Sunteți pe pagina 1din 161

CREEAZ~-}I MEDIUL!

DIC}IONARI DE TERMENI

CREEAZ~-}I MEDIUL!

Proiect educa]ional ce vizeaz` protec]ia mediului \nconjur`tor

DIC}IONAR DE TERMENI

Acest material face parte din proiectul educa]ional „Creeaz`-]i Mediul!”

parte din proiectul educa]ional „Creeaz`-]i Mediul!” finan]at de derulat cu sprijinul Ministerului Educa]iei [i

finan]at de derulat cu sprijinul Ministerului Educa]iei [i Cercet`rii [i implementat de Funda]ia CONCEPT

CREEAZ~-}I MEDIUL!

Proiect educa]ional ce vizeaz` protec]ia mediului \nconjur`tor

DIC}IONAR DE TERMENI

Autori:

Carmen Manuela Cazan Rodica Cherciu Mihai Manda

Consultan]i de specialitate:

Mediu:

Oana Dicu Mihaela-Codru]a Nedelcu

Comunicare:

Lumini]a Beldie

Redactori: Oana Mateescu, Gabriela Buleu Lector [i corectur`: Anda Moldovan Grafica [i DTP: Q-T-RAZ Tipar: ART Group Editor Funda]ia CONCEPT

Bucure[ti 2004 ©
Bucure[ti 2004
©

Dragi elevi,

“Protejarea naturii înseamn` autoprotejarea omului.“

Dup` cum [ti]i deja, P`mântul, planeta albastr`, este singura pe care a ap`rut [i a evoluat via]a. Omul s-a dezvoltat în strâns` leg`tur` cu mediul înconjur`tor; [i, dac` la început, existen]a omu- lui era dependent` de acesta, cu trecerea timpului omul a devenit din ce în ce mai mult un trans- formator al mediului înconjur`tor.

Astfel, odat` cu intensificarea exploat`rii resurselor naturale, mediul natural a fost înlocuit, pe mari suprafe]e, de mediu antropizat. În acela[i timp s-a redus num`rul de plante [i animale care nu s-au putut adapta noilor condi]ii de mediu, ceea ce a dus la dispari]ia, de-a lungul timpului, a peste 300 specii de mamifere [i p`s`ri, pu]ine fiind cele care au disp`rut din cauze naturale. Majoritatea au disp`rut datorit` activit`]ii omului (vân`toarea excesiv`, modificarea peisajelor sau mutarea unor specii de animale dintr-o regiune în alta, ceea ce a dus la neadaptarea aces- tora în noile condi]ii de mediu ale noului habitat). De asemenea, defri[area unor întinse zone cu p`duri [i transformarea lor în terenuri agricole, dezvoltarea a[ez`rilor [i a c`ilor de comunica]ie, au redus habitatul a numeroase specii de plante [i animale. Pe lâng` modific`rile aduse peisaju- lui natural [i dispari]ia mediului de via]` pentru diferite plante [i animale, desp`duririle au deter- minat declan[area eroziunii solurilor, favorizarea alunec`rilor de teren, dereglarea scurgerii apelor ceea ce a dus la accentuarea inunda]iilor.

Dezvoltarea industriei [i apari]ia numeroaselor întreprinderi [i corpora]ii au contribuit la o inten- sificare a polu`rii apelor, aerului [i a solului. În unele râuri sau lacuri, vie]uitoarele au disp`rut aproape în întregime.

Mult` vreme s-a crezut c` mediul natural are capacit`]i nelimitate de a se reface. Impactul omu- lui asupra acestuia a provocat îns` efecte deosebite care, acumulate în timp, au dus la schimb`ri grave în echilibrul ecologic. Astfel, pe lâng` alterarea naturii, a fost afectat` îns`[i calitatea vie]ii [i existen]a omului.

De aceea, pentru men]inerea unui echilibru între asigurarea nevoilor omului [i protec]ia mediului natural, este necesar s` adopta]i [i s` opta]i pentru o dezvoltare durabil` [i pentru un comporta-

5
5

ment ecologic. Ceea ce natura a creat în milioane de ani se poate distruge în câteva zile, luni sau ani. Pentru a evita distrugerea mediului trebuie s` cunoa[te]i legile acestuia [i s` ac]iona]i în con- formitate cu ele, trebuie s` înv`]a]i s` proteja]i, s` ocroti]i [i s` conserva]i elementele mediului natural, s` ave]i o atitudine critic` fa]` de cei care polueaz` orice element al mediului (ap`, aer, sol), s` ini]ia]i campanii împotriva polu`rii, s` realiza]i activit`]i de men]inere a cur`]eniei unui parc sau a unei zone protejate. Numai voi v` pute]i realiza mediul curat în care vre]i s` cre[te]i împreun` cu to]i cei dragi.

{i nu uita]i:

“Omul nu poate s` supravie]uiasc` f`r` natur`, pe când natura poate exista [i f`r` prezen]a oamenilor“.

6
6

Autorii

Dragi cititori,

Ce poate fi mai frumos decåt s` ai \n jurul t`u un mediu s`n`tos? Ce poate fi mai important decåt s` tr`ie[ti \ntr-o societate care protejeaz` natura [i resursele ei?

Am ales s` sus]inem realizarea [i publicarea unui manual de mediu deoarece protec]ia mediu- lui a fost, \nc` de cånd am \nceput activitatea noastr` \n Romånia, una din priorit`]ile noastre. |ns` protec]ia mediului nu trebuie s` fie doar preocuparea unei companii, ci a fiec`ruia dintre noi. Resursele naturale ale planetei sunt pe zi ce trece tot mai pu]ine, astfel \ncåt se \ntrevede epuizarea unora dintre ele. Cu toate acestea, un comportament responsabil din partea noastr`, a tuturor, poate aduce beneficii mari.

|n calitate de membru al comunit`]ilor \n care activeaz`, Holcim \[i asum` o responsabilitate activ` [i, \n consecin]`, deruleaz` numeroase programe \n beneficiul acestor comunit`]i. Implicarea noastr` \n via]a comunit`]ii are diferite forme. Printre acestea se num`r`: cursuri de instruire, m`suri de protec]ie pentru to]i angaja]ii [i colaboratorii no[tri, proiecte comunitare etc.

Dac` te bazezi pe putere, performan]` [i pasiune, comunitatea \n mijlocul c`reia tr`ie[ti are doar de cå[tigat. Oamenii din toate col]urile lumii au \n]eles necesitatea adopt`rii unui compor- tament responsabil fa]` de natur`. Dar, dup` cum spuneam, ocrotirea mediului nu este doar o problem` individual`, ci una colectiv` [i necesit` sprijin reciproc. De aici [i expresia „Gånde[te global - Ac]ioneaz` local!”

V` invit`m, \n paginile care urmeaz`, s` g`si]i pasiunea pentru a proteja natura. Ve]i vedea cåt de u[or este!

Kurt Habersatter Pre[edinte Holcim Romånia

7
7

aA

Acid = substan]` chimic`, uneori toxic` pentru oameni [i alte vie]uitoare, cu gust acru [i miros în]ep`tor; are propriet`]i corozive; exemple de acizi: o]et [i acid ci- tric din lamâie (folosi]i în alimenta]ie), acid sulfuric [i acid azotic (folosi]i în industrie) etc.

Acumulare = proces de depunere a dife- ritelor tipuri de materiale; poate fi antro- pic` (realizat` de om) sau natural` (rea- lizat` de ap`, vânturi etc).

Acvatic = care ]ine de ap`, ca mediu de via]`; pe lâng` faptul c` este indispen- sabil` vie]ii, apa este domeniul de via]` cel mai bogat în vie]uitoare în compara]ie cu domeniul terestru [i cel aerian.

apa este domeniul de via]` cel mai bogat în vie]uitoare în compara]ie cu domeniul terestru [i

acvatic

9
9
10
10

Aduc]iune = ansamblu de instala]ii (con- struc]ie) destinat` transport`rii unui fluid de la punctul de captare pân` la cel de folosire; pentru alimentarea cu ap` pota- bil` se folosesc numai canale închise sau conducte; în majoritatea cazurilor, aduc- ]iunea este amplasat` la o adâncime mai mare fa]` de nivelul înghe]ului.

Aer = amestec de gaze care alc`tuiesc straturile inferioare ale atmosferei având în compozi]ie oxigen în propor]ie de 21%, care este absolut necesar vie]ii, azot în propor]ie de 78% [i alte gaze (ozon, dioxid de carbon etc.) 1%; poate c`p`ta anumite caracteristici meteorologice sau de poluare.

Aeroport = loc amenajat cu cl`diri, teren [i instala]ii necesare decol`rii, ateriz`rii, manevr`rii, ad`postirii [i între]inerii avi- oanelor; pot fi aeroporturi interna]ionale, aeroporturi medii de escal` interna- ]ional`, aeroporturi interna]ionale sezo- niere (tip charter), aeroporturi na]ionale [i aeroporturi folosite pentru ateriz`ri [i decol`ri scurte.

Aerosoli = particule solide sau lichide (praf, sare marin`, carbon, plumb, alumi-

scurte. Aerosoli = particule solide sau lichide (praf, sare marin`, carbon, plumb, alumi- butelii cu aer

butelii cu aer

aeroport
aeroport

niu) aflate în suspensie într-un mediu gazos, dispersate în atmosfer`, care m`- resc toxicitatea acesteia; absorb o parte din energia solar` ce atinge suprafa]a terestr`, generând r`cirea aerului; pot produce alergii omului.

Afi[ = mod de prezentare grafic` a unor informa]ii.

Afânare = r`scolirea prin ar`tur` a solu- lui, care are ca scop cre[terea volumului de goluri prin care s` circule apa [i s` p`trund` aerul, precum [i distrugerea bu- ruienilor; contribuie la fertilizarea solu- rilor.

Africa = continent fascinant al Terrei, si- nonim pentru europeni cu aurul, filde[ul [i diamantele, populat în principal de popu- la]ie arab` [i de culoare, leag`nul unor vechi civiliza]ii [i culturi mo[tenite din ge- nera]ie în genera]ie; este primul continent cunoscut, deoarece aici au ap`rut primii oameni, migrând apoi spre Europa [i Asia.

Agent = factor activ care provoac` di- ferite fenomene fizice, chimice.

Agrement = pl`cere, distrac]ie.

Agent = factor activ care provoac` di- ferite fenomene fizice, chimice. Agrement = pl`cere, distrac]ie. afi[

afi[

Agent = factor activ care provoac` di- ferite fenomene fizice, chimice. Agrement = pl`cere, distrac]ie. afi[

Africa

11
11

Agricultur` = ramur` a economiei care se ocup` cu cultivarea p`mântului [i cre[- terea animalelor, în vederea ob]inerii unor produse alimentare [i a unor materii prime; a fost prima activitate economic` organizat` desf`[urat` de c`tre om.

Agrozootehnie = tehnica cultiv`rii plan- telor furajere [i a cre[terii animalelor domestice.

Alge = plante ce-[i produc substan]ele vitale folosindu-se de materie mineral`, ap` [i radia]ie solar`; tr`iesc în ap` sau în medii umede.

Alterare = procese care modific` compo- zi]ia fizic` [i chimic`, structura rocilor, alimentelor etc.

Altitudine = în`l]imea unui punct de pe

suprafa]a p`mântului, în raport cu nivelul

m`rii sau alt punct de referin]` de pe

suprafa]a terestr`; se m`soar` cu instru-

mentul numit altimetru.

Alunecare de teren = deplasarea lent`

sau rapid` a unei cantit`]i de p`mânt;

are loc pe un strat argilos, moale, umed [i

se compune din: râpa de alunecare

(desprindere), stratul care alunec` [i patul

de alunecare; în general, stratul care alu-

12
12
de alunecare (desprindere), stratul care alunec` [i patul de alunecare; în general, stratul care alu- 12

alge

de alunecare (desprindere), stratul care alunec` [i patul de alunecare; în general, stratul care alu- 12

altitudine

nec` cuprinde [i solul, contribuind la

degradarea acestuia.

Aluviuni = materiale (mâl, nisip, pietri[) transportate [i depuse de apele curg`- toare.

Amazonia = regiune de p`dure ecuato- rial` din Brazilia, de-a lungul fluviului Amazon; este supranumit` „pl`mânul globului“ deoarece, datorit` întinderii, realizeaz` un sfert din cantitatea total` de oxigen produs` în urma fotosintezei de c`tre p`durile globului.

Ambalaj = mijloc de conservare [i aco- perire a produselor de consuma]ie, fo- losindu-se hârtia, plasticul, aluminiul [i sticla; ambalajele sunt d`un`toare mediu- lui, mai ales cele de plastic care, aruncate la voia întâmpl`rii, diminueaz` perme- abilitatea solului (nu mai permit aerului s` intre la r`d`cinile plantelor).

Ambuteiaj = blocare a circula]iei automo- bilelor din cauza aglomera]iei; ambu- teiajul provoac` poluarea aerului prin gazele emanate de ]evile de e[apament ale automobilelor, poluare fonic` (sono- r`) prin zgomotul produs, stres [i tensiune între [oferi, dar [i pentru locuitorii zonei în care s-a produs ambuteiajul.

[i tensiune între [oferi, dar [i pentru locuitorii zonei în care s-a produs ambuteiajul. Amazonia ambalaje

Amazonia

ambalaje

ambalaje

[i tensiune între [oferi, dar [i pentru locuitorii zonei în care s-a produs ambuteiajul. Amazonia ambalaje
[i tensiune între [oferi, dar [i pentru locuitorii zonei în care s-a produs ambuteiajul. Amazonia ambalaje

ambuteiaj

13
13

Amenajarea peisajului = program ce înglobeaz` m`suri concrete de planifi- care, vizând conservarea sau înfrumuse- ]area unui peisaj.

America = continent de dimensiuni apro- piate Asiei, situat în emisfera vestic`; a fost populat acum 40.000 de ani de oameni veni]i din Asia, de aceea locuitorii b`[tina[i au tr`s`turi asem`n`toare rasei galbene; este alc`tuit din America de Nord [i America de Sud.

Amonte = parte din cursul unui râu aflat` în apropierea izvorului sau sector al cursului unui râu situat spre obâr[ia aces- tuia, în raport cu un punct de reper.

Amplitudine termic` = diferen]a dintre valorile extreme, minime [i maxime, ale temperaturii înregistrate într-o anumit` zon` geografic`.

temperaturii înregistrate într-o anumit` zon` geografic`. amenajarea peisajului America Anaerob = care poate tr`i

amenajarea

peisajului

într-o anumit` zon` geografic`. amenajarea peisajului America Anaerob = care poate tr`i într-un mediu lipsit de

America

Anaerob = care poate tr`i într-un mediu lipsit de oxigen (exemplu: microorganis- mele care produc fermenta]iile).

Andezit = roc` vulcanic`, acid`, masiv`, de culoare închis`, folosit` ca piatr` de pavaj [i construc]ie pentru c`ile de comu- nica]ie.

14
14

Animal = fiin]` caracterizat` prin respi- ra]ie, hr`nire, înmul]ire [i capacitatea de a se deplasa.

Anorganic = corp în compozi]ia c`ruia intr` numai substan]e minerale.

Ansamblu planetar = totalitatea formelor de manifestare la nivelul planetei a unor caracteristici, procese, fenomene

Antarctica = zon` situat` la Polul Sud, care cuprinde Antarctida [i p`r]ile sudice ale oceanelor Atlantic, Pacific [i Indian; are o clim` aspr`, cu temperaturi sc`zute (sub 0 grade Celsius tot timpul anului), vânturi puternice, furtuni de z`pad`, ce]uri; animalele care tr`iesc în aceast` zon` sunt: balene, ca[alo]i, foci, pe[ti, pinguini etc.

Antarctida = continentul din jurul Polului Sud, cuprins în interiorul Cercului Polar de Sud, acoperit de z`pad` [i ghea]`, cu caracteristici climatice asem`n`toare Antarcticii.

Anticiclon = zon` a atmosferei în care presiunea este ridicat` în compara]ie cu cea a regiunilor care o înconjoar`.

a atmosferei în care presiunea este ridicat` în compara]ie cu cea a regiunilor care o înconjoar`.

animale

a atmosferei în care presiunea este ridicat` în compara]ie cu cea a regiunilor care o înconjoar`.

Antarctica

15
15

a spune ceva

înainte de o anumit` dat` (fixat`) sau înaintea timpului convenit; a prevesti, a presim]i.

Antropic = rezultat în urma activit`]ii omului.

Antropoide = str`mo[ii omului [i unele specii de maimu]e actuale (gibonul, uran- gutanul, gorila [i cimpanzeul).

Ap` = substan]` lichid`, incolor`, insipid` [i inodor`, indispensabil` vie]ii; are ca formul` chimic` H 2 O, având în componen]` hidrogenul [i oxigenul; în condi]ii excep]ionale î[i schimb` starea de agregare: la 0º C – înghea]`, deci devine solid`, iar la +100º C \ncepe s` se evapore, devenind gazoas`; reprezint` la mamifere circa 93% din greutatea sân- gelui [i 80% din masa muscular`.

A

anticipa = a face sau

Ap` atmosferic` = apa din atmosfer`, estimat` la 13 000 -15 000 miliarde tone; ea provine în principal din evapo- rarea de pe suprafe]ele acvatice, din erup]iile vulcanice, din transpira]ia plan- telor.

Ap` curativ` = ap` folosit` pentru trata- rea [i vindecarea unor diferite boli.

16
16
din transpira]ia plan- telor. Ap` curativ` = ap` folosit` pentru trata- rea [i vindecarea unor diferite

ap`

din transpira]ia plan- telor. Ap` curativ` = ap` folosit` pentru trata- rea [i vindecarea unor diferite
din transpira]ia plan- telor. Ap` curativ` = ap` folosit` pentru trata- rea [i vindecarea unor diferite

Ap` de infiltra]ie = ap` care p`trunde în interiorul scoar]ei terestre.

Ap` dulce = ap` care con]ine pu]ine s`ruri dizolvate (mai pu]in de 5g/l); sunt ape de suprafa]` [i subterane.

Ap` industrial` = ap` întrebuin]at` în procesele tehnologice ale întreprinderilor.

Ap` menajer` = apa folosit` în cadrul godpod`riei, în fiecare locuin]`.

Ap` potabil` = ap` utilizat` în consumul casnic; trebuie s` îndeplineasc` anumite condi]ii de calitate, stabilite prin stan- darde na]ionale; în aceste standarde sunt precizate concentra]iile maxime admise pentru anumite substan]e, în mod obi[nuit sau în situa]ii excep]ionale.

Ap` rezidual` = apa uzat`, rezultat` din procesele industriale [i activit`]ile mena- jere, care con]ine diferite elemente sau substan]e chimice nocive, microorga- nisme patogene (virusuri, bacterii, ou` sau larve de insecte etc.).

Ap` subteran` = ap` st`t`toare sau curg`toare aflat` sub scoar]a terestr`; reprezint` cea mai mare rezerv` de ap` dulce a Globului.

sau curg`toare aflat` sub scoar]a terestr`; reprezint` cea mai mare rezerv` de ap` dulce a Globului.

ap` menajer`

17
17

Argil` = roc` sedimentar` folosit` în ol`rit, la lucr`ri de construc]ie, în sculp- tur`; în stare uscat`, este avid` de ap`, prin înmuiere devine plastic` [i d` na[tere alunec`rilor de teren.

Asia = cel mai întins [i mai populat conti- nent al Terrei care reune[te o mare varie- tate de condi]ii naturale, culturi [i civi- liza]ii str`vechi, resurse bogate [i ]`ri si- tuate la niveluri diferite de dezvoltare eco- nomic`; este un continent al superlativelor [i al contrastelor; are cele mai populate state de pe glob (China [i India), popu- la]ia este alc`tuit` în special din oameni de ras` galben` (mongoli, chinezi, japo- nezi, coreeni etc.).

A[ezare uman` = comunitate uman` (ora[ sau sat) care cuprinde: popula]ia, construc]iile folosite în diverse scopuri (locuit, publice, institu]ii private), platfor- mele industriale, pie]ele [i str`zile, locurile de odihn` [i agrement; sistem ecologic complex creat de popula]iile umane, în care majoritatea transform`rilor de ma- terie, enegie [i informa]ie sunt realizate de c`tre om.

18
18
Asia
Asia
în care majoritatea transform`rilor de ma- terie, enegie [i informa]ie sunt realizate de c`tre om. 18

a[ezare uman`

Atmosfer` = înveli[ gazos care încon- joar` P`mântul; ]inând seama de loc, alti- tudine, anotimp [i clim`, caracteristicile sale fizice [i chimice pot fi diferite; are în componen]` oxigenul, necesar vie]ii [i, datorit` for]ei de atrac]ie exercitat` de P`mânt, aerul este concentrat în apro- pierea scoar]ei terestre; denumit` generic „aer“.

Aurora polar` = fenomen luminos reali- zat în atmosfera înalt`, între 100 [i 1000 km, în regiunile polare, ca urmare a cioc- nirii particulelor de origine solar`, ce vin din spa]iul exterior, cu atomii [i molecu- lele de aici; rezult` cuante luminoase care, prin asociere, creeaz` fâ[ii de lumin` verde, portocalie, ro[ie, galben`, cu form` variat` (draperii, raze, panglici, arcuri); procesul este deosebit de activ în anii cu intens` activitate solar`; provoac` o iluminare slab` în timpul nop]ii polare; în emisfera nordic` poart` numele de auror` boreal`, iar în cea sudic`, de auror` austral`.

Australia = cel mai mic continent al Terrei, situat integral în emisfera sudic`;

de auror` austral`. Australia = cel mai mic continent al Terrei, situat integral în emisfera sudic`;

aurora polar`

19
19
20
20

este singurul continent care constituie un stat; continentul cangurilor [i al popula]iei aborigene.

Australopitec = maimu]` preistoric` cu însu[iri apropiate de cele umane, care a tr`it în Africa în aceea[i perioad` cu Homo Habilis.

Austrul = vânt uscat ce se resimte în toate anotimpurile, mai ales în sudul României; direc]ia de deplasare a maselor de aer este dinspre vest, sud-vest sau sud; iarna produce ger, iar vara, secet`.

Automobile = vehicule cu motor folosite pentru transportul terestru; prin elimi- narea gazelor de e[apament reprezint` surse de poluare a aerului iar zgomotul acestora duce la poluarea sonor`.

Aval = parte din cursul unui râu situat` în apropierea gurii de v`rsare; sector al cursului unui râu situat spre v`rsarea acestuia în raport cu un punct de reper.

Avion = vehicul aerian mai greu decåt aerul, care se men]ine în zbor datorit` aripilor [i se deplaseaz` cu ajutorul elice- lor [i al motoarelor sau reactoarelor; prin eliminarea gazelor de e[apament repre-

Australia
Australia

Australia

elice- lor [i al motoarelor sau reactoarelor; prin eliminarea gazelor de e[apament repre- Australia austrul automobil

austrul

elice- lor [i al motoarelor sau reactoarelor; prin eliminarea gazelor de e[apament repre- Australia austrul automobil

automobil

zint` surse de poluare a aerului iar zgo- motul acestora duce la poluarea sonor`.

Azot = gaz incolor, inodor [i insipid, parte component` a aerului [i element esen]ial al ]esuturilor vegetale [i animale; folosit la umplerea becurilor electrice, la ob]inerea amoniacului etc.; i se mai spune [i nitrogen.

[i animale; folosit la umplerea becurilor electrice, la ob]inerea amoniacului etc.; i se mai spune [i

avion

21
21

b B

Bacterie = organism microscopic uni- celular, cu form` variat`, prezent în toate mediile de via]`; are o mare r`spândire, se înmul]e[te rapid [i are un rol important în circuitul materiei, în procesele bio- chimice [i de alterare a rocilor.

Baril = unitate de m`sur` pentru volum, folosit` în special pentru produse petrolie- re, egal` cu 158,9 litri în America [i cu163,5 litri în Anglia.

Barometru = instrument pentru m`sura- rea presiunii atmosferice.

Baterie = surs` de energie care trans- form` energia chimic` în energie elec- tric`; deoarece con]in metale toxice (mer- cur, mangan, plumb), dac` sunt aruncate

22
22
în energie elec- tric`; deoarece con]in metale toxice (mer- cur, mangan, plumb), dac` sunt aruncate 22

barometru

în energie elec- tric`; deoarece con]in metale toxice (mer- cur, mangan, plumb), dac` sunt aruncate 22

baterie

la voia întâmpl`rii dup` folosire, bateriile

pot deveni poluan]i importan]i ai mediului înconjur`tor.

Bazalt = roc` magmatic`, consolidat` la suprafa]`, de culoare cenu[iu închis-ne- gru, compact`, grea, rezistent` la sparge- re; se folose[te ca piatr` de construc]ie [i, prin topire, la confec]ionarea de tuburi.

Benefic = favorabil, binef`c`tor.

Benzin` = substan]` care arde cu u[urin]` (combustibil`), lichid`, ob]inut` din pe- trol, este folosit` drept carburant pentru motoare de automobile [i de avioane; este înrudit` cu motorina.

Big-Bang (Marea Explozie) = teorie

[tiin]ific` referitoare la formarea [i evolu- ]ia Universului, ce marcheaz` momentul în care particula începutului (sau „oul cos- mic“) a explodat [i a dus la formarea, în timp, a P`mântului [i a celorlalte planete,

a stelelor, sateli]ilor naturali etc., a între- gului Univers.

Bilan] de mediu = metod` de a ob]ine informa]ii asupra cauzelor [i efectelor ne- gative care fac parte din ac]iunea de eva- luare a mediului.

informa]ii asupra cauzelor [i efectelor ne- gative care fac parte din ac]iunea de eva- luare a

benzin`

23
23

Biodegradare = proces complex de ac- ]iune a vie]uitoarelor asupra diferitelor elemente de mediu, cu consecin]e varia- bile: descompunerea masei organice ne- vii, prin ac]iunea diferitelor organisme vii (bacterii, ciuperci); atacarea [i distru- gerea unor construc]ii, tablouri etc.; modi- ficarea nedorit` a unor ecosisteme, prin dezvoltarea rapid` a unor plante sau ani- male (p`[unat excesiv); poluarea aerului, apei, solului, prin descompunerea rezidu- urilor industriale, sau din complexe agro- zootehnice; alterarea biochimic` a rocilor.

Biodiversitate = diversitatea de organis- me vii provenite din ecosistemele acvatice [i terestre, precum [i din complexele eco- logice din care acestea fac parte; cu- prinde diversitatea din interiorul speciilor, dintre specii [i dintre ecosisteme.

Biogaz = gaz rezultat în procesul de fer- mentare a materiei organice [i folosit drept combustibil, biometan.

a materiei organice [i folosit drept combustibil, biometan. biodiversitate Biosfer` = totalitatea fiin]elor care

biodiversitate

Biosfer` = totalitatea fiin]elor care tr`iesc pe p`mânt, în ap` [i în partea inferioar` a atmosferei, adic` ansamblul de orga-

24
24

nisme vii, animale [i vegetale, care tr`iesc pe suprafa]a Terrei; reprezint` acea parte a planetei unde exist` un mediu viu sau unde via]a este posibil` în permanen]`; spa]iul care constituie biosfera include litosfera (scoar]a terestr`), hidrosfera (an- samblul oceanelor) [i atmosfera (înveli[ul gazos al P`mântului).

=

picioare.

Biped

care

st` sau

umbl` în dou`

Braconaj = practicarea ilegal` a vân`- torii [i pescuitului, cu efecte negative asu- pra ecosistemelor naturale.

Broasc` = animal întâlnit atât pe uscat cât [i în ap`; exist` mai multe specii, printre care: broasca ]estoas` de ap`, broasca ]estoas` de uscat, broasc` râioas` etc.

broasca ]estoas` de ap`, broasca ]estoas` de uscat, broasc` râioas` etc. broasc` ]estoas` diverse tipuri de
broasca ]estoas` de ap`, broasca ]estoas` de uscat, broasc` râioas` etc. broasc` ]estoas` diverse tipuri de

broasc` ]estoas`

broasca ]estoas` de ap`, broasca ]estoas` de uscat, broasc` râioas` etc. broasc` ]estoas` diverse tipuri de

diverse tipuri de broa[te

25
25

C C

Calcar = roc` sedimentar` alc`tuit` din carbonat de calciu, la care se adaug` în m`sur` mai mic`, alte elemente, de unde varietatea culorii (de culoare alb`, cenu[ie, ro[ie, neagr`), a propriet`]ilor [i a modalit`]ilor de folosire (pentru ob]i- nerea varului, cimentului, cretei etc.); din variet`]ile omogene se extrag blocuri pentru monumente.

Calcaros = caracteristic` legat` de pre- zen]a calcarului pentru roci, soluri, relief.

Cal de mare = mic pe[te marin cu capul asem`n`tor cu cel al unui cal.

= mic pe[te marin cu capul asem`n`tor cu cel al unui cal. cal de mare Calitatea

cal de mare

Calitatea mediului = vizeaz` însu[irile esen]iale ale mediului, vizavi de calitatea condi]iilor naturale.

26
26

Calitatea vie]ii = totalitatea condi]iilor naturale [i socio-culturale; acest concept trebuie integrat în timp, prin asigurarea permanen]ei [i perpetu`rii speciei uma- ne.

Calm atmosferic = stare a atmosferei în care nu bate vântul, dar pot exista curen]i verticali;

Calot` = mas` de ghea]` care acoper` por]iuni întinse din regiunile polare sau din zonele înalte ale mun]ilor.

Cancerigen = care poate provoca apa- ri]ia cancerului.

Cantitatea de precipita]ii = valoarea care exprim` stratul de ap` ce poate rezulta dintr-o form` de precipita]ie, în condi]iile absen]ei pierderilor prin scurgere, evapo- rare, infiltra]ie.

Capital = avu]ie sub form` de bani, m`rfuri, bunuri materiale în general.

sub form` de bani, m`rfuri, bunuri materiale în general. precipita]ii Cardiovascular = privitor la leg`tura din-

precipita]ii

Cardiovascular = privitor la leg`tura din- tre inim` [i anumite vase de sânge.

Carier` = zon` unde se realizeaz` ex- ploatarea la zi a unor z`c`minte (c`r- buni, bauxit`,minereuri) sau a unor roci

27
27

folosite în construc]ii (bazalt, calcar, gra- nit); prin extrac]ia în versant, rezult` o form` de relief abrupt [i în trepte; aceste exploat`ri duc la modificarea mediului înconjur`tor.

Catastrof` = eveniment tragic de mari

propor]ii, dezastru; suprapunerea unui fe-

nomen extrem al mediului peste un spa]iu

cu consecin]e ce duc la pierderi grave

pentru societatea uman` din zona respec-

tiv`, pe care nu le poate dep`[i cu pro-

priile resurse.

C`rbuni = roc` combustibil`, de culoare

g`lbuie, brun` sau neagr`, friabil`, for-

mat` prin îmbog`]irea în carbon (în lipsa

oxigenului din aer) a resturilor unor

plante [i folosit` drept combustibil [i ca

materie prim` în industria chimic` [i în

metalurgie; se diferen]iaz` calitativ în

func]ie de con]inutul în carbon, putere

caloric` [i umiditate.

Câmpie = form` major` de relief, frec- vent` pe uscat, caracterizat` printr-o su- prafa]` neted` sau u[or ondulat`, cu alti- tudini cuprinse de obicei între 0 [i 200 m.

28
28
printr-o su- prafa]` neted` sau u[or ondulat`, cu alti- tudini cuprinse de obicei între 0 [i

c`rbuni

printr-o su- prafa]` neted` sau u[or ondulat`, cu alti- tudini cuprinse de obicei între 0 [i

cåmpie

Cârti]` = mamifer insectivor, cu blana de culoare închis`, cu labele anterioare adaptate pentru s`pat, care tr`ie[te în galerii subterane.

Cea]` = particule de ap`, cristale fine de ghea]`, rezultate din evaporarea apei de pe P`mânt, aflate în dispersie în atmos- fer`, la suprafa]a solului, care îngre- uneaz` vizibilitatea [i creeaz` senza]ia de umezeal`.

Celsius (scara) = scar` termometric` defi- nit` prin punctul de înghe] al apei (0 gra- de) [i punctul de fierbere (100 de grade); gradul Celsius (1 grad Celsius) este a suta parte din acest interval de baz`.

Central` atomo-electric` = central` în care se produce curent electric cu ajutorul unor substan]e radioactive, precum ura- niul; se mai nume[te [i central` nuclear`.

Cenu[` vulcanic` = material rezultat în urma erup]iilor vulcanice care se r`spân- de[te în atmosfer` datorit` vânturilor; prin acumulare [i cimentare se formeaz` diferite roci vulcanice (magmatice).

cårti]` 29
cårti]`
29

Chil` = element principal de rezisten]` al unei nave, a[ezat pe axa longitudinal` a fundului navei, costituit dintr-un [ir conti- nuu de table groase sau dintr-o grind` la navele mici.

nuu de table groase sau dintr-o grind` la navele mici. chil` Ciclon = zon` a atmosferei

chil`

Ciclon = zon` a atmosferei în care pre- siunea este joas`, în compara]ie cu regi- unile care o înconjoar`; vânt puternic, cu deplasarea aerului în spiral`, înso]it de ploi toren]iale [i de desc`rc`ri electrice.

Cimpanzeu = specie de maimu]` mare, antropoid`, african`, cu membrele ante- rioare lungi, cu blana [i pielea fe]ei nea- gr` [i f`r` coad`.

Ciocan pneumatic = utilaj folosit pentru a s`pa repede [i f`r` mari eforturi; îns` polueaz` sonor prin zgomotul pe care îl face [i prin vibra]iile din timpul lucrului; se mai nume[te pickhammer.

Circuitul apei în natur` = proces complex prin care apa trece sub form` de vapori din oceane, m`ri [i de pe uscat în atmos- fer`, unde se condenseaz` [i revine ca ploi sau z`pezi pe suprafa]a terestr` (pe oceane sau pe uscat, în lacuri, râuri).

30
30
ploi sau z`pezi pe suprafa]a terestr` (pe oceane sau pe uscat, în lacuri, râuri). 30 cimpanzeu

cimpanzeu

ploi sau z`pezi pe suprafa]a terestr` (pe oceane sau pe uscat, în lacuri, râuri). 30 cimpanzeu
ploi sau z`pezi pe suprafa]a terestr` (pe oceane sau pe uscat, în lacuri, râuri). 30 cimpanzeu

circuitul apei \n natur`

Claxon = sistem sonor de avertizare insta- lat la automobile; este surs` de poluare sonor`; în ora[e claxonatul este interzis în apropirea locurilor publice cum sunt [co- lile [i spitalele, fiind folosit doar în cazuri de necesitate absolut`.

fiind folosit doar în cazuri de necesitate absolut`. claxon Clim` = totalitatea caracteristicilor ele- mentelor

claxon

Clim` = totalitatea caracteristicilor ele- mentelor (temperatur`, vânturi, precipita- ]ii) pe care le prezint` regiuni întinse ale Terrei, pe o perioad` lung` de timp.

Clorofil` = pigment verde de natur` pro- teic` localizat în plante cu rol deosebit în procesul de fotosintez`.

Clorofluorocarboni (CFC) = familie de substan]e chimice întâlnite în aerosoli, bure]i artificiali, folosite la frigidere [i aparate de aer condi]ionat; ajunse în atmosfer`, distrug stratul de ozon; se mai numesc [i freoni.

Coast` = Partea lateral` a unui deal, pant`; marginea unui continent, a unei insule, prin care acestea vin în contact cu oceanul sau cu marea; ]`rm al unei m`ri sau ocean.

a unei insule, prin care acestea vin în contact cu oceanul sau cu marea; ]`rm al

coast`

31
31
32
32

Colaj = procedeu artistic ce const` în realizarea unui tablou prin lipirea laolalt` a diferite elemente.

Colectivitate = grup de oameni (animale) care tr`iesc [i muncesc în comun.

Colec]ie = totalitatea obiectelor de acela[i fel, adunate sistematic [i care împreun` reprezint` o valoare documentar`, artis- tic` deosebit`.

Combatere = ac]iune care implic` activi- t`]i care au scopul de a limita [i corecta efectele negative ale proceselor naturale sau antropice de degradare, îndreptate asupra unor elemente de mediu sau a mediului în întregime.

Combinat petrochimic = unitate industri- al` care prelucreaz` petrolul [i derivatele lui, în scopul transform`rii lor în produse chimice cu valoare mult mai ridicat`.

Combustibil = materie, de obicei orga- nic`, care arde, dezvoltând c`ldur`, [i care este folosit` ca izvor de energie în industrie.

Compost = amestec de resturi vegetale, resturi animale, resturi menajere, biode-

= amestec de resturi vegetale, resturi animale, resturi menajere, biode- colectivitate colec]ie combinat petrochimic

colectivitate

= amestec de resturi vegetale, resturi animale, resturi menajere, biode- colectivitate colec]ie combinat petrochimic

colec]ie

= amestec de resturi vegetale, resturi animale, resturi menajere, biode- colectivitate colec]ie combinat petrochimic

combinat

petrochimic

gradabile, folosit ca îngr`[`mânt natural în agricultur`, înc` din cele mai vechi tim- puri.

Compus chimic = combina]ie de elemente chimice.

Condensare = proces fizic de trecere a apei din stare gazoas` (vapori de ap`) în stare lichid` (pic`turi de ap`); se produce în atmosfer` (cea]a, precipita]iile) sau la nivelul suprafe]ei terestre (roua).

Confort = totalitatea condi]iilor materiale care asigur` o existen]` civilizat`, pl`cu- t`, comod` [i igienic`.

Consecin]` (urmare) = rezultat al unei fapte, al unei ac]iuni, al unui principiu; efect al cauzelor polu`rii mediului încon- jur`tor.

Conservarea naturii = ansamblu de m`suri care au scopul de a asigura p`- strarea [i îmbun`t`]irea calit`]ii mediului, în regiunile afectate de activit`]i ale omu- lui.

Con[tiin]` = sentiment pe care fiin]a uman` îl are despre propria existen]` [i despre lucrurile din jur.

33
33
34
34

Contaminare = ac]iunea de infectare a unui organism sau materie cu un agent de infec]ie (virus, bacterie, substan]` radio- activ` sau toxic`); reprezint` o ac]iune distrug`toare asupra vie]ii [i a mediului în general.

Copite = partea cornoas`, rezistent`, care acoper` termina]iile degetelor la unele animale [i protejeaz` ]esuturile vii.

Corali = animale cu schelet calcaros ro[u sau alb, care tr`iesc în colonii, în m`rile calde [i bine oxigenate, la mic` adân- cime; scheletul prelucrat special se folo- se[te la bijuterii, de accea i se mai spune [i m`rgean.

A corela = a face o rela]ie, o leg`tur` între mai multe lucruri sau fenomene.

Corosiv = care poate provoca un proces chimic sau electrochimic de degradare, exercitat la suprafa]a corpurilor metalice de oxigenul din aerul umed sau de diverse substan]e chimice.

Corporativ = privitor la corpora]ii, între- prinderi mari, societ`]i pe ac]iuni. Corpora]ie = întreprindere mare, so- cietate pe ac]iuni.

între- prinderi mari, societ`]i pe ac]iuni. Corpora]ie = întreprindere mare, so- cietate pe ac]iuni. copite coral

copite

între- prinderi mari, societ`]i pe ac]iuni. Corpora]ie = întreprindere mare, so- cietate pe ac]iuni. copite coral

coral

Co[ industrial = turn vertical înalt care este folosit la evacuarea fumului (care con]ine gaze toxice) din uzine în atmos- fer`.

Creast` = partea cea mai de sus a unui munte, rezultat` prin intersec]ia versan- ]ilor care coincide de obicei cu cump`na apelor.

Criv`]ul = vânt puternic, rece [i uscat care sufl` iarna în Moldova, în Dobrogea [i B`r`gan, dinspre nord-est, viscolind z`pada [i aducând sc`deri mari de tem- peratur`.

Cuar] = mineral transparent, incolor sau alb ori divers colorat, r`spândit în roci alc`tuind 16% din scoar]a terestr`; utilizat în tehnic`, în industria optic`, a materia- lelor de construc]ii etc.

Cuaternar = cea de-a cincea er` cu o durat` pân` în prezent de 1,8 milioane ani (dup` unii speciali[ti, este considerat` perioad` geologic` ce apar]ine neozo- icului); apari]ia [i evolu]ia omului a avut loc în aceast` er`.

Curcubeu = fenomen optic care se dato- reaz` refrac]iei, reflexiei totale [i disper- siei luminii solare în pic`turile de ap` din

refrac]iei, reflexiei totale [i disper- siei luminii solare în pic`turile de ap` din co[ industrial criv`]

co[ industrial

refrac]iei, reflexiei totale [i disper- siei luminii solare în pic`turile de ap` din co[ industrial criv`]

criv`]

refrac]iei, reflexiei totale [i disper- siei luminii solare în pic`turile de ap` din co[ industrial criv`]

curcubeu

35
35

atmosfer`; are aspectul unui imens arc multicolor desf`[urat pe cer [i se observ` numai în partea opus` Soarelui, rapor- tat` la pozi]ia observatorului.

Cutremur = mi[care puternic` [i brusc`, vertical` sau orizontal`, a scoar]ei P`- mântului, de scurt` durat`, provocat` de mi[c`ri subterane sau de erup]ii vul- canice.

36
36

dD

D`un`tori = organisme animale, în cea mai mare parte insecte, care cauzeaz` pagube mari culturilor [i p`durilor; pot fi comb`tute chimic [i biologic.

Deal = form` major` de relief pozitiv`, cu o în`l]ime de pân` la 1000 de metri, care se prezint` ca o ridic`tur` a scoar]ei p`mântului mai mic` decât muntele.

o ridic`tur` a scoar]ei p`mântului mai mic` decât muntele. insect` deal Debit = cantitatea de lichid

insect`

a scoar]ei p`mântului mai mic` decât muntele. insect` deal Debit = cantitatea de lichid care trece,

deal

Debit = cantitatea de lichid care trece, într-o anumit` unitate de timp, printr-o sec]iune a unei albii, conducte sau canal.

Decantare = separarea substan]elor, aflate în suspensie într-un lichid [i a c`ror densitate este mai mare fa]` de acesta; se aplic` în epurarea apelor reziduale.

37
37

Deceniu = perioad` de timp de 10 ani.

Defertilizare = pierderea fertilit`]ii solului prin cultivare ira]ional`, prin necul- tivarea îndelungat` sau prin ac]iunea fac- torilor de mediu.

Defoliere = distrugerea vegeta]iei [i mai ales uscarea [i c`derea frunzelor arbo- rilor datorate unor perturb`ri ecologice (sc`derea brusc` de temperatur`, secet`, interven]ia unor d`un`tori [i parazi]i, poluarea aerului, apei, solului).

Defri[are = înl`turarea, prin t`iere sau prin ardere, a plantelor de pe un teren, care se preg`te[te pentru agricultur`, p`- [unat, construc]ii etc; poate duce la ero- darea solului sub ac]iunea ploilor [i a vântului.

Degradarea solului = totalitatea schimb`- rilor produse în soluri prin apa de infil- tra]ie care determin` sc`derea fertilit`]ii acestora.

Delt` = form` de relief de acumulare, alc`tuit` din suprafe]e de uscat (numite grinduri), canale, lacuri, b`l]i, care apare [i avanseaz` la gura de v`rsare a unor

38
38
suprafe]e de uscat (numite grinduri), canale, lacuri, b`l]i, care apare [i avanseaz` la gura de v`rsare

delt`

fluvii, unde se depun aluviuni (pietri[uri, nisipuri etc.), care nu sunt îndep`rtate de valuri, curen]i, maree.

Delta Dun`rii = cea mai joas` [i mai nou` unitate de relief a uscatului Româ- niei, format` prin depunerea aluviunilor, aduse de Dun`re, într-un fost golf al M`rii Negre; este declarat` rezerva]ie a bios- ferei, datorit` mediului natural pu]in modificat [i a marii bog`]ii de plante [i animale.

Demografie = [tiin]` care studiaz` fe- nomene [i procese privitoare la evolu]ia numeric`, reparti]ia geografic`, densi- tatea, mi[carea popula]iei umane [i struc- tura pe grupe de vârst`, de sex, de limb`, de religie etc.

Depoluare = ac]iune de reducere a unei surse sau st`ri de poluare.

Desalinizare = proces care are ca scop extragerea s`rurilor din ap`; folosit mai ales, în cazul elimin`rii clorurilor din apa de mare, prin distilare.

Descompun`tori = reprezint` grupa de microorganisme animale [i vegetale (bac- terii, ciuperci) care particip` la degra-

grupa de microorganisme animale [i vegetale (bac- terii, ciuperci) care particip` la degra- pelican din Delta

pelican din

Delta Dun`rii

39
39

darea materiei organice [i transformarea ei în s`ruri minerale, refolosite de c`tre plante.

Descompunere = a se desface în p`r]i componente, a se strica, a putrezi (pentru plante).

Desp`durire = t`ierea, adesea nera]iona- l`, a p`durilor dintr-o regiune.

De[ert = regiune arid` (uscat`) f`r` pre- cipita]ii, cu temperaturi foarte ridicate ziua [i sc`zute noaptea; vegeta]ia [i ani- malele sunt reduse, de[erturile ocup` 15% din suprafa]a globului; cel mai întins de[ert din lume este de[ertul Sahara, din Africa.

De[ertificare = transformarea unei regi- uni în de[ert; Africa de est se afl` într-un astfel de proces, prin extinderea de[ertu- lui Sahara c`tre sud.

de proces, prin extinderea de[ertu- lui Sahara c`tre sud. desp`durire de[ert De[euri (reziduuri) = resturi dintr-un

desp`durire

prin extinderea de[ertu- lui Sahara c`tre sud. desp`durire de[ert De[euri (reziduuri) = resturi dintr-un material

de[ert

De[euri (reziduuri) = resturi dintr-un material rezultat într-un proces tehnologic de realizare a unui anumit produs, care nu mai poate fi utilizat direct pentru realizarea produsului; orice material sau produs care nu mai corespunde scopului

40
40

pentru care a fost creat sau pentru care se inten]iona a se utiliza; resturi rezultate în urma diverselor activit`]i umane (resturi alimentare, de ambalaje etc.).

De[euri (reziduuri) animale = rezultate în urma cre[terii animalelor; r`spåndirea acestora la suprafa]a solului sau direct în apele de suprafa]` produc degradare datorit` prezen]ei amoniacului.

De[euri (reziduuri) furajere = de[euri provenite din industria alimentar` care pot fi valorificate în alimenta]ia ani- malelor.

De[euri (reziduuri) industriale = de[euri provenite din diferite procese de fabrica- ]ie (cenu[`, zgur`, [pan, rumegu[ etc.).

De[euri (reziduuri) menajere = de[euri solide rezultate din activitatea desf`[urat` în gospod`riile individuale [i în unit`]ile publice; cantitatea de de[euri (reziduuri) menajere difer` în func]ie de clim`, gradul de confort al locuin]ei, modul de alimentare a popula]iei.

De[euri (reziduuri) radioactive = r`mase în urma activit`]ii reactoarelor nucleare;

a popula]iei. De[euri (reziduuri) radioactive = r`mase în urma activit`]ii reactoarelor nucleare; de[euri menajere 41

de[euri menajere

41
41

de[eurile solide sunt închise în cuburi de beton [i apoi stocate la suprafa]a solului sau închise în mine p`r`site.

De[euri (reziduuri) stradale = de[euri provenite din deplasarea de zi cu zi a popula]iei, de la plante, animale, din de- punerea obi[nuit` a suspensiilor solide din atmosfer`, specifice c`ilor de circu- la]ie public`.

De[euri (reziduuri) urbane = rezultate atât din consumul individual, cât [i din activit`]ile cotidiene ale ora[elor (comer], artizanat, servicii etc.); exemple: hårtie, carton, cenu[`, nisip, p`mânt, resturi ali- mentare, sticl`, metale, ceramic`, piatr`, materiale plastice etc.

Deteriorarea mediului = modificarea ca- racteristicilor fizico-chimice [i structurale ale componentelor sale naturale, redu- cerea diversit`]ii, afectarea echilibrului [i a calit`]ii vie]ii, cauzate în principal de poluarea apei, aerului [i solului, exploa- tarea la maxim a resurselor, gospod`- rirea [i valorificarea lor deficitar` [i ame- najarea necorespunz`toare a teritoriului.

deficitar` [i ame- najarea necorespunz`toare a teritoriului. de[euri radioactive reziduuri urbane deteriorarea mediului

de[euri radioactive

necorespunz`toare a teritoriului. de[euri radioactive reziduuri urbane deteriorarea mediului Dezagregare = proces

reziduuri urbane

a teritoriului. de[euri radioactive reziduuri urbane deteriorarea mediului Dezagregare = proces care produce

deteriorarea mediului

Dezagregare = proces care produce dis- trugerea rocilor, prin sf`râmarea în frag-

42
42

mente de dimensiuni diferite, datorat înghe]ului [i dezghe]ului, apei, vântului etc.

Dezechilibru ecologic = perturbarea, mo- dificarea rela]iilor dintre organisme [i mediul lor de via]`, datorit` ac]iunilor omului (braconaj, poluare, supraexploa- tare a terenurilor, urbanizare etc.).

Dezvoltare durabil` = concept ce pre- supune dezvoltarea care corespunde necesit`]ilor prezentului, f`r` a compro- mite posibilitatea genera]iilor viitoare de a-[i satisface propriile necesit`]i; a r`s- punde nevoilor genera]iei actuale f`r` a compromite capacitatea genera]iilor viitoare de a r`spunde propriilor nevoi; termenul a fost enun]at prima dat` în 1987 de primul ministru al Norvegiei, doamna Gro Harlem Brundtland, pre[e- dint` a Comisiei Mondiale de Mediu, în raportul „Viitorul nostru comun“.

Deversare = scurgerea unor substan]e în ap` prin conducte subterane sau de suprafa]`; este principal` cauz` a po- lu`rii apelor, datorit` reziduurilor urba-

sau de suprafa]`; este principal` cauz` a po- lu`rii apelor, datorit` reziduurilor urba- dezechilibru ecologic 43

dezechilibru ecologic

43
43

ne, [i industriale cât [i substan]elor arun-

cate din navele maritime [i platformele

petroliere marine.

Dig = construc]ie de piatr`, p`mânt sau beton, f`cut` de-a lungul unei v`i, la mar- ginea unei ape, pe t`rmul m`rii, pentru a ap`ra locul de inunda]ii [i de eroziunea apelor.

Diluarea poluan]ilor = reducerea concen- tra]iei poluan]ilor din mediul înconjur`tor, în mod natural (prin interven]ia vânturilor [i prin amestec) sau prin ac]iunea omului (amestecul apei uzate cu ap` nepoluat` pentru reducerea concentra]iei în limite acceptabile ca s` poat` fi deversat`).

Dioxid de carbon = gaz alc`tuit din car- bon [i oxigen (CO 2 ), rezultat prin des- compunerea materiei organice, erup]ii vulcanice, procese de ardere, emana]ii industriale; este luat din atmosfer` de c`tre plante în procesul de fotosintez`.

Dioxid de sulf = gaz toxic cu miros nepl`cut, alc`tuit din sulf [i oxigen (SO 2 ).

cu miros nepl`cut, alc`tuit din sulf [i oxigen (SO 2 ). deversare dig Disconfort = lips`

deversare

nepl`cut, alc`tuit din sulf [i oxigen (SO 2 ). deversare dig Disconfort = lips` de confort,

dig

Disconfort = lips` de confort, stare ne- pl`cut` de nesiguran]`, de insatisfac]ie, perturbare în func]ionarea activit`]ilor or-

44
44

ganismelor, ca urmare a unor modific`ri ale calit`]ii mediului, îndeosebi prin polu- are (gaze, pulberi, zgomote).

Diseminare = mod de împr`[tiere a se- min]elor, al fructelor, al polenului unor plante datorit` vântului.

Dune de nisip = forme de relief, tempo- rare, cu aspect de val sau de movil`, cre- ate prin depunerea nisipului, în urma ac]iunii vântului; se întâlnesc în regiunile aride (de[erturi) unde vântul bate conti- nuu, în zonele litorale cu nisip mult din regiunile temperate, în luncile mari.

cu nisip mult din regiunile temperate, în luncile mari. dune Durabil = care dureaz` de mult

dune

Durabil = care dureaz` de mult timp; trainic, rezistent, viabil.

Durabilitate = calitatea a ceea ce este durabil; perioada \n care poate fi utilizat un bun.

45
45

eE

Echilibru dinamic = stare de stabilitate a unui sistem biologic datorit` fluxului per- manent de materie [i energie între sistem [i mediul ambiant, cu p`strarea integri- t`]ii sistemului.

Echilibru natural = starea la care ajung factorii de mediu, în lipsa unei influen]e exterioare [i p`strarea în condi]ii nor- male a acestora.

Ecologie = stiin]` care se ocup` cu stu- dierea rela]iilor organismelor ori grupu- rilor de organisme cu mediul lor; altfel spus, se ocup` cu studierea interrela]iilor organismelor vii cu mediul lor.

Ecologism = fenomen de trecere a ecolo- giei de la stadiul de simpl` disciplin` [tiin]ific` la cel de problem` a con[tiin]ei

46
46
a ecolo- giei de la stadiul de simpl` disciplin` [tiin]ific` la cel de problem` a con[tiin]ei

echilibru dinamic

comune, na]ionale [i interna]ionale, cu expresii corespunz`toare la nivelul teoriei [i ac]iunii.

Economie = activit`]ile umane desf`[urate în cadru organizat; folosirea chibzuit` a resurselor, cump`tare.

Economisire = faptul de a folosi cu chibzuin]` resursele de ap`, de sol, mine- rale, forestiere etc.

Ecosfer` = înveli[ care include toate organismele (biosfera) [i mediul lor de via]`.

Ecosistem = unitate func]ional` în care se manifest` [i se eviden]iaz` toate interac- ]iunile dintre specii [i mediul lor de via]` ca [i acelea dintre ele.

Ecuator = cerc desf`[urat imaginar pe suprafa]a P`mântului, rezultat din inter- sec]ia cu planul care trece prin centrul lui, perpendicular pe axa polilor, acesta împ`r]indu-l în dou` emisfere egale.

Efectul de ser` = proces de înc`lzire in- direct` a aerului din apropierea supra- fe]ei P`mântului, ca urmare a reflect`rii radia]iilor de c`tre dioxidul de carbon din aer; datorit` acestuia, nivelul m`rii va

radia]iilor de c`tre dioxidul de carbon din aer; datorit` acestuia, nivelul m`rii va ecosfer` ecosistem Ecuator

ecosfer`

radia]iilor de c`tre dioxidul de carbon din aer; datorit` acestuia, nivelul m`rii va ecosfer` ecosistem Ecuator

ecosistem

radia]iilor de c`tre dioxidul de carbon din aer; datorit` acestuia, nivelul m`rii va ecosfer` ecosistem Ecuator

Ecuator

47
47

cre[te din cauza topirii ghe]arilor cu aproximativ un metru în urm`torii o sut` de ani.

Eficientizare = îmbun`t`]ire.

Electricitate = form` de energie utilizat` în domeniul casnic [i industrial, pentru ilu- minat, înc`lzit [i alte activit`]i efectuate, cu ajutorul curentului electric.

Emisii poluante = poluan]ii evacua]i în mediu, precum [i zgomote, vibra]ii care se manifest` [i se m`soar` la locul de ple- care din surs`; pot fi de scurt` durat` sau permanente (exemple: praf, fum, sunet etc.).

Emi]`tor = dispozitiv, aparat sau in- stala]ie care produce gaze, radia]ii etc. ce se pot raspândi în mediul înconjur`tor.

Energetic = privitor la producerea [i folo- sirea diferitelor forme de energie.

Environment = termen similar no]iunii de mediu înconjur`tor.

Epidemie = extindere a unei boli conta- gioase, într-un timp scurt, prin contami- nare la un num`r mare de vie]uitoare (plante, animale [i oameni), dintr-o anu- mit` regiune.

48
48
mare de vie]uitoare (plante, animale [i oameni), dintr-o anu- mit` regiune. 48 efect de ser` electricitate

efect de ser`

electricitate
electricitate
mare de vie]uitoare (plante, animale [i oameni), dintr-o anu- mit` regiune. 48 efect de ser` electricitate

emisii poluante

Epoc` = subdiviziune a unei perioade geo- logice.

Epurare = ac]iune de cur`]are, de purifi- care a aerului, a apei.

Epurarea apei = opera]ie de îndep`rtare din apele potabile, industriale, de canal a substan]elor care le fac improprii anumitor întrebuin]`ri, pentru a ob]ine o calitate bun` în vederea folosirii.

Er` geologic` = perioad` de timp de ordinul zecilor sau sutelor de milioane de ani, caracterizat` printr-o anumit` dez- voltare a formelor de via]`, printr-o evolu]ie specific` a P`mântului, prin dife- rite procese de formare a reliefului; timpul de când P`mântul a devenit planet` [i pân` ast`zi a fost împ`r]it în cinci ere geo- logice: precambrian`, paleozoic`, mezo- zoic`, neozoic` [i cuaternar`.

Erbicid = substan]` chimic` ce distruge buruienile d`un`toare agriculturii.

Emi]`tor = dispozitiv, aparat sau in- stala]ie care produce gaze, radia]ii etc. ce se pot raspândi în mediul înconjur`tor.

Energetic = privitor la producerea [i folosirea diferitelor forme de energie.

49
49
50
50

Eroziune = ac]iune de desprindere [i îndep`rtare a unor particule de diferite forme [i m`rimi din scoar]a terestr`, datorit` apelor curg`toare, vântului, valu- rilor, ghe]arilor sau z`pezilor; sinonim cu erodare.

Ermetic = care închide perfect sau care este perfect închis, care nu las` s` p`- trund` sau s` ias` nimic.

E[apament = dispozitiv care permite evacuarea gazelor arse dintr-un motor cu ardere intern`; în prezent se construiesc e[apamente catalitice cu filtre care s` li- miteze concentra]ia elementelor poluante din gazele degajate.

Eterogen = diferit, felurit, deosebit; com- pus din elemente diferite.

Europa = continent situat în emisfera nordic`, leag`n al str`vechilor civiliza]ii (elen`, roman` etc.) p`strate [i în pre- zent; aici a ap`rut industria [i cele mai mari cuceriri ale [tiin]ei [i tehnicii.

Eutrofie = dezvoltarea armonioas` a organismului, ca urmare a unei bune hr`niri a ]esuturilor.

tehnicii. Eutrofie = dezvoltarea armonioas` a organismului, ca urmare a unei bune hr`niri a ]esuturilor. e[apament

e[apament

tehnicii. Eutrofie = dezvoltarea armonioas` a organismului, ca urmare a unei bune hr`niri a ]esuturilor. e[apament

Europa

Evacuare de ape uzate = desc`rcarea în diferi]i recipien]i a apelor uzate, care con]in poluan]i sau reziduuri ce altereaz` caracteristicile ini]iale ale apei utilizate, precum [i a apelor de ploaie ce se scurg de pe terenurile contaminate.

Evaluarea impactului asupra mediului = activitatea de apreciere a totalit`]ii; totali- tatea efectelor activit`]ilor umane [i pro- ceselor naturale asupra factorilor naturali ai s`n`t`]ii [i securit`]ii omului [i a bunurilor materiale.

Evaporare = procesul de trecere a apei din stare lichid` în stare gazoas` (vapori de ap`), prin ridicarea de pe suprafa]a apei a particulelor care se mi[c` mai repede, datorit` unor temperaturi ridicate [i viteze mari ale vântului.

Evolu]ia omului pe P`mânt = trecerea omului printr-o serie de transform`ri, prin diferite faze progresive, spre o treapt` superioar` a dezvolt`rii fizice [i intelec- tuale.

Excava]ie = groap` sau cavitate în suprafa]a p`mântului sau în adâncime, creat` în urma unui fenomen natural

= groap` sau cavitate în suprafa]a p`mântului sau în adâncime, creat` în urma unui fenomen natural

evaporare

51
51
52
52

(excava]ie natural`) sau executat` de om în diferite scopuri (excava]ie antropic`).

Exfoliere = desprinderea sub forma unor p`r]i sub]iri a rocilor sub ac]iunea apei, vântului etc.

Exosfer` = strat atmosferic situat la o alti- tudine de peste 750 km deasupra P`- mântului, alc`tuit din particule de hidro- gen [i heliu foarte rare, care intr` sau ies din spa]iul interplanetar; face leg`tura între spa]iul terestru [i spa]iul cosmic.

Exploatare = ansamblu de lucr`ri exe- cutate în subteran sau la suprafa]` pentru extragerea combustibililor [i a resurselor minerale, prelucrarea [i livrarea acestora.

Explozie = proces de descompunere a substan]elor explozive care are loc rapid, violent, înso]it de zgomot puternic, foc, fum [i praf; explozia degajeaz` în aer gaze toxice, provoac` unde de [oc [i dis- truge totul în jur.

Exportat = produs realizat \n ]ar` [i vån- dut \n afara ]`rii.

unde de [oc [i dis- truge totul în jur. Exportat = produs realizat \n ]ar` [i

explozie

Fabric` = cl`dire sau unitate în care sunt produse bunurile de consum [i unde ma- teriile prime [i materialele se transform` în cadrul proceselor de produc]ie; este un important poluator al mediului încon- jur`tor.

Factor abiotic = element al mediului lipsit de via]` (roc`, forme de relief, tempe- ratur`, substan]e minerale din ap`, aer, sol).

f F

tempe- ratur`, substan]e minerale din ap`, aer, sol). f F fabric` Factori pedogenetici = elemente care

fabric`

Factori pedogenetici = elemente care influen]eaz` formarea [i evolu]ia soluri- lor; ace[tia sunt: roca, relieful, clima, plantele [i animalele, apa, timpul (ca durat`) [i omul.

53
53
54
54

Faun` = totalitatea speciilor de animale de pe P`mânt; în func]ie de condi]iile me- diului se deosebesc fauna marin`, fauna solului [i subsolului, fauna caracteristic` coroanei arborilor.

Ferm` = gospod`rie agricol` care cuprinde terenul, amenaj`rile, construc- ]iile, instala]iile, ma[inile etc. [i care ser- vesc produc]iei agricole (cre[terea unor specii de animale sau cultura unor specii de plante).

Fertilitate = însu[ire a p`mântului de a produce multe roade, de a asigura din bel[ug plantelor cultivate apa [i sub- stan]ele nutritive de care au nevoie; rod- nicie.

Filtrare = separarea elementelor solide dintr-un lichid, gaz sau de epurare a apelor uzate.

Filtru = dispozitiv, aparat sau instala]ie care separ`, cu ajutorul unui material fil- trant, un fluid de particulele solide aflate în suspensie în masa lui.

Finit = care a trecut prin toate etapele [i poate fi întrebuin]at în scopul pentru care a fost f`cut.

lui. Finit = care a trecut prin toate etapele [i poate fi întrebuin]at în scopul pentru

faun`

lui. Finit = care a trecut prin toate etapele [i poate fi întrebuin]at în scopul pentru

ferm`

Fitoplancton = organisme vegetale din plancton (alge) prezente în m`ri, lacuri, ape curg`toare; realizeaz` fotosinteza eliberând oxigen în atmosfer`; are rol important în epurarea apelor ca filtru biologic.

Flor` = totalitatea speciilor de plante de pe glob, sau dintr-o ]ar`, regiune, locali- tate care a fost identificat`, descris` [i clasificat`.

Flutura[i = benzi de hârtie care con]in un text (anun], îndemn, reclam`) [i care sunt distribuite oamenilor.

Fluviu = ap` curg`toare mare, care colecteaz` mai mul]i sau mai pu]ini aflu- en]i [i se vars` în m`ri sau oceane.

Foc = fenomen de ardere violent` cu fla- c`r` [i cu dezvoltare de c`ldur`; de-a lungul timpului, focul a reprezentat un factor principal de distrugere a mediului înconjur`tor, mai ales datorit` incen- diilor.

flor`
flor`
înconjur`tor, mai ales datorit` incen- diilor. flor` fluviu foc Folosin]` a terenului = modalitate de uti-
înconjur`tor, mai ales datorit` incen- diilor. flor` fluviu foc Folosin]` a terenului = modalitate de uti-

fluviu

foc

Folosin]` a terenului = modalitate de uti- lizare a unui teren ]inând cont de condi- ]iile naturale [i de posibilit`]ile de punere

55
55
56
56

în valoare a acestuia; categorii de folosin- ]` a terenurilor: terenuri agricole, fond fo- restier, terenuri acoperite de ape, terenuri ocupate de construc]ii, terenuri cu alte destina]ii.

For]` gravita]ional` = for]a cu care P`- mântul atrage orice corp.

For = spa]iu destinat dezbaterii, autori- tate.

Forestier = privitor la p`duri; în leg`tur` cu exploat`rile de p`duri; silvic.

Fos` septic` = groap`, rezervor în apro- pierea caselor, în care se strâng apele [i murd`ria din gospod`rie, în lipsa unei re]ele de canalizare.

Fosfor = element chimic, u[or inflamabil, care intr` în alc`tuirea scoar]ei terestre, a solului [i a materiei vii; are un rol deosebit în procesele biologice; se prezint` sub mai multe forme: fosfor alb (moale, toxic, inflamabil, se p`streaz` sub ap`, lumi- neaz` în întuneric); fosfor ro[u (netoxic, folosit la fabricarea chibriturilor) etc.; substan]` fosforescent`.

Fosil` = rest sau urm` a unui animal sau plant` dintr-o epoc` geologic` ante-

etc.; substan]` fosforescent`. Fosil` = rest sau urm` a unui animal sau plant` dintr-o epoc` geologic`

forestier

rioar` celei actuale, conservat` [i p`s- trat` în straturile de roc` sedimentare; transformarea fosilelor în lipsa aerului a dus la formarea c`rbunilor, petrolului [i gazelor naturale; exist` [i fosile vii, exem- plu [opârla Hatteria.

Fotosintez` = proces prin care plantele verzi [i unele microorganisme, în prezen- ]a luminii, transform` dioxidul de carbon, apa [i s`rurile minerale în substan]e organice [i elimin` oxigen.

s`rurile minerale în substan]e organice [i elimin` oxigen. fosile Friabil = care se f`râmi]eaz`, se sparge

fosile

Friabil = care se f`râmi]eaz`, se sparge u[or.

Fulger = fenomen atmosferic care const` într-o desc`rcare electric` luminoas` pro- dus` între doi nori sau în interiorul unui nor; apare ca o linie luminoas`, dreapt`, curb`, complex` [i este înso]it de tunet.

Fum = suspensie de particule solide într-un mediu gazos, produs` în cursul arderii incomplete a materialelor combus- tibile; este toxic mai ales dac` se elibe- reaz` într-o înc`pere închis`; este un poluator al aerului.

tibile; este toxic mai ales dac` se elibe- reaz` într-o înc`pere închis`; este un poluator al

fulger

tibile; este toxic mai ales dac` se elibe- reaz` într-o înc`pere închis`; este un poluator al

fum

57
57

Furnal = tip de cuptor folosit pentru ob]inerea fontei de turn`torie din minereu de fier; are form` de turn relativ înalt; prin furnal se elimin` în atmosfer` sub- stan]e toxice rezultate în urma procesului de ob]inere a fontei.

58
58
prin furnal se elimin` în atmosfer` sub- stan]e toxice rezultate în urma procesului de ob]inere a

furnal

g G

Galerie = coridor subteran în form` de tunel; urm` l`sat` de animalele subterane (cârti]e, [oareci) în stratul de sol.

Gaz = nume generic dat corpurilor fluide cu densitate redus`, incolore, u[or defor- mabile [i expansibile, care din cauza coeziunii moleculare slabe nu au form` proprie stabil` [i tind s` ocupe întregul volum pe care îl au la dispozi]ie.

Gaz de e[apament = gaz evacuat de mo- toarele cu ardere intern` (automobile) care con]ine diver[i poluan]i.

Gaz metan = gaz natural, prezent în z`c`minte, în care metanul este în canti- tate mai mare; are putere caloric` ridi- cat`.

prezent în z`c`minte, în care metanul este în canti- tate mai mare; are putere caloric` ridi-

gaz de

e[apament

59
59

Gaz natural = amestec de gaze care formeaz` z`c`minte independente în scoar]` sau în asocia]ie cu cele de petrol; sunt [i gaze naturale degajate în urma erup]iilor vulcanice, degajate de suprafe]e acvatice, etc.

Gaz de ser` = gaz cu efect de ser`, care provoac` efectul de ser`.

Generator = care determin`, produce substan]e poluante.

Genera]ie = totalitatea organismelor provenite în acela[i timp; în cadrul unei specii pot fi organisme diferite, care se succed.

Germeni = parte a unei semin]e care, pus` în condi]ii favorabile, se dezvolt` [i d` na[tere unor fiin]e noi; stadiu ini]ial în dezvoltarea fiin]elor vii.

Germinativ = care începe s` se dezvolte, s` se înmul]easc`.

= care începe s` se dezvolte, s` se înmul]easc`. germeni Gestionarea mediului = interven]ia omu- lui

germeni

Gestionarea mediului = interven]ia omu- lui în administrarea mediului, ]inerea evi- den]ei intr`rilor [i ie[irilor în vederea corec]iilor ce trebuie aduse acestuia, pen- tru a nu periclita viitorul planetei.

60
60

Gest reflex = actiune produs` automat, spontan, independent de voin]`.

Ghea]` = starea solid` a apei care apare la temperaturi mai mici de 0 grade Celsius.

Gheizer = izvor termal intermitent, de origine vulcanic`, care arunc` ap` fierbinte [i vapori de ap`, la intervale egale, pân` la mare în`l]ime, sub forma unei coloane; întâlnit frecvent în Islanda [i Noua Zeeland`.

Ghe]ari = cantitate mare de ghea]`, acu- mulat` [i format` în regiunile foarte înalte (la peste 3 000 de metri) sau în cele polare; ghea]a a rezultat din acumularea [i tasarea z`pezilor adunate de-a lungul timpului, transformarea ei în ghea]` spongioas` [i apoi \n ghea]`; se clasific` în: ghe]ari montani [i ghe]ari continentali (de calot`).

în: ghe]ari montani [i ghe]ari continentali (de calot`). gheizer ghe]ari Gips (ghips) = mineral rezultat prin

gheizer

ghe]ari montani [i ghe]ari continentali (de calot`). gheizer ghe]ari Gips (ghips) = mineral rezultat prin pre-

ghe]ari

Gips (ghips) = mineral rezultat prin pre- cipitarea chimic` în lacuri [i m`ri; este incolor sau divers colorat, cu duritate mic`; este folosit la fabricarea ipsosului, a cimentului sau ca piatr` de ornament.

61
61
62
62

Giruet` = instrument meteorologic cu care se determin` direc]ia [i intensitatea (viteza) vântului.

Goril` = cea mai mare dintre maimu]ele antropoide, de circa 2 metri în`l]ime, robust`, feroce, care tr`ie[te în p`durile Africii ecuatoriale.

Granit = roc` eruptiv` (vulcanic`) foarte dur`, granuloas`, acid`, cu un con]inut bogat în cuar] [i feldspa]i; întrebuin]at ca piatr` de construc]ie [i de ornament.

Gr`din` botanic` = loc unde sunt colec- ]ionate [i p`strate plante vii care pot fi cultivate în condi]ii naturale sau în sere; cele mai cunoscute gr`dini botanice din România sunt la Cluj-Napoca, Bucure[ti [i Ia[i.

Gresie = roc` sedimentar` rezultat` prin consolidarea nisipului, de culoare gri, alb`, g`lbuie etc., cu grad de rezisten]` diferit; folosit` ca material de construc]ie, ca abraziv, în industria sticlei [i ma- terialelor refractare.

Grindin` = precipita]ie format` din par- ticule de ghea]` de diferite m`rimi care înso]e[te adesea ploile de var`.

= precipita]ie format` din par- ticule de ghea]` de diferite m`rimi care înso]e[te adesea ploile de

giruet`

= precipita]ie format` din par- ticule de ghea]` de diferite m`rimi care înso]e[te adesea ploile de

goril`

Gunoi = resturi alimentare, ambalaje, obiecte stricate, care se adun` într-o gos- pod`rie; de[euri menajere.

Gunoi = resturi alimentare, ambalaje, obiecte stricate, care se adun` într-o gos- pod`rie; de[euri menajere. gunoi

gunoi

63
63

h H

Habitat = suprafa]` locuit` de o popula]ie, de o specie de plante sau de animale care ofer` condi]ii naturale în care î[i pot desf`[ura normal activit`]ile esen]iale pentru via]`.

Hald` = form` de relief, asem`n`toare unui deal, rezultat` în urma ac]iunii omu- lui în regiuni unde s-au exploatat [i se ex- ploateaz` bog`]ii subterane, la gura tunelurilor, în regiuni de exploatare a pietrei; pot fi halde de zgur], de cenu[` [i chiar de gunoaie.

Hazard natural = fenomen imprevizibil care provoac` dezechilibre în mediul na- tural [i aduce pagube oamenilor [i pro- priet`]ilor (taifun, uragan, ciclon tropical, inunda]ie, alunecare de teren, pr`bu[ire, cutremur etc.).

64
64
uragan, ciclon tropical, inunda]ie, alunecare de teren, pr`bu[ire, cutremur etc.). 64 habitatul unei berze habitat uman

habitatul

unei berze

uragan, ciclon tropical, inunda]ie, alunecare de teren, pr`bu[ire, cutremur etc.). 64 habitatul unei berze habitat uman

habitat uman

Hibernare = a petrece iarna într-o stare de amor]eal`, de via]` latent` (asem`n`- toare cu somnul), de c`tre unele animale (liliacul, ursul, marmota, hârciogul), când metabolismul le este încetinit [i temperatu- ra corpului sc`zut`.

le este încetinit [i temperatu- ra corpului sc`zut`. hibernare Hidrocarburi = combina]ii chimice între carbon

hibernare

Hidrocarburi = combina]ii chimice între carbon [i hidrogen (exemplu: petrolul); în prezent constituie principala surs` ener- getic`.

Hidrocentral` = central` electric` în care energia apelor curg`toare este trans- format` în curent electric.

Hidrogen = element chimic gazos mai u[or decåt aerul, incolor, inodor, insipid [i inflamabil, care combinat cu oxigenul, în anumite propor]ii, formeaz` molecula de ap`; este cel mai r`spândit gaz în Univers.

molecula de ap`; este cel mai r`spândit gaz în Univers. hidrocentral` Hidrosfer` = înveli[ul de ap`

hidrocentral`

Hidrosfer` = înveli[ul de ap` al P`mântu- lui, alc`tuit din apa oceanelor, m`rilor, lacurilor, apelor curg`toare, apelor sub- terane, apa din ghe]ari, z`pezi [i vapori de ap`.

65
65

Homo erectus = etap` a form`rii omului situat` între 1 800 000 - 300 000 î.H., ai c`rei reprezentan]i aveau creierul mai mare decât al lui Homo habilis, cuno[teau focul, aveau unelte diverse, iar a[ez`rile lor erau situate în pe[teri.

Homo habilis = etap` a form`rii omului situat` între 2 500 000- 1 800 000 î.H., ai c`rei reprezentan]i au fost f`uritorii primelor unelte-arme sumar cioplite, [i-au amenajat locul temporar de [edere, erau vân`tori [i aveau un limbaj evoluat.

Homo sapiens = etap` a form`rii omului situat` între 250 000 – 35 000 î.H., ai c`rei reprezentan]i aveau o pozi]ie a- proape vertical`, erau organiza]i în cete, vânau cu suli]a [i aprindeau focul.

Huil` = varietate de c`rbune superior, de culoare neagr` sau neagr`-cenu[ie, luciu sticlos, gras, folosit la ob]inerea cocsului, a unor produse chimice de sintez`.

Hum` = varietate de argil` cenu[ie, care prin înmuiere devine plastic` [i poate fi folosit` în producerea diferitelor obiecte.

66
66
care prin înmuiere devine plastic` [i poate fi folosit` în producerea diferitelor obiecte. 66 om prelucrånd

om prelucrånd hum`

Humus = amestec de substan]e organice aflat în sol, rezultat din transformarea materiei vegetale sub ac]iunea microor- ganismelor, care red` fertilitatea solului; împreun` cu argila formeaz` un strat sta- bil cu rol în re]inerea [i circula]ia s`rurilor minerale, nutritive.

67
67

i I

Ierbicid = substan]` care distruge buru- ienile (ierburile) folosit` în agricultur`.

Igiena a[ez`rilor = totalitatea m`surilor care se iau pentru p`strarea calit`]ii mediului [i pentru men]inerea s`n`t`]ii popula]iei din regiunile populate; ea cu- prinde igiena apei, a aerului [i a solului.

populate; ea cu- prinde igiena apei, a aerului [i a solului. Iminent = care este gata

Iminent = care este gata s` se produc`, s` se întâmple, nu mai poate fi evitat, inevitabil.

Impact asupra mediului = efectele directe sau indirecte ale activit`]ii omului care produc schimb`ri ale mediului care pot afecta s`n`tatea plantelor, animalelor [i omului.

68
68

Importat = produs adus dintr-o ]ar` str`in` în propria ]ar` prin cump`rare sau prin schimb.

Impurificarea apei = proces de schim- bare negativ` a calit`]ii apei, datorit` unor substan]e biodegradabile [i nede- gradabile.

Indicator biologic = organism vegetal sau animal care indic` existen]a polu`rii (lichenii [i unii pe[ti).

Indigen = originar dintr-un anumit loc, b`[tina[, p`mântean, autohton.

Industrializare = proces de dezvoltare prioritar` a industriei în urma c`ruia aceast` ramur` ia locul agriculturii deve- nind principala ramur` economic` a unei ]`ri.

deve- nind principala ramur` economic` a unei ]`ri. indigen Indispensabil = care este absolut necesar,

indigen

Indispensabil = care este absolut necesar, neaparat, trebuincios.

Industrie = ramur` a economiei, în ca- drul c`reia au loc extrac]ia materiilor prime [i transformarea lor în utilaje indus- triale [i bunuri de consum; are mai multe subramuri, în func]ie de materia prim` folosit` [i de produsul ob]inut: industria

69
69
70
70

alimentar`, industria chimic`, industria metalurgic`, industria minier`, industria energetic`, industria lemnului, industria materialelor de construc]ii, industria tex- til`.

Infiltra]ie = p`trunderea apei în roci sau în p`mânt, sub influen]a gravita]iei, prin g`uri, cr`p`turi etc.

Insecte = animale nevertebrate, cu corpul format din cap, torace [i abdomen, cu trei perechi de picioare; cele mai multe insecte au aripi.

Insecte d`un`toare = care atac` plantele, animalele, oamenii sau produsele vege- tale [i animale (l`custele, c`r`bu[ii, gân- dacul de Colorado, plo[ni]ele etc.).

Insecticide = substan]e chimice folosite pentru combaterea insectelor d`un`toare din culturile agricole [i din gospod`rii.

Instala]ie = ansamblu de construc]ii, de ma[ini etc. montate astfel încât s` for- meze un întreg în scopul execut`rii unei anumite opera]ii în procesul de produc]ie.

Insule = por]iuni de uscat înconjurate din toate p`r]ile de ap`; pot fi insule conti- nentale (desprinse din continente), vulca-

insecte (albine)
insecte (albine)
din toate p`r]ile de ap`; pot fi insule conti- nentale (desprinse din continente), vulca- insecte (albine)

c`r`bu[

nice (ap`rute în urma erup]iilor vulcanice submarine) [i coraligene (au ap`rut ca urmare a dezvolt`rii coloniilor de corali).

Integral = întreg, complet.

Interfluviu = form` de relief pozitiv`, situ- at` între dou` v`i vecine; în func]ie de intersec]ia [i înclinarea versan]ilor celor dou` v`i, interfluviile pot fi plate, rotunjite [i ascu]ite.

Interna]ional = care are loc între mai multe na]iuni, care angajeaz` sau pri- ve[te mai multe ]`ri, referitor la raportu- rile dintre na]iuni; care are o importan]` ce dep`[e[te grani]ele unei singure ]`ri.

Inunda]ie = acoperirea temporar` a unei por]iuni de uscat cu o mare cantitate de ap`, provenit` din rev`rsarea râurilor, ploi abundente, topirea brusc` a z`pe- zilor, cutremure de p`mânt, furtuni puter- nice, desp`duriri, ruperea digurilor.

Ionosfer` = strat superior al atmosferei, cuprins între 80 [i 100 km deasupra P`- mântului, în care gazele componente sunt rarefiate [i înc`rcate electric; este impor- tant pentru c` reflect` undele radio f`când posibile telecomunica]iile; aici se

este impor- tant pentru c` reflect` undele radio f`când posibile telecomunica]iile; aici se insul` inunda]ie 71

insul`

este impor- tant pentru c` reflect` undele radio f`când posibile telecomunica]iile; aici se insul` inunda]ie 71

inunda]ie

71
71

formeaz` aurorele polare [i se dezinte-

greaz` majoritatea meteori]ilor; se mai nume[te [i termosfer`, deoarece tempe-

ratura

ajunge

la

2

000 - 3

000 grade

Celsius.

Iriga]ie = procedeu de suplimentare cu ap` a unui teren prin folosirea canalelor sau aspersoarelor în vederea cre[terii produc]iei agricole.

Izvor = ap` subteran` care ]â[ne[te la suprafa]a p`mântului; începutul unui râu.

72
72
produc]iei agricole. Izvor = ap` subteran` care ]â[ne[te la suprafa]a p`mântului; începutul unui râu. 72 izvor

izvor

Împ`durire = plantarea arborilor pe su- prafe]e desp`durite, degradate pentru a forma o p`dure [i pentru prevenirea alu- nec`rilor de teren.

Înc`lzire global` = proces de înc`lzire, în timp, a temperaturii aerului, datorat sub]ierii stratului de ozon [i a efectului de ser`; datorit` înc`lzirii globale, tempera- tura medie global` a crescut secolul trecut cu aproximativ o jum`tate de grad, iar pân` la mijlocul acestui secol va cre[te cu 1,5 - 3,5 grade Celsius.

Îndeletnicire = ocupa]ie, meserie, profe- siune.

Îndiguire = lucrare care are ca scop principal ap`rarea a[ez`rilor umane [i a terenurilor agricole din vecin`tatea

î Î

care are ca scop principal ap`rarea a[ez`rilor umane [i a terenurilor agricole din vecin`tatea î Î

\mp`durire

73
73

cursurilor de ap`, prin costruirea de di- guri, împotriva inunda]iilor; se poate rea- liza [i pentru închiderea porturilor [i a unor zone de cre[tere a pe[tilor.

Înghe] = fenomen meteorologic de iarn` caracterizat prin coborârea temperaturii pe sol [i în aer sub 0 grade Celsius; cele mai periculoase înghe]uri sunt cele de la sfâr[itul sezonului de vegeta]ie [i de la începutul perioadei de vegeta]ie.

Îngr`[`mânt = gunoi organic, b`legar sau produs chimic folosit pentru a m`ri fertilitatea solului, hrana plantelor [i cre[- terea produc]iei agricole.

solului, hrana plantelor [i cre[- terea produc]iei agricole. \nghe] Îns`mân]are = ac]iunea de a îns`mân]a [i

\nghe]

Îns`mân]are = ac]iunea de a îns`mân]a [i rezultatul ei; îns`mân]at; care a fost se- m`nat.

Întreprindere = unitate industrial` care produce bunuri sau servicii destinate vânz`rii; poate fi un important poluator al mediului înconjur`tor.

74
74

j J

Jgheab de alunecare = suprafa]` încli- nat` pe care se deplaseaz` materiale rezultate în urma unei alunec`ri de teren.

Jude] = cea mai mare unitate adminis- trativ-teritorial` din România; regiune ge- ografic` având în componen]` un muni- cipiu-re[edin]` de jude], alte municipii, ora[e [i comune, în func]ie de condi]iile geografice, economice [i social-politice [i de leg`turile culturale [i tradi]ionale ale popula]iei.

de condi]iile geografice, economice [i social-politice [i de leg`turile culturale [i tradi]ionale ale popula]iei. jude] 75

jude]

75
75

k K

Kilogram = unitate de m`sur` pentru mas`.

Kuweit = ]ar` din Peninsula Arabia (situ- at` \n Asia) cu ie[ire la golful Persic, cu climat de[ertic care dispune de mari re- zerve de petrol [i gaze naturale.

76
76
cu ie[ire la golful Persic, cu climat de[ertic care dispune de mari re- zerve de petrol

kilograme

Laborator = înc`pere prev`zut` cu insta- la]ii speciale, instrumente [i aparate fo- losite pentru experien]e [tiin]ifice [i lucr`ri practice în orice domeniu experimental sau aplicat.

Lac = ap` st`t`toare cu suprafa]` întins`, nu foarte adânc` [i în care vegeta]ia este prezent` numai în zona litoral`, lipsind în adâncime datorit` absen]ei luminii.

Lac hidroenergetic = lac situat în amonte de o hidrocentral`, care constituie rezer- va de ap` necesar` producerii energiei electrice; se mai nume[te [i lac de baraj.

lL

energiei electrice; se mai nume[te [i lac de baraj. l L laborator lac Lan] trofic =

laborator

electrice; se mai nume[te [i lac de baraj. l L laborator lac Lan] trofic = totalitatea

lac

Lan] trofic = totalitatea leg`turilor ce se stabilesc între diferite animale, în procesul c`ut`rii [i ob]inerii hranei, prin care cir-

77
77

cul` substan]a organic`, fiecare organism constituind o verig` ce reprezint` hrana pentru organismul situat mai sus în lan]; exemplu: l`cust`-[opârl`-bufni]`.

Lav` = mas` mineral` în stare lichid`, aruncat` la suprafa]a P`mântului de un vulcan în erup]ie [i care prin r`cire d` na[tere rocilor vulcanice.

Lege = hot`râre stabilit` de autorit`]ile statului, pe care to]i cet`]enii au obliga]ia s-o cunoasc` [i s-o respecte.

Lignit = roc` sedimentar` de culoare brun`, structur` lemnoas`, folosit` ca [i combustibil la înc`lzitul locuin]elor, în ter- mocentrale etc.

Liliac = animal mamifer insectivor, ase- m`n`tor cu [oarecele, cu aripi adaptate la zbor, formate dintr-o membran` care leag` degetele membrelor anterioare, laturile corpului, membrele posterioare [i coada; tr`ie[te în locuri întunecoase, mai ales în pe[teri.

liliac
liliac

Litier` = stratul de frunze, ramuri uscate, flori ve[tejite, fructe c`zute pe sol; acestea protejeaz` solul din p`dure de înghe], de

78
78

ac]iunea apelor de [iroire, absorb apa [i men]in umezeala.

Litoral = zon` situat` de-a lungul ]`rmu- lui lacurilor, m`rilor [i oceanelor, în cadrul c`reia se realizeaz` contactul ap`-uscat.

Litosfer` = înveli[ul exterior solid al P`mântului, alc`tuit din roci [i minerale; pozi]ia [i rolul ei sunt acelea de înveli[ limit` între p`r]ile interne ale P`mântului (nucleu [i manta) [i cele externe (atmos- fer`, hidrosfer`, biosfer`, pedosfer`); pe de-o parte, litosfera acoper` nucleul [i mantaua, pe de alta este suport pentru atmosfer`, hidrosfer`, biosfer` [i pedo- sfer`.

acoper` nucleul [i mantaua, pe de alta este suport pentru atmosfer`, hidrosfer`, biosfer` [i pedo- sfer`.

litoral

79
79

m M

80
80

Macropoluant = substan]` natural` elimi- nat` într-un spa]iu bine limitat, a c`rei ac]iune poluant` se datoreaz` con- centra]iei sale exagerate.

Magm` = mas` topit`, fluid` [i incandes- cent`, situat` în interiorul P`mântului, for- mat` din compu[i topi]i, gaze [i vapori de ap`; ajuns` la suprafa]a scoar]ei terestre în timpul erup]iilor vulcanice, devine lav`.

Major = foarte important, principal.

Mamifer = clas` de animale cu o organi- zare complex`, temperatur` constant`, respira]ie pulmonar`, p`r pe corp care nasc pui vii [i îi hr`nesc cu laptele lor (exemple: cangurul, iepurele, balena, ornitorincul, lupul, gorila etc.).

pui vii [i îi hr`nesc cu laptele lor (exemple: cangurul, iepurele, balena, ornitorincul, lupul, gorila etc.).

mamifere

pui vii [i îi hr`nesc cu laptele lor (exemple: cangurul, iepurele, balena, ornitorincul, lupul, gorila etc.).

Management = ansamblul activit`]ilor de organizare, de conducere [i de ges- tionare a unor institu]ii, procese etc.

Managementul de[eurilor = ansamblul activit`]ilor de organizare [i de gestio- nare a prevenirii, colect`rii, refolosirii, re- cicl`rii, valorific`rii [i elimin`rii tuturor categoriilor de de[euri.

Mare = întindere de ap` st`t`toare de dimensiuni mai mici decât oceanele, a- dânc` [i s`rat`, de pe suprafa]a P`mân- tului; are ap` cu grad diferit de salinitate, adâncimi variabile, sufer` modific`ri atât din partea oceanului cât [i a uscatului; se clasific` în mai multe tipuri, dup` mai multe criterii: pozi]ie geografic`, regim hidrologic, temperatur` etc.

Maree neagr` = stratul de petrol brut deversat în mare, provenit din scurgeri de la petroliere, vase naufragiate, exploat`ri submarine care se deplaseaz` în deriv` spre ]`rm; are efecte distrug`toare, provocând moartea unui num`r mare de animale [i plante acvatice; produce degradarea mediului în zona litoral`.

provocând moartea unui num`r mare de animale [i plante acvatice; produce degradarea mediului în zona litoral`.

mare

81
81

Marmur` = roc` metamorfic` rezultat` prin transformarea (metamorfozarea) cal- carului, de culoare alb`, omogen`, folosit` în construc]ii [i ornamente.

Marn` = roc` sedimentar` rezultat` din cimentarea particulelor de argil`, în cu- lori variate, folosit` la producerea cimen- tului, c`r`mizilor etc.

Mase de aer = volume de aer cu m`rimi diferite, dar omogene prin propriet`]ile pe care [i le dobândesc pe suprafa]a de origi- ne; pot fi mase de aer oceanice, continen- tale, polare, tropicale, reci, calde etc.

Masiv = care este sau se produce în can- tit`]i mari, pe scar` întins`.

Materie (ciclul materiei) = circula]ia con- tinu` a materiei care are loc într-un sistem biologic, între elementele naturale (ap`, aer, sol) [i organismele vii; materia este în mod alternativ compus` din substan]e minerale [i organice.

Materie brut` = materie care se g`se[te în stare natural`, neprelucrat`.

Materie finit` = materie care a trecut prin toate fazele de prelucrare a materiei brute [i poate fi întrebuin]at` în scopul pentru care a fost f`cut`.

82
82

Materie intermediar` = materie în curs de prelucrare.

Materie prim` = material natural sau pro- dus semiprefabricat, destinat prelucr`rii [i transform`rii în alte produse; în func]ie de mai multe criterii, se pot distinge: materii prime industriale [i agricole, materii prime principale [i auxiliare, materii prime naturale [i sintetice, materii prime animale [i vegetale, materii prime auto- htone (din ]ar`) [i din import (din alte ]`ri).

Mediu = totalitatea lucrurilor din jurul nostru, rezultat al integr`rii mediului natu- ral, antropic [i social-economic, care condi]ioneaz` via]a.

Mediu ambiant (înconjur`tor) = ansam- blul de elemente [i fenomene naturale [i artificiale de la exteriorul Terrei, care con- di]ioneaz` via]a în general [i pe cea a omului în special; din mediul ambiant fac parte: apa, aerul, solul [i subsolul, toate straturile atmosferei, toate materiile organice [i anorganice, precum [i fiin]ele vii, sistemele naturale în interac]iune, valorile materiale [i spirituale; i se mai spune [i mediu înconjur`tor.

sistemele naturale în interac]iune, valorile materiale [i spirituale; i se mai spune [i mediu înconjur`tor. mediu

mediu

83
83
84
84

Mediu antropic = mediu natural transfor- mat prin interven]ia omului.

Mediu natural = totalitatea factorilor naturali (aer, ap`, sol, subsol), care deter- min` condi]iile de via]` pentru plante, animale [i oameni, dar care nu exclude implica]iile omului asupra ansamblului de rela]ii, procese, mecanisme naturale.

Meduze = animale marine, cu corpul gelatinos, transparent, în form` de ciu- perc`.

Mercur = element chimic, metal de culoa- re alb`-argintie, cu luciu puternic, lichid la temperatur` obi[nuit`, foarte dens [i mobil; este toxic pentru plante, animale [i om; se folose[te la umplerea unor aparate din fizic` (termometre, barometre), la extragerea aurului [i argintului, în medi- cin` etc.

Metabolism = transform`rile biologice care se produc la nivelul celulelor vii, ce include procese de anabolism (sinteze de substan]e) [i catabolism (degradarea sub- stan]elor celulare); acest proces are loc sub ac]iunea enzimelor, dând na[tere la produ[i intermediari numi]i metaboli]i;

celulare); acest proces are loc sub ac]iunea enzimelor, dând na[tere la produ[i intermediari numi]i metaboli]i; meduz`

meduz`

unii poluan]i pot modifica procesele enzi- matice, perturbând metabolismul, f`când obiectul cercet`rilor ecotoxicologice.

Metalurgie = tehnica prelucr`rii meta- lelor; [tiin]a care studiaz` procesele fizice [i chimice ale metalelor [i prelucrarea acestora.

Meteor = fenomen atmosferic de natur` apoas`, electric` sau optic` care const` în apari]ia, pe bolta cereasc`, a unui punct luminos (reprezentând corpuscule cosmice p`trunse în atmosfera terestr`) care se mi[c` cu mare vitez`, lasând une- ori o dâr` care se stinge dup` scurt timp; stea c`z`toare.

Meteorit = buc`]i solide, de dimensiuni variabile (de la particule la blocuri), care provin din spa]iul cosmic, cu un con]inut bogat în fier, str`bat atmosfera [i cad pe suprafa]a P`mântului formând cratere; în timpul anului sunt mai multe perioade cu frecvente c`deri meteoritice (sfâr[itul lui iunie, august, noiembrie).

Meteorologie = ramur` a geografiei fizi- ce, care studiaz` modific`rile din atmos- fer`, în special pentru a prognoza vre-

85
85

mea; studiul polu`rii atmosferice este strâns legat de starea factorilor meteoro- logici [i de importan]a lor statistic`, de exemplu for]a [i direc]ia vântului.

Metrou = mijloc de transport în comun care se deplaseaz` pe cale ferat` urban` subteran`, alc`tuit din mai multe va- goane, de mare capacitate.

Mezosfer` = strat atmosferic cuprins între stratosfer` [i ionosfer` (între 50-80 de kilometri deasupra P`mântului), cu tem- peraturi medii de -70 grade, -80 grade Celsius; în acest strat se formeaz` norii argintii, vizibili doar noaptea.

Mezozoic = a treia er` geologic` (apro- ximativ 180 milioane ani); apar primele p`s`ri, primele mamifere [i primii pe[ti oso[i, au loc mi[c`ri importante ale scoar]ei terestre.

Microorganisme = nume dat organis- melor vegetale sau animale unicelulare care se pot vedea doar la microscop (microscopice).

care se pot vedea doar la microscop (microscopice). metrou Migrare = deplasare individual` sau în grup

metrou

Migrare = deplasare individual` sau în grup dintr-o regiune în alta, dintr-o ]ar`

86
86

în alta, definitiv sau temporar, în func]ie de clim` sau alte condi]ii impuse de mediu.

Mileniu = perioad` de timp de 1 000 (o

mie) de ani.

Minerale = corpuri solide (cu excep]ia

mercurului), cu o compozi]ie chimic` bine

definit`, care se g`sesc în natur` în stare

cristalin` [i nu numai, în compozi]ia

rocilor [i a minereurilor; sunt cunoscute

peste 3 000 de minerale.

Minereu = acumulare de unul sau mai

multe minerale metalice sau nemetalice

din care se extrage, pe scar` industrial`,

unul sau mai multe metale sau combina]ii

ale acestora; pot fi simple sau compuse.

Minimalizare = diminuare, reducere la

minimum.

Minor = lipsit de importan]`, neînsemnat,

secundar.

Mi[c`ri atmosferice = deplas`ri ale ma-

selor de aer (reci [i calde) datorate unor

schimb`ri bru[te de temperatur`, pre-

siune.

87
87
88
88

Moar` = instala]ie folosit` pentru m`ci- narea cerealelor, m`run]irea (zdrobirea, fr`mântarea) fin` a unor materiale tari cum ar fi minereurile, c`rbunii, produse ale industriei chimice [i care func]ioneaz` cu ajutorul apei, vântului sau curentului electric.

Moderator de explozie = substan]` (ap`, ap` grea, grafit) folosit` în centralele atomo-electrice (nucleare) care are rolul de a încetini neutronii rezulta]i în urma re- ac]iei nucleare, în scopul între]inerii re- ac]iei în lan] [i, uneori, de a absorbi c`ldura degajat` în urma reac]iei nucleare.

Mondial = care apar]ine lumii întregi, r`spândit, cunoscut, care intereseaz` sau antreneaz` întreaga lume; la care par- ticip` întreaga lume sau majoritatea ]`rilor.

Monitorizarea mediului = supravegherea continu`, repetat` [i sistematic` a con- centra]iilor poluan]ilor din atmosfer`, pentru estimarea nivelului de poluare [i cunoa[terea rezultatelor în urma aplic`rii unor m`suri de prevenire [i combatere a polu`rii.

de poluare [i cunoa[terea rezultatelor în urma aplic`rii unor m`suri de prevenire [i combatere a polu`rii.

moar`

mondial

Monument al naturii = plante, animale sau unele obiecte care prezint` impor- tan]` [tiin]ific` sau estetic`, ocrotite în scopul conserv`rii lor; exemple: floarea de col], zâmbrul, egreta, gorunul lui Horea etc.

Motorin` = lichid vâscos extras din petrol, folosit` ca [i combustibil în motoare [i pentru înc`lzirea locuin]elor.

Mun]i = ridic`turi ale scoar]ei p`mântului mai mari decât dealul, de obicei stânco[i, dep`[ind în`l]imea de 800-1000 de metri, cu fragmentare ridicat` [i versan]i cu pant` accentuat`; dup` modul de for- mare se împart în mun]i de încre]ire (forma]i prin orogenez`), mun]i de ero- ziune (forma]i în urma ac]iunii agen]ilor externi asupra unei regiuni afectate de mi[c`ri de ridicare) [i mun]i vulcanici (rezulta]i în urma acumul`rii la suprafa]a scoar]ei terestre a materialelor provenite din erup]ii vulcanice).

terestre a materialelor provenite din erup]ii vulcanice). mun]i Mu[chi de p`mânt = plante f`r` r`d`- cin`,

mun]i

Mu[chi de p`mânt = plante f`r` r`d`- cin`, lipsite de flori, care cresc în grupuri de fire ve[nic verzi în locuri umede [i umbroase [i care se înmul]esc prin spori.

89
89

Mu[uroi = movili]` ridicat` din ]`râna care este aruncat` la suprafa]a solului de furnici, cârti]e etc. care î[i sap` coridoare subterane.

furnici, cârti]e etc. care î[i sap` coridoare subterane. mu[uroi Mutagen = care produce o muta]ie la

mu[uroi

Mutagen = care produce o muta]ie la nivel genetic.

90
90

n N

Natur` = totalitatea fiin]elor [i lucrurilor (materie organic` [i anorganic`); reali- tatea înconjur`toare, materia, universul; exist` în mod obiectiv, este necreat` [i indestructibil`, infinit` în timp [i spa]iu, în continu` mi[care [i dezvoltare, guvernat` de legi proprii.

Naviga]ie = faptul de a naviga; drum parcurs de o nav`; a se deplasa pe ap`, a pluti; c`l`torie sau transport cu o aeron- av`; a se deplasa în aer sau în cosmos, a zbura; [tiin]a [i tehnica conducerii unei nave sau aeronave, stabilind drumul pe care trebuie s`-l parcurg` [i determinân- du-i pozi]ia în mers.

trebuie s`-l parcurg` [i determinân- du-i pozi]ia în mers. natur` naviga]ie Neozoic = a patra er`

natur`

s`-l parcurg` [i determinân- du-i pozi]ia în mers. natur` naviga]ie Neozoic = a patra er` geologic`;

naviga]ie

Neozoic = a patra er` geologic`; plantele [i animalele au caractere asem`n`toare

91
91

celor de ast`zi; \n m`ri [i oceane se dez- volt` planctonul, iar pe uscat plantele cu flori.

Neutralizare a de[eurilor (reziduurilor) = proces prin care reziduurile provenite din diferite activit`]i ale omului, care nu pot fi valorificate, sunt f`cute inofensive pentru popula]ie [i mediul înconjur`tor; neu- tralizarea se poate face prin: tratare chimic`, sterilizare, depozitare contro- lat`, incinerare (ardere), îngropare în mine p`r`site.

Nisip = roc` sedimentar`, provenit` din sf`râmarea unor minerale, roci sau orga- nisme [i care se prezint` sub forma unei acumul`ri de granule fine în condi]ii sub- aeriene (datorit` vântului) [i subacvatice (datorit` fluviilor, m`rilor, oceanelor); uti- lizat ca material de construc]ie, în indus- tria sticlei sau pentru extragerea unor componen]i utili.

tria sticlei sau pentru extragerea unor componen]i utili. nisip Nivel de poluare = situa]ia polu`rii aeru-

nisip

Nivel de poluare = situa]ia polu`rii aeru- lui, apei, solului într-un teritoriu, în raport cu anumite criterii (poluare de fond, con- centra]ii maxime admise, risc pentru s`n`tate).

92
92

Nivel trofic = nivel dintr-un lan] trofic sau dintr-o piramid` trofic`; exemple: nivelul produc`torilor, consumatorilor primari, consumatorilor secundari, al descompu- n`torilor etc.

Nivel de via]` (trai) = gradul de satis- facere a nevoilor materiale [i spirituale ale popula]iei unei ]`ri, ale unor clase sau ale unei persoane.

Ni[` ecologic` = spa]iu de extindere a unei specii în func]ie de resursele de hran` [i factorii externi.

Nociv = v`t`m`tor, distrug`tor pentru s`n`tate, via]`, dezvoltare.

Nocivitate = caracteristic` a unor activi- t`]i ale omului de a produce efecte de po- luare a componentelor mediului; propri- et`]i ale poluan]ilor de a produce efecte negative asupra organismelor, când dep`[esc anumite limite; stare produs` de factorii de poluare asupra cadrului natu- ral.

produs` de factorii de poluare asupra cadrului natu- ral. nociv Nori = mas` de vapori sau

nociv

Nori = mas` de vapori sau de pic`turi de ap`, de cristale de ghea]` aflate în sus- pensie în general în troposfer`, stratul

93
93

inferior al atmosferei; se clasific` dup` elementele predominante (apo[i, de ghea]`, mic[ti), dup` modul de formare (de front cald, de front rece etc.), dup` form`, înf`]i[are exterioar` (cirrus, cumu- lus, stratus etc.), dup` altitudine (inferiori, mijlocii, superiori etc.).

dup` altitudine (inferiori, mijlocii, superiori etc.). nori Norm` de emisie = reglementarea pri- vind emisiile

nori

Norm` de emisie = reglementarea pri- vind emisiile poluante care se refer` fie la concentra]ia maxim` admis` a poluan- ]ilor, fie la cantitatea total` de emisii po- luante într-un interval de timp.

Norm` de protec]ie a mediului = regul`, stabilit` prin lege sau alt act cu caracter normativ, care fixeaz` mijloacele [i meto- dele pentru înl`turarea, re]inerea sau diminuarea la minimum a diferitelor noxe [i a efectelor lor asupra mediului încon- jur`tor.

Nox` = agent chimic, fizic, biologic, sub- stan]` sau factor cu ac]iune d`un`toare asupra organismelor (emana]ii de gaze, zgomote, poluan]i lichizi etc.); cele mai frecvente surse de emanare a noxelor sunt fermele de animale, grajdurile, t`b`c`- riile, atelierele [i fabricile de preparat

94
94

pieile de animale, fabricile de zah`r, fabricile în care se ob]in o serie de pro- duse chimice.

Nutritiv = bogat în substan]e hr`nitoare.

Nutri]ie = totalitatea proceselor fiziologi- ce ce permit schimbul de materie [i energie între organisme [i mediu, nece- sare cre[terii, dezvolt`rii, reproducerii [i altor activit`]i ale organismelor.

95
95

o O

Oaz` = por]iune fertil` de teren situat` în cuprinsul unui de[ert, unde apa freatic` aflat` la o adâncime redus` favorizeaz` dezvoltarea vegeta]iei.

Oceane = vaste întinderi de ap` s`rat` de pe suprafa]a globului, delimitate de continente, care comunic` între ele; pe glob sunt patru oceane: Pacific (cel mai întins), Atlantic, Indian [i Arctic (sau În- ghe]at - cel mai mic ca suprafa]`).

Ogor = suprafa]` de p`mânt cultivat` sau cultivabil`; teren arat în vederea cultiv`rii plantelor agricole; teren agricol folosit timp de un an ca p`[une pentru a fi mai fertil în anii urm`tori; câmp sem`nat cu acela[i fel de plante (cereale).

96
96
ca p`[une pentru a fi mai fertil în anii urm`tori; câmp sem`nat cu acela[i fel de

oaz`

ca p`[une pentru a fi mai fertil în anii urm`tori; câmp sem`nat cu acela[i fel de

ocean

ca p`[une pentru a fi mai fertil în anii urm`tori; câmp sem`nat cu acela[i fel de

ogor

Omogen = care are o alc`tuire sau o structur` unitar`, nediferen]iat`, care prezint` omogenitate.

Omul de Cro-Magnon = etap` în evolu]ia speciei umane, conform teoriei evolu]io- niste, ale c`rei urme s-au descoperit în Fran]a.

Omul de Neanderthal = etap` în evolu]ia speciei umane, conform teoriei evolu]io- niste, ale c`rei urme s-au descoperit în Germania.

Ora[ = concentrare uman` cu o popula]ie minim` ce difer` de la o ]ar` la alta, cu o structur` profesional` a popula]iei în care predomin` cea ocupat` în ramurile ne- agricole, cu un mod de via]` diferit de cel rural.

Organic = care are structura unui orga- nism; care este alc`tuit din carbon (are în structura sa leg`turi chimice carbon-car- bon) [i hidrogen, uneori [i din alte ele- mente chimice (oxigen, azot).

Otrav` = substan]` toxic` deosebit de periculoas` prin efectul fatal pe care îl are asupra organismelor vii; în cantit`]i

toxic` deosebit de periculoas` prin efectul fatal pe care îl are asupra organismelor vii; în cantit`]i

ora[

toxic` deosebit de periculoas` prin efectul fatal pe care îl are asupra organismelor vii; în cantit`]i

otrav`

97
97

reduse provoac`, prin ac]iunea sa chimi- c`, leziuni grave [i tulbur`ri importante în func]iunile organice esen]iale [i provoac` uneori moartea.

O]et = substan]` lichid`, alimentar`, acid`, care se ob]ine pe cale natural` prin fermentarea vinului sau a merelor; folosit în alimenta]ie drept condiment sau conservant.

Oxid de azot = gaz poluant în concen- tra]ie mare; rezult` în urma arderilor de combustibili.

Oxid de carbon = gaz poluant, rezultat din arderi incomplete ale diferi]ilor com- bustibili; inhalat, provoac` moartea.

Oxigen = element chimic, gazos, inodor, insipid, cu molecula alc`tuit` din doi atomi de oxigen, cu cea mai mare r`s- pândire în mediu, care intr` în compo- nen]a aerului [i a apei, fiind indispensabil vie]ii.

Ozon = gaz de culoare alb`struie, cu miros caracteristic, a c`rui molecul` se compune din trei atomi de oxigen, care se g`se[te în natur` sau se poate ob]ine prin

98
98

desc`rc`ri electrice în aer [i care absoarbe radia]iile ultraviolete emise de Soare.

Ozonosfer` = zon` situat` în stratosfera superioar` [i mezosfer`, cu o concentra- ]ie mai mare a ozonului; are rol de filtru, întrucât opre[te o mare parte din radia- ]iile ultraviolete, d`un`toare vie]ii.

99
99
100
100

p P

Paleozoic = a doua er` geologic` (a durat aproximativ 350 milioane ani); se dezvolt` organismele primitive, mai întâi în mediul acvatic, apoi pe uscat, se for- meaz` mun]ii vechi, apar primele dife- ren]ieri climatice zonale.

Pant` = por]iune de teren cu suprafa]a înclinat` fa]` de planul orizontal, care formeaz` de obicei versantul unei forme de relief, povârni[, coast`.

Paradox = enun] contradictoriu [i, în ace- la[i timp, demonstrabil; ciud`]enie, absur- ditate.

Pat` de petrol = form` de poluare cu pe- trol sau produse petroliere a apelor de suprafa]`, cu extindere mai mic` decât în cazul mareelor negre.

cu pe- trol sau produse petroliere a apelor de suprafa]`, cu extindere mai mic` decât în

pant`

Parazit = organism animal sau vegetal care tr`ie[te [i se hr`ne[te pe seama altui organism, c`ruia îi provoac` adesea daune, boli sau chiar moartea.

Parc na]ional = teritoriu cu o suprafa]` întins`, de peste 500 hectare, p`zit [i în- grijit, în care plantele, animalele [i mediul natural sunt protejate de ac]iunile dis- tructive ale omului (vân`toare, silvicultur` etc.).

Particul` = parte foarte mic` dintr-o sub- stan]`, dintr-o materie.

Pat de alunecare = suprafa]a format` din argile, pe care alunec` materialul desprins în cazul alunec`rilor de teren.

Patogen = care se refer` la boal`, care provoac` boli, purt`tor de boli; germenul patogen este microorganismul care pro- duce infec]ie la om, animale sau plante.

Patologic = care indic` o boal` fizic` sau psihic` sau care este provocat de o boal`.

P`dure = suprafa]` de teren acoperit` din una sau mai multe specii de copaci al`turi de care se mai afl` arbu[ti, ier- buri, mu[chi etc.; uscatul este acoperit în

specii de copaci al`turi de care se mai afl` arbu[ti, ier- buri, mu[chi etc.; uscatul este

parc na]ional

101
101
102
102

propor]ie de 28% de p`duri; rolul p`du- rilor: regenerarea cantit`]ii de oxigen eliminat` în aer în urma fotosintezei, pro- duc]ia de materie lemnoas`, reglare eco- logic` [i climatologic` prin curgerea apelor, conservarea umidit`]ii, evitarea erod`rii solului, filtrarea prafului [i polu- an]ilor, ad`post pentru animale [i loc de recreere pentru om.

P`mântul = a treia planet` a Sistemului Solar, aflat` la aproximativ 150 milioane kilometri de Soare, de la care prime[te lumin` [i c`ldur`; este singura planet` pe care exist` via]`; are un singur satelit na- tural - Luna.

P`[unat intensiv = exploatarea excesiv` a p`[unilor, cauz` a degrad`rii solului.

P`[une = loc acoperit cu vegeta]ie ier- boas`, natural` sau artificial`, folosit pentru p`[unatul animalelor domestice (oi, vaci, cai etc.), f`r` a fi cosit înainte.

Pânz` freatic` = primul strat imperme- abil, situat în apropierea scoar]ei terestre, îmbibat cu ap` prin infiltrarea apei de ploaie în sol; influen]eaz` formarea [i propriet`]ile solului; este o surs` de ap`

cu ap` prin infiltrarea apei de ploaie în sol; influen]eaz` formarea [i propriet`]ile solului; este o

p`dure

potabil` pentru c` alimenteaz` izvoarele, fântânile.

Pârâu = ap` curg`toare care se vars` de cele mai multe ori într-un râu; are o pant` accentuat`, vitez` mare de curgere, debit redus, temperatur` redus` tot timpul anu- lui, transparen]` total` [i cantitate redus` de suspensii.

Peisaj geografic = aspect propriu unui teritoriu oarecare, rezultând din combi- narea elementelor naturale cu elemente create de om.

Perdea de protec]ie = fâ[ie îngust` cu vegeta]ie lemnoas` plantat` de om cu scopul protec]iei culturilor agricole, solurilor nisipoase, lacurilor de baraj, canalelor de iriga]ie împotriva eroziunii, evapora]iei, vânturilor puternice.

Performan]` = realizare deosebit`, ob[inut` de cineva sau de ceva într-un domeniu de activitate; cel mai bun rezul- tat ob]inut de un sistem tehnic, de o ma[in`, de un aparat etc.

Performan]` economic` = realizare deo- sebit`, ob]inut` de o societate comercial` în cadrul activit`]ilor economice specifice,

deo- sebit`, ob]inut` de o societate comercial` în cadrul activit`]ilor economice specifice, peisaj geografic 103

peisaj geografic

103
103
104
104

coordonate prin mecanisme proprii de func]ionare cu scopul de a-[i îndeplini obiectivele propuse.

A periclita = a pune în pericol, a primej- dui.

Periferie = zon` situat` la margine (de ex. a unui ora[).

Perioad` geologic` = diviziune a timpu- lui situat` între er` [i epoc`.

Periscop = instrument optic care serve[te

la observarea suprafe]ei m`rii sau ocea-

nului dintr-un submarin.

Pescuit = ac]iune de prindere a pe[telui [i

a altor animale acvatice; meseria pes- carului.

Pesticide = substan]e chimice toxice, folo- site în agricultur`, pentru combaterea bu- ruienilor [i insectelor d`un`toare (exem- ple: insecticide, fungicide, ierbicide etc.); adesea sunt toxice mai ales în ap`.

Pe[ter` = cavitate, scobitur` natural`, subteran`, adânc` [i mare, format` prin dizolvarea unor roci solubile (în special calcare) de c`tre apele de infiltra]ie, care comunic` cu suprafa]a printr-una sau mai multe deschideri (guri); prezint` sisteme

apele de infiltra]ie, care comunic` cu suprafa]a printr-una sau mai multe deschideri (guri); prezint` sisteme pescuit

pescuit

complexe de galerii [i de înc`peri largi [i înalte; poate fi uscat` sau str`b`tut` de un curs de ap`; se mai nume[te grot` sau cavern`.

Pe[ti = clas` de animale acvative, cu

piela acoperit` de obicei cu solzi, cu

membrele transformate în înot`toare [i cu

respira]ie branhial`.

Petrol = roc` sedimentar` lichid`, ule-

ioas`, de culoare brun-negricioas`, mai

rar g`lbuie, cu reflexe albastre-verzui, cu

miros specific, format` dintr-un amestec

natural de hidrocarburi [i de al]i compu[i

organici, care se extrage din p`mânt [i

serve[te drept materie prim` în industria

chimic`.

Pietri[ = roc` sedimentar` constituit` din

diferite fragmente de roci [i de minerale

rotunjite, cu dimensiunile cuprinse între

2 mm [i circa 70 mm, care se formeaz`

pe litoral, în albiile apelor curg`toare, în

regiunile ocupate de ghe]ari etc.

Piscicultur` = activitate de cre[tere a pe[tilor în apele naturale sau în ape ame- najate.

etc. Piscicultur` = activitate de cre[tere a pe[tilor în apele naturale sau în ape ame- najate.

pe[ter`

etc. Piscicultur` = activitate de cre[tere a pe[tilor în apele naturale sau în ape ame- najate.

pe[ti

105
105

Plaj` = form` de relief, acoperit` cu ni- sip, pietri[uri [i bolov`ni[uri, localizat` în zonele litorale; îngust` în fa]a falezei la ]`rmurile înalte [i extins` în dreptul ]`rmurilor joase.

Plancton = totalitatea organismelor vege- tale [i animale ce plutesc liber pe supra- fa]a m`rilor [i oceanelor; se clasific` în fitoplancton (alge) [i zooplancton (proto- zoare, crustacee, molu[te).

Plante = organisme vegetale, care î[i ex- trag hrana prin r`d`cin`, caracterizân- du-se prin prezen]a clorofilei; sunt alc`- tuite din r`d`cin`, tulpin`, frunze, flori etc.

Plante de cultur` = plante care sunt culti- vate, îngrijite [i recoltate de c`tre om.

Platform` de foraj marin (petrolier`) = construc]ie amenajat` în largul m`rii, care, cu ajutorul unor instala]ii extrage petrolul din subsolul marin.

Pliant = tip`ritur` care con]ine fotografii, cataloage, informa]ii imprimate pentru reclam`, îndoit` de mai multe ori pentru a fi mai u[oar` utilizarea ei.

106
106
reclam`, îndoit` de mai multe ori pentru a fi mai u[oar` utilizarea ei. 106 plaj` plante

plaj`

reclam`, îndoit` de mai multe ori pentru a fi mai u[oar` utilizarea ei. 106 plaj` plante

plante de cultur`

reclam`, îndoit` de mai multe ori pentru a fi mai u[oar` utilizarea ei. 106 plaj` plante

platform` petrolier`

Ploi acide = ploi a c`ror ap` se combin` cu substan]ele toxice acide emise de uni- t`]i industriale în atmosfer`, care pro- voac` distrugeri mediului înconjur`tor; au un caracter acid, coroziv.

Plumb = element chimic metalic, moale [i greu, de culoare cenu[ie-alb`struie care ingerat în organism poate provoca intoxi- ca]ii grave; surse care particip` la acu- mularea plumbului în organism sunt: bro- mura sau oxidul de plumb, un praf fin provenit din benzin`, care se depune pe solul din apropierea [oselelor; plumbul din apa potabil` care provine din ]evile prin care circul`; plumbul din vesela de faian]`, por]elan, sticl` [i cea emailat`.

Podi[ = form` de relief alc`tuit` din inter- fluvii largi sub form` de platou, separate de v`i adânci, cu în`l]imi ce dep`[esc 200 de metri.

Pol = fiecare dintre cele dou` puncte si- tuate la capetele axei de rota]ie a P`mân- tului [i în care se reunesc toate meridi- anele geografice; exist` Polul Nord [i Polul Sud.

a P`mân- tului [i în care se reunesc toate meridi- anele geografice; exist` Polul Nord [i

podi[

a P`mân- tului [i în care se reunesc toate meridi- anele geografice; exist` Polul Nord [i

poli

107
107
108
108

Polen = pulbere, de obicei galben`, con- stituit` din particule microscopice produse de flori care au o forme diferite în func]ie de specie.

Polenizare = transportarea polenului de la o plant` la alta sau \n cadrul aceleia[i flori de c`tre vånt sau insecte avånd ca rezultat \nmul]irea plantelor.

Poluan]i = substan]e toxice care provoac` prin natura lor, prin concentra]ia în care se g`sesc [i prin timpul cât ac]ioneaz`, efecte nocive asupra s`n`t`]ii omului, plantelor [i animalelor, alterând calitatea vie]ii.

Poluare = fenomen de alterare a con- di]iilor naturale ale mediului înconjur`tor, prin modificarea componentelor naturale datorat` prezen]ei unor substan]e str`ine, numite poluan]i, ca urmare a activit`]ii omului [i a diferitelor fenomene naturale (exemple: poluare sonor`, poluare radio- activ`, poluare biologic`, poluare termic` etc.).

Poluare marin` = introducerea în mediul marin a unor substan]e nocive care afec- teaz` flora [i fauna marin`, fiind pericu-

introducerea în mediul marin a unor substan]e nocive care afec- teaz` flora [i fauna marin`, fiind

polen

introducerea în mediul marin a unor substan]e nocive care afec- teaz` flora [i fauna marin`, fiind

poluare

loase pentru s`n`tatea omului, naviga]ie [i pescuit; poluarea m`rilor este de origi- ne terestr`, atmosferic` [i maritim`.

Poluare radioactiv` = poluare prin ra- dia]ii.

Poluare sonic` = poluare prin sunete.

Poluator = factor care genereaz` sub- stan]e toxice, nocive pentru mediul natural (exemple: unit`]i industriale, mijloace de transport, ferme agro-zootehnice etc.).

Popând`u = specie de mamifer roz`tor mic de câmpie, cu corpul lung pân` la 20 cm, cu blana de culoare galben`-ce- nu[ie [i cu coada scurt` [i stufoas`.

Popula]ie = ansamblu de vie]uitoare ce fac parte din aceea[i specie, care ocup` un teritoriu bine determinat [i care pre- zint` caractere proprii.

Portofoliu = map`, dosar etc. în care se pastreaz` documente, hârtii de valoare, acte etc.

Poster = mod de prezentare a unei infor- ma]ii, afi[ care con]ine diferite imagini [i mesaje.

Potabil = care îndepline[te toate calit`]ile pentru a fi b`ut, bun de b`ut.

imagini [i mesaje. Potabil = care îndepline[te toate calit`]ile pentru a fi b`ut, bun de b`ut.

popånd`u

imagini [i mesaje. Potabil = care îndepline[te toate calit`]ile pentru a fi b`ut, bun de b`ut.

poster

109
109

Potec` = drum îngust la ]ar`, la munte, în p`dure pe care se poate merge numai pe jos; c`rare.

Praf = material format din particule solide foarte fine, provenite din f`râmi]area na- tural` a scoar]ei terestre, a unor corpuri solide, din unele procese biologice ale vie]uitoarelor; poate fi natural (rezultat din ac]iunea apei [i a vântului asupra scoar]ei terestre sau din erup]iile vulca- nice) sau industrial (generat din diverse procese tehnologice).

sau industrial (generat din diverse procese tehnologice). potec` Prealabil = care trebuie f`cut, preg`tit, spus,

potec`

Prealabil = care trebuie f`cut, preg`tit, spus, înainte de începerea unei ac]iuni principale, care preced`, care este ante- rior.

Precambrian = cea mai veche er` ce a durat aproximativ 3,9 miliarde ani, în care s-au format scoar]a primar`, prime- le reliefuri din a c`ror erodare au r`mas nucleele actualelor continente, hidrosfera [i primele organisme unicelulare.

Precipita]ii = vapori de ap` condensa]i care cad din atmosfer` pe suprafa]a p`mântului sub form` de: ploaie, brum`, z`pad`, grindin` etc.

110
110
care cad din atmosfer` pe suprafa]a p`mântului sub form` de: ploaie, brum`, z`pad`, grindin` etc. 110

precipita]ii

Presiune atmosferic` = presiune pe care o exercit` atmosfera asupra suprafe]ei p`mântului [i a corpurilor situate pe ea; se m`soar` în milimetri coloan` de mercur.

Pretratare = opera]iune de preg`tire a unei materii sau substan]e, în vederea aplic`rii unor tratamente fizice, chimice, termice care pot modifica sau îmbun`t`]i structura acestora sau combate germenii [i bolile provocate de ei.

Prielnic = favorabil, care ajut` la apari]ia sau desf`[urarea unei ac]iuni, avantajos, potrivit, oportun, nimerit.

Primitiv = din perioada de început a so- ciet`]ii umane, str`vechi, rudimentar, care se afl` pe treapta cea mai de jos a dezvolt`rii.

Proceduri legale = totalitatea formelor [i actelor care sunt îndeplinite cu responsa- bilitate, conform legilor în vigoare, pentru desf`[urarea unor activit`]i.

Proces tehnologic = proces care const` în transformarea materiilor prime în produse finite sau semifinite; activitatea poate fi d`un`toare pentru mediul înconjur`tor

111
111
112
112

având în vedere c` cel mai adesea elibereaz` în aer substan]e poluante sau toxice, iar unele produse finite sunt chiar produse poluante [i toxice.

Produse magmatice = materiale ob]inute în urma r`cirii magmei în interiorul P`- mântului (grani]e etc.) sau a lavei pe su- prafa]a P`mântului (conuri, andezite etc.)

Produse petroliere = combustibili lichizi, uleiuri, produse solide [i semisolide ob]i- nute prin distilarea petrolului brut, a [is- turilor bituminoase sau derivatelor din petrol semirafinate sau nerafinate.

Proiect = activitatea prin care sunt adunate date [i informa]ii despre o anu- mit` problem` concret`, avånd \ntot- deauna o finalitate, de exemplu: \m- bog`]irea cuno[tin]elor. Poate fi sus]inut de imagini [i ilustra]ii.

Propan = hidrocarbur` saturat` gazoas` din seria metanului, care se g`se[te în ]i]ei [i în gazele asociate ]i]eiului [i este folosit` drept combustibil menajer sau ca materie prim` în industria chimic`.

Protec]ia calit`]ii apelor = ansamblul de m`suri care au ca scop asigurarea

materie prim` în industria chimic`. Protec]ia calit`]ii apelor = ansamblul de m`suri care au ca scop

petrol

calit`]ii apei pentru folosin]e economice, consumul popula]iei, valorificarea recrea- tiv` [i balnear`, gospod`rirea ra]ional` a resurselor, p`strarea propriet`]ilor fizice, chimice, biologice etc.

Protec]ia mediului = totalitatea m`surilor ce se iau în vederea ocrotirii, conserv`rii [i restabilirii echilibrelor ecologice esen- ]iale din mediul înconjur`tor.

Protec]ia naturii = ansamblul m`surilor de conservare [i de între]inere a anumitor peisaje (zone naturale protejate [i parcuri naturale) [i a florei [i faunei.

Protec]ia solului = ansamblul de m`suri menite s` asigure p`strarea caracteristi- cilor fizice, chimice [i biologice [i în pri- mul rând s` asigur` nealterat` fertilitatea; sunt lucr`ri de prevenire [i de combatere a degrad`rii, prin procese naturale, ad- ministrare de îngr`[`minte cu respectarea normelor ce asigur` men]inerea echilibru- lui ecologic, utilizarea agricol` ra]ional`.

Proximitate = apropiere imediat`, ve- cin`tate.

Pubel` = recipient destinat pentru de- pozitarea gunoiului menajer.

imediat`, ve- cin`tate. Pubel` = recipient destinat pentru de- pozitarea gunoiului menajer. protec]ia naturii 113

protec]ia naturii

113
113

Puie]i = plante lemnoase tinere care se transplanteaz` în alt` parte; plante tinere.

Puzzle = joc de perspicacitate care const` în îmbinarea unor piese pentru a reconsti- tui un obiect, o imagine.

114
114
= joc de perspicacitate care const` în îmbinarea unor piese pentru a reconsti- tui un obiect,

puzzle

rR

Radia]ii = emisii [i propag`ri de unde sau corpusculi, care se propag` sub form` de raze în toate direc]iile; orice radia]ie implic` un transport de energie.

Radia]ii ultraviolete = emisie de raze ultraviolete (situate dincolo de marginea violet` a spectrului luminii) care se propa- g` în toate direc]iile; sunt invizibile.

Radio = instala]ie de receptare a sune- telor prin unde electromagnetice.

Radioactivitate = proprietate a unor ele- mente chimice de a emite radia]ii; exem- ple de elemente chimice radioactive: ura- niu, radiu etc.

a unor ele- mente chimice de a emite radia]ii; exem- ple de elemente chimice radioactive: ura-

radio

115
115
116
116

Radioprotec]ie = ansamblul de ac]iuni menite s` previn` sau s` combat` efectele radia]iior (eliminarea exploziilor nucle- are, interzicerea devers`rii sau depozi- t`rii de[eurilor radioactive, perfec]iona- rea sistemelor de detectare a scurgerilor de substan]e radioactive din centrale etc.).

Ramp` de gunoi (de de[euri) = loc ame- najat pentru desc`rcarea [i depozitarea controlat` a de[eurilor organice [i anor- ganice.

Ramur` industrial` = sector, sec]iune a industriei.

Rase umane = grupurile biologice de oameni, unitare prin origine [i prin dife- rite caracteristici (culoarea pielii, a p`ru- lui, forma nasului [i dispunerea n`rilor, forma capului etc.).

Ra]ionalizare = consumul dirijat [i pon- derat, conform unor norme bine stabilite, a anumitor resurse [i produse de prim` necesitate.

R`d`cin` = parte a unei plante prin care aceasta se fixeaz` în sol [i absoarbe sub- stan]ele hr`nitoare.

= parte a unei plante prin care aceasta se fixeaz` în sol [i absoarbe sub- stan]ele
= parte a unei plante prin care aceasta se fixeaz` în sol [i absoarbe sub- stan]ele

rase umane

= parte a unei plante prin care aceasta se fixeaz` în sol [i absoarbe sub- stan]ele

r`d`cin`

Râu = ap` curg`toare permanent` for- mat` din izvor, curs de ap` [i gur` de v`rsare; are un bazin din care î[i adun` apele; cursul de ap` este o albie înca- drat` de maluri prin care se scurge apa [i în care se produc, sub diferite forme, eroziunea, transportul, acumularea.

sub diferite forme, eroziunea, transportul, acumularea. råu Reactor nuclear = instala]ie complex` în care se

råu

Reactor nuclear = instala]ie complex` în care se realizeaz` divizarea unor ele- mente în scopul de a ob]ine energie.

Rebus = joc în care un cuvânt sau o fraz` sunt reprezentate printr-o combina]ie de figuri, litere sau semne pe baza c`rora urmeaz` s` g`se[ti cuvântul sau fraza dat`.

Reciclare = opera]iunea de prelucrare (m`run]ire, topire) a anumitor de[euri (hârtie, sticl`, fier, cupru, plumb, plastic, textile, cauciuc) în vederea reintroducerii materialului în circuitul economic.

vederea reintroducerii materialului în circuitul economic. reciclare Recif = acumulare calcaroas` alc`tuit` din

reciclare

Recif = acumulare calcaroas` alc`tuit` din schelete de corali, alge, molu[te etc., care se formeaz` în m`rile calde (tempe- ratura apei de peste 20 de grade Celsius) [i pu]in adânci (40-60 de metri).

117
117

Refolosire = ac]iunea de folosire în acela[i scop a unor de[euri (sticle de plas- tic, cutii de aluminiu etc).

Reîmp`durire = plantarea arborilor fore- stieri pe un teren desp`durit, care [i-a p`strat propriet`]ile unui sol de p`dure; procesul se poate realiza pe cale natural` (prin semin]e, l`stari) sau artificial` (plan- ta]ii, sem`n`turi).

Relief = totalitatea formelor pozitive sau negative existente pe suprafa]a P`mântu- lui [i care s-au format prin ac]iunea apei, vântului, precipita]iilor, în urma erup]iilor vulcanice sau a cutremurelor de p`mânt etc.

Respira]ie = totalitatea proceselor prin care se realizeaz` schimbul de gaze (ab- sorbirea oxigenului [i eliminarea dio- xidului de carbon) între organismele vii [i mediul înconjur`tor.

Responsabilitate = obliga]ia de a efectua un lucru, de a r`spunde, de a da so- coteal` de ceva, de a accepta [i suporta consecin]ele; r`spundere.

Responsabilitate social`= obliga]ia (r`s- punderea) oamenilor din societate fa]` de

118
118

toate problemele legate de bunul mers al acesteia, în mod deosebit fa]` de proble- mele legate de protejarea mediului încon- jur`tor.

Resurse de ap` = totalitatea apelor na- turale de care dispune un anumit teritoriu, posibil de a fi valorificate în anumite condi]ii sau în anumite perioade; cuprind, în principal apele de suprafa]` [i apele subterane.

Resurse (rezerve) naturale = totalitatea elementelor naturale ale mediului încon- jur`tor ce pot fi folosite în activitatea uma- n` [i anume: resurse minerale, resurse de ap`, resurse forestiere, resurse de sol, resurse eoliene etc.; unele sunt: resurse neregenerabile (minerale [i combustibili fosili-c`rbuni, ]itei, gaze naturale), resur- se regenerabile (ap`, aer, sol, flor`, fa- un`) [i resurse permanente (energie so- lar`, eolian`, geotermal`, a valurilor [i a mareelor).

Rev`rsare = cre[terea apelor unui râu care dep`[e[te malurile pe o suprafa]` mai mare, în timpul ploilor toren]iale de lung` durat`, când debitele râurilor cresc foarte mult [i care provoac` inunda]ii.

toren]iale de lung` durat`, când debitele râurilor cresc foarte mult [i care provoac` inunda]ii. resurse naturale

resurse naturale

119
119

Revolu]ie industrial` = proces economic [i social de trecere de la produc]ia ma- nufacturier` la cea mecanizat`, ale c`rei începuturi au avut loc în Anglia la sfâr[itul secolului al XVIII- lea.

Revolu]ie tehnico-[tiin]ific` = schimbare, transformare profund` la nivel mondial a vie]ii [i muncii oamenilor, ca urmare a descoperirilor tehnico-[tiin]ifice (telefonul, telegraful, undele radio, energia electric`, becul, mijloacele de transport, energia atomic`, computerul etc.), care cuprinde componentele urm`toare: revolu]ia indus- trial`, modernizarea agriculturii prin in- dustrializarea [i mecanizarea ei, revolu]ia transporturilor, urbanizarea [i revolu]ia în [tiin]ele biologice.

Rezerva]ie natural` = suprafa]` terestr` sau acvatic`, bine delimitat` care cuprin- de monumente ale naturii ocrotite prin lege (plante, animale etc.); au rol [tiin]ific, educativ [i turistic.

animale etc.); au rol [tiin]ific, educativ [i turistic. rezerva]ie natural` Risc ecologic poten]ial =

rezerva]ie natural`

Risc ecologic poten]ial = probabilitatea producerii unor efecte negative asupra mediului, care pot fi prevenite pe baza unui studiu de evaluare.

120
120

Roci = minerale naturale, de compozi]ie aproape uniform`, care alc`tuiesc scoar- ]a P`mântului.

Roci eruptive (vulcanice) = roci rezultate din consolidarea materiei topite la diferite adâncimi în scoar]a terestr` (exemple:

granitul, granodioritul etc.) sau la supra- fa]` (exemplu: andezitul).

Roci metamorfice (cristaline) = roci for- mate la adâncimi mari, prin procese me- tamorfice, de remodelare a rocilor mag- matice [i sedimentare, la temperaturi [i presiuni foarte mari; exemple: [isturi cris- taline [i verzi, gnaise, mica[isturi etc.

Roci sedimentare = roci formate fie prin depunerea particulelor rezultate din dis- trugerea altor roci pe fundul lacurilor, m`rilor [i oceanelor, care pot suferi pro- cese de cimentare (conglomerate, gresii, marne etc.), fie prin procese de precipi- tare sau alterare (argile, pietri[uri, nisipuri etc.).

Roditor = care d` roade, fertil, bogat.

Rou` = pic`turi de ap` care se formeaz` diminea]a la suprafa]a solului, în urma condens`rii vaporilor de ap`.

rou` 121
rou`
121

Roz`toare = mamifere caracterizate prin dezvoltarea din]ilor incisivi, cu ajutorul c`rora aceste animale pot roade (iepu- rele, [oarecele, veveri]a etc.).

Rupestre = plante care cresc pe stânci; elemente care sunt desenate, s`pate pe stânci sau în pe[teri.

122
122
Rupestre = plante care cresc pe stânci; elemente care sunt desenate, s`pate pe stânci sau în

roz`toare

s S

Salinitate = cantitatea de s`ruri (cloruri, sulfa]i, nitra]i etc.) dizolvat` în apa lacu- rilor s`rate, m`rilor [i oceanelor.

Salinizare = proces de degradare

lului datorit` cre[terii cantit`]ii de s`ruri.

a so-

Salubritate = stare general` a unei loca- lit`]i, a unui teritoriu în privin]a condi]iilor igienice [i sanitare; activitate de gos- pod`rire local` care cuprinde opera- ]iunile [i m`surile ce se pot aplica pentru îndep`rtarea de[eurilor (reziduurilor) de pe teritoriul unei localit`]i.

Salubrizare = ac]iunea de colectare a de[eurilor menajere de la sursa lor de producere; în prezent, în România salu- brizarea se realizeaz` f`r` o selectare prealabil` pe categorii de materii recicla- bile.

123
123

Saprofite = organisme vegetale sau mi- croorganisme care î[i procur` hrana din substan]ele organice aflate în descom- punere; au un rol important pentru lan]ul trofic în reciclarea materiei organice în materie mineral`.

Sare = substan]` cristalin`, sf`râmicioa- s`, solubil` în ap` [i cu gust specific, prezent` în concentra]ie ridicat` în apa m`rilor, oceanelor, lacurilor s`rate.

Sat = a[ezare de tip rural, în care oamenii se ocup` îndeosebi cu agricul- tura [i locuiesc în case individuale.

Satelit natural = corp ceresc rece, f`r` lumin` [i c`ldur`, cu dimensiuni variabile care se rote[te în jurul altui corp ceresc, înso]indu-l în cursul mi[c`rilor sale; întot- deauna sateli]ii sunt mai mici decât cor- purile în jurul c`rora se rotesc.

sunt mai mici decât cor- purile în jurul c`rora se rotesc. sat S`ruri nutritive = s`ruri

sat

S`ruri nutritive = s`ruri dizolvate în ape care favorizeaz` dezvoltarea planctonu- lui [i algelor; s`ruri aflate în sol care sunt absorbite de plante.

Scar` geocronologic` = scar` care prezint` succesiv aspectele generale [i particulare ale evolu]iei în timp a P`mân-

124
124

tului, având la baz` rocile, fosilele de plante [i animale caracteristice etc.; este divizat` în ere, perioade, epoci [i vârste.

Schelet = totalitatea oaselor care sus]in corpul unui animal, sistemul osos a[ezat în pozi]ia sa natural`.

Schimb`ri climatice = modific`ri impor- tante ale caracteristicilor elementelor cli- matice în intervale mari de timp, pe su- prafe]e întinse, cauzate de sub]ierea strat- ului de ozon, intensificarea efectului de ser`, vulcanism intens etc.; acestea con- tribuie la transformarea mediului încon- jur`tor.

Scoar]` terestr` = înveli[ul exterior [i solid al P`mântului, cu o grosime care variaz` între 5-80 km; alc`tuit` din scoar]` oceanic` pe care se sprijin` ba- zinele oceanice (grosime 5-20 kilometri) [i scoar]` continental` pe care se afl` continentele (grosime 20-80 kilometri); se mai nume[te crust` terestr` sau litosfer`.

Scoici = animale acvatice care au corpul moale, ocrotit de dou` cochilii.

acvatice care au corpul moale, ocrotit de dou` cochilii. schelet scoici Secet` = fenomen meteorologic condi]io-
acvatice care au corpul moale, ocrotit de dou` cochilii. schelet scoici Secet` = fenomen meteorologic condi]io-

schelet

care au corpul moale, ocrotit de dou` cochilii. schelet scoici Secet` = fenomen meteorologic condi]io- nat

scoici

Secet` = fenomen meteorologic condi]io- nat de lipsa ploilor; are grave consecin]e

125
125

asupra vegeta]iei, fâne]elor, pomilor, p`- durilor [i mai ales asupra recoltelor; us- c`ciune; în scopul prevenirii [i atenu`rii efectelor secetei, se aplic` un complex de m`suri: împ`duriri, iriga]ii, re]inerea z`pezii pe terenurile arabile, lucr`ri de afânare a solului etc.

126
126

Sedimentare = proces prin care se for- meaz` sedimentele; depunere în straturi.

Ser` = construc]ie special` cu pere]i [i acoperi[ din sticl` sau plastic pentru cul- tivarea [i conservarea plantelor care nu suport` frigul sau cultivarea r`sadurilor de plante destinate horticulturii, în perioa- da rece a anului; are instala]ii pentru înc`lzire, iluminare, aerisire [i udare.

Siderurgie = metalurgia fierului

Sistem de iriga]ii = totalitatea construc- ]iilor realizate pentru irigarea unui teren agricol.

Silvicultur` = [tiin]` care se ocup` cu stu- diul culturii, amenaj`rii [i exploat`rii p`- durilor.

Slogan = enun] concludent [i scurt care exprim` un îndemn, o opinie a unui grup, organiza]ie.

p`- durilor. Slogan = enun] concludent [i scurt care exprim` un îndemn, o opinie a unui

slogan

Smog = amestec de fum [i cea]`, de cu- loare alb`struie, toxic, rezultat din combi- narea noxelor emise de motoarele auto- mobilelor, în condi]ii de aer saturat în vapori de ap`, radia]ii ultraviolete [i tem- peraturi ridicate; provoac` la oameni [i animale irita]ii ale mucoaselor, leziuni [i arsuri ale frunzelor plantelor [i stagnare în formarea clorofilei.

Soare = corp ceresc din sistemul nostru planetar, incandescent [i luminos, în jurul c`ruia graviteaz` [i se rotesc P`mântul [i celelalte planete ale Sistemului Solar; este cel care lumineaz` [i înc`lze[te P`mântul [i celelate corpuri cere[ti din familia sa.

Sol = strat afânat, moale de la suprafa]a scoar]ei terestre care împreun` cu atmos- fera învecinat` constituie mediul de via]` al plantelor; suprafa]a p`mântului; princi- pala sa caracteristic` este fertilitatea; este material viu, supus diferitelor modific`ri, caracterizat prin stabilitate pe termen lung, dac` factorii de modificare sunt limita]i.

Solvent = substan]` chimic` lichid` care are proprietatea de a dizolva alte sub- tan]e; dizolvant.

Soare 127
Soare
127
128
128

Sonic = care ]ine de sunete, privitor la sunete.

Spa]ii verzi = ansamblul zonelor de vege- ta]ie (parcuri, gr`dini, scuaruri etc.) aflate în interiorul unui ora[; reprezint` zone de recreere [i odihn` pentru locuitori [i con- tribuie la oxigenarea aerului.

Specii = categorii de plante [i animale cu tr`s`turi [i însu[iri comune, cu caractere distinctive [i aceea[i zestre ereditar`; este o etap` [i un rezultat al evolu]iei.

Speologie = [tiin]` care are ca obiect explorarea [i studiul complex al pe[te- rilor; are ca subramuri: speologia fizic` (cerceteaz` elementele naturale, f`r` via]` din pe[teri) [i biospeologia (stu- diaz` via]a din pe[teri).

Spor = organ microscopic al organis- melor vegetale, care serve[te la înmul]ire, la r`spândire [i, adesea, pentru supra- vie]uirea în condi]ii nefavorabile.

Sta]ie de compost = instala]ie folosit` pentru ob]inerea compostului.

Sta]ie de epurare a apei = instala]ie \n care are loc epurarea apei (îndep`rtarea impurit`]ilor din apa potabil`, industri- al`, de canal etc.).

are loc epurarea apei (îndep`rtarea impurit`]ilor din apa potabil`, industri- al`, de canal etc.). spa]iu verde

spa]iu verde

are loc epurarea apei (îndep`rtarea impurit`]ilor din apa potabil`, industri- al`, de canal etc.). spa]iu verde

speologie

Steril = care nu este productiv, roditor; parte nefolositoare dintr-un z`c`mânt sau produs minier; produs care a fost sterilizat [i dezinfectat.

Stratosfer` = al doilea strat al atmosferei (situat deasupra troposferei), pân` la 50 kilometri în`l]ime care are în componen]` stratul de ozon, care absoarbe cea mai mare parte din radia]iile ultraviolete emi- se de Soare c`tre P`mânt.

Str`mo[ = persoan` care a tr`it cu câte- va genera]ii înainte [i care apar]ine aceleia[i familii; str`bun.

Strâmtoare = por]iune de ap` marin` cu l`]ime îngust` [i lungime mare, aflat` între continente, insule, prin care se asi- gur` leg`turi navigabile între dou` m`ri, dou` oceane sau între o mare [i un ocean.

Subacvatic = care se afl`, se petrece sub ap`; care se refer` la mediul existent pe fundul apelor.

Submarin = nav` de cercetare sau de lupt` care poate naviga atât la suprafa]a apei, cât [i în adâncime.

= nav` de cercetare sau de lupt` care poate naviga atât la suprafa]a apei, cât [i

stråmtoare

129
129

Subsol = totalitatea rocilor aflate sub su- prafa]a solului; partea superficial` a scoar]ei terestre.

Substan]e periculoase = orice substan]` sau produs care, chiar folosite în cantit`]i, concentra]ii sau condi]ii care nu sunt desemnate ca periculoase, prezint` risc semnificativ pentru om, mediu sau bunuri materiale; pot fi: explozive, oxidante, inflamabile, toxice, nocive, corozive, iri- tante, radioactive etc.

Suprapopula]ie = excesul de popula]ie dintr-un spa]iu dat, în raport cu hrana [i resursele disponibile.

Surpare de teren = pr`bu[ire de teren.

Surs` de ap` = apa din circuitul natural ce poate fi captat` în scopul satisfacerii necesarului de ap`; se deosebesc surse subterane [i surse de suprafa]`.

Surs` de poluare = locul unde se genereaz`, unde se pot g`si sau de unde se disperseaz` substan]ele poluante; generator de poluare; poate fi natural` (erup]ie vulcanic`, torent, vânt puternic etc.) sau artificial` (legat` de activitatea omului).

130
130
natural` (erup]ie vulcanic`, torent, vânt puternic etc.) sau artificial` (legat` de activitatea omului). 130 surs` de

surs` de ap`

Suspensii = mici particule aflate în at- mosfer` sau în ap`.

131
131

S

s

,

,

{ist = roc` sedimentar` care are proprie- tatea de a se desface u[or în pl`ci sub]iri sau în foi cu suprafe]e paralele.

{oc = ac]iune brusc`, puternic`, exerci- tat` la un moment dat asupra unui orga- nism sau a unei comunit`]i, care perturb` evolu]ia normal` a acestora (incendii, cutremure, inunda]ii).

132
132
unei comunit`]i, care perturb` evolu]ia normal` a acestora (incendii, cutremure, inunda]ii). 132 persoana \n stare de

persoana \n stare de [oc

Taifun = cicloni tropicali cu o frecven]` foarte mare în perioada decembrie- aprilie, cu raz` mic` de deplasare, care se întâlnesc în zona Oceanului Pacific, pe coasta de sud-est a Asiei.

Tanc petrolier = nav` folosit` la trans- portul petrolului sau a produselor pe- troliere; transportul petrolului [i al pro- duselor petroliere pe ocean este periculos datorit` pericolului de explozie din orice neaten]ie [i polu`rii apei marine, a faunei [i florei acvatice în cazul unui naufragiu (accident).

Tax` de mediu = tax` perceput` de stat pentru anumite consumuri de combusti- bili, ap`, îngr`[`minte chimice [i pesti- cide, pentru aprobarea unor substan]e cu

t T

de combusti- bili, ap`, îngr`[`minte chimice [i pesti- cide, pentru aprobarea unor substan]e cu t T

tanc petrolier

133
133
134
134

efecte negative asupra mediului natural sau pentru eliminarea în aer, ap`, sol a unor poluan]i; este considerat` un instru- ment flexibil, care poate sprijini sau în- locui unele regulamente [i standarde ce vizeaz` controlul polu`rii [i conservarea resurselor.

Temperatur` = caracteristic` fizic` a di- feritelor sisteme, apreciat` prin anumite m`rimi ce exprim` gradul de înc`lzire; se m`soar` în grade Celsius (sau Kelvin) cu termometre; se poate m`sura: tempe- ratura aerului, temperatura apei, tempe- ratura solului, temperatura activ`, tempe- ratura cumulat` etc.

Tehnologie = ansamblul proceselor, me- todelor, opera]iilor etc. utilizate în scopul ob]inerii unui anumit produs.

Terariu = spa]iu amenajat pentru cre[- terea [i observarea unor animale ca:

[erpi, broa[te ]estoase etc.

Terasare = totalitatea lucr`rilor care se fac pe terenuri în pant`, constând în exe- cutarea unor trepte succesive (unele dup` altele) plane, în scopul prevenirii eroziunii solului.

în exe- cutarea unor trepte succesive (unele dup` altele) plane, în scopul prevenirii eroziunii solului. temperatur`

temperatur`

Teras` = form` de relief cu aspect de treapt`, provenit` prin ridicarea scoar]ei terestre, dezvoltat` în lungul râurilor, pe ]`rmurile m`rilor [i lacurilor, pe versan]i.

Teren viran = teren care, de[i se afl` într-un cartier construit [i locuit, este f`r` cl`diri [i, de obicei, neîngr`dit.

Terenuri degradate = suprafe]e pe care, prin procese naturale (alunec`ri de teren, toren]ialitate, furtuni etc.) sau antropice (p`[unat, lucr`ri agricole, construc]ii etc.), se ajunge la înl`turarea par]ial` sau com- plet` a solului.

Termite = furnici de origine tropical`, care tr`iesc în colonii [i sunt foarte d`- un`toare, atacând mai ales lemnul; tr`- iesc în Australia, Africa [i Europa, au dimensiuni mici, sunt incolore [i oarbe datorit` faptului c` tr`iesc doar în mu- [uroaie construite pe sol sau în copaci.

Terra = planeta noastr`; îi mai spunem [i P`mânt.

Toleran]` = limitele varia]iei factorilor de mediu, în care un organism poate tr`i [i se dezvolt`.

P`mânt. Toleran]` = limitele varia]iei factorilor de mediu, în care un organism poate tr`i [i se

termit`

135
135
136
136

Toleran]` ecologic` = caracteristica or- ganismelor de a exista în condi]ii de mediu vitrege cantitativ sau calitativ, în compara]ie cu cele care le asigur` o exis- ten]` normal`; este asigurat` de func]ia de autoreglare.

Torent = curs de ap` rapid cu debit ne- statornic, temporar, care apare în urma ploilor mari sau dup` topirea brusc` a z`pezii [i care curge vijelios pe pantele mun]ilor sau ale dealurilor; poate avea efecte devastatoare, distructive.

Tornad` = furtun` violent` (în form` de vârtej) care afecteaz` aregiuni întinse; vârtej de vânt devastator cu o arie restrâns`, adesea înso]it de ploi toren- ]iale; are aspectul unei pâlnii cu o evolu]ie spiralat` [i cauzeaz` mari pierderi ca ur- mare a distrugerii tuturor obstacolelor (de regul`, vântul deplaseaz` trunchiuri de copaci, praf [i nisip, case, ma[ini etc).

Toxic = caracteristic` a unei substan]e care provoac` intoxica]ii, otr`viri.