Sunteți pe pagina 1din 17

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE A MOLDOVEI

Facultatea Business si Administrarea afacerilor

S!ecialitatea" Turism si ser#icii $oteliere

Portofoliu
Managmentul riscurilor in afaceri

Analiza: Intreprinderii Moldcell

%re&atit de catre" Boclinca Doina 'ru!a T()*+ Coordonator" Vorno#itc$i Diana

C$isinau ),--

Cuprins:
1.Descrierea activitatii intreprinderii si analiza ramurei pe indicatori, dinamica indicatorilor. 2.Analiza SWOT a intreprienderii Moldcell. 3. Identi ica riscurile si electele acestora. !. Descrierea metodelor de reducere a riscurilor. ".Analiza concurentilor. #.Descrierea $ela%orarea& sistemului de 'estiune a riscurilor la intreprindere.

1.Descrierea activitatii intreprinderii si analiza ramurei pe indicatori, dinamica indicatorilor.


Des!re com!anie
Moldcell (i)a *nceput activitatea *n Moldova *n aprilie 2+++. ,rin intermediul companiei Moldcell, -intur marc.eaz/ una din reu(itele sale de p/trundere pe pia0a 1uropei de 2

1st. Ac0ionarii Moldcell sunt2 Mol-intur S34 cu 15 ac0iuni (i -intur 6oldin's 78 cu 99 5 de ac0iuni. Moldcell : operator dinamic *n domeniul tele oniei ;SM, are drept scop satis acerea consumatorilor s/i o erindu)le produse (i servicii de calitate *nalt/. In rastructura, te.nolo'iile avansate, precum (i *naltul pro esionalism al an'a<a0ilor no(tri ne permit s/ o erim produse (i servicii potrivite necesit/0ilor iec/rui a%onat. Aria de acoperire a companiei Moldcell la 1 mai 2+11 cuprinde 9=,3" la sut/ din teritoriul (i 9#,>1 la sut/ din popula0ia 3epu%licii Moldova. Moldcell a ost primul operator *n Moldova care a *nceput s/ o ere servicii precum mesa<e scurte $SMS&, 3oamin' pentru pac.etele prepl/tite, ta?area la secund/, WA,@Internet Access, ;,3S (i 1D;1, ceea ce presupune o a%ordare inovativ/ *n avoarea utilizatorilor ;SM. In rastructura (i ec.ipamentul .i'. tec., personalul cali icat, e?perien0a (i suportul ac0ionarilor contri%uie la aceea ca Moldcell s/ o ere servicii calitative corespunz/toare iec/rui se'ment de pia0/. Moldcell *(i deserve(te clien0ii prin intermediul unor vaste puncte de vAnz/ri pe *ntre' teritoriul repu%licii.

Date statistice in e#olutiili anuale ale !ie.ei ser#iciilor de comunica.ii "


1volu0ia ci relor de a aceri, *n mil. lei Structura pie0ei, *n unc0ie de ci ra de a aceri 1volu0ia num/rului de utilizatori, mii Structura pie0ei, *n unc0ie de num/rul de utilizatori 1volu0ia A3,B, lei@lun/ 1volu0ia num/rului de a%ona0i (i a ratelor de penetrare, mii 1volu0ia num/rului de utilizatori 3; pentru accesarea Internet

Fi&/ nr/ -/ E#olu.ia cifrelor de afaceri0 1n mil/ lei

Fi&/ nr/ )/ Structura !ie.ei0 1n func.ie de cifra de afaceri

Fi&/ nr/ 2/ E#olu.ia num3rului de utili4atori0 mii

Fi&/ nr/ +/ Structura !ie.ei0 1n func.ie de num3rul de utili4atori

"

Fi&/ nr/ 5/ E#olu.ia A6%U0 lei7lun3

Fi&/ nr/ 8/ E#olu.ia num3rului de a9ona.i :i a ratelor de !enetrare0 mii #

Fi&/ nr/ ;/ E#olu.ia num3rului de utili4atori 2' !entru accesarea Internet<

%rinci!iile noastre
iziunea Moldcell Moldcell este o companie care o er/ servicii de standard interna0ional, lider *n industria *n care activeaz/. Misiunea Moldcell A o eri solu0ii de comunicare simple, inteli'ente (i atractive prin standarde *nalte de deservire a clien0ilor (i a consolida %randul, *n scopul ad/u'/rii valorii ma?ime tuturor par0ilor cointeresate..

Codul de etic3 :i conduit3


1. Coi tindem s/ avem 7BCI an'a<a0i (i 7BCI mana'eri avAnd standarde etice *nalte. 2. Coi ac0ion/m cu %un/ credin0/ *n modalitatea de 'estionare a a acerilor. 3. Coi suntem inte'ri. !. Coi avem *ncredere (i respect at/ de noi *n(ine. ". Coi ac0ion/m *n perspectiva succesului de lun'/ durat/. #. Coi suntem con(tien0i de responsa%ilitatea noastr/ a0/ de societate. 1tica 7BCD este pentru noi o cerin0/ *n procesul de 'estionare a a acerii. Aceasta este modalitatea prin care se decide dac/ ac0iunile se des /(oar/ *n direc0ia corect/ sau 're(it/. Coi *n0ele'em c/, comportamentul (i atitudinea etic/ constituie valori undamentale *n dorin0a noastr/ spre o companie 7BCD. Standardele etice 7BC1 (i urm/rirea continu/ a comportamentului de a aceri reprezint/ calea spre sta%ilitate. Am creat acest Eod de 1tic/ (i Eonduit/ a -intur 6oldin' drept un document care va servi acestui scop. Coi avem *ncrederea c/ to0i *l vor citi, *l vor *n0ele'e corect (i *l vor aplica *n via0/. Eompaniile 7BC1 sunt construite 'ra0ie an'a<a0ilor 7BCI. Coi avem drept scop s/ im 7BCI *n toate ac0iunile noastre. Eonducerea -intur sper/ c/ noi vom conduce 'rupul de companii -intur s/ a<un'/ la pozi0ia de urnizor de vAr *n domeniul serviciilor de telecomunica0ii pe pie0ele e?istente din 1urasia prin intermediul principiilor 7BC1, 8alorilor (i Standardelor etice, considerAndu)le cele mai importante priorit/0i ale noastre.

%riorit3.i c$eie Moldcell 1. Orientare c/tre clientul intern (i e?ternF 2. Activitate, e icien0/ (i eza%ilitateF 3. ,rezen0/ a%solut/, calitate (i serviciiF !. Simplitate, comunicare e icient/F ". Eompanie cu o %un/ reputa0ie.

6es!onsa9ilitate Social3
Moldcell a intrat pe pia0a din Moldova *n 2+++, devenind unul din <uc/torii ei de runte, in luen0And pozitiv dezvoltarea in rastructurii in orma0ionale a 0/rii, impulsionAnd lansarea unor >

domenii de a aceri cone?e telecomunica0iilor, aducAnd contri%u0ii su%stan0iale la %u'etul de stat, a%ordAnd cu responsa%ilitate enomenele sociale cu care se con runt/ popula0ia 0/rii, sus0inAnd patrimoniul (i valorile noastre culturale.... GA -I HC -3BCT1 *nseamn/ pentru noi 31S,OCSA7I4ITAT1 *n a0a clien0ilor, ac0ionarilor, partenerilor (i comunit/0ii *n care activ/m. Telecomunica0iile <oac/ un rol determinant *n evolu0ia economiei unei 0/ri prin acilitarea accesului popula0iei la in orma0ie, reducerea costurilor, sporirea e icien0ei comunic/rii. Iar evolu0ia economiei aduce pro'resul *ntre'ii societ/0i. Eredem *n valorile dezvolt/rii dura%ile a a acerii, %azate pe etic/ (i transparen0/, credem c/ putem contri%ui la crearea unei lumi cu oportunit/0i mai %une. De aceea, am inte'rat valorile 3SE $de 3esponsa%ilitate Social/ Eorporativ/& *n strate'ia noastr/ de dezvoltare (i activitate. Eredem c/ doar respectarea (i promovarea unei a aceri corecte va duce la prosperarea sectorului (i 0/rii *n care activ/m. Btiliz/m te.nolo'iile *n serviciul comunit/0ii, ini0iem parteneriate sociale *n domenii)c.eie $educa0ie (i s/n/tate&, sus0inem cultura (i arta local/, avem o clar/ pozi0ie pro)ecolo'ic/. Din anul 2++#, acem parte din 3e0eaua ,actului ;lo%al *n Moldova, cea mai lar'/ ini0iativ/ de responsa%ilitate social/ corporativ/ din lume lansat/ (i promovat/ su% e'ida Or'aniza0iei Ca0iunilor Bnite. Ast/zi, dorim s/ comunic/m rezultatele pe care le)am o%0inut (i s/ convin'em cAt mai mul0i mem%ri ai comunit/0ii de a aceri din Moldova s/ ni se al/ture.

!.Analiza "#$% a intreprienderii Moldcell.


Puncte tari 1.Asi'urarea cunostintelor si a%ilitatilor pro esion ale, de care intreprinderea are nevoie pentru des asurarea activitatii. 2.Asi'urarea unor competen0e pro esionale inalte tuturor an'a<atilor in vederea realizarii sarcinilor si responsa%ilitatilor a erente posturilor de munca pe care le ocupa. 3.3esursele umane sunt unice in ceea ce priveste Puncte slabe 1.4ipsa %azei te.nico)materiala pentru instruirea si dezvoltarea pro esionala a personalului in cadrul intreprinderii. 2.Intirzierea e ectuarii unor cercetari pe piata 3.4ipsa unor planuri de dezvoltare mana'eriala a an'a<atilor care ocupa posturile)c.eie in cadrul intreprinderii. !.Strate'ii sla%e. 9

potentialul de crestere si dezvoltare. !.Amplasarea e?celenta a intreprinderii. ".Bn mana'er per ormant. #.Eapacitatea o eririi de servicii inalte. =.,u%licitate e ectiva. >.1?istenta unei lupte concurentiale. 9.Avanta<e la o ertele propuse. Opurtunitati 1.Eresterea nivelului de pre'atire pro esionala. 2.Asi'urarea competitivitatii intreprinderii in raport cu intreprinderile concurente. 3.Sporirea valorii capitalului uman si a celui intelectual al intreprinderii. !.-acilitati iscale. ".Eucerirea unei noi pieti de des acere. #.Atra'erea celor mai %uni an'a<ati c rezultat al o eririi posi%ilitatii de crestere pro esionala si de im%o'atire a cunostintelor pro isionale. =.Implementarea mai rapida a te.nolo'iilor noi care apar in procesele de productie ale intreprinderi. >.,osi%ilitatea realizarii o%li'atiunilor or'anizationale ata de clienti. 9.Diversi icarea 'amei de produse si servicii.

".E.eltuieli inalte la producerea unor noi produse pe piata.

Pericole/Amenintari 1.Di icultati in ela%orarea si implementarea strate'iilor si politicilor de instruire si dezvoltare pro esionala a personalului. 2.Sta'nare economica. 3.Cedorinta an'a<atilor de a participa la di erite pro'rame de instruire si dezvoltare pro esionala. !.3ezistenta la mo%ilitatea mediului. ".Eresterea pretului la servicii. #.,uterea de cumparare a consumatorului este scazuta. =.,atrunderea pe piata a unui concurent puternic.

&. Identifica riscurile si electele acestora.

Identificarea riscurilor 1.Im%olnavirea personalului$a unei unctii de %aza&. 2.Dis unctie in %aza te.nico)materiala. 3.,romovarea de catre concurenti a te.nicii mai per ormante. !.MarIetin'ul sla% a irmei.

'fectele acestora 1.Scade e icienta si capacitatea o eririi servicilor. 2.3educe capacitatea serviciilor sau in ormatiilor care tre%uie o erite in permanenta clientilor. 3.,ierderea potentialilor clienti. !.,ierdera ima'inii companiei, scaderea vinzarilor.

".4ispa de resurse inanciare pentru inovatii 1+

noi. #.Eresterea preturilor. =.Aparitia pe piata a unor concurenti

".Di icultati in ela%orarea sau implementarea unor te.nolo'ii sau servicii. #.Scade vinzarea unor servicii. =.Scade pro itul intreprinderii,si apare nevoia de a crea un produs nou.

(. Descrierea metodelor de reducere a riscurilor.


Oportunitatea adopt/rii oric/rei oric/rei decizii mana'eriale, *n natura c/reia ini0ial persist/ un anumit 'rad de risc, poate i ar'umentat/ numai prin analiza si evaluarea ei. ,entru a conduce e icient cu irma nu este su icient de a (ti tipul de risc care poate in luen0a activitatea antreprenorial/, este necesar de asemenea de a calcula m/rimea lui, adic/ de a evalua consecin0ele care pot ap/rea *n rezultatul in luen0ei acestuia. "unt ! metode de avaluare a riscurilor: 1.Metoda calitativa 2.Metoda cantitativa 1. Metoda analizei calitative a riscului. Acesta metoda presupune evidentierea surselor de ormare a riscului, etapelor si lucrarilor la indeplinirea carora apare riscul. Aceast metod de analiz are loc prin intermediul urmtoarelor etape: Hn prima etap/ are loc compararea rezultatelor pozitive a(teptate ca catre companie *n urma ale'erii direc0iei de activitate antreprenorial/ cu consecin0ele posi%ile rezultate din aceast/ ale'ere. 1le pot i *mp/r0ite dup/ analo'ia pierderilor $ inanciare, materiale, de timp, sociale&. 11

$e?emplu2 in cazul in care compania propune un nou produs pe piata este un avanta< ce va creste nivelul inanciar, insa poate sa ai%a pierderi in cazul cind produsul nu a acut ata asteptarilor& A doua etap/ const/ *n determinarea in luen0ei deciziilor, care sunt primite la etapa ela%or/rii strate'iei, asupra intereselor companiei.Eu alte cuvinte e necesar de e ectuat o analiz/ comple?/ a in luen0ei deciziilor primite de companie asupra comportamentului altor irme. Hn procesul realiz/rii acestei etape se eviden0iaz/ acele irme, c/rora realizarea unui tip de risc *i va i spre %inele ei. $e?emplu2 tinind cont de aptul ca compania se ocupa cu reteaua de comunicare,si se considera ca este o retea ce are unde nocive ce se re lecta asupra ora'ismului uman.Ia poate ridica pro iturile companiilor postale,in asa mod a<utind oamenii sa se indeparteze de laturile ne'ative pe care le des asoara compania noastra&. !. Metoda analizei cantitative a riscului. 3eprezint/ una din componentele de %az/ ale procesului de 'estiune e icient/ a companiei. 1valuarea cantitativ/ a riscului contri%uie la m/rirea posi%ilit/0ilor de ale'ere a direc0iei concrete de activitate reie(ind din priorit/0ile proprii ale irmei. Acesta analiza determina pro%a%ilitatea matematica a aparitiei riscurilor identi icate, suma pierderilorJ In mod 'eneral, metodele cantitative de evaluare a riscurilor pot i prezentate ast el2 Metoda statistica Metoda oportuntatii c.eltuielilor Metode e?pert de evaluare Metoda analitica Metoda valorii asteptate Metoda de evaluare a riscurilor utilizate in practica de antreprenoriala

-/ Metoda statistic3 de e#aluare a riscului Aceast/ metod/ se utilizeaz/ *n cazurile cAnd irma dispune de un volum su icient de in orma0ie statistico)analitic/ pe elementele analizate necesare pentru n perioade de timp. Eon orm teoriei lui ,uason al repartiz/rii pro%a%ilit/0ilor la o analiz/ mai mare a unor evenimente *ntAmpl/toare se eviden0iaz/ o repetare a lor cu o anumit/ recven0/. Aceast/ proprietate a m/rimilor *ntAmpl/toare este oarte important/ pentru teoria riscului din punct de vedere al posi%ilit/0ilor de pro'nozare a pro%a%ilit/0ilor de realizare a anumitor tipuri de risc, de a le da o evaluare cantitativ/. )/ Metoda o!ortunit3.ii c$eltuielilor

12

Aceast/ metod/ este orientat/ spre eviden0ierea principalelor zone poten0iale de risc din punct de vedere al c.eltuielilor realizate de irm/ pentru des /(urarea activit/Aii, '/sindu)se ast el a(a numitele Klocuri *n'uste *n activitate irmei cu re erire la riscul pe care le pot 'enera aceste c.eltuieli , pentru a le *nl/tura.

2/ Metoda e=!ert de e#aluare a riscului Aceasta metoda poart/ mai mult un caracter su%iectiv *n compara0ie cu celelalte metode, deoarece e?per0ii care se ocup/ de evaluarea riscului *(i e?pun opiniile (i viziunile sale pur su%iective atAt asupra situa0iei anterioare $trecute& cAt (i asupra perspectivei de dezvoltare a ei. Eel mai des aceast/ metod/ se olose(te cAnd pentru aplicarea altor metode nu e?ist/ o %az/ in orma0ional/ complet/ sau *n situa0ii e?cep0ionale care nu au analo'ii, neavAndu)se posi%ilit/0i de analiz/ a indicatorilor anteriori. (. Metoda analitic3 de e#aluare a riscului Se e ectueaz/ prin realizarea urm/toarelor etape2 I. Pregtirea pentru prelucrarea analitic a informaiei care poate fi efectuat prin urmtorii pa i: 1& determinarea parametrului c.eie a0/ de care se e ectueaz/ analiza timpului concret de activitate antreprenorial/ $e?., volumul vAnz/rilor, volumul pro itului, renta%ilitatea etc.&F 2& selectarea actorilor care in luen0eaz/ asupra activit/0ii irmei (i asupra parametrului c.eie $e?., nivelul in la0iei, sta%ilitatea politic/, 'radul de respectare a o%li'a0iilor contractului de urnizorii irmei etc.&F 3& calculul valorilor parametrilor c.eie la toate etapele procesului de produc0ie $cercetare, implementare *n producere, producerea, declin&. -ormulAnd *n a(a mod consecutivitatea c.eltuielilor (i pro iturilor se poate de determinat nu numai e icien0a total/ a domeniului cercetat de activitate a irmei ci (i de a eviden0ia importan0a parametrului la iecare dintre etapele de cercetare. II. !e construiesc diagramele dependenei indicatorilor rezultativi ale i de mrimile datelor iniiale. EomparAnd *ntre ele dia'ramele primite, permit eviden0ierea indicatorilor de %az/ care cel mai tare in luen0eaz/ asupra activit/0ii antreprenoriale des /(urate de *ntreprindere.

13

III. !e determin valorilor critice ale parametrilor de baz. Eel mai u(or *n acest caz poate i calculat punctul critic al producerii sau zona /r/ pierderi care ne indic/ volumul minim al vAnz/rilor necesare pentru acoperirea c.eltuielilor irmei. I8. !e analizeaz cile posibile de ridicare a eficienei i stabilitii activitii firmei i respectiv cile de reducere a riscului. Acest lucru se ace *n %aza analizei ci compar/rii rezultatelor o%0inute ale parametrilor de %az/.

5/ Metoda #alorii aste!tate 1ste metoda de evaluare cantitativa a e?punerii la risc recvent,se utilizeaza in cazul mana'ementului pe pro'rame si proiecte.Ia poate i de inita ca drept modalitate de com%inare a pro%a%ilitatii si impactului operatiunea de multiplicare.Aceasta este o metoda neutra, iindca acorda aceiasi importanta atat pro%a%ilitatii,cit si impactului la evaluarea e?punerii la risc. 8/ Metoda de e#aluare a riscurilor utili4ate in !ractica de antre!renoriala sunt" 1. In anumite situatii, marimea riscului este determinate drept raportul dintre pro%a%ilitatea succesului si nivelul consecintelor ne avora%ile, care pot aparea in realizarea unui anumite activitati, a unui proiect sau a unei actiuni. 2. Bneori antreprenorii determina nivelul riscului cs produs dintre marimea pierderii asteptate si pro%a%ilitatea ei de realizare. 3. Determinarea riscului economic, din punct de vedere al succesului economic si et.nic, se realizeaza prin metoda Americana de evaluare a inovatiilor te.nice.,artea cea mai importanta a acestei metode consta in tendinta de a nclude in evaluare caracterul pro%a%ilistic al rezultatului in conditii de incertitudine,toate c.eltuielile si veniturile asteptate.

Insa putem define deasemenea si metode de reducere a riscurilor are pot aparea la o intreprindere: 1.Diversi icarea) costa in raportarea e orturilor si a investitiilor capitale intre di erite tipuri de activitate le'ate reciproc.,oate avea 2 orme2 Diversi icarea de concentrare) completarea sortimentului productiei cu produse omo'ene celor de<a delor a%ricate. Diversi icare pe orizontala) completarea sortimentului cu produse neomo'ene celor a%ricate,dar care au cerere pe piata. 2.Transmiterea riscurilor) este metoda de redecere a riscului ,la care antreprenorul poate recur'e in urmatoarele cazuri2 Eind pentru parte ace transmite pierderile sunt a%usive decit pentru parte ace)l primeste

1!

Eind partea ce primeste riscul dispune de metode mi e iciente de evaluare si 'estiune.

Transmiterea riscului se e ctueaza prin intermediul contractului,ast el deose%im urmatoarele tipuri de contracte in unctie de risc2 Eontracte de pastrarea si transportare a incarcaturilor Eontracte de vin?are ,deservire si urnizare Eontract de c.ezasie Accord actorin'

).Analiza concurentilor.
,otrivit rapoartelor statistice prezentate de operatorii de tele onie mo%ile2 trendul de cre(tere al pie0ei a ost determinat de ma<orarea vAnz/rilor *nre'istrate de companiile O3AC;1 Moldova (i MO4DE144. 8Anz/rile O3AC;1 Moldova au crescut cu 19,195 (i au a<uns la 1 mld. 19+,! mil., iar ale MO4DE144 : cu 21,2#5 (i au *nsumat 3>=," mil. lei. Totodat/, vAnz/rile serviciilor de tele onie mo%il/ e ectuate de compania MO4DT141EOM s) au redus cu 12,95 (i au alc/tuit !#,# mil. lei. Brmare a acestor evolu0ii, venitul mediu lunar per utilizator al O3AC;1 Moldova s)a ma<orat cu !,35 (i a constituit 1+9,!= lei, cel al MO4DE144 : cu !,95 (i a alc/tuit =#,=# lei, iar venitul MO4DT141EOM s)a mic(orat cu 235 (i a *nsumat =>,11 lei. Hn perioada de raport, num/rul total al utilizatorilor de tele onie mo%il/ a crescut cu #,>5 (i a a<uns la 2 mil. >"",3 mii, iar rata de penetrare a acestor servicii, raportat/ la o sut/ de locuitori ai repu%licii, s)a ma<orat cu 2 puncte procentuale (i a atins pra'ul de >+,15. O3AC;1 Moldova a conectat la re0eaua sa 32,! mii de utilizatori noi, iar MO4DE144 : "2,# mii. Cum/rul clien0ilor MO4DT141EOM s)a redus cu 2,= mii (i a a<uns la 1 iulie 2+1+ la 9>,3 mii. 4a aceast/ dat/ O3AC;1 Moldova avea 1 mil. >">,! mii de utilizatori, iar MO4DE144 : >9>,# mii. Hn primul semestru al anului 2+1+ , pe pia0a de tele onie mo%il/ au activat trei operatori2 SA KOran'e : Moldova, SA KMoldcell (i SA KMoldtelecom, su% marca comercial/ KBCIT1. Eea mai mare cot/ de pia0/ : de =2,"5 ) este de0inut/ de compania O3AC;1 Moldova. Eompaniile MO4DE144 (i MO4DT141EOM de0in cote de pia0/ estimate la 2!,>5 (i , respectiv, 2,=5. Eel de)al patrulea operator de tele onie mo%il/ ) K1ventis Mo%ile S34 : nu activeaz/ de la *nceputul anului curent pe motiv c/ a intrat *n proces de insolva%ilitate. Criteriu de clasificare a companiilor Concurentii "upa "upa "upa aria "upa "upa 1"

personal 1.Moldcell 2.Oran'e 3.Moldtelecom ( ) &

volumul vinzarilor ( ) &

de cuprindere ) ) (

pozitia pe piata ( ) !

imaginea intreprinderii ) ) (

Total" Moldcell a acumulat 22 de puncte Oran'e)2" puncte Moldtelecom)1# puncte

Concluzie: Dupa e ectuaria ta%elului,putem o%serva ca iecare dintre companii


are plusurile si minusurile lor pe piata, insa liderul este Eompania Oran'e iind si prima intreprindere care a iesit pe piata,deoarece are diverse o erte si produse.Insa celelalte companii au alte o erte,personal mai redus si o cota pe piata mai mica si din cauza aceasta e icacitatea companiei este mai scazuta.

*.Descrierea +ela,orarea- sistemului de gestiune a riscurilor la intreprindere.


;estionarea riscurilor *nseamn/ identi icarea (i evaluarea riscurilor, precum (i sta%ilirea modului de a reac0iona *n a0a riscurilor, adic/ de a pune *n oper/ mi<loace de control intern care

1#

s/ le atenueze posi%ilitatea de aparitie sau consecin0ele pe care le)ar produce *n cazul *n care s)ar materializa. Insa in Eompania Moldcell, resursele de 'estionarea riscurilor sunt limitate, iar num/rul riscurilor cre(te odat/ cu comple?itatea or'aniza0iei (i a activit/0ilor des /(urate pentru atin'erea o%iectivelor. Ea prin urmare, este necesar ca compania s/ urm/reasc/ un r/spuns optim la risc, *ntr)o anumit/ ordine de priorit/0i $pro ilul riscurilor& care rezult/ din evaluarea riscurilor. Deasemenea tre%uie s/ se ia m/surile necesare $s/ se opera0ionalizeze un sistem de control intern& 'estion/rii riscurilor pAn/ la un nivel considerat accepta%il. Acest nivel este numit toleran0/ la risc. Hn plan 'eneral, r/spunsul la risc poate i de urm/torul tip2 acceptarea risculuiF monitorizarea risculuiF evitarea risculuiF trans erarea $e?ternalizarea& risculuiF atenuarea riscului.

Eompania Moldcell *(i des /(oar/ activitatea *ntr)un mediu care in luen0eaz/ riscurile, dar care creeaz/, *n acela(i timp, un conte?t ce i?eaz/ limitele *n cadrul c/rora riscurile tre%uie 'estionate. Mai mult decAt atAt, iecare or'aniza0ie are parteneri pe care mizeaz/ *n demersul de atin'ere a o%iectivelor. Din aceast/ cauz/, un proces e icace de 'estiune a riscurilor tre%uie s/ ia *n considerare priorit/0ile sta%ilite de parteneri *n 'estionarea riscurilor. ,rin urmare, mediul *n care su%zist/ or'aniza0ia nu este neutru. Hn teoria (i practica consacrata riscurilor se vor%e(te c.iar de or'aniza0ia e?tins/ $la nivelul mediului cu care interac0ioneaz/&. ;estionarea riscurilor tre%uie su%ordonat/ o%iectivelor care ormeaz/ un sistem inte'rat, coerent (i conver'ent c/tre o%iectivele 'enerale, ast el *ncAt nivelele de activitate s/ se sus0in/ reciproc. Aceast/ a%ordare permite or'aniza0iei s/ de ineasc/ (i s/ implementeze o strate'ie de 'estionare a riscurilor care porne(te de la vAr (i este inte'rat/ *n activit/0ile (i opera0iile de rutin/ ale or'aniza0iei. ,unerea *n practic/ a strate'iei tre%uie inte'rat/ sistemelor de activitate ale or'aniza0iei, pentru a se asi'ura c/ 'estionarea riscurilor este o parte inte'rant/ a modului *n care este condus/ or'aniza0ia. ,ersonalul de conducere, indi erent de nivelul ierar.ic pe care se a l/, tre%uie s/)(i ormeze a%ilit/0ile necesare 'estion/rii pe principii de e icien0/ a riscurilor. Mai mult decAt atAt, personalul, *n ansam%lul s/u, tre%uie s/ con(tientizeze importan0a pe care 'estionarea riscurilor o are *n atin'erea propriilor o%iective.

1=