Sunteți pe pagina 1din 4

Bibliografie

1. AGENT, R., - Expertizarea [i punerea `n siguran]\ a cl\dirilor existente, afectate de cutremure, Editura FAST PRINT, Bucure[ti, 1998.

2. AGENT, R., POSTELNICU, T., - Calculul structurilor cu diafragme din beton armat (vol.1 [i 2), Bucure[ti, Editura Tehnic\,1982, 1983.

3. ALDER, L., SOLOMON, Z. [i ENACHE, C., - Proiectarea cl\dirilor [i ansamblurilor industriale, Editura Tehnic\, 1973.

4. ANDREICA, H.A. [i DUMITRA{, M., -Proiectarea construc]iilor, Editura Universitatea Tehnic\, Cluj-Napoca, 1994.

5. ARSENIE, G., [.a. - Solu]ii de consolidare a construc]iilor avariate de cutremure, Editura Tehnic\, 1997.

6. ASANACHE, H., - Higrotermica cl\dirilor, Editura MATRIX ROM, Bucure[ti, 1999.

7. AVRAM, C., BOB, C., - Noi tipuri de betoane speciale, Editura Tehnic\, Bucure[ti, 1980.

8. B|LAN, {t., CRISTESCU, V., CORNEA, I., - Cutremurul de p\mânt din România de la 4 martie1977, Bucure[ti, Editura Academiei, 1982.

9. B|LAN, S., ARCAN, M., - ~ncercarea construc]iilor, Editura Tehnic\, Bucure[ti, 1965.

10. BAUD, G., - Le B^timent, Editions Bordas, Paris, 1972.

11. BELCEA, N., DARIE, M., - Acoperi[uri, Universitatea Tehnic\ de Construc]ii Bucure[ti, 1978.

12. BOB, C., - ~ncercarea construc]iilor, Universitatea Tehnic\ Timi[oara, 1981.

13. BOB, C., - Verificarea calit\]ii, siguran]ei [i durabilit\]ii construc]iilor, Editura Facla, Timi[oara, 1989.

14. BOGHIAN, V., - Construc]ii din lemn, Universitatea Tehnic\ Ia[i, 1970.

15. BOGHIAN, V., - Construc]ii industriale, vol I, II, Universitatea Tehnic\ Ia[i, 1987.

16. BOGHIAN, V., JERGHIU}A, V., CIORNEI, Al., GAVRILA{, I., TARANU, N., - Indrum\tor pentru proiectarea construc]iilor de lemn, Universitatea Tehnic\ Ia[i, 1970.

17. BOGHIAN, V., CIORNEI, Al., T|N|SACHI, L., - Elemente de construc]ii din materiale plastice cu fibre de sticl\. Buletin de informare tehnic\. Construc]ii industriale [i agro-zootehnice. Caietul C, nr.9, Bucure[ti 1970.

18. BOGHIAN, V., CIORNEI, Al., T|N|SACHI, L., {TEFANI, T., CORNEA, R., MO}OI, M., - Luminatoare din poliesteri arma]i cu fibre de sticl\ la hale industriale. Revista Materiale plastice, nr.1, Bucure[ti 1972.

19. BORGES, F.J., CASTANHETA, M., - Siguran]a construc]iilor, Editura Tehnic\, Bucure[ti, 1974.

20. BRONNIKOV, P., I., - Construc]ii din elemente spa]iale, Editura Tehnic\, Bucure[ti, 1983.

21. CARACOSTEA, A., - Manualul pentru calculul construc]iilo, vol I, Editura Tehnic\, Bucure[ti, 1977.

22. CIORNEI, Al., - Cl\diri, vol I - (Evolu]ia sistemelor constructive `n istoria arhitecturii. No]iuni de sistematizare.), Universitatea Tehnic\ Ia[i, 1973.

23. CIORNEI, Al., - Cl\diri, vol II - partea 1 - (Funda]ii. Pere]i.), Universitatea Tehnic\ Ia[i, 1974.

24. CIORNEI, Al., - Cl\diri, vol II - partea 2 - (Plan[ee. Sc\ri. Acoperi[uri.), Universitatea Tehnic\ Ia[i, 1974.

25. CIORNEI, Al., BRO{TEANU, M., - Indrum\tor pentru proiectarea construc]iilor civile, vol I, Universitatea Tehnic\ Ia[i,

1978.

26. CIORNEI, Al., SECU, Al., VASILACHE, M., - Indrum\tor pentru proiectarea construc]iilor civile, vol II, Universitatea Tehnic\ Ia[i, 1983.

27. CIORNEI, AL., VASILACHE, M., SECU, AL., {TEF|NESCU, D., VIDRA{CU, I. - ~ndrum\tor pentru proiectarea construc]iilor civile, Universitatea Tehnic\ Ia[i, 1991.

28. CIORNEI, AL., R|ILEANU, P., - Cum domin\m p\mânturile macroporice sensibile la umezire, Editura Junimea, Ia[i

2000

29. CIORNEI, Al., - Determinarea caracteristicilor termice ale unui tip de plan[eu cu corpuri ceramice. Revista Materiale de construc]ii,nr.3, Bucure[ti 1976.

30. CIORNEI, Al., - Considera]ii asupra folosirii poliesterilor arma]i cu fibre desticl\ în construc]ii. Revista Materiale de construc]ii, nr.1, 1978.

31. CIORNEI, Al., - Un nou tip de iluminator din poliesteri arma]i cu fibre de sticl\. Revista Construc]ii, nr.3, Bucure[ti 1978.

32. CIORNEI, Al., {TEF|NESCU, D., POPESCU-DOLJ, S., - Contribu]ii la concep]ia elementelor de compartimentare interioare, integral din ipsos armat, la cl\diri industriale (Stâlpi din IAFS). Revista Construc]ii, nr.3, Bucure[ti 1978.

425

33. CIORNEI, Al., - Încerc\ri de durat\ a unor noi tipuri de structuri din P.A.S. Revista Construc]ii, nr. 10, Bucure[ti 1980.

34. CIORNEI, Al., - Elemente de construc]ii noi din ipsos armat. Revista Construc]ii, nr.6-7, Bucure[ti 1987.

35. CIORNEI, Al,. - Tipuri noi de pere]i interiori din fâ[ii de ipsos armat. Revista Construc]ii, nr.1-2, Bucure[ti 1988.

36. CIORNEI, Al., - Bara din ipsos armat pentru scheletul pere]ilor desp\r]itori. Revista Construc]ii, nr.9-10, 1988.

37. CIORNEI, Al., VASILACHE, M., IACOBAN, N., - Ipsos armat cu fibre de sticl\ cu adaos de polimeri. Revista Materiale de construc]ii, nr.3, Bucure[ti 1988.

38. CIORNEI, Al., VASILACHE, M., VORNICU, T., POPE{TEANU, C., - Panou exterior autoportant din ipsos-beton [i ipsos armat cu fibre de sticl\. Revista Materiale de construc]ii, nr. 4, Bucure[ti 1988.

39. CIORNEI, Al., ALEXANDRESCU, E., BAIALUS, A., - Considera]ii privind realizarea unor elemente de construc]ii din ipsos armat cu fibre de sticl\. Revista Materiale de construc]ii, nr.4, Bucure[ti 1989.

40. CIORNEI, Al., VASILACHE, M., - Solu]ie de reabilitare higrotermic\ a cl\dirilor din fondul locativ. Revista Calitatea construc]iilor, nr .4-5, Bucure[ti 1991.

41. CIORNEI, Al., - Reinforced plaster with longitudinal ribs elements (Fâ[ii cu nervuri longitudinale din ipsos armat). Revista Materiale de construc]ii, nr. 4, Bucure[ti 1991.

42. CIORNEI, Al., VASILACHE, M., - Comportarea mecanic\ a ipsosului armat cu fibre de sticl\. Revista Materiale de construc]ii, nr. 1, Bucure[ti 1991.

43. CIORNEI, Al., VIDRA{CU, I., - Comportarea la curgere lent\ ipsosului armat. Revista Materiale de construc]ii, nr. 3, Bucure[ti 1992.

44. CIORNEI, Al., - A new closure panel on reinforced plaster (Un nou panou de închidere din ipsos armat). Revista Materiale de construc]ii, nr. 1, Bucure[ti 1993. CIORNEI, Al., VASILACHE, M., - Satisfacerea cerin]elor de confort termic – un factor important al calit\]ii cl\dirilor. Revista calitate [i disciplin\ în construc]ii, nr. 2-3 (11), Bucure[ti 1993.

45. CIORNEI, Al., - Sistemul calit\]ii în construc]ii. Prezentarea institutului de cercet\ri pentru cl\diri din Marea Britanie (Building Research Estabilishment – BRE – 1991). Revista Calitatea [i disciplina în construc]ii, nr. 1, Bucure[ti 1993.

46. CIORNEI, Al., {TEF|NESCU, D., P., - Analiza izol\rii termice a plan[eelor cu corpuri din ipsos armat. Revista Materiale de construc]ii, nr. 1, Bucure[ti 1994.

47. CIORNEI, Al., VASILACHE, M., - Protec]ia termic\ [i economic\ de energie în exploatare la cl\dirile din elemente u[oare. Revista Materiale de construc]ii, nr. 3, Bucure[ti 1994.

48. CIORNEI, Al., - Plan[eu din beton cu corpuri ceramice sau din ipsos armat. Revista Materiale de construc]ii, nr. 2, Bucure[ti 1995.

49. COM{A, E., TUTU, L., - Construc]ii civile, Universitatea Tehnic\ Cluj-Napoca, vol I, 1977.

50. COM{A, E., [.a. - Proiectarea func]ional\ [i constructiv\ a cl\dirilor de locuit, partea I, Universitatea Tehnic\ Cluj- Napoca, 1986.

51. COM{A, E., [.a. - Proiectarea func]ional\ [i constructiv\ a cl\dirilor de locuit, partea II, Universitatea Tehnic\ Cluj- Napoca, 1987.

52. COM{A, E., - Construc]ii civile, vol I, partea I, II, Universitatea Tehnic\, Cluj-Napoca, 1992.

53. COM{A, E., MOGA, I., - Elemente de higrotermic\ [i acustica cl\dirilor - Construc]ii civile, partea II, Universitatea Tehnic\, Cluj-Napoca, 1992.

54. COTTA, N., L., CORTU, I., {ERBU, A., - Elemente de construc]ii [i case prefabricate din lemn, Editura Tehnic\, Bucure[ti, 1990.

55. DABIJA, F., - Structuri de rezisten]\ la cl\diri civile, Universitatea Tehnic\ de Construc]ii, Bucure[ti, 1980.

56. DROGEANU, N., NEGOI}|, A., - Cl\diri civile, Vol. I, Editura didactic\ [i pedagogic\, 1964.

57. DUMITRA{, M., ANDREICA, H., A., - Curs general de construc]ii, Editura Universitatea Tehnic\, Cluj-Napoca, 1995.

58. DUVAL, E., - Cl\diri de locuit f\r\ poluare cu consum redus de energie, Editura Tehnic\, Bucure[ti, 1997.

59. EICHLER, F., Praktiche Wärme im Hochbau, Verlag für Bauwesen, Berlin, 1964.

60. ENESCU, M., COSTACHE, Al., - ~nvelitori pentru acoperi[uri plate, Edituta Tehnic\, Bucure[ti, 1966.

61. FOC{A, V., RADU, A., - Îndrum\tor pentru lucr\ri de laborator la cl\diri civile [i industriale, Editura didactic\ [i pedagogic\, Bucure[ti 1967.

62. FOC{A, V., - Cl\diri civile (Pere]i, alc\tuire, calcul), Universitatea Tehnic\ – Ia[i, 1970.

63. FOC{A, V., - Cl\diri civile (Sc\ri, tâmpl\rie, pardoseli, finisaje), Universitatea Tehnic\ – Ia[i, 1972.

64. FOC{A, V., - Cl\diri civile (Acoperi[uri), Universitatea Tehnic\ - Ia[i, 1973.

65. FOC{A, V., - Construc]ii civile, vol I, Universitatea Tehnic\ Ia[i.

66. FOC{A, V., - Higrotermica [i acustica cl\dirilor, Bucure[ti, Editura didactic\ [i pedagogic\, 1975.

67. FOC{A, V., BRO{TEANU, M., - Higrotermica cl\dirilor, Universitatea Tehnic\ Ia[i, 1983.

68. FOC{A, V., DIMOFTE, Z. - Cl\diri `n climat cald, Editura Tehnic\, Bucure[ti, 1985.

69. FOC{A, V., VERE{, Al., BLIUC, I., BRO{TEANU, M., - Construc]ii civile - Indrum\tor de proiectare, Universitatea Tehnic\ Ia[i, 1985.

426

70. FOC{A, V., CIORNEI, Al., CIORNEI, N., - Comportarea la înc\rcarea de durat\ a unui luminator de suprafa]\ mare, din poliesteri arma]i cu fibr\ de sticl\ (Pas), Buletinul Institutului Politehnic din Ia[i, tomul XXIV (XXVIII), fasc. 1-2, Construc]ii. Arhitectur\. Sec]ia V,1978.

71. FURDUI, C., MIREAN, R., - Construc]ii, Universitatea "Politehnic\" Timi[oara, 1994.

72. GAVRILA{, I., - Curs general de construc]ii, Universitatea Tehnic\ Ia[i, 1985.

73. GAVRILA{, I., - Fizica construc]iilor. Reabilitarea higrotermic\ a cl\dirilor, Editura "GERMI" Ia[i, 1999.

74. GEORGESCU, I., G., - Cl\diri `nalte cu structuri rigide Vol. I,II, Universitatea Tehnic\ Ia[i, 1975.

75. GHEORGHI}|, L., MOHR, A., - Finisaje de protec]ie la construc]ii industriale `n medii agresive, Editura Tehnic\, Bucure[ti, 1966.

76. GHEORGHIU, F., GRUNAU, R., - Func]ionalitatea [i protec]ia fa]adelor, Bucure[ti, C.D.C.A.S., 1977.

77. GHIOCEL, D., DABIJA, F., DARIE, M., ISPAS, M., NICOLAU, V., DEMIR, V., POPESCU, L., ASANACHE, H., VIERESCU, R., - Construc]ii civile, Editura didactic\ [i pedagogic\, Bucure[ti, 1985.

78. GHIOCEL, D., LUNGU, D., - Ac]iunea vântului, z\pezii [i a varia]ilor de temperatur\ `n construc]ii, Bucure[ti, Editura Tehnic\, 1972.

79. GIURGIU, I., - Construc]ii – Curs general, Vol. 1-5, Universitatea Tehnic\ – Cluj, 1973.

80. GRUNER, I., [.a. - Curs de cl\diri civile, vol. 2, Universitatea Tehnic\ – Timi[oara,1969.

81. HANDISYDE, C.,C., - Building Materials, Science and Practice, The Architectural Press, London, 1969.

82. HANGAN, M., - Construc]ii din beton armat, Editura Tehnic\, 1963.

83. HANGAN, S., CRAINIC, L., - Concepte [i metode energetice `n dinamica construc]iilor, Editura Academiei R.S.R.,

1980.

84. HARDT, D., - Materiale pentru construc]ii [i finisaje, Editura didactic\ [i pedagogic\, Bucure[ti, 1976.

85. HARDT, D.,- Proiectarea detaliilor de finisaj, Editura Tehnic\, Bucure[ti, 1974.

86. HERTD, D., - Proiectarea detaliilor de construc]ii. Editura Tehnic\,1973.

87. IANCA, I., S., - Construc]ii pentru transporturi, Universitatea Tehnic\ Timi[oara, 1992.

88. IFRIM, M., - Analiza dinamic\ a structurilor [i inginerie seismic\, Editura didactic\ [i Pedagogic\, Bucure[ti, 1979.

89. IONESCU, I., ISPAS, T., - Propriet\]ile [i tehnologice betoanelor, Editura Tehnic\, Bucure[ti, 1987.

90. IPSAS, M., POPESCU, L., - Plan[ee, Universitatea Tehnic\ de Construc]ii, Bucure[ti, 1977.

91. IRHA{IU, V., A., - Construc]ii, Universitatea "Politehnic\", Timi[oara, partea I (1983), II (1985), III (1994).

92. IUDIN, E., - Izolarea `mpotriva zgomotelor, Editura Tehnic\, Bucure[ti, 1968.

93. IVIANSCHI, A., M., OVECIACHIE, A., M., - Elemente de construc]ii, vol III - Construc]ii de beton armat [i de ****, Editura CFR, 1953.

94. JERGHIU}|, V., A, SECU, A., DECHER, E., - Elemente de proiectare pentru construc]ii agricole, Universitatea Tehnic\, Ia[i, 1989.

95. JERGHIU}|, V., A., - Construc]ii agricole, Universitatea Tehnic\, Ia[i, 1973.

96. M~R{U, O., FRIEDRICH, R., - Construc]ii din beton armat,Bucure[ti, Editura didactic\ [i pedagogic\, 1980.

97. MARUSCIAC, D., - Construc]ii civile, Editura Tehnic\, Bucure[ti, 1998.

98. MARUSCIAC, D., ANDREICA, H., A., - Construc]ii din lemn, Uiversitatea Tehnic\, Cluj-Napoca, 1994.

99. MARUSCIAC, D., DARIE, M., JERGHIU}|, V., A., - Construc]ii agricole, Editura didactic\ [i pedagogic\, Bucure[ti,

1982.

100. MARUSCIAC, D., TUTU, L., DUMITRA{, M., - Construc]ii civile, vol. II, Universitatea Tehnic\, Cluj-Napoca, 1986.

101. MIH|ESCU, A., [.a. - Construc]ii civile, vol. I, II, Universitatea "Politehnic\", Timi[oara, 1990.

102. MOAVENZADEH, F., - Concise Enciclopedia of Building and Construction Materials, Pergomon Press, Oxford, England, 1990.

103. MOISESCU, A., S|FTOIU, E., - Betonul în arhitectur\, Editura Tehnic\, 1964.

104. MULLER, W., K., - Bawentwurfs Taschenbuch, Band, Verlag für Bauwesen, Berlin, 1972.

105. MUNTEANU, I., I., - Structuri pentru construc]ii, vol. I, II, Editura Academiei, Bucure[ti, 1983.

106. N|VODARIU, M., - Fa]ade-cortin\-sintez\ documentar\, CDCAS,1972.

107. NEGOI}|, Al., CIORNEI, Al., AUR, BUDESCU, M., - Comportarea materialelor [i a construc]iilor din zid\rie portant\ la ac]iuni seismice în ora[ul Ia[i. Buletinul Universitatea Tehnic\ din Ia[i, tomul XXIV (XXVIII), fasc. 3-4, Construc]ii. Arhitectur\, 1978.

108. NEGOI}A, Al., FOC{A, V., RADU. A., POP, I., }U}U, L., DUMITRA{, M., NEGOI}A, I., - Construc]ii civile, Editura didactic\ [i pedagogic\, Bucure[ti, 1976.

109. NEUFERT, Al., - Les elements des projets de construction, Dunod, Paris, 1976.

110. NEVILLE, A., M., - Propriet\]ile betonului, Editura Tehnic\, Bucure[ti, 1980.

111. NICULESCU, D., D., - Executarea cl\dirilor de locuit din panouri mari, Editura Tehnic\, Bucure[ti, 1961.

112. NICULESCU, P., - Curs general de construc]ii, partea I, Editura didactic\ [i pedagogic\, Bucure[ti, 1965.

113. PAPAE, R., M., - Construc]ii, tehnic\ [i art\, Editura Tehnic\, Bucure[ti, 1989.

427

114. PAULAY, Th., BACHMANN, H., MOSER, K., - Proiectarea structurilor de beton armat la ac]iuni seismice, Editura Tehnic\, Bucure[ti, 1997.

115. PE{TI{ANU, C., DARIE, M., POPESCU, L., VOICULESCU, M.,. - Construc]ii civile, industriale [i agricole, Editura didactic\ [i pedagogic\, Bucure[ti, 1981.

116. PE{TI{ANU, C., - Construc]ii, Bucure[ti Editura didactic\ [i pedagogic\, 1979.

117. POP, I., TUTU, L. - Cl\diri, partea I, Univeritatea Tehnic\ Cluj-Napoca, 1975.

118. POP, M., V., - Construc]ii industriale, Univeritatea Tehnic\ Cluj-Napoca, 1985.

119. POPESCU, V., PÃT~RNICHE, N., CHESARU, E., - Calitatea [i siguran]a construc]iilor,Editura Tehnic\,Bucure[ti, 1987.

120. PRECUPAN, D., - Rezisten]a construc]iilor, Universitatea Tehnic\ Iasi, 1984.

121. RADU, A., RADU, V., - ~ndrum\tor aerodinamica construc]iilor, Univeritatea Tehnic\ Ia[i, 1981.

122. RADU, A., SARDINO, R., - Cl\diri, Univeritatea Tehnic\ Ia[i, vol. I (1972), II (1974).

123. RADU, A., VERE{, Al., - Construc]ii civile, parte I, Universitatea Tehnic\ - Ia[i, 1985.

124. RICCI, M., RICCI, T., - Introducere `n acustica arhitectural\, Editura Tehnic\, Bucure[ti, 1974.

125. SALVADORI, M., - Construc]ii. Lupta `mpotriva gravita]iei, Editura Albatros, Bucure[ti, 1983.

126. SALVADORI, M., - Mesajul structurilor, Editura Tehnic\, Bucure[ti, 1991.

127. SIEGEL, C., - Forme structurale ale arhitecturii moderne, Editura Tehnic\, 1968.

128. SILION, T., - Geologie, geotehnic\ [i funda]ii, Universitatea Tehnic\ - Ia[i, 1973.

129. SIMIONICI, M., DOERESCU, C., - Betonul celular autoclavizat, Editura Tehnic\, Bucure[ti, 1964.

130. SMIGELSCHI, M., [.a. - Proiectarea fa]adelor cu elemente prefabricate, Bucure[ti, Editura Tehnic\,1983.

131. STEIGER, E., BUSH, K.F., - Meyers Taschenlexikon Bauthechnik, VEB Bibliographisches Institut, Leipzig, Germania,

1978.

132. STOIAN, V., - Higrotermica [i acustica construc]iilor, Editura Universitatea Tehnic\ Timi[oara, 1979.

133. STOIAN, V., TUDOR, D., - Construc]ii civile, Editura Universitatea Tehnic\ Timi[oara, vol. II, 1983.

134. STOIAN, V., CLIPII, T., - Proiectarea asistat\ de calculator `n construc]ii (~ndrumar pentru proiectare, partea I, II), Editura Universitatea Tehnic\ Timi[oara, 1995.

135. STR|TESCU, I., - Breviar de defecte `n construc]ii, Editura Tehnic\, Bucure[ti, 1990.

136. SUMAN, R., GHIBU, M., GHEORGHIU, N., OAR|, C., O}EL, A., - Tehnologii moderne `n construc]ii, vol I,II,III, Editura Tehnic\, Bucure[ti, 1988.

137. {TEF|NESCU, D., VELICU, C., - Cl\diri civile, Editura Exper]ilor Tehnici, Ia[i 1997.

138. TOLOGEA, S., - Accidente [i avarii `n construc]ii, Editura Tehnic\, Bucure[ti, 1980.

139. TRELEA, A., - Tehnologia construc]iilor, Bucure[ti, Editura didactic\ [i pedagogic\, 1975.

140. TUDOR, F., D., - Construc]ii civile, industriale [i agricole, Universitatea Tehnic\ Timi[oara, 1986.

141. TUDOR, D., - Construc]ii `n transporturi, Universitatea Tehnic\ Timi[oara, 1990.

142. TUDOR, D., STOIAN, V., - Construc]ii civile, vol. I, Editura Universitatea Tehnic\ Timi[oara, 1979.

143. TUDOR, D., [.a. - ~ndrum\tor de laborator la construc]ii civile, Universitatea "Politehnic\" Timi[oara, 1991.

144. VAITEANU, D., D|R|BON}, Al., IANA, M., MUNTEANU, M., COSTESCU, M., - Circula]ia [i poluarea mediului urban, Editura Tehnic\, Bucure[ti, 1983.

145. VASILACHE, M., IONESCU VASILACHE, GH. - Protection de l'Environnement.Protec]ia mediului, Editura Exper]ilor Tehnici, Ia[i, 1998

146. VASILACHE, M.,VELICU,C. - Ghid pentru reabilitarea termic\ a cl\dirilor de locuit, Editura Expertilor Tehnici, Iasi, 1997

147. VASILESCU, G., MIERLI}|, M., - Iluminarea natural\ [i artificial\ la cl\dirile civile [i de produc]ie, Editura Tehnic\, Bucure[ti, 1984.

148. VELICU, C., - Curs general de construc]ii, Universitatea Tehnic\, Ia[i, 1995.

149. VELICU, C., - Elemente de sistematizare [i urbanism, Editura Exper]ilor Tehnici, 1997

150. VERE{, AL., POPPEL, M., BERVIN, V., - ~ndrum\tor pentru proiectul de cl\diri civile, Universitatea Tehnic\ Ia[i, 1965.

151. VERE{, AL., - Construc]ii, partea I, Universitatea Tehnic\ Ia[i, 1976.

152. VERNESCU, D., ENE, Al., - ~nso]irea [i iluminarea natural\ `n arhitectur\ [i urbanism, Bucure[ti, Editura Tehnic\,

1977.

153. WEGNER, N., - Elemente de proiectare acustic\ `n construc]ii, Editura Academiei, Bucure[ti, 1960.

428