Sunteți pe pagina 1din 81

CONTROLUL FINANCIAR

Bucureşti 2004

1
La elaborarea textelor acestor broşuri au contribuit:
Experţi:
ILEANA PASCAL
MONICA VLAD
ŞTEFAN DEACONU
CODRU VRABIE

Supervizare:
ELENA SIMINA TĂNĂSESCU
AUREL CIOBANU - DORDEA

În cadrul proiectului
„Campanie de informare a funcţionarilor publici
privind conţinutul acquis-ului comunitar“
au fost elaborate broşuri privind
primele 15 capitole de negociere în anul 2002
şi pentru ultimele 15 capitole în anul 2004

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României


Controlul financiar. - Pipera : Dacris, 2004
ISBN 976-86951-2-0

336.148

© CRJ 2004

2
Lista capitolelor în care este împărţit acquis-ul comunitar,
în vederea negocierilor cu statele care aderă
la Uniunea Europeană

Capitolul 1: Libera circulaţie a mărfurilor


Capitolul 2: Libera circulaţie a persoanelor
Capitolul 3: Libera circulaţie a serviciilor
Capitolul 4: Libera circulaţie a capitalului
Capitolul 5: Dreptul societăţilor comerciale
Capitolul 6: Politica în domeniul concurenţei
Capitolul 7: Agricultură
Capitolul 8: Pescuitul
Capitolul 9: Politica în domeniul transporturilor
Capitolul 10: Impozitarea
Capitolul 11: Uniune economică şi monetară
Capitolul 12: Statistică
Capitolul 13: Politici sociale şi ocuparea forţei de muncă
Capitolul 14: Energia
Capitolul 15: Politica industrială
Capitolul 16: Întreprinderile mici şi mijlocii
Capitolul 17: Ştiinţa şi cercetarea
Capitolul 18: Educaţie, formare profesională şi tineret
Capitolul 19: Telecomunicaţii şi tehnologia informaţiei
Capitolul 20: Cultura şi politica în domeniul audiovizualului
Capitolul 21: Politica regională şi coordonarea instrumentelor structurale
Capitolul 22: Protecţia mediului înconjurător
Capitolul 23: Protecţia consumatorilor şi a sănătăţii
Capitolul 24: Justiţie şi afaceri interne
Capitolul 25: Uniune vamală
Capitolul 26: Relaţii externe
Capitolul 27: Politica externă şi de securitate comună
Capitolul 28: Control financiar
Capitolul 29: Dispoziţii financiare şi bugetare
Capitolul 30: Instituţii
Capitolul 31: Diverse

3
ABREVIERI

APC Africa, Pacific, Caraibe


BEI Banca Europeană de Investiţii
CAPI Comitetul pentru Audit Public Intern
CE Comunitatea Europeană
CECO Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului
CFIP Controlul financiar intern public
Comisia Comisia Europeană
EDIS Sistemul de implementare descentralizată proiectelor
finanţate de UE (Extended Decentralised Implementation
System)
ESB Encefalopatia spongiformă bovină
FAIR Pescuit, Agricultură şi Cercetare Agro-Industrială
(Fisheries, Agriculture and Agro-Industrial Research)
FED Fondul European de Dezvoltare
FEDR Fondul European de Dezvoltare Regională
FEOGA Fondul European pentru Orientare şi Garantare în
Agricultură
FSE Fondul Social European
HG Hotărâre de Guvern
IMM Întreprinderi mici şi mijlocii
ISPA Instrument Structural de Pre-Aderare
NAO Responsabil naţional cu autorizarea (National
Authorising Officer)
NSI Noile state independente (în spaţiul fostei Uniuni
Sovietice)
OLAF Oficiul de Luptă Anti Fraudă
OG Ordonanţă de Guvern
OUG Ordonanţă de urgenţă a Guvernului
PAC Politica agricolă comună
PHARE Pologne et Hongrie – Aide à la Restructuration
Economique (instrument de asistenţă financiară şi tehnică
oferit de UE pentru restructurarea economiilor ţărilor

4
candidate)
RTE Reţele trans-europene
SAPARD Instrument Structural de Pre-Aderare (echivalentul
FEOGA)
TACIS Program pentru finanţare de asistenţă tehnică pentru 12
ţări din Europa de Est şi Asia Centrală
TECE Ţările din Europa Centrală şi de Est
TVA Taxa pe valoarea adăugată
UCAAPI Unitatea Centrală de Armonizare pentru Audit Public
Intern
UE Uniunea Europeană

5
Actele normative adoptate la nivel comunitar

Tratatele constitutive (versiunile republicate, în urma modificărilor


şi completărilor, ale Tratatului instituind Comunitatea Europeană şi
Tratatului asupra Uniunii Europene), legislaţia în vigoare, legislaţia
în pregătire, precum şi hotărârile recente pronunţate de Curţii
Europeană de Justiţie se regăsesc în cadrul bazei de date cu acces
gratuit EUR-Lex de pe serverul Europa (www.europa.eu.int/eur-lex).

În temeiul şi în conformitate cu dispoziţiile tratatelor constitutive,


instituţiile UE cu competenţe în procesul legislativ adoptă, în esenţă,
următoarele acte normative:
• Regulamentele sunt actele care au caracter obligatoriu de la data
intrării lor în vigoare atât pentru statele membre, cât şi pentru
persoanele fizice şi juridice aflate pe teritoriul acestora.
Regulamentele se aplică direct pe teritoriul statelor membre, cărora le
este interzis să adopte măsuri de transpunere sau orice alte măsuri
care ar putea îngrădi aplicarea lor directă. Dacă în text nu este
precizată data intrării în vigoare, aceasta va fi reprezentată de cea de
a 20-a zi de la publicarea în Jurnalul Oficial al Comunităţilor
Europene.
• Directivele sunt actele stabilesc numai obiective obligatorii pentru
statele membre, lăsând la latitudinea acestora modalităţile de atingere
a lor. În text este precizată data până la care statele membre trebuie să
adopte măsurile de adaptare la directiva în cauză. Directivele se
aplică şi ele direct pe teritoriul statelor membre, dar numai după
expirarea termenului de transpunere.
• Deciziile sunt actele cu caracter obligatoriu doar pentru statele
membre sau persoanele juridice cărora le sunt adresate. Unele au
caracter individual (având un singur destinatar sau un număr limitat
de destinatar), iar altele au caracter general (sunt obligatorii pentru
toate statele membre şi pentru persoanele fizice şi juridice aflate pe
teritoriul acestora).
• Recomandările, rezoluţiile şi avizele sunt acte fără caracter

6
obligatoriu, jucând rolul de instrumente indirecte pentru apropierea
legislaţiilor şi practicilor naţionale.
• Acordurile şi convenţiile sunt înţelegeri în formă scrisă supuse
dreptului internaţional dar încheiate fie de către Comunităţi cu state
terţe, fie de către acestea şi statele membre cu state terţe, fie numai
între statele membre, în conformitate cu competenţele stabilite prin
tratatele constitutive.
Într-o serie de domenii, în afara actelor normative mai sus arătate,
instituţiile Uniunii adoptă şi alte acte cu caracter obligatoriu. Acestea vor
fi arătate şi explicate în cadrul prezentării domeniilor respective.

Baza de date EUR-Lex permite regăsirea tuturor actelor legislative în


vigoare sau în pregătire prin intermediul mai multor facilităţi de căutare:
1. Indexul analitic al directorului de legislaţie (regăsirea legislaţiei
în funcţie de domeniu);
2. Indexul alfabetic al directorului de legislaţie (regăsirea legislaţiei
după termeni cheie ordonaţi alfabetic);
3. căutare după numărul Jurnalului Oficial în care s-a publicat actul
legislativ;
4. căutare după numărul actului legislativ (cu ajutorul unui cod
format automat de către facilitatea de căutare);
5. căutare după cuvinte cheie în text.
Toate aceste facilităţi de căutare uşurează considerabil regăsirea
unui act legislativ sau a actelor legislative încadrate la un anumit
domeniu. Pentru identificarea acquis-ului comunitar pe capitole cea
mai utilă facilitate este indexul analitic al directorului de legislaţie
(cuprinde 20 de capitole, fiecare fiind împărţit cel puţin pe
subcapitole).

7
Cuprins

I. Consideraţii introductive 11

II. Acquis-ul comunitar în domeniul controlului financiar 11


1. Formele controlului 12
A. Controlul intern 13
a. Controlul financiar intern public (CFIP) 13
b. Audit intern 13
B. Auditul extern 15
2. Obiectul controlului 18
A. Resursele proprii ale UE 18
B. Finanţările acordate de Uniunea Europeană 18
3. Protejarea intereselor UE – Prevenirea fraudei 19

III. România în procesul adoptării acquis-ului comunitar în


domeniul controlului financiar 20
1. Sistemul de control financiar 20
A. Controlul financiar public intern - Auditul public intern 20
a. Armonizare legislativă 20
b. Capacitate administrativă 21
B. Controlul financiar preventiv 23
a. Armonizare legislativă 23
b. Capacitate administrativă 24
C. Controlul fiscal 25
a. Armonizare legislativă 25
b. Capacitatea administrativă 25
D. Controlul bugetelor locale 25
E. Garda financiară 25
2. Auditul extern -Curtea de Conturi 26
a. Armonizare legislativă 26
b. Capacitate administrativă 26
3. Controlul resurselor proprii ale UE 30
A. Taxe vamale 30

8
B. Taxa pe valoare adăugată 30
4. Protejarea intereselor financiare ale UE 30
a. Armonizare legislativă 30
b. Capacitate administrativă 31
În perspectivă 32

ANEXE
Legislaţia comunitară relevantă în domeniul controlului
financiar 33

9
10
Capitolul I – Consideraţii introductive

Activităţile grupate sub denumirea generică de „control financiar” se


referă la examinarea modului în care se realizează din punct de vedere
financiar obiectivele şi programele asumate de diferite entităţi publice, cu
scopul de a preîntâmpina sau a descoperi eventualele nereguli, erori,
deficienţe, de a le remedia şi a le putea evita în viitor. Acest tip de control
se poate deci realiza atât concomitent cu programele vizate, cât şi
posterior finalizării activităţilor desfăşurate în cadrul acestora.
Actele juridice existente la nivel comunitar vizând acest gen de activitate
au fost regrupate în cadrul capitolului 28 al acquis-ului, denumit
„controlul financiar”. Una din caracteristicile acestui capitol este aceea că
aici sunt incluse destul de puţine acte normative cu caracter general şi
obligatoriu (dispoziţii din tratatele fondatoare, regulamente sau chiar
decizii). Majoritatea actelor obligatorii existente reglementează
organismele specializate în efectuarea controlului financiar, organizarea
şi funcţionarea acestora, procedura urmată pentru efectuarea controlului,
actele juridice în care se consemnează rezultatele controlului (rapoartele
emise de organismele specializate) şi efectele juridice ale acestora. Restul
acquis-ului este format fie din acte juridice neobligatorii (cel mai adesea
recomandări ale instituţiilor UE), fie din acte emise de organele de
control (rapoarte). Forţa juridică a acestor din urmă acte este una redusă,
majoritatea conţinând doar recomandări pentru statele membre şi/sau
instituţiile UE.

Capitolul II - Acquis-ul comunitar în domeniul


controlului financiar
Actele normative din cadrul acquis-ului referitor la controlul financiar se
referă în principal la (i) formele îmbrăcate de control financiar, (ii)

11
activităţile şi domeniile care constituie obiectul acestui tip de control şi
(iii) modalităţile prin care sunt protejate interesele UE în materie.
Cele mai importante reglementări cu caracter obligatoriu în materie sunt
cuprinse în:
ƒ articolele 246-248 ale Tratatului instituind CE (versiunea
consolidată, publicată în Jurnalul Oficial nr. C 325 , 24 decembrie
2002) – care face vorbire despre necesitatea instituirii unui control
asupra conturilor CE şi menţionează Curtea de Conturi a CE;
ƒ Regulamentul Comisiei (CE, Euratom) nr.1605/2002 din 25 iunie
2002 privind Regulamentul Financiar aplicabil bugetului general
al Comunităţilor Europene,
ƒ completat de Regulamentul Comisiei (CE, Euratom) nr.2342/2002
din 23 decembrie 2002 stabilind reguli detaliate pentru
implementarea Regulamentului nr.1605/2002 al Consiliului (CE,
Euratom) privind Regulamentul Financiar aplicabil bugetului general
al Comunităţilor Europene
ƒ şi de Regulamentul Comisiei (CE, Euratom) nr.2343/2002 din 23
decembrie 2002 privind cadrul de reglementare financiară pentru
organismele la care se referă art.185 din Regulamentul nr.1605/2002
al Consiliului (CE, Euratom) privind Regulamentul Financiar Cadru
aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene.

1. Formele controlului
Regulamentul Comisiei instituind Regulamentul Financiar aplicabil
bugetului general al Comunităţilor Europene precizează că în privinţa
activităţilor şi programelor desfăşurate de instituţiile europene sau cu
finanţarea din partea UE se poate realiza atât o activitate de control intern
(ex ante - CFIP şi ex post - audit intern), cât şi un audit extern ulterior,
realizat de o instituţie independentă specializată.

12
A. Controlul intern
Controlul intern este unul dintre elementele centrale ale controlului
financiar şi se referă la controlul financiar exercitat de structuri
organizatorice de control interne entităţii verificate (autorităţi publice ale
administraţiei centrale şi locale), inclusiv sistemele de aprobare a priori
(ex ante) şi audit intern (a posteriori sau ex post). Una din trăsăturile de
bază ale controlului intern este departajarea între managementul şi
controlul financiar intern public (CFIP), pe de o parte, şi auditul intern, pe
de altă parte, ceea ce asigură atât funcţionarea primului, cât şi
independenţa celui de-al doilea.

a. Controlul financiar intern public (CFIP)


CFIP are drept finalitate verificarea îndeplinirii condiţiilor formale şi
legale pentru ca fondurile alocate unei instituţii publice să poată fi efectiv
cheltuite. Corecta funcţionare a acestuia oferă un prim „filtru” în
asigurarea unui management financiar solid al oricărei autorităţi publice.
CFIP este asigurat de o structură internă instituţiei publice respective,
structură care are competenţe de autorizare a angajării diferitelor fonduri
alocate instituţiei. Conform acquis-ului comunitar, persoana care
acţionează în calitate de responsabil cu autorizarea nu poate fi, în acelaşi
timp şi pentru acelaşi operaţiuni, persoană responsabilă de administrarea
conturilor aferente acelei activităţi (ofiţer de cont).

b. Auditul intern
Auditul intern este o activitate organizată independent în cadrul unei
instituţii publice, care constă în efectuarea de verificări, inspecţii şi
analize ale sistemului propriu de control intern (CFIP), în scopul evaluării
gradului în care acesta asigură îndeplinirea obiectivelor instituţiei publice
şi utilizarea resurselor financiare în mod eficace şi eficient şi pentru a
comunica conducerii instituţiei constatările făcute, eventualele deficienţe
şi nereguli şi a propune măsuri pentru corectarea deficienţelor şi
îmbunătăţirea rezultatelor.

13
Regulamentul nr.1605 al Consiliului din 25 iunie 2002 cu privire la
Regulamentul Financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor
Europene reglementează în articolele 85-87 noţiunea de auditor intern.
Astfel, fiecare instituţie îşi va stabili o structură de audit intern care
trebuie să respecte standardele internaţionale. Auditorul intern numit de
instituţie va răspunde în faţa acesteia pentru verificarea corespunzătoare a
sistemelor şi procedurilor de execuţie bugetară. Regulamentul stabileşte
anumite incompatibiltăţi pentru auditorii interni; ei nu pot fi responsabili
cu autorizarea sau ofiţeri de cont.
Dintre responsabilităţile auditorilor, Regulamentul menţionează avizarea
instituţiei cu privire la riscuri, prin emiterea de opinii independente cu
privire la calitatea sistemelor de management şi control al fondurilor şi
recomandări pentru îmbunătăţirea condiţiilor de implementare a
operaţiunilor de management financiar. De asemenea, Regulamentul
accentuază în particular următoarele principale responsabilităţi ale
auditorului intern:
- evaluarea conformităţii şi eficienţei sistemelor de
management intern şi a nivelului de performanţă al
departamentelor în implementarea politicilor,
programelor şi acţiunilor prin referire la riscurile asociate
cu ele;
- evaluarea conformităţii şi calităţii sistemelor de control şi
audit intern aplicabile fiecărei operaţiuni de execuţie
bugetară.
În exercitarea atribuţiilor sale, auditorul intern se bucură de acces
nelimitat la toate informaţiile necesare pentru îndeplinirea sarcinilor sale.
La sfârşitul evaluării, auditorul intern va întocmi un raport care va
conţine rezultatele auditului şi recomandări pentru instituţie. Auditorul va
înainta instituţiei şi un raport anual de audit intern în care va indica
numărul şi tipul auditurilor interne efectuate, recomandările acestora şi
măsurile luate de instituţie.

14
Fiecare instituţie îşi va stabili propriile reguli cu privire la auditorul intern
astfel încât să asigure independenţa totală a auditorului în îndeplinirea
sarcinilor şi reponsabilităţilor sale.

B. Auditul extern
Auditul extern pentru instituţiile comunitare (Parlament, Consiliu şi
Comisie) este realizat de către Curtea de Conturi a Comunităţilor
Europene. Principalul izvor juridic în materia auditului extern îl
reprezintă articolele 246-248 ale Tratatului CE şi Regulamentul nr.1605
al Consiliului din 25 iunie 2002 asupra Regulamentului Financiar
aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene, cu modificările şi
completările ulterioare. Art.246 al Tratatului CE prevede că organismul
responsabil cu controlul conturilor este Curtea de Conturi, iar art.247, aşa
cum a fost modificat prin Tratatul de la Nisa, prevede că în alcătuirea
Curţii de Conturi intră câte un reprezentant al fiecărui stat membru.
Curtea de Conturi examinează conturile de venituri şi cheltuieli ale
Comunităţii, precum şi ale instituţiilor înfiinţate de Comunitate (art.248 al
Tratatului CE). În urma examinării, Curtea înaintează Parlamentului
European şi Consiliului o declaraţie de asigurare asupra legalităţii şi
regularităţii tranzacţiilor.
Potrivit art.140 al Regulamentului, Curtea de Conturi va examina dacă
toate veniturile şi toate cheltuielile au fost efectuate în mod legal şi cu
respectarea dispoziţiilor Tratatelor, a bugetului aprobat pe anul respectiv
şi a celorlalte acte adoptate în conformitate cu Tratatele fondatoare.
Acelaşi Regulament prevede că în îndeplinirea sarcinilor sale Curtea
poate cere să consulte orice documente şi informaţii în legătură cu
managementul financiar al departamentelor sau instituţiilor pentru
operaţiunile finanţate sau cofinanţate de Comisie. Comisia, celelalte
instituţii şi organisme care administrează venituri sau cheltuieli în numele
Comunităţii, precum şi beneficiarii finali ai plăţilor din bugetul comunitar
vor permite Curţii să examineze orice documente privind atribuirea şi
realizarea contractelor, toate conturile şi plăţile în numerar, toate
înregistrările contabile şi documentele justificative, toate documentele în

15
legătură cu veniturile şi cheltuielile, inventarele, organigramele
departamentelor, precum şi orice date sau informaţii realizate sau stocate
pe suport magnetic pe care Curtea le consideră necesare pentru efectuarea
auditului extern.
În efectuarea auditului, Curtea va coopera cu instituţiile naţionale de audit
ale statelor membre. Responsabilii naţionali ale căror operaţiuni fac
obiectul auditului sunt obligaţi:
• să arate toate înregistrările plăţilor şi ale documentelor
justificative ale acestora, precum şi registrele şi alte
documente contabile
• să prezinte orice corespondenţă sau orice alt document
cerut pentru implementarea auditului.
În urma auditului extern, Curtea de Conturi realizează două tipuri de
rapoarte – rapoarte anuale şi rapoarte speciale.
Raportul anual – Curtea va redacta un raport anual pe care îl va transmite
Comisiei şi instituţiilor vizate de audit, cel mai târziu la 15 iunie ale
fiecărui an calendaristic. Acest raport va cuprinde toate observaţiile pe
care Curtea de Conturi le consideră suficient de importante pentru a
merita să fie înscrise în raport. Observaţiile vor rămâne însă
confidenţiale, iar fiecare instituţie va formula răspunsuri la fiecare
observaţie până cel mai târziu la 30 septembrie ale fiecărui an. Raportul
anual va conţine o evaluare generală a gestiunii financiare a instituţiilor şi
câte o secţiune pentru fiecare instituţie în parte. Curtea va trebui să se
asigure că toate răspunsurile instituţiilor vor fi publicate imediat după
primirea observaţiilor acestora. Raportul anual însoţit de răspunsuri va fi
trimis, cel mai târziu la 31 octombrie al respectivului an, tuturor
instituţiilor responsabile cu descărcarea bugetară şi va fi publicat în
Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene.
De îndată ce Curtea a transmis raportul său anual, Comisia va informa
statele membre în legătură cu detaliile din raport care se referă la
managementul fondurilor pentru care acestea sunt responsabile. În 60 de
zile de la primirea acestor informaţii statele membre vor înainta

16
răspunsurile lor Comisiei, care va transmite înainte de 15 februarie ale
anului următor un rezumat al acestor informaţii Curţii de Conturi,
Consiliului şi Parlamentului European.
Raporturi speciale – Curtea de Conturi a UE realizează şi activităţi de
audit extern particularizate la anumite tipuri de activităţi sau anumite
instituţii. Acestea se finalizează cu redactarea unor rapoarte speciale, prin
care sunt notificate instituţiilor vizate de audit toate observaţiile
considerate de Curte pertinente şi importante. Şi aceste informaţii vor
rămâne iniţial confidenţiale, iar instituţia va avea la dispoziţie 2 luni şi
jumătate pentru a comenta observaţiile. În luna următoare primirii
comentariilor, Curtea va emite versiunea finală a raportului său.
Rapoartele speciale, însoţite de răspunsurile instituţiilor în cauză vor fi
transmise de îndată Parlamentului European şi Consiliului care vor
decide, fiecare în parte, dar consultând Comisia, ce acţiuni vor fi luate în
consecinţă. În cazul în care Curtea de Conturi decide că un astfel de
raport trebuie publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene,
acesta va fi însoţit de răspunsurile instituţiilor în cauză.
Pentru a accentua importanţa rapoartelor de audit ale Curţii de Conturi
trebuie precizat că, din totalul celor 75 de acte normative care formează
acquis-ul în materia controlului financiar, 41 sunt rapoarte ale Curţii de
Conturi. Acestea vizează domenii din cele mai diferite, cum ar fi:
managementului Băncii Central Europene, contractele publice acordate
de Centrul de Cercetare Comună, reţelele trans-europene (RTE) de
telecomunicaţii, randamentul operaţional al managementului Institutului
Monetar European, măsurile comunitare de dispunere în privinţa untului,
acţiunile de reabilitare a statelor ACP, cheltuielile Curţii de Justiţie,
Fondul Social European şi Fondul European pentru Orientare şi
Garantare în Agricultură, activităţile de cercetare în domeniul agriculturii
şi pescuitului, etc.

17
2. Obiectul controlului
A. Resursele proprii ale UE
Instituţiile UE, care realizează colectarea şi controlul resurselor proprii
ale UE trebuie să asigure o executare corectă a sarcinilor lor, prin
controale fiscale periodice şi o administrare vamală eficientă.
Potrivit Regulamentului nr.1150/2000 al Consiliului (CE, Euratom) din
22 mai 2000 pentru implementarea Deciziei nr. 94/728/CE Euratom
asupra sistemului de resurse proprii ale Comunităţilor, resursele proprii
ale Comunităţilor sunt fonduri puse la dispoziţia UE de statele membre,
prin intermediul Comisiei şi sunt controlate periodic, conform
prevederilor din acest act. Acelaşi regulament reglementează şi
contabilitatea resuselor proprii, colectarea şi eliberarea acestor fonduri,
precum şi inspectarea lor.
Competenţa de a efectua controale şi inspecţii în legătură cu
managementul resurselor proprii ale Comunităţilor revine statelor
membre, însă acestea nu vor putea fi iniţiate decât la cererea Comisiei,
aceasta din urmă având obligaţia să precizeze şi motivele. Controalele şi
inspecţiile mai pot fi realizate şi cu asocierea Comisiei la controalele
proprii efectuate de statele membre. De asemenea, Comisia poate realiza
propriile inspecţii la faţa locului, caz în care îi vor fi puse la dispoziţie
toate documentele justificative necesare.
Prin acelaşi act este înfiinţat Comitetul Consultativ pentru resursele
proprii ale Comunităţilor – organism alcătuit din reprezentanţi ai statelor
membre (maxim 5 oficiali pentru un stat) şi ai Comisiei. Comitetul va fi
coordonat de un reprezentant al Comisiei, iar secretariatul va fi asigurat
de către Comisie.

B. Finanţările acordate de Uniunea Europeană


Controlul finanţărilor acordate de Uniunea Europeană este reglementat
prin acelaşi Regulament nr.1605/2002 al Comisiei (CE, Euratom) din 25
iunie 2002 privind Regulamentul Financiar aplicabil bugetului general al
Comunităţilor Europene, completat de Regulamentul Comisiei (CE,
Euratom) nr.2342/2002 din 23 decembrie 2002.

18
Actul normativ cuprinde în cadrul Titlului VI - “Finanţări”, un capitol
referitor la plata şi controlul finanţărilor acordate de UE. Se stabileşte
astfel, că responsabilul naţional cu autorizarea unei plăţi va putea cere
beneficiarului să facă o asigurare în avans pentru a limita eventualele
riscuri asociate cu plăţile legate de pre-finanţare. După acordarea
finanţării, suma atribuită nu va fi considerată definitivată până la
acceptarea de către instituţie a rapoartelor finale, fără ca aceasta să aducă
atingere dreptului ulterior de control din partea instituţiei. În cazul în care
beneficiarul nu-şi va îndeplini obligaţiile contractuale, finanţarea va fi
suspendată, redusă sau anulată, nu însă înainte ca beneficiarul să fi avut
ocazia să îşi prezinte punctul de vedere.

3. Protejarea intereselor UE - Prevenirea fraudei


Articolul 280 al Tratatului instituind CE, cere statelor membre să ia
măsuri pentru combaterea fraudei care afectează interesele financiare ale
UE similare cu cele luate pentru combaterea fraudei care aduce atingere
propriilor resurse financiare. La nivelul instituţiilor UE, multiple au fost
iniţiativele adoptate în acest sens.
Decizia Comisiei nr. 94/140/EC din 23 februarie 1994 instituie un
Comitet Consultativ pentru coordonarea prevenirii fraudei. Comisia
poate consulta Comitetul pentru orice problemă în legătură cu prevenirea
şi urmărirea fraudei şi neregularităţilor. De asemenea, Comisia va putea
consulta Comitetul pentru orice problemă legată de protejarea legală a
intereselor financiare ale Comunităţii. Comitetul va fi alcătuit din câte 2
reprezentanţi ai fiecărui stat membru, care pot fi asistaţi de alţi 2
funcţionari publici ai serviciilor în cauză.
Oficiul European de luptă Anti-Fraudă (cunoscut prin acronimul său din
limba franceză - OLAF), a fost înfiinţat printr-o Decizie a Comisiei din
28 aprilie 1999. Obiectivele OLAF sunt: protejarea intereselor Uniunii
Europene, lupta împotriva fraudei, corupţiei sau oricărei alte activităţi
ilegale, inclusiv împotriva celor apărute în cadrul instituţiilor europene.
OLAF îşi îndeplineşte obiectivele prin realizarea, în deplină
independenţă, a unor investigaţii externe şi interne. Oficiul organizează,
de asemenea, întâlniri regulate de cooperare între autorităţile competente

19
ale statelor membre, în scopul coordonării activităţii acestora. OLAF
oferă statelor membre suportul material şi asistenţa tehnică necesară în
lupta împotriva fraudelor. OLAF contribuie de asemenea la dezvoltarea
strategiei anti-fraudă a Uniunii Europene şi ia iniţiativele necesare pentru
întărirea legislaţiei în domeniu.
Un alt organism cu atribuţii în domeniul prevenirii şi combaterii fraudei
este Comitetul Antifraudă al Băncii Centrale Europene, înfiinţat prin
Decizia Băncii Centrale Europene din 7 octombrie 1999 asupra prevenirii
fraudei. Comitetul este instituit “pentru consolidarea independenţei
Direcţiei de audit intern”.

Capitolul III – România în procesul adoptării acquis-


ului comunitar în domeniul controlului financiar
1. Sistemul de control financiar conform legislaţiei române este
alcătuit din următoarele elemente:
A. Controlul financiar public intern - Auditul public intern
a. Armonizare legislativă
În vederea armonizării cu legislaţia comunitară în acest domeniu
Guvernul, prin Ministerul Finanţelor Publice, a elaborat Strategia
dezvoltării controlului financiar public intern, adoptată de Guvernul
României în luna octombrie 2001. Aceasta urmăreşte realizarea
următoarelor obiectivele:
ƒ Bază juridică coerentă şi exhaustivă
ƒ Proceduri şi sisteme adecvate de control şi audit intern
ƒ Independenţa funcţională a auditului intern
ƒ Stabilirea unui sistem corespunzător pentru prevenirea
iregularităţilor şi lupta împotriva fraudei
ƒ Perfecţionarea pregătirii profesionale a controlorilor şi
auditorilor, în concordanţă cu standardele europene, în cadrul
unui sistem de pregătire profesională continuă şi graduală, pe
nivele de competenţă şi domenii de specializare în cadrul Şcolii

20
de Finanţe Publice, având la bază strategii proprii de formare a
auditorilor interni şi controlorilor financiari.
Pentru îndeplinirea acestor obiective strategice au fost adoptate
următoarele acte normative:
ƒ Legea nr.672/2002 care defineşte auditul public intern ca fiind
„activitatea funcţional independentă şi obiectivă, care dă asigurări şi
consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor şi
cheltuielilor publice, perfecţionând activităţile entităţii publice; ajută
entitatea publică să îşi îndeplinească obiectivele printr-o abordare
sistematică şi metodică, prin care se evaluează şi se îmbunătăţeşte
eficienţa şi eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea
riscului, a controlului şi a proceselor de administrare”. Legea a fost
modificată şi completată prin OG nr.37/2004.
ƒ OG nr.67/2002 pentru modificarea şi completarea OUG nr.75/1999
privind activitatea de audit financiar (aprobată prin Legea
nr.12/2003), care defineşte auditorul financiar ca fiind acea persoană
fizică sau juridică, care este membră a Camerei Auditorilor Financiari
din România şi care în exercitarea independentă a profesiei poate
desfăşura mai multe tipuri de activităţi, printre care şi cea de audit
intern. Conduita etică a auditorului intern este reglementată în
Ordinul Ministrului Finanţelor nr.252/2004.
ƒ Ordinul nr.38/2003 al Ministrului Finanţelor Publice pentru
aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit
public intern.
ƒ HG nr.235/2003 pentru aprobarea normelor privind modul de
nominalizare a membrilor Comitetului pentru Audit Public Intern.

b. Capacitate administrativă
Ministerul Finanţelor Publice, prin structura de audit intern de la nivel
central şi prin structurile de audit intern de la nivel teritorial, asigură:
ƒ auditarea, pe baza planului anual de audit intern, a activităţii
Direcţiei Generale „Fondul Naţional de Preaderare” şi a Oficiului

21
de Plăţi şi Contractare PHARE, care sunt direcţii în cadrul
Ministerului Finanţelor Publice;
ƒ misiuni de audit ad-hoc, efectuate atât la Direcţia Generală
„Fondul Naţional de Preaderare”, cât şi la Oficiul de Plăţi şi
Contractare PHARE;
ƒ inspecţii punctuale, reprezentând forme de control operativ,
realizate la cererea responsabilului naţional cu autorizarea
finanţării (NAO), la nivelul tuturor structurilor care derulează
fonduri comunitare;
ƒ verificări, pe baza planului anual de audit intern, a modului cum
sunt respectate metodologiile şi procedurile de către toate
entităţile de implementare pentru fondurile comunitare.

Legea nr.672/2002 reglementează trei categorii de organisme ce au ca


atribuţii realizarea activităţii de audit public intern:
1. Comitetul pentru Audit Public Intern (CAPI)
2. Unitatea Centrală de Armonizare pentru Audit Public intern
(UCAAPI)
3. Compartimente de audit public intern din entităţile publice.
Aceste structuri sunt responsabile, conform art.12 din lege, pentru
conducerea şi realizarea următoarelor tipuri de audit:
ƒ auditul de sistem (evaluarea sistemelor de conducere şi control
intern, cu scopul de a stabili dacă acestea funcţionează economic,
eficace şi eficient)
ƒ auditul performanţei (evaluarea criteriilor stabilite pentru
implementarea obiectivelor şi sarcinilor entităţii publice pentru a
verifica dacă acestea sunt corecte pentru evaluarea rezultatelor)
ƒ auditul de regularitate (examinarea acţiunilor cu incidenţă asupra
fondurilor publice pentru a vedea dacă respectă ansamblul
principiilor, regulilor procedurale şi metodologice care le sunt
aplicabile)
Prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.939/25.07.2003 sunt
desemnaţi membrii Comitetul pentru Audit Public Intern, care

22
funcţionează pe lângă Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul
Public Intern, în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, comitet având
caracter consultativ.

B. Controlul financiar preventiv


Obiectul controlului financiar preventiv îl formează verificarea tuturor
proiectelor de operaţiuni cu incidenţă asupra angajării şi utilizării de
fonduri publice, verificarea urmărind legalitatea, regularitatea şi
încadrarea în prevederile bugetare. Sunt astfel de proiecte de operaţiuni
cele care vizează angajamentele bugetare şi legale, efectuarea de plăţi din
fonduri publice, vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de
bunuri din domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-
teritoriale.
Există două modalităţi de control financiar preventiv: propriu şi delegat.
Controlul financiar preventiv propriu este exercitat în toate entităţile
publice de către persoane autorizate (de exemplu contabilul şef) şi
vizează toate proiectele de operaţiuni din acea unitate. Controlul
financiar preventiv delegat este organizat şi exercitat de către Ministerul
Finanţelor Publice prin intermediul Corpului controlorilor delegaţi. Acest
tip de control se aplică doar ordonatorilor principali de credite, agenţiilor
de implementare a fondurilor PHARE, ISPA şi SAPARD şi altor instituţii
publice cu grad ridicat de risc.

a. Armonizare legislativă
În vederea implementării angajamentelor asumate în cadrul documentului
de poziţie pentru Capitolul 28 „Control financiar”, au fost adoptate
următoarele acte normative:
ƒ Legea nr.84/2003 de modificare şi completare a OG nr.119/1999
privind controlul intern si controlul financiar preventiv, are rolul şi
modul de organizare şi funcţionare a controlului financiar preventiv
din fiecare instituţie publică.
ƒ Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului
financiar preventiv au fost adoptate prin Ordinul Ministrului
finanţelor publice nr.522/2003, cu modificările ulterioare.

23
ƒ Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.752/2003 pentru aprobarea
Cadrului general şi al cadrului specific de operaţiuni supuse
controlului financiar preventiv delegat;
ƒ Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.940/2003 de aprobare a
Normelor Metodologice privind organizarea şi exercitarea controlului
financiar preventiv delegat la Fondul Naţional de Pre-aderare şi la
Agenţia SAPARD, în cadrul programului SAPARD;
ƒ Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.941/2003 de aprobare a
Normelor metodologice privind organizarea şi exercitarea controlului
financiar preventiv delegat în cadrul proiectelor finanţate din fonduri
ISPA si PHARE;
ƒ Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.1030/2003 prin care se
deleagă conducerii Direcţiei Generale de control financiar preventiv
competenţa de avizare şi transmitere la ordonatorii principali de
credite a propunerilor de Norme metodologice specifice privind
organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu,
prezentate de către respectivele entităţi publice;
ƒ Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.1031/2003 de aprobare a
Normelor Metodologice privind stabilirea criteriilor de evaluare a
controlului financiar preventiv la nivelul instituţiilor publice şi
procedurile de integrare ale acestuia în sfera răspunderii manageriale,
precum şi rolul Ministerului Finanţelor Publice în cadrul acestui
proces.

b. Capacitate administrativă
Aşa cum rezultă din Legea 84/2003, autoritatea de coordonare şi
reglementare a controlului financiar preventiv pentru toate entităţile
publice este Ministerul Finanţelor Publice. Acesta are atât atribuţii în
domeniul elaborării bazei legale şi a normelor metodologice, cât şi a
coordonării sistemului de formare profesională a persoanelor care vor
exercita controlul.

24
C. Controlul fiscal
a. Armonizare legislativă
OG nr.75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal şi OG
nr.190/2001 de modificare a OG nr.75/2001 creează cadrul legal pentru
organizarea cazierului fiscal al contribuabililor. Cazierul fiscal ţine
evidenţa persoanelor fizice şi juridice, precum şi a asociaţilor, acţionarilor
şi reprezentanţilor legali ai persoanelor juridice, care au săvârşit fapte
sancţionate de legile financiare, vamale, precum şi cele care privesc
disciplina financiară. Cazierul fiscal, în format electronic, se organizează
de Ministerul Finanţelor Publice la nivel central şi la nivelul direcţiilor
generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti.

b. Capacitate administrativă
Controlul fiscal se realizează prin intermediul organismelor specializate
din cadrul Ministerului Finanţelor Publice. El vizează îndeplinirea
obligaţiilor financiare şi fiscale faţă de bugetele publice de către toţi
agenţii economici, sinceritatea declaraţiilor contribuabililor şi exactitatea
şi realitatea înregistrărilor financiar contabile.

D. Controlul bugetelor locale


OUG nr.45/2003 privind finanţele publice locale stabileşte modalităţile
de realizare a controlului financiar preventiv propriu, auditului public
intern şi a controlului ulterior în cadrul autorităţilor administraţiei publice
locale. Controlul financiar preventiv propriu şi auditul public intern se
exercită asupra tuturor operaţiunilor care afectează fondurile publice
şi/sau patrimoniul public şi privat. Formarea şi utilizarea fondurilor
publice locale şi contul de execuţie a bugetelor locale sunt supuse
controlului Curţii de Conturi, potrivit legii.

E. Garda financiară
Principalul organism specializat care efectuează control financiar în
România este Garda Financiară. Conform OUG nr.91/2003 privind
organizarea Gărzii financiare, care modifică Legea iniţială, nr.30/1991,
Garda Financiară este o instituţie publică de control, cu personalitate

25
juridică, în subordinea Autorităţii Naţionale de Control, finanţată de la
bugetul de stat şi care exercită controlul operativ şi inopinat pentru
combaterea actelor şi faptelor de evaziune şi fraudă fiscală.
Personalul Gărzii financiare execută operaţiuni de control curent şi
operaţiuni de control tematic pentru a asigura respectarea actelor
normative în scopul prevenirii, descoperirii şi combaterii oricăror acte şi
fapte interzise de lege; respectarea normelor de comerţ, urmărind
prevenirea, depistarea şi înlăturarea operaţiunilor ilicite; modul de
producere, depozitare, circulaţie şi valorificare a bunurilor, în toate
locurile şi în spaţiile în care se desfăşoară activitatea agenţilor economici;
participarea în colaborare cu organele de specialitatea ale altor ministere
şi instituţii specializate, la acţiuni de depistare şi combatere a activităţilor
ilicite care generează fenomene de evaziune fiscală şi fraudă.

2. Auditul extern – Curtea de Conturi


a. Armonizare legislativă
Curtea de Conturi a României este principalul organ de control financiar
ulterior extern (audit extern) asupra modului de formare, de administrare
şi de întrebuinţare a resurselor financiare ale statului şi ale sectorului
public. Ea este organizată şi funcţionează în baza Legii nr.94/1992, cu
modificările ulterioare. În vederea consolidării capacităţii administrative
a Curţii de Conturi, a fost adoptată Legea nr.77/2002 de modificare şi
completare a Legii nr.94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii
de Conturi a României, prin care aceasta a fost abilitată să efectueze
operaţiuni de audit a fondurilor puse la dispoziţia României de către UE
prin programul SAPARD şi a cofinanţării aferente, precum şi a fondurilor
provenite din asistenţa financiară acordată României de UE.
În anul 2002 Curtea de Conturi a elaborat şi publicat Manualul de Audit
Financiar.

b. Capacitate administrativă
Revizuirea Constituţiei României din octombrie 2003 a întărit
independenţa membrilor Curţii de Conturi şi poziţia acesteia ca instituţie

26
de audit extern, înlăturându-i totodată competenţele de autoritate
jurisdicţională administrativă avute până atunci. Stabileşte în art. 140
principalele atribuţii ale acestei Curţi de Conturi. Astfel, Curtea de
Conturi exercită controlul asupra modului de formare, de administrare şi
de întrebuinţare a resurselor financiare ale statului şi ale sectorului public.
Curtea de Conturi este un organism autonom. Controalele Curţii de
Conturi se iniţiază din oficiu. Camera Deputaţilor şi Senatul sunt
singurele instituţii care pot cere Curţii de Conturi efectuarea unor
controale, iar Parlamentul este singura instituţie care poate opri aceste
controale, doar în condiţiile în care Curtea de Conturi şi-a depăşit
atribuţiile conferite prin lege.
Consilierii de conturi sunt numiţi de Parlament pentru un mandat de 9
ani, care nu poate fi prelungit sau înnoit. Membrii Curţii de Conturi sunt
independenţi în exercitarea mandatului lor şi inamovibili pe toată durata
acestuia.
În exercitarea funcţiei sale, Curtea de Conturi controlează:
ƒ formarea şi utilizarea resurselor bugetului de stat, ale bugetelor
asigurărilor sociale de stat şi ale bugetelor unităţilor administrativ
teritoriale, precum şi mişcarea fondurilor între aceste bugete;
ƒ constituirea, utilizarea şi gestionarea fondurilor speciale şi a
fondurilor de tezaur;
ƒ formarea şi gestionarea datoriei publice şi situaţia garanţiilor
guvernamentale pentru credite externe şi interne;
ƒ utilizarea alocaţiilor bugetare pentru investiţii, a subvenţiilor şi a
altor forme de sprijin financiar din partea statului sau a unităţilor
administrativ teritoriale;
ƒ constituirea, administrarea şi utilizarea fondurilor publice de
către autorităţile administrative autonome, instituţiile publice
înfiinţate prin lege, precum şi de către organismele autonome de
asigurări sociale ale statului;
ƒ situaţia, evoluţia şi modul de administrare a patrimoniului public
şi privat al statului şi al unităţilor administrativ teritoriale de către
instituţiile publice, regiile autonome, companiile şi societăţile

27
naţionale, precum şi concesionarea sau închirierea de bunuri care
fac parte din proprietatea publică;
ƒ constituirea, utilizarea şi gestionarea resurselor financiare privind
protecţia mediului, îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi de
muncă;
ƒ utilizarea fondurilor puse la dispoziţia României de către
Uniunea Europeană prin programul SAPARD şi a co-finanţării
aferente;
ƒ utilizarea fondurilor provenite din asistenţa financiară acordată
României de Uniunea Europeană şi din alte surse de finanţare
internaţională;
ƒ alte domenii în care, prin lege, s-a stabilit competenţa Curţii de
Conturi.

Autorităţile publice supuse controlului Curţii de Conturi a României sunt:


ƒ statul şi unităţile administrativ teritoriale, în calitate de persoane
juridice de drept public, cu serviciile şi instituţiile lor publice
autonome şi neautonome;
ƒ Banca Naţională a României;
ƒ regiile autonome;
ƒ societăţile comerciale la care statul, unităţile administrativ
teritoriale, instituţiile publice sau regiile autonome deţin, singure
sau împreună, integral sau mai mult de jumătate din capitalul
social;
ƒ organismele autonome de asigurări sociale sau de altă natură,
care gestionează bunuri, valori sau fonduri, într-un regim legal
obligatoriu prevăzut prin lege sau prin statutele lor.

Curtea de Conturi a României poate hotărî efectuarea de controale şi la


alte persoane juridice în afară de cele menţionate anterior, care:
ƒ beneficiază de garanţii guvernamentale pentru credite, subvenţii
sau alte forme de sprijin financiar din partea statului, a unităţilor
administrativ-teritoriale sau a instituţiilor publice;

28
ƒ administrează, în baza unui contract de concesiune sau închiriere,
bunuri aparţinând domeniului public sau privat al statului sau al
unităţilor administrativ-teritoriale;
ƒ nu îşi îndeplinesc obligaţiile financiare către stat, unităţile
administrativ-teritoriale sau instituţiile publice, verificările
efectuându-se împreună cu reprezentanţii instituţiilor competente
în domeniul supus controlului;
ƒ sunt societăţi de investiţii financiare, asociaţii şi fundaţii care
utilizează fonduri publice, verificările urmând a se efectua în
legătură cu legalitatea utilizării acestor fonduri.

Controlul execuţiei bugetelor Camerei Deputaţilor, Senatului,


Administraţiei prezidenţiale, Guvernului, Curţii Supreme de Justiţie,
Curţii Constituţionale, Consiliului Legislativ şi Avocatului Poporului se
exercită exclusiv de Curtea de Conturi.

Curtea de Conturi verifică de asemenea şi :


ƒ contul general anual de execuţie a bugetului de stat;
ƒ contul anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat;
ƒ conturile anuale de execuţie a bugetelor locale;
ƒ conturile anuale de execuţie a bugetelor fondurilor speciale;
ƒ conturile fondurilor de tezaur;
ƒ contul anual al datoriei publice a statului şi situaţia garanţiilor
guvernamentale pentru credite interne şi externe primite de către
alte persoane juridice;
ƒ respectarea de către autorităţile cu atribuţii în domeniul
privatizării, a metodelor şi procedurilor de privatizare, prevăzute
de lege, precum şi asupra modului în care acestea au asigurat
respectarea clauzelor contractuale stabilite prin contractele de
privatizare;
ƒ economicitatea, eficacitatea şi eficienţa achiziţiilor publice.

29
3. Controlul resurselor proprii ale UE
A. Taxe vamale
Sistemul de control al colectării taxelor vamale se realizează de către
Direcţia Generală a Vămilor din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.
Sistemul este structurat pe trei nivele:
ƒ controlul intern, exercitat la nivelul direcţiilor teritoriale ale
administraţiilor vamale (12 unităţi), având competenţă locală;
ƒ auditul intern al activităţii unităţilor subordonate autorităţii
vamale;
ƒ controlul exercitat de Brigada de Supraveghere Vamală.

B. Taxa pe valoare adăugată


Ministerul Finanţelor Publice, prin intermediul administraţiilor financiare
teritoriale, stabileşte, colectează şi încasează T.V.A. Controlul acestor
activităţi este realizat de către Direcţia Generală de Îndrumare şi Control
Fiscal din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, iar la nivel local de
către direcţiile de control fiscal judeţene şi ale municipiului Bucureşti.

4. Protejarea intereselor financiare ale UE


a. Armonizarea legislativă
În domeniul protejării intereselor financiare ale Comunităţilor Europene,
cadrul legal este oferit de:
ƒ OG nr.79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor
comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente, utilizate
necorespunzător, aprobată prin Legea nr.529/2003. Activitatea de
recuperare constă în exercitarea funcţiei administrative care conduce
la stingerea creanţelor bugetare rezultate din nereguli şi/sau fraudă şi
vizează sumele plătite necuvenit din fonduri comunitare şi/sau din
cofinanţarea aferentă, ca urmare a neregulilor şi/sau fraudei,
accesoriile acestora, respectiv dobânzi, penalităţi, costuri bancare.
ƒ HG nr.1510/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Ordonanţei Guvernului nr.79/2003 privind controlul şi

30
recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de
cofinanţare aferente utilizate necorespunzător.
ƒ OG nr.6/2002 pentru modificarea şi completarea OUG nr.63/1999 cu
privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de
către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare
aferente acestora.
ƒ HG nr.770/2002 privind aprobarea unor măsuri organizatorice pentru
implementarea Planului strategic de acţiuni pentru îmbunătăţirea
sistemelor administrative şi de management al gestionării fondurilor
nerambursabile alocate României de Uniunea Europeană.

b. Capacitatea administrativă
Controlul fondurilor comunitare se realizează de către Ministerul
Finanţelor Publice şi de către fiecare entitate de implementare sau
instituţie publică ierarhic superioară sau coordonatoare prin structurile de
control financiar preventiv şi audit public intern. În cadrul Curţii de
Conturi există un departament specializat în managementul fondurilor
europene.
Stingerea creanţelor bugetare rezultate din nereguli şi/sau fraudă se poate
realiza prin plata voluntară a persoanei în cauză, prin deducerea din
declaraţiile de cheltuieli ce vor urma sau, în caz de neplată, prin executare
silită.
Prin HG nr.521/2002 Corpul de Control al Primului Ministru a fost
desemnat drept punct unic de contact al Oficiului European de Luptă
Anti-Fraudă (OLAF) al Uniunii Europene în România. În îndeplinirea
atribuţiilor care îi revin în calitate de punct unic de contact, Corpul de
Control al Primului Ministru acţionează pe bază de autonomie
funcţională, independent de alte instituţii publice. Corpul de Control
primeşte sesizările OLAF referitoare la posibile ilegalităţi în utilizarea
fondurilor comunitare, efectuează verificările necesare şi pune la
dispoziţia OLAF o Notă de control. La solicitarea OLAF, reprezentanţii
acestuia pot participa direct la verificările efectuate de Corpul de Control
care au ca obiect verificarea sesizărilor OLAF.

31
În perspectivă
Raportul anual al Comisiei Europene cu privire la stadiul negocierilor de
aderare emis în luna noiembrie a anului 2003 recomandă României
continuarea pregătirilor pentru asigurarea transferului controlului
preventiv descentralizat la toate nivelele de conducere şi creşterea
numărului de personal şi îmbunătăţirea pregătirii profesionale pentru
garantarea capacităţii operaţionale a unităţilor de audit intern, a Direcţiei
Auditului Public Intern şi a Unităţii Centrale de Armonizare.
În domeniul auditului extern trebuie finalizat şi implementat un set
detaliat de standarde de audit în conformitate cu standardele
internaţionale de audit extern şi cu acquis-ul comunitar. Trebuie, de
asemenea, continuată şi întărirea procedurilor formale privind examinarea
parlamentară a concluziilor auditului realizat de Curtea de Conturi,
precum şi îmbunătăţirea transparenţei şi diseminarea informaţiilor din
rapoartele Curţii de Conturi.
În ceea ce priveşte controlul instrumentelor de pre-aderare şi a viitoarelor
fonduri structurale, România trebuie să îşi concentreze eforturile pentru
pregătirea sistemului de implementare descentralizat şi extins (EDIS).

32
ANEXĂ
Legislaţia comunitară relevantă în
domeniul controlului financiar

Legenda:

32003G1205 Codul alocat actului normativ,


sub care acesta poate fi căutat în
original, în limbile oficiale ale
U.E. în bazele de date legislative
Celex şi Eur-Lex
Regulation/Directive/Decision... Denumirea actului normativ în
limba engleză
Regulamentul/Decizia/Directiva... Denumirea actului normativ în
limba română
Publicaţia Publicaţia oficială a U.E. în care
actul normativ a fost publicat iniţial
şi eventualele modificări şi
completări ale formei inţiale
Conţinut: Xxxxxxxxxx Prezentarea pe scurt a
conţinutului actului normativ
(rezumatul are valoare strict
orientativă)
Keywords Cuvinte-cheie în limba engleză cu
care pot fi operate cercetări tematice
în bazele de date legislative Celex şi
Eur-Lex
Cuvinte cheie Cuvinte cheie în limba română cu
care pot fi operate cercetări tematice
în baza de date legislative a
Centrului de Informare al Comisiei
Europene la Bucureşti,
www.infoeuropa.ro

33
32003H0180
Council Recommendation of 7 March 2003 concerning the discharge
to be given to the Commission in respect of the implementation of the
operations of the European Development Fund (1995) (Eighth EDF)
for the financial year 2001
Recomandarea Consiliului din 7 martie 2003 cu privire la descărcarea de
gestiune a Comisiei referitor la implementarea operaţiilor Fondului
European de Dezvoltare (1995) (FED 8) pentru anul financiar 2001
Publicaţie: OJ L 071 , 15/03/2003 P. 0016 - 0016
Conţinut: Consiliul recomandă Parlamentului European să
acorde Comisiei o descărcare de gestiune cu privire la
implementarea operaţiilor Fondului European de
Dezvoltare (1995) (FED 8) pentru anul financiar
2001.
Keywords: budgetary discharge; implementation of the budget;
Community budget; EC Commission; EDF
Cuvinte cheie: descărcare bugetară; execuţia bugetului; buget
comunitar; Comisia CE; FED

32003H0179
Council Recommendation of 7 March 2003 concerning the discharge
to be given to the Commission in respect of the implementation of the
operations of the European Development Fund (1989) (Seventh EDF)
for the financial year 2001
Recomandarea Consiliului din 7 martie 2003 cu privire la descărcarea de
gestiune a Comisiei, referitor la implementarea operaţiilor Fondului
European de Dezvoltare (1989) (FED 7) pentru anul financiar 2001
Publicaţie: OJ L 071 , 15/03/2003 P. 0015 - 0015
Conţinut: Consiliul recomandă Parlamentului European să
acorde Comisiei o descărcare de gestiune cu privire la
implementarea operaţiilor Fondului European de
Dezvoltare (1989) (FED 7) pentru anul financiar
2001.

34
Keywords: budgetary discharge; implementation of the budget;
Community budget; EC Commission; EDF
Cuvinte cheie: descărcare bugetară; execuţie bugetară; buget comunitar;
Comisia CE; FED

32003H0178
Council Recommendation of 7 March 2003 concerning the discharge
to be given to the Commission in respect of the implementation of the
operations of the European Development Fund (1984) (Sixth EDF)
for the financial year 2001
Recomandarea Consiliului din 7 martie 2003 cu privire la descărcarea de
gestiune a Comisiei referitor la implementarea operaţiilor Fondului
European de Dezvoltare (1984) (FED 6) pentru anul financiar 2001
Publicaţie: OJ L 071 , 15/03/2003 P. 0014 - 0014
Conţinut: Consiliul recomandă Parlamentului European să
acorde Comisiei o descărcare de gestiune cu privire la
implementarea operaţiilor Fondului European de
Dezvoltare (1984) (FED 6) pentru anul financiar
2001.
Keywords: budgetary discharge; implementation of the budget; EC
Commission; EDF; Community budget
Cuvinte cheie: descărcarea bugetară; execuţie bugetară; Comisia CE;
FED; buget comunitar

32002R2343
Commission Regulation (EC, Euratom) No 2343/2002 of 23
December 2002 on the framework Financial Regulation for the
bodies referred to in Article 185 of Council Regulation (EC,
Euratom) No 1605/2002 on the Financial Regulation applicable to the
general budget of the European Communities
Regulamentul nr.2343/2002 al Comisiei (CE, Euratom) din 23 decembrie
2002 privind cadrul de reglementare financiară pentru organismele la care
se referă art.185 din Regulamentul nr.1605/2002 al Consiliului (CE,

35
Euratom) privind Regulamentul Financiar Cadru aplicabil bugetului
general al Comunităţilor Europene
Publicaţie: OJ L 357 , 31/12/2002 P. 0072 – 0090
Modificări şi completări: 302R2343R(01)
Conţinut: Regulamentul conţine regulile esenţiale de
la care regulile financiare ale fiecărei
instituţii comunitare pot să se abată doar
cu acordul prealabil al Comisiei şi dacă
este justificat de nevoile lor specifice.
Aceste reguli esenţiale se referă la:
principiile bugetare, modul de stabilire,
structura şi implementarea bugetului,
finanţări acordate de organismele
comunitare, auditul extern şi descărcarea
bugetară etc.
Keywords: financial regulation; EC general budget;
implementation of the budget; Community
body; management accounting; public
contract
Cuvinte cheie: reglementare financiară; bugetul general CE;
execuţia bugetară; organism comunitar;
management contabil; contract public

32002R2342
Commission Regulation (EC, Euratom) No 2342/2002 of 23
December 2002 laying down detailed rules for the implementation of
Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 on the Financial
Regulation applicable to the general budget of the European
Communities
Regulamentul Comisiei (CE, Euratom) nr.2343/2002 din 23 decembrie
2002 stabilind reguli detaliate pentru implementarea Regulamentului
nr.1605/2002 al Consiliului (CE, Euratom) privind Regulamentul
Financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene
Publicaţie: OJ L 357 , 31/12/2002 P. 0001 – 0071

36
Conţinut: Actul stabileşte regulile de implementare a
Regulamentului financiar aplicabil bugetului
general al Comunităţilor. Aceste reguli se referă la
principiile bugetare, stabilirea şi structura
bugetului, implementarea bugetului, procedurile de
achiziţii publice şi de acordare de finanţări,
reglementări contabile şi alte reglementări speciale.
Keywords: EC general budget; financial regulation; financial
management; implementation of the budget
Cuvinte cheie: bugetul general al CE; reglementare financiară;
management financiar; execuţie bugetară

32002R1605
Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 of 25 June 2002 on
the Financial Regulation applicable to the general budget of the
European Communities
Regulamentul nr.1605/2002 al Comisiei (CE, Euratom) din 25 iunie 2002
privind Regulamentul Financiar aplicabil bugetului general al
Comunităţilor Europene
Publicaţie: OJ L 248 , 16/09/2002 P. 0001 – 0048
Conţinut: Regulamentul Financiar se aplică bugetului general
al Comunităţilor Europene şi reglementează:
principiile bugetare (unitate, anualitate, echilibru,
unitate de cont, universalitate, specificitate,
management financiar solid, transparenţă),
stabilirea şi structura bugetului, implementarea
bugetului, procedurile pentru achiziţii publice,
acordarea de finanţări, reglementări contabile,
audit şi prevederi speciale.
Keywords: financial regulation; EC general budget; financial
management; implementation of the budget
Cuvinte cheie: reglementare financiară; bugetul general al CE;
management financiar; execuţie bugetară

37
32002H0218
Council Recommendation of 5 March 2002 concerning the discharge
to be given to the Commission in respect of the implementation of the
operations of the European Development Fund (1995) (eighth EDF)
for the financial year 2000
Recomandarea Consiliului din 5 martie 2002 cu privire la descărcarea de
gestiune a Comisiei referitor la implementarea operaţiilor Fondului
European de Dezvoltare (1995) (FED 8) pentru anul financiar 2000
Publicaţie: OJ L 072 , 14/03/2002 P. 0025 - 0025
Conţinut: Consiliul recomandă Parlamentului European să
acorde Comisiei o descărcare de gestiune cu privire la
implementarea operaţiilor Fondului European de
Dezvoltare (1995) (FED 8) pentru anul financiar
2000.
Keywords: budgetary discharge; implementation of the budget;
Community budget; EC Commission; EDF
Cuvinte cheie: descărcare bugetară; execuţie bugetară; buget comunitar;
Comisia CE; FED

32002H0217
Council Recommendation of 5 March 2002 concerning the discharge
to be given to the Commission in respect of the implementation of the
operations of the European Development Fund (1989) (seventh EDF)
for the financial year 2000
Recomandarea Consiliului din 5 martie 2002 cu privire la descărcarea de
gestiune a Comisiei referitor la implementarea operaţiilor Fondului
European de Dezvoltare (1989) (FED 7) pentru anul financiar 2000
Publicaţie: OJ L 072 , 14/03/2002 P. 0024 - 0024
Conţinut: Consiliul recomandă Parlamentului European să
acorde Comisiei o descărcare de gestiune cu privire la
implementarea operaţiilor Fondului European de
Dezvoltare (1989) (FED 7) pentru anul financiar
2000.

38
Keywords: budgetary discharge; implementation of the budget;
Community budget; EC Commission; EDF
Cuvinte cheie: descărcare bugetară; execuţie bugetară; buget comunitar;
Comisia CE; FED

32002H0216
Council Recommendation of 5 March 2002 concerning the discharge
to be given to the Commission in respect of the implementation of the
operations of the European Development Fund (1984) (sixth EDF)
for the financial year 2000
Recomandarea Consiliului din 5 martie 2002 cu privire la descărcarea de
gestiune a Comisiei referitor la implementarea operaţiilor Fondului
European de Dezvoltare (1984) (FED 6) pentru anul financiar 2000
Publicaţie: OJ L 072 , 14/03/2002 P. 0023 - 0023
Conţinut: Consiliul recomandă Parlamentului European să
acorde Comisiei o descărcare de gestiune cu privire la
implementarea operaţiilor Fondului European de
Dezvoltare (1984) (FED 6) pentru anul financiar
2000.
Keywords: budgetary discharge; implementation of the budget;
Community budget; EC Commission; EDF
Cuvinte cheie: descărcare bugetară, execuţie bugetară, buget comunitar,
Comisia CE, FED

32001Y0213(03)
Report by the Court of Auditors on the audit of the operational
efficiency of the management of the European Central Bank for the
financial year 1999, together with the European Central Bank's
replies
Raportul Curţii de Conturi privind auditul efectuat asupra randamentului
operaţional al managementului Băncii Central Europene pentru anul
financiar 1999, însoţit de răspunsurile Băncii Centrale Europene
Publicaţie: OJ C 047 , 13/02/2001 P. 0001 - 0004

39
Conţinut: Raportul de audit analizează eficienţa
managementului Băncii Centrale Europene pentru
anul 1999. Raportul face referire la managementul şi
monitorizarea bugetară, sistemul intern de control şi
resursele umane. Concluziile Raportului de audit se
referă la: transformarea bugetului într-un instrument
efectiv de control şi management prin îmbunătăţirea
previziunilor bugetare şi a managementului bugetar,
necesitatea unei circulare care să cuprindă regulile şi
procedurile de recrutare şi promovare în cadrul
acestei instituţii.
Keywords: European Central Bank; management; implementation of
the budget
Cuvinte cheie: Banca Central Europeană; management; execuţie
bugetară

32001H0207
Council Recommendation of 12 March 2001 concerning the
discharge to be given to the Commission in respect of the
implementation of the operations of the European Development
Fund (1995) (Eighth EDF) for the financial year 1999
Recomandarea Consiliului din 12 martie 2001 cu privire la descărcarea
de gestiune a Comisiei referitor la implementarea operaţiilor Fondului
European de Dezvoltare (1995) (FED 8) pentru anul financiar 1999
Publicaţie: OJ L 073 , 15/03/2001 P. 0037 - 0037
Conţinut: Consiliul recomandă Parlamentului European să
acorde Comisiei o descărcare de gestiune cu privire
la implementarea operaţiilor Fondului European de
Dezvoltare (1995) (FED 8) pentru anul financiar
1999.
Keywords: European Parliament; budgetary discharge; EDF; EC
Commission; financial year
Cuvinte cheie: Parlamentul European; descărcare bugetară; FED;
Comisia CE; an financiar

40
32001H0206
Council Recommendation of 12 March 2001 concerning the
discharge to be given to the Commission in respect of the
implementation of the operations of the European Development
Fund (1989) (Seventh EDF) for the financial year 1999
Recomandarea Consiliului din 12 martie 2001 cu privire la descărcarea
de gestiune a Comisiei referitor la implementarea operaţiilor Fondului
European de Dezvoltare (1989) (FED 7) pentru anul financiar 1999
Publicaţie: O8J L 073 , 15/03/2001 P. 0036 - 0036
Conţinut: Consiliul recomandă Parlamentului European să
acorde Comisiei o descărcare de gestiune cu privire la
implementarea operaţiilor Fondului European de
Dezvoltare (1989) (FED 7) pentru anul financiar
1999.
Keywords: European Parliament; EDF; budgetary discharge; EC
Commission; financial year
Cuvinte cheie: Parlamentul European; FED; descărcare bugetară;
Comisia CE; an financiar

32001H0205
Council Recommendation of 12 March 2001 concerning the
discharge to be given to the Commission in respect of the
implementation of the operations of the European Development
Fund (1984) (Sixth EDF) for the financial year 1999
Recomandarea Consiliului din 12 martie 2001 cu privire la descărcarea
de gestiune a Comisiei referitor la implementarea operaţiilor Fondului
European de Dezvoltare (1984) (FED 6) pentru anul financiar 1999
Publicaţie: OJ L 073 , 15/03/2001 P. 0035 - 0035
Conţinut: Consiliul recomandă Parlamentului European să
acorde Comisiei o descărcare de gestiune cu privire
la implementarea operaţiilor Fondului European de
Dezvoltare (1984) (FED 7) pentru anul financiar
1999.

41
Keywords: European Parliament; EDF; budgetary discharge; EC
Commission; financial year
Cuvinte cheie: Parlamentul European; FED; descărcarea bugetară;
Comisia CE; an financiar

32000R2909
Commission Regulation (EC) No 2909/2000 of 29 December 2000 on
the accounting management of the European Communities' non-
financial fixed assets
Regulamentul nr. 2909/2000 al Comisiei (CE) din 29 decembrie 2000
privind managementul contabilităţii mijloacelor fixe nefinanciare ale
Comunităţilor Europene
Publicaţie: OJ L 336 , 30/12/2000 P. 0075 - 0081
Conţinut: Regulamentul se aplică operaţiunilor contabile cu
privire la mijloacele fixe corporale şi incorporale care
fac parte din proprietatea Comunităţilor. Aceste
mijloace fixe trebuie inventariate şi trebuie incluse în
balanţa contabilă a Comunităţilor.
Keywords: capital goods; financial regulation; hiring; house rental;
management accounting; European Communities
Cuvinte cheie: bunuri de capital; reglementare financiară; angajări;
închirierea de locuinţe; management contabil; Comunităţi
Europene

32000Y1208(01)
Special Report No 14/2000 on 'Greening the CAP' together with the
Commission's replies
Raportul special nr.14/2000 privind PAC şi mediul, însoţit de
răspunsurile Comisiei
Publicaţie: OJ C 353 , 08/12/2000 P. 0001 - 0056
Conţinut: Raportul accentuază importanţa alinierii politicilor
agricole la politicile de mediu şi recunoaşte progresele
înregistrate după reformele din 1992 la nivelul

42
politicii agricole comune, arătând însă că în privinţa
agriculturii nu s-au înregistrat progrese
semnificative. Se recomandă o revizuire a tuturor
măsurilor de mediu cu impact asupra agriculturii,
pentru a verifica în ce măsura seturile de
reglementări din cele două domenii sunt
complementare şi mai ales în ce măsură politica
agricolă respectă standardele politicii de mediu.
Keywords: common agricultural policy; cultivation techniques;
environmental policy; livestock farming; report; soil
protection
Cuvinte cheie: politică agricolă comună; tehnici de cultivare; politică de
mediu; exploatarea şeptelului; raport; protecţia solului

32000Y1206(01)
Special Report No 16/2000 on tendering procedures for service
contracts under the Phare and Tacis programmes, together with the
Commission's replies
Raportul Special nr.16/2000 privind procedurile de participare la
licitaţiile pentru contractele de servicii din cadrul programelor Phare şi
Tacis, însoţit de răspunsurile Comisiei
Publicaţie: OJ C 350 , 06/12/2000 p. 0001 - 0028
Conţinut: Raportul se referă la principalele etape ale licitaţiei
restrânse şi face observaţii cu privire la informaţiile
furnizate participanţilor la licitaţie, la listele scurte,
folosirea de experţi externi, evaluarea participanţilor,
contractele cadru. Concluziile şi recomandările Curţii
de Conturi se referă la competiţia între participanţii
la licitaţie, transparenţa şi eficienţa procedurilor
precum şi la responsabilităţile părţilor implicate în
această procedură.
Keywords: award of contract; competition law; invitation to tender;
services contract; Community programme

43
Cuvinte cheie: atribuirea contractului; dreptul concurenţei; invitaţie de
participare la licitaţie; contract de servicii; program
comunitar

32000R1150
Council Regulation (EC, Euratom) No 1150/2000 of 22 May 2000
implementing Decision 94/728/EC, Euratom on the system of the
Communities' own resources
Regulamentul nr.1150/2000 al Consiliului (CE, Euratom) din 22 mai
2000 pentru implementarea Deciziei nr.94/728/CE, Euratom privind
sistemul de resurse proprii ale Comunităţilor
Publicaţie: OJ L 130 , 31/05/2000 P. 0001 - 0012
Conţinut: Resursele proprii ale Comunităţilor sunt fonduri puse la
dispoziţie de statele membre prin intermediul Comisiei şi
sunt inspectate conform prevederilor din acest
regulament. Sunt reglementate contabilitatea resurselor
proprii, colectarea şi eliberarea acestor fonduri, precum şi
controlul lor.
Keywords: financial control; financial regulation; financing of the
Community budget; own resources; Member State's
contribution
Cuvinte cheie: control financiar; reglementare financiară; finanţarea
bugetului comunitar; resurse proprii; contribuţia statului
membru

32000Y0810(01)
Special Report No 12/2000 on the management by the Commission of
European Union support for the development of human rights and
democracy in third countries, together with the Commission's replies
Raportul Special nr. 12/2000 privind managementul de către Comisie a
asistenţei acordate de Uniunea Europeană pentru dezvoltarea drepturilor
omului şi a democraţiei în statele terţe, însoţit de răspunsurile Comisiei
Publicaţie: OJ C 230 , 10/08/2000 p. 0001 - 0027

44
Conţinut: Raportul Curţii de Conturi se referă la strategia
adoptată în legătură cu programele privind
drepturile omului şi democraţia, rezultatele acestor
programe, managementul programelor de către
Comisie. În urma evaluării, Curtea de Conturi
recomandă îmbunătăţirea selecţiei proiectelor şi a
partenerilor, simplificarea cadrului juridic şi
bugetar, stabilirea de indicatori pentru fiecare
proiect sau program şi atingerea acestor indicatori,
luarea unor măsuri care să asigure impactul pe
termen lung al programelor, adoptarea de măsuri
corespunzătoare pentru gestionarea programelor
de finanţare.
Keywords: democratization; human rights; third country;
Community aid; Community programme
Cuvinte cheie: democratizare; drepturile omului; ţară terţă; sprijin
comunitar; program comunitar

32000Y0621(01)
Special Report No 10/2000 on the public contracts awarded by the
Joint Research Centre, together with the Commission's replies
Raportul Special nr.10/2000 privind contractele publice acordate de
Centrul de Cercetare Comună, însoţit de răspunsurile Comisiei
Publicaţie: OJ C 172 , 21/06/2000 P. 0001 - 0021
Conţinut: Raportul Curţii de Conturi este structurat în două
părţi: sistemul de management al Centrului de
Cercetare Comună şi controlul procedurilor de
contractare.
Keywords: national implementation of Community law;
management; public contract; Community body
Cuvinte cheie: implementarea naţională a dreptului comunitar;
management; contract public; organism comunitar

45
32000Y0615(01)
Special Report No 9/2000 concerning trans-European-networks
(TEN) - telecommunications, accompanied by the Commission's
replies
Raportul Special nr.9/2000 privind reţelele trans-europene (RTE) de
telecomunicaţii, însoţit de răspunsurile Comisiei
Publicaţie: OJ C 166 , 15/06/2000 p. 0001 - 0027
Conţinut: Comisia trebuie să furnizeze Consiliului şi
Parlamentului European detalii privind acţiunile
RTE-Telecom şi evaluările sale cu privire
obiectivele atinse. Comisia trebuie, de asemenea, să
dezvolte noi linii directoare pentru intervenţiile
Fondului Structural în domeniul telecomunicaţiilor,
în care liberalizarea, privatizarea şi creşterea
concurenţei constituie obiectivele principale ale
dezvoltării. Interconectarea şi interoperabilitatea
trebuie să dobândească un rol foarte important, în
special cu privire la dezvolarea de noi legături cu
ţările candidate din centrul şi estul Europei.
Keywords: development policy; information policy;
telecommunications; trans-European network;
Community initiative
Cuvinte cheie: politică de dezvoltare; politică de informare;
telecomunicaţii; reţea trans-europeană; iniţiativă
comunitară

32000Y0531(01)
Special Report No 6/2000 concerning the granting by the Community
of interest subsidies on loans by the European Investment Bank to
small and medium-sized enterprises, through its temporary lending
facility, together with the Commission's replies
Raportul Special nr.6/2000 cu privire la garantarea de către Comunitate a
subvenţiilor pentru dobânzi, la împrumuturile acordate de Banca

46
Europeană de Investiţii întreprinderilor mici şi mijlocii, prin facilităţile
sale temporare de împrumut, însoţit de răspunsurile Comisiei
Publicaţie: OJ C 152 , 31/05/2000 P. 0001 - 0023
Conţinut: Raportul Curţii de Conturi semnalează câteva
deficienţe ale acestui sistem de acordare de facilităţi
către IMM-uri. Scopul acestui sistem este crearea de
noi locuri de muncă. Însă aplicarea principiului
„primul venit, primul servit” duce la apariţia unor
situaţii dificile prin posibilitatea nefinanţării unor
proiecte aflate deja într-un nivel avansat de
desfăşurare, proiecte care au furnizat deja numeroase
locuri de muncă. Băncile alese să distribuie aceste
facilităţi folosesc această oportunitate pentru a creşte
loialitatea clienţilor proprii şi pentru a atrage noi
clienţi. Se poate crea astfel o concurenţă neloială pe
piaţa bancară.
Keywords: aid to undertakings; competitiveness; interest-rate
subsidy; job creation; small and medium sized
enterprises; EIB
Cuvinte cheie: ajutor acordat întreprinderilor; competitivitate; subvenţie
pentru rata dobânzii; crearea de locuri de muncă;
întreprinderi mici şi mijlocii; BEI

32000Y0525(01)
Special Report No 7/2000 concerning the International Fund for
Ireland and the Special Support Programme for Peace and
Reconciliation in Northern Ireland and the border counties of
Ireland (1995 to 1999), together with the Commission's replies
Raportul Special nr.7/2000 privind Fondul Internaţional pentru Irlanda şi
Programul Special de Susţinere a Păcii şi Reconcilierii în Irlanda de Nord
şi statele vecine cu Irlanda (1995 – 1999), însoţit de răspunsurile
Comisiei
Publicaţie: OJ C 146 , 25/05/2000 p. 0001 - 0026

47
Conţinut: Concluziile Curţii de Conturi recomandă realizarea
de către Comisie a unei evaluări a necesităţilor
financiare imediate ale Fondului Internaţional pentru
Irlanda, anterior acordării sumelor de bani. De
asemenea, Comisia trebuie să se asigure, prin
intermediul reprezentanţilor săi din cadrul
organismului de conducere a Fondului, că sunt
respectate criteriile de evaluare ale proiectelor.
Recomandările Curţii privind Programul de
Susţinere a Păcii şi Reconcilierii sunt următoarele:
Comitetul de monitorizare pentru pace şi reconciliere
trebuie să acorde asistenţă organismelor de
implementare pentru a asigura eficienţa criteriilor de
selecţie a programelor şi grupurilor comunitare,
trebuie să asigure eficienta utilizare a fondurilor
comunitare prin existenţa unor mecanisme de control
eficiente. Comisia trebuie să se asigure că activităţile
pentru care este nevoie de asistenţă financiară sunt
realizabile şi că realizările în acest domeniu sunt
mediatizate pentru a creşte impactul activităţilor
realizate.
Keywords: economic development; financial aid; peaceful co-
existence; Community aid; Community programme;
Northern Ireland
Cuvinte cheie: dezvoltare economică; ajutor financiar; co-existenţă
paşnică; sprijin comunitar; program comunitar; Irlanda
de Nord

32000Y0512(03)
Report by the Court of Auditors on the operational efficiency of the
management of the European Monetary Institute and the European
Central Bank for the financial year 1998 together with the replies of
the European Central Bank

48
Raportul Curţii de Conturi privind randamentul operaţional al
managementului Institutului Monetar European şi al Băncii Central
Europene pentru anul financiar 1998, însoţit de răspunsurile Băncii
Central Europene
Publicaţie: OJ C 133 , 12/05/2000 P. 0001 - 0010
Conţinut: Banca Central Europeană a înlocuit începând cu 1
iunie 1998 Institutul Monetar European. Institutul
Monetar European a funcţionat începând cu 1
ianuarie 1994 şi a avut ca scop contribuţia la
realizarea Uniunii Economice şi Monetare şi în
particular asigurarea condiţiilor necesare pentru
tranziţia către cel de-al treilea nivel de integrare şi
introducerea monedei unice. Curtea a prezentat
patru rapoarte de audit pentru anii financiari 1994
- 1997. Pentru anul 1998 Curtea a realizat un
raport pentru primele cinci luni asupra eficienţei
managementului Institutului Monetar
Internaţional, iar pentru următoarele şapte luni
asupra eficienţei Băncii Central Europene.
Raportul cuprinde analiza activităţilor Institutului,
lichidarea acestuia în iunie 1998, activităţile din
acest an ale Băncii Central Europene şi eficienţa
managementului pentru această perioadă.
Keywords: financial year; management; report; European Central
Bank; European Monetary Institute; EC Court of
Auditors
Cuvinte cheie: an financiar; management; raport, Banca Central
Europeană; Institutul Monetar European; Curtea de
Conturi a CE

32000Y0419(01)
Special Report No 4/2000 on rehabilitation actions for ACP countries
as an instrument to prepare for normal development aid,
accompanied by the Commission's replies

49
Raportul Special nr.4/2000 privind acţiunile de reabilitare a statelor APC
ca instrument de pregătire a asistenţei pentru dezvoltare normală, însoţit
de răspunsurile Comisiei
Publicaţie: OJ C 113 , 19/04/2000 P. 0001 - 0032
Conţinut: Raportul analizează acţiunile de reabilitare
întreprinse de Uniune în ţările din Asia, Pacific şi
Caraibe. În contextul ajutorului extern pentru
dezvoltare, reabilitarea este definită ca etapa
intermediară între o situaţie de urgenţă sau un
dezastru şi situaţia stabilă în care activităţile de
dezvoltare pot avea loc pe termen lung şi cu o
planificare prealabilă.
Keywords: development aid; development plan; humanitarian aid;
ACP countries; Community aid; Community programme
Cuvinte cheie: asistenţă pentru dezvoltare; plan de dezvoltare; ajutor
umanitar; statele APC; sprijin comunitar; program
comunitar

32000Y0414(02)
Special Report No 5/2000 on the Court of Justice's expenditure on
buildings (annexe buildings Erasmus, Thomas More and Annexe C),
together with the Court of Justice's replies
Raportul Special nr.5/2000 privind cheltuielile Curţii de Justiţie, în ceea
ce priveşte clădirile (clădirile anexă Erasmus, Thomas More şi Anexa C),
însoţit de răspunsurile Curţii de Justiţie
Publicaţie: OJ C 109 , 14/04/2000 p. 0001 - 0018
Conţinut: Raportul de audit face referire la începerea
programului de construire, la execuţia şi ocuparea
clădirilor, la acordul de achiziţionare a clădirilor
(aspecte financiare şi juridice). Concluziile acestui
raport relevă neajunsurile acestui program:
implementarea programului a fost încredinţată
administraţiei Luxemburgului, fără ca informaţiile
necesare să fie anterior furnizate Autorităţii Bugetare

50
şi fără semnarea unui contract între părţi care să
prevadă condiţiile financiare, administrative şi
tehnice pentru implementarea programului;
acordurile acceptate de către Curtea de Justiţie
(beneficiarul programului) au făcut imposibilă
monitorizarea implementării şi controlul costurilor,
etc.
Keywords: house rental; Community expenditure; EC Court of
Justice; Luxembourg
Cuvinte cheie: închirierea de locuinţe; cheltuieli comunitare, Curtea de
Justiţie a CE, Luxemburg

32000Y0407(03)
Special Report No 3/2000 on the European Social Fund and the
European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (Guidance
section) - Measures to assist the employment of young persons
together with the Commission's replies
Raportul Special nr.3/2000 privind Fondul Social European şi Fondul
European pentru Orientare şi Garantare în Agricultură (secţiunea
Orientare) – măsuri de asistenţă pentru angajarea persoanelor tinere,
însoţit de răspunsurile Comisiei
Publicaţie: OJ C 100 , 07/04/2000 p. 0001 - 0027
Conţinut: Raportul accentuează necesitatea unei mai bune
coordonări a celor două fonduri în perioada
următoare. Este recomandată simplificarea
structurilor şi procedurilor administrative, atât la
nivelul Comisiei, cât şi la nivelul statelor membre.
Keywords: employment aid; youth employment; youth
unemployment; Community programme; EAGGF
Guidance Section; ESF
Cuvinte cheie: asistenţă pentru ocuparea forţei de muncă; angajarea
persoanelor tinere; program comunitar; şomajul în rândul
tinerilor; FEOGA - secţiunea “Orientare”; FSE

51
32000Y0330(01)
Special Report No 9/99 concerning research activities in the field of
agriculture and fisheries (FAIR programme - Fisheries, Agriculture
and Agro-Industrial Research), together with the Commission's
replies
Raportul Special nr.9/99 privind activităţile de cercetare în domeniul
agriculturii şi pescuitului (Programul FAIR – Pescuit, Agricultură şi
Cercetare Agro-Industrială), însoţit de răspunsurile Comisiei
Publicaţie: OJ C 092 , 30/03/2000 p. 0001 - 0032
Conţinut: Raportul punctează implementarea, dezvoltarea şi
eficienţa programului, arătând că procesul de a crea
disponibilităţi de resurse ar fi fost mai eficient dacă ar
beneficiat de susţinerea unei structuri şi a unor
metode de management corespunzătoare.
Keywords: farming sector; fishing industry; report; research;
Community programme
Cuvinte cheie: sectorul fermier; industria pescuitului; raport; cercetare;
program comunitar

32000Y0309(04)
Special Report No 7/99 concerning the development of industrial
sites, together with the Commission's replies
Raportul Special nr.7/99 privind dezvoltarea siturilor industriale, însoţit
de răspunsurile Comisiei
Publicaţie: OJ C 068 , 09/03/2000 p. 0024 - 0045
Conţinut: Curtea de Conturi semnalează necesitatea
îmbunătăţirii calităţii datelor trimise de statele
membre, cu privire la utilizarea resurselor
Fondului European de Dezvoltare Regională. De
asemenea, Curtea recomandă alocarea resurselor în
baza unei politici comunitare de dezvoltare
regională, care să susţină programele de acţiune
concepute la nivel regional şi finanţate din fondurile
statelor membre. În consecinţă, Fondul European

52
de Dezvoltare Regională, trebuie să evite
cofinanţarea iniţiativelor descentralizate şi trebuie
să încurajeze iniţiativele de dezvoltare bazate pe un
plan regional.
Keywords: industrial development; Community aid; Community
control; ERDF
Cuvinte cheie: dezvoltare industrială; sprijin comunitar; control
comunitar; FEDR

32000Y0309(03)
Special Report No 6/99 concerning the principle of additionality,
together with the Commission's replies
Raportul Special nr.6/99 privind principiul adiţionalităţii, însoţit de
răspunsurile Comisiei
Publicaţie: OJ C 068 , 09/03/2000 p. 0001 - 0023
Conţinut: Curtea de Conturi sesizează dificultăţile în aplicarea
principiului adiţionalităţii (neînlocuirea cheltuielilor
naţionale prin atragerea de fonduri structurale) din
cauza dezvoltării limitate a conceptelor şi a
metodologiei în materie. Parteneriatul dintre Comisie
şi statele membre nu a reuşit să identifice proceduri
eficiente pentru verificarea acestui principiu. Comisia
trebuie să-şi asigure instrumentele necesare pentru
analizarea veridicităţii datelor transmise de statele
membre. În acelaşi timp, obligaţiile statelor membre
în acest domeniu trebuie susţinute de sancţiuni sau
alte consecinţe legale.
Keywords: principle of additionality; structural funds; Community
control; EC Commission
Cuvinte cheie: principiul adiţionalităţii; fonduri structurale; control
comunitar; Comisia CE

53
32000H0226
2000/226/EC: Council Recommendation of 13 March 2000
concerning the discharge to be given to the Commission in respect of
the implementation of the operations of the European Development
Fund (1995) (eighth EDF) for the financial year 1998
Recomandarea nr. 2000/226/CE a Consiliului din 13 martie 2000 cu
privire la descărcarea de gestiune a Comisiei referitor la implementarea
operaţiilor Fondului European de Dezvoltare (1995) (FED 8) pentru anul
financiar 1998
Publicaţie: OJ L 071 , 18/03/2000 P. 0027 - 0027
Conţinut: Consiliul recomandă Parlamentului European să
acorde Comisiei o descărcare de gestiune cu privire
la implementarea operaţiilor Fondului European de
Dezvoltare (1995) (FED 8) pentru anul financiar
1998.
Keywords: development aid; management; ACP-EC Convention;
EC Commission; EDF
Cuvinte cheie: asistenţă pentru dezvoltare; management; Convenţia
APC-CE; Comisia CE; FED

32000H0225
2000/225/EC: Council Recommendation of 13 March 2000
concerning the discharge to be given to the Commission in respect of
the implementation of the operations of the European Development
Fund (1989) (seventh EDF) for the financial year 1998
Recomandarea nr. 2000/225/CE a Consiliului din 13 martie 2000 cu
privire la descărcarea de gestiune a Comisiei referitor la implementarea
operaţiilor Fondului European de Dezvoltare (1989) (FED 7) pentru anul
financiar 1998
Publicaţie: OJ L 071 , 18/03/2000 P. 0026 - 0026
Conţinut: Consiliul recomandă Parlamentului European să
acorde Comisiei o descărcare de gestiune cu privire
la implementarea operaţiilor Fondului European de

54
Dezvoltare (1989) (FED 7) pentru anul financiar
1998.
Keywords: development aid; management; ACP-EC Convention;
EC Commission; EDF
Cuvinte cheie: asistenţă pentru dezvoltare; management; Convenţia
APC-CE; Comisia CE; FED

32000H0224
2000/224/EC: Council Recommendation of 13 March 2000
concerning the discharge to be given to the Commission in respect of
the implementation of the operations of the European Development
Fund (1984) (sixth EDF) for the financial year 1998
Recomandarea nr. 2000/224/CE a Consiliului din 13 martie 2000 cu
privire la descărcarea de gestiune a Comisiei referitor la implementarea
operaţiilor Fondului European de Dezvoltare (1984) (FED 6) pentru anul
financiar 1998
Publicaţie: OJ L 071 , 18/03/2000 P. 0025 - 0025
Conţinut: Consiliul recomandă Parlamentului European să
acorde Comisiei o descărcare de gestiune cu privire
la implementarea operaţiilor Fondului European de
Dezvoltare (1984) (FED 6) pentru anul financiar
1998.
Keywords: development aid; management; ACP-EC Convention;
EC Commission; EDF
Cuvinte cheie: asistenţă pentru dezvoltare; management; Convenţia
APC-CE; Comisia CE; FED

32000Y0221(01)
Special Report No 5/99 concerning Phare cross-border cooperation
(1994 to 1998), accompanied by the replies of the Commission
Raportul Special nr.5/99 privind cooperarea trans-frontalieră Phare (1994
– 1998), însoţit de răspunsurile Comisiei
Publicaţie: OJ C 048 , 21/02/2000 P. 0001 - 0024

55
Conţinut: Curtea de Conturi consideră că, în cei 5 ani de
existenţă, programul Phare de cooperare trans-
frontalieră a avut un impact pozitiv la nivel
instituţional. Cu toate acestea, programul a
întâmpinat şi anumite dificultăţi cum ar fi:
impactul trasfrontalier limitat al unora dintre
programe, centrarea pe priorităţile naţionale,
absenţa din cadrul noilor linii de lucru Phare a
unor elemente specifice programului de cooperare
trans-frontalieră.
Keywords: cross-border cooperation; report; Community aid;
Community programme; CEEC
Cuvinte cheie: cooperare trans-frontalieră; raport; sprijin comunitar;
program comunitar; TECE

31999Y0929(01)
Special Report No 4/99 concerning financial aid to overseas countries
and territories under the sixth and seventh EDF accompanied by the
replies of the Commission
Raportul Special nr.4/99 privind sprijinul financiar acordat ţărilor şi
teritoriilor de peste mări, potrivit FED 6 şi 7, însoţit de răspunsurile
Comisiei
Publicaţie: OJ C 276 , 29/09/1999 p. 0001 - 0024
Conţinut: Curtea de Conturi apreciază că nivelul dezvoltării
economice a ţărilor şi teritoriilor de peste mări este
asemănător cu cel al statelor membre ale Uniunii
Europene. Raportul face referire la necesitatea
stabilirii unui rol clar al Comisiei în alocarea
fondurilor pentru aceste ţări şi teritorii. Curtea
apreciază că fondurile pentru cooperare regională
au fost alocate fără a stabili obiective clare şi fără a
se stabili modul în care vor fi utilizate aceste
fonduri. Implementarea proiectelor a fost
îngreunată din cauza procedurilor caracterizate de

56
concentrarea pe formalism şi nu pe rezultate,
activităţile de monitorizare şi intervenţie ale
Comisiei au fost insuficiente pentru a asigura
implementarea eficientă şi efectivă a operaţiunilor
de ajutor. Managementul ajutorului acordat ţărilor
şi teritoriilor de peste mări trebuie transferat către
statele în cauză, care trebuie să deţină
responsabilitatea monitorizării şi implementării
acestuia.
Keywords: aid system; distribution of aid; financial aid; overseas
countries and territories; use of aid; EDF
Cuvinte cheie: sistem de asistenţă; distribuirea ajutorului; ajutor
financiar; ţări şi teritorii de peste mări; folosirea
ajutorului; FED

31999Y0729(03)
Special Report No 3/99 on the management and control of interest-
rate subsidies by the Commission, with the Commission's replies
(submitted pursuant to Article 248(4), second subparagraph, EC)
Raportul Special nr.3/99 privind managementul şi controlul de către
Comisie a subvenţiilor la rata dobânzii, însoţit de răspunsurile Comisiei
(înaintat conform art. 248, al. 4, paragraful 2, CE)
Publicaţie: OJ C 217 , 29/07/1999 p. 0001 - 0013
Conţinut: Raportul cuprinde aprecierile Curţii de Conturi cu
referire la rolul Comisiei în managementul
subvenţiilor la rata dobânzii. Comisia trebuie să
asigure existenţa unor criterii de selecţie a
instituţiilor financiare transparente şi echitabile, să
evalueze eficienţa acestora prin monitorizarea
obiectivelor atinse şi prin determinarea impactului
real al subvenţiilor. În cazul în care Banca
Europeană de Investiţii este implicată în
distribuirea subvenţiilor, Comisia trebuie să
monitorizeze şi să controleze modul de distribuire a

57
acestor subvenţii. În vederea rezolvării acestor
probleme, Curtea recomandă Comisiei stabilirea
unui sistem armonizat de control în acest domeniu.
Keywords: report; EC Court of Auditors; management; budgetary
control; interest-rate subsidy
Cuvinte cheie: raport; Curtea de Conturi a CE; management; control
bugetar; subvenţie pentru rata dobânzii

31999D0726
Decision of the European Central Bank of 7 October 1999 on fraud
prevention (ECB/1999/5)
Decizia nr.BCE/1999/5 a Băncii Central Europene din 7 octombrie 1999
privind prevenirea fraudei
Publicaţie: OJ L 291 , 12/11/1999 P. 0036 - 0038
Conţinut: Pentru combaterea fraudei şi a altor activităţi
ilegale în cadrul Băncii Centrale Europene este
instituit un Comitet antifraudă alcătuit din 3
persoane independente, alese pentru un mandat de
3 ani.
Keywords: committee of inquiry; corruption; fraud; operation of
the Institutions; Community control; European Central
Bank
Cuvinte cheie: comitet de investigaţie; corupţie; fraudă; operaţiuni ale
Instituţiilor; control comunitar; Banca Central
Europeană

31999Y0610(01)
Report by the Court of Auditors on the operational efficiency of the
management of the European Monetary Institute for the financial
year 1997, together with the Institute's replies
Raportul Curţii de Conturi privind randamentul operaţional al
managementului Institutului Monetar European pentru anul financiar
1997, însoţit de răspunsurile Institutului

58
Publicaţie: OJ C 164 , 10/06/1999 p. 0001 - 0006
Conţinut: Raportul analizează activităţile şi eficienţa
operaţională a managementului Institutului
Monetar European în anul 1997.
Keywords: European Monetary Institute; EC Court of Auditors;
management; report
Cuvinte cheie: Institutul Monetar European; Curtea de Conturi a CE;
management; raport

31999H0232
1999/232/EC: Council Recommendation of 22 March 1999
concerning the discharge to be given to the Commission in respect of
the implementation of the operations of the European Development
Fund (1989) (Seventh EDF) for the financial year 1997
Recomandarea nr.1999/232/CE a Consiliului din 22 martie 1999 cu
privire la descărcarea de gestiune a Comisiei referitor la implementarea
operaţiilor Fondului European de Dezvoltare (1989) (FED 7) pentru anul
financiar 1997
Publicaţie: OJ L 086 , 30/03/1999 P. 0016 - 0016
Conţinut: Consiliul recomandă Parlamentului European să
acorde Comisiei o descărcare de gestiune cu privire
la implementarea operaţiilor Fondului European de
Dezvoltare (1989) (FED 7) pentru anul financiar
1997.
Keywords: financial year; implementation of the budget; EDF
Cuvinte cheie: an financiar; execuţie bugetară; FED

31999H0231
1999/231/EC: Council Recommendation of 22 March 1999
concerning the discharge to be given to the Commission in respect of
the implementation of the operations of the European Development
Fund (1984) (Sixth EDF) for the financial year 1997

59
Recomandarea nr.199/231/CE a Consiliului din 22 martie 1999 cu privire
la descărcarea de gestiune a Comisiei referitor la implementarea
operaţiilor Fondului European de Dezvoltare (1984) (FED 6) pentru anul
financiar 1997
Publicaţie: OJ L 086 , 30/03/1999 P. 0015 - 0015
Conţinut: Consiliul recomandă Parlamentului European să
acorde Comisiei o descărcare de gestiune cu privire
la implementarea operaţiilor Fondului European de
Dezvoltare (1984) (FED 6) pentru anul financiar
1997.
Keywords: financial year; implementation of the budget; EDF
Cuvinte cheie: an financiar; execuţie bugetară; FED

31999Y0209(01)
Special Report No 25/98 concerning operations undertaken by the
European Union in the field of nuclear safety in central and eastern
Europe (CEEC) and in the new independent States (NIS) (1990 to
1997 period) together with the Commission's replies (submitted
pursuant to Article 188c(4)(2) of the EC Treaty)
Raportul Special nr.25/98 privind operaţiunile întreprinse de Uniunea
Europeană în domeniul siguranţei nucleare în Ţările Europei Centrale şi
de Est (TECE) şi în noile state independente (NSI) (perioada 1990-1997),
însoţite de răspunsurile Comisiei (prezentat în conformitate cu art. 188c
alin. (4) pct. 2 din Tratatul CE)
Publicaţie: OJ C 035 , 09/02/1999 p. 0001 - 0052
Conţinut: Raportul arată, că deşi au fost realizate progrese în
domeniul siguranţei nucleare în ţările est europene,
obiectivele pe termen scurt nu au fost realizate până
la sfârşitul anului 1997. Lipsa de realism şi claritate
a strategiei şi delegarea excesivă de către Comisie a
responsabilităţilor către terţe părţi au determinat o
lipsă de consistenţă în alocarea resurselor şi
întârzieri care au micşorat valoarea acţiunilor
Uniunii Europene. Pentru o eficientizare a

60
acţiunilor, departamentele implicate în executarea
programelor ar trebui unite, iar în cadrul lor ar
trebui să lucreze personal calificat care să asigure o
comunicare continuă şi eficientă cu beneficiarii.
Keywords: annual report; nuclear safety; Community programme;
CEEC; CIS; EC Court of Auditors
Cuvinte cheie: raport anual; siguranţă nucleară; program comunitar;
TECE; NSI; Curtea de Conturi a CE

31998Y1216(03)
Special Report No 22/98 concerning the management by the
Commission of the implementation of measures to promote equal
opportunities for women and men accompanied by the replies of the
Commission (Pursuant to Article 188c (4), second subparagraph, of
the EC Treaty)
Raportul Special nr.22/98 privind managementul Comisiei în domeniul
implementării măsurilor de promovare a egalităţii de şanse între femei şi
bărbaţi, însoţit de răspunsurile Comisiei (în conformitate cu art. 188c (4),
paragraful 2 din Tratatul CE)
Publicaţie: OJ C 393 , 16/12/1998 p. 0024 - 0046
Conţinut: Reglementarea cadru în materia fondurilor
structurale - Regulamentul nr. 2081/93 al Consiliului
(CEE) - stipulează că fondurile trebuie să respecte
principiul egalităţii de şanse între bărbaţi şi femei.
Raportul examinează egalitatea de şanse în cadrul
programelor Fondului Social European, Iniţiativei
Comunitare pentru Angajare (NOW) şi a
programului pentru egalitate de şanse derulat direct
de Comisie.
Keywords: equal rights of men and women; equal treatment; labor
market; project evaluation; Community initiative; ESF
Cuvinte cheie: drepturi egale ale femeilor şi bărbaţilor; tratament egal;
piaţa forţei de muncă; evaluare de proiect; iniţiativă
comunitară; FSE

61
31998Y1216(02)
Special Report No 18/98 concerning the Community measures to
encourage the creation of joint enterprises in the fisheries sector
accompanied by the replies of the Commission (Pursuant to Article
188c (4), second subparagraph, of the EC Treaty)
Raportul Special nr.18/98 cu privire la măsurile comunitare de încurajare
a creării de întreprinderi mixte în sectorul pescuitului, însoţit de
răspunsurile Comisiei (în conformitate cu art. 188c (4), paragraful 2 din
Tratatul CE)
Publicaţie: OJ C 393 , 16/12/1998 p. 0001 - 0023
Conţinut: Schema de măsuri comunitare pentru întreprinderi
mixte a fost introdusă de Consiliu în 1990 pentru a
contribui la reducerea flotei comunitare de pescuit.
Analizând proiectele derulate în acest domeniu,
Curtea de Conturi punctează o serie de lipsuri şi
recomandă Comisiei să ia măsuri imediate pentru
revizuirea procedurilor de monitorizare şi control.
Keywords: aid system; common fisheries policy; company law;
group of companies; report; Community aids
Cuvinte cheie: sistem de asistenţă; politică comună în domeniul
pescuitului; dreptul societăţilor comerciale; grup de
societăţi comerciale; ajutoare comunitare

31998Y1214(02)
Special Report No 24/98 concerning risk capital operations financed
from the resources of the European Development Funds, together
with the Commission's replies (submitted pursuant to Article
188C(4)(2) of the EC Treaty)
Raportul Special nr.24/98 cu privire la operaţiunile cu capital de risc
finanţate din resursele Fondului European de Dezvoltare, însoţit de
răspunsurile Comisiei (prezentat în conformitate cu art. 188c (4),
paragraful 2 din Tratatul CE)
Publicaţie: OJ C 389 , 14/12/1998 p. 0044 - 0063

62
Conţinut: Raportul apreciază că operaţiunile de pregătire,
implementare şi monitorizare a operaţiilor cu capital
de risc din resursele FED au fost realizate în mod
corespunzător. Cu toate acestea, Curtea apreciază că
pot fi făcute îmbunătăţiri în privinţa transparenţei şi
eficienţei operaţiunilor.
Keywords: budget appropriation; financing of aid; investment
protection; management accounting; venture capital;
EDF
Cuvinte cheie: alocarea bugetului; finanţarea ajutoarelor; protecţia
investiţiilor; management contabil; capital comercial;
FED

31998Y1214(01)
Special Report No 21/98 concerning the accreditation and
certification procedure as applied to the 1996 clearance of accounts
for EAGGF-Guarantee expenditure, together with the replies of the
Commission (submitted pursuant to Article 188c (4) (2) of the EC
Treaty)
Raportul Special nr.21/98 privind procedura de acreditare şi certificare
aplicată compensărilor de conturi în 1996 pentru cheltuielile FEOGA -
“Garantare”, însoţit de răspunsurile Comisiei (prezentat în conformitate
cu art. 188c (4), paragraful 2 din Tratatul CE)
Publicaţie: OJ C 389 , 14/12/1998 p. 0001 - 0043
Conţinut: Raportul ia notă de eforturile depuse de Comisie şi de
statele membre pentru a se racorda la noile măsuri de
certificare a conturilor de cheltuieli FEOGA şi de
acreditare a agenţiilor de plată prevăzute de
Regulamentul nr. 1287/95 al Consiliului (CE) din 22
mai 1995.
Keywords: agricultural expenditure; budgetary control; closing of
accounts; management accounting; EAGGF Guarantee
Section

63
Cuvinte cheie: cheltuieli agricole; control bugetar; încheierea conturilor;
management contabil; FEOGA - secţiunea “Garantare“

31998Y1209(01)
Special Report No 19/98 concerning the Community financing of
certain measures taken as a result of the BSE crisis, accompanied by
the replies of the Commission (submitted pursuant to Article
188c(4)(2) of the EC Treaty)
Raportul Special nr.19/98 cu privire la finanţarea comunitară a anumitor
măsuri luate ca rezultat a crizei ESB, însoţit de răspunsurile Comisiei
(prezentat în conformitate cu art. 188c (4) (2) din Tratatul CE)
Publicaţie: OJ C 383 , 09/12/1998 p. 0001 - 0033
Conţinut: Ca urmare a crizei pe piaţa europeană a cărnii de
vită, cauzată de encefalopatia spongiformă bovină
(ESB), au fost adoptate în anii 1996-1997 o serie de
măsuri cu scopul de a elimina anumite produse din
carne de vită, care ar putea pune în pericol sănătatea
publică şi de a susţine producătorii de astfel de
produse. Deşi aceste măsuri au fost urmate de o
redresare a consumului şi au avut un impact pozitiv
asupra veniturilor producătorilor, Curtea de Conturi
subliniază necesitatea redactării urgente şi adoptării
unei strategii care să răspundă într-o manieră
coordonată, eficientă şi promptă unor astfel de crize.
Keywords: animal disease; cattle; contagious disease; report;
Community aid; Community financing
Cuvinte cheie: boală animală; vite; boală contagioasă; raport; sprijin
comunitar; finanţare comunitară

31998Y1120(03)
Special Report No 17/98 on support for renewable energy sources in
the shared-cost actions of the Joule-Thermie Programme and the
pilot actions of the Altener Programme together with the

64
Commission's replies (Submitted pursuant to Article 188c(4)(2) of
the EC Treaty)
Raportul Special nr.17/98 privind asistenţa pentru sursele de energie
regenerabilă în acţiunile cofinanţate din Programul Joules-Thermie şi din
acţiunile pilot ale Programului Altener, însoţit de răspunsurile Comisiei
(prezentat în conformitate cu art. 188c (4) (2) din Tratatul CE)
Publicaţie: OJ C 356 , 20/11/1998 p. 0039 - 0068
Conţinut: Auditul Curţii de Conturi a urmărit închiderea
programelor din fonduri structurale de promovare a
dezvoltării zonelor rurale în regiunile Obiectivului 5b
(1988 şi 1989-1993), în particular
legalitatea/regularitatea tranzacţiilor şi coerenţa
managementului financiar. Concluziile se referă la
neregularităţile care au însoţit închiderea acestor
fonduri – întârzieri, retroactivitatea unor operaţiuni,
lipsa transparenţei – şi sunt făcute recomandări
pentru îmbunătăţirea proceselor de selecţie a
acţiunilor şi beneficiarilor, îmbunătăţirea derulării
programelor, a sistemelor de monitorizare şi
evaluare.
Keywords: project evaluation; renewable energy; Community aid;
Community financing; Community programme; EC
Commission
Cuvinte cheie: evaluare de proiect; energie regenerabilă; sprijin
comunitar; finanţare comunitară; program comunitar;
Comisia CE

31998Y1120(02)
Special Report No 12/98 on the implementation of the operational
programmes relating to the promotion of rural development in the
Objective 5b areas together with the Commission's replies
(Submitted pursuant to Article 188c(4)(2) of the EC Treaty)
Raportul Special nr.12/98 privind implementarea programelor
operaţionale cu privire la promovarea dezvoltării rurale, în conformitate

65
cu ariile cuprinse în Obiectivul 5b, însoţit de răspunsurile Comisiei
(prezentat în conformitate cu art. 188c (4) (2) din Tratatul CE)
Publicaţie: OJ C 356 , 20/11/1998 p. 0018 - 0038
Conţinut: Raportul efectuat de Curtea de Conturi analizează
faza de închidere a programelor operaţionale, cu
privire la prima perioadă de programare a reformei
în domeniul fondurilor structurale aprobată în anul
1988, vizând perioada 1989 – 1993, având ca scop
promovarea dezvoltării zonelor rurale cuprinse în
Obiectivul 5b.
Keywords: operational programme; regional policy; rural
development; structural funds; Community aid;
Community support framework
Cuvinte cheie: program operaţional; politică regională; dezvoltare
rurală; fonduri structurale; sprijin comunitar; cadru de
ajutor comunitar

31998Y1116(01)
Special Report No 15/98 on the assessment of Structural Fund
intervention for the 1989-1993 and 1994-1999 periods together with
the Commission's replies (submitted pursuant to Article 188c(4)(2) of
the EC Treaty)
Raportul Special nr.15/98 cu privire la evaluarea intervenţiei Fondului
Structural pentru perioadele 1989 – 1993 şi 1994 – 1999, însoţit de
răspunsurile Comisiei (prezentat în conformitate cu art. 188c (4) (2) din
Tratatul CE)
Publicaţie: OJ C 347 , 16/11/1998 p. 0001 - 0047
Conţinut: Scopul raportului de audit este de a analiza
progresele realizate în evaluarea intervenţiilor
structurale comunitare în ceea ce priveşte
metodologia abordată şi procedurile de evaluare
utilizate.

66
Keywords: impact study; management; operational programme;
project evaluation; structural funds; Community support
framework
Cuvinte cheie: studiu de impact; management; program operaţional;
evaluarea proiectului; fonduri structurale; cadru de ajutor
comunitar

31998Y1103(01)
Special Report No 11/98 concerning the development of the PHARE
and TACIS private sector for the 1991 to 1996 period (Programmes
in support of SMEs, regional development and the reorganisation of
businesses) together with the Commission's replies (submitted
pursuant to Article 188 (4) (2) of the EC Treaty)
Raportul Special nr.11/98 privind dezvoltarea sectorului privat prin
PHARE şi TACIS pentru perioada 1991 – 1996 (Programe pentru
susţinerea IMM-urilor, dezvoltare regională şi reorganizarea
întreprinderilor), însoţit de răspunsurile Comisiei (prezentat în
conformitate cu art. 188c (4) (2) din Tratatul CE
Publicaţie: OJ C 335 , 03/11/1998 p. 0001 - 0036
Conţinut: Raportul prezintă obiectivele programelor PHARE şi
TACIS, analizează dezvoltarea sectorului privat,
managementul programelor, măsurile de
implementare, fluxul de informaţii, eficienţa
procedurilor de implementare şi impactul acestora.
Keywords: industrial restructuring; regional development; small and
medium-sized businesses; Community programme; CIS
countries; Eastern Europe
Cuvinte cheie: reconstrucţie industrială; dezvoltare regională;
întreprinderi mici şi mijlocii; program comunitar; ţările
CIS; Europa de Est

67
31998Y0803(01)
Special Report No 10/98 concerning the expenses and allowances of
the Members of the European Parliament together with the replies of
the European Parliament (submitted pursuant to Article 188c(4)(2)
of the EC Treaty)
Raportul Special nr.10/98, cu privire la cheltuielile şi alocaţiile membrilor
Parlamentului European, însoţit de răspunsurile Parlamentului European
(prezentat în conformitate cu art. 188c (4) (2) din Tratatul CE
Publicaţie: OJ C 243 , 03/08/1998 p. 0001 - 0015
Conţinut: Salariile membrilor Parlamentului European sunt
acordate de către Parlamentele lor naţionale. Ei nu
sunt plătiţi de către Parlamentul European, dar
acesta le acordă indemnizaţii, care să le permită să-şi
îndeplinească obligaţiile aferente funcţiei deţinute.
Raportul se referă la implementarea regulilor cu
privire la aceste indemnizaţii.
Keywords: Member of the European Parliament; allowances and
expenses; report; parliamentary allowance
Cuvinte cheie: membru al Parlamentului European; alocaţii şi cheltuieli;
raport; alocaţie parlamentară

31998Y0731(03)
Special Report No 7/98 in respect of the European Community
Development Aid Programme regarding South Africa (1986-1996)
accompanied by the replies of the Commission pursuant to the
second sub-paragraph of Article 188 C (4) of the EC Treaty
Raportul Special nr.7/98 privind Programul European de Ajutor pentru
Dezvoltare Comunitară pentru Africa de Sud (1986 – 1996), însoţit de
răspunsurile Comisiei în conformitate cu subparagraful 2 al art. 188 C (4)
din Tratatul CE
Publicaţie: OJ C 241 , 31/07/1998 p. 0081 - 0123
Conţinut: În anul 1986 Comunitatea Europeană a decis să
susţină, în mod activ, organizaţiile care asigură
asistenţă victimelor apartheidului şi care contribuie la

68
sigurarea tranziţiei paşnice spre democraţie. În
cadrul acestei iniţiative a fost lansat şi Programul de
ajutor pentru Africa de Sud. Raportul prezintă
deficienţele acestui program şi propune soluţii pentru
rezolvarea acestora.
Keywords: report; Community programme; development aid; South
Africa; democracy; sustainable development
Cuvinte cheie: raport; program comunitar; ajutor pentru dezvoltare;
Africa de Sud; democraţie; dezvoltare durabilă

31998H0218
98/218/EC: Council Recommendation of 9 March 1998 concerning
the discharge to be given to the Commission in respect of the
implementation of the operations of the European Development
Fund (1989) (Seventh EDF) for the financial year 1996
Recomandarea nr.98/218/CE a Consiliului din 9 martie 1998 cu privire la
descărcarea de gestiune a Comisiei, referitor la implementarea operaţiilor
Fondului European de Dezvoltare (1989) (FED 7) pentru anul financiar
1996
Publicaţie: OJ L 082 , 19/03/1998 P. 0043 - 0043
Conţinut: Consiliul recomandă Parlamentului European să
acorde Comisiei o descărcare de gestiune cu privire la
implementarea operaţiilor Fondului European de
Dezvoltare (1989) (FED 7) pentru anul financiar
1996.
Keywords: budgetary discharge; European Parliament; EC
recommendation; EC Commission; EC Council; EDF
Cuvinte cheie: descărcare bugetară; Parlament European; Recomandare
a CE; Comisia CE; Consiliul CE; FED

31998H0217
98/217/EC: Council Recommendation of 9 March 1998 concerning
the discharge to be given to the Commission in respect of the

69
implementation of the operations of the European Development
Fund (1984) (Sixth EDF) for the financial year 1996
Recomandarea nr.98/217/CE a Consiliului din 9 martie 1998 cu privire la
descărcarea de gestiune a Comisiei, referitor la implementarea operaţiilor
Fondului European de Dezvoltare (1984) (FED 6) pentru anul financiar
1996
Publicaţie: OJ L 082 , 19/03/1998 P. 0042 - 0042
Conţinut: Consiliul recomandă Parlamentului European să
acorde Comisiei o descărcare de gestiune cu privire la
implementarea operaţiilor Fondului European de
Dezvoltare (1984) (FED 6) pentru anul financiar
1996.
Keywords: budgetary discharge; European Parliament; EC
recommendation; EC Commission; EC Council; EDF
Cuvinte cheie: descărcare bugetară; Parlament European; recomandare a
CE; Comisia CE; Consiliul CE; FED

31997Y0609(01)
Special Report No 3/97 concerning the decentralized system for the
implementation of the PHARE programme (period 1990 - 1995)
together with the Commission's replies (submitted pursuant to
Article 188C, paragraph 4, indent 2, of the EC Treaty)
Raportul Special nr.3/97 privind sistemul descentralizat pentru
implementarea programului PHARE (perioada 1990 – 1995), însoţit de
răspunsurile Comisiei (prezentat în conformitate cu art. 188C, par. 4, alin.
2 din Tratatul CE)
Publicaţie: OJ C 175 , 09/06/1997 p. 0004 - 0047
Conţinut: Raportul analizează funcţionarea sistemului de
management descentralizat (nivelul angajamentelor
bugetare, întârzieri în implementarea programelor,
efectele acestora asupra programului în general,
organizarea departamentelor Comisiei, rolul
Delegaţiilor, rolul Comisiei în Bruxelles), unităţile de
implementare a programelor (introducerea unităţilor

70
de implementare, rolul şi caracteristicile acestora,
costurile pe care le implică) şi transparenţa sistemului
descentralizat (acordarea contractelor, cheltuielile,
raportările financiare şi contabile).
Keywords: Community programme; Eastern Europe;
decentralization; accession to the Community;
appointment of staff; Community financing
Cuvinte cheie: program comunitar; Europa de Est; descentralizare;
accesul la Comunitate; numirea personalului; finanţare
comunitară

31997Y0605(01)
Special Report No 6/97 concerning TACIS subsidies allocated to the
Ukraine together with the Commission's replies (submitted pursuant
to Article 188C, paragraph 4, indent 2, of the EC Treaty)
Raportul Special nr.6/97 cu privire la subvenţiile alocate Ucrainei, însoţit
de răspunsurile Comisiei (prezentat în conformitate cu art. 188C par. 4,
alin. 2 din Tratatul CE)
Publicaţie: OJ C 171 , 05/06/1997 p. 0001 – 0027
Conţinut: Raportul analizează cooperarea dintre Uniunea
Europeană şi Ucraina (asistenţa financiară şi
împrumuturile acordate de Uniunea Europeană
Ucrainei, subvenţiile acordate de programul TACIS,
situaţia specială din sectorul nuclear), sistemul
administrativ al programlui TACIS (procedurile de
implementare, aplicarea sistemului în Ucraina,
Delegaţia Comisiei în Ucraina, monitorizarea,
acordarea contractelor) şi face observaţii cu privire la
anumite sectoare (sectorul agricol, sectorul nuclear,
resursele umane, industria şi serviciile).
Keywords: inancial aid; Community programme; Ukraine;
Community control; development aid; technical
cooperation

71
Cuvinte cheie: ajutor financiar; program comunitar; Ucraina; control
comunitar; ajutor pentru dezvoltare; cooperare tehnică

31997D0594
97/594/EC, ECSC, Euratom: Commission Decision of 30 July 1997
on the updating of the amounts specified in Regulation (Euratom,
ECSC, EC) No 3418/93 laying down detailed rules for the
implementation of the Financial Regulation
Decizia nr.97/594/CE, CECO, Euratom a Comisiei din 30 iulie 1997
privind reactualizarea sumelor prevăzute în Regulamentul nr.3418/93
(Euratom, CECO, CE), care stabileşte reguli detaliate pentru
implementarea Reglementării Financiare
Publicaţie: OJ L 239 , 30/08/1997 P. 0054 - 0055
Conţinut: Decizia prevede că sumele prevăzute în
Regulamentul nr.3418/93 (Euratom,
CECO, CE) vor fi reactualizare începând
cu 1 ianuarie 1997.
Modificări şi completări: 398D0539 ART.1 from 12/09/1998
Keywords: financial regulation; EC general budget;
financial control; commitment of
expenditure; management audit
Cuvinte cheie: reglementare financiară; buget general al
CE; control financiar; obligaţie de plată;
managementul auditului

31997H0191
97/191/EC: Council Recommendation of 17 March 1997 concerning
the discharge to be given to the Commission in respect of the
implementation of the operations of the European Development
Fund (1989) (Seventh EDF) for the financial year 1995
Recomandarea nr.97/191/CE a Consiliului din 17 martie 1997 cu privire
la descărcarea de gestiune a Comisiei referitor la implementarea

72
operaţiilor Fondului European de Dezvoltare (1989) (FED 7) pentru anul
financiar 1995
Publicaţie: OJ L 080 , 21/03/1997 P. 0022 - 0022
Conţinut: Consiliul recomandă Parlamentului European să
acorde Comisiei o descărcare de gestiune cu privire la
implementarea operaţiilor Fondului European de
Dezvoltare (1989) (FED 7) pentru anul financiar
1995.
Keywords: budgetary discharge; implementation of the budget;
Community budget; EC Commission; EDF
Cuvinte cheie: descărcare bugetară; execuţie bugetară; buget comunitar;
Comisia CE; FED

31997H0190
97/190/EC: Council Recommendation of 17 March 1997 concerning
the discharge to be given to the Commission in respect of the
implementation of the operations of the European Development
Fund (1984) (Sixth EDF) for the financial year 1995
Recomandarea nr.97/190/CE a Consiliului din 17 martie 1997 cu privire
la descărcarea de gestiune a Comisiei referitor la implementarea
operaţiilor Fondului European de Dezvoltare (1984) (FED 6) pentru anul
financiar 1995
Publicaţie: OJ L 080 , 21/03/1997 P. 0021 - 0021
Conţinut: Consiliul recomandă Parlamentului European să
acorde Comisiei o descărcare de gestiune cu privire la
implementarea operaţiilor Fondului European de
Dezvoltare (1984) (FED 6) pentru anul financiar
1995.
Keywords: budgetary discharge; implementation of the budget;
Community budget; EC Commission; EDF
Cuvinte cheie: descărcare bugetară; execuţie bugetară; buget comunitar;
Comisia CE; FED

73
31996Y1231(06)
Special Report in support of the Statement of Assurance concerning
the activities of the sixth and seventh European Development Funds
for the financial year 1995 together with the Commission's reply
Raportul Special pentru susţinerea Declaraţiei de Asigurare cu privire la
activităţile Fondurilor Europene de Dezvoltare 6 şi 7 pentru anul
financiar 1995, însoţit de răspunsul Comisiei
Publicaţie: OJ C 395 , 31/12/1996 P. 0093 - 0133
Conţinut: Curtea de Conturi observă că, în comparaţie cu anul
1994, au fost realizate progrese în ceea ce priveşte
cadrul analitic pentru monitorizarea obţinerii de
fonduri, situaţiilor financiare, principiilor contabile
aplicabile.
Keywords: annual report; EDF; financial year; budgetary control;
auditing
Cuvinte cheie: raport anual; FED; an financiar; control bugetar; audit

31996Y1231(05)
Statement of Assurance concerning the activities of the sixth and
seventh European Development Funds for the financial year ending
on 31 December 1995
Declaraţie de Asigurare cu privire la activităţile Fondurilor Europene de
Dezvoltare 6 şi 7 pentru anul financiar ce se încheie la 31 decembrie 1995
Publicaţie: OJ C 395 , 31/12/1996 p. 0087 - 0091
Conţinut: Tratatul CE a stabilit între atribuţiile Curţii de
Conturi şi pe aceea de a efectua auditul tranzacţiilor
efectuate în cadrul fondurilor europene de dezvoltare.
Curtea de Conturi observă că, în cadrul anului 1995,
au fost realizate progrese comparativ cu anul
anterior, dar şi că există încă metode şi practici care
trebuie îmbunătăţite.
Keywords: annual report; EDF; financial year; auditing; budgetary
control
Cuvinte cheie: raport anual; FED; an financiar; audit; control bugetar

74
31996Y1231(03)
Statement of Assurance concerning activities financed from the
general budget for the financial year ending 31 December 1995
Declaraţie de Asigurare cu privire la activităţile finanţate din bugetul
general pentru anul financiar ce se încheie la 31 decembrie 1995
Publicaţie: OJ C 395 , 31/12/1996 p. 0005 - 0009
Conţinut: Declaraţia de Asigurare cuprinde aprecierile Curţii
de Conturi cu privire la legalitatea şi regularitatea
tranzacţiilor şi a credibilităţii reflectării operaţiunilor
contabile.
Keywords: auditing; EC general budget; financial year; budgetary
control; closing of accounts; Community financial
instrument
Cuvinte cheie: audit; bugetul general al CE; an financiar; control
bugetar; închiderea conturilor; instrument financiar
comunitar

31996Y1231(01)
Report by the Court on the operational efficiency of the management
of the European Monetary Institute for the financial year 1994,
together with the Institute's replies
Raportul Curţii privind randamentul operaţional al managementului
Institutului Monetar European pentru anul financiar 1994, însoţit de
răspunsurile Institutului
Publicaţie: OJ C 394 , 31/12/1996 p. 0001 - 0006
Conţinut: Raportul Curţii de Conturi prezintă rolul Institutului
Monetar European, managementul administrativ şi
bugetar, analiza activităţii Institutului în anul 1994 şi
analiza randamentului operaţional al
managementului Institutului (circumstanţe
particulare, proceduri, cheltuieli), însoţite de
recomandări.
Keywords: report; EC Court of Auditors; auditing; management;
European Monetary Institute; financial year

75
Cuvinte cheie: raport; Curtea de Conturi a CE; audit; management;
Institutul Monetar European; an financiar

31996H0210
96/210/EC: Council Recommendation of 11 March 1996 concerning
the discharge to be given to the Commission in respect of the
implementation of the operations of the European Development
Fund (1989) (Seventh EDF) for the financial year 1994
Recomandarea nr.96/210/CE a Consiliului din 11 martie 1996 cu privire
la descărcarea de gestiune a Comisiei referitor la implementarea
operaţiilor Fondului European de Dezvoltare (1989) (FED 7) pentru anul
financiar 1994
Publicaţie: OJ L 068 , 19/03/1996 P. 0031 - 0031
Conţinut: Consiliul recomandă Parlamentului European să
acorde Comisiei o descărcare de gestiune cu privire la
implementarea operaţiilor Fondului European de
Dezvoltare (1989) (FED 7) pentru anul financiar
1994.
Keywords: budgetary discharge; implementation of the budget;
Community budget; EC Commission; EDF
Cuvinte cheie: descărcare bugetară; execuţie bugetară; buget comunitar;
Comisia CE; FED

31996H0209
96/209/EC: Council Recommendation of 11 March 1996 concerning
the discharge to be given to the Commission in respect of the
implementation of the operations of the European Development
Fund (1984) (Sixth EDF) for the financial year 1994
Recomandarea nr.96/209/CE a Consiliului din 11 martie 1996 cu privire
la descărcarea de gestiune a Comisiei referitor la implementarea
operaţiilor Fondului European de Dezvoltare (1984) (FED 6) pentru anul
financiar 1994
Publicaţie: OJ L 068 , 19/03/1996 P. 0030 - 0030

76
Conţinut: Consiliul recomandă Parlamentului European să
acorde Comisiei o descărcare de gestiune cu privire la
implementarea operaţiilor Fondului European de
Dezvoltare (1984) (FED 6) pentru anul financiar
1994.
Keywords: budgetary discharge; implementation of the budget;
Community budget; EC Commission; EDF
Cuvinte cheie: descărcare bugetară; execuţie bugetară; buget comunitar;
Comisia CE; FED

31996Y0131(01)
Special report No 5/95 submitted pursuant to Article 188c (4), second
indent, of the EC Treaty and concerning the signing without the
prior approval of the Financial Controller of the contract for the
building of the European Parliament's new chamber in Strasbourg,
together with Parliament's replies
Raportul Special nr.5/95 prezentat în conformitate cu art.188 c (4) alin. 2
al Tratatului CE, în legătură cu semnarea contractului pentru construirea
noii Camere a Parlamentului European în Strasbourg, fără aprobarea
anterioară a Controlorului Financiar, însoţit de răspunsurile Parlamentului
Publicaţie: OJ C 027 , 31/01/1996 p. 0001 - 0016
Conţinut: Raportul prezintă procedurile urmate în vederea
semnării contractului pentru construirea noii Camere
a Parlamentului European în Strasbourg (pregătirea
şi finalizarea contractului, observaţiile Controlorului
Financiar, consultarea cu organele competente),
prevederile reglementării financiare aplicabile,
obligativitatea reglementărilor financiare, semnarea
contractului şi responsabilităţile Ofiţerului de
Autorizare şi ale Controlorului Financiar.
Keywords: contract; building industry; public building; European
Parliament; EC administrative expenditure; budgetary
control

77
Cuvinte cheie: contract; industria de construcţii; construcţii publice;
Parlament European; cheltuieli publicele ale CE; control
bugetar

31995H0113
95/113/EC: Council Recommendation of 20 March 1995 concerning
the discharge to be given to the Commission in respect of the
implementation of the operations of the European Development
Fund (1989) (Seventh EDF) for the financial year 1993
Recomandarea nr.95/113/CE a Consiliului din 20 martie 1995 cu privire
la descărcarea de gestiune a Comisiei referitor la implementarea
operaţiilor Fondului European de Dezvoltare (1989) (FED 7) pentru anul
financiar 1993
Publicaţie: OJ L 080 , 08/04/1995 P. 0045 - 0045
Conţinut: Consiliul recomandă Parlamentului European să
acorde Comisiei o descărcare de gestiune cu privire la
implementarea operaţiilor Fondului European de
Dezvoltare (1989) (FED 7) pentru anul financiar
1993.
Keywords: budgetary control; financial management; report; EC
Commission; EC Court of Auditors; EDF
Cuvinte cheie: control bugetar; management financiar; raport; Comisia
CE; Curtea de Conturi a CE; FED

31995H0112
95/112/EC: Council Recommendation of 20 March 1995 concerning
the discharge to be given to the Commission in respect of the
implementation of the operations of the European Development
Fund (1984) (Sixth EDF) for the financial year 1993
Recomandarea nr.95/112/CE a Consiliului din 20 martie 1995 cu privire
la descărcarea de gestiune a Comisiei referitor la implementarea
operaţiilor Fondului European de Dezvoltare (1984) (FED 6) pentru anul
financiar 1993

78
Publicaţie: OJ L 080 , 08/04/1995 P. 0044 - 0044
Conţinut: Consiliul recomandă Parlamentului European să
acorde Comisiei o descărcare de gestiune cu privire la
implementarea operaţiilor Fondului European de
Dezvoltare (1984) (FED 6) pentru anul financiar
1993.
Keywords: budgetary discharge; Community budget; EC
Commission; EDF
Cuvinte cheie: descărcare bugetară; buget comunitar; Comisia CE; FED

31995H0111
95/111/EC: Council Recommendation of 20 March 1995 concerning
the discharge to be given to the Commission in respect of the
implementation of the operations of the European Development
Fund (1979) (Fifth EDF) for the financial year 1993
Recomandarea nr.95/111/CE a Consiliului din 20 martie 1995 cu privire
la descărcarea de gestiune a Comisiei referitor la implementarea
operaţiilor Fondului European de Dezvoltare (1979) (FED 5) pentru anul
financiar 1993
Publicaţie: OJ L 080 , 08/04/1995 P. 0043 - 0043
Conţinut: Consiliul recomandă Parlamentului European să
acorde Comisiei o descărcare de gestiune cu privire la
implementarea operaţiilor Fondului European de
Dezvoltare (1979) (FED 5) pentru anul financiar
1993.
Keywords: budgetary control; budgetary discharge; financial
management; EC Commission; EC Court of Auditors;
EDF
Cuvinte cheie: control bugetar; descărcare bugetară; management
financiar; Comisia CE; Curtea de Conturi a CE; FED

79
31994D0140
94/140/EC: Commission Decision of 23 February 1994 setting up an
advisory committee for the coordination of fraud prevention
Decizia nr.94/140/CE a Comisiei din 23 februarie 1994, instituind un
Comitet consultativ pentru coordonarea acţiunilor de prevenire a fraudei
Publicaţie: OJ L 061 , 04/03/1994 p. 0027 - 0028
Conţinut: Decizia prevede înfiinţarea, în cadrul Comisiei, a unui
Comitet consultativ pentru coordonarea acţiunilor de
prevenire a fraudei alcătuit din câte doi reprezentanţi
pentru fiecare stat membru, care pot fi asistaţi de
către doi delegaţi ai serviciilor interesate.
Keywords: confidentiality; fraud; Community budget; European
cooperation; EC advisory committee; EC opinion
Cuvinte cheie: confidenţialitate; fraudă; buget comunitar; cooperare
europeană; Comitet consultativ al CE; opinie CE

31974D0055
74/55/EEC: Commission Decision of 22 January 1974 conferring
powers to carry out measures of control in Member States in respect
of Community revenue and expenditure
Decizia nr.74/55/CEE a Comisiei din 22 ianuarie 1974 cu privire la
împuternicirile de a realiza măsuri de control în statele membre referitor
la veniturile şi cheltuielile Comunităţii
Publicaţie: OJ L 034 , 07/02/1974 p. 0028 - 0029
Conţinut: Decizia prevede că statele membre ale Comisiei, care
au responsabilităţi în domeniul financiar vor fi
împuternicite în concordanţă cu regulile stabilite de
Comisie să realizeze măsuri de control financiar.
Acestea vor acţiona în beneficiul şi sub coordonarea
Comisiei şi vor informa Comisia în legătură cu
deciziile luate.
Keywords: financial control; delegation of power; Community
financing; common agricultural policy; financing of the
Community budget; ESF

80
Cuvinte cheie: control financiar; delegarea puterii; finanţare comunitară;
politică agricolă comună; finanţarea bugetului comunitar;
FSE

81