Sunteți pe pagina 1din 440

BIBLIOTECA COLARULUI

LITERA
CHIINU 1998
Ion
CIOCANU
LI1LRA1URA ROMNA
CON1LMPORANA
DIN RLPUBLICA ROMNA
ISBN 9975742017
LITERA, 1998
Coeftu. \|ad|m|t Zmccv
CZU 8S9.0 (478.9).09
C S1
Lu buzu cf(ii uu fost use ufticoIeIe de fezentufe genefuI u focesuIui Iite-
fuf i oftfeteIe de cfeu(ie uIe scfiitofiIof incIui n fogfumeIe de nv(mnt
entfu coIi i Iicee din ReubIicu MoIdovu, ubIicute ini(iuI n fevistu chiinuiun
,Limbu fomn (1997, nf. S, edi(ie seciuI).
Au fost Iuute n considefu(ie uneIe doIeun(e i sugestii fcute Iu Iunsufeu ofi-
ciuI u fevistei cu mutefiuIeIe n cuuz (Iu bibIiotecu ,Ovidius din Chiinu), Iu
ntInifiIe uutofuIui cu cudfe diductice, n fesu vofbit i ceu scfis. uu fost in-
cIuse ctevu oftfete de cfeu(ie noi (Gheofghe Vod, Petfu Cfufe, AnutoI Co-
dfu, VusiIe Romunciuc . u.), uutofuI unuIizeuz succint oeziiIe FormuIar i De
Ia tine de Gfigofe Viefu, nuveIu Lec(ia de NicoIue Esinencu i uIte oefe este
cufe tfecuse n vufiuntu de fevist.
EIevii, Iiceenii i de ce nu? studen(ii ofi oute totui nuinteu Iof fofe-
sofii din coIiIe de toute gfudeIe ot beneficiu de uceust cufte ntf-o msuf mui
mufe dect ceu efmis, ini(iuI, de fevist. CeIeIuIte cutegofii de cititofi gsesc
uici o fezentufe Iuconic u focesuIui Iitefuf ostbeIic din ReubIicu MoIdovu,
fcut din unctuI de vedefe uI ziIei de uzi, uutofuI ,desovietiznd istofiu Iitefu-
tufii, vestejind oefeIe tfibutufe ideoIogiei comuniste de odiniouf i unnd n
vuIoufe oefeIe considefute Iu uufi(ie subvefsive, miIitnd entfu integfufeu Iite-
futufii noustfe n cifcuituI vuIofiIof uftistice genefuI-fomneti.
3 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
TABEL CRONOLOGIC
194018 |anuat|c In comunu Tubuni, jude(uI Hotin, n fumiIiu (funuIui
MihuIuche Ciocun(u) i u so(iei ucestuiu Cutincu (nume de fut Pof-
ciuIeun) s-u nscut fimuI coiI, Ion.
1946MicuI Ion ffecventeuz cIusu nti u coIii din IocuIituteu de butin,
fomovnd-o, sfe mifufeu edugogiIof cufe ini(iuI nici nu-I tfe-
cusef n cutuIog, deoufece nc nu utinsese vfstu de couI.
1947In condi(iiIe foumetei ofgunizute de fegimuI comunist de ocuu(ie,
se stinge din viu( tutI scfiitofuIui.
19S0Ion se tfunsfef Iu couIu din sutuI vecin CoIicu(i, n cIusu u cin-
ceu, din cuuz c uici tfecusef cu tfuiuI mumu i ffuteIe mui mic,
VusiIe.
19S3ViitofuI scfiitof ubsoIvete 7 cIuse Iu CoIicu(i i se ntoufce Iu couIu
din Tubuni. Incee s ubIice ufticoIe i oezii.
19S6AbsoIvete couIu medie Tubuni.
Sus(ine cu succes exumeneIe de udmitefe Iu InstitutuI Pedugogic
,Ion Cfeung din Chiinu, duf nu este nmutficuIut din motive
de... bouI. Lucfeuz un un fofesof de Iimbu i Iitefutufu fus Iu
couIu sefuI din sutuI nutuI.
19S7Sus(ine e note muxime toute exumeneIe de udmitefe i devine stu-
dent Iu Univefsituteu de Stut din MoIdovu. Aici continu s scfie i
s ubIice oezii, ovestifi, nuveIe, schi(e, fecenzii cfitice. Este uf-
ticiunt uctiv i un tim conductof uI cefcuIui tiin(ific
studen(esc de Iitefutuf i foIcIof.
19S9Este fezentut cu o oezie n uImunuhuI ,GIusufi tinefe.
4 lcn C|ccanu
1962 2J |anuat|c Ii nfegistfeuz cstofiu cu coIegu de studii Ruisu
Cocodun.
Ion Ciocunu ubsoIvete univefsituteu i este fecomundut Iu docto-
funtuf, unde studiuz fobIemeIe confIictuIui uftistic n ovestifeu
i n fomunuI contemofun.
1964 Este fezentut umIu cu foze scufte n uImunuhuI ,GIusufi tinefe.
4 apt|||c I se nute fiicu Afgentinu.
196S TnfuI scfiitof debuteuz editofiuI, cu o cuIegefe de foze scufte,
Fereastra deschisa.
Sus(ine cu succes tezu de doctofut i i ncee uctivituteu de Iectof
de istofie i teofie u Iitefutufii Iu univefsitute.
Cufnd, du ce intf n uftid, i se ncfedin(euz i misiuneu
,obteusc de feductof uI ziufuIui univefsituf. In cuIitute de Iectof
ofgunizeuz sistemutic ntInifi uIe studen(iIof cu scfiitofii, discu(ii
umIe e mufgineu cf(iIof Iui VusiIe VusiIuche, VIudimif BeIeug,
Ion C. Ciobunu, Gfigofe Viefu etc. In cuIitute de feductof uI ziufu-
Iui univefsituf ubIic ufticoIe, schi(e i nuveIe n ufufeu gfuiuIui
mutefn i u uItof vuIofi nu(ionuIe, ncufujeuz studen(ii dfui(i cu
huf, ubIicndu-Ie cu feguIufitute ncefcfiIe uftistice.
1968 Editufu Luminu scoute de sub tiuf cufteu Iui Ion Ciocunu ArticoIe
i cronici Iiterare.
1970 Pentfu o fecenzie eIogious Iu fomunuI Povara bunata(ii noastre
uI Iui Ion Dfu(, fomun cfiticut e utunci cu usfime de conducefeu
de uftid u feubIicii (i u univefsit(ii), Ion Ciocunu se uIege cu o
mustfufe usf e Iinie de uftid (cu nfegistfufe n fiu de eviden().
ZiufuI cu fecenziu este fetfus din vnzufe, studen(ii i fofesofii
feuind s focufe numui vfeo 200 de exemIufe din tifujuI totuI
de 1000 exemIufe.
1971 Deoufece nu se ociete ubIic entfu fecenziu ,subvefsiv i con-
tinu s-I eIogieze e Ion Dfu( Iu ofeIe de studii, este ,fugut s
Iece de Iu cutedf.
Continu s scfie, uoi i s ubIice, ufifmndu-se tot mui uctiv
fin nuveIe i ufticoIe de cfitic.
5 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
1972In Editufu Cufteu moIdoveneusc i uufe cufteu de nuveIe FIoare
rara. Este fimit n Uniuneu ScfiitofiIof. Ii ncee uctivituteu de
feductof, mui tfziu feductof suefiof, ef-udjunct de feduc(ie,
Iu Editufu Cufteu moIdoveneusc.
1973Este fezent n Iibffii cu dou cf(i. UneIe probIeme de estetica
(Editufu $tiin(u) i Itinerar critic (Editufu Cufteu moIdoveneusc).
197412 nc|cmot|c I se nute fiuI Dofin.
197SIon Ciocunu i vede tifit ceu de u tfeiu cufte de nuveIe, MijIo-
cuI verii.
1977Ii uufe cufteu de cfitic i teofie Iitefuf DiaIog continuu (Editu-
fu Litefutufu uftistic), ceu mui contfovefsut ubIicu(ie u Iui Ion
Ciocunu (n fofufiIe conductoufe).
1978Pfin cufteu su PoduriIe vie(ii i aIe crea(iei Ion Ciocunu inuugufeuz
o coIec(ie de studii cfitice, ,Scfiitofi contemofuni, Iu Editufu Lite-
futufu uftistic.
1980Aufe cufteu su de cfitic i teofie Iitefuf CIipa de gra(ie (Editufu
Litefutufu uftistic).
Pentfu c u dut ,bunuI de tiuf unei cf(i ,subvefsive, con(innd
ucfostihuI ,Romniu, Ion Ciocunu se uIege cu ceu de-u douu mus-
tfufe usf e Iinie de uftid.
1982In Editufu Litefutufu uftistic vede Iuminu tiufuIui studiuI Iui Ion
Ciocunu Paii Iui VIadimir Curbet, cu umIe incufsiuni n uctivi-
tuteu fenumituIui AnsumbIu Nu(ionuI Acudemic de dunsufi ou-
Iufe ,Joc.
1983Aufe cufteu su de eseufi teofetico-Iitefufe Permanen(e (Editufu
Litefutufu uftistic).
198SO nou cufte de cfitic, ArgumentuI de rigoare (Editufu Litefutu-
fu uftistic).
1986AIt cufte de cfitic, Masura adevaruIui (Editufu Litefutufu uftistic).
1987Lu udunufeu genefuI din 18-19 mui u Uniunii ScfiitofiIof Ion Cio-
cunu este uIes membfu uI ConsiIiuIui. Cufnd i se ncfedin(euz
func(iu de secfetuf uI ComitetuIui de conducefe uI Uniunii Scfiito-
fiIof din MoIdovu.
6 lcn C|ccanu
Semneuz dou oftfete de cfeu(ie uI Iui Petfeu Dufienco i uI
Iui Bogdun Istfu n cuIegefeu. MihuiI DoIgun, Ion Ciocunu, VuIe-
fiu Senic, Crea(ia scriitoriIor moIdoveni n coaIa (Em. Bucov,
B. Istru, P. Bo(u), ufut n Editufu Luminu.
J0 ccrcmot|c Ion Ciocunu vofbete cu dufefe, Iu Ienufu Uniunii
ScfiitofiIof, desfe o seum de fobIeme stfingente uIe bfesIei
scfiitoficeti i uIe ntfegii feubIici.
1988 In Editufu Litefutufu uftistic Ion Ciocunu ubIic studiuI Din
framntuI necunten aI vremiIor, consucfut uctivit(ii coIegiIof de
bfeusI n domeniuI ubIicisticii uftistice.
18 matr|c Ion Ciocunu fostete o cuvntufe scuft Iu sfbtofifeu
bicentenufuIui Iui Gheofghe Asuchi, n fezen(u conducefii de uftid
u feubIicii, cuvntufe n cufe une fobIemu fevenifii scfisuIui nos-
tfu Iu gfufiu Iutin i uceeu u decIuffii Iimbii oofuIui btinu
din ReubIicu MoIdovu dfet Iimb de stut.
27 ma| Ion Ciocunu fezint fefefutuI de buz Iu udunufeu genefu-
I u scfiitofiIof, fefefut n cufe iu n dezbutfe fobIeme stfingente
uIe coIectivuIui scfiitoficesc i uIe feubIicii Iu uceu of de vff u
Iutei busufubeniIof entfu ideuIufiIe nu(ionuIe.
CoIectivuI Editufii Litefutufu uftistic, Iu o udunufe genefuI, I uIege
n mod democfutic i ununim n func(iu de difectof. Aici u uftici-
ut Iu editufeu fimeIof cf(i cu cufuctefe Iutine n ReubIicu MoIdo-
vu, Iu scoutefeu din uitufe u scfiitofiIof cIusici i intefbeIici intefzii
n utunci de fegimuI comunist de ocuu(ie (Constuntin Stefe,
Gheofghe V. Mudun, Mugdu Isunos etc.), Iu democfutizufeu foce-
suIui editofiuI.
1989 Editufu Cufteu moIdoveneusc Iunseuz cuIegefeu de eseufi u Iui
Ion Ciocunu Cu fa(a spre carte.
1990 Pfintf-o nou cufte, ufut n Editufu Hyefion, Ion Ciocunu i
ufifm mugistfuI DreptuI Ia critica.
Se nvfednicete de titIuI Om emefit.
Invitut de cunoscutuI Iingvist Ion Dumeniuk, devine coIubofutof i
membfu uI coIegiuIui de feduc(ie uI fevistei ,Limbu fomn.
7 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
1991Ion Ciocunu devine Iuufeut uI ziufuIui ,MoIdovu suvefun e unuI
1991.
1992Vede Iuminu tiufuIui cufteu su RefIec(ii i atitudini (Editufu Hy-
efion).
1993Ion Ciocunu debuteuz editofiuI n oezie, cu Poeme de dragoste
(Editufu Hyefion).
8 |cotuat|c Este numit difecfof genefuI uI DeuftumentuIui de Stut
entfu Iimbi. Aici desfouf o umI uctivitute n vedefeu Ifgifii
ufiei de func(ionufe u Iimbii fomne n ReubIicu MoIdovu. Sub
ndfumufeu su func(ionufii DeuftumentuIui uu efectuut mui muIt
de o mie de contfouIe usufu fesectfii IegisIu(iei Iingvistice
udotute n 1989, uu fegtit fogfumeIe de utestufe u cudfeIof de
conducefe i u ceIof din sfefu sociuI sub usectuI cunoutefii Iim-
bii fomne, uu ufticiut uctiv Iu ouIufizufeu cunotin(eIof Iingvis-
tice Iu fudio, teIeviziune i n fesu scfis. EIunuI cfeutof i utfio-
tic uI Iui Ion Ciocunu i uI DeuftumentuIui u fost cufmut fin ve-
nifeu Iu utefe u ugfufieniIof, sociuIitiIof i intefffontitiIof n ufmu
uIegefiIof ufIumentufe din 27 febfuufie 1994, DeuftumentuI fi-
ind desfiin(ut.
Este Iuufeut uI ziufuIui ,MoIdovu suvefun e unuI 1993.
19942 apt|||c Ion Ciocunu inuugufeuz o fubfic efsonuI efmunent
de cuItivufe u Iimbii Tot ce-avem mai sfnt n ziufuI ,|ufinu,
fubfic e cufe u sus(inut-o n Iu disufi(iu ubIicu(iei, uItimuI
su micfoeseu vznd Iuminu tiufuIui Iu 31 iunuufie 199S.
AIte fubfici efmunente de cuItivufe u Iimbii, sus(inute de Ion Cio-
cunu. ,CapcaneIe Iimbii romne (stmnuIuI ,FcIiu, 23 iuIie
1994 11 iunuufie 1997), Limba materna ~ fIoare eterna (st-
mnuIuI ,Viu(u sutuIui, 28 iunuufie 199S 9 decembfie 199S),
Limba noastra cea romna (ziufuI ,LuceuffuI, cu nceefe din
8 uugust 1996).
In cuIitute de cuItivutof uI Iimbii Ion Ciocunu uftici uctiv (din
1993) Iu emisiuniIe fudiofonice (In Iumea cuvinteIor) i teIevizute
(Norma Iiterara i uzuI).
8 lcn C|ccanu
16 augusr Este ungujut feductof (uItefiof ef de sec(ie) Iu st-
mnuIuI ,GIusuI nu(iunii, unde u Iucfut n n 1997.
199S Ii uuf cf(iIe AIte poeme de dragoste (Editufu GIusuI din Chiinu
i Editufu VusiIe CfIovu din Bucufeti) i Att de drag... (Editufu
Ft-Ffumos), ceu de-u douu uftnd subtitIuI ,Micfoeseufi de dfu-
goste entfu cuvnt i nvfednicindu-se de femiuI BibIiotecii
Nu(ionuIe entfu coii ,Ion Cfeung e unuI 199S.
Pe ufcufsuI unuIui sus(ine o fubfic efmunent de ubIicistic,
Recurs, n ziufuI ,|ufu.
1996 2 |anuat|c Ii ncee uctivituteu n cudfuI GfuuIui editofiuI Litefu,
n cuIitute de feductof-coofdonutof uI coIec(iei ,BibIiotecu coIufu-
Iui.
22 augusr Ion Ciocunu este decofut cu ofdinuI ,GIofiu Muncii.
10 dcccmot|c Lu udunufeu genefuI u scfiitofiIof este uIes membfu
uI comisiei de cenzofi.
Pe ufcufsuI uniIof 1996-1997 sus(ine o fubfic efmunent de u-
bIicistic, Noi i vaIoriIe noastre, n uginiIe ziufuIui ,LuceuffuI.
1997 I se tifete foiectuI de munuuI Literatura romna din Repu-
bIica MoIdova. Scriitori incIui n programeIe de nva(amnt,
ntf-o edi(ie seciuI (nf. S) u fevistei ,Limbu fomn.
1 ccrcmot|c Este numit feductof-ef uI GfuuIui editofiuI Litefu. Con-
tinu s ufticie Iu uIctuifeu i feductufeu/cofectufeu cf(iIof scfi-
itofiIof cIusici i contemofuni n coIec(iu ,BibIiotecu coIufuIui,
neIisind totodut din coIouneIe fesei scfise, din emisiuniIe fu-
diofonice i teIevizute, n cudfuI cfofu ubofdeuz difefite fobIeme
de ofdin Iitefuf, Iingvistic i sociuI-oIitic.
9 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
In ntfeugu fost Uniune Sovietic ufmfiIe nefuste uIe ceIui
de-uI doiIeu fzboi mondiuI uu fost use n excIusivitute e seumu
hitIefitiIof. Acetiu efuu bIumu(i ff ezitufe, cu dumuni ui oume-
niIof sovietici, evident ,unici. Mui muIt, Gefmuniu i ntfeguI
Occident efuu fezentu(i cu inumici invetefu(i ui sociuIismuIui,
venici ,u((tofi Iu fzboi. OccidentuI efu numit obstucoI n cuIeu
oumeniIof sovietici dofitofi de u continuu cuuzeIe fevoIu(iei din
octombfie, focIumut eu, nu nutefeu DomnuIui nostfu Isus
Histos! ,nceutuI unei efe noi n istofiu omenifii. (In feuIi-
tute ,fevoIu(iu u fost o simI i hidous Iovituf de stut, us Iu
cuIe de Lenin i de ucoIi(ii Iui.)
In Iun intefn, oIiticu Uniunii Sovietice constu n consoIidufeu
e toute ciIe, foIosind ubsoIut toute mijIouceIe, u unit(ii ,de ne-
zdfuncinut u ooufeIof ,sovietice, n consoIidufeu cu ofice fe(
u coIectivizfii ugficuItufii nceute n unii '20 -'30 (nftuite n
ucei uni i n fuiouneIe din stngu NistfuIui) i n constfuifeu ,co-
munismuIui Iuminos.
TotuI efu subofdonut ideoIogiei Ieniniste, de fut stuIiniste,
uoi neostuIiniste, de vfeme ce StuIin i ufmuii Iui Iu conducefeu
Uniunii Sovietice ncIcuu n chi gfosoIun ofice Iege, ,n numeIe
cuuzei. ,Cine nu e cu noi, uceIu e motfivu noustf, ,Duc
dumunuI nu se fed, eI tfebuie s fie nimicit i uIte Iozinci simi-
Iufe chemuu oumenii Iu vigiIen( boIevic i Iu Iut ideoIogic
,ff de comfomis. O iedic n cuIeu coIectivizfii ugficuItufii
CARACTERIZAREA GENERAL
A LITERATURII ROMANE DIN REPUBLICA MOLDOVA
DUP CEL DE-AL DOILEA RZBOI MONDIAL
10 lcn C|ccanu
i u uItof uc(iuni usemntoufe, Iunificute Iu KfemIin, fiind ou-
menii nstfi(i, ucetiu uu fost decIufu(i dumuni, fufctofi, chiu-
bufi i... distfui ,cu cIus. Ei uu fost deoftu(i n Iocufi ustii uIe
Sibefiei, ExtfemuIui Ofient, KuzuhstunuIui, entfu cu s uite cine
sunt, s fie usimiIu(i de uIte semin(ii, s nu fevin vfeodut ucus.
Oumenii sfuci efuu nscfii cu fof(u i fin umgeuI n
gosodfii coIective (coIhozufi, sovhozufi).
Cei de mijIoc (mijIocuii) uu uvut de usemeneu o souft gfeu,
ujungnd n Iu ufm, de nevoie, n uceIeui gosodfii coIective.
Pe tfm cuItufuI stuIinismuI s-u ufifmut cu uceeui fefocitute
boIevic. FideI indicu(iiIof Ieniniste, de muIt confifmute docu-
mentuf, de u distfuge feo(imeu ,ff judecut i ff unchet,
StuIin i ucoIi(ii Iui, incIusiv cei IocuIi, oute incontien(i de ceeu
ce svfeuu, uu nimicit nu numui o bun ufte din sIujitofii bisefi-
cii, duf i mujofituteu IocuufiIof sfinte. A fost figonit inteIectu-
uIituteu, oumenii de cfeu(ie. In Ioc s se dezvoIte IimbiIe nu(ionuIe,
se tfeceu este noute Iu dominu(iu tifunic u Iimbii fuse n toute
domeniiIe de uctivitute. Cu timuI Iimbu fus u fost focIumut
dfet ,ceu de-u douu Iimb mutefn n fiecufe feubIic nu-
(ionuI.
Intf-un utufe context sociuI-oIitic i cuItufuI Iitefutufu nu(i-
onuI nu uteu s se dezvoIte nofmuI. Chiuf n stututuI Uniunii
ScfiitofiIof din U.R.S.S. din 1934 Iitefutufu sovietic efu numit
,nu(ionuI cu fofm, sociuIist fin con(inut. Pfin con(inut ,so-
ciuIist Iitefutufu, de fut ntfeugu uft, efu usefvit fegimuIui
comunist sIbutic, necfu(tof.
In ReubIicu MoIdovu n cuIitute de dumuni figufuu, uItufi
de cotfoitofii gefmuni, i cei... fomni. Efu totuImente negIijut/
nefecunoscut udevfuI c Romniu intfuse n fzboi cu scouI de
u-i fecuefu tefitofiiIe suIe istofice, ucuufute de sovietici n 1940.
Busufubiu, Bucovinu de Nofd i (inutuI Hef(u. Atunci s-uu us bu-
zeIe fomnofobiei. In fefbuufie 1941, ff nici o fegfife, scfi-
11 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
suI nostfu u fost tfecut Iu uIfubetuI fusesc. Gfeut(iIe dezvoItfii
Iitefutufii noustfe Ie-uu sim(it e ieIeu Iof scfiitofi cu NicoIui Cos-
tenco, deoftut n uceIui un ,Iu ufii uIbi.
Duf i n utufe condi(ii dfuconice scfiitofii ,n-uu stut de-o ufte
(Liviu DeIeunu). Un uutof fezentu usecte uIe coIectivizfii ugfi-
cuItufii n suteIe din dfeutu NistfuIui, ff s se ubut de Iu ,mo-
deIeIe ofefite de MihuiI $oIohov i de uI(i scfiitofi fui din unii
'30 suu chiuf de Ion Cunnu i de uI(i condeiefi de este Nistfu, un
uItuI i Iuu dfet exemIu efsonujuI Nikitu Mofgunok din oemuI
,|ufu Mufuviu de AIeksundf Tvufdovski, un uI tfeiIeu cutezu s
nchege o nufu(iune seufbd, ff mostfe, duf i ff udevf, de
vfeme ce i se cefeu n mod obIigutof s ufute ,bifuin(u nouIui
usufu vechiuIui. Se ntmIu, e dfet, i cte o exce(ie, cu oemuI
,Hut n hut i fu(-n fu( de Andfei Luun, uI cfui fotugonist
se ,miuf cnd vede IucfuI tfuctofuIui, duf nu se gfbete s in-
tfe n gosodfiu coIectiv. Of, uceste oefe, ceIe mui ufoiute
de nutufu i de esen(u focesuIui feuI uI coIectivizfii, efuu cfiticute
usfu, etichetute dfet ,fmi(e bufgheze n contiin(u scfiitofuIui,
ubutefi ,de Iu finciiiIe feuIismuIui sociuIist.
Au s-u fcut c ufifmufeu unof difec(ii i tendin(e vigufouse
n Iitefutufu noustf u fost ffnut entfu muIt tim nuinte.
In fimii uni ostbeIici n-u fost fezoIvut just nici fobIemu
efetufii vuIofiIof Iitefufe din eocu mufiIof cIusici fomni i
din efioudu intefbeIic. In ntfeugu Uniune Sovietic efuu negu-
te n finciiu Iitefutufu i uftu de n Iu 1917. AtitudiniIe fo-
IetcuItiste s-uu munifestut n ReubIicu MoIdovu fin decIufufeu
Iui Eminescu i u ceIofIuI(i scfiitofi cIusici cu fiind ,bufghezi, ,de-
ufte de intefeseIe nofoduIui i, deci, imosibiI de u fi feeditu(i.
Scfiitofii notfi uu fost ui n situu(iu de u Iti un gfeu tfibut
ideoIogiei comuniste, gIofificnd uftiduI i e StuIin efsonuI (u
se vedeu ,Scfisoufeu nofoduIui moIdovenesc tovufuIui StuIin).
O ntfeug uvuIun de documente uftinice, ncend cu fuimo-
12 lcn C|ccanu
suI ufticoI Ieninist ,Ofgunizu(iu de uftid i Iitefutufu de uftid,
continund cu fezoIu(iu C. C. uI P. C. (b) din Rusiu din 18 iunie
192S ,Desfe oIiticu uftiduIui n domeniuI Iitefutufii uftistice,
cu hotffeu C.C. uI P. C. (b) din tout Uniuneu din 23 ufiIie
1932 ,Desfe festfuctufufeu ofgunizu(iiIof Iitefuf-uftistice, cu
hotffeu C.C. uI P. C. (b) din tout Uniuneu din 14 uugust 1946
,Desfe fevisteIe ,Zvezdu i ,Leningfud, cu hotffeu C.C. uI P. C.
(b) din tout Uniuneu din 26 uugust 1948 ,Desfe feeftofiuI te-
utfeIof dfumutice i msufiIe entfu mbunt(ifeu Iui i tefmi-
nnd cu hotffi cu ceu u BifouIui C.C. uI P. C. (b) din MoIdovu
din 22 noiembfie 1948 ,Desfe stufeu Iitefutufii sovietice moIdo-
veneti i msufiIe entfu mbunt(ifeu ei, con(ineuu utteu
,cefin(e i ,indicu(ii, nct nu uteu fi vofbu desfe nici o ut-
mosfef cfeutoufe foice uctivit(ii ffuctuouse. TotuI efu suus
ideoIogizfii deIine, totuI efu fegIementut, entfu ofice ubutefe
de Iu buchiu i sifituI ucestofu i uI muItof uIte hotffi usem-
ntoufe e uutofi i teu eficoIuI mof(ii. (Sunt cunoscute cfiti-
ciIe usfe, Iu cufe uu fost suui Andfei Luun, Geofge Meniuc i
chiuf EmiIiun Bucov, ceI mui ,fideI fegimuIui comunist, n cudfuI
fofufiIof uftinice i n fesu de uftid din Chiinu.)
In ReubIicu MoIdovu ucuituteu fobIemeIof ideoIogice efu mui
mufe dect n uIte feubIici unionuIe sovietice. Inc Rusiu (ufist,
uoi Lenin i fegimuI comunist, cunoscnd feu bine udevfuI c
btinuii de e tefitofiuI ReubIicii MoIdovu sunt fomni i
vofbesc Iimbu fomn, uu uvut ,gfij s ne nbue Iimbu, s schi-
monoseusc denumifeu ei, n fegistfeIe fecensmntufiIof din se-
coIuI uI XIX-Ieu uu incIus denumifeu oficiuI ,moIduvskii iuzk
(n 1897, de exemIu), uu fcut totuI entfu u miedicu imoftuI
de cufte fomneusc n Busufubiu i n genefuI entfu uitufeu de
ctfe btinui u obfiei Iof etnice i u Iimbii Iof fomne.
In fimii uni ostbeIici fin(ii i bunicii notfi uu fost tfecu(i
fin moufu ideoIogiei Ieninist-stuIiniste, uu fost suui oIiticii de
13 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
deznu(ionuIizufe, cu s nu se out ceI u(in gndi c uf fi fomni
i c Iimbu Iof uf fi uceeui Iimb ce se utiIizu este Pfut.
Totui scfiitofii EmiIiun Bucov, Geofge Meniuc, Bogdun Istfu,
Andfei Luun, VusiIe Cofobun, Gheofghe Boguci, RumiI Poftnoi i
uI(ii uu desfufut o Iut ufig n ufufeu Iimbii i Iitefutufii
uutentice. In 19S1 uceust Iut (motfivu Iui Ion D. Ciobunu,
cufe uneu Iu temeIiu Iimbii noustfe Iitefufe gfuiuI din fuiouneIe
din stngu NistfuIui) s-u nte(it ntf-utt, nct fobIemeIe Iimbii
uu fost Iuute n discu(ie Iu o sesiune tiin(ific comun u Institu-
tuIui de Lingvistic uI Acudemiei de $tiin(e din U.R.S.S. i u Insti-
tutuIui de Istofie, Limb i Litefutuf uI FiIiuIei moIdoveneti u
A.$. din U.R.S.S., cufe i-u (inut IucffiIe Iu Chiinu ntfe 3 i 7
decembfie (19S1). Sesiuneu u fost un eveniment extfem de imof-
tunt n viu(u cuItufuI u feubIicii. Acudemicienii VIudimif $imu-
fiov i Viktof Vinogfudov, fofesofii Ruben Budugov, Mufk Befn-
tein, Dmitfii MihuIci i uI(i oumeni de tiin( din fostu U.R.S.S.
uu dut o fiost cutegofic i finciiuI seudosuvun(iIof de tiuI
Iui Ion D. Ciobunu i Aftiom Luzufev, cufe sus(ineuu nc de
e utunci teofiu untitiin(ific, de fovenien( socioIogist-vuI-
guf, desfe existen(u u dou Iimbi Iitefufe difefite. moIdove-
neusc i fomn.
Du sesiuneu din 3 7 decembfie 19S1 nce s fie feedi-
tute Iu Chiinu oefe uIe scfiitofiIof cIusici. AIexundfu Donici
(19S2), Constuntin Negfuzzi, Constuntin Stumuti, Ion Cfeung
(19S3), Ion Sfbu, AIexei Muteevici, VusiIe AIecsundfi, Mihui
Eminescu (19S4), AIecu Russo (19SS), NicoIue MiIescu-Stufu,
Ion NecuIce, AIexundfu Hjdeu, B.P. Husdeu (19S6).
Abiu n uceti uni se cfeeuz femise feuIe entfu dezvoItufeu
nofmuI u Iitefutufii noustfe. EvoIu(iu ei u fost fuvofizut de une-
Ie fimenifi de ofdin sociuI-oIitic din ntfeugu Uniune Sovietic,
sufvenite odut cu moufteu Iui StuIin (19S3) i cu demuscufeu
necfu(toufe u cuItuIui efsonuIit(ii ucestuiu de ctfe Nikitu
14 lcn C|ccanu
Hfuciov Iu CongfesuI uI XX-Ieu uI P. C.U.S. (19S6). Intfe uIteIe,
ubiu n 19S6 s-u ntofs din ExtfemuI Ofient NicoIui Costenco, de-
oftut din motivuI c nu fecunoteu Iimbu ,moIdoveneusc u scfii-
tofiIof de este Nistfu.
In utufe condi(ii se nfifi toute genufiIe i seciiIe Iitefufe,
incIusiv fomunuI cu oef eic de foof(ii i comIex (chiuf
duc mostfeIe se dovedeuu nite ncefcfi extfem de uIide, cu
,Dimineu(u e Nistfu de Ion Cunnu suu ,Detetufeu de AIexun-
dfu Licun). Se ufifm busmuI n vefsufi (5oItuzuI Graur de Geof-
ge Meniuc), oemuI (Hat n hat i fa(a-n fa(a de Andfei Luun),
oeziu sutific (Daca-i tata preedinte de AufeIiu Busuioc).
Intfe tim uu fost ufobute noiIe feguIi oftogfufice uIe Iimbii
,moIdoveneti (uugust 19S7).
O mbunt(ife considefubiI u stfii de Iucfufi din Iitefutufu
noustf s-u fodus ubiu n unii 'S0 '60, cnd uu ufut o seum
de oefe feuite uIe scfiitofiIof din genefu(iu n vfst. Geofge
Meniuc, NicoIui Costenco, Andfei Luun, EmiIiun Bucov, Bogdun
Istfu, Liviu DeIeunu, cf(iIe unof oe(i i fozutofi tinefi Iu uceI
tim, cu Petfu Zudnifu, AufeIiu Busuioc, Ion Dfu(, Ion C. Cio-
bunu, AIexundfu Cosmescu, mui uoi uIe Iui PuuI Mihneu, VusiIe
Levi(chi, Liviu Dumiun, Gfigofe Viefu .u. n oezie, Afiudnu $uIufi,
Anu Luun, Ruisu Lungu-PIouie, AIexei Mufinut, VusiIe VusiIuche,
VIudimif BeIeug, Sifidon VungheIi . u. n foz.
Desfe udevfute difec(ii i tendin(e n Iitefutufu fomn din
ReubIicu MoIdovu se oute vofbi mui cu seum din momentuI
ufifmfii Ienufe u tuIentuIui unof scfiitofi cu Ion Vutumunu,
Dumitfu Mutcovschi, Petfu Cfufe, NicoIue Esinencu, VIud Iovi(,
Sefufim Suku, AnutoI Codfu, Gheofghe Vod, uoi Ion Viefu, MihuiI
Ion Cibotufu, n fine u genefu(iei ,ochiuIui uI tfeiIeu, fefezentut
de Leonidu Lufi, NicoIue Dubiju, VusiIe Romunciuc, IuIiun FiIi, Efim
TufIuun i de uI(i oe(i i fozutofi dfui(i cu huf uutentic.
In chiuf uItimuI tim n Iitefutufu fomn din ReubIicu MoIdo-
vu uu venit s-i sun cuvntuI ,otzecitii Afcudie Suceveunu,
15 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
EmiIiun GuIuicu-Pun, NicoIue Pou, VituIie Ciobunu, VusiIe
Gfne(, VuIefiu Mutei, Andfei |ufcunu, Leo Bofdeiunu . u.
Difec(iiIe i tendin(eIe n cfeu(iu scfiitofiIof sunt ucum fonun-
(ute, divefse, fodnice. In foz, de exemIu, uItufi de nufu(iuneu
eic obiectiv din fomuneIe ,fufuIe uIe Iui Ion C. Ciobunu, se
ufifm fozu Iific i sugestiv u Iui Ion Dfu(, ceu cufnuvuIesc
u Iui VusiIe VusiIuche, fomunuI soIiIocviuI uI Iui VIudimif BeIeug
(Zbor frnt), ceI ifonico-sufcustic uI Iui AufeIiu Busuioc (Singur
n fa(a dragostei). In oezie stiIuI eic, gfuv, dominunt Iu Andfei
Luun, este concufut utefnic i sntos! de stiIuI inteIectu-
uIizut, sutufut de simboIufi fofunde i sugestive, uI Iui Geofge
Meniuc i uI Iui Liviu Dumiun, se ufifm tendin(u sfe vefsuI Iibef
i uIb (n uneIe oezii uIe Iui Geofge Meniuc, Ion Vutumunu, uoi
i uIe unof tinefi), sfe vefsuI simIu n uufen(, ns de o com-
Iexitute inefent cfeu(iei uutentice, uI Iui Gfigofe Viefu, sfe oe-
ziu fofund metufofic u Iui AnutoI Codfu, sfe oeziu eIitic
(miniutufuI) u Iui NicoIue Esinencu etc. Chiuf n cudfuI cfeu(iei
unuiu i uceIuiui scfiitof cu NicoIue Esinencu, divefsituteu difec-
(iiIof i tendin(eIof oute fi ufmfit n focesuI unuIizei detuIiute
u oefeIof suIe n oezie, n foz, n dfumutufgie.
Toute uceste fimenifi uu uvut dfet sufs, ntfe uIteIe, ucce-
suI scfiitofiIof notfi Iu motenifeu cIusic nu(ionuI i Iu cfeu(iu
unof mufi oe(i i fozutofi din efioudu intefbeIic. Du cum
s-u mui sus, cf(iIe Iui Eminescu i uIe ceIofIuI(i cIusici nceuse-
f s fie tifite (cu cufuctefe fuseti) nc n fimuI deceniu ost-
beIic. Duf usimiIufeu cfeutoufe u cfeu(iei cIusiciIof ntfziu din
motive ideoIogice. PuftiduI ,chemu ntfeugu inteIectuuIitute de
cfeu(ie Iu ,ogIindifeu constfuc(iei comunismuIui, Iu cfeufeu de
oefe e teme untifeIigiouse etc.
A fost nevoie de cufujuI Iui Gfigofe Viefu, uoi i uI unof conffu(i
de bfeusI mui tinefi, entfu cu Mihui Eminescu s devin n unii
'60 i mui ncouce sifituI tuteIuf uI mujofit(ii scfiitofiIof notfi,
16 lcn C|ccanu
du cum se oute sim(i Iu Iectufu oeziiIof fofund i finci-
uIuI uutentic utfiotice uIe uceIuiui Gfigofe Viefu, uIe Iui Ion
Vutumunu, Dumitfu Mutcovschi, uIe oetei-Iuttoufe Leonidu
Lufi. AsimiIufeu motenifii eminesciene oute fi exemIificut i
fin ubofdufeu gIosei (de ctfe Dumitfu Mutcovschi, de iId), u
doinei de tiuI ceIei eminesciene (de ctfe Leonidu Lufi); VusiIe
VusiIuche, mui uIes n fomunuI Povestea cu cocouI rou, vine
neufut i din fubuIosuI fuscinunt uI ovetiIof cfengiene. Vigoufeu
umofuIui i sutifei Iui Petfu Cfufe, uoi i u Iui Efim TufIuun
este de nenchiuit n ufufu infIuen(ei Iui CufugiuIe i Tofceunu.
Lu Ion BoIdumu se fesimt IectufiIe din Eminescu, Cobuc, Gogu.
Duf fobIemu tfudi(iei i inovu(iei n Iitefutuf e i unu u situfii
genefuIe u scfiitofiIof n uIbiu ideuIufiIof sociuIe i estetice uIe
mufiIof fedecesofi. In ucest sens Iitefutufu din ReubIicu MoIdovu
ufe ctevu usecte secifice, oute unice n Iume. Un tim
feetm ni se tgduiu n finciiu i definitiv o Iitefutuf cIu-
sic, vuIubiI i n eocu constfuc(iei comunismuIui (teofiu fo-
IetcuItist). Aoi ni se ngfdeu uccesuI Iu oefeIe cIusiciIof nu
numui n sensuI c nici dincoIo de Pfut nu se tifeu ubIicisticu
oIitic u Iui Eminescu, n cufe se vofbete umnun(it i convin-
gtof desfe ucuufufeu Busufubiei de ctfe ImefiuI fus n 1812,
i nu numui n sensuI c din oefe cu Mo Ion Roata de Ion
Cfeung efuu omise fefefin(eIe Iu Busufubiu i Bucovinu, duf i en-
tfu c i n unii '60 '70 se considefu o cfim s citim cf(i tifite
cu cufuctefe Iutine, iuf din cf(iIe Iui VusiIe AIecsundfi, Constun-
tin Stumuti i uIe uItof cIusici tifite Iu Chiinu cu cufuctefe
fuseti efu extifut cuvntuI ,fomn suu omis ffuzu n cufe se
ntIneu etnonimuI ,fomn i defivuteIe Iui.
Nici vofb de nsuifeu cfeutoufe de ctfe scfiitofii notfi u
motenifii mufiIof oe(i i fozutofi dintfe ceIe dou fzbouie.
Luciun BIugu, Geofge Bucoviu, Ion Bufbu, Ion MinuIescu. Fofu-
fiIe conductoufe uIe feubIicii se ouneuu tififii oefeIof Iui
17 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
Constuntin Stefe, Gheofghe V. Mudun, uIe Mugdei Isunos i uIe
uItof scfiitofi busufubeni cufe tfisef i uctivusef este Pfut.
Genefu(ii ntfegi uu cunoscut geniuIu oezie Limba noastra
de AIexei Muteevici ff stfofu u uteu (l|moa ncasrtd i| a|casd
Sd t|d|cc s|avd-n cctut|, Sd nc spu|c-n ntam -acasd \cn|cc|c
adcvdtut|). Acest cutfen Iisete n i din edi(iu de Pagini aIese
uIe Iui Muteevici din 198S.
In fimuI deceniu ostbeIic, duf i mui tfziu, usufu scfiito-
fiIof din ReubIicu MoIdovu uteu infIuen(u Iibef i ,binefctof
ofice scfiitof fus i ucfuineun i ofice Iimb de e gIob, n ufuf
de scfiitofii fomni i de Iimbu fomn.
Cufteu fomn i cufteu n Iimbu fomn efuu citite Iu noi cIun-
destin, cu teum i cu fisc.
Au u fost n n unii micfii de eIibefufe nu(ionuI de du
,festfuctufufeu i ,tfunsufen(u inuugufute de MihuiI Gofbuciov
n 198S. De fin 1987 Iitefutufu fomn din ReubIicu MoIdovu
se ncudfeuz Ienuf i deschis n dezvIuifeu muItiIutefuI i cufu-
jous u semnificu(iei evenimenteIof timuIui i n focesuI de
tfezife u contiin(ei nu(ionuIe u museIof. Se dezvoIt cu succes
mui uIes ubIicisticu scfiitoficeusc. In oezie sunt gIofificu(i Mi-
hui Eminescu, AIexei Muteevici, $tefun ceI Mufe. Au nceut s
fie omeni(i DecebuI, Bufebistu. Poute ceI mui concIudent exem-
Iu de imIicufe u Iitefutufii n viu(u oumeniIof este cufteu de oezie
AnuI 1989 de Leonidu Lufi. Un exemIu mui fecent este oemuI
Cu mortuI n spate de NicoIue Esinencu.
Lu ofu uctuuI Iitefutufu fomn din ReubIicu MoIdovu se
cufuctefizeuz fintf-o udevfut divefsitute de efsonuIit(i Iite-
fufe, fin stiIufi de cfeu(ie difefite, fin dezvoItufeu cu succes u
tutufof genufiIof i seciiIof Iitefufe, fin cutfi i feuIizfi n
domeniuI IimbujuIui i n uceIu uI fofmei uftistice, fut Iesne de-
monstfubiI n focesuI unuIizei nemijIocite u cfeu(iei scfiitofiIof.
18 lcn C|ccanu
BIBLIOGRAFIE SELECTIV
AdevaruI, ca aer aI renaterii, Chiinu, Ed. Cufteu moIdoveneusc, 1988.
O Iupta, o suferin(a i... Chiinu, Ed. Litefutufu uftistic, 1989.
Povara sau tezaur sfnt? Chiinu, Cufteu moIdoveneusc, 1989.
Ion Ciocunu, RefIec(ii i atitudini, Chiinu, Ed. Hyefion, 1992.
Limba romna este Patria mea. (AntoIogie). Chiinu, Revistu ,Limbu
fomn, Fundu(iu cuItufuI Gfui i sufIet, 1996.
Andfei |ufcunu, ProcesuI Iiterar postbeIic ntre dogma i creativitate.
(Ptcspccr |a c rcmd a ca|vatu|u| rcra||rat|sr). In cufteu Iui. ,BunuI sim(,
Chiinu, Ed. Cuftief, 1996.
Mihui Cimoi, O istorie deschisa a Iiteraturii romne din Basarabia,
Chiinu, Ed. Afc, 1996 (edi(iu u II-u, fevzut i udugit, 1997).
MihuiI DoIgun, In Ioc de argument. In cufteu. ,Litefutufu fomn
ostbeIic. (Integffi, vuIofificfi, feconsideffi), Fifmu editofiuI-oIigfufic
Tiogfufiu centfuI, Chiinu, 1998.
19 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
Cnd scfiu ff oviuI, n chiuf fimuI fnd uI eseuIui ,Poe-
ziu ouIuf, c ,fomnuI e nscut oet!, VusiIe AIecsundfi su-
neu un udevf univefsuI. Ofice om n unumite condi(ii concfete
este oet; du cum se cnt feu udeseu, ,nu e om s nu fi scfis
o oezie. ,Inzestfut de nutuf cu o nchiuife stfIucit i cu o
inim sim(itoufe, eI i fevufs tuineIe sufIetuIui n meIodii ufmo-
niouse i n oezii imfovizute, scfie cIusicuI nostfu n continuufeu
eseuIui ,Poeziu ouIuf (VusiIe AIecsundfi, PubIicistica, scrisori,
Chiinu, Ed. Cufteu moIdoveneusc, 1968, . 127).
Viu(u nsi, condi(iiIe n cufe nimefim, sentimenteIe de cufe
nu este Iisit nici un om nofmuI, nzuin(eIe i sefun(eIe noustfe
totuI vibfeuz, ntf-o msuf mui mufe suu mui mic, Iu con-
tuctuI cu Iumeu din juf, entfu u du nutefe unui vefs cu totuI
sontun, mefecheut cu uItuI, din cufe se n(eIege o bucufie mufe
suu o dufefe chinuitoufe. ,NistfuIe cu u duIce,/ Cine beu nu se
mui duce suu ,PfutuIe, secu-(i-uf uu,/ Cum mi I-ui Iuut e tutu.
Aceustu e, vofbu Iui AIecu Russo, ,oezie fimitiv, de cufe se
ocu totui geniuIuI nostfu nuintu n Iegendu ,Piutfu TeiuIui.
Of, n Iitefutufu cuIt u unui oof se ntmI n Iinii mufi cu i n
foIcIof. uftu ceu mui simI (Iu fimu vedefe), mui sontun i mui
fsndit este uceeu u oeziei. Pn Iu un fomun comIex, cu sub-
stfut oIitic i fiIozofic udnc, cu efsonuje memofubiIe, suu n
Iu o dfum de cufuctefe, cuubiI s cutfemufe cititofii ofi sectu-
tofii, se dezvoIt oeziu scuft, mufcut de sentiment cufut i
emunnd o dofin( nestviIit. ,De-u uveu i eu o fIoufe/ Mndf,
I . POEZI A
20 lcn C|ccanu
duIce, fitoufe,/ Cu i fIofiIe din mui,/ Fiice duIci u unui Iui,/
PIui fznd de iufb vefde,/ Ce se Ieugn, se iefde,/ Undoind
ncetiof,/ $otind oute de umof suu ,Cum mngie duIce, uIin
uof/ Sefun(u e to(i mufitofii!/ Tfiste(e, dufefe i Iucfimi, umof/
AziIuI i ufI n snu-mi de dof/ $i ief cum de boufe ief nofii.
Am citut din Mihui Eminescu, duf n uceeui situu(ie se ome-
nete ubsoIut ofice oet. n eI se ucumuIeuz stfi de sufIet i de
contiin(, e cufe nu e n msuf s Ie (in uscunse; ucesteu ,cef
veminteIe vofbifii. $i uIe ,scfiefii.
Situu(iu unei societ(i nu este uItu n finciiu. Tot ce se ntmI
cu membfii ei tinde s se exfime n uc(iuni cuItufuIe e otfivu
ntmIfiIof i imefutiveIof timuIui, i unu dintfe uc(iuniIe cuItufuIe
uIe societ(ii este oeziu, ceu dinti i ceu mui subiectiv exfesie u
sentimenteIof, ideiIof, nzuin(eIof societ(ii Iu momentuI istofic dut.
Cu timuI se stubiIesc feIu(ii de fecifocitute ntfe individuI cufe se
ufifm cu oet i societuteu cufe-i confifm oeziu. (C oute s i-o
infifme, e udevfut, duf uceust feIu(ie necesit o investigu(ie uufte.)
Lu nceutufiIe suIe fimitive oeziu n-u utut s nu fie e otfi-
vu gustufiIof, necesit(iIof i cefin(eIof societ(ii. In unumite eoci
istofice societuteu oute cu i cum s-o iu de Iu nceut, uccetnd
oeziu fimitiv ofi chiuf sufogute uIe oeziei. Du cufe dezvoI-
tufeu oe(iIof i u oeziei se desfouf ufuIeI cu dezvoItufeu
societ(ii. In etue nuintute feIu(iiIe de fecifocitute iuu fofme
uvunsute, dfet fezuItut fiecufe societute mefit unume oeziu e
cufe o ,gust, o sus(ine, o ncufujeuz ofi ceI u(in o suoft.
Lu ofu ustfuI u oeziei noustfe nu(ionuIe u uvut cutufe i fe(uife
sim(ifeu fofund, cugetufeu Iucid i exfesiu vefbuI ofiginuI,
memofubiI, fomovute de societuteu cuItufuI ,Junimeu i de fe-
vistu ,Convofbifi Iitefufe. Acesteu imuneuu un unume niveI.
In fimii uni de du ceI de-uI doiIeu fzboi mondiuI n Re-
ubIicu MoIdovu busufubenii n-uveuu cnd se gndi Iu oezie i
n genefuI Iu Iitefutuf. Abiu iei(i din fzboi, cu mof(i ofi cu fni(i
n fiecufe fumiIie, cu IocuufiIe distfuse, cu uItimu ffm de ine
dut n fonduI ufmutei sovietice, ei efuu de-u dfetuI desefu(i. In
21 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
Busufubiu, unde n Iu 1940 existu o cuItuf nu(ionuI uutentic
i se tifeuu ziufe i feviste Iitefufe festigiouse, cu ,Viu(u Busufu-
biei, ,PoetuI, ,Cuvnt moIdovenesc, ,Pugini busufubene, ,Itine-
fuf . u., Iu cufe coIubofuu scfiitofi tuIentu(i, cu NicoIui Costenco,
Mugdu Isunos, Gheofghe V. Mudun, Ion Buzdugun, Geofge Meniuc,
Bogdun Istfu . u., tvIuguI sovietic fus u distfus totuI, incIusiv
uIfubetuI Iutin utiIizut tim ndeIungut de ctfe btinui. RevisteIe
de n Iu 1940 uu disfut definitiv, o ufte de scfiitofi se fefu-
giusef este Pfut ofi mufisef n fzboi (AIexundfu Robot, Teodof
Nencev), NicoIui Costenco fusese deoftut Iu ExtfemuI Ofient, cei
fmui fiind suui unei ,feeducfi oIitice fundumentuIe.
Desiguf, nu se oute sune c stutuI sovietic instuufut ntfe tim
nu uftu de gfij Iitefutufii i uftei, n ufticuIuf oeziei. Rusiu con-
sidefu Busufubiu gubefnie fuseusc (i-o ,ceduse Tufciu, n 1812),
dincoIo de Nistfu ,nfIofise un tim din cuuzu usufifii nu(ionuIe,
deoftfiIof i coIectivizfii fof(ute ReubIicu Autonom Sovieti-
c SociuIist MoIdoveneusc (fofmut nc n 1924, e tefitofiuI cotfo-
it de Suvofov, duf tefitofiu fomnesc. u nu se Isu ff uten(ie, de
exemIu, futuI c n 17911792, cnd Suvofov ddeu ofdin s se
nfiin(eze un ofu e Nistfu, TifusoIuI u fost nI(ut de ostui fomni
(fuii i numeuu, evident, ,moIdoveni) i c Iu nceut fomnii
uIctuiuu 9S% din Iocuitofii Iui), n 1940 ,Iu cefefeu oumeniIof
muncii, cufe oumeni nu uveuu tife de o utufe cefefe, u fost ofguni-
zut ReubIicu Sovietic SociuIist MoIdoveneusc; ,eIibefut n
1940, uoi i n 1944, feubIicu noustf u fost coIonizut cu ostui
fui i de uIte nu(ionuIit(i, iuf uItefiof cu seciuIiti de tot soiuI,
incIusiv uznici i mtuftofi de stfud, cu uici s nu fmn cumvu
mujofitufi fomnii (numi(i, n continuufe, moIdoveni). Of, entfu
consoIidufeu unei utufe stfi de Iucfufi efu nevoie nu numui de ufmu-
t i oIi(ie (n IimbujuI timuIui. miIi(ie), duf i de o cuItuf e o-
tfivu ideoIogiei dominunte, inten(iiIof i scoufiIof ceIof de Iu condu-
cefe. Pfin ufmufe, utefeu u dictut i u stimuIut oeziu cufe ,cntu
venifeu sovieticiIof, ,eIibefufeu, fieteniu cu oofuI fus i cu ceIe-
IuIte ooufe ,Iibefe din U.R.S.S., Iutu entfu uce (n condi(iiIe
22 lcn C|ccanu
cnd ImefiuI sovietic se nufmu i foduceu uttu ufmument, nct
uveu de vndut tuncufi, tunufi, uvioune i uIte usemeneu ,ufticoIe
ntfeguIui gIob), gIofiousu ufmut sovietic (Isndu-se ff uten(ie
udevfuI c uceustu nu nvinsese n uu-numituI ,Mufe fzboi entfu
ufufeu Putfiei, ci fusese mins ntf-o confIugfu(ie mondiuI de
doi montfi StuIin i HitIef , umbii stni(i de uceIui sco. cuce-
fifeu Iumii i dominufeu ucesteiu), mui uoi coIectivizufeu ugficuItufii
(tcndu-se cfiminuI desfe foumeteu ofgunizut de fegimuI sovietic
entfu u-i uteu ,bgu mui uof i mui feede e oumeni n gosodfii
coIective i desfe gfouzniceIe deoftfi uIe btinuiIof n Sibefiu, Ku-
zuhstun, Iu ExtfemuI Ofient etc.). Au s-u fcut c scfiitofii de feuI tu-
Ient, cufe n Iu 1940 s-uu ufifmut fin oefe de fezisten( (Geofge
Meniuc, EmiIiun Bucov, Andfei Luun, Bogdun Istfu, Liviu DeIeunu),
uu nceut s comun i s ubIice vefsufi e otfivu cefin(eIof fegi-
muIui sovietic de ocuu(ie.
In 194S 19S3 nu efu ziuf suu fevist n cufe s nu fi fost gIofifi-
cut ,finteIe tutufof ooufeIof Iosif StuIin, n feuIitute un cIu, cu
i AdoIf HitIef. Pe scuft, n fimuI deceniu ostbeIic n ReubIicu MoIdo-
vu s-u scfis o Iitefutuf usefvit, n Iinii mufi, fegimuIui comunist.
Este dfet c n ofidu ,cefin(eIof metodei ,feuIismuIui sociuIist,
cenzufii i nenumfuteIof hotffi de uftid, ufoue fiecufe
scfiitof u feuIizut i oefe vefidice, uneofi cu fiscuI de u fi decIi-
nut Iu ceIe mui ,nuIte niveIufi, du cum s-u focedut cu Andfei
Luun, Geofge Meniuc, PuuI Mihneu i cu uI(i scfiitofi.
In unii '60 i mui ncouce oeziu noustf u nfegistfut succese evi-
dente n ceeu ce fivete ungujufeu n evoIu(iu sifituuI u feubIicii.
In unii ,dezghe(uIui hfuciovist oe(ii uu nceut s gIofifice i Pu-
tfiu mic (nu numui e ceu mufe, cufe efu Uniuneu Sovietic), s
scfie mui des i mui insifut desfe Eminescu i ceiIuI(i cIusici, s
sugefeze ideeu de vefticuIitute sifituuI. Au ufut oefe exceIente
desfe MoIdovu nutuI (uneIe devenite cufnd cntece feIuute sistemu-
tic n emisiuniIe fudiofonice i n concefteIe ubIice), de exemIu
MoIdovenii de Petfu Zudnifu, un ndemn oetic Iu contientizufeu
udevfuIui desfe destinuI nostfu ,vfgut. Binen(eIes, e funduIuI
23 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
,oeziiIof de mui nuinte, cnd ideeu nu(ionuI efu nbuit n fu,
chiuf uneIe Iucffi simIe desfe gfuiuI mutefn ofi desfe IuiuI nu-
tuI feuu oufecum subvefsive, de ufc u te sim(i ucus i u-(i gIofi-
ficu butinu uf fi fost o cfim. Poe(ii notfi, incIusiv cei devotu(i fegi-
muIui, uu ofefit cititofiIof i uneIe Iucffi cu udevfut utfiofice. Aici
ne vom fefefi ns Iu ctevu oezii de Gfigofe Viefu, Ion Vutumunu,
Dumitfu Mutcovschi . u. Astzi oute s ni se uf simIist feffenuI
din oeziu Pe Ia noi de Gfigofe Viefu ,Lu-Iu-Iu, Iu-Iu, Iu-Iu,/ Dfug
mi-e MoIdovu meu! , duf Iu ofu uufi(iei vefsufiIof ne bucufum
instinctiv entfu osibiIituteu de u ne cntu Iibef i insifut IuiuI
nutuI. Cnd u fost ubIicut oemuI Legamnt, nu ne veneu u cfede
c i desfe Mihui Eminescu (nu numui desfe Pukin i $evcenko)
se uteu scfie utt de sincef i cu uttu dfugoste.
Cu ustfeI de oezii nceeu detetufeu demnit(ii noustfe nu(ionuIe.
Am uvut oefe i chiuf cf(i ntfegi cufe Ii se feuu fuctofiIof de condu-
cefe feu ndfzne(e fin ufifmu(iiIe difecte suu fin sugestiiIe scfiitofi-
Iof i, dfet consecin(, uu fost scouse din vnzufe i dute Iu cu(it.
Descntece de aIb i negru de Dumitfu Mutcovschi (1969), Sage(i
de Petfu Cfufe (1972), Temerea de obinuin(a de MihuiI Ion Cibo-
tufu (1977). ,Duf cnd mceIu-ncee ntfe ffu(i / e-uceeui fu(
fs i Ins se-ntfu,/ cci un uceIui snge timete/ i-n dou eI
nu oute s se fu utufe vefsufi din oeziu O constatare de Mi-
huiI Ion Cibotufu efuu citite cu Iuu, s se ufIe duc nu cumvu oetuI
se fefef Iu unituteu fomniIof de e o ufte i de uItu u PfutuIui.
AdevfuI uveu s fie sus cufnd ff iedic. In unii '80 oe-
ziu noustf u devenit o efmunen( n viu(u sifituuI u museIof.
NemuiomenituI vuI de micufe nu(ionuI din 1987 1989 u
fost fegtit, nendoieInic, i de IucffiIe cu vdit tent utfioti-
c uIe mujofit(ii oe(iIof; Doinu i Ion AIdeu-Teodofovici i
fcusef un ntfeg feeftofiu de cntece exceIente e vefsufi de
Gfigofe Viefu. Un cntec intituIut Basarabia e vefsufi de Dumitfu
Mutcovschi devenise Iugf. Mui tfziu u nceut s concufeze cu
eI, fin fofunzimeu sentimentuIui utfiotic, un udevfut imn
nchinut fiin(fii noustfe, BaIada (Ct tfim e-ucest mnt...),
24 lcn C|ccanu
e vefsufi de NicoIue Dubiju. Lu feI de suvufut u fost (i fmne)
cntecuI Contiin(a na(ionaIa e vefsufi de VusiIe Romunciuc.
Este udevfut c idei fofund nu(ionuIe exfimusef i n utunci
scfiitofi cu NicoIui Costenco (Aici eu am sa-mi scutur spicuI) ofi Si-
mion Ghimu (Inima mea e MoIdova), duf ceeu ce s-u scfis i ubIi-
cut Iu 1987 i mui ncouce este de o imoftun( ff fecedent. Am
omenit deju cf(iIe AnuI 1989 de Leonidu Lufi i Cu mortuI n spate
de NicoIue Esinencu. Aici udugm Hristos n-are nici o vina i Cura-
(irea fntnii de Gfigofe Viefu, Sage(i. CaruI cu proti i aIte poe-
me de Petfu Cfufe, SoareIe ceI Mare de Dumitfu Mutcovschi . u.
Nu uitm c n uft muIt, duc nu chiuf totuI, deinde de
miestfiu fofiu-zis uftistic u uutofuIui. Litefutufu fiind o uft
u cuvntuIui, este necesuf s ucofdm n efmunen( o uten(ie
mufe niveIuIui atr|sr|c uI oefeIof. $i ne vedem obIigu(i s con-
stutm o sofife considefubiI u iscusin(ei scfiitofiIof de u mnui
cuvntuI, de u foIosi fesufseIe simboIuIui, metufofei, subtextuIui
oetic, de u cfeu ufuboIe sugestive, Iine de sens etic i sociuI i
ufttoufe de cefte ffumuse(i Iingvistice i stiIistice.
BIBLIOGRAFIE SELECTIV
Mihui Cimoi, Tendin(e nnoitoare n poezia noastra contemporana.
In cufteu Iui. ,Disociefi, Chiinu, Editufu Cufteu moIdoveneusc, 1969; O
istorie deschisa a Iiteraturii romne din Basarabia, Chiinu, Editufu Afc,
1996; edi(iu u II-u, 1997.
Ion Ciocunu, Poezia tineriIor: imperativuI nnoirii continue. In cufteu
Iui. ,CIiu de gfu(ie, Chiinu, Editufu Litefutufu uftistic, 1980.
Andfei |ufcunu, ProcesuI Iiterar postbeIic ntre dogma i creativitate.
(Ptcspccr |a c rcmd a ca|vatu|u| rcra||rat|sr). In cufteu Iui. ,BunuI sim(,
Chiinu, Editufu Cuftief, 1996.
AnutoI Mofufu, Poezia ca forma de rezisten(a Ia teroarea istoriei. In
cufteu. ,Litefutufu fomn ostbeIic. (Integffi, vuIofificfi, feconsideffi),
Fifmu editofiuI-oIigfufic Tiogfufiu centfuI, Chiinu, 1998.
Tutiunu Botnufu, Poezia: sub semnuI regasirii tradi(iiIor na(ionaIe.
In cufteu. ,Litefutufu fomn ostbeIic. (Integffi, vuIofificfi, feconsideffi),
Chiinu, Fifmu editofiuI-oIigfufic Tiogfufiu centfuI, 1998.
25 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
7nuI dintfe ffuntuii Iitefutufii fomne din ReubIicu MoIdo-
vu, cufe i-u nceut uctivituteu n condi(iiIe uniIof '30 n cudfuI
Romniei (unii de viu(. 20 mui 1918, Chiinu 8 febfuufie
1987, tot ucoIo), Geofge Meniuc s-u munifestut n toute genufiIe
Iitefufe. Cu exce(iu dfumutufgiei, toute ceIeIuIte i-uu fost fu-
vofubiIe. IncIusiv cititofii ncetofi gsesc n motenifeu fmus
de Iu scfiitof cf(i intefesunte i incitunte. Povestea VuIpii (1963),
PrichindeI (1969) i, n chi deosebit, La baIuI co(ofenei (1969).
S-u imus cu tout utefeu unui tuIent vigufos n oezie
(BaIade i sonete, 19SS; Poeme, 19S7; Versuri aIese, 19S8; Vre-
mea LeruIui, 1969; Toamna Iui Orfeu, 1983; PreIudiuI Bucu-
riei, 1988 . u.), n foz (NuveIe, 1961; UItimuI vagon, 196S;
Ceorge
M^I|C
26 lcn C|ccanu
Disc, 1968; DeIfinuI, 1969 . u.) i n eseistic (Imaginea n arta,
1940; Iarba fiareIor, 19S9; Eseuri, 1967 . u.)
A fost distins cu PfemiuI de Stut uI ReubIicii MoIdovu (1972).
Geofge Meniuc este o exfesie concfet i fegnunt u evoIu(iei
Iitefutufii fomne din ReubIicu MoIdovu, u deviefiIof ei de Iu
udevfuI vie(ii, duf i u fezisten(ei n fu(u vicisitudiniIof de tot
soiuI, u deifii hotfte u niveIuIui ,dictut de mfejuffiIe vi-
tfege uIe timuIui, ntfe cufe mui cu seum de dogmutismuI ugfesiv
n uft i estetic i de niveIuI extfem de sczut uI Iimbii.
Sfciu n cufe uu tfit fin(ii si NicoIue, muncitof Iu de-
ouI de tfumvuie, i OIgu, tuxutoufe Iu uceIui mijIoc de tfunsoft
ufbun, I-u detefminut s-i cuute un fefugiu suIvutof n Iumeu
cf(ii. Imfietenit cu cufteu, n 1932 ncee s comun vefsufi,
n 1934 ubIicnd fimu oezie, ,Lu (uf, n fevistu Iitefuf-
tiin(ific u societ(ii ,Mihui Eminescu din Chiinu. In 1937 se
nscfie Iu fucuItuteu de Iitefe i fiIozofie u Univefsit(ii din
Bucufeti, uvndu-i cu fofesofi e Tudof Viunu, Dimitfie Gusti,
Tfuiun Hefseni i e uI(i mufi fefezentun(i ui tiin(ei i cuItufii
fomne. In 1939 i uufe fimu cufte de vefsufi ,Intefiof cos-
mic ntfunind 14 oezii i bucufndu-se de ufeciefi nuIte,
incIusiv din ufteu Iui Geofge CIinescu.
Poeziu de n Iu 1940 I fezint e Geofge Meniuc dfet
oet ghidut de o utitudine fiIozofic fu( de feuIitute, de o mufe
utefe de meditu(ie usufu feIu(iiIof dintfe om i nutuf; tnfuI
scfiitof cuItiv o tonuIitute fefIexiv-fiIozofic, sonufi eIegiuce cu
udnci fevefbefu(ii sociuIe; viziuneu modefn u oeziiIof, (inutu
inteIectuuI u vefsuIui, metufofeIe fousete denot o sensibiIitute
oetic fin, un tuIent Iitefuf ofiginuI i o cuItuf estetic soIid.
O oezie cu ceu intituIut Toamna fefezint o uvuIun de
stfi sufIeteti i de contiin( contfudictofii, exfesie u comIe-
xit(ii vie(ii nsi, uu cum s-u munifestut uceust comIexitute
n nutuf i n societute. Pe de o ufte, ,de du deuIufi i ufut
27 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
iu,/ Pfeu ffumos bfodut n fiveIiti,/ Toumnu, e de uIt ufte
ns ,Ioii but din ffunze, ufc vof s zboufe,/ Sfe 'nI(imi
uIbustfe, duf e Ioc ngheu(. Pe de o ufte, ,e cum fece-ufuf,
e de uIt ufte, ,totui vezi. e soufe,/ Smocufi de Iumin de co-
uci se-ugu(. Nu e o exunefe Iineuf u untinomiiIof cufe s
exfime o stufe confIictuuI u sufIetuIui i u societ(ii; Geofge
Meniuc contientizu de Iu bun nceut (oeziu e din 1937, cnd
uutofuI mIineu douf 19 uni) c oeziu nu ofef cititofuIui o sim-
I usti u feuIit(ii, ci I detefmin s se gndeusc uctiv Iu
sensuI ofi chiuf sensufiIe, semnificu(iu ofi chiuf semnificu(iiIe
imuginii Ismuite. Poeziu nu este feductibiI Iu o idee cIuf, unic
i imosibiI de tgduit. Acest finciiu de cfeu(ie veneu mui
cufnd din simboIism, din esteticu Iui Stehune MuIIufme, con-
fofm cfeiu ,u numi un Iucfu nseumn u sufimu tfei sfeftufi
din Icefeu oemuIui, cufe st n ghicife tfetut. A-I sugefu
iut visuI. Poeziu Toamna, cu i uIteIe din unii '30, este unu u
sugestiei; ofice ncefcufe de ,tfuducefe u ei n ffuze fozuice
obinuite ofi n ,idei Iitefufe e softit din stuft eecuIui; eu este
o tfife, o fvife u sufIetuIui, un ndemn Iu meditu(ie i, nu n
uItimuI fnd, o exfesie Iitefuf uIeus, exemIuf.
Mui cIuf, cu ceI u(in tfei idei Iesne fofmuIubiIe, oeziu Des-
tin este o exfesie u uceIuiui zbucium sufIetesc, u uceIeiui
fvifi, de vfeme ce ,fin nuiuI uutofuIui ,Iumeu venic mut,/
Intfeg mntuI, oute, u gfit. Poeziu se Ius n(eIeus cu o izbuc-
nife u ceeu ce zuce n udnc i uteut s cuete ,o fofm ome-
neusc. PoetuI se vede un exonent uI Iumii, menit s-o exfime.
,Au cum sunt. i sIub, i ofb, i mut,/ Lutnd cu ce-i vzut i
nevzut,/ Cu to(i n tim i su(iu mfginit,/ Eu, nefiind deufte
de mnt,/ M-um fidicut e scfi sfe infinit/ Cu vefbuI meu de
ciocfIii i vnt. ,Cu to(i i ,nefiind deufte de mnt, uutofuI
este un om din muI(ime, duf uIes de fonie i de destin s fos-
teusc udevfuI desfe uceu muI(ime i desfe viu(u ei. Ufmeuz
o stfof cu vefsufi hiefboIice (Am fut zguzufiIe... etc.), cu
28 lcn C|ccanu
un contfust izbitof n finuI. ,T|ran, simt totui c md-nv|ngc za-
tca. $i cu o fofesiune de cfedin(, din cufe se n(eIege fostuI nsui
uI cfeu(iei, n conce(iu tnfuIui (e utunci) Meniuc. ,Eu cnt s
nu m-nece desefufeu. Cfeu(iu (cntuI) este o stuviI n cuIeu
deseffii omuIui, o deife u ucesteiu, un Ieuc motfivu ei.
Pccz|a ca |cac uf fi o exfesie otfivit entfu ntfeugu estetic
meniuciun, uici gsindu-i IocuI fecizufeu c scfiitofuI i vedeu
suIvufeu de uitufe, de desefufe i chiuf de moufte n oe-
ziu-confesiune. ,PdufiIof! Voi ftci cndvu/ Cu uItdut fin
oiene vefzi/ S cut coIibu Captc| cu rtc| |cz|/ De cufe-udes buni-
cu-mi ovesteu? se ntfebu oetuI n uIt oef din 1937, intitu-
Iut PaduriIor! EI jinduiu comuniuneu cu nutufu, du cum se
n(eIege ubsoIut Iimede Iu Iectufu ceIofIuIte stfofe. Aceust co-
muniune este vzut de Meniuc i cu o suIvufe de Iu moufteu de-
finitiv, de vfeme ce chiuf du tfecefeu n nefiin( oetuI se vede
fezent e mnt gfu(ie Iegtufii suIe, din timuI vie(ii, cu nutufu
nconjuftoufe. ,Duf mistuit de IutuI mntesc/ $i fefcut n
iefbufi, ufbofi, fIofi,/ Eu voi sim(i cum fetutindeni cfesc,/ Cum
viu(u m stfbute n fiofi.// Nu voi mufi ntfeg, cci fof(e vii/ M
(intuiesc de univefs Iegut/ $i-n veci voi fi cu voi ngemnut,/ Cu
voi, dufi, izvoufe i cmii....
E o fofesiune de cfedin(, duf n uceIui tim i o gIofificufe
u Iegtufii ofgunice u omuIui cu mntuI nutuI, cu mediuI n snuI
cfuiu i duce viu(u, cu uceIe ,dufi, izvoufe i cmii cufe sunt
o ufte din chiuf fiin(u Iui, ct vfeme i eI este integfut nutufii
nconjuftoufe.
$i mui exist un Ieuc motfivu uitfii, deseffii, disufi(iei
chiuf. iubifeu. In conce(iu Iui Geofge Meniuc totuI disufe, de-
vine o ,ufm u ceeu ce u fost cndvu, duf i uceust ufm tfe-
buie fegtit, usigufut. FutuI obinuit uI mbf(ifii i sfutuIui
devine, n oeziu Geneza, un eIement uI zmisIifii viitofuIui, uI
efetufii vie(ii. ,Imbf(iufeu ustu nu-i utim, nu-i iubife./ Eu
gefmineuz tot viitofuI omenifii.
29 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
Poeziu de n Iu 1940 u Iui Geofge Meniuc este o uft u
metufofei, u uIuzivuIui, u exIoffii stfiIof sufIeteti obscufe i
contfudictofii. Este uftu unui om sensibiI, dubIut de un fiIozof
ndfzne( i de un viftuos vfjitof uI cuvinteIof. Acest udevf oute
fi intuit i Iu Iectufu oeziei 5erpii.
Imugineu efiIof este uici concfet, vie, obsedunt. ,Tot
mntuI u nnotut de fivifeu Iof,/ Tout dufeu e Iin de
efi./ CfengiIe se zbut, otesc, n(eu i fd cu efii./ $i fuI
e ufe. $i vntuI e ufe... uceste imugini sunt ,fecfutute
din univefsuI ,biutuIui cufe mnu boii e toIouc, cfuiu i se
udfeseuz oetuI n stfofu inuugufuI. Duf nu numui univefsuI,
feIutiv ngust, uI ngfijitofuIui de vite; ntfeugu societute i chiuf
ntfeg mntuI e dominut de ugfesiveIe tftoufe. ,$i Iunu utfn
cu un ufe fefmecut./ $i vuIeu e Iin de efi, i dfumufiIe./ $i
o steu u czut cu o coud de ufe./ $i IunufiIe se fefuc n uiefut
de efi....
Duc n fimu stfof oetuI se udfeseuz ,biutuIui cufe mnu
boii s Ie vofbeusc fin(iIof c ,e coufneIe viteIof se zvfcoIesc
efii i c nsui b(uI cu cufe mn eI boii ,e un ufe, n stfo-
fu de ncheiefe efsonujuI Iific udevefete omnifezen(u tf-
toufeIof i nceutuI ugfesivit(ii ucestofu. ,Ii uud. Ii uud. Se ufo-
ie. Fonesc./ Voi, uItini, tu, noute, uscunde(i-m./ ZvonuI ucestu
sub(ife, zvonuI ucestu titiI/ E uI efiIof cufe m cuut.
Acum efsonujuI Iific se simte ufmfit de efi, cu de o mufe
fimejdie. E o stufe mui cufnd sihoIogic, de contiin(. Cevu
se ufoiu Iu 1939 (unuI ubIicfii oeziei 5erpii), desfe cufe
nu se uteu sune difect, fsicut, cu cIufituteu cuvenit. PoetuI
u cutut i u gsit! o moduIitute Iitefuf imfesionunt de
u-i vofbi cititofuIui desfe cfetefeu eficoIuIui hitIefismuIui, de-
sfe fzboiuI uI doiIeu mondiuI (nceut unume n 1939), desfe
cevu ce se ufoiu veftiginos de sutuI (ofuuI) su, de dufiIe i
mui uIes! de sufIetuI su, efii dovedindu-se n Iu ufm
o metufof oetic de ceu mui cufinztoufe udncime, fin cufe
30 lcn C|ccanu
Geofge Meniuc u intuit i u exfimut fimejdiiIe ce ne teuu
utunci, iuf oeziu su o exfesie concIudent u utefii cfeutoufe
u scfiitofuIui, cufe nu efu unu obinuit.
O dovud u cufuctefuIui nici e deufte ofdinuf uI cfeu(iei
meniuciene de n i de du 1940 sunt oeziiIe uxute e
motivuI uftei (uftistuIui). Condi(iu nsi u oetuIui este unu fe-
cuf ntf-o societute fu ntocmit, du cum se n(eIege din oe-
ziu Trubadur (n voIumuI ,PfeIudiuI Bucufiei din 1988 eu uufe
cu titIuI schimbut. HaIaduire). ,Hei, nimeni nu ghicete cnd
stfng umnii mei,/ Rzvftifeu m 'nbu suu tfemuf de ffig!/
In (ufu ustu eu umbIu fibeug i stfin,/ Tovuf cmufiIof i
ceIof ff cmin. Intfebufeu (fetofic) e cufe i-o une oetuI
este gfuv i fvitoufe. ,Ce-i duc mi-e sufIetuI din foc i uzuf?/
Ce-nseumn uzi (1938. l. C.) o viu( de tfubuduf?
Pn Iu ufm Geofge Meniuc uIege i uici ,cntuI, nu
,desefufeu. O udfesufe difect cu fofm, ns metufofic n
esen(, ctfe fofiu su inim este edificutoufe entfu cfezuI o-
etic uI uutofuIui. ,Of, inim, s nu fumegi n tine fugciuniIe,/ Tu
Ieugn ufmoniiIe n toute viofiIe,/ Adun-(i beIuguI ufomutic
cu fIofiIe/ Din mntufi, unde utfezesc moftciuniIe.
HaIaduire (fostuI Trubadur) este o Iedoufie oetic entfu uftis-
tuI imIicut n viu(u ceIof muI(i i entfu uftu uutentic, effect.
Un usect imoftunt uI oefeIof uxute e motivuI uftei se
vdete n oeziu Cntec de oIar. Scfis n 1970, du ce fusese-
f descoefite n ufhive o ufte de Iucffi ubIicute n Iu 1940,
Iucffi e cufe scfiitofuI Ie considefu iefdute, uceust destinuife
con(ine ctevu semne metufofice uIe focesuIui de cfeu(ie
uI oetuIui. ,Mi-um ufs n hIeiufi gnduI/ s-I Ius entfu fieteni,/
UIciofuI s mi-I duc Iu uu de izvof./ Nu sim(i mifeusmu steei?
suu munteIe cu cetini?/ Ce sfi cnt-n gufu ucestof (ivIitofi!,
,Piefdute-n Ieutufi suIbe, bf(fi cu s Ie oufte/ Ffumousu meu
din DeIt n Iotcu de escuf.... Poeziu e, entfu Geofge Meniuc,
31 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
cevu scum, fegtit cu entfu fieteni i iubit, cevu scos din
inimu Iin de sentimente uIese, bun de dfuit ceIof mui ufoiu(i.
CfezuI uftistic uI oetuIui se vdete i n oefeIe de evocufe
insifut u unof cofifei ui uftei univefsuIe, cu Gauguin i Rem-
brandt. Femeiu e cufe o nf(ieuz Guuguin este ,dosit din
vedenii, fin ufmufe cevu dofit, visut, jinduit, cevu cufe mefi-
t s fie ntfuut n imugine, mui muIt cevu cufe nu oute s
nu fie zmisIit de imuginu(iu uftistuIui. Of, ucest ccva i cefe omu-
Iui de uft o munc secific i gfeu. ,O tfud gfeu. din ufuf,
din umbf i Iumin/ S find ntfeg fiofuI ce I stfecofi n mine./
Incins douf cu ffunze i n gteIi cefeti,/ De sub sfncene negfe,
tnjesc s m fiveti.
E o ,tfud e cufe uutofuI o nftuiete cu Icefe, ff de
eu nici nu-i nchiuie viu(u. ,Abiu m-uting de nz, de fIucfu
cuIofii,/ C miefIeIe (i cnt e umefi i e guf./ Mtuseu ieIii
bfune, mifeusmu i cIdufu./ Aguv nfIofit n fugu unei ofe.
EI, ictofuI Guuguin, vede femeiu uieveu, o simte n feujm ofi
chiuf cu ufte u fiin(ei suIe, uceustu fiind o uIt condi(ie u uftei
uutentice, cufe nu se nute dect n ufmu tfifii utefnice u senti-
mentuIui efsonuI.
Din cute, nu ntotdeuunu visufiIe se izbndesc i dofin(eIe
find contufufi vii. Tfei ,centuufi Iini de tuin - TimuI, UftuI
i GnduI - i fesc efsonujuIui Iific femeiu iubit, e cufe o
ntfuu e nz. Eu disufe i din vis, udic din oefu de uft
ubiu Ismuit. ,Te duci. $i-n IufguI mfii (i fuIguie bufizuI./ M-
ntofc cu i fIumingo Iu cuibuI fsit./ De evuIet m-ufoii nfio-
fut de bfiz/ $i mi fidic eneIuI n Iucfimi tvIit.
Femeiu ictut (de Guuguin) este utt de feuI i de ufoiut
inimii uutofuIui, nct disufi(iu ei i fovouc ucestuiu dufefi
enofme, cu i cum uf disfeu o fiin( ubsoIut vie. Aceustu e uftu
uutentic; infIuen(u ei usufu destinutufuIui este covfitoufe.
Aftu nseumn neufut i o unumit ufmonie, cu n ictufiIe
Iui Rembfundt. In oeziu intituIut cu numeIe iIustfuIui ictof
32 lcn C|ccanu
uutofuI ubofdeuz o moduIitute ofiginuI de tfutufe u motivuIui
uftei. un uIt SuIiefi ,i-u mIntut cu(ituI n nzeIe geniuIe, dfet
cufe n continuufe se nceufc festubiIifeu ufomoniei distfuse (de
,bezmetic). ,cu Iuu tutonnd usufu nzei/ Stuu metefi iscusi(i
Iu ncefcufe./ Linii i umbfe fIutuf, nefihnite,/ CuIofiIe vi-
bfeuz n sufdin. Nu e uof s festubiIeti ufmoniu oefei
desvfite. ,S scui o not, un cuvnt, un benghi,/ Af nsemnu
s vezi i s nu vezi nimic;/ Cuscudu unui sufIet mufe, n etefni-
tuteu su,/ Ii mn visufiIe fin consteIu(iu Lifei.
In oefu de uft totuI e imoftunt, n i ceI mui minuscuI
umnunt. Ff un umnunt unume, ff un detuIiu Iin de
semnificu(ie se iefde fufmecuI ntfeguIui, disufe fuscinu(iu, este
diminuut inedituI Ismuifii. De uici necesituteu festuuffii
migIouse u ntfegii bog(ii de cuIofi i de nuun(e u oefeIof fo-
funute de ,bezmetic. Numui ustfeI ,metefii uf feui s-i ntoufc
oefei vituIituteu, vigoufeu, stfIucifeu fofmei, exfesivituteu
ini(iuI. ,Un eisod noctufn, duf ct viu(, Iufm!/ MigIeuz
metefii s-i feuduc mfe(iu;/ Vof s-i festituie eIogiuI omeniei,/
Dintf-o fufie oufb ngfit.
In oeziiIe uxute e motivuI uftei i uI uftistuIui Geofge Meniuc
exfim o conce(ie udnc i just usufu fenomenuIui cfeu(iei,
uceustu din ufm fiind n(eIeus cu o uctivitute sifituuI fofund
secific, izvoft din tfifi utefnice, dintf-o cugetufe fiIozofic
ofiginuI, dintf-o munc usidu usufu cuvntuIui i usufu imugi-
nii Ismuite, n uceustu s out exfimu n chi imfesio-
nunt i cutivunt ntfeguI udevf uI vie(ii.
VuIubiIituteu unei utufe concIuzii se vefific Iu unuIizu oieziei
uutofuIui nsui Toamna Iui Orfeu.
...Ttcnu| sc pusc in m|catc, ccnrcmp|am d|n cupcu
Cum a|catgd inapc|. na|rc, pcdut|, sa|cdm|.
A|ctgam | cu, ca srd|p|| dc rc|cgta|, inapc|,
lnapc| sptc r|nc, vdzdndu-rc in gatd,
33 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
Pt|n ru||ut||c apt|nsc dc scatc|c tcu,
Pt|n p|ca|a cc-| vdtsa |act|m||c pc gcam.
...Av|cnu| dccc|d in azutu| gtczav
5| ctau| a|p|, ca c rutmd |dngd apc.
Zouta av|cnu|, dat patcd nu zouta
Pc dc-asupta rtc|cnc|ct a|oc, dc ca|cat,
lngncasc scatc|c pc at|p||c |u|,
uc undc ru-m| ||uruta| cu oar|sra.
...\apctu| |c| in |atg, c|cganr,
u|n ccad sc rdngu|au pcscdtu||.
]dtmu| sc c|dr|na, a|ung|r,
8u|au ra|azut||c ncgtc |a ptctd.
Nu cta n|mcn| pc matc, dat cu rc zdtcam
Cu gn|ccc| in mdnd pc cnc|u| pusr|u.
...luna i| an|na dc nuc ccs|a
lnrt-c rcamnd otumard | ncud.
Tu cta| dc mu|r p|ccard in |umc.
Ctc|ct|| amu|td | c| in gtdd|nd.
ln sc||rud|nca ncp|| vcdcam cum tdsa|.
u|n |atod, d|n act, d|n va|ut|.
Offeu e un efsonuj din mitoIogiu gfeuc. EI u fost, zice mituI,
oet, miziciun. Lifu Iui uveu hufuI s mbInzeusc fiufeIe, s uf-
neusc din Ioc ufbofii i chiuf stnciIe. NumeIe Iui u devenit, cu
timuI, un simboI uI PoetuIui, uI OmuIui de uft n genefuI.
Scfis n 1979, eziu uceustu oute fi considefut o exfesie u
sentimenteIof de dfugoste uIe uutofuIui nsui, ujuns Iu o vfst
nuintut. Iubitu i disfuse ntfe tim (Tu efui de muIt Iecut
n Iume), tfecuse n Iumeu viseIof Iui obsedunte. Intfeugu utmos-
fef u oeziei udevefete fezen(u i chiuf obsesiu sentimentuIui
34 lcn C|ccanu
c iubitu uf fi n feujmu efsonujuIui Iific. In tfen, n uvion, e
vuof ucestu o vede cu uieveu, o simte. ,n guf, ,e ufiiIe uvi-
onuIui, ,e cheiuI ustiu. Desf(ifeu u fost dufefous, oetuI
gsind o moduIitute ofiginuI de u sugefu ucest fut, n chi indi-
fect, invocnd cu fintfe uIteIe umnuntuI cu ,Iouiu ce-i vfsu
IucfimiIe e geum. Eu u fost fegfetut de umbii uftenefi, udevf
sugefut, de usemeneu indifect, fin umnuntuI c escfuii din
ceu( ,se tnguiuu.
Poeziu exfim singuftuteu mcintoufe, dfugosteu desefe-
cheut, nostuIgiu ndfgostituIui fmus ff iubitu su, stufeu de
fevefie n cufe I (ine umintifeu iubitei. De uici dfumutismuI utef-
nic uI efsonujuIui i uI oeziei n unsumbIu.
ScfiitofuI fomoveuz cu muIt ndemnufe uftistic, fin me-
todu sugestiei Iifice, efmunen(u dfugostei n viu(u omuIui,
inocuIndu-ne ideeu necesit(ii stfingente de u fe(ui Iu justu ei
vuIoufe iubifeu sincef, cufut, devotut, iubifeu ff de cufe ne
sim(im nsingufu(i i ffustfu(i. Anume cu un untidot motfivu
ffustffii, omnifezen(u iubitei n viu(u nsingufut u efsonuju-
Iui Iific s-u nvfednicit de o exfesie dens, exuct i genefuIizu-
toufe n uceIui tim, mui cu seum n finuIuI oeziei, ucoIo unde,
,ntf-o toumn bfumut i nou, efsonujuI Iific se destinuie
simIu, cIuf i dufefos. ,In soIitudineu no(ii vedeum cum fsui./
Din iufb, din uef, din vuIufi.
Iubitu oetuIui nostfu este o uIt Eufidice, du cum eI nsui
este un uIt Offeu, unuI contemofun, unuI cufe exfim n chi
metufofic tfifiIe intense uIe omuIui n genefuI, uIe noustfe uIe
tutufofu, uIe fiecfuiu dintfe noi nimefit ntf-o situu(ie simiIuf.
VocubuIufuI simIu, IimbujuI democfutizut Iu muximum, vef-
suI Iibef i uIb toute sunt use n sefviciuI exfimfii fegnunte
u dfugostei. MituI desfe Offeu s-u dovedit mui degfub un fe-
text, efsonujuI exfimnd sentimenteIe e cufe Ie ouft eI, omuI
de uzi, entfu iubitu su, disfut ntfe tim.
35 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
O uIt exfesie dens u dfugostei efsonujuIui Iific entfu fe-
meiu iubit este oeziu VasuI-naIuca:
u|n gcmdnu| ncp|| c srca sc agad dc pdt
|-| |unccd inrtc sdn|.
ln cadtu| |ctcsrtc| i| ccnrcmp|am s||ucra,
aa c scn|cazd dcat p|crct|| |nsp|ta|.
P|urcam, p|urcam pc vasu|-nd|ucd
sptc dtmu| unc| |nsu|c |aou|casc.
Zoutd cdrtc nc| un pctumoc|.
\tc| mc|, pasdtc a|od?
l-am dar mc|.
A|catgd un ccto cdrtc nc|.
\tc| |dn, cctou|c ccn|cs?
l-am dar |dn.
Sc rdti c cpdt|d vctduncd.
\tc| c muscu||d, cpdt|c?
l-am dar c muscu||d.
P|urcam pc vasu|-nd|ucd,
inrtc pdmdnr | cct, in u|ratc.
A| p|ccar | nu rc-am ma| vdzur n|c|cdard.
uc arunc| a p|ct|r pctumoc|u|,
a |ug|r cctou|,
a d|spdtur cpdt|a.
Am mut|r | cu.
Ad|cd, nu cu rcru|, insd
nu ma| sunr cc-am |csr.
umo|u pc pdmdnr,
ptccum dtumcrc |una pc apc,
in cduratca ra.
Situu(iu us Iu temeIiu ucestei oefe ese uItu (dect n Toam-
na Iui Orfeu). uici femeiu disfut nu uufe (feuufe) n
imuginu(iu efsonujuIui; ucestu o cuut n zuduf, sfe deosebife
de Offeu, cufe simte n efmunen( fezen(u iubitei. PefsonujuI
i imugineuz o cItofie, cu iubitu, e un vus-nIuc ,sfe (fmuI
36 lcn C|ccanu
unei insuIe fubuIouse. Chiuf situu(iu uceustu ini(iuI, cudfuI fizic
uI oeziei denot imuginu(ie bogut, ingeniozitute oetic, stf-
nete cufiozituteu sifituuI u cititofuIui contient de cufuctefuI
conven(ionuI uI oefei de uft. Intf-un utufe cudfu se desfouf
un uutentic sectucoI cu un ofumbeI, un cefb i o ofI, cfofu
efsonujuI Iific Ie ofef ceIe necesufe vie(ii Iof ,ntfe mnt i
cef. AmestecuI de feuI i funtustic, secific oefei de uft, cut
uici un fost deosebit, mui cu seum c i vusuI-nIuc, i ofum-
beIuI, cefbuI i ofIu se dovedesc mui cufnd nite simboIufi
menite s constituie, mfeun, cudfuI mutefiuI uI oeziei. E un
cudfu mifucuIos, n cufe dfugosteu se feu nu numui osibiI, ci
i mIinit, duf numui ,se feu. O unumit intui(ie ne fedis-
une, nc din stuft, de Iu titIuI VasuI-naIuca, s nu cfedem n
feuIizufeu dfugostei efsonujuIui. ScfiitofuI n-u mefs e Iiniu unei
fezoIvfi suefficiuIe. EI ne-u fcut mui nti s utetm mIini-
feu dfugostei ceIof doi, uoi n finuI u fecufs Iu o udevfut
fstufnufe de situu(ie. Disufi(iu femeii iubite e fezentut cu o
iefdefe ifecuefubiI, cu o vetezife fizic (i nu numui) u ef-
sonujuIui ndfgostit. MesujuI oeziei utefeu nfobitoufe u
dfugostei sincefe i totuIe este exfimut n mod ofiginuI, im-
fevizibiI. ,Ai Iecut i nu te-um mui vzut niciodut./ De utunci
u iefit ofumbeIuI,/ u fugit cefbuI,/ u disfut ofIu./ Am mufit
i eu./ Adic, nu cu totuI, ns/ nu mui sunt ce-um fost./ UmbIu
e mnt,/ fecum dfumete Iunu e ue,/ n cutufeu tu.
Cu i n Toamna Iui Orfeu, oetuI tfiete mui cufnd n vis,
mistuit fiind de iefdefeu dufefous u iubitei. II covfete
tfiste(eu, fiIejuit de ffumuse(eu dumnezeiusc u iubitei dis-
fute. Geofge Meniuc nu ufifm difect c iubitu efsonujuIui Iific
uf fi fost ffumous. EI vdete cuIit(i ictufuIe cnd o fezint
cu ,o steu ce i ,se ugu( de f i-i ,Iunec ntfe sni, siIuetu ei
fiind uu cum ,o schi(euz douf ictofii insifu(i.
Invocut n cuIofi fomuntice, fin metufofe cu steuuu ce-o
mufcheuz, iubitu efsonujuIui Iific I mbie n su(ii nu mui u(in
37 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
fomuntice (sfe (fmuI unei insuIe fubuIouse). Duf visuI se de-
stfum, Iovindu-se de fozu existen(ei tefestfe fecufe. De uici
dfumutismuI sfietof uI oeziei.
ZbuciumuI sufIetesc uI efsonujuIui Iific n cutufeu ideuIuIui
feminin uufe viu, concfet, ,uIubiI. ImuginiIe fin cufe oetuI
u feuit s-I exfime sunt fousete, inedite, vefsuI Iibef i ef-
mite Iui Geofge Meniuc s se exfime n chi sontun cu dezin-
voItufu cefut de fiefbefeu sentimenteIof, ff s ueIeze Iu muzicu
secific u fimeIof.
O ufticuIufitute distinct u oeziei Iui Geofge Meniuc fezid
n ubofdufeu motiveIof foIcIofice. Af fi suficient s omenim, n
uceust ofdine de idei, 5oItuzuI Graur suu NoureI-Doinau i
CaIapod-Paharnicu, Strmba-Lemne suu Fat-Frumos. Duf i mui
concIudente ni se uf ,coIindeIe. CoIind de baiat, CoIind de
fata mare, CoIind pentru aIbina, CoIind de zugrav.
Ccto, in otumc invdscur,
Ncnctccu| rc-a pdscur...
lngdm|ar | ndtdva,
uc cc m| rc |duda|?
5|-n pc|cn| par| |atod vctdc,
undc n|mcn| nu rc vcdc,
5| oc| apd d|n |zvcatc,
undc src|c|c ccocatd,
5| a| cdtdut| dc pt|crcn|
Pt|n dcs|m||c dc ccr|n|,
5| |-s utmc|c cu tcud
Cdnd c munrc|c in ptcut,
5| nu-| pasd dc pcrd|,
uc na||cc | dc gd|...
Cdrc ccatnc, cctnutc|c,
N-atc otadu| tdmutc|c,
N-atc c|mu| zoct ma| |urc,
Sutda gncatc|c-| ascurc.
38 lcn C|ccanu
N-a| purur sd-| |ctcc| guta,
Sd rc pct| ma| cu mdsutd?
ln ccdtuu| invctz|r,
Cdnd srt|ga| ncsrdpdn|r,
\d||c s-au tdscc||r,
8uc|umu| a gcmcn|r,
\dndrct|| s-au rtcz|r,
\dndrct|| lctu|u|,
la matg|nca cctu|u|.
ln dumotava dc atamd
S-a |scar ardra |tcamdr.
C|cccrcau pcr|cc|c,
Rdou|ncau na||cc|c,
Pt|n zdvca|c, pt|n ru|at|
Numa| ocrut| dc cgat|!
\a|, cum a| ocncd|u|r
Cdnd suo ccasrd rc-au tdn|r!
\a|, cc ||ct|, cc da|oc ||ct|
]|-au inr|ns pdrucu| |ct,
Ccto ccn|cs, ccto rtcr|ct!
umota |-a tdmas in apc,
Ocn|ct|| pt|n ndtrcapc,
Cctn|c|c tdmutcasc
Pcnrtu ouc|umc |tumcasc,
P|c|ca pcnrtu pdcutat|,
ld|c||c pcnrtu cgat|,
ungncaua pcnrtu pdndtc|c,
Sd oca pduna| d|n c|c...
Ccaoa m| rc ingdm|a|,
Ccaoa m| rc |duda|!
39 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
A| zouta pc mdndtu-| p|a|
ldtd a|rc gt|j| inca|.
A| oca apd d|n |zvcatc,
undc src|c|c ccocatd.
utmc|c intcutarc
Nu |-at ||, in mun|, u|rarc.
]|ndc| | dtdgd|a,
uc cc m| rc |duda|?
Am tfunscfis oeziu CoIinduI cerbuIui cufe confifm i eu
feocufiIe foIcIofistice, din tinefe(e, uIe scfiitofuIui, feocufi
vdite i n nuveIisticu Iui (CaIoian), i n eseistic (CheiIe artei,
Linguri de Iemn etc.). Poeziu uceustu dovedete c uutofuI ei n-u
fmus un simIu cuIegtof de oefe foIcIofice; Geofge Meniuc nu-
mui u ofnit de Iu modeIuI foIcIofic uutohton, s-u insifut din co-
moufu n(eIeciunii ouIufe, i-u nsuit moduIituteu foIcIofic de
exfimufe, cfend n Iu ufm o oef efsonuI imfesionunt.
MotivuI finciuI uI oeziei CoIinduI cerbuIui este deIngefeu
disufi(iei ffumosuIui i viteuzuIui unimuI de dufe. Din foIcIof
u Iuut Geofge Meniuc fofmuIu tfudi(ionuI de coIind, fuctufu i
stfuctufu ouIuf u vefsuIui, nutufu vefsificu(iei. MonoIog n
esen(, oeziu imit diuIoguI, de ufc efsonujuI uf ntfebu
n utetufeu unui fsuns cc i dc cc u fcut ntfe tim viteu-
zuI cefb. ,Cefb, n bfume nvscut,/ NenofocuI te-u scut.../
Ingmfut i nfvu,/ De ce mi te Iudui? Ufmeuz o seum de
constutfi oetice, n cheie foIcIofic, desfe viu(u de odiniouf u
cefbuIui, dovud u fumiIiufizfii intime u scfiitofuIui cu sifituI
i cu fofmu cfeu(iei ouIufe ofuIe, n ufticuIuf cu secificuI
vefsificu(iei foIcIofice. ,$i-n oieni uti iufb vefde,/ Unde ni-
meni nu te vede,/ $i bei u din izvoufe,/ Unde steIeIe cobouf,/
$i ui cfdufi de fieteni,/ Pfin desimiIe de cetini,/ $i (i-s ufmeIe
cu fou,/ Cnd e munteIe n fouf.... Insi fuctufu vefsuIui ute-
st ufticiufeu sufIeteusc u uutofuIui Iu ntmIufeu nefust.
,N-ui utut s-(i fefeci gufu,/ S te of(i mui cu msuf? Intfe-
40 lcn C|ccanu
bufeu e e deIin justificut n contextuI ceIof nufute. ,In codfu(uI
nvefzit,/ Cnd stfigui nestnit,/ ViIe s-uu fscoIit,/ BuciumuI
u udofmit,/ Vntofii s-uu tfezit.... AItufufeu ucestof vefsufi,
succesiuneu fimeIof vefbuIe, msufu scuft u vefsuIui toute
exfim desfufufeu fuid u ntmIfii, exuct cu n oefeIe foI-
cIofice. Atitudineu de comusiune u uutofuIui se n(eIege din fofme
Iingvistice simIe, duf Iine de sens udnc. un fonume cufe
exfim ufticiufeu intim (De ce m| te Iudui?), un diminutiv
Iusut ff ostentu(ie ntf-un vefs ofdinuf Iu fimu vedefe (In
ccdtuu| nvefzit). Cu muIt ndemnufe exfim oetuI ffeum-
tuI ,iscut Iu descoefifeu cefbuIui. ,CIocoteuu oticeIe,/ Rbu-
fneuu huIiceIe,/ Pfin zvouie, fin tufufi / Numui botufi de ogufi!
Ufmeuz o udfesufe difect u uutofuIui ctfe cefb cu i cum
ucestu uf fi o fiin( omeneusc n(eIegtoufe i fe(uitoufe u uti-
tudinii conffuteIui de secie. ,Vui, cum ui boncIuit,/ Cnd sub
coust te-uu fnit!/ Vui, ce fIofi, ce duIbe fIofi/ |i-uu ntins tucuI
Iof,/ Cefb ochios, cefb tfetiof!
Poeziu fesif uefuI ovetii ouIufe, eu se Ius citit cu o
ufuboI u vie(ii tihnite, ntfefute de o ntmIufe nefust, i cu
un coIind ouIuf, n cufe domin sentimenteIe sincefe i fo-
funde, n cuzuI de fu( sentimenteIe de comusiune entfu o
viu( fit n toiuI nfIofifii. VefsufiIe simIe, cu diminutive cufe
tfdeuz de Iu sine utitudineu uutofuIui i cu nifufeu fifeusc i
sontun u consecin(eIof ntmIfii nefuste, utest uceeui nu-
tuf foIcIofic u vefsificu(iei i n genefe u Ismuifii oefei. ,Um-
bfu (i-u fmus n ue,/ Ochiofii fin hftoue,/ Cofni(eIe fmu-
fouse / Pentfu buciume ffumouse,/ PieIeu entfu cufufi,/
HIciIe entfu ogufi,/ Ungheuuu entfu hfeIe,/ S beu
unui din eIe....
CoIinduI cerbuIui este o oef cuIt, cfeut e buzu usimiIfii
ofgunice de ctfe uutof u tezuufuIui foIcIofic nu(ionuI. Sentimen-
tuI comuniunii omuIui cu Iumeu nconjuftoufe, incIusiv cu Iumeu
41 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
unimuI, i uceIu de comusiune fu( de jeftfeIe ofnifiIof distfuc-
tive uIe oumeniIof se tfusmit cititofuIui cu o utefe secific uftei
uutentice.
ESEURILE LUI GEORGE MENIUC
Un Ioc de seum n motenifeu fmus de Iu Geofge Meniuc
fevine eseuIui. Este o secie Iitefuf i fiIozofic totodut, e cufe
scfiitofuI u cuItivut-o nc n Iu 1940, ubIicnd o cufte ntfeug
de eseufi Imaginea n arta.
Ce este eseuI, n fond?
Confofm Dic(ionaruIui de termeni Iiterari (Editufu Acudemiei
Romne, Bucufeti, 1976), denumifeu Iui fovine din ffun(uzescuI
cssa|, cufe nseumn ,ncefcufe i fefezint ,o fofm de notu(ie u
unof obsefvu(ii efsonuIe, cu cufuctef fefIexiv, n cufe se uduc, Iu
moduI imfesionist, cu o deIin Iibeftute de micufe u sifituIui,
sugestii de cunoutefe e ceIe mui divefse teme (. 1S6).
Exist eseu fiIozofic i eseu Iitefuf, cu fofm eminumente des-
chis, du cum s-u stubiIit ucestu n cuItufu engIez (e ufmeIe
Iui Bucon, de Iu John Locke Iu ChufIes Lumb, Thomus CufIyIe,
John Ruskin etc.), n ceu gefmun (de Iu Leibniz, Lessing, SchiIIef
suu Goethe Iu Schoenhuuef i Nietzche), n ceu umeficun (cu
Emefson). Lu uogeu, n secoIuI uI XX-Ieu, cnd este cuItivut de o
ntfeug sefie de scfiitofi cu ncIinu(ii entfu secuIu(iu fiIozofi-
c, de Iu Chestefton Iu Unumuno, de Iu AIuin Iu Cumus, sffete
fin u invudu i domeniuI cfiticii i istofiei Iitefufe, de Iu AIbeft
Thibuudet ncouce, i chiuf e uceIu uI fomunuIui, cu Iu Pfoust,
Thomus Munn suu HuxIey, du cum, e de uIt ufte, ujunge s
constituie entfu oe(i, de Iu PuuI VuIefy Iu T. S. EIiot, moduIitu-
teu cufent fin cufe ei n(eIeg s discute cevu. In Iitefutufu
fomn o oef insoIit, de divugu(ii efudite, cu ,Pseudokyneghe-
ticos de AIexundfu Odobescu, fefigufeuz muniefu genuIui, nc
42 lcn C|ccanu
n secoIuI uI XIX-Ieu. Vocu(iu entfu eseu se munifest n cfeu(iu
Iui PuuI ZufifooI, Mihui RuIeu, Luciun BIugu, CumiI Petfescu, Mif-
ceu EIiude etc. ,In cuzuI Iui G. CIinescu, se secific n sufsu din
cufe um tfunscfis infofmu(iu uceustu, usistm Iu tfiumfuI sifitu-
Iui eseistic n cfiticu noustf Iitefuf de descenden( Iovinesciun
(. 1S7).
$i ce este eseuI meniuciun, n IiniiIe Iui finciuIe?
Marea Neagra, unuI dintfe ceIe mui cunoscute eseufi uIe Iui
Geofge Meniuc, este o sefious feIegefe desfe uft, ff s uib
ns fofmu feIegefii i sifituI ei figid, de secuIu(ie inteIectuuI
ubstfuct, fu(ionuI. Pe uIocufi uutofuI ueIeuz Iu imugini demne
de uftu vefitubiI. ,In utefeu unei no(i de vuf, ff Iun, nu-
mui cu Iicufici zbufnd n ntunefic, mufeu se ffmnt, fsufI
udnc, ofteuz, i zdfeIete vuIufiIe nfusnice de boIovuni, se
fetfuge n Iufgufi enigmutice, uoi fevine, ufuncndu-se cu muget
este fuIez....
Chiuf citutuI (din Ovidiu, din Tucit) se ,toete n text i nu
ufe vuIoufe de citut dintf-o oef stfin, ci e mui cufnd o im-
fesie efsonuI u eseistuIui, exfimut ns n Iu eI.
O oezie feuIizut cu mijIouce difefite de uceIeu uIe oeziei
iut ce este eseuI Marea Neagra. O oezie din cufe nu Iisesc
gndufi fiIozofice, cu uceIu desfe izvoufeIe effec(iunii (zice
Meniuc desfe mufe. ,...Pfin ce zbucium u tfecut, ce fuftuni i-u
fost dut s sufefe o noute ntfeug, sfe u fi, n sffit, subIim
i muiestuous dimineu(u?).
Tinznd s fie uft, eseuI e Ismuit cu mijIouceIe i focedeeIe
uceIei fumufi u uftei, n cufe uctiveuz eseistuI cnd nu comune
eseufi. FondutofuI eseuIui, scfiitofuI i fiIozofuI ffuncez MicheI de
Montuigne (1S331S92), cuItivnd fozu, considefu c eseuI este
foz unuIitic. EseufiIe Iui Geofge Meniuc sunt, n mujofituteu
Iof, oezii. ,Scf(iu GhenufuI, bocn de gef. Inotuu n zud
gfdiniIe, ufbeu. Tinicheuuu soufeIui, nfoit, snzufu cu Iu
43 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
muzeu, e efeteIe unui cef uIbufiu.... CizeIufeu ffuzei n Iu
stfIucife, sontuneituteu gnduIui i u sentimentuIui, scuftimeu
eseufiIof Iui sunt cuIit(i oetice. Meniuc fmne, i n eseufi, n
cudfuI uftei, ff s uite c eseuI necesit gndufi, utitudini, oi-
nii intefesunte. Am citu din eseuI MahaIaua {icauIui. ,Cfeung
n-u fost un scfiitof fevoIu(ionuf, eI n-u chemut Iu Iut (fnimeu
usufit, n-u ndemnut-o Iu fscouI motfivu cIusei moiefeti
stnitoufe, duf democfutismuI scfiitofuIui se citete Imufit n
cfiticu Iui sufcustic i ustuftoufe motfivu IibefuIiIof demugogi,
n obidu Iui de u vedeu (funi nstu(i i sfci(i, n umunismuI
Iui fu( de oumenii simIi i cinsti(i....
Sunt intefesunte oiniiIe Iui Geofge Meniuc desfe mIetifeu
feuIuIui cu funtusticuI, desfe eIementuI sutific n oefeIe cfen-
giene, desfe uftu de oftfetist u Iui Ion Cfeung. Cu muIt
tfundefe vofbete eseistuI desfe Iimbu oefeIof scfiitofuIui cIu-
sic, entfu cu n finuI s se exfime metufofic desfe nemufifeu
motenifii fmuse de Iu nuintu. ,Pfsesc |icuI, m duc e uIte
dfumufi, i totui ,bojdeucu Iui Cfeung mi st n fu( cu o
cet(uie de Iumin e deIin fezistent Iu toute ncefcfiIe vfemii.
E uici o imugine memofubiI i, concomitent, o concIuzie fiIozofi-
c fefefitoufe Iu destinuI n tim uI motenifii cfengiene.
Este oetic i doIdofu de sugestii imoftunte fivind secificuI
uftei i uI muncii uftistuIui eseuI Despre scuIptura. Din cuuI Iocu-
Iui uutofuI scoute n eviden( deosebifeu finciiuI dintfe omuI
obinuit, e de o ufte, i omuI de uft, e de uIt ufte. ,Intf-un
bIoc de mufmuf noi nu suffindem nimic din ceeu ce se numete
exfesiu mutefiuI u unei existen(e sufIeteti. Nu bnuim nici o
viu( n ucest bIoc imobiI, ci constutm numui iutfu nud. Nu
tot uu se etfece cu uftistuI. OchiuI scuItofuIui nsufIe(ete stncu
musiv, vede Iimede fofmu uf cufe s exfime simboIic inte-
fiofuI zbuciumut uI omuIui. MetefuI ucestu, cufe nc n-u us
mnu e bIocuI de mufmuf, bIoc vzut simIu de noi, metefuI
44 lcn C|ccanu
ucestu, cufe nc n-u tiut stutuiu, scuIteuz dinti in gdnd oefu
Iui de semnificu(ie u omenescuIui.
Pfezen(u gnduIui, cu eIement constituent esen(iuI uI uftei, este
o obsesie u eseistuIui. ,OmuI s-u nscut uftist douf n cIiu n cufe
u cugetut, noteuz eI. $i cu toute c n continuufe d exemIe
gfitoufe entfu to(i dofitofii de u se instfui din unct de vedefe
uftistic i estetic, eviden(iem uici unume i mui uIes Iedoufiu Iui
Geofge Meniuc entfu cuIituteu de gnditof u omuIui de uft uu-
tentic. ,GnduI este singufuI ndemn suu dfum sfe uft....
Au sunt toute suu, n ofice cuz, mujofituteu eseufiIof scfiitofu-
Iui. Temuticu Iof, vufiut i demn de tout uten(iu (ufoue c
nu exist fobIem suu usect uI focesuIui de cfeu(ie uftistic,
e cufe eI s nu-I fi ubofdut ntf-un feI suu uItuI), i fofmu fe-
ondefent oetic de tfutufe u fobIemeIof i usecteIof foce-
suIui de cfeu(ie confef ucestof Iucffi vuIen(e uftistice uutentice.
Geofge Meniuc u uctivut n cudfuI fegimuIui totuIituf comu-
nist, cnd o condi(ie u ubIicfii oefeIof efu gIofificufeu utefii
sovietice, u Iui Lenin (un tim i u Iui StuIin), u uftiduIui co-
munist i u ,mufiIof nftuifi uIe ucestofu. ,Iutu entfu uce,
coIectivizufeu ugficuItufii etc.
N-u Itit oufe i Geofge Meniuc tfibut condi(iiIof timuIui?
Ctevu oefe dintfe ceIe mui cunoscute n eoc ne conving
c u Itit i eI tfibut ,cefin(eIof de utunci. o oezie, ,Pfi-
ef, exfim ,dfugosteu muncitofiIof busufubeni entfu Lenin,
un ntfeg oem, ,CntecuI zofiIof, e ,nchinut coIectivizfii sutu-
Iui busufubeun ostbeIic, un eseu, ,Ffute uI mntuIui, feIie-
feuz ,uvuntujeIe ,feuIismuIui sociuIist...
Totui, utufe ,fute sunt feIutiv u(ine n cfeu(iu Iui Geofge
Meniuc. Mui muIt, eIe nu sunt o exfesie u dofin(ei efsonuIe uIe
scfiitofuIui, ci o consecin( difect u condi(iiIof concfete n cufe
uu fost ui s cfeeze to(i Iitefu(ii n unii fegimuIui comunist de
45 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
ocuu(ie, u ,cefin(eIof nuintute de fuimosuI uftid comunist, u
cfiticii nemiIouse cu cufe efu ntminut ofice ncefcufe de ,ubu-
tefe u scfiitofuIui de Iu indicu(iiIe uftinice. Pentfu exemIificufe
citm ufticoIuI ,Pentfu Iucffi Iitefufe foIositoufe din ,MoIdovu
sociuIist (1946, 22 octombfie), n cufe O. Cefbeunu feIutu de-
sfe o discu(ie usufu cfeu(iei Iui Geofge Meniuc, discu(ie n cu-
dfuI cfeiu scfiitofuI efu nvinuit de gndife bufghez i de
,ndeftufe de Iu sufciniIe imediute i ,ufztoufe uIe uftei fe-
uIist-sociuIiste (Meniuc n-u fost n stufe s cfneusc Iuntfeu Iui
oetic sfe feuIismuI sociuIist. PoetuI Meniuc se (ine nc de
cunouneIe esteticii bufgheze, de metodu Iitefuf stfin duhuIui
sovietic. De uttu i IucffiIe Iui 5oItuzuI Graur, CerbuI de aur
.u. sufef de muniefism goI, fofmuI, n eIe descoefi ustiuI
gnduIui Iitefutufii uoIitice, ff de nici un foIos entfu nofoduI
moIdovenesc, entfu educu(iu tinefetuIui nostfu n duhuI comu-
nismuIui...).
Cfiticu dogmutic, ufmut de obicei de msufi udministfutive
necfu(toufe, gtuiuu din fu ofice ini(iutiv efsonuI ndfz-
neu(, ofice ncefcufe de inovu(ie uftistic, de munifestufe u
individuuIit(ii uftistice cu udevfut cfeutoufe. De uici oeme cu
ceI intituIut ,CntecuI zofiIof i eseufi cu ,Ffute uI mntuIui.
Sfe onoufeu Iui Geofge Meniuc, cu tfecefeu timuIui eI i-u
feevuIuut n chi exigent cfeu(iu. Un tim u ubIicut numui un
ffugment feondefent eisugistic din oemuI omenit, uoi nu
I-u ncfedin(ut tiufuIui nici e uceIu.
VoIumuI din 1988, PreIudiuI Bucuriei, e cufe u feuit s-I
fegteusc entfu tiuf sub semnuI unof mufi exigen(e estetice,
ni-I fezint cu e un scfiitof cufe s-u debufusut, n temei, de
tfibutuI Itit condi(iiIof nefuste uIe timuIui ostiI cfeu(iei Iitefu-
fe uutentice.
46 lcn C|ccanu
BIBLIOGRAFIE SELECTIV
Mihui Cimoi, George Meniuc, poetuI. In cufteu Iui. ,Disociefi,
Chiinu, Ed. Cufteu moIdoveneusc, 1969; George Meniuc. In cufteu.
MihuiI DoIgun, Mihui Cimoi, ,Cfeu(iu scfiitofiIof moIdoveni n couI (Liviu
Dumiun, Petfu Zudnifu, Geofge Meniuc, Sifidon VungheIi), Chiinu, Ed.
Luminu, 1989; O istorie deschisa a Iiteraturii romne din Basarabia,
Chiinu, Ed. Afc, 1996; edi(iu u II-u, 1997.
Ion Ciocunu, George Meniuc. uc|||nu|. In cufteu Iui. ,Itinefuf cfitic,
Chiinu, Ed. Cufteu moIdoveneusc, 1973; George Meniuc i condi(ia ese-
uIui. In cufteu Iui. ,DiuIog continuu, Chiinu, Ed. Litefutufu uftistic,
1977; Maestru aI eseuIui. In ,Litefutufu i uftu, 1998, 21 mui.
EIizu Botezutu, CheiIe artei. Studiu asupra crea(iei Iiterare a Iui George
Meniuc, Chiinu, Ed. Litefutufu uftistic, 1980; George Meniuc: \asu|-
nd|ucd. In ,Limbu fomn, 1997, nf. 3-4.
Eugen Lungu, PoetuI armoniiIor ascunse. In cufteu. Geofge Meniuc,
,PfeIudiuI Bucufiei, Chiinu, Ed. Litefutufu uftistic, 1988.
Vioficu Gofu, StiIistica neoIogismeIor n poezia de tinere(e a Iui
George Meniuc. In ,Limbu fomn, 199S, nf. 2.
47 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
5-u nscut Iu 21 decembfie 1913 Iu Chiinu. Rmnnd ff
tut, u fost cfescut de bunicii Gheofghe i Libeudu din comunu
Cihofeni, jude(uI Ofhei (u se vedeu oeziu ZaIog). A studiut Iu
IiceuI ,B.P. Husdeu din Chiinu i Iu Univefsituteu din Iui.
A debutut n 1932, feuind s Iunseze n Iu 1940 voIumeIe
Poezii (1937), Ore (1939), CIeopatra (1939). A ubIicut n fe-
vistu ,Viu(u Busufubiei, uI cfei feductof u fost, foz i eseistic
e teme Iitefufe. Este men(ionut de Geofge CIinescu n ,Istofiu
Iitefutufii fomne de Iu ofigini n n fezent (. 1031).
Lu 2S iunie 1941 u fost deoftut n ExtfemuI Ofient, cu unuI
cufe nu fiveu cu ochi buni Iimbu scfiitofiIof de este Nistfu,
foust nscunu(i e utunci Iu Chiinu. A scfis i n exiI (u se
^icotai
CO!^CO
48 lcn C|ccanu
vedeu cicIuI de vefsufi Severograd). In 19S6 u fost feubiIitut. A
continuut s scfie foz (fomunuI Severograd, 1963, i cufteu
de nuveIe NorocuI omuIui, 196S), u Ismuit o dfum (Serghei
Lazo, 1967), u uctivut n domeniuI tfuducefii uftistice, duf n
fimuI fnd s-u munifestut cu oet. PfinciuIeIe cf(i de vefsufi.
Poezii aIese (19S7), Poezii noi (1960), Versuri (1963), Mugur,
mugureI (1967), Poezii i poeme (1969), Poezii i poeme
(1983), Euritmii (1990), EIegii pagne (1998).
Pentfu cufteu din 1983 s-u nvfednicit de PfemiuI de Stut uI
ReubIicii MoIdovu (1988).
S-u stins din viu( Iu 29 iuIie 1993 Iu Chiinu.
Cfeu(iu Iui NicoIui Costenco de n Iu 1940 este uIimentut
de motive din viu(u sutuIui, oetuI ufifmndu-se cu fusod uI
mntuIui nutuI i uI (funuIui cufe I feftiIizeuz. Sub usect
uftistic eI este un tfudi(ionuIist ufIut sub infIuen(u foIcIofuIui uu-
tohton, u Iui Eminescu i Cobuc. DutiniIe, obiceiufiIe, cfedin(eIe,
efesufiIe sutuIui busufubeun i n mod deosebit chiufiIe oume-
niIof de Iu coufneIe IuguIui sunt evocute cu dfugoste, n mod
ictufuI, imfesionunt. Se ufifm de usemeneu cu oet uI iubifii
(CIeopatra, Zamfir i Doina), uI tfecutuIui ndeftut (Constan-
tin haiducuI). UneIe infIuen(e din ChufIes BuudeIuife suu Sefghei
Esenin n-uu udus nici un fejudiciu tuIentuIui su ofiginuI.
AnotimuI ceI mui des ntInit n oeziu de nceut u Iui Nico-
Iui Costenco este n consens cu viu(u omuIui de Iu (uf toum-
nu. Nu unu uductoufe de fod, de vfeme ce gfdiniIe fimeuz cu
susp|nc|c, iuf coucii cu sdtdc||. Atmosfefu e dezoIunt. Intefo-
gu(iiIe i excIumu(iiIe fetofice exfim o stufe sufIeteusc us-
toufe cu ceu din finuIuI oezieii Toamna: ,Zufeu de funingini uu
umIut-o ciofiIe/ $i mhiesc cu mnu ciunt mofiIe./ Pe vetfe
bujofii, gufoufeIe, gheofghineIe/ Au mufit i nu Ie-um uuzit sus-
ineIe.... In vufiuntu din cuIegefeu EIegii pagne (Chiinu, Gfu-
uI editofiuI Litefu, 1998. CoIec(iu ,BibIiotecu coIufuIui) vef-
49 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
sufiIe ucesteu Iisesc, n IocuI Iof gsim ns ctevu fndufi Iu feI
de defimunte. ,Toumnu u venit i-uu scf(iut e deuI mofiIe/
$i-uu cobit e cfngi o noute-ntfeug ciofiIe./ RzoufeIe cu tfun-
dufifi i ghefghine/ S-uu fdit ff veste i ff susine....
E o stufe din cufe oetuI uf vfeu s evudeze entfu u se suIvu
de tfiste(e i necuz. ,In cucu ietuIui numui inimu cu o usfe
cd|drcatc/ Se zbute i ucumu, c n-a purur sd zocatc". (In vufiun-
tu din cufteu EIegii pagne e schimbut i finuIuI. ,In cucu ietu-
Iui s-u zbtut inimu, cu o sfic/ Mic, mic i cufe mui-mui
n-u mufit de ffic. Existen(u difefiteIof vufiunte uIe uneiu i
uceIeiui oefe nu este o fufitute. In cuzuI nostfu concfet, fecomun-
dm vufiuntu din EIegii pagne, descoefit n uhfivu scfiitofu-
Iui de fiuI su Constuntin cufe semneuz, mfeun cu suvuntuI
VusiIe MuIune(chi, seIec(iu texteIof.)
Duf i ntf-o utufe stufe de sifit NicoIui Costenco fmne oet
uI (funuIui i uI mntuIui. ,LucfuI (funuIui e sfnt,/ Fiind bIu-
gosIovit de soufe,/ Pus cu-ndfjife n mnt/ In fufi de sudo-
ufe. Am citut din oeziu LucruI (aranuIui n cufe ,de Iu btfn
Iu Iod/ Ateut no(i i ziIe/ S vud nmiituI fod/ AI bfuzde-
Iof coiIe. Se udun foudu bogut, oetuI exfim bucufiu fin
excIumu(ii fetofice, fin vefsufi scufte, fintf-o vefsificu(ie ef-
fect. ,De-s vffuite, stfnse-n od/ UscuteIe gfun(e,/ E vfemeu-
ntfeguIui nofod/ De cumtfii, de nun(i e.
FideI udevfuIui esen(iuI, NicoIui Costenco nu se Iimiteuz Iu
,cntufeu beIuguIui. ,$i mui umufe ziIe nu-s,/ Cnd secetu uus./
Un bIestem e mnt i sus / Stuu mof(ii-ntini e mus. Nici
ufm de idiI. ,|funii mefg cu tfuuI ffnt,/ Cu ochii stofi de
viu(./ ChinuitofuI Iof mnt/ $-ucum i stfnge-n bfu(e.
CufuctefuI feuIist uI viziunii oetuIui usufu vie(ii se vdete
Iesne i n oeziu Sat moIdovenesc. AutofuI e fedisus Iific, e
gutu s se dfuie ,ffu(iIof. ,Imi vine Iufg Imnii/ S mi-i des-
chid ct zufeu,/ S-ntind, cum i ntinde/ Unduitoufeu mufe/ De
ine IegnutuI/ Sic Iin, s-I duu Iu ffu(i. Duf utmosfefu
50 lcn C|ccanu
sutuIui, fecfeut de uItfeI n chi miestfit (Cobof n sut. BtfnuI/
Tot fumeg n vuIe/ Pfin ouIe ff fundufi/ Ce-s use Iu cotIon./
TizicuI moIcom ufde/ Sub ouIu cu sufmuIe/ In ffunze vefzi de
oum,/ Sub stfeun de ofon), I detefmin s consemneze
untugonismuI vie(ii. ,Nu-i susuf de cimeIe?/ E Iute muIs n doni(i!/
In cotife(e (it./ Boi fug Iu udut./ Lu ocgdran| i mus/ Cu zvon
de bIide, soIni(i,/ Cei o|c| entfu-o fusuI/ Cu Iingufu se but.
In nzu oeziei ncue o ffntuf de oveste ouIuf, fin
noute ,se-uude-o doin veche/ i scf(ie-o viouf, duf nici vofb
de viziune simIificutoufe usufu feuIit(ii, de vfeme ce n finuI
uceI ,tcut i negfu nouf ufe o uftufe ,stfin, e cufe ,o du-
Iuuc/ O humie, i o ceuft,/ Stfident, o cucuvcaucd.
O udevfut bog(ie de umnunte i detuIii, exfesii ouIufe,
metufofe insoIite (cefuI e ,oIicundfu/ De schij cu Iucefefi) i,
n chiuf uItimuI vefs, un simboI ,o cucuveuuc , exfesie u
fevestifii de fu, fuc din oeziu Sat moIdovenesc o Ismuife
uftistic vie, memofubiI.
Duf nici cfiticu, fcut cu mijIouce Iifice, u fegimuIui bufghe-
zo-moiefesc, nici comfomisufiIe ideoIogice din 19401941
(oezii desfe Lenin i chiuf desfe comunism) nu I-uu suIvut de
exiIuI oIitic. Totui, mui cufios dintfe toute cte i s-uu ntmIut
oetuIui e c i n exiI u continuut s scfie desfe Lenin, uftid,
fieteniu ooufeIof, temeIe fediIecte fiindu-i ns MoIdovu nu-
tuI i vigoufeu sufIeteusc, unicu n stufe s nving vicisitudi-
niIe vie(ii.
Din 19S6 ncee eocu deIinei mutufit(i cfeutoufe u oetu-
Iui. ,Cu o ufm tfebuie s fie/ A MoIdovei noustfe oezie! ex-
cIum NicoIui Costenco. Ascu(iuI tIcuIui n teuc/ Inffumu-
se(ut I mbfuc/ Cu-uI vofbeIof izvod n fIoufe/ $i-uI chiufiIof
ietfe fufe.../ Cu o(eIuI n stutofnicie / Puvz ffumosuIui s
fie!/ Cu o uchie din soufe fut,/ Cu-ntuneficuI mefeu Iu Iut!
(Poezia MoIdovei).
51 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
A fi contemporan, Poe(iIor tineri, PoetuI, Arta i uIte Iucffi
vofbesc desfe cfezuI uftistic uI scfiitofuIui. A fi oet nseumn
unu/ S-(i fie gutu ofiicnd/ Pfin vofbe s fedeu icounu/ Sim(ifii
Ismuit-n gnd, sus(ine NicoIui Costenco n instuntuneuI PoetuI.
In conce(iu su cfeu(iu uftistic ufe o vuIoufe etic ondefubiI, de
vfeme ce ,u fi oet nseumn-n ffunte/ In muncu nobiI s fii,/
Dumun ofnifiIof mfunte,/ Pftu uI futei mufi i vii.
Comozi(iu unufofic, fefmituteu ufifmu(iiIof, cufuctefuI de mu-
nifest n cufe infinitivuI a || tfece imefcetibiI n imefutiv sunt
ufticuIufit(i ce usiguf oefei n cuuz o unumit festun( n
ifuI de ,ufte oetice ufute n cfeu(iu tutufof oe(iIof timuIui.
Mui u(in ufifmutiv, oeziu Arta se femufc fin intefogu(iu
fetofic, mui cfedibiI dect ofice ufifmu(ie i chiuf mui mobiIi-
zutoufe, i fin metufofismuI dens uI textuIui. Dou exemIe.
,Insfe vff de munte/ In sifuI/ CuIeu noustf ufc sus/ Do-
mouI.// CuIe nu feu neted/ $i Iung.../ C(i din noi/ Lu vff/
Au s ujung? i. ,De ujungi Iu cuIme,/ Steu devii/ Luminnd/
MiIenii/ Peste-mf(ii.
Poeziu ufe un finuI decIufutiv-excIumutiv cufe nu suf ns,
entfu c eI fuce cof comun cu ntfeugu constfuc(ie metufofic
untefiouf. ,Bifuin(u-i ceeu/ Ce ntuft./ CuIeu ustu-i/ Lutu en-
tfu uft!
Am omenit i feetm c NicoIui Costenco u Itit, cu to(i
conffu(ii si de genefu(ie, un unumit tfibut condi(iiIof nefuste uIe
fegimuIui comunist totuIituf, ostiI cfeu(iei uftistice Iibefe, inovu-
toufe, ndfzne(e. Duf scfiitofuI u uvut, cu toute ucesteu, contiin(u
necesit(ii de u sune n ofice mfejuffi udevfuI, chiuf
AdevfuI, du cum se exfim eI n miniutufu Ceta(ean aI (arii
poeziei. ,Sunt cet(eun uI (fii oeziei,/ $i (ufu ustu ufe dfete
Iegi./ S nu foeusc fu(u uIb u hftiei,/ Cu unu e obfuzuI ei
cnd tfeci.// In sIovu tu minciunu ntecous,/ Cu efuitu-i mefs,
s n-uib Ioc./ In iscuI AdevfuIui f-(i cus/ $i uf-o cu uIouI
de foc!
52 lcn C|ccanu
Dintfe oefeIe oetice cufe udevefesc utitudini cfeutoufe fe-
mufcubiIe fuce ufte i Scrisoarea mamei. Eu nu e dutut, ns
foduce imfesiu c u fost Ismuit n exiI, n ofice cuz deufte
de IuiuI nutuI, de vfeme ce mumu i exediuz fiuIui, n Iic, i o
ffunz, gest inteffetut de ucestu just. ,s nu uit de MoIdovu,/ de
chiuI ei ffumos!
Poeziu se distinge fin detuIii sugestive (e guIben hftiu...,
,Iicu-ntofs e dos), fin situu(ii de viu( concfete, uof de n(eIes
n contextuI timuIui infectut de uteism (Pe unde-u stut icounu,/
ucumu, nfmute,/ oftfeteIe sub sticI/ ne stuu, Iu udost), fin
bIesteme ouIufe, Iesne integfubiIe n discufsuI uutoficesc (Duf
vfemufiIe negfe/ s-uu dus, mncu-Ie-uf cofbii!), fin cuvinte uf-
huice ofi numui neuoe, e otfivu mumei btfne (fibuIuieti).
IntInim uici denumifi ouIufe uIe etueIof no(ii, obiceiufi
nu(ionuIe, vefbe fofmute de uutof n uIbiu fifeusc u Iimbii fomne
(n zofi cu Ginuu/ din cef douf stui Iu snouv./ De-(i cnt-n
fug cocouI,/ tu ochii-(i stfeineti...). O comufu(ie se imune
uten(iei n chi deosebit. ,i dofu-(i ff timbfe,/ cu Iunu ff vsIe,/
ne cuut, ne cheum/ fin zufeu cu nIuci. De fut, o Iectuf e
vefticuI u ucestei stfofe ne confifm suofzi(iu c oeziu Scrisoarea
mamei u fost Ismuit n exiI, ucoIo unde zufeu efu ,cu nIuci,
cuIificutiv neotfivit ChiinuIui suu uItui ofu civiIizut.
Intefogu(iu fetofic (PfibuIuieti vfeo fut,/ vfeo codun
mndf/ din comsomoI ofi fefm,/ cu ochi ufini, iste(i,/ i-o
vezi n cus nof/ cu un bujof cum intf?/ Visezi oute i-o nunt/
cu dob i buche(i?) i, mui cu seum, finuIuI concfet, evocutof
i sugestiv (M uit Iu ffunzu vefde/ i vd chiuI mutuIe/ i ufc-
mi vine fuI/ cfunt s (i-I uIint./ Eu Iucfimu (i-u tefge,/ s nu
uud de juIe,/ din f douf nu ot tefge/ ninsoufeu de ufgint)
sunt uIte cuIit(i oetice uIe ucestei ffumouse feuIizfi uftistice cu
motivuI mumei. (Vufiuntu din cuIegefeu EIegii pagne con(ine
uIte intefogu(ii i ufe un uIt finuI, ns n finciiu nu se deosebete
de vufiuntu citut de noi. Mui muIt, uici scfiitofuI sune fsicut
53 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
c oeziu uceustu u fost scfis n unii deoftfii suIe. ,Eu uit c
sunt n tundf,/ m vd n sutuI nostfu,/ e fis stm uItufi/
Iu sfut ff sffit.)
Un Ioc de cinste n ntfeugu cfeu(ie u scfiitofuIui i fevine cf(ii
Mugur, mugureI.
Incend cu confesiuneu de cfeu(ie Ceta(ean aI (arii poeziei,
citut mui nuinte, continund cu gIofificufeu utetic u MoIdovei,
e cufe uutofuI o numete ,cefuI vie(ii meIe, cu evocufeu mufiIof
notfi nuintui Eminescu, Cfeung, Donici etc. i ncheind cu oe-
ziu tituIuf, de un foIcIofism uutentic i vigufos (Cine tie cum i
eI,/ Muguf, mugufeI,/ DofuI sufIetuIui meu,/ Muguf, mugufeI?/
Am s-ujung s te vd fIoufe,/ Muguf, mugufeI,/ S te un Iu che-
otoufe,/ Muguf, mugufeI?), cufteu Mugur, mugureI cufinde i
dou cicIufi de oezii sutifice (Inscrip(ii cu apa tare i PIesni-
tori) i utfu oeme, dintfe cufe Co(ofeneIe aIbastre i RascoaIa
(Hncu) se disting fuvofubiI e funduI ntfeguIui eisuj oemutic
din ReubIicu MoIdovu.
PoemuI RascoaIa (Hncu), cufe n cufteu EIegii pagne ufe
titIuI NeamuI (Hncu), e scfis ,cu gfifeu/ uIeus-u Iimbii ou-
Iufe,/ cu vefs de doin i buIud,/ cu vefs de cntec i oveste.
PefsonujuI finciuI, MihuIceu Hncu, e vzut de oet cu un ,co-
dfenu de-uI nostfu,/ vn de cfi(, duh de zmeu.
Cu n oefeIe foIcIofice, codfuI i mntuI vofbesc, usemeni
fiin(eIof vii, i dovedesc tfie de cufuctef, stutofnicie, dfzenie. In
chi nutufuI vine digfesiuneu uutoficeusc dominut de imefu-
tive udfesute cititofuIui (moduIitute de u tfezi cufiozituteu uces-
tuiu). ,Intotdeuunu fii o u/ i un mnt cu tfuuI (fii!/ Fii
iufb ce mbfuc gIiu,/ fii fumufu ucestui codfu,/ fii iutfu-n te-
meIii uscuns,/ fii fIumuf n fIutufufe....
PoemuI ucestu este o oef desfufut, ufe subiect, intefme-
dii (diuIogufi ntfe un om fibeug i efsonujuI finciuI), cntufi
(biogfufii succinte, fedute oetic, uIe unof (funi exIoutu(i,
deveni(i huiduci). Fiecufe efsonuj se imune fin utfiotism fief-
54 lcn C|ccanu
binte i fin utiIizufeu unui Iimbuj cu utefnice nuun(fi de nu-
tuf foIcIofic. De exemIu, PfibeuguI excIum. ,Mufe, o, mufe,
mufe/ i minuneu MoIdovei meIe!/ Pineu, sufeu/ mui duIci s cu
miefeu,/ $i-i mui duIce cu ofice duIceu(/ u sufIetuIui tu ffumu-
su(! In cntuI I, intituIut La Secareni, uutofuI descfie n cuIofi
vii o mus mufe Iu Hncu ,ceI btfn. ,De tfei ziIe i tfei no(i/
mbItesc coIucii co(i;/ cufge vinuI fo, mistfe(,/ i din un i de
un(f(;/ to(i mesenii mi-s bfbu(i/ fin fzbouie ncefcu(i,/
sfncenu(i i mustcioi,/ mui muI(i nuI(i,/ mui muI(i stoi....
PoftfeteIe efsonujeIof sunt succinte, concfete, imfesionunte.
,Hncu-uI nostfu-i din codfeni,/ moIdoveun din moIdoveni,/ cum
fIcos, duf fimitof.../ Lu un ochi stficut; i chiof.... Vofbifeu uces-
tuiu ctfe fiuI su MihuIceu ufe o utefnic ufom foIcIofic. ,Mefgi,
fiuIe, sntos,/ cu un tfundufif ffumos!/ Pe unde ui fi deufte,/
s-uuzim de sntute!/ Nu uitu de ui ti ffu(i,/ cu de codfii vIufu(i,/
s nu ui(i nici de sufofi,/ cu de cmuI Iin de fIofi....
ObiectuI ceIei mui sincefe i mui mufi simutii u uutofuIui este,
binen(eIes, MihuIceu Hncu. PoftfetuI Iui fizic este memofubiI.
,Cu MihuIceu de iciof/ iute, ti(i, nu-i uIt feciof./ De te-u stfns
n umn, m fog,/ o(i scu numui oIog!/ Pe-un mIinitof ne-
tot/ I-u zvfIit cu cuI cu tot/ este gufd cu cuu-n gIod! CufujuI,
dfzeniu i uIte tfstufi mofuIe nobiIe se desfind din vofbifeu
fotugonistuIui oemuIui. ,Oumeni buni,/ scumi fin(i, vecini
i neumufi,/ muI(umim de cinste, dufufi!/ Duf nici cuI de cIfie,/
nici ufme de Vene(ie/ Iu dfum nu-mi tfebuiesc mie./ Unde-u fi
mui gfeu fiofuI,/ mui de ndejde-i iciofuI;/ $i dect subie
gfeu,/ m bizui e mnu meu!
Imfesioneuz foufte Icut fimeIe fufe, mbinufeu cuvinteIof
uzuuIe cu ufhuisme otfivite n context ($i-u ru|||r e ceuf
cuma.../ Mndfi codfi sfe Lunu...).
Sunt binevenite ,fofmuIeIe Iingvistice n stiI foIcIofic, ucesteu
fiind i dovezi uIe feIuIui de u fi uI fotugonistuIui, uIe cufuctefu-
Iui su sifituuI. ,Pomeni-m-vof cu dfug,/ zice fIuiefuI de fug; /
55 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
Pomeni-m-vof cu foc,/ zice fIuiefu de soc!/ Pomeni-m-vof dui-
os,/ zice fIuiefu de os!
MihuIceu Hncu nu-i uit nicicnd fdciniIe (Unde souftu
m-uf uftu,/ sutuIe, nu te-oi uitu!/ Leugn uI coiIfiei,/ tu
izvof uI bucufiei!), eI nutfete sentimente udnci i sincefe en-
tfu fin(i (Tutu, ufe, I ntfeub,/ uezut i ff gfub./ Mi,
ce (i-u tfsnit, deodut,/ s Iui vutf, mum, tut/ i s-o iei uu,
hui-hui,/ cu un ui uI nimnui?, ,Mumu... st Iu cu, vegheuz,/
Iucfimi vufs i ofteuz...), n feIu(iiIe cu huiducii ntIni(i n co-
dfu dovedete ugefime de sifit i de uc(iuni (Hncu ,de ceuf
mi-I nfuc,/ cum ui uucu bfducu,/ i mi (i-I zvfIe e-o cfuc,
,Hncu-un deget douf feede/ i I-u-ntins e iufb vefde...), uoi
se decIuf ffute cu huiducii (V socot, ffu(iIof, cum fe/ ffu(i mui
mufi. $i Iu cfedin(/ i u voustf sufefin(/ m nchin n'Iu
mnt!) i nu-i nchiuie viu(u ntemeiut e suunefe, ndu-
fufe i scIuvie (Cum de fbdu(i? Hncu stfig./ In fu(u unui gfe-
cotei ufufisit/ s-o une(i de mIig?/ N-uve(i fufci,/ N-uve(i cu(it?)
i fomite ujutof oumeniIof nstui(i (Intoufce(i-v i fi(i e
uce./ N-om Isu s fuc ce-i Iuce/ ginufuIui domnesc...).
Ceteniu de huiduci, uoi Ion Fgdufu, Ghi( Mu(efeIe, ffu(ii
HuIe i ceIeIuIte efsonuje se ntifesc fofund n memofiu citi-
tofuIui gfu(ie sentimenteIof de uf fu( de miIutofii oofuIui
tfuditof, utitudinii Iof de udevfu(i utfio(i, vocubuIufuIui Iof de
ofigine foIcIofic. Un fost de imoftun( finciiuI ufe n stfuc-
tufu oemuIui PfibeuguI. eI usiguf Iegtufu ntfe toute efso-
nujeIe, sus(innd cu eIe un diuIog itofesc i untfenunt.
PoftfetuI de cfeu(ie uI Iui NicoIui Costenco nu e deIin ct tim
nu vofbim de nc dou oezii uIe scfiitofuIui. Pfimu e Limba
moIdoveneasca, un udevfut imn Iimbii noustfe stfmoeti, imn
bogut n defini(ii oetice, cutfeiefut de un fiof Iific udnc, ufttof
uI unui mesuj deosebit de imoftunt i uctuuI. Duf e nevoie s
exIicm titIuI ei. NicoIui Costenco u scfis ,moIdoveneusc, Iu
feI cu to(i conffu(ii de bfeusI n eocu fesectiv, cnd fegimuI
totuIituf comunist nu ngduiu vfeo discu(ie n fivin(u denumifii
56 lcn C|ccanu
uutentice u Iimbii noustfe. NicoIui Costenco, feductof uI fevistei
,Viu(u Busufubiei de fin 1932, tiu cu to(i ceiIuI(i scfiitofi din
stngu PfutuIui c Iimbu noustf e fomn. Mui muIt, unume en-
tfu dofin(u su de u stfu cuf(eniu Iimbii fomne, entfu neuc-
cetufeu Iimbii schimonosite din stngu NistfuIui u fcut eI 1S
(cincisfezece!) uni de exiI n ExtfemuI Ofient. De uceeu oeziu
n ntfegime, incIusiv titIuI ei, ufmeuz s fie n(eIeus cu o od
consucfut Iimbii noustfe tcmdnc.
Ceu de-u douu oezie ff de cufe oftfetuI de cfeu(ie uI Iui
NicoIui Costenco nu este deIin se intituIeuz Aici eu am sa-mi
scutur spicuI. Eu este exfesiu desvfit u dfugostei oetuIui
entfu meIeuguI nutuI, entfu oumenii Iui, entfu obiceiufiIe
nu(ionuIe. ,De uIt Iume nu mi-i dof, scfie fsicut foustuI ntofs
din guIuguI stuIinist, nu vntuf ff fost nimicuI./ Fiind cfescut e-
ucest ogof,/ Aici eu um s-mi scutuf sicuI. Ufmeuz tfei stfofe de
gIofificufe insifut, metufofic i memofubiI u mntuIui nutuI,
i feIuufeu stfofei ini(iuIe, oeziu exfimnd ceeu ce d sens i vuIoufe
existen(ei efsonujuIui Iific, n cuzuI de fu( coinciznd cu uutofuI
nsui. dfugosteu sincef i ne(fmufit u fiuIui oet fu( de muicu
su (ufu unic, unde ,codfii vefzi/ Ii cIutin mfeu(u u,/ Din
cufe nofii cu zezi,/ Cu nite boi Ivuni, se-udu.
BIBLIOGRAFIE SELECTIV
Mihui Cimoi, NicoIai Costenco. In cufteu Iui. ,AIte disociefi,
Chiinu, Ed. Cufteu moIdoveneusc, 1971.
VusiIe Budiu, ErouI tradi(ionaI n ipostaze noi. In cufteu. ,EfouI con-
temofun n Iitefutufu moIdoveneusc, Chiinu, Ed. $tiin(u, 1972.
MihuiI DoIgun, ,Sunt ceta(ean aI (arii poeziei. In cufteu Iui. ,Cfez
i miestfie uftistic, Chiinu, Ed. Cufteu moIdoveneusc, 1982; Lirica din
perioada exiIuIui siberian. In ,Litefutufu i uftu, 199S, 26 iunuufie.
Ion Ciocunu, Ceta(ean aI (arii poeziei. In cufteu. NicoIui Costenco,
,Eufitmii, Chiinu, Ed. Hyefion, 1990.
57 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
) uctivut tim ndeIungut (nscut Iu 12 febfuufie 1912
n sutuI MihuIeni, jude(uI Ofhei, decedut Iu 27 uugust 1992 Iu
Chiinu) n divefse domenii Iitefufe. oezie, eseistic, dfumu-
tufgie, tfuducefe. A Itit din Iin tfibut ideoIogiei comuniste i
niveIuIui sczut uI Iitefutufii noustfe nu(ionuIe n efioudu ime-
diut ostbeIic. Duf sunt demne de ufeciefe o seum de oefe
oetice i eseistice, incIuse n cf(iIe Poezii (1947), Intrare n
baIada (19S4), Meter faur (19S8), Frate aI pamntuIui (1962),
Car(iIe i rabojuI aniIor (1969), Legea gazduirii (196S), Gro-
movnic (1973) . u.
Luufeut uI PfemiuIui de Stut uI ReubIicii MoIdovu (1967). A fost
membfu tituIuf uI Acudemiei de $tiin(e din ReubIicu MoIdovu.
.varei
|P.^
58 lcn C|ccanu
ScfiitofuI i-u nceut uctivituteu n Iu 1940, debutnd n
fevistu ,AdevfuI Iitefuf i uftistic cu oeziu Biografie (1932),
ubIicnd uoi ctevu uIte oezii (Tata, {ara, SatuI ciudat, Noi
i parcanenii, uItimu nso(it de un motto din Ion Bufbu; unii
cefcettofi numesc i oeziu Arestarea) i ufoximutiv tot utteu
ufticoIe ubIicistice (ReaIita(i studen(eti, FacuItatea de agrono-
mie i studen(ii ei, Eroism i Iaitate, O manevra). SubIiniem
ucest udevf, deoufece Andfei Luun du fzboi u ubIicut un
if de oezii i ufticoIe ubIicistice scfise, chiufiIe, n Iu 1940.
Of, nefiind ubIicute i, mui muIt, Isnd Ioc mistificfiIof, dintfe
cufe unu fecunoscut de scfiitof n fevistu ,Busufubiu nf. 11 din
1992 (oeziu OIimp dispre(uit, ni se destinuie Luun, u fost scfi-
s n 1947, ns dutut cu unuI 1937, cu s nu fie Iuut dfet
cfitic u feuIit(ii sovietice!), stihufiIe fezentute de uutof cu fiind
uIe uniIof '30 nu ot fi considefute cu utufe.
PoeziiIe ncfedin(ute tiufuIui n Iu 1940 Biografie i ceIe-
IuIte ni-I fezint e Andfei Luun cu e un uIt ,oet uI (fnimii.
Chiuf oeziu de debut, Biografie, este un cfmei din viu(u sutuIui
de odiniouf, evocut fin destinuI cfud uI unui dezmotenit din
Bcioi. Poeziu e un oftfet fizic i, mui uIes, mofuI uI efsonujuIui
Iisit n i de nume. Intf-un stiI teIegfufic, uf constututiv, n cufe
ns foIuI finciuI fevine umnuntuIui concfet i concIudent, uu-
tofuI feconstituie o viu( de om. ,S-u nscut ntf-o dimineu(...,
,EI u cfescut..., ,Astu fu n '27..., ,Acum suntem n '32.... Mize-
fiu vie(ii, tfugediu femeii cu cufe s-u nsufut i stufeu de imus u
efsonujuIui ,i-uu us Iun(ufi Iu mini i icioufe./ Acum scoute
sufe uncteuz o viu( nchis ntfe hotufeIe dezndejdii.
Este demn de ufeciut uftu de oftfetist u scfiitofuIui n oe-
ziu Noi i parcanenii. Andfei Luun oftfetizeuz intens. e nufu-
tof (...fficosuI,/ $tefun GfosuI,/ cu stuiu de chifcit,/ cu suci(i
ochi Iu sInin/ i fin...), e coiii din sutuI Pufcuni
(... buIbucu(i i cIugi,/ cu ciomege-n Iubu gfous,/ sumeguu
ojuf cu gufu...), n fine e Nune Bdfu (Din(i bIi cu de
59 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
(igun/ fuIgefuu n foii gingini,/ iuf n cuuI ceI bIun/ dou boube
de funingini). Pe ufcufs uutofuI ueIeuz Iu jocufi coiIfeti,
futuI udevefind descenden(u su din foIcIofuI uutohton (Pf-
cneni-neni,/ fugu de fin bufuieni,/ cu bfoscouic/ Iu ufsouic,/
ochi de stecI,/ din(i de gfebI...). Pn Iu ufm oeziu este o
imugine memofubiI u unei ciocnifi nevinovute Iu fimu vedefe,
duf sefious n esen(, cuuzu ei fiind foumeteu i tenucituteu ceIof
nfometu(i, ntfu ob(inefeu dfetuIui de u se nffutu cu duceIeIe
din dufe.
Poeziu ufe un subtext sociuI gfuv, sugefut de uutof fin mijIou-
ce feIutiv simIe. Duf stufeu comIicut u (funuIui (i u coiiIof
si) nu uteu (ine Iu nesffit. IncoI(esc smbufii fevoItei, mo-
ment exfimut n oeziu SatuI ciudat. Ini(iuI neftinitof, cu i
cum n-uf n(eIege ce se ntmI (SutuI ucestu din vgun/ nu
tiu ce-u (it..., ,Oumenii ufe/ c uduc din cm un sffit...),
oetuI se incIude cufnd n fiefbefeu sutuIui, constutnd tfezifeu
contiin(ei (funiIof ofimu(i de moiefi. ,Unde/ u fzbtut ofun-
cu,/ u ncetut/ fut n dou muncu;/ fsit e bfuzd n f-
Ioug/ zuce IuguI de Iemn,/ c de Iu un semn/ nu mui vof
ndejdiIe s tfug. Ii fuc uufi(iu fefezentun(ii miIutofiIof (De
ucumu fin negufu sefii,/ fiecufe Iu fnduI Iui,/ nsfe miuz-nou-
teu gnduIui/ se tfug cte unuI stfjefii). Se sugefeuz un nceut
de fevoIt, cufe, dei Iichidut e Ioc, nu nceteuz ,ufuf, ucoIo
unde ,dfun-n zid/ dufefeu umuf i ,s-uude tfudit Ing vutf/
o houfd fImnd,/ ce geme/ cu fu(u n umnii de iutf.
Andfei Luun se utueuz cu sufIetuI de muI(imeu ofimut.
In finuI eI se udfeseuz difect cititofuIui. ,Tu, zi! / ce-ui s fuci,/
cnd vei mefge n sutuI ciudut,/ Itfut de duIi,/ Iu ei,/ Iu ui ti;/
tu, bInd cititof,/ cnd vei tfuge/ zvofu-n fugin,/ Iu uu de
bfud,/ cu mnu stfin,/ cu ochii e tfete de iud?.../ Tu ce-ui s
mui fuci?.... Intefogu(iiIe ucesteu gfuve udevefesc comusiuneu
uutofuIui fu( de (funii miIu(i, n condi(iiIe unui fegim inumun.
Sub usect uftistic ntfebfiIe sunt mui eficiente dect eventuuIeIe
60 lcn C|ccanu
ndemnufi suu ove(e; eIe incit, te un s cuge(i, s uIegi, s-(i
detefmini utitudineu.
Dufefi nbuite uf fi o exfesie genefuIizutoufe entfu uIte
dou oezii Iuuniene, ubIicute n Iu 1940. {ara i Tata.
Sfciu oIoit n Bugeuc (In mufgine de (uf,/ sut nvfjbit i
sfuc...) ujunge Iu Iimit, i utunci ,uostoIii nuci/ njgheub
ndejdeu e fnd,/ Iu fouse tfbi,/ i (i-o vnd./ Mui stui,/ mui
tfziu.... PoetuI e i de dutu uceustu uItufi de cei muI(i i miIu(i,
izbucnind neutetut de vioIent. ,In zuduf!.../ Te minte uceust
chemufe! Mui muIt, Andfei Luun efsifIeuz ndemnuI de u mui
utetu vfeo mbunt(ife. Men(inut n uceeui cheie, finuIuI oezi-
ei {ara e o uIt moduIitute Iific eficient de u instigu cititofuI Iu
Iutu entfu dfetufiIe suIe, n ofice cuz mui eficient dect ue-
IuI difect i inestetic. Luun tfiete n sufIet fevoItu i o nbu
e un tim. ,Ateut/ msuf bIujin i dfeut;/ cu ouseIe
negfe/ mui scufm mntuI,/ mui mofi,/ mui uteut!...
DufefiIe cuuzute de munci gfeIe, nefsItite, i n genefuI de
o viu( nedemn, sunt exfimute de Andfei Luun cu o utefe i
mui mufe n oeziu Tata, n cufe u feuIizut un oftfet fizic i mofuI
imfesionunt. ,Tut umiIit de e mnt,/ ignofut Iu munc n
(uf,/ cu fu(u usf,/ cu inimu/ cu o Iunt de eIin umuf....
Muncu nefsItit nseumn sfcie. ,Pineu ceu smoIit de secu-
f,/ fescuf muncit n zIout/ i-n soufe,/ Iisete din cus,/
cu toute ndejdiIe tuIe/ uscute sub buIgfi/ e stefeIe noustfe
ogoufe....
AutofuI fofmuIeuz o intefogu(ie fetofic ,De ce te-ui fugut,/
i-ui tcut, i-ui muncit? , duf n Iu ufm dufefiIe omuIui
de Iu cm fmn i de dutu uceustu nbuite. ,Sof i
tfie;/ (i-s viteIe sIube i mici,/ iuf tu, semntof ufsuz n ufm,/
tu tuci i munceti,/ tut de e cm,/ (fun necunoscut din
tufm.
A fost miIufe n condi(iiIe unui fegim sociuI disfut, u fost
dfet consecin( fevoIt i, n ceIe din ufm, ciocnife ntfe
61 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
bogu(i i sfuci, cu n oeziu Arestarea, n cufe Andfei Luun evoc
conffuntufeu difect dintfe un ufiu (boffu.../ uvoftut de ofu)
i ,stnuI cfciumii, utfonuI. ImuginiIe Ismuite de oet
ouft eceteu usfimii vie(ii, o ifonie umuf i stfbute discuf-
suI, duf utitudineu Iui este ntotdeuunu u omuIui din oof. ,Pe
fu(u tu fut/ (i-u dut/ udnc, ndesut / n(eIegi?/ E Iut!/ EI
/ stnuI cinstit i voinic,/ iuf tu boffu,/ izvof de ffdeIegi,/
uvoftut de ofu.
ConcIuziu vine de Iu sine. n u(ineIe oezii ubIicute n Iu
1940 Andfei Luun s-u munifestut cu un uftof uI (funuIui nco-
voiut e moiiIe boiefeti. A fcut-o fin mijIocifeu oftfetuIui fizic
i mofuI, u ntfebfii fetofice incitunte, u ifoniei ce tinuiete cIo-
cotuI fevoItei, ueInd i Iu mijIouce foIcIofice, cu jocufiIe de coii
din Noi i parcanenii.
O ufticuIufitute u oeziiIof Iu cufe ne-um fefefit este cufuctefuI
Iof fonun(ut fu(ionuI, inteIectuuI. Andfei Luun ufc i-uf tinui
sentimentuI, nu-i d ffu Iibef, i-I stfunete cu stficte(e. E un mod
de u existu n Iitefutuf, i nu este cuzuI s i se fefoeze Iisu de
sensibiIitute. CeI u(in entfu c n ctevu oezii uxute e moti-
vuI dfugostei dovedete o udevfut bog(ie de sentiment cufut,
sincef i udnc. ,MiniIe ceIeu eu nu Ie-um uitut,/ mcuf c mi-
uu Isut douf o zvcnife/ i nu Ie-um stfns cu gnduI zbuciu-
mut,/ Iu iutfu de hotuf u desf(ifii, scfie oetuI n debutuI oezi-
ei Dor, fedisunndu-ne Iu o Iectuf deIicious. Iubitu de de-
muIt este o fezen( vie n viu(u efsonujuIui Iific, unu cufe-i umIe
inimu i d sens existen(ei Iui. ,Oficum fezent i mutefiuI,/
de unde eti Iecut, m uuzi?/ Pe tfmuI uitfii tu n-ui s
tfunzi,/ cci mi-uf fmne inimu gouI.
Imugineu iubitei se nfifi chiuf i ,din tcefe, devenind o
zestfe u sufIetuIui nsetut de fecifocituteu unui sentiment ff
efeche. O zestfe, chiuf duc efsonujuIui nu-i este dut s-i mui
ntIneusc vfeodut iubitu. ,Tu, ceu ntotdeuunu utetut/ i
62 lcn C|ccanu
fetutindeni cutut,/ cufe nu-i fi gsit niciefi/ i n-ui s-mi
bu(i n u niciodut....
ReIuufeu, u(in modificut, u stfofei ini(iuIe n finuIuI oeziei
cut fezonun( utefnic. ,MiniIe tuIe eu nu Ie-um uitut,/
mcuf c nu Ie-um n(eIes zvcnifeu/ i nu Ie-um fe(inut cnd uu
Iecut/ deufte, demuIt, n netife.
SentimenteIe udnci, exfimute ns ntf-o fofm oufecum
ufid, feondefent fu(ionuI, cufuctefistic n finciiu scfisu-
Iui Iuuniun, constituie fonduI oeziei Din amintiri. PoetuI i
cheum iubitu disfut ,deufte, demuIt, n netife cu dufefeu
unei iefdefi ifecuefubiIe i cu nefbdufeu cIiei de nofoc. ,Din
umintifi, Iisit de contuf,/ duf vino cu neIiniteu oficnd,/ cu
ochii ndi(i de cIuf obscuf,/ cu fuI este vfemufi fIutufnd.
Aceeui efmunen( u dfugostei de demuIt, e cufe um sim(it-o Iu
Iectufu oeziei Dor, este evocut de dutu uceustu cu o ingeniozitute
vefbuI demn de fe(inut, dutofut unei comufu(ii memofubiIe
din uItimuI vefs uI stfofei e cufe o citm. ,C n-u mcinut-o ceusuI
mfunt,/ n seufbede mcfi, n nimicufi bunuIe,/ c dufefosuI
neustmf de demuIt/ mui cfete cu sp|nu| e ufmeIe tuIe.
$i mui e cevu deosebit de fe(ios n oeziu Din amintiri: ufif-
mufeu fostuIui etic, umun uI dfugostei, incIusiv uI ceIei disfute
ntfe tim, duf vie fin umintifeu ei Iuminous. ,Din umintifi, fin
utetfi tfzii,/ duf fzbucnete dofuI tnf iuf/ i fostufiIe vie(ii
Ie msouf/ cu mufi i neItite dutofii.
Pu(ine Iu numf i feuIizute ntf-o cheie eic, fintf-un dis-
cufs feondefent fu(ionuI, oeziiIe de dfugoste uIe Iui Andfei
Luun (uici se cef omenite i uIte ffumouse feuIizfi Iifice. Cntec
trziu, Spre tarmuI n care te-ai dus..., Lautareasca) utest
un substfut de sentimente sincefe i utefnice, cufe uItfeI uf fi
fmus necunoscut cititofuIui.
O oezie dintfe ceIe mui isifute u Iui Andfei Luun este Le-
gea gazduirii:
63 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
l d|n |ur, dat c-nc|caprd
cana asra catc-arcaprd
s-c t|d|c| in mdna dtcaprd.
Mcrctu| cc-c |tdmdnrasc
|-a rutnar in rtup |-| atsc
|tumuscc ncdutcasd.
N-a ||p|r-c ptca suo|tc,
dat |-a pus ndtav in ||tc,
dtcaprd |cgca gdzdu|t||.
Pc dcsrc|n|c| sd-| a|cagd,
sd |c dca rdt|a-nrtcagd
| scdnrc||c d|n v|agd.
uat du|ccaa c| cca ound
nu sc oca ca |a cdtc|umd,
in mdscatd | m|nc|und.
uc-c c|ccncam ca pcnrtu j|mod,
cu ncrtcon|cu| | srtdmou|,
s-at || spatr dcmu|r in ndtout|.
C|, smct|rd |-nc|caprd,
ca pc vtcdn|c| i| arcaprd,
s-c t|d|cc-n mdna dtcaprd.
ucc|, pt|mcrc-c |-c incn|nd,
cu tdccatc | |um|nd
| cu ||ct| dc pc cc||nd
catc-au |csr zgdtc|r pdsrtarc
pcnrtu ouzc|c cutarc,
pcnrtu |n|md dc |tarc...
la mu|| an| cu sdndrarc!
64 lcn C|ccanu
In fond, e o gIofificufe u osituIit(ii fovefbiuIe u oofuIui
nostfu, duf uutofuI u dovedit uceI discefnmnt etic ubsoIut obIigu-
tof, cufe deseofi ne-u Iisit e ufcufsuI istofiei. S-u ntmIut s
ntminm cu ine i sufe, uoi i cu cte un uhuf de vin, e
to(i ucei cufe de voie suu oute de nevoie ne-uu tfecut fuguI. $i
um ujuns cu veneticii nu numui n cus, duf i ,e divun.
In viziuneu Iui Andfei Luun ,cunu ustu cufe-uteut/ s-o fidici
n mnu dfeut este neufut ,n(eIeut. Nu e o cun oufe-
cufe, ci metefuI ,i-u us nfuv n fife,/ dfeut Iegeu gzduifii.
Du, exist o Iege ffumous u gzduifii, Iege cufe nu dicteuz
ns o dfugoste i o fecunotin( ff discefnmnt.
In ce const discefnmntuI? ufe s se ntfebe oetuI, i
fsunde. ,Pe destoinici s-i uIeug,/ s Ie deu tfiu-ntfeug/ i
scnteiIe de vIug. Pe destoinici. $i numa| e destoinici.
PoetuI ne fevine. ,De-o ciocneum cu entfu jimb,/ cu ne-
tfebnicuI i stfmbuI,/ s-uf fi suft demuIt n hfbufi'.
Pfin intefmediuI cnii, cfeiu i fevine ,func(iu de u uIege fie-
tenii udevfu(i, ,vfednici, Andfei Luun eIogiuz n(eIeciuneu
oofuIui. Cunu i Iicoufeu din cun sunt entfu omuI de tfeub,
ffute udevfut, fieten uutentic. Anume unuiu dintfe ucetiu o
menete oetuI n finuIuI oefei suIe.
ExuItufeu viftu(iIof etice este fcut de oet cu ujutofuI unof
detuIii e ct de concfete, e utt de concIudente, fefefitoufe Iu
cunu ,n(eIeut, Iu metefuI cufe i-u dut ,ffumuse(e nodufous,
unndu-i ,nfuv n fife. PoemuI con(ine umnunte i detuIii vii,
n msuf s exemIifice sifituI de discefnmnt.
Andfei Luun demonstfeuz uici o miestfie uutentic i n sen-
suI c nu se confofmeuz unof cefin(e ubstfucte de uIctuife u
vefsuIui i stfofei, ci focedeuz cu o sontuneitute udmifubiI,
sunndu-i suI n vefsufi Iungi, de o Iufg fesifu(ie, e o-
tfivu gfuvit(ii con(inutuIui comunicut i u sefiozit(ii fobIemei
etice use n uten(iu cititofuIui, uIctuind stfofe de cte tfei vef-
sufi, utt ct (ine fesifu(iu unei ,sunefi, cu un toust scuft, sfinten,
65 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
fostit usut, ff echivoc. Chiuf uItimu stfof este un tef(et, cfuiu
uutofuI i-u unexut o ufufe ubsoIut fifeusc n contextuI stfofei i
uI ntfegii oezii. ,Deci, fimete-o i-o nchin/ cu fcoufe i Iu-
min/ i cu fIofi de e coIin,// cufe-uu fost zgfcit stfute/ Pen-
tfu buzeIe cufute,/ entfu inim de ffute.../ Lu muI(i uni cu
sntute!
Andfei Luun u fost nc de n Iu 1940 un comunist
convins, unuI cufe cfedeu sincef n osibiIituteu izbvifii de toute
gfeut(iIe vie(ii fin ,ujutofuI dezintefesut i ff(esc uI Uniunii
Sovietice. Ne-o demonstfeuz u(ineIe oezii ubIicute de eI n
unii '30 i, mui cu seum, oemuI ,Sut uitut, scfis n 1940, duf
ubIicut ubiu n 194S, uoi dfumu ,Luminu i o sefie ntfeug de
oezii, cu ,Cetuteu cii, ,Exist un usemeneu uftid! i muIte
uIteIe. ScfiitofuI o fi cfezut Iu feI de sincef n efsectiveIe inuu-
gufute de ,eIibefufeu din 28 iunie 1940, din cufe motiv u i gIofi-
ficut-o n oefeIe suIe, duf ustzi, cnd cunoutem (i fecunoutem)
cu to(ii cu n 1940 n-u uvut Ioc o eIibefufe, ci o ocuufe fof(ut de
ctfe Uniuneu Sovietic u ucestei f(i de mnt fomnesc, mesu-
juI oemuIui ,Sut uitut sun cu o insuIt Iu udfesu istofiei noustfe.
Duf coIectivizufeu fof(ut u ugficuItufii, des(fnizufeu sute-
Iof noustfe, cu toute consecin(eIe Iof?
Duf gfouzniceIe deoftfi uIe oumeniIof nstfi(i i uIe inteIec-
tuuIiIof?
Toute ucesteu i uIte ffdeIegi s-uu svfit sub conducefeu
odiosuIui uftid comunist, confofm oIiticii cfuiu n IocuI bti-
nuiIof deoftu(i uu fost udui Iu noi fui, ucfuineni i oumeni de
uIte nu(ionuIit(i, cu nu cumvu s fmnem mujofitufi Iu noi ucus,
cu nu cumvu s ne uducem uminte c suntem fomni. Of, Andfei
Luun niciefi n nici un mod n-u vofbit desfe foumeteu ofgunizu-
t de comuniti i n genefuI de sovietici entfu u ne ,coIectivi-
zu, du cum n-u sufIut o vofb desfe uIte sucfiIegii ficinuite
nou de ocuun(ii sovietici. Cum s mui cfedem uzi n Iucffi cu
66 lcn C|ccanu
,Exist un usemeneu uftid! i n uIteIe, cu cufe Andfei Luun
i-u sufusutufut cf(iIe?
Cfeu(iu nsi u scfiitofuIui ne une n fu(u necesit(ii obiec-
tive de u du dovud de sifit de discefnmnt n ufeciefeu
motenifii fmuse de Iu eI. Acum este evident fuIsituteu mesuju-
Iui din ,Sut uitut, ,Luminu, ,VusiIe de e Mgufu i din utteu
uIte ,oefe Ismuite e timufi cnd nu ni se efmiteu s sunem
udevfuI nici desfe ,eIibefufeu din 1940, nici desfe uu-nu-
mituI ,mufe fzboi entfu ufufeu utfiei, cufe u fost un fzboi
us Iu cuIe de doi cIi ui ntfegii omenifi StuIin i HitIef ,
scouI umbiIof fiind stnifeu gIobuIui, nici desfe foumeteu cum-
Iit din 1946-1947, nici desfe deoftfiIe oefute de sovietici.
Ce-i dfet, Andfei Luun ne ujut ntfuctvu s distingem
udevfuI de minciun, s uIegem gfuI de neghin, fin oezii cu
Mea cuIpa. Scfis n 19S6, du demuscufeu de ctfe Hikitu
Hfuciov u cuItuIui efsonuIit(ii Iui StuIin i du uIte evenimente
cufe uu schimbut ntfuctvu fu(u hidous u imefiuIui sovietic,
condus uttu tim de muniuci Lenin este uceIu cufe u tfimis Iu
nchisoufe i chiuf Iu moufte inteIectuuIi, mui uIes feo(i, ,ff
judecut i ff unchet, StuIin u fost ini(iutofuI stfmutfii
ooufeIof i uI coIectivizfii ugficuItufii, Befiu u intfodus n ntfeguI
imefiu sovietic sufemu(iu ofguneIof de intefne (N.K.V. D) , oe-
ziu uceustu u fost n(eIeus Iu nceut de cfiticu Iitefuf dfet
fecunoutefe cinstit de ctfe Andfei Luun u gfeeIiIof suIe i
semn de ungujufe ntf-o sIujife devotut oofuIui. In feuIitute
uutofuI u sus numui cu jumtute de guf udevfuI desfe uf-
ticiufeu su Iu oefu de gIofificufe u ,mufeIui fzboi, u coIecti-
vizfii i u uItof usemeneu feuIit(i. In 19S6 Andfei Luun nu-i
uteu Iuu ndfzneuIu de u fecunoute c scfisese oeziu OIimp
dispre(uit desfe unii de foumete ofgunizut de comuniti n
19461947, duf u fezentut-o cu i cum uf fi scfis-o n 1937 i
uf fi fost desfe feuIit(iIe bufgheze de utunci (u se vedeu des-
tinuifiIe uutofuIui nsui n fevistu ,Busufubiu, 1992, nf. 11).
67 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
Duf i n fofmu n cufe u ufut, oeziu Mea cuIpa u uvut un
ecou ozitiv i utefnic, echivuInd cu o feconsidefufe suu cu un
ndemn Iu feconsidefufeu unof oefe cufe numui feuIiste i oneste
nu uteuu fi numite. ,Is vinovut entfu tfibutuI/ ce I-um Itit Iu
ntfi/ c-o stihuife mui Iimbut/ i c-un gIosuf tumut de ei,//
cnd m-um Iuut fftut de mn/ cu s-i muc i s-i ujung/ e
cei cu nusuI ct fjinu,/ cu vefsuI dezInut i Iung, scfiu Andfei
Luun, i destinuifiIe suIe uu fost n(eIese feetm dfet
uct de mufe cufuj civic i... uftistic. AdevfuI udevfut u fost con-
stutut de uutof ntf-o stfof ufmtoufe, duf n mod eufemistic
totui, deoufece, sunnd foufte muIt, Andfei Luun nu suneu
cIuf ufoue nimic. ,...cnd um btut timid msufu/ n tuctuI
stfmb uI dfmbei Iof,/ cnd um stIcit Iitefutufu/ i I-um jignit
e cititof.
A fost n udevf stIcit Iitefutufu cnd n suteIe noustfe
muiniIe secufit(ii ,de stut Iuuu sute de mii de oumeni ubsoIut
nevinovu(i i-i duceuu n Sibefiu, iuf cei fmui e Ioc efuu
deosedu(i de mnt i de uneIte de munc i bgu(i cu fof(u n
gosodfii coIective, iuf scfiitofii notfi fuoftuu ,oetic desfe
gfundiouse i eocuIe feuIizfi ntf-o monstfuous ,Scfisoufe u
nofoduIui moIdovenesc tovufuIui StuIin suu n oefe cu ,Sut
uitut, ,Luminu, cfofu Ii se uduguu ,|ufu meu de EmiIiun Bu-
cov, ,PohoufneIe de Bogdun Istfu, ,ZofiIe de Iucob Cutcove(chi
i n uIte usemeneu scfiefi totuI mincinouse.
Accasra u fost o udevfut stIcife u Iitefutufii. O fi uvut-o n
vedefe Andfei Luun, duf nu i-u sus e nume. RechizitofiuI e
cufe i I-u fcut n 19S6 i n cufe cfiticu de seciuIitute u ncIinut
s vud un uct de cufuj se con(ineu, mui uIes, n stfofu de ncheiefe
u oeziei. ,Ruineu ustu ufztoufe/ Iu ce-u uscunde-o n deeft?/
Chiuf duc to(i mi-of du ieftufe,/ eu unuI nu ot s mi-o ieft.
Duf uu tfecut uni, i Andfei Luun ,i-u ieftut se vede
fuineu de u fi ,stIcit Iitefutufu. Duc Geofge Meniuc, Itind i
eI tfibut ideoIogiei timuIui n oemuI ,CntecuI zofiIof, u nce-
68 lcn C|ccanu
tut s incIud n cf(iIe suIe noi uceust minciun desfe coIec-
tivizufe, Luun u incIus i seudooemuI ,Sut uitut, i uu-zisu dfum
,Luminu, i o muI(ime de oezii conjunctufiste desfe Moscovu, uftid,
Lenin etc. chiuf i n ceIe tfei voIume de ,Scfiefi din 1973. De uceeu
um ufifmut c eI ,i-u ieftut fuineu de u fi ,stIcit Iitefutufu.
De uItfeI, n 1973 Andfei Luun u scfis nc o oezie de scfu-
tufe u cii suIe Iitefufe i u ugoniseIiIof suIe e tfmuI uftei, Vama:
lard-md ajuns |a ccn|tunrdt|.
Rc|c cncmdt| ncarcprarc
rdodtdru-m-au d|n sparc,
cu z||c|c mc|c dc |ct|.
una cdrc una,
|tcs|rc dc-a tdndu|,
|dtd a |c |nc scccrca|d,
cu rcarc|c sc tdscca|d,
cctdndu-m| cugcru| |a csdndd.
5| rac indtcprd|t||c rdtz||.
Osrcnc|| | |n|ma in zouc|um?
Scatocdc pt|c|n| dc |tcn||,
anactcn|c |nvccarc acc|c, aruncca.
Mdcat ru,
cd m-a| putrar cnc|ru|rct,
ncpt|ccpur,
cu cdrc m|-a| cctur | m-a| vdzur
cum |c-n|tdnam cu r|nc sd md pcatrc,
pdmdnru|c,
ru im| vc| |nc patrc?
De dutu uceustu oetuI nu mui fegfet ceIe ntmIute n cfeu(iu
su, nu mui fomite s nu-i ,iefte cuteIe (e cufe, du cum
69 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
um uftut, i Ie ,ieftuse muIt feu uof), ci se fezint fos de
uIte, dei n finciiu de uceIeui ntfebfi dufefouse cufe I fodeuu
Iu 19S6. PoetuI se sim(eu ,ujuns Iu conffuntfi, intuiu ofu biIun(u-
fiIof, ofu mufiIof fsundefi entfu tot ce feuIizuse n Iitefutuf.
,ReIe chemfi neutetute/ tbftu-m-uu din sute,/ cu ziIeIe
meIe de iefi. Nu efu fimu oezie de ,ocife, du Mea cuIpa
scfiitofuI n-uveu ce udugu. Anume ntf-un utufe context i gsete
justificufeu ceI de-uI doiIeu vefs-cheie uI oeziei ,$i tuc ndfe-
t(ifiIe tfzii (fimuI vefs-cheie uI oefei este ceI ini(iuI. ,Iut-
m ujuns Iu conffuntfi).
Dfumu sufIeteusc u efsonujuIui Iific ,ujuns Iu conffuntfi o
intuim, duf eu nu mui oute fi Iu feI de utefnic i de ufificu-
toufe cu ceu din Mea cuIpa. Mui muIt, du ce Andfei Luun
fin uneIe Iucffi noi conjunctufiste i fin feeditufeu musiv u
,SutuIui uitut, u ,Luminii i u uItof sufogute ,uftistice nu
ndfet(ise utetfiIe cititofiIof de du Mea cuIpa, ucum cfedi-
biIituteu exumenuIui de contiin( efu mic de tot. ResonsubiIi-
tuteu omuIui de uft n societute se vdete i uici, fiecufe om de
uft ufmeuz s simt, s gndeusc i, n fine, s scfie uu, cu s
nu-i fie vfeodut fuine de ceeu ce u cfeut. Andfei Luun fo-
cedeuz just intfoducnd n oeziu su motivuI cu ,ndfet(ifiIe
tfzii. EI fecunoute c ucesteu ,tuc. EIe vofbisef feetm.
cu o jumtute de guf! n oeziu Mea cuIpa. De uici zgfceniu
vofbeIof, stiIuI constututiv cu iz de condumnufe benevoI u uu-
tofuIui e ufcufsuI oeziei. De uici i udfesufeu din stfofu de
ncheiefe, cufe ucum nu e nici ctfe sine (oetuI nu gsise utefi
Iuntfice s se debufuseze de gfeeIiIe comise), nici ctfe cititof
(ucestu fusese deju min(it du Mea cuIpa), ci ctfe... mnt.
Se sim(eu cu un iciof n gfou suu nu, duf udfesufeu de ncheiefe
u oeziei e ctfe mfiu su PmntuI. ,Mcuf tu, /c m-ui uftut
cheItuitof,/ neficeut,/ cu cte mi-ui cefut i m-ui vzut/ cum
Ie-nffnum cu tine s m oufte,/ mntuIe,/ tu mi vei (ine
ufte?
70 lcn C|ccanu
StiIuI constututiv, cu vefsufi-cheie n cufe oetuI u concentfut
sensufi udnci, cu finuIuI cuIm Iu fimu vedefe, ns deosebit de
dufefos n esen(, udevefete o uIt ncefcufe u scfiitofuIui de u
se dumefi usufu dfumei cufe i se ntmIuse.
Acumu tiindu-i-o din oefeIe i din seudooefeIe ncfedin(ute
tiufuIui, n-uvem dect s tfugem noi! nv(minteIe cu-
venite. c duc e fu s min(i n viu(, de mii i miIioune de ofi
mui fu e s min(i n uft. Pentfu IucffiIe Iisite de udevf nu te
iuft nici contemofunii, nici ufmuii. Aceust concIuzie etic ge-
nefuIizutoufe constituie sensuI ozitiv uI oeziei Vama.
Scfutufeu nemiIous u cii ufcufse n Iitefutuf i exumenuI
figufos i exigent, e cufe i-I fuce de dutu uceustu oetuI, sunt
udevefite Iustic i sugestiv de eitetuI ,feIe i de exfesiu cu
func(ie eitetic ,ifosite de-u fnduI, umbeIe fefefitoufe Iu sub-
stuntivuI ,chemfi. Lu feI de duf este i un uIt eitet. ,seufbede
(entfu substuntivuI ,ficini).
Stfuctufu oeziei cu vefsufi scouse cu i cum demonstfutiv n
ufufu cutfeneIof I i uI IV-Ieu, cu stfofe uufent fozuice, cufe fo-
duc imfesiu unei sovedunii sincefe i necfu(toufe, e ufcuf-
suI cfeiu uutofuI nu s-uf ocuu de cutufeu eiteteIof i n ge-
nefe u exfesiei metufofice, unicuI su sco fiind destinuifeu
gfeuIui udunut n sufIet, gfudu(iu fifeusc u discufsuIui uutoficesc
i ndeosebi intefogu(iu fetofic din stfofu de ncheiefe i ujut
scfiitofuIui s-i extefiofizeze cu tout cIufituteu dufefeu ce-i sfiu
inimu Iu ofu ,conffuntfiIof.
Poeziu Vama ni-i udfesut nou, cititofiIof, cu un feI de ,ndfe-
tuf menit s ne fuciIiteze exefcitufeu uceIui sifit de discefnmnt,
cufe ni se cefe n chi obIigutof n cuzuI evuIufii motenifii Iitefu-
fe u scfiitofuIui. Condi(iiIe eocii n cufe u cfeut uutofuI (ucoIo,
utunceu), n udevf nefuvofubiIe, nu este cuzuI s ,ndfe-
t(eusc ubutefeu scfiitofuIui de Iu udevfuI vie(ii, de Iu menifeu
su de cet(eun i uftist. Poeziu Vama cu i cum ne-uf dezIegu minteu,
efmi(ndu-ne s fucem ff vfeo femucufe evuIuufeu just u
71 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
motenifii Iuuniene, ntemeiut e deosebifeu ubsoIut necesuf
dintfe oeziiIe, oemeIe, dfumeIe, eseufiIe mincinouse feuIizute
sub ofice niveI ,uftistic, e de o ufte, i oefeIe vefidice, scfise
cu tuIent i miestfie, e de uIt ufte, fe(uindu-Ie evident
e ucesteu din ufm.
De exemIu, Inchinare fara carte. In voIumuI I de ,Scfiefi
Iuuniene oeziu este dutut cu 1938. Duf eu n-u fost ubIicut
utunci. O ufeciem deoufece nu este cuzuI unof oefe de feIuI
,OIimuIui disfe(uit, eventuuIu ubIicufe u cfeiu uf fi uvut
consecin(e imfevizibiIe n eoc. Inchinare fara carte este o ats
pccr|ca obinuit, cu muIte uIteIe, ufIut i eu n umbfu cu-
odoefei ufgheziene Testament. Totui, inten(iiIe scfiitofuIui
din 1938 suu oute de mui ncouce mefit s fie ufeciute. Poe-
ziu uceustu exfim fecunotin(u uutofuIui fu( de (funii n mijIocuI
cfofu eI s-u nscut i u cfescut. O fofesiune de cfedin( u unui
fiu cufe Ii se vfoiu devotut. Un ungujument de u exfimu n cfeu(iu
uftistic intefeseIe ceIof muI(i. VefsuI este Iung i Iin de gfuvi-
tute, vdind sefiozituteu temei i u utitudinii oetuIui fu( de uceus-
tu. VocubuIufuI i IimbujuI se dovedesc ntfu totuI udecvute ceIof
ctfe cufe se udfeseuz oetuI. SimIituteu, e uIocufi cufucfetuI
boIovnos uI vefsuIui i uIte utufe ufticuIufit(i de exfimufe se
integfeuz ofgunic n utmosfefu oeziei ofi mui cufnd o detef-
min, o constituie. ,NedezIegut de voi um fost i snt,/ de cte
ofi v cuut,/ douf v-u gsi obfuzuI n mnt, scfie Andfei Lu-
un, uccentund cuvntuI ,obfuz, exfesie u cinstei i viftu(ii. A
avca cotaz suu a || cu cotaz nseumn, confofm eticii (fneti
tfudi(ionuIe, u fi om bun, de tfeub, cumsecude. Un utufe fiu de
(funi se unguju s fie tnfuI (e utunci) scfiitof.
InveninutuI gnd ctfe mui bine,/ chiuf de-u(i Iecut, I-u(i
fsdit n mine,/ cu s m duc eI fin Iume,/ uItufeu de uI(ii
mui voinici s m ndfume exfesiu utuumentuIui scfiitofu-
Iui fu( de nuintui este cIuf, este fostit fsicut, insif ncfedefe
i fomite feuIizfi e otfivu ungujumentuIui. PoetuI se destinuie
72 lcn C|ccanu
simIu, cu dezinvoItufu fiuIui cufe nu tinuiete nimic fu( de
fin(ii si. ,Cnd um cefcut s tfemuf condeiuI e hftie,/ cef-
neuIu vie(ii voustfe m-u nv(ut u scfie.... EI ufe contiin(u deIi-
n u IucfuIui entfu cufe se sim(eu chemut. ,C eu veneum tfimis,/
cu gnduI s mftufisesc n scfis/ voin(u voustf dus fin veIeut,/
cu doinu i cu IuguI Iu ufut/ i s v oft cotigu mui deufte,/
uduImecnd vzduh de cuIme nou,/ este oteci cu sini i fin
h(i de cufte,/ mui uItfeI dect voi, duf tot uijdefi vou....
Luut n ufufu discu(iei desfe ubIicufeu tfzie (fu( de tim-
uI indicut de uutof uI zmisIifii ei), oeziu Inchinare fara carte
este o uft oetic mefitofie, scfis cu muIt sim( i cu o just
n(eIegefe u menifii scfiitofuIui n societute. OefeIe de fezisten(
uIe scfiitofuIui cci Andfei Luun ufe i de ucesteu! se duto-
fesc fideIit(ii Iui fu( de cfezuI exfimut n oeziu Iu cufe ne-um
fefefit uici.
O uIt dovud u veneffii de ctfe Andfei Luun u nuintuiIof
evocu(i, indifect, n oeziu unuIizut este ceu intituIut Fntna
Iui Pahoma. PefsonujuI ucesteiu este unuI dintfe bunicii ofi
stfbunicii oetuIui, oute uI nostfu uI tutufofu, ,un sfuc/ ntofs
de e dfumufi ucus.
NucIeuI oeziei I constituie oftfetuI fizic uI efsonujuIui, of-
tfet n cufe se con(ine neufut i usectuI mofuI uI omuIui. ,Nu
I-um tiut, duf ufc-I vd ucum;/ tfei ote-mfejuf nici ictuf
de u,/ iuf uiceu, tcnd, de Iu vuIe de dfum/ un moneug
gfbovit su.// Zi du zi i vechi stmni,/ stutofnic stfunin-
du-i sfguI,/ eI n-u Iedut hfIe(uI din mini/ n-u gsit ue-
Iof sffcuI.// A gtit-o bine, cu dfugoste omuI,/ e ufm nu se
tie ce-u fcut;/ oute-uu tiut buneii, duf i ei s-uu tfecut,/ u fmus
numui fntnu Iui Puhomu.
A fmus futu omuIui, udic esen(iuIuI din viu(u Iui.
Anume futu Iui constituie obiectuI udmifu(iei scfiitofuIui. De
fut, nu uI udmifu(iei, ci uI fe(uifii obiective, ,gosodfeti, cu
s foIosim un cuvnt fumiIiuf Iui Andfei Luun.
73 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
In ceeu ce-I fivete e oet, dou Iucfufi se cef men(ionute
neufut. PfimuI e c i-u uIes entfu oezie un fntnuf. Con-
fofm unei cfedin(e ouIufe, omuI e dutof n viu(u su s cfeusc
un om, s sdeusc un om i s sue o fntn. Insui obiectuI
uten(iei scfiitofuIui n oeziu de cufe ne ocum uici denot sifit
ouIuf udnc.
AI doiIeu Iucfu cufe se cefe eviden(iut (ine de miestfiu fo-
fiu-zis uftistic u uutofuIui i se fefef Iu nutufu comufu(iiIof
foIosite de eI n stfofu de ncheiefe u oeziei. ,Ei (cItofii de uzi.
l.C.) nu-I mui cunosc nici din uuzite,/ duf vofbesc desfe eI
omenete/ cu desfe deuIuI ucestu cu gfie uufite,/ cu desfe Iouiu
de vuf, ce Ie fodete.
Venefufeu nuintuiIof este un motiv oetic ffecvent, duf Iu un
moment dut fiecufe oet se omenete n fu(u necesit(ii de u
sune un cuvnt desfe cei ce vin din ufm. Vin tinefi cufe uu de
sus i cevu incomod, duf finciuIuI e c uu de fcut cevu nou n
viu(. Ce Ie dofete ucestofu oetuI?
Le dofete s se feuIizeze. Ii vede ,ndfzne(i, ,ceftu(i cu
sIuuI defindefii, ,e msufiIe vfemii cfoi(i. In oeziu TainuI
ncrederii Andfei Luun i-i imugineuz ,vistofi fin stnciIe tfudei,/
gnditofi e cfemeni de fut. Ii simte fufufi. Pfegti(i de Ie-
cufe iefi i uzi, ei sunt oumenii de mine. PoetuI u Ismuit o imu-
gine bogut i sugestiv, n cufe sIIuiete ideeu uceustu. ,Din
gutu fuden(e, mefinde,/ vof duce de-ucus un codfu de ine/
i gnduI ufcun cu s-I find/ de gtuI buiestfu uI ziIei de mine.
Con(innd imugini de tout ffumuse(eu, cu ceu din uItimeIe
dou vefsufi citute, oieziu se ncheie oufecum decIufutiv i Iut,
fut ce scude uftisticituteu oefei, ideeu sus(inefii tinefetuIui menit
fin fifeu IucfufiIof s continue cuuzu genefu(iiIof fecedente fi-
ind mui muIt o concIuzie Iogic, fofmuI, nu o sugestie uftistic.
,Du(i-Ie ineu ncfedefii bufem, / n simI i demn tcefe,/
tuin necesuf entfu munci viitoufe/ n mntuI venic uI (fii.
74 lcn C|ccanu
O oezie fezistent u Iui Andfei Luun este PIecarea. Aici uu-
tofuI evoc un moment concfet din viu(u nemufitofuIui Ion Cfeun-
g. Iecufeu ucestuiu de ucus Iu nv(tuf. ,II uteut buni de
duc/ n ogfud teIegufii;/ huide, mum Smfnduc,/ une-i tfuis-
tu n sinufe....
Smufundu, mumu scfiitofuIui, e unume uceeu cufe dofeu s-i
vud fiuI om nv(ut. Sfe deosebife de tutI viitofuIui (e utunci)
scfiitof, cufe cfedeu c, duc vof fi to(i nv(u(i, ,nu vu uveu cine
ne tfuge ciuboteIe, mumu su efu gutu s toufc n fufc, numui
s-I deu e Ionic Iu cufte. De uceeu uIegefeu Smufundei n cuIi-
tute de efsonuj uI oeziei este e deIin justificut.
Pe ufcufs Andfei Luun evoc fugitiv efsonuje cfengiene
(GefiI, LungiI, DniI PfeeIeuc, vidmu), toute contfibuind efi-
cient Iu fecfeufeu utmosfefei cfeu(iei cIusicuIui.
Totui, fufmecuI oeziei PIecarea se con(ine n tfei metufofe
ffumouse i finciuIuI otfivite n context. Pfimu e ceu cu
fostuI Iecfii n Iume u coiIuIui Cfeung. ,Cu ofuncu tu de
mn,/ s-i deschid-n Iume fostuI / un oui( de Iumin/ en-
tfu neum de neumuI nostfu.
Anume ,un oui(, effect din unctuI de vedefe uI eocii Iui
Cfeung i uI oefei geniuIuIui humuIeteun.
Ceu de-u douu metufof fin cufe se (ine oeziu PIecarea este
exfesiu univefsuIui fefezentut de nuintemefgtofuI nostfu.
,Iut-I gutu tfece fuguI/ fintfe cei cufe-I mbie./ De-u(i ti
voi ce Iume-ntfeug/ Ieuc uzi n dfume(ie!...
Cfeung nu e un om oufecufe, chiuf exfesiu ,un om mufe,
tuIentut etc. nu este deujuns entfu u detefminu mfe(iu scfii-
tofuIui. EI nsui fefezint o ,Iume-ntfeug; ff eI n-um fi uvut
nici un efsonuj dintfe uceIeu cufe ne sunt uzi fumiIiufe.
Ceu de-u tfeiu imugine se fefef Iu mumu scfiitofuIui. Andfei
Luun o vede nemufitoufe. ,Iuf Smufundu st n ouft,/ ufmfin-
du-te, Ioune,/ cum stuu mun(ii ff moufte/ n scIiifiIe Ozunei.
75 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
PoetuI dovedete o subtiI uft u fecfefii utmosfefei n cufe
s-u fofmut efsonujuI oeziei, vefsuI su fiind simIu i totodut
cuubiI s evoce esen(iuIuI din uceu ,Iume-ntfeug cufe u fost i
este Ion Cfeung.
POEZIA SATIRIC A LUI ANDREI LUPAN
O ufte imoftunt u motenifii fmuse de Iu Andfei Luun
este oeziu Iui umofistico-sutific. Note de sutif, duf mui cu
seum de ifonie i umof, ot fi ntInite chiuf n fimeIe Iui oezii
(Noi i parcanenii). In vefsufiIe umofistice i umofistico-sutifice
Andfei Luun utiIizeuz difefite focedee fovenite din sftoeniu
(fneusc tfudi(ionuI, din vioiciuneu efsifIunt u omuIui de Iu
(uf, din exugefufeu binevoitoufe u neujunsufiIof i metehneIof
sifituuIe. Cu timuI scfiitofuI u ucumuIut o exefien( bogut
de exIofufe u comicuIui de situu(ie i u ceIui de Iimbuj.
Un exemIu n ucest sens este oeziu Isop. Eu se constutuie
dintf-un oftfet mofuI uI efsonujuIui suus zugfvifii sutifice,
con(ine diuIogufi scufte i cufuctefizunte, ncofofute ofgunic
textuIui (oftfetuIui) i e utefnic mufcut de foIcIof. ,Este unuI
Iu noi n Hfto,/ mefeu se scobete n nus i socoute,/ de uceeu
I-uu ofecIit oumenii Iso,/ c feu tie muIte de toute./ Hui,
Iso, Iu ufie!/ S mui vedem,/ nu-i nici o gfub./ Hui Iu
nuieIe, Iso!/ Mui utetm,/ gfubu stfic tfeubu./ $i nvfte
degetuI cu un sffedeI,/ udic Ius c vede eI....
IntfebfiIe uutofuIui, fsunsufiIe umnun(ite i eIocvente uIe
efsonujuIui, utitudineu efsifIunt din ,comentufiiIe e mufgineu
fsunsufiIof ucestuiu se udun ntf-o Iucfufe sutifico-umofistic
hzous, ntf-un micfosectucoI vefbuI imfesionunt. Bunouf,
du ce ,Iso ofise cufuI n dfum/ tumun de-u cufmeziuI uu-
tofuI ,comenteuz cuustic, sufcustic. ,Nu degeubu,/ nu entfu
nimic/ se uezuse omuI n cuIe, / se scobeu n nus i cugetu
udnc./ s-o iu Iu deuI ofi devuIe?
76 lcn C|ccanu
Andfei Luun cum Iungete oeziu, exIic feu stfuitof situu(iiIe
imuginute, n finuI dnd cititofuIui muf-n guf ,ideeu oefei. ,II
nconjouf stenii i-i zic/ ncufc-Iume/ i om de nimic.
De fut, finuIuI exIicitut este msuf fuce ,de sefviciu n
mui muIte oezii sutifice Iuuniene, incIusiv n uceu dovud con-
cfet i convingtoufe u cfeutivit(ii cufe se intituIeuz IIarie i
Larie. Doi efi de imoftun( fufuI dueIeuz vefbuI cu muIt eIun.
Inuinte de u suvufu feIiciIe Iof, s-I uscuItm e uutof. ,In sut Iu
noi e ufie/ mui mufe e IIufie,/ iuf ufiu mui ufe eu/ un feI de
cunceIufie,/ n cufe unuI Lufie/ mui mufe i mui tufe e.
Lu dfet vofbind, e i n uici o ufeciubiI ndemnufe de u
foIosi n mod ofiginuI cuvntuI i vuIofiIe Iui eufonice. Duf con-
ffuntufeu ceIof doi efuIe(i ufe o cuuz concfet, e cufe uutofuI
o dezvIuie n uceeui monofim. ,$i tufe se mui sufie/ IIufie de
Lufie/ s nu fie mui mufe eI,/ iuf Lufie se sufie/ s nu fie IIufie.
Chiuf fimu ,concIuzie u uutofuIui ,Deci, bubu ceu mui mufe
e./ din doi unume cufe e,/ IIufie ofi Lufie,/ mui mufeIe e ufie?
este o continuufe insifut u monoIoguIui su inuugufuI.
Ufmeuz dueIuI vefbuI dintfe ceIe dou efsonuje, Iin de in-
geniozitute Iingvistic, e ufcufsuI cfuiu uvem ocuziu s ne
uimim de unicituteu fofmei uftistice u oeziei. $i chiuf finuIuI,
feu exIicitut, se dovedete simutic fin enefgiu comunicfii i
fin monofim. ,Mi Lufie, IIufie,/ IIufie i Lufie,/ cfu(i-v din
ufie/ cu tot cu cunceIufie!
Un uIt oftfet mofuI feuIizut cu ndemnufe, dei ncheiut i
ucestu fintf-o udfesufe cu sens de concIuzie etic, este Lauda
pentru Dominte. Ce-i dfet, ucum oetuI i concee ntfeugu
oef cu o seum de udfesfi ctfe efsonuj, unu mui efsifIunt
dect uItu, oeziu devenind o mostf de ceeu ce n oof se
numete ,Iuufe este iciof. ,Tu, Dominte ceI cuminte,/ fii tumun
cum uI(ii nu-s,/ Unde-i mifos de Icinte,/ ouft-(i nfiIe e sus./
/ F-(i nfuv din socoteuI/ cu busoIu din mugnit,/ sune da Iu
ficoseuI, stfig nu Iu deficit, I ,ndeumn scfiitofuI e indi-
viduI suus oftfetizfii etice.
77 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
UneIe stfofe sunt deosebit de Iustice cu exfesie, fiind n
uceIui tim doIdofu de obsefvu(ii etice. ,S te miti ufc duci
ou/ i s tuci cu entfu to(i;/ ofi de ninge, ofi de Iou,/muIge
viu(u dintf-un coI(.// AIt cuminte nu-i e Iume/ s-I uezi cu tine-n
fnd,/ cu s tie totu-unume/ ce/ i cum/ i cui/ i cnd.
TonuI cuIm, binevoitof n uufen(, sofete efectuI cfiticii.
JocuI de cuvinte cu sens ifonic ne fovouc Icefe i ne une e
gndufi. Exfesii cu ,sfitof Iu coudu Iutei,/ nditof de du
ui udevefesc o cfeutivitute Iingvistic n stiI ouIuf, cu de uItfeI
i udfesufeu difect cufe ufmeuz. ,scoute-(i Iimbu s se-nffute/
unde-i sfudu cu chicu.
Andfei Luun nu munifest uf fu( de efsonuj ct tim i
dezvIuie tfstufiIe de ,om de nimic, incIusiv n stfofu n cufe
i fuce uufi(iu cuvntuI ,tuIent. ,Te-ui nfit n dou cIie/ cu
tuIente de cotei./ Poft mufe Iu finciii,/ Amutof de mititei!
Este i n uici muIt utitudine umofistico-sutific fu( de
efsonuj, duf exfimut indifect, fin subtext, udic ntf-o fofm
ingenious, ceu mui Icut dintfe toute. Lu un moment dut scfii-
tofuI ufe s se iu de iet cu efsonujuI nesufefit. ,Eti chios
i-mi Iuci, voinice.../ Duf muI(imeu ce mui vfeu?/ DumnituIe eu
(i zice/ stfituf i Iicheu? Abiu ucum, n finuI, scfiitofuI i vufs
ufu ff s mui ucofde uten(ie cuImuIui i decen(ei. ,Ce mui Iume
fizmfeu(!/ Cnd IcinteIe-s mui moi,/ uite-o, bfe, c te nhu(/
i te-ufunc Iu gunoi.
Intf-o msuf diducticist, cu stfofe n cufe nefbdufeu uutofu-
Iui de u exIicitu sensuI comunicfii sutifice fevuIeuz usufu
imuginiIof Iustice din cufe ucest sens uf fi nofmuI s se subn-
(eIeug e cuIeu sugcsr|c|, oeziu sutific u Iui Andfei Luun mefit
totui s fie citit, mui cu seum c scfiitofuI u feuIizut i oefe
conceute n cheie fiIozofic ofiginuI, cum sunt Comdie i Dos-
nicuI finaI, n cheie uutoifonic, du cum se fezint RmatoriuI
i BunuI semn, n feIuI ucestu divefsificnd moduIit(iIe de ubof-
dufe sutific u fenomeneIof vie(ii.
78 lcn C|ccanu
BIBLIOGRAFIE SELECTIV
VusiIe Cofobun, Prometeu i IocuriIe comune; Maiestria Iui Andrei
Lupan. In cufteu Iui. ,Studii eseufi, fecenzii, Chiinu, Ed. Cufteu moIdo-
veneusc, 1968.
Mihui Cimoi, Probitatea ceta(eneasca a poeziei. In cufteu Iui. ,Diso-
ciefi, Chiinu, Ed. Cufteu moIdoveneusc, 1969; O istorie deschisa a Iitera-
turii romne din Basarabia, Chiinu, Ed. Afc, 1996; edi(iu u II-u, 1997.
MihuiI DoIgun, Poetica figurativa a Iui Andrei Lupan. In cufteu Iui.
,Metufofu oetic i semnificu(iiIe ei, Chiinu, Ed. $tiin(u, 1974; ,Sa arda
fara stingere poe(ii... In cufteu Iui. ,Cfez i miestfie uftistic, Chiinu,
Ed. Litefutufu uftistic, 1982.
Ion Ciocunu, Eseistica Iiterara a Iui Andrei Lupan; Vigoarea poeziei
autohtone. In cufteu Iui. ,DiuIog continuu, Chiinu, Ed. Litefutufu uf-
tistic, 1977; AspectuI satirico-umoristic aI poeziei Iui Andrei Lupan. ~
In ,Litefutufu i uftu, 1982, 18 muftie; Andrei Lupan i IimiteIe saIe.
In cufteu. ,Litefutufu fomn ostbeIic. (Integffi, vuIofificfi, feconsi-
deffi), Chiinu, Fifmu editofiuI-oIigfufic Tiogfufiu centfuI, 1998.
HufuIumbie Cofbu, Letopise( aI timpuIui, Chiinu, Ed. Litefutufu uftis-
tic, 1982.
AIexundfu BufIucu, Andrei Lupan Ia por(iIe Iui Cronos. In cufteu
Iui. ,Cfiticu n Iubifint, Chiinu, Ed. Afc, 1997.
79 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
+oofdonute biogfufice. 8 uugust 1909, ChiIiu, 17 octombfie
1984, Chiinu. A studiut Iu IiceuI ,B. P. Husdeu din Chiinu i
Iu Univefsituteu din Bucufeti (1930193S). A coIubofut Iu fe-
visteIe de stngu ,FucIu, ,BIuze uIbustfe, ,$untief .u. A ubIi-
cut n Iu fzboi voIumeIe de vefsufi CIocotuI muncii (1936),
DiscursuI soareIui (1937) i China (1938), munifestndu-se cu
oet tfibun de ti muiukovskiun.
In foz u Ismuit fomunuI AmintiriIe Iui Burca i nuveIe
desfe escufii din deItu Dunfii.
Du 1940, n condi(iiIe fegimuIui comunist din estuI Pfutu-
Iui, femufcubiIu utefe cfeutoufe u oetuIui u fost sectuit n
Iu unihiIufe de tendin(u Iui de u fsunde ,comenzii sociuIe i n
vitiav
|CO1
80 lcn C|ccanu
genefuI ,cefin(eIof uu-numituIui feuIism sociuIist. Cu i uI(i scfi-
itofi din eoc, EmiIiun Bucov u n(eIes ceI de-uI doiIeu fzboi
mondiuI cu unuI ,de ufufe u utfiei, u gIofificut coIectivizufeu
ugficuItufii (ntf-un oem ntins i, finciuIuI, Iisit de udevf,
,|ufu meu), industfiuIizufeu (fomunuI n vefsufi, ifemediubiI
euut, ,OfuuI Rut), constfuc(iu cunuIuIui VoIgu-Don. AceIeui
i uIte teme u ubofdut n foz, ff s feuIizeze ceI u(in o Iu-
cfufe mefitofie. Sub niveIuI tuIentuIui nutiv, munifestut n Iu
1940, se ufI dfumutufgiu scfiitofuIui. De cutuI ideoIogizfii ex-
cesive, de fut totuIe, sufef mujofituteu oefeIof Iui ubIicistice.
Din ntfeugu cfeu(ie bucoviun de du fzboi se eviden(iuz
cufteu de vefsufi ZiIe de azi, ziIe de mine (196S), entfu cufe
de uItfeI i s-u confefit titIuI de Iuufeut uI PfemiuIui de Stut uI Re-
ubIicii MoIdovu (1966).
Poeziu bucoviun untebeIic este fofund metufofic i com-
butiv. In condi(iiIe comIicute uIe Romniei i n genefuI uIe Eufo-
ei uniIof '30 scfiitofuI se situeuz de ufteu fof(eIof de stngu,
miIiteuz entfu demoIufeu fegimuIui de ofimufe, se decIuf
Iuttof n numeIe unui ,fsfit genefutof de echitute sociuI.
PufticuIufituteu de cetenie u cfeu(iei de n Iu 1940 u oetu-
Iui fezid ntf-un stiI otfivit cu temefumentuI Iui nutiv i cu nutu-
fu o(iuniIof Iui. GestuI oetic este Iufg, deschis, incisiv, utucunt,
mefsuI imuginut de eI este ,gigunt, PufnusuI sfe cufe tinde este
unuI nou, ,viu,/ n ffunte cu OmuI,/ Pufnus ff stufii,/ ff fun-
tome! Sfe deosebife de Andfei Luun, cufe se contoeu n mod
cobuciun cu (funuI ofimut (Tut, ,SutuI ciudut), EmiIiun
Bucov se decIuf muncitof (Sunt omef, ,InfefnuI suu, mui uIes,
,Poet i foIetuf). MesujuI oeziei numite Iu ufm este decIufut
unume decIufut, chiuf duc uutofuI focedeuz metufofic! n
vefsufi de-u dfetuI incendiufe, ce se con(in ntf-un discufs uI fo-
IetufuIui, udfesut oetuIui. ,Nu mui vfeuu/ s tuci/ defeI./ Gouf-
nu tu/ s toufne/ o(eI!/ Nu mui vfeuu/ scheIete/ de sunete./ Tufe,/
81 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
mui tufe, oete,/ vfeuu tunete! Poftfete concfete, vii i imfesio-
nunte, cu uceIu din Ni(a vagabonduI (Sunt vugubond.../ Iefi um
dofmit, umice,/ n cm sub Iuum de sice,/ uzi um dofmit
sub od,/ e o efin de gIod...), oftfeteIe coIective, uIe unof
ntfegi cutegofii sociuIe, cu uceIeu din InfernuI (Noi, minefi/ cu
ieIe de-ufum-mbibut cu uIbefe neugf,/ cu ietufi scobite,/
cu uIide fucIe mugind n ofbite,/ cu ine neugf,/ cu zdfen(e
negfe.../ $i ieIeu,/ i ietuI,/ i ochii,/ i ineu,/ i zdfen(eIe
/ totu-i cfbune,/ cfbune...), imugini memofubiIe uIe unof
uc(iuni bufbufe uIe fuscitiIof, cu ceu din oeziu Autodafe, cutfe-
iefut de ifonie i sufcusm (Du(i cuvntuI dinumitei./ S vdu-
veusc viu(u/ de stfigtuI iubifii i dfet(ii!/ Ingfou(i sub hIu-
midu focuIui/ nemufifeu Iibeft(ii!...), evocufeu efsonuIi-
t(iIof din tfecut uIe neumuIui fomnesc, du cum se fezin-
t Cuvntarea Iui Horia (Dfetuteu n-um ufIut-o Iu/ mfut!/
Fuce(i-v ghiouge din stejufi,/ din fugi!/ S cufg oinciIe este/
cm ufut,/ Dfetuteu zuce-n voi, iobugi!), investigu(iu Iific u
temuticii intefnu(ionuIe, n oezii cu No passaran, FotbaI .u.,
toute udevefesc un temefument vuIcunic, munifestndu-se
imetuos, uneofi n discufsufi Iungi, duf ntotdeuunu cu metufofe
insoIite, genefutoufe de sugestii suffinztoufe.
Ce-i dfet, n voIumuI I de ,Scfiefi (1970) EmiIiun Bucov u
incIus i oezii desfe cufe nu exist nici o dovud c uf fi fost
scfise n unii '30, futuI detefminndu-I e Mihui Cimoi s con-
chid n O istorie deschisa a Iiteraturii romne din Basa-
rabia, . 173 c ,este gfeu de cfezut c unumite oezii din
voIume e cufe Ie decIuf confiscute de oIi(ie sunt scfise n
Iu fzboi. Duf oeziiIe Iu cufe se fefef N. D. Coceu suu uI(i
oumeni de cuItuf ui timuIui suu descoefite n fes i n uf-
hive de Simion Cibotufu i de uI(i cefcettofi Iitefufi ne conving
de vigoufeu tuIentuIui oetic bucoviun, us n sefviciuI cuuzei
mbf(iute.
82 lcn C|ccanu
Du 1940 EmiIiun Bucov devine decIufutiv, foIix, uf fo-
ugundistic. StiIuI udecvut tendin(ei de demoIufe u fegimuIui
bufghezo-moiefesc, feIuut oufecum mecunic entfu gIofificufeu
unui fegim fogfesist Iu fimu vedefe, duf odios n temeIiiIe Iui
(cu futuI Busufubiei i uI MoIdovei de Sus, cu deoftfi musive
uIe btinuiIof n 1940 i cu stfmutufeu e meIeuguI nostfu u
coIonitiIof fui, ucfuineni i de uIte nu(ionuIit(i etc.), nu efu de-
Ioc otfivit. VefsuI i-u degfudut n Iozinc, n decIufu(ie nud.
PfinciuIuI ns e c EmiIiun Bucov i-u us tuIentuI n sefvici-
uI difect i nc mui imoftunt contient uI fegimuIui co-
munist de ocuu(ie. IncIusiv n busmuI Andrie, uxut e motive
foIcIofice, e ufcufsuI cfuiu uutofuI evoc insifut i e uIocufi
cutivunt istofiu i destinuI MoIdovei fin cntece, buIude, doine
etc. AutofuI se dovedete un ,cntfe( zeIos uI ,fieteniei de
veucufi dintfe ooufeIe ,moIdovenesc i fus (NofoduI meu/
N-u fost feu mufe,/ Duf tufe,/ Cci ochii i-uu fost/ Insfe Soufe-
Rsufe,/ De unde Iuminu/ Cufgeu ne-ncetut/ $i boItu senin/ Ne-o
tot ufgintu etc.). O utufe n(eIegefe, gfeit, u futeIof istofiei
noustfe muIt feu zbuciumute nu este deIoc scuzubiI nici en-
tfu unuI 1946, cnd u fost ubIicut fimu edi(ie u busmuIui.
Of, de Iu o edi(ie Iu uItu i uu fost muIte scfiitofuI u
fevzut, u udugut, u cizeIut textuI, stfnd, bu chiuf ,udn-
cind mesujuI cu uu-zisu (n eoc) fietenie, cufe n feuIitute
u fost ceu mui bufbuf nfobife, usufife, deznu(ionuIizufe i
fusificufe u btinuiIof din tefitofiiIe fomneti unexute Iu
Rusiu nc n 1812. BusmuI ucestu nu e o usti du cum se
ufe Iu o fivife fugitiv. MotiveIe, efsonujeIe, vocubuIufuI,
IimbujuI de nutuf i de esen( foIcIofic se ntfe(es ofgunic
e ufcufsuI ntfegii oefe cu efuziuniIe Iifice uIe scfiitofuIui,
Iui fevenindu-i func(iu de ,ofchestfunt uI tutufof eIementeIof
busmuIui. Pefie(iiIe fotugonistuIui oefei, coIubofufeu uces-
tuiu cu fof(eIe nutufii, nvingefeu gfeut(iIof de tot soiuI i vic-
83 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
tofiu finuI u bineIui usufu fuIui sunt fezentute de EmiIiun
Bucov n sifituI cfeu(iei ouIufe ofuIe, duf n cheie Iific (Iifi-
co-eic) fofie.
Totui nimic nu suIveuz oefu de uft, duc Iu temeIiu ei uu-
tofuI une o idee fuIs i fomoveuz o utitudine contfuf udev-
fuIui de nedezmin(it uI feuIit(ii, du cum se ntmI n busmuI
bucoviun.
Cufteu ZiIe de azi, ziIe de mine se dutofeuz fevenifii oetu-
Iui Iu uneIteIe suIe Iifice, Iu motiveIe de ofdin etic, Iu intefiofizufeu
discufsuIui uutoficesc, Iu metufofu foust i sugestiv, din cufe
mesujuI (Iific) se desfinde fifesc, i nu n mod decIufutiv, ineste-
tic. Efu eocu ,dezghe(uIui hfuciovist, eocu fimuIui vuI de
tfezife u contiin(ei nu(ionuIe u fomniIof est-futeni, eoc uI
cfei sifit i efmiteu oetuIui, uItdut tfibun, s se destinuie
sincef, deIin i cu feuI utefe de infIuen( usufu cititofuIui.
,A vfeu s intfu ntf-un muguf/ fin Iunu muftie n zofi/ $i s
m bucuf, s m bucuf/ fivind ivifeu unei fIofi!// Pe ufm s
m fuc etuI / O fu entfu ffuctuI gfeu./ Cnd ve(i mncu o
oftocuI,/ S ti(i c-um ddcit-o eu....
In oeziu uceustu (A vrea sa intru...), n Eu sunt primuI
etaj..., n Ghea(a, n VsIete, IuntrauIe... i n uIte oezii din
unii '60'70 EmiIiun Bucov vofbete cu cititofuI desfe stfi de
sufIet i de contiin( udnci, dezvIuie eIunufi intefioufe sincefe,
fomovnd idei i utitudini cu muIt mui fe(iouse dect ceIe din
oemeIe foIixe i Iictisitoufe, cu teme uu-zis mujofe, bttofite
i fsbttofite de to(i ,oe(ii timuIui, infectu(i de feuIismuI
stuIinist-jdunovist.
PoetuI investigheuz Iific, fin imugini doIdofu de sugestie, n
ufuboIe mustind de semnificu(ii etice, tfecefeu timuIui i u vie(ii,
dofindu-i efetuufeu tinefe(ii i uvnd totodut contiin(u
mbtfnifii iminente i exIofnd ustfeI un confIict intefiof, de
ofdin sufIetesc, du cum e cuzuI miniutufii E primavara-n noi-
84 lcn C|ccanu
embrie... Vigoufeu tinefeusc u oetuIui ufIut Iu o vfst nuin-
tut e consemnut Iuconic fin evocufeu unotimuIui tnf i nti-
nefitof. ,E fimvuf-n noiembfie,/ ufu!/ Sufde uIbustfu cos-
mosuI/ cufut. Pfin umnunte i detuIii sugestive, cu seme(iu cou-
ciIof i ffeumtuI viu uI ffunzeIof, fin exfesiu metufofic dens
i suffinztoufe (RuzeIe ncununeuz mifeseIe-umieziIe./ soufe-
Iui i ude bine nun...), fin fixufeu unui cudfu concfet din feuIi-
tuteu cotidiun (Pe stfud tfec tinefi/ fimvfutici,/ tfezindu-mi
n iet/ un Icut cudfiI...) EmiIiun Bucov Ismuiete o imugine
u tinefe(ii, u tinefescuIui, u setei de tinefe(e, imugine cfeiu i oune
udevfuI cfud, nemiIos, exfimut de usemeneu n chi metufofic
($i totui e toumn/ de cincizeci de cufute.../ Noiembfie nu oute
s fie ufiI). TotuI e fine(e, subtiIitute, metufof.
Chiuf utunci cnd n oezie i fuc uufi(iu excIumu(iu i
intefogu(iu fetofice, nu Iisesc definitiv metufofeIe i sugestiu,
ufuIeIismuI uftistic. ,Eu foduI mi-I cfeteum,/ i zi i noute ngfijin-
du-I,/ cu doinu, zis-n out,/ ietfousu osteneuI uIungnd-o....
RoduI este exfesiu simboIic u fezuItutuIui uctivit(ii omuIui, uce-
Iu e cufe ,nu tfebuie s-I smuIg mini stfine,/ ffngnd
Inde fumufi, deci cufe necesit o utitudine Iin de gingie
(Douf eI e sev din sevu meu./ Cu i e mine,/ I doufe funu...).
Of, utitudineu inumun fu( de fezuItuteIe muncii suIe I detefmi-
n e scfiitof s fofmuIeze o intefogu(ie fetofic tious, neief-
ttoufe. ,De ce s-I uzvfIi(i/ n cumioune,/ s-I hufducu(i e
Ieuhufi cu hftoue/ i, cu neoumenii,/ s zdfumicu(i ff miI/
foduI cfescut...?
EIementuI ofuboIic ne obIig s ,desciffm, s decodificm
oeziu, s-i cutm echivuIentuI no(ionuI, iminent fozuic, feduc-
tibiI Iu necesituteu utitudinii omeneti, gfijuIii fu( de fezuItutuI
uctivit(ii omuIui, n ufticuIuf u omuIui de cfeu(ie.
Poetizufeu stejufuIui (ffumos, fotut i 'nuIt) i u eIicei con-
stituie uIt dovud u gndifii metufofice u oetuIui cufe se vfeu
85 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
uidomu Iof. venic vefde i vigufos, n necunten micufe i
uctivitute.
Pot fi citute i uIte exemIe de oezii buzute e metufofe i
simboIufi, fin mijIocifeu cfofu EmuIiun Bucov fomoveuz me-
suje etice imoftunte fmnnd n cudfuI oeziei uutentice. VntuI
negru, Cura(enie generaIa, BobuI de poama etc.
Din cute, i du cufteu ZiIe de azi, ziIe de mine uutofuI
ucesteiu u comus muIte ,oefe tfibutufe ideoIogici comuniste
i exfimfii negIijente, Iute. Uneofi nici exfesiu metufofic nu
,suIveuz oefu buzut e nchiuifi deufte cu uceeu c ofuuI
Chiinu vu deveni oft (O Iun se scufge, o uIt Iun,/ Legendu
ufe de ucum uuoft / CunuIuI nscut fimete un nume./ Ufu!
ChiinuI nostfu e oft!/ ...Pe debufcudef stuu fefezentun(ii/
Veni(i din feubIiciIe-sufofi./ Lstunii sus se-nvftesc n dun(ufi,/
Iuf jos se inuugufeuz-un vuof...) suu e gIofificufeu ,vuIofiIof
comuniste (Tinefe(eu cufe nu tfece/ Pfin comsomoI e fece...).
Of, ntfeg cicIuI de oezii din 19691970 din voIumuI 3 de
,Scfiefi bucoviene e n(esut de idei simiIufe, cuIminnd cu exuI-
tufeu misiunii ,eIibefutoufe u ,sIvitei ufmute sovietice (Duf
n ciudu mof(ii cntuI u fmus,/ EI vofbeu de mufuI tuntof/ AI
ostuuIui ucfuineun viteuz/ $i uI uftizunuIui fzbuntof.// $i din
eI uIt cntec s-u nscut / Cum c-ostuii foii uu uftut/ Pn' Iu
Pfut i dincoIo de Pfut/ SteuguI suIvutof, utt de utetut). De
uceeu conchidem c, dei u fost o fife oetic i u feuIizut i uneIe
oezii feuite n Iu 1940 i n unii '60'70, EmiIiun Bucov este
oute ceI mui concIudent exemIu de tuIent uutentic, vigufos, cufe
n-u dut nici e deufte msufu su udevfut, din cuuz c u sIujit,
n temei, idei i ideuIufi fuIse.
BIBLIOGRAFIE SELECTIV
Ion Ciocunu, EmiIian Bucov: ,ZiIe de azi, ziIe de mine. ~ In cufteu
Iui. ,Itinefuf cfitic, Chiinu, Ed. Cufteu moIdoveneusc, 1973.
86 lcn C|ccanu
MihuiI DoIgun, EvoIu(ia metaforei poetice n crea(ia Iui EmiIian Bu-
cov. In cufteu Iui. ,Idee i imugine oetic, Chiinu, Ed. Cufteu moIdo-
veneusc, 1971; EmiIian Bucov (O ncercare critica de reconsiderare). ~
In ,Litefutufu i uftu, 1996, 1 uugust.
Simion Cibotufu, ScriitoruI i timpuI, Chiinu, Ed. Litefutufu uftistic, 1979.
Mihui Cimoi, O istorie deschisa a Iiteraturii romne din Basarabia,
Chiinu, Ed. Afc, 1996; edi(iu u II-u, 1997.
AIexundfu BufIucu, Poezia Iui EmiIian Bucov: de Ia futurism Ia neogon-
gorism. In cufteu Iui. ,Cfiticu n Iubifint, Chiinu, Ed. Afc, 1997.
87 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
2oet, fozutof i ubIicist, Bogdun Istfu (numeIe udevfut Ion
Bdfu) s-u nscut Iu 13 ufiIie 1914 n comunu Pistfuieni,
jude(uI Ofhei. Activituteu Iitefuf i-u nceut-o n 1932, cu ubIi-
cist, e cnd Iucfu nv(tof. In ziufuI ,Cuvnt moIdovenesc u
ubIicut cntece ouIufe, snouve, ghicitofi nfegistfute Iu (uf.
Tot utunci u nceut u scfie oezii. Pn Iu 1940 u editut dou
voIume, umbeIe omenite de Geofge CIinescu n u su ,Istofie u
Iitefutufii fomne de Iu ofigini n n fezent, edi(iu u II-u,
fevzut i udugit (.1029). BIestem, oezii, Chiinu, 1937,
i Moartea vuIturuIui, oeme, Chiinu, 1938. Du ce constut
c ,Bogdun Istfu (Ion Bdfu)... digiteuz nc, Geofge CIines-
cu i fuce ufmtoufeu cufuctefistic succint. ,Du exefien(e
ogaav
I!R|
88 lcn C|ccanu
bufbiene, u tfecut Iu muniefu Iui Afghezi, n cufe i dibuie mui
siguf notu su ofiginuI constnd ntf-o sIbutic nvuI de umbfe
i citeuz dfet confifmufe ntfeugu oezie S-au deteptat stra-
moii, cu o stfof cufe nu s-u tifit n edi(iiIe ostbeIice. ,Cnd
mi cuIc ufecheu n (fn,/ foot i coite-uud i negufoi/ se
fed e zece cui din evi stfmoi/ cu hufunice, cu fIumufi i
cu tof(e-n mn (. 942, comuftimentuI ,Busufubeni). In unii
fzboiuIui i, mui uIes, du fzboi u Itit din Iin tfibut ideoIo-
giei comuniste fin oezii cu ,PuftiduIui, fin cicIuI de vefsufi
desfe cunuIuI VoIguDon, fin oemeIe ,PohoufneIe, ,Pfim-
vufu n Cufu(i, ,Tutufbunuf .u., duf s-u ufifmut i cu un Iific
sincef i fofund, ndeosebi n cufteu Popasuri (1989). PoeziiIe
fezistente uIe scfiitofuIui uu fost feeditute n voIumuI Pasarea
aIbastra (1991).
A fost distins cu PfemiuI de Stut uI ReubIicii MoIdovu (1976).
Membfu-cofesondent uI A.$. din ReubIicu MoIdovu (1984).
S-u stins din viu( Iu 2S muftie 1993 Iu Chiinu.
Bogdun Istfu u cuItivut o ubIicistic tious, oIemic i com-
butiv n Iu 1940, IucffiIe suIe ostbeIice n domeniu neuvnd
vigoufeu ufticoIeIof ,Toumnu sutuIui busufubeun, ,Descoefifeu sutu-
Iui, ,MoftuIituteu infuntiI n Busufubiu suu ,CuIumituteu tuxeIof.
Cu fozutof Bogdun Istfu s-u munifestut fin cufteu de schi(e
,Dfumufi sfe Iumin (1949), cufe n-u uvut ecou nici mcuf Iu
ofu uufi(iei, cu unu ce gIofificu ,Bifuin(u i fezentu oumenii
,Lu stfuju coIhozuIui.
Bogdun Istfu u fost oet, nti de toute n Iu 1940.
Cunosctof imecubiI uI Iimbii fomne, educut Iu couIu Iitefu-
tufii nu(ionuIe cIusice i Iu ceIe mui bune modeIe uIe Iitefutufii
univefsuIe (mui uIes uIe ceIei ffunceze), eI u cuItivut o oezie in-
tefiofizut, Iin de ffumuse(i stiIistice i de sugestii Iifice suffin-
ztoufe. ,Cin, ,SituI, ,Cet(i sunt exemIe concIudente en-
tfu ucest ti de oezie.
89 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
De ceIe mui muIte ofi ns Bogdun Istfu se imIicu n fobIe-
meIe timuIui, evocu (funii, mui fuf ofenii nstui(i (Bu-
toncic) i se fezentu soIiduf cu ei. ,Din ufi muItiIe i fotunde,/
zbucnite ufcuit din ietufi gunouse,/ mi-um fufit ciocun i
cIete,/ cu s dfm i s cIdesc Iu cuse,/ s ufd cu (fnu-n umiu-
z,/ s (i cu seteu,/ s ufIu cu foumeu..., citim n Autobiografie,
Iucfufe cu vdite feminiscen(e ufgheziene. Sfe sffit scfiitofuI
fofmuIeuz, oetic, un fogfum uI fiuIui de oumeni ofosi(i. ,S
fscoIesc cu-uI meu condei/ i (ufiniIe, i veniciu,/ cu s stfesc
din feujmu uIof mei/ ciuIiniIe i sfciu.
TitIufiIe muItof oezii vofbesc de Iu sine desfe motiveIe ubof-
dute de oet. ,RevoIt, ,|funii, ,Secet. Atmosfefu sufocunt,
desefufeu, deziIuziu domnesc este tot. In utufe condi(ii ,s-uu
detetut, bfboi, stfmoii/ Cu ufu i mofminteIe e umefi,/ In
seteu sngeIui de hum, foii,/ $i geumuI te-u siIit btiIe s-i
numefi (S-au deteptat stramoii). Contient de necesituteu unei
utitudini fu( de ceIe ce se ntmI, oetuI scfie. ,Ridic-te, dis-
cioIe, cci noute/ S-u scufs n noute i ngefuI dofit/ Nu i-u
mui deeftut desugii cu zfi coute/ In sufIetu-(i tcut, cu ntf-un
usfu schit.
Duf nu efu s se ntmIe ceeu ce uf fi fost necesuf. Efu s
ufmeze douf sugestiu unui gnd, exfimut metufofic, eIitic. ,S-uu
detetut stfmoii cu fuftunu/ In cfetet. RucIu Ie e scut i giuIgiuI
zu./ O subie ncinge oIduI tfeuz cu Iunu, / Zudufnic, fiuIe, tu
n-o o(i fidicu. SociuI n sensuI udnc uI no(iunii, oeziu uceustu
nu e nici constutufe gfutuit, nici ndemn fetofic nu mui u(in
gfutuit, ci e o imugine mustind de semnificu(ii etice i mufcut de
eceteu unui tuIent uutentic. Eu ne fvete sufIetuI, ne nfI-
cfeuz imuginu(iu, ne une e gndufi i ne vfjete fin uftu
Iitefuf. Au sunt i ,Moufteu vuItufuIui i ,Cntfe(ii, u cfof
Iectuf ne sensibiIizeuz utefnic fin con(inutuI i fofmu con-
cfet u imuginiIof Ismuite de scfiitof, nu fin fetofic fou-
gundistic, extfuIitefuf n esen(u ei.
90 lcn C|ccanu
Poeziu de n Iu 1940 u Iui Bogdun Istfu udevefete cuIit(i
notofii uIe unui tuIent cufe n condi(ii sociuI-oIitice i cuItufuIe
nofmuIe uf fi evoIuut considefubiI. RegimuI stuIinist, uoi ceI neo-
stuIinist de du 1940 i-uu cefut, cu i ceIofIuI(i scfiitofi, s ,cnte
ostuuI sovietic ,eIibefutof, uoi coIectivizufeu ugficuItufii,
constfuc(iu cunuIuIui VoIguDon, tfecutuI ,fevoIu(ionuf . u. m. d.
Numui oefeIe n cufe uutofuI u feuit s sun udevfuI desfe
viu( i s se exfime fin mijIouce uftistice secifice fifii suIe i
tuIentuIui su i stfeuz i uzi uctuuIituteu. Ofict de ffumous
e Iimbu oemuIui ,PohoufneIe, de exemIu, ofict de insifut
uufe uutofuI n digfesiuniIe Iifice, Iucfufeu uceustu e futut din
simIuI motiv c scfiitofuI u denutufut cumIit udevfuI desfe
coIectivizufeu ugficuItufii.
AdevfuI ucestu cfunt i umuf u fost intuit de Bogdun
Istfu nc n 1968, cnd u scfis oeziu Intoarcere Ia uneIte. Pfivi-
feu nuoi i n udnc i deschide oetuIui ochii usufu vie(ii, i
oumenii i uf ,o cufte citit u douu ouf. EI se convinge de necesi-
tuteu fevizuifii ceIof nftuite (scfise). ,Ochii dinuntfu m
fivesc i e mine,/ ftcituI fin zgIvog i suIfin./ i nu e jude-
cut mui cfunt/ dect uceustu/ u ochiIof dinuntfu. PoIivuIent
este ufuboIu cu bivoIuI scufmnd n mnt i utem numui in-
tui/bnui ce u uvut n vedefe Bogdun Istfu cnd u utefnut e
hftie vefsufi de mufe cufuj (Iu 1968). ,E mufe nust utefeu/
dut-n mnu unui neghiob,/ cci eI nu vede,/ nu cfede / e sufd
i mio....
Poeziu uceustu exfim necesituteu de u mefge ,mui deufte,/
unde |um|na de ncp| se desufte.... Seteu de Iumin uf fi ideeu
obiectiv u oeziei n cuuz. De uceu Iumin, de cufe Bogdun Istfu
i coIegii si de genefu(ie uu fost Iisi(i n condi(iiIe fegimuIui to-
tuIituf, ei feuIizndu-se numui uf(iuI i tfziu. UnicuI voIum
de vefsufi fezistent uI oetuIui este Pasdtca a|oasrtd (1991). O
udevfut ufuboI este, bunouf, oeziu Se-ntmpIa-n drumuI
91 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
tau... DfumuI e foIosit uici n mod simboIic, e of(iuneu de Ioc ce
ufmeuz s-o ufcufgi n Iu destinu(ie. Of, n s ujungi Iu
destinu(ie ,se-ntmI-n dfumuI tu s-uuf,/ Cu din senin,/ un
bIoc stncos. Ce-i de fcut? S te Iui nvins? ,Nu ezitu. e o ovu-
f/ Ce-o-nItufi cu-uI tu bfu( vnjos. AceIui obstucoI effid este
simboIizut n continuufe fin ,h(iufi feci, h(iufi moufte, uoi
fin ,o u mufe. Viu(u e, n viziuneu din 1987 u oetuIui, o
Iut efmunent. Duf Iutu uceustu mefit ntfeugu tu dfuife,
n numeIe unctuIui ei finuI i uI scouIui. ,De vei cdeu-n ge-
nunchi ufufe,/ Tu s te scoIi i iuf Iu dfum./ In vuIe te uteut
(ufu / Ceu mui ffumous dintfe Iumi. Viu(u nsi e un dfum
sfe (ctfe) (uf? Sfe (ctfe) (ufu n cufe ufmeuz s te inrctc|?
,Cu-mbf(iufeu ei duious/ In sIuv tu vei fi fimit./ S-(i fie-
ntoufcefeu uceustu/ Cu o Iegend./ Cu un mit. Scfis Iu 1987, Iu
nceutuI micfii de eIibefufe nu(ionuI u fomniIof de Iu est de
Pfut, oeziu uceustu exfim ideeu fevenifii noustfe Iu noi nine,
idee cufe nu i-o fi fost stfin oetuIui niciodut, duf e cufe totui
ubiu sfe sffituI vie(ii, ubiu n condi(iiIe festfuctuffii gofbucio-
viste, u utut s-o exfime uIegofic, simboIic.
MuItisemnificutiv este i ufuboIu PomuI IgdrasiI, exfesie
u venicei Iute dintfe bine i fu, IocuIizut suu exemIificut
fin ,omuI tuineIof indesciffubiIe/ i uI efmunen(ei ff oco-
Iufi,/ omuI effec(iunii i uI mIinifii, e de o ufte, i ,obo-
Iunii,/ cufe-I fod Iu fdcin,/ e uscuns i deschis, e de uIt ufte.
Insi exunefeu situu(iei imuginute stfnete intefesuI, u(( cufi-
ozituteu, incit Iu meditu(ie. FinuIuI, constututiv-decIufutiv, Iete
n fu(u imuginii concfete, vii. O tfunscfiem numui entfu u uftu
utitudineu civic u uutofuIui. ,Adunu(i-v, fieteni de vis./ PmntuI
tfebuie cuf(ut/ de oboIuni, Iu fofiu/ i Iu figufut.
Necesitnd un descefnmnt cfitic figufos, oeziu Iui Bogdun
Istfu ne foune, evident, i uneIe feveIu(ii e cufe uf fi cut s
Ie ocoIim.
92 lcn C|ccanu
BIBLIOGRAFIE SELECTIV
Anu Bunto, Bogdan Istru i crea(ia scriitoriIor tineri. In cufteu ei.
,Cfeu(ie i utitudine, Chiinu, Ed. Litefutufu uftistic, 198S.
Ion Ciocunu, Bogdan Istru. In cufteu. Mihui DoIgun, Ion Ciocunu, VuIe-
fiu Senic, ,Cfeu(iu scfiitofiIof moIdoveni n couI (EmiIiun Bucov, Petfeu
Dufienco, Bogdun Istfu, PuveI Bo(u), Chiinu, Ed. Luminu, 1987; PoetuI
jinduind cea pasare aIbastra... In cufteu. Bogdun Istfu, ,Pusfeu uIbus-
tf, Chiinu, Ed. Hyefion, 1991.
93 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
scut Iu 8 febfuufie 1911 n ofuuI Iui, Liviu DeIeunu u
debutut n unuI 1927 cu Iuchetu de vefsufi OgIinzi fermecate
(Iui, InstitutuI de ufte Iustice i edituf ,GoIdnef), du cufe
uu ufmut CeasuI de veghe, cufte omenit de Geofge CIinescu
n monumentuIu su ,Istofie u Iitefutufii fomne de Iu ofigini n
n fezent cu secificufeu ,Bucufeti, $untief, 1937 i GIod aIb
(1940). In 1940 scfiitofuI se fefugiuz Iu Chiinu, n unii fzboiu-
Iui Ismuind o sefie de ,cntece insifute (Cntec scris pe patuI
armei, Cntec scris pe Iat de paIo etc.), du fzboi uctivnd
mui uIes n domeniuI Iitefutufii entfu cei mici. Poezii pentru
copii (1947), Mi-i drag sa meteresc (19SS), Bucurii pentru
copii (19S6), Licurici (1961) . u. Lu oeziu entfu uduI(i se
iriv
D.^|
94 lcn C|ccanu
ntoufce n 19S2, cnd i uufe cufteu ,Vfemufi noi, tfibutuf
ideoIogiei comuniste. A Itit vum fegimuIui sovietic i fin
oemuI ,Kfusnodon (uItefiof intituIut ,Tinefe(e ff moufte),
i fin busmuI dfumutic ,BuzdugunuI fefmecut. TuIentuI Iific
uI Iui Liviu DeIeunu s-u munifestut din Iin n cf(iIe Dragostea
noastra cea de toate ziIeIe (1966) i Cartea doruIui (1968).
S-u stins din viu( Iu 12 mui 1967 (Chiinu).
Pfimii ui n Iitefutuf ui Iui Liviu DeIeunu uu fost ghidu(i
de o intui(ie siguf u oeziei, fut cufe i-u ujutut s coIubofeze,
un tim, Iu ceIebfeIe BiIete de papagaI, feductute de Tudof
Afghezi, cufe i-u ubIicut oeziiIe Exista un Dumnezeu,
Renatere, Timp, OmuI cu ochii mici.
Cfeu(iu Iui de n Iu 1940 u stut sub semneIe nendoieInice
uIe modefnismuIui. utmosfefu mucubf, ustiuI, uftuI, tcefeu.
Se simte infIuen(u unof scfiitofi mufi, cu ChufIes BuudeIuife,
Geofge Bucoviu, Ion PiIIut. CuvinteIe-cheie uIe oeziei Iui Liviu
DeIeunu din unii '30 sunt utg|c, r|nd, cdtr|c, c||||r .u. Viziuneu
gfotesc usufu feuIit(ii ufe un utefnic substfut demuscutof.
FutuI c s-u fofmut i u uctivut, un tim, n cudfuI Iitefutufii
fomne, sefvindu-se de o Iimb fomn cufut i exfesiv, i-u
efmis Iui Liviu DeIeunu s se disting i du 1940 fintf-o
scfiituf nu numui cofect, duf i Iustic, de ceIe mui muIte ofi
sugestiv. VocubuIufuI oeziiIof suIe nu con(ine fusisme, de cufe
Iimbu vofbit Iu est de Pfut nu se oute debufusu nici n uzi,
ffuzeIe suIe nu sunt cuIchiute mecunic i gfeit du ffuze fuseti.
Se uduug, binen(eIes, muncu usidu u scfiitofuIui ntfu cizeIufeu
suu, du cum se exfim eI nsui, ,cioIifeu vefsuIui, cu ucestu
s ,sune ffumos i s exfime ct mui bine sentimentuI, ideeu,
utitudineu uutofuIui. In uceIui sco Liviu DeIeunu ueIu udeseu
Iu cuvntuI neuo, uneofi Iu ceI ufhuic, otfivit n contextuI dut,
ofi uIctuiu cuvinte noi n deIin cofesundefe cu fifeu Iimbii
95 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
fomne uutentice. ,Poezie,/ Eti fIumuf vie,/ Eti smn(, eti
fod,/ Eti ndemn, eti |zvcd, scfiu eI n cfochiuI Poezia, foIosind
cuvntuI subIiniut de noi, cufe nseumn uici modeI, udic
cevu unic (unicut), nu coie. ,Nu te (in n cus/ Cu e-o mifeus,/
Ci un gnduI s te-ndtumc/ In Iume, continuu Liviu DeIeunu,
contient de futuI c fofmu fsndit u vefbuIui ,u ndfu-
mu efu i este ,ndfumeze; eI fefefu fofmu subIiniut
de noi, cufe nu e gfeit i, n ufuf de uceustu, fiind fuf
ntfebuin(ut, ,sun mui Icut. ,Fiecufe sIov u tu/ Poute Iicfi
cu o steu,/ Duf oute s i ufd,/ Cu o pcratdd!.., i duceu
gnduI mui deufte scfiitofuI, ueInd Iu un cuvnt fuf ntfe-
buin(ut Iu noi n unii '60 (oeziu o gsim n voIumuI ,Ffeumt).
In feIuI ucestu Liviu DeIeunu ddeu tutufof coIegiIof de bfeu-
sI un exemIu concfet de utitudine cfeutoufe fu( de mfiu su
CuvntuI. Du ce enumefu metufofic i insifut i uIte ufticu-
Iufit(i uIe oeziei suIe ,Vezi?/ Eti scfis e zezi,/ Duf
uIbu tu cutd|c $tie s fie/ $i zmbet, i uf,/ $i duh, i atmu-
td,/ $i cntec, i zvon de tcdurc..." uutofuI se udfesu difect
oeziei suIe. ,Ei, hui,/ Desf-(i ufiiIe i du-te! Difect, duf
i de dutu uceustu metufofic, sugestiv, de vfeme ce oeziu efu
,ndemnut de uutof s-i ,desfuc ufiiIe, usemeneu unei
sfi. (De uItfeI, vefsuI insifut ,Eu cnt cum cnt usfeu
uuf(ine iIustfuIui oet gefmun Goethe.)
TuIentuI Iific uI scfiitofuIui s-u munifestut n chi stfIucit n
oeziiIe de dfugoste, ntemeiute e sentimente sincefe, exfimute
cu o miestfie uIeus, cu n instuntuneuI Lasam padurea: ,Lsum
dufeu s fmn/ Cu cfetetuI btut de steIe/ $i te Iuum uof
de mn.../ |ii minte sefiIe uceIe? i umintete i ntfeub oetuI,
unnd n vefsufi tout gingiu sufIetuIui su. ,Efui n umbfu
din oiun,/ Cu uIbu-(i suIb de mfgeIe,/ Cu o IIeun Cosn-
zeun.../ |ii minte sefiIe uceIe? Gingiei din fimu stfof i se
uduug comufu(iu menit s un n Iumin i ffumuse(eu ufte-
96 lcn C|ccanu
nefei, i utitudineu ufectiv u efsonujuIui Iific, iuf feIuufeu uIti-
muIui vefs uI stfofei de nceut (eifofu) sofete tensiuneu Iifi-
c u discufsuIui, contfibuie Iu cfeufeu unei utmosfefe foice
dezvIuifii tfifiIof cufe uu sefvit dfet imboId entfu oezie. De
uItfeI, uItimuI vefs uI stfofei de debut este feIuut i n ceIeIuIte
dou stfofe, ntfeugu oezie uvnd, fin ufmufe, o comozi(ie
secific, dominut de udfesufeu-intefogu(iu-ndemnuI ,|ii minte
sefiIe uceIe? AfIut Iu o vfst nuintut, efsonujuI Iific fe-tfiete
emo(iu dfugostei tinefe i dofete cu uceIeui sentimente s Ie
ncefce uftenefu su, iubitu. ,N-uveum Iu tmIe fife sufe./ Duf
uzi cu bfum este eIe,/ Lsm douf visuI s ne fufe.../ |ii minte
sefiIe uceIe?
Ffgezimeu i ufituteu sentimentuIui, feumfifeu iubitei (Cu
o IIeun Cosnzeun), vefsificu(iu miestfit (dominufeu fimei |cm|-
n|nc, e otfivu dfugostei entfu |cmc|c, effec(iuneu fimeIof.
fmn (de) mn, steIe uceIe, mfgeIe uceIe, sun Iun
etc.) foduc usufu noustf o imfesie utefnic i dufubiI.
Chiuf futuI obinuit, bunuI, cum este fmnefeu iubitei n
cfng, uItufi de efsonujuI Iific, este exfimut de Liviu DeIeunu
fin vefsufi n msuf s ne emo(ioneze. ,Efu cnd cfnguI
nsefu.../ Iuf tu, cu ciutu de sfin(uf,/ Ai vfut s fugi cu nu cum-
vu/ S te sfut u douu ouf... (Sub cornuI Iunii).
SentimentuI de dfugoste este usemnut de Liviu DeIeunu cu
fimvufu vie(ii i chiuf cu ,ntiuI ghioceI. ,A fsfit ntiuI ghio-
ceI/ Imbfobodit n uIbu-i testemeI/ $i fde-n soufe-o Iucfim e
eI.// M-uIec i (i-I cuIeg c-un gest ios/ $i-n duf eu (i-I uduc cu
un finos/ A tot ce e n jufu-ne ffumos.// Iuf tu cu eI n mini
mi ufi u fi,/ Aici n hfumuI fIofiIof mIdii,/ SufsuI fimvefii
meIe vii (IntiuI ghioceI).
Iubitu este uceIui ,nti ghioceI, de dutu uceustu nu uI fim-
vefii cu unotim uI tutufofu, ci uI fimvefii intime u efsonuju-
Iui Iific. Metufofu dubI u ghioceIuIui i u fimvefii vofbete
97 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
e viu, concfet i sugestiv desfe univefsuI de sentimente evocut
de scfiitof.
Miestfiu Iitefuf oute constu, uuduf, nu numui n ubofdufeu
ingenious, umI i fofund u unof subiecte, teme, fobIeme
de mufe intefes i imoftun(, ci i n evocufeu subtiI u unof sen-
timente gingue, n fecfeufeu unei utmosfefe fuvofubiIe dezvIuifii
ucestof sentimente.
Un domeniu secific de munifestufe u miestfiei Iui Liviu De-
Ieunu I constituie sonetuI. Acestu e o ,oezie cu fofm fix, com-
us din 14 vefsufi mf(ite n 4 stfofe. dou cutfene, ufmute
de dou tef(ete, fiecufe vefs uvnd 11 siIube (endecusiIub) ceI mui
udeseu... In sonet exist feguIu cu nici un cuvnt s nu se feete
excetnd, binen(eIes, conjunc(iiIe, feozi(iiIe, vefbeIe uuxiIiu-
fe , iuf vefsuI uItim tfebuie s fie un feI de concIuzie, ncheiefe
sintetic, muxim (Dic(ionar de termeni Iiterari, Bucufeti,
Editufu Acudemiei, 1976, . 141).
Desiguf, ntfe tim stfuctufu sonetuIui u sufefit unumite schim-
bfi, s-u ufifmut chiuf sonetuI de 13 vefsufi, fimu din cutfene
ncetnd s fie unu mbf(iut. Totui, n esen( sonetuI este o
udevfut iutf de ncefcufe entfu ofice oet. Liviu DeIeunu u
fcut fu( cefin(eIof seciei n ctevu sonete consucfute oe(iIof
notfi cIusici. Miestfiu Iui fezid, nti de toute, n fezentufeu
succint, fin umnunte i detuIii concIudente, u secificuIui
fiecfui cIusic, n ondefeu deosebit u uItimuIui vefs, n uIegefeu
cuvinteIof, n uIctuifeu ffuzeIof, n ufunjufeu Iof ustfeI, cu oeziu
s se desfoufe Iogic, s nuinteze cu dinumismuI necesuf sfe
uceu ,concIuzie finuI, cufe ncofoneuz oefu ntf-un mod Iogic,
Iegic i totui imfevizibiI, neutetut, ceI u(in fin fofmu su.
VusiIe AIecsundfi, de exemIu, este fezentut de Liviu De-
Ieunu dfet cntfe( i bufd uI unof ,vfemufi de isfuv, scfi-
itof cufe cu vffuI ,seme( uI enei suIe u feuit ,s zvntufe...
de Ieuv uvu(iiIe noustfe sifituuIe (oefeIe foIcIofice, e cufe
98 lcn C|ccanu
Ie-u cuIes fin suteIe vechii MoIdove). AIegnd cu ficeefe
,cnteceIe de fe(, scfiitofuI nostfu cIusic ,u us ffumosuIui
izvod, ne-u ofefit, cu uIte cuvinte, nite modeIe de oefe uu-
tentice. Pfin contientizufeu modeIeIof (de buIude ouIufe,
bunouf) to(i cei iei(i din oof ufmeuz ,s simt ct de
fodnic Ii-e viu(u.
Afoue fiecufe vefs e o metufof cufe exfim ufticuIufit(i
esen(iuIe uIe cfeu(iei bufduIui de Iu Mifceti. EfoftufiIe cfeutoufe
uIe Iui Liviu DeIeunu uu fost ndfetute, evident, sfe suffindefeu
secificit(ii cfeu(iei uIecsundfiene i sfe exfimufeu succint,
totodut exuct i cufinztoufe, u ucestei secificit(i. Anume
utufe ufticuIufit(i uIe feIuIui de u se munifestu Iitefuf uI Iui Liviu
DeIeunu se vdesc i n tef(etuI de ncheiefe uI sonetuIui AIec-
sandri. PfimuI vefs ,$i nu cu un ciobun uI ceIui Ieut este
femufcubiI fin uIuziu Iu futuI c nemufitoufeu buIud cuIeus
i feIucfut de VusiIe AIecsundfi este de ofigine stofeusc,
uvnd n centfu tfei ,ciobnei, i fin foIosifeu otfivit u ufhu-
ismuIui ,Ieut, sugestie u timufiIof de demuIt, cnd uu fost ,izvo-
dite vefsufiIe buIudei. CeI de-uI doiIeu vefs ,Ci cu un fege
nencofonut este de-u dfetuI scIiitof fin fidicufeu Iu fung
suefiof de fege u scfiitofuIui cufe u descoefit i u ngfijit
buIudu noustf ouIuf, uici ,fege se n(eIege i cu evoIu(ie de
Iu un simIu ciobun (omenit n vefsuI fecedent), i cu scfiitof
deosebit de conffu(ii si de bfeusI, unume fin uten(iu ucofdut
de eI oefeIof foIcIofice i cizeIfii ucestof oefe n s devin
ufte din ,uvu(iiIe nu(iunii. CeI de-uI tfeiIeu vefs uI tef(etuIui de
ncheiefe ,Ai stofit n Iume M|ct|a" se fezint cu o feuIi-
zufe ubsoIut feuit u cefin(ei teofetice fefefitoufe Iu sonet. s fie
o ,concIuzie genefuI, cufinztoufe, u ideii ntfegii oezii. ,A
stofi e foIosit uici, binen(eIes, cu sens figufut, cu n foIcIofuI
fomnesc uutentic desfe cufte. ,CmuI uIb, oiIe negfe,/ Cine |c
parc Ie cunoute. Afe sens Iufg i fofund secificufeu ,n Iume,
99 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
vofbindu-ne desfe fuimu e cufe ne-u udus-o cuodoefu ou-
Iuf in vat|anra A|ccsandt| nu numui uici, ucus. Un eIement de
vuIoufe uI sonetuIui e c denumifeu buIudei feIucfute de VusiIe
AIecsundfi uufe n uItimuI vefs, fiind chiuf uItimuI cuvnt din
cufinsuI oeziei. Succint, fin metufofe cufe un n Iumin
ufticuIufit(i concfete i esen(iuIe uIe cfeu(iei Iui VusiIe AIec-
sundfi i fin fesectufeu figofiIof finciuIe uIe sonetuIui cu
fofm fix i secific u oeziei cuIte, Liviu DeIeunu s-u dovedit
un sonetist de fof(.
Lu feI n sonetuI Creanga, n cufe ufoue fiecufe cuvnt ufe
o mufe utefe de evocufe u univefsuIui cfeu(iei ,sftosuIui bu-
nic din HumuIeti. Numim uici. naz, pds, ja|c, rd|c, a r|c|u|,
pt|spc|c. O metufof ndfzneu(, foust, foufte otfivit n
contextuI ufeciefiIof cufe se cef dute motenifii cfengiene, este
uceeu u ,jitufuIui, udic u uznicuIui (Iu comofiIe sifituuIe uIe
oofuIui fomn), cufe u stfut vuIofiIe de cetenie uIe neu-
muIui. ,Ai desIuit ce-u fost i fu i bun/ Sub unu tu i tfist,
i gIumeu(.
Pondefeu mufe u sonetuIui Creanga se dutofeuz, du cum e
fifesc (i obIigutof, dut fiind futuI c sonetuI este o oezie fix),
tef(etuIui de ncheiefe. In fimuI vefs uI ucestuiu ,Iecufeu Iui Ion
Cfeung (eufemismuI este ct se oute de nimefit) este Iusut n
tim ,e Iu chindii i e o metufof n msufu n cufe scfiitofuI nu
se fefef Iu ofu mof(ii cIusicuIui (n cudfuI ziIei), ci Iu vfstu Iui
nc deufte de uceeu u disufi(iei fizice ,nofmuIe, entfu cufe e
otfivit ,umufguI suu chiuf ,nouteu. In ceI de-uI doiIeu vefs uI
tef(etuIui I evoc e Ion Cfeung ,intfnd (ustfeI. l.C.) i-n
venicii. Cum unume? RsunsuI se ufI n nemijIocit continu-
ufe, udic n vefsuI uI tfeiIeu uI tef(etuIui, uItimuI vefs uI sonetuIui,
ufttofuI ceIei mui mufi ncfctufi ideutice u oeziei. ,Cu zm-
betuI i Iucfimu e fu(. VefsuI ucestu e o metufof entfu udevfuI
c ntfeugu cfeu(ie u Iui Ion Cfeung este o exfesie fifeusc u ve-
100 lcn C|ccanu
seIiei i tfiste(ii vie(ii oofuIui fomn, u vie(ii cu toute bucufiiIe,
izbnziIe, necuzufiIe, neujunsufiIe ei.
In sonetuI Eminescu ntInim ctevu fefefin(e Iu viu(u feuI,
ufticuIuf u mufeIui scfiitof (PIetosuIe oet, ,ui tfit mntuIui
Iiit, udic sfuc), mujofituteu ceIofIuIte cuvinte uvnd finc(ie de
metufofe fin cufe oute fi feconstfuit ntfeg univefsuI emines-
ciun (ccdt|, |acut|, src|c, Cd||n, ra|nc|c, |ucca|dt, g|carc|c tcoc|c, as-
rtu, un s|ngut dct, |utruna). Tef(etuI de ncheiefe uI sonetuIui se
dovedete Iu feI de concfet, exuct i totodut fofund metufofic.
,Iuf noi, ufmuii ti, nu-n |nr|t|m,/ Ci sus pt|nrtc |ucc|ct| te gsim/
Nemufitof i viu ntotdeuunu.
AceIui este mecunismuI Ismuifii sonetuIui Arghezi. Cine
cunoute titIuI fimei cf(i u scfiitofuIui ,Cuvinte otfivite
i uI uneiu dintfe oeziiIe-confesiuni de cfeu(ie ,Testument,
uoi uI unui cicIu de vefsufi desfe unuI 1907 i uIte umnunte i
detuIii fefefitoufe Iu cfeu(iu ufgheziun, uceIu descoef mui n
fiecufe vefs uI sonetuIui cevu esen(iuI desfe mufeIe scfiitof.
Binen(eIes, i titIufiIe, i cuvinteIe foufte otfivite cfeu(iei uces-
tuiu (otazdd, c|crat, psa|m|) sunt numui mutefiuIuI de constfuc(ie
entfu sonet. Le uteu gsi oficufe uIt oet. Esen(iuI se dovedete,
cu n ofice oef de uft, sufIetuI uutofuIui cufe se zidete i
eI n oefu desfe nuintuuI venefut. Liviu DeIeunu scfie cu
dfugoste, cu inim. ,Sunt udevfufi neusemuite.../ Iuf tu, i
condeief i fufuf,/ Ai fost ivit cuv|nrc pcrt|v|rc In psa|m| gni
i-n cdnrccc dc nat".
De Iu un sonet Iu uItuI constutm o ubutefe de Iu sonetuI
cIusic, tfudi(ionuI. Liviu DeIeunu fimeuz vefsuI nti cu uI
tfeiIeu, vefsuI uI doiIeu cu uI utfuIeu, fenun( udic Iu fimu
mbf(iut (u b b u). FutuI nu tifbete vuIoufeu oefei; scouI
este utins, evocufeu nuintuuIui e fcut cu ndemnufe stiIis-
tic. ,$i-usemeni unof bunufi motenite/ Pfin Tcsramcnru| tu
de nou gIosuf,/ Din tut-n fiu fmus-uu, usmite,/ Cu mie-
101 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
zuI Iof de otazdd i c|crat" , n stfofu de ncheiefe scfii-
tofuI feIund un uIt titIu ufgheziun i exfimnd, fin mij-
Iocifeu Iui, fecunotin(u su i u noustf u tutufofu entfu
cfeu(iu Isut nou dfet motenife. ,Iuf to(i ucei ce (i-uu ufIut
tfiu/ $i (i-uu defins de mici uceniciu,/ Stfunesc cdnratc
cmu|u| ce eti.
Pfin ucesteu i fin uIte sonete de feuI viftuozitute Iitefuf
(Pukin, ToIstoi) Liviu DeIeunu suscit i uzi intefesuI iubitofiIof
de uft uutentic.
Scfiitof nzestfut cu o sensibiIitute fin Iu futeIe vie(ii i Iu
fostufiIe cuvntuIui n focesuI comunicfii uftistice, uutof uI unof
oezii memofubiIe entfu coii i entfu uduI(i, Liviu DeIeunu
constituie un uIt exemIu de futufe u unseIof de ufifmufe Ie-
nuf u cuucit(iIof cfeutoufe nutive n condi(iiIe unui fegim
totuIituf. Putefeu de exfimufe u udevfuIui vie(ii i de desfefe-
cufe u viftu(iIof uftistice i estetice uIe cuvntuIui, cufe ne
ntmin Iu Iectufu cf(iIof suIe de n Iu 1940 i, uf(iuI, u
unof oezii din unii fzboiuIui, scude considefubiI n IucffiIe
Iui Liviu DeIeunu din efioudu ostbeIic, ndeosebi n ceIe tfi-
butufe ideoIogiei comuniste (ti. ,SIuv Afmutei Sovietice!).
De uici imefutivuI discefnefii cfeu(iei scfiitofuIui, uI ufeciefii
oefeIof suIe feuite i uI n(eIegefii cuuzeIof concfete uIe Iisei
de vuIoufe n cuzuI oeziiIof, oemeIof i uI IucffiIof dfumutice
de tiuI ,BuzdugunuIui fefmecut, consucfut du cum s-u
secificut, cu titIu de gIofie, n encicIoediu l|rctaruta | atra
Mc|dcvc| din 198S ,fieteniei secuIufe u oofuIui moIdo-
venesc cu ceI fus (voI. I, . 182).
BIBLIOGRAFIE SELECTIV
Geofge CIinescu, Liviu DeIeanu: Poezii. In ,AdevfuI Iitefuf i uftis-
tic, XVII, 1937, nf. 87S; AnuI Iiterar 1937. ~ In ,AdevfuI Iitefuf i uftis-
tic, XIX, 1938, nf. 891.
102 lcn C|ccanu
MihuiI DoIgun, ,Doar cntecuI de-a pururi viu.... In cufteu Iui. ,Cfez
i miestfie uftistic, Chiinu, Ed. Litefutufu uftistic, 1982.
EIizu Botezutu, Liviu DeIeanu: formuIa poetica i expresivitate. In
Revist de Iingvistic i tiin( Iitefuf, 1991, nf. 2.
Bucu DeIeunu, Drume(ia noastra (edi(ie fevzut i comIetut), Chii-
nu, Ed. Hyefion, 1992.
Ion Ciocunu, VaIorificare i vaIorificatori (Note privind reeditarea ope-
rei Iui Liviu DeIeanu). ~ In ,Limbu fomn, 1994, nf. 2.
Mihui Cimoi, O istorie deschisa a Iiteraturii romne din Basarabia,
Chiinu, Ed. Afc, 1996; edi(iu u II-u, 1997.
103 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
Crigore
1IR|
scut Iu 14 febfuufie 193S n comunu Pefefitu, jude(uI Ho-
tin, Gfigofe Viefu u studiut Iu couIu din IocuIituteu de butun,
uoi n ofeIuI Licuni i Iu Univefsituteu Pedugogic ,Ion Cfeun-
g din Chiinu. A debutut cu Iuchetu de vefsufi entfu coii
AIarma (19S7). Cufnd s-u ufifmut cu unuI dintfe cei mui tuIentu(i
oe(i din ReubIicu MoIdovu i unuI dintfe cei mui dfji Iuttofi
entfu detetufeu contiin(ei nu(ionuIe u fomniIof de Iu est de
Pfut. Cf(iIe Versuri (196S), NumeIe tau (1968), Aproape
(1974), Fiindca iubesc (1980), Taina care ma apara (1983),
CeI care sunt (1987), Acum i n veac (1997) editute Iu Chiinu,
uu constituit udevfute juIoune nu numui n cfeu(iu su. MuIte cf(i
uIe Iui Gfigofe Viefu uu vzut Iuminu tiufuIui este Pfut, udeve-
104 lcn C|ccanu
find un oet uutentic uI tutufof fomniIof. Steaua de vineri
(1978), Radacina de foc (1988), IzvoruI i cIipa (1991), Hris-
tos nu are nici o vina (1991), Cura(irea fntnii (1993), Vad
i marturisesc (1996) . u.
Gfigofe Viefu u contfibuit esen(iuI Iu dezvoItufeu Iitefutufii en-
tfu coii, dintfe muIteIe i muItndfgiteIe suIe cf(i entfu cei mici
eviden(iindu-se n chi deosebit cufteu fecoIufuIui AIbinu(a
(1979; feeditut de nenumfute ofi) i un ofiginuI i insifut Abece-
dar (1970, 1983, n coIubofufe cu Sifidon VungheIi).
A fost men(ionut cu DiIomu de Onoufe ,Andefsen (1988),
este Iuufeut uI PfemiuIui de Stut uI ReubIicii MoIdovu (1990) i
membfu-cofesondent uI Acudemiei Romne (1993).
Venind n Iitefutuf du moufteu Iui StuIin i du uIte eveni-
mente cufe uu schimbut n bine stufeu de Iucfufi din fostu Uni-
une Sovietic, fofmut Iu ,couIu Iitefuf u foIcIofuIui uutohton,
dotut cu un sim( uIes uI cuvntuIui i uI sunetuIui (n coiIfie u
cntut n cof i Iu difefite instfumente, fiind vecin i fieten cu ves-
tituI Iutuf Dumitfu BIujinu), u nftuit n Iitefutufu fomn de
Iu est de Pfut o udevfut fevoIu(ie. In IocuI istofisifiIof unoste,
Iictisitoufe desfe fieteniu coiiIof de difefite nu(ionuIit(i, de-
sfe necesituteu de u-i iubi ,fiefbinte utfiu sovietic de necu-
fins, n IocuI IozinciIof fimute i uI uItof sufogute cufe constituiuu
n utunci ,Iitefutufu moIdoveneusc entfu coii, Gfigofe Vie-
fu Ie suneu ceIof mici udevfufi mufi n imugini uufent simIe,
udnc sim(ite i uof memofubiIe, dutofit semnificu(iiIof etice
udnci i eIementuIui umofistic omnifezent. ,IeduIui i cfesc
cofni(e./ dou vffufi de eni(e!/ $i cu eIe, cu bie(ii,/ iscIete
to(i efe(ii suu. ,St ufceIuI jos n uie./ ,Sunt mufduf. Mufduf
de tot,/ Tfebuie s-mi fuc o buie.../ $i s-u dus s-o fuc-n gIod.
PoieziiIe Iui Gfigofe Viefu (IeduI i, fesectiv, PurceIuI) stfneuu
huzuI coiiIof suu i fveuu udnc utunci cnd invocuu, de exem-
105 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
Iu, Povestea puioruIui de meIc: ,S-u stins soufeIe ceI bun,/
Eu m cuIc, oveti mi sun./ Duf nici unu nu-i ffumous.../ Gfeu
e singufeI n cus! Pfin intefmediuI uftei uutentice, uutofuI cuI-
tivu micuIui cititof un gust Iingvistic i Iitefuf fin, I uneu n con-
tuct cu fobIemeIe comIicute uIe existen(ei umune, ff s-I
ddceusc ofi s-I Iictiseusc.
Gfigofe Viefu se dovedeu ofiginuI, chiuf n comufu(ie cu uu-
tofii mui u(in oIitizu(i n sens comunist (Geofge Meniuc, Liviu
DeIeunu), cufe evituu cu un unumit succes ove(eIe vefsificute i
istofisifiIe Iictisitoufe e teme ,mujofe. EI n(eIege ntf-un mod
uufte i no(iuneu ,tem mujof. coiIuI este chemut, fin fifeu
IucfufiIof, s-i iubeusc inuinte de toute mumu, Iimbu mutefn,
IuiuI nutuI. Lu uceust n(eIegefe (ofiginuI n contextuI timu-
Iui) u temuticii ,mujofe se uduug simIituteu discufsuIui oetic,
Ct|gctc \|ctu in r|nctcc, cu mama ludccn|a | cu |||| uct|n | Cd||n.
106 lcn C|ccanu
ofuIituteu stiIuIui, cufuctefuI cutivunt uI imuginii use Iu buzu
oeziei i neufut sfinteneuIu ountei, finuIuI suffinztof.
PoetuI evoc o situu(ie simI i-i sugefeuz coiIuIui ideeu c
mumu este o fiin( sfnt entfu eI, cu soufeIe (Mumu ne mn-
gie,/ SoufeIe Iucete./ SoufeIe e unuI,/ Mumu unu este). Indem-
nufiIe Iui cu micu(uI s-i iubeusc mumu sunt de o ingeniozitute
e otfivu coiIuIui. ,$i e deuI, i e vIceIe/ Zbouf dou
fnduneIe,/ Duf nu-s eIe fnduneIe,/ Ci-uIe muicii mnueIe.//
Cnd se duc e deuIuI oumei,/ S sfu(i miniIe mumei./ Cine
miniIe-i sfut,/ Pufc mefge i-i ujut.
In toiuI fusificfii ucefbe u fomniIof busufubeni, nemuivofbind
de ofimufeu n ufoue de desfiin(ufe u Iimbii btinuiIof
din Tfunsnistfiu i din Bucovinu, Gfigofe Viefu u uvut cufujuI de
u scfie simIu, imfesionunt i fin finuIuI oeziei Frumoasa-i
Iimba noastra! fofund. ,Pe fumuI vefde tuce/ O usfe
miustf,/ Cu dfug i cu mifufe/ AscuIt Iimbu noustf.// De-uf
sune i cuvinte/ Cnd cnt Iu fefeustf,/ Eu Ie-uf Iuu, tiu bine,/
Din Iimbu sfnt-u noustf.
Cnd efu Iu mod s se scfie desfe necufinsu utfie sovietic
i s se tuc desfe uu-numitu utfie mic, Gfigofe Viefu Ie su-
neu coiiIof n oeziu PIaiuI meu: ,Sunt muIte (fi e Iume/ Ce-
ncnt i te-utfug./ Duf IuiuI meu unume/ Imi este ceI mui dfug.
PoetuI nu-i desconsidefu cititofuI ffuged, munifestu ncfedefe n
cuucituteu Iui de u n(eIege just i udnc exfesiu oetic. ,Lu
noi mui duIce-mi ufe/ $i ineu din tefguf,/ $i uu de izvoufe,/
$i-uceI cife umuf...// Mui vefde e omtuI,/ Mui scuft e IunguI
dfum,/ Lu noi chiuf i omtuI/ Mui cuId e nu tiu cum.
Intf-un utufe context finuIuI utetic se ufifmu cu exfesie fifeusc
u dfugostei fu( de IuiuI nutuI. ,DfuguIe, meIeuguIe,/ DuiosuI nos-
tfu cnt,/ SmoIituIe, tfudituIe,/ FfumosuI meu mnt.
OfiginuIituteu n(eIegefii obiectiveIof oeziei, ofuIituteu i sim-
Iituteu cu fuctofi extefiofi ui comunicfii oetice, ndftuI cfofu
stuu cufuctefuI modefn uI exfesiei i comIexituteu uutentic u
107 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
oeziei dintotdeuunu, uu usigufut din stuft succesuI cfeu(iei
Iui Gfigofe Viefu entfu uduI(i. Chiuf ofnind, uneofi, de Iu fute
obinuite, oetuI Ie descoef semnificu(ii etice neutetute, cu
utt mui imfesionunte. Anticind considefu(iiIe desfe Iificu de
dfugoste u oetuIui, eviden(iem uici fostuI deosebit uI enuItimu-
Iui vefs din suitu de ,zicefi cufe fofmeuz uIuitoufeu oezie Tu.
,Venii tfziu ucus,/ S vd ce-i zice tu,/ Luui u(in din mus,/
S vd ce-i zice tu,/ Mi-u fs e dfum o fut,/ S vd ce-i zice tu
(...)/ Sunt uIid cu ImiuI,/ S vd ce-i zice tu,/ S mof u vfeu
inrd|u|, S vd ce-i zice tu.
Bogutu ncfctuf ideutic u ucestui enuItim vefs i imfe-
vizibiIu ntofstuf din finuIuI discufsuIui uutoficesc ne un n
fu(u unei feveIu(ii oetice, ob(inute cu dibciu unui udevfut mue-
stfu.
Ct|gctc \|ctu, uc|na | lcn A|dca-Tccdctcv|c| in cspc|c |a Mat|n Sctcscu.
108 lcn C|ccanu
Comozi(iu simI n uufen(, duf nici e deufte simIist,
dute fiind ncfctufu ideutic u finuIuIui oeziei, feveIu(iu usi-
gufut ucum de uItimeIe dou vefsufi, ne suffinde n oeziu
CIipe. Lu dfet vofbind, Gfigofe Viefu focedeuz de Iu bun
nceut metufofic, gndifeu su este unu eminumente oetic (CIi-
u este un gfunte,/ CIiu-i fIoufeu dintf-un om./ Dou cIie,
mui fotunde,/ Sunt fivifiIe Iu om), duf unume n finuIuI oezi-
ei eI foIosete un detuIiu n msuf s dezvIuie o idee nu numui
oetic (fin fofmu ofiginuI i incitunt u exfimfii), duf i fiIo-
zofic (fin nutufu i fin udncimeu udevfuIui exfimut). ,Intfe
boubeIe de oum/ Se nghesuie o steu.../ uat incapc rcr pusr|u|
lnrtc c||pa ra |-a mca...").
Ingemnufeu ofgunic u sentimentuIui cu gnduI i unituteu
simIit(ii comunicfii cu comIexituteu nutufuI u existen(ei
umune sunt ufticuIufit(i esen(iuIe uIe Iificii oetuIui de Iu chiuf
nceutuI cfeu(iei suIe.
Este udevfut c un tim Gfigofe Viefu u ubofdut cu fediIec(ie
motivuI oetic uI mumei, dnd nutefe i unei discu(ii e temu
,festfngefii, uoi u feIufii uneofi nu tocmui feficite u
temeIof. Aici este ooftun s exIicm c Iimitufeu Iu motivuI
mumei u uvut (n contextuI timuIui concfet-istofic) o semnificu(ie
deosebit, oetuI sustfgndu-se contient i ingenios ,dutofiei
de u evocu ,uftistic cucefifiIe i usifu(iiIe omuIui sovietic, bine-
fucefiIe ,fieteniei ooufeIof i uItof teme i sufcini fevzute
de hotffiIe de uftid i de indicu(iiIe fofufiIof conductoufe.
Astu e de-o ufte. Pe de uIt ufte, chiuf n contextuI feIufii
insistente u motivuIui oetic uI mumei, scfiitofuI focedu n fiecufe
oezie n mod ofiginuI, uneu n Iumin semnificu(ii noi uIe moti-
vuIui, deuneu efoftufiIe cuvenite entfu u nu se feetu, uceustu
feuindu-i de ceIe mui muIte ofi.
Cu i n oeziu entfu coii, n cfeu(iu su entfu uduI(i Gfigofe
Viefu ofneu de Iu sucfuIituteu ofi oute mui cufnd de Iu sucfuIi-
zufeu unof fiin(e i udevfufi e cufe Iitefutufu ,feuIismuIui sociuIist,
nefeuind s Ie Iichideze definitiv, Ie tfeceu cu ostentu(ie e un Iun
109 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
secunduf. Mumu nu ncetu, desiguf, s fie mum, duf n eocu ime-
diut ostbeIic foIuI ei feveneu, n mufe, Putfiei (Rodinu-muti,
,Muti-Otciznu n fusete nseumn ,Putfiu-mum).
In Iitefutufu est-futeun EmiIiun Bucov u dut exfesie feg-
nunt ucestei stfi de sifit, sociuIiste i... nu tocmui omeneti n
condi(iiIe cnd fosIvifeu utfiei sovietice de necufins se fceu
cu scouI de u minimuIizu imoftun(u utfiei mici, u butinii nous-
tfe, u Iimbii stfmoeti etc.. ,Putfiu-mum (i-i gnduI i futu....
In ucest context Gfigofe Viefu u ufifmut oetic i fofund o-
Iemic. ,Mum, tu eti utfiu meu!
Abofdeuz ucest motiv i uI(i oe(i de Iu noi, unii feuIiznd
oefe foufte bune, duf Gfigofe Viefu u Iucfut cu tenucituteu
metefuIui cufe i fousese fstufnufeu unei mentuIit(i i ntfo-
nufeu unui udevfut cuIt entfu mumu, cufe sfe deosebife de
utfiu sovietic efu n udevf unu, unic i finciuIuI
uItu dect imefiuI de necufins. Ne vedem obIigu(i s citm din
oeziu Iui EmiIiun Bucov ,Dezfobifeu. ,Putfie sovietic /
nemfginife/ de mun(i, de ue, de cmii,/ cum s cufind/ n
cuvntuI |uo|tc/ noiunuI de-ndfgostit,/ bucufiu de fiu! E tfziu
s-i fefom uutofuIui. Noi inten(ionm s unem n Iumin
schimbufeu de otic n cuzuI Iui Gfigofe Viefu, cufe veneu s
gIofifice mumu udevfut, nu unu de mfumut. ,Mum,/ Tu eti
utfiu meu!/ CfetetuI tu vffuI munteIui/ ucoefit de neu./
Ochii ti / mfi uIbustfe./ PuImeIe tuIe/ uftufiIe noustfe....
Poeziu Iui Gfigofe Viefu desfe mumu uveu o misiune i un
efect fevoIu(ionuf. Acest efect u fost cu utt mui mufe, cu ct oetuI
focedu ubsoIut fifesc. In muIte oezii mumu este unume i nu-
mui mumu Dochi(u de Iu Pefefitu, fin fefefifeu Iu cufe uutofuI
exfim sentimenteIe udnci i utefnice, cufe sunt i uIe noustfe
uIe tutufof. ,Eu nuinteu mumei/ um sufIet vinovut / iubifeu
entfu dnsu/ cu bfu(uI um fufut..., ni se destinuiu eI n oeziu
In fa(a mamei. PefsonujuI Iific ,fufuse din dfugosteu entfu
mumu i ,dduse ceIe fufute, binen(eIes, iubitei. Gfigofe Viefu
une n Iumin uItfuismuI mumei, jeftfifeu benevoI u ucesteiu
110 lcn C|ccanu
de dfuguI fiuIui. ,Oh, de iubifeu-mi mumu/ mui muIt tot sfceu,/
duf fuftuI c nu-I vede/ udes se fefceu.
Vine ns cIiu cnd din dfugosteu fiuIui entfu mumu fmne
nimic, i utunci mumu ofnete e ufmu fiuIui, ,stfngnd czute
fife/ de dfugoste i dof. I Ie uduce uceIuiui fiu, cu s se ntmIe
n ufmu idiIei de n ucum o dfum. ,In f, stfIucitoufe,/
iubitu-mi i Ie-u fins (fifeIe de dfugoste i dof. l.C.)./ ... S
nu m vud nimeni,/ cu sufIetuI um Ins.
Atufe oezii nu ot s nu infIuen(eze cititofuI, s nu-I incite Iu
meditu(ii, s nu-i sugefeze un comoftument etic iIduitof n
feIu(iiIe cu mumu, i nu numui.
AIt dut Gfigofe Viefu dezvIuie ntf-o singuf imugine
deosebit de cufinztoufe i de sugestiv uItfuismuI desvfit
uI mumei fin mijIouce uIegofice suu ufuboIice, du cum e cu-
zuI oeziei Pasarea: ,Cnd s-u ntofs/ Iu uii ei cu hfunu,/ gsise
cuibuI goI/ i umu(it./ L-u cutut/ pdn` i| a|o|sc pana, pdn` cdnd
in c|cc sdmdna a-ncc||r". Aceustu e mumu udevfut, cu gfiju ei
mutefn mistuitoufe, ce tfunsufe dintf-o imugine concfet, Ius-
tic, foust i imfesionunt.
Gfigofe Viefu cuItivu i oeziu discufsiv, n cufe mumu se
dovedeu Iu feI de gfijuIie, n uIt mod, oufecum fetofic. ,Cud ffun-
zu-n vnt / SteIe ufd cefeti!/ Singuf tu nu eti,/ DuIceIe meu
sfnt.// Tot ce-i sus, de fum/ Tot ce-i deftut,/ O, fiu foufut,/
Ne e nou neum.// Intfe doi feu sni/ S n-ui ochii tfiti,/ Libef
s te miti/ Intfe dou ini (Catre fiu mama). Am zis ,oufe-
cum fetofic, deoufece oeziu ufe fofm de z|cctc, eviden(iut i
n titIu, duf e ufcufs Gfigofe Viefu se exfim eminumente o-
etic, fin imugimi udecvute uutenticei cfeutivit(i.
Intfuctvu simiIuf focedeuz oetuI n Cinstirea proverbeIor.
Aici mumu i d fiuIui ove(e difecte, ns foufte ffumos uIctuite,
gnduI fiecfeiu fiind fofund, iuf fofmu utfgtoufe. De ex-
emIu. ,Pfin fouu Putfiei ceu duIce/ IntiuI f cfufe,/ C ceI scuIut
mui dimineu(,/ AceIu e mui mufe suu. ,De uuf s nu-mbfuci
vfeodut/ Cununi stfIucitoufe,/ De n-ui uftut e ffunte/ Cunu-
111 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
nu de sudoufe. Cu fiecufe stfof u ucestei insifute i oetice
,ove(e mumu i foune fiuIui i nou, cititofiIof, un ntfeg
fogfum etic ntemeiut e exefien(u miIenuf u oofuIui nostfu.
,De nu tii cum, suu nu ui vfeme/ Zidi o cus nou,/ Cu-u tu su-
fIufe ncIzete/ Pe ceu de-i finteusc, ,Po(i fi de uuf Iin, duf
duc/ In cus n-ui un Ieugn,/ De noi se finde-utunci uftuI/ $i
cte nu se Ieug!, ,De-ntfzie n fimvuf/ S vin ciocfIiu,/
Afunc-(i inimu n cefufi/ $i-nveseIete gIiu.
Numui ufmnd un utufe ,fogfum, fiuI se oute sim(i om. Of,
ucestu e visuI de totdeuunu uI oficfei mume iubitoufe. PoetuI
gsete fofme dintfe ceIe mui ofiginuIe de gIofificufe u viftu(iIof
mumei. Lu un moment dut eu ufc uf ncetu s fie cevu mutefiuI,
devine esen(u u ceeu ce domin ntfeg cosmosuI, ntfeg univef-
suI, cu n Faptura mamei: ,Uouf, muic, uouf,/ C-ui uteu
s mefgi cIcnd/ Pe semin(eIe ce zbouf/ Intfe cefufi i mnt./
/ In fivifi c-un feI de teum,/ Feficit totui eti // Iufbu tie
cum te cheum,/ Steuuu tie ce gndeti.
SucfuIizufeu mumei, nvestifeu ei cu cuIit(i etice uIese, scou-
tefeu din fnduI fiin(eIof ofdinufe sunt efmunen(e uIe cfeu(iei
viefene. Concomitent iuu nutefe oezii n cufe fiuI i exfim
fecunotin(u entfu tot ce u nsemnut i nseumn mumu. ,Micu(u
meu. gfdin/ Cu fIofi, cu nuci i mefe,/ A ochiIof Iumin,/
VzduhuI gufii meIe!/ Micu(o, tu. vecie,/ Nemufitoufe cufte/ De
dof i omenie/ $i cntec ff moufte! (Mi-e dor de tine, mama).
DofuI de mumu nu se stinge n tinefe(eu efsonujuIui Iific.
Pfe(uifeu sucfificiuIui mumei este cuuzu de o viu( ntfeug u fiu-
Iui fecunosctof. ,O steu mi-utinge fu(u/ Ofi oute-u tu nffum./
Sunt uIb, odrtdn aptcapc,/ Mi-e dof de tine, mum.
Acesteu i muIte uIte oezii desfe mumu udevefesc o Iume de
sentimente i idei cufe fofmeuz bog(iu oeziei Iui Gfigofe Vie-
fu, constituind n uceIui tim o ncefcufe gfeu entfu uutof. uceeu
de u fi de fiecufe dut ofiginuI, nou, suffinztof nu numui n
,idee, duf i n exfesie. De ceIe mui muIte ofi Gfigofe Viefu
112 lcn C|ccanu
feuete s fie ustfeI. In cfeu(iu su mumu este un simboI cu muIti-
Ie semnificu(ii etice i sociuIe. Eu este o uIt Muic Mufie, un
nceut u toute cte sunt, devenind Mumu nsi. Putfie, Iui, gfui,
izvof i uIte feuIit(i fimofdiuIe sunt sugefute, Iu Gfigofe Viefu,
fin simboIuI Mumei.
O bog(ie ff de fe( u omuIui i u oofuIui din cufe fuce eI
ufte este gfuiuI mutefn, comonent inuIienubiI u secificuIui
nu(ionuI. Nouu ,comunitute de oumeni, e cufe uu jinduit-o
comunitii sovietici, se numeu ,oof sovietic i ufmu s vof-
beusc o singuf Iimb. Evident, fusu, cufe n ufmu fesiuniIof i
ngfdifiIof de tot soiuI fusese focIumut n toute feubIiciIe
U.R.S.S. ,u douu Iimb mutefn. Pe hftie efu ,u douu, ns toute
congfeseIe, confefin(eIe, ntfunifiIe, edin(eIe, toute ucteIe oficiuIe
se desfufuu i se ntocmeuu n Iimbu fus. |eIuI comunitiIof u
fost de u stfi IimbiIe nu(ionuIe. In ucest sco se gseuu motive
destuIe entfu u nu se deschide gfdini(e i coIi nu(ionuIe, entfu
u se difuzu centfuIizut de Iu Moscovu cufte fuseusc, ziufe
i feviste fuseti, ostuI de fudio unionuI emi(nd infofmu(ii, evi-
dent, n Iimbu fus; n institu(iiIe de nv(mnt mediu i suefi-
of disciIineIe de seciuIitute efuu fedute n fusete, confofm
munuuIeIof fuseti etc. De uici dufefeu oetuIui, contient de oIi-
ticu effid u fegimuIui comunist, cufe n vofb efu entfu nfIo-
fifeu IimbiIof nu(ionuIe, duf n feuIitute fceu totuI entfu disu-
fi(iu necesit(ii nsi u oumeniIof de u-i stfu i, mui uIes, de
u-i dezvoItu Iimbu stfmoeusc. De uici i exceIentu Iui oezie
In Iimba ta. Du cum este fifesc, oetuI ufifm c ,n uceeui
Iimb/ tout Iumeu Inge,/ n uceeui Iimb/ fde un mnt,
duf totodut ne fuce uten(i Iu futuI c ,douf n Iimbu tu/ dufefeu
o(i s-o mngi,/ iuf bucufiu/ s-o feschimbi n cnt. Pfin ex-
fesii fofund oetice Gfigofe Viefu ne sugefeuz suefiofituteu
Iimbii mutefne fu( de oficufe uItu de e gIob. Nu entfu c uf fi
mui bogut, mui sonof, mui duIce dect vfeo uIt Iimb. Aici se
cefe o ufuIeI cu mumu. Fiecufe i iubete mumu nu entfu c
e mui bun, mui ffumous, mui hufnic dect mumu uItui om, ci
113 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
entfu c e u sa. Lu feI i Iimbu e mui bogut, mui sonof, mui
duIce, entfu c e u ncasrtd i noi numa| pt|n ca suntem noi. ,In
Iimbu tu/ |i-e dof de mumu,/ $i vinuI e mui vin,/ $i fnzuI e
mui fnz./ $i douf n Iimbu tu/ Po(i fde singuf,/ $i douf n Iim-
bu tu/ Te o(i ofi din Ins....
Au i uI(i oe(i de Iu noi oefe ffumouse desfe gfuiuI mutefn.
Duf Gfigofe Viefu u gsit cu n mujofituteu IucffiIof suIe, n
finuI o exfesie suffinztoufe, Iin de sens udnc i sfnt, u
func(iei gfuiuIui mutefn. ,Iuf cnd nu o(i/ Nici Inge i nici
fde,/ Cnd nu o(i mngiu/ $i nici cntu,/ Cu-uI tu mnt,/
Cu cefuI tu n fu(,/ Tu tuci utunce/ Tot n Iimbu tu.
PoetuI sucfuIizeuz gfuiuI, i tocmui e temeiuI ucestei intef-
fetfi u func(iei Iimbii stfmoeti i uxeuz eI monoIoguI fostit
dfet fsuns Iu o ntfebufe u fiuIui. GfuiuI mutefn e totuI, ufifm
oetuI fin imugini vii, memofubiIe. ,Lemn duIce e! Lemn tufe!/
Din eI vioufu-i scous/ $i IeugnuI, i fuguI,/ $i gfinziIe Iu cus.
Ufmeuz o suit ntfeug de utufe defini(ii, unu mui oetic i
mui metufofic dect uItu, uIe gfuiuIui mutefn, din cufe se consti-
tuie oeziu GraiuI. Dm uici un singuf exemIu entfu sensuI e
cufe-I vede oetuI n gfuiuI mutefn i entfu miestfiu su Iitefuf
de Iusticizutof effect uI ideii. ,Putem ntfeg s-I unem/ Pe
muzic, uh, funce,/ Ofi muzicu e dnsuI,/ Au-i de cIuf i duIce!
Sfe sffit Gfigofe Viefu ne destinuie fofiu su ufeciefe,
de sIujitof uI uftei, dut gfuiuIui stfbun (Mui bun nofoc i-uvefe/
Mui mufe eu nu um/ Dect n sufIet gfuiuI/ Acestui unic neum),
ustfeI ctigndu-i nc o dut dfetuI de u-I ov(ui, cu
totdeuunu eminumente oetic, e fiuI cufe-I ntfebuse ce-i gfuiuI.
,Pfimete-I sfnt, coiIe,/ Cci eI (i-e motenifeu./ $i su-I n'
Iu Iucfimi/ Pzindu-i stfIucifeu.
Un motiv oetic ffecvent n cfeu(iu Iui Gfigofe Viefu este me-
IeuguI nutuI. Am vofbit untefiof desfe o oezie entfu coii, n
cufe scfiitofuI ubofdeuz ucest motiv. Mui dm un exemIu, de
dutu uceustu din oeziu su entfu uduI(i, insifut i ofiginuI fe-
gistfu de cuIit(i, indisensubiI unui utfiot udevfut. Lu fimu
114 lcn C|ccanu
vedefe Gfigofe Viefu este fetofic, nif ndemnufi suu ove(e,
duf udevfuI e c fiecufe vefs uI oeziei Iu cufe ne fefefim Dar
mai nti... este o metufof Iin de un sucfu con(inut. ,Duf
mui nti (i sune oetuI intefIocutofuIui su imuginuf. l.C.),
s fii smn(./ Tfsnet s fii./ PIouie s fii./ Lumin s fii./ S
fii os/ de-uI ffuteIui tu,/ fetezut de subiu dumun... Cu n utteu
uIte cuzufi, Gfigofe Viefu focedeuz Iu o ucumuIufe uctiv i fo-
gfesiv de cuIit(i ,Bfuzd s fii./ Duminic s fii... , entfu
cu ubiu n finuI s dezvIuie fostuI focedeuIui ntfebuin(ut. ,...cu
s ui dfetuI/ u sfutu/ ucest mnt/ ndufefut/ de-uttu fod.
Dfugosteu entfu IuiuI nutuI iu de usemeneu fofme dintfe ceIe
mui difefite, de Iu o ,zicefe cu ceu din Cntec de diminea(a
,Cui i-e dof de-uI su mnt/ Se fidic din mofmnt Iu o
confesiune sincef din oeziu De Ia tine: ,Eu toute/ Ie defind
de Iu tine,/ MoIdov, uoi Iu un finuI deosebit de insifut, cu
uceIu uI oeziei De Ieagan (Pe un vefs de Eminescu,/ Pe mntuI
ce-I iubescu,/ S-I iubeti i tu uu,/ Hui, uiu, nuni-nu) suu Iu o
stfof de tout ffumuse(eu, fie uceustu dintf-o oezie uf(iuI tfibu-
tuf timufiIof uuse, cu ceu intituIut Cntec tnar, din cufe nu
utem s nu citm. ,Duc vzuI meu vfeodut/ In vfeo Iut uf fi
stins,/ Te-u gsi i ofb, MoIdov,/ Pe ucest mnt ntins.
Gfigofe Viefu este un oet uI vuIofiIof sifituuIe efene. Cu
exce(iu ctofvu oefe desfe Lenin, dintfe cufe unu scfis cu
sigufun( Iu sugestiu editofiIof, eI i-u stfut mefeu demni-
tuteu i vefticuIituteu. $i Ie-u stfut, ndfetndu-i uten(iu sfe...
Eminescu. Foufte insifutuI su Legamnt este o confesiune sin-
cef, o fugminte cuviincious, un testument sifituuI fous
ufmuiIof, o contoife totuI cu zestfeu sucf ce ne-u fmus de Iu
scfiitofuI nostfu numfuI unu. In fiecufe stfof sim(im venefu(iu
nemfginit exfimut Iui Eminescu fin vefsufi simIe cu textuI
unui testument cufe nu udmite nici metufofu, nici umbiguituteu.
Legamnt este o fevfsufe fifeusc u sentimenteIof sucfe nscute
n inimu oetuIui contemofun de cfeu(iu nuintuuIui, dubIut
de dofin(u de u Isu ufmuiIof dfugosteu venic entfu Emines-
115 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
cu. ,S-o Isu(i uu deschis/ Cu biutuI meu ofi futu/ S citeusc
mui deufte/ Ce n-u dovedit nici tutu.
Ff s exceIeze fin metufofe i fin subtext oetic suffin-
ztof, du cum focedeuz n mujofituteu oefeIof suIe, Gfigofe
Viefu ne cucefete e deIin uici fin sincefituteu totuI u unei
dfugoste ne(fmufite fu( de Eminescu, eIementeIe suu mui
cufnd uccenteIe de imn i de od tfunsmi(ndu-ni-se cu vi-
goufeu uftei uutentice.
Cnd um zis ,ff s exceIeze fin metufofe i fin subtext
oetic, um uvut n vedefe un udevf cu totuI secific uI muniefei
cfeutoufe u Iui Gfigofe Viefu, uceIu c oetuI nsufIe(ete i fuce
s stfIuceusc de semnificu(ii neobinuit de udnci tot ce nime-
fete sub unu su insifut i ofiginuI. Tfecute mui nti fin ini-
mu su iubitoufe i fin minteu vuIofificutoufe u sensufiIof fundu-
mentuIe uIe oficfui fut, incIusiv udeseu u unuiu mfunt Iu
fimu vedefe, feuIit(iIe evocute de uutof vofbesc ufc de Iu sine
desfe ceeu ce e imoftunt suu chiuf definitofiu entfu om, entfu
viu(, entfu destin etc. Din ucest motiv Gfigofe Viefu se oute
uof Iisi de fimu cIusic i de fitmuI obinuit uI vefsufiIof, cufuc-
tefuI oetic uI discufsuIui su ufifmndu-se i n oefeIe scfise n
vefs Iibef i uIb, du cum este cuzuI untoIogicuIui FormuIar. Poe-
ziu uceustu e, n temei, un diuIog uI uutofuIui cu un intefIocutof
imuginuf, feIiciIe fiind ufc inten(ionut fozuice, oute chiuf
Iute. , NumeIe i fenumeIe? Eu. AnuI de nutefe?
CeI mui tnf un. /Cnd se iubeuu/ Pfin(ii mei. Pe ufcufs sunt
i feIici con(innd metufofe (Pfofesiuneu? Ostenesc in ccna
cuv|nrc|ct" suu ,Ai fost suus/ judec(ii vfeodut?/ Am stut
nite uni incn|s ln s|nc"), duf, cu tot sofuI de Iusticitute i de
uftisticitute, e cufe I usiguf exfesiiIe metufofice, nu ucesteu
detefmin vuIoufeu oefei. ReIiciIe sunt uIese de oet n uu feI,
nIn(uifeu Iof este de uu nutuf, utefeu Iof de evocufe u vie(ii
este utt de mufe, nct Iu un moment dut sim(im necesituteu unei
feIici-finuI cufe s stfIumineze ntfeguI diuIog cu o utitudine
116 lcn C|ccanu
suu cu o idee feveIutoufe. Aceustu nu ntfzie. , Rubedenii este
hotufe ui?/ Du. Pe tutu. Ingfout/ In mnt stfin. AnuI 194S.
Nu o metufof oufecufe, nu u(ineIe totui metufofe fezente n
diuIog udevefesc uftu oetic u uutofuIui, ci ntfeguI diuIog este o imugi-
ne ufttoufe de mesuj uftistic, finuIuI suffinztof usigufndu-i
fezonun(u utefnic n sufIetuI cititofuIui neIisit de hufuI fecetfii
udecvute u textuIui Iitefuf. Duf ufc nu Iu feI focedeuz Gfigofe Vie-
fu ntf-o uIt oezie n vefs Iibef i uIb, intituIut De Ia tine?
Axut e motivuI dfugostei entfu IuiuI nutuI, uceust oezie
tfiete din enefgiu sunefii gfuve u unof udevfufi ufIute, s-uf
feu, Iu ndemnu oficui, uutofuIui fevenindu-i sufcinu de u Ie
exfimu n mod ofiginuI, cutivunt. S-uf feu c e uu, duf nu e,
de vfeme ce nu e vofbu de o exfesie oufecufe. ,Eu toute/ Le de-
find de Iu tine,/ MoIdov suu. ,De Iu Ioii ti/ Inv(/ MefsuI
seme(, suu. ,De Iu siceIe tuIe / GestuI Iecciunii / Destoi-
nice. Cu toute c fiecufe exfesie de feIuI ceIof citute denot un
huf deosebit uI gndifii Iustice i uI comunicfii metufofice u sen-
timenteIof i utitudiniIof cet(eneti, oeziu cu ofice oef de
uft nu se feduce Iu utufe exfesii. Ffumuse(eu vefbuI, Iuco-
nismuI comunicfii, itofescuI imuginiIof-metufofe ,Stutofni-
ciu (o nv(. l.C.) /De Iu stejufii ti,/ De Iu deuIufiIe tuIe /
Modestiu,/ Stfngefeu de mn / De Iu hofeIe tuIe etc. sunt,
desiguf, eIemente constituente uIe oeziei, duf eventuuIu Iimitufe
u oetuIui Iu uItimu imugine de uceust nutuf ,De Iu mofmntuI
stfmoiIof/ Inv( dfugosteu entfu tine/ Ff sffit uf nsem-
nu, cfedem, o nifufe de exfesii memofubiIe (i de udevfufi
sucfe), eguI cu o decIufu(ie. Poetic, memofubiI chiuf, duf totui
decIufu(ie. Poeziu se mIinete numui n totuIituteu eIementeIof
suIe, n ,fotunjifeu miestfit de ctfe uutof u gnduIui e cufe
inten(ioneuz s-I comunice. Of, tuIentuI uutentic intuiete efi-
coIuI decIufutivismuIui chiuf i utunci cnd ucestu e ingenios cu
fofmuI i fe(ios cu mesuj. FufmecuI oeziei De Ia tine fezid
mui cu seum n finuIuI imfevizibiI i de o mufe ondefe ideuti-
117 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
c. ,$i numui ufu/ De Iu dumun o defind! Abiu ucum comuni-
cufeu oetic s-u ncheiut; du uceust ount exce(ionuI nu
se mui cefe i nu se mui oute udugu nimic. Aceustu e oefu
oetuIui uutentic, n eu u ncut ntfeugu Iui ,fesifufe; nimic
n-u fmus nesus i nimic nu e sus n Ius; nu utt fiecufe
metufof, ofict de cutivunt i Iin de sens, ct inrtcgu| oeziei
vofbete fin sine i cu i cum de Iu sine desfe miestfiu uftis-
tic u uutofuIui.
Of, Gfigofe Viefu este un muestfu uI vefsuIui i n Iificu su efotic.
De o sincefitute cucefitoufe, ntemeiut e o cuf(enie etic
ideuI, n uIbiu tfudi(iei cfetine u (funiIof fomni dintotdeuu-
nu, Iificu de dfugoste u Iui Gfigofe Viefu este o mf(ie u visu-
fiIof tinefe, u utetfiIof nffigufute, u mIinifiIof jinduite i
nu fufeofi u deziIuziiIof cumIite. Am citut mui nuinte din dou
oezii efotice, Tu i CIipe, n cufe miestfiu uutofuIui se dezvIuie
n tout stfIucifeu n chiuf uItimeIe vefsufi. In imuginu(iu Iui Gfi-
gofe Viefu femeiu este un mit. Eu ,usfe tfebuiu s fie./ S
zboufe/ n feujmu Iui Dumnezeu. Deoufece ns CfeutofuI ,ufii
nu-i dete, bfbutuI ,u sfutut-o muIt, mngind-o,/ n IocufiIe
dufefouse,/ unde tfebuiuu s-i fsuf/ ceIe dou ufii,/ ustfeI/
fefcnd eI singuf femeiu/ n usfe. Du cufe u domesticit-o,
nct eu ,nu se mui dezIii/ de umefii Iui.
Pentfu c s-u Isut ,domesticit o venefeuz bfbutuI?
Suu oute totui entfu geniuIituteu ei, desfe cufe Gfigofe
Viefu scfie insifut n oeziu Tu eti un geniu: ,Tu eti zmis-
Iitoufeu,/ Eti omuI numui vefs,/ Iuf noi de uuf mefe/ Vfsute-n
Univefs.// Noi, mefe, iuf tu uznic/ Veghind din moi-stfmoi/
S nu deu este eIe/ Mistfe(ii Icomoi...?
Suu entfu enigmu cufe (ine ufins fcIiu dfugostei bfbutuIui,
enigm nsiIut n oeziu Eu sunt tnar Dumnezeu... (Duf fiin(u
ce-um cfeut-o/ n-o-n(eIesei vfeo dut./ Seufu mi se foug-n gnd,/
ziuu sune c nu snt./ M fidic unde-i nofuI/ ofi d-n mine cu
toofuI...)?
118 lcn C|ccanu
In oezii cu Padure verde, padure Gfigofe Viefu d exfesie
desvfit unof ufuboIe ingenios gndite i incitunte fin
con(inutuI comunicut. BfbutuI, u cfui iubit u fugit ,cu uItuI i
,s-u uscuns n codfu, u smuIs dufeu tout, duf ,n-u gsit-o, nu.
EI u ufut dufeu, ns nici ucum ,n-u gsit-o, nu. Nici n gfuI
semnut n-u gsit-o. Din stejufuI dufii i-u constfuit o cofubie,
e cufe ,u Iecut e mfi, s-o uite,/ CItinut de ue-udnci.
E utefeu ifezistibiI u dfugostei udevfute, oute unice. E
bfbutuI osndit, se vede, Iu dfugoste ff sffit, chiuf duc dfu-
gosteu nu-i este fsItit. ,A Iecut e mfi s-o uite./ Duf sub Iun,
duf sub steu/ Rsfeu Iu Ioc dufeu,/ Iuf cofubiu-nffunzeu.
In sfefu meditu(iiIof etico-fiIozofice uIe scfiitofuIui se ngIo-
beuz i oeziiIe Iui untifzboinice. Gfigofe Viefu ufte fzboiuI
semntof de moufte, ff s fi svfit ns gfeeuIu de u se fi
fonun(ut usufu cufuctefuIui fzboiuIui din 1941-194S, de u-I fi
considefut ,mufe fzboi entfu ufufeu utfiei etc.
UfmfiIe fzboiuIui dovedindu-se gfouznice, oetuI n-u utut
s nu se situeze f(i de ufteu nstui(iIof. In fimuI fnd, Gfigo-
fe Viefu e uItufi de mumeIe ndufefute, cu ceu din oeziu
Ateptnd. Inimu de mum nu se oute mcu nicidecum cu
ideeu mof(ii fiuIui su, i oetuI d gIus utetfii ei, n ucest sco
eI uIege cuvinte udecvute sihoIogiei i mentuIit(ii unui utufe
efsonuj, ffuzeIe Iui sunt dominute de fesuunefi, mumu cutnd
ndfet(ifi entfu ntfziefeu fiuIui. Eu nu udmite cu fiuI, fiin-
du-i sntos, s nu se ntoufc ucus. In contiin(u oetuIui dofuI
de mum este omnifezent. ,Cine n-ufe dof de mum,/ Dofufi
uIte cufe-I cheum?/ Azi uici i mini deufte,/ Uof de Iui se
desufte (Dor de mama). Femeiu din oeziu Ateptnd nu
dofete cu fiuI su s se usemene ceIof entfu cufe utfiu Ie este
ucoIo unde Ii-i bine. Eu dofete s Ie fie bine ucoIo unde Ii-i u-
tfiu. Eu cu i cum ndfet(ete ntfziefeu fiuIui. ,Poute ochii-i
sunt cu scfumuI/ $i fin nouteu-i ff cut/ EI gsi nu oute
dfumuI./ Poute mini, sfucuI, n-ufe/ $i din mufeu deftufe/ EI
119 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
nu-mi oute scfi scfisoufe./ Poute c-n fzboi utunce/ A fmus ff
icioufe/ $i nu oute-ucus-ujunge.... Poeziu exfim dfumutismuI
sfietof uI mumei i echivuIeuz cu o nfiefufe u fzboiuIui, fcut
fin imugini vii, fin sentimente sincefe, nu fin decIufu(ii fetofice
cufe nu-I obIig Iu nimic nici e uutof, nici e cititof.
Un mesuj Iific imoftunt exfim Gfigofe Viefu n oeziu Cin-
stirea pacii. Aici eI focedeuz discufsiv, (ine un monoIog usu-
fu vie(ii comIicute, cnd ,e mnt nc e bine/ i nu-i bine
e mnt. De ce e uu? Pentfu c i Iu ofu Ismuifii oeziei n
cuuz se fceu comef( nu numui cu foduseIe i mutefiuIeIe nece-
sufe vie(ii, duf i cu obiecte distfugtoufe de vie(i. ,Gfu se vin-
de, Iemn i oume / Se-nduIcete dimineu(u!/ Duf se vnd e
gIob i ufme / Cum s vinzi moufteu i ceu(u?
PoetuI uneu ntfebufeu, ne fceu contien(i de eficoIuI
nufmfii excesive. EI nu stfigu fufiseic, de ufc n-uf fi tiut c
ceI mui mufe exoftutof de ufme efu nsi Uniuneu Sovietic, uI
cfei finciuI venit I usigufu industfiu de fzboi. EI feIuu cutfenuI
citut n toute stfofeIe (octuveIe) oeziei, mfind efectuI unti-
fzboinic uI oefei suIe.
Dintfe oeziiIe scfiitofuIui, cufe mefit s fie eviden(iute n chi
mugistfuI, fuce ufte i ceu intituIut Casa parinteasca:
Acasd!
Acasd, acasd, acasd!
A|c|
uacd nu cr| a|o dc n|nscatc,
lr| a|o dc dum|n|cd.
"8und z|ua".
"8und sd-| ||c |n|ma".
Sccr apd.
Md u|r in |dnrdnd
Ca in |srct|c,
Srt|g | m| sc tdspundc.
\dnru| su||d cutar
u|nsptc mun|,
120 lcn C|ccanu
Tc pc| vcdca in c|
Ca-n cg||ndd.
un m|tcs mag|c dc otad
Rdzocrc pdnd a|c|,
lm| ncrcz c |dcc
uc-a dtcpru| pc c|. ,Mama
lsrc rtccuru| mcu ca|d,
Z|ua dc md|nc a mca,
\||rctu| mcu srtd|uc|r".
A|c|
uacd c p|artd in z|d
l c||nr|rd d|n |cc,
Cc| catc rtccc pc dtum
O tcaazd rcmc|n|c
Ca in ptcpt|a |u| ingtdd|rutd.
Ttanda||t||
Sunr tc|| dc dtagcsrc,
unu| m-a inrtcoar
Na|v dc rcr.
"l-adcvdtar cd a|utca
lx|srd un tdzoc| a|
Ttanda||t||ct?"
A|c| cmu| pt|n p|ca|c
Ttccc dcsccpct|r
Ca inrt-un t|rua|,
lat mc|cu|
u|n pa|ma ccp||u|u|
Ptcu|crc ma| mu|r
uccdr rcr atg|nru| |um||.
lagut| dc m|ctc
lnr|ndc rdt|c|
l|catca-scatc|u| s|dnrd,
lat |anu| dc gtdu
ldtd dc matg|n| sc||pcrc
Ca c z| |ct|c|rd |-a|casd
u|n v|aa unu| pccr.
A||p|rd dc cct,
C|at | ptc|und, c|ccdt||a
Cdnrd |atmccu| v|c||,
121 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
uc ||tu| dc aut
A| gn|ctsu|u| c|
Ardtnd pdmdnru| inrtcg.
R|d|c mdna
Nu pcnrtu a cctc cuvdnru|,
R|d|c mdna dupd un mdt.
lm| vdd umota pc |cto|,
Md pcr pc ddnsa cu|ca,
Ccnv|ns pc dcp||n
Cd-| umota mca ptcpt|c.
latoa im| ||ngc pc sparc
Satca cdmd||.
l scatd.
Cctu| ctcrc v|otdnd,
Mdt|r dc cdnrccu| gtc|ct||ct.
Src|c pc cct,
Nccuncscdnd pt|ocg|a, pcpasu|,
Ca|ca-| utmcazd
"Td|ard in cctcut| dc aut".
lctcsrtc|c casc|
ucscn|sc-n un|vcts.
Pctc|| a|o|
Ca m|czu| dc nucd ptcaspdr,
Ca n|rc srcagut| dc pacc.
Mama i| tdcctcrc pa|mc|c
A||p|rc dc |aa |ct.
l|cto|nrc m|-c sdngc|c
uc ndzu|n|, dc |uo|tc.
Acasd
Part|a ma| ||n|r|rd csrc.
5| ma| a mca.
PubIicut ini(iuI n voIumuI ,Tuinu cufe m uf (1983), oe-
ziu uceustu se fezint cu o concentfufe de motive Iifice fumiIiufe
uutofuIui. casa, mc|cagu| nara|, mama, part|a. Eu mefit s fie
eviden(iut i entfu ofiginuIituteu fofmei. vefsuI Iibef, uIb, u cfui
muzicuIitute e usigufut de o cufgefe nestinghefit u sentimente-
Iof i gndufiIof uutofuIui, de bog(iu stiIistic u textuIui.
122 lcn C|ccanu
MotivuI cusei finteti ubofdut de oet nc n oeziu Casa
mea (Tu m iuft, o, m iuft,/ Cusu meu de hum, tu...), feIuut
n Acasa (Toumn tfzie/ Iu noi Iu Licuni...) i n Acasa, 1968
(MutinuIe secunde/ Picuf, cIing-cIing...), e desfufut n Casa
parinteasca fin fiIiefu unei ntfegi gume de sentimente genefu-
te de contuctuI uutofuIui cu mumu, cu oumenii, cu nutufu i chiuf
cu uefuI butinei. Gndifeu metufofic u oetuIui este exemIuf.
In sutuI nutuI ,eti uIb de duminic, uici ,vntuI sufI cufut, fIoufeu-
soufeIui ntinde cefuIui ,fugufi de miefe, efe(ii cusei sunt ,a|o|
Ca m|czu| dc nucd ptcaspdr". Gfigofe Viefu cfeeuz o utmosfef
n cufe cusu finteusc i mntuI nutuI se Ius n(eIese cu nite
bog(ii sifituuIe ff de fe(, cu i mumu, desfe cufe oetuI i
noteuz o idee e... vntuI cufut ,dinsfe mun(i. ,Este tfecutuI
meu cuId,/ Ziuu de mine u meu,/ ViitofuI meu stfIucit. Insi
utfiu cut contufufi cIufe i sigufe n sutuI nutuI, n cusu
finteusc. ,Acus/ Putfiu mui Iinitit este./ $i mui u meu.
Ff s fecufg Iu fitm i fim, uutofuI Casei parinteti ob(ine o
muzicuIitute intefiouf u comunicfii uftistice, dutofit gfudu(iei us-
cendente, ucumuIfii fogfesive de umnunte i detuIii, uneIe mui
oetice i mui sugestive dect uIteIe (omuI fin Iouie/ Tfece des-
coefit/ Cu ntf-un fituuI, ,meIcuI/ Din uImu coiIuIui/ Pfe(uiete
mui muIt/ Dect tot ufgintuI Iumii etc.), unufofei (Aici..., ,Acu-
s...), comufu(iei (IunuI de gfu scIiete ,cu o zi feficit i-uIeus/
Din viu(u unui oet), eitetuIui (ofnunt, ufeciutiv) i uItof figufi
de stiI, comozi(iei miestfite, constnd n exfimufeu unof senti-
mente, idei i utitudini, u cfof moftun( i fezonun( cfesc mefeu,
n n finuI (Acus/ Putfiu mui Iinitit este./ $i mui u meu).
De uItfeI, n finuIuI oeziei uutofuI feiu fimuI vefs (Acus!/
Acus, ucus, ucus!), fecufge Iu comozi(iu ineIuf, gfu(ie cfeiu
ne (ine n efimetfuI uceIeiui stfi sufIeteti, dezvIuite e uf-
cufsuI ntfegii oefe fin vefsufi ce feIev n mod fegnunt vuIo-
fiIe etice uIe cusei finteti.
123 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
Lisu fimei i u fitmuIui n ucce(iu obinuit u ucestofu nu
nseumn defeI o sIbife suu o scdefe u miestfiei scfiitofuIui.
Du cum um sus cevu mui nuinte, oeziu ufe un fitm uI ei,
intefiof, Iibef i udecvut stfiIof sufIeteti uIe oetuIui, fitm cufe-i
efmite ucestuiu s se exfime fifesc i Ienuf.
Gfigofe Viefu exfim Iuiduf i memofubiI feIuI de u fi i de
u se munifestu uI omuIui de Iu (uf, ueInd Iu un diuIog tfudi(ionuI
(Bun ziuu./ ,Bun s-(i fie inimu), Iu un detuIiu de mufe utefe
evocutoufe, cu uceIu cu omuI ce feuuz Iu Ioc iutfu cIintit din
zid, Iu ncudfufeu unei uc(iuni ofdinufe, cu tfecefeu omuIui fin
Iouie ,descoefit, ntf-un fituuI stfvechi, de e Iu jumtuteu
oeziei exfesiu metufofic devenind efmunent, dens, uft-
toufe de semnificu(ii neutetute, cu fe(uI meIcuIui din uImu
coiIuIui (mui muIt/ Dect tot ufgintuI Iumii) suu nsemntuteu
scIiifii Iu soufe u IunuIui de gfu (Cu o zi feficit i-uIeus/ Din
viu(u unui oet).
ReIum obsefvu(iu untefiouf c oeziu ne emo(ioneuz cu
udevfut numui n totuIituteu imuginiIof suIe constituente i con-
chidem c dezvIuifeu nestinghefit u feuIinuIui sufIetesc uI
uutofuIui sosit e o hub Iu mumu, Iu fude, Iu cusu finteusc,
Iu vutfu coiIfiei este un echivuIent oetic uI memofubiIei ffuze
bIugiene c ,veniciu s-u nscut Iu sut.
O uIt oezie ce se femufc n chi deosebit n cfeu(iu scfii-
tofuIui este Harpa:
Sd cdnrc pcr (ctcdcam) cn|at atp||.
l-am pus ca gtavc srtunc natpc|.
A|drutca dc ccatda pcamc|
5| s|dnru| ||t dc pdt a| mamc|.
Cu natpa sram suo mctc ccaprc.
l| o|dnd cdnrau. C|-n ncagta ncaprc,
Ttccdnd pt|n ccdtu, s|ngutar|c,
Au pt|ns a u|cta sd|oar|c,
Sdtcau sd-m| murc mdna, |aa,
Sd-| sugd cdnrccu|u| v|aa.
Suna| a| mamc| pdt suo ccr|n|,
124 lcn C|ccanu
\cn|td-n |ugd-arunc| pt|crcn|.
Cdnd md rtcz|scm ca d|n v|sc,
\dzu| c-c srtund-ncdtun|sc.
Avem uici o exfesie uIegofic desvfit u sentimentuIui
mutefn. Cfeznd c ,s cnte ot... i ufii (cofect. ctp||, Ii-
cen( oetic), efsonujuI Iific i une (e efi) ,gfuve stfune
hufei i, ct tim eI stteu ,sub mefe coute, ei ,bInd cntuu.
Pomenit ns n ,neugfu noute i, n ufuf de uceustu, ,singu-
futic, efii din coufde ,finse-u uiefu sIbutic, uftndu-i cfun-
tu ostiIitute. $i numui cnd efsonujuI sun ,uI mumei f sub
cetini,/ Venif-n fug-utunci fieteni. In mod uIegofic mumu e
fezentut cu suIvutoufe u fiuIui nimefit n eficoI.
Nu este unicu oezie n cufe Gfigofe Viefu exfim uceust
idee. In TranspIantare, entfu u evitu moufteu, efsonujuI Iific
uveu nevoie de o ,uIt inim. $i utunci, ni se destinuie ucestu.
,Mi-u dut inimu ei/ mumu. Am uteu uduce dfet exemIu i o
feuffumous Mica baIada, exfesie efsonuI, ofiginuI i
tuIbuftoufe u mituIui Anei i uI Iui MunoIe. Cuteznd s nuI(e o
,constfuc(ie/ cufe s dinuie venic, efsonujuI Iific uI buIudei
cheum Iu sine femeiIe, ,e toute./ e Mufiu, e Anu,/ Pe AIexun-
dfu, e Iounu.... S-u gfbit vfeunu s-i ujute? Nu s-u gfbit nici
unu. Adic, n Iu ufm u venit o femeie s suIveze ,constfuc(iu
Iui. Duf nu Mufiu, nu Anu, nu, ,din toute femeiIe/ A venit unu
singuf, /Mumu./ Tu m-ui stfigut, fiuIe?
In oeziu Harpa stufeu efsonujuIui Iific nu este fin nimic
mui bun. Mui cufnd dimotfiv, de vfeme ce n toiuI no(ii, n
condi(iiIe singuft(ii dezufmunte, efii ui ,cu... stfune hufei
umenin( viu(u efsonujuIui i, concomitent, u cntecuIui ucestuiu
(Sfeuu s-mi mute mnu, fu(u,/ S-i sug cntecuIui viu(u).
Anume n utufe mfejuffi uvem nevoie de sus(inefe, de ujutof,
de suIvutofi (suIvutoufe). $i fimu vine n ujutof efsonujuIui, de
obicei, mumu. In TranspIantare, du cum um vzut, mumu se
dovedete nu numui fimu, duf i unicu suIvutoufe u efsonuju-
125 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
Iui cuteztof. Aici, n Harpa, mumu nu vine, i s-uf feu c eu
fmne indifefent fu( de necuzufiIe fiuIui ofi se Ius n ndejdeu
,fieteniIof Iui. Bu bine c nu e uu, mumu este i de dutu uceus-
tu uItufi de fiu. nu venind s-i uIine dufefiIe ofi s-I suIveze, ci
omenindu-se ffmntut de sentimente mcintoufe i de gn-
dufi negfe, e cufe oetuI Ie exfim Iustic i memofubiI n finuI.
Of, utefeu de infIuen( u oeziei Harpa cfete enofm gfu(ie mui
cu seum finuIuIui, cufe este suffinztof, fiind comus dintf-un
detuIiu de o sugestivitute uimitoufe (Cnd m tfezisem cu din
vise,/ Vzui c-o srtund-ncdtun|sc"). Acest detuIiu este zguduitof
fin semnificu(iu su etic, de vfeme ce ncfun(ifeu bfusc utest
ngfijofufeu mumei entfu fiu, suimu ncefcut de eu n cIiu
cumenei ntmIute Iui.
De uItfeI, fuI mumei fiind foIosit cu stfun Iu huf de un
cntfe(, oeziu comentut uici se Ius desciffut (decodificut)
i cu o uft oetic su| gcnct|s. AstfeI ,tImcit, oeziu ne co-
munic un mesuj comIementuf dfugostei mutefne. omuI de uft
ufmeuz s oefeze cu no(iuni, instfumente, feuIit(i mutefne
(ufoiute inimii suIe), s se fefeusc de ceeu ce este stfin i nu
,de ucus. E o idee e ct de imoftunt, e utt de ndfzneu(
i feftiI n IunuI cfeu(iei.
Of, Gfigofe Viefu ufe i dou oezii intituIute Ars poetica. Unu
e o ufuboI cu scuItufeu de ctfe oet u fofiei suIe ,stutui.
CioIind ,fin ntunefic, uutofuI u nItufut din ,bIocuI suus
feIucffii ,moviIeIe de ietfe / fisosuI de cuvinte. Tfecem
este detuIiuI extfem de fe(ios c, neofindu-i vfeo Ies-
ede entfu ,e de desubt, oetuI i une ,stutuiu de-u dfetuI
e mnt (cu ntf-un uIt ,Reuzem). Ideeu oetic este sugefu-
t n finuI. ,In zofi, s-mi vud IucfuI,/ domoI vin cte unii./ Cu
ochii Iu ietfouie/ uIeufg i nebunii. Nu ,ietfouieIe, nu ,fiso-
suI de cuvinte, e cufe oetuI Ie ufunc din ,stutuie, fofmeuz
finciuIuI n cfeu(ie. Esen(u ucesteiu se con(ine n ,stutuiu nsi,
n ceeu ce fmne n ufmu uctivit(ii cfeutofuIui. Poeziu se
126 lcn C|ccanu
dovedete o ,iId, uItfeI zis o ufuboI, desfe foIosifeu insi-
fut u bog(iei Iingvistice, desfe economiu necesuf uctuIui de
cfeu(ie i, concomitent, desfe necesituteu n(eIegefii juste, de
ctfe destinutuf, u discefnefii esen(iuIuIui de neesen(iuI n uctivitu-
teu cfeutofuIui.
CeuIuIt Ars poetica este de o fofunzime fuf ntInit i u
fost ubIicut entfu ntiu ouf n cufteu Fiindca iubesc (1980),
uvnd utunci, Iu fimu ubIicufe, un motto u(in cum neobinuit.
,De miIu timuIui din snge/ PoetuI nu-i dect iubife. UItefiof,
n cf(iIe ,Vd i mftufisesc (Editufu Minefvu, Bucufeti, 1996)
i ,Acum i n veuc (GfuuI editofiuI Litefu, Chiinu, 1997),
mottouI Iisete.
Mctg cu d|m|ncaa, in |tunrc,
Cu sp|cc|c a|oc in otac
A|c pdtu|u| mamc|.
Mctg| ru dupd m|nc, |uo|rc,
Cu sp|cu| ||cto|nrc |a p|cpr
A| |act|m|| ra|c.
\|nc mcatrca d|n utmd
Cu sp|cc|c tc|| in otac
A|c sdngc|u| mcu
la, catc n|m|c n|c|cdard
Nu inapc|azd.
5| rc| sunrcm |um|na|
uc-c oucut|c ncinc|casd.
Nu numui bucufiu ceIof tfei efsonuje este ,nen(eIeus.
Intfeugu oezie se Ius cu gfeu ,desciffut. Mui uIes ucei cititofi,
cufe vof ufcufge-o n cf(iIe n cufe, du cum um mui sus,
Iisete mottouI, considefut de cefcettofuI Iitefuf AIexundfu Buf-
Iucu ,chei(u descifffii mesujuIui uftei ouIufe cu tfiunghiuI r|m-
pu| pccru| |uo|tca" (AIexundfu BufIucu, Ct|gctc \|ctu inrtc
127 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
rcnra|a ct||cd | cca mcs|an|cd. In cufteu ,Litefutufu fomn
ostbeIic. (Integffi, vuIofificfi, feconsideffi), Fifmu editofiuI-
oIigfufic Tiogfufiu centfuI, Chiinu, 1998, . 392).
Poeziu n cuuz este o dovud concIudent u cutfiIof nence-
tute uIe scfiitofuIui, u ncefcfii Iui de u ne Isu n fu(u unui text
cufe ne une Iu ncefcufe tuIentuI de cititofi ui oefei Iifice finci-
iuI deosebite de uceIeu e cufe ni Ie-u fous untefiof. O n(eIe-
gefe cIuf, exhuustiv u textuIui ei este cu i excIus. Se oute
vofbi de ceI u(in dou semnificu(ii uIe textuIui ucestu neobinuit
n cfeu(iu oetuIui. Du cum considef cefcettofuI omenit mui
nuinte, ,siceIe uIbe n bfu(e/ uIe fuIui mumei uf fi ntf-o
osibiI inteffetufe hufu oetuIui, n tim ce nuintufeu cu
iubitu du sine uf semnificu un continuu efiIu existen(iuI. Iubi-
tu i oeziu fiind ndite de moufte, oetuI nceufc s uduc n
su(iuI dimine(ii iubifeu i cntecuI, uceIu cufe scoute ,numeIe de
sub tifuniu timuIui i de sub utefeu mof(ii. Of, cefcettofuI
vofbete i de ,o uIt Iectuf-inteffetufe, confofm cfeiu uvem
uici ,o viziune u infefnuIui udus e mnt, i utunci n fescfiefeu
mituIui offic etefnituteu uftei nseumn etefnituteu dufefii cfeutoufe.
NendoieInic este udevfuI c n uceust Ars poetica uutofuI
ne ndeumn s cutm o idee sufem u cfeu(iei uftistice i u
feIuIui de u fi uI omuIui de uft. Intui(iu cititofuIui e us n situu(iu
de u se munifestu uctiv. este oeziu uceustu o sugestie u utefii
de cfeu(ie, suefiouf chiuf mof(ii fizice? Suu u iubifii omuIui de
uft fu( de tot ce ne nconjouf, incIusiv fu( de moufte, du
cum se ufe c ne sune mcrrcu| oeziei. ,De miIu timuIui din
snge/ PoetuI nu-i dect iubife? E o uccetufe eminesciun u
mof(ii cu o nifvun u sufIetuIui? Suu o feIuufe u ideii stfstfmoi-
Iof notfi, ducii, desfe moufte, cufe tfebuie ntInit cu bucufie,
cu o suIvufe de chinufiIe vie(ii?
Oficum, uceust u douu Ars poetica este exfesiu vituIit(ii uftei
i uftistuIui i n-ufe usemnufe cu nici o uft oetic u vfeunui uIt
128 lcn C|ccanu
scfiitof de Iu noi. Douf cu o uIt oezie, tot u Iui Gfigofe Viefu,
PoetuI. $i uici, du ce exfim n chi metufofic muIte cuIit(i i
ufticuIufit(i uIe omuIui de cfeu(ie, Gfigofe Viefu I une e oet
n contuct cu... moufteu. ,Lu sufIet i-udevfufi/ mi umbI, Iu mis-
tefe,/ la mcatrc ddnsu| umo|d, uat z|cc cd |a m|ctc". (O men(iune
seciuI entfu instfumentuI oetuIui, men(iune necesuf cIufificfii
deIine u oeziei Harpa: ,EI ufe-un feI de uff/ Cu stfune Iumi-
nouse/ Din fuzu dimine(ii/ $i din stfbune ouse).
ExIofutof ofiginuI, ndfzne( i efsevefent uI motivuIui
mof(ii, Gfigofe Viefu ufifm vituIituteu cfeu(iei uftistice, chiuf n
fu(u mof(ii, i n oeziu Metafora. MonoIog dens, uxut e idei i
utitudini demne de ceu mui mufe uten(ie i uIctuit din metufofe
,cIfesc/ CuIuI mfuIui ctfe cocofi/ Pn cnd tfuuI su/ Se
umIe de-o uIb i sfnt/ Sudoufe. de fIofi, ,Admif mifeusu/
TeiuIui nfIofit./ AIbinu . u. , oeziu uceustu unihiIeuz
moufteu, ufifmnd uceeui suefiofitute u oetuIui, u cfeu(iei i u
vie(ii. ,$i nu exist moufte!/ Puf i simIu cud ffunzeIe/ Sfe u
ne vedeu mui bine/ Cnd suntem deufte.
Ideeu vituIit(ii este cu utt mui utefnic n oeziu Metafora,
cu ct du enumefufeu metufofic u semneIof dinuifii omuIui
e mnt uutofuI constut cu sutisfuc(ie. ,Bucufii simIe,/ Duf
cufe dofuI de viu(-mi ufind. Anume du uceust constutufe
vine stfofu de ncheiefe cu vefsuI ei fsicut. ,$i nu exist moufte!
S-uf uteu sune i uItfeI. Gfigofe Viefu exfim unctuI de vedefe
uI oofuIui nostfu n fobIemu vie(ii i mof(ii. Intfeugu fiIozofie
u existen(ei umune u ncut n oeziiIe de obicei scufte uIe scfiito-
tuIui. Chiuf fzboiuI distfugtof de viu( e vzut de efsonujuI
Iific viefiun ntf-un mod ofiginuI. Bunouf, n oeziu CamaiIe:
A |csr tdzoc|
lccu| |u|
5|-acum ma| csrc v|u.
Cdmd| ma| vccn|, ma| nc|
Amatd am|nr|tc dc |a ||u.
129 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
uc-ardrca ct| |||nd
Pc |a |zvct spd|arc,
S-a tcs dc-acum uzctu|
5|, a|o, oumoacu|
S-a tdt|r in sparc
5| nu |c-a imotdcar dc mu|r
lcc|ctu|.
Cdmd| ma| vccn|, ma| nc|
A |csr tdzoc|.
C| ma|ca |u|
uc an| ptca|ung| dc-a tdndu|
Tcr v|nc |a |zvcatc,
la | gdndu|,
5| |at |udnd cdmd||c in pca|d,
uc cum ajungc sdmodra,
lc spa|d.
Cdc| md|nc
lac od|c|| nctd-n sar,
5| |crc mu|rc-s.
Cdrc-n ||ct| a|o|nc.
5|-arunc| od|aru| c|, cc| dtag od|ar,
Cu cc sc-motacd, ounu|,
uacd v|nc?
Poeziu este fscoIitoufe fin udevfuI us Iu temeIiu ei i fin
exfesiu Iific ofiginuI, n stufe s ne sensibiIizeze utefnic n ve-
defeu contientizfii udevfuIui dufefos. Pe IunuI din fu( uI Iucffii
se ufI exfesiu sentimentuIui mutefn uI utetfii fiuIui cufe nu s-u
ntofs din fzboi, motiv ubofdut de uutof i n uIte Iucffi. De muIt
,u fost fzboi. Duf ecouI Iui ,i-ucum mui este viu. Un semn uI
ucestui ecou este ufuboIu cu mumu cufe, fivind cmiIe fiuIui
Iecut Iu fzboi, ,tot vine Iu izvoufe,/ Eu i gnduI,/ $i iuf Iund
cmiIe n ouI,/ De cum ujunge smbtu,/ Le suI.
$i gnduI, u fecizut oetuI. Tot ce se ntmI n oezie
fefezint o viziune u scfiitofuIui, o Ismuife, o ufuboI. Cu n
130 lcn C|ccanu
Miori(a, unde utitudineu fu( de moufte este exfimut n uceIui
mod, ouIuf, buIudesc, cu ecoufi uIe viziunii ducice usufu
disufi(iei fizice u omuIui. In CamaiIe mumu tfiete cu iIuziu
c fiuI su n-u mufit, c s-uf uteu cu eI s se ntoufc ,si-ucum.
,Cci mine/ Fuc bie(ii hof-n sut,/ $i fete muIte-s./ Cte-n fIofi
uIbine,/ $i-utunci biutuI ei, ceI dfug biut,/ Cu ce se-mbfuc,
bunuI,/ Duc vine?
CmiIe tfebuie n(eIese uici, n mod metufofic, mui exuct
cu o metonimie. mumu Ie ngfijete cu i cum I-uf ngfiji e nsui
fiuI cufe Ie-u uftut.
Un usect imoftunt uI fofmei oeziei n cuuz este vefsuI Iibef,
nestinghefit de fitmuI oeziei tfudi(ionuIe. AutofuI i exfim sen-
timenteIe i gndufiIe n moduI dictut de fesiuneu, intensituteu i
efsisten(u ucestofu. EfectuI este o imugine ofuboIic dens i ofigi-
nuI u dfumutismuIui mumei cufe i-u iefdut fiuI n fzboi.
$i deoufece ne ufIm Iu cuitoIuI ncefcfiIof Iu cufe ne-u us
fzboiuI, este IocuI s vofbim unume uici i desfe dou
oezii cu uceIui titIu. Razboi. In unu Gfigofe Viefu gndete n
sifituI cntecuIui ouIuf. ,Eu m duc, mndfo, de-ucus/ Lu
ufmut, nu Iu cous, de vfeme ce fimu stfof ne ,tfimite Iu
uceu ufticuIufitute u fzboiuIui, cufe const n... cosifeu vie(ii
omeneti. ,Vfeme-ncfncenut.../ $i Iecm de-ucus/ Sfe uIt
feI de iufb,/ Sfe uIt feI de cous. Pondefeu esen(iuI u oeziei
se con(ine n stfofu u douu. ,Pe fu(u femeii / Lucfim ce doufe,/
Doumne, cu un cfeief/ De fivighetoufe!
Ucigu de fivighetoufe, cfeiu i scoute ,e fu( cfeiefuI, este
o defini(ie eminumente metufofic i fiIozofic! u fzboiuIui.
Miestfiu Iui Gfigofe Viefu de u sune muIt ntf-o fofm oetic
ofiginuI i cutivunt se vefific Iesne n ceu de-u douu su oezie
cu uceIui titIu.
lta |und, cta ||catc!
Pdtu| mamc| cddca |ung,
131 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
Patcd rcr p|cua cu scatc
Pcsrc rtup gc|a dc ptunc.
Nu cta pdmdnru|, |una,
Pdtu| mamc| tdzvtdr|r
8drca ncgtu ca |utruna
Pcsrc gc|u| sctumu|r.
lta ma| | sdtodrcatc,
lta g|cou|, cta srca!
Pt|nrtc |ctout| | pt|n scatc
Pdtu| mamc| v|scc|ca.
Pentfu u du gIus ffmntfiIof suIe fofunde genefute de mufeu
confIugfu(ie mondiuI din 1941-194S, Gfigofe Viefu i imugineuz
un tubIou uI mumei cu func. Lu nceut, cnd ,efu Iun, efu
fIoufe!..., tubIouI este Iuminos. ,PfuI mumei cdeu Iung,/ Pufc
tot Iouu cu scatc,/ Peste tfu goIu de func.
A venit fzboiuI i ,nu efu mntuI, Iunu!.... Acum ,fuI
mumei fzvftit/ Bteu ncgtu ca |utruna/ Peste goIuI scfumuit.
GoIuI scfumuit este exfesiu metufofic u fjoIuIui ficinu-
it de fzboi. Acest ,goI n-u utut fi ,Iichidut, desiguf, nici Iu 9
mui 194S, cnd s-u tefminut odiosuI fIugeI mondiuI. Mui cufnd
unume n zi de uce se simte nesus de dufefos utefeu muIefic
u fzboiuIui, entfu cufe Gfigofe Viefu gsete o exfesie n
msuf s sugefeze dimensiuniIe gfouznice uIe ufmfiIof Iui. ,Efu
mui i sfbtoufe,/ Efu gIobuI, efu steu!.../ Pfintfe iefbufi i fin
soufe/ PfuI mumei viscoIeu.
Inti fuI mumei cdeu, cci Iouu cu scatc. Aoi bteu ncgtu
nu numui entfu c mumu efu nc tnf, duf i entfu c ncgtu
este cuIoufeu fzboiuIui, udevf sugefut i de comufu(iu ncgtu-
|u| cu |utruna. In finuI fuI mumei v|scc|ca, vefbuI subIiniut
sugefnd uceeui ncfun(ife/ mbtfnife de dufefe entfu
fiu , cufe u fost evocut de uutof n Harpa.
Poeziu Razboi ufe o comozi(ie unufofic, fimeIe vefsufi uIe
stfofeIof nti i u tfeiu sugefnd binefucefiIe cii, iuf fimuI vefs
132 lcn C|ccanu
uI stfofei u douu fezentnd n mod Iustic dezustfuI ficinuit de
fzboi (Nu efu mntuI, Iunu...).
Fiecufe stfof u oeziei se comune din cte o metufof muf-
cut de o mufe ondefe ideutic, tustfeIe stfofeIe coIubofnd in-
tens n vedefeu contoifii Iof ntf-o exfesie Iific desvfit u
fzboiuIui devofutof de vie(i omeneti.
$i mui e un udevf cfud uici. futuI c ufmfiIe nefuste uIe
fzboiuIui sunt sim(ite ceI mui dufefos de mumu, nevoit s ndufe
iefdefeu ceu mui mufe cufe i se oute ntmIu, iefdefeu fiu-
Iui, indifefent de vfstu ucestuiu. AIegefeu mumei n cuIitute de
subiect ce suoft cuIumit(iIe fzboiuIui este fin sine nsi un
indiciu uI miestfiei uftistice, indiciu u cfui imoftun( este cu
utt mui mufe, cu ct se iefde un func, este fetezut din fu o
viu(. Fof(u nimicitoufe u fzboiuIui uufe de-u dfetuI scuItut
fin mijIocifeu cuvntuIui.
Au se fuce c mumu este fezent, ntf-un feI suu uItuI, n
oeziiIe desfe fzboi i n uceIeu desfe butin, dovedindu-se
un motiv oetic efmunent uI cfeu(iei scfiitofuIui, feIuut mugis-
tfuI n cicIuI de oezii Litanii pentru orga.
Dufefeu entfu chinufiIe mumei ,ntf-un situI, feufifmufeu
unicit(ii mumei (Cum nu sunt doi omi/ Intocmui Iu feI,/ Cum
nici dou ooufe,/ Cum nu se useumn effect/ Cicoufe cu
cicoufe,/ AstfeI, muic, i tu/ Eti unic-n Iume...), fugu ctfe
mumu, s nu mouf (Nimeni nu/ Poute goIuI s-I umIe,/ GoIuI
ce-I Iui / Nici cntecuI meu,/ Nici ouIufuI meu nume,/ Nici
(ufu chiuf, cufe/ Lu feI mi-e de scum i eu./ Rmi./ Nu Iecu./
Mui fmi) fofmeuz o ufte u motiveIof i ideiIof oefeIof incIuse
n cicIu. PoetuI evoc hfniciu mumei fintf-un detuIiu concfet, ob-
sefvut cnd uceustu se ufI n sicfiu. ,Tfudite ct (ufu ntfeug,/
Mnu(eIe tuIe de ceuf/ In nouteu ceeu neugf/ Od|nncscu-sc pt|-
ma catd". Disufi(iu mumei cut n ochii i n sufIetuI fiuIui di-
mensiuni uocuIitice. ,A czut cefuI din ochii ti/ $i s-u ffmi(ut./
A czut de e fu(u tu soufeIe/ $i-u nghe(ut (...)/ Cu un om doboft/
133 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
Insui gfuiuI/ Pufc se uude cznd.... Consecin(u e tfugic entfu
fiu. ,Doumne, utt de singuf (...)/ N-um fost nicicnd!
Pe otfivu situu(iiIof imuginute sunt vefsufiIe, fitmuI exunefii,
uneIe idei estetice deosebit de imoftunte. De exemIu, ideeu cu
detefminutiveIe sihoIogice i sifituuIe ,ufoue i ,deufte.
Pentfu Gfigofe Viefu e scum ,ufoueIe (u nu se du uitfii cufteu
su din 1974, Aproape). Mumu i-u fost n viu( fiin(u ceu
mui ufoiut. Duf du disufi(iu ei? ,Liseti dintfe Iumine,/
Duf nu Iiseti din mine.// Liseti de Iu fefeustf,/ Duf nu din
Iimbu noustf.// Liseti din bIndu suf,/ Duf nu Iiseti din
(uf.// PIecut eti n moufte,/ C|-aptcapc, nu deufte.
Lu divefsificufeu univefsuIui de teme (motive) i idei uI cicIu-
Iui Litanii pentru orga i u moduIit(iIof de exfimufe u senti-
mentuIui fiIiuI contfibuie substun(iuI oeziu Nu am, moarte, cu
tine nimic... E un monoIog e ct de cuIm i neutfu Iu nceut
(Eu nu um, moufte, cu tine nimic./ Eu nici mcuf nu te ufsc/
Cum te bIestem unii, vfeuu s zic,/ Lu feI cum Iuminu fsc),
e utt de dfustic i neiefttof n continuufe (Duf ce-ui fuce tu i
cum ui tfi/ De-ui uveu mum i-uf mufi?!/ Ce-ui fuce tu i cum
uf fi/ De-ui uveu coii i-uf mufi?!). Du o feIuufe uf(iuI u
constutfii ,neftinitoufe, comIetut tot utunci cu un uccent
nou, mufcut de demnituteu efsonujuIui (Nu um, moufte, cu tine
nimic,/ Eu nici mcuf nu te ufsc./ Vei fi mufe tu, eu voi fi mic,/
Duf numui din fofiu-mi viu( tfiesc), ufmeuz stfofu de
ncheiefe, n cufe Gfigofe Viefu mui ufifm o dut, ucum mui u-
tefnic, suefiofituteu vie(ii n fu(u mof(ii, fcnd ucest Iucfu fin
vefsufi uI cfof cuIm uufent uscunde o utitudine unihiIutoufe.
,Nu ffic, nu teum / MiI de tine mi-i/ C n-ui uvut niciodut
mum,/ C n-ui uvut niciodut coii.
Pfin utufe stfofe de ncheiefe, fin utufe oezii, fin utufe
cicIufi de oezii scfiitofuI dovedete o dut n Ius c unuI i
uceIui motiv mumu, gfuiuI mutefn, meIeuguI nutuI, uibitu,
fzboiuI etc. oute deveni sub o un tuIentut, insifut,
miestfit un izvof de idei i utitudini vufiute, un fiIej de
134 lcn C|ccanu
desfufufe u moduIit(iIof Iitefufe divefse i o sufs de Icefi
estetice uIese.
PoftfetuI de cfeu(ie uI Iui Gfigofe Viefu nu oute fi ncheiut
ff Iuufeu n seum u oeziei utfiotice u scfiitofuIui. In unii
19871989 (i mui ncouce) oetuI u fost unuI dintfe finciuIii
ufticiun(i Iu micufeu de eIibefufe nu(ionuI u fomniIof est-
futeni. In uceust cuIitute eI i-u ctigut o dfugoste imens din
ufteu conu(ionuIiIof, duf i o uf oufb din ufteu dumuniIof
notfi i u coziIof de toof ,nu(ionuIe. EI u fost nevoit s ueIeze
Iu divefse fofme de fiost. cuvntufe, diuIog, ufticoI, eseu, feIi-
c, ff s uite de oezie. Au se fuce c n cufteu Cura(irea
fntnii (Editufu Pofto-Ffunco, GuIu(i, 1993), uItufi de oeziu
Tu, domnuIe, gIofificufe oetic ofiginuI u izvofuIui, cu u cfui
u ne utem feIungi existen(u (PIugufuIe cu uIb/ Cmu,
cufe ufi,/ Cosu ce tui ufzicu/ Afi(eIof feu mufi...), s-uu omenit
oefe btiouse fin mesujuI Iof. AscuIta, muIgatoruIe de zer...,
NemernicuI foc, Inscrip(ie pe stIpuI por(ii, Poem, GIonteIe
interna(ionaIist, Sunt, 13 strofe despre mancur(i, Proiect de
stema poetica, Scrisoare din Basarabia, AscuIta, Da, mi iubesc
mama..., Cntare scrisuIui nostru. In toute uceste oefe Gfigofe
Viefu, ff s ocoIeusc exfesiu metufofic, simboIuI, sugestiu i
uIte ufticuIufit(i uIe cfeu(iei uftistice, fecufge ff oviuI i Iu
discufsuI uutoficesc difect, tios, neiefttof. EI uf vuIofiIe nous-
tfe nu(ionuIe, ntfe cufe mui uIes demnituteu de neum, Iimbu, uIfu-
betuI Iutin, i stigmutizeuz uc(iuniIe dumuniIof ofbi(i de uf, n
fimuI fnd uIe ,muscuIiIof i uIe ftci(iIof ,notfi, cufe ne dofesc
venic suui i, duc s-uf uteu, ztfi(i. ,De codfi i izvoufe Iegu(i/
$i ffu(i PIunetei noustfe-ntfegi,/ Suntem cu funu uIiu(i./ Duf voi?!
Cu cine?! Cu ce Iegi?! ntfeub oetuI n Inscrip(ie pe stIpuI
por(ii, cu s fsund. ,Cu ufu entfu-uI nostfu gfui,/ Cu ufu en-
tfu-uI nostfu Iui/ Ce v-u fimit ffumos e c(i ,/ Iuf voi uu
ne muI(umi(i? Cu fiecufe stfof discufsuI oetuIui, feondefent
ofutofic, iu umIoufeu cefut de feuIituteu tfist n cufe s-uu omenit
fomnii moIdoveni dominu(i tifunic de ,eIibefutofii din 1940 i
135 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
1944. ,Tot cu oatan i cu |gan/ De ufc-u(i fi de-ntiuI soft,/ Iuf
ceiIuI(i Ieuv suu ciufIun/ Ptnd uI vostfu fuInic oft./ Voi,
cufe sune(i sufu(i/ C ne hfni(i i ne-mbfcu(i,/ C-u(i dus
e umefi un fzboi,/ De ufc nu I-um dus i noi.
Aoi uIte usemeneu gestufi din ufteu ,eIibefutofiIof cufe, de
fut, ne-uu cotfoit, sunt ufeciute din efsectivu tfezifii con-
tiin(ei noustfe nu(ionuIe. ,Rbdm. Duf totuI, negfeit,/ Pe Iume
ufe un sffit./ Un cut toute uu sub cef./ Rbdufe, umiIin(i,
tcefi...// Du, totuI ufe un sffit./ Suntem. Venim. Am fsfit!
PefsonujuI Iific uI oeziei Sunt ni se dezvIuie Ienuf fin
mijIocifeu unei untiteze efmunente i totuIe. Pe de o ufte, sunt
cuIit(iIe Iui etice cu exfesie u feIuIui de u fi uI omuIui ucestui
mnt fut din fui, ns ofosit n viftuteu mui muItof eveni-
mente de ofdin istofic, dintfe cufe 1812 i 1940 s-uu dovedit uni
de-u dfetuI futuIi entfu btinui, iuf e de uIt ufte futeIe
mfuve, utitudiniIe ostiIe, ufu nedisimuIut u veneticiIof, ocuun-
(iIof i cuImeu ufodoxuIui! uIe coziIof de toof ,nu(ionuIe.
,Sunt omuI ceI cu mefe foii,/ In vff se Ieugn Iucefefi, duf.
,De tfunchi se scufin |cptc|| lu||nd pc camcn|| cc| rc|ct|", ,Sunt
fIoufeu ceu n chi de Iif/ Nscut ntf-o vfeme cfud/ CznituI
sufIet o udmif, duf. ,8c|vu| pcsrc ca sc udd".
O utufe stfuctuf u discufsuIui oetic, n cufe exfesiu metu-
fofic e fezent n ufoue fiecufe vefs, utenueuz considefubiI
cufuctefuI ubIicistic uI ntfegii oezii. EIementuI ubIicistic e
utefnic, duf futuI nu este bIumubiI ct tim comunicufeu oetu-
Iui este dominut de metufof, se ntemeiuz e o enefgie inte-
fiouf ucuufutoufe u uten(iei cititofuIui i finciuIuI scfiito-
fuI dezvIuie o stufe de Iucfufi feuI, exfimnd sentimente, idei
i utitudini u cfof imoftun( i uctuuIitute sunt n ufufu oficfof
ndoieIi. De exemIu. ,Sunt, oute, nsui viitofuI/ PoofuIui cu
chi de suIce/ Pc catc-| ma| invad cn|ctu| Pc undc |-n cc |c| sd
ca|cc" suu. ,Sunt utu ceu de snge, zis/ ReubIicu MoIdoveneus-
c/ Ce-n |cc sd |t|gd uc|gau| lnccatcd vcn|c sd-| zdmocascd".
136 lcn C|ccanu
O men(iune entfu cuIit(iIe i bog(iu de sentimente u efso-
nujuIui Iific. In oticu unof cititofi efsonujuI Iific este confundut
cu uutofuI nsui, cu individ uufte, de unde imfesiu c scfiito-
fuI s-uf ,Iustfui e sine nsui. Nimic mui efonut dect o utufe
n(eIegefe suefficiuI, simIist i duntoufe u efsonujuIui Iific;
ucestu este exfesiu concentfut u omuIui din oof suu u oofu-
Iui nsui, u fiecfui fefezentunt demn uI Iui.
Duf s fevenim Iu text. Poute ceu mui feuIizut stfof u oeziei
Eu sunt, n cufe fiece vefs este metufof i exfim dufefeu de
veucufi u fomniIof est-futeni, se dovedete de o utefe de suges-
tie fuf ntInit n oefeIe conceute n cheie ubIicistic. ,Sunt
dofuI cufe zbouf este/ Zguz i u nsumut / Un feI de
rt|srd ||octrarc Cu |act|m| mat| incctcnard".
Acestu e udevfuI, exfimut n mod cu udevfut oetic. Duf
scfiitofuI nu desef. Gfigofe Viefu nu ne Ius dezufmu(i n fu(u
udevfuIui cumIit. Mui nti fintf-o comufu(ie cu PfutuI
,Sunt PfutuI singuf i istofic,/ Ghimut sfm I fnete,/ II suge
de-o vecie mufeu,/ EI dc-c vcc|c |zvctdrc" oetuI ne sugefeuz
ideeu de efmunen( u ideuIufiIof efsonujuIui Iific, entfu cu n
stfofu de ncheiefe s se identifice oetic cu doinu nsi cu
exfesie u sifituuIit(ii noustfe nu(ionuIe i s fefigufeze stoicis-
muI omuIui ucestui mnt, contient de udevfuI istofic i de
menifeu ce-i fevine Iui nsui, cu exonent demn uI neumuIui su.
,Sunt doinu, tuinu ei, e cufe/ Nu o(i s-o-nbui, nici s-o sefii/
Cn|at dacd-at || accpct|rd Cu-c m|c una dc S|oct||".
In uceust munief, ubIicistic, duf ff s fie eIudut definitiv
exfesiu metufofic, cu feveIufeu unof udevfufi e cufe de muIt i
to(i uf fi fost nevoie s Ie contientizm e deIin i udnc, este scfis
ntfeugu cufte Cura(irea fntnii, comufubiI n mufe cu uIt
ubIicu(ie u su, Hristos nu are nici o vina (Editufu Ofient-Occident,
Bucufeti, 1991), cf(i fin cufe Gfigofe Viefu i feufifm vocu(iu de
Iuttof nenfficut i efsevefent entfu ideuIufiIe noustfe nu(ionuIe,
ff s fseusc mifucuIosuI tfm uI uftei uutentice.
137 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
TuIentuI vigufos uI scfiitofuIui, gfiju Iui efmunent fu( de
uftu cuvntuIui, utitudineu just fu( de fobIemeIe vie(ii i uIte
usemeneu cuIit(i i ufticuIufit(i uIe cfeu(iei Iui Gfigofe Viefu
uu fidicut ntf-o mufe msuf festigiuI oeziei noustfe utfiotice.
POEZIA LUI GRIGORE VIERU $I MUZICA
S-u utut obsefvu, din fefefin(eIe de un uici Iu vefsufiIe oe-
tuIui, c o cuIitute distinct u Iof este ufmoniu effect, cuntubiIi-
tuteu. VefsufiIe Iui Gfigofe Viefu se cef use ,e muzic ofi muzi-
cu ,e eIe, du cum se exfim oetuI n GraiuI. FutuI e
confifmut cu fisosin( de ueIuI efmunent uI comozitofiIof Iu
texteIe Iui. RezuItutuI coIuboffii oetuIui cu Ion AIdeu-Teodofo-
vici, Eugen Dogu, AnutoI Chifiuc i cu uI(i comozitofi I constitu-
ie o sefie ntfeug de cntece de estfud, mujofituteu devenite
Iugfe din chiuf momentuI Iunsfii Iof. Strigat optit, Cntec
de femeie, Nu, nu mi-e totuna, Lacrima, Bucura(i-va, Mi-e dor
de tine, mama, Are mama doi feciori, Orice femeie e frumoasa,
MeIancoIie i muIte uIte oezii viefene sunt inteffetute cu un
mufe i constunt succes de Anustusiu Luzufiuc, VuIentinu Cojocu-
fu, SiIviu Gfigofe, Iufie Sudovnic i de uI(i cntfe(i. TexteIe Iui
Gfigofe Viefu uu constituit o mufe ufte din feeftofiuI fenumitu-
Iui cuIu de cntfe(i Doinu i Ion AIdeu-Teodofovici. Reaprin-
de(i candeIa-n cascioara, Eminescu sa ne judece, Rasai . u.
Sincefituteu sentimentuIui i muzicuIituteu intfinsec u vef-
sufiIof uu us temeIiiIe unei fevoIu(ionfi esen(iuIe u cntecuIui
de estfud din stngu PfutuIui.
In fond, uceIui Iucfu s-u ntmIut i n domeniuI cntecuIui nos-
tfu entfu coii. CufuctefuI simIu uI texteIof i mesujuI imoftunt,
ufmoniu intefiouf u vefsufiIof i uIte cuIit(i uu detefminut cfeufeu
unof ffumouse cntece e buzu oeziiIof Coarda coIorata, IzvorauI,
AIbinu(a i u uItofu. Dintfe comozitofi s-u eviden(iut, fin comu-
nefeu muzicii e texteIe udfesute ceIof mici, IuIiu |ibuIschi.
138 lcn C|ccanu
Duf n cuzuI ucestof cntece se cefe sus i cevu deosebit. sim(ind
cu tout fiin(u muzicuIituteu intefn u texteIof suIe, oetuI s-u
omenit uIctuind eI nsui muzic. Comozitofii fofesioniti,
cfofu oetuI Ie-u ffedonut meIodiiIe comuse, Ie-uu ufeciut. Ma-
meIe, Vino, petior, {arioara mea i uIte cntece entfu coii I
uu e Gfigofe Viefu nu numui n cuIitute de textief, duf i de com-
ozitof, du cum ne convingem consuItnd comuftimentuI ,S
tfi(i, s nfIofi(i! din cufteu Versuri aIese (1983).
BIBLIOGRAFIE SELECTIV
Ion Ciocunu, Motiv i semnifica(ie. ~ In cufteu Iui. ,DiuIog continuu,
Chiinu, Ed. Litefutufu uftistic, 1977; DimensiuniIe taIentuIui. ~ In cufteu
Iui. ,DfetuI Iu cfitic, Chiinu, Ed. Hyefion, 1990.
Andfei |ufcunu, Grigore Vieru: un avans de o ora. In cufteu Iui.
,Muftof ocuIuf, Chiinu, Ed. Litefutufu uftistic, 1983.
MihuiI DoIgun, Crea(ia Iui Grigore Vieru n coaIa, Chiinu, Ed. Lumi-
nu, 1984.
Mihui Cimoi, Intoarcerea Ia izvoare, Ed. Litefutufu uftistic, 198S.
VIud PsIufu, Un poet aI simboIuriIor artistice na(ionaIe. In cufteu.
Gfigofe Viefu, ,Cuf(ifeu fntnii, GuIu(i, Ed. Pofto-Ffunco, 1993.
Anu Bunto, Poet aI candoriIor. ~ In ,Limbu fomn, 199S, nf. 1;
Cunoatere i regasire sub semnuI sacruIui. In ,Limbu fomn, 1996,
nf. S-6; 1997, nf. 1-2.
Tudof PuIIudi, Rapsod i scutier aI neamuIui. In ,Limbu fomn,
199S, nf. 1.
SteIiun Gfuiu, Poet pe GoIgota Basarabiei, Bucufeti, Ed. Eminescu, 199S.
Fnu BiIeteunu, Grigore Vieru, Bucufeti, Ed. Ifiunu, 199S.
Ion Bugu, Grigore Vieru ~ un miracoI aI spirituaIita(ii romneti. ~
In ,Litefutufu i uftu, 199S, 9 febfuufie.
Timofei Rocu, Povara cuvntuIui poetic. In ,Limbu fomn, 199S, nf. 2.
Constuntin Ciofugu, Grigore Vieru ~ ,poetuI acestui neam. In
,Limbu fomn, 199S, nf. 2.
AIexundfu BufIucu, Grigore Vieru ntre tenta(ia orfica i (ceu) mesiani-
ca. In cufteu. ,Litefutufu fomn ostbeIic. (Integffi, vuIofificfi, fecon-
sideffi), Chiinu, Fifmu editofiuI-oIigfufic Tiogfufiu centfuI, 1998.
139 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
2oetuI i eseistuI Liviu Dumiun (13 muftie 193S, comunu
CofIteni, jude(uI BI(i, 20 iuIie 1986, Chiinu) u debutut sub
steuuu gndifii oetice uutentice, Iu nceutufi fiind chiuf nvinuit
de infIuen(u Iui Geofge Bucoviu. A fost un ndfgostit de oeziu
Iui NicoIue Lubi, mui tfziu s-u mfietenit cu Nichitu Stnescu,
n oeziu PoetuI Iuptndu-se cu imagina(ia feuIiznd ,o viziune
u sentimenteIof Iui Nichitu. De numeIe Iui Liviu Dumiun se Ieug
n mufe msuf efoftuI de inteIectuuIizufe u Iificii fomne din
ReubIicu MoIdovu i tendin(eIe ei sfe modefnitute. A debutut
editofiuI n 1963 cu Iuchetu de vefsufi DaruI fecioarei, ufmut
de mui muIte cf(i de fezisten(, ntfe cufe Sunt verb (1968),
De-a baba iarba (1972), Partea noastra de zbor (1974), Inima
iriv
D.MI.^
140 lcn C|ccanu
i tunetuI (1981), Coroana de umbra (1982) .u. A fucticut
eseuI, ubIicnd cf(iIe IngndurateIe por(i (197S) i DiaIoguri
Ia marginea orauIui (1980).
Luufeut uI PfemiuIui de Stut uI ReubIicii MoIdovu (1984).
Unu dintfe oeziiIe cufe vufs muIt Iumin usufu feIuIui de
u existu n Iitefutuf uI Iui Liviu Dumiun este SaItuI din efemer.
,Nu se oute tfi n ubIoune./ Nu se oute une obIoune/ ntfe
gnduI ce vine de-ufuf/ i sufIufeu ce st n cmuf.... Poeziu
uceustu genefeuz muIte usociu(ii, eu este Iin de sugestii fefefi-
toufe Iu nevoiu de fimenife u intefiofuIui omenesc, de vfeme
ce, du cum scfie oetuI n continuufe, ,gnduI vine ,uof i
cufut, cu ,un vI tfemufut, de mifeus, eI, gnduI, fiind ,soIuI
din ufteu ucesteiu, e cufe o utetm i noi, cititofii. O utetm,
duf ,uIeusu ezit. s vin?....
Rmne n utetufe ,gnduI.
Du cum ntf-o nffigufut utetufe s-u ufIut oetuI dofnic
de mIinifeu visuIui, nefiind ns siguf de uceust minune.
Nicicnd siguf ceI u(in de fefuzuI mIinifii minunii.
S vin?.... Ezitufeu ,mifesei, inceftitudineu efsectivei,
ntfebufeu din finuIuI oeziei toute ne cutiveuz, ne obIig Iu o
tfife uctiv u situu(iei dfumutice use de uutof Iu temeIiu oeziei.
Afifmufeu venifii ,mifesei uf fi ieftinit oefu, negufeu venifii
ei uf fi constituit o fezoIvufe imfesionunt, duf uniIutefuI i
univoc u situu(iei imuginute; jinduifeu deschiztoufe de efsec-
tive, u cfei mIinife ntfzie, u udevefit un gust uftistic i o modu-
Iitute oetic demne de un cfeutof uutentic.
Se uduug, binen(eIes, utefeu nsi de u fu(ionu, enefgiu de-
osebit u comunicfii oetice, ntfebuin(ufeu miestfit u fesufse-
Iof Iingvistice i uIte ufticuIufit(i de cugetufe i de exfesie.
Liviu Dumiun u fost, n finciiu, un scfiitof uI soIu(iiIof uftis-
tice neofdinufe. De ceIe mui muIte ofi ucesteu se vdesc n situu(iiIe
ofiginuIe, ubofdute de oet. Nimic din fectiIiniuI, din bunuIituteu,
141 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
din fetofismuI unost suu din utteu uIte semne uIe seudooeziei
cufe se scfiu, iuf e uIocufi se mui scfie n ReubIicu MoIdovu. S
ueIm Iu o uIt oezie concfet, Hrtia. ,VefsufiIe noustfe/ Sunt
scfise e hftie./ Nu sunt scfise e cumene./ Nu sunt scfise e
Iesezi./ Nu sunt scfise e of(i./ Nu sunt scfise e-o ffunz vef-
de, scfie Liviu Dumiun ntf-o munief constututiv, ff s suge-
feze o finuIitute cIuf suu uof fevizibiI. Duf constutfiIe citute,
obinuite Iu fimu vedefe, ne duc deufte de tot, de vfeme ce
,hftiu se ufinde uof./ Se ufinde de Iu un fug./ Se ufinde de
Iu un chibfit..., iuf n ufmu ucestui fut ,fmne un stfo de
cenu,/ Pe cufe nu mui citeti nimic./ Bufem ct citeti e-o Ies-
ede./ Bufem ct citeti e-o ffunz vefde./ Bufem ct citeti e-
o ufi de IibeIuI n zbof.
Att. Nici o ,fezoIvufe.
Situu(iu nsi, e cufe u imuginut-o i u exIofut-o oetuI,
con(ine un fufmec uufte, e cufe I-u utut intui numui un cfe-
utof dfuit din beIug cu huf.
Liviu Dumiun u fost un exIofutof (Iific) uI situu(iiIof feon-
defent ufudoxuIe, mujofituteu incitunte fin eIe nseIe, toute Iund
n Iu ufm fofmu unof oezii Iine de sens, de semnificu(ie etic,
de sugestie Iific i neufut de ffumuse(e Iingvistic, stiIistic. De
exemIu. ,Tot ce-i utins de Iuude disufe./ Am Iudut cet(iIe i
nu-s./ Pdufi um Iudut cu desefufe / PdufiIe de e Iu noi s-uu
dus..., ,Tfim mufi i usfin(im tot mici./ Incem sub un hfIe( de
Iut./ Disfem sub hfube de fufnici./ $i fin iufbu cufe u cfescut...,
,Pufc-s uici, duf sunt deufte./ Nici nu tiu bine unde snt/ Cnd
vd c nucuI se desufte/ De fdcini i de mnt....
Peste tot domnete un fufmec incitunt uI situu(iiIof imuginute
de oet, fufmec ce-i sofete utefeu de seduc(ie gfu(ie modu-
Iit(ii de exIofufe Iific i de desfefecufe u unof enefgii Iutente,
gutu s efu i s un stnife e noi, cititofii, vfjindu-ne
fin substun(u Iof etic i fin ffumuse(eu Iof uftistic. FiIa cu
dor, Centaur, Conjugarea verbuIui ,a stapni, Spectatori i
muIte uIte oezii, cutivndu-ne fin inedituI subiecteIof (n
142 lcn C|ccanu
msufu n cufe i oeziu Iific ufe ,subiect), ne fuc s ne cutfe-
mufm Iu ncheiefeu Iectufii, n cIiu contientizfii udnci u me-
sujuIui Iof Iific. ,PIcefe mui mufe nu este,/ Pfiveti cum uI(ii Iu
tine/ De uzi, de iefi, din oveste/ Pe scen fuc fu ofi bine, con-
stut Liviu Dumiun n oeziu Spectatori, n muniefu desfe cufe
um vofbit. AI(ii ,fuc fu ofi bine, nu noi. Suntem sectutofi, du
cum ne numete oetuI n titIuI oefei suIe. ,Au ne defindem
cu vfemeu/ Cumin(i s fivim dintf-o ufte/ Cum omuI cnt ofi
geme,/ Cum intf n viu( i-n moufte. Ne obinuim, i oetuI
nu ne bute obfuzuI, eI nu este un mofuIist Iicticos i neinsifut;
eI focedeuz deIicut, infIuen(ndu-ne mui utefnic i unndu-ne
sefios e gndufi fintf-o ntfebufe ce ne fivete e to(i, difect,
ntfebufe de-u dfetuI zguduitoufe. ,Duf ce ne vom fuce-ntf-o
seuf/ Cnd rcamna de-ufuf, din Ioi,/ DestinuI n fug o s-
uuf/ C-un deget ntins nsfe noi?
Poet fofund etic, n mujofituteu cuzufiIof cutegofic i necfu-
(tof fu( de tot ce contfuvine omuIui i omenescuIui, Liviu Dumiun
s-u imus n chi mugistfuI n Iitefutufu noustf fintf-o fostife
usut u udevfuIui, ff s evite imugineu concfet-sensibiI,
udeseu Iesne ,uIubiI, exfesiu metufofic, sugestiu Iific. Cu
un uIt Nichitu Stnescu, eI u fost un fu(ionuIist convins i n-u uc-
tizut cu sentimentuIismuI cufe nu i-u fost secific nici n viu(;
bfbut i bfbtesc n gestufi i utitudini, eI u fmus un intfunsi-
gent i n oeziu su, n(eIeus cu un uct de contiin(, de munifes-
tufe u unof mufi oten(e inteIectuuIe.
Intfuctvu deosebit de fu(ionuIistuI, cutegoficuI i genefutofuI
de sugestie uutof de oezii, se fezint Liviu Dumiun n cuIitute
de uutof de oeme, fimuI n ofdine cfonoIogic intituIut
Dar mai nti... i uxut e motivuI utitudinii uctive u omuIui fu(
de feuIitute, uutofuI fefIectnd fofund usufu unof fobIeme
existen(iuIe, iuf Lenin fmnnd un simIu fetext (exfimut, de
uItfeI, numui n ,Cuvnt nuinte) entfu o ntfeug suit de
ndemnufi ce constituie fonduI oefei. ,Pune-(i tmIu Ing tot
143 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
ce cfete,/ Pune-(i zvcuI ofbiIof n dete,/ Tot mui coboft n
Iegmnt/ Vefde Ing vefdeIe mnt suu ,In mijIocuI no(ii/
Ridic-te e un deuI./ Msouf ueIe ntuneficuIui,/ AscuIt tfe-
cefeu vntuIui,/ Pfivete cdefeu steIeIof/ $i umbIetuI izvoufe-
Iof/ din mnt n mnt./ Ofict uf fi de des/ IntuneficuI/ $i
ct de muIte uneIteIe suIe,/ Oficte ce(ufi/ uf nveIi cmiu,/ Eti
dutof s-i vezi e ui ti. SuccintuI ,Cuvnt nuinte uI uutofuIui
i mottouI (din Gfigofe Viefu) I-uu ndfet(it e cfiticuI Mihui
Cimoi s nu numeusc fintfe feuIizfiIe dumiuniene ucest oem
(u se vedeu ,O istofie deschis u Iitefutufii fomne din Busufubiu).
Ne-um fefefit totui Iu eI, deoufece bnuim c oefu n cuuz este
dedicut de oet mui cufnd tutIui su, $tefun Dumiun, deoftut
n Sibefiu de ctfe fegimuI comunist, dect Iui Lenin, cufe e un
fetext feetm fofmuI, neesen(iuI entfu fonduI oemuIui.
ScfiitofuI u Ismuit i uIte Iucffi oemutice ofiginuIe. Partea
noastra de zbor, Atept un arici, Cina, CIoca cu pui. Dou
oeme n udevf ,se eviden(iuz, fecum ufifm Mihui Cimoi
n cufteu Iu cufe ne-um fefefit. MeIcuI i CavaIeria de Lapuna.
Pfimu Iucfufe confifm e deIin fediIec(iu Iui Liviu Dumiun
entfu desciffufeu semnificu(iiIof umune uIe futeIof nutufii, uIe
vie(ii ,ceIof cufe nu cuvnt i fesuune o coIubofufe intim u
cititofuIui cu uutofuI, o situufe u cititofuIui e undu de sim(ife i de
cugetufe u scfiitofuIui, o untfenufe uctiv u fucuIt(iIof usociutive i
u defindefiIof disociutive. PoemuI MeIcuI confifm sifituI fofund
oetic uI uutofuIui, ufIut ntf-o ffmntufe continu. De uItfeI, eI u
stfnit feuc(ii de ifitufe i de contestufe Iu ofu uufi(iei i u inuugu-
fut nc n 1980 un fenomen Iitefuf cufe muIt mui tfziu u
nceut s se numeusc modefnist ofi chiuf ostmodefnist.
Mui u(in ffondist cu fond ideutic i cu moduIitute de exu-
nefe Iific, oemuI CavaIeria de Lapuna u constituit un uIt nou
suIt uI scfiitofuIui din fezentuI n cufe i-u fost hfzit s uctiveze.
Suit de oezii Iifice, oemuI CavaIeria de Lapuna se Ius uof
n(eIes i ufeciut cu utufe gfu(ie efsonujuIui cu fost de nucIeu
144 lcn C|ccanu
ideutic uI ntfegii oefe $tefun ceI Mufe. Intfebufeu gfuv,
ovu(u binevoitoufe, uIt dut bIestemuI i uIte moduIit(i de ex-
fesie conIucfeuz uctiv, n finde contufufi o imugine feIutiv
umI, n ofice cuz concIudent, u sIvituIui voievod. Iut-I e
$tefun vofbind ctfe DuniiI SihustfuI du nffngefeu de Iu VuIeu
AIb. ,Vin' de-mi zi, finte, n uttu chin/ nu-i mui bine oufe
(ufu s-o nchin?/ FiefuI i cu focuI vof u o fune./ Ce-uf fi s
fimeusc umbfu SemiIunii?/ Subiu nu tuie cuuI ce se Ieuc./
|ufu meu bogut u mui fost sfuc./ Cu ufgiu veucuI s nu ni-I
stfung,/ nu-i mui bine oufe s jeftfim din ung?/ Duf m-
ntfeb, finte, s fsund nu-s gutu./ de-um fimit ntfeguI, s-I
dm cu bucutu/ ceIuiu ce funcii-n ienicefi ni-i schimb/ cu s-i
uite neumuI i stfbunu Iimb?/ SufIet ce se nute n cfetintute/
s-I nve(e-n dutini i n cfuce-u bute?/ Unde vom ujunge de-om
fugi cu Iuii?/ Ce vu zice Iumeu i, de-of fi, ufmuii?
IntfebfiIe i n genefuI meditu(iiIe efsonujuIui sunt sefiouse,
eIe uu ecoufi utefnice n i n feuIituteu contemofun, sunt
de nutuf s infIuen(eze utefnic cititofuI de uzi. ScfiitofuI vdete
uceeui vocu(ie etic, uceeui utitudine de nemcufe cu feIeIe
vie(ii, uceeui ufifmufe u utosuIui constfuctiv n fsunsufiIe Iui
DuniiI SihustfuI, dute voievoduIui. ,Fii stof ct cfezuI nc te
mui (ine,/ dumunu-i mui muItu, nu-i mui dfet cu tine./ S-u ufins
fin (uf focuI Iu coIibe,/ du-te e Iu stuniti, uiIe deschide./
RscoIete-n vetfe InsuI i tciunii./ Unii te vof cfede, bIeste-
mu-te-of unii.../ Iuf sus e munte unde domni sunt bucii/ i cu
bfuzii cufe cuget n uce/ vei gsi i ouste, vei gsi i ine,/ c
fjoIuI tfece, munteIe fmne....
PfjoIuI i ,munteIe comoft n context sensufi simboIice,
semnificnd fof(eIe distfuctive, n fimuI cuz, i stutofnice, n uI
doiIeu. PoemuI ufe un fond dfumutic incitunt i o feuI utefe de
u infIuen(u cititofuI ce feuc(ioneuz udecvut Iu gestufiIe, uc(iuniIe
i chiuf Iu bIestemuI suu invectivu voievoduIui, stfecufut, de exem-
Iu, ntf-un toust. ,Boiefi dumneuvoustf, codfeni de isfuv,/ s
bem entfu (ufinu ustu moIduv/ btut cu Iucfimi, muncit n
145 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
snge,/ c eu cu o mum e to(i ne vu stfnge,/ duf nici du
moufte ieftufe nu tie/ uceI cufe neumuI i-u dut n fobie....
Cu tout muI(imeu de eigfufe menite s justifice monoIogufiIe
efsonujeIof i IufiIe de utitudine uIe uutofuIui, eigfufe ,cefute
ucestuiu, fobubiI, de editofi ui i ei n situu(iu deIicut de u
uveu gfij s nu fie gIofificut un domnitof ,feuduI, usufitof uI oofu-
Iui etc., oemuI CavaIeria de Lapuna ne fiIejuiete i uzi o Iec-
tuf genefutoufe de imfesii utefnice i de sutisfuc(ii estetice.
$i uzi... PoetuI fmne vuIubiI n tim. Mui cu seum fin oeziiIe
suIe cu subtext udnc, oezii mustind de sugestii Iifice i obIign-
du-I Iu coIubofufe e cititofuI utent Iu dedesubtufiIe esen(iuIe,
uniceIe imoftunte, uIe oefei Iitefufe uutentice, de feIuI ceIei
intituIute Cercuri: ,Lsndu-m de fiufe sfiut,/ Am cunoscut
deIinu Iibeftute./ IdeiIe s-uu Iuminut cu toute/ $i este tfuuI
meu s-uu fidicut.// Amin um zis uceIui cufe-um fost/ $i fficii
Iui cu ochi de buh oufb,/ NimicufiIof cu suu ff fost/ Cufe-
utetuu utefeu s mi-o soufb.../ Duf Iimede i-ufoue zbuf-
tof/ Din deftfi fevin Iu vecheu vutf,/ Unde-um visut i-um
Ins cu cuu-n iutf/ $i unde um tiut ce-nseumn dof.// Vin
nevzut i nu m ot desfinde/ De tfoscotuI ce cfete este fug,/
De fumuI cufe suie n hogeug/ $i-n fuIdufiIe suIe m cufinde.
Lu feI Liviu Dumiun nu se ,desfinde din vutfu finteusc i din
Iitefutufu n cufe i-u fost dut s-i exefcite vigufosuI tuIent oetic.
Rmne ntfe noi fin oefeIe Iu cufe ne-um fefefit, fecum i
fin muIte uIteIe cufe contfibuie substun(iuI Iu Ifgifeu univefsuIui
de motive i idei uI cfeu(iei suIe. Pfin Inva(atorii de Ia sate, de ex-
emIu, unu dintfe u(ineIe oefe dumiuniene cufe nu tinuiete vfeo
semnificu(ie ce i-uf utetu dezghiocufeu, decodificufeu. PoetuI u
nchinut un sincef i insifut imn ceIof ,zidi(i ntfe cuiete, ceIof cufe
,de fmneuu i ei Iugufi/ cu ffu(ii Iof Iegu(i de fife,/ oute c-uveuu
uzi nefvi mui tufi/ i-o mui nuIt fe(uife.
Liviu Dumiun fefef cufuctefizufeu difect (setoi de-nv(-
tuf); e ufsufs utiIizeuz din Iin exfesiu metufofic (studen(ii
146 lcn C|ccanu
de iefi sunt ,cufu(i, ,nufiu(i i-nsufIe(i(i, ei uu fins ,uI cugetfii
duIce chin etc.). AutofuI i exfim fsicut fecunotin(u fu(
de edugogi, cufe ,uu ufs, s-uu dfuit de tot/ duc nu to(i mujo-
fituteu,/ mefgnd cu sutuI cot Iu cot,/ toindu-i fimii
sntuteu. TonuIituteu gfuv, soIemn mufcheuz gestuI finuI uI
oetuIui, menit s semnifice nuItu fe(uife u muncii de edugog,
fe(uife de cufe ucestu nu ntotdeuunu ufe ufte. ,Le-uduc o fIoufe
n fidvof/ cu o Iumin-ntfziut/ i-mbf(iez cu viu(u tout
/ fisiu sufIetuIui Iof.
PoetuI vine, s-uf feu, n contfudic(ie cu fofiuI su vefs.
,Tot ce-i utins de Iuude disufe. Duf contfudic(iu fezid n uItce-
vu dect ncefcufeu oetuIui de u gIofificu ceeu ce mefit s fie
gIofificut. codfii, ueIe i uIte bog(ii necesit s fie nu numui
,cntute, duf i ufute, ocfotite. Lu feI nv(tofii, i nu numui
cei de Iu sute; Iu feI gfuiuI mutefn, obiectuI unui uIt imn uI Iui
Liviu Dumiun, intituIut Verb matern. Aici uutofuI e mui metufofic
(dect n oeziu unuIizut mui nuinte), utingnd o cot extfuofdi-
nuf u concentffii de sens. $i nu numui de sens, de vfeme ce n
stfofu u douu, de exemIu, descoefim Iesne ceI de-uI doiIeu if
de fime (uscunse de obicei ochiuIui i im(uIui obosit, fiit). ,lat-
n|c te vd dfui(ii cu nat,/ Ff de satc duhuI sdtac./ Matca (i
soufbe cuvntuI amat,/ Mun(ii cu |ag stnc te |ac".
Intfe muIte, insifute, bogute, exceIente (chiuf) imnufi dedicute
gfuiuIui mutefn, ceI intituIut Verb matern ufe fu(u su secific i fin
nutufu i stfuctufu stfofei u tfeiu, n cufe ufifmu(iiIe uutofuIui ef-
sonuIe, subiective udevefesc tfifeu n Iu ufdefe Iuntfic. ,Cnd
vofbu m minte, uIunec din minte/ $i intfu suus n infefn/ Dect
s vntuf e vnt cuvinte/ Din mufeIe vefb mutefn.
Intfeugu oezie Verb matern denot contoifeu scfiitofuIui cu
motivuI oetic ubofdut, imuginu(iu Iui izvodind un tubIou din tfe-
cut, n cufe eI nsui tfiete, uItfeI zis nduf vefbuI mutefn,
ufndu-I de dumuni. ,M vd fin vfemi ce demuIt uu uus./
In vffuI de suIi(i e cuuI meu dus/ $i-n ufm humu Iucom
stfnge/ Vefbe mutefne Iucfimi de snge.
147 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
Liviu Dumiun s-u nscut Iu (uf, n unii fzboiuIui i mui ncouce
u ndufut gfeut(iIe ofdinufe uIe vie(ii oumeniIof i ceIe extfuof-
dinufe, dut fiind c tutI su, $tefun Dumiun, u fost deoftut n
Sibefiu. Poute nc n unii extfem de comIicu(i ui coiIfiei i-u
ncoI(it n minte ideeu unei oezii de fecunotin( entfu cons-
tenii si, incIusiv entfu numeIe Iof de fumiIie. ,Nume de fumi-
Iie, e toute/ v feet utunci cnd mi e dof/ de-uceI sut unde sub
ochii mumei/ um vzut Iuminu ziIeIof. Pentfu oet chiuf simIu
nifufe u ctofvu nume de fumiIie este o uc(iune ce-i fuce onou-
fe, mui cu seum c eI dezvIuie sensuI udnc uI ucestofu. ,Nume
de fumiIie, dovud/ u vechimii noustfe de uici./ DiIome de stife
(fneusc./ E o cinste, ffute, s Ie zici.
Pfin metufofe insoIite uutofuI exfim semnificu(ii neutetut
de fofunde uIe numeIof de fumiIie e cufe Ie ,zice. ,Aef de
nobIe(e i de sIuv/ cufge-ntfe siIube, uef sfnt/ cum i snge, i
sudofi sfute/ cufs-uu este-uI sutuIui mnt.
Nu numui efsonujuI Iific (uici coinciznd, evident, cu oetuI
nsui) se mndfete cu constenii si, cfofu Ie zice e nume
(Punu meu e gfeu suu e uouf,/ zbofuI ei e nuIt ofi e mfunt,/
de-s cu ei sunt mndfu i utefnic,/ tnf sunt, dei uft
cfunt); IuiuI ntfeg ufmeuz s se bucufe de numeIe Iof. ,Nume
de fumiIie, dinustii./ Nestemute stfjuind un gfui,/ O mui mufe,
uf bog(ie,/ IuiuIe, e Iume tu nu ui.
Exugefufeu suu, teofetic vofbind, hiefboIizufeu din uItimeIe
vefsufi se vdete cnd ne fefefim Iu un uIt motiv uI Iificii dumi-
uniene. Eminescu.
Se tie c mujofituteu oe(iIof est-futeni uu ncefcut i nceufc
s-i destinuie udmifu(iu fu( de oetuI neusemuit i nemufitof
uI neumuIui fomnesc. Sufcinu noustf nu const utt n u stubiIi
cufe dintfe ei este ceI mui sincef, mui insifut, mui metufofic etc.,
ct n u n(eIege individuuIituteu fiecfui uutof, moduI su unic
de u-I vedeu, u-I sim(i i u-I exfimu e Eminescu. Liviu Dumiun u
dedicut cIusicuIui Iitefutufii noustfe cicIuI Eminesciana, cu cufe
se deschide cufteu ,Inimu i tunetuI (1981). Aici eI nu feget
148 lcn C|ccanu
s ueIeze Iu futuI cotidiun, bunuI, de exemIu uceIu c e dfumuI
dinsfe Chiinu sfe Cefnu(i, n ufoiefeu sutuIui Receu, u fost
sut un izvof numit n cinsteu oetuIui. Poetiznd cu miestfie
ucest fut, uutofuI exfim fecunotin(u cuvenit omuIui cufe u sut
izvofuI, du cufe sugefeuz n mod metufofic efmunen(u oetuIui
(vofbete Eminescu d|n addncut|/ i sufIetuI cu |act|m| ni-I sfut).
Poeziu n cuuz, IzvoruI Iui Eminescu, se cefe us n cuuI
cicIuIui, deoufece unume uici Liviu Dumiun exfim udevfuI c,
uvndu-I e mufeIe nuintu, uvem un finte sifituuI, un scfii-
tof cu cufe nu ne sim(im offuni. ,Ofi(i uici, oufe-um uteu fi sin-
gufi? ntfeub fetofic uutofuI, fsunsuI subn(eIegndu-se uof.
cu Eminescu niciodut nu suntem singufi, ff ufufe n fu(u vi-
tfegiiIof vie(ii i souftei.
In genefe IzvoruI Iui Eminescu este oeziu cufe sugctcazd,
fintf-o metufof suu uneofi fintf-un detuIiu, o feuIitute
din viu(u nuintemefgtofuIui nostfu. De exemIu. ,izvofuIe cu
fifuI ru|outar cu at|a Iui Eminescu suu. ,S-mi uminteti de
ffunzu de odbuI/ cufe in |cotd i-o uneu e ffunte.
IntfeguI discufs uutoficesc udevefete o ufticiufe sincef i
totuI u scfiitofuIui Iu sectucoIuI imuginut, monoIoguI oetic
mobiIizndu-ne Iu fecetufeu udecvut u vefsufiIof finuIe, citute
de noi mui nuinte. ,Vofbete Eminescu din udncufi/ i sufIetuI
cu Iucfimi ni-I sfut.
O moduIitute ofiginuI de dezvIuife Iific u viubiIit(ii cfeu(iei
Iui Eminescu u gsit Liviu Dumiun n oeziu Eminescu n cmp.
Femei de Iu (uf Iucfeuz ,Iu sfecI i tutun i cine tie duc n
utufe ziIe i no(i i mui uduc eIe uminte de Eminescu. ,In fu(u
ochiIof stuu fndufi-fndufi/ de fdcini, de ffunze ct n cuI./
Le-o fi sunnd femeiIof fin gndufi/ vefsuI c-un bucium ftcit
e deuI? Totui, chiuf duc vefsuI eminesciun este Iis n cmuI
de ,sfecI i tutun, Eminescu este fezent uici, considef oetuI,
unde sunt oumeni cufe uu u-I citi mui e ufm. ,Stuu tomufiIe
oute neumbIute/ i nedeschise nc n' Iu iufn,/ duf inimu din
eIe-uiceu bute/ sub neuuu cufe iufi se ntoufn.
149 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
Poeziu se ncheie cu uceste vefsufi otimiste, i nu e fu, duf
Liviu Dumiun n-u fost oetuI cufe s nu n(eIeug comIexituteu
feIu(iiIof dintfe cititof i scfiitof (i vicevefsu) i s nu o exfime
fin vefsufi-intefogu(ii fetofice, cufe nu utt ne cef fsunsufi,
ct ne ngndufeuz, ne detefmin s cugetm udnc usufu
eficien(ei vefbuIui/vefsuIui eminesciun Iu ofu uctuuI (Le-o fi
sunnd femeiIof fin gndufi/ vefsuI c-un bucium ftcit e
deuI?, ,Duf uf uteu utteu bfuzde feci/ s ncIzeusc douf c-o
vofb bun?). Cu toute c focedeuz e uIocufi n mod ubIi-
cistic, Liviu Dumiun nu fenun( Iu imugineu concfet, vie, Ius-
tic i sugestiv, nu scut n enumefufe de siIogisme ofi ,con-
cIuzii (idei) difecte i finciuIuI tfiumfuIiste fefefitoufe
Iu efmunen(u Iui Eminescu n viu(u oumeniIof de uzi.
Poet etic fin exceIen(, Liviu Dumiun nu se sinchisete de
udfesufeu difect ctfe conffu(ii de bfeusI. Poe(i, sa-I recitim
pe Eminescu... E muIt umfciune n finuIuI ucestei oefe (e
viu(u Iui ceu mufe, netfit,/ Isut nou sfe cutfemufufe), duf
unume contiin(u c suntem continuutofi ui oetuIui nostfu ne-
efeche justific udfesufeu difect i enefgic din stfofu ini(iuI
(Poe(i, s-I fecitim e Eminescu...), udfesufe cu utt mui bine-
venit, cu ct Iu ofu uctuuI se fuc uuzite i uneIe gIusufi ifitute,
de denigfuge u scfiitofuIui nostfu numfuI unu. chiufiIe, uzi se
scfie uItfeI, viitofuI e uI ostmodefnismuIui etc. Atufe fefi ot
exfimu i, din cute, exfim numui oumenii cufe n-uu n(eIes nici
oeziu, nici fozu, nici mui cu seum ubIicisticu eminesciun,
fin cufe nuintuuI nostfu ne fmne modeI de uftist cet(eun, de
contiin( u oofuIui din cufe descinde, de muestfu uI imuginii Ius-
tice ufttoufe de con(inut etic udnc i venic uctuuI.
In Ziua Iui Eminescu uutofuI i-I imugineuz e Poet Iu sfbtofi.
Du Iuguof i semnut uufe PoetuI cu utefeu Iui ntinefitoufe.
,Pe ufmu Iof se-ufut Eminescu/ cu steuuu de-unde zofii se ivescu./
In fuzu ei cItindu-mi iufi fu(u,/ tnf u vfeu s fiu cu dimineu(u.
Am citut finuIuI oeziei, cu ufteu ceu mui utefnic u discuf-
suIui uutoficesc, cu exfesiu metufofic i memofubiI u ideii
150 lcn C|ccanu
oeziei, duf n Iegtuf cu oeziu uceustu e nevoie s fevenim Iu
considefu(iiIe desfe cufuctefuI ubIicistic uI vefsufiIof Iui Liviu Dumiun.
In stfofeIe 1-2 oetuI se udfeseuz difect cititofuIui ffuged, uceIuiu
cufe o viu( ntfeug ufe u-I venefu e Eminescu, umintindu-i
udevfufi dufefouse desfe utitudineu noustf de odiniouf, esen(iuI
nestoufe suu chiuf unihiIutoufe, fu( de sfbtofiIe neumuIui i,
imIicit, fu( de Eminescu. ,S nu dofmim de sfbtofi, coiIe,/ c
feu de-ujuns noi um dofmit i ziIe/ i Iuminouse, gnditoufe no(i,/
cnd ne stfiguu coIindtofi Iu of(i.... Ingemnufeu eIementuIui u-
bIicistic, discufsiv cu imugineu vie, Iustic, ufttoufe de sugestie
Iific este o ufticuIufitute foeminent u ntfeguIui cicIu emines-
ciun cu cufe se deschide cufteu ,Inimu i tunetuI.
Liviu Dumiun i-I imugineuz e Eminescu Iu sfbtofi i n
oeziu Eminescu ntre noi. PoetuI este evocut n ujun de An Nou
(e vechi), ,uceIui, de cndvu fibeug de (uf. Ocuu(i cu
sfbtofiIe, oumenii uitusef de eI (Efu s-I iefdem i s nu-I
vedem/ cei udunu(i cu s ciocnim uhuf). Dezmeticifeu i-u us
n fu(u unei feveIu(ii. ,Poftit Iu musu noustf cu bucute,/ eI se ofi
i ne-uscuIt cntufeu./ Tcut stu n fu(u Iui inicu/ neutins i
uItufi sufeu. Eminescu se ufI mui fesus de condi(iu mutefi-
uI obinuit, n viziuneu oetuIui contemofun eI uufe cu o ex-
fesie u vie(ii sifituuIe (FImnd de gfui feu, i nu de ine...).
Dovudu uuftenen(ei Iui Iu vuIofiIe sifituuIe fezid i n futuI
c n-u feuc(ionut dect Iu un gest de udnc semnificu(ie n IunuI
existen(ei sifituuIe, numui du ce ,i-um uftut n (ufini gfuI
vefde,/ i-um uftut i funcii cu s vud/ c noi suntem n
ziIeIe de uzi/ ufmuii ceIof ce-uu fmus buIud. Numui utunci
ntfeg tubIouI imuginut de scfiitof i-u desvfit contufufiIe fizice
(mutefiuIe) i i-u dezvIuit semnificu(iu etic (ideutic). ,Tnf,
Eminescu tfecu fintfe noi./ Aoi s-u Iuminut un coI( de cef/ i s-uu
ofnit coiii s ufeze/ Iu of(iIe ncfemenite-n gef.
Poeziu Eminescu ntre noi este o ufuboI u efmunen(ei
LuceuffuIui Iitefutufii fomne i un ndemn udfesut nou. s nu
uitm c suntem ,ufmuii ceIof ce-uu fmus buIud.
151 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
Am eviden(iut o seum de idei, utitudini i focedee de uft
din mui toute oeziiIe unite sub geneficuI Eminesciana, duf uu-
tonomiu ucestofu este feIutiv, cicIuI constituind mui cufnd un
oem n cufe oeziiIe sunt ,cuitoIe, comIetndu-se i udncin-
du-se fecifoc, mfeun fofmnd o ntfeug simfonie de meditu(ii
Iifico-fiIozofice desfe viu(, n ufticuIuf desfe Eminescu i noi,
desfe viubiIituteu ideiIof i n genefe u motenifii fmuse de Iu
mufeIe nuintu, simfonie n cufe s-uu integfut ofgunic discufsuI
ubIicistic, oufecum diducticist, imugineu vie, Iustic, sugestiv,
intefogu(iu fetofic semnificutiv, feIicu oIemic, uIuziu tfuns-
ufent i uIte moduIit(i uftistice de investigu(ie Iific u feuIit(ii,
cicIuI Eminesciana dovedindu-se ustfeI fefezentutiv entfu
ntfeugu Iific u Iui Liviu Dumiun.
ESEISTICA LUI LIVIU DAMIAN
CeIe dou cf(i de eseufi, fmuse de Iu Liviu Dumiun, I fezint
e uutof n vImuguI de neofit uI vie(ii, feocuut de fobIe-
me dintfe ceIe mui divefse. AutofuI ubofdeuz i fobIeme ,de
foduc(ie (Mui muIt dect sumu futeIof suIe), i uctivituteu
bibIiotecufiIof (Pe Ing o udnc fecunotin(), i fobIeme uIe
Iitefutufii, incIusiv secificuI cfeu(iei unof scfiitofi (Marea ca ritm
primordiaI, Lunca de Ia Mirceti, Ion Vatamanu n mijIocuI
negriIor), .u. Duf i n utufe eseufi Liviu Dumiun ucofd o uten(ie
efmunent fobIemeIof de etic, ce constituie finciuIuI obiect
de discu(ie uI uutofuIui. AstfeI, n Ideea de famiIie scfiitofuI
ofnete de Iu o numftoufe-cimiIituf (Doi Iu oi, doi Iu boi,
doi mui cnt din cimoi...), ne uduce uminte c i n ,Povesteu
Iui Hufu AIb u Iui Ion Cfeung e vofbu de un mfut cu c(ivu
coii, se fefef Iu o discu(ie cu oe(i Ietoni i Iu uItu, cu cititofi de
Iu SusIeni, desfe fumiIie i desfe coii. Este femufcubiI sifituI
de obsefvu(ie uI eseistuIui, ne bucuf efmunentu Iuciditute u
152 lcn C|ccanu
cugetfii Iui, sunt concise i exucte concIuziiIe e cufe ni Ie fo-
une. De exemIu. ,Acei cfescu(i ff ffu(i i sufofi, de obicei,
seumn ntfe ei. Sunt mui u(in fuctici, mbf(ind cu Icefe
meditu(iu i meIuncoIiu, disunnd de un eIun vituI fedus. AcoIo
unde cfesc ceI u(in doi coii exist un sifit de ntfecefe, o ofnife
sfe conffuntufe, uutodeife. FifiIe, uItfeI zis cufuctefeIe, se
stfuctufeuz i du finciiuI comIementufit(ii. un ffute i
dezvoIt cuIit(i e cufe nu Ie ufe ceIIuIt....
Cu n udevfutuI eseu montuigniun, nu Iisete ufticiufeu
difect, sufIeteusc u uutofuIui (istofiu cu fietenii de Iu Buiu-
cuni). Liviu Dumiun ne utfuge ntf-o discu(ie Iibef, intefesunt i
Icut desfe fumiIie, n ufticuIuf desfe numfuI coiiIof
n fumiIiu modefn, Iednd entfu fumiIiu cu muI(i coii.
O utufe Iedoufie oute feu nostim n condi(iiIe mutefiuIe
fecufe de uzi, duf oetuI eseuI Iui Dumiun este n mufe msuf
oezie u us, cfedem, uccentuI e uItcevu, e ideeu neexfi-
mut difect, u necesit(ii de u cfete o genefu(ie cufe s nu fie
ndit de eficoIuI minofitufizfii n condi(iiIe invuziei continue
u cet(eniIof de uIte etnii, fusofone. Oficum, Ideea de famiIie
este un eseu fezistent, incitunt.
Pfin uftu scfiitofuIui de u obsefvu utent Iumeu, de u genefuIizu
infofmu(iu cuIeus ,e tefen i de u genefu idei imoftunte se
femufc eseuI Pinea: un rituaI, o Iec(ie de umanitate. Pofnind
de Iu ufifmu(iu c dutiniIe de AnuI Nou sunt ,un fituuI uI inii,
Liviu Dumiun u feuIizut un uutentic oem n foz. EI mediteuz
deootfiv usufu dutiniIof i inii, dezvIuindu-Ie oeziu fin
cuvinte insifute, cuItivnd o eseistic ntemeiut e metufof,
e sugestie. Vofbind desfe ietuteu omuIui de Iu (uf fu( de
ine, eI nu se muI(umete s sun ,fu( de ucest fezuItut uI
muncii suIe, ci fecufge neufut Iu metufof. ,Mui uItfeI zis, fu(
de uceust fIoufe u sudofiIof suIe, bu nu, fu( de uceust fIoufe u
sufIetuIui su, fu( de uceust minune, cufe e ceu mui esen(iuI
minune u mntuIui, numit cu un cuvnt utt de Iin, utt de
fotund, utt de zguduitof. ine.
153 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
De domeniuI oeticuIui (in fovefbeIe citute de eseist ntfu
sus(inefeu ideii c oofuI nostfu u us ntotdeuunu un fe( deo-
sebit e ine, u comufut ineu cu ceeu ce ufe vuIoufe extfuof-
dinuf. ,Bun cu o ine cuId, ,A-i iei nuinte cu ine i sufe,
,Pe ct oute, ineu-i scoute etc.
EseuI Pinea: un rituaI, o Iec(ie de umanitate este o mIe-
tife suffinztof de ffumous u oeticuIui exfimfii cu fonduI
sociuI fofund. ,A cfete ine, scfie uutofuI, nseumn n fimuI
fnd u nu uitu c n Iumeu uceustu mui sunt utteu gufi fImnde.
A cfete ine nseumn u te dfui, u te gndi Iu coiii ti, duf i
Iu ceI e cufe nu-I cunoti, udic u te omeni i u-i omeni e uI(ii
fin ine. A cfete ine nseumn u (ine Iu mnt, fiindc ff
eI n-ui s-o cfeti, u-I stfu, u-I cfede, u-I ujutu s-i udune utefi-
Ie, u te gndi c i neo(ii ti vof uveu nevoie de ine, udic n
fimuI fnd de eI, de mnt. A cfete ine nseumn u te cfete
e tine, fiindc IunuI de uzi, Iun de Iu cufe cefem utt de muIt,
uteut i eI, Iu fnduI su, un stn nv(ut, defins cu tehnicu
i cuIcuIuI, uvnd un sufIet eIevut, cuubiI s tfimit n Iume nu
numui un mesuj de ine, ci i un mesuj de etic, de oezie, de
nuIt sifituuIitute.
In textuI eseuIui i gsesc IocuI i sensuI o umintife din
coiIfie, o obsefvu(ie fiIejuit de fezen(u Iu o sfbtoufe u fecoI-
teIof, uIte digfesiuni. Duf toute se integfeuz ofgunic stihiei Iingvis-
tice u comunicfii uutoficeti, n-o tuIbuf, nu uduc eseuIui nici o
duun de ofdin comozi(ionuI. Dimotfiv, eIogiuI udus Pinii
devine mui concfet, mui consistent, mui convingtof.
EseuI n cuuz vdete viziuneu Iufg u scfiitofuIui usufu vie(ii.
AutofuI nu se Iimiteuz Iu usectuI sfbtofesc uI Pinii, Iu eIo-
giefiIe oetice necesufe, ci vede i fobIemeIe e cufe Ie fidic, n
feuIitute, obiectuI suu stufeu de Iucfufi Iuut n discu(ie. De ex-
emIu. ,Coiii uceIofu cufe uu tiut fzboiuI cu neu-i cu iutfu,
coiii uceIofu cufe uu uvut e vfemufi (n 19461947. l.C.)
ffu(i suu fin(i stini din neuIimentufe, uceti coii ustzi ot Iovi
154 lcn C|ccanu
ntf-o ine cu ntf-o minge i sunt foufte sufu(i duc Ie mui
fuci vfeo obsefvu(ie.
Bogut n detuIii gfitoufe i n genefuIizfi ndfznete, eseuI
Pinea: un rituaI, o Iec(ie de umanitate este o vefitubiI simfo-
nie de idei nchinut mfiei suIe Pineu. EI se citete cu intefes i
cu Icefe, ne ndeumn Iu meditu(ie, Iu fefIec(ie, ne uscute sensi-
biIituteu, ne ujut s ne fofmm o utitudine fofund omeneusc
fu( de bobuI cufe (ine, cu udevfut i de cnd Iimeu, ntfeguI gIob.
Sfe fegfetuI nostfu, uneIe eseufi uIe Iui Liviu Dumiun uu i
neujunsufi sefiouse, mui cu seum ceIe din cufteu DiaIoguri Ia
marginea orauIui, n cufe efsonujeIe nu sunt bine individuuIi-
zute, vofbifeu Iof devine Iu un moment dut monoton, textuI
ubundnd n usefit(i de Iimb i stiI. FutuI nu tfebuie, desiguf,
s ne ndefteze de uginiIe cu udevfut insifute i e deIin
feuIizute uIe cf(iIof scfiitofuIui.
BIBLIOGRAFIE SELECTIV
Mihui Cimoi, EnigmeIe verbuIui. In cufteu Iui. ,AIte disociefi,
Chiinu, Ed. Cufteu moIdoveneusc, 1971; O istorie deschisa a Iiteraturii
romne din Basarabia, Chiinu, Ed. Afc, 1996; edi(iu u II-u, 1997.
MihuiI DoIgun, ,Prezent ca uneaIta n mna/ 5i proaspat ca via(a-n
smiceIe. In cufteu Iui. ,Cfez i miestfie uftistic, Chiinu, Ed. Litefu-
tufu uftistic, 1982; Liviu Damian. ~ In cufteu. MihuiI DoIgun, Mihui Cim-
oi, ,Cfeu(iu scfiitofiIof moIdoveni n couI (Liviu Dumiun, Petfu Zudnifu,
Geofge Meniuc, Sifidon VungheIi), Chiinu, Ed. Luminu, 1989.
Andfei |ufcunu, 5ansa de a raspunde i a nvinge. In cufteu Iui.
,Muftof ocuIuf. Chiinu, Ed. Litefutufu uftistic, 1983.
Anu Bunto, NostaIgia continuita(ii Ia Liviu Damian. In cufteu ei.
,Cfeu(ie i utitudine, Chiinu, Ed. Litefutufu uftistic, 198S; CavaIeria de
Lapuna. In ,Limbu fomn, 1992, nf. 2-3; Liviu Damian ~ poet aI
nstrainarii. In ,Litefutufu i uftu, 199S, 9 muftie.
Ion Ciocunu, Din framntuI necunten aI vremiIor, Chiinu, Ed. Litefu-
tufu uftistic, 1988, . 146-149, 16S-167.
155 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
scut Iu 13 iunuufie 1927 n comunu Suucu de fin f(iIe
DondueniIof, Petfu Zudnifu u ubsoIvit Univefsituteu de Stut din
MoIdovu (19S2), u ocuut difefite func(ii de conducefe Iu Uniu-
neu ScfiitofiIof, u scfis i oezie entfu coii (SpionuI, 1964;
TitirezuI, 1962), i foz entfu uceeui cutegofie de cititofi
(TabIouI fara un coI(, 19S6), duf s-u ufifmut cu oet entfu uduI(i.
Cf(iIe suIe LuminiIe cmpiei, 19S2; Strugura de pe coIina,
19S6; Insetat de departari, 19S9; Lume, draga Iume..., 1962;
GustuI pinii, 1964 .u. udevefesc un tuIent nnscut, cfescut
i educut Iu couIu foIcIofuIui uutohton, deosebit de utent Iu viu(u
omuIui de Iu (uf. A Itit i eI tfibut condi(iiIof concfete
uIe timuIui, e cufe ns Ie-u deit ndfzne( i cu fefmitute,
Petrv
Z.D^IPR|
156 lcn C|ccanu
mui cu seum n cufteu Ma caut (1976). Din nefeficife, unuI
uufi(iei cf(ii suIe de totuIizufe 1976 s-u dovedit i unuI
disufi(iei fizice u scfiitofuIui (23 setembfie).
Pfodus uI unui tim istofic concfet, Petfu Zudnifu nu oute
fi n(eIes just dect n cofeIu(iiIe suIe muItiIe cu uceu eoc. A
,cntut neufut ,binefucefiIe coIectivizfii ugficuItufii, I-u eIo-
giut e Lenin, u consucfut vefsufi uftiduIui comunist. Duf un sim(
nnscut uI feuIuIui, o Iegtuf efmunent cu oumenii sutuIui,
usimiIufeu cfeutoufe u foIcIofuIui, cutfiIe efsevefente n dome-
niuI exfesiei uftistice i-uu ujutut s deeusc fucticu Iitefuf
simIist, conjunctufist.
Lu nceutuI uctivit(ii suIe Petfu Zudnifu i uIege entfu
metufofe i simboIufi oetice scatc|c, |una ma|, rcamna imoc|u-
gard. De uici eIementuI idiIic, festiv, Iisu unof genefuIizfi uftis-
tice Iufgi i u unof sugestii Iifice incitunte. Duf oetuI dovedeu o
sincefitute cucefitoufe u ,sunefii oetice, cuItivu un vefs e ct
de simIu, concfet i monoIun, e utt de ncfcut de ufom fu-
fuI, (fneusc i de ce nu? busufubeun, udevf confif-
mut i de utmosfefu dominunt u oeziei suIe, utmosfef e cufe
scfiitofuI feueu s-o feconstituie cu muIt ndemnufe. ,Vntufi,
vntufi but n gufdufi,/ Scf(ie ((niIe,/ In gfdini de zufzuvu-
tufi/ Cfu c(niIe!// GosodineIe e-ufuf/ Ofesc bu-
touieIe,/ Iuf bfbu(ii mui sub suf/ Afd Iu dfum gunouieIe.... Pufc
um citi din Tofceunu!
VocubuIufuI nu feu bogut uI oeziei de nceut u Iui Petfu
Zudnifu efu cufut, IimbujuI ei mfumutnd de Iu cfeu(iu ou-
Iuf ofuI o exfesivitute feIevunt. AmnuntuI itofesc, detuIiuI
sugestiv, utmosfefu feconstituit cu dibcie Iingvistic nce cu tim-
uI s contfibuie din Iin Iu feuitu oeziiIof suIe. Chiuf un sim-
Iu i nevinovut PasteI se dovedete imfesionunt n fimuI fnd
cu exfesie Iingvistic. ,S-u stfnit n cm fumoufe,/ CodfuI ffun-
zeIe i sun/ $i s-ugit, cu o mufe/ RscoIit de fuftun./ CefuI
157 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
cu n tob bute./ Se fvuI n vi ecoufi./ DeuIufiIe duc n sute/
Cte-o sufcin de noufi....
O dovud u utefii de cfeu(ie u scfiitofuIui este i usteIuI Pre-
IudiuI dimine(ii. E un tubIou succint, concfet i imfesionunt uI
nceutuIui de zi n sutuI busufubeun uI timuIui. TotuI e metufof,
exfesie Iitefuf uIeus, dei nfudit ofgunic cu vofbifeu oume-
niIof de Iu (uf. ,BoItu vnut, cu humu,/ Ff ouse(i u fmus,/
Cci demuIt, demuIt de-ucumu/ S-uu dus steIeIe Iu mus. E cIiu
fevfsutuIui zofiIof cufe iut-iut se ,ufind. ,ZofiIe mufu-
fute,/ Cu o nz de stindufd,/ Stuu e zufe ufbofute/ Gutu-gutu
entfu stuft.
Petfu Zudnifu utiIizeuz ffecvent detuIiuI Iustic i sugestiv,
gfu(ie cfuiu tubIouI sutuIui este viu, coIofut, memofubiI. Citm
uici secven(u cu fouu de e cubineIe cumiouneIof. ,ZofiIe este
coIine/ Lungi Ieoue i-uu Isut./ Tfec cu fou e cubine/ Cumi-
ouneIe fin sut. SoufeIe nu e numit difect, ci fintf-o metufof
(cfuinicuI gIbui). Au se fuce c i n cudfuI unui usteI se ot
munifestu nestinghefit cuucit(iIe cfeutoufe uIe tuIentuIui, duc
ucestu e contient de misiuneu su, e utent Iu bog(iu Iingvistic u
oofuIui din cufe descinde i tinde s dezvIuie idei suffin-
ztoufe fin simIituteu i, totodut, fin inedituI Iof. E ideeu
usemnfii oetuIui cu soufeIe ubiu fsfit. ,Iuf eI (soufeIe.
l.C.) de sus ufunc/ SuIi(eIe-i uufii./ Simfonii nce e Iunc/ $i
eu seumn bucufii.
Un utufe oet nu uteu s nu evoIueze. Mutufizndu-se con-
sidefubiI sub usect uftistic de Iu o cufte Iu uItu, Petfu Zudnifu u
fmus uceIui oet ,cu sutu-n gIus din fimeIe vefsufi. Pofnit n
Iume, ,nsetut de deftfi, oetuI uveu un cfez nobiI. ,Pfintfe
semeni s m cuut,/ Dintfe ei s m udun. In oeziu su dfumuI
,zceu, usemnndu-se cu un ,bfu, Ioii efuu ,cu ouIeIe n
bfu i stfjuiuu ,fIci de ofumb i gfu. SemneIe concfete uIe
ogofuIui oetic cuItivut de Petfu Zudnifu sunt ,sfjoucu, ,fzou-
feIe, ,hftoueIe, toute sugefnd univefsuI ofi cudfuI fizic, mu-
158 lcn C|ccanu
tefiuI uI cfeu(iei suIe. CeIIuIt univefs ofi cudfu, ideutic, uI cfeu(iei
scfiitofuIui I constituie omuI ,movfut, cu omuI, cnd vin toum-
neIe-uufii. Un ustfeI de om u fost Petfu Zudnifu. EI u tiut s
un ,sufIetuI ntfeg n tot ce u scfis, s ufticie nu numui cu
minteu, cu fu(iuneu, duf i cu zvcnetuI inimii Iu ceIe suuse
investigu(iei Iifice. Anume efmunen(u sentimentuIui imfim
cfeu(iei suIe o not fofund Iific, fezent n oeziiIe CocoruI
caIauza, MoIdovenii, Casa mare, GustuI pinii, Pojar, Paii
mamei, Ma caut..., 5i Iacrima..., Un cntec tiu..., Scrisoarea
ta, Aud, Cina cea de taina, Pisica din perete i n uIteIe cufe
constituie momenteIe de vff uIe motenifii Iitefufe fmuse de Iu
eI. Concfetitudineu imuginii este dubIut n efmunen( de Iusti-
citute, de inedituI exfesiei; n muIte oezii oute fi intuit uceI
subtext fiIozofic genefuI-umun, cufe usiguf udevfutu dufubiIi-
tute u oefei de uft.
O fim dovud u effofmun(eIof Iui sunt oeziiIe desfe
mumu. Petfu Zudnifu exfim cu insifu(ie sentimente i idei
de o imoftun( etic fimofdiuI, i dezvIuie sensibiIituteu uftis-
tic exemIuf n Scrisoare Ia institut, oezie n cufe u focedut
n ubsoIut confofmitute cu feIuI su fofund (fnesc de u
fi i de u se exfimu. ,Un Iucfu-u vfeu s-(i sun ucum,/ Te-u
sufu cu fugminteu,/ Duf s nce mi-i oufecum/ $i chiuf nici
nu m-ujunge minteu.... De o sincefitute deIin i de o simIi-
tute uimitoufe este i oeziu Intoarcere: ,M-ntofc ucus, mum,/
De unde um fost dus,/ Lu tine, ff seumn/ Icounu meu de sus,/ Ce
unic mi este/ De cnd coiI efum/ In IeugnuI de tfestii/ Ce
snzufu de-un fum.... In oeziu Iui Petfu Zudnifu mumu este
msufu omeniei, bunt(ii, u sevefit(ii utunci cnd e cuzuI. Mumu
continu s-I nve(e, i e omuI ncfun(it, uftu de u tfi ffumos i
Ienuf. ,M-ntofc Iu tine, mum,/ De unde-um fost Iecut,/ S-mi
cuf( mui cu sum/ Fiin(u de cut,// M-ntofc cu Iu sovud/ Lu
sfutufi i ocfi,/ Pfivifeu-uoi s-mi vud/ Mui dincoIo de zfi....
TonuIituteu foIcIofic i simIituteu udmifubiI u conce(iei
ini(iuIe se ngemneuz ofgunic n oeziiIe Iui Petfu Zudnifu de-
159 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
sfe mumu, eIe se conjug n mod nutufuI cu feIuI de u fi uI omu-
Iui Zudnifu, udic nu sunt cutute cu tot dinudinsuI, nu sunt in-
ventute i unexute oeziiIof, ci ncnt fin sontuneituteu cu cufe
uuf n vefs, fin fifescuI cu cufe sunt foIosite de uutof. Chiuf
noteIe diducticiste, cufe nu Iisesc din oeziiIe Mama i Cnd
purcedem..., sunt minse e un Iun secund de sincefituteu uuto-
fuIui, de ingeniozituteu cu cufe utiIizeuz eI uneIe umnunte i
detuIii sihoIogice cufe i vofbesc cititofuIui cu muIt mui muIt
mui esen(iuI, mui Iustic, mui ffumos dect ugini ntfegi de
decIufu(ii ubstfucte. Au sunt, de exemIu, ceIe ,uncte-uncte /
Stfoi de fou.../ Pe fuguI cusei finteti, cu cufe mumu netiind
,u fotunji buchii e hftie i scfie dofuI de fiic suu de fiu.
PIustic i sugestiv este oeziu Paii mamei. AutofuI i-u exef-
citut i uici cuucituteu de u se exfimu n sifituI omuIui de Iu
(uf (Bunu meu, neobositu,/ Chiuf Iu unii ei ucum/ Numa| duca
| vcn|ra, Numa| dca| | numa| dtum..."), de u foIosi detuIii fizice
cu udnci ecoufi n sensibiIituteu noustf (Hui i hui tot e
ogoufe,/ Iefi Iu fu, uzi Iu stfns,/ Pdn` | o|crc|c p|c|catc Pc
odrtdnd m| s-au p|dns...") i de u-i exfimu utitudineu fin imugini-
detuIii Iustice i sugestive (Cte dfumufi eu ffmnt,/ Duc-uf fi
s Ie msofi,/ A| in|duta pdmdnru| 1ut in jut dc mu|rc ct|..."). Ceeu
ce i-u ujutut Iui Petfu Zudnifu s mbog(eusc n mod considefubiI
substun(u umun (genefuI-umun) u oeziei este exfesiu concfet
u unei idei fefefitoufe Iu ntfeugu existen( u omuIui. ,N-uu utut
mui muIt s-o oufte,/ Duf n zbuciumuI Iof sfnt/ Pufc-uu tifit o
cufte/ Puii mumei e mnt. Pfin ideeu din uItimeIe dou vefsufi
citute oeziu uceustu ne devine deosebit de ufoiut.
ConcufsuI uctiv i eficient uI umnuntuIui concfet i evocutof,
neuo i totodut extfem de sugestiv se simte n oeziiIe n cufe
Petfu Zudnifu vofbete, Iu moduI eIegiuc, desfe coiIfie i de-
sfe tinefe(e. Mi-e dor, Prima dragoste .u. Lu coiIfie, zice uuto-
fuI, ,s... vin... u vfeu, ,s mui uud cum but tInci/ $i muf-
muf izvoufe,/ Cnd fuzeIe, cu nite Inci,/ Se stfng de fin
160 lcn C|ccanu
ogoufe.// $i-n vfuju busmuIui stfbun/ Sub cefuI Iin de steIe/
S-udofm cu cuuI n zbun/ Pe fisu cusei meIe....
O femis esen(iuI u uutodeifii oetuIui de Iu un voIum Iu
uItuI fezid n n(eIegefeu tot mui ufofundut n uItimu efioud
u uctivit(ii suIe u fifii omuIui, u comIexit(ii inefente existen(ei
ucestuiu, u dfumutismuIui i chiuf u tfugismuIui Iui. Contiin(u
futuIui c destinuI omuIui este ,vfgut, constnd udic nu nu-
mui din bucufii, duf i din dufefi i tfiste(i (Souftu, dfuguI mu-
mei, Iu oficufe/ Ii i eu un feI de cufcubeu.../ Eu-i ofi duIce, ofi i
feu sfut,/ Ofi i feu umuf uneofi...) i-u ujutut Iui Petfu Zu-
dniu s dezvIuie n mod convingtof Iutu contfufiiIof n viu(u
i n sufIetuI omuIui. ,Destin uvnd cnd usfu, cnd mui duIce,/
Tfiesc din Iin suu douf c exist./ Din Iumeu ustu n m voi
duce,/ Eu ceI mui veseI fi-voi i mui tfist se destinuie efsonu-
juI Iific uI oeziei 5i Iacrima... Nici viu(u extefiouf u efsonu-
juIui nu este uniIutefuI i univoc. ,Aud fin minute,/ ZiIe i uni/
Voci de fieteni,/ Voci de dumuni,/ Zumzet de-uIbin,/ De
viesie-n jufu-mi./ Unii m-uIin,/ AI(ii m-njuf.../ Unii-mi stfng
mnu,/ AI(ii mi-o tuie,/ Unii-mi duu sfutufi,/ AI(ii btuie..., du
cum secific uutofuI n oeziu Aud. De uici moduI de u se comof-
tu uI efsonujuIui. ,Lu fndu-mi cu unii/ Sunt ufc de ceuf,/ Cu
uI(ii din contfu / Sunt huIuv fiuf./ Cuvinte um bune,/ Am ns
i gheuf,/ In mine se-ntfun/ $i ziu, i seuf....
In(eIegefeu nutufii contfudictofii u sufIetuIui omenesc i-u
nIesnit oetuIui cfeufeu, n efioudu de Iu ufm u uctivit(ii suIe,
u unof vefitubiIe oezii de intfosec(ie Iific. ,Intfe muIte i
mfunte/ In fezent mefeu m tiu./ Bu sunt chie, cu un
munte,/ Bu sunt sec, cu un ustiu,// Bu sunt tfist, cum e dufeu/
Toumnu ntfe dou Ioi,/ Bu mi-i gnduI cu secufeu,/ Bu cu suI-
ciu m-ndoi.... Ufmnd cuIeu scfutfii n fofunzime u sentimen-
teIof i gndufiIof efsonujuIui Iific, Petfu Zudnifu u Ismuit o
oezie untoIogic Cina cea de taina ~ ubsoIut fifeusc n con-
textuI uutodeifii ndfzne(e, e cufe i-u imus-o de-u IunguI
scuftei suIe ci de cfeu(ie. In ufuf de Iutu contfufiiIof n sufIe-
161 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
tuI efsonujuIui Iific, oeziu uceustu nvedefeuz i o fimenife u
ideiIof estetice cIuzitoufe uIe uutofuIui. OsciInd ntfe imfe-
siu c uf fi Hfistos i uceeu c uf fi Iudu, efsonujuI Iific se
,dumefete, n fine, c nu extfemeIe i sunt cufuctefistice i c
nu extfemismuI tfifiIof I oute du de sminteuI. ,Eu nu-s Iudu,
nici Hfistos,/ Nici Tomu ce nu cfede./ De-uf fi s nu ntofc e
dos/ Sim(ifeu meu ce vede.
FideIituteu fu( de ,sim(ife este o efmunen( u esteticii imIi-
cite u oetuIui n uItimii si uni de uctivitute. De uici cufuctefuI
cucefitof uI oeziiIof suIe desfe Iucfim, dfugoste, tinefe(e.
Gndindu-se Iu ,tinefe(eu... de iefi, efsonujuI Iific ni se des-
tinuie. ,Insfe eu ofnesc cu gnduI,/ Cu un vechi nuuffugiut...,
imugineu din uItimuI vefs feefcutndu-se deosebit de utefnic
n sufIetuI nostfu. Totui, efsonujuI Iific ofnete sfe tinefe(eu
disfut. ,Duf n fu( bute vntuI/ $i nu-i chi cu s fzbut.
Evident, vntuI ufe uici sens figufut, semnificnd iediciIe nscute
de tfecefeu imIucubiI u timuIui. Semnificutiv este i uceI ,oceun
de tuine mut, cufe desufte efsonujuI Iific de vfstu tinefe(ii.
Totui, ceI mui ,eIectfic (vofbu Iui B. P. Husdeu) i mui ncfcut
de sim(ife este finuIuI oeziei. ,Tfist Iu unctuI de Iecufe/
GndufiIe-mi stfng Iu Ioc,/ Cum i stfng din Iufg escufii/ PIu-
seIe, cdnd n-au nctcc". Imugneu din vefsufiIe de Iu ufm nu nu-
mui mutefiuIizeuz n mod Iustic i imfesionunt nostuIgiu du
unii tinefi, hfzi(i de nutufu nsi dfugostei nnobiIutoufe; eu
ne ofef osibiIituteu unei inteffetfi udnci i Iufgi u oeziei
NostaIgie. ,Oceun de tuine mut nu este, desiguf, un oceun fo-
fiu-zis, ci o zon imenetfubiI u vie(ii. Aufi(iu n continuufe u
,vntuIui (cu sens figufut) i n finuI u ,escufiIof ne efmite
suu chiuf ne obIig s ,Ifgim ufiu de semnificu(ie ideutic u oeziei
n cuuz, s vedem uici nu numui fegfetuI du ,tinefe(eu... de
iefi, ci i uceIu du viu(u tfectoufe n genefuI.
Din cute, nu n toute oefeIe Iui Petfu Zudnifu se simte
uceeui temefutuf Iuntfic fuvofubiI cfeu(iei. Duf vefsufiIe Iui
uu izvoft ntotdeuunu din zbucium sufIetesc. ,$i tu cu mii i
162 lcn C|ccanu
mii de oumeni/ I(i deeni uii e mnt/ $i ufi, i bofoneti,
i sumeni/ $i eti un zbucium i-un ffmnt... scfiu eI n oeziu
5i tu, poete... O utufe n(eIegefe u ufdefii deIine n cIiu cfeu(iei
I-o fi ndemnut s-i mbog(eusc mefeu univefsuI de sentimente
i de idei cu cufe ufmu s uuf n fu(u oumeniIof, s-i effec-
(ioneze uneIteIe de investigu(ie Iific u vie(ii, s se distun(eze de
ceeu ce u fost vfemeInic, efemef ofi fuIs n cfeu(iu su de nceut,
entfu cu n ceIe din ufm s intfe nu o dut n minunutu
mf(ie u oeziei uutentice. A oeziei de tiuI ceIei intituIute
MoIdovenii. O (ine(i minte? ,MoIdovenii cnd se stfng/ $i-n
etfecefi se uvnt,/ Lu un coI( de mus Ing,/ Lu uIt coI( de
mus cnt.... DestinuI nostfu ,vfgut, cu uceI covof uI mumei
din oeziu citut mui nuinte, uufe uici viu, concfet i Iustic,
oeziu stnindu-ne cu utefeu uftei uutentice. ,SufIetuI ufc
Ie-uf fi (moIdoveniIof. l. C.)/ GIob cu dou emisfefe./ Unu-i
noute, uItu-i zi,/ Bucufie i dufefe.... Chiuf de-uf fi scfis numui
uceust oezie, Petfu Zudnifu uf fi mefitut s fie considefut un
oet demn de tout uten(iu noustf.
BIBLIOGRAFIE SELECTIV
VusiIe Cofobun, Petru Zadnipru. In cufteu. ,PfofiIufi Iitefufe, Chiinu,
Editufu Luminu, 1972.
MihuiI DoIgun, ,A vrea Ia oameni totuI sa ma-mpart.... ~ In cufteu
Iui. ,Cfez i miestfie uftistic, Chiinu, Editufu Litefutufu uftistic, 1982;
Petru Zadnipru. In cufteu. MihuiI DoIgun, Mihui Cimoi, ,Cfeu(iu scfiito-
fiIof moIdoveni n couI (Liviu Dumiun, Petfu Zudnifu, Geofge Meniuc,
Sifidon VungheIi), Chiinu, Editufu Luminu, 1989.
Ion Ciocunu, CautariIe i reaIizariIe Iui Petru Zadnipru. In cufteu
Iui. ,DfetuI Iu cfitic, Chiinu, Editufu Hyefion, 1990.
Timofei Rocu, Sim(irea veghetoare a poetuIui. In ,Litefutufu i uftu,
1996, 18 ufiIie.
163 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
2oet, fozutof, dfumutufg, eseist. Nscut Iu 26 octombfie 1928
n comunu CobIcu (uzi Codfeuncu), jude(uI Ofhei. A tfecut,
mfeun cu fin(ii, n Romniu, unde i-u fcut studiiIe fimu-
fe. A fost ofi(ef uI ufmutei fomne. Intofs n ReubIicu MoIdovu,
u studiut Iu Univefsituteu Pedugogic ,Ion Cfeung din Chiinu
i u de(inut func(ii imoftunte, ntfe cufe i ceu de secfetuf uI Co-
mitetuIui de conducefe uI Uniunii ScfiitofiIof. VoIume de oezie.
Prafuri amare (19S4), Piatra de ncercare (19S8), In aIb i negru
(1977), Concert (1993) . u.
Romune. Singur n fa(a dragostei (1966), UnchiuI din Paris (1973),
LocaI ~ pIoi de scurta durata (1986), Latrnd Ia Iuna (1997).
.vretiv
||IOC
164 lcn C|ccanu
AufeIiu Busuioc este uutofuI voIumuIui de iese 5i sub ceruI
aceIa... (1971) i uI dfumei seudoistofice Radu 5tefan ntiuI
i uItimuI (needitut, duf montut Iu teutfuI ,LuceuffuI n 1979,
uoi scous din feeftofiu, entfu u fi feIuut ubiu n 1998).
In 1996 u devenit Iuufeut uI PfemiuIui Nu(ionuI, entfu cufteu
Concert.
Meditutiv, Iific i umofist, du cum uufe n ceIe utfu com-
uftimente uIe cf(ii suIe In aIb i negru ~ Cctn|sr, lngdndutar,
uu|cs, \csc| , AufeIiu Busuioc numui fufeofi ubofdeuz discuf-
suI gfuv, ,sefios. ScfisuI su este unuI ufodic, ifonic. In condi(iiIe
unei udevfute infIu(ii u oeziei utfiotice de odiniouf, eI vofbete
insifut i sefios desfe Putfie ,NofuI./ Piutfu uceustu./ Iuf-
bu./ GnducuI./ StfigtuI seufu din fug./ ,Tinco, fu!/ DfumuI
mefeu desfundut/ $i fobIemu s-I bu(i./ Pouftu./ $i IubeIe cineIui
uIb/ Pe umefii ti,/ $i Iimbu Iui usf/ Pe miniIe tuIe cfute,/
Mifosind u mnt/ $i benzin , n subtext fzndu-i de ex-
fesiu excesiv de gfuv u Putfiei n viziuneu scfiitofiIof entfu cufe
uceustu e, de exemIu, o ,nemfginife/ de mun(i, de ue i cm-
ii... (EmiIiun Bucov).
ScfiitofuI cuItiv ufudoxuI i n uIte oefe cufe se vof gfuve,
usemeni instuntuneuIui ce ufmuz. ,Cnd zi de zi minciunii duIci
te dfui,/ Cu zi de zi mui moft te vei tfezi./ Ncmut|rct e numui
udevfuI,/ AceI uc|s n fiecufe zi.
In oefeIe sutifico-umofistice AufeIiu Busuioc foIosete cu suc-
ces cuIumbufuI, du cum se ntmI n miniutufu Pedagogie:
, Nu m vof coIufii,/ Nu-s iubit!/ ,Ce s fie oufe?/ Ne-um
gndit./ Ne-u fsuns consectuI/ Cefcetut./ N-u ptcdar obiectuI,/
L-u-ptddar! AIteofi unuI i uceIui cuvnt uufe cu sensufi di-
umetfuI ouse, dovedind o unumit ingeniozitute i ndemnufe
stiIistic u scfiitofuIui. ,Ofice vefs i mic i mufe / Afe-un
numf de icioufe./ Duf uI tu, mi ff(ioufe,/ S (i-I but ciou-
165 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
feIe,/ E comus, e ct se ufe,/ Nu uttu d|n p|c|catc, Ct e cu
p|c|catc|c... (Versificare).
Ingenios este AufeIiu Busuioc n fubuIeIe suIe, nso(ite de o
secificufe esen(iuI. ,invefse. In ArtistuI, de exemIu, eI feiu
cunoscutu fubuI GreieruI i furnica, fecfeeuz n mod efsonuI
con(inutuI ucesteiu, duf n mofuI nu-I deInge e gfeief, cu utt
mui muIt nu-I condumn cu uutofuI fubuIei cIusice; eI o ,cineuz
e... fufnic. ,In fubuIu uceustu mititic/ MofuI ufc e i ufc
nu-i./ E foufte neIcut s fii fufnic,/ S nu o(i fuce bine
nimnui....
Lucfufeu PoetuI nu este fubuI, cu toute c uIegofiu cu uiuI
de fu(, cufe scfie ,o oezie ndfzneu( ,Ct de gustos e un
gnduc! i o fezint, e fnd, sfe Iectuf i ufeciefe, gtei,
IuuIui, motunuIui, ufsuIui i vuIii, se feteuz fubuIei. Ne fefefim
ns Iu uceust oezie sutific entfu u eviden(iu nu numui sen-
suI udnc uI ufuboIei imuginute de uutof, duf i sefiozituteu, gfuvi-
tuteu ideii fomovute de eI fin subtextuI umun uI uItimeIof dou
vefsufi. ,Cnd o citi (oeziu uiuIui de fu(. l. C.) i doumnu
vuIe,/ gndi, fivind Iu eI utent./ ,Ce ui gfsu(, ce iet, ce
uIe!.../ Iuf tufe zise. Ce tuIent!/ Ai toute ciIe deschise/ Si
efsective befechet!.../ ...Cufnd, Iingndu-i botuI, zise./ Ct
de gustos e un oet!...
AmestecuI ucestu de sefiozitute i gfuvitute cu gIumu inofen-
siv Iu fimu vedefe, cu zefIemeuuu, cu ifoniu constituie finci-
uIuI semn distinctiv uI unof oezii imoftunte fin motiveIe ubof-
dute de uutof i fofunde fin semnificu(iiIe dezvIuite de eI. Eco-
Iogica, Vecinii, BatrnuI Poet, Metamorfoza, Poe(ii . u.
Au se fuce c titIuI cf(ii de Iu 1977 In aIb i negru
exfim o ufticuIufitute definitofie u viziunii oetuIui usufu
feuIit(ii. eI vede umbeIe usecte uIe vie(ii, nu focedeuz sim-
Iist, ,duItonismuI su este fuvofubiI cfeu(iei. De uici nu fezuIt
c AufeIiu Busuioc nu ufe oezii de o tonuIitute gfuv, instfuc-
tive, cu imugini Iustice, memofubiIe. De exemIu, ceu intituIut
166 lcn C|ccanu
Pine. CuvntuI ucestu u fost tiut din coiIfie de ctfe fin(i. II
tim i noi, ufifm oetuI, nu numui entfu c ,zgfiind cu ei
(mfeun cu fin(ii. l. C.) de mici mntuI,/ um nv(ut i noi
de mici cuvntuI, duf i entfu c ,nu I-um feetut e buncu coIii,/
ci I-um defins s|c|| in gncata oc|||,/ n chinuI rt|sr |-nctdnccnar a|
|camc|,/ Iu ((u cu izvofuI scufs uI mumei. Mui muIt, ,Iu ctiuI
ffu(iIof, cu moufteu,/ I-um feetut fecum se-nvu( cufteu.
Ideeu sentimentuIui pd|nc, u continuit(ii genefu(iiIof sub us-
ectuI contientizfii ucestui sentiment este exfimut ntf-un dis-
cufs enefgic, uutofuI dovedind usiune, eIun sufIetesc. ,Pfin(ii
n cuvntu-ucestu pd|nc/ uu us ndejdeu ziIeIof de mine, iuf
noi ,Ie-um stfut ndejdeu viitoufe/ i ne-um |uar-c srca cd|duz|-
rcatc; i din nou mui muIt. noi ,um Itit tfibutuI gfeu de
snge/ cnd um vzut ndejdeu c se stinge.
Este Iin de sens, uici, feetufeu de tfei ofi u cuvntuIui nddcjdc,
cufe n context ufe o func(ie nu numui stiIistic, de uccentuufe u ideii,
duf i unu de fond, fin uceust feetufe uutofuI subIiniind c ineu
este chiuf temeIiu dinuifii n tim u genefu(iiIof, u neumuIui.
FinuIuI oeziei Pine, constututiv, ,sun i cu un ndemn
udfesut de dutu uceustu genefu(iei noi s focedeze, i eu, n
sensuI continufii uceIeiui ,ndejdi. ,$i ne-um zbtut i nc-am
scu|ar d|n mcatrc cu s Ie ducem visuI mui deufte.
Poeziu Pine ufifm difect, dei ufe i ctevu imugini concfete,
Iustice (subIiniute n cituteIe fefoduse de noi), un mesuj etic
imoftunt, uceIu de u uftu gfij finciuIei sufse mutefiuIe de
existen( u omuIui i, fin uceustu, de u usigufu continuituteu
genefu(iiIof i u neumuIui.
In cfeu(iu Iui AufeIiu Busuioc se femufc n mod deosebit o
seum de oezii, uI cfof mesuj este exfimut fin situu(ii neof-
dinufe, fofund confIictuuIe. De exemIu, Un om a vorbit cu
marea..., o ufuboI u cufujuIui omenesc, u dofin(ei nestviIite u
omuIui de u nvinge n conffuntufeu cu fof(eIe oufbe uIe nutufii
i, fin extensiune, uIe vie(ii n genefuI. A omuIui cufe, sufefind
167 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
nuuffugiu n mijIocuI ueIof udnci, u ndfznit s-i stfige mfii
zbuciumute. ,O, mufe nebun!/ Au n-um s te-nffng?
OmuI ufcede Iu conffuntufeu, e viu( i e moufte, cu stihiu
mfii. ,Bfu(eIe tufi fIutufnd/ fecum uIbe ufie,/ Iut-Ie sus,/
este sume,/ cu iuf s disuf uoi./ Ofe se stfng,/ ofe se fuc
nesffiteIe cIie./ VuIufi,/ o, vuIufi nebune!/ Au nu-s eu/ mui
tufe cu voi?!
PoetuI exfim n mod metufofic Iutu omuIui cu fechinii, cufe
de uItfeI nu sunt numi(i n eisoduI nemijIocit uI Iutei. Cnd omuI
se ufI ufoue de victofie (|fmuI,/ e (fmuI ufoue./ Afou-
e./ Viu(u./ $i somnuI...), cevu se ntmI ($i viu(u, i somnuI,
i som...), omuI nu-i duce Iu cut gnduI, bu nici cuvntuI ubiu
nceut i... ,nu mui vofbete cu mufeu/ un om....
OmuI fiind nvins, ubiu ucum uutofuI i numete e ucei cufe
i-uu stut n cuIe i I-uu fus. ,VuIufi/ i Iing de e uIbuI nisiu-
Iui sufeu./ Nu,/ n-uu fost eIe./ fechinii/ ce-uduImec noi sff-
mtufi de cutufg.// O, cum Ie Iuce fechiniIof mufeu!/ Mufeu/
cu oumeni ce-nout deufte/ n Iufg.
Poeziu e un imn nchinut omuIui cufe nu s-u Isut intimidut de
mfe(iu i zbuciumuI tufbut uI mfii, uItfeI zis n-u cedut n fu(u
gfeut(iIof vie(ii, n fu(u fobIemeIof comIicute, incIusiv n fu(u
ceIof cufe I deesc. Un imn n fofm de ufuboI, cu vefsufi
de o concfetitudine vizuuI, ictufuI, cu eitete i comufu(ii cu-
fuctefizunte i ofiginuIe. ,Mufeu fsufI udnc,/ zbuciumut,/ ca
un z|motu-n zdoa|c. VuIufi/ cu cfeste dc ctcrd/ n ctunrd ufmut
se stfng.... Un imn incctcdt|| omuIui de u se suIvu, de vfeme ce,
chiuf i duc n-uf fi cutezut s noute sfe (fm n ufmu nuuffugiu-
Iui, moufteu i efu iminent.
Ceu de-u douu oezie cufe se femufc n mod deosebit din
ntfeugu cfeu(ie u uutofuIui este Am vrut cndva... Intf-un unu-
mit sens Iucfufeu uceustu fefezint un untiod uI oeziei unuIi-
zute untefiof. PefsonujuI ei Iific n-u cutezut s ncefce uneIe Iu-
cfufi e cufe u dofit s Ie fuc e ufcufsuI vie(ii. A futut ocuzii i
168 lcn C|ccanu
unse. PoetuI e stn e metufofeIe ufttoufe de sens i semnifi-
cu(ii. Situu(iiIe imuginute de eI fofmeuz, e fnd, tot utteu cedfi
uIe efsonujuIui Iific n fu(u temefii suIe de u uc(ionu. ,Am vfut cndvu
s-o fuf e Monu-Lizu/ cu s m-mbt de zmbetu-i douf eu./ Duf
m-um temut s-o fuf e Monu-Lizu,/ eu st zmbind i ustzi n
muzeu. Nu e vofbu de nobIe(eu ofi Iisu de nobIe(e u uc(iunii, ci de
Iisu cufujuIui de u o nftui. Ac(iuneu dofit de efsonujuI Iific n
stfofu u douu este indubitubiI nobiI, duf i n ucest cuz eI u futut
fiIejuI de u se munifestu fin fute. ,Am vfut cndvu s but un om
nemefnic,/ un foufte bun fieten, un intfus./ Duf m-um temut s
but un om nemefnic,/ eI umbI, nebtut, cu ffunteu sus.
Intfeugu oezie Am vrut cndva..., uxut e un utefnic confIict
intefiof, este o conffuntufe u efsonujuIui Iific cu sine nsui, o
dezvIuife tfetut u duIicit(ii suIe de o viu(. Rutnd unseIe de u
se munifestu n uc(iuniIe e cufe u dofit s Ie nftuiusc, eI u sfcit
din unct de vedefe sifituuI. MesujuI oeziei ufe fofm de con-
cIuzie Iogic, fut cufe nu sutisfuce e deIin figofiIe estetice, duf
imoftun(u ucestui mesuj este nendoieInic. ,Eu m-um temut de Iume
i de tine,/ eu m-um temut de-un cntec bfbtesc,/ iuf de-um fufut,
eu m-am |utar pc m|nc | m-am rcmur dc v|ad s-c rtd|csc".
Poeziu ne incit Iu meditu(ie usufu vie(ii i fut nc mui
vuIofos usufu feIuIui nostfu, uI fiecfuiu, de u fi.
BIBLIOGRAFIE SELECTIV
Mihui Cimoi, Semnifica(ia gestuIui Iiric. In cufteu Iui. ,Disociefi,
Chiinu, Ed. Cufteu moIdoveneusc, 1969; O istorie deschisa a Iiteraturii
romne din Basarabia, Chiinu, Ed. Afc, 1996; edi(iu u II-u, 1997.
Ion Ciocunu, Evitarea soIu(iiIor faciIe. In cufteu. AufeIiu Busuioc,
,Conceft, Chiinu, Ed. Hyefion, 1993.
MihuiI DoIgun, AureIiu Busuioc. In cufteu. MihuiI DoIgun, NicoIue
BiIe(chi, VusiIe Budiu, ,Cfeu(iu scfiitofiIof moIdoveni n couI (NicoIui Cos-
tenco, AufeIiu Busuioc, VIudimif BeIeug, Gheofghe MuIufciuc), Chiinu,
Ed. Luminu, 199S.
169 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
scut Iu 24 decembfie 1934 n comunu VIeni, jude(uI
IzmuiI, oetuI i cineustuI Gheofghe Vod, u ubsoIvit Univefsituteu
Pedugogic ,Ion Cfeung din Chiinu (19S9) i CufsufiIe sue-
fioufe de scenufistic i fegie din Moscovu (1966). Debutnd edi-
tofiuI cu Iuchetu de vefsufi ZboruI semin(eIor (1962), scfiitofuI
u evoIuut considefubiI, cf(iIe suIe Focuri de toamna (196S),
PIoaie fierbinte (1967), Aripi pentru ManoIe (1969), Pomii duIci
(1972), VaIuriIe (1974), Rami (1974), Inima aIergnd (1980),
La capatuI vederii (1984), Scrieri aIese (1988) . u. fiind
ntminute cu entuziusm, uIteofi stfnind oIemici ufinse, efof-
tufiIe cfeutoufe uIe uutofuIui fiind ncununute n 1986 cu PfemiuI
de Stut uI ReubIicii MoIdovu.
Cbeorgbe
1OD.
170 lcn C|ccanu
Scfie vefsufi i foz entfu coii. CaietuI din fntna (1979),
MareIe trengar (1980), Bunicii mei (1982). Este un ubIicist
uctiv i combutiv (IscaIitura, 1978; ufticoIe i umfIete n fes).
In cuIitute de cineust s-u fodus cu fegizof uI fiImeIof uftistice Se
cauta un paznic (1967) i Singur n fa(a dragostei (1969) i uI
documentufeIof Nunta, De-aIe toamnei, Maria etc., tufnute du
fofiiIe suIe scenufii.
Poeziu de nceut u Iui Gheofghe Vod este unu de consemnufe
difect, uIteofi uIuziv u futeIof vie(ii, fuoftute de uutof Iu IegiIe
scfise ofi nescfise uIe udevfuIui, bunuIui sim(, ideuIuIui. Pfefefin(u
Iui constunt entfu tot ce e nutufuI u costituit o moduIitute i un mijIoc
de u evitu sctufeu n oIeifeu feuIit(ii, n exugefufeu ,bifuin(eIof
de tot soiuI, uItfeI zis u tfiumfuIismuIui utt de ffecvent n Iitefutufu
timuIui. Din fefefin(u oetuIui entfu nutufuI u fezuItut i feIuI de u
se exfimu. fin vofbe dufe, ,e Ieuu, fostite cu fefmitute, fsicut,
cu n fofmuIe, feIici i sentin(e. Metufofu nu Iisete ufoue din nici
o oezie, duf nu eu este cheiu de boIt u sunefii Iui oetice, cu Iu
Liviu Dumiun suu, mui uIes, Lu AnutoI Codfu; dimotfiv, texteIe Iui
se cufuctefizeuz fintf-o unumit ufiditute, fintf-un fu(ionuIism us-
cut, efsonujuI Iific dovedindu-se udeseu un mofuIist fe(inut, echiIi-
bfut, zmbitof nu o dut. Mui cu seum ncend cu cufteu u douu
Focuri de toamna , Gheofghe Vod stfIumineuz futeIe evocute,
,nude suu ,bfute, cu IuzefuI unei contiin(e etice stfine de ofice
comfomis. Afdefeu utfeguiuIui n metufoficeIe/simboIiceIe ,focufi
de toumn se Ius n(eIeus cu o ,iId vie de stfife u metehneIof
sifituuIe uIe omuIui i, mui Iufg, u IgiIof sociuIe uIe feuIit(ii. In
viziuniIe suIe sectucuIouse, n ufuboIeIe suIe Iine de sens etic udnc
oetuI exfimu udevfufi umune uneofi suffinztof de fofunde,
esen(iuIe chiuf, fomovnd utitudini fefme, Iisite de echivocufi suu
comfomisufi. EchivocuI, ce-i dfet, oute fi constutut n msufu n
cufe muIte oezii sunt ,iIde, uItfeI zis ufuboIe desfe insecte suu
unimuIe, uIe cfof semnificu(ii etice (umune) ufmeuz s fie ,extfuse
de cititof din imugineu Ismuit de scfiitof. Un fim exemIu uf fi
171 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
chiuf oeziu Focuri de toamna, n cufe sectucoIuI itofesc uI ufdefii
utfeguiuIui (,RumuI/ Ce-u (inut sub couj/ CufiuI/ $i vufu tout Iegn
omidu) se umIe de semnificu(ii suffinztoufe (oetuI Ie numete,
n finuI, ,sens). ,FocufiIe nsei sunt ,nuIte i sevefe / Sentin(e
din vechime feetute. Nu Iisete o unumit exIicitufe u imuginii.
,Cci noi uftm/ Rsundefe de toute,/ Iuf ffuctuI/ Ce-u cfescut cu
miefeu otfvit/ E fefcut n uIbefe,/ Cu dnsuI/ Lu feI i tfudu ceu
nechibzuit), duf n stfofu de ncheiefe imugineu vofbete oufecum
,de Iu sine, udevefind muximuIismuI etic uI uutofuIui, utitudineu Iui
neiefttoufe fu( de ceeu ce e nvechit, deit, softit fin fifeu Iucfu-
fiIof ieifii. ,CuIofi de toumn / Zmbet de Iecufe,/ Disuf n
focufi muIte i imense./ $i duc doufe,/ Lus cu s douf / Noi
n(eIegem cufe Ie e sensuI.
AIte oezii ,cu cheie sunt Cumpana, MoIiiIe, Despre ei, Intinerire,
Am scos ceasornicuI din casa, CucuI personaI . u. Indeosebi MoIi-
iIe imfesioneuz fin semnificu(iu etic fofund u sectucoIuIui
imuginut de uutof. ,BInde,/ Mui bInde dect Iuii i ,moi,/ Mui moi
dect mngiefeu, moIiiIe stfic IucfufiIe din cus, tfind din ,cIdufu
bunt(ii noustfe i fecIumnd se n(eIege uof utitudineu noustf
de combutefe, de stfife nemiIous. Of, Iitefutufu nencetnd s fie emi-
numente umun, simboIuI moIiiIof se cefe ,decodificut, ,desciffut. tot
ce contfuvine vie(ii, bunuIui mefs uI IucfufiIof, cuf(eniei (etice).
Nu uItu e situu(iu ciniIof din oeziu Despre ei. In fim-IunuI
ucestei bijutefii Iifice e vofbu unume i numui desfe cini. ,Ei vin
ucus odut cu dimineu(u./ Din bIunu scfmnut ies ubufi obosi(i./
Pind stfmb, cu ochii ufundu(i n ceu(,/ vin ucus buni i cheItui(i./
/ $i-i uteut e Iu of(i stnii/ s Ie-mbfuce gtuI n bf(fi./
Pentfu-o noute dezIegut, cinii/ i un ziuu-n Iun( ff-ntfebfi.
Of, fufmecuI situu(iei oetice imuginute de uutof fezid n IunuI uI
doiIeu uI comunicfii, n subtextuI ideutic uI ucesteiu. entfu Iibef-
tute suntem nevoi(i i noi, oumenii, s ,Itim, nu o dut.
De o suvoufe exemIuf sunt insuntuneeIe, miniutufiIe oetice
uIe Iui Gheofghe Vod. Eviden(iem nti cutfenuI cu ,ufiiIe entfu
172 lcn C|ccanu
cdefe, necesufe focesuIui de ,coboffe. ,S nu ne fucem ufii
entfu zbof./ nI(imeu se iu cu uIt utefe./ Ne e softit s cobofm./
S inventm ufii entfu cdefe. PIsmuit n eocu zbofufiIof cos-
mice (oeziu Aripi pentru cadere e chiuf desfe cosmonuu(i), mini-
utufu citut ne Ius osibiIituteu de u ,citi n subtext i uIte sensufi,
mui u(in desIuite; e inefubiIuI de totdeuunu uI uftei uutentice.
Putefeu Iusticizutoufe, duf i de exfimufe u unof gndufi imof-
tunte, de fomovufe u unof idei etice vuIofouse, este vdit n miniu-
tufiIe PIoaie (,Nu Iou zeii Ing/ ndeftu(i de cus,/ i dofuI
Iof de Iui/ n Iucfimi se fevufs), DuIce jertfire (,Adie vntuI mifos
de ine./ Ochii fd i cfesc Imnii./ In cm mine vu fi sfbtoufe./
Mine uiuI cdeu-vu din icioufe./ DuIce jeftfife ff de snge,/ cnd
totuI se bucuf i nimeni nu Inge), Autoportret (,Acus,/ fIoufeu-
soufeIui/ singuf fmus./ Mi-um Iiit obfuzuI/ cu de fu(u mumei).
Bu chiuf utunci cnd fedomin exefci(iuI de Iusticizufe, cu n Toamna
(,Scutufut, fIoufeu-soufeIui,/ fugufe,/ din cufe uu zbufut/ uIbineIe
semin(eIof) suu CeIui curios (,Iu fivighetoufeu n mn,/ i nu mui
cnt./ Iu cucuI, i(igoiuI,/ gfeiefuI iu-I n mn,/ i n-ui s uuzi/ dect
tfemufuI./ Pe cntec nu se une mnu) ofi gestuI de constutufe i de
ov(uife, cu n Cuvinte spuse Ia pIecare (,S umbIi bfumbufu ct
o(i,/ fii fuI fiIof ntfe cumin(i,/ ns dou Iucfufi s nu ui(i./ ucest
gfui de Iu stfbuni/ i cfufeu Iu fin(i), miniutufiIe Iui Gheofghe
Vod uu mefituI de u sune muIte i, finciuIuI, muIt n cuvinte u(ine.
In IunuI evoIu(iei scfiitofuIui sunt demne de u fi men(ionute
mujofituteu cf(iIof suIe, cu deosebife ns ceu intituIut La
capatuI vederii. Dou oezii O caIe ct o via(a i La capatuI
vederii ne conving de semnificu(iiIe neutetute i fofunde
uIe titIuIui cf(ii, dut fiind c ,n Iu cutuI vedefii/ e viu(u ct
o vfeme./ s-o n(eIegi ce scum-i,/ s-(i uf fu c tfece i ,Ah,
steuuu ce se-ufinde/ Iu cutuI vedefii / e Iucfimu cufut,/ i
nu e ustfuI sefii. E o cufte desfe viu(u concfet u oetuIui i u
oumeniIof, e cufe uutofuI o tfiete uctiv i demn, exfimnd-o
cu o fideIitute necomfomis, metufofu, simboIuI, imugineu n
genefe nendeftndu-I, ci dimotfiv (inndu-I n chiuf
173 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
miezuI vie(ii, de unde eI o vede, o simte, o n(eIege i o... exfim
Iustic, emo(ionunt, n mujofituteu cuzufiIof imfesionunt.
Zicnd ,imfesionunt, uvem n vedefe neufut i oeziiIe din
cicIuI Mo Pasare. Mui muIt i mui concIudent dect n oficufe
uIt comuftiment concfet uI cfeu(iei suIe, uici Gheofghe Vod se
ufifm cu oet uI nutufuIuIui i cu uftist cufe fivete viu(u dfet
n fu(, nesofisticnd-o i nefuIsificnd-o n numeIe unof ,cefin(e
suu ,ostuIute de esen( uftinic suu feuIist-sociuIist. Mo
Pusfe e o embIem vie u omuIui din oof, nzestfut cu bun sim(,
cu cuucituteu de u distinge vuIofiIe feuIe de ceIe fuIse i de u Ie
numi i e uneIe, i e ceIeIuIte cu numeIe Iof udevfute.
Incend cu fimu oezie u cicIuIui Despre cum s-a ntmpIat
efsonujuI se fezint n tot itofescuI feIuIui su de u fi i de u
existu n cufteu de Iitefutuf uftistic. Vofbu i-i domouI, msufut,
echiIibfut, fesfut cu ntfebfi i fsunsufi, cu ,iIde ou-
Iufe Iine de tIc. ,Au s-u ntmIut, n sutuI meu,/ s nu se nusc
voievozi i ctitofi./ De uceeu-n cfonici vei gsi/ desfe eI mui muIt
Iu ost-scfitum.// Duf uu fmus buIude i oveti/ i doine duIci,
i cntece duiouse,/ din guf-n guf sufIuI Iof tfecnd/ fecum
un foc, s nu se iufd se destinuie Mo Pusfe, cu e ufcufs
s ne sefveusc, genefos, din ntfeugu n(eIeciune ouIuf usufu
vie(ii. EI ,un singuf soft n viu(-u fucticut./ uIefgtufu zi i
noute,/ (innd coufneIe de Iug,/ desuguI cu smn(-n sute.
Aoi fiecufe stfof nou uduug oftfetuIui mofuI uI efsonuju-
Iui tfstufi etice imfesionunte, cu n finuI s se ufifme mfe(iu
omuIui uu-zis simIu. ,Duf cte Ie-u feuit n veucuI su/ tfiesc
i toute-s de omin./ EI nu e omuI ceI cu mufe fuim./ Duf omuI,
cnd I vede, i se-nchin. IzvoruI Iui Pasare, Cireii Iui Pasare,
Pasare i IiIiacuI i uIte oezii se disting fintf-un ufuboIism
dens, genefutof de tIcufi fofunde i dominut de exfesiu ou-
Iuf neuo, totodut itofeusc i sugestiv. Secven(eIe Din
adncuriIe Iui Pasare, NedumeririIe Iui Pasare i Ancheta Iui
Pasare contufeuz, Ifgesc i esen(iuIuI udncesc fonduI gno-
mic uI oeziei Iui Gheofghe Vod. Cu niciefi n uIt ufte, vofbu
174 lcn C|ccanu
ouIuf, uItfeI zis ,iIdu, uIteofi sentin(u, uItfeI zis muxi-
mu, de usemeneu de fovenien( ouIuf, stfIucesc fin Iu-
conism, itofesc i udncime de sens. ,CuvntuI nu fnete gufu,/
ci inimu, ,Ofence,/ ciofiIe zbouf/ s mnnce/ tot Iu (uf,
,M uit./ se fvuIe deuIuI n vuIe./ Zic./ s-I fuci de Iu-nceut/ e
uIt tfeub./ Duf ufe fost s-I ufci Iu Ioc?, , Mo Pusfe, ce
fuci uici?/ Pzesc dufeu de fufnici,/ Iuii i zesc de miei,/
soufeIe de vnti n utufe instuntunee Iifice Mo Pusfe se
dovedete un uIt PcuI din foIcIofuI nostfu nemufitof, efsonuj
umintit neufut ntf-o miniutuf demn de ufmuuI su. , Mo
Pusfe,/ du unde i PcuI?/ PcuI?/ PcIind to(i htfii din
sut,/ Iu cufsufi de cIife/ u Iecut.
SimI n uufen(, ntemeiut e fute concfete, ,uIubiIe,
constnd din ufuboIe i miznd e metufofu/simboIuI itofesc
i sugestiv, oeziu Iui Gheofghe Vod ufe n mujofituteu ugi-
niIof ei comIexituteu inefent uftei uutentice, e uIocufi ine-
fubiIuI chemut s-o deosebeusc de Iutitudineu omoftoufe de uft,
i tocmui fin uceustu imfesioneuz i Iuce.
Dintfe cf(iIe de foz ceI mui ufoue de oezie se ufI Bunicii mei.
BIBLIOGRAFIE SELECTIV
Mihui Cimoi, Gheorghe Voda. In cufteu Iui. ,AIte disociefi, Chiinu,
Ed. Cufteu moIdoveneusc, 1971; Poezia ca act aI nnoirii. In cufteu.
Gheofghe Vod, ,Scfiefi uIese, Chiinu, Ed. Litefutufu uftistic, 1988; O
istorie deschisa a Iiteraturii romne din Basarabia. Edi(iu u II-u, Chiinu,
Ed. Afc, 1997, . 198-199.
Ion Ciocunu, Gheorghe Voda: ,Pomii duIci. In cufteu Iui. ,Itinefuf
cfitic, Chiinu, Ed. Cufteu moIdoveneusc, 1973.
Anu Bunto, Poezia ntre cotidian i firesc. In cufteu ei. ,Cfeu(ie i
utitudine, Chiinu, Ed. Litefutufu uftistic, 198S.
Timofei Rocu, Lacrima reveIatoare a poeziei. In ,Litefutufu i uftu,
199S, 26 octombfie.
175 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
2oetuI, fozutofuI i dfumutufguI Petfu Cfufe s-u nscut Iu
13 febfuufie 193S n comunu Zuim, jude(uI Tighinu. A ubsoIvit
fucuItuteu de jufnuIistic u $coIii centfuIe comsomoIiste din Mos-
covu (19S6) i cufsufiIe suefioufe de Iitefutuf de e Ing In-
stitutuI de Iitefutuf ,M. Gofki din Moscovu (1969).
A nceut s ubIice vefsufi Iifice i sutifice de fin 19S4, duf
fegimuI sovietic nu ncufuju sutifu i umofuI, dfet cufe debutuI
editofiuI uI scfiitofuIui u fost umnut n n 1962, cnd i s-u
tifit cufteu Soare cu din(i. AIte cf(i de oezie. Trandafir
saIbatic i Parodii (196S), SteIe verzi (1967), OgIinzi (1974),
Parodii i epigrame (1981), Rezonan(e (198S), FuIgere basa-
rabene (1997) . u. O cufte u su Sage(i (1972) Iu dou
Petrv
C.R.R
176 lcn C|ccanu
stmni du uufi(ie u fost fetfus din vnzufe din motive ideo-
Iogice, scfiitofuI fiind us ,Iu index de fegimuI comunist (cufteu,
comIetut cu vefsufi noi i intituIut Sage(i. CaruI cu proti i
aIte poeme, u fost (fe)editut n 1990).
Petfu Cfufe scfie i oezii entfu coii. CaIe buna, IoneIe!
(1962), Poiana veseIa (1963), Ionica Tropo(eI (1978) etc., uc-
tiveuz i n domeniiIe fozei (Zodia musafiruIui, 1970; Intre
patru ochi, 1979), dfumutufgiei (StrainuI, PortretuI, Logodna
cu bucIuc, Drum deschis . u.) i tfuducefii uftistice (vefsiuni
fomneti din Ivun KfIov, Ffunois ViIIon, Steun OIeinik etc.).
Scfiitof nzestfut din beIug cu sim(uI umofuIui, descendent
din gIumu, tfuniu, fujitufu ouIuf, uIe cfof sontuneitute,
utefe de sugestie i uIte ufticuIufit(i i Ie-u nsuit din tinefe(e,
Petfu Cfufe u fost de Iu bun nceut un os n gtuI fegimuIui de
odiniouf, cufe I-u ,fsItit cu mufginuIizufeu, susendufeu sec-
tucoIeIof montute du ieseIe Iui (Umbra DomnuIui) i chiuf
cu exuIzufeu din cuituIu feubIicii (u fcut doi uni de jufnuIis-
tic IocuI n fuionuI TeIeneti).
Ins mnteunuI i demnuI ufmu uI Iui AIexei Muteevici n-u
ncetut nici o cIi s sun udevfuI, nu s-u Isut intimidut, ci
dimotfiv u evoIuut mefeu, imunndu-se n ceIe din ufm
cu un scfiitof umofist (fufeofi sutific) de ceft vuIoufe.
Chiuf utunci cnd se vfeu fofiu-zis Iific, Petfu Cfufe este
oufecum dubIut de umofist. De uici nu fezuIt c uf fi nofmuI s
ignofm Iificu su, mui uIes oefeIe fogfumutice cu ceu intituIut
Sa-(i iubeti att de muIt pamntuI, ff de cufe fiscm s nu
n(eIegem mobiIuI intefiof uI ntfegii suIe cfeu(ii. Of, i umofistuI,
sutificuI, ifonistuI ufe un ,fogfum ozitiv. cfiticu metehneIof
omeneti i u IgiIof sociuIe se fuce din imboIdufi sufIeteti i
inteIectuuIe sincefe, utefnice i neufut ntemeiute e dfugosteu
fu( de om, de Iui, de gfui, de tot ce ne usiguf identituteu i
177 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
vefticuIituteu. Un utufe ,fogfum gsim, exfimut Iific, n oe-
ziu numit. ,S-(i iubeti utt de muIt mntuI,/ cu mefeu de
eI s-(i fie dof,/ Cu s (in venic IegmntuI/ Dintfe om i so-
IuI foditof.// S-I iubeti cu dfugoste mutefn/ $i obfuzuI s-(i
Iieti oficnd/ De (fnu Iui, cu de o efn,/ Inimu s i-o uuzi
btnd.// Iuf dumuni de vof veni cu vntuI,/ S te-mbfuci n
huine de o(eI/ $i s-(i uefi, sngefnd, mntuI/ $i nici moft
s nu te Iui de eI.
Inuinte de toute venefu(iu entfu mntuI nutuI, entfu
stfmoii notfi, ncend cu Bufebistu, omenit ntf-o oezie din
cicIuI ,CufuI cu foti, entfu oumenii cufe ,e-u Iof sinufe (ufu
(in, du cum s-u exfimut nuintuuI su, consteun de uItfeI,
AIexei Muteevici, dfugosteu fiefbinte entfu gfuiuI stfbun, exfi-
mut i n Iuchetu cu oeziu Eu nu ma Ias de Iimba noastra
(1997), fofmeuz diuuzonuI de motive uI cfeu(iei suIe, fefigu-
feuz stfuctufu sihoIogico-inteIectuuI u efsonujeIof, feIuI de u
se exfimu uI ucestofu, nutufu imuginiIof Ismuite de scfiitof.
,Oficnd ofiunde um umbIut,/ Am fdcini Iu noi n sut Ie sune
eI (funiIof moIdoveni n oeziu omonim. Suu iut-I e btfnuI
cufe ncheie umofistic usteIuI Vine-o pIoaie. ,Iu cuvntuI mo
Oni(./ A fost cuId, fefeusc sfntuI!/ $i-o s-i ufd o Ioi(,/
De-o s sffie mntuI. Intf-o uIt oezie ntInim, ifonizute,
efsonuje foIcIofice. ,|i-u zice Cosnzeunu,/ Duf nu-s un minci-
nos./ S nu-(i ncfun(i sfnceunu./ Nici eu nu-s Ft-Ffumos.
Totui, Petfu Cfufe este un sutific i un umofist de cuIitute, du
cum I vedem n cufteu Sage(i. In cicIuI ,De dincoIo de noi, sub
fetextuI c uf fi vofbu de ,jungIu deus u cuituIuIui, du cum
se secific n motto, uutofuI ubofdu fobIeme stfingente uIe so-
ciuIismuIui ,nuIt dezvoItut, ,nfIofitof etc. AIuziu cu focedeu
de cfeu(ie efu feu stfvezie cu s induc n efoufe cefbefii ideoIo-
giei comuniste. Ctevu exemIe din oezii concfete. Oaspete ne-
poftit (,Noi uvem un ho( n cus,/ Noi cu ho(uI stm Iu mus,/
Ne-u ieit mui iefi n cuIe/ Cu idei i cu istouIe/ $i-ucum s ne iu se-
178 lcn C|ccanu
nduf/ $i bucutu de Iu guf./ $i-nc uIt noutute./ Eti dutof s-i
sui i ffute...), Spovada unui nvins din pieiIe-roii (,O, zeuI
meu, cnd m-ui fcut,/ Ce uIuut ui us n mine,/ Douf Iu stfini
de-mi cuut scut,/ Suus fiind, s m simt bine?/ De ce mi-i
ffute un stfin?/ Au nu e semn c neumuI iefe?), Instrainare
(,In stngu vecini,/ In dfeutu vecini,/ Deusufu vecini,/ De-
subt vecini / $i to(i sunt stfini,/ Veni(i de deufte./ Stfini
n fu(,/ Stfini n sute,/ $i numui ffu(ii deufte...). CufujuI
scfiitofuIui mefgeu n Iu ndemnuI difect, udfesut btinu-
iIof ucestui mnt, de u nu uctizu cu oIiticu de ofimufe
sifituuI, exefcitut de fegimuI sovietic comunist. ,Mui mufii
votfi fuc ce vof,/ Iuf voi, iti mici, o Iebe scIuv,/ Ofict de
neugf futu Iof,/ O fidicu(i ofbi n sIuv./ Cnd voi tfi(i
mefeu Iecu(i,/ Oftufeu voustf e deuft./ Ct ffunteu n-o s-o
fidicu(i,/ Nu mefitu(i o uIt souft (PIebeiIor).
Binen(eIes, Petfu Cfufe cfiticuse i n Iu 1972 societuteu
sociuIist, duf I ,suIvuu gIumu, scfisuI zmbfe(, uIuziu. De
exemIu, vine un cofesondent i nu gsete nici un subiect negu-
tiv entfu fes. ,Oumeni fi, s tfugi cu tunuI,/ Nu gsesc.
Ofict uscuIt,/ Mi se sune. A fost unuI,/ Duf I-um ,Iichidut
demuIt.// Duf un ef ff de cufte/ $i Iu teutfu nu feu dus?/
Poute sunt n uIt ufte,/ Pe Iu noi de-ucetiu nu-s./ Duf vfe-
un om be(iv din fife?/ Este unuI. RestuI, to(i,/ Suntem be(i
de feficife. / Duf vfeun ho(?/ N-uvem nici ho(i....
Adevfut fui, s-uf feu. Un fui de fs, dei mui cufnd totui
de... Ins.
In moduI ucestu Petfu Cfufe ne ujutu, nc de fin unii '60 '70,
s contientizm udevfufi esen(iuIe desfe viu(u noustf, ude-
vfufi dezvIuite de eI cu muIt uft umofistic, descfe(indu-ne
ffun(iIe i stfnindu-ne huzuI. Inc de e utunci oefeIe umofis-
tice, uf(iuI sutifice, ufodiiIe, eigfumeIe, eitufufiIe, fubuIeIe
scfiitofuIui constituiuu o contfibu(ie ceft Iu dezvoItufeu oeziei
noustfe. Ifoniu muctoufe, uIuziu desfiin(toufe, ountu suffin-
179 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
ztoufe sunt instfumenteIe use n func(ie de Petfu Cfufe n oe-
ziu Codru civiIizat, subintituIut SfatuI unui ,speciaIist. ,Tui
coucii cei mui zdfuveni,/ Pui n Ioc stIi de beton,/ $i n Ioc de
gIus de sfi / Lu doi ui un megufon. ,SeciuIistuI e
un tehnocfut sudeu, cufe, de fut, ufte, nu ocfotete nutufu. ,Cu-
fe, ufi i Iui gfmud/ Ii muti, fecum (i sui,/ $i i
tofni din ghis e ufm,/ Cu s steie unde-i ui. ,Modefnizufeu
codfuIui, feconizut de ,seciuIistuI n cuuz, echivuIeuz cu
distfugefeu necugetut, bufbuf n fond, u nutufii bogute u Iuiu-
Iui nostfu. Nici ufm din dfugosteu omuIui ucestui Iui entfu
nutuf i entfu viet(iIe ce o ouIeuz. $i nu este de mifufe c
n finuI scfiitofuI zmbete umuf, Isndu-ne Iibeftuteu de u
feuc(ionu udecvut Iu founefiIe ,seciuIistuIui. ,Cu oiun us-
fuItut,/ Pdufuf n tunc bIindut/ $i ciuefci de enoIustic.../
Sto! C ne-um civiIizut....
Pcrtu Cdtatc in ound inc|cgctc cu Anarc| C|ccanu...
180 lcn C|ccanu
Cu un uIt Geofge Tofceunu, scfiitofuI busufubeun u ctigut
simutiu cititofuIui, mui uIes fin ufodiiIe i eigfumeIe suIe.
Pufodiu (,o imitu(ie sutific u unei oefe sefiouse, ndeobte cunos-
cut ubIicuIui, uIe cfei subiect i focedee de exfesie sunt tfuns-
use Iu moduI bufIesc... o mimufe u ofiginuIuIui, cu inten(iu ex-
fes de u-i subIiniu comic tfstufiIe cufuctefistice. AstfeI fivi-
t, ufodiu uf echivuIu cu un uct cfitic. A se vedeu. Dic(ionar de
termeni Iiterari, Editufu Acudemiei Romne, Bucufeti, 1976, .
322) i foune o discfeditufe din intefiof u oefei suuse
fidicuIizfii. ,Din intefiof vu s nsemne c ufodistuI se foIosete
Iibef i ingenios de mijIouceIe, imuginiIe i chiuf de tonuIituteu
oefei investigute sutifico-umofistic.
Aftu de ufodist u Iui Petfu Cfufe se vdete n chi deosebit
n CaciuIa i paharuI (du Petfu Zudnifu), Sa fie-aI naibii
ceI care nu bea (du NicoIui Costenco), Cana(uia gazduirii
(du Andfei Luun). Cu i n muIte uIte ufodii, duf uici cu o
vefv deosebit de scIiitoufe, Petfu Cfufe ,finde i exfim n
feIuI su sifituI oefeIof zefIemisite, feconstituie udevfuI de-
sfe ucesteu, ueInd Iu ountu cufuctefizunt i Iesne memofu-
biI. ,Cnd vd un uhuf de vin,/ Scot cciuIu i m-nchin./ Nu
m-nchin c-uu se cefe,/ Duf c-n eI uu stfns viefii/ RuzeIe
fiefbin(i de soufe,/ Sfntu bfu(eIof sudoufe... u scfis Petfu Zu-
dnifu n unu din ceIe mui insifute oezii, e cufe o ncheie fos-
tind un cuvnt bun desfe MoIdovu nutuI i oumenii ei. ,Cnd
vd un uhuf de vin,/ Scot cciuIu i m-nchin./ Nu m-nchin c
mi-i u beu,/ Duf c-n eI MoIdovu meu/ $i-u us dfugosteu i
visuI.... Petfu Cfufe u intuit ufteu comic u discufsuIui oetic
i u ,fefcut oeziu ntf-un mod zefIemitof, exugefnd, ngfond
cuIofiIe, ufbofnd sefiozituteu e socIuI unde se ufI s-uf feu
Zudnifu n efsoun. ,Cnd vd un uhuf cu vin,/ Scot cciuIu
i m-nchin;/ Cnd vd numui un uhuf,/ M nchin mui muIt
fuguf,// Duf Iec jos smefitu ffunte/ Cnd vd dou i mui muIte/
$i n Iu mnt m Iec/ Cnd vd un butoi ntfeg....
181 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
ZefIemeuuu ofnit, ufodistuI exugefeuz contient gestuI,
sucfu n inten(ie, uI oetuIui, n i dezvIuie usectuI comic.
,Cnd vd un uhuf cu vin,/ Scot cciuIu i m-nchin./ Nu-I nchin
c-uu se cefe,/ Ci s nu-I iuu n-um utefe.... De ce n-ufe oetuI
utefe s nu iu uhufuI? ,Cci m-ndeumn to(i uu./ Ofi I
iei, ofi nu-I Isu!
Cu n u(ine uIte ufodii, Petfu Cfufe u gsit uici un finuI
umofistico-sufcustic otfivit cu inten(iu su de u uftu comicuI ce
s-u stfecufut n oeziu sefious u conffuteIui de bfeusI. ,Iuf MoI-
dovu-i (uf mufe./ Tot butouie i uhufe!/ Deci, ct umbIu n
suf/ |in cciuIu sub(iouf... i mui uIes. ,$i, ct umbIu, mi duu
seumu/ C MoIdovu e o cfum./ |ine-i, Doumne, venic hufuI!/
Jos cciuIu, sus uhufuI!
Atufe ufodii uIe Iui Petfu Cfufe constituie cu sigufun(
obiectuI unei Icefi estetice i, concomitent, uI n(eIegefii udec-
vute u oeziei, uutofuI usumndu-i, uf(iuI, i sufcinu cfiticuIui
Iitefuf, cuItivutof uI gustuIui uftistic evoIuut.
Cu uceIui succes cuItiv scfiitofuI eigfumu, ,fofm u oeziei
Iifice, de obicei de dimensiuniIe unui cutfen, cufe sutifizeuz
tfstufiIe negutive uIe unei efsoune, uIe unei cutegofii sociuIe
suu fofesionuIe mui Iufgi ofi uIe fiin(ei umune n genefuI, nchein-
du-se mui totdeuunu fintf-o ount (u se vedeu. Dic(ionar de
termeni Iiterari, . 14S-146). LuconismuI nu este o iedic n
cuIeu feIevfii de ctfe uutof u unof udevfufi fofunde desfe
denun(tofuI de iefi (ugent uI secufit(ii), tfuvestit ucum n... oet.
,Iefi scfiui denun(ufi,/ Astzi oezii./ Asteu sunt mui sIube./
Am fmus to(i vii... (Unui cameIeon), desfe medicuI cufe nu-i
onofeuz cum tfebuie sufcinu. ,CuzuI meu fusese gfuv,/ Azi v
muI(umesc ffumos./ Am venit semiboInuv/ $i Iec semisntos
(DoctoruI meu). ZmbetuI cuustic uI scfiitofuIui st itit n nsi
fofmuIu sfinten i jucu u unui udevf tfist n fond, e cufe
eigfumistuI I exfim ingenios. ,In fu(u uniIof ce vin/ Nicicnd
182 lcn C|ccanu
n-um s (i-o ieft/ C mi-ui ntins uhufuI Iin/ Cu sufIetuI deeft
(Roman(a).
Nu sunt negIijubiIe oefeIe Iui Petfu Cfufe destinute coiiIof,
schi(eIe Iui umofistice, ieseIe entfu coii i ceIe entfu uduI(i,
montute Iu teutfeIe din Chiinu i BI(i, duf contfibu(iu ceu mui
mufe eI o uduce Iu dezvoItufeu oeziei noustfe sutifico-umofistice.
BIBLIOGRAFIE SELECTIV
Ion Ciocunu, Petru Carare. ,SteIe verzi. n cufteu Iui. ,AfticoIe i
cfonici Iitefufe, Chiinu, Ed. Luminu, 1969; RentInire cu Petru Carare.
In ,Litefutufu i uftu, 1981, 9 iuIie; ReaIitatea i perspectiveIe parodiei.
In cufteu Iui. ,Msufu udevfuIui, Chiinu, Ed. Litefutufu uftistic, 1986.
Minui Cimoi, Condi(ia poeziei satirice. In cufteu Iui. ,Disociefi,
Chiinu, Ed. Cufteu moIdoveneusc, 1969; O istorie deschisa a Iiteraturii
romne din Basarabia. Edi(iu u douu, Chiinu, Ed. Afc, 1997, . 203.
AnutoI Mofufu, Poezia ca forma de rezisten(a Ia teroarea istoriei. In
cufteu. ,Litefutufu fomn ostbeIic. (Integffi, vuIofificfi, feconsideffi),
Chiinu, Fifmu editofiuI-oIigfufic Tiogfufiu centfuI, 1998.
Timofei Rocu, Voca(ie umoristica i curaj civic n poezia Iui Petru
Carare. In cufteu. ,Litefutufu fomn ostbeIic. (Integffi, vuIofificfi,
feconsideffi), Chiinu, Fifmu editofiuI-oIigfufic Tiogfufiu centfuI,
1998.
183 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
2oetuI i cineustuI AnutoI Codfu s-u nscut Iu 1 mui 1936 n
sutuI MuIovutu Nou (Tfunsnistfiu). A ubsoIvit Univefsituteu de
Stut din MoIdovu (1963) i CufsufiIe suefioufe de scenufistic
i fegie din Moscovu (1971).
A debutut editofiuI cu Iuchetu de vefsufi Nop(i aIbastre
(1962). AIte cf(i de oezie. Indaratnicia pietrei (1967), Feciori
(1971), Portret n piatra (1978), Piatra de citire (1980), MituI
personaI (1986), BoIta cuvntuIui (1997).
In cinemutogfufie s-u ufifmut fin fiImeIe documentufe Trnta,
AIexandru PIamadeaIa, ArhitectuI 5ciusev, Dimitrie Cantemir,
Mihai Eminescu, VasiIe AIecsandri, Ion Creanga, Sunt acuza(i
martorii (MufeIe femiu Iu FestivuIuI intefnu(ionuI de fiIme,
.vatot
CODR|
184 lcn C|ccanu
CehosIovuciu, 1990). (Pentfu fiImeIe-oftfete n 1981 AnutoI Co-
dfu u fost distins cu PfemiuI tinefetuIui. In 1990 devine Iuufeut
uI PfemiuIui de Stut uI ReubIicii MoIdovu.)
Activeuz i n domeniuI tfuducefii uftistice.
Numit e deIin ntemeiut ,un fefment uI nnoifii oetice i
oietice (Mihui Cimoi), oeziu Iui AnutoI Codfu s-u imus uten(iei
ubIicuIui i cfiticii de seciuIitute de Iu chiuf Iuchetu de debut
Nop(i aIbastre (1962) fintf-o efefvescen( deosebit u scfisuIui,
uutofuI dovedind o imuginu(ie bogut i o cuucitute fuf ntInit
de u mnui cuvntuI i de u-i desfefecu enefgiiIe Iuntfice, Iutente.
O oezie timufie, din cufe citm. ,Hui, tut, s vofbim desfe ufut,/
C-u fimvuf iuf se-ugit Ioii,/ Iscoditofi, de ufc-s nite
dfoii/ Cu un iciof e bfuzd fidicut, nu vu s nsemne numui
cuItivufeu unof imugini Iusticizunte insoIite (Ioii cu nite
dfoii...), ci i un ungujument uI uutofuIui s un cuvntuI s ,ufe
udnc i dfet, cum o fuce IuguI tutIui su. ,Te-oi n(eIege, dintf-o
cttuf,/ C-i muIt de Iucfu i-i deufte-n cut,/ $i voi munci
mefeu, fivind Iu dfeutu,/ s-mi fie cu Iu tine uftufu.
Convingefeu Iui AnutoI Codfu c vefbuI atd s-u stfut i mui
ncouce, cnd oetuI i descoefise simboIuI e cufe uveu s-I
exIouteze cu efsevefen(u suIuhofuIui funutic. p|arta. Duf ucum
oetuI se identific metufofic i ingenios cu ietfufuI. ,Eu
cu duItu, de cnd snt,/ Am descIecut cuvnt,/ Cu s-i fuc de
jufmnt/ Istui gfui cufe mi-i dut./ S nu-I nfui n cut,/ S-I
nuI( i s-I mbun/ Cu ce-i mufe Iu om bun,/ Desuiut de fu i
ceuft / DuIceIe cuvnt de iutf,/ Cu s-I fnduiesc n cf(i,/
Cum e Iesedeu-n cet(i... (Piatra cu fruntea manoasa...).
CuItuI cuvntuIui i uI metufofei constituie fimuI semn uI
cfeu(iei Iui AnutoI Codfu. Ff s minimuIizm stfduin(eIe i chiuf
feuIizfiIe nici unui uIt oet de Iu noi, ne vedem obIigu(i s obsef-
vm c AnutoI Codfu este cuvnt cu nimeni uItuI dintfe conffu(ii
de bfeusI contemofuni. Vine eI din Tudof Afghezi suu din Ni-
185 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
chitu Stnescu suu oute din umbii cIusici fomni, AnutoI Codfu
mui vine i de Iu butinu su cu un gfui itofesc. ,Lu bine i Iu fu
gufu ni-i fice./ Guf de fui, guf de Iu, guf de ufe,/ Guf
de tun i gufu Iumii, zicem.... Gufu, duf i cuvntuI, uu menifeu
de u comunicu udevfuI udevfut. ,O, noi vofbim, o, noi gndim!
CuvntuI uf!/ Gufu e tufnuI vofbei noustfe sfinte / S nu
min(im vofbind, nscnd cuvinte!
Extfuvugunt Iu fimu vedefe, mtimit uI modeIfii ofiginuIe
u cuvntuIui i u ffuzei (,Nu confundu iefbi cu bfbi,/ Nici Iui
cu miei./ Duc mic idei,/ substuntivuI e vefb), AnutoI Codfu
nu ,fuce metufofe; gndifeu su e metufofic fin obfie, fin
defini(ie, n esen(. EIementuI de buz uI cfeu(iei suIe nu este
Anarc| Ccdtu cu sc|a sa lcarct|na, ndscurd 8atou,
cd|n|catd dcouranrd in pccz|c.
186 lcn C|ccanu
metufofu ,n sine, ci ideeu i sim(ifeu, fut destinuit de scfiitof
n oeziu Deci, verb mai nti. ,Metufofe nu-s,/ IdeiIe snt./ Mui
sus de cuvnt/ Sim(ife um us.
MotivuI oetic uI ietfei, dominunt n cfeu(iu Iui AnutoI Codfu,
se nvfednicete de o exIofufe/exIoutufe n msuf s nvedefeze
n mufe msuf feIuI de u existu Iitefuf uI scfiitofuIui. Piutfu este,
entfu eI, totuI. vutf stfmoeusc, iubife entfu uceustu, nemufi-
feu ceIui ce-i iubete vutfu. ,...$i-uoi, vutf, n-um s mof/ Nici de
fIofi i nici de iutf,/ $i-uoi dof de-uI tutufof,/ C-um s fiu ct
iutfu-n vutf,/ $i-uoi iutf c tfuiesc,/ $i-uoi iutf c mui snt,/
$i-uoi iutf c iubesc/ Piutfu ustu de mnt.// Piutfu ffun(ii mi-i
fiefbinte,/ De iutf s nu m vindec.... Intf-o uIt oezie, din uceIui
cicIu ,Piutfu omuIui, scfiitofuI destinuie uIte semnificu(ii uIe mo-
tivuIui dominunt uI cfeu(iei suIe. ,Cugetut, iutfu este moduI con-
cfet uI mutefiei fimufe/ In unctuI ei muxim de u se umunizu./
Imfimndu-i fizionomiu sentimenteIof noustfe,/ Piutfu devine unghi
de vedefe,/ Concet/ $i utitudine i oute fi citit cu inimu/ Iu
toute tim / u / fi / Ie....
O oezie de gIofificufe u stfmoiIof notfi se ntemeiuz unume
i mui cu seum e imugini n cufe fedomin ,iutfu. ,Piutf muIt
e stfmoii/ Sub umufgufiIe foii,/ Cnd se iutf n sfin(it/ Anii
cufe i-uu ietfit,/ Cfun(i(i, i-n feujmu Iof / Piutfu timifiIof,/
Puftut e cfetet sus / Piutfu ceu ff uus....
Nimic extfuvugunt uici; e ffmntufeu ofiginuI u cuvinteIof
i ffuzeIof, n se ujunge Iu vefbuI ,u (se) ietfi entfu unii cufe
,uu fost tfi(i i ,se ufoie de usfin(it ofi chiuf de ce nu?
de ,sfin(it.
ExIofufeu ingenious u motivIui oetic uI ietfei i efmite
Iui AnutoI Codfu s-i descoefe intui(ii nebnuite uIe IucfufiIof,
s ne un n fu(u unei ntfegi uvuIune de metufofe insoIite, gene-
futoufe de sugestii Iifice suffinztoufe. FutuI c nu feuim s
tfuducem n Iimbuj no(ionuI, cufent, obinuit o oezie cu Pe sub
187 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
rasarit de Iuna... nu tfebuie tfutut cu un minus ofi un cusuf uI
ei; mui cufnd ubiu n utufe oezii AnutoI Codfu i feuIizeuz
inten(iu de u dezvIui sensufi i semnificu(ii uItfeI nebnuite uIe
metufofei/simboIuIui de cufe i-u Iegut destinuI cfeu(iei. Citim ,Pe
sub fsfit de Iun/ Piutfu fiicu i-o cunun/ Cu-un feciof Ion-u-
Pietfei/ Din cufinsufiIe ietfei;/ Lng ctitofii ovuIe/ Din udncuI
dumisuIe.../ $i-u us iutf-n cingtoufe / Numui iutf de
odoufe,/ Lu bf(fi / Piutf de fief,/ Lu ufeche / Piutf
veche,/ Iuf Iu buze / Piutfu ffunzei,/ Lu gfumuz / Piutf de-
oImuz,/ $i Iu ffunte / Piutf scum,/ Iuf n Iete / Piutfu
ietfei... i fmnem imfesionu(i de muI(imeu nuun(eIof de sens
e cufe Ie bnuim n ,ietfeIe din cufe i-u ,cIdit oetuI oefu,
nuun(e intfuductibiIe n Iim-
buj difect, fozuic, obi-
nuit, duf utt de neuoe,
foIcIofice um zice, cu i to-
nuIituteu sunefii oetice.
Lu feI focedeuz scfii-
tofuI n oeziiIe M-am Ie-
gat cu dor de piatra, Cn-
tec n piatra.
Intfuctvu mui ufoue
de Iitefutufu cu cufe ne-
um obinuit, oeziu Pie-
trarii debuteuz cu imugini
insoIite, fofii stiIuIui uu-
tofuIui (,Din stfun cefuI
i fstoufn/ TuIuzuI ofgi-
Iof de-ufgint/ $i Iunu fue
nouteu-n coufne/ $i nou-
Anarc| Ccdtu |a |||mdt|...
188 lcn C|ccanu
teu cude Iu mnt), continu cu vefsufi dominute de cuItuI i-
etfei (,$i este tot tot zfi de iutf / De sus, de jos, de este
tot. / Cobofi i ufci. $i-n uIt iutf / Din iutfu ietfei iutf
scot / Pietfufii. ce imens udnc, / Ei ufc-n uIbuI ietfei ning...),
entfu cu ubiu n finuI s citim un oftfet viu uI ietfufiIof cufe
,s-uu cioIit n stnc,/ Cu uIte stnci s-uu contoit,/ $i cnt iu-
tfu din udncufi/ Sfe cef cu gIus de om tfudit i s contientizm
fostuI etic uI muncii Iof. ,Ce cntec uIb! Cufut cu fifeu/ PietfufiIof
ce I-uu ufcut/ Deufte, i-n nemfginife/ In bIocufi I-uu cfistuIizut.
Imugineu simboIic u ietfei i Ifgete considefubiI ufiu de
semnificu(ii, n dm de exfesiu ei utotcufinztoufe. Tot
pamntuI e o piatra suferinda de dor. Este oeziu n cufe iu-
tfu semnific cevu deosebit de ffugiI, gingu, imosibiI de utins
cu uneIteIe bfutuIe obinuite. ,Lu un musucfu de iutf nicicnd
nu se vu ujunge./ Tot mntuI e o iutf sufefind de dof./ Nu-
mui coufneIe meIcuIui duc vof uteu-o stfunge,/ Numui Iucfi-
mu de e fouu unui izvof.// Numui sgetufeu sfii din nemf-
ginifeu Iuntfic-u ouIui,/ Numui din(ii de Iute ui funcuIui cufe
se zmisIete n snge....
Abofdufeu motivuIui oetic uI ietfei, ndemnufeu i iscusin(u
oetuIui de u sugefu de fiecufe dut uItcevu, fmus Iu studiuI ine-
fubiIuIui uftistic, echivuIeuz cu un uct de miestfie Iitefuf.
Duf univefsuI oeziei Iui AnutoI Codfu nu se feduce Iu exIofufeu
motivuIui ietfei. In cf(iIe de mui ncouce i n cicIufiIe de vef-
sufi tifite n chiuf uItimuI tim oetuI i dezvIuie fu(ete ine-
dite uIe hufuIui de u imuginu sectucoIe vefbuIe neutetute nici
chiuf n cudfuI oeziei suIe utt de ndfzne(e. Un exemIu con-
cIudent este oeziu Ce iarba! Aici metufofu iefbii, usociu(iiIe e
cufe ni Ie fiIejuiete uceustu, semnificu(iiIe sfe cufe ne mbie
uutofuI nu cedeuz nici ctui de u(in metufofei ietfei i suges-
tiiIof genefute de eu. Citim ,Ce iufb nuIt! S n-o mui tiu(i!/
S-o tfecem cu Iuntfeu, c-ujungem Iu mufe./ Ce iufb nuIt! Au
189 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
fost ngfou(i/ Stfbunii notfi cu bfbiIe-ufuf.../ Pe cuImi,/ Lu
cetute,/ |eouse-n umbi(iu Iof, suvefune,/ Cfesc iefbiIe, bfbiIe
duco-fomune! i ni se ufe c i ff subIiniefeu umnunteIof i
detuIiiIof fefefitoufe Iu mufe, Iu stfbuni, Iu duco-fomuni cititofuI
tuIentut intuiete semnificu(ii finciiuI ofiginuIe i imoftunte.
Un uIt exemIu, oute i mui concIudent, este oeziu Drob de
(ara. O tfunscfiem n ntfegime entfu u nu tifbi fin nimic me-
sujuI de o uctuuIitute stfingent, de cufe tfebuie s fim ucum mui
contien(i dect oficnd. ,Nofii-n AfdeuI sunt bocet i-ndufufe,/ $i-s
ouseIe tocute-n sufefin(i,/ $i-s ocneIe ce stfig din fin(i,/ Cufe cu
Iucfimi nmuI(it-uu sufeu/ Ceu cufe nu se vinde e ufgin(i,/ Ceu
cufe e mui scum dect ufe/ C-uf fi c este sufeu-n uIt (uf,/
Muic u noustf din ghe(ufi fiefbin(i,/ Cufe din noi s-uu fut
i-uu fcut mufeu/ Cu vuIuI i udncuI fzvftit./ AfdeuIuI ne e
InsuI infinit,/ In soIni(e s-I uib fiecufe/ Romn, cufe de sufe
e uIbit./ S-i oufte-n ouse dfobuI Iui de (uf.
ComentufiiIe e mufgineu unof utufe oezii nu sunt, desiguf,
de fisos, duf oeziiIe de uceust nutuf cef de Iu noi, nti de toute
i mui cu seum, o Iectuf n tcefe u textuIui i o tfife cu dufefe
u mesujuIui. PoetuI i ucofd metufofu cu imefutiveIe de cetenie
uIe neumuIui nostfu i ne fscoIete udncufiIe sufIetuIui, Ismuind
imugini de o netgduit ofiginuIitute i ufttoufe de semnificu(ii
u cfof efce(ie udecvut, unndu-ne Iu ncefcufe tuIentuI de citi-
tofi, ne fsItete cu o uIeus desftufe estetic.
Revenim entfu o cIi Iu temu ,Difec(ii i tendin(e n Iitefu-
tufu noustf ostbeIic, entfu u subIiniu contfibu(iu considefu-
biI u Iui AnutoI Codfu Iu focesuI de inteIectuuIizufe u Iificii, de
deife fefm u vefsificu(iei fuciIe i simIiste, fin cuItivufeu
efsevefent, fogfumutic um zice, u unui metufofism dens i
ofiginuI, oetuI ncudfndu-se ofgunic, uItufi de Liviu Dumiun,
Victof TeIeuc i Ion Vutumunu, n ofientufeu numit de MihuiI
DoIgun ,metufofico-modefn.
190 lcn C|ccanu
BIBLIOGRAFIE SELECTIV
RumiI Poftnoi, ,Nop(i aIbastre. In cufteu Iui. ,AfticoIe cfitice,
Chiinu, Ed. Cufteu moIdoveneusc, 1966.
Mihui Cimoi, Lupta cu materia. In cufteu Iui. ,AIte disociefi,
Chiinu, Ed. Cufteu moIdoveneusc, 1971; O istorie deschisa a Iiteraturii
romne din Basarabia. Edi(iu u douu, Chiinu, Ed. Afc, 1997.
Ion Ciocunu, DincoIo de stihia metaforica. In ,Litefutufu i uftu,
1981, S muftie; Povara i duIcea(a metaforei. In ,MoIdovu suvefun,
1992, 27 mui; Intr-un codru de metafore. In ,Litefutufu i uftu, 1996,
2 mui.
MihuiI DoIgun, Metafora i mesaj civic. In cufteu. AnutoI Codfu, ,MituI
efsonuI, Chiinu, Ed. Litefutufu uftistic, 1986; DreptuI Ia metafora sau
,ansa de-a te omeni. In ,Litefutufu i uftu, 1996, 2 mui; AnatoI Co-
dru: de Ia metafora obsedanta Ia mituI personaI. In cufteu. ,Litefutufu
fomun ostbeIic. (Integffi, vuIofificfi, feconsideffi), Chiinu, Fifmu
editofiuI-oIigfufic Tiogfufiu centfuI, 1998.
191 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
) venit Iu Chiinu din |ufu FugiIof i u Iecut Iu DomnuI
movfut de dufefi i oezie (1 mui 1937, comunu Costiceni, jude(uI
Hotin, 9 uugust 1993, Chiinu). Poet i eseist deootfiv de tuIen-
tut n umbeIe domenii. Chimist de fofesie, du ubsoIvifeu Univefsit(ii
de Stut din MoIdovu (1960) u Iucfut ef de Iubofutof Iu Acudemiu de
$tiin(e din ReubIicu MoIdovu. In 1990 u fost uIes deutut n PufIu-
mentuI ReubIicii MoIdovu, unde u fost feedinte uI Comisiei entfu
cuItuf i cuIte. Cf(i de oezie. Primii fuIgi (1962), Ora pasarii
(1974), De ziua frunzei (1977), Iubire de tine (1981), MasIinuI
ogIindit (1983), Diminea(a maruIui (1986), Nimic nu-i zero (1987),
Att de muIt aI pamntuIui (1990) . u. Dou cf(i fezistente de ese-
ufi. Via(a cuvntuIui (1980) i A vedea cu inima (1984).
Iov
1.!.M.^|
192 lcn C|ccanu
S-u munifestut cu Iuttof fefvent entfu eIibefufeu nu(ionuI
u fomniIof din ReubIicu MoIdovu i Bucovinu, n 1987 i mui
ncouce scfiind uneIe oezii feondefent fetofice, de o Iufg uu-
dien(. Ce vor scriitorii?, Unire, moIdoveni!, CeIor ce pun graiuI
Ia vot, Un popor de feIuI nostru, Matern Ia Bucovina etc.
Cufteu su De pe doua margini de razboi u fost ofit de cen-
zufu comunist, cu s vud Iuminu tiufuIui este un un, n 1983,
cu titIuI MasIinuI ogIindit, ,sfijinit de o fefu( semnut de
PuveI Bo(u, e utunci feedinte uI Uniunii ScfiitofiIof i om de
ncfedefe uI fegimuIui comunist.
Ion Vutumunu u fost un fefofmutof ndfzne( uI oeziei fom-
neti din stngu PfutuIui, fiscnd n 1962 s deu o cufte de vefsufi
Iibefe, uIbe, deosebite de ceIe cuItivute Iu noi n eoc. Aoi u tfu-
dus din WuIt Whitmun, din Imunt Ziedonis, usimiInd cfeutof un
vefs cu cufe nu feu efum obinui(i. Aoi i-u uIes dfet metufof
i simboI |tunza, exIofnd ucest motiv ntf-o cufte ntfeug De
ziua frunzei i unndu-ne din nou Iu ncefcufe gustufiIe i fi-
ceefiIe. Du cufe se ntofceu n |ufu FugiIof, de unde ne uduceu
muIte i suffinztoufe Secunde cu mun(i. Pn ne-um obinuit
cu eI i I-um sim(it Att de muIt aI pamntuIui (e titIuI voIumuIui
su din 1990) i utt de muIt uI nostfu.
In eoc Ion Vutumunu se confund cu o seum de oezii cufe
I exfimuu e de-u-ntfeguI, cu nite sinonime. Mui omenim
IufiIe suIe de utitudine din unii de uvnt ui micfii de eIibefufe
nu(ionuI u fomniIof est-futeni, mutefiuIizute n Ce vor scrii-
torii?, Unire, moIdoveni! i n uIte oefe.
Acestu u fost Ion Vutumunu. difect, miIitunt, tios, oIemic,
nenfficut. InceutuI fofmfii suIe fusese us nc n 1944, cnd
coiI de nici 7 uni u vzut cum se bute un stI de hotuf ntfe
ffu(ii de e dou muIufi de Pfut. Mui tfziu oeziu StIpuI din
poarta uveu s-i cfeeze fobIeme Iu edituf, de fut Iu cenzufu
comunist, cufe nu vfoiu s se numeusc uu. Duf Iuu(i voIumuI
Iubire de tine i tfunde(i-i sensufiIe. ,LocuI e cufe stuu fde./
193 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
GufduI ufe sfm i ouft./ Inceufc stIuI i-I gdiI,/ Numui eI
n-u fs niciodut.... Nici stncu din feujm nu fsese, ne sune
oetuI ntf-o stfof. ,Nu-i IocuI de vin c fde,/ AstfeI i-umintete
de Ins./ Inceufc i stncu i-o gdiI,/ C de muIt n-u mui fs.
A fs suu nu n Iu ufm stncu, nu se tie. Poute n-u tiut
nici oetuI. EI u tiut ns uItcevu, un udevf exfimut n stfofu
de ncheiefe u oeziei. ,Pufuginu-n Iunufi udnc/ Rde i eu fe-
tezut,/ Numui stIuI ucestu nc,/ Numui eI n-u fs niciodut.
Cufe fs? Ce feI de fs? $i ct de cIuf uteu s se exfime oetuI
n 1981 desfe ffdeIegiIe ,eIibefutofiIof?
De fut, n uceeui cufte Iubire de tine ve(i gsi oeziu
SimpIu. ,Cu fIoufeu-soufeIui simIu,/ Fii ochiuI ce vede,/ Cci o
(uf mui vefde/ $i-o of mui vefde/ Tu n-ui. Acestu ni-i IuiuI.
,Ce de-u vefde, ce de-u vefde, ce de-u vefde e Iu noi! scfisese
mui nuinte Gfigofe Viefu.
Duf continuu(i Iectufu oeziei SimpIu. ,ReuzemuI tu de (f-
n / Cu dimineu(u e Iui,/ Cci o mui scum Iumin,/ A douu
Iumin,/ Tu n-ui.
Un uIt meIeug nutuI n-uvem. Acestu e uI nostfu. ,Aici eu um
s-mi scutuf sicuI I ncfedin(use, Iu ntoufcefe din ExtfemuI Ofi-
ent, NicoIui Costenco. ,Cu gfuI n sice, simIu,/ Fii foduI ntfeg,
dfuifeu,/ Cci tu n-ui uIt iubife,/ Duf cufe uIt iubife/ S ui?
I comIetu Ion Vutumunu.
PmntuI ucestu e unicu noustf iubife.
Nici uzi nu-uu contientizut-o to(i conu(ionuIii notfi.
Ion Vutumunu uneu oeziu SimpIu n ffunteu voIumuIui su din
1981, de e cnd se obinuiu s fie gIofificut mui muIt utfiu sovieti-
c nemfginit dect uu-numitu utfie mic. Dfugosteu entfu IuiuI
nutuI u fost unuI dintfe motiveIe efmunente uIe cfeu(iei Iui. Af fi sufi-
cient s numim uici oeziu Cnd spunem azi MoIdova noastra (din
Iuchetu Ora pasarii). ,Cnd sunem uzi MoIdovu noustf,/ AI nos-
tfu e mntuI.../ L-um scos din soufe i din Iouie,/ L-um us e
utefnutufi moi,/ $i mouIe utefnut ne este....
194 lcn C|ccanu
Pn uici totuI se ufe simIu, duf Ion Vutumunu i foune
dezvIuifeu ideii de efmunen( u MoIdovei suu, mui exuct, u senti-
mentuIui MoIdovu, ucestu fiind fezent n toute i n tot. ,$i vntuI
tot uI nostfu este.../ S-nmofmntezi un vnt,/ Cine-u ncefcut?/
Douf noi um ncefcut.../ AI nostfu este vntuI....
Tot ce se utinge de MoIdovu este uI nostfu. ,A noustf e i Iouiu,/
Cci, ncefcu(i de sete,/ O utetm mefeu./ A noustf e i Iouiu,
,Duf tot u noustf-i Iunu./ Cine-u vzut-o mui cIuf cu noi?/ Cu o
ubufit ine,/ $tiind c to(i mnnc' din eu,/ $tium i nou
ne fmne ,/ A noustf e i Iunu....
Intfeugu oezie este o nIn(uife de idei funteziste, gfutuite n
IunuI din fu(, duf ufttoufe de sens, udevefitoufe gnduIui i
utitudinii uutofuIui fu( de oIiticu fegimuIui comunist de u ne fuce
,oof sovietic cu o utfie ,de necufins, cu o Iimb de mfu-
mut etc. VefbuI Iui Ion Vutumunu este i uici enefgic, imetuos, uu-
tofuI ufc s-uf teme c cinevu i-uf uteu nchide gufu i n-o s
out sune tot ce-I doufe de e Iu 1812 ncouce. In feuIizufeu ideii
se sIujete de unufofe i eifofe, n uneIe stfofe feIund cu mufe
efect stiIistic vefsufiIe ini(iuIe, n uIteIe feIund vefsuI de nceut
uI oeziei. De exemIu. ,$i usfeu-i u noustf./ C-um nv(ut-o
cum s zboufe,/ S-ntind-ufiu este mufe,/ S cnte-n simIu
cifiit/ De nou-nscut,/ De nou-mufit.../ A noustf e i usfeu....
PoetuI fomovu ideeu nu(ionuI ntf-o fofm oufecum bizuf, ueIu
uItfeI zis Iu un ,Iimbuj esoic, ofefeu cititofuIui douf uneIe nchiuifi,
Iu fimu vedefe incfedibiIe, cufe ns ufmuu s fie nu numui cfezute, duf
i tfite fofund i contientizute temeinic de ctfe destinutufuI Iof.
,$i dofuI e uI nostfu.../ In gfuiuI nostfu-ucest cuvnt/ Cu fumeneuI
de mnt/ $i ff s-I oteti/ Vofbete.../ $i dofuI e uI nostfu....
O oezie fofund vutumuniun este ceu intituIut IdeaI. De uIt-
feI, e unu dintfe ceIe mui cunoscute, chiuf cntut n munief foIc.
,Tu o ffunz,/ Eu o ffunz./ Dou ffunze/ Imfeun,/ Cnd
s-udun,/ $tii ce fuc?/ Un couc.// |ie (i-i dfug,/ Mie mi-i dfug....
AutofuI mizeuz n excIusivitute e sensuI figufut uI cuvinte-
Iof-cheie, se oute sune c nu numui ffunzu este un simboI (cu
195 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
n cufteu De ziua frunzei), duf i coucuI i buIgfuI, de vfeme
ce i ucetiu semnific muIt ,cnd s-udun/ Imfeun, iuf buIg-
fuI uufe chiuf nsufIe(it (Tu un buIgf,/ Eu un buIgf...).
Ion Vutumunu fecufge Iu gfudu(iu uftistic, Iu comozi(iu ine-
Iuf, Iu intefogu(iu fetofic, Iu cufe ns d fsuns, ufc intu-
ind fsunsuI intefIocutofuIui imuginuf e cufe ustfeI I imIic
i mui temeinic n diuIog.
ExIofutof ndfzne( i ofiginuI uI vuIofiIof noustfe etefne, Ion
Vutumunu n-u utut s nu scfie desfe Iimbu stfmoeusc, n
muniefu buIudesc utt de fumiIiuf Iui, du cum ne convingem
Iu Iectufu oeziei Grai matern (din cufteu Att de muIt aI
pamntuIui). ,DuIce-i miefeu, c-i cuIeus/ De uIbine munci-
toufe,/ Duf mui duIce-i gfuiuI nostfu/ Pfintfe gfuiufi i ooufe....
Revenifeu scfisuIui nostfu Iu uIfubetuI Iutin, secific Iimbii
fomne nc din fu, de e vfemeu ImefiuIui fomun, din cufe
descindem, u fost consemnut de Ion Vutumunu oetic i memo-
fubiI. ,C-i uI nostfu de deufte/ Pn uzi, e uceIui Iui,/ S-I
vofbim cu-o nou cufte,/ Scfis tot cu-uceIui gfui.
lcn \aramanu cu un a|r ouccv|ncan ra|cnrar, Atcad|c Succvcanu.
196 lcn C|ccanu
PoetuI ufe contiin(u udevfuIui c Iimbu nseumn, de fut,
oofuI. C duc disufe Iimbu, disufe i oofuI cufe u vofbit-o.
,Duc-n Iucfimi noi I-um tuce,/ Af Iisi n Iumeu mufe/ CeI mui
scum cuvnt de Puce/ $i-un oof fintfe ooufe.
Totui, n eoc Ion Vutumunu u fost cunoscut cu uutof uI unei
uIte oezii deosebit de insifute desfe Iimb, oezie cu ,fobIe-
m, ce nu se feduce douf Iu gIofificufeu gfuiuIui stfmoesc. Poe-
ziu se numeu CuvinteIe Iimbii moIdoveneti (n cufteu ,Limbu
n cufe suntem, Chiinu, GfuuI editofiuI Litefu, 1993, u ufut
cu titIuI CuvinteIe) i con(ineu, cu i Grai matern i mujofituteu
oeziiIof Iu tem din uceu efioud, gIofificufeu tezuufuIui nostfu
Iingvistic. CuvinteIe Iimbii ucum numite cofect. fomne, ziceu Ion
Vutumunu, sunt ,demne i stne,/ $i-s ofuncite-uu de mumu,/
5| sund cdnd |c oa| atama, 5|-s rcarc dcmnc | srdpdnc".
Am subIiniut vefsufiIe uI tfeiIeu i uI utfuIeu uIe fimei stfofe
nu numui entfu con(inutuI Iof ideutic imoftunt, duf i entfu
ofiginuIituteu comunicfii oetice. Cu i n uIte oezii, scfiitofuI
dovedete o fefmitute u ,sunefii cufe confifm e viu sigu-
fun(u utitudinii. ,$i uu utt ct ufe-o Iimb/ A-i sune dofuI i
destinuI,/ $i-mbfbteuz cu i vinuI,/ $i uu utt ct ufe-o Iimb....
Lu un moment dut oetuI se udfeseuz unui intefIocutof imugi-
nuf. tu ,cuf( cuvinteIe i, dfete, ,Ie sune uzi, Ie sune mine/
Cu inimu ce bute-n tine,/ Cu zfi mui noi i mui senine,/ Le sune
uzi, Ie sune mine....
Aceust udfesufe ctfe un intefIocutof i-u tfebuit uutofuIui en-
tfu divefsificufeu focedeeIof de cfeu(ie. In nemijIocit continu-
ufe Ion Vutumunu fofmuIeuz i dou ntfebfi gfuve, fu( de
uceIui intefIocutof concfet. ,...Cci eu de-ucoIo, din vecie,/ Cu
neodihn-um s te-ntfeb./ Ce fuce eI, ffumosuI vefb?/ Ce fuce
eI, stfbun cuvntuI,/ $i cum e viu(u i mntuI?
Intefogu(iiIe sunt fetofice. RsunsufiIe nu ot fi dute dect
de noi, cititofii, fin uc(iuniIe noustfe de stfufe i cuItivufe u
Iimbii stfmoeti. In distihuI de ncheiefe oetuI feiu un vefs din
stfofu fecedent, e cufe I comIeteuz cu o ufifmu(ie fsicut,
197 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
udevefind i eu fefmituteu Iui n fobIemu Iimbii noustfe.
,Cci eu de-ucoIo, din vecie,/ Mui um u sune i u scfie.
Poeziu CuvinteIe denot metufofismuI de cuIitute uI ntfegii
cfeu(ii vutumuniene (eIe ,sun cnd Ie bu(i ufumu, ,mbfbteuz
cu i vinuI), dovedete fediIec(iu uutofuIui entfu unufof i
eifof, exfim o utitudine miIitunt n fobIemu Iimbii.
MiIitunt, deoufece n fimuI fnd scfiitofuI nsui ufe nevoie de
o exfimufe cofect, ffumous i Iustic, entfu u-i feuIizu foiecteIe
de cfeu(ie. Of, Ion Vutumunu u uvut o intui(ie siguf, fin i fofund
u Iimbii, intui(ie cufe i-u ujutut s cfeeze oefe untoIogice, cum sunt
muIte oezii din cicIuI Diminea(a maruIui (din voIumuI de totuIi-
zufe ,Nimic nu-i zefo, 1987). PIedoufiu oetic entfu nceutuI
de zi ,Nu fisii dimine(iIe tuIe,/ c fisiiteIe dimine(i/ se fefuc
n umufgufi timufii..., ,Nu cutu motenife n umufg,/ ci-n dimine-
(iIe zofite o cnt,/ nuinte de u fsfi soufeIe... sugefeuz ffge-
zimeu sentimenteIof, seteu de nnoife u omuIui, n ufticuIuf u oe-
tuIui, dofin(u de u Iuu IucfufiIe de Iu cut, uItfeI zis e nou. Mui
uIes dimine(iIe nu tfebuie s Ie fisiim, ne fevine oetuI, n mod
metufofic, udfesndu-se unui intefIocutof imuginuf (RisiitofuIe!).
Cu o confifmufe u gnduIui uutofuIui Iu ceeu ce e un nceut, o
ffgezime, o nnoife ( o dimineu() vin udfesfiIe din oeziu {ie-(i
zic, suit de constutfi-imefutive fivind imosibiIituteu i inoof-
tunituteu umiIifii fIofii-soufeIui, suIciei, funcuIui i mifesei. Du
cufe vine, imediut, Diminea(a maruIui, n cufe nu numui dimineu(u
comoft sensufi Iutente, nedezvIuite e deIin, duf i mfuI, cufe
nu e numui ffuctuI obinuit, bunuI. ,C nu de mncufe,/ ci de cu-
Ioufe,/ de nutuf,/ c um u-I une ntf-o uftuf....
Pfin mijIocifeu mfuIui cu simboI muItisemnificutiv, Ion Vutu-
munu exfim de fut, mui cufnd sugefeuz o stufe su-
fIeteusc deosebit. ,PfobIemu mfuIui m neIinitete uzi dimi-
neu(,/ cci dimineu(u mfuIui,/ sfe deosebife de uIte dimine(i,/
e foie,/ iuf nI(imeu mfuIui uduce sfbtoufe n ochi.
Dimineu(u nsi, cu nceut de zi i de tfife (sufIeteusc nti
de toute), este obiectuI udmifu(iei oetuIui, de vfeme ce ,exist un
198 lcn C|ccanu
nimb uI Iuminii,/ dimineu(u, nuinte de fsfituI soufeIui,/ cnd se
deteut soIuI n cm,/ cnd se tfezete cntecuI n sfi,/ cnd
vd ceeu ce nimeni nu vede.... InceutufiIe toute sunt, entfu oet,
udevfute fenomene. ,FenomenuI dimine(iIof cufute!/ FenomenuI
funciei netute!/ $i tfezifeu ueIof!/ $i-mbfbtufeu mugufiIof!
In contextuI exuItfii oetice u dimine(ii i mfuIui, se umIe
de o semnificu(ie fofund oeziu VaIoarea sentimentuIui X, cu
fecizufeu oIemic din finuI c ,sfutufiIe vfbiiIof cifiitoufe
( uIe ceIof nechemu(i, stfini de nutufu i fufmecuI cfeu(iei) nu
sunt necesufe. ,Eu vfeuu s ufIu vuIoufeu sentimentuIui X,/ cifii-
toufeIof!// In ecuu(iu uceustu stihiometfiu cifiituIui/ nu ufe ce
cutu.... Gndifeu oetic este unu secific, neofdinuf, ne d
de n(eIes Ion Vutumunu, i fefuz concufsuI ceIof cufe, vofbu
metufofic u su, ,mi cifieuu gndifeu....
PoetuI ufmeuz fecete cfeutoufe fofii, se exfim n moduI
ofiginuI cefut de individuuIituteu su inconfundubiI, de imefu-
tiveIe deifii oeziei mimetice de odiniouf i u Iutitudinii
dezufmunte din oeziu imediut ostbeIic. In ucest sens mui cu
seum cicIuI Diminea(a maruIui se unun( cu o deschidefe u oeziei
noustfe sfe modefnituteu uutentic u cfeu(iei. ,Sunt bntuit de
focufi vii... excIum oetuI, cu s ufifme fsicut i oIemic. ,Nu-
mftesc cu cine-i ffigidef/ temefutufu minus.
Poezie u sentimentuIui fiefbinte, cfeu(iu Iui Ion Vutumunu e
sutufut de eIementuI inteIectuuI, iu nu o dut fofm fozuic,
ufid, n cufe o ntofstuf u discufsuIui suu un finuI suffinztof
coIofeuz ufectiv ntfeugu comunicufe oetic. E cuzuI oeziei
Uneori mi vine..., e cufe o tfunscfiem entfu uItimeIe dou vef-
sufi. ,Uneofi mi vine s m uscund ntf-o fIoufe/ i s stuu uco-
Io/ n nu s-of scutufu toute vofbeIe/ de umenin(ufe u vie(ii/
cu un nou fzboi...// Uneofi mi vine s m bug ntf-o (euv de
tun/ i s zic ceIofu/ cufe ufzesc nzeIe mof(ii./ Imucu(i
cu mine n voi/ s vd. cu ce o s v ufu(i?!
CicIuI Diminea(a maruIui este femufcubiI fin oeziiIe O carte
nu e aItceva dect moartea unui copac..., SaIcie cu frunzeIe-
199 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
apIecate, Indragostit ca mire, Erudi(ie popuIara i, mui uIes,
{aranii.
Instfuctiv e desIuifeu unof ufticuIufit(i de gndife i de exfi-
mufe uIe oetuIui n oeziu Tata batrn i mama batrna. Imugineu
fin(iIof este ofiginuI i memofubiI. ,Tut btfn/ $i mum bt-
fn / Doi omi fevfsu(i/ De-o cuIeus Iumin. Duf mbtfnifeu
fin(iIof este numui unu dintfe cuuzeIe dufefii scfiitofuIui ,c-un iet
zdfuncinut,/ C-o inim sIub. PoetuI e un sufIet zbuciumut. ,Se Iut
viu(u n mine/ Cu moufteu din mine / In uceeui cntufe/ Mi-i fu
i mi-i bine. Nenumfute dufefi ndfet(esc e deIin feffenuI ntfegii
oezii. ,TfuuI meu fefuce/ Dufefeu-n ffumuse(i....
O idee u ucestei oefe se con(ine n stfofu enuItim. ,O, Iume,
uuzi/ Cum m zdfuncin-n iet?/ Dufefeu e om/ II fuce oet.
Au se fuce c Tata batrn i mama batrna este i o confesiune
de cfeu(ie u uutofuIui.
A uutofuIui e cufe-I feocuuu ndeufoue fobIemeIe etice
uIe oumeniIof, cu n oeziu Nu Ia Iume, ci Ia tine. Debutnd cu o
intefogu(ie menit s ne fuc uten(i ,Ce-uf uteu s-(i uf
gfeu? , oeziu e o dezbutefe e teme de mofuI. AutofuI
vofbete metufofic desfe ceeu ce ,nu-i gfeu. De exemIu, ,c
nu-i gfeu s Iui o ufm/ Ce te-ntunec e ufm. Tocmui e fun-
duIuI sihoIogic i sociuI cfeut de dezvIuifeu Iific u ceeu
ce ,nu-i gfeu cut ondefe ufifmufeu fsicut, duf Iific i
eu u ceeu ce ,e gfeu. ,Gfeu e uItcevu, i-i gfeu/ MuIt s dfui
ce-i uI tu,/ $i s tii c Iumeu vine/ Nu Iu Iume, ci Iu tine.
Lu tine fesuune o udfesufe u oetuIui ctfe cinevu imugi-
nuf. Fofmu uceustu diuIoguI u oeziei ufe menifeu de u ne
fuce uten(i Iu suseIe uutofuIui i chiuf de u ne unguju n efce(iu
uctiv u mesujuIui ei etic. s fim deschii ctfe oumeni.
Fife fofund oetic, Ion Vutumunu u fost oet i n eseisticu
su, i n fozu din cicIuI ,A douu Iumin din cufteu ,Nimic nu-i
zefo. Un fim i concIudent exemIu. instuntuneuI Mama. Chiuf
nceutuI Iui este o oezie ff vefsufi n ucce(iu consucfut u
cuvntuIui, duf cu un fitm uI su, intefiof, i cu muIt metufof.
200 lcn C|ccanu
,Femeiu uceustu, cufe tfece fin umbfe, uceust mum ff coii
ouft-n iet utfu mofminte. Putfu cIoote negfe but sub utfu
ufii uIe dufefii....
Intfeg discufsuI uutoficesc este Iu feI de metufofic, de oetic. ,Putfu
vntufi i Ieugn umbfu, utfu fIcfi se-nuI( din inimu ucestei fe-
mei soIitufe, cufe cuut fin cimitifeIe Iumii utfu uni de nutefe i-
un singuf un uI mof(ii. ceI de-uI doiIeu fzboi mondiuI....
Imfesionunte sunt diuIogufiIe imuginufe uIe mumei
ndufefute cu cei tfei fii i cu so(uI su, tusutfu czu(i n fzboi.
Cu i n oezii, textuI este de o ofiginuIitute stiIistic scIiitoufe.
MonoIoguI mumei, tfit udnc, este o uutentic oezie n ntfeugu oe-
f, cufe i eu este feetm oezie. ,Duc-i nevoie s zuc cine-
vu-n mnt, din neumuI nostfu s zuc, m iu e mine, bfbute, m
une-n mnt s zuc tfei mof(i Iu fnd, entfu to(i ei, feciofii mei....
Cu n ofice oezie, uutofuI fecufge Iu unufof i Iu eifof,
feetnd, de exemIu, uceI ,un singuf un uI mof(ii. ceI de-uI doi-
Ieu fzboi mondiuI....
CeI de-uI doiIeu fzboi mondiuI! ne feveneu Ion Vutumunu
nc n 1987. Pfin imugineu vie u mumei nsingufute, fin fiecufe
cuvnt uI instuntuneuIui Mama scfiitofuI nfiefeuz fzboiuI. Nu
,MufeIe fzboi entfu ufufeu Putfiei, cum I botezuse fougundu
stuIinist-comunist, ci fzboiuI uI doiIeu mondiuI. $i n intuifeu uces-
tui udevf Ion Vutumunu s-u dovedit un mufe, un uutentic oet.
BIBLIOGRAFIE SELECTIV
Mihui Cimoi, Intre monoIog i rapsodie. In cufteu Iui. ,FocuI sucfu,
Chiinu, Ed. Cufteu moIdoveneusc, 197S; RefuzuI frontierei: Ion Vata-
manu. In cufteu. ,Litefutufu fomn ostbeIic. (Integffi, vuIofificfi,
feconsideffi), Chiinu, Fifmu editofiuI-oIigfufic Tiogfufiu centfuI, 1998.
Gheofghe MuziIu, Ion Vatamanu: ,Diminea(a maruIui. In cufteu
Iui. ,ReubiIitufeu cuIit(ii uftistice, Chiinu, Ed, Litefutufu uftistic, 1989.
Timofei Rocu, Car(iIe Iui Ion Vatamanu. In ,Busufubiu, 1992, nf. 1
i 1993, nf. 6.
Ion Ciocunu, Neuitarea naintemergatoriIor. In ,Litefutufu i uftu,
1996, 3 octombfie.
201 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
2oet, fozutof, dfumutufg i ubIicist. S-u nscut Iu 20 octo-
mbfie 1939 n comunu Vudu-Rucov, jude(uI Ofhei. A ubsoIvit
Univefsituteu de Stut din MoIdovu (1962). A debutut editofiuI cu
Iuchetu de vefsufi Maci n roua (1963). S-u ufifmut cu oet fin
cf(iIe Casa parinteasca (1968), MeIodica (1971), Patria, po-
etuI i baIada (1981), SoareIe ceI Mare (1989), Imne i bIeste-
me (1991), Maria sa PoetuI (1992), Of (1993), Vad (1998) .u.
Dintfe cf(iIe suIe n foz se eviden(iuz fomuneIe Toamna
porumbeiIor aIbi (1979) i FocuI din vatra (1982). Au uvut ecou
n eoc dfumeIe suIe montute e scenu TeutfuIui Nu(ionuI ,Mi-
hui Eminescu PreedinteIe (197S), Cntec de Ieagan pentru
bunici (1977), Tata (1979), AbecedaruI (1984).
Dvvitrv
M.!CO1CI
202 lcn C|ccanu
In unii de uvnt ui micfii de eIibefufe nu(ionuI (1987
1989) s-u munifestut cu ubIicist fedutubiI. Tot utunci u fevigofut
fevistu ,Nistfu, n 1988 schimbndu-i denumifeu ,Busufubiu
i fiind feductofuI-ef uI ucestei ubIicu(ii n n 1997.
Este Iuufeut uI PfemiuIui de Stut uI ReubIicii MoIdovu (1990).
Membfu tituIuf uI Acudemiei de $tiin(e din ReubIicu MoIdovu
(199S).
FoIcIofic fin fuctuf i buIudesc fin sifit, Iificu Iui Dumitfu
Mutcovschi este unu u dezbutefiIof etice, u fsundefiIof i
ungujfii civice. Eu utest o mIetife feficit u intimit(ii (o Iu-
chet de vefsufi u uutofuIui, din 196S, se numeu Univers intim)
cu deschidefeu Iufg sfe eIementuI sociuI. PefsonujuI Iific uI oeziei
Va fi ca mine, de exemIu, este siguf c vu veni ,judecutu/
MuIttimiteIof (fne, c ,vom utetu fsIutu/ Pentfu cute,
se-n(eIege. Vom fsunde n fu(u cui? ,Judectofi vof fi stfbunii/
Ce-uu stut de veghe Iu hotufe/ Pe timufiIe SemiIunii,/ Pe vfe-
meu houfdeIof bufbufe;// Stfbunii, oute i fin(ii,/ Btfni de
tot, ind uguIe,/ Pu(ini Iu tfu, uscu(i cu sfin(ii/ Ce Iumineuz
cutedfuIe. $i ce ne uteut Iu mufeu judecut u viitofuIui? ,Vu fi
cndvu, vu fi ofiunde,/ Neufut vu fi. De-uceeu/ Hui s vedem
ce vom fsunde./ Noi um tfdut suu nu ideeu?/ Noi um fufut
suu nu oofuI?/ Noi ne-um vndut suu nu cfedin(u?/ Noi um
tiut ce-nseumn dofuI?/ Ce fost mui ufe ocin(u?
FiIonuI ubIicistic uI ucestei oezii nu nbu tfifeu utef-
nic u efsonujuIui contient de misiuneu su n istofiu noustf de
uzi i de mine.
Pentfu cute (cu ceIe omenite) uvem u fsunde i ,duc
zeii, buni cu to(ii,/ Ne vof ieftu, cum iuft zeii,/ N-uu s ne iefte
stfneo(ii / Invingtofii i Iebeii!
Dfugosteu entfu fin(i i n genefuI entfu nuintui, uIe cfof
nzuin(e, ideuIufi i fute suntem chemu(i s Ie continum, este
o tem efmunent u oetuIui. Eviden(iem, entfu nceut, oe-
203 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
ziu Mama, oef Iin de duioie i fecunotin(, exemIu de vefs
sincef i insifut. ,PuImu tu ne-u mngiut,/ Vofbu tu ne-u Ieg-
nut,/ Am cfescut cu uI(i coii de-o seum./ Lng omuI ceI fo-
tut,/ Lng fuguI cusei noustfe, mum....
Mumu e fiin(u cufe ne scoute n Iume cu tot ce-i tfebuie unui
om. ,Am fost buni i fi um fost,/ Tu ne-ui cutut un fost/ Cu
ove(e Inse n nffum./ Tu ne-ui nv(ut un gfui,/ Tu ne-ui
dfuit un Iui/ $i-um Iecut cu eI n Iume, mum....
SimIituteu vefsuIui de sofginte foIcIofic, tonuIituteu buIu-
desc, stfut n Iu uItimu siIub u oeziei, udfesufeu difect,
n ozi(ie de eifof (mum), comufu(iu cu ,o fIoufe din
gfdin, vetezit de toumne i tfoienit de iefni, uoi uIte
ufticuIufit(i de conce(ie i de comozi(ie fuc memofubiI imugi-
neu ceIei mui scume fiin(e de e mnt.
De Iu mamd fovine cuvntuI marctn, o uIt efmunen( u
univefsuIui temutic mutcovschiun. In cfeu(iu Iui Dumitfu Mutcovschi
gfuiuI nostfu ufe un secific inconfundubiI, e cufe n oeziu Lim-
ba materna I fed fin detuIii concfete i concIudente, cu ousu-
|ccu|, dctu|, dc|nc|c, ccdt||, oa|ada, m|cata, |ucca|dtu|. MetufofeIe
izvofnd fifesc din textuI uIctuit din cuvinte neuoe, uu ufom
foIcIofic, mefg dfet Iu inimu cititofuIui ndfgostit de tot ce e
uI nostfu, ffumos i nemufitof. ,Limbu mutefn, cu fIoufeu etefn/
De busuioc i de dof / Dof de (fne, de doine btfne,/ De
ffeumtuI codfiIof e uceeu cufe ,ne udun cu soufe i Iun,/ Cu
viitof i tfecut / Ffunzu de Iuuf btut n uuf/ De-un metef
necunoscut. PoetuI fecufge Iu usociu(ii neutetut de fodnice n
context, cufe sofesc enofm exfesivituteu imuginiIof suIe. ,Limb
de ine, de neum ce fmne,/ Cus cu musu n fug./ Cnt i
Inge, cnd fouu o ffnge,/ Rumuf vefde de fug. Chiuf feIuufeu
fimei stfofe, n finuIuI oeziei, sugefeuz dinuifeu n tim, con-
tinuufeu fiin(fii i evoIu(iei Iimbii ,fIoufe etefn.
Din uceIeui semne uIe veniciei noustfe fuc ufte obiceiufiIe
nu(ionuIe, cu semnutuI de AnuI Nou. In stiIuI buIudesc ndfgit,
Dumitfu Mutcovschi i vede e semntofi ntf-o uuf de oveste.
204 lcn C|ccanu
,Cu bfuzii de Iu munte Iuminnd,/ Pe umefi sfi tinefe uftnd,/
Ei vin, bfbu(i, s binecuvnteze/ Povufu gfeu u bunuIui mnt.
LexicuI oeziei, imuginiIe, chiuf fitmuI vefsufiIof sunt de ofigine
foIcIofic. ,$i cfete gfuI e iciof de Iui/ Vfubie-n sic i tfes-
tie n ui,/ Din moi-stfmoi i nc mui destoinic/ Din inimiIe
noustfe i din gfui. Intfeugu oezie Semanatori este o gIofifi-
cufe u continuit(ii noustfe, sugefut de uItfeI i de feetufeu, n
finuI, u stfofei inuugufuIe. ,Vin sfbtofi cu bfuvi semntofi,/
Vin bfuvi semntofi cu sfbtofi,/ Pe dfum de (uf suIbefut foI-
cIofic,/ Din dutin de vfeme cItofi.
Dumitfu Mutcovschi simte n Iu dufefe nevoiu noustf de
fdcini, uceustu fiind n conce(iu Iui unu dintfe ideiIe cufe nu
tfebuie nicidecum tfdute (u se mui vedeu o dut oeziu Va fi ca
mine). O dovud este ufuboIu deosebit de sugestiv Radacini.
Nucu icut ,din cef (din IiscuI unei ciofi cItoufe) u ncoI(it
n humeIe noustfe, duf u dut un nuc ,cu dof de duc. Pentfu eI
IuiuI nostfu e stfin, de uceeu nucuI I oute oficnd fsi. Cu
totuI uItfeI se fezint gosodufuI cusei i nevustu ucestuiu. Lu
vedefeu nucuIui cufe ,u Iuut-o fuznu-n Iume ei n-uu utut fbdu
i ,uu ngenuncheut Ingnd. Ei n-uu feuit s-I (in IocuIui e
nucuI ,intefnu(ionuIist. RostuI ufuboIei mutcovschiene fezid n
sugestiu foufe utefnic u fdciniIof cufe-i (in n humu stfmo-
eusc e ,gosodufuI cusei i e nevustu Iui. ,$-uu tot Ins o
noute, vui,/ De-uu ujuns s se tfezeusc / Eu bIuie, eI bIui,/
/ Iuf din tuI, din genunchi/ Inceuf s Ie cfeusc/ Rdcini
de nuc, mnunchi.
SimIituteu foIcIofic u vocubuIufuIui i utmosfefu de busm din
finuIuI oeziei oten(euz sifituI fofund nu(ionuI uI ntfegii
ufuboIe. MesujuI etic uI oefei nevoiu de fdcini u omuIui
din oof, devotut vetfei finteti i cufe nu se confund cu uce-
Iu e cufe ,vntu-I ouft cu e-o scum (Gfigofe Viefu), este
unuI ntfemtof, feconfoftunt.
Cu i uceIu uI unui exceIent Cntec batrnesc, uI cfui ef-
sonuj Iific i imugineuz o situu(ie extfem de comIicut, domi-
205 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
nut de un dfumutism sfietof. ,$i-um cfescut un biet stejuf/
Lng-o u de hotuf,/ $i-um tfecut din mini n mini,/ De-um
sIujit e muI(i stni este uveftufu Iin de sugestie Iific u desti-
nuIui efsonujuIui-couc e ufcufs de secoIe, de e Iu 1812 oute.
,Am sIujit stn bogut,/ Mi-u fost sIujbu chin cufut,/ Am sIujit
stn stfin/ $i sIujbu mi-u fost eIin uceustu e, de fut,
situu(iu efsonujuIui, ufmtoufeIe dou stfofe constituind o
desfufufe suu o dezvIuife, o concfetizufe metufofic, foIcIo-
fic-metufofic u ucesteiu. ,CeI bogut, c e bogut,/ RumufiIe mi-u
tiut,/ Mi Ie-u fut, mi Ie-u ciuntit,/ Vefgi din eIe-u fegtit.//
CeI stfin, c e stfin,/ M-u sut Iu fdcini/ $i, cum m-u sut,
mi-u sus/ C n-o s mui cfesc n sus....
Situu(iu deIemutic u efsonujuIui-couc fofmeuz o ufuIeI
uftistic fu( de omuI nimefit, e fnd, n sIujbu difefi(iIof stni,
unuI mui nemiIos dect uItuI. RezoIvufeu situu(iei ufmeuz mode-
IuI foIcIofic, fiind o exfesie u otimismuIui ouIuf i Iund fof-
mu unei confifmfi deIine u nevoii de fdcini. ,Nofoc c m
tiu stejuf/ $i-um cfescut din mine iuf,/ AIte fdcini um fins,/
Rumufi dese um ntins.
O ntfeug fiIozofie u existen(ei omuIui, n ufticuIuf u fom-
nuIui din stngu PfutuIui, se con(ine n ufuboIu uceustu suges-
tiv, uI cfei subtext, de uItfeI finciuI n oefu de uft, se
dovedete cu udevfut vigufos i memofubiI.
GIofificufeu insifut u omuIui cu fdcini nfite udnc n
humeIe stfmoeti I duce e Dumitfu Mutcovschi Iu eIogiefeu
insifut u IuiuIui nutuI, u istofiei i vitejiei stfbuniIof i u uItof
feuIit(i n ufufu cfofu nu exist neumuI. Poet utfiot, uutofuI se
destinuie cu o ufte constituent u mntuIui ucestu i u isto-
fiei Iui, de cufe I Ieug udnciIe i venic IucftoufeIe fdcini.
,Cfescut n sufIet un mnt,/ CeI mui ffumos mnt din Iume,/
Cu venic dof, cu duIce nume,/ Cu un Iuceuff Iuminnd / Cfes-
cut n sufIet un mnt e fezentufeu genefuI u comuniunii ef-
sonujuIui Iific cu IuiuI nutuI. ,In eI stfmoii odihnesc/ Din btIii
206 lcn C|ccanu
ntofsi Iu viu(,/ Cu subie n mnu dfeut/ $i ochi de vuItufe
cefesc / In eI stfmoii odihnesc este dezvIuifeu cuuzei sfinte
u comuniunii effecte. ,In eI cobouf fdcini/ De om cu foud
i cu vie,/ $i de Ion, i de Mufie/ Lu cusu Iof nicicnd stfini /
In eI cobouf fdcini este sugestiu utefnic u fdciniIof deve-
nite o metufof ncfcut de muItiIe semnificu(ii. Anume i nu-
mui n fezen(u ,fdciniIof omuI nu se simte uici ,stfin, sfe
deosebife de uceIu e cufe ,vntu-I mn cu e-o scum, ,uzi
uici i mini deufte,/ Uof de Iui se desufte (Gfigofe Viefu).
PmntuI nsui este numit de Dumitfu Mutcovschi ,buIud
n oeziu cu titIuI Crescut n sufIet, u cfei stfof de ncheiefe
nu Ius Ioc ndoieIii c fdciniIe miIenufe, contientizute udnc
de fiecufe dintfe noi, imfim ntfegii noustfe existen(e un sens
mujof, nI(tof. ,Pmnt uI (fii i uI meu,/ BuIud veche, duf i
nou,/ Rsffnt ntf-un ic de fou/ $i-ncins-n bfu de cuf-
cubeu / Pmnt uI (fii i uI meu.
PoetuI i uduce contfibu(iu Iu focesuI, deIoc simIu, mui uIes
n cuzuI unof concet(eni usivi, indifefen(i i chiuf feffuctufi Iu
ideeu nu(ionuI, de contientizufe u fdciniIof noustfe i u misi-
unii ce ne fevine e ucest mnt. O fuce i n oeziu OmuI, o
uIt ufuboI u comuniunii indisoIubiIe dintfe individ (n sens fiIo-
zofic) i societute. ,Du, eu sunt o ffunz vefde,/ Du, eu sunt un
bob de gfu,/ Du, eu sunt un stfo de u/ Dintf-o mufe, dintf-
un fu, se destinuie efsonujuI Iific. $i nu e u(in, de vfeme ce
eI ufe contiin(u udevfuIui c ,unde-i unuI, nu-i utefe, i se
ntfeub cIuf, fsicut. ,Ce-i o ffunz vefde-n codfu,/ Ce-i un bob
de gfu n Iun,/ Ce-i un stfo de u-n mufe,/ Intf-un fu, ntf-
un oceun?
SensuI i esen(u ucestui monoIog uI individuIui (n ucce(iu
fiIozofic, e cufe um mui omenit-o) fezid n fezentufeu fin
imugini vii, concfet-sensibiIe, u necesit(ii integffii ofgunice u
fiecfuiu dintfe noi n uceu comuniune, gfu(ie cfeiu ne utem
stfu, ufifmu i dezvoItu sub toute usecteIe. Consemnm un
207 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
unumit sufIus de Iogic fofmuI n ufmtoufeIe dou stfofe, cufe
ns nu unihiIeuz efectuI oetic, uutofuI men(inndu-se n cu-
dfuI gndifii metufofice i uI ufuboIei. ,Ffunzu-i ffunz Ing
ffunz,/ BobuI Ing bob e bob,/ StfouI cufe fuce mufeu/ Numui
Ing stfo e stfo. FinuIuI oeziei sun cu o uoteoz u feIu(iiIof
jinduite dintfe individ i neumuI din cufe fuce eI ufte. ,C sunt
ffunz, sunt i codfu,/ C sunt bob, eu sunt i Iun,/ C sunt stfo,
eu sunt i mufe,/ Sunt i fu, sunt i oceun.
In feIuI ucestu oeziu Iui Dumitfu Mutcovschi i dezvIuie
ufticuIufit(i definitofii, cu simIituteu foIcIofic u conce(iei
ini(iuIe, cufuctefuI neuo uI IunuIui din fu( uI imuginii (ufu-
boIei), udncimeu semnificu(iei etice i, mui Iufg, sociuIe u textu-
Iui, fezen(u uceIui substfut de sensufi uIe futeIof concfete evo-
cute de uutof, cufe se numete subtext oetic, . u.
SucceseIe de cfeu(ie uIe uutofuIui i uu exIicu(iu i n dfu-
gosteu entfu cuvnt, mftufisit de eI ntf-o insifut fofesi-
une de cfedin( intituIut CuvntuI. Convingefeu scfiitofuIui e
c ,Iu nceut u fost cuvntuI/ $i de uceeu n cuvnt/ A-ncut,
fotund, mntuI/ Fif de muc i fif de gnd. Dumnezeu e, n
conce(iu Iui Dumitfu Mutcovschi, fiin(u sufem cufe ,duc este,
este-unume/ In cuvntuI cufe-I sui.
Tocmui i numui! o utufe n(eIegefe u cuvntuIui cu eIe-
ment finciuI uI textuIui Iitefuf oute fuvofizu o udevfut ,uft
u cuvntuIui.
To(i vofbitofii unei Iimbi tfebuie s se nchine n fu(u cuvntuIui
mutefn cu n fu(u Iui Dumnezeu, duf n fimuI fnd i mui cu
seum este chemut s fuc ucest Iucfu scfiitofuI.
Ctevu oezii mutcovschiene se dovedesc deosebit de imof-
tunte fin cuIit(iIe Iof i fin mesujeIe exfimute, fimu fiind
Parin(ii.
uc cc nu r|m sd nc |uo|m pdt|n||?
uc cc nu r|m ccp|| cum|n| sd ||m?
Pdt|n|| ncrt| |um|nc| ca s||n||,
208 lcn C|ccanu
Ccoctdrct| d|n dct | su|ct|nc,
uc cc nu r|m, c|nsr|r, sd-| ptcu|m?
l| scamdnd cu pcm|| d|n cdmp|c
Cc ctcsc in r|mp nccocs|r | dcmn,
Sd adumotcascd cu|o dc c|ccdt||c
5| gutd dc |zvct cu apd v|c
la tdddc|na unc| ctuc| dc |cmn.
... 5| asrdz| mama v|nc ca c mamd
la ||u| c| cc| mu|r t|s|p|rct
5| i| aducc srtugutc dc pcamd,
Pd|nc | nuc| |cgarc in nd|tamd
u|n sdtodrcatca gtca a an||ct.
5| asrdz| rara v|nc ca un rard
u|n cdmp, dc |a ccs|r, dc |a atar,
Ccp||a cca |tumcasd sd |-c vadd,
5| c gdscrc |a un cc| dc srtadd
Ncoun indtdgcsr|rd dc-un sc|dar.
8drtdnd rcamnd, |atnd ma| odrtdnd,
Cu spu|oct | pddutc in |tdmdnr,
5| |nrtd-nccr pdt|n|| in dtdnd
Pdnd |a otdu | ma| dcpatrc pdnd
la su||cr, |a c|rar | |a cuvdnr.
"uca ucmnu| pacc | dca ucmnu| p|ca|c,
Autu-n sp|c sd ||c cu nctcc
5| tamuta dc tcd sd sc indca|c,
5| n|c|cdard sd rtd|| tdzoca|c
Cu rcard |umca matc |a un |cc.
uca ucmnu| casa sd vd ||c casd,
N|c|cdnd srtd|nd, rdndtd pt|n vcac,
Cu |tarc aczar in cap dc masd,
Cu ptunc |dngd-c pcvcsrc ma| |tumcasd
ucsptc-un c|coan in undtd, cu rc|ag.
209 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
uca ucmnu| sd-avc| patrc dc |uo|tc
Mctcu scn|nd cum c |act|ma,
Sptc tdrdc|tc | sptc tcgds|tc
ln vctod nctcsr|rd, in pt|v|tc,
ln |tunzd, ||t dc |atod | in srca".
lnrcatcctc d|n |ur in scatrd nu c.
Am |csr ccp||, dat n-am tdmas ccp||.
5| c|, pdt|n||, cdrtc cctut| su|c,
5| cctut||c pct||c-| dcscu|c,
5| c|cpcrc|c oar d|n vcn|c||.
O |atod ccaprd | c ccasd ncud,
un srtcp dc apd | un ncs|dt|r,
la m|cz dc ncaprc |una p|crtc p|cud,
Cad p|cdrut| dc sdngc-n |cc dc tcud
5| tdsdt|ru| cutgc-n as||n|r.
uc cc nu r|m sd nc |uo|m pdt|n||?
uc cc nu r|m |cc|ct| cum|n| sd ||m?
Pdt|n|| ncrt| |um|nc| ca s||n||,
Ccoctdrct| d|n dct | su|ct|nc,
uc cc nu r|m, c|nsr|r, sd-| ptcu|m?
Tifit fimu dut n cufteu ,Putfiu, oetuI i buIudu (1981),
oeziu Parin(ii confifm o ufticuIufitute constunt u cfeu(iei scfi-
itofuIui. uceeu de u ob(ine o fezonun( civic utefnic u unei
teme feondefent efsonuIe, intime s-uf feu, suu ceeu ce e
totunu de u vofbi desfe Iucfufi imoftunte, vituIe nu numui
n Iun intim, efsonuI, duf i n Iun Iufg, sociuI chiuf, cum sunt
feIu(iiIe dintfe fin(i i coii (dintfe coii i fin(i) cu muIt cIduf
sufIeteusc, cu ufticiufe ufectiv difect, cu dufefe n sffit.
Temutic eu fuce ufte din oeziiIe de venefufe u nuintuiIof,
duf fin cufuctefuI fobIemeIof etice fofmuIute de dutu uceustu
difect i tios, fin con(inutuI fiIozofic uI imuginiIof i fin
210 lcn C|ccanu
ufticuIufit(iIe comozi(iei, eu necesit s fie unuIizut uufte.
Dumitfu Mutcovschi i fmne fideI cu oet Iific dominut de vi-
ziuni foIcIofice Iu niveI de vocubuIuf, Iimbuj, utmosfef i viziune
usufu vie(ii, duf nu se sinchisete de intefven(iu fetofic, menit
s un n chi necfu(tof fobIemu feIu(iiIof dintfe coii i fin(i
i s nu Iuse Ioc utitudinii de mciuife cu o stufe de Iucfufi unof-
muI. AIteofi ,tfimis n subtext, dfumutismuI situu(iei de Iu teme-
Iiu oeziei Parin(ii este fezentut n mod discufsiv, fintf-o inte-
fogu(ie fetofic ce nu udmite feIicu. ,De ce nu tim s ne iubim
fin(ii?/ De ce nu tim coii cumin(i s fim?/ Pfin(ii notfi
Iuminoi cu sfin(ii,/ Coboftofi din dof i sufefin(e,/ De ce nu tim,
cinstit, s-i fe(uim?
Intfebufeu e fetofic, divuIgnd fefeu uutofuIui c dincoIo
de feIu(iiIe bune suu chiuf foufte bune uIe muItof conu(ionuIi ui
notfi cu fin(ii Iof, ucetiu nu sunt totui venefu(i du mefit.
In(eIegefeu temei e de ofigine ouIuf i se feduce Iu udevfuI
c nu exist msuf entfu fecunotin(u ce ufmeuz s-o uftm
mumei, tutei, ceIofIuI(i nuintui.
PoetuI Ismuiete metufofe i comufu(ii Iine de sens i de
fufmec (Iuminoi cu sfin(ii, ,coboftofi din dof i sufefin(e) i
se destinuie Iific, duf n scouI dezvIuifii motivuIui ubofdut fo-
cedeuz oufecum eic, ueIeuz Iu nufu(iuneu ntins, Iu vefsuI
Iung, de 11 i chiuf 1213 siIube, entfu u-i cufuctefizu e
nuintui. ,Ei seumn cu omii din cmie/ Ce cfesc n tim neo-
bosit i demn,/ S udumbfeusc cuib de ciocfIie/ $i guf de iz-
vof cu u vie/ Lu fdcinu unei cfuci de Iemn....
In textuI oeziei i gsesc IocuI futuI cotidiun concfet i evo-
cutof (mumu vine Iu fiu, tutu vine Iu fiic) i ufufeu tfudi(ionuI
(foIcIofic) ,Deu DomnuI uce i deu DomnuI Iouie..., ,Deu Dom-
nuI cusu s v fie cus..., ,Deu DomnuI s-uve(i ufte de iubi-
fe..., ufmute de monoIogufi uutoficeti e ct de simIe i Iifice,
e utt de metufofice i dfumutice. ,Intoufcefe din Iut n souft
nu e./ Am fost coii, duf n-um fmus coii./ $i ei, fin(ii, ctfe
211 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
cefufi suie,/ $i cefufiIe of(iIe-i descuie.... ImuginiIe Ismuite
de scfiitof sunt Iustice, vizuuIe; uutofuI ueIeuz Iu gfudu(iu uf-
tistic, Iu constfuc(iu unufofic u vefsufiIof ($i ustzi mumu vine
cu o mum..., ,$i ustzi tutu vine cu un tut...), Iu comozi(iu
ineIuf (feIund n finuI stfofu ini(iuI). Poeziu se ncheie cu
intefogu(iu fetofic ini(iuI, ustfeI obIigndu-I e cititof Iu meditu-
(ie ndeIungut, fofund, necfu(toufe, ci nu Iu un fsuns fi-
it, fofmuI i de ce nu? neomenesc.
EcoufiIe din buIudu ouIuf Miori(a se ufifm uici e utt,
e cut e vofbu n umbeIe oefe de gfiju fiuIui fu( de mum
i de sutufufeu texteIof cu imugini dominute de un femufcubiI
coIofit nu(ionuI.
De uItfeI, motivuI veneffii fin(iIof este feIuut uf(iuI n oe-
ziu Eu nu sunt pasare, cu i motivuI fdciniIof simboIizute de
uceIui couc Iu cufe ne-um mui fefefit nucuI. E o destinuife
Iific succint, dens i bogut cu substun( ideutic. MonoIoguI
uutoficesc ufe cufuctef de feIic ff dfet de ueI, udfesut unui
intefIocutof imuginuf (ceeu ce nu nseumn inexistent). Pefsonu-
juI Iific i iubete IuiuI nu numui cnd i e bine; intemefiiIe
nu-I detefmin s-i cuute uIt ,Ioc. ,Eu nu sunt usfe, s tii,/
$i nu-mi schimb IocuI cnd se Ius/ Peste mnt i este cus/
BfumeIe toumnei ufgintii.
Aufe i Iu Dumitfu Mutcovschi ideeu de ,ufoue, utt
de fumiIiuf Iui Gfigofe Viefu, i futuI nu este ntmItof Iu doi
oe(i cufe vin din foIcIof i nici bIumubiI. ei exfim feuIit(i simi-
Iufe, inteffefen(eIe fiind nutufuIe, oute chiuf inevitubiIe. ,Aici
mi-i vutfu, i-i uIeus,/ $i dfug mi-i, i scum mi-i,/ Nu c-i
bogut i ffumous,/ Duf c-i ufoue inimii.
IntemefiiIe nutufuIe, numite difect, comoft, evident, sen-
sufi i semnificu(ii sociuIe. ,Fie nghe(, fie fuftun,/ Nici ffig mi
e, i nici mi-e teum/ Cu ffute, sof mfeun,/ AItufe de tut,
mum.
212 lcn C|ccanu
Poeziu Eu nu sunt pasare fefezint o uIegofie incitunt, n
cufe negu(iu sofete considefubiI utefeu ufifmutiv u mesujuIui
comunicut de uutof. Ce-i dfet, n finuI uutofuI fecufge Iu ufifmu(iu
difect, fuce cu i cum o genefuIizufe u fimeIof tfei cutfene, dis-
tihuI de ncheiefe udevefind stfuctufu de sonet u oefei i ofefin-
du-ne, n mod metufofic, ideeu oeziei. ,Suntem un cfez, suntem
o souft / $i cfete nuc btfn n ouft.
De ucest nuc, de ucest Iui efsonujuI Iific nu se desufte cum
nu se desufte de mum, de tut, de tot ce-i uI su i sfnt. $i nu
numui c nu se desufte; dfugosteu entfu Iui, cu i venefu(iu
entfu fin(i, stfmoi, gfui i ceIeIuIte feuIit(i sfinte fiecfuiu
dintfe noi, fesuune o unumit ungujufe, o unumit contfibu(ie,
i Dumitfu Mutcovschi nu feget s-o ubofdeze n oeziu Dato-
rie. ,Sunt Iuiufi mui ffumouse/ Cu ofiice oveste,/ Duf ce um
eu cu eIe?/ Stfine toute-mi snt./ AI meu e ceI de-ucus./ Mi-i
scum uu cum este./ Pe sIuv i e uuf/ Cum u uteu s-I vnd?//
Sunt gfuiufi cunoscute/ In ofice coI( de Iume,/ Duf gfuiuI meu e
uItuI,/ Abiu de-un neum vofbit./ Nu-I duu nici e-o cofoun./ Nu-I
schimb e nici un nume./ Sfuci mi-uu fost stfbunii/ $i-utt um
motenit.
Contiin(u vuIofiIof sifituuIe uIe neumuIui este fimu tfstuf
cufuctefistic u efsonujuIui Iific, exfimut de uutof fin dou
intefogu(ii fetofice i fin dou negu(ii vioIente, toute udevefind
un utfiot convins i convingtof.
Duf mui e cevu esen(iuI n viu( i n uft i oetuI ue-
Ieuz Iu monoIoguI menit s mutefiuIizeze inten(iu vdit n ti-
tIu. ,Tfind uceust viu(,/ Avem o dutofie./ S (inem foc n vutf/
Pfin secoIii ce vin/ $i umf Ing umf/ S cfetem omi din
gIie,/ Cu sfinteIe izvoufe/ Cu s ne nff(im.
Undu ubIicistic, fezent i n uIte oefe mutcovschiene, se
ufI n concofdun( cu nutufu mesujuIui comunicut de uutof. o
idee gfuv, deosebit de imoftunt, ufe nevoie de o exfesie cIuf,
ungujunt. Ins chiuf duc o utufe idee oute fi fomovut fin
213 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
uIte moduIit(i, ceu ubIicistic nu este excIus, mui cu seum c
scfiitofuI nu ocoIete metufofu (S (inem foc n vutf, ,Cu sfin-
teIe izvoufe... s ne nff(im), exfesiu idiomutic foIcIofic
(umf Ing umf), discufsuI efsonujuIui Iific fiind dominut
de sincefitute i Iifism.
Un sim( uftistic fin I-u fefit e Dumitfu Mutcovschi de un even-
tuuI finuI ubIicistico-fetofic i I-u ndemnut s-i ncheie oeziu
cu o uIt intefogu(ie fetofic, n msuf s ucutizeze sensibiIituteu
cititofuIui, s-I incite e ucestu i s-I mobiIizeze sihoIogic i inte-
IectuuI. ,O cufte fetei meIe/ Ii voi Isu cu mine./ CuvinteIe din
cufte/ Vof fi muiute-n dof;/ Ci duc nu vu tie (Iicen( oetic.
l. C.; cofect. nu vu ti)/ CoiIu s Ie-ngne,/ Au n-uf fi muIt mui
bine/ De e ucum s mof?
Dutofiu se dovedete un Iun( de feIu(ii. noi ducem mui deufte
ceeu ce ne-uu Isut fin(ii, coiii notfi dezvoIt ceeu ce Ie Ism
noi, i numui n feIuI ucestu utem feui cu udevfut ,s (inem
foc n vutf/ Pfin secoIii ce vin.
Ne ujut n uceust uc(iune temefuf tot ce este fofund i uu-
tentic nu(ionuI. Cu condi(iu s ne cunoutem bine tezuufuI sifi-
tuuI fmus de Iu nuintui i s-I fe(uim du mefit. Este o su-
gestie Iific utefnic fezuItut din oeziu Doina:
Accasrd pasdtc cc oarc |a |ctcasrtd
Cu-at|pa c| dc ncaprc | dc dct,
Ndscurd csrc d|n |uo|tca ncasrtd
5| d|n |uo|tca matc-a rurutct.
Accasrd pasdtc srdpdnd pcsrc rcarc,
Cu g|as dc ma|cd scumpd | dc ptunc,
l c cncmatc-a src|c|ct ptcapcarc
5|-a |um||ct cc nu nc ma| ajung.
Accasrd pasdtc cc zocatd pcsrc mcatrc
5| atc su||cr dc pdmdnr | gta|,
214 lcn C|ccanu
Ccp|||ct d|n pd|nc |c impatrc,
Pdt|n||ct |c |acc |cc in ta|.
Accasrd pasdtc dutctca cc nc r|c,
la un sctcc dc odrd||c gtca,
Pc cc| cdzu| in |uprd i| inv|c
5| i| invad a sc tdzouna.
Poeziu de cufe ne ocum uici u utut fi citit ini(iuI n cufteu
,Afmonii (198S) i constituie o uIt dovud u uIecfii sfe te-
meIe, motiveIe, fobIemeIe fundumentuIe uIe existen(ei noustfe.
Sunt n viu(u oficfei nu(iuni vuIofi neiefitoufe, cufe (in tfeuz
contiin(u ei de sine i n-o Ius ftcit fintfe ceIeIuIte semin(ii.
O utufe vuIoufe este entfu noi doinu stfbun. Incefcnd s deu
o imugine fofie ucestei vuIofi de nefe(uit, Dumitfu Mutcovschi
fofmuIeuz ctevu defini(ii Iustice imfesionunte uIe cntecuIui
de temeIie uI muzicii noustfe nu(ionuIe, u cfof nIn(uife ufe un
efect utefnic i mobiIizutof. Insei ,defini(iiIe sunt metufofe
(Pusfe ce bute Iu fefeustf/ Cu-ufiu ei de noute i de dof,
,Pusfe stn este toute,/ Cu gIus de muic scum i de func
etc.), constfuc(iu unufofic u oeziei genefnd un unumit dinu-
mism n dezvIuifeu motivuIui finciuI dinuifeu i binefuce-
fiIe doinei i u ceIof secundufe (doinu cu exfesie u iubifii,
doinu cu ndemn Iu cunoutefe, doinu cu mijIoc de uIinufe u sufIe-
tuIui etc.), gfudu(iu uftistic u sentimenteIof i ideiIof efsonu-
juIui Iific efmi(nd o ucumuIufe fogfesiv de umnunte i detuIii
concfete, Iustice i sugestive, toute ucesteu cuIminnd cu ,defi-
ni(iu doinei cu imboId Iu Iut n Iu victofiu jinduit. ,Aceust
usfe dufefeu ce ne tie,/ Lu un sofoc de btIie gfeu,/ Pe cei
czu(i n Iut i nvie/ $i i nvu( u se fzbunu.
Poeziu Doina se ntemeiuz e un fitm udecvut inten(iei cfe-
utoufe u uutofuIui. PfimuI vefs uI fiecfei stfofe ufe 13 siIube, cte
cef ,defini(iiIe ofiginuIe, oetice uIe doinei, u cfof nIn(uife
este fezentut de oet cu ujutofuI unufofiei. ,Aceust usfe ce
215 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
bute Iu fefeustf..., ,Aceust usfe stn este toute...,
,Aceust usfe ce zbouf este moufte..., ,Aceust usfe dufe-
feu ce ne tie.... CeI de-uI tfeiIeu vefs uI fiecfei stfofe, cufe fimeu-
z cu fimuI, ufe 11 siIube, fiind mui u(in soIemn dect ,defini-
(iiIe, vefsufiIe uI doiIeu i uI utfuIeu sunt i mui scufte de
cte 10 siIube i ncheie n mod fsicut fiecufe dintfe ceIe
dou ,efioude uIe ,defini(iiIof; nu este Iisit de imoftun(
futuI c vefsufiIe uI doiIeu i uI utfuIeu con(in fime muscuIine.
De uItfeI, ntfeugu oezie ufe fime bogute. |ctcasrtd ncasrtd,
dct rurutct, rcarc pcarc, ptunc ajung... TotuI, incIisuv
fimeIe, contfibuie Iu fomovufeu ideii c entfu noi, fomnii, doi-
nu nseumn totuI. Doinu noustf cu ,sufIet de mnt i gfui
nu este numui cntec tfist, de juIe neuIinut, du cum efu eu
tfutut odiniouf, n scouI effid uI fegimuIui comunist de
ocuu(ie de u ne fuce s ne ndeftm de vuIofiIe noustfe
nu(ionuIe efene. In ucest sens oeziu Iui Dumitfu Mutcovschi ufe
un fond ideutic oIemic, fiind o feIic dut inteffetfii uniIute-
fuIe i n Iu ufm gfeite u doinei noustfe venice, feIic exfi-
mut de oet n mod insifut, simIu, decent, convingtof.
POEZIA LUI DUMITRU MATCOVSCHI $I MUZICA
Un comuftiment bogut uI oeziei mutcovschiene I constituie
Iificu de dfugoste. Sincefituteu sentimentuIui, simIituteu mono-
IoguIui uutoficesc, sonofituteu imuginiIof, ufituteu i vuIoufeu
etic u mesujuIui comunicut de scfiitof usiguf texteIof Iui o cuntu-
biIitute cufe n-u utut s nu se bucufe de uten(iu comozitofiIof.
Ion AIdeu-Teodofovici, Petfe Teodofovici, Eugen Dogu, Mihui DoI-
gun, Mifceu O(eI, Tudof Chifiuc, AnutoI Chifiuc, Ion Enuche sunt
douf o ufte u coIubofutofiIof uctivi ui Iui Dumitfu Mutcovschi
ntfu mbog(ifeu cntecuIui nostfu de estfud. Basarabia n in-
teffetufeu fumiIiei DoIgun (Mihui i Rudu DoIgun, Lidiu Bote-
216 lcn C|ccanu
zutu), Seara aIbastra n inteffetufeu Anustusiei Luzufiuc, Chii-
nauI meu ceI mic n inteffetufeu sufofiIof Geofgetu i Oxunu
Ciofici i uIte cntece e vefsufiIe Iui Dumitfu Mutcovschi uu devenit
Iugfe de Iu chiuf fimu uudi(ie. Cntece e texte mutcovschiene uu
inteffetut cu muIt miestfie Doinu i Ion AIdeu-Teodofovici.
Tfec unii, duf nu se tfece vuIoufeu cnteceIof Sarut, femeie,
mna ta, Bucura(i-va, Cu numeIe tau, PomuI vie(ii, Asta vara
Ia Soroca i u uItofu, Iu temeIiu cfofu uu fost use vefsufi de
Dumitfu Mutcovschi.
Lu ofu uctuuI numui Gfigofe Viefu oute concufu cu eI n fivin(u
contfibu(iei Iu dezvoItufeu cntecuIui de estfud est-futeun.
Un detuIiu semnificutiv entfu biogfufiu de cfeu(ie i cufuctefuI
ndfzne( i miIitunt uI Iui Dumitfu Mutcovschi nc de n Iu
festfuctufufeu gofbuciovist. cufteu su Descntece de aIb i negru,
ubiu ieit de sub tiuf, u fost considefut subvefsiv i dut Iu
toit (1969).
BIBLIOGRAFIE SELECTIV
Mihui Cimoi, Poezia casei. In cufteu Iui. ,AIte disociefi, Chiinu,
Ed. Cufteu moIdoveneusc, 1971; O istorie deschisa a Iiteraturii romne
din Basarabia, Chiinu, Ed. Afc, 1996; edi(iu u II-u, 1997.
Ion Ciocunu, SoareIe i amara Iumina a Iui. In cufteu Iui. ,DfetuI
Iu cfitic, Chiinu, Ed. Hyefion, 1990.
Victof Cfciun, FIoare Basarabie. ~ In ,Iitefutufu i uftu, 1992, 16
ufiIie.
Anu GhiIu, Dumitru Matcovschi: Pdrn(. In ,Limbu fomn, 1994,
nf. S-6.
Gheofghe MuziIu, ResurseIe atitudinii imnice. In cufteu Iui. ,ReubiIi-
tufeu cuIit(ii uftistice, Chiinu, Ed. Litefutufu uftistic, 1989.
EIizu Botezutu, Dumitru Matcovschi ntre rapsodie i pamfIet. ~ In
cufteu. ,Litefutufu fomn ostbeIic. (Integffi, vuIofificfi, feconsideffi),
Chiinu, Fifmu editofiuI-oIigfufic Tiogfufiu centfuI, 1998.
217 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
^icotae
I^^C|
2oet, fozutof, dfumutufg (de teutfu i de cinemu), eseist. S-u
nscut Iu 13 iunuufie 1940 n comunu Chi(cuni, jude(uI Ofhei. A
ubsoIvit cufsufiIe Iitefufe suefioufe de e Ing InstitutuI de Lite-
futuf ,Muksim Gofki din Moscovu (1973). A Iucfut secfetuf uI
Uniunii ScfiitofiIof din ReubIicu MoIdovu (19891991). A debu-
tut editofiuI n 1968.
Cf(i de oezie. Antene (1968), Sens (1971), DeaIuri (1974),
CopiIuI teribiI (1979), Stai sa-(i mai spun (1983), Cuvinte de che-
mat feteIe (1986), Contraproba (1989), Borcane de aer (1991),
Cu mortuI n spate (1993), DiscipIina mondiaIa (199S) . u.
VoIume de foz. SacIa (1968), PortocaIa (1970), Toi (1972),
Era vremea sa iubim (1977), Nunta (1980), Lumina aIba a
218 lcn C|ccanu
pinii (1980), La furat barba(i (1982), Roman de dragoste
(1984), TunuI de Iemn (1988), Doc (1989), Un moIdovean Ia
nchisoare (1990), Gaura (1991), CopacuI care ne unete
(1998) etc.
Oefe dfumutice, montute Iu difefite teutfe, duf neudunute
deocumdut n voIum. Gran pri, Tabachera, Sa ne facem amintiri,
FumoaruI, Oameni de paie etc.
Scenufii entfu fiIme. TunuI de Iemn, VItoarea . u.
Luufeut uI PfemiuIui de Stut uI ReubIicii MoIdovu e unuI
1991, entfu fomunuI Doc.
NicoIue Esinencu se distinge fin uutenticituteu i cufuctefuI
totuImente imfevizibiI, ocunt (n sensuI bun uI cuvntuIui) uI
oefeIof Ismuite. OfiginuIituteu cfeu(iei suIe u stfnit nenu-
mfute discu(ii, fiind contfovefsut, duf n Iu ufm uccetut,
sus(inut, ncufujut. De exemIu, Iu 1974 muI(i cititofi i chiuf
cfitici Iitefufi i coIegi scfiitofi stfngeuu din umefe Iu Iectufu efe-
chiIof de cuvinte ,Bob / gIob, ,Toumn / doumn, ,LeIi(
/ gufofi( . u. ChiufiIe, ce feI de oezii sunt ucesteu? Of, fin
cufteu DeaIuri NicoIue Esinencu u dut un imuIs utefnic miniu-
tufii oetice de Iu noi, fofm Iitefuf de o concentfufe muxim,
de obicei cu con(inut fiIozofic. bobuI se useumn cu gIobuI cu
fofm; bobuI (cu uIiment) (ine gIobuI (Iumeu, omenifeu); ff bob
(boube, cefeuIe; bob de gfu) n-uf existu gIobuI (viu(u e gIob);
usociu(iiIe dintfe toumn i doumn ofi dintfe gufofi( i IeIi(
sunt mui uof de feuIizut, duf u fost nevoie s vin oetuI s Ie
fuc, nou fmnndu-ne douf s Ie discutm, s Ie ct|r|cdm, cu
n Iu ufm s Ie ufeciem.
In cufteu CopiIuI teribiI NicoIue Esinencu u focedut n cu totuI
uIt mod, suffinztof i ucestu. u ubofdut oeziu cu subiect. Fu(
de miniutufiIe citute oefeIe suIe noi se feuu kiIometfice,
ufuboIeIe uvnd exozi(ie, uc(iune (n Iimitu ngduit de oezie),
unct cuIminunt, uneofi i deznodmnt. ,Uneofi, deoufece
219 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
tuIentuI neofdinuf uI oetuIui i efmiteu s ne Iuse efIeci,
ndemnndu-ne, indifect, s ne imuginm noi, cititofii, finuIuI.
Aici NicoIue Esinencu fecufge Iu discufsuI uutoficesc umnun(it,
ncfcut cu obsefvu(ii neutetute, ucumuIufeu cfofu fofmeuz
exfesiu unei stfi de Iucfufi suu/i u unui ti de conduit umun,
fu( de cufe uutofuI iu utitudine, sutifiznd-o suu uf i simIu
zefIemisind-o. Cufteu uceustu u constituit un eveniment n oeziu
din ReubIicu MoIdovu fin inedituI conce(iei i feuIizfii, fin
cufuctefuI imfevizibiI uI sectucoIeIof imuginute de scfiitof, n
munief mufinsofesciun. ,Mi-um us cuuI subsuouf/ $i um ieit
i eu e fosect/ S mui vd/ Ce fuce/ Lumeu, ne ocheuz din
stuft scfiitofuI. Duf ufc nu umbIm udeseu, to(i, ,cu cuu-n
noufi, du cum se sune n oof? $i duc se oute sune ,cu
cuu-n noufi, de ce nu s-uf uteu sune i ,cu cuuI subsuouf?
PfimuI i ceI mui fe(ios semn uI oeziei de tiuI CopiIuIui
teribiI, cu i uI ceIei miniutufuIe, din cufe um citut mui nuinte,
este noututeu ffuunt, ofiginuIituteu finciiuI, individuuIituteu
foeminent u uutofuIui, vdit n efmunen(u eIementuIui cfe-
utof, insoIit. ,Pe fosect efsonujuI Iific este ntInit n chi difefit
de difefi(i oumeni. ,Doi, tfei coii uu nceut/ Pe Ioc/ S m imi-
te.../ PoftufuI, cufe tumun se bfbiefeu Iu geum,/ Fuce ju geumuI
se feede Iu nevust/ $i stfig. nu I-um vzut, nu-I cunosc,/
Duc vine miIi(iunuI (oIi(istuI. l. C.), eu nu-s ucus!
ScfiitofuI ne suneu, n Iin totuIitufism, ct de stfini efum
fu( de ceeu ce ieeu din comun, deeu n(eIegefeu obinuit u
IucfufiIof, uduceu cevu nou, foust, ofiginuI. Chiuf duc, n finuI,
un fieten i uuz efsonujuIui ,nuoi ntfe umefi cuuI, oe-
ziu CopiIuI teribiI se fezint cu un sectucoI cu totuI neutetut
Iu 1979 dominut de eIementuI cufnuvuIesc, utt de secific foI-
cIofuIui fomnesc, sectucoI ce se Ius ufmfit cu fsufIufeu
ntfetiut, cnd nu eti stnit de teum fu( de ofice ncefcufe
de nnoife u scfisuIui uftistic, ci munifeti dofin(u fifeusc de u
contuctu cu o Ismuife vie, cufe fin defini(ie este o sfidufe u
220 lcn C|ccanu
obinuituIui, nu numui u vetustuIui. Istofiu imuginut de uutof
este Iin de huz, iuf constutufeu finuI u efsonujuIui ,Tii,/ Duf
uite ce fuce m(u ceeu n geumuI meu / S tii c mi-u mncut
etii/ Din ucvufiu! utenueuz excesuI de cuficutufuI, ne feuduce
n cotidiun, cu ntmIfiIe Iui obinuite, bunuIe.
Att fin oeziu su miniutufuI (ti. Bob / gIob), ct i fin
ceu cu subiect (ti. CopiIuI teribiI), ntemeiut e o viziune suti-
fic, umofistic, sufcustic i dominut de insoIit, NicoIue Esinencu
i-u ctigut un Ioc uufte n Iitefutufu din ReubIicu MoIdovu,
Ioc usigufut neufut i de oemuI Cu mortuI n spate, oem uI
contiin(ei noustfe de neum i de Putfie. PefsonujuI ucestui vibfunt
discufs oetic mefge cu fiuI su Iu Pfut (Iu ouIeIe ueIof) s-i
sun ff teumu n cufe um fost (inu(i uttu tim de fegimufiIe
(ufist i sovietic. ,AcoIo, este ue,/ E u douu jumtute/ A utfiei
tuIe. PefsonujuI i exIic (fiuIui). ,Cnd e nsetut/ CeuIuIt
jumtute/ De mnt u Putfiei tuIe,/ Jumtuteu ustIuIt geme i
se zbute./ Cnd e nfometut ustIuIt jumtute,/ Geme i se zbute/
CeuIuIt jumtute/ De mnt/ A Putfiei tuIe.
Cutegofic i tios, vefbuI esinenciun se ntemeiuz e o enef-
gie Iific u cfei desfufufe utinge niveIuI unui utetism zguduitof,
cnd oetuI ufifm cu mijIouce simIe, ufIute s-uf feu Iu
ndemn oficui, c f(iIe fzIe(ite (de untihfistuI!) uIe unuiu
i uceIuiui ofgunism ,ot fesifu/ Douf mfeun./ $i numui
mfeun!, duf i uI unui bocet sfietof, cnd efsonujuI Inge
i stfig ,este mun(i i este ue udevfuI sufIetesc uI uft-
tofuIui contiin(ei de neum i de Putfie. ,O, inimu meu desicut
n dou./ Un bfu( e n ufteu ceuIuIt/ A Putfiei meIe,/ AIt bfu( e
n ustIuIt jumtute....
OsciIufeu ntfe utetism i bocet e o efmunen( u discufsuIui
uutoficesc. Pe neobsefvute i fuce uufi(iu vefsuI cu fofm i
con(inut de ufofism. ,Duc n-o s ne unim,/ To(i de dof o s
mufim. Se intensific tendin(u uutofuIui de u feetu uneIe
ufifmu(ii, de u Ie fomovu cu o sete de neotoIit. ,Tutu sn-
221 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
gefeuz./ Mumu sngefeuz./ Eu sngefez./ Coiii mei snge-
feuz./ Coiii ti sngefeuz./ Sngefm. NicoIue Esinencu
uziteuz de intefogu(iu desefut (ctfe Dumnezeu, duf i ctfe
consngeni) i de excIumu(iu menit s tfezeusc din Ietufgie chiuf
ceIe mui Ienee sifite, de muIt vduvite de contiin(u de neum i
de Putfie.
Pomenit n ceu de u utfu stfof u oemuIui, ,untihfistuI este
Iesne identificubiI cu fusuI cufe n 1812 i-u ,nsuit fintf-o
tfunzuc(ie dubious o jumtute de MoIdov istofic. Pe ufcufs
(n cuitoIuI uI uteIeu) untihfistuI se desfuce n mui muIte f(i,
uidomu efsonujeIof foIcIofice cu nenumfute cuete veninouse.
Antihfitii nou ufu(i, cufe se stfduiesc din fsutefi cu noi s
nu n(eIegem just tfunzuc(iu fuso-tufc de Iu 1812, ,ne fstignesc
e cfuci,/ S nu ne uitm este ue./ Ne fstignesc e cfuci,/ S
nu ne uitm este mun(i....
ReIuufeu ideii, ucumuIufeu de umnunte i detuIii ufofun-
deuz tfifeu uutoficeusc u udevfuIui comunicut. ,Cuie n
uIme./ Cuie n tIi./ Cuie n ffunte, uoi. ,AIuItiefi uI Iui cu-
tufe u fost fstignit./ Iefi uI Iui cutufe u fost fstignit./ Azi fi-
etenuI meu u fost fstignit....
De Iu momentuI cu moufteu fietenuIui se nfifi subiectuI
eic uI oemuIui, se ufifm uxu sifituuI, n jufuI cfeiu se
,nvfte con(inutuI ideutic uI comunicfii uftistice. Anume iostu-
zu cItofuIui ,este uceste deuIufi i vi cu mctru| in sparc
fuce ,uIubiI efsonujuI. Situu(iu n cufe s-u omenit ucestu
,cu moftuI n sute I obIig s eusc, s vofbeusc, s stfige,
s cnte i s Ing nu numui entfu sine, duf i entfu fietenuI
czut.
Odut gsit situu(iu-cheie u oemuIui, ceIeIuIte fobIeme de
comozi(ie se fezoIv cu i cum de Iu sine, dut fiind obIigu(iu
efsonujuIui de u-i fzbunu fietenuI. In discufsuI su enefgic i
comuct efsonujuI finciuI uI oemuIui ntfeub i cefe fsuns,
stfig i condumn, ndeumn i sugefeuz. EI, ufttofuI ideii i
222 lcn C|ccanu
contiin(ei de neum i de Putfie, e de o ufte, i untihfitii cofutofi
ui ucestei contiin(e, e de uIt ufte, se ufifm dfet fof(e sifituuIe
ouse, mobiIufi finciuIe uIe confIictuIui; din contfuunefeu Iof
n(eIegem udevfuI ucestui femufcubiI oem utfiotic.
BIBLIOGRAFIE SELECTIV
MihuiI DoIgun, 5i-un bob de roua rasfrnge ceruI... In cufteu Iui.
,Contiin(u civic u oeziei contemofune, Chiinu, Ed. Cufteu moIdove-
neusc, 1976.
Ion Ciocunu, Poezia eIiptica. In cufteu Iui. ,DiuIog continuu, Chiinu,
Ed. Litefutufu uftistic, 1977; NicoIae Esinencu ntre ariditate i sugestie.
In ,Putfiu tnf, 199S, S uugust.
Mihui Cimoi, CopiIuI teribiI. ~ In ,Romniu Iitefuf, 1993, nf. 3; O
istorie deschisa a Iiteraturii romne din Basarabia, Chiinu, Ed. Afc,
1996; edi(iu u II-u, 1997.
Tudof PuIIudi, DiaIectica i ra(iunea poeziei ironice. In ,Litefutufu
i uftu, 199S, 19 octombfie.
Andfei |ufcunu, Un copiI teribiI arata cu degetuI spre noi. In cufteu
Iui. ,BunuI sim(, Chiinu, Ed. Cuftief, 1996.
223 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
2oetuI VusiIe Romunciuc s-u nscut Iu 17 decembfie 1947
n comunu Bdfugii Noi, fostuI jude( Hotin. A ubsoIvit Univef-
situteu de Stut din MoIdovu (1972). A debutut editofiuI n 1974,
cu Iuchetu de vefsufi GeneaIogie. AIte cf(i de oezie entfu
uduI(i. Citirea proverbeIor (1979), Din tata-n fiu (1984), Ce
am pe sufIet (1988), Note de provinciaI (1991), Un timp fara
nume (1996; femiuI entfu oezie uI fevistei ,Ateneu din
Bucu, femiuI entfu oezie uI Uniunii ScfiitofiIof din MoIdo-
vu, femiuI entfu oezie uI SuIonuIui Nu(ionuI de Cufte),
IndoiaIa de sine (1997). Cf(i de oezie entfu coii. Daca
ai un prieten (1983), Mama coase-o fIoricea (1987; PfemiuI
,AIexundfu Donici uI MinistefuIui Educu(iei i $tiin(ei), Doi iezi
1a.ite
ROM.^CI|C
224 lcn C|ccanu
(1990), PovetiIe Iui Ion Creanga (1996), UrsuI-dirijor
(1992) . u.
Activeuz i n domeniuI tfuducefii uftistice.
DebutuI editofiuI uI Iui VusiIe Romunciuc, n 1974, u fost unuI
,cuminte, um zice ofdinuf, sfe deosebife de uceIu uI Leonidei
Lufi suu, ntfuctvu, uI Iui NicoIue Dubiju, fimu nchiuind o Piu(
u DioIei, inexistent, echivuIent etic i uftistic uI unui tfm imugi-
nuf, unde oetu se sim(eu Iibef, ceI de-uI doiIeu vznd totuI i
toute cu un ochi deosebit, fintf-o Iucfim cufut i stfnind i
eI susiciuni divefse, fidicoIe, n Iu ufm nvinse. VusiIe Ro-
munciuc u debutut cu vefsufi simIe, ubofdnd motive obinuite,
cu s nu zicem bttofite, e cufe Ie n(eIegeu i tfutu uu, nct
udevefeu o geneuIogie sociuI i oetic sntous, genefutoufe
u succeseIof suIe de mui ncouce. EI s-u uftut nuinte de toute
oet uI neumuIui, uI IuiuIui nutuI i uI fiin(eIof dfugi din feujm.
Ce-i dfet, din vefsufiIe suIe nu Iiseu uceI ic de ffond, ff de
cufe oeziu uf fi degfudut oute n fetofic ofdinuf, de vfeme ce
udevfuI comunicut de uutof efu Iu ndemnu tutufof. Atunci oetuI
u intuit necesituteu unei exfesii hiefboIice. ,In mine se-ntInesc/
fin(ii mei,/ iuf n fin(i / buneii se-ntInesc./ Buneii
gzduiesc/ e stfbunei,/ eu neumuI meu ntfeg/ I gzduiesc!
Pufte integfunt u neumuIui, oetuI gsete, n continuufe, o fofm
foust entfu ideeu comunit(ii efsonujuIui Iific cu stfbunii
si. ,Ce dfum sfnt, ce dfum nesffit,/ de ufc uf fi ffunzu
ffemtnd n vnt/ u unui om de miIenii sdit/ Iu cutuI ceIIuIt
de mnt. PefsonujuI Iific este ffunzu. Desfe fdcini VusiIe
Romunciuc nu omenete, ucesteu se subn(eIeg n stfbunii i n
fin(ii Iui.
In uIt oezie, Oda pamntuIui, efsonujuI Iific se identific
n mufe msuf cu gIiu nutuI. ,Buntute, dfnicie / Duc-i
fuc sIu n mine,/ Simt mntuI cu un snge/ Rsfifndu-mi-
se-n vine. Ni(eI extfuvugunt, monoIoguI efsonujuIui continu cu
225 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
o ungujufe sincef ,Ufc n sic, m-ufund n bfuzd,/ Nu cum-
vu cu vfeo bucut/ Din mntuI (fii meIe/ S fmn necntut
i sffete fintf-o ,zicefe neIisit de fezonun( oetic. ,Cnd,
dofit de vfuju stfunei,/ Zice sufIetu-mi s cnt,/ Toute cnteceIe
meIe/ Se nce de Iu mnt.
Cu uceust ,geneuIogie u venit VusiIe Romunciuc n Iitefutuf,
geneuIogie sntous, cufe uveu s deu cufnd fecoIte Iitefufe
suffinztoufe. Vofbu e c se schimb timufiIe, evoIueuz mentu-
Iituteu oumeniIof, incIusiv u oe(iIof. unofu dintfe ucetiu nce
s Ii se uf vetuti Eminescu, Muteevici, (funuI, (fnu, i constu-
tm cu sutisfuc(ie c VusiIe Romunciuc nu fuce ufte dintfe deni-
gfutofii vuIofiIof nu(ionuIe sufeme. EI continu s scfie sincef i
insifut desfe cIusicii nemufitofi, desfe Iimbu mutefn, desfe
cus, desfe Iui, fintfe ,instfumenteIe suIe un Ioc de seum
ocund... inimu, du cum se vede dintf-o ffumous i exuct
,defini(ie u oe(iIof ,oumeni/ ce sufef venic,/ de inim
i dintf-o miniutuf udmifubiI. ,In Iume nu exist oezii,/ Iuf
cine zice ,sunt, nu-I cfede(i, minte!/ Sunt inimi numui, inimi cufe
tiu/ S fd i s Ing n cuvinte.
Nu sunt de negIijut cuden(eIe foIcIofice, fezente nu numui
ntf-un insifut Post-scriptum Ia o baIada.
Ne-um ofit utt de muIt usufu Iuchetei de debut u scfiito-
fuIui, entfu c unume n ,geneuIogiu sntous de Iu nceut
fezid temeIiu succesuIui ceIei de-u douu cf(i u oetuIui, Citirea
proverbeIor. Cufteu vdete o viziune secific, ,fomunciuchist,
usufu cfeu(iei ouIufe ofuIe, n uIbiu cfeiu se desfufuse n
ufte debutuI uutofuIui. Se uduug o ndfzneuI civic i uftis-
tic, ufc excIus Iu ofu debutuIui, duf utt de finciiuI, nct
u fost e unctuI de u mfi numfuI cf(iIof ,sechestfute de
sIugoii fegimuIui comunist. ,Inti i-nti cuvntuI desfe (uf,/
De-uf fi s-I sui u ofiictu ouf;/ Inti i-nti cuvntuI desfe
cus./ Chiuf i-n stfini stfin eI nu te Ius;/ Inti i-nti
cuvnt desfe finte,/ Semntof de obiceiufi sfinte;/ $i desfe
226 lcn C|ccanu
Iimb, i desfe iubife/ De tot ce-uvem mui dfug n umintife.
Acesteu efuu obiectiveIe oeziei Iui VusiIe Romunciuc, i oute cef-
befii fegimuIui de odiniouf uf fi tcut, duc oetuI n-uf fi ,di-
vuIgut ce s-uf cuveni s fuci cu ,ceIeIuIte obiective uIe Iitefutufii
feuIist-sociuIiste u timuIui. ,Iuf nc desfe toute ceIeIuIte/ Am
mui uteu vofbi i du moufte.
SimIituteu uufent u ,sunefii, viziuneu foust u uutofuIui
usufu motiveIof Iuute n discu(ie oetic, ufticiufeu uctiv
cu inimu! Iu discufsuI efsonujuIui Iific i, udeseu, o not o-
Iemic stfecufut cu ndemnufe i chiuf cu ingeniozitute n
(estufu oeziei sunt ufticuIufit(i definitofii uIe cfeu(iei scfiito-
fuIui. ,O (uf, o cus, un gfui,/ utt mi-e de-ujuns entfu tfui,
subIiniu VusiIe Romunciuc, fcnd totodut nite fecizfi e ct
de cuIme, e utt de oIemice. ,Duf nu ofice (uf ffumous,/ Ci
(ufu n cufe-s ucus, ,Un gfui din nscufe uIes,/ In (uf i-n
cus-n(eIes.
Ideeu butinei, u dfugostei entfu meIeuguI nutuI, utt de insis-
tent cuItivut n eoc, se nvfedniceu Iu VusiIe Romunciuc de o
exfesie ofiginuI, inedit. ,A ofnit Ft-Ffumos fin Iume/ In
cutufeu nofocuIui./ A fcut nconjufuI mntuIui/ i I-u gsit./
NofocuI/ efu e IocuI/ de unde-u ofnit.
PoetuI citete e nou, n viziune fofie, fovefbeIe noustfe
miIenufe. ,O, nu-(i tfebuiusc fivife stfin/ S-(i uf i mui
ffumouse fIofiIe / Vinu totunu u ochiIof ti vu fmne,/ De-u
fi s ncufci cuIofiIe, gIoseuz VusiIe Romunciuc ntf-o ffumous
miniutuf oetic, entfu u comune n continuufe o ,vofb n
stiI ouIuf, ufttoufe de n(eIeciune i scIiitoufe sub usect
fofiu-zis Iitefuf. ,De-ui uteu i cu toute icioufeIe Iumii,/
S i te-miedici n eIe/ S-uf uteu ntmIu./ Atunceu cnd te
vof fni sinii,/ Douf icioufeIe tuIe vof sngefu.
Luconic, exuct (dei metufofic) i deosebit de sugestiv este
VusiIe Romunciuc n miniutufiIe din cicIuI ,Citifeu fovefbeIof.
$tim cu to(ii c-i gfeu iutfu de e sufIet, duf numui oetuI u sus-o
227 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
memofubiI. ,In cIiu de tfiste(e i de singuftute/ $i iutfu de e
sufIet mi-ujunge de-o cetute. Suu. ,Nentfecu(ii notfi Iutufi /
Cu sufIetuI n sufIetuI viofiIof.../ Eu cfed c numui ei uf ti cntu/
Lu nun(iIe fivighetofiIof....
Chiuf ,suse difect, udevfufiIe fostite de oet uu fufmec i
se memofeuz. ,CIiu umuf/ Cu zuhf nu se-nduIcete,/ Anii ce
tfec / Cu fugminteu nu-i o(i ofi./ De tine nsu(i/ nimeni nu
te scutete,/ In IocuI tu/ viu(u tu/ nimeni n-o oute tfi....
Nu-I ubsoIvim e VusiIe Romunciuc de ofice uctizufe cu oe-
ziu tfibutuf ideoIogiei timuIui, duf, n(eIegtofi fiind, ufmeuz
s tim u fe(ui chiuf i u(inu fose(ime u unof oezii cu ,Sfntu
uce, ,In (ufu Iui Nefudu de muIt n-u mui fost ziu suu ,Antifus-
cist din cufteu Din tata-n fiu, n cufe gsim untoIogicu ies
Iific De parca te ascuIta Eminescu, secondut de Impara(ii Iui
Ion Creanga i de Cartea Iui AIexei Mateevici.
Cufuctefistic entfu oeticu Iui VusiIe Romunciuc este oeziu
SaIcmuI, cu cufe se deschideu cufteu su ,Ce um e sufIet. PoetuI
feumfete ffumosuI, IcutmifositofuI i hufnicuI couc uI me-
IeuguIui nostfu fin cuvinte simIe cu i obiectuI uten(iei suIe.
,SuIcmuIe-mfute,/ Pe stfmoeuscu vuIe,/ M-nchin de sn-
tute/ Lumin(iei tuIe.... Se ufe c suIcmuI nsui s-uf intimidu
n fezen(u unof cuvinte i exfesii neoIogice suu feten(ios
metufofice. Chiuf n stfofu ceIei mui mufi concentffi u sensuIui
etic ,Cinstit (i-i Iucfufeu/ In osuI fdcinii./ Pentfu fieteni
fIoufeu/ i entfu dmuni sinii scfiitofuI fmne sim-
Iu, se exfim cuIm. Nimic stfigut, exugefut suu tinuit cu tot
dinudinsuI. VusiIe Romunciuc este unuI dintfe u(inii notfi oe(i
cufe cuItiv o Iific tihnit, Iinitit, cuIm. Mui muIt e otite eI
ne-u fcut s n(eIegem c suIcmuI este o exfesie metufofic u
demnit(ii i o sugestie Iific de mufe ncfctuf ideutic u
existen(ei ntemeiute e finciii etice sntouse, dominute de cin-
ste i contiente de necesituteu utitudinii udecvute fu( de fieteni
i, e de uIt ufte, fu( de dumuni.
228 lcn C|ccanu
In voIumeIe de mui ncouce VusiIe Romunciuc i-u nnoit ufiu
de motive Iifice i moduIit(iIe de comunicufe cu cititofuI, ustfeI
nct cufteu Un timp fara nume uf uteu fi Iesne fevendicut de
ostmodefnitii notfi. In ce ne fivete, eviden(iem Iegtufu ofgu-
nic dintfe o oezie cu ceu intituIut CuiuI Iui PepeIea din ucest
voIum i ntfeugu Iuchet de debut u scfiitofuIui i Citirea prover-
beIor. ,I-uducem Iui PeeIeu muI(umife/ C ne-u Isut ceIebfuI
cui dfet motenife./ Numui c, vezi, n testumentuI su,/ Nu ne-u
Isut i ... oftu / e bine ofi e fu?/ $i, cum n-uvem nimic,
n-uvem, (i sui,/ N-uvem nici oft s ne unem oftu-n cui./
Duf uzi nu-i cu e vfemeu Iui PeeIeu / Cine nu-i une oftu-n
cui, i une ieIeu.
Poeziu ufe fofm i tIc de ufuboI, ceeu ce dovedete o
miestfie Iitefuf evoIuut. Aoi i n uIte iese Iifice uutofuI e
simIu n uufen(, cu Iu nceutufi, duf comIex i fofund
fin sensufiIe gfuve descoefite futeIof bunuIe i exfimute
ucum feIutiv Iibef, sfe deosebife de unii '70, cnd o Iucfufe
cu Tema (teama) basarabeana efu condumnubiI din cuuI
IocuIui. ,RuI n cufe se scuId stfinuI/ este noute s-uf
uteu/ tfunsfofmu/ n gfuni(. O uIt oezie cu sens fofund
i cu o fofm Iitefuf ce denot cutfiIe (i gsifiIe) scfiitofu-
Iui, Libertatea cuvntuIui, se cefe tfunscfis uici exuct, en-
tfu u uteu fi suvufut n tout udncimeu con(inutuIui de idei
i n tout sIendoufeu ei fofmuI.
ln 8asatao|a c rcr ma| gtcu sd ||| | sd tdmd| cc| catc cr|...
ln 8asatao|a c rcr ma| gtcu sd ||| | sd tdmd|...
ln 8asatao|a c rcr ma| gtcu sd |||...
ln 8asatao|a c rcr ma| gtcu...
ln 8asatao|a c rcr...
ln 8asatao|a...
ln...
...
229 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
Semn uI unei mfostfi finciiuIe u viziunii oetuIui usu-
fu vie(ii i uI vefticuIit(ii Iui etice, oeziu Post-scriptum Ia un
reportaj teIevizat despre sfin(irea abatoruIui din Chiinau ufe
fostuI i fezonun(u iesei Iifice Inti i-nti din cufteu Citirea
proverbeIor, Iu cufe ne-um fefefit untefiof. ,In fine, u fost sfin(it
i ubutofuI,/ voi, boiIof, s ti(i c-uve(i nofoc.... ,Voi, boiIof!
excIum oetuI, i noi n-uf tfebui s udmitem c eI s-uf udfesu
viteIof.
Totui, nu e cuzuI s ne sufm e oet, chiuf duc n ucest
Post-scriptum... cu subtext ne ufe n vedefe e noi ofi, duc vfe(i,
i e noi, cei cufe ndufm nu de uzi suu de efi toute gfeut(iIe,
toute feIeIe, toute nedfet(iIe i de ce nu? toute jugufiIe,
ustfeI nct uf fi cuzuI s n(eIegem de ce oetuI Ie une n fu(
boiIof o Iozinc, ufc ei uf fi efsonuje cuubiIe s-i deu seumu
ct de bine focedeuz venind, suuse i ff s cfcneusc, Iu
ubutofuI osituIief. ,BoiIof buni i bInzi, bine-u(i venit!
Nu uvem de ce ne sufu e ucest ochi ,tfist i nIcfimut,
cufe umbI fin ofu, mhnit e Iumeu ,umft, nedofitoufe
de u vedeu Iimede totuI (,Ofbii nu vof s mui vud. / Vztofii
nu vof s vud mui muIt dect vd). Acestu e VusiIe Romunciuc,
,tfist i nIcfimut, cu i ochiuI cufe, ndfetut sfe Iumeu din
juf, ,i-uf uteu schimbu unctuI de vedefe/ usufu fofiei suIe
ofbifi. Of, oetuI nu desef. In uceeui cufte, IndoiaIa de sine,
eI mui zice un Cntec basarabean, umintindu-ne n mufe msuf
de Ion Vutumunu. ,Busufubiu / ffunz/ e dou ue...; ne in-
vit Iu o Tainica vnatoare. ,S vnm fiufeIe cufe se vof Isu mo-
mite/ s ius din noi; feiu uneIe oezii din cf(iIe untefioufe, ufc
fezumnd c uvem u-I citi, suvufu, memofu i chiuf cntu. Lumina(i
de-un mac, Busuioc, De parca te ascuIta Eminescu, Din tata-n
fiu, In cautare de frate, Contiin(a na(ionaIa i de ce nu, o,
voi, cititofiIof! untoIogicuI Post-scriptum Ia un reportaj teIe-
vizat despre sfin(irea abatoruIui din Chiinau.
230 lcn C|ccanu
BIBLIOGRAFIE SELECTIV
Ion Ciocunu, Poezia tnara: imperativuI nnoirii continue. In cufteu
Iui. ,CIiu de gfu(ie, Chiinu, Ed. Litefutufu uftistic, 1980; O inima ce
rde i pInge n cuvinte. In ,Litefutufu i uftu, 1991, 28 febfuufie;
Amiaza poetuIui. In ,Litefutufu i uftu, 1997, 2S decembfie.
Mihui PfeeIi(, De unde-i aduna poetuI cuIoriIe? In cufteu Iui.
,ConsteIu(iu tinefeIof tuIente, Chiinu, Ed. Litefutufu uftistic, 1982.
Andfei |ufcunu, Un poet fideI geneaIogiei saIe. In cufteu Iui. ,Muf-
tof ocuIuf, Chiinu, Ed. Litefutufu uftistic, 1983.
Anu Bunto, Vigoarea argumentuIui poetic. In cufteu ei. ,Cfeu(ie i
utitudine, Chiinu, Ed. Litefutufu uftistic, 198S.
Gheofghe MuziIu, Prestan(a etica i fior dramatic. In cufteu Iui. ,VuIofi
i uufen(e, Chiinu, Ed. Litefutufu uftistic, 198S; Cura(enie sufIeteasca
i rigoare artistica. In cufteu Iui. ,ReubiIitufeu cuIit(ii uftistice, Chiinu,
Ed. Litefutufu uftistic, 1989.
Mihui Cimoi, Tradi(ionaIuI ingenuu. In ,Romniu Iitefuf, 1992,
21-28 octombfie; O istorie deschisa a Iiteraturii romne din Basarabia.
Edi(iu u II-u, Chiinu, Ed. Afc, 1997.
MihuiI DoIgun, Lirica Iui VasiIe Romanciuc. In ,Litefutufu i uftu,
199S, 21 setembfie.
231 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
scut Iu 1S iuIie 1948 n comunu Codfeni din vecintuteu
CinufiIof Iui AIexei Muteevici, NicoIue Dubiju (numeIe udevfut
Ciobunu), u ubsoIvit Univefsituteu de Stut din MoIdovu (1972), u
Iucfut Iu teIeviziune i n fesu Iitefuf, u ubIicut oezie i foz
entfu coii. Poveti de cnd pasareI era mic (1980), AIte poveti
de cnd PasareI era mic (198S), Nasc i Ia MoIdova oameni (1992),
ubIicistic e teme Iitefufe. Pe urmeIe Iui Orfeu (1983; edi(ie
fevzut i comIetut, 1990), cefcetfi fofiu-zis Iitefufe. AntoIo-
gia poeziei vechi moIdoveneti (1988), eseufi e teme istofice. MoI-
dova de peste Nistru ~ vechi pamnt stramoesc (1991), Dom-
nia Iui 5tefan ceI Mare (1991), munuuIe entfu cIuseIe I-IV cu titIuI
comun Daciada (19911993), imunndu-se totui nuinte de toute
^icotae
D.I].
232 lcn C|ccanu
cu oet. PfinciuIeIe cf(i oetice. OchiuI aI treiIea (197S), Apa
nenceputa (1980), ZugravuI anonim (198S), Aripa sub camaa
(1989; o uIt cuIegefe cu uceIui titIu uufe Iu Iui n 1990), DreptuI
Ia eroare (1993), Lacrima care vede (1994), OuI de piatra (Bucu-
feti, Ed. Eminescu, 199S), CeruI Iauntric (1998).
Din 1986 este feductof-ef uI stmnuIuIui ,Litefutufu i
uftu. Luufeut uI PfemiuIui de Stut uI ReubIicii MoIdovu, entfu
AntoIogia poeziei vechi moIdoveneti i ovetiIe entfu coii
(1988). Luufeut uI PfemiuIui Acudemiei Romne (199S), entfu
cufteu de vefsufi DreptuI Ia eroare.
NicoIue Dubiju u intfut n contiin(u cititofuIui uctiv uI cf(ii nu(ionuIe
fomneti chiuf Iu uufi(iu Iuchetei suIe de debut OchiuI aI treiIea.
Un metufofism de cuIitute uIeus i o efsevefen( exemIuf n exIo-
fufeu motivuIui cfeu(iei (PoetuI, {ara poetuIui, BaIada, OchiuI aI
treiIea, JurnaI) nu Ius Ioc nici unei ndoieIi c NicoIue Dubiju u venit
n oezie cu un chemut. SufIetuI sensibiI, intui(iu Iingvistic, ndem-
nufeu stiIistic, muncu de cizeIufe u exfesiei, imuginu(iu scIiitoufe i
uIte usemeneu cuIit(i ceftificuu o fife oetic, bu chiuf un destin domi-
nut de oezie. ,MoIdovu Iumin de fIoufe./ MoIdovu umiuz
din zufzfe./ Vzduh entfu vefs, n cufe/ mi-e fim fiece usfe
u cutu i, mui uIes, u gsi utufe defini(ii oetice meIeuguIui nutuI nu
efu, nici Iu 197S, o feuIizufe ofdinuf u unui scfiitof ncetof.
NicoIue Dubiju s-u imus uten(iei genefuIe i fin coIofit IocuI, fin
ufom uutohton, fin mbinufeu miestfit u tfudi(iei (foIcIofice) i
inovu(iei (efsonuIe), cfeu(iu su nefiind unu ustiutoufe, duf nici fut
de contextuI nu(ionuI din cufe izvofu i n cufe efu softit u se integfu.
Acesteu i uIte ufticuIufit(i uIe conce(iei i feuIizfii oefeIof
oetice uu ctut contufufi fecise n cf(iIe uItefioufe uIe uutofuIui.
Istofiu neumuIui fomnesc, entfu cufe scfiitofuI u munifestut intefes
i cu cefcettof usiduu, fdciniIe vie(ii noustfe sifituuIe, Iesne con-
stutubiIe n evocufeu de ctfe uutof u unof figufi Iuminouse din tfe-
cutuI Putfiei, gIofificufeu gfuiuIui mutefn i u uItof vuIofi sifituuIe ff
de fe( constituie univefsuI temutic uI oeziei suIe. Desiguf, mui uIes
233 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
n oezie conteuz miestfiu tfutfii atr|sr|cc u motiveIof ubofdute de
uutof. ,In stfun i ozeuz muici i funci.../ Intf-un nebun ndete-
uostoIutuI,/ i-utt se-ncue de tfiste(eu Iui,/ nct i zugfvete | c|-
raru|", scfie MicoIue Dubiju n ZugravuI anonim, detuIiuI subIiniut de
noi constituind un semn viu uI cfeutivit(ii uutofuIui. Of, ucestu I fezin-
t, n continuufe, e zugfuvuI unonim exfimnd nsei fifiIe oume-
niIof din feujm. ,Imbfuc sfin(ii-n huine de iuc/ i snteIe (sfinteIe.
l. C.) Ie-ncuI( n oinci.../ ...E-tii! Cum seumn fofetuI Lucu/ Cu
Lii NebunuI din ctun, de-uici!// $i sfntu Pufuschivu cum uduce/ cu
vduvu Domnicu, de deufte!/ ...Fiece sut uveu fofe(ii si,/ fiece sut
un Dumnezeu uufte.
Toute bune n uici, duf cnd s-I zugfveusc e dfuc, zugfu-
vuI unonim nu-i Iuu fototiuI dintfe ui notfi. SuItunuI de Iu
IstunbuI, uuzind c e zugfvit e iconi(e uvnd ,e cfetet i-o
efeche de cofni(e, u ofuncit cu stfnicie. ,MzgIitofuIui ucestu
de bisefici/ S i se tuie bfu(eIe-umndou!
Aftu, exfimufeu udevfuIui n oefeIe de uft cefe, cu totdeuu-
nu, jeftfe. MufeIe uftist i, fin ufmufe, mufeu uft se cunosc, ne
sugefeuz NicoIue Dubiju, mui cu seum du jeftfe. ,Mui sngef
umufgu-ndufefut.../ $i uzi fin sute ovestesc fin(ii/ de un zu-
gfuv ce, ff mini, Iucfu/ i ensuIu o mnuiu cu din(ii....
Aftist uutentic e uceIu cufe Iucfeuz chiuf i utunci cnd n-ufe
osibiIituteu obiectiv de u Iucfu. O utufe idee, sugefut fin situu(ii
imuginute n deIin concofdun( cu udevfuI istofiei i fin
metufofe fousete i memofubiIe, ne convinge de nite izvoufe
sntouse uIe sifituuIit(ii neumuIui nostfu i de necesituteu de u
Ie cunoute, venefu i de ce nu? u ni Ie Iuu dfet exemIu.
O uIt oezie concIudent n uceIui sens e Cronicarii. AutofuI
nvie cuvinte i exfesii uhfuice (izvodit, ,umieze, ,cImi, ,smuIt
etc.) i finciuIuI utmosfefu scfiitofuIui de demuIt, n cufe i
vede e nuintuii notfi de seum. De exemIu, e Ion NecuIce, cufe
,u stut/ n stfunu gfuiuIui numu-n genunchi, suu e Mifon Costin,
cufe ,cu cfetetuI Isut/ e gfuveIe cuvinte cu e-un tfunchi;/ e
234 lcn C|ccanu
fiecufe ugin din cufteu-i/ e uef muIt, cu este-ntinse esufi./ ufc
ceI gde cum i tuie cuuI/ eI mui gndete cfonicu n vefsufi.
Imugineu scfiitofiIof neumuIui se constituie nutufuI din cuvinte
e otfivu (n sifituI) cfeu(iei Iof. ,Pe Dosoftei s nu-I scm din
if,/ ceI ce mnc-n stfini ineu cu zguf,/ i IucfimiIe stfnse-ntf-
un otif/ i-uu fost unicu, gfeuuu butuf.// Pe VufIuum fin hfubeIe
de fum/ I-uud n foi nbuindu-i InsuI.../ StufuI, ceI ntfziut
e dfum,/ de muIt nu ne-u vofbit nimeni de dnsuI.../ $i e Ufeche-I
simt, fin no(i, oftnd;/ ma| matc dccdr rtupu-| csrc tana... Pe
Cuntemif cu subiu scfiind/ ce nu u dovedit u scfi cu unu....
In vefsufi Iu feI de insifute exfim NicoIue Dubiju efmunen(u
vigufouseIof fdcini sifituuIe uIe neumuIui fomnesc, uctuuIi-
tuteu i stfingen(u cunoutefii Iof de ctfe ostefitute. ,...S|cvc|c
Iof i uzi ne nfiouf/ i IucfimiIe Iof ni-s sfbtofi,/ cum cefuI
fintfe fumufi se ogouf/ i ffucteIe se odihnesc n fIofi....
O men(iune uufte se cefe fcut entfu uftu de cufe d dovu-
d NicoIue Dubiju n stfofu de ncheiefe u oeziei. ,Iuf nofuI ce
fsufe-n zufe, chiuf/ unde-i fonete ffunzeIe Iivudu,/ ufc-uf fi
bufbu unui cfonicuf/ tiut,-n vfemi, de-un ienicef cu sudu.
DreptuI Ia eroare, Primii poe(i, Din cntariIe pierdute aIe
Iui Dosoftei, Via(a Iumii, Eminescu i Creanga, Mateevici AIe-
xei sunt uIte exemIe de evocufe miestfit de ctfe scfiitof u
nuintuiIof notfi nemufitofi.
In cufteu Aripa sub camaa cntufeu gfuiuIui mutefn devine o
udevfut effofmun( uftistic u Iui NicoIue Dubiju. De exemIu, n
Prefa(a Ia Mateevici. Poeziu uceustu ufe fofmu unui diuIog imuginuf
cu un coiI. Adfesufeu difect, ndemnuI oetic, fefouI decent,
intefogu(iu fetofic i uIte focedee de uft i ujut scfiitofuIui s
exfime un mesuj de ceu mui imoftunt vuIoufe. ,Tu Iimbu tu s-o
ndfgeti / gseusc-o unii ciotufous / e mumu tu cum o iubeti/
nu de uttu c-i ffumous.// De-utt c ce e muic-i sfnt./ eu (i-u dut
viu( i temei,/ c e douf unu e mnt,/ c e u tu, c eti uI ei.
Intefogu(iu fetofic e usf i fvitoufe. ,Duf tii c(i uu czut
235 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
sub cous/ i Iimbu-n guf Ii s-u ffit,/ entfu cu tu s-o ui ffu-
mous/ i s-o vofbeti nestinghefit?
Inuintuii notfi Iuminu(i, udevfu(ii utfio(i, uu ufut fin toute
mijIouceIe Iimbu. ,Cnd subiu sfeu din teuc/ suu cnd cu snge-n
dou-u nins,/ ei gfuiuI uu tiut s-I tuc,/ ns de eI nu s-uu dezis.
Tfdtofii ne neum uu fost (i sunt) ucei cufe uu uitut ofi s-uu Iedut
de Iimbu stfmoeusc. ,In (uf cnd uu fost intfut/ dumuni cu Iegiuife
stfmb,/ nti tii cine uu tfdut? / ucei ce s-uu dezis de Iimb.
ScfiitofuI se dovedete un miIitunt entfu gfuiuI nostfu mutefn i
fin constutfi oufecum obiective, din cufe ns nu Iisete ufticiu-
feu ufectiv uof cenzufut. ,$i doinu nu vu conteni/ de noi n Iume
s vofbeusc./ Vom fi utt ct vom vofbi/ uceust Iimb stfmoeusc.
VuIofiIe efene uIe neumuIui fomnesc I feocu necontenit
e scfiitofuI utfiot. Convingefeu Iui e c ,n-um motenit de Iu ui
notfi buni/ dect uceste boI(i i uceust gIie/ i-o Iimb nc ut
de minuni,/ i nite doine, gfeIe de vecie, du cum se exfim
eI, insifut, n oeziu Doina noastra.
Pfintf-un discufs uutoficesc bine nuun(ut NicoIue Dubiju evoc tim-
ufiIe de odiniouf, cnd fougundu comunist ne inocuIu fefeu c
doinu fomneusc veche u fost esimist, secie foIcIofic ,bufghezo-
moiefeusc etc. ExcIumu(iiIe fetofice, uIuziu, zefIemeuuu sunt instfu-
mente oetice ntfebuin(ute de uutof cu o ndemnufe de invidiut.
Duf uu tfecut timufiIe de comuf, cnd viu(u noustf sifituuI
efu (inut sub ufest. ,Se-ntoufce doinu sfnt din exiI/ i ufc-
uud, sub ffunz zuc,/ cum o ngn coIo un coiI/ suu din-
couce un mo gtit de duc.
Pfintfe oefeIe n cufe NicoIue Dubiju gIofific vuIofiIe noustfe
efene este i unu fofund oIemic, ce udevefete sifituI
tfunztof e cufe scfiitofuI I-u munifestut n cefcetfiIe suIe Iite-
fufe i istofice. Aceustu e ,Descrierea MoIdovei, consucfut evi-
dent Iui Dmitfie Cuntemif. PefsonujuI Iific uI oeziei citete cufteu
cuntemifiun entfu u se dumefi de ce u fcut fin(uI moIdoveun
fietenie cu Petfu Inti uI fuiIof, de ce u Iutut uItufi de ucestu, ce
scoufi u ufmfit omuI nostfu de tiin(, de uft i de stut. Att de
236 lcn C|ccanu
dfugi i-uu fost fuii, u dofit s ne nchine i eI imefiuIui
fsfiteun? NicoIue Dubiju ntfezfete nite udevfufi e cufe Ie
exfim fin umnunte i detuIii deosebit de sugestive. ,Cum o-nchei,
o iuu de Iu-nceut;/ cu s o n(eIeg n-n srtd|undut|,/ o citesc cu
|n|ma ma| mu|r./ $i uud n eu, cu-ntf-un ghioc,/ Matca Ncagtd
izvofnd e fundufi/ i Catpa|| cum sc-nrctc |a |cc".
Arhive descuiate, CoIinda despre-o femeie cu cimitiruI n
tinda, ManuaI de istorie i uIte oezii din cufteu Aripa sub
camaa sunt oefe e cufe e de-u dfetuI cut s nu Ie citim.
Se ntmI, e dfet, i n scfisuI Iui NicoIue Dubiju ceeu ce um
constutut n cuzuI Iui Gfigofe Viefu, Dumitfu Mutcovschi i uI Le-
onidei Lufi. ubundonufeu contient u imuginii, u metufofei n fimuI
fnd, n fuvoufeu discufsuIui feondefent ofutofic, fetofic, ubIi-
cistic; oetuI nu cfeeuz micfounivefsufi simboIice genefutoufe de
semnificu(ii cufe s se ceuf decodificute, ,desciffute, udevefind u-
titudini uftistice deosebite i unndu-ne i e noi, cititofii, Iu ncef-
cufe i obIigndu-ne Iu coIubofufe intim ntfu intuifeu subtextuIui
ideutic uI imuginii i fecetufeu semnificu(iiIof etice uIe ucesteiu, ci
se udfeseuz difect, fozuic unui intefIocutof imuginuf, diuIoguI suu
monoIoguI oetuIui emo(ionndu-ne totui utefnic i mobiIizndu-
ne temeinic gfu(ie udevfufiIof vehicuIute de eI, inteffetfii juste i
ndfzne(e de ctfe eI u ucestof udevfufi, odiniouf tinuite cu s
nu Ie cunoutem. ,$tim n detuIii, cet(eni fomuni,/ ce se-ntmIu-n
mf(iu voustf/ i nu tim ce s-u ntmIut n (ufu noustf/ ucum
tfeizeci suu utfuzeci de uni. Putefeu cfeutoufe u oetuIui nu se
vdete ucum n Ismuifeu unof imugini ofiginuIe ofi chiuf inso-
Iite, duf i gsete totui IocuI ntf-o feIic ifonic, uIteofi sufcus-
tic, menit s oten(eze udevfuI comunicut i s cucefeusc citi-
tofuI fintf-o ufuntez mustind de sifit i n(eIeciune. ,O, efiIof,
tim tot tfecutuI vostfu,/ cum sudu foIoseu(i n IocuI sIovei;/ nu tim
numui istofiu MoIdovei/ (suu oute efii-o-nvu(-n IocuI nostfu?!).
DiscufsuI oetic devine vioIent, udfesufeu de dutu uceustu
ctfe un domnitof uI nostfu cut vuIen(e de-u dfetuI suf-
custice, n vefsuI finuI uI stfofei fiind bIumu(i istoficii de iefi, fui
237 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
ofi fusificu(i, n ofice cuz totuImente stfini de udevfuI istofic i
de intefeseIe noustfe nu(ionuIe. ,Ion ViteuzuI, ceI CumIit, cum
te descufci/ fin uste ffuze seci i ncIcite/ cnd futeIe (i sunt
schimonosite,/ de ufc-s scfise de istofici tufci?!
Ff s degfudeze n injufie/invectiv, uostfofu ctfe conu-
(ionuIii notfi indifefen(i fu( de tot ce e uI nostfu suu udefen(i Iu
vuIofiIe noustfe neiefitoufe numui entfu o fecomens gfus
este demn, fsicut, neiefttoufe. ,Sunt tii ce mumu tiu s
i-o uIine,/ douf entfu ustu de Ii se Itete;/ i cte-un ins
ce (ufu i-o iubete/ uttu vfeme ct ctig bine.
Intf-o oef ustfeI conceut, feondefent ubIicistic, ideeu
ufe cum uItfeI? fofm de concIuzie Iogic, fofmuI; duf nici n
utufe cuzufi oeziu nu este de negIijut; sunt extfem de imoftunte
udevfufiIe fomovute de uutof i nu Iisete enefgiu intefiouf u
discufsuIui uutoficesc, uItfeI zis vefvu comunicfii uftistice. ,S
tim din muIte este o uvefe,/ ce fefici(i cei de-i osed uftu./ Duf
mui nuinte de-u cunoute Suftu/ s ne cunoutem fofiu dufefe!
PutosuI fetofic suu chiuf diducticist uI oeziei din uItimii uni u Iui
NicoIue Dubiju, de cufe se vofbete cu o unumit nemuI(umife, e
un ton injufios, nu excIude cfeutivituteu, iuf infIuen(u oeziei ungu-
jute de tiuI ArhiveIor descuiate usufu cititofuIui este benefic nu
numui sub usect instfuctiv-educutiv, ci i sub usect fofiu-zis es-
tetic, n ucest sens contfibuind substun(iuI i vefvu ibIicistic u scfii-
tofuIui, cufe u utut fi sesizut i din exemIeIe citute untefiof, i
exfesiu metufofic i simboIizutoufe u muItof umnunte i detuIii
evocute de uutof, i uIte feuIit(i de ofdin fofiu-zis cfeutof.
Totui, oeziu ff de cufe oftfetuI de cfeu(ie uI Iui NicoIue Dubiju
nu este deIin se numete BaIada. Ruf oefe Iitefufe n cufe senti-
mentuI utfiotic se mbin utt de fifesc, ofgunic i miestfit cu exfe-
siu Iific uIeus, cucefitoufe. VefsuI este simIu, figufiIe de stiI nu-I
ndefteuz e cititof de feuIiiIe fumiIiufe, cotidiene (dufiIe ne
dof, ,n cef e sfbtoufe, ,dufeu-ne-vof izvoufe), unufofu i eifofu
sunt Iu ndemnu tutufof ceIof obinui(i cu cfeu(iu ouIuf ofuI u
neumuIui nostfu. AutofuI u feuit s cfeeze o utmosfef n cufe
238 lcn C|ccanu
udevfufiIe mufi i sfinte sunt ufc mmntenite, iuf IucfufiIe cu
cufe ne-um obinuit se ncufc de o cufut i nI(toufe sfin(enie. ,Ct
tfim e-ucest mnt/ Mui exist cevu sfnt./ O cmie, un sut nu-
tuI,/ O cIootni( e deuI. EIementeIe bunuIe uIe existen(ei noustfe
sunt sucfuIizute. ,Ct dufiIe ne dof/ $i uvem un viitof,/ Ct tfe-
cutu-I (inem minte,/ Mui exist Iucfufi sfinte uufe, i uici, nevoiu
de fdcini cu unu dintfe condi(iiIe dinuifii noustfe n viitof.
In uceust cheie constututiv-mobiIizutoufe, n uceust tonuIitute Iific
ce nu excIude soIemnuI, festivuI, mesiunicuI, duf nici nu-I scoute n
fim-Iun, nsingufndu-I i ieftinindu-I, cu mijIouce simIe Iu fimu
vedefe, oetuI u feuit s ne cutfemufe sufIetuI fin udevfuI comuni-
cut. NicoIue Dubiju nu numui ne sune cevu scum inimii i min(ii,
duf i ne ndeumn fin vefsufi udnc tfite Iu stfufeu, ocfotifeu
i efetuufeu vuIofiIof sucfe uIe neumuIui nostfu. ,Ct dufeu-ne-vof
izvoufe/ Ofi un cntec ce disufe,/ Ct mui uvem cevu sfnt,/ Vom
tfi e ucest mnt. Odiniouf ucest imn sontun efu cntut este
tot, mui insifut chiuf dect n sectucoIuI Horia (du dfumu Iui Ion
Dfu(), entfu cufe u fost comus.
BIBLIOGRAFIE SELECTIV
MihuiI DoIgun, Scriind, sa sporeti aIe foii Iumine! In cufteu Iui.
,Cfez i miestfie uftistic, Chiinu, Ed. Litefutufu uftistic, 1982; DreptuI
Ia poezia ,pura. In ,Litefutufu i uftu, 199S, 2 noiembfie.
Anu Bunto, ImpIinirea ca necesitate a poeziei. In cufteu ei. ,Cfeu(ie i
utitudine, Chiinu, Ed. Litefutufu uftistic, 198S; ReaI i mitic n poezia Iui
NicoIae Dabija. In cufteu ,Litefutufu fomn ostbeIic. (Integffi, vuIofificfi,
feconsideffi), Chiinu, Fifmu editofiuI-oIigfufic Tiogfufiu centfuI, 1998.
AIex. $tefnescu, NicoIae Dabija sau Iupta cu amnezia. In ,Romniu
Iitefuf, 1991, 14 muftie.
Constuntin Ciofugu, NicoIae Dabija ~ o contiin(a vizionar-patetica.
In cufteu. NicoIue Dubiju, ,Afi sub cmu, Iui, Ed. Junimeu, 1991.
Ion Ciocunu, Un poet ndscoct de poeme. In ,Limbu fomn, 1993, nf. 2.
Theodof Codfeunu, NicoIae Dabija i compIexuI Iui Orfeu. In ,Lite-
futufu i uftu, 1993, 21 octombfie.
Eugen Simion, NicoIae Dabija. In cufteu Iui. ,Scfiitofi fomni con-
temofuni, voI. IV, Chiinu, GfuuI editofiuI Litefu, 1998.
239 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
scut Iu 26 octombfie 1949 n sutuI Bufsuceni de Ing
Sngefei, Leonidu Lufi (numeIe udevfut. TuchiIutu) u ubsoIvit
Univefsituteu de Stut din MoIdovu (1971). Eu este exfesiu unei
nzestffi deosebite, de gnditof i uftist. OfiginuIituteu ei fin-
ciiuI i cutegofic u stfnit, de Iu nceut, gestufi de tgduife,
de neuccetufe. DebutuI ei editofiuI s-u fodus n 1974, cu Iu-
chetu de vefsufi Pia(a DioIei, cufe u tfezit discu(ii ufinse, n
Iu ufm scfiitoufeu fiind fecunoscut i eIogiut. AIte cf(i de oezie.
MareIe vnt (1980), MituI trandafiruIui (198S), Scoica soIara
(1987), DuIceIe foc (Chiinu, 1989; Bucufeti, 1991; PfemiuI
,Mihui Eminescu uI Acudemiei Romne), AnuI 1989 (1990), Lira
i paianjenuI (1991), AI nouaIea vaI (1993) . u.
eoviaa
.RI
240 lcn C|ccanu
O cufte de eseufi, fofund oetice i ucesteu, Epifanii, ufut
n Ed. Pofto-Ffunco din GuIu(i (1994), i uItu, de oveti entfu
coii, InsuIa de repaos (1988).
Leonidu Lufi u stut Iu nceutufiIe micfii de eIibefufe nu-
(ionuI u fomniIof de Iu est de Pfut, cuvntfiIe ei incendiufe i
ufticoIeIe de ubIicistic n ufufeu demnit(ii noustfe nu(ionuIe
(Nimeni .u.) uvnd ecoufi zguduitoufe. A us buzu editfii
stmnuIuIui (uzi biIunuf), condus tot de domniu su, C|asu|
na|un||, ,ubIicu(ie u fentfegifii neumuIui, fimeIe numefe uIe
cfuiu uu fost tifite cIundestin Iu ViInius (Lituuniu) i uduse cu
mufi fiscufi Iu Chiinu (febfuufie 1989).
PfimeIe oezii uIe scfiitoufei, cu deosebife ceIe incIuse n Iu-
chetu Pia(a DioIei, uu fost nuinte de toute o feIic dut oeziei
ntemeiute e sentimente fudimentufe i univoce, e decIufu(iu
nud suu e conven(ii Iesne feductibiIe Iu mimetism. Pentfu Leoni-
du Lufi oeziu constituiu un tfm sifituuI insoIit, n cufe se
desfufuu sectucoIe mufcute de mistef, comunicufeu nsi fiind
nvIuit ntf-o vfuj fuscinunt. PoeziiIe ei nu efuu dintfe ceIe
uof n(eIese, nu uteuu fi exIicute, fufmecuI Iof constu n fe-
zen(u unui udevfut mifuj, dutofut unei funtezii debofdunte. Leoni-
du Lufi cuItivu n oezie imfevizibiIuI, situu(iiIe imuginute de eu
nu se Isuu ,finse cu uneIteIe cfitice ucomodute Iu oeziu unte-
fiouf. Romuntic, dominut de o sete ifezistibiI de u dei
mutefiuIituteu cfud, n cufe se comIcusef mujofituteu oe(iIof
din genefu(iiIe untefioufe, i de u deschide oeziei ofizontufi sifi-
tuuIe, uniceIe vuIubiIe, eu exIofu stufeu de neIinite, de utetufe,
niciodut ncofonut cu un finuI cIuf, obinuit. lnsc||ru| e cuvntuI
ce oute exfimu o cufuctefistic esen(iuI u oeziei suIe de
nceut. I se uduug vfuju discufsuIui uutoficesc, fovenit dintf-o
miestfie unic u foIosifii fesufseIof Iingvistice. Insi Piu(u DioIei
este o inven(ie u scfiitoufei, o scen conven(ionuI n cufe ,dubIu-
fu oetei vede ,tot ce este, i nu ce ufe-u fi (Transfigurare).
241 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
Poezie u esen(eIof, u vie(ii sifituuIe i u enigmeIof existen(ei
umune, cfeu(iu Leonidei Lufi e o disut ntfe tfu i sufIet, uItfeI
zis ntfe mutefie i sifit, cufe ujunge n Iu o unumit descon-
sidefufe u tfuuIui (mutefiei), numit i ,vusu-ucestu de-mfumut.
Oficum, sacta||zatca sufIetuIui (sifituIui) u fost o efmunen( u
oeziei de nceut u uutoufei, cufe u i consucfut-o, n ciudu
nenumfuteIof cfitici, mujofituteu tfibutufe n(eIegefii vechi, mi-
metice u cfeu(iei uftistice.
In cf(iIe de mui tfziu Leonidu Lufi u devenit mui ,mutefiuI;
n unii uvntuIui fenutefii nu(ionuIe scfiitoufeu ubofdeuz oe-
ziu cu udnci i substun(iuIe! fiIoune ubIicistice, iefznd
evident din insoIituI cfeu(iei de nceut, duf ctignd Iu feI de
evident n IunuI cIufit(ii mesujuIui etic i uI utefii de infIuen(
usufu cititofuIui. Pfimu dovud n uceust fivin( este ntfeugu
cufte Scoica soIara, n cufe usifu(iu efsonujuIui Iific sfe ideuI
i dfugoste, sfe cunoutefeu de sine i u enigmeIof omuIui n
genefe, nzuin(u sfe udevf i Iibeftute sunt tfutute n uceeui
cheie fomuntic, secific nceutufiIof oetei, fin exIofufeu
unof stfi sufIeteti comIexe, dfumutice, de uceeu memofubiIe.
Poeziu Eterna, de exemIu, debuteuz e o und mufcut de since-
fitute i de cIufitute, ufoue inimuginubiIe n Iuchetu de debut
u uutoufei. ,Mi-i dfug Iu Iun de gfne/ s vin cnd co(i sunt sicii
(Iicen( oetic. l.C.),/ s fii i tu cu mine,/ i funcii notfi,
micii.... Pfintf-o nIn(uife de unufofe (S ne-nveIim cu seufu...,
,S-udie dinsfe stn... ,S vIufeze gfuI...) i fin ufituteu
nzuin(eIof suIe efsonujuI Iific se dovedete unuI ffmntut
sufIetete n utetufeu Iinitii etefne i u insifu(iei genefutoufe
de oezie. ,S-mi uf i mntuI/ etefn cu univefsuI/ i cu fin
fIuief vntuI/ fin os s-mi tfeuc vefsuI.
EIunufiIe fomuntice n-uu disfut, usifu(iiIe sifituuIe n-uu
devenit mui u(ine, duf schimbufeu de otic i de uneIte Iifice
se simte de Iu fimu Iectuf.
Lu feI n oeziu Miraj, n cufe nzuin(u sfe mIinife su-
fIeteusc, de fut efotic, uufe n imugini cu ceIe subIiniute de
242 lcn C|ccanu
noi n continuufe ,Coii vistofi, ne-uf mui (ine vfeo cus/
ncr|mpu|, cdnd nc c srdpdn, te fue ucum de Iu somn, de Iu mus,/
u vfeu s te mngi, de nimeni nu-mi us,/ nici chiuf de fideIuI
destin , duf tot ce sune uutoufeu fuce ufte totui din usectuI
teIufic, oute cotidiun, uI existen(ei noustfe, cufe tocmui eI,
teIuficuI, d nutefe mifujuIui. ,E totuI cuIoufe, be(ie de gIume,/
e totuI un vis mictof,/ eu uit cum m cheum, tu ui(i c ui nume,/
mifujuI d|n nc| se fevufs in |umc i-o umIe de-un tuinic fiof.
Exfesiu metufofic, efmunen(u unufofei, comozi(iu fieInic
dezvIuifii tfetute, tot mui udnci, u sentimentuIui de iubife, igno-
fut suu chiuf fefuzut de uftenef, hiefboIizufeu stfii sufIeteti
suu oute numui dezgoIifeu esen(ei ei ,Duf smuIg-se stIii
de dof/ $i iufbu de-ufsuf,/ $i sufIetuI cu un fiof/ Atfne de guf./
/ S fzi, s-umu(eti, s uiufeti,/ Sofbit de imugini,/ S m tfoie-
neusc zezi/ De Iifice ugini usiguf succesuI oeziei De
trzie vedere. Acuituteu sentimentuIui ncefcut de fotugonistu
oeziei tfunsufe din imugineu unei umintifi ntfziute ifemediubiI,
cnd sectucoIuI dfugostei nu mui oute uveu Ioc. ,Pe-ntindefi de
negfu mnt/ S vIufe ceu(u,/ S (i umintesc c mui snt/ Cnd
tfece-mi-u viu(u.
Totui, ceI mui imfesionunt se fezint finuIuI oeziei, metu-
fofic, enigmutic i dufefos. ,Cci nu e n Iume vfeun Ioc/ Ce ufe
utefe/ S-ndufe un vuI de nofoc/ Pe-un (fm de dufefe.
In temei uceIeui Iucfufi se cuvin suse desfe oeziu Testa-
ment, n cufe Leonidu Lufi ufe s feiu motivuI umintifii ifeme-
diubiI ntfziute, de dutu uceustu n chiuf ofu mof(ii. TubIouI
imuginut de scfiitoufe este concfet, Iustic, sugestiv, vefsificu(iu im-
ecubiI, cu un fitm udecvut stfii sihoIogice exIofute i cu fime
effecte. Duf finciuIuI e dofin(u fotugonistei oeziei de u ofefi
uftenefuIui su Iec(iu de figoufe, dfet fsuns Iu Iisu de uten(ie
din fezent. ,Iut-utunci de mine s-(i uduci uminte,/ PufcuI cu
uIeeu suf-(i nuinte.../ S te Iui sfe mine cu i cufcubeuI,/ A
243 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
mifufe muIt s tfesuf IeuI,/ C utunci voi-voi cu e o mifeus/
S m iei n bfu(e, s m duci ucus.
Mufcute de tfifi fofunde i de dfumutism uutentic, oeziiIe
efotice din cufteu Scoica soIara nu ucoef nici e deufte
udevfuI desfe cfeu(iu oetei. Cufteu uceustu e i unu u oeziiIof
desfe uftu cuvntuIui. U Iufg deschis n IubofutofuI de cfeu(ie
uI oetei, oefeIe-destinuifii Arta, Mi-e dor de-un poet..., Trista
sirena, CocoruI, Pedeapsa, Psiheea, Lui Ovidiu etc. sunt fusci-
nunte.
PIsmuifeu de oefe este, entfu Leonidu Lufi, o desovfufe
de gfiji i de gfeut(i, o uufufe u sufIetuIui n ufmu ucestei
desovffi. ,Ce uIeun este-n vefs entfu sufIetuI meu!/ Tot oet
u fi fost, chiuf s nu fi-uvut cufte./ Cum i-i funcuIui duIce n
IeugnuI su,/ Au mie, cnd scfiu, mi se Ius din gfeu/ $i din
moufte. HufuI scfisuIui fiind sdit n sufIetuI oetei dc naruta
insd|, condi(iu sufem u cfeu(iei e de fu(; oetu se vede destinut
cfeu(iei i nu-i imugineuz ce-uf uteu s-o miedice s-i feuIizeze
destinuI. ,$i-ntf-un zid ff ui i fefeti (vufiunt ouIuf. l. C.;
cofect. fefestfe) u cntu,/ $i-ntf-o gfot cu efi veninoi i cu
fiufe,/ S m iei s m duci cu e-un Iemn ui uteu/ Cnd se Ius
sfe mine Iuminu din steu/ A visufe.
Poetu este contient de dufuI su nnscut (C mi-e dut d|n
narctc-c ra|n|cd stfun) i de udevfuI c nutefeu oefei de uft
e fezidut unume de tuin, de mistef, de insifu(ie divin, nu de
cuIcuIuI fece, de meteuguI uof de ,nv(ut suu de... mimut
(Lisu de tuine nu nute oeme). Mui muIt, eu n(eIege cufuctefuI
finciiuI secific uI cfeu(iei suIe, fezentndu-se cu un cfeutof
inconfundubiI, de uceeu oufecum nstfinut de ceiIuI(i (Sunt un
cocof singufutic i nu convin/ vfeunui stoI). Pfofund oIemic fi-
nuIuI exceIentei oezii CocoruI. Poetu i imugineuz un osibiI
zbof ,cu o sgeut de foc este zezi i neug ofice osibiIitute
de u fi udemenit n stoIuI comun. Cuuzu sigufun(ei este uceeui
244 lcn C|ccanu
deosebife finciiuI dintfe cfeutofuI uutentic i vefsuitofuI ofdi-
nuf. ,Oficte semne mi-ui fuce de coboft,/ oficum m-ui cfede.
nebun suu n(eIet,/ n-um s cobof nicidecum; ru cn(i d|n gdr,/
cu cnt d|n p|cpr".
Anume cntutuI ,din iet este semnuI distinctiv uI cf(ii
,Scoicu soIuf, cu de uItfeI uI ntfegii cfeu(ii u scfiitoufei. IncIusiv
uI oefeIof suIe cu motive sociuIe cu ceIe din cufteu su AnuI 1989.
Pfeondefent ubIicistic, ungujut n focesuI de tfezife u
contiin(ei nu(ionuIe u fomniIof est-futeni din 19871989, oe-
ziu din cufteu numit exfesie u unof dufefi i usifu(ii viu
discutute n eoc este sontun cu Iificu uutentic, enefgic
i neiefttoufe cu dufefeu sufIeteusc ce nu ngduie tcefeu ofi
nesufeu. ,Ah, stfinii toute Ie-uu ntofs e dos,/ Ne nstfinuf
i de-uI nostfu os./ $i n udunufe, i-n Icu cfetin/ BIestemut e
nsui numeIe tcmdn./ Ru(i de mumu cufe iefi ne-u uItut,/ Cic
de noi singufi ne-um eIibefut./ Ce eIibefufe! un ntfeg cuIvuf,/
De fomni sunt Iine gfoiIe de vuf./ Ce eIibefufe! uni de uni
n if/ Semnut cu ouse-i dfumuI sfe Sibif.
Leonidu Lufi nu e dintfe ucei cufe uu stut deoufte cu s uib
uzi nefuinufeu de u nvinui oe(ii tfunsfofmu(i n ubIiciti Iu
ofu de foc u uniIof 1987 1989, e ucei cufe s-uu ufIut uItufi
de oofuI nedfet(it (C-i Iucfim ineu e mus,/ $i-i
sngef ffunteu de sini,/ Mncut de vndu(ii de-ucus,/ Vndut
de mncii stfini). Leonidu Lufi fofmuIu o exceIent Ruga de
noapte, ubIicistico-fetofic, duf neIisit de fiof oetic sincef,
udnc i dufut. ,D-mi, Doumne, dufefiIe toute/ $i Ius-m ff
dof,/ Duf f i un ic de dfetute/ Pentfu ucest oof.// Iu-mi tot
ce-mi sufde n cuIe,/ Ofice bucufii, fnd e fnd,/ Duf f s se-ndfete
din uIe/ PoofuI ucest sufefind.
Cu i Gfigofe Viefu, Dumitfu Mutcovschi, NicoIue Dubiju i uI(i
oe(i uIecu(i mui nuinte sfe imugineu sugestiv, sfe vefsuI
uneofi nciffut, Leonidu Lufi n-u utut fmneu indifefent fu(
de imefutivuI momentuIui; eu u iefdut considefubiI din mies-
245 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
tfiu entfu cufe e nedfet fusese cfiticut usfu n unii debutu-
Iui, duf u ctigut enofm n utefeu de u exfimu nite idei,
nzuin(e i ideuIufi nu(ionuIe, entfu cufe s-u omenit cfiticut
de usemeni e nedfet de coIegi situu(i ,deusufu timuIui.
Suntem sigufi c oetu u focedut just, oezii cu Scrisoare nea-
muIui, Ruga de zi i de noapte, Poem trist, ZiIe, nop(i de veghe,
Exod, Fa(a n fa(a i uIteIe fmnnd uctuuIe entfu to(i ucei cufe
deocumdut nu s-uu tfuns de cfudeIe udevfufi ce ni s-uu
ntmIut i de necesituteu n(eIegefii udnci u futeIof istofiei
noustfe i u sufciniIof ce ne fevin uzi i-n viitof. Astu e de-o ufte.
Pe de uIt ufte, Leonidu Lufi, Ismuitoufeu de imugini inso-
Iite de Iu 1974, nu se sinchisete nici n fezent de discufsuI o-
etic dominut de gestufi Iufgi, de udfesfi difecte, de fofmuIe
menite s exfime n dou-tfei vefsufi udevfufi esen(iuIe. Eu
fmne fideI oeziei ungujute, dfet cufe ne vedem ndfet(i(i
s eviden(iem din cufteu ,DuIceIe foc ctevu iese Iifice cufucte-
fistice entfu muniefu scfiitoufei i cufe nu ot i nu tfebuie s
fie Isute n umbf. Poezii cu ceu intituIut De Patrie, n cufe sunt
evocu(i Iific stfbunii (Cnd, usf, m scutuf seufu/ Din zidufi
fin omi ntomnu(i,/ M sfijin cu gnduI de (ufu/ StfbuniIof
mei Iuminu(i) i este consemnut, de usemeneu Iific, stfduin(u
fotugonistei de u Ie continuu cuuzu (Duf sun c eu seuf de
seuf/ Mui gfeu, mui uof, mui dufut/ Am stut e o uIm de
(uf/ $i focuI ufins I-um (inut), Cod, cufe e o udfesufe oetic
,ffu(iIof de snge cu divefse fobIeme de viu(, cuuzute de
ocuu(iu sovietic stfin, cuIminnd cu ncfedefeu de nestf-
mutut, exfimut n finuI (Ffu(ii mei de snge, de-um ujuns uci,/
De ne este coduI de-o utefe-uufte,/ Nu e nici o moufte cufe ne-uf
mufi,/ Nu e nici o moufte) suu In Iumina serii (n cufe sfiIe
din imuginu(ie zbouf ,e deusufu ceIof ce n-uu nici un mnt/
$i-u foutei ce-mi stfnete stfbunii n mofmnt,/ Pe deusufu
ceIof ce-n snge-mi vin mefeu/ $i-u gufii ce huIete duIceIe gfuiuI
meu,/ Pe deusufu ceIof ce-mi chiuie-n uItuf,/ $i-u efiei ce-mi
246 lcn C|ccanu
unge istofiu cu vuf...) o fezint cu e o Iuttoufe insifut n
numeIe cuuzei nu(ionuIe. Reetm c um uteu fegfetu disufi(iu
imuginiIof insoIite din oeziu ei de nceut, fomuntismuI gndifii
i funteziu e otfivu ucestei gndifi, ns uf fi cut s nu ufe-
ciem cufuctefuI ungujut i ungujunt uI cfeu(iei oetei, cu utt mui
muIt cu ct uutoufeu nu nceteuz s fie Iific, insifut, sincef
i cucefitoufe. In oeziu Doina din ucest voIum Leonidu Lufi fo-
cedeuz feIutiv simIu ct tim evoc fofiu su coiIfie, dfu-
gosteu entfu meIeuguI nutuI, cu dut nutufuI, fimofdiuI i esen(iuI,
contoifeu ofgunic u efsonujuIui Iific cu nutufu IuiuIui stfbun.
,Amft (fn/ $i izvof umft,/ Bnuit-u(i vfeodut/ Ct de
muIt v-um iubit?!
Dfugosteu entfu viIe i deuIufiIe nutuIe se unun( cu ufticu-
Iufitute finciuI u feIuIui de u fi, fofund miofitic, uI fotugo-
nistei oeziei. $i tocmui din efsectivu ucestei ufticuIufit(i
n(eIege eu IucfufiIe ntmIute nou, fomniIof est-futeni, n
unii fegimuIui (ufist, uoi ui ceIui comunist, cnd meIeuguI nostfu
u fost ,cuf(it de inteIectuuIi i gosodufi nstfi(i, to(i deoftu(i
cu fof(u suu ,benevoI (Iu mineIe de cfbuni din Donbus suu n
steeIe kuzuhe), n IocuI Iof uducndu-ni-se coIoniti fui, ucfuineni
i de uIte nu(ionuIit(i, cu s fmnem minofitufi e mntuI
nostfu stfmoesc i s uitm c suntem fomni. ,Am s mof cu
oficine/ Ofi n fIofi, ofi n sini,/ Duf nu voi n(eIege/ Ce cu(i
fin stfini./ Cum s n-ui o (fn/ Suntoufe de neum/ $i-un
izvof ce dezIeug/ Ofice ffunz e fum?
Odut nceut, monoIoguI i Ifgete ufiu de cufindefe u feuIi-
iIof sucfe, utt de fe(uite de eu i utt de ignofute de uhouieIe
de venetici, u cfof utfie e ucoIo unde Iof Ii-i bine, chiuf duc
uItofu Ii-i stfmt i fu. ,Cum s n-ui umintife,/ Cum s n-ui (ufu
tu/ $i-un oet scfis n iutf,/ Cfui te-ui nchinu?
Poetu feiu muIte vefsufi de nceut uIe stfofeIof, unufofu fiind
uici ffecvent, cu n stfofu de ncheiefe, n cufe se con(ine i ideeu
247 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
finciuI u ntfegii oefe. ,Am s mof cu oficine/ Mui gn
suu mui dfet,/ Duf (fnu dc-acasd/ Voi s-mi cud e iet.
Rmnnd ntfe hotufeIe IifismuIui, Leonidu Lufi u ob(inut un
echiIibfu binevenit ntfe sentimentuI fotugonistei oeziei i uceIu
uI muI(imiIof cufe i-I mftesc. Duf Iectufu ucestei Doine ne
fuce s ne uducem neufut uminte i de o uIt oezie cu uceIui
titIu, n voIumuI AnuI 1989 fiind incIuse umbeIe. Ce fefezint
Doina II?
E o cugetufe, de dutu uceustu feondefent ubIicistic, ofuto-
fic, usufu uceIeiui stfi de Iucfufi, cu venetici udui este noi
de fegimufiIe ostiIe intefeseIof noustfe nu(ionuIe. ,Ce vin-uvem
n snge/ $i-n sufIet cufe hfum,/ C funiu se stfnge/ Pe gtuI
stui neum,// C-n (fioufu-n cufe/ Stfinu-i oIoit/ Nu este
nici o zufe/ De Ioc nengfit....
E o Iuufe de utitudine n muniefu mitingufiIof de odiniouf,
cu un ubIic dofnic mui cufnd de udevf dect de metufof.
,UnuI ufunc zouie/ $ovin n oof,/ Iuf uItuI Iegeu-ndouie/ S
fie e u Iof.// $i cfudu iefufhie/ Ce foude-n os mutefn,/ In vis i
omenie/ Se cheum c-i guvefn.// Oficine de ofiunde,/ C-i ho(,
c-i ucigu,/ Mui Iesne-n ost tfunde/ Dect un btinu....
Poetu nu uit s omeneusc deoftfiIe stuIiniste din 1940 i
de mui tfziu. ,Iefi, entfu c-uveum ine,/ Sfe nofd (inufm
if,/ Iuf uzi, din tfui de cine, / $i tot nsfe Sibif.
O stfof se fefef difect, cu ntf-o cuvntufe de Iu tfibun,
Iu uccidentuI de uutomobiI sufefit de oetuI miIitunt Dumitfu
Mutcovschi Iu 17 mui 1989. ,Iefi cu-ucuzfi demente/ |inteuu n
gnditofi,/ Iuf uzi cu uccidente/ |intesc udeseofi.
FinuIuI oeziei este fetofic, dei ufe fofm de fug din sufIet,
sincef i evident binevenit. ,Se fuce bezn, Ingefi/ Se-
uud sfe Dumnezeu./ Tfimite, Doumne, ngefi/ $i entfu neumuI
meu.
De uici nu fezuIt c Leonidu Lufi u ncetut s fie oet subtiI
i oIivuIent. Eu este uutoufeu unei cfeu(ii oetice divefse cu
248 lcn C|ccanu
moduIitute Iitefuf (Iific fofund sim(it i eminumente metu-
fofic, Iific de utitudine, Ismuit n efimetfuI uftei uutentice,
Iific incendiuf, n munief de miting, cufe i ufe neufut fos-
tuI i dfetuI Iu existen(), unituf ns fin metufofu sugestiv
i fin ideiIe i ideuIufiIe fomovute de scfiitoufe cu o efsevefen(
demn de tout uten(iu, ncufujufeu i sus(inefeu.
BIBLIOGRAFIE SELECTIV
Mihui PfeeIi(, Regina visuriIor. In cufteu Iui. ,ConsteIu(iu tinefeIof
tuIente, Chiinu, Ed. Cufteu moIdoveneusc, 1982.
Anu Bunto, Spirit nsetat de pIenitudine. In cufteu ei. ,Cfeu(ie i
utitudine, Chiinu, Ed. Litefutufu uftistic, 198S.
Ion Ciocunu, Viziune romantica i atitudine civica. In cufteu Iui.
,Msufu udevfuIui, Chiinu, Ed. Litefutufu uftistic, 1986.
Gheofghe MuziIu, NobIe(ea eIanuIui romantic. In cufteu Iui. ,Reubi-
Iitufeu cuIit(ii uftistice, Chiinu, Ed. Litefutufu uftistic, 1989.
Doinu Uficufiu, DoveziIe demnita(ii sau zbucium pe caIea spre adevar.
In ,Busufubiu, 1991, nf. 7.
Andfei |ufcunu, Leonida Lari sau poezia Ia moduI romantic. In
cufteu Iui. ,BunuI sim(, Chiinu, Ed. Cuftief, 1996.
249 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
2oetuI i eseistuI Afcudie Suceveunu s-u nscut Iu 16 noiem-
bfie 19S2 n comunu Suceveni din NofduI Bucovinei i u studiut
Iu Univefsituteu de Stut din Cefnu(i, ubsoIvind-o n 1974. De-
butuI editofiuI, cu Iuchetu de vefsufi Ma cheama cuvinteIe, i
I-u fcut n 1979. Au ufmut cf(iIe {armuI de echiIibru (1982),
Mesaje Ia sfrit de miIeniu (1987), ArhiveIe GoIgotei (1990),
Secunda care sunt eu (1993), Eterna Danemarca (199S),
Infruntarea Iui HeracIit (1998).
Cf(i entfu coii. A fugit meIcuI de-acasa (1984), Ora cinci
fara doi fuIgi (1986), In camaa de cireaa (1989) . u.
Luufeut uI ctofvu femii entfu oezie, incIusiv uI PfemiuIui
,Mihui Eminescu uI Acudemiei Romne (1997).
.rcaaie
|C1.^|
250 lcn C|ccanu
Nevoiu de nnoife efmunent se simte ntotdeuunu i n toute,
n uft ndeosebi. Ceeu ce u fost iefi nou i cuIme, uzi devine
confofm IegiIof diuIecticii, uIe dezvoItfii, duf chiuf i uIe bunu-
Iui sim( cevu obinuit, Iu ndemnu tutufof, chiuf duc Iu unu-
mite cotitufi uIe istofiei i uIe vie(ii se fezint cu exfesie inedi-
t u fobIemeIof nefezoIvute i u situu(iiIof existen(iuIe venice.
Inffunt timuI numui udevfu(ii, mufii, geniuIii.
In uIt ofdine de idei ofice usifunt Iu gIofiu de scfiitof, de
exemIu, n-ufe unse de u se ufifmu duc nu se fezint n fu(u
ubIicuIui cu cevu uI su, fofiu, inedit. Ofict de eminesciun
ofi nichitustnesciun, oetuI de uzi este ufeciut n msufu n cufe
i dezvIuie fofiiIe suIe utitudini, cuucit(i i, n fine, feuIizfi.
$i nu oute fi, entfu noi, ndfgosti(ii de cufte din ReubIicu
MoIdovu, o sufcin mui uctuuI dect contientizufeu dinumismu-
Iui fivind evoIu(iu oeziei est-futene ostbeIice. Du genefu(iu
scfiitofiIof ,Andfei Luun, EmiIiun Bucov . u. s-uu ufifmut, n u
douu jumtute u uniIof 'S0 i, mui cu seum, n unii '60 scfiitofi
tinefi cu o uIt n(eIegefe i viziune usufu vie(ii i, fesectiv, cu
o uIt fecuzit de uneIte scfiitoficeti. Ion Dfu(, Ion C. Ciobunu,
VusiIe VusiIuche, VIudimif BeIeug, Afiudnu $uIufi, Anu Luun,
Ruisu Lungu-PIouie . u. n foz, Gfigofe Viefu, Liviu Dumiun,
Victof TeIeuc, Afhi Cibotufu . u. n oezie.
In unii '60 i, mui uIes, n unii '70 nfIofete cfeu(iu unof uI(i
oe(i ofiginuIi. Ion Vutumunu, Gheofghe Vod, AnutoI Codfu, Anu-
toI Ciocunu etc., n foz ,feIicu necesuf nuintuiIof dnd-o
VIud Iovi(, Sefufim Suku, NicoIue Esinencu...
Mui ncouce, n unii '70, se munifest tuIentuI deosebit uI
genefu(iei ,ochiuIui uI tfeiIeu, comus din NicoIue Dubiju, Leoni-
du Lufi, VusiIe Romunciuc, Ion Hudfc etc., entfu cu ceeu ce se
ntmI n fezent, fin cf(iIe otzecitiIof din IutonuI Iui
EmiIiun GuIuicu-Pun, s nsemne o uIt feIic, fuvofizut i de
nnoifiIe cutegofice i finciiuIe din cIimutuI sociuI-oIitic, de
uceeu mui tious, mui neiefttoufe/necfu(toufe i, n fine, mui
u(in eficient, dut Iitefutufii untefioufe.
251 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
EvoIu(iu fesuune nnoife finciiuI, duf nu i fuefeu
oficfui fif de Iegtuf cu tfudi(iu suu, n ofice cuz, nu i unutemi-
zufeu totuI i definitiv, ujuns e uIocufi nefuinut, u Iitefu-
tufii untefioufe. Piefdefeu eficien(ei oten(iuIe u Iitefutufii nous-
tfe otzeciste nu e cuuzut numui de tuIenteIe exce(ionuIe uIe
fefezentun(iIof ei, duf i de zgomotuI cu cufe se foduc ucetiu
i de Iisu de n(eIegefe u udevfuIui c ei vin neufut i din
Iitefutufu untefiouf, din stfduin(eIe, feuIizfiIe, chinufiIe,
sufefin(eIe, oute i din eecufiIe ,cfeutoufe uIe ceIof ,de iefi.
Ne-u fost ubsoIut necesuf uceust incufsiune fugitiv n isto-
fiu Iitefutufii noustfe ostbeIice, entfu cu s utem ncee ntf-
un mod mui fifesc fezentufeu cfeu(iei unui ufoue otzecist,
cufe se numete Afcudie Suceveunu.
Atcad|c Succvcanu cu a|| dc| ouccv|ncn|,
sct||rct|| \as||c lcv|cn| | M|na| Ptcpc||d.
252 lcn C|ccanu
Pfezent n voIumuI coIectiv ,Poftfet de gfu, cufe incIude 20
de oe(i otzeciti, eI oute fi considefut cu utufe. Duf i fin cufteu
su de debut, Ma cheama cuvinteIe, i fin ceIe cufe uu ufmut,
Afcudie Suceveunu se munifest cu un tfudi(ionuI, n sensuI c se
integfeuz Iitefutufii utezeciste (duc udmitem comuftimen-
tufeu focesuIui Iitefuf e... decenii).
Poet cu Bucovinu-n sufIet i-n cuvnt, coIit Iu vuIofiIe uuten-
tice uIe Iitefutufii fomne intefbeIice i contemofune, uutofuI
cf(ii de totuIizufe Infruntarea Iui HeracIit, din cufe vom sicui
exemIeIe, s-u dovedit de Iu bun nceut un fomotof uI scfisuIui
din imboIdufi Iuntfice sincefe i utefnice i un cuttof usiduu
uI fofmuIeIof Iifice ofiginuIe, n ofice cuz nebttofite. Ffuzu uu-
fent obinuit i cuIm se tfunsfofm sub unu Iui, e nefins de
veste, sontun i fifesc, n unu metufofic i oIemic. ,Eu nu cfed
c suIcmuI i cfete ghimi din uf,/ Eu sunt convins c scouI
suIcmuIui e fIoufeu,/ C nu din ofdin cnt e fum fivighetoufeu,/
Ci de uimife Iimbu i deIifeuz-n guf, scfie ncetofuI de Iu
Cefnu(i (nc), entfu u continuu foufte ,tfudi(ionuI. ,$i nu din
ntmIufe e iufbu ustu vefde,/ $i nu sfe u-i sofi fezentuI i
uvefeu / Din uItfuism, fieteni, uIbinu stfnge miefeu /
Pofnife ce o-nuI(, o ufde i o iefde (Exerci(ii pentru coIoana
vertebraIa). Of, ce sunt ,uimifeu i ,uItfuismuI, duc nu cevu
Iesne ncudfubiI n ,semneIe Iitefutufii timuIui? Duf n uceeui
oezie se unun( i cevu ce nu feu concofdu cu ,ufteIe oetice
uIe eocii. ,StfmouI miefIei miefI-i, n sfntu fnduiuI./
Iuf demnituteu ufe coIoun veftebfuI.
Se uteu intui utunci, Iu 1979, n vefsufi cu ceIe citute, un oet
deosebit? Iuf n ufifmu(ii fogfumutice cu uceustu. ,Este-o che-
mufe-n toute cte snt,/ GfuI e es nu cfete din gfeeuI /
Cnd iese-n zofi din huinu-i de mnt,/ Sub ieIeu Iui stfbunii
se fscouI?
Afcudie Suceveunu i fegteu cititofuI entfu o fecetufe
udecvut u oeziei ce-i umIeu sufIetuI i cufe nu mui cudfu cu
253 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
Iitefutufu excesiv de cIuf (n(eIeus). ,N-ui feuit s sui
ufoue nimic,/ RisiitofuIe de toi i ductiIe,/ Rmne mefeu
cevu nefostit / Douf umbfu-i de uuf (i ufde e fiIe. In sffit,
uufe i o not (nuun() subvefsiv n eoc. ,Poeziu exfim i-
uscunsuI mesuj/ (S iei, cititofuIe, uminte!)/ C din tot ce-u
fost sus, mui u(in/ De jumtute-u nimefit n cuvinte.
Cufnd eI uveu s-i divuIge dofin(u de u ne du ,un oem
tnf,/ cu ochii uIbutfi,/ fevoIu(ionuf,/ un oem/ e cufe s-I
ute(i oficnd fsdi/ n IocuI unui cife, fin ctevu oezii cu
UcenicuI Iui Homer (I), UcenicuI Iui Homer (II), Lacrima Iui
Ovidiu i ParaboIa frunzei i a febriIuIui ei visator (uceustu
din ufm dedicut Iui Ion Vutumunu) deconsifnd unii uutofi i
uneIe motive e cufe i eIogiu ofi i-i Iuu dfet exemIe.
Duf cufteu fin cufe Afcudie Suceveunu u fcut suItuI necesuf
unui oet cufe se deete mefeu i sefios u fost Mesaje Ia sfrit
de miIeniu. Nu fin untoIogicu oezie Secunda care sunt eu i
Atcad|c Succvcanu cu ma| rdndtu| pccr | ct|r|c ouccv|ncan 5rc|an lcsr|uc.
254 lcn C|ccanu
nici chiuf fin oeziu-fogfum, nc mui u(in ncudfubiI n Iitefu-
tufu eocii, PIimbare de seara, n cufe uuf note oIemice foufte
uscu(ite. ,Eu duc ufiI n ffugede vugoune,/ Eu duc fin gfi cis-
tefne cu uzuf,/ Pe ciIe condi(iei umune/ Vfeuu s v Iimb e
sentimentuI uf.// Vfeuu s v Iimb e muchiu Iuminii,/ Pe-un
cofn de meIc, e-un (it de cocof,/ Chiuf duc Inge moufteu
fintfe Iinii/ $i timu-mi d vugouneIe cu cIof....
SuItuI Iui Afcudie Suceveunu Iu oeziu uutentic este utestut
n Miori(a i n NufaruI magic. Dintfe muIteIe i tot mui tuIentu-
teIe inteffetfi oetice contemofune uIe cuodoefei foIcIofu-
Iui nostfu, Miori(a Iui este ubsoIut distinct, inconfundubiI i,
mui fesus de toute, de o fofunzime exemIuf u gndifii i de
o ffumuse(e fscoIitoufe u ,sunefii. ,AceI ciobun din cuIme de
Cufu(i/ Ce-u cufs n steu, cu nuntu fuIgefut,/ AceI ciobun ucis
de cei doi ffu(i,/ Pfin jeftfu Iui de snge, mi-este tut ni se
destinuiu fiuI ciobunuIui moIdoveun. ,$i dou umbfe-uuf n
cuIeu meu,/ $i dou umbfe, e Iu uus de soufe,/ Lovindu-m n
(eust vui, uf vfeu,/ Pfin mine, nc-o dut s-I omoufe!
Ufmeuz dou stfofe n fu(u cfofu fmnem uIui(i de intui(iu
scfiitofuIui cufe u fost n msuf s contientizeze nu numui futuI
feIutiv Iesne de n(eIes c ,uceI ciobun, ujuns Iu fiuI meu,/ Pfin eI
(fin fiu. l. C.) i mn tufmeIe de snge, duf i cutfemuftofuI
udevf din stfofu de ncheiefe. ,L-uud ucum tfecnd fin uI(i
bfbu(i,/ Nimic de tufmu Iui nu-I mui desufte./ Pfin jeftfu Iui, ne
tim cu to(ii ffu(i/ Legu(i de-un dof ce-i mui fesus de moufte!
NufaruI magic nu este Iu feI de fofund fin viziune, duf
ctig enofm n fu(u noustf fin feIicu totuI dut feuIit(ii tim-
uIui, simboIizut utefnic fin uceIe ,imufit(i, nofouie ff
numf, e cufe uf fi dofit, ,un tufn fiind, s-I tfunsfofme ,ntfeg
nofoiuI! ,ntf-un fund de uuf!, uItimuI vefs Isndu-se n(eIes
duc nu cu o feIic scfiitofiIof cufe uctizuu din sufIet, din inef(ie
suu din... comoditute i Iuitute cu ofofiIe timuIui, ceI u(in cu o
ungujufe benevoI ntf-o uc(iune temefuf, ungujufe exfimut cu
o utefe uftistic suffinztoufe.
255 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
Au s-u ufoiut Afcudie Suceveunu de cufteu cufe I-u consu-
cfut. ArhiveIe GoIgotei. VefsuI discufsiv nu disufe din oeziu uu-
tofuIui, duf metufofeIe i simboIufiIe, cu cufe oefuse i n cf(iIe
untefioufe, sunt ucum mui ndfzne(e, mui cufinztoufe, uu o ut-
efe ifudiunt nentInit n utunci n vefsufiIe Iui. Afut n
1990, du S uni de festfuctufufe gofbuciovist i cudfnd effect
cu oefeIe dutofute contientizfii unof udevfufi odiniouf im-
osibiI de exfimut, nouu cufte u oetuIui veneu din n(eIegefeu
unof fute gfouznice istoficete exIicubiIe, duf totui de neief-
tut! cu uceIeu c ,noi ne-um uitut i Iimbu, i temeiuI, ,din doin
ne-um fcut vemnt de guI, ,i-um nv(ut tfdufeu cu e-o uft.
Nu utt n fsf fu( de scfiitofii devotu(i fegimuIui comunist, ct
IuoIuIt cu unii dintfe scfiitofii ,vechi i cu conffu(ii de bfeusI
,noi, Afcudie Suceveunu uveu s scfie fsicut n Ruga fiiIor
ratacitori, din cufe um citut. ,Duf udevfuI totui nu se vinde,/
Atcad|c Succvcanu insc|nd-c pc Ana 8|and|ana.
256 lcn C|ccanu
Duf mui uvem coIoun veftebfuI,/ $i sfijini(i de mun(i i de
coIinde/ Am mui uteu nvinge-uceust bouI.
Ceeu ce ,fugu oetuI n continuufeu oefei numite uveu s
constituie un ntfeg fogfum de motive, semnificu(ii i utitudini,
mutefiuIizut n simboIufi nici mcuf bnuite n Iitefutufu noustf
de n utunci, (inut n chingiIe de fief uIe ,feuIismuIui sociuIist
i uIe hotffiIof de uftid. Poezii cu Eterna Danemarca, ArhiveIe
GoIgotei (I, II i III), NeamuI Iui Iona, UItimuI zimbru, Refuzarea
circuIui suu Corabia Iui Sebastian constituie contfibu(iu nen-
doieInic u Iui Afcudie Suceveunu Iu dezvIuifeu udevfufiIof mon-
stfuouse n cufe um fost (inu(i n condi(iiIe imefiuIui sovietic to-
tuIituf, fusificutof i deznu(ionuIizutof. In viziuneu oetuIui, Dune-
mufcu (de uItfeI, i HumIet) nu este numui ceeu ce fusese n tfu-
gediu Iui Shukeseufe (E cevu utfed n Dunemufcu); oute i
uI(i scfiitofi n(eIegeuu ctfe 1990 ucest udevf, duf numui i
unume Afcudie Suceveunu u scfis fsicut, metufofic, fidicnd
cuvntuI i no(iuneu de uancmatca Iu fung de simboI uftistic de
mufe sugestivitute, de vfeme ce ,Dunemufcu e etefn Dune-
mufcu sociuI,/ MofbuI ei e viu n toute, viciuI ei e utogen./ Din-
sfe tfonuI ei udie ufc-u beci i mucezeuI,/ RuiuI ei e-un fui
secific, ce duhnete u infefn i ,Ce ziceu(i? Sunt gfui unii
cei hfni(i douf cu voseIe?/ Ce ziceu(i de-uceste (este? Gfohie
cu nite ofci?/ Ah, te simt btnd sub tmI, Dunemufc-u
vfemii meIe,/ Ah, mifouse-u Dunemufc ofiiunde te ntofci!
Nu utem fezistu isitei de u dezvIui, uici, i ctevu ufticuIufit(i
de gndife i de exfimufe uIe oeziei NeamuI Iui Iona. PefsonujuI
din BibIie, nghi(it de Chit, este i eI uctuuIizut, de vfeme ce
ChituI nu e uItcevu dect imefiuI sovietic desfiin(tof de ooufe.
,$i-utunceu u venit un ete mufe/ $i ne-u-nghi(it e noi, etii cei
mici./ $i iut-ne de veucufi stnd uici,/ In buftu Iui, i nu uvem scufe./
/ E mufe, Doumne, eteIe ceI mufe!/ O fi din stifeu bibIicuIui Chit/
Ce e Ionu, bietuI, I-u-nghi(it/ In nteceIe Iui de ete mufe?
De o ifonie nemsufut e cuvntuI suceveniun desfe ,Iibeftu-
teu e cufe Ie-o ofefeu imefiuI sovietic ooufeIof ocuute i
257 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
(inute n ,cucu Iui ,de necufins. ,Ce genefos e eteIe ceI
mufe!/ Nu ne mui Ius-n gfiju nimnui,/ Ne-ofef tot confoftuI
buf(ii Iui,/ Cum se cuvine unui ete mufe.
Ctfe 1990 veneu ns desctuufeu musiv u contiin(eIof nu
numui Iu niveI de indivizi, ci i Iu uceI de ooufe. Se tfezeuu Iu
viu( estonienii, Ietonii, Iituunienii, ucfuinenii i nu n uItimuI fnd
moIdovenii, to(i cefndu-i dfetuI Iu ieifeu de sub juguI ,ffute-
Iui mui mufe. ,ChituI contemofun sim(eu ,cfume Iu stomuc,
iuf oetuI, fimuI n ifuI genefu(iiIof de scfiitofi de Iu noi cufe
ctuu, ubiu utunci, osibiIituteu de u fosti utufe udevfufi, se
udfesu sincef i insifut Iui Dumnezeu. ,Doumne, (i cefem
miI i-ndufufe./ Duc mui (ii Iu uIe noustfe sof(i/ $i nu vfei s
Atcad|c Succvcanu | cc|cgu| ouccv|ncan \as||c Tdtdcanu.
258 lcn C|ccanu
mufim fin sufocufe,/ Nici s tfim e jumtute mof(i, / F
eteIe cu s ne vefse-n mufe/ $i nute-ne din nou, duc mui o(i!
Aoi nu numui Dunemufcu, HumIet, ChituI i Ionu, duf i
Doumnu AocuIis, ZimbfuI, DomnuI Abis, TufnuI BubeI, Noe,
Judecutu de Aoi, Don Quijote i uIte no(iuni i efsonuje consu-
cfute sunt feuctuuIizute de Afcudie Suceveunu, ,mutefnicite de
eI s exfime feuIit(i i udevfufi contemofune. PoetuI ob(ine
uceu udncime de con(inut u oefeIof suIe i uceu stfIucife u ex-
fesiei Iifice, cufe se ot ufifmu unume i numui n ufmu exIout-
fii metufofei/simboIuIui ufttoufe de semnificu(ii etice i, mui
Iufg, sociuIe uIe futeIof de intefes genefuI i sofit uIe feuIit(ii
obiective. Dumnezeu, Iudu, PiIut, BtfnuI Cofb (uI Iui Edguf Poe)
sunt uIte exemIe de efsonuje e cufe Afcudie Suceveunu Ie une
s exfime, uneofi ntf-o singuf metufof, udevfufi esen(iuIe
desfe timufiIe noustfe. Atufe efsonuje i no(iuni sunt entfu
uutofuI ArhiveIor GoIgotei ceeu ce u nsemnut ffunzu cu motiv
oetic entfu Ion Vutumunu suu iutfu cu motiv fimofdiuI, exIo-
fut n udncime i muItiIutefuI, uI cfeu(iei Iui AnutoI Codfu.
Se uduug neufut o ndemnufe udmifubiI u scfiitofuIui de
u mnui cuvntuI i ffuzu, o udevfut ingeniozitute u foIosifii
fesufseIof Iingvistice. De exemIu. ,In ochii mei s-uu scufundut
Vene(ii,/ Din cufneu oufb mi s-u scufs mistefuI/ Cum dintf-un
vuItuf moft se scufge cefuI/ $i Ioii m ntfeub vine(i. ce (i-i...
(Ruina fosteIor Vene(ii). Suu. ,Aceti ifozi uzi nu mui tuie funci,/
Ei tuie tot ce oute (ine minte./ Aceti ifozi uu i fimit ofunci/
S tuie to(i stfmoii din mofminte, ,Aceti ifozi se fuc u nu
vedeu,/ Aceti ifozi nu vof s iu uminte/ C Bufebistu doufme-n
tmIu meu,/ C Eminescu-mi cufge fin cuvinte... (Cimitire vii).
Afcudie Suceveunu i-u ufifmut Ienuf individuuIituteu cfe-
utoufe deindu-i fin cevu nuintuii i contemofunii, duf ff
s uite ce uu nsemnut entfu cfeu(iu su Geofge Meniuc i VusiIe
Levi(chi ofi coIegii de mui ncouce Ion Vutumunu i Sefufim Suku
(u se vedeu eseufiIe suIe desfe tusutfu conffu(ii de bfeusI). EI
259 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
n-u fugit dintfe scfiitofii timuIui, ci s-u integfut n oefu comun
de cfeufe u unei Iitefutufi oneste i vefidice, incitunte i stimuIu-
toufe u fogfesuIui etic i estetic (mui citm o dut. ,un oem
tnf,/ cu ochii uIbutfi,/ fevoIu(ionuf), cutnd i gsind entfu
uceustu moduIit(iIe i uneIteIe necesufe i otfivite. EI n-u Iuut
de Iu nuintui vetustuteu inefent, ci s-u smuIs din uceustu, de-
venind un oet modefn fin viziune i fin focedee. PufuboIeIe
din ArhiveIe GoIgotei, inimuginubiIe Iu nuintuii si, sunt oefe
de o modefnitute nendoieInic, uIctuind o mitoIogie u su, ef-
sonuI, chiuf duc u ofnit de Iu nite simboIufi i mitufi feexis-
tente cfeu(iei suIe. Tfudi(ionuI n uufen(, cfeu(iu Iui Afcudie
Suceveunu este modefnist n esen(. Indeftndu-se cuviincios
de mimetismuI neutincios i de exfesiu Iut, sentimentuI u
mujofit(ii scfiitofiIof n mijIocuI cfofu u cfeut i cfeeuz, eI u
cuItivut i cuItiv metufofu, simboIuI, ufuboIu fin cufe i
dezvIuie gndifeu ndfzneu( i d stfIucife exfimfii fufi-
nute cufe-I ufoie de modefniti. De modefnitii e cufe eI, Af-
cudie Suceveunu, cu i cum i feubiIiteuz n ochii cititofuIui ofi
chiuf i suIveuz, indicnd indifect, fin oefeIe suIe, cine sunt i
cine uf tfebui s fie ei.
BIBLIOGRAFIE SELECTIV
Anu Bunto, Cunoatere i euforie. In cufteu ei. ,Cfeu(ie i utitudine,
Chiinu, Ed. Litefutufu uftistic, 198S.
Mihui Cimoi, Sub zodia marii ntrebari. In cufteu. Afcudie Suce-
veunu, ,Mesuje Iu sffit de miIeniu, Chiinu, Ed. Litefutufu uftistic, 1987;
O istorie deschisa a Iiteraturii romne din Basarabia, Chiinu, Ed. Afc,
1996; edi(iu u II-u, 1997.
Igof Nugucevschi, O carte ce educa. In ,Litefutufu i uftu, 1987, 18 iunie.
Tudof PuIIudi, Metafora ntre cuvnt i drama. In ,OfizontuI, 1989,
nf. 4; Arcadie Suceveanu: ,Eterna Danemarca. In ,Litefutufu i uftu,
1996, 26 setembfie.
AIex. $tefnescu, In grafie Iatina. In ,Romniu Iitefuf, 1990, 13
decembfie.
260 lcn C|ccanu
NicoIue |one, Poe(i basarabeni. Arcadie Suceveanu. In ,Totui iubi-
feu, 1991, nf. S (iunuufie).
Ioun Lucu, Rataci(i prin istorie. (Ptc||| ||t|c. Atcad|c Succvcanu). In
,Rumufi, 1991, nf. 2.
Theodof Codfeunu, ,Miori(a i GoIgota basarabeana. In ,Litefutu-
fu i uftu, 1991, 4 muftie.
Ion Ciocunu, Promotor aI vaIoriIor perene. In cufteu Iui. ,Atitudini
i fefIec(ii, Chiinu, Ed. Hyefion, 1992.
Geofge Munteun, GoIgota unui poet bucovinean. In ,MefidiunuI
Timioufu, 1992, nf. 11-12.
Constuntin Ciofugu, Poe(i basarabeni: Leo Butnaru ~ Arcadie Suce-
veanu. In ,Duciu, 1994, nf. 1.
$tefun Hostiuc, ZboruI din crisaIida ogIinzii sau jocuI paradigmatic
aI scriiturii. In cufteu. Afcudie Suceveunu, ,Etefnu Dunemufc, Bucufeti,
Ed. Eminescu, 199S.
$tefun Bfousc, Un caz de democra(ie a inspira(iei. In ,PIui fom-
nesc, 1996, nf. 6 (iunie).
Ioun HoIbun, Arcadie Suceveanu n ,Eterna Danemarca. In ,Con-
vofbifi Iitefufe, 1997, nf. 1.
Adfiun Dinu Ruchiefu, Arcadie Suceveanu ~ pe ,crucea sonetuIui.
In cufteu Iui. ,Poe(i din Bucovinu, Timioufu, Ed. HeIicon, 1997.
261 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
Imediut du fzboi stufeu fozei din ReubIicu MoIdovu u fost
nc mui gfeu/feu dect uceeu u oeziei. In fimuI fnd, entfu c
nu efu usigufut continuituteu fifeusc u focesuIui Iitefuf. Cu i
oe(ii, fozutofii efuu Iisi(i de osibiIituteu eIementuf de u citi,
unuIizu, usimiIu cfeutof fozu cIusic i ceu u scfiitofiIof din efioudu
intefbeIic. DogmeIe foIetcuItiste, confofm cfofu ReubIicu MoI-
dovu n-uf fi uvut n tfecut (n Iu 1917) o Iitefutuf cufe s fie
vuIubiI i n condi(iiIe ,sociuIismuIui, uu constituit o iedic foufte
sefious n cuIeu dezvoItfii ucestui gen Iitefuf.
In fnduI uI doiIeu, n domeniuI fozei nu existuu fof(e scfiito-
ficeti cu exefien( untefiouf usemntoufe cu uceeu u oe(iIof.
Chiuf EmiIiun Bucov, cufe scfisese n Iu 1940 un fomun i ctevu
nuveIe, uctivu ucum cu fecdefe n domeniuI oeziei.
Se uduug neufut i futuI c n Uniuneu ScfiitofiIof i n genefuI
n mediuI Iitefuf dominuu fof(e tfecute, n 1940, din ufteu stng u
NistfuIui, fof(e sus(inute i ncufujute de conducefeu de uftid i de
stut, cufe fomovuu o oIitic u(in sus gfeit n fivin(u Iimbii i
u utitudinii fu( de motenifeu Iitefuf cIusic i intefbeIic.
In cIimutuI de-u dfetuI nefuvofubiI dezvoItfii nofmuIe u
ntfegii Iitefutufi nu(ionuIe, u(inii scfiitofi dotu(i cu utitudini
de fozutofi s-uu vzut stfmtofu(i n munifestufeu cuucit(iIof
cfeutoufe nutive, ui n situu(iu de u fezentu feuIituteu n chi
denutufut. Este cuzuI Iui Gfigofe Adum, de exemIu, cufe n i
n nuveIeIe suIe ,de vff ti. ,Huftene focedeuz sim-
Iist, fezint n mod cuficutufuI boiefuI de odiniouf, fezoIv
I I . PROZA
262 lcn C|ccanu
confIictuI nuveIei n sifituI ,cefin(eIof timuIui. (A se vedeu i.
Constuntin Cheiunu, Hartene, baiat natng. ,Litefutufu i
uftu, 1989, 16 noiembfie.)
AIexundfu Licun, cu s mui dm un exemIu de scfiitof cufe
i n Iu 1940 uctivuse n domeniuI fozei (de fut, uI ubIicis-
ticii guzetfeti), n condi(iiIe tefofii din ufteu ofguneIof de un-
chet u dut Iu iveuI un ,fomun ,Detetufeu n cufe
fegimuI bufghezo-moiefesc de exIoutufe efu fezentut cu dum-
nos unume i mui cu seum busufubeniIof, u cfof suIvufe vine
din ufteu uctivitiIof de uftid fui, sub infIuen(u ideiIof cfofu
ufe Ioc, chiufiIe, ,detetufeu fevoIu(ionuf u tinefiIof busufu-
beni. ,RomunuI chifteu de fomnofobie i de fusofiIism.
Este dfet c n Iu 1940 n Busufubiu u existut exIoutufe,
duf eu n-u fost de esen( nu(ionuI, ci sociuI.
Efu nutufuI cu oumenii s se detete i chiuf s se fscouIe,
duf moftivu exIoututofiIof, nu motfivu fomniIof.
Efu nutufuI cu oumenii s Iute entfu o viu( bun, duf de ce
unume n cudfuI Rusiei, cufe i (inuse e busufubeni ntf-o stufe
de scIuvi de Iu 1812 nc, ofimufeu cufinznd nu numui usec-
tuI mutefiuI, ntfe cufe I(iIe exugefute n huznuuu stutuIui n
situu(iu cnd coIonitii fui i de uIte nu(ionuIit(i efuu scuti(i de
I(i (i de sefviciu miIituf), duf i ceI cuItufuI, Iimbu btinuiIof
fiind stfmtofut i chiuf eIiminut din uctivituteu ofguneIof de
stut, u biseficii i cuImeu! din nv(mnt?
IntfebfiIe de ucest feI sunt cu utt mui ndfet(ite, cu ct n
1948 i mui ncouce devenise cIuf esen(u ,eIibeffii Busufubiei
din 28 iunie 1940, cufe se munifestuse n chiuf 1940 fin fimuI
vuI de deoftfi, n 1944 fin ceI de-uI doiIeu, n 1946 1947
fin foumeteu ofgunizut de fegimuI comunist n scouI de u-i
fuce e oumeni s intfe n gosodfiiIe coIective, fin tfecefeu
scfisuIui nostfu ff nici o fegtife Iu uIfubetuI fusesc, fin
,cefin(e de uftid, use Iitefutufii noustfe Iu 9 decembfie 1944,
cnd uufe hotffeu ,Desfe uctivituteu Uniunii scfiitofiIof so-
vietici din MoIdovu, . u. m. d.
263 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
Mui muIt, ctfe 1948 se tiu dufefos de bine ce nsemnuse deju
utefeu sovietic n fuiouneIe noustfe estice, unde stuIinismuI
fcuse fuvugii nc n 1937, cnd fusesef mucu(i chiuf i unii
scfiitofi, uIfubetuI Iutin fiind izgonit (n 1938), iuf cIusicii Iitefu-
tufii noustfe considefu(i ,bufghezi...
Toute ucesteu nu uteuu s nu fie cunoscute de AIexundfu Li-
cun i de ceiIuI(i scfiitofi ui timuIui. Duf oIiticu fegimuIui stuIinist
s-u dovedit nemiIous cu ei.
SimiIuf u fost, cevu mui tfziu, destinuI scfiitofiIof cufe uu fe-
fIectut focesuI coIectivizfii ugficuItufii. Niciefi nici un cuvnt
nu se sune n oefeIe ucestofu desfe deoftfiIe stuIiniste, de-
sfe foumeteu ofgunizut, desfe uIte udevfufi dufefouse uIe
timuIui. EvoIu(iu efsonujeIof este dictut n chi tifunic de uutofi,
este tot Iicfete figufu IucftofuIui de uftid, de obicei fus, e ici,
e coIo scoute cuuI cte un chiubuf (du ce fegimuI stuIinist de-
oftuse n i e ceI mui nevinovut (fun ct de ct nstfit!), con-
fIictuI se fezoIv neufut i ntotdeuunu n fuvoufeu ,nouIui (uni-
cu exce(ie, omenit mui nuinte, u constituit-o oemuI Iui Andfei
Luun ,Hut n hut i fu(-n fu(, usfu cfiticut Iu ofu uufi(iei).
Nu fevenim Iu cicIufiIe de vefsufi desfe constfuc(iu cunuIuIui
VoIgu Don, deoufece i ff ucesteu e Iimede c ntfeugu Iitefu-
tuf din fimuI deceniu ostbeIic u fost usefvit oIiticii stuIinis-
te. Extfem de fufeIe exce(ii nu ne ndfet(esc s ncefcm ceI
u(in s Ium n discu(ie niveIuI uftistic uI ,oefeIof n foz de
utunci. Toute suu, n ofice cuz, ubsoIutu mujofitute u nuveIeIof i
schi(eIof e cufe Ie uvem n vedefe (n domeniuI fomunuIui ndoieIi
nu exist!) efuu conceute n sifituI dogmeIof ideoIogice stuIinis-
te i neostuIiniste (nu fevenim Iu muI(imeu de hotffi de uftid
n domeniu, ntfe cufe e i unu IocuI, ogIind fideI ns u hotf-
fiIof ,centfuIe. hotffeu bifouIui C.C. uI P. C. (b) din MoIdovu
,Cu fivife Iu stufeu Iitefutufii sovietice moIdoveneti i msufiIe
entfu mbunt(ifeu ei, udotut Iu 22 noiembfie 1948) i
udeseu ,du modeIuI unof oefe uIe scfiitofiIof fui (Ion Cun-
nu, de exemIu, i-u semnut sentin(u fin ,fomunuI intituIut
264 lcn C|ccanu
,Ffu(ii, e cufe i-I scfisese un ,ffute mui mufe i cufe nu efu
dect un Iugiut, du fozutofuI fus Konstuntin Sedh).
Nici ufm de secific nu(ionuI, de mndfie nu(ionuI u ef-
sonujeIof nchiuite de Iucob Cutcove(chi, de exemIu, Efim Mus-
teu( i oftucii si Iund exemIu de Iu... Miku Bifiukov.
Toute efsonujeIe dovedesc o n(eIegefe deIin, ubsoIut cofect
din unct de vedefe ideoIogic, u tutufof fobIemeIof cu cufe se
conffunt. CeIe menite s fefIecte Iumeu boiefiIof de uItdut suu
u nem(iIof cotfoitofi efuu din cuIe ufuf de ufte Iu nf(iufe i
neufut hidouse Iu sufIet i Iu gnd. PfimitivismuI i schemutis-
muI fezentfii omuIui i u fobIemeIof feuIit(ii, Iisu unof
feocufi sefiouse fu( de usectuI Iingvistic i stiIistic uI texte-
Iof uu constituit ctevu uncte nevfuIgice uIe ntfegii foze ime-
diut ostbeIice. Din cute, ucest udevf oute fi deistut i n
nuveIeIe i fomuneIe unof uutofi de mui tfziu, cnd hotffiIe
de uftid devenif oufecum mui ngduitoufe, fiind deit
dei cu gfeu, nu dintf-o dut i nu definitiv chiuf i teofiu ,Iisei
de confIict n Iitefutufu sovietic. Cu i n oezie, n domeniuI
fozei mbunt(ifeu situu(iei ncee du moufteu Iui StuIin i,
mui uIes, du congfesuI XX uI P. C. U. S. (19S6), cnd u fost con-
dumnut cuItuI efsonuIit(ii. RevifimentuI s-u fcut osibiI i du-
tofit ufifmfii n ucei uni u unof fozutofi de feuI tuIent, cu Ion
Dfu(, Ion C. Ciobunu, Afiudnu $uIufi, Anu Luun . u. Cu toute
c fimu cufte de schi(e La noi n sat u Iui Ion Dfu( u
ufut n 19S3, fimu ufte u fomunuIui Codrii de Ion C. Ciobunu
u vzut Iuminu tiufuIui n 19S2 (n fevist) i n 19S4 (n voIum
uufte), dnd tonuI unei schimbfi cuIitutive u fozei ostbeIice,
fozu de cuIitute se ufifm ubiu n 19S7 fin ovestifeu (unii cfitici
o considef fomun) Frunze de dor u Iui Ion Dfu(. Pefsonuje cu
un fond sufIetesc bogut, n fimuI fnd Gheofghe Doinufu, unuIi-
z sihoIogic umnun(it i fofund, diuIogufi fifeti i cufuc-
tefizunte, iuf mui fesus de toute fobIemu etic u Iegtufii
omuIui cu mntuI, u dfumei cuuzute de timufiIe noi, e cufe
omuI timuIui Ie utetu i de cufe, instinctiv, se temeu, uu
265 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
constituit fimeIe semne uIe ufifmfii unei foze uftistice uuten-
tice, vigufouse, uIe unei foze n msuf s ,dicteze un niveI,
sub cufe se situuu i n continuufe oefe efemefe, ubIicute
i chiuf eIogiute oufecum din oficiu, entfu imoftun(u fobIe-
meIof ubofdute de uutofi suu din uIte motive extfuestetice.
In fozu scuft unctuI de cotituf sfe o uft u genuIui e Iegut de
usemeneu de Ion Dfu(. E vofbu de muIt i ufig discututu Iu ofu
uufi(iei cufte Dor de oameni (19S9), n cufe domin vefidicituteu
efsonujeIof, fofunzimeu scfutfii de ctfe scfiitof u Iumii Iof sufIeteti,
fobIemeIe de contiin( ubofdute de fozutof fin zugfvifeu omu-
Iui uu-zis simIu, cfuiu eI i dezvIuie comIexituteu funciuf. De
uItfeI, unume schimbufeu de otic i usufu vie(ii, usufu zoneIof
cufe se cef exIofute de scfiitofi, i usufu Iitefutufii, cu domeniu uI
imuginu(iei i uI tfundefii, uneofi intuitive, n udncufiIe de obicei
tinuite uIe omuIui i uIe feuIit(ii, i-u sefiut e cfiticii ovestifii
Frunze de dor i ui voIumuIui de nuveIe Dor de oameni.
Aceste dou cf(i uu genefut un dinumism nu douf mbucuftof,
ci de-u dfetuI suIvutof entfu fozu din ReubIicu MoIdovu. Chiuf
n uneIe fomune cufe ntfe tim uu fmus n umbfu oefeIof de
fezisten( ntInim efsonuje ce denot desovfufeu uutofiIof de
dogme ideoIogice cufe uu ffnut dezvoItufeu fozei n fimuI de-
ceniu ostbeIic. Un exemIu este tuicu Toudef din fomunuI Oa-
meni i destine de Afiudnu $uIufi (1962), fimuI n ofdine
cfonoIogic (fun nstfit, tfecut din gfeeuI n Iistu chiubufiIof
cufe ufmuu s fie deoftu(i, zugfvit ntf-o oef Iitefuf. $i
deoufece um omenit-o e uceust intefesunt fozutoufe, con-
semnm uici cufujuI ei de u evocu ncefcfi uIe unui ostu sovietic
de u-I n(eIege i de u-I ujutu e unuI neum( (nuveIu Pe dmbuI
unde nu se pune vie). Am dut uceste dou exemIe entfu u
uftu c nu efu deIoc simIu cu fozutofii notfi i n genefuI scfi-
itofii s n(eIeug just i s fezinte vefidic omuI i viu(u e vfe-
meu Iui StuIin i nc muIt tim du moufteu sutfuuIui.
In unii '60'70 nu numui Ion Dfu( fin nuveIeIe, fomuneIe
i, ncend cu Casa mare (1960), fin oefeIe suIe dfumutice,
266 lcn C|ccanu
duf i Geofge Meniuc, VusiIe VusiIuche, VIudimif BeIeug, Aufe-
Iiu Busuioc, AIexei Mufinut (ceI din Urme pe prag), mui tfziu
NicoIue Esinencu, Sefufim Suku, Dumitfu Mutcovschi, NicoIue Vie-
fu i uI(i scfiitofi s-uu ufifmut fintf-o tfundefe udnc n Iumeu
sifituuI u unof efsonuje comIexe, fin ubofdufeu unof fo-
bIeme de contiin( i fin uIte ufticuIufit(i de gndife i de exfi-
mufe, ubsoIut inimuginubiIe n cuzuI uceIof fozutofi, cfofu Ie-u
fost softit s uctiveze n eocu dogmeIof i ngfdifiIof de tot soiuI.
Am du uici nenumfute exemIe fobunte din oefeIe scfiitofiIof
desfe cufe vom vofbi n uginiIe ce ufmeuz. Bunouf, din fo-
muneIe Iui Ion C. Ciobunu, nimefite n umbf din cuuzu muI(imii
de uctiviti de uftid cufe Ie ouIeuz i u uItof ,semne uIe vfemii
(fezentufeu n sifituI ideoIogiei stuIiniste u ,eIibeffii Busufu-
biei n 1940, gIofificufeu exefimenteIof de tfist fuim n ugfi-
cuItufu ReubIicii MoIdovu, cu fofmufeu ,ntfefindefiIof ugfo-
industfiuIe etc.). In fomunuI PoduriIe (1966) Ion C. Ciobunu u
feuIizut un efsonuj deosebit de intefesunt sub muItiIe usecte.
Gheofghe Neguf. Om nstfit, n fimuI fnd dutofit fofiei
suIe munci, om tfecut fin ufu fzboiuIui (de unde se ntoufce
cu un beteug e cufe nu-I oute dezvIui nici ceIof mui ufoiu(i),
finte uI unui fiu ufticiunt Iu fzboi (Mitfeu), Gheofghe Neguf
nimefete n Iistu chiubufiIof. Aceustu e o fu(et u situu(iei Iui dfu-
mutice, genefutoufe de muIte i Iufgi osibiIit(i ofefite uutofuIui
de u une fobIeme imoftunte i de u-I untfenu e cititof ntf-un
intens foces de usimiIufe u con(inutuIui fomunuIui. Duf exist i
o dfum intim, fofund intim chiuf, u uceIuiui efsonuj, Iegut
se oute douf fesuune de beteuguI cu cufe s-u ntofs din
fzboi. so(iu su, Ifinu, ntfe(ine feIu(ii de dfugoste cu unuI dintfe
ufgu(ii neoficiuIi ui Iui Neguf, mo Ptfuche. Of, n ofidu uces-
tei dfume dubIe, efsonujuI este hufnic, ficeut Iu o nunt, un
suc ff fund de gIume i vofbe ,de duh. Un utufe efsonuj cef-
tific de deIin deifeu dogmutismuIui ideoIogic comunist, de-
not cufujuI scfiitofuIui de u fivi omuI i viu(u dfet n fu( i de
u-i dezvIui cotIouneIe ceIe mui tinuite.
267 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
Un uIt exemIu de cufuj scfiitoficesc inimuginubiI n eocu
dogmutismuIui estetic I constituie fezentufeu de ctfe uceIui
fozutof u foumetei din 19461947. Cu toute c o une e seu-
mu secetei, i nu u KfemIinuIui, cufe Iunificuse imozite i ,dfi
de tot feIuI, oumeniIof Iundu-Ii-se cu fof(u uItimuI bob de gfu,
unofu mtufndu-Ii-se Iu fofiu odufiIe, toute ucesteu n sco-
uI uuefizfii definitive u ouIu(iei i uI nscfiefii ei n gosodfii
coIective, futuI nsui c scfiitofuI u dezvIuit utunci dfumeIe i
tfugediu cuuzute de foumete este de o imoftun( finciiuI.
Binen(eIes, n uft decide, n uItimu instun(, miestfiu uu-
tofuIui, cutfiIe i feuIizfiIe ucestuiu n domeniuI Iimbii, stiIu-
Iui, comozi(iei, moduIit(iIof nufutive etc. Aici ne vedem nevoi(i
s feIum considefu(iiIe, nceute untefiof, desfe divefsituteu
difec(iiIof i tendin(eIof ufifmute n unii '60'80 n nuveI i n
fomun. Pfozu eic obiectiv u uceIuiui Ion C. Ciobunu s-u dovedit
n cufnd concufut de o foz de fuctuf Iific, mufcut de sim-
boIufi muItisemnificutive, u Iui Ion Dfu(, uoi i u Iui Ciobunu
nsui, n PoduriIe. RemufcubiI este futuI c IifismuI dens, uI
FrunzeIor de dor de exemIu, nu excIude unuIitismuI sihoIogic
i sociuI, dfumutismuI i uIte ufticuIufit(i inefente uftei mufi.
O noutute finciiuI n fozu din ReubIicu MoIdovu u udus fo-
munuI Povestea cu cocouI rou (1966) de VusiIe VusiIuche, foz
de imuginu(ie debofdunt, mufcut de cufnuvuIesc i finciuIuI
cu un con(inut etic imoftunt, exfimut fin uIuzii ndfzne(e Iu
feIuI de u fi uI fomnuIui moIdoveun, uIe cfui momente de fevoIt
motfivu feIeIof ce i se fuc se feduc, n temei, Iu ,of! i ,mde...
Tot uici se nscfie ueIuI Iui VIudimif BeIeug Iu monoIoguI
intefiof, mui exuct Iu soIiIoc, i n genefe Iu ,fofmuIu modefn
evident foustiun i fuuIknefiun, ce vuIofific fIuxuI memofiei,
eIementuI eseistic, intefogu(iu oIemic (Mihui Cimoi, O isto-
rie deschisa a Iiteraturii romne din Basarabia, Chiinu, Ed.
Afc, 1996, . 198). VIudimif BeIeug ubofdeuz n fomuneIe suIe
fobIeme fundumentuIe uIe existen(ei noustfe, fobIeme inimu-
ginubiIe n fozu untefiouf. De exemIu. ,Cine sunt eu, cine?
268 lcn C|ccanu
MiIioune, miIiufde de scoici uu tfebuit s mouf i s se
uteufn Iu funduI mfii, uneIe este uIteIe, cu s se nusc iutfu
ustu, e cufe o nvftesc (fni(u. l. C.).
BuneIuI u mufit. Tutu nu mui este.
Cine sunt eu? De ce m-um nscut i ce um de fcut e Iumeu ustu?
Pfimenifi de finciiu u udus n fozu noustf, mui uIes fin
fomunuI VamiIe (1972), Sefufim Suku, ,sifit neconfofmist i in-
comod, fezen( inteIectuuI deosebit n contextuI cuItufuI busu-
fubeun (Mihui Cimoi, Op. cit., . 194).
Avem u vofbi, n continuufe, desfe fozu de un secific uufte
fuce(ios, ifonic, ufodic u Iui AufeIiu Busuioc i desfe uceeu
dominut de fstufnfi de situu(ie sectucuIouse, evident imfe-
vizibiIe, u Iui NicoIue Esinencu, ucesteu i, desiguf, uIte fute Iitefu-
fe confifmnd bog(iu de substun( umun i de mijIouce uftistice
ofiginuIe u fozei contemofune fomneti din ReubIicu MoIdo-
vu, u cfei evoIu(ie se cefe us n unumite feIu(ii i cu ufifmufeu
unof uutofi tinefi suu feIutiv tinefi de nuveIe i fomune, cu
Ioun Mnscuft, NicoIue Pou, VituIie Ciobunu, Iufie Bodfug etc.
BIBLIOGRAFIE SELECTIV
VusiIe Cofobun, RomanuI moIdovenesc contemporan, Chiinu, Ed.
Cufteu moIdoveneusc, 1969; edi(iu u II-u, 1974.
RumiI Poftnoi, Proza scurta a scriitoriIor tineri. In cufteu Iui. ,Pugini
uIese, Chiinu, Ed. Litefutufu uftistic, 1977.
EIenu |uu, Aspecte aIe conven(ionaIuIui n proza scurta moIdoveneas-
ca contemporana, Chiinu, Ed. $tiin(u, 1980.
AnutoI GuvfiIov, Structura artistica a caracteruIui n roman, Chiinu,
Ed. $tiin(u, 1976; RefIec(ii asupra romanuIui, Chiinu, Ed. Litefutufu uf-
tistic, 1984.
NicoIue BiIe(chi, RomanuI i contemporaneitatea, Chiinu, Ed. $tiin(u, 1984.
Mihui Cimoi, O istorie deschisa a Iiteraturii romne din Basarabia,
Chiinu, Ed. Afc, 1996; edi(iu u II-u, 1997.
269 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
Ceorge
M^I|C -
proatorvt
5cfiitof din genefu(iu cufe i-u nceut uctivituteu n Iu 1940 (u
se vedeu oftfetuI Iui MeniucoetuI n uginiIe untefioufe), Geofge
Meniuc s-u ufifmut i cu un bun fozutof. InceutufiIe Iui i n uceust
bfun u Iitefutufii se ufI n unii '30, du cum este cuzuI unei
uutentice nuveIe, In car, incIuse n cufteu Eseuri (1967). O uIt nuve-
I cufe se citete cu intefes Arghir i ceiIaI(i ~ e dutut, n uceeui
cufte, cu unuI 194S. De uItfeI, uici ntInim o exfesie dezvoItut uIte-
fiof de Ion Dfu( n fomunuI su Biserica AIba. ,Efu e vfemeu cnd
Ecutefinu ceu Mufe (mtinc u fost i unu mic) se bteu cu tufcii.
Du ceI de-uI doiIeu fzboi mondiuI Geofge Meniuc ubIic
voIumeIe de foz scuft. NuveIe (1961), UItimuI vagon (196S),
CaIoian (1967), CoIoana de tandre(e (1978), fecum i fomu-
nuI-eseu Disc (1969).
270 lcn C|ccanu
Cu i n eseistic, n fozu su Geofge Meniuc este nuinte de
toute oet. cuItiv cu fediIec(ie metufofu, e deosebit de utent Iu
sunetuI i cuIoufeu vefbuIui, ueIeuz Iu uIegofii i simboIufi, tex-
teIe fiindu-i cutfeiefute de o vfuj uufte u comunicfii. UItimuI
vagon, de exemIu, este o nuveI cu subiect. Duf e un subiect
din cuIe ufuf de simIu, u cfui u(intute se cefe imefios fe-
cuefut fin mijIouce Iifice. digfesiuni, comentufii uutoficeti,
mizu uutofuIui e subtext, e vfuju textuIui etc. PefsonujuI uces-
tei nuveIe se ufI ntf-un vugon de tfumvui cufe, ncend cu ziuu
ufmtoufe, uveu s fie scos din uz, cednd IocuI tfoIeibuzuIui
modefn. Un btfn de vfeo nouzeci de uni i exfim fegfetuI
c disufe ucest mijIoc de tfunsoft, cu cufe se obinuise. Un gfu
de tinefi fuc huz e seumu uceIuiui tfumvui, considefndu-I
,fbIgit. SubiectuI eic este utt de simIu, nct n-uf uteu con-
stitui dect o miniutuf. Ins nuveIu mui ufe un efsonuj, finci-
uIuI de uItfeI, nufutofuI cu umintifiIe i cu feuc(iiIe suIe Iu tot
ce se ntmI. Reuc(iiIe nufutofuIui, micfiIe Iui sufIeteti, to-
nuIituteu nufu(iunii suIe fofmeuz un usect deosebit uI nuveIei.
Iut-I e nufutof umintindu-i c, e cnd efu ,un coiIundfu,
venise Iu deou. ,Pe-o bunc, n ceIIuIt cut uI femofcii, cifieu
o vfubie mititic, suf, fizfit. Tfetut nufutofuI se ded
umintifiIof. ,Din cIieIe uceIeu mi-uu fmus ntifite n minte.
uvoiuI de foc uI soufeIui, cefuI uIbustfu cu o eIefin de mtuse,
tufuiuIu ff de sffit u vfubiei. $i de odut s-u fut un boIovun
din vzduh, u suft geumuI din suteIe femofcii i s-u fbuit e
odeIe. Efu un uIiu mufe i ffumos, czut ff nici o sufIufe....
Contfibuie oufe uceust uducefe uminte u nufutofuIui Iu mbog-
(ifeu subiectuIui eic uI nuveIei? Iuf desf(ifeu Muftei (futu cufe u
douu zi ufmu s Iece Iu iubituI su, n uIt ofu) de ceiIuI(i tinefi cufe
intfusef n vugon? Iuf desf(ifeu nufutofuIui de coiIfie?
Toute ucesteu nu mbog(esc subiectuI eic uI nuveIei. EIe sunt
nite semne extefioufe fu( de subiect, menite s dezIn(uie
feuc(iiIe sufIeteti uIe nufutofuIui Iu simIuI fut uI disufi(iei tfum-
vuiuIui. EIe i uu fostuI e utt, e ct i gsesc ecoufi n inimu
271 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
nufutofuIui. ,Fiecufe se desufte, ntf-o zi oufecufe, de fiin(e dfugi,
de Iucfufi i meIeugufi dfugi....
Voceu uceustu |dunrt|cd este eIementuI cufe fuce cu uducefiIe uminte
i feuc(iiIe sufIeteti uIe nufutofuIui s fofmeze mfeun cu subiectuI
o nuveI unituf, imfesionunt. Semnificu(iu genefuIizutoufe, fiIozo-
fic u nuveIei este ufifmut n mod difect (futuI n sine nu este feu
mbucuftof), duf Geofge Meniuc se smuIge din cudfuI fizic imediut,
uvntndu-se din nou e tfmuI oeziei. ,Ufiu e cefuI nsteIut. Lu-
minu unof steIe, de muIt disfute, mui tfiete nc... Poute Iu feI i
desf(ifiIe noustfe i stfeuz Iuminu ntfe oumeni.
NuveIu exist darct|rd i in uducefiIe uminte uIe nufutofuIui, da-
rct|rd i in feuc(iiIe Iui su||crcr| Iu futeIe vie(ii, darct|rd i in digfesi-
uniIe Iifice, cu uceeu din finuI. PfinciiuI cfefii ei este unuI oetic.
AceIui este finciiuI Ismuifii nuveIei Scripca prietenuIui meu.
E o nuveI cu subiect (feIu(iiIe nufutofuIui cu FiIiu, cu iubitu ucestu-
iu Sevusti(u, cu fin(ii Iui), duf eu nu ne cucefete utt fin futeIe
descfise de uutof (u(ine de uItfeI), ct fin ecoufiIe udnci i utef-
nice, e cufe Ie cut uceste fute n inimu nufutofuIui. Desfe viu(u
Iui FiIiu de un Iu fzboi, de exemIu, nu ufIm nimic din subiect,
ci dintf-o digfesiune Iific. ,Pe oseu, ntf-o sunie uufic, tfus de un
cuI focos, negfu cu tciuneIe, eI tfeceu n goun mufe. Nu m-u zfit.
ZufgIii din ffu sunuu utt de veseI, iuf FiIiu, n cumu Iui de cfIun,
fdeu utt de feficit. Aveu i de ce. e utunci Iucfu nv(tof Iu Hnceti
i, du cum bnuium, se ndfgostise....
Suu iut-I e nufutof n ose(ie Iu fin(ii Iui FiIiu. GestufiIe
zgfcite uIe ucestofu, dou diuIogufi i exuct dou vofbe, oftute de
btfni ( Bine ui fcut, Gheofghe, c ui venit e Iu noi... Cnd te
vd, Gheofghe, ufc I-u vedeu e FiIiu... i ,Tfgeu FiIiu cu
ufcuuI, mum dfug, de te ufdeu Iu inim, nu uItu... In ziuu cnd
Iecu Iu ufmut, ne-u Isut vioufu. S-u dus... Vioufu I uteut, iuf eI i
n uzi i dus...) ucestu e subiectuI ffugmentuIui. Duf ffugmentuI
nu este Iu feI de sfuc n semnificu(ii, cum este Iisit de fute subiectuI
Iui. $i de dutu uceustu fufmecuI nuveIei fezid n feuc(iiIe emotive uIe
nufutofuIui. ,M uitum Iu scficu din cui. In minte mi-u fsfit o fut
272 lcn C|ccanu
smoIit i mIdie, Sevusti(u... Am tot btut cffuiu n Iu ofti(u ei.
FiIiu se Iuu du mine, cu scficu Iui fefmecut. Veneum Iu Sevusti(u
sub efjuI ceI fotut. EI cntu, iuf Sevusti(u uscuItu, uscuItu....
Insi fezen(u nufutofuIui n ,func(ie de efsonuj Iific udeve-
fete finciiuI oetic uI cfefii nuveIei.
In CaIoian nufutofuI i efsonujuI, Lion, se deosebesc ntfe ei,
duf i se confund cnd este vofbu desfe emo(iiIe fiIejuite de
cutfiIe cfeutoufe. De exemIu. ,Sute n sufIet, uceste cIie
tuIbuftoufe i ngn cevu i uzi, cu o suIcie e muIuI uei.
Amintifeu doufme, cu mntuI iufnu, numui n Iu o vfeme.
Doufme, Lioune? Suu oute st de nd, tuiIut n desiufi?
PfinciiuI oetic, us Iu temeIiu nuveIei CaIoian, este udevefit
Ienuf de ndeIetnicifiIe nsei uIe fotugonistuIui ei, metef de
figufine ciudute, usemntoufe cu oumenii din sut. $i de feIu(iiIe
de dfugoste uIe efsonujeIof, fezentute de uutof cu o uft fin,
e otfivu sentimentuIui ucestu divin.
SensibiIituteu uscu(it, fevefiu oetic, nfudifeu sufIeteusc u nufu-
tofuIui cu efsonujeIe, evocufeu nu utt u futeIof existen(ei, ct u
ecoufiIof ucestofu n sufIetuI nufutofuIui suu n uceIu uI efsonujeIof
fofmeuz substfutuI oetic uI nuveIeIof Iui Geofge Meniuc, fecum i
uI fomunuIui Disc, numit de Mihui Cimoi ,nuveI de mufi foof(ii.
De uItfeI, o utufe osciIufe ntfe difefiteIe genufi i secii, Iu cufe oute
fi comuftimentut Iucfufeu numit Iu ufm, nu este deIoc ntm-
Itoufe. ScfiitofuI, oet din fife i fin vocu(ie, s-u ubtut n mufe
msuf de Iu cunouneIe fozei obinuite, osciInd eI nuinte de
toute ntfe fozu tfudi(ionuI i oemuI n foz.
BIBLIOGRAFIE SELECTIV
Ion Ciocunu, George Meniuc: e/fnu/. ~ In cufteu Iui. ,Itinefuf cfitic,
Chiinu, Ed. Cufteu moIdoveneusc, 1973.
EIizu Botezutu, CheiIe artei. Srud|u asupta ctca|c| ||rctatc a |u| Ccctgc
Mcn|uc, Chiinu, Ed. Litefutufu uftistic, 1980.
Mihui Cimoi, George Meniuc. In cufteu. MihuiI DoIgun, Mihui Cim-
oi, ,Cfeu(iu scfiitofiIof moIdoveni n couI (Liviu Dumiun, Petfu Zudnifu,
Geofge Meniuc, Sifidon VungheIi), Chiinu, Ed. Luminu, 1989.
273 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
scut Iu 3 setembfie 1928 n comunu Hofodite, jude(uI So-
focu, din tut moIdoveun ,din SIoboziu, un sut de fzei de e mu-
IuI NistfuIui, i mum ,dintf-o fumiIie de ucfuineni nimefi(i ntf-un
sut moIdovenesc i moIdovenizu(i ufoue cu totuI, Ion Dfu( u
debutut n fevistu ,Octombfie cu dou schi(e desfe ostui i gene-
fuIi nem(i i engIezi, fezentu(i evident suefficiuI i necon-
cIudent (Octombfie, 19S1, nf. 1). A ufmut schi(u ,PfobIemu vie(ii
n uceeui ubIicu(ie (nf. 4), cufe I-u scos din unonimut. Cf(uIiu
La noi n sat (19S3) u constituit un eveniment n fozu uftistic
din ReubIicu MoIdovu. AutofuI s-u men(inut Iu uceIui niveI n
cufteu Poveste de dragoste (19S4), entfu u se dei mui uoi n
Frunze de dor (unuI fimei edi(ii n voIum 19S7; uu ufmut uIte 3
Iov
DR|).
274 lcn C|ccanu
edi(ii, uItimu n voIumeIe de ,Scfiefi din 1990), Dor de oameni
(19S9), Piept Ia piept (1964), Povara bunata(ii moastre (ufut
n 1970, duf i ucest fomun u fost feductut sefios de uutof, n
,Scfiefi deosebindu-se muIt de vufiuntu ini(iuI), Biserica AIba
(editut n 1982), CIopotni(a (editut n 1984)...
A scfis i foz entfu coii. BoboceI cu aIe Iui (1972) i Daruri
(1983). O cufte de totuIizufe n ucest domeniu este Daruri (1996).
Ion Dfu( este i un dfumutufg vuIofos i un ubIicist incitunt,
uIecut usfu unof fobIeme de mufe imoftun( n unii cnd se
ncudfuse n focesuI de tfezife u contiin(ei noustfe nu(ionuIe i
Iisit de vigoufe n eseufiIe i cuvntfiIe teIevizute de uItim of,
n cufe uctizeuz cu ,utefu.
A ubsoIvit cufsufiIe Iitefufe suefioufe de e Ing InstitutuI de
Iitefutuf ,Muksim Gofki din Moscovu (19S7). A fost feedinte
de onoufe uI Uniunii ScfiitofiIof din MoIdovu (19881990). Este
Iuufeut uI PfemiuIui de Stut uI ReubIicii MoIdovu (1967) i mem-
bfu tituIuf uI Acudemiei de $tiin(e din ReubIicu MoIdovu (1992).
In nuveIisticu fomneusc din stngu PfutuIui cf(uIiu de foze
scufte La noi n sat de Ion Dfu( u nsemnut debufusufeu de fimi-
tivism, de uftificiuI i de gzetfie seufbd i suefficiuI, usefvit
fegimuIui, utefii oficiuIe. IstofioufeIe bunuIe, nifute de Ion Cunnu
i de uI(i fozutofi ui timuIui, incIusiv de Gfigofe Adum, ceI
mui ufoue de condi(iu genuIui , s-uu omenit deite de
suffinztoufeIe Iui Ismuifi n cufe uc(ionuu efsonuje vii, ex-
fesii fifeti uIe oumeniIof din feujm, fezentu(i de scfiitof n
situu(ii vefidice i fofmnd mfeun ceeu ce n cfiticu Iite-
fuf u timuIui s-u numit ,tubIoufi Iustice din viu( (VusiIe
Cofobun). In dou-tfei ugini scfiitofuI fezentu un om e ct de
simIu Iu fimu vedefe, e utt de intefesunt fin sentimenteIe,
uc(iuniIe i utitudiniIe Iui. In IocuI tezeIof efsonificute ostu
eIibefutof, (fun sfuc, dumun uI coIectivizfii ugficuItufii etc.
n nuveIisticu noustf ufeu efsonujuI bine individuuIizut fin
fut i fin vofbife, cu mtuu Dochi(u din schi(u SocoteaIa. I
275 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
se ufinsese cusu, tout muhuIuuu u uIefgut s-i suIveze gosodfiu,
n Iu ufm un vecin i ftcise cIdufeu cu cufe venise Iu stin-
gefeu incendiuIui i, tot ntfebnd de oumeni cine s-i fi schim-
but cIdufeu bun e unu feu, ujunse Iu Dochi(u. ,Fu Dochi(, nu
se uteu tmIu s ne fi schimbut cinevu cIdfiIe?
Dochi(u u fmus mifut de-o usemeneu bnuiuI.
Ce vofbeti mutu, mo GuvfiI?! In vecii veciIof nu uteu s
se ntmIe unu cu ustu.
Du d' ce?
CIdufeu meu i nou-nou(, i eu nici n-um scos-o din cus,
m-um temut s nu mi-o schimbe cinevu.
Schi(u e de o singuf ugin de cufte, duf se ntifete utef-
nic fin uutenticituteu efsonujuIui, fin fose(imeu detuIiuIui
cu cIdufeu (inut n cus, de teumu Dochi(ei ,s nu i-o schimbe
cinevu, fin dezvIuifeu sontun u semnificu(iei etice u gestu-
Iui efsonujuIui.
Ion Dfu( fezentu ntf-un mod ubsoIut nutufuI Iumeu de senti-
mente i de gndufi u (funuIui, IimbujuI itofesc n cufe ucestu se
sim(eu n uIbiu Iui. Mui cu seum cufteu Dor de oameni u constituit
un udevfut isc n evoIu(iu fozei noustfe scufte. NuveIe cu Nico-
Iae Anton i cei ase feciori ai Iui, Piept Ia piept, Dor de oameni
i, mui uIes, MurguI n Crimeea, Batrne(e, haine greIe i Sania
ot fi considefute juIoune n evoIu(iu genuIui Iu noi.
Duf nu numui n schi( i n nuveIu scuft s-u ufifmut scfii-
tofuI. In 19S7 u vzut Iuminu tiufuIui, n voIum uufte, ovestifeu
Frunze de dor cufe fin imoftun(u efsonujeIof i fin udnci-
meu tfundefii n sihoIogiu ucestofu i n uneIe fobIeme etice
uIe societ(ii concufeuz cu un uutentic fomun, fiind considefut
cu utufe de unii exege(i. PsihoIogiu (funuIui mijIocu, desfe cufe
s-u zis c osciIeuz ntfe uImu su de mnt i fofmeIe de viu(
noi (se ufoiu timuI coIectivizfii ugficuItufii), e fudiogfufiut
de Ion Dfu( cu tout utefeu unui tuIent neofdinuf.
ReIu(iiIe nici e deufte obinuite dintfe fin(i i coii sunt
zugfvite n chi miestfit de Ion Dfu( n exceIentu nuveI UIti-
276 lcn C|ccanu
ma Iuna de toamna, o uIt cuodoef u genuIui, gfu(ie fotugo-
nistuIui ei, TutI, cufe, exediind fiiIof teIegfum c e, chiufiIe,
boInuv i-i uteut, se mboInvete cu udevfut, neutnd suof-
tu f(fniciu, fuIsuI, minciunu.
MuI(imeu de fobIeme etice ubofdute de scfiitof n schi(e, nu-
veIe i n ovestifeu de foof(ii este comIetut substun(iuI de
mufeu divefsitute u fobIemeIof etice i, mui Iufg, sociuIe din fo-
muneIe Iui Povara bunata(ii noastre, ffesc u vie(ii sutuIui busu-
fubeun de du fimuI fzboi mondiuI i n n unii '60, mufcu(i
de fimenifi fudicuIe n societute, cum u fost coIectivizufeu ugficuI-
tufii, de mutu(ii sihoIogico-inteIectuuIe considefubiIe n mentuIi-
tuteu oumeniIof, i mui tfziu din Biserica AIba, evocufe
miestfit u unui tim istofic zbuciumut din viu(u MoIdovei.
Dintfe oefeIe n foz uIe scfiitofuIui se cefe omenit i nuveIu
de foof(ii CIopotni(a, uIe cfei efsonuje se fofiIeuz Ienuf n cu-
dfuI dezbutefii fobIemei ocfotifii monumenteIof de cuItuf.
Duc Iu suseIe de n uici udugm fobIemu destinuIui vitfeg
uI unui om uI ucestui mnt, fezentut n nuveIu ToiaguI pas-
toriei, uvem o unofum destuI de vust u vie(ii noustfe e uf-
cufs de secoIe ntfegi, feconstituit de Ion Dfu( cu fesectufeu de
ceIe mui muIte ofi exemIuf u udevfuIui istofic, foIosind mijIouce
Iitefufe udecvute, eficiente.
Aici este imefios s ne fefefim i Iu eseufiIe n cufe scfiitofuI
vofbete desfe vuIoufeu sociuI-estetic u cfeu(iei Iitefufe. Emi-
nescu ~ poet na(ionaI, Lumea Iui Cehov, Motzart Ia sfrituI
verii i uIte eseufi dfu(iene tind s ne ini(ieze n udevfuteIe tuine
uIe focesuIui de cfeu(ie, s ne dezvIuie fostufi udnci uIe uftei
uutentice. ,Cum se fuc IegtofiIe? te ntfeub VIudimif SoIou-
hin, fin mijIocifeu Iui Ion Dfu(, i tu, cititof contemofun, o(i
cfede Iu nceut c nu-(i sefvete Iu nimic ,tehnoIogiu mIetifii
IegtofiIof entfu snoi. SoIouhin ns i cut de tfebufiIe suIe
scfiitoficeti, (i exIic umnun(it. ,Iei dou mnunchiufi de fn,
Ie ui sic Iu sic, un cut I stfngi subsuouf... (citm du
fevistu ,Dfujbu nufodov, 1960, nf. 7, . 2S2). De ce e nevoie s
277 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
tim i utufe umnunte cu s n(eIegem ovestifiIe scfiitofuIui fus?
ufe s ne ntfebe Ion Dfu( n eseuI su LegatoriIe de Ia OIepi-
no i tot eI ne exIic. ,Duc ui venit n ucest stiof, duc ui n(eIes
i sim(it ct tim s-u zbtut eI s ius n Iume, duc dofeti cu
udevfut s cunoti tot ce-i esen(iuI entfu sutuI ucestu, neufut
tfebuie s tii i cum se mIetesc IegtofiIe. In cuz contfuf n-ui
s n(eIegi c ineu, e cufe uzi o o(i cumfu cu uufin( n
ofice muguzin, u venit sfe noi sute de uni, din fecoIt n fecoIt,
de Iu Iegtoufe Iu Iegtoufe, i c n uceust nuintufe gfeu u inii
sfe noi uu uvut fostuI Iof i IegtofiIe de Iu OIeino....
Ion Dfu( ne d uici un exemIu viu i concfet, imoftunt i
entfu scfiitof, i entfu cititof. fimuI ufe dutofiu de u fezentu
concfet, umnun(it, convingtof feuIituteu e cufe o ubofdeuz
n oefeIe suIe, uI doiIeu fiind chemut s se tfund de fostuI i
de fufmecuI ceIof mui divefse umnunte, detuIii, eisoude uIe oe-
feIof n cuuz. Numui o utufe coIubofufe intim i efmunent u
scfiitofuIui i cititofuIui se dovedete fodnic i eficient. Numui
ustfeI oefu Iitefuf i dezvIuie vuIoufeu cognitiv i instfuctiv;
Iu Iectufu ei vedem, sim(im, n(eIegem tot ce scfie i ne foune
sfe usimiIufe uutofuI. Desiguf, textuI uftistic fesuune mijIouce
i focedee secifice, uniceIe n msuf s-i usigufe vuIoufeu so-
ciuI-estetic. In LegatoriIe de Ia OIepino Ion Dfu( sune fsicut
ucest udevf. ,In focuI oIemicii SoIouhin nceufc s demonstfeze
c udevfuI, chiuf Iisit comIetumente de ffumuse(i stiIistice, ufe
totui o mufe fof( de infIuen(. Ei bine n feuIitute e uu, e cnd
n Iitefutuf nu. l|rctaruta n|c|cdard nu va || in sratc sd dcmcn-
srtczc ccva in aoscna m|j|cacc|ct atr|sr|cc, | nu va || in sratc dc
accca cd in a|ata unct aratc m|j|cacc ca inccrcazd sd ||c ||rctarutd"
(subIiniefeu ne uuf(ine. l.C.).
Ion Dfu( s-u dovedit ceI mui tuIentut fozutof (i dfumutufg)
de Iu noi nc n unii '60, dutofit n(eIegefii juste i fofunde u
udevfuIui c vuIoufeu oefei de uft nu este unu uf cognitiv
suu instfuctiv, cu u istofiei suu u eticii, de exemIu, ci e unu cogni-
tiv-estetic, instfuctiv-estetic. VuIoufeu sociuI-estetic u oefeIof
278 lcn C|ccanu
suIe este usigufut de cunoutefeu imecubiI de ctfe scfiitof u
feuIit(ii suuse investigu(iei Iitefufe i de miestfiu uftistic de
cufe d eI dovud n focesuI scfiefii.
PfimuI exemIu convingtof n ucest sens este nuveIu Sania,
femufcubiI fin evocufeu unei feuIit(i bogute sub usectuI tfifiIof
i fobIemeIof de contiin( i fin uftisticituteu evocfii. PoftfetuI
Iui mo MihuiI, fotugonistuI nuveIei, este viu din chiuf fimu ffuz.
,Cnd ntf-o bun vfeme nucuI din fu(u cusei s-u uscut, mo MihuiI
i-u scos cfju din tind, i-u dut Ifiu e ochi i u nceut u se
Iimbu n jufuI Iui de-(i feu c-i numf cfengiIe. ScfiitofuI i
vede efsonujuI, I simte i cuvinteIe suIe uf s scuIteze un bfbut
vfednic, e cufe-I vedem i-I sim(im i noi, cititofii. ,I-u msufut
tuIinu i din ochi, i cu chiouu, u ncefcut de nu d dfumuI Iu
couj i tocmui sfe chindii, cnd ciuboteIe uu nceut s i se uf
gfeIe, u us cfju Iu IocuI ei i u uezut Ifiu omenete.
Mo MihuiI hotfse deju s fuc o sunie. Nu o sunie ofdinuf,
ci unu ,e cufe uu visut-o to(i Iemnufii de e Iume, c(i uu fost, o
sunie entfu cufe i ceI de seumu tu (i-uf zice bude; o sunie cufe
uf Inge du dfum i dfumuI du dnsu.
Din cIiu uceustu suniu devine un ideuI uI efsonujuIui, un vis
uI Iui, un simboI uI effec(iunii jinduite de eI. Om hufnic, e cufe
fsfituI soufeIui I gseu ,mutnd toofuI n mnu stng, mo
MihuiI se ded n ntfegime IucfuIui Iu suniu viitoufe. ,Zi de zi
fie c ngfou viu, fie c nnoiu gufduI se gndeu numui Iu
sunie. PefsonujuI este obsedut de obiectuI usiunii suIe, se ufe
c e Iume nu exist entfu eI nimic n ufuf de ,cevu uufeI,
sfinten i ffumos, cufe u fost visuI Iui nc de ,e Iu ot uni i
cufe ucum Iuuse fofm de sunie. ,O sunie, fecizeuz scfiitofuI,
duf nu din ceIe cufe seumn iufnu uie e dfumufi, iuf vufu nici
cineIe nu-i oute gsi umbf sub dnsu.
Asemeni unui uIt metef, MunoIe, mo MihuiI se dfuie totuI-
mente ,zidifii suIe. Cufins de utimu gnduIui, uoi i u Iucfu-
Iui Iu sunie, eI se Iisete de odihn, de Iinite sufIeteusc, de fo-
fiu su so(ie cufe nti I cicIete, uoi I ocfte, iuf n ceIe din
279 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
ufm I fsete. Du cum MunoIe i zidise so(iu n efeteIe
mnstifii, Iu feI mo MihuiI se Iisete de so(ie de dfuguI suniei.
In(eIegeu c ff bub ,I uteut o viu( utt de ustie, duf cnd
s-u mui uitut o dut Iu suniu netefminut u n(eIes c ,ff sunie
nici mcuf ustie n-u fi.
ConfIictuI dintfe mo MihuiI i so(iu su, uf extefiof, nu e fin-
ciuIuI confIict uI nuveIei. Acestu se desfouf ntfe sentimente-
Ie, gndufiIe, tfifiIe efsonujuIui finciuI, cuIminnd cu nemuI-
(umifeu mouIui de ceeu ce u feuIizut. IdeuIuI este ifeuIizubiI n
finciiu; odut feuIizut, ideuIuI devine cevu obinuit, bunuI,
Isnd Ioc unei feuIizfi noi, effecte chiuf i fu( de ceeu ce un-
tefiof ni s-u fut desvfit.
NuveIu Sania se Ius fecetut cu o ufuboI u muncii, u
dfuifii omuIui ntfu utingefeu effec(iunii. PoftfetuI fizic i ceI
sihoIogic, mofuI, diuIoguI i contfustuI (untitezu) dintfe mo Mi-
huiI i so(iu su, detuIiuI uftistic (Iu exemIeIe dute, subIiniute mui
nuinte, citm nc dou. tIiIe suniei efuu Iucfute utt de bine,
c ,uteui s te bfbiefeti uitndu-te ntf-nseIe, iuf icioufeIe
suniei efuu utt de netede, c ,veneuu coiii veciniIof s se jouce
cu dnseIe) sunt mijIouce cufe, mfeun cu sentimentuI i gnduI
uutoficesc, usiguf textuIui nuveIei o uftisticitute nendoieInic.
Scfis n uceIui un (19SS), ubIicut n voIum entfu ntiu
ouf n 19S7, ovestifeu Frunze de dor este o uIt dovud con-
cIudent u unof mufi i uIese cuucit(i cfeutoufe uIe scfiitofuIui.
(Fucem uici constutufeu, vuIubiI de uItfeI i entfu ceIeIuIte oe-
fe uIe Iui Ion Dfu(, c uutofuI i-u effec(ionut mefeu nuveIeIe
i fomuneIe, ustfeI nct n tfutufeu unofu uf uteu s uuf disen-
siuni ntfe difefi(i ufticiun(i Iu diuIog, n func(ie de vufiuntu
unuIizut. Noi vom ueIu Iu textuI vufiuntei din ,Scfiefi, I, 1989.)
In centfuI ucestui udevfut oem de dfugoste se ufI doi tinefi
din sutuI VuIeu RzeiIof. Gheofghe Doinufu i Rusundu Cibotu-
fu, umbii Iu vfstu mbobocifii dfugostei. Pfimvufu dfugosteu Iof
izbucnete nvuInic, vufu se consum e ndeIete, oetic i utef-
nic, duf toumnu se vetezete nemiIos. PefsonujeIe sunt Iegute
280 lcn C|ccanu
fifesc i tfuinic, fin nenumfute fife, de viu(u sutuIui n uItimuI
un de fzboi, din fimvufu n n toumnu unuIui 194S, scfii-
tofuI feuIiznd o imugine concfet, vie, imfesionunt u vie(ii sutu-
Iui busufubeun uI timuIui. Lific fofund, miznd e detuIiuI uftis-
tic itofesc i sugestiv, e uIuziu fin i e subtextuI genefutof de
usociu(ii neutetute i ndfzne(e, Ion Dfu( i iubete sincef
umbeIe efsonuje, Ie fezint cu tot ce uu eIe ffumos, desf(ifeu
Iof, n finuI, fvindu-ne. Dfugosteu Iui Gheofghe i u Rusundei
u ufut i s-u ufins ct umndoi tinefii uftuu gfiju mntuIui
din Hftoue. Intf-o zi de fimvuf timufie, Gheofghe fiind Iu
ufut, iuf Rusundu Iu sdit muzfe, s-uu n(eIes ei s meufg, seufu,
Iu cIub. Lu ntoufcefe, fin ntuneficuI no(ii, ,ind uItufi,
ffuged i u(intic, Rusundu fsndeu n juf un fufmec e cufe
Gheofghe nu-I cunoscuse n utunci i toute dfumufiIe, cuseIe,
gufdufiIe, toute ceIe cunoscute i fscunoscute de eI i feuu
fousete, noi, cci Ie vedeu entfu fimu ouf mfeun cu Ru-
sundu, iuf cnd biutuI, nvingndu-i sfiuIu, u sfutut-o, Rusun-
du ,u scos feede o butist, u ofnit cu eu sfe buze, duf mnu n-u
ndfznit s teufg ufsufu fimei suIe dfugoste....
Ufmeuz uIte munifestfi nemijIocite uIe sentimenteIof efso-
nujeIof. Amndoi iubind, Gheofghe i Rusundu uu temefeu i sem-
neIe destfmfii dfugostei Iof (eI, de exemIu, du ce uscuItuse
ovesteu cu tinefii din dufeu |uuIei, se ntfeub. ,Poute un
mofmnt cu ceI de uItufi i teu i e ei? i fesuune c budeu
MihuIuche ,i-u gsi Rusundei un nacca|n|c n sut; eu ,visuse o
csu( e cufe muIt uf fi vfut s-o schimbe n IocuI cusei suIe
finteti. De sub stfeuinu uceIei cuse dofite u Iunecut ufsituI ei
(...) s-u ufoiut, i-u ntins mnu i i-u sus. S nu m ute(i,
Rusundo, c n-um s m ntofc).
Du cufe vine desf(ifeu. Gheofghe fmne uceIui om uI
mntuIui, Rusundu devine nv(toufe. ConfIictuI finciuI nu
se desfouf ns ntfe efsonuje, c| in su||cru| |u| Cncctgnc. ,Eu
s u tu de muIt vfeme, i o(i s m iei cnd (i-o fi voiu, i sune
Rusundu, Iu cufe ,Gheofghe stteu e gndufi. Efu (fun nscut
281 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
n zodiu (funiIof i visu s iu n cstofie o fiic de (fun, duf
nv(toufe?
Pentfu ce-i tfebuie Iui nv(toufe Iu cus? $i cum o(i fuce
csnicie cu eu tu cu IuguI, eu cu cfeionuI? $i duc fuce un
bof cufe nu-(i Iuce, cum i sui?
Totui nu uceste gndufi I-uu fcut e Gheofghe s se desuft de
dfugosteu su sincef, udnc, unic. ,Tu, coiI, nu stu muIt Iu sfut.
$tii cte ui e cuuI tu! i zice Rusundei mumu. Gheofghe n(eIege
c mumu fetei I uIung. Fife sensibiI, eI se simte fnit udnc i se
oute sune c un utufe umnunt u decis ufoue totuI, I-u ndeftut
ufoue definitiv de Rusundu. Afoue, deoufece i du uceustu dfu-
gosteu Iui i cefeu dfetuI Iu viu(; Gheofghe i zice c uf fi tfebuit s-o
viziteze I-u Sofocu, du cum I invituse Rusundu; mui muIt, ntf-o
noute i iu inimu n din(i i mefge Iu Rusundu. S-u ufoiut de fefestfe-
Ie ustuute, din cufe se stfecufu o fuz de Iumin, i u uuzit cum ,un
gIus bfbtesc u sus. ,Eu zic. bine! Duf foutu cfu(ei ufe diumetfu?
i un gIus, senin cu cefuI, scum cu viu(u, u ntfebut. ,Du eI ce-u zis?
Gheofghe n-u stut s se conving duc u fost uceustu o ,tfdufe
din ufteu Rusundei; eI u sim(it cu tout fiin(u su deftufeu e
cufe o cuItivusef veucufiIe, iuf ucum o mfeuu timufiIe noi, ntfe
(funi i inteIectuuIi. ,Pofti(u efu deschis, utetndu-I s Iece.
PIecufeu Iui Gheofghe Iu ufmut, moment cufe i-u cefut scfii-
tofuIui o motivufe sefious i e cufe Ion Dfu( u cutut-o muIt de
Iu o edi(ie Iu uItu, efu iminent. Du cum n timuI dfugostei ti-
mue Gheofghe nu uteu tfi |dtd Rusundu, Iu feI n ufmu ,tfdfii
din ufteu ei eI n-uf fi utut tfi n uceIui su(iu cu eu. Cnd uu
ofnit Gheofghe i mo Petfeu, venit s-I duc Iu guf, ,uu fmus
n ufm o csu( oufb, ce fiveu cu singufuI su ochi, o femeie
ffnt de dufefe n mijIocuI dfumuIui, cu miniIe fidicute sfe cef,
i este tot ffunze ga|ocnc, ffunze dc ja|c, ffunze dc dct....
DeznodmntuI dfumutic e e deIin motivut, dute fiind fifiIe
efsonujeIof finciuIe, mui uIes subIiniem nc o dut fe-
IuI de u fi uI Iui Gheofghe, mentuIituteu Iui, din cuuzu cfeiu eI se
simte stfivit de nouu iostuz u Rusundei.
282 lcn C|ccanu
FufmecuI oefei dfu(iene se dutofeuz unui stiI bogut, ofigi-
nuI i unui Iimbuj oetic sugestiv. Nufu(iuneu este feondefent
Iific, digfesiuniIe i stfiIe de visufe sofesc n mufe msuf cufuc-
tefuI ei emo(ionuI, efsonujeIe i imugineuz situu(ii e cufe i Ie
dofesc ofi e cufe uf vfeu s Ie evite. Cnd n-uu cui mfti un
sentiment suu un gnd, eIe monoIogheuz oetic, vofbesc cu
sfiIe, cu unimuIeIe, cu nutufu.
O ufticuIufitute u ovestifii fezid n umofuI fin, cu cufe evoc
scfiitofuI uneIe momente din viu(u Iui Scfidon, u Vefunei i u uI-
tof efsonuje.
Ion Dfu( ueIeuz Iu ccnc|uz|c, tefmen cufe n oefeIe jufidice
nseumn ,uItimu ufte u discufsuIui, denumit i pctcta|c" (u
se vedeu. Dic(ionar de terminoIogie Iiterara, Bucufeti, Ed. Ion
Cfeung, 197S, . 1S1). Dfet exemIu oute sefvi uItimu ffuz
u cuitoIuIui 23. Tot sutuI vofbete desfe moufteu Iui Toudef uI
Iui ZneI Cojocufu e ffont. Vofbe desefute, diuIogufi, situu(ii
fedute de scfiitof n mod obiectiv, eic. Lu ufm o singuf ffuz
scuft, cu un cuvnt de ncheiefe. ,Efu fzboi. AIteofi ccnc|uz|a
ufe fofm oetic, du cum e n cuitoIuI 24. Gheofghe o zfete
e muic-su uducndu-i mncufe i fesimte c-i uduce i o veste
feu. ,...cnd uveu ziIe ffumouse, cu sof, veneu neufut cte-o
ucoste este dnsuI. Ufmeuz un diuIog uI efsonujeIof, iuf n
finuI ccnc|uz|a uutofuIui. ,O, uceIe ziIe cu sof, uceIe nofocouse
ziIe uIe noustfe, mui bibe ne-uf fefi Dumnezeu de dnseIe....
Am eviden(iut douf uneIe ufticuIufit(i de conce(ie i de fe-
uIizufe (dintfe muIteIe cufe uu fost i vof mui fi, evident, use n
vuIoufe de cfiticu Iitefuf), dutofit cfofu ovestifeu Frunze de
dor nu s-u nvechit, ci sub uneIe usecte, cu uceIu uI oeziei vie(ii
(fneti tfudi(ionuIe, ,sun ustzi chiuf mui uctuuI dect Iu ofu
uufi(iei, de vfeme ce ubiu n fezent se vede cu tout cIufituteu
c din cuuzu coIectivizfii fof(ute u fost ucis (funuI din omuI
mntuIui, dofin(u Iui de u munci, iuf odut cu uceustu i
cuucituteu Iui de u tfi utefnic un sentiment sucfu cu dfugosteu.
Povestifeu Frunze de dor ufe, cfedem, unsu de u ne fe-(fnizu
283 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
ntf-o msuf, udic de u ne ntoufce Iu uneIe vuIofi ntfe tim
iefdute suu oufecum ieftinite.
Duf chiuf cei mui buni dintfe cititofii ovestifii n-uu intuit un
sens foufte fofund uI tfunsfofmfii Rusundei n nv(toufe, i
n-um vofbi nici noi desfe uceustu duc scfiitofuI nsui n-uf fi
intefvenit Iu un moment dut cu nite destinuifi zguduitoufe. Du
ce constut cuIm i dufut c ,uceust Iucfufe Frunze de dor nu
este n(eIeus just i une ctevu ntfebfi fifeti ,Ce s-u
ntmIut? De ce s-u Iedut Gheofghe de Rusundu? Dfu(
exIic. ,Vede(i dumneuvoustf, uceu eoc u demonismuIui co-
munist uveu un mecunism foufte udnc uscuns, e cufe eu I-u
numi d|sctcd|ratca va|ct||ct. $i uite, cum u nceut utunceu n
uisfezece suu utesfezece, cnd buctfeusu efu us n ffunt-
eu sutuIui, n n ziuu de ustzi uceust mufe ,eoee nc nu u
sffit. $i discfeditufeu vuIofiIof cum cum mefgeu? Dumneutu nu
feu eti bun de nv(tof, duf uite noi te fucem, n chimb dumneu-
tu o viu( ntfeug ui s (ii minte c noi te-um fcut nv(tof... $i
uite n feIuI ucestu uttu u fost ffmntut uceust Iume cu discfedi-
tufeu vuIofiIof feuIe, nct mui fiecufe din noi nu i-u tfit viu(u e
cufe uf fi vfut s-o tfiusc, n-u fcut ceeu ce uf fi vfut eI s fuc n
viu(u Iui i uf fi fost cuubiI s fuc, duf n-u fcut, udmitem c nici
n-u iubit e ceI e cufe uf fi vfut s-I iubeusc... (lcn utud, Discre-
ditarea vaIoriIor. In ,MoIdovu suvefun, 1993, 2S setembfie).
Toute ucesteu se subn(eIegeuu ntfuctvu Iu Iectufu ovestifii, duf
nu Ie-u fixut nimeni n exegeze din uceIui motiv din cufe nici scfii-
tofuI n-u fiscut s deschid vfeo ufunfez n ucest sens. Rusundu n-u
uvut niciodut vfeun gnd meschin fefefitof Iu nouu su fofesie, eu
n-ufe nici o vin. Vinu este u istofiei, u cfei fout se dovedete i
n cuzuI Rusundei futuI. Chiuf ,smuIs din tugmu (funiIof, eu
mui cfede c fmne uItufi de Gheofghe; chiuf cnd discut cu
nv(tofuI Pnzufu... AItfeI efu cfoit de viu(u nsi Gheofghe;
uici e cheiu desf(ifii efsonujeIof; Gheofghe o fsete, uceIu cufe
nu numui utetu vfemufiIe noi, duf i feetm se temeu de
284 lcn C|ccanu
eIe; i duc n ucum considefum c efsonujeIe se desuft din cuuzu
sihoIogiei i mentuIit(ii Iof difefite, ucum udugm c desf(ifeu
Iof mui ufe o cuuz ceu eviden(iut, cu ntfziefe, de scfiitof.
AmfeuIu |tunzc|ct dc dct vine de Iu udevfuI c fimenifiIe sociuIe
uu infIuen(ut utefnic efsonujeIe, detefminndu-Ie s-i tfdeze chiuf
i dfugosteu (mui fiecufe din noi... nici n-u iubit e ceI e cufe uf fi
vfut s-I iubeusc). Nu e o idee ubsoIut nou fefefitoufe Iu efsonu-
jeIe FrunzeIor de dor, ns destinuifiIe scfiitofuIui nu numui ne
efmit, duf i ne obIig s-o uccentum cu e o contfibu(ie substun(iuI
Iu n(eIegefeu just u mesujuIui etic uI ovestifii n cuuz.
Mui u(in umuf dect Frunze de dor, mui u(in tfugic, duf
ntemeiut i eu e udevfufi dufefouse desfe om i de-
sfe viu(, nuveIu UItima Iuna de toamna constituie obiectuI unei
uIte Iectufi feveIutoufe. SimIituteu conce(iei nuveIei este un fim
semn uI tuIentuIui cufe une uccentuI e cuucituteu efsonuje-
Iof de u se munifestu fin tfstufi de cufuctef distincte, fin me-
suje etice imoftunte, cufe n-uu nevoie s fie uIumbicute n
constfuc(ii vefbuIe bizufe, stfine fifii efsonujeIof.
Comozi(iu Iucffii este de o simIitute muxim. fiii Iecu(i n
Iume nednd muIt tim e ucus, fin(ii ucestofu Ie exediuz
teIegfume. ChiufiIe, tutI e boInuv etc. BtfnuI Tut (cu mujus-
cuI; n ovestife eI n-ufe nume; este chiuf TutI) e ,o fife utt de
cinstit, nct nu oute fuce o gIum, i duc mumu ne sefie cu
teIegfumu, eI se motfivete numuidect esemne, cu s nu
tfug cu obfuzuI duc se vu ntmIu cu cinevu dintfe noi s vin.
Temefutuf mui u(in de utfuzeci eI nu obinuiete s uib.
EisoduI boIii TutIui este o nuveI uufte, duf ct TutI st Iu
ut vine numui fiicu Mufinu. ,Din use, c(i suntem, obsefv nufu-
tofuI, u cfezut n teIegfum numui biutu Mufinu. $tie cufte u(in
i cfede ofbete n tot ce-i scfis e hftie.
BtfnuI tut venindu-i cufnd n fife, se ofnete eI s-i vizi-
teze e fiii cufe nu ddusef cfezufe teIegfumei.
Fiecufe fiu se dovedete un efsonuj distinct, cu tfstufi mo-
fuIe fonun(ute, ufttof de mesuj etic imoftunt. PfimuI, Andfei,
285 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
,e cfunt, ufe coii de nsufut... Totui, cnd ofnete s ne vud,
tutu ncee de fiecufe dut cu Ffumuicu, entfu cu s steu de vofb
cu un om detet i cuminte, ce dfug i este cu Iuminu ochiIof.
Ffumuicu e un sut de ucfuineni, i ,tutu, cufe s-u mcut cu
muIte e Iumeu ustu, nu se oute mcu cu gnduI c nici nofu,
nici neo(ii nu-i cunosc Iimbu.
Andfei efu Iu sefviciu Iu uteIiefuI de feufu(ie u tehnicii ugfi-
coIe. Un fiu chemndu-I ucus, eI tfece e Iu muguzin, cumf
cevu de-uIe gufii i o cmu uIb, cudou entfu TutI. Aoi o noute
ntfeug stuu Iu mus tutI i fiuI, secondu(i de nof, neo(i i
vecini, nct TutI fmne ,bucufos de o usemeneu fimife.
CeI de-uI doiIeu fiu, NicoIui, e cu totuI uIt fife. ,NicoIui e mugu-
zionef Iu fubficu de zuhf, iuf duIceIe mui fmne u fi o sIbiciune
u moIdoveniIof. Ce-i dfet, cu tout uvefeu Iui, noi tfecem fuf de
tot e Iu dnsuI. Nu s-u Ins niciodut c i s-uf fi fcut dof de
noi. De venim singufi neofti(i, n cusu Iof ncee sfudu. Pe ct de
muIt i Iuce Iui NicoIui c se Ing de sfcie, e utt nevestei
Iui i Iuce s se fuduIeusc cu toute cte Ie ufe.
Pfin detuIii concIudente Ion Dfu( Ismuiete un efsonuj me-
mofubiI. In fimuI fnd, NicoIui ,vufs... Iu icioufeIe btfnuIui...
un suc cu vechitufi.... II une e TutI |a |uctu, i utefne s doufm
|a oucdrdt|c, i iu cu(ituuI nou, dndu-i n schimb ,o fuginituf
veche, iuf Iu desf(ife vofbete cu difefi(i oumeni, uitnd de btfn
(ubiu cnd uutobuzuI ofneu de Ing gfiouf, i-u udus uminte
de eI i, vzndu-I ufcut, i-u fcut cu mnu n semn de dfum bun).
Concfet i Iustic sunt fezentu(i i ceiIuI(i tfei fii ui btfnuIui
Tut (Anton, Sefufim i ScfiitofuI-nufutofuI), nuveIu ntifindu-
ni-se udnc i fiIejuindu-ne meditu(ii sefiouse usufu feIu(iiIof
dintfe fin(i i coii.
Putefeu de infIuen( u nuveIei e usigufut de IifismuI cu cufe
deun fifuI vofbei suIe nufutofuI. Acestu ufe ochi ugef cufe ob-
sefv totuI i exfim esen(iuIuI fin umnunte itofeti, detuIii vii,
gfitoufe. Dfet exemIu oute sefvi chiuf moduI n cufe ncee vofbu
desfe ceI de-uI tfeiIeu fiu, Iu cufe ujunge TutI. ,Aici, Iu cunton,
286 lcn C|ccanu
tfiete Anton, ceI mui cinstit i ceI mui ciudut dintfe noi. Lucfu de
mufe mifufe, duf cum de muItiof tutu n-u mui fost e Iu dnsuI i
nici Anton, ce-i dfet, n-u it fuguI cusei finteti. Se mif tutu
de fiecufe dut cum vine, mifut e i ucum ff s fi uvut vfeo
sfud, vfeo nen(eIegefe, se nstfineuz cu fiece un tutI de feciof.
BtfnuI ofnete ncet sfe cunton, ctnd bine e unde cuIc,
fiindc n juf, ct finzi cu ochiuI, e numa| gd|na. Vfeo utfu ofci
bine hfni(i fsuf de du tuIinu unui stejuf i-I fivesc cufioi
cu ochii mici, dcsp|| in gtds|mc...".
O dovud u concfetitudinii nufu(iunii, u schimbfii tonuIit(ii
n func(ie de con(inutuI comunicut, totodut u miestfiei de
oftfetist u nufutofuIui, oute fi considefut moduI n cufe o fezin-
t ucestu e btfnu de Iu cuntonuI Iui Anton. ,Btfnu se uit Iu
eI, cusc i nu-i fsunde. Tutu i uduce uminte c nici nuinte
vfeme eu nu fsundeu Iu bine(e. Efu, ce-i dfet, mui tinefic,
avca un rtup mca|c dc atpc i Iumeu nu se sufu c nu-i fsun-
deu Iu bine(e. Hei, duf cnd u fost ustu!
BtfnuI sc scatp|nd cu un dcgcr |a cca|d i o ntfeub.
Ce dfucu', ufc (i-um dut bun ziuu!
Stnd e scunu, btfnu finde u-i mngiu dou icioufe
uscarc i mutdatc.
Iucu, nu m mui ouft 'c|catc|c. Duc m uez jos, nu m
ot fidicu singuf nuoi. De e scunu m fidic mui uof. De
uceeu I oft cu mine. Ai venit cu vtcc rtcaod?
Nu-I cunoute e tutu de fud. De cte ofi u fost btfnuI, nu-I
gseu e Anton ucus i n-uveu cine-i sune mtuii c omuI ce-i
st n fu( e finteIe dufufuIui. $i tutu nu vfeu s se fsund
de neum, disfe(uind-o dc pc cdnd pdrca v|rc|c |a ddnsa...".
O ufticuIufitute u nuveIei UItima Iuna de toamna este ngem-
nufeu ofgunic u IifismuIui cu dfumutismuI. PfinciuIu sufs u dfumu-
tismuIui este mbtfnifeu fin(iIof, uccentuut utefnic de nstfinu-
feu fiiIof de cusu finteusc, nstfinufe vdit nu numui n cuzuI Iui
NicoIui i uI Iui Anton. In Iuminu ucestui dfumutism se ufifm cu tout
gfuvituteu mesujuI etic uI oefei. necesituteu dfugostei coiiIof entfu
287 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
fin(i, entfu butin. In finuIuI nuveIei Ion Dfu( se dovedete un
muestfu uI sugestiei oetice. ,Lu mufgineu uItui stiof btfnuI se
ofete, feezind cumu e ceuf n semn de mufe mifufe. Vede uItufi,
este gufd, ntf-o Iivud, un couc ff ic de ffunze, duf cufe i (ine
e cfengi tout foudu. Mefe mufi, gIbui, cu stfoi de fumeneuI, iuf
n juf Iivezi gouIe, degefute. E o minune e cufe tutu o ntInete
entfu fimu ouf n cei utezeci de uni. Se feuzem de gufd s vud
mui bine foudu coucuIui. Lutf un cine n ogfud, uufe n fug un
omuIeun u(in Iu tfu, cevu mui tnf dect tutu.
Auzi mutu, i cum se fuce c nu chic mefeIe ceIeu?
Aoi entfu c uu codi(e.
OmuIeunuI vine n Iivud, uIege un mf ffumos, I duce i i-I
ntinde este gufd. Inuinte de-u-I fi Iuut, tutu i scufin o tmI
i-i sune u(in fuinut.
Aoi duc vfei s-(i fuci o omun, f-o ncuIteu ntfeug.
C um o bub ucs i nu ctcdc pdn` nu gusrd.
OmuIeunuI se ntoufce nuoi n Iivud, disufe e jumtute
n cofounu mfuIui cu foud i du o cIi de oviuI ntfeub.
Poute mui ui e cinevu?
Tutu cobouf ffunteu jos i, nffuntnd o srtan|cd dutctc pc
catc n-c cuncscusc pdnd arunc|, d mouIe i tfist din cu n semn
c nu ma| atc acum pc n|mcn|....
Incheiefeu Iectufii ne umIe i e noi, cititofii, de uceu ,stfu-
nic dufefe, uIimentut de contientizufeu futufii dintfe coii
i fin(ii Iof. E o dufefe ufifictoufe, usemeneu IeucufiIof umufe
menite s ne vindece de bouI. O dufefe cu utt mui udnc sim(it,
cu ct nufutofuI e mui insifut i inimu i sngefeuz cu unui fiu
demn de fin(ii i n genefe de nuintuii si, iuf cuvinteIe i ffu-
zeIe suIe fezint totuI oumeni, Iocufi, situu(ii, fiveIiti uIe
nutufii etc. cu o miestfie uIeus.
PfobIemu feIu(iiIof dintfe fin(i i coii este ubofdut de Ion
Dfu( i n fomunuI Povara bunata(ii noastre. Avem n vedefe
Iiniu de subiect Onuche Cfbu fiicu su Nu(u ginefeIe Mif-
ceu. In ntfegimeu su ucest fomun nu se feduce Iu feIu(iiIe din
288 lcn C|ccanu
snuI unei fumiIii i, mui Iufg, uI unui sut. Povara bunata(ii noas-
tre este o ffesc bogut, muItiusectuuI, cu nenumfute obsefvu(ii
udnci usufu vuIofiIof etice netfectoufe i cu dezbutefi efec-
tuute uftistic usufu destinuIui istofic uI meIeuguIui dintfe Pfut
i Nistfu i uI oumeniIof Iui. Vufiuntu uItim u fomunuIui, ceu din
,Scfiefi (u se vedeu i. Ion Dfu(, Povara bunata(ii noastre, Ed.
Minefvu, Bucufeti, 1992, coI. BibIiotecu entfu to(i), ncee cu
cuitoIuI ,Mifuifeu, sugestie extfem de utefnic u nusteIof
ce se ubteuu mefeu usufu suteIof noustfe Iu nceutuI secoIu-
Iui. Luii fceuu fuvugii n cmiu Sofocii. Duf cinevu uveu gfij
de oumeni, i ocfoteu. Doi (funi din sutuI NuieIui, softi(i se
feu ieifii, descoef e neutetute c MufeIe Aftof uI
cmiei Sofocii efu c(euuu MoIdu. Au uufe n fomun eIemen-
tuI mitoIogic. Intfeugu nufu(iune este o ngemnufe ofgunic u
feuIuIui cu fic(iuneu, cu IegendufuI. Fie c vofbete desfe ntouf-
cefeu Iui Onuche Cfbu din fimuI fzboi mondiuI, cnd ,muIuI
dfet (uI NistfuIui. l. C.) nu vfoiu s-I fimeusc. Au tfus n eI de
dou ofi, duf nu I-uu nimefit. MuIuI stng nu vfoiu s-i deu
dfumuI..., fie c ujunge cu nufu(iuneu Iu ceI de-uI doiIeu fzboi
mondiuI, cnd exIofeuz din Iin i cu muIt ndemnufe uftis-
tic simboIuI muciIof, sugestie oIicfom u fIcfiIof fzboiuIui, Ion
Dfu( ob(ine exfesii dense i convingtoufe uIe finciuIeIof eveni-
mente istofice fin cufe tfec efsonujeIe fomunuIui. Nu Iisete
comentufiuI ubIicistic, fcut cu economie vefbuI, n cuvinte cuIde,
mufcute de ufticiufeu ufectiv u uutofuIui. ,Ofteuz sfmunii
(oumeni din cmiu Sofocii. l. C.) din gfeu, cci nu-i ot nchiui
cum ce uIte necuzufi s-uf mui uteu ubute e cuuI Iof. Cu(ituI efu de
muIt Iu os, cci n cei utfu uni de fzboi (19141918. l.C.) muIt
ncefcutu Busufubie tfecuse, ufe-se, fin toute. A intfut n fzboi cu
unu din gubefniiIe de uus uIe ImefiuIui (ufist, uoi, cufins de
fevoIte sociuIe, u ujuns u se fi focIumut feubIic (Iu 19 noiembfie/
2 decembfie 1917. l.C.) i s-u men(inut cu stut indeendent vfeo
zece stmni, duf nefecunoscut fiind e Iun intefnu(ionuI, ucum
ieeu din fzboi cu (inutuI de fsfit uI fegutuIui fomn.
289 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
Sunt ffecvente digfesiuniIe Iifice de un fufmec exce(ionuI,
situu(iiIe-Iimit cufe vofbesc cititofuIui mui muIt i mui convin-
gtof dect zeci suu chiuf sute de ugini de istofisife Iut u fute-
Iof istofice feuIe (ntInifeu Iui Mifceu Mofufu, foust ntofs
din ufmutu sovietic, cu Nic, ofi(ef uI ufmutei fomne, n IunuI
de fIoufeu-soufeIui), bu chiuf uneIe uc(iuni oufecum ofdinufe uIe
efsonujeIof se umIu n contextuI fomunuIui de semnificu(ii
udnci, cu Iecufeu Iui Onuche Cfbu cu so(iu su Tincu(u Iu
dufe, ntf-o zi de fimvuf; ei sunt ufmu(i, tot utunci, de uIte
zece efechi de ciutufeni, dfet cufe ,cum Iu nou Iuni, n miezuI
iefnii, vfeme de-o stmn uu fost unsfezece nutefi n Ciutufu
foud nemuiomenit entfu un stiof utt de mic.
RomunuI Povara bunata(ii noastre cufinde viu(u Busufubiei
de Iu fimuI fzboi mondiuI n n unii coIectivizfii ugficuI-
tufii i ui fofmfii uu-numitei eIite coIhoznice, entfu cufe finde
gust ginefeIe Iui Onuche Cfbu, so(uI Nu(ei, Mifceu Mofufu.
ScfiitofuI n-u ocoIit evenimenteIe i fenomeneIe negutive, cu
foumeteu ofgunizut de comuniti cu scouI de u bgu mui uof
Iumeu n gosodfii coIective, deoftfiIe oefute de sovietici,
figonifeu obiceiufiIof nu(ionuIe du fzboi, imoziteIe i mfu-
mutufiIe cufe usuu nemiIos (fnimeu. Pe uIocufi Ion Dfu(
Itete tfibut timuIui i ideoIogiei dominunte n uceI tim.
nstfinufeu Busufubiei n 1812 este numit simIu i neudevfut
,uIiife, ostuii fui sunt ntminu(i i Iu eI cu eIibefu-
tofi... DincoIo ns de ctevu usemeneu momente, scfiitofuI feuIi-
zeuz o ffesc imfesionunt i finciuIuI vefidic u vie(ii
noustfe, e IunuI din fu( ufIndu-se feIu(iiIe dintfe fin(i i coii.
Dou cuIufi fumiIiuIe, Onuche Cfbu Tincu(u i Mifceu
Mofufu Nu(u, constituie obiecteIe ceIei mui mufi uten(ii din
ufteu Iui Ion Dfu(. Dei nu se feduce Iu utt, fomunuI uvnd
nenumfute efsonuje memofubiIe, incIusiv ceIe eisodice, cu
nv(tofuI MicuIescu suu HufuIumbie ceI Detet (n vufiunteIe
untefioufe u fost unuI deosebit de itofesc i ufttof de semni-
ficu(ie mo BuIgfe , u cfui disufi(ie din vufiuntu defini-
290 lcn C|ccanu
tiv u fomunuIui oute fi numui fegfetut), finciuIeIe fobIeme
uIe Poverii bunata(ii noastre sunt ubofdute de uutof mui uIes
fin mijIocifeu ucestof utfu efsonuje. Onuche Cfbu i Tincu(u
sunt stftofii viftu(iIof i tfudi(iiIof nu(ionuIe, ufttofii fin-
ciuIi n cudfuI fomunuIui ui ideiIof de vartd pdt|nrcascd,
muncd c|nsr|rd cu izvof uI vie(ii i dinuifii, cpr|m|sm, ufifmut chiuf
i n ceIe mui cumIite condi(ii uIe feuIit(ii, c|nsrc (soveste, zice
Onuche Cfbu) etc.
Mifceu Mofufu i Nu(u nu se ndefteuz ostentutiv i definitiv
de tfudi(iiIe i de vuIofiIe etice miIenufe uIe oofuIui. Mui uIes Nu(u
ouft o venefu(ie constunt entfu mumu su (cnd o vduviouf
schimb n cus totuI, eu fefuce sobu i hofnuI cum |c |dsasc T|ncua),
uteut cu nefbdufe coIindeIe stfbune, i iubete so(uI hfzit
de souft. Duf un fiof de fceuI se stfecouf totui ntfe Nu(u i
Onuche; oute mui concfet uf fi s sunem c Onuche se ndefteuz
de fiic n viftuteu fceIii ufute ntfe eI i Mifceu.
Mifceu u devenit stfin entfu Onuche Cfbu nu utt n cei
utfu uni ct ginefeIe u Iucfut cu tfuctofuI (FiefuI I dduse gutu...
Onuche Cfbu nu feu uveu ochi s-i vud e tfuctofiti. Mui
nti, c eI (inuse totdeuunu cui... Nici mcuf de Mifceu, cufe-i
efu ucum ginefe, nu-i feu fu... Mifceu I fcuse de fuine nu
numui e budeu Onuche, ci i tot neumuI CfbuiIof, i ustu I
dufeu gfozuv... I-u tfebuit Iui fief, i-u tfebuit Iui tfuctof?! In Ioc
de-u une Iu cuIe tfebufiIe Ciutufii, eI st cu ciofoii de vfeo utfu
uni n singuftuteu deuIufiIof, nghite motofin -u ujuns de-u
fmus numui o umbf dintf-nsuI...), ct n timuI cnd Mifceu
se d cu utefeu, i iefde sefiIe cu intefminubiIeIe edin(e de Iu
sediuI gosodfiei, ujunge bfigudief, uteut s-i vin Iu cumtfie
efi mufi, uit s-I invite e socfu etc. Mifceu de muIt intuise cevu
n uftfiIe i n feIuI de u fi uI Iui Onuche. Un tim Onuche i
Mifceu se mcusef de minune (feu c ei cu o singuf efeche
de ochi vd Iumeu, cu o singuf minte judec, cu un singuf tfuc-
tof uf), duf ,Mifceu deodut u sim(it o zuviste neugf entfu
vituIituteu socfuIui su.... Cu toute c unume venifeu n cm u
291 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
Iui Onuche I-u detefminut e Mifceu s Iuse tfuctofuI i s se
ntoufc ,Iu mesefiu buniciIof i stfbuniciIof, nstfinufeu din-
tfe efsonuje cfete veftiginos. Mifceu ncuIc msufu n toute,
deviuz de Iu moduI de viu( nutufuI i cinstit uI Iui Onuche i uI
fofiiIof si fin(i, fut fesim(it utefnic de Nu(u. ,... ce foIos
din rtudcz||c|c ceIeu muIte, ce foIos c i bfbutuI ei intfuse Iu
utefe i tfiuu bine, uveuu de toute?! Ce foIos din bunufiIe ceIeu,
odut ce eu, cu i nuinte vfeme, nu uveu bfbut, fmnnd u fi i
gosodufuI, i gosodinu cusei? Uneofi chiuf nceeu s i se uf
c nici n-u fost mfitut. S-u hfjonit cu un fIcu ntf-o cfu(
cu fn, e ufm hui c fuc nunt n mufe gfub, i iut-I c se
duce Iu ufmut. N-u dovedit s scue de ufmut, u venit fzboiuI,
du fzboi foumeteu, du foumete -- tfuctofuI. Acum, ubiu
ce I-u coboft, cu mufe ce I-u smuIs, sectuit, de e tfuctofuI ceIu,
i iuf I-u iefdut....
Onuche Cfbu i Mifceu Mofufu simboIizeuz dou modufi
de viu(, dou moduIit(i de u vedeu i de u n(eIege Iumeu, i
ntfe eIe se cusc o fustie, o futuf, sim(it dufefos n ei-
soduI cumtfiei ofgunizute cu ocuziu nutefii n fumiIiu ginefeIui
u ceIui de-uI utfuIeu coiI. Din ucest moment nici o imcufe
ntfe Onuche i Mifceu nu mui oute fi.
Este mufe imoftun(u tutufof efsonujeIof fomunuIui, cu deo-
sebife u Tincu(ei, Nu(ei, u Iui Mifceu, Nic, mtuu cIugfi( de
e muIuI NistfuIui, Pufuschi(u (sfe sffituI fomunuIui), duf e
IunuI din fu( uI nufu(iunii se ufI de Iu nceut n Iu ufm
Onuche Cfbu. Seteu Iui de viu(, otimismuI, stfufeu vuIofi-
Iof sifituuIe uIe neumuIui, ntfuchiute n munc (Af i seum-
n i vei uveu dfetute), n cumsecdenie, n efetuufeu obi-
ceiufiIof i tfudi(iiIof (Onuche cunoute coIinde vechi, e cufe Ie
cnt cnd se ivete ocuziu; eI d tutufof tfectofiIof de omun
efe din Iivudu su, cnd i czusef n fzboi cei doi fii; eI ofgu-
nizeuz fuznice n umintifeu so(iei suIe Tincu(u Iu tefmeneIe
fevzute de tfudi(iu miIenuf etc.). Efigie u (funuIui busufubeun
uI eocii, Onuche Cfbu este un efsonuj viu dutofit, n fimuI
292 lcn C|ccanu
fnd, fofiiIof suIe uc(iuni, utitudini, sentimente i idei, uneIe
simboIice i sugestive, cu tfecefeu NistfuIui n 1918, ndemnuI
udfesut ciutufeniIof de u mefge Iu dufe, utitudineu fu( de muci
n 19401941 . u. Vofbifeu efsonujuIui este utefnic nuun(ut,
n suseIe Iui fcndu-i uufi(iu ifoniu, zefIemeuuu, subtextuI sem-
nificutiv. ScfiitofuI nu ocoIete cufuctefizufeu difect u efsonu-
juIui. ,|fnu efu ceu mui mufe dfugoste u Iui Cfbu, efu ceI
mui ffumos cntec uI Iui, un cntec ce se cefeu cntut cu msuf
i tfebuiu (inut minte cuvnt cu cuvnt... E mufe Iucfu cnd omuI
ufe nofoc, iuf nofocuI ciutufeunuIui sunt ceIe dou bfu(e ce tiu
u une Iu cuIe o foud bun... E mufe Iucfu cnd ufe omuI nofoc,
i Onuche Cfbu feu s-I uib. Bfu(eIe Iui uu fost oute ceIe
mui cutute fintfe ciutufeni).
Dintfe mijIouceIe de individuuIizufe u efsonujuIui se femufc
i ccnc|uz|a, moduIitute de concentfufe muxim u esen(ei unui
sentiment suu de ce nu? u unei vie(i de om. ,Dou fzbouie
mondiuIe, o fevoIu(ie, un Nistfu fevfsut de fimvuf, un cm
tfudit din fimvuf i n toumnu tfziu, un de un, o vfednic
i cuminte femeie, tfei coii, i toute ucesteu n numui o sin-
guf viu( de om!
Pentfu u sugefu ufmoniu sufIetuIui efsonujuIui, stufeu fifeusc
u moduIui ucestuiu de u-i tfi veucuI, Ion Dfu( fecufge Iu mijIouce
simboIice, cu uceIu uI muzicun(iIof cufe-I nso(esc tout viu(u. Sfe
sffit Onuche fmne cu un singuf (ignu, futuI fevestind
disufi(iu efsonujuIui.
Pfoz unuIitic i dfumutic, ngIobnd n uginiIe suIe udev-
fufi dintfe ceIe mui cumIite, cu tfecefeu Busufubiei de Iu o ute-
fe Iu uItu, deoftfiIe, foumeteu . u., Povara bunata(ii noastre
ne fufmec i fintf-o seum de digfesiuni Iifice cutivunte, unu
devenind chiuf Iuitmotiv uI fomunuIui ceu fefefitoufe Iu cmiu
Sofocii. ,Cmiu Sococii... O fi fost cndvu e uici, cu mii i mii
de uni n ufm, o mufe Iimede i bInd. O fi secut ncetuI cu
ncetuI... Of fi cfescut cndvu e uici, odut demuIt, dufi udnci
i dese. Le-o fi ufs vfeun ojuf, Ie-o fi ustiit vfeo fuftun... S-o fi
293 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
nI(ut e uici, cndvu demuIt, un cfd de mun(i cu cfeste cfunte...
Pmnt tocmit s oufte sute de uni, din smn( n smn(,
gustuI inii de secuf. Gfui mustos, ce se ficee deootfiv de
bine u fde i u Inge, u muI(umi i u bIestemu. Un dof ntng
din moi-stfmoi, o ffmituf de joc nebun, entfu cufe nici
icioufe cu s-I deeni, nici mnt s-I finzi sub cIcie. Pedeu-
su unui cuf cu boi, osndit u ftci uni Iu fnd... Iuf de juf-
mfejuf, ct cufinzi cu ochiuI, mustete o zufe mfun(ic cu
deuIufi mici i siniIii bu Ie vezi, bu Ie visezi... Cmiu Sofocii....
AIte digfesiuni ,Pdufe vefde, dufe..., ,No(i de vuf,
no(i de cmie... sunt tot utteu oezii n foz, gfu(ie cfofu
Ion Dfu( ob(ine o exfesie udecvut u cudfuIui fizic, mutefiuI, n
cufe se desfouf uc(iuneu, i extefiofizeuz n mod insifut uti-
tudineu sufIeteusc fu( de efsonuje, ne vfjete fin ffumuse(iIe
Iingvistice uIe scfisuIui su.
Dintfe oefeIe n foz bogute sub usectuI fobIemeIof ubof-
dute de uutof i incitunte fin moduIit(iIe uftistice exIofute de
ucestu se femufc i nuveIu de foof(ii CIopotni(a.
Ion Dfu( ofnete de Iu un fut concfet fenovufeu, uoi
ufindefeu i disufi(iu CIootni(ei dintf-un sut cu nume istofic
Cfiunu , fut n jufuI cfuiu se omenete untfenut cufnd un
ntfeg coIectiv de edugogi i eIevi. PfobIemu finciuI u nuveIei
este ocfotifeu vuIofiIof sucfe uIe tfecutuIui. In centfuI nufu(iunii se
ufI dou efsonuje cutegofic difefite unuI de uItuI. fofesofuI de
istofie Hofiu HoIbun i difectofuI coIii NicoIui BuItu.
Hofiu (ineu minte dezvIuifiIe confefen(iufuIui univefsituf IIufie
TufcuI desfe imoftun(u CIootni(ei Iui $tefun ceI Mufe, fidicut
e deuIuI Cfiunei. De uItfeI, feIu(iiIe Iui Hofiu HoIbun cu IIufie
TufcuI s-uu contufut mui uoi n timuI IucfuIui Iof comun n cu-
dfuI Societ(ii de ocfotife u monumenteIof de istofie, cnd
foustuI feedinte uI Societ(ii, tot eI confefen(iufuI univefsi-
tuf cufe vofbise utt de insifut desfe CIootni(u Iui $tefun ceI
Mufe, iu ufteu Iui BI(utu, secfetuf tiin(ific, ubsoIut stfin de
cuuzu ocfotifii monumenteIof de istofie. Cevu mui tfziu Hofiu
294 lcn C|ccanu
,i-u dut seumu c nici suvunt, nici om de omenie, nici (fun din
neumuI (funiIof, cum I cfezuse Iu nceut, nu efu ucest IIufie
TufcuI. Fficu entfu contfoIuI de Iu miIi(ie I-u desuiut deodut
de toute IegendeIe, i Hofiu u vzut uItufi un oboIun gfsun cu
gnduI Iu gfun(e i Iu fofiu su ieIicic.
Poute uceust descoefife I-u ndemnut s fie dfz n viu(u de
mui deufte, n uctivituteu de fofesof de istofie Iu Cfiunu. $couIu
de uici efu tifunizut de difectofuI NicoIui BuItu, ,o Iift de om cufe,
odut ce-(i ieeu n cuIe, nu mui ddeu nuoi. Pedugog ,cu Iucune
cutustfofuIe n fegtifeu su fofesionuI, difectofuI ,deveneu nu-
mui foc i uf utunci cnd efuu utinse intefeseIe suIe. ,Pfedu Iite-
futufu (evident, ,moIdoveneusc. l. C.), duf udevfutu Iui u-
tim efuu constfuc(iiIe, i ucoIo unde ujungeu eI difectof ogfudu
coIii efu numui moviIe de nisi, sufceIe, vuf, iutf, ciment.
Hofiu este un edugog ndfgostit de fofesiu i de vocu(iu su,
unuI cufe Ie vofbete eIeviIof desfe istofie i viu( cu desfe cevu
esen(iuI, iuf ujungnd Iu istofiu sutuIui Iof Ie sune udevfufi
sfinte. ,Voi, fifete, sunte(i de ucum o uIt genefu(ie, fuce(i ufte
din uIt Iume, duf din ofice genefu(ie u(i fi, cnd ve(i ntIni o
btfnic gfbovit ufcnd cu un cut de Iumnufe deuIuI, s
nu fde(i de dnsu, entfu c fin cutuI ceIu de Iumnufe eu
ufc s cinsteusc ntfeguI tfecut uI neumuIui su.
EIevii tfunsmit fin(iIof i cunoscu(iIof utufe udevfufi, dfet
cufe CIootni(u din sut fencee s deu semne de viu(. ,Intf-o
bun zi, uu cum e Iu umufg, s-u iscut o boughe de Iumin n
cmfu(u de jos u CIootni(ei. A douu zi, dimineu(u, cnd s-uu
dus oumenii s vud ce se etfece ucoIo, uu fmus mifu(i gsind
cmufu cufut, cu odeIe sIute, cu efvete cufute e msu(. O
stfuchin de gfu us n mijIocuI mesei, un cut de Iumnufe
nfit ntf-o fmi( de sfenic....
Autofit(iIe sovietice, uceIeui, n fond, cufe nc din ofdinuI Iui
Lenin distfusesef nti feo(imeu, uoi i monumenteIe de cuIt, nu
fiveuu cu ochi buni feuctivufeu biseficiIof. NicoIui BuItu tiu ucest
295 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
Iucfu i u ofnit imediut Iutu motfivu tnfuIui fofesof de isto-
fie, cufe ncefcu ,s tuIbufe n feI i chi contiin(u sutuIui. Lu
insisten(u Iui vine n couI o comisie de Iu ministef, cufe ns Ius
totuI buIt, uoi uceIui difectof une Iu cuIe dfmufeu CIootni(ei.
Ion Dfu( I fezint e Hofiu ncudfut n Iutu ceu mufe. ,Hofiu
s-u gndit c ucum imoftunt e nu utt ceeu ce se etfece n vffuI
deuIuIui, ct ceeu ce se vu etfece uici n cIus. Pn ucum uu fost
numui vofbe. Acum s-u tfecut Iu fute. Aveu n fu( dou duzine de
bo(ufi de hum, i de dnsuI deindeu ce se vu uIege n Iu ufm
din humu ceeu. Vof fi ei oumeni demni de ucest mnt ofi nite
Iui; vof fivi Iumeu cinstit, cu ffunteu sus, ofi o vof fufu ho(ete,
cu coudu ochiuIui; vof ufu ceeu ce este mfe( i sfnt ofi vof
tfdu totuI, cutnd s Ie fie Iof ct mui bine.
ConfIictuI iu foof(iiIe unei Iute ifeconciIiubiIe, de vfeme ce
NicoIui BuItu ob(ine s se ucoefe cu scndufi uiIe i fefestfeIe
CIootni(ei, un biet SimioneI ofefindu-se s but n cuie CIootni(u
,entfu cinci fubIe e of, iuf un gfu de coIhoznici tind
scndufu tfebuitoufe, de ufc CIootni(u n-uf fi fost i entfu
ei un Iucfu sfnt. Abiu cnd ufI c ,nouteu nu se tie cine u
smuIs scndufiIe de e CIootni( i Ie-u ufuncut ct (i-i deuIuI
ceIu de mufe!, Hofiu se Iinitete ntfuctvu. cinevu se tfezise,
e cinevu I dufeu inimu du imoftuntuI monument de istofie.
Duf n-uveu temei Iiniteu Iui. uceIui SimioneI smuIgeu scndu-
fiIe, nouteu, entfu cu u douu zi s mui ctige ,cinci fubIe e of.
Lutu fiind ineguI, BuItu bucufndu-se de sus(inefeu tucit u
uutofit(iIof, oumenii uvnd teum de u iei deschis motfivu Iui
(de fut, un fofesof, Hufet VusiIievici, u uvut n Iu ufm cufujuI
de u-I nffuntu cutegofic, enefgic, demn), mui uoi difectofuI Iunsnd
n edin(u consiIiuIui edugogic insinuufeu c Hofiu HoIbun I ufte
entfu c eI, BuItu, uf fi uvut un fomun de dfugoste cu Jeunnette,
inimosuI fofesof de istofie nimefete n situI Iu Chiinu.
Este fe(uI e cufe i I-u cefut tenucituteu de Iuttof, de ocfotitof
in |aprc uI monumenteIof de istofie, de educutof uI unof cet(eni
cufe s fe(uiusc i ei vuIofiIe uutentice uIe tfecutuIui.
296 lcn C|ccanu
Du uceust cfunt ncefcufe Hofiu iu tfenuI sfe Bucovinu
su nutuI. Pfin somn se uude stfigut de cinevu i cobouf Iu stu(iu
Vefejeni, ceu mui ufoiut de Cfiunu.
Ion Dfu( se dovedete un muestfu uI exIoffii situu(iiIof-Iimi-
t, n cufe efsonujeIe se dezvIuie Ienuf, chiuf duc IucfufiIe
nu sunt fostite n Iu cut. IntInifeu Iui Hofiu cu Jeunnette i,
n mod deosebit, convefsu(iu Iui cu eIevii din cIusu u zeceu, din-
tfe cufe se gsete n Iu ufm unuI, mui exuct unu Mufiu
MoscuIu , cufe-i sune udevfuI c n nouteu cnd ufsese
CIootni(u eIevii n-uu uIefgut s-o sting, deoufece Ie-u fost ffic
de difectof, sunt eisoude zguduitoufe fin dfumutismuI Iof.
PoftfeteIe fizice i ceIe mofuIe, diuIogufiIe cufuctefizunte,
monoIogufiIe (n cuzuI Iui Hofiu HoIbun), comentufiuI uutoficesc
Iin de fefIec(ii udnci usufu oumeniIof i vie(ii sunt finciuIeIe
mijIouce de exfimufe u mesujuIui etic. nevoiu de ufticiufe uc-
tiv Iu Iutu entfu ocfotifeu vestigiiIof tfecutuIui i n genefuI
de utitudine fsicut fu( de ceeu ce se ntmI n viu(.
O nuveI incitunt u Iui Ion Dfu( este ToiaguI pastoriei. Pef-
sonujuI ei n-ufe nume, este un ciobun, un stof suu CiobunuI,
PstofuI. Un om ciudut Iu fimu vedefe, fin feIuI de u fi uI cfuiu
scfiitofuI u exfimut o seum de udevfufi cfunte fefefitoufe Iu
noi i Iu istofiu noustf. ,Efu nuIt i zdfuvn ct un munte, cci
de ucoIo, de Iu munte, o fi coboft neumuI Iof entfu u se ctui
e deuIufiIe noustfe. Efu tcut, tfist... Msufut Iu umbIet, msufut
Iu cttuf, msufut n toute ofnifiIe suIe.... Nimeni n-u zfit n
ogfudu Iui oi, nu I-u vzut s mnnce bfnz, i totui I cfedeuu
bogtu, chiubuf, n IisteIe n cufe oumenii utefii notuu uvefiIe
PstofuIui vecinii uu intfodus utteu oi, nct bietuI Iof consteun
s-u omenit dutof stutuIui cu In, bfnz i ieIiceIe.
Af fi utut PstofuI s Ie sun oumeniIof, incIusiv func-
(ionufiIof cu fecensmntuI uvefiIof, c n-ufe oi, c nici nu Ie-u
uvut vfeodut?
In feuIitute uu uf fi focedut oficine, n nuveI efsonujuI e
uceIu cufe Iu ofice ntfebufe fsunde cu un singuf cuvnt. ,Bine.
297 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
EI este uceIu cufe-i nceufc de minte i e consteni, i e oume-
nii utefii. nevznd ouie Iu cusu Iui, vof ndfzni oufe s-I con-
sidefe bogtu? Oumenii uu ndfznit. Vof ndfzni s-I deofteze
cu e un ,contfu? Au ndfznit i I-uu deoftut. A venit timuI
feubiIitfiIof i u fost feubiIitut. Aoi u fost bffit din nou, ucum
c o fi udus uuf de e unde fusese deoftut.
Ion Dfu( u exIofut uici ctevu situu(ii ubsufde, ntemeiute
e zvonufi i fesuunefi, ff s-i un efsonujuI s se njoseu-
sc demonstfnd Iu stngu i Iu dfeutu c n-ufe oi i c u fost
cuIomniut. $i ne-u uftut ce feI de oumeni suntem nc| utunci cnd
numui n vofbe ne numim ffu(i, sufofi, oumeni de uceIui neum
etc. Ne-u uftut ct Ioc fmne n viu(u noustf entfu bffeIi,
entfu tfdfi, entfu o totuI Iis de omenie.
ConcIuzii cu utt mui justificute i mui dufefouse, cu ct
PstofuI u fost un om de mufe omenie, unuI cufe n-u fcut nimnui
nici un fu, ci dimotfiv u Iecuit oiIe e cufe i Ie uduceuu
stenii, i-u ujutut e ucetiu cu sfutufi bune, u stfut cntece
btfneti.
NuveIu ToiaguI pastoriei este ,o invefsufe u geniuIei idei mi-
ofitice. O invefsufe e ct de neutetut, e utt de fifeusc
(Gfigofe Viefu). Nu oiIe fmn ff stof, ci stofuI fmne
ff oi. AceIui conffute de bfeusI u fcut obsefvu(iu suffin-
ztoufe c PstofuI ,ufc pc dca|... entfu u vedeu mui cIuf i mui
fofund dfumeIe cufe se ntmI in va|c", ufmut de o concIuzie
cufe mefit tout uten(iu. ,PstofuI feconstfuiete, e de o ufte,
secven(eIe dfumutice din viu(u oofuIui. Pe de uItu, eI constfuiete
fin Cntec mistefuI fotectof, mistefuI micnd idei. Cds|m in
v|aa pdsrctu|u| dcud pcz||| acr|vc supct|catc, pt|n catc c| dcv|nc
un pctscnaj na|cna|".
NuveIu este o ufuboI sugestiv, din uI cfei finuI n(eIegem
ideeu dfuifii de sine u PstofuIui, de vfeme ce eI i du moufte
bucuf ochiuI consteniIof i i mbie e unicuI covofu de iufb
vefde, utefnut ntf-o fimvuf devfeme n cimitifuI de Iu mufgi-
neu sutuIui. Of, mui uIes finuIuI udevefete cufuctefuI feondefent
298 lcn C|ccanu
,semntofist uI Iucffii, cu i uccetufeu de ctfe efsonuj u des-
tinuIui hufzit.
Pfin oefeIe suIe de fezisten( scfiitofuI se imIic n istofiu
zbuciumut u oumeniIof ucestui mnt i fmne uItufi de to(i
ucei cufe ,e-u Iof sinufe (ufu (in (AIexei Muteevici).
BIBLIOGRAFIE SELECTIV
VusiIe Cofobun, TabIouri pIastice din via(a In ,Octombfie 19S3, nf.
3; RomanuI moIdovenesc contemporan, Chiinu, Ed. Cufteu moIdove-
neusc, 1969; edi(iu u II-u, 1974.
Mihui Cimoi. Un univers artistic, ,Frunze de dor, DiaIoguI risipei i
mpIinirii umane, ,UItima Iuna de toamna. In cufteu Iui. ,Disociefi,
Chiinu, Ed. Cufteu moIdoveneusc, 1969; Osnda cautarii artistice.
In cufteu Iui. ,FocuI sucfu, Chiinu, Ed. Litefutufu uftistic, 197S; Crea(ia
Iui Ion Dru(a n coaIa, Chiinu, Ed. Luminu, 1986; Spa(iuI sacru. In
cufteu. ,Asecte uIe cfeu(iei Iui Ion Dfu(, Chiinu, Ed. $tiin(u, 1990; O
istorie deschisa a Iiteraturii romne din Basarabia, Chiinu, Ed. Afc,
1996; edi(iu u II-u, 1997.
Ion C. Ciobunu, Viziunea poetica a Iui Ion Dru(a. In cufteu Iui. ,Tfiu
sIovei miestfite, Chiinu, Ed. Cufteu moIdoveneusc, 1971.
AnutoI GuvfiIov, Sugestia psihoIogica n crea(ia Iui Ion Dru(a. In cufteu
Iui. ,RefIec(ii usufu fomunuIui, Chiinu, Ed. Litefutufu uftistic, 1984.
NicoIue BiIe(chi, RomanuI i contemporaneitatea, Chiinu, Ed. $tiin(u,
1984; Opera Iui Ion Dru(a n contextuI curenteIor artistice aIe timpuIui.
In cufteu. ,Litefutufu fomn ostbeIic. (Integffi, vuIofificfi, feconsi-
deffi), Chiinu, Fifmu editofiuI-oIigfufic Tiogfufiu centfuI, 1998.
Gfigofe Viefu, O tuIburatoare baIada moderna. In cufteu Iui. ,CeI
cufe sunt, Chiinu, Ed. Litefutufu uftistic, 1987.
Andfei Hfootinschi, ProbIema vie(ii i a crea(iei, Chiinu, Ed. Litefu-
tufu uftistic, 1988.
MihuiI DoIgun, FarmecuI IirismuIui dru(ian. In cufteu. ,Asecte uIe
cfeu(iei Iui Ion Dfu(, Chiinu, Ed. $tiin(u, 1990.
Eugen Lungu, AdevaruI, adevaruI i numai adevaruI! ~ In cufteu.
,Dfu(iunu, Chiinu, Ed. Litefutufu uftistic, 1990.
Ion Ciocunu, Ion Dru(a: Frunze de dor. ~ In ,Limbu fomn, 1992, nf. 1.
IuIiun Ciocun, Mor(u i proza romneasca din secoIuI XX (I-II-III).
In ,Contfufoft, 1997, nf. 79.
299 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
5cfiitofuI, ,un udevfut fenomen n Iitefutufu busufubeun (Mi-
hui Cimoi) s-u nscut Iu 4 iuIie 1926 n comunu Un(eti, jude(uI
Iui. A ubsoIvit Univefsituteu Pedugogic ,Ion Cfeung din Chiinu
(19S8) i CufsufiIe suefioufe de scenufistic din Moscovu (1964).
A debutut editofiuI cu dou cf(uIii modeste. unu de foz en-
tfu coii Trica (1961) i uItu de ubIicistic guzetfeusc
Rasarise un soare n vie (1961). S-u ufifmut fin cufteu de foz
entfu uduI(i Doua mere (igance (1964), ufmut de o uItu, TaceriIe
casei aceIeia (1971). Msufu udevfut u tuIentuIui su u dut-o n
fomunuI ufuboIic Povestea cu cocouI rou (1966; uIte edi(ii. 1986,
n ,Scfiefi uIese, i 1993), iuf cu nuveIist n cuIegefeu de foze
de foof(ii medii EIegie pentru Ana-Maria (1983).
1a.ite
1.I.C
300 lcn C|ccanu
AIte cf(i. Mama-mare ~ profesoara de istorie (1988),
Navetista i padurea (1989).
Luufeut uI PfemiuIui Nu(ionuI (1994).
VusiIe VusiIuche este ofiginuI i inconfundubiI fin sftoeniu su,
fin vofbu ,n iIdufi i fin cufnuvuIescuI fonun(ut uI nuveIeIof i
fomunuIui cufe i-u udus notofietuteu. EI este un (fun i un fiIozof
totodut, uceust mfeunufe de niveIufi inteIectuuIe fiind ocunt n
mui muIte fivin(e. ReIutivu simIitute u unof nuveIe de nceut, cu
PriveghiuI marginauIui i Negara, u fost cufnd deit de scfii-
tof, o dovud n ucest sens fiind i tfunsfofmufeu Iof n nuveIe de
foof(ii medii IzvoduI ziIei a patra i, fesectiv, EIegie pentru Ana-
Maria. In uItimu, de exemIu, nufutofuI, ,bunic entfu uI uteIeu, uI
otuIeu..., este (funuI omnifezent, inteffetuI de dincouce de cofti-
n uI sectucoIuIui unei comunit(i steti n tim de festfite, Iu
nceutuI fzboiuIui, n 1941. Lu ofu cnd i desfouf nufu(iuneu,
bunicuI uscuIt negufu uiefnd n vnt, intf n diuIog cu eu, i tocmui
diuIoguI ucestu fimeuz n nuveI, cu un Iuitmotiv fiIozofico-Iific.
Negufu se identific nu o dut cu mntuI nsui, cu veniciu oute.
Cnd nufutofuI omenete de ImmunueI Kunt, negufu i se destinuie,
se vuiet i se fuce fomotofuI gndifii neobinuite i uI fofunzimii
de ofdin fiIozofic. ,$i eu um cuuI uIb cu tine, i sufIu, i m tfec... De
ce-mi vofbeti de ImmunueI Kunt? Ad-(i uminte mui bine de ceI ce-u
czut Iu snu-mi... C-utunci tot iufb-neugf efum I-um ogoit, I-um
fimit-cosit sic, mfeun cu vntuI... |i-ui umintit? Lus-I e Immun-
ueI Kunt ucoIo Iu cimitif, unde-i iufb cu mine, utt!
Negufu e venic n sensuI c se utefne este noi to(i, vfemeInicii,
cnd ne tfecem, udevf confifmut de o feIic u nufutofuIui. ,Pi
duc-i uu, bunic neguf, vtcmc|n|c|a e tot utt de veche cu i vcn|c|a...
$i d-mi voie s ovestesc mcuf mie nsumi, cu unui bunic, ce-i omuI
i ce-i iufbu... Mui uIes c, fiind coiI, um vzut muIt moufte de om,
iuf tu, neguf uIb, nu tii nimic desfe viu( i moufte....
Am fcut subIiniefiIe de figoufe entfu u eviden(iu fobIemeIe
i cutegofiiIe cu cufe oefeuz uutofuI i entfu u uftu c VusiIe
301 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
VusiIuche udot un scfis
esoic, unicuI n msuf s-i
efmit u nu sune i eI
c u fost un ,mufe fz-
boi entfu ufufeu Putfiei.
AdevfuI e c dou fegimufi
totuIitufe, ufIute nti ntf-o
cfdie tinuit (nu eIe
oufe mf(isef PoIoniu i
|fiIe BuItice?), s-uu nffun-
tut nemiIos n bttufu nous-
tf, omofndu-ne fin(ii i
bunicii. O femeie n vfst
se exfim confofm sihoIo-
giei i mentuIit(ii suIe. ,Tfs-
ni-v-uf s v tfsneusc, cum
u(i mf(it Iumeu n Iung
i-n Iut i nu nce(i, nu
v-ujunge mnt, nu v stu-
fu(i! In gt s vi se ofeus-
c, n ochi, i inimu s nu
v utfezeusc!
PefsonujuI nfiefeuz fzboiuI, ucest Iucfu este esen(iuI. CititofuI
este invitut s ,dezghiouce bIestemuI Iui, udfesut nem(iIof Iui
HitIef i fuiIof Iui StuIin. O eventuuI intefven(ie u nufutofuIui
cu exIicitfi, nuun(fi etc. uf fi fost excIus din motive de
cenzuf i, n ufuf de uceustu, uf fi detefiofut buIudescuI nuveIei,
uf fi fivut-o de oeziu i de fufmecuI fin cufe se distinge.
VusiIe VusiIuche une Iu temeIiu oefei suIe itofescuI i neve-
fosimiIuI, cfend imfesiu de semifoIcIofic, semifuntustic i Isndu-i
eventuuIii fuvoitofi ntf-o descumnife suIvutoufe entfu eI.
AutofuI vdete o cunoutefe imecubiI u vie(ii sutuIui busu-
fubeun, u sihoIogiei i mentuIit(ii, bu chiuf u gesticii, u ntfegu-
Iui comoftument fizic i Iingvistic uI oumeniIof, o n(eIegefe
S|dnr mcmcnr dc-ngdndutate...
302 lcn C|ccanu
udnc i ofiginuI u feuIit(ii, u fobIemei vie(ii i mof(ii, u des-
tinuIui omuIui Iu ofu dezIn(uifii fof(eIof oufbe, o ndemnufe
stiIistic unic n contextuI Iitefuf de Iu noi. ,Un soIdut moft
n neguf!... Huide(i... Sosi(i, veni(i, fugi(i!... Zuce omuI n iufb
cu o gz..., stfig i unun( nufutofuI. ,Cine (i-u sus c omu-i
gz? Eu s gz Iu tine? Tu eti gz, du? este feIicu Iui Cufun-
fiI-tutI. Au ncee disutu usufu vuIofii sufeme u vie(ii, omuI.
O disut e ct de fifeusc i untfenunt, e utt de ofiginuI,
iuf entfu cititofuI neuvizut comIicut. Czuse n negufu de
Iu mufgineu sutuIui un ostu oufecufe. Ff nume, unicuI semn
de identitute fiindu-i huinu miIituf. Duf sutuI I deInge cu e
un om, cu e un coiI uI unei mume, uI nutufii, uI Iui Dumnezeu.
FemeiIe se gfbesc s vud duc nu cumvu e chiuf fiuI Iof, Iecut
i eI Iu fzboi. Este deIns ostuuI jeftfit vfjmiei dintfe dou
stute cufe se vfoiuu, umbeIe, stnitoufe este ntfeugu Iume.
Pe ufcufs VusiIe VusiIuche cfeioneuz oftfete memofubiIe, n
fimuI fund ceI uI Anei-Mufiu Iui Chebun, bnuit c uf fi fost
ibovnicu Iui Afghif, cu cufe se usemnu ostuuI czut. Intfe uIteIe,
Anei-Mufiu i sune un demobiIizut ofb din sutuI VuIeti c Afghif
uI ei e viu, c-I vzuse Iu Knigsbefg, unde efu ungujut Iu un fofe-
sof e nume ImmunueI i cefuse de ucus ciofui de In.
Suntem invitu(i indifect s cugetm usufu u dou suu
chiuf tfei Iucfufi Iu fimu vedefe Iisite de imoftun(, n udevf
ns esen(iuIe. In fimuI fnd, de ce e omenit ofuuI Knigsbefg?
Nici e deufte ntmItof. Ostuii busufubeni uu fost dui, n
1944, unume Iu Knigsbefg, entfu u sefvi cu bun tiin( din
ufteu conducefii miIitufe sovietice dfet cufne de tun. In
fnduI uI doiIeu, duc fofesofuIui i ziceu ImmunueI, efu nutu-
fuI cu scfisoufeu (i ciofuii cefu(i, chiufiIe, de Afghif) s-i fie
exediut Iui ImmunueI Kunt, btinu din ofuuI cu ficinu. In
fnduI uI tfeiIeu, Kunt considefu c Lumeu este dominut de Etic,
de MofuI, no(iuni negute bfutuI de fzboi. $i mui considefu Kunt
c omuI se nute Iibef, c sufIetuI omuIui este nemufitof i c
Dumnezeu exist; duc sufIetuI n-uf fi viu, ce sens uf mui uveu
303 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
scfisoufeu (i ciofuii) exediut unui suvunt Iecut din Iumeu
uceustu cu vfeo sut cincizeci de uni n ufm?
Bu se mui uduug un Iucfu esen(iuI. vuIeteunuI ofb se usociuz
ntfuctvu cu Homef, cu omuI de uft cufe vede nu numui ceeu ce se
ufI n feujmu su, ci i ceeu ce zuce n udncufi temofuIe.
\tcmc|n|c|a i vcn|c|a se umestec n mod imfevizibiI; |mc-
d|aru|, concfetuI istofic se confund cu efenuI, cu finuIituteu ff
de cut. LucfufiIe, obiecteIe, negufu, scfisoufeu, ciofuii totuI
se umIe de sensufi udnci, devine embIem, simboI; ciofuii
exediu(i e udfesu indicut de vuIeteunuI ofb nu sunt uItcevu
dect o omun ,de sufIetuI Iui Afghif, czut oute e un cu totuI
uIt ffont. Pfin gestuI Anei-Mufiu suntem ndemnu(i s ne gndim
fofund Iu om, Iu ceI viu, duf nc mui muIt Iu ceI disfut, en-
\as||c \as||acnc |a un panat dc vctod cu d|sr|nsu|
cm|ncscc|cg Pcrtu Ctc|a.
304 lcn C|ccanu
tfu cu fin ceeu ce fucem suu numui gndim s ne nvenicim
e noi nine, ct mui suntem vii.
EIegie pentru Ana-Maria este o disut uftistic e ct de con-
cfet, e utt de exhuustiv usufu v|c||, mct||, vtcmc|n|c|c|, dcs-
r|nu|u| cmu|u| e mnt.
Mui u(in gfuv n esen(, nuveIu Mama-mare ~ profesoara
de istorie (n cufteu ,EIegie entfu Anu-Mufiu fusese intituIut
5i umbra i s-a cuIcat Ia picioare) este o exfesie vie u hufuIui
de tifsuitof uI Iui VusiIe VusiIuche, concfetizut ntf-o convefsu(ie
cu neo(eii deceIui. Mui cu seum Mihui este cufios i ndfzne(,
,cuvntuI de ce st Iiit de Iimbu Iui, fecum e Iiit timbfuI
de... Iic. BunicuIui se ufe c utt i Iiseu. cinevu cufe s-I of-
neusc i, evident, s-I uscuIte. Neo(eii ntfecndu-se n u-I
,u((u, bunicuI Ie sune cte-n Iun i-n steIe. desfe o ouie
bbun cufe u Iutut cu un Iu, desfe o stfstfbunic entfu
cufe ,dzuhuf nsemnu Cfonos... NufutofuI e un stftof uI memo-
fiei coIective u oofuIui nostfu, nufu(iuneu su cufinznd fute
itofeti din istofiu neumuIui, cuIminnd cu imugineu dzuhufuIui
Cfonos. Cine e ucestu? ,Cic, eI uf fi fost zeitute. cuuI tutufof
ceIof de e Iume, de Iu nceutufi! Un feI de fiin( ff Iege, un
cfiminuI untfoofug uzi i s-uf zice... Cic, de cum i nteu coi-
IuI, I i mncu... II nteu i-I nghi(eu cu e o gIuc!...
Imugineu dzuhufuIuiCfonos ne fuce s sim(im utefnic tfe-
cefeu imIucubiI u timuIui, cnd citim exIicu(iu nufutofuIui c
Zenobiu ,tot foznd c(nu ufiu, s-u tfezit btfn. E un feI
ofiginuI de u Ie cfeu coiiIof cfofu bunicuI-nufutof Ii se
udfeseuz n fezent imfesiu vie u scufgefii timuIui, toto-
dut u istofiei cu feIuI de u fi uI oumeniIof cufe stteuu de vofb
cu giniIe (FeteIe mumei, fete. Nu Iu mumu, ui-ui!..), ziceuu
,mouf unei ietfe de mfun(it ofumbuI (fni(ei), cfedeuu n
utefeu mugic u IunteIof (Roeu(u sfecIei cuf( sngeIe!..).
In stfduin(u de u nviu n fu(u neo(iIof istofiu neumuIui, VusiIe
VusiIuche ueIeuz cu ndfzneuI, ceeu ce nu nseumn Iisit de
305 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
temei, Iu usociu(ii neutetute. De exemIu. ,$ti(i cu cine seumn
ucum uu csouiei? Cu suItunuI Buiuzid!.. Du, du, cu uceI Buiuzid,
e cufe I mustf Mifceu ceI Btfn!
Cnd nu oute deschide o u, bunicu i desfinde of(uI de Iu
bfu. , O Iegm... O cetIuim ucuicu-iu!... $i uu i fuce, conti-
nund. Ii fimvuf... Du fimvufu eu ufe moftufi. Se fsufI!...
Ii duu dfumuI ntf-nsu cIdufiIe... -usud!... Ei, c ufe i eu sufIet!..
Uu, bfe! Astu-i u nc de Iu teticu GuvfiiI fcut... Inc nuinte de-u
se duce n btIiu ceeu din Cfm-Tuufiu... C ucoIo eI u fufut... Adic,
n-u fufut, c nu efu ho(, u Iuut... Inti u us fmug umun i Iceuu
fmugufiIe... i u us fmug c tfuge de unuI singuf, de e ozi(iu
ffun(uzuIui un tun!.. $i I-u tfus! L-u tfus cu tot cu oteni tustfei,
Iegu(i sno... i eI, GuvfiiI, stfbunu-tu... s-u nhmut Iu tun cu Iu o
cotig i I-u dus eche fusuIui-comundifuIui....
E un detuIiu concfet i itofesc fefefitof Iu ufticiufeu
nuintuiIof notfi Iu fzboiuI din Cfimeeu, din 18S6 fobubiI.
Imugineu fsstfbunuIui GuvfiiI, ,ntofs ofb din btIiu entfu
ufufeu Tuufiei contfu ffun(uzuIui, fevine cufnd n nufu(iuneu scfi-
itofuIui-bunic. Pufc s-uf micu nite cudfe uIe unui fiIm.
Cu i n cuzuI Nustusiei, cufe ,u fost n viu( e cnd moIdo-
veunuI ctu cu ochi gfijuIii cnd sfe Nistfu, mui Iu vuIe de unde
nvIeuu ttufii, cnd sfe Dunfe, unde edeu ondu tufcuI,
cnd sfe munte, de unde nboiu bu IeuhuI, bu ungufuI....
Ni se sefvete o infofmu(ie uof vefificubiI fin consuItufeu
munuuIeIof de istofie, fefefitoufe Iu uIiun(u moIdo-fus de Iut mo-
tfivu tufciIof. VefificubiI, duf exus ofuI, ntf-o stiIistic ubsoIut in-
confundubiI. VusiIe VusiIuche ne foune i o unumit fiIozofie u isto-
fiei suu usufu istofiei. ,...Ast istofie n neumuI nostfu nu se
tefge se tfece din mum-n fiic i din tut-n feciof....
Gfu(ie concfetitudinii nufu(iunii, istofiu nu uufe entfu neo(ii-
cititofi cu o tiin( ubstfuct i Iictisitoufe, ci eu finde gfui, e chiuf
gfuiuI nuintuiIof notfi, dfet cufe o Ium ufoue de inim, o
usimiIm sufIetete cu e o ufte u fofiei noustfe vie(i de demuIt.
306 lcn C|ccanu
BunicuI-nufutof nchiuie o udevfut cfonic de fumiIie, e
cufe o nsufIe(ete cu tuIent i ingeniozitute. EI stimuIeuz utef-
nic seteu neo(iIof-cititofi de u-i cunoute stfbunii i istofiu,
ueInd Iu mijIouce foIcIofice, cu bIestemuI, metumoffozu etc. $i
feuIiznd o nuveI-oveste cutivunt, incitunt.
De o suvoufe deosebit este fomunuI Povestea cu cocouI
rou, n cufe textuI se fezint de usemeneu mui cufnd dfet
fetext entfu un subtext fofund, u cfui desciffufe fesuune
un udevfut i vigufos tuIent de cititof.
Sefufim Ponouf i AngheI FuffufeI sunt efsonujeIe finciuIe, fin
cufe uutofuI fomoveuz ideeu dfugostei i fe(uifii u tot ce e ffumos
i u eficoIuIui de u ne Isu dominu(i de utiIituf, de utiIitufism, de
tehnocfu(ie. PfimuI mefge Iu iufmufoc s cumefe o vi(ic, duf cumf
un bou(, ndfet(indu-se ucus c ucestu efu foufte ffumos. , Nu-i
|tumcs, nu-(i p|acc, uu-i?! (...) $tii, Zumfifo, mui mufe |tumusad cu
dnsuI, cfede-m, nu efu n tot iufmufocuI!.. Vfei s m cfezi?.. Partcr!
Se vede i din subIiniefiIe oefute c Sefufim Ponouf
este un (fun sincef, nuiv, ingenuu, stnit de sentimente neuIte-
fute de nici un feI de cuIcuIe utiIitufe suu meschine. EI se cfede
ndfet(it s Ie fiosteze eventuuIiIof oonen(i c Iu iufmufoc
,dc-a |c|csu|u| muIte efuu, duf dc-a |tumcsu|u| nimicu....
Acestu e un usect uI vie(ii efsonujuIui. Duf mui exist ctevu,
toute necesitnd s fie Iuute n seum. Sefufim Ponouf se Ius
uof ,mbfobodit, AngheI FuffufeI tfimi(ndu-i ,Iu bufiefu BI(i-
Iof o tnf cufe, de uItfeI, uveu deju coiI. Cnd Iu hof un fIcu
I Iovete, eI se dovedete gutu s un ,Iu btuie i ceIIuIt obfuz.
In ceeu ce fivete bou(uI cumfut, Sefufim Ponouf de usemeneu
uufe bu cu bou(uI e moiu sovhozuIui vecin, bu ff vitu su, Iusndu-i
e uznici nedumefi(i. ,Ah, dumneuvoustf i cu v|rc|c u(i oftit!
Cnd Sefufim i ntfeub. , Bfe, du ce s fuc eu duf cu bou(uI
istu?, sovhoznicii se mif. ,Ce, bfe, i nebun uistu ofi sc |acc?" Mui muIt,
cnd uznicii I mui ntfeub o dut ,Ce bou( vezi tu, mi cfetine?, Se-
fufim ,cnd se ntoufse s Ii-I ufute, iu-I dacd csrc dc undc...".
307 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
Nu nmuI(im numfuI exemIeIof, ci considefm c bou(uI,
chiuf existnd n fomun cu ,efsonuj i cu fobIem, este totui
nti i nti un fetext entfu scfiitof de u ubofdu uneIe
fobIeme uIe sutuIui busufubeun ostbeIic i, mui concfet, uneIe
fobIeme de ofdin etic. cinsteu, omeniu, ncfedefeu n semeni,
dfugosteu entfu tot ce e fifesc, ffumos.
AngheI FuffufeI e un untiod uI Iui Sefufim Ponouf, eI une
fe( e Iutufu mutefiuI i chiuf e ceu tehnic u IucfufiIof. EI
este un tehnocfut convins i incofigibiI.
ConfIictuI fomunuIui se desfouf, se oute sune, ntfe uceste
dou efsonuje.
Duf VusiIe VusiIuche nu este un scfiitof utt de simIu ofi chiuf
simIist, du cum Ii s-u fut unof cfitici de seciuIitute i Ii se
oute feu unof cititofi n continuufe. Pe de-o ufte, Sefufim nu
este un fost, ci douf ,I fuce e fostuI, nndu-ne Iu ncef-
cufe e noi cu cititofi i e oonen(ii si din fomun, cu s vud
n unde ot s ujung uneItifiIe ucestofu. Pe de uIt ufte, Sefu-
fim i AngheI sunt, de fut, uceIui ,ngef (fimuI n fomnete,
ceIIuIt n fusete), Sefufim zicndu-i Iu un moment dut Iui AngheI.
, Hui, bfe, sd ||m ca dc| |ta|, de mum, de tut Isu(i....
Din utufe sugestii uutoficeti utem deduce, nuinte de toute, c
efsonujeIe nu tfebuie n(eIese n sensufiIe Iof cutegofice, ifeconciIiu-
biIe; cu tout simutiu entfu Sefufim, este nevoie s n(eIegem IimiteIe
feIuIui Iui de u fi i de u se munifestu i s nu-I uccetm ofbete, Iu feI
cum feuIsiu fu( de AngheI nu tfebuie s ne detefmine s ignofm
ubsoIut tot ce-I cufuctefizeuz; udevfuI s-o fi ufIut, cu mui totdeuunu,
Iu mijIoc. In fnduI uI doiIeu, bou(uI ufmeuz s fie tfutut i cu un
simboI utt e Iiniu invoIu(iei Iui de Iu zimbfuI din stemu (fii n Iu
dobitocuI tft de funie de uItimuI fost, ct i e Iiniu uIuziei Iu Se-
fufim cufe nu oute s-I fuc e fostuI Iu nesffit; odut i odut,
tfebuie s se fidice n tout stutufu mofuI de cufe este cuubiI; ucei
e cufe eI u dofit s-i ncefce de minte s-uf uteu s nu se ofeusc de
u-I umiIi, i utunci AngheI I-uf nvinge e deIin. Ceeu ce, evident, nou,
ceIof feondefent Sefufimi, nu ne oute conveni.
308 lcn C|ccanu
Evident, VusiIe VusiIuche este un muestfu uI fozei ufuboIice,
cufnuvuIeti, descendente din DaniIa PrepeIeac i din uIte cuodo-
efe simiIufe, Iectufu ei necesitnd tfundefeu cititofuIui n sub-
stfutufi udnci uIe textuIui u cfui simIitute este neItoufe.
BIBLIOGRAFIE SELECTIV
Ion Ciocunu, VasiIe VasiIache: Povesteu cu cocoyu/ royu. ~ In cufteu Iui;
,AfticoIe i cfonici Iitefufe, Chiinu, Ed. Luminu, 1969; VasiIe VasiIache ~
o individuaIitate artistica proeminenta. In cufteu Iui. ,Cu fu(u sfe cufte,
Chiinu, Ed, Cufteu moIdoveneusc, 1989; VasiIe VasiIache ~ (aran i fiIo-
zof. In cufteu Iui. ,DfetuI Iu cfitic, Chiinu, Ed. Hyefion, 1990; VasiIe
VasiIache: E/ege pentru Anu-Muru. ~ In ,Limbu fomn, 1992, nf. 1.
Mihui Cimoi, Proza Iui VasiIe VasiIache. In cufteu Iui; ,Disociefi,
Chiinu, Ed. Cufteu moIdoveneusc, 1969; O istorie deschisa a Iiteraturii
romne din Basarabia, Chiinu, Ed. Afc, 1996; edi(iu u II-u, 1997.
VusiIe Cofobun, RomanuI moIdovenesc contemporan, Chiinu, Ed.
Cufteu moIdoveneusc, 1969; edi(iu u II-u, 1974.
NicoIue BiIe(chi, RomanuI i contemporaneitatea, Chiinu, Ed. $tiin(u, 1984.
AnutoI GuvfiIov, Cautari nnoitoare. In cufteu Iui. ,RefIec(ii usufu
fomunuIui, Chiinu, Ed. Litefutufu uftistic, 1984.
AIexundfu BufIucu, Tehnica narativa postmodernista n ,Povestea cu
cocouI rou de VasiIe VasiIache. In cufteu. ,Litefutufu fomn ostbe-
Iic. (Integffi, vuIofificfi, feconsideffi), Chiinu, Fifmu editofiuI-oIi-
gfufic Tiogfufiu centfuI, 1998.
Anu GhiIu, ModeIuI epico-etnic ,bonus pastor i romanuI ,Povestea
cu cocouI rou de VasiIe VasiIache. In cufteu. ,Litefutufu fomn ost-
beIic. (Integffi, vuIofificfi, feconsideffi), Chiinu, Fifmu editofiuI-o-
Iigfufic Tiogfufiu centfuI, 1998.
309 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
2fozutofuI i ubIicistuI Ion Constuntin Ciobunu s-u nscut n
comunu Budi, jude(uI Ofhei, Iu 27 octombfie 1927. A ubsoIvit
$couIu comsomoIist centfuI din Moscovu (19S1) i CufsufiIe de
Iitefutuf de e Ing Uniuneu ScfiitofiIof din U.R.S.S. (19S9). A
Iucfut n couI, Iu edituf, n uufutuI de conducefe uI Uniunii
ScfiitofiIof, u fost deutut etc.
A debutut editofiuI cu fomunuI Codrii (ufteu I n 19S4, ufteu u
II-u n 19S7). AIte fomune. PoduriIe (1966), Cucoara (197S),
Podgorenii (1982). CuIegefi de schi(e i nuveIe. IntInire cu erouI
(1962), Voci pe ogIinda apei (1981). Cf(i de ubIicistic. Evocari
(1964), Taria sIovei maiestrite (1971), ModeIari artistice (1986).
Luufeut uI PfemiuIui de Stut, entfu fomunuI PoduriIe, e unuI 1970.
Iov C.
CIO.^|
310 lcn C|ccanu
Descendent dintf-o fumiIie de (funi de Iu codfu, Ion C.
Ciobunu este un scfiitof cufe n-u ncetut entfu nici o cIi s fie
(fun i cufe chiuf de Iu nceutuI uctivit(ii suIe Iitefufe, mutefiuIi-
zut n nuveIu Scena cIubuIui (19S1), s-u munifestut cu un om
tfecut fin ciuf i dfmoi, ofnit e vofb uezut, gosodfeusc,
nso(it de gIum, uneofi de ceu ff efdeu, de exfesiu idiomu-
tic mufcut de o cuIoufe fofund nu(ionuI, de snouv, de u-
fuboIu doIdofu de tIc. Dfet ufmufe, oefeIe suIe sunt fifeti i
totodut itofeti Iu niveIuI vocubuIufuIui, IimbujuIui i tioIogiei
umune; Iu Iectufu Iof ui imfesiu c te ufIi cu uieveu ntf-un sut
de codfu, n mijIocuI oumeniIof entfu cufe se otfivete de
minune nufu(iuneu de ti foIcIofic suu cfengiun, deschiztoufe de
dfum ubsoIut difect Iu minteu i Iu inimu omuIui de Iu (uf. Este
nuinte de toute cuzuI fomunuIui PoduriIe.
Duf s nu unticim. Deoufece scfiitofuI exist e utt, e ct
exist un fond de fobIeme umune e cufe Ie ubofdeuz uzitnd
de o moduIitute Iitefuf ofiginuI, secific numui Iui, de u se
exfimu, vofbu desfe Ion C. Ciobunu se cefe nceut cu uneIe
fefefin(e Iu nuveIu su Voci pe ogIinda apei.
PfotugonistuI ucesteiu, un conductof de tuIie fuionuI (din
nomencIutufu comunist de odiniouf), se odihnete ntf-o dumi-
nic n tihnu effect u unui coI( de dufe, e muIuI unui iuz.
Lu ufechiIe Iui ujung nite vofbe. Nu deufte, ntf-o oiun, o mn
de oumeni cosesc iufb i un (ufu Iu cuIe. Ei i destinuie unuI
uItuiu Iucfufi simIe, uneIe chiuf bunuIe, e cufe ns nu Ie-uf
fosti nici n futuI cuuIui duc uf bnui c vfeo sufIufe omeneu-
sc din ufufu cefcuIui Iof i ,sioneuz. SuseIe Iof sunt de o sin-
cefitute ubsoIut, uIteofi de o cfuzime totuI. FfuzeIe cufg son-
tun i nestinghefit, neietnute de unu vfeunui scfiitof din cuIe
ufuf de udic. IncIusiv indecen(u, uIteofi njuftufu, Iuufeu es-
te iciof, gIumu, vofbu n iIdufi se fevufs nestviIit, cu n ceu
mui uutentic feuIitute.
311 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
Of, scfiitofuI se useumn n muIte fivin(e cu fotugonistuI
nuveIei. ufc uf stu undevu n feujmu efsonujeIof, ,sionndu-
Ie cufios, ff s se umestece n vfeun feI n ceeu ce fuc ofi nu-
mui un eIe Iu cuIe. Chiuf utunci cnd scfie desfe evenimente i
fenomene sociuIe mufi i comIicute, cu umI desfufufe n tim,
cu tfecefeu sutuIui busufubeun Iu fofme noi de gosodfife, Ion
C. Ciobunu fmne un udet efmunent i convins uI nufu(iunii
ntemeiute e obsefvu(iu utent, umnun(it i scfuttoufe u vie(ii
feuIe n fofmeIe de munifestufe concfet uIe ucesteiu. Nu Iisete
metufofu, nici simboIuI (cufcubeuI, de exemIu, ufe vuIoufe de
simboI nc n fomunuI Codrii, uoi i n PoduriIe; odufiIe din
fomunuI omonim constituie un uIt simboI bogut n semnificu(ii),
duf Iu Iectufu oefeIof scfiitofuIui te stnete efmunent iIuziu
contuctuIui difect, nemijIocit i intim cu oumenii deveni(i ntfe
tim efsonuje Iitefufe. |funi simIi, cu mo Tomu Vec, mo
Toudef Leftef, Costuche Ffunz,
(funi cufe fin hfnicie uu sc-
ut cu gfeu Iu un hectuf de -
mnt mui muIt, nct n unii de
omin ui stuIinismuIui uu fost
bnui(i de u-i fi exIoutut e uI(ii
i, dfet consecin(, s-uu tfezit
deoftu(i, cu Gheofghe Neguf,
(funi ofni(i e cuIeu cf(ii, cu
Toudef i Nic Ffunz, i chiuf
Iucftofi de uftid, cu AIexei $efe-
met, (i se ntifesc udnc n me-
Sc|a |u| lcn C. C|coanu, sct||rcatca
At|adna 5a|at|, aurcatca tcmanu|u|
Oumen y destne, a nuvc|c| Pe
ddmbu/ unde nu se pune ve
| a a|rct cpctc.
312 lcn C|ccanu
mofie. Nu Iisesc fefezentun(ii utefii de n Iu 1940, cu Bogoi,
Rdoi, Stufzu, ou Stfuist, efsonuje itofeti, uftnd i eIe
umfentu unei cucefitoufe uutenticit(i. Intfe uceste dou gfuufi
de efsonuje monovuIente din unct de vedefe etic (ozitive, negu-
tive), n oefeIe scfiitofuIui ntInim oumeni ufIu(i cu i cum Iu
fscfuce, cu Ion Mofufu, difectof de couI, descendent din ou-
meni nevoiui, ns utuut un tim fin fifeu IucfufiIof de
tugmu susus, dfet cufe I suffindem Iu un moment dut mcinut
de o Iut intefiouf, menit s-i cIufifice n Iu ufm udevfuI.
O ntfeug istofie u sutuIui busufubeun de Iu codfu e ufcufsuI
deceniiIof nvie n fu(u noustf cu semneIe ei cufuctefistice fin-
ciuIe, esen(iuIe, definitofii.
Cu moduIitute de exfesie oefeIe Iui Ion C. Ciobunu se cufuc-
tefizeuz fintf-un umof dens, e uIocufi indecent i chiuf tfivi-
uI, ntotdeuunu fucofdut Iu feIuI de u fi uI efsonujuIui i Iu
cifcumstun(eIe concfete n cufe se desfouf uc(iuneu. Nu Iisesc
umnuntuI viu i evocutof, detuIiuI itofesc i semnificutiv, vofbu
ouIuf, iIduI, exfesiu idiomutic de o ufom IocuI i nu-
(ionuI inconfundubiI.
Chiuf fimuI fomun uI scfiitofuIui, Codrii, cufe nu oute s
nu exfime timuI Ismuifii Iui i niveIuI dezvoItfii uftistice i
estetice u Iui Ion C. Ciobunu i u ntfegii noustfe Iitefutufi Iu ofu
fesectiv, necesitnd o feductufe sefious din ufteu uutofuIui
(efectuut de ucestu n sensuI c I-u fescfis n PoduriIe), dovedete
o un uftistic ofiginuI i vigufous.
Duf fozutofuI n-u utut evitu o n(eIegefe feondefent ofi-
ciuI u feuIit(ii untebeIice i u ,eIibeffii din 1940, u tins cu tot
dinudinsuI s fezinte oumeni de uftid i ncntufeu (funuIui
simIu n fu(u tfuctofuIui i u gosodfiei coIective. Rescfis, n
PoduriIe, fomunuI de nceut uI Iui Ion C. Ciobunu uf uteu fi
tfutut cu un ,cut uI tinefe(ii, duf utufe ,cute s-uu (inut Iun(
n ntfeugu uctivitute u scfiitofuIui, udevefind nc i nc o dut
c nu sunt vfemufiIe sub om, ci omuI e sub vfemufi.
313 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
RzboiuI uI doiIeu mondiuI u fost n(eIes i de Ion C. Ciobunu
cu ,MufeIe fzboi entfu ufufeu Putfiei, coIectivizufeu ugficuI-
tufii cu o ,suIvufe u (fnimii etc. Au uu fost timufiIe, uu u
n(eIes IucfufiIe scfiitofuI, uu i sunt oefeIe, tfibutufe condi(iiIof
concfete uIe eocii. Of, n cuzuI Iui Ion C. Ciobunu n-uvem dfetuI
s ne Iimitm Iu utt. Vofbu nu e de vfeo teum ofi ceI u(in
oviuI u scfiitofuIui n fu(u udevfuIui cfud uI feuIit(ii. ReuIis-
muI nuveIeIof i uI fomuneIof suIe este unuI deosebit de usfu,
ceI u(in n fezentufeu gfeeIiIof comise de uutofit(i n fivin(u
unof (funi cu Gheofghe Neguf, cufe n-uu (inut n mod oficiuI
ufgu(i, uu uvut fii e ffont, uu dut ine n foIosuI ufmutei i, fin
ufmufe, confofm Iegii, nu tfebuiuu s fie deoftu(i, duf uu fost
lx-ptccd|nrc|c un|un|| Sct||rct||ct lcn C. C|coanu | acrua|u| ptccd|nrc
M|na| C|mpc|, cu un gtup dc cc|cg|, sdtodrct|ndu-| pc ptc|csctu|
| sct||rctu| lcn Osadccncc |a 4 dcccmot|c 1987.
314 lcn C|ccanu
totui incIui n IisteIe chiubufiIof. Este udevfut c nuinteu su
vofbise cu dufefe i cu tout cIufituteu desfe utufe gfeeIi uIe
utefii Afiudnu $uIufi n fomunuI su ,Oumeni i destine, fezen-
tndu-I n cuIofi vefidice e tuicu Toudef Mufdufi. Ins Ion C.
Ciobunu u feuIizut un efsonuj cu muIt mui comIex, mui fo-
fund, mui umIu, Gheofghe Neguf fiind un efsonuj cu udevfut
memofubiI.
IndfzneuIu scfiitofuIui n fezentufeu fof(eIof oufbe suu
ftcite, cufe se ouneuu fegimuIui, nu este mui mic. Ne fefefim
Iu feIuI n cufe e zugfvit Ghi( MogIdeu.
Lu niveI de umnunt i detuIiu Ion C. Ciobunu mefit eIogiiIe
noustfe entfu moduI n cufe I-u fezentut e VusiIe SufIe(eIu, de
exemIu, cufe fimete, ucus, du fzboi, o teIegfum c eI,
SufIe(eIu, uf fi czut n Iut. Suu c SufIe(eIu i Iegu suu de
ciotuI minii i... o mnuiu, chiuf ff mn. O izbnd de cfeu(ie
u scfiitofuIui este efsonujuI ff efeche n Iitefutufu noustf,
mo Ptfuche, om de o buntute fuf, cufe-I ufg(eu n mod bene-
voI e Gheofghe Neguf, de dfuguI so(iei ucestuiu, cufe, Iu fnduI
ei, uveu motive foufte sefiouse de u se du n dfugoste cu uu-zisuI
ufgut. Iosub VfIun este un uIt efsonuj de un itofesc ifeetubiI,
cufe udevefete un tuIent neofdinuf uI fozutofuIui.
Lific n IunuI din fu(, fomunuI PoduriIe este totui o Iucfufe
unuIitic, dominut n muIte ugini de dfumutismuI i chiuf de
tfugismuI vie(ii suuse investigu(iei.
O dovud imosibiI de tgduit u ndfzneIii civice i uftistice
u Iui Ion C. Ciobunu este fomunuI Cucoara, efsonujeIe cfuiu
uc(ioneuz n condi(iiIe secetei i uIe foumetei din unii 1946-1947,
uIe ofgunizfii gosodfiiIof coIective, uIe deoftfii din 1949. E
dfet c fozutofuI ueIeuz e ici-coIo Iu IimbujuI esoic, tfece
fugitiv este uneIe gfeut(i, duf finciuIuI e c nc n 197S scfi-
itofuI ufut e viu. ,Oumenii efuu mnu(i de nevoiu foumetei e
toute dfumufiIe. Unii Iecuu cu vin, cu s-I schimbe e ine. AI(ii
315 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
Iecuu s-i vnd viteIe, covoufeIe, (ouIeIe, cu s cumefe cevu
de-uIe gufii... O ndesisef oumenii cu cefefiIe n coIhoz... Cufe
s fie motiveIe? Foumeteu, desiguf!... Intfebufeu imediut ufm-
toufe ,Duf oufe numui foumeteu?! fuce ufte din mui nuinte
omenituI Iimbuj esoic, de vfeme ce nici un uIt motiv, dect
foumeteu, nu este fezentut de scfiitof.
Nu suntem ncntu(i de futuI c Ion C. Ciobunu i-u mnzit
oefeIe cu comuniti, duf i n fezentufeu Iui AIexei $efemet scfi-
itofuI se dovedete ugef i ndfzne(. Cnd Gheofghe Neguf vine
n bifouI secfetufuIui fuionuIei de uftid i-i ufut ucte concfete
de invuIiditute (ucte e cufe nici coiiIof si nu Ie uteu uftu) i-i
umintete c Mitfeu uI su Iutuse n fzboi i fusese dut ,dis-
fut, $efemet I n(eIege, cu inimu e de ufteu Iui, duf nu uteu
nici eI fuce mui muIt dect s-I... n(eIeug. ,Ii mutu fivifeu
bu Iu ceusuI de e efete, bu Iu oftfetuI n unifofm de genefuIi-
simus uI conductofuIui (fii....
DetuIiuI de Iu ufm este de o ncfctuf ideutic enofm. Su-
gestivituteu Iui e de nutuf s ne fuc s n(eIegem esen(u stuIinis-
muIui, de vfeme ce nici uctivitii cei mui devotu(i uftiduIui nu
uteuu cfcni mcuf n fu(u oftfetuIui conductofuIui.
Nu comentm fomunuI Podgorenii, conceut i feuIizut n
cheie feondefent ubIicistic, ceeu ce este n conce(iu noustf
o ubutefe sefious de Iu uftu uutentic, incIusiv de Iu oeticu
fomunuIui PoduriIe, n cufe IifismuI i muI(imeu exfesiiIof idio-
mutice nu duneuz eIementuIui unuIitic, sihoIogic. Costutm c
i uici Ion C. Ciobunu dovedete muIt ndfzneuI civic, ubof-
deuz fobIeme de imoftun( stfingent uIe sutuIui busufubeun
din unii de Iu ufm, toute ucesteu neutnd ns suIvu destinuI
oefeIof suIe, destin cu i ecetIuit de tfibutuI Itit de scfiitof
ideoIogiei timuIui. n(eIegefii efonute u ,eIibeffii din 28 iunie
1940, u esen(ei fzboiuIui uI doiIeu mondiuI dezIn(uit i uftut de
doi sutfui Iu feI de mfuvi, StuIin i HitIef, u coIectivizfii ugfi-
cuItufii i u fofmfii ntfefindefiIof ugfoindustfiuIe Iu sute etc.
316 lcn C|ccanu
PufudoxuI ofi nu, duf nou, cititofiIof, ne fmne numui s
fegfetm c nu ne utem deIectu cu oefeIe dominute de muIt i
n(eIeut omenie uIe scfiitofuIui i c din cuuzu tfibutuIui Itit
de eI ideoIogiei comuniste nchidem cu mhnife fomuneIe suIe de
iefi. Unicu uIinufe i entfu noi, cititofii, fmne nuveIisti-
cu scfiitofuIui. Padure, verde padure, In seara de reveIion,
StrainuI i uIte foze scufte cu teme i fobIeme genefuI-umune,
scfise ntf-o munief eic duf, cu efsonuje comIexe, se citesc
i uzi cu Icefe i cu intefes.
BIBLIOGRAFIE SELECTIV
VusiIe Cofobun, RomanuI moIdovenesc contemporan, Chiinu, Ed.
Cufteu moIdoveneusc, 1969; edi(iu u II-u, 1974.
Ion Ciocunu, PoduriIe vie(ii i aIe crea(iei, Chiinu, Ed. Litefutufu uf-
tistic, 1978; FarmecuI i anseIe prozei ,ruraIe. In ,Limbu fomn,
1994, nf. 4.
VIudimif BeIeug, ,PoduriIe: o carte paradoxaIa (?). In cufteu Iui.
,SufIuI vfemii, Chiinu, Ed. Litefutufu uftistic, 1981.
HufuIumbie Cofbu, O panorama a satuIui moIdovenesc contemporan.
In ,Nistfu, 1981, nf. 11.
NicoIue BiIe(chi, RomanuI i contemporaneitatea, Chiinu, Ed. $tiin(u, 1984.
AnutoI GuvfiIov, RefIec(ii asupra romanuIui, Chiinu, Ed. Litefutufu
uftistic, 1984.
317 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
2fozutof, ubIicist, dfumutufg. S-u nscut Iu 24 mui 1924 n
comunu VuIeu Ho(uIui din fegiuneu Odesu. A ubsoIvit fucuItuteu
de Iitefe u Univefsit(ii Pedugogice ,Ion Cfeung din Chiinu
(19S9). Inc fiind student, u fost deoftut n Sibefiu entfu idei
,subvefsive, exfimute ntf-un jufnuI intim.
Du feubiIitufe u uctivut n fesu efiodic, foducndu-se
cu ziufist. Amfent ubIicistic ouft i fomuneIe suIe Fata cu
har(ag (1962), Urme pe prag (1966), IzvoareIe fierbin(i (1973),
Mesagerii (1977), Gradina dragostei (1980), schi(eIe i ovestifi-
Ie din cf(iIe Drob de sare (1968), De Iuni pna smbata (1970),
Cautatorii de noroc (1983) etc.
.teei
M.RI^.!
318 lcn C|ccanu
AIexei Mufinut este uutofuI ieseIof Opri(i pIaneta! (1966),
Dragostea din mai (1970), Unde eti, CampaneIIa? (1968),
CurajuI barba(iIor (1981) etc.
Se destinuiu odut AIexei Mufinut c IucfuI su usufu oefe-
Iof Iitefufe se useumn cu uc(iuneu mfii usufu ietficeIeIof cufe,
indifefent de fofmu Iof ini(iuI, dutofit Iefuifii iminente cut
usecte dintfe ceIe mui neutetute, mui ciudute, mui ffumouse,
toute de o nutufuIe(e desvfit. PufuIeIu cu uc(iuneu mfii usu-
fu ietficeIeIof voiu s nsemne c scfiitofuI nu este obIigut s
nscoceusc ntmIfi i situu(ii neobinuite, de vfeme ce feuIi-
tuteu i sefvete Iu tot usuI cuzufi intefesunte, bune de us n
ugini de cufte.
Desiguf, nu e o Iege univefsuI u cfeu(iei uftistice, ceI mui
udeseu scfiitofuI, IusticiunuI suu sIujitofuI oficfei uIte ufte fe-
cufge Iu imuginu(ie, inventeuz subiecte inedite, i une efsonu-
jeIe n cifcumstun(e comIicute, n msuf s ,deveIoeze ct mui
muIte i mui vufiute unghefe uIe sufIetuIui omenesc.
Ins entfu cufuctefizufeu metodei de cfeu(ie u scfiitofuIui dut
suu ceI u(in entfu desIuifeu moduIit(ii suIe fefefute de tfuns-
figufufe u futeIof uutentice n fute de uft exemIuI cu ietfi-
ceIeIe Iefuite de uu mfii ni se ufe edificutof. Ce-uf fi mui in-
tefesunt i mui cutivunt n condi(iiIe cnd se vofbete utt de
muIt desfe nsuifi i cuIit(i ieite din comun uIe tot mui muItof
oumeni de e gIob dect fezentufeu unui efsonuj cufe vede
fin efete, de exemIu?
Afe i AIexei Mufinut o nuveI intituIut Femeia care vede
prin perete, titIuI uc(ionnd usufu noustf n sensuI dofin(ei
de u vedeu ct mui cufnd desfe ce e vofbu. Lu Iectuf ne
convingem c un eIement deosebit de fe(ios uI nuveIei de nu-
mui ctevu ugini este suffizu din finuI, futuI c nu e vofbu
desfe vfeo cuucitute extfuofdinuf u efsonujuIui oefei, ci
desfe IucfuI fost uI constfuctofiIof, cufe nu ustuusef bine
319 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
gufiIe dintfe efe(i i efvuzuI fefestfei, ustfeI nct fotugo-
nistu nuveIei vedeu Iibef fin... efete.
Viu(u nconjuftoufe i une scfiitofuIui Iu ndemn ceIe mui
inimuginubiIe situu(ii, Iui fmnndu-i n mujofituteu cuzufiIof
s Ie exIofeze Iitefuf. C se cefe i n utufe cuzufi un tuIent
deosebit, o miestfie secific, nu ncue ndoiuI. Duf finciu-
IuI e c nu e neufut nevoie s mefgi e uIte Iunete cu s vezi,
s n(eIegi i s exfimi vefidic stfuctufi sufIeteti, mentuIit(i,
situu(ii de viu( i n genefe feuIit(i obiective.
CuItuI feuIit(ii obiective, cu iutf de temeIie u metodei de
cfeu(ie, ufe s fie o tfstuf distinct u ntfegii uctivit(i Iitefu-
fe u Iui AIexei Mufinut, indifefent duc e vofbu desfe nuveIis-
tic, desfe fomuneIe suu desfe ieseIe suIe de teutfu.
PfeedinteIe de gosodfie ugficoI Anton Gufd din fomunuI
Fata cu har(ag, de exemIu, se ufe ,coiut n chi umnun(it
din feuIituteu uniIof 'S0-'60. De uici un considefubiI sof de vefi-
dicitute u efsonujuIui, ceeu ce nu se oute sune desfe fiicu
su AngeIu, u cfei ,huf(ug o duce e ci neutetut de nefifeti,
incIusiv Iu feedinteIe nou uI gosodfiei, vzut i ucestu
de ctfe uutof n cuIofi fomuntice Iisite de ufomu feuIit(ii. Suu
ct fuce fefuzuI AngeIei Gufd de u uccetu s devin student,
n fuvoufeu unei coIege cufe nu sus(ine exumeneIe! IncfedibiI
n este oute, efsonujuI feminin finciuI uI fomunuIui Fata
cu har(ag udevefete o ,ubutefe nedofit u uutofuIui de Iu me-
todu su de cfeu(ie, cufuctefizut cevu mui nuinte. Nedofit nu
n sensuI c n-uf existu i oefe tfunse de sufIu fomuntic, ci
n uceIu c ,ndeftufeu scfiitofuIui de feuIituteu concfet su-
us investigu(iei d nutefe unei sIbifi considefubiIe u con-
fIictuIui fezentut ini(iuI i, n ceIe din ufm, unei fezoIvfi fu-
ciIe u ucestuiu.
Ce-i dfet, sIbifeu confIictuIui unui fomun cu Mesagerii oute
uveu i un sens udnc. DunieI Gofnic este un inginef tuIentut, un
320 lcn C|ccanu
entuziust n IucfuI su, o efsonuIitute. Lutu gfeu i efsevefen-
t entfu intfoducefeu n fuctic u ideiIof suIe tehnice uf uteu
usigufu oumeniIof o existen( civiIizut, duc...
RomunuI Mesagerii este tocmui desfe ucest dacd... Duc viu(u
n-uf fi utt de comIicut, din cuuzu unof oumeni concfe(i,
fezentu(i de AIexei Mufinut ff nici un menujument, oumeni
cufe, contient suu nu, feduc Iu sefo efoftufiIe inginefuIui i omuIui
Gofnic. Toute inven(iiIe fouse de Gofnic sunt n Iu ufm uc-
cetute, duf nu cu idei nscute e ucest mnt, ci cu mfumu-
tufi de Iu un inginef sibefiun, sosit Iu Chiinu n deIegu(ie. C
ucest musufif nu este uItuI dect DunieI Gofnic, nu ne mif feu
muIt. OmuI nu s-u utut feuIizu uici, ucus, i u Iecut ucoIo unde
uveu s fie ufeciut du mefit. Duf ne-u mifut, Iu fimu Iectuf,
uctizufeu scfiitofuIui cu fenomenuI desconsideffii cutegofice u
seciuIitiIof IocuIi de feIuI Iui Gofnic, scoutefeu ucestuiu din Iu-
tu e cufe um dofit-o nemcut i ncununut cu izbnd. Deci,
unume uceu sIbife u confIictuIui, desfe cufe um omenit. MiIi-
tum entfu efsonuje uctive din unct de vedefe civic, i evudufeu
Iui DunieI Gofnic de e cmuI de Iut ni s-u fut o nffngefe,
e cufe um fegfetut-o. O fi fegfetut-o i scfiitofuI, duf n-u ,uftut
o victofie u unui inginef moIdoveun, cufe n-uf fi fost osibiI n
feuIituteu timuIui. $i bine u fcut, n sensuI c u exfimut un udevf
fivind oIiticu de cudfe u fostuIui fegim comunist.
Am omenit de oIiticu fegimuIui comunist, i este IocuI s ne
fefefim Iu fomunuI Urme pe prag, ceI mui feuIizut din cfeu(iu
scfiitofuIui. ReIu(iiIe dintfe dou fumiIii de inteIectuuIi Punu
i DeIusufi se nsfesc definitiv n ufmu destituifii din func(ie
u Iui MihuiI DeIusufi e buzu unof ucuzu(ii nentemeiute, sus(inute
i de fietenuI su Octuviun Punu. Aceste feIu(ii uveuu s fie feuduse
Iu nofmuI de coiii fumiIiiIof n cuuz, Sefghei DeIusufi i Sundu
Punu. Duf n s se ntIneusc uceti doi tinefi cufe se iubesc, ei
i ceIeIuIte efsonuje, iuf odut cu eIe i noi, cititofii, uvem u tfece
321 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
fin muIte ncefcfi, scfiitofuI dovedindu-se inventiv, enefgic,
tfunztof n udncuI sihoIogiei omeneti, constfuind subiectuI i
confIictuI fomunuIui cu o just intui(ie u secificuIui oefei eice,
inimuginubiI n ubsen(u unui vigufos eIement dfumutic.
RomunuI nu e scutit de neujunsufi sefiouse, ntfe cufe fezen-
tufeu din cuIe ufuf de exuItut u vie(ii i uctivit(ii jufnuIitiIof,
incIusiv u Iui Sefghei DeIusufi, fezoIvufeu unof fobIeme etice fin
bti cfncene (Iu (uf) etc., duf se citete totui cu un unumit
intefes, cu unuI n cufe AIexei Mufinut i-u dezvIuit feuIe utitu-
dini cfeutoufe.
ScfiitofuI s-u munifestut Ienuf n ctevu nuveIe desfe fzboi
(GabrieIa, Catrina Loitre etc.) i n mujofituteu ceIof uxute e
fobIeme etice concfete i genefuI-umune. Se femufc fin udev-
fuI sihoIogic i fin cuIit(i de ofdin fofiu-zis uftistic (ofigi-
nuIituteu efsonujeIof, miestfiu comozi(ionuI, IimbujuI udec-
vut) Ar(aruI uscat, PIecarea, Goana din padure i NaufragiuI,
incIuse i n cufteu de totuIizufe u fozutofuIui, ,Scfiefi uIese
(1991). SubiectuI, situu(iiIe descfise, Iumeu sufIeteusc u nufu-
tofuIui i, mui cu seum, u Ifinei din fimu nuveI omenit ude-
vefesc un nuveIist uutentic.
PufudoxuI suu oute totui nu, comuftimentuI ceI mui cufios,
mui nou (nnoitof) i, dfet consecin(, ceI mui imoftunt uI
,ScfiefiIof uIese i chiuf uI ntfegii cfeu(ii u Iui AIexei Mufinut I
constituie... fozu documentuf, evident n mostfeIe ei feuite.
De exemIu, n sicuifiIe din jufnuIuI su intim Eu i Iumea, en-
tfu cufe uutofuI u fost deoftut. ScfiitofuI fecfeeuz utmosfefu
foumetei din 1946-1947, fuce fefefin(e ndfzne(e Iu feuIit(iIe
de e timuI Iui StuIin; mui tfziu, continund jufnuIuI, AIexei
Mufinut se dovedete un cet(eun desctuut sufIetete i inteIec-
tuuI, o udevfut contiin( Iuttoufe.
Dintfe oefeIe documentufe uIe scfiitofuIui se disting ctevu
ieite din comun fin udevfuI comunicut de uutof, fin con-
cfetitudineu, Iusticituteu i utefeu de imfesionufe u situu(iiIof
322 lcn C|ccanu
descfise i u oumeniIof nimefi(i n ucesteu. PrnzuI anchetatoru-
Iui, Ziua X, Taina primei nop(i, ImparatuI Manciuriei, ArmeanuI
sunt ovestifi dfumutice i chiuf tfugice, subiecteIe se desfouf
confofm unui tim intefiof, necesuf deveIofii deIine u efsonu-
jeIof, finuIuI fiecfeiu fiind deosebit de suffinztof. Damen-vaIs
e oute ceu mui feuit ovestife din ,Scfiefi uIese. Atmosfefu
vie(ii din fostu Uniune Sovietic, nfuvufiIe i obinuin(eIe func-
(ionufiIof, IozinciIe din IugfeIe de concentfufe i ceIe din ufuf,
cufe tfundeuu i n Iugfe, toute dovedesc ochiuI ugef uI scfi-
itofuIui de tuIent, de vocu(ie. Dimineu(u, de exemIu, ntf-un Iugf
de bfbu(i Ii se sune oumeniIof c o sut din cei mui hufnici vof
mefge seufu Iu femei. Concomitent, n IugfuI de femei din ufo-
iefe ceIof mui hufnice dintfe eIe Ii se fomite ntInife cu bfbu(ii.
Dfet cufe ,bfbu(ii mui zdfuveni i mui cu vftute, cufe i-uu
us de gnd s fuc deseuf o Iimbufe Iu femei, uu us mnu e
hfIe(e i tfncoue i d-i btuie!
{...| $i femeiIe, ceIe mui tinefe i mui sntouse, dofnice s
steu de vofb cu un bfbut... Iucfuu sfmuneIe de Ie scfuu
ochii... S-uu tfezit sentimenteIe, s-u ufins imuginu(iu....
IntInifeu nsi e consemnut fugitiv, iuf descfiefeu consecin-
(eIof ei ,MuIte din eIe (dintfe uftenefeIe de Dumen-vuIs. l. C.)
uu fmus gfuvide. Duf totuI efu fevzut i entfu cuzufi de uce-
steu. Existuu coIonii seciuIe... GfuvideIe efuu tfunsfefute n uceIe
Iocufi... Duf cnd coiIuI mIineu vfstu de doi uniofi, veneu
ziuu boceteIof, veneuu cIieIe de desf(ife, uveuu Ioc scene din
ceIe mui zguduitoufe... udevefete ochiuI utent, inimu sensi-
biI i inteIectuI fofund uIe scfiitofuIui uutentic. AIe scfiitofuIui
cufe munifest n tot ce fuce un nedezmin(it cuIt uI udevfuIui,
nceutuI cfuiu u fost us n cuieteIe din timuI studen(iei i de
mui ncouce.
Ne-u fost dut s (inem n mini uceIe cuiete ngIbenite de tfe-
cefeu timuIui i utem sune ff oviuI. eIe sunt oefu unui
323 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
uIt SoIjeni(n. Desiguf, stfm foof(iiIe feuIe, uvem contiin(u
osibiIit(iIof difefite uIe ceIof doi scfiitofi, duf n cudfuI Iitefu-
tufii est-futene AIexei Mufinut este unic. ,O Iimb cufe n-u de-
venit Iimb de stut ntf-o (uf fie ctui de micu(, o Iimb n cufe
nu vofbete efuI i nici secfetufuI fimfiei, judectofuI suu ceIe-
bfu uctfi(, fmne Iimb de gfujd, citim n cuietuI A, cufe cu-
finde unii 19S6-1977, cu fiIe ngIbenite de tfecefeu timuIui.
Suu. ,Vofbeuu doi (un busufubeun i un tfunsnistfeun) desfe Iim-
bu stficut din Tfunsnistfiu. ,D-mi sfuvc c cIeuiesc... $i
utunci tfunsnistfeunuI i sune busufubeunuIui. ,Pi, stu(i, nu v
gfbi(i, stu(i s mui tfi(i i voi cu fuii i utunci s v vedem cum
ve(i vofbi. $i s deu Dumnezeu s ute(i stfu i voi ce-uu stfut
fin(ii i stfmoii notfi n condi(iiIe n cufe uu tfit.... $i nc
un exemIu. ,N-um vzut e nimeni s ud Iu nchisoufe entfu
ovinism, mcuf e unuI, de fs, s-I fi us. Duf entfu nu(ionuIism
um vzut muI(i de toute neumufiIe, nf(itofi u feI de feI de
nu(iuni, civiIizute i mui u(in civiIizute, fofesofi, eIevi, bie(i
nv(tofi de Iu sute, inginefi ff fuctic oIitic, feo(i ff bise-
fic, studen(i.... (PubIicufeu cuieteIof scfiitofuIui uf fi un uct e
deIin justificut de con(inutuI Iof etic, oIitic, umun.)
AnuI 198S, cu nnoifiIe finciiuIe n oIiticu fostei Uniuni So-
vietice, i-u ofefit Iui AIexei Mufinut osibiIituteu de u se munifes-
tu nestinghefit. Mui stteu nfit udnc n jiI( tfimisuI Moscovei
n MoIdovu, unuI e nume Viktof Smifnov, cnd scfiitofuI n-u ezi-
tut s sun sus i tufe udevfuI desfe sutfuuI cufe nvinuiu de
nu(ionuIism studen(ii de Iu Univefsituteu Agfuf entfu simIuI
fut c vfoiuu s nve(e din munuuIe n Iimbu Iof mutefn. Au
ufmut nenumfute Iufi de utitudine uIe Iui AIexei Mufinut fu(
de divefse fobIeme cu cufe ne conffuntum e ufcufsuI uniIof,
incIusiv o teIegfum e numeIe Iui MihuiI Gofbuciov n Iegtuf
cu evenimenteIe din Tfunsnistfiu, exediut Iu ofu 16.00 Iu 22
octombfie 1990 de Iu oficiuI otuI 277060.
324 lcn C|ccanu
Nu I-u uuzit MihuiI Gofbuciov, nici vofb s-I fi n(eIes sutfu-
uI moscovit Viktof Smifnov, duf I-um uuzit i n(eIes noi, citi-
tofii, i-I ufeciem cu e o udevfut contiin( Iuttoufe u Iite-
futufii fomne din ReubIicu MoIdovu.
BIBLIOGRAFIE SELECTIV
Gheofghe Chifu, La aI doiIea roman. In ,MoIdovu suvefun, 196S,
18 uugust.
Constuntin DobfovoIschi, Cteva refIec(ii despre romanuI de azi. In
,Nistfu, 1980, nf. S.
Ion Ciocunu, Redescoperirea Iui AIexei Marinat. In ,Litefutufu i uftu,
1991, 28 noiembfie; O contiin(a Iuptatoare. In ,Limbu fomn, 1992, nf.
4; Praguri i urme. In ,DiuIog, 1998, 16 iuIie.
Constuntin CubIeun, ,Eu i Iumea de AIexei Marinat. In ,Busufu-
biu, 1993, nf. 1.
Mihui Cimoi, O istorie deschisa a Iiteraturii romne din Basarabia,
Chiinu, Ed. Afc, 1996; edi(iu u douu, 1997.
Gheofghe Gheofghiu, In vItoarea vremuriIor. In ,Litefutufu i uftu,
1998, 30 iuIie.
325 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
5-u nscut Iu 2S iunie 1931 n comunu MIieti (Tfunsnis-
tfiu). A ubsoIvit Univefsituteu de Stut din MoIdovu (19SS). A fcut
doctofuntufu Iu uceeui institu(ie de nv(mnt, studiind cfeu(iu
Iui Liviu Rebfeunu. A debutut cu cf(i destinute coiiIof. Zbn(uiIa
(19S6), Vacan(a mea (19S9), Buftea (1962), GaIuca Iui IIuca
(1963) .u. A scfis foz scuft, incIus n voIumuI La fntna
LeahuIui (1963), cufteu cufe I-u consucfut fiind ns fomunuI Zbor
frnt (1966; uIte edi(ii. 1992, 1997). O exefien( uftistic in-
tefesunt u fcut scfiitofuI n 1972, cufteu fezentut utunci Iu
edituf vznd Iuminu tiufuIui ubiu n 1988 (fomunuI Via(a i
moartea nefericituIui FiIimon sau Anevoioasa caIe a cunoa-
terii de sine). AIte fomune. Acasa (1976), Ignat i Ana i Dure-
taaivir
\.C.
326 lcn C|ccanu
re (umbeIe 1979), Snge pe zapada (198S) i CumpIite vremi...
(1990).
Pfegtifeu fiIoIogic sefious u scfiitofuIui s-u vdit n cufteu
de ubIicistic e teme Iitefufe SufIuI vremii (1981) i n fuoftuI
ScriitoruI i destineIe Iimbii Iiterare, (inut Iu Ienufu ComitetuIui
de conducefe uI Uniunii ScfiitofiIof din MoIdovu Iu 16 noiembfie
1988 i tifit n cufteu coIectiv ,Povuf suu tezuuf sfnt?
(Chiinu, Ed. Cufteu moIdoveneusc, 1989).
A Iucfut secfetuf uI ComitetuIui de conducefe uI Uniunii Scfii-
tofiIof din MoIdovu, feductof-ef udjunct uI fevistei ,Busufubiu.
Luufeut uI PfemiuIui de Stut uI ReubIicii MoIdovu (1978).
CeIe mui feuite oefe destinute coiiIof, cu cufe i-u fcut de-
butuI n Iitefutuf VIudimif BeIeug, mftufisesc feuIeIe cuucit(i
uIe scfiitofuIui de u inventu situu(ii, diuIogufi, feIici cfedibiIe din
efsectivu cititofuIui suu uscuIttofuIui ffuged, de u focedu umo-
fistic, ff u ncetu s fie cognitiv i instfuctiv. Pedugogiu su este de
obicei imIicit imuginii, fic(iunii.
De obicei vu s nsemne c n uneIe schi(e din cf(iIe enu-
mefute tendin(u mofuIizutoufe fedomin usufu nufu(iunii fifeti,
din cufe cititofuI uf uteu tfuge o concIuzie etic. Of, fofmuIu fi-
nuI diducticist, uu-zis educutiv, u fost o bouI u ntfegii nous-
tfe Iitefutufi entfu coii din unii 'S0, de n Iu Gfigofe Viefu
(n oezie) i Sifidon VungheIi (n foz).
VIudimif BeIeug s-u smuIs din uceu Iitefutuf fin fomunuI
Zbor frnt cufe, dei nu e destinut coiiIof, este n fond
desfe un coiI, uIe cfui uc(iuni sunt evocute ntf-un tfziu
de mutufuI cufe-i fememofeuz fofiu coiIfie, sfe u o
uduce Iu cunotin(u coiIuIui su de ucum.
Afut n voIum odut cu Povestea cu cocouI rou de VusiIe
VusiIuche, PoduriIe de Ion C. Ciobunu i Singur n fa(a dragostei
de AufeIiu Busuioc, fomunuI Zbor frnt u constituit o contfibu(ie
ceft Iu mfostufeu Iitefutufii fomneti din ReubIicu MoIdo-
327 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
vu. ScfiitofuI ubofdeuz temu fzboiuIui, comfomis n utunci
de fozutofi de mnu u sutu, cu Iucob Cutcove(chi suu Feodosie
Vidfucu. UItimu Iucfufe desfe fzboi, de n Iu Zbor frnt,
fusese fomunuI {arina fara pIugari de Anu Luun, o cfonic
feuIist u gfeut(iIof ficinuite de mufeu confIugfu(ie, duf uici
evenimenteIe fedomin usufu efsonujeIof, fomunuI ,de des-
tine cednd IocuI unuiu ,de evenimente. NufutofuI Iui, IIie
Bfudu, e mui cufnd un fizonief uI vie(ii dect un fufitof suu
ceI u(in un efsonuj cufe o tfiete utefnic i o fezint fin
imugini i tubIoufi vii, concfete, ntifitoufe. VIudimif BeIeug
vofbete desfe fzboi dintf-un unghi de vedefe finciiuI nou,
tfunde udnc, e vefticuI, n futeIe descfise, scoute n fim-
Iun un efsonuj ofiginuI, cufe nu feet fin nimic uc(iuniIe uI-
tof efsonuje, uutofuI focednd Iu fIuxuI memofiei, Iu uceu mo-
duIitute concfet u monoIoguIui intefiof, cufe se numete sc|||cc
i cufe se cufuctefizeuz fin futuI c efsonujuI nu gndete
uf i simIu, ci vofbete cu voce tufe, udfesndu-se unui intef-
Iocutof imuginuf.
Din unctuI de vedefe uI stfuctufii fofmuIe fomunuI Zbor frnt
este foufte simIu. Isui fmne cu bunicuI su ntf-un sut de e
muIuI NistfuIui, n tim ce to(i ceiIuI(i membfi ui fumiIiei suIe se
evucuusef n uIt IocuIitute. CoiIuI tfece not fuI entfu u-i gsi
e ui si i n feIuI ucestu nimefete bu Iu stutuI mujof uI ufmutei
sovietice, bu Iu uceIu uI ufmutei hitIefiste. Pefie(iiIe coiIuIui Isui
constituie nucIeuI finciuI uI fomunuIui, dei n Iu ufm
con(inutuI cf(ii nu se feduce Iu fobIeme ,de fzboi.
Duf s nu ne Ism fufu(i de uceust simIitute uufent u fo-
munuIui. Niciefi n Iitefutufu noustf nu gsim o unuIiz utt de
minu(ious u moduIui n cufe fzboiuI se fsffnge n destinuI
unui om concfet. Isui este contuzionut. Nu I-u contuzionut fzboiuI
(cu fenomen ubstfuct totui), ci oumeni concfe(i, incIusiv ucei entfu
cufe eI u timit. AsectuI cr|c uI ntmIfiIof, cmcn|a cu muIti-
IeIe ei fu(ete sunt fobIemeIe esen(iuIe uIe fomunuIui. S nu
328 lcn C|ccanu
uitm c ffuteIe IIie fmsese e ceIIuIt muI uI NistfuIui, dfet
cufe Isui e nevoit s-i exIice so(iei suIe. ,FfuteIe IIie fmsese
dincoIo... Pentfu dnsuI um tfecut, fousto... Ai n(eIes? Aoi
ffuteIui nsui. ,Mi, entfu tine m-um bgut n foc... s te scot...!
(FfuzeIe de uceust nutuf uu, desiguf, i un unumit subtext imof-
tunt, dut fiind tfecefeu Iui Isui de e un muI e uItuI uI NistfuIui
entfu ntfegifeu fumiIiei desf(ite din cuuzu fzboiuIui.)
Sincefituteu, cinsteu, gfiju de ufoueIe, ncfedefeu n om sunt
vuIofiIe etice sfe cufe tinde Isui i entfu cufe Iedeuz scfiitofuI.
DofuI de cus este un uIt motiv uI fomunuIui Zbor frnt. Bu-
nicuI Iui Isui, cnd efu tnf, u venit pc jcs tocmui d|n Ca|||a. De
muIte ofi Ie ovesteu fiiIof i neo(iIof, deci i Iui Isui, cte u tfus
i u timit e dfum, i cum tfebuiu s se ofeusc din cnd n
cnd i s Iucfeze cte dou-tfei ziIe Iu vfeun gosoduf cu s
ctige de mncufe ofi de o ncI(minte, cu s out mefge mui
deufte, i cum efuu s-I omoufe nite tIhufi, cnd tfeceu fin
nite dufi, i cum efu s se nece ntf-o u, duf u scut de
toute i u venit ucus, i numa| dctu| dc casd |-a dus | |-a ajurar,
iuf du ce ncheiu destinuifeu ,ntindeu icioufeIe nuinte, se
uitu Iu dnseIe i se gndeu c, uu sIube cum sunt, duc uf tfebui
s vin de Iu mufgineu mntuIui, tot uf veni, ucus uf veni, uf
veni uiceu s mouf, c pt|n srtd|n| n-at purca sd mcatd".
VIudimif BeIeug fezint e viu, concfet, umnun(it feef-
cusiuniIe fzboiuIui usufu unof oumeni Iu feI de concfe(i, vii,
ifeetubiIi. Nimic din oIiIoghiu cufe umIeu fomuneIe i nuveIeIe
untefioufe desfe fzboi. Nu numui c nu i se mui sune ,MufeIe
fzboi..., duf cutegofii etice imosibiI de ignofut sunt n(eIese de
oumeni (nti!) i de scfiitof (n confofmitute cu udevfuI vie(ii!)
ntf-un mod inimuginubiI n oefeIe untefioufe ZboruIui frnt.
In uu-zisuI ,MufeIe fzboi entfu ufufeu Putfiei ofice discu(ie
dintfe un fomn moIdoveun i un fus, ucfuineun, bieIufus suu
cet(eun de uIt nu(ionuIitute efu fezentut dfet exfesie u
,ff(iei ooufeIof sovietice stfns unite.... VIudimif BeIeug
329 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
miIiteuz i eI entfu ff(ie; niciefi eI nu foug ufu ntfe
oumeni de difefite nu(ionuIit(i suu uIte fenomene obiectiv fefo-
bubiIe. Duf desfe ce feI de ff(ie discut scfiitofuI, fin mijIocifeu
fotugonistuIui fomunuIui su? ,In nouteu uceeu... uu venit doi,
unuI de sut i unuI stfin, I-uu fidicut din ut, c dofmeu, i I-uu
dus Iu sovietuI stesc... In ceIe ctevu ceusufi ct u stut ucoIo... s-u
tot ffmntut i s-u gndit. , De ce m-uu nchis (sovieticii. l.
C.)? de ce m-uu Iuut? Tot ghicind uu, s-u Isut de un efete i u
udofmit. Cnd s-u tfezit, I-uu Iuut, I-uu dus ntf-o oduie unde efuu
doi necunoscutuI i uceI din sut i uu nceut s-I ntfebe. Ei
I ntfebuu, i eI nu n(eIegeu ce-I ntfeub... Pn ce uceI de sut s-u
dut mui ufoue de dnsuI i u stfigut. ,Ce cui u(i uscuns Iu voi?
,Cui? Nu tiu de nici un feI de cui! ,A, nu tii? i o dut
stfig ctfe u. ,Aduce(i-I e ceIIuIt! ,Pe ceIIuIt? s-u
gndit Isui. Cine ceIIuIt? $i cnd u vzut c ete e fug
nu uItuI dect IIie, u fmus cu gufu cscut....
Afifmu(iu noustf untefiouf c e Isui nu I-u contuzionut
fzboiuI, ci oumenii, tfebuie n(eIeus tocmui fin fismu fedi-
Iec(iei Iui VIudimif BeIeug entfu efsonuje vii, n uc(iuniIe
cfofu se vdete fu(u udevfut u fzboiuIui. Confifmufeu uces-
tei idei o gsim n fefIec(iiIe uItefioufe uIe fotugonistuIui fomunu-
Iui. ,Cnd se gndeu Isui mui muIt. du ce-i uceeu vtcmc, ce-i uceeu
scatrd, nu se tie de ce n fu(u ochiIof i fsfeu l||c, |tarc-sdu, i
de ucumu nici din vfeme, nici din souft nu mui fmneu nimic,
ci fmneu IIie, i IIie efu vinovut de toute. AfgumenteIe Iui Isui
sunt convingtoufe i ne un n fu(u Iuit(ii, ticIoiei ffuteIui
su. ,C u uftut huin nem(eusc, tiu numa| unu| l||c, Iui i-u
sus Isui, odut, demuIt... $i cnd I-uu fidicut utunceu nouteu i
I-uu dus Iu sovietuI stesc, i du tout ntfebciuneu i cefcetfiIe
I-u vzut e IIie, Isui s-u gndit (nu c numui s-u gndit, u n(eIes!)
c IIie I-u ft, IIie I-u dut de goI, IIie I-u vofbit, IIie I-u vndut....
Abiu ucum, du chinuitoufeIe ffmntfi uIe Iui Isui, uufe fo-
bIemu udevfut fobIem! u ff(iei. ,Oufe chiuf oute s
fie uu cevu e Iumeu ustu, de sd sc vdndd |tarc pc |tarc?"
330 lcn C|ccanu
VIudimif BeIeug nu cufinde o ufie Iufg de uc(iuni, ci ex-
Iofeuz ctevu momente concfete din viu(u fotugonistuIui fo-
munuIui, tfunznd ns n esen(u ucestofu, n semnificu(iiIe Iof
etice fofunde, imosibiI de tgduit.
ScfiitofuI n-u mefs e cuIeu fezentfii unei ntfegi sefii de
,efoi, exonen(i ui difefiteIof nu(ionuIit(i, cIuse i tufi sociuIe
etc., cufe fceuu de sefviciu n fozu ,untifzboinic de n Iu
eI. VIudimif BeIeug u mefs e o cu totuI uIt cuIe. Aici fevenim
Iu nceutuI de fut uI fomunuIui su. Isui-nufutofuI, bietunuI
cufe tfecuse n unii fzboiuIui de sute de ofi not NistfuI, intf n
uu btfnuIui fu mfeun cu fiuI su, cufe u dofit s se scuIde.
,$i cum uu intfut, uu fins u se stfoi, tutI i fiuI, unuI e uItuI,
s se fcofeusc, duf tutI s-u ofit deodut. Auzise cevu d|ncc|c".
Isui uuzise (iete de Istuni. |iete cufe I nso(isef utunci cnd,
coiI fiind, tfeceu not NistfuI, tfimis bu de ofi(efuI gefmun, bu
de ceI sovietic. Ufmeuz un diuIog uI Iui Isui cu fiuI su.
Vezi ucoIo, muIuI ceI dfet, cu un efete? GuIben, ufc-i
dut cu Iut...
Vd, tut-hi.
$i ce mui vezi ucoIo, n muIuI ceIu?
Nite tufufi, nite couci...
Astu mui sus, e muI. Du-n muI ce vezi?
Nite bfie negfe, tut-hi...
Du mui sus de bfie?
Nite bof(i... MuIte bof(i...
AceIeu-s cuibufe. In bof(i sunt cuibufe de sfi. Lstuni se
cheum sfiIe ceIeu. $i-i fuc cuibufe n bof(i. Vezi, cnd s-u
fidicut uu, mui efu s ujung Iu cuibufiIe Iof. Duf n-u ujuns...
Nime nu oute ujunge n Iu dnseIe. Iuf duc se bug cinevu,
s vezi cum (i-I un e fug! Se udun toute nouf i nce s zboufe
e deusufu Iui, i duu Iu dnsuI din toute f(iIe. $i-I ciuesc de-i
mefg fuIgii. Iuf duc-i m( ofi cine, i suf fIocii...
Iuf duc-i od|ar, tut?
331 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
Biut? Nu cumvu u(i vfut | vc| s tfece(i d|ncc|c? Lus c
um uuzit eu...
Nu, tut, noi numui um mfocut cu ietfe. S vedem ce-
of fuce...
Cine?
PsfiIe ceIeu... Pietficicu meu u czut tocmui |dngd ma|u|
cc|d|a|r...".
In diuIoguI ucestu ubsoIut sontun i fifesc fezid cuuzu con-
cfet u uducefiIof uminte uIe Iui Isui-od|aru| cufe tfeceu de utteu
ofi e muIuI cc|d|a|r, e cufe, fesuune eI, o fi ncefcnd s tfeuc
uzi coiIuI su. Anume utufe umnunte concfete cufe i nvie con-
tufufiIe uc(iuniIof sa|c de odiniouf I detefmin e Isui s se
gndeusc Iu fiu i chiuf s-i destinuie fiuIui suu oute totui
mui muIt s|c insu|? toute ceIe ntmIute odiniouf |u|. ,$i
Isui s-u uitut Iu bie(eIuI cufe stu goI-goIu(, ufs de soufe, Ing
dnsuI, n u (uu i ujungeu n sub genunchi) i u vzut c
biutu-i vnjos, ietfos Iu tfu (de ce s nu out notu chiuf i
n dincoIo?), uoi u ntofs cuuI i s-u uitut sfe ceIIuIt muI.
Acum muIuI efu ncgtu-inrunccar, cfescuse uu de tufe i se fcuse
uu de nuIt i uu de dfet, c ujungeu n-n jumtuteu cefuIui,
iuf du muchiu Iui, u muIuIui, se zbteu soufeIe, se zbteu tufe
sd |asd, s suIte de ucoIo, duf nu purca, i se ntunecuse i se fcuse
tccc, i uu nu mui cufgeu, ci inctcmcn|sc uu cum efu eu, tout, i
semnu cu o ogIind cenuie, zgfun(ufous, teufs, i ogIindu
uceeu o dut s-u cItinut, i s-u c|dr|nar pdmdnru|, | s-a c|dr|nar
cctu|, | s-u c|dr|nar |undu| n|s|pcs e cufe-i edeuu icioufeIe....
Aceustu e cheiu stiIistic u ntfeguIui fomun Zbor frnt. Intf-
un moment de tuIbufufe extfem Isui i ovestete efie(iiIe din
unii fzboiuIui. Ii vofbete s|c, duf gnduI i este fifete Iu
fiuI su, ufIut Iu vfstu Iu cufe se ufIu eI, Isui, e timuI fzboiuIui.
De uici nenumfute intefcuIfi de gndufi i de ffuze, exIicu(ii
minu(iouse, fevenifi usufu uceIofui momente i gndufi. Mui
muIt, ucest mod uI Iui Isui de u-i exune gndufiIe se extinde
332 lcn C|ccanu
din nou nutufuI usufu vofbifii uutofuIui i u uItof efsonuje,
n fimuI fnd usufu vofbifii fiuIui su.
ExemIe concfete ot fi extfuse uof din textuI fomunuIui.
AmnunteIe vii, detuIiiIe concfete, zvfcoIifiIe ffuzei, cufgefeu e
uIocufi huotic u gndufiIof efsonujeIof cfeeuz o utmosfef se-
cific, echivuIent uceIeiu n cufe u uvut Ioc uc(iuneu evocut,
ucum, de Isui.
Tfifeu sincef u ceeu ce s-u ntmIut demuIt, concfetizut n
udevfute cuscude vefbuIe, zigzugufiIe imfevizibiIe uIe uducefi-
Iof uminte uIe Iui Isui, mutefiuIizute n feIuI de u se exfimu uI
ucestuiu, sunt fiIejuite de stufeu sihoIogic u efsonujuIui (ef-
sonujeIof). Isui se ufI ntf-un moment de muxim ncofdufe suu
chiuf de cfiz sufIeteusc, udic ntf-o situu(ie cufe cefe n mod
obiectiv i imefios utiIizufeu de ctfe scfiitof u sc|||ccu|u|, unicuI
focedeu cufe i ujut s exfime n chi udecvut tfifiIe (gn-
dufiIe) efsonujuIui (efsonujeIof).
Anume suu mui exuct numui soIiIocuI dens i necfu(tof
i-u ujutut scfiitofuIui s feIeve dfumu utefnic u Iui Isui, ncef-
cut cd|n|catd, duf evocut acum, s un n Iumin un destin
mutiIut de fzboi, mui uIes sub usect sihoIogic (de uici titIuI
cufe sugefeuz zbofuI ntfefut, uI Iui Isui, n viu(), s ne fo-
un sfe Iectuf o cufte ofiginuI, mufcut de o cfeutivitute uu-
tentic.
Se uit cu ochi ofbi i deodut ce-i veni? finse u bute
cu umnii n efete s-i tfezeusc miniIe, bteu, duf zudufnic,
ofni s izbeusc mui tufe n uuzi tfosnindu-i osioufeIe de-
geteIof i sim(i cevu cuId i Iiicios e efete stui! cine eti?
ntoufce-te! miniIe meIe Ie vezi? de ce m-ui fidicut? de ce nu m-ui
Isut s m ngfoue? Nu-i fsunse nimeni, ci numui huIituI
guIefiiIof Iungi i ustii fin cufe fugeu ucum... utunci! ucum zuci
cu fu(u n jos, cu o mn dfeutu! sub obfuz, cu ceuIuIt
sub buft s Ie scot, s vd unde-s. e stivu de scndufi din
mijIocuI cusei? duf... uud hufuit de motof, sunt n muin? ucui
333 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
fidic cuuI, duc vd un tfut cenuiu, e fefeustfu... duc ufe
dungi de sus n jos, de Iu dfeutu Iu stngu, sunt zbfeIeIe...
um tfunscfis ucest uIineut din chiuf fimeIe ugini uIe fomunuIui
Via(a i moartea nefericituIui FiIimon, entfu u fedu ,e viu
moduIituteu Iitefuf foust (textuI e din 1972!), uIeus de scfi-
itof n scouI fezentfii vefidice u unui destin ofosit (zbfeIeIe
sunt, evident, semne uIe... nchisofii!); n fnduI uI doiIeu, en-
tfu u ne uteu imuginu cum uf fi evoIuut scfisuI Iui VIudimif
BeIeug, duc i-uf fi fost ubIicut Iu tim ceI de-uI doiIeu fomun,
nc mui ofiginuI dect Zbor frnt, duc fozutofuI uf fi fost
ncufujut, sus(inut, ci nu... miedicut n mefsuI su fifesc i, n
fnduI uI tfeiIeu, entfu u mui uftu o dut, cu fute fobunte,
ct fu u ficinuit evoIu(iei Iitefutufii noustfe fegimuI comunist
totuIituf, n finciiu feffuctuf cutfiIof cfeutoufe i, mui uIes,
gsifiIof...
Mui u(in ofiginuIe cu moduIitute de exfesie uftistic, fo-
muneIe Snge pe zapada (198S) i CumpIite vremi... (1990),
cufe confofm unof destinuifi uIe uutofuIui fuc ufte dintf-o
foiectut tfiIogie suu oute chiuf tetfuIogie, udevefesc o unume
utefe de feconstituife de ctfe VIudimif BeIeug u tfecutuIui
nostfu istofic i de intuife u sihoIogiei, mentuIit(ii i feIuIui de
u se exfimu uIe unof efsonuje cfeute e buzu efsonuIit(iIof
uutentice (Constuntin Cuntemif, Mifon Costin etc.) i uIe uItofu,
fictive, u cfof imoftun( i semnificu(ie n contextuI fomuneIof
nu este nicidecum mui mic. fzeuI Ion |ufIung, fIcuunuI
Gfue, cIugfuI Nicodim . u. In fimu Iucfufe omenit uici scfi-
itofuI evoc sihoIogiu i mentuIituteu domnitofuIui MoIdovei Con-
stuntin Cuntemif i une nceutuI evocfii cfonicufuIui Mifon
Costin, figuf finciuI n CumpIite vremi... ,Oh, mieInicuI de
mine, m-uu fufut somnuI, uu eznd n uist jiI(... nici mcuf s-
mi scot contuI... iuf giuneusu... o hi udofmit, tfug ndejde,
i eu, sfmunu... este exfesiu de nceut u moduIit(ii de fezen-
tufe u mufeIui cftufuf. ,Ah, ce s-uu uIes din viu(u meu?... Nimic...
334 lcn C|ccanu
mui nimic... constituie unuI dintfe nucIeeIe temutice uIe fomu-
nuIui, n cufe s-u concentfut utefeu de uutounuIiz u efsonuju-
Iui i se vdete fediIec(iu fozutofuIui entfu situu(iiIe-Iimit
genefutoufe de intefes i de emo(ie.
BIBLIOGRAFIE SELECTIV
VusiIe Cofobun, RomanuI moIdovenesc contemporan, Chiinu, Ed.
Cufteu moIdoveneusc, 1969; edi(iu u II-u, 1974.
Mihui Cimoi, RomanuI unei experien(e dramatice. ~ In cufteu Iui.
,Disociefi, Chiinu, Ed. Cufteu moIdoveneusc, 1969.
Ion Ciocunu, VIadimir BeIeaga: Zbor frdnt. ~ In cufteu Iui. ,AfticoIe
i cfonici Iitefufe, Chiinu, Ed. Luminu, 1969; Virtu(iIe rememorarii.
In cufteu Iui. ,CIiu de gfu(ie, Chiinu, Ed. Litefutufu uftistic, 1980;
DrumuriIe i rosturiIe copiIariei. ~ In cufteu Iui. ,AfgumentuI de figoufe,
Chiinu, Ed. Litefutufu uftistic, 198S; VIadimir BeIeaga: Sdnge pe
zdpudd. ~ In cufteu Iui. ,Cu fu(u sfe cufte, Chiinu, Ed. Cufteu moIdove-
neusc, 1989.
AnutoI GuvfiIov, ModaIita(i psihoIogice de caracterizare a erouIui.
In cufteu Iui. ,RefIec(ii usufu fomunuIui, Chiinu, Ed. Litefutufu uftistic,
1984.
Gheofghe MuziIu, Semnifica(iiIe gestuIui de reconstituire. ~ In cufteu
Iui. ,ReubiIitufeu cuIit(ii uftistice, Chiinu, Ed. Litefutufu uftistic, 1989.
NicoIue BiIe(chi, VIadimir BeIeaga: romanuI de sondaj psihoIogic. ~
In cufteu. ,Litefutufu fomn ostbeIic. (Integffi, vuIofificfi, feconsi-
deffi), Chiinu, Fifmu editofiuI-oIigfufic Tiogfufiu centfuI, 1998.
335 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
2oet distinct n cohoftu de scfiitofi ufifmu(i n fimuI de-
ceniu ostbeIic, Iu uIe cfui cf(i de vefsufi ne-um ofit untefiof,
AufeIiu Busuioc este i un fozutof bun. AutofuI u feuIizut mui
muIte nuveIe intefesunte (de exemIu, Pianista i strungaruI) i
ctevu fomune, dintfe cufe ceI u(in dou Singur n fa(a dra-
gostei (1966) i UnchiuI din Paris (1973) mefit s fie Iuute
n seum.
RomunuI Singur n fa(a dragostei este o exfesie feonde-
fent ifonic, n Iu ufm neIisit de gfuvituteu necesuf, u vie(ii
unui coIectiv de edugogi n cufe e neutetute vine un fofesof
nou, inteIigent, n msuf s intfoduc un minim de uef fimeni-
tof n uctivituteu ntfegii coIi. Adic uu se ntmIu n mujofi-
.vretiv
||IOC -
rovavciervt
336 lcn C|ccanu
tuteu nuveIeIof i fomuneIof de n Iu Singur n fa(a dragostei
(ti. ,Lus vntuI s m but... de Anu Luun). AufeIiu Busuioc
I fezint e Rudu Negfescu dfet tnf venit n sut numui entfu
u-i sutisfuce stugiuI obIigutof i u utetu o invitu(ie de Iu Acude-
mie (mufeIe semnuI). Acestu e fimuI semn uI patcd|c|. Rudu
Negfescu nu-i foune o fimenife u stfii de Iucfufi din couI,
eI nu se dofete un fofesof-minune, nici nu se gndete s fmn
edugog.
Inten(iu scfiitofuIui de u fstufnu o situu(ie devenit ntfe tim
ubIon n fozu eocii I-u detefminut e efudituI cfitic VusiIe
Cofobun s numeusc fomunuI Iui AufeIiu Busuioc |acc|c (de Iu
IutinescuI |accr|ac gIum, umof, n ituIiun |ax fcIie, fIucf)
secie Iitefuf umofistic, nuveI suu unecdot cu finuI suffin-
ztof, sifituuI.
ScfiitofuI u ubofdut o schem fsndit n fozu uniIof 'S0 en-
tfu u o discfeditu oufecum din intefiof. RomunuI su constituie o
feIic Iu utufe scheme. AufeIiu Busuioc fde de sefiozituteu i
sigufun(u de sine u efsonujeIof, de fut i u uutofiIof, i dezum-
fI uceIe mostfe de nuivit(i, founndu-ne o istofie mufcut de
huz, de veseIie, de sifit. EIementuI ufodic, omenit mui nuinte,
se vdete n oIemicu, neufiut ostentutiv, cu descfitivismuI i
cu Iisu de fofunzime u oefeIof Iuute cu i cum n zefIemeu.
Rudu Negfescu vine Iu couIu steusc ff inten(ii mufi i iIu-
zii nuive. De fut, eI evuduse dintf-o Iume n cufe nu se sim(eu
bine (feIu(iiIe suIe cu Lidu etc.). In utetufeu invitu(iei de Iu Acu-
demie, Rudu Negfescu este un om cu to(i oumenii; nimic din
muItuI i incfedibiIuI entuziusm uI efsonujeIof ce fefezentuu
edugogi contiincioi este msuf, cumin(i cu nite ngefi. Este
i eI bogut sufIetete, dezvoItut din unct de vedefe inteIectu-
uI, osed n ufuf de uceustu o feuI cuucitute de u se
uutoifonizu. Duf scfiitofuI nu se gfbete s fezinte o fimenife
cutegofic i fudicuI u efsonujuIui. In fomunuI su conteuz mui
muIt sentimenteIe i gndufiIe efsonujeIof, udic fesoftufiIe in-
time, utefnice, cuubiIe s genefeze o utufe fimenife.
337 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
Pn Iu ufm fimenifeu se ntmI. $i difectofuI Snu este
demitizut, i fofesofuI Muief i deete inef(iu, i Vioficu Vfu-
bie se unun( dfet Iuttof finciiuI entfu o utmosfef sn-
tous n coIectiv. FutuI c schemu, motfivu cfeiu AufeIiu Busu-
ioc i fousese s Iute, fmne n icioufe uf uteu fi considefut
un uIt eIement uI fuce(iei.
Dfet cufe uufe fifeuscu ntfebufe. fin ce duf este nou fomu-
nuI Singur n fa(a dragostei?
Nu numui fintf-un vocubuIuf i fintf-un Iimbuj utt de ngfi-
jite i de... fomneti. Ruf conffute de bfeusI, Iu noi, cufe s
mnuiusc cu uttu dezinvoItuf ifoniu, umofuI, sufcusmuI. ReIi-
cu imediut, uItfeI zis sontun, fifeusc, cu utt mui imfesio-
nunt, comentufiuI umofistic succint i hzos, fovenit din nv-
Iuifeu bunuIit(iIof n huine uIese, n exfesii neutetut de bogute
n seve de gndife fofund, cufe desfiin(euz bunuIit(iIe fin
unefeu Iof miestfit n fu(u unof ufeciefi nuIte i sefiouse, con-
cIuziu etic ce tfdeuz Iisu de vigoufe suu chiuf de sens u
ufifmu(iei cufe uItfeI uf fi utut tfece dfet udevf i uIte instfu-
mente de Iucfu uIe ,veseIuIui AufeIiu Busuioc i dovedesc
eficien(u. ,L-um ntInit, fecunosc, ntf-un festuufunt este chiuf
ffuzu de debut u fomunuIui. Incefcu(i s-o citi(i ff secificufeu
,fecunosc i o s v convinge(i e dut ct uf iefde foozi(iu
inuugufuI suu ceeu ce e uceIui Iucfu ct ne oute sune
un singuf cuvnt, foIosit cu tuIent. Gfu(ie ucestui cuvnt ,fe-
cunosc vedem cu uieveu zmbetuI ubiu ufiut uI unui vizitutof
ffecvent uI institu(iei cufe odiniouf efu confundut, de mujofi-
tuteu oumeniIof sovietici, cu cevu u(in sus bIumubiI. SucuIen(u
ffuzei cfete e seumu uutoefsifIfii ce-o con(ine eu, de vfeme
ce i uutofuI fomunuIui este un mutefiu uI festuufuntuIui.
Rudu Negfescu n diuIogufi, Vioficu Vfubie n jufnuIuI su, chiuf
uneIe efsonuje efifefice, cu OtiIiu (te fog s-mi zici OtiIiu Oc-
tuviunovnu, ,bfbu(ii sunt nite ticIoi, nu mefit s Ie dui ceeu
ce ui mui scum, i tiu eu!), se ntifesc udnc n memofie.
Uneofi, cu n cuzuI Iui Snu, o singuf femufc tfdeuz sueffi-
338 lcn C|ccanu
ciuIituteu i chiuf obtuzituteu. Inc n unii '60 scfiitofuI Iuu n ze-
fIemeu moduIituteu de udfesufe udotut Iu noi oficiuI du mode-
IuI fusesc, ubsoIut stfin Iimbii noustfe. Lu obsefvu(iu Viofici
Vfubie c ,Vioficu Mifcevnu sun ciudut, Snu fsunde ,cu
muIt fofunzime. ,Ciudut, neciudut, n-ui ce-i fuce! C nu mutu
I-ui botezut e tutu! BunuIituteu fsunsuIui fezid n futuI c
Snu nici nu udmite gnduI c e vofbu desfe inooftunituteu
finciiuI u utfonimicuIui n Iimbu noustf; eI cfede c Vioficu se
fefefise Iu numeIe tutIui su. Duf cuImeu bunuIit(ii ubiu ufmeuz,
de vfeme ce Snu uduug Iu femufcu untefiof citut. ,Pou I-u
botezut e tutu mutuIe!
Scfis n ntfegime cu o uft udmifubiI u cuvntuIui, fomunuI
Singur n fa(a dragostei i oute utinge ntf-o msuf mui
mufe decut oefeIe ,sefiouse cu uceeui tem obiectiveIe in-
stfuctive fivind fofesofuI i demnituteu su, nevoiu de efsonuIi-
tute u ucestuiu, necesituteu unui cIimut sihoIogico-sociuI foice
desfuffii nofmuIe u focesuIui de nv(mnt. Acest Iucfu e
osibiI dutofit invefsfii totuIe u schemei din fomuneIe efsifIute
de scfiitof cu ntf-o fuce(ie uutentic. Rudu Negfescu nu schimb
stufeu de Iucfufi din couIu de Iu Receu Veche, iuf duc o schimb,
feuete s-o fuc douf uf(iuI, n ofice cuz nu ,fudicuI, cu ntf-un
seudofomun uI Iui Gheofghe Mudun, fotugonist uI cfuiu este
difectofuI Stejfescu; mui cufnd scuftu ufIufe n coIectivuI coIii
I-u schimbut e eI, e Rudu Negfescu, convingndu-I s nu ozeze,
ci s uc(ioneze, s nu fefIecteze desfe dfugoste, ci s iubeusc,
s nu-i fuc iIuzii c este cinevu, ci s fie.
PIin de uceeui ifonie debofdunt, de efsifIufe efmunent u
udevfufiIof fsufIute i u seudoudevfufiIof este fomunuI Un-
chiuI din Paris. AIexundfu (uIteofi AIecu) Stuncu u fost Iuttof
n Suniu i u Iocuit un tim n Ffun(u, iuf sfe btfne(e s-u ntofs
Iu butin. In futuI nsui c un om cufe u vzut mufeu bog(ie u
Iimii se ufut ncntut de fefmeIe (comIexeIe) noustfe de ofci-
ne se con(ine un umof utefnic. ScfiitofuI nu uteu Iuu n zefIe-
339 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
meu utufe comIexe zootehnice, considefute odiniouf Iu noi
chiuf de noi! feuIizfi eocuIe; eI I une e AIexundfu Stuncu
s se minuneze, studentuIui Richi ofefindu-i osibiIituteu de u
dezumfIu nchiuifiIe Iisite de temei uIe btfnuIui. AufeIiu
Busuioc demitizeuz feuIit(iIe i feuIizfiIe gIofificute nesbuit
odiniouf, i o fuce ntf-un mod ingenios i ugfeubiI.
Pe ufcufsuI fomunuIui se ntfe(es tfei substfutufi uIe fondu-
Iui ideoIogico-temutic. efoic, ifonic i sutific. Ce-i dfet, fimuI,
ceI efoic, este ubfed de tot, de vfeme ce ,unchiuI AIexundfu
Stuncu fie c nu dofete s se destinuie sincef, umnun(it i
convingtof, fie c n-ufe ce udugu Iu ceIe dou ,ovestifi feu
u(in concIudente, omnifezent fmnnd Richi (diminutiv de
Iu Andfei suu totui de Iu AufeIiu?), un ifonist incofigibiI. Am uteu
sune c AIexundfu Stuncu fmne mui cufnd un fetext entfu
u se sune cte cevu udevfut desfe feuIizfiIe ,eocuIe de odi-
niouf i desfe fotii fevoIu(ionufi de tiuI Iui Ciutuc, devenit
un chiubuf contemofun, comefciunt de (cu) ofci, cufe nici nu-I
fecunoute e Stuncu (nu-I invit ceI u(in e-o cIi n ogfud),
suu uI Iui Ion Romun, contubiI cufe de muIt nu mui une vfeun
fe( e ideiIe fevoIu(ionufe i cufe este de fut ceI mui
necfu(tof ufeciutof uI feuIit(ii sovietice de odiniouf. , Se
tem oumenii unii de uI(ii, AIecuIe, i se ufsc. Nu ot mf(i
Iumeu! Iucu, ui fost tu n Suniu, ui Iutut entfu nite stfini; n
Ffun(u zici c-ui Iutut, ei i? Ce, s-u schimbut cevu? Stui, uscuIt-
m! Te-u muI(umit cinevu? |i-u us cinevu monument? Cu ce-ui
ujuns tu Iu btfne(e? Nici cus, nici (uf, nici coii, nici un coI(iof
unde s-(i ui cuuI... Stui!... $i toute numui entfu c oumenii
sunt fi, egoiti! (...)
UnchiuI e gutu s suf de e scuun, uoi se cuImeuz...
De unde-ui scos, Ioune, fiIozofiu ustu? Intf-udevf, ufc te
tium mui uItfeI!
ContubiIuI ufnete.
De unde, de unde... Din viu(, de unde! Ce-um vzut eu din
viu(u ustu? Numui fu, din toute f(iIe i de Iu to(i....
340 lcn C|ccanu
Lu nc o ncefcufe u Iui AIexundfu Stuncu de u-I convinge c
n societuteu sovietic sunt feuIizfi femufcubiIe Ion Romun i d
feIicu definitiv. ,Tu s nu-mi sui mie uu Iucfufi, uuzi! S nu-mi
vofbeti uu cevu! N-ui dfetuI! Tu n-ui ufcut un dca| dc partuzcc|
dc an| cu ctucca in sparc! N-ui ufcut!
Duc AufeIiu Busuioc uf fi feuit s sun numui ucest udevf
desfe utefeu sovietic n 1973, i nc i utunci fomunuI su
UnchiuI din Paris uf uveu entfu ce fi ufeciut. Of, eI este Iin
de utufe udevfufi, suse n mod uIuziv, de ceIe mui muIte ofi
uscunse ndftuI gIumeIof intefminubiIe uIe studentuIui Richi.
Am uteu sune c jumtute din succesuI fomunuIui este usigu-
fut de Richi. Bu de ce n-um zice. de uutof, cufe s-u tfuvestit n
ucest nufutof deosebit de voIubiI, inventiv, subtiI i um mui
femufcut ugfeubiI?
BIBLIOGRAFIE SELECTIV
VusiIe Cofobun, RomanuI moIdovenesc contemporan, Chiinu, Ed.
Cufteu moIdoveneusc, 1969; edi(iu u II-u, 1974.
Mihui Cimoi, Voca(ia epica a poetuIui. In cufteu Iui. ,Disociefi,
Chiinu, Ed. Cufteu moIdoveneusc, 1969.
Ion Ciocunu, EroicuI i expresia Iui. In cufteu Iui. ,DiuIog continuu,
Chiinu, Ed. Litefutufu uftistic, 1977; Tenta(ia exempIarita(ii. In ,Limbu
fomn, 199S, nf. 6.
AnutoI GuvfiIov, Sngur n fu(u drugoste Ia o noua Iectura. In cufteu
Iui. ,RefIec(ii usufu fomunuIui, Chiinu, Ed. Litefutufu uftistic, 1984.
NicoIue BiIe(chi, RomanuI i contemporaneitatea, Chiinu, Ed. $tiin(u, 1984.
MihuiI DoIgun, AureIiu Busuioc. ~ In cufteu. MihuiI DoIgun, NicoIue
BiIe(chi, VusiIe Budiu, ,Cfeu(iu scfiitofiIof moIdoveni n couI (NicoIui Cos-
tenco, AufeIiu Busuioc, VIudimif BeIeug, Gheofghe MuIufciuc), Chiinu,
Ed. Luminu, 1990.
341 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
5-u nscut Iu 14 iunie 1932 n comunu Gfinu(i, jude(uI BI(i.
A ubsoIvit fucuItuteu de fiIoIogie u Univefsit(ii Pedugogice ,Ion Cfeun-
g din Chiinu (19SS). A fost feductof de edituf, consuItunt Iu
Uniuneu ScfiitofiIof din MoIdovu. DebutuI editofiuI i I-u fcut n
1962 cu cf(uIiu entfu coii In (ara fIuturiIor, ufmut de o uItu,
de dutu uceustu de miniutufi scIiitoufe Baie(eIuI din coIiba
aIbastra (1964). Cf(i de fefefin( n cudfuI ntfegii noustfe Iite-
futufi entfu coii. IspraviIe Iui Gugu(a (1967), MinistruI bune-
IuIui (1971), Gugu(a ~ capitan de corabie (1979), Steaua Iui
Ciubo(eI (1981), CaIuI cu ochi aIbatri (1981), Gugu(a i pri-
etenii sai (1983), PantaIonia ~ (ara piticiIor (1984), Maria sa
Gugu(a (1989), Gugu(a i prietenii sai, n dou voIume (1994).
piriaov
1.^CI
342 lcn C|ccanu
Sifidon VungheIi u scfis i oezie. cufteu de vefsufi BaIade
(1966). Este couutof, mfeun cu Gfigofe Viefu, uI unui exce-
Ient Abecedar.
Luufeut uI PfemiuIui de Stut uI ReubIicii MoIdovu (1980) i
de(intof uI DiIomei de Onoufe ,Andefsen (1974).
In chiuf fimu su ubIicu(ie entfu cei mici In (ara fIuturiIor
Sifidon VungheIi u fcut dovudu n(eIegefii suu oute mui
cufnd u intuifii secificuIui uutentic uI Iitefutufii dedicute citi-
tofuIui ffuged. FutuI c fIutufii uu o (uf u Iof, cu i oumenii, iuf
HuIubuI, Cusu, Cu(uIic, FuIguofii i uIte eIemente uIe Iumii din
juf sunt sim(ite de Rudu cu fiin(e vii (uutofuI Ie oftogfufiuz cu
mujuscuI) udevefete uceu contoife u scfiitofuIui cu coiIuI, ff
de cufe contuctuI cu destinutufuI oefeIof suIe nu este osibiI.
Pentfu Rudu totuI e nsufIe(it, viu, simte, se bucuf, se intefeseuz
etc. TexteIe sunt de o nuivitute desvfit, sihoIogiu efsonuju-
Iui este u coiIuIui cufujos, iscoditof, inventiv, vistof, exfimufeu
uutofuIui nu tfdeuz niciodut fin nimic feIuI coiuIui de u
n(eIege i exIicu IucfufiIe. ,cuseIe i-uu tfus cume uIbe e ochi.
DfumufiIe s-uu ghemuit sub gufdufi..., n uIt ufte ,deuIuI mui
doufme, duf TufeIe s-uu tfezit i uIeufg cu fdciniIe n toute f-
(iIe cuut de uIe gufii entfu Stfugufi, ucetiu, Stfugufii, Iu fnduI
Iof, ,s-uu scuIut..., i-uu sIut fu(u n fou i i vd de tfeub....
CoiIuI umunizeuz eIementeIe Iumii, efsonific intens, en-
tfu dnsuI metufofu este cevu obinuit; Iumeu i se dezvIuie n
cuIofi fousete, itofeti; um uteu sune c scfiitofuIui entfu
cei mici, iuf de uItfeI nu numui ucestuiu, i se cefe douf s nu
tfdeze coiIuI d|n c|. Of, Sifidon VungheIi efu, de Iu nceutuI
cfeu(iei suIe, coiIuI cufe n(eIegeu c ntfeguI univefs este o coIib
uIbustf, ucoefit de... cef. Nu mutufuI din scfiitof, ci coiIuI d|n
su||cru| |u| se exfim ubsoIut sontun, fifesc, itofesc i memo-
fubiI . ,M cheum Rudu. Am tfei uni. Nouteu dofm n cus, iuf
ziuu tfiesc n coIibu uIbustf. $i Cusu, i PomuI, i VntuI, i IuzuI,
343 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
i SoufeIe tfiesc cu mine n coIibu uIbustf suu. ,Rodicu e nou,
nu demuIt um udus-o ucus. Am dut e dnsu fIofi eu un bfu(
i tutu un bfu(. Rodicu e mic, duf oute s fd singuf. Afe i
dou ufechi. Cu dnseIe ncIzete efnu.
Pfin uceust moduIitute fifeusc i concomitent desvfit sub
usect uftistic, Iu cufe ueIuse cu un enofm succes Ion Dfu( n
Frunze de dor (19S7) Ismuindu-I e Tfofimu i Gfigofe Viefu
n AIarma n uceIui un, Sifidon VungheIi u deit n chi cute-
gofic i mugistfuI istofisifiIe unoste, Iictisitoufe, imfegnute de
ove(e i ndemnufi menite s ,instfuiusc i s ,educe. Cufuc-
tefuI instfuctiv i ceI educutiv uI oefeIof suIe este cu muIt mui
mufe, mui utefnic, ucestu fiind instfuctiv-estetic i, fesectiv, edu-
cutiv-estetic.
Activituteu de mui ncouce u Iui Sifidon VungheIi este muf-
cut de cfeufeu unui efsonuj devenit cufnd o embIem suges-
tiv u CoiIuIui (cu mujuscuI) Gugu(. Din suitu de cf(i cufe
I uu dfet fotugonist se desfinde imugineu unui bie(eI nze-
stfut cu o minte scIiitoufe, n gndufi i uc(iuni munifestndu-se
fin sontuneitute i cufuctef imfevizibiI, exfimufeu su nende-
ftndu-se n finciiu de uceeu u conffuteIui mui mic din miniu-
tufi Rudu.
Cu utteu efsonuje cfengiene i foIcIofice, Gugu( este ufiu
fin cuucituteu su de u inventu ufuboIe n cufe futuI obinuit,
cotidiun, bunuI chiuf, se omenete hiefboIizut, ncudfut ntf-o
utmosfef busmic, nevefosimiI, duf ubsoIut uutentic, du cum
se ntmI, de exemIu, n nuveIu Cuma Iui Gugu(a. Pfotugo-
nistuI cf(iIof Iui Sifidon VungheIi este neustmfut n sensuI
sntos uI cuvntuIui, ingenios i stnit de sentimente vii, utef-
nice, cufe se tfunsmit n chi fifesc i chiuf moIisitof nu numui
coiiIof. Dm dfet exemIu nuveIu BuneIuI.
Imbinufe ofgunic de feuI i funtustic, eu ne foune o imugi-
ne n miniutuf u ntfegii cfeu(ii vungheIiene. E e moufte bu-
nicuI Iui Gugu(, oumenii vin Iu eI s-I fouge s tfunsmit fudeIof
344 lcn C|ccanu
decedute mui demuIt veti de uici, de e mnt. UfI cineIe,
Gugu( se teme c ,o s nghe(e bocn sufIetuI buneIuIui n s-u
fidicu Iu cef..., ,O sunie ncfcut cu suci u ieit e ouft i u
Iuut-o Iu mouf.
Pn uici totuI se ufe nutufuI i ,cu n viu(. Duf Gugu( n-uf
fi Gugu(, duc n-uf une Iu cuIe nite tfebuoufe e ct de
nstfunice, e utt de mugice n ucce(iu Iui. In fimuI fnd, eI
uscunde IumnfiIe, cfeznd c ff eIe bunicuI nu vu mufi. In
fnduI uI doiIeu, eI mefge Iu mouf i ofnete suniu cu cui nuoi
ucus, ghidut de uceeui convingefe c ff coIuci i ine bu-
nicuI nu vu mufi.
ScfiitofuI dovedete ingeniozitute e msufu efsonujuIui cnd nu
sune dintf-o dut de ce unume, cum unume cuii uu venit singufi ucus.
Cnd uude ,istofiu cu sucii cufe s-uu ntofs singufi de Iu mouf,
bunicuI ,finde sufIet. Poute dutofit unui custfuvete mufut e
cufe I mncuse n ujun.
De uici ncoIo se contufeuz cu muIt cIufitute umbeIe efsonu-
je. Gugu( este nuivuI de totdeuunu, duf nuivituteu Iui e unu
n(eIeut, e cufe eI o exfim fifesc, sontun, memofubiI. Lu
ntfebufeu bunicuIui ,$i cum te-ui dus, bfe, tocmui Iu mouf, cnd
ufuf efu fdenie?! neo(eIuI fsunde fomt. ,Pi noi efum
doi, u mefs i cineIe mutuIe cu mine.
Pe Iiniu ingenuit(ii nnscute u Iui Gugu( se nscfie ntfebufeu
e cufe i-o une Gugu( bunicuIui. ,... Duf tu nu te temeui s
mofi, c uu efu o ninsoufe?...
NeotuI i bunicuI sunt udevfute vuse comunicunte. ofi
Gugu( u defins ifeteniiIe nevinovute de Iu bunic, ofi ucestu din
ufm u czut n minteu neo(eIuIui, de vfeme ce, tfecut de otzeci de
uni, du ce ufI c Gugu( uscunsese IumnfiIe ntf-o mnu ,
,u udus de Iu deuI ghiocei, u nconjufut mnuu cu fIoficeIe i gfiu
cu dnsu. O venit fimvufu, Gugu(!
Sub infIuen(u neo(eIuIui suu n viftuteu metodei de cfeu(ie u
scfiitofuIui, ntemeiut e fesectufeu vuIofiIof etice sufeme, cufe
345 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
se cef fezentute n mod ingenios n cufteu entfu coii, bunicuI
se ,coiIfete cnd zugfvete un cine e csu(u fmus ustie,
iuf ,cu voseuuu cufe i fmne mui fuce nite gini e uu de Iu
ouft, c s-uu cum mu(inut ceIe dinuntfu.
BunicuI e dincoIo de utufe ciud(enii i ,coiIfii n(eIet
cnd i Imufete Iui Gugu( c ,umbI n genunchi fin ogfud,
deoufece ,seumn fIoufeu-soufeIui i c n genefuI ,tfebuie sd
|ac| mdcat c|cacd dc |um|nd pc undc mctg|. Vofbu citut Iu ufm
n-uf fi Icut, duc n-uf fi ,fegtit de ocuu(iu concfet u ef-
sonujuIui cufe umbI n genunchi, entfu c uItfeI I dof uIeIe.
Mui muIt, cnd ogfudu se Iumineuz utefnic de Iu IfiiIe
de fIoufeu-soufeIui, bunicuI deseneuz un cuI, cfuiu i une ,o
steu n ffunte, iuf Iui Gugu( i fuce ,un soficeI e cum. Steuuu
i soufeIe mic sunt dou simboIufi, n cufe i intuim e bunic i
e neo(eI.
In feIuI ucestu nuveIeIe Iui Sifidon VungheIi i ufifm un soIid
oten(iuI cognitiv, instfuctiv, educutiv. Gugu(, cu de uItfeI i uIte
efsonuje Ismuite de scfiitof (Ciubo(eI, Titific), se dovedete
o efmunen( u vie(ii cititofuIui cufe nu feget s se uIece usu-
fu cf(iIof ce-i sunt destinute.
Duf Sifidon VungheIi este oet nu numui n sensuI c fozeIe
suIe uu un cufuctef fin exceIen( oetic. O ntfeug cufte BaIade
confifm uIeseIe suIe cuIit(i de oet insifut, uutentic. Dfet ex-
emIu n uceust fivin( ne sefvete buIudu 5aIuI verde. Este o
uIegofie, n centfuI cfeiu se ufI o mum movfut cu coii, n
numeIe cfofu eu se jeftfete e deIin. E i buIudu o mIetife
ingenious de feuI i funtustic, de vfeme ce mumu ofnete Iu
cufteu SoufeIui, tfecnd fin |ufu PeIinuIui i fin |ufu No(iIof,
uoi convefseuz cu Lunu, cufe de uItfeI i exIic metufofu scous
de uutof n titIu. , Bine, zise Lunu,/ Fuc e voiu tu,/ Duf s tii,
femeie,/ C Iu funduI tfuistei/ Este un uI vefde / Cnd I ui
e umefi,/ Nu te o(i micu.
346 lcn C|ccanu
Mumu detest moufteu din considefente etice sufeme. , Ce
s-i fuci, feubun,/ $uIu-i tot uI nostfu./ Fiii duc-uf cfete/ $i
s-i ufIe fostuI.
Pndit mefeu de cofbi, ntfuchiufe u fof(eIof fuIui, cufe
n Iu ufm i fuf tfuistu cu ziIeIe ce-i mui fmsesef, mumu
este o exfesie desvfit u dfuifii definitive sfe bineIe coi-
iIof si.
Imfesionunt este fiuI ceI mufe, unicuI cufe n(eIege dintf-o
dut c mumei i fmsesef numui ,ffmtufi de ziIe.
BuIudu imfesioneuz fin dfumutismuI ei, fin diuIogufiIe
succinte i cufuctefizunte, fin intefogu(iiIe fetofice menite s un
i mui bine n Iumin stufeu mumei. Cu n oefeIe foIcIofice, nutufu
uftici uctiv Iu defuIufeu subiectuIui (Iific), udevefind uceIui
sifit unimist, de cufe sunt tfunse i mujofituteu nuveIeIof scfi-
itofuIui, i uceIui zbof ndfzne( uI funteziei efsonujeIof/uutofu-
Iui, cufe i ujut ucestuiu din ufm s fomoveze n mod cuti-
vunt mesuje etice imoftunte.
BIBLIOGRAFIE SELECTIV
Ruisu Suveic, MiracoIuI cotidianuIui, Chiinu, Ed. Luminu, 1968.
Ion Ciocunu, Spiridon VangheIi: ,BaIade. In cufteu Iui. ,AfticoIe i
cfonici Iitefufe, Chiinu, Ed. Luminu, 1968.
Mihui Cimoi, Spiridon VangheIi. In cufteu Iui. ,AIte disociefi,
Chiinu, Ed. Cufteu moIdoveneusc, 1971; Spiridon VangheIi. In cufteu.
MihuiI DoIgun, Mihui Cimoi, ,Cfeu(iu scfiitofiIof moIdoveni n couI (Liviu
Dumiun, Petfu Zudnifu, Geofge Meniuc, Sifidon VungheIi), Chiinu, Ed.
Luminu, 1989.
EIizu Botezutu, Spiridon VangheIi. In cufteu ei. ,Litefutufu moIdove-
neusc entfu coii, Chiinu, Ed. Luminu, 1984.
347 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
2fozutofuI i ubIicistuI Sefufim Suku s-u nscut Iu 16 muftie
193S n comunu Vuncicu(i (Bucovinu). A ubsoIvit Univefsituteu
Pedugogic ,Ion Cfeung din Chiinu (19S9) i CufsufiIe sue-
fioufe de fegie i scenufistic din Moscovu (1967).
A Iucfut un tim n fesu efiodic, imunndu-se uten(iei ubIice
fin ufticoIe cufujouse de o vefv nentInit Iu coIegii de bfeusI.
S-u fodus n cinemutogfufie, fin scenufii entfu scuftmetfu-
jeIe Fntna i Piatra-piatra.
$i-u ncefcut utefiIe n oezie i n dfumutufgie, feuIizndu-
se ns Ienuf n ubIicistic (Aici i acum, 1976; Pentru tine
bat., 1988; Basarabia n GuIag, 199S) i n foz (Era trzu,
erafiv
.K.
348 lcn C|ccanu
1968; VamiIe, 1972, Chiinu; 1990, Bucufeti), Linia de pIutire
(1987, Chiinu; 1993, Bucufeti).
A uctivut n domeniuI tfuducefii uftistice, ofefind cititofuIui
vefsiuni fomneti insifute uIe unof oefe dfumutufgice din AIek-
sei Ostfovski, Muksim Gofki, VusiIii $ukin, AIeksundf VumiIov,
Viktof Rozov etc.
Este Iuufeut uI PfemiuIui de Stut uI ReubIicii MoIdovu (1990).
Cu ubIicist, Sefufim Suku u fcut eoc n Iitefutufu fomn
din ReubIicu MoIdovu fin cufteu su de intefviufi Aici i acum.
Ingeniozituteu cu cufe-i ,descoseu intefIocutofii, comIexituteu
fobIemeIof use n discu(ie, uftu de u constfui diuIoguI n u-I
ncheiu cu o exfesie incitunt u mesujuIui ufmfit i fomovut,
ff cu intefesuI cititofuIui s scud e ufcufs, i-uu fost fecunos-
cute de Iu bun nceut. Bu nu numui fecunoscute, duf i Iuute ,n
considefu(ie, de vfeme ce n i din cofectufu munuscfisuIui
uu fost scouse momente i eisoude cufe uf fi utut tuIbufu Iiniteu
func(ionufiIof. In muniefu su fofund individuuI, cu ntfebfi-
fuIgef Iine de n(eIesufi, uIteofi de subn(eIesufi, cu ufunteze
neutetute/nebnuite, menite s-I u((e e intefIocutof, s-I fe-
disun ofi chiuf s-I obIige Iu destinuifi esen(iuIe, uoi s-I fuc
i e cititof s cugete intens, uutofuI suneu e nume unof Iucfufi
feu u(in mediutizute n eoc. Dfet c o fceu fin mijIocifeu
unof efsonuIit(i uIe timuIui.
Nu este cuzuI s discutm, uici, desfe ,efsonujeIe diu-
IogufiIof Iui, deoufece Sefufim Suku i Ie uIegeu du unicuI cfi-
tefiu vuIubiI. s genefeze idei ndfzne(e ofi s Ie uccete e uIe
ubIicistuIui i s uib, fin ufmufe, ndfzneuIu de u Ie fosti, uf-
gumentu, ufu, fomovu. ,In Iitefutuf nu exist ooufe mufi
i ooufe mici, fsundeu Ion C. Ciobunu Iu o ntfebufe ,sub-
vefsiv u ubIicistuIui, i futuI nsui c oofuI ,moIdovenesc
ufeu eguIut oufecum cu ooufeIe civiIizute i Iibefe efu un semn
concfet uI ncefcfii de u iei din cudfuI ufhiideoIogizut uI indicu-
(iiIof ,de sus.
349 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
AceIui Iucfu n fivin(u secificuIui cfeu(iei Iitefufe. AutofuI
ntfeub difect. ,Ce Ioc ocu ufu, dfugosteu i uIte sentimente
tufi n cfeu(iu dumneuvoustf?, Iu cufe Ion C. Ciobunu fsunde
instfuindu-ne estetic. , In Iitefutuf i uft se ofnete din cu
totuI uIt ufte. Nici de Iu uf i nici de Iu dfugoste, ci de Iu unu-
mite fni, chiuf efsonuIe. Cum ofnete scoicu fnit s fuc ef-
Ie, tot uu ofnete i un uftist s cfeeze, n tcefe, singuf ufznd.
Juonezii ntfuct um ujuns Iu efIe uu descoefit secfetuI
fnifii scoicii, sofind e cuIe uftificiuI numfuI scoiciIof fodu-
ctoufe de efIe.
Duf uu ujuns Iu infIu(ie, cufe u coboft fe(uI efIeIof.
ConcIuziu. s nu simuIm fniIe, fiindc i o dfugoste
nemftit oute genefu o cufte mufe.
Astzi o ufifmu(ie cu ceu din fsunsuI Iui Ion C. Ciobunu ufe
un Ioc ubsoIut comun. Duf n contextuI timuIui uf fi suficient,
cfedem, s ne umintim ct de muIt s-u discutut desfe desf(ifeu
dintfe Gheofghe i Rusundu, efsonuje din ovestifeu Frunze de
dor, suu dintfe PvIuche i VusiIu(u din dfumu Casa mare de
Ion Dfu(, cu s n(eIegem c disutun(ii uveuu motive sefiouse
entfu u une n uten(iu ubIicuIui cititof ufifmu(ii cu uceeu c
,i o dfugoste nemftit oute genefu o cufte mufe.
Un uIt intefvievut, VIudimif BeIeug, nu fceu, Iu fimu vede-
fe, dect s se destinuie cum u Iucfut Iu fomunuI su Zbor frnt,
duf s nu uitm c ueIuI scfiitofuIui Iu soIiIoc efu, Iu 1966, un
Iucfu finciiuI nou n Iitefutufu de Iu est de Pfut i exIicu(iiIe
fomunciefuIui se dovedeuu extfem de instfuctive. Lu ntfebufeu
ubIicistuIui ,Ce te-u fcut s cfezi c efui gutu s scfii ffumosuI
fomun Zbor frnt? VIudimif BeIeug (ine o udevfut feIegefe
vuIubiI i uzi, cu utt mui muIt n ufiIie 1972, cnd u fost defini-
tivut diuIoguI. ,N-um tiut i nu m-um gndit niciodut s-I scfiu.
Cu utt mui muIt nu ot ti duc ntf-udevf este, cum zici, ffu-
mos. A fost o idee schi(ut ntf-o ovestife de vfeo ctevu ugini,
e cufe um iefdut-o. Odut ns, fiind ntf-un moment de mufe
350 lcn C|ccanu
dufefe sufIeteusc, um nceut s scfiu cu s scu de eu. Ieeu
suu nu ieeu, ustu nu uveu nici o imoftun(. Efu un moment de
descfcufe u sufIetuIui. Cum ucestu u fost contextuI sihoIogic in-
tefiof. De muIte ofi nu imoft subiectuI e cufe (i-I uIegi, ci fo-
fiu tu stufe sufIeteusc intefiouf, n cufe te ufIi n momentuI
scfisuIui. Cinevu suneu c un uftist tfebuie s-i dofeusc toute
nenofocifiIe cufe ot existu n viu(u su. E o idee cfud, duf ce s-i
fuci, ustu e. Uneofi nenofocifiIe I ocoIesc e om, i utunci te
omeneti c Ie cuut. Cfeu(iu mefge mn n mn, u zice, se
sincfonizeuz cu dufefeu. Intf-o utmosfef de cuIm, Iinite suu, cum
suneuu gfecii, utufuxie, nu se nute nimic de seum, vuIofos....
Mui tfunscfiem ctevu ufifmu(ii deosebit de imoftunte uIe scfi-
itofiIof intefvievu(i de Sefufim Suku, entfu u fuce uIubiI ideeu
c Aici i acum u fost o cufte ndfzneu( i finciiuI nnoitoufe
n contextuI timuIui, n ufte fmnnd i uzi o ubIicu(ie utiI
i Icut. ,Sunt fecunosctof cIieIof de dfustic ncIetufe, de
inceftitudine, tocmui entfu c eIe mi-uu dut fe(uI udevfut uI
cuvntuIui Iimede, sus Iu tim, ,BnuieIiIe duu cm imugi-
nu(iei. Sunt un feI de oefe deschise. Adic con(in o doz de
utetufe, de nefevzut, de neofdonut... ntf-un cuvnt, suf-
fizu suu ceI u(in utetufeu ei. Iut de ce Iumeu umbI Iu fot-
buI. MeciuI, dei se desfouf du unumite feguIi, con(ine o doz
de nefevzut. Acest nefevzut n-uf stficu deIoc i cf(iIof (Liviu
Dumiun), ,Mujofituteu tuineIof Iitefufe (in de incontient, ,Unu
din boIiIe meIe mui vechi este IuconismuI. O ffuz n Ius m oute
tfezi nouteu s-o tefg i ,ChiuI uftistic este ciffufeu unui gnd
suu u mui muItof gndufi ntf-o cuIoufe i o dimensiune suu n
mui muIte cuIofi i dimensiuni (Ion Dfu(), ,A evudu dintf-un
mediu, u te fidicu deusufu Iui, chiuf nen(eIes entfu moment,
este o condi(ie u scfiitofuIui de uzi (AufeIiu Busuioc), ,TimuI
intefn se exfim fin bucufiiIe, dfumeIe, viseIe, IimiteIe, contfu-
dic(iiIe uscunse n udncuI fiin(ei noustfe. De muIte ofi noi nu
tim cum i cc s extfugem din noi ofi, mui degfub, nu uvem
351 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
cufujuI s scoutem cevu. De uceeu ftcim venic fintfe cIusici.
Of, noi uf tfebui s fim nu utt infIuen(u(i de fofmuIu uftistic u
cIusiciIof, ct integfu(i n ungfenujuI sufIetesc uI ucestofu (Gfi-
gofe Viefu).
Aici i acum nu este numui desfe Iitefutuf i Iitefu(i. Se-
fufim Suku u feuit s un n cifcuIu(ie o seum de idei i utitu-
dini uIe ctofvu edugogi, medici, jufiti, ecoIogiti, cu ufm-
toufeIe. ,StiIii veucuIui nostfu divefse industfii, ntfefindefi
mufi i mici, focese de chimizufe u ugficuItufii... uf tfebui s
ntoufc din nou n fofiuI Iof cifcuit tehnic, entfu deoIuufe,
ufificufe i fentfebuin(ufe, ueIe uzute i ,MiciIe ntfefindefi,
unit(iIe industfiuIe i tehnice, scute suu neIuute n vedefe, o-
Iueuz n mod bufbuf ueIe i mediuI... PeteIe de Iu GIodeni
mifouse u etfoI! Se ntfeub. de unde se iu etfoI Iu GIodeni?
(VuIefiu Root).
Sefufim Suku ueIeuz, fifete, Iu ,tiefeu fifuIui n utfu, cufe
constituie metodu ununim cunoscut i fecunoscut u uutofuIui
de intefviufi de oficnd i de ofiunde. De fiecufe dut ns eI
uduug ucestei metode i cevu efsonuI, cufuctefistic numui euIui
su. $i n moduI de u ncee diuIogufiIe, i n feIuI de u ,ntfe(ine
fIucfu insifu(iei ceIof cufe i se destinuie, i n feIuI de u nche-
iu discu(iiIe eI i-u nsuit o unumit uft cufe fuce cu intefviuI s
deeusc n chi siguf condi(iu unui uct uf cognitiv, infofmu-
tiv, instfuctiv.
DiuIogufiIe suIe se ufoie de oefu fofiu-zis uftistic, gfu(ie
Icefii cufe ne nso(ete n focesuI Iectufii. PIcefeu vine, nuinte
de toute, dintf-o sontuneitute cucefitoufe, de ufc nici ceI cufe
ntfeub, nici ceI ce fsunde nu i-uf fi fevzut texteIe du
stenogfufiefe suu du nfegistfufeu e bundu mugnetic.
Mui e i eIementuI suffizei, dictut de ubiIituteu cu cufe uu-
tofuI i ,u(( e intefIocutofi suu de imfovizu(iu-fuIgef e cufe
o fuce eI dfet fsuns Iu o uostfofufe u intefvievutuIui suu Iu o
tentutiv u ucestuiu de u cufmu diuIoguI.
352 lcn C|ccanu
In fine, Sefufim Suku este sihoIog i n intefviufi, tiind e
cine cum s-I ,ofneusc ofi s-I ,un Iu unct ff s deu gfe.
O evoIu(ie n totuI suIutuf u ubIicistuIui u utestut cufteu Pen-
tru tine bat... In condi(iiIe festfuctuffii i tfunsufen(ei gofbu-
cioviste Sefufim Suku i dezvIuiu cu niciodut n utunci
cuIit(iIe de uftist i cet(eun n ufticoIe cu Tragic aerostat (u cfui
incisivitute s-u dovedit utt de utefnic, nct u sefiut n i
e feductofii de bun cfedin( de Iu edituf, cufe I-uu Isut din-
coIo de coefteIe cf(ii), Mecena(i i imitatori i ,LuceafaruI
Ia 25 de ani. Cu toute c n fostu U. R. S. S. efu deju decIufut
desctuufeu contiin(ei omuIui, un ufticoI cu ,Mecenu(i i imitu-
tofi nu uteu s uuf Iibef n R.S.S.M. i uutofuI I-u ubIicut
mui nti n stmnuIuI cufujos i IibefuI ,Litefutufnuiu guzetu
din Moscovu, de unde u fost feIuut de ,Litefutufu i uftu.
Ascu(imeu vzuIui intefiof, ugefimeu scfutfii fobIemeIof cuI-
tufii i n genefe uIe vie(ii noustfe din unii ,stugnfii bfejneviste
se conjug effect n Mecena(i i imitatori cu o vefv stiIis-
tic ff eguI Iu noi. VefbuI Iui Sefufim Suku este tios, fobIe-
meIe ubofdute de eI uuf n fu(u cititofuIui n tout ucuituteu Iof,
stiIuI exunefii mfete considefubiI Icefeu Iectufii. Intf-o eoc
de huzuf i IncezeuI, cnd unomuIiiIe vie(ii efuu decfetute tubu,
um uvut ufte i de o ndfumufe gfeit u focesuIui Iitefuf, efii
fesectivi munifestnd o vigiIen( ucigtoufe u tot ce efu viu,
sntos i cu efsectiv. In Ioc s ncufujeze cunoutefeu ufo-
fundut u feuIit(ii i divefsificufeu iminent u moduIit(iIof Iite-
fufe, ei sus(ineuu ,o uft muIt mui subtiI, uftu de u muniuIu
viu(u, msufndu-Ie e toute cu fofiuI Iof ufin de-o chiou,
dfet cufe Iitefutufu nu uteu nicidecum dei ,un niveI Iitefuf
difect foof(ionuI cu ofizontufiIe nchise i cometen(u fofe-
sionuI u ceIof cufe uu condus-o....
Convingefeu ubIicistuIui efu c, ,utenund confIicteIe, mbIn-
zind fobIemeIe i udfnd feuIituteu, nu fceum dect ne uutouI-
vefizum, ujutnd n feIuI ucestu minciunii s ngenuncheze udevfuI.
353 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
De vin u fost utmosfefu infect u eocii de stugnufe, cufe s-u
munifestut n cuItivufeu de Iu tfibun i de Iu cutuI nevzut uI
fifuIui de teIefon u unof oinii uniIutefuIe usufu feuIit(ii i, n
consecin(, usufu uftei. ,Pofnind de Iu femisu c fosefum
veftiginos n toute domeniiIe de uctivitute, Iitefutufu i uIte ufte
efuu nevoite s cnte voios i s dunseze vftos, chit c n feuIi-
tute fguisefm de-u bineIeu i ontofogeum de umndou i-
cioufeIe.
In uceust munief i cu uceust vefv e scfis ntfeugu cufte
Pentru tine bat...
Acum ne vedem nevoi(i s zbovim, fugitiv, usufu ceIei de-u
tfeiu cf(i de ubIicistic u Iui Sefufim Suku, Basarabia n Gu-
Scta||m Sa|a, \as||c Cctcoan, Pcrtu Zadn|ptu, l|v|u uam|an | a|| cc|cg|
dc otcas|d cu S|mcnc dc 8cauvc|t | 1can-Pau| Satrtc |a Cn||ndu.
354 lcn C|ccanu
Iag, cufte de ceu mui stfingent uctuuIitute n condi(iiIe cnd o
mufe ufte u conu(ionuIiIof notfi nc n-uu contientizut bufbufiu
i genociduI e cufe ni Ie-uu uIicut fuii i n genefe sovieticii,
fin oIiticu de tefoufe e tefitofiiIe noustfe, fin deoftfiIe
musive i omofufiIe n mus, oefute n 19371938 n fostu Re-
ubIic Autonom (Tfunsnistfiu) i n 1940, 1944, 1949 i mui
ncouce n fuiouneIe din dfeutu NistfuIui.
Of, tout Iumeu tiu de IugfeIe nuziste BuchenwuId, Duhuu .
u., duf nici n n fezent nu to(i cunosc udevfuI desfe IugfeIe
K. G. B.-uIui comunist MinIug (Intu), ReciIug (Vofkutu), MofIug
(KoImu) etc. $tiind totuI desfe ciumu bfun, noi nu tium nimic
desfe ciumu... foie. De uceeu scfiitofuI ne infofmeuz, e scuft.
,Nu este cofect i nici cfetinete s comufi ofofiIe comise de
dou fegimufi cfiminuIe, duf duc totui um fuce-o, ceIe e cufe
Ie-uu comis boIevicii contfu fofiuIui Iof oof i contfu o-
oufeIof cotfoite suu unexute Ie-uf ntfece e deufte e ceIe
comise de nuziti, fiind ff ndoiuI ceIe mui odiouse cfime din
ntfeugu istofie u omenifii.
Basarabia n GuIag nseumn dezvIuifeu concfet, e buz
de exemIe vii, u udevfuIui desfe Rusiu i fui n feIu(iiIe Iof cu
noi, fomnii de e umbeIe muIufi uIe NistfuIui. In ucest sens cufteu
Iui Sefufim Suku este unu dc cdpdrd| entfu ofiicufe dintfe noi.
DestinuifiIe ceIof cufe uu timit (Dumitfu Cfihun, Dumitfu Osi-
ov, Vudim Pifogun, AIexundfu Usutiuc, Gheofghe Stufu, VusiIe
|eofdei . u.) constituie, Iuute IuoIuIt, o Iec(ie in utma cfeiu
chiuf ceI mui sIub eIev oute n(eIege esen(u foIuIui nefust uI Rusiei
i uI fuiIof n destinuI nostfu ofosit. Sefufim Suku u uvut in-
sifutu idee de u discutu i desfe feIu(iiIe noustfe cu Rusiu i
fuii de uzi, mui exuct desfe confIictuI ufmut de Iu Nistfu din
1992, us Iu cuIe n KfemIin, desfe osibiIit(iIe i ciIe Unifii
noustfe cu Putfiu istofic Romniu, desfe necesituteu conti-
entizfii de ctfe fiecufe dintfe noi u udevfuIui tiin(ific i istofic
(u se vedeu diuIogufiIe sus(inute cu Dumitfu Juntoveunu i Anu-
355 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
toI PIugufu; din uItimuI citm ctevu ufifmu(ii concIudente. ,Ru-
siu nici nu oute n(eIege c nu ufe ce cutu n mun(ii PumifuIui,
n Kufubuh, Abhuziu i Tfunsnistfiu, ,To(i ucei ce s-uu nscut i
uu tfit uici de Iu 1812 ncouce (cu exce(iu efioudei 1918
1940) uu tiut desfe fomni numui utt i numui uceeu ce u gsit
de cuviin( muinu fuseusc de stut s Ie sun, ,Ne-um fi utut
feuni cu |ufu, duc busufubeunuI, moIdoveunuI uf n(eIege c
numui i numui cu Romniu utem fi cinevu e uceust Iunet.
S fii utt de singuf ntf-un oceun sIuv i s nu n(eIegi ucest Iucfu
este mui muIt dect o efoufe istofic, ,Noi suntem nc ftci(i,
ume(i(i de otfuvu, de mtfgunu ustu sIuv...).
Basarabia n GuIag este exfesiu dens i concIudent u unof
udevfufi sociuI-oIitice e cufe mui uvem u Ie contientizu.
Peceteu unicit(ii i inconfundubiIuIui mufcheuz i uctivituteu
Iui Sefufim Suku nuveIistuI i fomunciefuI. Duc n ubIicis-
tic eI u intfodus ndfzneuIu unof ntfebfi feu u(in obinuite
n contextuI timuIui, iuf fin mijIocifeu intefIocutofiIof bine
seIectu(i i ubiI ,descusu(i i cutezun(u unof fsunsufi e o-
tfivu ntfebfiIof, n nuveIeIe de nceut fozutofuI u ncefcut o
scfiituf singuIuf n contextuI Iitefuf est-futeun, O Iec(ie de
omenie suu La masa tacerii cucefindu-ne mui cufnd fin seteu
uutofuIui Iof de nnoife u stiIuIui, u IimbujuIui. Cu timuI Sefufim
Suku u tfecut Iu fomun, duf nc o nuveI u su tfebuie omenit
uici, de vfeme ce nici VusiIe Cofobun, cfiticuI efudit i de mufe
uutofitute n eoc, n-u fost n msuf s-i ufecieze noututeu,
modefnituteu. Numind-o ,ovestife n stiI modefn, cfiticuI obiectu
c n eu ,comoftufeu gfotesc (uutofuI nu oute evitu exugefufeu!)
u efoiIof ne ndefteuz considefubiI de uIsuI vie(ii. Totui,
uutofuI studiuIui RomanuI moIdovenesc contemporan n-u u-
tut s nu ncIine sfe ceeu ce uduceu foust scfiitofuI fin nu-
veIu su Intoarcerea noastra de o cIipa: ,Exefien(u Iui Suku e
intefesunt, ns numui cu exefien( (. 279). (Anticind,
356 lcn C|ccanu
utem sune uici c nuveIu n cuuz u constituit, uItefiof, unctuI
de Iecufe entfu fomunuI Linia de pIutire.)
Modefnituteu unun(ut n nuveIisticu scfiitofuIui s-u fcut
sim(it cufnd n fomuneIe suIe. VamiIe, de exemIu, u stfnit
cfitici usfe, uutofuI fevzndu-I sefios de ctevu ofi. In vufiuntu
Editufii UIise din 1990 sunt indicu(i unii 19711979; 1986. Af
fi instfuctiv o unuIiz comufutiv u edi(iiIof fomunuIui. Aici ne
fefefim Iu edi(iu 1990, subIiniind de Iu bun nceut c uutofuI se
dovedete un sifit totuImente feffuctuf fucticiIof nvechite, scfi-
itufii mimetice, cuIuoudeIof ,Iitefufe. EI gndete e nou,
usimiIndu-i temeinic exefien(e uftistice n udevf modefne. In
IunuI din fu( e un efsonuj ofiginuI, ufhitectuI DeIuounceu,
nen(eIes/neuccetut de conducefeu institu(iei n cufe u Iucfut cu
dfuife, cu ndfzneuI i, n fine, cu fezuItute notofii. Intf-o cIi
de fiefbin(euI, cuuzut de unefeu Iu consefvufe u foiectuIui
su inovutof, DeIuounceu i fezint demisiu. ,V fog s ne izbvi(i
e Noi de Voi (e chiuf cefefeu e cufe u scfis-o ziufistuI Suku,
nevoit i eI s Iece, e timufi, de Iu sefviciu, din cuuzu
unof efi obtuzi). Cutiv uI uuftumentuIui su, DeIuounceu
tfiete o cfiz ucut, diuIogheuz intens cu so(iu su, Ifinu, cu
vecinuI su, GoIogun, i mui uIes cu... sine. DiuIogufiIe i
monoIogufiIe sunt de o vefv fuf ntInit, vdind fifeu comIex
u fotugonistuIui fomunuIui, tfundefeu Iui Iu fdcinu feIeIof
ce dominuu uctivituteu ufhitec(iIof. ,Tot umbInd ncoIo i ncouce
fin ct (ineu hoIuI-suIon, din cnd n cnd i ufuncu ochii fin
vouIuI tfunsufent de Iu fefeustf, fin cufe se vedeuu n uceu
dimineu( nemuiomenit de cIuf ceIe tfei etuje i mucufuuu, bfu(uI
nuIt uI cfeiu ncfemenise de dou Iuni este un nceut de nou
etuj. AI tfeiIeu din ceIe douzeci i ot foiectute. O sefun( n
cufe i nmofmntu un tfecut ufhitectufuI i este cufe cfedeu
s-i nuI(e uIte visfi. AfhitectufuIe, duf i omeneti, duc Ifinu u
utins cotu de sus u discofdiei, unnd umfuI ucoIo unde efu toc-
mui cuzuI s se fuc zid de netfecut. Pentfu c ceeu ce founeu
357 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
DeIuounceu efu Iu uceu fuz un coiI nou nscut cufe uveu nevoie
de condi(ii de cfetefe. dfugoste, mngiefe, iuf n cuzuI Iof i
un ic de cufuj i o ubsoIut neteum c-ui uteu iefde cevu. Intf-
un cuvnt, cutezun(, i nu couutofut! Convingefi, i nu dubii,
ndoieIi i dubIufi cufe s tfezeusc sifiteIe necuttoufe de noi
osibiIit(i de nI(ufe ntf-o zon decIufut seismic, cu, n Iu
ufm, s ofneusc demoIufeu n mus u centfuIui. C douf n-ui
s te ntinzi Iu nesffit cu ceIe cinci-nou etuje....
Efu foiectuI cufe-i Iuuse ,muI(i uni de munc i cutfi i
cufe fusese cuIificut de ConsiIiuI suefiof uI ufhitec(iIof cu o nou
vufiunt u vechii Utoii...
Situu(iu efu ugfuvut de futuI c entfu consefvufeu foiectu-
Iui se fonun(use, n ceIe din ufm, i Ifinu. De uici tensiuneu
extfem de nuIt u textuIui, tensiune cufe se tfunsmite moIisitof
cititofuIui, mui uIes c ntfeg textuI e fesfut cu ffuze de un coIofit
inconfundubiI. De exemIu. ,In Ioc s se sun sincef, deschis i
cu tout finciiuIituteu, de cufe dm tot mui fuf i mui fuf
dovud, c nu uvem o exefien( unume, c nu ne bntuie
feu mufi dofufi de nI(ufe, c uvem o tehnoIogie nuoiut, voi
teofetizu(i seismeIe..., ,Ofice dovud, udus coIectiv contfu unui
individ n Iisu ucestuiu, s-u dovedit, de ceIe mui muIte ofi,
scofnife, minciun i dezm( mofuI..., ,Ct gfij, tovufi, en-
tfu cei cufe uu uitut c mui uu e Ing stficteIe dumneuIof
feocufi i gfiji efsonuIe i gfiju vie(ii Iu cfmu cfeiu uu
fost ui!, ,Duc ne gndim numui Iu uzi i defini cum
suntem s tfgnm i s tfugem m(u de coud , mui ntot-
deuunu i n toute vom ujunge u douu zi. Pomenindu-ne n feIuI
ucestu tout vfemeu iefi. Azi tfim iefi-uI nostfu ufhitectufuI,
mine vom tfi uzi-uI i ubiu oimine vu fi uzi entfu noi.
Am tfunscfis uceste exemIe entfu u eviden(iu i nutufu
gndufiIof/ideiIof/utitudiniIof Iui DeIuounceu, i stiIisticu fomunu-
Iui, vefvu scfiitofuIui, utefeu de seduc(ie u ffuzei ucestuiu, cu
358 lcn C|ccanu
condi(iu desiguf c cititofuI u n(eIes fegimuI stiIistic uI oe-
fei, s-u ucIimutizut Iu eI i e n msuf s-I suvufeze.
Duf toute ucesteu constituie IunuI fim, de sufufu(, uI
VamiIor. In udncimiIe suIe fomunuI vizeuz ntfeugu conce(ie
de viu(, de gndife i de existen( u eocii de stugnufe, con(inutuI
Iui ideutic fiind unuI de ceu mui mufe gfuvitute etic i sociuI.
Se uduug dezinvoItufu scfisuIui nsui, Icefeu cu cufe Se-
fufim Suku descoef Iu tot usuI exfesiu itofeusc, udeseu ufu-
doxuI, une n Iucfu umnunte i detuIii de o ufeciubiI utefe
sugestiv, cu stutuetu Iui Nefeftiti i ceusuI ofit Iu ofu use, echivu-
Ient uI ofifii vie(ii nsi n tot timuI fefIec(iiIof, diuIogufiIof i
monoIogufiIof Iui DeIuounceu, decof cufe se schimb bfusc i fudi-
cuI n finuIuI fomunuIui, imfevizibiI, itofesc i foufte sugestiv.
DeIuounceu ,uuc uf(eniu de Cu uceust nou fentfuufe
u fufuounei i, fidicnd-o sus, ct utu de sus, i fcu vnt de
odeu. O detuntuf utefnic, unu cu de suefsonic Iu deifeu
vitezei fivuIe, umIu su(iuI din juf. CuuI fmuse ns ntfeg, de
ufc uf fi devenit ntfe tim de bfonz.
Incfemenit n utunci Iu ofu ceu mui de jos use , en-
duIu i feIu tic-tucufiIe i, odut cu eIe, timuI nceu s se mite
i eI n cusu ufhitectuIui....
SifituI inovutof, iscoditof um zice, modeIufeu insifut i ofigi-
nuI u ffuzei, fivifeu scfuttoufe n sihoIogiu i mentuIituteu
oumeniIof din feujm uu conIucfut eficient Iu eIubofufeu fomunu-
Iui Linia de pIitire. Mui u(in dfumutic n sensuI sondfii intefi-
ofuIui de ctfe efsonujuI finciuI, ucest fomun cufinde, n
schimb, o Iume feIutiv vufiut de efsonuje, mujofituteu din Iumeu
uftei. LiuntuI fomunuIui este Costin, fost cfonicuf teutfuI i stu-
dent, nevoit s fseusc ChiinuI entfu muIt tim (ceeu ce n
eocu stuIinist-bfejnevist nu efu o fufitute). Acum Costin se
ntoufce i-i gsete fotii cunoscu(i ntf-o degfudufe genefuI,
e cufe ns ei, fotii cunoscu(i, nici n-o contientizeuz. A fost
nevoie s fevin Iu butin un Costin cufe s-i vud i s-i n(eIeug
359 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
n esen(u Iof mocifIous, vduvit de ideuI ofi mcuf de tendin(u
sfe ucestu. Lu vofbeIe Iui AIecsundfu, oute ceI mui cufut Iu su-
fIet dintfe fotii cunoscu(i, c ,fostiu ustu omeneusc se (ine de
noi cu moIuscu de funduI cofbiei i ne tfuge, n Iu ufm, Iu
fund, Costin fefIecteuz Iucid i n(eIet. ,In fiecufe din noi exi-
st o Iinie de Iutife cufe ne ufut ct oute suoftu i bune, i
feIe o viu( de om, duf i viu(u n genefuI....
Toute efsonujeIe fomunuIui JeIeu, Leon CuvuIuI, zis i SoIo,
Cocu, AIec, Jofj etc. uuf fuoftute, ntf-un feI suu uItuI, Iu
uceust Iinie de Iutife, n func(ie de cufe cititofuI Ie intuiete nive-
IuI de mofuIitute i demnitute. l|n|a dc p|ur|tc este, uuduf, o
metufof cufe semnific inef(iu i Iisu de eIun ntfu deifeu
ucesteiu, efsonujeIe fomunuIui comIcndu-se ntf-o existen(
fecuf, umintind fin cevu Iitefutufu modefnist cu vie(i euute,
degfudute, iefdute din cuuzu unei umbiun(e cufe nu stimuIeuz
ufifmufeu, uscensiuneu, effec(iuneu mofuI u omuIui, n ufticu-
Iuf u omuIui de uft.
Sefufim Suku u uvut i n cuzuI ucestei oefe intui(iu unof
udevfufi nu douf uf(iuIe (e cufe Ie-uu n(eIes muI(i nc n eo-
cu stugnfii), ci u udevfuIui genefuI, gunos, chiuf utfed. Aoi
u uvut ficeefeu de u-I dezvIui cu mijIouceIe suIe, fin diuIogufi
de mufe utefe cufuctefizunt, fin obsefvu(ii fine, concentfute
n fofmuIe memofubiIe, cu uceeu dintf-o feIic u Iui JeIeu. ,S
fii Cezuf i s te temi de fofiu tu moufte, cu ceI mui nenofocit
oficeI fins n cufs, ustu se cefe ucum de Iu mine... Iuf eu
um nv(ut s fiu ofi unu, ofi uItu. Ofi oficeI, ofi mfut... Este
este utefiIe meIe s tfiesc e scen i ct mui nutufuI osibiI
ceeu ce n-um uvut de unde vedeu nici mcuf n vis! S fi fost
vfeodut Iu Romu, s fi ufcut, mcuf n Iu jumtute, e vfeo
ifumid... Au ns ce m fuc eu cu sihoIogiu meu bfigudie-
feusc..?, fin metufofe cu ceu din titIu i fin simboIufi cu uce-
Iu uI becufiIof ufinse n noute de AIec ,s se vud n
ht deufte n ceIe utfu zfi....
360 lcn C|ccanu
BIBLIOGRAFIE SELECTIV
Ion Ciocunu, Virtu(iIe coIocviuIui. In ,CuItufu, 1976, 27 noiembfie;
Din framntuI necunten aI vremiIor, Chiinu, Ed. Litefutufu uftistic, 1988;
Spunerea adevaruIui necesar. In cufteu. Sefufim Suku, ,Pentfu tine but...,
Chiinu, Ed. Litefutufu uftistic, 1988; Carte de capati. In ,|ufu, 199S,
29 uugust.
Mihui Cimoi, Postfa(a. In cufteu. Sefufim Suku, ,Liniu de Iutife,
Chiinu, Ed. Litefutufu uftistic, 1987.
Dun Mnuc, Un romancier i trei personaje. ~ In ,LuceuffuI, 1991,
nf. 32.
Ioun Adum, DincoIo de oceanuI Prut. ~ In ,Voceu Romniei, 1994, 27
ufiIie. (Refodus n ,Litefutufu i uftu, 1994, 18 uugust.)
Luufen(iu UIici, Un prozator basarabean. In ,Romniu Iibef, 1994,
3 uugust.
NicoIue Negfu, In(eIegerea suferin(ei. In ,Busufubiu, 1996, nf. S-6.
Afcudie Suceveunu, CavaIeruI Iui AItceva. In cufteu Iui. ,Inffuntufeu
Iui HefucIit, Chiinu, GfuuI editofiuI Litefu, 1998.
361 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
Dvvitrv
M.!CO1CI -
rovavciervt
1n vustu cfeu(ie u Iui Dumitfu Mutcovschi, fezentut de
noi mui nuinte cu oet, un Ioc imoftunt ocu oefeIe n foz.
Lu dfet vofbind, fimuI fomun uI scfiitofuIui Duda (1973)
este mui cufnd o foz oetic, fin cevu umintind de stiIuI
voIumuIui nti uI ,RdciniIof sunt umufe de Zuhufiu Stuncu.
AceIui fiIon Iific este stfut n Batuta (197S), Toamna porum-
beiIor aIbi (1979), FocuI din vatra (1982) i Roman teatraI
(1984).
RomuneIe Iui Dumitfu Mutcovschi sunt ineguIe, nuinte de toute
din cuuzu insuficien(ei n uneIe u mutefiuIuIui eic concfet
i obiectiv, u cfui exIofufe de ctfe uutof, fie i cu mijIouce i
focedee Iifice, s out foduce imfesiu de sonduj udnc n si-

362 lcn C|ccanu


hoIogii i mentuIit(i umune. Judecut fintf-o utufe fism, Toam-
na porumbeiIor aIbi constituie o feuit u scfiitofuIui; fiind Iific,
oetic, ucestu e concomitent ceI mui dfumutic i chiuf ceI mui tfugic
dintfe toute. TustfeIe cuvinteIe din titIu sunt simboIice, uu o feuI
cuucitute de sugestie. Toumnu nu este numui unotimuI cnd se
desfouf uc(iuneu i cnd VuIentin uI Iui Lisundfu Povuf se
ntoufce ucus, s Ie sun fin(iIof c se nsouf. EI se dovedete,
n Iu ufm, eocu foduIui ugonsisit de Lisundfu Povuf i cufe
ufmeuz s fie dfuit. omeniu, gfiju entfu ufoueIe, buntuteu
ofiginuf.
Pofumbeii semnific, entfu fotugonistuI fomunuIui, o ef-
munen( u sufIetuIui, o sete u ucestuiu de ffumos.
AIbuI e ufituteu imucuIut u sim(ifii i cugetfii fotugonis-
tuIui fomunuIui, vefificute n ciocnifeu tfugic u Iui Lisundfu cu
un ,om negfu.
Deosebit de fodnic, sub usectuI semnificu(iiIof etice, se fezin-
t simboIuI huIubiIof. Pentfu Afistid ei sunt nite sfi de fins
cu undi(u i de fieft n ouI. Pentfu Lisundfu ns ei sunt ,sfi
sfinte, bInde i cumin(i. PfotugonistuI fomunuIui ufe nevoie de
huIubi ,entfu sufIet. HuIubii I-uu ntovfit n unii de fzboi.
,Cu ochii nchii se descoef deodut soIdut, Iu Knigsbefg...
SoIdu(ii s-uu udunut Icufi n iu(u Iufg i fmut udnc de
obuze, huIubii Ii se uuz e umefi, e mini, e utufiIe ufme-
Iof....
HuIubii Iui Lisundfu Povuf fuc sutuI Dudu mui ffumos.
Duf ei sunt ndi(i de uIiu. E sugestiu Iific u ncIetfii dintfe
bine i fu, dintfe ffumos i uft, mui difect sus dintfe Lisun-
dfu i Afistid. Este confIictuI de buz uI fomunuIui, genefutofuI
dfumutismuIui necesuf oefei eice (de fut, eico-Iifice).
Lisundfu Povuf este fezentut n dou Iunufi difefite, bu chiuf
neIegute ntfe eIe difect. PIunuI extefiof este schi(ut n eigfufeIe
cuitoIeIof, cufe evoc IocufiIe de munc i uneIe fute uIe
biogfufiei uf cet(eneti uIe efsonujuIui. Dumitfu Mutcovschi
363 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
nu nif n fomun usecte uIe uctivit(ii ,de foduc(ie u
Iui Lisundfu Povuf, concentfndu-se usufu Iumii |dunrt|cc u uces-
tuiu. In feIu(iiIe cu so(iu, cu fiuI VuIentin, cu finuI Fimcu i cu
ceIeIuIte efsonuje, n uducefiIe uminte, incIusiv n ceIe Iegute
de fostuI Iuttof e ffont ImunuiI i n genefuI de ufIufeu Iui n
focuI fzboiuIui, Iu Knigsbefg), n utitudineu su futuI fu(
de Afistid, fotugonistuI fomunuIui se dovedete bogut sufIetete,
intefesunt cu efsonuIitute, memofubiI nuinte de toute fin feIuI
de u fi i fin dfumutismuI existen(ei suIe. Pfin mijIocifeu Iui Lisun-
dfu Povuf uutofuI une n uten(iu ubIicuIui cititof fobIeme ,Iu
zi, cu disufi(iu imuuIui Iu (uf, mu(inufeu cuiIof . u., duf mui
uIes fobIeme cr|cc, mutefiuIizute n feIu(iiIe Iui cu Afistid.
Afistid este un om-fiuf, n cufe uuctufiIe de chiubuf se
mIetesc n efmunen( cu ufu oufb fu( de to(i ucei cufe Iu-
cfeuz cinstit i i cef i Iui s nu fufe, s nu-i muItfuteze so(iu i
fofiuI su fiu minof. Este un efsonuj fezentut n excIusivitute
n cuIofi negfe, fut fegfetut de uutofuI nsui ntf-o intefven(ie
ubIicistic n stmnuIuI ,Litefutufu i uftu (1981, 21 mui).
O unumit comIexitute sihoIogico-inteIectuuI u efsonujuIui
uf fi contfibuit Iu effec(ionufeu fomunuIui. Duf scfiitofuI ufe o
ndfet(ife. eI este chemut s vud udncimiIe ofiginufe uIe
fuIui, s nu diminueze eficoIuI e cufe I fezint ucestu, s nu
demobiIizeze cititofuI us n situu(iu de u Iuu utitudine fu( de
tot ce e uft, meschin, bfutuI, josnic etc.
Dintfe ceIeIuIte efsonuje uIe fomunuIui se memofizeuz VuIen-
tin, fin intefmediuI cfuiu Dumitfu Mutcovschi evoc Iumeu
ofuuIui cu fobIemeIe, dfumeIe i ciud(eniiIe ei, ce-i dfet
nu totdeuunu Iegute de Iiniu finciuI de subiect u cf(ii (Lisun-
dfu Afistid). UneIe fefoufi cufe se cef fcute uutofuIui n
fivin(u Iimbii fomunuIui, uneofi coboft Iu niveIuI exfimfii
ofuIe, imfovizute, feu u(in ngfijite, cu fusisme i uIte ubutefi
de Iu fifeu Iimbii fomne, soIicit uten(ie sofit i sifit de
364 lcn C|ccanu
discefnmnt din ufteu cititofiIof. Of, utufe gfeeIi din uginiIe
fomunuIui Toamna porumbeiIor aIbi of fi uof ,cofectute n
focesuI Iectufii.
BIBLIOGRAFIE SELECTIV
AnutoI GuvfiIov, VaIoarea etica a drameIor intime. In ,Nistfu, 1978,
nf. 10.
Ion Ciocunu, OchiuI care vede. In ,Litefutufu i uftu, 1983, 21 iuIie;
Poezia i drameIe vie(ii. In cufteu Iui. ,DfetuI Iu cfitic, Chiinu, Ed.
Hyefion, 1990.
NicoIue BiIe(chi, RomanuI i contemporaneitatea, Chiinu, Ed. $tiin(u,
1984.
365 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
2oet din fife, NicoIue Esinencu, desfe cufe um vofbit Iu cui-
toIuI oezie, este i un fozutof fecund i ofiginuI. Lu ofu uctuuI
n domeniuI nuveIei eI nu ufe concufen(i; cf(iIe suIe Nunta, La
furat barba(i, CopacuI care ne unete, Roman de dragoste,
Gaura . u. ceftific o contfibu(ie indiscutubiI Iu evoIu(iu genu-
Iui. II cufuctefizeuz o funtezie bogut, o mufe cuucitute de u
Ismui univefsufi n cufe efsonuje ciudute se simt Iibef i
uc(ioneuz nestinghefit, mui nti sfe stuefuc(iu, uoi sfe
sutisfuc(iu noustf, u ceIof cufe tfim n uceIeui univefsufi, ff
s Ie bnuim ns udevfuteIe dimensiuni i esen(e. Am du dfet
exemIu fomunuI su Un moIdovean Ia nchisoare. Duf nu
unticim. NicoIue Esinencu u debutut, i n foz, n 1968, cnd
^icotae
I^^C| -
vvreti.tvt ,i
rovavciervt
366 lcn C|ccanu
odut cu Iuchetu de vefsufi ,Antene i-u ufut cf(uIiu de
foze scufte SacIa. A ubofdut schi(u de foof(ii miniutufuIe, uoi
nuveIu sihoIogic buzut e imfevizibiI i e fstufnufeu de
situu(ie, cuItivnd ountu umofistic descfe(itoufe de ffun(i i des-
coefitoufe de udevfufi suffinztoufe, u tfecut Iu nuveIu de
foof(ii medii suu chiuf mufi, uneIe fiind considefute nu ff
un unumit temei fomune. Lumina aIba a pinii, Doc.
Cu i n oezie, n foz NicoIue Esinencu u dovedit ndfz-
neuI, tfunznd n esen(u unof fenomene i dezvIuind udn-
cimi cufe sefiuu fegimuI totuIituf. O ntfeug cufte de nuveIe
scufte Gaura (1991) u vzut Iuminu tiufuIui cufinznd
numui oefe neubIicute, ubIicute cu insef(iuni ,cefute de
feduc(ii suu cfiticute usfu n Iu 1989. NuveIu Doc u fost dis-
cutut i fecenzut Iu nesffit Iu Uniuneu ScfiitofiIof i Iu edi-
tuf, fiind ubIicut tfziu i gfeu Iu Moscovu, n 1983, n cufteu
,Pofu Iiubvi (n tfuducefe ,Efu vfemeu s iubim), uoi n fevis-
tu ,OfizontuI (1987, nf. 1 i 2) i ubiu n 1989 n voIum uufte
Iu Chiinu. Pentfu u ne du seumu de metodu de cfeu(ie u Iui Nico-
Iue EsinencufozutofuI, ne ofim n continuufe Iu ctevu nu-
veIe i Iu un fomun.
TeIegrama ni se ufe cufuctefistic utt fin fediIec(iu uu-
tofuIui fu( de fobIemeIe udoIescen(iIof, ct i fin moduIituteu
Iitefuf mbf(iut de eI. Duc ostuuI Stefeu u fimit teIegfum
c mumu su e gfuv boInuv, ce uf fi mui fifesc s-uf feu
dect Iecufeu gfubnic u tnfuIui Iu vutf i ntInifeu Iui cu
fiin(u ceu mui scum de e Iume? Duf unume uici se uscunde o
ufticuIufitute u scfisuIui Iui NicoIue Esinencu. uutofuI TeIegramei
intuiete cu sigufun( c o utufe ,nutufuIe(e omouf uftu, nu
stimuIeuz cufiozituteu cititofuIui, feduce uctivituteu scfiitofuIui
Iu istofisifeu Iut, ff efsonuIitute u unof ntmIfi dezuf-
munte fin Iineufituteu Iof. OstuuI Stefeu fimete usiguffi din
ufteu comundumentuIui unit(ii c u douu zi vu uteu Iecu Iu
mumu. Duf n zofi unituteu e fidicut mui devfeme dect n uIte
367 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
ziIe i e udunut Iu cufeu. Stefeu se ffmnt, cumufuzii Iui se
ntfec Iu gIume, duf to(i sunt n utetufe. e uIufm, s-u ntmIut
cevu ieit din comun?
Odut cu efsonujeIe cdem e gndufi i noi, cititofii. s-u zis
cu concediuI Iui Stefeu?
Bu bine c nu! ComunduntuI u inten(ionut s-i fuc o suffiz
ostuuIui exemIuf i-i ufeuz soIemn, fu( de to(i cumufuzii
de unitute! dfum bun Iu butin.
Este eIementuI imfevizibiI, cufe udevefete cfeu(iu, utefeu
de imuginu(ie u scfiitofuIui, ficeefeu ucestuiu de u u((u cufiozi-
tuteu cititofuIui. EI intuiete just fufmecuI ,ubutefiIof de Iu
desfufufeu utetut (fobubiI) u uc(iunii efsonujeIof i ne
efmite s ne deIectm, ff s diminueze nici ctui de u(in
nutufuIe(eu desfuffii uc(iunii.
Pe tot ufcufsuI nuveIei TeIegrama fozutofuI fmne fideI
ucestui mod de u existu Iitefuf. Ajungnd, du uneIe efie(ii,
cu o unumit ntfziefe, Iu huItu din ufoiefeu sutuIui nutuI,
ostuuI Stefeu nu gsete e nimeni dintfe ui si. Pfesuune c
ucetiu I vof fi utetut Iu timuI cuvenit, uoi ... Mui fesuune
c, n tim ce eI se fe(inuse n unitute i n dfum, mumu...
TotuI este utt de fifesc, nct i noi, cititofii, cdem n cufsu e
cufe ne-o ntinde uutofuI. ntf-udevf, I vof fi utetut fudeIe cufe-i
tfimisesef teIegfumu? Mui tfiete oufe mumu bfuvuIui ostu?
Aufe, tot utunci, AdeIu, o fut din sutuI Iui Stefeu. De Iu dnsu
ufI ostuuI c mumu su e sntous, nici gnd s boIeusc i c
nimeni dintfe ui si nu tie de teIegfum, c unume eu, AdeIu, i-o
tfimisese, din unicuI motiv c vfoiu s-I vud i s-i sun ct de
tufe I iubete.
Abiu ucum se dezIeug toute nodufiIe nuveIei. Stefeu nceufc
muIte i sincefe femucfi c u fost nevoit s focedeze necinstit
fu( de comundunt i fu( de cumufuzii de sefviciu. Cu mumu su
nu se ntmIuse nimic, iuf eI u fofitut...
368 lcn C|ccanu
NuveIu TeIegrama este un imn nchinut dfugostei tinefe, ife-
zistibiIe, oufbe n ceI mui ffumos sens uI cuvntuIui. AdeIu este o
fife sensibiI, inventiv (u se vedeu, bunouf, cum o ,jouc eu
e otfi( n feuete s ufIe udfesu Iui Stefeu i uIte udevfufi
desfe ostu); mui fesus de toute st ns fofunduI i sincefuI
ei sentiment entfu biutuI ndfgit, sentiment cufe o minge
sfe gestuI fiscunt, necugetut, bIumubiI i inuccetubiI de u-I
chemu ucus din ufmut.
Putefnicu iIuzie u feuIit(ii, ff de cufe n-um du cfezufe uu-
tofuIui, bu chiuf um ufuncu din mini cufteu susectut de gfuve
denutuffi uIe udevfuIui, ne domin Iu Iectufu ntfegii nuveIe.
Duf e i sondujuI uutofuIui n sufIeteIe efsonujeIof, i unume
ucesteu constituie fu(iuneu sufem u nuveIei.
De o suvoufe deosebit este nuveIu esenienciun Lec(ia. Intf-o
fumiIie numefous, de Iu etuj, se nfifi un sectucoI Iin de huz,
cufe n Iu ufm ne une foufte sefios e gndufi. Dintfu nceut
so(uI, cuuI fumiIiei, simuIeuz c citete un ziuf, n udevf tfgnd
cu ufecheu Iu nite diuIogufi usfe, cu feIici tiouse i untfenunte,
cufe vin de Iu vecinii de desubt. Aoi n cumefu Iui se udun,
fnd e fnd, ntfeugu fumiIie, s uscuIte sectucoIuI ,de jos (, Acum
se vine?! CunuIie! Sune e unde mi-ui umbIut... iuf Iu...?! etc.).
Un moment oufecum imoftunt n desfufufeu futeIof nu-
veIei I constituie intfufeu n cumef u mezinuIui, cufe ctfe ofu
fesectiv uf fi tfebuit s doufm.
PIin de semnificu(ii etice i cutuIizutof uctiv uI uc(iunii nuveIei
se dovedete uoi venifeu tfzie ucus u fiicei, Desinu. Mui uIes
uftfiIe ucesteiu Ie discut ntfeugu fumiIie, ngfijofut ,s nu
(eusc i eu cu bfbutuI i so(iu ,de jos (De unde te-ui Iuut e
cuuI meu?! , ,S fi tiut, Doumne! Mumu u uvut dfetute... tot-
deuunu mi-u sus. nu te du... tu I cunoti mcuf?! De cte ofi I-ui
ntInit?!).
Nici vofb, ,jos se desfufu un ,sectucoI extfem de intefesunt.
369 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
Duf i ,sus nti bfbutuI, uoi coiii, uoi so(iu, ofnind
evident de Iu ,sectucoIuI de jos, se ntft Iu discu(ii itofeti,
n ujung Iu feIici ofensutoufe, mui uIes n fivin(u Desinei,
discu(ii cufe nu cedeuz feu muIt fu( de ,sectucoIuI de ,jos.
BfbutuI ujunge s ,descoefe un sens udnc uI ,uscuItfii ceftu-
fiIof venite de sub odeu. ,Lus' s uscuIte i eI... e o Iec(ie entfu
dnsuI! S vud ce nseumn oumeni buni i oumeni fi... Lus' s
tie de e ucum ce nseumn bine i ce nseumn fu! Ceeu ce se
fuce jos, e o Iec(ie bun!
Am exus feIutiv umIu o mufe ufte u nuveIei Lec(ia, entfu
u demonstfu vefosimiIituteu ubsoIut u unei scene de fumiIie n
condi(iiIe unui ofu cu cuse constfuite fimitiv, ff izoIufeu cuve-
nit, zgomoteIe dintf-un uuftument Isndu-se uuzite cu uufin(
n uItuI, i cu oumeni ,constfui(i sufIetete i inteIectuuI de useme-
neu cum unuodu, dovedindu-se fofund intefesu(i de o eventu-
uI ceuft u veciniIof i dedndu-se ei nii, invoIuntuf i cu utt
mui concIudent entfu stiIuI Iof de u fi, unei cefte nu mui u(in
itofeti i bIumubiIe, sfe finuI.
Am zis ,sfe finuI, deoufece n chiuf finuIuI nuveIei se dezv-
Iuie ntfeg udevfuI ceIof ntmIute i, totodut, semnificu(iu etic
u sectucoIuIui imuginut de uutof. NicoIue Esinencu nu este scfii-
tofuI cufe s deu dintf-o dut cf(iIe e fu(, eI ne ouft cu inge-
niozitute efmunent fin eisoude ,icunte, uneIe mui incitunte
dect uIteIe, cu ubiu n finuI s ne ofefe suffizu.
Of, Iu etujuI ,de jos nu se ceftuu un bfbut i o so(ie, ci Iocu-
tufuI de uici uneu un icu i uscuItu o nfegistfufe e bund de
mugnetofon. EI finsese de veste c vecinii ,de sus ufmfesc,
seuf de seuf, ,sectucoIuI, cfezndu-I uutentic, i i zdfu, i
uneu Iu ncefcufe, Ie vefificu imunituteu Iu ,sectucoIeIe stfine.
MicuI, AIexei, i fiicu, Desinu, uoi chiuf IocutufuI ,de jos
usistuu Iu ,sectucoI, duf ucestu efu uI veciniIof , de sus, e cufe
,sectucoIuI ,de jos i ofneu, dezvIuindu-Ie unumite ofnifi
370 lcn C|ccanu
Iuntfice i deveIondu-Ie tot utteu tfstufi de cufuctef dof-
mitnde, Iutente.
PfimuI, udic AIexei, usist n udevf Iu o Iec(ie ,s vud ce
nseumn oumeni buni i oumeni fi!..., Iec(iu nefiind ns u veci-
niIof ,de jos, ci chiuf u fumiIiei suIe.
NicoIue Esinencu u gsit i de dutu uceustu n feuIitute o secven(
itofeusc i demn de unu scfiitofuIui, u fefodus-o cu o fideIi-
tute exemIuf, e ufcufs focednd ingenios Iu o sectucuIous
fstufnufe de situu(ie, fcndu-ne s ufmfim cu uten(ie (cu sufIe-
tuI Iu guf) fifuI uc(iunii, s ne uIegem cu o suffiz descfe(itoufe
u ffun(ii i s efceem n mod uctiv, cu gfuvituteu necesuf,
semnificu(iu etic deosebit de imoftunt u sectucoIuIui imuginut
i jucut de eI (i, evident, de efsonujeIe suIe) n chi stfIucit.
Aceeui utefe de Ismuife i uceIui huf uI cfeutivit(ii se
vdesc n nuveIu CopacuI care ne unete. E, n fond, o eIegie. A
mufit un tnf, i to(i ffu(ii i sufofiIe de Iu ofu vin Iu (uf, unde
Iocuiesc fin(ii Iof i unde ufmeuz s fie nmofmntut ffuteIe
VoIoghi(. NuveIu este o dezvIuife u sentimenteIof fin(iIof,
ffu(iIof, sufofiIof ceIui disfut, u fegtifiIof entfu nmof-
mntufe i fuznic. Lu un moment dut cinevu i umintete c o
sof u ceIui disfut Iocuiete tocmui n Sibefiu; i s-u exediut
teIegfum, feuete s vin i eu?
Pn unu-uItu, ,fin sut e uftut fotogfufiu ffuteIui. Iefi u mufit.
Nouteu u fost udus fotogfufiu Iui n sut. Mine vu fi udus i eI.
II cunoute(i?
Fotogfufiu o ouft o feti(. Nu se tie u cui e feti(u, fecum
nu se tie nici cine u udus fotogfufiu ffuteIui n sut. Duf e dus de
Iu ouft Iu ouft.
Oumenii fivesc fotogfufiu i feuc(ioneuz confofm sihoIogiei,
mentuIit(ii, ocuu(iiIof de moment uIe fiecfuiu n ufte. ,S nu-I
uitu(i, zice feti(u i tfece cu fotogfufiu ffuteIui mui deufte.
N-o s-I uitm, dfgu(o, stfig, bocete vdunu Iui |ung,
stfngndu-i coiii Iu iet, nici eu n-o s-I uit, nici coiii mei,
ct vom tfi... S-i fie (fnu uouf!...
371 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
In uIt mod feuc(ioneuz (funuI Buchiu, uceIu cfuiu nu de-
muIt i mufise un feciof, iuf ucum i efu e ut de moufte so(iu.
,Ii scoute Ifiu, sfut fotogfufiu ffuteIui, i une Ifiu i
se-ntoufce Iu munc. Inuinte de u fidicu suu, i tefge ochii.
Pfete.
NicoIue Esinencu fezint e viu, concfet, cu muIt ndemnufe
feuc(iiIe fifeti uIe oumeniIof, unu mui itofeusc dect uItu, fu(
de tfecefeu din viu( u consteunuIui Iof. EI ,finde sub unu su
oftfete fizice i sihoIogice uIe oumeniIof. De exemIu, uIe
SfbouiceIof (Sfbouicu-bunicu, Sfbouicu-femeiu Iui Sfbu i
Sfbouicu-nofu). ,Of, mum, (i-um sus, o feede uof Sfbouicu-
femeiu Iui Sfbu. AI Iui ... i vofbete mui ncet, c se ufoie.
De-ucum eI n-o s se mui ufoie... se uuz mui bine
Sfbouicu-bunicu.
EI n-o s se mui ufoie, duf fotogfufiu Iui se ufoie i
ustu-i cu i cum s-uf ufoiu.
Din chiuf uceste tfei feIici sontune cititofuI oute intui tfei
moduIit(i difefite uIe oumeniIof de u feuc(ionu Iu decesuI cons-
teunuIui Iof. (SimiIuf este situu(iu n cuzuI nufofiIof Iui Deeu.)
Attu vfeme uu Iocuit n sut ffu(ii i sufofiIe ceIui disfut, uoi
uu Iecut to(i Iu ofu, o sof EIenu n Sibefiu, i numui unuI
VoIoghi( veneu des e Iu fin(ii btfni (Aoi eI veneu des fin
sut. Unu-dou i umu I vedeui uIefgnd Iu mumu. Bu c-o muin
de Iemne, bu c-o muin de cfbuni...).
SutuI i tiu, duf ubiu ucum, Iu nmofmntufeu unuiu dintfe ei,
i ufI cu udevfut e to(i, mui uIes e ceI disfut.
RzIe(i(i n difefite Iocufi de munc, ffu(ii i sufofiIe se mcuu
ufc bine, duf ubiu ucum, Iu nmofmntufeu unuiu dintfe ei,
uceust dfugoste se ufut n toute dimensiuniIe i i vefific
tfiniciu.
Disufi(iu omuIui, nmofmntufeu cu fituuI i sefvesc fozu-
tofuIui Iu dezvIuifeu ufoiefii sufIeteti u fumiIiei, sutuIui, u
ntfegii comunit(i. CoucuI din cimitif i ufifm, n nuveI, vuIo-
372 lcn C|ccanu
fiIe suIe simboIice, dovedindu-se unume un focedeu de sugefufe
u unit(ii fumiIiei, i nu numui u ucestei ceIuIe u societ(ii. ,Intfu
e ouftu (intifimuIui i e Ioc inimu mi se stfnge. In (intifimuI
n cufe n-um fost de cnd efum coiI. Afunc o fivife i fimuI
Iucfu e cufe I descof e omuI cufe st de veghe Iu mofminteIe
fudeIof noustfe... S fie oufe, m gndesc, coucuI cufe ne unete,
nu ne Ius s ne iefdem de tot n tim?!
DincoIo de exIofufeu fituuIuIui cu fotogfufiu ffuteIui disfut,
de diuIogufiIe n cufe sunt untfenute efsonuje inefent difefite i
itofeti, de feIiciIe i monoIogufiIe nufutofuIui, NicoIue Esinencu
dezvIuie semnificu(ii etice fofunde uIe coucuIui din cimitif.
,BunicuI, unde u mufit? Tocmui Iu PoduI Mufe, I-uu csit tufcii
n cuf. Dou stmni, se zice, u umbIut stfbunicuI n u gsit
fin dufi cufuI ftcit cu fiuI Iui csit, duf I-u gsit i tot uici
I-u ngfout.... Disufi(iu ffuteIui este entfu scfiitof un
fiIej entfu vefificufeu tfiniciei feIu(iiIof dintfe ffu(ii fmui n
viu(. ,M uit Iu omuI cufe ne unete i m gndesc Iu ffuteIe
meu AIexundfu, ffuteIe de uItufi. Cnd I-um vzut eu entfu uIti-
mu ouf? Tfim ntf-un ofu, umbIm e uceIeui stfzi, duf cnd
I-um vzut uItimu ouf? Stfigu iefi Iu mine c nu tie unde tfiete
AIex... Duf eI cnd u fost uItimu dut Iu mine? Iefi, cnd mi-u
udus vesteu? Duf mui nuinte?
CoucuI din cimitif este un fiIej entfu un necfu(tof exu-
men de contiin(. suntem n viu( ffu(i i sufofi suu oute
ne umintim de ncamut| ubiu Iu nmofmntfi?
Pfin uftu monoIoguIui i u diuIoguIui, fin ofuIituteu cfengiun
u stiIuIui, fin miestfiu evocfii tfudi(iiIof i obiceiufiIof nu(ionuIe
nuveIu CopacuI care ne unete ceftific fu(ete noi, deosebite de
ceIe vdite n uIte nuveIe, uIe cfeu(iei scfiitofuIui.
Totui, nici o nuveI nu e n msuf s ecIiseze fomunuI Un
moIdovean Ia nchisoare. Desiguf, nchisoufeu nseumn Iimi-
tufe u Iibeft(ii i nu ncue discu(ie ce e mui bine. s stui Iu nchi-
soufe ofi s te ufIi n Iibeftute? Un cet(eun cufe u stut nchis,
373 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
mui cu seum unuI cufe u fost bgut de sovietici n guIugufiIe
stuIiniste, uf uteu fotestu cutegofic motfivu inten(iei nsi u
scfiitofuIui de u fezentu nchisoufeu n cuIofi huzIii, ifonice, ozi-
tive. Duf NicoIue Esinencu u gsit i uici o moduIitute finciiuI
ofiginuI de u sune udevfufi dufefouse utiIiznd ufmu umofu-
Iui, ifoniei, zefIemeIii. Chiuf futuI c VusiIe SteIeu nimefete Iu
nchisoufe entfu c I-u dut cu nusuI n fuffufie e feedinteIe
gosodfiei din sut, cufe nu vfoiu s steu Iu mus cu oumenii sim-
Ii, stfnete zmbetuI i ne invit, indifect, s cfedem c ntfeu-
gu Ismuife este o gIum. Duf ufestufeu de ctfe (funuI SteIeu
u ceIof doi stfjefi nufmu(i cufe uu venit s-I iu Iu nchisoufe?
SectucoIuI vie(ii unei nchisofi, cu un udjunct itofesc, cu o
ceut de bundi(i i cu un (fun cufe nu vzuse Iumeu ucfiuiIof,
se Ius ufcufs cu o Icefe cfescnd, uutofuI sunndu-ne ceeu
ce nu se suneu Doumne fefefte! Iu ofu uufi(iei fomunuIui
su. |funuI VusiIe SteIeu, ceI cufe de Iu nfiin(ufeu gosodfiei
coIective nu uvusese condi(ii entfu Iectuf, odihn cuItufuI,
nviofufe (de dimineu() etc., ne convinge c Iu Iibeftute se tfiete
cu muIt mui gfeu dect n bufucu nf. 9. RomunuI este o ufuboI
usufu destinuIui omuIui de Iu (uf n condi(iiIe guIuguIui coIhoz-
nic. SteIeu se mif sincef c ubiu Iu nchisoufe i oute fuce buie,
oute nv(u Iu couIu sefuI, citi i chiuf discutu n mod ofguni-
zut cf(i.
In fomun sunt intefcuIute o sefie de ,Scfisofi de dfugoste, n
cufe e fezentut e Iufg motivuI exIoutfii difecte i nemiIouse
u femeii n suteIe sovietice ,Iibefe. Adevfufi cfunte sunt fixute
n femufceIe scufte i sfintene uIe uutofuIui. De exemIu. ,M-um
bucufut cnd um ujuns n vuIeu uceeu, ufc te-u fi vzut e tine.
Zi senin, muIt soufe, Iinite i finciuIuI efuu numui fe-
mei. $i n genefe, ct um mefs e cm, um vzut numui femei
Iucfnd.
Un moIdovean Ia nchisoare este o od nchinut (funuIui
nostfu hufnic i cinstit, du cum se fezint e ufcufsuI ntfegu-
374 lcn C|ccanu
Iui fomun VusiIe SteIeu, i totodut o ifonie e unde fin,
e unde tious e seumu ,Iibeft(ii sovietice, e cufe um ndu-
fut-o i uf(iuI continum s-o ndufm.
BIBLIOGRAFIE SELECTIV
Ion Ciocunu, InsemneIe autenticita(ii. In cufteu Iui. ,Msufu udev-
fuIui, Chiinu, Ed. Litefutufu uftistic, 1986; O viziune artistica asupra
pseudoeduca(iei. In cufteu Iui. ,Cu fa(a spre carte, Chiinu, Ed. Cufteu
moIdoveneusc, 1989; O bibIioteca de Iiteratura de sertar . In cufteu Iui.
,RefIec(ii i utitudini, Chiinu, Ed. Hyefion, 1992; Afirmarea vaIen(eIor
etice i estetice. In ,Limbu fomn, 1994, nf. 1.
VIud PsIufu, Fiin(area n spa(iuI neIocuit (O cxpct|cnd nctmcncur|cd
|a ptcza |u| N|cc|ac ls|ncncu). In cufteu. ,Litefutufu fomn ostbeIic
(Integffi, vuIofificfi, feconsideffi), Chiinu, Fifmu editofiuI-oIigfufic
Tiogfufiu centfuI, 1998.
375 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
Fiind n mod obiectiv genuI Iitefuf ceI mui comIicut, dfumu-
tufgiu u constituit tim ndeIungut o fobIem dificiI u focesu-
Iui Iitefuf din ReubIicu MoIdovu. Nu ot fi Iuute n sefios ncef-
cfiIe ubsoIut unemice de oefe dfumutice din fostu ReubIic
Autonom Sovietic SociuIist MoIdoveneusc i din fimuI de-
ceniu ostbeIic. De vin u fost nu numui Iisu unof tuIente vigu-
fouse, cu exefien( n uftu destinut scenei, ci i cIimutuI sociuI-
oIitic i cuItufuI, Iu cufe ne-um fefefit untefiof. Tfudi(iiIe scfiito-
fiIof cIusici i uIe ceIof din efioudu intefbeIic nu efuu nici mcuf
cunoscute, nu mui uIes usimiIute ofgunic i cfeutof de ctfe
dfumutufgii timuIui. Cefin(eIe nenumfuteIof hotffi de uftid,
cufe feconizuu fezentufeu omuIui sovietic bifuitof, constfuctof
uctiv uI sociuIismuIui etc., nu se mcuu n nici un feI cu foume-
teu ofgunizut de comuniti, cu deoftfiIe n mus uIe inteIectu-
uIiIof i uIe (funiIof nstfi(i, cu ovufu distfugtoufe u imozite-
Iof i mfumutufiIof de stut i u utmosfefei de susiciune, domi-
nunt n societute. Dinuifeu tim ndeIungut u ,teofiei Iisei de
confIict n Iitefutufu sovietic, ffnnd dezvoItufeu ntfegii Iitefu-
tufi, s-u fsffnt n mod deosebit de nefust usufu dfumutufgiei.
PfimeIe oefe dfumutice de du fzboi ,Luminu de An-
dfei Luun, ,CovofuI IIenei i uIte iese de Leonid Cofneunu,
,BuzdugunuI fefmecut de Liviu DeIeunu . u. sufef de neu-
junsufi fundumentuIe, ntfe cufe mui cu seum de Iisu de vefi-
dicitute. uutofii fezentuu coIectivizufeu i uIte fenomene uIe tim-
I I I . DRAMATURGI A
376 lcn C|ccanu
uIui ff s Ie integfeze n utmosfefu sinistf u timuIui. Nici
ufm de foumete, deoftfi, susiciuni, totuI este vzut n cuIofi
tfundufifii, iuf n oefeIe cu subiecte din tfecut oofuI nostfu
este fezentut n cuIofi tfiste, exIoutut i njosit, din cufe situu(ie
I suIveuz, desiguf, ,mufeIe oof fus. Nici un uutof n-uf fi u-
tut ncefcu ceI u(in s sun udevfuI desfe omoffeu huiduci-
Iof moIdoveni de ctfe Kutuzov, desfe izgonifeu Iimbii fomne
din bisefic, din couI, uoi din toute sfefeIe vie(ii i tfecefeu
mugistfuI Iu Iimbu ,ffuteIui mui mufe.
Nu sunt demne de vfeo ufeciefe ,ieseIe Iui Iucob Cutcove(chi
i Fiodof Ponomufi, uIe Iui RumiI Poftnoi i Lev Bufschi, toute cu-
fuctefizubiIe fin cuvntuI ,subniveI.
Abiu du 19S6, du cfiticu necfu(toufe u cuItuIui efsonu-
Iit(ii Iui StuIin, du ,dezghe(uI hfuciovist, ncee s se dez-
voIte mui ncet dect oeziu i fozu dfumutufgiu fomn
din ReubIicu MoIdovu. Deifeu subniveIuIui s-u dutofut, evi-
dent, i tuIentuIui dfumutufgic uI unof scfiitofi, dintfe cufe se cef
omeni(i uici Constuntin Condfeu (Coiii i mefeIe), Feodosie
Vidfucu (Dou vie(i i u tfeiu), Gheofghe MuIufciuc (Nu mui
vfeuu s-mi fuce(i bine), AIexei Mufinut (CufujuI bfbu(iIof),
Anu Luun (Lus' c-i bine), AufeIiu Busuioc (Rudu $tefun ntiuI
i uItimuI), Andfei Stfmbeunu (Minodofu), Ion Gheofghi(
(Zodiu InofoguIui). Cu ct ne ufoiem de ziIeIe de uzi, cu utt
mui uof ne este u numi dfume i dfumutufgi, unii ufifmu(i nu
numui Iu Chiinu, duf i n centfe cuItufuIe din Romniu, BuI-
gufiu, Rusiu i din uIte (fi. In unii '70'80 uu fost scfise oefe
dfumutice uIe cfof uutofi dovedeuu o ndfzneuI cufe deeu
cu muIt IimiteIe ,ngduite de fofufiIe conductoufe comuniste.
n-uu fost ,suoftute de ofguneIe de fesoft nici ieseIe montute,
cu Umbra DomnuIui de Petfu Cfufe, Radu 5tefan ntiuI i uI-
timuI de AufeIiu Busuioc, nici ceIe cufe n-uu ujuns e scenu te-
utfuIui, cu DrumuI diamanteIor de AIexundfu Cosmescu.
Duf ieseIe Iui Ion Dfu(? se oute ntfebu vfeun cititof cufios.
377 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
Dfu( este i n dfumutufgie un cuz uufte. Duc n-uf fi
tfecut cu tfuiuI Iu Moscovu i n-uf fi feuit s ubIice dfumu Casa
mare nti n fusete, cu uoi uceustu s fie montut Iu Moscovu,
nu se tie cum uf fi evoIuut Dfu(-dfumutufguI. De uItfeI, chiuf
du ce dfumu su fusese montut Iu TeutfuI Afmutei un fost se-
cfetuf de uftid entfu ideoIogie i efmiteu fefoufi dezm(ute
c Moscovu fceu fu sus(innd iesu n cufe efuu eIogiute eIe-
mente utfiufhuIe etc. OstiI ntfegii Iitefutufi, mui exuct
cutfiIof cfeutoufe, ncefcfiIof de u dei niveIuI fovinciuI,
,udmis, conducefeu de uftid i de stut de odiniouf ni-i uteu
efmite s deschid dfum sfe scen unof oefe cufe deeuu
mcuf ntfuctvu nuveIuI ei de instfuife uftistic i estetic, uIt-
feI zis ,subniveIuI omenit de noi mui nuinte. O utufe ,ndfu-
mufe de ctfe uftid u dfumutufgiei u constituit o ffn diubo-
Iic us de fegimuI comunist dezvoItfii uftei noustfe nu(ionuIe.
TeutfeIe nu uteuu ueIu nicidecum Iu dfumutufgiu cIusic
nu(ionuI, de vfeme ce Ion Lucu CufugiuIe suu Bufbu $tefnescu
DeIuvfunceu efuu... fomni i uteuu infIuen(u negutiv usufu
,cuf(eniei i ,ofiginuIit(ii Iimbii... ,moIdovene(i. Chiuf VusiIe
AIecsundfi efu vzut de conducefeu comunist cu un dfu-
mutufg subvefsiv n msuf s ne uduc uminte c suntem fomni.
In ucest context ne-um Iimitut muIt vfeme Iu tfuducefeu i mon-
tufeu ieseIof unof dfumutufgi fui cIusici i contemofuni.
Duf timufiIe se fimeneuu, n Iitefutuf veneuu scfiitofi cufe
nu mui dofeuu s uctizeze cu ,cefin(eIe sutfuiIof cuItufii. Pe
divefse ci ujungeuu Iu noi oefeIe Iui Eugen Ionescu i uIe uItof
dfumutufgi modefni, n contiin(u scfiitofiIof tinefi tfundeuu
tot mui udnc oefe uIe dfumutufgiIof fomni de vuIoufe n s-u
nfifiut i Iu noi un unumit gust entfu Iitefutufu sntous,
destinut scenei.
Dfet cufe Iu ofu uctuuI se femufc fin dufuI feIicii dfumu-
tufgice, fin uftu diuIoguIui i fin uIte ufticuIufit(i uIe genuIui
ceI u(in tfei scfiitofi. Dumitfu Mutcovschi (Tata, AbecedaruI,
378 lcn C|ccanu
Ioan Voda ceI Viteaz . u.), NicoIue Esinencu (FumoaruI, Taba-
chera, Gran pri, Oameni de paie . u.), i IuIiun FiIi (La moara
cu pIacinte i uIte iese entfu coii).
Au Iu uctiv oefe dfumutice i Afhi Cibotufu, VuI Butnufu,
Gheofghe Ufschi, Ion Puiu, Mihui $tefun i uI(i scfiitofi.
BIBLIOGRAFIE SELECTIV
HufuIumbie Cofbu, Dramaturgia sovietica moIdoveneasca, Chiinu,
Ed. Cufteu moIdoveneusc, 1969.
NicoIue BiIe(chi, EIemente epice i Iirice n dramaturgia sovietica moIdo-
veneasca, Chiinu, Ed. $tiin(u, 1973; Dramaturgia moIdoveneasca: probIeme
i vaIori etice. - In ,Litefutufu i uftu, 1978, 23 muftie. Dramaturgia. In
cufteu ,Istofiu Iitefutufii moIdoveneti, voI. III, Chiinu, Ed. $tiin(u, 1988.
Ion Ciocunu, In absen(a discernamntuIui critic. In cufteu Iui.
,DfetuI Iu cfitic, Chiinu, Ed. Hyefion, 1990.
Mihui Cimoi, O istorie deschisa a Iiteraturii romne din Basarabia,
Chiinu, Ed. Afc, 1996; edi(iu u II-u, 1997.
379 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
6uIentutuI fozutof, desfe cufe um vofbit n uginiIe fe-
cedente, i-u fcut debutuI n Iitefutufu destinut montfii sce-
nice cu dfumu udnc sihoIogic i de mufe fufinument sub divefse
usecte Casa mare. Au ufmut uIte oefe dfumutice, n cufe scfiito-
fuI u vdit o n(eIegefe fofund u secificuIui uftei teutfuIe i u
ubofdut fobIeme etice de o imoftun( vituI. Doina, PasariIe
tinere(ii noastre . u.
Dfumu din fimu oef numit n ucest comuftiment este u
VusiIu(ei, femeie nc tnf, cufe n mod fifesc ufe dfetuI Iu
feficife efsonuI. So(uI Andfei i s-u iefdut n fzboi, fiuI Afion
i sutisfuce sefviciuI miIituf, iuf eu i modobete cusu ceu mufe,
coI(uI ceI mui cufut i mui ffumos ntf-o cus de (fun.
Iov
DR|). -
aravatvrgvt
380 lcn C|ccanu
$i tocmui ntf-o zi cnd i se feu c toute se desfouf nof-
muI, ntmIufeu o fuce s tfiusc utefnic dfugosteu eIevei So-
fiicu entfu fIcuI tomnutic PvIuche. Pentfu uceI fIcu, cufe
i este dfug i ei, VusiIu(ei. Nu zbuv n cusu VusiIu(ei i fuce
uufi(iu PvIuche nsui. Femeiu se omenete ntfe dou situu(ii
Iu feI de ndfet(ite. dfugosteu su entfu PvIuche, seteu de
mIinife efsonuI, dfetuI Iu viu(u intim fufut de fzboi, e
de o ufte, i contiin(u vfstei suIe nuintute, contiin(u unei
fnduieIi u mntuIui, cufe nu oute fi ncIcut ff s-(i iefzi
demnituteu, contiin(u udevfuIui c nu o(i fi feficit duc fin
gestufiIe i uc(iuniIe tuIe eficIitezi feficifeu uItuiu, n cuzuI de
fu( u Sofiici, e de uIt ufte.
VusiIu(u u Iutut muIt cu sine nsi n s uccete dfugosteu
Iui PvIuche, duf eu Iut i mui muIt cu s-i insufIe c tfebuie
s fenun(e Iu o utufe feficife.
ConfIictuI nu se desfouf ntfe VusiIu(u i PvIuche, ntfe
VusiIu(u i EIeonofu, ntfe VusiIu(u i Sofiicu . u. m. d. Toute ef-
sonujeIe, incIusiv ceIe tfei vecine suefficiuIe, uu foIuI Iof bine
detefminut n dfum, mui cu seum EIeonofu cu nuntu ei imugi-
nuf, Petfe cu scfisoufeu e cufe eI nsui o comune, cu s-o ogoius-
c ntfuctvu e VusiIu(u, nemuivofbind de PvIuche i de tutI
su, Nistof, suu de tutI VusiIu(ei, cu citute evocute din BibIie; con-
fIictuI dfumei se desfouf in su||cru| \as||uc|, inrtc scnr|mcnrc-
|c, gdndut||c, ar|rud|n||c |, pdnd |a utmd, cp|un||c c|. Gsind in
s|nc utefi s fenun(e Iu feficifeu efsonuI, VusiIu(u se ufifm cu
efsonuj de o udnc semnificu(ie n ntfeugu noustf Iitefutuf,
nu numui n dfumutufgie. Eu uufe cu exfesie vie u sentimente-
Iof cufute i u uc(iuniIof cofesunztoufe unof utufe sentimente.
In ucest sens casa matc se umIe de o semnificu(ie etic bine
definit. eu simboIizeuz uceI coI(iof a| su||cru|u|, n cufe omuI
stfeuz tot ce ufe eI mui cufut i mui nobiI.
Dfumu Casa mare este o oef fofund oetic, ufe un subi-
ect bogut, vofbeIe VusiIu(ei, cu i uIe btfnuIui ei tut, comoft
381 l|rctaruta tcmdnd ccnrcmpctand d|n Rcpuo||ca Mc|dcva
semnificu(ii udnci n context, viofiIe din umintifiIe EIeonofei i
uIte detuIii fofmeuz un uI doiIeu Iun uI textuIui, cu i feIicu
finuI u VusiIu(ei. ,Ce cut c uvem numui un singuf mnt i
un singuf cef deusufu Iui....
Poetic, ntemeiut e simboIufi sugestive, uxut e uIte mo-
tive sucfe, Iin de dfumutism intefiof, este i dfumu Doina.
Nici Tudof Mocunu, fotugonistuI ucestei dfume, nu este un ef-
sonuj simIu, monocoIof. EI nu e Iisit de viftu(i, ntfe cufe dfu-
gosteu entfu vuIofiIe nu(ionuIe, simboIizute de nemufitoufeu nous-
tf doin, desfe cufe unuI dintfe fiii si, Mihui, ujuns scfiitof, se
exfim exhuustiv. ,Ofice oof, fie eI din cmie suu de Iu munte,
stfeuz entfu ziIe mufi, stfeuz entfu ziIe negfe cte un
cntec cufe fuce s tfesuf inimu ntfeguIui neum. SufIetuI neumu-
Iui nostfu fsunde de fiecufe dut cnd I cheum Doinu.
Afe i Tudof Mocunu cIie cnd ,I cheum Doinu. AscuIt eI,
mfeun cu so(iu su Vetu, un cntec stfmoesc inteffetut Iu fu-
dio i ,fin (estufu uceIof meIodii nce u se cefne... fIofi de mf,
fIofi de cife... iuf din ninsoufe se ufut o coust de imu, o stn
veche, o u(iouf de fum cu un ciobun ngndufut Iu vutfu focu-
Iui. $i mui e ce