Sunteți pe pagina 1din 6

1.

- PARTEA NTI
Citili tU alcnllc pronunlia . natA in paranteza dreaptA:
Gu/efl Tog - Bull4 :;UQ! .,/
plen - [gu:lAn] bun, bun" .;
Vocala silabe; accentuatA este notatii cu litera grcns.li [gu:tan] .
..,- in cuvintul [811 :\.In) voea!a .. se pronunl.1 lung. C3 n cuvintul
romnesc .. bun", Vocala hlng. o marclm totdeauna cu
punct dublu Voc.l, flati 1, sfiillilui cuvintului sau in prefix
se pronunlA CI vocala romneasc! .a- [gu:IAn).
y rog-:;
in cuvntul [ta:k] ,oeal . se pronun\l lung. Consoana .. 8", la
cuvintului se ca consoana "c", din cuvntul
.care", Consoana .c este prin "k" [ta:k].
Gufen Morge" Bunil
in cuvintul "ocala _o' se lung. Vocala .c" se
pronunll cu ..aH (mo:rgln).
Wk geht D' _ Ce ma; foci? Cum le
in cl.wlntul[vi:) difiongul. ie" se cu .1-1ung. ca n cuvintul
rominesc iar vocala nu se pronunlA ,vi:).
es geht - bine, mul(umesc
in cuvintul [aEt) vocala "e" se lung, Acest "c" lung, l
man:im cu majuscula E o pronunlam ca pe vocala "e
H
din cuvntul
HE",", iar consoana "h
H
nu se pronunfj [gEt].
FfVIl Schmilh - doomno Schmidl
in cuvlntullfrau1.rticullm diftongul ..au
H
CII in cuv'nrul "SlU
H
, ins!
vocala ..aH este mai dect voc.l. ,,1,1" Ifnu],
"sch
H
_ se cu romnesc, ca n cuvntul
." Fraulein Roluk . domni$ooro Rohde
In cuvntul HFrtulein
H
[frt:lllain] diftolliUl .,Ju
H
se pronun[.i ca dlftongul romlnesc .,oi". din
cuvintul rornJ.nesc .. noi". Dlftongul .. ei" se pronunjl ..ai", in cuvlnlul romnesc .. h!lnt.".
Vocala Hi" scrisA cursiv, [/1, se pronun[.i muiat, ca in cu\"intul.,noi"; [fro/lain).
Exersa,; pronunlia cuvmtelor! Citili cu voce tare clar.
,;
- Tig :> [Ia:k) - Tag :> [ta: k]
.... - guten :> (gu:lln] - Kuten :> [gu :lln)
dimlneatl - MorF'l :> Imo:rglIn] - Morgen :> (mo:rgQn]
",m - wie :> [IIi:] - w;e :> ("i:)
""'"
- IeS geht :> les gEI1 - e5 geht
:> les aElI
doamn5 - Frau :> [frau] - l'nlU :> [frau]
Schmidl - Schmidt :> [,miI] - Schmidt :>
- Frtulcm :> (froi'am] - Friulein :> [fro/la/n]
"" Rohdc - Roltdc :> [roala] - Rhode :> [ro:dl)
f Obscrvalii privitoarc la pronunlie:
[gu;tlnllilcra scrisa gr05 - ., 11 :" - m.m:htazl sil.ba accentuiltl;
[vi:} punctul dublu .. :H - marehead vocala prOl1un",tllung.
cu vocc urc dar urmlitoarele cU"inte:
Outen Tag > ta:k] Guten Tag > [su:tAn 13:kl
Guten Morgen > [gu :iAn mo:rgln] Gulen Morgen > [g.:tln mo:rpn]
Wic SChi es? >
[vi: gEl cs) Wic gehl cs? > I,'i: gEt es]
Frtu Sthmidt > (frau Fnlu Schmidl > [ rrau ,mii]
Frtulein Rohde >
[froillin ro:dA] Frtulein Rohde > (frOilam ro:dl]
Imptlnl1nt!
" In hrnbo germ(lnd, ocn:l1Iul cade n general peprllna s;/olxl La cu\'in/e """'Mi/ohiu
QlXeflruf. In plurUi/at/lU. II/era g'N Marehea:d si/aba accentua/do
;n limba suhs/{Inrivele sc scriu intatdet:mnc;l CU M,!jUSCU/d In JOIa 5uru/anlivelQr
se ... die .. , ,.dos ". de u der Tus. dit Frau. daI Friillll'in. Genlll
groIfIatieal de mllltl!' 01"1 nu COIncIde cu gefllllllQluraJ (tie ul'mplu: dai Frilultin -
de octea articolul trebui" ","tJ/at impreuna cu substanttvul.
oJ' sa recapitulam cunoscutc. mIRunl cu anicolul hoIlrAl. PmnunPli-1c: cu voce
"'"
Ilie Frau
,. [di' frau]
dic Frau > [Iii' fl1lll]
dai: Frllllcm > (das rAlllaln) dos Frlulcin > [du &ellain)
de!- Morgc:n
,. (de' mo:rgan1
de.- MOige" > [de' mo:rllln)
du T ..
,. )de
r
lI:kl
cler TII! > lde
r
ta:k)
Ac.esu-. RIn! cuVntele lectie. de fIIlzi_ sa le fi si nccn:lm si le pronunlim
wr1;
dtt Abend
auch
,. [de' a: blnt]
,. (.uH)
- .....
Consoanl mai adinc ,i mai tare " notam cu ., H". Pronunpti Ice,t ..ll" CI ti
numele
""',
> [dlnkl]
-
mu1lwncsc
0"
> (di:')
-
lie
'"
> [lu:I) bun, buni.
der Herr > [de' her]
domnul
Ihnen > [I:nln]
-
pentru dumncavoa,!fI
"""
> [u',
-

"""
> [unt)
-
l'
Acum exCfSl\i <:uvntclc n .11t ordine. Ave]i griji la pronun\le:
der Herr > [dc'hcr)
-
domnul
'" A"""
> [de' .: blnt]
-
-
,I",,, > [I:nln[ pentru dumDeav"astrt
.och > [luHI
-
,;
0;, > [ di:'j
."
'"
> [illl :I ) bun. b\rn.t
"""
> [u']
'OU"
.... "
> [di nti)
-
muljwncsc
"'"
> [unt]
-
,;
(OS geht > [es IE.11 merge. bine
DupII atita !'eup,11I11lre fli\! de:j. pc din ,firi. In limba amnan.t:
_.
>
dc:r AMnd
>
(de:' .:binIJ
pentru dUlTlJlC,voutrt >
[hnen
>
[1:lIIn)
domnul >
de!' flerr
>
[de' lIcr)
doallllll. femeII
>
d,e Frau
>
[di: friu)
pentru dlDlltlCavoutrl
>
[hnen
>
[1:lI1n)
,.
>
Dir > [di:'J
li
>
JUch
>
[IIIH]
mullllmC'SC
>
dankc
>
(dank.l]
dimllleaJi >
der Morgen > (.x' lUO:rglnJ
ziua
>
de!' Tig
>
[de' ta:k)
doom, ....
>
du Frlulein
>
(du froilam]
bine, bun. buni
>
B"
> (au:t]
fOline
>
$chr
> lu')
otkmlp, pnVII(We II pronunpe:
In limba germani COIIS03I111 J W de: la sfirlitul eud,nlllilli, ,b,a k

kM [ze'] - fOline
OiI' (di :') - !ie
6cr (de'l __ uI
. Acum d Allltim. fonnele de Alut cu tare li dar.
OUlcn Mwgcn! >
[gu :14n mo:rgln)
GUlen Margen!
> [gU:lan mo:rgt;n]
GUlen TIgl >
Guten Abmd!
>
Buni ktra!
BllnI ziua!
[IU:t ln II:t)
Gulen T ... !
[1. :1ln .:blnl)
Glllcn Abmd!
- GUlcn AMOO!
- GUlen Tii!
- GUlcn MOI gen!
>
[,u:tin ta:k)
>
[P:tIn .:bim]
> [II M:tln .:blnt]
> (JM:1In ta:k)
Acum si IcJlm formelc de: salut cu pcnooneLc din manualul nosIr1J:
Gulnl Tag. fnu S<:hmidt!
GUlcn Abc:nd, Frtulcm
Roho:lc!
GUlcn Morgm, Herr Rohdc!
,. [lI u:lln .:blnl frOjlajn
ro:dl]
> [1I. :,ln mo:'gln he'
ro:da]
Sunl ziul, doamnt
Schmidl!
Buni seara,
Robdc!
Buni dimil'\elll, domnule
Rohde!
ExpIiC/lrif'
j" U ... bo gf'rm(JIlc'l folosim prt'1UIIJff'1f' w" ",,_/f' df' jomilif' aIIIrte/ dind _ adrf'SJ} ... dirt
pf'rwtlM rf'3J'f'Criw. df' Df'ltlpJU
Gl/tf'1I Tag. Frau Sclrmidt! [il uain ta:t frau
Ce mai faci?
bine.
tu?
Foane bine.
A, doI.mna Schmidt!
Ce mai
La fel. bi"<:.
A/eIIlif'1
Wic gdl! eli DU?
- Dante, gul.
Und DiT?
- Sehr gut.
- Ach. frau Schmidt!
Wifl gdl! eli Ih"en?
- Auch gul.
- BI/nd :iua. doamnd Selrmidt!
> gEl eli di:r)
> [danU gu:t)
> [unt di:'j
> [u' i\I:l]
> 1.1i frau
> [u gEl eli i:rdin)
> [auli llu:t1
Intrrbornl "Wif' gdI/ U IIrMn'" - Cf' IMi foli' - nil !f' ,.qf'rtJ nUIMi la !(lIId/a/f'. ci u/e
fi O formb de !(Jlu/. C/lvOmul "lht1C'n" se urt ni mq;lI.Jc/lld. pentru ca U/, o pmlJ de
poli/ti': Dumrreavl)QJlrlJ.
propol!liilc! la IIl1ona\,e! Repeta\i cu \'oce tare ,i clar!
ariil la pm!Iun\3rtl cOKcll!
Guten Tag, FTlIu Sl:hmldt! > 111 11 :lIn ta:k friU
Wie lichi fIS [hUli? > ["i; aEI es i:nln]
Guten 1\10rgen! > tgu: lln mo:rgln]
Gulcn Ab-rnd ! :. [gu :!ln a:bAnt)
Wie gdll fIS Dir? :. (vi: gEt C!l di:'J
Dante. gul. Und [hnen? :. [danU IU:I unt I:nln)
Oanke. ldJr gut.
Guten Frlulcin
Rohdt!
Guten Tag, HCTT ROhde!
:. [d.nkl ze' IU:t]
:. [I u: tln a:blnt froll.tn
ro:dl]
Observalii privitoare la pronunlie:
:. Buni ziua, doamnJ
Schmldt!
:. Ce mai
> BunA dimiMIli1
> Bulll Klra!
> Ce mai fad?
> bine.
Dumneavoastrl?
:. Mul[umesc, foane bine.
> Ilulll seini,
Rohde!
:. Buni ziua. domnule
Rohde!
Pronunli. este lN.i dael keentulm corect propozilia. u inceput
accentuili pu[.in. fOfllI.. de fIX.:
Guten Abcnd. Hm- Rohde! {1.:tIn .:b6nt het ro:c1l1 - Buni Ileano,
domnule Rohde!
Cuvintele cunoscUIC le: !egilm ICum cu conjullCli. nund" - _fi -. Si pronunllm cu voce lire:
Ott Herr und d,e Frau.
> [de! her unI di: frau]
Domnul ti doImna.
Oie Frau und das Fr1Iulein.
>[di: frau unI du froilain]
-
Doamna
Dcr Tag und cler Abcnd.
> [dc' I.:k unI de' _:blnt]
Ziua scara.
Dcr Mcqen und dcr Abcnd.
>[dc
l
mo:rgln uni de!
Oiminea!& fi SClll"1l.
_:blnl]
GUI urui sehr guL
> [gu:1 uni ze' gU:I]
-
Bine (oarte bine.
Herr Rohde und Fnr.u
>Ihet To:dl unt (rau
Domnul Rohde ti tbmna
Scllmidt. Schmidl.
lIerr und Fr1ulein Rohde.
) [her unI fro/lam ro:dA]
Domnul
,""do.
Hcrr und Frau Schmidt.
> [heT Uni frau
Domnul doamna
Schmidl.
Danke Ihncn und Oir.
>(dankl I:nln uni di:'J
-
VI multumesc
dumncavO.lSl1
SI (olosim cele lnvll3le! Spuneli tare cu voce t.re IClltul corespunzator in limba germ.nl!
Daci corccUllivl!
A. domnul Rohde!
>Ach, HCIT Rohde! > [IH ha ro:dl)
Ce mai (XCii?
> Wie gehl es Ihnen? > [vi: gEl C5 I:nln)
Mullumc:sc, bine.
) Dankc, gut. ) [dlnU gu:tj
tii ce: mai faei?
> Und ... ie geht es OiT? > [uni vi: gEt cs di:'J
Foarte binc. >Sehr gUI! > (zc' gu:I)
Ziui scara. > Der Tag und dCT Abcnd. > (de' ta:k. unt de' a:hlnl]
Doamna Schmidl > Frau Schmidt und > (mu unt [ro,lain
donmi,oara Rohde. Frlulein Rohdc. ro:dJ.]
Domnul doamnl Schmidl. > IlelT und Frau Schmidl. > [her unt friu ,mit]
Buni scara! ) GulCn Abcnd! > Ulu:tln .:bint]
La snr,irul letliei si rcc.pitul!m pronunlia c!torva cuvinle. Cilili cu voce we accentuali!
(a: 1
(o:)
(i: ]
abcnd..
MQIiC1l. Rohdc
wi!, lhnen. dir
- -