele lor sunt identice cu cele de la framantatul cu doua maini. Oupa framantatul in contratimp, maseurul revine la pozitia anterioara. Se efectueaza netezirile specifice sj se trece la framantatul sub forma de geluire. In cadrul masajului zonal, in functie de diagnostic, se insists pe muschii afectati, cu cele 3 forme de framantal (descrise la punclele a. b si c).
d. Goluirea Geluirea pe drepfi/ abdominal!

Mana dreapta este suspendata la niveiul pubisului. cu degetele 2, 3. 4 si 5 fixate pe muschiul drept abdominal stang. Se efectueaza geluirea pana pe stem. Se revine $i se reia. Tot cu mana dreapta suspendata deasupra pubisului, cu degetele 2. 3. 4 si 5 fixate pe muschiul drept abdominal drept, se efectueaza geluirea pana pe stern. Se revine si se reia. (fig. 11.110 a. b)

Fig. 11.110 (a. b) Geluirea pe drepi" abdomlnali

MSna dreapta esle suspendata deasupra pubisutui, cu degetul 2 pe creasta iliaca si degetul 3 pe partea anterioara a acesteia [varful degetelor este oriental spre partea Iatero-externa stanga a crestei iliace). Urmarind liniile indicate, se efectueaza geluirea pana la linia mediana subaxilara. Se revine si se reia. MSna dreapta este suspendata deasupra pubisulul, cu degetul 2 pe marginea latero-anterioara a crestei iliace drepte, iar cu degetul 3 pe creasta iliaca (variul degetelor este orientat spre partea Iatero-externa dreapta a crestei iliace). Urmarind aceste linii. se efectueaza geluirea pana la linia mediana axilara dreapta. Se revine si se reia.

Geluirea pe creslele iliace

Geluirea intercostale

Pozitia maseurului; Tn ortostatism cu fate la regiunea de tratat. Pe


hemitoracele stang

Palma mainii drepte este suspendata deasupra sternului (cu vSrful degetelor orientat spre linia subaxilara siingS), cu degetul 2 printre coastele 8-9, degetul 3 ajungand printre coastele 9-10, degetul 4 printre coastele 10-11 si degetul 5 pe rebordul coastei 11. Se efectueaza geluirea oSnS la linia subaxilara mediana stanga. Se revine si se reia. Palma mainii drepte este suspendata deasupra sternului (cu varful degetelor oriental spre linia subaxilara mediana dreapta). cu degetul 5 printre coastele 8-9. degetul 4 ajungand printre coastele 9-10, degetul 3 printre coastele 10-11, iar degetul 2 pe rebordul coastei 11. Se efectueazd geluirea pana la linia mediana subaxilara dreapta. Se revine si se reia. Maseurul revine la pozitia anterioarS.
Pe hemitoracele drept

Manevra se executa cu mSna dreapta sau cu mana stanga. Palma mSinii este suspendata deasupra creslei iliace anterioare drepte (degetele orientate cu vSrful Tn sensul de evacuare a colonului ascendent, transvers si descendent). Degetul 2 de la mSna dreaptS sau degetul 5 de la mSna stSngS urm3res le rebordul ultimelor coaste de pe hemitoracele drept. apoi apendicele xifoid si. Tn continuare. rebordul ultimelor coaste de pe hemitoracele stang si creasta itiacS anterioara StSngS Degetele 3. 4, 5 de la mana

Geluirea pe traseul colonului {zonala)

dreapta sau 4, 3. 2 de la mana stanga urrnaresc, pe colon, traseul corespunzator (ascendent, transvers ' descendent). Se revine si se reia. (Tig. 11.111 a. b. c. d)

Fig. 11.111 (a. b. c, d) - Geluirea pe Iraseul colonului Geluirea pe traseul colonului se executa si cu mana pe mana Se intercaleaza netezirile specifice si se trece la frictiune. 3. FRICVUNEA
abdominali SI FRICJIUNEA CU VIBRATII

a. Frictiunea

pe dreptii

MSna dreapta este suspendata la niveiul pubisului, cu degetele 2, 3, 4 si 5 fixate pe muschiul drept abdominal stang. Se efectueaza frictjunea pana pe stem. Se revine si se reia. Tot cu mana dreapta suspendata deasupra pubtsului, cu degetele 2. 3, 4 si 5 fixate pe muschiul drept abdominal drept, se efectueazd fricliunea pana pe stern Se revine si se reia.
b. Frictiunea pe crestele iliace

Mana dreapta este suspendatd deasupra pubtsului, cu degetul 2 pe creasla iliacd si degetul 3 pe partea anterioara a acesteia (cu varful oriental spre parlea Iatero-externa stanga a crestei Iliace). Urmdrind liniile indicate, se efectueazd fncliunea pdnd la linia mediand subaxilara. Se revine si se reia. Mdna dreapta este suspendata deasupra pubtsului. cu degetul 2 pe marginea latero-anterioard a crestei iliace drepte, iar cu degetul 3 pe creasta iliaca (cu varful onentat spre partea Iatero-externa dreapta a crestei iliace). Urmdrind aceste M, se efectueazd fncliunea pdnd la lima mediana subaxilard dreapta. Se revine $ se reia.

c. Frictiunea

intercostala

Pozilia maseurului in ortostabsm cu fate la regiunea de tratat. Pe


bemitoracele stang

Palma mdinii drepte este suspendatd deasupra sternului (vdrful degetelor este onentat spre linia subaxilard stdngd). cu degetul 2 pnntre coastele 8-9. degetul 3 ajungand printre coastele 9-10. degetul 4 pnntre coastele 10-11 si degetul 5 pe rebordul coastei 11. So efeclueaza friqiunea pdnd la linia subaxilard mediand stdngd Se revine si se reia.
Pe hemitoracele drept

Palma mdinii drepte esle suspendatd deasupra sternului (vdrful degetelor este onentat spre Unia subaxilara mediand dreapia), cu degelul 5 printre coastele 8-9, degetul 4 ajungand printre coastele 9-10, degetul 3 printre coastele 10-11, iar degetul 2 pe rebordul coastei 11. Se efectueaza fricliunea pana la linia mediana subaxilara dreapta. Se revine si se reia. Maseurul revine la pozitia anterioara.
d. Frictiunea po trasoul colonului (zonalS)

Manevra se executa cu mana dreapta sau cu mana stdngd. Palma mdmn este suspendatd deasupra crestei iliace anterioare drepte (vdrful degetelor este onentat in sensul de evacuare a colonului ascendent, transvers si descendant) Oegetul 2 de la mana dreapia sau degetul 5 de la mdna stangd urmdreste rebordul ultimelor perechi de coaste de pe hemitoracele drept. apoi apendicele xifoxd si, in continuare, rebordul ultimelor perechi de coaste de pe hemitoracele stang si coasta iliacd anterioard stanga. Degetele 3. 4. 5 de la mdna dreapta sau 4, 3. 2 de la mdna stdngd urmdresc. pe colon.

traseul corespunzator (ascendent, transvers si descendent). Urmannd linia indicata. se efectueaza frictiunea pana la creasta iliaca anterioara stanga. Se revine si se reia. Fricliunea pe traseul colonului se poate executa i cu mana pe mana. Se intercaleaza netezirile cu doua" maini si se trece la batere.
4 . BATEREA

Pozi(ia maseurului: cu fala la regiunea de tratat. Pe toata regtunea. se executa baterea - cu cdusul, cu partea cubitala si sub forma de ciupitura - evitandu-se zona suprapubiana (vezica urinara). Maseurul revine !a pozitia initiala. Se intercaleaza netezirea cu doua maini si se trece la vibralii. 5. VIBRATIILE
a. Vibratiile cu palmele Linia 1 - partea anterioara (dreptii abdominal!). Palma mainii drepte se

fixeaza la niveiul pubisului (pe partea stanga fala de linia alba), pe dreptul abdominal stang, iar palma mainii stangi (pe partea dreapta), pe dreptul abdominal drept. Policeie ambelor mSini se fixeaza de o parte si de alta a liniei albe, iar degetele 2, 3, 4, 5 (de la ambete maini) pe dreptii abdominali (cu varful orientat spre cap). Urmarind aceste linii. se efectueaza vibralii pana pe stem. Se revine i se reia. Linia 2 - partite Iatero-laterale. Palma mSinii drepte se fixeaza pe partea latero-externa stanga a crestei iliace (pe linia subaxilara stanga), iar palma mSinii stSngi pe partea latero-extema a crestei iliace drepte (pe linia subaxilara dreapta). Urmannd liniile indicate, se efectueaza vibratii. concomitent cu ambele maini. pSnS la coasta 8 si se aluneca usor spre linia mediana a trunchiului. Se revine si se reia.
b. Vibrap'ile zonale Vibrafiile circulare cu o mana pe abdomen

Policeie mainii drepte se fixeaza deasupra ombilicului. iar celelalte degete in dreptul procesului xifoid. Se efectueazS vibratii (cu palma lipitS de peretele abdominal), des-criind un cere in sensul acelor de ceasornic, pana la linia alba a pereteiui abdominal. De aid. se continuS aceeasi miscare circulars (prin rotirea degetelor pe tegument, cu partea dorsals trecSnd pe sub police) TnchizSndu-se cercul. Se

miscarii mainii variaza Tn funciie de efectul urmarit si pot creste sau scadea odata cu numarul de vibratii. Vibratiile circulare se executa pe tot peretele abdominal (avand influenta si asupra colonului). MSna dreapta se fixeaza sub ombilic, iar mana stanga sub rebordul ultimei perechi de coaste a hemitoracelui drept (cu varful degetelor orientate Tn sensul tranzitului colonului). MSna stanga efectueaza miscari circulare (Tn sensul acelor de ceasornic). urmarind rebordul ultimelor perechi de coaste (traseul ascendent, transvers si descendent al colonului) i crestele Iliace, fiind succedatS de mana dreapta, care este lipita In permanent,?* de peretele abdominal si care. Tn miscare, descrie un oval, in timpul executSrit manevrei. mSna stdng3 se intersecteaza cu mana dreapta, la nivelul liniei albe dintre dreptii abdominali, pSseste peste aceasta si revine la pozitia initiala. Manevra se repeta de 4-6 ori, pe acelasi traseu si Tntre aceieasi limite (in functie de diagnostic). Durata unei vibratii este de cateva secunde. Intensitatea vibrate! i ritmul miscarii mainilor variaza In functie de efectul urmarit ' Pdt creste sau scadea odata cu numarul de vibra(ii. Mana dreapta este suspendata desupra pubisului, cu degetul 2 pe creasta iliaca si degetul 3 pe partea anterioara a acesteia (vSrful degetelor este orientat spre partea latero-extema stanga a crestei iliace). Urmarind liniile indicate se efectueaza vibratii pana la linia mediana subaxilara stanga. Se revine i se reia. Mdna dreapta este suspendata deasupra pubisului cu degetul 2 pe marginea latero-anterioara a crestei iliace drepte. iar cu degetul 3 pe creasta iliaca (varful degetelor este orientat spre partea Iatero-externa dreapta a crestei iliace). Urmarind aceste linii se efectueaza vibratii pana la linia mediana axilara dreapta. Se revine si se reia.
Vibrapile intercostale hemitorecele slang Pe Vibrepile pe crestele iliace Vibrapile circulare cu doua maini pe abdomen

Palma mainii drepte este suspendatd deasupra sternului (cu vdrful degetelor

Palma mainii drepte este suspendatS deasupra stemului (cu varful degetelor orientat Spre linia mediana subaxilara dreapta), cu degetul 5 printre coastele 8-9. degetul 4 ajungand printre coastele 9-10. degetul 3 printre coastele 10-11 i degetul 2 pe rebordul coastei 11. Se efectueaza vibralii pana la linia subaxilara mediana dreaptS. Se revine si se reia. Se intercaleaza netezirea cu doua maini si se trece la manevrele ajutStoare.

Pe hemitoracele drept

B. MANEVRE COMPLEMENTARE

COMPRESIUNILE 1. Compresiunile pe abdomen cu o mana sau mSnS peste mana Comprestunite se executa in zona supraombilicala. fixandu-se palma mSinii drepte pe dreptii abdominal! si palma mSinii stSngi pe partea dorsala a mainii drepte. Compresiunile se executa pe inspiralia si expiratia pacientului, cu o presiune si intensitale constante, stabilite in functie de volumul i tonusul musculalurii, de varsta si sexul pacientului.

2. Compresiunile s mobiUzArile bilateraie Se fixeaza palma mainii stangi sub rebordul ultimelor coaste ale hemiloracelui stSng, cu vSrful degetelor orientat spre linia medians subaxilara stanga. Se trage abdomenul spre partea dreaptS. Cu palma mainii drepte fixata deasupra crestei iliace laterale drepte (cu vSrful degetelor orientat spre linia alba) se impinge abdomenul spre stSnga. Miscarile se fac concomitent cu ambele maini, amplitudinea acestora depinzand de volumul abdomenului, de vSrsta i sexul pacientului. Dupa aceasta mobilizare. pozitia mainilor se schimbS: mana dreapta fixata deasupra crestei iliace stangi (cu vSrful degetelor orientat spre linia subaxilara mediana stanga) trage abdomenul spre dreapta; mSna stangS fixata sub rebordul ultimelor coaste ale hemitoracelui drept (cu varful degetelor oriental spre linia albS) impinge abdomenul spre StSnga. Amplitudinea si intensitatea se stabilesc in functie de volumul abdomenului, de varsta si sexul pacientului. Manevra se repeta de cate ori este nevoie. Se executa si mobilizarea unilateralS (cu ambele mSini fixate una langa alta). Palma mSinii stSngi se fixeaza sub rebordul coastei hemitoracelui drept,
CTPRINS

PNTTITL.............-...........................-........................................................
Scurt Ittorio................................................................................................................

5 7 9 11 13

DOTAREA SI CONDITHLE SALII DE MASAJ.......................................................... II. CAUTAtlLE SI OBLIGATIILE MASEURULUI......................................................... III. NOTIUNI GENERALE DESPRE MASAJUL TERAPEUTIC........................................
I

IV.......................................................................................EFEC
TELE MASAJULUI TERAPEUTIC ....................................................... Capiiolul I MANEVRELE MASAJULUI TERAPEUTIC ____________________ Menevre. tucoesunea manevfekx > tehnica de cufr---------------------------------------
A

15

19
21
21 32 40

DeKde/ea tehoc* Oe execute a manavrator maMji*.. icapeuuc-----------------

1 Netozvea (efteurajul sau manga<e*eai . . .-----------------------------.......-..........


2. Framantatul.......-.........*..............................----------------............................. 3 Fncliunea................................................................................................. 3

4..................Baterea............................................................................ite......................................................................................................................... 8 Manevra complementare................................................-...............................

5................................................................................vlbrali
50 80 82 S3 98 62 63 66 66 67 67 70

2 Carnutul---------------------------------------------------------------------............-----------3 C^p*aaajn*B----------------------------------------------------------------------------------------4 Trac&uniB----------------------------------------------------------------------------------------5 Scutuntturite---------------------------------------------------------------------------------------6

1. Ruiul (mangaKiirea)-...............................................-......-..........................-

EBNOAPA-----------....-------------------------------------------------......----

C Procedurt complemenlare---------.....................................---------.......................... Miicarilt.................................................................................................... CapHolul II MASAJUL TERAPEUTIC REGIONAL SI ZONAL............................................ " -i.ii generate .................................................................4.......................... wasajui spateiui Regwnea dorsal* (torecal*)........................-................................. Masaiui ragiunii lombosacrale si coccigwne.......................................................... Masaiui regiunii fesiera....._____________________--------------------------.................... v*> arw^laeei coxofemun (arewlapa solo^ ............----------------------------------__.

100
116 127

Netezirea centrifugal pe fesa stSnga Tehnica de execute: Mana dreapla se fixeaza pe articulalia

coxofemurala (cu degelele orientate spre regiunea lombard). iar mana stanga se supra-pune pesie mana dreapta (cu degetele onen-tate spre partea posteroexternd a coapsei), Prin alunecare po tegument, mdinile execuia o miscare centrifuga spre linia mediana a corpului {mana dreaptd se onenteazd cu varful degetelor spre plica fesiera. Iar mana stdnga cu varful degetelor spre creasta ihaca). Tmbracand fesa pe limita superioara si Inferioara, pdnd la linia mediana laterala a bazinului. De aici. degetele se rotesc pe tegument si revin Tn pozilia Fig. L1Z Neterirea oentnfuga po rote sianga. initiala. (fig. 1.12) Manevra se repeta do 3-5 ori. pe acelasi traseu si Intro aceleasi limite (In funcbe de diagnostic). Durata unei neteziri este de cdtova secunde. Intensitatea

compresiunii si ritmul rmscdrii mdinilor vanaza In functie de efectul urmant si pot creste sau scadea odatd cu numarul de neteziri.
Netezirea centripetB pe fesa dreapta

Palma mdinii drepte se fixeazd pe plica fesiera (cu varful degetelor orientat spre articulalia coxofemurala, urmarind plica fesiera, cu podul palmei la niveiul linioi mediane posterioare a bazinului). Mdna stanga so fixeaza pe creasta iliaca. urmd-rind-o (cu vdrful degetelor orientat spre articulalia soldului si podul palmei la niveiul coloanei vertebrate - U, St). Prin alunecarea mainilor spre articulalia coxofemurala. se executa miscarea cenlripeta. Imbracdnd fesa si apoi. prin suprapunerea mdmitor, se ajunge mediane a bazinului. De aka. tesc si revin in pozitia mitiald. (fig. 1.13) Fig. L13 dreapta

Tehnica de execute:

la niveiul degetele so Nelewea centripeia

Imiei rope feu

abdominali. se ajunge cu variunle degetelor la hnia subaxilara mediana stanga Din aceasta pozitie. se trago abdomenul spre dreapta. (fig 11.112 a, b)

Fig. 1.112 (a. b) - Compresvni si mobiuan Matonrte


Miscarile se repeta de cate ori este nevoie. amplitudinea si intensitatea acestora depmzdnd tot de volumul abdomenuiui, de varsta s sexul pacientului. Dupa compresiuni se intercaleaza netezirea cu doua maini si se trece la miscan.

C. PROCEDURI COMPLEMENTARE

MISCARILE
Pentru aceasta regiune. miscarile sunt pasivo-active. active si active cu incarcatura Miscarile contnbuie la cresterea tonusului muschilor care tormeazfl peretele abdominal, pentru manrea 31 mentinerea presiunii pe organele interne.

M i s c a r i l e d e f l e xi e a t r u n c h i u l u i pe b a z i n
Palma mami drepte se pozitioneaza pe coapsele pacientului. fixandu-le. iar palma mdinii stangi pe panea dorsaia a cutiei toradce. la nivelul venebreior C-, T.. T-. Se ajuta pacientul sa efectueze miscarea de flexie a trunchiului pe bazin Apoi. acesla executa. ajutat sau singur. miscarile de flexie (daca este cazul, cu mdna dreapta. i se sustin picioarele pe pat).

Miscarile de flexie a coapsei (caapselor) pe bazin

Cu palmele ambelor maini se prinde genunchiul/genunchii pacientului si se ajuta pacientul sa execute miscarea de flexie a coapsei pe bazin. Apoi. acesta executa. ajutat sau singur, miscarile si miscarile cu incarcatura. Tot pentru cresterea tonusului muschilor peretelul abdominal, se indicS pacientului sa se ridice in ezut, la marginea patului, s\ sa execute miscarile de lateralitate (dreapta, stanga) si de rotatie (dreapta. stanga). De asemenea. se indica pacientului sa mearga si sa aterge. Este cunoscut faptul ca musculatura unui perete abdominal cu tonus bun (in special, dreptji abdominali) preia 75% din greutatea cutiei toracale de pe coloana $\ protejeaza astfel coloana lombara. De asemenea, prin cresterea tonusului peretelui abdominal se poate evita constipatia.

301

XII. MASAJUL REGIUMI TORACALE ANTERIOARE (PIEPTUL)


Delimitate zonal 'a

tn parted inferioara bilateral, zona este delimitate de rebordul ultimelor coaste. iar Tn partea mediana, de capatul sternului. In partea superioara, zona este delimitate de partea anterioara si superioara a celor doud clavicule, iar median, este delimitate de stern. Bilateral, zona este delimitate de liniile subaxilare mediane ale loracelui Oase; stemul (compus din procesul xifoid. corpul sternului si manubriu). 12 perechi de coaste {primele 7 perechi ajung la stem, fiind considerate coaste adevarate. iar ultimele 5 perechi nu ajung la stern, fiind considerate coaste false) si cele doua clavicule.
Descriere anatomica

TABELU L 11X11 MUSCHIORIGINEINSERTIEACTIUNE23-Pcctoralul marc a.fasclculut auperioi (clavicular) b.faaciculul inferior (sternal)Pe Ireimea interna a cla-vlcu = . Pe fa(a anlerioaia a sternului - Pe caflilajui pnmelor 6-7 coaste- Pe cuiisa bdpitaia a humerusuluiAdductor al bratuiui (fasci-culul sternal) - Flexor al bralului (fascxu-lul clavicular) - Rc-.s'ia irlernaPcctoralul mic Pe treimea interna a clavicule) - Pe 1a\a anterioara a sternului Pe cartilajul pnmelor 6-7 coaste- Pe leteie anierioare ale coasteior 3. 4 si S- Coboarft umanjl in jos si Tnaints (cand punctul fix este pc lorace) Rid<a coastele (cand punctul fix esle pe procesul coracoid)Subclavicular^ Sub davicula- De la pnma coasta la sanlul de pe mijkt-cul lejei inferioare a claviculeiCoboara ciawcuia si cu aceasta cobce/a s) umarul
1 OinUKul anterior 2 Pe tola externa a pnmelor 9-9 coaste Pe apronevfoza muschilor Intercostal
1 3

Muschi:

- Pe lata antenoara - Rotator in sus a intregii marginl Abductor al sp*-nate a omopiatului omopiatului

- Pe extremitatea Intercostam a. partea externa verte-brata a spatiuiui Iruereos-lai pana la b. partea Interna aruCuiat,ia

- Po buza externa a - Ridicatori al coastetor marginilor a doud - Inspiratori coaste vecine -Pe buza externa a RKJicatoti a* coasteior conoJODOStala margin" - Coboratori ai coasteior - De la unghiul costal si supenoare a ste-u coastei subjacente Expiratoil

Amcufagt - articulatii costostemale bilaterale (semimobile); - articulatii intercostale: - articulatii sternaclavicuiare; articulatii acromioclaviculare.

302

A. MASAJUL - ORDINEA SI TEHNICA DE PRELUCRARE A LINIILOR Pozi|ia pacientului; In decubit dorsal, cu mainile In usoara abductie. cu pema sau fara pema sub cap, cu picioarele flectate. cu perna sau lara pornd sub genunchi. In functie de diagnostic, pozitia pacientului poate fi 51 tn decubit lateral (stanga sau dreapta). Poziba maseurului In ortostatism sau in sezut lateral dreapta pacientului. cu soldul drept la nivelul regiunu abdommale. cu piciorul stang usor in fata Poziba pacientului si a maseurului nu se descne la fiecare manevra, ci numai cand se schimba. Fiecare manevra (cu formele e<) se repeta de 3-5 ori. pe access. lm 51 in cadnji acelorasi limite (in functie de diagnostic). Prelucrarea so executa pe fiecare hemitorace, incepdndu-se cu hemitoracele stang. trecandu-se apoi la hemitoracele drept. In cadrul masajului zonal se insista pe stem si pe articulable costostemale. pe coaste si printre coaste, manevrele pe care se pune accentul fiind geluirea si frictiunea.

302

MODUL

DE

PRELUCRARE

LA

BARBAfl 1. NETEZIREA

Pozilia pacientului: in decubil dorsal.


a. Netezirea cu dou m&ini Linia 1 - partea anterioara. Mdna

dreapta se fixeaza pe hemitoracele stang. la niveiul ultimelor perechi de coaste si al procesului xifoid. cu policeie pe stern; mana stanga se fixeaza pe hemitoracele drept, tot la niveiul ultimelor coaste si al procesului xifoid. cu policeie pe stem (varful degetelor de la ambele maini este orientat spre cap). Se efectueaza netezirea, concomitent, pana la manubnul sternal si clavicule, apoi se aluneca cu mainile Tn lateral dreapta si stanga. pe si sub clavicule, apoi pe articulaliile umerilor (care se Tmbraca cu podul palmelor), pana" pe V-ul deltoidian Se revine Si se reia. (fig. 11.113 a, b) - partite Iatero-laterale. Mana dreapta se fixeaza la niveiul ultimelor perechi de coaste, pe linia subaxilara' mediana stanga; mdna stanga se fixeaza tot la niveiul ultimei perechi de coaste, pe linia subaxilara medians de pe partea dreapta (varful degetelor de la ambele maini este orientat spre axile). UrmSrind aceste linii. se efectueaza netezirea (concomitent cu ambele mSini), pana la axile. In continuare. se aluneca pe
Linia 2

Fig. 11.113 (a, b) f&tezirea cu doua maini pe pa ilea antenoara.

Fig. 11.114 - Neiezirea cu doufl maini pe penile iatero-laterale.

304

b. Netezirea cu douS degete (pe stern)

Mana dreapia esle suspendata deasupra liniei albe. cu degetele 2 si 3 fixate pe extremitatea distala a sternului (cu varful orientat spre cap) Se efectueaza netezirea pe stern pana la extremitatea proximaia. Se revine si se roia. (fig. 11.115)
c. Netezirea cu mai multe degete (intercostal)

Pozi]ia maseurului: in ortostatism. cu fata la regiunea de tratat. Unia 1 - mana dreapta este suspendata deasupra sternului (treimea superioara). cu degetul 2 pe clavwuld. la nivelul articular sternociaviculare. degetul 3 sub davicuta, degetul 4 printre prima si a doua coasta. iar degetul 5 printre coastele 2-3 (cu varful oriental spre articulara umarului stang). Urmarind aceste linii. se efectueaza netezirea pana la articulara urmdrului. Se revine si se reia. Linia 2 - mSna dreapta este suspendata deasupra sternului (treimea medie), cu degetele la nivelul articulaliilor costostemale (degetul 2 printre coastele 3-4, degetul 3 printre coastele 4-5. degetul 4 printre coastele 5-6 si degetul 5 printre coastele 6-7). Urmarind aceste linii. se efectueaza netezirea pana la tendonul comun al pectoralilor. Se revine s' se reia. Lima 3 - mdna dreapta este suspendata la nivelul sternului (apendicele xifoid), cu degetul 2 printre coastele 7-8, degetul 3 ajungand printre coastele 89. degetul 4 ajungand pnntre coastele 9-10. iar degetul 5 printre coastele 10-11. Urmannd aceste linii. se efectueazd netezirea pdnd la lima subaxilara mediand stdngd. Se revine 51 se reia.
Pe hemitoracele drept Linia 1 - mdna dreapta este suspendata deasupra sternului (treirnea

Pe hemrtoracele stang

superioard). cu degetele la nivelul articulalntor costostemale (degetul 5 pe daviculd, degetul 4 sub ciavicuia, degetul 3 printre cosiele 1-2 sj degetul 2 printre coastele 2-3. cu vdrful orientat spre arliculalia umdrului drept). Urmarind aceste imn. se efectueaza netezirea pdnd la articula(ia umdnjlui Se revine s 1 se reia. Lin/a 2 - mdna dreapta este suspendatd deasupra sternului (treimea medie). cu degetele pe articulaliile costostemale (degetul 5 printre coastele 3-4, degetul 4 printre coastele 4-5, degetul 3 pnntre coastele 5-6 si degetul 2 pnntre coastele 6-7. cu vanV orientat spre mamelonul drept). Urmarind aceste linii. se

304

efectueazd netezirea. pana la tendonul comun al pectoralllor. Se revine si se reia. Unia 3 - mdna dreapta este suspendata deasupra sternului (apendicele xifoid). cu degetul 5 printre coastele 7-8. degetul 4 ajungdnd pnntre coastele 89, degetul 3 printre coastele 9-10, degetul 2 printre coastele 10-11. Urmannd aceste M, se efectueazd netezirea pdnd la linia subaxilara mediana dreapta. Se revine si se reia (fig. 11.116 a. b) Maseurul revine la poziba anterioard.

Fig 11.116 (a. b) Ndonrea cu mai multe oQgete pe soa'mi mic'costal al rwintcracelui dfept - Fiama'taM cu Fig. 11.117 Se intercaleaza o mana pa ht~ netezirea cu doud raoele slang - I maini $i se trece la una 1 framdntal
2. F R A M A N T A T U L
a. F r a m a n t a t u l c u o mana" Pe hemitoracele slang Unia 1 - mana dreapta se fixeaza pe

treimea superioara a sternului. cu policele sub clavicula si cu indexul la ravetul coastelor 5-4 (cu varful oriental spre articulara umarului stang). Urmannd aceste linii, se executa frdmdntatul {adunand concomitent cu indexul si policele) pana la arliculalia umarului Se revine si so reia (fig. 11.117) umarului drept, intre deschiderea lor aflandu-se muschii pectoral!), mana stanga fiind oglinda mSinii drepte. Se efectueaza framantatul (adunSnd concomitent cu indexurile si policeie) pana la mamelon (peste care se pSseste) si, in continuare, pe muschii pectorali, panS la articulalia umarului. Se revine si se reia. Linia 3 - mSna stSnga se fixeazS pe rebordul ultimelor coaste. pe linia medians subaxilara, cu varful policelui orientat spre partea antenoara a axiiei, iar cu vSrful inde-xului orientat spre partea posterioara a axiiei (Tntre deschiderea acestora se afla linia subaxilara mediana dreapta). mSna dreapta fiind oglinda mSinii stSngi. UrmSrind aceste linii, se efectueaza frSmSntatuI (adunSnd concomitent cu indexurile si policeie) pSna la axila. Se revine si se reia. Se intercaleaza netezirile cu doua maini si se trece la frSmSntatuI In contratimp.

304

c. Framantatul in contratimp Pozilia pacientului, pozilia maseurului si a mainilor acestuia, precum si liniile cu Nmitele lor sunt identice cu cele de la framantatul cu doua maini. Dupa frSmSntatuI In contratimp, maseurul revine la pozilia anterioarS. Se efectueazS netezirile specifice si se trece la frSmSntatuI sub forma de geluire.

Fig. 11.120 - Geluirea cu doua degete pe stem

d. Geluirea Geluirea cu doua degete (pe stern) Mana dreapta este suspendata

deasupra liniei albe, cu degetele 2 si 3 pe extremitatea distala a stemului (cu varful onentat spre cap). Se efectueaza geluirea pe stem pana la extremitatea proximalS. Se revine si se reia. (fig. 11.120)

Geluirea cu mai multe degete (intercostal) Pe hemitoracele stang

Pozilia maseurului: cu fala la regiunea de tratat.

304

Manevra se repeta de 3-5 ori, pe acelasi traseu si Intre aceleasi limite (In functie de diagnostic). Durata unei neteziri este de cateva secunde. Intensitatea compresiunii si ritmul miscSrii mainilor variazS In functie de efectul urmarit si pot creste sau scadea odata cu numarul de neteziri.
Netezirea centripeta pe fesa stanga

Tehnica de oxecufre: Mana dreapta se fixeazS pe plica fesiera (cu varful degetelor orientat spre linia mediana a bazinului 91 podul palmei la niveiul anlculaftei coxotemurale) MSna stanga se fixeaza pe creasta ihacd. urmannd-o (cu varful degetelor orientat spre L$ si podul palmei la ruvekii articulaliei coxotemurale). Prin alunecarea mainilor pe tegument, spre linia mediana a bazinului. se executa miscarea centripeta. imbracfind fesa. pana la niveiul liniei mediane a bazinului. De aid. mainile se suprapun si revin la pozi|ia Fjg.,.14 - Netearea centripeta pe fesa sianga. initiala. (fig. 1.14) Manevra se repeta de 3-5 ori. pe acelasi traseu si intre aceleasi limite (in func(ie de diagnostic). Durata unei neteziri este de cateva secunde. Intensitatea compresiunii s\ rilmul miscarii mainilor variaza In functie de efectul urmSrit si pot creste sau scadea odata cu numarul de neteziri.

31

Unia 1 - mana dreapta este suspendata deasupra sternului (treimea superioara). cu degetul 2 pe clavicula, la nivelul articulatiei stemodaviculare. degetul 3 sub clavicula. degetul 4 printre prima si a doua coasta. iar degetul 5 pnntre coastele 2-3 (cu varful onentat spre articulatia umarului). Urmannd aceste linii. se efectueazd geluirea pana la articulatia umarului stang. Se revine si se reia. (fig. 11.121)

Fig. 11.121 Geluirea cu rt spafU intercostal al hemitor*

Unia 2 - mana dreapia esle suspendata deasupra sternului (treimea medie), cu degetele la

310

mvelul articulaliilor costostemale (degetul 2 printre coastele 3-4. degetul 3 printre coastele 4-5. degetul 4 printre coastele 5-6 $i degetul 5 pnntre coastele 6-7) Urmannd liniile indicate, se efectueaza geluirea pdnd la tendonul comun al pectoralilor. Se revine s\ se reia. (fig. 11.122)

Unia 3 - mdna dreapta oslo suspendatd deasupra sternului (apendicele xlfoid). cu degetul 2 pnntre coastele 7-8. degetul 3 ajungdnd pnntre coastele 8-9, degetul 4 pnntre coastele 9-10. iar degetul 5 pnntre coastele 10-11. Urmannd aceste linii. se efectueaza geluirea pdnd la linia subaxilard mediand stdngd. Se revine S' se reia. (fig. 11.123)
Fig. 11.123 - Geluirea cu mai multe cegete spaju intercostal al hemitoracelui Sang - krua 3

superioara). cu degetele la niveiul articulaliilor costosternale (degetul 5 pe clavicula, degetul 4 sub clavicuia, degetul 3 printre coastele 1-2 si degetul 2 printre coastele 2-3, cu varful orientat spre articulatia umarului drept). Urmarind aceste linii, se efectueaza geluirea pdna la articulalia umSrutui. Se revine si se reia. Linia 2 - mSna dreapta este suspendata deasupra stemului (treimea medie), cu degetele pe articulaliile costosternale (degetul 5 printre coastele 3-4, degetul 4 printre coastele 4-5. iar degetul 3 printre coastele 5-6 si degetul 2 pnntre coastele 6-7. cu varful oriental spre rnamelonul drept). Urmarind aceste linii. se efectueaza geluirea pana la :endonul comun al pectorahlor. Se revine si se reia. Linia 3 - mana dreapta este suspendata deasupra stemului (apendicele xifoid), cu degetele pe articulaliile costosternale (degetul 5 printre coastele 7-8. degetul 4 ajungSnd printre coastele 8-9. degetul 3 printre coastele 9-10. degetul 2 printre coastele 10-11). Urmarind aceste linii. se efectueaza geluirea pana la linia subaxilara mediana dreapta. 3e revine si se reia. Maseurul revine la pozilia anterioara. Se intercaleaza netezirile spe&fice si se trece la frictiune.

Pe hemitoracele drept Linia 1 - mana dreapta este suspendata deasupra stemului (treimea

310

3. FRICJIUNEA SN CADRUL MASAJULUI ZONAL


a. Frictiunea cu douS degete (pe stern) MSna dreapta este suspendatS deasupra liniei albe. cu degetele 2 si 3 pe extremitatea distalS a stemului (cu vSrful orientat spre cap). Sa efectueazS fricliunea pe stern pans la extremitatea proximala. Se revine si se reia. Pozitia maseurului: cu fata la ;ona de tratat. Pe hemitoracele stang Fricliunea se poate efectua cu mana dreapta sau stSnga. Linia 1 - mSna dreapta este suspendata deasupra stemului (treimea superioara). cu degetul 2 pe claviculS, la niveiul articulaliei stemoclaviculare, degetul 3 sub clavicula. -egetul 4 printre prima si a doua coasta si degetul 5 printre coastele 2-3 (cu varful onentat spre articulalia umarului stang). Urmarind aceste linii. se efectueaza fricliunea pana la articulalia umarului Se revine si se reia. Linia 2 mSna dreapta esle suspendata deasupra stemului (treimea medie). cu egetele la niveiul articulatiilor costosternale (degetul 2 printre coastele 3-4. degetul 3 pnntre coastele 4-5. degetul 4 printre coastele 5-6 i degetul 5 printre coastele 6-7). UrmSrind liniile indicate, se efectueaza frictiunea pSna la tendonul comun al pectoralllor. Se revine si se reia. Lima 3 - mana dreapta oste suspendata deasupra sternului (apendicele xifoid) cu degetul 2 pnntre coastele 7-8, degetul 3 ajungand printre coastele 8-9, degetul 4 pnntre coastele 9-10. degetul 5 pnntre coastele 10-11. Urmarind aceste linii, se efectueaza fncliunea pana la linia axilara mediana stanga. Se revine S1 se reia,
b. Frictiunea cu mai multe aegetc (intercostal)

superioara). cu degetele la nivelul articulaliilor costostemale (degetul 5 pe clavicula. degetul A sub clavicula. degetul 3 printre coastele 1-2 si degetul 2 pnntre coastele 2-3. cu varfu onentat spre articulatia umdrului drept). Urmannd aceste limi. se efectueaza frictiunea pana la articulatia umamlui Se revine si se reia. Unia 2 - mdna dreapta este suspendata deasupra sternului (treimea medie). c;. degetele pe articulable costostemale (degetul 5 pnntre coastele 3-4, degetul 4 printre coastele 4-5. degetul 3 pnntre coastele 56 si degetul 2 pnntre coastele 6-7. cu vdnV oriental spre marneionul drept). Urmarind bnlile indicate, se efectueazd frictiunea pana la tendonul comun al poctoratilor Se revine si se reia. Linia 3 - mdna dreapta este suspendata deasupra sternului (apendicele xifoid). cu degetele pe articulaliile costostemale (degetul 5 printre coastele 7-8, degelul 4 ajungand printre coastele 8-9, degetul 3

Pe hemitoracele drept Unia 1 - mflna dreapta este suspendata deasupra sternului (treimea

310

printre coastele 9-10, degetul 2 printre coastele 10-11) Urmarind liniile indicate, se efectueaza frictiunea pdnd la linia subaxilara mediana dreapta. Se revine si se reia. Maseurul revine la pozitia imtiald. Se intercaleaza netezirile specifice si se trece la batere.

4. BATEREA Poziba maseurului: cu fata la regiunea de tratat. Pe aceasla regiune, se executa manevra de batere cu partea cubitala (pe pectoraii; Si baterea sub forma de ciupitura (evitandu-se marneionul). Maseurul revine la pozitia anterioara. Se intercaleaza netezirea cu doua maini si se trece la vibralii. 5. VIBRATIILE
a. Vibratiile

cu doua malnl

1 - partoa anterioara Mdna dreapta se fixeazd pe hemitoracele stang, la nivelul ultimelor perechi do coaste si al procesului xifoid, cu policele pe stem. Mdna stangd so fixeazd pe hemitoracele drept. tot la nivelul ultimelor coaste si al procesuiu xifrjtd. cu policele po stem (vdrful degetelor este oriental spre cap). So efectueazd vibra;:i Linia 2 - mSna dreapla esle suspendata deasupra siernului (treimea medie), cu degelul 5 printre coastele 3-4, degetul 4 printre coastele 4-5. degetul 3 printre coastele 56 i degetul 2 printre coastele 6-7 (cu varful orientat spre mamelonul drept), Urmarinfl liniile indicate, se efectueaza vibratii p3na la tendonul comun al pectoralilor. Se revine si se reia. Linia 3 - mana dreapta este suspendata deasupra stemului {apendicele xifoid). cu degetul 5 printre coastele 7-8, degetul 4 ajungSnd printre coastele 8-9, degetul 3 pnntre coastele 9-10. degetul 2 printre coastele 10-11. Urmarind aceste linii. se efectueaza vibratii pana la linia subaxilara medians dreapta. Se revine si se reia. Se intercaleaza netezirea cu douS maini si se trece la manevre ajutatoare.

Unia

B. MANEVRE COMPLEMENTARE
COMPRESIUNILE si piciorul stang Tn fate.

Pozitia maseurului: Tn ortostatism, cu soldul drept la niveiul abdomenului pacientului


- Compresiunile pe partea anterioara

310

Se fixeaza mSlnile pe partea inferioara a cutiei toracice. de o parte si de alta a stemului (cu varful degetelor orientat spre clavicule). Se executS compresiun concomitenl, pe partea anterioara a cutiei toracice, Tn timpul inspiratiei si expira|ie pacientului.

Fig. 11.124 ComisesiiiW bilatei


MSna dreapta se fixeaza pe hemitoracele stang, la niveiul liniei mediane subaxilare, iar mana stanga pe hemitoracele drept. la niveiul liniei mediane subaxilare drepte. Se executa compresiuni, concomitent, pe partile laterale ale cutiei toracice. in timpul inspiratiei si expi-ratiei pacientului. (fig. 11.124) Durata compresiunilor depinde de varsta si sexul pacientului. precum si de capacitatea cutiei toracice. Se intercaleaza netezirea cu doua maini si se trece la miscari.
Compresiunile pe pSrtile laterale

C. PROCEDURI COMPLEMENTARE
MISCARILE

MiscSnle au o deosebila important^ In cre?terea capacitatoi cutiei toracice. Miscarile pentru cutia toracica sunt: - miscari de flexie a coloanei (bSrbia ajungand spre stern); - miscari de ridicare a mainilor; miscari prin inspiratj'e si expira(ie (care mobilizeaza articulaliile costostemale, musculatura intercostala t diafragma).

MODUL DE PRELUCRARE A CUTIEI TORACICE LA FEMEI

310

Pozilia pacientei, a maseurului si a mainilor acestuia este identica cu cea de la masajul cutiei toracice la barbati. La femei. masajul toracelui anterior prezinta anumite particuiaritati. datorate faptului ca, la executarea tuturor manevrelor, se evita zona sanilor.
Netezirea cu palmele pe partea amerioara

Mana dreapta se fixeaza pe hemitoracele stang. la nivelul ultimelor coaste, cu policele pe stem, iar palma mainii stangi pe hemitoracele drept. Se executa netezirea pana In dreptul sanilor. Aici, se ridica p3rlile cubitale ale mainilor (palmele luand forma unor aripi de lluture) si se continua netezirea, evitandu-se zona sanilor. pana la treimea superioara a sternului. In continuare. mainile aluneca in lateral, pe sub clavicule, imbracand umerii $i deltoidul. Se revine $i se reia.
Netezirea cu palmele pe partile latero-iaterale

Se fixeaza mana dreapta pe rebordul ultimelor coaste. pe linia subaxilara medians stanga, iar mana stanga pe rebordul ultimelor coaste, pe linia subaxilara mediana dreapta. Urmarind aceste linii. se executa netezirea pana la axile. Se revine si se reia.

310

Netezirea cu degetele se executa pe stern si pe spatiile intercostale (ovitdndu-se zona sanilor).


Framantalul cu o mini, cu doua maini si in contratimp

Netezirea cu degetele

Framantatul se executa pe pectorali. pe zona dmtre sani S' articulatia umarului. in cadrul masajului pentru femei, se executa (rareori) numai baterea cu panea cubitala, pe pectorali (zona cuprinsa intre sani 51 articulatia umarului). Compresiunile se executa fixand mainile pe stem si apoi pe partite Iaterolaterale ale cutiei toracice.
Compresiunile Baterea

XIII. MASAJUL KEG It MI CERVICALE


Delimitate zonal*

In panea Inferioara. coloana cervicala este delimitata. median, de lima articulara dintre Cj si Di. iar bilateral de rebordul primei perechi de coaste si articulaliile umerilor. In partea superioara, coloana cervicala este delimitate de linia articulara dintre vertebra C i si cutia craniana, iar In partile laterale, de linia imaginara care uneste apofizele transverse C , si C?.
Descriere anatomies

Oase: vertebrele CI-CT (7

TABELUL IIJOII MUSCHIORIGINEINSERflEACTIUNE1234Trapezul -fasciculul suporiorPe treimea interna a liniui cccipitalc - Pe llpamenuil cental poslenoi- Pe treimea externa a otaviculeiRidsaior al umarului - Lateral'tate a capukii (cand aclneazfi homolateral) - Rotator al capului (cand actoneaza heterolateral)Scmlsplnalul capulul- Pe vertebrele cervicale si primele dorsale (apolizcle transverse articulate si spinoase)- Pe occipul Si mastoid - Pe apofizele vertebrelor cervicale- Exlensori ai gatului - Rotaiori (cand ac|ioneaza heterolateral)Sptenlul capulul Pe vertebrele cervicala si primele dorsale (apofizele transversa articulate si spinoase)- Pe occiput si mastoidal - Pe apofizele vertebrelor cervicale Exlensori ai galului - Rotatori (cand aclioneaza heieroiate*al)Spleniul gatului Pe vertebrele cervicale si prime' dorsale (apofizele transverse articutare si spinoase)- Pe occiput si mastoxia Pe apofl?ete vertebrelor cervicale Exlensori ai gatului Rotatori {cand ac(ioneaza heteroialeral)Ridfcatoml scapulei- Pe tuberculul posterior al apofizelor UaTSvcse cervicale de la Ct-Ct- Pe ungnlul supero-mtern scapular (mar-glne posterioara)- Ridicator al omoptatuM

vertebre). Muschi: 1 2 - Pe apolizete splnoase. Romboidul ale ultimelor 2 vertebre cervi-cale si primelcr 4 vertebre toracale - Pe apofize* transverse, Semispinals sar peste 4 vertebre -parte a

3 4 - Pe marginea verte- Adductor si ndicator al brelor scspulei uma-rulii - Roiete scapula in jurul un-ghtiiui lateral Pe aoo'iza spinoasa a vertebral

cervical* cervical
Longissi-n

- Pe apofizele transverse ale primeior 4 vertebre toracale

Longissim al capului

Rot atom I capului

- Pe apoflzele transverse ale primeior 3 vertebre toracale sr utimele cer-vicale - Pe apoflzele Pe apofiza spinoasa transverse si spincese si lama arcuiui ale venebreioi vertebral imedijit s^cerioare

a 5-a si a 6-a de deasupra - Pe tuhercuiii posleriort ai apofizelor transverse cervicale a ?-a a 3-a - Pe apofiza mastotda a tempo ralulw

ArticulafH:

- articulalia dinlre cutia craniana si vertebra C t : - articulaliile dintre vertebrele C,-C2, C 2 -C^ CrC4, C4-Cs, CrC*. Ct-C? si
C;-D,. Aceste articular sunt mobile pluriaxiale.

Delimltare regional*
In partea inferioara. regiunea cervlcaia este delimitata, median, de vertebra D-biiateral, de perechea de coaste 7 s) in partea superioara de treimea inferioara a osului occipital. Bilateral, regiunea cervicala este delimitata de liniile care unesc vSrful apofizelor transverse (cervicate) cu articulalia umarului (aceasta regiune cuprinzand toata zona superioara a spatelui, indusiv articulaliile umerilor). Pentru obtinerea unui elect cat mai bun (avand in vedere orlgmea si insets muschilor acastei regiuni), este de preferat ca prelucrarea sa inceapa cu regiunea dorsala. trecandu-se apoi la regiunea cervicala. A. MASAJUL - ORDINEA SI TEHNICA DE PRELUCRARE A LINHLOR Pozijia pacientului: Tn sezut sau. Tn anumite situafii. Tn decubit ventral, cu rulou sub frunte. in cazul in care pozitia pacientului este Tn sezut (pe scaun sau pe pat), pozitia maseurului este in ortostatism sau Tn sezut, cu fata ia coloana cervicala. Pozitia pacientului s< a maseurului nu se descrie la fiecare manevra, ci numai cand se schlmba. Fiecare manevra se repeta de 3-5 ori, pe aceeasi linie si Tn cadrul aceleiasi limite (in functie de diagnostic). In cadrul acestei regiuni, se executa masajul zonal pe coloana cervicala, manevrete pe care se pune accentul fiind geluirea si frictiunea.

1. NETEZIREA Pozitia pacientului: in sezut pe scaun. Poz^ia maseurului: cu fata la zona de prelucrat. a. Netezirea cu o mana

Pe partea dreaptd

Cu varful degetelor de la mSna dreapta se fixeazd capul pacientului. Mana stanga se pozitioneaza la nivelul occipitalului. cu policele pe santul paravertebral dreapia la nivelul vertebrelor C-, C?, iar cu indexul si celelalte degete iatero-laterat. Netezirea se executa pana la nivelul unghiului costovertebral. Se continua cu toata palma (cu policele pe treimea superioara a omopiatului, iar indexul cu celelalte degete pe partea antero-superioara a re-giunii), pana pe articulatia umarului si apoi pe deltoid (cu policele pe partea posterioara a V-ului, iar indexul Si celelalte degete pe partea posterioara), pana la variul V-ului deltoidian Se revine si se reia. (fig. 11.125)

Fig. 11.125 - Netezirea cu o mana pe panes Creapta

2 . FRAMANTATUL
Framantatul este cea de-a doua manevra a masajului, folosita indeosebi pentru masa musculara. Prin framantare. se prelucreaza: tegumental, vasele. nervii, (esutunle (conjuncliv. muscular, adipos. si periost). elementele articulare (Igamente. capsule, lendoane) si unele organe interne (colon. vezKuia biliara). Preiucrarea se face prin compresiuni (stoarcen) perpendiculare si longuudmale pe fibrele musculare.

ATENTIE! Dad se efectueazS transversal oceUea pot produce leziuni.

Compresiunile se fac prin prinderea fibrelor musculare tntre index (ajutal de degetele 3, 4, 5), police si podul palmei. Intensitatea i durata comprosiunilor este variabila, tn functie de scopul urmarit. In cazul masajului tonifiant, intensitatea compresiumlor pe fibrele musculare este mai mare si creste odata cu repetarea manevnsi. iar durata compresiunii este mai mica (circa 1-2 secunde) Pentru masajul de relaxare si de decontracturare. intensitatea compresiumlor este mai mica sj scade odata cu repetarea numarului de framantari: durata compresiunii este mai mare (circa 23 secunde). Framantatul poate fi com pie tat de rutat (mangdluire) sj cernut - aclivarea circulatiei si cresterea temperaturii locale; redarea supletei si elasticitatii fibrelor musculare; imbunatatirea metabolismului intern al tesuturilor muscular sj conjuncliv; - relaxarea si decontracturarea musculaturii (in vederea prelucrflrii prin celelalte forme).
a. Framantatul

Etectole generate ale frSmSntatulul:

cu o mani

Esle prima forma de framantare. care prelucreaza musculatura supemciaia (prin compnmarea s1 ndicarea muschilor), pregdtind-o pentru preiucrarea stratunlor musculare mai profunde (prin framantatul cu doua maini s< in contratimp). in cadrul masajului de combatere a obezrtatoi. se prelucreaza sj lesutunle subcutanate adipoase. Compresiunile se fac perpendicular s< longitudinal pe fibra muscular*. In sensul circulatiei venoase.

236

Cu varful degetelor de la mana stanga se fixeaza caput pacientului, iar cu mana dreapta se executa netezirea pe partea stanga, Tn acelasi mod, pe acelasi traseu si limite ca i la netezirea pe partea dreapta. Se revine si se reia. (lig. 11.126)

Pa partea st6nga

Fig. 11.126 Netezirea o mana cu stanga pate $ -

pe

dreapta se fixeaza cervical, paravertebral dreapta, iar mana stanga cervical paravertebral stanga (cu varful degetelor la nivelul occi-pitalului, iar policele pe santurile paravertebral dreapta s\ stanga). Se executa netezirea pana la ungbiul costovertebral, se continua pe musculatura paravetebraia, printre o.r.opla',1. pana la varful inferior al acestora. de unde se aluneca usor in lateral. Se revine si se reia. (fig. 11.127 a, b, c)

b. Netezirea cu doua maini Linia 1 - paravertebral. MSna

Fig. 11.127 (a, b, c) - Nctezt'ea cu doua maini paravertebral - itnia 1,

237

Linia 2 - latero-lateral. Se fixeaza


palmele pe partile laterale ale coloanei cervicale, cu varful degetelor la niveiul occipttatului. Se executa netezirea (concomitent bilateral) pSnS la unghiurile costovertebrale, de unde. cu toata palma se aluneca in lateral spre articulaliile umerilor (mana dreapta spre umarul drept si mana stanga spre umarul stang. pe care Ti Tmbraca). De aici, cele doua police urmaresc crestele superioare si laterale mediane ale omo-platjlor. pana la variurile inferloare ale acestora (imbracand omoplatii cu palmele). Se revine si se reia. (fig. 11.128) c. Netezirea cu doua degete Linia 1 - paravertebral cervical. Cu varful degetelor de la mdna dreaptd (stanga) se fixeaza capul pacientului. Palma mainii drepte (stangi) se pozilioneaza la niveiul occtpitalulul, cu indexul S" mediusul fixate paravertebral (dreapta i stdnga) la niveiul vertebrei C-. Se efectueaza netezirea pdna la niveiul vertebrei dorsale 7. Se revine s> se reia. (fig. 11.129) latero-lateral sub occipital. Cu varful degetelor de la mana dreapta (stdnga) se fixeaza capul pacientului. Partite laterale ale indexului s> policelui de la cealaltS mdna se fixeazd sub occipital (dreapta-stdnga coloanei, cu vSrful orientat spre urechi, Intre deschiderea acestora aflandu-se coloana
2

Fig. 11.128 - Ne:e?.rea cu doua malm latero-laieral liia 2


vertebrald). Se efectueaza netezirea, prin tragere spre coloana cervicala, pdna la partea posterioara a acesteia. Se revine S' se reia. (fig. 11.130)

Linia

Fig. 11.129 - Netezirea cu doua degete paravertebral - linia 1.

238

Fig. n.130 - Netezirea zo>vila cu ooua degete latere-lateral (sub occipital).

d. Netezirea sub forma de pieptene (pe fibrele inferioare ale trapezului)

Partea dorsaia a mainilor se fixeaza la nivelul unghiului costovertebral. Se executa netezirea pana. la articulable umerilor. Se revine si se reia. Se intercaleaza netezirea cu doua maini si se trece la framantat
2. FRAMANTATUL

a. FrSmSntatuI cu o mana Pe partea dreapta Linia 1 - vSrful degetelor de la mana dreapta se fixeaza pe capul

pacientului. Mana

239

pe sanjul paravertebral

stanga este suspendata la nivelul occipitalului. cu policele dreapia. la nivelul vertebrelor Ci. C?. iar cu indexul si celelalte degete lateral dreapta, la nivelul varfului apofizelor transverse (cu vdrful orientat spre coasts). Se efectueazd frfcmSn- tatul (adundnd concomitent cu indexul si policele) pana la nivelul unghiului costovertebral. Se continua cu policele pe partea superioard a omopiatului, iar cu indexul pe partea antero-superioara a trapezului, pdnS pe articulate umdrului. Apoi, cu policele pe partea postenoara, iar cu indexul pe partea anterioara a V-ului deltoidian, pdnd la vdrful acestuia. Se revine sj se reia. (fig. 11.131. a) Unia 2 - tot cu mdna dreapta, se fixeaza capul pacientului. Mana stanga se pozitioneaza la nivelul coloanei cervicale. cu policele pe sanjul paravertebral dreapta, la nivelul vedebrelor Ce, C?. D(, iar cu indexul pe partea superioara a omopiatului (cu varful orientat spre acesta). Se efectueaza framantatul (adunand concomitent cu indexul sj policele), pdnd la muchia mediand a omopiatului sj. in continuare. pe acesta. pSna la vdrful inferior. Se revine si se reia. (fig. 11.131. b)

Fig. 11.131 (a, b) - Ftamantatul cu o mana pe partea

240

Unia 3 - mana dreapta continua sa fixeze capul pacientului. Mana stanga se pozitioneaza la nivelul coloanei cervicale. cu policele pe sanlul paravertebral dreapta, iar cu indexul si celelalte degete pe partea Iatero-externa a musculaturii paravertebrale drepte (cu vdrful orientat spre zona lombara). Se efectueazd frdmdntatul (adunand concomitent cu indexul si policele). pana la nivelul vertebrei dorsale 6-7. Se revine si se reia.

Pe partea stanga Cu mana stanga. se fixeaza capul pacientului, iar cu mSna dreapta se executa framantatul pe aceleasi linii cu aceleasi limite ca la partea dreapta. Se intercaleaza netezirea cu palmele si se trece la framantatul cu doua maini,

policeie pe sant,ul paravertebral dreapta, la niveiul vertebrelor Ci. Cj. iar cu indexul si celelalte degete lateral dreapta, la niveiul varfului apofizelor transverse (cu varful orientat spre coasta). mana dreapta fiind oglinda mdinii stangi- Se efectueazS frSmSntatuI (adunSnd concomitent cu indexurile si policeie). pana la niveiul unghiului costovertebral De aici. varful degetelor de la mdna stSngd se onenteazS spre articulalia umSrului. cu policeie pe partea superioara a omoplatului, iar cu indexurile pe partea antero-superioara a tra-pezului. Se executa framantatul pana pe articulalia umarului, Se continua pe deltoid, cu policeie pe partea posterioara, iar indexurile pe partea anterioara a Vului deltoidian. pdna la varful acestuia. Se revine si se reia. Linia 2 - mSna stSnga se fixeazS la niveiul coloanei cervicala, cu policeie pe sanlul paravertebral dreapta. la niveiul vetebretor C$ C D, iar cu indexul pe partea superioara a omoplatului (cu vSrful degetelor orientat spre acesta). mdna dreaptS fiind oglinda mainii stangi. Se efectueazS frSmdntatuI (adunSnd concomitent cu indexurile si policeie) pdnd la muchia mediana a omoplatului 5!, in continuare. pe omoplat. pana la varful inferior. Se revine si se reia. Linia 3 - mana stanga se fixeaza la niveiul coloanei cervicale, cu policeie pe santol paravertebral dreapta. iar cu indexul ?i celelalte degete pe partea latero-externa a musculaturii paravertebrale drepte (cu varful orientat spre zona lombara), mana dreaptS fiind oglinda mSinii stangi. Se efectueaza framantatul (adunand concomitent cu indexurile Si policeie) pSna la niveiul vertebrelor dorsale 6-7. Se revine s> se reia.
?<

b . Framantatul cu doua maini Pe partea dreapta Linia 1 - mana stdnga este suspendatS la niveiul occipitalului, cu

Pe partea stSngS

241

Se fixeaza mdna dreapta in aceeasi pozitie Tn care s-a fixat mdna stSnga la framantatul pe partea dreapta, mana stanga fiind oglinda mSinii drepte. Preiucrarea se executS in acelasi mod S' Pe aceleasi linii (cu aceleasi limite) descrise in cadrul framantatutui pe partea dreapta. Se intercaleaza netezirea cu doua maini si se trece la framantatul in contratimp. c. Framantatul in contratimp Pentru aceasta forms de frSmdntat, pozilia pacientului, pozilia maseurului 1 a mainilor acestuia, precum si liniile cu limitele lor sunt identice cu cele de la frSmdntatuI cu doua maini. Se efectueaza netezirile specifice si se trece la framdntaiul sub forms de geluire.
d. Geluirea

Geluirea se poale executa cu degetele de la o mana sau concomitent cu degetele de ta ambele maini (mana dreapta pe partea dreapta. mana stanga pe partea stanga). Manevra se executa incepand de la limita superioara a regiunii pana la limita inferioara sau invers.

Pe partea dreaptS

si mediusul la baza cutiei craniene, pe partea dreapta a coloanei cervicale (pe apofizele transverse}, orientate cu varful spre partea dorsaia a cutiei toracice. Se efectueaza geluirea pana la unghiul costovertebral, unde se schimba pozi|ia mainii. MSna stanga ajunge la nivelul coastei 1 de pe hemitoracele stang. cu variul degetelor orientat spre arliculalia umarului drept. Se efectueaza geluirea pe partea superioara a cutiei toracice si a omopiatului. pang pe arliculalia umarului. Se revine si se reia. Unia 2 - mana stanga se fixeaza la nivelul coloanei cervicale. cu degetele 2 sj 3 la nivelul unghiului costovertebral, pe hemitoracele drept. orientate cu varful spre muchia mediana a omopiatului drept. Se efectueaza geluirea, pana pe omoplat si, Tn continuare. pSna la varful inferior a! acestuia. Se revine sj se reia. Linia 3 ~ mana stanga se fixeaza la nivelul coloanei cervicale, cu degetele pe musculatura paravertebrala dreapta, orientate cu varful spre creasta iliaca. Se efectueaza geluirea, pana la nivelul coastei 7. Se revine si se reia.

Unia 1 - mana stanga se fixeaza la nivelul occipitalului, cu indexul

Cu varful degetelor de la mana dreapta se fixeaza capul pacientului.

Pe partea stanga

242

Cu varful degetelor de la mSna stanga se fixeaza capul pacientului. Liniile 1. 2 si 3 se preiucreaza cu degetele de la mana dreapta, pe acelasi traseu sj Tn acelasj mod in care s-a prelucrat partea dreapta. Se revine si se reia. (fig. 11.132 a, b, c)

Fig. 11.132 (a, b, c) - Geluirea cu doua degete

243

Pe santurile paravertebrale Cu varful degetelor de la mana dreapta sau stdnga, se fixeaza capul pacientului. Palma mainii stangi sau drepte este suspendata la niveiul occipitalului, cu degetele 2 si 3 fixate paravertebral, la baza cutiei craniene sau la niveiul vertebrei cervicala 1 (orientate cu varful spre cutia toraacd). Se efectueaza geluirea. pdna la niveiul vertebrei dorsale 7. Se revine si se reia. (fig. 11.133)

Fig. 11.133 - Gelu'ou cu doua degete pnrjivniin-bral


Pe suboccipital (pe partea dreapta si pe partea stinga) In cadrul masa(ului zonal, geluirea se efectueaza si la baza cutiei craniene. bilateral fala de coloana cervicala. Cu mdna dreaptd sau sldngd se fixeazd capul pacientului Palma mdinii stdngi sau drepte este suspendata deasupra coloanei cervicale (vertebrelor Ci-Cj), cu degetul 2 fixat po partea posterioara mediana inferioara a occipitalului i degetul 3 pe marginea inferioara a occipitalului si pe apofiza transversa (dreapta-stanga) a vertebrei C-. Se efeclueazd geluirea pdnd In apropierea urechii. Se revine si se reia. (fig 11.134 a. b)

So

intercaleaza netezinle specrfice 51 se trece la fiicliune 3. FRICTIUNEA S/ FRICTIUNEA CU VIBRATII

Fig. 11.134 (a. b) - Goluroa zonala la baza oeooitalutui

Fricliunea se poate executa cu degetele de la o mana sau concomitenl, cu degetele de la ambele maini (mana dreapta pe partea dreapia, mSna stangS pe partea stanga). de la limita superioara a regiunii pana la limita infenoara sau mvers.
Pe partea dreapta

mediusul la baza cutiei craniene. pe partea dreapta a coloanei cervicale (pe apofizele transverse), orientate cu varful spre partea dorsaia. Se efectueaza fricliunea pana la unghiul costovertebral, unde se scbimba pozilia mainii. Mana

Linia 1 - mana stanga se fixeaza la nivelul occipitalului. cu indexul si

Cu variul degetelor de la mana dreapta se fixeaza capul pacientului.

stanga ajunge la nivelul coastei 1 de pe hemitoracele stang (cu varful degetelor orientat spre arliculalia umarului drept). Se efectueaza fricliunea pe partea superioara a cutiei toracice si a omopiatului. pana pe arliculalia umarului. Se revine si se reia. Linia 2 - mana stanga se poziiioneaza la nivelul coloanei cervicale. cu degetele 2-3 fixate la nivelul unghiului costovertebral pe hemitoracele drept (orientate cu varful spre muchia mediana a omopiatului drept). Se efectueaza fricliunea pana pe omoplat si, in continuare. pana la varful inferior al omopiatului. Se revine si se reia. Linia 3 - mana stanga se fixeaza la nivelul coloanei cervicala, cu degetele pe musculatura paravertebrala dreapta (orientate cu varful spre creasta iliaca). Se efectueaza fric(iunea pSna la nivelul coastelor 6-7. Se revine si se reia. Cu varful degetelor de la mana stanga se fixeaza capul pacientului. Liniile 1, 2 si 3 se preiucreaza cu degetele de la mana dreapta, pe acelasi traseu s i in acelasi mod Tn care s-a executat prelucrarea pe partea dreapta. Cu varful degetelor de la mana dreapta sau stanga se fixeaza capul pacientului, iar mSna stanga (dreapta) este suspendata la nivelul occiprtalului, cu degetele 2 si 3 fixate paravertebral, la baza cutiei craniene sau la nivelul vertebrei cervicale 1 (orientate cu vdrful spre cutia toracica). Se efectueaza fricliunea, pana la nivelul vertebrelor 6-7. Se revine si se reia. In cadrul masajului zonal, frictiunea se executa s1 la baza cutiei craniene, bilateral fata de coloana cervicala. Cu mana dreapta (stanga) se fixeaza capul pacientului. iar palma mainii stangi (drepte) este suspendata deasupra coloanei cervicale (vertebrelor Ci-C?). cu degetul 2 fixat pe partea posterioara mediana inferioara a occipitalului S1 cecetul 3 pe marginea inferioara a occipitalului si pe apofiza transversa (dreapta-stanga) a -ertebrei C-. Se executa frictiunea. pdna in apropierea urechii. Se revine s< se reia. Cu varful degetelor de la mana dreapta (stanga) se fixeaza capul pacientului, iar mSna stanga (dreapta) este suspendata in dreapta sau stanga, lateral fa(d de coloana cervicaid. Degetul 2. peste care se suprapune degetul 3 (sau invers), se fixeaza la baza cutiei craniene. unde se executa frictiunea si frictiunea cu vibratii, apoi coboara spre coloana dorsaid. pe s< printre apofizeie cervicale dorsale pana la mvelul vertebrelor D,. D-. Se revine S' se reia. Se intercaleaza netezirile specifice 51 se trece la batere.
4 . BATEREA Interapotizal {cu deget pe deget) Pe suboccipital (pe partea dreaptS si pe partea stanga) Pe sanlurile paravertebrale Pe partea stanga

Manevra de batere se executa cu palma sub forma de caus. cu partea cubitala si cu pumnul pe partea supenoara a spatelui. pe spapul dintre omopiati s> coloana. de la C la T. Se intercaleaza netezirea cu palmele si se trece la vibratii.

5. V I B R A T I I L E
a. Vibratiile cu o manS Pe partoa dreapta

Cu vdrful degetelor de la mdna dreaptd se fixeaza capul pacientului, iar mdna stanga se pozilioneaza la niveiul occipitalului, cu policeie pe sanlul paravertebral dreapta ;a mvelul vertebrelor C, C 3 , si cu indexul si celelalte degete latero-lateral. Se efectueazd vibralii, pana la niveiul unghiului costovertebral. In continuare. se executa vibralii cu toata palma (urmarind treimea superioara a omoplatului cu policeie, ndexul cu celelalte degete fiind fixate pe partea antero-supenoara a reglunii). pdnd pe articulatia umarului $1 apoi pe deltoid (policeie pe partea posterioarS a V-ului, iar indexul s celelalte degete pe partea antenoara). pdnd la varful V-ului. Se revine si se reia. Pe partea staogd Cu vdrful degetelor de la mana stanga se fixeaza capul pacientului, iar cu mdna creaptd se executd vibratii pe partea stdnga in acelasi mod. pe acelasi traseu s1 I file ca a - : - H ( I if pe partea dreapta. Se revine si se reia.

b. Vibratiile c u douS mSini Linia 1 - paravertebral. Mana dreapia se fixeazd cervical,


paravertebral dreapta, iar mana stanga, paravertebral stanga, cu vSrful degelelor la nivelul occipitalului si cu policele pe sanlurile paravertebrale. Se efectueazd vibralii pdnd la unghiul costovertebral si, In continuare. pe musculatura paravertebrala. printre omoplat,i, pana la vdrful inferior al acestora, de unde se aluneca usor in lateral. Se revine sj se reia. Linia 2 - latero-lateraf Palmele se fixeaza pe partile laterale ale coloanei cervicale. cu vdrful degetelor la nivelul occipitalului. Se efectueaza vibratii (concomitent bilateral) pSnS la unghiurile costovertebral. De aici. cu toata palma, se aluneca in lateral spre articulaliile umerilor (mana dreapta spre umdrul drept si mana stanga spre umdrul stdng), pe care Ii Tmbraca. in continuare, cele doua police urmaresc crestele superioare si laterale mediane ale omoplatilor pSnd la varfurile inferioare (Imbrdcdnd omoplatii cu palmele). Se revine si se reia. c Vibratiile c u doua degete Paravertebral cervical Cu vdrful degetelor de la mana dreapia (stanga) se fixeaza capul pacientului. Mana dreaptd (stanga) se pozitioneaza la nivelul occipitalului. cu indexul si mediusul paravertebral (dreapta sj stanga). la nivelul vertebrei C Se efectueazd vibratii pana la nivelul vertebrei dorsale 5-6. Se revine si se reia.

Lalero-lateral suboccipital

Cu vdrful degetelor de la mana dreapta (stdngd) se fixeaza capul pacientului. Indexul ?i policele de la mana stanga (dreaptd) se fixeazd sub occipital (dreapta-stanga coloanei. cu varful orientat spre urachi. Tntre deschiderea lor aflandu-se coloana cervicala). iar partile laterale ale degetelor urmdresc partea inferioara a occipitalului de o parte SJ de alta. Se efectueazd vibratii prin tragerea degetelor spre coloana cervicald, pand la partea posterioara a acesteia. Se revine si se reia. Se intercaleaza netezirea cu doud maini si se trece la manevre ajulatoare.

B. MANEVRE COMPLEMENTARE

ELONGATIILE
Mana dreaptd se fixeazd pe partea lateral-dreapta a cutiei craniene (cu podul palmei la baza cutiei craniene, urechea afldndu-se Tn scobitura palmara), cu vSrful degetelor orientat spre vertex. Mdna stanga se fixeaza pe partea tateral-stanga a cutiei craniene (cu podul palmei la baza cutiei craniene si urechea in scobitura palmara). cu varful degetelor onentat spre vertex Se executa efongatn. lent 51 progresiv In funcQe de diagnosiic. Relaxarea se face lot lent si progresiv. (fig. 11.135) Numarul si forta elonga'iiior depind de diagnostic. Etongatilie se pot

executa cu usoare vibralii, precum si cu usoare rotalii slftnga-dreapta. Se intercaleaza netezirea cu doud ma mi Si so trece la miscari.

Fig. 11.135 - Etongafr

C. PROCEDURI COMPLEMENTARE
MISCARILE

Miscanle pentru aceasta regiune sunt pasive. pasivo-actrve. active, active cu Incarcatura si active cu opoziiie Avand in vedere faptul ca articulaliile intervertebrale. articulaba vertebraia cu cutia craniana. precum si articulalia dintre C, si D. sunt articulalii pluriaxiale. miscarile se pot execute In toate axele.

Fig. 1.136 M>vm oe teoe

1. Miscarile pasive Pozilia maseurului: in ortostatism, lateral dreapla sau stanga pacientului. Miscarea de flexie. Mana dreapta se fixeaza pe treimea superioara a stemului. Cu mdna stanga fixata pe occipital se executa miscarea de flexie a capului (bdrbia in piept). lent si progresiv. (fig. 11.136)
a. Miscarile de flexie 51 do extensie

Tannics de execuj/e: Se pozitioneaza palma pe tegument, sub iimiia inferioard a zonei de iralal. Se fixeazd policele cu fata palmara a celor doud falange pe sanjul dinlre muschi sau grupe de muschi. Iar cu Jata latero-inlerna pe partea laterals a muschiului sau gnjpelor de muschi Indexul se fixeazd cu *a;a pamara a ultimelor doua falange pe santul : ,r muschi sau grupe de muschi. iar cu partea atero-externd pe cealalta parte lateraia (ajutat de segeteie 3. 4. 5). Astfel. muschiui/grupa de muschi care se ;-e jcreaza se afia intre deschiderea dmtre index si police. Pnn alunecarea degetelor in laterals, se apropie concomitent policele de index, adunSnd cu parole anterolaterale ale acestora. muschiul/ grupa de muschi de prelucrat, efoctudndu-se smultan compresiuni perpendiculare $i longitu-ane pe fibre {ultimele falange ale degetelor apjngAnd in usoarS exlensie, pentru a nu da sen-zr a :e ciupiturd). Apoi. prin inchnarea mdinii see spate, cu sprijin pe partea cubitald. muschiul index si police se ridicd usor (cu degetele) (UAna a aspectul unui gdt de lebdda. cu ciocul kWKleschis. pe tot traseu) zonei de prelucrat. 902$a menpnandu-se din antebrat Cuta care se fcr

*azS intre partile laterale ale indexului si pc*c*u. pnn compresiunea fibrelor musculare. Fig., us (a. b) - Frarr^ntatui cu o man* M paralelS cu fibra muschiului). (fig 1.15 a, b)
ATEHTIEI Prmdeta muschiului intre index si po/ee sa face cu paVi* laterale ale acestora, prin alunecare cii>e ceia/att, ullimele falange a/ungand In ufoa/A exlensie (fafa palmare se noVca* usor de pe #nf ImpreunO cu muscnk/i dintre degete, spryirHndu-sa pe partea cubitala; m&na la aspect de ~"~^'ea nu se face pnn Hectarea dogotetot si rwo) prin alunecare pests mu$d (pentru ca in 1se ormde Boar pielea cu tesutui adtpos si aparo sonzava oe ciupiturt Outemas* si tarn elect

Pnr

reiaxarea mdinii. se revine la pozitia initials. Se aluneca cca

2-4

cm (in sensul

Fig. 11.137 MbcWM de


cuttbei venoase). cu potcele s< mdexul pe santurile indicate, cu toata palma lipitS pe

Miscarea de extensie. Mana stanga se fixeaza pe coloana dorsaia (D D*. D*). iar mana dreapta pe frunte. Se execuia miscarea de revenire la pozilia ini[iafa si, tn conlinuare. da extensie a coloanei cervicale (capul dat pe spate), lent si progresiv. (fig. 11.137)

Prin schimbarea mainilor la pozilia anterioara. se executa miscarea de readucere a capului la pozitia anatomies. Miscarile de flexie si de extensie se repeta de cate ori este nevoie, cu arnplitudinea si intensitatea adecvate. b. Miscarea de rotafie Pozilia maseurului: in ortostatism. cu fata la spatele pacientului.

Mana dreapta se fixeaza pe obra2ul stSng al pacientului (mandibula), iar palma mainii stangi pe partea lateraia dreapta a cutiei craniene. Prin tragerea barbiei cu mana dreapta fn lateral si spre spate si prin impingerea, cu mana stanga. a cutiei craniene usor spre stanga, se executa miscarea de rotatie a capului (bdrbia ajungdnd pe umdrul drept). Miscarea se face lent s' progresiv, pand la limita dureroasa. Apoi, prin schimbarea pozitiel mdinilor (mana stanga pe partea dreapta a mandibulei. iar mana dreapta pe partea stdngd a cutiei craniene) se executa miscarea de revenire la pozitia initials i. ? n continuare, rotaiia cutiei craniene spre stanga (barbia ajungand pe umdrul stSng), pana la limita dureroasa. Miscarea se face tot lent si progresiv, pdnd la limita dureroasa. Se scbimba mainile Tn pozitia anterioard Si se executa miscarea de revenire a capului la pozitia initiala. Rotable se repeta de cdte ori este nevoie, cu arnplitudinea si F'fl- 1-138 - Rota|ia barbei pe umarui diept sau intensitatea adecvate. (fig. 11.138) stang.

c. Miscarea de lateraiitate MSna dreapta se fixeaza pe articulatia scapulohumeral^ dreapta (pe deltoid), iar mana sldngS pe partea stanga a cutiei craniene. Cu mana stanga se incline capul spre umarul drept. iar cu mdna dreapta. umarul se ridica usor in sus (urechea ajungand pe umarul drept). Miscarea se face lent si progresiv, pSna la limita dureroasa. Apoi, mana stdnga se fixeaza pe deltoidul umarului stang. pe care il ridica usor in sus, iar mana dreaptd pe partea dreapta a cutiei craniene, pe care o aduce in pozitia initiala S'. t[> continuare, o inclind usor spre stdnga (urechea ajungdnd pe umarul slang). Miscarea se face lent s> progresiv. pdna la limita dureroasS. Mdinlle revin la pozitia anterioara si se executa miscarea de revenire a capului la pozitia anatomies. Miscarea de lateralitate se repeta. cu amplitudinea si intensitatea adecvate, de cate ori este nevce Palma mainii stangi se fixeazS pe coloana dorsalS (D,, D?, Dj). iar palma mainii drepte pe crestetul capului. Se efectueaza miscarea de circumductie spre dreapta si apoi spre stanga (ingloband miscarile de lateralitate, flexie. extensie si rotatie), cu o amplitudine cat mai mare (in functie de diagnostic).
2. Miscarile pasivo-active, active, active cu tncSrcatura si active cu opozifie d. Miscarea de circumductie spre dreapta si spre stanga

La mdicatia maseurului, pacientul executa aceste miscan, ajutat sau singur. In functie de diagnostic, maseurul axercitS incarcatura sau opozitie la miscare (in cazurile de torticolis). Tn anumite afectiuni, mobillzarea articulaliilor umerilor si a omoplatilor se executa atat pasiv. cdt si activ, Se executS netezirea cu doud mSini.

XIV. MASAJUL ARTICULATIEI UMARULUI (CENTURA SCAPULOHUMERAL,*)


D e l i m i t a t e zonal*

tn partea superioara, arliculalia umarulur esle delimitate de cavitatea acetabulars a omopiatului, iar in partea inferioara, de colui anatomic ai capului humeral.
Descriere anatomic*

omoplatul; - osul humerus cu extremitatea proximata; - clavicula; - acromionul.

Oase:

TABBLOL MUCH1ORIGINEINSERTIEACTIUNEDeltoldul anteriorIt xiv si posterior- Pe treimea extend a ciavcuiei - Pe acromion - Pe spina scapulei- Pe fala supero-ex-lerna a bumerusului Flexor al bra ]u lui - Extensor al bratului Abductor al oraiuiuiCoracobrahial Pe apoliza coraeadaPe fata antero-in-terna a humenisului Flexor al bratului Aoauctor al brajuiuiMmcIc dorsalPe apofizele spinoase ae vertebrelor D'-Oia-Lt-l-i si sacrate Ulhrneto 4 coaste - Pe c<easia ">ocu Pe culisa biopitala a humenisuluiExtensor al bratului Aixfuclor al bialului - Rotalta internaMarele rotund- Pe unghktl infenor scapular (faja ooslorioara) Pe culisa b&pitala a humerusuluiExtensor al bratului - Adtfuclot al bratului - Rotaiia internsPecioralut maroPe treimea interna a clavlculei - Fala antenoara a sternului Cartilajvl primetor 6-7 coasle- Pe culisa bopliaia a humerusulua Adducio> al bratukii - Flexor al braiulw - Rotaiia internaSubspinos- Pe fosa subspinoasa- Po Irohltcr Rolatia externa a brajuluiMicul rotund Pe cele 2'3 supenoarc ale felei posterioare a margin* amiare scapularePe Irohiter- Rolatia externa* a bratului
arliculapa:

Muschii

care

mobilizeazS

segmented

ce

formeaza

Articulatii:

- articulalia umarului (pluriaxiala); - articulatia acromicriaviculara (semimobilSJ; - articulatia omoplatului cu cutia toracica.
In partea anterioara, Centura scapulohumeral este delimitata de stem (parlea hemitoracelui aiaturat articulaliei). in partea posterioara de coloana loracaia (partea hemitoracelui aiaturat articulaliei). in partea laterals de braj. in partea supenoara de fibrele inferioare ale trapezului, iar in partea inferioara de plica axilara. Aceasta delimitare este mai complexa, intrucat muchii care mobilizeazS segmented sunt amplasafi pe aceste zone, iar tendoanele acestor muschi tree peste articulalia umarului.
A. MASAJUL - ORDINEA SI TEHNICA DE PRELUCRARE A LINIILOR

Delimitata r e g i o n a l J

Pozi(ia pacientului: In decubit lateral pe partea opusS umarului de prelucrat sau in sezut (la capatul patului ori pe scaun). Pozilia maseurului: Tn ortostatism sau Tn sezut, lateral faia de umarul de prelucrat. Pozilia pacientului si a masaurului nu se descrie la fiecare manevra. ci numai cand se schimba. Fiecare manevra (cu formele ei) se repeta de 3-5 ori, pe aceeasi linie si in cadrul acelorasi limite (In functie de diagnostic). In cadrul aceste! regluni, masajul zonal se executa pe articulalia umarului. a omoplatului si pe articulalia acrorniodaviculara, manevrele pe care se pune accentui fiind geluirea s\ fricliunea. Pentru abtinerea unui efect mai mare, ordinea de prelucrare este urmatoarea: partea posterioara. superioara si anterioara a hemitoracelui, bratii si articulalia propriu-zisa a umarului.
. UMARUL DREPT

in ortostatism. lateral. 1. NETEZIREA


a. Netezirea cu o mana Pe partea anterioard

Pozilia pacientului: In sezut. pe scaun, cu mSna pe old. Pozilia maseurului;

- Palma mdinii siangi fixeaza partea posterioara a articula|iei umarului, iar palma mairW oVepte se pozitioneaza pe treimea n j oae sau distala a bralului (partea lateroanterioard), cu policele pe varful V-ului

Fig. 11.139 (a) - Netezirea cu o manS pe partes

del-toidian. pe sanlul dmtre fascicule (cu varful orientat spre arliculalia umarului) si cu celelalte patru degete pe fasciculul anterior (degetul 5 pe latura anterioara a V-ului del-toidian). Urmarind aceste linii. se efectueaza netezirea pana pe articulatia umarului si, Tn continuare, pe partea anterioara a toracelui. imbracand muschii pectorali. pana la nivelul coastei 56. Se revne si se reia (fig. II. 139. a)
Pe partea postenoard

fasciculul posterior al deltoidului pana pe articulatia umarului s>. in continuare. pe muchia supenoara a omopiatului. imbracandu-l, pSnS la vSrful inferior. Se revine si se reia. (fig. II. 139. b)

- Palma mamii drepte fixeaza partea anterioara a articulatiei umSrului, iar palma mSinii stangi pe treimea mijlocie sau distala a bra(ului (partea postero-laterala). cu policele pe varful Vului delloidian, pe sanlul acestuia (oriental spre arliculalia umSrului) si cu celelalte patru degete pe fasciculul posterior (degetul 5 pe latura posterioara a V-ului). Urmarind aceste linii. se efectueazS netezirea imbracand

I
Fig. 11.139 (b) -

Nete2lrea cu o mana pe partea posterioara.

b. Netezirea cu doua maini Palmele se fixeaza pe treimea mijlocie a bratului (mana dreapta pe partea anterolaterals, iar mana stanga pe partea postero-laterala), cu policele la vSrful V-ului deltoidian (pe sanlul dintre fascicule). Degetele 2-5 de la mana dreapta fmbracS fasciculul anterior, iar degetele de la mana stanga imbracS fasciculul posterior (vSrful

degetelor este onentat spre articulatia umdrului). Se efectueaza netezirea pe deltoid pana pe articulara umarului si, In continuare. palma mainii drepte aluneca pe sub clavicula si imbraca muschii peclorall pdna la niveiul coastei 5-6. Concomitent cu mdna dreapta. mdna stdngd alunecd pe muchia supenoara a omoplatului. imbrd-cdndu-l pdnd La vdrful inferior.

Fig. 11.140 Nolvzi'sa cu doud main).

Netezirea se face si in sens invers de ia vdrful omoplatului s< de la niveiul coastei 5-6. Tmbracdnd omoplatul si pectorali! pdnd po articulatia umarului 1, de aici. cu mdnd pe mana, se Imbracd deltoidul, pdna la mvelul varfului V-ului deltoidian. Se revine s> se reia. (fig. 11.140) c. Netezirea cu mai multe degete Pe partea antorioarS - Palma mSinii stSngi fixeaza partea posterioara a articulaliei umSrului. iar palma mdinii drepte este suspended la niveiul treimii mljlocil a bralului (partea antero-lateraia), cu indexul pe varful V-ului deltoidian. pe san(ul dintre fascicule. Se efectueaza netezirea pe acesta pana deasupra articuiatiei umdrului si. in continuare. cu indexul $i mediusul. pe acromion si pe partea anterioard a acestuia si pe clavicula. pdnd la manubriul sternal Se revine S' se reia. Cu degetele de la mana dreapta fixate pe partea antenoara a V-ului deltoidian. se efectueaza netezirea pe acesta. incepand de la vdrf si pdna la articulatia umarului. Se revme s> se reia - Palma mdinii drepte fixeazd partea antenoara a articulaliei. iar palma mainii stdngi este suspendata deasupra treimii miikx* a bralului. cu mdexul pe vdrful Vului deltoidian. pe sanlul dintre fascicule. Se efectueaza netezirea pdnd pe articulalia umdrului $i. In continuare. pe partea postenoara a acrormonului si muchia supenoara a omoplatului. Totodatd. cu mediusul fixat pe partea posterioarS a omoplatului, se continud netezirea pe omoplat, pana la vdrful superior al acestuia. Se revine si se reia. Cu indexul de la mana sldngd. se efectueaza netezirea pe partea posterioarS a V-ului. incepSnd do la vdrf pdna la articulalia umdrului. Se revine si se reia.
Pe parlea postenoarS

Pe

Mana stanga este suspendata deasupra articulatiei umarului, cu indexul pe partea postenoara a muchiei anterioare a omopiatului, iar mediusul pe muchia anterioara a acestuia. Se efectueazS netezirea panS la vSrful inferior al omopiatului, Se revine si se reia. Palma mainii stSngi este suspendata deasupra vSrfului superior al omopiatului, cu indexul pe muchia medians a omopiatului si mediusul pe partea posterioara. Se efectueazS netezirea pana la vSrful inferior al omopiatului. Se revine si se reia.

omoplat

rj. Netezirea cu degetele 2-5 de la ambele


maini

Policele de la ambele mSiru se fixeazS in axilS. cu degetele 2-5 de la mana dreapta fixate cu ultima falanga pe acromion 51 pe lima articulara anterioard. iar degetele 2-5 de la mana stSngS fixate cu ultima falanga pe acromion si pe lima articulara posterioara. Se efectueaza netezirea (concomitent cu ambele maini) pe Imnle arbculare. pana la plica axilara. Se revine S' reia. (fig. 11.141) Fig. n.141 - Nclezi'ea cu degeiele 2-5 de la ambele maini.

Fig. 11.142 - Netezirea cu oanea cubitala pe partea anlerioarfl.

e. Netezirea cu partea cubital*


Pe partea anterioard

- Cu mana StSngS. se suspne bra(ul paoentuhii (de la nivelul articulatiei cotuiui. cu antebralul usor fiectat) In usoara proiec(ie in fa(a. ndicat in axa articUabei. Cu partea cubitaid a mainii drepte fixats sub extremitatea distalS a acromionului, se efectueazS netezirea pe lima articulara, pana la plica axilei. So revine si se reia (fig. 11.142) - Cu mana dreaptd. se sus(ine brajul pacientului (de la niveiul articulaliei cotului. cu antebralul usor flectat) In usoara protectfe in spate, ndicat in axa amcuiatiei, iar partea cubitala a mdma stangi se fixeaza sub extremitatea distala a acromxjnului Se efectueaza netezirea pe Imia articulara. pana la plica axiiei. Se revine si se reia (fig. 11.143)

Pe partea postohoaro

f. Netezirea sub forms de pieptene

Se fixeaza partea dorsala a mainilor la niveiul treimii mijlocli a bralului (la niveiul varfului V-ului deltoidian, mSna dreapta pe fasciculul anterior si mana stanga pe fasci-culul posterior). Se efectueaza netezirea pe fasciculeie deltoidulut. pdna pe articulatia umarului. Se revine si se reia. (fig. II. 144) Se intercaleaza netezirea cu doua maini si se trece la framantal.

Fig. 11.143 - Netezirea cu partea cubtlaia pe parlea postenoara.

Fig. 11.144 - Ne:ezirea sub forma do pieptene

2. FRAMANTATUL
a. Framantatul cu o mSna Pe partea anterioara

- Mana stanga se pozilioneaza pe partea postero-laterala a bralului. fixand articulatia cotului.

Fig. 11.145 (a) - Framaniatul cu o mana pe part anterioara.


Palma mainii drept se fixeaza la nivelul treimii mijlocii a bratului, cu policele pe varful V-ului deitoidian. pe santul dmtre fascicule (onentat spre articulatia umarului), Iar cu indexul pe knia anterioard a V-utui deHo<*an (Intro deschiderea tor aflandu-so fasciculul anterior at Celtoidului). Urmarind aceste Imii. se efectueaza framantatul (adunand concomitent cu indexul si policele) pdnd po articulatia umarului Se revine si se Palma mainii drepte se fixeazd pe hemitoracele anterior drept, la nivelul coastelor 5-6, cu indexul pe partea antero-laterala a pectoralilor, iar policele pe partea latero-tate-rald (intre deschiderea acestora afidndu-se muschii pectorali). Urmarind aceste linii, se efectueaza framantatul (adunand concomitent cu indexul si policele) pasjnd peste mamelon p^nd la articulatia umdrului. Se revine i se reia.

Pe p a r t e a p o s t e r i o a r a Palma mdirvi drepte se pozitioneaza pe partea anterolaterala a bratului. fixand articulatia cotUui

Palma mdinii stdngi sa fixeazd Urmannd aceste M, se pe treimea mijlocie a bra(ului (pe efectueazd framantatul partea postero-tateraia), cu policele (adunand concomitent cu pe vdrful V-ului deitoidian. pe indexul si policele) pdnd pe santul dinlre fascicule (cu vdrful artculatia umarului. Se onentat spre articulara umdrului), revne si se reia. (fig. 11.145. iar cu indexul pe latura postenoara b) Fig. 11.145 (b) - FiSmanlalul cu o a V-ului deitoidian (intre mana pe paileti postenoara a deschiderea acestora aflandu-se deltoiouluL fasciculul posterior al Geltcudului). - Palma mainii stangi se fixeaza pe he-mitoracele posterior i lateral drept, cu indexul si celelalte degete pe omoptat feu varful orientat spre articulalia umdrului), iar policeie pe linia subaxilara mediana (Tntre deschiderea acestora afldndu-se muschii ro-lundul mare i rotundul mic). Urmarind aceste linii, se efectueaza framantatul (adunand concomitent cu indexul $i policeie) pdna Tn apropierea axiiei, unde Fi policeie rarnane fixat. Se continua 11.145 (c)- Framantatul framantatul. adunand numai cu g. cu o manS partea indexul. spre police (ajutat de postenoara a celelalte degete). pana la articulalia umarului. Se revine Si se reia. (fig. 11.145. c) Palma mainii stangi se fixeaza pe partea superioara a articulaliei umdrului (vdrful degetelor este orientat spre C..). cu policeie pe partea superioara s anterioara a fibrelor inferioare ale trapezului. iar cu indexul i celelalte degete pe partea posterioara a omoplatului (Tntre deschiderea acestora afldndu-se fihrele inferioare ale trapezului). Urmarind aceste linii. se efectueaza framdntatul (adundnd concomitent cu indexul si policeie) pdnd la unghiul costovertebral. Se revine si se reia. Daca Tnainte nu se prelucreaza partea posterioara a hemitoracelui drept, framantatul se executa si pe cea de-a sasea Hnie (muschii romboidul mare si romboidul mic). Se intercaleaza netezirea cu doua maini si se trece la framdntatul cu doud maini. b. FrSmantatui cu doua maini

Pe parlea antenoara
Palma mdinii drepte se fixeaza la niveiul treimii mijlocii a bralului. cu policeie pe varful V-ului deltoidian, pe sanlul dintre fascicule

(orientat spre articulatia umarului), iar cu indexul pe linia anterioara a V-ului deltoidian (Tntre deschiderea acestora aflandu-se fasciculul anterior al deltoidului), mdna stdnga fiind oglinda mdinii drepte. Urmarind aceste linii, se efectueaza framantatul (adunand concomitent cu indexurile s' policeie) pdnd pe articulatia umarului. Se revine si se reia. Palma mdinii drepte se fixeazd pe hemitoracele anterior drept, la niveiul coastelor 5-6, cu indexul pe partea antero-laleralS a pectoralilor, iar cu policeie pe partea latero-laterala (Tntre deschiderea acestora afldndu-se muschii pectorali), mana stdnga fiind oglinda mdinii drepte. Urmarind aceste linii, se efectueazd frSmdntatuI (adundnd concomitent cu indexurile s\ policeie) pasind peste mamelon. pdna la articulatia umdrului. Se revine si se reia.
tegument (indepdrtSnd stazele prod use de compresiuni). Se reia miscarea de alunecare a dogetelor apropiind Indexul si policele. Se aduna. se compnma fibrele si se ridica usor muschiul sau grupa de muschi de pe pianul osos. Se repeta manevra. din aproape in aproape. pand la limita superioara a zonei de prelucrat. Se revine la pozilia initials. Framantatul se repeta de 3-5 ori, pe acelasi traseu Si intre aceieasi limite {in functie de diagnostic). Intensitatea si durata compresiuni lor sunt variabile. Tn functie de scopul urmanl. si pot creste sau scadea odata cu repetarea serial de manevre Se intercaleaza netezinle si se trece la framantatul cu doua mSini.
b. FrSmSntatuI cu douS maini

Este cea de-a doua forma a frSmSntalului. care preiucreaza. in mod special, musculatura profunda. Compresiunile se executa perpendicular pe fibrete muscutare (Tn sensul circulatiei venoase), cu indexuhle si policele de la ambele maim adunand concomitent o suprafafa mai mare si cu o intensitale mai mare. In cadrul masajului de combatere a obezitatii. manevra se aplica si pe tesutuhle subcutanate (adlpoase) Efectole specifice ale frSmSntatului cu douS mSini; - activarea circulatiei Tn profunzime: - indepartarea stazetor. - mobilizarea depunenlor de acid lactic st de minerale. precum si a celuleior imbdtranite sau moarte; - PBdarea supletei si elasticitalii fibrelor musculare ale (esutului conjunctiv si ale tegumentului: - imbunatatirea metabohsmului fibrelor musculaturii profunde Tehnica de execujte: Se pozitioneaza palma mainii drepte (stangi) pe tegument sub limita infenoara a zonei de tratat. Se fixeaza policele, cu fata palmara a celor doua falange, pe santul dintre muschi sau grupe de muschi. iar cu fata latero-interna pe partea laterals a muschiului sau grupei de muschi. Indexul se fixeaza cu fata palmara a ultimelor doud falange pe santul dintre muschi sau grupe de muschi, iar cu partea latero-extema, pe cealalta parte laterals a muschiului sau grupei de muschi de prelucrat (ajutat de degetele 3, 4. 5). Mana stanga (droaplfl) este oglinda mainii drepte (stangi). intre vSrful degetelor acestora fiind o distanja de

2-3 cm (pentru evitarea ciupini); Intre deschiderea dintre indexuri 51 police se afla muschiul sau grupa de muschi de prelucrat. Pnn alunecarea degetelor in lateral, pe tegument, se apropie policele de mdexun (sau invers). adunSnd cu pSrtile laterale muschiul sau grupa de muschi de prelucrat.

Pe partea posterioara
- Palma mainii stangi se fixeazS pe treimea mijlocie a bralului (pe parlea postero-lateralS), cu policeie pe varful V-ului deltoidian. pe santul dintre fascicule (orientat spre articulatia umarului), iar cu indexul pe latura postenoarS a V-ului deltoidian (Tntre deschiderea acestora aflandu-se fasciculul posterior al deltoidului). mSna dreapta fiind oglinda mSinii stSngi. UrmSrind aceste linii, se efectueaza framSntatuI (adunSnd concomitent cu indexurile si policeie) pSna pe articulatia umSrului. Se revine si se reia. Palma mainii stangi se fixeazS pe hemitoracele posterior si lateral drept, cu indexul i celelalte degete pe omoplat (orientate spre articulatia umSrului). iar policeie pe linia subaxilara medians (intre deschiderea acestora aflandu-se muschii rotundul mare i rotundul mic). mana dreaptS fiind oglinda mSinii stSngi. UrmSrind acesta linii, se efectueazS framantatul (adunand concomitent cu indexurile si policeie) pana la articulatia umarului. Se revine si se reia. Palma mSinii drepte se fixeaza pe partea superioarS a articulaliei umSrului (cu varful degetelor orientat spre C7), cu indexul pe partea superioara si anterioara a fibrelor inferioare ale trapezului, iar cu policeie pe partea posterioarS a omoplatului (intre deschiderea acestora aflSndu-se fibrele inferioare ale trapezului, supra- si subspinosul), mSna stSngS fiind oglinda mainii drepte. Urmarind aceste linii. se efectueazS framantatul (adunSnd concomitent cu indexurile si policeie) pans la unghiul costovertebral. Se revine si se reia. Dac3 Tnainte nu se prelucreaza partea posterioara a hemitoracelui drept, framSntatuI se executS i pe cea de-a sasea linie (muschii romboidul mare si romboidul mic). Se intercaleaza netezirea cu doua maini si se trece la framantatul Tn contratimp.

c. FrSmSntatuI

in

contratimp

Pozi|ia pacientului. a maseurului $i a mainilor acestuia. precum si liniile cu limitete lor sunt identice cu cele de la framantatul cu douS maini. Se intercaleaza netezirile specifice si se trece la frSmantatul sub forma de geluire. d. Geluirea

Geluirea cu douS degete Pe partea antenoara


- Palma mSinii stSngi fixeazS partea posterioara a articulatiei umarului. iar palma mSinii drepte este suspendata la niveiul treimii mijtccii a brayjlui (partea antero-lateraia), cu indexul pe vSrful V-ului deltoidian, pe sanlul dintre fascicule. Se efectueaza geluirea pe acesta. pana pe articulatia umSrului si, Tn continuare, cu indexul si mediusul. pe acromion si pe partea anterioara a acestuia si pe clavicula, pSnS la manubriul sternal. Se revine si se reia.

Indexul de la mana dreapta se fixeaza pe partea anterioara a V-ului deltoidian si se efectueaza geluirea pe aceasta. Incepand de la varf pans la arliculalia umarului. Se revine si reia. - Degetele de la mana dreapta se fixeazd pe partea anterioara a articulatiei, sub clavicula. pe spaliile intercostale si se efectueazd geluirea pana la stem. Se revine si se <eia.

Palma mainii drepte fixeazd panea antenoara a articulatiei. iar palma mainii stdngi este suspendatd deasupra treimn mk>oi a bratului. cu indexul pe vdrful V-ului deltoidian. pe santul dmtre fasciculete anterior 51 mi|ioau. iar cu degetul 3 pe santul dintre fascicuieie posterior si mi^ociu. Se efectueazd geluirea pdnd pe articu!a|ia umdrului s. in continuare. pe partea postenoara a acromionului $i muchia supenoard a omopiatului Totodatd. cu mediusul fixat pe partea posterioard a omopiatului, se contmud geluirea pe omoplot, pdnd la vdrful superior al acestuia Se revine si se reia. Tot cu indexul de la mana stdnga, se efectueazd geluirea pe partea posterioard a V-ului, Incepdnd de la vdrf pana la articulatia umdrului. Se revine si se reia, Pe omoplat Mdna stdngd este suspendatd deasupra aniculafiei umarului. cu indexul pe partea postenoard a muchiei antenoare a omopiatului. iar mediusul pe muchia antenoara a acestuw. Se executa geluirea pdnd la vdrful inferior al omopiatului. Se revme s se

Pe panea postenoara'

reia.

- Palma mainii stdngi este suspendatd deasupra vSmjlui superior al omopiatului. cu mdexul pe muchia mediand a omopiatului si mediusul pe partea postenoara a acesteia. Se efectueaza geluirea pana la varful inferior al omopiatului. Se revine 51 se reia

Po

Geluirea cu deget pe deget (zonala) partea anterioara Mdna stanga

susllne bralul pacientului (de la nivelul articulatiei cotului. cu antebralul usor flectat) Tn u$oard proleclie In fata, ridical in axa articulaiiei. Palma mamii 3repte este suspendatd sub nivelul axilei. cu degetele 2 si 3 suprapuse pe linia articulard la nivelul axilei (panea anterioard) Se ofec-tueazd geluirea pe aceasta Inie. pdnd pe panea superioard a arbculabei Se revine si se reia. (fig. 11.146)

Fig. 11.146 - Gelu'oa po lima aibcuianlcu deget pe deget (panea antenoara).

341

Mana dreapta sustjno bra(ul pacientului (de la nivelul articulatiei cotului cu antebralul usor flectat) In usoard proiectie in spate, < ) : = in axa arucuiabci. iar palma ma.mi stangi este suspendata sub nivelul axiioi. cu degetele 2. 3 supra pose pe linia articulara. la nivelul axilei (partea postenoara). Urmdrind aceste linii, se executa geluirea pand pe paflea superioara a articulatiei umarului. So revine si se reia. (fig. 11.147)

Pa partea posterioara

Fig. 11.147 - Geluirea pe panea postenoara articulatiei umarului

342

Geluirea cu degetele 2-5 de la ambele mSint (zonald)

Se fixeazd policele ambelor maini in axild. cu degetele 2-5 do la mdna dreaptd la nivelul axilei (partea anterioara pe lima articulara) si degetele 2-5 de la mana stdngd la nivelul axilei (partea posterioara a liniei art*ulare) Urmannd aceste tin. se efectueazd geluirea (concomitent cu ambele maini) pdnd pe partea superioara a articulatiei umarului. Se revine si se reia (fig 11.148)

Fig. 11.149 - Geluirea cu Cegelete 2-5 de la ambele maini

Geluirea cu policele pe linia articulara ax/lars (zonala")

Degetele 2-5 de la mdna dreapta se fixeaza pe partea anterioard si superioara a articulatiei umdrului. iar degetele 2-5 de la mana stdngd. pe partea postenoara si supe-noara. Poiceie de la mdna dreapta se fixeazd pe partea antenoara a axilei. iar cel de la mdna stdngd pe partea postenoard. Se efectueazd gelmrea (concomitent cu ambele police) pe lima articulara subaxilard. pana la linia mediand a axilei. Se revine si se reia (fig. 11.149) Se intercaleaza netezinle specifice si se trece la frictiune.

f V

Fig. 11.14ft - Gelutiea cu policele pe linia articulara axilara

342

3. FRICTIUNEA VIBRATII

SI

FRICTIUNEA

CU

- Palma mdinii sldngi fixeaza partea poslertoard a anicuialiei umdrului. iar palma mdimi drepte este suspendata ta niveiul treimii mijiocn a bralului (partea antero-lateraia). cu indexul pe vdrful V-ului deltoidian. pe santal dmtre fascicule So efectueaza fncbunea oe acesta. pdna deasupra articulatiei umarului si. in continuare. cu mdexj ? mediusul. pe acromion $ pe partoa antendard a acestuia si pe daviculd. pdnd la manubnul sternal. Se revine si se reia Indexul de la mana dreaptd se fixeazS pe partea antenoara a V-ului deltoidian. Se efectueaza frictiunea pe aceasta. incepand de la vdrf. pdnd la articulatia umdrului. Se -evine si se reia. - Degetele de la mdna dreaptd se fixeaza pe partea antenoara a articulatiei. sub clavicula. pe spatnle intercostale. Se efectueaza frictiunea pdna la stern. Se revine sj se reia. Palma mdinii drepte fixeaza partea anterioara a articulaliei. iar palma mdinii stangi este suspendata deasupra treimii mijlocii a bralului, cu indexul pe vdrful V-ului deltoidian, pe santul dintre fasciculeie anterior si mijlociu, iar cu degetul 3 pe santul dintre fasciculeie posterior si mijlociu. Se efectueazS frictiunea pe acesta pdnd pe acromion si muchia superioara a omoplatului. Totodata. cu mediusul fixat pe partea posterioara a omoplatului. se continua tnctiunea pe omopJat. pdna la vdrful superior al acestuia. Se revine s< se reia. - Cu indexul do la mdna stdnga se efectueaza frictiunea pe partea postenoarS a V-ului, incepand de la vdrf pdnd la articulatia umarului. Se revine si se reia.
Pe partea posterioarS

a. Frictiunoa cu douS degete Pe padea anterioara

- Maria stdnga este suspendata deasupra articulatiei umarului. cu indexul pe parlea costerioara a muchiei anterioare a omoplatului. iar cu mediusul po muchia anterioara. Se efectueaza frictiunea. pdnd la varful inferior al omoplatului. Se revine S1 se reia. - Palma mdinii stangi este suspendatS deasupra vdrfulul superior al omoplatului. cu indexul pe muchia mediana a omoplatului si mediusul pe partea posterioara. Se efectueazd fricliunea pdnS la vSrful inferior al omoplatului. Se revine si se reia.
- Cu mdna stdngS se susline bratol pacientului (de la mvelul articulaliei cotului. cu antebratiil usor fiectat) in usoara proieclie in fald, ridical in axa articulatiei. Palma mainii drepte esle suspendata sub mvelul axiiei. cu degetele 2. 3 suprapuse pe linia arficulard. la nrvelui axiiei (partea antenoara) Urmdnnd Pe partea posterioara Mana dreapta sus(ine bralul pacientului (de la nivelul articutatlei cotului cu antebralul usor flectat) in usoara proieclie In spate, ridicat In axa articulatier Palma mainii stangi este suspendata sub nivelul axilei. cu degetele 2, 3 suprapuse pe linia articulara. la nivelul axilei (partea posterioara). Se efectueaza fricliunea pdna pe partea superioara a articulaliei umarului. Se revine si se reia. c. Frictiunea cu degetele 2-5 de la ambele mSini (zonala) Policele de la ambele maini se fixeaza In axda. degetele 2-5 de la mana dreapta se fixeaza la nivelul axilei, pe partea antenoara a liniei articulare. iar degetele 2-5 de la mdna stanga la nivelul axilei. pe partea posterioara a liniei
b. Fricfiunea cu doget pe deget (zonala) Pe partea antaiioarS

Pe omopJat

343

articulare Urmannd aceste linii. se efectueaza fnctwnea (concomitent cu ambele maini). pana pe partea superioara a articulaliei umarului. Se revine si se reia. Degetele 2-5 de la ambele mdini se fixeaza bilateral si superior pe arliculalia umarului. Cu policele de la ambele mSini se efectueaza fricliunea pe linia articulara axilara (policele mainii drepte incepe de la partea externa anterioara a axilei. iar policele mSinii slflngl de la partea posterioara). Fricliunea se executa (concomitent cu ambele police) pSna la linia mediana a axilei. Se revine si se reia. Se intercaleaza netezirile specifice 51 se trece la batere.
4. BATEREA

d. Frictiunea cu policele pe linia articulara axilarS (zonal*)

Baterea cu causul 51 cu partea cubitala se executa pe deltoid, pe omoplat si pe pectoral, iar baterea cu pumnul se oxecutd numai pe deltoid. Se intercaleaza netezirea cu doua mdini si se trece la vibralii.
5. VIBRATIILE a. Vibratiile cu o man* Pe partea antenoara

- Palma mainii stangi fixeaza partea poslenoara a articulaliei umarului. Palma MM drepte se pozitioneaza pe treimea rm*ooo a bratului (partea laterc-antenora). cu pofccele pe varful V-ului deo>can. pe sanlul dmtre fascicule (orientat spre articulatia umarUui). iar celelalte patru degete pe fasciculul antenor (degetul 5 pe latura antenora a V-ului delloidian) Urmarind aceste linii. so efectueaza vibra(ii pana pe articulatia umdrului si. in continuare. pe partea anterioara a loracelui. imbracandu-se muscnii pectoral) pana la nivelul coastei 5-6. Se revine si se reia.

Pe partea posterioara - Palma mainii drepte fixeaza partea anterioara a articulaliei umarului. Palma mainii stangi se pozilioneaza pe treimea mijlocie a bralului (partea postero-laterala). cu policeie pe varful V-ului deltoidian, pe sanlul acestuia (orientat spre articulalia umarului), iar celelalte patru degete pe fasciculul posterior (degetul 5 pe latura posterioara a V-ului). Urmarind aceste linii, se efectueazS vibralii, imbraeandu-se fasciculul posterior al celtoidulul, pSnS pe articulalia umarului, si. Tn continuare, pe muchia superioara a omoplatului si pe acesta, pans la varful inferior. Se revine si se reia.

- Palma mainii stangi fixeaza partea posterioara a articulaliei umarului. Palma mainii drepte este suspendata la niveiul treimii mijlocii a bralului (parlea antero-lateral a ) , cu ndexul pe varful V-ului deltoidian, pe sanlul dintre fascicule. Se efectueazS vibralii pe acesta pSna deasupra articulaliei umSrului si, in continuare, cu indexul S' cu mediusul, pe acromion s> pe partea anterioarS a acestuia, apoi pe claviculS pans la manubriul sternal. Se revine si se reia.

b . Vibratiile cu doua degete Pe partea anterioarS

343

- Indexul de la mSna dreaptS se fixeaza pe partea anterioara a V-ului deltoidian. Se efectueaza vibralii pe aceasta, incepand de fa varful Vului, pSnS la articulalia umSrului. Se revine si se reia. - Tot cu degetele de la mSna dreaptS fixate pe parlea anterioara a articulaliei, sub ClaviculS, pe spaliile intercostale, se efectueaza vibralii pana la stern. Se revine si se reia. - Palma mainii drepte fixeaza partea anterioarS a articulaliei. Palma
Pe partea posterioara

mSinii stSngi este suspendata deasupra treimii mijlocii a bralului, cu indexul pe vSrful V-ului deltoidian, pe sanlul dintre fascicule. Se efectueaza vibralii pe acesta pana pe articulalia umarului Si. In continuare, pe partea posterioara a acromionului i muchia superioara a omoplatului. Totodata. cu mediusul fixat pe partea posterioarS a omoplatului, se continua' vibratiile pe omoplat. pana la varful superior al acestuia. Se revine si se reia. - Tot cu indexul de la mSna stdnga ^e efectueazS vibralii pe partea posterioara a V-ului, incepand de la vdrf pSnS la articulalia umSrului. Se revine si se reia.

umSrului s> degetele la niveiul articulaliei umSrului (indexul pe partea posterioarS a muchiei anterioare a omoplatului, iar mediusul pe muchia anterioarS a acestuia), se efectueazS vibralii pSnS la vSrful infehor al omoplatului. Se revine s\ se reia. - Tot cu palma mainii stangi (drepte) suspendata deasupra varfului superior al omoplatului. cu degetele pe omoplat (indexul pe muchia mediana a omoplatului si mediusul pe partea posterioara a acestuia). se efectueaza vibratii pSnS la vdrful inferior al omoplatului. Se revine si se reia. c. Vibratiile cu degetele 2-5 de la ambele maini - Policele se fixeazS in axila, degetele 2-5 de la mana dreapta cu ultima falangS pe acromion si linia articulara anterioara, iar degetele 2-5 de la mana stanga cu ultima falanga" pe acromion si pe linia articulara posterioara. Se efectueaza vibrayi (concomitent cu ambele maini) pe liniile articulare, pana la plica axilara. Se revine si se reia.
d. Vibratiile cu partea cubitala Pe partea anterioarS

- Cu mana stanga (dreaptS) suspendatS deasupra articulaliei

Pe omoplat

- Mana stanga sustjne bra(ul pacienlului (de la nivelul articulaliei cotului cu antebralul usor flectat) in usoarS proieclie in fata, ridicat in axa articulatiei. iar partea cubitala a mSinii drepte se fixeazS sub extremitatea distalS a acromionului. Se efectueaza vibratii pe linia articulara, pSnS la plica axilei. Se revine si se reia.

343

- MSna dreaptS susline bratijl pacientului (de la nivelul articulaliei cotului cu ante-bra(ul uor flectat) in usoara proiec(ie in spate, ridicat in axa articulaliei, iar partea cubitala a mSinii stSngi se fixeaza sub extremitatea distala a acromionului. Se efectueaza vibralii pe linia articulara. panS la plica axilei. Se revine si se reia. Se intercaleaza netezirea cu ambele mSini i se trece la manevrele ajutStoare.

Pe partea posterioara

B. MANEVRE COMPLEMENTARE

Acestea sunt: rulatul. cemutul (pe brat), tractiunile si tractiunile cu scuturSluri (pentru articulatia umarului). Se intercaleaza netezirea cu doua maini si se trece la miscSri.

C. PROCEDURI COMPLEMENTARE MISCARILE

Arliculalia umSrului este mobila (pluriaxiala). Pentru aceastS articulate, miscarile sunt pasive, paslvo-active. active, active cu tncSrcSturS i active cu opozitie.
1. Miscarile pasive

Pozitia masounjlui: in spate* pacientului. Mana stdnga se fixeaza deasupra acromionului. iar cu mana dreapta se pnnde ^dna pacientului do la niveiul articulatiei cotului, executandu-se miscarea de abductie si adductie, pdnd la hmita dureroasa (de cdte ori esle nevoie) (fig. I1150)

343

Fig I1150 - Miscan pasive Cin arocJa(a umarul .

J I

Din aceeasi pozitie, se executa miscarea de proicctic in fata *i in spate, mana pacientului fiind miscatd pe Idngd trunchi. Apoi. mdna pacientului se ridica in axa articulara. cu antetxatul usor flectat pe brat Miscarea de rotatie in spate 5! in fa|a (externa 51 interna) so oxocuta de la niveiul articulatiei coiulul (de cate ori este nevoie). Din aceoasi pozitie, mdna stdnga se fixeaza po acromion 91 prinde (cu 1 indexul si policeie) indexul s mediusul pacientului. iar mana dreaptd se fixoazd po articulatia cotului. So efectueaza miscarea de circumductie in fata si in spate, cu 0 amplitudine cat mai mare (de cdte ori este nevoie). Pentru muschiul subscapular, mobilizarea si indepdrtarea omoplatului de pe cutia toracicd se efectueazd astfel: mana stanga este suspendata deasupra cutiei toracice (partea latero-exlernd). cu indexul sub muchia mediand a omoplatului. iar cu policeie sub muchia laleraia (Intre deschiderea acestora afiandu-se vdrful infenor al omoplatului) indexul $1 pokcele aluneca usor sub omoplat si il indeparteazd de pe cutia toracicd. - Mdna dreaptd so fixoazd pe treimea inferioara a bralului. pe care II ndicd (pentru a reduce tractiunea omoplatului). Miscarea se repeta pdnd cand pacientul simte o usoara descongestionare. prm decont/acturarea muschtulm subscapular. Prin aceasta miscare. se reaiizeazd 51 mobitizarea articulatiei acromioclaviculare.

343

DupS executarea miscanlor pasive. se indica pacientului sa le execute, ajutat de maseur sau singur. In functie de diagnostic, maseurul poate exercita incarcatura adecvatd sau opozijie la miscSri. Se efectueazS netezirea cu doua maini. *

2 Miscarilo pasivo-active, active, active cu incarciturS si active cu opozitie

*
. UMARUL STANG

Pentru masajul umarului stdng. pozitia pacientului este identica cu coa do la masajul umarului drept Pozitia maseurului se schimba dm lateral dreapta. in lateral stanga. ceea ce face ca liniile prelucrate - la umarul drept - cu mana dreapta, sa fie prelucrate - la umarul stang -cu mdna suing* (si mvers). Manevrele se executa pe aceieasi fin- cu aceieasi imrte. In cadrul masajulu umarului la femei, toate manevele se opresc deasupra sanuliK (coasta 2-3).

348

\ \ . MASAJ l l I t K M I
Delimitare zonaM

I I

In panea inferioara. bra|ul este detimitat de linia axei articulare dintre capul distal 8l numerusului si capul proximal al cubitusului. iar in partea superioara. de linia articulara 3>ntre cavilatea scapulohumerala si capul proximal al humerusului. Oescriere anatomic*
Oa&a:

humerus.
Muschi:
TABELVL XV

A. MUSCHII ANTERIOR!
MUSCHI ORIGINE Bicepsul brahial - Pe ccacc-di (portiunea scurta) - Pe tubercuM tubglenoMfcan <por>unea V.ngai Coracobrahial - Pe apo'iza coracadfl INSERTIE ACTlUNE tubero2taa - Flexor al bt-ootaB a antebrafului raokoWv - Supnaw a> amecratuw
- Pe

- Flexor al bralului - Supinator a' antobra;ului - Pe fauj - Pe (umfliatea irdonoara a Flexor al Brahial lelc anterloaio a humerusului emenoara a antebraiului - Un apoDui coronoide tensor al capsulei aiUcuiabol cotului B. MUSCHI! POSTERIORI MUSCHI ORIGINE INSERTIE ACTlUNE brafeat j - Pnotr-un tendon - Extensor al - Pe tubercuU scapuiei capatul lung plat pe oMcran - P (a |a postenoara a ametraf** humerusului. In partea - Pe olecran - Tensor al capsulei supenoara deasupra - -V n .in articulare san(ului de lotsiune al - Exlensorl 31 o capatul humorutulul adductori ai bratuiui - In partea inferioara sub san| (prin capatul lung) ul de torsiune al humerusului lateral c.

- Pe fa(a ntema a humerusului

capatul medial

349

Concomileoi, se efectueaza compresiuni perpendiculare si longitudinale pe fibre, cu partea lateraia a indexunlor si policelor (ultimele falange ale degetelor ajungand in usoara extensie). Totodata, prin inclinarea mainilor pe spate, cu sprijin pe pantile cubitale, degetele ridica usor muschiul dintre ele (mainile iau aspectul unui gat de lebada, cu ciocul Tntredeschis, pozibe care se mentine, din antebra(e. pe tot traseul zonei de prelucrat). Cuta care se formeaza intre indexuri si police, prin compre-siunea muschiului. este paraleia cu fibreie muschiului de prelucrat. (fig. 1.16 a. b)

Fig. 1.16 Frflmaniatui maini.

(a, cu

b) doua

ATENJIEI PtNtaoiQO muscniului intra- indexurl si police so face cu AaYfM laterale. prin alunecare unul catre celAlolt. uttimoio falange ajungdnd in usoara extensio ifafa palmara se ridica

349

usor de pe fegurne,"?;. impreunS cu muschiul dintre degete. sprjftnindu-se pe panea cubitala; mana ia aspect de ceus tn lateral). Pfinderea nu se 'ace prin Ihciatea degetelor si nici prin alunecare peste muschi (prtnzand do$r pieha cu (esutut adipos. spare semapa de auptiura, dure/oasS si t&S elect terapeutic).

Prin relaxarea mainilor se revine la pozitia iniiiaia. Se aluneca cca 2-4 cm (in sensul circulatiei venoase), cu policele sj indexurile pe santijrile Indicate, cu toata palma mainilor lipita pe tegument (Tndepartand stazele produse de compresiuni). Se reia miscarea de alunecare a degetelor Tn lateral i, prin apropierea indexurilor i policelor, se aduna, se comprimS fibreie si se ridica usor muschiul sau grupa de muschi de pe planul osos. Manevra se repeta. din aproape Tn aproape, pana la limita superioara a zonei de tratat. Se revine la pozitia initiate.
Articulatii:

- in partea inferioara: articulatia cotului (uniaxials sau balama); - in partea superioara: articulatia scapulohumeral*) (piuriaxiaia) La formarea
acestor articulatii partiopa capote le humerusului.
. Delimitare regional* - In partea inferioara de la extremitatea distala a antebratului sau treimea

medie. - in partea supenoara regiunea este delimitata de Centura scapulard.

A. MASAJUL - ORDINEA SI TEHNICA DE PRELUCRARE A LINIILOR Pozitia pacientului: in decubit dorsal, in decubit lateral (dreapta sau stanga).

In decubit ventral sau in sezut. la margnea patului sau pe scaun.

Pozitia maseurului: In ortostatism sau in sezut In lateral fata de padent sau In fata pacientului. Pozilia pacientului $> a masourului nu se descne la fiecare manevra. ci numai cdna so schimbS. Fiecare manevra (cu formele oi) se repeta de 3-5 ori. pe aceeasi lime si In cadrul acelorasi limite (In funclie de diagnostic). In cadrul acestei regiuni, se executa masajul zonal po brat,, manevrele pe care se pune accentul fiind framantatul $1 frictiunea.

. BRA JUL DREPT

Pozifia pacientului: In sezut, cu mana pe sold sau suslmuta de mana maseurului Pozitia maseurului: In ortostatism. cu fala la regiunea de tratat.

349

1. NETEZIREA
a. Netezirea cu o man* Linia 1 - grupa de muschi de pe partea cubitala. Cu mdna stanga. se

suslme mdna dreaptd a pacientului in suptnabe Mdna dreaptd se fixeaza pe partea latero-interna (cubitala). la nrvelui articulatiei pumnului sau la treimea medie a antebratului. cu policeie pe santul dintre grupele de muschi de pe partea antenoara. iar cu indexul si cu oeJelatte degete pe santul dintre grupa de muschi antenoara (cubrtaid) si muchia cubitala (intre deschiderea acestora aflandu-se grupa de muschi de pe partea cubitala). Urmarind aceste santuri, se efectueaza netezirea cu toata palma pana la articulatia cotului. In continuare. palma mainii aluneca pe panea anterioara a bratului, cu policele pe santul latero-exlern dintre grupele de muschi anterioara si posterioara. iar cu indexul s\ cu celelalte degete pe sanlul latero-intern Se efectueaza netezirea pana la articulapa umarului. de unde se coboara pe muschiul pectoral Se revine s' *o reia. Linia 2 - grupa de muschi de pe partea radtaia Cu mdna dreapta. se sustine fa(a palmara a mdinii pacientului in usoara pronatie. iar mdna stdngd se fixeazd pe partea latero-externd (radiaia). pe treimea distaia sau mijlocie a antebrapjlui. cu policele pe santul dmtre grupele de muschi de pe panea antenoara. iar cu indexul si celelalte degete pe sanlul dmtre grupele de muschi posterioard si rad'ald (intre deschiderea acestora aflandu-se grupa de muschi de pe partea radial A) Urmannd aceste santun. se efectueazd netezirea pdnd la articulara cotului. In continuare. se aluneca cu palma pe partea posterioara a brapJui. cu policele pe santul latero-extem dmtre grupele de muschi antenoara S1 postenoard. iar cu moexul s< celelalte degele pe santul latero-intern. Urmdnnd aceste sanluri. se efectueaza netezirea cand pe arliculalia umdrului. $i. In continuare, pe omoplat Se revine s> se reia. Linia 3 - cu palma mdinii drepte se sustine palma pacientului In pronape. Palma mainii stdngi se fixeazd pe partea posterioard a articulaliei pumnuiui, cu policele pe Santul dintre muchia anterioard a radiusului $i grupa de muschi poslerioara. iar cu mdexul pe santul dintre muchia postenoard cubitala s' grupa do muschi posterioara Urmdrind aceste Imii. se efectueaza netezirea pana la partea posterioard a articulatiei cotului. Se revine si se reia
b. Nctcziroa cu douA maini

Pozilia pacWntuim: in sezut. cu mana pe sold.

349

Palmele se fixeazd pe braful pacientului, cu policele pe vdrful V-ului deltoidian: mana dreapta pe fasciculul anterior, iar mdna stanga pe fasciculul posterior Se efectueazd netezrea. rnibrdcandu-se deltoid ul. De aici, mana dreaptd coboara pe pectoral, iar mdna stanga imbraca ornopiatui Se revine si se reia c. N e t e z i r e a c u m a i m u l t e d e g e t e Lima 1 - partea antenoara. Cu mdna stdngd. se sustine partea dorsaia a mainii drepte a pacientului (In supinape). iar degetele de la mana dreaptd se fixeaza pe treimea distala a antebralului (degetul 5 pe partea radiald. degetolo -I. 3 . ? pe sanlunle dintre muschii de pe partea anlerioard. iar degetul 1 pe partea cubitala). Urmarind aceste Santuri. se efectuoaza netezirea pdnd la articulatia cotului. In continuare, pe partea anterioard a bratijtui (degetul 5 pe sat1!"1 latero-intern dintre grupele de muschi anterioara s' posterioard. degetele 4 . 3. 2 pe santurile dintre muschii si fasclile de pe partea anterioarS. iar degetul t pe sanlul latero-extem dintre grupele de muschi anterioarS i posterioara) pSna la articulalia umarului. Se revine si se reia. Linia 2 - partea posterioara. Cu mdna dreapta, se sus(me fala palmara a mainii pacientului. in usoara pronalie, iar degetele de la mana stanga se fixeaza pe partea dorsala a antebratului. la niveiul treimii distale (degetul 5 pe partea cubitala, degetele 4. 3, 2 pe saniunle dintre muschii de pe partea posterioara, iar degetul 1 pe partea radiala). Urmannd aceste sanluri. se efectueaza netezirea pdna la articulalia cotului. De aici. degetele aluneca pe partea postenoara a antebratului, degetul 5 pe santul latero-intem dintre grupele de muschi anterioara si posterioarS. degetele 4. 3 si 2 pe saniunle dintre muschi si fascii musculare, iar degetul 1 pe sanlul latero-extern dmtre grupele de muschi anterioara s\ postenoara, pana la articulatia umarului. Se revine si se reia. Pozilia pacientului: cu mana pe sold. MSinile se fixeaza pe bta\, la niveiul varfului V-ulul deltoidian. Se efectueaza netezirea pe fasciculeie deltoidului pana pe articulatia umSrului. Se revine si se reia. Se intercaleaza netezirea cu o mSnS s se trece la framantal,
o*. Netezirea sub forma de pieptene

2. FRAMANTATUL a. FrSmSntatuI cu o mSna Linia 1 - grupa de muschi de pe partea cubitala. Cu mana stanga se sustine fata dorsala a mainii drepte a pacientului (in suplnalie). MSna dreapta se fixeaza pe partea latero-interna (cubitala), la niveiul articulatiei pumnului sau la treimea medie a antebralului. cu policeie pe santul dintre grupele de muschi de pe

349

partea anterioara, iar cu indexul s* celelalte degete pe san\u\ dintre grupa de muschi anterioara s' muchia cubitala latero-externS (intre deschiderea acestora afiandu-se grupa de muschi de pe partea cubitala). Urmarind santurile indicate, se efectueaza framantatul (adunand concomitent cu indexul ?i policeie) pSnS la articulalia cotului. tn continuare, palma mSinii aluneca pe partea anterioara a bralului, cu policeie pe Santul latero-extern dintre grupele de muschi anterioarS 51 postenoara, iar cu indexul s-celelalte degete pe santul latero-intem (intre deschiderea acestora aflSndu-se grupa de muschi de pe partea anterioara a bralului). UrmSrind saniurile indicate, se efectueaza framantatul (adunand concomitent cu indexul S' policeie) pans la V-ui deltoidian. Se continuS pe fascia anterioara a deltoidului pana pe articulatia umarului $i apoi pe pectoral. Se revine s> se reia. Unia 2 - grupa de muschi de pe partea radiala. Cu mana dreapta se sustine fata palmara a mainii pacientului, in usoara pronalie. MSna stanga se fixeaza pe partea latero-externS (radiala), pe treimea distalS sau mijlocie a antebratului, cu policeie pe sanlul dintre grupele de muschi de pe partea antenoara, iar cu indexul sj celelalte degele pe sanlul dintre grupa de muschi posterioara si anterioara (intre deschiderea acestora afiandu-se grupa de muschi de pe partea radiala). Urmdrind sanlurile indicate, se efectueaza framantatul (adunand concomitent cu indexul s* policele) pana la arliculalia cotului. In continuare, palma aluneca pe partea posterioara a bratului, cu policele pe sanlul latero-extern dintre grupele de muschi anterioara ?i posterioara. iar cu indexul i celelalte cegete pe $an\u\ latero-intern (intre deschiderea acestora aflandu-se grupa de muschi posterioara a bralului). Urmarind aceste sanluri. se efectueazd framSntatuI (adunand concomitent cu indexul si policele) pdnd la V-ul deltoidian. Se continua, cu policele pe Sanjul dinlre fasciculele deltoidului i cu indexul $i celelalte degete pe partea Iatero-externa posterioara a deltoidului (intre deschiderea acestora afldndu-se fasciculul posterior al deltoidului), pdnd pe articulatia umdrului si apoi pe omoplat. Se revine 51 se reia. Linia 3 - grupa de muchi de pe partea posterioara. Cu palma mainii drepte se sustine palma pacientului in uoara pronatie. Palma mdinii stdngi se fixeazd pe partea postenoara a articulatiei pumnului, cu policele pe santul dintre muchia anterioard a radiusului i grupa de muschi posterioara, iar cu indexul pe santul dintre muchia posterioara cubitala si grupa de mu$chi posterioara (Intre deschiderea acestora se afia grupa de muschi posterioara). Se efectueazd framdntatul (adundnd concomitent cu indexul i policele) p3nS la partea posterioara a articulatiei cotului. Se revine i se reia. Se intercaleaza netezirea cu o mana $' se trece la framantatul cu doua mdini.

349

b. FrSmSntatuI cu doua maini


dreapta se fixeazd pe partea latero-interna (cubitala). la nivelul articulatiei pumnului sau la treimea medie a ante-bratului. cu policele pe sanjul dintre grupele de muchi de pe partea anterioara, iar cu indexul i celelalte degete pe sanlul dintre gtupa de muschi anterioara si muchia cubitala latero-externd (intre deschiderea acestora afiandu-se grupa de muschi de pe partea cubitald), mana stanga fiind oglinda mainii drepte. Urmarind anturile indicate, se efectueazd framantatul (adunand concomitent cu indexurile si policele) pdnd la articulatia cotului. De aici, se aluneca cu palmele pe partea anterioara a bratului, cu policele pe sanlul latero-extern dintre grupele de muschi anterioard s> posterioard. iar cu indexurile si celelalte degete pe santul latero-intern (Tntre deschiderea acestora aflandu-se grupa de muschi de pe partea anterioard a bratului). Urmarind santurile indicate, se afectueaza framdntatul (adunand concomitent cu indexurile i policele) pana la V-ul deltoidian. Se continud pe fascia anterioara a deltoidului, pdna pe articulalia umarului si aPi Pe pectoral. Se revine si se reia. Linia 2 - grupa de muschi de pe partea radiatd. Mana dreapta se fixeaza pe partea iatero-externd (radialS), pe treimea distala sau mijlocie a antebralului, cu indexul pe Banjul dintre grupele de muschi de pe partea antenoara, iar cu policeie pe santal dintre grupa de muschi radiala" si muchia radiala (intre deschiderea acestora afiandu-se grupa de mujchi de pe partea radiala), mana stSnga fiind oglinda mSinii drepte. UrmSrind Saniurile indicate, se efectueaza framantatul (adunand concomitent cu indexurile S1 policeie) pans la articulalia cotului. De aici. se rotesc mSinile si se aluneca cu palmele pe partea postenoarS a bralului. cu policeie pe sanlul latero-extern dintre grupele de muschi anterioarS i posterioara. iar cu indexurile si celelalte degete pe anlul talero-intern (Tntre deschiderea acestora aflSndu-se grupa de muschi postenoara a bralului). UrmSrind aceste sanluri. se efectueazS frSmSntatuI (adunand concomitent cu indexurile si policeie) pSnS la V-ul deltoidian. Se continuS, cu policeie pe san(ul dintre fasciculeie deltoidului. iar cu indexurile Si celelalte degete pe partea latero-externa posterioarS a deltoidului (Tntre deschiderea acestora afiandu-se fasciculul posterior al deltoidului) pana pe articulalia umarului si apoi pe omoplat. Se revine si se reia. Linia 3 - grupa de muschi de pe partea posterioarS. Pozitia mainii pacientului este pe coapsa, Tn pronalie. Palma mainii stangi se fixeaza pe partea posterioarS a articulatiei pumnulul, cu policeie pe sanjul dintre muchia

Unia 1 - grupa de muschi de pe partea cubitala. Mana

Pozilia mainii pacienlului: pe coapsa, Tn supinatie.

349

anterioarS a radiusului si grupa de mu$ch> posterioara. iar cu indexul pe saipJ1 dintre muchia posterioarS si cubitala si grupa de muschi posterioara (Tntre deschiderea acestora se afIS grupa de muschi posterioarai: mSna dreaptS este oglinda mSinii stangi. Se efectueaza frSmSntatuI (adunSnd concomitent cu indexurile si cu policeie) pn3 la partea posterioara a articulaliei cotului. Se revine si se reia. Se intercaleaza netezirea cu o mana i se trece la frSmSntatuI Tn contratimp. c. FrSmSntatuI in contratimp Pozilia pacientului. a maseurului $i a mainilor acestuia, precum si liniile cu limitele lor, sunt identiee cu cele de la framSntatuI cu doua maini. Se efectueaza netezirile specifice s i se trece la frSmSntatuI sub forma de geluire.

main:i drepte a pacientului (in supinatie), iar degetele de la mana dreapta se fixeazS pe treimea distala a antebratului (degetul 5 pe partea radialS. degetele 4, 3. 2 pe saniurile dintre muschii de pe partea anterioara. iar degetul 1 pe partea cubitala). UrmSrind aceste Sanluri, se efectueazS geluirea pSna la articulalia cotului. ?n continuare. se executS geluirea pe partea anterioara a bralului (degetul 5 pe santul latero-intem dintre grupele de muschi anterioarS s\ posterioarS, degetele 4. 3. 2 pe saniurile dintre muschii i fasciile de pe partea anterioara, iar degetul 1 pe sar>\^\ latero-extern dintre grupele de muschi anterioara si posterioara) pana la articulalia umSrului. Se revine si se reia.

d . Geluirea Geluirea c u mai multe degete Linia 1 - partea anterioarS. Cu mSna stanga. se susjine partea dorsala a

349

_re 2 - oartea postenoard. Cu mana dreaptd, se sustine fata palmara a mainii HJMWto. In usoard pronatie, iar degetele de la mdna stanga se fixeazd pe partea mm = ameoratului. la nivelul treimii distale (degetul 5 pe partea cubitala. degetele 4, Wmt sarv>e dmtre muschii de po partea posterioard. iar degetul 1 pe partea radiald). tmrnz aoev.e santuri. se efectueaza geluirea pana la articulatia cotului. De aici. mme avcxa pe partea postenoard a antebrajului degetul 5 pe santul latero-intern teajKCM de muschi antenoard si postenoara, degetele 4. 3 51 2 pe santurile dintre mm s ^aso musculare, iar degetul 1 pe santul latero-extern dintre grupele de muschi Mtnm si postenoara, pdnd la articulatia umdrului. Se revine s1 se reia. "" iflld pe bra( pe V-ul deltoidian ea postenoard Pozitia mdinii pacientului: pe soW. Mdna dreapta (sau endata la mvelut treimii mijlocii a bratului. cu degetele 2 s< 3 fixate la 3ian. Se efectueaza geluirea pe latura posterioara a V-ului deltoidian. umarului. Se revine si reia. ea antenoard. Palma mainii stangi (sau drepte) este suspendata la X" a brafului, cu degetele 2 si 3 pe vdrful V-ului deltoidian. Se a oe latura anterioard a V-ului pdnd la articulatia umarului Se revine 1 a -^jiooe Palma mdinii stdngi (sau drepte) este suspendatd la nivelul ifUui. Cu degetul 2 pe san(ui dintre fasciculul anterior $i cel median, iar ii dmtre fasciculul posterior s\ cel median. Urmdrind sanlunle indicate. . -ea pana pe articulatia umarului a netezirile specifice si se trece la frictiune.
--- ; i una ' FRICTIUNEA CU VIBRATII ; . m a t multi) dvante

:-j-ea antenoard. Cu mdna stdngd, se sustine partea dorsaia a mdinii f degetele de la mdna dreaptd se fixeazd pe treimea partea radiald. degelele 4, 3, 2 po sanlunle dintre ar degetul 1 pe partea cubitala). Urmannd aceste id la articulatia cotului fc =rtnjn se executa fricliunea pe partea anterioara a brafului (degetul 5 pe e muschi anterioard si posterioara. degetele 4. 3, 2 pe 1 de pe partea anterioard, iar degetul 1 pe $an[ul luschi anterioara 51 poslerioara) pdna la articulatia

280

Lima 2 - partea posterioara. Cu mana dreapta se sustine (a(a patmara a mdinii pacientului. in usoara pronat. iar degetele de la mdna stanga se fixeazd pe partea dorsaia a antebratului, la nivelul treimii distale (degetul 5 pe partea cubitala. degetele 4. 3. 2 pe santurile dintre muschii de pe partea posterioara, iar degetul 1 pe partea radiald). Urmannd aceste santuri. se efectueaza frictiunea pana la articulatia cotului. De aici, degetele aluneca pe partea posterioara a antebratului, degetul 5 pe sanlul latero-intern dintre grupele de muschi anterioara si posterioara. degetele 4. 3 si 2 pe santurile dmtre muschi si fascii musculare. iar degetul 1 pe santul latero-extern dintre grupele de muschi antenoara $i postenoara. pdnd la articulatia umarului. Se revine si se reia />. Frictiunea zonula po braf pe V-ul deltoidian Linia 1 - partea posterioard. Pozitia mainii pacientului: pe sold. Mana dreapta

(sau stanga) este suspendata la nivelul treimii mijlocii a bratului. cu degetele 2 si 3 fixate la varful V-ului deltoidian. Se efectueaza frictiunea pe latura posterioara a V-ului deltoidian. pdnd la articulatia umdrului. Se revine s1 se reia. Lima 2 - partea antenoara Paima mdmn stangi (sau drepte) este suspendata la nivelul treimii mijlocii a bratului, cu degetele 2 si 3 pe vdrful V-ului deltoidian. Se efectueaza frictiunea pe latura anterioara a V-ului, pana la articulatia umarului. Se revine Si se reia. Linia 3 - partea mijlocie. Palma mainii stangi (sau drepte) este suspendata la nivelul treimii mijlocii a bratului. cu degetul 2 pe santul dintre fasciculul anterior $i cel median, iar degetul 3 pe santul dinlre fasciculul posterior si cel median. Urmannd santurile indicate, se efectueazd frictiunea pdnd pe articulatia umdrului. Se revine s i se reia. Se intercaleaza netozinle specifice S' se trece la batere.

4, BATEREA

Manevra de batere se executa cu partea cubitala si sub forma de ciupitura, cu ambele mdmi. pe antebrat st brat- p deHc-d se executa S' baterea cu pumnul. Pozitia mdinii pacientului: pe sold sau intmsa. susbnuta de paJmd de cdtre maseur. cu mdna stanga (sau dreaptd). Cu mdna dreaptd (sau stdngd). se efectueazd baterea cu partea cubitala S' sub formd de ciupitura. aid! pe fata anterioara a antebratului si bratului. cat si pe partea posterioard a acestora, pdsindu-se peste articulatia cotului. Se intercaleaza netezirea cu palma si se trece la vibratii.
5. VIBRATIILE a. Vibratiile cu o mSni Linia 1 - grupa de muschi de pe partea cubilaid. Cu mdna stanga se sus{ine

fata dorsaia a mdinii drepte a pacientului (in supinatie), iar mana dreapta se fixeazd pe partea latero-internd (cubitala). la nivelul articulaliei pumnului sau al treimii medil a antebratului. cu policele pe santul dintre grupele de muschi de pe partea anterioara. iar cu indexul si celelalte degete pe santul dintre grupa de muschi antenoard si muchia cubitala (intre deschiderea acestora afldndu-se grupa de muschi cubrtald). Urmarind aceste santuri. se efectueazd vibratii. pdnd la articulara cotului De any. palma aluneca oe partea anterioard a bratului pacientului. cu policele pe santul latero-extern dmtre grupele de muschi antenoard si posterioard. iar cu indexul si celelalte degete pe santul atero-intem. Se efectueazd vibralii pdnd la articulatia umdrului. de unde se coboara pe -nuschiul pectoral Se revine si se reia.

281

Linia 2 - grupa de muschi de pe partea radiald. Cu mdna dreaptd se sustine fafa salmard a mdmn pacientului. in usoara pronatie. iar mdna stdngd se fixeazd pe partea atero-externd (radiald) pe treimea distala sau mijlocie a antebratului, cu policele pe san(ul dintre grupele de muschi de pe partea anterioard. iar cu indexul si celelalte degete pe santul dintre grupele de muschi posterioard si radiald (intre deschiderea acestora afldndu-se grupa de muschi radiala). Urmarind aceste $an(uri. se efectueazd vibratii, pand la articulatia cotului. De aici. palma alunecd pe partea posterioard a bratului, cu policele pe santul lateroextern dintre grupele de muschi anterioard si posterioara. iar cu mdexul S' celelalte degete pe santul latero-intern. Urmdrind aceste santuri, se efectueazd vibratii pdnd la articulatia umdrului. Tmbrdcdndu-se apoi omoplatul. Se revine si se reia. Linia 3 - grupa de muschi posterioard. Cu palma mdinii dreple se sustine palma pacientului In usoara pronatie Palma mainii stangi se fixeazd pe partea posterioara a articulaliei pumnului, cu policele pe santul dintre muchia anterioard a radiusului si grupa de muschi posterioard. iar cu indexul pe santul dintre muchia postenoard cubitala s1 grupa de muschi postenoard Urmdrind aceste santun. se efectueazd vibratii pdnd la sartea postenoard a articulatiei cotului. Se revine si se reia b. Vibratiile cu mai multe degete Linia 1 - partea antenoard. Cu mana stdngd se sustine partea dorsaia a

mdinii crepte (In supinatie). iar degetele de la mdna dreapta se fixeazd pe santurile dintre muschii de pe partea anterioard a antebralului, la nivelul treimii distale sau mijlocii. Urmdrind aceste sanluri. se efectueazd vibratii pdnd la articulatia cotului Se contmud pe santurile dintre lascillo si grupele musculare de pe partea anterioard a bratului, pdnd la arliculalia umdrului. Se revine si se reia, Unia 2 - partea posterioard Cu mdna dreapta se suspne fata palmara a mdinii pacientului. In usoara pronatie, iar degetele de la mdna stdngd se fixeazd pe sanlurile dintre muscha de pe partea posterioara a antebratului. a mvelul tret mi i d.staie sau mijloca. Urmannd aceste santijn. se efectueaza vibra|ii pana la articulatia cotului. Se continua pe partea posterioara a bralului. cu degetele pe saniunle dintre grupele de mu?chi si fasaile musculare. pana la articulalia umarului. Se revine s< se reia.
Linia 1 - partea posterioara. Pozilia mainii pacientului; pe sold. Mdna dreapta (sau stSnga) este suspendata la niveiul treimii mijlocii a bralului. cu degetele 2 $\ 3 fixate la vSrful V-ului deltoidian. Se efectueaza vibratii pe latura postenoara a

c. Vibratiile cu degetele pe V-ul deltoidian

V-ului deltoidian. pdna la articulalia umarului. Se revine si se reia. Linia 2 - partea anterioara. Palma mainii stangi (sau drepte) este suspendata la niveiul treimii miilocii a bralului. cu degetele 2 si 3 pe varful V-utui deltoidian. Se efectueaza vibratu pe latura anterioara a V-ului. pana la articulalia umarului Se revine . se reia Linia 3 - parlea mijlocie. Palma mainii stangi (sau drepte) este suspendata la niveiul treimn mijlocii a bralului. cu degetul 2 pe sanlul dintre fasciculul anterior s\ eel median, iar degetul 3 pe sanlul dintre fasciculul posterior 51 eel median. Urmannd santurile inotcate. se efectueaza vibraln panfi pe articulalia umarului. Se revine s1 se reia Se intercaleaza netezirea cu o mana si se trece la manevrele ajuldtoare.

B. MANEVRE COMPLEMENTARE

282

Acestea sunt; rulatul s< cernutul pe bra( s1 antebrat. tractiunile s' tractiunile cu scuturaturl pentru articulatia umarului i a cotului. Se intercaleaza netozirea cu 0 mana si se trece la miscari.

C. PROCEDURI COMPLEMENTARE
MISCARILE

Miscame pentru aceasta regiune sunt: pasrve. pasivo-active. active, active cu incarcatura si active cu opozitie. Acestea se executa atat dm articulalia cotului, cat 51 dm articulalia umarului (deoarece tendoanele muschilor de pe zona bralului tree peste aceste articulatii)
Miscarile din articulatia cotului

Pozitia pacientului: in decubit dorsal sau in sezut, pe marginea patului sau pe scaun. Pozitia maseurului: in lateral dreapta. Palma mainii stangi se pozitioneaza pe partea dorsaia a Ireimii mqlocii a bratului. po care il fixeaza. Palma mdnii drepte prmde partea dorsaia a antebratului. la nivelul treimii nfenoare, si n moMizeaza Se execuia flexia acestuia pe brat, lent si progresiv. dupa care esle adus la pozrtia initial*. In continuare. se efectueaza oxtonsia antebratului pe Drat, tot lent si progresiv, pana la limita dureroasa. Se revine la pozitia initial si se -epeia miscarile (de cate on esle nevoie).
- Miscarile pasivo-active, active, active cu incarcStura si cu opozitie -\ - pasive

Acestea sunt miscari de flexie s\ extensie, pe care pacientul le executa. ajutat sau smgur. Pozitia maseurului: in ortostatism in spatele pacientului. in dreptul hemiloracelui drept. MSna stanga se fixeaza deasupra articulatiei umarului (pe acromion), iar palma mainii drepte pe panea posterioara a articulaliei cotului. cu antebralul in usoara flexie. Se efectueaza miscarea do abductie pana la limita posibild. lent si progresiv. Se revine la pozilia initiala si se efectueaza miscarea de adduclie. Miscanle se repeta de cate on este nevoie. In continuare. se efectueaza miscarea de proiec(ie In fata si in spate, de cate on este nevoie. Dm aceeasi poziba. se efectueaza miscirile de rotahe. in fata si in spate, lent si progresiv. pan* la Imita dureroasa (de cate ori este nevoie). Se efectueaza. de asemenea, miscari de circumduct, in fata si in spate, de cate on este nevoie.
- Miscanle pasivo-active, active, active cu incdrc&turd si active cu opozitie Pacientul executa aceste miscari. ajutat sau singur, do cate ori este - Miscarile pasive Miscarile din articulatia umarului

nevoie. Se efectueaza netezirea cu o mana.

*
283

Framantatul sa repeta de 3-5 on. pe acelasi traseu $' intre aceleasi mite (In lunette de diagnostic). Intensitatea $' durata cornpresnjnilor vanazd in functie de scopul urmdnt Si pot creste sau scadea odata cu repetarea senei de manevre. Se intercaleaza netezirile s' se trece la framantatul In contratimp. c. Framantatul in contratimp Este cea de-a treia formd de frdmdntat. care prelucreaza indeosebi musculatura mai profunda, fiind fotosita cu precadere in cadrul masajului tonrftant (exortant). Compresiunile se executa perpendicular si longitudinal pe firxeie musculare (In sensul circulatiei venoase). pe care le mobilizeaza in zig-zag tn cadrul masajului de combatere a obezita'ii, manevra se aplica si pe lesulunle adipoase.
Efectele specifice alo frSmSntatului In contratimp:

irigarea pe zona preiucrata In profunzime: cresterea temperaturii zonei respective in profunzime: cresterea tonusului fibrelor musculare profunda.

Tehnica de execute:

Se pozilioneaza palma mainii drepte (stangi) pe tegument, sub limita inferioara a zonei de tratat. Se fixeaza policeie cu fa(a palmara a color doua falange pe santul dintre muschi sau grupo de muschi. iar cu fata latero-interna pe partea laterala a muschiului sau grupei de muschi Indexul se fixeaza cu fala palmara a ultimelor doua falange, pe Santul dintre muschi sau grupe de muschi. iar cu partea latero-externa. pe ceaJaltfl parte laterala (ajutat de degetele 3. 4. 5). Mana stdnga (dreapta) esle oglinda mainii dreple (stdngi). intre vdrful degetelor acestora fiind o distant de 2-3 cm (pentru evitarea ciupirii); Intre deschiderea dintre indoxurl si police se afla muschiul sau grupa de muschi de prelucral. TVmpur 1: cu lata palmara a policelui de la mdna dreaptd se aluneca in lateral pe tegument iar cu partea latero-interna se aduna muschiul. Concomitent se aluneca In lateral spre pohco. cu fata palmara a indexului de la mdna stdnga (ajutat de celelalte degete). adundndu-se muschiul cu partea latero-extema a mdexului. Prin apropierea mdexului de police (sau invers) se executd compresiuni perpondiculare s" longitudlnale pe fibrele musculare. mobilizdndu-le In lateral (valul care se formeazd intre aceste degete este pulm oblic, formdnd. la timpul 2, un zig-zag). In acelasi timp. policeie de la mdna stdngd S' indexul de la mdna dreapta (impreuna cu celelalte degete) sunt relaxate si urmarosc saniurile dintre muschi, in vederea adundrii muschiului pentru timpul 2.

284

BRATUL STANG

Pentru masajul bratului stang. pozitia pacientului este identica cu cea de la masajul bratului drept. Pozitia maseurului se schimba din lateral dreapta, in lateral stanga. ceea ce face ca liniile prelucrate - la bratijl drept - cu mana dreapta, sa fie pfelucrate - la bratul stang - cu mana stanga" (si invers). Manevrele se execute pe aceleasj linii cu aceieasi limite.

285

XVI. MASAJUL ARTICULATIEI COTULUI

In partea inferioara, articulatia cotului este delimitata de extremitatea proximaia a osului cubitus si radius, iar Tn partea superioara, de extremitatea distala a osului humerus (extremitStile acestor vase participa la formarea articulatiei).
Descriere anatomica Oase:

Delimitare zonala

- humerus; - cubitus.

Muschii care mobilizeaza' antebratul:


TABELUL U.XVI

MUSCHI ORIGINE Blcepsul brahial Pe coraccida* (porUUnea scurta) - Pe lubercuiui subgienotdtan (por-(iunea lunga) Pe jumatatea inferioara a Brahialul f felei anterioare a anterior) humerusului Brahioradialul - Pe treimea inferioara' a llungul humerusului supinator) Tiicepsul brahial - Pe tuberozitatea subglenoidiana a scapulei (lunga perfume, (pentru lunga port,ijne) vastul extern si - Pe fala posterioara a humerusului (pentru vastul extern si intern) Articulatii:

INSERpE - Pe tuberozitalea bicipital^ a radiusului

ACTlUNE - Flexor al antebra|u!ui

- Pe fa|a anterioara a - Flexor al anteapofrzei corcnolde t:>,--t-ll. - Flexor al ante- Pe sttoxla radiala bra|ului - Pe olecran - Extensor al antebrapjlul

- humeroulnara (pentru miscarile de flexie si extensie ale antebratului pe


brat); - radioulnara proximaia (pentru miscarea de pronatie si supinatie a antebratului).
Delimitare regional^

Avand in vedere ca muschii care mobilizeaza aceasta articutatie se afla pe brat,, limitele regiunii sunt: in partea inferioara - articulatia pumnului, iar Tn partea superioara -articulatia umSrului. A MASAJUL - 0RD1NEA S\ TEHNICA DE PRELUCRARE A LINIILOR

286

Pozilia pacientului: in decubit dorsal, in decubit lateral (dreapta sau stanga). in decubit ventral sau in sezut. la marginea patului sau pe scaun. Poziba maseurului in ortostatism sau in sezut. in lateral fata de paoent sau in fala pacientului. Pozilia pacientului si a maseurului nu se descne la fiecare manevra, c) numai cand se schimba. Fiecare manevra (cu formele ei) se repeta de 3-5 on. pe aceeasi linie s> in cadrul acelorasi limite (in functie de diagnostic). In cadrul acestei regiunii, se executa masajul zonal pe articulatia cotului. manevreie pe care se pune accentul fiind geluirea si fncliunea.
. COTUL DREPT

Pozilia pacientului: in sezut. Pozi(ia maseurului in ortostatism. in fata pacientului


1. NETEZIREA a. Netezirea cu o mind Lima 1 - grupa de muschi de pe partea cubitala Cu mana stanga. se suspne

partea dorsaia a mainii drepte a paoentukii (in supma|ie), iar m&na dreapta se fixeaza pe partea latero-interna (cubitala), la nivelul articulatiei pumnului, cu policele pe santul dintre grupele de muschi de po partea anterioara. iar cu indexul s' celelalte degete pe santul dintre grupa de muschi anterioara $i muchia cubitala latero-extema (Tntre deschiderea acestora afiandu-se grupa de muschi de pe partea cubitala). Urmannd aceste santuri. se efectueaza neteziraa (cu toata palma) pana la articulatia cotului. In continuare, palma aluneca pe partea anterioara a bratului. cu policele pe sanlul latero-extern dinlre grupa de muschi anterioara $1 posterioara. iar cu indexul $1 celelalte degete pe santul grupei de muschi latero-intome. Se efectueaza netezirea pana pe articulatia umarului Se revine si se reia. Luna 2 - grupa de muschi de pe partea radiald. Cu mdna dreapta, se sustine fata palmara a mainii pacientului in usoara pronatie. iar m3na stanga se fixeaza pe partea latero-externd (radiald). cu policele pe santul dintre grupele de muschi de pe partea anterioara, iar cu indexul si celelalte degete pe sant,ul dintre grupele de muschi anterioarS si posterioara (intre deschiderea acestora aflandu-se grupa de muschi de pe partea radiala). Urmarind aceste sanluri, se efectueazS netezirea cu toata palma pana la articulatia cotului. In continuare, palma aluneca pe partea posterioarS a bralului. cu policeie pe $an\\j\ latero-extern dintre grupele de muchi anterioarS si posterioarS. iar cu indexul s' celelalte degete pe sanlul grupei de muschi latero-interne. UrmSrind

287

aceste sanluri. se efectueaza netezirea pSna pe articulalia umarului. Se revine si se reia. Unia 3 - grupa de muschi posterioarS. Pozilia mainii pacientului este aceeasi ca cea de la linia 2. Palma mainii stangi se fixeazS pe partea posterioarS a articulaliei pumnului. cu policeie pe sanlul dintre grupele de muschi radiala si posterioara, iar cu indexul pe Sanlul dintre muchia cubitala si grupa de muschi posterioarS. UrmSrind aceste sanluri. se efectueazS netezirea pSnS la articulalia cotului. Se revine si se reia.
b. Netezirea cu mai multe degete Unia 1 - partea anterioarS. Cu mSna stSngS, se sustine partea dorsala a

mainii drepte a pacientului (in supinatie), iar degetele de la mana dreaptS se fixeazS pe treimea distalS a antebratului (degetul 5 pe partea radialS, degetele 4, 3, 2 pe saniurile dintre muschii de pe partea anterioara. iar degetul 1 pe partea cubitalS). UrmSrind aceste sanluri. se efectueaza netezirea pSnS la articulalia cotului. fn continuare, se executa netezirea pe partea anterioarS a bralului (degetul 5 pe Sanlul latero-intem dintre grupele de muschi anterioarS si posterioara. degetele 4, 3. 2 pe San{urile dintre muschii si fasciile de pe partea anterioara. iar degetul 1 pe santul latero-extern dintre grupele de muschi anterioarS si postenoarS) pSnS la articulalia umarului. Se revine si se reia. Unia 2 - partea posterioarS. Cu mana dreaptS. se sustine fata palmara a mainii pacientului, Tn usoara pronalie. iar degetele de la mana stangS se fixeazS pe partea dorsala a antebratului. la niveiul treimii distale (degetul 5 pe partea cubitala, degetele 4, 3. 2 pe santurile dintre muschii de pe partea posterioara. iar degetul 1 pe partea radialS). UrmSrind aceste sanluri, se efectueaza netezirea pans la articulatia cotului. De aici, degetele aluneca pe partea posterioara a antebratului. degetul 5 pe sanlul latero-intern dintre grupele de muschi anterioara %\ posterioarS, degetele 4. 3 si 2 pe saniurile dintre muchi si fascii musculare. iar degetul 1 pe sanlul latero-extern dintre grupele de muschi anterioara s> posterioara. pana la articulatia umSrului. Se revine si se reia.

288

c. Netezirea zonatS cu partea cubitala pe plica cotului

Pozitia maseurului: lateral dreapia. Cu mana dreapta se prinde mana dreapta a pacientului (de la nivelul treimu distale a antebratului) ftectandul usor pe brat (aprox 45 grade), iar partea cubitala a mdinii stangi se fixeaza pe partea latero-intema a articulatiei cotului. Se efectueaza netezirea pe linia articulara pana pe partea Iatero-externa a acesteia. Se revine si se reia. (fig. 11.151)

d. Netezirea cu ambele police pe capsula artlculart (partea


posterioara)

Fig. 11.131 - Netezirea zonala cu partea cuc-fleA po plica cotului

Pozitia degetelor (pnza): degetele 2 si 3 de la ambele maim fixate pe plied sunt ta\a In fafa (fotdnd articulatia). iar cele doua police, pozitionate in fosa olecraniana. efectueaza netezirea pe capsula articulatiei cotului. urmdrind fosa olecraniana 51 ofecranul pana la epicondilii humerali 51. In continuare. spre partea anterioara, pe marginea acestora. pana la plica cotului. Apoi, se trece pe partea lateraia a epicondililor ulnan, efectudnd netezirea pe marginea ulnei pana la partea posterioara (traseul descris reprezinta insertia capsulei articulare). Se revine si se reia. (fig. 11.152 a, b)

Fig. 1.152 (a. b)

**c DOftce oe capsuia artcuUvi i'.i-v-s oostenca'ai

e. Netezirea cu doua degete pe plica cotului Pozilia mainii pacientului: pe sold. Policeie de la mana dreapta se fixeaza pe partea latero-externa- si superioara a fosei olecraniene. policeie de la mana stSnga pe partea laterointerna si superioarS (cu vSrful In fosa oiecraniana, unde raman fixate), iar degetele 2 si 3 de la ambele mSini se fixeaza pe plica cotului (falS In faiS, pe linia medians a acesteia).

289

Degetele 2-3 de la mana dreapta efectueazS netezirea pe linia a pana pe epicondilul extern, iar degetele de la mSna stSnga efectueazS n pe linia articulara pSnS pe epicondilul Intern. Se revine si se reia. Maseurul revine la pozilia anterioara. Se intercaleaza netezirea cu o mana si se trece la frSmSntat. 2. FRAMANTATUL

fala dorsala a mainii drepte a pacientului (in supinalie). iar mana dre fixeaza pe partea latero-interna (cubitalS), la niveiul articulaliei pumn policeie pe sanlul dintre grupele de muschi de pe partea anterioara indexul si celelalte degete pe sanlul dintre grupa de muschi cubitalS si posterioara a cubitusului (Intre deschiderea acestora aflandu-se gr muschi de pe partea cubitala). Urmarind santurile indicate, se efe framSntatuI (adunSnd concomitent cu indexul si policeie) pSnS la ar cotului. De aici. mana alunecS cu palma pe partea anterioarS a bralului, cu pe santul latero-extern dintre grupele de muschi anterioara si posterio indexul cu celelalte degete pe sanlul latero-intem (intre deschiderea a aflSndu-se grupa de muschi de pe partea anterioara a bratului). U santurile indicate, se efectueaza framantatul (adunSnd concomitent cu si policeie) pSnS la V-ul deltoidian si. in continuare, pe fascia ante deltoidului, pana la articulalia umarului. Se revine si se reia. Linia 2 - grupa de muschi de pe partea radiala. Cu mana drea sustine fata palmara a mSinii pacientului (in usoara pronalie), iar mana se fixeazS pe partea latero-externS (radialS). pe treimea distalS a ante cu policeie pe sanlul dintre grupele de muschi de pe partea anterioar indexul si celelalte degete pe santul dintre grupele de muschi ra posterioara (intre deschiderea acestora aflandu-se grupa de muschi Urmarind santurile indicate, se efectueaza framSntatuI (adunSnd conc cu indexul sj policeie) pana la articulalia cotului. De aici. palma aluneca pe partea posterioara a bralului. cu policeie p latero-extern dintre grupa de muschi anterioarS si posterioara. iar cu in celelalte degete pe sanlul latero-intem (Intre deschiderea acestora afl grupa de muschi posterioarS a bratului). UrmSrind aceste sanluri. se efe fram&ntatul. pans la V-ul deltoidian. Tn continuare, cu polic sanjul dintre lasciile deltoidului, iar cu indexul s< ce degete pe partea Iatero-externa a acestuia (intre desch acestora aflSndu-se fasciculul posterior al deltoidul efectueaza frSmSnlatul. urmSnna santunle indicate, pa articulatia umarului. Se revine si se reia. Linia 3 - grupa de muschi posterioara. Pozitia si sust mainii pacientului sun: identice cu cele de la linia 2, stanga se fixeaza pe partea postenoara a articulate pum cu policele pe san{ul dintre grupele de muschi rad postenoara. bv indexul si celelalte degete pe santul muchia postenoara cubitala si grupa Ce muschi post (Intre deschiderea lor se afla grupa de muschi posten antebratului). Se efectueaza framantatul. urmannd santun. pana la articuta; a cotului. Se revine si se reia.

a. Framantatul cu o mana Linia 1 - grupa de muschi de pe partea cubitala. Cu marts stSnga se

290

Se intercaleaza netezirea cu o mSna si se trece la framantatul cu doua maini.


b . F r am S n t a l u l c u d o u a m a i n i

Pozi(ia maseurului In lateral. Pozitia mdinii pacientului: pe sold sau pe coapsa. in supinatie. Linia 1 - grupa de muschi de pe partea cubitala. Mana dreaptd se fixeaza pe partea latero-interna (cubitalS) la nivelul articulaliei pumnului, cu policele pe sanjul dintre grupele de muschi de pe partea anterioara. iar cu indexul si celelalte degete pe saniui dintre grupa de muschi cubitala si muchia posterioard a cubitusului (Intre deschiderea acestora afiandu-se grupa de muschi de pe partea cubitala), mana stanga fiind oglinda mSinii drepte. Urmfinnd sanlurile indicate, se efectueaza framantatul (adunSnd concom:-lent cu indoxurilo si policele) pSnS la articulatia cotului. Oe aici. palmele mSinilor aluneca pe partea antenoara a bratului. cu policele pe san(ul latero-extern dintre grupele de muschi anterioarS si posterloarS. iar cu indexurile s< celelalte degete pe sanjul latero-intern (intre deschiderea acestora aflSndu-se grupa de muschi de pe partea anterioarS a bratului). Urmannd sanlurile indicate, se efectueazd frSmSntatuI (adunSnd concomitent cu indexunle si policele) pana la V-ul doito.d.an si. <" continuare. pe fascia anterioarS a deltoidului. pana pe articulatia umdrukii Se revine 5 se reia Una 2 - grupa de muschi de pe partea radiaia. Mana dreaptS se fixeaza pe partea latero-externS (radialS). pe treimea distala a antebratului. cu indexul pe san|ul dmtre grupele de muschi de pe partea antenoara, iar policele pe sanlul dintre grupele de muschi radiald si postenoara (intre deschiderea acestora aflSndu-se grupa de muschi radialS), mSna StSngS fiind oglinda mSinii drepte. Urmdrind sanlunle indicate, se efectueazS framSntatuI (adunSnd ccncomitenl cu indexunle si policele) pSnS la articulatia cotului. De aici. se rotesc mainile si aluneca pe partea posterioara a bralului cu policele pe San(ul latero-extern dintre grupele de muschi anterioara si posterioara. iar cu indexurile $< celelalte degete pe sanlul latero-intern (intre deschiderea acestora aflSndu-se grupa de muschi posterioara a bratului). UrmSrind aceste sanluri, se efectueazS frSmSntatuI. pana la V-u! deltoidian. in continuare, cu policeie pe sanlul dintre fasciculeie deltoidului. iar cu indexurile i celelalte degete pe partea lateroexternS posterioara a acestuia (intre deschiderea lor aflandu-se fasciculul posterior al deltoidului) se efectueaza framantatul, pana pe articulalia umarului. Se revine si se reia.

291

Linia 3 - grupa de muschi posterioara. MSna pacientul pe coapsa. in pronalie. Palma mainii drepte se fixeaza pe posterioarS a articulaliei pumnului. cu indexul si ce degete pe saniu! dintre grupele de muschi radi posterioarS, iar policeie pe sanlul dintre muchia poste cubitalS si grupa de muschi postenoara (intre deschiderea afIS grupa de muschi posterioarS), mSna stSnga fiind o mainii drepte. Se efectueaza framSntatuI (adunSnd conco cu indexurile si policeie), urmannd aceste sanluri pa articulalia cotului. Se revine si se reia. Se intercaleaza netezirea cu o mSnS si se trece la frSmSntatuI Tn contratimp.

c. Framantatul in contratimp Pozilia pacientului. a maseurului si a mSinilor acestuia, pr si liniile cu limitele lor sunt identice cu cele de la framanta doua maini. Maseurul revine la pozilia anterioarS. Se efectueaza netezirile specifice si se trece la frSmSn sub forma de geluire.

partea dorsala a mSinii drepte a pacientului (in supinat degetele da la mSna dreaptS se fixeazS pe saniurile muschii de pe partea antenoara a antebratului, la articulatiei pumnului. UrmSrind aceste sanluri, se efec geluirea pana pe articulalia cotului. Se continua gelui saniurile dintre fasciile si grupele musculare de pe anterioara a bralului, pSnS pe articulalia umarului. Se re se reia. Unia 2 - partea posterioarS. Cu mana dreaptS, se s fata palmarS a mSinii pacientului Tn usoara pronal degetele de la mSna stSngS se fixeaza pe santurile muschii de pe partea posterioara a antebratijlul, la articulatiei pumnului. UrmSrind aceste sanluri, se efec geluirea pana pe articulalia cotului. Se continua gelui partea posterioara a bratului, cu degetele pe saniurile muschi si fasciite musculara, pSnS la articulalia umaru revine i se reia.

d , Geluirea Geluirea cu mai multe degete Unia 1 - partea anterioarS. Cu mSna stSngS, se s

Geluirea zonatS pe articulalia cotului Pozilia


maseurului: lateral dreapta.

- transversals pe plica cotului. Cu mSna dreap

sustine antebralul pacientului (de la articulatia pumnu

292

usoara flexie pe bra|, iar cu degetele 2 sau 3 (sau deget pe deget) de la mSna stSnga se efectueaza geluirea TncepSnd de pe epicondilii externi, urmSrind linia articulara, pana pe epicondilii interni. Se revine $i se reia;

- longitudinals pe plica cotului. Cu mana stanga. so sustine antebralul pacientului in supinatie (de la nivelul articulatiei pumnului), iar cu degetele 2, 3, 4, 5 de la mana dreapta (fixate la nivelul treimii superioare a bratului) pe santurile dintre muschi si dintre radius s> cubitus, se efectueaza geluirea pe aceslea. pan* la articulatia radioulnar proximaJa $i. in continuare. pe aceasta. pe plica cotului 51 pe brat, pana la Ireimea mijlocie. Se revine si reia. - postenoara pe capsula articulara. Pozitia mlM paoentulut: pe c4d Se fixeaza paima mainii drepte pe partea Iatero-externa a anleoraiukii. iar palma mamii stang. pe partea latero-interna, cu policele pe muchia posterioara a ulnei. Se executa geluirea pe partea postenoara a articulatiei cotului, cu ambele police concomitent, urmanndu-se insertia capsulei pe marginea epicondiiilor ulnari. pfina la plica cotului. apoi pe epicondilu humerusului. pana la fosa olecraniana si olecran. Se ravine i se reia; - cu deget pe deget. Urmarind acelasi traseu (capsula). geluirea se mai poate executa cu degetul mediu suprapus pe index, iar cealalta mdna fixeaza cotul dm lateral So revine si se reia. Maseurul revine la pozitia anterioara Se intercaleaza netozmle specifice $> se trece la fnctiune.
3. FRICTIUNEA $1 FRICTIUNEA CU VIBRATII a. Frictiunea cu mai multe degete Linia 1 - partea anterioara. Cu mdna stdngd. se sustine partea dorsald a mdinii drepte a pacientului (in supinatie), iar degetele de la mdna dreapta se fixeazd pe sanlunle dintre muschii de pe partea antenoard a antebralului. la nivelul treimii distale a acestuia Urmarind acesle san(un. se efectueaza fncliunea pana pe articulatia colutu> Apoi. se continuS fnctiunea pe sanlunle dmtre fasoile %\ muschii de pe partea anterioara a bratului. pdnd la articulatia umdrului. Se revine 51 se reia. Linia 2 - partea posterioara Cu mdna dreapia. se sustine fa\a palmara a MM pacientului (Tn usoara pronatie). iar degetele de la mdna stdngd se fixeaza pe sanlunle dintre muschii de pe partea posterioara a antebratului. la nivelul treimii distale. Urmdrind aceste santijn, se efectueazd fncliunea pdna pe articulatia cotului. Apoi. se continua frictiunea pe partoa postenoard a bratului, cu degetele pe santurile dintre fasciile il muschii de pe partea posterioara, pdnd la articulatia umdrului. Se revine $1 se raid.
b. Frictiunea zonali pe articulatia cotului

Pozitia maseurului: in lateral. - transversal Cu mdna dreaptd. se sustine antebralul pacientului (de (a articulatia pumnukji). in usoara flexie pe brat iar cu degetele 2 sau 3 (sau deget pe deget) de la mdna stdngd, se efectueaza frictiunea incepdnd de pe epicondriii extemi. urmarind lima articulara. pdnd pe epicondilii interni Se revine si se roia. longitudinals. Cu mana stanga. se susline antebra(ul pacientului

in supinatie (de la niveiul articulatiei pumnului). iar degetele 2, 3, 4, 5 de la mana dreapta se fixeaza la niveiul treimii superioara a bralului, pe saniurile dintre muschi si dintre radius si cubitus. Se efectueaza fricliunea pe acestea pana la articulalia radioulnara proximaia si. in continuare. pe articulalia, pe plica cotului si pe brat, pana la treimea mijlocie. Se revine S' se reia;

293

posterioarS pe capsula articulara. Pozilia mainii pacien oid. Se fixeaza palmele mainilor pe antebraf (mana dreapta p latero-externa si mana stanga pe partea latero-interna). cu po muchia posterioara a ulnei. Se executa fricliunea urmSrindu-se capsulei pe marginea epicondililor ulnari. pana la plica continuand pe epicondilii humerusului, pana la fosa oiecra olecran. Se revine s' se reia. cu deget pe deget. Pe acelasi traseu (capsula). fricliunea executa cu degetul mediu suprapus pe index, iar ceaialta mdna cotul din lateral, Se revine si se reia; Maseurul revine la pozilia anterioara. Se intercaleaza netezirile specifice S' se trece la batere.

4. BATEREA

Cu mdna stanga (dreapta), se susline mana pacientului (de l palmei sau partii dorsale), iar cu mana dreapta (stdnga) se efe baterea cu parlea cubitala i sub forma de ciupitura pe fata ante posterioara a antebratului s' bralului. pSsind peste articulalia cot Pentru baterea cu partea cubitala a ambelor maini. pentru cu causul si pumnul pe deltoid, pozitia pacientului este in sezut, pe sold. Se intercaleaza netezirea cu o mand i se trece la vibratii. 5. VIBRATIILE

se sustine fata dorsaid a mdinii drepte a pacientului (In supin mdna dreapta se fixeaza pe partea latero-internd (la niveiul ar pumnului). cu policeie pe sanlul dintre grupele de muschi de p anterioara. iar cu indexul si celelalte degete pe sanlul dintre g muschi cubitala st muchia posterioara a cubitusului (intre des acestora

a. Vibratiile cu o manS Linia 1 - grupa de muschi de pe partea cubitala. Cu mdna

294

Timpul 2: policele de la mana dreapta si indexul de la mana stanga se relaxeaza si revin in pozipa initiala pe santurile dintre muschi, in vederea continuarii prelucrarii. Concomitent, policele de la mana stanga aluneca Tn lateral, adunand muschiul cu partea latero-interna. in acelasi timp, indexul mainii drepte (ajutat de celelalte degete). aluneca Tn lateral, adunand muschiul cu partea Iateroexterna. Prin apropierea indexul ui de police (sau in vers) se executa compresiuni perpendicuiare i longitudinals pe fibreie musculare, mobilizandu-le lateral (valul care se formeaza Tntre aceste degete este putin oblic, for-mand cu valul de la timpul 1 un .V"). (fig. 1.17 a, b) Se revine la pozitia initiala s< se aluneca cu mainile lipite de tegumenl, circa 2-4 cm (Tn sensul circulatiei venoase). Prin succedarea timpilor 1 s\ 2 tn cadrul executarii manevrei, valul dintre indexuri si police capala torma unui zig-zag.

Fig. 1.17 (a, Framantatul contratimp

b)

in

ATENJIE' Phnderea muschiului inlre index si police so face cu PAfM laterale. pnn alunecare unul csire ce-iSlalt. ultimate (alange ajungand in usoara extensie In OCGtasi limo. so fac compresiuni porpcnoScutare si longitudinals pa ftbrefe musculare. pe cars ie mcbDizeaza. In timpul compresiunii, fafa palmara din dreptul indexunior se ridica usor de pe tegumenl. impreunS cu muschiul prins int/e degete. spii)ininduse pe partea cubitala a maintior (lu&nd aspect de cSus in lateral sau de gat de leoada cu cioc iniredeschis. pozjfie care se menfine, dm antobrafe. pe lot faseul zonei preiucrate). Prinderoa nu se face prin flectarea degetelor i nici prin alunecare peste muschi (prinzand doar plelea cu {esutu) adipos. spare senzatia de ciupiturd. dureroasa si fara elect taropautic).

Tn momentul formarii zig-zagului si al relaxSrii alternative a degetelor. partea cubitala a mainilor aluneca pe tegument, cca 2-3 cm (in sensul circulatiei venoase) pentru indepartarea stazelor produse de compresiuni. Valul format Tntre degele se menpne Tn permanent^, iar prelucrarea se executa. din aproape Tn aproape, pana la limita superioara a zonei de tratat. Se revine la pozitia initials. aflandu-se grupa de muschi de pe partea cubitalS). UrmSrind aceste sanluri. se efectueazS vibratii cu toatS palma, pSnS la articulatia cotului. In continuare, mdna alunecS. cu palma pe partea anterioarS a bratului, cu pohcele pe santul latero-extern dintre grupele de muschi antenoara s' postenoarS. iar cu mdexu Si celelalte degete pe santul latero-intem Se efectueaza vibratii pand pe articulatia umarului. Se revine s> se reia.

295

U n i a 2 - grupa de muschi de pe partea radiala. Cu mdna dreapta. se

palmara a mdinii paoentului (in usoara pronalie). iar mdna stdnga se fixeaza latero-extema (radiald). pe treimea distala a antebratului. cu policeie pe sa grupele de muschi de pe partea antenoara iar cu indexul si celelalte dege dintre grupa de muscN radiald s< muchia latero-extema radiald (intre d acestora afldndu-se grupa de muschi de pe partea radiald) Urmannd aceste efectueaza vibratii cu toata palma. pana la articulalia cotuhji In continuare. palma aluneca pe partea postenoara a bratului, cu police latero-extern dintre grupele do muschi anterioara s< posterioara. iar cu celelalte degete pe santul latero-intern. Urmarind aceste santijri. se efectue pdnd a articulatia umarului. Se revine s' se reia. L i n i a 3 - grupa de muschi postenoara. Cu mdna dreaptd, se sustine fa|a mdinii pacientului (In pronalie). Palma mdmii stSngi se fixeaza pe partea po articulatiei pumnului. cu policeie pe s a n \ u l dintre grupele de muschi radiala s iar cu indexul pe santul dintre muchia cubitalS si grupa de muscrv posterioar aceste santuri, se efectueaza vibratii pdna la articulalia cotului. Se revine $i se r

b. V i b r a t i i l e c u m a i m u l t e d e g e t e Linia 1 - grupa de muschi de pe partea antenoara Cu mdna stdngd. se sus

dorsaid a mdinii drepte a pacientului (in supmatie). iar degetele de la mdna fixeaza pe santurile dmtre muschi de pe partea antenoara a acestuia. a niv disiale. Urmannd aceste santun. se efectueaza vibralii pdnd la articulatia continud vibratiile pe santurile dintre muschK si fascuie musculare de partea a bralului. pdna La articulatia umarului Se revine $t se reia. Lmia 2 - grupa de muschi de pe partea posterioara Cu mdna dreaptd. se s palmara a mdinii pacientului (in usoara pronatie). iar degetele de la mdna fixeaza pe santurile dintre muschii de pe partea postenoara a antebratului. la m disiale. UrmSrind aceste santun, se efectueaza vibratii pdnd la articulalia cotti-S vibratiile pe partea postenoara a bratului. cu degetele po santurile dmtre musc musculare. pdnd la articulatia umdrului Se revma si se reia.
Vibratiile zonate

Vibraliile transversals cu partea cubitala pe plica cotului (zonald) Cu ma

Pozilia maseurului: in lateral.

se prinde mana dreapia a pacientului (de la nivelul treimii distale a antebralului flectandu-l usor pe bra! (aproximativ 45 grade), iar partea cubitala a mdinii sta fixeaza pe partea latero-interna a articulatiei cotului. Se efectueaza vibratii pe li articulara, pana pe partea Iatero-externa a acesteia. Se revine sj reia.

Vibratiile transversale cu doua degete pe plica cotului Pozitia mSinii p

pe sold. Policele de la mana dreapta se fixeaza pe partea latero-extema sj superio olecraniene, iar policele de la mSna stanga pe partea latero-internS sj su acesteia. VSrful policelor se fixeaza in fosa olecraniana (si rSmSn Tn aceasta degetele 2 sj 3 de la ambele maini se pozitioneaza pe plica cotului (fats Tn f medians a acesteia),

296

Degetele 2-3 de la mana dreapta executa vibratii pe linia articulara. pana pe epicondilul extern, iar degetele de la mSna stSngS executa vibratii pe linia articulara, oSna pe epicondilul intern. Se revine sj se reia. Pozitia degetelor (priza); degetele 2 si 3 de la ambele maini fixate pe plicS sunt fajs in fata (fixand articulatia cotului), iar cele doua police fixate in fosa olecraniana efectueazS vibratii pe capsula articulara, alunecand pe marginea acesteia si pe langa olecran, pSnS la nivelul epicondililor intern sj extern ai humenisului sj. in continuare. spre partea anterioarS, pe marginea acestora, pSnS la plica cotului. Se trece pe partea laterals a epicondililor ulnan si se efectueaza vibralii pe marginea ulnei, pans la partea posterioara (traseul descns prezinta insertia capsulei articulare). Se revine si se reia. Maseurul revine la pozitia anterioarS. Se intercaleaza netezirea cu o mana si se trece la manevre ajutatoare.
Vibratiile pe partea posterioard cu ambele police pe capsula articulara

B. MANEVRE COMPLEMENTARE Acestea sunt: rulatul sj cernutul pe brat si antebrat. tractiunile si tractiunile cu scuturaturi pentru articulatia cotului. Pentru rulat si cernut. pozrtia mainii pacientului este pe sold. Pentru tractiuni si tracliuni cu scuturaturi, pozitia maseurului este cu fata la vdrful degetelor mainii pacientului. Cu mana dreapta (stanga) se prinde palma mainii pacientului. iar cu mdna stdnga (dreapta) fixata pe articulalia umarului se executa manevra 'de tracliune in axul articulaliilor, tn special pentru articulalia cotului. Se intercaleaza netezirea si se trece la miscari.

C. PROCEDURI COMPLEMENTARE
MISCARILE

Pentru aceastS articulate, se executa miscari pasive. pasivo-active. active, active cu incarcatura si active cu opozilie. 1. MiscSrile din articulara cotului Pozitia pacientului: in decubit dorsal sau in sezut, pe marginea patulur sau pe scaun. Pozilia maseurului: In lateral dreapta. - Miscarile pasive (flexia $i extensia) Mdna stanga se pozilioneaza pe partea dorsaid a treimii mijlocii a bralului (fixandu-l), iar mana dreapta pe partea dorsala a antebratului, de la niveiul treimii inferioare (mobi-lizdndu-l). Se executa flexia antebratului pe brat lent si

297

progresiv, pana la limita dureroasa. Antebratul se reeduce la pozitia initial 11.153) in continuare, se efectueaza extensia antebratijlui pe brat tot l progresiv, pand la limita dureroasa. Antebra(ul se rea-duce la pozilia initials Aceste miscari se repatS de cdte ori ng. 11.153 - Fiexa amabraruiKi Pe este nevoie (In functie de diagnostic).

La indicatia maseurului, pacientul executa aceste miscari. ajutat sau s In functie de diagnostic, maseurul exercita incarcatura sau opozilie la misc

- MiscSrile pasivo-active. active si active cu incarcatura sau opoz

298

Pentru articulatia radiocubitala se efectueazS miscari de pronatie si supinatie. MSna stangS fixeazS brajul pacientului. MSna dreapta se fixeaza pe antebrat. la nivelul articulatiei pumnului 51 Tl roteste spre interior (pronatie) si spre exterior (supinatie). Miscarea se executa lent si progresiv. pana la limita dureroasa (de cate on este nevoie).
- Miscarile pasivo-active, active, active cu IncarcaturS $i active cu opozitie

2. Mi$cirile din articulatia radiocubitala - Miscarile pasive

Sunt miscari de pronatie si supinatie, pe care, la Indicatia maseurului, pacientul le executa ajutat sau singur. In functie de diagnostic, maseurul exercits TncSrcSturS sau opozitie la miscare. Se executa netezirea cu 0 mSna.

*
. COTUL STANG

Pentru masajul cotului stang, pozitia pacientului este identica cu cea de la masajul cotului drept. Pozitia maseurului se schimbS din lateral dreapta. in lateral stSnga, ceea ce face ca liniile prelucrate - la cotul drept - cu mSna dreapta. sa fie prelucrat - la cotul stSng - cu mSna stanga (si invers). Manevrele se executa pe aceieasi linii cu ace'ea$i limite.

XVII. MASAJUL ANTEBRATULUI


Delimitare zonata

In partea inferioara. antebrajul esle dellmltat de linia articulara a pumnului, iar in partea superioara. de linia articulara a cotului.
Doscriere anatomica Oase: -

radius;

cubitus (ulna).

TABELUL H.XVi) MUSCHIORIGINEINSERTIEACTlUNE1234Rotundul pronator- Pe fa|a antero-suoeroars a oprtrohleei Pe fala antenoara a apodzei coronoidePe creasta ruc.oa?a a radiusului - Pe treimea medie a fejei externe- PronatorPatralul pronator- Pe patrimea fe{ei anterioare a cubitusului- Pe patrtmea 'e(ei anterioare a radiusului- Pronator principalScurtul supinatorPe epicondil - Pe cubitus (sub cavriatea sigmoiaians illicit*- Pe radius (fata postero-externa a diafizei)- Supinator al antebratuluiBicepsul brahial- Pe corawida (poriiunea Bcurta) - Po tuberculul subglenOdian (pon)unea lunga)- Pe luberozrtatea biclpitaia a radiusuluiFlexor al antebratului Supinator (cu cotu! intins)Marete palmar- Pe epitrohlee- Pe baza metacarpianu-U 3 - fata anterioara - Flexor al pumnului LolcraMate radiala (usoara)Cubltalul anteriorPe epitrohlee (capul humeral) - Pe cele 2/3 superkjare ale cfecranuiul (capul cubital)Pe pisiform - Pe osu! cu carlig - Pe baza melacarpianu-lui 1- Flexor al pumnului - Lateralitate cubiiaia (usoara) Muschi:

1 2 3 4 LungDI extensor - Po treimea inferioara a Pe la[a posterioara a - Extensor al radial at caipului crestei supraepicondiliene bazei pumnului numerals melacarplanului 2 - Lateraiilate radiaia" Scurtul extensor - Pe eporWil - Pe fata posterioara a - Extensor al pumnului radial al carputui bazei metaca<pianului 3 Leteiatilate radiaia (usoaraj Pe epKondil - Pe baza me'acarpla- - Extensor al Cubitalul pumnului - Pe margiiea posleronuluiS Pe posterior - Lateraiilate cubitala supe-rioara a cubitusului tuborcuiul intern (usoara) Flexorul profund : - Pe cole 2/3 superioara - Pe baza utomeior fa- Flexor al al degetelor ate 'elci anlero-inlemo a lange (degetele 2-5) faiangetor 2. 3 cub*-tu$ului - Flexor al pumnului j - Pe memfcrana (in asociere cu fleHiierosoasa - Pe apofiza xorul superficial) coronoidS Adductor al mSinii - Pe caput humeral (opiro- - Pe la(a latero-mijiocie Flexor ai Flexorul superficial al degetelor hleea) a latangelor 2 fatangeior - Pe capul cubital (apoFiza 2. 1 coroncloa) - Flexor al pumnului - Pe pisiform - Pe baza falangei 1 a - Abductor al Abductorul Pe tendonul cubitusului degetului 5 (fata degetului mic degetului 5 anterior cubitala) - Flexor ai degetului - Pe expansiunea 5 exten-soru^n propriu al degetului 5

Artieutaiii ie tbrmerea carora parliopS oasele antebraielor:

- articulatia radiocarpiana (in partea inferioara): - articulaliile radwufnara distala si radioulnara proximala; - articulatia cotului (in partea superioara).
Delimitate regional*

Muschii degetelor aflandu-se pe zona antebratului. iar tendoanele unor muschi de pe brat inserandu-se pe antebrat. regiunea este delimitata, in partea infenoara, de varful degetelor maini), iar in partea superioara. de articulatia umarului. A. MASAJUL - ORDINEA SI TEHNICA DE PRELUCRARE A LINIILOR Pozilia pacientului: Tn decubit dorsal lateral (dreapta, stanga), ventral sau Tn sezut la marginea patului. precum si pe scaun. Pozitia maseurului: Tn ortostatism sau Tn sezut lateral sau in fata antebratului de prelucrat. Pozi(ia pacientului si a maseurului nu se descrie fa fiecare manevra, ci numai cand se schimba. Fiecare manevra (cu formele ei) se repeta de 3-5 ori, pe aceeasi Imie si <n cadrul acelorasi limite (Tn functie de diagnostic). In cadrul acestei regiuni se executa masajul zonal pe antebra|. manevrele pe care se pune accentul fiind framantatul i frictiunea.

. ANTEBRATUL DREPT

301

Pozit,ia pacientului: in sezut pe scaun. Pozi{ia maseurului: in ortostatism. lateral dreapta sau in fata mainii pacientului
1. NETEZIREA a. Netezirea cu o mSnS Linia 1 - grupa de muschi de pe partea cubitala. Mdna stanga sustine fata dorsala a

mainii pacientului (In supinatie), iar degetele de ta mana dreapta se pozitioneaza astfe: degetele 2. 3. 4, 5 pe partea dorsata a degetelor pacientului si policeie pe partes lateroexterna (cubitala) si palmara. Se efectueaza netezirea pe degete, pe partea cubitala a mdinii si a articulatiei. Se continua pe antebrat. cu policeie pe santul dintre grupele de muschi de pe partea anterioara, iar cu indexul si celelalte degete pe santul dintre grupa de muschi cubitala i muchia cubitala (Tntre deschiderea acestora afiandu-se grupa de muschi de pe partea cubitala). pdna la articulatia cotului. De aici, palma aluneca pe partea antenoara a bratului, cu pohcele pe santul de pe partea latero-externa dintre grupele de muschi antenoara 5I posterioara, iar cu indexul si celelalte degete pe antul de pe partea latero-interna. pdna la articulatia umarului. Se revine s' se reia. Unia 2 - grupa de muschi de pe panea radiaia. MSna dreapia sustine fala palmara a mainii pacientului (In semipronatje), iar degetele de la mana stanga se pozitioneaza astfel: degotele 2, 3, 4 , 5 pe partea dorsaia a mainii pacientului si policele pe partea radialS si palmara. Se efectueaza netezirea pe mdna si pe partea radiaia a articulatiei. Se continua pe antebrat. cu policele urmarind sanlul dintre grupele de muschi de pe panea antenoara, iar cu indexul si celelalte degete. pe santul dmtre grupele de muschi 'adiaia si posterioara (intre deschiderea acestora aflandu-se grupa de muschi de pe oartea radiald) pana la articulatia cotului. De aici. palma aluneca pe partea postenoara a brafului. cu policele pe santul de pe partea Iatero-externa dintre grupele de muschi antenoara si posterioara. iar indexul s celelalte degete pe santul de pe partea latero-interna. pSna la articulatia umarului. Se revine si so reia. Unia 3 - grupa de muschi de pe partea posterioara. Pozitia mdinii pacientului este aceeasi cu coa de la linia 2. Palma mdinii stdngi se fixeazd pe partea posterioara a articulaliei pumnului. cu policele pe sanlul dmtre muchia radiald si grupa de muschi poslerioard, Iar cu indexul pe sanlul dintre muchia cubitala si grupa poslerioara. Urmarind aceste santun. se efectueazd netezirea pdna la articulatia cotului Se revine si se reia. b. Netezirea cu mai multe degete Linia 1 - partea antenoard. Cu mdna stanga. se sustine fata dorsaia a mdinii

pacientului (In supinatie), iar cu degetele mdinii drepte se efectueaza netezirea pe fa|a palmara a degelelor. pe metacarpiene si pe articulatia pumnului. Se continua pe antebrat (cu degetele 2. 3. 4 pe sanlurile dintre muschii i grupele de muschi de pe partea anterioara, policele pe muchia radiald. iar degetul mic pe muchia cubitala) pSnd la articulatia cotului. de unde. degetele aluneca pe partea anterioard a brafului printre tendoane, muschi $i fasdi musculare. pdnd la articulatia umarului. Se revine s> se reia. Linia 2 - partea postenoard. Cu mdna dreaptd. se sustme faja palmara a mainii pacientului (In usoara pronatie). iar cu degetele mdinii stangi se efectueazd netezirea, incepand de pe fata dorsaia a degetelor s< continudnd pe spatiile mtermetacarpiene. carpiene si antebrat (degetele 2. 3 }i 4 pe sanlunle dintre muschii de pe partea posterioara, policele pe partea radiaia $i degetul mic pe partea cubitala) pdna la articulatia cotului, de unde degetele aluneca pe partea posterioara a bratului printre tendoane, muschi si fascii musculare, pdnd la articulatia umarului. Se revine s< se reia. Se intercaleaza netezirea cu o mdna si se trece la framantat.

302

2. FRAMANTATUL
a. FrSmdntatuI cu o minS Unia 1 - grupa da muschi de pe partea cubitala. Cu mana stanga. se sustine fala dorsala a mainii pacientului (In supinatie). Mdna dreapta se fixeaza pe partea cubitala. cu degetele 2. 3. 4. 5 pe partea dorsaid. iar policeie pe fatia palmara (intre acestea se alia em men la hipotenard). Se efectueaza framantatul pe eminen(a hipotenard si. in continuare, pe

aniebrat. cu policeie pe santul dintre grupele de muschi de pe partea antenoara. iar indexul si celelalte degete pe santul dintre grupa de muschi cubitala si muchia cubitala (intre deschideroa acestora se afla grupa de muschi de pe partea cubrtaia). Urmannd aceste sanluri. se continud framantatul (adundnd concomitent cu policeie si indexul) pdna la articulatia cotului. Oe aici, palma aluneca pe partea anterioara a bratului, cu policeie pe santul de pe partea latero-oxterna dintre grupele do muschi antenoara si posterioara, iar Indexul si celelalte dogete pe sanlul de pe partea latero-interna (intre deschiderea acestora se alia grupa de muschi antenoara a bratului). Urmarind aceste santuri. se exocutd frdmdntatul pdnd la articulatia umdrului. Se revine $i so reia. Unia 2 - grupa de muschi de pe partea radiald. Cu mdna dreaptd se sustine fata palmard a mdinii pacientului (in pronabe). iar mdna stdnga se fixeaza pe partea radiala a policelui. pe eminentia tenara. Se efectueaza frdmdntatul pe aceasta s>- in continuare. pe aniebrat. cu policeie pe santijl dintre grupele de muschi de pe partea antenoara. iar cu indexul s< celelalte degete pe sanlul dmtre grupele de muschi radiald si postenoara (Intre acestea afldndu-se grupa de muschi de pe parlea radiala). Urmannd aceste sanluri. se executd framdntatul (adundnd concomitent cu policeie i indexul) pdnd la articulatia cotului. De aici. palma aluneca pe parlea posterioara a bratului. cu policeie pe santul de pe partea latero-externd dintre grupele do muschi antenoard S' postenoara. iar Indexul %i celelalte dogoto pe san(ul de pe partea latero-interna. Urmarind aceste sanluri, se executa frdmdntatul pana la articulalia umdrului. Se revine si se reia. Unia 3 - grupa de muschi de pe partea postenoara. Pozitia mdinii pacientului este aceeasi ca cea de la linia 2. Mdna stdngd se fixeazd pe partea postenoara a articulatiei pumnului. cu policele pe santul dintre grupele de muschi radiald s1 postenoara. iar indexul si celelalte degete pe santul dintre grupa postenoara $i muchia cubitala (intre deschiderea acestora se afld grupa de muschi posterioara). Urmarind aceste santun. se executd framdntatul (adunand concomitant cu policeie s' mdexul). pdnd la articulalia cotului. Se revine si se reia. Se intercaleaza netezirea cu o mand si so trece la framantatul cu doud maini.

6. FrSmSntatuI cu douS maini Pozilia mdinii pacientului: Tn supinatie. pe coapsd. Pozitia maseurului: in lateral. Linia 1 - gnjpa de muschi de pe partea cubitald. Mana dreapta se fixeaza pe panea cubitald. cu degetele 2. 3. 4. 5 pe panea dorsaia, iar policele pe fala palmara. mana stanga fiind oglinda mdinii drepte (intre acestea se afla eminenfa hipotenara). Se efectueaza framantatul pe eminent^ hipotenara si, in continuare. pe antebra(. cu policele pe sanlul dintre grupele de muschi de pe panea anterioara. iar indexurile si celelalte degete pe sanlul dintre grupa de muschi cubitala si muchia cubitala (Intre deschiderea acestora se afia grupa do muschi de pe partea cubitala) Urmdrind aceste sanluri, se continud framantatul (adunSnd concomitent cu policele s' indexurile) pdnd la arliculalia cotului. De aici, palmele aluneca pe partea anterioara a bratului, cu policele pe sanlul de pe panea latero-extorna dintre grupele de muschi anterioara s\ postenoara. iar indexurile si celelalte degete pe santul de pe partea latero-interna (intre deschiderea acestora se afia grupa de muschi antenoara a bratului). Urmarind aceste santuri, se executa framantatul. pana la arttcu!a|ia umarului Se rev me s> se reia. Lima 2 - grupa de muschi de pe partea radiaia. Mana dreapta se fixeaza pe partea radiaia a policelui. pe eminenla tenara. mana stanga fiind oglinda mdinii drepte. Se efectueaza framantatul pe emmenta tenara >. in contrtuare. pe antebrat. cu indexurile

303

pe santul dmtre grupele de muschi de pe panea anterioara, iar cu policele pe sanhjl dintre grupa de muschi radiaia $i posterioara (intre acestea afiandu-se grupa de muschi de pe partea radiald) Urmannd aceste sanluri, se executa frdmdntatul (adundnd concomitent cu policele $ indexurile) pdna la articulatia cotului. De aid, se rotesc mainile 5< aluneca pe partea posterioard a bratului, cu policele pe santul de pe partea latero-externd dintre grupele de muschi anterioard $i posterioara, iar indexurile i celelalte degete pe santul de pe partea latero-internd. Urmdrind aceste San(uri, se executa frdmdntatul pdnd la articulatia umarului. Se revine $i se reia Linia 3 - grupa de muschi posterioara. Pozitia mainii pacientului este aceoasi cu cea de la linia 2. Palma mdinii drepte se fixeaza pe partea posterioara a articulatiei pumnului. cu policele pe sanlul dintre grupa posterio-:ra si muchia cubitald. tar indexul 51 celelalte degete pe sant,ul dmtre grupele de muschi radiald $1 postenoard (intre deschiderea acestora se afla grupa de muschi postenoara). mdna stdngd fund oglmda mdmn drepte. Urmdnnd aceste san(un. se executa framantatul (adundnd concomitant cu poiicele s1 mdexurile). pdna la art>cula[ia cotului Se revine si se reia. Se intercaleaza netezirea cu o mana 51 se trece la frdmdntatul In contratimp.
c. Frimintatul In contratimp

Pozitia pacientului. a maseurului si a mainilor acestuia, precum s< liniile cu limitele lor sunt identice cu cele de la frdmdntatul cu doud mdini. Se efectueazd netezirile specifice si se trece la framantatul sub forma de geluire. Framantatul se repeta de 3-5 ori, pe acelasi traseu i Tntre aceleasi limite (Tn functie de diagnostic). Intensitatea, durata compresiunitor si amplitudinea zig-zagului variaza In functie de efectul urmant si pot creste sau scadea odata cu repetarea seriei de manevre. Se intercaleaza netezirile specifice (indeosebi netezirile cu ultima falanga sau cu toate falangele de la unul sau mai multe degete si netezirile cu partea cubitala a mainii) $i se trece la framantatul sub forma de geluire. d. FramSntatuI sub formS da geluire 1 Geluirea se aplica pe s' printre elementefe articulare (capsule, ligamente). pe s printre tendoane, muschi. epiderma cicatnzata (cicatrice cheloide). tesuturi conjunctive, aponevroze (palmara $r plantara). pe s' printre spatiile interverlobralo s intercostale, tarsiene. metatarsiene, falange. carpiene. metacarpiene. pe suprafa(a libera a oaselor lungi (tibie. radius, ulnd. crestele s< muchiile oaselor). pe regiunea capului (fata, frunte. calota) s' pe regiunea abdomnaia (inclusiv colon). Framantatul sub forma de geluire prelucreaza tegumental si tesutunle subcutanate prin compresiuni intre fata palmara a ultimei falange (de la unul sau mai multe degete) $i periost - cresterea hiperemiei locale (prin Tmbunataurea circulatiei. Inclusiv la niveiul periostului); - mobilizarea $1 indepartarea depunerilor de minerale; mobilizarea, desprinderea si diminuarea aderentolor cheloide.
Tehnica de execute: Efectelo specifice ale trSmantatului sub forma de geluire:

Geluirea se efectueaza cu ultimele falange de ta degetele 2 51 3 sau cu ultimele falange de la degetele 2. 3, 4, 5. Mana este lipita de tegument sau este suspendata sub limita inferioara a zonei de tratat, cu ultima falanga a degetelor lipita de tegument, pe liniile indicate, la limita inferioara a zonei de tratat. Se executa geluirea prin tragerea degetelor spre palma (cea 2-4 cm. prin flectare). Palma se ridica de pe tegument, sprijlnindu-se pe podul acesteia. 1 Concomitent cu tragerea degetelor, ultima falanga executa S compresiuni. Mana ia

304

aspect de caus. cu sprijin pe podul palmei si pe ultimele falange (care ajung Tn hiperextensie). Manevra nu va avea efectul scontat daca nu se respecta cu strictete aceste pozitionari. Apoi, degetele revin la pozi(ia initials (cu palma lipita de tegument, pentru indepartarea stazelor produse de compresiuni), aluneca cea 2-4 cm (in sensul circulatiei d. Geluirea Unia 1 - partea antenoara. Cu mana stdngd, se sustine fata dorsaia a mainii pacientului (in supinatie), iar cu degetele mainii drepte se executa geluirea pe fata palmara a degetelor. pe 31 printre metacarpiene. carpiene. pe articulatia radioulnara. pe partea anterioara a antebratului (cu degetele 2, 3 si 4 pe san(urile dintre muschii si grupele de muschi de pe partea antenoara, cu policele pe muchia radiaia, iar cu degetul mic pe muchia cubitald) pdna la articulatia cotului. Se continua pe partea anterioara a bra(ului, pe si pnntre tendoane, santijnle dintre muschi si fascn musculare. pdna la articulatia umArukji. Se revine s> se reia. Unia 2 - partea postenoard. Cu mana dreapta. se sustine fata palmara a mamii pacientului (in pronatie), iar cu degetele mainii stangi se executa geluirea pe degete. apoi. pe 51 printre oaseie metacarpiene. carpiene. articulatia radioulnara. pe panea postenoara a antebratului (cu degetele 2. 3 si 4 pe sanlunle dmtre muschii de pe panea postenoard. cu policele pe muchia radiaia 51 cu degetul mic pe muchia cubitald) pdna la articulatia cotului. Se continua pe partea posterioara a bratului, pnntre tendoane, muschi 1 fascii. pdnd la articulatia umdrului. Se revine si se reia. in cadrul masajului zonal se inslsta cu geluirea pe sanlul dintre radius 1 ulna si pe muchiile laterale ale acestora. Se intercaleaza netezirile specifice si se trece la frictiune.

3. FRICTIUNEA SI FRICTIUNEA CU VIBRATII

Linia 1 - partea antenoara. Cu mdna stanga. se sustine fata dorsaia a mdinii pacientului (in supinatie), iar cu degetele mdinii drepte se executa frictiunea pe fata palmara a degetelor. apoi pe S' printre metacarpiene, carpiene, pe articulatia radioulnara. pe partea antenoara a antebratului (cu degetele 2. 3 s" 4 pe sanlurile dmtre muschii $i grupele de muschi de po partea antenoard. cu policele pe muchia radiaia. iar cu degetul mic pe muchia cubitala) pdna la articulatia cotului. Se continud pe partea anterioara a bratului. pe s1 prmtre tendoane. pe santurile dintre muschi 51 fasoi musculare. pdna la articulatia umdrului Se revine 51 se reia. Lima 2 - partea postenoara. Cu mdna dreaptd, se sustine fata palmara a mamii pacientului (In pronatie), iar cu degetele mainii stdngi se executa fncliunea pe degete. apoi pe si printre oaseie metacarpiene. carpiene. pe articulatia radioulnara. pe partea posterioard a antebratului (cu degetele 2. 3 si 4 pe santurile dmtre muschii de pe partea posterioara, cu policele pe muchia radiaia si cu degetul mic pe muchia cubitald) pana la articulatia cotului. Se continua pe partea posterioard a bratului, pnntre tendoane, muschi Si fascii, pdnd la articulatia umdrului. Se revine si se reia. In cadrul masaiuiui zonal, so msista cu frictiunea po spatiul dinlre radius 51 ulna si pe muchiile laterale ale acestora. Se intercaleaza netezirile specilico s\ se trece la batere.

4. BATEREA

305

Cu mana stanga. se sustine lata dorsaia a mamii pacientului (in supinatie), iar cu mana dreapta. so executa baterea cu partea cubitala 51 baterea sub forma de ciupitura pe partea anterioard si posterioara a antebratului si a bratului: pe fata palmara se executa baterea cu partea cubitala si baterea cu pumnul. Se intercaleaza netezirea cu o mdna $i se trece la vibratii.

5. VIBRATIILE

a. Vibratiile cu o man$ Unia 1 - pariea anterioard. Cu mana stdngd. se sustine lata dorsaia a mamii pacientului (In supinatie). iar cu palma mdinii drepte se executd vibratii pe fata palmara a degetelor. pe palma. pe partea antenoard a antebratului 51 bratului. pdnd la articulatia umdrului. Se revine si se reia. Unia 2 - partea posterioara. Cu mdna dreaptd se susfine fata palmara a mdinii pacientului (In usoara pronatie), iar cu palma mdinii stangi se executa vibratii pe fata dorsaia a degetelor si a mainii. apoi pe antebrat si bra(, pdna la articulatia umdrului. Se revine 51 se reia. b. Vibratiile cu mai multe degete Linia I - partea antenoard. Cu mdna stdngd. se sustine fata dorsaia a mamii pacientului (in supinatie), iar cu degetele mainii drepte se efectueazd vibratii pe fata
palmara a degetelor, pe metacarpleno si pe articulatia pumnului. Se continuft pe antebrat (cu degetele 2. 3 si 4 pe sanlunle dintre muschii si grupele de muschi de pe partea antenoard. policele pe muchia radiald. degetul mic pe muchia cubitald) pdnd la articulatia cotului. de unde degetele alunecd pe partea antenoard a bratului pnntre tendoane. muschi si fascii musculare. pana la articulatia umdrului. Se revine 51 se reia. Linia 2 - partea postenoara. Cu mana dreapta se sustine fafa palmara a mdmn pacientului (In usoara prona(ie), iar cu degetele mdinii stdngi se efectueazd vibratii, incepdnd de pe fala dorsaia a degetelor i continudnd pe spaliile mtermetacarpiene. carpiene si antebrat (degetele 2, 3 si 4 pe sanlunle dintre muschii de pe partea postenoard. pohcele pe muchia radiald S' degetul mic pe muchia cubitald) pana la articulalia cotului, de unde degetele aluneca pe partea poslerioara a bralului printre lendoane, muschi si fascii musculare, pana la articulalia umarului. Se revine si se reia. Se intercaleaza netezirea cu o mSn3 si se trece la manevre ajutatoare.

B. MANEVRE COMPLEMENTARE RULATUL SI CERNUTUL MSna pacientului este pe sold. Se efectueaza rulatul $\ cernutul pe antebral si brat;.
TRACVUNILE

Cu mdna stdnga se fixeaza bratijl pacientului. iar cu mana dreapta se prinde mana acestuia si se executa tracliuni si tracliuni cu scuturdturi din articulalia cotului 1 pumnului. Tracliuni din articulalia radioulnara, din articulaliile intercarpiene, carpometacar-piene, metacarpofalangiene si interfalangiene.
COMPRESIUNILE

Compresiuni pe epifize (radiala i ulnara). Se intercaleaza netezirea cu o mdna si se trece la miscari.

306

C. PROCEDURI COMPLEMENTARE
MISCARILE

Pozilia maseurului: in lateral. Se executd urmatoarele miscari; pasive, pasivo-active, active, active cu incarcatura Si active cu opozilie. Miscari pasive a. Miscarile din articulatia cotului

Cu mana slanga, maseurul fixeaza braful pacientului. iar cu mana dreapia pozi(io-nala pe partea dorsaia a articulaliei pumnului. executa miscari de flexie si de extensie din arliculalia cotului.
b. Miscarile din articulatia radiocubilalS

Se executa miscari de pronalie si supinatie. Cu mana stanga se fixeaza bra(ul pacientului, iar cu mana dreapta pe articulatia pumnului, se executa miscarea de rotate interna si externa. c. Miscarile din articulatia pumnului

Fig. 11.154. (a) - Miscari din arltCuiaita pumnului

Mana stanga :e pozitioneaza pe treimea distala a an'.ebrabjlui (fixandu-l). iar mana dreapta pe palma pacientului. Se execute miscari de flexie si de extensie a mainii pe antebrat. (fig. 11.154. a)

307

Din aceeasi pozi'ie. se executa miscari de lateraiitate (radial s'\ cubital), miscari de rotatte (externa i interna), miscari de circumduct (dreapta-stanga) si miscari de pronalie s supinaiie. (fig. 11.154. b) La indicafa maseurului, pacientul executa aceste miscari, ajutat sau singur. in funclie de diagnostic, maseurul exereita incarcatura sau opozitie la miscare.
Fig. 11.154 lawralitate (b) Miscan oe

d. Miscarile din articuia{iiia intercarpiene Policeie se fixeaza pe partea anterioara a carplenetor si indexurile pe partea posterioara. Se executa. concomitent, miscari de tracUune bilaterala (cubital sj radial) si miscari de extensie (dorsaid si palmarS). e. Miscarile din articulable carpometacarpiene Indexul mainii stangi se fixeaza pe parlea anterioara a carpienelor (randul 2). iar policeie pe partea dorsala. Indexul mdinii drepte se fixeaza pe treimea distala a metacarpienelor (partea palmarS), iar policeie pe partea dorsaid. Se executa miscari de mobilizare din articulatiile carpometacarpiene. Mdna pacientului este Tn pronafie sau in supinatie. Policeie de la ambele maini se fixeaza transversal, la niveiul treimii distale a metacarpienelor (pe partea dorsala sau palmara), iar indexurile tot transversal, la niveiul treimii distale a metacarpienelor (pe partea dorsaid sau palmara). Se executa, concomitent, miscari de tractiune biiaterald (cubital si radial) si miscari de extensie (dorsaid si palmara). Policeie mainii stangi se fixeaza pe partea dorsala sau palmara a mainii pacientului. iar indexul pe partea palmard sau dorsala la niveiul treimii distale a metacarpienelor. Policeie mainii drepte se fixeaza pe partea palmard sau dorsaid a falangei proximaie. iar indexul pe partea dorsala sau palmara. Se efectueaza miscari de flexie. miscari de extensie si miscari de usoara rotatie (interna i externa) din articulatia metacar-pofalangiand. In acelasi mod. se executd si miscSrile din articulatia metacarpofalangiana a policelui. La indicatia maseurului, pacientul executa aceste miscari. ajutat sau singur. In func$e de diagnostic, maseurul exercita incarcatura sau opozijie la miscare h. Miscarile din articulatia inlerialangiana Indexul i policeie de la mdna dreapta (stanga) fixeaza falanga, iar indexul si policeie de la mdna stanga (dreapta) mobilizeaza falanga superioara (prin miscari de flexie. extensie si usoare rota^ii interne $i externe). In acelasi mod se mobilizeaza toate articulatiile interfalangiene.
g. Mi$c3rile din articulaliile melacarpcfalangiene f. MiscSrile din articulaliile intermetacarpiene

308

la

Tunctje de diagnostic, maseurul exercita Incarcdiura sau opoz-tie la miscare

.ndcaua maseurulu.. paoentui executa aceste rniscari. ajutat sau s.nqur In


v

MiscSnle pasivo-active. active, active cu incSrcaturi 5/ active cu opozitie

Se executa netezirea.

ANTEBRATUL STANG

-4SSA8P^8,fln9,
lden,lcd cu cea de la
6 IUI Se ChimM din

pozi,ia

Dacien,ulu es,e

'

&> a ce face ca * ' InftWrS! T T 'a,an,-T1U' dreP' ' CU ^ dreap,fl 53 ' ~* - * antebnaul ng - cu mana cu^nV stanga (s. mvers). Manevrele se executa pe aceieasi M cu aceieas,

a,eral dfeap,a m la,eral

slt,n

XVIII. MASAJUL ARTICULATIEI MAINII (PUMNULUI)


Delimitare zonal*

In partea infenoara, articulalia pumnului esle delimitata de extremitatea proximaia a metacarpienelor si do randul doi de carpiene. iar in partea superioara. de extremitatea distalS a radiusului si cubitusului.
Descriere anatomic* Oase:

pnmul land de oaso carpiene (scafoidul, semilunars, plramidalul si pisitormul) - ai doilea rand de carpiene ?i metacarpiene (cu extremitatea lor proximaia).
Muschii care mobilizeaz* mana din articulalia pumnului:

- radius; - cubitus;

MUSCHIORIGINEINSERTIEACTlUNEMiirolo palmar- Pe TABELUL epitrohlee Pe baza metacarpianului 3 - <aUj njtVN) antenoara- Flexor al pumnului Lateralitate radiala (usoaraCubrtalul anteriorPeep*oMee - Pe co*o 2/3 supen-oare ale Oecranului (capul cubital)Pe ptstorm Pe osul cu cafig - Pe Baza metacarpianului 9 Ftexcr at pumnului Latorattate cubaaU (usoaraLungul extensor radial al carpulul- Pe treimea inferioara a cam lei supraepicon-drlwno numerate- Po fii;a posterioara a bnzoi metacarpianului 2Extensor al pumnului - Laterahtaie radiala (usoarfliScurtul extensor radial al carpului- Pe epicondii- Pe fa(a postenoara a Bezel metacarpianului 3 Extensor al pumnului - LateraMafe raciaifl (usoara:Cubiuiul posterior- Pe epeorxH - Pe marginea posiero-supoiloara a cubltu-sulm- Pe baza metacarpianului S Pe luBerculul intern- Extensor al pumnului - Lateralitate cubital* (usoarti

Arttcutslfl:

- radiocarpianS; - intercarpiana; - carpometacarpiana.


Avana in vedere ca si lendoanele muschilor degetelor tree peste aceasta articua',c tn partea infenoara regiunea este delimitate de extremitatea distala a ultimelor falange. iar In panea superioara de articula;ia cotului. A. MASAJUL - ORDINEA S\ TEHNICA DE PRELUCRARE A LINIILOR Pozitia pacientului: in decubit dorsal, lateral (dreapta, stanga), ventral; in sezut la marginea patului sau pe scaun. Pozilia maseurului: in ortostatism; in sezut lateral, in fala articulaliei de prelucrat. Pozilia pacientului sj a maseurului nu so descrie la fiecare manevra, ci numai cand se schimba. Fiecare manevrS (cu formele ei) se repetS de 3-5 on. pe aceeasi linie si In cadrul acelorasi limite (In functie de diagnostic). In cadrul aceslei regiuni se executa masaiui zonal pe articulatia pumnului. manevrele pe care se pune accentul fund geluirea si frictiunea. 1.
NETEZIREA Delimitate regional*

Pozilia pacientului: In sezut, pe scaun. Pozilia maseunjtui. in lateral dreapta. a. Netezirea cu o mana Unia 1 - grupa de muschi de pe partea cubitatS. Mana stSngS susline fa(a dorsaia a mSinii pacientului (in supinatie). Degetele 2. 3. 4 si 5 de la mSna dreapta so fixeaza pe partea dorsaia a degetelor pacientului. iar policele pe partea Iatero-externa (cubitalft) si palmarS Se efectueazS netezirea po dogote 51. in continuare, pe partea cubitala a mainii si a articulaliei pumnului. apoi pe antebrat cu policele pe santul dintre grupele de muschi de pe partea antenoara. iar cu indexul $1 celelalte degete pe sanjul dmtre grupa do muschi de pe partea cubitala si muchia postenoara cubitala. pSnS la articulatia cotului. Se revine st se reia. Una 2 - grupa de muschi de pe partea radialS. MSna dreapta sustine fata palmara a mSmii pacientului (Tn semipronatie). Degetelepartea radiald si palmard. pe partea dorsala a mdinii pacientului, iar policeie pe 2. 3. 4 si 5 de la mana Se efectueazS netezirea pe mand si pe partea radiald a articulatiei. Se continud pe aniebrat. cu policeie urmdrlnd santul dintre gnjpele de muschi de pe partea anterioarS, iar cu indexul s\ celelalte degete urmarind santul dintre grupele de muschi de pe partea radiala Si posterioara. pdna la articulara cotului. Se revine $i se reia. Linia 3 - grupa de muschi de pe partea posterioara. Palma mainii pacientului este sustinutS de palma mdinii dreple a maseurului, In pronatie. Palma mdinii stdngi se fixeaza pe partea postenoara a articulaliei pumnului, cu policeie pe santul dintre grupele de muschi radiala s postenoara, iar cu indexul s* celelalte degete pe santul dintre muchia cubitala si grupa de muschi postenoara

Urmannd aceste santun. se efectueaza notezrea pdna la articulatia cotului Se rev no > se reia.
b. Netezirea cu mai multe degete

Linia 1 - partea anterioara. Cu mdna stdnga. se sustine fata dorsaid a mainii pacientului (In supinatie). iar cu degelele mdinii drepte se efectueaza netezirea pe fata palmara a degetelor, pe metacarpiene $t pe articulatia pumnului. Se continud pe aniebrat (cu degetele 2, 3, 4 pe santurile dintre muschii si gnjpele de muschi de po partea anterioara. policeie pe muchia radiald, iar degetul mic pe muchia cubitalfl) pdnd la articula[ia cotului. Se revine s> se reia. Unia 2 - partea posterioara Cu mdna dreapta. se sustine fa(a palmard a mdim pacientului (in usoara pronatie). iar cu degetele mainii stdngi se efectueaza netezirea. incepdnd de pe fata dorsaid a degetelor 51 continudnd pe spatiile mtermetacarpiene carpiene si aniebrat (degelele 2. 3 si 4 pe saniunle dintre muschii de pe partea posterioara. policeie pe muchia rao>aid $i degetul mic pe muchia cubitalS) pdna ia articulatia cotului. Se revine 51 se roia. Cu mdna stanga se sustine fata dorsaid a mdinii pacientului (in supinatie). iar cu mdna dreapta se executd netezirea pe fa(a palmara. incepand de la niveiul degetelor. pdnd la articulatia pumnului. Se insists cu nodozitatile degetelor pe aponevroza palmare So revine 51 se reia. So intercaleaza netezirea cu 0 mdnd si se trece la framantal.
c. Netezirea sub forma de pieptene

2.

FRAMANTATUL

a. Framantatul cu o mdnd Linia 1 - grupa de muschi de pe partea cubitala. Cu mana stanga. se sustine fata dorsala a mainii pacientului (in supinatie) Mdna dreapta se fixeaza pe partea cubitalS cu degetele 2. 3. 4 s* 5 pe partea dorsaid. tar policeie pe fata palmara (intra acestea se afld emnema hipoienard). Se efectueaza framantatul pe emnenta hipotenard yi, In

continuare, pe aniebrat, cu policeie pe sanlul dintre grupele de muschi de pe partea anterioara, iar indexul $i celelalte degete pe sanlul dintre grupa de muschi cubitala sj muchia posterioara cubitalS (intre deschiderea acestora se afla grupa de muschi de pe canea cubitala). Urmarind aceste santijn. se continua framantatul (adunand concomitent cu policeie S> Indexul) pana la articulatia cotului. Se revine si se reia. Unia 2 - grupa de muschi de pe partea radiala. Cu mSna dreapta se susline fala palmara a mainii pacientului (in pronalie), iar mana stSnga se fixeazS pe partea radialS a coiicelui, pe eminenla tenara. Se efectueaza framantatul pe aceasta si. In continuare, pe antebrat cu policeie pe santul dintre grupele de muschi de pe partea anterioara, iar cu -dexul i celelalte degete pe sanlul dintre grupa de muschi radiala si posterioara (intre acestea aflandu-se grupa de muschi de pe partea radiala). Urmarind aceste sanluri, se executS framantatul (adunSnd concomitent cu policeie i indexul) pSna la articulalia cotului. Se revine si se reia. Linia 3 grupa de muschi de pe partea posterioara. Palma mainii pacientului este in pronalie. sustinuta de palma mSinii drepte a maseurului. MSna stanga se fixeazS pe cartea posterioara a articulaliei pumnului, cu policeie pe sanlul dintre grupele de mu$chi adialS i posterioarS, iar indexul si celelalte degete pe santul dintre grupa de muschi posterioara s> muchia cubitalS (Intre deschiderea acestora se afIS grupa de muschi posterioarS). UrmSrind aceste santun. se executa framantatul (adunSnd concomitent cu ndexul si policeie) pana la articulatia cotului. Se revine si se reia. Se intercaleaza netezirea cu o mana si se trece la framSntatuI cu douS mSini. 6. FrSmSntatuI cu doua" mSini Pozilia mSinii pacientului: Tn supinatie. pe coapsS. Pozitia maseurului; in lateral, Linia 1 grupa de muschi de pe partea cubitalS. MSna dreapta se fixeaza pe partea cubitalS, cu degetele 2, 3, 4 si 5 pe partea dorsals, iar policeie pe fata palmara, mSna stanga fiind oglinda mainii drepte (intre acestea se afta eminenta hipolenata). Se efectueaza framSntatuI pe eminenta hipotenarS si. in continuare, pe aniebrat, cu policeie pe sanlul dintre grupele de muschi de pe partea anterioarS. iar indexurile si celelalte degeie pe santijl dintre grupa de muschi cubitala s\ muchia posterioarS cubitalS (Tntre deschiderea acestora se afla grupa de muschi cubitald). UrmSrind aceste sanluri. se continua framSntatuI (adunSnd concomitent cu policeie si indexurile) pSnS la articulalia cotului Se revine si se reia. Linia 2 - grupa de muschi de pe partea radiala. MSna dreaptS se fixeaza pe partea radiala a policelui, pe eminenta tenarS, mSna stSnga fiind oglinda mainii drepte. Se efectueazS framantatul pe eminenta tenara si. In continuare, pe aniebrat, cu indexurile pe santul dintre grupele de muschi de pe partea

313

Fig. 1.18 - Framanlaiui sub forma de geluire

venoase) si continuare, misc aproape Tn apro superioara a zon revine la limita i initiala si se reia Pentru prelu (umarului. co interfalangienelo genunchiului, gl capului (fala, fr Tn care podul sprijinit pe tegu suspendata, iar pe spaliile ind executa tot p ultima falanga (fig. 1.18)

Seria de man ei, iar intensita scadea odata cu variaza in funcl prin suprapune suprapunerea d falange ale dege Se intercalea

si

se trece la fri

Unia 3 - grupa de muschi de pe partea posterioarS. MSna pacientului este Tn pronatie pe coapsa. MSna dreaptS se fixeazS pe partea posterioarS a articulaliei pumnului, cu policeie pe santul dintre muchia posterioarS cubilalS si grupa de muschi posterioarS, iar cu indexul i celelalte degete pe sanlul dintre grupele de muschi radiala i posterioarS (Tntre deschiderea acestora se afla grupa de muschi posterioara), mana stSngS fiind oglinda mSinii drepte. Urmarind aceste sanhjri, se efectueaza frSmSntatuI (adunSnd concomitent cu indexurile si policeie). pSnS la articulalia cotului. Se revine si se reia. Se intercaleaza netezirea cu o mSnS si se trece la framantatul in contratimp.

c. F r a m a n t a t u l i n c o n t r a t i m p Pozilia pacientului, a maseurului si a mainilor acestuia este identica cu cea de a frSmSntatuI cu douS mSini. Preiucrarea in contratimp se face pe aceleasi linii $i in aceleasi limite. Se efectueaza netezirile specifice si se trece la frSmSntatuI sub forms de geluire.
d . Geluirea Unia 1 - parlea anterioara. Cu mana stanga, se susline fala dorsalS a mSinii

pacientului (in supinatie), iar cu degetele mainii drepte se executS geluirea pe fata palmarS a degetelor. pe si printre metacarpiene, carpiene, pe articulatia radioulnara, pe partea anterioara a antebratului (cu degetele 2, 3 ?i 4 pe saniunle dintre muschii i grupele de muschi de pe partea anterioarS. cu policeie pe muchia radiala, iar cu degetul mic pe muchia cubitalS) pSnS (a articulatia cotului. Se revine si se reia. Unia 2 - partea posterioara. Cu mana dreaptS, se sustine fala palmara a mSinii pacientului (if pronatie), iar cu degetele mainii stangi se executa geluirea pe degete apoi, pe si printre oasele metacarpiene. carpiene, articulatia radioulnara. pe partea posterioara a antebratului (cu degetele 2. 3 si 4 pe saniurile dintre muschii de pe panes posterioara, cu policeie pe muchia radialS i cu degetul mic pa muchia cubitalS) pSnS la articulatia cotului. Se revine si se reia. Se intercaleazS netezirile specifice s\ se trece la fricliune. 3. F R I C J I U N E A $1 F R I C T I U N E A C U V IB R A T I I
Linia 1 - partea anterioarS. Cu mSna StSngS, se sustine fala dorsals a mainii pacientului {in supinatie), iar cu degetele mSinii drepte se executS fricliunea pe fata palmarS a degetelor, apoi pe si printre metacarpiene, carpiene, pe articulatia radioulnara, pe partea anterioarS a antebratului (cu degetele 2, 3 si 4 pe saniurile dintre muschii si grupele de muschi de pe partea anterioarS. cu policeie pe muchia radiala. iar cu degetul mic pe muchia cubitala) pana la articulatia cotului. Se revine si se reia. Linia 2 - partea posterioarS. Cu mSna dreaptS, se susline fata palmarS a mSinii pacientului (in pronatie), iar cu degetele mainii stangi se executa frictiunea pe degete. apoi pe s' pfintre oasele metacarpiene, carpiene, pe articulatia radioulnara, pe parlea posterioara a antebratului (cu degetele 2. 3 si 4 pe santurile dintre muschii de pe partea posterioara, cu policele pe muchia radiaia si cu degetul mic pe muchia cubitala) pana la articulatia cotului. Se revine si se reia.

390

. MASAJUL ZONAL 1. NETEZIREA a. Netezirea cu partea cubitala"

Mana pacientului se fixeaza in supinatie. Cu degetele 2-5 de la mSna stanga, se sustine partea dorsaia a antebratului pacientului. iar cu podul palmei se sustine mana pacientului in flexie de 30-40 grade. Cu par-tea cubitala a mainii drepte fixata pe linia articulara anterioara. se efectueaza netezirea transversals, incepand; de pe partea radiaia, pana pe partea cubitala a articulatiei. Se revine si se reia. (fig. 11.155. a)

Partea anterioarS

Fig. 11.155 (a) - Netezcea cu panea cubilela pe partea antenoara.

390

Partea dorsaia

Cu degetele 2-5 de la mana dreaptS se sustine partea anterioara a antebratului pacientului. iar cu podul palmei se fixeazS mana pacientului in extensie de 30-40 grade (mSna fiind in pronatie). Cu partea cubitala a mainii stangi fixata pe linia articulara posterioara se efectueazS netezirea transversals, incepand de la partea radialS pana pe partea cubitala. Se revine i se reia. {fig. 11.155. b)
Fig. 11.155 (b) - Netezirea cu partea cubitala pe partea odrsald.

cu degetele 3, 4 si 5 de la ambele maini. se sustine mdna pacientului Tn supinatie. Degetele ara-taioare

b. Netezirea cu indexurile si policeie Pozi{ia mainii in supinatie:

Fig. 11.156 - Neie2irea cu wdcxu'He si policeie (cu mana in supinatie).

390

se fixeaza pe partea postenoara a liniei articulare. petrocute unul pe ISnga allul, iar policeie pe partea anterioara. Se executa netezirea pe ambele parti ate liniei articulare (transversal), din partea mediana a articulatiei spre partite laterale (radiala si cubitala). (fig. 11.156) Netezirea se poate executa concomitent (cu degelele aratatoare si police) sau alternativ. Se revine si se reia.

Pozitia mSinii in pronatie: cu degetele 3, 4 si 5 de la ambele maini se sustine mdna pacientului in pronatie. Degetele aratatoare se

Fig. 11.157- Neteznea cu inflexunie si policed (cu mana In pronatie).


fixeaza pe partea antenoara a liniei articulare, petrecute unul pe langS altul. iar policeie pe partea posterioara. Se executa netezirea pe ambele parti ale liniei articulare (transversal) din partea medians a articulatiei spre partile laterale (radiala si cubitalS). Se revine si se reia. (fig. 11.157) Netezirea se poate executa concomitent (cu degetele aratatoare si police) sau alternativ. c. Netezirea longitudinals

Partea anterioara
Mana pacientului este tn supinatie, sustinuta de palma mainii stangi a maseurului. Netezirea se executS cu degetele mSinii drepte. pe fata palmara a mainii pacientului, printre tendoane. ligaments, oase

390

carpiene si articulatia radioulnara pana la treimea medie a antebratului. Se revine si se reia,

Partea postorioara
MSna pacientului este Tn pronatie, sustinuta de palma mainii drepte a maseurului Netezirea se executa cu degetele mSinii stSngi a maseurului. pe partea dorsala a mainii pacientului. pe si printre oasele metacarpiene, carpiene, tendoane sj ligaments si. mai departs, pe articulatia radioulnara, pans la treimea medie a antebratului. Se revine si se reia. 2. GELUIREA pacientului este in supinatie Cu degetele mainii stangi (2-5), se S J .; m; partea dorsaia a antebratului pacientului, iar cu podul palmei se fixeaza mana In flexie. Gekjrea se executa cu mana dreapta. cu unul sau doua dogoto sau deget pe deget. pe unia articulara antenoara. transversals, de pe partea cubitala pana pe partea radiald a articulatiei pumnului. Se revine si se reia. (fig. 11.158)

Partea antenoard Geluirea transversals: mana

Fig. 11.158 - Golui'ca zonala pe articulara pumnului (mana In supinaiie).

Geluirea longitudinals: mana pacientului este in supinatie. Cu degetele mSinii stSngi (2-5). se sustine partea dorsaia a antebratului pacientului, Iar cu podul palmei se fixeaza mana. Geluirea se executS cu mai multe degete de la mSna dreapta. pe partea anterioarS, TncepSnd de pe fata palmara a mainii, printre tendoane. ligamente, oase carpiene si articulatia radioulnara pana la treimea medie a antebratului. Se revine S' se reia. Partea postenoara Geluirea transversals: mana

pacientului este in pronatie. Cu degetele mSinii drepte (2-5), se sustine partea anterioara a antebratului pacientului. iar cu podul palmei se fixeazS mSna in extensie. Geluirea se executa cu mana stanga, cu unul sau douS degete. sau deget pe deget, pe partea

390

Fig. 11,159 Geluirea zonala pe articulara pumnului (mana in pronat,ie).

dorsaia, transversal, pe articulatia radiocarpiana. pe articulaliile intercarpiene si carpometacarpiene, incepand de pe partea cubitalS, pSnS pe partea radiaia a articulatiei pumnului. Se revine si se reia.

390

Partea posterioarS Fricliunea transversals; mana pacientului este In pronatie. Cu


degetele mSinii drepte (2-5). se sus(ine partea antenoara a antebratijlui pacientului. iar cu podul palmei se fixeazS mana in extensie Frictiunea se executd cu mana stdnga. cu unul sau doud degete. sau deget pe deget, pe partea dorsaid. transversal, pe articulatia radiocarptana. pe articulatiile intercarpiene si carpometacarpiene. incepand de pe panea cubitala. pdnd pe partea radiala a articulatiei pumnului. Se revine si se reia

Frictiunea longitudinals: mdna pacientului este in pronatie. Cu degetele mdinii drepte (2-5), se sustine partea anterioarS a antebratului pacientului. tar cu podul palmei se fixeazd mdna. Frictiunea se executa cu degetele mdinii stdngi a maseurului. pe partea dorsaid. incepand de pe si prlntro oasele metacarpiene.

394

eparte, pe articulatia radioulnara, pana la treimea media a antebratului. Se revine si se reia. Se intercaleaza netezirile specifice si se trece la batere. 4. B A T E R E A P E
ANTEBRAT SI PALMA

Cu mdna stanga. se sustine fala dorsaia a mainn pacientului (In supinatie). iar cu mana dreaptd (pe partea antenoara si posterioara a antebratului). se executa baterea cu partea cubitala si baterea sub formd de ciupitura. iar pe fala palmara baterea cu partea cubitala si baterea cu pumnul. Se intercaleaza netezirea cu o mdna si se trece la vibratii.
VIBRATIILE

5.
a.

pacientului (in supinatie). ia' cu palma si cu degetele mdinii drepte se executa vtbratii pe la(a paimard a degetelor, pe palmd. pe panea anterioard a antebratului. pana la articulatia cotului. Se revine si se reia. Linia 2 - partea posterioard. Cu mdna dreapta se sustine fa(a palmara a mdinii pacientului (in usoara pronatie), iar cu palma si cu degetele mdinii stdngt se executa vibralii pe fala dorsaia a degetelor, pe partea dorsaia a mainii si a antebratului, pdnd la articulatia cotului. Se revine si se reia
b.Vibratiile cu mai multe degete Lima 1 - partea antenoard Cu mdna stanga. se sustine fata dorsaia a

Vibratiile cu o man* Una 1 - partea antenoara. Cu mana stanga se sustine fata dorsaia a mainii

mdmn pacientului (In supinatie). iar cu degetele mamii drepte se efectueaza vibratii pe fata palmara a degetelor, pe metacarpiene si pe arliculalia pumnului. Se continua pe antebra( (cu degetele 2. 3 si 4 pe sanlunle dintre muschii si grupele de muschi de pe partea anlerioard. cu policele pe muchia radiaia, iar cu degetul mic pe muchia cubitald) pdnd la arliculalia cotului. Se revine si se reia Linia 2 - partea posterioard. Cu mdna dreapta. se sustine fata palmara a mftmii pa&entului (in pronatie). ar cu degetele mainii stdngi se efectueaza vibratii. Incepdnd de pe fata dorsaia a degetelor $i conbnuand pe spatiile intermetacarpiene. carpiene si antebrat (cu degetele 2. 3 si 4 pe sanjurie dmtre muschii de pe partea posterioard, cu policele pe muchia radiald 91 cu degetul mic pe partea cubitala) pdna la articulatia cotului. Se revine si se reia. Se intercaleaza netezirea cu o mdnd.

395

Mana pacientului se fixeaza in supinatie. Cu degetele 2-5 de la mana stSngS, se sustine partea dorsalS a antebratijlui pacientului. iar cu podul palmei se sustine mana pacientului in flexie de 30-40 grade. Cu partea cubitalS a mSinii drepte fixata pe linia articulara anterioarS, se efectueaza vibratii transversale. incepand de pe partea radiala. pana pe partea cubitalS a articulatiei. Se revine si se reia.
Partea dorsala

c. Vibratiile zonale Vibratiile cu parlea cubitalS Parlea anterioara

Cu degetele 2-5 de la mSna dreaptS se sustine partea antenoara a antebratului pacientului, iar cu podul palmei se fixeaza mana pacientului in extensie de 30-40 grade (mSna fiind Tn pronatie). Cu partea cubitala a mSinii stSngi fixata pe linia articulara posterioara se efectueazS vibratii transversale, incepSnd de la partea radialS pana pe partea cubitalS. Se revine si se reia
Vibratiile cu indexurile $i policeie Pozitia mSinii in supinatie: cu degetele 3. 4 si 5 de la ambele maini. se

sustine mSna pacientului in supinatie. Degetele arStStoare se fixeazS pe partea posterioarS a liniei articulare. petrecute unul pe ISnga altul. iar policeie pe partea anterioarS. Se executS vibratii pe ambele parti ale liniei articulare (transversal). Tncepand din partea mediana a articulatiei spre pSrJile laterale (radialS si cubitalS). Vibratiile se pot executa concomitent (cu degetele arStStoare si police) sau alternativ. Se revine si se reia.
Pozitia mainii in pronatie: cu degetele 3, 4 si 5 de la ambele maini se sustine mSna pacientului Tn pronatie. Degetele aratatoare se fixeaza pe partea anterioarS a liniei articulare, petrecute unul pe langa altul, iar policeie pe partea posterioarS. Se executS vibratii pe ambele parti ale liniei articulare (transversal) incepSnd din partea medians a articulatiei spre partite laterale (radiala si cubitala). Vibratiile se pot executa concomitent (cu degetele aratatoare si police) sau alternativ Vibratiile longitudinals Partea anterioarS

MSna pacientului este in supinatie, sustinuta de palma mSinii stSngi a maseurului. Vibratiile se executS cu degetele de la mana dreapta, pe fa(a palmara a mainii pacientului. printre tendoane, ligamente, oase carpiene si articulatia radioulnara pana la treimea medie a antebratului. Se revine si se reia. Mana pacientului este in pronatie, sustinuta de palma mainii drepte a maseurului. Vibratiile se execute* cu degetele de la mana stanga a maseurului. pe parted dorsala a mainii pacientului, pe sj printre oasele metacarpiene, carpiene. tendoane sj ligaments si, mai departe, pe articulatia radioulnara, pana la treimea medie a antebratului. Se revine sj se reia. Se intercaleaza netezirea cu palma si se trece la manevrele ajutStoare.

Panea posterioara'

396

B, MANEVRE COMPLEMENTARE RULATUL SI


CERNUTUL

MSna pacientului este pe sold. Se efectueaza rulatul si cernutul pe antebraf. Se intercaleaza netezirea cu o mana sj se trece la tractiuni sj tracliuni cu scuturdturi.
TRACJIUNILE $1 TRACJIUNILE CU SCUTURATURI

Cu mana stdnga, se fixeaza antebratijl pacientului, iar cu degetele mainii drepte se prind degetele pacientului si se executa tractiuni sj tracliuni cu sculuraturl. pentru articulalia pumnului si pentru articulaliile intercarpiene, carpometacarpiene, metacarpc-falangiene sj interfalangiene
COMPRESIUNILE

MSna pacientului este in supinatie. Cu policeie si indexul de la mdna dreaptd fixate pe epifiza cubitala. Iar policeie s'\ indexul de la mana stdnga pe epifiza radiala, se efectueaza compresiuni sj tracliuni in lateral. Se intercaleaza netezirea cu o manS sj se trece la miscari. C. PROCEDURI COMPLEMENTARE
MISCARILE

Articulatia pumnului este mobild (plunaxiald). Miscdnle care se executa sunt miscdn pasive. pasivo-active. active, active cu incarcatura si active cu opozitie. Mana stanga se pozitioneaza pe treimea distala a antebratului (fixandu-l), iar mdna dreapta pe palma pacientului, Se executa miscSri de flexie si de extensie a mainii pe antebrat. Din aceeasi pozitie. se executa miscSri de lateralitate (radial si cubital), miscSri de rotatie (externa si intemS). miscari de circumductie (dreapta-stanga) $i miscari de pronatie s> supinatie. La indicatia maseurului, pacientul executa aceste miscari, ajutat sau singur. In functie de diagnostic, maseurul exercitS TncSrcSturS sau opozilie la miscare. Policele se fixeaza pe partea anterioarS a carpienelor si indexurile pe partea posterioara. Se executS, concomitent, miscSri de tractiune bilateralS (cubital i radial) s\ miscSri de extensie (dorsaia s* palmara). c. Miscarile din articulatiile carpometacarpiene Indexul mainii stangi se fixeaza pe partea anterioara a carpienelor (rSndul 2), iar policele pe partea dorsals. Indexul mSinii drepte se fixeazS pe treimea distala a metacarpienelor (partea palmarS). iar policele pe partea dorsaia. Se executa miscari de mobilizare din articulatiile carpometacarpiene.
b Miscarile din articulatiile intercarpiene a. Miscarile pasive din articulatia pumnului

396

Mana pacientului este in pronatie sau Tn supinatie. Policele de la ambele mSini se fixeazS transversal, la nivelul treimii distale a metacarpienelor (pe partea dorsalS sau palmarS), iar indexurile tot transversal, la nivelul treimii distale a metacarpienelor (pe partea dorsalS sau palmarS). Se executS, concomitent. miscari de tractiune bilateralS (cubital s' radial) si miscSri de extensie (dorsaia si palmarS). e. Miscarile din articulatia motacarpofalangianS Policele mainii stangi se fixeaza pe partea dorsaia sau palmarS a mSinii pacientului, iar indexul pe partea palmarS sau dorsalS la nivelul treimii distale a metacarpienelor Policele mSinii drepte se fixeazS pe partea palmara sau dorsaia a falangei proximale, iar indexul pe partea dorsaia sau palmara. Se efectueazS miscari de ftexie, miscari de extensie si miscari de usoara rota(ie (interna si externa) din articulatia metacarpofa-langianS. In acelasi mod, se executS si miscarile din articulatia metacarpofalangianS a policelui. La indicatia maseurului, pacientul executa aceste miscari. ajutat sau singur. In functie de diagnostic, maseurul exercitS TncSrcSturS sau opozitie la miscare.

d. Miscarile din articulatiile intermetacarpiene

396

ARTICULATIA MAlNII STANGI

Pentru masajul articulatiei main- stang,. pozitia pacientului esle .dentica cu cea de la masajul articulatiei mSinii drepte. Pozilia maseurului se schimba din lateral dreapta, in lateral stSnga. ceea ce face ca linnle prelucrate - la articulalia mSinii drepte - cu mSna dreapta sS fie prelucrate - la articulalia mainii stdngi - cu mSna stSngS (si invers). Manevrele se executa pe aceleasi linii cu aceleasi limite.

399

V. Maa|ui regiunii coopMi............,....................................................................... VI. M*a|ul articulatiei genunonlului..................................................................... l VII. Ma*a|ul gambei_________....-------------------.....-------------............-.....-----.....------- *
148 ?2

viii Ma*a|ui aitcutaf* gtenai------------------------------------------.------------------------------------IX Maufin iabe< pooruM...............----------------------------------------------------------------

2,6 242

X.

Masajul cegeieior de la memtxeic inferoore...............--------------------------------.......-

XI.

263
Masa|ul regiunii abdominali................................................................................

XII. Masajul regiunii toracale anterioare (pleptut)......~...........................................> XIII..............................................Masajul regiunii cervicala..................XIV.....................................................Masajul aracUai/ei umarului (Centura
scapulohumeral*)...........................................................

285 302 317 332

--------------..........

XV. UaMbraului__---------------------------------------------------------------------------------XVI..........................Masajul artcutafr* cotuM----------------------------------- _


......................................................................................386
XVII Masajul amebratuiut.............--------.....................-----......................................... XViii. Masajul articulatiei mainii (pumnului)........................~............................

3?4

XIX........................................................................Masajul maimi
proprlu-zlae.............................................................................................<<...... Masajul degetelor de la membrele suporioare.............-....................................... XXI Masaiui parpi artenoere a gatufea..............__________-----------------------------------XXIL MauM e;e----------------------------------------------------------------------------------------------XXII Masajul Hmji_______________________-------_........-------------------------------------------...... XXIV Masaiui capului (cul*l camene).....................................................--------...........
400 41

XX.

*33
442

*52
457

MASAJUL GENERAL............................................................................... Bibliogralla.....................................-.......

3. FRICTIUNEA
Fricliunea se apiica pe si printre elementeie articulare (capsule, ligament), pe i pnntre tendoane, muschi, epiderma cicatrizata (cicatrice cheloide), tesutun conjunctive, aponevroze (palmard si plantard), pe si printre spatiile intervenebrale i intercostale. tarsiene. metatarsiene, (alange, carpiene, metacarpiene, pe suprafala liberd a oaselor lungi (tibie, radius, ulna, crestele $i muchiile oaselor), pe regiunea capului (fat,S, frunte, calota) si pe regiunea abdominala (inclusiv colon). Pnn frictiune se prelucreaza tegumentul S' tesuturile subcutanate, prin compresiuni Intre fatia palmara a ultimei falange (de la unul sau mai multe degete) si periost. Fnctiunea este o manevra usor excitanta si se apiica Tn mod deosebit In masajul de tonifiere. Pentru un efect mai bun frictiunea se combina cu vibratia.

Efeciete generals ale frictiunii: slimularea circulatiei sangvine si

cresterea temperaturii locale; descongestionarea (esuturilor fibroase compacte; Indepartarea depunerilor de sarun din tesutun: redarea elaslicitalii s' supletei fibrelor musculare; imbundtdtirea Si stimularea mobilitatii elementelor articulare.

Fricliunea se efectueaza cu ultimele falange de la degetele 2 si 3 sau cu ultimele falange de la degetele 2. 3. 4, 5. Mana este lipita de tegument sau este suspendata sub limita inferioara a zonei de tratat, cu ultima falanga a degetelor lipita de tegument, pe liniile indicate, la limita inferioara a zonei de tratat. Se executa fricliunea prin tragerea degetelor spre palma (cea 2-4 cm, prin flectare). Palma se ridica de pe tegument, sprijinindu-se pe podul acesteia. Concomitent cu tragerea degetelor, ultima falanga executa si compresiuni. Mana ia aspect de cdus, cu sprijin pe podul palmei s\ pe ultimele falange (care sunt Tn hiperextensie). Manevra nu va avea efectul scontat dacd nu se respecta cu strictele aceste pozitionari. Tn continuare, degelele aluneca, cea 1-2 cm (in sensul circulatiei venoase). cu ultima falangd a degetului (degetelor) lipita de tegument. De aici. se aluneca cu ultima falanga in lateral dreapta. circa 0,5-1 cm. Se revine la pozilia din care a inceput alunecarea spre dreapta. Apoi, se aluneca spre partea stdnga. circa 0.5-1 cm. revenindu-se la pozilia din care a inceput alunecarea spre partea stanga (miscarile seamana cu semnul crucii).

Tehnica de execuf/e:

40

XIX. MASAJUL MAINII PROPRIU-ZISL


Delimitate zonala

in partea inferioara mana este delimitala de articulaliile metacaipofalangiene, iar In partea superioara. de arliculalia pumnului.
* Descriere anatomic*

Oase:

- 8 carpiene; -5
Muschi;

metacarpiene.
TABELUL II.XIX

A. MUSCHII POLICELUI MUSCHIORIGINEINSERT1EACTIUNEScurtul abductor (al policelui)- Pe tuberculul scafoid - Pe ligamentul meiar anterior al carpuluiPe baza faiango 1 a policelui (fata externa) - Pe expansiunea ex-tensorilor policelui- Abductor al melacarpianului 1 - Flexor al melacarpianului 1 Extensor al falangei distale a policeluiOpozantul (policelui)Pe tuberculul sca'oid Pe ligamentul ineiar anterior- Pe pflmul meia-carpian (marginea radialS). Opazipa policelui - Adductfa si fexia. precum sj adduc^a si rotaiia primului metacarplanScurtul flexor (al policelui)Pe ligamentul Ineiar anterior al carpului Pe tuberculul trapezului (fasciculul extern) - Pe primui metacarplan - Po osul trapezoid $ osul mare (fasciculul intern)- Pe baza falangei 1 pe fe|ele laterale Plexor al falangei 1 si al melacarpianului 1 Adductor al policelui - OpozHia poUcelmAdduciorul (policelui)Pnntr-un capat oblic pe osul mare si baza metacarpienelor 2 si 3 - Printr-un capat trans vers pe lala palmara a metaciirpioneior 3 si 4- Printr-un tendon comun pe fata me-dials a falangei proximale a pdicelu'Flexor al falangei 1 ;i al melacarpianului 1 - Adtiuctor al policelui - Opozrya policelui

400

B. MUSCHII DEGETULUI MIC MUSCHIORIGINEINSERTIEACTlUNEPalmarul acurl Pe aponevroza palmar* Pe pielea marglnii mediaie a mainii. Increieste pielea regiurai si proiejeaz* ariera ulnara cand pumnul ! stran* putemici Flexorul scurt (al degetului mic) - Pe osul cu carlig - Pe Iigamentul transfers al carpului- Pe lendonul abductorulm degelulul 5 Flexor el degetului 5 Abductor al degelului 6Abductorul (degetului mic) Pe osul pisiform - Pe Iigamentul transvers al carpului- Pe baza falange- 1 a degetului 5 (fala cubitala) Abductor al degetului 5 - Flexor ai degetului 5Opozantul (degetului mlc) Pe osul cu carlig Po l^amentui transvers al carpului- Pe maromea meot-ala a - Q in Opoziba degetului 5C. MUSCHII REGIUNII PALMARE MIJLOCIIMUSCHIORIGINEINSERTIEACTlUNELombncalM (4 muschi) - 2 lateral! 2 mediali Pe fala laterala a lendoa-mtor fltxorului profund - Pe unbelt lew ale ten-doanoior flexorului prolund- Pe aponevroza dorsaid a degetelor 2-5Heton ai lalangei proximaie - Extenson a> celonalte doua falange {nvjOcie si distala) Adductori al primei falangeInterososl i a. palmari (Tn numar do 3) b. dorsal! (in numar do 4) Pe faut metacarpianului care privesle spre axul median al mfl nil Axul median ill mainii trece prin degetul medius - Pe faUi mtUKarpeoetor cue imteaza spabee 1. 2. 3*4 Printr-un tendon subpre pe aponevroza dorsala a degetului corespun. zator metacarpianului pe care s$> ou v ; '-.1 (respectr. pe degetele 2-4-6) - Pe aponevroza dorsala a degete tor. pe marginea care nu pnveste axul maniiFlecleaza (alttnga proximaia si le exiind pe celelalte doud - Adductori (apropie degelele d axul rrujjnil) Abductori (IrxJepArteaza degetele do axul mamn]
Articulatii:

- radiocarpiana; - intercarpjene: - carpometacarpiene; - interrrietacarpiene; - metacarpofalangiene.


tn partea inferioara, regiunea este delimitate de extremitatea distala a ultimelor falange, iar in partea superioara, de articulatia cotului, deoarece muschii ale caror tendoane tree pe mana- se afia pe aniebrat.

Delimitare regional*

A. MASAJUL - ORDINEA SI TEHNICA DE PRELUCRARE A LINIILOR

401

Pozitia pacientului: in decubit dorsal, lateral fdreapta-stanga), ventral, in se2ut la marginea patului sau pe scaun. Pozit,ia maseurului: In ortostatism sau in sezut lateral sau Tn fala mainii. Pozitia pacientului si a maseurului nu se descrie la fiecare manevra, ci numai cand se schimba. Fiecare manevra (cu formeie ei) se repeta de 3-5 ori, pe aceeasi linie si In cadrul acelorasi limite (In functie de diagnostic). In cadrul acestei regiuni se executa masajul zonal pe mana. manevrele pe care se pune accantul fiind framantatul s\ frictiunea.

. MANA DREAPTA
Pozitia pacientului: In sezut. pe scaun. Pozitia maseurului: Tn ortostatism sau in sezut, Tn fata mainii pacientului. 1. NETEZIREA

mainii pacientului (in supinatie). Degetele 2. 3, 4 si 5 de la mana dreapta se fixeaza pe


panea dorsaia a degetelor pactentutut. iar potcele pe partea Iatero-externa (cutxlata) $i palmara Se efeclueaza netezirea pe degete, pe panea cubitala a mainii $1 a articulaliei Se continua pe antebral. cu policele pe sanjul dintre grupele de muschi de pe partea anterioara, Iar cu indexul si celelalte degete pe sanjul dmtre grupa de muschi cubitala si muchia postenoara cubitala (Intre deschiderea acestora afldndu-se grupa de muschi de pe partea cubitala) pana la articulatia cotului. Se revine 51 se reia. Linia 2 - grupa de muschi de pe partea radiaia Mana dreapta susjme fata palmara a mainii pacientului (In semipronatie). Degetele 2, 3. 4 si 5 de la mdna stanga se fixeaza pe partea dorsaia a mflinll pacientului, iar policele pe partea radiaia s> palmara. Se efectueaza netezirea po mdna 51 pe partea radiaia a articulatiei. So continua pe antebrat, cu policele pe santul dmtre grupele de muschi de pe partea antenoard, iar cu indexul S' celelalte degete pe sanjul dmtre grupele de muschi radiaia si posterioara (intre deschiderea acestora afldndu-so grupa de muschi de pe partea radiald) pand la articulatia cotului. Se revme s> se reia. Unia 3 - grupa do muschi do pe partea postenoara. Palma mamii pacientului este in pronatie. sustinuta de palma mdinii drepte a maseurului. Palma mainii stdngi se fixeaza pe partea postenoara a articulatiei pumnului. cu policele pe santul dmtre grupele de muschi radiaia 5 1 posterioara. iar cu indexul si celelalte degoto po sanjul dintre muchia cubitald s' gnipa de muschi posterioard Urmannd sanlunle indicate, se efectueaza netezirea, pdnd la articulara cotului. Se revine si se reia Linia 1 - partea anterioara. Cu mana stanga, se sus(ine faja dorsaia a mainii pacientului (in supinatie). iar cu degetele mainii drepte se efectueazd netezirea pe faja palmara a degetelor, pe metacarpiene si pe arliculalia pumnului. Se continud pe antebrat (cu degetele 2, 3. 4 pe santurile dintre muschii si grupele do muschi de pe partea anterioara, policele pe muchia
6. Netezirea cu mai mullo degete

a. Netezirea cu o man* Unia 1 - grupa de muschi de pe partea cubitala. MSna stanga sustine fata dorsala a

401

radiaia, iar degetul mic pe muchia cubitald) pdna la articulatia cotului. Se revine $1 se reia. Linia 2 - partea posterioard. Cu mdna dreapta. se susjme fata palmara a mdinii pacientului (In u$oard pronatie). iar cu degetele mamii stangi se efectueazd netezirea, incepdnd de pe fata dorsaia a degetelor si continuand pe spajiilo mtermetacarpiene, carpiene si antebrat (degetele 2. 3 S' & pe sanjurile dintre muschii de pe partea postenoara. policele pe muchia radiaia si degetul m* pe muchia cubitald) pdna la articulatia cotului Se revme si se reia.
c. Netezirea sub formi de pieptene

Cu mdna stdngd, se sustine fala dorsald a main* pacientului (in supmajie). Cu mana dreaptd, se executa netozirea pe faja palmara. incepand de la nivelul degetelor pdnd la articulajia pumnului. Se msistd cu nodozitdtile degetelor pe aponevroza palmard. Se revine $1 se reia. Se intercaloazd netezirea cu 0 mdna s\ se trece la framdntat. 1. FRAMANTATUL a. FrSmSntatuI cu o manS Linia 1 - gmpa de muschi de pe panea cubitala. Cu mana stanga.

se sustine fala dorsala a mainii paoentukii (in supinatie) Mana dreaptd se fixeazd pe partea cubitala cu degetele 2. 3. 4, 5 pe partea dorsaid. iar policeie pe lata palmard (Intre acestea se atld emmen|a hipotonard). Se efectueaza' frdmdntatul pe eminenta hipotenard si. in continuare. pe antebrat. cu policeie pe santul dmtre grupele de muschi de pe partea anterioara, iar Indexul si celelalte degete pe santul dintre grupa de muschi cubitala si muchia posterioara cubitald (intre deschiderea acestora se afla grupa de muschi de pe partea cubitala). Urmarind aceste sanluri, se continua frdmdntatul (adundnd concomitent cu policeie si indexul) pana la articulalia cotului. Se revine s' se reia. Linia 2 - grupa de muschi de pe partea radiala. Cu mana dreaptd se sustine fata palmara a mdmii pacientului (in pronatie). iar mdna stanga se fixeazd pe partea radiala a po&cekji. pe eminenta tenara. Se efectueazd frdmdntatul pe aceasta si in continuare. pe antebrat. cu policeie pe santul dintre grupele de muschi de pe partea antenoard. iar cu indexul si celelalte degete pe santul dintre grupa de muschi de pe panea radiald s postenoara (Intre acestea afldndu-se grupa de muschi de pe panea radiald) Urmannd aceste sanluri. so executa frdmdntatul (adundnd concomitent cu pollcole si indexul) pana la articulatia cotului. Se revine s1 se reia. Linia 3 - grupa de muschi de pe partoa posterioara. Palma mdinii pacientului este in pronatie. sustinuta de palma mdinii drepte a maseurului. Palma mdinii stdngi se fixeaza pe partea posterioara a articulatiei pumnului. cu policeie pe santul dintre grupele de mu$chi radiald si posterioara, <ar cu indexul si celelalte degete pe santul dmtre grupa de muschi posterioara %\ muchia cubitald (intra deschiderea acestora so afla grupa de muschi postenoard). Urmarind saniunle indicate, se executa framdntatul (adundnd concomitent cu policeie s* mdexul). pana la articulalia cotului. Se intercaleaza netezirea cu o mdna &> se trece la framantatul cu doud mdini. b. FrSmSntatuI cu doud maini Pozi|ia mdinli pacientului: in supinatie. po coapsd. Pozitia maseurului: in lateral. Linia 1 - grupa de muschi de pe partea cubitald. Mana dreaptd se (Ixeazd pe panea cubitald. cu degetele 2. 3, 4, 5 pe partea dorsala, iar policeie pe fa(a palmard (intre deschiderea acestora afldndu-se

401

eminenta hipotenard). mana stanga fund oglmda mdinii drepte. So efectueazd framdntatul pe emmenla hipotenard si- <n continuare. pe antebrat. cu policeie pe santul dintre grupele de muschi de pe partea antenoara. iar indexuri celelalte degete pe santul dintre grupa de muschi cubitala 51 muchia posterioara cubitald (intre deschiderea acestora se afla grupa de muschi de pe panea cubitald). Urmdrind

aceste santun, se continud framantatul (adunand ccmcomttent cu policeie 51 indexunle) pana la articulatia cotului Se revine si se reia. Una 2 - grupa de muschi de pe partea radiala. Mana dreapta se fixeazS pe partea radialS a policelui. pe ominenta tenara, mana stanga fund oglinda mainii drepte. Se efectueazS framSntatuI pe eminenta tenara si, in continuare. pe antebrat. cu indexunle pe santul dintre grupele de muschi de pe partea antenoara. iar cu policeie pe santul dintre grupele de muschi radialS i posterioara (intre deschiderea acestora aflandu-se grupa de muschi de pe panea radiala). Urmarind aceste santijn. se executd framSntatuI (adunSnd concomitent cu policeie si indexurile) pSnS la articula(la cotului So revine si se reia. Lima 3 - grupa de muschi de pe panea posterioara. MSna pacientului este in pronatie. pe coapsd. MSna dreaptd se fixeaza pe partea postenoara a articulatiei pumnului. cu policeie pe sanlul dintre muchia posterioara cubitala ?i grupa de mu$chi posterioara. iar indexul cu celelalte degete pe sanlul dintre grupele de muschi radiala si postenoara (intre deschiderea acestora se ana grupa de muschi posterioara). mdna slangd fend ogknda rndm* dreple. Urmarind saniunle indicate, so executd frdmdntatul (adundnd concomitent cu policeie si indexurile). pdnd la articulalia cotului. Se revine sj se reia. Se intercaleaza netezirea cu 0 mdnd si se trece la frdmdntatul in contratimp c. Frdm&ntatut in contratimp Pozitia pacientului, a maseurului S' a mdinilor acestuia. precum si liniile cu limitele lor sunt identice cu cele de la frdmdntatul cu doua maini. Se efectueazd netezirile specifice si se trece la frdmdntatul sub formd de geluire. d. Geluirea Unia 1 - partea antorioard. Cu mSna stanga. se sustino lata dorsaid a mdmii pacientului (tn supinatie). iar cu degetele mdinii drepte se executd geluirea pe fata palmard a degotelor. pe s pnntre metacarpiene, carpiene. pe articulatia radioulnara. pe partea anterioara a antebratului (cu degetele 2. 3 si 4 pe santurtlo dintre mu$chii si grupele de muschi de pe partea antenoara. cu policeie pe muchia radiald. iar cu degetul rmc pe muchia cubitald) pdnd la articulatia cotului. Se revine si se reia Una 2 - panea poslerioara Cu mdna dreaptd. se susline fata palmard a mdinii pacientului (in pronatie). iar cu degetele mamn stdngi se executd geluirea pe degete. ape-, pe si pnntre oasele metacarpiene, carpiene. articulalia radioulnara. pe partea posterioara a antebratului (cu degetele 2. 3 51 4 pe saniunle dintre muschii de pe partea postenoara. cu policeie pe muchia radiald S' cu degetul mic pe muchia cubitald), pdna la articulatia cotului. Se revine $i se reia. Se intercaleazd netezirile specifice si se trece la frlctiune.

2. FRICTIUNEA $1 FRICTIUNEA CU VIBRATII


Linia 1 - partea anterioara. Cu mana stanga. se sus(lne fala dorsala a maini! pacientului (in supinatie), iar cu degetele mdinii drepte se executa fric[iunea pe fa;a palmara a degetelor. apoi pe si pnntre metacarpiene, carpiene. pe articulatia radioulnara pe partea antenoara a antebratijlui (cu degetele 2. 3 si 4 pe santurile dintre muschi s grupele de muschi de pe partea antenoara. cu policeie pe muchia radiald. iar cu dege:_ mic pe muchia cubitald) pdna la articulatia cotului. Se revine s> se reia. Lima 2 - partea postenoara Cu mdna dreaptd, se sustine fata palmara a man. pacientului (in pronatie). iar cu degetele mdmii stangi se executd frictiunea pe degete apoi pe si printre oasele metacarpiene. carpiene. pe articulatia radioulnara. pe partea posterioara a antebratului (cu degetele 2, 3 si

401

4 pe santurile dintre muschii de pe partea posterioard. cu policeie pe muchia radiald si cu degotul mic pe muchia cubitald) pdna la articulatia cotului. So revine se reia. Se trece la masajul zonal.

si

- MASAJUL ZONAL PE FATA PALMARA 1. NETEZIREA a. Netezirea cu o mana


Cu mdna dreapta. so sustine partea dorsaid a mdinii pacientului, iar cu mdna stanga se efectueaza netezirea pe fata palmard, Incepdnd de la degete pdna la articulatia pumnului. Se revine se reia.

si

b. Netezirea cu mai multe degete


Netezirea se face cu degetele. pe si printre metacarpiene. pe latunle externe ale metacarpienelor 5. 2 1. atat pe fata palmard. cat pe partea dorsala.

fi

si

Pe fata palmara Linia 1 - patma mdinii stangi se fixeaza pe panea dorsaid a degetelor
pacientului (in supinatie). Mdna droaptd este suspendatd, cu degetele fixate la niveiul articuiatiilor melacarpofalangiene; degetul 2 pe partea latero-interna a metacarpianului 2, degetul 3 pe metacarpianul 2. degetul 4 printre metacarpionele 2-3. degetul 5 pe metacarpianul 3 (varful degetelor esle oriental spro articulatia pumnului). Urmdrind aceste linii, se efectueazd netezirea pdnd pe articulatia pumnului Se revine se reia Linia 2 - mdna dreaptd este suspendata. cu degetele fixate la mvelul articuiatiilor melacarpofalangiene: degetul 2 pe metacarpianul 4. degetul 3 printre metacan>enele 4. 5. degetul 4 pe metacarpianul 5 $i degetul 5 pe partea latero-extema a metacarpianului 5. Urmarind aceste linii. se efectueaza netezirea pdnd pe articulatia pumnului. Se revine Si se reia.

si

Indexul si policele de la mana dreapta suslin policele pacientului de la exiremltataa distala a ultimei falange, iar indexul si policele de la mana stSngS se fixeaza pe partile palmara si dorsaia si apoi pe partile laterale ale policelui pacientului. Urmdrind aceste linii, se efectueaza netezirea pand la articulatia pumnului. Se revine i se reia. Mana pacientului esle Tn pronajie. Se fixeaza palma mdinii drepte pe fata palmara a degetelor si mainii pacientului. pe care o sustine. Linia 1 - palma mainii stangi este suspendata, cu degetele fixate la nivelul articulaliilor metacarpofalangiene: degetul 5 pe partea Iateroexterna a metacarpianului 5. degetul 4 pe metacarpianul 5, degetul 3 pnntre metacarpienele 5 si 4. iar degetul 2 pe metacarpianul 4 (varful degetelor este oriental spre articulatia pumnului). Urmdrind aceste linii. se efectueazd netezirea pana pe articulatia pumnului. Se revine si se reia Linia 2 - mdna stdnga este suspendata. cu degetele fixate la nivelul articulator metacarpofalangiene: degetul 5 printre metacarpienele 4, 3. degetul 4 pe metacarpianul 3. degetul 3 pe si printre metacarpienele 2, 3. iar degetul 2 pe partea latero-externd a metacarpianului 2 (vdrful degetelor este orientat spre articulatia pumnului). Urmarind aceste linii, se efectueaza netezirea pdnd pe articulatia pumnului. Se revine si se reia. c. Netezirea sub forma de pieptene Cu mdna stanga, se sustine faja dorsaia a mdinii pacientului (Tn supinatie). Cu mdna areapta. se executa netezirea pe fata palmard,
Pe partea dorsaia

401

incepand de la nivelul degetelor pana la articulatia pumnului. Se insists cu nodozitatile degetelor pe aponevroza palmard. Se revine 51 se reia. Sa intercaleazd netezirea cu o mana si se trece la framantat. 2. FRAMANTATUL a, FrSmSntatuI cu o mana Linia 1 - partea cubitald, Cu mSna stanga, se sustine fata dorsaia a

mdinii pacientului (Tn supinatie). Mdna dreapta se fixeaza pe partea cubitala a mdinii pacientului (pe aminenbi hipotenara). cu policele pe fata palmara. iar indexul si celelalte degete pe fata 3orsala. Se efectueazd framantatul pe eminenta hipotenara (adundnd concomitent cu idexul s< policele) pdna la articulatia pumnului. Se revine st se reia. Unia 2 - panea radiaia. Cu mana dreapta, se sustine fata dorsaia a mdinii pacientului (Tn usoara supinatie). MSna stanga se fixeaza pe partea radiald a policelui (pe :- tenia tenara). Se efectueazd framantatul pe eminenta tenara (adunand concomitent cu indexul s> policele) pana la articulatia pumnului. Se revine i se reia. Linia 3- partea inferioara palmara. Cu mdna stdngd se sustine fala dorsaia a mainii pacientului (Tn supinatie), iar cu mana dreapta se efectueaza framantatul pe linia paralela cu articulatiile metacarpofalangiene
de Id baza degetului mic. pana la baza degetului ardtator. Se revine si se reia. Se intercaleaza netezirea cu o mana $* se trece la framantatul cu doua maini b.FrSmSntatuI cu doui mSini Pozitia mdinii pacientului: in supinatie, pe pat sau pe coapsd. Unia 1 - partea cubitala Mana dreapta se pozitioneazd pe partea cubitala a mdmii pacientului (pe eminenta hipotenard). cu policeie pe partea palmard. iar cu indexul si celelalte degete po fata dorsaid. mdna stdngd fiind oglinda mdinii drepte. Se efectueaza framantatul pe eminenta hipotenard (adundnd concomitent cu indexurile si policeie) pdnd la articulatia pumnului. Se revine si se reia. Unia 2 - partea radiald. Mdna dreapta se pozitioneazd pe partea radiald a policelui (pe eminenta tenara). mdna stdnga hind oglinda mdinii drepte. Se executd framantatul pe eminenta tenara (adundnd concomitent cu indexunle si policeie) pdna la articulatia pumnului. Se revine si se reia Se intercaleaza netezrea cu palma si se trece la framdntatul In contratimp c. FrSmSntatuI in contratimp Pozitia pacientului. a maseurului si a mdmilor acestuia. precum $i Imiile cu limrteJe ior sunt identice cu cele de la framdntatul cu doud mdmi Se mtercaleazd netozirile specifice si se trece la frdmdntatul sub forma de geluire.
d. Geluirea cu mai multe degete

Geluirea se face cu degetele, pe si pnntre metacarpiene, pe latunle externe ale metacarpienelor 5. 2 si 1, atdt pe fala palmard. cat $i pe partea dorsala. Pe fala palmanS Linia 1 - palma mdinii stdngi se fixeazd pe partea dorsaid a degetelor pacientului (in supinatie) Mdna dreaptd oste suspendata, cu degetele fixate la niveiul articuiatiilor melacarpofalangiene degetul 2 pe partea lateronntemd a metacarpianului 2. degetul 3 pe metacarpianul 2. degetul 4 pnntre metacarpienele 2-3. degetul 5 pe metacarpianul 3 (varful degetelor este onentat spre articulatia pumnului). Urmannd aceste linii. se efectueaza geimrea pdnd pe articulatia pumnului Se re vine si se reia.

401

Lima 2 - mdna dreaptd este suspendata. cu degetele fixate la nrvelui articuiatiilor metacarpofalangiene: degetul 2 pe metacarpianul 4, degetul 3 pnntre metacarpienele 4. 5. degetul 4 pe metacarpianul 5 si degetul 5 pe partea latero-extema a metacarpianului 5. Urmannd aceste linn, se efectueazd geluirea pana pe articulatia pumnului. Se revine si se reia. Indexul si policeie de la mdna dreapta sustin policeie pacientului de la extremitatea distala a ultimei falange, iar indexul si policeie de la mdna sldngd se fixeazd pe pdrjile palmara $i dorsaia si apoi pe pa/tile laterale ale policelui pacientului. Urmarind aceste linii, se efectueaza geluirea pana la articulatia pumnului. Se revine si se reia. Pe panea dorsalS Mana pacientului este In pronatie. Se fixeaza palma mainii drepte pe faja palmara a degetelor si mdinii pacientului. pe care o sustine. Unia 1 - palma mainii slang) este suspendata. cu degetele fixate la nivelul arti-Gutojfex metacarpofalangiene. degetul 5 pe partea latero-extema a metacarpianului 5. degetul 4 pe metacarpianul 5. degetul 3 printre metacarpienele 5 si 4. iar degetul 2 pe metacarpianul 4 (vdrful degetelor este onentat spre articulatia pumnului). Urmdrind aceste linit. se efectueazd geluirea pand pe articulatia pumnului. Se revine si se reia. Linia 2 - mdna stdngd este suspendatd. cu degetele fixate la nivelul articulator metacarpofalangiene degetul 5 pnntre metacarpienele 4. 3. degetul 4 pe metacarpianul 3. degetul 3 pe si pnntre metacarpienele 2. 3. iar degetul 2 pe partea latero-externd a metacarpianului 2 (vdrful degetelor este onentat spre articulatia pumnului). Urmannd aceste linii. se efectueazd geluirea pdnd pe articulatia pumnului Se revine si se reia. Se intercaleaza netezirile specifice si se trece la frictiune. 3. FRICTIUNEA Fncliunea se face cu degetele. pe 51 printre metacarpiene. pe laturile externe ale metacarpianului 5. 2 si 1 . atdt pe fala palmard. cdt i pe partea dorsald. Pe fala palmarS Palma mainii stdngi se fixeaza pe partea dorsaia a degetelor pacientului (In supinatie). LirUa 1 - mdna dreaptd este suspendata. cu degetele fixate la nivelul articulaliilor metacarpofalangiene: degetul 2 pe partea latero-intemd a nielacarpianuiui 2. degetul 3 pe metacarpianul 2. degetul 4 printre metacarpienele 2-3. degetul 5 pe metacarpianul 3 (vdrful degetelor este orientat spre articulatia pumnului). Urmannd aceste linii. se efectueazd fricliunea pdnd pe articulatia pumnului. Se revine si se reia. Linia 2 - m&na dreapia este suspendata. cu degetele fixate la nivelul articulaliilor metacarpofalangiene: degetul 2 pe metacarpianul 4. degetul 3 pnntre metacarpienele 4. 5. degetul 4 pe metacarpianul 5 51 degetul 5 pe partea latero-exlemd a melacarpianului 5. Urmannd aceste hnn. se efectueaza frictiunea pana pe articuiatia pumnului. Se revine si so reia. Indexul 51 policele de la mana dreapta sustin policele pacientului de la extremitatea distala a ultimei falange. iar indexul si policele de la mana stdngd se fixeazd pe partite palmard si dorsald si apoi pe partile laterale ale policelui pacientului. Urmdrind aceste Imil. se efectueaza frictiunea pSna la articulatia pumnului. Se revine S' se reia.

Apoi, lot cu ultima falanga a degetului (degetelor) lipita pe tegument, se executa miscari circulars Tn jurul punctului central al zonei prelucrate (atat de la dreapta spre stanga, cat si de la stanga spre dreapta). Toate aceste miscari se repeta de 2-3 ori pe acelasi loc.

401

Apoi, degetele revin la pozitia initiala (cu palma lipita de tegument, pentru indepartarea stazelor produse de compresiuni). aluneca oca 2-4 cm (Tn sensul circulatiei venoase) si efectueaza. in continuare, fric(iunea, din aproape in aproape. Fig. 1.19 Frictiunea. pana la limita superioara a zonei de prelucrat. Se revine la limila inferioara, pe pozitia initials si se reia frictiunea. (fig. 1.19) Seria de manevre se repeta de 3-5 ori, pe zona indicata cu limitele ei, iar intensitatea si amplitudinea compresiunilor pot creste sau scSdea odata cu repetarea seriilor. Intensitatea si durata compresiunii variaza in functie de diagnostic. Intensitatea poate fl amplrficata atat prin suprapunerea degetului 2 pe 3 (sau invers), cat si prin suprapunerea degetelor de la cealalta mSna, pe ultima sau ultimele falange ale degetelor cu care se prelucreaza. Frictiunea se mai executa cu: Nodozitatile degetelor, pe bolta plantara a labelor picloarelor, pe fata palmara a mainilor si pe articulaliile mari (sold, umSr). (fig. 1.20)

Mana pacientului este in pronatie. Se fixeaza palma mamii drepte pe fa(a palmara a degetelor si mdinii pacientului, pe care o susbne. Linia 1 - palma mdinii sling este suspendatd. cu degetele fixate la nrvelj: articuialtiior metacarpofalangiene: degetul 5 pe panea lateroextema a metacarpianului 5 degetul 4 pe metacarpianul 5. degetul 3 printre metacarpienele 5 si 4. iar degetul 2 pe metacarpianul 4 (vSrful degetelor este orientat spre articulatia pumnului). Urmarinc aceste linii, se efectueazd fncliunea pand pe articulatia pumnului. Se revine si se reia. Linia 2 - mana stanga este suspendata, cu degetele fixate la nivelul articulable metacarpofalangiene: degetul 5 pnntre metacarpienele 4. 3. degetul & pe metacarpenui 3, degetul 3 pe sj pnntre metacarpienele 2. 3. iar degetul 2 pe panea latero-extema a metacarpianului 2 (vdrful degetelor este oriontat spre arliculalia pumnului). Urmarino aceste linii, se efectueazd frictiunea pdna pe arliculalia pumnului. Se revine si se reia Se intercaleaza netozinle specifice si se trece la batere.

Pe partea dorsaia

Fig. 1.20 - Fnctiunea cu ncdoznatiie degetelor

401

4. BATEREA PE ANTEBRAT SI PALMA

Cu mdna stdngd. se sustine fata dorsaia a mdmii pacientului (in supinatie), iar cu mdna dreaptd (pe partea antenoard si postenoara a antebratului). se executa baterea cu partea cubitald si baterea sub forma de ciupitura. iar pe fa(a palmara baterea cu partea cubitala si baterea cu pumnul. Se Intercaleaza netezirea cu o mdna si se trece la vibratii. 5. VIBRATIILE a. Vibratiile cu o mana Unia 1 - partea antenoara. Cu mdna stanga. se sustme fala dorsaia a main, pacientului (in supinatie). iar cu paima si cu degetele mainii drepte se executa vibratii pe fata palmara a degetelor. pe palmd. pe partea antenoard a antebratului, pdna la articulatia cotului Se revine si se reia. Linia 2 - partea posterioara. Cu mdna dreapta se sustme fata palmard a mainii pacientului (in usoard pronatie), iar cu palma si cu degetele mdinii stdngi se executa vibratii pe fa(a dorsald a degetelor, pe partea dorsaia a mdmii. pe partea dorsaia a antebratului. pdnd la articulatia cotului. Se revme si se reia.
b. Vibratiile cu mai multe degete Ltnia 1 - partea antenoara. Cu mdna stdnga, se sustine fa(a dorsald

a mainii pacientului (in supinatie), iar cu degetele mdinii drepte se efectueazd vibratii pe faja palmara a cegeie.o'. pe metacarpiene si pe articulatia pumnului Se continua pe aniebrat (cu degetele 2, 3, 4 pe santurile dintre muschii si grupele de muschi de pe partea anterioara. policete pe partea radiala. iar degetul mic po partea cubitala) pana la articulalia cotului. Se revine s' se reia Unia 2 - partea posterioara. Cu mdna dreapta se suslino fata palmara a mdinli pacientului (in usoara pronatie}, iar cu degetele mainii stdngi se efectueazd vibratii. incepand de pe fata dorsala a degetelor $1 continudnd pe spatiile intermetacarpiene. carpiene S' anlebral (degetele 2, 3 si 4 pe saniunle dintre muschii s1 grupele do muschi de pe partea postenoara. policeie pe partea radiald s degetul mic pe partea cubitald) pdnd la articulatia cotului Se revine si se rea c.
Vibratii zonale

o mSnS Cu mdna dreaptd, se sustine partea dorsaid a mainii pacientului, iar cu mana stdnga se efectueaza vibratii pe fata palmard. incopdnd de la degete pdnd la articulatia pumnului. Se revino 91 so reia.
Vibratiile cu

Vibratiile se executd cu degetele. pe si pnntre metacarpiene, pe lalurtle externa ale metacarpienelor 5. 2 si 1. atdt pe fata palmard, cdt si pe partea dorsaid. Palma mainii stdngi se fixeazd pe partea dorsaid a degetelor pacientului (in supmalie). Unia 1 - mana dreapta este suspendata. cu degetele fixate la niveiul articulabilor metacarpofalanpjene: degetul 2 pe partea latero-mema a metacarpianului 2. degetul 3 pe metacarpianul 2. degetul 4 pnntre metacarpienele 2-3. degetul 5 pe metacarpianul 3 (vdrful degetelor este
Pe fata palmara

Vibratiife cu mai multe degete

401

oriental spre articulatia pumnului). Urmdrind aceste linii. se efectueazd vibratii pdna pe articulatia pumnului Se revme i se reia. Linia 2 - mdna dreaptd este suspendata. cu degetele fixate la niveiul articuiatiilor motacarpofalangiene: degetul 2 pe melacarplanul 4, degetul 3 printre metacarpienele 4. 5. degetul 4 pe metacarpianul 5 si degetul 5 pe partea latero-extema a metacarpianului 5. Urmannd aceste linn, se efectueaza vibralii pdnd pe articulatia pumnului. Se revine s> se reia. Indexul si policeie de la mana dreaptd sustin policeie paaentului de la extremitatea d-staia a ultimei falange. iar indexul si pohcele de la mdna sidngd se fixeazd pe pdrtile palmara 51 dorsaid si apoi pe partite latorale ale policelui pacientului. Urmdrind aceste limi, se efectueazd vibratii pana la articulatia pumnului. Se revino si se reia Mdna pacientului este in pronatie. Se fixeazd palma mainii drepte pe fata palmard a degetelor si mdinii pacientului. pe care o sustine.
Linia 1 - palma mainii stdngi este suspendata, cu degetele fixate la niveiul articulaliilor melacarpofalangiene degetul 5 pe partea latero-extema a motacarpianului 5 degetul 4 pe metacarpianul 5, degetul 3 pnntre metacarpienele 5 si 4. iar degetul 2 pe metacarpianul 4 (vdrful degetelor este oriental spre articulalia pumnului). Urmarinc aceste linii, se efectueazd vibratii pdnd pe articulatia pumnului. Se revine si se reia. Linia 2 - mdna stdngfi este suspendatS, cu degetele flxato la niveiul articulaliilor motacarpolalanglene: degetul 5 printre metacarpienele 4. 3, degetul 4 pe metacarpianul 3. degetul 3 pe si printre metacarpienele 2, 3. Iar degetul 2 pe partea latero-externS a metacarpianului 2 (vdrful degetelor este orientat spre articulalia pumnului). Urmdrind aceste linii, se efectueazS vibralii pdnd pe articulalia pumnului. Se revine si se reia. Se intercaleaza netezirea cu o mdnd si se trece la manevre ajutdtoare. Pe partea dorsalS

B. MANEVRE COMPLEMENTARE RULATUL

SI CERNUTUL

Mdna pacientului esle pe sold. Se efectueazd rulatul $> cemutul pe antebraj Se inlercaleazd netezirea cu o mdna i se irece la tracpuni si tracliuni cu scuturaturi
TRACTIUNILE $1 TRACT'UNILE CU SCUTURATURI

Cu mdna stdnga. se fixeaza antebratijl pacientului. iar cu degetele mdinii drepte se prind degetele pacientului si se executd tracliuni si tracliuni cu scuturdturl, pentru articulalia pumnului si pentru articulaliile intercarpiene. carpometacarpiene, melacarpofalangiene si interfalangiene. So fac si tracliuni In lateral pentru articulaliile intormetatarsiene. Se Intercaleaza netezirea cu o mana si se trece la miscari

C. PROCEDURI COMPLEMENTARE
MISCARILE

Miscdnle cans se executa sunt miscan pasive. pasivo-active. active, active cu incdredturd $' active cu opozitie. a. MiscArile din articulatia pumnului

401

Mana stanga se pozitioneaza pe treimea distala a antebratului (fixdndu-1). iar mana dreapta pe palma pacientului. Se executa misean de flexie si de extensie a mainii pe antebraj. Din aceeasi pozitie. se executa miscari de lateralltate (radial si cubital), miscari de rotatio (externa si interna), miscari de circumduct (dreapta-stanga) S1 micari de pronatie 51 supinatie. La indicatia maseurului. pacientul executa aceste miscan. ajutat sau singur. In 'uncpe de diagnostic, maseurul exercitd Incarcatura sau opozi{ie la miscare Policele se fixeaza pe panea antenoard a carpienelor s indexunle po panea postenoard Se executa, concomitent, miscan de tractiune bilaleraia (cubital s1 radial) 51 miscdn de extensie (dorsaia 51 palmard). c. MiscArile din articulatiile carpometacarpiene Indexul mainii stangi se fixeaza po panea antenoara a carpienelor (rdndul 2), iar policele pe partea dorsald. Indexul mdinii drepte se fixeaza pe treimea distala a metacarpienelor (partea palmara). iar policele pe partea dorsaia. Se executa miscari de mobilizare dm articulatiile carpometacarpiene. Mana pacientukii este in pronatie sau In supmaUe. Policele de la ambele maini se fixeaza transversal, la nivelul treimii distale a metacarpienelor (pe partea dorsaia sau palmard). iar indexunle tot transversal, la nivekil treimi distale a metacarpienelor (pe partea dorsaia sau palmara). Se executd, concomitent. miscan de tractiune bilateraia (cubital S' radial) $i miscan de extensie (dorsald s< palmara). Policolo mdinii stdngi se fixeaza pe partea dorsaia sau palmara a mdinii pacientului. iar indexul pe partea palmara sau dorsald la nivelul treimii distale a motacarpienelor. Policolo mdinii drepte se fixeaza pe partea palmara sau dorsaia a falangei proximale. iar .ndexul pe partea dorsaia sau palmard. Se efectueazd miscan de flexie, miscdn de extensie si miscdn de usoara rotate (interna si externa) din articulatia metacarpofalan-giand in acelasi mod. se executa 51 miscarile din articulatia metacarpofalangiana a potcelui. La indicatia maseurului, pacientul executd aceste miscdn, ajutat sau singur. In functie de diagnostic, maseurul exercitd incdredturd sau opozitie la mlscaro.
o. MiscArile

b. Miscarile din articulatiile intercarpiene

d. MiscArile din articulatiile intermetacarpiene

din articulatia metacarpofalangianA

401

f. Miscarile din articulatia intertalangianS


Indexul si pci.cole de la mana dreapta (stanga) fixeaza falanga. iar indexul si pohcele de la mana stanga (dreaptd) mobilizeaza falanga supenoara (pnn miscah de flexie. extensie si usoare rotat,ii Inlerne si externe). In acelasi mod se mobilizeaza toate articulatiile interfalangiene. La indicatia maseurului. pacientul executa aceste miscan. ajutat sau singur. In functie de diagnostic, maseurul exercita incdredtura sau opozibe la miscare. Se executa netezirea cu palma.

* *
MANA STANGA
Pentru masajul mainii stangi. pozitia pacientului este identicd cu cea de la masaiu mdinii drepte. ' Pozitia maseurului se schimba din lateral dreapta. in lateral stdnga, ceea ce face ca liniile prelucrate - la mana dreapta - cu mdna dreaptd sa fie prelucrate - la mdna stanga -cu mana stanga (si invars). Manevrele se executa pe aceleasi linii cu aceleasi limite

341

XX. MASAJUL DEGETELOR DE LA ME.MBRKLE SLPERIOARE


Delimitare zonala

fn partea inferioara, degelele sunt delimitate de extremitatea distala a ultimelor fa-ange. iar in partea superioara, de linia articulara metacarpofalangiana.
D&scriere anatomica Oase: 14 falange. Muschi care mobilizeaza falangele:

TABEL tJL H XX MUSCHIORIGINEINSERTIEactiuneI234Flexorul profund-.Pe cele 2/3 superioare ale lelei antero-lnierne a cubnu-Md - Pe membrana interosoasa - Pe apofaa cotonc. Pe baza ultimelor falange (degete 2-5)Flexor al falangei 3 - Flexor al falangei 2 - Flexoi al pumnului (in aso-cre Cu flexorul superficial) Adductor a mainiFlexorul superficial- Pe caput Humeral (eprtro-hleea) Pe capul cubital (apofiza coronolda) Pe faja latero-mijlocie a fatangelcr 2Flexor al falangei 2 - Flexor al falangei t - Flexor al pumnuluiInlerososi dorsal. Pe marginile adiaoante a 2 metacarpiene veone- Pe baza falangetor pioximaie ale degeietor 2-3 (marginea radiali) si ale degetelor 3-4 (maro>ea cubitala)- Flcxori ai falange 1 - Extensor al falangei 2 (cand falanga 1 se flee-teaza sau este flectats) Abductori ai degetelorInlerososi paimarl- Pe fa*a antenoara a metacarpienelor 2-4-5- Pe Daza falangeior proximate ale oegcicr 2-4-5Adductori ai degetelor - Translate antenoaraFlexorul scurt at degeiulul mic- Pe osui cu cariig - Pe expansiunea flexor! lor comuni Pe tendonul abductorul ui degetului 5Flexor ai dcgeluiui 5 - Abductor al degeiuiui 5
1 7 - Pe pisiform Abductorul degetului mic - Pe tendonul cubitusului anterior

Extensorul comun al degetelor

- Pe epicondil

3 - Pe baza falangei 1 a degetului 5 (fata cubitala) - Pe expansiunea extensorului prnpriu al degetului 5 - Pe baza falangelor 2 - Pe ligamentele laterale ale articulatiei i ni j Ui c ar ^fiiian-jiecs

- Abductor ai degetului 5 - Flexor al degetului S

- Extensor al falangei t Extensor al articulatiei interfalangiene

342

Extensor al mdexului

- Esle situat medial de lungui extensor al policelui

- Situat medial de Extensor al degetului mlc extensorul degetele si tuziona! adesea cu acesta

Opozant al policelui

- Pe tubercuM scafold - Pe Iigamentul inelar gntenor

- Se face proximal pe fata posterioara a ulnei si a membranei intorosoase - Pe epeondlld lateral - Pe fascia antebrabiala . Pe desparjitoarele fibroase care ii separa de muschii veclni - Pe primul metacarpian (marginea odiaia)

- Extensor al indexului - AjutS la extensia mainii Extensor ai degetului mic - Extensor al mainii

Opozifa policelui = adductie si flexie * adductie si rota(ia primului metacarpian

Articutdili:

- melacarpofalangiene; - interfalangiene.
Delimitare reglonalS

fn partea inferioara. regiunea este delimitata de extremitatea distalS a ultimelor falange, iar Tn partea supenoara, de articulalia cotului.

A. MASAJUL - ORDINEA 1 TEHNICA DE PRELUCRARE A LINIILOR Pozilia pacientului; in decubit dorsal, lateral fdreapta-stanga), ventral sau Tn sezut la marginea patului sau pe scaun. Pozitia maseurului: Tn ortostatism sau in sezut, lateral sau Tn fala degetelor pacientului. Pozitia pacientului si a maseurului nu se descrie (a fiecare manevra. ci numai cand se schimba. Fiecare manevra (cu formele ei) se repotd de 3-5 ori. pe aceeasi linie si in cadrul acelorasi limite (Tn lunette de diagnostic). ?n cadrul acestei regiuni. se executa masajul zonal pe fata palmara dorsaia si Dilateraia a degetelor. manevrele pe care se pune acceniul fiind geluirea si frictiunea

. DEGETELE MAlNII DREPTE


Pozi(ia pacientului: in sezut pe scaun.

343

Pozi(ia maseurului: in sezut, Tn lateral dreapta cu fala la degetele pacientului.

1. NETEZIREA a. Netezirea cu o man* Linia 1 - grupa de muschi de pe partea cubitala. Mana stanga sustine fata dorsaia a mdinii pacientului (Tn supinatie). Degetele 2, 3. 4 si 5 de la mana dreapta se fixeaza pe partea dorsaia a degetelor pacientului sj policele pe partea latero-extema (cubitala) si fata palmara. Se efectueaza netezirea pe degete, pe partea cubitala a mainii si a articulaliei. Se continua pe antebrat, cu policele pe sant,ul dintre grupele de muschi de pe partea anterioara. iar cu indexul si celelalte degete pe sanjul dintre grupa de muschi cubitala sj muchia posterioara cubitala (intre deschiderea acestora aflandu-se grupa de muschi de pe partea cubitala) pana la articulatia cotului. Se revine sj se reia. Linia 2 - grupa de muschi de pe partea radiaia. Mana dreapta sustine fata palmara a mainii pacientului (in semiprona(ie). Degetele 2, 3. 4 si 5 de la mana stanga se fixeaza ce partea dorsaia a mainii pacientului sj policele pe partea radiaia si palmara. Se efectueaza netezirea pe mana sj pe partea radiaia a articulaliei Se continua pe antebrat, cu policele urmarind sanjul dintre grupele de muschi de pe partea anterioara, iar cu indexul si celelalte degete, santul dintre grupele de muschi radiaia si posterioara (Tntre deschiderea acestora aflandu-se grupa de muschi de pe partea radiaia) pana la articulatia cotului. Se revine sj se reia. Linia 3 - grupa de muschi de pe partea posterioara. Palma mainii pacientului este Tn pronatie. susjinuta de palma mSinii drepte a maseurului. Paima mdinii stdngi se fixeaza pe partea postenoara a articulatiei pumnului, cu policele pe santul dintre grupele de muschi radiaia si posterioara. Iar cu indexul si celelalte degete pe sanfui dintre muchia cubitala s> grupa de muschi posterioara. Urmannd sanlunle indicate, se efectueaza netezirea pand la articulatia cotului. Se revine i se reia. pacientului (in supinatie). iar cu degetele mdinii drepte se efectueaza netezirea pe fata palmard a degetelor, pe metacarpiene si pe articulatia pumnului. Se continud pe antebral (cu degetele 2, 3. 4 pe santurile dintre muschii si grupele de muschi de pe partea anterioara, policeie pe muchia radiald, iar degetul mic pe muchia cubitala) pana la articulatia cotului. Se revine si se reia.
b. Netezirea cu mai multe degete Linia 1 -- gnjpa de muschi antenoara. Cu mana stanga, se sustine fala dorsala a mainii

344

Linia 2 - grupa de muschi postenoara. Cu mana dreapta se sustine fata palmara a mdinii pacientului (in usoara pronatie), iar cu degetele mainii stangi se efectueaza netezirea, incepSnd de pe fata dorsala a degetelor si continuand pe spatiile intermelacarpiene, carpiene si antebrat (degetele 2. 3 si 4 pe santurile dintre muschii si grupele ce muschi de pe partea postenoara, policeie pe muchia radiala i degetul mic pe muchia cubitala) pana la articulatia cotului. Se revine si se reia.
c.

Cu mdna stangd se sustine fata dorsaid a mdmii pacientului (in supinatie), iar cu mana dreapta se executa netezirea pe fata palmara. incepand de la niveiul degetelor pdnd la articulatia pumnului. Se insists cu nodozitStile degetelor pe aponevroza palmara. Se intercaleaza netezirea cu o mdnd 51 se trece la frdmantat.
2. FRAMANTATUL

Netezirea sub form* de pieptene

a. FrSmSntatuI cu o mSnS Linia 1 - grupa de muschi de pe partea cubitala. Cu mana stanga, se sustine fa*,a dorsala a mainii pacientului (in supinatie). Mana dreapla se fixeazS pe partea cubitala. cu degetele 2, 3, 4, 5 pe panea dorsaid, >ar policeie pe fata palmard (intre acestea se afla eminenta hipotenard). Se efectueaza framantatul pe eminenta hipotenara si, in continuare, pe antebrat, cu policeie pe sanlul dintre grupele de muschi de pe partea cubitala, iar indexul si celelalte degete pe santul dintre grupa de muschi anterioara 51 muchia posterioara cubitala (intre deschiderea acestora se afla grupa de muschi de pe partea cubitala). Urmarind aceste sanluri. se continua framdntatul (adunand concomitent cu policeie S' indexul) pdna la articulatia cotului. Se revine s' se reia. Linia 2 - grupa de muschi de pe partea radiala. Cu mdna dreapta se sustine fa(a palmara a mSinii pacientului (in pronalie), iar mdna stdnga se fixeaza pe partea radiald a policelui, pe eminenta tenara. Se efectueazS frSmdntatuI pe aceasta si, in continuare. pe antebrat. cu policeie pe sanlul dintre grupele de muschi de pa partea radiala, iar cu indexul si celelalte degete pe santiji dintre grupele de muschi anterioarS si posterioara (Tntre acestea afldndu-se grupa de muschi de pe partea radiala). Urmarind aceste an[uri. se executa framantatul (adunand concomitent cu policele si indexul) pana la articulatia cotului. Se revine si se reia. Lmia 3 - grupa de mu$chi de pe partea posterioara. Palma mainii pacientului este !n pronatie, sustinuta de palma mainii drepte a maseurului. Mana stanga se fixeaza pe partea posterioara a articulaliei pumnului. cu policele pe santul dintre grupele de muschi radiaia si posterioara. iar indexul i celelalte degete pe san(ul dintre grupa de muschi posterioara si muchia cubitala (intre deschiderea acestora se afia grupa de muschi posterioara. Urmarind santurile indicate, se executa framantatul (adunand concomitent cu policele si indexul), pana la articulatia cotului. Se revine si se reia. Se intercaleaza netezirea cu o mSnS si se trece la framantatul cu doua maini.

345

Pozitia mainii pacientului: pe coapsa in supinatie. Pozitia maseurului: in lateral, Unia 1 - grupa de muschi de pe partea cubitala. MSna dreapta se fixeaza pe partea cubitala, cu degetele 2, 3. 4, 5 pe partea dorsaia, iar policele pe fala palmara (intre ceschiderea acestora aflandu-se eminenta hipotenara). mana stanga fiind oglinda mSinii drepte. Se efectueaza framantatul pe eminenta hipotenara si. in continuare. pe antebrat, cu policele pe santul dintre grupele de muschi de pe partea anterioara, iar indexurile si celelalte degete pe santul dintre grupa de muschi cubitala si muchia posterioara cubitala lintre deschiderea acestora se afia grupa de muschi de pe partea cubitala). Urmarind aceste santuri, se continua framantatul (adunand concomitent cu policele sj indexurile) pana la articulatia cotului. Se revine sj se reia. Unia 2 - grupa de muschi de pe partea radiaia. Mana dreapta se fixeaza pe partea radiaia a policelui. pe eminenta tenara. mana stanga fiind oglinda mSinii drepte. Se efectueaza framantatul pe eminen(a tenara ?i, in continuare, pe antebrat, cu indexurile pe santul dintre grupele de muschi de pe partea anterioara, iar cu policele pe sanjul dintre grupele de muschi radiaia si posterioara (Tntre deschiderea acestora aflandu-se grupa de muschi de pe partea radiaia). Urmarind aceste santuri, se executa framantatul ladunand concomitent cu policele si indexurile) pana la articulatia cotului. Se revine sj se
Unia 3 - grupa de muschi de pe partea posterioara. Mana pacientului este Tn pronatie pe coapsa. Mana dreapta se fixeaza pe partea posterioara a articuiatiei pumnului. cu policele pe santul dintre muchia posterioara cubitala si grupa de muschi posterioara. iar indexul cu celelalte degete pe santul dintre grupele de muschi radiaia $: posterioara (intre deschiderea acestora se afia grupa de muschi postenoara), m3na stanga fiind oglinda mSinii drepte. Urmarind santurile indicate, se executa framantatul iadunand concomitent cu indexurile ?i policele). pana la articulatia cotului. Se revine si se reia. Se intercaleaza netezirea cu o mana $i se trece la framantatul Tn contratimp.

b. Framantatul cu doua maini

346

Policeie si indexul de la una sau doua maini, pe articulatiile interfalangiene. cot, pumn. genunchi. glezna. (fig. 1.21) Ambele police, pe coloana, pe articulatia genunchiului si a cotului. Pentru frictiunea pe coloana, policeie se fixeaza paravertebral bilateral. executSnd manevra pe santurile paravertebrale (pe si printre apofizele transverse si posterioare). pnn miscan concomitente sau alternative, (fig. 1.22)

Fig. 1.21 - Frictiunea policeie si aralalorul

cu

Fig. L22 - Fricliunea cu ambete Cdke para vertebral

347

348

349

Cotul. pe fese. (fig. I.23)

Varful degetelor, partea cubitala si podul palmei, prin succesiune de miscari. pe masa musculara bine dezvcJtata Fund o manevra mai profunda, nu se recomanda executarea fnctiunii fn fazeie acute ale bolii, a. cu multd prude n(a. In fazeie subacute. Durata de lucru pe tesu-turtle sensiblle trebuie sa fie cu mult mai scurta (pentru a nu le irita). Se intercaleaza notozlrile specifice 51 se trece la balere.

Fig. 1.23 Fricbur

c. Framantatul in contratimp Pozitia pacientului, a maseurului si a mainilor acestuia. liniile cu limitele lor sunt identice cu cele de la framantatul cu d Se efectueaza netezirile specifice si se trece la framantatu forma de geluire.

d. Geluirea Linia 1 - partea anterioara. Cu mSna stanga, se sus(ine f

a mainii pacientului (In supinatie). iar cu degetele mSinii executa geluirea pe fata palmara a degetelor, pe metacarpiene, carpiene. pe articulatia radioulnara, pe partea an antebratului (cu degetele 2. 3 s\ 4 pe santurile dintre m grupele de muschi de pe partea anterioara, cu policele pe much iar cu degetul mic pe muchia cubitala) pana la articulatia revine si se reia. Unia 2 - partea posterioara. Cu mSna dreapta, se su palmara a mainii pacientului (in pronatie), iar cu degetele ma se executa geluirea pe degete. apoi. pa si printre oaseie met carpiene. articulatia radioulnara, pe partea posterioara a a (cu degetele 2. 3 si 4 pe san(urile dintre muschii de

350

posterioara, cu policele pe muchia radiaia si cu degetul mic pe muchia cubitala) pana la articulatia cotului. Se revine si se reia. Se intercaleaza netezirile specifice si se trece la frictiune.

3. FRICTIUNEA SI FRICTIUNEA CU VIBRATII

Unia 1 - partea anterioara. Cu mana stanga, se sustine fata dorsaia a mdinii pacientului (in supinatie), iar cu degetele mainii drepte se executa frictiunea pe taja palmara a degetelor, apoi pe 51 printre metacarpiene, carpiene. pe articulatia radioulnara. pe partea anterioara a antebratului (cu degetele 2, 3 $i 4 pe santurile dintre muschi $1 grupele de muschi de pe partea anterioara, cu policele pe muchia radiaia, iar cu degetul mic pe muchia cubitala) pana la articulatia cotului. Se revine si se reia. Linia 2 - partea posterioara. Cu mana dreapta. se sustine fata palmara a mainii pacientului (in pronatie), iar cu degetele mainii stSngi se executa frictiunea pe degete. apoi pe si printre oaseie metacarpiene, carpiene, pe articulatia radioulnara, pe partea posterioara a antebratului (cu degetele 2, 3 $i 4 pe sanlurile dintre muschii de pe partea posterioara. cu policele pe muchia radiaia s' cu degetul mic pe muchia cubitala) pSna la articulatia cotului. Se revine si se reia. Se intercaleaza netezirile specifice si se trace la masajul mainii. MASAJUL FETEI PALMARE S' DORSALE A MAINII
1. NETEZIREA

a. Netezirea cu o mSnS
Cu mana dreaptS, se sustine partea dorsala a mainii pacientului, tar cu mana stanga se efectueaza netezirea pe fala palmara. incepand de la degete pdna la articulatia pumnului. Se revine si se reia.

b. Netezirea cu mai multe degete


Netezirea se face cu degetele, pe sj pnntre metacarpiene. pe laturile externe ale metacarpienelor 5, 2all, atat pe fata palmarS, cSt si pe partea dorsala. Pe fata

palmarS

Palma mainii stangi se fixeazS pe partea dorsala a degetelor pacientului (in supinatie). Linia 1 - mSna dreapta este suspendata, cu degetele fixate la niveiul articuiatiilor metacarpofalangiene: degetul 2 pe parlea latero-interna a metacarpianului 2, degetul 3 oe metacarpianul 2, degetul 4 printre metacarpienele 2-3. degetul 5 pe metacarpianul 3 (varful degetelor este orientat spre articulatia pumnului). UrmSrind aceste linii, se efectueaza netezirea pSnS pe articulatia pumnului. Se ravine sj se reia. Linia 2 - mSna dreaptS este suspendata, cu degetele fixate la niveiul articuiatiilor metacarpofalangiene: degetul 2 pe metacarpianul 4, degetul 3 printre metacarpienele 4, 5, degetul 4 pe metacarpianul 5 sj degetul 5 pe partea latero-externS a metacarpianului 5. UrmSrind aceste linii, se efectueaza netezirea pana pe articulatia pumnului. Se revine si se reia.

351

Indexul si policeie de la mSna dreapla sustin policeie pacientului de la distalS a ultimei falange, iar indexul sj poiicele de la mSna StSngS se fixea palmara si dorsala si apoi, pe pSrlile laterale ale policelui pacientului. UrmSrin se efectueazS netezirea pana la artic^latis pumnului. Se revine si se reia.

Pe partea dorsala MSna pacientului este Tn pronatie. Se fixeaza palma mainii drepte pe fa degetelor si mSinii pacientului. pe care o sustine. Linia 1 - palma mainii stSngi esta suspendatS, cu degetele fixate la cuiatiilor metacarpofalangiene: degetul 5 pe partea latero-externS a meta degetul 4 pe metacarpianul 5, degetul 3 printre metacarpienele 5 si 4. iar metacarpianul 4 (vSrful degetelor este orientat spre articulatia pumnul aceste linii, se efectueazS netezirea pana pe articulatia pumnului. Se revine s Linia 2 - mana stSngS este suspendata. cu degelele fixate la niveiu metacarpofalangiene: degetul 5 printre metacarpienele 4, 3, degetul 4 pe me 3. degetul 3 pe sj pnntre metacarpienele 2. 3. iar degetul 2 po pa latero-externd a metacarpianului 2 (vartui degetelor esto onentat articulatia pumnufcji). Urmannd aceste linii. se efectueaza nete pana pe articulatia pumnului. Se revine si se reia

c. Netezirea sub formA de pieptene Cu mdna stdngd. se sustine fata dorsald a mdinii pacientulu supinatie). Cu mdna dreapta. se executa netezirea pe fata palm incepand de la nivelul degetelor pdna la articulatia pumnului. Se in cu nodozitatile degetelor pe aponevroza palmard. Se revine si se rei Se intercaleaza netezirea cu o mdna si se trece la framantat
2. FRAMANTATUL a. Framantatul cu o minA 1 - partea cubitala. Cu mdinn pacteniulU4 (in supinatie).

mdna stdngd. se susfino fa(a dorsa Mdna dreaptd se fixeaza pe pa cubitald a mainii paoenlului (pe eminenta hipotenara). cu policel fata palmara. iar indexul si celelalte degete pe fata dorsaia efectueaza framdntatul pe eminenta hipotenara (adunand concom cu indexul si policele) pdna la articulatia pumnului. Se revine si se re Linia 2 - partea radiald. Cu mdna dreaptd, se sustine fata dorsa mdinii paclen-tutui (in usoara supinatie). Mdna stdngd se fixeaz partea radiald a policelui (pe eminenta tenara). Se efectu frdmdntatul pe eminenta tenard (adundnd concomitent cu index policele) pdnd la articulatia pumnului. Se revine ?' se reia. Unia 3- partea infenoara palmara. Cu mdna stdngd se sustine dorsald a mdmi pacientului (in supinatie). ar cu mdna dreapt efectueazd frdmdntatul pe linia paralela cu articul metacarpofalangiene de la baza degetului mic, pana la baza doge aratdtor Se revine jl so reia. Se intercaleaza netezirea cu o mftnd $i so trece la framdntatul cu doud mdini.
Lima
b. Framantatul cu douA mSini

Pozitia mdmii pacientului: in supinatie, pe pat sau pe coapsa. - partea cubitald. Mana dreapta se pozitioneaza po partea cubitald a mam. pacientului (pe eminenta hipotenara). cu policele pe partea palmara. iar cu indexul $ celelalte degete pe fata dorsald. mdna stdnga fiind oglinda mdinn drepte. Se efectueaza framantatul eminenta hipotenara (adundnd concomitent cu indexurile s* policele pdna la articulatia pumnului. Se revine s> se reia Unia 2 - partea radiaia. Mana droapta se pozitioneaza pe pa radiald a policelui (pe eminenta tenard). mdna stanga fund og
Lima 1

352

mainii drepte. Se executd framdntatul pe eminenta tenard (adundnd concomitent cu indexurile si pobcele) pana la articulatia pumnului. Se revine s> se reia. Se intercaleaza netezirea cu palma S' se trece La frdmdntatul in contratimp.

353

liniile cu llmiiele lor sunt identice cu cele de la framdntatul cu doud maini. Se intercaleaza netezirile specifice si se trece la framantatul sub forma de geluire. a*. Geluirea cu mai multe degete Geluirea so faco cu degetele, pe si printre metacarpiene, pe laturile externe ale metacarpienelor 5. 2 si 1, atat pe fata palmara. cat si pe panea dorsaid. Pe fc(a palmara Palma mainii stdngi se fixeaza pe partea dorsaid a degetelor pacientului (in supinatie). Lmia 1 - mdna dreapta este suspendata. cu degetele fixate la niveiul articuiatiilor -eiacarpofalangiene: degetul 2 pe partea laterointerna a metacarpianului 2. degetul 3 pe metacarpianul 2. degetul 4 pnntre metacarpienele 2-3. degetul 5 po metacarpianul 3 vdrful degetelor este orientat spre articulatia pumnului). Urmannd aceste lmi. se efec'vi geluiroa pdna pe articulatia pumnului. Se revine S' se rem Unia 2 - mdna dreapta este suspendata, cu degetele fixate la mvekii arucutalitor metacarpofalangiene: degetul 2 pe metacarpianul 4. degetul 3 pnntre metacarpienele 4. 5 degetul 4 pa metacarpianul 5 S' degetul 5 pe partea latero-extemd a meiacarpianului 5. Urmdnnd aceste linii. so efectueaza geluirea pdnd pe articulatia pumnului Se revine si se reta Indexul s< policeie de la mdna dreapta sustin policeie pacientului do la extremitatea cistatd a ultimei falange, iar indexul si pohcele de la mdna stdngd se fixeazd pe pdrfile palmara $> dorsaid S1 apoi. P pSrfile laterale ale policelui pacientului. Urmdnnd aceste linii, se efectueazd goluirea pdnd la articulatia pumnului. Se rovine s> se reia. Mdna pacientului este in pronatie. Se fixeazd palma mdinii dropto pe fata palmard a degetelor si mdinii pacientului. pe care o sustine. Unia 1 - palma mdimi stdngi este suspendata, cu degetele fixato la niveiul articu-atiilor melacarpofalangiene: degetul 5 pe partea lateroexterna a metacarpianului 5. degetul 4 po metacarpianul 5. degetul 3 printre metacarpienele 5 si 4, iar degetul 2 pe metacarpianul 4 (vdrful degetelor este orientat spre articulatia pumnului). Urmdnnd aceste linii. se efectueazd geluirea pand pe articulatia pumnului Se revine s* se reia
Pe partea dorsals

Pozi'.n pacientului. a maseurului si a mainilor acestuia. precum si

c. Framantatul in contratimp

3. FRICTIUNEA

Fricliunea se face cu degetele, pe si pnntre metacarpiene, pe faturile externe ale metacarpienelor 5. 2 i 1, atat pe fala palmara. cdl si pe partea dorsaia. Pe
fala palmarS

Palma mainii stangi se fixeaza pe partea dorsaia a degetelor pacientului (ir. supinatie). Linia 1 - mana dreapta este suspendata. cu degetele fixate la nivelul articulatiilor metacarpofalangiene: degetul 2 pe partea latero-interna a metacarpianului 2. degetul 3 pe metacarpianul 2, degetul 4 printre metacarpienele 2-3, degetul 5 pe metacarpianul 3 (variul degetelor este

orientat spre articulatia pumnului). Urmarind aceste linii, se efectueaza fricliunea pana pe articulatia pumnului. Se revine i se reia. Linia 2 - mana dreapta este suspendata. cu degetele fixate la nivelul articulaliilor metacarpofalangiene: degetul 2 pe metacarpianul 4, degetul 3 printre metacarpienele 4. 5. degetul 4 pe metacarpianul 5 si degetul 5 pe partea latero-extema a metacarpianului 5. Urmarind aceste linii, se efectueaza frictiunea pana pe articulatia pumnului. Se revine Si se reia. Indexul si policele de la mana dreapta sustin policele pacientului de la extremitatea distala a ultimei falange, iar indexul s> policele de la mana stanga se fixeaza pe partile palmara S' dorsald si apoi. pe partile laterale ale policelui pacientului. Urmdrind aceste linii, se efectueaza frictiunea pana la articulatia pumnului. Se revine si se reia. Mana pacientului este in pronatie. Se fixeaza palma mainii drepte pe fata palmara a degetelor si mdinii pacientului. pe care o sustine. Linia 1 - palma mdinii stdngi este suspendata. cu degetele fixate la nivelul articula(iilor metacarpofalangiene: degetul 5 pe partea latero-extema a metacarpianului 5. degetul 4 pe metacarpianul 5. degetul 3 printre metacarpienele 5 si 4. iar degetul 2 pe metacarpianul 4 (varful degetelor este orientat spre articulatia pumnului). Urmannd aceste linii. se efectueaza frictiunea pdna pe articulatia pumnului. Se revine si se reia. Linia 2 - mdna stdngd esle suspendata, cu degetele fixate la nivelul articulaliilor metacarpofalangiene: degetul 5 printre metacarpienele 4, 3, degetul 4 pe metacarpianul 3, degetul 3 pe si printre metacarpienele 2, 3, iar degetul 2 pe partea Iatero-externa a metacarpianului 2 (vdrful degetelor este orientat spre articulatia pumnului). Urmdnnd aceste linii. se efectueazd fricliunea pand pe articulatia pumnului. Se revine si se reia. Se intercaleaza netezirea cu o mdna si se trece la masajul zonal al degetelor.
Pe partea dorsaia

. MASAJUL ZONAL PE DEGETE Nola: Se flecteaza degetele Tnvecinate degetului prelucrat. 1. NETEZIRE A
Netezirea cu policeie si indexul pe degetul 5 Pe partea dorsalS si palmarS:

indexul si policeie mdinii stdngi sustain degetul 5 al membrului superior drept de la extremitatea distala. Policeie de la mdna dreaptd se fixeazd pe partea dorsala a degetului 5. pe ultima falanga, iar indexul pe partea palmard. Urmdnnd liniile indicate, se executa netezirea pdna pe articulatia metacarpianS. Se revine ?i se reia. (fig 11.160)
Pe pSdfle Iatero-laterale: indexul si policeie mdinii stdngi sustin degetul 5 al membrului suporior drept de la extremitatea distala. Policeie si indexul mdinii drepte se (ixeazd pe partile Iatero-laterale ale degetului 5, la niveiul ullimei falange. Urmdrind aceste tinii. se executd netezirea pdna la articulalia metacarpofalangiana. Se revine si se reia. (fig. 11.161)

Fig. 11.160 - Netezirea cu policeie si indexul pe degetul 5.

Rg. H.161 - Nuiczcea leterciateraa pe degeiui S


Netezirea transversals pe parlea palmara si dorsala a articula^ilor interfalangiene si metacarpofalangiene: indexul si policeie mdinii stdngi

sustin degetul 5 al membrului superior drept de la extremitatea distala. Policeie de la mdna dreaptd se fixeaza pe fala dorsala a articulaliei interfalangiene, iar indexul pe fala palmara. Netezirea se efectueazd incepand de pe partea interns pdnd la partea externa a articulaliei. Se revine si se reia.
Netezirea transversals pe pantile laterale ale articulaliilor interfalangiene: indexul si policele mainii stangi sustin degetul 5 al membrului

superior drept de la extremitatea distala. Indexul si policele de la mana dreapta se fixeaza pe partite latero-iaterale ale articulaliei interfalangiene. Netezirea se efectueaza incepand de la partea palmara pana la partea dorsaia a articulaliei Se revine si se reia.

Netezirea cu policele i indexul

pe degefele A si 3

Fig. 11.162 - Netezirea cu policele si indexul pe 2.

Pentru degetele 4 si 3, tehnica de execute este identica cu tehnica de execute a netezirii cu policele si indexul pe degetul 5.
Netezirea cu policele si indexul pe degetele 1 si 2

Pentru degetele 1 i 2, tehnica de execute este identica cu cea de la degetul 5. cu deosebirea ca policele si indexul mainii drepte sustin degetul mainii, iar indexul si policele mamii stangi executa netezirile. (fig. 11.162) 2. FRAMANTATUL Indexul si policele mainii stangi sustjn degetul 5 al membrului superior drept de la extremitatea distala. Indexul sj policele mainii drepte executa framantatul pe partea palmara a degetului i apoi pe partea latero-extema incepand de la ultima falangS pans la arliculalia metacarpofalangiana. Se revine si se reia. Pentru degetele 4, 3 si 2, indexul $i policele de la mana dreapta (stanga) sustin degetul de la extremitatea distala, iar indexul si policele de la mana stanga (dreapta) executa framantatul pe partea palmara Incepand de la ultima falanga pana la articulatia metacarpofalangiana. Se revine i se reia. Indexul si policele mSinii drepte sustin degetul 1 al membrului inferior stang de la extremitatea distala. Indexul si policele mainii stangi executa framantatul pe partea palmara a degetului s\ apoi pe partea latero-extema incepand de la ultima falanga pana la arliculalia pumnului. Se revine si se reia. Se intercaleaza netezirile specifice si se trece la geluire. b. G e l u i r e a c u u n d e g e t Indexul si policeie de la mana stanga sustin degetul 5 al membrului superior drept de la extremitaiea distala Palma mdinii drepte esle suspendata. >ar cu ndexii se efectueaza
a. FramSntatuI cu doua degete

geluirea pe fiecare parte (palmara. dorsala si latero-laleraia), incepand de (a extremitatea distala pdnd la articulara metacarpofalangiana Se revine si se reia. Aceasta tehnica de executie se foloseste si pentru executarea geturii pe degetele 4 si 3 Pentru degetele 1 si 2 tehnica este aceeasi. cu deosebirea cd policeie si indexul de ia mdna dreapta sustin degetul mdmii, iar cu indexul mdmii stdngi se executd geluirea. Se intercaleaza netezirile specifice S' se trece la fhctiune. 3. FRICTIUNEA
Frictiunea cu policeie si indexul pe degetul 5 Pe partea dorsala st palmarS: indexul $\ policeie mdmii stdngi sustin

degetul 5 ai membrului superior drept de la extremitatea distala Policeie do la mdna dreaptd se fixeaza pe partea dorsaid a degetului 5, pe ultima falanga. iar indexul pe partea palmard. Urmarind liniile indicate, se executd frictiunea pdnd pe articulatia metacarpofalangiana Se revine si se ro>a. Pe pa*ti*e Iatero-laterale >dexul 51 policeie mdmii stdngi sus\n degetul 5 al membrului superior drept de la extremitatea distald. Policeie s< mdexul mdmn dreple se fixeaza pe pdrtiie iatero-laterale ale degetului 5. la mvelul ultimei falange. Urmannd aceste imu. se executa frictiunea pdnd la articulatia metacarpofalangiana Se revine S' se reia.
Frictiunea transversals po partea palmarS si dorsalS a articuiatiilor interfalangiene si metacarpofalangiene: indexul 51 policeie mdmii stdngi

sustin degetul 5 al membrului superior drept de la exlremilatea distald. Policeie de la mdna dreaptd se fixeaza pe fata dorsaid a articulatiei interfalangiene, iar indexul pe fa'a palmard. Fnctiunea se efectueazd incepdnd de la partea interna pdnd la partea extemd a articulatiei. Se revine s' se reia.
Frictiunea transversals po pSr\ile laterale ale articuiatiilor interfalangiene:

indexul s' policeie mainii stangi sustm degetul 5 al membrului superior drept de la extremitatea distala. Indexul 51 policeie de la mdna dreaptd se fixoazd pe parole Iatero-laterale ale articulatiei interfalangiene Fnctiunea se efectueaza incepdnd de la partea palmard pdnd la partea dorsaid a articulatiei. Se revine s se reia.
Fricpunea cu pohcele si indexul pe degetele 4 si 3

Pentru degelele 4 si 3. tehnica de executie este KJended cu tehnica de executie a frlctiunil cu pohcele $1 mdexul pe degetul
5.

Frictiunea cu policele si indexul pe degetele 1 si 2

Pentru degetele 1 si 2, tehnica de execute este identica cu cea de la degetul 5, cu cu deosebirea ca policele si indexul mainii drepte sustin degetul mainii, iar indexul si policele mainii stangi executa fricliunea. Se intercaleaza netezirea si se trece (a batere.

4.

BATEREA PE ANTEBRAT SI PALMA

Cu mana stanga. se sustino fata dorsaia a mdinti pacientului (in supinatie). iar cu mana dreapta (pe partea antenoard si postenoara a an(ebrat,uiui), se executa baterea cu partea cubitald 51 baterea sub forma de ciupitura. iar pe fala palmara baterea cu partea cubitald si cu pumnul. Se intercaleaza netezirea cu 0 mdna si se trece la vibralii.

5. VIBRATIILE

mamii pacientului (in supinatie), iar cu palma si cu degetele mdinii drepte se executa vibratii pe fa{a palmara a degetelor. pe palma. pe panea antenoara a antebrafului. pdna la articulatia cotuKii. Se revine si se reia Lima 2 - panea postenoara. Cu mdna dreaptd. se sustine fata palmara a mdmn pacientului (in usoara pronatie), iar cu palma si cu degetele mdinii stdngi se executa vibrafii pe fala dorsald a degetelor. pe panea dorsaia a mdmii, pe panea dorsald a antebralului, pdnd la articulatia cotului. Se revine si se reia.

a. Vibratiile cu o man* Linia 1 - partea antenoara. Cu mdna stanga. se sustine fala dorsaia a

b. Vibrafiilo cu mai multe degeto Linia 1 - partea anterioard. Cu mdna stdngd. se sustine fata dorsaia a
mdmii pacientului (in supinatie). iar cu degetele mdinii drepte se efectueazd vibralii pe fala palmara a degetelor, pe metacarpiene $1 pe articulatia pumnului Se continua pe antebral (cu degetele 2, 3. 4 pe santurile dintre muschii si grupele de muschi de pe partea anterioard. policele pe muchia radiald. iar degetul rmc pe muchia cubitala) pdna la articulatia cotului. Se revine si se reia. Linia 2 - partea posterioard Cu mdna dreapta. se susjme fala palmara a mdinii pacientului (In usoara pronatie), iar cu degetele mdinii stdngi se efectueazd vibratii, incepand do pe fata dorsald a degetelor si coniinuand pe spa(iile intermetacarpiene. carpiene si antebrat (degetele 2. 3 si 4 pe sanlurile dintre muschii $ 1 grupele de muschi 4. BATEREA

Baterea (biciurea fibrelor musculare) este o manevra excitanta, care se executd pe masa musculara bine dezvoltatS.

Manevra de batere se poate executa pe toata suprafala corpului. fara a se tine com de sensul circulatiei venoase. in functie de zona tratata si de afectiunea pacientului. se efectueaza diverse forme de batere: cu o mdna sau cu ambele mdini sub forma de caus. cu partea cubitald a maini. cu pumnul. prin cJupitura sau cu degetele (ca la pian) Manevra nu trebuie sa fie dura, a cdt mai placuta Nu se foloseste manevra de batere in cadrul masajului sedativ (pe musculatura contracturata) si nici Tn cadrul masajului ofectuat pacientilor cu afectiuni cardiovasculare (staze venoase, edeme si varice).

Efectele generate ate manevrei de batere:

- activaroa circulatiei sangvine (superficiale si profunde); - slimularea excrtabiiitdtii. contractibilitdtii sj


conductiMitatii fibrelor nervoase: - faolitarea dmnudm slratulu) adipos: cresterea etastiotdtii tegumentirlui si a fibrelor musculare; reducerea gradului de senslbilltate a tesutunior prelucrate; cresterea lemperaturii locale.

a. Baterea cu o mana sau cu ambele md/ni sub forma de caus Manevra se executa pe urmatoarele zone: cervicala Inferioard, toracald posterioara (evitdndu-se zona renala). fese, coapse, gambe. abdomen, torace anterior (la bdrbali), deltoid, brat, antebrat. B. MANEVRE COMPLEMENTARE
RULATUL SI CERNUTUL

Mana pacientului este pe sold. Se efectueaza ruiatul si cernutul pe antebrat precum Si ruiatul cu doua degete pe fiecare deget. Se intercaleaza netezirea cu o mana si se trece la Iracliuni si tractiuni cu scuturatun
TRACTIUNILE SI TRACTIUNILE CU SCUTURATURI

Cu mana stanga. se fixeaza antebralul pacientului, iar cu degetele mdinii drepte se prind degetele pacientului $i se executa tractiuni i tracliuni cu scuturaturi, pentru arliculalia pumnului si pentru articulaliile intercarpiene. carpometacarpiene, metacarpofalangiene Si interfalangiene. Se intercaleaza' netezirea cu o mana si se trece la miscdn.

C. PROCEDURI COMPLEMENTARE
MISCARILE

Miscarile care se executa sunt miscari pasive. pasivo-active, active, active cu incarcatura si active cu opozitie. a. MiscHrile din articulatia pumnului Mdna stdnga se pozitioneaza pe treimea distala a antebratului (fixdndu-l), iar mana dreapta pe palma pacientului. Se executd miscSri de flexie si de extensie a mdinii pe antebratDin aceeasi pozitie, se executa miscdri de lateraliiate (radial si cubital), miscari de rotatie (externa i interna), miscari de cireumductie (dreapta-stdnga) si miscari de pronajie si supinatie. La indicatia maseurului. pacientul executd aceste miscdri. ajutat sau singur. In functie de diagnostic, maseurul exercita incarcatura sau opozijie la miscare. Policele se fixeaza pe partea anterioara a carpienelor si indexurile pe partea postenoara. Se executd, concomitent, miscari de tractiune bilateraia (cubital si radial) si miscdri de extensie (dorsaia si palmara). c. MiscSrile din articulatiile carpometacarpiene Indexul mainii stangi se fixeaza pe partea anterioara a carpienelor (rSndut 2), iar policeie pe partea dorsala. Indexul mainii drepte se fixeaza pe treimea distala a metacarpienelor (partea palmara), iar policeie pe partea dorsala. Se executa miscan de mobilizare din articulatiile carpometacarpiene. Mana pacientului esle Tn pronatie sau Tn supinatie. Policeie de la ambele maini se fixeaza transversal, la niveiul treimii distale a metacarpienelor (pe partea dorsala sau palmara), iar indexurile tot transversal, la niveiul treimii distale a metacarpienelor (pe partea dorsala sau palmara). Se executa, concomitent, miscan de tracliune bitateralS (cubital si radial) si miscari de extensie (dorsaia si palmara). e. Misc&rile din articulatia metacarpofalangiana Policeie mainii stangi se fixeaza pe partea dorsala sau palmara a mainii pacientului. iar indexul pe partea palmara sau dorsala la niveiul treimii distale a metacarpienelor. Policeie mainii drepte se fixeaza pe partea palmara sau dorsala a falangei proximaie, iar indexul pe partea dorsala sau palmara. Se efectueaza miscari de flexie. miscari de extensie si miscari de usoara rotatie (interna si externa) din articulalia metacarpofalangiana. In acelasi mod, se executa si miscarile din articulatia metacarpofalangiana a policelui. La indicatia maseurului, pacientul executa aceste miscari, ajutat sau singur. tn functie de diagnostic, maseurul exercita Tncarcatura sau opozilie la miscare.
d. Miscarile din articulatiile intermetacarpiene b. MiscArile din articulatiile intercarpiene

Indexul ^ policeie de la mana dreapta (stanga) policeie de la mana stSnga (dreapta) mobilizeaza falanga superioara (pnn miscari de flexie, extensie i usoare ratal" interne si externe). In acelasi mod se mobilizeaza toate articulatiile interfalangiene. La indicatia maseurului, pacientul executa aceste miscari, ajutat sau singur. In funclie de diagnostic, maseurul exercita incarcatura sau opozitie la miscare. (fig. 11.163) Se executa netezirea cu palma.

f. Miscarile din articulatia interfalangiana

fixeaza

falanga, iar indexul S1

. D E G E T E L E MAINII S T A N G I

Pentru masajul degetelor mainii stangi, poziUa pacientului este identica cu cea de la masajul degetelor mainii drepte. Pozilia maseurului se schirnba din lateral dreapta Tn lateral stanga. ceea ce (ace ca liniile prelucrate - la degetele mSinii drepte - cu mana dreapta, sa fie prelucrate - la degetele mSinii stangi - cu mana stanga (si invers). Manevrele se executa pe aceieasi linii cu aceieasi limite.

363

XXI. MASAJUL PAKTII ANTERIOARE A GATULUf


Delimitare zonal*

In partea inferioara. zona este delimitata lateral de clavicule. median, de manubriul sternal, fn partea superioara, de mandibula, iar bilateral, de partea latero-antenoara a muschiului trapez.
Descriere anatomic*

Oase: hioidul. Oase care delimiteaza zona: - partea inferioara' - claviculele, manubriul sternal; - partea supenoara - mandibula; - parfjle laterale - apofizele transverse ale vertebrelor cervlcate. Muschi:

TABELUL II.XXl MUSCHIORIGINEINSERTIEACTlUNE1234Stcrnoclcidomastoidian-Prin fascicule pe extremitaiea mediaia a ciawcuiei - Pe fata antenoara it manubriului sternaljpofz.; n- ^f.toirJ.a - Pe linia curbs occi-p-laiaFlexor al gfituiui (cand aclioneaza ambii muschi) - Rotator al gatului (coni/ache hamo.ate rata) - Ridica toraceieStitohioidian- Pe apofiza sliioida- Pe corpul si cornul mar* al h.oirlu ui Rtdica osul hioid in timpul <X:;|M Hi.Scalenul anterior- Pe apofizele transverse ale vertebrelor cervicaie (lubercutii anterian)Pe prima si a doua coasta - La baza gatulw, printre scalenul anterior si ml)lociu tree artera subclavie si plexul brahial- Flexeaza capul (cand se contra eta tntr-o slngurS parte) Mjresc rigidilaiea coloanei cervicaie (cand iau punct fix pe apofizele bansverse cervicaie)Muschiul drept anterior al capului- Pe atlas si occipital- Pe prooesii bazltar al occipitaluluiFlexor al capului - Flexor al coloanei cervicaie (lungul galului) 1234Muschiul lung ..1 capulul Pa apofizele transverse ale veriebietoi cervicale- Pe faja inferioara a por| iunil t-.i.:: a OCOpilaMut Flexor at capului Flaxor ai coloanai cervicale (lungul gatului)Muschiul lung al gatului Po vertebrele toracale superloare si vorte-braie carvicale Pe fata inferioara a porbunii bazilare a occipHalului Flexor al capului - Flaxor al coloana. oervtcale (lungul gatului) A. MASAJUL - ORDINEA SI TEHNICA DE PRELUCRARE A LINIILOR

Poziba pacientului In decubit dorsal, cu capul la capdtul palului, cu rulou sub ceafa sau in sezut. pe scaun.

364

Poziba maseurului: in sezut pe scaun. cu faja la capul paoentufcj) sau In fata pacientului. Pozitia pacientului $ a maseurului nu se Cescre la fiecare manevra. o numai cdnd se scnimba Fiecare manevra (cu formele ei) se repetd de 3-5 on. pe aceeasi linie si in cadrul acelorasi timrte (in functie de diagriostic). 1.
NETEZIREA

Pozitia pacientului: in decubit dorsal. Pozitia maseurului: In sezut pe scaun, cu faja la capul pacientului. Notoziroa pe si sub clavicule Degetele 2-5 de la mana dreapta se fixeaza pe treimea superioara a sternului $i pe clavicula. cu palma lipita pe hemitoracele drept. iar degetele 2-5 de la mana stanga. tot pe treimea supenoara a sternului Si pe clavicula. cu palma lipita pe hemitoracele stang Urmannd aceste knii. se efectueaza. concomitent. netezirea cu mana dreapta. pana po articulatia umarului drept. iar cu mana stdngd. umdrului sldng. Se revine 11.164. a)
a. Netezirea cu douS maini

pand si
F|

se

pe

reia.

articulatia (fig.

9 " 164 (*) - Netewea pa s> sub clavicule

365

Degetele de la mdna dreapta se pozilioneaza astfel: degetul 2 pe partea antenoara a mandibulei. degetul 3 pe partea laterala. degetele 4 si 5 sub mandibula (cu vdrful la niveiul liniei mediane antenoaro a bdrbiei si gdtului, partea dreaptd). iar palma se lipesje pe Sj sub mandibuld. Degetele de la mdna stdnga se pozilioneaza astfel: degetul 2 pe partea anterioara a mandibulei, degetul 3 pe partea laterala. degetele 4 $1 5 sub mandibula (cu vdrful la niveiul liniei mediane anterioare a gdtului $i bdrbiei. partea stdngd). iar palma se Hpe$te pe $i sub mandibuld. Urmdrind aceste linii. se efectueazd. concomitent. netezirea. pana la ureche. Se revine si se reia. (fig. I1164. c)
b . Netezirea c u d e g e t e l e pe si sub clavicula Partea stanga

Netezirea pe mandibula

Palma maimi dreple osto suspendata la mvelul daviculei drepte, cu: degetul 2 pe articulalia stemoclaviculard stdngd si. In continuare. pe partea superioara a ciaviculei; degetul 3 pe partea anterioara a ciaviculei; degetul 4 pe san(uf dintre clavicula si coasta 1; degetul 5 pe coasta 1. (fig. 11.166) Se executa netezirea urmdrind aceste
Fig. 11.164 (0) - Netezirea pe sternccleido-maslcodian

36 6

Fig. 11.165 Nclezvea cu degetele pe si sub

Fig. 1.164 mandibuta Partea dreapta

(c)

Netezirea

pe

Palma mainii stangi este suspendata la nivelul claviculei stangi, cu: degetul 2 pe articulatia sternoclaviculars dreapta $1. in continuare, pe partea supenoara a claviculei; degetul 3 pe partea anterioara a claviculei; degetul 4 pe santul dintre clavicula si coasta 1; degetul 5 pe coasta 1. Se efectueaza netezirea. urmarind aceste linn, pdna la arbculaba umdrului drept. Se revine si se reia. Se poate execute, concomitent. cu degetele de la ambele maini, pe ambele parti. 2. F R A M A N T A T U L
a. FrSmSntatuI cu o manS FrSmSntatuI pe stemocleidomastoidieni Pe partea dreaptS

Mana dreapta fixeazd capul pacientului. Palma mainii stdngi este suspendata la nivelul sternului. cu policele deasupra manubriului sternal, pe panea latero-superioard a muschiului sternocleidomastoidian drept. cu varful orientat spre urechea dreapta, iar cu indexul deasupra claviculei. pe partea latero-posterioard a muschiului (Intre deschiderea acestora aflandu-se muschiul stemocletdomastoidian drept). Se efectueazd frdmdntatul (adundnd concomitent cu indexul S' policele) pdnd la apofiza mastoidd. Se revine 91 se reia. Mana stanga fixeaza caput pacientului. Palma mdinii drepte este suspendatd la nrve-lui sternului. cu policele deasupra manubnului sternal pe partea latero-supenoard a muschiului stemocleidomastoidian stdng, cu vdrful onentat spre urechea stdngd. iar cu indexul deasupra claviculei pe pariea lateroposterioard a muschiului (intre deschiderea acestora afldndu-se muschiul stemocleidomastoidian stdng). Se efectueazd frdmdntatul (adundnd concomitent cu indexul s' policele) pdnd la apofiza mastoids. So revine si se reia.
FrSmSntatuI pe liniile mandibulars Pe partea dreaptS

Pe partea stangi)

Se fixeaza capul pacientului cu mdna dreaptd. Palma mdinii stangi este suspendata. cu policele pe partea superioard $1 antenoard a bdrbiei (cu varful orientat spre urechea dreaptd). iar cu indexul pe partea mfenoard a barbiei. Urmdrind aceste M, se efectueazd frdmdntatul pe hnia mandibulars, pdna la urechea dreaptd Se revine si se reia c. Framantatul in

contratimp

36 7

ui. a maseunjlui si a mainilor acestuia. limilete lor sunt id entice cu cele de la nair. l in contratimp. se efectueazd netezinle a framdntatul sub forma de geluire.

ub clavicule

te suspendata la nivelul umdrului drept al etul 2 pe partea superioard a claviculei, erioard a claviculei, degetul 4 sub clavicula a 1 Palma mdinii sidngi este suspendatd la ng. cu degetul 2 pe partea supenoara a pe fa(a anterioard a claviculei. degetul 4 sub e coasta 1. Urmdrind aceste linii, se efectueaza nt cu ambele mdini). pdnd pe stern. Se

andibula

epte este suspendata deasupra urechii 2 si 3 pe partea superioard a articulatiei si. in continuare. pe mandibula. iar cu artea infenoara a mandtoulei. Mdna stdnga upra urechii stdngi. cu degetele 2 si 3 pe articulaliei temporomandibular si. In ibula, Iar cu degetele 4 si 5 pe partea infe. Se efectueaza geluirea pe aceste linii ele mdini). pdna la linia mediana a barbtei

uirea se poate face si cu o mdna, incepand de la ei spre ureche. cu mdna sldngd pe partea a dreapta pe partea stdnga Se urmdrosc e articulatia temporomandibulara. La fel si sub clavicule, cu mdna stdngfl incepand do mdrul drept, iar cu mdna dreapta tot de pe l stdng.

mocleidomastoidieni Po partea dreaptd

ngi este suspendatd deasupra sternului. cu a claviculei (la nivelul articulaliei claviculei ), pe muschiul stemocleidomastoidian drept spre apofiza mastoidd dreaptd). Se pe acesta pdnd pe apofiza mastoida dreaptd

36 8

Palma mainii drepte este suspendatd deasupra sternului. cu degetele 2 si 3 deasupra claviculei (la nivelul articulatiei claviculei cu manubriul sternal) pe muschiul stemo-

36 9

:leidomastoidian slang (cu varful oriental spre apotlza mastoids stdnga) Se efectueaza jeiuirea pe acesta pdna pe apofiza mastoids stdngd. Se revine si se reia. Se intercaleaza toate formele de netezire specifice regiunii si se trece la frichune. 3.
FRICTIUNEA SI FRICTIUNEA CU VIBRATII a. Fricliunea pe clavicule si

sub clavicule

Mana dreapta este suspendata la niveiul umdrului drept al pacientului, cu degetul 2 pe partea superioara a ciaviculei. degetul 3 pe fata anterioara a ciaviculei. degetul 4 sub clavicula si degetul 5 pe coasta 1 Mana stdngd este suspendata la niveiul umarului stang. cu degetul 2 pe partea superioara a ciaviculei. degetul 3 pe fata antenoara a ciaviculei. degetul 4 sub clavicula s> degetul 5 pe coasta 1. So efectueaza fricliunea (concomitent cu ambele maini). urmdrind aceste linii pdnd pe stern. Se revine si se reia. 6. Frictiunea po mandibuld Palma mdinii drepte este suspendata deasupra urechii drepte. cu degetele 2 si 3 pe partea superioard a articulatiei temporomandtoulare |L in continuare. pe mandibula. iar degetele 4 si 5 po partea inferioara a mandibulei. Palma mainii stdngi este suspendata deasupra urechii stdngi, cu degetele 2 si 3 pe partea supenoara a articulatiei lempo-romandibulare si. in continuare, pe mandibula. iar degetele 4 si 5 pe partea inferioara a mandibulei. Se efectueaza fricliunea pe aceste linii (concomitent cu ambele maini) pdna a linia mediana a bdrbiei. Se revine 51 se reia Pe aceste l. fnctiunea se poate face si cu o mdna. incepdnd de la lima mediand a odrtxei spre ureche. cu mdna stdngd pe partea dreaptd. r cu mdna dreapta pe partea stdnga. Se urmdresc aceleasi lin" pdna pe articulatia temporomandibulard La fel pe s> sub clavicule. cu mdna stdngd incepdnd de pe stern, pdna pe umdrul drept, iar cu mdna dreaptd tot de pe stern pdna pe umdrul slang.
c. Frictiunea pe muschii slernocleid omastoidieni Pe partea dreapta

Palma mdinii stdngi este suspendata deasupra sternulm. cu degetele 2 S" 3 deasupra ciaviculei (la niveiul articulatiei ciaviculei cu manubriul sternal) pe muschiul slernocleidomastoldian drept (cu vdrful orientat spro apofiza mostoidd dreaptd). Se efectueaza fricliunea pe acesta pdnd pe apofiza mastoidd dreapta Se revine i se reia. Pe panea stdngd Palma mdimi drepte este suspendata deasupra stemului, cu degelele 2 s< 3 deasupra ciaviculei (la niveiul articulaliei ciaviculei cu manubriului stomal) pe muschiul sternocleidomastoidian sidng (cu vdrful orientat spre apofiza mastoidd stdngd). Se efectueaza fnctiunea pe acesta pdnfl pe apofiza mastoids stdnga. So revine 51 se reia. Se intercaleaza netezirile specifice s< se trece la batere.

439

Tehnica de execute: Se fixeazS palma (sau palmele) pe regiunea de tratat: degetele sunt lipite si usor flectate. asttel incSt ultima falanga, podul palmei, partea lateroextema a policelui si partea anterolateraia cubitala sS fie lipite pe tegument (mSna la aspect de caus). Din articulalia pumnului, se ridica mana (sau mSinile) spre partea dorsalS a antebra(ului si apoi se loveste tegumentul cu mana usor relaxata. Manevra se repeta pe toata zona de tratat. (fig. 1.24 si fig. 1.25) Baterea se executa ritmic, cu o manS sau cu ambele mSmi. alternativ, prin depla-sarea mdmilor stSngadreapta. sus-jos. pe toata suprafala regiunn de tratat Durata unei oaten este de circa o secunda. iar numSrui de baten depmde de suprafala zone de tratat Sena de tovitun se repeta de 3-4 ori (In funcfie de volumul ma-sei musculare $> de scopul urmarit). Intensitatea lovilunlor. durata 91 ritmul acestora pot creste sau scadea odata cu repetarea seriei de bateri. In cazul In care urmeaza baterea cu partea cubitala a mdinii, nu se intercaleaza netezirea

Fig. 1.24 - Baterea cu o mana sub forma de cauS.

Fig. 1.25 - Baterea cu doua main! sub forma de

ATENflEI ContBctijl mainii (sub forma" de cdus) cu tegumentut se face cu ultima {alangi, nu cu vaW degetelor, pentm a se evUa producerea da tezlvni cu ungrWW. Zgomotul proous prmlr-o batere corecta este un zgomoi infundat. Oaca tormarea causutui nu csto coreclS. apare un zgomot tie pliciuitura. care face ca manevra sa provoace duren si ustunrni

44

4 . BATEREA

Pe aceasta rogiuno. se executa baterea cu degetele ca la pian. baterea sub forma de ciupitura si baterea ca o pioaie, cu fala palmara a degetelor de la ambele maini. de jos In sus. Se intercaleaza netezirea cu palmele si se trece la vibralii.
5. VIBRATIILE
a. Vibratiile cu doud maini

Degetele 2-5 de la mdna dreapta se fixeaza pe treimea superioara a sternului si pe clavicula. cu palma lipita pe hemitoracele drepl (sub si pe clavicula). Degetele 2-5 de la mana stanga se fixeaza tol pe treimea superioara a sternului si po clavicula. cu palma lipita de hemitoracele stdng (sub si pe clavicula). Urmannd aceste Imu. se efectueaza vibrabi. cu mdna dreapta pand pe amculaua umarului drept. iar cu mdna stanga pdnd pe arUculalia umdrului stdng. Se revine si se reia.
Vibratiile pe sternoclo'domastoidian Degetele 2-5 de la mdna dreapta se fixeaza pe articulara sternoclaviculara dreapta. cu palma hpitd pe partea lateraia dreapta a gatului, iar degetele 2-5 de la mdna stanga pe partea laterald stdngd a articulaliei, cu palma stdngd lipita pe partea lateraia stdngd a gdtului. Se efectueazd vibratii imbrdcand muschiul stemocleidomastoidian pdna la mandibuld s> apofiza mastoidd. Se revine si se reia. Vibratiile pe mandibuld

Vibratiile pe si sub clavicule

Degetele de la mdna dreapta se pozitioneaza astfel: degetul 2 pe partea anterioara a mandibular degetul 3 pe partea inferioara a mandibulei. degetele 4 91 5 sub mandibula (cu variul la nivelul liniei mediane anterioare a barpiei 51 gdtului, partea dreapta), iar palma este lipita pe $1 sub mandibula. Degetele de la mdna stdngd se pozilioneazd astfel: degetul 2 pe partea antenoara a mandibule>. degetul 3 pe partea inferioara. degetele 4 ? 5 sub mandibula (cu vdrful la nrvelul fcniei mediane a gdtului si barbiei). iar paima este lipita pe st sub mandibuld, partea stanga. Urmannd aceste knii, se efectueaza vibratii pand la ureche Se revine s se reia
b. Vibratiile cu dcgotole pa si sub clavicule Pe partea stdngd

Palma mdinii drepte este suspendatd la nivelul claviculei drepte. cu: degetul 2 pe articulatia sternoclaviculara stdngd si. In continuare, pe partea superioard a claviculei; degetul 3 pa partea anterioara a claviculei; degetul 4 pe sanjul dintre clavicula si coasta 1; degetul 5 pe coasta 1. Urmarind aceste linii. se executa vibrajii pana la articulatia umarului stang. Se revine i se reia.
Pe partea dreaptS

372

Paima mainii stangi este suspendata la nivelul claviculei stangi, cu: degetul 2 pe articulajia sternoclaviculara dreapta si. Tn continuare. pe partea superioarS a claviculei; degetul 3 pe partea anterioara a claviculei; degetul 4 pe santul dintre clavicula St coasta 1; degetul 5 pe coasta 1. Urmarind aceste linii, se efectueaza vibratii pana la articulajia umarului drept. Se revine si se reia. Se intercaleaza netezirea cu palmele si se trece la miscSri.

B. PROCEDURI COMPLEMENTARE

MI$CARtLE

Pentru aceasta regiune, miscSrile se executa prin mobilizarea capului (ca si la regiunea cervicala). Miscarile sunt: de tlexie s> extensie, de rotape (dreapta-stanga). de lateraiitate (dreapta-stanga). precum si de circumductie (dreaptastanga). Pentru mobilizarea articulaliilor claviculelor. se executa miscSri de ridicare a umerilor. Mobilizarea inelelor esofagului se executa de catre maseur. cu indexul si cu policele Tn lateral. Pentru osul hioid, se executa miscSri de lateraiitate dreapta-stanga. Cu indexul $i policele de la mana dreaptS (stSnga) se prinde osul hioid $i se mobilizeaza Tn lateral dreapta-stanga. Avand in vedere insertiile muschilor acestei zone, se executa si miscari ale mandibulei (din articulatia temporomandibulara). Se prinde mandibula Tntre index i police i se executa miscari de Tnchidere si deschidere a gurii. precum si miscSri de lateraiitate (dreapta-stanga) a barbiei. In cazul in care muschiul stemocleidomastoidian este Tn contractu^ - tortioolis - se 'nsista cu framantatul S' cu miscarile active cu opozilie. Se executa netezirea. XXII. MASAJUL FE|EI
D i ' h r n i t . i i <' ZOnalO

In partea inferioara, zona este delimitata do partea inferioara a mandibulei. In parted superioara, de arcadele oculare si bilateral, de partea inferioara a tamplelor.
Doschere analomica Oase

2 oase nepereche mandfcula 51 vomerul.

373

- 6 oase pereche: maxilar. zigomatic. nazal, palalm. lacrimal si conca nazaia mfenoara. Muschi:

MUSCHII MASTICATOR!

TABELUL II.XXH

MUSCHIORIGINEINSERTIEACTlUNETemporal In fosa temporals Pe apofiza coronoidi a mandibulei- Puternic ridicato/ al mandibulei - Prin 'asciculele posterioare face miscarea de proiecjie irwpci a -a-iLtibul^iMaseter- Pe arcaoa zigomatica phntr-un fasocul super-tioal si altul profund cu liQie oDHce de sus in jos- Pe tuberozitatea ma-seterinfl de pe fata externa a unghiului mandibiiel- RkJlcator ai mandibuleiPtcrigoidian - tn fosa ptengoioa a apofizei plerigoide a slenoidului Pe la)a mediate a un-ghmlu. mandtbulei- Ridicfitor al mandibuleiPterigoidian lateralPe fata intenoara a aripii marl a sfenodului - Pe lama laterals a apr> fizai pterigoide- Intr-o foseta a condi-lulm mandibuld - Pe capsula si marginea discului articular- Proiecjie inainte si cobaara pana la un punct mandibula

374

MUSCHII NASULUI
MUS.CHI Natal a. porbunea transversa b. porbunea alar a nazalutui

- Are forma iriunghiulara Si esle disi transversal pe porljunea canHaginoasa a nasului Fiuiele sunt mai scurte. merfl pe cartilajul aripii nasului s( pe sept
ORIGINE

ORIGINE

Pe

fa|a anterioara a maxilci dedesublul inclzunl nazaie s> urea spre dosul nasului

INSERTIE

Muschiul irage nasul cartilaglnos in jos (C3*Kl ia punct fix pe maxita) - Constrictor al naiinelor

ACTIUNE

MUSCHII GURU MUSCHI Orbicular al gurii Buccinator

INSERTIE

ACTIUNE

Ridicator al buzei superioara si al aripli nasului Ridicitor al buzei supe-rioare

Zigomatic

mic

Rldicator al unghiului gurii Zigomatic mare

2 De pc pielea Rizorius obrazuiui la eomisora buzelor - Situat superficial acoCoborator al unghiului gurii pynnd platisma si coborator al Ouzel inferioare - Situat medal sub Coborator al muschiul coborator al buzei unghiului gurii inlonoarc - Acoperit in cea mai Menial mare parte de muschiul coborator al buzei inferioare

2 3 - Are forma ciicular* si este srtuat In gtosimea buzefot Se face de-a lungui - In grosimea unei linii cu forma abrazului de potcoava, cu deschiderea antenoara pe procesul alveolar al maxiler - Pe portiunea alveotarS a mandibulei - Pe rafeul ptergomandibular Pe santul dintre nas Pe faja lateraia a pro-cesului frontal al gi obraz maxilei - Pe apofiza fronlala a - Pe faia antenoara a maxilarulul corpului maxitci. - Pe osul zigomalrc doa-supra gaurii - Pe maxilar sub infraor-biiaie margined orbiioi - Situat tntre - Pe zigomatic si coridlcatorul buzei boara oblic la pielea Supurioare si zibuzei superioare gomaticui mare - Situat profund laical - In fosa caninS si dadesubtul zigomaticuiul mic - Stuat superficial Tn - Pe fata lateraia a regiunea central a a osu-lui malar obra-zului
Pe fascia maseterina - Pe linia oblica a man- Pe Ursa oblica a mandibulei

- tnchde gura - Masticate

Rtfica aripa nasului si buza superioara Ridica buza supenoara - In mimioi particlpa la expri-marea nepiacerii - Intervine si in plans - Trage In sus buza superioara Trage comisura gurii In sus Si pu(in medial - Muschiul rasului - Trage comisura buzeior In sus si lateral
4

- Muschiul rasului - Coborator al buzei inferoars - Expnma lriste;e. dezgust.


irome

- Pe fata anterioara a - Ridica mojul oarbei corpului mandibular - Impinge inainte buza mfertoara

AtHculatfi;

- articulatia temporomandibular a (articulatie mobila); - articulable oaselor felei (articulatii fixe).

A. MASAJUL - ORDINEA 1 TEHNICA DE PRELUCRARE A LINIILOR

Pozitia pacientului: in decubit dorsal cu capul la capatul patului sau in sezut pe scaun. cu capul sprijinit pe abdomenul maseurului. Pozitia maseurului: in sezut cu fa|a la capul pacientului sau in ortostatism la spatele pacientului. Pozi(ia pacientului si a maseurului nu se descrie la fiecare manevra. ci numai cand se schimba. Fiecare manevra (cu formele ei) se repeta de 3-5 ori, pe aceeasi linie st in cadrul acelorasi limite (Tn functie de diagnostic).
1. N E T E Z I R E A

Pozitia pacientului: in sezut pe scaun, cu capul sprijinit pe abdomenul maseurului. Pozitia maseurului: in ortostatism cu fata la spatele pacientului. a. Netezirea cu doui m&ini Palma si degelele de la mana dreapia se fixeaza pe partea lateraia dreapta a fe|el [cu variul degetelor pe linia mediana a barbiei): degetul 5 pe partea inferioara' a -nandibulai, degetul 4 pe partea lateraia, degetele 3 si 2 pe partea lalero-superioara. =>alma mainii stangi se fixeazd pe partea stanga a fetei (cu varful degetelor pe linia mediana a barbiei): degetul 5 pe partea inferioara a mandibulei, degelul 4 pe partea aterala, degetele 3 i 2 pe partea latero-superioard. Se efectueaza netezirea (cu palma si degetele concomitent cu ambele mdini) pdnd la nivelul urechii. Se revine si se reia.

Netezirea pe mandibula

Palma mainii drepte este suspendata deasupra mandibulei drepte, cu degelele 2. 3, i fixate la baza sj In partea inferioara a nasului. Palma mdinii stangi se fixeaza deasupra mandibulei stangi; cu degetele 2. 3, 4 fixate la baza si partea inferioara a nasului. Se efeclueaza netezirea circulard (In sensul acelor de ceasornic) pe ambii umeri ai obrajiior. Se revine si se reia. b. Netezirea cu doud degete

Netezirea circulars pe umerii obrajiior fetei

Indexul mdinii drepte se fixeaza deasupra buzei superioare (sub nas. in partea dreapta) sj mediusul sub buza inferioara. Indexul mdinii stangi se fixeaza deasupra buzei superioaie (sub nas, in partea stdngd) sj mediusul sub buza infenoara. Se efectueazd netezirea (concomitent cu degetele de la ambele maini) de la linia mediana a fetei pana pe mandibuld - bilateral. Se revine si se reia.

Pe contuml gurii

Pe conturul ochiului
Se fixeazd vdrful degetelor (index sj medius) la baza nasului, pe partea superioara sj inferioara a globului ocular (dreapta pe partea

376

dreapta si stanga pe partea stanga). Se efectueazd netezirea pdnd la coada ochiului. Se revine si se reia.

Pe nas
Indexul mdinii drepte se fixeazd pe partea lateral dreapta a nasului, cu vdrful pe partea externa a cavitdtji nazals, iar indexul mainii stangi pe partea lateraia stanga a nasului. Se efectueaza netezirea pe acesta. pdnd la arcadele oculare. Se revine sj se reia.

La coada ochiului
indexul si mediusul de la mana dreapta (alaturate) se fixeazd la coada ochiului crept, iar indexul sj mediusul de la mana stanga (alaturate) la coada ochiului stang. Se
44 fi

executa netezirea (concomitent cu ambele maini. cu indexul indepartandu-so do medius - pentru riduri), pdn3 ia urechi. So rovine si se reia Se intercaleaza netezirea cu palmele si se trece la framantat.
2.
FRAMANTATUL

a. FrSmantatuI cu o mana

Pe hrtia mandibulars Pe partea dreapta: se fixeaza capul paoentuiui cu varful degetelor de ta mana drepta Mdna stanga se fixeaza la nrvelui barbie., cu indexul la niveiul liniei mediane | felei. sub barbie, si policeie deasupra acesteia (cu varful orientat spre urechea dreapta Se efectueaza framantatul (adunand concomitent cu indexul si policeie) pAna la articulatia temporomandibulara. Se revine $i se reia.
Pe parlea stSnga: cu palma mdinii stdngi se fixeazd capul pacientului. Palma mdinn drepte se fixeazd ia niveiul barbiel. cu indexul pe partea inferioara a bdrbiei si policeie pe partea superioard a acesteia (cu vdrful orientat spre urechea stanga). Se efectueaza frdmdntatul (adunand concomitent cu indexul si policeie) pdna pe articulatia temporomandibulara. Se revine si se reia.

Fn%m6ntatul se poare efectua st cu ambele maini. concomitent Palma mdwin drepte se fixeaza pe partea dreapta a fe{ei. cu mdexul pe partea inferioara a bdrbiei (la mvelul n oi mediane a fetei) si policeie pe partea supenoara a bdrbiei (intre deschiderea acestora afiandu-se muschii de pe partea dreaptd de pe mandibuld) Palma mflra stdnga se fixeazd pe partea stanga a fe(ei. cu indexul pe partea inferioara a bdrbiei (cu vdrful la niveiul liniei mediane a felei). iar policeie pe partea superioara a bdrbiei (Intre deschiderea acestora afiandu-se muschii oe pe partea stdngd de pe mandibuld). Se efectueazd framantatul (adunand concomitent cu indexurile si policeie). mainile alunecdnd cu podul palmei pand pe urechea stdngd si dreapta. prelucrdnd pdnd la articulatia temporomandibulard. Se revine si se reia.

Pe umerii Cu palma mdmii drepte se fixoaza capul pacientului. iar palma mainii stdngi este suspendata deasupra bdrbiei. cu policeie la cothjl gurii (partea dreaptd) si indexul pe partea superioara a mandibulei Se
obrajilor Pe partea dreaptS

efectueazd frdmantatul (adundnd concomitenl cu indexul $i policeie) pdnd la partea infenoard a ochiului. Se revine s se reia.

378

Cu palma maimi stangi se fixeaza capul pacientului, iar palma mainii drepte este suspendata deasupra barbiei. cu policele la colt,ut gurii (partea stanga) 51 indexul pe partea superioara a mandibulei. Se efectueaza framantatul (adundnd concomitent cu indexul si policele) pflnfl la partea inferioara a ochiului. Se revine si se reia.
Framantatul se poate efectua si concomitent. cu ambele mami Palma mdinii drepte este suspendata. cu indexul pe partea infenoara lateral dreapta a -:i; _ L i gurii. iar cu policele pe panea supenoara, la baza nasului Mana stanga este suspendata. cu indexul la col Jul guni (partea stdnga), iar cu policele pe partea superioara. la baza nasului Se efectueaza framantatul (adundnd concomitent cu degetele de la ambele maini) pana pe partea superioara a umenlor obrajiior. Se ravine 51 se reia. Se intercaleaza netezirea cu doua mdini 91 circulara s' se trece la framantatul cu doud mdini, b. Framantatul cu doua maini Pe Imia mandibular a Partea dreapta

Pe partea stanga

Palma maimi drepte se fixeazd pe partea dreapta a fejei. cu indexul pe partea inferioara a barbiei (la nivelul liniei mediane a fetei) S' cu policele pe partea superioara a barbiei (intre deschiderea acestora aflandu-se muschii de pe mandibula - partea dreapta). mana stangfl fiind oglinda mainii drepte. Se efectueaza framantatul (adunand concomitent cu indexurile s> policele) pana pe articulajia temporomandibulara dreapta. Se revine s* se reia. Partea stanga Mana stanga se fixoaza pe partea stanga a fejei. cu indexul pe partea infenoara a barbiei (cu varful la nivelul Imiei mediane a fetei). iar cu policele pe partea superioara a bflrbiei (intre deschiderea acestora afiandu-se muschii de pe mandibula partea stanga), mdna dreapta fiind oglinda mainii stdngi. Se efectueaza framdntatul (adunand concomitent cu indexurile 9! policele) pdnd pe artlculaija temporomandibulara stanga. Se revine S' se reia. Pe umem otxapkx Palma mdinii drepte este suspendata cu indexul pe partea infenoara lateral dreapta a coljului guni. iar cu policele pe partea superioard. la baza nasului. mdna stanga fiind oglinda mainii drepte. Se efectueaza framdntatul (adunSnd concomitent cu Partes stanga indexurile si policele) pana pe partea superioard a umarului Mana stanga este suspendata, cu indexul la coljul gurii, partea stdnga, i cu policele pe partea superioara, la baza nasului. mana dreapta fiind oglinda mainii stangi. Se eleclueazd framantatul (adunand concomitent cu degetele de la ambele maini) pdna pe partea superioara a umarului obrazului stang. Se revine sj se reia. Se intercaleaza netezirea cu palmele si circulara si se trece la framantatul i-contratimp. c. FrSmSntatuI m contratimp
Partea dreapta

379

Pozitia pacientului, a maseurului si a mdinilor acestuia, precum sj liniile cu limitele lor sunt identice cu cele de la framantatul cu doua maini. Dupa framdntatul in contratimp. se efectueaza netezirile specifice sj se trece la geluire. o*. Geluirea

Mana dreapta fixeaza capul pacientului. Palma mainii stdngi este suspendata, cu degetele 2 sj 3 fixate la nivelul liniei mediane a barbiei. pe partea anterioard a mandibulei si cu degelele 4 51 5 pe partea lateroinferioara a acesteia (cu vdrful orientat spre urechea dreapta). Se efectueazd geluirea pand pe articulatia temporomandibulara. Se revine sj se reia. Mdna stdngd este suspendata, cu indexul i mediusul fixate la cothji gurii. Se efectueazd geluirea pand pe umarul obrazului. Se revine si se reia. Apoi. cu palma mainii stdngi se fixeazd capul pacientului. Palma mainii drepte es:e suspendata la nivelul urechii, cu indexul si mediusul la coada ochiului - partea inferioara. Se efectueazd geluirea pe sub acesta, pdnd la baza nasului. Se revine si se reia. Cu mana stanga se fixeaza capul pacientului. Mana dreapta este suspendatd, cu degetele 2 si 3 pe partea anterioard a mandibulei, iar cu degetele 4 si 5 pe partea latero-inferioara a mandibulei (la nivelul liniei mediane a barbiei). Se efectueaza geluirea pe mandibuld pand pe 1 articulatia temporomandibulara. Se revine s se reia. Cu mdna dreaptd suspendata, cu indexul $i mediusul fixate la coihji gurii, se efeclueaza geluirea pana pe umarul obrazului. Se revine si se reia. Apoi, cu palma mdinii drepte se fixeaza capul pacientului. Palma mdinii stdngi este suspendata la nivelul urechii stangi, cu indexul si mediusul fixate la coada ochiului, partea infenoara. Se efectueazd geluirea pdna la baza nasului. Se revine s' se reia. Cu indexul de la mdna dreapta sau stdngd fixal la nivelul arcadei. se executa geluirea pe nas, de 0 parte i de alta. pana la varful nasului. Se Intercaleaza toate netezirile specifice si se trece la frictiune. 3. FRICTIUNEA SI FRICTIUNEA CU VIBRATII Cu mana dreapta se fixeaza capul pacientului. Paima mainii stangi este suspendata. cu degelele 2 si 3 fixate la niveiul liniei mediane a barbiei. pe partea anterioara a mandibulei si degetele 4 st 5 pe partea latero-inferioarS a acesteia (cu varful orientat spre ureciiea dreapta).

Pe partea dreaptS

Pe partea stanga

Pe nas

Pe partea dreapta

380

Se efectueazS fricliunea pana pe articulalia temporomandibular^ (pe care se insists). Se revine si se reia. Mana stanga este suspendatS, cu indexul si mediusul fixate la collul gurii. Se executa fricliunea pana pe umSrul obrazului. Se revine si se reia. Apoi. cu palma mSinii stSngi se fixeazS capul pacientului. Palma mainii drepte este suspendatS deasupra urechii. cu indexul si mediusul la coada ochtului - partea inferioara. Se efectueazS fricliunea pe sub acesta pana la baza nasului. Se revine $\ se reia.

Pe partea stang*
Cu mana stanga se fixeazS capul pacientului. Mana dreapta este suspendatS, cu degetele 2 si 3 pe partea anterioara a mandibulei. iar cu degetele 4 si 5 pe panea inferioara a mandibulei (la niveiul liniei mediane a barbiei). Se efectueaza fricliunea pe mandibulS, pana pe articulalia temporomandibulara (pe care se insists). Se revine si se Cu mSna dreapta suspendata, cu indexul si mediusul fixate la collul gurii, se efectueazS fricliunea pSnS pe umSrul obrazului. Se revine si se reia. Apoi, cu mSna dreaptS se fixeaza capul pacientului. Palma mainii slSngi este suspendata la niveiul urechii stSngi, cu indexul $i mediusul fixate la coada ochiului. partea inferioara. Se efectueazS frictiunea pSnS la baza nasului. Se revine S1 se reia.

Pe nas
Cu indexul de la mana dreaptS sau stSngS fixat la niveiul arcadei. se executa frictiunea pe nas. de o parte s' de alta. pSna la vSrful nasului. Se intercaleaza toate formele de netezire specifice regiunii si se trece la batere. 4. BATEREA

Pe fata, se executa baterea cu degetele ca la pian. baterea sub forma de ciupiturS s> baterea cu partite laterale ale degetelor. combinata cu cernutul. Aceste forme de batere se executa pe barbie ?i pe ambele parti ale felei (cu ambele maini. concomitent). Se intercaleaza netezirea cu palmele i se trece la vibratii.

381

b. Baterea cu partea cubital* a

Fig. 1.26 (a, b) - Baterea cu partea cubitala a mam"


urmdtoarele zone: regiunea cervicald inferioara, regiunea toracale. posterioara (eviiand zona renala). fese. coapse, gambe. abdomen, torace anterior (la barbati). deltoid. bra\. antebrat, bolta plantara si fata palmara. Partea cubitala si lateraia a degetului mic. usor flectat. se fixeazd pe tegument, iar palma se inclina usor spre extenor. Baterea se executa astfel: din articulatia pumnului. se ndica mdna spre partea radiaia a antebratului. apo< se coboara, cu degetele usor relaxate. pe tegument, astfel incdt partea dorsaia a degetelor 5, 4 si 3 sd loveasca tegumentul. (fig. 1.26 a, b)
Tehnica de executte: mainii Manevra se executd pe

382

Baterea se executa rilmic. cu o mdna sau cu ambele mdini, alternativ. si numai din articulatia pumnului. Intensitatea, ritmul si durata loviturilor depind do zona tratata si de scopul urmarit.
A TENTIE'
Contactul

cu

tegumentul

se /3ce cu

pStHo teiero-dorsate

ale

degetelor (nu

cu v&rfui acestora). Zgomotul produs de oatere trebule sS se auda ca un ropot de ploaie.

Baterea se executd pe toatd regiunea de tratat. prin deplasarea mdinllor stanga-dreapta. sus-jos. din aproape in aproape Durata unei baten este de area o socundd. iar numarul batenlor depmde de suprafata zonei tratate. de afectiune si de vdrsta pacientului. Seria de lovttun se repeta de 3-4 on (in lunette de volumul masei musculare $i de scopul urmarit) Intensitatea loviturilor, durata si ritmul pot creste sau scadea, odata cu repetarea seriei de baten. Dacd urmeaza baterea cu pumnul, nu se intercaleaza netezirea
5. VIBRATIILE a. Vibratiile cu doua maini Vibratiile pe mandibula

Palma si degelele de la mana dreapta se fixeaza pe partea laterala dreapta a fele> (cu varful degetelor pe linia mediana a barbiei): degetul 5 pe partea inferioara a mandibulei. degetul 4 pe partea laterals si degetele 3, 2 pe partea latero-superioars. Palma mSinii stSngi se fixeazS pe partea stanga a fetei (cu vSrful degelelor pe linia medians a barbiei): degetul 5 pe partea inferioara a mandibulei, degetul 4 pe partea laterals, iar degetele 3 si 2 pe partea laterosuperioara. Se efectueaza vibrafii (cu palmele si degetele, concomitent cu ambele maini) pana la niveiul urechii. Se revine si se reia. Palma mainii drepte este suspendatS deasupra mandibulei drepte. cu degetele 2, 3. 4 fixate la baza si partea inferioara a nasului, iar palma mSinii stSngi deasupra mandibulei stangi, cu degetele 2, 3. 4 fixate la baza sj partea inferioara a nasului. Se efectueazS vibralii circulare (in sensul acelor de ceasomic), pe umerii ambilor obraji. Se revine $1 se reia. b. Vibrafiile cu douS degete Se fixeazS indexul de la mSna dreapta deasupra buzei superioare (sub nas partea dreapta) si mediusul sub buza inferioara, iar indexul de fa mana stSngS deasupra buzei superioare (sub nas - partea stSnga) sj mediusul sub buza inferioara. Se efectueaza vibralii (concomitent cu degetele de la ambele maini) de la linia medians a felei pana pe mandibula - bilateral. Se revine sj se reia. Se fixeaza vSrful degetelor (index si medius) la baza nasului pe partea inferioara a globului ocular (dreapta pe partea dreapta sj stSnga pe partea stSnga) si se efectueaza vibralii pSnS la coada ochiului. Se revine si se reia.
Pe nas Pe conturul ochiului Pe conturul gurii Vibratiile cin:ulare pe umerii obrajiior

383

Indexul mSinii drepte se fixeaza pe partea laterala dreapta a nasului, cu varful pe partea externa a cavitatii nazale, iar indexul mSinii stSngi pe partea laterals stSnga a nasului. Se efectueaza vibralii pe acesta, pana la arcadeie oculare. Se revine si se reia. Indexul sj mediusul de la mSna dreapta (alSturate) se fixeazd la coada ochiului drept. iar indexul si mediusul de la mSna stSnga (alaturate) la coada ochiului stang. Se
La coada ochiului

384

executa vibralii (concomitent cu ambele mami, cu indexul indepanandu-se de medius -pentru riduri) pana la urechi. Se revine si se reia So intercaleaza netezirea cu palmele si se trece la miscSri.

B. PROCEDURI COMPLEMENTARE
MISCARILE

Miscdrte care se efectueaza pentru aceasta regwne sunt miscan din articulara temporomandibulara. PozH,ia maseurului: tn lateral dreapta paoenlului. cu mdna stanga pe capul pacientului (pe care it fixeazd). Mdna dreapta este suspendata. cu policele pe panea lateraia dreaptd a mandibulei. Iar cu indexul pe partea lateraia stdnga a acesteia (tntre deschiderea acestora addndu-se bdrbia). Se efectueazd miscdri de lateraiitate a barbiei stdnga-dreapta. In jos $i in sus (deschiderea si inchiderea gurii) si miscdri de usoard rotate stdnga-dreapta. Miscdnle se efectueaza de cate on osto nevoie. Apoi. se indicd pacientului sa execute aceieasi miscan. aiutat sau singur, cu Incarcatura sauJsi cu opozitie. De asemenea, pacientul executa 51 miscdn de ndicare a pleoapelor. de ndicare a musculatuni totei si de urn flare a obraplor Se efectueaza netezirea cu palmele

XXIII. MASAJUL FRINJ/II


Delimitare zonal*

In partea inferioara. zona esle delimitate de arcadele oculare. in partea superioara. de partea paroasa a scalpului, iar in parlile laterale, de partea posterioara si inferioara a tamplelor,
Descriere anatomic* Oase:

- osul frontal.
Muschi:

TABELUL tl.XXHi

MUSCHI Platisma (pietos)

- Se intindo ca o - Pe piele panza trapezoidal oe la baza mandiOule' Spre umar $i clavicula

ORIGINE

INSERTIE

incretesle pielea - Trage comisura buzelor oxprimand seniimenle de tilsiete. Oozgusl. frica {(uand pund fix irsleriwi

ACTlUNE

Articulapi:

- articulable osului frontal cu oasele capului (sunt articulatii fixe).

A. MASAJUL - ORDINEA 1 TEHNICA DE PRELUCRARE A L1NIILOR Pozitia pacientului: Tn decuoit dorsal, cu capul la capatul patului sau in sezut pe scaun, cu capul sprijinit pe abdomenul maseurului. Pozilia maseurului: in sezut la capatul patutui, cu fata la crestelul capului pacientului. Daca pacientul este pe scaun. pozitia maseurului este in ortostatism, la spatele pacientului. Fiecare manevra (cu iormele ei) se repeta de 3-5 ori, pe aceeasi linie s' in cadrul acelora$i limite (In functie de diagnostic).
1. N E T E Z I R E A Pozitia pacientului. in sezut. cu capul fixat pe abdomenul maseurului Pozitia

maseunjlui: in onbstatism, la spatele pacientului. Dogotolo mainii drepte se fixeaza pe irunte. pe jumatatea dreapta fata de linia ediana (lima nasului). cu toata palma lipita de frunte. Degetele mfllnii stangi se fixeaza : pe frunte. pe jumatatea stanga fata de linia mediana (linia nasului), cu toata palma Rfl pe jumatatea stanga a fruntii. Se efectueaza netezirea
a. N e t e z i r e a c u d o u d m a i ni

386

(concomitent cu ambele aini) pe frunte. pdna la partile posterioare inferioare ale tdmplelor Se revme si se la.
b. N e t e z i r e a c u d o u a d e g e t e p e a r c a d e

si

Mediusul mflinn drepte se fixeaza la baza nasului. pe partea infenoara a arcadei .-uiui drept. iar indexul pe panea supenoara a arcadei. Mediusul maimi stangi se eaza pe partea infenoara a arcadei. La baza nasului (ochiul stang). iar indexul pe irtea superioara Urmannd aceste linii. se efectueaza netezirea (concomitent cu ambele aim) pand la coada ochiului. In continuare. cu indexunle s< medusunle alaturate, se eciueaza netezirea (Indepanandu-se indexurile de mediusun. pentru indepartarea junior) pdnd la urechi. Se revine si se reia. c. N e t e z i r e a c u d o u a d e g e t e p e l i n i a m e d i a n d a f r u n f t i Indexul si mediusul de la ambele maini se fixeaza deasupra nasului. Se executa ?tezirea. cu degetele succesiv. pe linia nazals a fruntii. pflna la regiunea pdroasS a alpului. So rovlno si se reia. Se executS si netezirea. cu indexul s> mediusul de la mdna dreapta (alaturate) fixate coada ochiului drept. iar indexul si mediusul de la mana stdnga (aldturate) la coada ^liului stdng Pentru riduri se efectueaza netezirea (concomitent cu ambele mdini. cu dexunle Indopdndndu-se de mediusuh) pana la urechi. Se revine si se reia Se intercaleaza netezirea cu palmele S' se trece la geluire.
2. G E L U I R E A

geluirea pe tSmple si pe frunte (concomitent cu degetele de la ambele maini) pana la iinia mediana a frunl.il (linia nazala). Se revine si se reia.

Pama mdinii drepte este suspendata sub nivelul articulaliei temporomandibulare a, cu degetele 2-5 fixate la nivelul partii postenoare si infenoare a tdmplei drepte -.a mdinii stdngi este suspendata sub nivelul articulate, temporomandibulare stangi. . degetele 2-5 la nivelul partii posterioare s> inferioare a tdmplei stdngi. Se efectueazd

a G e l u i r e a c u p a t r u d e g e t e pe f r u n t e

Palma mainii drepte este suspendata sub urechea dreaptS, cu mediusul fixat la coada ochiului drept. pe partea inferioara a arcadei si cu indexul pe partea superioara' a acesteia. Palma mSinii stSngi este sub urechea stanga. cu mediusul fixat la coada ochiului stSng, pe partea inferioara a arcadei S1 indexul pe partea superioara a acesteia UrmSrind aceste linii, se efectueazS geluirea (concomitent cu ambele mSini) pana la baza nasului. Se revine si se reia. Se intercaleaza netezirile specifice si se trece Ja frictiune.

b. Geluirea cu douS degete pe arcade

387

3. FRICTIUNEA SI FRICJIUNEA CU VIBRATII Palma mainii drepte este suspendata sub articulatia temporomandibulara dreapta, cu degetele 2-5 fixate la partea posterioarS s' inferioarS a tamplei drepte. Palma mainii stSngi este sub articulatia temporomandibulara stanga. cu degetele 25 la niveiul partii posterioare si inferioare a tamplei stangi. Se efectueazS frictiunea pe tample si pe frunte (concomitent cu degetele de la ambele main!) pana la linia medians a frunlii (linia nazalfl). Se revine s\ se reia. Palma mSinii drepte este suspendata sub urechea dreapta. cu mediusul fixat la coada ochiului drept. pe partea inferioara a arcadei si cu indexul pe partea superioarS a acesteia. Palma mSinii stSngi este suspendatS sub urechea stanga. cu mediusul la coada ochiului stang, pe partea inferioara a arcadei si indexul pe partea superioarS a acesteia. Urmarind aceste linii. se efectueaza frictiunea (concomitent cu ambele mSini). pana la baza nasului. Se revine se reia. c. Frictiunea cu douS degete la coada ochilor Indexul si mediusul de la mSna dreaptS se fixeaza (alSturate) la coada ochiului drept. Indexul si mediusul de la mSna stSnga se fixeaza (alaturate) la coada ochiului stSng. Se efectueaza fricliunea (concomitent cu degetele de la ambele maini, cu indexul TndepartSndu-se de medius - pentru riduri) pSna la urechi. Se revine si se reia. Atat geluirea cat si fricliunea se pot executa s> cu o singura mana (dreapta sau stSngS), incepSnd de la tSmpla dreaptS pSnS la tSmpta stSngS sau invers; iar cu varful degetelor de la cealalta mana se fixeaza capul pacientului, Pentru o mai buna descongestionare si relaxare, se insists cu fricliunea pe articulaliile temporomandibulara. Se intercaleaza netezirea specifics regiunii si se trece la batere.

a. Frictiunea cu patru degete pe frunte

b. Frictiunea cu doua degete pe arcade

388

4. BATEREA

Manevra de balere se executa cu ultima falanga a degetelor 2-5 de la ambele maini. Palma mdinii drepte este suspendata la nivelul urechii drepte, cu degetele 2-5 fixate pe tample. iar palma mdinii stdngi este suspendata la nivelul urechii stdngi, cu degetele 2-5 fixate pe tdmpld. Prin miscarea aiternativd a degetelor de la ambelo mdini se executa baterea pe tdmple si pe frunte. Se intercaleaza netezirea cu palmele si se trece la vibratii.
5. VIBRATIILE

pe frunte. La nivelul liniei mediane (linia nasului). cu toata palma lipita pe jumatatea dreapta. Degetele mdmii stangi so fixeaza tot pe frunte. la nivelul iniet mediane (lima nasului). cu toata palma lipitd pe jumatatea stdngd Se efectueazd vibratii (concomitent cu ambele mdini) pdna pe articulatia temporomandibulara Se revme si se reia.

a. Vibratiilo cu doua main! Degetele mdmii drepte se fixeaza

b. Vibratiilo cu douS degete pe arcade


Mediusul de la mdna dreaptd se fixeazd la baza nasului. pe panoa inferioara a arcadei ochiului drept, iar indexul pe partea supenoara a arcadei Mediusul de la mdna stdngd se fixeazd pe partea infenoara a arcadei. la baza nasului (ochiul stdng). r indexul pe partea superioard a acesteia. Urmarind aceste linii. so efectueazd vibratii (concomitent cu ambelo mdini) pdna la coada ochiului. In continuare. cu indexurile si mediusunle alaturate. se executa vibratii (Tndepdrtdnd indexurile si modiusunle pentru ridun) pdnd la urechi. Se revine si se reia. c. Vibratiile cu d o u 6 degete pe linia median* a fruntii Indexul si mediusul se fixeazd deasupra nasului. Vibratiile se executa, cu degetele succesive. pe linia nazaia a frun(ii, pana la regiunea paroasa a scalpului. Se revine si se reia. Se executa si vibralii cu indexul si mediusul de la mdna dreapta aidturate (fixate la coada ochiului dropt) si cu indexul s> mediusul de la mdna stdngd aldlurate (fixate la coada ochiukji stdng). Se efectueaza vibratii (concomitent cu ambele mdini si cu indexul indepdrtdndu-se de medius - pentru ndun) pand la urechi. Se revine si se reia Se intercaleaza netezirea cu palmele si se trece la mobilizdn

389

B. PROCEDURI COMPLEMENTARE
MOBILIZARILE

Executarea de mobilizari are ca scop descongestionarea si evitarea formarit de rtduri pe frunte. Palma mainii drepte este suspendata deasupra tamplei drepte, cu indexul si mediusul aiaturate S' fixate pe jumatatea dreapta a trunui. Palma mamn stangi este suspendata deasupra tamplei stangi. cu indexul si mediusul aiaturate si fixate pe jumatatea stdnga a frun(ii Se efectueaza miscarea de indepdrtare si apropiere a mdexului de medius. de sus In jos si de jos in sus, mobilizdnd pielea si muschii pieiosi Apoi, se indica pacientului sa inchida ochii, sa coboare sprancenele in jos si apoi sA le ridice In sus. de mai multe ori. Se efectuoazA netezirea cu palmelo.

390

XXIV. MASAJUL CAPULUI (CUTIEI CRANIENE)


Delimitate zonal*

Tn partea inferioara, zona capului esle delimitate de muchia inferioara a oaselor cutiei craniene, iar Tn partea superioara. de vertex (cresletul capului). De sc tie re anatomi c a Oase; - occipitalul; - doua parietale si doua temporale

Muschi:

MUSCHI Platismn (pielos)

Pe linia micalS supreme (mu$cnlul cccipilai) - Pe pielea spranoenetor (muschiul frontal) - Pe cel doua porpunl - Formate de culo transTemporoparieta Se intercaleaza intre muschiul fronlale (marginea versale in regiunea fruntji l auricular an-lerior si anterioara) Cd superior Pe poriiunde occipilala (marginea posisnoara) Occipitofrontal

ORIGINE Se intinde ca o panza trapezoidal de la baza mandibulei spre uma*r si clavicula Acopera calvana de la occipital la osul frontal

INSERJIE - Pe piele

ACTIUNE - Incret&ste p>elea Trage comisura buzelor exprimand senlimante de triste{-. dezgust. frica lluand punct fix inferior) - Prin comracfie produce pl-calura pieiii fruntii Exprima in mimlca atentia. leama si alte start emotive

Articulatii:
- articulaliile cutiei craniene (sunt articulatii fixe). A. MASAJUL - ORDINEA SI TEHNICA DE PRELUCRARE A UNIILOR

Pozitia pacientului: in sezut ia marginea patului sau pe scaun. Pozitia maseurului: Tn ortostatism sau in sezut lateral dreapta, stSnga pacientului sau in spatele lui. Pozitia pacientului si a maseurului nu se descrie la fiecare manevra, ci numai cane se schimba. Fiecare manevra (cu formele e) se repeta de 3-5 ori. pe aceeasi llnie si Tn cadrul acelorasi limite (in functie de diagnostic).

1 . NETEZIREA

391

Pozitia pacientului: Tn sezut pe scaun. Pozilia maseurului; Tn spatele pacientului. a. Netezirea latorc-lateralS Unia 1 - palma mainii drepte este suspendata sub lobul urechii drepte (partea anterioarS), iar palma mSinii stangi este suspendatS sub lobul urechii stangi (partea anterioara). Degetele 2-5 (depSrtate) de la ambele maini se fixeazS la niveiul tSmpleior. pana In spatele jurnatStii anterioare a pavilionului urechii (cu vSrful onentat spre vertex). Se efectueazS netezirea (concomitent cu degetele de la ambele mSini) pe scalp pSnS pe vertex. Se revine sj se reia. Unia 2 - pozitia palmelor este latero-posterioara: degetele 2-5 (depSrtate) de la ambele maini se fixeaza Tn spatele Jumalatii posterioare a pavilionului urechii, pe occipital (cu varful orientat spre vertex). Se efectueaza netezirea (concomitent cu degelele de la ambele maini) pe scalp pana pe vertex. Se revine se reia.
b. Netezirea antero-posterioara

Pentru aceste parti, esle de preferat ca pozitia maseurului sS lie Tn lateral stanga sau dreapta pacientului. Linia 1 - palma mainii drepte este suspendata. cu degetele 2-5 depSrtate si fixate pe partea superioara a jumStSlii stangi a fruntii (varful degetelor este oriental spre cresletu; capului). Palma mainii stSngi este suspendaiS lateral posterior stanga ia niveiul coloanei cervicaie. cu degetele 2-5 depSrtate sj fixate la baza cutiei craniene: degetul 2 la niveiul apofizei dorsale a vertebrei Ci iar celelalte in lateral stanga (varful degetelor este oriental spre crestotul capului). Se efectueaza netezirea pe scalp (concomitent cu ambele mSini) pSnS pe crestetul capului lateral stanga. Se revine sj se reia. jnia 2 - paima mamn drepte este suspendata. cu degetele 2-5 departate si fixate pe a supenoara a ]umat*> drepte a fnjnt.ii (varful degetelor este onentat spre crestetul ui). Palma mamn stangi este suspendata lateral posterior dreapta. la nivelul ,nei cervicale, cu degelele 2-5 departate si fixate la baza cutiei craniene: degetul 5 relul apofizei dorsale a vertebrei Cj iar celelalte In latoral dreapta (varful degetelor ste onentat spre crestetul capului). Se efectueaza netezirea pe scalp (concomitent cu **>beie maini) pana pe crestetul capului lateral dreapta. Se revine si se reia.

392

ATENTIE'

Netezirile se executa po scalp, la r&dScina Urului de p&r, cu degetele desl&cute (printre ele i'ecsnd fiiele de par), pentru a nu se crea senzatla de smulgere sau tragere a acestora.

Dupa netezlre, se trece la framantatul sub forma de geluire.

2. GELUIREA a. Geluirea pe partile latero-iaterale

Pozitia maseurului: la spatele pacientului. Lima 1 - palma mSinii drepte este suspendata sub lobul urechii drepte (partea uerioara), iar palma mainii stangi sub lobul urechii stangi (partea anterioara). Degetele -5 de la ambele mainii (departate) se fixeaza la nivelul tampletor. pana En spatele rnatatii anterioare a pavilionului urechii (varful degetelor este orientat spre vertex). Se fectueaza geluirea pe scalp pana pe vertex (concomitent cu degetele de la ambele laini). Se revine si se reia. Linia 2 - pozilia palmelor este latero-posterioara: degetele 2-5 de la ambele maini departate) se fixeaza In spatele jumatatii posterioare a pavilionului urechii, pe occipital arful degetelor este orientat spre vertex). Se efectueaza geluirea (concomitent cu egetele de la ambele maini) pe scalp pana pe vertex. Se revine si se reia. b. Geluirea antero-posterioarS Pentru geluirea pe aceste parti, este de preferat ca pozitia maseurului sa fie in iteral stanga sau dreapta pacientului. Linia 1 - palma mSinii drepte este suspendata. cu degetele 2-5 departate sj fixate pe artea superioara a jumatatii stangi a fruntii (vSrful degetelor este orientat spre crestetul apului). Palma mSinii stangi este suspendata lateral posterior stanga, la nivelul coloanei ervicale, cu degetele 2-5 departate si fixate la baza cutiei craniene: degetul 2 la nivelul pofizei dorsale a vertebrei Ci iar celelalte in lateral slSnga (vSrful degetelor este oriental

393

c. Baterea cu pumnul

Manevra se executa pe urmatoarele zone: cervicala inferioara, musculatura paravertebrala toracala (evitand zona renala), fese, coapse, gambe, deltoid, faja palmard si fa(a plantara. Se a plica numai in cadrul masajului tonifianf. pe masa musculara bine dezvoltatd. Se fixeaza partea cubitala a mdinii (mainilor) pe tegumentul regiunii de tratat, cu pumnul usor intredeschis si incline! spre interior (pentru a asigura 5! contactul degetului mic cu tegumentul). Din articulatia pumnului. se ridica mana (mainile) de pe tegument, spre partea radiaia a antebratului. Prin coborarea mainii (tot din articulatia pumnului) se loveste tegumentul cu 0 mans sau cu ambele mSini, alternate.
Tehnica de executie:

F i g . 1.27 (a, b) Baterea cu pumnul.

394

Baterea se executa. din aproape in aproape, pe Tntreaga regiune de tratat. (fig. 127 a. b)

Bate/en tabula so* pmducS un igomot intundat. In timpul exocufaVff manovroi. mSna (mSintie) trebwe sa fie relaxate (retaxale): flaca manevra se execute cu mAincte rigide. aceasla dawte cfwc/oasfl 5' poate produce lezknv vasculare sau leziuni ale fibrelor musculare.

ATENTIEI

Durata loviturilor este de circa o secunda. iar numdrul acestora depinde de marimea suprafetei de tratat si de afectiune. Seria de lovituri se repeta de 3-4 ori. Intensitatea. durata si ritmul loviturilor pot creste sau scadea odata cu repetarea acestora.
spre ctrAdul capului). So efeclueaza geluirea pc scalp (concomilcni cu aiubclc mainii) pana r*c crcVtul capului lateral Manga. Se revine "i *c reia. Unia 2 - palma mainii drepte esle suspendata. cu degetele 2-5 departate si fixate pe partea superioara a jumatatii drepte a frunvi (vdrful degetelor oste orientat spre crestolu capului). Palma mdinii stdngi este suspendata lateral posterior dreapta la nivelul coloanei cervicale. cu degetele 2-5 departate si fixate la baza cutiei craniene: degetul 5 la nivelul apofizei dorsale a vertebrei Ci iar celelalte in lateral dreapta (vdrful degetelor este onentat spre crestetul capului). Se efectueazd geluirea pe scalp (concomitent cu ambele maini) pdna pe crestetul capului lateral dreapta. Se revme si se reia

se eteciuoazii pe scalp. la rSdacino flrulur de pSr. cu dogete'e dos/flcufo (printre Oegeto irecand f/t&e do par), peni/u a nu se enw padenlulu/ sen/apa do smu'gere sau fragore a
acestora

Getoes

ATENTIEI

Dupa frdmdntatul sub forma de geluire se intercaleaza netezirea si se trece la frictiune.


3. FRICTIUNEA

a. Frictiunea po pirfile latero-iaterale Pozijia maseurului: in spatele pacientului Unia 1 - palma mdmii drepte este suspendatd sub lobul urechii drepte (partea anterioard). iar palma mdmii stangi sub lobul urechii stangi (panea anterioara). Degetele 2-5 de la ambele mami (departate) se fixeaza la nivelul tdmpietor. pdna in spatele jumatapi antenoare a pavilionului urechii (cu vdrful orientat spre vertex). Se efectueaza frictiunea pe scalp, pdna pe vertex (concomitent, cu degetele do la ambele mdini). Se revine si se reia Linia 2 - pozijia palmelor esle latero-posterioard: degetelo 2-5 de la ambele mdini (depdrtate) se fixeazd in spatele jumdtdtli posterioare a pavilionului urechii. pe occipital (vdrful degetelor este orientat spre vertex). Se efectueazd fncUunea (concomitent cu ambele mdini) pe scalp pdnd pe vertex. Se revme si se reia.
b. Frictiunea antero-posterioarS

Pentru frictiunea pe aceste parti, esto do preferat ca pozitia maseurului sa fie lateral stdnga sau dreapta. Linia 1 - palma mdinii drepte este suspendata, cu degetele 2-5

departate si fixate po partea superioard a jumatatii


395

cervicaie. cu degelele 2-5 depanate Si fixate la baza cutiei craniene: degetul 2 la niveiul apofizei dorsale a vertebrei C, iar celelalte in lateral stdnga {varful degetelor este orientat spre crestetul capului). Se efectueaza fnctiunea pe scalp (concomitent cu ambele maini) pdna pe crestetul capului lateral stdnga Se revine si se reia Linia 2 - palma mdinii drepte oste suspendata. cu degetele 2-5 depdrtate 51 fixate pe panea superoard a fumatdtii pdrt> dreple a fruntii (vdrful degetelor este oriental sore crestetul capului). Palma mdinii stangi este suspendata lateral posterior dreapla. la niveiul coloanei cervicaie. cu degetele 2-5 depanate S1 fixa'e la b3*8 cul'ei craniene: degetul 5 la mvelul apofizei dorsale a vertebrei C, iar celelalte in lateral dreapta (varful degetelor este oriental spre crestetul capului). Se efectueaza fnctiunea pe scalp (concomitent cu ambele maini) pdna pe crestetul
AJENTIEI Fnctiunea 9 9 efectueaza pe scalp, rattiona t#vk depar.cu degelole Oesiacute ipnntre Oegeto trecind fire* de par), pentru 0 m i se crea pacrcntuUii seniepa 0 * s m t g t n t sau tragen a acesfca

Dupi fnctiune se intercaleaza netezirea cu degelele si se trece


4.
VIBRATIILE pe parulc Iatero-laterale

PoziUa maseurului: in spatele pacientului. Uma 1 - palma mdmii drepte este suspendata sub lobul urechii dreple (partea anterioara). iar palma mdmii stdngi sub lotul urechii stdngi (partea antenoara). Degetele 2-5 de la ambele maini (depdrtate) se f xeazd la mvelul tdmplelor. pdna in spatele umdtdtii antenoara a pavilionului urechii (vdrful degetelor este onentat spre vertex). Se efectueaza vibratii pe scalp (concomiteni, cu degetele de ia ambele mdmi) pdnd po .ertex Se revine si se reia. Lima 2 - pozitia palmelor este latoro-posterioard. iar degetele 2-5 de ia ambele maini depdrtate) se fixeaza in spatele jumatdDi posterioare a pavilionului urechii. pe occipital (cu vdrful orientat spre vertex). Se efectueaza vibratiile pe scalp (concomitent cu ambele ~ s ~ pdna pe vertex. Se revine si se reia
b. Vibratiile

a. Vibratiile

Pentru vibrauile pe aceste pdrb. este de preferal ca pozipa

antero-posterioare

461

Linia 1 - palma mainii drepte este suspendata. cu degetele 2-5 departate si fixate po partea supenoara a jumatatii stangi a fruntii (varful degetelor este onentat sp'e crestetul capului). Palma main* stangi este suspendata lateral posterior stdnga. la n.ve... coloanei cervicale, cu degelele 2-5 departate s i fixate la baza cutiei craniene: degetul 2 la nrvetui aponzei dorsale a vertebrei C, iar celelalte in lateral stdnga (vdrtul dogeteio-este onentat spre crestetul capului) Se efectueaza vibratiile pe scalp (concomitent cu ambele maini) pana pe crestetul capului lateral stanga. Se revine si se reia. Linia 2 - palma mainii drepte este suspendata. cu degetele 2-5 departate si fixate pe partea superioara a jumatatii dropte a fruntii (variul degetelor este orientat spre cresteiu capulul). Palma mainii stangi este suspendata lateral posterior dreapta. la mveib coaloanei cervicale. cu degetele 2-5 departate si fixate la baza cutiei craniene: degetul 5 la mrelul aponzei dorsale a vertebrei C- iar celelalte in lateral dreapta (varfu; degete o-este onentat spre crestetul capului). Se efectueaza vibrate pe scalp (ccncomitent c _ ambele maini) pdna pe crestetul capului lateral dreapta Se revine si se reia.
ATENflE!

VlbrapHe se eleciucozd pe scalp, la radacma iruiui do p6r. cu degetele deslScute Ipnntto degete ttecdnd fuels de p&r). pentm a mi so crea pacientului semapa de smulgere sau Irago'o n acesiorn

Dupd vibrabi se intercaleaza netezirea cu degetele si se trece la manevre ajutdtoare

B. MANEVRE COMPLEMENTARE

1. COMPRESIUNILE BILATERALE

Po pantfe latero-iaterale
Pozilia maseurului: in spatele pacientului. Cu palmele fixate sub pavilionul urechilor, bilaterale (concomitent cu ambele maini). se efectueaza compresiuni

Pe partea antero-postenoarit
Pentru compresiunile antero-posterioare, pozilia maseurului este in lateral dreapta pacientului. Cu palma mainii drepte fixata pe frunte. iar cu palma mdinii stdngi pe ocopital. se efectueaza compresiuni (concomitent cu ambele mdini).

462

Compresiunile au un rol deosebit in modelarea cutiei craniene ta pacienjii-copil Se intercaleaza netezirea cu degetele. 2. MOBILIZAREA SCALPULUI Pozitia maseurului: in spatele pacientului. Mana dreapla este suspendata deasupra pavilionului urechii drepte, cu degetele 2-5 departate (cu varful fixat pe scalp). Mana stanga este suspendata deasupra pavilionului urechii stangi, cu degetele depSrtate (cu varful fixat pe scalp). Se mobilizeaza scalpul (concomitent cu toate degetele) In sus si in jos, apoi se pSseste si se mobilizeaza dm aproape in aproape pSna pe vertex. Se revine si se reia. Pe partea antero-posterioara Pozitia maseurului; in lateral dreapta pacientului. Mana dreapta este suspendata deasupra trunKi, cu vSriul degetelor fixat pe scalp, la baza firelor de par. MSna stanga este suspendata deasupra coloanei cervicaie. cu degetele departate (varful degetelor este fixat pe scalp la baza cutiei craniene). Se mobilizeaza scalpul in sus si in jos (concomitent cu toate degetele), apoi se paseste si se fac mobilizari, din aproape in aproape. pana pe crestetul capului. Se revine si se reia. Se executa netezirea cu degetele.

Pe pdqile Iatero- laterale

463

MASAJUL GENERAL
Masajul general are o influenta extrem de benefica asupra organismului uman. Electele masajului general: - imbunatati'rea circulate! generate (periferice si limfatice); cresterea tonusului muscular; - sporirea elasticitatii fibre! musculare i a elementalor articulare; - regenerarea (intinerirea) organismului (prin Tndepartarea celulelor imbafranite); - Tndepartarea stazelor; - cresterea temperaturii corpului; - Tndepartarea tesutului adipos (combaterea obezitatii); - relaxarea sistemului nervos (psihic si motor). Tndeosebi prin masajul sedativ si descongestionant.
A7ENTIEI

intensitatea AMfttjUM este diferita. Se reduce numdrul netednior. tar trspi&itotul se lace pasind. nu pnn s-hmcgro cu mana pe co/pul pdmntuhi (pentru a nu se vttluenpx tensV/nea vasculara). De asemeirea. nu se executa masa} c6nd vasete sunt inftamate sau cSnd pacientul are varica.

ffl cazul in care pacientul esle nipenen&iv (nipoiensiv}. Ourata si

Limitele regiunilor descrise la masajul general sunt diferite de limitele prezentate Tn cadrul masajului pe regiuni.

REGIUNEA SPATELUI Delimitate regional* - de la plica fesiera pana la C , .


Pozitia pacientului: in decubit ventral, cu sau fara perna sub abdomen, cu sau fara rulou sub articulatia gleznei. cu mainile pe langa corp si In usoara abductie; de asemenea, picioarele sunt Tn usoara abductie. Pozilia maseurului: In lateral stanga pacientului, in sezut sau Tn ortostatism, cu SOldul drept la nivelul coapsei pacientului si cu piciorul stang usor Tn fata.

399

1. N E T E Z I R E A a . N e t e z i r e a c u doud m a i n i Unia 1 - para vertebral a Palma mainii drepte

se fixeaza pe plica fesei drepte. cu varful policelui onentat spre santul paravertebral, iar cu varful degetelor 2-5 orientat spre musculatura paravetebraia. Palma mainii stangi se fixeaza pe plica fesei stdngi. cu vflrful policelui oriental spre sanUjI paravertebral, iar cu varful degetelor 2-5 orientat spre musculatura paravertebral. Urmarind aceste linii. se efectueazd netezirea pdnd la Cr, de undo se aluneca cu palma mdinii drepte lateral dreapta. iar cu palma mdmii stdngi lateral stdnga 51 se imbraca umerii. Se revine si se reia. Linia 2 - latero-lateraia. Palma mainii drepte se fixeaza pe soldul drept, Iar palma mdinii stdngi pe soldul stdng (cu vdrful degetelor onentat spre axlld). Se efectueaza netezirea (concomitent cu ambele mdini) pdna la axiia si, in continuare. se aluneca spre linia mediand a tnjnchiului imbracand omopla'ii. apoi. spro coloana cervicala. unde mdinile se petrec Se revine 51 se reia.

Palma mdmii drepte este suspendata deasupra fcmei mediane a feselor. cu indexul pe san\ul paravertebral stdng 51 mediusul pe santul paravertebral drept So efectueaza netezirea pana la regiunea cervicala. Se revine 1 se reia. Palma mdinii drepte este suspendata deasupra coccisului. cu indexul pe partea superioara a crestei iliace drepte si mediusul pe partea Iatero-postenoara a acesteia Urmarind aceste linii. se efectueaza netezirea pana la linia subaxilara modiana dreapta. Se revine si se reia Palma mdinli drepte este suspendata deasupra coccisului, cu mediusul pe partea superioara a crestei iliace stangi 51 cu indexul pe partea iatero-postenoard a acesteia Urmarind aceste Imii. se efectueaza netezirea pana la linia subaxilara mediana stdngd. So revino s se reia. c. Netezirea c u p a t r u d e g e t e ( i n t e r c o s t a l S ) Pentru aceastd forma de netezire. pozitta maseurului esle in ortostatism. cu sotdui stdng la mvefcjl articulatiei umarului stang al pacientului. cu piciorul drept In fatd. partea anterioara a trunchiului fiind oneniata catre regiunea dorsaid.
Pe croasta iliaci stanga Pe creasta iliacS dreapta

6. N e t e z i r e a c u doud d e g e t e Paravertebral

400

dorsale 5-8. cu degelele printre coastele 5-6. 6-7. 7-8. 8-9 (varful degetelor este oriental spre linia subaxilara mediana dreaptd) Se efectueaza netezirea. incepand de la nivelul musculaturii paravertebral, urmannd spaliile intercostale, pdnd la muchia mediana a omopiatului Se revme si se reia. Unia 2 - fata palmard a mdinii stangi se fixeazd la nivelul vertebrelor dorsale 9-12. cu degetele printre coaslele 9-10. 10-11, 11-12, iar cu indexul pe rebordul ultimei coaste (vdrful degetelor este onentat spre linia subaxilard modiand a hemitoracelui). Se efectueaza netezirea. incepdnd de la nivelul musculaturii paravertebrale. urmannd spaliile intercostale. pand dincolo de linia subaxilard mediand dreapta. Se revine si se reia

Pe hemitoracele drept L i m a 1 - fata palmara a main* stangi se fixeaza la nrvelul vertebrelor

stangi se fixeazd la nivelul vertebrelor dorsale 5-8, cu degetele printre coastele 5-6. 6-7. 7-8. 8-9 (vdrful degetelor este orientat spre linia subaxilard mediana stanga). So efectueazd neteziroa, Incepdnd de la nivelul musculaturii paravertebrale, urmdrind spaliile intercostale. pdnd la muchia mediand a omopiatului. Se revine si se reia. Linia 2 - fala palmara a mdmii stangi se fixeazd la nivelul vertebrelor dorsale 9-12. cu degetele printre coastele 9-10. 10-11. 11-12. iar cu degetul mic pe rebordul ultimo coaste (vdrful degetelor este orientat spre Unia subaxilard mediana stanga) Se efectueazd netezirea. de la nivelul musculaturii paravertebrale. urmarind spaliile intercostale. pdnd dincolo de linia subaxilard mediana stdngd. So revine si se reia. Maseurul revine la pozitia antenoard. d. Netezirea sub forma do pieptene Aceasta manevrd se ofociueazd pe fesieri si pe musculatura paravertebrala, pdnd la C>. So revme si se reia. Se intercaleaza netezirea cu doud maini pe ambele lirvi si se trece la framantat.

Pe hemitoracele stang Linia 1 - fala palmard a mdinii

2. FRAMANTATUL a. FrSmSntatuI cu o mSnS se fixeazd pe plica fesei drepte, cu policele onentat spre santul paravertebral $i indexul spre partea lateroexternd a musculaturii paravertebrale. Urmannd aceste limi se efectueaza

Pe hemibazinul si hemitoracele drept Linia 1 - paravertebrala. Palma mainii drepte

401

concomitent cu indexul 51 poticele pe fesa) si. in continuare. pe musculatura para vertebral^ pSnS la C? De aici. se schimba pozitia mainii, cu vSrful degetelor oriental sp-e articulalia umarului si se efectueaza framdntatul pdnd pe acesta si apoi pe deltoid. Se revine si se reia. Linia 2 - medians. Palma mdinii drepte se fixeaza pe plica fesierS, cu vdrful police!onentat spre latura externd a musculatuni paravertebrale, iar cu indexul la nivei v articulaliei coxofemurale (intre deschiderea acestora aflandu-se linia imaginarS care uneste vdrful omoplatului cu plica fesierd). Urmarind aceste linii se efectueaza framantatul (adundnd concomitent cu indexul si policeie) pe fesS. Se continua pe zona lombard si toracala pans la vdrful omoplatului, apoi pe acesta, pdna la articulalia umarului. Se revine si se reia. Lima 3 - axilara. Palma mainii drepte se fixeaza la nivelut articulatiei soldului (intre deschiderea indexului si a policelui se afld linia subaxilara medians dreaptd). Urmarind aceste linii. se efectueazd frdmdntatul (adunand concomitent cu indexul i policeie) pana la axlla. Se revine si se reia. Se trece la frSmantatui cu o manS pe partea stdnga. Pe hemibazJnul $i

nemitocacefe slang Unia 1 - paravertebrala. Palma mdinii dreapte se fixeaza pe plica fesiera stdngd, cu
vdrful indexului spre sanlul paravertebral, iar cu vdrful policelui spre partea latero-externa a musculaturii paravertebrale. Urmdrind aceste linii, se efectueaza frdmdntatul (adundnd concomitent cu indexul si policeie) pe fesa, apoi pe musculatura paravertebrals pSna la C7. De aici, se schimba pozitia mSinii, cu vdrful degetelor oriental spre articulatia umarului stang si se continud frdmdntatul pdnd pe aceasta s' apo> pe deltoid. Se revine Si se reia. Linia 2 - medians. Palma mainii drepte se fixeaza pe plica fesierd stdngd, cu vSrful indexului spre partea latero-extema a musculaturii paravertebrale. iar cu vdrful policelui spre axild (intre deschiderea acestora se afld linia Imaginara care uneste vdrful omoplatului cu plica fesiera). UrmSrind aceste linii. se efectueaza framdntatul (adunSnd concomitent cu indexul $i policeie) pe fesS. pe zona lombara si toracalS pSna la varful inferior al omoplatului si, in continuare, pe acesta, pana la articulatia umSrului. Se revine S1 se reia,

1 Pe hemibazinul

s) hemttoraeele stang Linia 1 - paravertebrala. Palma mdmii drepte se fixeaza pe plica fesiera stdngd. cu vdrful indexului spre santul paravertebral. r cu vdrful policelui spre partea Iatero-externa a musculatuni paravertebrale. mdna stdngd fiind oglinda mdmii drepte. Urmdnnd aceste imii. se efectueazd framantatul (adundnd concomitant cu indexurile si policele) pe fesd si, in continuare. pe musculatura paravertebrald pdnd la C7. De aici, se schimba pozilia mdinii drepte (cu varful degetelor orientat spre umdrul stdng), care este precedatd de mdna stdngd. Se continuS framdntatul pdnd pe articulatia umdrului sj apoi pe deltoid. So revine si se reia. Linia 2 - mediana. Palma mdinii drepte se fixeazd pe plica fesiera stangd. cu vdrful indexului spre partea latero-externd a musculaturii paravertebrale, iar cu vdrful policelui spre axild (intre deschiderea acestora se afia linia imaginara care uneste vdrful omopiatului cu plica fesiera). mdna stdngd fiind oglinda mdinii drepte Urmdrind aceste imii. se efectueazd framantatul (adunand concomitant cu indexunle si policele) pe fesd. zona lombara si loracala pdnd la vdrful inferior al omopiatului. Se continua pe acesta. carta la articulatia umarului Se revine si se reia

402

Unia 3 - subaxilard. Palma mdinii stdngi se fixeaza pe soldul stang (intre deschiderea dintre index i police se afIS linia subaxilara mediana stanga). UrmSrind aceste linii. se efectueazS frSmSntatuI (adunSnd concomitent cu indexul si policeie) pdnS la axila. Se revine si se reia. Se intercalaazS netezirea cu doud mdini pe ambele linii si se trece la framantatul cu doua mSini.

403

Manevra se execute pe urmatoarele zone: loracaia poslerioara, lombara, fese, coapse. gambe, abdomen. bra[, anlebral 51 regiunea fetei. Aceasta forma de batere este o com-binatie Intre manevrele de batere, framantal si vibratie.

b. Framantaiul cu doud maim Pozitia maseurului: cu fala la regiunea lombara. Pe hemibazinul si hemitoracele drept Unia T - paravertebrala. Palma mainii drepte se fixeaza pe plica fesei drepte. cu policele onenlat spre sanbjl paravertebral 51 vdrful indexului spre partea Iatero-externa a musculaturii paravertebrale. mana stdngd fund oglinda mainii drepte. Urmdnnd aceste Imii. se efectueaza framantatul (adundnd concomtent cu indexunle Si pot cele) pe fesa f>. fn continuare. pe musculatura paravertebrald pdna (a C?. De aici. se scnimbd pozitia mdinii drepte (cu variul degetelor spre umdrul drept), care este precedatd de mdna stdngd. Se efectueaza framdntatul pdnd pe articulatia umdrului sj apoi pe deltoid. Se revine si se reia. Lima 2 - mediana. Palma mdinii drepte se fixeaza pe plica fesiera. cu vdrful policelui spre latura externa a musculaturii paravertebrale. iar cu indexul la nrvelul articulatiei coxofernuraia (intre deschiderea acestora se afla linia imaginara care uneste varful omopiatului cu plica fesiera). mdna stflngft fiind oglinda mainii drepte. Urmarind aceste linii, se efectueaza framdntatul (adundnd concomitent cu indexurile si policele) pe fesa, pe zona lombara sj toracala pdnd la vdrful omopiatului si. In continuare. pe acosta, pdnd fa articulatia umarului. Se revme si se reia Linia 3 - subaxilara. Palma mamii drepte se fixeaza la nivelul articulatiei soldului {intre deschiderea indexului si a policelui se afla linia subaxilara mediand dreaptd). mdna stdnga fiind oglinda mdinii drepte. Urmdnnd aceste link, se d. Baterea prin ciupitur 2

2 Pe hemibazinul

s) hemttoraeele stang Linia 1 - paravertebrala. Palma mdmii drepte se fixeaza pe plica fesiera stdngd. cu vdrful indexului spre santul paravertebral. r cu vdrful policelui spre partea Iatero-externa a musculatuni paravertebrale. mdna stdngd fiind oglinda mdmii drepte. Urmdnnd aceste imii. se efectueazd framantatul (adundnd concomitant cu indexurile si policele) pe fesd si, in continuare. pe musculatura paravertebrald pdnd la C7. De aici, se schimba pozilia mdinii drepte (cu varful degetelor orientat spre umdrul stdng), care este precedatd de mdna stdngd. Se continuS framdntatul pdnd pe articulatia umdrului sj apoi pe deltoid. So revine si se reia. Linia 2 - mediana. Palma mdinii drepte se fixeazd pe plica fesiera stangd. cu vdrful indexului spre partea latero-externd a musculaturii paravertebrale, iar cu vdrful policelui spre axild (intre deschiderea acestora se afia linia imaginara care uneste vdrful omopiatului cu plica fesiera). mdna stdngd fiind oglinda mdinii drepte Urmdrind aceste imii. se efectueazd framantatul (adunand concomitant cu indexunle si policele) pe fesd. zona lombara si loracala pdnd la vdrful inferior al omopiatului. Se continua pe acesta. carta la articulatia umarului Se revine si se reia

404

Fig. I.2S (a. b, c) -

Palma mainii (mSinilor) este suspendata, iar fata palmara a varfului degetelor 2, 3 si 4 se fixeaza pe tegumentul zonei de tratat; In partea opusa, la o distante de 3-4 cm. se fixeaza fata palmara a varfului degetului 1 . (fig. I.28 a, b, c) Prin alunecarea pe tegument, se apropie degelele si. concomitent, tesutul supus prelucranl se aduna. se comprima, se vibreaza si se ridica (din articulatia pumnului). Apoi. prin relaxarea degetelor. se eli-bereazA tesutul ridicat. Mana se muta pe zona al&turatA, unde execute aceeasi manevra. Miscarile se fac ritmic cu 0 mAnS sau cu ambele maini, alternativ.
Lovfree s face cu to/a palmarS a varfului degetelor si nu cu vaW degetelor. deoarece cngWb pot produce teznini la Mvelul tagamet 3 lului. Pnnds/ea lesutului se face in protunztme; daca se p/inde numai tegumentul. baterea se va simp ca o dupilura dureroasa.
ATENT'EI

Tehnica de execute:

Durata unei baten este de circa 12 secunde. iar numarul loviturilor depinde de suprafala zonei de tratat si

3 Pe hemibazinul

s) hemttoraeele stang Linia 1 - paravertebrala. Palma mdmii drepte se fixeaza pe plica fesiera stdngd. cu vdrful indexului spre santul paravertebral. r cu vdrful policelui spre partea Iatero-externa a musculatuni paravertebrale. mdna stdngd fiind oglinda mdmii drepte. Urmdnnd aceste imii. se efectueazd framantatul (adundnd concomitant cu indexurile si policele) pe fesd si, in continuare. pe musculatura paravertebrald pdnd la C7. De aici, se schimba pozilia mdinii drepte (cu varful degetelor orientat spre umdrul stdng), care este precedatd de mdna stdngd. Se continuS framdntatul pdnd pe articulatia umdrului sj apoi pe deltoid. So revine si se reia. Linia 2 - mediana. Palma mdinii drepte se fixeazd pe plica fesiera stangd. cu vdrful indexului spre partea latero-externd a musculaturii paravertebrale, iar cu vdrful policelui spre axild (intre deschiderea acestora se afia linia imaginara care uneste vdrful omopiatului cu plica fesiera). mdna stdngd fiind oglinda mdinii drepte Urmdrind aceste imii. se efectueazd framantatul (adunand concomitant cu indexunle si policele) pe fesd. zona lombara si loracala pdnd la vdrful inferior al omopiatului. Se continua pe acesta. carta la articulatia umarului Se revine si se reia

405

de afectiune. Sena de lovitun se ropotA de 3-4 ori. Inten-sttatea, durata si ritmul loviturilor pot creste sau scadea odata cu repetarea seriei de bated. Se intercaleaza netezirea si se trece la ,-oratii. Linia 3 - subaxilara stanga. Palma mainii stangi se fixeaza pe soldul stang a pacientului. tntre deschiderea dintre index i police afiandu-se linia subaxilara mediana mana dreapta fiind oglinda mainii stangi. Urmarind aceste linii, se efectueaza framdntati. (adunand concomitent cu indexurile si policele) pana la axila. Se revine si se reia. Se intercaleaza netezirea cu doua maini pe ambele linii si se trece la framantatul lii contratimp. c. Framantatul Tn contratimp Pozitia pacientului, a maseurului si a mainilor acestuia este aceeasi ca la framantatLl cu doua maini, preiucrarea Tn contratimp executandu-se pe aceieasi linii si intre aceieasi limite. Maseurul revine la pozitia anterioara. Dupa framantatul Tn contratimp se efectueaza toate formele de netezire specifice $ se trece la framantatul sub forma de geluire, d. Geluirea Geluirea cu doua degete Paravertebral Palma mainii drepte este suspendata deasupra coccisului, cu indexul pe san(u! paravertebral stdng si mediusul pe santul paravertebral drept. Urmarind aceste sanluri. se efectueaza geluirea pdna la C?. Se revine $i se reia. Palma mainii drepte este suspendata deasupra coccisului, cu indexul pe panea superioara a crestei iliace drepte si mediusul pe partea latero-posterioara a acesteia. Urmdrind aceste linii, se efectueaza geluirea. pand la linia subaxilara mediand dreapta. Se revine 51 se reia. Pe creasta iliaca stdnga Palma mdinii drepte este suspendata deasupra coccisului. cu mediusul pe partea superioara a crestei iliace stangi $i indexul pe partea latero-posterioara a acesteia. Urmarind aceste linii. se efectueazd geluirea, pana la linia subaxilard mediana stdnga. Se revine si se reia. Palma mainii drepte se fixeazd pe plica fesei drepte. cu vdrful policelui spre sanlul paravertebral, iar cu vdrful degetelor 2-5 spre musculatura paravertebrala. Palma mainii stdngi se fixeazd pe plica fesei stdngi, cu varful policelui orientat spre santul paravertebral sl vdrful degetelor 2-5 spre musculatura paravertebrald. Se efectueazd geluirea pe fese i pe musculatura
Geluirea paravertebrala cu degetele ambelor mdini Pe creasta iliaca dreapta

406

paravertebrala. pana la C?, de unde, cu degetele de la mana dreapta. se efectueaza geluirea lateral dreapta, iar cu degetele de la mana slangs, lateral stdnga pand pe umeri. Se revine si se reia.

Geluirea cu patru degete (intercostala)


Pozit,ia maseurului: Tn ortostatism. cu soldul stang la niveiul articulatiei umarului stang a' pacientului. cu piciorul drept in fata, partea anterioara a trunchiului fiind orientata catre regiunea dorsala.

Pe hemitoracele drept Unia 1 - fa(a palmara a mdinii stSngi se fixeaza la niveiul vertebrelor
dorsale 5-8, cu degelele printre coastele 5-6. 6-7. 7-8. 8-9 (varful degetelor este oriental spre linia subaxilard mediana dreapta). Se efectueaza geluirea, incepdnd de la niveiul musculaturii paravertebrale, urmarind spatiile Intercostale pSnS la muchia medians a omoplatului. Se revine sj se reia. Linia 2 - fata palmara a mainii stangi se fixeazd la niveiul vertebrelor dorsale 9-12. cu degetele printre coastele 9-10. 10-11, 11-12, iar cu indexul pe rebordul ultimei coaste (varful degetelor este orientat spre linia subaxilara mediana dreapta). Se efectueaza geluirea, Incepdnd de la niveiul musculaturii paravertebrale, urmarind spatiile intercostale, pSnS dincolo de linia subaxilara mediana dreapta. Se revine si se reia.

Pe hemitoracele siting Linia 1 - fata palmarS a mdinii stdngi se fixeazd la niveiul vertebrelor
dorsale 5-8. cu degetele printre coastele 5-6, 6-7. 7-8, 8-9 (vdrful degetelor este orientat spre linia subaxilard mediana stanga). Se efectueaza geluirea. incepand de la niveiul musculaturii paravertebrale. urmarind spatiile intercostale. pana la muchia mediana a omoplatului. Se revine si se reia. Unia 2 - fata palmara a mainii stangi se fixeaza la niveiul vertebrelor dorsale 9-12, cu degetele pnntre coastele 9-10, 10-11. 11-12, iar cu degetul mic pe rebordul ultimei coaste (vSrful degetelor este orientat spre linia subaxilara mediana stanga). Se efectueaza geluirea, de la niveiul musculaturii paravertebrale. urmarind spatiile intercostale. pSnS dincolo de linia subaxilard medians stanga. Se revine sj se reia. Se executa, de asemenea, framdntatul cu coatele pe fesieri. Maseurul revine la pozitia anterioarS.

Geluirea cu patru degete pe omoplati Pe omoplatul drept


Palma mdinii drepte se fixeazS pe hemitoracele drept, sub varful omoplatului. Se efectueazS geluirea incepand de la varful omoplatului. pe

407

omoplat sj pe muchii (mediana sj laterals) pdnd pe muchia superioara a acestuia. Se revine si se reia. Pe omoplatul slang Palma mainii drepte se fixeaza pe hemitoracele stang, sub varful omopiatului. Se efectueaza geluirea Tncepand de la vdrful omopiatului, pe omoplat si pe muchii {mediana si laterals) pana pe muchia superioara a acestuia. Se revine si se reia. Apoi. se trece la framantatul cu coatele pe fese. Se intercaleaza netezirile specifice si se trece la frictiune. 3. FRICTIUNEA a. Frictiunea cu doud degete Palma mainii drepte este suspendata deasupra coccisului, cu indexul pe santul paravertebral stdng si mediusul pe santul paravertebral drept. Urmarind aceste santuri. se efectueaza frictiunea pdna la C?. Se revine s* se reia. Pe creasfa iliacd dreapta Palma mainii drepte este suspendatd deasupra coccisului, cu indexul pe partea superioard a crestei iliace drepte si mediusul pe partea lateroposterioara a acesteia. Urmarind aceste linii. se efectueazd frictiunea pdnd la linia subaxilard mediana dreaptd. Se revine i se reia. Pe creasta iliacd stanga Palma mainii drepte este suspendata deasupra coccisului, cu indexul pe partea latero-posterioara a crestei iliace stdngi i mediusul pe partea superioard a acesteia. UrmSrind aceste linii, sa efectueaza frictiunea pdna la linia subaxilara mediand stSnga. Se revine si se reia.
b. Frictiunea cu degetele de la ambele maini Unia 1 - paravertebrals. Palma mainii drepte se fixeaza pe plica fesei drepte, Paravertebral

cu varful policelui orientat spre sanjul paravertebral, iar cu varful degetor 2-5 orientat spre musculatura paravertebrala. Palma mSinii stangi se fixeaza pe plica fesei stdngi. cu vdrful policelui oriental spre santul paravertebral stang, iar varful degetelor 2-5 orientat spre musculatura paravertebrala. Se efectueazd fricliunea pe fese S' pe musculatura paravertebrals, pana la Cj. Se orienteaza varful degetelor de la mdna dreapta spre articulatia umdrului drept, efectuand frictiunea pSnS pe aceasta. iar vdrful degetelor de la mana stanga se orienteazS spre articulatia umarului stdng, efectuSnd frictiunea pdna pe aceasta. Se revine si se reia. Pe musculatura paravertebrala, se executa fricliunea cu vSrful degetelor, partea cubitala si podul palmei. Pozijia maseurukii: in ortostatism. cu soldul slang la nrvolul articuia'iei umarului sidng al pacientului, cu piaorul drept In ta\a, panea antenoara a Injnchiului fiind onentata cdtre regiunea dorsala.
c. Frictiunea cu patru degete (intercostala)

408

fixeaza la niveiul vertebrelor dorsale 58, cu degetele printre coastele 5-6. 6-7, 7-8. 8-9 {varful degetelor este orientat spre linia subaxilara mediana droapta). So efectueaza fricliunea, incepSnd do la niveiul musculatuni paravertebrals, urmdrind spa'iile intercostale, pSna la muchia medians a omoplatului. Se revine si se reia. Unia 2 - fa(a palmard a mainii stdngi se fixeaza la niveiul vertebrelor dorsale 9-12. cu degetele pnntre coastele 9-10. 10-11. 11-12. iar cu indexul pe rebordul ultimei coaste (vdrful degetelor este orientat spre linia subaxilard medians dreaptd) Se efectueaza fricliunea. incepdnd de la mvelul musculatuni paravertebrale. urmannd spatiile intercostale. pdnd d rco'o de linia subaxilard medians dreaptd Se ravine si se reia.

Pe hemitoracele drept Unia 1 - fala palmara a mainii stangi se

5-8. cu degetele pnntre coastele 5-6. 6-7. 7-8. 8-9 (vdrful degetelor oste oriental spre Ma subaxilard mediana stdngd). Se efectueazd fricliunea, incepdnd de la niveiul musculatuni paravertebrale. urmdnnd spa(iile intercostale. pana la muchia medians a omoplatului Se revine si se reia Unia 2 - fala palmard a mdinii stangi se fixeazd la nivolul vertebrelor dorsale 9-12, cu degetele printre coastele 9-10, 10-11, 11-12, iar cu degetul mic pe rebordul ultimei coaste (vdrful degetelor este orientat spre linia subaxilard medians stdnga). Se efectueazd fricliunea, Incepdnd de la niveiul musculaturii paravertebrale. urmdrind spatiile intercostale, pdnd dincolo de linia subaxilard mediana stdnga. Se revine si se reia. Maseurul ravine la pozitia anterioara. o*. Frictiunea pe omoplafi Palma mdinii drepte se fixeazd pe hemitoracele drept, sub vdrful omoplatului. Se efectueazd fnctiunea cu patru degete, incepand de la vdrful omoplatului, pe omoplat si pe muchn (mediana si laterala) pana pe muchia superioara a acestuia. Se revine si se reia. Palma mdmii drepte se fixeazd pe hemitoracele stdng. sub vdrful omoplatului. Se efectueazd fricliunea cu patru degete. incepdnd de la vdrful omoplatului pe omoplat si pe muchii (mediana si laterals) pdna pe muchia supenoara a acestuia Se revine S' se reia Se intercaleaza netezirile specifice si se trace la batere.
4. Pe omoplatul stang Pe omoplotul drept

Pe hemitoracele stang Unia 1 - fala palmard a mainii stangi se fixeazd la niveiul vertebrelor dorsale

BATEREA

Pozitia maseurului: cu fata la regiunea de tratal. Pe zona feselor si pe zona dorsaia (evitSndu-se cea lombara) se executa toate formele de batere: cu causul, cu partea cubitala, cu pumnul pe fese si pe musculatura paravertebrala toracala (evitSndu-se zona renala) si sub forma de ciupitura. pe toata regiunea. Maseurul revine la pozitia anterioara, Se intercaleaza netezirea cu palmele si se trece la vibratii.

409

5. VIBRATIILE

Vibratiile cu doua maini Unia 1 - paravertebrala. Palma mdinii drepte se fixeaza pe plica fesei
a.

drepte, cu varful policelui orientat spre santul paravertebral, iar cu vSrful degetelor 2-5 spre musculatura paravertebrals. Palma mainii stangi se fixeazS pe plica fesei stangi, cu varful policelui oriental spre santul paravertebral, iar cu varful degetelor 2-5 spre musculatura paravertebrala. Urmarind aceste linii. se efectueazS vibratii pana la C?. de unde se alunecS cu palma mSinii drepte lateral dreapta, iar cu palma mSinii stangi lateral stSnga si se Tmbraca umerii Se revine si se reia. Linia 2 - partea latero-laterala. Palma mSinii drepte se fixeaza pe saldul drept (cu vdrful degetelor orientat spre axilS), iar palma mSinii stangi pe soldul stSng (cu vSrful degetelor orientat spre axilS). Se efectueazS vibralii (concomitent cu ambele maini) pSna la axila, apoi se aluneca spre linia mediana a trunchiului, Tmbracand omoplafii si apoi spre coloana cervlcaiS. unde mainile se petrec. Se revine s\ se reia.

b. Vibratiile cu doua degete Paravertebral


Palma mainii drepte este suspendata deasupra coccisului. cu indexul pe sanlul paravertebral stSng si mediusul pe santul paravertebral drept. Se efectueaza vibratii pana la Cy. Se revine si se reia.

Pe creasta iliacd dreapta


Palma mSinii drepte este suspendata deasupra coccisului, cu indexul pe partea superioara a crestei iliace drepte si mediusul pe partea latero-posterioard a acesteia. Urmarind aceste linii, se efectueazS vibratii pana la linia subaxilard medians dreapta. Se revine si se reia.
Pe creasta iliaca stanga

Palma mainii dreple esle suspendata deasupra coccisului. cu degetele pe parlea superioarS a crestei itiace stangi si cu indexul pe partea lateropostenoard a acesteia. Urmarind aceste linii. se efectueaza vibratii pana la linia subaxilara mediana stanga. Se revine si se reia. c. Vibratiile cu patru degete {intercostal) Pozilia maseurului: In ortostatism. cu oldul stang la niveiul articulatiei umarului stang al pacientului, cu piciorul drept In fata, partea anterioara a trunchiului fiind orientatS calre regiunea dorsala. Pe hemitoracele drept

410

Linia 1 - fa(a palmara a mainii stangi se fixeaza la niveiul vertebrelor dorsale 5-8, cu degetele printre coasiele 5-6, 6-7, 7-8, 8-9 (varful degetelor este orientat spre linia subaxilara mediana dreapta). Se efectueaza vibratii. incepand de la niveiul musculaturii paravertebrale, urmarind spatiile intercostale, pana la muchia mediana a omoplatului. Se revine si se reia, Linia 2 - fata palmara a mainii stangi se fixeaza la niveiul vertebrelor dorsale 9-12. cu degelele printre coastele 9-10, 10-11. 11-12, iar cu indexul pe rebordul ultimei coaste (vdrful degetelor este orientat spre linia subaxilara mediana dreapta). Se efectueaza vibratii, incepdnd de la niveiul musculaturii paravertebrale, urmdrind spa(iite Intercostale, pdnd dincolo de linia subaxilard mediana dreaptd. Se revine si se reia.

dorsale 5-8. cu degetele printre coastele 5-6, 6-7. 7-8. 8-9 (varful degetelor este orientat spre linia subaxilara mediand stanga). Se efectueaza vibratii. incepand de la niveiul musculaturii paravertebrale, urmarind spatiile intercostale, pdna la muchia mediana a omoplatului. Se revine si se reia. Linia 2 - fata palmard a mdinii stangi se fixeaza la niveiul vertebrelor dorsale 9-12, cu degetele printre coastele 9-10, 10-11. 11-12, iar cu degetul mic pe rebordul ultimei coaste (vdrful degetelor esie oriental spre linia subaxilard mediana stdngd). Se efectueaza vibratii incepdnd de la niveiul musculaturii paravertebrale, urmdrind spatiile intercostale. pana dincolo de linia subaxilara mediana stanga. Se revine si se reia. Maseurul revine la pozitia anterioara. Se intercaleaza netezirea cu doud maini pe ambele linii si se trece la manevre ajutatoare, respectiv compresiuni pe cutia toracicd (paravertebral si latero-lateral). In func^e de scopul urmdrit, se pot executa s' miscdri. Dupa efectuarea masajului spalelul se Irece la masajul membrelor inferioare -partea posterioara. Se preiucreaza Tntai membrul inferior drept si apoi membrul inferior stang.

Pe hemitoracele slang Linia 1 - fata palmara a mdinii stdngi se fixeazd la niveiul vertebrelor

- MASAJUL MEMBRULUI INFERIOR DREPT - PARTEA POSTERIOARA Delimitate regionalS: de la degete pana la arliculalia soldului.
Pozilia pacientului: Tn decubit ventral, cu picioarele Tn usoara abduciie. cu sau fara rulou sub glezne. Pozilia maseurului: Tn sezut sau Tn ortostatism. cu soldul drepl la nivelul labele-picioarelor pacientului si cu piciorul stang usor Tn fala.

411

1. NETEZIREA

a. Netezirea cu doua milnl Linia 1 - grupa de muschi posterioara. Palma maimi drepte se
pozilioneazd pe caicaneu. partea iatero-externa a tendonului ahilian (cu varful degetelor orientat spre cap), iar palma maimi stangi se poztlioncaza pe partea latero-interna a calcaneului si a tendonului ahilian. Se efectueaza netezirea pe partea posterioard a gambei, a pfcoi genunchiului si a coapsei. pdnd la plvca fesiera Se revine s> se reia. i ,'".'.i 2 - grupele de muschi latero-iaterale. Palma mainii drepte se pozitioneaza pe maleola externa (cu vdrful degetelor oriental spre cap), iar palma mdinii stdngi pe maleola Interna. Se efectueaza netezirea urmarind. cu mana dreaptfl, linia latero-externd. pdna la creasta iliaca. iar cu mdna stdngd, linia latero-internd. pdna la plica pelvina. Se aluneca usor, cu ambele mdini, spre partea posterioara Se revine si se reia

b. Netezirea cu mai multe degete Linia 1 - grupa de muschi latero-externd. Palma mdinii drepte se fixeaza
sub nivelul maleolei externe (cu vdrful degetelor onentat spre cap) pe santurile dintre tendoanele 5: muschn de pe partea latero-extemd. Se efectueazd netezirea pe gamba. genunchi si coapsa. pdnd la creasta tfiaca lateraia. Se revine s< se reia. Linia 2 - grupa de muschi posterioard Palma mamii drepte se pozitioneaza sub caicaneu (cu vdrful degetelor orientat spre cap) pe santurile dintre tendoanele si muschii de pe partea posterioara. Se efectueazd netezirea pe gamba. plica genunchiului si coapsa, pdnd la plica fesiera. Se revine si se reia.

412

una j - fa;a tot* s< grupa de mu$cni latero-imerna. Palma mamii stdngi se fixeazd sub maleola interna (cu vdrful degetelor oriental spre cap). Se efectueazd netezirea pe fala libiei si pe muchiile acesteia. apoi pe partea laterointerna a articulaliei genunchiului si se continua pe saniurile dintre muschii grupei laterc-interne. pdnd la plica pelvind. Se revine si se reia. Se Intercaleazd netezirea cu doud mdini pe ambele linii 31 se trece la framantal
2 . FRAMANTATUL
a. Framantatul cu o mana

Linia 1 - grupa de muschi latero-oxlernd. Palma mainii dreple se fixeazd sub maleola externa, cu policeie pe sanlul dintre grupele de muschi latero-externa $1 postenoara. iar cu indexul pe sanjul dmtre grupele de muschi lalero-extema si anterioara 1 intre deschiderea acestora aflandu-se muschii de pe panea lateroexterna). Urmdnnd aceste linii. se efectueazd framantatul (adundnd concomitent cu policeie si indexul) po gambS S' coapsa. pdnd la creasta ihaca laterala Se revine 51 se reia Linia 2 - grupa de muschi postenoara. Palma mainii drepte se fixeaza sub calcaneu. cu policeie pe sanlul dintre grupa de muschi poslerioara s\ muchia postenoara a tibial, iar cu indexul pe sanlul dintre grupoto do muschi postenoara si latero-externa (Intre deschiderea acestora afldndu-se grupa de muschi postenoara). Urmdrind aceste linii. se efectueazd frdmdntatul (adundnd concomitent cu policeie s> mdexul) pe gamba (pajmd peste pica genunchiului) $1 pe coapsd. pdnd la pica fesierd. Se revine s' se reia. Ltma 3 - grupa de muschi latero-mtemd Palma mdinii stdngi se fixeaza sub genunchi. cu policeie pe sanlul dintre grupele de muschi latero-intemd si postenoara. iar cu indexul pe sanlul dintre grupele de muschi latero-interna S1 anterioara (intre deschiderea acestora afldndu-se grupa do muschi laterointerna). Urmarind aceste linii, se efectueaza framdntatul (adunand concomitent cu indexul si cu policeie) pe coapsa! pdnd la plica pelvind. Se revine si se reia. Se intercaleazd netezirea cu doud mdini si se trece la frdmdntatul cu doud mdmi
b. Framantatul cu doui maini

Pozilia maseurului: cu fata la regiunea de tratat. 1 - grupa de muschi latero-extema. Palma mdinii drepte se fixeazd sub maleola externa, cu policeie pe sanlul dinlre grupele de muschi latero-externa $i postenoara, iar cu policele si cu indexunle) pe gamba si coapsa, pana la rtfve (adunSnd concomitent cu indexul pe sanlul dintro grupele de muschi latero-extema s\ _ crestei iliace laterale. Se revine si se reia. Linia 2 - grupa de muschj posterioara. Palma mainii drepte se fixeaza sub caicaneu cu policele pe sanjul dintre grupa de muschi posterioara si muchia posterioara a ti t e iar cu indexul pe santijl dintre grupele de muschi posterioara si Iatero-externa (tntre deschiderea acestora aflandu-se grupa de muschi posterioara), mana stanga fiind oglinda mainii drepte. Urmarind aceste linii, se efectueaza framantatul (adunand concomitent cu indexunle sj policele) pe gamba (pasind peste plica genunchiului) si pe coapsa panS la plica fesiera. Se revine sj se reia.
Linia

413

Unia 3 - grupa de muschi latero-interna. Palma mSinii stangi se fixeazS sub genunchi. cu policele pnntre grupele de muchi latero-interna i posterioarS, iar cu indexul pe santijl dintre grupele de muschi lalero-intema si anterioara (tntre deschiderea acestora aflSndu-se grupa de muschi latero-interna). mana dreapia fiind oglinda mdin slangi. Urmarind aceste linii, se efectueaza framantatul (adunand concomitent cu polices Si cu indexurile) pe coapsa, pSnS la plica pelvina. Se ravine si se reia. Se intercaleaza netezirea cu douS maini pe ambele linii i se trece la framantatul fn contratimp.
c- Framantatul in contratimp Pozilia pacientului, pozilia maseurului si a mainilor acestuia, precum $i liniile cu limitele lor sunt identice cu cele de la frSmSntatuI cu douS maini. Maseurul revine la pozitia anterioara. DupS frSmSntatuI in contratimp, se efectueazS netezirile specifice si se trece la frSmSntatuI sub forms de geluire.

d. Geluirea Linia 1 - grupa de muschi latero-externS. Se fixeaza palma mSinii drepte sub
maleola (cu vSrful degetelor orientat spre cap), pe sanlurile dintre tendoane si muschii de pe partea Iatero-externa. UrmShnd aceste sanluri, se efectueazS geluirea pe gamba genunchi si coapsa pana pe creasta iliaca laterals. Se revine si se reia. Unia 2 - grupa da muschi posterioara. Palma mainii drepte se pozitioneaza sub caicaneu (cu varful degetelor orientat spre cap) pe sanjurile dintre tendoanele i muschii de pe partea postenoara. Urmarind aceste sanluri. se efectueaza geluirea pe gamba. plica genunchiului $i coapsa. pana fa plica fesiera. Se revine si se reia. Pe aceasta linie se poate efectua si geluirea cu ambele maini. Se pozitioneaza palma mainii drepte sub partea lateral externa a calcaneului, cu degetele departate, astfel incat indexul sa fie pe partea externa a tendonului lui Ahile. M3na stSngS se pozitioneaza sub partea latero-interna a calcaneului, cu degetele departate. astfel incSt indexul sS fie pe partea latero-internS a tendonului lui Ahile. Se ui si coapsa pdna ia plica fesiera. Se

Unia 3 - fata tibiei si grupa de muschi latero-interna. Palma mainii stangi se


fixeaza sub maleola interna |cu varful degetelor onentat spre cap). Se efectueaza geluirea pe fata tibiei si pe muchiile acesteia, apoi pe partea latero-interna a articulaliei genunchiului s. se continua pe saniunle dintre muschii grupei tatero-interne. pana la plica pelvina. Se revme si se reia. Linia 1 si linia 3 se pot prelucra si concomitent. cu ambele maini. In functie de diagnostic si de scopul urmarit. se insists cu geluirea pe calcaneu, pe artcuiatia gleznei (posterior), pe articulatia genunchiului (plica) s> pe plica lesiera. Se intercaleaza netezirile specifice S' se trece la friciiune.

3. FRICTIUNEA $1 FRICTIUNEA CU VIBRATII

414

Unia 1 - grupa de muschi latero-externa. Se fixeaza palma mainii drepte sub maleola externa (cu varful degetelor onentat spre cap) pe saniunle dintre tendoanela s' muschii de pe partea latero-externa. UrmSrind aceste sanluri. se efectueaza frictiunea pe gamba. genunchi 51 coapsa. pana la creasta iliaca laterala. Se revine %\ se reia. Linia 2 - grupa de muschi posterioara. Palma mainii drepte se pozilioneaza sub calcaneu (cu vSrful degetelor orientat spre cap) pe santurile dintre tendoanele si muschii ce pe partea posterioarS. UrmSrind aceste santun, se executa frictiunea pe gambS, plica genunchiului si coapsa, pana la plica fesiera. Se revine si se reia. Pe aceasta linie, se poate efectua si frictiunea cu ambele mSini. Mana dreapta se fixeazS sub partea latero-extema a calcaneului, astfel incSt indexul sa fie pe partea externa a tendonului lui Ahile. Mana stanga se fixeaza sub partea aierointernS a calcaneului, astfel meat indexul sS fie pe parlea latero-internS a endonului lui Ahile. Se efectueaza Irictiunea pe gambS, plica genunchiului si coapsa. pana la plica fesiera. Se revine si se reia. Unia 3 - fala tibiei l grupa de muschi latero-interna. Palma mainii stSngi se fixeaza sub maleola interna (cu vSrful degetelor orientat spre cap). Se efectueazS frictiunea pe 'aja tibiei 51 pe muchiile acesteia, apoi pe partea lalero-intema a articulaliei genunchiului 5 se continua pe santurile dintre muschii grupei latero-interne, pana la plica pelvina. Se revine 1 se reia. Linia 1 s> lir,ia 3 se pot prelucra si concomitent. cu ambele maini. tn functie de diagnostic si de scopul urmarit, se insists cu fnctiunea pe calcaneu. pe articulalia gleznei (posterior), pe articulalia genunchiului (plicS) s' pe plica fesierS. Se Intercaleaza netezirile specifice si se trece la batere.
Manevra se executa pe regiunea fetei. a fruntii si, Tn anumite cazuri, pe suprafetele tibere ale unor oase (fala tibiei. metatarsiene. metacarpiene i falange).
e. Baterea cu ultima falanga a degetelor

Palma mainii (mainilor) este suspendata, iar ultima falanga de la doua sau mai multe degete se pozitioneaza pe tegumentul zonei de tratat. (fig. 1.29)

Tehnica de executie:

Fig. 1.29 - Baterea cu ultima taianga a degetetor

415

Baterea se executa prin ridicarea de pe si coborarea pe tegument a ultimei falange. Manevra se efectueaza prin alternarea degetelor Tntr-un ritm sustinut si constant (miscare similariS cu cantatul la pian}. 2gomotul produs se aseamana cu ropotul de ploaie.

ATENTIE!
AcoastO loiinS ttv batere nu se executa cu variul degetelor. deoarece unghiHe pot produce Ie2iunl pe tegument.

Numarul baterilor depinde de suprafala zonei de tratat 51 de afectiune. Seria de lovituri se repeta de 3-4 ori. Intensitatea, durata $i ritmul baterii pot creste sau scadea odata cu repetarea seriei de bated. Se intercaleaza netezirea si se trece la vibratii.

4. BATEREA
Pozilia maseurului: cu fate la regiunea de tratat Baterea pe gamba si coapsS (evitSndu-se plica genunchiului) se executa sub toate formate: cu cSusul. cu partea cubitalS, cu pumnul i sub forma de ciupiturS.

ATENTtBI
Este IntO'i'Sa bate.n>a in caziH paaenflor cu vance

Maseurul revine la pozitia anterioara. Se intercaleazd netezirea cu doua main! vibratii. 5. VIBRApHE

51

se trece la

a. Vibratiile cu doua maini Linia 1 - grupa de muschi postenoarS. Palma mainii drepte
se pozitioneazd pe partea latero-externS a calcaneului si pe partea latero-externa a tendonului ahilian (ou varful degetelor oriental spre cap). Palma mainii stangi se pozitioneazd pe partea latero-internS a calcaneului si pe panea latero-interna a tendonului ahilian. Se efectueaza vibratii pe partea posterioara a gambei, plicii genunchiului si coapsei pdna la plica fesierd. Se revine si se reia. Linia 2 - grupele de muschi Iatero-laterale. Se pozitioneazd palma mdinii drepte pe maleola externa (cu varful degetelor

416

orientat spre cap), iar palma mainii stangi pe maleola interna. Se efectueaza vibratii urmarind cu mana dreapta linia lateroextema pana la creasta iliaca, iar cu mana stdnga, linia laterointerna pdna la plica pelvind. Se revine si se reia. b. Vibratiile cu mai multe degete Linia 1 - grupa de muschi latero-externS. Se fixeazS palma mainii drepte sub maleola externa (cu vdrful degetelor orientat spre cap) pe santurile dintre tendoanele S' muschii de pe partea latero-externa. Se efectueaza vibratii pe gamba, genunchi %\ coapsS, pana la creasta iliaca laterala. Se revine si se reia. Linia 2 - grupa de muschi posterioara. Palma mdinii drepte se pozitioneazd sub calcaneu (cu varful degetelor orientat spre cap) pe santurile dintre tendoanele s* muschii de pe partea posterioara. Se efectueaza vibralii pe gamba, plica genunchiului si coapsa. pdnd la plica festers. Se revine si se reia. Linia 3 - fala tibiei si grupa de muschi latero-interna. Palma mainii stangi se fixeazS sub maleola interna (cu varful degetelor orientat spre cap). Se efectueazS vibralii pe fala
libiei si pe muchiile acesteia. apoi pe partea latero-interna a articulatiei genunchiului. si se continua pe santurile dinlre muschii grupei latero-interne. pana la plica pelvina. Se revme si se reia. Se intercaleaza netezirea cu doua mdini si se trece la miscan. Miscanle se tac in functie de diagnostic si de scopul urmarit. Dupa pretucrarea pe partea postenoara a membrului inferior drept. se trece la prelucrarea partii posterioare a membrului inferior stang. Pozitia pacientului, a maseurului si a mainilor este identica cu cea de la masajul membrului inferior drepl. Tehnica de prekjcrare este aceeasi. cu deosebirea ca linia 1 este linia laterointerna. care se preiucreaza cu mdna dreapta, iar linia 3 este linia Iatero-externa. care se preiucreaza cu mana stanga Dupa efectuarea masajului pe partea posterioara. se preiucreaza partea anterioara a membrului inferior stang si apoi partea antenoara a membrului infenor drept
- MASAJUL MEMBRULUI INFERIOR STANG - PARTEA ANTERIOARA

Pozitia pacientului: In decubit dorsal Pozitia maseurului: in sezut sau in ortostatism, cu soldul drept la nivelul articulatii gleznei pacientului si cu piciorul stang usor Tn fata.
J. NETEZIREA

piciorului s* grupa de muschi anterioara. Se fixeaza palma mainii drepte pe laba piciorului (partea antero-lateral externa), iar palma mainii stangi. pe partea antero-lateral mlemd (cu variul degetelor onentat

a Neteziroa cu doud maini Linia 1 - fa(a dorsaia a labei

417

spre cap). Se efectueaza netezirea pe partea anterioara a labei piciorului. glezna. gamba. genunchi si coapsa. pana la plica inghinala. Se revine si se reia. Unia 2 - grupele de muschi latero-iaterale. Se fixeaza palma mainii drepte pe partea latero-extema. iar palma mainii stangi. po partea latero-interna. Se efectueaza netezirea, cu mana dreapta pe partea Iatero-externa a gambei, genunchiului $i coapsei, pana la creasta iliaca lateraia, Iar cu mana stanga, concomitent cu mdna dreapta. pe partea interna a gambei. genunchiului si coapsei. pana la plica pelvina. De aici se aluneca usor spre linia mediana a coapsei Se revine si se reia. b Netezirea cu mai multe degete Linia 1 - grupa de muschi latero-exlerna. Se pozitioneazd palma

mainii drepte pe partea latero-externa (sub calcaneu), cu degetele pe saniurile dintre tendoane, muschi sau grupe de muschi. Se efectueaza netezirea pe gleznd. gamba, genunchi si coapsa pana la creasta iltaca laterala. Se revine si se reia. Linia 2 fata dorsala a labei piciorului $i grupa de muschi antenoara Palma mamn drepte se pozitioneazd pe partea anterioara a labei pioonJui. cu degeWe po S' pnntre metatarsiene Urmdnnd aceste santun. se efectueaza netezirea pdnd la %\ pe articulara gleznei. apoi pe gamba, cu degetele pe santun!e dintre muschii grupei anterioare. pana pe articulalia genunchiului Se continud pe coapsa. cu degetele pe saniunle dmire muschii si fasciculeie grupei anterioare. efectuandu-se netezirea pdnd la p4ca inghinala Se revine si se reia.

4 adunand concomitent cu indexurile sj policele) pe gambS si coapsd. pana la


creasta scs laterals Se revine si se reia. Linia 2 - grupa de muschi anterioara. Palma mainii drepte se pozitioneaza pe partea anterioara a articulatiei gleznei, cu policele pe sanlul dintre muchia anterioara a tibiei si grupa de muchi anterioara, iar cu indexul pe sanjul dintre grupele de muschi latero-extema S' anterioarS (tntre acestea aflandu-se grupa de muschi anterioard), mSna siangS fiind oglinda mdinii drepte. UrmSrind aceste linii, se efectueaza framdntatul adunand concomitent cu indexurile $i policele) pe gambS S>. 'n continuare, pe coapsa cu policele pe santul dintre grupele de muschi latero-intemd si anterioard, iar cu indexul pe santul dintre grupele de muschi Iatero-externa si anterioara). pdnd la plica inghinala. Se revine si se reia. Linia 3 - grupa de muschi latero-internd. Palma mdinii stdngi se pozitioneaza sub genunchi, cu policele pe santul dintre grupele de muschi anterioara si laterointernd. iar cu indexul pe santul dintre grupele de muschi posterioard si laterointernS (intre acestea aflSndu-se grupa de muschi latero-interna), mSna dreaptS fiind oglinda mSinii stdngi. UrmSrind aceste linii. se efectueazS frSmantatuI (adunSnd concomitant cu indexurile si policele) pe coapsa. pdnS la plica pelvina. Se revine si se reia. Se intercaleaza netezirea cu douS mSini si se trece la framantatul In contratimp. c. Frdmdntatul in contratimp Pozilia pacientului. a maseurului si a mainilor acestuia, precum si liniile cu limitele lor sunt identice cu cele de la framantatul cu douS mdini. Dupa frSmSntatuI in contratimp, maseurul revine la pozilia anterioara. Se efectueaza netezirile specifice si se trece la framantatul sub forms de geluire.
d. Geluirea Linia 1 - grupa de muschi Iatero-externa. Se fixeazd palma mSinii drepte pe

partea atero-externd (sub caicaneu), cu indexul pa santul dintre grupele de

418

Unia 3 - fa|a tibiei s5 grupa de muschi latero-internd. Palma mdmu stangi se pozitioneazd pe partea latero-internd (sub calcaneu) (cu vdrful degetelor oriental spre cap). Se electueazd netozirea pe fata tibiei s' pe muchiile acesteia. apoi pe partea latero-internd a articulaliei genunchiului s\. Tn continuare. pe saniunle dintre muschii grupei laterointeme. pdnd la plica pelvina. Se revine 51 se reia. Se intercaleaza netezirea cu doua mdini s' se trece la framflntot.
2. FRAMANTATUL a. Framantatul cu o mnS Linia 1 - grupa de muschi latero-exlemd. Palma mdinii dreple se

pozilioneaza sub maleola externa, cu policeie pe sanlul dintre grupele de muschi anterioara i latero-extema, iar cu indexul pe santul dintre muschi anterioarS si -i'.s'c-externd, cu degetele 3 si 4 pe santurile dintre muschii grupei latero-externe si zegetul 5 pe san(ul dintre grupele de muschi lateroextema si posterioara. Urmdrind 5 adunand concomitent cu indexurile sj policele) pe gambS si coapsd. pana la creasta scs laterals Se revine si se reia. Linia 2 - grupa de muschi anterioara. Palma mainii drepte se pozitioneaza pe partea anterioara a articulatiei gleznei, cu policele pe sanlul dintre muchia anterioara a tibiei si grupa de muchi anterioara, iar cu indexul pe sanjul dintre grupele de muschi latero-extema S' anterioarS (tntre acestea aflandu-se grupa de muschi anterioard), mSna siangS fiind oglinda mdinii drepte. UrmSrind aceste linii, se efectueaza framdntatul adunand concomitent cu indexurile $i policele) pe gambS S>. 'n continuare, pe coapsa cu policele pe santul dintre grupele de muschi latero-intemd si anterioard, iar cu indexul pe santul dintre grupele de muschi Iatero-externa si anterioara). pdnd la plica inghinala. Se revine si se reia. Linia 3 - grupa de muschi latero-internd. Palma mdinii stdngi se pozitioneaza sub genunchi, cu policele pe santul dintre grupele de muschi anterioara si laterointernd. iar cu indexul pe santul dintre grupele de muschi posterioard si laterointernS (intre acestea aflSndu-se grupa de muschi latero-interna), mSna dreaptS fiind oglinda mSinii stdngi. UrmSrind aceste linii. se efectueazS frSmantatuI (adunSnd concomitant cu indexurile si policele) pe coapsa. pdnS la plica pelvina. Se revine si se reia. Se intercaleaza netezirea cu douS mSini si se trece la framantatul In contratimp. c. Frdmdntatul in contratimp Pozilia pacientului. a maseurului si a mainilor acestuia, precum si liniile cu limitele lor sunt identice cu cele de la framantatul cu douS mdini. Dupa frSmSntatuI in contratimp, maseurul revine la pozilia anterioara. Se efectueaza netezirile specifice si se trece la framantatul sub forms de geluire.
d. Geluirea Linia 1 - grupa de muschi Iatero-externa. Se fixeazd palma mSinii drepte pe

partea atero-externd (sub caicaneu), cu indexul pa santul dintre grupele de muschi anterioarS si -i'.s'c-externd, cu degetele 3 si 4 pe santurile dintre muschii grupei latero-externe si zegetul 5 pe san(ul dintre grupele de muschi lateroextema si posterioara. Urmdrind 419

grupele de muschi posterioara s\ latero-exlemd ale gambei (Tntre aceslea afiandu-se grupa de muschi latero-extema). Urmarind aceste linii, se efectueaza framantatul (adunand concomitent cu indexul si policeie) pe gamba s> coapsa pdnd la creasta iliacd laleraia. Se revine si se reia. Linia 2- grupa de muschi anterioara. Palma mainii dreple se pozilioneaza pe partea antenoara a articulatiei gleznei, cu policeie pe santul dintre muchia anterioara a tibiei si grupa de muschi anterioara, iar cu indexul pe santul dintre grupele de muschi latero-exlerna si anterioara (Tntre acestea aflandu-se grupa de muschi anterioarS). UrmSrind aceste linii, se efectueazS frSmSntatuI (adunSnd conoomitenl cu indexul si policeie) pe gamba s'\, Tn continuare, pe coapsa (cu policeie pe sanlul dintre grupele de muschi latero-internS Ji anterioarS i indexul pe santul dintre grupele de muschi anterioara $i latero-externS) pSnS la plica inghinala. Se revine si se reia. Linia 3 - grupa de mu$chi latero-inlernS. Palma mdinii stSngi se pozilioneaza sub genunchi, cu policeie pe santul dintre grupele de muschi anterioara si latero-interna. iar cu indexul pe santul dintre grupele de muschi posterioara $i latero-inlerna (intre ele afldndu-se grupa de muschi latero-internS). UrmSrind aceste linii, se efectueazS frS-

420

mantalul (adundnd concomitent cu indexul i policele) pe coapsa, pand la plica pelvina. Se revine si se reia. Se intercaleaza netezirea cu doua mdini si se trece la framdntatul cu doua maini.
b. Framdntatul cu doua maini

Pozitia maseurului: cu fata la regiunea de tratat. 1 - grupa de muschi latero-externd. Palma mSinii drepte se pozitioneaza sub maleola externa, cu policele pe santul dintre grupele de muschi anterioara si iatero-externa, iar cu indexul pe sanlul dintre grupele de muschi posterioard si Iatero-externa, mana stdnga fiind oglinda mainii drepte. aceste linii. se efectueaza geluirea pe gamba. genunchi $i coapsa. pana la creasta iliaca laterala. Se revine sj se reia. Linia 2 - fala dorsala a labei piciorului si grupa de muschi anterioarS. Palma mSinii drepte se pozilioneaza pe partea anterioarS a labei piciorului, cu degetele pe si printre metatarsiene. Urmarind aceste santun. se efectueaza geluirea pana la si pe articulatia gleznei. apoi pe gamba. cu degetele pe santurile dintre muschii grupei anterioare, pana pe articulatia genunchiului. Se continua pe coapsS, cu degetele pe santurile dintre muschii si fasciculeie grupei anterioare. pana la plica inghinalS. Se revine si se reia. Linia 3 - fata tibiei Si grupa de muschi latero-internS. Palma mSinii stangi se pozilioneaza sub calcaneu. Se efectueazS geluirea pe fata tibiei si pe muchiile acesteia. apoi pe partea latero-interna a articulatiei genunchiului i. continuare, pe saniurile dintre muschii grupei laterointerne, pana la plica pelvina. Se revine si se reia. Tn functie de diagnostic si de scopul urmarit. se insists cu geluirea pe laba piciorului (dorsal i plantar), pe articulatia gleznei (anterior), pe articulatia genunchiului (anterior) $i pe plica inghinala. Se intercaleaza netezirile specifice s' se trece la fricliune.
Unia

3. FRICTIUNEA

Unia 1 - grupa de muschi latero-externS. Se fixeazS palma mainii drepte pe partea latero-externa (sub maleola externa), cu indexul pe san(ul dintre grupele de muschi anterioarS S' latero-externa, cu degetele 3 s' 4 pe santurile dintre muschii grupei latero-externe $i cu degetul 5 pe santul dintre grupele de muschi latero-externa si posterioarS. Urmarind aceste linii. se efectueaza frictiunea pe gamba. genunchi si coapsa, pana la creasta iliaca laterals. Se revine si se reia. Linia 2 - faja dorsalS a labei piciorului si grupa de muschi anterioara. Palma mainii drepte se pozitioneazS pe partea anterioarS a labei piciorului. cu degetele pe si printre metatarsiene. UrmSrind aceste santun. se efectueaza frictiunea pSnS la sj pe articulalia gleznei, apoi pa gambS, cu degetele pe santurile dintre muschii grupei anterioare, pans pe articulalia genunchiului. Se continua pe coapsS, cu degetele pe

santurile dintre muschii s' fasciculeie grupei anterioare. pana la plica inghinalS. Se revine S' se reia. Linia 3 - fala tibiei si grupa de muschi latero-internS. Palma mSinii stSngi se pozilioneaza sub calcaneu. Se efectueaza fricliunea pe fata tibiei si pe muchiile acesteia. apoi pe partea latero-interna a articulaliei genunchiului, si, in continuare. pe santurile dintre muschii grupei latero-interne. pana la plica pelvina. Se revine si se reia. In functie de diagnostic si de scopul urmarit. se insists cu frictiunea pe laba piciorului (dorsal si plantar), pe articulalia gleznei. pe articulalia genunchiului si pe plica inghinalS. Se intercaleaza netezirile specifice si se trece la batere.

4. BATEREA
Pozitia maseurului: cu fata la regiunea de tratat. Pe coapsa. baterea se executa sub toate formele. iar pe gamba (numai pe partea Iatero-externa} se executa baterea cu causul, cu partea cubitala si sub forma de ciupitura. Maseurul revine la pozitia anterioara. Se intercaleaza netezirea cu doua mdini si se trece la vibratii.

5. VIBRATIILE

anterioara. Palma mainii drepte se fixeaza pe laba piciorului. pe partea antero-latero-externa, iar palma mainii stangi pe partea antero-laterointerna a labei piciorului (cu varful degetelor orientat spre cap). Se efectueazd vibralii pe partea anterioara a labei piciorului, gleznei, gambei. genunchiului si coapsei pana* la plica inghinala. Se ravine si se reia. Linia 2 - grupele de muschi latero-iaterale. Palma mdinii drepte se fixeaza pe panea Iatero-externa, iar palma mainii stangi. pe partea latero-interna. Se efectueaza vibratii. cu mana dreapta pe partea lateroextema a gambei, genunchiului i coapsei p3na la creasta iliaca lateraia. iar cu mana stdnga, concomitent cu mSna dreapta, pe partea interna a gambei, genunchiului s\ coapsei pana ta plica pelvina. Se revine sj se reia.

a. Vibratiilo cu doua maini Linia 1 - fata dorsaia a labei piciorului si grupa de muschi

pozitioneaza pe partea Iatero-externa (sub caicaneu), cu degetele pe santurile dintre tendoanele, muschii Si grupele de muschi de pe partea latero-externd. Urmdrind aceste santuri. se efectueaza vibratii pe gamba, genunchi $i coapsd. pana la creasta iliacd lateraia. Se revine i se reia.

b. Vibratiile cu mai multe degete Linia 1 - grupa de muschi iatero-externa. Palma mdinii drepte se

Linia 2 - fata dorsaia a labei piciorului 51 grupa de muschi antenoard. Palma mdinii drepte se fixeaza pe partea anterioara a labei piciorului. cu degetele pe $i printre metatarsiene, Urmannd aceste santuri, se efectueaza vibratii pdna la si pe articulatia gleznei. apoi pe gamba, cu degetele pe santurile dintre muschii grupei anterioare. pana pe articulatia genunchiului. Se continua pe coapsa, cu degetele pe santurile dintre muschii si fasciculele grupei anterioare, pdnd la plica inghinala. Se revine $1 se reia. Unia 3 - fata tibiei i grupa de muschi latero-interna. Palma mainii stdngi se pozitioneaza sub caicaneu. Se efectueaza vibratii pe fata tibiei si pe muchiile acesteia, apoi pe partea latero-interna a articulaliei genunchiului si. n continuare. pe santurile dintre muschii grupei latero-interne, pdnd la plica pelvina. Se revine si se reia. In cadrul masajului general, se prelucreaza si partite plantara si dorsala ale labei piciorului. insistandu-se pe partea plantara (unde se afla toate punctele reflexe ale organelor interne). Se intercaleaza netezirea cu doua maini si se trece la manevre ajutatoare. in tunclie de diagnostic, se pot executa manevre ajutatoare precum rulatul si cemutul pe gamba si pe coapsa, tracliuni si tracliuni cu scuturaturi (in ax pentrj articulaliile soldului, genunchiului, gleznei si pentru articulaliile interfalangiene). Dupa executarea acestora. in functie de diagnostic, se efectueaza miscari.
Dupa efectuarea masajului pe membrul inferior slang, se trece la masajul membrului inferior drept. Pozilia pacientului. a maseurului, a mainilor acestuia este identica cu cea de la masajul membrului inferior stang. In ceea ce priveste liniile, deosebirea consta in faptul ca linia 1 este partea latero-interna. care se prelucreaza cu mana dreapta. iar linia 3 este partea latero-externa, care se prelucreaza cu mana stanga. Dupa masajul membretor inferioare. se trece la masajul regiunii abdominale.

MASAJUL REGIUNII ABDOMINALE

Manevrele si tehnica de executie sunt cele explicate la masajul regional. Pentru cresterea tonusului musculaturii peretelui abdominal cat s' pentru ooezitate. se insists cu toate formele manevre) de framanta; si cu miscarile active. Se trece apoi la masajul toracelui anterior.

. MASAJUL TORACELUI ANTERIOR

Manevrele i tehnica de executie sunt cele explicate la masajul regional, in functie de diagnostic si de scopul urmarit. se trece fie la masajul membrelor superioare. fie la regiunea cervicala.

MASAJUL REGIUNII CERVICALE


Manevrele si tehnica de executie sunt cele explicate la masajul regional

MASAJUL MEMBRELOR SUPERIOARE

(TORACALE)

Delimitate regional*:

de la varful degetelor pana pe Centura scapulohumeral

MANA DREAPTA

1. NETEZIREA

Pozilia paoenlului: in decubil dorsal sau in sezut. Pozilia maseurului: Tn ortostatism sau in sezut lateral dreapta pa&entului
a. Notezirea cu o manS Unia 1 - grupele de muschi de pe partea cubitala si de pe partea antenoara a

bratukji Cu mana stanga. se susline fala dorsald a mainii drepte a pacientului (tn supinatie) Mana dreapta so fixeaza pe partea latero-interna (cubitala), la nivelul palmei (cu policele pe fala palmara si indexul pe cea dorsaia). Se efectueaza netezirea pe partea hipotenara, articulatia pumnulu. si. in continuare. pe antebrat. cu policele pe santul dmtre grupolo de muschi de pe partoa antenoara. iar cu indexul si celelalte degoto pe santul dintre grupa de muschi antero-cubitaia si muchia postenoara a cubrtusulu. (intre deschiderea acestora afl&ndu-se grupa de musch, cubitala). pand la articulara cotului. Apoi. se aluneca cu palma pe partea anterioara a bratului (cu policele pe sanul latero-extern dintro grupele de muschi anterioara s. posterioard. iar indexul * celelalte oegete pe santul latero-mtern) pana pe arliculalia umarului. Se rev.no si se reia Linia 2 - grupele de muschi de pe partea radiaia si postenoara a bralulu. Cu mdna dreapta se sustine fata palmara a mainii pacientului (In usoara pronatie). Mdna stdnga se fixeaza pe partea Iatero-externa (radiaia). la nivelul eminentei tenare. cu policele pe fata palmara si indexul pe cea dorsald Se efectueazd netezirea pe aceasta. pe articulatia pumnului $i. in continuare. po antebrat, cu policele pe sanlul dintre grupele de muschi de pe partea antenoard. iar cu indexul 5i celelalte degete pe santul dmtre grupele de muschi posterioard i radiald (intre deschiderea acestora aflSndu-se grupa de muschi radiald) pana pe articulatia cotului. Apoi. se aluneca cu palma pe partea postenoara a bratului (cu policele pe santul latero-extern dmtre grupele de muschi antenoard *i posterioara, iar cu indexul si celelalte degete pe sanlul latero-intern) pand pe articulara umarului. Se revine si se reia. .......... Linia 3 - grupa de muschi de pe partea posterioara. Palma mdinii pacientului este In pronatie sustinutA de palma mainii drepte a maseuniut. Palma maim stangi a maseurului se fixeazd pe partea postenoard a articulaliei pumnului, cu policele pe sanlul dintre grupele radiaia si posterioara. iar cu indexul si celelalte degete pe sanlul dintre

muchia cubitala $ grupa de muschi posterioara. Urmdnnd aceste santuri, se efectueaza netezirea pdnd la articulara cotului. Se revine si se reia.
b. Netezirea cu mai multe degete

425

Lima 1 - panea antenoara. Cu mdna stdnga. se sustine partea dorsaia a main, drepte a pacientului (tn supmatie). Degetele de la mana dreaptd se fixeazd pe faja palmara a mdinii pacientului. pe si pnntre metacarpiene Se efectueaza netezirea pe acestea. pe articulatia pumnului si apoi pe antebrat (cu degetul 1 pe panea radiaia degetele 4, 3, 2 pe santurile dmtre muschii de pe panea anterioard. iar cu degetul 5 pe panea cubitala) pdnd pe articulatia cotului. Se continua pe brat - partea anterioard (cu degetul 5 pe santul latero-intern dintre grupele de muschi anterioard si posterioard. degetele 4, 3, 2 pe santijnle dintre muschii si fasciile do pe partea anterioard, iar degetul 1 pe santul lateroextern dintre grupele de muschi antenoard si posterioara) pana la articulatia umdrului. Se revine S" se reia. Lima 2 - partea posterioara. Cu mdna dreapta se sustine fata palmara a mdinn pacientului (tn usoara pronatie). Degetele de la mdna stdngd se fixeaza pe partea dorsaia a mdinii pacientului. pe si pnntre metacarpiene Se efeclueaza netezirea pe acestea. pe articulatia pumnului si pe antebrat (cu degetul 5 pe muchia cubitala. degelele 4. 3. 2 pe sanjunle dintre muschii de pe partea postenoard. iar degetul 1 pe muchia radiald). Se continud pe partea postenoara a bratului (pe santurile dintre muschi si fasc i musculare). pand la articulatia umdrului. Se revine si se reia. Se mtercaleazd netezirea cu o mdnd s* se trece la frdmftntat.

2. FRAMANTATUL
a. Framantatul cu o mana Linia 1 - grupele de muschi de pe partea cubitala si anterioard a bratului.

Cu mana stdnga. se sustine partea dorsald a mdinii drepte a pacientului (tn supinatie). Mana dreapta se fixeaza pe partea latero-internS (cubitala), la nivelul palmei (cu policele pe fata palmara i cu indexul pe cea dorsald). Se efectueaza framdntatul (adundnd concomitent cu indexul si policele) pe partea hipotenara si. in continuare, pe antebrat, cu policele pe santul dintre grupele de mu$chi de pe partea anterioara. iar cu indexul si celelalte degete pe santul dintre grupa de muschi cubitald si muchia posterioara a cubitusului (tntre deschiderea acestora afldndu-se grupa de muschi cubitald), pdnd la articulatia cotului. Apoi, se aluneca cu palma pe partea anterioara a bratului, cu policele pe santul lateroextern dintre grupele de muschi antenoara si posterioara, iar cu indexul 51 celelalte degete pe santul latero-intern (intre deschiderea acestora aflandu-se grupa de muschi de pe partea anterioara a bra(ului) pana la V-ul deltoidian si. in continuare. pe fascia anterioard a deltoidului, pdnd la articulatia umarului. Se revine si se reia.

Lima 2 - grupete de muschi Ce pe partes raciala si postenoara a bralului. Cu mana dreapta se su$$he 'sts paimard a mainii pacientului (in usoara pronalie). Mana stanga se fixeaza pe panea latero-externa (radiala), la niveiul emineniei tenare (cu policeie pe a-a palmara %\ indexul pe cea dorsala). Se efectueaza framantatul (adundnd concomitent cu Indexul si policeie) pe aceasta si, in continuare. pe antebrat, cu policeie

426

pe sanlul dintre grupele de muschi de pe partea anterioara, iar indexul i celelalte degete pe sanlul dintre grupele de muschi radiala si posterioara. pSna la articulara cotului. Apoi, se aluneca pe partea posterioara a bralului, cu policeie pe santul latero-extern dmtre grupele de muschi anterioara si posterioara, iar cu indexul i celelalte degete pe Sanlul laterointern (intre deschiderea acestora afiandu-se grupa de muschi posterioara a brafului). Se efectueaza framantatul (adunand concomitent cu indexul si policeie) pana la V-ul deltoidian. Apoi, cu policeie pe santul dintre fasciculeie deltoidului, iar cu indexul Sj celelalte degete pe partea latero-externa a deltoidului (Tntre deschiderea acestora afidndu-se fasciculul posterior al deltoidului) pana pe articulatia umdrului. Se revine si se reia. Linia 3 - grupa de muschi de pe partea posterioara. Palma mainii pacientului este in pronatie. sustinuta de palma mainii drepte a maseurului. Mdna stdngd a maseurului se nxeazd pe partea posterioara a articulatiei pumnului. cu policeie pe sanlul dintre grupele de muschi radiala si posterioara, iar indexul si celelalte degete pe santul dintre grupa de muschi posterioara s< muchia cubitala (Intre deschiderea lor se afla grupa de muschi posterioard). UrmSrind aceste linii. se executa framantatul (adundnd concomitent) cu ndexul si policeie pana la articulalia cotului. Se revine i se reia. Se intercaleazd netezirea cu o mdnd framdntatul cu doua maini.

si

se trece la

Pozilia mainii pacientului: pe coapsa (in supinatie). Linia 1 - grupele de muschi de pe partea cubitala si anterioara a brafului. Mdna areaptd se fixeaza pe partea laterointerna (cubitalS), la niveiul palmei (cu policeie pe '3 \a palmara i cu indexul pe cea dorsala), mdna stdngd fiind oglinda mSinii drepte. Se efectueaza frdmantatul (adundnd concomitent cu policeie s' indexurile) pe partea nipotenard si, Tn continuare, pe antebrat, cu policeie pe santul dintre grupele de muschi de pe partea anterioara, iar cu indexurile $i celelalte degete pe sanlul dintre grupa de muschi cubitala $i muchia posterioarS a cubitusului (intre deschiderea acestora afiandu-se grupa de muschi de pe partea cubitala), pSnS la articulalia cotului. Apoi. se sluneca cu palma pe partea anterioara a bralului, cu policeie pe sanlul latero-extern dintre grupele de muschi anterioarS S' poslerioara, iar cu indexurile s' celelalte degete pe santul latero-intem (intre deschiderea acestora aflandu-se grupa de muschi de pe partea anterioara a bralului). se continud

b- Framantatul cu doua maini

427

frdmantatul panS la V-ul deltoidian, apoi pe fascia anterioara a deltoidului, pSna pe articulalia umarului. Se revine S' se reia. Linia 2 - grupele de muschi de pe partea radialS si posterioara a bratului. Mana :reapta se fixeaza pe partea lateroextema (radiala), la niveiul emineniei tenare (cu 5. VIBRATIILE Manevra se executa cu palma si cu unul sau mai multe degete. Vibratiile cu palma se efectueaza pe totj muschii. Vibratiile cu unul sau mai multe degete se executa pe toate santurile dintre muschi, oase, articulatii. precum si pe regiunea capului (fata, frunte, calota). Manevra se efectueaza atat Tn cadrul masajului sedativ, cat si Tn cadrul masajului tonifiant.

Efectele generate ale vibrat'illor:


inftuentarea favorabila a functionarii sistemului nervos. prin relaxarea si calmarea organismului; - stimularea circulatiei sangvine i limfatice; cresterea temperaturii locale si sporirea afluxului de sange Tn tesuluri, imbunatalindu-se astfel metabolismul tesuturilor, combaterea celulitel.

Tehnica de executie'.
Se fixeaza mana (palma, degetele sau partea cubitala) pe tegument, la limita inferioara a zonei de tratat. Se executa miscari oscilatorii stanga-dreapta; prin contrac-tarea muschilor antebratului si bratului, se blocheaza articulatiile pumnului, cotului si umarului. Prin alunecarea mainii sau a degetelor pe tegument (Tn sensul circulatiei venoase) sau a partii cubilale a mSinii pe linia articulara. se executa vibratii pana la limita superioara a zonei de tratat. Se revine pe pozitia initiala si se reiau vibra(iila. Seria de vibratii se repeta de 3-5 ori, in functie de afectiune. Intensitatea compresiunii, durata, ritmul si frecven(a vibratiilor pot creste sau scSdea odata cu repetarea seriei de vibratii. DacS manevra s-a executat corect, pacientul trebuie sa simta o usoara senzatie de amorfeala Ea nivelul epidermei.

428

Se intercaleaza netezirile si se trece la manevre ajutatoare. indexul pe fala palmara si policeie pe cea dorsalS), mSna sISngS fiind oglinda mSinu dreple. Se efectueazS frSmSntatuI pe aceasta (adunSnd concomitent cu indexurile s policeie) i. In continuare. pe antebrat, cu indexurile pe santul dintre grupele de rnusc~; de pe partea anterioara, iar cu policeie pe sanlul dintre grupele de muschi poslerioara S6 radialS (intre deschiderea acestora aflSndu-se grupa de muschi de pe partea radialS). pana la articulatia cotului. Apoi, se rolesc mainile si se aluneca pe partea posterioara a bralului (cu policeie pe an(ul laiero-extem dintre grupele de muschi anterioara S7 posterioara. iar cu indexurile si celelalte degete pe santul latero-intem. intre deschiderea aceslora aflSndu-se grupa de muschi posterioarS a bralului). Se efectueaza Iramantatui (adunand concomitent cu indexurile si policeie) pSnS la V-ul deltoidian. Apoi, cu policeie pe antui dintre fasciculeie deltoidului. iar cu indexul si celelalte degete pe panea latero-externa a deltoidului, se continuS frSmSntatuI pSnS pe articulalia umarului. Se revine si se reia. Linia 3 - grupa de muschi de pe partea posterioarS. Mana pacientului este in pronalie pe coapsa. MSna dreaptS se fixeazS pe partea posterioarS a articulatiei pumnului. cu policeie pe sanlul dintre muchia posterioara cubitala si gmpa de muschi poslerioara iar indexul cu celelalte degele pe santul dintre grupele de muschi radiala si poslerioara (inlre deschiderea lor se afiS grupa de muschi posterioara), mana stanga fiind oglinda mSinii drepte. Urmarind santurile indicate, se efectueazS fiamfinlatul (adunand concomitent cu indexurile si policeie) pana la articulatia cotului. Se revine si se reia. Se intercaleaza netezirea cu 0 mSna si se trece la framSntatuI in contratimp.
c. FrSmSntatuI in contratimp

Pozilia pacientului, a maseurului si a mainilor acestuia, precum si liniile cu limiteie lor sunt identlce cu cele de la frSmSntatuI cu douS maini.

6dorsad a dtgtMtot paoentuiui Se efeclueaza geluirea pe acestea pe


panea ocsaa a mainn pnntre metacarpiene ?i carpiene) 51 pe sanlunle dmtre muschii o* pe panea postenoara a antebraluli. pdnd pe articuialia cotulUJ Se continua pe panea poste'oa-a a bratului. cu degetele pe santunle dmtre muschi si fascii musculare. pana pe an>cu'a'lia umarului. Se revine si se reia In func(ie de diagnostic, se msista cu geluirea pe degete. pe mana. pe amcu'aia pumnului, pe articulatia cotului si a umarului. 7dorsad a dtgtMtot paoentuiui Se efeclueaza geluirea pe acestea pe panea ocsaa a mainn pnntre metacarpiene ?i carpiene) 51 pe sanlunle dmtre muschii o* pe panea postenoara a antebraluli. pdnd pe articuialia cotulUJ Se continua pe panea poste'oa-a a bratului. cu degetele pe santunle dmtre muschi si fascii musculare. pana pe an>cu'a'lia umarului. Se revine si se reia In func(ie de diagnostic, se msista cu geluirea pe degete. pe mana. pe amcu'aia pumnului, pe articulatia cotului si a umarului.

429

DupS frSmSntatuI in contratimp se efectueaza netezirile specifice s8 se trece la framSnlatuI sub formS de geluire. d. Geluirea Unia 1 - parlea anterioarS. Cu mana stanga. se susline partea dorsalS a mainii drepte a pacientului (In supinalie). Degetele de la mana dreapla se fixeaza pe degelele pacientului. Se executa geluirea pe acestea, pe fala palmara a mainii, pe articulalia pumnului si pe saniurile dintre muschi si grupele de muschi de pe partea anterioara a antebratului. pSna la articulalia cotului. Se continuS pe santurile dintre muschii si fasciile musculare de pe partea anterioarS a bralului, pSnS pe articulatia umSrului. Se revine i se reia. Lima 2 - partea posterioara. Cu mana dreapta, se susline fata palmarS a mSinii pacientului (in usoara pronatie). Degetele de la mSna stSngS se fixeazS pe partea

8dorsad a dtgtMtot paoentuiui Se efeclueaza geluirea pe acestea pe


panea ocsaa a mainn pnntre metacarpiene ?i carpiene) 51 pe sanlunle dmtre muschii o* pe panea postenoara a antebraluli. pdnd pe articuialia cotulUJ Se continua pe panea poste'oa-a a bratului. cu degetele pe santunle dmtre muschi si fascii musculare. pana pe an>cu'a'lia umarului. Se revine si se reia In func(ie de diagnostic, se msista cu geluirea pe degete. pe mana. pe amcu'aia pumnului, pe articulatia cotului si a umarului.

430

Se intercaleaza netezirilo specifice $1 se trece la


3. FRICVUNEA SI FRICTIUNEA CU VIBRATII

Unia 1 - partea antenoara. Cu mana stanga. se sustme partea dorsaia a mainii drepte a paoentuiui (in supinatie) Degetele de la mana dreapta se fixeaza po degetele pacientului Se efectueaza frictiunea pe acestea. pe fata palmara a mainii. pe articulatia pumnului si pe santurile dintre mu$chii de pe partea antenoara a antebratului, p8nd la articulatia cotului. Se continua pe sanlurile dintre muschii si fasciile musculare de pe partea anterioara a bratului, pdn8 pe articulatia umarului. Se revine s\ se reia. Unia 2 - partea posterioara. Cu mana dreapta. se susline fata palmara a mdinii pacientului (in usoara pronatie). Degetele de la mana stanga se fixeazd pe partea dorsaia a degetelor paciontului Se efectueaza fncliunea pe acestea. pe fa(a dorsaia a mainii (pnntre metacarpiene $' carpiene) si pe sanlunle dintre muschii de pe partea posterioara a antebrajului, pdna pe articulaba cotului Se continua pe partea postenoara a bralului. cu degetele pe sanlurile dintre muschi si fascii musculare. pana pe articulatia umarului. Se revine si se reia. In functie de diagnostic, se insists cu fricliunea pe degete, pe mdna. pe articulatia pumnului, pe articulatia cotului r a umarului.
4 . BATEREA

Cu mdna stdngd (dreaptd) se sustine mana pacientului, de la nivelul palmei sau partii dorsale. Cu mana dreapta (stangd), se efectueazd baterea cu partea cubitald s> baterea sub forma de ciupitura, pe fata anterioard s> postenoard a antebraiului si bratului. pasindu-se peste articulatia cotului. Baterea cu cdusul s\ pumnul de la mSna dreaptd sau stdnga pe deltoid se executa cu mdna pacientului pe sold Dupd batere, se intercaleaza netezirea cu paima s< so trece la 5. VIBRAJIILE
a. Vibratiilo cu o mini Linia 1 - partea cubitala si antenoara a bralului. Cu mftna stdnga. se sustine

fata dorsala a mdmii drepte a pacientului (in supinatie). Mdna dreaptd se fixeazd pe partea latero-interna (cubitala). la niveiul palmei (cu policeie pe fata palmara si indexul pe cea dorsala). Se efectueazd vibratii pe partea hipotenard. pe articulatia pumnului si, in continuare. pe antebrat, cu policeie pe santiJl dintre grupele de muschi de pe partea antenoara. iar cu Indexul si celelalte degete pe santul dintre grupa de muschi de pe partea cubitala si muchia posterioara a cubitusului (intre deschiderea acestora afldndu-se grupa de muschi cubitald) pdnd la articulatia cotului. Apoi. se alunecd cu palma pe partea antenoard a bratului (cu policeie pe santul latero-extern dintre gnjpele de muschi antenoara $ postenoara. iar cu indexul $i celelalte degete pe santul latero-intem) pdnd pe articulatia umarului. So revine si se reia. Lima 2 - partea radiald s> postenoara a bratului. Cu mdna dreaptd. se sustine fata palmara a mam* pacientului (in usoara pronatie). Mdna stdngd se fixeazd pe panea latero-externa (radiald). la mvelul ominentei tenare (cu policeie po lata palmard si indexul pe cea dorsaid). Se efectueazd vibratii pe

aceasta. pe articulatia pumnului si. in continuare. pe antebrat. cu policeie pe santul dintre grupele de muschi de pe panea anterioara. iar cu indexul si celelalte degete pe san(ut dintre grupa de muschi radiald s< muchia radiald (intro deschiderea acestora aflandu-se grupa do muschi de pe partea radiald), pdnd pe articulatia cotului. Apoi, se alunecd cu palma pe partea postenoara a bratului (cu policeie pe san\u\ latero-extern dintre grupele de muschi anterioara $i postenoara, iar cu indexul si celelalte degete pe santul latero-mtern) pana pe articulatia umdrului. Se revine $i se reia
b. Vibratiilo cu mai multe degete Linia 1 - partea antenoara. Cu mana stdngd. se sustine partea dorsaid a

mainii drepte a pacientului (In supmatie). Degetele de la mdna dreaptd se fixeaza pe fata palmara a mainii pacwntulw. pe si pnntre metacarpiene Se etcctuoazd vibratii pe acestea. pe articulatia pumnului st apoi antebrat (cu degetul 1 pe muchia radiala. degetele 4. 3. 2 pe santurile dintre muschii de pe partea antenoard, iar cu degetul 5 pe muchia cubitald) pdna pe articulatia cotului. Se continud pe braf - partea anterioara (cu degetul 5 pe santul laterointern dintre grupele de muschi anterioara st posterioara. degetele 4. 3. 2 pe santurile dintre muschi) si fasciile de pe partea antenoara, Iar degetul 1 pe santul latero-extern dintre grupele de muschi anterioara si posterioara) pdnd ia articulatia umdrului. So revine s< so reia. Linia 2 - partea postenoara. Cu mana dreaptd, se sustine fa'a palmard a mainii pacientului (in usoara pronatie). Degetele de la mana stdnga se fixeazd pe partea dorsaia a mainii pacientului, pe si printre metacarpiene. Se efectueaza vibratii pe acestea. pe articulara pumnului sj po antebrat (cu degetul 5 pe mucbla cubitala, degetele 4. 3. 2 pe santurile dmtre muschii de pe partea poslenoard, iar degetul 1 pe muchia radiald). Se continua pe partea postonoard a bratului (pe sanlunle dmtre muschi si fascii musculare) pana la articulatia umarului. Se revine si se reia In cadrul masaiului general, se preiucreaza atat mana propriu-zisa, cat si degetele. deoarece pe mdna se ana punctele refloxo care relaxeaza pacientul Se executa netezirea cu o mdna $i se trece la manevrele ajutatoaro.

B. MANEVRE COMPLEMENTARE

Acestea sunt: ruiatul, cemutul, tractiunile si tractiunile cu scuturatun Pentru rulat si cemut. pozitia paoentuiui este in sezut cu mdna pe sold Pozitia maseurului este in lateral, de unde executa manevrele pe antebrat $i brat Pentru tractiuni 51 trac{iuni cu scuturatun pozitia pacientului poate fi in decubit dorsal, ventral sau in sezut. Pozitia maseurului esto cu fata la varful degetelor mainii pacientului. cu mdna dreapta sau stanga pe umdrul acestuia Cu mdna stdnga (dreaptd) se prinde mana pacientului si se executd manevrele de tractiune si scuturaturi in axul arficulatiilor. Se Intercaleaza netezirea cu 0 mdnd s> so trece la miscan

C. PROCEDURI COMPLEMENTARE MISCARILE

Acestea se executd in functie de diagnostic, din articulatia umdrului, cotului, pumnului si din articulatiile interfalangiene.

MEMBRUL TORACAL STANG


Pentru masajul membrului toracal stang, pozitia pacientului este idenlicd cu cea Oe la masajul membrului toracal drept. Pozitia maseurului se scnimba din lateral dreapta. In lateral stanga. ceea ce face ca liniile prelucrate - la bratul drept - cu mdna dreaptd sd fie prelucrate la bra(ul stdng - cu mana stdngd (?i invars) Manevrele se executd pe aceleasi linii cu aceleasi limite. In cadrul masajului general, dupd masajul membrekx supenoare toracale. se efectueaza si masajul capului (care a fost descris la masajul regiunii capului). Masajul sedatrv se poate executa pe tot corpul sau numai pe anumite regiuni: in acest urom caz. pe celelalte regiuni se poate executa masajul tonifiant. Masajul tonifiant se poate executa pe tot corpul sau numai pe anumrte regiuni; in acest ultim caz, pe celelalte regiuni se poate executa masajul sedativ. Masajul pentru obezitate se executa cu manevre excitante efectuate pe (esuturiie subcutanato adlpoase ale regiunilor afectato. fiind urmat de miscdri active. Durata unul masaj general este de 45-80 minute. In functie de diagnostic si de scopul urmdnt.

434

PREFATA
Masajul esle una dintre prlncipalele metode utilizate In iratamenlul netarmacologic al afoctiunilor aparalului locomotor, alaturi de fizioterapie si de klnetolerapie. Folosit incd dm antichrtate. masajul terapeutic este aplicat si in prezent, pe scara large, in toate tanle lumii Desi foiosrta intr-o masura din ce in ce mai mare, aceasta procedure de tratament nu se efectueaza intotdeauna cored, conform regulilor si tehni-cilor de executie de baza. In literatura medicaia dm tara noastra sj dm numeroase ate tan. nu au lost pubScate. pana in prezent. monografii dedicate manevretor si tehmcitor de executare a masajului terapeutic. Aceasta lucrare. inttulata .Manual de tehnica a masajului terapeutic" are mentul de a iniatura golul existent in domeniu. La pubfccarea tocrahi o contribute importanta a avut-o Editura Medicaia dm Bucuresb. care ofera permanent cititoriior lucrari de specialitate interesante. utile si binevenite. .Manualul de tehnica a masajului terapeutic'" este o monografie ampia si nguroasa (de aproximativ 500 de pagini). in care sunt prezentate, In detaliu. toate elementele necesare exocutani corecte a tehnicilor masajului terapeutic, de orice persoana care doreste sa practice masajul. In partea introductlvfl a lucrani, se face un scurt istoric al masajului, subliniindu-se atat vechimea metodei, cat s> meritele in domeniu ale ..panntelui" masajului modern, suedezul Per Henrik Link (din acest motiv. masajul terapeutic este cunoscut sub denumirea de ..masaj suedez"). In continuare. se descriu echipamentele necesare dotahi corespunzatoare a saiii de masaj. precum si calilalile i obligatiilo unui maseur lerapeut. Partea mtroductivd se incbeie cu defmirea no(iunilor generate dm domemul masajului terapeutic s' cu prezentarea electelor sale benefice. Manualul cupnnde 2 caprtole importante. de man dimensium (indeosebi Capitolul II). Capitolul I este consacrat manevretor prmopale si complementare ale masajului terapeutic. succesiunii acestora. precum s" tehnicior specifice de executie. Este un capitol cu relevant deosebita. care contine expticalii complete pnvind tehnica executarii manevretor de masaj. Manevra principal* netezirea (efteurajul sau mang&erea), framantatul (petrisajul) fncliunea; baterea (tapotamentul); vibratiile. Manevra complementare: compresiumle; tractiunile. scuturaturtle. etonga(iile. ruiatul; cernutul.

435

B. MANEVRE COMPLEMENTARE 1. RULATUL


(MANGALUIREA)

Manevra se executa pe membrele superioare (braie. antebrale) si pe membreie inferioare (coapse. gambe).
Efectele rulatului:

- relaxarea musculaturii; - detensionarea nervoasa regionala; - imbunatatjrea circulatiei sangvine: - mobilizarea si redarea elasticitaui tendoanelor si a fibrelor musculare.
Ruiatul pe membreie superioare

PoziUa pacientului: in decubit dorsal, in decubit ventral, Tn decubit lateral (cu mana la marginea patului) sau in sezut (cu mdna pe sold).
Tehnica de executie:

MSinile se pozilioneaza fete in fate: palma mSinii drepte pe partea antenoara a bralului sau antebratului (cu varful degetelor onentat spre partea externS). iar palma mainii stangi pe partea posterioara a bralului sau antebratului (cu varful degetelor orientat spre trunchiul pacientului). (fig. 1.30 a, b) De asemenea, palmele ambelor maini se pot pozi[iona de o parte si de alta a bralului sau antebratului (cu varful degetelor orientat tn acelasi sens). Prin rularea mSinilor Tn sens opus, se mobilizeaza musculatura. Miscarea de rulare se face ritmic, de sus Tn jos si Fig. 1.30 (a, b) - Ru<aM pe de jos in sus, pe tot segmentul de membreW superioare prelucrat. Pe membrelo supenoare. ruiatul se poate executa si cu o singurd mdna cu mana dreapia se fixeazd segmentul de prelucrat. iar cu mdna stdngd se ruleaza masa musculard nimic, de jos in sus 51 de sus in jos.

436

Ruiatul pe rnembrele

supus prelucrdrii este in Inplfl flexie. cu

inferioare Pozilia pacientului: in

Fig. 1.31 (a. b) HoUlul po coapw

decubit dorsal, talpa lipitd pe pat.

Penlru coapsa: mdna dreaptd se po-ziponeazd pe partea anterioard a coapsei. iar mdna stdngd pe partea postenoara ((aid in lajd), cu degelele In sens opus sau in acelasi sons. Pnn rularea mdmilor In sens opus, se mobilizeazd musculatura de pe pianui osos. Miscarea de rulare se face ntmic. de sus In jos si de jos in sus. pe tot segmentul de prelucrat (fig 131 a. b) Pentru gambS: mdna dreaptd se pozitioneazd pe partea mediana interna a gambei. iar mdna stdngd pe partea

437

iatero-externa, cu degetele orientate in sens opus sau In aceeasl direclie. Prin rularea mainilor Tn sens opus, se mobilizeazd musculatura. Miscarea de rulare se face rltmic, de sus in jos si de jos Tn sus. pe tot segmentul de prelucrat. Pentru panie latero4alerale. mdna dreaptd se pozilioneazd pe partea mediana ntemd. iar mana stdngd pe partea Iatero-externa (lata In fata), cu degotele in sens opus sau in acelasi sens. Pnn rularea mainilor Tn sens opus, se mobilizeazd musculatura de pe planul osos Miscarea de rulare se face ritmic. de sus in jos 51 de jos in sus. pe tot segmentul de prelucrat. Ruiatul se executa circa 20-30 de secunde. Se intercaleaza netezirea
2.

CERNUTUL

Cornutul. ca si ruiatul, se apiica Tndeosebi pe sogmentele lungi ale mombrelor pelvine si toracale (denurrtirea se daloreaza asemandrii cu miscarea de cerrtere). Se executa de jos in sus si de sus In jos. priza cu masa

Fig. 1.32 (a, b) - ComuM.

438

musculara facandu-se cu fata palmara a ultimelor falange, degetele fiind usor flectate; mainile sunt fata in fata, pozitionote de o parte si de aita a segmen-tului de tratat. (fig. 1.32 a, b> Miscarea se executa pnn ndicarea mu$-chito' si efoctuarea de presiuni rilmice asupra acestora, din aproape in aproape. pe tot segmentul de prelucrat. Manevra contribuie la relaxarea si imbu-natatlrea supletei muschilor. So Intercaleaza netezirea.

439

3. C O M P R E S I U N I L E

Se executa pe urmdtoarele zone: toracala postenoara si anterioard: rotula (patela): maleole (articulatiile gleznelor); epifizele distale radiocubitala (articulatiile pumnului) si cutia craniana (bitemporal si occipilalofrontal). Comprestunile sunt contraindicate pentru persoanele care sulera de afec(iuni car-diace, pulmonare. osleoporoza si persoanele cu deficient majore ale coloanei vertebrale.
Efectele compresiunilor: Pe cutia toracicS;

- mobilizarea articuiatiiior costovertebral si costoslemale; mobilizarea musculatuni intercostale; manrea capacitdvi respiratorii; - tmbunatatirea supietei si elastkataui cutiei toracice. Pe rotula. maleole
s i eptRze:

- detensionare; - imbunatatiroa supietei si a mobilitatii elementelor articulare. Pe


craniand:

descongostionare;

cutia

- diminuarea stazelor prin mobilizarea scalpuiui. - la nou-nflscuti, modelarea oaselor capului.


Pozitia pacientului: in decubit ventral, cu mainile pe langa corp. Pozilia maseurului: in ortostatism. cu soldul la nivelul regiunii lombare a pacientului si cu piciorul slSng Tnainte.
a) Cotnpresiunile paravertebrale Comprestunile pe zona toracala posterioara

imbundtatlrea circulatiei;

Pozi(ia patmelor: paravertebral, cu varful degetelor orientat spre cap. Compresiunile se executa bilateral pe musculatura paravertebrala, de jos in sus si de sus In jos. Compresiunea se executa numai in faza de expiratje. Se indica pacientului sa inspire puternlc, iar in timpul expiratiel folate pe gura, se executa compresiunea. (fig. 1.33)

Fig. 1.33 Compresiuni paravertebral

440

Durata unei compresiuni este de 1-2 secunde; numarul compresiunilor depinde de marimea cutiei toracice si a palmei maseurului; intensitatea acestora depinde de afecljune, de vdrsta pacientului i de marimea cutiei toracice.

Fig. 1.34 Compresiuni lateroiaterale.


6)

Pozilia palmelor; palma dreapia se fixeaza pe linia subaxilara dreapta. iar palma stanga pe linia subaxilara stanga (cu varful degetelor orientat spre axile). (fig. 1.34) Compresiunile se executa concomitent. de ]os in sus si de sus In jos, In timpul expiraliei pacientului. Se intercaleaza netezirea.
c) Compresiunile cu policele

Compresiunile latero-iaterale

Pozilia policelor: la nivelul T,; Policele de la mana dreapta se fixeaza pe sanlul paravertebral dreapta, orientat cu vdrful spre cap (celelalte degete se afia pe musculatura paravertebrala dreapta). Policele de la mSna stanga se fixeaza pe sanlul paravertebral stSng, cu vdrful orientat spre cap (celelalte degete se afia pe musculatura paravertebrala stanga). Cu policele fixate de o parte si de alta a apofizeior dorsale, se executd compresiuni pe si printre apofizele vertebrale transverse. mobilizSnd ligamentele si tendoanele. Compresiunile se efectueaza din aproape in aproape, pdna la nivelul lui Se revine si se reia de cate ori este nevoie. Cu policele incrucisate printre apofizele dorsale. se executa compresiuni pe si printre acestea, mobilizandu-se ligamentele. In cazurile de scolioza. pentru alinierea vertebrelor, se executa compresiuni cu policele incrucisate.
Compresiunile pe toracele anterior Pozijia pacientului: in

decubit dorsal. Pozilia maseurului: in ortostatism, cu soldul la nivelul regiunii abdominale a pacientului si cu piciorul slang Tnainte.

441

Palmele se fixeaza bilateral fate de stem, cu varful degetelor orientat spre cap. Compresiunile se executa de sus in jos pe partea anterioara (evitandu-se zona mamelara) (fig. 1.35)

a ) Compresiunile parasternals

Palma mainii drepte se fixeaza pe linia axilara stanga. iar palma mSinii stangi pe linia axilara dreapta. Se execute compresiuni concomitent, Tn timpul expiratiei. Durata unei compresiuni este de 1-2 secunde; numarul compresiunilor depinde de marimea cutiei toracice si a palmei maseurului, iar intensitatea depinde de afecflune, de varsta pacientului sj de marimea cutiei toracice.

b) Compresiunile Iatero- laterale

Fig. I.3S - Compresiuni pe toracete alienor

Pozilia pacientului: in sezut. Pozilia maseurului: in ortostatism lateral, Tn stSnga sau Tn dreapta pacientului. Palma dreapta se fixeaza pe parlea postenoara a hemitoracelui. iar palma stanga pe partea anterioara (cu varful degetelor orientat Tn sus). Compresiunile se executa anteropos-terior sj postero-anterior, alternativ sau concomitent. Durata, numarul repeteriior $j intensitatea depind de afecjiune, de varsta pacientului si de marimea cutiei toracice. (fig. 1.36)

Compresiunila antero- posterioare pe hem/torace

Fig. 1 .36 - Compresiuni anteroposterioare pe hemltorace

442

Compresiunile pe rotula

Fig. I.37 Compresiuni rotula.


(patele)

po

Pozitia pacientului: in decubit dorsal. Pozitia maseurului: in ortostatism, cu piciorul stang Tnainte si cu soldul drept la nivelul gleznei pacientului. Palmele sunt suspendate sj orientate spre rotula, cu varful policelor fixat Tn partea inferioara a rotulei, iar cu degete 2, 3. 4. 5 imprejurul rotulei. Se efectueaza compresiuni asociate cu vibratii, urmate de mobilizari ale rotutei. sus-jos. jos-sus, stanga-dreapta. dreapta-stanga. circular dreapta. circular stanga. (fig. 1.37) Compresiunile cu mobilizdri se repeta de 5-6 ori. Durata unei compresiuni este de 1-2 secunde; numarul sj intensitatea acestora de-pind de afectiune. de varsta pacientului sj de marimea articulatiei. Se intercaleaza netezirea.

Compresiunile pe maleoie

443

Se intercaleaza netezirea. mafetfe.

Pozitia pacientului: Tn decubit dorsal. Pozitia maseurului: Tn sezut. la capatul patului, cu fa(a spre partea plantara a labelor picloarelor pacientului. Mainile sunt suspendate. Cu vdrful degetelor fixat pe maleole. se executa compresiuni bilaterale (rotindu-se permanent vdrful degetelor Tn jurul maleolelor) (fig. 1.38) Durata compresiunii este de 1-2 secunde. Numarul si intensitatea compresiunilor depind de afectiune, de varsta pacientului sj de dimensiunea maleolei. Fig. t.38 - compresiuni pe

Compresiunile pe epifizeie distale radiocubitate

444

Pozitia paaentulul: tn decubit dorsal

sau in sezut, cu membrul toracal orientat catre maseur. cu fata palmara In supinatie Poziba maseunilur in sezut sau in ortostatism. cu fata catre mana pacientului. Mainile sunt suspendate. Cu varful degetelor fixat pe epifize se executd compresiuni bilaterale (rotindu-se permanent vdrful degetelor in jurul epifizelor) (fig. 1.39) Compresnjnile pot fi asociate cu vibratii 51 tractiuni pentru anculatia radioulnara. Durata compresiunilor este de cateva secunde. Numarul si Intensitatea acestora depind de afectiune. de varsta pacientului si de marimea articulatiei.

Fig. 1.40 Compresiuni bitemporals.

445

Se intercaleaza notozlrea.
Compresiunile la nivelul cutiei craniene

Pozitia pacientului in sezut. Pozitia maseurului: In ortostatism, in spatele paoentului. Palmele se pozitioneaza pe zoneJe temporale. fata in fata, cu varful degetelor onentat spre linia mediana a capului. Se efectueaza compresiuni pe regiunea temporal bilaterald. concomitent. cu ambele maini. mobilizandu-so totodata si scalpul. (fig. 1.40)

a) Compresiunile Memporale

446

b) Compresiunile occipitatofrontale

Fig. 1.41 - Compresiuni occipitaWronfale

Pozilia pacientului: In sezut Pozilia maseurului: In ortostatism. lateral stanga. Palma mainii drepte se fixeaza pe par-tea occipitala, iar palma mainii stdngi pe partea frontala, cu varful degetelor onentat spre vertex. Se executa compresiuni. (fig. 1.41) Compresiunile pot fi asociate cu vibralii Si cu o usoara mobiiizare a scalpului. Durata compresiunii este de cateva secunde. Numarul compresiunilor este de 5-7. iar intensitatea acestora depinde de afectjune si de varsta pacientului. Se intercaleaza netezirea.

447

4. TRACTIUNILE

Tractiunile se executS pentru articulatiile mambreloi toracale (umSr, cot, pumn, carpiene, metacarpiene. interlalange si articulatia radiocubitala) si pentru articulable membrelor pelvine (sold, genunchi, glezna, tarsiene. metatarsiene. interfalange). Tractiunile se efectueaza cu o for(a adecvata. lent si progresiv, iar relaxarea se executa tot lent si progresiv
Efectele tractiunilor;

~ detensionarea spatiilor articulare; intrelinerea si imbunatatiraa mobilitSlii s elaslicitSlii elementelor articulare; Tmbunatatirea csculap'ei tn articulajii.
Tracf/unOe pentru articulable membrelor toracale Portia pacientului:

In sezut sau In decubit dors