Sunteți pe pagina 1din 9

. A n a l c l . C . A . S .

4 5

APLICAREASILVICULTURII CERCETAruPRTVIND DINAMICE iN FAGETETINEREDIN ZONA BRASOV

N. Nonocol V. Ntcolnscu, DTETER SrMoN,Cosnntn Frlrrnscu, Vrcron D. PAcunnR,N. Rlou, C. TanrgNru Ionn C. PnrRrTan,
"'l'ransi I iniversitatca lvania"IJrasov

Rl:zttlr,r'l prezinta rczultatclc ccrcctiirilor silviculturidinanriciaplicate l,ucrarea clc carcau unor tigete tinercdin ocoalclcsilvicc'lcliu ,sillralov intre 19995i 2(X)2. condusla urrnritoarclc concluziipi rccomandiri: -arborctele cl'ectunrii corespurlzitoare sunte\trcnr clcdescgi. pcntnrlacilitarca a retclei clc cii de acces. -ligeteletinercsc pot conducc prin cur[[iri cu caractcr sclectic pozitivi 5i clc (clar acccnldc.ios),side intcnsitali ncgativir. conrbinatc rnari.I)rin accstea cu se dcsinriiSi densitatii arborctului. umllrc;tc reclucsrca carc conducc anrplilicarca la gi ponclcrii cu racliale arborilorrinra5i.precunr rccluccrea excrnplarclor crc5tcrii a caltccrc. -la inceputulI'azci pirrig. bazacritcriilorvigoarc+calitatc. pot sclecta pe clc sc potentialiiarbori clc viitor (inalti. gro,si. coroancrnari).care vor 1r lavorizati cu (cu prin intcrvcntiile ulterioarc ririturi lirrtc;;i cornbinalc acccntclesrrs). cu

tincrc.silviculturir dinanric.l. ligetc. lucrdride ingrijirc Cuvinte cheie:ltrgetc

l. INrnontJcERE sylvulicu L.) se intdlne$te mod natlrralpe o sLrprafatd in Europa,fagul (Fagu.s in de pesteI 4 nrilioaneha ( l 0. loh din phdurile continentulu ( Dincd,I 983). lmpoftan(a i) ecomaialesin ultirnele ceea face ce nomicd specieia a crescut considerabil, douddecenii. folosibilpentruproducerea de pentruo silviculturd lemnului calitate, a ca interesul de in tot furnireestetice tehnice, se nranifeste mai pregnant unele{dri central-gi vestsl $i respectivA concretizat elaborarea in unor modelede condus-a europerre. Preocuparea prin carese urnrdregte sorlimenteloroblinerea cerea ligetelor (silviculturd dinanrica). in rnai dorite la vdrsteale exploatabilitAtii mici decdtcele adoptate mod tradilional tel 199

A n a l el . ( ' . A . S . . . 1 5

(Brouillet. irt Errlopa 199l: DuplatEi Rorran-Anrat. 1996: 1997.1998: Schiitz. et Joyce al.. 1998). general. In aceste rnodele silvotehnice suntdeosebite cele recorrrandate de prin irtstruc{iunile (xxx, 1986)gi. in acestcontext.autorii oficialedin tara noastrd lLrcrdrii considerat silvicultura poatefi aplicatd succes in fEgetele gi au cd dinamicd cu noastre titteremai alesincepdnd tazade prhjinig, dirr c6ndarboriimanifestiun poten{ial de leactiefbarle ridicat gi pot sd supofielird efecteadverseinterventiicu intensitdti nrari.

2. Scop sr oBIECTTvE

Cercetdrile realizate avut scopulde a aplica lucrdri(cura{iriputernice foarte au gi puternice) specifice silviculturiidinamice arborete in tinere fagditrzonaBragov. de Prin acestea urnrdrit s-a reducerea (interventii costurilor curalirilor gi, scumpe adesea, clriar ctt caracterde investitie)gi realizareaulterioarda sortiurentelor-tel vdrste ale la exploatabi i rnai scurle. Iit61i Cercethrile privind aplicarea acestor interven{ii fost realizate patnrarborete au in din cadrulO.S.Teliu gi O.S. Bragov (tabelull). Acestea fost regenerate urmdcu cca au in 2 5 - 3 0 e a n i ( u . a . 9 7t i 5 7 A ) . 2 0 - 2 5 e a n i ( u . a . l ) . r e s p e c t ilv - 2 0d e a n i ( u . a . 9 9 A ) . d d 5 5 prirraplicarea tratarnentului (u.a.97.99A 5i 5l) gi al tdierilorprotiierilor succesive (u.a.57A), urtnate conrpletarea puietide molid a portiurrilor gresive de cu rreregenerate pe calenaturald. Dupd realizareastirii de masiv arboreteleau fost parcursecu degajdri (toate arboretele) curd{iri(u.a.5l. 97 qi 99A) slabe-nroderate.perioada qi in cercetdrilor, acesteasegdseauinfazadenuieliE(u.a.99A).respectivprajiniq(u.a.97.519i57A excesiv desegi ctt consisten(a de plind.s-aupretat aplicarii lucrdrilor curd{iri. de

Tabelul l. l'}rincipalcle caracteristici arhorctclor alc studiatc Main characteristics research ol' stancls ljr l-)xplncl A l r Cornpozilia aclualiVdrsta has rn exnl. 97.tll lludila. 25.32-llt A 443(l4l t-l l0l Vcrsant 26 72(l-g()(t lt) | dis.I)M 120 gljA I Nlr OS Icliu 9 9 4 . I I I l l u d i l a . 1 4 . 9 2 - l l l n 4 4 3 0 4 l l l 3 l 0 l V e r s a n t N l i2 7 7 1 0 - 9 1 t 0 F a l l ) l ' c l i sM O t 2 0 g . OS I'eliu -5 vl llraSov. 12.61-4Il G 433241112401Versanr l5 r)40-t000 l. sll 9FA ll)lv OS l}'a5ov (MO. CA. Btt) 5 7 4 . V I I l ) r a ; o v . 4 l . 0 - 4 8 A 3 3 3 3 2 2 1 l 3 l 0 l V e r s a n N 2 5 6 6 0 - 9 0 03 B R 3 t r n 3 M O l D T t 3 0 l t OS []ra;;ov S CF StlP 1'S 'l'P 'l's

N i c o l c s c uc t a l

3. Meronl

DECERcETAIIE

unor la.instalarea supraf'e!e proba indide s-a irr celc patruu.a.nren{ionate procedat - trei suprat'e1e de vidualesau a unor blocuri de probir.dupi cunr urrneazi:(a). u.a.97 (SPl li experirnental fiecare cAte500 nr-.din caredoui cu caracter de probacirculare. (BI (SP3): (b). u.a.99A - douablocuriexperirlerrtale de SP2)ii unacu caracter rnartor 0 de 3 x l i B l l ) . p r i r n u l d e 0 0 , ' , . r ' ( 2 0l 5 r n ) .c e ld e - a l c l o i l e a 9 0 0 ' ' t . r ' ( 3x i 0 n r ) .i n t - i e c a r e patrusupral'e[e probade cate25 rn (5 r 5 ttt) cAte cle bloc.la colluri.au tbstdelimitate ex i ( i n B I ) . r e s p e c t i v c l0 0 , u ' 1 1 0 x 0 n r ) ( B I l ) : ( c ) . u . a . 5 1 - d o u d b l o c u rp e r i n t e n t a l e l 1e (BI si Bll) clecdte1.200 catepatru col1. s-audelimitat rn'(30 x 40 rn) in care.la fiecare cu experitttental cle supraf'e1e probdclecAte150rn'(l0 x |5 m). din care$ase caracter - patrusuprafele probi clecdte500 rn'(20 x 25 rn). qi gi cloua de nraftor (d). u.a.57A dintrecaretrei (SPl. SP2;i SP3)experimtetttale (SP4)nlartor. 9i una dupadelimitarea supralbtelor probdEi executarea de acestor alborete. in cuprinsul (dianretre baza. inal{irni totalegi elagate. diverse caracteristici de curdtirii. s-aupreluat gi clasede calitate claseKraft) ale arborilorinitiali.arborilorextraqi arborilorrdmagi. 5i gi patrurazeale coroanelor li s-a rarnagi dupacurafire s-aurndsurat li in plus.arborilor patogeni, vatdnrarilor prin prezen(ei de agen{ilor a stabilit starea sduhtate. evaluarea de gi intertfbtornetrice. procedat la nrdsurarea s-a exploatare. in plus. din necesitali etc. dupi irrterventie. inal[inrea cca 2 m deasupra inainte:;i la de sitatiilurniniisub rnasiv. s ol ul ui . ( informa{iilor preluate tererr din curdgirii Prinprelucrarea s-austabilit l) intensitatea qi coeficientii zveltele (pe N. G li V): (2) desirlea. densitatea. diametrele. inaltimile de (3) gi initial. arborilor dupdctrratire: capacitatea rnedii arboretului ale ale extragi rdnragi (4) qi radiale. rrivelirrdividLral pe suprafa{a de elagajrratural. evolutiacreqterii la de (6) (5) probaq et'ectul curdtiriiasupra cantitatii lumindpdtrunsd rnasiv: evolutia de irr cercetate stdriide sirritatea arborilorsi arboretelor etc.

4. RszulrnrESrDrscrirrl
principalele Dirr raliuni practice. rezultate cercetdrilor ale efectuate perioada in (U.P.lll Budila.O. S. l-eliu)^ 1999-2002 vor prezenta se doarperttru u.a.97 corrsideratAcea rnai reprezentativi intre alboretele stu{iate.in cadrulacestui arborets-a irrterveuitcu doudcurd{iri. 1999qi in 2002.ceea obligala prezentarea irt ce separati rezula precunlgi a ef'ectelor globaleale acestora in tatelorobtirrute cadrulfiecirei interventii. lucrdrilor. dupatrei ani de la inceperea ale 1999 A. Principalele caracteristici cl'ecte curifirii din anLrl 9i gi irrainte realizate arboretul nren(ionat rezultate inverrtarierilor ale itr Principalele irr cu din dupa curd(irea anul 1999sunt prezentate tahelul2. in conrparatie tabelele 201

A n a l c l . ( ' . A . S . .{ 5

noastre produclie(Giurgiuet al.. 1972)arboretul de prezenta valori mLrltnrai ridicate gi ale desirnii densititii. Acestfapt a pennisreducerea celordoi pararnetri arboreai
Tabelul 2. [lcztrltatclc inventaricrilor lcalizatcinaintc;;i dupitprintacurittirc (199()) Itcsr"rlts invcntorics ol' carriccl bclirc antl alicr llrst clcaning-rcspacing out ( 1999)
Nuntlr dc arbori la ha tlc bazii la hl lnti) Voluurulla ha (nr Suplatntcntntonllltclls llilta arbori l r b o r i s i t l t c l arbori arbori tatca i n i l i a l i c r t l a y i r . r i r n a S i , s i t r t - c il n i t i i l l i r r lnll.ti.ll drc\tril$i l a r n i t i t t u c r i t f l t extra$i rilnla$i lucririi.
)Dll

' s l ,I 7630 5 t 4 4 24lt6 67.12 :15.0-5 17._5_5 -50.07t93.28t)6.27 97.0t 49.ttl SI'2 It396 3 9 t l 11n5 4(r.5tl :i 1.20 1t.09 .19.78 25.9_j202.82 153.0424.54 SI'3 ji.1tr 5t{i2 5lt-r2 :i-]..llr 217.,s9 2t7.59 (rnartor )

ttrluiin suprafetele probdSPI qi SP2.prin care$i consistenta de arboretului redus s-a de la 1.0 la 0.7 in SPl. respectiv 0.8 irr SP2.in irrtervalultr,gg-2001 constatat la s-a reactia putemicd coroanelor a tagului. consistenta arboretului atingdnd. finelealtului la 2 0 0 1 .r r i v e l u0 . 8 5 - 0 . 9i0 S P I s i 0 . 9 5 - t . 0 n S p 2 . l n i Dacddesinrea rdnrash tbst rttairnicdin supraf-etele probdparcurse a de decdtceadin tabelele prodrrctie. de densitatea arboretului. toatdreducerea cu datorata interven[iei dirr 1999. pistratsuperioard s-a valorii lecornandate. Situatia respectivd rezultatul este variabilitdtii dirnensionale a arboretului cercetat, deflniti prin valorile (dispersiei) variantei gi abaterii (tabelul standard 3).
Tabelul3. Indicatorii statistici dispcrsici (variilbilititii)clianrctrclor bazi in u.a.97 ( 1999.clurri ai clc c r r r i r t i r-c2 ( X ) ) l Statistical intlicarors ol'cl.b.h. variabilitv scpr. (bctrrecn1999. in 97 allcr clcaning_respacing. ancl
2OOII

Intficatoli statistici I)iantetru I rncdiu a r i t m 0 t i c( d ) Variantir (tlispcrsia srl Variantir corcctittil(sc,,,) n biltgrca s t a n d a r ds ) ( ( o c l i c i c n td e \,arrat,(s%)) e

l1.07.l()()()

2tr.08.2(XX)

2 6 . 1 2 ( Xl) 0

'lirtal FA l)AM t,A pAM tilrl't tr\-pAM ii,rnl 8.77|().l.|79.()49.l5|2.]()9.5'tq.53l.].37|0]X)7.71m

sl)l SP] 14.07 2lt.()8 t0 t1.072ll.ott ).6 26.t0 te99 2(XX) 200t 19992000 2001

L).32t1.71 6.t)-i 11.11:1 7.97 7-0ll 17-4(t lJ.5-5 r0.96 -i.71 6..ilt 7.l5 il.88 r2.-51 13.g9 6.1f7I1.76 7.t{9 6.e9 17.37 9.21 1t.66t.1.47 l0.tilt 5.(r5 6.10 7.0i il.80 t2.45 t3.80 2.62 -1.'ll 2.tt | 2-(r.l J. t7 3.04 2.eLl1.80 3.-r0 2.-rtr2.53 2.66 3.44 3.53 3.72

2 e . t t 61 . 5 5 3 1 . 0 6 t t . 9 l- 1 4 7 - l t . t t 6 0 . 8 7 1 t . 2-52 . 9 3t( ) . 73 t . 9 53 t . 2 44 3 . 8 7 3 . e (4 4 . 3 6 i 2 l. 1 2 l t 0 4 r

Odath cu IndrireadinrensiLtnilor arborilor.valorile coeficientului variatieal de diametrului crescut au ugorin toateceletrei suprafete probd. de ntentinendu-se atat insa. in SPI cit giin SP2.la valoricorrsiderate rlonnale perrtru arboretele (intre20 gi echiene 35% - Giurgiu,lq72). 202

N i c o l c s c uc t a l

unei selec{ii (conrbinate. accentde jos) au avut caracterul cu Curilirile efectuate gi canceroase) (prin elinrinarea nrici.de slabdcalitate. exenrplarelor mixte. negativA gi apicald t-errotiptrri (prin pdstlarea favorizarea exernplarelor dorrtirtartla cu pozitiva 5i valoroase). senlnideplasarea tbarleputerrrica. deternrinat au cu Acesteinterventii, interrsitate nunrhrului arbori pe categoriide diantetre. de dreapta curtreidistritrLrtiei a ficativaspre de gi evolutia diarnetrului central suprafblei al 4, f-apt evident irrtabelul undeseprezintd 1999-2001. baza(d.,)al thguluiin perioada
'in 97 dc Vrriatiaclianrctlului ccntralal supralc[ci baziial I'irgului u.zr. irttrc 19995i 2(X)l Tabelul.;1. 9 1 a V a r i a t i o n f ' c c n t r ac l i a n r c t c r ' h a s aa r c l o f h c c c hi n s c n t . 7 b c t t t c c t t 9 9 9 n d 2 ( X ) l ol l o l (sporul) (cnr) ()'c5tcrcil intrc | 999 du1l Suprulala l)ianrctlulccntralal supraltlciclcbazir (dupiicuni(ilc)Si 2{X)l(9rir) dc prohir 1999(inaintc 1999(dupi-r 2(XX) 2(X)l clecuritlirc) curirtirc) 11.09 10.50 I t..le 8.97 t 0 .t 6 s l ,I

sl,2 sl,3
(rnark)r)

tt.72 l 0 .l I

9.2tr
l 0 .l I

9.i.l t0.f7 10.39 t0.70

9.ie 5.83

(13.09%) inregistrat SPI in tirnpce rninis-a irr Cregterea nlai importanta dgrr cea a uudedesiurea fbarteridicatda arboretuin nrartor. ma (5.83%)esterealizatd supratata in in la cregterii inaltinre detrirnentul celeiin dianretru. lui a condus amplificarea B. Principalele ale din caracteristici efecte curatirii anul2002 ;i gi caracteristici arboretului ale inilial.ale arborilor Prirrcipalele extra$i rdrnagi dupa efectuatd anul 2002.suntprezentate tabelul5. $i in acestcaz s-a procein in curd(irea gi suprafete probdexperidesinrii derrsitirlii arboretului arrrbele irr de dat la reducerea (SPl) li 1.0(SP2)la gi fapt rnerltale. carea condus la rrricaorarea corrsisterrtei la 0.9 de 0,8 0.7 in SPl. respectiv in SP2.La flneleanului2002 consisterrfa "corectati"$i era de.ia 0.8 a-iunsese la valoarea (SPl ). respectiv (SP2). 0.9

invcrttaricrilor rcalizatc Tabelul5. llczultatclc inaintc5i clupa cloua a curirlirc u.ir.97 (2002) din l{csults ol'invcntorics carliccl in scpt.97 bclbrcand alicr seconcl out in clcanins. 2(X)2 Supra lirta Nuntirrdc arborila ha clcprobii inilial crtrl;i riula5i iutcusitirtcu inilialir Iucrilrii11.%, Strprllirtu huzir. tlc nr'/ltlr
arboli cxtrasi rlrnasir intcnsitalca lucrirrii lr;. 9i,

SPI SI'2 SI'J

2360 u20 .tt60 | 200 5060

t 540 2960 5060

-){- /+

28.85

21.06 26.25 34.81

3.9.1 i.7ll

| 7 .l t 2.2.47 14.n4

l8.71 t1.40

r L u c r d r i l e r e a l i z a t e i r r SiPS P 2 a u a v u t . d e a s e m e r r e a . c a r a u t eo uc u r d l ic io r n crr r r l l I 203

, \ n a l c l . ( ' . A . S . .1 , 5

birrate. acceltt cu dejos.de intensitate tbarte puternicd nurndrde pe arbori(peste 25%\. respectiv (SP2)gi puternici ntoderatd (SPl)pe suprafatd debazir. Acestea condus au Ia redttcerea coeficietttului variatie diarnetrului la peste de a de 30ohla valori sub 27o4. adici sprecetttrttlitrtervalului considerat rrorrlal pentruarboretele (20-35%echiene GiLrrgiu. 1972). f rr privintaefectuluicurdtirilorplzcticate in2002 a-supra cregterii radiale. acesta este evidettt prirt lttarea considerarc evolufiei itt a diarnetrului central suprafetei bazd al de ilttretnottretttul intervett{iei (aprilie) lurra gi octonrbrie acestui (tabelul a an 6). 'Iabelul 6. Vrriatiu diantctrulLri al supralctci hirzir lirgulLriu.a. irrcur.sul ccntlitl dc ul 97 in anulLri 2(X)2
Variatiorr ol'ccntlal dianrctcr ol'basalarcaol'bccch irr scfrt.t)7 during 2(X)2 Supralirta [)iametntlcentral suprllc!cidc blzii (cnr) C'rc5tcrca (sporultlurl al ) tlc plobii 2002(O.I-inainrc2002(04-dupir 10 2(X)2 intrc04.2002 (clupi dc curitttrc) (%) curirlirc) curatirc) 10.2(X)2 ;;i '7.09 S I 'I SI'2 3 .l 3 SI)-j(rnartor ,1.95

Et'ecttrl contbirtatal celor doud curhtiri ef-ectuate asupracliarnetrului central al suplaf-etei bazarezttltf,r;i din considerarea de evolutieiacestuiparametru cele trei in suprafbte probd(tabelul cle 7).
TabelulT. l'lvolutia clianrctlului ccntralal supral'clci bazir u.a.97 intrc 1999ii 2g02 dc in l'.r'oltrtion ol'ccnt[aldianrctcr ol'basalarcain scpt.97 bctrrccn1999and 2002 Sr-rpralirta
clcprobal

[)iarnctrul ccrrtral supral'ctci bazir al cle irr


1999 (inainlc clc plinta cLrrir[irc) octollbric 2002

Sporde crcstcrc
clil

SPI SI'2 SI).i(nraltor)

8.97 8.72 l 0 .l I

I2.IJJ il.21 I t.23

.1.87 2.19 l.12

43. 4 t 2ti.56 I l.0tl

Un aspect itnportant cercetat perioada1999-2002 fost inaltirnea in a elagatd natural a fagultri. datelepreluate la arboriiextra$i rdnragi SPI $i SP2fiind prezentate de qi in in tabelul Seconstate peste 8. cd 600/odin arboriiexistenliin douhsuprafe{e probd cele de strnt elagati cel putirt rrr.in plus.lungirnea pe 5 elagata ntininr rn (doi bugtenl de 7-8 pentt'tt fttrttire estetice). stabilitadrept tel de gospodarire. fost realizatd cel putin 29oh a de din arborii rdmagidupdcura(ire(rnin 350 arbori/ha). RezLrltd aici c6,faz.ade de elagaj naturala arboretului fost incheiata lucrarite a iar un'ltAtoare sd se preocupe pot mai ales de cregterea coroanei. Acestobiectivesterealizabil prin rdritLrride carevor favoriza sus, potentialii arboriide viitor. a cdroralegere estedeja posibilddupi ultimacurd{ire practicatdla filrelefazeide prajinig. Necesitatea a se alegeaceqti de arborii dintrecele mai viguroase exentplare tbst pusdin eviden{d a prirrstudiullegaturii irrtre(a) diarnetrul de 201

N i c o l c s c uc t a l

(b) gi bazi qicregterea diarnetru. diarnetrul bazd razanredie coroarrei. in precunr de a 5i intre(c) lazanredie coroarrei crestefea diarnetru. a in Valorile cocflcientilor corede $i (tabelul irrdica legatura 9) latiesirnplicalculati o strdnsd intreace;tipararnetri, ce ceea couduce coucluzia dacdse dore5te la ca. realizarea unei cresteri radialenrari.de cel gi pLrtin rnrn/an. obligatoriu arboriideviitoralegi tavorizafi prin rSriturile 4-5 ca este de groqigi avind coroanele susulterioare fie cei nrai sd celertrairnari.caracteristici care garanteazi nrenlinerea unui ritm intenst1ecre$tere radiala.

Tabclul 8. Sintczarnisut'ilolilor'5iprcluclililor privinclclaeuiulnutrrral l'agtrlui u.a.97 irl in Slntlresis orr ol'clata naturulpluning ol'bccclrirr scpt.t)7 Inilltirn(ra clagatal ( pcstc... r11)

sl,l

slr2

I otal

5"(X) 6.(X) 7.00 ti.(x)

Arbori Arbori Arbori Arbori Alholi Albori ('Zr) riirnasi (96) c\trasi ((),;) ritnrasi (04) cxtrafi (r)6) r'irntafi (9ir) extrasi j 92.3 r 61.07 It-.j. j 7i.(x) It6.ti7 71.29 79.19 :i8.15 76.66 59.72 77.7t1 53.| 1 (r1.5-l -ltt.-r3 ) 29.22 3(r.li( {."15 5-r.51 -3 9.()3 25.64 |0.7(r 15.(}() 1 9l.9 9.57

Tabelul9. Valorilccocflcicntilol corclatic sinrpliintlc clivcr;iparanrctli cxcnrplarckrl larg Sl'I ai dirr clc tlc Sl)2 in 2(X)2 ;;i Valucsof corrclatiorr pararnctcrs bctsccn dill'crcnt ol'rcnririnirrg coclllcicnts bccchtrccsin p l o t s I a n d2 i n 2 0 0 2 ) ('orclatiaintrc Valoarca tlc cocllcicntulur c o l c l a l i c i r n p l un . . . s i

sl,l
[ ) i a r l c t r u l d c b a z i r - r a z an t e c l i ca c u r o a n c i I)iametruldcbazir-crc$tulcaittrliarnctru l l a z a n r c c l i ca c o l o a n c i - c t ' c f t c l c l i n c l i a r n e t l u * + * : c o r c l e l l i cl b a r t c s c n u r i l l c a t i \ ' a r * : corclatic senrnilicativir (].5(X)-l**x 0.3(X)l*

sl,2
0.5(19l***

0.6997*** 0.6907*t"t' 0.7t46'r'**

Acestfapteste recunoscut tdricu o silviculturd in avarrsatafagului a cuntesteFranta. pentru undese conside[5 lentttul c5 tirrrtire estetice. avand cregteri radiale nrinirnurrr de 4-5 nrtn/att. poateproduce se doarde arboricu coroaue biuedezvoltate, apdrute efect ca al rdriturilor suscu intensitIti de rnari(Kelleret al., 1976,Polge.1980. ambii in Bouchon et al.. 1989).Cu cdt volurnulcoroanei arborilolde firg estenlai ntare.cu atet cre$terea radiala amplificd. calitatea iar pentruflrnire estese tehnologicd lernnului a . t i c ee s t e r a ib u n i ( P o l g e 1 9 7 3 K e l l e r t a l . . l 9 7 6 . i n P e t r e s ce t a l . . 1 9 8 4 ) . n . e u

A n a l cI . ( ' . A . S . . . 1 5

5. Collcl-Uzut RECOIvIANDARt st MoDALlrArl oc vALoRtFlcARE/UTtLtzARE A REZUI,'IATEI-OR Cercetarile prezentate o "'via[5"scurti (1999-2002). aceea au de estediflcil de tras cortcluzii fernreprivirrdrezultatele obtinute. toateacestea. analizalor rezulta Cu din gi cAteva concluzii reconrarrdhri caracter cu gi tetlretic practic. respectiv: l.Arboretele tinerede fag au desirniextrernde ridicate. carefbc extrenlde dificile accesttl ele. prccunlqi desliqurarea in lucrdrilorde curhtiri.Aceasta conducela producerea rrrrolvdtdlndride exploatare inrpclftarrte. care favorizeazd, aparitiacoloratiilor anortlrale a putregaiulLri de aceea. gi gi. deschiderea unei retelede accesin arborete tlevineirrrperios rrecesara. 2.in conditiile variabilita(iidirnerrsiorrale gicalitative arborilor. a lucrhrile curitiri cle att prezetttat caracterul urreiselecfiinrixte,rregativa pozitiva.Acesteaau presupus gi interverrtiicontbiltate. cu accent q;i de-ios intensitati puternice foarte sau puterrrice. prirr care s-a urrttirit (a) reducerea desinriigi densititii arboreteloq cu pistrareaunui dar ntasivrelativcotnpact. care sh favorizeze continuarea producerii elaga.iului natural.qi (b) reducerea Ittttndrului exetnplarelor atbctate cancere. de intperiosrecornandata de tnulti vrerne literztum specialitate itt (Georgescu al.. I957.irr Milescuetal..1967, de et T e i s s i e r d t t C r o s ( c o o r d9)8 l ) . l n t e n s i t a t e a r i d i c a t d a c u r 6 [ i r i l o r s - a d a tfo rp ttu l iu i l. , aa p cd,. Ilec'triudilis:;inrtt tlind urr"parazitde slabiciurre". reconlandd arboretele f-ie se ca sd rlrite prin interventiiforte timpurii. in acestrrrodaccelerdnclu-se cre$terea racliali gi vitezade cicatrizare rdnilor(Arrnand. a 1998: Chiragi Chira.lg99). 3.irrc.l la inceptttul de fazeide pari; se poateproceda alegerea la potenlialilor arbori de viitor. deoarece dif-ererrfierea sociologici Ei calitativda acestora este evideltd. Arborii de viitor.alegipe bazacriteriilor + vigoare calitate. fi avantajati vor prin interverttiile ulterioare rdrituricontbinate acceut sus.cale pot conduce sporuri cu cu de la considerabile creqterii ale radiale. obtinerea exemplare dianretre la de cu rnarigi calitati superioare vdrste exploatabilitatii nricidecdt mod traditional. la ale nrai in Deqicercetlrilerealizate suntabia la ?nceput. poateconsidera ele reprezintdprose cI puneride rnodele silviculturale carespecial'iqtii productia pe din silvicade la noi le-ar putealua itt cottsiderare efectuarea la propriilorinterventii curatiri.Acestaspect cu s-a doveditrealizabil chiarirrcazulcelorcloua ocoale silviceuncle s-aurealizat cercetArile de silviculttrrd dinamica. "preluAncl" ntodul lucrdrile productie de realizate ulterior clin de lttcrtt aplicat srrprafb{ele in experirnentale, inrprurnutul frincl, rnocl irr evident. berretlc sub raport tehlric-silvicultural. gi econornic. dar

Btnt.t<l<; l: n,rrr AI{N4nNl). (i.. l99tt - l,a recrudcsccncc clranclc h0trc.I.-or0t-crrtrcprisc. p. ?1. clu du l2l. ll( ) t lC I loN. .1.. IO'l'll. .l -1r...n N ll.lR.1...| 9tt9- Norc sur la rcaclioninilividLrcllc lrcrrca rlil]'drcnres Dl | clu

206

N i c t r l c s c uc t a l

intcnsitds lrranqaisc. ( l). p. 39--50. d'dclaircic a dill'crcnts et ugcs.llcvuc l'orcstierc Xl.l BI{OtJll,l,L;1. 1... l99l - La svlvicultulc clcs pcuplcnrcnts lgulicrs dc hCtrc cn l;rarrchc-('onrt: dcla r c g c n i r a t i o n a t u r e l l ici l a p l c n r i i r cc l a i r c i cl.l u l l c t i nt c c h n i r l u2 2 . O N I : .p . 9 - l 9 c ( ' l l l R n . I ) . . ( ' l l l l t A . l r . . 1 9 9 9- S o l u t i is p c c i a l c l cc o n c l u c c la a r b o r c t c l ob o l n a v c l.t c v i s t rc l cS i l v i c u l c r p turi. [-2 (9-10). .4{)-.13. I)lN('A. I.. l9ll3 - [{csulsclc lirrcsticrc l:ulopci.l]d. (.'clcs. alc []ucurcSti. I ) t l P I - A l .l ' . . R O M A N - n M A l . I l . .l t ) 9 ( r - S ) l v i c u l t u l c d u h 0 tlrlc .l l c t i r r t c c h r r i r pl r c -N l i . p . 2 9 - - l - 1 . u .O 3 (iltJR(iltJ. V.. 1972- Mctodc alc statisticii nratcmaticc in l:cl. aplicatc silvicutturir. (lcrcs. Bucuregti. ( ; l t J l l . ( l l t l .V . . D l r c I l l . 1 . .A I T M A S H S ( ' t lS . . 1 9 7 2- l l i o r n c ( r ' ia r b o r i l o s i a r b o l c t c l od i n I i , o n r a n i ai .d . . a r r l Ccrcs.llucurc5ti. . l O Y ( l l : I ' . M . .l l t J S S . . l .l .' l r l : l l r l ' . R . A . . M c t ' A l t l l l Yt.. . I l l i N I ) l t l C l Kl.l . . l 9 9 t l - ( i r o r v i n s b r o a d l c a r c s . . l guidelirrcs ash.s)'carn()rc. cltcrrl. bccchand oak in Irclantl. OITORI). Silvicultural rr'ilil lirr I)ublin. C I M I l . l i S C ' t l . . . A l . t j X I l . n . . N l ( l O V I S C t ] . I l . . S L i C ' l t lP . "1 9 6 7 l : a g u l . ; d . A g t o - S i l v i c i iI.] u c u r c S l i . . l I ' l r l ' R l : s c t J .1 . . . I t J M A C ' .( i h . . l r t j l { N l ( ' A . l l . . l l A l { l l t i . 1 . .( i l { o l t N l t ' . o h . l l r \ t { t N ( i t , . .K O N N t i t t ' I . c V.. MnNOl.ll. Gh.. l9lt4 -'lthrroloeii inrbunirtiilritc ingriiirc it arhorclclor liur. dc stc.jali dc dc dc "i " l e a u . n c o n d i f r i i l c \ p l o a t a u ni r c c a n i r l t c l c n t n u l u il.. ( ' . n . S .s c r i aa I l - a . l J u c u l c " t i . i i a SC'litl l'2. .1.-I'}h.. 1997 - Sr'lviculturc (Tcrrnc scrncstru). Sr'lviculturc lV spccinlc.[)ocunrcnls cours. clc cles\lviculturc.l:-l'l| /.iirich. Chairc SCII[l'l Z. .1.-I'}h.. - l]chanclungskonzcptc lluchcaucl l99tt hcutigcr Sicht.Schrrcizcrischc clcr Zcitsclrrililiir I r o r s t s w e s s c1 4.9( l 2 ) . p l t X ) 5 - l t ) 3 0 . rr (coord.).l9tll - l.c lrOtls. DtJ Ct{OS. l-1. l'lrlSSll-)R lustitutNirtionnl la l{cchcrchcnpronomiquc. r.lc l)aris. \\\. l9[i6 - Nttrmctehniccpcntruinglilirca5i conduccrca MinistcrulSilvicultulii.l]ucurc5ti. arborctclor'.

Atrs'r'n,tcl I t l : S I l A l t c l l O N D Y N n N 4 l ( ' S l l . V l C ' t l l . l t l l t l : A l ',)lll':ll ) l o Y o ( l N ( ; l l l i l ; ( l lI S I A N t ) S I N ' l ' lI l ; I } R A S O VC O I J N ' I ' Y 'I'he papcrprcscnts rcsullsol'thc so-callccl thc dlnarnicsilviculturc lourrq bccclr applic(l s()nlc l() stands lhc'lclitt atttlllrasovlrorcst in I)istlicts.lhcv havc lcd to thc lirllo*ing corrclusiorrs rccon.ranrl mcrrdatiorrs: thc stands c\trcnlcl)'dcnsc thc opcrring arc so ol'a rrctuorkol'extraction racksis conrpulsolr' lilr' of sih,icuhrrnrl tr bttlcr application lr"rturc intcn'cntiorrs. (but nririrrlv hig.hintensity' arrdrnixccl Inrrn bckrs ) clcaning-rcspacing hc appliccl loun,u can to bcech slands-1-hey ncgittivc+positivc are sclcctions and lilcus on rccluctiorr ol'stand rlclrsitr(l<lr a cluickcr raclial grorvthofrcnraininetrccs). \\'ellas rcdLtction as nl-pruportiun o['trccstllcctcclbv hccch cankcr. thc potcntiallinal crop trccs(tall. thick. rvith lar-uc crorrns)can hc sclcctc(l lhc bcginningol' at polc stagcbasccl two critsria(r'ieour+rlualitr lhcy will bc subscquctrtll on lirrourctlhr high intcnsi). $' rnd mixccl(but nrainll lionr abovc)thinning.

201