Sunteți pe pagina 1din 159

Cod: GC-01/01

GHID
PENTRU PROGRAMAREA CONTROLULUI
CALITII EXECUTRII LUCRRILOR PE
ANTIE
RCUPRINS
Introducere
1. Contractarea ucrror de construct................
9
1.1. Factor mpca..........................................
1.2. Responsabt..........................................
2.3 Documente ncheiate.....................................................
Deschderea anteruu de construci.................
2. Sstemu de conducere asgurarea cat....
2.1. Factor mpca n actvtatea de asgurare a cat
2.2. Programu de asgurare a cat...............
2.3. Responsabt pentru factor mpca
n actvtatea de asgurare a cat............
Documente nregstrr priind
Atestarea cat.......................................
Executarea ucrror de constrcu............
9
5.1. Metodooga de verfcare a cat
execue pe anter.....................................
Recepa ucrror de construc.................
2.!. Recea a termnarea ucrror..................
2.". Recepa fna.............................................
3. #ne$e...................................................................................
#ne$a 1 Scri%oare de acce&tare a execue
Investe pubce (comuncarea ad|udecr)....
Anexa 2 Scrsoare de garane bancar
1
Pentru buna execue a ucrror......................
#ne$a 3 Documente'e o(ertei..............................................
#ne$a ! )ormu'ar de contract.............................................
Anexa 5 Scrsoare de garane bancar de re%tituire a aan%u'ui
Anexa 6 ntnare ctre emtentu autorzae de construre pentru
nceperea ucrror de
construce
Anexa 7 ntnare de ncepere a executr ucrror adresat Inspece de Stat
n Construc, Lucrror pubce, Urbansm amena|area tertoruu
Anexa 8 Proces -verba de predare-prmre aampasamentuu borneor de
repere
Anexa 9 Proces-verba de trasare a ucrror. . .
Anexa 10 Proces-verba pentru verfcarea catucrror ce devn a%cun%e
Anexa 11 Proces-verba de recepe catatv. .
#ne$a 12 Condica de *etoane
#ne$a 13 Proces-verba de verfcare a aspectuu betonuu dup decofrare
pozonare gour tehnoogce de nstaae
#ne$a 1! Proce% er*a de contro a catucrror n fazee determnate
Anexa 15 Proces-verbal de recepe la !er"#area
ucrror...................................................
#ne$a 1+ Proces verba de recepe fna P+1E
#ne$a 1, Proces-verba de recepe fna.....
#ne$a 1- .ehno'o/ia de montare................................
#na$a 10 #*ateri admi%i*i'e &entru e'emente
beton beton armat...........................
#ne$a 20 Proce%-er*a' &entru de%chidere
Energe eectrc...................................
#ne$a 21 Proces-verba pentru probe a nstaae
e'ectrice.......................................................
#ne$a 22 Proces-verba de recepe tehnc
(nstaa de utzare gaze)...............
#ne$a 23 Proces-verba de probe pentru nstaae
termice.........................................................
#ne$a 2! P'anu' de contro' de ca'itate - PC................
#ne$a 2" Abater mt-zdr.............................
#ne$a 2+ Ra&ort de necon(ormitate - RNC.................
#ne$a 2, Proces-verba de ncepere a ucrror
#ne$a 2- Proce%-er*a' &entru 'ucrr specae......
#ne$a 20 Proce% er*a' &riind e$ecutarea %uduri'or
#ne$a 30 Fa tehnoogc de sudare...............
#ne$a 31 Proces-verba de recepe a otuu de armtur sudate
2
#ne$a 32 Proces-verba de preevare a probeorde sudur
#ne$a 33 Re/i%tru &riind montarea e'ementr'or &re(a*ricate
#ne$a 3! Fa de betonare....................................
#ne$a 3" Proce%-er*a'a de eri(icare a naturii terenu'ui de (undare
1. IN.R1DUC2R2
Prn Legea nr. 10/1995 s-a nsttut sstemu cat n construc, care trebue
s conduc a reazarea expoatarea unor construc de catate corespunztoare,
n scopu prote|r ve oamenor, a bunuror acestora, a socet a meduu
ncon|urtor.
Pentru obnerea unor construc de catate corespunztoare sunt obgator
reazarea mennerea pe ntreaga durat de exsten a construcor, a
urmtoareor cerne:
- rezsten stabtate;
- sguran n expoatare;
- sguran a foc;
- gen, sntatea oamenor, refacerea proteca meduu;
- zoaa termc, hdrofug economie de ener/ie3
- protece mpotrva zgomotuu.
Reazarea acestor cerne este obgatore pentru to factor care sunt
mpca n conceperea, Reazarea expoatarea construcor, precum n
postutzarea or, potrvt responsabtor fecrua.
Verfcarea cat execue construcor este obgatore se efectueaz de
ctre nvesttor Prn drgn de specatate sau prn agen economc de consutan
specaza.
Agen economc care execut ucrr de construc asgur nveu de catate
corespunztor cerneor, prn personau propru responsab tehnc cu execua
atesta, precum prntr-un sstem propru de catate conceput reazat.
O component a sstemuu cat construcor este controu de stat, care se
exerct de ctre Inspeca de Stat n Construc, Lucrr Pubce, Urbansm
3
Amena|area Tertoruu care cuprnde nspec a nvesttor, a unte de
proectare, de execue, de expoatare de postutzare a construcor prvnd
exstena respectarea sstemuu cat n construc.
A factor stab prn ege n asgurarea cat construcor sunt:
cercettor, proectan, specat verfcator de proecte atesta, fabrcan
furnzor de produse pentru construc, propretar, admnstrator, utzator,
autort pubce, asoca profesonae de prof.
"Ghd pentru programarea controuu cate execue pe anter" se
adreseaz n mod drect executanor de ucrr de construc nstaa aferente
acestora. Ghdu este structurat n 5 captoe, prezentnd pentru prncpaee
actvt ae antreprenoruu documentaa tehnc necesar, Factor mpca
responsabte acestora n asgurarea cat ucrror executate.
4ucrarea este un nstrument de ucru pentru personau tehnc care conduce
executarea ucrror de construc nstaa aferente, dar pentru factor
mpca n controu cat execue n ntocmrea documenteor ce atest
catatea ucrri'or e$ecutate.
Captou 5 "Executarea ucrror de construc" poate f consutat de
personau dn cadru compartmentuu tehnc de contro care ntocmete fe de
contro de catate pe ucrare fe de nsore a ucrr.
2. CONTRACTAREA LUCRARI41R D2 C1NS.RUC.II
9
FACTORII IMPLICA|I
Dup ctgarea ctae antreprenoru va nchea un contract pentru
reazarea ucrror de construc cu nvesttoru (benefcaru ucrror).
Contractu pentru execua nvestor pubce este actu |urdc ncheat prn
acordu de von ntre cee dou pr - enttatea achztoare (nvesttoru)
contractantu ( antreprenoru) n favoarea crua s-a ad|udecat nvesta pubc.
n documentaa ad|udecat de antreprenor trebue preczat categora de
mportan a construce.
ncadrarea ntr-o categore de mportan a construcor mpct seectarea
modeuu de asgurare a cat pentru obectu de construce sau pr ae acestua
se stabesc n etapa de proectare n acord cu nvesttoru n conformtate cu
"Reguamentu prvnd stabrea categore de mportan a construcor", anex a
H.G. nr. 261/1994.
Contractu ncheat ntre antreprenoru genera nvesttor trebue anazat de
ctre compartmentu de asgurare a cat a antreprenoruu dn punct de vedere
a nveuu de asgurare a cat menonat n proectu tehnc a documentae de
ctae.
Connutu cadru a unu contract poate f urmtoru:
5 Identfcare contract: num/dat
5 Identfcare pr: catate/denumre/adres/te.; fax/reprezentat de......
5 Denumirea o*iectu'ui contractu'ui
4
5 Vaoare eaonare p
5 Termen de fnazare termene ntermedare
5 Cond tehnce de asgurare a cat
5 C'au6e'e contractua'e %e &ot re(eri 'a:
- asgurarea: documentae, avzeor, frontuu de ucru, untor,
condor de tmp frguros, condor de necestate, recepor
ntermedare fnae, decontr, modfcror ce pot surven n
tmpu derur ucrror, etc.;
- raportr, grafce, etc.;
- modu' de re/'ementare a 'iti/ii'or3
- responsabtatea antreprenoruu genera de asgurare a cat n
faa nvesttoruu pentru subantreprenor sau asoca s.
5 #ne$e 'a contract:
- grafcu de eaonare a ucrror;
- grafcu de eaonare a decontror;
- P'anu' Cat care trebue s fac parte dn proectu tehnc; n caz
contrar, eaborarea sa rmne n sarcna antreprenoruu genera (un
mode dn P.G. este prezentat n Anexa 24).
Un e$em&'u de (ormu'ar de contract e%te &re6entat n #ne$a ! din ace%t /hid.
Antreprenoru poate avea catatea de antreprenor genera n cazu n care
acesta prea n execue, cu fore propr, ma|ortatea ucrror, respectv ponderea
cea ma mare dn vaoarea ucrror supuse ctae pubce.
n cazu n care pr dn ucrarea ce se contracteaz se execut n antreprz,
antreprenoru genera trebue s nchee cu subantreprenor de specatate
contracte de subantreprz sau asocere. Connutu cadru a acestor contracte poate
f dentc cu ce ncheat ntre nvesttor antreprenoru genera care a fost
prezentat ma sus.
Cu ocaza ofertr, antreprenoru genera trebue s preznte sta
contractanor de specatate (subantreprenor de specatate) ucrre pe care
aceta e vor executa.
Pe &arcur%u' e$ecue ucrror, antreprenoru este obgat s comunce, a
cererea nvesttoruu, datee de recunoatere ae contractanor de specatate.
Pe durata contractr a derur contractuu de execue a ucrror,
schmbarea subantreprenoror /sau a subantreprenoror de specatate se poate
face n mod excepona dac exst motve obectve cu avzu preaab a
nvesttoruu; n acest caz nvesttoru va proceda a stabrea cafcr
subantreprenoruu propus pe baza aceora cond de cafcare care au fost avute
n vedere na.
RESPONSABILITA|I
1. Antreprenorul
1. Va anaza ampasamentu ampasamentu mpre|urme acestua va
obne toate nformae necesare cu prvre a : confguraa terenuu, voumee de
ucrr, materaee necesare pentru reazarea ucrror, posbtatea de acces a
5
ampasament, spae de cazare de care va avea nevoe, rscure, stuae
neprevzute ate crcumstane care pot nfuena oferta.
2. va asuma ntreaga responsabtate pentru toate operaune executate
pe anter pentru procedeee de execue utzate.
3. Va obne dn partea une bnc sau socet de asgurare o sum care
repreznt garana de bun executare a ucrror. Cuantumu vaorc a aceste
garan se stabete mpreun cu nvesttoru fnanatoru fonduror repreznt
un procent dn vaoarea ucrror.
!. Garanteaz c, a data recepe, ucrarea executat are cate stpuate n
contract, corespunde regementror tehnce n vgoare nu este afectat de vc
care ar dmnua sau char ar anua vaoarea sau posbtatea de utzare conform
condor normae de foosre sau a ceor expctate n contract.
". Rspunde potrvt obgaor care revn, pentru vce ascunse ae
construce vte ntr-un nterva de 10 an de a recepa ucrr , dup ndepnrea
acestu termen, pe toat durata de exsten a construce, pentru vce structur
de rezsten rezutate dn nerespectarea normeor de proectare execue n
vgoare a data reazr e (aceast responsabtate poate f cauz contractua).
+. Dup acceptarea oferte, antreprenoru va prezenta nvesttoruu spre
aprobare, un grafc de execue a ucrror n care acestea sunt eaonate n ordnea
tehnoogc a execue Panu Cat.
,. Antreprenoru este rspunztor de trasarea corect a ucrror fa de
reperee date de nvesttor. Erore ntervente pe parcursu execue ucrr vor f
corectate de antreprenor pe chetuaa sa, cu conda ca aceste eror s nu se bazeze
pe date ncorecte furnzate n scrs de proectant.
Antreprenoru este obgat s prote|eze s pstreze cu gr| toate
reperee, bornee sau ate obecte fooste a trasarea ucrror n vederea trasr
de ctre proectant (aceast responsabtate poate f cauz contractua).
-. Are obgaa s execute ucrarea n termen contractuu pe propre
rspundere, pentru aceasta e trebue s respecte documentaa de execue
regementre tehnce n construc; are obgaa de a conduce execua ucrr
contractate de a veghea asupra menner ordn a ocu unde desfoar
actvtatea.
Antreprenoru are obgaa s stabeasc toate reae care regementeaz
raporture cu subantreprenoru de specatate; este rspunztor fa de nvesttor
pentru respectarea de ctre subantreprenor de specatate a prevederor
obgaor egae profesonae (cauz a contract)
0. Antreprenoru va comunca nvesttoruu numee responsabuu tehnc cu
execua, atestat tehnco-profesona, care va verfca ucrre dn partea sa
(antreprenoruu)
10. Antreprenoru poate obecta mpotrva dspozor ne|ustfcate sau
noportune date de nvesttor dar aceasta nu absov de a executa dspoze
prmte, n afara cazuu cnd acestea contravn prevederor egae. Dac prn
executarea dspozor se creeaz dfcut n execue, care genereaz costur
supmentare, acestea pot f rezovate pe chetuaa nvesttoruu.
11. 7n ca6u' n care antre&renoru' are du*ii cu &rire a modu de execue a ucrr, a
modu de asgurare mpotrva accdenteor, a catatea materaeor sau pror de
construce, uta|eor tehnoogce etc. vrate de nvesttor, precum cu prvre a
6
ucrre executate de a agen economc, atunc e trebue s- comunce
obece n scrs nvesttoruu medat pe ct posb nante de nceperea
ucrror.
12. n tmpu executr ucrror, antreprenoru are obgaa s menn
ce de acces bere, s retrag uta|ee, s ndeprteze surpusu de materae,
deeur ucrr provzor de orce fe, care nu m sunt necesare.
La termnarea ucrror, antreprenoru va evacua de pe anter toate
uta|ee de construc, surpusure de materae, deeure ucrre provzori.
13. Antreprenoru trebue s obn, pe propra chetua, toate avzee
aprobre s pteasc toate taxee necesare egate de execua ucrror
precum pentru bunur sau dreptur afectate sau care pot f afectate de reazarea
ucrror. Investtoru va resttu antreprenoruu toate aceste sume n urma
confrmr de ctre acesta.
1!. Antreprenoru va ndepn toate formate necesare anga|r,
ntreg fore de munc pentru reazarea ucrror contractate.
1". #ntre&renoru' a a%i/ura mano&era, nstrumentee, uta|ee materaee
necesare pentru examnarea, msurarea testarea ucrror materaeor supuse
probeor soctate de proectant, nvesttor ate organe de contro pentru
certfcarea cat or cu documentaa de execue.
1+. Lucrre care devn ascunse nu vor f acoperte fr aprobarea
proectantuu, antreprenoru asgurnd posbtatea acestua s examneze s
urmreasc orce ucrare care urmeaz s fe ascuns. Antreprenoru va anuna pe
proectant or de cte or astfe de ucrr, ncusv fundae cdr, sunt gata
pentru a f examnate.
Proectantu va partcpa a examnarea msurarea ucrror de ma sus.
1,. Antreprenoru trebue s notfce nvesttoruu Inspece de Stat n
Construc, Lucrr Pubce, Urbansm Amena|area Tertoruu data nceper
efectve a ucrror.
1-. Dac antreprenoru ntrze nceperea ucrror, termnarea pregtror
sau nu- ndepnete ndatorre nvesttoru poate s- fxeze antreprenoruu n
termen pn a care actvtatea s ntre n norma s- avertzeze c, n caz de
neconformare a exprarea termenuu stabt, va reaza contractu.
19. La desfnarea ucrror de organzare de anter, antreprenoru are
obgaa s obn autorzae de construce precum avzee necesare pentru
obnerea uttor necesare (Legea nr. 504991). Sumee aferente organzr de
anter vor f stabte de comun acord cu proectantu nvesttoru vor f
decontate pe msura reazr ucrror cuprin%e n &roiectu' de or/ani6are care a %tat 'a *a6a
%ta*i'irii a'orii re%&ectie.
21.La termnarea ucrror de construc, antreprenoru va notfca
nvesttoruu c sunt ndepnte toate conde de recepe a ucrror,
soctnd convocarea comse de recepe a termnarea ucrror.
22.n cazu n care ntre recepa a termnarea ucrror recepa defntv
- denumt peroad de garane - apare necestatea unor competr sau refacer
ae ucrror de construc - monta|, acestea se vor efectua de ctre antreprenor
fnd suportate de acesta, dac se constat c remedere au aprut dn cauza sa,
n cazu n care aceste ucrr nu se datoreaz neg|ene antreprenoruu, acestea
vor f ptte de nvesttor.
7
23.Pe tmpu execue ucrror de construc - monta|, antreprenoru este
obgat s respecte prevedere Leg nr. 10/1995 - Legea cat n construc.
n acest sens antreprenoru se va organza n aa fe nct s poat
respecta sstemu cat n ntregme prevzut n Legea nr. 10/100".
Antreprenoru are obgaa de a respecta apca prevedere urmtoareor
reguamente:
- Reguament, prvnd catatea produseor fooste n construc;
- Reguament prvnd verfcarea expertzarea tehnc de
catate a proecteor, a execue ucrror a construcor;
- Reguament prvnd conducerea asgurarea cat n construc;
- Reguament pentru recepa construcor nstaaor aferente;
- Reguament prvnd postutzarea construcor;
- Re/u'ament &riind controu de stat a cat construcor.
2!.n contract se vor nscre cauzee refertoare a nveu de catate a
construce, corespunztor cerneor, precum garane materae ate
preveder care s conduc a reazarea acestor cauze.
7n contractu de antreprz nu se pot nscre nveur cerne, refertoare a
catate, nferoare regementror n vgoare.
Antreprenoru trebue s stabeasc s menn procedur pentru
anaza contractuu pentru coordonarea ntreg actvt.
Fecare contract trebue anazat de antreprenor pentru a se asgura c,
conde sunt defnte documentate n mod adecvat:
- toate conde care dfer de cee dn ofert sunt souonate;
- antreprenoru are capabtatea de a satsface conde contractua'e.
Ambee pr trebue s examneze contractu propus, pentru a f sgure c
ee neeg
conde refertoare a sstemu cat c aceste cond sunt recproc
acceptabe, consdernd factor economc rscure n stuae respectve
ae pror.
Poate f necesar specfcarea n contract de cond supmentare cum ar f:
panure cat, programee cat, panure de audt a cat, etc.
2) Investitorul
1. n cazu n care antreprenoru nu- consttue garana de bun execue
dup prmrea scrsor de acceptare, pn a data ncheer contractuu nvesttoru
poate s ren antreprenoruu garana de partcpare a ctae.
2. Investtoru trebue s resttue antreprenoruu garana, a termenu fxat,
ce ma trzu a exprarea durate garane de bun execue, dac acesta nu a
rdcat pn a acea dat preten asupra e.
3. Are dreptu de a supraveghea desfurarea ucrror n conformtate cu
prevedere contractuu. La cerere, trebue s se pun a dspoze desenee
documentaa de execue pentru examnare s se dea toate murre cu
conda s nu fac pubce secrete ae antreprenoruu.
!. Investtoru este autorzat s emt dspoze pe care e consder
necesare executr ucrri'or cu re%&ectarea dre&turi'or antre&renoru'ui.
8
". n cazu care, pe parcursu ucrror, antreprenoru se va confrunta cu
ate cond dect cee prevzute n contract, nvesttoru va consemna acest ucru
va pt chetuee supmentare.
+. .ra%area axeor prncpae borneor de refern, cor de crcuae
mteor terenuu pus a dspoza antreprenoruu, precum materazarea
coteor de nve n medata apropere a terenuu, sunt n sarcna nvesttoruu.
,. Investtoru are obgaa s- procure toate autorzae avzee
prevzute de ege, precum reguamentee care s- permt executarea ucrror
n cauz.
-. Pe parcursu executr ucrror, nvesttoru are dreptu s dspun n scrs:
- ndeprtarea de pe anter a orcror materae care sunt catatv
necorespunztoare
- nocurea materaeor necorespunztoare catatv cu atee
corespunztoare
- ndeprtarea sau refacerea orcre ucrr sau pr de ucrare
necorespunztoare dn punct de vedere catatv
0. Ine%titoru' trebue s pun a dspoza antreprenoruu, n cazu n care nu
s-a convent pat urmtoaree:
- suprafee de teren necesare pentru depozte ocur de munc pe
anter;
- ce de acces ruter racordure de cae ferat;
- racordure pentru utt (ap, gaz, energe, canazare, etc.)
pn a mta ampasamentuu anteruu.
D1CU82N.2 7NC92I#.2
Connutu - cadru a documenteor pentru contractarea ucrror prvnd
execua nvestor pubce:
1. Scrsoare de acceptare a ad|udecr (Anexa 1)
2. Scrsoare de garane bancar de bun execue )Anexa 2)
3. Documente'e o(ertei ad:udecate ;#ne$a 3<
!. )ormu'aru' de contract ;#ne$a !<
". Conde de contractare a ucrror prvnd execua
nveste pubce Partea I Conde generae de
contractare
Partea II Conde supmentare specae de contractare
+. Scrsoare de garane bancar de restture a avansuu (Anexa
5)
Bibliografie
H.G. nr.592/1993 Reguament prvnd procedure de organzare a ctaor,
prezentarea
9
oferteor ad|udecarea nvestor pubce. Ordnu M.F. - L.P.A.T.
nr. 792/N/1994 pentru aprobarea Normeor metodoogce prvnd
connutu cadru a proecteor - pe faze de proectare - a
3. DESCHIDEREA ANTIERULUI DE CONSTRUC|II
Antreprenoru verfc dac exst autorzaa de construce pentru ucrarea
contractat.
Investtoru are obgaa s- procure toate autorzae avzee prevzute
de ege pentru executarea ucrror n cauz.
Investtoru trebue s pun a dspoza antreprenoruu suprafaa de teren
ber de orce sarcn necesar desfurr actvt de anter, Dac aceast
suprafa de teren nu este propretatea nvesttoruu acesta va suporta toate
chetuee taxee pentru dreptu de a utza temporar terenur strne pentru
ucrr provzor pentru accesu n anter.
Investtoru trebue s pun a dspoza antreprenoruu, n cazu n care nu
s-a convent atfe, fr pat, urmtoaree:
a< suprafeee de teren necesare pentru depozte ocur de munc pe
anter;
*< ce de acces ruter racordure de cae ferat;
c< racordure pentru utt (ap, gaz, energe, canazare, etc.)
pn a mta ampasamentuu anteruu.
nceperea, desfurarea termnarea unor construc este egat de
asgurarea condor de va de munc ae ntreguu persona care partcp a
reazarea construcor precum a une baze tehnco - materae necesar
executr ucrror.
Pentru organzarea anteruu de construc - monta| se ntocmesc urmtoaree
proecte:
1. Proiectul de organizare coordonator
Acest proect trateaz organzarea une zone sau patforme ndustrae se
ntocmete de proectantu genera n coaborare cu antreprenoru genera.
2. Proiectul de organizare a antierului
Acest proect souoneaz ucrre de organzare pentru un obectv de
nveste se ntocmete de ctre proectantu genera n coaborare cu
antreprenoru genera cu subantreprenor de specatate.
Pentru ucrre cuprnse n aceste proecte antreprenoru genera va ntocm
panur devze de execue.
Proectee de organzare trebue s conn urmtoaree pese scrse
desenate:
- memoriu' :u%ti(icati3
10
- sta antreprenoror care partcp a ucrre de baz de
organzare;
- grafcu de eaonare a ucrror de C+M;
- dnamca capactor de produce servcor necesare organzr
de anter;
- nomencatoru ucrror de organzare de anter, a ucrror de
amena|r c de acces a ucrre de baz;
- sta ucrror chetueor de organzare de anter;
- panu de stuae a regun anteruu cu ncadrarea acestua n
zon;
- panu genera de organzare a anteruu;
- panu de reazare a ucrror a obect;
- panu de reazare a ucrror pentru bazee de produce;
- ai6e de &rinci&iu &e acorduri.
a< 7n ca6u' n care terenu pe care urmeaz a se organza anteru de construc
este a nvesttoruu (benefcaruu ) antreprenoru va obne :
5 avzee pentru sursee de utt. n funce de compextatea ucrror
de construc acestea pot f:
- pentru energe termc
- pentru amentare cu ap
- &entru cana'i6are
- pentru energe eectrc
- &entru /a6e natura'e
- pentru teecomunca
5 ai6u' %anitar
5 ai6 de mediu
5 sau ate avze necesare deschder anteruu de construc - monta|
*< n cazu n care terenu pe care urmeaz a se organza anteru aparne
domenuu prvat a statuu sau untor admnstratv - tertorae antreprenoru
va nchra acest teren pentru organzarea anteruu de construc - monta|, apo
va obne avzee necesare deschder anteruu:
5 cerere pentru obnerea avzeor vor f nsote de proectu de
organzare a anteruu.
5 nante de nceperea ucrror de construc pentru obectvu de
construc contractat, antreprenoru trebue s notfce nvesttoruu
Inspece de Stat n Construc, Lucrr Pubce, Urbansm Amena|area
Tertoruu data nceper efectve a ucrror.
5 nvesttoru (ttuaru autorzae de construce) trebue s anune n
scrs pe emtentu autorzae cu ce pun 5 ze nante de nceperea
ucrror autorzate.
Formuaree acestor ntnr sunt date de anexee 6,7.
11
4. SISTEMUL DE CONDUCERE I ASIGURARE A CALITA|I
FACTORII IMPLICA|I N ACTIVITATEA DE ASIGURARE A CALITA|II
9 9
Agen economc care execut ucrr e construc asgur nveu de catate
corespunztor cerneor preczat n contractu ncheat a ad|udecarea nveste
pubce ntre nvesttor antreprenor, prn persona propru cafcate; responsab
tehnc cu execua atesta prntr-un sstem propru de asgurare a cat
conceput reazat.
Apcarea sstemuu de conducere asgurare a cat de ctre unte
mpcate n actvtatea de concepe reazare a construcor trebue precedat de
obnerea atestr prvnd cafcarea unt &entru domenii de %&ecia'itate a'e o*iectu'ui 'or de
actiitate.
Procedure pentru obnerea atestr prvnd cafcarea unt vor f eaborate
de ctre MLPAT (a data ntocmr ucrr de fa, aceste procedur nu sunt
eaborate).
Unte care asgur sstemu de conducere asgurare a cat pot socta
certfcarea sstemuu de ctre organsme de certfcare acredtate n acest scop.
n vederea obner certfcr sstemuu de conducere asgurare a cat,
unte care eaboreaz apc sstemu de conducere asgurarea cat potrvt
specfcuu acunor desfurate, modeu de asgurare a cat adoptat, au n
vedere:
5 ntocmrea programuu de asgurare a cat eaborarea
documenteor aceta, precum punerea n practc a prevederor
acestora;
5 nfnarea compartmenteor de asgurare a cat, ncusv organzarea
actvt de contro tehnc a cat dn untate, conform cerneor
sstemuu de asgurare a cat;
5 nerea a z a tuturor documenteor pentru apcarea programuu de
asgurare a cat, ncusv a tuturor nregstrror reatve a
constatarea atestarea cat;
5 uarea msuror necesare pentru ncadrarea compartmenteor egate de
catate cu personau cafcat necesar pentru apcarea prevederor
programuu de asgurare a cat prn:
- pregtrea nstrurea personauu punnd accentu pe nsurea
motvae pentru catate efectuarea autocontrouu;
- asgurarea atestr efuu compartmentuu sau a responsabuu cu
asgurarea cat conform normeor adoptate de Mnstru Lucrror
Pubce Amena|r Tertoruu pentru personau de specatate;
5 asgurarea autorzr efuu compartmentuu de contro tehnc a
cat a drgnor de anter, de ctre Inspeca de Stat n
Construc, Lucrr Pubce, Urbansm Amena|area Tertoruu;
12
5 ncadrarea nstrurea responsabuu tehnc cu execua atestat (pentru
partea de construc) sau a personauu autorzat (pentru nstaae
aferente construcor, conform H.G. 925/1995, Ordnu MLPAT39/D4996)
n actvtatea de asgurare a cat, n funce de modeu de asgurare a
cat adoptat de untatea respectv, cu obgaa de a asgura nveu
mnm obgatoru a cat ucrror.
PROGRAMUL DE ASIGURARE A CALITA|II
Programu de asgurare a cat este unu dn eementee prncpae ae
sstemuu de conducere asgurare a cat.
Acest program stabete dspoze specfce drectoare pentru defnrea
obnerea cat, precznd obectvee, regue de operare, resursee secvenee
actvtor egate de catate. Programu de asgurare a cat este concretzat prn
urmtoaree documente prncpae:
1. Manualul de asigurare a calitii.
2. Procedurile eferente funciunilor sistemului.
3. Planul de control al calitii.
1. Manuau de asgurare a cat de%crie:
- potca cat;
- organzare/responsabt;
- prezentarea gestunea sstemuu;
- descrerea pe scurt a actvtor generae;
- eentuae ste cu procedure tehnce de execue, admnstratve.
2. $%#c%#le ss!e"%l% de co#d%cere & as'%rare a cal!( se
stabesc de fecare untate corespunztor modeuu de asgurare a cat adoptat
n funce de specfcu actvt ce face o*iectu' contractu'ui ncheiat.
Pentru actvte aferente funcunor de sstem se eaboreaz procedur de
sstem sau, dup caz, procedur /nstrucun tehnce specfce unor procese
operaun necesare.
2'a*orarea &roceduri'or tehnice ;de e$ecue sau de proces) face parte dn pregtrea
tehnoogc a documentae de execue.
3. Pla#%l de co#!rol al cal!( )P*C*+ se conexeaz a formuaru de contract
ncheat ntre enttatea achztoare antreprenoru genera pentru execua une
construci.
Panu de contro a cat se eaboreaz o dat cu pregtrea tehnoogc a
documentae de execue.
Structura unu pan de contro a cat pe ucrare (conform ISO 10005/95)
este urmtoarea:
13
- obectvee cat ce trebue atnse (scop, domeniu<3
- responsabte specfce n tmpu derur ucrr;
- procedure /nstrucune tehnce metodee de ucru ce trebue
apcate;
- controaee, ncercre, examnre documentee de refern
pentru aceste opera: procedur de contro, norme, specfca, etc;
- dagramee de fux a desfurr procesuu de execue, pe faze
prncpae;
- defnrea feor de contro (de urmrre) n care se confrm reazarea
fazeor de verfcare contro a cat vrror.
Un e$em&'u de =P'an de contro de catate" (P.C.) este prezentat n Anexa 24. P.C.
poate s ab orce form, propus de antreprenor, dar trebue s conn ce pun
nformae prezentate n Anexa 24.
Conducerea unt de execue a ucrror de construc are obgaa de a
stab msur responsabt pentru asgurarea tuturor documenteor tehnce
necesare desfurr procesuu de execue.
#ce%te documente %unt:
- documentaa tehnc de proectare n faz de deta de execue;
- procedure /nstrucune tehnce de execue cuprnznd metodee
procedure de execue contro pentru toate categore de ucrr
prevzute n documentaa de proectare;
- regementr tehnce (standarde, normatve, nstrucun) apcabe
pentru execua ucrror n cauz.
Fecare conductor de ucrr de construc (ef punct de ucru) trebue s
dspun de un dosar
compet de execue.
Dosaru de execue trebue s conn:
1 - Grafcu de execue a construce;
2 - 4i%ta documente'or contractua'e3
3 - Documente'e de e$ecue (D.D.E., C.S. etc.);
! - Procedure-nstrucune tehnce de execue specfce ucrr respectve;
" - Panu de contro de catate pentru ucrarea respectv;
+ - Setu de regementr tehnce apcabe ucrr.
4.3. RESPONSABILITA|I PENTRU FACTORII IMPLICA|I N ACTIVITATEA DE
ASIGURARE A CALITA|II
9
1. Responsabili tehnici cu execuia atestai
14
Conform "Reguamentuu de conducere asgurare a cat" aprobat prn
HGR nr. 261/1994, asgurarea cat execue ucrror de construc se face prntr-
un sstem propru de catate responsab tehnc cu execua atesta.
Conform "Reguamentuu de verfcare expertzare tehnc de catate a
proecteor, a execue ucrror a construcor", aprobat prn HGR nr. 925/1995,
responsab tehnc cu execua atesta:
5 Sunt anga|a constructoruu, cu contract de munc sau prn
convene cv, potrvt eg;
5 Se atest pentru cernee stabte n ege numa pentru partea de
construc; pentru nstaae aferente construcor, asgurarea
cat execue se face pn persona (nstaator) autorzat a
antreprenoruu;
5 Au urmtoaree atrbu:
- s admt execua ucrror de construc numa pe baza proecteor
detaor de execue verfcate de specat verfcator de proecte
atesta;
- s verfce s avzeze fee proectee tehnoogce de execue,
procedure de reazare a ucrror, panure de verfcare a execue
(P.C.), proectee de organzare a execue ucrror, precum
programee de reazare a construcor;
- s ntocmeasc s n a z un regstru de evden a ucrror de
construc pe care e coordoneaz tehnc de care rspund;
- s pun a dspoza organeor de contro toate documentee necesare
pentru verfcarea respectr programuu de asgurare a cat;
- s opreasc execua ucrror de construc n cazu n care s-au
produs defecte grave de catate sau abater de a prevedere
proectuu de execue s permt reuarea ucrror numa dup
remederea ace%tora3
- s propun, s nstruasc s urmreasc actvtatea responsabor
CTC de ucrare.
2. Compartimentul de asigurare a calitii
Stabete, propune spre aprobare conducer socet urmrete reazarea
panuror de contro de catate .
Urmrete modu de reazare a crcutuu nternaona a documenteor
dateor refertoare a catate propune conducer unt msur de corectare sau
mbuntre att a connutuu ct crcutuu acestora n socetate.
Anazeaz modu de reazare a acunor corectve.
Anazeaz cauzee apare neconformtor, defecteor sau rebuturor
propune msur pentru prevenrea reapare acestora.
Propune conducer unt eaborarea proceduror necesare bune funconr a
sstemuu cat, partcp a reazarea or sau, dup caz, eaboreaz aceste
procedur.
Anazeaz dac conde organzatorce tehnoogce de produce corespund
cu sstemu de catate face propuner pentru corectare mbuntre.
15
Verfc modu de actuazare a documentae tehnce a
specfcaor de execue. ntocmete, propune spre aprobare
pstreaz panure documentee de audt.
3. Compartimentul de control tehnic al calitii
Respect ndepnete panu cat, ege regementre tehnce
refertoare a catate, precum procedure aprobate de conducerea socet cu
prvre a conducerea asgurarea cat.
Urmrete verfc modu de ndepnre a sarcnor refertoare a autocontro
contro erarhc.
2fectueaz controaee prevzute n panure de contro de catate.
Coordoneaz verfc actvtatea aboratoruu de ncercr (dac este cazu).
Propune spre aprobarea conducer efectuarea de ncercr pe baz de
comand, a aboratoaree autorzate, n cazu n care n cadru unt nu sunt
cond sau dotr, necesare pentru reazarea unor ncercr mportante prevzute n
panu de contro de catate sau n regementre tehnce n vgoare.
Urmrete modu de ntocmre a acteor refertoare a catatea ucrror.
Oprete ucrre a care, urmare a controaeor ce se efectueaz, constat
neconformt grave de execue fa de proect sau regementre tehnce.
Controeaz modu de efectuare a recepe catatve a materor prme,
materaeor, prefabrcateor, eementeor de construc /sau nstaa etc., prmte
de a furnzor sau puse a dspoze de benefcar/nvesttor.
Controeaz n mod sstematc, a toate obectvee, toate fazee de execue
care determn catatea ucrror, conform panuu de contro de catate.
4. Controlul de stat al calitii n construcii
Consttue o component a sstemuu cat dn acest domenu, sstem
stabt prn ege, prn care statu exerct controu n toate componentee acestua n
scopu prevenr sau mtr unor stua ce pot apare a construc care pot pune
n prme|de sau afecta negatv vaa, sntatea, medu ncon|urtor, sau pot cauza
perder materae unor persoane, entt sau socet, n parte sau n an%am*'u' ei.
Controu de stat a cat n construc se apc construcor de orce
categore nstaaor aferente acestora, ndferent de forma de propretate,
destnae sau sursa de fnanare conform "Reguamentu prvnd controu de stat a
cat n construc", aprobat prn HGR nr. 272/1994, ordnuu MLPAT nr. 8N1994
HGR nr. 4561994.
5. Ali factori implicai n actiitatea de asigurare a calitii
n funce de specfcu actvt agenor economc care execut ucrr de
construc n actvtatea de asgurare a cat ucrror executate, ma pot f
mpca urmtor factor:
a) Coordonator sudur
Agen economc care au atestarea capabt de a executa structur sudate
trebue s ab
16
&er%ona' ca'i(icat %&ecia'i6at n domenu sudr.
"Documentu de atestare a capabt de a executa structur sudate"
"Certfcatu de sudare"
pentru sudor se obn de a I.S.I.M. Tmoara, conform Ordnuu M.I. nr.
1507/1996.
Responsabte "Coordonatoruu de sudur" sunt preczate n urmtoaree
regementr:
S.R.2N ,10/100"3 %r en 2-,/100"3 C 1"0/-+3 C "+/-"3 C22-!0--.
*< Re%&on%a*i'u' cu metro'o/ia
Asgurarea actvt metroogce n construc consttue o component a
sstemuu cat se desfoar n con(ormitate cu &reederi'e 'e/a'e.
Agen economc care utzeaz m|oace de msurare n executarea ucrror
de construc de orce natur vor ne seama n actvtatea metroogc de
"Reguamentu prvnd asgurarea actvt metroogce n construc",
aprobat prn HGR nr. 256/1994, unde sunt preczate prncpaee obga ae
responsabuu cu metrooga.
4.4. DOCUMENTE I NREGISTRARI PRIVIND ATESTAREA
CALITA|II
Eaborarea apcarea sstemuu de conducere asgurare a cat n
construc sunt fundamentate defnte prn documentee prncpae ae acestua,
ntocmte, nute a z revzute perodc de unte mpcate.
Documentee nregstrre prvnd catatea ucrror de C+M sunt:
- certi(icate de ca'itate3
- *u'etine de ncercr;
- certfcate de conformtate a cat produseor;
- procese-verbae de recepe pentru produsee procurate;
- a/remente tehnice &entru noi &rodu%e %au &rocedee3
- &roce%e-er*a'e de &redare/&rimire (ront de 'ucru3
- &roce%e-er*a'e de &redare a am&asamentuu reperuu de nvement
genera;
- procese-verbae de recepe a terenuu de fundare, fundaor
structur de rezsten, procesee verbae de admtere a fazeor
determnante;
- fe de msurtor (caete de ataament);
- &roce%e-er*a'e de ucrr ascunse;
- procese-verbae de recep parae;
- expertze tehnce, verfcr n teren sau cercetr supmentare
efectuate n afara ceor prevzute n prescrpe tehnce sau caete
de sarcn, rezutate ca necesare, urmare unor accdente tehnce
produse n cursu execue sau urmare a unor gree de execue;
- autorza atestr pentru personau de execue de contro
(sudor, CND, responsab tehnc cu execua);
17
- rapoarte prvnd costur refertoare a asgurarea cat, panur
ra&oarte de audit3
- rapoarte prvnd neconformte;
- dier%e a'te documente re(eritoare 'a ca'itate.
Documentee nregstrre prvnd catatea ucrror C+M necesare
ntocmr Cr tehnce a construce (conform anexe 6 dn "reguamentu de
recepe a ucrror de construc nstaa aferente acestora", aprobat prn HGR
nr. 273/1994) vor f ntocmte de antreprenor predate nvesttoruu/benefcaruu,
care trebue s pstreze cartea tehnc a construce pe toat durata de exsten a
construce.
Ceeate documente prvnd catatea ucrror de C+M executate vor f
pstrate de executant. No!(,
Documentee nregstrre prvnd catatea ucrror de C+M enumerate n
acest Capto sunt detaate prezentate ca mode n capito'u' " din &re6enta 'ucrare.
Documentee prvnd catatea ucrror de C+M necesare ntocmr
Cr tehnce a construce sunt prezentate n ghdu "CARTEH -
manua pentru ntocmrea cr tehnce a construcor", eaborat
de MLPAT.
>i*'io/ra(ie
H.G.R. nr. 261/1994 - Reguamentu pentru conducerea
asgurarea cat n construc.
H.G.R. nr. 273/1994 - Reguamentu de recepe a ucrror de construc
nstaa aferente acestora.
5. EXECUTAREA LUCRARILOR DE CONSTRUC|II
82.1D141GI# D2 VERIFICARE A CALITA|II EXECU|IEI PE ANTIER
n acest capto se preznt modu de urmrre a respectr condor tehnce
de catate n execua ucrror de construc de ctre personau tehnc responsab
cu conducerea ucrror, etapee efectur verfcror pentru ucrre de construc
nstaa aferente, precum factor mpca n verfcare ntocmrea
documenteor de contro.
Captou "Executarea ucrror de construc" poate f consutat de personau
dn cadru compartmentuu de contro tehnc de catate nsrcnat cu ntocmrea
feor de contro de catate a feor de nsore pe ucrr de construc.
Controu cat execue pe anter presupune verfcr n urmtoaree etape
ae ucrr:
a< 7nainte de nceperea executr
*< n tmpu executr
18
Verfcarea execue ucrr se face sub raportu ncadrr n conde
dmensonae de catate prevzute n proectu de execue regementre
tehnce n vgoare (respectv Normatvu C 56 - 85.
?eri(carea cat execue se face prn:
5 constatarea exstene examnarea connutuu documenteor de
atestare a cat materaeor utzate a conformt or cu
prevedere proectuu prescrpor tehnce, precum a
agrementr tehnice &entru &rodu%e'e noi3
5 examnarea vzua prn msurare a eementeor componente
ae ucrr dn punct de vedere a poze, formeor , dmensunor
a ceorate cond de catate, ncusv ncadrarea n mtee
abateror admsbe;
5 erifcarea rezutateor ncercr probeor de contro, prevzute n
fa de contro de catate (F.C.C.) n prescrpe tehnce.
Modu de efectuare a controuu fazee de contro a execue sunt stabte
exempfcate n
&roceduri'e tehnice de execue pe ucrare (Fa de contro de catate - F.C.C.; Fa
de nsore -
F.I.) sau procedure de contro, n funce de cadru documentat creat prn
sstemu de conducere
asgurare a cat propr fecru executant.
Categore de ucrr propuse n acest ghd sunt urmtoaree:
1. .ra%are
2. .era%amente
Sptur
Umputur
Consodr ae terenuu
3. Structura de rezsten - ucrr
3.1. Co(rare
3.2. #rmare
3.3. >etonare
3.!. Deco(rare
3.". 8ontare e'emente &re(a*ricate din *eton
3.+. 8ontare %tructuri meta'ice
3.,. Zdr
3.-. Recepa structur de rezsten
!. )ini%a:e
!.1. .encuie'i
!.2. P'aca:e
!.3. Zugrve, vopstor, tapete
!.!. Tmpre dughere
!.". &ardo%e'i
!.+. /eamuri
". Izoa
".1. 9idro(u/e
".2. .ermice
19
".3. )onice
+. Instaa
+.1. 2'ectrice
+.2. ventare, cmatzare nczre cu aer cad
+.3. /a6e
+.!. %anitare
+.". nczre
,. 7ne'itor tnchger
DOCUMENTE DE ATESTARE A CALITA|II NTOCMITE N TIMPUL EXECU|IEI
0
nregstrarea cat furnzeaz probee obectve necesare asupra graduu
de reazare a exgeneor de catate, ma aes n cazu n care un eement de
construce devne ascuns prn efectuarea unor ucrr ntr-o faz uteroar.
Toate documentee emse care atest catatea ucrror executate vor f
depuse n dosaru cat.
Dosaru cat va conne numa documente orgnae care trebue s
corespund dn punct de vedere a forme, fonduu, connutuu stabt prn
procedur manuau cat s respecte conde mpuse cu prvre a
omogentatea n redactarea or.
Documentee care atest catatea ucrror executate vor f arhvate astfe
nct s se asgure regsrea rapd conservarea n scopu evtr perder
deterorr.
Pentru o utzare fac a acestor documente se va avea n vedere:
5 codfcarea documenteor pe tpur de acun (conform
repertoaruu)
5 ordonarea documente'or &e o*iecte@ tron%oane@ nie'e
5 mborderarea numerotarea documenteor
5 nstturea unu sstem de dentfcare a documenteor care conduc
a nchderea buce prvnd tratarea neconformtor, modfcror
Dup termnarea ucrror de construc antreprenoru va preda documentee
care atest catatea ucrror executate benefcaruu prn proces-verba de predare-
prmre, n vederea ntocmr Cr tehnce a construce.
nregstrre pentru cartea tehnc a construce sunt preczate n Panu de
Contro de catate pe fecare ucrare (obect de construce),
20
Repertoriul documentelor de calitate ntocmite n timpul execuiei
Documente - furnizori
Dup caz pot f:
5 Certi(icate de ca'itate
5 Certfcate de garane
5 Buetne de anaz
5 Do%ar a' &rodu%u'ui
5 #/rement tehnic
5 Documente - execue
5 Proces-verba de ncepere a ucrror (mode Anexa 27);
5 Proces-verba de predare-prmre a ampasamentuu a borneor de
repere (mode Anexa (8);
5 Proce%-er*a' de eri(icare a naturii terenu'ui de (undare ;mode' #ne$a 3"<3
5 Proces-verba de trasare a ucrror (mode Anexa 9);
5 Proces-verba de verfcare a cat ucrror ce devn ascunse
(mode Anexa 10);
5 Proces-verba de recepe catatv (mode Anexa 11);
5 Proces-verba pentru ucrr specae (mode Ane$a 2-<3
5 Proce%-er*a' &riind e$ecutarea %uduri'or ;mode' #ne$a 20<3
5 Fa tehnoogc de sudare (mode Anexa 30);
5 Proces-verba de recepe a otuu de armtur sudate (mode Anexa
31);
5 Proces-verba de preevare a probeor de sudur (mode Anexa 32);
5 Re/i%tru &riind montarea e'emente'or &re(a*ricate ;mode' #ne$a 33<3
5 Condica de *etoane ;mode' #ne$a 12<3
5 Fa de betonare (mode Anexa 34);
5 Proces-verba de verfcare a aspectuu betonuu dup decofrare
pozonare gour tehnoogce de nstaae ;mode' #ne$a 13<3
5 Ate documente nregstrr care atest catatea ucrror
executate, ex.: buetne de msurtor, buetne de ncercr, buetne
de examnare vzua etc.
C. Documente rezutate ca urmare a controaeor prevzute n Panu de Contro'
de ca'itate
(P.C.) n Fa de Contro de Catate (F.C.C.) pe ucrare:
5 Raport de tratare a neconformtor (R.N.C. - mode' #ne$a 2+<3
5 Proces-verba de contro a cat ucrror n faze determnante (mode
Anexa 1!<
21
Not:
)ormu'are'e documenteor de atestare a cat ucrror executate
prezentate n anexe sunt propr fecru executant, decarate prn
programu de asgurare a cat. Aceste formuare prezentate n ghd se
pot consuta ca modee.
Documentee de a furnzor nsoesc produsee a aprovzonare sau n urma
ncercror n aboratoaree de specatate.
Certfcarea de conformtate a cat produseor fooste n construc
consttue o component a sstemuu cat, n acest domenu, nsttut prn ege,
prn care se demonstreaz c produsee respectve preznt caracterstc de catate
controate, conforme cu specfcae tehnce, care s permt aprecerea apttudn
or a utzare s garanteze, cu o probabtate acceptab, c prn foosrea acestor
produse se pot reaza cernee esenae prescrse pentru construce respectve.
Certfcarea de conformtate a cat consttue o obgae a productoror or
a furnzoror pentru produsee fooste n construc, vrate spre a f utzate a:
- construce dn categora de mportan excepona sau deosebt;
- ucrre pubce fnanate dn bugetu de stat sau dn bugetee
admnstraor ocae dn credte garantate de stat;
- ucrre a care utzarea acestor produse condoneaz reazarea
cerneor esenae, ndferent de categora de mportan a acestora,
de provenena fonduror de nvest aferente sau de natura
propret asupra construcor respectve.
Acunea de certfcare de conformtate a cat produseor fooste n
construc este prezentat n "Reguamentu prvnd certfcarea de conformtate a
cat produseor fooste n construc" anexa a HGR nr. ,2-100!.
Prevedere acestu reguament se apc tuturor agenor economc care
fabrc, furnzeaz sau utzeaz produse de construc, materae eemente de
construc nstaa, echpamente provente dn produca ntern sau dn mport.
Agrementu tehnc este componenta sstemuu cat n construc, prn care
se atest apttudnea de utzare a noor produse, procedee echpamente n
construc, pentru care nu sunt eaborate regementr tehnce naonae. Pentru
acestea, agrementu tehnc stabete cond de fabrcae, transport, depoztare
de punere n oper.
#ctiitatea de agrement tehnc este organzat n conformtate cu
"reguamentu prvnd agrementu tehnc pentru produse, procedee echpamente
no n construc", aprobat prn HGR nr. 302!00!.
ncercre efectuate pe materae, nstaa sau echpamente trebue s se
reazeze n aboratoare autorzate acredtate conform prevederor Leg nr. 10!00"
prvnd catatea n construc; HGR nr. 303/100! prvnd autorzarea acredtarea
aboratoareor de anaze ncercr n construc, Ordnu nr. 31N1995 a MLPAT
prvnd aprobarea procedur prvnd autorzarea aboratoareor de ncercr n
construc;
Autorzarea aboratoareor de anaze ncercr n construc se face de ctre
Mnsteru Lucrror Pubce Amena|r Tertoruu - Inspeca de Stat n Construc,
Lucrr Pubce, Urbansm Amena|area Tertoruu.
22
Prn autorzarea aboratoareor de anaze ncercr n construc se confer
acestora dreptu ca, pe baza ncercror anazeor efectuate, cu echpamentu
personau propru s emt documente (buetne de ncercr, rapoarte, stud)
vaabe recunoscute de ctre organsmee abtate prn ege de a apca controa
sstemu cat n construc.
1. TA!A"
a) nante de nceperea ucrror de trasare
#cte nece%are:
5 Proce% - verba de predare-prmre a ampasamentuu a borneor de
repere (mode Anexa -<.
4a &redarea - prmrea ampasamentuu vor partcpa deega a
nvesttoruu, executantuu, RENEL, ROMGAZ, RGAB, ROMTELECOM.
Convocarea este fcut de deegatu nvesttoruu (drgnte de anter).
7n &roce%u' - er*a' de predare - prmre a ampasamentuu a borneor de
repere se vor face menun refertoare a exstena unor construc sau
nstaa pe ampasament (suprateran sau subteran) a termenee de
eberare a terenuu (dac este cazu). Procesu - er*a' de &redare - prmre
a ampasamentuu va f semnat de to ce convoca.
5 Proce%u' - verba de ncepere a ucrr, semnat de deegatu
nvesttoruu/benefcaruu de executant ;mode' #ne$a 2,<.
5 n tmpu executr ucrror de trasare
Se verfc:
5 Re%&ectarea 'a tra%are a &reederi'or din &'anu' de tra%are3
5 Poza n teren a repereor de trasare; poza n teren a puncteor
caracterstce a dmensunor contururor construce;
5 Vaoarea marcarea repereor de cot 0@00 m.
5 La termnarea ucrror de trasare
#cte ncheiate:
5 Proce% - verba de trasare a ucrror (mode Anexa 0< #ce%t &roce% - verba
va conne:
- enumerarea obectveor de construc trasate
- operae de recepe efectuate:
- msure neare, unghuare
cacue, ncusv defcenee constatate fa de toeranee prescrse, artndu - se
care dn acestea sunt acceptate de ctre proectantu construce
.2. T"A!A#"$T"
!." #pturi
nainte de nceperea lucrrilor de spturi
23
Se verfc:
5 exstena procesuu verba de predare - prmre ampasament;
5 trasarea pe teren, att n ansambu ct petru fecare obectv n parte
determnndu- se dac se ncadreaz n abatere admsbe prevzute n
Normatvu C 56 - 85 (anexa 1.1). Dac abatere sunt depte este necesar
acordu scrs a proectantuu prn dspoze de anter - vzat de
verfcatoru atestat a proectuu.
5 Exstena proectuu pentru executarea ucrror pe tmp frguros (con(orm
&reederi'or Normatiu'ui C 1+ - -!<.
5 n tmpu executr ucrror de sptur
Se verfc:
5 natura terenuu de fundare prn probe de aborator prn penetrare statc
sau dnamc;
5 n toate cazure n care se constat c a cota de nve stabt pentru
proect natura terenuu nu corespunde cu aceea avut n vedere a
proectare, soua de contnuare a ucrror nu poate f stabt dect pe
baza une dspoz scrse a proectantuu cu acordu verfcatoruu de
proect;
5 n ca6u' n care %pture se efectueaz n ma mute etape, se va urmr
ncadrarea ucrror executate n prevedere proectuu prescrpor
tehnce n vgoare (Normatvu C 56 - 85);
5 pe parcursu execue se ntocmesc procese - verbae de ucrr ascunse a
care se anexeaz rezutatee determnror de aborator msure ndcate
de proectant n cazu unor necorespondene fa de stuaa prevzut a
proectare;
5 n cazu n care spture au fost executate n cond specae (de ex. sub
ap, cu sau fr epusmente, hdromecanzare, forare) se va verfca n mod
speca dac nu s-au produs dsocr, afuer etc. se va consemna n
procesu - verba de ucrr ascunse eventuaee defcene msure de
ndreptare apcate conform ndcaor scrse a'e &roiectantu'ui@ cu acordu'
eri(icatoru'ui de &roiect.
#cte ncheiate:
5 Proces - verba pentru verfcarea cat ucrror ce devn ascunse (mode
Anexa 10) pentru ucrre executate n ma mute etape;
5 >u'etin de ncercare ;e(ectuate n 'a*orator<3
5 Dspoze de anter (dac este cazu)
5 Proce% - er*a' de eri(icare a naturii terenu'ui de (undare ;mode' #ne$a 3"<.
5 La termnarea ucrror de sptur
Se verfc:
5 pentru fecare fundae n parte dmensune cotee de nve reazate se
vor compara cu dmensune dn proect; n cazu depr abateror
admsbe este nterzs nceperea executr corpuu fundaor nante de
a se f efectuat toate corecture, necesare aducer spauu a parametr
norma.
#cte ntocmite:
24
5 Proce% - verba pentru verfcarea cat ucrror ce devn ascunse
(mode Anexa 10) care va conne modfcre ntroduse fa de
proect;
5 Proces - verba de recepe catatv pentru terenu de fundare nsot
de avzu geotehncanuu (mode Anexa 11) sau proces - verba de
contro a cat ucrror n faze determnante (mode Anexa 14).
2.2 %&pluturi
2.3 nainte de nceperea lucrrilor de umpluturi
5 Se verfc: corespondena natur terenuu pe care se aeaz cu
prevedere proectuu prn probe de 'a*orator3
5 Catatea materauu ntrebunat, care trebue s fe dn aceea
categore cu ce prevzut n proect, neadmndu - se nc o abatere de
a proect, n sfera de granuoztate pentru care se admt abater de
5% fa de componentee de sorturi ;&ro*e de 'a*orator<.
5 n tmpu executr ucrror de umputur
Se verfc:
5 respectarea tehnooge de compactare prevzut n proect;
5 reazarea graduu de compactare prevzut n proect; determnre se
fac pe toat grosmea perne, cte una pentru fecare strat eementar
prevzut a se compacta, ce pun una a fecare 20 m
3
matera
compactat; n zonee n care conde de compactare sunt dfce se
vor face probe supmentare (conform Normatvuu 10 - 86).
5 La termnarea ucrror de um&'uturi
Verfcarea cat ucrror executate se va face conform Normatvuu C 56 -
86 caetu II.
#cte ncheiate:
5 Proces - verba de verfcare a cat ucrror ce devn ascunse
(pentru compactare teren fundae pern sau pentru umpere gro&i
accidenta'e< ;8ode' #ne$a 10<3
5 Se or ane$a =>u'etine'e de ncercare re6u'tate 'a com&actare=3
5 Proces - verba de contro a cat ucrror n faze determnante
(dac este cazu) (mode Anexa 14).
2.3 Consolidarea i mbuntirea terenurilor
.ehno'o/a de execue a acestor ucrr, care pot f: drena|e ftre, cooane de
pmnt sau cooane de baast, va f anexat proectuu de execue prn caete de
sarcn.
a) nante de nceperea execue
#cte nece%are:
5 certi(icat de ca'itate &entru materia'u ntrebunat:
25
5 buetn de ncercr efectuat pe anter (n aborator) pentru catatea
materauu
Se verfc:
5 tehnooga de execue a ucrror, dac aceasta cuprnde to parametr
necesar reazr une bune compactr, dac s-a ntocmt "dagrama etaon"
de verfcare n adncme a compactr;
5 dac conde ocae dotarea anteruu corespunde cu cee prevzute n
tehnooga de execue. Dac se vor aduce modfcr n tehnooga de
execue ca urmare a unor adoptr cu stuaa rea dn teren acestea vor f
avzate de proectantu ucrr nsute de verfcatoru proectuu atestat
(Dspoze de anter).
5 n tmpu execue ucrror
Se verfc:
5 respectarea tehnooge de execue;
5 catatea corespondena cu ndcae dn proect a materaeor (grosmea
contnutatea strateor dn matera granuar sau geotext, catatea
strateor ftrante a drenuror coectoare etc.<3
5 respectarea adncm dametruu cooaneor (n cazu compactr cu
cooane de baast sau pmnt).
#cte ntocmite:
5 Proce%e - verbae de ucrr ascunse ntocmte pe etape de execue( unde este
cazu) unde se vor consemna:
- rezutatee verfcror efectuate data acestor verfcr (verfcre sunt
date prn caetu de sarcn ntocmt pentru ucrarea respectv);
- msure uate n cadru constatr unor defecte mportante fa de
proectu de execue.
5 Buetne de ncercr (efectuate n aborator) prvnd anaza granuometrc
sau fora|e de contro executate prn sonda|.
5 La recepa ucrror
#cte ntocmite:
5 Proce% - verba de ucrr ascunse pentru ucrre de consodare a terenuu de
fundae (mode Anexa 10< sau dac este cazu, proces - verba de contro a
cat ucrror n faze determnante (mode Anexa 1!<.
Se or con%emna:
- verfcre prvnd catatea execue ucrror prevzute n caetee de
sarcn;
- eri(icarea am&'a%amentu'ui con(orm &roiectu'ui3
- verfcarea compactr n adncme prn sonda|e de penetrare statc sau
sonda|e radometrce.
Se or ane$a:
5 >u'etin de ncercr efectuate pe parcursu execue ucrror;
5 Procesee - verbae ntocmte pe etapee de execue;
Certfcatee buetnee de anaz prvnd catatea materaeor utzate
.$ #%R&C%&RA '( R()*#%(+%, - .&CR,R*
y
Cofrare
26
3.1 7nainte de nce&erea ucrr
Se verfc:
5 exstena proectuu de executare a ucrr pe tmp frguros, conform
Normatvuu C 16 - 84 (dac este cazu);
5 ca'itatea &anouri'or de co(ra:e3
5 exstena fe de nsore a ucrr care trebue s conn
programu de contro a cat pe faze de execue a cofra|eor;
5 suprafeee de cofra| care vor ven n contact cu betonu ce urmeaz a
se turna;
5 poza armturor de egtur sau contnutate;
5 trasarea cofra|eor conform detaor de execue.
5 n tmpu executr ucrr Se verfc:
5 pozonarea n raport cu trasarea modu de fxare a eementeor;
5 corespondena cu prevedere de proect ncadrarea n abatere
admsbe conform normeor n vgoare (Normatvu C 140-86 Anexa
X3, tabe X.3.1.).
Pentru (iecare faz de execue se vor ntocm procese - verbae de recepe
catatv ncheate ntre deega benefcaruu constructoruu. Acte ncheate:
5 Proces - verba de recepe catatv (mode Anexa 11).
5 La termnarea ucrr
#cte ntocmite:
5 Proce% - verba pentru verfcarea cat ucrror ce devn ascunse
(mode Anexa 10).
Connutu proceseor - verbae:
- se vor consemna constatre cu prvre a urmtoaree verfcr:
- acturea eementeor de susnere spr|nre;
- ncheerea corect a eementeor cofra|eor asgurarea etanet
necesare;
- dmensune nteroare ae cofra|eor n raport cu cee ae eementeor care
urmeaz a se betona;
- poza cofra|eor n raport cu cea a eementeor corespunztoare stuate a
nveee nferoare3
- poza gouror:
3.2 Ar&are
a) nante de nceperea ucrr de armare
Acte necesare pentru materae (armtur):
5 Documente de 'a (urni6ori:
- certi(icat de ca'itate %au
- certfcat de garane Se
verfc:
5 exstena procesuu - verba de recepe catatv a cofra|eor;
5 acceptarea de ctre proectant a fe tehnoogce de betonare n cazu
eementeor sau pror de structur a cror voum depete 100 m
3
este
necesar s fe prevzute rostur de betonare;
27
5 exstena certfcatuu de cafcare a sudori'or3
5 autori6area tehno'o/iei ;&rocedeu'ui< de %udare.
5 verfcarea cat armturor:
- dmensune secunor (conform Normatvuu C 1!0 - -+ ane$a III. 1<3
- e$aminarea a%&ectu'ui3
- eri(icarea &rin ndoire 'a rece3
- dac este prevzut n proect se va proceda a verfcarea caracterstcor
mecance prn ncercarea a tracune dup caz a sudabtate (se
ntocmesc buetne de ncercare).
- n tmpu executr ucrr de armare
Se verfc:
5 respectarea montr armturor n poza prevzut de &roiect3
5 abatere mt admsbe (conform Anexe 10<3
5 &reederi'e con%tructie &entru armarea e'emente'or de *eton armat %unt indicate n ane$a 10@
ta*e'u' 10.23
5 nocurea armturor prevzute n proect se va nscre n procesu - verba
de ucrr ascunse vor f vzate de efu proectuu de ucru, de proectant
de verfcatoru de proect;
5 re%&ectarea tehno'o/iei de %udare.
5 La termnarea montr armturor
Se verfc:
5 numru, dametru poza armturor n dferte secun transver%a'e a'e
e'emente'or %tructurii3
5 dstana dntre etrer, dametru acestora modu or de fxare;
5 ungmea porunor de bare care depesc reazemee sau care urmeaz a f
ngobate n eementee ce se toarn uteror;
5 poza nndor ungme de &etrecere a *are'or3
5 catatea suduror marcarea suduror;
5 numru catatea egturor dntre bare;
5 dspoztvee de mennere a poze armturor n cursu betonr;
5 modu de asgurare a grosm stratuu de acoperre cu beton dmensiuni'e
ace%tuia3
5 poza, modu de fxare dmensune peseor ngobate;
5 rezutatee controaeor nedstructve pe sudur (buetne de ncercr
nedstructve). Acte ncheate:
Se ntocme%c:
5 Proce% - verba de recepe a otuu de armtur sudate (mode' #ne$a 31<
5 Proce% - verba de verfcare a cat ucrror ce devn ascunse (mode
Anexa 10< sau, dac este cazu,
5 Proce% - verba de contro a cat ucrror n fazee determnante (dac
aceast ucrare este prevzut n panu de contro ca faz determnant)
(mode Anexa 1!<.
7n &roce%e'e - verbae se consemneaz rezutatee verfcror efectuate n aceast
faz de execue.
7n &roce%e'e - verbae se va precza dac se admte trecerea a executarea faze
urmtoare. Se vor anexa:
5 >u'etine de ncercr nedstructve (pentru sudur);
5 Buetne de examnare vzua a suduror.
28
3.3. Betonare
nainte de nceperea betonrii
Se verfc:
5 acceptarea fe tehnoogce pentru betonare de ctre benefcar;
5 exstena proectuu de execue pe tmp frguros (dac este cazu);
5 n cazu betoaneor de cas ega sau ma mare ca BC 2" se dspune de
ncercr premnare ar compoza betonuu a fost acceptat de proectant
sau benefcar;
5 dac sunt reazate msure pregttoare, sunt aprovzonate eri(icate
materia'e'e nece%are ;a/re/ate@ ciment@ &ie%e n/'o*ate etc.< sunt n stare de funconare
uta|ee dotre necesare, n conformtate cu prevedere fe tehnoogce;
5 sunt stabte nstrute formae de ucru n ceea ce prvete tehnooga de
execue;
5 au fost receponate catatv ucrre de sptur, cofra|e armtur (dup
caz);
5 catatea suprafeeor de beton turnat anteror ntrt;
5 sunt stabte pregtte msure ce vor f adoptate pentru contnuarea
betonr n cazu ntervene unor stua accdentae.
#cte nece%are:
5 Fa de betonare (mode Anexa 3!<3
5 Pentru beton, n funce de ocu de preparare (pe anter, a staa de
betoane)
- *on de tran%&ort3
- certfcat de catate sau de garane.
- n cursu betonr eementeor de construc
Se verfc dac:
5 datee nscrse n bonu de transport a betonuu corespund cu cee prevzute
nu s-a dept durata adms de transport;
5 ucrabtatea betonuu corespunde cee prevzuta;
5 se respect frecvena de efectuare a ncercror preevror de probe
conform Normatvuu C 1!0 - -+ #ne$a A.13
5 sunt corespunztoare msure adoptate de mennere a poze armturor,
dmensunor forme cofra|eor;
5 se apc corespunztor msure de protece a suprafeeor bere ae
betonuu proaspt.
#cte nece%are:
5 *onuri de tran%&ort3
5 condc de betoane;
buetne de ncercr
.7n condica de *etoane %e or con%emna ;mode' #ne$a 12<:
- bonure de transport corespunztoare betonuu pus n ucrare;
- 'ocu' unde a (o%t &u% n 'ucrare3
- ora nceper termnr betonr;
- &ro*e de *eton &re'eate3
- msure adoptate pentru proteca betonuu proaspt;
29
- evenmente ntervente (ntreruperea turnr, ntemper etc.<3
- tem&eratura mediu'ui ;n &erioada de tim& (ri/uro%<3
- &er%ona'u' care a %u&rae/heat *etonarea.
Dac betonu se prepar a ocu puner n oper, conductoru punctuu de
ucru va nscre n condca de betoane verfcre cu prvre a:
- ca'itatea cimentu'ui3
- ca'itatea a/re/ate'or3
- do6area *etonu'ui3
- ame%tecarea *etonu'ui3
- tran%&ortu' *etonu'ui.
Crtere pentru aprecerea cat betonuu sunt preczate n Normatvu C 1!0
- -+ Anexa X.5 se refer a verfcarea ndepnr condor tehnce prvnd
caracterstce betonuu n stare proaspt sau ntrt.
n vederea asgurr cat ucrror de beton beton armat este obgatore
efectuarea unu contro operatv adoptarea de msur n conformtate cu
prevedere dn anexa X.6 dn Normatvu C 140 - 86 urmrndu-se:
- evtarea vrror sau puner n oper a unu beton ae cru
caracterstc n stare proaspt nu ndepnesc conde mpuse;
- adoptarea de msur operatve, a staa de betoane pentru corectarea
compoze betonuu sau a condor de preparare;
- %e%i6area ca6uri'or n care betonu preznt rezstene sub mtee admse,
fnd necesar anazarea de ctre proectant a msuror sau a condor
ce se mpun pentru asgurarea rezstene stabt durabt
eementuu sau construce.
c< Ca'itatea *etonu'ui &u% n 'ucrare Se
a a&recia - nnd seama de:
5 concuze asupra rezutateor ncercr probeor de verfcare a
case, prezentate n buetnu unc ems de aborator (Anexa X.6 dn
Normatvu C 1!0 - -+<3
5 concuze nterpretr rezutateor ncercror nedstructve sau
ncercror pe carote dac s-a cerut efectuarea or n cadru controuu
operatv sau prn proect.
#cte ncheiate:
5 >u'etin unic emi% de 'a*orator3
5 Proce% - verba de recepe catatv semnat de constructor, benefcar
sau proectant ;mode' #ne$a 11< n care se consemneaz rezutatu aprecer
cat betonuu.
Dac pentru eementu de construce betonat este prevzut panu de contro
verfcarea cat n faz determnant se va ntocm "proces - er*a' de contro' a'
ca't ucrror n fazee determnante" (mode Anexa 1!< a care va f convocat
deegatu Inspece de Stat n Construc, Lucrr Pubce, Urbansm Amena|area
tertoruu.
3.4 'ecofrare
nainte de nceperea decofrrii
Se verfc:
30
5 rezstenee a care au a|uns pre de construce n vederea decofrr prn
ncercarea epruveteor de contro pe faze confeconate n acest scop
pstrate n cond smare eementeor n cauz sau prn ncercr
nedstructve.
n psa ncercror se vor re%&ecta &reederi'e Normatiu'ui C 1!0 - -+@ ta*e'e'e
+.1@+.2@+.3.
5 exstena proectuu de execue a ucrr pe tmp frguros, conform
Normatvuu C 1+ - -! (dac este cazu).
#cte nece%are:
5 >u'etin de ncercare3
5 Grafcu de ntrre pentru beton (n cazu executr ucrr pe tmp
frguros).
5 n tmpu decofrr
Se verfc:
5 s nu exste defecte de turnare (gour, 6one %e/re/ate< care pot afecta
stabtatea construce decofrate. Dac se constat exstena unor defecte
se va ssta decofrarea pn a apcarea msuror de remedere sau
consodare;
5 dac decofrarea se face astfe nct s se evte:
- preuarea brusc a ncrcror de ctre eementee ce se decofreaz;
- ru&erea muchii'or *etonu'ui3
- de/radarea materia'e'or co(ra:e'or.
- Dup decofrarea eemente'or de *eton
#cte ntocmite:
5 Proce% - verba de verfcare a aspectuu betonuu dup decofrare
pozonare gour tehnoogce de nstaae (mode Anexa 13<.
#ce%t &roce% - er*a' %e ncheie n termen de ma$imum 2! ore de a decofrarea orcre
pr de construce ntre conductoru punctuu de ucru, deegatu
benefcaruu de ctre proectant (dac acesta a soctat s fe convocat).
n proces se consemneaz rezutatee urmtoareor verfcr:
- a%&ectu' e'emente'or@ %emna'Bndu-%e dac se ntnesc zone de beton
necorespunztoare (beton necomprmat, segregat, gour, rostur de
betonare);
- dmensune secunor transversae ae eementeor;
- dstana dntre dfertee eemente;
- poza eementeor vertcae - stp, dafragme, pere) n raport cu cee
corespunztoare stuate a nveu medat in(erior3
- poza gouror;
- poza armturor care urmeaz a f ngobate n eemente ce se
toarn uteror. Aceste verfcr se efectueaz prn sonda|.
Se a con%emna n &roce%u' - er*a' dac sunt respectate prevedere proectuu. La
consemnarea constatror se va ne seama de preczre dn Normatvu C 1!0 - -+
ane$a
31
X.3 X.4.
3.5. #ontarea ele&entelor prefabricate din beton
nainte de nceperea operaiei de montare
Se constat:
5 exstena certfcatuu de catate pentru fecare ot aprovzonat.
Se verfc:
5 corespondena dntre tpu de eement vrat ce prevzut n proect
comand;
5 aspectu, forma dmensune prncpae;
5 certi(icatu' de ca'i(icare &entru %udori3
5 tehno'o/ia de %udare3
5 marcarea %uduri'or3
5 efectuarea ucrror pregttoare specfce tpuu de eement ce
urmeaz a se monta. Lucrre pregttoare cu caracter genera sunt:
- verfcarea dspoztveor de prndere fxare provzore;
- e$ecutarea %che'e'or provzor pentru accesu a montare monotzare;
- trasarea, axeor necesare pozonr corecte a eementeor;
- aducerea a nve a tuturor suprafeeor eementeor pe care reazem
eementee prefabrcate pregtrea suprafeeor de rezemare;
- eri(icarea eementeor transportate a ocu de montare marcarea
vzb a ceor care nu corespund tpuu de eement soctat, au sufert
degradr ce depesc mtee admsbe, precum verfcarea prn
sonda| a dmensunor prncpae care condoneaz montarea, nnd
seama de toeranee admsbe.
- n tmpu montr eementeor prefabrcate de beton
Montarea eementeor prefabrcate se va executa pe baza une fe tehnoogce
care va cuprnde:
5 canttatea de eemente de monta, defacat pe sortmente3
5 m|oacee de transport pn a ocu de montare;
5 ocu de depoztare pe anter conde de aezare rezemare;
5 metodee de montare, uta|u necesar ampasamentu acestua;
5 ordnea de desfurare a operaor de montare;
5 /ra(icu' ca'endarstc de ucru pentru transportu montarea eementeor
prefabrcate;
5 ordnea de executare a suduror n conde tehnce de catate pe
care trebue s e ndepneasc sudure;
5 marcarea %uduri'or3
5 re6u'tate'e controa'e'or nedi%tructie &entru %uduri3
5 etapee a care este necesar o recepe para a ucrror de
montare sau de mbnare, precum a ator ucrr secundare;
5 a*ateri'e admi%i*i'e 'a monta:.
32
La ucrre de montare a eementeor prefabrcate se va respecta ordnea
operaor de montare de recepe para prevzute n fa tehnoogc.
La termnarea montr eementeor prefabrcate
Se a eri(ica:
5 poza n pan a axeor eementeor;
5 re%&ectarea cote'or de nie'3
5 vertcatatea sau orzontatatea eementeor dup caz;
5 re%&ectarea 'un/imi'or de re6emare3
5 respectarea dmensunor spaor de monotzare;
5 verfcarea suduror (examnare vzua CND - controa'e nedi%tructie<.
La aceste verfcr se va ne seama de preczre dn Normatvu C 1!0 - -+ anexee
X.3 X.4.
#cte ntocmite:
5 Re/i%tru &riind montarea e'emente'or &re(a*ricate ;mode' #ne$a 33<3
5 Proce% - verba de recepe catatv n care se vor consemna rezutatee
verfcror de a punctu c) se va precza dac se admte trecerea a
executarea faze urmtoare ;mode' #ne$a 11< sau, dac este cazu, proces -
verba de contro a cat ucrror n faze determnante (mode Anexa 1!<.
3.(. #ontarea ele&entelor prefabricate din &etal
a) nante de nceperea ucrror
Se efectueaz recepa a anter a subansambeor eementeor dn meta vrate de
uzn.
5 Verfcarea cat acestora const dn :
- Verfcarea exstene examnarea att a connutuu documentae de
atestare a cat eementeor dn meta' care trebue transms de uzn a
anter o dat cu vrarea subansambeor, ct a corespondene cat
materaeor, peseor a case de catate a suduror cap a cap, cu
prevedere proectuu de execue a prescrpor tehnce.
Documentaa de atestare a cat trebue s cuprnd certfcate de
catate a tuturor eementeor dn meta vrate, a care trebue anexate:
- confrmarea scrs a uzne bazat pe certfcate ae furnzoror s sau pe
ncercr propr c toate materaee utzate corespund proectuu
prescrpor tehnce;
- buetne de verfcare nedstructv pentru toate cordoanee de sudur cap a
cap executate a furnzor pentru care proectu prevedea astfe de
ncercr;
- &roce%e - verbae de recepe a monta|uu de prob, preaab, dac acesta
este prevzut n proectu de execue, cu specfcarea reazr contrasge
prescrse;
- documente refertoare a ncercarea prn ncrcare a construce (care s
ncud rezutatee concuze ncercr), dac necestatea aceste
ncercr a fost prevzut n proectu de execue n actee de contro sau a
fost cerut prn expertz tehnc;
- sche cu marcarea pozonarea eementeor dn meta;
33
- pese scrse desenate ae proectuu de execue care au sufert modfcr
competr pe parcursu execue (n care au fost ntroduse modfcre
competre efectuate) nsote de aprobarea n scrs a proectantuu,
benefcaruu verfcatoruu de proect pentru fecare dn modfcr.
Verfcarea prn ncercr drecte a cat confeconr eementeor dn meta
(verfcarea vzua prn msurare a forme dmensunor, att a peseor care
actuesc eementu, ct a'e eementuu n ansambu, ncusv mbnre), a
pregtr suprafeeor n vederea apcr protece antcorozve, precum a
reazr stratuu de protece temporar
.5 ncercr drecte asupra cat materaeor mbuntror pentru toate
eementee furnzate fr certfcat de catate, pentru cee ce au fost determnate
nantea montr sau care provn dn demontarea une construc exstente. Metodee
de verfcare a cat subansambeor eementeor dn meta sunt prezentate n
Normatvu C "+--" caietu' AIA.
Aceste verfcr se efectueaz n cazu n care a recepa a furni6or a e'emente'or
din meta' nu au partcpat deega a unt de montare.
Recepa eementeor dn meta se face conform reguor condor stabte
n Normatvu C 1"0--!@ 4e/ea nr. 10/100"@ 9C8 nr. 0!110"0@ S.#S ,+,/0---@ Normatiu' C "+--".
La recepa a furnzor vor partcpa: benefcaru, deega a unt de
montare proectantu. Pentru fecare tp de eemente receponate a
furnzor se ntocmete un dosar de recepe. Dosaru de recepe cuprnde
urmtoaree documente:
- certi(icate de catate pentru materaee utzate (oeur, organe de
asambare, materae de adaos pentru sudur, materae pentru
proteca antcorozv);
- confrmarea c eementee corespund prevederor dn proectu de
execue STASuu ,+,/0---3
- %&eci(icarea nume'ui contro'oru'ui din or/anu' de contro'3
- fe de msurtor;
- buetne de ncercr nedstructve a suduror a ator ncercr
prevzute n proect;
- sche cu marcarea eementeor de construc metace;
- pese scrse sche ae modfcror proecteor nsote de avzee
scrse ae proectantuu;
- proces - verba de ucrr ascunse;
- &roce%e - verbae de remeder, nsote de avzee scrse ae
proectantuu.
n cazu n care a recepa a furnzor a partcpat deegatu unt de
montare, a prmrea eementeor dn meta pe anter se va controa dac nu s-au
produs deformr n tmpu manpur transportuu.
Se efectueaz recepa a anter a materaeor metace de asambare (ntur,
urubur, pue, abe, eectroz, funda, norme pentru sudare etc.<. Verfcarea
cat acestora va consta dn:
- verfcarea exstene examnarea connutuu documenteor de
atestare a cat materaeor a corespondene cu prevedere
proectuu;
34
- eri(icarea &rin ncercr drecte a cat materaeor n conformtate cu
prevedere prescrpor tehnce corespunztoare (n cazu n care
exst dub n apcarea cat).
n cazu n care psesc certfcatee de catate emse de untatea productoare,
cnd certfcatee nu conn toate eementee cerute prn comand sau prn conde
proectuu de execue, precum cnd exst dubu asupra exactt dateor dn
certfcate, se vor efectua sau comanda de ctre untatea de montare, ncercre
necesare determnr cat materaeor respectve.
Montarea eementeor orcre construc dn meta va putea ncepe numa
dup:
5 ntocmrea de ctre ntreprnderea care efectueaz ucrre de
montare, a documenteor (proectuu) pentru tehnooga de montare,
(connutu mnm a acestu proect este dat n Anexa 1-<3
5 executarea ntegra de bun catate de ctre uzn a competror
sau remeder defceneor de catate (n eventuatatea stabr
necest acestora cu ocaza
verfcror dn cadru recepe a prmrea pe anter a eementeor dn
meta) n conformtate cu avzu scrs a proectantuu prevedere
prescrpor tehnce.
Verfcarea exstene a connutuu documentae de atestare a cat
peseor materaeor metace fooste a consodarea sau refacerea eementeor a
care s-au constatat defcene:
5 exacttatea axeor prncpae ae construce precum a eementeor n
raport cu axee construce;
5 exstena connutu documenteor de verfcare receponare a
eementeor de construc care consttue reazeme sau suportur pentru
construca metac care s ateste c sunt corespunztoare
proectuu prescrpor tehnce;
5 poza n pan ca nve a reazemeor buoaneor de ancorare;
5 remedierea de ctre constructor a peseor sau bareor eementeor dn
meta, deformate n tmpu manpuror, depoztr sau transportuu
pe anter (deformae ma mc dect abatere dn STAS 767/0-88 se
vor ndrepta numa cu dspoza proectantuu i a eri(icatoru'ui de &roiect<3
5 nstrurea sufcent nsurea corect a tehnooge de execue de
ctre echpee care execut mbnre cu urubur pretensonate;
5 exstena pozonarea corect a eementeor provzor de susnere,
ancorare etc.
Toate verfcre de a aceast etap vor f efectuate de conductoru tehnc a
ucrr mpreun
cu deegatu benefcaruu a compartmentuu de contro tehnc de catate.
#cte'e nece%are:
5 Documente de a furnzor (uzn)
- Certi(icate de ca'itate &entru (iecare ti& de e'emente din meta' 'irate de (urni6or3
- Certi(icate de ca'itate de 'a (urni6ori &entru or/ane'e de a%am*'are3
- Buetne de ncercr;
- Fe de msurtor;
- Proces - verba de recepe a monta|uu de prob;
35
- Proce% - er*a' &riind com&ortarea sub ncrcare a unor eemente
sudate(dac este cazu);
- Dspoz date de proectant sau benefcar;
- Proces - verba de remedere (n urma dspozor, date de proectant
cu acordu benefcaruu - R.N.C. - mode Anexa 26);
- Proce% - er*a' de 'ucrr ascunse (pentru verfcarea cat pe faze de
execue);
- >u'etin CND ;contro' nedi%tructi< &entru %uduri.
5 Documente ntocmite de con%tructor
- proces - verba de recepe a prmrea pe anter a eementeor.
b) Pe parcursu efectur ucrror de montare
Se vor efectua verfcr refertoare a:
5 nde&'inirea tuturor &reederi'or &roiectu'ui &entru tehno'o/ia de montare a e'emente'or
din meta'3
5 reazarea de bun catate a ucrror de montare, precum
pozonarea corect a eementeor dn meta (conform prevederor
proectuu de execue, prescrpor tehnce Normatvuu C 56 - 85).
Se vor efectua ncercr drecte permanent, pe parcursu fazeor de
montare, pentru verfcarea dmensona catatv (abatere mte
admse a ucrre de montare sunt cee dn STAS 767/0-88.
5 recepa ucrror sau pror de construce care devn ascunse (cordoane
de sudur care nu ma sunt accesbe a sfrtu faze de ucrr, preucrarea
margnor care se mbn prn sudur a montare, executarea dferteor
stratur ae protece antcorozve, verfcarea cat curr eementeor
care se mbn prn urubur pretensonate etc.). Rezutatee verfcror cu
prvre a catatea ucrror executate prn aceste opera se consemneaz n
procese - verbae de ucrr ascunse condoneaz nceperea operaor
urmtoare;
5 verfcarea prn ncercr nedstructve a cat suduror cap a cap reazate
a montare (dac este ndcat n proect);
5 verfcarea strnger uruburor de nat rezsten precum reazarea
chtur, grundur vopsr mbnror controate.
5 ?eri(icarea certi(icatu'ui de ca'i(icare &entru %udori. #cte
ntocmite:
5 Proces - verba pentru verfcarea cat ucrror ce devn ascunse (mode
Anexa 11) n care se vor consemna defcene de catate sau deprea
abateror admsbe (dac este cazu);
5 Proces - verba de remeder (dac este cazu) n urma dspozor de anter
date de proectant sau benefcar (RNC - mode Anexa 26);
5 >u'etine de ncercr;
5 >u'etine CND3
5 Fa tehnoogc de sudare (mode Anexa 30).
La termnarea montr fecre categor de eemente dn meta pe un sector
dat, se va efectua verfcarea cat ucrror de montare executate pe faze.
Se vor efectua verfcr scrptce, care vor cuprnde examnarea exstene
connutuu documentae de atestare a cat anume:
36
5 certfcate de catate sau buetne de ncercr pentru toate pesee
materaee metace fooste att a montare, ct a eventuaee refacer,
consodr sau remeder executate;
5 procese - verbae de ucrr ascunse, buetne de ncercr nedstructve a
suduror cap a cap a cror executare a montare este prevzut n proectu
de execue, buetnee une eventuae ncercr dspuse prn dspoze de
anter ae proectantuu, prn actee de contro etc.;
5 tabee cu poansonu sudoror autorza care au executat sudure de montare
(P.V. prvnd executarea suduror - mode Anexa 29);
5 fee n care au fost consemnate rezutatee controuu efectuat de echpe
specae atestate nsrcnate cu execua cu controu mbnror de nat
rezsten (Fa tehnoogc de sudare - mode Anexa 30);
5 dspoz de anter ae proectantuu benefcaruu date pe parcursu
montr, referatu eventuaeor expertze tehnce a care a fost supus
structura metac, procesee verbae ncheate de organee de contro n
construc;
procesee - verbae de recepe a verfcr remeder sau consodr tuturor
defceneor de confeconare montare constatate eventua cu ocaza recepe
eementeor materaeor metace a prmrea pe anter, verfcarea cat n
tmpu montr eementeor metace, controaee efectuate de proectant, benefcar
sau organee de contro n construc
;pesee scrse desenate ae proectuu de execue cu toate modfcre
competre ntervente pe parcursu montr nsote de aprobarea n scrs a
proectantuu, benefcaruu cu acordu verfcatoruu de proect pentru (iecare n
&arte3
5 pentru urubure de nat rezsten pretensonate, documentaa este
cea prevzut n Normatvu C 133 - 82.
Se vor efectua verfcr drecte care se refer a:
5 termnarea ntegra a ucrror de montare dn cadru faze;
5 eri(icarea dmensona catatv bucat cu bucat, a mbnror
ceorate ucrr de montare a eementeor metace care au fost
executate n cadru faze respectve, ncusv eventuaee verfcr
consodr sau remeder care au fost dspuse de factorii de contro'3
5 souonarea R.N.C. (dac este cazu)
Abatere mt admse de ucrre de montare sunt cee cuprnse n STAS
767/0 - 88.
Verfcarea cat a termnarea fazeor de ucrr de montare va f efectuat
de conductoru tehnc a ucrr de deegatu compartmentuu de contro tehnc
a cat.
#cte ntocmite:
5 I. In cazu n care aceste ucrr devn ascunse se vor ntocm procese -
verbae pentru verfcarea cat ucrror ce devn ascunse (mode
Anexa 10) sau proces - verba de contro a cat ucrror n faze
determnante (mode Anexa 14);
5 II. In cazu ceorate categor de ucrr se ntocmesc procese - verbae
de recepe catatv (mode Anexa 11).
37
In &roce%e'e - er*a'e ;I< %au ;II< %e or %&eci(ica eri(icre efectuate, rezutatee
obnute n cadru verfcr cat a termnarea fecre faze de ucrr de montare,
precum concuze cu prvre a posbtatea nceper ucrror n cadru faze
urmtoare (acordarea faze respectve), msure pentru remederea defceneor
eventua constatate n cursu verfcr.
$./. )idrii
a) nante de nceperea ucrror de zdr
#cte nece%are:
5 Proces - verba de ucrr ascunse pentru ucrarea anteroar n care se
specfc atacarea ucrror de zdr (sau Dspoze de anter dat de
proectant benefcar;
5 Documente de a furnzor pentru materaee fooste a zdr:
- certi(icate de ca'itate
- fe de transport
5 Buetne de ncercr pentru materaee a a cror verfcare sunt
ndoe dn punct de vedere a cat (dac catatea nu corespunde cu
cea prevzut n proect).
5 #/rementu' tehnic &entru &rodu%e noi.
Se verfc:
5 Prn examnare vzua msurtor:
- dimen%iuni'e
- marca
- catatea casa
- %ortimentu'
- diametru'
5 prn ncercr:
- marca mortaru'ui
5 exstena proectuu de execue a ucrror pe tmp frguros (dac este
cazu), conform prevederor Normatvuu C 16 - 84.
b) Pe parcursu executr ucrror
Se verfc:
5 Catatea materaeor n momentu puner n oper:
- %tarea suprafeeor crmzor, bocuror, neadmndu-se foosrea ceor
acoperte cu praf, mpurt, ghea sau a ceor cu trbtur sau cour
rupte;
- procentu de fracun de crmz fa de cee ntreg s nu depeasc 15%;
- consstena mortaruu se verfc a fecare punct de ucru a fecare ar|
dac se nscre n mtee prevzute n normatvee de specatate;
- conde de medu.
5 Corespondena ucrror cu documentaa tehnc care a stat a baza
execue or precum catatea ucrr'or e$ecutate.
5 Verfcarea cat execue zdror const dn urmtoaree:
38
- verfcarea grosm zduror se face a zdure netencute, undu-se meda a
tre msurtor cu precze de 1 mm, efectuate ntre dou dreptare aezate
pe feee zduror3
- verfcarea grosm rosturor vertcae orzontae se face prn stabrea
une grosm med de rost pentru o porune de zdre de 1 m ungme,
msurat pe orzonta, respectv pe vertca;
Dac a examnarea vzua se observ neunformt mar ntre grosme
dferteor rostur se va proceda a verfcarea grosm fecrua:
- verfcarea se face cu o rg sau ruet metac cu gradae mmetrc;
- verfcarea umper rosturor se face prn examnare vzua.
- verfcarea eser corecte a zdre a egturor a cour, ramfca
ncrucr de zdur, se face prn examnare vzua.
- verfcarea, orzontat suprafeeor superoare ae rnduror de crmz
sau bocur se face cu a|utoru nvee a dreptaruu; a cdr cu ungmea
ma mare de 50 m verfcarea se face cu aparatee de nve.
- Verfcarea panet suprafeeor a rectnt muchor se face prn
apcarea pe suprafaa zduu sau n ungu muchor a unu dreptar de
mnmum 2,0 m ungme prn msurarea ntervauu dntre acest dreptar
suprafaa zduu sau muche cu o precze de 1 mm.
- Verfcarea vertcat suprafeeor a muchor se face cu a|utoru une
rge gradate n mm cu o ungme de mn. 2,0 m a fruu cu pumb cu
ungmea corespunztoare nveuu.
- Lungmea nmea tuturor zduror, dmensune gouror ae pnuror
dntre gour se verfc prn msurarea drect cu rueta sau cu metru.
Meda a tre msurtor se compar cu dmensune dn proect.
5 Pentru zdra armat se efectueaz n pus urmtoaree verfcr:
- dac armarea zdre se face n secune prevzute n proect;
- dac grosmea rosturor orzontae este ega ce pun cu suma grosmor a
dou bare pus 4 mm;
- dac stratu de mortar de acoperre a armtur n dreptu rosturor este de
cment are ce pun 2 cm grosme.
5 Pentru zdra compex se efectueaz n pus urmtoaree: Pentru fecare
stpor de beton armat se verfc:
- trasarea poze stpor;
- sortmentee dametree armturor;
- dmensune ntervaee dntre stp de zdre;
- pozonarea corect pe nmea zdre a armturor dntre rosture
orzontae prn care se reazeaz egtura dntre stpor zdre;
- cofrarea betonarea stporor.
5 La controu cat ucrror de zdre dn patr se vor precza
urmtoaree:
- dac materaee pesee ntrebunate corespunde ceor prescrse n
proecte standarde;
- dac dmensune eementeor de construce executate corespund ceor dn
&roiect3
- dac nu s-au vt defecte dn cauza tasror;
39
- dac s-au sat goure anure pentru conductee de ap, canazare,
nczre prevzute n proect;
- vertcatatea zduror, stpor, uor ferestreor;
- ori6onta'itatea /'a(uri'or3
- dac buandrug sunt bne aeza deasupra gouror de u ferestre;
- aezarea straturor precum a grnzor prncpae secundare pe stp
zdur;
- executarea conform cu panure a ncastrr comeor;
- catatea suprafee pereor de faad netencu;
- egtura dntre zdra de umputur eementee scheetuu.
Pentru aceste verfcr abatere admsbe sun prezentate n Anexa 25 (conform
Normatvuu C 56-85).
#cte ntocmite:
5 Proces - verba pentru verfcarea cat ucrror ce dein a%cun%e ;mode' #ne$a
10< ntocmit de con%tructor.
Acest proces - verba va f semnat de constructor de benefcar. In acest
proces - verba se vor consemna rezutatee verfcror efectuate n tmpu
executr ucrror de zdr prezentate 'a &unctu' *3
c) La termnarea executr ucrror de zdr
5 Verfcr drecte:
- se efectueaz aceea verfcr ca cee dn tmpu executr ucrror, dar
cu frecvena de 1/4 dn a aceora.
5 Verfcr scrptce:
- se examneaz exstena se anazeaz connutu:
- certi(icate'or de ca'itate &entru materia'e'e (o'o%ite3
- a/remente tehnice3
- buetne de ncercr (dac este cazu);
- procese - verbae de ucrr ascunse ntocmte n tmpu executr ucrror
de zdr;
- dspoz de anter date de benefcar, proectant sau organee de
contro (dac este cazu),
- souonarea R.N.C. dac este cazu (rapoarte de neconform tate).
#cte ntocmite:
5 Proces - verba de recepe catatv (vez Anexa !!).
n acest proces - verba se vor consemna verfcre efectuate,
rezutatee obnute concuza cu prvre a posbtatea contnur
ucrror sau se propune supunerea or une coms de expertz.
La recepa ucrror de zdr partcp constructoru, proectantu
benefcaru. Dac n panu de contro este prevzut recepa ucrror
de zdr ca faz determnant se ntocmete "proces - verba de
contro a cat ucrror n fazee determnante (mode Anexa 14)
va f convocat deegatu Inspece de Stat n Construc".
40
3.-. Recepa structur de rezsten
Se efectueaz n funce de prevedere programuu, prvnd controu de
catate pe anter stabt de proectant mpreun cu benefcaru/nvesttoru
constructoru.
Se poate recepona structura de rezsten pentru ntreaga construce
(fundae, tronson, scar).
Pentru recepa structur de rezsten, pe ng examnarea drect efectuat
pe parcursu execue de constructor, benefcar proectant, se fac urmtoaree
verfcr:
5 Certi(icate'e de ca'itate %au de garane pentru catatea materaeor vrate;
5 Exstena connutu proceseor - verbae de recepe catatv
prvnd: cofra|ee, armarea, aspectu eementeor de dup decofrare,
aprecerea cat betonuu pus n ucrare;
5 Exstena connutu' &roce%e'or - er*a'e &entru (a6e'e determinante3
5 Exstena connutu certfcateor de catate n cazu n care betonu a
fost vrat de ctre o at untate de construc;
5 Constatre consemnate n cursu execue de ctre benefcar,
proectant@ C...C.@ %au a'te or/ane de contro'3
5 Confrmarea prn procese - verbae a souonr rapoarteor de
neconformtate, a executr corecte a msuror de remeder prevzute
n dfertee documente examnate;
5 Consemnre dn condca de betoane;
5 >u'etinu' unic &riind ca'itatea *etoane'or3
5 Dmensune de ansambu cotee de nve;
5 Dimen%iuni'e di(erite'or e'emente n ra&ort cu &reederi'e &roiectu'ui3
5 Poza gouror prevzute n proect;
5 Poza reatv pe ntreaga nme a construce, a eementeor
vertcae (stp, dafragme, pere) consemnndu-se eventuaee
dezaxr;
5 ncadrr n abatere admse, conform Normatvuu C 140-86 anexa X.3
(vez Anexa 19);
5 Comportarea a proba de umpere cu ap, n cazu recpenor;
5 Respectarea condor tehnce specae mpuse n proect prvnd
materaee utzate, compoza betonuu, gradu de mpermeabtate,
gradu de gevtate;
Orce verfcare care se consder necesar.
Verfcre efectuate constatre rezutate a recepa structur de rezsten
se consemneaz n procesu - verba de recepe ncheat ntre benefcar, proectant
constructor, preczndu-se n concuze dac structura de rezsten se atest sau
se respnge.
Acoperrea eementeor structur de rezsten cu ate ucrr (zdur, tencue,
protec, fnsa|e etc.) este adms numa n baza dspoze de anter dat de
benefcar proectant.
41
)I$I!A*"
!.1. .encuie'i
nante de nceperea ucrror de tencue
#cte nece%are:
5 Proce% - er*a' &entru eri(icarea cat ucrror ce devn ascunse sau
proces - verba de contro a cat ucrror n fazee determnante
pentru suportu pe care se apc tencuaa;
5 Documentee care nsoesc materaee a vrare:
- &entru mortare'e &re&arate centra'i6at:
- certi(icate de ca'itate3
- bonur de transport (fe cu ndcarea tuturor caracterstcor
tehnce).
- pentru ceeate materae semfabrcate:
- certi(icate de ca'itate3
- certfcate de garane;
- buetne de ncercr (de a aboratoru unde se trmt probe 'uate
&rin %onda:<.
5 Procese - verbae de recepe catatve pentru ucrre destnate a
prote|a tencuee. Se verfc:
5 prn examnare vzua:
- ca'itatea materia'e'or3
- catatea suporturor pe care se execut ucrre de tencue.
5 prn ncercr de contro':
- catatea mortareor provente de a sta sau centrae de mortare, char
stuate n ncnta anteruu.
5 conde de medu.
Rezutatee ncercror de contro ae epruveteor de mortar trebue
comuncate conductoruu tehnc a ucrr n termen de !- de ore de 'a ncercare ;con(orm C
"+--"<.
Dac rezutatu ncercr este sub 75% dn marca perms se va anuna
benefcaru pentru a stab dac tencuaa poate f acceptat.
n tmpu executr ucrror
Se verfc:
5 re%&ectarea tehno'o/ie de execue;
5 utzarea tpuu compoze mortaruu ndcat n proect;
5 a&'icarea %traturi'or %ucce%ie n /ro%imi'e &re%cri%e3
5 apcarea msuror de protece mpotrva uscr forate, spr prn
poae sau ngher;
5 recepa pe faze de ucrr se face pe baza urmtoareor verfcr a
fecare tronson n parte:
- rezstena mortaruu;
42
- numru de stratur apcate grosme respectve (determnate prn
sonda|e n numru stabt de comse, dar ce pun cte unu a
fecare 200 m
2
< ;con(orm C "+-"<3
- aderena a suport ntre stratur (cu aceea frecven ca a punctu
anteror);
- panetatea suporturor nartatea muchor (bucat cu bucat);
- dmensune, catatea poze eementeor decoratve anexe
(sobancur, bre, corne etc.) bucat cu bucat.
#*ateri'e admi%i*i'e %unt date de normatiu' C "+--" ane$a IA-1.
5 verfcre care se efectueaz a termnarea une faze de ucrr se
face cte una a fecare ncpere ce pun una a fecare 100 m2
(conform C 56-85).
5 %e verfc (a recepa pe faze de ucrr dar a recepa catatv a
ucrror de tencue).
- aspectu genera a tencueor, vzua (suprafaa tencut trebue s
fe unform, s nu preznte crptur, porun neacoperte cu mortar
a racordarea tencueor cu tmpra sau n spatee radatoareor);
- panetatea suprafeeor tencute;
- vertcatatea orzontatatea suprafeeor;
- grosmea stratuu de tencua; souonarea R.N.C.
/dac este cazu). Se ntocmesc:
5 Procese - verbae de ucrr ascunse pe faze de ucrr (mode Anexa
10) pe baza recepe pe faze de ucrr.
c) La termnarea ucrror
Recepa catatv a ucrror de tencue se poate efectua a termnarea
acestor ucrr sau a recepa a termnarea ucrror pentru obectvu de nvest.
Acte ntocmte:
5 Proces - verba de recepe catatv (mode Anexa 11).
Verfcre efectuate sunt aceea cu cee de a recepa pe faze de ucrr dar
cu frecvena de 1/3 dn frecvena acestora (verfcarea cat ucrror de
tencuie'i %e a e(ectua con(orm Normatiu'ui C "+C-"<.
4.2 Placa+e
a) nante de nceperea ucrror de paca
#cte nece%are:
5 Proces - verba de verfcare a cat ucrror ce devn ascunse
pentru suportu pe care se apc ucrarea de pacare;
5 Proces - verba de recepe catatv pentru ucrre destnate a e
prote|a sau a cror execue uteroar ar putea provoca deterorarea
or;
5 Certi(icate de ca'itate &entru materia'e@ %emi(a*ricate %au &re(a*ricate3
5 #/remente tehnice &entru &rodu%e %au &rocedee noi3
43
5 Documente de transport (bonur, fe) pentru mortaree provente de a
sta centrazate dn care s rezute cu precze caracterstce fzce,
mecance de compoze.
Se verfc:
5 Ca'itatea materia'e'or
- prn examnarea vzua;
- &rin ncercr de contro pentru mortaree, vrate de a sta de mortare
char stuate n ncnta anteruu prn epruvetee de mortar uate a ocu
de punere n oper.
5 Modu de depoztare manpuare astfe nct s se evte degradarea
materaeor
5 Condi'e de mediu.
5 n tmpu executr ucrror de paca|e Se verfc:
5 respectarea tehnooge de execue;
5 corespondena eementeor de paca| cu cee prevzute n proect;
5 utzarea tpuu compoze mortaruu ndcat n proect;
5 aspectu starea genera;
5 e'emente'e /eometrice:
- /ro%ime
- &'aneitate
- ertica'itate
5 fxarea paca|eor pe suport (aderena);
5 racordre paca|eor cu ate eemente ae construce sau nstaae.
Pe faze de ucrr verfcarea se face, n cazu paca|eor nteroare, pentru
fecare ncpere n parte, ar n cazu ceor exteroare, pentru fecare tronson de
faad n parte se refer a urmtoaree aspecte:
- rezstena mortareor sau pasteor de apcare a pcor de paca|
(determnat pe cubur de 7,07 cm atura, turnate char de a
prepararea mortareor pasteor respectve);
- numru de stratur dn structura paca|eor grosme respectve
(determnate prn sonda|e, n numru stabt de comse, dar ce pun
cte unu a fecare 100 m
2
<3
- aderena a suport a mortaruu de poz ntre spae pcor (cu
aceea frecven ca a punctu anteror);
- panetatea suporturor nartatea muchor (bucat cu bucat);
- dmensune, catatea poze eementeor decoratve care se
pacheaz Abatere dmen%iona'e &entru di(erite ti&uri de &'aca:e %unt date n Normatiu' C
"+--" ane$a
A.1
Verfcarea cat execue paca|eor se face conform Normatvuu C
56-85 caetu X. Acte ntocmte:
5 proces - verba de ucrr ascunse pe faze de ucrr (mode Anexa 10)
n care se consemneaz rezutatee verfcror.
5 Raport de neconformtate - R.N.C. - dac este cazu (mode Anexa 26).
5 La termnarea ucrror de paca|e
44
Recepa catatv a ucrror de paca|e se poate face a termnarea acestor
ucrr sau a recepa a termnarea ucrror pentru obectvu respectv.
Verfcre efectuate a recepa ucrror de pacare sunt aceea cu
verfcre efectuate pe faze de ucrr dar cu o frecven de mnmum 1/5 dn
frecvena aceora.
Se verfc souonarea R.N.C.
#cte ntocmite:
Proces - verba de recepe catatv (mode Anexa 11) ncheat ntre
constructor, benefcar proectant.
0.$. )ugreli1 opsitorii1 tapete
nainte de nceperea lucrrilor de zugrveli, vopsitorii, tapete
#cte nece%are:
5 Proces - verba de ucrr ascunse a suportuu pe care se apc aceste
categor de ucrr (tencue, zdr, betoane, getur), eemente de
tmpre dn emn sau metac, eemente de nstaa;
5 Certi(icate de ca'itate &entru materia'e'e (o'o%ite care s confrme c sunt
corespunztoare normeor respectve corespund paetaruu coorstc dat
n proect;
5 #/remente tehnice &entru noi &rodu%e %au &rocedee3
5 Proces - verba de recepe pentru ucrre destnate a e prote|a (nvetor,
strean etc.) sau a cror execue uteroar ar putea provoca deterorarea
or.
Se verfc:
5 Conde de medu
5 Dotre conform tehnooge de execue.
5 n tmpu executr ucrror de zugrve, vopstor, tapete
Se verfc:
5 Re%&ectarea tehno'o/iei de e$ecue prevzut n prescrp tehnce;
5 Utzarea reeteor compoze amestecuror ndcate n prescrp;
5 Apcarea msuror de protece mpotrva uscr brute (ex. prn vnt,
nsorte), spr prn poae sau ngher, surse de praf sau vapor cu
substane chmce.
Pe faze de ucrr se verfc:
5 Pentru zugrve:
- prn examnare vzua;
- corespondena zugrveor nteroare exteroare cu prevedere proectuu
cu dspoze uterioare3
- aspectu suprafeeor zugrvte n cuor de ap, precum ae aceora n
caco- veccho;
- unformtatea desenuu a zugrve nteroare executate cu ro, burete sau
pnz de sac, nu se admt pete, srtur, suprapuner sau psur ae
desenuui3
45
- aderena zugrveor nteroare exteroare se va constata prn frecare
uoar cu pama de perete;
- rectnartatea naturor de separae se va verfca cu ochu a nevoe
cu un dreptar de ungme adecvat. Ee trebue s fe fr nndr de o
me unform pe toat ungmea or.
5 &entru o&%itorii:
- prn examnarea vzua se va verfca aspectu vopstoror, avndu-se n
vedere urmtoaree:
suprafeee vopste cu vopsea de ue, emaur sau acur trebue s preznte pe toat
suprafaa acea ton de cuoare acea aspect ucos sau mat, dup cum se preved
en proect sau n mostree stabte. Nu se admt: stratur strvez, pete, desprnder,
cute, bc, scurger, psur de buc de pecu, crptur sau fsur;
- 'a o&%itore executate pe tmpr se va verfca buna acoperre cu
pecu de vopsea a suprafeeor de emn sau metace, bne chtute
efute n preaab; se va controa ca accesore metace vzbe
(dur, drucre, cremoane, oevere) s nu fe ptate cu vopsea;
- nu se admt pete de mortar sau zugrve pe suprafeee de tmpre;
- separae dntre zugrve vopstor pe un acea perete, precum
cee dntre zugrveaa pereor tavane trebue s fe dstncte
fr suprapuner, ondua. Verfcarea rectnart nor de
separae se va face cu dreptaru;
- catatea ucrror de vopstore executate pe pesee metace se va
verfca n acea mod ca a ceeate ucrr de vopstore.
5 Pentru ta&ete:
- verfcarea cat ucrror de tapetare se va face numa dup ce
tmp de 14 ze temperatura aeruu n camera respectv a fost
stabt a crca +18C ar umdtatea reatv a aeruu a 50-60%;
- se va controa dac s-a respectat tehnooga de execue prvnd
pregtrea amorsarea suprafeeor apcarea hrte de zar ntr-un
strat sau dou stratur peste care s-a fxat patu;
- tapetee apcate trebue s corespund modeeor ndcate n proect
sau cu mostree aprobate de benefcar;
- 'i&irea ta&ete'or tre*uie rea'izat unform pe ntreaga suprafa a fecre
f de perete fr s exste porun neaderente, umftur, cute sau
nereguart specfce, cauzee de pregtre necorespunztoare a
stratuu de suport;
- vertcatatea for de tapet se verfc cu fru cu pumb,
neadmndu-se abatere de a vertcatate.
La termnarea une faze de ucrr, verfcre se efectueaz ce pun cte una
a fecare ncpere
ce pun una a fecare 100 m2.
c< La !er"#area l%cr(rlor de -%'r(vel. vops!or. !ape!e se poate face
recepa catatv consemnndu-se n procesu - verba de recepe
catatv rezutatee verfcror de a pct. B.
Formuaru pentru procesu - verba de recepe catatv este dat n anexa 11.
46
Lucrre de zugrve, vopstor, tapete se pot recepona a recepa a
termnarea ucrror a obectvuu de nveste, efectundu-se aceea verfcr ca
cee de a pct. B dar cu o frecven de 1/5 dn frecvena acestora.
0.0. %2mplrie i
dulgherie a) nante de
nceperea ucrror
Se verfc:
5 exstena connutu certfcateor de catate pentru tmpra gata
confeconat sost pe anter;
5 corespondena cu prevedere dn proect cu prescrpe tehnce de
produs a produseor gata confeconate soste pe anter;
5 u%carea materia'e'or.
5 n tmpu executr ucrror de tmpre dughere
Se verfc:
5 catatea peseor care se pun n oper;
5 corespondena dntre proect detae de execue tmpra ce se
pune n oper;
5 a%am*'area e'emente'or com&onente con(orm ndcaor dn proect;
5 exstena catatea accesoror de prndere, manevre etc.;
5 exstena peseor auxare (crmare, paz de tab) a ferestre -
pentru ndeprtarea apeor de poae.
5 La termnarea ucrror de tmpre dughere
I. Se &oate efectua recepa catatv a ucrror pe faze - pentru fecare tronson n
parte.
n acest caz se nchee proces - verba de recepe catatv pe faze de ucrr (mode
Anexa 11).
La aceste recep catatve se verfc:
5 corespondena cu prevederi'e din &roiect3
5 catatea ucrror executate ncadrarea n abatere admsbe
prevzute n Normatvu C 56-85, Caetu XV;
5 souonarea R.N.C. (dac este cazu).
II. Verfcarea ucrror de tmpre dughere - a recepa a termnarea ucrror
&e o*iect - %e a
face de ctre comsa de recepe prn :
5 examnarea exstene connutuu procesuu - verba de recepe
catatv pe faze de ucrr;
47
5 examnarea drect a ucrror executate prn sonda|e - cte dou a
fecare tronson - refertoare a toate eementee caracterstce
prevedere Normatvuu C 56-85, caetu XV;
5 se va avea n vedere n speca ca, prn respectarea prevederor
tehnce de catate, ucrarea de tmpre sau dughere s
ndepneasc perfect funconarea care a fost prevzut n ucrare.
4.5. Pardoseli
a) nante de nceperea ucrror de pardose
#cte nece%are:
5 proces - verba de ucrr ascunse pentru suportu pe care se aeaz
pardoseaa;
5 proces - verba de recepe pentru toate ucrre de construc sau
nstaa a cror executare nteroar ar putea degrada pardosee;
5 certfcate de catate pentru materaee, semfabrcatee
prefabrcatee care ntr n componena unor pardose;
5 agremente tehnce pentru no produse procedee;
5 documente de transport (bonur, fe) pentru betoanee mortaree
provente de a stae centrazate, dn care s rezute cu precze
caracterstce fzce, mecance de compoze.
Se verfc:
5 conde de medu.
5 Pe parcursu executr ucrror
Pentru toate tpure de ucrr de pardose nteroare prncpaee verfcr de
catate care se efectueaz sunt:
5 aspectu starea genera;
5 e'emente'e /eometrice ;/ro%ime@ &'aneitate@ &ante<3
5 fxarea mbrcmn pe stratu suport;
5 ro%turi'e3
5 racordre cu ate eemente de construc sau nstaa;
5 corespondena cu proectu.
Modu de efectuare a acestor verfcr pentru dferte tpur de pardose,
precum ncadrarea n abatere mt admsbe sunt artate n Normatvu C 56-85,
caetu XII.
#cte ntocmite:
5 buetn de ncercare, a ocu de punere n oper, pentru materaee
pentru care prescrpe tehnce sau proectu e cer;
5 procese - verbae pentru verfcarea cat ucrror ce devn ascunse
pentru pardosee dn patr artfca nears (pentru armtur
stratu de acoperre a acestora) (mode Anexa 10).
5 La termnarea ucrror de pardose
48
I. Cnd recepa catatv a acestor ucrr se efectueaz pe faze de ucrr
Se verfc:
5 exstena connutu certfcateor de catate pentru materae,
semfabrcate prefabrcate a agrementeor tehnce;
5 exstena connutu proceseor - verbae de ucrr ascunse (unde
este cazu);
5 souonarea R.N.C. (dac este cazu).
Se efectueaz aceea verfcr ca cee prescrse pe parcursu ucrror:
5 verfcre de aspect se vor efectua ncpere cu ncpere; pentru
verfcre ce comport msurtor sau desfacer se vor efectua
sonda|e cu frecvena 1/4 dn aceea prescrs pentru verfcre pe
parcurs;
5 n cazu exstene n acturea pardose a unor ucrr ascunse,
frecvena sonda|eor va f de 1/5 dn aceea prescrs pentru parcursu
ucrror.
Se ntocmete:
5 proces - verba de recepe catatv pe faz (mode Anexa 11), n care
se consemneaz rezutatee verfcror efectuate pe faze de ucrr.
II. Cnd recepa catatv a ucrror de pardose se efectueaz a recepa a
termnarea
ucrror pe obect, se vor efectua:
5 examnarea controu documenteor ncheate pe parcursu ucrror
pe faze de ucrr;
5 verfcr drecte, anume:
- pentru aspect, ce pun a 1" dn ncper, dar mnmum o verfcare a
fecare 200 m
2
3
- pentru cee ce comport msurtor desfacer, verfcre drecte se vor
efectua cu frecvena mnm de 1! dn aceea prescrs pentru ncheerea
fazeor pe ucrr.
III. Recepa ucrror de pardose antcorosve
5 recepa ucrror se va face pe msura executr fecru strat component a
structur de pardosea, constatre fcute fnd consemnate n procese -
er*a'e &entru 'ucrr ascunse.
Nu se va ncepe executarea unu nou strat component a structur de
pardosea dect numa dup remederea defceneor constatate a stratu
anteror.
5 La stratu de beton de rezsten a pardoseor se vor verfca: casa
betonuu, gro%imea@ armarea - conform ndcaor dn proect - a%&ectu' *etonu'ui -
care trebue s fe compact, fr gour sau segregr - cota de nve a
suprafeeor betonuu.
5 La betonu de egazare de pant se verfc n tmpu execue: casa
betonuu gradu de im&ermea*i'i6are@ pe baz de anaze de aborator; nu se
admt fsur, crptur, sparger, gour pe suprafaa betonuu.
5 nante de a se trece a executarea straturor dn beton epoxdc, beton
apoxdc cu adaos de gudron de protece antcorosv uzur se va verfca
umdtatea betonuu de rezsten, respectv a betonuu de egazare de
pant.
49
5 Verfcarea cat materaeor de protece (fo, materae de pozare,
rosture, materae de amorsare, paca|e antcorosve, materae apcabe sub
form de mas de pacu) se face prn examnarea certfcateor de catate
vzua:
n caz de dubu, materaee vor f supuse unor ncercr ce se vor efectua a
furnzor sau a un at aborator de specatate autorzat.
Se a erifca exstena certfcateor de catate pentru materae sau a
agrementeor tehnce pentru no produse procedee.
5 Verfcarea stratuu de hdrozoae antcorosv, n cazu materaeor
apcabe n stratur mutpe, se va face vzua, urmrndu-se contnutatea
hdrozoae.
5 n cazu paca|eor antcorosve se va proceda a cocnrea tuturor pcor a
2! ore de a pozare. n cazu depror defecteor admse de maxmum 10 cm2
suprafaa vertca se va proceda a nocurea pcor sau crmi6i'or neadecate.
n tmpu pozr se va verfca a termnarea fecre suprafee de 100 m2
respectarea dmensunor rosturor adncm de ngroare a paca|uu,
conform proectuu. Verfcare se face prn msurtor drecte.
5 La stratu de proece antcorosv de uzur dn mase de pacu epoxdce
se va verfca ntrrea suprafee (prn mnmum 3 msurtor a 10 m2) prn
zgrere, cu un cu de oe.
Se vor verfca, de asemenea, panetatea suprafee, pantee ctre sfoanee
de pardosea. Strpungere pentru conducte cabur eectrce,
postamentee pentru uta|e, scafee pntee a pere stp.
5 Pardosee antcorosve contnue dscontnue se pot da n expoatare dup
mnmum 1" ze de a termnarea execue. n aceast peroad este
obgatoru s fe mennut o temperatur de mn. +20C n haee n care au
fost executate.
5 La recepa catatv a pardoseor antcorosve se ntocmete procesu -
verba de recepe catatv (mode Anexa 11< n care se consemneaz
rezutatee verfcror efectuate; se verfc souonarea R.N.C. (dac este
cazu).
Verfcarea cat acestor ucrr se efcetueaz conform Normatvuu C "+--"@ caietu'
AII
.4.(. ,ea&uri
nainte de nceperea lucrrilor
Se verfc:
5 exstena connutu certfcateor de catate care nsoesc
materaee a prmrea pe anter;
5 exstena agrementeor tehnce pentru no produse procedee;
5 dmensune catatea geamuror, corespondena or cu cee
prevzute n proect.
5 n tmpu execue ucrror
Verfcarea cat ucrror se face de ctre conductoru tehnc a ucrr:
5 pentru geamure montate cu cht obnut sau cht de mnmum de
pumb se va controa vzua dac cordonu de cht nu preznt crptur,
dscontnut sau grosm varabe, dac nu sunt porun desprnse,
50
dac nu se vd capetee nteor sau tfturor, dac mbnarea
bagheteor a cour este bne executat n genera dac geamu a
fost montat corect.
Suprapunerea geamuror pe prosur trebue s fe de ce pun 25 mm.
5 dac s-a ntns patu de cht pe fau grundut a tmpre de emn,
respectv pecua de vopsea de mnmum de pumb patu dn acea
cht a tmpra metac;
5 aderena cordonuu de cht;
5 ntee de fxare a geamuror a tmpra de emn sau a tfture dn
srm de oe a tmpra metac se vor controa prn sonda|,
scondu-se chtu a cteva cercevee sau fo de u;
5 se va controa |ocu dntre geam fa care nu trebue s depeasc 1-
2 mm;
5 n ca6u' 'uminatoare'or %e vor controa pesee de prndere dac sunt bne
apcate dac dmensune poze or corespund cu cee dn
proect;
5 a montarea geamuror de dmensun mar se va verfca dac aezarea
pe dstaner dn emn de ste|ar sau fag este executat corect ;eri(icarea
%e (ace &rin %onda:e<3
5 dspoztvee de fxare a geamuror armate pane a umnatoare
baghetee pentru tmpra metac vor f fxate cu toate eementee
de prndere.
5 Suprafaa geamuror montate trebue s fe curat fr urme de cht,
pete de grsme sau vopsea.
5 La termnarea ucrror de montare a geamuror
Se efectueaz verfcare pe faze pentru ntreaga categore de ucrr de
geamur pentru fecare tronson n parte.
Verfcre efectuate sunt aceea cu cee pe parcursu executr ucrror.
Se ntocmete:
5 Proces - verba de recepe catatv pe faze de ucrr (mode Anexa
11) Verfcarea cat ucrror de geamur a "recepa a termnarea
ucrror pe obect" const dn:
5 examnarea exstene connutuu proceseor - verbae de recepe
catatv pe faze de ucrr;
5 souonarea R.N.C. (dac este cazu);
examnarea drect a ucrror executate prn sonda|, concordana
execue cu verfcre efectuate pe parcursu executr ucrror (pct.
B).
5. *)3.A4**
5.1. Izoa hdrofuge
nainte de nceperea lucrrilor de izolai
51
#cte nece%are:
5 certfcate de catate pentru materaee semfabrcatee care ntr n
componena zoaor;
5 agremente tehnce pentru no produse procedee;
5 &roce% - er*a de recepe pentru materae a prmrea pe anter, conform
HCM nr. 941 - 1959;
5 proces - verba de verfcare a cat ucrror ce devn ascunse pentru
suportu pe care se apc zoae.
Se verfc:
5 catatea materaeor vrate corespondena or cu prevedere
proectuu; nocurea unor materae se poate face doar cu acordu scrs
a benefcaruu, proectantuu verfcatoruu de proect;
5 materaee fooste nante de punerea n oper, prn msurarea
dmensunor geometrce, umdt etc., n conformtate cu prevedere
dn normee tehnce n vgoare (standardee de produs), neputnd f
utzate dac preznt abater peste cee admsbe;
5 n cazure n care prescrpa tehnc pentru executarea zor prevede
cond specae de panetate, forme de racordr, umdtate etc.,
precum montarea n preaab a unor pese, dspoztve sau a unor
stratur de protece antcorosv sau contra vaporor, aceste verfcr
supmentare se vor efectua nante de nceperea ucrror de zoae;
5 conde de medu.
5 Pe parcursu executr ucrror de zoa hdrofuge
Se verfc (conform Normatvuu C 56 - 85):
5 stratu suport s nu preznte aspert ma mar de 2 mm, ar panetatea
u s fe contnu, fnd adms ca abatere o sngur denveare de 5
mm, pe o suprafa vertca cu dreptaru de 2 m n orce drece;
5 exstena rosturor de datae de 2 cm me pe conturu n cmpu
apeor (a 4-5 m dstan pe ambee drec) peste termozoae no
sau n rac3
5 corectarea cu mortar de cment a panta de max. 1:5 a denveror de
max. 10 mm, admse ntre eementee prefabrcate de acoper;
5 prote|area preaab a termozoaor de postren cu fo btumate sau
pecu de mortar speca;
5 racordre ntre dverse suprafee, cu abater admsbe fa de
dmensune dn proect sau prescrp tehnce de -5 + 10 mm a raza
de curbur de 10 mm a m;
5 respectarea reeteor a procedeeor de preparare a materaeor pe
anter (mastcur, souii< con(orm Normatiu'ui C 112--03
5 starea de umdtate corespunztoare stratuu suport amorsat (prntr-o
metod de anter, unde pentru fecare 1000 m2 se fac 5 probe de
desprndere a cte une f de carton btumat de 5x20 cm pt pe suport,
pe 2/3 dn ungme care dup 2 ore trebue s se rup prn carton sau prn
stratu de btum sau se verfc cu aparate pentru determnarea umdt);
5 prea corect a foor;
52
5 mea de petrecere a foor (7-10 cm ongtudna, mnmum 10 cm fronta);
se admt 10% dn fo cu petrecer de mnmum 5 cm ongtudna mnmum
7 cm fronta; n cazu n care aceste vaor nu sunt respectate stratu
respectv trebue refcut;
5 respectarea drece de montare a foor; pn a 20% pant se pot monta
parae cu streana, dar peste 20% pant, numa n ungu ne de cea ma
mare pant;
5 mennerea - n cazu zoaor subterane - nveuu apeor freatce a mn.
30 cm sub nveu ce ma cobort a ucrr respectve; racordarea corect
a zoaor vertcae cu cee orzontae (abatere admsb a mea
petrecer - 10 mm);
5 reazarea comuncr cu atmosfera a stratuu de dfuze pe sub sortur,
copertne sau tubur.
Se ntocme%c:
5 procesu - verba pentru verfcarea cat ucrror ce devn ascunse
(mode Anexa 10) n care se vor consemna rezutatee verfcror efectuate
pentru strature succesve ae hdrozoae;
5 raport de neconformtate - R.N.C. - dac este cazu.
c) La termnarea ucrror
La verfcarea pe faze de ucrr:
5 se verfc souonarea R.N.C.;
5 se verfc frecvena connutu acteor de verfcare ncheate pe
parcursu executr ucrror, comparndu-e cu proectu, prescrpe
tehnce respectve abatere admsbe;
5 %e or e(ectua &ro*e /'o*a'e directe@ a%t(e':
- erfcarea etanet hdrozoaor prn nundare cu ap tmp de 72 ore
a acoperuror cu pante pn a 7% ncusv. Nveu ape va dep cu
mnmum 2 cm punctu ce ma rdcat;
- n cameree unde nundarea va f efectuat tmp de 72 ore, grosmea
stratuu de ap va f de 3,6 cm;
- a construce supuse a presunea hdrostatc a apeor subterane, dup
asgurarea msuror de contrapresune se opresc epusmentee, snd
hdrozoaa tmp de 48 ore a presunea maxm;
- n ca6u' cBnd &ro*e'e &rin inundare nu se pot efectua, verfcarea se face
vzua, prn cocnre eventuae sonda|e n punctee duboase.
#cte ntocmite:
Rezutatee verfcror se consemneaz n procese - verbae de ucrr
ascunse (mode Anexa 10).
Se or con%emna@ de a%emenea, defcenee constatate se va trece medat a
remederea or, nchendu-se un nou proces - verba de ucrr ascunse n
care se specfc posbtatea trecer a executarea urmtoare categor de
ucrr.
53
5.!. *zolaii termice
nainte de nceperea lucrrilor de izolaii termice
#cte nece%are:
5 certfcate de catate pentru materaee semfabrcatee care ntr n
componena zoaor;
5 agremente tehnce pentru no produse procedee;
5 proces - verba de recepe pentru materae a prmrea pe anter,
conform HCM nr. 941 - 1959;
5 proces - verba de verfcare a cat ucrror ce devn ascunse pentru
suportu pe care se apc zoae.
Se verfc:
5 catatea materaeor vrate corespondena or cu prevedere
proectuu; nocurea unor materae se poate face numa cu acordu scrs
a benefcaruu, proectantuu verfcatoruu de proect;
5 materaee fooste nante de punerea n oper, prn msurarea
dmensunor geometrce, umdt etc., n conformtate cu prevedere
dn normee tehnce n vgoare (standardee de produs) neputnd f
utzate dac preznt abater peste cee admsbe;
5 n cazu n care prescrpa tehnc pentru executarea zor prevede
cond specae de panetate, forme de racordr, umdtate etc., precum
montarea n preaab a unor pese, dspoztve sau a unor stratur de
protece antcorosv sau contra vaporor, aceste verfcr supmentare
se vor efectua nante de nceperea ucrror de zoae;
5 conde de medu.
5 Pe &arcursu executr ucrror
Se verfc:
5 termozoae care se reazeaz dn pc sau bocur s fe executate dn
eemente ntreg sau dn fracun tate cu scue adecvate pentru a avea
forme reguate, ar rosture dntre ee s nu depeasc mta adms;
5 denstatea aparent a materaeor de baz auxare, ca grosme
pcor sau bocuror s corespund prevederor proectuu;
5 deschderea rosturor s fe de mnmum 2 mm;
5 nu s-au produs gour n ntre pc;
5 %-au re%&ectat dimensune, poze formee punor termce prevzute n
proect, n mtee abateror admsbe; nu se admt ate pun termce
neprevzute n proect;
5 bareree contra vaporor s fe contnue s fe executate eementee de
acoperre demontabi'e@ aco'o unde e%te ca6u':
Se ntocmete:
5 Proces - Verba de ucrr ascunse (mode Anexa 10) n care se vor
consemna rezutatee verfcror efectuate bucat cu bucat.
54
d) La termnarea ucrror
Se efectueaz recepa catatv pe faze de ucrr, n cadru crea:
5 se va examna frecvena connutu acteor de verfcare pe parcursu
ucrror comparndu- cu proectu prescrpe tehnce respectve,
n mtee abateror admsbe;
5 se va verfca, prn sonda|, corecttudnea nregstrror fcute pe
parcurs (numru sonda|eor va f de ce pun 1/10 dn cee prescrse
pentru faze premergtoare sau de executare a ucrror);
5 se ntocmete proces - verba de recepe catatv (mode Anexa 11);
5 se verfc souonarea R.N.C. (dac este ca6u'<.
Dac recepa catatv a ucrror de zoa termce se efectueaz a recepa
a termnarea ucrror pe obect:
5 se verfc exstena certfcateor de catate pentru materae;
5 se verfc exstena frecvena proceseor - verbae de ucrr ascunse
ntocmte pe parcursu executr ucrror;
5 se efectueaz verfcre de a punctu b) prn sonda| (numru
sonda|eor va f de 1/20 dn ce a sonda|eor a verfcarea pe parcursu
executr);
5 se va verfca pe obect n conde de cm nteroar proectate n
anotmpure de vrf cu nstaaa de nczre (arna) sau de
condonare (vara) funconnd n stare de regm, dac:
- parametr cmatc nteror (temperatur, umdt reatve)
corespund cu proectu, n mtee abateror admsbe cum sunt:
pentru temperatura nteroar 0,50C pentru umdtatea reatv
nteroar 2%;
- temperatura suprafaa nteroar a eementeor de nchdere n
cmp n zona punor termce, msurat a parametr nomna a
aeruu nteror exteror s corespund vaoror ndcate n STAS
6472/3-78, n funce de destnaa cdr;
- nu apare condens n dreptu punor termce proectate sau n ate
zone;
5 dac aceste cond nu sunt reazabe se ma reazeaz nc o sere
de verfcr actut dntr-un numr ega de sonda|e.
5.$. *zolaii fonice
a) nante de nceperea ucrror de zoa fonce
#cte nece%are:
5 Certfcate de catate pentru materaee semfabrcatee care ntr n
componena zoaor;
5 #/remente tehnce pentru no produse procedee; proces - verba de
recepe pentru materae a prmrea pe anter, conform HCM nr.
941/1959; proces - verba de verfcare a cat ucrror ce devn
ascunse pentru suportu pe care se apc zoae.
Se erfc:
55
catatea materaeor vrate corespondena or cu prevedere
proectuu nocurea unor materae se poate face doar cu acordu scrs
a benefcaruu, proectantuu a verfcatoruu de proect;
materia'e'e (o'o%ite nainte de&unerea n oper, prn msurarea dmensunor
geometrce, umdt etc., n conformtate cu prevedere dn normee
tehnce n vgoare (standardee de produs) neputnd f utzate dac
preznt abater peste cee admsbe;
5 n cazure n care prescrpa tehnc pentru executarea zor prevede
cond specae de panetate, forme de racordr, umdtate etc., precum
montarea n preaab a unor pese, dspoztve sau a unor stratur de
protece antcorosv sau contra vaporor, aceste verfcr supmentare
se vor efectua nante de nceperea ucrror de zoae;
5 conde de medu.
5 Pe parcursu executr ucrror
5 a executarea pereor stratfca se va urmr s nu se creeze egtur rgde
ntre cee dou stratur ae pereteu, n afara ceor prevzute n proecte.
Pentru aceste verfcr se ntocmesc procese - verbae pentru verfcarea
cat ucrror ce devn ascunse (mode Anexa 10)
5 a executarea pardoseor fotante se va urmr s nu se creeze egtur rgde
ntre da paneu suport prn nftrarea betonuu turnat n da, prn
materau fonozoator sau ntre da pere; n acest caz se va verfca dac
stratu fonozoator este aezat contnuu, dac rosture acestua au fost
acoperte cu carton asfatat dac pe conturu camere au fost aezate f
de matera fonozoator.
Pentru aceste ucrr se vor nchea procese-verbae de ucrr ascunse )mode
Anexa 10), sau, dac este cazu, R.N.C. (mode Anexa 26).
5 La ucrre de nstaa de ap
nczre Se verfc:
- dac conductee de ap ngobate au fost nvete n preaab pe tot
parcursu or, n fee care s asgure o desodarzare de perete;
- dac strpungere prn pere prn panee au fost reazate prn
manoane de eav de meta sau dn matera pastc dac rosture
dntre aceste manoane conducte au fost bne umpute cu chtur
pastce sau cu materae eastce;
- dac agregatee pentru crcuaa ape (pompe, compresoare,
hdrofoare) au fost aezate pe suport eastc, conform proectuu dac
nu s-au creat pun rgde care s atereze rezemarea eastc;
- dac ntre agregate reeaua de conducte s-au reazat racordr
eastce mpotrva propagr vbraor, conform proectuu;
- souonarea R.N.C. (dac este cazu.
5 La ucrre de ventae se verfc:
- dac strpungere prn pere panee, au fost reazate prn
manoane eastce dac susnerea canaeor nstaae de ventare a
fost reazat fr egtur rgde cu eemente de construce, conform
proectuu;
56
- dac ventatoaree au fost aezate pe suport eastc conform proectuu
dac nu %au creat pun rgde care s atereze rezemarea eastc;
- souonarea R.N.C
5 La ucrre de ascensoare se va verfca reazarea rezemr eastce a
agregateor n speca a troor souonarea R.N.C..
5 Pentru ate ucrr de zoa fonce (n cazu unor uta|e echpamente
tehnoogce ce pot produce vbra, se verfc:
- respectarea materaeor detaor de monta| prevzute n proect;
- souonarea R.N.C. (dac este cazu.
- La termnarea executr ucrror de zoa fonce
Se verfc:
5 respectarea strct a prevederor proectuu;
5 aceea aspecte ca a verfcarea pe parcursu executr pentru dferte
categor de ucrr de zoare fonc (artate a pct. B).
Se ntocme%c:
5 Procese - verbae pentru verfcarea cat ucrror ce devn ascunse
(mode Anexa 10) n care se vor consemna modfcre de sou (dac
este cazu) nsote de dspoza de anter dat de proectant.
+. I$#%A.A4**
6.1. Instaa eectrce
(Instaa eectrce a consumator cu
tensune pn a 1 KV)
a) nante de nceperea ucrror
Se verfc scrptc:
5 certfcatee de catate pentru aparate, materae, echpamente uta|e
prmte de a furnzor sau de 'a *ene(iciar3
5 *u'etine de omo'o/are3
5 buetne de prob;
5 a/remente tehnice.
Verfcarea scrptc const dn confruntarea dateor caracterstcor de catate,
de tp, dmensonae, eectrce, menonate n certfcatee de catate, buetnee de
omoogare, buetnee de prob, etchetee pcuee care nsoesc materaee,
aparatee, cu cee prevzute n proectu respectv. Se verfc vzua:
5 prn sonda| a mnmum 1% dn tpodmensune de materae se msoar
dmensune (secune, dametru, ungme) cu uberu, metru.
57
Dac a aceste msurtor se constat neconcordane ntre datee nscrse n
actee ce nsoesc materaee cee constatate, se vor efectua verfcr prn
msurtor pe un numr de tpodmensun stabte de conductoru ucrr.
Executantu ucrr nu poate face nocur a materae, aparate echpamente
fr avzu scrs a proectantuu a verfcatoruu de proect.
Se verfc vzua dup caz cu nstrumente de msur adecvate, dac ucrre
constructve efectuate pentru nstaa corespund prevederor dn proect
prescrpor tehnce.
5 La traseee aese pentru nstaaa eectrc se verfc dac:
- ungmea traseuu este cea ma scurt posb;
- au fost respectate dstanee mnme admse pn a conductee ator
nstaa precum pn a eementee de construce;
- au fost evtate ocure n care ntegrtatea nstaaor ar putea f
perctat n tmpu expoatr;
- au fost respectate conde n care, n anumte ocur este nterzs
executarea de trasee ae nstaaor eectrce.
5 La traversre executate n eementee de construce, pentru nstaaa
eectrc, se va verfca dac ampasamentu execua respect
prevedere prescrpor tehnce n vgoare.
5 Se verfc dac poza pentru ampasarea dozeor, aparateor, tabouror,
uta|eor eectrce corespunde prevederor proectuu.
5 Se verfc dac fundae, eafoda|ee, goure necesare au fost executate
n bune cond dn punct de vedere a pozor dmensunor cat.
5 n tmpu executr ucrror de nstaa
5 Se verfc toate conductee, cabure, tubure accesore dup
transport a ocu de montare.
5 Se verfc dac sunt respectate poze prevzute n proect pentru
ampasarea de consoe, rame, postamen, ne pentru aparate, tabour
eectrce, uta|e eectrce.
5 Se verfc execua egturor n doze a aparate;
5 Se verfc prza de pmnt nstaaa nteroar de egare a pmnt.
5 Se efectueaz ncercre specfce (cabur, crcute, aparate, tabour,
egare a pmnt etc.).
5 n cazu nstaaor eectrce ngobate n panour mar, nante de turnarea
betonuu n cofra| se va verfca fxarea sgur n numru prevzut a
ocu stabt n proect, a tuburor, dozeor, crgeor pentru ocure de
amp etc.
Dup decofrare, a ocu unde s-a efectuat turnarea (anter, fabrc) se va
verfca dac tubure nu au fost obturate sau nu au et dn doze, dac n
doze nu a ptruns apte de cment, dac ocu dozeor i cBr'i/e'or nu %-a
%chim*at.
5 Se verfc souonarea R.N.C..
5 La termnarea ucrror
58
La ncheerea une faze de ucrr, respectv a termnarea unor porun dn
nstaae, care pot funcona sau se pot proba ndependent, se efectueaz verfcr
pe faze de ucrr a care partcp executantu deegatu benefcaruu.
Dac se efectueaz verfcr care constau dn probe eectrce sau mecance
acestea se fac numa de ctre persoane autorzate (verfcator autorza, controor
tehnc de catate) n prezena deegatuu benefcaruu;
Verfcarea cat ucrror de nstaa eectrce pe faze de ucrr se efectueaz
conform Normatvuu C 56-85 caetu XXII.
#cte ntocmite:
5 Pentru fecare faz de ucrr se ntocmete proces - verba de recepe
catatv care va f semnat de executantu ucrr, deegatu benefcaruu
deegatu RENEL )mode Anexa 20);
5 Se vor anexa procesee - verbae rezutatee probeor efectuate n tmpu
verfcror (mode Anexa 21).
6.!. *nstalaii de entilare1 climatizare i nclzire cu aer cald
a) nante de nceperea ucrror
Se verfc:
5 certfcatee de catate buetnee de ncercare pentru aparatee,
materaee prefabrcatee care vor f ntroduse n ucrare (ventatoare,
ftre de aer, separatoare de praf, bater de nczre rcre, camere de
umdfcare, aparate de condonare);
5 agremente tehnce pentru produse
procedee no. La ventatoare se vor verfca
urmtoaree:
5 exstena certfcatuu de garane prvtor a construca antexpozv, a
ventatoaree prevzute n proect a ucra n med cu perco de expoze;
5 construca rezstent a acunea prafuu abrazv a ventatoare
prevzute n proect a ucra n med cu perco de expoze;
5 construca rezstent a acune prafuu abrazv a ventatoare
prevzute n proect a vehcua aer cu suspens sode;
5 construca dn materae rezstente sau dn materae prote|ate mpotrva
acun corozve, a ventatoaree prevzute n proect a ucra n med
corozve.
4a aparatee de msur contro se va verfca exstena sguu a
buetnuu de verfcare ems de untatea metroogc respectv.
b) n tmpu executr ucrror
Se verfc vzua toate materaee, aparatee mane pentru a se constata
eventuaa exsten a unor deregr care s e compromt tehnc catatv.
Se urmrete executarea nstaae de ventare conform proectuu.
59
Verfcre nstaae de ventare pe parcursu executr presupun urmtoaree
opera:
5 controu str de curene a nstaae;
5 verfcarea cat execue;
5 verfcarea etanet nstaae;
5 verfcr mecance;
5 verfcr eectrce.
Aceste verfcr se efectueaz conform prevederor Normatvuu C 56-85
caetu XXVIIL
5 se verfc souonarea R.N.C. (dac
este cazu). Acte ntocmte:
5 pentru toate ucrre care devn ascunse se ntocmesc procese - verbae
de ucrr ascunse (mode Anexa 10).
d) La termnarea ucrror
Se efectueaz verfcarea cat execue a ncheerea fecre faze de ucrr
respectv a termnarea unor porun dn nstaae care pot funcona sau se pot
proba ndependent. Verfcre nstaae de ventare se refer a:
5 corespondena cu proectu de execue, cu prescrpe dn standardee
n vgoare cu &reederi'e Normatiu'ui C "+--"3
5 corespondena dntre geometra nstaae reazate cea proectat;
5 catatea execue;
5 funconarea eementeor componente;
5 amentarea cu energe eectrc, abur, ap rece, ap cad, agent
frgorfc;
5 conde necesare pentru pornrea nstaae;
5 conde necesare n vederea asgurr une durate de servcu, ct ma
ndeungate n speca a nstaae sau eementee expuse a sarcn,
deformr, corozune, erozune etc.;
5 conde necesare n vederea asgurr msuror de tehnca securt
ndcate n proect n NRPM;
5 nveu de zgomot a eementeor cu
pese mobe. La recepa a termnarea
ucrror pe obect
5 Se efectueaz verfcarea scrptc a urmtoareor documenta:
- &roiecte'e de(initie, compete, cu toate modfcre ntroduse a monta|
|ustfcarea acestora (dspoz avze ae proectantuu, note de
comand);
- certfcatee de catate eaborate de ntreprndere productoare;
- procesee - verbae connnd rezutatee verfcror de catate a
ucrre ascunse;
- procesee - verbae ncheate cu pre|u verfcror a recepa
catatv.
5 Se efectueaz verfcarea fzc prntr-o examnare genera a execue
ucrror n raport cu prevedere proectuu ae prescrpor tehnce,
controndu-se prn sonda| ucrre a care nu exst procese - verbae
60
de constatare a cator a cerere, ucrre ce au fcut obectu unor
verfcr pe faze.
5 Se vor efectua urmtoaree probe verfcr:
- eri(icarea e(icacit gobae a nstaae;
- verfcarea msuror pentru asgurarea durabt nstaae;
- verfcarea msuror prvnd tehnca securt de paz contra
ncendor.
6.$. *nstalaii de gaze
a) nante de nceperea ucrror
Se verfc:
5 exstena connutu certfcateor de catate pentru aparatee,
materaee prefabrcatee prmte pe anter;
5 agrementee tehnce pentru no produse procedee;
5 *u'etine de omo'o/are &entru echi&amente3
5 se vor efectua probe drecte pe anter n cazu n care acestea sunt
prevzute n proectu de execue sau cnd se consder necesare (ex.
probe de etanetate a armtur);
5 n cazu n care materau tubuar nu posed certfcate de uzur se va
determna catatea acestua de ctre un aborator de specatate care
s ateste c ndepnete cate prevzute n proect.
Se verfc traseu conducteor prevzut n proect verfcnd respectarea
ampasamenteor a dstaneor mnme obgator ntre eementee nstaaor de
gaze eementee de construc ae ator nstaa.
Se verfc dac fundae, eafoda|ee etc. prevzute, precum goure
necesare au fost executate n bune cond dn punct de vedere a cat,
dmensunor pozor.
b) n tmpu executr ucrror
Se vor efectua de ctre executantu ucrror de deegatu ntreprnder de
dstrbue a gazeor, urmtoaree verfcr:
caracterstce de sudabtate a evor concordana compoze
materauu de aport (eectroz, srm de sudur) cu ce a ev, conform
procedeuu omoogat;
5 modu de executare a suduror rezutatee controuu nedstructv a
suduror (exstena buetneor CND);
5 tpu zoae tehnooga de apcare (gradu de curene a evor,
succesunea operaor, temperatura a care se apc materau
zoant, contnutatea, unformtatea, aderena, consstena stratuu de
protece etc.);
5 capactatea de eectrozoare (contro cu pera eectrc, nante de
ntroducerea conducte n an, respectv prn n|ectarea de curent,
61
pentru conducte montate n an, acoperte tota sau para cu
pmnt);
5 corespondena ntersecor cu ate reee edtare subterane, cu
prevedere proectuu normatveor n vgoare;
5 dstana fa de cdr, funda,
nstaa. Se verfc catatea zoae cu
btum astfe:
5 n tmpu zor n stae (procesu tehnoogc);
5 dup termnarea zor:
- a%&ectu'
- continuitatea
- uni(ormitatea
- /ro%imea
- aderena
5 nante de coborrea conducteor n an:
- a%&ectu'
- continuitatea
- caracteri%tici'e de e'ectroi6o'are
5 dup coborrea conducteor n an
- a%&ectu'
- continuitatea
5 dup competarea zor n ocure de mbnare a poze:
- a%&ectu'
- continuitatea uni(ormitatea
- /ro%imea
- aderena a ocure de mbnare
5 dup umperea defntv a anuui:
- continuitatea
- ca&acitatea de e'ectroi6o'are
Catatea stratuu protector se va consdera corespunztoare dac sunt
satsfcute urmtoaree cond:
5 zoaa s fe contnu, fr denver crptur;
5 suprapunere, n ece, s fe reguate, pe crca 1 cm pentru benze de
armare respectv 2 cm pentru nfurarea de protece;
5 grosmea msurat cu un dspoztv de msur pentru exteror, s nu
dfere n nc un punct fa de grosmea nomna, cu ma mut de :
- 2 mm pentru zoaa foarte ntrt
- 1,5 mm pentru zoaa ntrt
- 1 mm pentru zoaa norma
5 ca&acitatea medie de e'ectroi6o'are:
- minimum 10.000 - 20.000 D/m
2
. #cte ntocmite:
5 Proces - verba pentru verfcarea cat ucrror ce devn ascunse
(mode Anexa 10) semnat de executant de'e/atu' *ene(iciaru'ui3
5 R.N.C. dac este cazu (mode Anexa 26).
62
c) La termnarea ucrror
La termnarea unor porun dn nstaae, care pot funcona sau se pot proba
ndependent se efectueaz verfcarea pe faze de ucrr.
n cadru verfcror pe faze de ucrr se efectueaz :
5 Verfcr scrptce a urmtoareor documenta
- a/remente tehnice &entru &rodu%e %au &rocedee noi3
- certi(icate de ca'itate &entru materia'e'e uti'i6ate3
- *u'etine de omo'o/are &entru echi&amente3
- &roce%e - er*a'e de 'ucrr ascunse;
- proces - verba de probe (pentru ncercre de etanetate a
armturor peseor de egtur)
5 Verfcr drecte care se efectueaz asupra urmtoareor categor de
ucrr:
- conducte e$terioare3
- sta postur de regare
- nstaa nterioare.
Aceste verfcr se efectueaz conform Normatvuu C 56-85 caetu XXIX. Acte
ntocmte:
La recepa catatv a ucrror de nstaa de gaze se ntocmete:
5 Proces - verba de recepe tehnc (mode Anexa 22).
La recepe partcp: executantu ucrr, deegatu compartmentuu
de contro tehnc a cat dn ROMGAZ deegatu benefcaruu.
5 Se verfc souonarea R.N.C.
6.0. *nstalaii sanitare
7instalaii de
alimentare cu ap i
canalizare cldiri8
a< 7nainte de nce&erea 'ucrror
Se verfc:
5 certfcatee de catate pentru materaee fooste corespondena
caracterstcor acestora cu cee prevzute n proect:
5 certfcatee de catate pentru prefabrcatee de nstaa santare
corespondena acestora cu proectu'3
5 a/remente tehnice &entru &rodu%e %au &rocedee noi3
5 traseu conducteor ampasamentu aparateor, obecteor santare,
armturor conform proectuu;
5 buetne de omoogare pentru uta|e echpamente.
Conductoru tehnc a ucrr va verfca dac fundae, eafoda|ee goure n
eementee de construce au fost executate n bune cond dn punct de vedere
a cat, dmensunor pozor.
Pe parcursu executr ucrror
63
Se va verfca dac materaee, aparatee prefabrcatee nu au sufert
deterorr n cursu depoztr manpur.
n toate cazure n care prescrpe tehnce prevd se vor efectua probe
drecte pe anter (ex. probe de etanetate a armtur).
Verfcre de catate a ucrre de nstaa santare canazare se vor
efectua de ctre conductoru tehnc a ucrr controor tehnc dn cadru
compartmentuu de contro tehnc a cat dn ntreprnderea de execue.
Pentru toate ucrre care devn ascunse se vor ntocm procese - verbae
de ucrr ascunse. Categore de nstaa santare ce se verfc sunt:
5 Conducte subterane exteroare de ap;
5 Conducte %u*terane e$terioare de cana'i6are3
5 Conducte nteroare de ap rece, cad pentru combaterea
ncendor;
5 Conducte interoare de canazare a apeor mena|ere puvae;
5 Montarea obecteor santare accesoror a obectee santare;
5 Montarea dverseor aparate pentru prepararea oca a ape cade
(cazane de bae, de presune, de fert rufe);
5 Montarea staor de pompare a ceor de preparare a ape cade
mena|ere a ator aparate santare;
5 Lucrre de zoa vopstor.
Verfcre ce trebue efectuate pentru aceste categor de ucrr sunt prezentate
n Normatvu C "+-" caietu' AA?I.
Se verfc executarea corect a mbnror dntre conducte n funce de
tehnooga de execue (sudur, pre, fetare). Acte ce se ntocmesc:
5 Procese - verbae pentru verfcarea cat ucrror ce devn ascunse
(mode Anexa 10) semnate de executant deegatu' *ene(iciaru'ui3
5 Procese - verbae de efectuare a ncercror (pe cooane, porun sau
tronsoane ae nstaae) (mode Anexa 23);
5 verfcarea hdrauc de rezsten etanetate (pentru conducte
subterane exteroare de ap);
5 verfcarea a etaneitate ;&entru conducte'e e$terioare de cana'i6are<3
5 ncercarea de etanetate a presune a rece (pentru conducte
nteroare de ap rece cad);
5 ncercarea de funconare (pentru conducte nterne de ap rece
cad);
5 ncercarea de etanetate rezsten a cad (conducte de ap cad).
5 La termnarea ucrror
La recepa catatv a nstaaor santare dn cdr a ceor aferente se vor
efectua urmtoaree verfcr:
Verfcarea cat aparateor, obecteor santare materaeor utzate prn
examnarea connutuu certfcateor de catate ae acestora;
Verfcarea corespondene ucrror cu prevedere dn proect, standarde
ate prescrp ofcae. Aceast verfcare se va efectua prn:
- e$aminarea &roce%e'or - er*ae de verfcare a cat ucrror ce devn
ascunse ntocmte pe categor de ucrr;
- examnarea vzua, prn constatr a faa ocuu prn sonda|;
64
5 Verfcarea aspectuu cat ucrror se va efectua pentru pre
vzbe ae nstaa'or@ &rin %onda:3
5 Verfcarea condor de rezsten, etanetate de funconare a
nstaaor se face prn:
- constatarea exstene "proceseor - verbae de efectuare a
ncercror" pe cooane sau pe tronsoane ae nstaae;
- constatarea exstene "procesuu - verba de verfcare a nstaae n
ansambu" ncheat de deegatu benefcaruu, a proectantuu a
executantuu;
Se ntocmete:
5 Proces - verba de recepe catatv (mode Anexa 11) semnat de
benefcar, proectant, constructor.
5 Se verfc souonarea R.N.C..
6.5. *nstalaii de nclzire a cldirilor
nainte de nceperea lucrrilor
Se verfc:
5 certfcate de catate pentru aparate, materae prefabrcate a
prmrea pe anter;
5 agrementee tehnce pentru no produse &rocedee3
5 *u'etine de omo'o/are &entru echi&amente3
5 dac este cazu, avz ISCIR pentru executant (n stuaa n care se
foosesc recpente sub presune).
n cazure n care prescrpe tehnce specfce prevd, se vor efectua probe
drecte pe anter (ex. probe de etanetate a armtur).
Dup asambarea pe anter (dac au fost vrate neasambate) a cazaneor de
abur sau ap cad, a schmbtoareor de cdur cu sau fr acumuare, a
recpenteor, a corpuror aparateor de nczre care funconeaz sub presune,
acestea se vor supune une probe a rece, nante de egarea or a nstaae.
Se ntocme%c:
5 procese - verbae de verfcare catatv n urma acestor probe.
Conductoru tehnc a ucrr trebue s verfce dac fundae, eafoda|ee
prevzute precum goure necesare au fost executate n bune cond d
punct de vedere a cat, dmensunor pozor.
n tmpu execue ucrror
nante de montare, toate materaee , operae pesee vor f examnate,
undu-se msur de curre a eventuaeor murdr, restur de materae sau ueur.
Pe parcursu execue ucrror de nstaa de nczre se verfc
corespondena execue cu prevedere proectuu ae prescrpor tehnce
aferente n ceea ce prvete:
65
5 am&'a%amentu'
5 tra%eu'
5 caracteri%tici'e
5 dimen%iuni'e
pentru dfertee pr ae nstaae (cazane, nstaa dspoztve de
sguran, nstaae de amentare cu combustb, de ardere evacuarea a gazeor
de ardere, reeee de dstrbue eementee aferente or, cooanee, egture a
corpure de nczre, corpure de nczre).
Pentru ucrre care se ngroap sau se ascund n tmpu execue nstaaor
de nczre se va verfca catatea execue conform Normatvuu C 56-85 caetu
XXVII se vor ntocm:
5 Procese - verbae de ucrr ascunse (mode Anexa 10) semnate de
ctre conductoru tehnc a ucrr de ctre deegatu
compartmentuu de contro tehnc a cat dn ntreprnderea de
execue;
5 Ra&ort de neconformtate - R.N.C. - dac este cazu (mode anexa 26).
c) La termnarea ucrror
1. Lucrre de nstaa de nczre centra vor f verfcate probate pe pr
dn nstaae, nante de fnsarea eementeor construce, n urmtoaree ca6uri:
5 La ncheerea unor faze de ucrr sau atunc cnd programu ucrror
mpune aceasta;
5 Dup executarea unor pr de nstaae care se pot proba sau
funcona ndependent;
5 Dup executarea pror de nstaae care se monteaz n canae
nevztabe, n anur, n pere sau panee sau care se ngobeaz n
eementee construce nante de nchderea sau ngobarea or n
eementee respectve.
#cte ntocmite:
5 Procese - verbae de recepe catatv pe faze de ucrr (mode Anexa
11);
5 Proce%e-er*a'e de &ro*e ;mode' #ne$a 23<.
5 Se verfc souonarea R.N.C.
Verfcre efectuate n aceast etap a execue ucrror de nstaa de
nczre sunt prezentate n Normatvu C 56-85 caetu XXVII.
2. Recepa a termnarea ucrror nstaaor de nczre
centra const dn: Verfcarea scrptc a urmtoareor
documenta:
5 proectee defntve nsote de memoru |ustfcatv cu toate
modfcre ntroduse a monta|, cu |ustfcarea acestora (avz
proectant, nota de comand sau av6 *ene(iciar<3
5 certfcate de catate eberate de ntreprndere productoare prvnd
ncercarea a etanetate rezsten a presune a cazaneor,
schmbtoareor de cdur cu sau fr acumuare precum a ator
recpente sub presune, ncusv ai6u' ISCIR &entru ace%tea:
5 certfcateor de catate ae aparateor fooste, eberate de productor;
5 procesee - verbae cu verfcre fcute a cazanee, aparatee sau
agregatee asambate pe anter;
66
5 procesee - verbae connnd rezutatee ncercror asupra
eementeor de nstaae ngobate n construce (conducte ampasate
n pardose, cooane egtur a corpure de nczre ampasate n
pere sau sub pardose);
5 procesee - verbae de a probee de presune a rece a cad ae
nstaae ae operae de rega| a nstaae;
5 ate procesee - verbae ncheate cu pre|u verfcror pe faze de
ucrr;
5 nstrucune de funconare schema nstaae;
5 certfcatee de catate ae ator aparate materae, precum
procesee - verbae de recepe a suduror, a cererea benefcaruu, n
cazu cnd proectu cere cond tehnce specae.
Verfcarea fzc const dntr-o examnare genera a execue ucrror
tehnce aferente, controndu-se prn sonda| ucrre a care nu exst proces - verba
de constatare a cat or a cerere, cee care au fcut obectu unor verfcr pe
faze.
Se va verfca ndepnrea tuturor condor de aspect catate a execue,
precum a condor de funconare.
Se efectueaz probe de efcactate a nstaae pentru a verfca dac nstaaa
reazeaz n ncper gradu de nczre prevzut n proect.
Se ntocmete:
5 Proces - verba de recepe catatv (mode Anexa 11) semnat de
executant, proectant, benefcar deegatu ISCIR (dac este cazu).
/. 9+:(.*%3R* ;* %*+*C<*=(R*(
nainte de nceperea lucrrilor
Se verfc:
1. Su&ortu' ne'itorii
#cte nece%are:
5 Proces - verba de recepe verfcare a suportuu a termnarea faze
de ucrr dn care face parte %u&ortu'
Se msoar prn sonda|:
5 eementee geometrce ae acestua (pante, panetate, rectnartate,
dstana ntre axe);
5 dstana ntre coure de fum pre emnoase sau combustbe ae
suportuu care trebue s fe mn. 10 cm.
#*ateri'e admi%i*i'e &entru e'emente'e /eometrice %unt ce'e &reci6ate n Normatiu' C "+--"
caetu XVII (sunt aceea ca pentru nvetor).
2. Catatea materaeor care urmeaz a f puse n oper prn:
5 examnarea exstene connutuu certfcateor de catate care e
nsoesc a prmrea pe anter;
5 examnarea vzua a aspectuu formeor caracterstce;
5 verfcarea agrementeor tehnce pentru no produse procedee
5 n tmpu execue ucrror de nvetor
67
Se a eri(ica:
5 concordana ucrror executate cu prevedere detae date n
proectu de execue (feu nvetor, pante, racordr, prnder, do,
coame, strpunger);
5 verfcarea cat ucrror de nvetor pentru dferte tpur este
artat n Normatvu C 56-85 caetu A?II3
5 exstena corecttudnea ucrror de tnchgere aferente nvetor,
conform detaor dn proect cataoageor de deta tp, n speca:
orure, doe, pazee, mbrcmntea couror, strpunger prn
ventae, |gheabur, burane etc3
5 verfcarea cat ucrror de tnchgere se va efectua conform
prevederor Normatvuu C 56-85 caetu XVI.
Se va ntocm dac este cazu:
R.N.C. ;mode' #ne$a 2+<.
c) La termnarea ucrror de nvetor
Se poate efectua recepa catatv a ucrror de nvetor pe faze
determnante sau n cadru recepe a termnarea ucrror ntreguu obect.
I. n cazu n care recepa catatv a ucrror de nvetor se efectueaz pe
faze de ucrr termnate:
5 Se a e$amina direct ca'itatea ucrror prn verfcarea tuturor eementeor
constructve ae nvetor (conform Normatvu C 56-85 ). Se va urmr n
speca ca nvetore s ndepneasc funce de ndeprtare a apeor
puvae, precum conde respectve de etanetate a ap, a vnt
poae sau a zpad vscot. La examnarea nvetor pe dedesubt nu
se admte ca aceasta s preznte nterspa prn care s se vad umna
dn exteror;
Se ntocmete:
5 Proces - verba de recepe catatv (mode Anexa 11) n care se
consemneaz rezutatee verfcror efectuate.
5 Se verfc souonarea R.N.C.
II. n cazu n care recepa catatv a ucrror de nvetor se efectueaz a
termnarea ucrror ntreguu obect comsa de recepe va verfca:
5 e$aminarea exstene connutuu certfcateor de catate a
materaeor, a agrementeor tehnce a proceseor - verbae de recepe
catatv pe faze de ucrr;
5 examnarea drect a ucrror, executat prn sonda| (ce pun cte
unu de fecare tronson< cu re(erire 'a toate e'emente'e con%tructie a'e ne'itorii
con(orm &reederi'or Normatiu' C "+--" caietu' A?II.
68
Bibliografie
C 169 - 88 - Normatv prvnd executarea ucrror de terasamente pentru reazarea
fundaor
Construcor cve ndustrae (B.C. 5/1988) I 9 - 94 -
Normatv pentru proectarea executarea nstaaor santare (B.C.
1/1996) C 28 - 83 - Instrucun tehnce pentru sudarea armturor de oe
beton (B.C. 7/1983)
69
6. RECEP|IA LUCRARILOR DE CONSTRUCTII
0 0
Recepa consttue o component a cat n construc este actu prn care
nvesttoru decar c accept, prea ucrarea cu sau fr rezerve c aceasta poate
f dat n foosn. Prn actu de recepe se certfc faptu c executantu
(antreprenoru) -a ndepnt obgae n conformtate cu autorzae, avzee,
prevedere contractuu, a documentae de execue, precum a regementror
tehnce apcabe.
Investtoru este persoana fzc sau |urdc care nchee contractu de
executare de ucrr de construc, urmrete ndepnrea u prea ucrarea.
#ntre&renoru este partea contractant care reazeaz ucrarea sau
reprezentantu ega a acestea dac ucrarea este executat prntr-o asocere.
Recepa ucrror de construc de orce categore nstaa aferente
acestora se reazeaz n dou etape:
1. recepia la terminarea lucrrilor>
2. recepia final la expirarea perioadei de garanie.
Recepe ucrror de construc se organzeaz de ctre nvesttor.
6.1 RECEP|IA LA TERMINAREA LUCRARILOR
"
Antreprenoru trebue s comunce nvesttoruu data termnr tuturor
ucrror prevzute n contract, prntr-un document scrs a cru prmre este
confrmat de ctre nvesttor.
Antreprenoru pred nvesttoruu nregstrre care atest catatea ucrror
executate, necesare ntocmr Cr tehnce a construce prn proces - verba de
predare - prmre.
Investtoru numete comsa de recepe organzeaz nceperea recepe n
maxmum 15 ze caendarstce de a notfcarea termnr ucrror va comunca
data stabt:
- mem*ri'or comse de recepe
- e$ecutantu'ui
n catate de nvta
- proectantuu Comsa de recepe
examneaz:
a< respectarea prevederor dn autorzaa de construre precum avzee
conde de execue mpuse de autorte competente.
2$aminarea %e a (ace &rin:
- cercetarea vzua a construce;
70
- anaza documenteor connute n cartea construce;
*< executarea ucrror n conformtate cu prevedere contractuu, a
documentae de execue a regementror specfce, cu respectarea
cerneor esenae, conform eg.
c< referatu de prezentare ntocmt de proectant cu prvre a modu n care a
fost executat ucrarea.
Investtoru va urmr ca aceast actvtate s fe cuprns n contractu de
proectare. d) termnarea tuturor ucrror prevzute n contractu ncheat ntre
nvesttor antreprenor n
documentaa anex a contract. n cazure n care exst dub asupra
nscreror dn documentee cr construce, comsa poate cere expertze, ate
documente, ncercr supmentare, probe ate teste.
La termnarea examnr, comsa va consemna observae concuze n
procesu - verba de recepe, pe care va nanta n termen de tre ze ucrtoare
nvesttoruu mpreun cu recomandarea de admtere cu sau fr obecun a
recepe, amnarea sau respngerea e.
Comsa recomand admterea recepe n cazu n care nu exst obecun sau
cee care s-au consemnat nu sunt de natur s afecteze utzarea ucrr conform
destnae sae.
Comsa recomand amnarea recepe cnd:
- se constat psa sau netermnarea unor ucrr ce afecteaz
sgurana n expoatare a construce dn punct de vedere a
cerneor esenae, prevzute de ege;
- construca preznt vc a cror remedere este de durat care,
dac nu ar f fcute ar dmnua consderab uttatea ucrr;
- exst n mod |ustfcat, dub cu prvre a catatea ucrror este
nevoe de ncercr de orce fe pentru a e carfca.
Comsa de recepe recomand respngerea recepe dac se constat vc
care nu pot f nturate care prn natura or mpedc reazarea unea sau a ma
mutor cerne esenae, caz n care se mpun expertze, reproectr, refacer de
ucrr etc.
Formuaru pentru recepa a termnarea ucrror este prezentat n #ne$a 1".
6.2. RECEP|IA FINALA
Recepa fna este convocat de nvesttor n ce mut 15 ze dup exprarea
peroade de garane. Peroada de garane este cea prevzut n contract.
La recepa fna partcp:
- ine%titoru'
- comsa de recepe numt de nvesttor
- proectantu ucrr
- e$ecutantu'.
Comsa de recepe fna se ntrunete a data, ora ocu fxat examneaz
urmtoaree:
a< Procesee verbae de recepe a termnarea ucrror
71
*< Fnazarea ucrror cerute a "recepa de a termnarea ucrror";
c< Referat a nvesttoruu prvnd comportarea construcor nstaaor
aferente n expoatare pe peroada de garane, ncusv vce aferente remederea
or.
Comsa de recepe poate cere, n cazur foarte bne |ustfcate /sau n cazu
apare unor vc, efectuarea de ncercr expertze.
La termnarea recepe comsa va consemna observae concuze n
procesu - verba de recepe fna, pe care- va nanta n termen de tre ze
ucrtoare nvesttoruu mpreun cu recomandarea de admtere, cu sau fr
obecun, a recepe, amnarea sau respngerea e.
n cazu n care comsa recomand admterea cu obecun, amnarea sau
respngerea recepe, ea va trebu s propun msur pentru nturarea nere/u'i'or
%emna'ate.
Comsa recomand respngerea recepe fnae n cazu n care nu se respect
una sau ma mute dn cernee esenae prevzute de ege.
Lucrarea a cre recepe fna a fost respns va f pus n stare de conservare
prn gr|a pe chetuaa nvesttoruu ar utzarea e va f nterzs.
Investtoru se va putea ndrepta pentru recuperarea pagubeor mpotrva
factoror mpca n executarea construce, vnova de vce constatate cu ocaza
recepe, ct pentru nefunconarea construcor ./sau nstaaor.
Investtoru hotrte admterea recepe pe baza recomandr comse de
recepe fna notfc executantuu hotrrea sa n termen de tre ze de a
prmrea propuneror comse dn procesu - verba de recepe fna.
Formuaru pentru recepa fna este prezentat n Anexa 17.
Bibliografie
H.G. nr. 273/1994 - "Reguament de recepe a ucrror de construc nstaa
aferente acestora". (M.O. nr. 193/1994
72
IN?2S.I.1R:
Denumire
Ad
re
s(
+,.#N2A2
#ne$a 1
SCRISOARE DE ACCEPTARE
a e/ec%e #ves!e p%blce
)co"%#carea ad0%dec(r+
CATRE,
Nume'e antre&renoru'ui: #dre%a antre&renoru'ui:
Avem pcerea s v comuncm prn prezenta c a fost acceptat oferta
dumneavoastr pentru execua nveste pubce:
Ca urmare, v nformm c n catatea dumneavoastr de__________________________
i %-a ncrednat contractu de execue n vaoare de________________________________
cu durata de execue de_________________un caendarstce v nvtm pentru
constturea
garane de bun execue semnarea contractuu.
IN?2S.I.1R
Semntura
#ne$a 2
Cu &riire 'a contractu' nr.
1CRI1OARE 2E GARANIE 3ANCAR
PENTRU 3UNA EXECUIE A LUCRRILOR
9
ncheiat
SCRISOARE DE ACCEPTARE
a e/ec%e #ves!e p%blce
)co"%#carea ad0%dec(r+
ntre
1
1
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEn ca'itate de
2
2
)____________________________________________
3
3
<EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEn ca'itate de ine%titor.
Conform condor contractuae 1/___________________________________________
_________________________________________________________________________este obgat s
acorde entt achztoare (nvesttoruu) o garane bancar n vaoare de______% dn
preu tota a contractuu, adc pentru obgae 1/EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
________________________________________prevzute a art.______a contractuu.
Pentru aceasta, n conformtate cu cee convente ma sus, ne anga|m prn prezenta s
ptm n favoarea
3/EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
pn a concurena sume de______________________________________orce sum cerut de
dumneavoastr n baza art.___________dn contract, a prma dumneavoastr cerere, n
decurs de
______________ ze de a prmrea aceste cerer, nsot de decaraa dumneavoastr c
1/____________________________________________________________________________nu -a
ndepnt obgae prevzute n art.___________a contractuu nr.____________________
ncheiat cu 3/.
n peroada de execue nu se pot emte preten asupra prezente scrsor de garane,
pre urmnd a proceda astfe:
- pretene prvnd catatea se vor souona de ctre 1/ 3/ potrvt
prevederor art. 8.5.0 art. 8.6.0. dn "Conde generae de
contractare".
- pretene prvnd ntrzere fa de termenee contractuae se vor
souona potrvt art. 10.0.0. dn "Conde generae de contractare"
prevedere dn "Anexa a formuaru de ofert".
1 C'ientu' e$ecutant a' contractu'ui.
2 Ca'itatea c'ientu'ui@ con(orm =Re/u'amentuu prvnd organzarea ctaor, prezentarea oferteor ad|udecare nvestor pubce".
3 denumrea entt achztoare (nvesttoruu).
n caz contrar prezenta scrsoare de garane perde vaabtatea.
Prezenta scrsoare de garane ne va f returnat de ndat ce va deven fr obect.
DIR2C.1R
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEN
8od de &re6entare@ con(orm:
0. Centra'i6atoru' o*iecte'or/
devzu ofert (centrazator)
a' o*iectiu'ui................................................... 81D24 #N2A# 23
0.1. Centra'i6atoare'e cate/orii'or
anu 19__________________________________________________________ntre numee entt
achi6itoare ;ine%titoru'ui<
1CRI1OARE 2E GARANIE 3ANCAR
PENTRU 3UNA EXECUIE A LUCRRILOR
9
SCRISOARE DE ACCEPTARE
a e/ec%e #ves!e p%blce
)co"%#carea ad0%dec(r+
n caz de nsovabtate a 1/ no vom pt conform aceste decara, a prma
dumneavoastr cerere, n termenu menonat, fr nc o at formatate dn partea
dumneavoastr sau a orcre pr contractante.
Obgaa asumat de no n cadru aceste scrsor de garane va nceta n ___ze de a
exprarea peroade de garane prevzut a art._________dn contract.
1CRI1OARE 2E GARANIE 3ANCAR
PENTRU 3UNA EXECUIE A LUCRRILOR
9
#ne$a 3
4# s!%ale 5# care p(rle
co#!rac!a#!e s%#! de acord s(
prel%#'easc( !er"e#%l de
'ara#e sa% s( "od6ce %#ele
preveder co#!rac!%ale care a%
e6ec!e as%pra a#'a0a"e#!%l%
b(#c. se va ob#e acord%l
prealabl al b(#c*r. Denumirea
documentu'ui
crt.
0
2

Formuaru de ofert
Anex a
formuaru de
ofert.
)acte
oferte.
Grafcuk de execue
detaat a obectvuu
(eaborat n concordan
cu preczre dn caetee
de sarcn cu
respectarea cerneor
mpuse de enttatea
achztoare, ncusv prn
grafcu genera de
reazare a nveste
pubce<.
Panu organzr de
anter schemee de
rea (ncusv descrerea
sstemuu nternaona)
Panu de asgurare a cat
pentru execua obectvuu
de nveste
D1CU82N.242 1)2R.2I1
Garana de partcpare a
ctae
1
Document de pat acceptat de enttatea achztoare (nvesttor sau scrsoare de garane bancar
MODEL #N2AFG 10
81D24 #N2A# 20 2.
3.
!.
".
81D24 #N2A# 21
81D24 #N2A# 22
+
,
.
81D24 #N2A# -
%au
81D24 #N2A# ,
-
0

0 1 2.
de ucrr/Devzee ofert
(centrazatoare< a'e o*iecte'or
...................................................................
0.2.Lstee cu cantte de ucrr/
Devzee ofert pe categor de
ucrr.........................................
0.3.Lstee cu cantte de uta|e
echpamente tehnoogce, cu
monta| ndependente, ncusv
dotre (dup caz)/Devzee
ofert pentru procurarea
uta|eor echpamenteor
tehnoogce, ncusv dotre
(dup caz)
/ru&ate &e o*iecte
..........................................................
9.3.1. Fee tehnce......................
0.!.4i%te'e cu &rinci&a'e'e re%ur%e a'e o(ertei:
0.!.1. 4i%te'e cu con%umuri'e
de materia'e.....................................
0.!.2. 4i%te'e cu con%umuri'e
de for de munc................
0.!.3. 4i%te'e cu con%umuri'e de ore de
funconare uta|e
de construc........................
0.!.!. 4i%te'e cu con%umuri'e
81D24 #N2A# 2!
81D24 #N2A# 2!
81D24 #N2A# 31
81D24 #N2A# 32
81D24 #N2A# 2,
81D24 #N2A# 2-
81D24 #N2A# 20
81D24 #N2A# 30
&riind tran%&orturi'e
denumt n cee ce urmeaz
nvesttor, pe de o parte,
nume'e contractantu'ui ;o(ertantu'ui< -
antre&renor /enera'
denumt n cee ce urmeaz
antreprenor, pe de at parte, prn
care nvesttoru dorete s se
execute ucrre (scurt descrere
a ucrror):
a acceptat, prn scrsoarea de
acceptare (data numru scrsor
de acceptare), oferta antre&renoru'ui
pentru executarea, termnarea
ntrenerea acestor ucrr pentru
vaoarea de________________________________________________________________________
__________________________e durata
de execue de___________ze
caendarstce.
Acest contract atest dup cum
urmeaz:
1. n acest contract cuvntee
exprese vor avea aceea
neesur care e-au fost atrbute
prn conde generae de
contractare a care ne referm n
prezenta.
2. Urmtoaree documente vor f
ctte vor f nterpretate ca fcnd
parte dn acest contract:
a< prezentu formuar de
contract competat semnat;
*< %cri%oarea de acce&tare3
c< oferta, formuaru de ofert
anexa a formuaru de
ofert;
d< caetee de sarcn
(specfcae tehnce);
e< stee cu cantte
de ucrr uta|e
(devzee de ofert)
stee cu consumure
de resurse anexate;
(< panee (partea desenat a
proectuu tehnc);
/< tabeee cu nformae
supmentare;
h< conde generae de
contractare;
i< conde supmentare
specae de contractare.
3. Documentee de ma sus se
consder c se competeaz
recproc, dar n caz de ambgutate
sau dferene ntre ee, au
prortate n ordnea enumerr.
#ne$a "
SCRISOARE DE GARAN|IE BANCARA
DE RESTITUIRE A AVANSULU
I
ncheiat ntre
n ca'itate de ine%titor@ cu:
2/
!

"
<EEEEEEEEEEEEEEEEEEE
n ca'itate de:
3/
+
<
&riind ;o*iectu' contractu'ui<.
Prn contract 1/ s-a obgat ctre 2/
a pata unu avans de____________________________________________% dn preu tota a
contractuu, adc a pata sume de_____________________________________________a
termenee prevzute a art._____________dn contract.
2/EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
s-a obgat s resttue 1/__________________________________________________________
acest avans a termenee conde stabte a art._____________dn contract anume
_________________________________________cu sumee respectve dmnundu-se
corespunztor
vaoarea scrsor de garane.
#Bnd n edere ce'e de mai %u%@ n ca6 de in%o'a*i'itate a
2/EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
ne anga|m de a pt, n favoarea 1/________________________________________________
suma de________________________________________________________________________dac
2/EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
nu -a ndepnt cee stabte a ar.__________dn conde specae de contractare art.
dn conde specae de contractare prevzute n contract artate a paragrafu
anteror.
Dovada nendepnr condor dn contract trebue prezentat, mpreun cu
copa n acest sens rems 2/
____________________________________________________________________________________
Vom efectua pe n vrtutea aceste scrsor a prma dumneavoastr cerere n
decurs de 15 ze de a data prmr cerer dumneavoastr, fr o at formatate dn
partea dumneavoastr neprmr vreune ntmpnr dn parte 2/__________
4tge cu prvre a ndepnrea sau nu a condor specae de contractare prevzute
a art._______________________________________________________________________________
dn contract nu vor face obectu anaze BDR, c vor f cu prortate souonate n
! Denumrea entt achztoare (nvesttoruu).
" Centu bnc, executant a contractuu.
+ Catatea centuu bnc.
n stuae n care pre contractante sunt de acord s preungeasc termenu de
garane sau s modfce unee preveder contractuae care au efecte asupra
anga|amentuu bnc, se va obne acordu preaab a bnc. n caz contrar
prezenta scrsoare de garane perde vaabtatea.
DIR2C.1R
4NTIINARE CTRE EMITENTUL
AUTORI7AIEI 2E CON1TRUIRE PENTRU
4NCEPEREA LUCRRILOR 2E CON1TRUCIE
conde convente de contractu nr.Anexa 6
IN?2S.I.1R:
Denumirea ttuaruu autorzae
#dre%a
Ctre,
Prefectura/Prmra
,
< #dre%a
Su*%emnatu'EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEcu
Domcu/sedu n |udeu__________________________________________________________
Muncpu/oreu/comuna___________________________________________________________
Sectoru/satu________________________________________cod pota_____________________
Str.EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEnr.EEEEEEEEEEEE*'.EEEEEEEEEE%c.EEEEEEEE
Et.___________ap._________te.____________________________________ttuar a Autorzae d
construre/desfnare nr.________________dn___________________190EEEEEE&entru e$ecutarea
ucrror de construre/desfnare a construcor amena|ror___________
v comuncm c a data de 199 ora
vor ncepe ucrre de execue autorzate a mobu stuat n
muncpu/orau/comuna_
______________________________sectoru/satu______________________cod pota_
%tr. nr.
nr. f cadastra/nr. carte funcar__________________________________________numru
to&o/ra(ic a' &arce'ei EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
DataEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Semntura
Denumrea ttuaruu autorzae
, Emtentu autorzae.
#ne$a ,
NTIIN|ARE DE NCEPERE A EXECUTARII LUCRARILOR adresat Inspece de Stat n
Construc, Lucrr Pubce, Urbansm Amena|area Tertoruu
4NTIINARE CTRE EMITENTUL
AUTORI7AIEI 2E CON1TRUIRE PENTRU
4NCEPEREA LUCRRILOR 2E CON1TRUCIE
#ntre&renor:
Denumire:
Sediu:
Ctre,
I.S.C.P.4.U.#...

S
c
%
%
e
te
'.
a
'e
x%c.

UNI
TAT
EA
A
NTI
ER
8
OBI
EC
TU
L
PU
NC
T
DE
LU
CR
U
H<
a&.
din
cod
pota
b.
nr.

v comuncm
c a data de_________________
ucrre de
constrcu a
obectvu

UNI
TAT
EA
A
NTI
ER
8
OBI
EC
TU
L
PU
NC
T
DE
LU
CR
U
u
or nce&e ora

_____ cod
pota _
nr. f
cadastra
#ne$a -
:PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE A AMPLA1AMENTULUI I A BORNELOR DE
REPERE
Nr. Daa
1. De'imitarea terenu'ui con(. P'an nr.EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEaBnd
coordonate'e ;a$e'e<:
Pana nr._________________________________Proect nr.___________________
cu reperee de dentfcare a terenuu trasare a ucrror (bornee, construce
etc.):
Indcatvu borne de refern___________________________________Cota_________
Cota absout____________________________
*orna 1 *orna 2 *orna 3 *orna !
A EEEEEEEEEE EEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEE
Coordonata I EEEEEEEEEE EEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEE
;#$a< I EEEEEEEEEE EEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEE

3. Ate menun:
CONSTRUCTORUL se
obg:
a< s transporte canttatea
de
EEEEEEEEEEEmc mo'o6
exstent pe ampasament
*< s demoeze voumu de
funda exstent pe
am&'a%ament &entru a (i
tran%&ortateEEEEEEEEEEmc
BENEFICIARUL se obg:
a< s pteasc
constructoruu costu
ncrcr transporturor
comandate
s pteasc constructoruu
vaoarea ucrror
comandat
2. Construc-nstaa exstente pe ampasament sau n subso:
ePR1I2C.#N.:
PRI8I.:
C1NS.RUC.1R:PR1C2S-?2R>#4 DE TRASARE A LUCRARILOR D2
Nr.EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEDataEEEEEEEEEEEEE
Trasarea a fost executat pe baza paneor nr.____________
din &roiectu' nr.EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Eementu de reper verfcarea este (borna, construca nvecnat etc.
aBnd coordonate'e: A J
I
Cota:
Numee Prenumee
Semntura
2$ecutat tra%area:EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
?eri(icat: EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEE
UNITATEA
ANTIER PUNCT 2E LUCRU
OBIECTUL
#ne$a 0
#ne$a 10
PROCES-VERBAL PENTRU VERIFICAREA CALITA|II
LUCRARILOR CE DEVIN ASCUNSE Nr. Data
Faza de ucrare supus verfcr:
Eementee de dentfcare (sector, porune, ax, cot etc.<:
Verfcre s-au fcut pe baza prevederor proiectu'ui nr.EEEEEEEE
panee nr.__________________________sau a dspoze de anter nr.
din dat deEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Conc'u6ii:
Numee Prenumee
Semntura
C1NS.RUC.1R: EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
>2N2)ICI#R:
Atestm refacerea (remederea) ucrror, conform prevederor proectuu.
Data
UNITATEA
ANTIER PUNCT 2E LUCRU
OBIECTUL
#ne$a 11
Numee Prenumee
Semntura
C1NS.RUC.1R: >2N2)ICI#R:
UNITATEA
ANTIER PUNCT 2E LUCRU
OBIECTUL
UNI.#.2#PROCES - VERBAL DE RECEP|IE CALITATIVA
Cu ocaza verfcr efectuate a:
- Au stat a baza verfcror urmtoaree eemente:
- Dn verfcre efectuate pe teren examnarea documenteor au
rezutat urmtoaree:
- #u fost stabte urmtoaree msur:
- Menun specae:
Numee Prenumee Semntura
>2N2)ICI#R:
PR1I2C.#N.:
2A2CU.#N.:
#ne$a 13
UNI.#.2#EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
ANTIER_____________________________PUNCT DE LUCRU______________________________
ANTIER PUNCT DE LUCRU
OBIECTUL
1>I2C.U4PROCESUL - VERBAL DE VERIFICARE A ASPECTULUI BETONULUI DUPA
DECOFRARE I POZI|IONARE GOLURI TEHNOLOGICE I DE INSTALA|IE Nr. Data
S-au verfcat urmtoaree eemente de beton:
Cu&rin% ntre ore'eEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEturnat &e data
Aspectu betoaneor dup decofrare:
Exstena poza gouror verfcate dup panee nr.
Se vor ua urmtoaree msur a termene'e n%cri%e mai :o%:
Numee Prenumee Semntura
C1NS.RUC.1R: EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
>2N2)ICI#R: EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEE
INS.#4#.1R:
Remederea defecteor constatate s-a fcut pe baza soue date de: prn
Se confrm executarea corespunztoare (de catate) a remederor.
Data
PR1C2S - VERBAL DE CONTROL A CALITA|II LUCRARILOR
N FAZE DETERMINATE Nr.--------------------------------Data
Nr. de nre/i%trare IKC4PU#.EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Nr. de nregstrare a socetatea de construc controat__________________
Ca urmare a controuu statuu efectuat a faa ocuu de nspectoru de specatate
'a o*iectiu' EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
codu__________________________ce se reazeaz n baza autorzae de construre nr.
e'a*orat de
eri(icat de:
Numee prenumee atestat nr. n domene
1. EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
2. EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEE
3. EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEE
!.
responsab cu execua:
Numee prenumee atestat nr. n domene
n (a6a determinant:
n prezena antreprenoruu:
re&re6entat de:
cu &artici&area ine%titoru'ui:
re&re6entat de:
drgnteu de anter:________________________________autorzat nr.
a proectantuu:
re&re6entat de:7n *a6a &reederi'or 4e/ii 10/100"@ a &rocedurii &riind contro'u' %tatu'ui 'a
(a6ee de execue determnante pentru rezstena stabtatea
construcor, aprobat prn Ordnu MLPAT nr. 31/N/02.10.1995, a
regementror tehnce n vgoare, a controuu efectuat asupra ucrror
dn teren a documenteor prvnd:
- ca'itatea materaeor a eementeor de construc puse n
oper
- catatea ucrror ce au devent ascunse
- catatea ucrror constat de nvesttor, executant
proectant cu pre|u verfcror efectuate n baza
obgaor egae contractuae
%e con%tat c:
SUNT (NU SUNT) asgurate cond corespunztoare de
contnuare a execue ucrror
SUNT (NU SUNT) respectate detae de execue
prevzute n panee:
- SUNT (NU SUNT) respectate prevedere regementror
tehnce n vgoare:
MEN|IUNI SPECI#42:
7n *a6a ce'or de mai %u%@
SE (NU SE) AUTORIZEAZA CONTINUAREA EXECUTARII LUCRARILOR
Prezentu proces - verba a fost ntocmt n_____exempare, cte unu
pentru fecare semnatar
ori/ina'u' 'a IKC4PU#.EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Soc.
Comerca Numee Prenumee Semntura
IKC4PU#.: EEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEE EEEEEEEE
IN?2S.I.1R:EEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEE EEEEEEE EEEEEEE
PR1I2C.#N.:EEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEE EEEEEEE EEEEEEE
#N.R2PR2N1R:
UNITATEA
ANTIER PUNCT 2E LUCRU
OBIECTUL
#ne
$a
1"
PROCES - VERBAL DE
RECEP|IE LA
TERMINAREA
LUCRARILOR Nr.
Data
Ine%titor: &riind 'ucrarea:
executat n cadru contractuu nr.________________dn data de
ncheat ntre executant nvesttor: pentru ucrre de:
1. Lucrre au fost executate n baza autorzae nr. ______________________
eberat de
a data de cu vaabtate pn a data de_________________________________________
2. Comsa de recepe -a desfurat actvtatea n ntervau fnd
format dn:
Nr. Numee prenumee Catatea Denumrea
unt
crt de care aparne
1. EEEEEEEEEEEEEEEEE
2. EEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
3. EEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
!. EEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
".
3. Au ma partcpat a recepe:
UNITATEA
ANTIER PUNCT 2E LUCRU
OBIECTUL
Nr. Numee prenumee Catatea
crt
UNITATEA
ANTIER PUNCT 2E LUCRU
OBIECTUL
!. Constatre comse:
!.1. Dn documentaa scrs desenat
necesar a f prezentat, au pst sau sunt ncompete
urmtoaree pese:
!.2. Urmtoaree cantt de ucrr nu au fost executate:
!.3. Urmtoaree ucrr nu respect prevedere contractuu:
5. n urma constatror fcute, comsa propune:
6. Comsa motveaz propunerea fcut prn:
". Comi%ia recomand urmtoaree

UNITATEA
ANTIER PUNCT 2E LUCRU
OBIECTUL
:
fe a fost ncheat
astz
n
e$em&'are.
Numee
prenumee prvnd
ucrarea:
S&ecia'i%t Semntura
#ne$a 1+
Ine%titor:
PROCES - VERBAL DE RECEP|IE FINALA
CONSTRUC|IE MAXIM P*1E Nr. Data
'a data de cu vaabtate pn
a
de ctre:

1. Comsa de
recepe -a
desfurat
actvtatea n
ntervau
i
fnd
format dn:
autorzat cu nr. data
Numee
prenumee
Ca'itatea
Denumrea
unt de care
aparne
N
r.
c
rt
1.
2.
3.
!.
".
:6. Prezentu proces - verba,
connnd
astz ________________ a ocu

C18ISI#: Ine%titor ;&ro&rietar<
Nume
Prenume
Semntura
De'e/at a'
fe
ane$a@ a (o%t ncheiat
n
e$em&'are.
Admnstrae ocae
NumePrenume Semntur
a
#ne$a 1,

UNI.#.2#

PUNC. D2 4UCRU
ANTIER _
OBIECTUL
PROCES - VERBAL DE RECEP|IE FINALA
9
Nr. Data
Ine%titor:
&riind 'ucrarea:
autorzat cu nr.EEEEEEEEEEEEEEEEEEEE'a data deEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEcu vaabtate pn
a
data de ctre:
1. Comisa de recepe -a desfurat actvtatea n ntervau____________
fnd format dn:
Nr. Numee prenumee Catatea Denumrea unt
crt de care aparne
1. EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
2. EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
3. EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
!. EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
". EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
2. Au ma partcpat a recepe:
Nr. Numee prenumee Catatea
crt
1. EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
2. EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
3. EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
3. n urma examnr ucrror a documenteor, comsa a constatat urmtoaree:
3.1. Lucrre pe specat au fost executate receponate conform ste anexate.
3.2. Lucrre au fost compet termnate a data de___________________
3.3. Observae fcute de comi%ie %unt:
Anexa 1#
TE$NOLO%IA DE MONTARE
3.!. Cartea tehnc a construce fa sntetc a obectuu (NU AU FOST) AU FOST
competate.
3.". Instrucune de expoatare urmrre a comportr n tmp a obectuu (NU
SUNT) SUNT n posesa utzatoruu.
3.+. Construca (NU) s-a comportat corespunztor n peroada de a data pn n
prezent, respectv pe o durat de____un, constatre comse fnd prezentate n
anex.
Anexa 1#
TE$NOLO%IA DE MONTARE
3.". Vaoarea ucrror executate este de conform ste anexate.
!. n urma constatror fcute, comsa propune:
5. Comsa motveaz propunerea fcut prn:
6. Comsa recomand urmtoaree:
". Prezentu proces - verba connnd_________ fe a fost ncheat astz_____________
'a 'ocu'EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEnEEEEEEEEEEEEEEe$em&'are.
COMISIA: PREEDINTE Numee
prenumee

Anexa 1#
TE$NOLO%IA DE MONTARE
'ei@
Semntura
S&ecia'i%t
S&ecia'i%t Semntura
eDocumentee (proectu) pentru tehnooga de montare, care trebue s fe ntocmte
de
ntreprnderea ce efectueaz ucrre de montare, vor cuprnde obgatoru:
a< msur prvnd depoztarea transportu pe anter a eementeor de construce
dn oe;
*< organzarea asambr n tronsoane, pe anter, a eementeor dn oe, cu
ndcarea m|oaceor de transport de rdcat necesare;
c< ndcarea dmensunor a cror verfcare este necesar pentru asgurarea reazr
toeraneor de montare mpuse prn proectu de execue prn prescrpe
tehnce;
d< materaee de adaos, metoda de preucrare a margnor peseor, procedeu
regmu de sudare, panu de succesune a executr suduror de monta|, msure
ce trebue uate pentru evtarea sau reducerea n mtee admse a deformaor
eforturor remanente produse prn sudure de monta|, preucrarea uteroar a
suprafeeor cordoaneor de sudur a eementee soctate dnamc etc. Modfcarea
proecteor de execue, necestat eventua de smpfcarea procesuu tehnoogc
de montare, se va face numa cu acordu preaab, n scrs a proectantuu
benefcaruu;
e< msur pentru execua mbnror cu urubur pretensonate;
(< verfcarea coteor nveeor indicate n &roiect &entru e'emente'e montate3
/< marcarea eementeor ordnea fazeor operae de montare;
h< asgurarea stabt eementeor dn oe n fazee operae de montare;
i< panu operaor de contro n conformtate cu prevedere proectuu de execue,
a prescrpor tehnce a prezentuu normatv
&' metodee frecvenee modfcror ce trebue efectuate pe parcursu a
termnarea fazeor de
ucrr de monta|.
#ne$a 10ABATERI ADMISIBILE PENTRU ELEMENTE DE BETON I BETON ARM#. ;e$tra% din
C 1!0 - -+<
1. Abatere fa de dmensune cerute ae eementeor de cofra|e, gata
confeconate:
- 'un/ime L ! mm
- me 3 mm
2. Abatere fa de dmensune dn proecte ae cofra|eor ae eementeor de
beton de beton armat dup deco(rare %unt date n ta*e'u' 10.1.
3. Abatere fa de dmensune dn proecte sau prescrp tehnce pentru
armture eementeor de beton armat sunt date n tabeu 19.2.
!. Abatere fa de dmensune suprafeeor de rezemare dn proectee de nvesti
%au din &roiecte'e ti& %unt date n ta*e'u' 10.3.
". #*ateri'e indicate n ta*e'e'e 10.1@ 10.2@ 10.3 %unt a&'ica*i'e n ca6uri'e curente.
Pentru categor de ucrr cu caracter speca prescrpe tehnce specfce sau
proectee pot
indica a'te a'ori n conformtate cu neceste acestora.
ABATERI ALE COFRA|ELOR I ELEMENTELOR DE
BETON I BETON ARMAT
2'emen Dimen Co(ra: Eemente dup decofrare
tu' %iune de #*ateri n mm. &entru:
refern
o
Mu
ncnarea suprafee fa de )orma
Poza
9
O &
N3
Vert-
ca
Orzo
nta
Poz. obc
dn proect
muche
sau
suprafee
e'emente'or
O )C3
s
Dimen%iu
ni
#$e n
&'an
ori6.
I 1
P
S
c
c
s
( 3
H O
i Q a
P
S
c
c
s
3 $
1 .2 i
Q a
1 m
%au 1
m&
tota
1u
a
%
m
<D &
tota'
'un/.
%au
%u&r.
cote
de
nie'
1 2 3 ! 5 6 " # 9 10 11 12 13 1
!
15
Funda

4un/im
e
L 1
"
3
mm
/m
20 - 20 1+
Lm
e
L + 4M 3 10
T
a
)
e*
+*
1
9.
1
n
me
L 1
0
1"
mm
/
tota'
M2m.. .L
20
R2m... L
30
1+ 1+ m ...C
10
M+m..
L 10
M+m..
L 10
StB'&i n
me
L 10 M 3m... L
1+ 3-+m...
L 20
R+m...C
2"
3 1+ " 20 " ! 3M4M
0m.L 1
2
0M4 M
1- m
...C 1+
1
0
Dmen
sune
secu
n
L 3
M"0cm..L
" R"0cm..
L -
Pere 4un/im
e
L 10 M3m..L 1+ - - -
n
me
3-+m...
L 20
R+m...C
2"
1+ /r. ru
'areL
"
Gro%im
e
L 3 - M10cm..L
3 R10cm..
L "
- - -
Pere
sozur

n
me
- - !0 - -
Grin6i 4un/im
e
L 10 2
mm
/m
M3m..L 1+
3-+m...
L 20
R+m...C
2"
" 10 10
Dmen
sune
secu
n
L 3
M"0cm..L
" R"0cm..
L -
Pc 4un/im
e
%au
me
L 3 10m
m/
tota'
M3m..L 1+
3-+m...
L 20
R+m...C
2"
Gro%im
e
L 3
M10cm..L
3 R10cm..
L "
- - -
Tabelul 19.2
T
a
)
e*
+*
1
9.
1
2'ement #*ateri n mm
a$e'e
*are'o
rdi%t.
ntre
aco&er
ire/ro
%imea
%trat
Lung. parae sau totae fa de proect 4un/.
&etrecere a
nndre prn
sudare
nndr
Poza
1*%.
M 1m 1..10m R10 m
Funda L 10 L 10 L " L 20 L 30 L 3 d "0
La mbnr nndr
sudate conform C 2--
-3
Pere L " L 3
StB'&i@/rin6i L 3 L 3
Pc L " L 2
Intre etrieri a
pasu freteor
L 10
Tabelul 19.2
ABATERI LIMITA LA SUPRAFE|ELE DE REZEMARE ALE ELEMENTELOR PREFABRICATE
Denumire De%chiderea e'ementu'ui
Abaterea a ungmea sau mea de rezemare,
mm
Eement paneu acoper M + m - 10
R + m - 1"
Grnz, pere - - 20
Stp (construc eta|ate) - - 10
T
a
)
e*
+*
1
9.
1
UNITATEA
ANTIER PUNCT 2E LUCRU
OBIECTUL
Anexa 112
PROCES - VERBAL PENTRU
DESCHIDERE ENERGIE ELECTRICA Nr.
____________________Data________________
Benefcar de nvest:____________________________________________________________
Intre: - Executantu ucrr:________________________________________________________
reprezentat prn_________________________________________________________________
- RENEL Seca______________________________________________________________
care prea cooanee pentru ntrenere expoatare n conformtate cu RFUEF_____
deegat RENEL Seca___________________________________________________________
care a e(ectuat eri(icarea n con(ormitate cu R)U2)EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
a avzat punerea sub tensune a nstaaor preuarea acestora de ctre RENEL.
Cooanee eectrce ce urmeaz a f preuate de RENE4 %unt e$ecutate 'a:
Stuat n: Locatatea |ude/Sector
Str.EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENr.EEEEEEEn con(ormitate cu
Proiectu' nr. ntocmit de:
S-au prezentat preuat de ctre RENEL urmtoaree documente:
1. Do%aru' &re'iminar de co'oane care cu&rinde &'anuri'e de trasee, schee monofare ae
nstaaor de cooane de utzare, nventaree nstaaor respectve.
2. Dosaru defntv a nstaaor de utzare
3. Stuaa tehnco-economc de evauare a ucrror de cooan, ncusv devzu pe
categor de ucrr.
In urma verfcr documenteor a ucrror executate (cooane nstaa
eectrce de utzare) s-a constatat c acestea corespund proectuu normeor
tehnce n vgoare, fapt pentru care se avzeaz preuarea cooaneor n patrimoniu'
R2N24.
?a'oarea de inentar a co'oane'or e'ectrice ce %e &redau e%te deEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE'ei.
Termenu de garane este de un an, tmp n care executantu se obg a remeda
eventuaee defcene care vor f semnaate de untatea de expoatare care provn
dn vc de execue sau materae.
Dre&t &entru care %-a ncheiat &re6entu' &roce% - er*a' nEEEEEEEEEEEEEe$em&'are.
Nume'e Semntura Prenume'e
Executant ucrare: Seca RENEL:
#ne$a 21
UNI.#.2#EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
ANTIER_____________________________PUNCT DE LUCRU______________________________
1>I2C.U4
PROCES - VERBAL PENTRU PROBE
LA INSTALA|IILE ELECTRICE
9
Nr. Data
Subsemna:
1. EEEEEEEEE
2. EEEEEEEEE
3. EEEEEEEEE
Intrun a obectu de construce:
am verfcat nstaaa eectrc nteroar cooana RENEL, constatnd c aceasta este
executat
conform proectuu a normatveor n vgoare.
Instaae pot f puse n funcune.
Dre&t &entru care %-a ncheiat &re6entu' &roce% - er*a'.
Numee Prenumee Semntura
UNITATEA
ANTIER PUNCT 2E LUCRU
OBIECTUL
Anexa 11!
>2N2)ICI#R: EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
8#IS.RU #U.1RII#.:PROCES - VERBAL DE RECEP|IE TEHNICA
Nr.EEEEEEEEEEEEEEEEEEDataEEEEEEEEEEEEEEEEE
Comsa ntrunt pentru receponarea tehnc a nstaae de utzare a gazeor
pentru imo*i'u'
din:
Locatatea:________________________________|ude/Sector_____________________________
Str.EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENr.EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
a constatat urmtoaree:
- Scri%oarea de a&ro*are a coteiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
- Instaaa a fost executat conform documentae tehnce cuprnse n dosaru
premnar aprobat de
R18G#I cu nr.EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEdin dataEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
core%&unde &reederi'or se compune dn_______________________________________________
&uncte de ardere re&arti6ate a%t(e':
- |eava ngropat a fost zoat cu:
strat de armare dn:
nEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE%traturi@ cu %trat &rotector din:
- Rezstena etanetatea s-au verfcat a presunea de__kgf/cmp tmp de________ore,
cu
4a terminarea &ro*e'or@ ro*inetu' deEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
A fost sgat n poza "NCHIS" de ctre deegatu ROMGAZ
UNITATEA
ANTIER PUNCT 2E LUCRU
OBIECTUL
Anexa 115
.Deegatu benefcaruu a uat cunotn c este nterzs a se umba a sgu, acest
fapt fnd de natur a da natere a accdente se obg a ne nchse toate robnetee
nstaae de utzare pn a punerea e n funcune de ctre deegatu de resort a
ROMGAZ.
Avnd n vedere c a construca nstaae de utzare au fost respectate n ntregme
toate prevedere normatvuu de dstrbue utzare a gazeor, n vgoare, - nstaaa
SE DECLARA RECEP|IONATA.
Dre&t &entru care %-a ncheiat &re6entu' &roce% - er*a'.
Numee Prenumee Semntura
1. De'e/at C.C - R18G#I:EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
2. In%ta'ator autori6at: EEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
3. 8ai%tru:EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
!. 8ontor:EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
*ene(iciar:PR1C2S - ?2R>#4 D2 PR1>2 P2NTRU INSTALA|IILE TERMICE
9
Nr. Data
- Datare - Contractare - crcuae
- Presune rezstent - etanetate
- Spare
- Lucrr ascunse
#DR2S#:
Locatatea_____________________________________|ude/Sector_______________
Str.EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEnr.EEEEEEE
Pro*a %-a e(ectuat ;hidrau'ic@ cu a/ent termic &ro&riu@ &rin %onda:@ i6ua'<:
- &resunea hdrauc_________________________kgf/cmp;
- crcuae___________________________________________
Lucrarea ESTE (NU ESTE) executat conform proectuu, are avzarea tehnc a
RADET. La recepa pror comune, conform:
ave obgaa de a socta assten tehnc dn partea RADET, pentru depstarea
eventuaeor defecun a nstaaa de nczre neobservate pe parcursu execue.
Dup efectuarea probe a fost trecut n fa tehnc nr.______________________________
#u &artici&at 'a &ro*e:
- de'e/at C.C-R#D2.:EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
- mai%truEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEdin &artea
- in%ta'ator %udorEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEdin &arteaE
Pre6entu' &roce%-er*a' %e ncheie nEEEEEEEEEEEEEEEEEe$em&'are.
Numee Prenumee Semntura Deegat CTC -
ROMGAZ:___________________________________________________________________
8ai%tru: EEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
. In%ta'ator %udor:EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
UNITATEA
ANTIER PUNCT 2E LUCRU
OBIECTUL
Anexa 11"
#ne$a 2!
PLANUL CALITA|II (P.C.)
CodEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Nr.EEEEEEEEEEEEDataEEEEEEEEEEEEEE
UNI.#.2# ;denumire<EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEPARTEA I PRE,ENTARE
>2N2)ICI#R ;denumire<:EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Contract:EEEEEEEE
Denumire 'ucrare:
Proiect:EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEC.S.EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEDe%en
Domeniu' de a&'icare:
PLANUL CALITA|II ;P.C.<
Cod
Data
P#R.2# a II-a 4IS.# D2 8#.2RI#42
Nr
- Denumire@ caracteri%tici@ S.#S Document de ca'itate
crt.
Observa:
7ntocmit Nume@ &renume Funca Semntura Data
?eri(icat Nume@ &renume Funca Semntura Data
Nr.
ABATERI LIMITA - ZIDARII Abatere mt
fa de dmensune stabte prn proect sau prn
prescrpe egae n vgoare sunt conform tabeuu
Nr.
crt.
Caracterstce zdror pereor Abater
mt
(mm<
Observa
0 1 2 3
1. La dmensune zduror a grosmea
de execue a zduror:
a) dn crmz bocur ceramce: -
zdur cu grosmea de 63 mm
L " La zdure cu materae
provente dn demor
abatere mt se pot ma|ora
cu 50%
- 6iduri cu /ro%imea de 00 mm L !
- 6iduri cu /ro%imea de 11" mm C !
- +
- 6iduri cu /ro%imea de 1!0 mm C !
- +
- 6iduri cu /ro%imea de 2!0 mm C !
- +
- 6iduri cu /ro%imea R 2!0 mm L
10
b) dn bocur mc de beton cu
agregate uoare: - zdur cu gro%imea M
2!0 mm
L !
- 6iduri cu /ro%imea de 200 mm L "
- 6iduri cu /ro%imea R 3+" mm L
10
c) dn bocur mc, f pc de
beton ceuar autocavzat: - zdur cu
grosmea < 126 mm
L !
- 6iduri cu /ro%imea de 100 mm L "
- 6iduri cu /ro%imea de 2!0 mm L -
d) dn pc f de psos: - zdur cu
grosmea de 70 mm
L
0@"
- 6iduri cu /ro%imea de -0 mm L
0@"
e) dn crmz presate de stc: -
zdur cu grosmea de 80 mm
L 2
- 6iduri cu /ro%imea de !0 mm L 2
(< din &ro(i'e de stc U nchs deschs:
- zdur cu grosmea de 40 mm
L "
g) dn pc de azbocmet onduat: -
zdur cu grosmea de 40 mm
L 2
h) dn ut pmnt stabzat: - zdur
cu grosmea de 300 mm
L
10
) dn patr natura: - zdur cu
grosmea de 300 mm
- 10
C
20
0 1 2 3
2. 4a /o'uri:
a) pentru zdur dn crmz, bocur
ceramce dn bocur mc de beton
cu agregate uoare:
- cu dimen%iunea /o'u'ui M 100 cm
L 10
- cu dimen%iunea /o'u'ui R 100 cm C 20 - 10
*< &entru 6iduri din *ocur mc, dn pc
f de beton ceuar autocavzat
L 20
c) pentru zdur f dn psos L 20
d) dn crmz presate dn stc L 20
e) dn profe de stc U nchs
deschs
L 20
f) dn pc de azbocment L 20
/< din 'ut pmnt stabzat L 20
h) dn patr natura L 20
3. La dmensune n pan ae
ncperor: - cu atura ncper <
L 1"
300 cm
- cu atura ncper > 300 cm L 20
!. a dmensune parae n pan (ne,
pae etc.)
L 20
5. 4a dimen%une n pan ae ntreg
cdr
L "0 Cu conda ca
denvearea
6. La dmensune vertcae: a) pentru
zdur dn crmz, dn bocur
ceramce dn bocur mc de beton
cu agregate uoare: - pentru un eta|
L 20 unu paneu s nu
depeasc 15 mm
- pentru ntreaga cdre (cu max. 5
nveur)
C"0 - 20
b) pentru zdur dn bocur mc dn
pc de beton ceuar autocavzat: -
pentru un eta|
L 20
- pentru ntreaga cdre (cu dou
nveur) executat dn bocur mc
L 30
c< &entru zdur dn pc f de
psos - pentru un eta|
L 20
- pentru ntreaga cdre L 30
d) dn crmz presate dn stc -
pentru un eta|
L 20
- pentru ntreaga cdre L 30
e) dn profe de stc U nchs
deschs - pentru un eta|
L 20
- pentru ntreaga cdre L 30
f) dn pc de azbocment - pentru
un eta|
L 20
- pentru ntreaga cdre L 30
g) dn ut pmnt stabzat -
pentru un eta|
L 20
- pentru ntreaga cdre L 30
0 1 2 3
6. h) dn patr natura - pentru un eta: L 20
- pentru ntreaga cdre L 30
". La dmensunea rosturor dntre
crmz, bocur sau pc - rostur
orzontae
C " - 2 La stp portan cu
secunea 0,1 m
2

abatere mt se
mcoreaz cu 50%
- ro%turi ertica'e C " - 2
- &entru 6iduri a&arente L 2
#. La suprafee much a) a
panetatea suprafeeor: - pentru
zdur portante
3 mm/m max. 10 mm pentru o
camer
- &entru 6iduri ne&ortante " mm/m
- pentru zdur aparente, portante
neportante
2 mm/m
*< 'a recti'initatea muchii'or: - &entru 6iduri
&ortante
2 mm/m Ce mut 20 mm pe
ungmea nentrerupt
- &entru 6iduri ne&ortante ! mm/m
- pentru zdur aparente, portante
neportante
1 mm/m Ce mut 10 mm pe
ungmea nentrerupt
c< 'a ertica'itatea %u&rafeeor
muchor: - pentru zdur portante
3 mm/m Ce mut 10 mm pe eta|
30 mm pe ntreaga
nme a cdr
- &entru 6iduri ne&ortante + mm/m Ce' mu't 10 mm &e eta:
- pentru zdur aparente, portante
neportante
2 mm/m Ce' mu't " mm &e eta: 20
mm pe ntreaga
nme a cdr
9. Abater fa de orzonta a
suprafeeor superoare ae fecru
rnd de crmz sau bocur
a) pentru zdur dn crmz, dn
bocur ceramce dn bocur mc
de beton cu agregate
- &entru 6iduri &ortante
2 mm/m Ce mut 15 mm pe
toat ungmea
nentrerupt a zduu
- &entru 6iduri ne&ortante 3 mm/m Ce mut 20 mm pe
toat ungmea
nentrerupt a zduu
b) pentru zdur dn bocur mc
pc de beton ceuar autocavzat -
pentru zdur portante
! mm/m Ce mut 15 mm pe
toat suprafaa
nentrerupt a zduu
- &entru 6iduri ne&ortante + mm/m Ce mut 20 mm pe
toat suprafaa
nentrerupt a zduu
c) pentru zdur dn pc de psos -
pentru zdur neportante
3 mm/m Ce mut 20 mm pe
toat suprafaa
nentrerupt a zduu
d) pentru zdur dn crmz de stc
- pentru zdur neportante
3 mm/m Ce mut 30 mm pe
toat suprafaa
nentrerupt a zduu
0 1 2 3
10
.
La coaxatatea zduror suprapuse:
- dezaxarea de a un nve a
urmtoru'
L 10 Ce mut 30 mm
dezaxare max.
cumuat pe toate
nveure
- maxm pe ntreaga construce L 30
11
.
La rosture de datae, de tasare
anti%ei%mice:
- a nmea rostuu
C 10 - 20
- 'a eri(icarea muchii'or ro%turi'or 2 mm/m Ce' mu't 20 mm pentru
ntreaga nme a
cdr
#ne$a
2+
R#P1R. D2 N2C1N)1R8I.#.2 ;R.N.C.<
Nr. Data
Unitatea ;denumire<
D#.2 D2 ID2N.I)IC#R2
>2N2)ICI#R ;denumire<:
Contract:EEEEEEEE
Denumire 'ucrare:
Proiect: De%en
P#R.2# I - RAPORT DE INSPEC|IE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE9EEEE
De%crierea neconformt a cauze acestea:
Com&artiment Contro' Ca'itate ;CO<
Nume prenume:______
Semntura:_____________
Data:
2$ecutant:
Nume prenume:
Semntura:
PARTEA a II-a RAPORT DE EVALUARE
Reparaa/preucrarea ESTE (NU ESTE) posb Dspunerea de emnare a
neconformt:
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Dspunere dat de compartmentu:
1. Tehnoog de execue
2. Proiectare
3.
Nume prenume:
Semntura:EEEE
Data:
Documente emi%e:
Vzat ef compartment:
Nume prenume:__
Semntura:________
Data:
Aprobat de conducerea unt executante:
Nume prenume:_________________
Semntura:________________________
Data:
#&ro*at de *ene(iciar:
Nume prenume: Semntura:
Data:
PARTEA a II-a - RAPORT DE REPARARE
Reparaa a fost efectuat conform dspuner dn prezentu R.N.C.
Executant:
Nume prenume:
Semntura:EEEE
Data:
P#R.2# a I?-a - R#P1R. D2 C1N)1R8I.#.2
?eri(icat e'iminare necon(ormitate Com&artiment Contro' Ca'itate ;CO<
Nume prenume:____________
Semntura:
Dat
a#ne$a 2,
PROCES - VERBAL DE NCEPERE A LUCRARILOR
Nr._____________________Data
________________________
1. ?a'oare contractEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
2. Ine%titor/*ene(iciar ;denumire<
3. 2$ecutant ;denumire<
!. Proiect nr. din ntocmit de
". Contract nr._________________________dn__________________________fnanat de banca
+. Data nceper execue_________________________
,. Termen de execue_____________________________
-. nceperea execue se va comunca a ISCLPUAT, ttuar de avze, autorza
0. Responsabu tehnc cu execua atestat MLPAT
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEnr.EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

Nume'e Prenume'e
C1NS.RUC.1R:EEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEE
>2N2)ICI#R
an/a:at cu contract de munc
Funca Semntura
:#ne$a 2-
UNI.#.2#EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
ANTIER_____________________________PUNCT DE LUCRU______________________________
1>I2C.U4EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
.R1NS1NU4 .R#?22# NI?24U4
PR1C2S - VERBAL PENTRU LUCRARI SPECIALE Nr.
Data
1. Denumrea obectvuu de nvest
1.1. Numr denumire o*iect
1.2. Denumre nstaae
Nr. &roiectEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Uti'a:EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEPo6. monta:
1.3. Denumire
Conduct
-
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENr. re&erH
Numr desen monta|______________________
1.!.EEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Numr schem zometrc
- n cazure n care una sau ma mute opera prevzute a pct. 2 se efectueaz smutan
asupra unu sstem de
conducte@ se va anexa o st conform modeuu.
2.6. Ate opera***
2.". Pa%ii6are: ti&u'HH durata ;minute<
Instrucun monta| nr. 1.5.3. C1NC4UIII:
Operae de ma sus, executate n conformtate cu prevedere proecteor de
execue, a normeor normatveor n vgoare sunt corespunztoare,
putndu-se trece a urmtoarea faz de execue.
PARTICIPAN|I
Numee Prenumee Funca Semntura
2A2CU.#N.: EEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEE
>2N2)ICI#R:
4IS.#
'a Proce%u' - er*a' &entru ucrr specae Nr. ... Data
N
r.
cr
t.
Denumrea conducte
caracterstc
prncpae (dametru
ext., STAS, presune
ucru, catate matera
Numr Ate menun
re&er
;'inie<
de%en de
monta:
schema
zometrc
0 1 2 3 ! 5
#ne$a 30

UNI.#.2#EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
ANTIER_____________________________
PUNCT DE
LUCRU_______________________________
1>I2C.U4EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
.R1NS1N
U4
.R#?22#
NI?24U4
A
TEHNOL
OGICA
DE
SUDARE
Nr.
Data
Materae de baz
8ateria'e de adao%
srm
e'ectrod
Procedeu' de %udare
Parametrii de %udare
%tratu' I
%tratu' II
%tratu' III
Semntur
a
Data Nume'e
Prenum
e'e
7N.1C8I.:
Poza de sudare
dmensun (mm):
Indca tehnoogce:
Prenczrea nante n tmpu sudr
Tratamentu termc de detensonare dup sudare
Controu execue
recepa
#ne$a 31
UNI.#.2#EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
ANTIER_____________________________
PUNCT
DE
LUCRU_______________________________
1>I2C.U4EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
.R1NS1N
U4
.R#?22#
NI?24U4
PROCES
-
VERBAL
DE
RECEP|I
E A
LOTULUI
DE
ARMATU
RI
SUDATE
Nr.EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Data
1.
7nc
hei
at
'a
;un
itat
ea
%au
ate'
ieru
'<EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
pe
ntr
u
rec
ep
a
ot
uu

de
ar
m
tur

dn
ee
me
nt
u:
&en
tru
o*i
ecti
u':
2. L
ot
u
est
e
ac
t
ut
dn
(nr
.)
nn
d
r
(
m
bn
r
)
su
da
te,
dn
o
eu
r
be
to
n
(t
pu
o
eu
u)_______________________________________________________________________
cu
dia
met
re'e
no
min
a'e
;Dn
-
mm
<EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
3. 4
otu'
a
(o%t
%ud
at
&ri
n
&ro
ced
eu'
de
%ud
are:
!
.

P
e

b
a
z
a

r
e
z
u

t
a
t
e

o
r

o
b

n
u
t
e

a

v
e
r

c
a
r
e
a

n
c
e
r
c
a
r
e
a

e
p
r
u
v
e
t
e

o
r

s
u
d
a
t
e

d

n

e

e
m
e
n
t
u


d
e

m
a


s
u
s
,

N
D
E
P
L
I
N
E

T
E

(
N
U

N
D
E
P
L
I
N
E

T
E
)

c
o
n
d

e

d
e

c
a

t
a
t
e

m
p
u
s
e

d
e

n
s
t
r
u
c

u
n

e

t
e
h
n

c
e

C

2
8
-
8
3


S
E

D
E
C
L
A
R
A

R
E
C
E
P
|
I
O
N
A
T
A

(
S
E

R
E
S
P
I
N
G
E
)
.
Numee
Prenumee
Semntura

e
f

p
u
n
c
t

d
e

u
c
r
u
:

C
o
o
r
d
o
n
a
t
o
r

s
u
d
u
r

:

.
D
e
'
e
/
a
t

C
.
.
.
C
.
:
UNI.#.2#EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
ANTIER_____________________________
PUNCT DE
LUCRU_______________________________
1>I2C.U4EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
.R1NS1N
U4
.R#?22#
NI?24U4
P
R
O
C
E
S

-

V
E
R
B
A
L

D
E

P
R
E
L
E
V
A
R
E

A

P
R
O
B
E
L
O
R

D
E

S
U
D
U
R
A
Nr. Dat

#ne$a 32
a
:
Nume'e Funca Semntur
a
De'e/at 'a*orator: De'e/at con%tructor:
De'e/at *ene(iciar
De'e/at C...C.
#ne$a 33
UNI.#.2#EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
ANTIER_____________________________PUNCT DE LUCRU_____________________
1>I2C.U4EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
.R1NS1NU4 .R#?22# NI?24U4
R2GIS.RU PRI?IND 81N.#R2#
24282N.241R PR2)#>RIC#.2
Nr. Data
Data 2'ementu' &re(a*ricat
Iona@ traeea@ cota 'a care au
(o%t montate
)urni6oru'
Nr. data
certfcatuu de
catate
Semntura
Tpu ndcatv
>uc.
0 1 2 3 ! 5 6
Numee, prenumee
Funca
Semntura
7N.1C8I.:
?2RI)IC#.:

UNI.#.2# EE
ANTIEREEEEE
1>I2C.U4 EE .R1NS1NU
FIA D2 >2.1N#R2 Data

#ne$a 3!
NI?24U4
4
PUNC. D2 4UCRU
.R#?22#
Nr.
Data nceper Data
term. betonr
Voum beton Proect
de exec. nr.
DD2. nr.EEEEE
2'ement nr.EEEE
9 e'ement EEEEE
Cota nferoar
?i*rator *uc
.
Caracteri%tici *eton: C'a%a

5
SCHI|A ELEMEN.U4UI:
Constatr fcute n
urma betonr: 1.
Rezutatu verfcr:
2. 8odu' de &rote:are a
*etonu'ui:
C1NC4UIII: S2
Do6a: .i& ciment
8#IS.RU ?I>R#.1RIS.
Semntura Semntura Semntura
Nume
&renume
Nume
&renume
.a%are
Nume
&renume
0
1
2
3
!
6
#
#CC2P.#/S2 R2)UI
PARTICIPAN|I
Nume'e Prenume'
Funca Catate Semntura
e#ne$a 3"
UNI.#.2#EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
ANTIER8888888888888888888888888888PUNCT 2E LUCRU8888888888888888888
1>I2C.U4EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
.R1NS1NU4 .R#?22# NI?24U4
PR1C2S - ?2R>#4 D2 ?2RI)IC#R2 #
N#.URII .2R2NU4UI D2 )UND#R2 Nr.
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEData
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
1. Terenu de fundare este actut dn:
2. Ca urmare a verfcror se stabesc
urmtoaree:
a) Se poate trece a executarea
urmtoareor ucrr:
*< Adncrea spturor pn a cota_____________, dup care se va ntocm un
nou
&roce% / er*a'
c< Msur supmentare refertoare a fundae:
d) Soctarea proectantuu pentru emterea de soue:
e) Ate sou:Prenumee Funca
Semntura
EEEEEEEEE de'e/at &roiect EEEEEEEE
EEEEEEEE diri/inte
EEEEEEEE
EEEEEEE ef pct. ucru EEE
coord.
to&o/eode6 EEEEEEEEE
PARTICIPAN|I
Nume'e
Proiectant: EEEEEEEEEE
>ene(iciar: EEEEEEEEEE
Con%tructor:
*) Contractanor (ofertanor) nu se cere s competeze acest formuar pn a ad|udecare.
!.Antreprenoru se obg s execute, s nchee s ntren ucrre n conformtate
cu acest contract cu documentee care fac parte dn acesta, nomnazate a pct. 2.
".Investtoru se nvoete s pteasc antreprenoruu pentru execua, termnarea
ntrenerea ucrror, vaoarea contractuu a datee n modu descrs n contract.
*) Adresa nspece (sece/|udeuu) pe tertoru crua s-a ems autorzaa de construre.
!.
Nume'ePrenume'e
Funca
Semntura
PR2D#.:
>2N2)ICI#R:
C1NS.RUC.1R: >2N2)ICI#R:
#ne$a 1!
INSPEC|IA DE STAT N CONSTRUC|II,
9 9
LUCRARI PUBLICE, URBANISM I AMENA|AREA.2RI.1RIU4UI
IKC4PU#.
Caiet %arcini nr.
2. Datee prvnd operae de:
2.1. Spare: tpu**_____________________durata
_________________________________________(mnute)
2.2. Deca&are: ti&u'
2.3. Su('are: durataEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE;minute<
2.!. Inerti6areHH
HH
NOTA:
**) Se va ndca dup caz, tpu agentuu de spare, decapare, pasvzare, nertzare etc.
***) Se vor ndca dup caz, n ordne, operae de demontare, remontare, revz nteroare, rega|e etc.