Sunteți pe pagina 1din 216
Anul 173 (XVII) — Nr. 479 bis PARTEA I LEGI, DECRETE, HOT√R¬RI ™I ALTE ACTE
Anul 173 (XVII) — Nr. 479 bis PARTEA I LEGI, DECRETE, HOT√R¬RI ™I ALTE ACTE

Anul 173 (XVII) — Nr. 479 bis

PARTEA

I

LEGI, DECRETE, HOT√R¬RI ™I ALTE ACTE

Mar˛i, 7 iunie 2005

SUMAR

 

Pagina

Anexa la Ordinul ministrului transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului nr. 217/2005 pentru aprobarea Reglement„rii tehnice îNormativ pentru proiectarea, executarea ∫i exploatarea instala˛iilor de stingere a incendiilor“, indicativ NP 086-05

2–215

ACTE

ALE

ORGANELOR

DE

SPECIALITATE

ALE

ADMINISTRAfiIEI

PUBLICE

CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCfiIILOR ™I TURISMULUI

ORDIN pentru aprobarea Reglement„rii tehnice îNormativ pentru proiectarea, executarea ∫i exploatarea instala˛iilor de stingere a incendiilor“, indicativ NP 086-05*)

Œn conformitate cu art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea Ón construc˛ii, cu modific„rile ulterioare, Ón temeiul art. 2 pct. 45 ∫i al art. 5 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, av‚nd Ón vedere Procesul-verbal de avizare nr. 40 din 28 august 2003 al Comitetului tehnic de specialitate — CTS 11 ∫i Avizul nr. 7 din 29 decembrie 2004, eliberat de Inspectoratul General pentru Situa˛ii de Urgen˛„ din cadrul Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor,

ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului emite urm„torul ordin:

Art. 1. — Se aprob„ Reglementarea tehnic„ îNormativ pentru proiectarea, executarea ∫i exploatarea instala˛iilor de stingere a incendiilor“, indicativ NP 086-05, elaborat„ de Universitatea Tehnic„ de Construc˛ii Bucure∫ti, prev„zut„ Ón anexa care face parte integrant„ din prezentul ordin. Art. 2. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, ∫i intr„ Ón vigoare Ón termen de 30 de zile de la data public„rii. Art. 3. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin, capitolul 14 din Normativul pentru proiectarea ∫i executarea instala˛iilor sanitare, indicativ I 9-94, aprobat prin Ordinul ministrului lucr„rilor publice ∫i amenaj„rii teritoriului nr. 17/1994 ∫i publicat Ón Buletinul Construc˛iilor

nr. 2/1997, capitolul 8 din Normativul pentru exploatarea instala˛iilor sanitare, indicativ I 9/1-96, aprobat prin Ordinul ministrului lucr„rilor publice ∫i amenaj„rii teritoriului nr. 69/N/1997 ∫i publicat Ón Buletinul Construc˛iilor nr. 12/1997, Ordinul ministrului lucr„rilor publice, transporturilor ∫i locuin˛ei nr. 1.057/2002 pentru aprobarea reglement„rii tehnice îNormativ pentru exploatarea sistemelor ∫i instala˛iilor de stingere a incendiilor cu substan˛e speciale“, indicativ NP 072-02, publicat Ón Buletinul Construc˛iilor nr. 4/2003, Ordinul ministrului lucr„rilor publice, transporturilor ∫i locuin˛ei nr. 1.619/2001 pentru aprobarea reglement„rii tehnice îNormativ pentru

*) Ordinul nr. 217/2005 a fost publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 479 din 7 iunie 2005 ∫i este reprodus ∫i Ón acest num„r bis.

2

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

proiectarea ∫i executarea instala˛iilor de stingere a incendiilor cu substan˛e speciale“, indicativ NP 052-01,

publicat Ón Buletinul Construc˛iilor nr. 7/2002, precum ∫i orice alte dispozi˛ii contrare Ó∫i Ónceteaz„ aplicabilitatea.

Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului, Gheorghe Dobre

Bucure∫ti, 17 februarie 2005. Nr. 217.

ANEX√*)

NORMATIV pentru proiectarea, executarea ∫i exploatarea instala˛iilor de stingere a incendiilor, indicativ NP 086-05

∫i exploatarea instala˛iilor de stingere a incendiilor, indicativ NP 086-05 *) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.

*) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

3

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005 3

4

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

4 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

5

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005 5

6

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

6 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

7

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005 7

8

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

8 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

9

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005 9

10

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

10 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

11

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005 11

12

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

12 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

13

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005 13

14

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

14 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

15

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005 15

16

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

16 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

17

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005 17

18

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

18 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

19

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005 19

20

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

20 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

21

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005 21

22

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

22 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

23

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005 23

24

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

24 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

25

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005 25

26

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

26 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

27

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005 27

28

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

28 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

29

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005 29

30

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

30 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

31

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005 31

32

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

32 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

33

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005 33

34

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

34 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

35

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005 35

36

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

36 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

37

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005 37

38

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

38 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

39

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005 39

40

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

40 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

41

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005 41

42

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

42 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

43

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005 43

44

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

44 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

45

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005 45

46

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

46 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

47

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005 47
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005 47

48

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

48 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

49

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005 49

50

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

50 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

51

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005 51

52

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

52 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

53

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005 53

54

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

54 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

55

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005 55

56

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

56 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

57

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005 57

58

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

58 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

59

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005 59

60

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

60 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

61

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005 61

62

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

62 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

63

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005 63

64

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

64 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

65

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005 65

66

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

66 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

67

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005 67

68

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

68 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

69

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005 69

70

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

70 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

71

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005 71

72

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

72 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

73

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005 73

74

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

74 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

75

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005 75

76

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

76 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

77

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005 77

78

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

78 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

79

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005 79

80

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

80 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

81

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005 81

82

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

82 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

83

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005 83

84

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

84 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

85

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005 85

86

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

86 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

87

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005 87

88

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

88 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

89

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005 89

90

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

90 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

91

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005 91

92

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

92 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

93

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005 93

94

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

94 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

95

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005 95

96

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

96 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

97

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005 97

98

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

98 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

99

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005 99

100

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

100 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

101

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005 101

102

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

TABEL 21.3

Volumul specific, v [m 3 /kg] de substan˛„ de stingere a incendiului HCFC/A, la diferite temperaturi t [ºC] ∫i ale raportului m/V [kg HCFC/A/m 3 ], Ón func˛ie de concentra˛ia volumic„ de proiectare pentru stingerea incendiului C [%]

m/V [kg HCFC/A/m 3 ], Ón func˛ie de concentra˛ia volumic„ de proiectare pentru stingerea incendiului C

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

103

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005 103

104

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

104 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

105

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005 105

106

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

106 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

107

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005 107

108

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

108 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

109

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005 109

110

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

110 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

111

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005 111

112

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

112 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

113

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005 113

114

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

114 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

115

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005 115

116

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

116 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

117

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005 117

118

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

118 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

119

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005 119

120

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

120 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

121

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005 121

122

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

122 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

123

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005 123

124

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

124 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

125

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005 125

126

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

126 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

127

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005 127

128

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

128 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

129

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005 129

130

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

130 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

131

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005 131

132

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

132 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

133

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005 133

134

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

134 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

135

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005 135

136

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

136 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

137

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005 137

138

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

138 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

139

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005 139

140

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

140 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

141

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005 141

142

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

142 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

143

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005 143

144

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

144 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

145

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005 145

146

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

146 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

147

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005 147

148

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

148 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

149

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005 149

150

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

150 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

151

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005 151

152

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

152 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

153

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005 153

154

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

154 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

155

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005 155

156

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

156 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

157

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005 157

158

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

158 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

159

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005 159

160

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

160 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

161

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005 161

162

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

162 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

163

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005 163

164

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

164 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

165

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005 165

166

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

166 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

167

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005 167

168

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

168 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

169

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005 169

170

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

170 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

171

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005 171

172

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

172 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

173

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005 173

174

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

174 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

175

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005 175

176

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

176 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

177

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005 177

178

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

178 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

179

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005 179

180

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

180 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

181

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005 181

182

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

182 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

183

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005 183

184

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

184 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

185

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005 185

186

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

186 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

187

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005 187

188

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

188 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

189

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005 189

190

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

190 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

191

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005 191

192

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

192 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

193

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005 193

194

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

194 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

195

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005 195

196

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

196 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

197

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005 197

198

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

198 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

199

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005 199

200

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

200 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

201

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005 201

202

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

202 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

203

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005 203

204

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

204 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

205

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005 205

206

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

206 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

207

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005 207

208

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

208 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

209

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005 209

210

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

210 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

211

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005 211

212

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

212 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

213

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005 213

214

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

214 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 479 bis/7.VI.2005

215

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 479 bis/7.VI.2005 215

PREfiURILE

publica˛iilor legislative pentru anul 2005 — pe suport tradi˛ional —

Nr.

crt.

Denumirea publica˛iei

Valoarea

abonamentului

anual

Valoarea abonamentului trimestrial — lei vechi/lei noi —

 

— lei vechi/lei noi — Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

1.

Monitorul Oficial, Partea I, Ón limba rom‚n„

12.340.000/1.234

3.085.000/308,5

3.085.000/308,5

3.085.000/308,5

3.085.000/308,5

2.

Monitorul Oficial, Partea I, Ón limba rom‚n„, numere bis*)

2.135.000/213,5

3. Monitorul Oficial, Partea I, Ón limba maghiar„

9.480.000/948

2.370.000/237

2.370.000/237

2.370.000/237

2.370.000/237

4. Monitorul Oficial, Partea a II-a

15.000.000/1.500

3.750.000/375

3.750.000/375

3.750.000/375

3.750.000/375

5. Monitorul Oficial, Partea a III-a

3.040.000/304

760.000/76

760.000/76

760.000/76

760.000/76

6. Monitorul Oficial, Partea a IV-a

12.820.000/1.282

3.205.000/320,5

3.205.000/320,5

3.205.000/320,5

3.205.000/320,5

7. Monitorul Oficial, Partea a VI-a

11.820.000/1.182

2.955.000/295,5

2.955.000/295,5

2.955.000/295,5

2.955.000/295,5

8.

Colec˛ia Legisla˛ia Rom‚niei

3.130.000/313

782.500/78,25

782.500/78,25

782.500/78,25

782.500/78,25

9.

Colec˛ia de hot„r‚ri ale Guvernului ∫i alte acte normative Repertoriul actelor normative Decizii ale Cur˛ii Constitu˛ionale Edi˛ii trilingve

5.190.000/519 1.297.500/129,75 1.297.500/129,75 1.297.500/129,75 1.297.500/129,75

10.

800.000/80

11.

565.000/56,5

12.

3.000.000/300

**) Cu excep˛ia numerelor bis Ón care se public„ acte cu un volum extins ∫i care intereseaz„ doar un num„r restr‚ns de utilizatori.

Toate publica˛iile Regiei Autonome îMonitorul Oficial“ sunt purt„toare de T.V.A. Ón cot„ de 9%, aceasta fiind inclus„ Ón pre˛ul de abonament. Pentru siguran˛a clien˛ilor, abonamentele la publica˛iile Regiei Autonome îMonitorul Oficial“ se pot efectua prin urm„torii difuzori:

u

COMPANIA NAfiIONAL√ îPO™TA ROM¬N√“ — S.A. — prin oficiile sale po∫tale

u

RODIPET S.A.

— prin toate filialele

u

INTERPRESS SPORT S.R.L.

— Bucure∫ti, str. Hristo Botev nr. 6

u

PRESS EXPRES — S.R.L.

(telefon/fax: 313.85.07; 313.85.08; 313.85.09) — Otopeni, str. Flori de C‚mp nr. 9

u

M.T. PRESS IMPEX — S.R.L.

(telefon/fax: 221.05.37; 0745.133.712) — Bucure∫ti, bd. Basarabia nr. 256

u

INFO EUROTRADING S.A.

(telefon/fax: 255.48.15; 255.48.16) — Bucure∫ti, Splaiul Independen˛ei nr. 202A

u

ACTA LEGIS — S.R.L.

(telefon/fax: 316.30.58) — Bucure∫ti, str. Banul Udrea nr. 10,

u

CURIER PRESS S.A.

(telefon/fax: 411.91.79) — Bra∫ov, str. Traian Groz„vescu nr. 7

u

MIMPEX — S.R.L.

(telefon/fax: 0268/47.05.96) — Hunedoara, str. Ion Creang„ nr. 2, bl. 2, ap. 1

u

CALLIOPE — S.R.L.

(telefon/fax: 0254/71.92.43) — Ploie∫ti, str. Candiano Popescu nr. 36

u

ASTOR-MED — S.R.L.

(telefon/fax: 0244/51.40.52, 0244/51.48.01) — Ia∫i, str. Sucidava nr. 2, bl. U2, sc. C, ap. 2

u

ART ADVERTISING — S.R.L.

(telefon/fax: 0232/27.91.76, 0232/25.84.27) — R‚mnicu V‚lcea, str. Regina Maria nr. 7, bl. C1, sc. C, mezanin II

u

ZIRKON MEDIA — S.R.L.

(tel. 0250/73.54.75, 0744.50.90.99) — Bucure∫ti, str. C„lin Ottoi nr. 29 (tel. 250.52.77, 250.22.94, fax 250.56.30)

EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti, IBAN: RO75RNCB5101000000120001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti ∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti (alocat numai persoanelor juridice bugetare) Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, tel./fax 410.77.36 ∫i 410.47.23 Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“

&JUYDGY|032033]

Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 479 bis/7.VI.2005 con˛ine 216 pagini.

Pre˛ul: 481.000 lei vechi/48,10 lei noi

ISSN 1453—4495

Acest num„r al Monitorului Oficial al Rom‚niei a fost tip„rit Ón afara abonamentului.