Sunteți pe pagina 1din 170
Preotul Profesor DUMITRU STANILOAE TEOLOGIA DOGMATICA ORTODOXA vol. 1 ‘eters MPARITA CU aCUNANTARENE TEOCTIST sperma niseHIH ORTODEXE ROMANE ® ‘RDAURA MSSMTUTULL UC DE Aas ‘Asef O€ODONE ROMANE BUCUNEST 2008 opera Ste Teme ee Ge Ae! bon (180-1480, © -2008 orroma nearer mnie ot pe crore “Acie oxtobaNe ROMAN PRECUVANTARE ‘Teolega ortadoxa este tractfonal dr tralonalismul ‘ef muse confundé nt cu simpla repetare a definitiior dog. ‘matice, $1 nicl cu neputinfa de a martunst Adevarut infor Ime petite Necarelepoc! Itorce pe care 0 strdbate Blze {Hea “Tradtionat inseamna doar conform cu Stina Scrip- (ura, cu Invafatura si trrea dubsovniceasca a Sintior Fa. tinal Bisel cu pomenkrea~ sin la sfaretul veacurlor inp mor 9 fnvlerl ul Iristos, tn Sfanta Uturghe. De ‘acca, 0 Tealogle al cil trations ar Incuraja relr iperea din lume, mulumirea de sine in lzolare ~ sub pre- {exta Inrobin creatiel de care puterileintunericulul ~ rt poate cu adevaret trciionaa, zrdlanduse necerana de Pla mail Paces i leer “Acesta ai fost cel mal lucid! sf destoinilscriator! ai pitul gi problemelor timpulul lor, cautand acele dex {gar 91 mareprap de care ave = pf au permanent = ‘ole creetnl dreptmdritor pontra 3 putea Ver in neprn hire si a rispunde oricul le “cere socoteala despre nade} dea" lor Petru 5,15) A urma exemplal Prinlor Inseam tna mu 9 repeta pasaje ain textele lor, cla te stradul sa recunogt! ascunsele nevol gl cereat sufetest! ale seme. flor gasind apol acea expresle specifi prin care Ade- ‘eeultistos poate patrunde Mberator in mintea sf Inima lor, Chemarea une! Teologi care exprma Tracia neschitn but a Bier ete, prin urmare, de a arata adevaratele >robleme ~ Intetdeauna de natura morabspidtualé ~ cu Care se confrunta intruna soclelatea umana, chibzuln, in ‘celagl tn, sf a rAspunsurt. pe care singurd Evanghella hu 0 PRECUVANTARE fansios, interpretata in aun Farmtlor gt fh san comu- rail euharitce, fe poste da. ‘Asel a infeles Parintele Profesor Dumitru Stanloae rmenirea Incomparabla a siyfllteologice ortodoxe $l de ‘aceea mae ce pag pe caren lea drut au pututjuea un ol covlrgtor in mentinerea culturl splrtuale romnest! ‘Sub raza harulul dumnezelesc, oricat de Indira a fost atti ani~ ndpstuireasufletulcrestin al acest popor. De altel, m acea pertoaca at fost publcata de Cellar Insututl Bie gl pa eile a cole rel volume ale Tere logle! Dogmatice Ortodoxe, expresle neintrecuta a cugetar teologice 2 Parintelul Dumitru Staniioae sl reper Tunda- mental pentru inreaga splrtualiate romineases. ‘Aceasts Impunatoare opers conetiule cea mal nous st ‘convingatoare dovada ca Teologla ortodoxa nu este rodtl lune! Indeletncit abstract sf trite cl fractal neprefu sf Dinecuvantat ai cell mal atte true gt coraart suletest, ‘diate de Dull stint. Adevanal pe care i prociams Necare Dagind a acestel caf este cel evanghelle: Dumnezeu poate Sltrebute a le cunascut prin slim frstos, de cite flecare Tapeura omeneasca, fara aceasta cunostina exstena cu ‘ene ol Invogleirea fercits lind eu tol Impostoie (loan 17, 3). Cunoastereatainca a lul Dumnezeu nu este inst conedionata de ascufimea Intelectual, In Ortodoxie Teo logia aestatatoare a celor mat sult’ mint conggasuln deeavrelt cu cea de rostire simp acelor care at ales 93 “ta prin asa Imparaia cerurilor (Matel 11, 12). De alfel, Pavinele Durr Staniloae nu oboseste in ane reariti cd Teologa adevarata insearina raga neinceata, f dec curs tire launrics neintreripla orcine se rosa eu adevarat ‘nd teolog (Evagre Monahul, Cuvant despre ragaclune, 60, in ocala, vol. 1, p. 112). Teologia este doxologica st practic, nevorbina despre Iucrir inedntstoare dar irae, cl despre singurarealtate etrocoare: un Dumnezcu intrelt in Persoane, Care este FRECUVATARE m ‘unite, sce Care omul nga teocentica 8 poate apropia pumal raspuneandud cu lute, manifertats ined concret. inosteneala spriink de har, & vit. De altel, Teologia Dogmatiea Ontodoxa. mu este oar 0 expunere ~ de pe ‘ulmi splituale sf cu acrivie a adevavurtor de creda frtodone. cl lun In grandlas Inbal nespuse habit dny Inezelest. Cael Sfanta Treime find ‘structura supreme! Iuir, meat ca dar, orm sf rascumpararea acest prin seta de pe Cruce. dps caderen In peat ona pepe: iva Indumnezcti lal nesfarste, nu puteau N decat opera tune! supreme s aotputernice abi. ‘Seta despre sensu! teologic a! absotutulul, at per ‘soanel, al ratanl gal ub, Parintele Duimitrs Stantloge ‘se adreseazd sf acelel lum care relativizeaza adevarurlle ‘Spirtuale 3! morale. care nimlceste demnitatea persoanel Cobordnet la staves de ivi care terest fq atl alta s gleste ubiven de fora ol —jerfettcln (Gu incredintarea cava sly multora de indreptar 1 ‘quros in cunoasterea sf recunoasterea dreptl credinte — Tin astiel multe cifile ce vorbene despre Teologin Ono doxa.~ binecuvantam reedtarea Teologiel Dogmatice Ottodoxe a Parintelul Profesor Dum stanloze, adevs ra carte depilna a Mteraturl noastre Disercest. Tofodata, ‘acum, la Impllniea unul veae de 1a nagterea Parntol Durtrw sa unul decentu de la mutarea sa 1a Domnu, rrugim pe ‘Dumnezeu neji" (Rom. 6.13) ca purus lumpie Sufleet sau de Yoata bucura si paces’ (2,13). AnsERscoP AL BUCURESTLOR -METROPOUT AL MUNTENIE § DOBROOEL a aTMARU AL Ditendct onTODOKE ROMANE

S-ar putea să vă placă și