Sunteți pe pagina 1din 7

ROMANIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI Str. Calea Dumbrăvii nr. 17


TINERETULUI Sibiu - România
UNIVERSITATEA "LUCIAN BLAGA" DIN SIBIU
Aprobat în Biroul004
Tel: 0269 21 03
Consiliului 75
Facultăţii
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE 004 0269 21 52 43
la data de 01.10.2008

REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EXAMENELOR DE


FINALIZARE A STUDIILOR ÎN ÎNVAŢAMÂNTUL SUPERIOR
(LICENŢĂ, DISERTAŢIE)
ANUL UNIVERSITAR 2008/2009

ART. 1. Organizarea şi desfăşurarea examenului de licenţă/disertaţie sunt de competenţa


Consiliului Facultăţii, care răspunde de aplicarea corectă a prezentului Regulament.
ART. 2. Examenul de licenţă/disertaţie constă într-o singură probă, respectiv susţinerea
lucrării de diplomă/disertaţie.
ART. 3. Examinarea se încheie prin acordarea unei note. Examenul de licenţă/disertaţie se
consideră promovat dacă nota obţinută la susţinerea lucrării de diplomă/disertaţie este de
cel puţin 6,00.
ART. 4. La examenul de licenţă pot participa, în afara absolvenţilor Facultăţii de Ştiinţe
Economice din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, şi absolvenţii instituţiilor de
învăţământ superior de stat sau privat, ai unor specializări de profil, acreditate sau
autorizate să funcţioneze provizoriu, care nu au susţinut sau nu au promovat examenul de
finalizare a studiilor.
ART. 5. Alegerea temei, documentarea şi întocmirea lucrării de diplomă se vor realiza cu
respectarea strictă a etapelor prezentate în Anexa nr. 1.
ART. 6. Alegerea temei, documentarea şi întocmirea lucrării de disertaţie se vor realiza cu
respectarea strictă a etapelor prezentate în Anexa nr. 2.
ART. 7. Înscrierea la examenul de licenţă/disertaţie se efectuează cu cel puţin 10 zile
înainte de începerea examenului, la Secretariatul Facultăţii, prin depunerea lucrării de
diplomă/disertaţie şi a dosarului de înscriere, care va cuprinde următoarele:
a. pentru absolvenţii Facultăţii de Ştiinţe Economice din cadrul ULBS:
- certificat de competenţă lingvistică – numai pentru absolvenţii ciclului de
licenţă;
- fişă de lichidare;
- certificat de naştere - copie legalizată;
- trei fotografii tip buletin.
b. pentru absolvenţii altor facultăţi de profil prevăzute la art. 4:
- cerere scrisă;
- acordul instituţiei de unde provin;
- certificat de competenţă lingvistică;
- diplomă de bacalaureat - original;
- certificat de naştere - copie legalizată;
- foaie matricolă - original;
- trei fotografii tip buletin.
ART. 8. Candidaţii la examenul de licenţă prezintă, la înscriere, un certificat de competenţă
lingvistică într-o limbă de circulaţie internaţională, eliberat de către catedra de profil din
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu.

1
ART. 9. Temele pentru lucrările de diplomă/disertaţie propuse de fiecare cadru didactic se
aprobă de către catedra de specialitate.
ART. 10. Lucrările de diplomă/disertaţie trebuie să respecte normele de întocmire şi
redactare prevăzute în Anexa nr. 3.
ART. 11. Candidaţii poartă răspunderea privind conţinutul şi calitatea lucrărilor elaborate şi
prezentate.
ART. 12. Coordonatorii ştiinţifici asigură îndrumarea candidaţilor pe tot parcursul elaborării
lucrării de diplomă/disertaţie, având în acest cadru răspunderea pentru tema propusă.
ART. 13. Coordonatorul ştiinţific sau cadrul didactic desemnat de catedra de specialitate
evaluează lucrările de diplomă/disertaţie, înscrie pe coperta interioară a lucrării nota
propusă şi semnează.
ART. 14. Pentru absolvenţii din promoţiile anterioare, regulile specifice privind
desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor sunt precizate în Anexa nr. 4.

2
ANEXA NR. 1

ETAPELE ELABORĂRII LUCRĂRII DE DIPLOMĂ

1. Alegerea temei pentru lucrarea de diplomă din lista propusă de cadrele didactice
ale Facultăţii de Ştiinţe Economice.
2. Înscrierea on-line în baza de date a Facultăţii, prin selectarea temei şi rezervarea
acesteia prin introducerea datelor de identificare. Termen limită: 17.11.2008.
3. După înscriere, nu se admite schimbarea coordonatorului ştiinţific. Titlul lucrării
poate fi modificat până la data de 01.06.2009, cu acordul coordonatorului ştiinţific.
4. Contactarea coordonatorului ştiinţific pentru stabilirea bibliografiei şi a metodelor de
documentare. Elaborarea, sub îndrumarea coordonatorului ştiinţific, a planului
lucrării de diplomă. Termen limită: 20.01.2009.
5. Finalizarea lucrării şi contactarea coordonatorului ştiinţific pentru eventuale
observaţii şi recomandări. Termen limită: 13.06.2009.
6. Predarea lucrării la Secretariatul Facultăţii, împreună cu dosarul de înscriere la
examenul de licenţă, cu cel puţin 10 zile înainte de începerea examenului.

• Candidaţii la examenul de licenţă proveniţi din alte instituţii de învăţământ


superior vor respecta următoarea procedură:
o depunerea unei cereri scrise la Secretariatul Facultăţii de Ştiinţe
Economice din cadrul ULBS în care să precizeze facultatea absolvită,
specializarea şi titlul lucrării de diplomă; termen limită: 15.05.2009;
o contactarea coordonatorului ştiinţific desemnat de Facultate pentru
elaborarea şi/sau modificarea lucrării de diplomă, cu respectarea
normelor ştiinţifice şi formale ale Facultăţii de Ştiinţe Economice din
cadrul ULBS;
o predarea lucrării la Secretariatul Facultăţii, împreună cu dosarul de
înscriere la examenul de licenţă, cu cel puţin 10 zile înainte de începerea
examenului.

• TERMENELE LIMITĂ PRECIZATE ANTERIOR AU CARACTER OBLIGATORIU.


NERESPECTAREA LOR POATE ATRAGE RESPINGEREA LUCRĂRII DE
DIPLOMĂ.

3
ANEXA NR. 2

ETAPELE ELABORĂRII LUCRĂRII DE DISERTAŢIE

1. Alegerea temei pentru lucrarea de disertaţie din lista propusă de cadrele didactice
ale Facultăţii de Ştiinţe Economice.
2. Înscrierea on-line în baza de date a Facultăţii, prin selectarea temei şi rezervarea
acesteia prin introducerea datelor de identificare. Termen limită: 17.11.2008.
3. După înscriere, nu se admite schimbarea coordonatorului ştiinţific. Titlul lucrării
poate fi modificat până la data de 01.03.2009, cu acordul coordonatorului ştiinţific.
4. Contactarea coordonatorului ştiinţific pentru stabilirea bibliografiei şi a metodelor de
documentare. Elaborarea, sub îndrumarea coordonatorului ştiinţific, a planului
lucrării de disertaţie. Termen limită: 19.12.2008.
5. Finalizarea lucrării şi contactarea coordonatorului ştiinţific pentru eventuale
observaţii şi recomandări. Termen limită: 08.03.2009.
6. Predarea lucrării la Secretariatul Facultăţii, împreună cu dosarul de înscriere la
examenul de disertaţie, cu cel puţin 10 zile înainte de începerea examenului.

• TERMENELE LIMITĂ PRECIZATE ANTERIOR AU CARACTER OBLIGATORIU.


NERESPECTAREA LOR POATE ATRAGE RESPINGEREA LUCRĂRII DE
DISERTAŢIE.

4
ANEXA NR. 3

NORME DE ÎNTOCMIRE ŞI REDACTARE A LUCRĂRII DE DIPLOMĂ/DISERTAŢIE

Lucrarea de diplomă/disertaţie trebuie să reprezinte dovada acumulării de


cunoştinţe cu caracter interdisciplinar şi a capacităţii de analiză şi sinteză a
absolvenţilor.

Structura obligatorie a lucrării de diplomă/disertaţie:


- cuprins paginat;
- componenta teoretică (prezentarea temei abordate şi încadrarea ei în literatura de
specialitate);
- prezentarea contribuţiilor originale;
- dezvoltarea studiului de caz, în funcţie de profilul şi tematica lucrării;
- relevarea principalelor concluzii şi propuneri;
- lista bibliografică, în ordinea alfabetică a autorilor;
- anexe.

Norme de tehnoredactare a lucrării de diplomă/disertaţie:


• Lucrarea va avea 40-50 de pagini;
• Format A4, scris la un rând, marginea din stânga 2,5 cm, restul marginilor 2 cm;
• Caractere Times New Roman de 14 pt., la un rând;
• Lucrarea trebuie să fie scrisă cu diacritice;
• Tabelele şi figurile se numerotează şi au denumiri, cu indicarea sursei bibliografice;
• Referinţele bibliografice pot apărea ca note de subsol sau la sfârşitul fiecărui capitol; se
vor indica, în mod obligatoriu, autorul, titlul lucrării, editura, anul, pagina;
• Anexele vor avea o întindere corespunzătoare, care nu va depăşi însă jumătate din
volumul lucrării principale;
• Lucrarea poate fi îndosariată cu inele din plastic sau în mod clasic, cu copertă de
carton;
• Durata prezentării lucrării de diplomă/disertaţie în faţa comisiei este de 10-15 minute.

5
UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE
SPECIALIZAREA........

LUCRARE DE DIPLOMĂ
(DISERTAŢIE)

COORDONATOR ŞTIINŢIFIC:
Grad didactic, Nume şi prenume

ABSOLVENT:
Nume şi prenume

SIBIU
2009

6
UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE
SPECIALIZAREA........

TITLUL LUCRĂRII ......

COORDONATOR ŞTIINŢIFIC:
Grad didactic, Nume şi prenume

ABSOLVENT:
Nume şi prenume

SIBIU
2009

S-ar putea să vă placă și