Sunteți pe pagina 1din 23
AnalizAnalizAnalizAnalizAnalizAnalizAnalizAnalizăăăăăăăă proiectproiectproiectproiectproiectproiectproiectproiect
AnalizAnalizAnalizAnalizAnalizAnalizAnalizAnalizăăăăăăăă proiectproiectproiectproiectproiectproiectproiectproiect dededededededede producereproducereproducereproducereproducereproducereproducereproducere energieenergieenergieenergieenergieenergieenergieenergie
termictermictermictermictermictermictermictermicăăăăăăăă şişişişişişişişi electricăelectricăelectricăelectricăelectricăelectricăelectricăelectrică înînînînînînînîn cogenerarecogenerarecogenerarecogenerarecogenerarecogenerarecogenerarecogenerare --------
CHPCHPCHPCHPCHPCHPCHPCHP
Centrală de cogenerare
ObiectiveObiective •• BazeleBazele sistemelorsistemelor dede cogenerarecogenerare (CHP)(CHP) ••
ObiectiveObiective
•• BazeleBazele sistemelorsistemelor dede cogenerarecogenerare (CHP)(CHP)
•• ConsideraţiiConsideraţii cheiecheie pentrupentru analizaanaliza
proiectelorproiectelor CHPCHP
CeCe anumeanume oferoferăă sistemelesistemele dede producereproducere combinatcombinatăă dede energieenergie
CeCe anumeanume oferoferăă sistemelesistemele dede producereproducere
combinatcombinatăă dede energieenergie termictermicăă şişi
electricelectricăă?? (CHP)(CHP)
••
Centrală electrică pe bază de Biomasă, USA
••
EnergieEnergie electricelectricăă
AgentAgent termictermic
Clădiri
Comunităţi
Procese Industriale
…şi de asemenea…
••
EficienţăEficienţă energeticăenergetică măritămărită
••
EmisiiEmisii && deşeurideşeuri redusereduse
••
PierderiPierderi redusereduse pepe T&DT&D
••
PosibilitateaPosibilitatea utilizutilizăăriirii
centralizatecentralizate aa energieienergiei
produseproduse dede sistemsistem
••
AgentAgent dede rrăăcirecire
MotivaţiaMotivaţia sistemuluisistemului dede cogenerarecogenerare CHPCHP •• SistemulSistemul
MotivaţiaMotivaţia sistemuluisistemului dede
cogenerarecogenerare CHPCHP
•• SistemulSistemul tradiţionaltradiţional dede producereproducere aa energieienergiei esteeste iineficientneficient
O jumătate sau două treimi din energie este folosită ca şi agent termic -
pierdere pentru sistem
Acest agent termic, altfel pierdut, poate fi folosit în procesele industriale,
încălzire spaţială şi preparare apă caldă, procese de răcire, etc.
•• EnergiaEnergia electricelectricăă
esteeste multmult maimai
valoroasvaloroasăă
decâtdecât ccăălduraldura
Biomasă geotermală
regenerabilă 1.024
Centrală
proprie
Pierderile în urma
963
Cărbune 17.075
producţiei termice
24.726
Transmiterea şi
distribuirea
Păcură 3.215
Intrarea de
energie
pierderilor 1.338
primară
Gaz 8.384
totală pentru
producţia de
Industrial 5.683
Producţia
Producţia
Energia
energie
40.180
brută de
netă de
livrată
Nuclear 7.777
energie
energie
consumatori
Ne industrial
15.454
14.491
lor 13.153
7.470
Hidro 2.705
ConceptulConceptul dede cogenerarecogenerare CHPCHP •• •• ProducereaProducerea simultansimultanăă aa
ConceptulConceptul dede cogenerarecogenerare CHPCHP
••
••
ProducereaProducerea simultansimultanăă aa doudouăă sausau maimai multemulte tipuritipuri dede energieenergie
utilizabilutilizabilăă dintrdintr--oo singursingurăă surssursăă (proces(proces numitnumit “Cogenerare”)“Cogenerare”)
UtilizareaUtilizarea pierderilorpierderilor dede ccăăldurldurăă dede lala echipamentulechipamentul dede generaregenerare alal
energieienergiei
Eficienţa recuperării agentului termic (55/70=78,6%
Gaz de
Eficienţa totală (30+50)/100)=85,0%
Exhaustare
15 unităţi
Încălzire
55 unităţi
Recuperare
Sarcină
termică
agent termic
Încălzire şi exhaustare
70 unităţi
Energie
Combustibil
30 unităţi
100 unităţi
Sistem de producere
energie electrică
Generator
Sarcină
electrică
DescriereDescriere CHPCHP EchipamenteEchipamente && TehnologiiTehnologii •• EchipamentEchipament dede
DescriereDescriere CHPCHP
EchipamenteEchipamente && TehnologiiTehnologii
••
EchipamentEchipament dede rrăăcirecire
Compresor
Aparat frigorific cu absorbţie
Pompă de căldură, etc.
••
EchipamentEchipament dede încălzireîncălzire
Boiler / Cuptor / Încălzitor
Recuperarea pierderilor de căldură
Pompă de căldură, etc.
Turbină cu gaz
••
EchipamentEchipament electricelectric
Turbină cu gaz
Turbină cu gaz-ciclu combinat
Turbină cu abur
Motor cu piston
Pilă de combustie, etc.
Echipament de răcire
DescriereDescriere CHPCHP (cont.)(cont.) TipuriTipuri dede combustibilcombustibil •• CombustibiliCombustibili
DescriereDescriere CHPCHP (cont.)(cont.)
TipuriTipuri dede combustibilcombustibil
•• CombustibiliCombustibili fosilifosili
Gaz natural
Diesel (combustibil #2)
Cărbune, etc.
••
CombustibiliCombustibili regenerabiliregenerabili
Biomasă pentru CHP
Gheizer Geotermal
Reziduuri lemn
Gaz din biomasă (LFG)
Biogaz
Subproduse agricole
Bagasse
Recolte specifice, etc.
•• EnergieEnergie GeotermicGeotermicăă
•• Hidrogen,Hidrogen, etc.etc.
DescriereDescriere CHPCHP (cont.)(cont.) AplicaţiiAplicaţii Primăria Kitchener pentru CHP •• •• OO
DescriereDescriere CHPCHP (cont.)(cont.)
AplicaţiiAplicaţii
Primăria Kitchener pentru CHP
••
••
OO singursingurăă clclăădiredire
ComercialComercial şişi industrialindustrial
••
MaiMai multemulte clclăădiridiri
••
SistemeSisteme energeticeenergetice
centralizatecentralizate (ex.(ex. comunicomunittăăţi)ţi)
••
ProceseProcese industrialeindustriale
Sistemul de încălzire prin CHP cu emisii de gaze (LFG), Suedia
Micro turbină la seră
SectorSector dede sistemesisteme energeticeenergetice •• CCăălduraldura dede lala oo centralcentralăă înîn
SectorSector dede sistemesisteme energeticeenergetice
••
CCăălduraldura dede lala oo centralcentralăă înîn cogenerarecogenerare CHPCHP poatepoate fifi distribuitădistribuită
lala oo serieserie dede clclăădiridiri dindin apropiereapropiere pentrupentru încălzireîncălzire şişi răcirerăcire
Ţevile de oţel izolate sunt situate la 0,6 până la 0,8 m adîncime
••
AvantajeleAvantajele comparatecomparate cucu situaţiasituaţia înîn carecare fiecarefiecare clclădireădire deţinedeţine
centralcentralăă proprie:proprie:
Eficienţă ridicată
Controlul emisiilor pentru o
singură centrală
Siguranţă
Confort
Comoditate în operare
Centrală Energetică
Conducte de apă caldă
••
CosturiCosturi iniţialeiniţiale maimai ridicateridicate
CostulCostul sistemelorsistemelor decogeneraredecogenerare CHPCHP •• CosturiCosturi extremextrem dede
CostulCostul sistemelorsistemelor decogeneraredecogenerare
CHPCHP
•• CosturiCosturi extremextrem dede variabilevariabile
•• CosturiCosturi IniţialeIniţiale
Echipament de generare
a energiei
Echipament de încălzire
Echipament de răcire
Interconexiuni electrice
Căi de acces
Sistemul de conducte
centralizat al energiei
Tipul de echipament electric RETScreen
Costuri tipice de instalare (€/kW)
Maşină cu piston
700
la 2.000
Turbină cu gaz
550
la 2.500
Turbină cu gaz – ciclu combinat
700
la 1.500
Turbină cu abur
500
la 1.500
Sistem geotermal
1.800
la 2.100
Pilă de combustie
4.000
la 7.700
Turbină eoliană
1.000
la 3.000
Turbină hidroelectrică
550 la 4.500
•• CosturiCosturi periodice/cicliceperiodice/ciclice
Modul fotovoltaic
8.000 la 12.000
Combustibil
Operare & mentenanţă
Reparaţii & înlocuire
echipament
ConsiderenteConsiderente pentrupentru proiectproiect dede cogenerarecogenerare •• AprovizionareAprovizionare cucu
ConsiderenteConsiderente pentrupentru proiectproiect dede
cogenerarecogenerare
••
AprovizionareAprovizionare cucu combustibilcombustibil pepe termentermen lunglung
••
CosturileCosturile dede capitalcapital trebuiesctrebuiesc monitorizatemonitorizate
••
NevoiaNevoia dede “consumator”“consumator” atâtatât pentrupentru căldurăcăldură câtcât şişi ppentruentru energieenergie
electricelectricăă
Este necesară negocierea vânzării prin reţea dacă nu este utilizată intern
••
OO centralcentralăă tipictipicăă esteeste dimensionatdimensionatăă pentrupentru sarcinasarcina termictermicăă dede bazbazăă
(i.e.(i.e. SarcinSarcinăă termictermicăă minimminimăă înîn condiţiicondiţii normalenormale dede operare)operare)
În mod tipic, căldura ieşită este egală cu 100% până la 200% din energia electrică
produsă
Agentul termic poate fi utilizat pentru răcire cu aparate frigorifice cu absorbţie
••
RisculRiscul esteeste asociatasociat cucu incertitudineaincertitudinea preţurilorpreţurilor viviitoareitoare aleale enenergieiergiei
electriceelectrice // gazgaz naturalnatural
Exemplu:Exemplu: CanadaCanada OO singursingurăă clclăădiredire •• ClClăădiridiri carecare necesitnecesităă
Exemplu:Exemplu: CanadaCanada
OO singursingurăă clclăădiredire
••
ClClăădiridiri carecare necesitnecesităă sursesurse dede
încălzire,încălzire, răcirerăcire şişi alimentarealimentare sigurăsigură
cucu energieenergie electricelectricăă
Spitale, şcoli, clădiri comerciale, clădiri
agricole, etc.
Spital, Ontario, Canada
Motor cu piston
Cazan de abur cu recuperator de căldură
Exemplu:Exemplu: SuediaSuedia şişi USAUSA ClClăădiridiri MultipleMultiple •• GrupuriGrupuri dede
Exemplu:Exemplu: SuediaSuedia şişi USAUSA
ClClăădiridiri MultipleMultiple
•• GrupuriGrupuri dede clclăădiridiri carecare suntsunt deservitedeservite dede oo centralcentralăă înîn
cogenerarecogenerare pentrupentru rrăăcire/încălzirecire/încălzire
Universităţi, complexe comerciale, comunităţi,
spitales, complexe industriale, etc.
Sistem energetic centralizat
Centrală de energie de sector
Turbina folosită la MIT, Cambridge, Mass. USA
Exemplu:Exemplu: BraziliaBrazilia ProceseProcese IndustrialeIndustriale Proces de încălzire prin Bagasse la Mill,
Exemplu:Exemplu: BraziliaBrazilia
ProceseProcese IndustrialeIndustriale
Proces de încălzire prin Bagasse la Mill, Brazilia
•• IndustriileIndustriile carecare auau oo cererecerere dede agentagent
termictermic şişi dede răcirerăcire ridicatăridicată şişi constantăconstantă
suntsunt candidaţicandidaţi idealiideali pentrupentru cogenerarecogenerare
CHPCHP
Combustibil
Cuptor
Sarcină
Compresor
Turbină de
Generator
electrică
gaz
Aer
Gaz de exhaustare
Combustibil –
Recuper
Abur
canal de
ardere
are ag.
termic
Sarcină
Turbină cu
Generator
electrică
abur
Port de extracţie
Apă de
Port pentru
presiunea laterală
alimentare
Sarcină
Sarcină
termică
termică
•• DeDe asemeneaasemenea sese poatepoate
aplicaaplica înîn industriileindustriile
producproducăătoaretoare dede
reziduurireziduuri carecare trebuietrebuie
refolositerefolosite pentrupentru
generareagenerarea dede energieenergie
electricelectricăă şişi căldurăcăldură
Condensator
Exemplu:Exemplu: CanadaCanada şişi SuediaSuedia BiogazBiogaz Colectare •• PePe mmăăsursurăă cece
Exemplu:Exemplu: CanadaCanada şişi SuediaSuedia
BiogazBiogaz
Colectare
••
PePe mmăăsursurăă cece deşeuriledeşeurile sese
descompundescompun auau locloc emisiiemisii dede gazegaze
carecare conţinconţin oo cantitatecantitate maremare dede
metanmetan
Producţie abur
biogaz
••
AcestaAcesta poatepoate fifi folositfolosit caca şişi
combustibilcombustibil pentrupentru rrăăcire,cire,
încălzireîncălzire sausau proiecteproiecte energeticeenergetice
Sistem de conducte
pentru colectarea
biogazului
Proces
Compresor
Răcire/
Filtru
Producţie energie
Uscare
Flacără
Sistem de încălzire pe bază de CHP cu emisii de gaze, Suedia
ModelModel dede proiectproiect pepe bazbazăă dede cogenerarecogenerare •• AnalizaAnaliza mondialmondialăă aa
ModelModel dede proiectproiect pepe bazbazăă dede
cogenerarecogenerare
•• AnalizaAnaliza mondialmondialăă aa producţieiproducţiei dede energie,energie, costurilecosturile durateiduratei
dede viaţăviaţă şişi reducereareducerea emisiiloremisiilor dede gazegaze cucu efectefect dede serăseră
Răcire, încălzire, energie electrică
precum şi toate combinate
Turbine cu gaz sau cu abur,
maşini cu piston, pile de combustie,
cazane, compresoare, etc.
Gamă variată de combustibili,
de la combustibili fosili până la
biomasă & combustibili geotermali
O varietate de strategii de operare
Prelucrarea bio gazului
Sisteme energetice centralizate
•• MaiMai include:include:
Mai multe tipuri de limbaj,
dispozitiv de unitate, şi
unelte ale utilizatorului
ModelModel dede proiectproiect pepe bazbazăă dede cogenerarecogenerare Combustibil Agent termic Sarcină Sistem de
ModelModel dede proiectproiect pepe
bazbazăă dede cogenerarecogenerare
Combustibil
Agent termic
Sarcină
Sistem de
termică
încălzire
Agent
Căldură
•• CapabilitateCapabilitate pentrupentru
diferitediferite tipuritipuri dede
proiecteproiecte
termic
recuperată
Agent
de
răcire
Sistem
Sarcină
de
de răcire
Numai încălzire
răcire
Numai energie electrică
Numai răcire
Energie termică şi electrică
Energie
Energie electrică şi răcire
Combustibil
Energie
Energie termică şi răcire
Sarcină
Sistem de
electrică
energie
Energie electrică, termică şi
răcire
ModelModel dede proiectproiect pentrupentru sistemelesistemele dede încălzireîncălzire prinprin cogenerarecogenerare
ModelModel dede proiectproiect pentrupentru sistemelesistemele dede
încălzireîncălzire prinprin cogenerarecogenerare
Vârf de
sarcină
termică
Sarcină termică
intermediară
Sarcină termică
de bază
Ian
Feb
Mar
Apr
Mai
Jun
Iul
Aug
Sept
Oct
Nov
Dec
Lună
Încălzire
Energie
Răcire
Sarcină (Kw)
ModelModel dede proiectproiect pentrupentru sistemelesistemele dede rrăăcirecire prinprin cogenerarecogenerare Vârf
ModelModel dede proiectproiect pentrupentru sistemelesistemele dede
rrăăcirecire prinprin cogenerarecogenerare
Vârf de
sarcină termică
de răcire
Sarcină termică de
bază pentru răcire
Ian
Feb
Mar
Apr
Mai
Iun
Iul
Aug Sept
Oct
Nov
Dec
Lună
Încălzire
Energie
Răcire
Sarcină (kW)
ModelModel dede proiectproiect pentrupentru producereproducere dede energieenergie electricelectricăă înîn
ModelModel dede proiectproiect pentrupentru producereproducere dede
energieenergie electricelectricăă înîn cogenerarecogenerare
Producere de energie
electrică la vârf de
sarcină
Producere de energie
electrică la sarcină
intermediară
Producere de
energie electrică la
sarcina de bază
Ian
Feb
Mar
Apr
Mai
Iun
Iul
Aug
Sept
Oct
Nov
Dec
Lună
Încălzire
Energie
Răcire
Sarcină (kW)
Estimarea sarcinilor şi necesarului: CalcululCalculul energieienergiei prinprin cogenerarecogenerare CHGCHG •
Estimarea sarcinilor şi necesarului:
CalcululCalculul
energieienergiei prinprin
cogenerarecogenerare CHGCHG
• Proiect de încălzire
• Proiect de răcire
• Proiect de energie electrică
Definire caracteristici
echipamente
Calcularea energiei livrate şi a
consumului aferent de
combustibil
DiagramDiagramăă simplificatsimplificatăă pentrupentru modelulmodelul dede
energieenergie CHPCHP
ConcluziiConcluzii •• SistemeleSistemele dede cogenerarecogenerare (CHP)(CHP) utiutilizeazlizeazăă maimai
ConcluziiConcluzii
•• SistemeleSistemele dede cogenerarecogenerare (CHP)(CHP) utiutilizeazlizeazăă maimai eficeinteficeint
agentulagentul termictermic carecare altfelaltfel nunu arar fifi folositfolosit
•• SeSe calculeazcalculeazăă necesarulnecesarul şişi aluraalura curbelorcurbelor dede sarcină,sarcină,
energiaenergia livratlivratăă,, consumulconsumul dede combustibilcombustibil pentrupentru diferitediferite
combinaţiicombinaţii pentrupentru încălzire,încălzire, răcirerăcire şi/sauşi/sau producerproduceree dede
energieenergie electricelectricăă folosindfolosind datedate minimeminime dede intrareintrare
Întrebări?Întrebări? BibliografieBibliografie:: www.retscreen.netwww.retscreen.net
Întrebări?Întrebări?
BibliografieBibliografie:: www.retscreen.netwww.retscreen.net