Sunteți pe pagina 1din 4

Sedauurmatoareleinformatiidespresituatiapatrimonialaauneiintreprinderi:terenuri1000 um, echipamente 3000 um, cladiri 1800 um, ch.

m, ch. de infiintare 800 um, brevete 1200 um, fond comercial2000um,titlurideparticipatie300um,stocuri600um,clienti2900um,creantediverse 800um,valorimobiliare(titlurideplasamant)350um,disponibilitati700um,ch.inavans150um, venituri in avans 100 um, furnizori de imobilizari 1400 um, furnizori 1800 um, buget (datorii nefinanciare)200um,DTL3000um,DTS500um,provizioanepentruriscurisicheltuieli500um, capitalsocial4500um,rezerve3000um,rezultatulexercitiului600um. Secere: a)Indicativalorileactivelorfictive b)Indicativalorileimobilizarilornecorporale. c)Elaboratibilantulfunctional d)Elaboratibilantulfinanciarsicomentatiechilibrulfinanciar e)Saseelaborezebilantuleconomicalintreprinderiistiindcaajustarileadusebilantuluicontabil sunt:imobilizaricorporale+3500um,imobilizarifinanciare+150um,stocuri+250um,creante 100um,imprumuturibancareinvaluta+1000um,provizioaneleconstituiteaucaracterderezerva. f)Determinatiactivulnetcorectatprinambelemetode. Explicareaoricaruicalculsauoricareiprezentariesteobligatorie. REZOLVARE: Bilantulcontabil ACTIV Terenuri echipamente Cladiri Ch.deinfiintare brevete Fd.comercial Titlurideparticipatie stocuri clienti Creantediverse Titlurideplasament disponibilitati ch.inavans TOTAL PASIV 1000 Capitalsocial 3000 rezerve 1800 Rezultatulexercitiului 800 Venituriinavans 1200 Furniz.deimobilizari 2000 furnizori 300 Buget(dat.nefinanciare) 600 DTL 2900 DTS 800 Provizioanept.risc 350 700 150 15600 TOTAL 15600 4500 3000 600 100 1400 1800 200 3000 500 500

a)activefictive=ch.deinfiintare+brevete+fd.comercial+ch.Inavans activefictive=800+1200+2000+150=4150 b)imobilizarinecorporale=ch.deinfiintare+brevete+fd.comercial imobilizarinecorporale=800+1200+2000=4000 c) Bilantul functional reflecta in activ functiile de investitii, exploatare si trezorerie ale intreprinderii,iarinpasivfunctiadefinantareaintreprinderii(dinsursepropriisaudinimprumuturi bancare). Studierea bilantului finctional conduce la determinarea masei capitalurilor folosite de intreprindere si structura acestora, in cazul determinarii ratei de capitalizare, fructificare sau actualizare. Pentrudeterminareabilantuluifunctionalestenecesaraseeliminainfluenteleelementelor deactivsidepasivfictive,princorijareacontuluiderezultatecuvaloareaacestora.Astfel,seva corija contul de rezultate in minus cu valoarea activelor fictive (4150) si in plus cu valoarea pasivelorfictive(venituriinavans=+100),rezultandocorijareconsolidatanegativaacontuluide rezultate(4050).Consideramcaprovizioanelepentruriscurisicheltuielisuntbinefundamentatesi aucaracterderezervaintregindcapitalurilepropriialeintreprinderii. ACTIV Functiadeinvestitii PASIV 4500 + 3000 + 600 + 5004050=4550

imobilizari

6100 Capitaluriproprii 900

Functiadeexploatare Stocuri+creante obligatii nefinanciare Functiadetrezorerie TOTAL disponibilitati

1050 Obligatiifinanciare 8050 TOTAL

3500 8050

Unde: imobilizari=terenuri1000+echipamente3000+cladiri1800+titlurideparticipatie300=6100 Stocuri+creanteobligatiinefinanciare=stocuri600+clienti2900+creantediverse800 furnizoript.imobilizari1400furnizori1800buget200=900 disponibilitati=valorimobiliare350+disponibilitati700=1050 capitaluriproprii=capitalsocial4500+rezerve3000+rez.exerc,600+proviz.pt.risc500 corijareanegativaacontuluiderezultate4050=4550 obligatiifinanciare=imprumuturibancare3500

d)structurabilantuluifinanciarseprezintadinpunctdevedereteoreticastfel: ACTIV Iimobilizari IIIstocuri+creante Vdisponibilitati TOTALACTIV PASIV IIcapitaluripermanente IVobligatiinefinanciare VIobligatiifinanciarepeTS TOTALPASIV

Fondderulmentnetglobal=III Necesardefondderulment=IIIIV Trezoreria=VVI Echilibrulfinanciaralfilmeirezultadinrelatia: FondderulmentnetglobalNecesardefondderulment=Trezoreria Incazulnostruavem:

ACTIV Iimobilizari6100 IIIstocuri+creante4300 Vdisponibilitati1050 TOTALACTIV11450

PASIV IIcapitaluripermanente7550 IVobligatiinefinanciare3400 VIobligatiifinanciarepeTS500 TOTALPASIV11450

imobilizari=terenuri1000+echipamente3000+cladiri1800+titlurideparticipare300=6100 stocuri+creante=stocuri600+clienti2900+creantediverse800=4300 disponibilitati=valorimobiliare350+disponibilitati700=1050 capitaluripermanente=capitalsocial4500+rezerve3000+rezultatulexercitiului600+ provizioanepentruriscurisicheltuieli500corijarenegativaacontuluiderezultate4050+ imprumuturibancarepesteunan3000=7550 obligatiinefinanciare=furnizoript.imobilizari1400+furnizori1800+buget200=3400 obligatiifinanciarepeTS=imprumuturibancare500 Fondderulmentnetglobal=75506100=1450 Rezultacadincapitalurilepermanente,respectivcapitaluripropriisidatoriifinanciarepetermen lung,seacoperaactiveleimobilizate,ramanadoresursade1450pt.finantareaactivitatiicurente (activecirculante), Necesardefondderulment=43003400=900 Rezultacastocurilesicreantelesuntfinantatedoarinpartedinobligatiilenefinanciarepetermen scurt,ramanandodiferentaneacoperitade900caretrebuieacoperitadinaltesurse,fiedinsursede capitalpermanent,fiedinimprumuturifinanciarepeTS. Trezoreria=1050500=550 Echilibrulfinanciaralfirmei:FRNGNFR=TN 1450900=550

e) ACTIV activepetermen lungdincare: imob.corp terenuri echipamente cladiri imob.financiare titlurideparticip. stocuri creante clienti creantediv. disponibilitati val.mobiliare disponibilitati TOTAL 6100 5800 1000 3000 1800 300 300 600 3700 2900 800 1050 350 700 11450

dif.reev ACTIV corectat 3650 3500

PASIV 4500 3500 3450

dif.reev

PASIV corectat 4500 3500 3450

9750 cap.social 9300 rezervecorectate rez.ex.corijat dif.dinreev oblig.nefin

2800 3400 1400 1800 200 3500 3500 1000

2800 3400

150 250 100

450 furniz.imob furniz. 850 buget 3600 oblig.financiare impr.bancare 1050

4500

3800

15250 TOTAL

11450

3800

15250

Fatadeceleprezentatemaisus,bilantuleconomicseprezintaastfel: ACTIV PASIV Activepetermenlung,dincare: imob.corporale imob.financiare Stocuri Creante Disponibilitati TOTAL 9750 Capitalsocial 9300 Rezervecorectate 450 Rez.ex.corijat 850 Dif.dinreevaluare 3600 Obligatiinefinanciare 1050 Oblig.financiare 15250 TOTAL 4500 3500 3450 2800 3400 4500 15250

ANC=totalactivereevaluatecorijatetotaldatorii(metodasubstractiva)=152507900=7350 ANC=capitaluriproprii+totalinfluenterezultatedininlocuireaval.cont.cuval.ec= =4550+2800=7350