Sunteți pe pagina 1din 1

.

MoDEL

DE ANALTzA

snmrorrcA

A IMAGINII PUBLICITARE
vizuale urmiregte identificarea, descrierea 9i descifrarea codurilor de construc{ie a acestora, cu scopul de a surprinde toate intentiile frri in;o. de autorul sau de sursa lor. Iat6 un breviar al codurilor care pot fi urmdrite in cazul unei analize a imaginii publicitare statice..
l

Analiza semioticd a mesajelor

'

codul morfologic produsului);

vizeazd,lectura mesajului in form6 de Z (fotografie-slogan-imaginea

t 2J

Cod,ul iconic (vizual):

a) b)

mesajur denota{iei (descrierea fiderd a ceea ce este reprezentatJ; mesajul conotatiei; - cod pictural (fotografic);
cadraj gi compozitie; - lumini (ecleraj); - poza modelului (fizionomie qi atitudine);

cod cromatic (d,escrierea culorilor): cod socio-cultural: - elemente cu caracter.identitar (repere turistice, simboruri locale...) - elemente de specificitate in arhitecturd, decor, mobilier, f'ndal; - vestimentatie;

rf

Cod verbal (textual): a) cod tipografic (scriiturd, font); b) cod retoric (identificarea qi analizafigurilor de stil, analiza argumentelor); c) cod hermeneutic (analiza semnificatiior textulul fi ,,negocierea sensului,,presupus):

identificarea,,cuvintelor_cheie,'; identificarea pi interpretarea ambiguitililor sau a contradicliilor; identificarea gi interpretarea simbolurilor (cromatice, numerice, heraldice); identificarea miturilor sau elementelor miLlogice; identificarea stereotipurilor gi a prejudecdtilor; identificarea conceptului, a ideii dsfundai, a arhetipurilor sau a mesajelor subliminale.

4.

Discursul global:

a) b) c) d) e) 0

asamblareapdrtilor; formularea gi argumentarea ipotezei; identificarea sensului p."rupu, al mesajului; analiza compatibilit6tii mesajului cu publicul tintd; analiza realizdrijartistice (cod estetic); aprecierea eficacitdlii mesajului.
de exemplu)o pe lingd codurile anterioar

evocate pot

factual (descrierea succesiunii faptelor

in cazul imaginii pubticitare dinamice (film'l publicitar, fi urmdrite, sesizate si analizate urmbtoarere coduri:

sau a intimpldriror dramatizate) narativ (vizind construc{ia narativd, rorul povestirii gi al ,,povestrtorurui,,...) ludic (referitor la scenariu, personaje qi lajocul u.to.l..r"j.

de realizare a proiectului publicitar propus publicului. un astti de model,'o.i.ilJ-f".r"ctibil, poate fi aplicat tuturor mesajelor viztale. inclusiv celor artistice. El oferd receptorului virtual un ghid riguros, func{ie de care s6-gi orienteze dispoziti'ul perceptiv, fdcind posibila astfer ciptarea$i

in plus' codutile (menit a pune in discutie calitatea realizdriide ansamblu) -es.tetic (destinat evaludrii eficacitSlii demersului inireprins) devin esentiat" p.ni.u a,,masura,,gradul

qi pragmattc

i;;Jd;;""

sensului disputat.