Sunteți pe pagina 1din 115
; Editat de: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Constructii $i Economia Constructiilor we est ~ Sos. Pantelimon nr. 266 i 55 10 20; 2 55 22 50/179 - redactie 1102, 108 - difuzare BULETINUL CONSTRUCTIILOR Voi. 13 2001 , | PRESCRIPTH TEHINICE «+ Listareglemertivilortehnicein constructifeu caracter republican, in valabilitae ta T august 2001 « hNorme metedologice de agreere a persoanclor jutidice si fiice pet proicetare, consultan{ evaluare yi iastrire in domenial sistema et pcatiy MP 11-2000, aprobat de MLLPAT cw ordinal t-204/%/22.09.2000 « “Sprocedura pentru aplicarca normelor metodologice da fizice gi juridive pentru proiectare, consultanta,evaluare inst ican in construct", indicatiy IM 013-2000, aprobata de MLPA eu ordinul 1. 208/N/22.09.2000 . 139 «oem MLPNT ne, 2328 in 19 Februari 1997 privind aprobarea “Normativulut puivind proietarea yi exceutarea misurtor de izolare font ya (ratamenteor eustice in cli (inclusiyinstatatiy", indicatiy NP-OL4-96 189 + Ordinal MLPXT nr 23/N di ‘Specifies privind proectarea si evecutia constructor si instatapilr aferente fltrctor de jp ct ive ber yi asigurarea masurilor pentru siguranta in exploarare’ inateasty S7-021-97 190) eOndinul MEPAT ar. LIN din 6 august 1997 privind aprobarca "Ghidulaé pet Cupertizarea yi adoptares sotuior de imbunatitire » proteetielcermice sf ‘eustice fa clidii existente unifamifiare sau eu num partamen indicativ GU-018-97 wi serra MLTAT nr. L150 da 1 septembrie 1997 peivind aprobarca "Narmativalut frivind prceetarca de cispensare si poliliiel pe ava ewigentelor de performanta’, indicatiy NP-021-97 ‘i w2 Sr MLPAT nr, 17/8 din | septembrie 1997 privind aprobares "Normativulal privind proigctarea de crese performanta’ ao + Ordinal ML2AT ne. HBYN di 97 privind aprobaea "No privind proiectarea de ekimine de sihandicapai pe bava exigentelor de pperformanti, indicatiy NP-023-97 194 mai 1997 pivind apvobare tehnice Si ereye speciale pe baa c Toure drapuvrileasupraaosstd edi sum rezervate INCERC Bus reqs Nuwste permis ee eeregrala. sau. parjaki a materslelor din, Bulstinul Gonstretor fort mini sctiy al INCERC Bucuresti * Ordinul MLPAT ne. 22N din 3 februaric 1998 priv ind aprohatca “Ghidulwi de proiectare, execute, exploatare si interventii pentru proteetile anticorosive ale constructilor exploatate in medit agresive specifice industrict de celulora si hartie”, indicativ GP-029-98 195 * Ordinal MLPAT nr. 9°N din 3 Febriatic 1998 juivind aprobarca “Ghidului de Proiectare, exccutie si exploatare (urmarire, interventi) privind protectia anticorosiva a construetiilor supuse activnil medilor agresivespecifice industry alimentare: a) industria canis", indicatiy GP-031-98 196 * Ordinal MLPAT ar. 1U:N din 3 Tebruarie 199% privind aprobarca “Ghidulut de Proicctare, executie si exploatare (urmirire, interventie) privind.protectia Kicorosiv’is constructilorsupuse actiunii mediilor agresive specificeindustriet b) industria vinului si beri, indicativ GP-032-98. - 197 * Osdinul MLPAT ar 12 din 23 febrvrie 1998 privind aprobarea*Mamualulpentea calcululclementelor din oteteu peretisubtiri formate la rece", indicatiy MP003, 98 108 Ordinal MLPAT nr. 2iN din 20 januari 1998 privis aprobarca “Codutui de roiectare pentru structari metalice parter (ira pod rulant", indicatiy NP-026, on 199 + Ordinul MLPAT ne. 4IN din 20 iamuarie 1998 privind aprobarca “Chidul expertizarea, repararea yi consolidarea grinsilor de rulare metalice GP-034.98, Ordinul MLPAT nr. 21°N din 7 apritie 1999 privind aprabarca “Ghidul metode si tehnici de reducere a echipamentele insta GT-021-98 Outinul MLPA ar. 63/N din 25 angust 1999 peivind aprobarce pentru sudarea arméturitor din otel-heton ‘Ordinul MLPAT ar. 153/N din 6 iu privind cerintele de calitate p nr. ST-034/2000, Ordinul MLPAT pr 15/N din privin zgomotelor si vibratiilor _produse de latilor de ventiare gi climatizare in consteueti ‘Normativ 1000 privind aprobarea "Specifies tra compactarea structurilor rutiere’ tile 2000 privind aprobarca "Cl verificarea performanfelorschimbatoarelor de eildura apa/apa din centrale $ punete termice"", indicativ GT-023-99, 204 Ordinul MLDAT nx. 16N din 7 apritic 2000 privind apvobatea “Proceduril de control a calititi exeeutiei lucrarilor de instalati™", indicativ PCC-001.99 205 Ondinul MLPAT nr. 20.N din 7 aprile 2000 privind aprobarca “Ghidulul peivind Procedura de verficare a imbindtilor sudate 1a materiale. termoplastice (istructive si nedistructive). Cerinte de calitate"", indieativ G¥-024-99. 306 Ondinul MLPAT nr. 39/N din 30 iunie 2000 privind aprobarca “Ghidulul peivind macrozonarea teritoriului Romaniel din punct de vedere al risculu la aleneed de teren", indicativ GT-025-2000. 207 Ordinul MLPAT nr, 42:N din 30 une 2000 privind ap Ordinal MLPA or. vechi privit oral erst at p com " stalarea filtrelor pentru depoluarea flor sicablurilor subtcrane de orice natura smi 2000 privind iste i MLPA ne, AN it 3 iis 2000 ‘nmotogilor de deblocare -salvare i icatiy M-008-2000 in 30 nie 2000 petvind ap i invelitori Ware cata recep eral de Frat PCC-009-200 i LAr 15888 200 or aes init ST-084 200. jana MLPA 6 iulie 2000 privind apr Svat MLDAT ne TSO din ile 2000 sind {tate gi siguranta in funetin raven coms-utir supe aetinior dia ovan0o " Chet MLPA nr 1571 dn 6 tnmainedstr devin fblocaje pe imarea betonului’ Sioacaje pentru presomprimarceb 24n prvind ape Gadinal MLPAT nv. 159/N din 6 ule 2000 prving apres vind eval de prfortanta x procedur de ice anu pe 26/2000 ; Ces MLPA Nn 200 pn aaa nte, covoare rulante)’ Ott MILTAT a 161 Nin hc sie 2000 priv ind apro ceringele dk ;repararea, ransportal $i pu ‘pararea, transport $s privind ceringele de calitate pentr ‘petonului, indieativ nr. ST-031/2000. Ordinal MLPAT nr. 162/N din 6 iutie 2 elaborarea_reglement ‘materialelor si produselor pent Icistativ ew Uniunea European”, in PAT nt. 208IN din 22 septembrie Gedinul MLPAT nt. 208)N e209 utitigare a spectrelor seismice de raspans inet indicativ GP-0SO2000. fee Ordinul MLPAT 2081 din 22 steric 2000p proicetare,csecutie siexploatare privind protect robarea "Specifieai entelor vitae! ea echipamentelor vil mice aleatoare™, indicat nr. 8 «cuhipamente inglobate in rir . fi aferente constructiilor - armonizs : Wiens oF 4262000 31 i i pbs “hil de cca"Ghiduluideviizare fitgarea aknecalr de 087 200. 20 spc "Manuel aoe 209 sy rose penta cera constrcte 210 200 pnd pobre "Speieati ehnie portul si punerea oharea "Pracedurii pentrw lafurnizor: ancoraje estinate construetilor Ia 99. . '. indicativ ST x cml eeipament tre dieativ nr. S¥-025/2000, . 218 ‘out priv ind aprobarca "Speeificatii tehnice rea in. opera 26 ca "Ghidului penta 2400 privind aprobacca “Ghidullt ps find calitatea starea struct proie vind aprobarca ticorasiva aclementelor di mat si beton precomprin indicativ GP-047-2000, + Ondinul MLPAT nr. 218.N dia Proiectare septembrie 2000 privind apvoba ‘sccutie siexploatare privind protectia anticorusiva.aclementelorde Saantruetii din beton yi beton arma, supuse cororiuniluleiuilor vegetal indicativ GP-049-2000. 2 * Ordinal MLPAT ne. 219°N din 27 septembrie 20) privind aprobar fehhice de aplicare 4 pardosclilor anticorozive cu pertormante anticten indicativ $1-030-2000. 2ai * Ordinal ML PAT ar. 2200N din 27 scm 2000 privind aprobarca*Nermativaigt privind eriterile de performanti pentru protectiaanticoresivi a construction Supuse actiunii mediilor industriale", indicatiy NP-039/99, 2 * Ordinul MLPAT nr. 221/Ndln 27 septembrie 2000 privnd apeobatea "Norimativaigh Pentru executia tratamentelor bituininoase cu itum aditivat". indieativ NE-OLO. 99. si" Normativ pentru exeeusia tratamentelor bith pe bara de bitum modificat cu polimeri. indicativ NE-011.99, Ordinul MLPAT nr. 223/N din 27 septembrie roiectare, executie si exploatare pri supuse ac ind protectin anticorosiva a consteuctillor ii mediilor agresive spectice industriei textile", indicativ GP-O4y, 224 area "Specificatie’ ru verificarea Ordinal MLPAT ar. 259°N din 2 noiembrie 2000 privind ape tchnice privind cerinfele si criteriile de performants antiseismicii a fatadetor cortina”, indicativ ST-038-2000, 2s Ordinul MLPAT nr. 32W/N din ¥ decembrie 2000 privind aprobaice “Procedacit privind tehaologia pentru reubititarea termied a cladirlor talosind spun Poliuretanice”, Indicaty nr. PCC-017/2000, 226 Onin MLPAT nr. 329/N din decembrie 2000 privind aprobaiea “Solute ead penura instalati interioare de incalzire utilizénd noi sisteme de producere a 'gentului termic (CT de apartament, cari ete)", indicativ SC-008/2000, a2 Ondinul MLPAT ar. 330°N din 8 decembrie 2000 privind aywcbarca “Manualsiet pentru intocmirea instructiunilor de exploatare privind instalaile afereaa construetilor”, indicativ ME-005/2000, 228 * Ondinul MLPAT ar. 331/N din & decembric 2000 privind aprobarca “Cibiduter privind optimizarea nivelului de protectie termici la cladirile de neues indicativ GP-058/2000. 229 Oudinul MLPAT nr. 332/N din $ decembric 2000 privind aprobanca “Ghidutet pene Prolectarcainstalatilor de inedtsirelracirefolosind veniloconvectonre” indicativ Gb-056/2000, 30 Ordinul MLPAT nr. 3350N din ¥ deeembrie 2000 privind speobarca “Ghiduiet Pentru projectarea instalailor de ventilate yi climatizare folosind sau fante’ emostate indicatiy GP-057/2000, BI MLPTL DGT ‘ carctereublicn nl Meat 7001 fetes COCC-SA Bucur losis MPT CUPRINS aleulul constructor si elementelor de caleulul i 1. Reglementiti tchnice priv Reglementii tehnice rea si executarea Iucrarilor de Reglementiti tehnice privind proicctarea i e 1 glee ice 1 cutarea fundatilor .. 12 IM, Reglementiri tehnice privind proiectarea si ex funda .cglementiri tehnice privind proieetarea gi executarea lucrarilor de betor IV. Reylementiti techni ie Reslementritehniceprivind proictarea si cxecutarea Iueitilor de cofaje, V.Reglem snnice oiectarea si ie lucrarilor de zidarie VI. Reglementiri tchnice privind proiectarea si ex: cutar 18 vine io ectarca si exccutarea constructiilor VII Reslementii tehniceprivind proietrca ws oct fo ca si executarea constructiilor din VII. Reglomestn tehnie pivind flesivea i ia eal ea si executarea lucrarilor de TX. Reglemortchnice privind proictrea % Ree ectarea si executarea lucrarilor de izolajii X Reglemotittnice privindproiceare ie 8 e tencuili, ples XI. Reglemenari tehnice privind exccutarea lueriilor de i, placa) ‘1 It Reisen whic prvi execute ico ds pros, lit, Siefeneait ad ca lucritrilor de timplarie gt geanwuri Sill Resiomewartchncepeivnd proce nro dtimplrey wean ri tehnice privind executarca lucrarilor de 2ugriveli si XIV. Reglen u XO Real ca gi exccutarea instalafiilor electrice Xi Reelementar ence pivind proiesarcs re 5