Sunteți pe pagina 1din 362

SFNTUL

IOAN GUR DE AUR


PUUL
care s-a tlmcit din limba elineasc
de arhiepiscopul i mitropolitul a toat Ungrovlahia
KIR GRIGORIE DA!"#U#
pentru $olosul neamului nostru
Predoslovie de
. P. S. Nicolae CORNEANU
Miro!oli"l #a$a"l"i
Anastasia 2001
Co$ce!%ia &ra'ic() Doi$a DUMITRESCU
Colec%ia LUMINTORII LUMII ese coordo$a(
de .P.S. Nicolae CORNEANU* Miro!oli"l #a$a"l"i
Edior) Sori$ DUMITRESCU
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
+
,A$asasia +--.
Sr. /e$erei .0* secor +* #"c"re1i* el.2'a3) +.-450-* +..6785
e9:ail) a$asasia;'3.ro
IS#N) 4709407897693
PREDOSLOVIE
/ol":"l de 'a%( ese i$i"la P"%"l 1i c"!ri$de 8< de c"9v=$(ri ale S'=$"l"i Ioa$ G"r( de
A"r >05898-7? rad"se di$ &rece1e de :iro!oli"l U$&ro9/la@iei Gri&orie* c"$osc" s"A
$":ele de BDasc(l"lC >.<00?. Ave: de a 'ace c" o a$olo&ie de c"v=$(ri @risoso:ice
alc("i( de ac": !o:e$i"l :iro!oli* care a rad"s 1i i!(ri D$c( o al( a$olo&ie de
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
0
c"v=$(ri a!ar%i$=$d acel"ia1i s'=$ ierar@* $":i( :!(r%irea de &r=" >.<00?* rece$ reedia(
c" ose$eala Prea S'i$%i"l"i E'i:ie al Ro:a$"l"i >#ac("* Ed. #"$a O1ire* .445?.
Miro!oli"l Gri&orie Dasc(l"l a rad"s 1i i!(ri $":eroase ale scrieri ale S'i$%ilor P(ri$%i* c"
oseAire ale l"i Ioa$ G"r( de A"r >veEi or. S!ir" I. A!osol* Trad"ceri 'o ro:=$e1e di$
liera"ra vec@e cre1i$(* F"1ii .405* !!. 5-956G !r. !ro'. D. Fecior"* #iAlio&ra'ia rad"cerilor
D$ ro:=$e1e di$ liera"ra !arisic(* voi. .* #"c"re1i* .407* !!. 49.0G +0* +59+<* 07*5-* 6.9
66* 649<+?. Ce a deer:i$a aceas( !re'eri$%( !e$r" Ioa$ G"r( de A"rH D$ !ri:"l r=$d* ese
de re%i$" c( !ariar@"l Co$sa$i$o!ol"l"i 'ace !are di$ a"orii* cei :ai D$dr(&i%i de D$ai$a1ii
$o1riG D$ al doilea r=$d* aceas( a!lecare s!re Ioa$ Frisoso: are a$ecede$e vec@i* de c=$d
!ariar@"l Co$sa$i$o!ol"l"i a D$re%i$" le&("ri c" Sci%ia Mi$or* DoAro&ea de as(EiG D$ al
reilea r=$d* D$ 'i$e* D$rea&a o!er( a S'. Ioa$ G"r( de A"r* 1i c" oseAire c"v=$(rile sale* a"
aras de9a l"$&"l secolelor ad:ira%ia ""ror credi$cio1ilor* $" :ai !"%i$( c"$osc(orilor
vec@ii liera"ri cre1i$e daori( valorii lor i$ri$sece* Ioa$ G"r( de A"r 'ii$d co$sidera "$"l
di$ cei :ai vesi%i !redicaori cre1i$i.
S( D$ce!e: !ri$ a oAserva c( S'. Ioa$ Frisoso:* al("ri de Gri&orie Teolo&"l 1i /asile cel
Mare* a" 'os cel :ai :"l cii%i D$ I(rile Ro:=$e1i >D. R"sso* S"dii isorice &reco9ro:=$e*
voi. III* #"c"re1i* .404* !. 54+?. PreEe$%a l"i Ioa$ Frisoso: 'i$ s!iri"aliaea ro:=$easc(
reE"l( di$ s(v=r1i9rea c" re&"lariae a S'i$ei Li"r&@ii alc("i( de el* saAilirea @ra:"l"i a
$":eroase Aiserici care " !oar(* $":ele* c@i!"l care J a!are D$ :ai oae l(ca1"rile de
r"&(ci"$e* !(srarea ci sc":!(ae a "$or oAiece sacre le&ae de !ersoa$a 1i sl"Kirea l"i* lar&a
r(s!=$dire a a!roa!e oali(%ii scrierilor care Di a!ar%i$ ec. >veEi !r. !ro'.G@eor&@e ..
Moisesc"* S'i$%ii. Trei Ierar@i D$9#iserica ro:=$easc(* D$ Rev. BOrodo3iaC* a$ III* $r. .*
ia$"arie9:arie* .46-* !!. 0900?.
A'ar( de aceasa* :eri( s( ar((: l"$&a radi%ie a le&("rilor S'. loa%i G"r( de A"r c"
eriori"l Ro:=$iei de as(Ei. Ele a" D$ce!" !e vre:ea c=$d* !ariar@ al Co$sa$i$o!ol"l"i
'ii$d* s9a i$eresa de sr(:o1ii $o1ri* ri:i%=$d"9le scrisori 1irc"v=$ de D:A(rA(are* de
ase:e$ea l"=$d"91i "ce$ici* !ri$re care S'. Ioa$ Casia$ > 8LL-205?. La r=$d"l lor*
re!reEe$a$%i ai Sci%iei Mi$or s9a" ridica D$ a!(rarea l"i Ioa$ Frisoso: a"$ci c=$dG "r:are
"$elirilor D:!(r(esei E"do3ia* !e care a criica9o $eD$d"r(or !e$r" co:!orarea ei i:oral(*
a" 'os co$vocae do"( 1i$oade >8-0 1i 8-8? care* !e '"ri1* D$ li!sa cel"i ac"Ea* l9a" s"r&@i"$i
1i al"$&a di- sca"$"l !ariar@ali. Si$&"r"l care .9a a!(ra a"$ci a 'os e!isco!"l Teoi: al
TM:is"l"i. U$ eco" al acesor le&("ri Dl &(si: D$ !redoslovia #iAliei l"i NerAa$ Ca$ac"Ei$o
di$ .6<<* "$de cii:) BGre1i$a9a" s'=$"l Olao"s !re r":=$i* !re carii 1i (l!"iorii
Nisr"l"i Di $":esc leo!ise%ele cele Aiserice1i* D$v(%=$d !re "$ii de$r9D$1i care 1i li:A(
eli$eas9c(...C >!r. !ro'. Mi@ail #"lac"* O:ilia* @risoso:ic(D$ orodo3ia ro:=$easc(* D$ rev.
BGlas"l #isericiiC* a$ IIII/* $r. 5* :ai9i"$ie .475* !!. 5+0958-G !r. !ro'. G@eor&@e Moi9
sesc"* ar. ci.* !!. ..9.0?.
A'ar( de acesea ac": ar(ae* o!era S'. Ioa$ G"r( de A"r D$ D$re&"l ei* c" oseAire !redicile
1i o:iliile sale* a" av" o :are D$r="rire as"!ra evlaviei sr(:o1ilor $o1ri* clerici* c(l"&(ri 1i
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
8
si:!li credi$cio1i. Porivi o!i$iei :arel"i isoric Nicolae lor&a* $i:ic di$ l":ea aceea
c"'"$da( D$ !ai:i 1i is!ie $" r(:=$e $eai$s de Aici"i cel de 'oc al :"sr(rii l"i Ioa$
Frisoso:* $i:ic $" ese l(sa s( reac( '(r( K"deca(. I$ adev(r* c= de AlaKi$ se ara( D$
scris"l s(" :arele Ierar@ c=$d c@ea:( !e o%i s(racii l":ii s( le s!"$( c"v=$"l l"i D$(l%(or*
s(9i :=$&=ie 1i s( le ali$e $ecaE"rileI Dar c" ce &las de "$e o&li$de1e el Ao&(%ia sear!( 1i
c= de sra1$ic :"sra el !e cel care* D:Ael1"&a de av"%ie* $" D$%ele&e s"'ev ri$%a a!roa!el"iP
Dre! aceea el D$dea:$( s(r"ior !e adev(ra%ii cre1i$i s( se "$easc( D$r9o oA1e 'r(%easc(* s(
se aK"e "$"l !e al"l* s( se i"Aeasc( D$re ei 1i s( r(iasc( D$ !ace 1i A"$( D$%ele&ere. D1i !oae
D$c@i!"i orici$e c( a c"eEa !e acea vre:e s( r(s!=$de1i !ri$ scris &=$d"ri ca acesea* D$
s=$"l "$ei :"l%i:i a!(sae* !ri&o$ie 1i a'"$dae D$ D$"$eric* de care $i:e$i $" !"rase &riK(
veac"ri D$re&i* D$se:$a s( c=1i&i o !re%"ire deoseAi(* ce $" s9ar 'i !"" doA=$di !ri$ $ici "$
al :iKloc. Acela1i l"cr" se D$=:!la a"$ci*c=$d D$'iera !"erea sa"l"i* "$de c(ile se
v(:"iesc* !(:=$"l se D:!are* a!ele se s(!=$esc* v=$"l se c":!(r(* diK:arii 1i @aracerii %i$
ora1ele. Ci$e se &=$de1e la &roE(via Air"rilor 1i a diK:elor de o soi"l di$ rec"* ci$e
c"$oa1e $es'=r1iele Ker'e ce se cerea" !o!or"l"i de Kos* va D$%ele&e c= de :"l era" &"sae
1i !re%"ie de sr(:o1ii $o1ri scrierile @risoso:ice D$ care era" Aici"ie roAia* $edre!aea*
as"!rirea* vraK9Aa 1i "ra D$re oa:e$i >N. lor&a* Car! re!reEe$aive di$ via%a o:e$irii) S'. @a$
Frisoso:* voi. I* #"c"re1i* .4+8* !. 45?.
Q
Cali(%i de 'el"l celor ac": a:i$ie care de'i$esc c"v=$(rile N'. Ioa$ Frisoso: i9a" '(c" !e
:iro!oli"l Gri&orie Dasc(l"l s( se si:( aras de ele >!r. Co$sa$i$ Mi@oc* S'a$%"l Ioa$
G"r( de A"r D$ s!iri"aliaea #isericii Orodo3eRo:=$e !=$( ia s'=r1i"l secol"l"i al IlI9lea*
D$ rev. B#iserica Orodo3( Ro:=$(C* a$. C/.I* $r. ..9.+* $oie:9Arie9dec'e:Arie .4<4* !!.
..+9.0.?. Pe deas"!ra* D$re via%a U$"ia 1i a cel"ilal e3is( "$ele a$alo&ii care :ai :"l ca
si&"r e3!lic( s(r"i$%a c" care :iro!oli"l U$&ro9/la@iei a rad"s a=ea di$ scrierile :arel"i
S'=$ P(ri$e. C=e ceva des!re aces ierar@ al #isericii Orodo3e Ro:=$e e Ai$e s(
c"$oa1e:.
Ierodiaco$"l Gri&orie de la :($(sirea C(ld(r"1a$i* c" via%( 1i aciviae c(r"r(reasc(
deoseAie* a 'os !ro!"s de diva$"l do:$esc 1i acce!a de Gri&orie G@ica s!re a oc"!a
sca"$"l de :iro!oli al U$&ro9/la@iei D$ .<+0. De1i D:!ov(ra de &riKile ar@iere1i* el 1i9a
co$i$"a :"$ca de rad"c(or al S'i$%ilor P(ri$%i* :ai ales a S'=$"l"i Ioa$ G"r( de A"r. I$
aces i:!* :ai e3ac D$ a!rilie .<+<* a iEA"c$i "$"l di$Rr(EAoaiele r"so9"rce1i care a"$ci s9
a s'=r1i c" oc"!area !ri$ci!aelor ro:=$e de c(re r"1i !=$( D$ .<08. O: de D$al( %i$"(
:oral(* :iro!oli"l Gri&orie a aK"$s D$ co$'lic c" $o"a s(!=$ire* ceea ce a deer:i$a !e
%ar"l R"siei s(9. D$l("re 1i s(9. ri:i( D$ s"r&@i"$ la C@i1i$(". A sa aici !=$( D$ .<0+* c" "$
sc"r !o!as la #"E(" D$ .<00. D$ v=rs( de 64 de a$i* oAosi de r"da c(r"r(reasc( de o via%(
oarec": D$del"$&a( dar 1i de $ecaE"rile e3il"l"i* 1i9a da oA1esc"l s'=r1i D$ ++ i"$ie .<08
>!r. !ro'. Mircea P=c"rari"* Isoria #isericii Orodo3e Ro:=$e* voi. 0* #"c"re1i* .4<.* !!.
0798<) c'. N. lor&a* Isoria #isericii ro:=$e1i 1i a vie%ii reli&ioase a ro:=$ilor* ed. +9a* voi. II*
#"c"re1i* .40-* !. ++7?.
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
5
Pe l=$&( c( a 'os "$ :are ierar@* :iro!oli"l Gri&orie s9a i:!"s !ri$r9o vas( aciviae
c(r"r(reasc( care i9a aras il"l de BDasc(l"lC. C(r%ile de Eidire s"'leeasc( rad"se di$
&rece1e 1i i!(rie de el s"$ $":eroase >!r. C. /oicesc"* Car! de Eidire s"'leeasc( rad"se
di$ &@ice1e 1i i!(rie de :iro!oli"l Gri&orie Dasc(l"l* D$ rev. BGlas"l #isericiiC* a$. IIIII*
$r. 79<* i"lie9a"&"s .470* !!. 7.497+5?. D$ :od s!ecial l9a" aras c"v=$(rile sa" o:iliile
@risoso:ice di$re care cele :ai se:$i'icaive ie9a c"!ri$s D$ do"( a$olo&ii) D:!(r%irea de
&r=" 1i P"!L >!r. !ro'. Mi@ail #"lac"* O:ilia @risoso:ic( D$ orodo3ia ro:=$easc(* D$ rev.
BGlas"l #isericiiC* a$. IIII/* $r. 5* :ai9i"$ie .475* !!. 5+09504?.
D:!(r%irea de &r="* i!(ri( la :($(sirea Nea:% 1i Ia #"E(" D$ .<00 c"!ri$de 57 Bc"vi$eC
care se re'er( la K"decaa viioare* a$i@ris* r"&(ci"$e* doA=$d(* !oc(i$%(* Eavisie* des'(are*
Ae%ie* slava de1ar(* i"Airea de ar&i$* av"%ie* :ilose$ie* !reo%ie* ai$e* :oa1e ec.
P"%"l* care s9a i!(ri o la :($(sirea Nea:% 1i la #"E(" D$ acela1i a$ .<00* c"!ri$de 8< de
Bo:iliiC care raeaE( des!re Na1erea Do:$"l"i* S'=$a Cr"ce* Ci$ciEeci:ea* a!osa%i*
Al=$de%e* "$ele !rece!e :orale* ear"l 1i aler&(rile de cai ec.
Til"l a:Aelor a$olo&ii ac": a:i$ie a!ar%i$e :iro!oli"l"i Gri&orie 1i ele avea" :e$irea
s( le deoseAeasc( de o al( rad"cere a sa Bcare s9a i!(ri c=$d era: D$ Miro!olieC* adic( la
.<+7. D$ ce !rive1e P"%"l* are "r:(or"l il" ori&i$al) BCare ce se $":e1e P"%"l S'=$"l"i
Ioa$ G"r( de A"r. C"!ri$E(oare de c"vi$e ale S'a$%"l"i. Care s9a" (l:(ci di$ li:Aa
Eii$easc( de cel de ac": Ar@ie!isco! 1i Miro!oli a oa( U$&rovla@ia C@Sri" Gri&orie s!re
'olos"l $ea:"l"i $osr". Pe$r" carele s9a" 1i S!(ri D$ E!ar@iia S'i$ei E!isco!ii #"Ee"l. Ni
s( da" D$ Dar". La a$"l .<00. I"lie. De G@eor&@e Ierosc@i:o$a@"l TS!o&ra'"l di$ S'=$a
:o$asire Nea:%"lC.
Pre'a%a :iro!oli"l"i Gri&orie Dasc(l"l s!"$e D$re alele "r:(oarele) BAciasa iase "$a di$
ceale rei c(r%i care s9a" (l:(ci D$ #asaraAiia* de s( va $":(ra 1i a l"i /rSe$$ie !e$r"
!"rcederea Preas'=$"l"i D"@G iar de $" cea a doao di$ ceale ale s'a$%"l"i Ioa$$ G"r( de A"r*
care c"!ri$de D$r" si$e c"vi$e !rec":* le9a" alc("i s'=$"l 1i s( la"d( c" $":irea P"%"l
s'=$"l"i Ioa$* !rec": ceaiala( c" $":irea D:!(r%ire de &r=" a s'=$"l"i Ioa$$. Deci !rec":
$oi a= D$ #asaraAiia D$ s"r&"$ie a'ia$d"9$e* c= 1i D$ s'=$a E!isco!ie a #"Ee"l"i 1i aicea D$
s'=$a Mo$asire a C(ld(r"1a$ilor 'ii$d o!ri%i $" a: sl(Ai de a D$&riKi !e$r" 'olos"l cel
s"'leesc al dra&osei voasreC.
To D$ res!eciva !re'a%( :iro!oli"l Gri&orie ara( c( a= P"%"l c= 1i D:!(r%irea de &r="
B!e$r" o%i c"!ri$de "v v(%("ri !e$r" !reo%i 1i !e$r" :ire$i* !e$r" Aoieri 1i !e$r" s"!"1i*
!e$r" Ao&a%i 1i !e$r" s(raci* !e$r" A(rAa%i 1i !e$r" 'e:ei* !e$r" A(r=$i 1i !e$r" i$eri*
!e$r" co!ii 1i !e$r" co!ile* !re o%i Di s'("ie1e ce s( 'ac( 1i c": s( !ereac( via%a c"ra(* ca
s( sca!e de !edea!sa cea veci$ic(. Iar( c= ese de d"lce vorAa s'=$"l"i 1i c= 'olos !oae s(
!rici$"iasc( ciior"l"i* si$&"ri cei ce le vor cii le vor :(r"risi. C( e" $" D$dr(E$esc a Eice
ceva* ca s( $" :ic1oreE c" &=$9&(via :ea 'ii$%a lor sa" a d"lce%ii sa" a 'olos"l"i lor...C.
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
6
As'el !reEe$=$d"9se valoroasa c"le&ere de c"v=$(ri sa" o:ilii @risoso:ice !"s( s"A il"l
P"%"l* $i se D:Aie de la si$e* iar rei!(rirea ei D$ edi"ra BA$asasiaC ese :ai :"l dec=
Ai$eve$i(. Se adevere1e as'el reco:a$darea acel"ia1i Nicolae lor&a* deKa cia* de a rei!(ri
vec@ile rad"ceri ro:=$e1i di$ o!era S'=$"l"i Ioa$ G"r( de A"s* D$r"c= s"$ Bad=$c ":a$e*
:i1c(oare 1i r(s!"$d ceri$%elor s"'lee1i ale cre1i$"l"iC >N. lor&a* Co$1ii$%a ro:=$easc( a
Orodo3iei* #"c"re1i* .48-* !. +<?. Di$ o!erele @risoso:ice* c" oseAire di$ o:ilii* Bo s(
r(s"'l(: o a:os'er( :ai ":a$(* o s( si:%i: o c(ld"r( :ai !riel$ic( s"'le"l"i* $e vo: &(si
D$r9o a!ro!iere c" :"l :ai :are 1i :ai :i1c(oare de oae s"'eri$%ele* de oae $evoile 1i
$ecaE"rile o:e$e1iC >N. lor&a* Car! re!reEe$aive* voi. I* !. 45?.
T Nicolae Miro!oli"l #a$a"l"i
OMILIE
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
7
la ziua naterii Mntuitorului nostru Iisus Hristos, care pn atunci
nu fusese artat, iar cu puini ani mai nainte se fcuse cunoscut
de cineva care venise i vestise de la apus
Cele ce Pariar@ii le !l(:(dea" de de:"l* Proorocii le s!"$ea" de :ai D$ai$e 1i Dre!%ii
dorea" s( le vad( >M. .0* .7?* acesea s9a" D:!li$i 1i a" l"a s'=r1i as(Ei. Ni D":$eEe" S9a
ar(a D$ r"!* !e !(:=$ 1i a !erec" D:!re"$( c" oa:e$ii >/ar"@ 0* 0<?. S( $e A"c"r(: dar
1i s( $e veseli:* i"Ai%ilor* c(ci dac( I!a$ 'ii$d D$ !=$ecele :aicii sale a s(la c=$d M(ria a
:ers la ElisaAea* c" :"l :ai :"l $oi reA"ie s( s(l(:* s( $e veseli:* s( $e :i$"$(:* s( $e
D$s!(i:=$(: de :(ri:ea ico$o:iei care cov=r1e1e oa( :i$ea* $" !e M(ria v(E=$d* ci !e
D$s"1i M=$"ior"l $osr". G=$di%i9v( ce l"cr" :are ese a vedea soarele !o&or=$d"9se di$ cer*
aler&=$d !e !(:=$ 1i sloAoEi$d c(re o%i raEele sale. Ni dac( s9ar 'i D$=:!la oae acesea la
l":i$(or"l cel si:%ior !e o%i i9ar 'i D$s!(i:=$a di$ cei care ar 'i v(E"* &=$de1e9e ac":
ce l"cr" :are ese a vedea Soarele Dre!(%ii sloAoEi$d D$ r"!"l $osr" raEele Sale 1i l":i$=$d
s"'leele $oasre.
De:"l dorea: s( v(d Ei"a aceasa* 1i $" si$&"r s9o v(d* ci D:!re"$( c" a=a :"l%i:e. Ni
odea"$a :( r"&a: a1a s( $i se ":!le !riveli1ea $oasr(* !rec": o vede: ac": !li$(. Deci
aceasa s9a D:!li$i 1i a l"a s'=r1i.
N" s"$ D$c( Eece a$i de c=$d $i s9a '(c" ar(a( 1i c"$osc"( Ei"a aceasa. Dar* ca 1i c": $9
ar 'i 'os !reda( de de:"l* de :"l%i a$i* a1a a D$'lori !ri$ os=rdia voasr(. Pe$r" aceasa $"
va &re1i $i:e$i $":i$d9o D:!re"$( 1i $o"( 1i vec@e. No"( !e$r" c( de c"r=$d $i s9a '(c"
c"$osc"(* iar vec@e 1i de de:"l !e$r" c( de&raA( s9a '(c" v=rs$ic( c" cele vec@i 1i a aK"$s
la aceea1i :(s"r( a v=rsei c" acelea* !rec": r(sad"rile cele vieEe 1i de soi A"$. C(ci acelea
de D$da( ce se !"$ D$ !(:=$* cresc c"r=$d la :are D$(l%i:e 1i se D$carc( c" roadeG a1a 1i
aceasa 'ii$d c"$osc"( de de:"l la cei ce loc"ia" D$ !area A!"s"l"i* dar ad"c=$d"9se la $oi*
a cresc" a1a de re!ede D$ !"%i$i a$i 1i a ad"s a=a road(* care ese c" !"i$%( a se vedea* c(ci
c"r%ile $oasre Aiserice1i s"$ !li$e 1i oa( #iserica ese sr=:ora( de :"l%i:ea celor ce s9
a" ad"$a. Deci r(s!l(irea cea vred$ic( a os=rdiei celei :"le s( o $(d(Kd"i%i 1i s( o a1e!a%i
de la Frisos* Cel ce S9a $(sc" as(Ei c" r"!. C(ci Acela v( va r(s!l(i vo"( $e&re1i !e$r"
s=r&"i$%a aceasa. Iar dra&osea 1i os=rdia !e$r" Ei"a aceasa ese se:$ !rea :are al dra&osei
c(re Cel ce S9a $(sc". Ni dac( 1i de la $oi roAii cei D:!re"$( c" voi reA"ie s( se ad"c( ceva*
vo: ad"ce cele d"!( !"ere* dar :ai Ai$e Eis cele ce dar"l l"i D":$eEe" $e va da a &r(i
!e$r" 'olos"l vosr".
R Deci ce !o'i%i s( a"Ei%i as(EiH Ce alceva '(r( $":ai cele des!re Ei"a aceasa. C(ci 1i" Ai$e
c( :"l%i !=$( ac": 1i9o dis!"( D$re ei* "$ii !ri@($i$d* al%ii a!(r=$d. Ni :"l( vorA( se 'ace
!re"i$de$i !e$r" Ei"a aceasa. U$ii c=ri$d c( ese $o"( 1i de c"r=$d ad"s(* iar al%ii* ca
a!(rare* Eic=$d c( ese vec@e 1i de de:"l* 'ii$dc( !roorocii c" :"l :ai D$ai$e a" &r(i
des!re $a1erea L"i* 1i di$ D$ce!" s9a '(c" ar(a( 1i vesi( la cei ce loc"iesc di$ Tracia !=$(
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
<
la Gadira. Ni dac( 'ii$d !"%i$ c"$osc"( a doA=$di a=a dra&ose di$ !area voasr(* de se va
'ace :ai c"$osc"(* dovedi ese c( :"l :a" :"l( os=rdie v( va !rileK"i. Fii$dc( l":i$area
1i desco!erirea ad"se de D$v(%("ra aceasa* va l"cra D$ voi :ai :"l( dra&ose 1i os=rdie
!e$r" ea. Deci a: s( Eic rei doveEi !ri$ care $e&re1i vo: c"$oa1e c( aceasa ese vre:ea
D$ care S9a $(sc" Do:$"l $osr" lis"s Frisos* D":$eEe"9C"v=$"l.
Ni di$ acese rei !ri:a dovad( ese c( a1a de&raA( s9a vesi !re"i$de$i* D$'lori$d 1i s!ori$d
la a=a D$(l%i:e !raE$ic"l. Ni ceea ce Ga:aliil Eicea des!re !ro!ov(d"ire) BC( de va 'i de la
oa:e$i... se va risi!i. Iar de ese de la D":$eEe"* $" ve%i !"ea s( o risi!i%i* ca 'i" c":va 1i
l"!(ori de D":$eEe" s( v( a'la%iC >F. A!. 5* 0<904?* aceasa 1i e" voi Eice c" D$dr(E$eal(
des!re Ei"a aceasa. C( de vre:e ce ese de la D":$eEe"* !e$r" aceasa $" $":ai c( $" s9a
risi!i* ci s!ore1e D$ 'iecare a$ 1i se 'ace :ai sr(l"ci(* 'ii$dc( !ro!ov(d"irea ei a c"!ri$s
oa( l":ea D$ !"%i$i a$i* c" oae c( cei ce o !"ra" !re"i$de$i era" '(c(ori de cor"ri*
!escari* $ec(r"rari 1i si:!li. Dar c" $i:ic $9a v((:a9o si:!liaea sl"Kiorilor* c(ci !"erea
Cel"i ce Se !ro!ov(d"ia :er&ea :ai D$ai$e 1i ridica D:!iedic(rile* dovedi$d"9Ni as'el
!"erea Sa.
Iar dac( vre"$"l di$ cei ce se D:!orivesc $" se D:!ac( c" cele ce s9a" Eis* vo: s!"$e 1i a
do"a dovad(. Dar care ese aceasaH Aceea c( se a'l( scris( D$ Eva$&@elii. C(ci Eice
eva$&@elis"l) BI$ Eilele acelea a ie1i !or"$c( de la CeEar"l A"&"s s( se D$scrie oa( l":ea.
Aceas( D$scriere s9a '(c" D$=i !e c=$d U"iri$i"s oc=r:"ia Siria. Ni se d"cea" o%i s( se
D$scrie* 'iecare D$ ceaea sa. Ni s9a s"i 1i Iosi' di$ Galileea* di$ ceaea NaEare* D$ l"deea* D$
ceaea l"i David* care se $":e1e #elee:* !e$r" c( el era di$ casa 1i di$ $ea:"l l"i David*
ca s( se D$scrie D:!re"$( c" M(ria cea lo&odi( c" el* care era D$s(rci$aa. Dar !e c=$d era" ei
acolo* s9a" D:!li$i Eilele ca ea s( $asc(* 1i a $(sc" !e Fi"l s(" Cel U$"9N(sc" 1i L9a D$'(1a
1i L9a c"lca D$ iesle* c(ci $" :ai era loc* !e$r".ei* D$ casa de oas!e%iC >Lc. +* .97?. Di$
acesea ese ar(a c( S9a $(sc" D$ vre:ea celei di$=i D$scrieri. Ni ese c" !"i$%( s( se
cieasc( co$dicele cele vec@i* care se !(sreaE( la Ro:a* de cel ce voie1e s( 1ie c" di$adi$s"l
1i s( c"$oasc( vre:ea D$scrierii.
Dar ce $e !rive1e !e $oi aceasa* care $" s"$e: de acolo 1i $ici $" $e9a: d"s vreoda(H
Asc"l( 1i $" 'ii $ecredi$cios* c(ci de la cei ce 1i" aceasa Ai$e 1i loc"iesc D$ ceaea aceea a:
l"a daa Eilei. Fii$dc( cei ce !erec acolo s(v=r1i$d9o de de:"l 1i di$ !reda$ie vec@e* $e9a"
ri:is ac":a D$1ii$%are des!re ea D$c( 1i eva$&@elis"l a D$se:$ai vre:ea aceea $" '(r( ros*
ci ca s( $e 'ac( c"$osc"( 1i v(di( Ei"a aceea 1i ico$o:ia l"i D":$eEe". C(ci A"&"s $" de
la si$e a da a"$ci !or"$ca aceea* ci D":$eEe" :i1c=$d s"'le"l l"i a '(c" aceasa* ca* '(r(
voia l"i* s( sl"Keasc( ve$irii Cel"i D$=i N(sc".
Dar !oae Eici) Ce 'olosesc acesea ia aceas( ico$o:ieH N" ese*:ic( >dovada? $ici
D$=:!l(oare* i"Ai"le* ci 'oare :are 1i "$a di$ cele :ai de $evoie 1i care se ca"( c" os=r 9
die. Dar care ese aceasaH
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
4
Galileea ese o la"r( oarecare D$ Palesi$a* iar NaEare o ceae a Galileii. Iar l"deea ese o
al( la"r(* $":i$d"9se a1a d"!( cei ce loc"iesc acolo* 1i #elee:"l ese o ceae a I"deii. Pe
Frisos o%i !roorocii Dl vesesc de :ai D$ai$e c( $" di$ NaEare* ci di$ #elee: va s( vi$( 1i
acolo Se va $a1e* c(ci a1a ese scris) BNi "* #edee:e* !(:=$"l l"i l"da* $" e1i $icidec":
cel :ai :ic di$re c(!ee$iile l"i l"da* c(ci di$ i$e va ie1i Co$d"c(or"l care va !a1e !e
!o!or"l Me" IsraelC >M. +* 6?. Ni i"deii cei de a"$ci 'ii$d D$reAa%i de Irod "$de se va $a1e
Frisos* i9a" Eis aceas( :(r"rie. La 'el 1i Naa$ail a r(s!"$s l"i Fili!* c=$d Eicea) *A: a'la
!e lis"s... di$ NaEareC) BDi$ NaEare !oae 'i ceva A"$HC Des!re care a Eis Frisos) Bla(
israeliea$ D$r" care $" ese vicle1"&C >I$. .* 85987?. Dar !e$r" care !rici$( l9a l("daH
Pe$r" c( $" s9a :"l%":i c" vesirea l"i Fili!H El 1ia c" si&"ra$%( c( Frisos reA"ia s( se
$asc( $" D$ NaEare* $ici D$ Galileea* ci D$ l"deea 1i D$ #elee:G l"cr" ce s9a 1i !erec". Deci
de vre:e ce Fili! $" 1ia de acesea* Naa$ail* ca 1i cel ce 1ia Le&ea* i9a r(s!"$s cele ar(ae
D$ !roorocirea de :ai s"s* 1ii$d c( Frisos $" va ve$i di$ NaEare. De aceea 1i Frisos Eice
des!re el) Bia( israeliea$ D$r" care $" ese vicle1"&C. Dar 1i "$ii di$re i"dei Eicea" c(re
Nicodi:) BCerceeaE( 1i veEi c( di$ Galileea $" s9a ridica !roorocC >I$. 7* 5+?G 1i iar(1i D$ al(
!are) BOare >$" va ve$i? di$ ceaea #edee:* "$de a 'os DavidHC >I$. 8+?. Ni o! era"
co$vi$1i c( $e&re1i de acolo reA"ie s( vie El* iar $" di$ Galileea.
losi' 1i M(ria* 'ii$d ce(%e$ii ai #elee:"l"i* l9a" l(sa d"!( o vre:e 1i s9a" a1eEa D$ NaEare
1i acolo !erecea". Ni :"le as'el de :"(ri se D$=:!l( la :"l%i oa:e$i* care91i las(
ce(%e$iile D$ care s9a" $(sc" 1i !erec D$ alele. Ni 'ii$dc( reA"ia ca Frisos s( Se $asc( D$
#edee:* a ie1i aceas( !or"$c(* care '(r( voia lor Di D:!i$&ea la ceaea aceea* D":$eEe" a1a
ico$o:isi$d. C(ci le&ea care !or"$cea ca 'iecare s( se D$scrie D$ %ara sa* Di silea s( se ridice de
acolo* di$ NaEare Eic* 1i s( vie D$ #edee: s( se D$scrie. Ni aces l"cr" D$se:$=$d"9.
eva$&@elis"l* Eice) BNi s9a s"i 1i losi' di$ Galileea* di$ ceaea NaEare* D$ l"deea* D$ ceaea
l"i David* care se $":e1e #edee:* !e$r" c( el era di$ casa 1i di$ $ea:"l l"i David* ca s( se
D$scrie D:!re"$( c" M(ria* cea lo&odi( c" el* care era D$s(rci$a(C >Lc. +* 895?.
Ai v(E"* i"Ai"le* ico$o:ia l"i D":$eEe"* care 1i !ri$ cei $ecredi$cio1i 1i !ri$ cei
credi$cio1i r=$d"ie1e cele ce !rivesc la ElH Ca 1i cei sr(i$i de drea!( credi$%( s( c"$oas9c(
(ria 1i !"erea L"i. Sea"a ad"cea !e :a&i de la r(s(ri* iar Le&ea o r(&ea !e M(ria la !aria
cea vesi( de !rooroci. De aici $e ese dovedi c( 1i Fecioara ese di$ $ea:"l l"i David. Ni
'ii$dc( era di$ #edee:* dovedi ese c( era 1i di$ casa 1i $ea:"l l"i David. Acesea le9a ar(a
1i :ai s"s eva$&@elis"l* !ri$ cele Eise) BNi s9a s"i 1i losi' di$ Galileea >c" M(ria?* !e$r" c(
el era di$ casa 1i $ea:"l l"i DavidC.
Ni 'ii$dc( l"i losi' i s9a ar(a $ea:"l* iar !e sr(:o1ii aceseia >M(ria? $i:e$i $" i9a D$1ira
a1a* !rec": !e ai acel"ia* 1i ca s( $" e D$doie1i 1i s( Eici) De "$de ese ar(a c( 1i ea se ra&e
di$ $ea:"l l"i David* asc"l() BIar D$ a 1asea l"$( a 'os ri:is D$&er"l Gavriil de la
D":$eEe"* D$r9o ceae di$ Galileea* al c(rei $":e era NaEare* c(re o 'ecioar( lo&odi ( c"
"$ A(rAa care se c@ea:( losi'* di$ casa l"i DavidC >Lc. .* +69+7?. C"vi$ele Bdi$ casa l"i
DavidC* reA"ie s( D$%ele&e: c( s9a" Eis des!re Fecioara.
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
.-
Deci Le&ea 1i !or"$ca aceea i9a s"i !e a:=$doi D$ #elee:. Ni D$da( ce a" c(lca ei D$ ceae*
Iis"s S9a 1i $(sc" 1i a 'os c"lca D$ iesle* 'ii$dc( ve$i$d :"l%i di$ oae !(r%ile* a" oc"!a
loc"rile '(c=$d :"l( sr=:oare. De aceea o acolo Ni :a&ii ce I s9a" D$c@i$a.
Dar ca s( v( ad"c 6 dovad( :ai l":i$a( 1i :ai c"$osc"(* ridica%i9v(* ro&"9v(* :i$ea
D:!re"$( c" :i$e* c(ci voiesc s( !or$esc o isorisire l"$&( 1i s( ciesc le&i vec@i* ca di$ oae
!(r%ile s( vi se ad"c( c"v=$"l :ai l":i$a. La i"dei era o le&e vec@e. Dar :ai Ai$e s( s"i:
c"v=$"l :ai s"s. C=$d D":$eEe" a iEA(vi !o!or"l evreesc de "lA"r(rile e&i!e$e1i 1i de
ira$ia l"i Farao$* v(E=$d"9i c( D$c( :ai a" r(:(1i%e ale !(&=$i(%ii 1i era" !leca%i la l"cr"rile
cele si:%ie* :i$"$=$d"9se de :(ri:ea 1i 'r":"se%ea e:!lelor* a !or"$ci ca s( li se Eideasc(
lor "$ e:!l"* care s( D$reac( oae e:!lele de !e !(:=$ $" $":ai c" sc":!eea l"cr"rilor
1i c" :"la 'el"ri:e a :e1e1"&"l"i lor* ci 1i !ri$ 'or:a Eidirii. Ni !rec": "$ a( i"Aior de
'ii* d"!( :"l( vre:e* l"=$d !e 'i"l s("* care a !erec" c" oa:e$i s!"rca%i* srica%i 1i
des'r=$a%i* D$d"lci$d"9se c" :"l( deE:ierdare* Dl !"$e c" ci$se D$ :ai :"l( D$des"lare* ca
$"* sr=:or=$d"9se* s(91i ad"c( a:i$e de cele de :ai D$ai$e 1i s( le !o'easc(G a1a 1i
D":$eEe"* v(E=$d !e i"dei c( era" !leca%i la l"cr"rile cele si:%ie* 'ace 1i D$ acesea "$ l"cr"
cov=r1ior* ca $icioda( s( $" le :ai vi$( dori$%a de E&i! 1i de l"cr"rile e&i!e$ilor. Ni 'ace
e:!l"l d"!( c@i!"l l":ii aceseia D$re&i* adic( 1i a celei si:%ie 1i a celei D$%ele&(oare. Ni
!rec": D$re !(:=$ 1i cer (ria aceasa ese des!(r%ioare* a1a a !or"$ci s( se 'ac( 1i acela.
C( des!(r%i$d e:!l"l D$ do"( 1i !"$=$d caa!eeas:( la :iKloc* a D$&(d"i ca !area cea de
di$a'ar( caa9!ees:ei s( 'ie ":Ala( de o%i* iar cea di$("$r" ":Ala( 1i v(E"( $":ai de
ar@iere".
Ni c": c( acesea $" s"$ D$%ele&erile $oasre 1i c( e:!l"l s9a '(c" c" adev(ra.d"!( c@i!"l
l":ii D$re&i* asc"l( ce Eice Pavel des!re Frisos* Care S9a s"i D$ cer) BC(ci Frisos $9a i$ra
D$r9o S'=$( a S'i$elor '(c"e de :=i$i 9D$c@i!"irea celei adev(raeC >Evr. 4* +8?* ar(=$d c(
cele de. aici s"$ D$c@i!"iri ale celor adev(rae. Iar c": c( 1i caa!eeas:a des!(r%ea S'=$a
S'i$elor de s'=$a cea de di$a'ar(* !rec": v(Ed"@"l acesa des!are !e cele ce s"$ :ai
!res"s de el de oae acesea ce s"$ la $oi* asc"l( c": 1i aceasa a D$se:$a9o Pavel* $":i$d
v(Ed"@"l acesa caa!eeas:(. C(ci d"!( ce a Eis des!re $(deKde* !e care o ave: ca !e o
a$cor( are a s"'le"l"i* a ad("&a) B... i$r=$d di$colo de caa!eeas:(* "$de Iis"s a i$ra
!e$r" $oi ca D$ai$e :er&(orC >Evr. 6* .49+-?. /eEi c": a $":i v(Ed"@"l caa!e9eas:(H
I$ a'ara caa!ees:ei era s'e1$ic"l 1i :asa 1i Ker'el$ic"l de ara:(* care !ri:ea Ker'ele 1i
arderile de o. Iar D$l("$r" caa!ees:ei era sicri"l 'ereca !ese o c" a"r* care avea aAlele
Le&ii 1i $(sra!a de a"r* oia&"l l"i Aaro$ ce odr(slise 1i Kere'el$ic de a"r $" !e$r" Ker'e*
$ici !e$r" arderi de o* ci $":ai !e$r" (:=ie. Ni D$ cele di$a'ar( era D$&(d"i ""ror s(
":Ale* iar D$ cele di$l("$r" $":ai ar@iere"l"i. Ni des!re acesea voi ad"ce :(r"rie de la
Pavel* care Eice) BE adev(ra c( 1i cel vec@i avea or=$d"iri !e$r" sl"KAa d":$e9Eeiasc( 1i "$
alar !(:=$escC >Evr. 4* .?. Iar alar !(:=$9esc $":e1e cor"l cel de a'ar(* !e$r" c( D$ el
era D$&(d"i s( i$re oa( l":ea. I$r" care era s'e1$ic"l Vi :asa 1i !"$erea D$ai$e a !=i$ilor.
Iar d"!( caa!eeas:( era !area care se c@e:a S'=$a S'i$elor* care avea c(del$i%a de a"r 1i
sicri"l Le&ii 'ereca !ese o c" a"r* D$r" care era $(sra!a cea de a"r ce avea :a$a* oia&"l
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
..
l"i Aaro$ ce odr(slise 1i TaAlele Le&ii. Ni !e deas"!ra era" @er"vi:ii slavei* care ":Area"
alar"l. Ni acesea 'ii$d D$oc:ie a1a* D$ cor"l cel di$=i odea"$a i$ra" !reo%ii c=$d '(cea"
sl"KAele* iar D$ cel de9al doilea* o da( D$ a$* si$&"r ar@iere"l* $" '(r( de s=$&e* !e care Dl ad"ce
!e$r" si$e 1i !e$r" $e!"i$%ele !o!or"l"i >Evr. 4* +97?.
/eEi c( $":ai si$&"r ar@iere"l 1i o da( D$ a$H Dar !oae vei Eice) BCe le&("r( a" acesea c"
Ei"a des!re care vorAi:HC A1e!a%i !"%i$ 1i $" v( "lA"ra%i. C(ci de s"s de la D$ce!" s(!(:
iEvor"l 1i $e s=r&"D: s( ve$i: c(re v(rsare* ca s( vi se 'ac( oae ar(ae c" les$ire. Ni :ai
ales s( $" 'ie c"v=$"l D$"$eca 1i $el(:"ri 1i s( v( 'ac( !e voi s( sl(Ai%i di$ !rici$a l"$&i:ii
celor ce se &r(iesc* v( voi s!"$e !e$r" ce le9a: !or$i !e oae acesea. Ni care ese !rici$aH
C=$d ElisaAea avea D$ !=$ece !e Ioa$ de 1ase l"$i* a"$ci a E(:isli M(ria Deci de vo:
c"$oa1e9care ese l"$a aceea* a 1asea* vo: c"$oa1e 1i c=$d a D$ce!" M(ria a E(:isli. A!oi*
c"$osc=$d c=$d a D$ce!" a E(:isli* vo: c"$oa1e 1i c=$d a $(sc"* $":(r=$d $o"( l"$i de la
E(:islire. Dar de "$de vo: c"$oa1e care era l"$a a 1asea de c=$d !"ra D$ !=$ece ElisaAeaH
Dac( vo: c"$oa1e care era l"$a D$ care a E(:isli. Dar de "$de vo: c"$oa1e l"$a D$ care a
E(:isliH Dac( vo: c"$oa1e D$ ce vre:e i s9a Ai$evesi l"i Oa@aria* A(rAa"l"i ei. Ni aceasa
de "$de $e va 'i c"$osc"( $o"(H Di$ D":$eEeie1ile Scri!"ri. C(ci S'=$a Eva$&@elie Eice)
BC( Oa@aria 'ii$d D$("$r" D$ S'=$a S'i$elor* D$&er"l i9a Ai$evesi 1i i9a Eis des!re $a1erea
l"i Ioa$ >Lc. .4* ..*+.?. Deci de se va dovedi l":i$a di$ Scri!"ri c( ar@iere"l o da( i$ra D$
S'=$a S'i$elor* 1i D$ care l"$( a a$"l"i i$ra* ei* ar(a( va 'i 1i vre:ea D$ care i s9a Ai$evesi.
Ni 'ac=$d"9se aceasa ar(a( 1i D$ce!""l E(:islirii va 'i c"$osc" ""ror.
Deci c": c( ar@iere"l i$ra $":ai o da( D$ a$ a ar(a 1i Pavel. Dar 1i Moise ara( aces l"cr"*
Eic=$d) BNi a &r(i Do:$"l c(re Moise* Eic=$d) Gr(ie1e c(re Aaro$* 'raele ("* s( $" i$re D$
oa( vre:ea D$ cel s'=$* :ai D$ai$e de caa!eeas:a cea di$ 'a%a :ilosivior"l"i* care ese
!e sicri"l :(r"riei* ca s( $" :oar(C >Lev. .6* +?. Ni iar(1i) BNici "$ o: $" va 'i D$ cor"l
:(r"riei c=$d va :er&e el s( se roa&e D$r" cele s'i$e* !=$( c=$d va ie1iG 1i se va r"&a !e$r"
si$e 1i !e$r" casa sa 1i !e$r" ad"$area 'iilor l"i Israel. Ni se va r"&a la Ker'el$ic"l cel
di$ai$ea Do:$"l"iC >Lev. .79.<?. Deci c": c( $" i$ra el odea"$a D$ S'=$a S'i$elor 1i
$ici c=$d era el D$("$r" $" era c" !"i$%( s( i$re ci$eva* ci a'ar( de caa!eeas:( s( sea*
dovedie s"$ di$ cele de :ai s"s. Dar !(sra%i9le !e acesea c" di$adi$s"l* c(ci a r(:as s( ar(
care era vre:ea D$ care i$ra D$ S'=$a S'i$elor. Dar de "$9de se ara( aceasaH Di$ aceea1i
Ca$e >Leviic?* care Eice a1a) BI$ l"$a a 1a!ea* D$ Eece ale l"$ii* s( v( s:eri%i s"'leele voasre
1i $ici "$ l"cr" s( $" 'ace%i D$ ea* $ici A(1i$a1"l* .$ici sr(i$"l care ese la voi. C( D$ Ei"a
aceasa se 'ace r"&(ci"$ea !e$r" voi* ca s( v( c"r(%i%i de oae !(caele voasreG D$ai$ea
Do:$"l"i v( ve%i c"ra%i. Aceasa va 'i s=:A(a s=:9Aeelor* odi@$( v( va 'i aceasa vo"( 1i
ve%i s:eri s"'leele voasre. Ni se va r"&a !reo"l !e care9. vor "$&e 1i ale c(r"i :=i$i le vor
s'i$%i ca s( !reo%easc( d"!( a(l l"iG 1i se va D:Ar(ca c" @ai$a cea de i$* c" @ai$a cea s'=$( 1i
va c"ra%i S'=$a S'i$elor* 1i cor"l :(r"riei 1i alar"l le va c"ra%i. Nise va r"&a !e$r" !reo%i 1i
!e$r" oa( ad"$area. Aceasa va 'i vo"( le&e $esc@i:Aa(* ca s( v( r"&a%i !e$r" 'iii l"i
Israel* !e$r" oae !(caele lorG o da( D$ a$ se va 'ace* !rec": a !or"$ci Do:$"l l"i MoiseC
>Lev. +4908?. Deci des!re vre:ea 'acerii Cor"l"i se vorAe1e aici* c(ci a"$ci i$ra ar@iere"l*
l"cr" care s9a ar(a Bo da( D$ a$ se va 'aceC.
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
.+
Deci dac( D$ vre:ea 'acerii Cor"l"i i$ra ar@iere"l si$&"r D$ S'=$a S'i$elor* ve$i%i dar( s(
ar((: c( o D$ vre:ea aceea s9a ar(a D$&er"l l"i Oa@aria c=$d era D$ ea 1i (:=ia. Dar $i:ic
$" $e D:!iedic( s( a"Ei: c@iar c"vi$ele Eva$&@eliei* care Eic) *WEra D$ Eilele l"i Irod* re&ele
I"deii* "$ !reo c" $":ele Oa@aria... iar 'e:eia sa era di$ 'iicele l"i Aaro$ 1i se $":ea
ElisaAea... Ni !e c=$d Oa@aria care sl"Kea D$ai$ea i"i D":$eEe"* D$ r=$d"l s(!(:=$ii sale* a
ie1i la sor%i* d"!( oAicei"l !reo%iei* s( (:=ieEe i$r=$d D$ Te:!l"l Do:$"l"i. Iar oa(
:"l%i:ea !o!or"l"i* D$ ceas"l (:=ierii* era a'ar( 1i se r"&a.C Ad"9%i a:i$e* i"Ai"le* de :(r9
"ria aceea* care Eice) BNici "$ o: $" va 'i D$ cor"l :(r"riei c=$d va :er&e el s( se roa&e
D$r" cele s'i$e* !=$( c=$d va ie1iC. BNi i s9a ar(a D$&er"l Do:$"l"i* s=$d de9a drea!a
alar"l"i (:=ierii.C N" a Eis Balar"l Ker'elorC* ci Balar"l (:=ieriiC. Pe$r" c( alar"l Ker'elor
1i al arderilor de o era cel de a'ar(* iar cel di$l("$r" era cel al (:=ierii. Deci* di$ aceas(
:(r"rie* c( i s9a ar(a l"i si$&"r* iar !o!or"l sa a'ar( a1e!=$d"9.* ese dovedi c( a i$ra D$
S'=$a S'i$elor. BNi v(E=$d"9.* Oa@aria s9a "lA"ra 1i 'ric( a c(E" !ese el. Iar D$&er"l a Eis
c(re el) N" e e:e* Oa@aria* !e$r" c( r"&(ci"$ea a a 'os asc"la( 1i ElisaAea* 'e:eia a* D%i
va $a1e "$ 'i" 1i9. vei $":i Ioa$... Ni !o!or"l a1e!a !e Oa@aria 1i se :ira c( D$=rEie D$
e:!l". Ni ie1i$d* $" !"ea s( vorAeasc(C >Lc. .* 5* <9.-* ..* .+9.0*+.9++?.
/eEi c( era D$("$r" caa!ees:eiH Deci a"$ci i s9a Ai$evesi. Iar vre:ea A"$ei vesirii era
aceea a 'acerii cor"rilor 1i a !os"l"i* c(ci !e acesa Dl ara( cele Eise) Bs( v( s:eri%i s"'leele
voasreC. Ni se s(v=r1e1e !raE$ic"l acesa de i"dei la s'=r1i"l l"$ii &or!ie"* adic( se!e:Arie*
!rec": :(r"risi%i 1i voi. Pe$r" c( a"$ci a: c@el"i c"vi$ele cele :"le 1i D$del"$&ae
des!re i"dei* !ri@($i$d !os"l lor cel '(r( de c"vii$%(. Deci a"$ci 1i ElisaAea* 'e:eia l"i
Oa@aria* a E(:isli 1i s9a (i$"i !e si$e ci$ci l"$i* Eic=$d) BC( a1a :i9a '(c" :ie Do:$"l D$
Eilele D$ care a socoi s( ridice di$re oa:e$i ocara :eaC >Lc. +5?. Ni ese A"$ !rileK s( ar( c(
'ii$d a 1asea l"$( de c=$d ea >ElisaAea? avea D$ !=$ece !e Ioa$* M(ria !ri:e1e A"$ele
vesiri ale E(:islirii. C(ci d"!( ce a ve$i Gavriil la ea 1i i9a Eis) BN" e e:e* M(rie* c(ci ai
a'la @ar la D":$eEe". Ni ia( vei l"a D$ !=$ece 1i vei $a1e 'i" 1i vei c@e:a $":ele l"i Iis"sC.
Iar ea "lA"r=$d"9se 1i c("=$d s( a'le c@i!"l E(:islirii* D$&er"l Di s!"$e) BD"@"l S'=$ se va
!o&o$ !ese i$e 1i !"erea Cel"i PreaD$al e va ":AriG !e$r" aceea 1i S'=$"l care se va $a1e
di$ i$e. Fi"l l"i D":$eEe" se va c@e:a. Ni ia(* ElisaAea* r"de$ia a* a E(:isli 1i ea 'i" la
A(r=$e%ea ei 1i aceasa ese a 1asea l"$( !e$r" ea* cea $":i( sear!(. C( ia D":$eEe"
$i":ic $" ese c" $e!"i$%(C >Lc. 0-90.*05907?.
Deci dac( ElisaAea a D$ce!" a E(:isli D$ l"$a l"i &or9!ie"* adic( se!e:Arie* !rec": s9a
ar(a* reA"ie s( $":(r(: de a"$ci 1ase l"$i. >ar acesea s"$) BI!erveree"* adic( oco:Arie*
di"9$oie:Arie* a!elle"9dece:Arie* avdo$e"9ia9$"arie* !erie"9'eAr"arie* disr"9:arie. Deci
d"!( l"$a aceasa a 1asea a D$ce!" M(ria a E(:isli. Iar $":(r=$d de aici $o"( l"$i vo:
aK"$&e la l"$a aceasa de ra%(. Deci l"$a cea di$=i a E(:islirii S(!=$"l"i ese a!rilie sa"
3a$iX* d"!( care s"$ are:isie9:ai* dasie9i"$ie* !a$e:9i"lie* loie9a"9&"s* &or!ie"9
se!e:Arie* i!erveree"9oco:Arie* di"9$o9e:Arie* a!eie"9dece:Areie* l"$( !e care o ave:
de 'a%(* D$ care !r(E$"i: 1i Ei"a aceasa. Dar ca s( se 'ac( vo"( :ai l(:"rie cele Eise*
re!e=$d iar(1i !e sc"r acelea1i* voi Eice dra&osei voasre)
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
.0
Ar@iere"l i$ra o da( 1i si$&"r D$ S'=$a S'i$elor. Dar c=$d se '(cea aceasaH I$ l"$a l"i
&or!ie"* adic( se!e:Arie. Deci a"$ci i s9a Ai$evesi des!re Ioa$. Ni d"c=$d"9se de acolo
'e:eia i"i a D$ce!" a E(:isli. Iar d"!( l"$a l"i &or!ie"* adic( se!e:Arie* D$ a 1asea l"$( a
ElisaAeei* disr"9:arie* a D$ce!" M(ria s( E(:isleasc(. Ni de la 3a$iX adic( a!rilie*
$":(r=$d $o"( l"$i* vo: aK"$&e la l"$a aceasa de 'a%(* D$ care S9a $(sc" Do:$"l $osr"
Iis"s Frisos.
Deci cele des!re Ei"a aceasa oae vi ie9a: ar(a. Ni D$c( "$a :ai Eic=$d"9v(* voi D$cea
c"v=$"l* l(s=$d !e cele :ai :ari la Dasc(l"l cel de oA1e.
Dar 'ii$dc( :"l%i eli$i a"d c( D":$eEe" S9a $(sc" c" r"!* r=d AaKocori$d 1i "lA"r( 1i
s:i$esc !e :"l%i di$ cei :ai si:!li* de aceea ese $evoie ca s( &r(i: 1i c(re aceia 1i c(re
cei ce se s:i$esc* ca s( $" se "lA"re $icioda(* l(s=$9d"9se a:(&i%i de oa:e$i $eA"$i* $ici s(
se s:i$easc( de r=s"l celor $ecredi$cio1i. C( 1i co!iii cei :ici de :"le ori r=d c=$d $oi
&r(i: c"vi$e c"vii$cioase 1i $e D$dele$ici: c" l"cr"ri de $evoie. Dar r=s"l $" ese se:$ al
!rosi:ei l"cr"rilor* ci a li!sei de :i$e a celor ce r=d. L"cr" care se !orive1e 1i !e$r" eli$i*
c(ci 'ii$d :ai $eA"$i dec= co!iii* AaKocoresc cele vred$ice de c"re:"r 1i !li$e de :"l(
"i:ire* iar !e cele ce s"$ c" adev(ra vred$ice de r=s le ci$sesc 1i le a!(r(. Dar cele ale
$oasre* de1i s"ri l"ae D$ r=s de aceia* sa" D$ ci$sea lor* $ev((:=$d"9se c" $i:ic slava lor
de r=s"l acelora. Iar cele ale lor* de1i s"$ a!(rae9di$ oae !(r%ile* D1i ara( $eci$sea lor. C(ci
c": $" ese se:$ al $eA"$iei celei :ai de !e "r:( ca ei* care s"$ les$e al"$ec(ori* s( Aa&e
!e d":$eEeii lor D$ le:$e* D$ !iere 1i D$ ale :aerii* 1i* D$9c@iE=$d"9se acolo ca D$r9o
e:$i%(* s( socoeasc( c( $" 'ac* $ici $" Eic* vre"$ l"cr" de ocar(. Iar !e $oi s( $e D$vi9
$"iasc( c=$d Eice: c( D":$eEe" 'ac=$d"91i loca1 vi"* c" l"crarea D"@"l"i S'=$* a 'olosi
l":ea c" el. Ni ce vi$( ese D$ aceasaH Ni dac( ese de ocar( ca D":$eEe" s( loc"iasc( D$ r"!
o:e$esc* c" :"l :ai :"l ese de ocar( a loc"i D$ !iere 1i D$ le:$* c" c= !iara 1i le:$"l
s"$ :ai $eci$sie dec= o:"l* '(r( $":ai dac( lor li se !are c( $ea:"l o:e$esc ese :ai
$eci$si dec= acese :aerii $esi:%ioare. Ni :ai D$dr(E$esc s( !o&oare 'ii$%a l"i D":$eEe"
D$ !isici* D$ c=i$i* 1i :"l%i di$re ereici* D$ l"cr"ri :ai de $eci$se. Dar $oi $" vorAi: 1i $ici
$" s"'eri: a a"Ei vreoda( ceva di$ acesea* ci $":ai a=a Eice:) C( Frisos a l"a "$ r"!
c"ra 1i s'=$* '(r( !ri@a$( 1i $eai$s de $ici "$ !(ca* di$ !=$ece 'eciorel$ic 1i a D$dre!a
'(!"ra Sa. iar aceia 1i :a$i9@eii* care s"$ D$ aceea1i !(&=$iae c" ei* A(&=$d 'ii$%a l"i
D":$eEe" D$ c=i$i* :ai:"%e 1i D$ o 'el"l de a$i:ale 1i Eic=$d c( s"'le"l acesora ese di$
'ii$%a I"i D":$eEe"* $" se c"re:"r(* $ici se D$'rico1eaE(. Ni Eic c( $oi &r(i: l"cr"ri
$evred$ice de D":$eEe"* 'ii$dc( $" s"'eri: $ici a &=$di c" :i$ea ceva di$r" ale lor. Dar
$oi Eice: cele c" c"vii$%( 1i !orivie L"i* adic( ve$i$d a D$dre!a '(!"ra Sa c" aces c@i! al
D$r"!(rii.
Ni ce Eici* o* o:"leH S!"i c( s"'leele "ci&a1ilor 1i ale 'er9:ec(orilor s"$ di$ 'ii$%a l"i
D":$eEe" 1i D$dr(E$e1i s( $e !ri@($e1i !e $oi c( $" !ri:i: $i:ic di$ ale voasre* $ici
s"'eri: a le a"Ei vorAi$d"9seH Dar $oi 1i !e cei ce vorAesc acesea Di K"dec(: ca !(ra1i ai
!(&=$i(%ii. Ni Eice:) C( D":$eEe" 'ac=$d"9Ni L"i loca1 s'a$%* a A(&a* !ri$ acela* !erecerea
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
.8
cereasc( D$ via%a $oasr(. Ni c": $" s"$e%i vred$ici de :ii de :or%i 1i !e$r" !ri@($irile c"
care $e ac"Ea%i !e $oi 1i !e$r" !(&=$i(%ile care $" D$cea%i a le 'aceH C(ci dac( ese c"
$ec"vii$%( l"i D":$eEe" s( loc"iasc( D$ r"! c"ra 1i '(r( !ri@a$(* c": Eice%i voi* c" :"l :ai
c" $ec"vii$%( ese a loc"i D$ cel al 'er:ec(or"l"i* al Ke'"ior"l"i de :or:i$e* al =l@ar"l"i* al
:ai:"%ei 1i al c=i$el"i. C" ce v((:a D":$eEe" ico$o:ia aceasaH Sa" c" ce se D$i$eaE(H
N" vede%i soarele acesa* care ese $esi:%ior* sric(cios 1i vre:el$ic Y c" oae c( de :ii de
ori s9a" "lA"ra eli$ii 1i :a$i@eii a"Ei$d acesea Y 1i $":ai acesea* ci 1i !(:=$"l* 1i :area
1i* D$ sc"r s( Eic* 1i oa( Eidirea cea v(E"( ese s"!"s( de1er(ci"$iiH Asc"l( !e Pavel care
ara( acesea) BC(ci '(!"ra a 'os s"!"s( de1er(ci"$ii Y $" de voia ei* ci di$ ca"Ea acel"ia
care a s"!"s9o Y c" $(deKde.C A!oi ar(=$d ce D$sea:$( aceea a se s"!"$e de1er(ci"$ii* a
ad("&a Eic=$d) BPe$r" c( 1i '(!"ra D$s(1i se va iEA(vi di$ roAia sric(ci"$ii* ca s( se A"c"re
de. liAeraea :(ririi 'iilor l"i D":$eEe"C >R:. <* +-9+.?. De aceea ea ese ac": sric(9
cioas(. Iar a roAi sric(ci"$ii $" D$sea:$( alceva dec= '(r( $":ai a 'i sric(cios. Deci dac(
soarele* 'ii$d "$ l"cr" sric(cios* D1i sloAoEe1e !re"i$de$i raEele sale* care a:esec=$d"9se
c" $oroaie* c" D$i$(ci"$i 1i c" :"le ase:e$ea* $" le va(:( c" $i:ic* ci iar(1i 1i le ra&e
D$a!oi c"rae* 1i d=$d di$ Ai$e'acerile sale ""ror :aeriilor c" care s9a D:!(r(1i* '(r( s( ia
c="1i de !"%i$ di$ D$i$(ci"$ea lor* c" :"l :ai :"l Soarele Dre!(%ii* S(!=$"l !"erilor
celor '(r( de r"!* i$r=$d D$r9"$ r"! c"ra* $" $":ai c( $" s9a D$i$a de el* ci 1i !e acesa l9a
'(c" :ai c"ra 1i :ai s'a$%. Deci !"$=$d"9v( D$ :i$e oae acesea 1i ad"c=$d"9$e a:i$e de
c"v=$"l ce Eice) BNi voi loc"i D$r" ei 1i voi ":AlaC >II Cor. 6* .6? 1i) B/oi s"$e%i e:!l" a l"i
D":$eEe" 1i D"@"l l"i D":$eEe" loc"ie1e D$ voiC >. Cor. 0* .6?* s( as"!(: &"rile cele
$er"1i$ae ale !(&=$ilor* 1i s( $e veseli: de A"$((%ile $oasre* sl(vi$d !e D":$eEe" cel ce S9
a D$r"!a !e$r" ase:e$ea s:ere$ii 1i d=$d"si d"!( !"erea $oasr(* ci$se 1i r(s!l(ire
vred$ic(. Iar a r(s!l(i l"i D":$eEe" $" ese alceva '(r( $":ai sili$%a $oasr( la 'a!a A"$( 1i
la :=$"irea s"'leelor $oasre.
Deci s( $"$e 'ace: $e:"l%":iori 'a%( de F(c(or"l de Ai$e* ci s( ad"ce: oae cele d"!(
!"ere) credi$%(* $(deKde* dra&ose* D$'r=$area !ai:ilor* :ilose$ia* i"Airea de sr(i$i 1i ceea
ce :ai D$ai$e v9a: r"&a 1i odea"$a /i" voi D$cea a v( r"&a. Dar care ese aceasaH /oi$d
s( v( a!ro!ia%i de Masa aceasa d":$eEeiasc( 1i D$'rico1(oare* de S'i$ele Tai$e* 'ace%i
aceasa c" 'ric( 1i c" c"re:"r* c" co$1ii$%a c"ra(* c" !os 1i c" r"&(ci"$e* $" "lA"r=$d"9v(*
$ici A(=$d c" !icioarele* sa" D:!i$&=$d !e cei de a!roa!e. C(ci l"cr"l acesa ese dovada
$eA"$iei celei :ai de !e "r:(* iar $" a de'(i:(rii celei :ici 1i $eD$se:$ae. De aceea 1i :"l(
os=$d( 1i !edea!s( ad"c celor ce 'ac "$ele ca acesea.
P"$e9%i D$ :i$e* o* o:"le* de ce Ler'( voie1i s( e a!ro!ii 1i la ce :as( voie1i s( vii. Ad"9%i
a:i$e c( 'ii$d !(:=$ 1i ce$"1(* !ri:e1i S=$&ele 1i Tr"!"l l"i Frisos. Iar c=$d v(
losioareH Ni ce os=$d( ese di$ a vorAi :ere" $":ai !e$r" a vorAiH Sc"r( ese vre:ea
aceasa* i"Ai%ilor. S( $e reEvi:* s( !rive&@e:* s( $e !"$e: D$ r=$d"iala !e $oi D$1i$e* s(
ar((: dra&ose adev(ra( 'a%( de o%i* s( 'i: c"cer$ici D$r" oae 1i c=$d va 'i de reA"i$%( de
a asc"la c"vi$e d"@ov$ice1i 1i c=$d reA"ie a $e r"&a* a $e a!ro!ia la Masa cea
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
.5
d":$eEeiasc(* sa" de a 'ace alceva. C" 'ric( 1i c" c"re:"r s( 'ace: acesea ca s( $" ad"ce:
as"!ra $oasr( Alese: !ri$ le$evire* c(ci Eice Prooroc"l) B#lese:a ese cel ce 'ace l"cr"l
Do:$"l"i c" le$evireC >Ier. 8<* .-?. T"lA"rarea 1i :=$ia $i se 'ac ocar( $o"( D$1i$e* dac( $e
a!ro!ie: a1a la Ler'a ce ese de 'a%(. Ni a se a!ro!ia ci$eva s!"rca de D":$eEe" ese dovada
de'(i:(rii celei :ai de !e "r:(. Dar asc"l( ce Eice A!osol"l des!re "$ele ca acesea) BDe va
srica ci$eva e:!l"l l"i D":$eEe"* Dl va srica D":$eEe" !e elC >I Cor. 0* .7?. Deci $"
c":va D$ loc s(9. D:!(c(: !e D":$eEe" c" $oi* :ai :"l s(9. D$(r=(:. Ci ar(=$d oa(
sili$%a* !odoaAa 1i $e"lA"rarea s"'le"l"i* s( $e a!ro!ie: c" r"&(ci"$e 1i c" i$i:a EdroAi(*
ca !ri$ acesea D:Al=$Ei$d !e S(!=$"l $osr" Iis"s Frisos* s( !"e: doA=$di A"$((%ile cele
'(&(d"ie $o"(. C" dar"l 1i c" i"Airea de oa:e$i a Do:$"l"i $osr" Iis"s Frisos* C(r"ia
D:!re"$( c" Ta(l 1i c" S'=$"l D"@ se c"vi$e slav(* s(!=$ire 1i ci$se* ac": 1i !"r"rea 1i D$
vecii vecilor. A:i$.
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
.6
OMILIE
la praznicul Sfintei Cruci / la tlharul / pentru a doua venire a lui
Hristos / pentru a ne rua adeseori pentru vr!mai
As(Ei Do:$"l $osr" Iis"s Frisos ese !e Cr"ce 1i $oi !r(E$"i:* cas( c"$oa1e: c( Cr"cea
ese !raE$ic 1i s(rA(oare d"@ov$iceasc(. Mai D$ai$e Cr"cea era de le:$ 1i de os=rdie* iar
ac": s9a '(c" l"cr" de ci$se. Mai D$ai$e era se:$ de os=$dire* iar ac": !rici$( de
:=$"ire. Aceasa $i s9a '(c" $o"( !rici$"ioare de $e$":(rae A"$((%i* aceasa $e9a iEA(vi
!e $oi di$ D$1el(ci"$e* aceasa* D$r" D$"$erec 1eE=$d $oi* $e9a l":i$a* aceasa* D$vr(KAi%i
'ii$d $oi c" D":$eEe"* $e9a D:!(ca* D$sr(i$a%i 'ii$d $e9a D:!riee$i* de!are 'ii$d a!roa!e
$e9a ad"s. Aceasa* s"r!are a vraKAei* D$(rire a !(cii 1i visierie de $e$":(rae A"$((%i $i s9a
'(c". Pe$r" aceasa $" $e :ai r((ci: D$ !"sie(%i* c(ci Calea cea adev(ra( a: e"$osc"9o.
N":ai !erece: a'ar( de c"r%ile D:!(r(e1i* c( a: a'la U1a. N" $e :ai e:e: de s(&e%ile
cele a!ri$se ale diavol"l"i* c( a: a'la iEvor"l. N" :ai s"$e: D$ v(d"vie* c( a: l"a !e Mire.
N" $e :ai e:e: de l"!* c( ave: !e P(sor"l cel A"$. BC( E" s"$* Eice* P(sor"l cel A"$C >I
Cor. 5<?. N" $e c"re:"r(: de ira$"l* c( s(r"i: a!roa!e de D:!(ra. Ni !e$r" oae acesea
!r(E$"i:* s(v=r1i$d !o:e$irea Cr"cii. C(ci 1i Pavel a !or"$ci s( !r(E$"i: !e$r" Cr"ce.
BDe aceea s( !r(E$"i: $" c" al"a"l cel vec@i... ci c" aEi:ele c"r(%iei 1i ale adev(r"l"iC. A!oi
ad("&=$d !rici$a* a Eis) BC( Pasile $oasre* Frisos* !e$r" $oi S9a Ker'iC >. Cor. 5* <?. /eEi
c": !e$r" Cr"ce !or"$ce1e s( !r(E$"i:H C(ci !e Cr"ce S9a Ker'i Frisos. Ni "$de ese
Ker'a* acolo ese s"r!are a !(caelor* acolo D:!(care a S(!=$"l"i* acolo !raE$ic 1i A"c"rie.
Pasile $oasre* Frisos* !e$r" $oi S9a Ker'i. Ni "$de S9a Ker'i* s!"$eH Pe Cr"ce D$al(. No"
ese Ker'el$ic"l acesei Ler'e* !e$r" c( 1i Ler'a ese $o"( 1i sl(vi(. C( Acesa 1i Ler'a 1i
Preo era. Ler'a d"!( r"!* iar Preo d"!( d"@. Acesa a 1i ad"s 1i S9a 1i ad"s. Ni asc"l( c":
!e acesea a:=$do"( le9a ar(a Pavel) BC(ci orice ar@iere"* 'ii$d l"a di$re oa:e$i* ese !"s
!e$r" oa:e$i.C >Evr. 5* .?.
Pe$r" aceasa reA"ia s( aiA( ceva ca s( ad"c(. Ni ia( El se ad"ce !e Si$e. Iar D$ al( !are
Eice) BTo a1a 1i Frisos* d"!( ce a 'os ad"s oda( Ker'a* ca s( ridice !(caele :"lora... Se va
ar(a celor ce c" s(r"i$%( II a1ea!( s!re :=$"ireC >Evr. 4* +<?. la( c( aici a 'os ad"s* iar
acolo EI !e Si$e S9a ad"s. /eEi c": 1i Ler'a 1i Preo S9a '(c"* iar Cr"cea a 'os Ker'el$icH Ni
!e$r" care !rici$( $" D$ Aiseric( se ad"ce Ler'a* ci a'ar( de ceae 1i de Eid"rile eiH Ca s(
!li$easc( cele Eise) BC( D$re cei '(r(dele&e S9a socoiH >Isaia 50*.+?. Ni !e$r" care !rici$(
!e Cr"ce D$al( se K"$&@ie 1i $" s"A aco!er(:=$H Ca s( c"r(%easc( 'irea aer"l"i* $e'ii$d
deas"!ra aco!er(:=$* ci $":ai cer"l. C(ci c" adev(ra se c"r(%ea aer"l Ker'i$d"9se Miel"l !e
le:$ D$al. Dar se c"r(%ea 1i !(:=$"l* c( !e el !ica S=$&e di$ Coasa L"i. Pe$r" aceasa $ici
s"A aco!er(:=$* $ici D$ Te:!l" S9a Ker'i* ca s( $" o 'ac( i"deii Ker'a a lor 1i s( $" socoe1i
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
.7
c( $":ai !e$r" $ea:"l lor se ad"ce ea. Pe$r" aceasa a'ar( de ceae 1i de Eid"ri S9a Ker'i*
ca S( c"$o1i c( de oA1e ese Ler'a* c( !e$r" o !(:=$"l ese ad"cerea 1i !e$r" o%i ese
c"r(%irea* $" D$ !are* c": era la i"dei. I"deilor le9a !or"$ci D":$eEe" s( lase !(:=$"i 1i
D$r9"$ si$&"r loc s( ad"c( Ker'ele 1i s( se roa&e* !e$r" c( o !(:=$"l era $ec"ra de '":"l
1i :iros"l s!"rcaelor Ker'e eli$e1i* care se ad"cea" !e el. Iar 'ii$dc( a ve$i Frisos 1i oa(
l":ea a c"r(%i* orice loc $i i9a '(c" loc de r"&(ci"$e. Pe$r" aceasa 1i Pavel c" D$dr(E$eal(
s'("ie1e* ca '(r( de 'ric( s( se 'ac( r"&(ci"$i !re"i$de$i* Eic=$d) B/rea" deci ca A(rAa%ii s(
se roa&e D$ o loc"l* ridic=$d :=i$i s'i$e...C >I T):. +* <?. Ai v(E" c": s9a c"r(%i l":ea. C(
!re"i$de$i !"e: s( ridic(: :=i$ile s'i$e* 'ii$dc( o !(:=$"l s9a '(c" s'a$% 1i :ai s'=$
dec= s'i$ele cele di$l("$r" ale Te:!l"l"i. C(ci acolo s9a Ker'i :iel $ec"v=$(or* iar aici
d"@ov$icesc. Ni !e c= ese :ai :are Ker'a* !e a= :ai :are 1i s'i$%e$ia. Pe$r" aceasa
Cr"cea ese !raE$ic.
/oie1i s( c"$o1i 1i al( is!rav( a eiH Rai"l* care ci$ci :ii de a$i 1i :ai :"l a 'os D$c@is*
as(Ei $i l9a desc@is. I$ Ei"a aceasa 1i D$ ceas"l acesa !e =l@ar l9a A(&a D$ rai* do"( is!r(vi
'(c=$d D":$eEe") D$=i c( a desc@is rai"l* a!oi c( !e =l@ar l9a A(&a D$("$r". As(Ei $e9a da
$o"( !aria cea vec@e* as(Ei $e9a D$ors !e $oi D$ ceaea cea !(ri$easc( 1i a d(r"i 'irii
o:e$e1i casa. BAs(Ei* Eice* vei 'i c" Mi$e D$ raiC >Lc. +0* 80?. Ce EiciH E1i r(si&$i 1i c"
!iroa$e !iro$i 1i '(9&(d"ie1i raiH Da* Eice* ca !e Cr"ce s( c"$o1i !"erea Mea. C( de vre:e
ce ceea ce !(i:ea era :=@$ire* 1i ca s(9%i aAa( l"area a:i$e de la 'irea Cr"cii* ca le:$ de
os=$d( 1i s( c"$o1i !"erea Cel"i r(si&$i* !e Cr"ce 'ace :i$"$ea aceasa* ce ara( :ai :"l
ca oric=$d s(!=$irea L"i. C( $" !e vre"$ :or a D$via* $ici :area 1i v=$"rile a cera* $ici !e
draci iE&o$i$d* ci r(si&$i$d"9Se* !iro$i$d"9Se* oc=r=$9d"9Se* sc"i!=$d"9Se* !ri@($i$d"9Se*
AaKocori$d"9Se* a !"" s( sc@i:Ae :i$ea cea rea a =l@ar"l"i* ca di$ a:=$do"( !(r%ile s(
veEi !"erea L"i. C( 1i oa( Eidirea a cl(i$aRO* !=$( 1i !ierele des!ic=$d 1i !e s"'le"l
=l@ar"l"i cel :ai $esi:%ior dec= !iara l9a ras la El 1i l9a ci$si. BC( as(Ei vei 'i c" Mi$e D$
raiC* Eice.
C" oae c( @er"vi:ii !(R Eea" rai"l* dar Acesa ese S(!=$"l @er"vi:ilor. SaAia cea de 'oc
acolo se D$v=re1e* dar Acesa 1i !ese 'oc 1i !ese &@ee$a 1i !ese via%( 1i !ese :oare are
s(!=$ire. Ni c" oae c( $ici "$ D:!(ra $" va D$&(d"i vreoda( ca vre"$ =l@ar* sa" alci$eva
di$re sl"&i s( 'ie !"s l=$&( si$e 1i s(9. Aa&e D@ ceae* Frisos a '(c" aceasa. Ni i$r=$d D$
s'=$a !arie* a A(&a D:!re"$( c" Si$e 1i !e =l@ar"l* $" de'(i:=$d rai"l* $ici r"1i$=$d"9. c"
!icioarele =l@ar"l"i* ci :ai ales ci$si$d"9.* c(ci ci$se a rai"l"i ese a avea "$ as'el de
S(!=$* care 1i =l@ar s( 'ac( vred$ic de des'(area cea di$ el. Ni a!oi A(&=$d va:e1i 1i
des'r=$ae D$ rai* $" $eci$si$9d"9. o '(cea aceasa* ci :ai ales ci$si$d"9.* ar(=$d c( D$ aces
'el ese Do:$"l D:!(r(%iei cer"rilor* ci 1i !e des'r=$ae 1i !e va:e1i a1a de l(:"ri%i Di 'ace*
D$c= Di ara( vred$ici de ci$sea 1i de dar"l cel de acolo. A1a !rec": $e :i$"$(: :ai :"l de
"$ docor c=$d Dl vo: vedea c( iEA(ve1e de Aoal( 1i ad"ce la s($(ae !e oa:e$i care s"'er(
de Aoli $evi$decae* a1a 1i de Frisos !e dre!ae ese a $e :i$"$a c=$d vi$dec( r($i
$evi$decae* D$c= va:e1i 1i des'r=$ae D$oarce la a=a s($(ae* c( Di ara( vred$ici cer"rilor.
Ni ce 'el de s($(ae a ar(a =l@ar"l* Eici* !e cr"ce 'ii$d* ca s( doA=$deasc( rai"lH /oie1i s(9%i
s!"$ D$ sc"r A(rA(%ia l"iH
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
.<
C=$d Per" s9a le!(da Kos* a"$ci acela a :(r"risi s"s. Ni Eic acesea $" !ri@($i$d !e Per".
S( $" 'ieP Ci :(ri:ea de s"'le a =l@ar"l"i vrea" s9o ar(. Uce$ic"l $" a s"'eri dec=
a:e$i$%area "$ei sl"K$ice si:!le* iar =l@ar"l* v(E=$d :"l !o!or s=$d D:!reK"r* sri&=$d*
"lA"r=$d"9se 1i c" @"le 1i oc(ri D$s(&e=$d* $" a l"a a:i$e la el* $" a c"&ea $":ai c( Cel
r(si&$i ese si:!l" la r"! ca 1i el* ci* oae acesea l(s=$d"9le 1i !iedicile :aeriei rec=$d"9
le* a c"$osc" !e S(!=$"l cer"rilor 1i la EL a c(E" Eic=$d) BPo:e$e1e9:(* Doa:$e* c=$d
vei ve$i D$r" D:!(r(%ia TaPC S( $" rece: a1a de si:!l" de =l@ar"l acesa* $ici s( $e r"1i$(:
a l"a de dasc(l !e el* !e care $" S9a r"1i$a S(!=$"l $osr" a9. A(&a D$=i D$ rai. S( $" $e
r"1i$(: a l"a de dasc(l !e "$ o:* care :ai D$ai$e de oa( 'irea s9a ar(a vred$ic de
!erecerea cea di$ cer"ri* ci 'iecare c" di$adi$s"l s( cerce(:* ca s( c"$oa1e: !"erea Cr"cii.
N" a Eis c(re el* !rec": a Eis l"i Per") B/i$o d"!( Mi$e 1i e voi 'ace v=$(or de oa:e$iC
>M. 8* .4?. Nici a Eis c(re el !rec": a Eis celor dois!reEece) BC( ve%i sa !e cele
do"(s!reEece sca"$e K"dec=$d !e cele do"(s!reEece se:i$%ii ale l"i Israel.C >M. .4* +<?. Ni
:ai ales $ici de &rai $" l9a D$vred$ici. Nici :i$"$e $" a '(c"* $ici :or D$via $9a v(E"* $ici
draci sco%=$d"9se. Nici !e :are asc"l=$d $9a v(E"9o* $ici !e$r" D:!(r(%ie $" i9a s!"s ceva*
$ici !e$r" &@ee$a Dar el* :ai D$ai$e de o%i* !e Iis"s L9a :(r"risi* c" oae c( cel(lal II
oc(ra. Ni II oc(ra !e El cel(lal =l@ar* c(ci 1i al =l@ar era r(si&$i D:!re"$( c" EI* ca s( se
D:!li$easc( cele Eise) BI$re cei '(r(dele&e S9a socoiC. C(ci i"deii voia" s(9I !ri@($easc(
slava L"i 1i di$ oae !(r%ile ad"cea" !ri9@($iri la cele ce El '(cea. Dar di$ oae !(r%ile
sr(l"cea adev(r"l 1i cre1ea c" oae D:!iedic(rile. Deci .. oc(ra !e El cel(lal =l@ar. Ai
v(E"* =l@ar 1i =l@arH A:=$doi !e cr"ce* a:=$doi de la via%( =l@(reasc(* a:=$doi de la
r("ae* dar $" a:=$doi D$r" aceea1i :(r"risire* ci "$"l a :o1e$i rai"l* iar cel(lal s9a ri:is
D$ &@ee$a.
A1a 1i ieri. Uce$ici 1i "ce$ic* cei dois!reEece 1i I"da. Aceia Eicea") BU$de voie1d s(9Zi
!re&(i: s( :($=$ci PasileH >+6* .7?. Iar acesa Eicea* v=$Eare !re&(i$d) BCe9:i ve%i da :ie
1i e" II voi da !e El vo"(HC >M. +6* .5?. Aceia se !re&(ea" de sl"KA( 1i de d":$eEeiasca
D$v(%("r( a celor de ai$(* iar acesa se silea s(9L v=$d(. A1a 1i aici =l@ar 1i =l@ar. U$"l
oc(r(1e iar cel(lal Ai$ec"v=$eaE( 1i Di as"!( &"ra cel"ilal ce @"le1e* Eic=$d) BN" e e:i "
de D":$e9Ee"... c(ci $oi !ri:i: cele vred$ice d"!( 'a!ele $oasreC >Lc. +0* 8-98.?.
Ai v(E" D$dr(E$eal( a =l@ar"l"iH Ai v(E" D$dr(E$eal( !e cr"ceH Ai v(E" 'iloso'ie D$
!edea!s( 1i evlavie D$ c@i$"riH Ci$e $" se va :i$"$a de el c( l"a a:i$e de si$e 1i avea
:i$ea li:!ede c=$d i se A(ea" !iroa$ele. Ni $" $":ai c( l"a a:i$e de si$e* ci !e ale sale
l(s=$d"9le* de cele ale alora se D$&riKea* '=c=$d"9se dasc(l !e cr"ce* cer=$d 1i Eic=$d) BN" e
e:i " de D":$eEe"H N" l"a a:i$e* Eice la K"decaa cea de Kos* c(ci ese al K"dec(or
$ev(E"* ese al( K"deca( ar( de :i(. Deci $" c("a ce S9a os=$di Kos* c(ci cele de s"s $"
s"$ D$ 'el"l acesa. Aici la K"decaa cea de Kos de :"le ori cei dre!%i se os=$desc* iar cei
$edre!%i sca!(* vi$ova%ii se sloAoEesc* iar cei $evi$ova%i se !ede!sesc. C(ci vr=$d 1i $evr=$d
K"dec(orii :"le &re1esc. C( 'ie 1ii$d adev(r"l* dar de Aa$i :i"i$d"9se* 'ie $e1ii$d"9. 1i
D$1el=$d"9se* de :"le ori a" K"deca $edre!. Iar $i:ic de aces 'el $" ese.
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
.4
C(ci D":$eEe" ese dre! K"dec(or 1i K"decaa L"i ca l":i$a va l":i$a* $eav=$d $ici o
":Ar( de D$"$eric sa" $e1ii$%(C. Deci ca el s( $" r(:=$( c" K"decaa celor de Kos* care l9a"
os=$di* Dl s"ie la cea de s"s. I9a ad"s a:i$e de K"decaa cea de s"s 1i $":ai c( $"9i Eicea)
BPrive1e acolo 1i $" vei ad"ce @o(r=rea cea os=$dioare* $ici vei sa c" K"dec(orii cei srica%i
de Kos* ci vei a!roAa K"decaa cea '(c"( s"s.C Ai v(E" 'iloso'ie a =l@ar"l"iH Ai v(E"
D$%ele!ci"$e 1i D$v(%("r(H Deoda( de !e cr"ce a s(ri la cer. A!oi 1i :ai :"l as"!=$d"9i
&"ra cel"ilal* Eice) BN" e e:i... c( D$r" aceea1i os=$d( s"$e:H Ce D$sea:$( aceasa* c(
D$r" aceea1i os=$d( s"$e:H Adic( D$r" acelea1i c@i$"ri. Ca 1i c": i9ar 'i Eis) Boare $" e
a1eEi 1i " !e cr"ceHC Deci !e acela D$'r"$=$d"9l* !e si$e :ai D$ai$e dec= !e cel(lal se
!ri@($e1e. C(ci !rec": cel ce ese D$ !(cae 1i !ri@($e1e !e al"l* !e si$e :ai D$ai$e dec=
!e acela se !ri@($e1e. A1a 1i cel ce ese D$r9o &re1eal(* !e si$e :ai D$ai$e dec= !e acela se
D$'r"$eaE(. BC( D$r" aceea1i os=$d( s"$e:C. Le&ea a!osoleasc( Di s!"$e l"i* c"vi$e eva$9
&@elice1i* care Eic) BN" K"deca%i* ca s( $" 'i%i K"deca%i.C >M. 7* .?* BC( D$r" aceea1i os=$d(
s"$e:C. Ce 'aci* o =l@ar"9leH Is!ii$d"9e s(9. D$dre!eEi !e el* e9ai '(c" !(ra1 la cele rele
ale l"i. #a $"* Eice. Ci D$dre!eE !(rerea aceasa !ri$ c"vi$ele ce "r:eaE(. Ni ca $" !e$r" c(
s"$ !(ra1i aceleia1i !ede!se s( c"&ei c( el ese !(ra1 !(ca"l"i* a ad("&a D$dre!area*
Eic=$d) BNi $oi d"!( dre!ae* c(ci acele vred$ice d"!( 'a!ele $oasre !ri:i:.C Ai v(E"
:(r"risire des(v=r1i(H Ai v(E" c": !e cr"ce s9a deEAr(ca de !(caeH C( Eice) BS!"$e "
D$=i '(r(dele&ile ale* ca s( e D$dre!eEiC >s. 80* +6?. Ni:e$i $" l9a sili. Ni:e$i $" i9a '(c"
vreo $evoie* ci el !e si$e s9a v(di* Eic=$d) BNi $oi d"!( dre!ae* c(ci cele vred$ice d"!(
'a!ele $oasre !ri:i:.C Acesa D$s( $ici "$ r(" $" a '(c".C Ni d"!( aceea Eice) BRa:e$e1e9
:(* Doa:$e* D$r" D:!(r(%ia TaPC N" a D$dr(E$i s( Eic() BPo9:e$e1e9:= D$r" D:!(r(%ia aPC*
!=$( ce $" a le!(da !ri$ :(r"risire* sarci$a !(caelor. /eEi ce :are l"cr" ese :(r"risireaH
S9a :(r"risi 1i a desc@is rai"l. S9a :(r"risK 1i a=a D$dr(E$eal( a l"a* D$c= de la =l@(rie a
cer" D:!(r(%ie. /eEi de c=e A"$((%i $e ese !rici$"ioare Cr"ceaH De D:!(r(%ie !o:e$e1i* o
=l@ar"leH Dar di$ ce veEi aceasaH Piroa$e 1i cr"ce s"$ cele ce se v(d. Dar D$s(1i Cr"cea*
Eice* ese se:$"l D:!(r(%iei. Ni de aceea Dl $":esc !e El D:!(ra* !e$r" c( .. v(d !e El
r(si&$i.
C( daorie a D:!(ra"l"i ese a :"ri !e$r" cei s"!"1i* c": El D$s"1i a Eis) BPasor"l cel A"$
D1i !"$e s"'le"l !e$r" oiC >I$. .-* ..?. Deci1i D:!(ra"l cel A"$ D1i d( s"'le"l !e$r" s"!"1i.
Ni de vre:e ce s"'le"l S(" Ni9a da* !e$r" aceasa .. $":esc !e El :!(ra BPo:e$e19e9
:(* Do:a$e* D$r" D:!(r(%ia TaC.
Ai v(E" c": Cr"cea ese D$c@i!"ire 1i a D:!(r(%ieiH /oie1i s( c"$o1i aces l"cr" 1i di$ al(
!areH N9a l(sa9o !e ea !e !(:=$* ci a l"a9o 1i a s"i9o la cer. Dar de "$de se ara( aceasaH
De acolo* c(ci c" ea va ve$i la a do"a 1i sl(vi( Sa ve$ire. Ni ca s( c"$o1i c": ca Cr"cea ese
ci$si(* !e$r" aceea 1i slav( a $":i9o !e ea. Dar s( vede: c": va ve$i Cr"ceaH Ni ce
$evoie ese s( ad"ce: !e 'a%( dovada. BDeci de v( vor Eice vo"() Ia( ese D$ !"sie >Frisos?*
s( $" ie1i%iG ia( ese D$ c(:(ri* s( $" crede%iC* acesea s!"$=$d"9le ca s( $e 'eri: de !roorocii
cei :i$ci$o1i* de @riso1ii cei :i$ci$o1i 1i de a$i@ris 1i ca s( c"$oa1e: a do"a 1i sl(vi( l"i
ve$ire. Ca $" c":va a:(&i$d"9$e s( cad( D$ D$1el(ci"$ea l"i a$i@ris* c(ci :ai D$ai$e de
ve$irea l"i Frisos* va ve$i a$i@ris. Ni ca $" c("=$d !(sor"l s( &(seasc( l"!"l* !e$r"
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
+-
aceasa s!"$e se:$ele ve$irii P(sor"l"i. Ni 'ii$dc( ve$irea L"i cea di$=i s9a '(c" D$ ai$(* s(
$" c"&ei c( 1i cea de9a do"a va 'i la 'el* a da aces se:$.
Iar ve$irea cea di$=i c" c"vii$%( s9a '(c" D$ ai$(* c(ci a ve$i s( ca"e !e cea !ierd"(. Iar a
do"a $" va 'i a1a. Dar c":* s!"$e9:iH BC(ci !rec": '"l&er"l iese de la r(s(ri 1i se ara( !=$(
la a!"s* a1a va 'i 1i ve$irea Fi"l"i O:"l"iC >M. +8* +7?. Deoda( se va ar(a 1i $i:e$i $" va
reA"i s( D$reAe) Aici sa" acolo ese FrisosH C(ci !rec": '"l&er"l c=$d se ara(* $" reA"ie s(
:ai cerce(: dac( s9a '(c"* a1a 1i c=$d va 'i ve$irea l"i Frisos* $" va :ai 'i $evoie s(
cerce(: de a ve$i. Dar ceea ce c("a: ese de va ve$i 1i Cr"cea* ca s( $" "i(: ceea ce v9
a: '(&(d"i. Deci asc"l( cele ce "r:eaE()
BA"$ciC* Eice. C=$d a"$ciH C=$d va ve$i Fi"l O:"l"i Bsoarele se va D$"$eca 1i l"$a $"91i
va :ai da l":i$a saC. C( a= de co$vi$&(oare va 'i l":i$a* D$c= 1i selele cele :ai
l":i$oase se vor asc"$de. A"$ci 1i BseleleC vor c(dea. A"$ci se va ar(a !e cer Fi"l
O:"l"iC >M. +8* 0-?. Ai v(E" c=( sr(l"cire are Cr"ceaH C( soarele se va D$"$eca 1i l"$a $"
se va :ai ar(a. Iar aceea va l":i$a 1i va sr(l"ci :ai :"l dec= soarele 1i dec= l"$a. Ni
!rec": c=$d D:!(ra"l vrea s( i$re D$ ceae* osa1ii I"i !oar( !e ":ere D$se:$ele
D:!(r(e1i* vesi$d de :ai D$ai$e i$rarea L"i. A1a 1i a"$ci c=$d Se va !o&orD Do:$"l di$
cer"ri* vor :er&e D$ai$e osile D$&erilor 1i ale ar@a$&@elilor* !"r=$d acel se:$ !e ":eri 1i
vesi$d"9$e $o"( i$rarea L"i D:!(r(easc(. A"$ci se vor cl(i$a !"erile cer"rilor. Pe$r"
D$&eri Eice. De 'rica cea :are* c"re:"r Di va c"!ri$de !e ei Ni !e$r" care !rici$(* s!"$e9:iH
Pe$r" acea D$'rico1a( L"deca(. C(ci oa( 'irea $oasr( va 'i K"deca(* s=$d D$ai$ea D$'rico9
1a"l"i L"dec(or. Dar !e$r" care !rici$( D$&erii se e: 1i se c"re:"r(H C(ci $" vor 'i
K"deca%i ei. C=$d "$ K"dec(or K"dec(* $" $":ai cei vi$ova%i* ci cei ce sl"Kesc* care $" se 1i"
c" $i:ic vi$ova%i* se e: 1i se c"re:"r( de 'ric( de @o(r=rea K"dec(or"l"i. A1a 1i a"$ci
c=$d 'irea $oasr( va 'i K"deca( 1i D$&erii* care c" $i:ic $" se 1i" vi$ova%i* se vor e:e de
L"dec(or"l.
Dar de ce se va ar(a a"$ci Cr"cea 1i !e$r" ce va ve$i* c=$d $oi o ave: 1i ac":H Ca cei ce
L9a" r(si&$i !e Do:$"l s(91i c"$oasc( !(ca"l lor* !e$r" aceea !e D$s"1i $ea:"l L"i Dl
ara(* :"sr=$d r("aea lor. Ni c": c( !e$r" aceasa o ad"ce* asc"l( !e eva$&@elis"l care
Eice) B1i vor !l=$&e oae se:i$%iile !(:=$"l"iC* v(E=$d !=r=1"l 1i c"$osc=$d !(ca"l. Ni de
ce e :i$"$eEi c( va ve$i !"r=$d Cr"cea* c=$d 1i ra$ele le va !"raH C(ci Eice) B/edea9vor
04 !e Care L9a" D:!"$sC >Oa@. .+* .-?. Ni !rec": a '(c" c" To:a* c=$d a D$dre!a
$ecredi$%a l"i* ar(=$d"9i* d"!( D$viere* se:$ele c"ielor 1i ra$elor Eic=$d"9i) BAd" de&e"l ("
D$coace 1i veEi :=i$ile :ele... 1i $" 'i $ecredi$cios* ci credi$ciosC >I$. +-* +7?* a1a 1i a"$ci va
ar(a ra$ele 1i Cr"cea* adeveri$d c( El D$s"1i a 'os Cel ce S9a r(si&$i.
Ni $" $":ai de la Cr"ce* ci 1i de la c"vi$ele cele rosie !e Cr"ce ese c" !"i$%( a vedea
i"Airea de oa:e$i a l"i D":$eEe" cea $e&r(i(. C(ci 'ii$d EI !iro$i 1i AaKocori$9d"9se*
l"=$d"9se D$ r=s 1i sc"i!=$d"9se* Eicea) BP(ri$e* iar9(9le lor c( $" 1i" ce 'acC >Lc. +0* 08?*
r"&=$d"9se !e$r" cei ce9L r(si&$ea". Iar aceia Di Eicea") BDe e1i Fi"l l"i D":$eEe"*
!o&oar(9Te de !e Cr"ce... 1i vo: crede...C >M. +7* 8-98+?. Dar El $" Se !o&oar( de !e Cr"ce*
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
+.
!e$r" c( ese Fi"l l"i D":$eEe" 1i !e$r" aceasa a ve$i s( se r(si&$easc( !e$r" $oi.
BPo&oar(9Te de !e Cr"ce 1i vo: crede D$r" Ti$eC. Acesea s"$ c"vi$e dovedioare ale
$ecredi$%ei. C( :"l :ai :are :i$"$e a 'os D$vierea L"i* 'ii$d !iara deas"!ra :or:=$"l"i*
dec= dac( S9ar 'i !o&or= de !e Cr"ce. Ni :ai :are :i$"$e a 'os c=$d a scos !e LaE(r di$
:or:=$* :or de !ar" Eile 1i D$'(1"ra c" cele de D$&ro!are* dec= dac( s9ar 'i !o&or= de !e
Cr"ce. De1i cei ce9L r(si&$iser( Di Eicea" D$ AaKoc"r() BDe e1i Fi"l l"i D":$eEe"...
:=$"ie19eTe !e Ti$e D$s"%iC >Lc. +0* 07?* dar El oae le '(cea ca s(9i :=$"iasc( 1i !e ei 1i
Eicea) BP(ri$e* iar(9le lor !(ca"l* c( $" 1i" ce 'ac. Ni oare le9a iera lor !(ca"lH Le9a iera*
dar ei $9a" vr" s( se !oc(iasc(. C( de $" le9ar 'i iera lor !(ca"l* Pavel $" s9ar 'i '(c"
a!osol. De $" le9ar 'i iera lor !(ca"l* $" ar 'i creE" D$da( rei :ii* ci$ci :ii 1i ale :"le
:ii. C(ci :"le :ii de i"dei a" creE"* ar(a ese di$ cele ce Eic a!osolii l"i Pavel) B/eEi
'rae* c=e :ii de i"dei a" creE"C >F. A!* +.* +-?.
S( "r:(: dar S(!=$"l"i 1i s( $e r"&(: !e$r" vr(K:a1i* la( iar(1i :( D$orc la aceea1i
s'a"ire. A ci$cea Ei ese aEi de c=$d vorAesc c" voi des!re aceasa* $" !ri@($i$d"9v( de
$easc"lare* s( $" 'ie* ci :ai ales $(d(Kd"i$d c( ve%i !leca. Iar dac( "$ii s"$ as!ri 1i :=$io1i
sa" $es"!"1i* D$c= se ara( $easc"l(ori la cele ce s9a" vorAi !e$r" r"&(ci"$e* ace1ia :(car
de $":(r"l Eilelor c"ceri$d"9se* s( le!ede vraKAa 1i D:!"%i$area de s"'le. Ur:eaE(
S(!=$"l"i (". Se r(si&$ea 1i II r"&a !e Ta(l !e$r" cei ce9L r(si&$ea. Ni c": voi !"ea*
Eici* s( "r:eE S(!=$"l"iH Dac( vei voi* !o%i. C( de ar 'i 'os c" !"i$%( a9l "r:a $9ar 'i Eis)
BD$v(%ai9v( de la Mi$e c( s"$ Al=$d 1i s:eri c" i$i:aC >M. ..* +4?. De $" ese c" !"i$%(
s(9. "r:eEi* Pavel $9ar 'i Eis) BFi%i "r:(ori :ie* !rec": 1i e" s"$ l"i FrisosC >. Cor. ..* .?.
Ni de $" voie1i s( "r:eEi S(!=$"l"i* "r:eaE( sl"&ii celei D:!re"$( c" i$e* l"i Ne'a$
a!osol"l. C( acela a "r:a S(!=$"l"i. C(ci !rec": Frisos D$re cei ce9L r(si&$ea" 'ii$d*
l(s=$d Cr"cea 1i cele ce !rivea" la Si$e 1i se r"&a Ta(l"i !e$r" cei ce9L r(si&$ea"* a1a 1i
sl"&a D$re cei ce9L D:!ro1ca" c" !iere 'ii$d* 1i lovi$d"9se de o%i* a l(sa d"rerile !rici$"ie
de ace1ia 1i Eicea) BDoa:$e* $" le !"$e lor !(ca"l acesaC >F. A!. 7*6-?. Ai v(E" c": sl"&a
se roa&(. Acela Eice) BP(ri$e* iar(9le lor !(ca"l acesa* c( $" 1i" ce 'acC* iar acesa) BDoa:9
$e* $" le !"$e lor !(ca"l acesaC. Ni ca s( c"$o1i c( c" os=rdie se roa&(* iar $" si:!l"* el*
D:!ro1c=$d"9se c" !iere* D$&e$"$c@eaE( 1i c" :"l( :ilosivire 1i ":ili$%( Eice r"&a.
/oie1i s(9%i ar( 1i al( sl"&(* care a !(i:i :"l :ai :"le dec= acelaH Pavel* care Eice) [De
la i"dei... de rei ori a: 'os A(" c" oia&eG o da( a: 'os D:!ro1ca c" !iere* o $oa!e 1i o
Ei D$r" ad=$c a: !erec"C >.. Cor. ..* +5?. Ni d"!( aceasa ce EiceH BC(ci a1 'i dori s( 'i" e"
D$s":i a$ae:a de la Frisos !e$r" 'ra%ii :ei 1i r"dele :ele d"!( r"!C >R:. 4* 0?. /oie1i s(
veEi 1i al"lH N" di$ Scri!"ra cea $o"(* ci di$ cea vec@e. Ni aces l"cr" ese :ai ales de
:irare c( acolo "$de $" li se !or"$cise s( i"Aeasc( !e vr(K9:a1i* ci s( scoa( oc@i !e$r" oc@i*
di$e !e$r" di$e 1i s( r(s!l(easc( D$oc:ai c" acelea1i r("(%i* s9a aK"$s la 'iloEo'ia cea
a!osoleasc(. Asc"l( ce Eice Moise* cel s"!(ra de :"le ori de i"dei 1i de'(i:a de ei) BNi
ac": de voie1i s( ier%i lor !(ca"l* iar(9.* iar de $" 1er&e9:( !e :i$e di$ carea Ta D$ care
:9ai scrisC >le1. 0+* 0+?. /eEi c( 'iecare di$ ace1ia !"$ea" :ai D$ai$e 'olos"l celorlal%i* dec=
:=$"irea lorH Ni:ic $" ai &re1i* o. Pavele 1i !e$r" ce voie1i s( e D:!(r(1e1i c" ei de
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
++
!edea!s(H Pe$r" c( $ici o A"c"rie $"9:i ad"ce sarea :ea cea A"$(* c=$d 1i" c( al%ii
!(i:esc r(".
Ne era $o"( de aK"$s acese !ilde* dar ca :ai :"l s( $e D$dre!(: :( voi is!ii s( ar( 1i !e
al"l* care a 'iloEo'a acelea1i. David acela* 'erici"l 1i Al=$d"l* c=$d oa( oasea s9a ridica
D:!oriva l"i 1i a ridica la D:!(r(%ie !e 'i"l s(" AAesalo:* care voia s(9. "cid(* !e$r" care
D":$eEe" S9a :=$ia 1i a ri:is !e D$&er"l S(" s( !ede!seasc( !o!or"l 9c( ce ese dac( s9a
!"s al( !rici$( a !ede!sei Y* v(E=$d"9. c" saAia scoas( ce EiceH BE" care s"$ !(sor a:
&re1iG e" !(sor"l a: '(c" r(". S( 'ie :=$a Ta !ese :i$e 1i !ese casa a(l"i :e"C >II I:!*
+8* .7?. /eEi iar(1i ase:e$ea is!r(viH /oie1i s(9%i :ai ar( 1i al"lH C( $" s"$e: li!si%i de
D$c( "$"l care a 'iloEo'a ase:e$ea. Sa:"il !rooroc"l a 'os oc(r= de i"dei 1i a= de $eci$si
D$c= D":$eEe" voi$d s(9. :=$&=ie I9a Eis) BN" !e i$e e9a" le!(da* ci !e Mi$e...C >I I:!.
<* 7?. Dar ce Eice cel le!(da* de'(i:a 1i oc(r=H BDe!are s( 'ie !(ca"l acesa de la :i$e ca
s( D$ceeE a :( r"&a Do:$"l"i !e$r" voiC >I I:!. .+* +0?. P(ca a socoi a $" se r"&a !e$r"
vr(K:a1i. Deci Frisos Eice) BP(ri$e* iar(9le lor !(ca"l c( $" 1i" ce 'acC* Ne'a$ Eice)
BDoa:$e $" le !"$e lor !(ca"l acesaC* Pavel Eice) BA1 'i !o'i ca e" D$s":i s( 'i" a$ae:a
!e$r" 'ra%ii :ei 1i r"dele :ele d"!( r"!C* Moise Eice) BDe voie1i s( le ier%i lor !(ca"l* iar(9
.* iar de $" 1i !e Mi$e :( 1er&e di$ carea D$ care :9ai scrisC* David Eice) BS( 'ie :=$a Ta
!ese :i$e 1i !ese casa a(l"i :e"C* iar Sa:"il) BDe!are s( 'ie de la :i$e !(ca"l acesa ca
s( D$ceeE a :( r"&a Do:$"l"i !e$r" voiC. Ce ierare vo: doA=$di* s!"$e9:i* c=$d S(!=$"l*
sl"&ile cele di$ Scri!"ra cea vec@e 1i cele di$ Scri!"ra $o"( $e D$dea:$( la r"&(ci"$ea
!e$r" vr(K:a1iH Ni :ai ales cS $oi cele D:!oriv( 'ace: Alese:=$d !e vr(K:a1i. N"* ro&"9
v( 'ra%ilor* $" 'ace%i aceasa. C(ci !e c= s"$ :ai :"le !ildele* c" a=a ese :ai :are
!edea!sa* de $" vo: "r:a lor. Ni :ai :are l"cr" ese a $e r"&a !e$r" vr(K:a1i* dec= !e$r"
!riee$i. Ni :ai :"l $e 'olose1e r"&(ci"$ea !e$r" aceia* dec= !e$r" ace1ia. C( Eice) BC(ci
dac( i"Ai%i !e cei ce v( i"Aesc* ce r(s!la( ve%i aveaH A" $" 'ac 1i va:e1ii acela1i l"cr"HC >M.
8* 86?.
Ni dac( $e r"&(: $":ai !e$r" !riee$i* ia( c( $" $e9a: '(c" :ai A"$i dec= !(&=$ii sa"
va:e1ii. Iar dac( vo: i"Ai !e vr(K:a1i* $e vo: 'ace ase:e$ea l"i D":$eEe"* d"!( !"erea
o:e$easc(* Bc( El 'ace s( r(sar( soarele !e$r" cei r(i 1i !ese cei A"$i 1i ri:ie !loaie !ese
cei dre!%i 1i !ese cei $edre!%iC >M. 5* 85?. S( $e 'ace: a1adar ase:e$ea Ta(l"i* c(ci Eice)
BFi%i des(v=r1i%i* !rec": Ta(l vosr" Cel ceresc des(v=r1i eseC* >M. 5* 8<? ca s( $e
D$vred$ici: de :!(r(%ia cer"rilor* r" dar"l 1i c" i"Airea de oa:e$i a Do:$"l"i $osr" Iis"s
Frisos* C(r"ia I se c"vi$e slava D$ vecii vecilor. A:i$.
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
+0
OMILIA
la sfntul praznic al Cincizccimii / pentru ce nu se fac acum semne /
cum c cele ce se lucreaz i se vor"esc de noi se scriu
Iara1i !raE$ic 1i iar(1i s(rA(oare* 1i iar(1i #iserica se la"d( c" :"l%i:ea 'iilorG #iserica
aceasa cea c" :"l%i 'ii 1i i"Aioare de 'ii. Dar ce 'olos ese di$ i"Airea de 'ii* c=$d $":ai la
s(rA(ori* iar $" odea"$a v\de 'e%ele cele dorie ale 'iilor. Prec": de ar 'i av" ci$eva o
@ai$( 'r":oas( 1i $" i9ar 'i 'os l"i D$&(d"i s( o !oare odea"$a. Iar @ai$a #isericii ese
:"l%i:ea celor ce vi$* !rec": 1i !rooroc"l de de:"l = vorAi c(re #iseric(* Eic=$d) BNi !e
o%i ace1ia Di vei !"$e D:!reK"r"l ("* ca o c"$"$( de :ire 1i ca o !odoaAa de :ireas(C >Is. +4*
.<?. Deci !rec": o 'e:eie D$%elea!( 1i de $ea: A"$ av=$d @ai$a sr=$s( !=$( la &leE$e* ese
c" A"$( c"vii$%(* a1a 1i #iserica as(Ei se ara( :ai l":i$oas(* 'ii$d D:Ar(ca( c" :"l%i:ea
r"!"rilor voasre* ca 1i c" o @ai$( sr=$s(. C( $ici o !are a ei* as(Ei* $" ese c" !"i$%( a se
vedea &oal(* !rec": D$ Eilele rec"e.
Dar !rici$"iori ai &olici"$ii ei s"$ cei ce $":ai as(Ei a" ve$i* cei ce $" odea"$a aco!er(
!e :aica lor. Iar c": c( $" :ic( ese !ri:eKdia a l(sa &oala !e :aica lor* s( ad"ce: a:i$e
de o vec@e isorieG s( $e ad"ce: a:i$e de cel ce a v(E" &ol !e a(l s(" 1i a 'os !ede!si
!e$r" aceasa >Fac. 4* ++?* c" oae c( $" acela a deE&oli !e a(l s("* ci $":ai l9a v(E" &ol.
Ni $ici :(car !e$r" aceasa $" a sc(!a de !edea!s(. Iar cei ce a" ve$i $":ai as(Ei iar :ai
D$ai$e $"* $" $":ai c( v(d &oal( !e :aica lor* ci o deE&olesc !e ea. Iar dac( cel ce a v(E"
&olici"$ea $" a sc(!a de !edea!s(* cei ce o 'ac* de care ierare vor 'i vred$iciH Acesea le Eic
$" voi$d s( v( !ri@(9$esc* ci ca s( '"&i: de !edea!s(* s( '"&i: de Alese:"l l"i Fa:* s(
"r:(: dra&osea l"i Si: 1i a l"i la'e 1i s( aco!eri: 1i $oi !"r"rea !e :aica $oasr(...
A se D$'(%i1a $":ai de rei ori !e a$ D$ai$ea l"i D":$eEe" ese o socoeal( i"daiceasc(. C(ci
c(re aceia s9a Eis) BI$ rei vre:i ale a$"l"i e vei ar(a D$ai$ea Do:$"l"i D":$eEe"l"i ("C
>le1. +0* .7?. I$ ce $e !rive1e !e $oi* odea"$a voie1e D":$eEe" s( $e ar((: D$ai$ea L"i.
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
+8
La aceia de!(r(rile loc"rilor a" '(c" s( 'ie $":ai a=ea ad"$(rile* c( $":ai D$r9"$ loc era
a"$ci D$c@i$(ci"$ea. Pe$r" aceasa 1i i:!"rile ad"$(rilor 1i a ve$irilor lor era" !"%i$e..Ni 'i9
i$dc( $":ai D$ Ier"sali:* iar $" D$ al( !are* reA"ia" s( se D$c@i$e* !e$r" aceasa a !or"$ci
ca $":ai de rei ori D$r9"$ a$ s( se arae D$ai$ea l"i D":$eEe"* D$dre!(%i$d"9i la aceasa
l"$&i:ea c(ii. Dar !e$r" $oi $ici "$ 'el de D$dre!are $" va 'i. Ni aceia era" D:!r(1ia%i !e o
!(:=$"l* c(ci Eice) BNi era" D$ Ier"sali: loc"iori i"dei* A(rAa%i c"cer$ici* di$ oae
$ea:"rile care s"$ s"A cerC >F. A!. +* 5? iar $oi D$r9o ceae 'ii$d o%i* s"A acelea1i Eid"ri
loc"i$d 1i de :"le ori $":ai o "li%( $e des!are de #iseric(* ca cei ce a: 'i des!(r%i%i c"
$e$":(rae $oia$"ri ale :(rii* a1a de !"%i$e ori ve$i: la aceas( s'=$( ad"$are. Acelora le9a
!or"$ci $":ai D$ rei vre:i ale a$"l"i s( !r(E$"iasc(* $o"( D$s( $e9a !or"$ci !"r"rea s(
'ace: aceasa* c( !"r"rea la $oi ese !raE$ic. /oi s!"$e !rici$ile !raE$ic"l"i 1i ve%i vedea c(
D$ 'iecare Ei ese !raE$ic.
Deci la $oi cel di$=i !raE$ic ese E!i'a$ia* adic( Ar((rile. Ni care ese !rici$a !raE$ic"l"iH
Fa!"l c( D":$eEe" B!e !(:=$ S9a ar(a 1i c" oa:e$ii D:!re"$( a loc"iC >/ar"@ 0* 0<?. C(
D":$eEe"9Fi"l Cel U$"l9N(sc" c" $oi a 'os. Ni $" $":ai a 'os* ci !"r"rea ese* c(ci Eice)
BIa( E" c" voi s"$ D$ oae Eilele !=$( Ia s'=r1i"l veac"l"iC >M. +<* +-?. Pe$r" aceasa D$
oae Eilele !"e: s(v=r1i Ar((rile.
Dar !raE$ic"l Pa1ilor ce voie1eH Care ese !rici$a l"iH Pri$ el vesi: :oarea Do:$"l"i*
c(ci aceasa ese Pasile. Dar $ici aceasa $9o 'ace: D$ vre:e @o(r=(. C( voi$d Pavel s( $e
iEA(veasc( !e $oi de a1e!area ver:"rilor 1i ar(=$d c( !"r"rea !"e: 'ace Pasile* Eice)
BC(ci de c=e ori ve%i :=$ca Rli$ea aceasa 1i ve%i Aea di$ !a@ar"l acesa* :oarea Do:$"l"i
vesi%iC >i Cor. ..*+5?. Deci de vre:e ce !"r"rea !"e: vesi :oarea Do:$"l"i* !"r"rea
!"e: s(v=r1i 1i Pasile.
/oi%i s( c"$oa1e%i c( 1i !raE$ic"l acesa de aEi se !oae !r(E$"i D$ 'iecare Ei 1i :ai ales c( ese
D$ 'iecare EiH S( vede: care ese !rici$a !raE$ic"l"i aces"iaH Fa!"l c( D"@"l S'=$ a ve$i la
$oi. Ni !rec": Fi"l I"i Dii:$eEe" Cel U$"l9N(sc" ese D:!re"$( c" oa:e$ii cei credi$cio1i*
a1a 1i D"@"l L"i D":$eEe". Dar de "$de ese ar(a( aceasaH BDe M( i"Ai%i* !(Ei%i !or"$cile
Mele. Ni E" voi r"&a !e Ta(l 1i al M=$&=ieor v( va da vo"(* ca s( 'ie c" voi D$ veac* D"@"l
Adev(r"l"i... >I$. .8* .59.7?. Deci !rec": a Eis Frisos des!re Si$e c( ese c" $oi D$ oae
Eilele !=$( la s'=r1i"l veac"l"i 1i !e$r" aceasa !"e: oric=$d s( s(v=r1i: Ar((rile* a1a a Eis
1i des!re D"@"l c( D$ veac c" $oi ese 1i de ase:e$ea !"e: s(v=r1i odea"$a !raE$ic"l
Ci$ciEeci:ii.
Ni ca s( c"$oa1e%i c( ese c" !"i$%( odea"$a s( !r(E$"i: 1i $" $":ai la vre:ea r=$d"i(*
$ici c=$d s"$e: D:!i$1i de sila vre:ii* asc"la%i !e Pavel ce Eice) BDe aceea s( !r(E$"i:...C.
C" oae c( $" era a"$ci !raE$ic* c=$d scria acesea* $ici Iesele* $ici Ar((rile* $ici !raE$ic"l
a Ci$ciEeci:ii* dar a Eis s( !r(E$"i:* ar(=$d c( $" vre:ea 'ace !raE$ic"l* ci co$1ii$%a cea
c"ra(. C( !raE$ic"l $" ese alceva* dec= veselie* iar veselia cea d"@ov$iceasc( $" di$ al9
ceva se !rici$"ie1e* dec= di$ co$1ii$%a 'a!elor A"$e. Iar cel ce are co$1ii$%a A"$a 1i 'a!e
ca aceasa* odea"$a !oae s( !r(E$"iasc(. Deci aceasa ar(=$d Pavel* Eice) BDe aceea s(
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
+5
!r(E$"i: $" c" al"a"l cel vec@i* $ici c" al"a"l r("(%ii 1i al vicle1"&"l"i* ci c" aEi:ele
c"r(%iei 1i ale adev(r"l"iC >I Cor. ..*+5?. /eEi c": c( $" e9a le&a c" !erioadele vre:ii* ci a
!or"$ci s( ai $":ai co$1ii$%a c"ra(H /oia: ca o c"v=$"l s(9I c@el"iesc c" aceas(
!rici$(* c( cei ce d"!( :"l( vre:e !ri$d !e vre"$ii D$ :=i$ile lor 1i $" les$e Di las( !e ei.
Deci 1i $oi* 'ii$dc( !e voi* cei ce d"!( "$ a$ a%i ve$i D$ :reKele $oasre* v9a: !ri$s* $" voia:
s( v( l(s(: as(Ei* dar ca s( $" v( d"ce%i li!si%i de c"vi$ele cele !e$r" PraE$ic* de la
s'a"irea aceasa* s( rece: c"v=$"l la !rici$a PraE$ic"l"i.
M"le A"$((%i 1i de :"le ori s9a" !o&or= di$ cer !e !(:=$ la $ea:"l o:e$esc. Dar ca cele
de as(Ei* :ai D$ai$e* $icioda( $" s9a" !o&or=. Dar s( vede: ce 'el a" 'os cele de :ai
D$ai$e 1i ce 'el s"$ cele de as(Ei* ca s( c"$oa1eri deoseAirea lor. BNi a !lo"a !ese ei :a$(
!e !(:=$ 1i !=i$e cereasc( le9a da lor. Fai$e D$&ereasc( a :=$ca o:"l... >Ps. 77* +<9+4?.
Mare l"cr" c" adev(ra 1i vred$ic de i"Airea de oa:e$i a l"i D":$eEe". Ni a!oi) BNi a c(E"
'oc de Ia Do:$"l di$ cer 1i a :is"i Ker'a...C >III I:!. .<* 0<?* iar !e !o!or"l evreesc care
r((cea l9a D$dre!a. Ni o%i o!i$9d"9se de 'oa:e* s9a !o&or= iar(1i !loaia 1i a '(c" :"l( D$9
des"lare a roadelor >III I:!. .<* 85?. Mari s"$ 1i acesea 1i :i$"$ae. Dar :"l :ai :ari s"$
cele de 'a%(* c( $" :a$(* $ici 'oc* $ici !loaie s9a !o&or= as(Ei* ci !loaie de dar"ri d"9
@ov$ice1i s9a !o&or= de s"s. Care $" !oar( !(:=$"l s!re rodire* ci D$d"!lec( 'irea
o:e$easc( s( dea !l"&ar"l"i oa:e$ilor rod"l 'a!ei9A"$e. Ni cei ce a" !ri:i de acolo o !i9
c("r(* D$da( s9a" "ia !e si$e 1i deoda( !(:=$"l s9a ":!l" de D$&eri. N" de D$&eri cere1i*
ci de cei care D$ r"! o:e$esc a" l"cra 'a!a A"$( !orivi( !"erilor celor '(r( de r"!. C( $"
aceia s9a" !o&or= Kos* ci* ceea ce ese :ai de :irare* aceia de Kos s9a" s"i la 'a!a A"$( a
acelora. Ni $" le!(d=$d r"!"l !erecea" $":ai c" s"'leele* ci r(:=$=$d D$ 'irea lor* c" voi$%a
cea liAer( s9a" '(c" D$&eri. Ni ca s( c"$o1i c( !edea!sa cea :ai di$ai$e* c=$d a Eis) BC( !(9
:=$ e1i 1i D$ !(:=$ e vei D$oarceC >Fac. +* .4?* $" a 'os !edea!s(* e9a l(sa s( !ereci !e
!(:=$* ca :ai :"l s( se arae !"erea D"@"l"i* care !ri$ r"! de %(r=$( l"creaE( "$ele ca
acesea. C( s9a v(E" li:A( de l" !or"$ci$d diavolilor* s9a v(E" :=$( de l" vi$dec=$d Aoli
1i :ai ales $" $":ai :=$( de l"* ci ceea ce ese :ai de :irare* ":Are de r"!"ri de l"
Air"i$d 1i :oarea 1i !"eri '(r( de r"!"ri* adic( !e diavoli. Ni !rec": c=$d se ara( soarele
'"&e D$"$eric"l* 'iarele se a'"$d( D$ viE"i$ele lor* "ci&a1ii* =l@arii 1i Ke'"iorii de :or:i$e
alear&( la v=r'"rile :"$%ilor* a1a 1i Per" ar(=$9d"9se 1i &las sloAoEi$d* se iE&o$ea D$"$eric"l
D$1el(ci"$ii* se de!(ra diavol"l* se ridica" !ai:ile r"!"rilor* se vi$deca" Aolile s"'leelor* se
iE&o$ea oa( r("aea* se D$orcea !e !(:=$ 'a!a A"$(. Ni dac( ci$eva ar 'i !"" scoae di$
vise9riile D:!(r(e1i* care a" a"r* ar&i$ 1i !iere sc":!e* :(car o :ic( !(ricic(* :are
Ao&(%ie ar 'i !rici$"i acel"ia* a1a 1i di$ &"rile A!osolilor Y visierii D:!(r(e1i 'ii$d &"rile
lor* av=$d D$ ele Ao&(%ii de dar"ri Y dac( !ri:ea ci$eva "$ si$&"r c"v=$* :are Ao&(%ie
d"@ov$iceasc( Di !rici$"ia. A"$ci c" adev(ra c"vi$ele Do:$"l"i) BDorie >era"? :ai :"l
dec= a"r"l 1i dec= !iara cea de :are !re%G 1i :ai d"lci dec= :ierea 1i 'a&"releC >Ps. .<* ..?.
C(ci ceea ce $" !"ea 'ace a"r"l* $ici !iara sc":!(* '(cea" c"vi$ele l"i Per". C(ci c=%i
ala$%i de a"r !"ea" s( vi$dece !e cel olo& di$ $a1ereH Dar c"v=$"l l"i Per" a !"" s(
vi$dece aceas( AeeK"$e a 'irii* c(ci a Eis) BD$r" $":ele l"i Iis"s Frisos Na9Eari$ea$"l*
scoal(9e 1i ":Al(C >F. A!. 0* 6?. Ni c"v=$"l I"9cr" s9a '(c".
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
+6
Ai v(E" c": c"vi$ele a!osolilor era" :ai dorie dec= a"r"l 1i !iara cea sc":!(H Ai v(E"
c": visierii D:!(r(e1i era" &"rile aceloraH C" adev(ra docori* !l"&ari 1i c=r:aci ai l":ii
era" acolo. Docori !e$r" c( vi$deca" Aolile* !l"&ari !e$r" c( se:($a" c"v=$"l dre!ei
credi$%e 1i c=r:aci !e$r" c( a" !l"i !ese :area l":ii aceseia 1i a" D$cea '"r"$a
D$1el(ci"$ii. De aceea "$eori le Eice) B/i$deca%i !e cei Aol$avi...C >M. .-* <?* aleori) BE" v(
ri:i s( secera%i* ] ceea ce voi $9a%i ose$i...C >M. .8* .4? 1i D$ al( !are) 1i v( voi 'ace
!escari de oa:e$iC >I$. 8* 0<?* iar c(re Per" a Eis) BN" e e:eG de ac": D$ai$e vei 'i !escar
de oa:e$iC >I I:!. 0* .?* vorAi$d :ai D$=i ca "$or docori* a!oi ca "$or !l"&ari* a!oi ca "$or
c=r:aci 1i !escari. Ni se vedea" :i$"$i !ese :i$"$i.
Firea $oasr(* :ai D$ai$e c" Eece Eile s9a s"i !e sca"$"l cei D:!(r(esc* iar as(Ei D"@"l
S'=$ s9a !o&or= la 'irea $oasr(. A s"i Do:$"l !=r&a $oasr( 1i a coAor= !e D"@"l S'a$%* al
Do:$ care D:!(r(e1e dar"rile* c(ci 1i D"@"l ese Do:$G 1i s9a D:!(r(%i D$re Ta(l* Fi"l 1i
D"@"l S'a$% ico$o9:ia cea !e$r" $oi. D$c( $" avea Frisos Eece Eile de c=$d se D$(l%ase 1i $e9
a ri:is dar"ri d"@ov$ice1i* dar"ri ale D:!(c(rii. Ni ca $i:e$i s( $" se D$doiasc( 1i s( 'ie
$ed":eri dac( Frisos* d"!( ce s9a D$(l%a la Ta(l* $e9a D:!(ca c" El 1i $i L9a '(c" :ilosiv*
vr=$d s( arae aceasa* $e9a ri:is $o"( D$da( dar"rile D:!(c(rii. C(ci* c=$d se D:!ac( vr(K9
:a1ii D$re ei* D$da( d"!( D:!(care "r:eaE( os!e%ele* D$c@i$(rile !e$r" s($(ae 1i dar"rile.
Deci $oi a: ri:is credi$%( 1i a: !ri:i dar"ri* a: ri:is asc"lare*^ a: !ri:i dre!ae.
Ni ca s( D$%ele&eri c( darea D"@"l"i S'=$ ese dar al D:!(c(rii c" D":$eEe"* voi D$cerca s(
v( D$credi$%eE !e voi di$ Scri!"ri aceasa* :ai D$=i c" cele di:!oriv( voi 'ace c"v=$"l
l(:"ri* adic( c": c( a"$ci c=$d D":$eEe" se :=$ie !e $oi* o!re1e dar"l D"@"l"i. C(ci
dac( e vei D$credi$%a c( se:$ al :=$iei l"i D":$eEe" ese li!sa D"@"l"i S'a$% 1i vei vedea
iar(1i D"@ S'=$ ri:i%=$d"9se* vei 1ii c( dac( $9ar 'i 'os D:!(care* $" s9ar 'i ri:is D"@"l
S'=$. Deci de "$de vo: c"$oa1e aceseaH
Fi era o: A(r=$* Al=$d* 1i D$%ele!* dar $" 1ia s( D$dre!9eEe vicle1"&"l co!iilor l"i* ci !ese
:(s"r( Di i"Aea. A"Ei%i cei care ave%i co!ii* ca :(s"ra( s( 'aceri dra&osea 'a%( de ei. Ni Fi di$
!rici$a aceasa D$(r==$d !e D":$eEe" la a=a :=$ie L9a ad"s D$c= 1i9a D$ors :ila Sa de la
o $ea:"l l"i. Ni ar(=$d aceasa scriior"l care a scris acesea* Eice) BC"v=$"l era sc":! 1i
$" era vede$ie aeveaC >I I:!. 0* .?. Pri$ sc":! ar(=$d c( era 'oare rar* dar"l !roorociei.
Al"l !l=$&=$d 1i =$&"i$d"9se di$ !rici$a :=$iei l"i D":$eEe"* Eicea) BN" ese do:$* $ici
!rooroc D$ vre:ea aceasaC Iar eva$&@elis"l Eice) BC(ci D$c( $" era D"@"l* !e$r" c( Iis"s
D$c( $" '"sese !rosl(viC >I$. 7* 04?. N" era D"@"l S'=$* !e$r" c( Iis"s $" se r(si&$ise. C(
aceasa** $" se !rosl(vise* D$sea:$( c( $" se r(si&$iseG c( de1i l"cr"l era de ocar(* dar 'ii$dc(
se '(cea !e$r" cei ce9i i"Aea* slav( Dl $":e1e Frisos. Ni !e$r" care !rici$(* s!"$e9:i* :ai
D$ai$e de Cr"ce $" s9a da D"@"lH Pe$r" c( l":ea era D$ !(cae* D$ vraKA( 1i D$ $eci$se 1i
!e$r" c( D$c( $" se Ker'ise Miel"l* l"i D":$eEe"* Care ridic( !(ca"l l":ii. Deci* 'ii$dc(
D$c( $" se r(si&$ise Frisos* $" se '(c"se $ici D:!(carea. Ni 'ii$dc( $" s9a '(c" D:!(carea* c"
c"vii$%( $ici D"@"l $" se ri:iea. Pe$r" aceasa se:$"l D:!(c(rii ese ri:ierea D"@"l"i
S'a$%. De aceea 1i Frisos Eice) B/( ese c" 'olos ca s( M( d"c E". C(ci dac( $" M( voi d"ce.
M=$&=ieor"l $" va ve$i la voi...C >I$. .6* 7?. De $" M( voi d"ce 1i voi D:!(ca !e Ta(l* $" v(
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
+7
voi ri:ie vo"( !e M=$&=ieor"l. A%i v(E" !ri$ c=e doveEi a: ar(a vo"( c( se:$ al :=$iei
l"i D":$eEe" ese li!sa D"@"l"i S'=$ di$r" oa:e$iH
BC"v=$"l era sc":! 1i $" era vede$ie aeveaC* BC( $" ese do:$2$ici !rooroc D$ vre:ea
aceasaC* BC(ci D$c( $" era D"@"l* !e$r" c( Iis"s $" '"sese !rosl(viC* 1i B/( ese c" 'olos ca
s( M( d"c E". C(ci dac( $" M(^oi d"ce* M=$&=ieor"l $" va ve$i la voi...C Ia( deci c( se:$
al :=$iei l"i D":$eEe" ese li!sa D"@"l"i S'=$. Iar c=$d vei vedea D"@ S'=$ ri:i%=$d"9se
c" D$des"lare* c" $i:ic s( $" e D$doie1i !e$r" D:!(care. Ni "$de ese* vei Eice* D"@"l S'=$
ac":H C( a"$cea era c=$d se:$e se '(cea"* :or%ii se sc"la" 1i le!ro1ii se c"r(%a". Dar ac":a
de "$de vo: ar(a c( ese la $oi S'=$"l D"@H N" v( e:eri9 C( v( voi dovedi c( 1i ac": ese
D"@ S'=$ D$r" $oi. C": 1i D$ ce c@i!H De $" ar 'i D"@ S'=$ D$r" $oi* c": ace1ia* care D$
aceas( $oa!e s9a" l":i$a* s9a" iEA(vi de !(caeH C( $" ese c" !"i$%( a $e iEA(vi de
!(cae '(r( l"crarea D"@"l"i. Ni asc"la%i !e Pavel Eic=$d) BC(ci 1i $oi era: al(da( '(r( de
:i$e* $easc"l(ori* a:(&iri sl"Ki$d !o'elor 1i :"lor 'el"ri de des'((ri... Iar c=$d A"$(aea
1i i"Airea de oa:e$i a M=$"ior"l"i $osr" D":$eEe" s9a ar(a. El $e9a :=$"i $" di$
'a!ele cele D$r" dre!ae* s(v=r1ie de $oi* ci d"!( a l"i :il(* !ri$ Aaia $a1erii celei de9a
do"a 1i !ri$ D$$oirea D"@"l"i S'=$C >Ti 0* 08905?* Ni iar(1i D$ al( !are Eice) BN" v( D$1ela%i)
Nici des'r=$a%ii* $ici D$c@i$(orii de idoli* $ici !reades'i=$a%ii* $ici :ala@ie$ii* $ici sodo:i1ii*
$ici '"rii* $ici laco:ii* $ici Ae%ivii* $ici AaKocoriorii* $ici r(!iorii $" vor :o1e$i D:!(r(%ia
l"i D":$eEe"C. Ai v(E" oae 'el"rile r("(%iiH Ni a1a era%i "$ii di$re voi. Dar v9a%i s!(la* dar
v9a%i s'i$%i* dar v9a%i D$dre!a... BC":H C( aceasa ese ceea ce ca"( dac( !ri$ D"@"l S'=$
a: le!(da r("aea. Dar asc"l(. BDar v9a%i s!(la* dar v9a%i s'i$%i* dar v9a%i D$dre!a D$r"
$":ele Do:$"l"i Iis"s Frisos 1i D$r" D"@"l D":$eEe"l"i $osr" >I Cor. 6* 49..?. Ai v(E"
c( D"@"l S'=$ a 1ers oa( r("aea aceeaH
U$de s"$ ac": cei ce @"lesc s(!=$irea D"@"l"iH C( de $" iar( !(caele D$ Eadar se ia la
AoeE. Iar de iar( !(caele* D$ Eadar se @"le1e de ereici. Ni 'ii$dc( $" era D"@ S'=$ $"
!"ea: c@e:a !e Do:$"l Iis"s* c( B$i:e$i $" !oae s( Eic( Do:$ ese Iis"s* dec= D$ D"@"l
S'=$C >. Cor. .+* 0?. Ni de $" ar 'i 'os D"@ S'=$* $oi credi$cio1ii $" $e9a: 'i !"" r"&a l"i
D":$eEe"* $ici $" a: 'i !"" Eice)CTa(l $osr" Carele e1i D$ cer"riC. Deci !rec": Do:$ a
$":i !e Iis"s $" !"ea:* $ici Ta(l $" !"ea: a9L $":i !e D":$eEe". Dar de "$de ese
ar(aH De la acela1i a!osol* c(ci Eice) BNi !e$r" c( s"$e%i 'ii* a ri:is D":$eEe" !e D"@"l
Fi"l"i S(" D$ i$i:ile $oasre* care sri&() BA[a* P(ri$ePC >Gal. 8* 6?. De aceea c=$d c@e:i !e
Ta(l* c"&e( c( D"@"l ai$&=$d s"'le"l ("* e9ai D$vred$ici de c@e:area aceea.
De $" era D"@* $" ar 'i 'os c"v=$"l D$%ele!ci"$ii 1i al c"$o1i$%ei D$ #iseric(. BC( "$"ia i se
d( !ri$ D"@"l S'=$* c"v=$ de D$%ele!ci"$e* iar al"ia* d"!( acela1i D"@* c"v=$"l
c"$o1i$%eiC >I Cor. .+* <?. De $" ar 'i 'os D"@ S'=$* $" ar 'i 'os D$ #iseric(* !(sori 1i
dasc(li* c( 1i ace1ia !ri$ D"@"l S'=$ se 'ac* !rec": Eice 1i Pavel) BD$r" care D"@"l S'=$ v9a
!"s !e voi e!isco!i* ca s( !(sori%i #iserica l"i D":$eEe"...C >F. A!. +-* +<?. /eEi c( 1i
l"crarea aceasa !ri$ D"@"l se 'aceH De $" ar 'i 'os D"@ S'=$* $" a%i 'i r(s!"$s o%i D$r9"$
&las) Ni D"@"l"i ("* P(ri$el"i 1i Dasc(l"l"i $osr" de oA1e* c=$d c" !"%i$ :ai D$ai$e s9a
s"i !e aces sca"$ s'=$ 1i v9a da ""ror !ace. Pe$r" aceasa $" $":ai c=$d sa !e sca"$
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
+<
s'=$ 1i vorAe1e c(re voi* $ici c=$d se roa&( !e$r" voi r(s!"$de%i c" aces c"v=$* ci 1i c=$d
s( la aces s'=$ Ker'el$ic 1i ad"ce Ker'a cea D$'rico1a(. Iar cei ce s"$ D$v(%a%i D$r" cele ale
Tai$elor 1i" ceea ce 'ace* c( $" se va ai$&e de cele !"se D$ai$e !=$( $" v( va cere vo"(
clar"l de la Do:$"l* Eic=$d) BFar"l Do:$"l"i $osr" Iis"s Frisos...C 1i celelale* iar voi
r(s!"$deri) Ni d"@"l"i ("G !ri$ r(s!"$s"l acesa ar(=$d"9v(* c( cel ce ese de 'a%( $" l"creaE(
el* $ici s"$ acesea is!r(vi ale 'irii o:e$e1i* ci dar"l D"@"l"i ve$i$d de 'a%( s(v=r1e1e
aceas( Ler'a de ai$(. C( de1i o: ese cel ce ese de 'a%(* dar D":$eEe" ese cel ce l"creaE(
!ri$r9D$s"l. Deci $" l"a a:i$e la 'irea cel"i ce se vede* ci !"$e D$ :i$ea a c( dar"l cel
$ev(E" 'ace acesea. Ni:ic o:e$esc $" ese ceea ce se 'ace la aces s'=$ Ker'el$ic. De $" ar
'i 'os D"@"l $" s9ar 'i D$e:eia #iserica. Dar de vre:e ce s9a D$e:eia 1i l"creaE(* ar(a
ese c( D"@"l e de 'a%(.
Dar !e$r" care !rici$( $" se :ai 'ac se:$e ac":H Pe$r" c( de la :"l%i a"d acesea 1i
deseori D$re ei se D$reaA(* de aceea l"a%i a:i$e c" di$adi$s"l. De ce a"$ci* o%i cei ce se
AoeEa"* vorAea" D$ li:Ai* iar ac": $"H S( $e D$v(%(: D$=i ce ese a vorAi D$ li:Ai 1i a"$ci
vo: s!"$e 1i !rici$a. Deci ce ese a vorAi D$ li:AiH Cel ce se AoeEa D$da( vorAea D$ li:Aa
i$die$ilor* a e&i!e$ilor* a !er1ilor* a sci%ilor* a racilorG a1a c( "$ o: vorAea D$ :"le li:Ai. Ni
ace1ia de ac": de s9ar 'i AoeEa a"$ci* i9ai 'i a"Ei 1i !e ei vorAi$d D$ :"le li:Ai. Aceasa
$e9o ara( Pavel* Eic=$d) BNi &(si$d c=%iva "ce$ici* a Eis c(re ei) Pri:i9a%i voi D"@ S'=$
c=$d a%i creE"H Iar aceia a" Eis c(re el) BDar $ici $9a: a"Ei dac( ese D"@ S'=$C. Ni a!oi
AoeE=$d"9se ei* B!"$=$d"91i Pavel :=i$ile !ese ei D"@"l S'=$ a ve$i as"!ra lor 1i vorAea"
D$ li:Ai...C >F. A!. .4* .9+?. Deci !e$r" care !rici$( s9a l"a de la oa:e$ii de ac": dar"l
acesaH N" !e$r" c( $e $eci$se1e D":$eEe" !e $oi* ci !e$r" c( 'oare :"l $e ci$se1e.
C":H E" v( voi s!"$e. Oa:e$ii de a"$ci de c"r=$d 'ii$d iEA(vi%i de idoli* avea" :i$ea :ai
&roas( 1i :ai $esi:%ioare 1i era" deda%i $":ai la l"cr"rile cele r"!e1i* $ev=$d $ici o
D$%ele&ere de dar"ri $er"!e1i 1i $ici $" 1ia" ce ese dar"l d"@ov$icesc* care se !orive1e
$":ai c" credi$%a. Pe$r" aceasa se '(cea" se:$e. C(ci di$re dar"rile cele d"@ov$ice1i
"$ele s"$ $ev(E"e 1i $":ai c" credi$%( se D$%ele&* iar alele a" 1i se:$ v(E" s!re
D$credi$%area celor $ecredi$cio1i. Adic(* ierarea !(caelor ese l"crare d"@ov$iceasc(* care se
D$%ele&e c" &=$d"l* ese deci dar $ev(E". Pe$r" c( $" vede: c" oc@ii r"!"l"i c": se
c"r(%esc !(caele. Pe$r" care !rici$(H Pe$r" c( s"'le"l ese cel ce se c"9r(%e1e. Iar s"'le"l
c" oc@ii r"!"l"i $" se vede. Deci c"r(%irea !(caelor ese "$ dar care se D$%ele&e c" :i$ea 1i
$" !oae 'i v(E" de oc@ii r"!e1i. Iar a vorAi D$ li:Ai ese o o l"crare a D"@"l"i care c"
:i$ea se D$%ele&e* dar are 1i "$ se:$ les$e D$%eles de cei $ecredi$cio1i. Acesa ese s"$e"l
c"v=$"l"i rosi c" li:Aa* care a"Ei$d"9se* 'ace dovada l"cr(rii celei $ev(E"e di$l("$r"*
care se 'ace D$ s"'le.
Dar e" ac": $" a: reA"i$%( de se:$e* c(ci Pavel Eice) BNi 'iec(r"ia se da ar(area D"@"l"i
s!re 'olosC >I Cor. .+* 7?. Dar care ese !rici$aH Pe$r" c( 1i 'a( de se:$e a: D$v(%a s( cred
D$ S(!=$"l. Cel ce $" crede are $evoie de E(lo&* iar 'ii$dc( cred* $" a: reA"i$%( de E(lo&*
$ici de se:$. Ni c" oae c( $" voi vorAi D$ li:Ai* dar 1i" c( :9a: c"r(%i de !(cae. Iar cei de
a"$ci $" credea" de $" vedea" se:$* ca o &ara$%ie a credi$%ei* !e care voia" s9o !ri:easc(.
Deci $" ca celor credi$cio1i se d(dea" se:$ele* ci ca celor $ecredi$cio1i* ca s( se 'ac(
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
+4
credi$cio1i. A1a 1i Pavel Eice) BSe:$ele $" s"$ !e$r" cei credi$cio1i* ci !e$r" cei $e9
credi$cio1iC >I Cor. .8* ++?. /ede%i c( D":$eEe" a l"a de la $oi ar(area se:$elor $" ca s( $e
$eci$seasc(* ci ca s( $e ci$seasc(H Ni a '(c" aceasa ar(=$d c( ac": $oi ere9de: D$ El '(r(
de se:$e 1i E(loa&e. Iar aceia de $" ar 'i av" :ai D$=i se:$ sa" E(lo& $" ar 'i creE" D$ El*
!ri$ l"cr(rile cele $ev(E"e. Dar e" 1i '(r( de acesea ar( oa( credi$%a. Ia( deci !rici$a
!e$r" care $" se :ai 'ac ac": se:$e.
/oia: 1i !e$r" !rici$a !raE$ic"l"i s( vorAesc 1i s( ar( ce ese !raE$ic"l Ci$ciEeci:ii 1i s(
ar( !e$r" ce D$ !raE$ic"l acesa s9a da dar"l* de ce D$ li:Ai de 'oc 1i !e$r" ce d"!( Eece
Eile* dar v(d c( se D$i$de c"v=$"l de D$v(%("r(. Pe$r" aceasa ad("&=$d !"%i$e voi D$cea
c"v=$"l. BNi c=$d a sosi Ei"a Ci$ciEeci:ii... li s9a ar(a lor* D:!(r%ie li:Ai ca de 'oc...C >F.
A!. +* . 90?. N" de 'oc* ci Bca de 'ocC* ca $i:ic si:%i s( $" c"&ei !e$r" D"@"l. Ni !rec": la
c"r&erile Iorda$"l"i $" !or":Ael s9a !o&or=* ci BD$ c@i! de !or":AelC >Lc. 0* ++?* a1a 1i aici*
$" 'oc* ci D$ c@i! de 'oc. Ni iar(1i !"%i$ :ai s"s Eice) B... ca de s"'lare de v=$ ce vi$e re!edeC
>F. A!. +* +?. N" Eice Bca o s"'lare de v=$ ce vi$e re!edeC* ci Bca de s"$are de v=$...C. Ni
!e$r" care !rici$( IeEec@iel ia dar"l !roorociei !ri$ care 1i $" !ri$ ase:($are de 'oc ca
a!osoliiH C( Eice !e$r" acela) BNi a A(&a D$ &"ra :ea carea aceea... Ni a: :=ca9o 1i s9a
'(c" &"ra :ea d"lce ca :ierea.C >IeE. 0* +90?. Iar !e$r" a!osoli Eice c( li s9a" ar(a lor
li:Ai ca de 'oc. Deci !e$r" care !rici$( acolo care 1i scriere* iar aici li:A( 1i 'ocH Pe$r" c(
acela se d"cea s( :"sre !(cae 1i s( !l=$&( $evoi i"daice1i* iar ace1ia ie1ea" s( :is"iasc(
!(caele l":ii. Pe$r" aceasa acela a l"a carea D$ care se !o:e$ea" &re"(%ile ce a" s( 'ie.
Iar ace1ia a" l"a 'oc* ca s( ard( !(caele l":ii 1i s( !r(!(deasc( oae relele. Ni !rec": 'oc"l
de va c(dea D$ :(r(ci$i* !e o%i c" les$ire Di arde* a1a 1i dar"l D"@"l"i :is"ia !(caele
oa:e$ilor. Dar evreii cei $esi:%iori* c=$d se '(cea" acesea* D$ loc s( se s!(i:=$eEe* s( se
c"re:"re 1i s( se D$c@i$e Cel"i ce a da Dar"l* ei iar(1i D1i ara( $eA"$ia lor* c" Ae%ia
!ri@($i$d !e a!osolii cei !li$i de D"@"l* Eic=$d) B... c( s"$ !li$i de :"sC >F. A!. +* .0?.
P"$e D$ :i$e $e:"l%":irea 1i $ec"$o1i$%a oa:e$ilor 1i c"&e( la :"l%":ire 1i la A"$(aea
D$&erilor. C( D$&erii c=$d a" v(E" Far&a $oasr( s"9D$d"9se* se A"c"ra" 1i Eicea") BRidica%i
c(!ee$ii !or%ile voasre* 1i v( ridica%i !or%ile cele ve1$ice 1i va i$ra D:!(ra"l slaveiC >Ps. +0*
7?. Iar oa:e$ii v(E=$d dar"l D"@"l"i !o&o9r=$d"9se.la $oi Eic c( s"$ Ae%i cei ce a" !ri:i
dar"l. Ni $ici vre:ea a$"l"i $" i9a D$%ele!%i !e ei* c( D$ vre:ea !ri:(verii $" se &(se1e
$ic(ieri :"s. Dar s(9i l(s(: !e aceia* 1i s( c"&e(: la dar"l 1i r(s!l(irea i"Aior"l"i de
oa:e$i D":$eEe".
A l"a Frisos !=r&a 'irii $oasre 1i $e9a da dar"l D"@"l"i. Ni !rec": d"!( "$ r(EAoi
D$del"$&a se 'ace !ace 1i se risi!e1e vraKAa* iar cei ce era" D$vr(KAi%i D$re ei D1i da" "$ii
alora E(loa&e 1i D$credi$%(ri de !ace* a1a 1i D$re D":$eEe" 1i oa:e$i s9a '(c". A ri:is
Frisos ca E(lo& 1i D$credi$%are !=r&a $oasr( l"i D":$eEe" 1i $e9a ri:is El ca E(lo& 1i D$9
credi$%are !e D"@"l S'a$%. Ni c": c( ave: E(loa&e 1i se:$e de D$credi$%are* ar(a ese di$
'a!"l c( ele reA"ie s( 'ie de $ea: D:!(r(esc. C(ci D"@"l S'=$ care $i s9a ri:is $o"( ese
di$ Fii$%a cea D:!(r(easc(* iar Cel ce de la $oi s9a d"s ese di$ $ea: D:!(r(esc* 'ii$d di$
se:i$%ia l"i David. Pe$r" aceasa $" :( :ai e:* c(ci F=r&a $oasr( s( s"s. De aceea 1i
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
0-
des!re vier:ele cel $eador:i de9:i va s!"$e ci$eva* sa" des!re 'oc"l $esi$s* sa" des!re ale
c@i$"ri 1i !ede!se* $" :( :ai e: Ni $" c( $" :( :ai e:* dar $" deE
c"v=$"l* dar de reA"i$%( 1i 'olosior. C( $e iEA(ve1e de is!iirea 1i cercarea lor !ri$ l"cr".
Deci s( crede: c( !(caele se scri"* 1i ceea ce aici se vorAe1e* D$da( s"s se scrie. Dar de
"$de ese ar(a( aceasaH De la Malea@i care Eice) B/ai celor ce D$(r=( !e Do:$"l...HC Ni
c": II D$(r=( !e ElH BC" aceea ce Eic) To cela ce 'ace r(" ese A"$ D$ai$ea Do:$"l"iC.
C"vi$e ale sl"&ilor celor $e:"l%":ioare s"$ acesea. Ni c( BD$r" ei >cei r(i? Ai$e a voi 1i
"$de ese D":$eEe"l dre!(%iiHC >Mal. +* .7?. Ni c() De1er ese cel ce sl"Ke1e l"i D":$eEe"*
1i ce ese :ai :"l c( a: !(Ei !or"$cile L"i... Ni ac": 'erici: !e cei sr(i$i 1i se Eidesc de
iE$oav( o%i cei ce 'ac '(r(dele&eC >Mal. 0* .89.5?. Ca 1i c": ar Eice) Noi D$ 'iecare Ei sl"Ki:
1i al%ii se D$d"lcesc de cele A"$e. U$ele ca acesea Eic de :"le ori 1i s"!"1ii !e$r" s(!=$i. A
Eice o: c(re o: $" ese "$ l"cr" a1a de &re"* c" oae c( ese. Dar a Eice acesea c(re
S(!=$"l l":ii* c(re S(!=$"l cel :ilosiv 1i i"Aior de oa:e$i* ese "$ l"cr" vred$ic de oa(
os=$da 1i de cea :ai :are !edea!s(. Ni ca s( veEi c( c"vi$ele acesea se scri"* asc"l( ce Eice
iar(1i Prooroc"l) BNi a asc"la Do:$"l 1i a a"Ei 1i a scris D$ carea celor vii* s!re !o:e$ire
D$ai$ea Sa...C >Mal. 0* .7?. Ni oae se scri" 1i $" D":$eEe" $e va ad"ce a:i$e de Ei"a D$
care s9a" '(c"* ci va !"$e D$ :iKloc carea s!re :"srare 1i !ri@($ire. Oare a: c"re:"ra
:i$ea voasr( c" 'ricaH Mai D$ai$e a :ea 1i a!oi a voasr(. Dar voi D$:"ia c"v=$"l. Ni $"
c"v=$"l* ci 'rica. Ni $" o voi D$:"ia* ci o voi :=$&=ia. Ca s( r(:=ie ea 1i s( se c"r(%easc(
:i$ea voasr(. Iar !area cea $es"'eri( a ei s9o ridic(:* ca s( 'ie ea s"'eri( de voi. Ni c":
vo: !"ea s9o ridic(:H Dac( vo: ar(a c( !(caele $" $":ai se scri"* ci se 1i 1er&. La
K"decaa cea l":easc( cele Eise acolo de cel ce se K"dec( se scri" $e&re1i odea"$a 1i $" se
!o 1er&e. Iar di$ carea aceea* de ai vor9
$(d(Kd"iesc de :=$"irea :ea. C( de $" ar 'i !re&(i D":$eEe" :ari A"$((%i !e$r" $ea:"l
$osr"* $" ar 'i l"a s"s !=r&a $oasr(. Mai D$ai$e de aceasa !rivi$d $oi la cer 1i c"&e=$d la
!"erile cere1i si:%ea: s(r(cia $oasr( :are* dar ac": !rivi$d la cer la Sca"$"l cel
D:!(r(esc* "$de s( !=r&a cea l"a( de la $oi* vede: $ea:"l $osr" cel A"$. Ni Fi"l O:"l"i
o a1a c": S9a s"i c" acela1i r"!* va ve$i s( $e K"dece. Deci s( $e &(d: s( $" c(de: di$
slava aceea. Ni va ve$i $e&re1i 1i $" va E(Aovi S(!=$"l $osr". /a ve$i ad"c=$d c" si$e
o1iri* cee de D$&eri* :"l%i:i de ar@a$&@eli* ad"$(ri de :"ce$ici* r=$d"ieli de dre!%i* soAoare
de !rooroci 1i a!osoli* iar D$ :iKloc"l acelor $e:aerial$ice o1iri* c" $e&r(i( 1i $ev(E"(
slav( se va ar(a D:!(ra"l.
Deci oae s( le 'ace:* ca s( $" c(de: di$ slava aceea. /oi%i s( v( s!"$ 1i cele :ai
D$'rico1aeH N" ca s( v( s!(i9:=$eE* ci ca s( v( D$dre!eE. A"$ci r=" de 'oc va c"r&e D$ai$ea
sca"$"l"i Acel"ia* c(r%ile se vor desc@ide* K"decaa &roaE$ic( 1i D$'rico1a( se a1eaE(* "$de se
ciesc di$ c(r%i 'a!ele vierii $oasre. Ni :"le se vorAesc de Prooroci des!re c(r%ile acelea.
Moise Eice) BNi ac": de voie1i s( le ier%i lor !(ca"l* iar(9.* iar de $" 1er&e9:( !e :i$e di$
carea care o ai scrisC >le1. 0+*0+?. Frisos a Eis c(re "ce$icii L"i) BDar $" v( A"c"ra%i de
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
0.
aceasa* c( d"@"rile vi se !leac(* ci v( A"c"ra%i c( $":ele voasre s"$ scrise D$ cer"riC >Lc.
.-* +-?. Iar !rooroc"l David Eice) BI$ carea a o%i se vor scrieG Ei de Ei se vor s(v=r1i 1i $ici
"$a di$ ele $" va 'i $escris(C. >Ps. .0<* .6?. Ni iar(1i) BNer1i s( 'ie di$ carea celor vii 1i c"
cei dre!%i s( $" se scrieC. >Ps. 6<* 0+?. /eEi c( "$ii se 1er&* iar al%ii se scri"H /oie1i s( c"$o1i
c( $" $":ai cei dre!%i se scri" D$ c(r%ile acelea* ci 1i !(caele $oasre s"$ scrise acoloH
Ese vre:e de !raE$ic* s( D$v(%(: deci des!re l"cr"ri care !o s( $e iEA(veasc( !e $oi de
os=$d(. $'rico1a ese
&oal(. Le9a: ad"s a:i$e de o isorisire vec@e* de Alese: 1i de Ala&oslove$ie. A: vorAi
des!re !raE$icele i"daice1i 1i !e$r" care !rici$( a !or"$ci D":$eEe" ca i"deii de rei ori
D$r9"$ a$ s( se arae L"i. A: Eis c( s(rA(oare 1i !raE$ic a ci$ciEeci de Eile ese odea"$a* de
ase:e$ea 1i Pa1i 1i Ar(are. A: Eis c( !raE$ic"l Di 'ace co$1ii$%a c"ra(* $" D$co$K"rarea
Eilelor 1i a i:!"rilor. D"!( aceea $e9a: aA(" la dar"rile ce se !o&oar( de s"s. A: Eis c(
acesea s"$ se:$ al D:!(c(rii. A: ar(a c( ese de 'a%( D"@"l S'=$ di$ ierarea !(caelor*
di$ c"v=$"l c(re !(sori* di$ c"v=$"l D$%ele!ci"$ii 1i al c"$o1i$%ei* di$ @iroo$ii* di$ Ler'a
cea de ai$(. A: Eis c( se:$e de D$credi$%are 1i E(loa&e ave:. A: ad("&a !rici$a !e$r"
care ac": s9a" ridica se:$ele. D"!( aceea v9a: !o:e$i de D$'rico1aa L"deca( 1i de c(r%ile
cele ce se vor desc@ide a"$ci 1i c": de oae !(caele $oasre se scri". A: ar(a c( se 1er&
iar(1i de vo: voi. De oae acesea ad"ce%i9v( a:i$e. Iar de $" ese c" !"i$%( de oae* D$
loc"l celorlale* ad"ce%i9v( a:i$e de c"v=$"l cel !e$r" c(r%i. Ni oae c=e ve%i vorAi* c" &riK(
s( le vorAi%i* ca 1i c": ar 'i de 'a%( cel ce scrieG 1i %i$e%i D$ :i$e c"v=$"l acesa odea"$a
!roas!(. Ca cei scri1i D$ carea dre!%ilor* s( ad("&a%i is!r(vi 1i 'a!e A"$e. Iar cei ce ave:
scrise !(cae :"le* 1er&=$d"9le !e ele aici* $i:e$i 1ii$d* s( $e iEA(vi: a"$ci D$'(%i1area
aceea. C(ci ese c" !"i$%(* !rec": a: ar(a* !ri$ os=rdie* !ri$ r"&(ci"$e 1i evlavie s!ori( s(
1er&e: oae !(caele cele scrise. Deci la aceasa D$ oa( vre:ea s( $e s=r&"i:* ca :er&=$d
acolo s( !"e: doA=$di ierare 1i s( sc(!(: de c@i$"rile cele $es'=r1ie. De care* 'ie ca o%i s(
$e iEA(vi: 1i s( $e D$vred$ici: de D:!(r(%ia cer"rilor* c" dar"l 1i c" i"Airea de oa:e$i a
Do:$"l"i $osr" Iis"s Frisos* C(r"ia D:!re"$( c" Ta(l 1i c" S'=$"l D"@ I se c"vi$e slava*
s(!=$irea 1i ci$sea* ac": 1i !"r"rea 1i D$ vecii vecilor. A:i$.
Ai c"vi$e rele* de vei voi* se 1er&. Dar de "$de ese ar(aH Di$ Scri!"r(* c( Eice) BD$oarce
'a%a Ta de la !(caele :ele 1i oae '(r(dele&ile :ele 1er&e9leC >Ps. 5-* ..?. Ni $i:e$i $" va
!"ea 1er&e ceea ce $" ese scris. De aceea* 'ii$dc( era" scrise* se roa&( s( se 1ear&(. D$va%(
1i al"l c": se 1er&* Eic=$d) BC" :ilose$iile 1i c" credi$%a se c"r(%esc !(9caele...C >Pilde .5*
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
0+
+4?. Ni $" $":ai c( se 1er&* ci se 1i c"r(%esc* D$c= $ici o "r:( a lor $" :ai r(:=$e. Ni $"
$":ai cele de d"!( AoeE se 1er&* ci 1i cele ce :ai D$ai$e de Aaie s9a" scris* oae se 1er& c"
a!a AoeE"l"i 1i c" Cr"cea l"i Frisos* !rec": Eice Pavel) BNer&=$d Ea!is"l ce era as"!ra
$oasr(* care $e era !oriv$ic c" r=$d"ielile l"i 1i l9a l"a di$ :iKloc !iro$i$d"9. !e Cr"ceC
>Col. +* .8?. Ai v(E" c": s9a 1ers acel Ea!isH Ni $" $":ai c( s9a 1ers* ci s9a 1i r"! de !i 9
roa$ele Cr"cii* D$c= s9a '(c" $ereA$ic 1i $e'olosior. Ni !(caele cele di$ai$e de AoeE s9a"
1ers c" dar"l* c" !"erea 1i c" i"Airea de oa:e$i a l"i Frisos* Cel"i ce S9a r(si&$i. Iar cele
de d"!( AoeE* ca s( se 1ear&( iar(1i* ese $evoie de :"l( os=rdie* !e$r" c( $" :ai ese a
do"a Aaie. Ci ese $evoie de lacri:ile $oasre* de !oc(i$%(* de :(r"risire* de :ilose$ie* de
r"&(ci"$e 1i de oaa 'a!a A"$(. Ia( de ce 1i d"!( AoeE se c"r(%esc !(caele $oasre* dar c"
:"l( ose$eal( 1i d"rere. Deci s( ar((: oa( os=rdia ca !e cele '(c"e s( le 1er&e: aici* ca
s( $e iEA(vi: de r"1i$ea 1i de os=rdia ce $e a1ea!(. Ni :(car c( a: &re1i c" $e$":(rae
!(cae* dar* de vo: voi* oae acese sarci$i vo: !"ea s( le le!(d(:. S( voi: darP C( :"l
:ai Ai$e ese ca aici !"%i$ s( $e ose$i: 1i s( $e iEA(vi: de $es"'eria os=$d(* dec= s( $e
le$evi: D$ aceas( !"%i$( vre:e 1i s( c(de: D$ acele c@i$"ri '(r( de s'=r1i.
Ni ese vre:ea s( re!e(: cele ce a: Eis. A: cera !e cei ce vi$ $":ai d"!( "$ a$ 1i las( !e
Maica lor #iserica
OMILIA II
la Sfntul #raznic al Cincizecimii
LFLL. . LLari s"$* 'ra%ilor 1i cov=r1esc o c"v=$"l o:e$esc* dar"rile ce $i s9a" d(r"i $o"(
as(Ei de i"Aior"l de oa:e$i D":$eEe". Pe$r" aceasa o%i s( $e A"c"r(: 1i s(l=$d s(
l("d(: !e S(!=$"l $osr". C( s(rA(oare 1i !raE$ic $e ese $o"( Ei"a de as(Ei. Ni !rec": se
sc@i:A( cele !ar" vre:i 1i se D$orc 1i "$a d"!( ala "r:eaE(* a1a 1i la #iseric(* !raE$ic d"!(
!raE$ic "r:=$d* $e ri:i de la "$ele la alele. C( :ai D$ai$e a: !r(E$"i Cr"cea* Pai:ile*
D$vierea* d"!( aceea D$(l%area la cer"ri a Do:$"l"i $osr" Iis"s Frisos* iar as(Ei a: aK"$s la
D$s"1i s'=r1i"l A"$((%ilor* la s'=r1i"l !raE$icelor* a: aK"$s la rod"l '(&(d"i$%ei Do:$"l"i.
C( dac( voi :er&e* Eice) Bal M=$&=ieor v( voi da vo"(C >I$. .8* .6? 1i B$" v( voi l(sa !e voi
s(r:a$iC >I$. .8* .<?. Ai v(E" !"rare de &riK(H Ai v(E" i"Aire de oa:e$i $e&r(i(. Mai
D$ai$e de Eilele acesea S9a s"i la cer* a 1eE" !e sca"$"l cel D:!(r(esc de9a drea!a Ta(l"i
1i as(Ei $e d(r"ie1e $o"( !e S'=$"l D"@ 1i !ri$r9D$s"l $e d(r"ie1e di$ cer"ri A"$((%ile cele
$e$":(rae. C(* s!"$e9:i* ce $" s9a ico$o:isi $o"( !ri$ D"@"l !e$r" :=$"irea $oasr(H
Pri$ El $e9a: iEA(vi de roAie* $e c@ea:( la sloAoEe$ie* $e s"i: la ci$sea de 'ii d"!( dar 1i
de s"s $e !l(s:"i:* iar sarci$a cea &rea a !(caelor o le!(d(:. Pri$ D"@"l vede: ad"$(ri de
!reo%i* vede: cee de dasc(li. Di$ iEvor"l acesa c"r& dar"rile desco!eririlor 1i dar"l
vi$dec(rilor. Ni oae celelale care de oAicei D:!odoAesc #iserica l"i D":$eEe"* de aici a"
darea Ni sri&a Pavel* Eic=$d) BNi oae acesea le l"creaE( "$"l 1i acela1i D"@* D:!(r%i$d
'iec(r"ia deoseAi* !rec": voie1eC >I Cor. .+* ..?. BPrec": voie1eC* Eice* iar $" !rec": i se
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
00
!or"$ce1e. BD:!(r%i$dC* $" D:!(r%i$d"9se* do:$i$d* 1i $" do:$iei 'ii$d s"!"s. C( aceea1i
s(!=$ire* !e care s9a :(r"risi la Ta(l* !e aceea1i 1i la D"@"l S'=$ o d( Pavel. Ni !rec":
!e$r" Ta(l Eice) B...dar ese acela1i D":$eEe" care l"creaE( oae D$ o%iC >I Cor. .+* 6?* a1a
1i !e$r" D"@"l Eice) BNi oae acesea le l"creaE( "$"l 1i acela1i D"@...C. Ai v(E" s(!=$ire
des(v=r1i(H Ni 'ii$dc( 'ii$%a a:=$d"rora ese "$a* o la 'el 1i do:$ia ese "$a. Ni celor c(rora
vred$icia le ese aceea1i 1i ci$sea 1i !"erea 1i s(!=$irea ese aceea1i.
Pri$ Acesa a: doA=$di iEA(virea de !(caeG !ri$ Acesa $e9a: s!(la de oa( D$i$(ci"$eaG
!ri$ dar"l Aces"ia $e9a: '(c" D$&eri di$ oa:e$i* dar $":ai cei ce aler&(: la dar* $"
sc@i:A=$d"9$e c" 'irea* ci ceea ce ese :"l :ai :i$"$a* r(:=$=$d D$ 'irea cea o:e$easc(
s(v=r1i: !erecerea D$&erilor. C( D$ aces 'el ese !"erea D"@"l"i S'=$. Ni !rec": aces 'oc
si:%ior c=$d va arde l""l cel :oale Dl 'ace !e el c(r(:id( are* a1a 1i 'oc"l D"@"l"i* c=$d va
arde "$ s"'le :"l%":ior 1i c" A"$( a1eEare* care :(car de1i ese c" :"l :ai :oale dec=
l""l* Dl va 'ace :"l :ai are dec= 'ier"l. Ni !e cel ce !"%i$ :ai D$ai$e era D$i$a c" $oroi"l
!(caelor* deoda( Dl ara( :ai sr(l"ci dec= soarele. Des!re acesea D$v(%=$d"9$e Pavel Eice)
BN" v( D$1ela%i) Nici des'r=$a%ii* $ici D$c@i$(orii la idoli* $ici ad"lerii* $ici :ala@ie$ii* $ici
sodo:i%ii* $ici '"rii* $ici laco:ii* $ici Ae%ivii* $ici AaKocoriorii* $ici r(!iorii $" vor :o1e$i
D:!(r(%ia l"i D":$eEe"C. >. Cor. 6* 49.-?. Ni d"!( ce a e$":era :ai oae 'el"rile r("(%i 1i a
ar(a c( cei ce s"$ vi$ova%i de !(caele acesea se 'ac sr(i$i de D:!(r(%ie* D$da( a ad("&a)
BNi a1a era%i "$ii di$re voi. Dar v9a'i s!(la* dar v9a%i s'i$%i* dar v9a%i D$'r"!a... C. C": 1i D$
ce c@i!* s!"$eH C( aceasa ese ceea ce se ca"(. BD$r" $":ele Do:$"l"i $osr" Iis"s Frisos*
Eice* 1i D$r" D"@"l D":$eEe"l"i $osr"C >. Cor. 6* ..?. Ai v(E" i"Ai"le* !"erea S'=$"l"i
D"@H Ai v(E" c( D"@"l S'=$ a ai$s oae r("(%ile acelea* 1i !e cei ce :ai D$ai$e era" v=$9
d"%i de !(caele lor* deoda( i9a s"i a ci$sea cea D$al(.
Ci$e dar Di va !l=$&e 1i9i va =$&"i D$deaK"$s !e cei ce se is!iesc s( @"leasc( vred$ica
D"@"l"i* care ca $i1e "rAa%i 1i '(r( de :i$e* $ici !e$r" :"l%":irea 'acerilor de Ai$e* $"
voiesc s( se de!(reEe de $e:"l%":irea 1i r("aea lor. Ci D$dr(E$esc a 'ace oae D:!oriva
:=$"irii lor. Ni I D$sr(i$eaE(* d"!( :i$ea lor* de vred$icia 1i dre&(oria cea s(!=$easc( 1i
se is!iesc s(9L !o&oare D$ r=$d"iala Eidirilor. Pe care voi s(9i D$reA. Pe$r" care !rici$(* voi*
a=a r(EAoi 'ace%i D:!oriva vred$iciei D"@"l"iH Dar :ai v=ros D:!oriva :=$"irii voasreH
Ni $ici D$ :i$e $" voi%i s( l"a%i cele ce a vorAi M=$"ior"l c(re Uce$ici* BMer&=$d D$v(%a%i
oae $ea:"rile AoeE=$d"9le D$ $":ele Ta(l"i 1i al Fi"l"i 1i al S'=$"l"i D"@C >M. +<* .4?.
Ai v(E" vred$icia de o ci$seH Ai v(E" "$ire des(v=r1i(H Ai v(E" $edes!(r%irea Trei:iiH
Oare ese vreo deoseAire* sa" sc@i:Aare* sa" :ic1orareH Pe$r" ce dar voi D$dr(E$i%i s(
r=$d"i%i 1i s( ad("&a%i !ese c"vi$ele S(!=$"l"iH Sa" $" 1d%i c( 1i la cele o:e$e1i de se va
is!ii ci$eva vreoda( s( ada"&e sa" s( scad( ese vred$ic de !edea!s(. Ni dac( la a=a
D$dr(E$eal( va aK"$&e ca la c(r%ile ri:ise de D:!(ra"l* care ese de "$ $ea: c" $oi 1i se
D:!(r(1e1e de aceea1i 'ire* s( ada"&e sa" s( 1ear&( ceva* cea :ai :are !edea!s( s"'er( 1i
$i:ic $"9. va !"ea !e el iEA(vi de os=$d(... Deci dac( de la "$ o: "r:eaE( a=a !ri:eKdie*
ce ierare !oae 'i la cei ce ara( a=a :=$drie* D$c= se is!iesc s( srice cele &r(ie de
M=$"ior"l $osr".
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
08
Ni $ici !e Pavel* care are D$r" si$e !e Frisos* $" voiesc s(9. a"d(* care c" !"er$ic &las
sri&() BCele ce oc@i"l $9a v(E" 1i "rec@ea $9a a"Ei 1i la i$i:a o:"l"i s9a" s"i* !e acesea
le9a &(i D":$eEe" celor ce9L i"Aesc !e ElC >. Cor. +* 4?. Deci dac( oc@i"l $9a v(E_.)* $ici
"rec@ea $9a a"Ei* $ici i$i:a $9a !"" !ri:i c"$o1i$%a A"$((%ilor celor ce Dl i"Aesc !e El* de
"$de $oi* o* 'ericie Pavele* !"e: !ri:i c"$o1i$%a acesoraH P"%i$ a1ea!( 1i9. vei a"Ei
ar(=$d 1i aceasa. Deci a ad("&a* Eic=$d) BIar $o"( $e9a desco!eri D":$eEe" !ri$ D"@"l
S("C. Ni $" s9a o!ri aici* ci ca s( arae :(ri:ea !"erii 1i c": c( ese de aceea1i 'ii$%( c"
Ta(l 1i c" Fi"l* ada"&() B... 'ii$dc( D"@"l oae le cearc(* 1i ad=$c"rile l"i D":$eEe"C. A!oi
voi$d ca di$ !ilde o:e$e1i s( D$(reasc( D$ $oi :ai c" di$adi$s"l D$v(%("ra aceasa* Eice)
BC(ci ci$e di$re oa:e$i 1ie cele ale o:"l"i* dec= d"@"l o:"l"i care ese D$ elH A1a 1i cele
ale l"i D":$eEe"* $i:e$i $" le9a c"$osc"* dec= D"@"l l"i D":$eEe"C >I Cor. +* .-9. .?. Ai
a"Ei D$v(%("r( des(v=r1i(H C(ci !rec": cele ce s"$ D$ c"&e"l o:"l"i $" ese c" !"i$%( s(
le 1ie alci$eva* 'ar( $":ai el si$&"r* a1a 1i cele ale l"i D":$eEe" $i:e$i $" le 1ie* 'ar(
$":ai D"@"l l"i D":$eEe". Aceasa ese dovada D$deaK"$s !e$r" a ar(a vred$icia D"@"l"i.
Ni a ad"s acea !ild( ar(=$d c( ese c" $e!"i$%( ca vre"$"l di$re oa:e$i s( $" 1ie cele di$
:i$ea l"i. Deci !rec": ese c" $e!"i$%( aceasa* a1a 1i cele ale l"i D":$eEe" c" ce de9
a:($"$"l le 1ie D"@"l S'=$. Dar $" 1i" c": $ici acesea Eise de 'erici"l acela $"
D$%ele!%esc !e cei ce d"!( :i$ea lor a" D$v(%a 1i s9a" D$(r=a D:!oriva :=$"irii lor*
l"!=$d a=a D:!oriva dre&(oriei D"@"l"i. Ni* d"!( ei* Dl D$sr(i$eaE( de dre&(oria
s(!=$easc( 1i9L !o&oar( la si:!liaea '(!"rilor. Dar de1i aceia se cear(* s=$d D:!oriva
celor s!"se de d":$eEeiasca Scri!"r(* $oi !e d":$eEeie1ile D$v(%("ri !ri:i$d"9le ca !e
$i1e c"vi$e de s"s !o&or=e* do3olo&ia cea c"vii$cioas( s( D$(l%(: c" drea!( credi$%(* 1i c"
adev(r"l s( ar((: D$%ele&erea lor c" de9a:($"$"l. Deci !e$r" cei ce se is!iesc s( D$ve%e
D:!oriva celor Eise de D"@"l* de aK"$s s"$ cele ce s9a" Eis.
Ni de $evoie ese a Eice !e$r" ce !rici$( Do:$"l $" $e9a d(r"i $o"( D$da( d"!( D$(l%area sa
!e Prici$"ior"l de a=ea A"$((%i* ci a l(sa ca "ce$icii s( !ereac( si$&"ri !"%i$e Eile 1i d"!(
aceea $e9a ri:is dar"l D"@"l"i. N" la D$=:!lare 1i $ici D$ Eadar s9a '(c" aceasa. Pe$r" c(
1ia c( $ea:"l o:e$esc $" !re%"ie1e A"$((%ile ce le are D$ :=i$i* $ici $" ci$se1e d"!(
vred$icie !e acelea ce s"$ D$d"lcioare 1i :ari* de $" :ai D$=i vor ve$i cele D:!oriv(. Dar
reA"ie aceasa s9o s!"$ :ai l(:"ri. Cel ce ese s($(os 1i se a'l( Ai$e c" r"!"l $" si:e 1i
$" !oae 1i c" di$adi$s"l c=e A"$((%i Di d(r"ie1e l"i s($(aea* dac( $" va D$cerca 1i Aoala
sa" $e!"i$%a. Ni cel ce vede $":ai Ei"a* $" se :i$"$eaE( de l":i$(* de $" va vedea 1i
D$"$eric"l $o!%ii. C( is!iirea celor !oriv$ice odea"$a se 'ace dasc(l l":i$a al acelora de
care :ai D$ai$e $e9a: D$d"lci. Pe$r" aceasa* 'ii$dc( Uce$icii se D$d"lciser( de $e$":(rae
A"$((%i c=$d era Do:$"l de 'a%( 1i !erecerea c" El le !rici$"ia" :"l( 'ericire* c(ci o%i cei
ce loc"ia" D$ Palesi$a !rivea" la ei ca la $i1e l":i$(ori* c(D$via" :or%i* c"r(%ea" le!ro1i*
iE&o$ea" diavoli* vi$deca" Aoli 1i :"le ale :i$"$i '(cea"G deci 'ii$dc( ei era" a1a de vesi%i
1i sl(vi%i* de aceea a D$&(d"i ca ei s( se des!ar( !"%i$ de !"erea Cel"i ce9i aK"a.
Ni i9a !(r(si 1i i9a l(sa si$&"ri ca s( se c"$oasc( ce le d(r"ia lor A"$(aea L"i c=$d era de
'a%( 1i vii$d la !re%"irea A"$((%ilor celor rec"e* c" :ai :"l( os=rdie s( !ri:easc( !e
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
05
M=$&=ieor"l. Ni :=@$iri 'ii$d ei i9a :=$&=iaG D$risa%i 1i !oso:or=%i 'ii$d de des!(r%irea de
Dasc(l"l lor* !ri$ l":i$a
Sa i9a l":i$aG E(c=$d ei Kos i9a ridicaG $or"l sc=rAei l9a risi!i 1i $ed":erirea a deEle&a9o.
C( a"Ei$d &las"l s(!=$esc) BMer&=$d D$v(%(ri oae $ea:"rile...C* era" D$ $ed":erire 1i $"
1ia" $ici "$"l "$de reA"ia s( :ear&(* 1i D$ care la"r( a l":ii s( !ro!ov(d"iasc( C"v=$"l*
dar vi$e D"@"l S'=$ D$ c@i! de li:Ai 1i D:!are 'iec(r"ia loc"l de D$v(%("r( 1i !ri$ li:Aa ce i
s9a da ar(=$d"9le 'iec(r"ia* ca c" o care* @oar"l s(!=$irii D$credi$%ae lor s!re
!ro!ov(d"ie. Pe$r" aceasa D$ c@i! de li:Ai a ve$i D"@"l. Ni $" $":ai !e$r" aceasa* ci ca
s( $e ad"ce: a:i$e de o D$=:!lare vec@e. De vre:e ce D$ vre:ea vec@e :=$dri$d"9se
oa:e$ii a" voi s( 'ac( "$ "r$ care s( aK"$&( !=$( la cer* dar !ri$ des!(r%irea li:Ailor s9a
risi!i "$irea lor cea rea* !e$r" aceasa 1i ac": EAoar( D"@"l S'=$ !e$r" Uce$ici D$ c@i! de
li:Ai de 'oc* ca l":ea cea des!(r%i( !ri$r9l$s"l S9o "$easc(. Ni s9a '(c" l"cr" $o" 1i
!reasl(vi. C( !rec": a"$ci* D$ vre:ea vec@e* li:Aile a" des!(r%i l":ea 1i "$irea cea rea a
D:!r(1ia9o* a1a 1i ac": li:Aile a" "$i l":ea 1i !e cele D:!r(1iae D$r9o "$ire le9a ad"$a.
Deci !e$r" aceasa a ve$i D$ c@i! de li:Ai* iar Bca de 'ocC 'ii$d* !e$r" :(r(ci$ii !(caelor
care cresc"ser( 1i se D$desi ser( D$ $oi. Ni !rec": !(:=$"l c=$d ese A"$ 1i &ras 1i $" se
l"creaE(* odr(sle1e :"l%i :(r(ci$i* a1a 1i 'irea $oasr(* A"$( 'ii$d ca d"s( D$ 'ii$%( de Cel #"$
c(re rod"l Fa!elor A"$e les$e D$dre!a(* 1i !e$r" c( $" !ri:ise !l"&"l A"$ei credi$%e* $ici
s(:=$%a c"$o1i$%ei de D":$eEe"* a cresc" !(&=$(aea* ca $i1e :(r(ci$i 1i s!i$i $ereA$ici.
Ni !rec": 'a%a !(:=$"l"i de :"le ori $" se vede de :"l%i:ea :(r(ci$ilor 1i a A"r"ie$elor
celor rele* a1a 1i $ea:"l cel A"$ 1i c"r(%e$ia s"'le"l"i $osr" $" s9a v(E"* !=$( ce $9a ve$i
Pl"&ar"l 'irii o:e$e1i. Care sloAoEi$d 'oc"l D"@"l"i* a c"r(%i9o 1i a '(c"9o D$de:=$ae9c( 1i
les$icioas( s!re !ri:irea s(:=$%ei celei cere1i.
A1a de :ari 1i :ai :"le dec= acesea $e9a d(r"i $o"( Ei"a aceasa de aEi. Pe$r" aceasa v(
ro& ca d"!( vred$icia A"$((%ilor ce $i s9a" d(r"i* s( !r(E$"i: 1i $oi* $" D$c"$"$=$d !oara*
ci s"'leele D$'r":"se%=$dG $" D:!odoAi$d =r&"l c" !erdele* ci sr(l"ci$d s"'leele c"
ve1:i$ele 'a!ei A"$e. Ca a1a s( !"e: !ri:i 1i dar"l D"@"l"i 1i roadele ce r(sar di$ El s( le
c"le&e:. Dar care ese road( D"@"l"iH BIar road( D"@"l"i ese dra&osea* A"c"ria* !acea...C
>Gal. 5* ++?. /eEi D$%ele!ci"$e a c"v=$"l"i* rod al D$v(%("riiH A !"s D$=i dra&osea 1i a!oi a
!o:e$i de celelale. A !"s r(d(ci$a 1i a!oi a ar(a rod"l. A a1eEa e:elia 1i a!oi a ridica Ei9
direa. De la iEvor a D$ce!" 1i d"!( aceea a ve$i la r="ri. C( $" !"e: s( $e D:!(r(1i: de
A"c"rie* dac( $" vo: c"&ea c( a $oasr( ese 'ericirea alora 1i ale $oasre s"$ A"$((%ile
a!roa!el"i. Iar acesea $" se !o ar(a di$ alceva* '(r( $":ai di$ cov=r1irea dra&osei.
Dra&osea ese r(d(ci$(* iEvor 1i :aic( a ""ror A"$((%ilor. C(ci ca o r(d(ci$( odr(sle1e
$e$":(rae ra:"ri ale 'a!ei A"$e* ca "$ iEvor iEvor(1e :"le c"r&eri de a!e 1i ca o :aic(
sr=$&e la s=$"l ei !e cei ce alear&( la ea. Pe acesea 1i 'erici"l Pavel c"$osc=$d"9le road( a
D"@"l"i a $":i9o !e ea. Iar D$ al( !are a=a !rivile&i" i9a d(r"i* D$c= 1i !li$irea Le&ii a
$":i9o. C( Bdra&osea ese !lr.iiea Le&iiC >Ro:. .0* .-?. Iar S(!=$"l ""ror* %i$( de c"ceri
1i se:$ de rec"$oa1ere vred$ic de credi$%( c( s"$ "ce$ici ai L"i* $" a !"s alceva* '(r(
$":ai de dra&ose* Eic=$d) BD$r" aceasa vor c"$oa1e o%i c( s"$e%i Uce$icii Mei* dac( ve%i
avea dra&ose D$re voiC >I$. .0* 05?. Pe$r" aceasa la ea* v( ro& s( aler&a%i c" o%ii* !e ea s9o
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
06
D:Ar(%i1(: 1i c" ea s( !ri:i: !raE$ic"l acesa. C( "$de ese dra&ose s"$ $el"cr(oare
$eaK"$s"rile s"'le"l"i. U$de ese dra&ose a" D$cea EA"rd(rile cele doAioce1i ale :i$%ii.
C(ci dra&osea* Eice* $" se se:e%e1e* $" se r"'e1e* $" se !oar( c" $ec"vii$%( >I Cor. .0* 89
5?. Dra&osea $" 'a9ce r(" veci$"l"i.
Acolo "$de !erece dra&osea* Cai$ care o:oar( !e 'raele s(" $icidec": $" se vede. Ridic(
iEvor"l Eavisiei 1i9ai ridica r="l ""ror r("(%ilor. Taie r(d(ci$a 1i ai (ia D:!re"$( 1i rod"l.
Iar acesea le Eic !"r=$d :ai :"l( &riK( de cei ce Eavis"iesc* dec= de cei ce s"$ Eavis"i%i.
C( aceia :ai ales s"$ cei care :are !a&"A( s"'er( 1i :"l( !edea!s( D1i ra& as"!ra lor. Iar
acelora ce s"$ Eavis"i%i* s"'e9rirea Eavisiei li se 'ace !rici$"ioare de c"$"$i. Ni veEi* ro&"9
e* c": AAel cel dre!Q se la"d( 1i D$ oae Eilele se !ro9!ov(d"ie1e* iar K"$&@ierea l"i s9a
'(c" !rici$"ioare de :are slav(. Care 1i d"!( :oare* !ri$ s=$&ele l"i se ara( de 'a%( 1i c"
&las are !ri@($e1e !e "ci&a1"l. Iar cel ce se !are c( a Air"i a l"a rod"l 'a!ei sale* c(
re:"r=$d 1i s"s!i$=$d a !erec" !e !(:=$. Ni cel o:or=* care E(cea !e !(:=$* d"!(
:oare :ai :"l( D$dr(E$eal( a ar(a. Ni !rec": !e acela* vi" 'ii$d* !(ca"l l9a ad"s D$r"
a=a ic(lo1ie* D$c= ca :or%ii !erecea* a1a !e acesa 'a!a A"$(* :or 'ii$d* l9a !ro!ov(d"i
:ai sr(l"ci. Pe$r" aceasa 1i $oi* ca* aici 1i acolo* :ai :are D$dr(E$eal( s( ave: 1i :ai
:"l( veselie s( doA=$di: la aces PraE$ic* s( le!(d(: oae @ai$ele cele D$i$ae ale
s"'le"l"i 1i :ai ales s( $e deEAr(c(: de @ai$a Eavisiei.
C( de1i $e$":(rae 'a!e A"$e $i s9ar !(rea c( a: is!r(vi* di$ oae vo: c(dea* dac( $e va
s(!=$i aceas( a:ar( 1i cr"d( v((:are. De care 'ie ca o%i s( sc(!(: 1i :ai ales cei ce as(Ei*
!ri$ dar"l A(ii >AoeE"l"i? a%i le!(da @ai$a vec@e a !(caelor 1i !o sr(l"ci l":i$a%i 'ii$d de
raEele Soarel"i. Deci !e voi* cei ce as(Ei la ci$sea de 'ii ai l"i D":$eEe" d"!( dar v9a%i s"i
1i c" aceas( @ai$( sr(l"ci( v9a%i D:Ar(ca* v( ro&* s( !(Ei%i c" oa( &riKa sr(l"cirea D$r"
care s"$e%i ac":* o!ri$d di$ oae !(r%ile i$rarea diavol"l"i* ca doA=$di$d :ai di$ Ael1"&
dar"l D"@"l"i* s( !"e%i ad"ce road(* "$"l reiEeci* "$"l 1i 1aseEeci 1i "$"l o s"(* 1i c"
D$dr(E$eal( s( v( D$vred$ici%i a D$=:!i$a !e D:!(ra"l cer"rilor* c=$d va ve$i s( D:!ar(
A"$((%ile cele $e&r(ie celor ce a" s(v=r1i via%a aceasa c" 'a!e A"$e. D$r" Iis"s Frisos*
Do:$"l $osr"* C(r"ia I Se c"vi$e slava 1i s(!=$irea ac": 1i !"r"rea 1i D$ vecii vecilor.
A:i$.
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
07
CUVNT
despre faptul c din lenevire se face rutate i din osrdie fapta
"un / nimeni, nici oamenii cei ri, nici chiar diavolul nu poate
vtma pe cel ce se trezveste /dovedirea si din alte multe locuri i din
cele ce s$au fcut la %dam i la Iov
LL LLoi alal(ieri a: !or$i c(re dra&osea voasr( c"vi$ele cele des!re diavol"l. Iar "$ii*
alal(ieri* c=$d se vorAea" aici acese c"vi$e* 1edea" la !riveli1e 1i !rivea" !o:!a
diavol"l"i. Aceia se D:!(r(1ea" de c=$ece c"rve1i* iar voi v( D:!(r(1ea%i de asc"l(ri
d"@ov$ice1i. Aceia :=$ca" $e9c"r(%ia diavoleasc(* iar voi v( @r($ea%i c" :ir"l cel d"@ov$i9
cesc. Oare ci$e i9a a:(&i !e eiH Oare ci$e i9a des!(r%i !e ei de "r:a cea s'=$(H Oare
diavol"l i9a D$1ela !e aceiaH Dar !e voi c": $" v9a D$1elaH Ni voi 1i acei oa:e$i s"$e%i*
d"!( 'ire Eic* c(ci aceea1i 'ire ave%i 1i voi 1i aceiaG acelea1i !o'e de Da 'ire le ave%i. C": dar
$" s"$e%i D$ aceea1i a1eEare 1i voi 1i aceiaH
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
0<
Pe$r" c( voi$%ele cele liAere $" s"$ acelea1i la voi 1i la aceia. Pe$r" aceasa aceia s"$ D$
D$1elare* iar voi $eD$1ela%i. Ni $" !e diavol"l iEA(vi$d"9. de D$vi$"iri 1i !ri@($iri Eic acesea*
ci !e voi :( s=r&"iesc s( v( sloAo9Eesc de !(cae. /iclea$ ese diavol"l* :(r"risesc 1i e"* dar
l"i D1i ese viclea$* $" $o"( celor ce $e reEvi:. C( D$ aces 'el ese 'irea r("(%ii* c( $":ai la
cei ce o a" ese v((:(oare* iar 'a!a A"$( di:!oriv(* $" $":ai !e cei ce o a"* ci !e cei de
a!roa!e !oae s(9i 'oloseasc(. Ni ca s( c"$o1i c( cel r(" $":ai l"i D1i ese r("* iar cel A"$ 1i
alora* :(r"rie D%i voi ad"ce de la Pilde) BFi"le* de vei 'i D$%ele!* %ie D%i vei 'i D$%e9le! 1i
veci$ilor (i* iar de vei 'i r("* $":ai " si$&"r vei l"a cele releC >4* .+?. Aceia s9a" D$1ela la
!riveli1e* iar voi $" v9a%i D$1ela. Dovad( :are* se:$ l":i$a* socoeal( 'ar( de D$doial( ese
aceasa* c( !re"i$de$i ese s(!=$( voi$%a cea liAer(. Aces 'el de dovad( 'olose1e 1i ". Ni
de vei vedea vre"$ o: r(i$d c" vicle$ie 1i l"cr=$d oa( r("aea* 1i c( D$vi$"ie1e Pro$ia l"i
D":$eEe"* Eic=$d c( a s"!"s 'irea $oasr( $oroc"l"i* "rsiorii 1i ira$iei diavolilor* ci c(
de!(reaE( odea"$a vi$a de la el* :"=$d9o la Oidior"l 1i P"r(or"l de &riK( al ""ror ce
s"$* as"!(9i &"ra* $" c" c"v=$"l* ci c" 'a!a* ar(=$d"9i al o: ca el* care D$ 'a!a A"$( 1i D$
Al=$de%e vie%"ie1e.
N" ese reA"i$%( de c"vi$e :"leG $" ese reA"i$%( de adeverire :e1e1"&i(* $ici de si9
lo&is:e. Pri$ l"cr" se 'ace dovada. Oii c(re el) Ni " roA 1i aceia roA. Ni " o: 1i acela o:.
I$r" aceea1i l":e loc"ie1i 1i " 1i el* s"A acela1i cer. C" aceea1i @ra$( e @r($e1i ca 1i el.
C": dar " D$ r("ae !ereci* iar acela D$ 'a!a A"$(H Pe$r" aceasa 1i D":$eEe" a l(sa ca
cei r(i s( 'ie a:eseca%i c" cei A"$i 1i $" a da celor r(i al !(:=$* iar !e cei A"$i i9a !"s s(
loc"iasc( D$ al( l":e* ci i9a a:eseca* deci* !e ace1ia c" aceia ca 'olos"l s(9. 'ac( :are.
C(ci cei A"$i :ai l(:"ri%i se 'ac D$ :iKloc"l celor ce9i o!resc !e ei a vie%"i Ai$e 1i Di ra& la
r("ae* !erec=$d 1i D$&riKi$d"9se de 'a!a A"$(. BC( reA"ie s( 'ie D$re voi 1i eres"ri* ca s( se
arae D$re voi cei l(:"ri%iC >I Cor. ..* .4?. Deci !e$r" aceasa i9a l(sa !e cei r(i D:!re"$( c"
cei A"$i* ca cei A"$i :ai :"l s( sr(l"ceasc(. /eEi c= de :are ese 'olos"lH Dar $" de la cei
r(i ese 'olos"l* ci de la A(rA(%ia celor A"$i. Pe$r" aceasa 1i de Noe $e :i$"$(:* $" c( era
dre!* $ici c( era des(v=r1i* ci !e$r" c( D$ acel $ea: r(Evr(i 1i r(" a !(Ei 'a!a A"$(*
$eav=$d !ild( a 'a!ei A"$e 1i c=$d o%i Dl D$de:$a" !e el la r("ae^ Ni a ":Ala !e calea
!oriv$ic( acelora* ca "$ c(l(or ce :er&e D:!oriva "$ei :ari :"l%i:i ce vi$e c" re!eEici"$e.
Pe$r" aceasa $" a Eis $":ai BNoe 'ii$d o: dre! 1i des(v=r1iC* ci a ad("&a BD$ $ea:"l s("C
>Fac. 6* 4?* cel r(Evr(i 1i deE$(d(Kd"i* c=$d $" era $ici "$ $e&o% al 'a!ei A"$e. Deci celor
A"$i acesa ese 'olos"l de la cei r(i. C( 1i co!acii care A(=$d"9se de v=$"rile cele D:!oriv(*
:ai ari se 'ac.
Dar 1i celor r(i le ese 'olos di$ a:esecare c" cei A"$i. C(ci se s'iesc* se r"1i$eaE( 1i i se
ro1e1e oAraE"l de aceia. Ni :(car c( $" se de!(reaE( de la r("ae* dar 'ac D$ asc"$s cele ce
D$dr(E$esc a 'ace. Ni $" :ic l"cr" ese acesa* a $" 'i ar(a( c(lcarea lor de le&e. Ni via%a
celorlal%i ese !=r=1( a r("(%ii lor. C(ci asc"l( ce Eic ei des!re dre!"l) BGre" $e ese $o"( 1i
a9. vedeaC >I$%. Solo:o$ +* .5?. Ni $" :ic D$ce!" al D$dre!(rii ese a 'i D:!"$1i ei de
!reEe$%a dre!"l"i. C( de $" ar 'i D:!"$1i ei c=$d v(d !e cel dre!* $" ar 'i &r(i ei c"v=$"l
acela. Iar a se D:!"$&e 1i a se :"sra co$1ii$%a lor di$ !reEe$%a acel"ia* $" :ic( D:!iedicare
ese l"crarea c" sloAoEe$ie a r("(%ii. A v(E" c= de :are ese 'olos"l 1i celor A"$i de la cei
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
04
r(i 1i celor r(i de la cei A"$iH Pe$r" aceasa $" i9a des!(r%i D":$eEe"* ci i9a l(sa s( !ereac(
a:eseca%i.
Deci aces c"v=$ vo: s!"$e $oi 1i des!re diavol. C( !e$r" aceasa 1i !e acesa l9a l(sa s(
'ie aici* ca !e i$e :ai are s( e 'ac(* ca !e cel $evoior :ai l":i$a s(9. arae* ca $evoi$%ele
s( 'ie :ai :ari. Deci c=$d va Eice ci$eva* !e$r" ce a l(sa D":$eEe" !e diavol"l* acese
c"vi$e Ei c(re acela) Pe$r" c( !e cei reKi 1i l"(ori a:i$e $" $":ai c( $"9i va(:(* ci Di 1i
'olose1e* $" c" voi$%a sa* c( ese rea* ci di$ D:!orivirea c" A(rA(%ie a lor la r("aea acel"ia.
C( 1i c" Iov s9a a!"ca la l"!(* $" !e$r" ca s(9. 'ac( !e el :ai sr(l"ci* ci ca s(9i !"$(
!iedic( Y 1i de aceea ese r(" !e$r" o socoeal( 1i voi$%( ca aceasa D$s( $i:ic $" l9a
v((:a !e Dre!"l* ci :ai :"l s9a 'olosi di$ l"!(* !rec": a: ar(a. Ci diavol"l 1i9a ar(a
r("aea* iar dre!"l A(rA(%ia. Dar* vei Eice c( !"$e !iedici 1i s"r!( !e :"l%i. Da* dar Di s"r!(
!e$r" sl(Aici"$ea acelora* iar $" !e$r" !"erea sa. Care s9a dovedi di$ :"le loc"ri. Deci "
s(!=$e1e9%i :i$ea a 1i de la $i:e$i $icioda( $" vei !ri:i v((:are* ci 'oare :"l e vei
'olosi* $" $":ai de la cei A"$i* ci 1i de la cei r(i. C( !e$r" aceasa* !rec": a: Eis :ai
D$ai$e* a l(sa D":$eEe" s( 'ie oa:e$ii "$ii c" al%ii 1i :ai ales cei A"$i c" cei r(i* ca cei di$
"r:( s( 'ie ra1i la a A"$( a celor di$=i. Ni asc"l( ce ELe1 Frisos "ce$icilor) BAse:e$ea ese
D:!(r(%ia cer"rilor al"a"l"i !e care* l"=$d"9.* o 'e:eie l9a !"s D$ rei :(s"ri de 'ai$(...C >M.
.0* 00?. la( dar c( !"ere de dos!i ca a al"a"l"i a" dre!%ii* ca s( !re'ac( !e cei r(i D$ 'el"l
lor. Dar dre!%ii s"$ !"%i$i. La 'el 1i al"a"l e1e !"%i$. Dar !"%i$"l acela $" se va(:( de
:"l%i:ea 'ai$ii* ci di:!oriv( !e oae o ra&e 1i o !re'ace* c" !"erea care ese D$ el* D$
aceea1i 'r(9:=$("r( ca a l"i. A1a 1i !"erea dre!%ilor* $"91i are (ria de la $":(r"l lor* ci de
la dar"l D"@"l"i.
Dois!reEece a" 'os A!osolii. /eEi c= de !"%i$ era al"a"lH Toa( l":ea era D$r" $ecredi$%(.
/eEi c=( 'r(:=$("r( a 'osH Dar acei dois!reEece oa( l":ea a" D$ors9o. Al"a"l 1i
'r(:=$("r( de aceea1i 'ire s"$* dar $" de acelea1i D$s"1iri. Pe$r" aceasa a l(sa !e cei
dre!%i D$re cei r(i* ca !rec": s"$ ei de aceea1i 'ire c" dre!%ii* s( se 'ac( 1i c" aceea1i voi$%(.
De aceasa ad"ce%i9v( a:i$e* c" acesea as"!a%i &"ra celor le$e9vo1i* a celor sl(A($o&i c"
s"'le"l* a celor r=$davi* a celor ce '"& de ose$elile 'a!ei A"$e* a celor ce D$vi$"iesc !e S(9
!=$"l ""ror. Ai !(c("i* aci 1i $" :ai ad("&a al doilea !(ca :ai &re". N" ese a1a de &rea
vi$a !(ca"l"i* !rec": ese a D$vi$"i d"!( !(ca !e S(!=$"l. Ca"( !e !rici$"ior"l !(ca"l"i
1i $" vei a'la !e al"l '(r( $":ai !e i$e care ai !(c("i.
Pre"i$de$i ese reA"i$%( de voi$%( A"$(. A: ar(a vo"( aceasa $" di$ c"vi$e &oale* ci di$
!erecerea D:!re"$( a celor ce vie%"iesc D$ aceas( l":e. Aceas( dovedire D$reA"i$%eaE9o 1i
". C(ci d"!( aceasa vo: 'i K"deca%i de S(!=$"l $osr". I$v(%a%i9v( aces :e1e1"& al
dovedirii 1i $i:e$i $" va !"ea s( v( a:(&easc(. C"rve1e ci$evaH Ara(9i l"i !e al"l care
!erece D$ D$'r=$are. R(!e1e 1i l(co:e1e ci$evaH Ara(9i l"i !e cel ce d( :ilose$ie. Tr(ie1e
ci$eva D$ Eavisie 1i !iE:(H Ara(9i l"i !e cel c"ra de aceas( !ai:(. De :=$ie se s(!=$e1e
ci$evaH Ad"9i de 'a%( !e cel ce r(ie1e D$ 'iloEo'ie. Ni $" reA"ie s( aler&(: la !ovesirile cele
vec@i* ci s( l"(: !ilde de la cei ce vie%"iesc ac":. Pe$r" c( 1i as(Ei* l"cr=$d dar"l l"i
D":$eEe"* is!r(vile celor de ac": $" s"$ :ai !"%i$e dec= celor de :ai D$ai$e. Dar $e9
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
8-
credi$cios ese 1i socoe1e c( Scri!"rile s"$ :i$ci$oaseH Ni $" crede c( Iov a 'os D$ aces
'elH Ara(9i l"i "$ al o: care a "r:a vie%ii acel"ia. I$ 'el"l acesa 1i S(!=$"l $e va K"deca !e
$oi. /a !"$e roAi l=$&( roAi 1i $" di$ K"deca( va !ecel"i @o(r=rea* ca s( $" Eic( ci$eva c":
a Eis sl"&a aceia c(reia i s9a D$credi$%a ala$"l* 1i D$ loc"l al"ia a ad"s !ri@($ire) BDoa:$e*
e9a: 1i" c( e1i "$ o: as!r"C >M. +5* +8?. C( D$ loc s( s"s!i$e* c( $" a ad"s al ala$* 1i9a
'(c" !(ca 1i :ai &re"* ad("&=$d l=$&( le$evirea sa* D$vi$"irea S(!=$"l"i. C(ci ce EiceH BTe9
a: 1i" c( e1i "$ o: as!r"C O* ic(los"le* $e:"%":ior"le 1i le$e1"le* 'ii$d daor s(
!ri@($e1i le$evirea a 1i s( scaEi ceva di$ !(ca"l cel :ai di$ai$e* " ai ad"s !ri@($ire
S(!=$"l"i 1i D$ loc s( D$doie1i ala$"l ai D$doi !(ca"l. Pe$r" aceasa D":$eEe" va !"$e
roAi l=$&( roAi* ca cei A"$i s( K"dece !e cei r(i* 1i ace1ia K"9dec=$d"9se de cei A"$i* s( $"
!oa( !ri@($i !e S(!=$"l. C(ci se Eice) C=$d va ve$i Fi"l O:"l"i D$r" slava Ta(l"i S("..N"
a Eis) BD$r" slav( ase:e$ea c" slava Ta(l"iC* ci BD$r" slava Ta(l"iC* B... si se vor ad"$a
D$ai$ea L"i oae $ea:"rile..2R. D$'rico1a( K"deca(l $'rico1a( celor !(c(o1i 1i vi$ova%i* c(
celor ce 1i" c( a" 'a!e A"$e va 'i !o'i( 1i Al=$d(. BNi va !"$e oile de9a drea!a Sa* iar ieEii
de9a s=$&aC >M. +5* 0.900?.
Ni ace1ia 1i aceia oa:e$i s"$. Pe$r" Ce dar aceia s"$ oi* iar ace1ia ieEi. Pe$r" ca s( c"9
$o1i sc@i:Aarea voi$%ei celei liAere* iar $" a 'irii. Ni !e$r" care !rici$( cei ce $" da"
:ilose$ie s"$ ieEiH Pe$r" c( doAioc"l acela ese $erodior 1i $" !oae ad"ce s(!=$ilor l"i
'olos $ici di$ la!e* $ici di$ !r(sire* $ici di$ l=$(* cad !e$r" v=rsa cea =$(r( ese li!si de
oae acesea. De aceea !e cei ce $" ad"c $ici o road( a :ilose$iei i9a $":i ieEi. Iar !e cei
de9a drea!a i9a $":i oi. C(ci de la acesea 'olos"l ese :are di$ l=$(* di$ !r(sire 1i di$ la!e.
Deci ce Eice c(re eiH BC(ci 'l(:=$d a: 'os 1i Mi9a%i da s( :($=$c* D$sea a: 'os 1i :i9a%i
da s( Aea"G sr(i$ a: 'os 1i :9a%i !ri:i. Gol a: 'os 1i :9a%i D:Ar(ca.>M. +5*06?. Iar celor9
lal%i cele di:!oriv(. C" oae c( 1i ace1ia 1i aceia oa:e$i era"* acelea1i '(&(d"i$%e a" l"a*
acelea1i dar"ri le era" !"se D$ai$e de a l"cra 'a!e A"$eG S(!=$"l 1i la aceia 1i la ace1ia a
ve$i* c" aceea1i D$'(%i1are de o: sr(i$* &ol 1i 'l(:=$d. Toae s"$ deo!oriv( 1i la ace1ia 1i
la aceia. Dar s'=r1i"l $" ese la 'elH Pe$r" c( voi$%a cea liAer( $" i9a l(sa. Ni $":ai aceasa a
'(c" des!(r%irea. Ni de aceea ace1ia a" :ers D$ D:!(r(%ie* iar aceia D$ &@ee$a. Iar de era dia9
vol"l !rici$"ior"l !(caelor* $" era c" dre!ae ca el s( !(9c("iasc( 1i la !(cae s( sileasc(*
iar al%ii s( se c@i$"iasc(.
Ai v(E" aici 1i !e cei ce a" &re1i 1i !e cei ce a" '(c" 'a!e A"$eH Ai v(E" c( cei r(i 'ii$d
!"1i D$ 'a%a celor A"$i li s9a as"!a &"raH /i$o s(9%i ad"c al( !ild(l Fecioare* Eice* era" Eece
>M. +5* .?. Ni aici voi$%ele s"$ cele ce a" is!r(vi 'a!ele cele A"$e 1i cele rele. Ni di$
!"$erea de 'a%( vei vedea 1i !(caele acesora 1i 'a!ele A"$e ale acelora. C( al("rarea 'ace
:ai l":i$a( D$v(%("ra. Ni acesea 1i acelea 'ecioareG 1i acesea ci$ci 1i acelea. F(clii avea" 1i
acesea 1i acelea` Toae a1e!a" !e Mire. C": dar "$ele a" i$ra* iar celelale $"H Pe$r" c(
"$ele era" Al=$de 1i i"Aioare de oa:e$i* iar celelale $e:ilosive. /eEi iar(1i c( voi$%a se 'ace
!rici$( a @o(r=rii* iar $" diavol"lH Ai v(E" K"deca( !ri$ cei de ase:e$ea 1i @o(r=re di$
!"$erea de 'a%( a celor ce a" l"cra cele di:!oriv(H RoAi !e roAi vor K"deca.
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
8.
/oie1i s(9%i ar( K"decaa '(c"( 1i de cei ce $" s"$ ase:e$eaH C( se va 'ace 1i de cei ce $"
s"$ ase:e$ea* ca os=$da s( 'ie :ai :are. B#(rAa%ii di$ Ni$iva se vor sc"la la K"deca( c"
$ea:"l acesa 1i9. vor os=$diC >M. .+* 8.?. N" s"$ ase:e$ea cei care se K"dec(. C(ci "$ii
s"$ !(&=$i* iar al%ii i"dei. I"deii a" doA=$di D$v(%("ra !rooroceasc(* iar ceilal%i $icioda( $"
s9a" D:!(r(1i de d":$eEeiasc( asc"lare. Ni $" $":ai aceasa ese deoseAirea. C(ci acolo
roA s9a d"s >s( !ro!ov(d"iasc(?* iar aici S(!=$"l a ve$i. Acela !ri:eKdie :are !ro!ov(d"ia*
iar Acesa D:!(r(%ia cer"rilor Ai9$evesea. Care reA"ia :ai re!ede s( cread(* !(&=$ii cei 'ar(
de socoeal(* care $icioda( $" s9a" D:!(r(1i de d":$eEeiasca D$v(%("r(* sa" ace1ia care
di$ v=rs( !r"$ceasc( a" cresc" D$ c(r%i !rooroce1iH Oric(r"i Di ese l(:"ri c( i"deii. Dar
l"cr"rile s9a" !erec" D:!oriv(. Ace1ia $" a" creE" S(!=$"l"i* care !ro!ov(d"ia D:!(r(%ia
cer"rilor* iar aceia a" creE" cel"i ase:e$ea o: ca 1i ei* care Di D$&roEea c" !ieirea* ca s( se
arae Al=$de%ea acelora 1i $e:"l%":irea acesora.
Oare diavolH Oare $orocH Oare "rsioareH Oare $" 'ie9care s9a '(c" sie1i !rici$"ior de r("ae
sa" de 'a!( A"$(H C( de $" ar 'i 'os i"deii vi$ova%i $" ar 'i Eis B1i vor os=$di !e $ea:"l
acesaC. N" ar 'i Eis c( 1i Re&i$a de la :iaE(Ei va os=$di !e i"dei >M. .+* 85?. C( $" $":ai
!o!oare !e !o9!oare vor os=$di* ci 1i "$ si$&"r o: care !"ea "1or s( 'ie a:(&i* dar a r(:as
$eD$1ela* va K"deca !e "$ !o!or D$re&* care c" orice c@i! reA"ia s( Air"iasc(* dar a 'os
Air"i. Pe$9r" aceasa 1i de la Ada: 1i de la Iov a: !o:e$i. Ni de $e9voie ese s( $e
D$oarce: iar(1i la !rici$a aceea ca s( D:!li$i: r(:(1i%a c"v=$"l"i. Deci !e Ada: c" c"vi$e
l9a A=$"i* iar !e Iov c" l"cr"ri. Ni !e acesa de oa( Ao&(%ia l9a !(&"9Ai 1i de co!ii l9a li!si*
iar de la acela $i:ic $9a l"a $ici :ic* $ici :are. Dar s( ad"ce: c@iar c"vi$ele 1i s( ar((:
c@i!"l !iE:"irii. BNi a Eis 1ar!ele c(re 'e:eie) Ce ese c( a Eis D":$eEe" s( $" :=$ca%i di$
o !o:"l rai"l"iHC Aci 1i 1ar9!e* acolo* la Iov* 'e:eie. Deci :are ese deoseAirea s'a"io9
rilor.
C( acela >1ar!ele? era roA* iar aceasa >'e:eia? era !(ra1( a vie%ii. Acela era s"!"s* iar aceasa
era aK"(oare. /eEi c= de :are ese deoseAirea vi$eiH C(ci !e Ada:* cel ce era s"!"s 1i roA al
l"i l9a a:(&i* iar l"i Iov* $ici aceea ce9i era ovar(1( 1i aK"or $" a !"" s(9i !"$( !iedic( 1i
s(Rl s"r!e. Dar s( vede: :ai l(:"ri ce Eic c"vi$ele. BCe ese c( a Eis D":$eEe" s( $"
:=$ca%i di$ o !o:"lHC* a Eis 1ar!ele. Dar D":$eEe" $9a Eis aceasa* ci cele di:!oriv(. /eEi
dar vicle1"& al diavol"l"i. A Eis cele ce $" s9a" s!"s* ca s( c"$oasc( ce s9a &r(i de
D":$eEe". Ce 'ace dar 'e:eiaH Fii$d reA"i$%( s(9i as"!e &"ra* 'ii$d reA"i$%( $ici s( $"9i
r(s!"$d(* di$ $esocoeal( a" s!"s !or"$ca cea s(!=$easc(. Pe$r" aceasa i9a da l"i !rici$(
de D$dr(E$eal(. /eEi c= ese de r(" a se da !e si$e* 'ar( l"are a:i$e* vr(K:a1ilor 1i !iE:a1i 9
lorH De aceea 1i Frisos Eice) BN" da%i cele s'i$e c=i$ilor* $ici $" ar"$ca%i :(r&(riarele
voasre D$ai$ea !orcilor... 1i D$orc=$d"9se s( v( s'=1ie !e voiC >M. 7* 6?. Aceasa s9a '(c" la
Eva. A da s'i$ele c=i$el"i 1i !orc"l"iG a c(lca acela c"vi$ele 1i D$orc=$d"9se a r"! !e
'e:eie. Ni veEi c": vorAe1e c" vicle1"&) BN" ve%i :"ri c" :oareC >Fac. 0* 8?. Ni ia a:i$e
c( aici 'e:eia !"ea s( D$%elea&( a:(&irea. C( D$da( a scos la iveal( vraKAa 1i r(EAoi"l 'a%( de
D":$eEe"* vorAi$d ce'e D:!oriv(. Deci* vr=$d diavol"l s( c"$oasc( !or"$ca i9ai s!"s9o* dar
d"!( ce a &r(i cele D:!oriva !or"$cii de ce i9ai "r:aH C(ci D":$eEe" a Eis) B... c" :oare
ve%i :"riC >Fac. +* .7?. Iar diavol"l a s!"s cele D:!oriva acesora) BN" ve%i :"ri c" :oareC.
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
8+
Ce ese :=i l":i$a dec= r(EAoi"l acesaH De "$de di$ al( !are !"ea s( c"$oasc( !e vr(K 9
:a1"l 1i !iE:a1"l* 'ar( $":ai de aici* di$ cele ce a &r(i D:!oriva l"i D":$eEe"H Deci
reA"ia D$da( s( '"&( de a:(&ire. TreA"ia s( se de!(reEe de c"rs(. BN" ve%i :"ri c" :oare*
a Eis. C( 1ie D":$eEe" c( D$ orice Ei vei :=$ca di$r9D$s"l se vor desc@ide oc@ii vo1ri 1i ve%i
'i ca $i1e d":$eEei...C >Fac. 095?.
C" $(deKdea de :ai :are ci$se* a" !ierd" 1i A"$((%ile !e care le avea" D$ :=i$i. S9a
'(&(d"i s(9i 'ac( d":$eEei* dar i9a s"!"s ira$iei :or%ii. De ce dar* o* 'e:eie* ai creE"
diavol"l"iH Ce l"cr" A"$ ai v(E" la elH N" era de aK"$s %ie s( e s"!"i vred$iciei 1i credi$%ei
P"ior"l"i de le&e* c( Acela era D":$eEe" 1i Oidior. Iar acesa ese diavol 1i vr(K:a1 1i $" Eic
diavol* ci 1ar!e Dl socoeai !e el. Deci !e 1ar!e* s!"$e9:i* reA"ia s(9. D$vred$ice1i de a=a
vorA(* D$c= s(9i des(i$"i l"i 1i !or"$ca cea s(!=$easc(H /eEi c( era c" !"i$%( s( c"$oasc(
ea a:(&irea* dar $9a vr". Mai ales c( D":$eEe" i9a da D$des"l(oare 'aceri de Ai$e 1i !ri$
l"cr"ri a ar(a !"rarea L"i de &riK(. C( $e'ii$d o:"l* i9a !l(s:"i* s"'le D$ el a i$s"'la* d"!(
c@i!"l S(" l9a '(c"* s(!=$ior al ""ror celor de !e !(:=$ l9a !"s* aK"or i9a da* rai i9a s(di
1i l9a sloAoEi s( se 'oloseasc( de o%i !o:ii di$ el* $":ai de "$"l l9a o!ri s( se ai$&(. Dar 1i
aceasa a '(c"9o s!re 'olos"l lor. Iar diavol"l $ici "$ l"cr" A"$* :ic sa" :are $9a '(c"* ci
$":ai c" c"vi$e &oale* D$&=:'=$d !e 'e:eie 1i c" $(deKdi de1are ":'l=$d9o* a a:(&i9o. Ni
a socoi ea c( :ai vred$ic de credi$%( ese diavol"l* dec= D":$eEe"* Care c" 'a!a a ar(a
dra&ose de ei. Ni a creE" 'e:eia cel"i ce $" a '(c"* $ici a s!"s ceva A"$* ci a ad"s $":ai
c"vi$e &oale. /eEi c( $":ai di$ $esocoeal( 1i le$evire s9a '(c" D$1elarea* iar $" di$ sil(. Ni
ca s( c"$o1i aceasa :ai l":i$a* asc"l( c": 1i Scri!"ra !ri@($e1e !e 'e:eie. C( $" a Eis
Ba:(&i$d"9seC* ci c( Ba v(E" 'e:eia c( A"$ ese !o:"lC >Fac. 0* 6? a :=$ca. Deci vi$a ese
1i a vederii celei $eD$'i=$ae 1i $" $":ai a D$1el(rii diavol"l"i. C( de !o'( a 'os Air"i(* $" de
r("aea drac"l"i. Pe$r" aceasa $ici ierare $9a doA=$di* ci* 1i Eic=$d c( 1ar!ele a a:(&i9o*
1i :ai :are !edea!s( a l"a* :ai ales c( la ea $" era !rici$( s( cad(.
Ni ca s( c"$oa1e: :ai l":i$a aceasa* ve$i%i s( :"(: c"v=$"l la Iov. De la cel ce s9a
s"!"s c(derii* la cel ce s9a s(!=$i* de la cel ce s9a Air"i* la cel ce a Air"i. C( aceasa :ai
:"l( os=rdie $e va ad"ce ca s( !ri@($i: !e diavol"l. Acolo cel ce a a:(&i era 1ar!e 1i a
Air"i. Aci 'e:eie 1i $" a !"". M(car c( aceasa* s!re D$d"!lecare* ese :"l :ai les$icioas(*
dec= acela. Ni l"i Iov i s9a ad"s :e1e1"&irea d"!( !ierderea Aa$ilor* d"!( :oarea co!iilor 1i
d"!( !ierderea a o ce avea. Iar acolo $i:ic de aces 'el $" a 'os. Ada: $" a !ierd" co!ii* $9
a !(&"Ai Aa$i* $" 1edea !e &"$oi* ci loc"ia D$ rai"l des'((rii 1i se D$d"lcea de o 'el"l de
'r":"se%i* de !o:i* de iEvoare* de r="ri 1i de oa( liAeraea. Nici o ose$eal(* $ici o d"rere*
$ici o sc=rA( sa" &riKi* $ici oc(ri sa" !ri@($iri* $ici r("(%ile cele $e$":(rae care9P
$(!(diser( !e Iov. Dar c" oae c( $" era $ici "$a de aces 'el* s9a D:!iedica 1i a c(E". Oare
$" a ar(a c( ese di$ !rici$a le$eviriiH Iar acela a r(Ada oae acesea A(rA(e1e 1i $" a
c(E". Oare $" 1i acesa di$ reEvia s"'le"l"iH
Deci di$ a:=$do"( !(r%ile* o i"Ai"le* c"le&e :are 'olosG '"&i de cele "r:ae de Ada:*
c"$osc=$d c=e rele se 'ac di$ le$evire 1i "r:eaE( evlaviei l"i Iov* D$v(%=$d c=e A"$((%i
odr(slesc di$ os=rdie. Pe aces !"r(or de c"$"$( odea"$a s(9. ai D$ :i$e 1i la orice $evoie
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
80
sa" d"rere vei avea D$deaK"$s( :=$&=iere. C(ci ca D$ 'a%a D$re&ii l":i s=$d 'erici"l 1i
vieaE"l acela* vorAe1e ""ror* !ri$ !(i:irile ce i s9a" D$=:!la* s( s"'ere c" A(rA(%ie oae
cele ce li se !rici$"iesc 1i la $ici "$"l di$ relele ce le vi$ as"!r(9le s( $" se s"!"ie. C(ci $"
ese $ici o !(i:ire o:e$easc(* care s( $" !ri:easc( :=$&=iere de acolo. C(ci relele ce s"$
r(s!=$die D$ oa( l":ea* oae D:!re"$( a" $(!(di as"!ra r"!"l"i acel"ia. Deci ce ierare va
avea cel ce $" !oae s( s"'ere c" :"l%":ire o !are di$ $evoile cele ce a" ve$i as"!ra acel"ia*
care $" o !are $":ai* ci oae ielele ""ror oa:e$ilor se vede c( le9a !"raH Ni ca s( $"
!ri@($e1i c"v=$"l c( ese D$dr(E$e%* vi$o ca !"$=$d D$ai$e !e 'iecare di$ $evoile ce a" ve$i
as"!ra l"i* s( D$credi$%(: cele Eise. Ni de voie1i* s( ad"ce: :ai D$=i de 'a%( !e ceea ce ese
:ai &re" de s"'eri dec= oae* !e s(r(cie Eic* 1i !e d"rerea cea di$ ea* c( de aceasa
!re"i$de$i se !l=$& o%i oa:e$ii.
Deci ci$e a 'os :ai s(rac dec= Iov* care era :ai s(rac 1i dec= cei ar"$ca%i !e la A(i 1i dec=
cei ce dor: D$ ce$"1a c"!oarelor !e sc"r* s( Eic* dec= o%i oa:e$iiH C( ace1ia :(car @ai$(
r"!( a"* dar acela &ol s(ea 1i D:Ar(c(:i$ea care o avea de la 'irea r"!"l"i o sricase
diavol"l !ese o c" !"reEici"$e &rea. Ni !=$( 1i s(racii ace1ia a" ca aco!er(:=$ 'oi1oa9rele
cele de !e la A(i* sa" s"$ aco!eri%i de vreo coliA(. Iar acela a'ar( D$ aer liAer odea"$a Ei 1i
$oa!e !erecea 1i $ici :=$&=ierea de la vre"$ aco!er(:=$ $" avea. Ni* D$ !l"s* c( ace1ia se
1i" vi$ova%i c" :"le r("(%i* dar acela $i:ic r(" $" 1ia D$r" si$e. Ni la aceasa l"a a:i$e de
'iecare da( c=$d i se D$=:!la ceva. Ni :ai :(re Di '(cea d"rerea 1i Di s!orea $ed":erirea*
$eKii$d !rici$a relelor celor ce i se D$9=:!l(. Deci ace1ia* !rec": a: Eis* !e$r" :"le rele
!"ea" s( se D$vi$"iasc( !e ei 1i $" l"cr" :ic ese acesa* D$r" :=$&=ierea $evoii* a se 1i
vi$ova 1i c( !e dre!ae se !ede!se1e. Iar acela 1i de aceas( :=$&=iere era li!si 1i ar(=$d
!erecere !li$( de 'a!e A"$e* s"'erea $evoile celor r(i. Ni s(racii ace1ia care s"$ la $oi*
di$r" D$ce!" s9a" de!ri$s D$r" $evoi* iar acela $ede!ri$s a s"'eri s(r(cia* deoda( !ri:i$d
sc@i:Aarea di$ Ao&(%ie. Deci !rec": a 1i !rici$a relelor s"'erie* :are l"cr" ese s!re
:=$&=iere* $" :ai !reKos dec= aceasa ese de!ri$derea D$ s(r(cie di$ D$ce!"* !e$r" cei ce
!erec D$ s(r(cie. Ni d care dre!"l acela era li!si* dar $ici a1a $" c(dea c" &=$d"l. L9ai v(E"
!e el c( a aK"$s D$ cea :ai de !e "r:( s(r(cie* d"!( care ala :ai $ea&r( $" :ai ese c"
!"i$%( a se a'laH C(ci ci$e !oae 'i :ai s(rac dec= cel &ol 1i care $" are $ici "$ aco!er(:=$H
Ni* :ai ales* $ici $i%el !(:=$ !e$r" a se c"lca $" :ai avea c" ce doA=$di. C(ci $" sa !e
!(:=$* ci !e &"$oi.
Deci c=$d e vei vedea !e i$e aK"$&=$d D$ s(r(cie* !"$e9%i D$ :i$e !(i:irea dre!"l"i 1i
D$da( D%i vei "1"ra :i$ea 1i vei le!(da o &=$d"l cel de :=@$ire. Deci o $evoie ca aceasa*
adic( a s(r(ciei* se !are oa:e$ilor c( ese !rici$( a ""ror ic(lo1iilor 1i relelor.
Iar a do"a d"!( aceea* 1i !oae :ai D$=i dec= aceea* ese ra$a r"!"l"i. C(ci ci$e s9a
D:Aol$(vi c=$dva as'elH Ci$e a s"'eri aces 'el de Aoal(H Ci$e a :ai !ri:i a=a ra$(* sa" a
v(E" c( a !ri:i ci$evaH N" ese $i:e$i. C=e !"%i$ se o!ea r"!"l l"i 1i di$ oae :(d"larele
l"i iEvora :"l%i:e de vier:iG 1i ace1ia c"r&ea" '(r( D$ceare 1i :"l( !"oare r(s!=dea" D$
oae !(r%ileG 1i a1a 1i r"!"l c=e !"%i$ :"rea* de aces 'el de !"reEici"$e 'ii$d :=$caG 1i
acesea '(cea" A"caele 'ar( de d"lcea%(* iar 'oa:eea la el era $e:aiD$=l$i( 1i de :irare*
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
88
c(ci 1i c=$d i se da @ra$( $" !"ea s( se D$d"lceasc( de ea* c(ci Eice) B...c( v(E c( A"caele
:ele a" :iros...C >Iov 6* 7?.
Deci c=$d vei c(dea D$ Aoal(* o* o:"le* ad"9%i a:i$e de r"!"l acela 1i de acea car$e s'=$(.
C( s'=$( era 1i c"ra(* :(car de avea as'el de ra$(. Ni D$ o1ire de va 'i ci$eva c@e:a* a!oi
c" $edre!ae 1i c" $ici o !rici$( Ai$ec"v=$a( se va s!=$E"ra !e le:$ 1i i se va sr"Ki
coasele* s( $" socoeasc( l"cr"l acesa de ocar(* $ici s( sl(Aeasc( de d"rere* ci sa1i !"$( D$
:i$e !e s'a$%"l acesa. Ni vei Eice c( des"l( :=$&=iere Di era l"i Iov c( 1ia c( oae acesea
D":$eEe" i le ad"cea as"!ra. Dar aceasa :ai :"l Dl "lA"ra !e el 1i9. :=@$ea* c( Dre!"l
D":$eEe"* !e Care D$ o 'el"l II ci$sea* Acela era Care9. c@i$"ia !e el 1i $" !"ea a'la vreo
!rici$( Ai$ec"v=$a( a $evoilor ce s"'erea. Dar d"!( ce s9a D$1ii$%a :ai !e "r:( de aceas(
!rici$(* veEi c=( evlavie a ar(a. C(ci c=$d i9a Eis D":$eEe" l"i) BOare sric( K"decaa Mea
1i M( 'aci !e Mi$e vi$ova* ca s( e ar(%i !e i$e dre!HC >Iov 8-* 0?* s!(i:=$=$d"9se a
r(s!"$s) BM=$a voi !"$e !ese &"ra :ea. O da( a: &r(i 1i a do"a oar( $" voi :ai re!eaC
>Iov 04*08905?. Ni BC" a"E"l "rec@ii Te9a: a"Ei :ai D$ai$e* iar ac": Te9a" v(E" oc@ii :ei.
Pe$r" aceasa :9a: s:eri 1i :9a: "sca 1i :9a: socoi !e :i$e !(:=$ 1i %(r=$(C >Iov 8+*
596?.
Ni de socoe1i c( aceasa i9a 'os des"i !e$r" :=$&=iere 1i " aceea1i :=$&=iere vei !"ea
avea c=$d vei !(i:i ceva di$ cele rele* $" !e$r" D":$eEe"* ci di$ is!ia oa:e$ilor 1i vei
:"l%":i 1i $" vei @"li !e Cel ce !oae s( o!reasc( is!ia* dar care o sloAoade !e$r" cercarea
1i l(:"rirea a. Ni !re9c": se D$c"$"$eaE( cei ce a" !(i:i !e$r" D":$eEe"* a1a 1i " vei
doA=$di acelea1i r(s!l(iri* c( $evoile ce s9a" ad"s as"!ra a de la oa:e$i le9ai s"'eri c"
A(rA(%ie 1i Cel"i ce !"ea s( le o!reasc( !e ele* dar $" a voi* I9ai :"l%":i. Deci ia( c( 1i
s(r(cia 1i Aoala* !e a:=$do"( c" cea :ai de !e "r:( as!ri:e s9a" ad"s as"!ra Dre!"l"i.
/oie1i s(9%i ar( 1i r(EAoi"l cel di$ 'ire* ce s9a !"s a"$ci as"!ra vieaE"l"i acel"ia c" a=a
as!ri:eH Oece co!ii a !ierd"G o%i deoda(* o%i D$ 'loarea v=rsei* o%i !li$i de 'a!a A"$(G 1i
$" a" :"ri d"!( le&ea 'irii* ci c" :oare sil$ic( 1i ic(loas(. Ci$e va !ovesi aceas( rea
D$=:!lareH Ni:e$i $" !oae. Deci c=$d va :"ri 'i"l sa" 'iica* alear&( c(re dre!"l acela 1i
$e&re1i vei a'la :"l( :=$&=iere.
Ni oare $":ai acese rele i s9a" D$credi$%a I"iH Dar !(r(sirea* v=$Earea* AaKocoririle 1i
oc(rile* !ri@($irea 1i l"area D$ r=s ale !riee$ilorH Ni c= de $es"'eri l"cr" ese a 'i AaKocori
de o%iH C( $" a1a de :"l r($e1e s"'le"l $osr" $evoile ce se D$=:!l(* !rec": Di r($esc cei
ce9I oc(r(sc !e$r" acese $evoi. N" $":ai c( $" era cel ce l9ar 'i !"" :=$&=ia* ci :"l%i di$
oae !(r%ile Dl oc(ra". Ni Dl a"Ei !e el =$&"i$9d"9se de aceasa Eic=$d) BDar 1i voi v9a%i sc"la
D:!oriva :eaC. Ni $e:ilosivi Di $":e1e 1i Eice) BN" s9a" a!ro!ia de :i$e cei de a!roa!e ai
:ei 1i sl"&ile :ele as"!ra :ea &r(9ia"... 1i c@e:a: !e 'iii %iioarelor :ele* iar ei c" o"l s9a"
de!(raC >Iov .4* .09.<?. Iar al%ii* Eice) Bsc"i!a as"!ra :ea... 1i !ovese ""ror :9a: '(c"C
>Iov 0-* 49.-?. Ni D$s(1i @ai$a :ea s9a sc=rAi de :i$eC >Iov 0-* 49.-?. Ni acesea $ici a le a"Ei
$" s"$ s"'erie* dar:ie a le r(Ada c" 'a!a.
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
85
S(r(cia cea :ai de !e "r:(* Aoal( $es"'eri(* $e:aiD$=l$i( 1i de :irare* :oare a co!iiloQ9 1i
D$c( a= de :"li 1i as'el de A"$i 1i c" aces 'el de :oare* oc(ri 1i AaKocoriri 1i @"le de la
oa:e$iG "$ii AaKocorea"* al%ii oc(ra"* al%ii de'(i:a". Ni $" $":ai vr(K:a1ii* ci 1i !riee$iiG 1i
$" $":ai !riee$ii* ci 1i sl"&ile. Ni $" $":ai AaKocorea" 1i oc(ra"* ci se 1i sc=rAea". Ni
acesea $" D$ do"(* rei sa" Eece Eile Ie9a s"'eri* ci D$del"$&. Ni !e l=$&( oae acesea ce
$":ai acel"ia s9a" D$=:!la* $ici :=$&=ierea cea de la $oa!e $" o avea* ci la $evoile Eilei se
ad("&a" $(l"cirile 1i 'ricile $o!%ii* care era" :ai $es"'erie. Ni c": c( :ai &rele era" cele ce
le s"'erea D$ so:$* asc"l( ce Eice) BPe$r" ce :( D$'rico1eEi c" vis"ri 1i c" vede$ii :(
D$&roEe1iHC >Iov 7* .8?. Care o: de 'ier* care dia:a$ ar 'i s"'eri a=ea releH C(ci dac(
$":ai "$a di$ acesea ese $es"'eri(* socoe1e c=( d"rere ad"c oae D:!re"$(. Dar acela !e
oae le s"'erea 1i D$r" oae cele ce i s9a" D$=:!la l"i $9a !(c("i2$ici a vicle$i c" A"Eele
l"i.
S( se 'ac( dar !(i:irile acel"ia docorii relelor $oasre 1i vi'or"l cel c":!li al l"i* li:a$ al
$ecaE"rilor $oasreG 1i la orice di$ cele ce $i se D$=:!l( s( !"$e: D$ :i$e !e S'=$"l. Ni
v(E=$d c( "$ si$&"r r"! a s"'eri $evoile di$ oa( l":ea* 1i $oi* c" A(rA(%ie* s( r(Ad(: cele
!"%i$e 1i :ici. Ni ca la o :aic( i"Aioare de 'ii* care91i D$i$de :=i$ile D$ oae !(r%ile 1i91i
!ri:e1e !e co!iii ei s!(i:=$a%i* 1i9i li$i1e1e* a1a 1i $oi s( aler&(: odea"$a la !ovesirea
aceasa. Ni dac( vor ve$i as"!ra $oasr( $evoi :ai :ari dec= oae* des"l( :=$&=iere l"=$d
di$ ea !e$r" oae* a1a $e vo: d"ce. Iar dac( vei Eice c( acela era Iov 1i de aceea a s"'eri* iar
e" $" s"$ ca acela* :ai :are !ri@a$( as"!ra a D%i vei ad"ce* iar dre!"l"i :ai :"l( la"d(.
C(ci :ai :"l reA"ie s( s"'eri " dec= acela. Pe$r" care !rici$(H Pe$r" c( acela a 'os :ai
D$ai$e de Le&ea Dar"l"i 1i a Le&ii* c=$d $" era :"l( l"are a:i$e a !erecerii o:"l"iG c=$d
$" era a=a dar al D"@"l"iG c=$d !(ca"l era a$evoie de Air"iG c=$d s(R !=$ea Alese:"lG c=$d
:oarea era D$'rico1a(. Dar ac": l"!ele SRa" '(c" :ai les$icioase* 'ii$dc( d"!( ve$irea l"i
Frisos oae acelea s9a" ridica. De aceea $ici "$ c"v=$ de D$dre!are $" ave: dac( d"!(
a=a vre:e* d"!( a=a s!orire 1i d"!( a=ea dar"ri ce $i s9a" da $o"( de la D":$eEe"* $"
vo: !"ea aK"$&e la :(s"ra acel"ia. Deci oae acesea c"&e=$d"9le 1i c( :ai :ari era"
$evoile acel"ia 1i c( a"$ci c=$d era l"!a :ai c":!li( s9a deEAr(ca 1i a l"!a* s( s"'eri: c"
A(rA(%ie oae cele ce $e vi$ as"!ra c" :"l( :"l%":ire. Ca s( !"e: doA=$di acelea1i c"$"$i
c" acela* c" dar"l 1i c" i"Airea de oa:e$i a Do:$"l"i $osr" Iis"s Frisos* C(r"ia* D:!re"$(
c" Ta(l 1i c" S'=$"l D"@* I se c"vi$e slava* ac": 1i !"r"rea 1i D$ vecii vecilor. A:i$.
OMILIE
la proorocul Iona, la &aniil i la cei trei tineri / pentru pocina / s$a
zis la intrarea n Sfntul i marele #ost
aL2esel $e ese $o"( as(Ei !raE$ic"l 1i ad"$area :ai l":i$a( dec= cea oAi1$"i(. Oare care
ese !rici$aH A !os"l"i ese is!rava aceasa. Ni" 1i e" c( a !os"l"i 1i D$c( $e'ii$d de 'a%(* ci
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
86
a1e!=$d"9se. C( acela $e9a ad"$a !e $oi aici D$ Casa cea !(ri$easc(. Acela 1i !e cei ce :ai
D$ai$e era" :ai r=$davi* as(Ei i9a D$ors D$ :=i$ile cele de :aic(. Ni dac( $":ai 'ii$d
a1e!a a '(c" D$r" $oi a=a os=rdie* oare c=$d se va ar(a 1i va ve$i* c=( evlavie va l"cra D$
$oiH A1a 1i o ceae* c=$d i$r( D$ ea "$ s(!=$ior D$'rico1a* lea!(d( oa( le$evirea 1i se
ridic( la :are os=rdie. Ni $" v( s!eria%i a"Ei$d de !os ca de "$ s(!=$ior D$'rico1a* c( $"
vo"( v( ese D$'rico1a !os"l ci $ea:"l"i diavolesc. De ese ci$eva l"$aec s!"$e9i l"i de !os
1i va r(:=$e D$&@e%a de 'ric( 1i :ai $e:i1ca dec= !ierele* ca 1i c": ar 'i %i$" c" le&("ri.
Dar :ai ales c=$d D:!re"$( c" !os"l va 'i D$K"&a( r"&(ci"$ea* sora 1i !riee$a l"i. De aceea
1i Frisos Eice) BAces $ea: $" iese '(r( r"&(ci"$e 1i !osC >M. .7*+.?. Deci dac( !e !iE:a1ii
:=$"irii $oasre 1i !e vr(K:a1ii vie%ii $oasre Di al"$&( 1i le ese a= de D$'rico1a* reA"ie s(9
. i"Ai: 1i s(9. D:Ar(%i1(:* iar $" s( $e e:e:. Iar dac( se cade s( $e e:e: de ceva* de Ae%ie
1i de D:A"iAare s( $e 'ie ea:(* iar $" de !os. C( acelea* le&($=$d"9$e :=i$ile* ca o s(!=$(*
$e d( sl"&i Vi roAi ira$iei !ai:ilor. Iar !os"l* a'l=$d"9$e !e $oi roAi$d 1i le&a%i* $e sloAoade
di$ le&("ri* $e iEA(ve1e de ira$ie 1i $e D$oarce la 'ericirea cea di$=i. Deci dac( 1i !e
vr(K:a1i ii al"$&( 1i de roAie $e iEA(ve1e 1i la liAerae $e D$9oarce* ce dovad( :ai :are a
dra&osei l"i !e$r" $ea:"l o:e$esc ca"%iH Ni dovada dra&osei c"iva !e$r" $oi se ara(
a"$ci c=$d* D:!re"$( c" $oi* !e acelea1i le i"Ae1e* sa" Pe "r(1e.
/oie1i s( D$ve%i ce !odoaA( ese !os"l o:"l"iH C=( !(9Eire 1i D$(rire ara(H G=$de1e9e la
c@i$"l cel 'erici 1i :i$"$a al :o$a@ilor. C( ace1ia '"&i$d de "lA"r(rile cele di$ l":e* 1i
aler&=$d la v=r'"rile :"$%ilor 1i D$'i&=$d coliAele lor D$ li$i1ea !"si"l"i* ca D$r9"$ li:a$
li$i1i* !e acesa l9a" l"a de c(l(or D$ oa( via%a lor. De aceea i9a '(c" !e ei di$ oa:e$i
D$&eri. Ni $" $":ai !e aceia* ci 1i D$ ce(%i* !e c=%i va a'la c( Dl !ri:esc !e el* la aceea1i
D$(l%i:e a 'iloEo'iei Di s"ie. C(ci 1i Moise 1i llie* "r$"rile !roorocilor celor di$ Le&ea vec@e*
c" oae c( 1i di$ ale 'a!e A"$e era" ei sr(l"ci%i 1i :ari* 1i avea" :are D$dr(E$eal( D$ oae*
dar c=$d vroia" s( se a!ro!ie de D":$eEe" 1i s( vorAeasc( c" El* c= Di era o:"l"i c" !"i$%(*
la acesa aler&a" 1i !ri$ :=i$ile aces"ia se ad"cea" l"i D":$eEe". Pe$r" acesea 1i
D":$eEe" '(c=$d la D$ce!" !e o:* D$da(* ad"c=$d"9. !e el D$r" a 'i* l9a !"s D$ :=i$ile l"i
ca D$r" ale "$ei :aici 1i a "$"i dasc(l A"$* D$credi$%=$d"9i l"i :=$"irea acel"ia. C( aceea)
BDi$ o !o:"l care ese D$ rai s( :=$ca%iG iar di$ !o:"l c"$o1i$%ei Ai$el"i sa" al r("l"i s( $"
:=$ca%iC >Fac. +* .69.7?* !or"$c( a !os"l"i ese. Iar dac( D$ rai a 'os $ecesar !os"l* c" a=
:ai :"l a'ar( de rai. Ni dac( :ai D$ai$e de ra$( a 'os de 'olos docoria* c" a= :ai :"l
d"!( ra$(. Dac( !=$( a $" se ridica r(EAoi"l !o'elor reA"i$cioas( $e era $o"( ar:a* c" a=
:ai :"l d"!( ridicarea l"i de la !o'e 1i de la diavoli de :are $evoie $e ese aK"or"l cel de la
!os.
De ar 'i !(Ei Ada: c"v=$"l acesa* $" l9ar 'i a"Ei !e cel de9al doilea* care Eice) BP(:=$ e1i
1i D$ !(:=$ e vei D$oarceC >Fac. 0* .4?. Ni 'ii$dc( $" a asc"la !e !ri:"l* !e$r" aceasa a
l"a :oare 1i &riKi* ose$eli 1i sc=rAe 1i via%( :ai &rea dec= orice :oareG !e$r" aceasa s!i$i
1i ci"li$iG !e$r" aceasa ose$eli 1i d"reri 1i via%( c" c@i$"ri. A v(E" c": se :=$ie Do:$"l
c=$d ese dis!re%"i !os"l. Asc"l( 1i c": Se A"c"r( c=$d se ci$se1e. Ni !rec":* c=$d El a
'os :=$ia* a cera !e cel ce l9a oc(r= c" :oare* o a1a c=$d a 'os ci$si >!os"l? !e :oare
a D$ors9o. C( vr=$d D":$eEe" s(9%i arae %ie !"erea l"i* i9a da s(!=$ire s( @o(rasc(
D$oarcerea la via%(* $" la doi* la rei sa" la do"(Eeci de oa:e$i* ci a "$"i !o!or D$re&* care
era os=$di la :oare 1i !e care* de la :iKloc"l c(ii ce d"cea la :oare* i9a r(!i. C( !e ceaea
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
87
$i$ivie$ilor* cea :are 1i :i$"$a(* care D$ &e$"$c@i s(ea 1i D$ !r(!asie se !ri:eKd"ia s(
cad( 1i de s"s a1e!a !edea!sa* !os"l* ca o !"ere ce vi$e de s"s* di$ !or%ile :or%ii i9a r(!i 1i
la via%( i9a D$ors. Dar s( a"Ei: iar(1i isorisirea)
Ni a 'os c"v=$"l Do:$"l"i c(re Io$a* Eic=$d) BScoal( 1i :er&i la Ni$ive* ceaea cea :areC.
De la :(ri:ea ce(%ii voie1e s(9. D$d"!lece s( :ear&(* c(ci 1ia de '"&a l"i ce va "r:a. Dar
s( a"Ei: 1i !ro!ov(d"irea) BD$c( rei Eile 1i Ni$ive se va !r(!(di...C >Io$a .* .?. Ni !e$r" care
!rici$( relele !e care vrei s( le 'aci le s!"i :ai D$ai$eH Ca s( $" 'ac cele ce a: s!"s. De
aceea 1i c" &@ee$a a D$'rico1a* ca s( $" ri:i( acolo. S( v( D$'rico1eEe* Eice* !e voi c"vi$ele*
ca s( $" v( :=@$easc( a!oi !e voi cercarea c" l"cr"l. Ni care9i !rici$a c( a sr=$s soroc"l la o
vre:e a1a de sc"r(H Pe$r" ca s( D$ve%i 1i " 'a!a cea A"$( a !(&=$ilor $i$ivie$i* care D$ rei
care 1ia voia Do:$"l"i* care* &re1i$d c" !(ca"l cel :ai &re"* !rive1e la c=( D$(l%i:e a
D$dr(E$elii s9a s"i. C( cel :ai c":!li l"cr" ese a !erece D$ !(ca. Ni cel :ai r(" l"cr" al
c(derii ese a sa D$ ea. De aceasa 1i Pavel !l=$&e 1i se =$&"ie1e* Eic=$d) BM( e: ca $"
c":va* ve$i$d iar(1i* s( :( s:ereasc( D":$eEe"l :e" la voi 1i s( !l=$& !e :"l%i care a"
!(c("i :ai D$ai$e 1i $" s9a" !oc(i de $ec"r(%ia 1i de des'r=$area 1i de s!"rc(ci"$ea !e care
le9a" '(c"C >.. Cor. .+*+.?.
Iar !e$r" !oc(i$%(* care vre:e !oae 'i :ai D$de:=$aic( dec= vre:ea !os"l"iH Dar s( $e
D$oarce: iar(1i la !ovesirea $oasr(. Ni a"Ei$d !rooroc"l acese c"vi$e s9a !o&or= la
lo!!ia* ca s( '"&( D$ Tarsis de la 'a%a Do:$"l"i >Io$a .* 0?. U$de '"&i* o* o:"leH N" ai a"Ei
!e David Eic=$d) BU$de :( voi d"ce de la D"@"l T("H Ni de la 'a%a Ta "$de voi '"&iHC D$
!(:=$H Dar) BA Do:$"l"i ese !(:=$"l 1i !li$irea l"iC >Ps. +0* .?. I$ iadH Dar) Bde :( voi
!o&orD D$ iad* de 'a%( e1iC. I$ cerH Dar) BDe :( voi s"i D$ cer* T" acolo e1iC. I$ :areH BNi
acolo* Eice* :( va %i$e drea!a TaC >Ps. .0<* 694?. Ni aceasa 1i la Io$a s9a '(c". D$ aces 'el
ese !(ca"l. I$ :"l( $eA"$ie ar"$c( s"'le"l $osr". Ni !rec": cei s(!=$i%i de a:e%eal( 1i de
Ae%ie* $eA"$e1e se D$v=resc 1i de le vor 'i D$ai$e &roa!(* !r(!asie* sa" alceva* cad D$ ele
'ar( $ici o !aE(* a1a 1i cei ce al"$ec( D$ !(ca* 'ii$d s(!=$i%i de !o'a l"cr(rii ca de o Ae%ie* $"
1i" ceea ce 'ac* di$ cele ce s"$ de 'a%( 1i $ici $" v(d :ai D$ai$e ceva di$ cele ce vor s( 'ie.
De S(!=$"l '"&i* s!"$e9:iH Dar a1ea!( !"%i$ 1i di$ D$=:!l(ri e vei D$v(%a c( $ici di$
:=i$ile :(rii* a acelei sl"K$ice* $" vei !"ea '"&i. C(ci D$da( ce a '"&i acesa D$ coraAie*
aceea a sc"la val"rile sale 1i la :are D$(l%i:e le ridica. Ni !rec": o sl"&( credi$cioas( a'l=$d
vre"$ roA ase:e$ea
Eile a" !"" s( 'ac( s( D$ceeEe "r&ia l"i D":$eEe" !e$r" !(caele lor 1i s( e :i$"$eEi de
i"Airea de oa:e$i a l"i D":$eEe"* Care S9a D$des"la $":ai c" !oc(i$%a de rei Eile !e$r"
a=ea &re1ale* 1i " s( $" caEi D$ deE$(d(Kd"ire :(car de ai 'i !(c("i :"l. Ni !rec": cel
r=$dav c" s"'le"l 1i de'(i:(or* :(car c( va avea :"l( vre:e de !oc(i$%(* $i:ic vred$ic $"
va s'=r1i* $ici va D:!(ca !e D":$eEe" c" si$e di$ !rici$a le$evirii* di:!oriv( cel reaE 1i
care 'ierAe c" os=rdia 1i care c" :"l( s=r&"i$%a se !oc(ie1e* D$ !"%i$( vre:e va !"ea si$&e
!(cae de l"$&( vre:e. Oare $" s9a le!(da Per" de rei oriH Oare $" a reia oar( c" K"r(:=$H
Oare $" D$'rico1=$d"9se de c"vi$ele "$ei sl"K$iceH >M. +6* 64978?. Dar oare de :"l%i a$i a
av" reA"i$%( ca s( se !oc(iasc(H Nicidec":. Ci D$ aceea1i $oa!e a al"$eca 1i s9a sc"laG 1i
ra$a 1i docoria a !ri:iG s9a D:Aol$(vi 1i D$r" s($(ae s9a D$ors. C": 1i D$ ce c@i!H
Pl=$&=$d 1i =$&"i$9d"9se. Ni $" si:!l" !l=$&ea* ci c" :"l( os=rdie 1i 'ierA=$9%eal(. De aceea
1i eva$&@elis"l a Eis) B... a !l=$s c" a:arC >M. +6* 75?. Ni care a 'os !"erea acelor lacri:i
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
8<
$ici "$ c"v=$ $" o !oae s!"$e* dar o ara( l":i$a cele ce a" "r:a. C( d"!( c":!li(
c(dere Y c(ci le!(darea ese !(ca"l cel :ai r(" di$re oae 9 iar(1i a 'os D$ors la ci$sea cea
di$=i 1i !"rarea de &riK( a D$re&ii #iserici i9a 'os D$credi$%a(. Ni :ai :"l dec= oae $e9a
ar(a $o"( c( are dra&ose c(re S(!=$"l :ai :"l dec= o%i A!osolii. C( Eice) BSi:o$e al
l"i Io$a* M( i"Ae1i " :ai :"l dec= ace1iaHC Iar acesa a ar(a c( $ici o 'a!( A"$( $" ese
D$oc:ai ca dra&osea.
Ni !e$r" ca s( Eic( c( !e $i$ivie$i !e A"$( dre!ae i9a iera c( era" oa:e$i !(&=$i 1i '(r(
socoeal(* ca !e $i1e sl"&i care $" a" 1i" voia Do:$"l"i 1i $" a" 'ac"9o >Lc. .+* 8<?* 1i ca
s( $" c"&ei c( 1i " vei 'i !"%i$ A(" 1i s( $" sai c(E" D$ !(cae* D%i ad"c de 'a%( 1i !e Per"*
o sl"&(* dar
c" ea* care a '"ra ceva di$ averile s(!=$e1i 1i '"&e* $"9. las( 1i 'ace $e$":(rae $ecaE"ri
celor ce l9a" &(Ed"i !e el* !=$( c=$d* l"=$d"9l !e el se va d"ce* a1a 1i :area* !e roA"l cel
ase:e$ea c" ea a'l=$d"9. 1i c"$osc=$d"9.* $e$":(rae s"!(r(ri 1i !iedici race cor(Aierilor* se
"lA"r(* sri&(* s!re $oia$ ra&e 1i D$&roEe1e c" a'"$darea cor(Aiei c" o c" oa:e$i* dac( $"9i
va da ei !e roA"l cel ase:e$ea ei. Dar cor(9Aierii ce 'ac v(E=$d aceseaH BAr"$ca" vasele di$
coraAie D$ :are* ca s( o "1"reEeC >Io$a .*5?. Dar coraAia $" se "1"ra* c( oa( !ovara D$c(
r(:(sese* adic( r"!"l !rooroc"l"i* sarci$a cea &rea* $" !e$r" 'irea r"!"l"i* ci !e$r" &re"a9
ea !(ca"l"i. C( $i:ic $" ese a1a de &re" 1i c" a$evoie de !"ra* !rec": ese !(ca"l 1i
$easc"larea. Pe$r" aceasa Oa@aria l9a ase:($a c" !l":A"l >Oa@. 5* 7?. Iar David* scrii$d de
el* Eice) BC( '(r(dele&ile :ele a" cov=r1i ca!"l :e"G ca o sarci$( &rea s9a" D$&re"ia !ese
:i$eC >Ps. 07* 8?. Iar Frisos sri&( c(re cei ce vie%"iesc D$ :"le !(cae) B/e$i%i c(re Mi$e
o%i cei ose$i%i 1i D:!ov(ra%i 1i E" v( voi odi@$i !e voiC >M. ..*+<?. Deci acesa* adic(
!(ca"l* '$&re"ia coraAia 1i o r(&ea s9o a'"$de. Iar Io$a dor:ea 1i s'or(ia. Gre" era so:$"l
l"i* dar $" era al 'irii* ci ai :=@$irii* $" al r=$d(vir(* ci al D$ris(rii. Dar sl"&ile cele c" A"$(
c"$o1d$%( D$da( D1i si: &re1alele* l"cr" care i s9a D$=:!la 1i acel"ia. C(ci d"!( '(!"irea
!(ca"l"i a c"$osc" r("aea I"i. Ni !(ca"l as'el ese. D"!( ce se $a1e ridic( :"le c@i$"ri
as"!ra s"'le"l"i care l9a $(sc"* l"cr" care ese co$rar $a1erii o:"l"i. C(ci $oi D$da( ce $e
$a1e: D$ce(: c@i$"rile* iar acela D$da( ce se $a1e r"!e c" c@i$"rile &=$d"rile cele ce l9a"
$(sc" !e el.
Ce 'ace dar c=r:aci"lH A ve$i la el 1i i9a Eis) BScoal( 1i roa&( !e Do:$"l D":$eEe"l ("C
>Io$a .* 6?. A c"$osc" deci c( '"r"$a $" era "$a oAi1$"i(* ci era !edea!s( ri:is( de la
D":$eEe" 1i vi'or :ai c":!li dec= :e1e1"&"l o:e$esc* c(ci :=$a c=r:aci"l"i $" :ai
'olosea la $i:ic. A c"$osc" deci c( cele ce se '(cea" avea" reA"i$%( de "$ :ai :are
oc=r:"ior* de Cel ce oc=r:"ie1e oa( l":ea. Di$ aceas( ca"E(* aceia l(s=$d v=slele*
!=$Eele* '"$iile 1i oae celelale* :=i$ile de ia v=slire le D$i$dea" s!re cer 1i !e D":$eEe" Dl
r"&a". Ni dac( $ici a1a $9a" av" s!or* a" ar"$ca sor%ii ca s( a'le !e cel vi$ova. Iar aceia*
vi$ova a'l=$d"9.* $" l9a" D$eca* ci* 'ii$d a=a "lA"rare 1i vi'or* ei 'ii$d 'oare li$i1i%i* a"
'(c" K"deca( D$ coraAie 1i D$reA=$d"9. l9a" D$vred$ici de r(s!"$s 1i oae de9a:($"$"l le
cercea"* ca 1i c": ar 'i reA"i s( dea sea:a c"iva de cele ce avea" s( @o(rasc(. Ni asc"l(9i
!e ei* c(ci ca la o K"deca( oae le cerceeaE(. Ce ese l"cr"l ("H De "$de viiH Ni "$de :er&iH
Di$ ce %ar( 1i di$ care !o!or e1i "H Ni c" oae c( :area Dl !=r=se !e el sri&=$d* iar sor%ii Dl
v(dise* dar oae acesea 'a9c=$d"9se* ei D$c( $" da" @o(r=rea. C( !rec": la K"deca(* c" oae
c( !=r=1i 1i :arori sa" de 'a%( 1i ad"c doveEi* dar K"dec(orii $" @o(r(sc !=$( ce D$s"1i cel
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
84
os=$di $" se va 'ace !=r=1 &re1alelor sale. A1a 1i cor(Aierii* oa:e$i !(&=$i 1i '(r( socoeal(
'ii$d* dar "r:a" r=$d"ielii celei A"$e care ese la K"dec(%i* c" oae c( a=a '"r"$( 1i
"lA"rare era D:!reK"r"l lor* iar :area $ici a r(s"'la $"9i l(sa* ci se "lA"ra* se "rAa* sri&a* 1i
val"ri "$"l d"!( al"l ridica. Deci de "$de s9a '(c"* o i"Ai%ilor* a=a !"rare de &riK( 'a%( de
Prooroc"lH Di$ ico$o:ia l"i D":$eEe". C(ci D":$eEe" ico$o:isea s( se 'ac( acesea*
D$v(%=$d !ri$ acesea !e Prooroc"l s( 'ie i"Aior de oa:e$i 1i Al=$d. Ca 1i c": i9ar 'i Eis)
BUr:eaE( cor(Aierilor care s"$ oa:e$i '(r( socoeal(. Ace1ia $" de'(i:a $ici "$ s"'le 1i
$ici 'a%( de r"!"l (" $" s"$ '(r( :il(. Iar " ai l(sa o ceae D$rea&( s( !(i:easc(. Ni
cor(Aierii* a'l=$d !e !rici$"ior"l relelor ce li s9a" D$=:!la* $" se @o(r(sc s(9I os=$deasc(.
Iar "* $eav=$d $ici o !=r( as"!ra $i$ivie$ilor* i9ai l(sa s( se a'"$de 1i s( se !r(!(deasc(. Ni
E" !or"$ci$d ca " s( :er&i 1i s(9i D$orci !e ei ia :=$"ire* !ri$ !ro!ov(d"irea a* $9ai
asc"la. Iar ace1da* $i:e$i !o9r"$ci$d"9ie* oae le 'ac 1i se silesc ca !e i$e* cel vi$ova* s( e
iEA(veasc( de os=$d(. Ni d"!( ce l9a !=r= :area* d"!( dovedirea !ri$ sor%i 1i d"!( ce el D$s"1i
s9= !=r= 1i 1i9a :(r"risi &re1eala* $ici a1a $" s9a" @o(r= s!re !ierEarea !rooroc"l"i. Ci se
o!rea"* se silea" 1i oae le '(cea" ca $ici d"!( a=ea doveEi s( $"9. dea $oia$"l"i :(rii. Dar
:area $" le da voieG 1i :ai ales D":$eEe" Di silea vr=$d ca* !rec": !ri$ cor(Aieri* 1i !ri$ c@i
s(9. D$%ele!%easc( !e el. C(ci ei D$1i1i d"!( ce a" a"Ei de la !rooroc) BL"a%i9:( 1i :( ar"$ca"
D$ :are 1i se va ali$a :area D:!reK"r"l vosr"C* ei se silea" s( se D$oarc( Ia "sca* dar val"rile
$"9i l(sa.
Iar "* !rec": ai v(E" !e !rooroc"l '"&i$d* asc"l(9. !e el r$(r"risi$d"9se de Kos di$
!=$ecele 'iarei. C(ci '"&a a !(i:i9o ca "$ o:* iar :(r"risirea a ar(a9o ca "$ !rooroc. Deci
l"=$d"9. !e el :area* I9a !"s D$ !=$ecele c@i"l"i Ca D$r9o e:$i%(* !(Ei$d !e '"&ar !e$r"
S(!=$"l* 1i $ici val"rile cele :ai s(lAaice $" l9a" D$eca* $ici c@i"l cel :ai s(lAaec dec=
val"rile* !ri:i$d"9. !e el D$ !=$ece* $" l9a srica* ci '9a !(Ei 1i I9a D$ors la ceae. Ni :area
1i c@i"l :ai !res"s de #re a" asc"la* ca Prooroc"l !ri$ oae acesea s( se D$%ele!%easc(.
Deci ve$i$d el D$ ceae a cii @o(r=rea ca !e o e!isol( D:!(r(easc( care vesea !edea!s( 1i
sri&=$d Eicea) BD$c( rei Eile 1i Ni$ive se va !r(!(diC >Io$a 0* 5?. Ni a"Ei$d ce(%e$ii acesea
$" s9a" ar(a $ecredi$cio1i* $ici a" de'(i:a cele s!"se* ci D$da( o%i s9a" D$dre!a s!re !os
1i A(rAa%ii 1i 'e:eile 1i sl"&ile* 1i s(!=$ii 1i dre&(orii 1i s"!"1ii* 1i co!iii 1i A(r=$ii 1i $ici
doAioacele $" a" 'os D$&(d"ie '(r( !os.
Pre"i$de$i sac* !re"i$de$i ce$"1(* !re"i$de$i !l=$s 1i vaeeG c(ci !=$( 1i cel ce !"ra
coroa$a* !o&or=$d"9se de !e sca"$"l cel D:!(r(esc* 1i9a a1er$" sac* a !res(ra ce$"1( 1i a1a
a r(!i ceaea di$ !ri:eKdie. Ni se vedea a"$ci "$ l"cr" de :irare* !or'ira era D$rec"( de
sac. C(ci ceea ce $" a !"" @ai$a D:!(r(easc(* a !"" sac"lG ceea ce $" a !"" s(v=r1i
coroa$a* a '(c" ce$"1a. B. )G
/eEi c( $" de !os reA"ie s( $e e:e:* ci de Ae%ie 1i de D:A"iAare. C( Ae%ia 1i D:A"iAarea a"
!ri:eKd"i ceaea 1i era s9o s"r!e* iar !os"l* !e ceea ce se cl(dea 1i era s( cad(* a a1eEa9o 1i
a D$(ri9o. C" acesa 1i Da$iil i$r=$d D$ &roa!a leilor* ca 1i c" $i1e oi Al=$de a !erec"* 1i
$ev((:a a ie1i. C( 'ierA=$d ei de :=$ie 1i c("=$d c" o !rivire ad"c(oare de :oare* $" s9
a" ai$s de :asa cea !"s( D$ai$e. Ci 1i 'irea E=d(r=$d"9i Y c(ci $i:ic $" ese :ai s(lAaec
dec= acele 'iare Y 1i 'e:eia s"!(r=$d"9i Y c(ci 1a!e Eile $" s9a" D:!(r(1i de @ra$(Y* s9
a" c"ceri de acea @ra$(* ca 1i c": ar 'i sa D$l("$r" "$ !(Eior 1i ar 'i sri&a s( $" se ai$&(
de r"!"l cel !roorocesc.
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
5-
C" acesa 1i cei rei i$eri i$r=$d D$ c"!or"l cel di$ #a9Ailo$ 1i :"l( vre:e !erec=$d D$ 'oc*
a" ie1i a!oi di$ c"!or* av=$d r"!"rile :ai sr(l"cioare dec= 'oc"l D$s"1i. Ni c":* 'ii$d 'oc
adev(ra acela* $" '(cea cele ale 'oc"l"iH Ni 'ii$d r"!"rile lor r"!"ri o:e$e1i* c": $"
!(i:ea" cele ale :aerieiH C":H D$reaA( !e !os 1i el i%i va r(s!"$de 1i9%i va deEle&a
$ed":erirea a. C( era c" adev(ra $ed":erire. C( 'irea r"!"rilor se l"!a c" 'irea 'oc"l"i 1i
Air"i$%a a 'os a r"!"rilor. Ai v(E" l"!( !reasl(vi(H A v(E" Air"i$%( :ai !reasl(vi(H
Mi$"$eaE(9e de !os 1i c" :=i$i D$i$se !ri9:e1e9.. C=$d 1i D$ c"!or !os"l aK"( 1i D$
&roa!a leilor !(Ee1e* dracii Di iE&o$e1e 1i @o(r=rea l"i D":$eEe" o D$oarce* "rAarea
!ai:ilor o !oole1e 1i la liAerae $e !ov(%"ie1e
SFNTUL IOAN CUR DE AUR
1i :"l( li$i1e 'ace D$ &=$d"ri* c": $" ese al $eA"$iei celei :ai de !e "r:( a '"&i 1i a $e
e:e de cel ce are D$ :=i$i a=ea A"$((%i. Dar* vei Eice* $e o!e1e r"!"l 1i $e D:Aol$(ve1e.
Asc"lai BC@iar dac( o:"l $osr" cel di$ a'ar( se sric(* cel di$l("$r" D$s( se D$$oie1e di$ Ei
D$ EiC >II Cor. 8* .6? Iar :ai ales de vei voi s( cerceeEi c" de9a:($"$"l* Dl vei a'la !e el c(
ese :aic( a s($((%ii. Ni de $" creEi c"vi$ele :ele* D$reaA( !e docori des!re aceasa 1i ei
:ai l(:"ri D%i vor s!"$e* c( li!sa o $":esc :aic( a s($((%ii. C(ci d"rerile de !icioare*
a:e%elile de ca!* a!o!le3iile* o'ica* idro!ica* ":'l("rile 1i r="rile celorlale Aoli* Eic c( ies 1i
se !rici$"iesc di$ des'(are 1i D:A"iAare* ie1i$d ca di$r9"$ iEvor r("* care sric( s($(aea 1i
D$'r=$area r"!"l"i.
Deci s( $" $e e:e: de !os care $e iEA(ve1e !e $oi de a=ea rele. C( $" 'ar( !os v(
s'("iesc !e voi acesea. G 'ii$dc( v(d !e :"l%i di$ oa:e$i care !re&e( 1i se ra& D$a!oi* ca 1i
c": s9ar 'eri de o 'iar( s(lAaec(* 1i c" Ae!a 1i c" D:A"iAarea se sric( as(Ei !e ei D$1i1i.
Pe$r" aceasa 'olos"l !os"l"i Dl s"r!( 1i9. sric( c" D:A"iAarea 1i c" Ae%ia. C(ci oa:e$ii cei
srica%i c" so:ac"l* c=$d va reA"i s( Aea docorii a:are* de se vor ":!le de :"l( @ra$(* 1i
vor l"a docoriile* a:(r(ci"$e vor s"'eri* dar de 'olos se vor 'i !(&"Ai* 'ii$dc( a" '(c"
docoriei l"!a :ai &rea D:!oriva ":eEelilor celor sricae ale so:ac"l"i. Pe$r" aceasa
docorii !or"$cesc s( doar:( $e:=$ca%i* ca D$da( oa( !"erea docoriilor s( :ear&( la
":eEelile cele !rici$"ioare de Aoal(.
A1a 1i la !os* dac( as(Ei e vei ":!lea de :"l( Ae%ie* 1i :=i$e vei !ri:i docoria cea de la
el* a" '(c"9o $ereA$ic( 1i $e'olosioareG c(ci ose$eal( ai s"'eri* dar 'olos"l $" l9ai doA=$di*
'ii$dc( oa( !"erea !os"l"i la r("aea cea !roas!(( ce s9a '(c" di$ Ae%ie ai c@el"i9o. Iar
de vei &(i !os"l"i r"! "1or 1i c" &=$d reaE vei !ri:i docoria* :"le
PUZUL
di$ !(caele ale vei !"ea s( le c"r(%e1i. Deci s( $" :er&e: la !os !ri$ Ae%ie* $ici s(9.
s'=r1i: iar(1i !ri$ Ae%ie* ca s( $" !(i:i: ca l"cr"l cel srica* c(r"ia de i se d( o lovi"r( :ai
:"l se sric(. C(ci la 'el 1i c" s"'le"l $osr" se D$=:!l(* c=$d di$ a:=$do"( ca!eele
!os"l"i* la D$ce!" 1i la s'=r1i* D$"$ec(: c"r(%ia c" $or"l Ae%iei care se 'ace D$r" $oi 1i c"
$eD$'r=$area. C(ci !rec": cei ce voiesc s( se l"!e c" 'iarele se D$&r(desc c" :"le ar:e 1i c"
!aveEe D1i aco!er( !(r%ile r"!"l"i cele :ai de $evoie* 1i a1a !ri:esc l"!a c" ele* a1a 1i ac":*
s"$ :"l%i di$re oa:e$i* care se l"!( c" !os"l ca 1i c" o 'iar(* D$ar:=$d"9se c" l(co:ia
!=$ecel"i* s!(r&=$d"9se c" D:A"iAarea 1i D$"$ec=$d"9se c" Ae%ia* 1i a1a c" :"l( $eA"$ie
!ri:esc oc@i"l cel li$ 1i Al=$d al !os"l"i.
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
5.
Ni de voi D$reAa) Pe$r" care !rici$( alear&( as(Ei la AaieH Ca s( 'i" c" r"!"l c"ra 1i s(
!ri:esc !os"l* vei r(s!"$de. Iar de voi D$reAa) Pe$r" care !rici$( e D:Ae%iH Fii$dc( voiesc
s( i$r" D$ !os* iar(1i vei Eice. N" ese oare o $ec"vii$%( ca 'ii$d c" r"! c"ra* dar c" s"'le
$ec"ra 1i Aea s( !ri:e1i aceas( !rea 'r":oas( 'a!( A"$(. Deci ar 'i 'os c" !"i$%( 1i :ai
:"le dec= acesea s( 'i Eis* dar celor D$%ele!%i le s"$ deaK"$s 1i acesea s!re D$dre!are. De
aceea vo: D$cea c"v=$"l* c( i"Aesc s( a"d &las"l P(ri$el"i. C( $oi ca 1i co!iii de !(sor* c"
o resie s"A%ire 'l"ier(:* la ":Ara s'i$%e$iei aceseia s=$dQ ca s"A "$ seKar sa" 'a&* iar
acesa* ca "$ c=$(re% isc"si* alc("i$d al("( de a"r* c" :(esria lovi"rilor ad"$( !riveli1e
:are. Deci acesa* $" c" :(esria lovi"rilor* ci c" :(esria c"vi$elor 1i a 'a!elor :"l 'olos
$e ad"ce $o"(. C(ci as'el de Dasc(li 1i Frisos ca"(. BC( cel ce va 'ace 1i va D$v(%a* acesa
:are se va c@e:a D$ D:!(r(%ia cer"rilorC >M. 5` .-?. As'el ese 1i acesa. De aceea :are ese
1i D:!(r(%ia cer"rilor. C" r"&(ci"$ile l"i 1i ale celor D:!re"$(91eE(ori 1i $oi s( $e
D$vred$ici: D:!(9ra%iei cer"rilor* c" dar"l 1i c" i"Airea de oa:e$i a Do:$"l"i $osr" Iis"s
Frisos* C(r"ia* D:!re"$( c" Ta(l 1i c" S'a$%"l D"@* I se c"vi$e slava ac": 1i !"r"rea 1i D$
vecii vecilor. A:i$.
OMILIE care s9a Eis !e$r" !os D$ s(!(:=$a a 1asea a s'i$elor IPar"Eeci de Eile
G
/^2= de veselioare s"$ val"rile acesea ale :(rii $oas9re celei d"@ov$ice1iP M"l :ai
veselioare dec= cele ce s"$ D$ $oia$"l :(rii. C( !e acelea $er=$d"iala v=$"rilor le ridic(*
iar !e acesea !o'a asc"l(rii. Ni acelea D$(l%=$d"9se :"l( D$'iorare ad"c c=r:aci"l"i* iar
acesea ar(=$d"9se* :"l( D$dr(E$eal( da" cel"i ce &r(ie1e. Acelea s"$ !rici$"ie de :area
ce se D$'ioreaE(* iar acesea s"$ se:$, ale s"'le"l"i ce se vesele1e. Acelea* A(=$d D$
s=$c(* sloAoEesc &las"ri $earic"lae* iar acesea** lovi$d"91e de c"v=$"l D$v(%("rii* sco
&las"ri d"lci. Dar 1i adierile Ee'ir"l"i* c=$d vor rece !ri$ %ari$i 1i v=r'"rile s!icelor le !leac(
1i le scoal(* D$9c@i!"iesc !e "sca val"rile :(rii. Dar :ai :"l 1i dec= %ari$ile acelea* val"rile
acesea s"$ :ai. veselioare. C( $" adierile Ee'ir"l"i* ci dar"l D"@"l"i a ridica s"'leele
voasre 1i le9a D$'ierA=$a c" 'oc"l acela des!re care Eice Frisos. BFoc a: ve$i s( ar"$c !e
!(:=$ 1i ce ese dac( ac": s9a a!ri$sC >Lc. .+* 84?. Fe acesa Dl v(d ar"$ca 1i a!ri$s D$
s"'leele voasre. Ni de vre:e ce a=ea '(clii a a!ri$s D$r" voi 'rica l"i Frisos* ve$i%i dar
ac": s( !ic"r(: "$dele:$"l D$v(%("rii* ca :"l( vre:e s( %i$( l":i$a $oasr(.
/re:ea !os"l"i de ac": se a!ro!ie de s'=r1i. C( la :iKloc"l sadiilor aK"$&=$d* s'=r1i"l l9
a: a!"ca. Ni !rec": cel ce a D$ce!" la :iKloc a aK"$s* a1a 1i cel ce a aK"$s la :iKloc*
de s'=r1i s9a ai$s. Deci vre:ea c(re s'=r1i se &r(Ae1e iar coraAia !rive1e D$s!re li:a$. Dar
ceea ce ca"( $" ese a ve$i la li:a$* ci a $" ra&e coraAia li!si( de :ar'( 1i de c=1i&. Ni v(
ro& !e voi* !e o%i* 1i v( !o'esc* ca 'iecare s(91i cerceeEe D$ co$1ii$%a sa $e&"soria de !osG
1i de va a'la c=1i& :"l* s( ada"&e la $e&"sorie* iar de $" va a'la $i:ic ad"$a* vre:ea
cealal( care a :ai r(:as s9o D$reA"i$%eEe la $e&"sorie. C= d:! ese =r&"l* s( $e&"sori:
c" :are c=1i& 1i a!oi s( $e d"ce:* ca s( $" $e a'l(: c" :=i$ile &oale. Ca $" s"'eri$d
ose$eala !os"l"i* s( !ierde: !laa l"i. C( se !oae a d"ce ose$eala !os"l"i* dar !laa l"i a
$" l"a. C":H C=$d de A"cae $e de!(r(:* dar de !(cae $" $e le!(d(:. C=$d car$e $"
:=$c(:* dar :=$c(: casele s(racilor. C=$d c" vi$ $" $e D:A((:* ci c" !o'a cea rea. C=$d
oa( Ei"a !erece: $e:=$ca%i* dar o !erece: D$ !riveli1i des'r=$ae* la( ose$eala !os"l"i*
iar !laa l"i $icidec":* c=$d $e d"ce: la !riveli1ile '(r(dele&ii. N" c(re voi D:i ese
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
5+
c"v=$"l* c(ci 1i" c( s"$e%i c"ra%i de !ri@($irea aceasa. C( cei $ec(Ki%i a" oAicei"l* c=$d
vi$ova%ii li!sesc* s( sloAoade :=$ia la cei ce s"$ de 'a%(. C( ce 'olos ese ca !osi$d s( se
dedea !riveli1ii '(r(dele&ii* s( i$re D$ 1coala des'r=$(rii* D$ &i:$aEi"l cel sloAod al
D$ver1"$(rii* s( sea !e sca"$"l !ierE(orilorH C(ci sca"$ al !ierE(rii* &i:$aEi" al D$ver1"$(rii
1i 1coal( a des'r=$(rii 9 1i c" oae $":irile cele de r"1i$e de va $":i loc"l acela $" va &re1i 9
ese loc"l cel de co:edie* loc"l cel !rea r(" 1i !li$ de oae 'el"rile de Aoli* c"!or"l cel
AaAilo$esc. C(ci ca D$r9"$ c"!or A(&=$d diavol"l ceaea* de Kos Dl a!ri$de* $" !"$=$d vi%e*
!rec": a !"s AarAar"l acela a"$ci* $ici cara$* $ici c=l%i* $ici s:oal(* ci cele :ai rele dec=
acesea* vederi des'r=$ae* c"vi$e de r"1i$e* vers"ri "r=e 1i des'r=$ae* c=$ece !li$e de oa(
r("aea. Ni !e c"!or"l acela l9a" a!ri$s :=i$i !(&=$e1i* iar !e acesa Dl a!ri$d &=$d"ri :ai
$eA"$e dec= !(&=$ii aceia. Mai c":!li ese acesa dec= acela. Pe$r" c( 1i 'oc"l ese :ai
c":!li. C( $" arde 'irea r"!"rilor* ci va(:( s($(aea s"'le"l"i 1i ceea ce ese 1i :ai
c":!li* c( cei ce se ard $" si:. C( de ar 'i si:%i $" ar 'i @o@oi de r=s !e$r" cele ce se 'ac
acolo. Deci aceasa ese r("aea cea c":!li(* c=$d ci$eva Aol$av 'ii$d* s( $" 1ie c( ese
Aol$av* ci arE=$d"9se c" ic(lo1ie s( $" si:( ars"rile.
Care ese 'olos"l !os"l"i c=$d r"!"l Dl o!re1i de la @ra$a cea le&i"i(* iar s"'le"l"i Di dai
@ra$(* '(r(dele&eaH C=$d !ereci oa( Ei"a s=$d acolo* v(E=$d 'irea o:e$easc( c" $ec"vii$%(
!"r=$d"9se* 'e:ei des'r=$=$d* !reades'r=$(ri ar(=$d acolo aceia care c"le& r("(%ile di$
'iecare cas(H C( des'r=$(ri 1i !reades'r=$(ri v(d 1i @"le a"d* ca 1i !ri$ oc@i 1i !ri$ "rec@i s(
i$re D$ s"'le Aoala. Fac ase:($(ri ale $evoilor celor "r=e* !e$r" aceea 1i $":e ale r"1i$ii
!oar(. Deci care ese 'olos"l !os"l"i* c=$d s"'le"l se @r($e1e c" "$ele ca aceseaH C" care
oc@i vei vedea !e 'e:eia a d"!( !riveli1ea aceeaH C" care oc@i D%i vei vedea 'i"lH C" care !e
sl"&( 1i c" care !e !riee$H C( 'ii$d $evoie s( s!"i cele ce s9a" '(c" acolo* e vei $eci$si sa"
vei (cea a'"$d=$d"9e D$ r"1i$e.
Dar de aici $" e d"ci a1a* c(ci acas( vei !"ea* c" oa( D$dr(E$eala s( !ovese1i oae cele ce
s9a" &r(i) c"vi$ele cele !rooroce1i* do&:ele cele a!osole1i* le&ile cele s(!=$e1iG oa(
:asa 'a!elor celor A"$e s9o !"i D$ai$e* 1i !e 'e:eie :ai D$%elea!( s9o 'aci c" !ovesirile de
aici* !e 'i" :ai !rice!"* !e sl"&( :ai c" dra&ose* !e !riee$ :ai c" !riee1"& 1i c@iar !e
vr(K:a1"l (" Dl vei !leca s( srice 1i s( D$ceeEe vraKAa.
/eEi c( D$v(%("rile acesea !re"i$de$i s"$ :=$"iore* iar a"E"rile acelea $e'olosioareH
Deci care ese 'olos"l !os"l"i* s!"$e9:i* c=$d c" r"!"l !ose1i* iar !ri$ oc@i !rea9
des'r=$eEiH C( !reades'r=$are ese $" $":ai li!irea sa" D:!re"$area r"!"l"i* ci 1i !rivirea
cea des'r=$a(. Care ese 'olos"l c=$d vii 1i aici 1i :er&i 1i acoloH E" D$v(%* iar acela Sric(.
E" !"$ docorii la Aoal(* iar acela ada"&( !rici$i la Aoal(. E" si$& v(!aia 'irii* iar acela
a!ri$de v(!aia !o'ei. Care ese 'olos"l* s!"$e9:i* c=$d "$"l Eide1e 1i al"l sric(H Ce 'olos
a"H F(r( $":ai c( se ose$esc D$ Eadar. Deci $" aici 1i acolo* ci $":ai aici s( !erece: c"
'olos* $" D$ Eadar 1i D$ de1er* $ici s!re os=$d(. C=$d "$"l Eide1e 1i cel(lal sric( ce 'olosescH
F(r( $":ai c( se ose$esc. C" oae c( :"l%i ar 'i cei ce Eidesc* dar "$"l va srica* :=i$ile cele
:"le ale celor ce Eidesc s"$ Air"ie de "1"ri$%a risi!irii. Mare r"1i$e ese c" adev(ra a aler&a
i$eri 1i A(r=$i la as'el de !riveli1e. O* de ar 'i r("l !=$( la r"1i$eP C" oae c( $ici aceasa
$" ese D$&(d"i la "$ A(rAa liAerG c( !ri@($ire 1i $eci$se ad"ce cel"i ce are :i$e. Dar r("l
de!(1e1e r"1i$ea* 1i aceasa Di ad"ce !edea!s( 1i os=$d( :are. C(ci o%i cei ce s"$ acolo de
$evoie reA"ie s( se !ri$d( de !(ca"l !reades'r=$(rii. N" c( se D:!re"$( ei c" 'e:eile cele de
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
50
acolo* ci c( !rivesc la ele c" oc@i des'r=$a%i. Ni c": c( 1i ace1ia s"$ vi$ova%i de !(ca"l
!reades'r=$(rii* $" c" vorAele :ele v( voi s!"$e vo"(* ca s( $"9le de'(i:a%i* ci v( voi cii
le&ea d":$eEeiasc(* c( aceasa $" va 'i de'(i:a(. Ce Eice dar d":$eEeiasca le&eH BA%i a"Ei
c( s9a Eis celor de de:"l) S( $" !reades'r=$eEi. E" D$s( v( s!"$ vo"() C( orici$e 9se "i( la
'e:eie* !o'i$d9o* a 1i s(v=r1i !reades'r=$a9rea c" ea D$ i$i:a l"iC >M. 5*+79+<?. A v(E" !e
!reades9'r=$a"lH A v(E" !(ca"l D:!li$iH Ni ceea ce ese :ai c":!li ese c( !reades'r=$a"l
'ii$d !ri$s D$ !reades'r=$are* $" la K"decaa o:e$easc(* ci la cea d":$eEeiasc( se va K"deca
!e$r" !reades'r=$are* "$de c@i$"rile s"$ 'ar( s'=r1i. To ce !rive1e la 'e:eie !e$r" a o
!o'i !e ea* ia( a 1i !reades'r=$a c" ea D$ i$i:a sa. N" $":ai Aoala* ci 1i r(d(ci$a Aolii o
aie. R(d(ci$( a !reades'r=$(rii ese !o'a cea des'r=$a(. Pe$r" aceea $" $U:ai
!reades'r=$area se !ede!se1e* ci 1i !o'a* :aica ei. A1a 1i docorii 'ac. N" $":ai D:!oriva
Aolilor sa"* ci 1i D:!oriva !rici$ilor lor. Ni de vor vedea oc@i Aol$avi* c"r&erea cea rea de s"s
de la =:!le o o!resc. A1a 1i Frisos 'ace. Pai:( c":!li( = oc@ilor ese !reades'r=$areaG a
oc@ilor ese Aoala* $" a celor r"!e1i* ci :ai D$=i a celor s"'lee1i. De aceea de acolo a o!ri
c"r&erea !reades'r=$(rii* c" 'rica Le&ii. Ni $" $":ai !e$r" !reades'r=$are a da !edea!s(* ci
1i !e$r" !o'(. Iar a !reades'r=$a D$ ea c" i$i:a sa. Dar i$i:a srica( 'ii$d* ce 'olos :ai ese
de Ia cealal( !are a r"!"l"iH C( !rec": de vo: vedea la co!aci i$i:a :=$ca(* cealal(
!are o ar"$c(:* a1a 1i la o:* c=$d aceea se /a !ierde* Eadar$ic( :ai ese s($(aea r"!"l"i.
/iEii"l s9a srica* = !ieri 1i a c(E"* D$ Eadar :ai alear&( caii.
Ose$icioas( ese Le&ea 1i are :"le sarci$i* dar :ari s"$ 1i c"$"$ile. C(ci cele ose$ioare
a" :ari r(s!l(iri. Iar " a ose$eal( ia a:i$e* 1i r(s!l(irea c"&e9o) C( a1a se9'ace 1i la
l"cr"rile vie%ii aceseia. Dac( vei c("a la ose$eala l"cr"l"i* &re" 1i D:!ov(r(or D%i va 'i* iar
de vei c("a la r(s!l(ire* "1or 1i les$icios D%i va 'i el. A1a 1i cor(Aier"l* de va !rivi $":ai la
val"ri* $icioda( $" va ra&e coraAia de Ia li:a$. Dar !rivi$d :ai D$ai$e* la r(s!la(
$e&"soriei* D$ $oia$ $e:(r&i$i se av=$(. La 'el 1i osa1"l* de se va &=$di $":ai la r($i 1i la
(ie"ri* $icioda( $" va l"a !av(Ea. Iar dac( :ai D$ai$e de r($i va c"&ea la se:$ele cele de
Air"i$%( 1i la Air"i$%(* va aler&a la o1ire ca la o &r(di$(. C(ci cele 'ire1i &rele* se 'ac "1oare*
c=$d $" c"&e(: la ose$eala D$de!li$irii lor* ci l"(: a:i$e la r(s!l(irile lor. Dac( voie1i s(
c"$o1i c": cele di$ #re &rele se 'ac "1oare* asc"l( !e Pavel* Eic=$d) BPe$r" $ecaE"l $osr"
de ac":* "1or 1i rec(or* $e ad"ce $o"( :ai !res"s de orice :(s"r(* slava ve1$ic( co9
v=r1ioareC >II Cor. 8* .7?. Ned":erire ese ceea ce s9a Eis. Dac(Ri $ecaE* c": e "1orH C(ci
acesea s"$ !oriv$ice. Dar a deEle&a $ed":erirea* !ri$ cele ad("&ae !e "r:(. C":H N"
!rivi$d $oi la cele ce se v(d* ci "1oar( a '(c" $evoi$%a !rivi$d c"$"$a. A ar(a dar"l 1i a
:=$&=ia s"dorile.
Deci 1i " c=$d vei vedea 'e:ei sr(l"ci$d c" 'a%a* l":i$=$d c" !odoaAa 1i vei si:%i !o'a
E(d(r=$d"9e 1i s"'le"l !o'i$d !rivirea* !rive1e la c"$"$a ce e a1ea!( !e i$e s"s* 1i vei
Air"i !o'a acesei !riviri. A v(E" !e o: roaA( D:!re"$( c" i$e* !"$e9%i D$ :i$e !e S(!=$"l
1i $e&re1i vei 'ace s( D$ceeEe Aoala. C(ci dac( co!iii :er&=$d d"!( dasc(l"l lor* $" se
r(s!=$desc* $" ia" a:i$e la de1er(ci"$i* $" casc( &"ra D$ Eadar* c" :"l :ai v=ros "* de vei
vedea c" &=$d"l (" !e Frisos c( s( de 'a%(* $" vei !(i:i $i:ic de aces 'el.
Cel ce ca"( la 'e:eie !e$r" a o !o'i !e ea* ia( a !rea9des'i=$a c" ea D$ i$i:a sa. C"
d"lcea%( de :"le ori ciesc D$v(%("rile Le&ii. O* de ar 'i c" !"i$%( s( &r(iesc acesea c(re
voi oa( Ei"a. Dar :ai ales $" c(re voi* ci c(re cei ce s"$ vi$ova%i 1i s"!"1i !(caelor. Dar
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
58
1i c(re voi* c( 1i voi v( ve! D$(ri* iar cei ce s"$ D$ Aoal( se vor D$oarce D$r" s($(ae. Cel ce
!rive1e la 'e:eie !e$r" a o !o'i !e ea* ia( a !reades'r=$a c" ea D$ i$i:a sa. DeaK"$s s"$
c"vi$ele acesea s( c"r(%easc( !"reEici"$ea !(ca"l"i. Dar iera%i* r($i c"r(%i:. Iar cel ce
c"r(%e1e ra$a* ese $evoi s( !"$( 1i docorie a:ar(. Ni c" c= ve%i s"'eri c"vi$ele* c" a= :ai
:"l se va c"ra%i r"&i$a. C(ci !rec": 'irea 'oc"l"i* !erec=$d o :ai :"l c" a"r"l* :ai Ai$e
:is"ie1e r"&i$a* a1a 1i 'iica !rici$"i( de acese c"vi$e* c" c= va !erece D$ :i$ea voasr(
i:! :ai l"$&* c" a=a va c"ra%i :ai Ai$e o !(ca"l D$ver1"$(rii. Deci s( c"r(%i: aici :i$ea
voasr( c" c"v=$"l D$v(%("rii ca 1i c" 'oc* ca s( $" 'i: sili%i s( o c"r(%(: c" 'oc"l &@ee$ei.
C(ci !e s"'le"l cel ce se d"ce de aici c"ra* $"9. va v((:a 'oc"l acela. Iar !e cel ce se d"ce
de aici c" !(cae* Dl va !ri:i 'oc"l acela. BC( 'oc"l va l(:"ri ce 'el ese l"cr"l 'iec(r"iaC >I
Cor. 0* .0?. Deci s( $e c"r(%i: !e $oi aici '(r( d"rere* ca s( $" o !(i:i: aceasa acolo c"
d"rere.
Di$ oae c=e s!"i* vei Eice* se ara( c( ose$ioare ese Le&ea. Dar ce* oare cele ce c"
$e!"i$%( $e !or"$ce1e $o"( D":$eEe"H #a $". As"!(9i &"ra 1i $" !ri@($i !e S(!=$"l. C(
$" ese acesa c@i! de D$dre!are* ci ad("&irea "$"i !(ca :ai &re" dec= cel di$=i. C( celor
:ai :"l%i di$ !(c(o1i le ese D$ oAicei s( D$vi$"iasc( !e S(!=$"l* asc"l() BA ve$i acela
c(r"ia i se D$credi$%ase ci$ci ala$%i 1i a ad"s al%i ci$ci. A ve$i 1i cel c(r"ia i se D$credi$%ase
doi ala$%i 1i a ad"s al%i doi. A ve$i 1i cel c(r"ia i se D$credi$%ase "$ ala$ 1i 'ii$dc( al ala$
$" avea s( ad"c(* D$ loc"l l"i a ad"s !ri@($ire. C":H BDoa:$e* Te9a: 1i" c( e1i o: as!r"C
>M. +5*+8?. O* $e:"l%":ire 1i $ec"$o1i$%( a sl"&iiP N" se :"l%":e1e c" !(ca"l* ci ad"ce 1i
!ri@($ire as"!ra S(!=$"l"i. BSeceri de "$de $" ai se:($a 1i ad"$i de "$de $" ai risi!iC. A1a
1i D$ via%a aceasa* cei ce $" l"creaE( $ici "$ l"cr" A"$* !ri@($esc !e S(!=$"l* ad("&i$d Ia
r("(%ile lor. Deci s( $" !ri@($e1i !e S(!=$"l* c( $" a !or"$ci cele c" $e!"i$%(. /oie1i s(
c"$o1i c( $" a !or"$ci cele c" $e!"i$%(H M"l%K a" rec" !ese !or"$ci. Ni dac( ar 'i 'os ele
c" $e!"i$%( de D:!li$i* $" ar 'i rec" !ese ele c" voie. N" a !or"$ci 'eciorie* dar o
is!r(vesc :"l%i. N" a !or"$ci $ea&o9$iseal(* dar :"l%i se lea!(d( de cele ale lor* !ri$ 'a!e
ar(=$d 1i :(r"risi$d les$e D:!li$irea !or"$cilor Le&ii. C( $" ar 'i rec" !ese acesea* dac(
$" ar 'i 'os les$icioase cele !or"$cie. N" = !or"$ci 'eciorie* c( cel ce !or"$ce1e 'eciorie* !e
cel ce $" voie1e s9o D:!li$easc(* s"A sila le&ii Dl ad"ce. Iar cel ce s'("ie1e* las( !e asc"l(or
ca "$ s(!=$ s( alea&(. Pe$r" aceasa 1i Pavel Eice) BC= des!re 'ecioare* $9a: !or"$c( de la
Do:$"l. /( da" D$s( s'a"l :e"C >I Cor. 7G +5?. /eEi c( $" !or"$c(* ci s'aH /eEi c( $" !or"$9
c(* ci D$de:$H Ni :are ese deoseAirea. C( "$a ese a 'l! voii* iar cealal( a voi$%ei. N"
!or"$cesc* Eice* ca s( $" D$9&re"ieE. Ci s'("iesc 1i D$de:$* ca s(9i ra&.
A1a 1i Frisos $" a Eis ca o%i s( !(Eeasc( 'ecioria. C( de ar 'i !or"$ci ca o%i s( !(Eeasc(
'ecioria 1i ar 'i '(c" le&e di$ s'a"l !e$r" ea* cel ce r" ar 'i !(Ei9o ar 'i 'os !ede!si c"
!ede!se :ari* iar cel ce ar 'i D$de!li$i9o $" ar 'i doA=$di :"l( ci$se* !rec": doA=$desc cei
ce ac": o s(v=r1esc. A v(E" c": RKior"l de le&e $e cr"%( !e $oiH C": !oar( &riK( de
:=$"irea $oasr(H Oare $" !"ea s( o 'ac( 1i !e aceasa !or"$c(* 1i cei ce !(Eesc 'ecioria s(
se ci$seasc(* iar cei ce $" o !(Eesc s( se !ede!seasc(H Dar ar 'i D$&re"ia 'irea. De aceea
cr"%( 'irea $oasr(* l(s=$d D$ a'ara l"!ei 'ecioria. A l(sa* deci* :ai !res"s de $evOi$%(
'ecioria* ca 1i cei ce o s(v=r1esc s( 'ie D$c"$"$a%i* ar(=$d"91i :(ri:ea lor de s"'le 1i cei ce
$" !o sa doA=$deasc( ierare9de la S(!=$"l.
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
55
La 'el 1i !e$r" $ea&o$iseal( $" aR da le&e. C( $" a Eis @o(r=) Bvi$de9%i averile aleC* ci Bde
voie1i s( 'ii des(v=r1i* d"9e* vi$de averea a...C >M. .4* +.?. La liAera a voie s( ale&ereaG
s(!=$ e1i al s'a"l"i (". N" silesc* $ici D$&re"ieE. Ni de vei s(v=r1i* e D$c"$"$eEi* iar de $U
vei s(v=r1i $" e !ede!sesc. Cele ce se 'ac silie de !or"$c( $" a" a=a r(s!l(ire !rec": a"
cele ce se 'ac di$ liAera voi$%( 1i di$ os=rdie* care a" c"$"$ile sr(l"cioare. Iar !e$r" acesea
:aror voi ad"ce !e Pavel* care Eice) BC(ci dac( vesesc Eva$&@elia* $"9:i ese la"d(C.
Pe$r" ceH BPe$r" c( s( as"!ra :ea daoria. C(ci* vai :ie dac( $" voi Ai$evesiC >I Cor. 4*
.6?. /eEi c( cel ce a is!r(vi ceva !or"$ci de le&e $" are !la( :"l(H C( daorie ese. Iar cel
ce $" a is!r(vi vi$ova ese de !edea!s( 1i de os=$d(. BC(ci vai :ie dac( $" voi Ai$evesi.C
Iar la celelale care s"$ s(v=r1ie di$ liAera voi$%( $" ese a1a. Dar c":H Ni care ese
r(s!l(ireaH BC(* Ai$eves9i$d* !"$ '(r( !la( Eva$&@elia l"i Frisos D$ai$ea oa:e$ilor* '(r(
s( :( 'olosesc de dre!"l :e" di$ Eva$&@elieC >I Cor. 4* .<?. Acolo era le&e 1i !e$r" aceasa
$" avea !la( :"l(. Iar aici era is!rav( a liAerei voi$%e 1i de aceea :are era !laa. *P
Acesea oae $" D$ Eadar le9a: Eis di$ d":$eEeiasca Le&e* ci ca s( ar( c( $" ese &rea* c( $"
ese D:!ov(r(oare 1i .ose$ioare* $ici c" $e!"i$%( de D:!li$i. S( 'ace: dar ar(a aceasa
di$ D$s(1i c"vi$ele l"i Frisos. BCel ce !rive1e la 'e:eie !e$r" a o !o'i !e ea* ia( a
!reades'r=$a c" ea D$ i$i:a 1aC. Nia Frisos aceasa* c" :"l vor !ri@($i Le&ea ca 'ii$d &rea.
Pe$r" aceasa $" si$&"r( a ad"s D$v(%("ra* ci a !o:e$i 1i de cea di$ Le&ea vec@e* c" i"Aire
de oa:e$i ar(=$d* !ri$ ase:($are* "1"ri$%a celei $oi. Ni c":H L"a%i a:i$e. N" a Eis $":ai
BCel ce ca"( la 'e:eie !e$r" a !o'i !e ea* ia( a !reades'r=$a c" ea D$ i$i:a saC* ci Y aici
l"a%i a:i$e c" di$adi$s"l 9 :ai D$=i a !o:e$i de Le&ea cea vec@e* Eic=$d) BA%i a"Ei c( s9a
Eis celor de de:"l) S( $" !reades'i=$eEi. Iar E" v( Eic vo"() BTo cel ce !o'e1e la 'e:eie
!e$r" a o !o'i !e ea* ia( a !reades'r=$a c" ea D$ i$i:a saC >M. 5* +79+<?. A v(E" !e
a:=$do"( Le&ile* !e cea vec@e* care a !"s9o Moise 1i !e cea $o"(* care a ad"s9o Frisos. Dar
1i !e aceea El a !"s9o* c(ci El a &r(i !ri$ Moise. Ni de "$de ese ar(a c( 1i !e aceea o Ei a
!"s9oH N" de la Ioa$* $ici de la a!osoli voi ad"ce :(r"ria* c(ci c(re i"dei D:i ese :ie
ac":a l"!a. Ci de la !rooroci* c(rora lor li se !are c( cred. De la ei voi ar(a c( Scri!"ra 1i
cea vec@e 1i cea $o"( "$ si$&"r P"ior de le&e a". Ni ce Eice lere:iaH BNi voi !"$e vo"(...
a1eE(:=$ de le&e $o".C Ai v(E" a1eE(:=$"l cel $o" $":i D$ a1eE(:=$"l cel vec@iH A a"Ei
1i $":irea l"i sr(l"ci$d c" a=%ia a$i :ai D$ai$eH BNi voi !"$e vo"(... a1eE(:=$.de le&e
$o".C Dar de "$de ese ar(a c( 1i !e cel vec@i l9a da o ElH Di$ cele ce "r:eaE(* c(ci d"!(
ce a Eis) BNi voi !"$e vo"(... a1eE(:=$ de le&e $o"C* a ada"s) BN" d"!( a1eE(:=$"l de le&e
!e care l9a: '(c" c" !(ri$%ii lor...C. A1a ese c" adev(ra* dar D$c( $" a: ar(a dovada. C(ci
reA"ie ca oae cele dovedioare s( le ad"ce: de 'a%(* ca di$ oae !(r%ile s( se c"r(9%easc(
c"v=$"l* iar celor $er"1i$a%i s( $" le r(:=$( $ici o !rici$( de D$vi$"ire. BNi voi !"$e vo"(...
a1eE(:=$ de le&e $o". N" d"!( a1eE(:=$"l de le&e !e care l9a: '(c" c" !(ri$%ii lor...C. A
a1eEa le&(:=$ l"i Noe* c=$d a '(c" !oo!"l* voi$d s( $e iEA(veasc( !e $oi de oa( 'rica* ca
$"* v(E=$d $oi !loaie* s( socoi: c( va 'i !oo! 1i se va !ierde iar(1i $ea:"l o:e$esc. De
aceea Eice) Bla( E" voi !"$e le&(:=$ c" voi 1i c" se:i$%ia voasr( d"!( voiC >Fac. 4* 4?.
A!oi a a1eEa le&(:=$ (ierii D:!reK"r c" Avraa:. D"!( aceea a a1eEa le&(:=$ !ri$ Moise*
care ""ror le ese c"$osc". A Eis lere:ia) BNi voi !"$e vo"(... a1eE(:=$ de le&e $o". N"
d"!( a1eE(:=$"l de le&e* !e care l9a: '(c" c" !(ri$%ii lorC. S!"$e care !(ri$%iH C(ci 1i Noe
a 'os !(ri$e 1i Avraa:. Deci des!re care !(ri$%i EiceH C(ci $ed":erirea $eli$i1e1e. Ci l"a%i
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
56
a:i$e saci. BN" d"!( a1eE(:=$"l de le&e* !e care l9a: a1eEa c" !(ri$%ilor lor.C Ni ca s( $"
Eici c( de cel di$ vre:ea l"i Noe* sa" de cel di$ vre:ea l"i Avraa: !o:e$e1e* ada"&( a!oi 1i
vre:ea* Bi$ Ei"a c=$d i9a: l"a !e ei de :=$( 1i i9a: scos di$ !(:=$"l E&i!"l"iC >Ier.
0.*0.?. A v(E" c=( l":i$( a '(c" ar(area i:!"l"iH
N" :ai &r(ie1e D:!oriv( de c": i"de"l. Ad"9%i a:i$e de i:! 1i vei c"$oa1e le&(:=$"l)
BD$ Ei"a c=$d i9a: l"a !e ei de :=$(.C Dar !e$r" ce s!"$e 1i 'el"l ie1iriiH BI$ Ei"a c=$d i9a:
l"a !e ei de :=$( 1i i9a: scos di$ !(:=$"l E&i!"l"i.C Ca s( arae dra&osea !(ri$easc(* c(
$" i9a scos ca!e $i1e roAi* ci ca "$ a( l"=$d !e co!il de :=$(* a1a i9a iE(Avi. N"
!or"$ci$d"9le s( vi$( D$ "r:a L"i ca o sl"&(* ci ca !e "$ 'i" de A"$ $ea: 1i sloAod* l"=$d"9.
de :=$a cea drea!( l9a scos. Ai v(E" acela1i P"ior de le&e al a:Aelor le&(:=$"riH Ni de
vre:e ce $e9a: iEA(vi de !ri&o$iri D$ c"vi$e D%i vo: ar(a %ie aceasa 1i di$ Le&(:=$"l cel
$o"* ca s( veEi "$irea lor. A a"Ei !roorocia cea !ri$ c"vi$eG D$9va%(9e ac": !roorocia cea
!ri$ D$c@i!"iri. Ni 'ii$dc( 1i aceasa ese $el":i$a(* ce ese !roorocia !ri$ D$c@i!"ire 1i ce
ese cea !ri$ c"vi$e* !e sc"r 1i !e aceasa o voi l":i$a.
Proorocia cea !ri$ D$c@i!"ire ese !roorocia cea !ri$ l"cr"ri* iar cealal( ese cea !ri$ c"vi$e.
Pe cei :ai c" !rice!ere Di adeverea !ri$ c"vi$e* iar !e cei :ai $esi:%iori Di D$credi$%a 1i !ri$
vederea l"cr"rilor. Ni 'ii$dc( D":$eEe" reA"ia s( se 'ac( r"!* 1i !(:=$"l s( se 'ac( cer* iar
'irea $oasr( s( se s"ie la $ea:"l cel A"$ al D$&erilor* 1i 'ii$dc( vesirea A"$((%ilor ce avea"
s( 'ie cov=r1ea" $(deKdea 1i a1e!area oa:$eilor 1i D$ sc"r* reA"ia s( se s(v=r1easc( l"cr"ri
:ari* !e$r" aceasa* ca $" c" l"cr"rile cele $oi 1i !reasl(vie* ar(ae deoda(* s( "lA"re !e
cei ce a"$ci ar 'i v(E" 1i a"Ei* :ai D$ai$e le9a D$c@i!"i !ri$ l"cr"ri 1i !ri$ c"vi$e*
oAi1$"i$d a"E"l 1i vederea lor c" ele 1i !re&(i$d !e cele ce vor s( 'ie. D$ aces 'el ese
!roorocia !ri$ c"vi$e 1i cea !ri$ D$c@i!"iri. U$a !ri$ c"vi$e* iar cealal( !ri$ l"cr"ri* Di voi
ar(a 1i :ai l":i$a !roorocia cea !ri$ l"cr" 1i cea !ri$ c"vi$e la Frisos. BCa o oaie s!re
K"$&@iere s9a d"s 1i ca "$ :iel 'ar( de &las D$ai$ea cel"i ce9. "$deC >Is.
50* 7?. Aceasa ese !roorocia cea !ri$ c"v=$. Iar a"$ci c=$d a ad"s Avraa: !e Isaac s!re
K"$&@iere* 1i v(E=$d "$ AerAec c" coar$ele D$c"rcae D$r9"$ :(r(ci$e* l9a ad"s Ker'a c"
l"cr"l* D$c@i!"i$d"9$e $o"( :ai di$ai$e Pai:a cea :=$"ioare.
/oie1i sa9%i ar( cele do"( Le&(:=$"ri D$c@i!"ie !ri$ l"cr"riH Deci !rec": ai a"Ei des!re
oaie !ri$ c"v=$* D$%ele&e9o 1i !ri$ l"cr". BS!"$e%i9:i cei ce voi%i s( 'i%i s"A Le&eC >Gala. 8*
+.?. #i$e a Eis Bcei ce voi%iC* c(ci $" era". C( de ar 'i 'os s"A Le&e* $" ar 'i 'os s"A Le&e.
Ned":erire ese ceea ce se &r(ie1e C( de ar 'i 'os s"A Le&e* ar 'i c"$osc" !e Frisos* care a
sloAoEi de s"A K"&"l Le&ii. C(ci Le&ea l"i Frisos ri:iea !e cei c" A"$( D$%ele&ere. Cel ce
$" ci$se1e !e Dasc(l"l* $" c"$oa1e $ici !e Peda&o&"l. Pe$r" aceea Eice) BS!"$e%i9:i voi
ce voi%i s( 'i%i s"A Le&e* $" a"Ei%i Le&eaHC C( Avraa: doi 'eciori a av"* "$"l di$ sl"K$ic(* iar
al"l di$ cea sloAod(* care 'iecare a" al( D$%ele&ere. Ai v(E" !roorocia !ri$ l"cr"H C( a avea
'e:ei $" ese c"v=$* ci l"cr". Ti9a: ar(a %ie !ri$ c"v=$ 1i sl"K$ic( 1i sloAod( ale acel"ia1i
A(rAa* ca s( e D$ve%i !ri$ l"cr"ri c( "$"l ese P"ior"l de le&e al a:Aelor Le&(:=$"ri.
Avraa: do"( 'e:ei a av". Iar acesea D$c@i!"iesc cele do"( Le&(:=$"ri* care a" acela1i
P"ior de le&e.
Prec": acele oaie 1i oaie* "$a !ri$ c"v=$* iar ala !ri$ l"cr". Ni :are ese "$irea l"cr"rilor c"
a c"vi$elor. A1a 1i aici do"( Le&(:=$"ri 1i !e acesea lere:ia :ai D$ai$e l9a ar(a !ri$
c"v=$* iar Avraa: c" cele do"a 'e:ei* !ri$ l"cr"ri l9a D$c@i!"i. C(ci !rec": "$ A(rAa c"
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
57
do"( 'e:ei* a1a "$ P"ior de le&e 1i do"( Le&(:=$"ri. Dar alceva era ce v( s!"$ea:* de1i
oae acesea !e$r" l(:"rirea aceleia s9a" s!"s.
BCel ce !rive1e la 'e:eie !e$r" a o !o'i !e ea* ia( a !reades'r=$a c" ea D$ i$i:a sa.C A1a
ese c" adev(ra. Dar !e$r" ce le9a: s!"s oae aceseaH Pe$r" care !rici$( a:i$e1e 1i de
Le&ea vec@eH C(ci Eice) BA%i a"Ei c( s9a Eis celor de de:"l) BS( $" !reades'r=$eEi.C A 1i"
c( ese &rea !or"$ca* $" D$ D:!li$irea ei* ci di$i le$evirea asc"l(orilor. C( :"le di$ 'ire
les$icioase* c" a$evoie de s(v=r1i se 'ac a"$ci c=$d $e le$evi:. Prec": 1i cele &rele* "1oare
1i les$icioase se 'ac* c=$d $e sili:. C( &re"aea $" ese D$ 'irea l"cr"rilor* ci D$ voi$%a celor ce
le D$reA"i$%eaE(. Ni c": c( aceasa ese adev(ra* ar(a ese di$ cele ce "r:eaE(. Mierea ese
d"lce 1i A"$( la &"s* dar celor Aol$avi ese a:ar( 1i &re%oas(. Dar $" di$ 'irea sa* ci di$ Aoala
acelora. A1a 1i Le&ea de se va !(rea c( ese D:!ov(r(oare* $" di$ 'irea sa ese a1a* ci di$
le$evirea $oasr(. Ni $"9:i !rici$"ie1e :"l( ose$eal( ca s(9%i ar( c( ese les$icioas( 1i "1or
de D:!li$i. Ceea ce ar 'i 'ac"9o !e ea &rea de D:!li$i* era dac( ar 'i Eis cele di:!oriv(.
Ac": e=REice) BF"&i de vederea 'e:eii* de!(reaE(9e de D$ver1"$are. Iar cea &rea ar 'i 'os de
ar 'i Eis) Bla a:i$e Ia 'e:ei* iscode1e C'r":"se%ile cele sr(i$e 1i a1a s(!=$e1e9%i !o'a. Dar
aceasa ar 'i 'os &re" c" adev(ra. Iar a Eice) BF"&i de c"!or* de!(reaE(9e de 'oc* $" e
a!ro!ia de 'lac(r(* ca s( r(:=i $ev((:a* :"l( les$ire ad"ce* c(ci !orivi 'irii* 1i $"
D:!oriv( ei* ese !or"$ca.
BA%i a"Ei c( s9a Eis celor de de:"l) BS( $" !reades'r=$eEi.C Pe$r" care !rici$( $e !o:e$e1e
de Le&ea vec@e* dac( vrea s( ad"c( ala $o"(H Ca di$ al("rarea lor s( veEi c( $" ese l"!(
D$re aceea 1i aceasa. C(ci a"$ci c=$d va 'i $eD:!orivire* D$%ele&erea va 'i :ai l":i$a(. Ni
'ii$dc( "$ii avea" s( !ri@($easc( c( s!"$e acesea* le&i"i$d D:!oriv(. De aceea Eice* ia( !e
a:=$do"( le&ile al("rea le !"$* cerceeaE( 1i veEi "$irea lor. Ni $" $":ai !e$r" aceasa le9a
al("ra* ci ca s( arae c( cea $o"( ese 1i les$icioas( 1i ad"s( la A"$( vre:e.
BA%i a"Ei c( s9a Eis celor de de:"l) BS( $" !reades'i=9$eEi.C Ni a Eis acesea ""ror acelora
ce a=a i:! a" E(Aovi D$ le&ea vec@e* ca "$ dasc(l c(re "$ co!il le$e1* care D$c( :ai
r(:=$e la lec%iile cele vec@i. Ni voi$d s(9. "rce ia cele :ai D$ale* Dl :"sr(* Eic=$d)
BG=$de1e9e de c=( vre:e sai la lec%ia aceasaP La 'el 1i Frisos* ad"c=$d"9le a:i$e c(
:"l( vre:e a" E(Aovi D$ Le&ea cea vec@e 1i c( a sosi vre:ea s( se s"ie la o D$%ele&ere :ai
D$al(* a dar"l"i D"@"l"iG Di ra&e de la) BA"Ei9a%i c( s9a Eis celor de de:"l) BS( $"
!reades'i=$eEiC* care era !orivi( celor vec@i la) BIar E" v( Eic vo"(...C 1i $" a Eis acesora*
celor vec@i* 'ii$dc( 'irea o:e$easc( era D$c( $edes(v=r1i(* iar c=$d ea a s!ori 1i s9a ridica la
o D$%ele&ere :ai D$al(* de $evoie era s( 'ie ad"se 1i D$v(%("ri :ai D$ale. Ni ca $" ci$eva
a"Ei$d acesea 1i c"&e=$d la D$(l%i:ea acesei 'iloEo'ii* s( !re&ee 1i s( se ra&( D$a!oi* Eice)
BDe $" va !risosi dre!aea voasr( :ai :"l dec= a c(r"rarilor 1i a 'ariseilor* $" ve%i i$ra
D$r" D:!(r(%ia cer"rilorC >M. 5* +-?. Dar :ai :"l( ose$eal( ceri de la :i$eH Pe$r" ceH
Oare $" s"$ 1i e" o: ca 1i aceiaH Ni !e$r" care !rici$( a ad("&a ose$elileH Ni de ce a !"s
$evoi$%e :ai :ariH Da* dar ad"c dar"ri :ai :ari* c( $" Palesi$a* v9a: da vo"(* $ici
!(:=$"l D$ care c"r&e :iere 1i la!e* ci D$s"1i cer"l vi9. da". Dar $" $":ai D$r" r(s!l(irea
'a!elor A"$e Di D$rece: !e aceia* ci D$r" !ede!sirea !(caelor* c( cei :ai D$ai$e de Le&e
:ai "1or se !ede!sesc !e$r" acela1i !(ca dec= cei de s"A Le&e* c(ci Eice) BC=%i* deci* '(r(
le&e a" !(c("i* 'ar( le&e vor 1i !ieriC >R:. +* .+? Adic( $" a" Le&ea care s(9i !=rasc(* ci vor
'i K"deca%i d"!( 'ireG &=$d"rile D$re ele !=r=$d"9se* sa" D$dre!=$d"9se. Iar cei ce vor &re1i D$
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
5<
le&ea Dar"l"i acela1i !(ca* $es!"s de :are os=$d( vor l"a. Ni deoseAirea acesora a ar(a9o
Pavel* Eic=$d) BC(lc=$d ci$eva Le&ea l"i Moise* e "cis '(r( de :il(* !e c"v=$"l a doi sa" rei
:aroriG &=$di%i9v() c" c= :ai as!r( va 'i !edea!sa c"ve$i( cel"i ce a c(lca D$ !icioare !e
Fi"l l"i D":$eEe"* 1i a $esocoi s=$&ele esa:e$"l"i c" care s9a s'i$%i* 1i a AaKocori d"@"l
@ar"l"iC >Evr. .-* +<9+<?. /eEi c( s"A dar :ai :are ese os=$da* !rec": 1i dar"rile s"$ :ai
:ariH
Ni 'ii$dc( v9a: !o:e$i de Tai$ele cele !rea D$'rico1ae 1i d"@ov$ice1i* v( ro& 1i cer de la
voi* 1i c" oa( os=rdia v( !o'esc ca* le!(d=$d o !(ca"l* s( v( a!ro!ia%i de aceas(
D$'rico1a( :as(* c(ci Eice) BC("a%i !acea c" o%i 1i s'i$%e$ia* '(r( de care $i:e$i $" va vedea
!e Do:$"lC. Iar cel ce $" ese vred$ic s( vad( !e Do:$"l* $ici de D:!(r(1irea Tr"!"l"i L"i
$" ese vred$ic. C(ci Eice Pavel) BS( se cerceeEe D$s( o:"l !e si$e 1i a1a s( :($=$ce di$
!=i$e 1i s( Aea di$ !a@ar.C N" a desco!eri ra$a* $" a !ri@($i D$ !riveli1e* $" a !"s :arori
&re1alelor. Ci D$l("$r"* D$ co$1ii$%a a* $e9'ii$d $i:e$i de 'a%(* '(r( $":ai D":$eEe"* Cel ce
oae le vede* 'a K"decaa 1i cercearea !(caelor* 1i oa( via%a a cerce=$d9o ad" !(caele ale
la K"decaa :i$ii* D$dre!ea9E(9e* 1i a1a c" co$1ii$%a c"ra( ai$&e9e de s'i$%ia Mas( 1i e
D:!(r(1e1e di$ S'=$a Ler'a.
Acesea av=$d"9le D$ :i$e 1i de cele ce s9a" vorAi* des!re des'i=$are* ad"c=$d"9$e a:i$e 1i
de !edea!sa acelora ce 'ar( de r"1i$e 1i des'r=$a !rivesc la 'e%ele 'e:eilor* 1i :ai D$ai$e de
&@ee$a* 'rica l"i D":$eEe" 1i dra&osea D$ai$ea oc@ilor av=$d"9le* 1i D$ oae c"r(%i$d"9$e*
as'el s( $e a!ro!ie: de S'i$ele Tai$e* ce $" s!re K"deca( sa" s!re os=$d( s( !ri:i: acesea*
ci s!re :=$"ire 1i s!re s($(aea s"'le"l"i* D$r" Iis"s Frisos Do:$"l $osr". C(r"ia Se c"9
vi$e slava 1i s(!=$irea D$ vecii vecilor. A:i$.
CU/NT X S'=$"l A!osol /avel
9 ^erici"l Pavel* cel ce as(Ei $e9a ad"$a !e $oi 1i a l":i$a l":ea* D$ vre:ea c@e:(rii sale a
orAi. Dar orAirea acel"ia s9a '(c" l":i$are a l":ii. Ni 'ii$dc( vedea r(" l9a orAi !^el
D":$eEe"* ca d"!( aceea s( vad( s!re 'olos. Ni '=9c=$d"9i aceasa* i9a da dovada !"erii
Sale* i9a ar(a cele ce vor s( 'ie* l9a D$v(%a c@i!"l !ro!ov(d"i%iiG 1i D$v(%=$d"9. c": c(
reA"ie s( se le!ede de oae 1i* D$c@iE=$d 1i oc@ii* s(9I "r:eEe L"i. De aceea 1i Pavel sri&a*
ar(=$d acesea) RBDe i se !are c"iva D$re voi c( ese D$%ele!* s( se 'ac( $eA"$* ca s( 'ie
D$%ele!C. Fii$dc( $" ar 'i 'os c" !"i$%( s( vad( Ai$e* dac( $" :ai D$ai$e ar 'i orAi 1i ar 'i
le!(da oae &=$d"rile care Dl "lA"ra" 1i oae s( le lase !e sea:a credi$%ei. Ni a"Ei$d acesea*
$i:e$i s( $" socoeasc( c( c@e:area aceasa ese sili(. Dac( ar 'i 'os a1a* !"ea s( se
D$oarc( iar(1i "$de a 'os. C( :"l%i d"!( ce a" v(E" :i$"$i :ai :ari s9a" D$ors iar(1i la ale
lor 1i $9a" creE". Ni di$ Scri!"ra cea vec@e 1i cea $o"(* !rec": a" 'os) l"da*
NaA"codo$osor* Eli:a vr(Kior"l* Si:o$ vr(Kior"l* A$a$ia 1i Sa'ira* o $ea:"l i"deilor. Dar
c" Pavel $" s9a D$=:!la a1a* ci l":i$=$9d"9se* a ar(a dr":"l c(re l":i$a cea
$esric(cioas( 1i adev(ra(* EA"r=$d la cer.
Ni dac( voi cercea !e$r" care !rici$( a orAi* o el Di va r(s!"$de* Eic=$d) BC(ci a%i a"Ei de
!erecerea :ea de al(da( D$ credi$%a i"daiceasc(**c( !ri&o$ea: !ese :(s"r( #iserica l"i
D":$eEe" 1i o !"sia:. Ni s!erai: D$ credi$%a i"9
SFNTUL IOAN CURA DE AUR
daiceasc( :ai :"l dec= :"l%i di$re cei ce era" de v=rsa :ea* D$ $ea:"l :e"* 'ii$d :"l
r=v$ior oAicei"rilor :ele !(ri$e1iC >Gala. .* .0R.8?. Deci 'ii$dc( era a1a de are !or$i 1i
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
54
$eD:Al=$Ei* avea reA"i$%( de "$ 'r=" :ai are* ca $" de re!eEici"$ea os=rdiei !"r=$d"9se* s(
se 'ac( $easc"l9(or celor ce se &r(ia". Deci !ooli$d acea "rAare a l"i* D$9=i ali$iaE( val"rile
:=$iei l"i celei i"%i !ri$ orAire 1i a!oi vorAe1e c" el* ar(=$d"9i D$%ele!ci"$ea L"i cea
$ea!ro!ia( 1i c"$o1i$%a cea cov=r1ioare* 'ac=$d"9. s( D$%elea&( c( se l"!( c" Acela* !e care
$"9L !"ea s"'eri $" $":ai a"$ci c=$d !ede!se1e* ci 1i a"$ci c=$d 'ace Ai$e. C( $" D$"$e9
ric"l l9a orAi !e el* ci cov=r1irea l":i$ii l9a D$"$eca. Dar "$ii vor Eice) BPe$r" care !rici$(
$" s9a '(c" aceasa de la D$ce!" c" elH N" c("a aceasa* $" iscodi* ci las( la Pro$ia l"i
D":$eEe" cea $ec"!ri$s( de :i$e r=$d"iala cea c"vii$cioas( a vre:ii. C(ci 1i el la 'el Eice)
BDar c=$d a Ai$evoi D":$eEe"* Care :9a ales di$ !=$ecele :aicii :ele 1i :9a c@e:a !ri$
@ar"l S("* s( desco!ere !e Fi"l S(" D$r" :i$eC >Gala. .* .59.6?. Deci 1i " $i:ic :ai :"l
$" iscodi* dac( Pavel Eice aceasa. C(ci a"$ci s9a" '(c" 1i a" 'olosi acesea c=$d s9a" D$(l%a
oae !iedicile.
Deci de la aceasa s( $e D$v(%(:* c( $i:e$i $icidec":* $ici di$ cei :ai di$ai$e de el* $ici el*
$ici cei de d"!( el $" a" a'la !e Frisos* ci El D$s"1i S9a ar(a !e Si$e lor. Pe$r" aceea 1i
Eice) BN" voi M9a%i ales !e Mi$e* ci E" v9a: ales !e voiC >I$. .5* .5?. Ni !e$r" care !rici$(
$" a creE" Pavel :ai D$ai$e* v(E=$d :or!R D$vii$d D$r" $":ele l"i FrisosH C(ci a v(E" !e
olo& ":Al=$d 1i draci iE&o$i$d"9se 1i sl(A($o&i D$(ri$d"9se* 1i $" c( $" le 1ia !e acesea* le
1ia* c(ci iscodea !e A!osoli* dar c" $i:ic $" s9a 'olosi. D$c( 1i a"$ci c=$d Ne'a$ era
D:!ro1ca c" !iere* 'ii$d de 'a%( 1i v(E=$d 'a%a l"i ca a "$"i D$&er* $i:ic $9a 'olosi de aici. Ni
de ce
PUZUL
$i:ic $9a 'olosi di$ aceseaH Fii$dc( D$c( $" era c@e:a. Iar "* a"Ei$d acesea* $" socoi c(
c@e:area ese sili(. C( D":$eEe" $" sile1e* ci d"!( c@e:are $e las( s( 'i: s(!=$i ai
liAerelor $oasre voi$%e. C( 1i i"deilor S9a desco!eri !e Si$e c=$d reA"ia* dar $9a" voi s(9L
!ri:easc(* !e$r" c( a" i"Ai :ai :"l slava de la oa:e$i. Iar de va Eice ci$eva di$ cei
$ecredi$cio1i) C( Pavel a "r:a c@e:(rii* 'ii$dc( a 'os c@e:a di$ cer. De ce $" :( c@ea:(
1i !e :i$e a1aH U$"ia ca acesa vo: r(s!"$de) BO* o:"le* creEi c( a 'os c@e:aH De creEi*
de aK"$s D%i ese !e s!re se:$. Iar de $" creEi* de ce Eici c( $" :9a c@e:a 1D !e :i$e ca !e
PavelH Iar de creEi c( l9a c@e:a* des"l i%i ese %ie acesa s!re se:$. Crede dar* c( 1i !e i$e e
va c@e:a di$ cer* de vei avea s"'le Ai$ec"$osc(or 1i :"l!K:ior. Iar de vei 'i $ec"$osc(or 1i
D$d(r($ic* c@iar &las de s"s de se va !o&o$ la i$e* $" e va aK"a la :=$"ire. C(ci de c=e ori
a" a"Ei i"deii &las di$ cer !o&or=$d"9se 1i $" a" creE"H C=e se:$e $" a" v(E" 1i D$
Scri!"ra cea $o"( 1i D$ cea vec@e 1i $" s9a" '(c" :ai A"$iH Ci :ai ales d"!( ce a" v(E"
$e$":(rae :i$"$i* a" '(c" vi%el"l* iar des'r=$aa cea di$ Ieri@o$* $ici9"$a di$ acesea
v(E=$d* credi$%( :i$"$a( a" dovedi iscoadelor. C@iar D$ !(:=$"l '(&(d"i$%ei 'ii$d ei* a"
r(:as :ai $esi:%iori ca !ierele* c=$d se '(cea" se:$e. Iar $i$ivi9e$ii $":ai !e Io$a
v(E=$d"9.* a" creE" 1i s9a" !oc(i 1i a" de!(ra "r&ia cea ri:is( de la D":$eEe". Iar D$
vre:ea ve$irii l"i Frisos* =l@ar"l v(E=$d"9L I s9a D$c@i$a* iar ace1ia v(E=$d c( a D$via
:or!* L9a" le&a 1i L9a" r(si&$i. Dar D$ vre:ea $oasr( ce s9a D$=:!laH Oare $9a ie1i 'oc
di$ e:eliile Te:!l"l"i care a 'os D$ Ier"sali: 1i a ars !e cei ce Eidea" 1i a1a i9a de!(ra !e ei
de la acea $ele&i"i( l"crare a lorH Dar c" oae acesea $" s9a" sc@i:Aa* $ici a" le!(da
D:!ierirea. Ni c=e ale9:i$"$i $" s9a" '(c" a"$ci 1i d"!( aceea* dar $ici "$ 'olos $9a"
doA=$di di$ ele. De !ild(* s(&eaa cea de 'oc care s9a !o&or= D$ v=r'"l ca!i1ei l"i A!o9lo$G
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
6-
r(s!"$s"l diavol"l"i di$ ea* care silea !e D:(!(ra"l de a"$ci s( :"e !e :"ce$ic"l ce era
!"s a!roa!e de ea* Eic=$d c( $" se :ai !oae vorAi di$ ca"E( c( racla c" :oa1ele acel"ia era
l=$&( el. D"!( aceea* "$c@i"l aces"i D:!(ra* $eci$si$d s'i$ele vase* a 'os :=$ca de
vier:i 1i a1a 1i9a da s"'le"l. $c( 1i visier$ic"l D:!(r(esc* !e$r" o al( '(r(dele&e '(c"( de
el #isericii* !les$i$d"9i :iKloc"l* s9a !r(!(di. IEvoarele cele de ia $oi* care c" c"r&erea
cov=r1ea" r="rile* deoda( a" dis!(r"* c=$d D:!(ra"l a s!"rca loc"l acela c" Ker'e* $icioda(
$e:aiD$=:!l=$d"9se :ai D$ai$e a1a. Ce va Eice ci$eva de 'oa:eea care s(!=$ea D$ oa(
l":ea* c@iar 1i !e D:!(ra"l* de :oarea l"i D$=:!la( D$ %ara !er1ilor* de a:(&irea l"i D$ai$e
de :oare* de seea care r(:(sese D$ :iKloc"l !er1ilor* ca D$r9"$ $(vod sa" :reaK( 1i de
sc(!area cea :i$"$a( a ei de acoloH C( d"!( ce !(&=$"l D:!(ra bese vorAa des!re D:!(ra"l
I"lia$ Para9va"l 1i de r(EAoi"l l"i D:!oriva !er1ilor 9 $. ed.c a c(E" c" ic(lo1ie 1i al D:!(ra
Ai$ecredi$cios !ri:i$d D:!(r(%ia bD:!(ra"l I"lia$ 9 $. ed.c* oae &re"(%ile D$da( s9a"
des'(c" 1i s9a" risi!i. Iar osa1ii care era" !ri$1i ca D$ :reKe 1i $ici o ie1ire di$ $ici o !are $"
avea"* c" !"erea l"i D":$eEe" iE9A(vi$d"9se de vr(K:a1i* '(r( !a&"A( s9a" D$ors. Acesea
c"i $" s"$ de aK"$s !e$r" a9. ra&e la credi$%(H
Iar cele de ac": $" s"$ c" :"l :ai :i$"$ae dec= aceleaH Oare $" se !ro!ov(d"ie1e
Cr"cea 1i l":ea alear&(H Oare $" :oare de ocar( se vese1e 1i o%i sarH Oare $9a" 'os
r(si&$i%i :"l%iH Oare $"* D:!re"$( c" Frisos* a" 'os r(si&$i%i doi =l@ariH Oare $9a" 'os
:"l%i D$%ele!%iH Oare $" s9a" '(c" :"l%i !"er$iciH Dar al c(r"i $":e a r(:as 1i a s(!=$iH
Oare $" a" 'os D:!(ra%i sl(vi%iH Care di$re ei a Air"i l":ea D$ a= de !"%i$( vre:e. Ni s( $"9
:i Eici de eres"rile* cele de :"le 'el"ri. C(ci o%i !e acela1i Frisos !ro!ov(d"iesc* de1i $"
dre!* 1i o%i se D$c@i$( Acel"ia ce S9a r(si&$i D$ Palesi$a D$ vre:ea l"i Po$%i" Pila. Deci
acesea oae $" da" oare :ai l":i$a( dovad( a !"erii l"i Frisos* dec= &las"l acela ce s9a
!o&or= di$ cerH Ni de ce $ici "$ D:!(ra $" a !"" Air"i as'el !rec": Acesa* :ai ales c(
:ai :"le D:!iedic(ri a" 'os Aces"iaH C(ci D:!(ra%ii a" '(c" r(EAoi* ira$ii s9a" o1i 1i
oae !o!oarele s9a" ridica "$ele D:!oriva alora* dar ale $oasre* care Air"iesc* $" s9a" D:9
!"%i$a* ci :ai sr(l"cie s9a" '(c". De "$de dar* s!"$e%i9:i* a=a !"ereH /r(Kior a 'os* Eic
"$ii. Dar $":ai Acesa a 'os vr(KiorH Ne&re1i c( a%i a"Ei c( 1i la !er1i 1i la i$die$i a" 'os
:"l%i vr(Kiori 1i s"$ 1i ac":. Dar $ici "$ $":e al lor $"9. &(si: $ic(ieri. Dar* vei Eice* c(
vr(Kior"l 1i a:(&ior"l acela di$ Goa$i a r(:as vesi. Da* dar "$de 1i c=$dH l$r9o :ic( !are
a l":ii 1i D$ !"%i$( vre:e* dar s9a si$s de&raA( 1i a !ieri* $el(s=$d $ici #iseric(* $ici !o!or*
$ici !e ci$eva care s(9i "r:eEe D$v(%("ra. Ni ce Eic de vr(Kiori 1i 'er:ec(ori care s9a" si$sH
De ce a" D$cea oae cele ale idolilor 1i oae !r(v(liile lor cele rele ac 1i li s9a as"!a &"raH
Di$ ce !rici$( se c"re:"r( diavolii $" $":ai de Acesa ce S9a r(si&$i* ci 1i de oasele celor
ce s9a" Ker'i !e$r" ElH De ce a"Ei$d de Cr"ce '"&H C(ci reA"ia s( r=d(. Oare Cr"cea era
ceva sr(l"ci 1i sl(viH Di:!oriv(* era de r"1i$e 1i de ocar(. C(ci !e ea era !iro$i cel os=$di
la :oare. Ni D$c( :oarea cea :ai $eci$si( 1i Alese:a( de i"dei* iar la eli$i "r=( 1i
dis!re%"i(. De ce dar de ea se e: diavoliiH Oare $" !"erea Cel"i r(si&$i a '(c" aceasaH
C( de se e: ei de le:$ ca de :aerie* $ici $ec"vii$%a idolilor $" D$&(d"ie aceasa. Dar D$ai$e
de El 1i d"!( El :"l%i s9a" r(si&$i* 1i c@iar D:!re"$( c" El doi. Ni ce* de va Eice ci$eva) D$
$":ele =l@ar"l"i cel"i ce s9a r(si&$i* sa" al c"(r"ia* sa" al acel"ia* va '"&i diavol"lH
Nicidec":* ci D$c( va 1i r=de. iar de vei Eice de Iis"s NaEari$ea$"l* ca de 'oc '"&. Ce vei Eice
darH C": are* s(!=$ire* c(ci a 'os a:(&iorH Dar !or"$cile L"i $" s"$ de a:(&ior. Dar a
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
6.
'os 1i vr(Kior. Dar do&:ele 1i D$v(9Kar"rile l"i $" dovedesc aceasa. Dar a ros D$%ele!. Dar
D$%ele!%i :"l%i 1i de :"le ori a" 'os* 1i a:(&iori 1i vr(Kiori2Dar care di$re ei a s(!=$i a1a
ca AcesaH Ni:e$i* $icioda(* $ici a1a* $ici oric= de !"%i$. Deci ar(a ese c( a s(!=$i $"
!e$r" c( a 'os vr(Kior* $ici D$1el(or* ci !e$r" c( a 'os D$dre!(or al acesora* av=$d D$r"
Si$e !"ere d":$eEeiasc( $eAir"i(. De aceea 1i El !e o%i i9a Air"i 1i D$ aces '(c(or de
cor"ri a i$s"'la a=a !"ere* D$c= 1i l"cr"rile :(r"risesc. C( "$ o: care sa D$ =r& 1i se
D$dele$icea c" :e1e91"&i"l !ieilor* a= a !""* D$c= !e ro:a$i* !e !er1i* !e i$die$i* !e
sci%i* !e eio!ie$i* !e sar:a%i* !e !(r%i* !e :ide$i* !e saraci$i 1i D$ sc"r s( Eic* !e o $ea:"l
o:e$esc l9a D$ors la adev(r D$ :ai !"%i$ de reiEeci de a$i. De "$de a 'iloEo'a =r&ove%"l care
s( la !r(v(lie 1i %i$ea D$ :=i$i sc"la de c"s" 1i !e ceilal%i i9a co$vi$s s( 'iloEo'eEe la 'elH Ni
la $ea:"ri* %(ri 1i ce(%i a !leca* $" ar(=$d c"vi$e :(esrie* ci di:!oriv( c" cea :ai
si:!l( D$v(%("r(. Ni asc"l(9. !e el deve$i$d 1i $er"1i$=$d"9se) BNi c@iar dac( s"$ $eisc"si
D$ c"v=$* $" D$s( D$ c"$o1i$%(C >II Cor. ..*6?. N" c" Aa$i* c(ci) BFa$( D$ ceas"l de ac":
'l(:=$Ei: 1i D$se(:G s"$e: &oi 1i s"$e: !(l:"i%i 1i !riAe&i:C >I Cor. 8* ..?. Ni ce Eic
Aa$i* c(ci de :"le ori $ici @ra$a cea de $evoie $" o aveaG $ici @ai$( de D:Ar(ca. Ni c": $ici
c" :e1e1"&"l $" era sr(l"ci* o ara( "ce$ic"l l"i* Eic=$d) BNi !e$r" c( era" de aceea1i
:eserie* a r(:as Ia ei* >la Acvila 1i Priscilla? 1i l"cra"* c(ci era" '(c(ori de cor"riC >F. A!.
.<* 0?. Ni $" l9a D$v(%a de la sr(:o1i* $ici de la $ea:"l l"i. Dar* ve$i$d el de 'a%( 1i ar(=$d"9
se* oae cele ale !oriv$icilor le9a "lA"ra 1i le9a a:eseca 1i !rec": arde 'oc"l c=$d cade D$
!aie sa" D$ '=$* a1a a ars oae ale diavolilor 1i D$ cele ce a vr" oae le9a !re'(c". Ni $" $":ai
aceasa ese :i$"$a* c( as'el 'ii$d el* a= a !""* ci 1i c( "ce$icii l"i era" s(raci* si:!li*
$eD$v(%a%i* !erec=$d D$ 'oa:e* $ec"$osc"%i 1i di$ $ec"$osc"%i $(sc"%i. Ni acesea le
!ro!ov(d"ie1e lor* $er"9Ni$=$d"9se c=$d vorAe1e de s(r(cia lor* $ici a"$ci c=$d le cere cele
!e$r" ei. BAc": D$s( :( d"c la Ier"sali: s( sl"9
A
Kesc s'i$%ilorC >R:. .5* +5?. Ni iar(1i) BI$ Ei"a D$=i a s(!(:=$ii >D":i$ic(?* 'iecare di$re voi
s(91i !"$( deo!are* sr=$&=$d c= !oae` ca s( $" se 'ac( sr=$&erea aAia a"$ci c=$d voi
ve$iC >I Cor. .6* +?. Ni c": c( cea :ai :are !are di$ "ce$icii l"i era" si:!li* scrii$d c(re
cori$e$i* Eice) BC(ci !rivi%i c@e:area voasr(* 'ra%ilor* .c( $" :"l%i s"$ D$%ele!%i d"!( r"!*
$" :"l%i s"$ !"er$ici* $" :"l%i s"$ de A"$ $ea:.C Ni $" $":ai c( $" s"$ de A"$ $ea:* ci 1i
'oare si:!li. BC( D":$eEe" 1i9a ales !e cele slaAe ale l":ii* ca s( le r"1i$eEe !e cele ari... 1i
!e cele ce $" s"$* ca s( $i:iceasc( !e cele ce s"$C >I Cor. .* +69+<?. Dar vei Eice c( Pavel
era si:!l" 1i $eD$v(%a* dar isc"si la vorA( 1i D$ co$vi$&ere. Nici aceasa $" o avea* c(ci el
si$&"r o ara(* Eic=$d) BNi e" 'ra%ilor* c=$d a: ve$i la voi 1i v9a: vesi ai$a l"i D":$eEe"*
$9a: ve$i ca isc"si c"v=$(or sa" D$%ele!. C(ci a: K"deca s( $" 1i" D$re voi* alceva*
dec= !e Iis"s Frisos* 1i !e Acesa r(si&$i..). Iar c"v=$"l :e" 1i !ro!o9v(d"irea :ea $"
s(ea" D$ c"vi$e de D$d"!lecare ale D$%ele!ci"$ii o:e$e1iC >. Cor. +* .98?. Ci ceea ce
!ro!ov(d"ia era de aK"$s !e$r" a ara&e. N"* c(ci asc"l( ce Eice 1i !e$r" aceasa) BFii$dc(
1i i"deii cer se:$e* iar eli$ii ca"( D$%ele!ci"$e* D$s( $oi !ro!ov(d"i: !e Frisos cel r(si&$i)
!e$r" i"dei s:i$eal(* iar eli$ilor $eA"$ieC >I Cor. .* ++9
SFNTUL IOAN CURA DE AUR
+8?. Dar !e$r" a !ro!ov(d"i a !ri:i D$(rire 1i liAerae. Dar $ici a r(s"'la de !ri:eKdii $"
!"ea* c( Be" D$r" sl(Aici"$e 1i 'ric( 1i c" c"re:"r :are a: 'os la voiC >I Cor. +* 0?. Ni $"
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
6+
$":ai el* ci 1i "ce$icii l"i !(i:ea" la 'el* c(ci le Eice) BAd"ceri9v( a:i$e* dar* :ai D$=i de
Eilele D$ care* d"!( ce ari 'os l":i$a%i* a%i r(Ada l"!( &rea de s"'eri$%e* !are '(c=$d"9v(
!riveli1e c" oc(rile 1i c" $ecaE"rile D$d"rae* !are s"'eri$d D:!re"$( c" cei ce recea" !ri$
"$ele ca acesea... iar r(!irea averilor voasre a%i !ri:i9o c" A"c"rieC >Evrei .-* 0+908?. Ni
iar(1i c(re esalo$ice$i scrii$d* Eice) BC(ci voi* 'ra%ilor* v9a%i '(c" "r:(riori ai #isericilor l"i
D":$eEe"* care s"$ D$ l"deea* i$r" Frisos Iis"s* !e$r" c( a%i s"'eri 1i voi acelea1i* de la
cei de "$ $ea: c" voi* d"!( c": 1i ele de la i"dei* care 1i !e Do:$"l Iis"s Frisos L9a"
o:or= ca 1i !e !roorocii.lorG 1i !e $oi $e9a" !ri&o$i 1i s"$ !l(c"%i l"i D":$eEe" 1i ""ror
oa:e$ilor s"$ !oriv$iciC >I Tes. +* .89.5?. Ni iar(1i c(re cori$e$i scrii$d* Eice) BC( !rec":
!risosesc !(i:irile l"i Frisos D$r" $oi* a1a !ri:e1e Frisos :=$&=ierea $oasr(C >II Cor. .*
5?. Iar c(re &alae$i Eice) BA%i !(i:i a=ea D$ EadarH Dac( a 'os D$ Eadar c" adev(raC
>Gala. 0* 8?.
Deci dac( !ro!ov(d"ior"l ese si:!l"* s(rac 1i $ec"$osc"* 1i ceea ce !ro!ov(d"ie1i el $"
$":ai c( ara&e 1i D$dea:$(* ci !rod"ce s:i$eal(* iar cei ce o !oar( s"$ s(raci 1i slaAi 1i de
$i:ic* 1i deseori !ri:eKdii ad"ce 1i dasc(lilor 1i "ce$icilor* 1i Cei ce Se vese1e ese r(si&$i*
c" ce a" !"" D$oarce 1i s(!=$i a=a :"l%i:eH Oare $" ese ar(a c( c" o oarecare !"ere
d":$eEeiasc( 1i $e&r(i(H C" adev(ra oric(r"i Di ese dovedi. Ni aceasa ese dovedi( 1i de la
cele !oriv$ice. C(ci c=$d vei vedea !e cele !oriv$ice acesora "$ie* adic( Ao&(%ie c" $ea:"l
cel A"$* c" ci$sea de a 'i di$r9o !arie sl(vi(* c" :(iesria c"v=$"l"i* c" liAeraea 1i c"
:"l( sl(vire a credi$%ei lor* dar D$ !"%i$ i:! si$se* al("ri de ace1ia care s"$ di$ cealal(
cea(* dar Air"i$d* s!"$e9:i care ese !rici$aH C( aceia "$eori a" s(!=$i* de1i !"%i$ i:! 1i o
:ic( !are de loc* ie1i$d la r(EAoi c" o1i 1i c" ar:e* iar "$ s(rac &ol 1i si$&"r* $eav=$d s"li%(
D$ :=$( $ici @ai$( sr(l"ci(* "$de a i$ra a Air"i* l"cr" !e care al%ii c" ar:e 1i c" o1i $9a"
!"". Deci $" 'i $ec"$osc(or 1i $e:"l%":ior* ci D$c@i$(9e !"erii Cel"i r(si&$i.
De :"le ori veEi !e vre"$ D:!(ra ce Eide1e ce(%i* le D$co$K"r( c" 1a$%"ri* 'ace :eereE"ri la
Eid"ri* '("re1e ar:e 1i ad"$( osa1i* $e$":(ra%i Aa$i av=$d* dar $" !oae s( c"cereasc( o
ceae* iar !e al"l c" r"!"l &ol ie1i$d la l"!(* $":ai :=i$ile D$reA"i$%=$d* $" la "$a9do"(
sa" do"(Eeci de ce(%i a !or$i 1i a aler&a* ci la $e$":(rae care s"$ risi!ie D$ oa( l":ea 1i
c" o%i oa:e$ii ce s"$ D$r9D$sele le9a c"cerii. Oare vei Eice 1i ac": c( l"cr"l acesa ese al
!"erii o:e$e1iH Ar(a ese c( $"* 1i reA"ie s( D$%ele&i aceasa.
D":$eEe" a D$&(d"i ca 1i =l@arii s( se r(si&$easc( 1i :(i D$ai$e de El oarecari a:(&iori s(
se arae* ca 1i di$ ase:($are* celorRce s"$ 'oare $esi:%iori s( li se arae cov=r1irea
adev(r"l"i* iar " s( D$ve%i c( Ace1%a $" ese "$"l di$re aceia* ci :are 1i $e:(r&i$i( ese
deoseAirea D$re Acesa 1i aceia. C( $i:ic $9a !"" s( D$"$ece slava L"i. $ici 'a!"l c( S9a
D:!(r(1i de acelea1i !(i:iri ca aceia* $ici c( aceasa s9a D$=:!la D$ acele vre:"$ D$ c vre
a" r(i 1i aceia. Ni de ce se e: diavolii $":ai de cr"ce* " Q $" de !"erea Cel"i ce S9a
r(si&$i !e ea* le D$c@ide &"ra celor ce Eic acesea cei doi =l@ari. Iar dac( as!ri:ea
vre:"rilor acelora a s(v=r9Ni oae acesea* (&(d"iesc Te"da 1i I"da* care a" D$cerca acelea1i
c" $oi* dar 1i ei s9a" !r(!(di. Deci ceea ce $" a: Eis iar(1i Eic* !e$r" aceasa a D$&(d"i
D":$eEe" acesea ca s( arae c" cov=r1ire cele ale Sale. De aceea a D$&(d"i ca s( se arae
!rooroci :i$ci$o1i D$ vre:ea !roorocilor* 1i a!osoli :i$ci$o1i D$ vre:ea a!osolilor* ca s(
veEi c( $i:ic $" !oae s( D$"$ece cele ale l"i Frisos.
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
60
/i$o s(9%i s!"$ %ie 1i di$ ale :(r"rii !"erea cea :i$"9$a( 1i !reasl(vi( a !ro!ov(d"irii 1i
s( %i9. ar( !e Frisos D$(l%=$d"RSe 1i cresc=$d 1i !ri$ D:!orivirea celor $ecredi$9cio1i. Fii$d
Pavel D$ Ro:a* "$ii di$ !oriv$ici voi$d s(9. E(9d(rasc( !e Nero$ D:!oriva l"i* D$ce! 1i ei s(
!ro!ov(d"ias9c( do&:a credi$%ei D$ Ro:a* ca l(%i$d"9se c"v=$"l* :ai :"l%i "ce$ici ai l"i
Frisos s( se 'ac( 1i as'el s( D$(r=e :ai :"l :=$ia ira$"l"i* 1i s( s(lA(iceasc( 'iara. Ni
acesea D$s"1i Pavel le Eice* scrii$d 'ili!e$ilor) B/oiesc ca voi s( 1i%i* 'ra%ilor* c( cele !erec"e
c" :i$e s9a" D$ors :ai de&raA( s!re s!orirea Eva$&@eliei... Ni cei :ai :"l%i di$re 'ra%ii D$9
r" Do:$"l* D:A(rA(a%i !ri$ la$%"rile :ele* a" :ai :"l( D$dr(E$eal( s( !ro!ov(d"iasc( '(r(
ea:( c"v=$"l i"i D":$eEe". U$ii* e dre!* vesesc !e Frisos di$ !iE:( 1i di$ d"@ de cear(*
al%ii D$s( di$ A"$(voi$%(... Ceilal%i D$s(* Y di$ Eavisie Y vesesc !e Frisos $" c" &=$d"ri
c"rae* ci se9ce=$d s(9:i s!oreasc( $ecaE"l D$ la$%"rile :ele... Iar al%ii di$ dra&ose* 1ii$d c(
sa" aici !e$r" a!(rarea Eva$&@eliei... Dar ce eseH Ni:ic alceva dec= c(* D$ o c@i!"l* 'ie
di$ '(%(rie* 'ie D$ adev(r* Frisos se !ro!ov(d"ie1e 1i D$r" aceasa :( A"c"rC >Fili!. .* .+9
.<?. Ai v(E" c": :"l%i di$ !iE:( !ro!ov(d"ia"H Dar 1i !ri$ ace1ia Air"ia 1i s(!=$ea
adev(r"l.
Ni !e l=$&( acesea 1i alele era" care se D:!orivea" !ro!ov(d"i%ii. C( le&ile cele vec@i $"
$":ai c( $" aK"a" la aceasa* ci :"l se D:!orivea". La 'el 1i r("aea 1i $e1ii$%a celor ce
!ri@($ea" :"l se l"!a". C(* Eic ei* a" D:!(ra !e Frisos* dar $" 1ia" c( D:!(r(%ia L"i $"
ese !e !(:=$* ci
.+6
D$ cer s"s* $ec"!ri$s( c" :i$ea 1i '(r( de s'=r1i. Dar c" oae c( ese s"s* a '(c" :are r(EAoi
c" cei de !e !(:=$* l"!=$d"9i !e o%i de oA1e* !ri$ s"r!area 'el"l"i lor de via%( idolarie 1i a
le&ilor lor* 1i D$deoseAi* 'ii$dc( !e 'iecare cas( o deEAi$a 1i o srica. C( a(l se l"!a
D:!oriva 'i"l"i* 'i"l se le!(da de a(l* 'e:eile D1i l(sa" A(rAa%ii* iar A(rAa%ii 'e:eile* 'iicele
!(r(sea" !e :aicile lor* r"de$iile se des!(r%ea" de r"de$ii* !riee$ii de !riee$i. Ni D$ :"le
c@i!"ri era r(EAoi"l acesa* !(r"$E=$d D$ case* a&ia K"dec(%ile* a:eseca s'a"rile D$ ad"$(rile
cele de oA1e* oAicei"rile lor !(ri$e1i le srica* iar !raE$icile 1i ci$sea diavolilor o s"r!a*
care la cei vec@i* :ai :"l dec= ale oAicei"ri* era" c" :"l( s=r&"i$%a !(Eie. Ni de aceea
cre1i$ii* D$vi$"i%i de ira$ie* c( vor s( sc@i:Ae le&ile* era" iE&o$i%i di$ oae !(r%ile. Ni $"
!oae s( Eic( ci$eva c( $":ai la eli$i se D$=:!la" acesea* iar la i"dei avea" li$i1e. Ci 1i
ace1ia :"l :ai c":!li s9a" ridica as"!ra lor* c( 1i ei Di D$vi$"ia" c( s"r!( le&ile lor 1i c(
@"lesc loc"l cel s'=$ al lor 1i Le&ea >F. A!. +.* +<?.
Dar :(car c( di$ oae !(r%ile se a!ri$dea 'oc"l* di$ case* di$ ce(%i* di$ c=:!ii 1i di$
!"sie(%i* de la eli$i 1i de la i"dei* de la_s(!=$iori 1i de la s"!"1i* de la r"de$ii* de la "sca 1i
de la :are* de la D:!(ra%i 1i de la cei de r=$d* 1i "$ii 1i al%ii se D$(r=a" 1i se s(lA(icea"* 1i se
!or$ea" :ai c":!li dec= o 'iar(* D$s( 'erici"l Pavel* D$ a=ea c"!oare s(ri$d* D$ :iKloc"l
l"!ilor s=$d 1i di$ oae !(r%ile l"!a 'ii$d* $" $":ai c( $" a 'os Air"i* ci !e o%i ace1ia la
Adev(r i9a ras. Dar s( s!"$ 1i ale l"!e :ai c":!lie dec= acesea. L"!a D:!oriva
a!osolilor :i$ci$o1i* care :ai :"l dec= orice Dl :=@$ea !e elG 1i a celor slaAi ai l"i* c( :"l%i
di$ cei credi$cio1i se D$orcea" la cele vec@i. Dar 1i D:!oriva acesora era D$ar:a. C" ce 1i
de "$de !"ereH BC(ci ar:ele l"!ei $oasre* Eice* $" s"$ r"!e1i* ci !"er$ice D$ai$ea l"i
D":$e9
.+7
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
68
SFNTUL IOAN CURA DE AUR
Ee"* s!re s"r!area D$(ri"rilorG s"r!=$d iEvodirile :i$%ii 1i oa( D$(l%area ce se ridic(
D:!oriva c"$oa1erii l"i D":$eEe"C >II Cor. .-* 895?. De aceea oae se sc@i:Aa" 1i se !re9
'(cea" deoda(. Ni !rec": a"$ci c=$d se a!ri$de "$ 'oc* :(r(ci$ii* s"!"$=$d"9se 'l(c(rilor*
!"%i$ c=e !"%i$ se :is"9iese 1i a1a se c"r(%( c=:!"rile* o la 'el 1i c=$d vorAea li:Aa l"i
Pavel* c"!ri$dea oae :ai i"e dec= 'oc"l* iar oae se !leca" 1i se s"!"$ea". Ni ci$sirile
diavolilor* s(rA(orile 1i oAicei"rile cele !(&=$e1i se :is"ia"* iar sric(ci"$ea le&ilor*
D$(r=area !o!oarelor* D$&roEirile ira$ilor* vr(K:(1iile celor de "$ $ea: ai l"i 1i vicle1"&"rile
a!osolilor :i$ci$o1i* oae se ardea". Ni !rec": c=$d iese l":i$a* 1i D$"$eric"l iese* iar
'iarele se a'"$d( D$ viE"i$eie lor* =l@arii '"&* !ira%ii se asc"$d* s!(r&(orii de :or:i$e*
des'r=$a%ii 1i @o%ii D1i ca"( asc"$E(ori* 1i o%i dis!ar ca s( $" 'ie v(di%i de l":i$(* 1i oae se
'ac l":i$ae 1i sr(l"cie 1i "sca"l 1i :area* raEa de s"s !e oae l":i$=$d"9le 1i $oia$"rile 1i
:"$%ii 1i oae %(rile 1i ce(%ile* a1a 1i a"$ci c=$d s9a ar(a l":i$a !ro!ov(d"i%ii* !e care
Pavel !re"i$de$i a 9se:($a9o* se iE&o$ea D$1el(ci"$ea 1i se D$orcea adev(r"l. Ler'ele 1i
'":"l* c@i:valele 1i oAele* A(""rile 1i :=$c(r"rile* des'r=$(rile 1i !reades'r=$(rile 1i
celelale* !e care $ici a le &=$di $" ese Ai$e* care se '(cea" D$ ca!i1ele idolilor* a" D$cea 1i
s9a" sd$s ca ceara ce se o!e1e de 'oc* ca !aiele ce se :is"ie de v(!aie. Iar 'lac(ra cea vesi(
a adev(r"l"i se ridica vesel( 1i l":i$a( !=$( la cer* D$(l%=$d"9se !ri$ aceia ce o o!rea" 1i
cresc=$d !ri$ acelea care o D:!iedica".
Ni $ici !ri:eKdia $" !"ea o!ri D$(l%area 1i l(%irea ei* $ici !"erea 1i s(!=$irea vec@i"l"i
oAicei* $ici (ria de!ri$derilor 1i a le&ilor !(&=$e1i* $ici D:!orivirea le&isla%iilor* $i:ic* ca s(
c"$o1i c=( !"ere are ea. C(ci eli$ii* $" de !ri:eKdii* de 'oa:ee* de :oare se D$&roEesc* ci
1i de o :ic( !a&"A(
PUZUL
de Aa$i* !e$r" care Di vedea "lA"r=$d"9se de&raA(. Dar cre1i$ii $" a1a* ci 'ii$d (ia%i*
K"$&@ia%i 1i !re"i$de$i iE&o$i%i 1i c" :"le 'el"ri de c@i$"ri !ede!si%i* $" $":ai c( $" se
D$'rico1a" 1i $" se D:!"%i$a"* ci se A"c"ra" 1i :ai :"l se D$:"l%ea". Ni ce Eic de eli$ii cei de
ac":* de cei si:!li 1i de'(i:a%i. Ci !e cei vesi%i di$ vec@i:e s(9i ad"ce: de 'a%(* !e Plao$*
!e Dia&ora* !e ClaEo:e$ie 1i !e ceilal%i sr(l"ci%i c" 'iloEo'ia 1i vei vedea !"erea
!ro!ov(d"irii lor. C( d"!( or(virea l"i Socrae* "$ii a" '"&i la Me&ara* e:=$d"9se s( $"
!(i:easc( la 'el* iar al%ii 1i de !arie 1i de liAerae s9a" li!si* 1i !e $i:e$i alci$eva $9a
co$veri* dec= !e o 'e:eie. Iar Plao$ s9a s'=r1i* l(s=$d D$v(%("ra sa $":ai !e @=rie. Ni $ici
o !iedic( $" era a"$ci* $ici !ri:eKdii* $ici D$v(%("ra lor slaA(* c(ci era" !"er$ici D$ c"v=$*
av=$d Aa$i :"l%i 1i o%i era" di$ !arie vesi(* dar acesea oae $i:ic $9a" !"". C( as'el
ese D$1el(ci"$ea* cade de la si$e. Iar adev(r"l* de1i ese !ri&o$i de :"l%i* se D$al%(. Ni acesea
1i D$s(1i 'irea l"cr"rilor le ara(.
Ni $" :ai ese reA"i$%( de c"vi$e 1i de doveEi* 'ii$dc( l":ea di$ oae !(r%ile adevereaE(
adev(r"l !ro!ov(d"irii* ce(%ile 1i saele* "sca"l 1i :area* !(:=$"l cel loc"i 1i cel $eloc"i*
cei ce loc"iesc !ri$ c=:!ii 1i cei ce loc"iesc !ri$ v=r'"rile :"$%ilor. C( $ici !"sia $9a l(sa9o
li!si( de 'acerea de Ai$e a sa* ci 1i !e ea* :ai :"l dec= !e celelale* a ":!l"9o de A"$((%ile
care $e9a" 'os ad"se di$ cer. Ni oae acesea s9a" '(c" !ri$ li:Aa l"i Pavel* de dar"l cel
v(rsa D$ el. Ni 'ii$dc( a ar(a os=rdie vred$ic( de !ri:ire a dar"l"i 1i acesa di$ des"l a
sr(l"ci D$ el* is!r(vi$d oae* c": a: s!"s* !ri$ li:Aa aces"ia.
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
65
Ni !e$r" c( D":$eEe" a= de :"l a ci$si $ea:"l $osr"* D$c= !e o: l9a D$vred$ici s(
s(v=r1easc( a=ea 'a!e :ari* 1i $oi s(9i r=v$i:* s(9i "r:(:* s( $e sili: ca 1i $oi s( $e 'ace:
ca el* 1i s( $" Eice: c( aceasa ese c" $e!"i$%(. C(ci ceea ce a: Eis de :"le ori* aceea o Eic
1i ac": 1i $" voi D$cea a o Eice* c( r"!"l l"i era ca 1i r"!"l $osr"* de aceia1i @ra$( ca 1i $oi
se D:!(r(1ea 1i s"'le"l l"i la 'el era ca al $osr"* dar voi$%a l"i cea liAer( era l":i$a( 1i
os=rdia :i$"$a(. Ni acesea l9a" '(c" !e el a1a. Ni:e$i dar* s( $" deE$(d(Kd"iasc(* $i:e$i
s( $" se D:!"%i$eEe* c( $":ai de9%i vei desc@ide :i$ea 1i o vei &(i* $i:ic $" o !oae
D:!iedica s( !ri:easc( acela1i dar. C( D":$eEe" $" ese '(%ar$ic. C(ci 1i !e acela l9a Eidi 1i
!e i$e e9a ad"s D$r" 'ii$%(. Ni !rec": ese S(!=$ al acel"ia* a1a ese 1i al ("G 1i !rec": !e
acela l9a sl(vi* a1a 1i !e i$e voie1e s( e D$c"$"$eEe. Deci s( '(&(d"i: !e $oi D$1i$e l"i
D":$eEe" 1i s( $e c"r(%i:* ca !ri:i$d dar di$ des"l* s( doA=$di: 1i $oi acelea1i A"$((%i ca
1i acela* c" dar"l 1i c" i"Airea de oa:e$i a Do:$"l"i $osr" Iis"s Frisos* C(r"ia I Se c"vi$e
slava D$ vecii vecilor. A:i$.
OMILIE care s9a rosi D$ L@io@ia* D$ I#iserica cea vec@e* la c"v=$"l M!osol"l"i) CFolose1e
!"%i$ vi$* !e$r" so:ac"l (" 1i !e$r" desele ale sl(Aici"$iC >L T:. 5* +0?
i a"Ei &las"l cel a!osolesc* r=:Ai%a cea di$ cer"ri* al("a cea d"@ov$iceasc(H C(ci ca o
r=:Ai%( r(s"$( 1i sloAoade &las D$'rico1a de r(EAoi* s!(i:=$=$d !e vr(K:a1i 1i ridi )a
c"&eele c(E"e ale osa1ilor s(i* celor ce ia" a:i$e* 1i ":!l=$d"9i de :"l( D$dr(E$eal(* Di
'ace $eAir"i%i de diavol"l. Ni ca o al("( care vesele1e c" :"l( :=$&=iere* ali$( !ai:ile 1i
&=$d"rile cele $ec"vioase 1i las( D$ $oi :"l 'olos 1i d"lcea%(. Deci l9a%i a"Ei !e el as(Ei
vorAi$d c(re Ti:oei des!re :"le l"cr"ri de $eSoie. C(ci des!re @iroo$ii a s!"s Eic=$d)
BN"9%i !"$e :=i$ile de&raA( !e $i:e$i* $ici e 'ace !(ra1 la !(cae sr(i$eC >I Ti:. 5* ++?*
'(c=$d c"$osc"( !ri:eKdia "$ei c(lc(ri de le&e ca aceasa* c(ci !e$r" &re1a9lele celor ce se
@iroo$esc* vor 'i !ede!si%i 1i cei ce9i @iroo$esc* c(ci !ri$ @iroo$ie D$les$esc r("(%ii s(
s(!=$easc(.
A!oi iar(1i) BFolose1e !"%i$ vi$* !e$r" so:ac"l (" 1i !e$r" desele ale sl(Aici"$iC* d"!(
aceea des!re s"!"$erea sl"&ilor* des!re "rAarea i"Aiorilor de ar&i$* des!re :=$dria
Ao&a%ilor* 1i des!re :"le alele $e9a vorAi $o"( as(Ei. Ni de vre:e ce ese c" $e!"i$%( de a
vorAi des!re oae* des!re ce voi%i* di$ cele Eise* s( vorAi:* !"$=$d"9le D$ai$e dra&osei
voasreH C(ci ca D$r9o livad( :"le 'el"ri de D$v(%("ri v(d* ca 'lorile) viorele* ra$da'iri* cri$i*
!e$r" c( D"@"l a D:!(r%i !re"i$de$i 1i di$ des"l rod"rile Sale* 1i a ":!l" oae de A"$(
:ireas:(* 1i $" $":ai livad(* ci 1i &r(di$( ese ciirea d":$eEei1ilor Scri!"ri. Iar acese
'lori a" $" $":ai A"$( :ireas:(* ci 1i roade* care !o s( @r($easc( s"'le"l. Deci ce voi%i* di$
cele Eise* s( !"$e: as(Ei de 'a%(H /oi%i !oae !e aceea ce !are c( ese :ai si:!l( dec= oae
1i :ai les$e de D$%eles 'iec(r"iaH Pe aceasa deci s9o !"$e: D$ai$e* c(ci 1i :ie 1i Ai$e 1i" c(
1i vo"( vi se !are c( ese :ai les$icioas(. Care ese :ai les$icioas( dec= oaeH Care ala* 'ar(
$":ai aceea care c" les$ire o !oae D$%ele&e 'iecare 1i sc"r( a o vorAi $oi. Ni care ese
aceasaH BFolose1e !"%i$ vi$* !e$r" so:ac"l (" 1i !e$r" desele ale sl(Aici"$i2Q Deci ve$i%i
1i oa( vorAa la c"v=$"l acesa s( o c@el"i:. Ni 'ace: aceasa $" !e$r" i"Airea de slav(*
$ici $e s=r&"i: s( v( dovedi: :(esria c"v=$"l"i $osr". C(ci $" s"$ ale $oasre cele ce se
&r(iesc* ci ale dar"l"i D"@"l"i* care le i$s"'l( D$ cel ce vorAe1e. Ni vo: vorAi ca s( ridic(:
!e asc"l(orii cei le$e1i &i s(9i D$credi$%(: c( :are ese visieria Scri!"rilor 1i c"r2* c( $"
ese 'ar( de !ri:eKdie a le rece !e ele c" vederea. C(ci dac( c"v=$"l cel si:!l" 1i sc"r* care
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
66
!are celor :"l%i c( de !risos ese ad("&a D$ Scri!"ri* se va ar(a !rici$"ior de :"l( Ao&(%ie
1i D$v(%("r( a 'iloEo'iei celei D$ale* c" :"l :ai :"l acelea care de la si$e D1i ara( Ao&(%ia
lor* vor ":!lea de $e$":(rae visierii !e cei ce ia" a:i$e. Deci $ici !e cele ce se !arc c( a"
D$%ele&ere si:!l( s( $" le rece: c" vederea* c( ale D"@"l"i s"$ ele. Iar dar"l D"@"l"i
$icioda( $" ese :ic 1i si:!l"* ci :are 1i :i$"$a 1i vred$ic de d(r"irea cea :are a Cel"i ce9
. d(. Deci s( $" le a"Ei: $":ai D$ reac(. C(ci 1i cei ce ard :i$ere"l a"ri'er D$ c"!or* $"
$":ai AoaAele cele de a"r le ia"* ci 1i !ra'"l cel :(r"$ c" :"l( l"are a:i$e Dl ad"$(. Deci
de vre:e ce 1i $oi arde: :i$ere"rile cele a!osole1i 1i $" D$ c"!or* ci D$ :i$ea s"'le"l"i
vosr" a1e9E=$d"9.* $" 'oc si:%i a%=%=$d* ci 'oc"l D"@"l"i a!ri$E=$d* as'el scoae: a"r"l* dar
c" l"are a:i$e s( c"le&e: 1i 'iri:i"rile cele :ici. C(ci de1i :ic ese c"v=$"l* dar !"erea
ese :are. Fii$dc( 1i :(r&(riarele D1i a" valoarea lor $" D$ :(ri:eG ci D$ 'r":"se%e. A1a ese
1i c" ciirea d":$eEeie1ilor Scri!"ri. D$v(%("ra cea di$a'ar( :"l( vorA(rie de1ar(
!rici$"ie1e 1i "r$=$d as"!ra asc"l(orilor :"le :i$ci"$i* Di las( c" :=i$ile &oale 1i $ici "$
'olos :ai :are $ici :ic $" ad"ce. Iar dar"l D"@"l"i $" ese a1a* ci di:!oriv(* !ri$ c=eva
si:!le c"vi$e* D$dea:$( la 'iloEo'ie !e o%i cei l"(ori a:i$e. Ni de aK"$s ese ca "$ si$&"r
c"v=$ l"=$d de aici* s(9. ave: ca :eri$de oa( via%a.
Deci de vre:e ce a= de :are ese Ao&(%ia* s( $e reEi:* 1i c" :i$e reaE( s( !ri:i: cele ce
se vorAesc* c( la :are ad=$ci:e :( !re&(esc s( coAor c"v=$"l. M"lora li s9a !(r" s'a"irea
aceasa de !risos 1i Eic as'el) BOare $" !"ea Ti:oei si$&"r de la si$e c( c"$oasc( ce reA"ia
s( 'oloseasc(* ci reA"ia s( 'ie D$v(%a de dasc(l"l s("H A!oi 1i dasc(l"l s(" $" $":ai c( a
!or"$ci* ci 1i D$ e!isola cea c(re el a s(!a !or"$ca* ca D$r9"$ s=l! de ara:(* $er"1i$=$d"9
se s( scrie 1i s( ri:i( "ce$ic"l"i "$ele ca acesea. Deci ca s( c"$o1i c( s'a"irea $" $":ai c(
$" ese de !risos* ci de $evoie 1i de 'olos s9a '(c" 1i c( $" ese a l"i Pavel aceasa* ci a dar"l"i
D"@"l"i* $" $":ai s( se !or"$ceasc(* ci s( se 1i !"$( D$ scrisoare 1i !ri$ e!isola aceasa s(
'ie ri:is( ""ror celor ce vor "r:a* voi :er&e deci la dovada D$s(1i. Iar !e l=$&( acelea ce s9
a" Eis 1i o al( $ed":erire se ridic( "$ora* D$reA=$d"9se !e$r" care !rici$( a D$&(d"i
D":$eEe" ca "$ A(rAa ce avea a=a D$dr(E$eal( la El* ale c(r"i :oa1e* d"!( aceea*
iE&o$ea" diavolii* s( cad( D$ Aoal(. Ni $" era "$eori Aol$av* ci odea"$a 1i :"le 1i dese Aoli*
"$ele d"!( alele Dl !ri$dea" 1i $"9. l(sa" $ici !"%i$ s( r(s"'le. Dar de "$de ese ar(a
aceasaH Di$ D$se1i &rai"rile l"i Pavel. C( $" a Eis B!e$r" sl(Aici"$eC* ci B!e$r" sl(Aici"$iC*
1i $":ai sl(Aici"$i* ci ar(=$d $eco$e$irea lor* a Eis) BDesele ale sl(Aici"$i.C S( a"d( o%i cei
ce s"'er( i:! D$del"$&a D$ Aoal( 1i se s"!(r( 1i se D:!"%i$eaE(. Ni $" $":ai aceasa ese
ar(a c( s'a$% 'ii$d era Aol$av* ci c( 'ii$d adeseori Aol$av Di era" D$credi$%ae l"i oae &riKile
cele de oA1e. C( de ar 'i 'os "$"l di$ cei ce s9a de!(ra !ri$ v=r'"rile :"$%ilor 1i 1i9ar 'i
D$'i! coliAa D$ !"sie* l"=$d as"!r(91i via%a cea '(r( de &riK(* l"cr"l acesa $" ar 'i 'os de
:are :irare. Dar 'ii$d el !"s D$ :iKloc 1i av=$d D$credi$%ae &riKile !ese a=ea Aiserici 1i
oc=r:"i9rea de ce(%i 1i $ea:"ri 1i l":ea D$rea&(* l"cr" !e care9. '(cea c" :"l( os=rdie 1i
s=r&"i$%a* 1i !e l=$&( oae acesea 'ii$d 1i s"A K"&"l Aolii* s"$ de aK"$s a s!(i:=$a :i$ea
cel"i D$doiel$ic. De1i $" !e$r" el* dar :(car !e$r" ceilal%i reA"ia s( 'ie s($(os. Ni era "$
voievod isc"si* care d"cea r(EAoi $" $":ai D:!oriva celor $ecredi$cio1i* ci 1i D:!oriva
diavolilor* c(r"ia i se D:!orivea"* @(r%"i$d"9i oasea* c" oae c( era. Aol$av. Dar ar Eice
ci$eva c( de1i $ici o v((:are $" ar 'i !rici$"i Aoala celor credi$cio1i* dar 1ii$d"9. Aol$av i9
ar 'i '(c" :ai l(s(ori 1i :ai r=$davi* !rec": 1i osa1ii v(E=$d !e voievod"l lor E(c=$d la
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
67
!a* se 'ac :ai le$evo1i 1i :ai li!si%i de c"raK D$ l"!(. Ni "r:a ca credi$cio1ii* v(E=$d !e
dasc(l"l lor* care '(c"se a=ea se:$e 1i :i$"$i* Aol$(9vi$d"9se deseori 1i c@i$"i$d"9se c"
r"!"l* c" :"l :ai :"l s( !(i:easc( di$ !rici$a sl(Aici"$ii o:e$e1i. Ni $" $":ai a=* ci
cei $ed":eri%i se :ai D$reaA() De ce $ici el !e si$e* $ici dasc(l"l l"i !e acesa ce era Aol$av
$" l9a vi$deca* c(ci D$via" :or%i* iE&o$ea" diavoli 1i !or"$cea" :or%ii c" s(!=$ire* iar "$
r"! Aol$av $9a" vi$decaH De ce vii 'ii$d ei 1i a!oi d"!( :oare* a=a !"ere a" D:!(r(1i
r"!"rilor sr(i$e* iar "$ so:ac ce c(E"se $" l9a ridicaH Ni ceea ce ese :ai de :irare c( l"i
Pavel $" i se ro1e1e 'a%a* c=$d scrie l"i Ti:oei s( aler&e la A(""ra de vi$ !e$r" vi$decare*
el care a '(c" a=ea se:$e :ari* care $":ai !ri$ c"v=$ le s(v=r1ea. N" c( a Aea vi$ ese "$
l"cr" "r=* s( $" 'ie* c(ci ale ereicilor s"$ D$v(%("rile acesea. Ci !e$r" c( el $" socoea c(
ese r"1i$e a vi$deca "$ so:ac Aol$av c" aK"or"l vi$"l"i. Ni a= de de!are a 'os de a se
r"1i$a de aceasa* D$c= 1i ""or celor de !e "r:( le9a ar(a9o. A%i v(E" la c=( ad=$ci:e a:
!o&or= c"v=$"lH Ni c": ceea ce !(rea :ic(* ese !li$( de $e$":(rae D$reA(riH /e$i%i dar
s(9. deEle&(:. C( de aceea $e9a: !o&or= la :are ad=$ci:e* ca ridic=$d :i$ea voasr( s(
a1eE(: D$ ea c" D$(rire D$%ele&erile.
Dar iera%i9:(* :ai D$ai$e de a ad"ce deEle&area D$reA(rilor acesora* s( vorAesc ceva !e$r"
'a!a A"$( a l"i Ti:oei 1i des!re !"rarea de &riK( a l"i Pavel. C(ci ci$e a 'os c" :ai :"l(
dra&ose dec= acela* care a= de de!are 'ii$d 1i c" a=ea &riKi D$co$K"ra* a ar(a a=a
!"rare de &riK( !e$r" s($(aea so:ac"l"i "ce$ic"l"i s(" 1i c" di$adi$s"l Di scria !e$r"
D$dre!area AoliiH Ni ci$e a 'os D$oc:ai c" Ti:oei la 'a!a A"$(H Care a=a de :"l a rec"
c" vederea des'(area 1i :esele cele sc":!e 1i D$des"lae* D$c= a c(E" D$ Aoal( di$ :"la 1i
as!ra !erecere 1i di$ !os"l cel D$del"$&a. Ni c( $" era el di$ 'ire Aol$av* ci di$ !os 1i di$
A(""ra de a!( a v((:a !"erea so:ac"l"i* asc"la%i !e Pavel D$s"1i* care ara( aceasa. C(
$" a Eis si:!l") B'olose1e !"%i$ vi$C* ci $":ai d"!( ce :ai D$ai$e i9a Eis) Bde ac": $" Aea
$":ai a!(C* l9a s'("i s( 'oloseasc( vi$"l. Iar acesea) Bde ac": $" Aea $":ai a!(C*
dovede1e c( !=$( a"$ci Aea $":ai a!( 1i de aceea s9a D:Aol$(vi. Ci$e dar $" se :i$"$a de
'iloEo'ia l"i 1i de !"rarea de &riK( cea c" dea:($"$"lH S9a ai$s de cer"ri* la v=r'"l 'a!ei
A"$e a aK"$s* l"cr"ri !e care dasc(l"l D$s"1i le :(r"rise1e des!re el* Eic=$d) BPe$r" aceasa
a: ri:is la voi !e Ti:oei* care ese 'i"l :e" i"Ai 1i credi$cios D$ Do:$"lC >. Cor. 8* .7?.
Iar c=$d Ravel Dl $":e1e !e el 'i" 1i D$c( 'i" i"Ai 1i credi$cios* de aK"$s s"$ c"vi$ele
acesea !e$r" a ar(a oa( 'a!a l"i A"$(. C( K"dec(%ile s'i$%ilor $" se 'ac c" !(ri$ire* $ici c"
!ai:(* c(ci s"$ sloAode de !reK"dec(%i. Ti:oei $" ar 'i 'os l("da a1a dac( ar 'i 'os 'i"
'iresc al l"i Pavel* !rec": ese ac":. C( $e'ii$d r"d( c" el d"!( r"!* !ri$ D$r"direa cea
d"@ov$iceasc( s9a D$vred$ici de ci$sea de a 'i 'i" al acel"ia* c=1i&=$d 1i !(sr=$d c" de9
a:($"$"l oae r(s("rile 'iloEo'iei acel"ia. C(ci ca "$ vi%el D$K"&a c" Ao"l* a1a r(&ea K"&"l
D:!re"$a c" Pavel !ri$ oa( l":ea* 1i c" $i:ic $" era :ai !reKos de1i $" era de aceea1i
v=rs(. C(ci os=rdia Dl '(cea !e el s( se !oriveasc( c" dasc(l"l D$ ose$eli. Maror al acesora
o Pavel ese* c(ci Eice) BDeci $i:e$i !e el s( $"9. de'ai:e* c(ci l"creaE( ca 1i :i$e l"cr"l
Do:$"l"iC >. Cor. .6* ..* .-?. Ai v(E" c( :(r"rise1e la el aceea1i $esc@i:Aa( os=rdieH Ni
ca s( $" cread( ci$eva c( !(ri$i$d"9. &r(ie1e acesea* !e asc"l(ori Di 'ace :arori ai 'a!ei
cele A"$e a 'i"l"i* Eic=$d) BDar D$cercarea l"i o c"$oa1e%i* c(ci D:!re"$( c" :i$e a sl"Ki
Eva$&@elia* D$oc:ai ca "$ co!il l=$&( a(l s("C >Fili!. +* ++?. Ia( c( a%i l"a dovad( de 'a!a
cea A"$( a l"i 1i de s"'le"l I"i l(:"ri. Dar c" oae c(. s9a "rca Ia a=%ia D$(l%i:e a 'a!ei
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
6<
A"$e* $" se AiE"ia D$ aceasa ci era :ere" c" &riK( 1i 'ric(9 De aceea c" di$adi$s"l !osea 1i $"
a '(c" ceea ce 'ac :"l%i* care $":ai Eece sa" do"(Eeci de l"$i !osesc* iar a!oi oae le
deElea&(. N" a !(i:i a1a ceva $ici 1i9a Eis sie1i) BCe reA"i$%( :ai a: de !osH A: Air"i*
a: s(!=$i !o'ele* :i9a: s"!"s r"!"l* a: D$&roEi !e draci* a: D$via :or%i* a: c"r(%i
le!ro1i 1i s"$ D$'rico1a
.06
!"erilor celor !oriv$ice. Deci ce9:i :ai reA"ie !os"l 1i 'olos"l l"iH Ni:ic di$ acesea $9a
Eis* $ici a &=$di* ci c" c= era :ai !li$ de $e$":(rae is!r(vi* c" a= :ai :"l se e:ea 1i se
c"re:"ra. Iar 'iloEo'ia aceasa a D$v(%a9o de la dasc(l"l s(". C( acela r(!i$d"9se la al reilea
cer 1i :er&=$d D$ rai* "$de a a"Ei c"vi$e $es!"se 1i s9a D:!(r(1i de a=ea ai$e* 1i aler&=$d
D$ oa( l":ea* ca 1i c": ar 'i av" ari!i* scria c(re cori$e$i) B>M( e:? ca $" c":va* alora
!ro!ov(d"i$d* e" D$s":i s( :( 'ac $ereA$icC >I Cor. 4* +7?. Iar dac( Pavel d"!( ce a is!r(vi
a= de :"le 1i :ari 'a!e se e:ea* el care a !"" s( Eic(G BL":ea ese r(si&$i( !e$r"
:i$e* 1i e" !e$r" l":eC >Gal. 6* .8?* c" :"l :ai :"l $oi reA"ie s( $e e:e: 1i e:erea
$oasr( reA"ie s( creasc( c" c= cresc D$ $oi is!r(vile. C(ci diavol"l a"$ci se 'ace :ai
s(lAaic 1i se :=$ie :ai :"l* c=$d $e vede !e $oi c( c" os=rdie $e !erece: via%a $oasr(.
A"$ci se sile1e el s( D$ece coraAia* c=$d vede !overi de!li$e de 'a!e A"$e 1i !ovar( :are de
A"$((%i D$ ea. C(ci cel si:!l" 1i $eA(&a D$ sea:(* c" oae c( se va D:!iedica 1i va c(dea* $"
va ad"ce :are s:i$eal( oA1ei. Dar cel ce s( la*v=r'"l 'a!ei A"$e c" :"l( sr(l"cire* ca !e o
D$(l%i:e* 1i ""ror ese ar(a 1i c"$osc" 1i de o%i 'erici* c=$d se va D$=:!la s( cad(* :are
!a&"A( !rici$"ie1e. N" $":ai c( el si$&"r a c(E" di$ D$(l%i:e* ci c( 1i !e :"l%i di$ cei ce
"r:a" l"i* i9a '(c" r=$davi. Ni !rec": la r"!* dac( se sric( "$ :(d"lar oarecare* $"
!rici$"ie1e :are !a&"A(* dar c=$d vor orAii oc@ii* sa" se va v((:a ca!"l* o r"!"l se 'ace
$ereA$ic* a1a 1i la r"!"l l"i Frisos >#iserica?* c=$d "$"l di$ s'i$%i* care a '(c" is!r(vi :ari*
se va si$&e* li!i$d"9se de el vreo D$i$(ci"$e* $es"'eri( 1i :are v((:are ad"ce D$re&"l"i
r"!.
Deci acesea oae 1ii$d"9le Ti:oei di$s!re oa( !(r%ile se D$(rea. C(ci 1ia c( a!ri$s( ese
i$ere%ea* $esaor$ic(*
.07
les$e a:(&i( 1i al"$ec(oare 1i c( are reA"i$%( de "$ 'r=" are. Ni ca !=rKol"l se a!ri$de
de&raA( 1i se a!"c( de oae cele di$a'ar(. De aceea Ti:oei di$ oae !(r%ile o D$&r(dea s( se
sr=$&(G 1i !e v(!aia aceasa D$ o c@i!"l se silea s9o ve1eKeasc(G !e cal"l acesa a$evoie de
D$'r=$a 1i $es"!"s* c" :"l( (rie Dl sr=$&ea* !=$( c=$d i9a do:oli oa( EA"r9darea l"i* !=$(
c=$d l9a '(c" s"!"s 1i i9a da D$ s(!=$irea c"&e"l"i cel"i ce Dl oc=r:"ie1e !e el. S( se
D:Aol$(veasc( r"!"l* Eice* dar s( $" Aol$(veasc( s"'le"l. S( se D$'r=$eEe r"!"l* ca s( $"
o!reasc( s"'le"l di$ dr":"l s!re cer. Iar !e l=$&( oae acesea 1i de aceasa se va :i$"$a
orici$e de el* c( 'ii$d Aol$av 1i l"!=$d"9se c" a=a sl(Aici"$e* $" se le$evea de l"cr"l l"i
D":$eEe"* ci :ai :"l dec= cei s($(o1i 1i ari c" r"!"rile EA"ra !re"i$de$i* c=$d D$ E'es*
c=$d D$ Cori$* c=$d D$ Macedo$ia* de :"le ori* c=$d D$ Ialia* !re"i$de$i* !e "sca* !e
:are* D:!re"$( c" dasc(l"l s(" D:9!(r(1i$d"9se de ose$eli 1i de !ri:eKdii dese* dar Aoala
r"!"l"i $" a D:!iedica 'iloEo'ia s"'le"l"i. M"l !oae r=v$a !e$r" D":$eEe"* a= de :"l
D$c= ca o ari!( "1oar( 'ace !e o:. Ni !rec": cei ce a" r"!"rile s($(oase 1i Edrave$e* $ici "$
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
64
'olos $" vor avea di$ acea s($(ae dac( s"'le"l va 'i r=$dav 1i le$evos* di:!oriv( cei ce a"
r"!"rile slaAe* $ici o v((:are $" le va !rici$"i Aoala* dac( s"'le"l va 'i vieaE 1i reaE.
Dar se !are "$ora c( s'a"irea 1i D$v(%("ra aceasa* d( sloAoEe$ie la A(""r( de vi$ '(r( &riK(.
Dar $" ese a1a. Ci de va cercea orici$e c"v=$"l acesa c" de9a:($"$"l* va vedea c( la !os
s'("ie1e el. Ni veEi c( $" de la D$ce!" a s'("i Pavel aceasa* ci $":ai a"$ci c=$d a v(E"
doAor=( oa( !"erea. Ni $ici si:!l" 1i '(r( r=$d"iala* c(ci $" a Eis) B'olose1e vi$C* ci B!"%i$
vi$C. N" !e$r" c( Ti:oei avea reA"i$%( de aceas( s'a"ire 1i D$v(%("r(* ci !e$r" c( $oi
ave: reA"i$%(. Pe$r" aceasa scrii$d c(re acela $e !"$e $o"( :(s"ri 1i r=$d"ieli la A(""ra
de vi$* !or"$ci$d ca a= s( Ae:* D$c= $":ai s( $e D$(ri: sl(Aici"$ea* s( d(: s($(ae
r"!"l"i* iar $" al( Aoal(. C( :"l :ai :"le Aoli 1i :ai c":!lie ad"ce A(""ra de vi$ !ese
:(s"r(* dec= cea de a!( !ese :(s"r(. C( D:Aol$(ve1e 1i r"!"l 1i s"'le"l* !e r"! '(c=$d"9
. :olaec 1i sl(A($o&* iar D$ s"'le a!ri$de 'oc"l !ai:ilor 1i ad"ce vi'or"l &=$d"rilor celor
$ec"vii$cioase. C(ci $" se risi!e1e 1i $" i se !rici$"ie1e $ici o v((:are !(:=$"l"i*
":!l=$d"9se adeseori de :"l%i:ea a!elor* !rec": se sl(A($o&e1e !"erea r"!"l"i* sric=$d"9
se 1i o!i$9d"9se* de D:A(area de :"le ori c" vi$. S( '"&irri dar de recerile !ese :(s"r( D$
a:=$do"( !(r%ile* !"r=$d &riK( de s($(aea r"!"l"i* (i$d"9i EA"rd(rile l"i.
C(ci vi$"l s9a da de la D":$eEe" $" ca s( $e D:A((:* ci ca s( $e reEvi:G s( $e veseli:* $"
ca s( $e c@i$"i:. C( Bvi$"l vesele1e i$i:a o:"l"iC >Ps. .-0* .6?^ iar " Dl 'aci !e el !rici$(
de D$risare. Fii$dc( cei ce se D:Aa( s"$ sc=rAo1i !ese :(s"r(* !e$r" c( :"l D$"$eric le
c"!ri$de :i$ea. Docorie A"$( ese* a"$ci c=$d are :(s"r( A"$(.
Aces c"v=$ $e aK"( $o"( 1i D:!oriva ereicilor* care !ri@($esc '(!"ra l"i D":$eEe". C(ci
dac( vi$"l ar 'i 'os r("* Pavel $" ar 'i da voie s( se Aea. Ni $" $":ai c(re ereici* ci 1i c(re
cei :ai si:!li di$re 'ra%ii $o1ri* care v(E=$d !e vre"$ii '(c=$d $eor=$d"ieli di$ !rici$a
Ae%iei* las( !e aceia 1i $"9i D$vi$"iesc* ci !ri@($esc rod"P cel da de D":$eEe"* Eic=$d) BS( $"
'i 'os vi$P Dar $oi s( Eice: c(re aceia) S( $" 'i 'os Ae%ieP C(ci vi$"l ese l"cr" al l"i
D":$eEe"* iar Ae%ia ese l"cr" al diavol"l"i. N" vi$"l !rici$"ie1e Ae%ia* ci $eD$'i=$area. N"
D$vi$"i Eidirea l"i D":$eEe"* ci !ri@($e1e "rAarea cel"i D:!re"$( roA c" i$e. Dar " l(s=$d
s( !ede!se1i 1i s( D$dre!eEi !e cel ce &re1e1e* oc(r(1i !e F(c(9
or"l de Ai$e. Deci de vo: a"Ei !e vre"$ii Eic=$d acesea s( le as"!(: &"ra. C(ci $"
D$reA"i$%area* ci recerea !ese :(s"r( !rici$"ie1e Ae%ia* r(d(ci$a ""ror r("(%ilor. /i$"l s9a
da ca s( D$dre!eEe $e!"i$%a r"!"l"i* $" ca s( disr"&( !"erea s"'le"l"iG ca s( ridice Aoala
r"!"l"i* $" ca s( va(9:e s($(aea r"!"l"i. Deci s( $" D$reA"i$%(: !ese :(s"r( dar"l l"i
D":$eEe" 1i s( s:i$i: !e oa:e$ii cei 'ar( de :i$e 1i $er"1i$a%i.
C(ci ce ese :ai ic(los dec= Ae%iv"lH Mor D$s"'le%i ese* drac de A"$(voie* !(ca care $" are
ierare* c(dere 'ar( r(s!"$s de D$dre!are* ocar( a $ea:"l"i $osr". Ni $" $":ai Ia !ereceri
cel Ae%iv ese $ereA$ic* ci 1i D$ l"cr"rile cele oA1e1i 1i c@iar si:!la l"i vedere !rovoac(
&rea%(. AAia :ai s"'l(. S"&@i%"rile 1i c(sca"rile celor Ae%ivi s"$ $e'ire1i 1i &re%oase* !rod"c
sc=rA( celor ce9. v(d 1i !erec D:!re"$( c" el. Ni ce ese :ai r(" c( Ae%ivilor Aoala aceasa le
D$c@ide cer"l 1i $"9i las( s( doA=$deasc( A"$((%ile cele ve1$ice* ci D:!re"$( c" ocara cea de
aici Di a1ea!( 1i acolo c@i$"l cel $es"'eri.
Deci s( (ie: aces r(" oAicei 1i s( a"Ei: !e Pavel Eic=$d) BFolose1e !"%i$ vi$C. C(ci 1i !e
aces !"%i$ !e$r" sl(Aici"$e l9a sloAoEi* c(ci de $" ar 'i 'os sl(Aici"$e* $" ar 'i sili !e
"ce$ic $ici !e acel !"%i$ s(9. !ri:easc(. C(ci 1i :=$c(r"rile 1i A(""rile cele de $evoie* s9a"
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
7-
da $o"( de la D":$eEe" 1i reA"ie odea"$a s( le c":!($i: c" i:!"rile 1i c" reA"i$%ele.
Ni $icioda( s( $" rece: !ese reA"i$%(* $ici s( 'ace: ceva D$ Eadar.
Ni d"!( c": a: c"$osc" !"rarea de &riK( a l"i Pavel 1i 'a!a cea A"$( a l"i Ti:oei* ve$i%i
dar s( ad"ce: c"v=$"l la deEle&area D$reA(rilor. Dar care s"$ D$reA(rileH C( de $evoie ese
iar(1i s( le a:i$i:* ca r(s!"$s"rile s( se 'ac( :ai l":i$ae. $=i) !e$r" care !rici$( !e aces
:are s'=$* care ico$o:isea a=ea l"cr"ri l9a sloAoEi D":$eEe" s( cad( D$ Aoal(H A!oi) De
ce $ici el $ici dasc(l"l l"i* $9a" !"" s( D$dre!eEe Aoala* ci a" av" reA"i$%( de aK"or"l cel
di$ A(""ra de vi$H la( D$reA(rile. TreA"ie deci s( ad"ce: deEle&area* ca $" $":ai cei ce vor
c(dea D$ aceas( Aoal( s( aiA( D$dre!are* ci 1i dac( vre"$ii di$ A(rAa%ii cei s'i$%i* :ari 1i
:i$"$a%i vor c(dea D$ s(r(cie* 'oa:ee* D$ le&("ri sa" !ri:eKdii* D$ is!ie* $(!(s"iri* sa" D$
ale $evoi ale acesei vie%i* !ri$ cele ce se vor vorAi as(Ei* s( aiA( r(s!"$s si&"r 1i l":i$a
D:!oriva celor ce vor s(9i !ri@($easc(. C( a%i a"Ei !e :"l%i D$reA=$d "$ele ca acesea)
Pe$r" ce c"are o: s:eri 1i Al=$d 'ii$d* de al"l care ese c(lc(or de le&e ese ras D$ 'iecare
Ei la K"deca( 1i $e$":(rae rele !(i:e1eH Pe$r" care !rici$( al"l $(!(s"i$d"9se* a :"ri
!e $edre!H Al"l s9a D$eca* iar al"l s9a !ri:eKd"i. Da* 1i !e :"l%i s'i$%i !"e: ar(a* 1i D$
vre:ea $oasr( 1i D$ cea a sr(:o1ilor $o1ri* care :"le 'el"ri de $ecaE"ri a" s"'eri.
Deci ca s( l(:"ri: aces c"v=$ ""ror acesora* $ici $oi s( $" $e "lA"r(: 1i $ici !e cei ce
se s:i$esc s( $"9i rece: c" vederea* s( l"(: a:i$e c" di$adi$s"l la cele ce se &r(iesc
ac":. Ni o! !rici$i ale $ecaE"rilor celor de :"le 'el"ri ale s'i$%ilor !o Eice dra&osei
voasre. Pe$r" aceasa l"a%i a:i$e c" di$adi$s"l o%i* 1ii$d c( $ici o ierare 1i $ici "$ c"v=$
de D$dre!are $" vo: avea* dac( $e vo: s:i$i de cele ce se D$=:!l( s'i$%ilor.
Deci cea di$=i ese ca s( $" se D$al%e de&raA( c" :=$dria di$ !rici$a :(ri:ii is!r(vilor 1i a
:i$"$ilor* D":$eEe" Di las( s( se c@i$"iasc(. A do"a ese ca s( $" cread( ci$eva des!re ei c(
s"$ :ai !res"s dec= 'irea o:e$easc(* socoi$9d"9i d":$eEei* iar $" oa:e$i. A reia ese ca
s( se arae !"erea l"i D":$eEe" !ri$ ei* c(ci !ri$ cei slaAi 1i $e!"i$cio1i s(!=$e1e 1i
Air"ie1e 1i !ro!ov(d"irea o cre1e. A !ara ese ca :ai ar(a( s( 'ie r(Adarea acelora* c(ci $"
sl"Kesc l"i D":$eEe" !e$r" !la(* ci 1i d"!( a=ea rele ce !(i:esc* ara( a=a :"l%":ire*
D$c= D1i ara( dra&osea $es:i$i( 1i co:!le( 'a%( de El. A ci$cea ese ca s( 'iloEo'(: !e$r"
D$viere. C(ci c=$d vei vedea "$ A(rAa dre! 1i !li$ de :"le 'a!e A"$e c( a !(d:i
$e$":(rae $ecaE"ri 1i $evoi* 1i a1a s9a d"s de aici* 1i $evr=$d* vei 'i sili s( c"&ei des!re
K"decaa cea de acolo. C(ci dac( oa:e$ii* !e cei ce se ose$esc !e$r" ei* $"9i l(sa s( !lece
'(r( r(s!l(ire* c" a= :ai :"l D":$eEe"* !e cei ce de :"l s9a" ose$i !e$r" El* $"9i va
l(sa $eD$c"$"$a%i. Ni dac( $" voie1e s(9i li!seasc( de r(s!l(irea ose$elilor lor* de $evoie
ese s( crede: c( va 'i o vre:e* d"!( s'=r1i"l de aici* D$ care vor 'i r(s!l(i%i !e$r" ose$elile
lor cele de aici. A 1asea ese ca o! cei ce cad D$ $evoi s( aiA( D$deaK"$s :=$&=iere* !rivi$d la
aceia 1i c"&e=$d la relele ce a" !(i:i aceia. A1e!area ese ca* a"$ci c=$d v( D$de:$ la
'a!a cea A"$( a acelora* Eic=$d 'iec(r"ia di$ voi) "r:eaE( l"i Pavel* sa") "r:eaE( l"i Per"*
s( $" socoi%i* di$ !rici$a :(ri:ii is!r(vilor lor* c( s9a" D:!(r(1i de al( 'ire 1i as'el s(
!re&ea%i D$ a le "r:a. A o!a ese c( de va reA"i s( 'erici: sa" s( ic(lo1i:* s( D$v(%(: !e
care reA"ie s(9i socoi: 'erici%i 1i !e care ic(lo1i sa" :i1ei. Prici$ile acesea s"$. Dar
reA"ie s( le D$credi$%(: !e ele c" doveEi di$ Scri!"ri* ar(=$d c" di$adi$s"l c( oae cele ce
s9a" Eis $" s"$ scor$iri ale &=$d"rilor o:e$e1i* ci @o(r=ri ale Scri!"rilor. As'el 1i c"v=$"l
$osr" va 'i :ai vred$ic de credi$%( 1i :ai les$e se va a1eEa D$ s"'leele $oasre.
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
7.
Ni c": c( c@i$"irea 'olose1e s'i$%ilor !e$r" a se s:eri 1i a se s"!"$e* 1i a $" se r"'i di$
!rici$a se:$elor 1i a is!r(vilor lor 1i c( de aceea a D$&(d"i D":$eEe" s( li se 'ac(* s(
asc"l(: !e Prooroc"l David 1i !e Pavel* care &r(iesc ase:e$ea. C( acela Eice) B#i$e ese :ie
c( :9ai s:eri* ca s( :( D$v(% D$dre!(rile aleC >Ps. ..<* 7.?. Iar acesa d"!( ce a Eis c( a 'os
r(!i !=$( la al reilea cer 1i a 'os d"s D$ rai* a ad("&a) BNi !e$r" ca s( $" :( r"'esc c"
:(re%ia desco!eririlor* da"9:i9s9a :ie "$ &@i:!e D$ r"!* "$ D$&er al saa$ei* s( :( Aa(
!ese oAraE* ca s( $" :( r"'escC >II Cor. .+* 7?. Ce ese :ai l":i$a dec= aceasaH Ca s( $"
:( D$al%* Eice* !e$r" aceasa a sloAoEi D":$eEe" !e D$&erii saa$ei s( :( Aa( !ese oAraE.
Iar D$&eri ai saa$ei $" Eice de draci* ci de oa:e$ii care sl"Kesc diavol"l"i* de cei
$ecredi$cio1i* de ira$i* eli$i* care deseori Dl $ec(Kea" 1i9. !ri&o$ea". Ni de ce a sloAoEi
D":$eEe" aceasaH P"ea* Eice el* ca D":$eEe" s( !ooleasc( !ri&oa$ele 1i $ecaE"rile cele
dese* dar 'ii$dc( a: 'os r(!i !=$( la al reilea cer 1i a: 'os D$ rai* ca $" c":va !e$r"
:"l%i:ea acesor ar((ri s( :( D$al% c" c"&e"l* a sloAoEi !ri&oa$ele acesea 1i a l(sa !e
D$&erii saa$ei s( :( Aa( !ese oAraE* !ri$ !ri:eKdii 1i $ecaE"ri. C( de1i s"$ s'i$%i 1i
:i$"$a%i Per" 1i Pavel 1i o%i cei ase:e$ea c" ei* dar oa:e$i s"$ 1i a" reA"i$%( de :"l(
!aE(* ca s( $" se D$al%e les$e. Ni $i:ic alceva $" oAi1$"ie1e s( ridice :ai re!ede la :=$drie*
dec= co$1ii$%a cea !li$( de 'a!e A"$e 1i s"'le"l care vie%"ie1e c" D$dr(E$eal(. Deci ca s( $"
!(i:easc( ei $i:ic de aces 'el* a sloAoEi D":$eEe" is!iele 1i $ecaE"rile* care !o s(9i
s:ereasc( D$r" oae.
Iar c": c( acesea 'olosesc :"l 1i !e$r" a se ar(a !"erea l"i D":$eEe"* asc"l( 1i aceasa
o de la A!osol"l. Ni ca s( $" vorAe1i ,a cei $ecredi$cio1i* care socoesc c( D":$eEe"
D$&(d"ie acesea* 'ii$d $e!"i$cios 1i $" !oae ca !e ai S(i s(9i 'ereasc( de !ri:eKdii* de aceea
Di las( s( se c@i$"iasc( adeseori* Pavel a ar(a c( $" $":ai $e!"i$%( $" ad"c as"!ra l"i cele
s"'erie de el* ci :ai :"l ese ar(a( ""ror !"erea l"i D":$eEe". C(ci d"!( ce a Eis c( i s9a
da &@i:!e D$ r"!* D$&er"l saa$ei ca s(9. Aa( !ese oAraE* ar(=$d !ri$ acesea is!iele cele
dese* a ad("&a) BPe$r" aceasa de rei ori a: r"&a !e Do:$"l ca s(9i D$de!(reEe de la
:i$eG 1i :i9a Eis) I%i ese de aK"$s @ar"l Me"* c(ci !"erea Mea se des(v=r1e1e D$ sl(Aici"$eC
>II Cor. .+* <?. Deci a"$ci ese ar(a( !"erea Mea* c=$d voi s"$e%i D$ $e!"i$%(* 1i !ri$ voi*
care vi se !are c( s"$e%i $e!"i$cio1i* cre1e c"v=$"l !ro!ov(d"irii 1i !re"i$de$i se
sea:($(. Ni a"$ci c=$d a 'os A(&a D$ e:$i%(* d"!( ce a l"a $e$":(rae lovi"ri* c" :=i$ile
D$ la$%"ri 1i c" !icioarele D$ A""ci* r"&=$9d"9se D$ :ieE"l $o!%i 1i l("d=$d !e D":$eEe"*
e:$i%a se cl(i$a 1i le&("rile ""ror s9a" deEle&a >F. A!. .6* +09+4?. /eEi c": !"erea l"i
D":$eEe" D$ $e!"i$%( se s(v=r1e1eH C(ci "$de era Pavel sloAod 1i s9ar 'i cl(i$a casa aceea*
$" ar 'i 'os aceasa "$ l"cr" a= de :i$"$a. De aceea i9a" D$&(d"i D":$eEe" acesea ca 1i
c": i9ar 'i Eis) Sai le&a 1i s( se cl(easc( Eid"rile di$ oae !(r%ile 1i s( se sloAoEeasc( cei
le&a%i* ca :ai :"l s( se arae !"erea Mea. C(ci !ri$ i$e cel %i$" 1i D:!iedica se sloAoEesc
o%i cei le&a%i. Ni $" alceva* ci aceasa a 'os deaK"$s !e$r" a D$s!(i:=$a !e e:$icer* c( c"
a=a sr(1$icie 'ii$d le&a Pavel* $":ai !ri$ r"&(ci"$e a !"" s( clai$e e:eliile e:$i%ei* s(
desc@id( "1ile 1i s( sloAoEeasc( !e o%i cei le&a%i. Ni $" $":ai aici 1i $" $":ai la Pavel* ci 1i
la Per" 1i la.ceilal%i a!osoli acesea de :"le ori s9a" D$=:!la* dar"l l"i D":$eEe" D$
!ri&oa$e D$'lori$d 1i D$ $ecaE"ri ar(=$d"9se* 1i as'el !"erea l"i D":$eEe" !ro!ov(d"i$d.
De aceea i9a Eis) BI%i ese de aK"$s @ar"l :e"* c(ci !"erea Mea se des(v=r1e1e D$ sl(Aici"$e.C
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
7+
Ni c": c( :"l%i v(E=$d"9i !e ei s(v=r1i$d :i$"$i* ar 'i creE" c( s"$ :ai !res"s de 'irea
o:e$easc(* dac( i" i9ar 'i v(E" !(i:i$d a=ea rele* asc"l( !e Pavel care se e:ea de
aceasa) BC(ci c@iar dac( a1 vrea s( :( la"d* $" voi 'i 'ar( :i$e* c(ci voi s!"$e adev(r"lG dar
:( 'eresc de aceasa* ca s( $" :( socoeasc( $i:e$i :ai !res"s de ceea ce vede sa" a"de de
la :i$eC >II Cor. .+* 6?. P"ea: s( s!"$ :i$"$i :"l :ai :ari* dar $" voiesc* ca $" c":va
:(ri:ea lor s( 'ac( !e oa:e$i s( cread( l"cr"ri :ari des!re :i$e. Pe$r" aceasa 1i de Per"
o%i se :i$"$a" d"!( ce a vi$deca !e cel olo&* dar c("=$d s(9i !lece D$ a crede iar(1i cele
'ire1i* le9a Eis) B#(rAa%i israeli%i* de ce v( :ira%i de aces l"cr"* sa" de ce sa%i c" oc@ii a%i$i%i
la $oi* ca 1i c": c" a $oasr( !"ere sa" c"cer$icie l9a: 'i '(c" !e acesa s( ":AleHC >F. A!.
0* .+?. D$ Lisra $" $":ai c( oa:e$ii era" D$s!(i:=$a%i de !"erile l"i Pavel* ci D$c"$"$=$d
a"ri voia" s( le Ker'easc( l"i Pavel 1i /ar$ava* socoi$d"9i Eei. /eEi r("aea diavol"l"iH Pri$
cei ce Do:$"l voia s( c"r(%easc( !(9&=$(aea di$ l":e* !ri$ aceia diavol"l voia s9o Aa&e 1i s9
o D$(reasc(* !lec=$d !e oa:e$i s( socoeasc( !e a!osoli c( s"$ ei. C(ci !ri$ acesea D$ a$ii
cei :ai di$ai$e s9a D$ce!" 1i s9a D$r(d(ci$a D$c@i$area de idoli D$ l":e. C(ci :"l%i !"r=$d
r(EAoaie 1i Air"i$%( c=1i&=$d* ce(%i ridic=$d 1i ale 'aceri de Ai$e ad"c=$d celor de a"$ci*
oa:e$ii !e "$ii ca ace1ia i9a" socoi Eei* ridic=$d"9le ca!i1i 1i Ker'el$ice. Ni oa( :"l%i:ea
Eeilor eli$e1i di$ as'el de oa:e$i ese alc("i(. Deci ca s( $" se 'ac( 1i ia s'i$%i aceasa* i9a
sloAoEi !e ei D":$eEe" ca adeseori s( 'ie !ri&o$i%i* s( 'ie A("%i* s( cad( D$ Aoli* ca :(ri:ea
Aolii r"!e1i 1i :"l%i:ea is!ielor s( D$credi$%eEe !e cei ce era" a"$ci de 'a%(* c": c( oa:e$i
era"* de1i '(cea" ase:e$ea :i$"$i* 1i $i:ic de la ei $" s(v=r1ea"* ci dar"l !ri$ aceia oae le
l"cra. C(ci dac( !e cei ce a" '(c" l"cr"ri :ici 1i si:!le* oa:e$ii i9a" socoi Eei* c" :"l :ai
:"l !e ace1ia* dac( $i:ic o:e$esc $" ar 'i !(i:i* i9ar 'i socoi :ai !res"s de 'irea
o:e$easc(* care a" '(c" ase:e$ea :i$"$i* !e care $i:e$i $icioda( $" le9a v(E" $ici de ele
$9a a"Ei* Ni c" oae c( era" A("%i* se !ri:eKd"ia"* era" le&a%i* !ri&o$i%i 1i D$ oae Eilele
$e$":(rae rele s"'erea"* dar "$ii di$re oa:e$i a" c(E" D$ aceas( A(9$"ial( !(&=$easc(. Ce
s9ar 'i D$=:!la dac( $i:ic o:e$esc $" ar 'i !(i:iH la( deci c( a reia !rici$( a !(i:irii 1i
a $ecaE"l"i a: dovedi9o di$ Scri!"ri.
Iar a !ara !rici$(* c( $" !e$r" D$des"larea de aici s'i$%ii ci$sesc !e D":$eEe"* o vo:
dovedi di$ Scri!"ri. M"l%i di$ cei ce r(iesc D$ des'i=$are* !ri@($i$d"9se de :"le ori de cei
ce vie%"iesc R : 1i D$de:$=$d"9i la ose$elile 'a!ei A"$e* se is!iesc s( !ri@($easc( !e s'i$%i*
a"Ei$d"9i l("d=$d"9se !e$r" r(Adarea $ecaE"rilor. Ni $" $":ai oa:e$ii* ci 1i D$s"1i diavol"l a
D$cerca aceasa. C(ci v(E=$d !e Iov D$co$K"ra de :"l( Ao&(%ie 1i D$des"lare 1i D$'r"$a
'ii$d de D":$eEe" !e$r" el* viclea$"l diavol* 'ii$dc( $i:ic $" avea de Eis* $ici vreo vi$( s(9i
&(seasc( 1i $ici 'a!ele I"i cele A"$e s( le !ri@($easc(* alear&( D$da( la aces c"v=$ de
D$dre!(%ire 1i Eice) BOare $" ai D$&r(di T" oae cele di$a'ar( 1i di$l("$r" ale casei l"iH Oare
D$ Eadar se e:e Iov de D":$eEe"HC >Iov .* .-?. Pe$r" !la(* Eice viclea$"l* ese acela
D:A"$((%i 1i c" 'a!e A"$e ese* !e$r" c( a doA=$di a=a D$des"lare. Ce 'ace dar
D":$eEe"H /r=$d s( arae c( $" !e$r" !la( II ci$sesc s'i$%ii !e El* a ridica de la el oa(
D$des"larea* l9a !reda s(r(ciei 1i a sloAoEi s( cad( D$ Aoal( &rea. A!oi :"sr=$d"9. !e el c(
D$ Eadar a A($"i acesea* c( Iov o D$ $er("ae !erece* i9a Eis c( D$ Eadar a Eis s(91i !iard(
averile l"i. C( s'i$%ilor* a ci$si !e D":$eEe"* D$deaK"$s le ese s!re r(s!l(ire. Ni !rec":
cel"i ce i"Ae1e* D$deaK"$s Di ese s!re r(s!l(ire* a i"Ai c@i!"l cel D$dr(&i* $ec("=$d alceva
:ai :"l* $ici socoe1e c( ese ceva :ai de !re% ca acesa* c" :"l :ai :"l la cei ce i"Aesc
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
70
!e D":$eEe". L"cr" !e care voi$d s(9. arae D":$eEe"* :ai :"l dec= ce a cer" diavol"l i9
a D$&(d"i la Iov. C( acela a Eis)
BTri:ie :=$a Ta 1i Te ai$&e de el.C >Iov +* 596?. Iar D":$eEe" $" $":ai a= a '(c" ci a Eis)
Bla( %i9. da" !e el %ieC >Iov +* 596?. C(ci !rec": la l"!ele cele di$ a'ar( l"!(orii cei ari c"
r"!"rile 1i s($(o1i* c=$d s"$ D:Ar(ca%i c" @ai$a cea "da( c" "$dele:$ !ese o* $" se !o
vedea D$ oa( vir"ea lor* ci $":ai c=$d ar"$c( @ai$a 1i se l"!( &oi* a"$ci li se !oae vedea
oa( alc("irea r"!"l"i* care D$s!(i9:=$eaE( !e s!ecaori* 1i $i:ic $" o !oae ":Ari. A1a 1i
la Iov c=$d era D$co$K"ra c" oa( Ao&(%ia aceea $" era ar(a celor :"l%i ci$e era el. Dar d"!(
ce s9a deEAr(ca de ea ca de o @ai$( 1i l"!(or la l"!ele A"$ei credi$%e &ol a i$ra* a1a &ol
'ii$d* !e o%i !riviorii i9a D$s!(i:=$a* D$c= 1i :"l%i:ea D$&erilor !e$r" r(Adarea s"'le"l"i
l"i cel :are a" sri&a 1i a" l("da !e !"r(or"l de c"$"$(. Ni !rec": a: Eis :ai D$ai$e* 'ii$d
D$co$K"ra c" Ao&(%ie $" a !"" 'i c"$osc" de oa:e$i* !rec": a 'os c"$osc" d"!( ce a
ar"$ca9o ca !e o @ai$( 1i &ol a ie1i la l"!( D$ :iKloc"l l":ii ca D$r9o are$(* s!(i:=$=$d"9se
o%i de (ria s"'le"l"i l"i. Ni $" $":ai di$ &olici"$e i se ar(a vieKia* ci 1i di$ l"!( 1i r(Adarea
Aolii. C( !rec": a: Eis* $" D":$eEe" l9a lovi !e el* ca s( $" Eic( diavol"l c( l9a cr"%a 1i $"
l9a is!id D$deaK"$s* ci diavol"l D$s"1i l9a is!id !ierE=$d"9i doAioacele 1i oae ale l"i 1i
s(!=$i$d"9i 1i r"!"l. Ca 1i c": ar Eice D":$eEe") A: $(deKde D$ l"!(or"l Me"* de aceea
$" e o!resc s(9i ad"ci oric=e vei voi. Ni !rec": l"!(orii cei isc"si%i D$ :e1e1"&"l l"!ei 1i
!"er$ici c" r"!"l $" deoda( D$ce! l"!a c" adversarii lor* ci ca s( arae :ai sr(l"ci(
Air"i$%(* D$&(d"ie acelora s(9. a!"ce de :iKloc* a1a 1i D":$eEe" a D$&(d"i diavol"l"i s(
a!"ce !e S'=$"l de :iKloc* ca* Air"i$d"9. 1i s"r9!=$d"9. la !(:=$* :ai sr(l"ci( s( i se 'ac(
c"$"$a. A"r l(:"ri ese* l(:"re1e9. !rec": voie1i* cearc(9.* dar $" vei a'la D$ el
D$i$(ci"$e.
Ni $" $":ai A(rA(%ia s'i$%ilor $e ese dovedi(* ci 1i al( :=$&=iere $e ad"ce r(Adarea
$ecaE"rilor. Ce Eice FrisosH BFerici%i ve%i 'i voi c=$d v( vor oc(rD 1i v( vor !ri&o$i 1i vor Eice
o c"v=$"l r(" D:!oriva voasr(* :i$%i$d di$ !rici$a Mea. #"c"ra%i9v( 1K v( veseli%i* c( !laa
voasr( :"l( ese D$ cer"ri* c( a1a a" !ri&o$i !e !roorocii cei di$ai$e de voiC >M. 5* .?. Iar
Pavel vr=$d s( :=$&=ie !e :acedo$e$i* le Eice) BC(ci voi* 'ra%ilor* v9a%i '(c" "r:(riori ai
#isericilor l"i D":$eEe"* care s"$ D$ l"deea* D$r" Frisos Iis"s* !e$r" c( a%i s"'eri 1i voi
acelea1i* de la cei de "$ $ea: c" voi* d"!( c": 1i ele de la i"deiC >I Tes. +* .8?. Ni !e evrei Di
:=$&=ie D$1ir=$d !e o%i dre!%ii care a" !(i:i D$ c"!oare* D$ &ro!i* care a" !erec" D$
!"sie(%i* !ri$ :"$%i* D$ !e1eri* D$ 'oa:e* D$ sr=:oare >Evrei ..?. Ia( c( dac( $":ai a"Eirea
$ecaE"rilor ad"ce :=$&=iere celor c(E"%i* c" c= :ai :"l D:!(r(1irea lor.
Ni c": c( r(Adarea $ecaE"rilor $e D$dea:$( s( 'iloEo'(: la D$viere* asc"l( iar(1i !e Pavel*
Eic=$d) BDac( :9a: l"!a* ca "$ o:* c" 'iarele D$ E'es* care D:i ese 'olos"lH Dac( :or%ii $"
D$viaE(...C >Cor. .5* 0+?. Ni iar(1i) BIar dac( $(d(Kd"i: D$ Frisos $":ai D$ via%a aceasa*
s"$e: :ai ic(lo1i dec= o%i oa:e$ii.C >I Cor. .5* .4?. Ne$":(rae rele !(i:i: D$ via%a
aceasa* 1i dac( $" $(d(Kd"i: D$ al( via%(* ci$e !oae 'i :ai ic(los dec= $oiH De aceea ese
ar(a c( oae l"cr"rile $oasre $" se er:i$( D$ veac"l acesa. C( $" va D$&(d"i D":$eEe"
ca* cei ce a" !(i:i :"le 1i :ari rele 1i oa( via%a aceasa a" !erec"9o D$ is!ie 1i D$
$e$":(rae !ri:eKdii* s( $" 'ie r(s!l(i%i c" dar"ri :"l :ai :ari. Ni dac( $" 'ace aceasa*
ar(a ese c( a !re&(i al( via%( :ai A"$( 1i :ai sr(l"ci(* D$ care va D$c"$"$a 1i va l("da* D$
!riveli1ea D$re&ii l":i* !e $evoiorii A"$ei credi$%e. De aceea* c=$d vei vedea vre"$ dre!
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
78
sr=:ora* r("9!(i:i$d* D$ Aoal(* D$ s(r(cie 1i D$ $e$":(rae ale rele !erec=$d"91i via%a
aceasa* Ei D$r" si$e* c( de $" va 'i D$viere 1i K"deca(* $" ar l(sa D":$eEe" !e cel ce a
!(i:i a=ea rele !e$r" El s( !lece de aici* '(r( a se D$d"lci de $ici "$ Ai$e. Ia( c( ese
ar(a* c( i9a &(i l"i al( via%( :"l :ai d"lce 1i :ai A"$( dec= aceasa. Ni de $" ar 'i a1a* $"
ar 'i l(sa !e :"l%i di$ cei r(i s( se des'(eEe Dri via%a aceasa* 1i $" ar 'i D$&(d"i ca :"l%i di$
cei dre!%i s( 'ie D$ $e$":(rae rele. Ci 'ii$dc( s9a &(i al( via%( D$ care d"!( dre!ae
'iec(r"ia se va r(s!l(i* "$"ia !e$r" 'a!a A"$(* iar al"ia !e$r" r("ae* s"'er( 1i !e cel r("
des'(=$d"9se 1i !e cel A"$ !(i:i$d.
Ni !e "r:(oarea !rici$( voi D$cerca s9o dovedesc di$ Scri!"ri. Ni care ese aceasaH S( $"
r(s!"$de: $oi c=$d s"$e: D$de:$a%i la 'a!a A"$(* c( s'i$%ii s9a" D:!(r(1i de al( 'ire* sa"
c( $" a" 'os oa:e$i. Oareci$e* vorAi$d des!re Ilie* Eice) BIlie era "$ o:* c" sl(Aici"$i
ase:e$ea $o"(. ..C >Iacov 5* .7?. /eEi c( di$ D:!(r(1irea acelora1i sl(Aici"$i se ara( c( a 'os
"$ o: ca 1i $oi. Ni iar(1i D$ al( !are) BS"$ 1i e" o: :"rior ase:e$ea c" voiC >I$%. Sol. 7*
.?. Ia( c( 1i aici se dovede1e ase:($area 'irii.
Ni ca s( e D$ve%i c( r(Adarea $ecaE"rilor $e D$va%( s( 'erici: !e cei ce reA"iesc 'erici%i* A voi
dovedi 1i aceasa. C=$d vei a"Ei !e Pavel Eic=$d) BFa$a D$ ceas"l de ac": 'l(:=$Ei: 1i
D$se(:G s"$e: &oi 1iR s"$e: !(l:"i%i 1i !riAe&i: 1i $e ose$i:...C >I Cor. 8* ..9.+? 1i) BC(ci
!e ci$e Dl i"Ae1e Do:$"l Dl cear( 1i Aae !e o 'i"l !e care Dl !ri:e1eC >Evr. .+* 6?* dovedi
ese c( $" vo: l("da !e cei ce se D$d"lcesc de odi@$(* ci !e cei ce se sr=:oreaE( !e$r"
D":$eEe" 1i s"'er( $ecaE"ri* 1i vo: "r:a acelora ce r(iesc D$ 'a!a A"$( 1i se D$&riKesc de
A"$a credi$%(. Prooroc"l David Eice) B...Drea!a lor ese drea!( sr=:A((%iiG ai c(ror 'ii s"$
ca $i1e odrasle i$ere* cresc"e D$ i$ere%ile lorG 'iicele
lor D$'r":"se%ae 1i D:!odoAie ca c@i!"rileG e:!l"l"i. C(9:(rile lor !li$e* v(rs=$d"9se di$
"$a D$ ala. Oile lor c" :"l%i :iei* ":!l=$d dr":"rile c=$d iesG Aoii lor s"$ &ra1i. N" ese
&ard c(E"* $ici s!(r"r(* $ici sri&are D$ "li%ele lor. A" 'erici !e !o!or"l care are acese
A"$((%i.C Dar "* !rooro9c"le* !e ci$e 'erice1iH BFerici ese !o!or"l acela care are !e
Do:$"l ca D":$eEe" al s("C >Ps. .80* ..9.0?. N" !e cel Ao&a 1i c" Aa$i Dl 'ericesc* ci !e cel
D$c(rca 1i D:!odoAi c" A"$a credi$%(* :(car de1i va !(i:i $e$":(rae $evoi.
Ni dac( va reA"i s( Eice: 1i a $o"a !rici$(* c( $ecaE"l :ai c"ra%i 1i :ai $el(:"ri%i 'ace !e cei
ce se D:!(r(1esc de el* o vo: dovedi 1i !e aceasa* Bc( s"'eri$%a ad"ce r(Adare* 1i r(Adarea
D$cercare* 1i D$cercarea $(deKde. Iar $(deKdea $" r"1i$eaE(C >R:. 5* 095?. /eEi c(ci c"r(%irea 1i
l(:"rirea cea di$ r(Adarea $ecaE"l"i a1eaE( D$ $oi $(deKdea !e$r" cele ce vor s( 'ieH Iar
!erecerea D$ is!ie :(re1e aceas( $(deKde. Pe$r" aceasa $" D$ Eadar a: Eis c( $ecaE"rile
acesea ad"c D$ $oi $(deKdea !e$r" D$viere 1i 'ace :ai A"$i !e cei ce le !(i:esc. C(ci
!rec": se l(:"re1e a"r"l D$ c"!or* a1a 1i o:"l D$ c"!or"l s:ere$iei.
Ni !"e: Eice 1i a Eecea !rici$(. Care ese aceasaH Aceea !e care :ai D$ai$e 1i de :"le ori
a: Eis9o. C( de ave: ceva D$i$(ci"$i* !ri$ r(Adarea $ecaE"l"i* aici le l(s(:. Ni o !"e:
dovedi di$ c"vi$ele !ariar@"l"i Avraa: rosie c(re cel Ao&a) B... 1i LaE(r ase:e$ea >a l"a?
!e cele releG iar ac": aici el se :=$&=ie...C >Lc. .6* +5?. Ni !e l=$&( aceasa :ai !"e: a'la o
!rici$(. CareH D$:"l%irea c"$"$ilor 1i a dar"rilor. C( !e c= cresc $ecaE"rile* !e a= 1i
r(s!l(irile* 1i c" :"l :ai :"l. BC(ci socoesc c( !(i:irile vre:ii de ac": $" s"$ vred$ice
de :(rirea care $i se va desco!eriC >R:. <* .<?.
.5-
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
75
Deci a=ea !rici$i ale sloAoEirii $ecaE"l"i 1i c@i$"rilor la s'i$%i a'l=$d* s( $" $e $ec(Ki: D$
is!ie* $ici s( $e s"!(r(:* $ici s( $e "lA"r(:. Ci 1i !e $oi D$1i$e s( $e !"$e: D$ r=$d"iala*
s"'leele $oasre 1i !e al%ii s(9i D$v(%(: acesea. Ni de vei vedea vre"$ o: r(i$d D$ 'a!e A"$e*
%i$=$d"9se de 'iloEo'ie 1i !l(c=$d l"i D":$eEe"* 1i a!oi !(i:i$d $e$":(rae rele* s( $" e
s:i$e1i* i"Ai"le. Ni de vei vedea !e ci$eva D$dele$ici$d"9se D$ l"cr"ri d"@ov$ice1i* voi$d
s( s(v=r1easc( ceva de 'olos* dar D:!iedic=$d"9se* s( $" e "lA"ri. C(ci 1i" !e :"l%i de :"le
ori Eic=$d acesea) C"are s9a d"s la #iserica :"ce$icilor s( dea Aa$i s(racilor 1i i s9a D$eca
coraAia 1i oae le9a !ierd". A"l ase:e$ea '(c=$d* a c(E" la =l@ari 1i aAia 1i9a sc(!a s"'le"l
s("* '"&i$d &ol de acolo. Deci ce vo: EiceH Pe$r" $ici "$a di$ acesea $" reA"ie s( $e
:=@$i:. C( de1i i s9a D$eca coraAia* el are rod"l dre!(%ii des(v=r1i. C(ci cele ale sale oae
le9a D$de!li$i* a ad"$a Aa$i 1i l"=$d"9i s9a a!"ca de c(l(orie* iar D$ecarea cor(Aiei $" a 'os
di$ voi$%a l"i. Dar !e$r" care !rici$( a sloAoEi D":$eEe" aceseaH Ca s(9. 'ac( !e el :ai
l(:"ri. Dar* ar Eice ci$eva* s(racii s9a" li!si de Aa$ii aceia. N" !o%i !"ra " &riK( de s(raci*
a1a c": !oar( D":$eEe"* Cel ce i9a '(c". C( de1i s9a li!si de Aa$ii aceia* dar di$ al( !are
!oae s( le dea lor :ai :"l( !rici$( de D$des"lare.
Deci s( $" cere: de la D=$s"l sea:( !e$r" cele ce se D$=:!l(* ci s(9L sl(vi: D$r" oae. C(
$" '(r( ros 1i D$ Eadar sloAoEe1e de :"le ori s( se D$=:!le "$ele ca acesea C(ci !e l=$&(
'a!"l c( $" rece c" vederea !e cei cJ s9ar 'i :=$&=ia di$ Aa$ii aceia* d=$d"9le al( @ra$( D$
loc"l celei !ierd"e* 1i !e cel ce a s"'eri D$ D$ecarea cor(Aiei :ai l(:"ri Dl 'ace 1i :ai :"l(
!la( Di !rici$"ie1e. C(ci :"l :ai :are 'a!( A"$( ese a :"l%":i l"i D":$eEe" c=$d
!(i:e1i ase:e$ea l"cr"ri* dec= de a da :ilose$ie. Ni $" $":ai
.5.
SFNTUL IOAN GUR EWE AUR
cele ce le d(: $oi :ilose$ie ad"c r(s!l(ire* ci 1i cele ce $i se ia" de al%ii 1i s"'eri: c"
A(rA(%ie r(!irea* :"l rod $e ad"c $o"(. Ni ca s( c"$o1i c": c( aceasa* adic( s"'erirea
!a&"Aei* ese :ai :are dec= aceea* adic( :ilose$ia de A"$(voie* D%i voi dovedi di$ cele ce i
s9a" D$=:!la l"i Iov. Acela c=$d avea Aa$i* a desc@is casa s(racilor 1i oae c=e le avea Ie da
:ilose$ie. Dar $" a 'os a1a de sr(l"ci c=$d a desc@is casa s(racilor* !rec": a 'os c=$d a
a"Ei c( a c(E" 1i $" s9a $ec(Ki. N" era a1a de sr(l"ci* c=$d di$ "$derea oilor D:Ar(ca !e
cei &oi* !rec": a 'os sr(l"ci 1i vesi c=$d a a"Ei c( s9a !o&or= 'oc 1i a :is"i oae
doAioacele 1i a :"l%":i. A"$ci era i"Aior de oa:e$i* ac": s9a '(c" 'iloso' A"$cea :il"ia
!e s(raci* iar ac": :"l%":e1e S(!=$"l"i. Ni $" a Eis D$r" si$e) Ce ese aceasaH T"r:ele a"
'os :is"ie* di$ care se @r($ea" $e$":(ra%i s(raci. Ni de era: e" $evred$ic s( :( 'olosesc
de aceas( D$des"lare* :(car !e$r" cei ce se D:!(r(1ea" di$ ea s(9I 'i 'os :il(. Dar $i:ic
di$ acesea $9a Eis* $ici 1i9a !"s D$ :i$e* c(ci 1ia c( D":$eEe" !e oae le ico$o:ise1e s!re
'olos. Ni ca s( c"$o1i c( :ai :are ra$( a !ri:i diavol"l !e "r:(* c=$d s9a li!si 1i a
:"l%":i* dec= c=$d avea Ao&(%ia 1i :il"ia* D$ vre:ea c=$d avea Ao&(%ia* diavol"l !"ea s(9.
D$vi$"iasc(* de1i c" :i$ci"$(* !rec": a 1i '(c"* Eic=$d) BOare D$ Eadar se e:e Iov de
D":$eEe"H Iar d"!( ce oae le9a !ierd" 1i aceea1i dra&ose a ar(a c(re D":$eEe"* a"$ci i
s9a D$c@is &"ra diavol"l"i 1i $i:ic $9a :ai !"" Eice. C( :a" sr(l"ci era d"!( li!sirea de
oae* dec= :ai D$ai$e. M"l :ai :are 'a!( A"$( ese a s"'eri c" A(rA(%ie 1i c" :"l%":ire
r(!irea ""ror* !rec": s9a '(c" la Dre!"l acesa* dec= a !erece D$ Ao&(%ie 1i a 'ace
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
76
:ilose$ie. A"$ci :are a 'os !ri:irea c" dra&ose a celor D:!re"$( roAi c" el* ac": :are
ese dra&osea 'a%( de S(!=$"l. Ni c"v=$"l acesa Dl D$i$d $" 'ar(
PUZUL
sco!. Fii$dc( :"lora* '(c=$d :ilose$ie de :"le ori* @r($i$d v(d"ve* li s9a" r(!i averea.
Alora* D$=:!l=$d"9se vreo ardere* oae li s9a" !r(!(di. Al%ii D$ecare de coraAie a" !(i:i.
U$ii d"!( :"le :ilose$ii* di$ $(!ase 1i is!ie* D$ cea de !e "r:( s(r(cie a" c(E" 1i a" aK"$s
D$G $e!"i$%( 1i D$ Aoal(* 1i de la $i:e$i $ici "$ aK"or $" a" doA=$di. Deci ca s( $" Eice: 1i
$oi* ceea ce :"l%i de :"le ori Eic) Ni:e$i $i:ic $" 1ie* oae se 'ac la D$=:!lare* 1i s( $" $e
"lA"r(: de oae acesea* s( l"(: a:i$e. C"are* a=ea :ilose$ii '(c=$d* oae le9a
!r(!(di. Ni ce dac( !e oae le9a !r(!(diH Dac( !e$r" !a&"Aa aceasa va :"l%":i* va ra&e
de la D":$eEe" :"l :ai :are dra&ose* 1i $" D$doie* !rec": a l"a Iov* ci D$s"ie 1i via%a
ve1$ic( ce va s( 'ie. Ni dac( aici !(i:e1e r("* aceasa D$s(1i Di va !rici$"i :are visierie. C(
l(s=$d"9. !e el D":$eEe" s( cad( di$ D$des"lare D$ s(r(cie* l9a c@e:a la :ai :"le $evoi$%e
1i la l"!e :as :ari. Foc $(v(li$d de :"le ori sQa :is"i casa a 1i %i9a !ierd" oa( av"%iaH
Ad"9%i a:i$e de cele ce i s9a" D$=:!la l"i Iov* :"l%":e1e S(!=$"l"i Cel"i ce !"ea s( le
o!reasc( 1i $" le9a o!ri* 1i :ai :"l( !la( vei l"a* dec= dac( !e oae cele ce le9ai av" le9ai
'i !"s D$ :=i$ile s(racilor. Dar !oae !ereci D$ s(r(cie* D$ 'oa:e 1i D$ $e$":(rae !ri:eKdiiH
Ad"9di a:i$e de LaE(r* care se l"!a 1i c" Aoala 1i c" s(r(cia 1i c" li!sa 1i c" $e$":(rae
alele* 1i oae acesea d"!( ce a '(c" a=ea 'a!e A"$e. Ad"9%i a:i$e de A!osoli* care D$
'oa:e* D$ see 1i D$ &ol(ae !erecea"G De Prooroci* de !ariar@i* de dre!%i* 1i !e o%i ace1ia Di
vei a'la c( $" di$re cei Ao&a%i era"* $ici di$re cei ce se des'(a"* ci di$re cei s(raci* $ec(Ki%i
1i sr=:ora%i. Acesea D$r" si$e c"&e=$d"9le* :"l%":e1e S(!=$"l"i c( e9a D$vred$ici
acesei !(r%i* $" "r=$d"9e* 1i i"Ai$d"9e 'oare. C( 1i !e aceia de $" i9ar 'i i"Ai* $" i9ar 'i l(sa
s( !(i:easc( a=ea $evoi* c( !ri$ s"'erirea acesor
SFNTUL IOAN CUR DE AUR
rele :ai sr(l"ciri i9a '(c". Ni:ic $" ese :ai A"$ ca :"l%"9:irea 1i $i:ic $" ese :ai r(" ca
@"la. S( $" $e :i$"$(: c( D$dele$ici$d"9$e la l"cr"ri d"@ov$ice1i !(i:i: :"le $evoi.
C(ci !rec": =l@arii sa!( $" acolo "$de ese '=$* !aie sa" resie* ci acolo "$de ese a"r 1i
ar&i$* a1a 1i diavol"l acelora care se a!"c( de l"cr"ri d"@ov$ice1i se D:!orive1e. U$de ese
'a!a A"$(* acolo s"$ 1i :"le vr(K:(1iiG "$de ese :ilose$ie* acolo ese 1i Eavisie. Dar
D:!oriva acesora ave: o ar:( !"er$ic(* D$deaK"$s s( D:!r(1ie oae :e1e1"&irile de aces
'el* adic( :"l%":irea c(re D":$eEe" !e$r" oae acesea. AAel* s!"$e9:i* oare $9a ad"s
Ker'e l"i D":$eEe" di$ !=r&( 1i de :=$( 'r(%easc( a c(E"H >Fac. 8?. D":$eEe" a sloAoEi* $"
"r=$d !e cel ce L9a ci$si* ci i"Ai$d"9. 'oare* 1i l=$&( c"$"$a !e$r" Ker'a cea 'oare A"$( i9
a ad("&a c"$"$a :"ce$iciei. Moise a vr" s( aK"e "$"ia ce $edre!(%ea* dar D$ !ri:eKdia cea
:ai de !e "r:( a aK"$s* 1i di$ !arie a '"&i >le1. +* .09.5?. Ni D":$eEe" a sloAoEi acesea ca
s( c"$o1d r(Adarea s'i$%ilor. C(ci dac( vo: 1i :ai di$ai$e c( $ici "$ r(" $" vo: !(i:i*
c=$d $e vo: a!"ca de l"cr"rile cele d"@ov$ice1i* 1i as'el le vo: is!r(vi* $ici "$ l"cr" :are
$" vo: 'ace* av=$d D$credi$%area si&"ra$%ei. Iar dac( cei ce se a!"c( de cele d"@ov$ice1i 1i"
c( l"cr=$d"9le vor s"'eri !ri:eKdii* !a&"Ae* $e$":(rae rele 1i :or%i* dar de la acelea $" se
de!(reaE(* $ici $" se 'ac :ai !re&e(ori di$ ca"Ea 'ricii* :"l :ai :i$"$a%i vor 'i. Prec":
Eicea" cei doi i$eri) BEse D":$eEe" D$ cer* !"er$ic s( $e scoa( !e $oi. Iar de $"* s( 1ii o*
D:!(rae* c( d":$eEeilor (i $" vo: sl"Ki 1i c@i!"l"i cel"i de a"r !e care l9ai ridica $" $e
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
77
vo: D$c@i$a. Ni " dar* c=$d vei vrea s( l"creEi ceva d"!( D":$eEe"* !"$e9%i D$ai$e :"le
!ri:eKdii* !a&"Ae 1i :oare 1i $" e D$s!(i:=$a* $ici e "lA"ra c=$d %i se vor D$=:!la
acesea* c(ci Eice) BFi"le* c=$d vrei
PUZUL
s( e a!ro!ii s( sl"Ke1i Do:$"l"i* !re&(e1e9%i s"'le"l de is!ieC >Da$. 0* .79.<?. Ni:e$i dar
l"!=$d s( $" $(d(Kd"ias9c( s( se D$c"$"$eEe '(r( ra$e. Deci 1i " d"!( ce ai @o(r= s( e l"!%i
D:!oriva diavol"l"i* $" c("a via%a cea 'ar( de !ri:eKdii 1i !li$( de des'(are* c( $" aici %i9a
'(&(d"i %ie D":$eEe" r(s!l(irile* ci D$ veac"l cel ce va s( 'ie. Deci c=$d "* '(c=$d ceva A"$*
vei s"'eri cele D:!oriv(* sa" !e alci$eva vei vedea !(i:i$d ase:e$ea* vesele1e 1i e A"9
c"r(* c(ci !rici$a de :ai :are r(s!l(ire %i se 'ace %ie aceasa. S( $" caEi sl(Ai$d* $ici s(9%i
D$ceeEi os=rdia* $ici s( e 'aci :ai r=$dav* ci sai c" :"l( A(rA(%ie. Pe$r" c( 1i a!osolii
c=$d !ro!ov(d"ia"* de1i era" A("%i* D:!ro1ca%i c" !iere* D$c@i1i de :"le ori D$ e:$i%e* $"
$":ai d"!( iEA(virea de !ri:eKdii* ci D$ :iKloc"l lor c" :ai :"l( os=rdie Ai$eves9ea"
adev(r"l. Ni $":ai !e Pavel %i9. voi ar(a !ro!ov(d"i$d* D$ e:$i%(* D$ la$%"ri* D$ diva$"ri* la
D$ecarea cor(Aiei* D$ '"r"$( 1i D$ ale $e$":(rae !ri:eKdii. Ni " dar* "r:eaE( acesor s'i$%i 1i
s( $" sl(Ae1i $icioda( la l"cr"rile cele A"$e. Ni :(car de :ii de ori de vei vedea !e diavol"l
D:!iedic=$9d"9e* $ici a"$ci s( $" D$ceeEi. T" av=$d Aa$i* !oae ai s"'eri D$ecarea cor(Aiei*
iar Pavel !"r=$d "$ l"cr" :"l :ai ci$si dec= Aa$ii* vesea cea A"$(* c=$d :er&ea" la
Ro:a* D$ecarea cor(Aiei 1i :"le ale $evoi a !(i:i. Ni D:!orivirea la 'a!a A"$( o ara( 1i
Pavel) BPe$r" aceea* a: voi s( vi$ la voi* D$deoseAi e" Pavel 9 oda( 1i D$c( al( da( 9 dar
$e9a D:!iedica saa$aC >. Tes. +* .<?. Ni D":$eEe" a sloAoEi aceasa* ar(=$d"91i !"erea Sa*
1i c" oae c( $e$":(rae D:!iedic(ri i9a '(c" diavol"l* dar !ro!ov(d"irea c" $i:ic $" se
D:!iedica sa" D:!"%i$a. De aceea Pavel* D$r" oae :"l%":ea l"i D":$eEe"* 1ii$d c( !ri$
D:!iedic(ri :ai vesi Dl '(cea* 1i (ria os=rdiei l"i D$r" oae o ar(a* $eo!ri$d"9se de $ici o
!iedic(. De c=e ori vo: 'i D:!iedica%i 1i $" vo: aK"$&e la sco!* de a=ea ori s( D$ce!e:
l"cr"l d"@ov$icesc. Ni s( $" Eice:) Pe$r" care !rici$( a sloAoEi D":$eEe" D:!iedic(rileH
C(ci El Le9a sloAoEi* ca s( 'ie ar(a( celor :"l%i os=rdia 1i dra&osea a c(re El. Ni al cel"i
ce i"Ae1e ese l"cr"l acesa* ca $icioda( s( $" se de!(reEe de cele ce !lac cel"i i"Ai. Cel
:olaec 1i r=$dav* la A=$"iala cea di$=i D$da( sl(Ae1e 1i cade. Iar cel os=rd$ic 1i reaE* c"
oae c( de $e$":(rae ori va 'i D:!iedica* c" a= :ai :"l se va sili la l"cr"rile cele
d":$eEeie1i* oae cele ce de!i$d de el D:!li$i$d"9le 1i D$r" oae :"l%":i$d. Deci a1a 1i $oi
s( 'ace:. Mare visierie ese :"l%":ireaG Ao&(%ie $e!re%"i(* A"$(ae $ec@el"i(* ar:(
!"er$ic(. Ni* !rec": @"la :(re1e !a&"Aa 1i :ai :"le dec= a: !ierd" $e 'ace s( !ierde:*
di:!oriv( :"l%":irea :(re1e Ao&(%ia ce a c=1i&a9o s"'le"l cel :"l%":ior. Ai !ierd"
AaraH De vei :"l%":i* %i9ai doA=$di s"'le"l 1i :ai :are Ao&(%ie ai c=1d&a* 'ii$dc( ai ras la
i$e dra&osea l"i D":$eEe". Iar de vei @"li* !e l=$&( acelea ce le9ai !ierd"* ai !ierd" 1i
:=$"irea aG $ici !e acelea $" %i le9ai c=1i&a* ci !e s"'le"l (" I9ai o:or=.
C" oae c( c"v=$"l $osr" $" a 'os !e$r" @"l(* "$ @ar voiesc de ia voi* re'erior la c"v=$"l
acesa. Ca s( D$%ele!%i%i !e cei ce @"lesc D$ ceaea aceasa. De vei a"Ei !e ci$eva !e "li%(* sa"
D$ :iKloc"l =r&"l"i* @"li$d !e D":$eEe"* a!ro!ie9e 1i cear(9.* 1i de va 'i reA"i$%( de a9.
Aae* $" e r"1i$a* lo9ve1e9. !e el !ese oAraE* s'ar=:(9i &"ra* s'i$%e1e9%i :=$a a !(l:"i$d"9
I. Iar de e vor !=rD vre"$ii 1i e vor d"ce la K"deca(* :er&i 1i de e va cercea K"dec(or"l* Ei9i
c" D$dr(E$eal( c( a @"li !e D:!(ra"l D$&erilor. Ni dac( cei ce @"lesc !e D:!(ra"l cel
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
7<
!(:=$esc s"$ !ede!si%i* c" :"l :ai v=ros* cei ce oc(r(sc !e D:!(ra"l ceresc vor 'i
!ede!si%i. S( se D$ve%e 1i i"deii 1i eli$ii c": c( cre1i$ii s"$ :=$"iorii ce(%ii* !"r(orii de
&riK(* a!(r(orii 1i D$v(%(orii ei* 1i $" $":ai aceia* ci 1i cei des'r=$a%i 1i r(Evr(i%i reA"ie s(
D$ve%e s( se ea:( 1i ei de roAii l"i D":$eEe". C(ci dac( vor voi c":va s( &r(iasc( vre"$
c"v=$ de @"l(* :ai D$=i s( !riveasc( D:!reK"r"l lor 1i e:=$d"9se 1i de ":Are* vor D$cea de
a scoae vre"$ c"v=$ de aces 'el* ca $" c":va vre"$ cre1i$ a"9Ei$d"9i* s( sar( as"!ra lor 1i
s(9i !ede!seasc( :ai are.
N" ai a"Ei ce a '(c" Ioa$H A v(E" "$ ira$* care a r(s"r$a le&ile $"$%ii* 1i c" D$dr(E$eal(
s=$d D$ :iKloc"l ad"$(rii E'ce) BN"9%i ese D$&(d"i s( %ii !e 'e:eia 'rael"i ("Q >Mc. 6* .<?.
Dar e" $" e silesc s( e d"ci la ira$* $ici ia K"dec(ori* $ici s( :"sri !e cei '(r(dele&e* care
calc( $"$%ile* $ici s( !(ri$e1i !e roAii cei D:!re"$( c" i$e care s"$ oc(r=%i* ci e !o'esc s(
D$%ele!%e1i !e cei de aceea1i ci$se c" i$e* care oc(r(sc !e S(!=$"l. Oare de ce %i9a1 'i Eis)
Pede!se1e 1i D$dre!eaE( !e D:!(ra%i* sa" !e K"dec(orii cei c(lc(ori de le&e* $" ai 'i Eis c(
s"$ $eA"$H C" oae c( Ioa$ aceasa a '(c"* care l"cr" se !oae 'ace 1i de $oi. Dar :(car !e
roA"l cel D:!re"$( c" i$e* cel de aceea1i ci$se* D$dre!eaE(9.* 1i de va reA"i s( :ori* $" e
le!(da de a D$%ele!%i !e 'raele (". M"ce$icie D%i va 'i aceasa %ie. Ni !e$r" c( 1i Ioa$ :"ce$ic
a 'os. C" oae c( $" i s9a !or"$ci s( Ker'easc( idolilor* $ici s( se D$c@i$e lor* ci !e$r" le&ile
cele s'i$e* care se de'(i:a" 1i9a !"s ca!"l. Ni " e $evoie1i !=$( la :oare !e$r" adev(r* 1i
Do:$"l va !"ra r(EAoi !e$r" i$e. Ni s( $"9:i Eici c"v=$"l cei rece 1i $e'olosior) Ni ce9:i
!as( :ieP N9a: $i:ic de D:!(r%i c" elP N":ai c" diavol"l $9a: $i:ic de D:!(r%i* iar c(re
oa:e$i* 'a%( de o%i ave: daorii 1i le&("ri. C( s"$ !(ra1ii aceleia1i 'iri ca 1i $oi* !e acela1i
!(:=$ loc"iesc* c" aceea1i @ra$( se @r($esc* acela1i S(!=$ ave: o%i* acelea1i le&i a" !ri:i
1i ei* la acelea1i A"$((%i s"$ D$de:$a%i* ca 1i $oi. S( $" Eice: dar c( $" ave: $i:ic c" ei.
Saa$icesc ese c"v=$"l acesa 1i diavoliceasc( ese :ilosivirea. Deci s( $" Eice: acesea* ci
s( ar((: !"rarea de &riK( cea c"vii$cioas( 'ra%ilor $o1ri. Ni e" v( '(&(d"iesc c" oa( (ria 1i
:( 'ac c@eEa1 vo"( ""ror* c( dac( ve%i 'i voi* voi o! care s"$e%i de 'a%(* s( v( D:!(r%i%i 1i s(
v( D$&riKi%i de :=$"irea celor ce loc"iesc D$ ceae* de&raA( oa( ceaea $oasr( se v(
D$dre!a. Ni c" oae c( o :ic( !are a ce(%ii ese aici* :ic( c" $":(r"l* dar ese ca! c" A"$a
credi$%(. S( D:!(r%i: dar :=$"irea 'ra%ilor $o1ri. Ese de aK"$s ca "$ si$&"r o: .a!ri$s c"
r=v$a s( D$dre!eEe :"l !o!or. Ni dac( $" "$"l* $ici doi* ci :are va 'i :"l%i:ea celor ce !o
s( D$dre!eEe 1i s( !oare de &riK( celor r=$davi* c(derea 1i !ieirea celor :ai :"l%i $" va 'i di$
$e!"i$%(* ci di$ le$evirea $oasr(. C(ci ese c" $e!"i$%(* dac( vo: vedea ceara D$ =r&* s( $"
:er&e: 1i s( $" D:!(c(: !e cei ce $" se D$%ele&. Ni ce s( Eic cear(H C( de vo: vedea vre"$
:(&ar c(E"* o%i $e vo: sili s(9i D$i$de: :=$a ca s(9. sc"l(:* iar !e 'ra%ii $o1ri Di l(s(: s(
se !r(!(deasc(. F"lior"l ese :(&ar* care $es"'eri$d !ovara :=$iei* a c(E". A!ro9!ie9e*
ridic(9.* 'olosi$d c"vi$e 1i 'a!e* Al=$de%e sa" i"%i:eG de :"le 'el"ri s(9%i 'ie docoria. Ni
dac( a1a vo: ico$o:isi cele ale $oasre dar vo: !"ra &riK( 1i de :=$"irea veci$ilor* acelora*
care a" doA=$di D$dre!area de la $oi* le vo: 'i !l(c"%i 1i dra&i* 1i ceea ce ese :ai :"l dec=
oae* $e vo: D$vred$ici c" o%ii de A"$((%ile ce $e a1ea!(* c" dar"l 1i c" i"Airea de oa:e$i
a Do:$"l"i $osr" Iis"s Frisos* C(r"ia* D:!re"$( c" Ta(l 1i c" S'=$"l D"@* I se c"vi$e sla9
va* s(!=$irea* ci$sea* ac": 1i !"r"rea 1i D$ vecii vecilor. A:i$.
OMILIE care s9a rosi D$ U$io@ia* D$ C#iserica ce se Eicea cea vecile* 'ii$d el !reo* !e$r"
$evoia ce s9a D$=:!la D$ ceae* !e$r" $eor=$d"iala s'(r=:(rii sa"ilor l"i Teodosie cel
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
74
efare* Ai$ecredi$cios"l D:!(ra 2 la c"v=$"l A!osol"l"i) CUelor Ao&a%i D$ veac"l de ac":
!or:ice1e9le s( $" se se:e%easc(C >I T:i 6*.7? 2 D:!oriva l(co:iei
G
vaIe voi Eice 1i ce voi &r(iH /re:ea ese de lacri:i* iar $" de vorAeG de !l=$s* $" de c"vi$eG
de r"&(ci"$e* iar $" de &r(ire c(re !o!or* a1a de :ari s"$ acelea ce a" D$dr(E$i s( se 'ac(.
Nevi$deca( ese A"Aa* :are ese ra$a 1i vi$decarea ei ese :ai !res"s de orice docorie*
av=$d reA"i$%( de aK"or"l cel de s"s. Iov !ierE=$d"9le !e oae* sa !e &"$oi* 1i a"Ei$d
!riee$ii l"i a" ve$i la el 1i v(E=$d"9. de de!are* 1i9a" r"! @ai$ele 1i9a" !res(ra !(:=$ !e
ca!eele lor 1i a" !l=$s c" &"ra :are. To a1a reA"ia s( 'ac( oae ce(%ile cele di:!reK"r"l
$osr"* s( vi$( D$ ceaea $oasr( 1i s( !l=$&( c" :are :ilosivire cele ce s9a" D$=:!la. Acela
sa a"$ci D$ &"$oi* acesa s( ac": D$ :are c"rs(. Ni !rec": a"$ci diavol"l a $(!(di as"!ra
"r:elor* a cireEilor 1i a D$re&ii av"%ii a Dre!"l"i* a1a ac": s9a "lA"ra D:!oriva ce(%ii
aceseia. D":$eEe" a D$&(d"i 1i a"$ci 1i ac":G a"$ci s( 'ac( !e Dre!"l :ai sr(l"ci c"
:(ri:ea is!ielor* iar ac":*
ei sr(Ki. Ce !oae 'i :ai $ecredi$cios ca Ao&(%ia aceasaH Ni ci$e !oae 'i :ai ic(los ca cel ce
se s=r&"ie1e s!re e=H Ni se is!iesc* c" a=a os=rdie* s( ad"$e "$ l"cr" a= de !"red 1i
$esaor$ic* $ea"Ei$d !e Prooroc"l Eic=$d) B/ai de cei ce $(d(Kd"iesc D$ !"erea lor 1i D$r"
:"l%i:ea Ao&(%iei lor se '(lesc.C S!"$e* !rooroc"le* !e$r" care !rici$(* vaiH BSr=$&e co:ori
1i $" 1ie c": le ad"$( !e eleC. Ose$eala s9o ad"$i o 'aci* dar 'olos"l di$ ea $" ese si&"r. De
:"le ori e ose$e1i !e$r" vr(K:a1i* c( d"!( :oarea a* la cei ce e9a" $edre!(%i 1i
$e$":(rae rele %i9a" '(c" r(:=$e :o1e$ireG %ie !(caele* iar des'(area alora.
Deci s( cerce(: !e$r" care !rici$( a Eis Pavel) BCelor Ao&a%i D$ veac"l de ac":a
!or"$ce1e9le s( $" se se:e%easc(C* 1i $" a Eis) s( $" se D:Ao&(%easc(* s( s(r(ceasc(* sa" s(91i
D:!ar( av"%iile. Nia c( r(d(ci$( 1i !rici$( a Ao&(%iei ese :=$dria* de aceea a Eis a1a* c(ci
dac( se vor s:eri de !risos ese D$de:$"l acesa. Pe$r" care !rici$(* s!"$e9:i* !or%i
D:!reK"r"l (" sl"&ile cele :"le* ciocoi* li$&"1iori 1i oa( cealal( !o:!(H N" !e$r"
reA"i$%(* ci $":ai !e$r" :=$drie* ca di$ :"l%i:ea sl"&ilor s( !ari c( e1i :ai ci$si dec=
ceilal%i oa:e$i. A!oi :ai 1ia c( Ao&(%ia $" ese o!ri( $i:($"i* :ai ales dac( o va D$reA"i$%a
c": se c"vi$e. C(ci !rec": a: Eis c( vi$"l $" ese "$ l"cr" r("* ci Ae%ia* a1a $ici av"%ia $"
ese rea* ci l(co:ia 1i i"Airea de ar&i$. U$"l ese i"Aior"l de ar&i$ 1i al"l Ao&a"l. I"Aior"l
de ar&i$ $" ese Ao&a* el are reA"i$%( de :"le* iar cel ce are reA"i$%( de :"le $" va 'i
$icioda( Ao&a. I"Aior"l de ar&i$ ese !(Eior al Aa$ilor* iar $" s(!=$ al lorG roA* iar $"
do:$. C(ci :ai les$e va da ceva di$ r"!"l s("* dec= di$ a"r"l cel D$&ro!a. Ni ca 1i c": i9ar
'i !or"$ci ci$eva ca de $i:ic di$ cele ce se !(sreaE( s( $" se ai$&(* a1a* c" oa( l"area
a:i$e* le !(Ee1e* 'eri$d"9se de cele ale l"i ca de cele sr(i$e. Dar c"
ca !e $oi s( $e D$%ele!%easc( :ai :"l c" :(ri:ea $ecaE"l"i aces"ia...
Dar ese vre:ea ac": s( v( !"$e: vo"( D$ai$e :asa oAi1$"i( de la Pavel* ad"c=$d"9v( ce
s9a cii as(Ei D$ a"E"l ""ror. Care dar s"$ acelea ce s9a" cii as(EiH BCelor Ao&a%i D$
veac"l de ac": !or"$ce1e9le s( $" se se:e%easc(C. Oic=$d Bcelor Ao&a%i D$ veac"l de ac":C*
ar(a ese c( s"$ 1i al%i Ao&a%i* dar ai veac"l"i ce va s( 'ie. Prec": era LaE(r* care D$ aceas(
via%( era s(rac* iar ac": D$ cealal( era Ao&a. N" c" a"r 1i c" ar&i$* sa" c" vreo al( :eserie
de aceasa sric(cioas( 1i :"rioare 'ii$d D:Ao&(%i* ci c" A"$((%ile cele $e&r(ie* !e care
oc@i"l $" le9a v(E"* "rec@ea $" le9a a"Ei 1i la i$i:a o:"l"i $" s9a" s"i. Aceasa ese c"
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
<-
adev(ra Ao&(%ie 1i D$des"lare* c=$d $ici sric(cioas( $" ese 1i $ici sc@i:Aare $" va !ri:i. Iar
Ao&a"l acela* care9. recea c" vederea !e LaE(r acesa* ac": $" ese a1a* ci a aK"$s :ai s(rac
dec= o%i* c( r"&=$d"9se s( doA=$deasc( o !ic("ra de a!(* $ici a= $9a !ri:i. A aK"$s la
s(r(cia cea :ed de !e "r:(. De aceia i9a $":i Ao&a%i ai veac"l"i aces"ia* ca s( c"$o1i c(
oda( c" via%a aceasa D$ceeaE( 1i D$des"lareaG $" rece :ai de!are* $ici se :"( D:!re"$(
c" cei ce o a" c=$d se :"( de aici* ci de :"le ori c@iar :ai D$ai$e de :oare Di las(. Ni
aceasa o ara( Pavel Eic=$d) BNici s(91i !"$( $(deKdea D$ Ao&(%ia cea $esaor$ic( >I Ti:. 6*
.7?. Caci $i$ic alceva $" ese a1a de $ecredi$cioas( ca Ao&(%ia* des!re care de :"le ori a:
Eis 1i $" voi D$cea a Eice. F"&ar $e:"l%":ior* sl"&( $ecredi$cioas( ese* :(car de o vei !"$e
D$ $e$":(ra%i A""ciG ra&e 1i A""cii c" ea 1i se d"ce. Ni de :"le ori cei ce o avea" a" D$c@is9
o c" "1i 1i c" E(voare 1i !(Eiori a" !"s s9o !(Eeasc(* dar ea :o:i$d !e !(Eiori* D:!re"$( c"
ei* cei ce o sr(K"ia" a '"&i* c" "$ la$% =r=$d d"!( ea !e cei ce o sr(K"ia". Ia( c( $i:ic $9a
'olosi aces
adev(ra s"$ sr(i$e. C( !e acesea* !e care $" voie1e s( e dea ia al%ii* $ici s( le D:!ar( la
s(raci* c" oae c( ar s"'eri $e$":(rae c@i$"ri* c": va !"ea s( le socoeasc( ale saleH Ni c":
are s(!=$ire !ese ele* c=$d $" D$&(d"ie1e s( le D$reA"i$%eEe* $ici de ele s( se des'(eEeH
Pavel $" oAi1$"ie1e ca s( !or"$ceasc( asc"l(orilor oae cele 'olosioare* ci :ai las( di$ ele*
!o&or=$d"9se la $e!"i$%a lor* !rec": 1i Frisos a '(c". C( Frisos $" a Eis Ao&a"l"i acel"ia
care ve$ise la El 1i vorAea des!re via%a ve1$ic() BMer&i 1i vi$de9%i averile alePC* ci l(s=$d
aceasa* vorAea des!re ale !or"$ci c" el* a!oi 'ii$dc( acela i9a cer"* Eic=$d) BCe D$c( D:i :ai
li!se1eHC* $ici a"$ci $" i9a Eis @o(r=) /i$de9%i averile alei* ci BDac( voie1i s( 'ii des(v=r9
1i* d"9e* vi$de averea aC >M. .4* +.?. La ale&erea a las aceasaG !e d$e e 'ac s(!=$ al
voi$%ei 1i al ale&erii* $" e silesc. De aceea 1i Pavel c" cei Ao&a%i $i:ic $" vorAea de s(r(cie*
ci de s:ere$ia &=$d"l"i* '(c=$d acesea 1i !e$r" $e!"i$%a asc"l(orilor* 1ii$d c( de se vor
s:eri* de&raA( se vor iEA(vi ei de os=rdia de a se D:Ao&(%i.
Ni s'("i$d"9i s( $" se D$al%e c" &=$d"l* le9a ad"s 1i !rici$a de a $" se D$(l%a. Ni care ese
aceasaH De vor c"$oa1e 'irea Ao&(%iei* c( ese :ai de&raA( !ierioare 1i $ecredi$cioas(. De
aceea a ad("&a) BNici s(91i !"$( $(deKdea D$ Ao&(%ia cea $esaor$ic(C. #o&a ese $" cel ce
are :"le* ci cel ce d( :"le. Avraa: era Ao&a* iar $" i"Aior de ar&i$. C( $" cercea casa
c"(r"ia* $ici iscodea av"%ia c"(r"ia* ci ie1i$d* $":ai la "$a l"a sea:a* dac( $" ese "$deva
vre"$ sr(i$* sa" vre"$ s(rac* ca s(9i :=$&=ie 1i s( le vi$dece s(r(cia* sa" vre"$ c(l(or* ca s(9
. !ri:easc(. N" 1i9a !olei ava$"l c" a"r* ci l=$&( seKar"l acela a1eE=$d"91i coliAa* se :"l9
%":ea c" ":Ara 'r"$Eelor. Ni a= de sr(l"ci a 'os loca1"l l"i* D$c= D$&erii $" s9a" r"1i$a a
!erece D$ el. C( $" c("a" cas( sr(l"ci(* ci s"'le c" 'a!( A"$(. Aces"ia dar* s( "r:(: 1i
$oi* i"Airilor* 1i averile s( le c@el"i: la s(raci. Loca1"l acela $" era '(c" c" isc"si$%(* dar era
:ai sr(l"ci dec= c"r%ile D:!(r(e1i. C( $icioda( vre"$ D:!(ra $9a !ri:i D$&eri* iar cel ce
sa s"A seKar"l acela 1i s"A el D1i !"sese coliAa* s9a D$vred$ici de ci$sea aceasa* $" !e$r"
cas( ci$si$9d"9se* ci !e$r" !re%"l cel :are al s"'le"l"i 1i !e$r" Ao&(%ia ce se a'la D$ el. Ni
$oi dar s( $" D:!odoAi: casele* ci :ai D$ai$e de case* s"'le"l $osr". Ni* oare* $" ese l"cr"
de ocar( ca s( c(!"1i: D$ Eadar Eid"rile de :ar:or(* iar !e Frisos* Care ":Al( &ol* s(9L
rece: c" vedereaH Ce 'olos ai o:"le di$ cas(H Oare vei !"ea s9o iei c=$d e vei d"ce de
aiciH Ci $":ai s"'le"l $e&re1i Dl vei l"a 1i e vei d"ce. la( vede%i ce 'el de !ri:eKdie $e9a
aK"$s !e $oi. S( ad"ce: casele $oasre 1i s( D$ceeEe !ri:eKdia ce s( s!=$E"ra( deas"!ra
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
<.
$oasr(. Dar ele $" vor !"ea. Ni :arori s"$e%i voi* cei ce le l(sa%i !e ele !"sii 1i '"&i%i*
e:=$d"9v( de ele ca de $i1e c"rse sa" :reKe. S( v( aK"e Aa$ii ac":. Dar $" a" !"ere* la(
dar* c( dac( acolo "$de ese :=$ie de o:* $e!"i$cioas( se ara( !"erea Aa$ilor* c" c= :ai
:"l la D":$eEe" 1i la L"decaa cea $e:iar$ic( se va 'ace aceasa. Dac( cel ce s9a D$(r=a
1i s9a :=$ia ese "$ o:* 1i $" $e 'olose1e c" $i:ic a"r"l* c" :"l :ai v=ros c=$d se :=$ie
D":$eEe"* el $" va 'olosi* c(ci El $" are reA"i$%( de Aa$i. S( Eidi: case ca s( loc"i:* iar $"
ca s( $e :=$dri:. Ce
A
ese !ese reA"i$%( ese de !risos 1i $e'olosior* l$cal%(9e c" D$c(l%(:i$e :ai :are dec=
!icior"lP Dar $" o vei s"'eri* c( e D:!iedic( la ":Alare. A1a 1i casa care ese :ai :are dec=
reA"i$%a* D:!iedic( la s"irea la cer"ri. Ni de voie1i s( Eide1i case sr(l"cie 1i :ari* $" e
o!resc* dar $" !e !(:=$. Oide1e cor"ri D$ cer"ri* ca s( !o%i !ri:i 1i !e al%iiG cor"ri care
$icioda( $" se sric(.
De ce "rAeEi s!re cele ce '"& 1i r(:=$ aiciH Ni:ic $" ese :ai a:(&ior dec= Ao&(%iaG as(Ei
c" i$e 1i :=i$e D:!oriva a 1i D$ar:eaE( oc@ii Eavis$icilor di$ oae !(r%ile. Ea ese "$
!iE:a1 c" care D:!re"$( !erece%iG vr(K:a1 c" care D:!re"$( loc"i%i. Ni :arori s"$e%i voi cei
ce o ave%i* care :ere" o D$&ro!a%i 1i o asc"$de%i. Iar !ri:eKdia cea de ac": :ai :are $e9o
'ace Ao&(%ia. UX(9e la s(raci c": s"$ de li$i1i%i 1i sloAoEi* iar Ao&a%ii :"l( $eli$i1e a"*
c(ci alear&( 1i ca"( "$de s(91i D$&roa!e a"r"l* sa" c"i s(9. D$credi$%eEe. Ce :ai ":Ali 1i
ca"%i* o o:"leH Ia( s( Frisos &aa s( !ri:easc( averea a* s9o !(sreEe. Ni $" $":ai s( %i9o
!(sreEe* ci s( %i9o 1i D$:"l%easc( 1i c" :"l( doA=$d( s( %i9o dea D$a!oi. Di$ :=$a Acel"ia
$i:e$i $" le r(!e1e. Ni $" $":ai c( El D%i !(sreaE( averile* ci e 1i sloAoEe1e de orice
!ri:eKdie. Oa:e$ii cei ce !ri:esc Aa$i sa" l"cr"ri s!re !(srare* socoesc c( $e 'ac $o"( "$
Ai$e* c( !(Eesc cele D$credi$%ae. La Frisos $" ese a1a. C( a"$ci c=$d !ri:e1e cele ale
$oasre s!re !(srare* $" socoe1e c( $e9a '(c" "$ Ai$e* ci c( $oi I9a: '(c" "$ Ai$e 1i !e$. a
!(Eirea acesora $" cere de la i$e !la(* ci D%i d( El %ie !la(.
Oare ce c"v=$ de D$dre!(%ii e vo: aveaH De care ierare $e vo: D$vred$ici* dac( rec=$d $oi
c" vederea !e Cel ce !oae s( $e !(Eeasc( cele ale $oasre 1i rec"$o1i$%( !e$r" !(Eire $e
ara( 1i !l(%i $es!"s de :ari $e d( !e$r" !(Eirea aceasa* la oa:e$ii* care s"$ $esi&"ri* 1i
care socoesc c( $e9a" '(c" "$ Ai$e !"$e: s!re !(srare averile $oasre. Ni $" $":ai c( cele
ale $oasre le l"(: D$a!oi* ci !e$r" a ie l"a* reA"ia s( d(: acelora o !are di$ ele.
Sr(i$ 1i $e:er$ic e1i aiciP Ai !arie D$ cer"riP M"(9le oae acolo* ca 1i :ai D$ai$e de
des'(area de acolo* aici s( !ri:e1i r(s!l(irea. C( acela ce se @r($e1e c" $(deKdi A"$e 1i de
cele ce vor a'la s( 'ie dore1e* D$c( de aici a &"sa D:!(r(%ia. C( $i:ic alceva $" oAi1$"ie1e
s( ridice !e s"'le 1i s(9. 'ac( :ai A"$* ca $(deKdea cea A"$( a celor viioareG 1i c" :"l :ai
:"l dac( vei :"a acolo Ao&(%ia a 1i vei !"ra &riK( de s"'le"l ("* D$dele$ici$d"9e c"
l"cr"rile cele c"vii$cioase. C( cei ce D1i c@el"iesc oa( os=rdia lor s!re D:!odoAirea caselor*
'ii$d Ao&a%i D$r" cele di$a'ar(* de'(i:a !e cele di$l("$r"* rec=$d c" vederea s"'le"l lor cel
!"si" 1i D$i$a 1i !li$i de !(ia$Ke$i. Iar dac( vor de'(i:a !e cele di$a'ar(* c@el"i$d oa(
os=rdia lor la D:!odoAirea :i$%ii lor* s"'le"l acesor oa:e$i va 'i l(ca1 al l"i Frisos. Ni ci$e
!oae 'i :ai 'erici* dec= acela care are !e Frisos loc"i$d D$ si$eH
/oie1i s( 'ii Ao&aH S( ai !riee$ !e D":$eEe"* 1i veD ii :ai Ao&a dec= o%iP /oie1i s( 'ii
Ao&aH N" c"&ea D$al. Ni $" $":ai !e$r" cele ce vor s( 'ie* ci 1i !e$r" cele de aici. C(ci
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
<+
$i:e$i $" ese a1a de Eavis"i ca o:"l Ao&a. Iar dac( va D:!re"$a 1i :=$dria* D$doi( se 'ace
!r(!asia 1i :ai c":!li r(EAoi"l Le la o%i. Iar de vei 1ii s( !ereci c" s:ere$ie* vei !"ea
Air"i c" ea ira$ia Eavisiei 1i cele ce le ai D%i vor 'i D$ si&"ra$%(. C(ci as'el ese 'a!a A"$(* $"
$":ai s!re cele ce vor s( 'ie $e 'olose1e* ci 1i aici $e d( r(s!l(ire. Deci s( $" c"&e(: D$al
!e$r" Ao&(%ie 1i $ici !e$r" "$ l"cr". C(ci dac( cel ce c"&e( cele D$ale !e$r" cele
d"@ov$ice1i !iere 1i se !r(!(de1e* c" :"l :ai v=ros !iere !e$r" cele r"!e1i. S( c"&e(:
la 'irea $oasr(* s( socoi: !(caele $oasre* s( c"$oa1e: ci$e s"$e: 1i des"l $e va 'i $o"(
aceasa ca s( $e D$de:$e ^s:eria c"&eare. S( $"9:i Eici c( ai A"$((%i sr=$se de a=%ia 1i
a=%ia a$i* $e$":(ra%i ala$%i de a"r* doA=$Ei care se ada"&( D$ 'iecare Ei. C(ci oae acesea D$
Eadar le Eici. C( de :"le ori D$r9"$ ceas* sa" D$r9o !are :ai sc"r( de vre:e* oae cele
ad"$ae D$ case se D:!r(1ie* !rec": D:!r(1ie v=$"l !"lAerea cea $esaor$ic(. Des!re
aceasa via%a $oasr( ese !li$( de !ilde* iar Scri!9
SFNTUL IOAN CURA DE AUR
"rile !li$e de D$v(%a"ri. Cel ce as(Ei ese Ao&a :=i$e ese s(rac. De aceea de :"le ori a:
r=s cii$d esa:e$e* care Eicea") C"are s( aiA( s(!=$irea casei* sa" a %ari$ilor* iar c"are
'olos"l 1i D$reA"i$%area lor. To%i ave: D$reA"i$%area* iar s(!=$ire $" are $i:e$i. Ni c" oae
c( D$ D$rea&a $oas9r( via%( Ao&(%ia va 'i la $oi* $esc@i:A=$d"9se deloc* dar Ia :oare vr=$d9
$evr=$d o l(s(: alora* 'olosi$d"9$e $":ai de D$reA"i$%area ei* iar de s(!=$ire s"$e:
li!si%i. Pe$r" aceasa ar(a ese c( $":ai aceia a" s(!=$irea* care a" de'(i:a D$reA"i$%area
ei 1i a" r=s de des'(are. C(ci cel ce a ar"$ca av"%iile 1i le9a da !e ele s(racilor* le9a
D$reA"i$%a c": se c"vi$e 1i av=$d 1i s(!=$ire !ese ele* a1a s9a d"s de aiciG c(ci $ici D$
ceas"l :or%ii $" se li!sesc de averea lor* c=$d a" reA"i$%( :ai :are de 'olos"l 1i a!(rarea ei*
iar D$ Ei"a L"dec(%ii* c=$d $i se va cere sea:( !e$r" cele ce a: l"cra* $" $":ai a= c= a:
D:!(r%i vo: l"a* ci :"l :ai :"le dec= acelea care le9a: D:!(r%i. De aceea cel ce va voi s(
aiA( 1i averea 1i D$reA"i$%are 1i s(!=$ire !ese ea* s( se li!seasc( 1i s( se iEA(veasc( ac": de
ea. Iar cel ce $" va 'ace aceasa ac":* la :oare $e&re1i o va 'ace* dac( $" 1i :ai D$ai$e de
ea* !ierE=$d9o d"!( ce a s"'eri :"le !ri:eKdii 1i rele. Ni $" $":ai acesa ese r("l* c( se 'ace
o sc@i:Aare !e $ea1e!ae* ci c( ea se 'ace 'ar( $ici o vese sa" !re&(ire* 1i a1a deoda( vi$e
Ao&a"l D$ s(r(cie. Iar s(rac"l $" !(i:e1e $i:ic di$ acesea* c( $" a av" $(deKdea la a"r 1i la
ar&i$ 1i la :aerii $eD$s"'le%ie* ci la D":$eEe"* Care d( oae c" D:Ael1"&are. De aceea
!e$r" cel Ao&a sarea l"i ese :"l :ai $esi&"r(* dec= !e$r" cel s(rac* 'ii$dc( acesa
!ri:e1e c" "1"ri$%( sc@i:A(rile cele dese ale vie%ii.
Ni ce D$sea:$( aceea ce s9a Eis) BCare $e d( c" Ael1"& oae s!re D$d"lcirea $oasr(C >I Ti:. 6*
.7?. D":$eEe" d( c" D$des"lare cele ce s"$ c" :"l :ai de $evoie dec= Aa
PUZUL
$ii* adic(* aer"l* a!a* 'oc"l* soarele 1i oae cele ase:e$ea. Ni $" !oae Eice ci$eva c( de :ai
:"l( l":i$( se D$d"lce1e Ao&a"l 1i de :ai !"i$( s(rac"l. Ni $" !oae Eice $i:e$i c( :ai
:"l aer res!ir( Ao&a"l dec= s(rac"l. Ci oae s"$ !"se la D$de:=$a ""ror 1i o%i la 'el se
D:!(r(1esc di$ ele. Ni !e$r" care !rici$( a '(c" D":$eEe" de oA1e !e cele :ai :ari 1i :ai
de $evoie* iar !e cele :ai :ici 1i de Kos $"G !e Aa$i Eic. Pe$r" care !rici$(H Ca s( se D$re%i$(
1i s( se !(Eeasc( via%a $oasr( 1i s( D$les$easc( $evoi$%a la l"crarea 'a!ei A"$e. Ni dac(
acesea $ecesare vie%ii $" ar 'i 'os dae de oA1e* !oae cei Ao&a%i* !"i$d la l"crare l(co:ia lor
cea oAi1$"i(* ar 'i s"&r":a de o !e cei s(raci. C( dac( la Aa$i 'ac aceasa* c" :"l :ai :"l
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
<0
ar 'i '(c" acelea. Ni dac( Aa$ii ar 'i 'os de oA1e 1i la D$de:=$a oric"i* s9ar 'i ridica !or"$ca
:ilose$iei 1i a dra&osei de a!roa!ele.
Deci ca s( r(i: '(r( de &riK( 1i '(r( ea:(* de oA1e $i s9a" da oae !rici$ile vie%ii. Iar ca s(
ave: !"i$%a a c=1i&a c"$"$i 1i la"de* Aa$ii $" s9a" da de oA1e. A1adar* "r=$d l(co:ia 1i
v=$=$d dre!aea* s( d(: averile $oasre s(racilor* ca s( l"(: !ri$ :ilose$ia aceasa oarecare
:=$&=iere a !(caelor $oasre.
D":$eEe" e9a '(c" Ao&a* de ce " si$&"r e 'aci s(racH Te9a '(c" Ao&a ca s( aK"%i celor
li!si%i 1i a1a s( deEle&i !(caele ale. IRRa da Aa$i* $" ca s(9i D$c@iEi s!re !ierEarea a* ci ca s(9i
ver1i s!re :=$"irea a. Ni a '(c" D":$eEe" averea celor Ao&a%i $esaor$ic( 1i les$e
al"$ec(oare* ca v(E=$d ei aceasa s(91i :ai D$ceeEe "rAarea D$ a&o$isirea ei. Ni dac( ac":
c=$d av"%ia ese a1a 1i c=$d :"le vr(K:(1ii se $asc di$ ea* a1a de :"l se a!ri$d cei Ao&a%i
s!re !o'irea ei* ce ar 'i 'os dac( Ao&(%ia ar 'i 'os saor$ic( 1i si&"r(G de ci$e le9ar 'i 'os :il(
celor Ao&a%iH De ci$e s9ar 'i D$d"!lecaH De care v(d"v(H De care s(r:a$iH De care s(raciH
Deci s( $" socoi: c( :are A"$(ae ese Ao&(%ia. C(ci :are A"$(ae ese a $" avea Aa$i* ci a
avea 'rica de D":$eEe" 1i evlavie. Ia(* dac( ac": ar 'i 'os vre"$ dre!* care s( aiA( :"l(
D$dr(E$eal( c(re D":$eEe"* c" oae c( ar 'i 'os cel :ai s(rac di$re o%i oa:e$ii* ar 'i 'os
de aK"$s s( 'ac( s( D$ceeEe $evoile acesea. C( ar 'i 'os de aK"$s $":ai s( D$i$d( :=i$ile la
cer 1i s( c@e:e !e D":$eEe"* 1i ar 'i rec" $or"l acesa. Iar a"r"l* care a= de :"l se a'l(
sr=$s* :ai $ereA$ic ese 1i dec= l""l* ca s( D$ceeEe 1i s( risi!easc( relele ce $e sa" as"!r(9
$e. Ni $" $":ai D$ !ri:eKdia aceasa* ci Aoal( de $e9ar c"!ri$de* sa" :oare* sa" orice
$e!"i$%( de aces 'el* v(di( ese sl(Aici"$ea Aa$ilor* c(ci $" !o de la ei s( ad"c( $ici o
:=$&=iere la cele ce $i se D$=:!l(.
D$r"$a* se !are* Ao&(%ia D$rece !e s(r(cie* aceea c( cei ce o a" se des'aeaE( D$ oae Eilele 1i
se ":!l" la os!(%"ri de :"l( d"lcea%(. Dar aceasa se !oae vedea c( se D$=:!l( 1i la :esele
s(racilor* 1i c( ace1ia se des'aeaE( c" :ai :"l( d"lcea%( dec= o%i Ao&a%ii. N" v( :i$"$a%i*
$ici s( socoi%i c( ceea ce a: Eis ese de $ecreE"P C( e" di$ D$s(1i via%a de oae Eilele o voi
dovedi aceasa. Ni%i 1i o%i adeveri%i c( la os!(%"ri* $" A"caele 'ac d"lcea%a* ci a1eEarea celor
ce se os!(eaE(. Adic(* de :($=$c( ci$eva la :as( 'l(:=$d* @ra$a aceea* c" oae c( va 'i :ai
si:!l( dec= oae A"caele* va 'i :ai d"lce dec= oae !l(ci$ele 1i dres"rile 1i dec= ale
D$d"lci"ri. Iar cel ce $" a1ea!( reA"i$%a* $ici $" are r(Adare s( 'l(:=$Eeasc(* l"cr" !e care ii
'ac Ao&a%ii* 1i a!oi s( vie la :as(* 1i !l(ci$e de vor 'i !"se D$ai$e* $" va si:%i d"lcea%a lor*
'ii$dc( !o'a l"i $" ese E(d(r=(. Ni ca dovad( c( aceasa a1a ese* :arori s"$e%i voi o%i. Dar
s( a"Ei: 1i Scri!"ra ce Eice) BS"'le"l s("l AaKocore1e 'a&"rii* iar s"'le"l"i 'l(:=$d 1i cele
a:are i se !ar d"lciC >Pilde +7* 7?. Ni ce ese :ai d"lce dec= 'a&"r"l 1i :iereaH Dar $" ese
d"lce cel"i ce $" ese 'l(:=$d. Ni ce ese :ai &re" 1i :ai $es"'eri dec= a:ar"lH Dar el ese
d"lce cel"i ce se a'l( D$ li!s( 1i D$ s(r(cie. Ni c": c( s(racii vi$ la :as( c=$d a" reA"i$%( 1i
'oa:e* iar Ao&a%ii $" a1ea!( acesea* ""ror le ese ar(a. De aceea $" doA=$desc c"raa 1i
adev(raa d"lcea%( di$ @ra$(. Ni $" $":ai la A"cae se D$=:!l( aceasa* ci 1i ia A(""ri. Ni
!rec": la cei s(raci 'oa:ea 'ace d"lce 'irea A"caelor* a1a 1i seea oAi1$"ie1e s( 'ac( d"lce
A(""ra* de1i $":ai a!( ese. Ni D$s"1i Prooroc"l Eice aceasa) BC" :iere di$ !iar( i9a:
s("ra !e eiC >Ps. <-* .5?. Nic(ieri D$ Scri!"r( $9a: cii* c( Moise a scos :iere di$ !iar(* ci
!ese o r="ri 1i c"r&eri de a!e reci. Ce D$sea:$( dar ceea ce s9a EisH C( $" :i$e Scri!"ra.
De vre:e ce D$sea%i era" ei 1i oAosi%i* a"$ci c=$d D$=:!i$a" c"r&eri de a!e reci* 1i vr=$d
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
<8
Prooroc"l s( arae c= de d"lci era" !e$r" ei a!ele* le9a $":i :iere* $" c( a!a s9a sc@i:Aa
D$ :iere* ci seea celor ce Aea" a !re'(c" c"r&erile acelea D$ a!e :ai d"lci dec= :ierea. Ai
v(E" c": a1eEarea celor D$sea%i oAi1$"ie1e s( 'ac( d"lce 1i A(""raH C(ci :"l%i s(raci*
ose$i$d"9se 1i ic(lo1i$d"9se de :"le ori 1i a!ri$Ea$d"9se de see* A=$d a!(* c" d"lcea%a ce
s9a Eis se D:!(r(1esc. Iar Ao&a%ii A=$d vi$ d"lce 1i :irosior 1i !li$ de oae aro:aele ce
!oae avea vi$"l* $" si: aceea1i veselie.
La 'el 1i ia so:$ !oae oAserva orici$e ce se D$=:!l(. C( $" a1er$""l cel :oale* $ici !a"l
cel 'ereca c" ar&i$* $ici li$i1ea ce se 'ace D$ cas(* $ici alceva de aces 'el $" 'ace so:$"l
:ai d"lce 1i :ai odi@$ior* ca ose$eala 1i c"lcarea a"$ci c=$d ese reA"i$%( de so:ai. Ni
aceasa o :(r"rise1e cercarea l"cr"rilor* dar :ai D$ai$e de ea o :(r"rise1e !"erea
Scri!"rilor. Solo:o$2care a !erec" D$r" des'(are* Eice) BD"lce ese so:$"l sl"&ii* ori
!"%i$* ori :"l de va
:=$caC >Eccl. 5* ..?. Pe$r" care !rici$( a s!"s Bori !"%i$* ori :"l de va :=$caCH A:=$do"(
acesea* 1i li!sa 1i D:A"i9Aarea* oAi1$"iesc a !rici$"i !rive&@ere. U$a "sc=$d r"!"l 1i
$el(s=$d !leoa!ele oc@ilor s( se D$c@id(* iar cealal(* D$9&@es"i$d 1i sr=:or=$d d"@"l 1i
:"le c@i$"ri !rici$"i$d r"!"l"i. Dar de1i acesea a:=$do"( s9ar D$=:!la* !oae sl"&a s(
doar:(* c=1i&=$d :=$&=iere a ose$elelor ei. C( de vre:e ce oa( Ei"a alear&( !re"i$de$i*
sl"Ki$d s(!=$ilor* ose$i$d"9se* ic(lo1i$d"9se 1i $ici :(car !"%i$ r(s"9'l=$d* :=$&=iere a
acesor ose$eli Di ese d"lcea%a so:$"l"i. Ni aces l"cr" s9a '(c" de i"Airea de oa:e$i a l"i
D":$eEe"* ca d"lce%ile s( $" 'ie c":!(rae c" a"r 1i ar&i$* ci c" ose$eala* c" reA"i$%a cea
de $evoie 1i c" oa( 'iloEo'ia. Iar Ao&a%ii $" s"$ a1a* ci !e a1er$""ri :oi c"lc=$d"9se* de
:"le ori !rive&@eaE( oa( $oa!ea. Ni :"le :e1e1"&i$d* $" doA=$desc aces 'el de
d"lcea%(. Iar s(rac"l D$ce=$d de ose$elile cele de oa( Ei"a* av=$d"91i oae :(d"larele
oAosie* c"lc=$d"9se* D$da( !ri:e1e "$ so:$ d"lce 1i odi@$ior* l"=$d $" !"i$( !la(* !ri$
aceasa* a ose$elilor celor ci$sie. Deci dac( s(rac"l c" :ai :"l( d"lcea%( doar:e* Aea 1i
:($=$c(* de ce 'olos :ai ese Ao&(%ia* 'ii$d li!si( 1i de A"$(aea aceasa* adic( d"lcea%a* c"
care se !(rea c( D$rece !e s(raciH Pe$r" aceasa D":$eEe" di$ D$ce!" a D$K"&a !e o: c"
ose$eala* $" !ede!si$d"9.* ci D$%ele!%i$9d"9. 1i D$v(%=$d"9.. C=$d Ada: r(ia via%( '(r( de
ose$eal(* a c(E" di$ rai. Iar A!osol"l* c=$d d"cea o via%( D$ ose$eal( 1i !ri:eKdii* c": Eice)
BI$ ose$eal( 1i D$ r"d(* D$ !rive&@eri adeseori* D$ 'oa:e 1i D$ see* D$ !os"ri de :"le ori` D$
'ri& 1i D$ li!s(C >II Cor. ..* .7?* a"$ci s9a d"s D$ rai.
Deci s( $" !ri@($i: ose$eala 1i :"$ca. C( 1i :ai D$ai$e de D:!(r(%ia cer"rilor* :are
r(s!l(ire l"(: aici* doA=$di$d d"lcea%a cea di$ ose$eli. Ni $" $":ai d"lcea%(* ci 1i ceea ce
ese :"l :ai sc":! dec= d"lcea%a 9 s($(ae des(v=r1i(. C(ci as"!ra celor Ao&a%i $(!(desc
$" $":ai li!sa de d"lcea%( 1i de !o'(* ci 1i Aoli* iar s(racii s"$ sc"i%i de :=i$ile docorilor.
Ni c" oae c( vor c(dea "$eori D$ Aoal(* se ridic( de&raA(* iEA(vi$d"9se de sl(Aici"$e 1i
ar(=$d"9se c" r"!"rile s($(oase.
Mare avere ese s(r(cia Ia cei ce o !oar( c" D$%ele!ci"$eG co:oar( $eKe'"i(* oia& are*
co:oar( $e'"ra(* sare $evr(K:(1"i(. Dar s(rac"l !(i:e1e $ecaE"ri 1i sr=:or(riH Mai
:ari sr=:or(ri 1i vr(K:(1ii s"'er( Ao&ii"l. Se de'(i:a 1i se oc(r(1e s(rac"lH Dar Ao&a"l se
Eavis"ie1e. N" ese a1a de aaca s(rac"l* !rec": ese Ao&a"l. Fii$dc( di$ oae !(r%ile d(
!rici$i de a 'i aaca 1i de diavol"l 1i de oa:e$i vr(K:a1i* 1i ""ror ese roA di$ !rici$a averii
celei :"le 1i a :"l%i:ii l"cr"rilor. Cel ce are reA"i$%( de :"le* ese $evoi s( li$&"1easc( !e
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
<5
:"l%i 1i c" :"l( $ec"vii$%( 1i D$Kosire s( le sl"Keasc(. Iar cel s(rac* de va 1i s( 'iloEo'eEe* $ici
c@iar diavol"l $" !oae 'i l"!a 1i Air"i. Iov are 'ii$d :ai D$ai$e* dar d"!( ce a !ierd" oae*
a"$ci s9a '(c" 1i :ai are 1i a c=1i&a sr(l"ci( Air"i$%( as"!ra diavol"l"i. Ni a!oi s(rac"l de
va 1i s( 'iloEo'eEe $" va !"ea 'i oc(r=. C(ci ceea ce a: Eis !e$r" d"lcea%(* c( ea $" se
c=1i&( di$ !re%"l cel :are al A"caelor* ci di$r" a1eEarea celor ce se os!(eaE(* aceasa 1i
!e$r" ocar( o Eic. C( ocara* $" de la socoeala celor ce oc(r(sc se D$(re1e sa" se si$&e* ci
de la a1eEarea celor ce !(i:esc. Adic(* de e9a oc(r= ci$eva 1i %i9a Eis vr"e 1i $evr"e* de vei
r=de de oc(ri 1i $" vei !ri:i c"vi$ele* :ai !res"s de ra$( e 'aci* 1i $" e9ai oc(r=. Prec": de
a: 'i av" r"! de dia:a$ 1i di$ oae !(r%ile $e$":(rae s(&e%i s9ar 'i ar"$ca as"!ra $oasr(*
$" !ri:i: ra$ele. C( $" de :=$a cel"i ce sloAoade s(&e%ile !rici$"ie1e ra$a* ci r"!"l cel ce
!(i:e1e 'ace ra$a. A1a c" adev(ra ese 1i aici. N" de la "rAarea celor ce oc(r(sc se D$(resc
oc(rile 1i $eci$sirile lor* ci de la $e!"i$%a celor ce le !ri:esc. C( de vo: 1i s( 'iloEo'a:* $"
vo: !"ea s( 'i: oc(r=%i* $ici vo: !(i:i vre"$ $ecaE. Te9a oc(r= c"are* dar $9ai si:%i 1i $9
ai !(i:i d"rere* la( c( $" e9ai oc(r=* ci :ai des ai r($i. C(ci a"$ci c=$d cel ce a oc(r= va
vedea c( ocara l"i $9a r($i s"'le"l cel"i oc(r=* el se r($e1e :ai :"l. Ni cei ce se oc(r(sc de
ac* ra$a oc(rilor se D$oarce la cei ce le9a ri:is.
Deci s( 'iloEo'a: D$r" oae* i"Ai%ilor* 1i s(r(cia D$r" $i:ic $" $e va !"ea v((:a. Ci $e va
'olosi 'oare :"l 1i :ai sr(l"ci%i 1i :ai D$des"la%i dec= o%i Ao&a%ii $e va 'ace. C(ci ci$e era*
s!"$e9:i* dec= Ilie :ai s(racH Dar Air"ia !e o%i Ao&a%ii* !e$r" c( era a=a de s(rac* 1i
s(r(cia aceasa a ales9o c" :i$ea sa Ao&a(. C(ci oa( Ao&(%ia Aa$ilor a socoi9o c( ese :ai
!reKos dec= :(ri:ea l"i de s"'le 1i $evred$ic( de 'iloEo'ia l"i 1i de aceea a i"Ai a=a
s(r(cie. Ni de ar 'i socoi c( acesea de 'a%( s"$ :ari* $" ar 'i doA=$di $":ai "$ coKoc*
de'(i:=$d oa( de1er(ci"$ea lorG iar o a"r"l ca l""l Dl vedea 1i a'ar( de @ai$a aceea $i:ic
:ai :"l $9a a&o$isi. Dar D:!(ra"l avea reA"i$%( de s(rac"l acesa* 1i el ce avea a=a a"r*
c("a da &"ra cel"i ce $" avea :ai :"l dec= coKoc"l* la( c( :ai sr(l"ci dec= !or'ira era
coKoc"l* 1i !e1era Dre!"l"i :ai sr(l"ci( dee= c"r%ile D:!(r(e1i. D"!( aceea s"i$d"9se la
cer $i:ic $9a l(sa "ce$ic"l"i 'ar( $":ai coKoc"l. C" acesa* Eice* :9a: l"!a c" diavol"l* !e
acesa 1i " l"=$d"9.* D$ar:eaE(9e D:!oriva acel"ia. C(ci ar:( are* ceae $eAir"i( 1i "r$
$ecl(i$a ese $ea&o$iseala. Ni Elisei a !ri:i coKoc"l ca !e o :o1e$ire $e!re%"i(. C(ci era
c" adev(ra :o1e$ire $e!re%"i( 1i :ai ci$si( dec= o a"r"l. Ni D$doi era acela* c( era 1i s"s
Ilie 1i Kos Ilie. Ni" c( 'erici%i !e Dre!"l acela 1i 'iecare di$ voi dori%i s( 'i%i ca acela. bCa
Elisei* care a l"a dar"l l"i
D":$eEe" !ri$ coKoc"l l"i Ilie 9 $. ed.c Ce ese dar* dac( v( voi ar(a* c( ceva c" :"l :ai
:are dec= acela a: l"a $oi o%i* care $e9a: D$v(%a S'i$ele Tai$e. Ilie "$ coKoc a l(sa
"ce$ic"l"i* iar Fi"l l"i D":$eEe" s"i$d"9Se la cer. Tr"!"l S(" $i I9a l(sa $o"(. Ni Ilie
deEAr(c=$d"9se l9a l(sa* iar Frisos 1i $o"( $i l9a l(sa 1i c" el S9a D$(l%a. Deci s( $" c(de:
c" :i$ea* $ici s( $e =$&"i:* $ici s( $e e:e: de &re"aea vre:"rilor. C(ci Cel ce a
Ai$evoi a9Ni v(rsa S=$&ele L"i !e$r" o%i 1i a $i9L da $o"( D:!re"$( c" Tr"!"l* oare se va
le!(da s( 'ac( orice !e$r" :=$"irea $oasr(H Deci la acese $(deKdi D$dr(E$i$d* s(9L r"&(:
!e El odea"$a* 1i la r"&(ci"$i 1i la cereri s( $" sl(Ai: 1i de celelale 'a!e A"$e s( !"r(:
&riK( c" di$adi$s"l* ca 1i de !ri:eKdia aceea ce $e s( D$ai$e s( sc(!(: 1i A"$((%ile cele ce
vor s( 'ie s( Ie doA=$di:* c" dar"l 1i c" i"Airea de oa:e$i a Do:$"l"i $osr" Iis"s Frisos*
C(r"ia D:!re"$( c" Ta(l 1i c" S'a$%"l D"@* . Se c"vi$e slava D$ vecii vecilor. A:i$.
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
<6
OMILIE la d"cerea e!isco!"l"i Flavia$ s( 'ac( solire la D:!(ra"l !e$r" ceae 2 care ese
!os"l cel adev(ra 2 :ai r(" ese a !rili($i* dec= a :=$ca car$e de o: 2 !e$r" cei ce s9a"
K"$&@ia !e$r" Earv( 2 c(re cei ce =$Kesc c( s9a" !ri$s :"l%i di$ cei $evi$ova%i
6
=$d !rivesc la sca"$"l acesa* care ese li!si de Dasc(l"l* :( A"c"r 1i l(cri:eEG l(cri:eE
!e$r" c( $" v(d !e P(ri$ele de 'a%( 1i :( A"c"r c( a :ers !e$r" :=$"irea $oasr(* s(
r(!easc( di$ :=$ia D:!(r(easc( a=a !o!or. Aceasa 1i vo"( v( ese !odoaA(* 1i acel"ia
coroa$(. /o"( !odoaA(* c(ci as'el de P(ri$e a%i doA=$di 1i acel"ia coroa$(* c(ci c(re 'ii
ara( a=a dra&ose !(ri$easc(* 1i* !rec": a Eis Frisos* c" l"cr"rile a adeveri9o. C(ci a"Ei$d
c( P(sor"l cel A"$ D1i !"$e s"'le"l !e$r" oi* s9a d"s s(91i !"ie s"'le"l s(" !e$r" $oi o%i* c"
oae c( :"le era" cele ce9. o!rea" !e el s( :ear&(. Ni D$=i v=rsa* c(ci a aK"$s la A(r=9
$e%ele cele :ai de !e "r:(* a!oi $e!"i$%a r"!"l"i* vre:ea a$"l"i 1i a!ro!ierea s'=$"l"i
PraE$ic. Pe l=$&( acesea 1i "$ica l"i sor(* care se a'l( la r(s"'l(rile cele :ai de !e "r:(. Dar
a rec" c" vederea 1i r"de$ia cea de d"!( r"!* 1i A(9r=$e%ele* 1i $e!"i$%a* 1i as!ri:ea
vre:ii* 1i &re"aea c(l(oriei 1i !e$r" voi 1i !e$r" :=$"irea voasr( oae acese le&("ri le9
a r"!. Ni ca "$ =$(r* alear&( ac": A(r=$"l c" os=rdie* ca "$ D$ari!a...
Deci s( $" deE$(d(Kd"i: de :=$"irea $oasr(* ci s( $e r"&(:* s( $e c"ceri:* s(Rl !o'i: 1i
solire s( 'ace: c(re I:9!ara"l cel de s"s c" :"le lacri:i. Ave: 1i !os"l acesa aK"(or*
care D$dre!eaE( :iKlocirea $oasr(. Ni !rec":* re9c=$d iar$a 1i ar(=$d"9se !ri:(vara*
cor(Aier"l ra&e cora9Aia D$ lar&* osa1"l D1i 1er&e ar:ele 1i91i &(e1e cal"l de r(E9Aoi*
!l"&ar"l D1i asc"e secera* c(l(or"l* D$dr(E$i$d* se a!"c( de D$del"$&a( c(l(orie 1i l"!(or"l
se deEArac( 1i &ol iese la l"!(* a1a 1i $oi 9 ar(=$d"9se !os"l ca o !ri:(var( d"@ov$iceasc( 9
s( 1er&e: ar:ele ca $i1e osa1i* ca $i1e !l"&ari s( asc"%i: secera* ca $i1e c=r:aci s( s(:
D$v !oriva val"rilor !o'elor celor $ec"vioase 1i a &=$d"rilor* ca $i1e c(l(ori s( D$ce!e:
c(l(oria ce d"ce la cer 1i ca $i1e l"!(ori s( $e deEAr(c(: !e$r" l"!e. C(ci credi$cios"l
ese 1i osa1* 1i !l"&ar* 1i cor(Aier* 1i c(l(or 1i l"!(or. De aceea 1i Pavel Eice) BC(ci l"!a
$oasr( $" ese D:!oriva r"!"l"i 1i a s=$&el"i* ci D:!oriva D$ce!(oriilor* D:!oriva
s(!=$iilor... Pe$r" aceea* l"a%i oae ar:ele l"i D":$eEe"...C >E'es. 6* .+9.0?. A v(E"
!e osa1"l. Ni dac( e1i l"!(or* &ol reA"ie s( i$ri la l"!(. De e1i osa1* D$ar:a Ia r=$d %i se
c"vi$e s( sai. Deci c": ese c" !"i$%( s( 'ie acesea a:=$do"(* adic( 1i &ol 1i D:Ar(caH
C":H E" v( voi s!"$e. DeEArac(9e de l"cr"rile vie%ii aceseia 1i e 'aci l"!(or. I:Arac(9e
c" ar:ele cele d"@ov$ice1i 1i e 'aci osa1. Ar"$c( de la i$e &riKile acesei vie%i* c( ese
vre:ea de l"!(. I:Arac(9e c" ar:ele cele d"@ov$ice1i* c(ci r(EAoi c":!li ave: $oi
D:!oriva dracilor. Pe$r" aceasa 1i &ol reA"ie s( 'ii* ca s( $" aiA( de ce $e a!"ca diavol"l
c=$d se l"!( c" $oi 1i D$ar:a !ese o* ca $ici di$r9o !are s( $" !ri:i: vreo ra$(
!ri:eKdioas(. L"creaE(9%i ca !l"&ar"l s"'le"l ("* (i$d :(r(ci$ii 1i se:($=$d c"v=$"l A"$ei
credi$%e 1i D$&riKi$d c" :"l( sili$%( r(sad"rile cele A"$e ale 'iloEo'iei* 1i as'el e 'aci !l"&ar.
Ni a1a va Eice c(re i$e Pavel) BC"vi$e9se ca !l"&ar"l ce se ose$e1e s( :($=$ce el :ai
D$ai$e di$ roadeC >II Ti:. +* 6?. Aces :e1e1"& Di D$'e9Q A"i$%a 1i el* c(ci Eice c(re
cori$e$i) BE" a: s(di* A!ollo a "da* dar D":$eEe" a '(c" s( creasc(C >I Cor. 0*6?. Asc"e
secera a !ri$ !os* !e care ai oci9o !ri$ D:A"iAare. $ce!e c(l(oria care d"ce c(re cer* 1i
c(l(ore1e !e dr":"l cel sr=: 1i D$&"s. Dar c": vei !"ea 1i s( D$ce!i 1i s( c(l(ore1iH
C@i$"i$d"9%i r"!"l 1i roAi$d"9.. C(ci :are D:!iedicare 'ace r"!"l cel &ros de D:A"iAare D$
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
<7
:ers"l !e calea cea sr=:(. Poole1e val"rile !o'elor celor $ec"vioase* de!(reaE( vi'or"l
&=$d"rilor celor rele* salveaE( coraAia* ar(=$d :"l( isc"si$%(* 1i e9ai '(c" cor(Aier. Ni a
ar(a ""ror acesora !rici$( 1i dasc(l $e ese $o"( !os"l. Iar !os $" Eic !e cel de oA1e* ci
!e !os"l cel co:!le 1i c" l"are a:i$eG $" $":ai !e de!(rarea de A"cae* ci 1i !e cea de
!(cae. Ni ca !os"l s( 'oloseasc( !e cei ce !osesc $" ese de aK"$s $":ai s( se de!(reEe de
A"cae* ci s( se 'ac( d"!( le&ea cea c"vii$cioas(. BC( l"!(or"l $" se D$c"$"$eaE(* de $" se
va l"!a d"!( le&eC >II Ti: +* 5?. Deci* ca s"'eri$d ose$eala !os"l"i* s( $" !ierde: c"$"$a
di$ el* s( D$v(%(: c": 1i D$ ce c@i! reA"ie s( 'ace: l"cr"l acesa. C(ci 1i 'arise"l acela a
!osi* dar d"!( !os"l acela s9a ar(a !"si" 1i li!si de roadele di$ !os. Iar va:e1"l $9a
!osi* dar a D$rec" !e cel ce a !osi* ca de aici s( c"$o1i c( $ici "$ 'olos $" vo: avea di$
!os dac( !e l=$&( el $" vor "r:a 1i celelale 'a!e A"$e. A" !osi 1i $i$ivie$ii 1i a" ras
dra&osea l"i D":$eEe" s!re ei. Dar a" !osi 1i i"deii* dar $i:ic $9a" c=1i&a* ci !ri@($i%i a"
'os. Deci de vre:e ce a1a de :are ese !ri:eKdia !os"l"i la cei ce $" 1i" c": reA"ie s(
!oseasc(* s( $e D$v(%(: le&ile !os"l"i* ca s( $" aler&(: D$ Eadar* $ici s( Aae: v=$"l* $ici
s( 'ace: r(EAoi* l"!=$d"$e c" ":Ara. Pos"l ese docorie. Dar docoria* c" oae c( de cele
:ai :"le ori ese 'olosioare* ea se 'ace 1i $e'olosioare di$ !rici$a $eisc"si$%ei cel"i ce o
D$reA"i$%eaE(. Pe$r" c( reA"ie s( se 1ie 1i vre:ea D$ care se c"vi$e a !"$e aceas( docorie*
1i :(s"ra ei* 1i sarea r"!"l"i care o !ri:e1e* 1i loc"l* 1i vre:ea a$"l"i* 1i @ra$a c"vii$cioas(
1i :"le alele. Ni "$a :(car de se rece c" vederea* se vor v((:a oae celelale. Ni dac( "$de
reA"ie s( vi$dec(: "$ r"! ave: reA"i$%( de a=a l"are a:i$e* c" :"l :ai :"l( l"are
a:i$e ese $evoie c=$d $e sili: !e$r" s"'le* ca s(9. vi$dec(: de &=$d"ri* cerc=$d"9le oae
c" di$adi$s"l.
Deci s( vede: c": a" !osi $i$ivie$ii c": s9a" iEA(vi de acea :=$ieH Oa:e$ii 1i
doAioacele s( $" !asc(* Eice. Ce &r(ie1i* s!"$e9:iH Ni doAioacele !osesc 1i caii 1i asi$ii se
D:Arac( c" sacH Da* Eice. C(ci !rec": de :oare vre"$ Ao&a* $" $":ai !e sl"&i 1i !e sl"K$ice
le D:Arac( D$ $e&r"* ci r"de$iile acel"ia 1i !e cai Di D:Arac( c" sac* !or"$ci$d sl"KAa1ilor ca
s(9i ad"c( 1i !e ei la :or:=$* ar(=$d !ri$ aceasa :(ri:ea rise%ei 1i r(&=$d !e o%i s!re
:il(. A1a 1i ceaea aceea* a"Ei$d c( se va !r(!(di* a D:Ar(ca c" sac 1i 'irea doAioacelor 1i
s"A K"&"l !os"l"i a !"s9o. Ni 'ii$dc( $" ese c" !"i$%( ca doAioacele s( c"$oasc( !ri$ c"v=$
:=$ia l"i D":$eEe"* a"$ci s9o c"$oasc( !ri$ 'oa:e. C( de se va !r(!(di ceaea* $" $":ai
$oi* loc"iorii* vo: avea "$ :or:=$ de oA1e* ci 1i doAioacele D:!re"$( c" $oi. Deci dac(
o%i se vor D:!(r(1i de !edea!s(* a"$ci o! s( se D:!(r(1easc( 1i de !os. Ni a" '(c" ace1ia
"$ l"cr" !e care 1i !roorocii l9a" '(c". C( v(E=$d ace1ia c( se va ad"ce di$ cer vreo
!edea!s( $es"'eri(* iar !e cei as"!ra c(rora se ri:ie* c( s"$ $evred$ici de ierare sa"
D$dre!are* !li$i de r"1i$e* 1i c( $" vor !"ea* !e$r" !(caele lor* s( D$dr(E$easc( a :ilosivi
!e D":$eEe"* 1i $eav=$d ei ce s( 'ac(* $ici de "$de s( doA=$deasc( D$dre!are !e$r" cei
os=$di%i* alear&( la doAioace* 1i Keli$d :oarea aceloraW de la acesea D$al%( r"&(ci"$ea*
!o:e$i$d ic(loasa 1i Kal$ica lor !ierEare. Odi$ioar( c"!ri$E=$d 'oa:ee !e i"dei 1i :"l(
sece( 'a9c=$d"9se D$ loc"l acela 1i oae !r(!(di$d"9se* "$"l di$ !rooroci Eicea) BS(ri9a"
K"$icele D$ ieslele lor... Pl=$s9a" cireEile Aoilor* c( $9avea" !(1"$e... Ni oae doAioacele c=:9
!"l"i a" c("a s!re Ti$e* c( a" seca iEvoarele a!eleorC >loil .* .7?. Iar al"l !l=$&=$d relele
cele di$ sece(* Eicea) BCerAii D$ %ari$( a" '(a 1i 1i9a" !(r(si !"ii* !e$r" c( $" era iarA(.
Asi$ii s(lAaici de !ri$ codrii a" sa !e loc"ri D$ale 1i a" ras v=$* 1i sl(Ai9a" oc@ii lor !e$r"
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
<<
c( $" era verdea%(C >lere:. .8* 596?. Iar as(Ei a%i a"Ei !e loil* care !e$r" aceasa Eice)
BAd"$a%i !r"$cii care s"&G s( ias( :irele di$ a1er$""l s(" 1i :ireasa di$ c(:ara saC >loil +9
.6?. Pe$r" care !rici$(* s!"$e9:i* c@ea:( la r"&(ci"$e v=rsa cea '(r( de vre:eH Ia( !e$r"
care. De vre:e ce o%i D$ v=rs( des(v=r1i( a" D$(r=a 1i :=$ia !e D":$eEe"* a"$ci v=rsa
cea $eai$s( de !(cae* ea s(9L roa&e !e Cel :=$ia. Ni des!re acesea des"l. S( vede: ce s9a
'(c" de a D$cea :=$ia aceeaH Oare $":ai !os"l 1i sac"lH Nicidec":* ci sc@i:Aarea D$re&ii
vie%i. De "$de ese ar(a aceasaH Di$ D$se1i c"vi$ele !rooroce1i. C( acela ce a vorAi des!re
"r&ia l"i D":$eEe" 1i des!re !os"l acelora* vorAe1e 1i des!re D:!(care* ar(=$d !rici$a ei 1i
Eic=$d) BNi a v(E" D":$eEe" l"cr"rile lorHC Care l"cr"riH C( a" !osiH C( s9a" D:Ar(ca c"
sacH Nici "$a di$re acesea. Ci (c=$d"9le !e ele a ad("&a) BC( 'iecare s9a D$ors de la c(ile
l"i cele releG 1i i9a !(r" r(" l"i D":$eEe" !e$r" r("l* care a Eis s( le 'ac( lorC >Io$a 0* .-?.
/eEi c( $" !os"l i9a r(!i di$ !ri:eKdie* ci sc@i:Aarea vie%ii lor a '(c" !e D":$eEe" Al=$d 1i
:ilosiv c(re ei. Ni acesea le9a: Eis $" ca s( $eci$si: !os"l* ci
ca s(9. ci$si:. Ni Dl ci$si: $" $":ai c" de!(rarea de A"cae* ci 1i c" '"&irea de !(cae. C(
cel ce red"ce !os"l $":ai la de!(rarea de A"cae* acela ese care9. $eci$se1e. Pose1iH
Ara(9:i !os"l (" !ri$ l"cr"ri. Pri$ care* vei EiceH De vei vedea s(rac* :il"ie1e9.G de vei
avea vr(K:a1* D:!a9c(9e c" elG de vei vedea !e !riee$"l (" s!ori$d* $"9. Eavis9"iG de vei
vedea 'e:eie 'r":oas(* rece9o c" vederea. Ni $" $":ai &"ra s( !oseasc(* ci 1i oc@i"l* 1i
a"E"l 1i !icioarele* 1i :=i$ile 1i oae :(d"larele r"!"l"i $osr". S( !oseasc( :=i$ile
c"r(%i$d"9se de r(!ire 1i de l(co:ie. S( !oseasc( !icioarele* de!(r=$d"9se de c(ile ce d"c la
!riveli1ile '(r(dele&ii. S( !oseasc( oc@ii* D$v(%=$d"9se s( $" ca"e $icioda( la 'e%e 'r":oase*
$ici s( iscodeasc( cele sr(i$e. C( @ra$( a oc@ilor ese !rivirea. Ni de va 'i !rivirea !(c(oas(*
va=:( !os"l 1i r(soar$( oa( :=$"irea s"'le"l"i* iar de va 'i d"!( le&e* D:!odoAe1e
!os"l. C( 'oare $ec"vii$cios ese* ca !e$r" !os* s( $e o!ri: cc la A"cae 1i c@iar de la cele
D$&(d"ie* iar c" oc@ii s( $e D$'r"!(: de cele o!rie. N" :($=$ci car$eH S( $" :($=$ci $ici
!o'(* !ri$ oc@i. S( !oseasc( 1i a"E"l. Iar !os al a"E"l"i ese a $" !ri:i &r(iri de r(" 1i de
cleveiri* c( Eice) BA"E de1er s( $" !ri:e1iC. S( !oseasc( 1i &"ra de c"vi$e de r"1i$e 1i de
ocar(. C( ce 'olos ese c=$d $e de!a$(: de car$e de !as(re 1i de !e1e* iar !e 'ra%i Di :=$c(:
1i Di :"1c(:. Cel ce &r(ie1e de r(" a :=$ca car$ea 'rael"i 1i a :"1ca r"!"l veci$"l"i.
Pe$r" aceasa 1i Pavel s9a D$&roEi* Eic=$d) BIar dac( v( :"1ca%i "$"l !e al"l 1i v( :=$ca%i*
vede%i s( $" v( $i:ici%i voi D$re voiC. N" ai D$'i! di$%ii D$ car$e* dar ai D$'i! &r(irea de r(" D$
s"'le* sric=$d $":ele cel A"$ al a!roa!el"i. Ne$":(rae rele %i9ai !rici$"i 1i %ie 1i acel"ia* 1i
:"lor alora. C( 1i !e cel ce a a"Ei l9ai '(c" :ai r("* clevei$d !e a!roa!ele. Ni de va 'i
!(c(os* se 'ace :ai r=$dav* a'l=$d"9se ovar(1 al
!(ca"l"i. Iar de va 'i c" 'a!e A"$e se ridic( s!re :=$drie 1i se r"'e1e* !e$r" c(derea alora*
$(l"ci$d l"cr"ri :ari !e$r" si$e. Ni !e l=$&( oae acesea a v((:a oA1ea #isericii* c( cei
ce a"d $" cleveesc !e cel ce a &re1i* ci oc(rile lor se D$drea!( as"!ra ""ror cre1i$ilor* Ni
$" vei a"Ei !e cei $ecredi$cio1i c( Eic) C"are ese des'r=$aP Ci l(s=$d !e acela* !e o%i
cre1i$ii Di cleveesc. Ni as'el ai !rici$"i @"la $":el"i l"i D":$eEe". C( !rec": de vo:
!erece l("da* se sl(ve1e $":ele l"i D":$eEe"* o a1a de vo: !erece D$ !(cae se @"le1e 1i
se oc(r(1e $":ele L"i. A!oi !e cel ce l9ai clevei l9ai r"1i$a* 1i D$ aces c@i! :ai $er"1i$a l9
ai '(c"* vr(K:a1 1i !iE:a1 'ac=$d"9%i9.. Iar !e i$e e9ai '(c" vi$ova !ede!sei* c(ci ai vorAi
l"cr"ri care $" e !rivesc !e i$e. Ni s( $"9:i s!"$( ci$eva c( a"$ci &r(iesc de r(" c=$d s!"$
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
<4
:i$ci"$i* iar $" c=$d &r(iesc adev(r"l. Ni adev(r"l &r(i$d* de vei clevei* 1i a1a vei avea vi$(.
C( 1i 'arise"l acela a clevei !e va:e1 s!"$=$d adev(r"l* dar aceasa $" l9a D$dre!a. S!"$e9
:i oare va:e1"l $" era va:e1 1i !(c(osH Ar(a ese ""ror c( da. Dar !e$r" c( 'arise"l l9a
!ri9@($i* a !ierd" oae. /oie1i s( D$dre!eEi !e 'raeleH L(cri:eaE(* roa&(9e l"i D":$eEe"
!e$r" el* ia9. D$deoseAi 1i D$dea:$(9.* s'("ie1e9.* roa&(9.. A1a 1i Pavel '(cea* c(ci Eice)
BM( e: ca $" c":va* ve$i$d iar(1i* s( :( s:ereasc( D":$eEe"l :e" la voi 1i s( !l=$& !e
:"l%i care a" !(c("i D$ai$e 1i $" s9a" !oc(i de $ec"r(%ia 1i de des'r=$area 1i de
$ec":!(area !e care le9a" '(c"C >II Cor. .+* +.?. Ara( dra&ose c(re cel ce a &re1i.
I$credi$%eaE(9. c(* ad"c=$d"9i a:i$e de !(ca* !or%i &riK( de el* iar $"9. v(de1i. A!"c(9i
!icioarele 1i s(r"(9i9le* $" e r"1i$a dac( voie1i c" adev(ra s(9. vi$deci. Ase:e$ea 1i
docorii 'ac* c(ci de :"le ori roa&( 1i s(r"( !e Aol$avi* ca s( !ri:easc( docoria cea :=$"i9
oare. F( 1i " a1a. Ara( !reo"l"i ra$aG l"cr"l acesa ese a cel"i ce !oar( &riK(* a cel"i ce are
:il(.
Ni $" $":ai !e cei ce &r(iesc de r("* ci 1i !e cei ce a"d !e al%ii &r(i$d de r("* Di s'("iesc s(91i
as"!e "rec@ile 1i s( "r:eEe !rooroc"l"i care Eice) BPe cel ce cleveea D$ asc"$s !e veci$"l
s("* !e acela l9a: iE&o$iC >Ps. .--* +?. Oii c(re veci$"l (") De ai !e ci$eva ca s(9. la"Ei 1i
s(9. vorAe1i de Ai$e* desc@id "rec@ile ca s( !ri:esc :ir"rile* iar de voie1i s( vorAe1i de r("*
D$c@id i$rarea c"vi$elor* c(ci $" s"'(r s( !ri:esc $oroi 1i &"$oi. Ce doA=$d( !ri:esc e"
di$r" a 1i c( c"are ese r("H Di:!oriv(* :are v((:are ese l"cr"l acesa 1i !a&"Aa cea :ai
de !e "r:(. Oii c(re veci$"l (") S( !"r(: &riK( de cele ale $oasre* de c": vo: da sea:(
de &re1alele $oasre* iar iscodirea aceasa s9o 'olosi: la via%a $oasr(. Ce D$dre!are 1i ierare
vo: avea* c=$d !e cele ale $oasre $icioda( $" le l"(: D$ :i$e* iar !e cele sr(i$e c"
di$adi$s"l le iscodi:H A1a c":* rec=$d ci$eva 1i "i=$d"9se D$ casa a* cerce=$d cele
di$l("$r"* 'ace "$ l"cr" "r= 1i !li$ de r"1i$e* a1a 1i cercearea celor sr(i$e ese "$ l"cr" al
:oKiciei celei :ai de Kos. Ni l"cr"l de r=s ese c( as'el de via%( av=$d cleveior"l 1i $e!"$=$d
&riK( de ale sale* c=$d s!"$e c"iva ceva di$ cele asc"$se* Dl roa&( !e acela s( K"re ca $i:($"i
$" va :ai s!"$e* !ri$ aceasa ar(=$d c( a '(c" "$ l"cr" vred$ic de !ri@a$(. Ni dac(9. ro&i
s(9. K"re !e acela c(r"ia i9ai s!"s c"v=$"l* s( $"9. :ai s!"$( la al"l* dovedi ese c( $" ai
D$credere D$ el 1i :ai Ai$e era s( $"9. 'i s!"s l"i. De %i$eai c"v=$"l erai D$ si&"ra$%(. D"!( ce
l9ai v=$d"* de ce :ai !or%i &riK( s( $" se r(s!=$deasc(. De voie1i ca s( $" ias( c"v=$"l la
al"l* $"9. s!"$e $i:($"i. Iar d"!( ce ai v=$d" al"ia !(Eirea c"v=$"l"i* de !risos :ai !"i s(
K"re !e cel c(r"ia i l9ai s!"s ca s(9. !(Eeasc(.
D"lce ese a &r(i de r("* vei Eice. C" adev(ra d"lce ese a $" &r(i de r(". C( cel ce a &r(i de
r("* d"!( aceasa ese D$&riKoraG el !res"!"$e* se e:e* se c(ie1e* D1i :"1c( li:Aa 1i re:"r(
ca $" c":va s( a"d( al%ii c"v=$"l 1i s(9i vi$( vreo !ri:eKdie* !e$r" c( a !rici$"i vraKA(. Iar
cel ce i$e c"v=$"l* ese '(r( de &riK( 1i c" :"l( d"lcea%( r(ie1e* c(ci Eice) BA"Ei9ai
c"v=$H S( :oar( lai$eC >l$%. Is. Sira@ .4* .-?. D$cearc( c(ci $" e va r"!e. Ce ese* Bs( :oar(
la i$eCH S(9. si$&i* s(9. Aa&i D$l("$r" 1i s( $"9. la1i s( ias( a'ar(* $ici !"%i$ :(car. Iar :ai
Ai$e ese s( e sile1i s( $"9i s"'eri !e cei ce &r(iesc de r(" !e al%ii. Ni dac( c=$dva vei !ri:i*
Aa&(9. D$l("$r"* o:oar( ceea ce ai a"Ei* d( "i(rii* ca s( 'ii ase:e$ea c" cei ce $" a" a"Ei 1i
c" :"l( 1i $e&riK( !ace D%i vei !erece via%a aceasa. De vor vedea vorAiorii de r(" c( $e
D$oarce: di$s!re ei* :ai :"l dec= cei ce cleveesc* vor D$cea 1i ei c=$dva c" aces oAicei
r("* D1i vor D$dre!a &re1eala 1i vor !erece via%( l("da(* iar !e $oi $" $e vor avea ca !e $i1e
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
4-
:=$"iori ai lor* ci ca !e $i1e '(c(ori de Ai$e $e vor !ro!ov(d"i. Ni !rec": a &r(i de Ai$e 1i
a l("da ese D$ce!""l !riee1"&"l"i* a1a 1i vorAirea de r(" 1i cleveeala ese D$ce!""l 1i
!rici$a vraKAei* a "r=ci"$ei 1i a $e$":(rae rele. Ni $" di$ al( !rici$( a: c(E" D$ $e!"rarea
de &riK( de cele ale $oasre* ci $":ai di$r" iscodirea 1i cercearea celor sr(i$e. C( $" ese c"
!"i$%( ca o:"l ce &r(ie1e de r(" 1i iscode1e vie%ile alora* s( !oare &riK( vreoda( de
!erecerea sa. Ni 'ii$dc( oa( os=rdia l"i o c@el"ie1e la iscodirea alora* de $evoie ese ca
oae cele ale l"i s( r(:=ie '(r( cerceare 1i '(r( de $ici o !"rare de &riK(. Pl(c" l"cr" ese
c=$d oa( s(r"i$%a $oasr( o c@el"i: la !"rarea de &riK( de cele ale $oasre 1i la K"decaa
!(caelor $oasre. Ni $":ai as'el vo: !"ea s!ori. Iar c=$d odea"$a e D$&riKe1i de cele
sr(i$e* c=$d vei !"ra oare &riK( 1i de r("(%ile aleH
Deci s( '"&i:* i"Ai%ilor* s( '"&i: de vorAirile de r("* c"$osc=$d c( aceasa ese !r(!asie
diavoleasc( 1i !=$di"r( a vicle1"&"l"i acel"ia. Ni ca s( $" !"r(: &riK( de cele ale $oasre 1i
ca s( 'ace: :ai c":!lie r(s!"$s"rile 1i D$vi$"irile* la aces oAicei $e9a ad"s !e $oi diavol"l.
Ni $" $":ai l"cr"l acesa ese cel :ai r("* c( vo: da sea:( a"$ci !e$r" cele ce a: vorAi* ci
1i !(caele $oasre D$ aces 'el :ai &rele le 'ace:* li!si$d"9$e as'el de orice c"v=$ de
D$dre!are. Ni cel ce cerceeaE( c" de9a:($"$"l cele sr(i$e* !e$r" &re91ale $" va doA=$di
$icioda( ierare. C( $" $":ai !e$r" cele &re1ie de $oi va @o(rD D":$eEe" !edea!s(* ci 1i
!e$r" cele sr(i$e* adic( c=$d vorAi: de r(" !e 'raele $osr". De aceea a s'("i D":$eEe"*
Eic=$d) BN" K"deca%i* ca s( $" 'i%i K"deca%iC >M. 7* .?. Ni !e$r" !(ca"l acesa $" vo: l"a
!edea!s( !e :(s"ra l"i* ci :"l :ai :are* 'ii$dc( se ada"&( di$ !rici$( c( ai K"deca !e
'raele (". Ni !rec": o:"l cel Al=$d* i"Aior de se:e$i 1i ier(or :ic1oreaE( !(caele sale
!ri$ acesea* a1a cel :=$ios* cr"d 1i $eier(or D1i :(re1e !(caele sale. Deci s( iE&o$i: di$
&"ra $oasr( oa( &r(irea de r("* 1ii$d c( 1i ce$"1( de vo: :=$ca* $ici "$ 'olos $" vo:
doA=$di di$ aceas( as!r( !erecere* dac( $" $e vo: de!(ra de aces oAicei. C( $" cele ce
i$r( D$ &"r( s!"rc( !e o:* ci cele ce ies. De va a:eseca ci$eva $oroi* 'ii$d " de 'a%(* oare
$" oc(r(1i 1i cer%i !e cel ce 'ace "$ele ca aceseaH F( la 'el 1i c" &r(ior"l de r(". C( :iros"l
cel "r= ce iese di$ :esecarea $oroi"l"i $" D:!"$& a1a are :e:Ara$a creier"l"i celor ce a"d*
!rec": D:!"$&e !"oarea !(caelor sr(i$e 1i via%a $ec"ra(* :=@$i$d 1i "lA"r=$d s"'le"l
celor ce a"d. S( $e de!(r(: dar* de &r(irea de r("* de c"vi$ele de ocar(* de @"l( 1i $ici !e
veci$"l* $ici !e D":$eEe" s( $"9L vorAi: de r(". C( :"l%i di$ vorAiorii de r(" la a=a
"rAare a" aK"$s* D$c= de la cleveirea se:e$ilor 1i9a"
.<8
ridica li:Aa lor 1i as"!ra S(!=$"l"i. Ni c= de :are ese r("l acesa* vede: di$ l"cr"rile cele
ce ac": $e9a" aK"$s.
C( ia( $":ai "$ o: a 'os oc(r= 1i o%i $e e:e: 1i $e c"re:"r(:* 1i cei ce a" oc(r= 1i cei
care c" $i:ic $" se si: vi$ova%i. Dar D":$eEe" D$ oae Eilele ese oc(r=. Ni ce Eic D$ oae
EileleH I$ oae ceas"rile c" adev(ra. Ni de cei Ao&a%i 1i de cei s(raci* de cei ce s"$ D$ odi@$(
1i de cei ce s"$ D$ $ecaE* de cei ce 'ac is!ie 1i de cei ce le s"'er(G dar $i:e$i $" se D$&riKe1e
de aceasa. De aceea a D$&(d"i D":$eEe" ca s( 'ie oc(r= o:"l cel ase:e$ea $o"(* ca di$
!ri:eKdia ce a ve$i de la ocara aceasa* s( c"$o1i i"Airea de oa:e$i a l"i D":$eEe". Ni de1i
s9a '(c" aceasa $":ai o da(* o"1i $" $(d(Kd"i: s( doA=$di: ierare sa" D$dre!are. Dar
D":$eEe" !e Care D$ oae Eilele II :=$ie:* 1i de la !(cae $" $e D$oarce:* s"'er( c" oa(
D$del"$&a r(Adare. Ai v(E" ce :are ese i"Airea de oa:e$i a l"i D":$eEe"H Ni c" oae c( cei
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
4.
ce a" '(c" $ele&i"irea aceasa a" 'os !ri$1i* !"1i D$ e:$i%( 1i !ede!si%i* o $e e:e:. D$c(
$9a a"Ei cel ce a 'os oc(r= cele ce s9a" '(c"* $ici $9a da vreo @o(r=re 1i o%i re:"r(:. Iar
D":$eEe" D$ oae Eilele a"de oc(rile cele D$dre!ae as"!ra L"i 1i $i:e$i $" se D$oarce. Ni
a1a de Al=$d 1i i"Aior de oa:e$i ese D":$eEe"* D$c= de aK"$s ese s(9I s!"i $":ai !(ca"l
1i e9a deEle&a de vi$(. Dar oa:e$ii di:!oriv(* a"$ci c=$d cei vi$ova%i :(r"risesc* :ai
:"l se !ede!sesc. L"cr" care 1i ac": s9a '(c". Ni "$ii a" 'os !ierd"%i c" 'ier"l* al%ii c"
'oc"l* iar al%ii a" 'os da%i la 'iare 1i s9a" !r(!(di. Ni $" $":ai A(rAa%i* ci 1i co!ii. Ni $ici
v=rsa cea 'ar( de vre:e* $ici 'a!"l c( aces l"cr" a 'os '(c" de !o!or"l cel si:!l"* $ici c(
cei ce a" D$dr(E$i a" 'os c"!ri$1i de "rAare dr(ceasc(* $ici daKdia ce se !(rea c( ese !rea
:are* $ici s(r(cia* $ici c( a" &re1i o! de oA1e* $ici 'a!"l c( a" '(&(d"i c( $icioda( s( $"
:ai D$dr(E$eas9
.<5
c( "$ele ca acesea 1i $ici alceva $" i9a iEA(vi !e ei* ci '(r( de $ici o ierare era" d"1i la
!ieire. Ni !e cei vi$ova%i Di d"9cea" osa1i D$ar:a%i* !(Ei$d"9i di$ a:=$do"( !(r%ile* ca $"
c":va s(9i r(!easc( ci$eva. Maicile :er&ea" D$ "r:(* v(E=$d de de!are !e 'ii lor c": Di aie
1i $" D$dr(E$ea" s( !l=$&( !e$r" aceasa. C(ci 'rica Air"ia !l=$s"l 1i e:erea s(!=$ea 'irea.
Ni !rec": oa:e$ii a'la%i !e "sca v(d !e cei ce se D$eac( c" coraAia* se =$&"iesc* dar $" se
!o a!ro!ia s(9i iEA(veasc( !e cei ce se a'"$d(* o a1a 1i aici* :aicile 'ii$d o!rie de osa1i* ca
de $i1e val"ri* $" $":ai $" D$dr(E$ea" a se a!ro!ia* ci 1i a l(cri:a se e:ea". Oare !rice!ea
de aici i"Airea de oa:e$i a l"i D":$eEe"* c= ese de $eaK"$s(H C= de $e:(r&i$i( eseH C":
cov=r1e1e o c"v=$"lH C( aici cel ce a 'os oc(r= ese de aceea1i #re c" cei ce a" D$dr(E$i
1i $":ai o da( i s9a D$=:!la aceasa* '(r( s( 'ie el de 'a%(* $ici v(E=$d sa" a"Ei$d* 1i $ici
"$"l di$ cei vi$ova%i $9a doA=$di ierare. Iar la D":$eEe" $i:ic di$ oae acesea $" !"e:
Eice. C( a1a de :are ese deoseAirea D$re o: 1i D":$eEe"* D$c= c"v=$"l $" !oae ar(a. El
D$ oae Eilele ese oc(r=* 'ii$d de 'a%(* v(E=$d 1i a"Ei$d* dar $9a sloAoEi vre"$ '"l&er* $ici a
!or"$ci :(rii s( aco!ere !(:=$"l 1i s(9i D$ece !e o%i* $ici !(:=$"l"i $9a !or"$ci s( se
desc@id( 1i s( D$&@i( !e o%i oc(r=orii* dar s"'er(* raAd( D$del"$& 1i Se '(&(d"ie1e s( iere !e
cei ce L9a" oc(r=* $":ai de se vor !oc(i 1i vor '(&(d"i c( $" vor :ai 'ace acesea. C"
adev(ra ac": esQe vre:ea !orivi( a sri&a) BCi$e va &r(i !"erile Do:$"l"i* ci$e va 'ace
a"Eie oae la"dele L"iHC >Ps. .-5* +?. C=%i $" $":ai c( D$Kosesc c@i!"l l"i D":$eEe"* dar ii
1i calc(H C(ci c=$d s"&r":i !e cel s(rac* c=$d Dl deEAraci* c=$d Dl ra&i la K"deca(* calci
c@i!"l l"i D":$eEe". Ni asc"l( !e Pavel* care Eice) BC(ci A(rAa"l $" reA"ie s(91i aco!ere
ca!"l* 'ii$d c@i! 1i slav( a l"i D":$eEe"C >I Cor. ..* 7? 1i !e $s"1i D":$eEe") BS( 'ace: o:
d"!( c@i!"l Nosr" 1i d"!( ase:($areC >Fac. .* +6?. Ni de vei Eice c( o:"l $" ese de aceea1i
'ii$%( c" D":$eEe"* D%i voi Eice 1i e" c( $ici ara:a sa"iei D:!(ra"l"i $" era de aceea1i 'ii$%(
c" D:!(ra"l* dar a" 'os !ede!si%i cei ce a" D$dr(E$i s9o srice. Pe$r" aceasa 1i oa:e$ii* de1i
$" s"$ de aceea1i 'ii$%( c" D":$eEe"* dar s"$ c@i!"l L"i* reA"ie s( 'ie ci$si%i. Iar " !e$r"
!"%i$ a"r Di calci* Di s"&r":i* Di =r(1i la K"dec(%i 1i $ici o !edea!s( $" ai !ri:i !=$( as(Ei.
Ni* o* de s9ar 'ace vreo sc@i:Aare A"$( 1i de9a drea!aP Dar e" :ai D$ai$e s!"$ 1i :(r"risesc*
c( de va rece $or"l acesa 1i $oi D$ aceea1i le$evire vo: r(:=$ea* !ede!se :"l :ai c":!lie
vo: s"'eri dec= cele ce se a1ea!( ac":. Ni $" :( e: a=a de "r&ia D:!(ra"l"i* !e c= :(
e: de le$evirea voasr(* D$c= $" ese9 de aK"$s* s!re D$dre!are* a 'ace lia$ie 1i r"&(ci"$e
do"(9rei Eile* ci reA"ie s( $e sc@i:A(: des(v=r1i via%a 1i de!(r=$d"9$e de r("ae* s(
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
4+
!erece: odea"$a D$ 'a!a A"$(. C(ci !rec": cei Aol$avi* de $" vor !(Ei odea"$a A"$a
r=$d"iala* $ici "$ 'olos $" le ese lor di$ re&i:"l cel de do"( sa" rei Eile* la 'el 1i cei ce
&re1esc* de $" vor 'i odea"$a reKi 1i D$'r=$a%i* $" vor doA=$di $i:ic di$ D$dre!area cea de
do"(9rei Eile. Ni !rec": cel ce se s!al( 1i iar(1i c" $oroi se :"rd(re1e* c" $i:ic $" s9a
'olosi* a1a 1i cel ce rei Eile s9a !oc(i* iar a!oi la cele di$=i s9a D$ors* $i:ic $9a doA=$di.
Deci $" ceea ce 'ace: odea"$a ci ac": s( 'ace:. C( de :"le ori c"!ri$E=$d"9$e
c"re:"re* 'oa:ee 1i sece(* rei9!ar" Eile $e D$%ele!%i: 1i :ai Al=$Ei $e 'ace:* a!oi iar(1i la
cele di$=i $e D$oarce:. Pe$r" ca s( $e D$%ele!%i: s9a" D$=:!la acesea. Ni dac( !=$( ac":
a: !erec" r("* :(car de ac": D$ai$e s( !erece: D$ evlavie 1i e:ere 1i Al=$de%e* ca s( $"
ave: reA"i$%( de al( A(aie. Oare $" !"ea D":$eEe" s( o!reasc( cele ce s9a" '(c"H Dar le9
a sloAoEi* ca !e cei ce9L de'(i:a* c" 'rica de la cel ase:e$ea lor s(9i D$%ele!%easc(. Ni s( $"9
:i Eic( ci$eva* c( :"l%i di$ cei vi$ova%i a" sc(!a* iar di$ cei $evi$ova%i a" c(E" :"l%i. C(
acesea de :"le ori le a"d de la :"l%i* $" $":ai !e$r" Earva aceasa* ci 1i !e$r" ale D$9
=:!l(ri 1i $evoi ca aceasa. Deci ce voi vorAi c(re cei ce Eic "$ele ca aceseaH De1i cel ce a
'os !ri$s era $evi$ova !e$r" Earva aceasa* dar al !(ca c":!li a '(c" c=$dva 1i
$esc@i:A=$d"9se* a 'os !ede!si D$ r(E:eri%a aceasa. C( are oAicei D":$eEe" s( 'ac( a1a.
C=$d &re1i: $" $e !ede!se1e D$da(* ci $e :ai las(* d=$d"9$e vre:e de !oc(i$%(* ca s( $e
D$dre!(: 1i s( $e sc@i:A(:. Dar $oi 'ii$dc( $" a: 'os !ede!si%i d"!( !(ca 1i* ca aare*
socoi$d c( !(ca"l s9a 1ers* c=$d $" &=$di:* a"$ci s"$e: !ri$1i. Ni aceasa se 'ace ca s( $"
$(d(Kd"i: c( vo: sc(!a* d"!( ce a: !(c("i* $e!ede!si%i* de $" $e vo: sc@i:Aa* ci s( $e
D$v(%(: c( a:a$ a"$ci c=$d $" $e a1e!(:* !"e: c(dea D$ c"rs(. De aceea de vei &re1i 1i
$" vei 'i !ede!si* s( $" e D$1eli c( ai sc(!a de !edea!s(* ci :ai :"l s( e e:i* 1ii$d c(
"1or Di ese l"i D":$eEe"* oric=$d va voi* s( e !ede!seasc(. Ia( !e$r" aceasa a"$ci $" a
'os !ede!si* ca s(9i dea vre:e de !oc(i$%(. Deci s( $" Eice: c( c"are 'ii$d $evi$ova a
c(E"* iar cel(lal a sc(!a 'ii$d vi$ova. C( 1i cel $evi$ova a c(E"* !rec": a: Eis* !e$r"
ale !(cae. Iar cel ce a sc(!a ac":* de $" se va sc@i:Aa* D$ al( c"rs( se va !ri$de. Dac( a1a
$e vo: a'la* $" vo: "ia $icioda( !(caele $oasre* ci !"r"rea* e:=$d"9$e 1i c"re:"r=$d"9
$e ca $" c":va s( 'i: !ede!si%i* $e vo: ad"ce a:i$e de&raA( de ele. C( $i:ic alceva $"
oAi1$"ie1e s( $e ad"c( a:i$e de !(ca* ca !edea!sa 1i os=$da. Aces l"cr" ese ar(a 1i de
'ra%ii l"i losi'. C( d"!( ce a" v=$d" aceia !e Dre!"l 1i a" rec" reis!reEece a$i* c=$d a" 'os
ri:i1i de a(l lor s( c":!ere &r=" di$ E&i!* 1i a" 'os D$vi$"ia de losi' 'raele lor c( s"$
iscoade* D$ !ri:eKdie 'ii$d 1i9a" ad"s a:i$e de !(ca 1i Eicea") BA1a ese* c( D$ !(cae s"$e:
!e$r" 'raele $osr" losi' >Fac. 8+* +.?G /eEi c": 'rica le9a ad"s a:i$e de acea &re1eal(.
C=$d &re1ea" $" si:%ea"* iar c=$d "r:a s( vi$( !edea!sa* a"$ci 1i9a" ad"s a:i$e de
&re1eal(.
Deci acesea oae 1ii$d"9le s( 'ace: sc@i:Aare 1i D$dre!are a vie%ii $oasre 1i* :ai D$ai$e 1i
d"!( iEA(virea de 'rica ce $e s( as"!r(9$e* s( !"r(: &riK( de evlavie 1i de 'a!a A"$(.
Ni ac": rei !or"$ci voiesc s( v( r=$d"iesc* ca !ri$ ele* D$ !os"l acesa s( v( D$dre!a%iG Pe
$i:e$i s( $" vorAi%i de r("G $ici "$ vr(K:a1 s( $" avea* 1i s( iE&o$i%i c" o"l di$ &"ra voasr(
oAicei"l cel r(" al K"r(:=$"rilor. Ni !rec": a"$ci c=$d s9a r=$d"i daKdie D$ a"r* 'iecare
:er&e acas( 1i c@e:=$d !e 'e:eie 1i !e co!ii 1i !e sl"&i* c@iAE"ie1e c" ei 1i se s'("ie1e de
"$de va !l(i aceas( daKdie* a1a s( 'ace: 1i la cele d"@ov$ice1i. Mer&=$d acas( 'iecare s(
c@e:e !e 'e:eie 1i !e co!ii 1i Eic=$d"9le c( s9a r=$d"i daKdie d"@ov$iceasc( as(Ei* daKdie
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
40
!ri$ care se va 'ace o oarecare "1"rare a $evoilor acesora* daKdie care !e cei ce o vor !l(i $"
Di 'ace s(raci* ci :ai Ao&a%i* daKdie care s!"$e s( $" :ai ave: $ici "$ vr(K:a1* s( $" vorAi:
de r(" !e $i:e$i 1i s( $" $e K"r(: $icidec":* s( c@iAE"iasc(* s( se D$&riKeasc(* s( se s'(9
"iasc( c": s( !l(easc( aceas( daKdie. Ni a1a s( D:!li$i: aceasa* s( !"$e: oa( os=rdia* s(
$e ad"ce: a:i$e "$ii alora* s( $e D$dre!(: "$ii !e al%ii* ca s( $" :er&e: acolo daori*
'ii$d $evoie s( $e D:!r":"(: de la al%ii* c": a" !(i:i 'ecioarele cele $eA"$e* 1i s(
!ierde: :=$"irea.
Dac( as'el $e vo: !"$e D$ r=$d"iala via%a $oasr(* de aici :( !"$ c@eEa1 1i v( '(&(d"iesc c(
vo: avea o oarecare "1"rare a $ecaE"l"i de 'a%( 1i ale acesor rele 1i* ceea ce ese :"l :ai
:are dec= oae* c( vo: doA=$di A"$((%ile cele viioare. Ni reA"ia ca oae !or"$cile s( vi le
r=$d"iesc* dar socoesc c( aces c@i! al D$dre!(rii ese cel :ai A"$* adic( s( D:!li$i:
!or"$cile !e r=$d. C( !rec": l"cr(or"l de !(:=$ D1i sa!( @olda c=e !"%i$ 1i a1a aK"$&e la
s'=r1i* a1a 1i $oi de $e vo: !"$e a1eE(:=$ ca D$ cele !ar"Eeci de Eile ale !os"l"i s( !(Ei:
acese rei !or"$ci c" di$adi$s"l* 1i !(9Ei$d"9le s( aK"$&e: Ia oAicei"l cel A"$* 1i a!oi c" :ai
:"l( "1"ri$%( vo: :er&e 1i la celelale 1i aK"$&=$d la v=r'"l 'iloEo'iei* via%a aceasa c" A"$(
$(deKde o vo: rece* iar D$ ceea ce va s( 'ie vo: sa c" :"l( D$dr(E$eal( D$ai$ea l"i Frisos
1i $e vo: D$d"lci de A"$((%ile cele $e&r(ie* de care 'ie ca $oi o%i s( $e D$vred$ici:* c" dar"l
1i c" i"Airea de oa:e$i a Do:$"l"i $osr" Iis"s Frisos* C(r"ia* D:!re"$( c" Ta(l 1i c"
S'=$"l D"@* . Se c"vi$e slava D$ vecii vecilor. A:i$.
OMILIE c(re cei ce Eic c": c( diavolii oc(r:"9iesc cele o:e$e1i 1i se :c(Kesc !e$r"
!ede!sele l"i >D":$eEe"* 1i se s:i$esc !e$r" D$des"l(rile celor r(i 1i !e$r" ic(lo1iile
celor dre!%i
G
^^a92" socoea: c( di$ !rici$a vorAirii $eD$ceae v( ve%i 'i s("ra de c"vi$ele :ele. Dar v(d
c( s9a D$=:!la di:!oriv(* c( di$ $eD$cearea ei $" s9a '(c" sa%i"* ci di$ dori$%( :ai :areG
$" &rea%(* ci d"lcea%( :ai :are. ND s9a D$=:!la aici* !rec": se D$=:!l( la os!e%ele cele
l":e1i c" i"Aiorii de vi$. C( aceia c" c= Aea" :ai :"l vi$ $ea:eseca* :ai :"l D1i a!ri$d
seea. Iar $oi c" c= !rel"$&i: D$v(%("ra* !e a= a!ri$de: !o'a* D$:"l%i: dori$%a 1i D$(ri:
dra&osea. Ni c" oae c( 1i" s(r(cia cea di$r" :i$e* dar $" D$ceeE a "r:a os!((orilor celor
lar&i la :=$( 1i c@el"iori* !"$=$d"9v( deseori :asa 1i "r$=$d"9v( !li$* !a@ar"l D$v(%("rii.
C(ci v(d c( d"!( ce9. ve%i Aea !e el o* iar(1i D$sea%i v( ve%i d"ce. Ni aceasa s9a v(E" D$
oa( vre:ea* dar :ai ales D$ d":i$ica rec"(. Fa!"l c( voi v( D:!(r(1i%i '(r( sa%i" de
d":$eEeie1ile c"vi$e* s9a dovedi :ai ales D$ Ei"a aceea* D$ care v9a: D$v(%a c( $" se
c"vi$e a vorAi de r(" "$"l !e al"l* 1i v9a: da voie la o vor!ire de r(" 'ar( !ri:eKdie* adic(
s'a"i$d"9v( s( vorAi%i de r(" !(caele voasre* iar $" s( iscodiri cele sr(i$e. Ni v9a: ad"s de
'a%( !e s'i$%i* care se !ri@($ea" !e ei D$1i1i* iar $" !e ceilal%i. Pe Pavel* Eic=$d) B...Iis"s Frisos
a ve$i D$ l":e s( :=$"iasc( !e cei !(c(9
o1i* di$re care cel di$=i s"$ e"C >I Ti:. .* .5?* 1i iar(1i) BIar la "r:a ""ror* ca "$"i $(sc"
D$ai$e de vre:e* :i s9a ar(a 1i :ie. C(ci e" s"$ cel :ai :ic di$re A!osoli* care $" s"$
vred$ic s( :( $":esc a!osol* !e$r" c= a: !ri&o9$i #iserica l"i D":$eEe"C >I Cor. .5* <94?.
Pe Per" Eic=$d) BIe1i de la :i$e* Doa:$e* c( o: !(c(os s"$C >Lc. 5* <?. Pe Maei $":i$d"9
se !e si$e va:e1 1i D$ vre:ea a!osoliei >M. .-* 0?. Pe David sri&=$d 1i Eic=$d)
BF(r(dele&ile :ele a" cov=r1i ca!"l :e" 1i ca o !ovar( &rea a!(sa9a" !ese :i$eC >Ps. 07*
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
48
8?. Pe Isaia =$&"i$d"9se 1i !l=$&=$d) BO* ic(los"l de :i$eP... 'ii$dc( o: $ec"ra s"$ 1i A"Ee
$ec"rae av=$d...C >Is. 6* 5?. Pe cei rei i$eri :(r"risi$d"9se D$ c"!or"l cel c" 'oc) BC( a:
!(c("i 1i a: '(c" '(r(dele&e* de9!=r=$d"9$e de la Ti$eC >C=$ celor 0 i$eri* vers 5?. Pe Da9
$iil o de aceasa =$&"i$d"9se. Ni d"!( e$":erarea acesor s'i$%i a: $":i :"1e !e
!ri@($iori. Ni !e A"$( dre!ae i9a: $":i a1a* c( !rec": acelea se !"$ !e ra$e sr(i$e* a1a 1i
!ri@($iorii :"1c( !(caele sr(i$e* ad"c=$d Aoal( de acolo celor ce !erec D:!re"$( c" ei. Iar
!e cei ce 'ac cele di:!o9$v( alAi$e Ie $":esc* care $" ad"$( Aoli* ci EA"r=$d D$ livada
'a!elor celor A"$e ale s'i$%ilor* D$oc:esc 'a&"ri de :are evlavie. A"$ci dar v9a%i ar(a !o'a
voasr( cea '(r( de sa%i". Ni c" oae c( c"v=$"l $osr" s9a D$i$s :"l 1i s9a l"$&i ca
$icioda( 1i !e$r" aceasa socoea: c( se va si$&e os=rdia voasr(* dar s9a !erec"
D:!oriv(. C( :ai :"l s9a D$'ierA=$a i$i:a voasr( 1i :ai :are vi s9a a!ri$s dori$%a. Ni de
"$de s9a ar(a aceasaH De acolo c( s"$eele 1i &las"rile cele de :"l%":ire ce s9a" '(c" la
s'=r1i s"$ :ai :ari* iar sri&(rile :ai sr(l"cie. Ni acela1i l"cr" s9a D$=:!la ca la c"!oare.
C( acolo la D$ce!" l":i$a 'oc"l"i $" ese a1a de sr(l"cioare* dar d"!( ce 'lac(ra va c"!ri$de
oae le:$ele cele &r(:(die acolo* se ridic( la :are D$(l%i:e. A1a 1i a"$ci* D$ Ei"a aceea* la
'el s9a D$=:!la. La D$ce!" $" era 'oare D$'l(c(ra( :"l%i:ea aceasa* dar d"!( ce c"v=$"l
s9a D$i$s 1i a c"!ri$s oae !rici$ile cele !"se D$ai$e* se:($=$d"9se :"l( D$v(%("r(* a"$ci
vi s9a a!ri$s !o'a asc"l(rii* c(ci s"$e"l 1i sri&area :ai :ari se '(cea". Ni c" oae c( :(
!re&(ise: s( vorAesc :ai !"%i$e dec= cele ce s9a" Eis* a: D$rec" a"$ci :(s"ra. Dar
$icioda( $" rec :(s"ra. C( l"$&i:ea D$v(%("rii o :(sor* $" c" :"l%i:ea celor ce ar reA"i
vorAie* ci c" a1eEarea 1i os=rdia celor ce asc"l(. Cel ce va vorAi asc"l(orilor lovi%i de
&rea%(* de1i va sc"ra D$v(%("ra* se !are c( 'ace s"!(rare. Iar cel ce va vorAi asc"l(orilor
'ierAi$%i 1i reKi* de1i va D$d$de D$v(%("ra* o $" se sa"r( !o'a lor. Dar 'ii$dc( se D$=:!l( ca
D$ a=a !o!or s( 'ie 1i "$ii slaAi* care $" !o asc"la o c"v=$"l* !e aceia Di s'("iesc ca* d"!(
ce vor l"a c= !o d"ce* s( se d"c(. Ni:e$i $"9i o!re1e* $ici Di sile1e s( sea !ese !"erea lor*
dar $ici ei s( $" sileasc( ca s( se o!reasc( c"v=$"l :ai D$ai$e de vre:ea sa. Oici c( " e9ai
s("ra. Dar 'raele (" D$c( ese 'l(:=$d. T" e1i Aea de :"l%i:ea celor ce s9a" vorAi* dar
'raele (" D$c( D$seeaE(. Nici acela s( $" 'or%eEe $e!"i$%a a* sili$d"9e s( !ri:e1i :ai
:"le dec= !o%i* $ici " s( $" 'aci s"!(rare os=rdiei acel"ia* o!ri$d"9. de a l"a* c= !oae s(
d"c(.
Aceasa 1i la :esele cele l":e1i se 'ace. C( "$ii se sa"r( :ai de&raA(* iar al%ii :ai c"
E(Aav(. Ni $ici ace1ia $" !ri@($esc !e aceia* $ici aceia $" os=$desc !e ace1ia. Acolo ese
la"d( a se de!(ra ci$eva :ai de&raA(* iar aici a se de!(ra :ai de&raA( $" ese la"d(* ci 'a!(
vred$ic( de ierare. Acolo a s'=r1i :ai c" E(Aav(* !rici$"ie1e !ri@($ire 1i &r(ire de r("* iar
aici a se de!(ra :ai c" E(Aav( ese la"d( 1i vorAire de Ai$e. Pe$r" care !rici$(H Pe$r" c(
acolo E(Aava se 'ace di$ !rici$a l(co:iei* iar aici s(r"irea 1i a1e!area se 'ace di$ !o'(
d"@ov$iceasc( 1i dra&ose d":$eEe9iasc(. Dar des"l c" acesea.
S( :er&e: la daoria care $e9a r(:as di$ Ei"a aceea. Ni ce a: vorAi a"$ciH C( "$ &las era la
o%i oa:e$ii* !rec": s"$ de o 'ire. De "$de dar ese ac": a=a deoseAire de &las"riH Di$
le$evirea celor ce a" l"a dar"l. Ni a:=$do"( acesea le9a: Eis a"$ci* ar(=$d !ri$ "$irea
&las"l"i* i"Airea de oa:e$i a l"i D":$eEe"* iar !ri$ deoseAirea l"i* $e:"l%":irea roAilor.
Acela c" oae c( 1da :ai di$ai$e* c( vo: !ierde dar"l* D$s( o l9a da* iar cei ce s9a"
D$vred$ici de el* r(i s9a" '(c". Deci a: ar(a c( $" D":$eEe" $e9a de!(ra de dar"l acela*
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
45
ci $oi l9a: !ierd"* !e$r" ca :ai !e "r:( s( l"(: :ai :ari dar"ri dec= cele ce a: !ierd".
C( D$ loc de ose$eli vre:el$ice* D":$eEe" $e9a ci$si c" via%( ve1$ic(* iar D$ loc de
:(r(ci$i 1i ci"li$i* a '(c" de a odr(sli D$ s"'leele $oasre road( D"@"l"i. Ni:ic $" era :ai
de'(i:a ca o:"l* iar ac": $i:ic $" ese :ai ci$si ca el. El era !area cea :ai de !e "r:( a
'irii c"v=$(oare* dar !icioarele s9a" '(c" ca! 1i a" 'os d"se s"s la Sca"$"l cel D:!(r(esc*
!ri$ !=r&(. Ni !rec": "$ o: dar$ic 1i D:!(r%ior de :ari dar"ri* v(E=$d !e ci$eva c( a sc(!a
di$ D$ecarea cor(Aiei $":ai c" r"!"l &ol* Dl !ri:e1e c" :=i$ile D$i$se* Dl D:Arac( c" @ai$e
sr(l"cioare 1i Dl a1eaE( !e loc"l cel :ai ci$si* a1a 1i D":$eEe" a '(c" c" 'irea $oasr(.
Toae c=e le9a av" o:"l le9a !ierd"* D$dr(E$eala* vorAirea c" D":$eEe"* !erecerea D$ rai*
via%a cea '(r( &re"(%i 1i ie1i$d di$ rai ca di$r9o D$ecare de coraAie* &ol s9a a'la. Iar
D":$eEe" !ri9:i$d"9.* D$da( l9a D:Ar(ca 1i !ov(%"i$d"9. !"%i$ c=e !"%i$* la cer l9a s"i* c"
oae c( acea D$ecare de coraAie $" era vred$ic( de ierare. C( $" di$ !rici$a silei v=$"rilor s9
a D$=:!la D$ecarea aceasa* ci di$ le$evirea cel"i ce D$oa. Dar $9a c("a D":$eEe" la
aceasa* ci a :il"i :(ri:ea ic(lo1iei 1i !e cel ce a !(i:i sricare de coraAie la li:a$* ca 1i
c": ar 'i s"'eri9o D$ :iKloc"l $oia$"l"i* c" a1a dra&ose l9a !ri:i. C( 'ii$d D$ rai 1i a c(dea D$
!(ca ese ca 1i c": %i s9ar D$=:!la D$eci coraAia la li:a$. Pe$r" care !rici$(H Pe$r" c( s9a
D:!iedica 1i a c(E" c=$d $" era :=@$ire* $ici &riK(* $ici ose$eli* $ici r"de 1i val"rile cele
$e$":(rae ale !o'ei D$c( $" $(!(diser( as"!ra 'irii $oasre. Ni !rec": =l@arii cei de :are
c" "$ 'ier :ic &("resc coraAia Ke'"i( 1i as'el oa( :area !e dedes"A o Aa&( D$ coraAie* a1a
1i a"$ci v(E=$d diavol"l coraAia l"i Ada:* adic( s"'le"l l"i !li$ de :"le A"$((%i* c" "$
&las s"A%ire* ca 1i c" "$ 'ier :ic* a!ro!ii$d"9se 1i &("ri$d"9.* a Ke'"i oa( Ao&(%ia l"i* iar
coraAia a a'"$da9o. Dar D":$eEe" a '(c" c=1i&"l :ai :are dec= !a&"Aa* c(ci 'irea $oasr(
a s"i9o la Sca"$"l cel D:!(r(esc. Pe$r" aceasa 1i Pavel Eice) B:!re"$( c" El $e9a sc"la 1i
D:!re"$( $e9a a1eEa D$ cer"ri* D$ Frisos Iis"s* ca s( se arae D$ veac"rile viioare
cov=r1ioarea Ao&(%ie a @ar"l"i S("* !ri$ A"$(aea ce a av" c(re $oi D$r" Frisos Iis"sC
>E'es. +* 697?. Ce EiciH Ac": l"cr" s9a '(c" 1i s9a s(v=r1i* dar c": Eici Bca s( arae D$
veac"rile cele viioareHC Oare $" s9a ar(aH S9a ar(a ac": c" adev(ra* dar $" ""ror
oa:e$ilor* ci $":ai :ie cel"i credi$cios* iar cel $ecredi$cios D$c( $9a v(E" :i$"$ea. C(ci
a"$ci* D$ Ei"a aceea* oa( 'irea o:e$easc( 'ii$d ad"$a(* se va :i$"$a de ceea ce s9a '(c"*
iar $o"( celor credi$cio1i :ai ar(a( $i se va 'ace slava aceea. Noi crede: 1i ac":* dar $"
s"$ ase:e$ea cele $(d(Kd"ie c" cele v(E"e 1i a"Eie. Ni !rec": a"Ei: c( D:!(ra%ii a"
@la:id( 1i coroa$( 1i @ai$e de 'ir 1i sca"$"l cel D:!(r(esc 1i $e :i$"$(: c" adev(ra* c"
:"l :ai :"l $e :i$"$(:* c=$d r(&=$d"9se !erdelele* Dl vede: !e el 1e9E=$d !e sca"$ D$al*
1i la 'el 1i !e Cel U$"l9N(sc". C=$d se vor ra&e !erdelele cer"l"i 1i D:!(ra"l D$&erilor se va
!o&orD de acolo* D$co$K"ra de :"l%i:ile cele cere1i* a"$ci* !ri$ vedere* :ai :"l $e vo:
:i$"$a. Ni !"$e9%i D$ :i$e* ce :iR $"$e :ai :are ese dec= a vedea 'irea $oasr( c": ese
!"ra( !ese @er"vi:i 1i oa( !"erea D$&ereasc(* rev(rsa( D:!reK"r"l ei. C"&e( D$c( 1i la
D$%ele!ci"$ea l"i Pavel* care ca"( :"le de$":iri* ca s( arae i"Airea de oa:e$i a l"i
D":$eEe". C( $" a Eis $":ai Bdar"lC* $ici $":ai BAo&(%iaC* ci Bcov=r1ioarea Ao&(%ie a
@ar"l"i S("* !ri$ A"$(aeC. Dar 1i a1a* $9a !"" s( arae. Ni !rec": cor!"rile cele al"$ec(R
cioase* c@iar dac( s9ar i$e de $e$":(rae :=i$i* o sca!( les$e al"$ec=$d* a1a 1i i"Airea de
oa:e$i a l"i D":$eEe"* ori c" c=e $":e a: $":i9o* o $" !"e: s( o de'i$i:* c(ci
:(ri:ea ei c" :"l( cov=r1ire D$rece sl(Aici"$ea c"vi$elor $oasre. L"cr" !e care 1i Pavel l9
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
46
a !(i:i* 1i v(E=$d c( !"eR rea c"vi$elor ese Air"i( de :(ri:ea ei* c=eva c"vi$e a :ai Eis
1i a D$cea. Ni care s"$ aceleaH BIar l"i D":$eEe" :"l%":i( !e$r" dar"l S(" cel $e&r(iC
>.. Cor. 4* .5?. C(ci $ici "$ c"v=$ 1i $ici o :i$e $" va !"ea ar(a !"rarea de &riK( a i"i
D":$eEe". De aceea aici se s!"$e c( ese $e&r(i(* iar D$ al( !are se s!"$e c( ea cov=r1e1e
:i$ea $oasr(* c(ci Eice) BPacea l"i D":$eEe"* care cov=r1e1e oa( :i$ea va !(Ei s"'leele
voasreC. Di$ ceea ce a: Eis do"( l"cr"ri !"e: D$v(%a. D$=i c( $" D":$eEe" $e9a de!(ra de
dar* ci $oi l9a: !ierd". Al doilea* c( :ai :"le dar"ri 1i :ai :ari A"$((%i dec= cele !ierd"e
$i s9a da. /oiesc s( Eic D$c( 1i al reilea. Care dar ese acesaH C( de $" $e9ar 'i da D":$eEe"
D$ "r:( dar"ri :ai :ari dec= cele !e care le9a: !ierd"* ci ar 'i l"a $":ai cele ce $e9a da Y
1i oae s9ar 'i '(c" di$ !rici$a $oasr( Y 1i aces l"cr" era deaK"$s s( arae !"rarea L"i de
&riK( 'a%( de $oi. C( $" $":ai a da* ci 1i a l"a cele dae* ese se:$ al i"Airii de oa:e$i 1i D$c(
a celei :ari. Ni de voi%i* de la rai s( dovedi: c"v=$"l. D":$eEe" a
da rai"l. Aceasa a 'os a !"r(rii L"i de &riK(. Noi $e9a: dovedi $evred$ici de dar. Aceasa a
'os a $e:"l%":irii 1i a r("(%ii $oasre. A l"a dar"l d"!( ce $e9a: '(c" $evred$ici. Aceasa
ese a A"$((%ii L"i. Ni ce A"$(ae ese a l"a dar"lH A1ea!( 1i vei a"EiP P"$e9%i D$ :i$e ce ar
'i aK"$s Cai$ de !erecea D$ rai d"!( $ele&i"ia "cidereH P(i* dac( 1i d"!( ce a c(E" di$ acea
!erecere 'erici(* 1i a 'os os=$di la ose$eal( 1i d"rere* iar D$'rico1area c" :oarea era !roas9
!(( D$ co$1ii$%a l"i* d"!( s(v=r1irea ic(lo1iei a(l"i l"i* Ada:* care era vie D$ai$ea oc@ilor
l"i* 1i d"!( ce i s9a" D$se:$a D$ 'irea l"i "r:ele "r&iei l"i D":$eEe" 1i era D$co$K"ra de
a=ea rele* s9a deda la a=a r("ae* D$c= a $esocoi 'irea* a "ia c( s9a" $(sc" D$ c@i$"ri
D:!re"$( 1i a K"$&@ia !e cel ce c" $i:ic $" l9a $edre!(%iG s9a ai$s de s=$&e 'r(%esc 1i 1i9a
:=$Ki drea!a l"i c" el 1i $" a s"'eri c=$d D":$eEe" l9a s'("i s( se as=:!ere* ci s9a D$ors
s( oc(rasc( !e F(c(or"l l"i 1i s( $eci$seasc( !e $(sc(ori. Deci dac( D$ rai s9ar 'i !erec"
aceasa* socoe1e la c=e r("(%i ar 'i aK"$s. C(ci dac( a=ea 'r=ie a" 'os !"se !ese el 1i o s9
a ridica s!re "cidere* "$de s9ar 'i !r(!(s"i* dac( $ici o D:!iedicare de aces 'el $" ar 'i av"H
/oie1i 1i de la :a:a aces"ia s(9%i dovedesc de c= Ai$e s9a D$vred$ici ea !ri$ scoaerea di$
raiH CerceeaE( 1i veEi c": a 'os Eva :ai D$ai$e 1i c": s9a '(c" :ai !e "r:(H Mai D$ai$e
ea a socoi :ai vred$ic de credi$%( !e a:(&ior"l 1i viclea$"l diavol* dec= !or"$cile l"i
D":$eEe" 1i la vederea !o:"l"i a c(lca le&ea cea !"s( de El. Iar d"!( ce a c(E" di$ rai s9a
'(c" :ai A"$( 1i :ai D$%elea!(. C( $(sc=$d 'i"* Eice) BA: doA=$di o: !ri$ D":$eEe"C
>Fac. 8* .?. D$da( a aler&a la S(!=$"l* ceea care D$ai$e L9a de'(i:a* 1i $" 'irii sa" le&ii
$"$ii le !"$e D$ sea:( $a1erea* ci S(!=$"l"i 'irii 1i Acel"ia 'i :"l%":e1e !e$r" $a1erea
co!il"l"i. Ni aceea ce :ai D$ai$e a a:(&i !e A(rAa* :ai !e "r:( a D$v(%a !e co!il 1i Di !"$e
$":e* care !oae s(9. ad"9c( D$r" !o:e$irea dar"l"i l"i D":$eEe". Ni $(sc=$d al"l* Eice)
BC( :i9a ridica :ie Do:$"l al( s(:=$%( D$ loc"l l"i AAel* !e care l9a o:or= Cai$C >Fac. 8*
+5?. Po:e$e1e de "cidere 1i $" se $ec(Ke1e 'e:eia* ci iar(1i :"l%":e1e l"i D":$eEe"* 1i !e
co!il Dl $":e1e de la dar* d=$d"9i l"i !rici$( odea"$a de D$v(%("r(. A1a 'ace D":$eEe"*
d"!( ce ia* :ai :ari A"$((%i d(r"ie1e. A c(E" 'e:eia di$ rai* dar s9a !ov(%"i la c"$o1i$%a
de D":$eEe" !ri$ iE&o$irea aceea. Ia( c( :ai :"l a doA=$di* dec= a !ierd".
Ni dac( a 'os de 'olos a c(dea di$ rai* !e$r" ce a :ai da D":$eEe" rai"l di$ D$ce!"H S!re
'olos s9a '(c" aceasa* o o:"le* 1i di$ !rici$a le$evirii $oasre. C( dac( Ada: 1i Eva l"a"
a:i$e de si$e 1i ar 'i 'os D$%ele!%i* sl"Ki$d S(!=$"l"i 1i s9ar 'i s:eri* ar 'i r(:as D$ ci$sea
aceea* dar de vre:e ce a" oc(r= dar"l ce li s9a da* a"$ci de 'olos a 'os ca s( 'ie sco1i a'ar(.
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
47
Dar !e$r" ce l9a :ai da D":$eEe" di$r" D$ce!"H Ca s(9Ni arae i"Airea Sa de oa:e$i* 1i
c": c( El ese &aa s( $e ad"c( !e $oi odea"$a la :ai :are ci$se. Dar $oi s"$e: !ese o
!rici$a c@i$"rilor 1i a !ede!selor $oasre* D$sr(i$=$d"9$e si$&"ri de A"$((%ile cele '(&(d"ie.
Deci !rec": "$ P(ri$e i"Aior de 'ii las( di$r" D$ce!" !e co!il"l s(" s( !ereac( D$ cas( 1i
s( se D$d"lceasc( de oae cele !(ri$e1i* iar dac(9. va vedea c( se 'ace r("* D$ a=a ci$se
'ii$d* Dl de!(reaE( de la :as( 1i Dl al"$&( de la 'a%a sa* 1i de :"le ori Dl scoae 1i di$ casa
!(ri$easc(* ca li!9si$d"9se de A"$((%ile cele !(ri$e1i 1i D$dre!=$d"9se c" oc(rile 1i
$eci$sirile* s( se arae iar(1i vred$ic de ci$sea 'i9iasc( 1i D$orc=$d"9se s( !ri:easc(
:o1e$irea !(ri$easc(* a1a 1i D":$eEe" a '(c". A da o:"l"i rai"l. Iar ar(=$d"9se $evred$ic
I9a scos a'ar(* ca !ri$ !erecerea cea de a'ar( 1i $eci$se D$dre!=$d"9se 1i D$%ele!%i$d"9se* s(
se arae iar(1i vred$ic de D$oarcere. Ni 'ii$dc( d"!( aceea s9a '(c" :ai A"$* iar(1i Dl D$oarce
1i9i Eice) BAs(Ei vei 'i c" Mi$e D$ raiC >Lc. +0* 80?. /eEi c( $" $":ai a da rai"l* ci 1i a scoae
di$ el ese se:$ al !"r(rii de &riK( celei :ariH C( de $" ar 'i c(E" di$ rai* $" s9ar 'i ar(a
iar(1i vred$ic de el. g Deci c"v=$"l acesa odea"$a s(9. !(Ei: 1i s( $e ad"ce: a:i$e de
elG !e acesa 1i la !rici$a ce $e s( D$ai$e s(9. 'olosi:. D":$eEe" a da &las 1i li:A( de oA1e
""ror. Aces l"cr" a 'os dovada i"Airii L"i de oa:e$i. Oa:e$ii $" a" D$reA"i$%a dar"l
!rec": se c"ve$ea* ci s9a" aA(" la cea :ai de !e "r:( $eA"$ie. D":$eEe" a l"a iar(1i ceea
ce a da. Ni av=$d o%i o li:A( a" c(E" D$ a=a $eA"$ie* D$c= s( voiasc( s( Eideasc( "$ "r$
!=$( la cer* oare $" ar 'i !o'i a!oi s( aK"$&( 1i !=$( la v=r'"l cer"l"i* de $" i9ar 'i !ede!si
D$da(H De1i aceasa le9ar 'i 'os c" $e!"i$%(* dar D$s( $ele&i"irea se s(v=r1ea de ei di$ voi$%(.
Ni D":$eEe"* Care :ai D$ai$e le vede !e oae* Di des!are !e ei !rec": se c"ve$ea* c"
des!(r%irea li:Ailor* 'ii$dc( $" a" D$reA"i$%a !rec": se c"ve$ea "$irea li:Aii. Ni veEi
i"Airea de oa:e$i a l"i D":$eEe". ..'e( "$ $ea: ese 1i ""ror o li:A( Y Eice Do:$"l YG
1i aceasa a" D$ce!" a 'aceC >Fac. ..*6?. Pe$r" ce $" D$da( a des!(r%i li:Aile* ci :ai D$=i Se
D$dre!(%e1e* ca 1i c": ar 'i vr" s( Se K"dece c" eiH C" oae c( $i:e$i $" i9a Eis) BDe ce ai
'(c" a1aH C(ci S(!=$ ese 1i 'ace c=e voie1e. Dar D$s( ca 1i c": ar vrea s( dea sea:(* ad"ce
c"vi$e de a!(rare* D$v(%=$d"9$e !e $oi s( 'i: Al=$Ei 1i i"Aiori de oa:e$i. C(ci dac(
S(!=$"l d( c"v=$ de D$dre!(%ire roAilor 1i :ai ades celor ce '(c"ser( $edre!ae* c" :"l
:=i :"l $oi reA"ie s( $e d(: "$ii alora !rileK de a se a!(ra* :(car c( vo: 'i :"l :ai
$edre!(%i%i. /eEi c": d( c"v=$ de D$dre!are. BNi era D$ o !(:=$"l* ""ror* o li:A( 1i "$
&las... 1i aceasa a" D$ce!" a 'aceC. Ca 1i c": ar 'i Eis) Ni:e$i s( $" M( !ri@($easc(* v(E=$d
li:Aile des!(r%iR eG $i:e$i s( $" socoeasc( c( di$ D$ce!" ese !"s( oa:eR $ilor aceas(
deoseAire a li:Ailor* c(ci Eice) BIa( "$ $ea: ese 1i ""ror o li:A(C. Dar oa:e$ii $" a"
D$reA"i$%a dar"l !rec": se c"ve$ea. Ni ca s( c"$o1i c(* !ri$ ceea ce a '(c"* $" a !ede!si
a= ceea ce a" '(c"* !e c= a D$dre!a :ai D$ai$e* cele ce "r:a" s( se D$=:!le* asc"l( ceea
ce ada"R &() BNi ac": $" vor D$cea de la oae* oric=e se vor a!"ca a 'aceC. Ni acesea Eise*
as'el se D$%ele&) De $" vor 'i !ede!R si%i ac": 1i $" vor 'i D:!iedica%i de la r(d(ci$a !(caelor*
$" vor D$cea $icioda( de la r("ae* c(ci a1a se =lc"ie1e B$" vor D$cea de la oae* oric=e se
vor a!"ca a 'aceC. Ca 1i c": ar 'i Eis) Ni ale $ec"vii$%e :ai :ari vor ad("&a. C( D$ aces 'el
ese r("aea* c( D$ce!=$d $" se o!re1e* !rec": $" se o!re1e 'oc"l c=$d c"!ri$de le:$ele* ci
la :are D$(l%i:e se s"ie. Ia( c( 1i D:!(r%irea li:Ailor a 'os 'a!( a i"Airii de oa9:e$i a l"i
D":$eEe" celei :ari. Ni i9a D:!r(1ia* !ri$ D:9!(r%irea li:Ailor* ca s( $" cad( D$ :ai :are
r("ae.
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
4<
Deci !e aces c"v=$ s( :iRI !(Ei%i 1i s(9. ave%i !"r"rea D$'i! D$ :i$ea voasr(* c( D":$eEe"
$" $":ai c=$d 'ace Ai$e ese A"$ 1i i"Aior de oa:e$i* ci 1i c=$d !ede!se1e. C( !ede!sele 1i
A((ile L"i* s"$ dovada 'acerii de Ai$e 1i a !ro$iei Sale. Deci c=$d vei vedea c( se D$=:!l(
'oa:ee* sece(* Aoli* !loaie $eD$cea( 1i $e!orivire a v=$"rilor* sa" al( !edea!s( de aces
'el* care D$%ele!%e1e 'irea o:e$easc(* s( $" e $ec(Ke1i* $ici s( e sc=rAe1i* ci D$c@i$(9e Cel"i
ce le D$&(d"ie* la"d(9L !e$r" !"rarea de &riK(* c(ci El !ede!se1e r"!"l ca s( D$%ele!%easc(
s"'le"l.
Dar oare D":$eEe" 'ace aceseaH Da* D":$eEe" le 'ace. Ni D$re& ora1"l de va 'i de 'a%(* 1i
D$rea&a l":e* $" :( voi s'ii a Eice acesea. O* de a1 'i av" &las :ai !"er$ic ca al r=:Ai%ei 1i
ar 'i 'os c" !"i$%( s( sa" !e "$ Ioc D$al 1i s( sri& ""ror* c( D":$eEe" 'ace acesea. N" di$
:=$drie ie Eic acesea* ci de la Prooroc"l* care D:!re"$( c" :i$e sri&( 1i Eice) BOare va 'i
r("ae D$ ceae* !e care $" a 'ac"9o Do:$"lHC >A:os 0* 6?. Iar r("aea ese de$":ire de
oA1e 1i voiesc ca voi s( 1i%i deoseAirea clar( a celor do"( !(r%i ale ei* ca $" di$ !rici$a
de$":irii* care ese "$a* s( aK"$&e: s( a:esec(: 'irea l"cr"rilor 1i s( c(de: D$ @"l(. Deci
ese r("ae c" adev(ra r("ae) des'i=$area* !reades'r=$area* l(co:ia 1i celelale $e$":(rae
rele care s"$ vred$ice de cele :ai as!re !ede!se. Ni ese r("ae* care de 'a! $" ese* ci a1a i
se Eice* c": ar 'i) 'oa:eea* Aolile* :oarea 1i celelale de aces 'el. Dar acesea $" s"$ rele*
c(ci a: Eis c( $":ai se Eic. De ceH C( de ar 'i 'os rele $" s9ar 'i '(c" $o"( !rici$"ioare de
A"$((%i* D$%ele!%i$d r"'ia* D$ce=$d r=$d(via* c(l("Ei$d s!re os=rdie 1i '(c=$d"9$e :ai
l"(ori a:i$e. Ni Eice Prooroc"l) BC=$d Di "cidea" !e ei* a"$ci .. c("a" 1i se D$orcea" 1i
reve$ea" la D":$eEe"C >Ps. 77* 0<?. Deci 1i Prooroc"l $":e1e r("aea* !e aceea ce
D$%ele!%e1e* care $e 'ace :ai os=rd"iori* care $e D$oarce la 'iloEo'ie* iar $" !e aceea care ese
!ri@($i( 1i vred$ic( de D$vi$"iri. C( aceea $" ese l"cr" al l"i D":$eEe"* ci scor$ire a relei
$oasre voi$%e* iar aceasa se 'ace s!re s"r!area 1i D$l("rarea aceleia. Deci r("aea $":e1e
!(i:irea aceasa* care $i se !rici$"ie1e $o"( di$ !ede!se. Ni se $":e1e a1a $" d"!( 'irea sa*
ci d"!( socoeala oa:e$ilor. C( de vre:e ce oAi1$"i: a $":i r("ae $" $":ai '"ri1a&"rile
1i !reades'r=$(9rile* ci 1i !ri:eKdiile 1i $evoile* ia( c( de la socoeala oa:e$ilor a1a s9a
$":i. Deci a1a ese c" ceea ce a Eis Prooroc"l c() BOare $" ese r("ae D$ ceae* !e care $" a
'(c"9o Do:$"lHC Aces l"cr" l9a ar(a D":$eEe" 1i !ri$ Isaia* Eic=$d) BE" s"$ D":$eEe"*
Cel ce 'ace !ace 1i Eidesc releC
>Is. 85* 7?. Ni $":e1e rele o !ri:eKdiile 1i $evoile. De aceas( r("ae a:i$e1e 1i Frisos D$
Eva$&@elie* Eic=$d c(re "ce$ici) BAK"$&e Eilei r("aea eiC >M. 6* 08?. Adic( !(i:irea*
$ecaE"l. Deci di$ oae !(r%ile ese ar(a c(* aici* !ri$ r("ae se D$%ele& !ede!sele* !e care le
ad"ce D":$e9Ee" as"!ra $oasr(* ar(=$d :are dovad( a !"r(rii l"i de &riK( 'a%( de $oi. Ni
docor"l $" $":ai a"$ci ese :i$"$a c=$d scoae !e cel Aol$av D$ &r(di$( sa" D$ livad(* sa"
Dl ri:ie la A(i* sa" c=$d Di !"$e di$ai$e :as( Ao&a(* ci 1i a"$ci c=$d Di !or"$ce1e s(
!ereac( $e:=$ca* c=$d !ede!se1e c" 'oa:ea 1i c@i$"ie1e c" seea* c=$d Dl !iro$e1e la !a*
'(9c=$d"9i casa e:$i%( 1i li!si$d"9. c@iar de l":i$a Eilei* D$"$ec=$d ca:era !ese o c"
!erdele* c=$d aie* c=$d arde 1i c=$d d( docorii a:are. Deci c": $" ese $ec"vii$%( a $":i
docor !e cel ce 'ace a=ea rele* iar !e D":$eEe" a9L @"li* c=$d va 'ace c=$dva vre"$a di$
acesea* adic( c=$d va ad"ce 'oa:ee sa" :oare* s!"$=$d c( $" !oar( &riK( de l":eH C"
oae c( El ese Docor"l cel adev(ra al s"'leelor 1i al r"!"rilor $oasre. C( de :"le ori la
'irea $oasr(* care EA"rd( di$ !rici$a D$des"l(rii 1i care se c@i$"ie1e s( $asc( 'ri&"ri ale
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
44
!(caelor 1i o docorice1e c" li!s( 1i c" 'oa:ee* c" :oare 1i c" ale docorii !e care le 1ie
El* iEA(vi$d9o de Aoli. Dar vei Eice c( $":ai s(racii si: 'oa:ea. N" $":ai c" 'oa:ea
!ede!se1e D":$eEe"* ci 1i c" ale $e$":(rae !ede!se. Pe cel ce ese D$ s(r(cie de :"lce ori
c" 'oa:ea l9a D$%ele!%i* iar !e cel Ao&a care se des'aeaE( D$ D$des"lare c" !ri:eKdii* c" Aoli
1i c" :or%i '(r( de vre:e. C( D":$eEe" ese D$%ele! 1i :"le 'el"ri de docorii are !e$r"
:=$"irea $oasr(.
A1a 'ac 1i K"dec(orii. N" ci$sesc $":ai* $ici $":ai D$c"$"$eaE( !e cei ce s"$ D$ ce(%i sa"
da" $":ai dar"ri* ci de :"le ori 1i !ede!sesc. De aceea se &(sesc la ei s(Aii asc"%ie* s"$
!re&(ie e:$i%e 1i roa( 1i A""ci 1i &eala%i 1i ale $e$":(rae c@i!"ri de :"$ci. Ni ceea ce
ese la K"dec(ori &eala"l* la D":$eEe" ese 'oa:eea* care ca "$ &eala $e D$%ele!%e1e 1i $e
de!(reaE( de la !(ca. La 'el vede: 1i la l"cr(orii de !(:=$* c( ei $" $":ai aco!er(
r(d(ci$a viei 1i o D$&r(desc D:!reK"r* ci o 1i aie* ar"$c=$d :"le vi%e 1i !e$r" aceasa $"
$":ai sa!( a" la ei* ci 1i cosoare D$de:=$aice la (iere. Dar D$s( $"9i !ri@($i: !e ei* c=$d
vede: c( de :"le ori aie :"le di$ cele $ereA"i$cioase* ci :ai :"l $e :i$"$(: de ei* c(ci
!ri$ (ierea celor de !risos 'ac !e cele ce r(:=$ :ai s($(oase.
C": dar $" ese c" $ec"vii$%( s( $e D:!(c(: c" 'a!a a(l"i* a docor"l"i* a K"dec(or"l"i 1i
c" a l"cr(or"l"i de !(:=$ 1i s( $"9. !ri@($i: sa" s(9. D$vi$"i: $ici !e a(l c=$d scoae !e
'i"l s(" di$ cas(* $ici !e docor c=$d c@i$"ie1e !e Aol$av* $ici !e K"dec(or c=$d !ede!se1e*
$ici !e l"cr(or"l de !(:=$ c=$d aie* iar !e D":$eEe"* c=$d va voi s( $e scoale di$ Ae%ia
cea :"l( a r("(%ii* ca !e $i1e a:e%i%i la ca!* s(9L D$vi$"i: 1i c" $e$":(rae !ri@($iri s(9L
D:!ro1c(:. Ni ce $eA"$ie :ai :are ese a da :ai :"l( dre!ae se:e$ilor $o1ri* dec=
S(!=$"l"iH Acesea le &r(iesc ac": c" 'ric( !e$r" cei ce !ri@($esc* ca $" lovi$d c"
!icioarele D:!oriva Aold"rilor* s( 1i le ":!le de s=$&e 1i ca $" aEv=rli$d c" !iere la cer* s( le
cad( D$ ca!.
Dar 1i ala :ai :are a: de Eis. L(s=$d a cercea de a l"a D":$eEe" dar"l de la $oi s!re 'olos
sa" $" 9 !o&or=$d"9:( la D$%ele&erea acelora 9 $":ai a= Eic* c( $":ai de a l"a cele dae*
$ici a1a $" are dre!"l $i:e$i s(9L !ri@($easc(. C(ci !=$ ese !ese ale Sale. La oa:e$i c=$d
D$credi$%(: Aa$i* sa" D:!r":"(: ar&i$* :"l%":i: !e$r" vre:ea D$ care $e9a D:!r":"a
1i $" $e sc=rAi: c=$d vi$e i:!"l s(91i ia D$a!oi cele ale lor. Iar !e D":$eEe"* c=$d voie1e
s(RNi ia !e ale Sale* s(9L !ri@($i:H S!"$e9:iP Ni c": $" ese aceasa dovada $eA"$iei celei
:ai de !e "r:(H Dar :arele Iov $9a '(c" a1a* 1i $" $":ai c=$d l"a :"l%":ea 'oare :"l* ci
1i c=$d i se l"a* c(ci a Eis) BDo:$"l a da* Do:$"l a l"a... 'ie $":ele Do:$"l"i
Ai$ec"v=$aPC >Iov. .* +.?. Ni dac( !e$r" acesea a:=$do"( 1i D$ &e$eral !e$r" oae reA"ie
s( :"l%":i:* c( $" :ai !"%i$ 'olosioare ese l"area* dec= darea* s!"$e9:i* ce ierare vo:
aveaH Ni Cel"i a= de Al=$d* i"Aior de oa:e$i 1i !"r(or de &riK(* Care vi$dec( s"'leele
$oasre c" :ai :"l( D$%ele!ci"$e ca docor"l* c" :ai :"l( i"Aire de 'ii dec= a(l* c" :ai
:"l( dre!ae dec= orice K"dec(or 1i c" :ai :"l( sili$%( dec= orice l"cr(or de !(:=$* Di
r(s!l(i: c" cele D:!oriv(G 1i Acel"ia C(r"ia reA"ie s( $e D$c@i$(:* $oi Di ad"ce: D$vi$"iri.
Oare ce !oae 'i :ai $eA"$ 1i :ai $esi:%i dec= aceia care r(i$d D$ a=a A"$( r=$d"iala* Eic
c( s"$e: li!si%i de !"rarea de &riK( a l"i D":$eEe"H S"$ !rec": ci$eva care ar s"s%i$e c(
soarele ese D$"$eca 1i rece* ar(=$d !ri$ aceasa $eD$%ele!%ia cea :ai de Kos. Iar soarele $"
ese a1a de l":i$a* !rec": ese l":i$a( 1i ar(a( !"rarea de &riK( a l"i D":$eEe".
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
.--
Dar "$ii D$dr(E$esc s( Eic(* c( diavolii oc=r:"iesc cele ale $oasre. Ce s(9%i 'acH Ai "$ S(!=$
!rea i"Aior de oa:e$i. El voie1e :ai :"l s( 'ie @"li de i$e c" c"vi$ele acesea* dec= a
sloAoEi diavolilor via%a a 1i a e D$v(%a !e vi" c": oc=r:"iesc diavolii. C(ci $":ai a"$ci ai
c"$oa1e Ai$e r("aea acelora* c=$d ai 'i D$cerca9o c" l"cr"l. Dar 1i ac": D:i ese c" !"i$%(
s( ar( aceasa c" o :ic( !ild(. A" D$=:!i$a !e Frisos doi D$dr(ci%i* care !erecea" !ri$
:or:=$"ri* iar diavolii v(E=$d c( vor 'i sco1i di$ cei doi* Dl r"&a" !e Iis"s s( le dea voie s(
i$re D$ "r:a de !orci care !(1ea al("rea. Ni le9a da voie 1i d"c=$d"9se 1i i$r=$d D$ ei* i9a
!r(!(s"i D$da( !e o%i. Ia( a1a oc=r:"iesc diavolii. Ni c" !orcii $" a" ei $i:ic* dar c" i$e
a" de9a !"r"rea r(EAoi 1i l"!( $eD$cea( 1i vraKA( $ec"r:a(. Iar dac( !e aceia* c" care $"
avea" $i:ic* $ici o cli!( $" i9a s"'eri* oare ce $" $e9ar 'i '(c" $o"( dac( $e9ar 'i av" s"A
s(!=$irea lor* $o"(* care le s"$e: vr(K:a1i 1i odea"$a Di E(d(r=:. Ce ra$e $evi$decae $"
le9ar 'i '(c"H D":$eEe" !e$r" aceasa i9a l(sa s( i$re D$ "r:a de !orci* ca s( c"$o1i
r("aea lor c@iar c" r"!"rile doAioacelor. Ni c": c( 1i celor D$dr(ci%i o a1a li s9ar 'i '(c" ca
1i !orcilor* ar(a ese ""ror de $" ar 'i doA=$di ei c@iar D$ c@i$"l acesa !"rarea de &riK( a
l"i D":$eEe". Deci 1i ac":* de vei vedea vre"$ o: 'ii$d !"ra de diavol* D$c@i$(9e
S(!=$"l"i 1i c"$oa1e r("aea diavolilor. Ni a:=$do"( acesea s"$ c" !"i$%( s( le veEi la
acei D$dr(ci%i* adic( 1i i"Airea de oa:e$i a l"i D":$eEe" 1i r("aea diavolilor. R("aea
diavolilor* c=$d "lA"r( 1i D$vi9'oreaE( s"'le"l cel"i D$dr(ci* iar i"Airea de oa:e$i a l"i
D":$eEe"* c=$d "$ diavol s(lAaic* ce loc"ie1e D$ o: 1i dore1e s(9. !iard(* Dl i$e 1i9.
o!re1e* $ed=$d"9i voie s(91i !"$( D$ l"crare oa( !"erea l"i* ci $":ai a= ca 1i !e o: s(9.
D$%ele!%easc( 1i r("aea l"i s9o 'ac( ar(a(.
/oie1i 1i o al( !ild( di$ care s( veEi iar(1i c": oc=r:"9ie1e diavol"l* c=$d Di d( voie
D":$eEe" s(91i !"$( D$ l"crare !"erea saH A:i$e1e9%i de cireEile 1i "r:ele l"i Iov* c":
D$r9o cli!( oae le9a :is"i* de :oarea cea ic(loas( a 'iilor l"i* de ra$a care a 'os ad"s(
!ese o r"!"l l"i 1i vei vedea cr"Ei:ea* as!ri:ea 1i $e:ilosivirea diavolilor. Iar di$ acesea
vei D$%ele&e l":i$a c( dac( D":$eEe" ar 'i sloAoEi ca l":ea D$rea&( s( 'ie D$ s(!=$irea lor*
oae le9ar 'i "lA"ra 1i le9ar 'i a:eseca* 1i ceea ce a '(c" cireEilor* "r:elor 1i !orcilor 1i
$o"( $e9ar 'i '(c" 1i $ici o cli!( $" $e9ar 'i l(sa* sa" le9ar 'i 'os :il( de $oi. De ar 'i
oc=r:"i diavolii I":ea* era: ca 1i cei D$dr(ci%i 1i $" $":ea ca aceia* ci 1i :ai r(" dec= ei*
c(ci !e aceia $" i9a sloAoEi D":$eEe" c" o9"l diavolilor* c( :"l :ai :"le dec= acesea ce
!(i:ea"* ar 'i !(i:i.
Ni D$c( ceva voi dovedi acelora care* v(E=$d $eor=$d"9ial( D$ "$ele l"cr"ri* s!"$ c( oae cele
di$ via%a $oasr( s"$ oc=r:"ie de diavoli. Soarele Dl vede: c( de a=%ia a$i are r=$d"iala
A"$( 1i c(l(ore1e D$ oae Eilele* c( :"l%i:ea se9leior cea de :"le 'el"ri D1i !(Ee1e
r=$d"iala sa* c( dr":"9rile l":ii s"$ 'ar( o!rire* c( $oa!ea 1i Ei"a "r:eaE( "$a d"!( ala c"
$eD$cea( sc@i:Aare* c( oae s"$ D$ ar:o$ie* 1i cele de s"s 1i cele de Kos* :i1c=$d"9se ca
D$r9"$ da$s* 1i :ai !recis ca D$ el* c( 'iecare D1i !(Ee1e loc"l s(" 1i $" iese di$ r=$d"iala !e
care D":$eEe" a @o(r=9o* c=$d le9a '(c" !e oae la D$ce!". Ni ce 'olos* vei Eice* di$ A"$a
r=$d"iala a cer"l"i* a soarel"i* a selelor 1i ""ror celorlale* c=$d cele ale $oasre s"$ !li$e
de "lA"rare 1i de $eor=$d"ial(H Ce "lA"rare 1i ce $eor=$d"ial(* o* o:"leH Aceasa c( Ao&a"l
c"are $edre!(%e1e* r(!e1e* l(co:e1e* D$&@ie D$ oae Eilele :"$ca s(racilor* dar $ici "$ r("
$" !(i:e1e. Iar al"l* care r(ie1e D$ Al=$de%e* c" D$'r=$are 1i dre!ae 1i 'ii$d D:!odoAi c"
oae celelale A"$((%i* ese !ede!si c" s(r(cie 1i c" Aoli 1i c" ale rele. Acesea s"$ dar cele
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
.-.
care e s:i$esc !e i$eH Acesea s"$. C=$d veEi !e "$"l di$ cei ce r(!esc* c( se !ede!se1e
sa" !e al%ii di$ cei ce !erec D$ 'a!e A"$e* c( se D$d"lcesc de cele A"$e* de ce $" la"Ei !e
S(!=$"l* 1i de ce $"9:i r(s!"$Ei la aceas( $ed":erireH Pe$r" c( aceasa :( s:i$e1e 1i
:ai :"l. C( de ce doi r(i* "$"l ese !ede!si* iar cel(lal sca!( 1i se d"ce 1i di$ doi A"$i* "$"l
ese ci$si* iar cel(lal c@i$"iH Pe$r" c( aceasa ese dovada !ro$iei l"i D":$eEe". C( de ar
'i !ede!si aici !e o%i cei r(i* 1i ar 'i ci$si !e o%i cei A"$i* de !risos ar :ai 'i 'os L"decaa
viioare. Ni de $" ar 'i !ede!si !e $ici "$ r("* $ici ar 'i ci$si !e ci$eva di$ cei A"$i* cei r(i s9
ar 'i '(c" :ai r(i 1i :ai vicle$i* 'ii$dc( s"$ 'oare r=$davi la 'a!a A"$(* iar cei ce @"lesc*
:ai :"l ar 'i D$vi$"i !e D":$eEe"* s!"$=$d c( cele ale $oasre s"$ c" o"l li!sie de
!ro$ia l"i D":$eEe". Ni dac( ac": c=$d "$ii di$ cei r(i se !ede!sesc 1i se ci$sesc "$ii di$
cei A"$i* Eic c( l"cr"rile o:e$e1i s"$ '(r( $ici o !ro$ie a l"i D":$eEe"* ce $" ar 'i Eis* dac(
$" s9ar 'i '(c" $ici aceasaH C" ce c"vi$e $" ar 'i A=r'iH De aceea !e "$ii di$ cei r(i 'i
!ede!se1e* iar !e al%ii 'i las( 1i !e "$ii di$ cei A"$i 'i ci$se1e* iar !e al%ii $". D":$eEe" $"
!ede!se1e !e o%i ca s( e D$credi$%eEe !e d$e c( ese D$viere. Ni !ede!se1e !e "$ii* ca !ri$
!ede!sirea acesora* ceilal%i de 'ric( s( se 'ac( :ai os=rd"iori. Ni ci$se1e !e "$ii di$ cei
A"$i* ca !ri$ aceasa s( ra&( 1i !e ceilal%i la r=v$a 'a!ei A"$e. Dar $"9i ci$se1e !e o%i* ca s(
e D$ve%i c( ese al( vre:e D$ care va r(s!l(i ""ror. C( de ar 'i l"a o%i cele d"!( ce a" l"9
cra* $" ar 'i creE" D$ D$viere. Ni dac( $ici"$"l $9ar 'i 'os r(s!l(i* cei :ai :"l%i s9ar 'i '(c"
:ai r=$davi. De aceea !e "$ii Di !ede!se1e* iar !e al%ii $"* 'olosi$d"9i 1i !e "$ii 1i !e al%ii. C(
acelora le aie r("aea* iar !e ace1ia* !ri$ !ede!sirea acelora* 'i D$%ele!%e1e. Ni acesea se
dovedesc di$ cele ce a s!"s Frisos. C( s!"$=$d"9I "$ii c( s"r!=$d"9se "r$"l di$ Siloa:* a
"cis o!s!reEece oa:e$i* El le r(s!"$de) B... &=$di%i oare* c( ei a" 'os :ai !(c(o1i dec= o%i
oa:e$ii care loc"ia" D$ Ier"sali:H N"P Oic vo"() Bdar de $" v( ve%i !oc(i* o%i ve%i !ieri la
'elC >Lc. .0* 895?. A v(E" c( aceia !e$r" !(cae a" :"ri* iar ceilal%i a" sc(!a* dar $" !e$r"
c( era" dre!%i* ci ca !ri$ :oarea acelora s( se D$dre!e 1i s( se 'ac( A"$iH Dar !oae vei Eice
c( cei ce a" :"ri a1a a" 'os $edre!(%i%i* c( s9ar 'i D$dre!a v(E=$d !ede!si$d"9se !e al%ii.
Dac( c" adev(ra s9ar 'i '(c" !ri$ !oc(i$%( A"$i*
D":$eEe" $" i9ar 'i !ede!si. C( dac( !e :"l%i* 1ii$d"9i de :ai D$ai$e c( $" se 'olosesc c"
$i:ic di$ D$del"$&aa r(Adare a L"i* Di s"'er( c" :"l( r(Adare* D:!li$i$d"9Ni aceas( D$s"1ire
a Sa 1i a1e!=$d"9i s( se de1e!e c=$dva di$ $eA"$ia lor* c": !e cei ce s9ar 'i '(c" :ai A"$i
di$ !ede!sirea alora* i9ar 'i li!si de 'olos"l !oc(i$%eiH Pe$r" aceasa cei ce a" :"ri c" $i:ic
$" a" 'os $edre!(%i%i* ci c" aceas( !edea!s( a (ia r("aea lor* iar :"$ca cea de acolo le va
'i :ai "1oar(* !e$r" c( D$c( 'ii$d aici a" !(i:i ceva r(". Ni cei ce $" a" 'os !ede!si%i 1i
ace1ia a" 'os $edre!(%i%i. C( le era c" !"i$%(* de ar 'i vr"* s( D$reA"i$%eEe D$del"$&a
r(Adare a l"i D":$eEe" s!re sc@i:Aarea cea A"$( 1i :i$"9$=$d"9se 1i c"ceri$d"9se de ea* s(
se sc@i:Ae c=$dva s!re 'a!a A"$(* iar !ri$ !ede!sele alora s(91i doA=$deasc( :=$"irea. Iar
de !erec D$ r("ae* $" D":$eEe" ese !rici$"ior"l* ci ei D$1i1i s"$ $evred$ici de ierare*
c(ci $" D$reA"i$%eaE( !rec": se c"vi$e D$del"$&a r(Adare a L"i* Care* ca s(9i c=1i&e*
D$del"$& raAd(. Ni $" $":ai dovada aceasa !e$r" ce $" s"$ !ede!si%i aici o%i cei r(i* o
!"e: Eice* ci 1i ala $" :ai !reKos dec= aceasa. Ni care ese aceasaH
Dac( o%i cei ce a" s(v=r1i !(cae* D$da( ar 'i 'os !ede!si%i* s9ar 'i D:!"%i$a a1a de :"l
$ea:"l $osr"* D$c= ar 'i aK"$s la s'=r1i. Ni ca s( e D$credi$%eEi c( aceasa ese adev(ra*
asc"l( !e Prooroc"l* care Eice) BDe Te vei "ia la '(r(dele&i* Doa:$e* Doa:$e* ci$e va
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
.-+
s"'eriHC >Ps. .+4* 0?. Ni dac( vre%i s( cerce(: c"v=$"l acesa* s( l(s(: a cercea via%a
'iec(r"ia c" de9a:($"$"l* c( $" $e ese $o"( c" !"i$%( a 1i cele l"crae de 'iecare D$ via%a
aceasa* 1i cele care o! le &re1i:* !e acesea s( le ad"ce: de 'a%(* 1i di$ acesea $e va 'i ar(a
l":i$a* c( de a: 'i 'os !ede!si%i i:edia !e$r" 'iecare !(ca* de :"l $e9a: 'i !r(!(di. Cel
ce a $":i !e 'raele s(" $eA"$* vi$ova ese &@ee$ei 'oc"l"i >M.
5* ++?* Eice Scri!"ra. Ese vre"$"l di$ $oi care $" a '(c" !(ca"l acesaH TreA"ia dar ca
D$da( s( 'ie r(!i di$re $oi* acela ce a !(c("i 1i $" $":ai el* ci o%i ar 'i reA"i s( 'i: r(!i%i
1i $e9a: 'i si$s de:"l 1i !rea de:"l. Iar(1i cel ce K"r(* :(car 1i dre! de va K"ra* 'ace ceea
ce ese de la cel r(" >M. 00?. Care ese dar cel ce $9a K"raH Ni :ai ales ci$e ese cel ce $9a
K"ra sr=:A $icioda(. Cel ce !rive1e la 'e:eie c" oc@i des'r=$a%i* !reades'r=$a des(v=r1i
ese >M. +<?. Ni la aces !(ca :"l%i se vor a'la vi$ova%i. Deci dac( acesea a:i$ie de $oi
s"$ a1a de &rele* 1i 'iecare D$ !are ese !rici$"ior de :are !edea!s(* c" si&"ra$%( vo: vedea
!ro$ia l"i D":$eEe"* dac( vo: c"&ea 1i la !(caele cele '(c"e de $oi D$ asc"$s* c( $" $e
!ede!se1e !e$r" 'iecare !(ca. De aceea c=$d vei vedea !e ci$eva r(!i$d* l(co:i$d 1i $e!e9
de!si r(:=$=$d* desc@ide9%i 1i " co$1ii$%a a* cerceeaE(9%i via%a* veEi9%i !(caele 1i e vei
D$credi$%a c( D$ !ri:"l r=$d %ie D%i ese de 'olos a $" e !ede!si !e$r" 'iecare !(ca. Ni !e$r"
aceasa :"l%i '(r( de socoeal( &r(iesc* c(ci :ai D$ai$e de a cercea cele ale lor* !e cele
sr(i$e le K"dec(. Ni a1a l(s=$d ale $oasre* o%i cerce(: cele ale alora* dar s( $" 'ace:
aceasa* ci di:!oriv(.
Ni de vei vedea !e vre"$"l dre! c( se !ede!se1e* ad"9%i a:i$e de Iov. C(ci oric= de dre! va
'i ci$eva* $" va 'i ca acela* $ici c@iar a!roa!e ca el. Ni oric=e rele ar !(i:i* $icioda( $" va
!"ea Eice c( a !(i:i ca acela. Deci acesea l"=$d"9le D$ :i$e* D$ceeaE( a !ri@($i !e
S(!=$"l 1i D$%ele&e c( D":$eEe" l(s=$d !e "$"l ca acesa s( !(i:easc( r("* $"9. !(r(se1e*
ci vrea s(9. D$c"$"$eEe 1i s(9. 'ac( :ai sr(l"ci. Iar de vei vedea !e vre"$ !(c(os c( se
!ede!se1e* ad"9%i a:i$e de sl(A($o&"l care !(i:ea !e !a de reiEeci 1i o! de a$i* c( 1i
acela !e$r" !(cae a !(i:i a= de :"l* d"!( c": s!"$e Frisos) BIa( e9ai '(c" s($(os.
De
ac": s( $" :ai !(c("ie1i* ca s( $"9! 'ie ceva :ai r("C >I$. 5* .8? C(ci sa" !e$r" !(cae
s"'eri:* c=$d s"$e: !ede!si%i* sa" !e$r" a $e !rici$"i c"$"$(* dac( r(i: D$ 'a!e A"9$e dar
!(i:i: r(". Pe$r" aceasa ori D$r" dre!ae* ori D$9r" !(cae de r(i:* de 'olos $e ese
!edea!sa* c(ci "$eori $e l(:"re1e* iar aleori $e D$%ele!%e1e* iar :"$ca ceea ce va s( 'ie* :ai
"1oar( $e va 'i. Ni c": c( se !oae ca cei ce s"$ !ede!si%i aici 1i s"'er( c" :"l%":ire* s( li se
'ac( acolo c@i$"l :ai Al=$d* asc"l( !e Favel* Eic=$d) BDe aceea :"l%i di$re voi s"$
$e!"i$cio1i 1i Aol$avi 1i :"l%i a" :"ri. C(ci de $e9a: 'i K"deca $oi D$1i$e* $" a: :ai 'i
K"deca!. Dar* 'ii$d K"deca%i de Do:$"l* s"$e: !ede!si%i* ca s( $" 'i: os=$di%i D:!re"$( c"
l":eaC >I Cor. ..* 0-90+?.
Deci 1ii$d acesea 1i oae cele ca acesea* s( 'iloEo'a: !e$r" !ro$ia l"i D":$eEe" 1i celor
ce &r(iesc D:!oriv( s( le as"!(: &"ra. Iar dac( ceva di$ cele ce se !erec* cov=r 1e1e :i$ea
$oasr(* s( $" socoi:* di$ aceasa* c( s"$e: li!si%i de !"rarea de &riK( a l"i D":$eEe"* ci*
D$ !are D$%e9le&=$d9o* !e cele $eD$%elese s( le l(s(: D$%ele!ci"$ii L"i celei $e"r:ae. Ni dac(
:e1e1"&"l o:e$esc $" ese c" !"i$%( o:"l"i $eisc"si s(9. D$%elea&(* c" a= :ai :"l va 'i
c" $e!"i$%( :i$%ii o:e$e1i s( D$%elea&( $e:(r&i$irea !"r(rii de &riK( a l"i D":$eEe" >R:.
..* 00?. C(ci $eD$%elese s"$ K"dec(%ile L"i 1i $e"r:ae c(ile l"i. i$s( di$ acese !"%i$e*
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
.-0
D$credi$%=$d"9$e l":i$a* s( :"l%":i: Do:$"l"i !e$r" oae cele ce se 'ac. Ni !"e: 1i D$
al 'el s( 'iloEo'(: !e$r" !"rarea de &riK( a l"i D":$eEe"* c(r"ia $i:e$i $"9i va !"ea &r(i
D:!oriv(. S( D$reA(: !e cei ce vorAesc D:!oriv() Oare ese D":$eEe"H Ni dac( vor Eice c(
$" ese* s( $" le r(s!"$de:. C(ci !rec": celor $eA"$i $" li se c"vi$e a le r(s!"$de* a1a $ici
celor ce Eic c( $" ese D":$eEe". Ni dac( o coraAie care are !"i$i cor(Aieri 1i c(l(ori* $ici o
sadie $" !oae :er&e 'ar( :=$a cel"i ce o oc=r:"ie1e* c" a= :ai :"l l":ea aceasa a= de
:are* care are D$ ea a=ea cor!"ri* alc("ie di$ deoseAie si@ii* $" ar 'i %i$" a=a vre:e*
dac( $" ar 'i 'os oarecare !ro$ie l"(oare a:i$e* care s( D$(reasc( 1i s( %i$( l":ea aceasa
odea"$a. Iar dac( r"1i$=$d"9se de credi$%a cea de oA1e a ""ror 1i de cercarea cea di$
l"cr"ri* vor :(r"risi c( ese D":$eEe"* !rec": c" adev(ra 1i ese* "r:eaE( c( El ese 1i
dre!. Iar de ese dre!* r(s!l(e1e 'iec(r"ia cele d"!( vred$icie 1i dre!ae. Dar vede: c( $"
o%i ia" aici cele d"!( vred$icie 1i dre!ae. Deci de $evoie ese s( $(d(Kd"i:* c( $i se !(srea9
E( o al( r(s!l(ire* c=$d l"=$d 'iecare cele d"!( vred$icie* s( 'ie ar(a( dre!aea l"i
D":$eEe". Ni c"v=$"l acesa $" $e ad"ce $":ai 'iloEo'ia !"r(rii de &riK( a l"i D":$eEe"* ci
1i !e cea a D$vierii.
Deci acesea 1ii$d"9le* $oi D$1i$e s( c"&e(:* cele !e$r" !ro$ie 1i !Ur" D$viere !e al!i s(
D$v(%(:* 1i oa( os=rdia s( o !"$e:* ca celor ce se "rAeaE( D:!oriva S(!=$"l"i* s( le as"!e
&"rile. Ni s(9. sl(vi: !e El D$r" oae* c(ci D$ 'el"l acesa :ai :"l( !"rare de &riK( di$
!area L"i vo: ara&e as"!ra $oasr( 1i vo: doA=$di :"l aK"or* !"=$d"9$e !(Ei de r("aea
cea c" adev(ra 1i doA=$di$d A"$((%ile cele ce vor s( 'ie* c" dar"l 1i c" i"Airea de oa:e$i a
Do:$"l"i $osr" Iis"s Frisos* C(r"ia. D:!re"$( c" Ta(l 1i c" S'=$"l D"@* se c"vi$e slava*
ac": 1i !"r"rea 1i D$ vecii vecilor. A:i$.
OMILIE la Sera'i:
Aia a: D$oa $oia$"l l"i OEia* aAia a: D$oa* 1i $" !e$r" l"$&i:ea c(ii Eic* ci !e$r" i"Airea
voasr( de 1ii$%(* care D$oa%i D:!re"$( c" $oi. C(ci !rec": c=r:aci"l* care are c(l(ori
c"rio1i 1i !o'iori de a vedea ce(%i sr(i$e* $" D$r9o Ei D1i s(v=r1e1e c(l(oria sa* :(car de va
'i 1i de o Ei de!(rarea* ci :ai :"l( vre:e ese sili s( !ereac(* A(&=$d coraAia D$ 'iecare
li:a$ 1i d=$d voie c(l(orilor s( se s"ie D$ 'iecare ora1* ca s( D:!li$easc( dori$%a lor* a1a 1i $oi
a: '(c"* $" D$o=$d D:!reK"r"l osroavelor* $ici ar(=$d =r&"ri 1i li:a$"ri 1i ce(%i* ci 'a!e
A"$e ale A(rAa%ilor _ielor ce s9a" $evoi 1i le$evire a celor ce a" &re1i. Ner"1i$are a D:9
!(ra"l"i 1i D$dr(E$eal( a !reo"l"i* :=$ia l"i D":$eEe" 1i i"Aire de oa:e$i* care a:=$do"(
acesea s9a" '(c" s!re D$dre!are. Ni de vre:e ce ac": a: aK"$s la ceaea cea D:!(r(easc(*
s( $" :ai E(Aovi:* ci li$i1i%i* ca cei ce voi: s( i$r(: D$ ceae* a1a s( $e s"i: la Miro!olia
cea de s"s. Ier"sali:"l* :aica $oasr( a ""ror* care ese liAer* "$de s"$ sera'i:ii* "$de s"$
@er"vi:ii* "$de s"$ :iile de ar@a$&@eli* "$de s"$ :ilioa$ele de D$&eri* "$de ese Sca"$"l
cel D:!(r(esc. Ni:e$i dar* s( $" se a!ro!ie D$i$a* $i:e$i !=$&(ri* c( voi: s( D$dr(E$i: la
!ovesiri de ai$(. Ni:e$i s( $" 'ie $ec"ra 1i $evred$ic asc"l=$d acesea. Dar 1i cel D$i$a 1i
!=$&(ri s( se a!ro!ie* dar* le!(d=$d a'ar( oa( $ec"r(%ia 1i r("aea* a1a s( i$re. C( 1i !e
acela care avea @ai$e D$i$ae* a(l :irel"i l9a iE&o$i di$ c(:ar( 1i di$ loca9
1"i cel s'a$%* $" !e$r" c( avea @ai$e D$i$ae* ci !e$r" c( a i$ra av=$d"9le !e ele. C(ci $9a
Eis c(re el) R+$.r" ce $" ai @ai$( de $"$(H Ci BPriee$e* c": ai i$ra aici* '(r( @ai$( de
$"$(HC >M. ++* .+?. S(eai la r(s!=$ii 1i cereai* dar $" M9a: r"1i$a de s(r(cia a* $" M9a:
sc=rAi de $eci$sea a* ci iEA(vi$d"9e de oae acesea* e9a: A(&a D$ c(:ara cea s'=$(* e9
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
.-8
a: D$vred$ici de ci$a cea D:!(r(easc( 1i la ci$sea cea :ai de s"s e9a: ad"s !e i$e care
erai vred$ic de os=$da cea :ai &rea. Iar " $" e9ai '(c" :ai A"$ c" acese 'aceri de Ai$e* ci ai
r(:as D$ r("aea a cea oAi1$"i(* oc(r=$d $"$a 1i !e Mirele. D"9e dar de ac": 1i_%i
!ri:e1e os=$da care %i se c"vi$e !e$r" o $esi:%ire ca aceasa. Deci 1i 'iecare di$ $oi s( ia
a:i$e* ca $" c":va s( a"d( aces &las* 1i le!(d=$d o &=$d"l* care ese $evred$ic de d"@ov9
$iceasca D$v(%("r(* s( se 'ac( !(ra1 al S'i$ei Mese.
BNi a 'os D$ a$"l D$ care a :"ri D:!(ra"l OEia* a: v(E" !e Do:$"l 1eE=$d !e sca"$"l D$al
1i !reaD$(l%aC >s. 6* .?. C": L9a v(E"* $" 1i". C(ci c": c( L9a v(E" a s!"s* iar c": L9a
v(E" $9a s!"s. Pri:esc cele vorAie 1i $" iscodesc cele (c"eG D$%ele& cele desco!erie 1i $"
cerceeE cele asc"$se* c(ci !e$r" aceasa s"$ asc"$se. Maerie de a"r ese !ovesirea
Scri!"rilor 1i r(EAoi"l de a"r 1i s"veica de a"r. N" %es %es("ri de !(ia$Ke$. Ni" $e!"i$%a
&=$d"rilor :ele. BN" :"a @oare vec@i* !e care le9a" !"s !(ri$%ii (iC >Prav. ++* +<?. C(ci $"
ese '(r( !ri:eKdie a le :"a. Ni c": vo: :"a cele ce $i le9a" !"s D":$eEe" $o"(H /oie1i
s( 1ii c": a v(E" !e D":$eEe"H F(9e 1i " !rooroc. Ni c": ese c" !"i$%( aceasa* vei Eice*
av=$d 'e:eie 1i !"r=$d &riK( de @ra$a co!iilorH Ese c" !"i$%(* i"Ai"le* de vei voi. C( 1i el
avea 'e:eie 1i era a( a doi 'eciori* dar $i:ic di$ acesea $" l9a" D:!iedica. C( $"$a $" ese
D:!iedicare la d"cerea la cer. C( de ar 'i 'os !iedic(* iar 'e:eia $e9ar 'i $o"( vr(K:a1(* di$r"
D$ce!" c=$d a 'ac"9o D":$eEe"* $9ar 'i $":i9o aK"(oare.
/oia: s( s!"$) Ce D$sea:$( a sa D":$eEe"H C( D":$eEe" $" s(. Sarea aceasa ese a
r"!"rilor* iar D":$eEe" ese 'ar( de r"!. /oia: s( :ai s!"$) Ce ese sca"$"l l"i D":$eEe"H
D":$eEe" $" ese c"!ri$s !e "$ sca"$* c(ci ese $escris D:!reK"r. Dar :( e: ca $" c":va
E(Aovi$d la D$v(%("ra !e$r" aceasa* s( $" !o D:!li$i daoria. C( v( v(d !e o%i dori$d
!ovesirea cea des!re sera'i:i* $" de as(Ei $":ai* ci di$ Ei"a cea di$=i. Pe$r" aceasa c"
:"l( i"%eal( (i$d c" c"v=$"l :"l%i:ea D$%ele&erilor care9. D$=:!i$(* $e sili: s( aK"$&e:
la =lc"irea care o dori%i. BNi sera'i:ii sa" D:!reK"r"l l"iC >Is. 6* +?. Ia( 1i sera'i:ii !e care de
de:"l !o'ea%i s(9i vede%i. /ede%i9i dar 1i s("ra%i9v( !o'a* dar $" c" "lA"rare* $ici c" &raA(*
!rec": se 'ace la i$r(rile D:!(r(e1i. C(ci acolo c" c"vii$%( se D$=:!l( aceasa* 'ii$dc(
!"r(orii de '"1i $" a1ea!( ca !riviorii s( vad( Ai$e* ci re!ede Di silesc s( reac(. Iar aici $"
ese a1a* ci c"v=$"l D$&(d"ie s( sea !rivirea $oasr(* !=$( c=$d vo: vedea oae* care s"$ c"
!"i$%( a le vedea. BNi sera'i:ii sa" D:!reK"r"l L"iC. Mai D$ai$e de a ar(a vred$icia di$ 'ire*
$e9a ar(a9o di$ loc"l !e care9. a". C(ci $9a Eis D$=i ce era" sera'i:ii* ci "$de sa". Iar
vred$icia 1i dre&(oria aceasa ese :ai :are dec= aceea. C":H Pe$r" c( $":irea de
sera'i:i $" le ara( a 'i :ai :ari c" vred$icia* !rec": le ara( 'a!"l c( sa" a!roa!e de
Sca"$"l D:!(r(esc. C( 1i $oi !e !"r(orii de '"1i* !e aceia Di socoi: c( s"$ :ai D$se:$a%i*
!e care Di vo: vedea aler&=$d :ai a!roa!e de carea D:!(r(easc(. A1a 1i di$re !"erile cele
'ar( de r"!* acelea s"$ :ai sr(l"cie* care s"$ :ai a!roa!e de Tro$. Pe$r" aceasa 1i
!rooroc"l l(s=$d a se vorAi des!re vred$icia di$ 'ire* $e ara( :ai D$=i loc"l* 1ii$d c": c(
!ri$ aceasa 1i ci$sea lor ese :ai :are 1i 'r":"se%ea :ai D:!odoAia. Pe$r" ca aceasa ese
slava 1i ci$sea 1i oa( vred$icia* a sa ei D:!re9K"r"l acel"i Sca"$. Aceasa 1i la D$&eri ese c"
!"i$%( a o vedea. C(ci 1i !e aceia Frisos vr=$d s(9i arae c( s"$ :ari* $" a Eis $":ai c(
D$&eri s"$ 1i a (c"* ci) BC( D$&erii lor* D$ cer"ri* !"r"rea v(d 'a%a Ta(l"i Me"* Care ese D$
cer"riC >M. .<* .-?. Ni !rec": :ai :are ese a vedea 'a%a Ta(l"i* dec= vred$icia D$&ereasc(*
a1a :ai :are ese vred$icia de sera'i: de a sa D:!reK"r"l Sca"$"l"i 1i a9. avea !e el D$ :iK9
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
.-5
loc"l lor. Ni aces l"cr" :are 1i %ie* de vei voi* D%i ese c" !"i$%( a9. doA=$di. C(ci $" $":ai D$
:iKloc"l sera'i:ilor ese Do:$"l* ci 1i D$ :iKloc"l $osr" de vo: voi* Bc( "$de s"$ doi sa"
rei* ad"$a%i D$ $":ele Me"* acolo s"$ 1i E" D$ :iKloc"l lorC >M. +-?. Ni BA!roa!e ese
Do:$"l de cei ":ili%i la i$i:(* iar !e cei s:eri%i c" d"@"l Di va :=$"iC >Ps. 00* .7?. Ai v(E"
c( 1i !e $oi $e9a !"s D:!re"$( c" sera'i:ii* ad"c=$d"9$e a!roa!e de sca"$"l cel D:!(r(escH
A!oi Eice Prooroc"l) BNase ari!i la "$"l 1i 1ase ari!i la al"lC >Is. 6* +?. Ce $e ara( $o"( acese
1ase ari!iH D$(l%area* ridicarea* "1"ri$%a 1i &r(A$icia acelor 'iri. Pe$r" aceasa 1i Gavriil se
!o&oar( D$rari!a* $" c( are ari!i* ci ca s( arae !rooroci%ei* c( di$ loc"rile cele !reaD$ale s9a
coAor= 1i l(s=$d !erecerea D$ cele de s"s* a ve$i Kos. Dar $":(r"l ari!ilor ce voie1eH Aci $"
ese c" reA"i$%( =lc"rea $oasr(* c( D$s"1i c"v=$"l Scri!"rii s9a deEle&a !e si$e* =lc"i$d"9
$e $o"( reA"i$%a lor. BNi c" do"( D1i aco!erea" 'e%eleC. Ni c" c"vii$%a ese a1a. C(ci c" ele* ca
D:!re"$( c" o D$doi( a!(rare D1i D$(resc vederea* !e$r" c( $" !o s"'eri raEa aceea ce se
revars( di$ acea slav(. BNi c" do"( D1i aco!er( !icioareleC* !oae !e$r" D$s!(i:=$are. C( 1i
$oi oAi1$"i:* c=$d s"$e: c"!ri$1i de vreo s!ai:( sa" s!erie"r(* s( $e sr=$&e: r"!"l di$
oae !(r%ile. Ni ce Eic r"!"l* ci 1i s"'le"l la 'el !(i:e1e D$ 'ricile care cov=r1esc :(s"ra* 1i
sr=$&=$d"91i l"cr(rile sale* alear&( D$ ad=$c* aco!eri$d"9se !ese o c" r"!"l* ca c" "$
ve1:=$. Dar $i:e$i a"Ei$d s!ai:( s( $" socoeasc( c( se 'ace la ele vreo D$'iorare $e!o'i(.
C(ci D:!re"$( c" aceas( D$s!(i:=$are ese a:eseca( 1i o oarecare d"lcea%( $e&r(i(. BNi
c" do"( EA"ra"C. Iar aceasa ese dovad( c( !o'esc $eD$cea la cele D$ale 1i $icioda( $"
ca"( Kos. BNi sri&a "$"l c(re al"l 1i Eicea) BS'=$* S'=$* S'=$C. Ni sri&area aceasa :"l $e
:i$"$eaE( !e $oi. C( $" si:!l" la"d(* ci c" sri&are :are. Ni $" $":ai c" sri&are* ci 1i
$eD$cea 'ac acesea. C(ci cor!"rile cele sr(l"cioare* c" oae c( vor 'i 'oare sr(l"cie*
oAi1$"iesc a $e D$s!(i:=$a !e $oi $":ai a"$ci c=$d le vede: !e$r" !ri:a da(* iar d"!( ce
Ie vo: !rivi :ai :"l d:!* c" oAi1$"i$%a D$ceeaE( :irarea* 'ii$dc( oc@ii $o1ri s9a" de!ri$s
c" ele. Pe$r" aceasa c=$d vede: vre"$ c@i! D:!(r(esc !"s la D$(l%i:e de c"r=$d 1i
sr(l"ci$d l":i$a c" vo!selele* $e s!(i:=$(:* iar d"!( o Ei sa" do"( $" $e :ai :i$"$(: de
el. Ni ce Eic de c@i! D:!(r(esc* c=$d 1i la raEele soarel"i $i se D$=:!l( la 'el* 'a%( de care $ici
"$ al cor! $" !oae 'i :ai sr(l"ci. A1adar* la oae cor!"rile oAi1$"i$%a c" ele D$ceeaE(
:irarea. Dar la slava l"i D":$eEe" $" ese a1a* ci c" o"l di:!oriv(. C(ci c" c= !"erile
acelea !erec D$r" !rivirea slavei l"i D":$eEe"* c" a= :ai :"l se s!(i:=$9eaE( 1i91i
:(resc :irarea. De aceea de c=$d a" 'os '(c"e !=$( ac":* v(E=$d slava aceea* $icioda( $9
a" D$cea s( sri&e c" s!(i:=$are. Ni aceea ce $oi !(i:i: D$ !"%i$( vre:e* c=$d vede: "$
'"l&er D$ai$ea oc@ilor $o1ri* aceia $eD$cea s"'er(* av=$d"91i :irarea a:eseca( c" o
$e&r(i( d"lcea%(. Ni $" $":ai sri&(* ci "$ii c(re al%ii 'ac aceasa* dovedi$d"9se as'el c= de
D$i$s( e D$s!(i:=$area. A1a 1i $oi* c=$d se 'ace vre"$ r(s$e* sa" se c"re:"r( !(:=$"l* $"
$":ai c( s(ri: 1i sri&(:* ci 1i aler&(: "$ii !e la casele alora. La 'el 1i sera'i:ii 'ac. De
aceea sri&( "$ii la al%ii) S'a$%* S'=$* S'=$.
Oare a%i c"$osc" c=$area aceasaH Oare a $oasr( ese sa" a sera'i:ilorH Ni a $oasr( 1i a
sera'i:ilor* !e$r" c( Frisos a ridica !ereele cel di$ :iKloc al vraKAei 1i a D:!(ca cele di$
cer"ri c" cele de !e !(:=$ 1i a '(c" !e a:=$do"( "$a. C( :ai D$ai$e $":ai D$ cer"ri se
c=$a la"da aceasa* iar d"!( ce S(!=$"l a !ri:i a ve$i !e !(:=$* 'i aceas( c=$are a
coAor=9o la $oi. De aceea 1i aces :are ar@iere"* c=$d s( la aceas( S'=$( Mas(* ad("&=$d
sl"KAa cea c"v=$(oare 1i s(v=r1i$d Ler'a cea '(r( de s=$&e* $" $e c@ea:( si:!l" la aceas(
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
.-6
la"d(* ci :ai D$=i Eic=$d de @er"vi:i 1i !o:e$i$d de sera'i:i* a1a $e !or"$ce1e ""or s(
D$(l%(: c=$area cea D$'rico1a(G c" !o:e$irea celor ce D:!re"$( d($%"iesc s"s* s:"l&=$d de
la !(:=$ :i$ea $oasr(* D$c= $":ai c( $" sri&( c(re 'lecare di$ $oi* Eic=$d) BC" sera'i:ii
c=$%i* c" sera'i:ii sai* c" aceia D$i$de9%i ari!ile* c" aceia EAoar( D:!reK"r"l Sca"$"l"i cel
D:!(r(esc. Ni ce l"cr" de :irare ese a sa D:!re"$( c" sera'i:iiH De :are :irare* c(ci de
cele ce $" a" D$dr(E$i a se ad$&e ei* !e acelea D":$eEe" %i le9a da %ie c" sloAoEe$ie. BC( s9a
ri:is la :i$e "$"l di$ sera'i:i* 1i D$ :=$( avea "$ c(rA"$e de 'oc* care Dl l"ase c" cle1ele
di$ alar.C Alar"l acela ese D$c@i!"ire 1i ase:($are a alar"l"i aces"ia. Foc"l acela* a aces"i
'oc d"@ov$icesc. Dar $" a" D$dr(E$i sera'i:ii s( se ai$&( c" :=i$ile* ci c" cle1ele* iar " iei
c" :=$a. Deci de vei c"&ea la vred$icia celor !"se D$ai$e* vei vedea c( s"$ :ai D$ale 1i
dec= !i!(irea sera'i:ilor. Iar de vei c"&ea la i"Airea de oa:e$i a S(!=$"l"i ("* vei vedea
c( $" s9a r"1i$a a Se !o&o$* !ri$ cele !"se D$ai$e* c(re !rosi:ea $oasr(. Deci acesea
!"$=$d"9%i9le D$ :i$e* o* o:"le* 1i c"&e=$d la :(ri:ea dar"l"i* scoal(9e 1i de!(r=$d"9e de
la !(:=$* s"ie9e la cer. Dar vei Eice c( e ra&e r"!"l D$ Kos. Dar ia( c( se a!ro!ie !os"rile*
care 'ac "1oare ari!ile s"'le"l"i 1i "1"reaE( sarci$a r"!"l"i* c" oae c( va 'i :ai &re" dec=
!l":A"l. Dar c"v=$"l cel !e$r" !os s( r(:=ie* iar cel !e$r" ai$e s( !or$easc( ac":*
!e$r" care s"$ 1i !os"rile. Ni !rec": s'=r1i"l l"!elor celor ce se 'ac la $evoi$%ele cele
oli:!ice* ese c"$"$a* a1a 1i s'=r1i al !os"l"i ese D:!(r(1irea cea c"ra(. De aceea* de $"
vo: s(v=r1i aceasa D$ acese Eile* D$ Eadar $e9a: c@i$"i !e $oi D$1i$e* c( 1i $eD$c"$"$a%i 1i
'(r( de $ici "$ dar $e d"ce: de la $evoi$%a !os"l"i. Pe$r" aceasa 1i !(ri$%ii a" D$i$s
vre:ea cea de $evoi$%( a !os"l"i* d=$d"9$e $o"( i:! de !oc(i$%(* ca s!(l=$d"9$e 1i c"9
r(%i$d"9$e* c"ra%i s( $e a!ro!ie:. De aceea 1i e"* ia(* de ac": sri& c" &las l":i$a* 1i
:(r"risesc 1i ro& 1i !o'esc* ca s( $" v( a!ro!ia%i de aceas( S'=$( Mas( c" D$i$(ci"$e sa"
c" co$1ii$%( D$c(rca(. C( as'el de a!ro!iere $" !oae 'i D:!(r(1ire* c" oae c( de
$e$":(rae ori $e vo: ai$&e de aces S'=$ Tr"!* ci os=$d( 1i c@i$ 1i ad("&ire de !edea!s(.
Ni:e$i !(c(os 'ii$d s( $" se a!ro!ie* 1i $" a: Eis Ai$e* $i:e$i !(c(os* c(ci !e :i$e D$=i
:( o!resc de la d":$eEeiasca Mas(* ci $i:e$i r(:=$=$d !(c(os s( $" se a!ro!ie. De aceea*
ia( v( s!"$ de :ai D$ai$e* ca dac( va sosi ci$ele cele D:!(r(e1i 1i va ve$i acea s'=$( sear(*
s( $" !oa( Eice ci$eva) A: i$ra $e&(i 1i !"si"* !e$r" c( $" $e9ai s!"s acesea :ai
de:"l. C( de a1 'i a"Ei acesea :ai de de:"l* $e&re1i :9a1 'i sc@i:Aa 1i :9a1 'i c"r(%a 1i
a1a :9a1 'i a!ro!ia. Deci ca $i:e$i s( $" !oa( !rici$"i acesea* ia( v( s!"$ de :ai D$ai$e 1i
v( ro& s( ar(a%i :"l( !oc(i$%(. Ni" c( o%i s"$e: vi$ova%i 1i c( $i:e$i $" se va l("da c( are
i$i:a c"ra(. Dar $" acesa ese r("l* c( $" ave: i$i:a c"ra(* ci c(* $eav=$d i$i:a c"ra(*
$ici la Cel ce
SFNTUL IOAN CUR DE AUR
!oae s9o 'ac( !e ea c"ra( $" $e a!ro!ie:. C(ci !oae* de va voi. Dar :ai ales :"l :ai :"l
dec= $oi voie1e ca s( M: c"ra%i* ci a1ea!( ca de la $oi s( !or$easc( aceasa* ca s( $e
D$c"$"$eEe. Ci$e a 'os :ai !(c(os dec= va:e1"lH Ni $" $":ai !e$r" c( a Eis) D":$eEe"le*
:ilosdv 'ii :ie* !(c(os"l"i* s9a !o&or= :ai D$dre!a dec= 'arise"l >Lc. .<* .09.8?. Ni $"
$":ai c"v=$"l acesa* care a av" :are !"ere* l9a c"r(%i !e el* ci a1eEarea c" care a Eis aces
c"v=$* 1i $" $":ai a1eEarea* ci :ai D$ai$e de aceasa* i"Airea de oa:e$i a l"i D":$eEe".
Ce is!rav(* s!"$e9:i* ce ose$eal(* c=( s"doare Di reA"ie* !(c(os"l"i s( se rec"$oasc( !e
si$e c( ese !(c(os* 1i s9o arae 1i l"i D":$eEe"H /eEi c( $" D$ Eadar a: Eis* c( D":$eEe"
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
.-7
voie1e s( !or$easc( de Ia $oi o :ic( !rici$(* 1i a!oi El si$&"r 'ace o"l s!re :=$"irea
$oasr(H S( $e !o9c(i: dar* s( !l=$&e:* s( $e =$&"i:. Ni de $e va :"ri "$ 'i"* cea :ai :"l(
vre:e a vie%ii $oasre o !erece: D$ !l=$s 1i D$ =$&"ire* iar de $e vo: !ierde s"'le"l s( $"
!l=$&e:H Ne9a: de!(ra de :=$"ire 1i s( $" $e =$&"i:. Ni ce Eic de s"'le 1i :=$"ireH U$
S(!=$ a= de Al=$d 1i :ilosdv a D$(r=a 1i $" $e asc"$de: s"A !(:=$H C( dra&osea 1i
!"rarea l"i de &riK( 'a%( de $oi cov=r1e1e !e cea a oric(r"i s(!=$* !"r(or de &riK(* sa" a
oric(r"i a( i"Aior de 'ii* sa" :aic( i"Aioare de !or"$ci. BOare va "ia 'e:eia !e !r"$c"l
s("H Sa" $"9i va 'i :il( de 'iii !=$ecel"i s("H C(* de va 1i "ia 'e:eia !e ace1ia* dar E" $" e
voi "ia !e i$e* Eice Do:$"lC >Is. 84* .5?. Credi$cioas( c" adev(ra ese '(&(d"i$%a 1i $" :ai
are $evoie de dovad(* c(ci ese a l"i D":$eEe". Dar o"1i ve$i%i s( dovedi: aceasa 1i !ri$
l"cr"ri. Re9Aecca !or"$ci$d oarec=$d co!il"l"i ei s( se '(%(r$iceasc( c" acea !l(s:"ire a
'"ri1a&"l"i Ai$ec"v=$(rii 1i D:Ar(c=$9d"9. Ai$e !ese o* ca s( ia c@i!"l 'rael"i s("* v(E=$d
c(
PUZUL
$ici a1a $" D$dr(E$ea s( :ear&( la a(l l"i 1i vr=$d ca s( ridice de la co!il oa( 'rica* Di Eice)
BAs"!ra :ea s( 'ie Alese:"l ("* 'i"leC >Fac. +7* .0?. R(s!"$s de :aic( adev(ra(* care e
a!ri$s( de dra&osea 'i"l"i. Iar Frisos $" $":ai c( a Eis aceasa* ci a 1i '(c". N" $":ai a
'(&(d"i* ci 1i c" l"cr"l a D:!li$i. C(ci Pavel sri&(* Eic=$d) BFrisos $e9a r(sc":!(ra !e $oi
di$ Alese:"l Le&ii* '(c=$d"9Se !e$r" $oi Alese:C >Gala. 0* .0?. Deci !e$r" aceasa Dl vo:
D$(r=a* s!"$e9:iH Ni c": $" ese l"cr"l acesa :ai c":!li dec= &@ee$a 1i dec= vier:ele
cel $eador:i 1i 'oc"l cel $esi$sH
Deci c=$d vrei s( e a!ro!ii de S'=$a Mas(* veEi c( ese acolo de 'a%( D:!(ra"l ""ror. Ni
ese de 'a%( c" adev(ra 1i c"$oa1e :i$ea 'iec(r"ia* v(E=$d ci$e se a!ro!ie c" s'i$%e$ia care
se c"vi$e 1i ci$e c" co$1ii$%a rea* c" &=$d"ri $ec"rae 1i D$i$ae 1i c" 'a!e s!"rcae. Ni de
vo: a'la !e vre"$"l D$ aces 'el* :ai D$=i Dl d( la K"decaa co$1ii$%ei l"i* care Dl Aae c"
&=$d"rile 1i de9. va D$dre!a* Dl !ri:e1e iar(1i. Iar de va r(:=$e $eD$dre!a* a"$ci va c(dea
D$ :=i$ile L"i* ca "$ $e:"l%":ior 1i $ec"$osc(or. Iar ce D$sea:$( aceasa* asc"l( !e F
hvel* care Eice) BD$'rico1(or l"cr" ese a c(dea D$ :=i$ile D":$eEe"l"i cel"i vi"C >Evrei .-*
0.?. Ni" c( :"1c( c"vi$ele acesea* dar ce s( 'acH De $" voi !"$e docorii a:are* $" se vor
(:(d"i ra$ele. Iar de le voi !"$e* voi $" s"'eri%i "s"ri:ea. Sr=:ora s"$ di$ oae !(r%ile*
dar de $evoie ese s( D$i$d :=$a. De aK"$s s"$ cele ce s9a" Eis s!re D$dre!area celor ce ia"
a:i$e. Dar ce $" $":ai vo"(* ci 1i alora* !ri$ voi s( se 'ac( 'olosioare D$v(%("ra* ve$i%i ca
!e acesea s( le re!e(: !e sc"r. A: vorAi des!re sera'i:i* a: ar(a c=( vred$icie
!rici$"ie1e sarea a!roa!e de Sca"$"l D:!(r(esc 1i c": c( 1i oa:e$ilor le ese c" !"i$%( a
doA=$di vred$icia aceasa. A: s!"s des!re ari!i 1i !"erea l"i D":$eEe" cea $ea!ro!ia( 1i
de:ai s(lAaice dec= cele ale :(rii. C": ar 'i volA"ra :=$iei* care de Kos D$ s"s c"!ri$de
i$i:a* v=$"ri ale !o'ei celei rele* care !rici$"iesc :i$%ii :"l( "lA"rare. Iar cel $eisc"si 1i
$ede!ri$s* c=$d D$ce!e vi'or"l :=$iei* D$da( se "lA"r(* se D$v(l"ie1e* se clai$(* rece c"
vederea s"'le"l* care se c"'"$d( de !ai:i 1i D$ cele di$ "r:( !(i:e1e sricare co9r(Aiei. Iar
cel isc"si 1i de!ri$s a s"'eri A(rA(e1e "$ele ca acesea* !"$e :i$ea ca !e "$ c=r:aci la
c=r:( 1i $" D$ceeaE(* oae 'ac=$d"9le* !=$( ce $" va D$dre!a coraAia la liR :a$"l cel li$ al
'iloEo'iei. Deci aceea ce se D$=:!l( la :are 1i se !erece c" :i$ea* aceea se D$=:!l( 1i la
=lc"irea Scri!"rilor* c(ci a"$ci c=$d ie1i: D$ $oia$ $e "lA"r(:* $e D$v(l"i:* dar $" !e$r"
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
.-<
c( $oia$"l ese D$'rico1a* ci !e$r" c( $oi cei ce D$o(: s"$e: $ede!ri$1i. Ni c": c( "$ c"9
v=$ care ese les$e de D$%eles se !oae 'ace de $eD$%eles di$ !rici$a $ede!ri$derii
asc"l(orilor* Dl voi ad"ce :aror !e Pavel* c(ci Eic=$d c( Frisos S9a '(c" Ar@iere" d"!(
r=$9d"iala l"i Mel@isedec 1i vr=$d s( arae ci$e ese Mel@isedec* a ad("&a) BI$ !rivi$%a
aceasa* ave: :"le de vorAi 1i l"cr"ri &rele de =lc"iC >Evrei 5* ..?. Ce Eici* o 'ericie*
PaveleH Zie cel"i ce ai D$%ele!ci"$ea cea d"@ov$iceasc( 1i ai a"Ei c"vi$e care $" se !o vorAi
1i ai 'os r(!i la al reilea cer* D%i ese c" a$evoie de =lc"iH Dac( %ie D%i ese c" a$evoie de
=lc"i* c"i Di va 'i "1orH Mie* Eice* D:i ese c" a$evoie de =lc"i* $" !e$r" c( ese &re"* ci
!e$r" $e!"i$%a asc"l(orilor. C(ci d"!( ce a Eis) Bl"cr"ri &rele de =lc"iC* a ad("&a Bde
vre:e ce r=$davi v9a%i '(c" c" a"E"rileC. /eEi c( $" 'irea c"v=$"l"i l9a '(c" !e si$e &re" de
D$%eles* ci $ede!ri$9derea asc"l(orilorH Ni $" $":ai &re" Dl 'ace* ci 1i Dl l"$&e1e. C(ci a Eis
$" $":ai &re" de =lc"i* ci 1i :"l de vorAi* care a:=$do"( s"$ di$ !rici$a r=$d(virii
a"E"l"i. Ni !rec": la Aol$avi* $" reA"ie s( le !"$e: :as( &raA$ic( 1i "1or &(d(* ci reA"ie
&(ie :"le 'el"ri de A"cae* c( dac( cel Aol$av $" va voi s( &"se "$ 'el* s( ia di$ cel(lal 1i
de $" va voi s( :($=$ce $ici di$ acesa s( !ri:easc( al"l* iar de va res!i$&e 1i acesa s(
!oa( &"sa di$ al"lG 1i as'el c" 'el"ri:ea A"caelor s( Air"i: &re"aea de a :"l%":i !e cel
Aol$av* iar !ri$ oseAirea :esei s( vi$dec(: $eD:!(carea :i$ii l"i) A1a* de :"le ori* reA"ie
s( 'ace: 1i la os!(%"l cel d"@ov$icesc. C(ci c=$d s"$e: $e!"i$cio1i reA"ie s( &(i:
c"v=$"l D$del"$&a 1i c" :"le 'el"ri de D:!esri%("ri* care s( aiA( !ilde 1i ase:($(ri* doveEi
1i se$s"ri di'erie 1i :"le ale de aces 'el* ca di$ oae acesea :ai les$icioas( s( $i se 'ac(
$o"( ale&erea celor de 'olos.
I$s( de1i D$del"$&a ese c"v=$"l 1i &re" de =lc"i* dar $" i9a li!si !e ei de D$v(%("ra cea
!e$r" Mel@isedec* c(ci c" aceasa B:"l de vorAi 1i l"cr"ri &rele de =lc"iC* a ridica os=rdia
lor* '(c=$d"9i :ai les$icio1i la asc"lare 1i !ri$ 'a!"l c( le9a !"s :as(* a s("ra !o'a lor.
La 'el s( 'ace: 1i $oi* s( D$dr(E$i: a i$ra D$ :are* d"!( !"erea $oasr(* de1i $e:(r&i$i ese
$oia$"l Proorocilor 1i :ari s"$ ad=$ci:ileG 1i $" d"!( !"erea $oasr(* ci d"!( dar"l cel da
de s"sG 1i $" !e$r" 'olos"l $osr" D$dr(E$i: as"!ra :(rii* ci !e$r" al vosr"* "r:=$d l"i
Pavel 1i D$r" aceasa. Ni c": c( $" i9a li!si !e ei de D$v(%("ra cea des!re Mel@isedec*
asc"l( cele ce "r:eaE(. C(ci d"!( ce a Eis Bave: :"l de vorAi 1i l"cr"ri &rele de =lc"iC* a
ad("&a) BC(ci aces Mel@isedec... D:!(ra"l dre!(%ii* a!oi 1i D:!(ra"l Sale:"l"i* adic(
D:!(ra"l !(cii* '(r( a(* '(r( :a:(* '(r( s!i%( de $ea:* $eav=$d $ici D$ce!" al Eilelor* $ici
s'=r1i al vie%ii* ci* ase:($a 'ii$d Fi"l"i l"i D":$eEe"* r(:=$e !reo !"r"reaC >Evrei 7* .90?.
Oare $" v9a "lA"ra Pavel a"E"rile voasre* Eic=$d des!re "$ o: c( ese '(r( a(* '(r( :a:(H
Cred c( da* c(ci $" $":ai des!re "$ o: de se va Eice asa !rici$"ie1e :"la* $ed":erire* ci 1i
des!re Frisos. Ni dac( ese >ar( de a(* c": ese Fi" 1i D$c( U$"l9N(sc"H C( Fi"l reA"ie s(
aiA( a(* iar al'el $" va 'i Fi". Dar Fi"l l"i D":$eEe" ese 1i '(r( a( 1i '(r( :a:(. C":H
F(r( a( d"!( $a1erea cea de Kos* iar '(r( de :a:(* d"!( cea de s"s. C(ci $9a av" a( !e
!(:=$* $ici :a:( D$ cer. BF(r( s!i%( de $ea:C. S( a"d( cei ce iscodesc 'ii$%a L"i. Ni c" oae
c( "$ii ariA"ie aceasa* adic( B'(r( s!i%( de $ea:C* $a1erii celei de s"s* dar ereicii $ici a1a $"
voiesc* c(ci o iscodesc 1i o cerceeaE(. Iar "$ii :ai D$&(d"iori di$re ace1ia* socoesc aceasa
la $a1erea cea de s"s* dar $" s"$ de acord !e$r" cea de Kos. Iar $oi s( ar((: c( Pavel a Eis
aceasa !e$r" a:=$do"( $a1erile* 1i cea de s"s 1i cea de Kos. C(ci aceea ese D$'rico1a(* iar
aceasa ai$ic(. Des!re aceasa de Kos isaia Eice) B1i $ea:"l L"i ci$e9L va s!"$eC >Is. 50* <?.
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
.-4
Dar !oae vei Eice c( el $9a Eis !e$r" $a1erea cea de s"s. Dar ce vo: avea de Eis c(re Pavel*
care d"!( ce a s!"s des!re a:=$do"( $a1erile* !e "r:( a ad("&a acel c"v=$ B'(r( s!i%( de
$ea:CH C(ci d"!( ce a Eis B'(r( a(* '(r( :a:(C* a ad("&a B'(r( s!i%( de $ea:C. C( $"
$":ai d"!( $a1erea aceea* d"!( care ese '(r( :a:(* s( creEi c( ese '(r( s!i%( de $ea:* ci 1i
d"!( aceasa* d"!( care ese '(r( a(* adic( d"!( cea de Kos. De aceea deci* d"!( ce a Eis
des!re a:=$do"( $a1erile* a Eis 1i '(r( s!i%( de $ea:. Ni $a1erea aceasa de Kos 'ii$d
$eD$%eleas(* c": vo: D$dr(E$i s( o cerce(: !e cea de s"sH C(ci dac( !ridvoarele #isericii
s"$ a= de :(re%e 1i !rici$"ioare de 'ric( s'=$(* c": va D$dr(E$i s( i$re ci$eva D$ cele
$e":AlaeH
Ni c( S9a $(sc" di$ Ta(l* 1i". Iar c":* $" 1i". Ni c( S9a $(sc" di$ Fecioara* 1d". Dar c":*
$" 1i". Ni $ici aici $" D$%ele& c@i!"l $a1erii. C( $a1erea celor do"( 'iri se adeve9reaE(* dar
'el"l lor se ace. Ni !rec": aici la Fecioara* $e1ii$d c": S9a $(sc" di$ ea* :(r"risesc c( S9a
$(sc" 1i $" (&(d"iesc 'a!"l di$ !rici$a $e1ii$%ei 'el"l"i* a1a '( 1i " la Ta(l. De1i $" 1ii
c": S9a $(sc"* :(r"rise1e c( S9a $(sc". Ni de9%i va Eice %ie ereic"l* c": S9a $(sc" Fi"l
di$ Ta(l* ra&e9i :i$ea la !(:=$ 1i Ei c(re el) CoAoar(9e di$ cer 1i dovede1e9:i c": S9a
$(sc" di$ Fecioara 1i d"!( aceea D$reaA( de acelea. Zi$e9.* D$co$Koar(9.* $"9. l(sa s( sar(*
$ici s( aler&e D$ laAiri$"l silo&is:elor. Zi$e9. 1i s"&r"9:(9.* $" c" :=$a* ci c" c"v=$"l. N"9
i da i:! 1i ie1iri. De aceea !rici$"iesc ei "lA"rare celor c(rora le vorAesc* !e$r" c( $oi le
"r:(: lor 1i $"9i ad"ce: s"A le&ile d":$eEeie1ilor Scri!"ri. Deci !"$e D:!reK"r"l l"i Eid*
di$s!re oae !(r%ile* :(r"riile cele di$ Scri!"ri 1i $ici $" va !"ea s( desc@id( &"ra.
I$reaA(9I) C": S9a $(sc" di$ FecioaraH Ni $" e de!(ra de aceasa. Dar el $" va !"ea s(9%i
s!"$( c@i!"l $a1erii* c" oae c( va D$cerca 1i se va is!ii de $e$":(rae ori. C(ci c=$d
D":$eEe" va D$c@ide D$%eles"l* ci$e9. va desc@ideH N":ai c" credi$%a se !ri:esc "$ele ca
acesea. Iar dac( el $" se as=:!(r(* ci ca"( silo&is:e* Eii c(re el* ceea ce a Eis Frisos c(re
Nicodi:. BDac( v9a: s!"s cele !(:=$e1i 1i $" crede%i* c": ve%i crede de v( voi s!"$e cele
cere1iHC >I$. 0* .+?. Dac( e9a: D$reAa de $a1erea cea di$ Fecioar( 1i $" 1ii 1i $ici a
desc@ide &"ra $" !o%i* c": D$dr(E$e1i s( cerceeEi cer"lH Ci* o* de ai 'i iscodi cer"l 1i $" !e
S(a!=$"l cer"l"i. BDac( v9a: s!"s cele !(:=$e1i 1i $" crede%iC* $" a Eis $" !ri:i%i* ci B$"
crede%iC* ar(=$d"9$e* c( 1i D$ cele !(:=$e1i ese $evoie de credi$%(. Ni dac( cele !(:=$e1i
a" $evoie de credi$%(* c" :"l :ai :"l cele cere1i. Ni c" oae c( Frisos a Eis c(re Nicodi:
des!re o $a1ere :"l :ai de Kos. C( era c"v=$"l !e$r" AoeE* !e$r" $a1erea de9a do"a* cea
d"@ov$iceasc(. Dar 1i des!re aceasa a Eis c( s"$ D$%elese $":ai !ri$ credi$%(. Ni le9a $":i
!e ele !(:=$e1i* $" !e$r" c( s"$ !(:=$e1i* ci !e$r" c( se s(v=r1esc !e !(:=$* care
co:!ar=$d"9se c" $a1erea cea de s"s* cea $e&r(i( 1i care cov=r1e1e oa( :i$ea* !(:=$e1i
s"$. Deci dac( ese c" $e!"i$%( a 1i c": :( $asc a do"a oar( di$ a!(* '(r( $":ai !ri$
credi$%( 1i $" iscodi$d 'el"l ei* de c=( $eA"$ie va 'i !li$ acela care va D$reA"i$%a c"&e(ri
o:e$e1i 1i va cere doveEi ale $a1erii celei de s"s a U$"ia9N(sc"H Deci c": Cel U$"l9
N(sc"* Fi"l i"i D":$eEe" ese 'ar( de a( 1i '(r( de :a:( 1i '(r( de s!i%( de $ea: d"!(
a:=$do"( $a1erile* di$ des"l s9a ar(a. Ac": "r:eaE( s( $e D$oarce: la ceea ce $e i$ere9
seaE( 1i s( $e de1e!(: a"E"l* a"Ei$d &@ici"ri !rooroce1i* l(s=$d c"v=$"l cel des!re
Mel@isedec !e$r" al( Ei.
C(ci c"vi$ele cele !rooroce1i s"$ ase:e$ea c" &@ici"rile 1i c" :"l( &re"ae se =lc"ie1e
A1eE(:=$"l cel vec@i 1i c" a$evoie se D$%ele& c(r%ile l"i. Iar cel $o" ese :"l :ai l":i$a 1i
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
..-
:ai "1or. Dar !oae va Eice ci$eva) Pe$r" care !rici$( s9a" scris acesea a1aH C(ci
A1eE(:=$"l cel $o" ar reA"i s( 'ie :ai $eD$%eles* c(ci vorAe1e des!re l"cr"ri :ai :ari*
des!re :!(r(%ia cer"rilor 1i D$vierea r"!"rilor* 1i des!re A"$((%ile cele $eor(ie* care
cov=r1esc :i$ea o:e$easc(. Deci care ese !rici$a c( !roorocirile s"$ $el":i$aeH
Deoarece ele s!"$ :"le rele i"deilor. C": c( vor 'i sco1i di$ ci$sea av"( 1i vo: 'i A(&a%i
$oiG c": c( se va risi!i Te:!l"l 1i $" se va :ai ridicaG c": c( va c(dea Ier"sali:"l 1i va 'i
c(lca de o%i* iar i"deii se vor risi!i D$ oa( l":ea 1i $" vor :ai avea !erecerea cea di$=i* ci
oae cele av"e se vor l"a de la ei 1i !roorocirile* 1i Ker'ele* 1i Preo%ia 1i :!(r(%ia. Ni $"
$":ai acesea s!"$ea" de :ai D$ai$e Proorocii* ci 1i alele :"le ca acesea* D$se:$=$d D$
c(r%ile lor $e$":(rae !rici$i vred$ice de Kale. Deci ca s( $" o:oare i"deii !e cei ce s!"$ea"
acesea* a" asc"$s !roorocirile lor s"A &re"aea =lc"irii 1i a" v(rsa :"l D$"$eric as"!ra l"9
cr"rilor* !ri$ aceasa !rici$"i$d celor ce &r(ia" si&"ra$%(. Ni de "$de ese ar(a aceasaH Ni va
reA"i s( d(: socoeal( de cele vorAie* de1i D$re !riee$i le vorAi:. Dar !oae 1i di$ cei ce $"
$e s"$ !riee$i s"$ :"l%i de 'a%(. Deci 1i aceia s( D$ve%e acesea 1i s( $i se 'ac( 1i ei !riee$i.
A: Eis c( de ar 'i a"Ei i"deii des!re r("(%ile cele ce era" s(9i aK"$&( 1i c": c( Ier"sali:"l va
'i roAi d"!( ve$irea l"i Frisos* c" roAie '(r( s'=r1i 1i $esc@i:Aa(* de ar 'i a"Ei deci acesea
l":i$a de la !rooroci* D$da( i9ar 'i o:or=. Dar de "$de se dovede1e aceasaH D$=i de la
oAicei"rile lor. C( era" "rAa%i 1i c" oAicei"ri de 'iar(. Po!or care de9a !"r"rea D$sea de
s=$&ele !roorocilor* av=$d"91i :=i$ile de!ri$se de K"$&@ie9rea s'i$%ilor. Des!re acesea :arele
Ilie sri&() BLer'el$icele laie le9a" s"r!a 1i !e !roorocii T(i i9a" "cisC >I D:!. .4* .-?. Iar
Frisos Eice) BIer"sali:e* Ier"sali:e* care o:ori !rooroci 1i c" !iere "ciEi !e cei ri:i1i la
i$eC >M. +0* 07?. Isaia !ri@($i$d"9i Eice) B... :=i$ile voasre s"$ !li$e de s=$&eC >Is. .* .5?.
Ni iar(1i Frisos ada"&() BP(ri$ii vo1ri a" o:or= !e !rooroci* iar voi Eidi%i :or:i$ele lor*
D$rec=$d :(s"ra !(ri$%ilor vo1ri >M. +0* +490+?. /eEi c( 1i s(!=$"l 1K sl"&ile :(r"risesc c(
a" 'os "ci&a1iH Dar ce D$sea:$() D:!li$i%i :(s"ra !(ri$%ilor vo1riH O:or=%i9M( 1i !e :i$e.
Ad("&a%i la s=$&ele roAilor 1i S=$&ele cel s(!=$esc. C( de1i $e$":(ra%i oa:e$i a" "cis* dar
o%i aceia a" 'os roAi. Iar c=$d 1i9a" D$i$s :=i$ile as"!ra S(!=$"l"i* a"$ci a" D$rec"
:(s"ra Ni !e A"$( dre!ae ese aceasa* c( !=$( a $" o:orD !e S(!=$"l* avea" $(deKde de
:=$"ire* c( ve$i$d Miel"l l"i D":$eEe"* Care va ridica !(ca"l l":ii* 'i va iera 1i !e ei. Dar
d"!( ce a" o:or= !e Docor"l 1i s9a" '(c" D$K"r(ori ai Ler'el$ic"l"i >Cr"cii?* D$orc=$d"9se
de la Cel ce a ve$i s( iere !(caele* de oa( $(deKdea s9a" li!si. De aceea a Eis Frisos Ba%i
D$rec" :(s"ra !(ri$%ilor vo1riC. Deci c( ei s"$ v(rs(ori de s=$&e 1i s!"rca%i* s9a dovedi di$
:"le :(r"rii. Dar de "$de ese dovedi c( $" ar 'i cr"%a !e !rooroci* de ar 'i a"Ei de la ei*
c( Ier"sali:"l se va !r(!(di* c( Le&ea va D$cea* c( A1eE(:=$"l cel vec@i se va sc@i:AaH
Di$ cele ce s9a Eis ese dovedi* dar di$ $o" di$ Scri!"ri voi 'ace dovada :ai l":i$a(. Ni
c": c( ese adev(ra* c( de ar 'i a"Ei !e vre"$ !rooroc Eic=$d c( ier"sali:"l se va roAi
vre:el$ic* ar 'i sloAoEi :=$ia as"!ra l" D$ loc ca ei s( se sc@i:Ae 1i !ri$ aceasa s(
de!(reEe :=$ia l"i D":$eEe"* s( asc"l(: isoria. Ceaea era oarec=$d D$co$K"ra( de
AaAilo$ie$i 1i :"l( oase era D:!reK"r"l eiG 1i !ri:eKdiile $" era" asc"$se* ci ceaea
Ier"sali:"l"i era a"$ci D$ :iKloc"l c"rsei Dar 1i a1a* ar(ae 'ii$d !ri:eKdiile* c=$d lere:ia a
Eis c(re ei c( ceaea se va da D$ :=i$ile cal9deilor Y c" oae c( aceasa $" era !roorocie* c(
vedea" c" oc@ii lor ceea ce avea s( li se D$=:!le 9* 'ii$dc( le9a Eis $":ai cele ar(ae D$ai$ea
oc@ilor lor* s!"rca%ii 1i $esi:%iorii 1i $e:"l%":i%ii '(c(orilor de Ai$e* s9a" "lA"ra* D$c= Dl
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
...
socoea" !e el v=$E(or 1i !rici$"ior al !ierderii ce(%ii 1i Eicea") BS( 1e o:oare dar o:"l
acela* !e$r" c( el sl(Ae1e :=i$ile oa:e$ilor celor ce se r(EAoiesc... 1i :=i$ile)a o !o!or"lC
>Iere:. 0<* 8?. Dar $"9i sl(Aea* ci Di D$(rea* le ridica os=rdia 1i c("a s(9i ad"c( la D":$eEe"*
Care ca "$ Eid are 1i $eAir"i !"ea s(9i D:!reK:"iasc(. Ni c" oae acesea ei !or"$cea" ca
s(9L o:oare. C( aces 'el de r(s!l(iri d(dea" ei '(c(orilor de Ai$e. Ni c" oae c( D:!(ra"l i9
a iera* ei $ici a1a $" s9a" li$i1i 1i 'ii$dc( $9a" !"" s(9. o:oare* l9a" ar"$ca D$ &roa!a c"
$oroi.
Ni dac( $9a" s"'eri vesea roAiei vre:el$ice* c": ar 'i !"" s"'eri !e cei ce le !roorocea"
roAie $es'=r1i(H Dac( $9a" s"'eri s( a"d( !e lere:ia Eic=$d c( vor :er&el$ #aAi9
Io$* ci l9a" !ede!si* oare $9ar 'i sorAi s=$&ele celor ce ar 'i Eis c( vor 'i r(s!=$di%i* $" D$
#aAilo$* ci D$ oa( l":eaH Ni de vi se !are c( aceasa $" ese de aK"$s* v( voi ad"ce o dovad(
l":i$a(* c( $" era '(r( !ri:eKdie a Ie s!"$e cele ce vor 'i* adic( ci$sea $oasr(* a $ea:"rilor
1i c(derea lor. Pe Ne'a$* !=r&a :"ce$icilor* !e$r" ce I9a" "cis c" !iereH Oare $" c" acesea
!ri@($i$d"9. 1i Eic=$d) BL9a: a"Ei s!"$=$d c"vi$e de @"l(... C( l9a: a"Ei Eic=$d c( Iis"s*
Na9Eari$ea$"l acesa* va srica loc"l acesa 1i va sc@i:Aa dai$ile* !e care $i le9a l(sa $o"(
MoiseC >F. A!. 7* ..?. Ni $" !e$r" aceasa l9a" "cis c" !iereH Ni dac( a"$ci $9a" s"'eri s(
a"d(* c=$d !=$( 1i l"cr"rile Di D$credi$%a"* c": ar 'i s"'eri !e !rooroci s( !rooroceasc(
aceseaH A v(E"* i"Ai"le* c( !e$r" vesirea alei !ereceri >re&"li de via%(? 1i a sric(rii
Te:!l"l"i* l9a" "cis !e Ne'a$ c" !iereH Asc"l( c": 1i "i Frisos 'i ad"c aceea1i vi$(. C(
Eic ei* c": c( El ar 'i Eis) BSrica%i Aiserica aceasa 1i D$ rei Eile o voi ridicaC >I$. +* .4?. /eEi
c( !ese o sricarea Te:!l"l"i 1i sc@i:Aarea !erecerii !rici$"ia" :=$ia lorH De aceea
!roorocii Eicea" acesea $el":i$a. Dar 1i !e Pavel voia" s(9. o:oare !e$r" c(9i co$vi$&ea
s(91i sc@i:Ae !erecerea. Dar de "$de ese ar(a aceasaH Di$ cele Eise de a!osol"l IacoA
c(re Pavel) B/eEi 'rae* c=e :ii de i"dei s"$ care a" creE"H Ni o%i s"$ r=v$iorii Le&iiG 1i
a" D$%eles !e$r" i$e* c( D$ve%i des!(r%irea de Moise !e o!i i"deii cei di$ $ea:"riC >F. A!. +.*
+-9+.?. Dac( credi$cio1i 'ii$d $" s"'erea" s( se de!(reEe de Le&e* c": cei ce $" creE"ser(
D$c( ar 'i s"'eri s( a"d( c( va D$cea c=$dva Le&eaH Deci* c( i"deii ar 'i o:or= !e !rooroci
de ar 'i vesd l":i$a ceva de aces 'el* a: ar(a c" :(r"rii de la 'erici"l lere:ia* de la
D$=i"l :"ce$ic Ne'a$* de la D$s"1i Frisos 1i de la a!osol"l Pavel. C( deas"!ra ""ror
acesora ad"c=$d acese D$vi$"iri* i9a" o:or=.
Ni c( ar 'i ars 1i c(r%ile cele !rooroce1i* de ar 'i D$%eles cele scrise D$ ele* voi D$cerca s(
dovedesc di$r9o isorie* care v( ese asc"$s(* dar care D$da( se va desco!eri. Deci care ese
isoriaH Asc"l(rii BI$ a$"l al !ar"lea al l"i Ioa9c@i:* 'i"l l"i losie* D:!(ra"l l"i I"da* a 'os
c"v=$"l Do:$"l"i c(re :i$e* Eic=$d) BIa9%i @=rie de care 1i scrie !e ea oae c"vi$ele !e
care le9a: &r(i c(re i$e as"!ra Ier"sali:"l"i 1i as"!ra l"i I"da 1i as"!ra ""ror
$ea:"rilor... di$ Eilele l"i losie 1i !=$( D$ Ei"a aceasaC. C( doar va a"Ei casa l"i l"da oae
relele !e care &=$desc s( le 'ac lorC >lere:. 06* .90?. /eEi ce i"Aior de oa:e$i 1' !"r(or de
&riK( ese D":$eEe"H Fii$dc( i"deii $" s"'erea" s( a"d( cele s!"se des!(r%ie c=e "$a*
!or"$ce1e !rooroc"l"i s( le sr=$&( !e oae* ca s!"$=$d"9le s( le D$:"l%easc( 'rica* ca :(car
a1a s( se 'ac( :al A"$i. Ad"ce%i9v( a:i$e de ceea ce v9a: '(&(d"i C( ceea ce reA"ie s(
dovedi: ese c( 1i c(r%ile acesea le9ar 'i (ia D$ A"c(%ele* de ar 'i D$%eles oae cele ce as(Ei s9
a" D:!li$i. BDoar vor a"Ei releleC Y c( reA"ie s( $e %i$e: de isorie Y !e care &=$desc s( le
'ac lor 1i se va D$oarce 'iecare di$ calea sa cea reaC. Oare D":$eEe" Eice BdoarCH Oare El $"
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
..+
1ia cele ce vor 'iH Cel ce 1ie oae :ai D$ai$e de a 'i* oare $" 1ia dac( vor a"Ei sa" $"H C(
El cearc( i$i:ile 1i r(r"$c@iiG ese K"dec(or"l c"&eelor 1i al &=$d"rilor 1i L"i oae ii s"$
desco!erie 1i &oale D$ai$ea oc@ilor. Dar !e$r" care !rici$( a Eis) BDoar vor a"EiCH C( ese
de 'olos ca 1i voi s( D$v(%a%i aceasa 1i cei ce !ri@($esc 1i ad"c $e1ii$%( Cel"i U$"l9N(sc"*
Fi"l l"i D":$eEe". C( ia( 1i Ta(l rose1e c"vi$e* ca "$"l ce $" 1ie. Dar El $" ese
$e1i"or* ci oae le 1ie. Deci c=$d vei a"Ei 1i !e Fi"l Eic=$d ceva de aces 'el* D$ aces 'el s(
c"&ei* c(ci Fi" 'ii$d* !re"i$de$i "r:eaE( Ta(l"i. Dar acesea s( r(:=$( ac":* ca s( $"
c(de: di$ calea care $e s( D$ai$e. S( Eice: dar
!e$r" care !rici$( Eice D":$eEe" Bdoar vor a"EiC. De ar 'i Eis c() Bvor a"EiC* '(r( acel
c"v=$ BdoarC* :i$ci"$( ar 'i s!"s. C(ci ei $" voia" s( a"d(. De ar 'i Eis adev(r"l c": c( Bvor
a"EiC* de !risos :ai ri:iea !e !rooroc"l Ia cei ce $" voia" s( a"d(. Ni $" $":ai !e$r"
aceasa* ci 1i ca $":ai D$ai$e91ii$%a L"i s( o socoeasc( vre"$ii ca o sil( a $easc"l(rii lorG
!e$r" aceasa dar a" !"s c"v=$"l c" D$doial(* ca s( $" Eic( ci$eva* c( dac( a Eis :ai D$ai$e
D":$eEe" c( vor a"Ei sa" $"* $e&re1i reA"ie ca cele Eise s( se 'ac( D$oc:ai. Ni "$ii 1i
des!re l"da Eic ase:e$ea. C( Eic=$d :ai D$ai$e Frisos c( el va 'i v=$E(or* de $evoie*
sili$d"9. :ai D$ai$e91ii$%a L"i* reA"ia s( 'ie. O* $eA"$iei O* $er"1i$areP C( $":ai D$ai$e9
1ii$%a L"i a 'os !rici$"ioare a r("(%ii l"i* o o:"leP S( $" 'ieP C( ea $" sile1e ca l"cr"rile s(
se D$=:!le a1a d"!( c": :ai D$ai$e se 1i". N" !e$r" c( Frisos a Eis :ai D$ai$e des!re
I"da c( va 'i v=$E(or* s9a '(c" v=$E(or* ci !e$r" c( acela si$&"r a vr" s( se 'ac( v=$E(or*
!e$r" aceea Frisos a Eis de :ai D$ai$e. Deci !e$r" ca 1i aici s( $" Eic( vre"$ii* c( Eic=$d
D":$eEe" c( $" vor a"Ei* le9a D$c@is calea !oc(i$%ei* a D$l("ra aceas( !ri@($ire* Eic=$d
c(re Prooroc"l Bdoar vor a"EiC.
Ad"ce%i9v( a:i$e de ceea ce v9a: '(&(d"i. De aceea adeseori v( ad"c a:i$e de cele
'(&(d"ie* ca s( $" "ia%i D$reAarea de la care a: !or$i* c=$d vo: ad"ce deEle&area. Ni care a
'os D$reAareaH C( de ar 'i D$%eles i"deii* ce rele li se vor ad"ce* adic( cele ce ac": Di
s(!=$esc* ar 'i (ia A"c(%ele c(r%ile cele ce avea" scrise acesea* $ecr"%=$d $ici c"vi$ele cele
d":$eEeie1i. Dar s( $e D$oarce: la isorie.
A"Ei$d lere:ia !or"$ca Do:$"l"i a c@e:a !e /ar"@* 'ecior"l l"i Nirie* care a scris di$ &"ra
l"i lere:ia oae c"vi$ele Do:$"l"iC >lere:. 06* 8?. Dar ce ese acesaH Zie %i s9a !or"$ci de
D":$eEe" 1i ri:i%i !e "ce$ic"lH Oare $" c":va e e:iH Oare $" c":va e D$'rico1eEiH Dac(
%ie D%i ese 'ric(* c":va D$dr(E$i "ce$ic"lH Dar $i:ic di$r9aces9ea $" !(i:ea. C(ci ese
ar(a( !rici$a. D"!( ce a scris "ce$ic"l* i9a Eis) Be" s"$ s"A !aE(C. O* :(ri:e de s"'le. Era
D$ e:$i%( 1i $" se de!L ia de !roorocie. S( l"(: a:i$9e la A(rA(Kia dre!"l"i 1i la 'iloEo'ia
:i$%ii l"i. N" a Eis D$r" si$e) A=ea rele :i s9a" D$=:!la !e$r" D$dr(E$eala aceasaG
$e$":(rae c"vi$e a: rosi 1i $i:ic $9a: 'olosi* ci !e$r" ele ac": s"$ le&aG 1i D$c( $"
:9a sloAoEi D":$eEe" di$ le&("ri 1i iar(1i :( ri:ie la 'iarele acelea. Ni:ic de aces 'el $9
a Eis* $ici D$ :i$e $" 1i9a !"s* ci $":ai la "$a se &=$dea* ca s( s(v=r1easc( !or"$ca
Do:$"l"i. Ni 'ii$dc( el si$&"r $" !"ea* !ri$ "ce$ic"l l"i a 'ac"9o. BCie1e9le lor 1i s!"$e9le
oae relele* c(ci e" s"$ la D$c@isoare. Ni s!"$ea lere:ia 1i /ar"@ scria !e @=rie. C=$d se
D$=:!la" acesea era vre:e de !os. Ni sosi$d !raE$ic"l* !e o%i i9a c@e:a la Te:!l". C(
!r(E$"irea reA"ia s( se 'ac( de oA1e. Ni i$r=$d /ar"@ la c(!ee$ii* a cii D$ a"E"l ""ror
c"vi$ele acelea. Ni !rici$a !e$r" care a cii ese) BC( doar va c(dea :ila lor D$ai$ea 'e%ii
Do:$"l"i 1i se vor D$oarce de la calea lor cea reaC >lere:. 7?* ca ei s( $" socoeasc( c( a
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
..0
ve$i ca "$ !=r=1 s(9i !ri@($easc(* ci ca s(9i vi$dece !e ei 1i s( se 'ac( :ai Al=$Ei. Dar ce 'acH
I$ loc s(9i :"l%":easc(* s( ia a:i$e* :er& 1i vesesc D:!(ra"l"i cele scrise D$ care* iar
carea a !or"$ci s( 'ie !(Ei( D$ casa l"i Elisa:a. Ni ri:i%=$d D:!(ra"l !e I"di$* "$"l di$ cei
ce. sa D$ai$ea l"i* a !or"$ci s( 'ie ad"s( carea. Iar D:!(ra"l sa D$ cas( de iar$(. C( era
l"$a a $o"a* adic( $oie:Arie* $":(r=$d de la 3a$ico$. C(ci 1i acesea reA"ie s( le 1i%i c"
de9a:($"$"l. Iar de $":(ra de la dio$* $" era a"$ci iar$(. Deci !e$r" care !rici$( se
a:i$e1e 1i des!re acesaH /ei D$%ele&e l":i$a di$ cele ce "r:eaE(. BNi &r(ar de 'oc era
D$ai$ea l"iC >lere:.
06* ++?* !e$r" c( era 'ri&. /ederi c": $i:ic $" las( D":$eEeiasca Scri!"r(H BNi &r(ar c"
'oc era D$ai$ea l"iC. S9a ad"s carea cea !li$( de $e$":(rae rele... 1i se ciea Ad"ce%i9v(
a:i$e* ro&"9v(* de cele ce v9a: '(&(d"i. Ni d"!( ce a cii I"di$ rei 'oi* le9a (ia c"
c"%ia1"l 1i le9a ar"$ca !e &r(ar"l cel de 'oc* !=$( ce s9a s'=r1i oa( carea. A v(E" c( $ici
c(r%ile $" le cr"%a"H C": $" s9a" s'ii $ici de c"vi$ele cele d":$eEeie1iH Ni le9a (ia !e$r"
c( vesea" roAie Ier"sali:"l"i. Nea'l=$d !e !rooroc"l 1i9a" sloAoEi :=$ia as"!ra c"vi$elor.
Deci dac( a1a se r(EAoia c" cele $eD$s"'le%ie* ce $" ar 'i '(c" c" cel D$s"'le%i* care a scris
aceseaH Ni !rec": 'iarele cele c":!lie D1i vars( oa( :=$ia lor as"!ra vre"$ei @ai$e a cel"i
ce le9a A("* a1a a '(c" 1i D:!(ra"l. N" a !"" a'la !e cel a c(r"ia era carea* dar a (ia car9
ea. Ni $" $":ai c( a 9o* ci a 1i ar"$ca9o !e &r(ar"l cel c" 'oc* ca $ici o r(:(1i%( s( $"
r(:=ie di$ ea. Dar D$c( $" a%i a'la oa( "lA"rarea l"i. Ci o ve%i c"$oa1e* dac( ve%i l"a
a:i$e c" di$adi$s"l la !ovesire. C( $" a Eis Scri!"ra* c( d"!( ce a cii oa( carea* a r"!9o
1i a ar"$ca9o D$ 'oc* ci a '(c" aceasa $":ai d"!( ce a cii rei 'oi. N" a a1e!a s9o er:i$e
de cii* ci D$da(* di$ D$ce!"* s9a s(lA(ici. Ia( c( $" era '(r( !ri:eKdie* ca !roorocii s(
s!"$( l":i$a oae relele cele ce avea" s( vie !ese ei. Ni dac( roAie vre:el$ic( $" a" r(Ada
s( a"d(* c": ar 'i !"" s( raAde* a'l=$d de cea $es'=r1i(H Ni r: s9a o!ri D:!(ra"l doar aici*
ci a ri:is ca s( ca"e !re"i$de$i !e !rooroc"l. Dar $" l9a a'la* c( l9a asc"$s !e el
D":$eEe". Pe acesa !aEi$d"9.* !ri$ loc"l cel asc"$s* iar !e ceilal%i !rooroci !ri$
$el":i$area celor &r(ie de ei. Ni $" $":ai de aici $e ese ar(a c( a s!"$e slava 1i ci$sea
$ea:"rilor 1i $eci$sea ce va s( 'ie i"deilor* era $" $":ai o D$dr(E$eal( a s"'le"l"i cel"i ce se
ar"$c( D$ !ri:eKdii* ci 1i a &rai"rilor l"i Favel. C( acesa v(E=$d !e aces !rooroc c( a Eis
!"%i$ di$ aceas( !roorocie* vesi$d A"$((%ile $oasre 1i relele acelora* s9a s!(i:=$a 1i s9a
l":i$a de D$dr(E$eala acel"ia* Eic=$d) BIar Isaia D$dr(E$e1e 1i Eice) A'la"9:9a: celor ce $"
M( c("a" !e Mi$e* ar(a"9:9a: celor ce $" D$reAa" de Mi$eG Eis9a:) ia( s"$* la $ea:"l
care $9a c@e:a $":ele Me"C >R:. .-*+-?. C" oae c( $" "r:a !ri:eKdie di$ vesirea
aceasa* de ce a Eis Pavel) BIar Isaia D$dr(E$e1e a Eice) A'la"9:9a: celor ce $" M( c("a" !e
Mi$eCH Pe$r" c( :are !ri@($ire c" adev(ra ese aceasa i"deilor. C(ci cei ce $" c("a" a"
a'la* iar cei ce c("a" $" a" $i:eriG cei ce $" a" a"Ei a" creE"* iar cei ce a" a"Ei L9a"
r(si&$i. Pe$r" aceasa deci Pavel a $":i !e Isaia D$dr(E$e% 1i c" adev(ra :are D$dr(E$eal(
are a sa D$ :iKloc"l celor !ri@($i%i 1i a9i !ri@($i '(r( cr"%are* sco%=$d"9i l":i$a !e aceia* !ri$
!roorocie* di$ ci$se 1i A(&=$d !e al%ii D$ slava aceea ce se c"ve$ea lor. Ni o! cei ce a"Eea"* Dl
!ri@(9$ea" ca !e "$ vi$ova la K"deca(. Ni ci$e !oae sc(!a de !ri:eKdii D$re K"dec(ori
vr(K:a1iH De aceea deci Pavel a s!"s c() BIsaia D$dr(E$e1e 1i EiceC.
Dar voiesc s( v( ar( 1i :ai l":i$a des!re aceasa. S9a Eis D$ Scri!"ri des!re i"dei 1i des!re
$ea:"ri $el":i$ae* ca i"deii s( $" D$%elea&( :ai D$ai$e de vre:e cele &r(ie. Ni ad"c :aror
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
..8
!e Pavel* cel c" :are &las* !e cel ce &r(ie1e de s"s* de r=:Ai%a cer"rilor* de vas"l ale&erii* de
cel ce a ad"s :ireas( l"i Frisos. B... !e$r" c( v9a: lo&odi* Eice* "$"i A(rAa* 'ecioar( c"ra(*
ca s( v( !"$ D$ai$ea l"i FrisosC >II Cor. ..* +?. Pe acesa Dl ad"c :aror* care Eice ar(a c(
$" oae !roorocirile di$ Scri!"ra cea vec@e s9a" s!"s aco!eri* ci $":ai "$eleG c( de era" s(
'ie oae $el":i$ae* de !risos s9ar 'i s!"s ele celor de a"$ci. C( !roorociile s!"$ 1i de
r(EAoaiele cele de a"$ci* de Aoli 1i de 'oa:ee. Dar s!"$ 1i cele ce s9a" D:!li$i as(Ei*
D$e:eierea #isericii* le!(darea si$a&o&ii* D$cearea Le&ii. Acesea $" voia" s( le 1ie aceia* ci
$":ai !e acelea ce s9a" D$=:!la D$ vre:ea lor. Ni voi D$cerca s( v( ar(* c( $" $":ai acesea
s"$ $el":i$ae* adic( cele !e$r" $oi* !e$r" si$a&o&a* care ac": a l"a s'=r1i 1i !e$r"
D$cearea Le&ii* !e care ei $" reA"ie s( le 1ie de a"$ci. C(ci dac( ar 'i c"$osc" de a"$ci* c(
Le&ea ese vre:el$ic(* $e&re1i c( ar 'i de'(i:a9o. De aceea $":ai vre:el$icia ei a
D$"$eca9o. Ni c": c( $" oa( !roorocia era D$"$eca(* ci $":ai !areaaceasa era aco!eri(*
asc"l( !e Pavel* care $i le ara( l":i$a !e a:=$do"( acesea* scrii$d c(re cori$e$i 1i
Eic=$d) BAv=$d deci o as'el de $(deKde* $oi l"cr(: c" :"l( D$dr(E$eal(* 1i $" ca Moise care
D1i !"$ea "$ v(l !e 'a%a sa* ca 'iii l"i Israel s( $" vad( s'=r1i"l sr(l"cirii celei rec(oare. Dar
:i$%ile lor s9a" D$v=ro1a* c(ci !=$( D$ Ei"a de aEi* la ciirea /ec@i"l"i Tesa:e$* r(:=$e
acela1i v(l* $eridic=$d"9se* c(ci el se des'ii$%eaE( !ri$ FrisosC >Cor. 0* .09.8?. Dar !oae $"
ese clar ceea ce s9a s!"s. De aceea de $evoie ese s( o l":i$eE* ad"c=$d"9v( a:i$e de isoria
aceasa. Moise d"!( ce a l"a les!eEile di$ :"$e 1i se coAora* o slav( $e&r(i( 1i :i$"$a( a
sr(l"ci di$ s'=$a l"i 'a%(* D$c= $i:e$i di$ cei de r=$d $" !"ea s( se a!ro!ie 1i s( vorAeasc(
c" el. Ni ca $" odea"$a !o!or"l s( 'ie de!are de el 1i9a !"s "$ aco!er(:=$ !e 'a%a sa* d=$d
sloAoEe$ie i"deilor s( se a!ro!ie de el. Ni c=$d vorAea c" !o!or"l avea acel aco!er(:=$* iar
c=$d se D$orcea c(re D":$eEe" 1i9. l"a. Iar aces l"cr" s9a '(c" ca !"ior"l de le&i !e
deo!are s( 'ie vred$ic de credi$%( !e$r" cei ce vor !ri:i Le&ea cea ad"s( de el* iar !e de
ala* s( se arae de :ai D$ai$e D$ el ":Aros D$c@i!"irea adev(r"l"i D$r"!(rii l"i Frisos. C(ci
dac( vor Eice careva) Pe$r" care !rici$( Frisos $9a ve$i $":ai c" D":$eEeirea* ci S9a D:9
Ar(ca D$ r"!H de :ai D$ai$e s( !ri:easc( !ri$ 'a%a sl"&ii
L"i. Pe$r" c( dac( i"deii $9a" !"" s"'eri s( vad( slava sl"&ii* c": vor !"ea s( vad(
D":$eEeireaH
Ni $" $":ai des!re aceasa D$c@i!"ie aco!er(:=$"l acela* ci ceea ce !(i:ea" i"deii !rivi$d
'a%a l"i Moise* !(i:esc 1i ac": c" !rivire la Le&e. C(ci !rec": a"$ci $" vedea" slava 'e%ii
!"ior"l"i de le&e d: !rici$a acelei !erdele ce era !"s( D$ :iKloc* a1a $ici slava Le&ii $9o !o
vedea ac":. Ni aceas( !rici$( $e ese $o"( 1i D:!oriva ereicilor. C(ci socoi$d ei c( cele ce
s9a" Eis s"$ !ri@($ire a Le&ii 1i9a" D$s"1i aces loc al e!isolei. Ni a"Ei$d c( Le&ea are
aco!er(:=$ 1i se sric(* co$sider=$d c( aceasa ese cleveire* a" l(sa D$%eles"l lieral* ca s(
se !ri$d( D$ socoelile lor. Dar D$s"1i aceasa ara( c( Le&ea ese :are. C(ci !rec": a"$ci $"9
i era !ri@a$( l"i Moise c( avea aco!er(:=$ !e 'a%(* ci i"deilor* iar l"i Di era slav( :are av=$d
aces 'el de !erdea !e 'a%a sa* a1a s9a D$=:!la 1i la Le&e. C( de $" ar 'i av" Le&ea slav(
$ea!ro!ia(* $" ar 'i av" reA"i$%( de aco!er(:=$. Deci c=$d Eice c( r(:=$e aco!er(:=$ la
ciirea Le&ii vec@i* ara( $el":i$area ei* iar c=$d Eice* B$eridic=$d"9se* c(ci el se des'ii$%eaE(
D$ FrisosC* $e ara( !area cea $el":i$a( di$ Le&e. Ni $" !area aceea a Le&ii era $el":i$a(
care $e 'olosea !e $oi D$ via%a 1i !erecerea $oasr(* c(ci de !risos ar 'i 'os da(* ci era"
D$"$ecoase $":ai !(r%ile acelea !ri$ care !"ea" D$%ele&e c( !ri$ Frisos se des'ii$%eaE(.
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
..5
Pe$r" c( 1i acesa a 'os l"cr" al D$%ele!ci"$ii l"i D":$eEe"* 'ii$dc( a ad"s Le&ea* care
si$&"r( vorAe1e des!re si$e* c( ve$i$d Frisos o va srica 1i D$r" El va D$cea. Deci $":ai
!area aceasa a Le&ii care Eice c( ea se va des'ii$%a !ri$ Frisos era $el":i$a(. Iar :arele
Pavel ar(=$d aceasa* a ad("&a) B... $eridic=$d"9se* c(ci el se des'ii$%eaE( !ri$ FrisosC* ca
$" c":va a"Ei$d c( va r(:=$e aco!er(:=$ cii$d Le&ea /ec@e* s( socoeasc( c( oa( ese
$el":i$a( 1i asc"$s(. Ni !ri$ aces ada"s a D$dre!a !(rerea aceasa. C(ci Eic=$d c( r(:=$e
aco!er(:=$ la ciirea Le&ii /ec@i* a ad("&a* B$eridic=$d"9se >$edesco!eri$d"9se?* c( D$r"
Frisos se des'ii$%eaE(C. Adic( $" s9a desco!eri c( D$r" Frisos se va des'ii$%a. Ni $" s9a
desco!eri celor ce $" s9a" a!ro!ia de credi$%(. C(ci cel ce s9a a!ro!ia de credi$%( 1i a
doA=$di dar"l S'=$"l"i D"@* $" :ai !rive1e la Le&e !ri$ !erdea* ci vede oa( slava ei. Iar
slav( a Le&ii ese a D$v(%a c( D$r" Frisos se va des'ii$%a. Ai v(E" care ese slava Le&iiH Ni
slava ei cea adev(ra( ese c=$d va !"ea s( e !o9v(%"iasc( !e i$e la Frisos. Ni e !ov(%"ie1e
c=$d se va ar(a !e si$e c( se des'ii$%eaE(.
Iar de aici s9a '(c" ereicilor o ra$( !ri:eKdioas(. C(ci de era Le&ea !oriv$ic( l"i Frisos 1i
$" era da( de El* Pavel $" reA"ia s( D$ve%e c( slava ei ese aceea ce a !"" s( D$ve%e !e cei
ce se a!ro!ie de ea* c( !ri$ Frisos se des'ii$%eaE(. Ni de era Le&ea rea* $" reA"ia s( se ridice
aco!er(:=$"l ei* ci reA"ia s( r(:=$( 1i d"!( Dar D$"$eca(. Iar dac( aces l"cr" ese al
Dar"l"i* adic( a9i 'ace :ai sr(A((ori c" !rivirea !e cei ce se a!ro!ie de D$%ele&erea Le&ii*
D$c= de aici s( ia oae e:ei"rile 1i !rici$ile credi$%ei D$r" Frisos* ce se:$ :ai :are al
D$r"dirii Le&ii c" Dar"l va cere ci$eva* c=$d Frisos va desc@ide oc@ii celor ce se a!ro!ie de
El* ca s( !oa( vedea 1i D$%ele&e D$v(%("ra Le&iiH Ni '(9c=$d"9se ar(a( 1i c"$osc"( aceasa
>Le&ea?* va !"ea c" :"l( les$ire s(9i reac( 1i s(9i ri:i( >la Dar? !e cei ce D$%ele& calea l"i
Frisos. Ni oae acesea $" ara( $ici !e Frisos D:!orivior Le&ii* $ici !e Le&e l"!(oare
D:!oriva l"i Frisos* ci di:!oriv(* aceea 'ace aceas( 'iloEo'ie :are* iar Acesa l"=$d"9o de
acolo o ad"ce la v=r'"l cel !rea D$al. Iar !e$r" oae acesea s( :"l%":i: I"Aior"l"i de
oa:e$i D":$eEe"* Care ico$o:ise1e oae la vre:ea cea c"vii$9
cioas( 1i l"creaE( D$ :"le c@i!"ri :=$"irea $oasr(.9Ni s( ar(: !erecerea $oasr( cea d"!(
!"i$%( vred$ic( de i"AiR rea L"i de oa:e$i 1i de a=a !"rare de &riK(* 1i s( $" 'i: $e!(s(ori
$ici la do&:e* $ici la celelale D$%ele&eri ale Scri!R "rilor* c(ci !e$r" aceasa SRa" de'(i:a
oae.
CU/NT care ara( de c= 'olos ese S'=$a Eva$&@elie a'l($d"se $":ai D$ cas(* 1i c" a=
:ai :"l a"$ci c=$d se cie1e
/^(ci* s!"$e%iR:i* ci$e di$re voi :er&=$d acas(* a l"a D$ :=$( o care cre1i$easc( 1i a cii
cele ce se a'l( D$ ea* sa" a cercea Scri!"raH Ni:e$i $" !oae Eice c( a '(c" a1a. Ci oscioare
de Kos 1i aAle vo: &(si la :"l%i* iar c(r%i $iR c(ieri* sa" la 'oare !"%i$i. Dar 1i ace1ia s"$ ca 1i
cei ce $" le a"* c(ci le lea&( 1i le !"$ !ri$ l(Ei. Ni oa( os=rdia lor ese !e$r" :e:Ara$e
s"A%iri 1i liere 'r":oase* iar $" !e$r" ciR ire* 1i de aceea ei $" le doA=$desc !e$r" 'olos* ci
!e$r" 'al(. A= de :are ese :"l%i:ea slavei de1are* D$c= !e $iciR "$"l $URl a"d l("d=$d"Rse
c( 1ie cele ce s"$ D$ ea* ci c( are care scris( c" liere de a"r. Ni care ese 'olos"l* s!"$e9:iH
C(ci $" !e$r" aceasa SRa" da cele scrise* ca s( le ave: !e ele D$ c(r%i* ci ca s( le scrie: 1i !e
i$i:i. Iar aceas( 'al( c" averile de c(r%i ese a :=$driei i"daice1i* adic( a avea !or"$cile
a1eEae $":ai D$ liere. Iar $o"( $" a1a. Ci di$ D$ceR !" $i SRa da Le&ea scris( !e les!eEile
i$i:ii celei de car$e. Ni Eic acesea $" o!ri$d a a&o$isi c(r%i* ci s'("i$d 1i dori$d :"l
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
..6
aceasa. Dar voiesc ca D$%ele&erile 1i c"vi$ele di$ ele s( le !"r(: D$ :i$ea $oasr(* ca s( se
c"r(%easc( !ri:i$d D$9%ele&erea lierelor. Ni dac( de casa aceea D$ care se a'l( Eva$&@elia*
diavol"l $" va D$dr(E$i s( se a!ro!ie* c" :"l :ai :"l $" se va ai$&e* $ici se va a!ro!ia* $ici
diavol* $ici
!(ca de s"'le"l acela ce !oar( acese D$%ele&eri ale Eva$&@eliei. Deci s'i$%e1e9%i s"'le"lG
s'i$%e1e9%i r"!"l av=$d"9le !e acesea odea"$a D$ i$i:( 1i !e li:A(. Ni dac( c"vi$ele cele
de ocar( D$i$eaE( 1i c@ea:( !e draci* ar(a ese c( ciirea cea d"@ov$iceasc( s'i$%e1e 1i ra&e
as"!ra dar"l D"@"l"i. Scri!"rile s"$ c=$(ri d":$eEeie1i. Deci s( c=$(: D$r" $oi D$1i$e 1i
s( !re&(i: !e$r" !ai:ile cele s"'lee1i docoriile cele di$ ele. C(ci de vo: 1i 1i de vo:
D$%ele&e cele ce se ciesc* le vo: asc"la c" :"l( os=rdie. Todea"$a voi Eice acesea 1i $" voi
D$cea a le Eice. Ni $" ese $ec"vii$cios ca cei ce sa" D$ =r& s( 1ie $":ele* $ea:"rile* ora1ele
1i l"cr(rile K"dec(orilor 1i a viEiiilor* D$c( s( arae A"$(aea sa" r("aea cailor* iar cei ce vi$
aici s( $" D$%elea&( $i:ic di$ cele ce se 'ac aici* $ici :(car s( 1ie $":(r"l c(rilorH Iar dac(
!e acelea le v=$eEi !e$r" d"lcea%(* D%i voi ar(a c( :ai :"l( ese aici.
Ni ce ese :ai d"lce* s!"$e9:iH Sa" ce ese :ai :i$"$aH A vedea l"!=$d"9se o: c" o:* sa"
r(EAoi$d"9se o: c" diavol"l 1i D$=:!i$=$d"9se r"! c" !"ere $er"!easc( 1i Air"i$dH La
acese l"!e s( !rivi:* c(rora a le "r:a ese l"cr" ,irios 1i 'olosior* 1i cei ce le !racic( se
!o D$c"$"$a* iar $" la acelea a c(ror r=v$ire ad"ce r"1i$e` C(ci l"!a aceea c" dracii o veEi*
dac( o veEi 1i !e aceasa c" D$&erii 1i c" S(!=$"l D$&erilor. Ni s!"$e9:i* de %i9ar 'i 'os c"
!"i$%( s( sai c" dre&(orii* sa" c" D:!(ra%ii 1i s(9i !rive1i 1i s( e D$d"lce1i c" acea !rivire*
$" ai 'i socoi c( aces l"cr" ese o ci$se :areH Iar aici 1eE=$d D:!re"$( c" D:!(ra"l
D$&erilor 1i v(E=$d !e diavol"l a!"ca de la s!ae* c": se sile1e :"l s( Air"iasc( dar $"
!oae* s( $" aler&i la aces 'el de !riveli1eH Poae /ei Eice) Dar c": se !oae aceasaH Se
!oae dac( vei l"a carea D$ :=i$i. C( vei vedea D$ ea 1i l"!ele 1i aler&(rile cele D$del"$&ae 1i
a!"c(rile acel"ia 1i :e1e1"&"l dre!"l"i. Ni !rivi$d"9le !e acesea e vei D$v(%a 1i " s( e
l"!%i as'el 1i e vei iEA(vi de draci. Cele ce se 'ac a'ar( s"$ s(rA(ori ale dracilor* $" !riveli1i
ale oa:e$ilor. C(ci dac( $" ese sloAod a i$ra D$ ca!i1ea idolilor* c" :"l :ai :"l a :er&e
la s(rA(oarea saa$iceasc(. Ni $" voi D$cea a Eice 1i a v( s"!(ra c" acesea* !=$( c=$d voi
vedea D$oarcerea voasr(* c(ci &r(i$d"9le* :ie $"9:i ese c" le$e* iar vo"( de 'olos. Deci $"
v( D$&re"iaR _Re s'a"ire. Ni de ar 'i reA"i s( "r:eE D$&re"iere* e" ar 'i reA"i s( :(
D$&re"ieE* care Eic de :"le ori 1i $" s"$ asc"la* iar $" voi care odea"$a asc"la%i 1i
odea"$a s"$e%i $easc"l(ori. Ci s( $" 'ie ca voi odea"$a s( 'i%i !ri@($i%i c" acesea* ci iEA(
*R$d"9v( de aceas( r"1i$e* s( v( D$vred$ici%i de !rivirea cea d"@ov$iceasc( 1i s( v( des'(a%i
de slava ce o s( 'ie* c" dar"l 1i c" i"Airea de oa:e$i a Do:$"l"i $osr" Iis"s Frisos* c" Care
Ta(l"i 1i S'=$"l"i D"@ slav( D$ vecii vecilor. A:i$.
OMILIE la $el":i$area Scri!"rii celei /ec@i 2 i"Airea de oa:e$i a l"i >D":$eEe" 2 c": $"
se c"vi$e a !ri@$i "$ii !e al%ii
c=$d D1i vede cireada de Aoi &ras( 1i EA"rd(oa9re se A"c"r(. Se A"c"r( 1i l"cr(or"l de !(:=$
c=$d D1i vede @oldele Ao&ae. Dar $ici v(car"l $" se A"c"r( a= !e$r" Aoi* $ici l"cr(or"l de
!(:=$ !e$r" @olde* !rec": :( A"c"r 1i :( veselesc e" ac": v(E=$d aceas( arie A"$( !li$(
de acese :($"$c@i"ri d"@ov$ice1i. C(ci a"$ci c=$d s(:=$%a A"$ei credi$%e se asea:($(
D$r" a=a :"l%i:e 1i 'el"ri:e de "rec@i* de $evoie ese ca s( odr(sleasc( de&raA( s!ic"l cel
Ao&a 1i co! al asc"l(rii. Ni !rec": va ara ci$eva D$ %ari$( ad=$c( 1i &ras(* va !ri:i rodire
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
..7
:"l(* c" oae c( $" va se:($a s(:=$%a c" :=$a Ao&a(* 'ii$dc( 'irea loc"l"i !ri$ !"erea sa
D$:"l%e1e se:i$%ele cele !"%i$e* a1a 1i c=$d ci$eva va se:($a D$ s"'lee asc"l(oare 1i !li$e
de evlavie* de1i se:i$%ele D$v(%("rii vor 'i !"%i$e* dar seceri1"l va 'i Ao&a* 'ii$dc(
D$%ele!ci"$ea celor ce a"d asc"$de s(r(cia cel"i ce vorAe1e. Aceasa se D$=:!l( 1i la v=$area
de !e1i. C( de1i !escarii vor 'i $eisc"si%i* dar ar"$c=$d :reKele la vre"$ s=$ care s( aiA( !e1i
:"l%i* les$e doA=$desc v=$a"l* 'ii$dc( :"l%i:ea !e1ilor aco!er( $eisc"si$%a lor. Iar dac( la
v=$area aceasa de :"le ori :"l%i:ea de !e1e !ri$s :=$&=ie $eisc"si$%a v=$(orilor* c" :"l
:ai :"l la aceas( v=$are d"@ov$iceasc( se va !erece as'el. C(ci !e1ii aceia c=$d
vor vedea :reKele D$i$se* D$da( se D$orc 1i '"&* dar voi 'a9cei D:!oriv(. C=$d Dl ve%i vedea
sc"l=$d"9se 1i D$i$E=$d :reaKa D$v(%("rii* $" $":ai c( $" s(ri%i 1i '"&i%i* ci :er&e%i :ai
D$("$r"* aler&=$d di$ oae !(r%ile* 1i 'iecare D:!i$&e 1i D$&@es"ie1e !e a!roa!ele* sili$d"9se
ca el :ai D$=i s( sar( 1i s( cad( D$ :reaK(. Pe$r" aceea $icioda( $" a: ras :reaKa &oal(* $"
daori( isc"si$%ei $oasre* ci daori( !o'ei voasre.
D$deaK"$s $e9a os!(a !e $oi :ai D$ai$e li:Aa ceea ce vars( a"r l(:"ri 1i c"ra 1i are D$ &"r(
iEvoare de :iere. Oic adic( li:Aa 'erici"l"i Pavel* care* :ai Ai$e Eis* cov=r1e1e d"lcea%a
'a&"rel"i de :iere !ri$ d"lcea%a D$v(%("rii celei d"@ov$ice1i. Dar de vre:e ce ca $i1e
i"Aiori de 'iloEo'ie c"vii$cioas(* $ici !e cele ale :ele $" le le!(da%i* de1i s"$ li!si 1i s(rac*
ci v( :i$"$a%i c" adev(ra de cele D$ale 1i cov=r1ioare* !ri:i%i dar 1i c"vi$ele !rosi:ii
:ele. Pe$r" aceasa :9a: R_ Rica c" os=rdie s( v( !l(esc daoria !e care v9a: 'a&(d"i9o
:ai D$ai$e* 'ii$dc( a"$ci l"$&i:ea D$v(%("rii $e9a D:!i$s 1i $" $e9a l(sa s( aK"$&e: la
s'=r1i. Care era acea daorieH De $evoie ese s( v( ad"c a:i$e de D$ce!""l D:!r":""l"i* ca
s( vi se 'ac( :ai l":i$a( =lc"irea de la !rici$(.
A: c("a a"$ci !e$r" care !rici$( Scri!"ra cea /ec@e ese :ai $el":i$a( dec= cea No"(.
Poae v( ad"ce%i a:i$eP Ni a: Eis a"$ci c( o !rici$( a 'os s(lA(icia celor ce a"Eea" 1i a:
ad"s :aror !e Pavel* care Eice) BLa ciirea /ec@i"l"i Tesa:e$ r(:=$e acela1i v(l*
$eridic=$d"9se* c(ci el se des'ii$%eaE( !$$ FrisosC >II Cor. 0* .8?. A: ar(a c( !rec":
Moise* !"ior"l de le&e avea aco!er(:=$* a1a 1i Le&ea are aco!er(:=$* adic( $el":i$area
ei. Dar aco!er(:=$"l $" D$vi$"ie1e !e !"ior"l de le&e* $ici !ri@($e1e Le&ea* ci vi$a ese a
$e!"i$%ei celor ce a"Eea". C(ci Moise $" avea aco!er(:=$"l !e$r" si$e* ci !e$r" c( evreii
$" !"ea" s"'eri slava 'e%ei l"i* iar c=$d se D$orcea c(re Do:$"l 1i9. l"a. La 'el 1i Le&ea.
Fii$dc( ei $" !"ea" D$c( s( !ricea!( D$v(%("rile cele des(v=r1ie 1i !li$e de 'iloEo'ie des!re
Frisos 1i des!re Scri!"ra cea No"(* care oae se !(sra" D$ Scri!"ra cea /ec@e ca D$r9o
visierie* avea aco!er(:=$* '(c=$d"9le acelora !o&or(:=$* iar $o"( !(s9r=$d"9$e oa(
Ao&(%ia. Ca D$ vre:ea c=$d va ve$i Frisos 1i $e vo: D$oarce c(re El* s( se ridice
aco!er(:=$"l. /ede%i deci c=( vred$icie $e9a ad"s /e$irea l"i Frisos* care $e9a s"i la
r=$d"iala l"i Moise. Dar !oae va Eice ci$eva) Pe$r" care !rici$( s9a" s!"s acesea a"$ci*
dac( $" era" l":i$aeH Pe$r" ca celor de !e "r:( s( se 'ac( 'olosioare. Ni aceasa ese o
vred$icie a !roorociei* adic( a $" vesi l"cr"rile cele de 'a%(* ci a s!"$e de :ai D$ai$e cele ce
vor s( 'ie. Ni !roorocia c=$d se s!"$e D$"$eca* se 'ace :ai l":i$a( d"!( s(v=r1irea
l"cr"rilor* c" oae c( :ai D$ai$e ese D$"$eca(. Ni 'ii$dc( a"$ci se &r(ia D$"$eca l"cr"rile
era" $el":i$ae* dar c=$d s9a" D:!li$i* cele ce a" 'os &r(ie s9a" l":i$a. Ni ca s( c"$oa1e%i
c( Proorocia de1i se s!"$e c" :"l( vre:e :ai D$ai$e ese D$"$eca( 1i a1ea!( D:!li$irea
l"cr"rilor ca s( se l":i$eEe* v( voi 'ace aceasa ar(a de la Uce$icii Do:$"l"i. BSrica%i
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
..<
Aiserica aceasaC >I$. +* .4?* Eicea Frisos c(re i"dei. Ni 'ii$dc( cei ce $eci$sea" Te:!l"l c"
$e&"soria lor L9a" D$reAa) BCe se:$ $e ar(%i c( 'aci aceseaH El le9a r(s!"$s) BSrica%i
#iserica aceasa 1i D$ rei Eile o voi ridicaC. Dar El vorAea des!re Aiserica r"!"l"i S(".
Aceasa ese o !roorocie. C(ci D$c( $" s9a D:!li$i Cr"cea* $ici sricarea Aisericii* $ici D$vierea
cea de9a reia Ei* !e care EI le9a s(v=r1i. Ni veEi c": a ar(a a:($"$%i 1i D$dr(E$eala acelora
1i !"erea SaH Dar ei $" 1ia" cele &r(ie. Iar a $" 1i i"deii acesea* $" ese "$ l"cr" de :irare.
Ci $ici Uce$icii L"i $" a" D$%eles* !=$( ce a D$via di$ :or%i. Ni
SFNTUL IOAN CUR DE AUR
a"$ci a" creE" D$ ceie scrise 1i c"v=$"l"i !e care l9a Eis Iis"s.
/eEi c( !roorocia a av" reA"i$%( de s(v=r1irea c" l"cr"l a celor Eise de ea ca s( se 'ac(
l":i$a(H Ni c( i"deii $" avea" $ici o vi$( c( $" D$%ele&ea" !roorociile des!re Frisos :ai
D$ai$e de ve$irea L"iH Iar c( !ri$ ve$irea L"i oae reA"ia" s( se 'ac( ar(ae 1i l":i$ae*
asc"l(9L !e El D$s"1i* Eic=$d) BDe $9a1 'i ve$i 1i $" le9a1 'i vorAi* !(ca $" ar aveaC >I$. .5*
++?. De ce $" ar avea !(caH C(ci le9a vorAi !ri$ !rooroci. Le9a vorAi de :ai D$ai$e D$r9
adev(r* dar $" era" l":i$ae* $ici ar(ae :ai D$ai$e de ve$irea Acel"ia !e$r" Care :ai
D$ai$e se vorAea. Iar de ar 'i 'os l":i$ae 1i ar(ae 1i :ai D$ai$e de ve$irea L"i* ar 'i av"
!(ca. Dar de vre:e ce $" a" av" !(ca* ar(a ese c( !e$r" $el":i9$area celor ce se &r(ia"
$9a" av". Ni $ici $" se cerea lor credi$%( D$ Frisos :ai D$ai$e de ve$irea L"i. A"$ci dar
!e$r" care !rici$( se s!"$ea de :ai D$ai$eH Pe$r" ca D$ vre:ea c=$d va ve$i Frisos acesea
s( le 'ie ca $i1e D$v(%(ori* care s(9i D$de:$e* 1i s( c"$oasc( ei c( cele ce se !erec ac": $"
s"$ scor$iri $oi* $ici !roas!(( 1i de c"r=$d aceas( ico$o:ie* ci vec@e* c(ci de :"l%i a$i se
!ro!ov(d"ia. Iar oae acesea $" era" "$ l"cr" :ic* care s( $"9i ra&( la credi$%(. Deci o
!rici$( ese aceasa a $el":i$(rii* !e care !ri$ :"le :(r"rii a: ar(a9o D$ c"v=$"l de :ai
D$ai$e. Deci ca s( $" v( s"!(r(: re!e=$d acelea1i c"vi$e* de $evoie ese s( $e de!(r(: de
la acesea 1i a s!"$e alceva* care $" $":ai c( ese $el":i$a( 1i $ec"$osc"( $o"(* ci 1i :ai
&re" de D$%eles $e 'ace $o"( !e Scri!"ra cea /ec@e. C( alceva ese a $" 1i $i:ic di$ cele ce
se a'l( D$("$r"* v(E=$d aco!er(:=$"l !"s deas"!ra* 1i alceva ese a a'la cele ce se vorAesc
dar c" ose$eal( se D$%ele&.
PUZUL
Deci care ese !rici$a cea de9a do"a !e$r" care Scri!"ra cea /ec@e ese :ai &rea dec= cea
No"(H Scri!"ra cea /ec@e $" o ave: scris( D$ li:Aa $oasr( de aici. Ci s9a alc("i D$r9o
li:A( 1i D$ al( li:A( se cie1e la $oi. La D$ce!" s9a scris D$ li:Aa evreiasc(* iar $oi a: l"a9o
D$ li:Aa eli$easc(. Ni c=$d se va (l:(ci ceva di$r9o li:A( D$ al( li:A( c" :"l( &re"ae se
'ace. Ni 1i" aceasa c" di$adi$s"l cei ce 1d" :"le li:Ai c": c(* rad"c=$d di$ al( li:A(* $"
ese c" !"i$%( s( :"%i oa( D$%ele&erea 'ireasc( a ei. Deci !rici$a aceasa a '(c" &rea"a
D$%ele&ere di$ Scri!"ra cea /ec@e. C" rei s"e de a$i :ai D$ai$e de ve$irea l"i Frisos* D$
vre:ea l"i Polo:e" D:!(ra"l e&i!e$ilor* s9a rad"s Scri!"ra cea /ec@e D$ li:Aa eli$easc(*
'ii$d de $evoie 1i 'oare de 'olos. C= i:! ea a vorAi $":ai !e$r" $ea:"l evreilor* a r(:as
D$ li:Aa evreiasc(* D$ i:! ce celelale $ea:"ri $" l"a" a:i$e la ea 1i $ici $" !"ea"*
aK"$&=$d la cea :ai de !e "r:( s(lA(icie. Dar voi$d s( vi$( Frisos 1i s( c@e:e oa( l":ea
la Si$e* $" $":ai !ri$ a!osoli* ci 1i !ri$R!rooroci* c(ci 1i aceia $e !ov(%"iesc !e $oi credi$%a
1i c"$o1i$%a l"i Frisos* a"$ci a desc@is !ri$ (l:(cire !roorociile care :ai D$ai$e era"
D$c@ise di$ !rici$a $ec"$oa1erii li:Aii* ca o%i cei di$ $ea:"ri* care c"r&ea" di$ oae !(r%ile
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
..4
1i c" :"l( les$i9re c(l(orea" !e acese c(i* s( !oa( ve$i* !ri$ ele* la D:!(ra"l !roorocilor 1i
s( se D$c@i$e U$"ia9N(sc"* Fi"l l"i D":$eEe". Pe$r" aceasa :ai D$ai$e de vre:ea ve$irii
l"i Frisos s9a" (l:(ci oae. C(ci de r(:=$ea ea $":ai D$ li:Aa evreiasc(* Eise l"i David)
BCere de la Mi$e 1i9%i voi da %ie $ea:"rile :o1e$irea a 1i Air"i$%a a :ar&i$ile !(:=$"l"iC
>Ps. +* <?* de "$de ar 'i 1i"9o siria$"l* sa" &alaea$"l* sa" :acedo$ea$"l* sa" ae$ia$"lH Ni
sri&( Isaia) BCa o oaie la K"$&@iere S9a d"s 1i ca "$ :iel 'ar( de &las D$ai$ea cel"i ce9.
"$de* a1a $" 1i9a desc@is &"ra SaC >50*7?. Ni iar(1i Eice)
ci o%i vorAea" o li:A(. Dar care a 'os deci !rici$a c( $" :ai ese o li:A(* vei EiceH Pe$r" c(
$e9a: ar(a $evred$ici de aceas( li:A( $oi* care odea"$a a: 'os $e:"l%":iori 'a%( de
F(c(or"l de Ai$e. Ce EiceH Nevred$ici $e9a: ar(a de aceas( li:A(H DoAioacele a" &las"l
lor* oile EAiar(* EAiar( 1i ca!rele* a"r"l :"&e1e* cal"l $ec@eaE(* le"l r(c$e1e* l"!"l "rl(*
Aala"r"l 1"ier(G 'iecare di$ ele 1i9a" !(sra &las"l lor 1i $":ai e" si$&"r :9a: li!si de &las"l
:e"H DoAioacele cele s(lAaice 1i cele do:esice* 1i cele ce se D:Al=$Eesc 1i cele ce $" se
D:Al=$Eesc a" r(:as 'iecare c" &las"l ce li s9a da lor di$ D$ce!"* $":ai e"* s(!=$"l lor* a:
'os $eci$siH Ele 1i9a" !(sra $esc@i:Aa( ci$sea 1i $":ai e" a: c(E" di$ dar"rile l"i
D":$eEe"H Ni ce !(ca :are a: '(c" e"H N" era" de aK"$s !ede!sele de :ai D$ai$eH Mi9a
da rai"l* dar :9a scos di$ el. Perecea: o via%( 'ar( ic(lo1ie 1i '(r( ose$eal(* dar a: 'os
os=$di c" s"doare 1i c" ose$eal(. P(:=$"l :i le d(dea !e $ese:($ae 1i $e!l"&(9rie* dar i9
a !or"$ci l"i s( r(sar( :(r(ci$i 1i ci"li$i* 1i :9a D$ors iar(1i D$ el. M9a !ede!si c" :oare.
Firea 'e:eiasc( a 'os !ede!si( s"!"$=$d9o la c@i$"ri 1i d"reri` N" era" dea9K"$s s!re
c@i$"ire* ci 1i &las"l :i l9a l"a* li!si$d"9:( de aceas( ci$se* ca sa :( D$orc de la cei de "$
$ea: 1i o se:i$%ie c" :i$e ca de la $i1e s(lAaici* o!ri$d"9:i &la"r de D:!re"$( !erecerea
c" ei.
De aceea a: ad"s aici :ai :"le $ed":eriri* !e$r" c( de voi ad"ce r(s!"$s"rile* Air"i$%a s(
se 'ac( :ai sr(l"ci(. Ni de voia s( :( scoa( di$ oae acesea* !e$r" care !rici$( :i le9a da
di$ D$ce!"H /oi%i ca de la D$s"1i aces c"v=$ s( ad"c r(s!"$s"lG de la aceasDr &r(ire '(r( rosH
C(ci a=a de :"l( ese :"l%i:ea 1i (ria a!(r(rilor l"i D":$eEe"* D$c= $":ai vorAirea
D:!oriv( a cel"i ce se D:!orive1e* care $i:ic $" se ia de la $oi* s( 'ie des"l( !e$r"
deEle&area D$9
BNi va 'i D$ Ei"a aceea r(d(ci$a l"i lesei 1i Cel ce Se va sc"la s( s(!=$easc( $ea:"rileG s!re
D=$s"l $ea:"rile vor $(d(Kd"iC >..* .-?. Ni iar(1i) BSe va ":!lea o !(:=$"l a c"$oa1e !e
Do:$"l* ca a!( :"l( care aco!er( :(rileC >..* 4?. Ni David iar(1i Eice) BS"i"9S9a
D":$eEe" D$r" sri&are* Do:$"l D$r" &las de r=:Ai%(C >Ps. 86* 5?. Ni iar(1i) BOis9a Do:$"l
Do:$"l"i :e") NeEi de9a drea!a :ea* !=$( ce voi !"$e !e vr(K:a1ii (i a1er$" !icioarelor
aleC >Ps. .-4* .?. Ni oae acesea s9a" Eis ar(=$d Pai:a* D$vierea* D$l(%area* 1ederea cea de9a
drea!a Ta(l"i 1i A Do"a l"i /e$ire 1i des!re oae acesea* ce se a'l( D$ Scri!"ra cea No"(* a
vorAi de :ai D$ai$e Scri!"ra cea /ec@e* ca acesea s( $" r(:=$( $e1i"e de $ea:"rile cele
de !e "r:(. Ni ca s( $" r(:=$( ele $ec"$osc(oare de !"erea !roorocilor* dar"l l"i
D":$eEe" a ico$o:isi ca Scri!"rile s( se rad"c( :ai D$ai$e de ve$irea i"i Frisos*
'(c=$d"9le 'olosioare $" $":ai celor di$ $ea:"ri* ci 1i i"deilor care era" r(s!=$di%i D$ oa(
l":ea. C(ci ia( a creE" cel di$ $ea:"ri* v(E=$d se:$ele i"deilor.
Ni c": ar 'i !"" a!osolii D$oarce !e i"de"* dac( $" i9ar 'i da l"i ca dasc(l !e !rooroc"l cel
l"a de la i"deiH Ni dac( a"$ci c=$d a i$ra Pavel D$ Ae$a >F. A!. .7?* a av" reA"i$%( de
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
.+-
i$scri!%ia cea scris( deas"!ra ca!i1ei* ca s( 'ac( D$v(%("r( c(re ae$ie$i* $(d(Kd"i$d c(9i va
Air"i :ai les$e !ri$ ar:ele lor* l"cr" ce s9a D$=:!la* c" :"l :ai :"l avea reA"i$%( de
aK"or"l cel de la !rooroci c=$d vorAea c" i"deii* ca s( $"9i D$vi$"iasc( !e ei c( Aa&( l"cr"ri
$oi 1i sr(i$e D$ a"E"rile lor. Ni !oae vei Eice) De ce $" ese $":ai c li:A(* c(ci a: 'i 'os
iEA(vi%i de orice &re"aeH O li:A( a 'os de:"l* o o:"leP C(ci !rec": ese o 'ire a
oa:e$ilor* a1a a 'os 1i o li:A( !e$r" o%i. La D$ce!" $" era $ici "$ o: ca s( vorAeasc( o al(
li:A(* $" era i$dia$* $ici rac* $ici sci*
SFNTUL IOAN CUR DE AUR
vi$"irilor. De voia s( :( scoa( di$ acesea* !e$r" care !rici$( :i le9a da di$r" D$ce!"H Ni
e" Eic la 'el) De voia s( e scoa( di$ oae acesea* !e$r" care !rici$( %i le9a :ai daH Ri$dea
$" voia s( e scoa( di$ ele de aceea %i le9a da !e ele di$ D$ce!". Ni c": s9a D$=:!laH N"
D":$eEe" e9a scos* ci " ai !ierd" cele dae. Pe Acela la"d(9L !e$r" i"Airea Sa de oa:e$i
c( le9a d(r"i* iar !e i$e e !ri@($e1e !e$r" le$evirea c( $9ai !(Ei dar"l. Pe$r" aceasa
ar(a ese c( $" cel ce a da ese vi$ova* ci cel ce a !ierd" cele dae ese s"!"s D$vi$"irilor.
Ni c( i"Aea* c( era i"Aior de oa:e$i 1i voia s( d(r"iasc(* se vede di$ 'a!"l c( $i:e$i $" L9a
sili* $ici $" i9a sa vreo $evoie D$ai$e* $" s9a :i$"$a de is!r(vile $oasre* $ici avea s( $e
dea r(s!l(ire !e$r" ose$eli* ci D$da( ce $e9a Eidi* $e9a 1i ad"s la ci$sea aceasa* !e$r" ca
s( arae c( d(r"irea $" era o r(s!l(ire* ci $":ai dar"l L"i. Iar dac( $" ai !(Ei cele dae
D$vi$ov(%e1e9e !e i$e 1i $" !e Cel ce a da dar"l. Oare $":ai aceasa vo: Eice des!re
S(!=$"lH De aK"$s ese 1i r(s!"$s"l acesa* dar A"$(aea L"i cea $e:(r&i$i( 1i i"Airea de
oa:e$i cea $es!"s( $e da" 1i al( :"l%i:e de a!(r(ri. Ni !ri$ 'a!"l acesa c( El a da 1i " ai
!ierd"* S9a iEA(vi de D$vi$"irile ad"se* 1i :ai :"l D$c( S9a '(c" vred$ic de :are la"d(* c(
de1i 1ia c( " vei !ierde dar"l* $" e9a li!si de el. Dar a: s( Eic "$a :"l :ai :are. Ni care
ese aceasaH C( 1i d"!( ce di$ le$evirea a ai !ierd" cele dae* iar(1i %i le9a da D$a!oi. Ni $"
$":ai cele !ierd"e* ci 1i alele c" :"l :ai :ari dec= acelea. A !ierd" rai"l* dar El %i9a da
cer"l. /eEi c( :ai :are ese c=1i&"l dec= !a&"AaH Ni :ai :"l( ese Ao&(%iaH IRRJ da cer"l
ca s(9Ni arae 1i i"Airea Sa de oa:e$i 1i s( r($easc( 1i !e diavol"l* ar(=$d c( de1i el va ad"ce
:"le !ri:eKdii $ea:"l"i o:e$esc* c" $i:ic $" se va 'olosi* 'ii$dc( D":$eEe" !"r"rea s!re
:ai :are ci$se $e ridic( !e $oi.
PUZUL
A !ied" rai"l. D":$eEe" %i9a desc@is cer"l. A 'os Alese:a c" ose$eal( vre:el$ic(* dar e9
ai ci$si c" via%a cea ve1$ic(. A !or"$ci !(:=$"l"i s( scoa( :(r(ci$i 1i ci"li$i* dar s"'le"l
(" a odr(sli road( D"@"l"i.
Ni c"&e( la i"Airea de oa:e$i a l"i D":$eEe" !=$( "$de s9a !o&or=. De vo: !ierde "$ii
di$re $oi oarecare l"cr"ri* de1i vor l"a alele :ai sc":!e* le ca"( o !e cele !ierd"e 1i $" se
li$i1e1e !=$( ce $" le vor avea di$ $o". La 'el 1i aici " ai !ierd" rai"l* dar $" $":ai cer"l %i
s9a da* ci 1i rai"l* c(ci Eice) BAs(Ei vei 'i c" :i$e D$ raiC >Ic. +0* 00?. Ca $" $":ai c"
d(r"irea celor :ai :ari s( :=$&=ie s"'le"l cel ce !(i:e1e d"rere* ci 1i c" a celor !ierd"e.
Dar* de vre%i* s( ve$i: la ceea ce $e s( D$ai$e 1i s( vede: c": a: !ierd" li:Aa* c(ci $"
!"%i$ 'olose1e isorisirea s!re D$(rire. Ni dac( ci$eva se D$(re1e D$ cele di$ D$ce!"* D$(ri va
'i 1i D$ celelale. Dar de $evoie ese s( vi le Eic vo"( !e oae.
Ni era o li:A( !e$r" o%i oa:e$ii cei de de:"l* dar :ai !e "r:( s9a D:!(r%i D$ :ai :"le.
Fa$( c=$d a 'os "$aH Ni c=$d s9a D:!(r%i D$ :ai :"leH Ni oare aceea s9a !r(!(di 1i s9a"
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
.+.
ad"s alele* sa" a r(:as aceea 1i s9a" ad("&a aleleH Pe$r" care !rici$( s9a D:!(r%i aceeaH Ni
D$r" care di$ acese li:Ai :"le a 'os scris( Scri!"ra cea /ec@eH Ia( c( !e$r" acea li:A(
a: ad"s oae acese D$reA(ri. N" v( s!eria"P C( de1i as(Ei $" vo: !"ea r(s!"$de la oae*
$e&re1i vo: r(s!"$de :ai !e "r:(. Dar !e$r" care !rici$( $e9ai D$1ira oae* dac( $" $e vei
r(s!"$de as(Ei la oaeH Ca $(d(Kd"i$d voi daoria* s( $e aveK odea"$a D$ :i$e. C(ci cel ce
D:!r":"( !e ci$eva c" a"r 1i9. 'ace daor* !re"i$de$i D1i D$c@i!"ie 1i9. viseaE(* D$ cas(* la
:as(* D$ =r& 1i !e !a* iar !o'a Aa$ilor 'ace ca D:!re"$( c" ei 1i acela s( 'ie !"ra odea"$a
D$ s"'le"l cel"i ce a D:!r":"a. Deci* ca 1i $oi s( 'i: odea"$a D$ :i$%ile voasre* ori D$
cas(* ori D$ =r&. ori D$ al loc "$de ve%i 'i* $(d(Kd"i$d r(s!laa celor ce v9a: '(&(d"i* de aceea
v9a: D$1ira daoriile. Dar darea $" o d(: as(Ei oa(* ca !ri$ $(deKdea celor r(:ase* s( l(s(:
D$r" voi !rici$( de ad"cere a:i$e !e$r" $oi. C(ci :are D$(rire $e ese $o"( a doA=$di
odea"$a dra&osea voasr(* a "$"i !o!or D$ aces 'el 1i a= de :are. Iar cel ce doA=$de1e
dra&ose* va doA=$di $e&re1i 1i r"&(ci"$e. Ni ce l"cr" :are ese acesa* vede: de aici) Pavel
acela* care a 'os r(!i la al reilea cer 1i a a"Ei c"vi$e $es!"se* care a c(lca oae $evoile
'irii* aK"$&=$d la sarea cea des(v=r1i(* avea reA"i$%( 1i de r"&(ci"$ea "ce$icilor* c(ci Eice)
BR"&a9%i9v( !e$r" :i$e* ca s( :( iEA(vesc de cei $es"!"1iC 1i iar(1i) BR"&a%i9v( !e$r" :i$e*
ca s( :i se dea c"v=$ s!re desc@iderea &"rii :eleC >E'es. 6* .4?. Ni !re"i$de$i Dl vede%i !e
el c( cere r"&(ci"$ile "ce$icilor 1i le :"l%":e1e d"!( ce ie9a !ri:i. Ni ca s( $" Eic( ci$eva
c( alear&( la r"&(ci"$ile "ce$icilor di$ !rici$a s:eriei c"&e(ri* ara( 1i !"erea lor* Eic=$d)
BCare di$r9o :oare ca aceasa $e9a iEA(vi !e $oi... D@r" Care $(d(Kd"i: c( D$c( $e va 1i
iEA(viC >II Cor. .* .-?. A1a aK"or=$d"9$e 1i voi c" r"&(ci"$ea* dar"l cel da $o"( s( se
D$:"l%easc( D$r" $oi* ca cel da !ri$ :ai :"l%i. Ni dac( !e Pavel r"&(ci"$ea :"l%i:ii l9a
iEA(vi de !ri:eKdii* c": s( $" $(d(Kd"i: 1i $oi c( vo: doA=$di 'oloase :ari de la aceas(
a!(rareH Ni c=$d $e r"&(: si$&"ri s"$e: slaAi* dar c=$d $e ad"$(: $e 'ace: :ai ari*
D:Al=$Ei$d !e D":$eEe" c" :"l%i:ea. De :"le ori D:!(ra"l* ri:i%=$d !e ci$eva la :oare*
$" se !leac( la "$"l ce se roa&( !e$r" cel os=$di* dar !e$r" o ceae D$rea&( ce se roa&( se
:ilosi9ve1e 1i !e cel ce9. d"cea la loc"l os=$dirii* !e$r" :"l%i:ea celor ce l9a r"&a* Dl
r(!e1e de la os=$d( 1i9. D$oarce la via%(. A1a de :are ese !"erea r"&(ci"$ii :"l%i:ii. De
aceea $e ad"$(: o%i aici* ca :ai :"l s( !lec(: s!re :ilosivire !e
D":$eEe". C(ci si$&"ri r"&=$d"9$e s"$e: slaAi* !rec": a: Eis* dar !ri$ le&("ra dra&osei
D$d"!lec(: !e D":$eEe" s( $e dea ceea ce cere:.
Ni acesea $" le Eic a1a de si:!l"* $ici $":ai !e$r" :i$e* ci !e$r" voi ca odea"$a s( v(
s=r&"i%i la sl"KAele Aiserice1i. Ni !oae vei Eice) BCe* oare $" !o s( :( ro& acas(HC Po%i c"
adev(ra s( e ro&i* dar r"&(ci"$ea aceea $" are a=a !"ere* !rec": c=$d se 'ace c" oae
:(d"larele sale* adic( c=$d D$re& r"!"l #isericii D$al%( r"&(ci"$ea D$r9"$ c"&e 1i D$r9"$
&las. /rei s( 1ii c=( !"ere are r"&(ci"$ea ce se 'ace D$ #iseric(H Per" era le&a oarec=$d D$
e:$i%( 1i D$'(1"ra c" :"le la$%"ri* Biar r"&(ci"$ea se 'ace $eD$cea de la #iseric( !e$r" elC
>F. A!. .+* 5? 1i D$da( l9a iEA(vi !e el di$ e:$i%(. Ce !oae 'i :ai are dec= r"&(ci"$ea
aceasa* care a 'olosi !e s=l!ii 1i "r$"rile #isericiiH Fii$dc( Pavel 1i Fer" s"$ s=l!ii 1i
"r$"rile #isericii. U$"ia i9a" deEle&a le&("rile* iar cel"ilal i9a" desc@is &"ra.
Ni !e$r" ca s( v( ar( D$doia !"ere a r"&(ci"$ii* l(s=$d !e cele ce s9a" D$=:!la a"$ci* s(
v( ad"c a:i$e de cele ce se 'ac D$ 'iecare Ei 1i a$":e de r"&(ci"$ea ce se 'ace de c(re !o!or.
Dac( c"iva di$re voi cei :"l%i i se va !or"$ci s( se roa&e si$&"r !e$r" :=$"irea
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
.++
e!isco!"l"i* s9ar 'i le!(da* ca 1i orici$e* Eic=$d c( aceas( sarci$( ese :ai !res"s de !"erea
sa* dar c=$d a"Ei%i o%i !e diaco$"l !or"$ci$d 1i Eic=$d) BS( $e r"&(: !e$r" E!isco!"l*
!e$r" A(r=$e%ile* aK"or"l 1i !e$r" ca dre! s( D$ve%e c"v=$"l adev(r"l"iG a!oi 1i !e$r" o%i
cei ce s"$ aici 1i !e$r" cei de !re"i$de$iC* $" v( le!(da%i a D:!li$i !or"$ca* ci c" os=rdie
D$(l%a%i r"&(ci"$ea* 1ii$d !"erea ad"$(rii voasre. Ni cele ce se Eic le 1i" cei ce a" D$v(%a
ai$ele* iar celor c@e:a%i $" li s9a da voie s( 'ac( as'el de r"&(ci"$e* !e$r" c( D$c( $" a"
aK"$s la D$dr(E$eala aceasa. Iar vo"( vi se !or"$ce1e s( 'ace%i r"&(ci"$e !e$r" l":e* !e$r"
#iserica cea D$i$s( !=$( la :ar&i$ile !(:=$"l"i 1i !e$r" o%i e!isco!ii ce o oc=r:"iesc* 1i
asc"la%i c" os=rdie* :(r"risi$d c" l"cr" c( :are ese !"erea r"&(ci"$ii care se D$al%( D$r9"$
&las de !o!or D$ #iseric(. Dar s( $e D$oarce: iar la aceea* c( o li:A( era de:"l.
De "$de era ar(a c( era o li:A(H BNi era o !(:=$"l o &"r(C >Fac. ..* .?* Eice. P(:=$"l are
&"r(H Nicidec":. Dar ce vrea s( Eic( 1i !e$r" ci$eH N" Eice des!re !(:=$"l acesa
$esi:%ior 1i $e:i1ca* ci a $":i a1a $ea:"l o:e$esc* ad"c=$d"9le a:i$e de 'irea lor 1i de
:aica lor di$ care a" 'os '(c"%i. C(ci Kivi$a aceasa* adic( o:"l* ese D$doi(* 'ii$d alc("i(
di$ do"( 'ii$%e. Di$ "$a si:%ioare 1i di$ "$a D$%ele&(oare* di$ s"'le 1i di$ r"!* av=$d
r"de$ie 1i D$ cer 1i !e !(:=$. C(ci !ri$ 'ii$%a cea D$%ele&(oare are D:!(r(1ire c" !"erile
cele de s"s* iar !ri$ cea si:%ioare s9a "$i c" l"cr"rile cele de !e !(:=$* "$i$d D$r" si$e D$r9
o le&("r( ai$ic( a:=$do"( Eidirile.
C=$d o:"l 'ace ceva di$ cele !l(c"e de D":$eEe"* se c@ea:( d"@ov$icesc* $" $":i$d"9se
a1a de la s"'le* ci de la al( ci$se :ai :are* de la l"crarea D"@"l"i. C(ci s"'le"l $" $e ese
$o"( de aK"$s s!re a 'ace 'a!e de $" vo: doA=$di aK"or"lAcel"ia. Ni ca s( vede%i c( s"'le"l
si$&"r $" $":ai c( $" !oae 'ace 'a!e A"$e* dar $ici $" !rice!e cele ce se &r(iesc* asc"l()
BO:"l cel s"'leesc $" !ri:e1e cele ale D"@"l"iC >I Cor. +* .8?. Ni !rec": $":e1e r"!esc
!e cel ce sl"Ke1e r"!"l"i* a1a $":e1e s"'leesc !e cel ce !erece D$r" oae d"!( &=$d"rile
o:e$e1i 1i $" !ri:e1e l"crarea D"@"l"i. Ni !rec": a: Eis* c=$d 'ace: 'a!e A"$e $e $":i:
d"@ov$ice1i* a1a 1i c=$d 'ace: ceva $evred$ic de $ea:"l $osr" cel A"$ 1i $e D:!iedic(:*
!ri:i: $":irea de la 'irea cea !roas(* adic( !(:=$.
+56
Deci 1i aici ca s( !ri@($easc( !e cei ce a" Eidi "r$"l* ri9dic=$d"9se s!re :=$drie* care 1i9a"
!"s D$ &=$d l"cr"ri :ai :ari dec= vred$icia lor* i9a $":i !e ei c" 'irea cea !roas(* Eic=$d)
BNi era o !(:=$"l o &"r(C. Ni ca s( 'ii D$credi$%a c( a1a $e $":e1e !e $oi c=$d &re1i:*
asc"l( ce i9a s!"s l"i Ada:) BP(:=$ e1i 1i D$ !(:=$ vei :er&eC >Fac. 0* .4?. Dar el $" era
$":ai !(:=$* ci avea 1i s"'le $e:"rior. De ce dar l9a $":i !e el !(:=$H Pe$r" c( a
&re1i. C=$d l9a Eidi $" l9a $":i !e el a1a. Dar c":H BS( 'ace: o: d"!( c@i!"l 1i d"!(
ase:($area Noasr(C >Fac. .*+4?* ca s( s(!=$easc( !e1ii :(rii 1i 'iarele !(:=$"l"i 1i oae
vor avea 'ric( 1i se vor c"re:"ra de el. /eEi care s"$ dar"rile 1i A"$((%ile 'iriiH Care ese
ci$sea 1i la"daH Dar oae acesea :ai D$ai$e de !(ca. Iar d"!( !(ca aceasa) BP(:=$ e1d 1i
D$ !(:=$ vei :er&eC.
Asc"l( 1i " !e Malea@i* dar :ai ales !e D":$eEe" Care &r(ie1e !ri$ el* c( Eice) Bla( e" voi
ri:ie vo"( !e Ilie leEviea$"lC >8* 5?. Dar !e$r" care !rici$( Dl ri:ieH Ca s( D$oarc( i$i:a
a(l"i s!re 'i". Ca $" c":va sosi$d Diva$"l acela D$'rico1a* s( os=$deasc( L"dec(or"l !e
vre"$ii di$ cei vi$ova%i. Dar ve$i$d acela :ai D$ai$e 1i s!"$=$d c( a!roa!e l=$&( "1i ese
ve$irea L"i s( 'ac( !e oa:e$i :ai D$%ele!%i. C(ci cele ce s9a" &r(i c" :"l%i a$i :ai D$ai$e
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
.+0
cad de oAicei D$r" de'(i:are. Deci D$$oi$d !o:e$irea acelora vi$e Prooroc"l acela. Ni c":
c( ' (:=$ se $":esc cei ce !(c("iesc vo: ar(a ac":.
D"!( ce Prooroc"l acesa a Eis Bca s( D$oarc( i$i:a a(l"i s!re 'i"C* a ad("&a) BCa s( $" vi$
1i s( Aa !(:=$"l de oC >8*6?. Adic( !e cei ce !(c("iesc. /eEi c( cei ce !(c("iesc se
$":esc !(:=$.
Ni D$ al loc s!"$=$d !rooroc"l Isaia des!re Frisos* Eice) BNi va 'i D$ci$s :iKloc"l L"i c"
dre!ae 1i c" adev(r D$velie
+57
coasele L"iC >..* 5?. Ni asa $" c( D":$eEe" are coase 1i :iKloc* c(ci El ese '(r( de r"!* ci
$e ara( K"decaa cea $e9:iar$ic( 1i $ea:(&i( a L"dec(or"l"i. C(ci $" vor :ai 'i
$(!(s"iori* D$vi$"iori* sa" cei ce da" :i(* $ici dre!"l $" va 'i li!si de c"$o1i$%a acesora.
La K"dec(oriile acesea de cele :ai :"le ori cel $evi$ova se !ede!se1e* iar cel vi$ova
sca!(* !e$r" c( se sric( dre!aea. Iar c=$d va ve$i L"dec(or"l cel dre! 1i $e:iar$ic* Cel ce
are :iKloc"l D$ci$s c" dre!ae 1i coasele D$'(1"rae c" adev(r* o%i vor doA=$di c" dre!ae ale
lor c" de9a:($"$"l. BNi va Aae !(:=$"l c" c"v=$"l &"rii L"iC >..* 8?. Ni ca s( e
D$credi$%eEi c( $" Eice des!re !(:=$* ci des!re !(c(o1i a ad("&a) BNi c" D"@"l A"Eelor Sale
va o:ori !e cei $ecredi$cio1iC. /eEi c( 1i aici a $":i !e !(c(o1i !(:=$H
Deci 1ii$d"9ie !e acesea* c=$d a"Ei Bc( o !(:=$"l era. o &"r(C* D$%ele&e 'irea o:e$easc(.
Ni $e ad"ce a:i$e $o"( de !rosi:ea $oasr(* c(ci :are l"cr" 1i A"$ ese a cercea 1i a 1i
r"de$ia $oasr( 1i D$des"l(oare D$v(%("r( !e$r" s:eria c"&eare ese aceasa* adic(
cercearea 'irii. Aceasa !oae !ooli oae !ai:ile 1i s( ad"c( li$i1e D$ :i$e. De aceea
oareci$e s'("ia Eic=$d) BIa a:i$e de si$e%i* c"&e( la 'irea 1i alc("irea a* 1i deaK"$s D%i va 'i
aceasa !e$r" a 'i odea"$a s:eriC. Di$ aceas( !rici$( dre!"l acela* Avraa:* D$ oa(
vre:ea avea aces &=$d D$r" si$e 1i $icioda( $" c"&ea D$al. Ni cel ce vorAea c" D":$eEe"
1i a doA=$di a=a D$dr(E$eal(* :(r"risi 'ii$d de El !e$r" 'a!a cea A"$( Eicea) BIar e" s"$
!(:=$ 1i ce$"1(C >Fac. .<*+7?.
Iar al"l voi$d s( s:ereasc( !e o:"l cel D$&=:'a 1i r"'a1* $" ad"ce c"vi$e l"$&i* ci Di ad"ce
a:i$e l"i $":ai de 'ire 1i9. :"sr( are Eic=$d) BCe se r"'e1e !(:=$"l 1i ce$"1aHC >I$%. l"i
Sira@ .-* 4?. Dar D:i s!"i cele ce vor 'i c" :i$e d"!( :oareH Poole1e9. !e el vi" 'ii$d* c(ci
ac": $" 1ie c( ese !(:=$ 1i ce$"1(. /ede !odoaAa r"!"l"i* s(!=$irea* :"l%i:ea
sl"Kiorilor 1i a li$&"1iorilor care alear&( d"!( el. Ese D:Ar(ca c" @ai$e sc":!e* s"i la
rea!( D$al( de dre9&(orie* !o:!a Dl a:(&e1e 1i9. 'ace s(91i "ie 'irea. N":ai $oi cei
D$%ele!%i 1i s:eri%i 1d: c( s"$e: !(:=$ 1i ce$"1(* iar acela $" ca"( dovada de la :oare*
$ici :er&e la :or9:=$"rile sr(:o1ilor* ci !rive1e $":ai la cele ce s"$ de 'a%(* $e&=$di$d"9
se deloc la cele ce vor s( 'ie. I$va%(9. !e el ac": de aici c( ese !(:=$ 1i ce$"1(P A1ea!(*
Eice 1i $"9. D$v(%a aceasa* ci alceva :"l :ai s:eri* c(ci dac( se va r"'i* s(91i c"$oasc(
!rosi:ea sa. Ni 'ii$d vi" s(91i ia docoria. Ni d"!( ce a Eis) BCe se r"'e1e !(:=$"l 1i
ce$"1aC* a" ad("&a) Bc( D$ via%a l"i a: le!(da cele di$("$r" l"iC. Ce ese aceea Bc( D$ via%a
l"i a: le!(da cele di$("$r" l"iCH Se !are $eD$%eles ceea ce s9a &r(i. Cele di$("$r" s"$
:(r"$aiele* :a%ele 1i !=$ecele cel !li$ de &"$oaie* de :"l( $e9c"r(%ie 1i de !"oare. N"
!ri@($i$d 'irea* ci ad"c=$d la s:ere$ie* ca 1i D$ via%( 'ii$d el s( vad( s:ere$ia 'irii. A v(E"
c= de !roas( 1i de sric(cioas( ese 'irea $oasr(H N" a1e!a Ei"a :or%ii ca s(9%i c"$o1i
$e!"i$%a a* ci D$c( 'ii$d D$ via%( ad"9i a:i$e de cele di$("$r"l l"i* ca s( vad( c( ese "$
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
.+8
$i:ic. N" deE$(d(Kd"i* $ici e e:e* c(ci D":$eEe" $e9a '(c" a1a $" "r=$d"9$e* ci 'ii$d"9i
:il( de $oi 1i d=$9d"9$e !rici$i :ari de s:ere$ie. Ni dac( o:"l 'ii$d !(:=$ 1i ce$"1( a
D$dr(E$i s( Eic( c( se va s"i D$ cer >s. .8* .8?* "$de $" ar 'i c(E" c" :i$ea de $9ar 'i av"
'r="l 'iriiH Deci c=$d vei vedea !e ci$eva r"'i$d"9se* D$i$E=$d"91i cerAicia* r(&=$d"91i
s!r=$ce$ele* ":Al=$d D$ care(* D$&roEi$d* A(&=$d D$ e:$i%(* d=$d ia :oare 1i $edre!(%i$d
Ei c(re el) BCe se r"'e1e !(:=$"l 1i ce$"1a* c( D$ via%a l"i a: le!(da cele di$("$r"l l"iHC
Ni acesea se !o Eice $" $":ai !e$r" o:"l cel si:!l"* ci 1i !e$r" cel ce s( !e sca"$"l cel
D:!(r(esc. S( $" !rive1i la !or'ir(* $ici la coroa$( sa" la @ai$ele cele de 'ir* ci cearc( 'irea 1i
vei vedea c( $i:ic $" are :ai :"l dec= oa:e$ii cei de r=$d. Iar dac( vrei s( !rive1i !cr'ira*
coroa$a 1i @ai$ele cele de 'ir 1i oa( !o:!a* !iive1e9le* dar vei vedea c( oae acesea a" ca
:aerie !(:=$"l. C(ci Eice) BNi oa( slava o:"l"i* ca 'loarea ierAiiC >Is. 8-* 7?. Ia( c( oa(
!odoaAa aceea s9a ar(a :ai !roas( 1i dec= !(:=$"l.
/eEi c": ad"cerea a:i$e de 'ire s:ere1e r"'ia 1i s"r!( oa( :=$driaH De aK"$s ese s(
c"&e(: ci$e s"$e: 1i di$ ce l"cr"ri s"$e: alc("i%i 1i va !ieri oa( :=$dria &=$d"rilor.
Di$ aceas( !rici$( $e9a '(c" D":$eEe" di$ do"( 'iri. C( dac( c=$dva e vei D$(l%a s!re
:=$drie* s( e s:ereasc( !rosi:ea r"!"l"i* iar dac( vei l"a D$ :i$e ceva $evred$ic 1i sr(i$
de ci$sea ce %i s9a da de D":$eEe"* s( e D$al%e !e i$e s!re r=v$a !"erilor celor cere1i
$ea:"l cel A"$ al s"'le"l"i.
Ni cercearea 1i c"&earea ia 'irea $oasr( ese D$de:=$a ec( 1i 'olosioare $" $":ai !e$r"
s"r!area :=$driei* ci 1i a oric(rei ale !o'e* ori a Aa$ilor* ori cea r"!easc( care D$dea:$(
s!re $ec"r(ieG de aK"$s ese l"crarea aceasa s!re D$cearea !ai:ii. Deci* c=$d vei vedea
'e:eie 'r":oas(* av=$d oc@i l":i$o1i 1i veseli* c" oAraE"l sr(l"ci$d 1i c" c@i!"l de o
$ease:($a( 'r":"se%e* care D%i va a!ri$de &=$d"l 1i9%i va cre1e !o'a* !"$e9%i D$ :i$e c( ese
!(:=$ 1i ce$"1( 1i s"'le"l (" va D$cea s( se :ai "rAeEe. Desco!er( !ielea 'eii ei 1i vei
vedea care ese 'r":"se%ea. N" !rivi $":ai 'a%a cea de deas"!ra* ci reci c" &=$d"l D$("$r" 1i
$" vei a'la alceva '(r( $":ai oase 1i vi$e 1i 'le&:e. Ni de $" s"$ deaK"$s acesea &=$de1e9e
c( ea se sc@i:A(* D:A(r=$e1e* se D:Aol$(ve1e* i se a'"$d( oc@ii* oAraE"l i se D$&(lAe$e1e 1i
oa( 'loarea aceea se sric(. G=$de1e9e de ce e :i$"$eEi 1i r"1i$eaE(9e de K"decaa a* c( e
:iri de l" 1i de ce$"1( 1i e a!ri$Ei de !ra' 1i s!"E(. Ni Eic acesea $" !ri9@($i$d 'irea. S( $"
'ieP Nici oc(r=$d9o 1i de'(i:=$d9o* ci !re&(i$d docorii celor Aol$avi. Ni !e$r" aceasa a
'(c"9o D":$eEe" D$ aces 'el* ca s(9Ni arae 1i !"erea Sa 1i !"erea Sa de &riK( 'a%( de $oi*
c(ci c" !rosi:ea 'irii $e D$dea:$( la s:ere$ie 1i $e !oole1e orice !o'(* 1i s(9Ni arae 1i D$9
%ele!ci"$ea Sa* '(c=$d di$ l" a=a 'r":"se%e. De aceea a"$ci c=$d :ic1or(: 'irea*
desco!eri: :e1e1"&"l Oidior"l"i. Ni !rec": $e :i$"$(: de sc"l!or"l de sa"i :ai :"l
$" a"$ci c=$d va 'ace "$a 'r":oas( di$ a"r* ci a"$ci c=$d va 'ace di$ l" c@i!"l des(v=r1i 1i
Ai$e D$oc:i. A1a 1i de D":$eEe" $e :i$"$(: 1i9L sl(vi: c( D$ ce$"1( 1i D$ l"* adic( D$
r"!"rile $oasre* a !"s 'r":"se%e $e&r(i( 1i D$%ele!ci"$e $es!"s(. Ni $" $":ai D$ r"!"rile
$oasre a '(c" aceasa* ci D$ oa( Eidirea. C(ci !ese o cre=$d '(!"ri si:!le a a:eseca D$
ele se:$"l cel l":i$a al :e1e1"&"l"i S(" c" li!sa* ca !rivi$d :e1e1"&"l 1i 'r":"se%ea s( e
:i$"$eEi de Oidior"l* iar !rivi$d li!sa 1i sl(Aici"$ea 'irii* s( $" e D$c@i$i celor creae.
Soarele ese l":i$os c=$d sr(l"ce1e 1i l":i$eaE( oa( l":ea* dar c=$d vi$e $oa!ea li!se1e*
c(ci Eice) BCe ese :ai l":i$os dec= soareleH Dar 1i acesa li!se1eC >I$%. l"i Sira@ .7*+6?. Ni
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
.+5
$" a li!si $":ai $oa!ea ci 1i Ei"a de :"le ori* ca s( e :i$"$eEi de Oidior"l !e$r" aceasa
1i s( $" e D$c@i$i cel"i Eidi !e$r" sl(Aici"$ea sa.
/eEi cer"l acesa c= de :are eseH C= de 'r":os 1i c= de sr(l"ciorH M"l :ai !l(c" la
vedere dec= r"!"rile $oasre* dar ese $eD$s"'le%i. Prive1e D$ el 1i :e1e1"&"l* dar 1i
sl(Aici"$ea. Ni le9a "$i !e a:=$do"( $":ai !e$r" D$(rirea a* ca s( $" de'=i:i !e Oidior"l
ca !e "$ slaA* a '(c" ra!"ri 'r":oase* iar ca s( $" e D$c@i$i ior ca "$or d":$eEei* le9a '(c"
1i c" li!s(.
S( v( ad"ce%i a:i$e de acesea odea"$a. C(ci =lc"i: Scri!"rile $" $":ai ca s( le D$v(%a%i*
ci ca s( v( 1i D$dre!a%i $(rav"rile. Ni de $" se va 'ace aceasa de !risos cii:* de !risos
=lc"i:. Ni !rec": "$ l"!(or i$r=$d D$ loc"l cel de l"!( "$s 1i !re&(i c" oa( &riKa de
:=i$ile a$re$or"l"i* dar ve$i$d l"!a acel :e1e1"& se va dovedi $e'olosior* a"$ci de !risos
a :ai i$ra D$ loc"l cel de l"!(* a1a 1i voi ve$i$d 1i D$v(%=$d"9v( oae l"!ele 1i
:e1e1"&irile diavol"l"i* dar dac( a"$ci c=$d va ve$i vre:ea l"!elor v( ve%i D:!iedica*
v(E=$d 'a%( 'r":oas(* D$(l%=$d"9v( c" :=$dria* sa" Air"i$d"9v( de orice al &=$d r("* D$ Eadar
a%i i$ra aici.
Ad"ce%i9v( a:i$e de c"vi$ele !e care le9a: &r(i $" D:!oriva 'irii* ci D:!oriva !o'ei celei
des'r=$ae. Ni $" a: Eis acesea ca s( D$vi$"i: 'irea* ci ca s( al"$&(: !o'a. Ni a1a !ooli%i
:=$ia* a1a ali$a%i !o'a* a1a doAor=%i :=$dria.
BNi era o !(:=$ o &"r( 1i "$ &las ""orC. N" !e$r" s"$e"l &"rii ce s9a s!"s* ci c": c( o%i
oa:e$ii avea" o li:A(. Dar de ce a $":i li:Aa &"r(H Pe$r" c( Scri!"ra are oAicei s(
$":easc( a1a. Dar de $evoie ese s( 1i%i 1i de ereicii care !ri@($esc Eidirea l"i D":$eEe" 1i
Eic c( r"!"l ese r(". Ni 'ii$dc( Scri!"ra $":e1e :i1c(rile cele rele ale :i$%ii c" a$i:ale*
sa" oAiece* c": ar 'i) BAsc"%i9a" li:Aa lor ca a 1ar!el"i >Ps. .04* 0? 1i BLi:Aa lor saAie
asc"%i(C >Ps. 56* 6?* ei Eic aici c( des!re li:Aa ca :(d"lar s9a Eis. Dar $" s9a Eis !e$r" ea. S(
$" 'ieP C(ci li:Aa ese '(c"( de D":$eEe". Ci s9a Eis des!re &rai"rile cele "ci&(oare* care
o:oar( oa:e$i* "ci&=$d"9i :ai c":!li dec= c" saAia. BLi:Aa lor saAie asc"%i(C 1i iar(1i)
B#"Ee vicle$e D$ i$i:( 1i D$ i$i:( a" &r(i releC. Acesea s9a" Eis $" des!re :(d"lar"l r"!"9
l"i* ci des!re c"vi$ele cele c" vicle1"&. La 'el 1i c=$d Eice)
BNi era o !a:a"l o &"r(C* $" a ar(a c( o%i oa:e$ii avea" o &"r(* ci &las"l* adic( &rai"l* l9a
$":i &"r(. C(ci d"!( ce a Eis Bera o !(:=$"l o &"r(C a ad("&a B1i "$ &las ""rorC. De
ase:e$ea 1i c=$d Eice) BGroa!( desc@is( ese &=leK"l lorC >Ps. 5* 4?* $" !ri@($e1e &=leK"l* ci
c"vi$ele cele rele care se s"ie de acolo. Groa!a 1i :or:=$"l ese loc"l care !ri:e1e
r"!"rile :oare* 1i D$ aces 'el s"$ &"rile acelora care !ri@($esc !e Oidior"l 1i &"rile
oa:e$ilor acelora care &r(iesc c"vi$e de ocar( 1i care sco c"vi$e s!"rcae 1i rele di$
&=leK"l lor.
O* o:"le* ":!le9%i &"ra de A"$( :ireas:(* $" de !"oareG '(9o visierie D:!(r(easc(* iar $"
&roa!( saa$iceas9c(. Ni de ese &roa!( as"!9o* ca s( $" ias( a'ar( !"oarea. A &=$d"ri releH
N" le scoae !e ele a'ar( !ri$ c"vi$e. La9s(9le s( Eac( Kos 1i de&raA( se vor s"&r":a. Oa:e$i
s"$e: 1i de :"le ori &=$di: s'a"ri rele* $ec"vii$cioase 1i de ocar(* dar s( $" l(s(: ca
&=$d"rile s( se 'ac( c"vi$e* ci sr=:9or=$d"9le Kos s( se 'ac( slaAe 1i s( !iar(. Ni !rec": de
va !"$e ci$eva D$r9o &roa!( :"le 'el"ri de 'iare $eD:Al=$Eie* dar de va as"!a &roa!a le
o:oar( c" les$ire* iar de le va l(sa o &a"r( :ic( s!re r(s"'lare le 'ace :"l( :=$&=iere*
$el(s=$d"9le s( !iar( 1i s(lA(ici$d"9le :ai r("* a1a se 'ace 1i la &=$d"rile cele rele c=$d se
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
.+6
vor $a1e D$("$r". C(ci de le vo: scoae a'ar( !ri$ c"vi$e* 1i !e acelea :ai ari le9a: '(c"*
d=$d"9le r(s"'lare !ri$ li:A(* 1i $oi c(de: de&raA( D$ !r(!(siile 'a!elor celor $ec"vioase de
la rosirea c"vi$elor celor de ocar(. Ni Prooroc"l $9a Eis si:!l" B&roa!(C* ci B&roa!(
desc@is(C. C(ci $" $":ai !e si$e se r"1i$eaE( cei ce &r(ie1e c"vi$ele cele de ocar(* ci 1i !e
cei de a!roa!e 1i !e cei care !erec D:!re"$( c" el Di ":!le de :"l( v((:are. Ni !rec": de
vo: desc@ide &ro!ile 1i :or:i$ele* vo: ":!lea ora1ele de ci":( 1i Aoal( :oli!sioare* o
a1a de se vor desc@ide &"rile cele de ocar(* !e o%i acei c" care !erec D$v !re"$( " vor ":!lea
de Aoal( c":!li(. De aceea reA"ie s( !"$e: la &"r( "1(. D$c"ieoare 1i E(vor.
Ni c": c( a"$cea era o li:A( s9a ar(a des"l di$ acesea* dar ac": de $evoie ese s( s!"$e:
!e$r" care !rici$( s9a" ada"s celelale :"le li:AiH Ci :ai D$=i s( vorAi: des!re D$dre!area
oAicei"rilor.
S( !"$e: li:Aii $oasre 'r="* ca s( $" scoa( a'ar( c": ar vrea oae cele di$ :i$eG s( $"
&r(iasc( de r(" !e 'ra%iG s( $" $e :"1c(: 1i s( $" $e :=$c(: "$ii !e al%ii* c(ci cei ce :"1c(
c" c"vi$ele s"$ :ai r(i dec= cei ce :"1c( c" di$%ii. C(ci aceia c" di$%ii :"1c( r"!"l* iar
ace1ia c" c"vi$ele :"1c( s"'le"l* r($e1e ci$sea* '(c=$d ra$a $evi$deca(. Ni va !ri:i
!edea!s( :ai :are* c" c= :ai c":!li( ese :"19carea. Ni cel ce :"1c(* adic( &r(ior"l de
r("* $" va sc(!a de !edea!s(* 'ii$dc( $" are !rici$(* drea!( sa" $edrea!(* a r("(%ii sale.
Celelale !(cae c" oae c( a" !rici$i $ec"vii$cioase* dar a"G !rec": c"rvar"l D1i D:!li$e1e
!o'a* @o%"l D1i "1"reaE( li!sa* "ci&a1"l de oa:e$i D1i !oole1e :=$ia* dar &r(ior"l de r(" $"
!oae ad"ce $ici o !rici$(. C(ci s!"$e9:i) Ce av"%ie de Aa$i doA=$de1eH Ce !o'( D1i
D:!li$e1eH Nici "$a di$ asea* ci &r(irea de r(" ese o 'iic( a Eavisiei* care $" are $ici o
!rici$(* $ici drea!(* $ici $edrea!(. De aceea s9a li!si de oa( ierarea. /oie1i s( !ri@($e1iH
I%i voi da %ie :aerie 'olosioare. /oie1i s( &r(ie1i de r("H Gr(ie1e de r(" !(caele ale. C(ci
Eice) BS!"$e " D$=i !(caele ale ca s( e D$dre!eEiRR >Is. 80*+6?. Ai v(E" &r(ire de r("
D$dre!(%i(* care ad"ce la"d( 1i c"$"$(H Ni iar(1i) BDre!"l si$&"r ese !=r=1"l s(" de la
D$=i"l c"v=$ >Pilde .<* .7?. A s(" $" al al"ia. De e vei 'ace !=r=1 1i &r(ior de r(" al al"ia*
e vei !ede!si* iar de e vei 'ace al ("* e vei D$c"$"$a. Ni ca s( c"$o1i ce l"cr" :are 1i A"$
ese a91i !ri@($i ci$eva &re1alele sale* a"Ei c( Bdre!"l si$&"r ese !=r=1"l s(" de Ia D$=i"l
c"v=$C dar dac( ese dre!* c": ese 1i !=r=1H Ni de ese !=r=1* c": ese dre!H Dre!"l $"
ese vi$ova !=rii 1i &r(irii de r(" dar s9a Eis a1a ca s( 1ii c( dac( ci$eva va 'i !(c(os* dar se
va !=ri 1i91i va !ri@($i !(caele sale se 'ace dre! !ri$ !ri@($irea sa. Dar ce D$sea:$( Bde la
D$=i"l c"v=$CH la a:i$e c" di$adi$s"l. La K"dec(orii K"decaa se 'ace D$ do"( !(r%i* 'ii$dc(
"$ii ra& la K"deca( !e al%ii* iar al%ii si$&"ri se ra&G "$ii !=r(sc* al%ii se !=r(scG "$ii s"$
vi$ova%i* iar al%ii $evi$ova%i. Ni D$ !area cea di$=i a K"dec(%ii se d( c"v=$"l cel"i ce !=r(1e*
cel"i ce ese $evi$ova. Dar aici ese i$vers* " ce e1i vi$ova r(!e1e :ai D$=i c"v=$"l* ca s(
e 'aci $evi$ova. N" a1e!a !e !=r=1"l ("* c" oae c( e1i di$re cei vi$ova%i. Ci :ai D$ai$e
de a a"Ei de la acela !=ra* !ri@($e1e " cele &re1ie de i$e.
Li:Aa ese saAie asc"%i(* dar s( $" 'ace: r($i alora c" ea* ci s( (ie: c" ea !"reEici"$ile
$oasre. /oie1i s( c"$o1i c( dre!%ii avea" oAicei de a $" &r(i de r(" !e al%ii* ci $":ai !e eiH
Asc"l( !e Pavel* care sri&() BM"l%":esc Cel"i ce :9a D$(ri* l"i Frisos Iis"s* Do:$"l
$osr"* c( :9a socoi credi$cios 1i :9a !"s s(9. sl"Kesc* !e :i$e* care :ai D$ai$e @"lea:*
!ri&o$ea: 1i AaKocorea:C >I Ti:. .* .+9.0?. /eEi c": se &r(ie1e de r(" !e si$eH 1i iar(1i
Eice) BIis"s Frisos a ve$i D$ l":e ca s( :=$"iasc( !e cei !(c(o1i* di$re care cel di$=i s"$
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
.+7
e"C >. Ti:. .* .5?* 1i iar(1i) B... $" s"$ vred$ic s( :( $":esc a!osol* !e$r" c( a: !ri&o$i
Aiserica l"i D":$eEe"C >I Cor. .5* 4?. A v(E" c": !ese o se &r(ie1e de r(" !e si$eH C(ci
1ia 'olos"l acesei &r(iri de r(" c": c( l"creaE( dre!ae. Deci c=$d era reA"i$%( a se !ri@($i
1i a se &r(i de r(" !e si$e* 'ace aceasa 'ar( cr"%are. Iar c=$d vedea !e al%ii K"dec=$d relele
sr(i$e c" :"l( as!ri:e le as"!( &"rile* Eic=$d) BDe aceea* $" K"deca%i ceva D$ai$e de
vre:e* !=$( ce $" va ve$i Do:$"l* Care va l":i$a cele asc"$se ale D$"$eric"l"i 1i va &(si
s'a"rile i$i:ilor >I Cor. 8* 5?. Las( Acel"ia care 1ie cele asc"$se ale :i$ii K"decaa. Ni de1i
socoe1i c( 1ii c" de9a:($"$"l cele ale a!roa!el"i* &re1i( ese K"decaa a* Bc(ci ci$e di$re
oa:e$i 1ie cele ale o:"l"i* dec= d"@"l o:"l"i* care ese D$ elHC >I Cor. +* ..?. C=%i di$re cei
le!(da%i 1i !ro1i vor sr(l"ci :ai l":i$a dec= soareleH Ni c=%i di$ cei vesi%i 1i :ari se vor
desco!eri c( s"$ ce$"1( 1i :or:i$e v(r"ieH A a"Ei Pivei c": se &r(ie1e de r(" !e si$e*
!o:e$i$d adeseori c" (rie !(caele !e$r" care $" :ai reA"ia s( dea sea:aH C( a 'os
@"lior* !ri&o$ior 1i AaKocorior* dar !(caele acesea le9a deEle&a AoeE"l. C" oae acesea
D1i ad"ce a:i$e de ele* $" c( ar avea a da sea:( !e$r" ele* ci ca s( arae i"Airea de oa:e$i a
l"i D":$eEe"* c( ci$e 'ii$d el ce l9a '(c"* adic( di$ !ri&o$ior l9a '(c" a!osol. Ni dac( acela
D1i ad"cea a:i$e de !(caele cele si$se 1i ierae* c" :"l :ai :"l reA"ie s( $e ad"ce: $oi
a:i$e de cele '(c"e d"!( #oeE. C(ci ce D$dre!are* sa" ce ierare vo: avea $oi* a"Ei$d !e
acela c( de :"le ori D1i !o:e$e1e !(caele care $" :=i s"$ s"A vi$(* iar $oi $ici !e$r"
acelea de care vo: da sea:a $" $e ad"ce: a:i$e* ci l(s=$d cele ale $oasre* iscodi: cele
sr(i$eH Asc"l( !e Per" Eic=$d) BIe1i de la :i$e* Doa:$e* c( s"$ o: !(c(osC. Asc"l( c":
1i Maei D1i !ri@($e1e !erecerea sa* $":i$d"9se va:e1* $er"1i$=$d"9se a91i v(di via%a sa cea
:ai di$ai$e. Ni 'ii$dc( $" avea" c" ce se !ri@($i d"!( #oeE* D1i ad"cea" a:i$e de cele :ai
di$ai$e* D$v(%=$d"9$e !e $oi ca s( $" !"r(: &riK( de relele cele sr(i$e* ci de ale $oasre 1i
adeseori s( le c"&e(: c" :i$ea. C(ci $" ese al( docorie :ai A"$( ca aceasa s!re 1er&erea
!(caelor* !rec": ese !o:e$irea lor cea deas( 1i !ri@(9$irea lor $eD$cea(.
As'el '(c=$d* va:e1"l a !"" s(91i le!ede relele l"i cele $e$":(rae* c(ci a Eis)
BD":$eEe"le* :ilosiv 'ii :ie !(c(os"l"iPC >Lc. .<* .0?. Iar 'arise"l a c(E" di$ oa( dre!a9
ea* !e$r" c( l(s=$d c"&earea la cele &re1ie de el* os=$dea l":ea* Eic=$d) BN" s"$ ca
ceilal%i oa:e$i* r(!iori* $edre!%i* ad"leri* sa" ca 1i aces va:e1C. De aceea 1i Pavel Eic=$d)
BIar 'a!a l"i D$s"1i s( 1i9o cerceeEe 'iecare 1i a"$ci va avea la"d(* dar $":ai 'a%( de si$e
D$s"1i 1i $" 'a%( de al"lC >Gala. 6* 8?.
/oie1i sa 1ii c( 1i D$ Scri!"ra cea /ec@e dre!%ii se !ri@(9$ea" !e eiH Asc"l(9i 1i !e ei &r(i$d
ase:e$ea ca ace1ia. David Eice) BF(r(dele&ile :ele a" cov=r1i ca!"l :e"G ca o !ovar( &rea
s9a" D$&re"ia !ese :i$eC >Ps. 07* 8?. Iar Isaia sri&() BO* ic(los"l de :i$e* c( o: 'ii$d 1i
A"Ee $ec"rae av=$dC >6* 5?. Iar cei rei i$eri !erec=$d D$ c"!or 1i d=$9d"91i r"!"rile lor la
:oare !e$r" D":$eEe"* se $":(ra" D$re cei :ai de !e "r:( !(c(o1i* Eic=$d) BGre1i9a:*
'(r(dele&e a: '(c"C >C=$. celor 0 i$eri* vers. 5?. C" oae c( ce era :ai sr(l"ci 1i :ai c"ra
dec= eiH Ni de1i ar 'i '(c" ceva !(cae* dar !e oae le9a 1ers v(!aia aceea. C" oae acesea
$" c"&ea" la is!r(vile lor* ci la !(caele lor. La 'el 1i Da$iil d"!( ce a 'os ar"$ca D$ &roa!a
c" lei* Vi d"!( !ede!sele cele $e$":(rae !e care le9a s"'eri* o !e el se !ri9@($ea. Ni !e$r"
ce '(cea" a1aH Pe$r" c( cel ce &r(ie1e de r(" !e al%ii D$(r=( !e S(!=$"l* Iar cel ce se
&r(ie1e de r(" !e si$e* II D:Al=$Ee1e 1i II D:!ac( c" el. Ni !e cel dre! :ai dre! Dl 'ace* iar
!e cel !(c(os Dl iEA(ve1e de vi$a &re1alelor 1i9. 'ace vred$ic de ierare.
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
.+<
Deci acesea 1ii$d"9le* s( $" iscodi: relele cele sr(i$e* ci cele ale $oasre. S( cerce(:
co$1ii$%a $oasr(* s( $e ad"ce: a:i$e de oaa via%a $oasr( 1i s( cerce(: !e 'iecare di$
cele &re1ie de $oi. Ni $" $":ai s( $" &r(i: de r(" !e al%ii* ci $ici s( asc"l(: !e al%ii c=$d
&r(iesc de r("* c(ci 1i !e$r" aceasa ese !re&(d( vi$( 1i os=$d( :are. Fii$dc( Eice) BA"E
de1er s( $" !ri:e1iC >le1. +0* .?. Ni $9a Eis) Ba"E de1er s( $" creEiC* ci $ici !ri:e1i. As"!(9
%i "rec@ile o!ri$d i$rarea &r(irii de r(" 1i ara( c( " cel ce a"Ei $" e1i "$ vr(K:a1 1i !oriv$ic
:ai :ic cel"i ce &r(ie1e de r("* dec= cel ce se !ri@($e1e 1i se &r(ie1e de r(". Ur:eaE(
Prooroc"l"i care Eice) BPe cel ce cleveea D$ asc"$s !e veci$"l s("* !e acela l9a: iE&o$iC >Ps.
.--* 5?. N" a Eis c( B$" a: creE"C* sa" c( B$" a: !ri:i cele &r(ie de elC* ci Bl9a: iE&o$iC
ca !e "$ vr(K:a1 1i !oriv$ic.
Dar s"$ "$ii care se :=$&=ie !e ei D$1i1i* Eic=$d) BDoa:$e* $"9:i socod :ie !(ca"l acesaPC
socoi$d c( a"Ei$d ceva r(" a" &re1i 1i s"$ daori l"i D":$eEe". De ce ese reA"i$%( de
aceas( D$dre!(%ireH De ce reA"ie s( ceri ierare !e$r" aceasaH Taci 1i e9ai iEA(vi de oa(
vi$a. N" Eii $i:ic 1i vei 'i c"ra 1i '(r( 'ric(. De ce D%i D:!lee1i %ie &=$d"ri* s"!(r=$d !e
D":$eEe" 1i !e oa:e$iH De ce e D$vi$ov(%e1iH De ce9%i 'aci sarci$a :ai &reaH N"9%i ese de
aK"$s s( dai sea:a !e$r" &re1alele ale* ci :ai &r(:(de1i 1i ale !(cae as"!ra aH De !risos
ese aceas( D$dre!(%ire. N" ai !(ca c=$d a"Ei "$ c"v=$* ci ai !(ca c=$d a"Ei$d"9.* $" vei
(cea* '(c=$d"9e as'el vi$ova $" $":ai de c"v=$"l acela* ci 1i de &r(irea de r(". BC(ci di$
c"vi$ele ale e vei D$dre!a* 1i di$ c"vi$ele ale vei 'i os=$diC >M. .+* 07?. Ni acesea s9a"
Eis $" !e$r" cei clevei%i* ci !e$r" cei ce cleveesc* a!oi e:=$d"9se se :(r"risesc. C(ci cel
clevei $" a 'os v((:a c" $i:ic. Ci cele &r(ie des!re el de vor 'i :i$ci"$i* !la( va l"a* iar
de vor 'i adev(rae* $ici a1a $" !(i:e1e $ici o v((:are de la &r(irea a de r(". C(ci L"dec(9
or"l $" va @o(rD !e$r" el l"=$d"9se d"!( ocara a. Ni ca s( Eic ceva :ai :i$"$a* de va
s"'eri c" A"c"rie @"la* :are 'olos va doA=$di* !rec": a doA=$di va:e1"l. Iar cel ce &r(ie1e
de r("* de1i :i$ci$oase sa" adev(rae vor 'i cele &r(ie de a!roa!ele* 'oare :"l se va !(&"Ai.
Ni $" :ai ese reA"i$%( de a dovedi aceasa. Ni c( de1i va &r(i l"cr"ri adev(rae :ai &rea D1i
'ace l"i K"decaa ar(a ese ""ror* c(ci D$ loc s( aco!ere $evoile 1i !(caele a!roa!el"i* le
desco!er( 1i le deEv(l"ie la o%i* '(c=$d"9se !rici$"ior de s:i$eli. Ni dac( ci$eva va s:i$i
$":ai !e "$"P va l"a !edea!s( :are* a"$ci cel ce s:i$e1e :"l%i c" vesea cea rea* c=( !e9
dea!s( $" va s"'eriH Farise"l $" :i$%ea* ci &r(ia adev(r"l* $":i$d va:e1 !e va:e1"l* dar a
'os !ede!si.
Deci acesea 1ii$d"9le* i"Ai%ilor* s( '"&i: de &r(irea de r("* c(ci $" ese al !(ca :ai c":!li
sa" :ai "1or dec= acesa. Pe$r" ce !rici$(H Pe$r" c( se 'ace :ai re!ede dec= al( c(lcare
de le&e 1i r(!e1e de&raA( !e cel ce $" ia a:i$e. C(ci celelale !(cae a" reA"i$%( de vre:e*
de c@el"ial(* de r(Adare* de aK"(ori 1i de :"le ori c" D$de9l"$&area vre:ii $" se :ai 'ac.
De !ild() /oie1e ci$eva s( o:oare* voie1e ci$eva s( '"re* sa" s( $edre!(%easc(H Dar reA"ie
s( l"creEe :"l* 1i E(Aovi$d"9se* i s9a !ooli :=$ia* s9a de!(ra de la el !or$irea cea rea* i s9a
srica sco!"l l"i cel r(" 1i $9a :ai ad("&a la s'a"l l"i l"crarea. La &r(irea de r(" $" ese a1a.
C(ci de $" vo: 'i 'oare reKi* i"e $e r(!e1e. Ni ca s( &r(i: de r(" $" ese $evoie $ici de
vre:e* $ici de r(Adare* $ici de c@el"ial(* $ici de vreo al( l"crare* ci de aK"$s ese $":ai a voi
1i D$da( voi$%a s9a '(c" l"crare* c(ci $":ai li:Aa ese aceea ce sl"Ke1e. Ni de vre:e ce r("l
acesa se r(s!=$de1e i"e* D$co$K"r=$d D:!reK"r"l $osr" c" les$ire* iar os=$da 1i !edea!sa
s"$ c":!lie 1i 'olos deloc* s( '"&i: de Aoala aceasa c" :"l( l"are a:i$e. Iar r("(%ile cele
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
.+4
sr(i$e s( le aco!eri: 1i s( $" le v(di: 1i s( s'("i: !e cei ce &re1esc* !rec": Eice Do:$"l)
BDe9%i va &re1i %ie
'raele ("* :er&i de9. :"sr( !e el D$re i$e 1i el si$&"rC >M. .<* .5?* c(ci :"sr(rile care se
'ac a1a :ai les$e ad"c vi$decarea. S( $" :"1c(: 1i s( $" :=$c(: r($ile cele sr(i$e*
ase:($=$d"9$e :"1elor* ci s( "r:(: alAi$elor. M"1ele se !"$ !e r($i 1i :"1c(* iar alAi$ele
EAoar( !ese 'lori. De aceea acesea D$oc:esc 'a&"ri* iar acelea ad"c Aoli la r"!"rile !e care
sa". Acelea ad"c sc=rA(* iar acesea s"$ !l(c"e 1i l("dae. Deci 1i $oi s( 'ace: ca s"'le"l
$osr" s( EAoare D$ livada 'a!elor celor A"$e ale s'i$%ilor 1i adeseori s( sorAi: A"$a :ireas:(
a is!r(vilor lor* iar r($ile celor de a!roa!e s( $" le :"1c(:. Ni de vo: vedea !e vre"$ii '(9
c=$d aceasa* s( le as"!(: &"rile* !"$=$d"9le D$ai$e 'rica os=$dei 1i ad"c=$d"9le a:i$e c(
o! s"$e: 'ra%i. Iar dac( $" vor l"a a:i$e la $ici "$a di$ acesea* s(9i $":i: :"1e* ca
:(car aceas( ocar( s(9i de!(reEe de la c"&earea cea rea. Ca iEA(vi$d"9se de la aceas(
D$dele$icire de1ar(* oa( os=rdia lor s9o c@el"iasc( la cercearea r("(%ilor lor. Ni as'el 1i cei
c(E"%i se vor sc"la* 1i cei ce c"&e( adeseori r("(%ile lor le vor le!(da c" les$ire*
D:!iedic=$d"9i !o:e$irea celor &re1ie la l"crarea alora* 1i cei ce cerceeaE( adeseori 'a!ele
cele A"$e ale s'i$%ilor vor c=1i&a :are r=v$( s!re "r:area acelora. Ni !ri$ oae acesea
c"!ri$E=$d D$re& r"!"l #isericii* vo: !"ea 1i $oi* D:!re"$( c" ad"$area aceasa
des(v=r1i(* s( i$r(: D$ D:!(r(%ia cer"rilor. Pe care 'ie ca s9o doA=$di: $oi o%i* c" dar"l 1i
c" i"Airea de oa:e$i a Do:$"l"i $osr" Iis"s Frisos* !ri$ Care 1i D:!re"$( c" Care Se
c"vi$e slava Ta(l"i 1i S'=$"l"i D"@* ac": 1i !"r"rea 1i D$ vecii vecilor. A:i$.
OMILIE c(re cei ce a" l(sa loiserica 1i s9a" d"s la aler&(rile de cai 1i la eare
A
LL.cesea s"$ de s"'eriH Acesea s"$ de r(AdaH Pe voi D$1iv( voiesc s( v( !"$ K"dec(ori
as"!ra voasr(. A1a 1i D":$eEe" a '(c" c" evreii* c( i:!"=$d"9le le Eicea) BPo!or"l Me"* ce
a: '(c" !e* c" ce e9a: D$risa* sa" c" ce e9a: D$&re"iaH R(s!"$de9:i :iePC sa") BCe
&re1eal( a" a'la !(ri$ii vo1ri D$r" Mi$eHC L"i Di voi "r:a 1i e" 1i iar(1i voi &r(i c(re voi)
Acesea s"$ de s"'eriH Acesea s"$ de r(AdaH D"!( a=ea c"vi$e D$del"$&ae 1i d"!( a=a
D$v(%("r( "$ii* l(s=$d"9$e !e $oi* s9a" d"s s( !riveasc( caii cei ce se D$rec 1i a1a a"
D$$eA"$i* D$c= oa( ceaea a" ":9!l"9o de sri&are 1i de r(c$ee '(r( r=$d"iala* !rici$"i$d
:"l r=s* dar :ai v=ros !l=$s. E" s=$d D$ cas( 1i a"Ei$d iEA"c$i$d sri&area aceea !(i:ea:
:ai c":!li dec= cei ce se D$vi'oreaE(. Ni !rec": aceia se e: !e$r" via%a lor c=$d val"rile
Aa D$ !ere%ii cor(Aiei* a1a 1i e" :( r"1i$a: 1i !rivea: la !(:=$* c=$d lovea" acele sri&(ri D$
:i$e* :ai c":!lie dec= val"rile. Cei de s"s sri&=$d c" $ec"vii$%(* iar cei de Kos D$ :iKloc"l
=r&"l"i s=$d* l("da" !e c(l(re%i* sri&=$d :ai c":!li dec= ceilal%i. Ce vo: &r(i* sa" ce vo:
r(s!"$de s!re a $e D$dre!(%i* dac( vre"$ sr(i$ ve$i$d va !ri@($i Eic=$d) BAceasa ese
ceaea A!osolilorH Aceasa ese aceea care a l"a "$ as'el de Dasc(lH Acesa ese !o!or"l cel
i"Aior de Frisos* cel c"ra 1i d"@ov$icescHC N" v9a! s'ii $ici de Ei"a D$ care s9a" s(v=r1i
ai$ele :=$"irii $ea:"l"i $osr"* ci D$ /i$erea D$ care S(!=$"l (" se r(si&$ea !e$r" l":e*
D$ care se ad"cea o Ler'a ca aceasa* D$ care se desc@idea rai"l 1i =l@ar"l se D$orcea la !aria
cea vec@e* D$ care Alese:"l se deEle&a 1i se !ierdea !(ca"l* D$ care a D$cea vraKAa cea de
:"l( vre:e 1i s9a '(c" D:!(carea oa:e$ilor c" D":$eEe" 1i oae s9a" !re'(c"* D$ Oi"a
aceea D$ care reA"ia s( !ose1d* s( e :(r"rise1i 1i s( D$al%i r"&(ci"$i de :"l%":ire c(re Cel
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
.0-
ce a '(c" a=ea A"$((%i l":ii* a"$ci "* l(s=$d #iserica 1i Ler'a cea d"@ov$iceasc(*
ad"$area 'ra%ilor 1i ci$sea !os"l"i* ai 'os d"s* roAi de diavol"l* la !riveli1ea aceea.
Acesea s"$ de s"'eriH Acesea s"$ de r(AdaH N" voi D$cea s( Eic adeseori acesea* as'el
:=$&=i$d"9:i d"rerea* $" D$&@es"i$d9o !e ea c" (cerea* ci ad"c=$d9o D$ :iKloc 1i !"$=$d9o
D$ai$ea oc@ilor vo1ri. C": vo: !"ea s( 'ace: iar(1i !e D":$eEe" :ilosivH C": s(9L
D:!(c(: 'ii$d :=$iaH
Mai D$ai$e c" rei Eile s9a v(rsa !loaie :are* d"c=$d a!ele c" ele oae de la &"r(* ca s( Eic
a1a* r(!i$d :asa l"cr(orilor de !(:=$* adic( c"lc=$d la !(:=$ la$"ri D$c(rcae 1i oae
celelale !"reEi$d di$ !rici$a ":eEelii celei :"le. Ni s9a" '(c" lia$ii 1i r"&(ci"$i* 1i oa(
Ceaea $oasr( a aler&a ca "$ r=" la loca1"rile A!osolilor* l"=$d de aK"(ori !e S'=$"l Per"
1i !e 'erici"l A$drei* !e Pavel 1i !e Ti:oei. Iar d"!( aceasa* !ooli$d"9se :=$ia* rec=$d $o9
ia$"l 1i D$dr(E$i$d D:!oriva val"rilor* a: aler&a la ver@ov9$ici* la Per"* e:elia credi$%ei 1i
la Pavel* vas"l ale&erii* s(v=r1i$d !raE$ic d"@ov$icesc 1i !ro!ov(d"i$d $evoi$%ele lor 1i
Air"i$%ele D:!oriva dracilor. Ni " $eD$s!(i:=$=$d"9e de cele ce s9a" '(c"* $ici D$v(%=$d"9
e de :(ri:ea is!r(vilor a!osole1i* deoda(* d"!( ce a rec" o Ei la :iKloc* sari 1i sri&i*
rec=$d c" vederea s"'le"l (" cel roAi 1i =r= de !ai:i. De voiai aler&are de cai* de ce $9ai
D$@(:a !ai:ile cele doAioce1i care s"$ D$ i$e* :=$ia 1i !o'a* 1i $9ai !"s !ese ele K"&"l
cel A"$ 1i "1or al 'iloEo'iei* !"$=$d !ese ele c(l(re% !e &=$d"l cel dre!* 1i a1a s( aler&i la
dar"l c@e:(rii celei de s"sH N" de la s!"rc(ci"$e la s!"rc(ci"$e* ci aler&=$d de la !(:=$ la
cer. C(ci aces 'el de aler&(ri de cai are D$K"&a c" d"lcea%a 1i :"l 'olos. Dar " l(s=$d cele ale
ale s( se !oare !ros 1i la D$=:!lare* ai sa !rivi$d Air"i$%a alora* c@el"i$d D$ Eadar 1i s!re
r(" a=a vre:e.
Oare $" 1ii c( !rec": $oi D$credi$%=$d $i1e Aa$i sl"&ilor $oasre* le cere: socoeal( !=$( la
"$ Aa$* a1a 1i D":$eEe" !e$r" Eilele vie%ii $oasre* $e va cere socoeal( !e$r" c": a:
c@el"i 'iecare EiH Ce vo: Eice darH Ni ce vo: r(s!"$de c=$d $i se va cere socoeal( !e$r"
Ei"a aceeaH Pe$r" i$e a r(s(ri soarele 1i l"$a a l":i$a $oa!ea 1i a sr(l"ci :"l%i:ea cea
'el"ri( a selelor. Pe$r" i$e a" s"'la v=$"rile 1i a" c"rs r="rile. Pe$r" %i$ea" r(s(ri
se:i$%ele 1i !o:ii a" '(c" rod. Oi"a 1i $oa!ea c(l(ori$d 1i9a" !(Ei r=$d"iala lor cea
'ireasc(. Ni oae acesea s9a" '(c" !e$r" i$e. Iar "* c=$d oae '(!"rile D%i sl"Kesc*
D:!li$e1i !o'a diavol"l"iH Ni l"=$d o a1a cas( de :are c" c@irie de la D":$eEe"* l":ea
aceasa Eic* $9a !l(i c@iria.
Ni $" %i9a 'os des"l D$ Ei"a D$=i* ci 1i a do"a Ei* c=$d reA"ia s( e odi@$e1i !"%i$ de r("aea
ceea ce s9a '(c"* e9ai s"i la ear"* aler&=$d di$ '": D$ 'oc 1i ar"$c=$d"9e !e i$e D$ al(
!r(!asie :ai c":!li(. #(r=$ii 1i9a" r"1i$a A(r=$e%ea lor* i$erii D1i !r(!as"ia" i$ere%ea*
iar !(ri$%ii D1i d"cea" acolo co!iii* A(&=$d"9i D$ !r(!(siile r("(%ilor di$r" D$ce!"* di$ v=rsa
cea li!si( de r("ae. De aceea $" va &re1i ci$eva de va $":i !e as'el de !(ri$%i "ci&a1i de
'ii* 'ii$dc( c" r("aea lor !ierd s"'leele celor $(sc"%i. Dar !oae
vei Eice) Ni ce r("ae ese aceasaH Pe$r" aceasa :( =$9&"iesc ca 'ii$d Aol$av* $" 1ii c( e1i
Aol$av* ca s( ca"%i Docor"l* le9ai ":!l" de !reades'r=$are 1i D$reAi) ce r("ae ese aceasaH
Oare $9ai a"Ei !e Frisos Eic=$d) BC( orici$e se "i( la 'e:eie !o'i$d9o a 1i !reades'r=$a c"
eaCH >M. 5* +<? Ni dac( o voi !rivi '(r( s( o !o'escH vei Eice. Dac( $" %i9ai D$'r=$a !rivirea*
ci ai !"s a=a os=rdie !e$r" aceasa* c": vei !"ea r(:=$e $eD$i$a d"!( ce ai !riviH Oare
r"!"l (" ese de !iar(* sa" 'lerH E1i D:Ar(ca c" r"!* c" r"! o:e$esc care se a!ri$de de
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
.0.
!o'( :ai re!ede ca '=$"l. Ni ce s( Eic de s!ecacolH D$ =r& de :"le ori de vo: D$=l$i o 'e9
:eie $e "lA"r(:. Iar " 1eE=$d s"s "$de ese a=a D$de:$are s!re $ec"vii$%( 1i v(E=$d
'e:eie des'r=$a( i$r=$d c" ca!"l desco!eri 1i c" :"l( $er"1i$are* D:Ar(ca( c" @ai$e de
'ir* ade:e$i$d* c=$=$d c=$ece des'r=$ae* &r(i$d c"vi$e de ocar( 1i '(c=$d ale $ec"vii$%e*
care dac( e vei &=$di d"!( aceea la ele !leci ca!"l !rivi$d D$ Kos* D$dr(E$e1i s( Eici c( $"
!(i:e1i $i:ic o:e$escH Oare r"!"l (" ese !iar(* sa" 'lerH C( $" voi D$cea a Eice iar(1i
acesea. Oare " e1i :ai 'iloEo' dec= A(rAa%ii cei :ari 1i vieKi* care a" c(E" di$r9o si:!l(
vedereH N" ai a"Ei ce Eice Solo9:o$H BOare va c(lca ci$eva !e c(rA"$i a!ri$1i 1i $"91i va
arde !icioareleH Oare de va asc"$de ci$eva 'oc D$ s=$* $"91i va arde @ai$eleH A1a cel ce i$r(
la 'e:eie sr(i$(C >Pilde 6* +79+4?. C( de1i $" e9ai D:!re"$a c" des'r=$aa* dar c" !o'a e9ai
D:!re"$a c" ea* 1i c" :i$ea ai l"cra !(ca"l. Ni $" $":ai D$ acel i:!* ci er:i$=$d"9se
s!ecacol"l 1i d"!( ce ea s9a d"s* idol"l ei Eace D$ s"'le"l ("* l"=$d de acolo c"vi$ele*
&es"rile* !rivirile* ":Ale"l* !odoaAa* c=$ecele cele des'r=$ae 1i ale $e$":(rae rele. Oare
$" de aici s"$ sric(rile caselorH Oare $" de aici divor%"rileH Oare $" de aici l"!ele 1i
vraKAeleH Oare $" de aici oae cele "r=e* care $" se !o s!"$e D$ c"vi$eH C(ci d"!( ce e9ai
":!l" de ea 1i e d"ci acas( roAi* 'e:eia $"9%i va :ai !(rea dr(&(soas(* ci "r=(* co!iii ca o
sarci$(* sl"&ile D$&re"ioare* casa de !risos* iar &riKile cele oAi1$"ie s!re c@iver$iseala
l"cr"rilor de $evoie %i se vor !(rea s"!(r(cioase* 1i orici$e se va a!ro!ia de i$e %i se va !(rea
ca o &re"ae 1i o !ovar(.
Iar !rici$a ese c( $" e D$orci si$&"r acas(* ci D:!re"$( c" i$e ai !e des'=$aa* $" c" r"!"l*
ci c" i:a&i$ea. Ni ar 'i 'os :ai "1or s( 'i 'os c" r"!"l* c(ci :ai de&raA( ar 'i al"$&a9o
'e:eia a. Dar ea s( D$ :i$ea 1i i:a&i$a%ia a 1i9%i a!ri$de di$("$r" c"!or"l cel AaAilo$esc*
sa" :"l :ai c":!li ca acela. C(ci @ra$a 'oc"l"i aces"ia $" ese c=l%i* s:oal( sa" cara$* ci
cele ce s9a" Eis :ai s"s* 1i oae se D$orc D$ s"s 1i D$ Kos. Ni !rec": cei Aol$avi de 'ri&"ri* c"
oae c( $9a" $ici o !rici$( s( D$vi$"iasc( !e cei ce ii sl"Kesc* dar di$ ca"Ea Aolii* se D$&re"iaE(
de o%i* ar"$c( A"caele* !ri@($esc !e docori* se $ec(Kesc !e cei de acas( 1i "rAeaE( as"!ra
celor ce Di sl"Kesc* a1a 1i cei ce Aolesc c" aceas( Aoal( c":!li( se :=@$esc* se $ec(Kesc*
v(E=$d odea"$a !e aceea. O l"cr"ri c":!lieP L"!"l 1i le"l 1i celelale 'iare de vor 'i
s(&eae '"& de v=$(or* iar o:"l cel c"v=$(or de se va r($i* alear&( d"!( ceea ce l9a r($i* ca
s( ia o s(&ea( :(i c":!li( 1i s( se D$d"lceasc( c" ra$a sa. Ni l"cr"l acesa ese :ai d"reros
dec= oae* c(ci 'ace Aoala $evi$deca(. Ni cel ce $" "r(1e ra$a* $ici voie1e s( se
(:(d"iasc(* c": va c("a docor"lH Pe$r" aceasa :( c@i$"iesc 1i :( sc=rAesc c(
!o&or=$d"9v( de acolo l"a%i a1a de :are v((:are* 1i !e$r" !"i$( d"lcea%( !(i:i%i c@i$"ire
$es'=r1i(. Ni :ai D$ai$e de &@ee$( 1i de os=$d( !(i:i%i aici !edea!sa cea :ai de !e "r:(.
Oare $" ese aceasa :"$ca cea :ai de !e "r:(* s!"$e9:iH Ca s( @r($e1i o !o'( ca aceasa
1i s( e a!ri$Ei odea"$a 1i s( !or%i !re"i$de$i c"!or"l acesei !o'e $ec"vioase 1i :"srarea
co$1ii$%eiH C": vei c(lca*!e !ra&"rile cele s'i$eH C": e vei ai$&e de Masa cea cereasc(H
Ni c": vei a"Ei c"v=$"l cel des!re D@'i=$are 1i c"r(%ie* 'ii$d !li$ de a=ea A"Ae 1i r($i 1i
:i$ea av=$d9o sl"Kioare !ai:iiH
Ni ce s( :ai Eic celelaleH C(ci v(d c( $":ai !e$r" cele ce a: Eis ac": ese c" !"i$%( s( se
D$reE(reasc( d"rerea c"&e"l"i* 'ii$dc( "$ii se lovesc !ese 'r"$e. Ni v( :"l%":esc 'oare c(
s"$e%i "$ !o!or a1a de :ilosiv. Dar socoesc c( !oae :"l%i di$ cei ce $9a" &re1i 'ac aceasa*
d"r=$9d"9i !e$r" r($ile 'ra%ilor. De aceea :( c@i$"iesc 1i :( sc=rAesc c( !e aces 'el de
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
.0+
"r:( o v((:a diavol"l. Dar de voi%i D$da( !"e: s( o!ri: i$rarea l"i. C": 1i D$ ce 'elH
De^( !e cei Aol$avi Di vo: vedea s($(o1i. Dac( D$i$E=$d :reKele D$v(%("rii vo: D$co$K"ra
c("=$d !e cei !ri$1i de 'iar(* r(!i$d"9i c@iar di$ &"ra le"l"i. Ni s( $"9:i Eici c( !"%i$i s"$
aceia care a" r((ci di$ "r:(H Ni $":ai Eece de ar 'i* $" ese :ic( !a&"Aa. Sa" ci$ci* doi*
sa" :(car "$"l. C(ci 1i P(sor"l $osr" l(s=$d cele $o"(Eeci 1i $o"( de oi* a aler&a la cea
si$&"r(* 1i $" s9a D$ors !=$( ce $" a ad"s9o 1i !e aceea* D:!li$i$d $":(r"l cel de o s"( care
1c@io!(a !ri$ li!sa celei ce se r((cise.
S( $" Eici c( $":ai "$"l ese cel ce s9a r((ci. Ci &=$de1e9e c( ese "$ s"'le !e$r" care s9
a" '(c" oae cele ce se v(dG !e$r" care s9a" da le&ile 1i !ede!sele 1i s9a" '(c" :i$"$ile
cele $e$":(rae 1i l"cr(rile l"i D":$eEe" cele de :"le 'el"riG !e$r" care $9a cr"%a $ici !e
U$"l9N(sc" Fi"l S(". G=$de1e9e c= !re% s9a da $":ai !e$r" "$"l 1i $" de'(i:a :=$"irea
l"iG ci d"c=$d"9e D$oarce9. iar(1i la $oi 1i9. co$vi$&e s( $" :ai cad( D$ acelea1i !(cae 1i
vo: avea !la( :are. Dar de $" $e va s"'eri !e $oi D$v(%=$d"QP* $ici
+76
!e voi s'a"i$d"9.* voi !"$e D$ l"crare !"erea !e care $e^a da9o D":$eEe"* $" s!re s"r!are*
ci s!re Eidire.
De aceea v( s!"$ 1i sri& c" :are &las) C( dac( d"!( D$v(%("ra 1i s'a"irea aceasa va :er&e
ci$eva la v((:area earelor celor c(lc(oare de le&e* $"9. voi :ai !ri:i !e el D$("$r"l
acesor c"r%i* $"9. voi l(sa s( se ai$&( de S'=$a Mas(* $ici Dl voi D:!(r(1i c" Tai$ele. Ci
!rec": !(sorii des!ar !e oile cele !li$e de r=ie de cele s($(oase* ca s( $" se :oli!seasc( 1i
acesea de Aoal(* a1a voi 'ace 1i e". Ni dac( D$ Le&ea /ec@e le!ros"l"i i se !or"$cea s( sea
a'ar( de aA(r(* de ar 'i 'os 1i D:!(ra* c" :"l :ai v=ros $oi vo: scoae a'ar( di$ aceas(
aA(r( s'=$( !e cel le!ros c" s"'le"l. La D$ce!" a: 'olosi D$v(%("ra 1i s'a"irea* dar d"!(
acesea de $evoie voi 1i (ia. C(ci a: "$ a$ de c=$d a: ve$i D$ ceaea aceasa 1i $" a:
D$cea :ere" s( v( s'("iesc !e voi* dar de vre:e ce "$ii a" r(:as D$r" !"reEici"$e* reA"ie
s( ad"ce: (ierea. Ni de1i $" a: 'ier* dar a: c"v=$ :ai (ios dec= 'ier"l. De1i $" !or 'oc*
dar a: cerare :ai 'ierAi$e ca 'oc"l ce !oae arde :ai are. A1adar* $" de'(i:a @o(r=rea
$oasr(* c( de1i s"$e: si:!li 1i $evred$ici* $i s9a D$credi$%a de la D":$eEe" !"erea care
!oae 'ace aceasa.
Deci s( se scoa( a'ar( "$ii ca ace1ia* ca 1i cei s($(o1i di$re $oi :ai s($(o1i s( se 'ac(* iar
cei Aol$avi s( se ridice di$ aceas( Aoal( c":!li(. /9a%i c"re:"ra a"Ei$d aceas( @o(r=re*
'ii$dc( v(d c( v9a%i !oso:or= la 'a%(. S( se sc@i:Ae 1i voi sc@i:Aa @o(r=rea. C(ci !rec":
a: l"a !"ere a le&a^ a1a 1i a deEle&a 1i a D$oarce iar(1i. Ni $oi $" voi: s( (ie: 1i s(
des!(r%i: !e 'ra%ii $o1ri* ci vre: ca s( le!(d(: ocara ad"s( #isericii. C(ci ac": 1i eli$ii rad
de $oi 1i i"deii $e AaKocoresc* v(E=$d"^$e !e $oi c( &re1i: 1i c( rece: c"
+77
vederea. Iar c=$d vor vedea c( !(Ei: le&ile $oasre $e vor l("da 'oare 1i se vor :i$"$a de
#iseric(.
Deci* $i:e$i di$ cei ce !erec D$ aceas( des'r=$are s( $" calce D$ #iseric(* ci de voi s( 'ie
:"sra%i ca $i1e vr(K:a1i de oA1e* c(ci Eice) BDac( vre"$"l $" asc"l( de c"v=$"l $os9r"
!ri$ e!isol(* !e acela s(9. D$se:$a%i 1i s( $" :ai ave%i c" el $ici "$ a:esecC >II Tes. 0* .8?.
Ni s( 'aceri aceasa $evor9Ai$d c" el* $ici !ri:i$d"9. D$ cas(* $ici D:!(r(1i$d"Rl de @ra$(* $ici
de i$rare* $ici de ie1ire* $ici !erec=$d c" el D$ =r&. Ni '(c=$d a1a c" les$ire Di vo: doA=$di.
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
.00
C(ci !rec": v=$(orii D$co$K"r( di$ oae !(r%ile 'iarele cele ce $" se !ri$d les$e 1i a1a
al"$&=$d"9le le Aa&( D$ c"rs(* a1a 1i $oi !e cei ce s9a" s(lA(ici s(9i al"$&(: de&raA( D$
:reKele :=$R "irii* $oi di$r9o !are* iar voi di$ cealal(.
Ni ca s( se 'ac( aceasa s( v( $ec(Ki%i 1i voi D:!re"$( c" $oi* dar :ai ales s( v( $ec(Ki%i !e$r"
Le&ile l"i D":$eEe" 1i s( v( D$oarce%i !"%i$ c(re 'ra%ii ace1ia care Aolesc c" "$ele ca
acesea* '(c=$d"9se c(lc(ori de le&e* ca s(9i D$vei a!oi !e ei odea"$a. C(ci 1i voi de ve%i
rece c" vederea cele !or"$cie de $oi* $" :ic( !edea!s( ve%i l"a. Ni dac( D$ casele oa:e$ilor
de se va !ri$de vre"$a di$ sl"&i '"r=$d a"r* ar9&i$* se !ede!se1e $" $":ai acela care a 'os
!ri$s* ci 1i cei ce a" 1i" 1i $" a" s!"s* c" c= :ai :"l la #iseric(H C(ci i%i va Eice a"$ci
D":$eEe") Dac( ai v(E" c( di$ Casa Mea s9a !r(da $" ar&i$ sa" "$ vas de a"r* ci c"r(%ia 1i
D$'r=$area* iar !e cel ce a !ri:i Ci$si"l Tr"!* D:!(r(1i$d"9se c" as9'el de Ler'(* c( s9a d"s
la loc"l diavol"l"i* '(c=$d as'el de c(lcare de le&e* de ce ai (c"H De ce ai s"'eri 1i $9ai
vesi !reo"l"iH Oare $" ai 'i l"a D$ sea:( c" :are os=rdie aceseaH De aceea 1i e" c" oae
c( voi :=@$i* $" voi cr"%a $i:ic. C( ese :ai Ai$e ca s( $e :=@$i: aici 1i s( $e iEA(vi: de
K"decaa ce va s( 'ie* dec= D$&(d"i$d"9v( c" c"vi$e Al=$de* s( 'i: os=$di%i a"$ci D:!re"$(
c" voi. Ni $" ese s!re 'olos* $ici '(r( !ri:eKdie a D$&(d"i "$ele ca acesea (c=$d. C(ci 'iecare
di$ voi va da sea:a !e$r" si$e* iar e" voi da sea:a !e$r" :=$"irea ""ror. De aceea $" voi
D$cea a Eice 1i a 'ace o"l* de1i va 'i reA"i$%( s( :=@$esc* c" oae c( :( voi ar(a
D$&re"ieor* dar o 'ac ca s( !o sa D$ai$ea acel"i Diva$ D$'rico1a* $eav=$d D$i$(ci"$e sa"
EA=r9ci"r(* sa" alceva de aces 'el. Ni* o* de9ar 'i* ca !ri$ r"&(ci"$ile s'i$%ilor* 1i cei ce s9a"
srica s( se D$oarc( de&raA( 1i cei ce a" r(:as s( s!oreasc( $ev((:a%i D$ c"r(%ie. Ca 1i voi s(
v( :=$"i%i 1i $oi s( $e A"c"r(: 1i D":$eEe" s( se sl(veasc( ac": 1i !"r"rea 1i D$r"
$es'=r1i%ii vecii vecilor. A:i$.
OMILIE c": c( ese c" !ri:eKdie a :er&e la
eare* 'ii$dc( 'ace !reac"rvari des(v=r1i%i !e aceia 2 c": c( aceasa ese !rici$( de :=@$ire 1i
de l"!9( 2 c": c( >David* D$ cele ce a '(c" l"i Sa"l* a cov=r1i o 'el"l de s"'erire de r("ae 2
c": c( s"'erirea c" Al=$de%e a r(!irii ese D$oc:ai c" a da :ilose$ie
/^^^coesc c( :"l%i di$ cei ce :ai D$ai$e $e9a" l(sa !e $oi 1i s9a" d"s la earele cele
$ele&i"ie se a'la. de 'a%( as(Ei. Ni voiesc s(9i 1i" !e ace1ia si&"r* ca s(9i al"$& a'ar( de
!ra&"rile cele s'i$e* $" ca s( !ereac( a'ar( odea"$a* ci ca* D$dre!=$d"9se s( se D$oarc(
iar(1i. Pe$r" c( 1i !(ri$%ii al"$&( de :"le ori !e co!iii ce &re1esc 1i Di o!resc de la :as(* $"
odea"$a '(c=$d aceasa* ci* !ri$ s'a"irea 1i cerarea aceasa D$dre!=$d"9se 1i 'ac=$d"9se
:ai A"$i* ca s( se D$oarc( c" ci$sea cea c"vii$cioas( la casa cea !(ri$easc(. La 'el 'ac 1i
!asorii c(ci !e oile cele !li$e de r=ie le des!ar de cele s($(oase* ca le!(d=$d Aoala cea rea*
s( se D$oarc( iar(1i c"rae la cele s($(oase* iar $" r(:=$=$d Aol$ave s( ":!le de Aoli oa(
"r:a. De aceia 1i $oi voiri s(9i 1i: !e aceia. Ni de1i c" oc@ii cei r"!e1i $"9i !"e: deoseAi*
dar c"v=$"l Di va c"$oa1e !e ei $e&re1i* c( ai$&=$9d"9se de co$1ii$%a lor* Di va D$d"!leca c"
les$ire s( ias( a'ar( de voie* ar(=$d"9le c( $":ai acela ese D$("$r" care
are :i$ea vred$ic( de !erecerea de aici. C(ci cel ce se "$e1e c" aceas( ad"$are s'=$(
av=$d via%a srica( ese scos a'ar(* de1i ese c" r"!"l D$("$r"* 1i ese :ai iE&o$i dec= cei
D$c@i1i a'ar( care $" !o s( se D:!(r(1easc( de S'=$a Mas(. Aceia care s"$ sco1i a'ar( d"!(
le&ile l"i D":$eEe" 1i acolo !erec* !=$( ac": a" $(deKdii A"$e 1i de vor voi s(91i D$dre!eEe
&re1alele !e$r" care a" c(E" de la #iseric(* vor !"ea iar(1i s( se D$oarc( c" co$1ii$%a c"9
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
.08
ra(. Iar cei ce s9a" s!"rca 1i li s9a !or"$ci s( $" i$re :ai D$ai$e !=$( ce $"91i vor c"ra%i
D$i$(ci"$ea lor* dar D$dr(E$esc '(r( de r"1i$e s( i$re D1i 'ac ra$a :ai c":!li( 1i A"Aa :ai
:are. C(ci a !(c("i $" ese "$ l"cr" a1a de c":!li* c": ese $er"1i$area cea de d"!( !(ca
ce 'ace s( $" e !leci !reo%ilor care !or"$cesc "$ele ca acesea.
Ni !oae va Eice ci$eva) Ce &re1eal( a1a de :are a" '(c" ace1ia* ca s( 'ie sco1i a'ar( di$
acese s'i$e c"r%iH Ce !(ca :ai :are ca acesa ca"%i* c=$d ei '(c=$d"9se !e si$e c" o"l
!reades'r=$(ri sar 'ar( de r"1i$e* ca $i1e c=i$i "rAa%i* la aceas( S'=$( Mas(H Ni de voie1i s(
c"$o1i 1i 'el"l c": a" !reades'r=$a D%i voi &r(i "$ c"v=$* $" al :e"* ci al Cel"i ce va K"deca
oa( via%a $oasr(. BOrici$e se "i( la 'e:eie* !o'i$d9o* a 1i !reades'r=$a c" ea D$ i$i:a l"iC
>M. 5* +<?. Ni dac( o 'e:eie D:!odoAi(* !e care di$ D$=:!lare ai D$=l$i9o D$ =r&* e9a roAi
'ii$dc( ai !rivi la ea c" iscodire* c": cei ce $" la D$=:!lare* ci c" a=a os=rdie s9a" d"s
acolo* l(s=$d #iserica* 1i a" !erec" oa( Ei"a !iro$i$d"91i !rivirile la 'e%ele acelor 'e:ei
$eci$sie* vor Eice c( $" a" !rivi c" !o'(H C(ci acolo s"$ 1i c"vi$e des'r=$ae* c=$ece
$ec"vii$cioase* &las"ri ar(&(oare* oc@i :ac@ia%i* oAraKi s"le:e$i%i* @ai$e i$dece$e* 'or:e
!li$e de is!iire 1i :"le ale :e1e1"&"ri '(c"e s!re a:(&irea 1i D$1elarea celor ce !rivesc.
A!oi le$evirea s"'leelor celor ce !rivesc* D$de:$"l s!re
!o'( di$ !rici$a loc"l"i* a c"vi$elor ce s9a" a"Ei :ai D$ai$e 1i a l"cr"rilor ce se vor
D$=:!la !e "r:(* c=$area di$ ro:!ee* di$ 'l"iere 1i di$ celelale de aces 'el* care a:(&esc
1i D$:oaie (ria :i$%ii* 1i da$s"l 1i veselia des'r=$aelor* care a!ri$d s"'leele celor ce sa"
acolo 1i le 'ace les$e roAie.
C(ci de :"le ori a i$ra !o'a (i$"i$d"9se !e "$de s"$ !sal:i 1i r"&(ci"$i* asc"larea
c"vi$elor l"i D":$eEe"* 'ric( 1i :"l( evlavie* a"$ci c": cei ce sa" cei ce sa" la ear" 1i
$" v(d* $ici a"d $i:ic s($(os* ci s"$ !li$i de $esa%i"* !ri$ "rec@i 1i !ri$ oc@i 1i !ri$ oae
celelale :(d"lare* vor !"ea 'i :ai !res"s de acea !o'( reaH Ni $e!"=$d* c": vor !"ea
c=$dva s( se iEA(veasc( de vi$a !reades'r=$(riiH Iar cei ce $" s"$ iEA(vi%i de ea* c": vor
!"ea c(lca acese !ra&"ri s'i$e '(r( !oc(i$%( 1i s( se "$easc( c" aceas( ad"$are A"$(H
De aceea v( s'("iesc 1i v( ro& ca :ai D$=i s!(l=$d !(ca"l di$ !rivirea de acolo !ri$
s!oveda$ie* !oc(i$%( 1i oae celelae* a1a s( asc"la%i d":$eEeie1ile c"vi$e. C(ci &re1eala
care a%i '(c"9o voi $" ese :ic(. Ni o vo: vedea di$ !ilde. Dac( D$ lada D$ care !(sreEi
@ai$ele cele sc":!e 1i c" 'ir o sl"&( de a a va !"$e o @ai$( !li$( de D$i$(ci"$e 1i de :"l%i
!(d"c@i* oare vei s"'eri aceas( ocar( c" Al=$de%eH N!"$e9:iP Sa" dac( D$r9"$ vas de a"r D$
care de oAicei !(sreEi :ir"ri* ar 'i "r$a ci$eva $oroi* oare $" l9ai 'i 1i A(" !e cel ce %i9a
'(c" aceasaH Ni oare !e$r" l(Ei* @ai$e* vase 1i :ir"ri s( ave: a=a !"rare de &riK(* iar
s"'le"l $osr" s(9. socoi: :ai !reKos dec= oae aceseaH Ni D$ cel ce s9a "r$a :ir"l cel
d":$eEeiesc* c": vo: !"$e !o:!e diavole1i* c"vi$e saa$ice1i 1i c=$ece !li$e de
des'=$areH C": va s"'eri D":$eEe" acesea* s!"$e9:iH Mai ales c( deoseAirea D$re dar"l
cel d"@ov$icesc 1i D$re aceas( l"cra9
SFNTUL IOAN CURA DE AUR
re rea ese :ai :are ca cea di$re @ai$ele cele de 'ir 1i cea D$i$a( 1i dec= cea di$re :ir 1i
$oroi.
N" e e:i* o* o:"le* ca s( !rive1i c" aceia1i oc@i 1i sce9$a !e care ese orc@esra 1i !e care se
s(v=r1esc l"cr"rile cele s!"rcae ale c"rviei 1i aceas( Mas( S'=$( !e care se s(v=r1esc
Tai$ele cele D$'rico1aeH C" acelea1i "rec@i a"9Ei$d !e des'r=$a( &r(i$d c"vi$e de $eci$se 1i
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
.05
!e Prooroc 1i !e A!osol D$v(%=$d"9e c"vi$e de ai$(H C" aceea1i i$iR :( !ri:i$d 1i orava 1i
Ler'a cea D$'rico1a( 1i s'=$(H
Oare $" de aici se sric( :orav"ri* s"$ divor%"rile* $eD$%ele&erile 1i vr(KAile D$re caseH C(ci*
c=$d e vei ":!lea de des'r=$are !rivi$d la cele de acolo* e 'aci sl(A($o& la vir"e 1i
D$ver1"$a 1i vr(K:a1 c"r(%iei 1i D$'=$(rii* iar D$orc=$d"9e acas(* 'e:eia a D%i va !(rea :ai
"r=(. Ni 'ii$d a!ri$s de !o'a cea de la ear" 1i Air"i de !rivirea cea sr(i$( 1i a:(&ioare*
oc(r(1i 1i $eci$se1i 1i ad"ci $e$":(rae !ri@a$e ovar(1ei ale de via%( cea D$'r=$a( 1i
ci$si(* c" oae c( $" ai $ici "r '$oiv s9o D$vi$"ie1i. Ci r"1i$=$d"9e s(9%i s!"i !ai:a 1i s(
ar(%i ra$a !e care ai !ri:i9o de acolo* !rici$"ie1i ale :oive* c("=$d !rileK"ri $ec"vioase de
cear(* rec=$d c" vederea !e oae cele de acas(* &=$di$d $":ai la !o'a cea s!"rca( 1i
$ec"ra( de la care ai !ri:i ra$a. Ni $" :ai !rive1i $i:ic di$ cele di$ cas( c" !l(cere* !e$r"
c( &las"l ei s( D$ s"'le"l ("* !rec": 1i 'or:a* !rivirea* :i1c(rile 1i o%i idolii des'r=$(rii. Ni
ce Eic 'e:eia 1i casaH C(ci 1i !e #iseric( o vei vedea :ai 'ar( !l(cere* !(r=$d"9%i9se "r=e c"9
vi$ele des!re c"r(%ie 1i D$'r=$are. C(ci acesea $"9%i vor :ai 'i ca D$v(%("r(* ci !ri@($ire a a*
care r(&=$d"9e !"%i$ c=e !"%i$ la deE$(deKde* e va r"!e c" o"l de aceas( 'olosioare
D$v(%("r( de oA1e.
De aceea* v( ro& !e voi o%i* s( '"&i%i de s!ecacolele cele rele de la eare* iar !e cei ce :er&
s(9i ra&eri de acolo. C(ci cele ce se 'ac acolo $" ad"c :=$&=iere* ci !ierEare* !edea!s( 1i
os=$d(. Ni ce 'olos ese de aceas( d"lcea%( vre:el$ic(* c=$d de acolo se $a1e c@i$"irea cea
de9a !"r"rea 1i D:Aoldi 'ii$d Ei"a 1i $oa!ea de !o'( ""ror e1i de $es"'eriH Dar
cerceeaE(9e !e i$e c": e1i c=$d ie1i di$ #iseric( 1i c": e1i c=$d ie1i de la ear"* 1i
co:!ar=$d cele do"( Eile $" vei :ai avea reA"i$%( de c"vi$ele $oasre. C(c de aK"$s va 'i
co:!ararea celor do"( Eile s(9%i arae :(ri:ea 'olos"l"i de aici 1i v((:area cea de acolo.
Acesea le9a: Eis ac": dra&osei voasre 1i $icioda( $" voi D$cea s( le Eic. C(ci 1i !e cei ce
Aolesc de acese Aoli Di vo: :=$&=ia 1i !e cei s($(o1i :ai ari Di vo: 'ace. Ni la a:=$do"(
!(r%ile le ese de 'olos c"v=$"l acesa* "$ora ca s( se de!(reEe* iar celorlal%i s( $" cad(. Dar
'ii$dc( cei ce :"sr( reA"ie s( 'ac( aceasa c" :(s"r(* voi s'=r1i aici s'a"irea aceasa* v( voi
co$i$"a iar(1i cele D$rer"!e di$ !rici$a cea :ai de s"s 1i $e vo: D$oarce iar(1i la David.
Picorii c=$d vor s( !iceEe "$ c@i!* a1eaE( a!roa!e de ei !e cel c(r"ia vor s(9i !iceEe c@i!"l
o Ei* do"( sa" rei* ca !ri$ deasa !rivire s( D$oc:easc( c@i!"l 'ar( de &re1eal(. Ni 'ii$dc( 1i
$oi ave: daoria s( !ic(:* $" 'or:e r"!e1i* ci 'r":"se%ea s"'le"l"i 1i !odoaAa care se
D$%ele&e c" :i$ea* vo: !"$e as(Ei !e David s( sea a!roa!e de voi* ca 'iecare !rivi$d la el s(
ra&( D$ s"'le"l l"i 'r":"se%ea* Al=$de%ea* :ilosivirea* :(ri:ea de s"'le 1i oae celelale
'a!e A"$e ale dre!"l"i. Ni dac( i:a&i$ea r"!"rilor ad"ce oarecare :=$&=iere celor ce
!rivesc* c" :"l :ai :"l i:a&i$ea s"'le"l"i. Acelea $" le !o%i vedea !ese o* ci se !"$ s(
sea D$r9"$ loc :ere"* dar !e acesea le !o%i !"ra ori"$de vei voi* $e'ii$d $i:ic care s( le
o!reasc(. C(ci a1eE=$d"9le D$ c(:ara :i$%ii* vei !"ea s( !rive1i la ele deseori* ori"$de vei 'i*
1D :"l 'olos vei doA=$di. Ni !rec": cei Aol$avi c"
dar !"ra &riK( de acela* '(c=$d oae* ca s( ra&( s!re si$e !e vr(K:a1"l l"i. Ci$e !oae avea o
:ai :are s"'erire a r("(%ii ca acesaH
Dar ca s( 1ii* di$ cele ce se 'ac ac":* c( ese c" !"i$%( s( D:!(c(: !e orice o: care se
!oar( c" vr(K:(1ie c" $oi* e D$reA) Ce ese :ai s(lAaic dec= le"lH Dar D$s( 1i !e acesa Dl
D:Al=$Eesc oa:e$ii* :e1e1"&"l lor sili$d 'irea l"i de a se 'ace el* cel :ai s(lAaic di$re 'iare*
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
.06
:ai Al=$d dec= oaia* ":Al=$d !ri$ =r& 1i $ev((:=$d !e $i:e$i. Deci ce D$dre!are vo:
avea 1i ce ierare c=$d !e 'iare le D:Al=$Ei:* iar !e oa:e$i Eice: c( $" !"e: s(9i !ooli:
$icioda(* $ici s(9i 'ace: s( se D$oarc( c" dra&ose s!re $oiH Mai ales c( la 'iare Al=$de%ea $"
ese 'ireasc(* !rec": $" ese s(lA(icia la o:. Ce r(s!"$s vo: avea c=$d Air"i: 'irea 1i Eice:
c( $" !"e: D$dre!a voi$%a cea liAer(H Ni dac( D$c( e :ai D$doie1i* D%i Eic c( de vei !"ra
&riK( de vi$decarea cel"i ce Aole1e $evi$deca* !e c= de :are D%i va 'i ose$eala !e a=a 1i
!laa. Dar $":ai "$a s( ave: D$ vedere* $" ca s( $" !(i:i: $ici "$ r(" de la vr(K:a1i* ci ca
s( $" le 'ace: lor $ici "$ r(". Ni $ici "$ r(" $" vo: !(i:i* c" oae c( vo: s"'eri
$e$":(rae rele. C(ci 1i David c=$d era !ri&o$i* dori$d s(9i ia 1i s"'le"l* $" a !(i:i $ici "$
r("* ci s9a '(c" :ai ci$si 1i :ai i"Ai de o%i* $" $":ai de oa:e$i* ci 1i de D":$eEe".
C" ce a 'os $edre!(%i a"$ci S'a$%"l !(i:i$d a=ea rele de la Sa"lH Oare $" !=$( D$ Ei"a de
as(Ei se vese1e 'a!a l"i* 'ii$d sr(l"ci !e !(:=$* dar :ai ales D$ cer* c(ci Dl a1e!a"
A"$((%ile cele $e&r(ie D$ D:!(r(%ia cer"rilorH Ni c" ce s9a 'olosi ic(los"l 1i :i1el"l acela
'(c=$d a=ea vr(K:(1iiH Oare $9a c(E" di$ D:!(r(%ie 1i a s"'eri :oare ic(loas( D:!re"$( c"
'i"l l"i 1i se !ri@($e1e de o%iH Ni :ai c":!li ese c( l9a" a1e!a c@i$"rile cele '(r( de
s'=r1i.
oc@ii !oar(* A"re%i 1i A"c(%i de so'( alAasr(* 1i !rivi$d ade9seori la ele* doA=$desc oarecare
:=$&=iere a Aolii di$ c"9Ioarea aceea* a1a 1i " de vei avea D$ai$ea oc@ilor (i icoa$a l"i
David 1i vei !rivi adeseori la ea* de1i de :"le ori e va s"!(ra :=$ia 1i9%i va "lA"ra* dar
!rivi$d la c@i!"l acela* vei !ri:i des(v=r1i( s($(ae 1i 'iloEo'ie c"ra(.
Ni s( $"R:i Eic( ci$eva c( are "$ vr(K:a1 s!"rca* vi9clea$* srica 1i $eD$dre!a. Oric": va 'i
el $" ese :ai r(" dec= Sa"l* care 'ii$d aK"a de :"le ori de David de1i :ere" Dl vr(K:(1"ia*
1i care c" oae c( a !ri:i $":ai 'aceri de Ai$e 1i9a !(sra vicle1"&"l s(". Ni ce EiciH C( %i9a
(ia o !are de !(:=$* %i9a '(c" $edre!ae la o&or* %i9a rec" @oarele casei* %i9a r(!i rod"l*
e9a oc(r=* e9a $edre!(%i* sa" e9a ad"s la s(r(cieH Dar D$c( $" %i9a l"a s"'le"l* !oae $":ai
oda( a D$dr(E$i* $" de $e$":(rae ori ca acesa. Ni dac( de do"(* rei sa" $e$":(rae ori a
D$dr(E$i* dar $" c=$d Di '(ceai Ai$e 1i c=$d* c(E=$d D$ :=i$ile ale* s9a iEA(vi. Iar dac( 1i
aceasa s9a '(c" 1i a1a D$rece David* c(ci $" ese la 'el a 'iloEo'a "$ele ca acesea !erec=$d
D$ Le&ea cea /ec@e c" a 'ace aceia1i d"!( ce D"@"l a d(r"i $i1e dar"ri ca acesea. David $"
a"Eise !ilda celor Eece :ii de ala$%i 1i a celor o s"( de di$ari. N" a"Eise r"&(ci"$ea) Iera%i
oa:e$ilor &re1alele lor* !rec": 1i Ta(l vosr" cel ceresc >M. 6* .5?. N" v(E"se !e Frisos
r(si&$i* $ici S=$&ele cel Sc":! ce s9a v(rsa. N" a"Eise c"vi$ele cele :"le des!re 'iloEo'ia
aceasa. N" se D$d"lcise de o Ler'a ca aceasa* $ici se D:!(r(1ise de S=$&ele s(!=$esc. Ci
cresc=$d D$ le&i $edes(v=r1ie* care $" cerea" $i:ic de aces 'el* a aK"$s la v=r'"l 'iloEo'iei
celei di$ Dar. T" de :"le ori :=$ii$d"9e !e$r" cele rec"e !o:e$e1i r("l* iar acesa
e:=$d"9se 1i !e$r" cele viioare* c(ci 1ia c" di$adi$s"l c( de va cr"%a !e vr(K:a1"l s("* $"
va loc"i D$ ceaea sa 1i via%( $esi&"r( va avea*
eaE(9e* iar dac( s"$ :i$ci"$i* r=Ei. De 1ii c( ai D$r" i$e cele ce s9a" Eis* D$%ele!%e1e9e* iar
de $" 1ii* de'ai:(9le. Dar :ai ales $" r=de* $ici de'(i:a $":ai* ci A"c"r(9e 1i sal ( d"!(
c"v=$"l Do:$"l"i* care $e !or"$ce1e asa. C(ci Eice) C=$d v( vor oc(ri 1i vor Eice o
c"v=$"l r(" D:!oriva voasr( :i$%i$d !e$r" Mi$e* A"c"ra%i9v( 1i v( veseli%i* c( !laa voasr(
:"l( ese D$ cer"ri >M. 5* ..? 1i iar(1i) #"c"ra%i9v( 1i v( veseli%i c=$d vor scoae $":ele
vosr" ca "$ r(" di$ !rici$a Fi"l"i O:"l"i >Lc. 6* ++9+0?. Iar dac( cele Eise vor 'i adev(rae* 1i
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
.07
" vei s"'eri c"vi$ele c" Al=$de%e* vei s"s!i$a c" a:ar 1i9%i vei os=$di &re1alele ale* iar $"
vei oc(ri D:!oriv( 1i $" vei !ri@($i* $" :ai !"%i$( !la( vei l"a ca cel di$=i. Ni aceasa :(
voi sili s( v9o ar( di$ Scri!"ri* ca s( c"$oa1e%i c( !e c= $" $e 'olosesc !riee$ii c=$d $e la"9
d(* !e a= $e 'olosesc vr(K:a1ii c=$d $e &r(iesc de r="* de1i adev(rae vor 'i* $":ai de vo:
voi $oi s( D$reA"i$%(: &r(i9riie de r(" !rec": se c"vi$e. De :"le ori !riee$ii $e li$&"1esc*
aco!eri$d"9$e !(caele* iar vr(K:a1ii $i le ad"c de 'a%(. Ni de vre:e ce $oi* di$ !rici$a i"Airii
de si$e* $" $e vede: !(caele $oasre* aceia* vr(K:(1i$d"9$e 1i D$'r"$=$9d"9$e* de :"le ori
le v(d :ai c" de9a:($"$"l dec= $oi* ad"c=$d"9$e la $evoia de a le D$dre!a* 1i as'el
vr(K:(1ia lor $i s9a '(c" $o"( !rici$( de :are 'olos. N" $":ai c( aceia $i le ad"c :i$e 1i le
c"$oa1e:* ci le 1i le!(d(: !e "r:(. C( de e va oc(ri !e i$e vr(K:a1"l c" "$ !(ca* care 1ii
c( ese D$ i$e* a"Ei$d"9.* $" $":ai c( $"9. vei oc(ri !e acela* ci vei s"s!i$a c" a:ar 1i
r"&=$d"9e l"i D":$eEe"* D$da( vei le!(da acel !(ca. Ni oare ce l"cr" :ai 'erici dec=
acesa !oae 'iH Ni ce ese :ai les$icios s!re sc(!area de !(caeH
Dar ca s( $" socoe1i c( e :=$&=ie: a1a si:!l" 1i c" c"vi$e o:e$e1i* D%i voi ad"ce
:(r"rie !e$r" aceasa di$
Dar de ce $" voie1i s( e D:!aci c" vr(K:a1"l ("H Zi9a l"a Aa$iH Dar de vei s"'eri r(!irea c"
A(rA(%ie* vei l"a acea !la( ca 1i c": i9ai 'i !"s D$ :=i$ile s(racilor. C(ci 1i cel ce a da
s(racilor 1i cel ce a 'os $edre!(%i 1i '"ra* $" vr(K:(1"9iesc* $" Alese:( !e$r" c( !e$r"
D":$eEe" s9a" '(c" a:=$do"(. Iar dac( !rici$a c@el"ielilor ese aceea1i* ar(a ese c( 1i
c"$"$a ese aceea1i.
Poae a D$dr(E$i la via%a a dori$d s( e o:oareH Dac( !e vr(K:a1"l ("* care a D$dr(E$i !=$(
la a=a* Dl vei $":(ra !ri$re '(c(orii (i de Ai$e 1i e vei r"&a !e$r" el* :iKloci$d la
D":$eEe" ca s(9i 'ie l"i :ilosiv* l"cr"l acesa %i se va socoi ca :"ce$icie. Ni $" e "ia
$":ai c( D":$eEe" a o!ri ca David s( 'ie o:or=* ci &=$de1e9e c( a l"a D$rei( 1i D:9
!(ri( c"$"$( a :"ce$iciei di$ aceas( vr(K:(1ie a l"i Sa"l. C(ci cel ce !e$r" D":$eEe"
iar( !e vr(K:a1"l s("* care de :"le ori a ar"$ca c" s"li%a as"!ra l"i* 1i a!oi av=$d !rileK s(9.
o:oare* l9a :il"i* de1i 1ia c( d"!( ce9. va l(sa iar va !or$i as"!ra l"i* ar(a ese c( de c=e
ori a iera de a=ea ori s9a K"$&@ia c" voi$%a. Ni K"$&@ii$d"9se as'el de :"le ori !e$r"
D":$eEe"* a !ri:i :"le c"$"$i ale :"ce$iciei. Ni ceea ce Eicea Pavel c( D$ 'iecare Ei :oare
!e$r" D":$eEe"* aceasa a D:!li$i9o 1i David* c( !"=$d s( o:oare !e cel ce9. vr(K:(1"ia*
!e$r" D":$eEe"* $9a voi. Ci a ales s( se !ri:eKd"iasc( D$ 'iecare Ei* dec= r(EA"$=$d"9se c"
dre!ae* s( se li!seasc( de a=ea c"$"$i.
Iar dac( cel"i ce e9a vr(K:(1"i* dori$d !=$( a9%i l"a via%a* $" reA"ie s(9i r(s!l(e1i "r=$d"9
.* c" :"l :ai :"l celor ce %i9a" '(c" orice al( $edre!ae. M"lora li se !are c( a 'i clevei%i
1i a li se l"a ci$sea de c(re vr(K:a1ii lor ese "$ l"cr" :ai $es"'eri dec= orice :oare.
Faide%i s( cerce(: 1i aceasa. Te9a clevei ci$eva !e i$e* $":i$d"9e !reades'r=$a sa"
des'r=$aH Dac( acesea s"$ adev(rae* D$dre!
d":$eEeie1ile Scri!"ri* ca s( $" e :ai D$doie1i D$r" $i:ic de aceasa. Era "$ 'arise" 1i "$
va:e1* di$ care "$"l aK"$sese la r("aea cea :ai de !e "r:(* iar cel(lal !"ra &riK( de
dre!aea cea des(v=r1i(. C(ci D1i D:!(r%ea averile* !erecea !osi$d 1i era c"ra de r(!ire. Iar
!ri:"l oa( vre:ea vie%ii sale a !erec"9o D$ r(!iri 1i sil$icii. Ni s9a" s"i a:=$doi la Te:!l"
ca s( se roa&e. Farise"l Eice) BD":$eEe"le* I%i :"l%":esc c( $" s"$ ca ceilal%i oa:e$i*
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
.0<
r(!iori* $edre!%i* $ici ca aces va:e1C... Iar va:e1"l* de!are s=$d* $9a r(s!"$s D:!oriv(
oc(r=$d* $ici a !ri@($i* $ici a Eis c"vi$ele
A
ce oAi1$"iesc s( le Eic( :"l%i) D$dr(E$e1i s( e le&i de via%a :ea 1i s( !ri@($e1i 'a!ele :eleH
Oare $" s"$ :ai A"$ dec= i$eH D%i voi vesi &re1aiele ale 1i e voi 'ace ca $icioda( s( $"
:ai calci !e acese !ra&"ri s'i$e. Nici "$ c"v=$ di$re acesea $9a Eis* !e care $oi le Eice: D$
oae Eilele s!(9l=$d"9$e "$ii !e al%ii. Ci s"s!i$=$d c" a:ar 1i A(=$d"91i !ie!"l $":ai a= a
Eis) BMilosiv 'ii :ie* !(c(os"l"iPC >Lc. .<* .0?. Ni s9a !o&or= D$dre!a. Ai v(E" 'iloEo'ieH A
!ri:i ocar(* dar s9a s!(la !ri$ ea. Ni9a c"$osc" !(caele* dar le9a le!(da. Ni !ri@($irea
!(ca"l"i i s9a '(c" !rici$( de a9. le!(da* iar vr(K:a1"l '(r( voia l"i i s9a '(c" '(c(or de
Ai$e. Ni c= reA"ia s( se ose$easc( va:e1"l !osi$d* !rive&@i$d* dor:i$d !e Kos* D:!(r%i$d"9
1i averile sale 1i 1eE=$d :"l( vre:e D$ sac 1i D$ ce$"1(* ca s(91i !oa( le!(da !(caele saleH
Dar ac": $i:ic di$ acesea $9a '(c"* ci $":ai c" "$ c"v=$ si:!l" a le!(da oa( r("aea*
oc(rile 1i cleveirile cel"i ce !(rea c(9. oc(ra ad"c=$d"9i c"$"$a dre!(%ii* 'ar( s"dori*
ose$eli 1i vre:e D$del"$&a(. /eEi c( dac( va &r(i ci$eva l"cr"ri adev(rae des!re $oi* !e care
1i: c( le ave: D$r" $oi* dar de $" vo: oc(ri !e cel ce &r(ie1e* ci vo: s"s!i$a c" a:ar 1i
vo: r"&a !e D":$eEe" !e$r" !(cae* vo: !"ea le!(da oae &re1aieleH A1a 1i acesa s9a
D$dre!a* 'ii$dc( $9a oc(r= !e acela* ci a s"s!i$a !e$r" !(caele sale.
/eEi c= 'olos ad"ce ocara vr(K:a1ilor de o vo: s"'eri !e ea c" 'iloEo'ieH Ni dac( 1i :i$%i$d 1i
&r(i$d adev(r"l $e 'olose1e !e $oi* de ce $e sc=rAi:H De ce $e :=@$i:H Dac( " $" e vei
v((:a !e i$e* o* o:"le* $ici !riee$"l* $ici vr(K:a1"l* $ici c@iar diavol"l $" e va !"ea
v((:a. Ni dac( cei ce $e oc(r(sc* $e cleveesc 1i $e vr(K:(1"iesc !=$( a $e l"a via%a $e
'olosesc* "$ii D:!lei$d"9$e c!^^r . de :"ce$icie* !rec": a: ar(a* iar al%ii $e oc(r(sc
!(caele $oasre 1i $e 'ac dre!%i* !rec": s9a '(c" va:e1"l* de ce $e :ai s(lA(ici: D:!oriva
lorH Ni s( $" Eice:) C"are :9a E(d(r=* sa" c"are :9a !rovoca s(9i Eic c"vi$e de ocar(. N"
ei* ci $oi s"$e: !rici$"iorii vraKAelor. C(ci dac( vo: voi s( 'iloEo'a:* $ici drac"l $" $e va
!"ea !or$i s!re :=$ie. Ni aces l"cr" ese ar(a di$ :"le loc"ri* dar :ai ales di$ isoria de9
s!re David care $e s( D$ai$e* !e care c"vii$cios ese s( v9o s!"$ as(Ei* ad"c=$d"9v( a:i$e
dra&osei voasre* "$de a: l(sa c"v=$"l $osr". Ni "$de l9a: l(saH La r(s!"$s"l de
D$dre!are a l"i David. De $evoie dar ese s( s!"$e: as(Ei c"vi$ele l"i Sa"l* ca s( vede: ce
a r(s!"$s acesa la D$dre!(%irea acel"ia. C(ci $" $":ai di$ c"vi$ele !e care le9a &r(i David
vo: c"$oa1e 'a!a A"$( a l"i* ci 1i di$ cele ce Eice Sa"l. Ni de se va ar(a c( acesa &r(ie1e
ceva Al=$d 1i li$i1i* aces l"cr" s(9. daor(: acel"ia care a sc@i:Aa o:"l* care a D$v(%a 1i a
!"s D$ r=$d"iala s"'le"l l"i.
Deci ce Eice Sa"l c=$d a"de !e David Eic=$d acesea) BIa( !oala @ai$ei ale ese D$ :=$a
:eaC >I I:!. +8* .+? 1i oae celelale !e care le9a s!"s s!re dovedirea Al=$de%ii l"iH BGlas"l
(" ese acesa* 'i"le DavidHC >I I:!. +8* .7?. O* ce sc@i:Aare Ar"sc( s9a '(c"P C(ci cel ce $"
s"'erea $icioda( s(9. c@e:e !e $":e* "r=$d 1i D$s"1i $":ele l"i* ac": Dl 'ace
1 r"d(* $":i$d"9. !e el 'i" al s(". Ci$e ese :ai 'erici dec= David care !e "ci&a1"l de
oa:e$i l9a '(c" a(* !e l"! oaie* c"!or"l :=$iei l9a ":!l" c" :"l( ro"(* val"rile le9a ali$a
1i a si$s oa( a!ri$derea :=$ieiH C"vi$ele acelea ale l"i David i$r=$d D$ :i$ea cel"i
s(lA(ici* a" l"cra oa( aceas( sc@i:Aare* !e care $e9o ara( acese c"vi$e. Ni $9a Eis
BC"vi$ele ale s"$ acesea* 'i"le DavidHC Dar ceH BGlas"l (" ese acesa* 'i"le DavidH C(ci
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
.04
$":i &las"l l"i a sc@i:Aa sarea l"i Sa"l. Ni !rec": "$ a( a"Ei$d &las"l co!il"l"i s("* care
s9a D$ors de "$deva d"!( :"l( vre:e* se vesele1e c"$osc=$d"9. 'ar( s(9. vad(* a1a 1i Sa"l*
'ii$dc( c"vi$ele l"i David i$r=$d a" scos a'ar( vraKAa* a c"$osc" !e S'a$%"l 1i le!(d=$d
!ai:a a !ri:i a'ec%i"$e. C(ci sco%=$d a'ar( :=$ia a !ri:i voie A"$( 1i :ilose$ie. Ni
!rec": de :"le ori c"$oa1e: !e !riee$ 1i $oa!ea d"!( &las* c@iar $e'ii$d el a!roa!e* !e
care Ei"a 1i de de!are Dl c"$oa1e:* la 'el se D$=:!l( 1i la vraKA(. C= i:! $e a'l(: D$re $oi
D$vr(KAi%i* 1i &las"l Dl a"Ei: al'el 1i 'a%a o vede: c" :i$ea srica(. Iar d"!( ce le!(d(:
:=$ia* &las"l cel ce :ai D$ai$e $i se !(rea !iE:a1 1i vr(K:a1 $i se ara( ac": d"lce 1i !l(c"*
iar 'a%a vr(K:a1"l"i cea $es"'eri( $i se ara( c" @ar 1i dori(.
La 'el se 'ace D$ vre:ea cea rea. M"l%i:ea $orilor $" las( s( se vad( 'r":"se%ea cer"l"i. Ni
dac( a: avea oc@i"l de :ii de ori :ai sr(A((or $" vo: !"ea vedea sr(l"cirea cea de s"s.
Dar d"!( ce va s!ar&e $or"l 'ierAi$%eala raEei* E(Aovi$d as"!ra l"i* va a!(rea soarele ar(=$d
iar(1i A"$a !odoaA( a cer"l"i. A1a se D$=:!l( 1i la $oi c=$d s"$e: :=$io1i. /raKAa s(
D$ai$ea oc@ilor 1i "rec@ilor $oasre ca "$ $or &ros* ar(=$d al'el 1i &las"rile 1i 'e%ele. Iar dac(
'iloEo'=$d va le!(da vraKAa 1i va s!ar&e $or"l :=@$irii* a"$ci c" &=$d c"ra 1i dre! va vedea
1i va a"Ei oae. L"cr" care s9a D$=:!la 1i la Sa"l* c(ci d"!( ce s9a s!ar $or"l vraKAei* a
c"$osc" &las"l l"i David 1i Eice) BGlas"l (" ese acesa* 'i"le DavidH Care &lasH Care a
s"r!a !e Golia 1i a scos Ceaea di$ !ri:eKdii. C(ci a"$ci c=$d o%i era" D$ !ri:eKdie de
roAie 1i de :oare* le9a" da si&"ra$%a 1i liAeraeaG 1i :"le ale 'aceri de Ai$e le9a d(r"i. C"
acel &las a s"r!a !e AarAar"l acesa* c(ci :ai D$ai$e de a lovi c" !iara* a 'os D$(ri de
!"erea r"&(ci"$ii* c(ci Eice) Bl" vii la :i$e c" saAie 1i c" s"li%( 1i c" !av(E(* iar e" voi :er&e
ia i$e D$r" $":ele Do:$"l"i D":$eEe"l"i Savao !e care l9ai oc(r= as(EiC >. I:!. .7* 86?.
Ni a1a a ar"$ca !iara. Iar &las"l acesa a l"a c" :=$a !iara 1i a d"s9o as"!ra l"i GoliaG
acesa a !"s 'ric( D$ acel AarAarG acesa a (ia D$dr(E$eala acel"i vr(K:a1.
Ni ce e :i$"$eEi c=$d &las"l dre!"l"i !oole1e :=$ia 1i s"r!( !e vr(K:a1i* c=$d el iE&o$e1e
1i !e diavoli. A!osolii aAia &r(ia" 1i oae !"erile !oriv$ice '"&ea". Iar &las"l S'i$%ilor a
'(c" ca de :"le ori s( sea si@iile 1i s( sc@i:Ae r=$d"iala lor. C(ci Iis"s al l"i Navi $":ai
c=$d a Eis) BS( sea soarele... 1i l"$a. ..C>.-* .+? 1i a" sa. La 'el Moise a le&a :area 1i a!oi a
sloAoEi9o. Iar cei rei i$eri a" sc@i:Aa l"crarea 'oc"l"i !ri$ &las"l la"delor lor.
Pe$r" aceasa 1i Sa"l D$'ior=$d"9se de acel &las* a Eis) BGlas"l (" ese acesa* 'i"le DavidH
Dar ce r(s!"$de DavidH BRoA"l (" s"$* Doa:$e al :e" D:!(raeC. Ci$e ci$se1e :ai :"l
!e a!roa!ele dec= !e si$e 'ace ca 1i acela s(9. ci$seasc(* cer=$d"9se oarec"'$ D$re ei* care
va da ci$sea :ai D$=i cel"ilal. Acesa a '(c" ca Sa"l s(9. 'ac( !e David r"d( a sa* iar acesa
l9a $":i s(!=$. Ni !arc( acese c"vi$e ar Eice David) BN":ai "$ l"cr" ca"* :=$"irea 1i
s!orirea a D$ 'a!a A"$(. M9ai $":i !e :i$e Fi"H E" :( :"l%":esc dac( :( co$sideri roA"l
("* $":ai s( le!eEi "r&ia* s( $" :( :ai A($"ie1i de ce.a r(" 1i s( $" socoe1i c( s"$
vr(K:a1"l ("C. Ni a1a D:!li$ea le&ea cea a!osoleasc(.
SFNTUL IOAN CUR DE AUR
care !or"$ce1e) BI$ ci$se* "$ii alora da%i D$=ieaeC >R:. .+* .-?. N" !rec": 'ac :"l%i* care
'ii$d :ai r(i dec= doAioacele* $" vor ca ei :ai D$=i s( @ereiseasc( !e a!roa!ele* socoi$d c(
de va 'ace a1a se oc(r(1e 1i se :ic1oreaE(. Ce !oae 'i :ai de r=s dec= aceas( $eA"$ieH Ce
!oae 'i :ai de ocar( dec= aceas( r"'ie 1i :=$drieH C(ci a"$ci e9ai D$Kosi 1i e9ai oc(r=* o*
o:"le* c=$d a1e!%i ca " :ai D$=i s( 'ii @ereisi de a!roa!ele. Ce ese :ai r(" dec= :=$driaH
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
.8-
Ni ce ese :ai de r=s dec= r"'ia 1i slava de1ar(H Dac( " :ai D$=i vei @ereisi 1i D":$eEe"
e va l("da* ese l"cr"l cel :ai :are dec= oae* 1i oa:e$ii se vor D:!(ca* 1i vei l"a " oa(
!laa. Iar de vei a1e!a ca " :ai D$=i s( 'ii ci$si 1i a!oi s( ci$se1i !e a!roa!ele* $ici "$
l"cr" :are $" ai '(c". C(ci cel ce a '(c" D$ce!("r( ci$sei* acela va l"a oa( !laa. Deci s(
$" a1e!(: ca $oi s( 'i: ci$si%i :ai D$=i dec= al%ii* ci $oi s( aler&(: ci$si$d !e a!roa!ele
1i odea"$a s( 'ace: D$ce!""l @ereisirii* 1i s( $" socod: c( aces l"cr" ese de'(i:(or 1i
D$Kosior. Ci ea a D$c@e&a :"le !riee1"&"ri* a (ia :"le vr(KAi 1i a !ooli :"le !rici$i de
:"l( vre:e.
Deci s( $" e le$eve1i* o i"Ai"le* de l"crarea aceasa* ci de va 'i c" !"i$%( !e o%i cei ce9i
D$=l$e1i* oricare ar 'i ei* s( le dai " :ai D$=i ci$sea @ereisi$d"9i. Iar dac( a!roa!ele va
a!"ca :ai D$ai$e dec= i$e* ara(9i 1i :ai :are ci$se. C(ci 1i aceasa a s'("i9o Pavel*
Eic=$d) BU$"l !e al"l soco9easc(9. :ai de ci$se dec= el D$s"1iC >Fili!. +* 0?.
A1a a '(c" 1i David* ci$si$d el :ai D$=i !e Sa"l* iar d"!( ce a 'os ci$si 1i el* 1i :ai :"l a
ci$si* Eic=$d) BRoA"l (" s"$* Doa:$e al :e" D:!(raeC. Ni veEi c= 'olos a l"cra. C(ci
d"!( ce David a Eis aceasa* Sa"l $" a !"" ca '(r( de lacri:i s( !ri:easc( &las"l acesa* ci a
!l=$s c" a:ar* ar(=$d !ri$re lacri:i s($(aea 1i 'iloEo'ia !e care le9a !"s David D$ s"'le"l
l"i Sa"l. Ci$e !oae 'i :ai 'erici dec=
PUZUL
Prooroc"l acesa* care D$r9o cli!( a sc@i:Aa !e vr(K:a1"l s(" 1i care !e s"'le"l ce D$sea de
s=$&e 1i de "cidere deoda( l9a '(c" iEvor=or de !l=$s"ri 1i de vaieeH Ni $" :( :i$"$eE de
Moise* care a scos iEvoare de a!e di$ !iar( v=r9oas(* c": :( :i$"$eE de David* care a scos
iEvoare de lacri:i di$ oc@i de !iar(. C(ci acela a Air"i 'irea* iar acesa a Air"i voi$%a cea
liAer(. Acela a lovi !iara c" oia&"l* iar acesa a lovi i$i:a c" c"v=$"l* $" ca s9o
:=@$easc(* ci ca s9o 'ac( c"ra( 1i Al=$d(. Ni D:!li$i$d aces l"cr" a ar(a :are 'acere de
Ai$e ca :ai D$ai$e. C(ci D$r9adev(r l"cr" de :are ci$se 1i de :irare ese c( David $" 1i9a
scos saAia ca s( aie ca!"l vr(K:a1"l"i* dar de :"l :ai :"le c"$"$i ese vred$ic 'a!"l c( a
sc@i:Aa voi$%a l"i* '(c=$d9o A"$(* 1i i9a !re'(c" Al=$d. Aceas( 'acere de Ai$e ese :ai :are
dec= aceia* c(ci $" ese la 'el a d(r"i via%a 1i a ad"ce 'iloEo'ie. N" ese deo!oriv( a iEA(vi de
:=$ia care s"'la "cidere $edrea!( 1i a9. iEA(vi de $eA"$ia eare9. d"cea la a=a r(". C(ci
David o!$$d !e osa1ii l"i de a $" "cide !e Sa"l* Di d(r"ie1e via%a aceasa. Iar sco%=$d
r("aea di$ s"'le"l l"i c" c"vi$ele cele Al=$de* i9a d(r"i via%a ce va s( 'ie 1i A"$((%ile cele
ve1$ice* a= c= de!i$dea de el.
La"d(9. deci !e David !e$r" Al=$de%ea l"i* dar :ai :"l :i$"$eaE(9e de el !e$r"
sc@i:Aarea l"i Sa"l. C(ci :ai :are ese a Air"i $eA"$ia alora* dec= a91i s(!=$i $":ai
!ai:ile sale* !ooli$d i$i:a a!ri$s( de :=$ie* !re'ac=$d "lA"rarea D$ ali$are 1i ":!l=$d de
lacri:i 'ierAi$%i oc@ii care !rivea" s!re "cidere. Ni l"cr" de :ai :are :irare ese c(* de ar 'i
'os Sa"l di$re oa:e$ii cei Al=$Ei 1i s:e$%) "1or ar 'i !"" 'i D$ors la A"$(aea 'ireasc(* dar
el se s(lA(icise 1i aK"$sese la r("aea cea :ai de !e "r:(* sili$d"9se la a "cide* 1i o"1i D$r9o
cli!( 'ace ca s( se si$&( oa( a:(r(ci"$ea aceea. Pe care di$re cei vesi%i c" 'iloEo'ia $"9i va
D$rece DavidH
Deci 1i " c=$d vei !ri$de !e vr(K:a1"l (" D$ :=i$ile ale* $" c"&ea c": s( e r(EA"$i !e el 1i
c" ce :"l%i:e de oc(ri s(9. s!erii 1i s(9. al"$&i* ci c": s(9. vi$deci 1i c": s(9i D$orci la
Al=$de%e. Ni s( $" e de!(reEi de el !=$( ce $9ai '(c" 1i $9ai Eis o"l ca s( Air"ie1i cr"Ei:ea
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
.8.
l"i c" Al=$de%ea a. C(ci $i:ic $" ese :ai vred$ic dec= Al=$de%ea. C" c"v=$"l Al=$d 'r=$&i
oasele* c" oae c( ce ese :ai are dec= os"lH C(ci de va 'i ci$eva v=ros 1i $eD$d"!leca* va
'i Air"i c" les$ire de cel ce se !oar( c" el c" Al=$de%e. Ni iar(1i) BR(s!"$s"l c"cer$ic D$oarce
:=$iaC. Pe$r" aceasa ar(a ese c( a se !or$i vr(K:a1"l s!re :=$ie* sa" a se D:!(ca s( :ai
:"l D$r" !"erea a* dec= D$r" a l"i. Ni D$r" $oi* $" D$r" cei :=$io1i* s( !"erea de a si$&e
sa" a a!ri$de 'lac(ra :=$iei acelora. Iar cel ce a Eis cele de :ai s"s le adevere1e c" o !lid(
Eic=$d) BDe vei s"'la D$r9"$ c(rA"$e a!ri$s vei a!ri$de 'lac(ra* iar de vei sc"i!a !ese el l9ai
si$sC. Ni !ese a:=$do"( acese l"cr(ri " e1i s(!=$* c(ci a:=$do"( ies di$ &"ra a. A1a 1i
c=$d e1i D$vr(KAi c" a!roa!ele. De vei scoae c"vi$e r"'a1e 1i $eA"$e a%=%i 'oc"l acel"ia
s"'l=$d !ese c(rA"$i* iar dac( vei 'olosi c"vi$e Al=$de 1i s:erie :ai D$ai$e de a se ridica
v(!aia* ai si$s oa( :=$ia.
Deci s( $" Eici acelea 1i acelea a: !(i:i 1i acesea 1i acesea a: a"Ei* c(ci !ese oae
acesea " e1i s(!=$. Pe$r" c(* d"!( c": a: Eis* a a!ri$de 1i a si$&e 'lac(ra s( D$ voi$%a a
a1a 1i a a%=%a sa" a !ooli :=$ia. C=$d vei vedea !e vr(K:a1"l ("* sa" D%i va ve$i D$ :i$e
c@i!"l l"i* "i( oae cele de :=@$ire !e care le9ai a"Ei. Iar de $" vei !"ea s( le "i%i* !"$e9le
!e sea:a diavol"l"i* 1i ad"$(9%i %ie $":ai !e cele A"$e !e care %i le9a &r(i sa" '(c" c=$dva
acela. C(ci de vei !erece !o:e$i$d acesea de&raA( vei D$cea vraKAa.
Ni de vei voi s(9i vorAe1i* iar(9i r("l '(c" %ie 1i* le!(d=$d !ai:a 1i si$&=$d :=$ia* cear=9.
1i9. :"sr( 1i $":ai a1a vei !"ea Air"i. C(ci 'ii$d :=$io1i $" vo: !"ea vreoda( $ici a"Ei*
$ici &r(i ceva s($(os* iar iEA(vi$d"9$e de !ai:i $ici $oi $" vo: scoae c=$dva vre"$ c"v=$
as!r"* $ici !e al%ii $" vo: a"Ei &r(i$d a1a.
Ni $" c"vi$ele D$ si$e care se &r(iesc oAi1$"iesc s( $e s(lA(iceasc( !e $oi* ci !erecerea D$
vraKA( 1i a!ri$derea de ea. C(ci de :"le ori acelea1i c"vi$e a"Ei$d"9le de la !riee$i* care
&l":esc rosi$d c"vi$e de r=s* sa" de la co!iii cei :ici* $" $":ai c( $" !(i:i: $i:ic r("
di$ a"Eirea lor* ci r=de: 1i $e veseli: de ele. Ni s"$e: a1a !e$r" c( $" le a"Ei: c" :i$e
srica(* $ici c" s"'le c"!ri$s de :=$ie. A1a 1i de la vr(K:a1i de vei a"Ei oarecare c"vi$e* $"
vor !"ea s( e va(:e de vei le!(da vraKAa 1i vei si$&e :=$ia. Ni $" $":ai cele ce se &r(iesc*
dar $ici :(car cele ce se 'ac %ie* !rec": $" s9a v((:a $ici Ferici"l acesa. Ci v(E=$d !e
vr(K:a1"l s(" D$ar:=$d"9se D:!oriva s"'le"l"i s(" 1i '(c=$d o"l ca s(9. !iard(* $" $":ai
c( $" s9a s(lA(ici* ci s9a D$ors s!re :ai :"l( :ilosivire. C(ci c" c= vr(K:(1"ia acela :ai
:"l* c" a= acesa !l=$&ea :ai are !e$r" el. Fii$dc( 1ia c" adev(ra c( $" cel ce !(i:e1e
$edre!ae ese vred$ic de lacri:i 1i de !l=$s* ci cel ce 'ace* !e$r" c( se va(:( !e si$e. De
aceea a alc("i 1i o c"v=$are l"$&a de deEvi$ov(%ire 1i $" s9a l(sa !=$( ce $" l9a '(c" 1i !e
acela s( se deEvi$ov(%easc( 1i s( se D$dre!eEe !ri$ lacri:i 1i !l=$s"ri. Iar d"!( ce a !l=$s 1i s9
a v(ia a scos "$ &las a:ar 1i a Eis) BMai dre! e1i " dec= :i$eC. C(ci " :i9ai da :ie cele
A"$e* iar e" %i9a: r(s!l(i c" rele. /eEi c": D1i !ri@($e1e r("aea sa 1i se D$drea!( $esili de
$i:e$i* iar 'a!a cea A"$( a Dre!"l"i o la"d(H A1a 'a 1i ". C=$d vei avea !e vr(K:a1"l D$
:=i$ile ale $"9. !ri@($i* ci D$dre!eaE(9e !e i$e*
ca s(9l 'aci !e el s( se !ri@($easc(. C(ci de9. vo: !ri@($i se as!re1e* iar de9i vo: ar(a
D$dre!(rile $oasre se va !ri@($i !e si$e* r"1i$=$d"9se de Al=$de%ea $oasr(. Ni as'el 1i :"s9
rarea se 'ace '(r( !ai:( 1i acela se iEA(ve1e de oa( r("aea. Prec": s9a D$=:!la 1i aici*
c(ci cel ce a $edre!(%i se !ri@($e1e si$e 'oare are* iar acel $edre!(%i ace. C(ci Sa"l $9a
Eis) BMi9ai da :ie A"$eC* ci B:i9ai r(s!l(i :ie A"$eC. Adic( D$ loc"l vr(K:(1iei* a dori$%ei
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
.8+
de "cidere 1i ale celorlale $e$":(rae rele* :i9ai r(s!l(i c" :ari 'aceri de Ai$e. Iar e" $ici
a1a $" :9a: '(c" :ai A"$* ci 1i d"!( acele 'aceri de Ai$e ale ale a: r(:as D$ r("ae. Dar
$ici " $" e9ai sc@i:Aa* ci ai r(:as !(Ei$d"9%i oAicei"l ("* 'ac=$9d"9:i Ai$e :ie cel"i ce e
vr(K:(1"ia:.
De c=e c"$"$i $" ese vred$ic David di$ c"vi$ele acesea. C( de1i le &r(ia &"ra l"i Sa"l* dar
D$%ele!ci"$ea 1i :e1e1"&"l l"i David le9a s(di !e ele D$ s"'le"l l"i.
BNi " :i9ai ar(a :ie as(Ei 9 Eice Sa"l 9 ce Ai$e :i9ai '(c"G c": :9a da Do:$"l D$ :=i$ile
ale as(Ei 1i $" :9ai o:or=C. Sa"l :(r"rise1e o al( 'a!( A"$( a l"i David* c": c(
'(c=$d"9i Ai$e $9a (c"* $ici a rec"9o c" vederea* ci ve$i$d i9a s!"s >l"i Sa"l? '(c=$d aceasa
$" s!re la"d(* ci voi$d s( arae 1i s(9. D$ve%e c" l"cr"rile D$se1i* c( ese di$ cei ce c"&e( Ai$e
1i !oar( &riK( de el* iar $" di$ cei ce vr(K:(91"iesc 1i vicle$esc. Iar a s!"$e ci$eva 'acerile
sale de Ai$e $":ai a"$ci ese de 'olos* c=$d se $(d(Kd"ie1e 'olos. Iar c=$d le va ar(a ci$eva
1i le va !ro!ov(d"i* $e'ii$d $ici o !rici$( de $evoie* $" va 'i :ai A"r dec= cei ce oc(r(sc. Dar
c=$d va 'ace aceasa* voi$d s( D$credi$%eEe !e cei srica 1i care are !e$r" d=$s"l o !(rere rea*
ese !"r(or de &riK( 1i '(c(or de Ai$e* l"cr" !e care l9a '(c" 1i David* $" !o'i$d slava de la
el* ci voi$d s( s:"l&( :=$ia cea D$r(d(ci$a( D$ el. Ni !e$r" aceasa 1i Sa"l l9a l("da !e el* 1i
i9a '(c" Ai$e 1i i9a 1i s!"s acea 'acere de Ai$e.
A!oi Sa"l voi$d s(9. r(s!l(easc( !e David* dar $e!"=$d s( a'le $ici "$a !e :(s"ra celor
'(c"e l"i* !e D$s"1i D":$eEe" i9. d( r(s!l(ior* Eic=$d as'el) BC( de va a'la ci$eva !e
vr(K:a1"l s(" D$ $ecaE 1i9. va sloAoEi D$ cale A"$(* Do:$"l Di va r(s!l(i l"i cele A"$e*
!rec": ai '(c" " as(EiC. Ni c" ce avea Sa"l s(9i r(s!l(easc( l"i David vred$ic de 'acerile l"i
de Ai$e* :(car de i9ar 'i da 1i D:!(r(%ia c" oae ce(%ileH C(ci $" $":ai D:!(r(%ia 1i ce(%ile
i9a da David* ci D$s(1i via%a i9a d(r"i9o. Ni 'ii$dc( Sa"l $" !"ea s(9i r(s!l(easc( c" al(
via%(* Dl ri:ie !e el la D":$eEe" 1i9. ci$se1e c" r(s!l(irile cele de acolo* l("d=$d"9. 1i
D$v(%=$d !e o%i c( a"$ci c=$d vo: 'ace $e$":(rae 'aceri de Ai$e vr(K:a1ilor $o1ri* care $e
'ac cele D:!oriv(* r(s!l(iri :ari $i se !(sreaE( $o"( la D":$eEe". Ni a!oi Eice) BNi ia( e"
ac": c"$osc c(ci c" adev(ra vei D:!(ra%i 1i va sa D$ :=$a a D:!(r(%ia l"i Israel. Ni ac":
K"r( :ie !e Do:$"l* c( $" vei !ierde s(:=$%a :ea d"!( :i$e 1i $" vei !ierde $":ele :e"
di$ casa a(l"i :e".C
Dar de "$de c"$o1i acesea* s!"$e9:i :ieH O1dle s"$ s"A co:a$da a* Aa$ii* ar:ele*
ce(%ile* caii* osa1ii 1i oa( !"erea D:!(r(easc( la d$e ese. Iar acesa ese &ol 1i li!si*
$eav=$d $ici ceae* $ici cas(* $ici 'a:ilie. De "$de Eici aceasa* s!"$e9:iH De la oAicei"l l"i.
C( $" :9ar 'i Air"i cel &ol* li!si 1i '(r( de ar:e !e :i$e \el D$ar:a 1i c" a=a !"ere de $"
ar 'i av" !e D":$eEe" c" el. Iar cel ce are !e D":$eEe" c" si$e ese :ai are dec= o%i.
A v(E" c": 'iloEo'eaE( Sa"l d"!( iEA(virea de vr(K:(1ieH A v(E" c( ese c" !"i$%( ca
vr(K:a1"l s( le!ede oa( r("aea* s( se sc@i:Ae 1i s( se D$oarc( la cele A"$eH
S( $" $e le$evi: dar de :=$"irea $oasr(. C( de1i $e vo: !o&o$ D$ !r(!(siile r("(%ii* ese
c" !"i$%( s( $e ridic(: 1i s( $e D$dre!(:* le!(d=$d oa( r("aea. Ni a!oi ce EiceH BNi ac":
K"r( :ie !e Do:$"l c( $" vei !ierde s(:=$%a :ea d"!( :i$e 1i $" vei !ierde $":ele :e" di$
caisa a(l"i :e"C. D:!(ra"l se c"cere1e cel"i si:!l" 1i cel D$coro$a 'ace r"&(ci"$e !e$r"
'iii l"i* r"&=$d !e cel '"&ar. Iar 'a!"l c( Sa"l D$dr(E$e1e s( roa&e !e vr(K:a1"l s(" !e$r"
"$ele ca acesea* ese se:$"l 'a!ei A"$e a l"i David. Ni cere K"r(:=$* $" D$doi$d"9se de
$(rav"l cel A"$ al l"i David* ci c"&e=$d la :"l%i:ea relelor !e care i le9a '(c". B L"9r(9e :ie
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
.80
s( $" !ierEi s(:=$%a :ea d"!( :i$eC. P"$e !e vr(K:a1"l s(" e!iro! al co!iilor l"i 1i9i d( D$
:=i$ile l"i* ca 1i c": i9ar l"a de :=$( !ri$ c"vi$ele acesea 1i ar ad"ce !e D":$eEe" ca
:iKlocior.
Dar David ce 'aceH Oare a vicle$i* sa" s9a !re'(c" a"Ei$d aceseaH Nicidec":. Ci D$da( s9a
!leca 1i a !ri:i r"&(:i$ea. Ni d"!( ce a :"ri Sa"l $" $":ai c( $9a o:or= !e "r:a1ii l"i*
ci a D:!li$i 1i :ai :"l dec= ceea ce a '(&(d"i. C(ci !e 'i"l l"i Sa"l* care era Aol$av Ia
!icioare* l9a !ri:i D$ casa sa* lQaiac" !(ra1 :esei sale 1i I9a D$vred$ici de cea :ai :are
ci$se. Ni $" se r"1i$a David de acesa* $ici co$sidera c( se $eci$se1e :asa cea D:!(r(easc(
c" co!il"l cel olo&* ci se '(lea socoi$d aceasa de :are ci$se. C(ci 'iecare di$ cei ce ci$a"
D:!re"$( c" el se d"cea a!oi l"=$d :are D$v(%("r(. Pe$r" c( v(E=$d !e 'i"l I"i Sa"l* care a
'(c" a=ea rele I"i David* c( a !ri:i a=a ci$se de la el* de ar 'i 'os :ai s(lAaic dec= oae
'iarele* v(E=$d aceasa* se r"1i$a* ro1ea 1i a!oi se D:!(ca c" o%i vr(K:a1ii. Dac( David ar 'i
!or"$ci ca 'i"l"i l"i Sa"l s( i se dea @ra$( 1i lea'a di$ al( !are era l"cr" :are. Dar a9. ad"ce
!e el la :asa sa* era :are 'iloEo'ie.
C(ci 1i%i c( $" ese les$e a i"Ai !e 'iii vr(K:a1ilor. Ni ce Eic a9i i"AiH A $"9i "rD* $ici a !ri&o$i
ese l"cr" :are. C(ci :"l%i d"!( ce a" :"ri vr(K:a1ii lor* :=$ia ce o avea" as"!ra acelora*
a" sloAoEi9o as"!ra co!iilor lor. Dar vieaE"l acesa $9a '(c" a1a* ci 1i c=$d vr(K:a1"l era vi"
l9a !(Ei 1i d"!( ce a :"ri* dra&osea 'a%( de el a ar(a9o co!iilor l"i.
Ce ese :ai s'i$%i( dec= :asa" acel"ia D:!reK"r"l c(reia s(ea" 'iii vr(K:a1"l"i l"iH Ce ese
:ai d"@ov$icesc dec= os!(%"l acela di$ care iEvora" a=ea Ai$ec"v=$(riH Iar l"crarea
aceasa era de D$&er* iar $" de "$ o: care a '(c" os!(%. C( a D:Ar(%i1a 1i a i"Ai !e 'iii
vr(K:a1"l"i* care s9a is!ii de $e$":(rae ori a9. o:orD 1i caKRe o:or=$d"91e 1i9a s'=r1i via%a*
Dl s"ie la ceaa acelora.
F( 1i " a1a* i"Ai"le* 1i !oar( de &riK( co!iilor vr(K:a1"l"i (" 1i c=$d s"$ aceia vii 1i d"!(
:oarea lor. C=$d s"$ vii !ri$ l"crarea aceasa s( D:!aci c" i$e !e !(ri$%ii lor. Iar d"!( ce
:or* !"r=$d &riK( de co!iii lor* vei ra&e de la D":$eEe" :"l( dra&ose* e vei D$c"$"$a c"
$e$":(rae c"$"$i 1i vei !ri:i Ai$ec"v=$(ri de la o%i* $" $":ai de la cei ce !ri:esc 'acerile
$oaisre de Ai$e* ci 1i de Ia cei ce vlldL Aceasa D%i va aK"a %ie D$ Ei"a aceea* iar vr(K:a1ii (i*
care a" !ri:i de la i$e 'aceri de Ai$e* D%i vor 'i :airi a!(r(ori D$ Ei"a K"dec(%ii 1i " e vei
sloAoEi de :"le !(cae. Ni de1i aii '(c" $e$":(rae &re1ale* dar D:!li$i$d !or"$ca care Eice)
BIera%i vr(K:ai1ilor vo1ri* ca 1i a(l vosr" s( v( iere &re1aiele voaisreC* vei l"a ierare de
oae !(caele aLe. Iar aici D%i vei !erece via%a c" A"$( $(deKde 1i !e o%i Di vei avea !riee$i.
C(ci cei ce v(d c( i"Ae1i a1a de :"l !e vr(K:a1ii (i 1i !e 'iii acelora* c": $" vor dori s( 'ie
!riee$i ai (i* dori$d s( 'ac( 1i s( !(i:easc( oae !e$r" i$eH Iar c=$d vei doA=$di de la
D":$eEe" a=a dra&ose* D$c= !e o%i Di vei avea doriori %ie de oae cele A"$e* ce D$risare
vei :ai si:%iH Ni ci$e va !erece via%( :ai 'erici( dec= i$eH
Deci $" $":ai s( $e :i$"$(: de acesea aici* ci 1i ie1i$d a'ar( s( le !(Ei: 1i cerce=$d
'iecare !e vr(K:a1ii l"i* s(9i D:!ace c" si$e 1i s(9i 'ac( !riee$i adev(ra%i. Ni de va reA"i ca s(
ar((: is!r(vile $oasre 1i s( cere: ierare de la aceia* s( $" $e le!(d(: a o 'ace* c" oae c(
$oi vo: 'i cei $edre!(%i%i. As'el '(c=$d* :ai :are $e va 'i $o"( !laa* :ai :"l( D$dr(E$eala*
1i vo: doA=$di $e&re1i D:!(r(%ia cer"rilor* c" dar"l 1i c" i"Airea de oa:e$i a Do:$"l"i
$osr" Iis"s Frisos c" Carele* D:!re"$( Ta(l"i 1i S'a$%"l"i D"@* se c"vi$e slava* s(!=$irea
1i ci$sea ac": 1i !"r"rea 1i D$ vecii vecilor. A:i$.
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
.88
OMILIE c(re cei ce las( sl"KAele cele Aiserice1i 1i 1e d"c la eare 2 c": c( $" $":ai
'olosioare* ci 1i :ai d"lce ese !erecerea D$ #iseric( dec= E(Aava la eare 2 des!re al doilea
c"v=$ la r"&(ci"$ea 'i$ei 2 c": c( reA"ie a $e r"&a adeseori 1i D$ o loc"l* :(car de vo: 'i
D$ =r&* !e cale* sa" D$ !a
M.....
LL I" 1i" ce c"vi$e s( D$reA"i$%eE as(Ei. Pe$r" c( voiesc s( !ri@($esc* c(ci v(d :"l%i:ea
D:!"%:=$d"9se la sl"KAe* !e Proorocii c": s"$ oc(r=%i* !e A!osoli c": s"$ rec"%i c"
vederea 1i !e P(ri$%i c": s"$ de'(i:a%i* iar !ri$ sl"&i c": ocara rece la S(!=$"l. Dar $"9i
v(d !e cei ce reA"ie s( a"d( !ri@($irea* ci $":ai !e voi care $" ave%i re9A"i$%( de D$v(%("ra
1i s'a"irea aceasa. I$s( $ici a1a $" reA"ie s( (ce:. Ca 1i d"rerea !e care o ave: !e$r"
aceia s^o scoae: a'ar( !ri$ c"vi$e* r(&=$d"9$e !"%i$ s"'le"l* 1i !e aceia 'ac=$d"9i s( se
r"1i$eEe 1i s( ro1easc(* sloAoEi$d as"!ra lor a=%ia :"sr(ori* c=%i s"$e%i voi cei ce a"Ei%i. C(
de ar 'i ve$i ei aici $":ai !e $oi $e9ar 'i a"Ei :"sra$d"9i* dar ac": '"&i$d de :"srarea
$oasr(* vor a"Ei de la voi oae acesea. A1a 1i !riee$ii 'ac* c(ci a"$ci c=$d $" D$=l $esc !e
cei vi$ovaK s!"$ oae !riee$ilor lor* ca :er&=$d la ei s( le s!"$( cele Eise. A1a a '(c" 1i
D":$eEe"* c( l(s=$d !e cei ce a" &re1i* vorAe1e c" lere:ia care $ici o $edre!ae $9a '(c"*
Eic=$d"9i) B/eEi ce :i9a '(c" 'iica cea
$eA"$( a I"i I"daC. De aceea 1i $oi vorAi: c" voi de!re aceiaG ca :er&=$d s(9i D$dre!a%i.
C(ci ci$e va s"'eri a=a de'(i:areH O da( !e s(!(:=$( $e ad"$(: aici 1i $ici D$ Ei"a
aceasa $" voiesc s( reac( c" vederea &riKile vie%ii aceseia. Iar de9i va D$vi$ov(%i 1i !ri@($i
ci$eva* D$da( !"$ D$ai$e s(r(cia* $evoia a&o$isirii @ra$ei celei de $evoie 1i ale reA"ri care Di
silesc* a'l=$d c" :i$ea lor D$dre!(%iri* care s"$ :ai rele dec= orice !ri@($ire. C( ce !oae 'i
:a" r(" dec= aceas( D$dre!(%ireH Ni c(r"i l"cr" de $evoie reA"ie s(9i d(: :ai :"l( sili$%(
dec= l"cr"rilor l"i D":$eEe"H Ni c" oae c( D$dre!(%irea !are D$e:eia(* ea* de 'a!* ese
!ri@a$(* !rec": a: Eis. 'ar ca s( c"$oa1e%i c( oae acesea s"$ !rici$"iri 1i aco!er(:=$ al
le$evirii* $i:ic $" voi &r(i* ci Ei"a de !oi:=i$e Di va v(di !e o%i ace1ia care !rici$"iesc "$ele
ca acesea. C(ci oa( ceaea se va d"ce la aler&area cailor* &oli$d"9se casele 1i =r&"rile* ca s(
vad( acea !riveli1e c(lc(oare de le&e. Aici $ici loc"l #isericii* care ese cel :ai Ai$e ales* $"
ese c" !"i$%( a9. vedea !li$. Iar acolo $" $":ai loc"l aler&(rii de cai ese !li$* ci 1i
!ridvoarele 1i casele* loc"rile cele $eede 1i !r(!(sioase 1i ale loc"ri le oc"!( de :ai D$ai$e.
Ni $ici s(r(cia* $ici reaAa* $ici $e!"i$%a r"!"l"i* $ici Aoala !icioarelor* $ici orice alceva de
aces 'el $" o!re1e "rAarea aceea $eD$'r=$a(. Ci oa:e$i A(r=$i alear&( acolo :ai are dec=
i$erii cei EA"rdal$ici* r"1i$=$d"91i c(r"$e%ea lor* oc(r=$d v=rsa 1i '(c=$d de r=s A(r=$e%ele.
Aici c=$d i$r( asc"l( c" deE&"s 1i c" le$evire c"vi$ele cele d":$eEeie1i* !rici$"i$d
D$&@es"ial(* s"'ocare 1i alele de aces 'el. Iar acolo s=$d c" ca!eele desco!erie la soare*
c(lc=$d"9se* D:!i$&=$d"9se* D$&@es"i$d"9se 1i !(i:i$d :"le ale rele* se des'a( ca 1i c":
s9ar a'la D$r9o livad(. Pe$r" aceasa ce(%ile $oasre s"$ sricae* c(ci are dasc(li r(i ai
i$ere"l"i.
Ni c": vei !"ea s( D:Al=$Ee1i !e =$(r"l acela 'ar( r=$d"iala* c=$d " la A(r=$e%e 'aci
l"cr"rile i$erilorH C=$d " d"!( a=a vre:e $" e9ai s("ra de acea !rivire "r=(H C": vei
!"ea !"$e D$ r=$d"iala !e 'i"l ("* sa" c": vei !ede!si !e sl"&a a c=$d &re1e1eH C": s(
s'a"ie1i !e al"l* care se le$eve1e de cele c"vii$cioase* c=$d " la A(r=$e%ele cele :ai de !e
"r:( 'aci $i1e $ec"vii$%e ca aceseaH Ni dac( A(r=$"l va 'i oc(r= de =$(r* D$da( Di !"$e
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
.85
D$ai$e v=rsa* 1i :"l%i sar D$ aK"or"l l"i. Dar c=$d va 'i reA"i$%( de a D$%ele!%i 1i de a D$'r=$a
!e cel =$(r* ca "$ oarecare !ov(%"ior al 'a!ei A"$e* $" :ai !"$e D$ai$e v=rsa* ci c" :ai
:"l( "rAare dec= =$(r"l alear&( la acea !riveli1e c(lc(oare de le&e. Ni Eic acesea
ai$&=$d !e cei A(r=$i* iar $" iEA(vi$d de !ri@($ire 1i D$vi$ov(%ire !e cei i$eri* ci !ri$ aceia
D$(ri$d !e ace1ia. C(ci dac( cel A(r=$ $" reA"ie s( 'ac( aceasa* c" a= :ai :"l cel =$(r.
La A(r=$i ese :are $ec"vii$%a 1i !rici$"ie1e r=s"l '(c=$d aceasa* iar la i$eri :ai c":!li(
ese !ierEarea* :ai ad=$c( !r(!asia* !e c= :ai :are ese !"erea !o'ei 1i :ai c":!li(
'lac(ra) Ni de va !ri$de $":ai !"%i$( :aerie de a'ar( !e oae le arde. C(ci 1i la :=$ie 1i la
!o'( =$(r"l ese :ai a!leca. Pe$r" aceasa are reA"i$%( de :ai :"l( !(Eire* de 'i=" :ai
are* de D$&r(dire :ai sever(.
Ni s( $"9:i Eici9* o:"le* c( !riveli1ea aceea !rici$"ie1e d"lcea%(. Ci veEi dac( $" c":va
D:!re"$( c" d"lcea%a are 1i v((:areH Ni ce Eic v((:areH C(ci $":ai d"lcea%( $" era l"cr"l
acela. Ni vei vedea aceasa dac( vei !rivi 1i !e cei ce vi$ la aler&area de cai 1i !e cei ce ies de
la #iseric(. Ci$e are :ai :are d"lcea%(* cel ce a a"Ei !e Prooroci* cel ce s9a D:!(r(1i de
Ai$ec"v=$are* cel ce s9a D$d"lci de D$v(%("r(* cel ce s9a r"&a l"i D":$eEe" !e$r" !(caele
sale* "1"9r=$d"91i co$1ii$%a* 1i $e:aic"$osc=$d $ici o vi$( de aces 'el D$r" el* sa" " cel ce
ai l(sa !e Maica* ai $eci$si !e
SFNTUL IOAN CUR DE AUR
Prooroci* ai oc(r= !e D":$eEe"* ai d($%"i D:!re"$( c" diavol"l* ai a"Ei @"le 1i oc(ri* ai
c@el"i vre:ea D$ Eadar 1i $ici "$ 'olos* r"!esc sa" d"@ov$icesc* $9ai ad"s de acolo acas(H
De aceea* de voiai d"lcea%a reA"ia s( vii aici* c(ci acolo D$da( "r:eaE( os=$dire* :"srare a
co$1ii$%ei* c(i$%( !e$r" cele ce ai '(c"* r"1i$e* ocar( 1i !rivire '(r( D$dr(E$eal(. Iar aici oae
s"$ di:!oriv(* D$dr(E$eal( 1i liAerae de a vorAi c" o%i des!re oae cele ce s9a" Eis aici.
Deci c=$d vei :er&e la =r& 1i9i vei vedea !e o%i c( alear&( la acea !riveli1e* " alear&( D$da(
la #iseric( 1i E(Aovi$d aici $i%el* des'(eaE(9e odea"$a de c"vi$ele cele d"@ov$ice1i. Iar
dac( vei 'i ras de cei :"l%i 1i e vei d"ce acolo* !"%i$ e vei :=$&=ia* iar a!oi oa( Ei"a vei
!erece :=@$i* os=$di$d"9e !e i$e 1i !e$r" Ei"a aceea 1i !e$r" :"le alele. Deci !"%i$ s(
e sile1i* ca oa( Ei"a aceea s( e des'(9eEi. C(ci $" $":ai la r("aea aceasa de oAicei se
D$=:!l( a1a* ci 1i la oae celelale.
R("aea are o oarecare d"lcea%( vre:el$ic(* iar d"rerea 1i :=@$irea ese !e$r" odea"$a. Iar
'a!a A"$( are !"i$( ose$eal(* iar 'olos"l 1i veselia cea di$ ea ese !"r"rea. U$"l s9a r"&a l"i
D":$eEe"* a l(cri:a 1i s9a :=@$i !"%i$ D$ vre:ea r"&(ci"$ii. Al"l a da :ilose$ie* a !osi*
sa" alceva di$ l"cr"rile cele A"$e a '(c". Al"l a 'os oc(r=* dar $9a oc(r= D:!oriv(. Deci
ose$eala ese de !"i$( vre:e* dar odea"$a se A"c"r( 1i se vesele1e ad"c=$d"91i a:i$e de
is!r(vile acelea. La r("ae $" ese a1a* ci di:!oriv(. A oc(r= ci$eva* sa" a r(s!"$s la ocar(
c" ocar(* dar d"!( ce va :er&e acas( se roade !e si$e c"&e=$d la c"vi$ele !e care le9a Eis*
care de :"le ori a" ad"s :"l( v((:are.
De aceea de dore1i s( v=$eEi d"lcea%(* '"&i de !o'ele i$erilor* !oar( &riK( de D$'r=$are 1i
c"r(%ie 1i ia a:i$e Ia asc"larea d":$eEeie1ilor c"vi$e. Toae acesea Ie Eice: c(9
PUZUL
re voi* ca voi s( le Eice%i c(re aceia. Ni :"sr=$d"9i adeseori c" acese c"vi$e* s(9i ra&e%i de
la orice oAicei r(" 1i s(9i D$de:$a%i s( 'ac( oae c" c@iAE"ial( c"vii$cioas(. C(ci celor ce $"
'ac a1a* $ici os=rdia $" Ie9o va l("da ci$eva. Ni v( voi ar(a aceasa la sl"KAa ce va s( 'ie. La
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
.86
s'=$"l !raE$ic al Ci$ciEeci:ii* care se va s(v=r1i de $oi* a=a :"l%i:e va aler&a* D$c= oae
cele de aici vor !(rea sr=:e. Dar e" $" la"d :"l%i:ea aceasa* c(ci ese di$ oAicei* iar $" di$
evlavie. Deci ce !oae 'i :ai ic(los dec= le$evirea lor !li$( de a=ea !ri@($iri* D$c= ceea ce
ese li!si de la"d( !are a 'i os=rdieH C(ci cel ce se D:!(r(1e1ee de aceas( ad"$are
d":$eEeiasc( c" r=v$(* c" dori$%( 1i c" &=$d c"ra* reA"ie s( 'ac( aceasa odea"$a* iar $" s(
vi$( $":ai la !raE$ic* ca cei :"l%i* !e$r" ca a!oi iar(1i s( se d"c(* ras 'ii$d ca "$ doAioc.
A1 'i !"" s( D$i$d 1i :ai :"l c"v=$"l* dar 1i" c( 1i 'ar( de s'a"irea $oasr( a%i 'i '(c"
cele c"vii$cioase 1i a%i 'i &r(i acelora :ai :"le dec= cele ce a: Eis. Ni !e$r" ca s( $" v(
'ac s"!(rare c" :"sr(rile* l(s=$d"9v( vo"( doar cele ce li!sesc* :( voi a!"ca de D$v(%("ra
oAi1$"i(* D$orc=$d c"v=$"l la isoria des!re A$a. Ni s( $" v( :ira%i c( D$c( $" a: er:i$a
s( vorAesc des!re ea* dar $" o !o scoae !e 'e:eia aceea di$ :i$ea :ea* ci :( :i$"$eE
co$i$"" de 'r":"se%ea s"'le"l"i 1i de !odoaAa :i$%ii ei. C(ci i"Aesc oc@ii care l(cri:eaE( la
r"&(ci"$i* :i$ea care odea"$a c"&e( la ele* &"ra 1i A"Eele care se D:!odoAesc $" c" r"K"ri*
ci c" :"l%":irea cea c(re D":$eEe"* !rec": era" ale aceleia. Ni :( :i$"$eE c( a 'iloEo'a*
dar :ai :"l :( :i$"$eE c( 'e:eie 'ii$d a 'iloEo'aG 'e:eia* !e care :"l%i* de :"le ori* a"
vorAi9o de r(".
BDe Ia 'e:eie ese D$ce!""l !(ca"l"i 1i !ri$ ea o%i :"ri:C* Eice Iis"s Sira@ >+5* 00? 1i iar(1i)
BToa( r("aea ese
:ic( !e l=$&( r("aea 'e:eiiC >+5* +.?. Iar Pavel Eice) BNi $" Ada: a 'os a:(&i* ci 'e:eia
a:(&i( 'ii$d* s9a '(c" c(lc(oare de !or"$c(C >I Ti:. +* .8?. De aceea :ai :"l :( :i$"$eE
de ea c(* le!(d=$d acese !ri@($iri 1i ar"$c=$d &r(irea de r("* a 1ers oae oc(rile cele
D:!oriva ei* de1i era di$ 'irea cea clevei( 1i !ri@($i(. Ni a D$v(%a c" 'a!a c( oae acesea
$" s9a" '(c" di$ 'ire* ci di$ voi$%a 1i le$evirea lor* dre! !e$r" care 1i di$ $ea:"l lor ese c"
!"i$%( s( se aK"$&( la v=r'"l 'a!ei A"$e.
Fire&i'e:eiasc( ese 'oare sc@i:A(oare. De se va !leca la r("ae* 'ace :ari rele* iar de se va
a!"ca de 'a!a A"$(* :ai de&raA( D1i va da s"'le"l dec= s( $" o d"c( !=$( la ca!(G A1a 1i
aceasa* a Air"i 'irea 1i !ri$ s(r"irea la r"&(ci"$e a '(c" s( odr(sleasc( 'i" di$ !=$ece ser!.
Iar d"!( aceas9a alear&( iar(1i la r"&(ci"$e 1i Eice) BI$(ri"9s9a i$i:a :ea D$r" Do:$"lG
D$(l%a"9s9a cor$"l :e" D$r" D":$eEe"l :e"C jI I:!. +* .?. T=lc"irea c"vi$elor BD$(ri"9s9a
i$i:a :ea D$r" Do:$"lC a: ar(a9o :ai D$ai$e dra&osei voasre. Iar ac": de $evoie ese
s( =lc"i: Eicerea care "r:eaE(. C(ci d"!( ce a Eis BI$(ri"9s9a i$i:a :ea D$r" Do:$"lC a
ad("&a BD$(l%a"9s9a cor$"l :e" D$r" D":$eEe"l :e"C.
Ce ese Bcor$"l :e"CH C(ci deseori Dl D$reA"i$%eaE( Scri!"ra* c=$d Eice) BI$(l%a9se9va cor$"l
dre!"l"iC >Ps. 78* .-?. BI$(l%a"9s9a cor$"l Frisos"l"i l"iC. Deci ce D$sea:$( cor$H P"erea*
slava 1i ci$sea. Ni ese ase:e$ea ca la doAioacele cele $ec"v=$(oare* c(ci la ele D$ loc de
!"ere 1i slav( a" cor$"l !"s de D":$eEe". Ni de9. vor !ierde* a" !ierd" cea :ai :are !are
a !"erii Io$ Prec": osa1"l 'ar( ar:e* a1a ese 1i a"r"l 'ar( coar$e* les$e de !ri$s.
Deci !ri$ aceasa $i:ic alceva $" Eice 'e:eia* a'ar( doar c( Bs9a D$(l%a slava :eaC. Ni c": s9
a D$(l%aH BI$r" D":$eEe"l :e".C De9asa 1i D$(ri( ese D$(l%area* c(ci are e:elie are 1i
$e:i1ca(. Slava cea de la oa:e$i se daore19e !rosi:ei celor ce se sl(vesc* de aceea se 1i
r(soar$( les$e. Iar slava cea de la D":$eEe" $" ese a1a* ci de9a !"r"ri r(:=$e $e:i1ca(.
Prooroc"l ar(=$d !e acesea do"(* adic( 1i r(s"r$area cea les$e a aceleia 1i saor$icia
aceseia* Eice) BTo r"!"l iarA( 1i oa( slava o:"l"i ca 'loarea ierAii. Usca"9s9a iarAa 1i
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
.87
'loarea a c(E" >Is. 8-* 79<?. Iar !e$r" slava l"i D":$eEe" $" s!"$e a1a. Dar c":H BIar
c"v=$"l D":$eEe"l"i $osr" r(:=$e D$ veacC. Ni s9a" adeveri acesea la aceas( 'e:eie.
C(ci :"l%i D:!(ri%i* voievoEi 1i !"er$ici a" :e1e1"&i :"le 1i s9a" ose$i de :"le ori* ca
!o:e$irea lor s( r(:=$( $e1ears(. Ni 1i9a" Eidi :or:i$e sr(l"cie* 1i9a" ridica sa"ile 1i
c@i!"rile lor D$ :"le loc"ri 1i a" l(sa a:i$ire $e$":(rae is!r(vi* dar oae a" !ieri 1i $ici
$":ele lor $"9. :ai 1ie ci$eva* de1i vei :er&e D$ Sci%ia* D$ E&i!* la i$die$i 1i c@iar !=$( Pa
:ar&i$ile l":ii. Dar !ese o D$ acese loc"ri vei a"Ei s!"$=$d"9se is!r(vile 'e:eii aceseia 1i
o !(:=$"l !ese care l":i$eaE( soarele ese !li$ de slava A$ei.
Ni :i$"$a $" ese $":ai 'a!"l c( se vese1e 'e:eia D$ oa( l":ea* ci c( rec=$d a=a
vre:e* $" $":ai c( $" i s9a si$s la"da* ci cre1e 1i se D$i$de 1i :ai :"l* 1i 1i" o%i* D$ ce(%i*
!e c=:!* D$ case* D$ aAerele osa1ilor* D$ cor(Aii* D$ !r(v(lii 'iloEo'ia ei* r(Adarea 1i s"'eri$%a*
1i !re"i$de$i vei a"Ei ca ese l("da( aceas( 'e:eie. C(ci a"$ci c=$d D":$eEe" va voi s(
sl(veasc( !e ci$eva* c" oae c( va :"ri* sa" va rece :"l( vre:e sa" alceva se va D$=:!la*
slava acel"ia r(:=$e !e$r" odea"$a 1i $i:e$i $" va !"ea D$"$eca sr(l"cirea ei. De aceea
1i aceasa* D$v(%=$d !e o%i cei ce a"d c( $" reA"ie s( aler&e Ia cele sric(cioase* ci la Acela de
la Care $e r(:=$ $o"( cele A"$e* adev(rae 1i $e:i1ca9e* a ar(a !e !rici$"ior"l slavei. C(ci
d"!( ce a Eis) BI$(ri"9s9a i$i:a :ea D$r" Do:$"lC a ad("&a) BD$(l%a"9s9a cor$"l :e" D$r"
D":$eEe"l :e"C* ar(=$d"9$e de aici c( A"$((%ile s"$ D$doie* 1i $" "1or le !oae doA=$di
ci$eva. Ni Eice ea) M9a: iE(A(vi de "lA"rare 1i a: le!(da $eci$sea* dar a: doA=$di 1i
D$(rirea 1i :9a: D:!(r(1i 1i de slav(. Iar !e acesea do"( &re" le va !"ea vedea ci$eva
"$ie. C(ci :"l%i se iEA(vesc de !ri:eKdii* dar $" a" via%( sl(vi(. Al%ii doA=$desc slav( 1i
ci$se* dar s"$ sili%i s( se !ri:eKd"iasc( !e$r" slava aceea. M"l%i !reades'r=$(ri* vr(Kiori*
Ke'"iori de :or:i$e 1i al%ii care 'ac "$ele ca acesea sa" D$ e:$i%e* iar di$ oarecare
:ilosivire D:!(r(easc( s"$ D$ cele di$ "r:( sloAoEi%i. Ace1ia s9a" iEA(vi de !edea!s(* dar
$9a" 1ers oc(rile 'a!elor lor* ci D1i !oar( !re"i$de$i r"1i$ea lor. M"l%i osa1i vieKi* v=$=$d
via%a cea sl(vi( 1i sr(l"ci(* s9a" ar"$ca !e ei D$ !ri:eKdii 1i D$ r(EAoaie de :"le ori a"
!ri:i r($i* iar :ai !e "r:( a" :"ri 'ar( de vre:e. Ace1ia !o'i$d slava* a" c(E" di$ D$(rire
1i $e!ri9:eKd"ire.
Iar Ia 'e:eia aceasa s9a" D$=:!la s( 'ie a:=$do"() a c=1i&a 1i D$(rire 1i a doA=$di 1i
slav(. A1a s9a !erec" 1i la cei rei i$eri) 1i de !ri:eKdie @L iEA(vi* sc(!=$d de 'oc* 1i
sr(l"ci%i s9a" '(c"* Air"i$d :ai !res"s de 'ire !"erea acesei si@ii. As'el s"$ is!r(vile l"i
D":$eEe"* c(ci d(r"ie1e deoda( via%( 1i sr(l"ci( 1i D$(ri( '(r( de !ri:eKdii. Ni !e acesea
a:=$do"( ar(=$d"9le A$a Eicea) BI$(ri"9s9a i$i:a :ea D$r" Do:$"l* D$(l%a"9s9a cor$"l
:e" D$r" D":$eEe"l :e"C. Ni $" a Eis si:!l" BD$r" D":$eEe"C* ci BD$r" D":$eEe"l :e"C*
r(!i$d la si$e !e S(!=$"l cel de oA1e al l":ii. Ni a '(c" aceasa $" :ic1or=$d s(!=$irea
L"i* ci ar(9=$d"91i dra&osea ei 1i :=$&=i$d"9se. C(ci as'el ese oAicei"l celor ce i"Aesc. Ei
$" s"'er( s( i"Aeasc( D:!re"$( c" :"l%i* ci si$&"ri* ca s(91i arae dra&osea lor :ai c"
cov=r1ire.
A1a 'ace 1i David* Eic=$d) BD":$eEe"le* D":$eEe"l :e"* c(re Ti$e :=$ecC >Ps. 6+* .?. C(ci
d"!( ce a $":i s(!=$irea L"i cea de oA1e* a ar(a9o 1i !e cea oseAi(* care ese !ese s'i$%i.
Ni iar(1i Eice) BD":$eEe"le* D":$eEe"l :e"* ia a:i$e s!re :i$e* !e$r" ce :9ai l(saHC >Ps.
+.* .?. Ni iar(1i) BOice9voi l"i D":$eEe") S!riKi$ior"l :e" e1iC >Ps. 4-* +?. Iar acese c"vi$e
s"$ ale s"'le"l"i cel"i 'ierAi$e* a!ri$s 1i care arde de dori$%(. A1a a '(c" 1i 'e:eia aceasa.
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
.8<
Iar c=$d oa:e$ii 'ac a1a $" ese "$ l"cr" de :irare. Dar c=$d vei vedea !e D":$eEe" '(c=$d
a1a* a"$ci s!(i:=$9eaE(9e. C(ci !rec": ace1ia $" voiesc ca El s( 'ie de oA1e* !e$r" o%i*
ci $":ai !e$r" ei* $":i$d"9L D":$eEe" al lor* a1a 1i El $" Eice c( ese $":ai D":$eEe" de
oA1e* !e$r" cei :"l%i* ci 1i deoseAi al "$ora. De aceea Eice) BE" s"$ D":$eEe"l l"i Avraa:
1i al l"i Isaac 1i al l"i Ia9covC >Ie1i 0* 6?. N" D$&"s=$d"91i s(!=$irea Eice a1a* ci :ai :"l
D$i$E=$d"9Ni9o. C(ci s(!=$irea L"i o deEv(l"ie :ai :"l 'a!a A"$( a s"!"1ilor dec=
:"l%i:ea lor. Ni $" se A"c"r( :ai :"l $":i$d"9Se) D":$eEe"l cer"l"i* al !(:=$"l"i* al
:(rii 1i al ""ror celor ce s"$ D$ ele* !rec": Se A"c"r( $":i$d"9Se) D":$eEe"l l"i Avraa:*
al l"i Isaac 1i al l"i lacov. Ni ceea ce $" se 'ace la oa:e$i* vede: c( se D$=:!l( la D":$eEe".
La oa:e$i* s"!"1ii s"$ $":i%i de s(!=$i 1i o%i a" oAicei s( Eic() c"are ese e!iro! al
c"(r"iaG c"are ese eco$o: al c"(r"iaG c"are ese voievod* sa" e!ar@ al c"(r"ia. Ni $i:e$i
$" Eice) e!ar@"l ese al c"(r"ia e!iro!* ci !e cei :ai :ici " $":i: odea"$a de la cei :ai
:ari* ca s"!"1i ai lor. Dar la D":$eEe" s9a '(c" i$vers. C(ci $" Eice $":ai Avraa: al l"i
D":$eEe"* ci 1i D":$eEe"l l"i Avraa:* S(!=$"l $":i$d"9Se de la sl"&(. Iar Pavel
s!(i:=$=$d"9se de la aceasa Eicea) BPe$r" aceasa D":$eEe" $" se r"1i$eaE( ca s( se
$":easc( D":$eEe"l lorC >Evr. ..*6?. S(!=$"l $" Se r"1i$eaE( a se $":i de la sl"&i. Dar
!e$r" ce $" Se r"1i$eaE(H Pe$r" ca 1i $oi s(9. "r:(: L"i. TreA"ia s( se r"1i$eEe de cei
sr(i$i 1i !riAe&i* vei Eice* c(ci ei se !are c( s"$ $eD$se:$a%i 1i de'(i:a%i. Dar s'i$%ii aceia $"
era" sr(i$i D$ 'el"l acesa* !rec": socoi: $oi* ci D$ al"l !reasl(vi. Noi $":i: sr(i$i !e cei
ce 1i9a" l(sa loc"l lor 1i s9a" d"s D$ al !(:=$. Dar aceia $" era" sr(i$i D$ 'el"l acesa* ci
rec=$d c" vederea oa( l":ea aceasa 1i socoi$d c( !(:=$"l ese :ic* c("a" ceaea cea
di$ cer"ri* $" di$ :=$drie* ci di$ :(ri:ea s"'le"l"iG $" !e$r" r"'ie* ci !e$r" dra&osea 'i9
loEo'iei. C(ci d"!( ce a" c"&ea la oae cele de !e !(:=$ 1i a" v(E" c( rec 1i !ier* c(ci
$i:ic $" ese D$(ri 1i $e:i1ca aici* $ici Ao&(%ia* $ici s(!=$irea* $ici slava* $ici c@iar via%a*
ci 'iecare are "$ s'=r1i 1i se sile1e s( aK"$&( la el* iar cele di$ cer $" s"$ D$ aces 'el* ci 'ar(
de s'=r1i 1i $e:i1c(oare* a" ales s( 'ie sr(i$i de cele c"r&(oare 1i rec(oare* ca s(
doA=$deasc( cele s((oare. Deci ei era" sr(i$i $" c( $" avea" !arie aici !e !(:=$* ci
!e$r" c( dorea" !aria cea de9a !"r"rea s((oare. L"cr" !e care 1i Pavel Dl ara( Eic=$d) BIar
cei ce &r(iesc "$ele ca acesea dovedesc c( ei D1i ca"( lor !arieC >Evr. ..* .8?. Dar care
!arieH Oare cea :ai di$ai$e !e care a" l(sa9oH Nicidec":. C( Bdac( ar 'i av" D$ :i$e !e
aceea di$ care ie1iser(* avea" vre:e s( se D$oarc(. Dar ac": ei doresc "$a :ai A"$(* adic(
!e cea cereasc(C >Evr. ..* .59.6?* al c(rei Me1er 1i Oidior ese D":$eEe". Pe$r" aceasa
D":$eEe" $" se r"1i$eaE( a se $":i D":$eEe"l lor.
Deci s( "r:(: 1i $oi acesora* ro&"9v(* s( rece: c" vederea acesea de 'a%( 1i s( !o'i: cele
viioare* s( l"(: ca D$v(%(oare !e 'e:eia aceasa 1i s( aler&(: !"r"rea c(re
D":$eEe" 1i oae s( le cere: de la El. C(ci $i:ic $" ese D$oc:ai ca r"&(ci"$ea.
R"&(ci"$ea !e cele ce s"$ c" $e!"i$%( le 'ace c" !"i$%(G !e cele $eles$icioase le 'ace
les$icioase. Pe aceasa 1i 'erici"l David o 'olosea* c(ci Eice) BDe 1a!e ori D$ Ei Te9a: l("da
!e$r" K"dec(%ile dre!(%ii TaleC >Ps. ..<* .66?. Iar dac( D:!(ra 'ii$d* a'"$da D$ $e$":(rae
&riKi 1i ras D$ oae !(r%ile* se r"&a l"i D":$eEe" de a=ea ori D$ Ei* ce r(s!"$s sa" ierare vo:
avea $oi* cei ce* av=$d a=a vre:e liAer(* arareori $e r"&(: L"i c" oae c( voi: s(
doA=$di: a=ea 'oloaseH C(ci c" $e!"i$%( ese* c" $e!"i$%( Eic* ca o:"l ce se roa&( c"
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
.84
os=rdie c"vii$cioas( 1i 'ace cereri dese c(re D":$eEe" s( cad( vreoda( D$ !(ca. Dar c":H
E" v( voi s!"$e.
Cel ce 1i9a D$'ierA=$a :i$ea 1i 1i9a ridica s"'le"l* :"9=$d"9se !e si$e c(re cer* 1i as'el
c@ea:( !e S(!=$"l s(" 1i91i ad"ce a:i$e de !(caele sale 1i vorAe1e c" El !e$r" ierarea
lor* r"&=$d"9. s( 'ie :ilosiv 1i Al=$d* di$ !erecerea D$ c"vi$ele acesea lea!(d( oa( &riKa
acesei vie%i* se D$rari!eaE( 1i se 'ace :ai D$al dec= !ai:ile cele o:e$e1i. Ni dac( va vedea
vre"$ vr(K:a1* d"!( r"&(ci"$e $"9. :ai vede ca !e "$ vr(K:a1. Sa" de va vedea vreo 'e:eie
'r":oas(* $" va 'i ras c" oc@ii la 'a%a ei* c(ci 'oc"l r"&(ci"$ii !erece D$l("$r"l l"i 1i al"$&(
de acolo orice &=$d $eA"$esc. Dar de vre:e ce oa:e$i 'ii$d c(de: c" les$ire D$ le$evire* d"9
!( "$ ceas* do"( sa" rei de la r"&(ci"$e* 'ierAi$%eala aceea ce s9a '(c" D$ i$e de la r"&(ci"$e
se va si$&e !"%i$ c=e !"%i$. De aceea alear&( iar(1i de&raA( lar"&(ci"$e 1i D$'ierA=$( iar(1i
:i$ea a care s9a r(ci. Iar de vei 'ace aceasa oa( Ei"a D$ r(si:!"ri* D$'ierA=$=$d"9e de
desi:ea r"&(ci"$ilor* $" vei da diavol"l"i !rici$( 1i i$rare D$ &=$d"rile ale. Ni dac( a!a care
s9a r(ci o !"$e: iar(1i la 'oc* ca s( se D$'ierA=$e de&raA(* ca s( !"e: !r=$Ei* a1a s( 'ace:
1i aici. Ni !"$=$d &"ra $oasr( !e r"&(ci"$e ca !e $i1e c(rA"$i* s( $e a!ri$de: iar(1i :i$ea
$oasr( s!re evlavie 1i s( "r:(: Eidarilor. C(ci aceia vr=$d s( Eideasc( ceva c" c(r(:iEi* di$
!rici$a $esaAili(%ii lor sr=$& oa( Eidirea c" le:$e l"$&i* 1i $" 'ac aceasa !"$=$d"9le rar* ci
des* ca !ri$ desi:ea le:9$elor acesora alc("irea c(r(:iEilor s( se 'ac( are. A1a '( 1i ".
Toae 'a!ele ale di$ viaa aceasa s( le e1i c" desi:ea r"&(ci"$ilor* ca c" $i1e le&("ri* 1i
a1a s(9%i D$(re1i di$ oae !(r%ile via%a a. Ni dac( vei 'ace a1a* c" oae c( vor s"'la
$e$":(rae v=$"ri ale is!ielor* sc=rAelor sa" a oric(ror &=$d"ri "r=e* sa" va ve$i orice r("
as"!ra* $" vor !"ea s(9%i s"r!e casa* 'ii$d le&a( c" desele r"&(ci"$i.
Ni c": se !oae* vei Eice* ca "$ o: av=$d a=ea &riKi 1i c" dre&(orie s( se roa&e la 'iecare rei
ceas"ri ale Eilei 1i s( aler&e la #iseric(H Se !oae 1i ese 'oare les$icios. C( de1i a :er&e la
#iseric( $" se !oae* o"1i s=$d acolo la sl"KAa a !od s( e ro&i. Ni $" ese reA"i$%( de &las*
ci de :i$eG $ici de D$i$derea :=i$ilor* ci de s"'le os=rd"iorG $ici de !oEi%ia r"!"l"i* ci de
c"&earea :i$%ii. C(ci 1i A$a aceasa a 'os asc"la( $" !e$r" c( a sloAoEi &las are D$ a'ar(*
ci !e$r" c( sri&a are D$l("$r"l i$i:ii* !rec": Eice Scri!"ra) BNi &las"l ei $" se a"EeaC >I
I:!. .* .0?. Ni :"l%i de :"le ori a" '(c" a1a* c(ci s=$d a'ar( la "1ile s(!=$ior"l"i* care
D$("$r" sri&a* se i"%ea* D$&roEea 1i se "rAa* ei D$se:$=$d "9se c" se:$"l cel s'=$ 1i
r"&=$d"9se c" :i$ea !"%i$* i$ra" la acela 1i9. sc@i:Aa"* !ooli$d"9.* di$ s(lAaic 'ac=$d"9.
Al=$d. Ni !e aceas( r"&(ci"$e $9a o!ri9o $ici loc"l* $ici vre:ea* $ici 'a!"l c( $9a 'os rosi(
D$ a"E.
F( 1i " a1a. S"s!i$( c" a:ar* ad"9%i a:i$e de !(caele ale* ca"( la cer 1i Eii D$ :i$ea a)
BMil"ie1e9:(* D":$eEe"leC 1i ia( c( s9a s(v=r1i r"&(ci"$ea a. C(ci cel ce a Eis
B:il"ie1e9:(C 'ace o :(r"risire* c(ci 1i9a c"$osc" !(caele sale. Ni $":ai celor ce a" &re1i
le ese !ro!ri" a cere :il(. Cel ce a Eis B:il"ie1e9:(C* a l"a ierare de &re1eale* iar cel :il"i
$" se :ai !ede!se1e. Cel ce a Eis B:il"ie1e9:(C a doA=$di D:!(r(%ia cer"rilor. C(ci !e care
Dl va :il"i D":$eEe" $" $":ai c( ese iEA(vi de os=$d(* ci se D:!(r(1e1e 1i de A"$((%ile
cele ce vor s( 'ie.
Deci s( $" c("(: !rici$( Eic=$d c( $" ese a!roa!e loca1"l de r"&(ci"$e* 'ii$dc( dac( $oi
D$1i$e $e vo: reEvi* dar"l D"@"l"i $e 'ace loca1"ri ale l"i D":$eEe". De aceea l"crarea
r"&(ci"$ii $e ese les$e di$ oae !(r%ile. $c@i$area 1i sl"Kirea $oasr( $" ese ca a i"deilor de
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
.5-
:ai D$ai$e* r"!easc( 1i av=$d reA"i$%( de :"le l"cr(ri e3erioare. Ei dac( voia" s( se roa&e
reA"ia" s( se s"ie la Te:!l"* s( c":!ere "r"rele* s( aiA( D$ :=i$i le:$e de 'oc* s( aiA(
c"%i* s( sea l=$&( Ler'el$ic 1i :"le ale !or"$ci s( s(v=r1easc(. Dar aici $i:ic de aces 'el
$" ese* ci ori"$de vei 'i ai Ker'el$ic"l c" i$e* ai c"%i"l 1i Ker'a* " D$s"%i 'ii$d 1i !reo 1i
Ker'el$ic 1i Ker'(. C(ci ori"$de vei 'i !o%i s( ridici Ker'el$ic $":ai de vei ar(a voi$%( de
reEvire. Ni c" $i:ic $" o!re1e loc"l 1i $ici D:!iedic( vre:ea* 1i de $" vei !leca &e$"$c@ii*
de $"9%i vei Aae !ie!"l 1i de $"9%i vei ridica :=i$ile la cer* ci $":ai de vei ar(a :i$ea
'ierAi$e* ai s(v=r1i oa( r"&(ci"$ea.
Ni 'e:eia care i$e D$ :=i$i s"veica 1i %ese !oae s( ca"e c" :i$ea la cer 1i s( c@e:e !e
D":$eEe" c" 'ierA=$%eal(. Ni o:"l :er&=$d la =r& !oae 'ace r"&(ci"$i D$i$se. Ni cel ce
1ade la aelier"l l"i 1i coase !iei* !oae s( a'ieroseasc( s"'le"l l"i S(!=$"l"i. Ni sl"Kior"l care
alear&( 1i vi$e* 'ace c"r. c. ar("ri* sa" 1ade la A"c((rie* !oae s( 'ac( r"&(ci"$i D$i$se c"
:i$ea reaE(* c=$d $"9i ese c" !"i$%( s( vi$( la #iseric(. D":$eEe" $" se r"1i$eaE( deloc*
ci $":ai "$ l"cr" cere* :i$e 'ierAi$e 1i s"'le D$'r=$a 1i c"ra. Ni ca s(
c"$o1i c( $" ese reA"i$%( de loc"ri 1i de vre:i* ci de c"9&eare a :i$%ii vieaE( 1i reaE(*
ca"( la Pavel care E(cea D$i$s D$ e:$i%(* $" D$ !icioare* c(ci A""c"l D$ care Di era" A(&ae
!icioarele $"9. l(sa. Dar 'ii$dc( s9a r"&a c" os=rdie* a c"re:"ra e:$i%a* a cl(i$a e:eliile
ei* iar !e e:$icer l9a D$'rico1a* iar a!oi l9a !ov(%"i la S'=$a Tai$(.
IeEec@ia $" s=$d dre!* $ici !lec=$d"91i &e$"$c@ii* ci E(c=$d D$ !a di$ !rici$a Aolii 1i
D$orc=$d"9se la !eree a D$ors @o(r=rea care era da( as"!ra l"i* 1i9a c=1i&a :"l( dra&ose
1i s9a D$s($(o1i ca :ai D$ai$e* 'ii$dc( s9a r"&a l"i D":$eEe" c" 'ierA=$%eal( 1i c" s"'le
D$'r=$a 1i c"ra.
Ni $" $":ai la A(rAa%ii cei s'i$%i 1i :ari* ci 1i la cei r(i se !oae vedea aceasa. T=l@ar"l $" a
sa D$ loca1 de r"&(ci"$e* $ici 1i9a !leca &e$"$c@ii* ci 'ii$d D$i$s !e Cr"ce c" !"%i$e c"vi$e
a doA=$di D:!(r(%ia cer"rilor. U$"l 'ii$d D$ &roa!( 1i D$ $oroi* al"l D$ &roa!( c" 'iarele* al"l
D$ !=$ecele c@i"l"i* dar r"&=$d"9se l"i D":$eEe"* oae cele D:!oriva lor le9a" risi!i* 1i a"
ras s!re ei dra&osea cea d":$eEeiasc(.
Ni Eic=$d"9v( acesea* v( s'("iesc s( :er&e%i adeseori la #iseric(* iar dac( $" !"e%i* 1i acas(
s( v( r"&a%i D$ :"l( li$i1e* !lec=$d"9v( &e$"$c@ii '(r( "lA"rare 1i D$i$E=$d"9v( :=i$ile. Iar
dac( $e vo: D$=:!la s( 'i: :ai :"l%i* $" se c"vi$e ca !e$r" aceasa s( l(sa%i r"&(ci"$ile
cele oAi1$"ie* ci s( v( r"&a%i c@e:=$d !e D":$eEe" D$ 'el"l D$ care v9a: ar(a dra&osei
voasre. Ni $" ve%i avea :ai !"%i$ de 'olos de la aces 'el de r"&(ci"$e. Ni a: Eis acesea $"
!e$r" ca s( le l("da%i 1i s( v( :i$"$a%i de ele* ci s( le D:!li$i%i c" l"cr"l* c@el"i$d vre:ea
Eilei* a $o!%ii 1i a l"cr(rii D$ r"&(ci"$e 1i D$ cereri. Dac( vo: ico$o:isi a1a l"cr"rile $oasre*
1i via%a aceasa de ac": o vo: !erece D$(ri%i 1i D:!(r(%ia cer"rilor o vo: c=1i&a. Pe care 'ie
ca $oi o%i s9o doA=$di: c" dar"l 1i c" i"Airea de oa:e$i a Do:$"l"i $osr" Iis"s Frisos* D:9
!re"$( c" Care Ta(l"i 1i S'=$"l"i D"@ Se c"vi$e slava* ac": 1i !"r"rea 1i D$ vecii vecilor.
A:i$.
OMILIE la c"v=$"l ce Eice) CNi era o !(:=$"l o &"r( 1i o li:A( ""rorC >Pac. .-* U
l
:. a( c( a: aK"$s ac": la s'=r1i"l s'i$elor !ar"Eeci de Eile* a: s(v=r1i D$oarea !os"l"i 1i
a: sosi la li:a$ c" da9r"l l"i D":$eEe". Dar s( $" le$evi: !e$r" aceasa* ci !e$9r" aceasa
s( ar((: :ai :"l( os=rdie 1i !rive&@ere. C(ci 1i cor(AieriD d"!( ce rec $oia$"ri
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
.5.
$e$":(rae* c=$d voiesc s( i$re D$ li:a$ c" coraAia !li$(* a"$ci :ai ales a" :ai :"l( &riK(*
ca $" c":va coraAia s( se loveasc( de vreo s=$c( aco!eri( c" a!( 1i a1a s( 'ac( $e'olosioare
oa( ose$eala lor de :ai D$ai$e.
A1a 'ac 1i aler&(orii) c=$d aK"$& la s'=r1i"l c"rsei* a"$ci alear&( :ai are* ca s( c=1i&e 1i s(
se D$vred$iceasc( de dar"ri. La 'el 1i l"!(orii c=$d se vor l"!a !e$r" c"$"$(* :ai :are
$evoi$%( ara( dec= D$ l"!ele de :ai D$ai$e* ca l"=$d !re:i"l s( se veseleasc(. Deci* !rec":
cor(Aierii* aler&(orii 1i l"!(orii a"$ci D$:"l%esc os=rdia 1i !rive&@erea c=$d se a!ro!ie de
s'=r1i* a1a 1i $oi* care a: aK"$s c" dar"l l"i D":$eEe" la aceas( S(!(:=$( Mare* reA"ie s(
ar((: :ai :"l( os=rdie la !osG s( 'ace: r"&(ci"$ile :ai c" (rieG s( $e :(r"risi: :ai c"
de9a:($"$"l 1i :ai des !(caele $oasreG s( l"cr(: 'a!ele cele A"$e* :ilose$ie D$des"la(*
Al=$de%e* s:ere$ie 1i oae celelale 'a!e A"$e* ca aK"$&=$d la Oi"a cea do:$easc( a Pa1ilor
c" acese is!r(vi* s( doA=$di: dar"ri de la S(!=$"l.
Ni S(!(:=$a aceasa o $":i: $" !e$r" c( are :ai :"le ceas"ri* c(ci s"$ alele care a"
:"l :ai :"le ceas"ri de Ei* $ici !e$r" c( are :ai :"le Eile* c(ci acela1i $":(r a" oae.
Dar !e$'U care !rici$( o $":i: :areH Pe$r" c( A"$((%ile ce $i s9a" '(c" D$ ea s"$ :ari.
I$ aceasa s9a srica vraKAa cea vec@e* :oarea a 'os Air"i(* Alese:"l a 'os ridica* ira$ia
diavol"l"i s9a risi!i* vasele l"i s9a" !ierd"* D:!(carea oa:e$ilor c" D":$eEe" s9a '(c"*
cer"l s9a desc@is* oa:e$ii c" D$&erii s9a" a:eseca* cele des!(r%ie s9a" "$i* Eid"l cel di$
:iKloc s9a ridica* D$c"ieorile s9a" srica* D":$eEe"l !(cii a D:!(ca cele de s"s c" cele Le !e
!(:=$. De aceea $":i: :are aceas( s(!(:=$(* !e$r" a=a :"l%i:e de dar"ri ce $e9a
d(r"i S(!=$"l D$ ea. Ni di$ !rici$a aceasa :"l%i as!resc !os"l* 'ac !rive&@eri :ai D$i$se 1i
da" :ilose$ii :ai Ao&ae* ar(=$d* !ri$ cele ce 'ac* ci$sea 'a%( de aceas( S(!(:=$(. Ni dac(
S(!=$"l $osr" $e9a da a=ea A"$((%i D$ ea* c": $oi s( $" $e ar((: re^ c"$o1i$%a 1i
evlavia !ri$ cele ce !"e:.
C(ci 1i D:!(ra%ii ar(=$d c= se c"ceresc de acese ci$sie Eile* !or"$cesc ""or celor ce
oc=r:"iesc reA"rile sa"l"i s( D$ceeEeG s( D$c@id( "1ile K"dec(oriilorG s( se al"$&e orice 'el
de &=lceava 1i $eD$%ele&ere* ca o%i s( 'ie liAeri s( se sileasc( D$ li$i1e 1i !ace la cele
d"@ov$ice1i. Ni $" $":ai aceasa* ci 1i al( d(r"ire ara(* c(ci liAereaE( di$ le&("ri !e cei di$
e:$i%e* "r:=$d S(!=$"l"i d"!( !"erea o:e$easc(. C(ci !rec": S(!=$"l $e liAereaE( di$
e:$i%a cea c":!li( a !(caelor 1i $e d(r"ie1e des'(area A"$((%ilor celor $e$":(rae* D$
aces 'el 1i $oi reA"ie s( $e 'ace: "r:(ori i"Airii de oa:e$i a S(!=$"l"i c" cele ce !"e:.
Ai v(E" c": 'iecare di$ $oi* !ri$ ceea ce !oae* D1i ara( evlavia 1i ci$sea !e$r" Eilele
acesea ce $i s9a" '(c" $o"( !rici$"ioare de a=ea A"$((%iH Pe$r" aceasa v( ro&Q ac":
:ai :"l dec= al(da(* ca le!(d=$d o &=$d"l cel l":esc 1i av=$d oc@i"l :i$%ii c"ra 1i
reaE* a1a s( ve$i: aici* 1i $i:e$i ve$i$d D$ #iseric( s( $" ra&( d"!( el &riKi l":e1i* ca s( se
D$oarc( acas( c" r(s!l(ire vred$ic( a ose$elilor sale.
/e$i%i dar s( v( !"$e: iar(1i D$ai$e :asa cea oAi1$"i( 1i di$ cele ce s9a" cii ac": de
c"r=$d de la 'erici"l Moise* s( os!((: dra&osea voasr(* !"$=$d"9v( D$ai$e c@iar cele ce s9
a" cii* ca s( v( ar( c" de9a:($"$"l D$%eles"l D":$eEeie1ii Scri!"ri. Ni d"!( ce s9a !"s
s'=r1i !ovesirii des!re Noe* s9a D$ce!" de la Si: isorisirea $ea:"l"i* Eic=$dG BNi s9a $(sc"
1i l"i Si:* a(l ""ror 'iilor l"i Ever* 'rael"i cel"i :ai :are al l"i la'eC >Fac. .-* +.?. A!oi
ar(=$d $":ele 'iilor l"i* Eice) BIar l"i Ever s9a" $(sc" doi 'ecioriG $":ele "$"ia Fale&*
!e$r" c( D$ Eilele l"i s9a D:!(r%i !(:=$"lC >Fac* .-* +5?. /eEi c( la $":irea cel"i ce s9a
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
.5+
$(sc" a ar(a de :ai D$ai$e ceea ce reA"ia s( se 'ac( $" d"!( :"l( vre:e* adic(
des!(r%irea li:Ailor. Ca v(E=$d a!oi s(v=r1i$d"9se l"cr"l s( $" e :ai :i$"$eEi* c(ci c" :"l
:ai D$ai$e a 'os vesi !ri$ $":irea co!il"l"i. Ni d"!( ce a e$":era !e cei ce s9a" $(sc" !e
"r:( di$ ace1ia* Eice) BNi era o !(:=$"l o li:A( 1i "$ &las ""rorC >Fac. ..* .?* $" Eic=$d
!e$r" !(:=$* ci des!re $ea:"l o:e$esc* ca s( $e D$ve%e !e $oi c( oa( 'irea o:e$easc(
avea o li:A(.
I$ aces se$s* vorAe1e Scri!"ra 1i des!re E$os. BNi l"i Si s9a $(sc" 'i" 1i i9a !"s $":ele
E$osG acesa a $(d(Kd"i a c@e:a $":ele Do:$"l"i D":$eEe"C >Fac .8* +6 .? bDi$ O:ilia +.
la Facerec* Ai v(E" $":ire :ai sr(l"cioare dec= coroa$a 1i :ai l":i$a( dec= !or'iraH
C(ci ce !oae 'i :ai 'erici dec= "$"l ca acesa care D:!odoAe1e c" c@e:area l"i D":$eEe"*
1i !e ea o are D$ loc de $":eH /eEi 1i c": cei vec@i D$v(%a" !e co!iii cei ce se $(1ea"* !ri$
$":ele ce le !"$ea"* s( se sileasc( 1i s( %ie de 'a!a A"$(H Ni $" '(cea" !rec": cei de ac":.
care !"$ $":ele !rec": se D$=:!l(. C(ci ei Eic) BS( se $":easc( co!il"l c" $":ele :o1"l"i
sa" al sr(:o1"l"iC. Ni aceia !"$ea" oa( os=rdia ca s( $":easc( !e cei ce se $(1ea" c"
as'el de $":e* care $" $":ai !e cei ce9. !ri:ea" Di D$de:$a la 'a!( A"$(* ci 1i !e "r:a1ii
lor* 1i ""ror $ea:"rilor de !e "r:( !rici$"ia D$v(%("r( de oa( 'iloEo'ia. Deci* $ici $oi s(
$" !"$e: la co!ii $":e Ia D$=:!lare* $ici s( ie d(r"i: $":ele :o1ilor* ale sr(:o1ilor sa"
ale r"de$iilor* ci a s'i$%ilor A(rAa%i care a" sr(l"ci c" 'a!a A"$( 1i care a" av" :"l(
D$dr(E$eal( c(re D":$eEe". Dar $ici !(ri$%ii* $ici co!iii care !ri:esc acese $":e s( $"
$(d(Kd"iasc( :=$"irea lor $":ai de la $":e* c(ci $":ele li!si de 'a!a A"$( $" 'olose1e la
$i:ic. Ci $(deKdea :=$"irii reA"ie s9o aiA( D$r" l"crarea 'a!elor A"$e. Ni s( $" c"&ee D$al
!e$r" $":e* $ici !e$r" r"de$ia c" s'i$%ii A(rAa%i* $ici !e$r" alceva* ci $":ai !e$r" D$9
dr(E$eala l"cr"rilor lor. Dar $ici !e$r" aceasa s( $" c"&ee D$al* ci :ai :"l s( se s:ereasc(
1i s( se !lece* c=$d vor !"ea ad"ce :"l( Ao&(%ie de 'a!e A"$e. C( '(c=$d a1a c" :ai :"l(
si&"ra$%( vo: !(sra Ao&(%ia cea sr=$s( 1i vo: ra&e la $oi dra&osea l"i D":$eEe". Des!re
aceasa 1i Frisos Eicea "ce$icilor L"i) BC=$d ve%i 'ace oae* Eice%i c( s"$e%i sl"&i
$ereA$iceC* 1i oae !ooli$d c"&eele lor* D$v(%=$9d"9i s( c"&ee s:eri 1i s( $" se D$al%e
l"cr=$d ceva* ci s( 1ie c( a avea ci$eva is!r(vi 1i a se s:eri ese 'a!a A"$( cea :ai :are
dec= oae celelale. Dar s( $e D$oarce: iar(1i la 'ir"l c"v=$"l"i $osr".
BNi era o !(:=$"l o &"r( 1i "$ &las ""rorC. G"r( 1i &rai D$se:$=$d li:A(* c(ci o%i vorAea"
aceea1i li:A(. Ni ca s( e adevere1i c( c"v=$"l B1i era o !(:=$"l o &"r(C se re'er( la &rai*
asc"l( Scri!"ra ce Eice D$ al loc) BOrav( de as!id( s"A A"Eele lorC >Ps. .04* 0?* !ri$ BA"EeC
D$%ele&=$d &rai.
BNi a" 'os d"!( ce a" !"rces ei de la r(s(ri* a" a'la c=:! D$ !(:=$"l Se$aar 1i aii
desc(leca acoloC >Fac. ..* +?. /eEi c": 'irea o:e$easc( $" !oae sa D$ @oarele ei* ci !"r"rea
!o'e1e 1i dore1e la cele :ai :ariH Ni aceasa ese ceea ce !r(!(de1e :ai :"l $ea:"l
o:e$esc* 'ii$dc( $" voie1e s(91i c"$oasc( :(s"rile 'irii sale* ci !"r"rea !o'e1e cele :ari 1i
:ai !res"s de vred$icia ei. Di$ aceasa se $asc 1i cei ce casc( la l"cr"rile acesei l":i* care*
"i=$d"91i 'irea lor* ad"$( :"i( Ao&(%ie 1i doA=$desc s(!=$ire* 1i voiesc s( se ridice la :are
D$(l%i:e* $e1ii$d c( vor c(dea !=$( D$ ad=$c"l cel :ai de Kos. Ni l"cr"l acesa Dl !oae vedea
orici$e D$ 'iecare Ei* dar $ici a1a $" se D$%ele!%esc ceilal%i* ci !"%i$ i:! D$'rico1=$d"9se* "i(
de&raA( oae 1i iar(1i !e aceea1i cale c(l(oresc* c(E=$d a!oi D$ acelea1i !r(!(sii.
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
.50
BNi $" a 'os d"!( ce a" !"rces ei de la r(s(ri* a" a'la c=:! D$ !(:=$"l Se$aar 1i a"
desc(leca acoloC >Fac. ..* +?. /eEi c": c=e !"%i$ $e ara( $esaor$icia :i$%ii lorH C(ci d"!(
ce a" v(E" c=:!"l* l(s=$d"91i loc"i$%a cea di$=i* s9a" :"a 1i a" desc(leca acolo. A!oi
Eice) BNi a Eis o:"l c(re veci$"l s(") ve$i%i s( 'ace: c(r(:iEi 1i s( ie arde: D$ 'ocG 1i le9a
'os c(r(:ida D$ loc de !iar( 1i as'al"l D$ loc de l"C. Ni a" Eis) ve$i%i s( $e Eidi: $o"( ceae
1i "r$* al c(r"i v=r' s( 'ie !=$( la cerG 1i s( $e 'ace: $o"( $":e :ai D$ai$e de a $e risi!i !e
'a%a a o !(:=$"lC >Fac. ..* 098?. /eEi c( "$irea li:Aii $9a" D$reA"i$%a9o !rec": se c"ve9
$eaH Ni c": s'a"l cel de1er al vie%ii aceseia se 'ace !rici$( a ""ror r("(%ilorH
B/e$i%i* Eice* s( 'ace: c(r(:iEi 1i s( le arde: D$ 'oc. Ni le9a 'os lor c(r(:ida D$ loc de !iar(*
1i as'al"l D$ loc de l"C. G=$de1e9e c=( D$(rire voiesc s( dea Eidirii* $e1ii$d c( Bde $9ar Eidi
Do:$"l casa* D$ Eadar s9ar ose$i cei ce o EidescC >Ps. .+6* .?. BNi s( $e Eidi: $o"( ceaeC*
$" l"i D":9
$eEe"* ci B$o"(C. /eEi c= de :are ese r("aea 1i la c=( "rAare s9a"C aA("* c" oae c( le
era !roas!(( 1i le s"$a D$c( D$ "rec@i !o:e$irea acelei !r(!(de$ii de !ese oH BNi s( $e
Eidi: $o"( ceae 1i "r$* al c(r"i v=r' s( 'ie !=$( la cerC. N":i$d aici cer* D":$eEeiasca
Scri!"r( a voi s( $e arae $o"( :(ri:ea D$dr(E$elii lor. BNi s( $e 'ace: $":eC. Ai v(E"
r(d(ci$a r("(%iiH S( doA=$di: !o:e$ire ve1$ic(* ca l"cr"l $osr" $icioda( s( $" 'ie da
"i(rii. Ni aceasa s( 'ace: :e" D$ai$e de a $e risi!i !e 'a%a D$re&"l"i !(:=$. C= i:!
s"$e: D:!re"$( s( !"$e: D$ l"crare ceea ce a: &=$di $oi* ca s( l(s(: !o:e$irea ve1$ic( la
$ea:"rile cele de !e "r:(.
S"$ :"l%i 1i ac": care "r:eaE( acelora 1i voiesc ca* Eidi$d case sr(l"cie* A(i* &r(di$i 1i
loc"ri de !li:Aare* s( 'ie !o:e$i%i. Ni de vei D$reAa !e 'iecare di$re ace1ia !e$r" care
!rici$( se ose$esc 1i c@el"iesc a=%ia Aa$i 'ar( $ici "$ 'olos* alceva $" a"Ei 'ar( $":ai
c"vi$ele acesea) ca s( i se !(sreEe !o:e$irea odea"$aG ca s( se 1ie des!re casa aceasa c(
ese a c"(r"iaG iar de %ari$a aceasa c( ese a c"(r"ia. Dar aces l"cr" $" ese vred$ic de
!o:e$ire 1i de la"d(* ci :ai c"r=$d de !ri@($ire. C(ci d"!( c"vi$ele acesea* se ada"&(
&rai"rile cele vred$ice de !ri@($iri) a c"(r"ia care a 'os Ke'"ior* care a 'os r(!ior* care a
deEAr(ca !e v(d"ve 1i !e s(r:a$i. Deci l"crarea aceasa $" ad"ce !o:e$ire* ci !ri@a$(* c(ci
D$dea:$( li:Aile !riviorilor s( @"leasc( 1i s( !ri@($easc( !e cel ce a '(c" acelea.
Dar de !o'e1i c" adev(ra !o:e$ire ve1$ic(* D%i voi ar(a o cale !ri$ care vei !"ea 'i !o:e$i
odea"$a* 1i !e l=$&( la"da ce vei c=1i&a aici D%i va !rici$"i 1i :are D$dr(E$eal( D$ veac"l ce
va s( 'ie. D:!are Aa$ii ace1ia D$ :=i$ile s(racilor 1i las( !ierele 1i Eidirile cele :ari* %ari$ile
1i A(ile. Po:e$irea aceasa ese $e:"rioareG !o:e$irea aceasa %i se va 'ace !rici$"ioare de
:"le A"$((%iG !o:e$irea aceasa e va "1"ra de sarci$a cea &rea a !(caelor ale 1i9%i va
doA=$di :"l( D$dr(E$eal( la S(!=$"l. Ni !e l=$&( acesea !"$e9%i D$ :i$e c"vi$ele ce le vor
Eice oa:e$ii) o:"l acesa ese :ilosiv 1i i"Aior de oa:e$i* ese Al=$d* A"$ 1i a D:!(r%i c"
:"l( D$des"lare. C(ci Eice) BRisi!i9a* da9a s(racilorG dre!aea l"i r(:=$e D$ veacC. As'el
ese Ao&(%ia Aa$ilor* c=$d se risi!e1e a"$ci r(:=$e 1i s(* iar c=$d se %i$e 1i se D$c@ide !ierde
D:!re"$( c" ea 1i !e cei ce o %i$ 1i o !(Eesc.
BRisi!i9a* da9a s(racilorC. Dar asc"l( 1i cele ce "r:eaE(. BDre!aea l"i r(:=$e D$ veacC.
I$r9o Ei a risi!i Ao&(%ia* dar dre!aea l"i r(:=$e !e$r" odea"$a 1i !o:e$irea l"i se 'ace
$e:"rioare. Ai v(E" !o:e$ire care se D$i$de !ese o veac"lH Ai v(E" !o:e$ire !li$( de
A"$((%i :ari 1i $es!"seH Pri$ as'el de Eidiri s( $e sili: s( $e l(s(: !o:e$ire. C( Eidirile
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
.58
cele c" !iere $" $":ai c( $" $e !o ad"ce $c"( $ici "$ 'olos* ci di:!oriv(* ele oa( vre:ea
vor sri&a ca "$ :aror D:!oriva $oasr(. Iar !(caele di$r" acesea le l"(: c" $oi 1i $e
d"ce:* l(s=$d aici $":ai Eidirile !e$r" care $ici de !o:e$irea o:e$easc( cea $e'olosioare
$" $e vo: D$vred$ici* ci de !ri@($ire. Ni de cele :ai :"le ori ea rece s"A $":ele al"ia* c(ci
a1a s"$ l"cr"rile* de la acesa se :"( la al"l* iar de la acela la cel(lal. As(Ei casa ese a
c"(r"ia* :=i$e a c"(r"ia* iar !oi:=i$e a al"ia. Ni $e D$1el(: de voie !e $oi D$1i$e* socoi$d
c( ave: vreo s(!=$ire* $e1ii$d c( $":ai le D$reA"i$%(:* a!oi le l(s(: !e ele alora vr=$d
sa" $evr=$d. Ni c( le l(s(: 1i celor ce $" voi:* $" voi s!"$e ac":.
De !o'e1i c" adev(ra !o:e$ire 1i e s=r&"ie1i Ia aceasa* asc"l( !e v(d"ve c": !o:e$ea"
!e lavi%a 1i c": a" sa D:!reK"r"l l"i Per" !l=$&=$d* ar(=$d"9i @ai$ele !e care le9a '(c"
C(!rioara c= a 'os c" ele. Ai v(E" Eidiri care a" sloAoEi &las"ri D$s"'le%ie* care a" av"
a=a !"ere D$c= a" D$ors9o de la :oare la via%(H C( de vre:e ce a" sa D:!reK"r"l l"i Per"
1i l(cri:a" c" 'ierAi$%eal(* c("=$d @ra$( 1i aK"or* acesa a scos !e o%i a'ar( 1i D$&e$"$c@i$d
s9a r"&a* 1i D$vii$d9o a" c@e:a !e s'i$%i 1i !e v(d"ve 1i a" da9o lor vie. De voie1i s( 'i
!o:e$i 1i de !o'e1i slav( adev(ra( "r:eaE( aceseia 1i l"creaE( as'el de Eidiri* $"
c@el"i$d"9e c" :aeria cea $eD$s"'le%i(* ci ar(=$d :"l( :ilosivire la cei de "$ $ea: c"
i$e. Po:e$irea aceasa ese l("da( 1i ad"ce :"l 'olos. Dar s( $e D$oarce: iar(1i la cele ce
$e sa" D$ai$e* 1i s( vede: D$dr(E$eala acelor A(rAa%i de a"$ci. C(ci !ai:ile acelora $e vor
D$%ele!%i 1i $e vor D$dre!a !e $oi de vo: vrea s( $e reEi:.
BNi s( $e Eidi: ceae $o"( 1i "r$C 1i Bs( $e 'ace: $o"( $":eC. /eEi c( d"!( !ierEarea
""ror iar(1i se is!iesc la r("(%i :ariH C": vor 'i o!ri%i de la "rAarea lorH D":$eEe" a
'(&(d"i* "r:=$d i"Airea Sa de oa:e$i* s( $" :ai ad"c( !oo! !e !(:=$. Dar ace1ia $" s9a"
D$%ele!%i de !ede!se* $ici s9a" '(c" :ai A"$i* $ici $" s9a" D$dre!a la 'acerile de Ai$e. De
aceea* asc"l( cele ce "r:eaE( ca s( c"$o1i :(ri:ea i"Airii de oa:e$i celei $e&r(ie a l"i
D":$eEe". BNi s9a !o&or= Do:$"l s( vad( ceaea 1i "r$"l care Dl Eidea" 'iii oa:e$ilorC.
/eEi c": Scri!"ra vorAe1e o:e$e1eH BNi s9a !o&or= Do:$"lC* $" ca s( D$%ele&e:
o:e$e1e* ci ca s( $e D$v(%(: !ri$ aceasa c( $icioda( s( $" @o(r=: as"!ra 'ra%ilor $o1ri
'ar( de cerceare* $ici s( os=$di: di$ a"E* 'ar( ca s( !ri:i: :"l( D$credi$%are. Ni oae cele
de la D":$eEe" '(c"e c" a=a !o&or(:=$* se 'ac !e$r" D$v(%("ra oa:e$ilor. BNi s9a
!o&or= Do:$"l s( vad( ceaea 1i "r$"lC. /eEi c( $" de la D$ce!" 1i $" D$da( o!re1e
$eA"$ia lorH Ci D$reA"i$%eaE( :"l( r(Adare 1i a1ea!( s( ad"c( ei D$ l"crare oa( r("aea* 1i
$":ai a"$ci D:!iedic( l"cr"l !e care s9a" is!ii s(9. 'ac(. Ni s( $" !oa( Eice ci$eva c( s9a"
s'("i c" adev(ra* dar $" a" !"s D$ l"crare cele ce a" &=$di. D":$eEe" a1ea!( s( !li$easc(
ei cele s'("ie 1i $":ai d"!( aceasa s( le arae lor c( se is!iesc la l"cr"ri $e'olosioare.
BNi S9a !o&or= Do:$"l s( vad( ceaea 1i "r$"l* care l9a" Eidi 'iii oa:e$ilorC. /eEi :(ri:e
a i"Airii de oa:e$iH A D$&(d"i s( se ose$easc( 1i s( se c@i$"iasc(* ca oa( aceas( l"crare s(
li se 'ac( lor D$v(%(oare. Ni 'ii$dc( a v(E" c( r("aea EA"rd( 1i Aoala se D$i$de* $"9i las(
!=$( la s'=r1i* ci ar(=$d"91i A"$(aea Sa* de&raA( 'ace (ierea v(E=$d* ca "$ Docor !rea
isc"si* c( Aoala cre1e 1i ra$a se 'ace de $evi$deca* as'el $i:ici$d c" des(v=r1ire !rici$a
Aolii.
BNi a Eis Do:$"l) ia( "$ $ea: ese 1i o li:A( ""rorG 1i aceasa a" D$ce!" a 'ace 1i ac": $"
vor D$cea di$r9acele oae* c=e se vor a!"ca a 'aceC >Fac. ..*6?. /eEi i"Airea de oa:e$i a
S(!=$"l"i. Fii$dc( voie1e s( o!reasc( !or$irea lor* D1i alc("ie1e :ai D$=i "$ c"v=$ de
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
.55
a!(rare. Ni $":ai c( $" ara( :(ri:ea !(ca"l"i lor* $ec"$o1i$%a 1i $e:"l%":irea lor 1i c":
c( "$iaea &rai"l"i $" a" D$reA"i$%a9o c": se c"ve$ea.
Bla( "$ $ea: ese 1i o li:A( ""rorG 1i aceasa a" D$ce!" a 'ace 1i ac": $" vor D$cea di$r9
acele oae c=e se vor a!"ca a 'aceC. Ni oAi1$"ie1e D":$eEe"* c=$d vrea s( ad"c( !edea!s(*
s( arae :ai D$=i :(ri:ea !(caelor* ca "$ c"v=$ D$ a!(rarea Sa* 1i a!oi ad"ce cerarea. C(ci
1i la !oo!* c=$d voia D":$eEe" s( ad"c( !edea!s( D$'rico1a(* Scri!"ra s!"$e) BNi v(E=$d
D":$eEe" c( s9a" D$:"l%i r("(%ile oa:e$ilor !e !(:=$ 1i c": c( 'iecare c"&e( D$ i$i:a sa
c" di$adi$s"l la r("(%i D$ oae EileleC. Ai v(E" c": :ai D$=i ara( :"l%i:ea r("(%ii lor 1i
d"!( aceea Eice) BPierde9voi !e o:C. La 'el 1i aici. Bla( "$ $ea: ese 1i o li:A( ""rorG 1i
aceasa a" D$ce!" a 'aceC. Ni dac( ei era" a= de "$i%i D$
c"&e 1i D$ &rai 1i s9a" aA(" la a=a $eA"$ie* c": $" vor 'a9ce l"cr"ri 1i :ai rele c" recerea
vre:iiH BC( $" vor D$cea di$r9acele oae c=e se vor a!"ca a 'aceC. Ni:ic $" va !"ea o!ri
!or$irea lor* ci !e oae cele ce le9a" s'("i se vor sili s( le !"$( D$ l"crare* dac( $" vor 'i
!ede!si%i !e$r" cele ce a" D$dr(E$i s( 'ac(.
Aces l"cr" s9a '(c" 1i la cel D$=i Eidi. C(ci :ai D$ai$e de a 'i scos di$ rai* a 'os D$reAa)
BCi$e %i9a s!"s %ie c( e1i &olH 1i) BIa( Ada: s9a '(c" ca "$"l di$ Noi c"$osc=$d Ai$ele 1i
r("lP Ni ac": ca $" c":va s(91i D$i$d( :=$a sa s( ia di$ !o:"l vie%ii 1i s( :($=$ce 1i s(
r(iasc( D$ veci* l9a scos !e el Do:$"l D":$eEe" di$ raiC >Fac. 0* ..* ++9+0?.
Iar ac": Eice) BIa( "$ $ea: 1i o li:A( ""rorG 1i aceasa a" D$ce!" a 'ace 1i ac": $" vor
D$cea di$ acele oae c=e se vor a!"ca a 'ace. /e$i%i 1i !o&or=$d"9Ne s( a:esec(: acolo
li:Aa lor* ca s( $" D$%elea&( $ici"$"l &las"l cel"i de a!roa!e al s("C >Fac. ..* 697?. /eEi iar(1i
!o&or(:=$"l c"vi$elorH B/e$i%i 1i !o&or=$d"9NeC. Ce vor s( s!"$( &rai"rile aceseaH Oare
S(!=$"l are reA"i$%( de D:!re"$( l"crare s!re D$dre!areG sa" de aK"or s!re s"r!area
acesoraH Nicidec":. S( $" 'ieP Dar !rec": a Eis Scri!"ra :ai D$ai$e) BNi s9a !o&or=
Do:$"lC* ca s( $e D$ve%e !e $oi !ri$ aceasa* c": c( El 1ie e" de9a:($"$"l :"l%i:ea
r("(%ii lor* a1a 1i ac": Eice) B/e$i%i 1i !o&or=$d"9Ne* s( a:esec(: acolo li:Aa lor* ca s( $"
D$%elea&( $ici"$"l &las"l cel"i de a!roa!e al s("C. Ni aceasa s9a Eis '(r( de D$doial( c(re cei
de o ci$se. Ni da" as'el de !edea!s( as"!ra lor ca o :(r"rie care s( r(:=$( D$ o veac"l 1i
s( $" o "ie $ici o cli!( de vre:e. Ni 'ii$dc( a" D$reA"i$%a "$iaea &rai"l"i !rec": $" se
c"ve$ea* voiesc s(9i !ede!sesc !ri$ des!(r%irea l"i. C(ci a1a oAi1$"ie1e s( 'ac( S(!=$"l
odea"$a. A1a a '(c" di$ D$ce!" 1i la 'e:eie. Fii$dc( ea $9a D$reA"i$%a c": se c"ve$ea
ci$sea da(* a s"!"s9o A(rAa"l"i. La 'el 1i la Ada:. Fii$dc( $9a doA=$di di$ odi@$a cea
:"l( 1i di$ !erecerea D$ rai* ci a c(lca !or"$ca 'ac=$d"9se !e si$e vi$ova Alese:"l"i* l9a
scos di$ rai 1i a !"s as"!ra l"i de9a !"r"rea ose$eala* Eic=$d) BS!i$i 1i !(l(:id( va r(s(ri %ie
>!(:=$"l? >Fac. 0* .<?. A1a 1i ace1ia 'ii$dc( a" 'os ci$si%i c" "$iaea &rai"l"i* dar l9a"
D$reA"i$%a s!re r("ae* !e$r" aceasa !ri$ des!(r%irea l"i a '(c" s( D$ceeEe c"r&erea r("(%ii
lor.
BS( a:esec(: acolo li:Aa lor* ca s( $" D$%elea&( $ici"$"l &las"l cel"i de a!roa!e al s("C. Ni
!rec": "$iaea &rai"l"i '(cea s( loc"iasc( D:!re"$(* a1a 1i des!(r%irea l"i s( le !rici$"iasc(
D:!r(1ierea. C(ci cei ce $" avea" acela1i &rai c": ar :ai 'i !"" s( loc"iasc( D:!re"$(H
BNi i9a D:!r(1ia !e ei Do:$"l de acolo !ese 'a%a a o !(:=$"lC. Ni a" D$cea a Eidi ceaea
1i "r$"l. B/eEi iar(1i i"Airea de oa:e$i a S(!=$"l"iH /eEi la c=( $eD$%ele&ere i9a ad"s !e eiH
C(ci era" ca $i1e $eA"$i. U$"l !or"$cea "$a* cel(lal '(cea ala 1i $e'olosioare le era
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
.56
ose$eala. Dre! aceea a" D$cea a Eidi ceaea 1i "r$"l. BPe$r" aceea s9a c@e:a $":ele
loc"l"i acel"ia a:esecare* c( acolo a a:eseca Do:$"l li:Aile a o !(:=$"lG Vi de acolo i9
a $9si!i !e ei !e oa( 'a%a !(:=$"l"iC` G=$de1e9e c=e s9a" '(c" ca !o:e$irea s( se
D$i$d( o veac"l. $=i des!(r%irea li:Ailor* dar :ai Ai$e Eis :ai D$ai$e de aceasa !"$erea
$":el"i. C(ci $":ele de Fale& !e care Ever l9a !"s co!il"l"i l"i* D$se:$a D:!(r%ire. A!oi
$":ele loc"l"i. C( loc"l acela s9a $":i a:esecare* adic( #aAilo$. D"!( aceea* Ever a r(:as
c" li:Aa care era :ai D$ai$e* ca 1i aceasa s( 'ie "$ se:$ l":i$a al des!(r%irii. Ai v(E" c"
c=e 'a!e a voi D":$eEe" s( se !(sreEe !e$r" odea"$a !o:e$irea des!(r%irii* ca $icioda(
s( se dea "i(rii ceea ce s9a '(c" a"$ciH Ni de
:=$"irii $oasre. Ni 'ii$dc( 1ie el c( D$ vre:ea r"&(ci"$ii vorAi: des!re cele ce !rivesc
:=$"irea $oasr(* $e :(r"risi: !(caele 1i ar((: Docor"l"i r($ile $oasre* ca s( doA=$di:
vi$decare* !e$r" aceasa a"$ci :ai ales se sile1e 1i 'ace o"l ca s( $e aAa( de la ea 1i s( $e
ar"$ce D$ le$evire. De aceea s( $e reEvi:* ro&"9v(* 1i 1ii$d"9i vicle$iile l"i* s( $e sili: :ai
ades D$ vre:ea r"&(ci"$ii s(9. D:!i$&e:* ca 1i c": ar 'i D$ai$ea oc@ilor $o1ri* s( le!(d(:
o &=$d"l care "lA"r( :i$ea $oasr( 1i s( $e r"&(: c" di$adi$s"l. Ca $" li:Aa s( &r(iasc(*
ci 1i :i$ea s( se "$easc( c" cele ce se &r(iesc. C(ci dac( li:Aa va Eice c"vi$ele* iar :i$ea
se risi!e1e D$ cele di$a'ar(* socoe1e cele di$ cas(* sa" D$c@i!"ie cele di$ =r&* $ici "$ 'olos
$" $e va ad"ce $o"(* ci !oae :ai :"l( os=$d(. Ni dac( a!ro!ii$d"9$e de oa:e$i ar((:
a=a ae$%ie* D$c= !=$( 1i !e cei ce sa" !e l=$&( ei $"9i vede:* ci $e 'i3(: :i$ea $oasr(
$":ai as"!ra acel"ia de care $e a!ro!ie:* c" :"l :ai :"l reA"ie s( 'ace: aceasa c=$d $e
a!ro!ie: de D":$eEe". Ni deseori 1i $eD$cea s( !erece%i D$ r"&(ci"$i. C(ci Eice Pavel)
BFace%i D$ oa( vre:ea* D$r" D"@"l* o 'el"l de r"&(ci"$i 1i de cereriC >E'es. 6* .<?. N"
$":ai c" li:Aa* ci 1i c" s"'le"l D$r" D"@"l. Ni cererile $oasre s( 'ie d"@ov$ice1i* reEi$d"9
v( &=$d"l 1i D$%ele&=$d c" :i$ea cele ce se &r(iesc. A1a s( cere%i* c": se c"vi$e s( cere%i de
la D":$eEe"* ca s( doA=$di%i cele ce cere%i. Ni s( v( $evoi%i la aceasa sc""r=$d so:$"l*
reEi$d"9v( c" :i$ea* iar $" c(sc=$ '` :ole1i$d"9v( 1i D$9v=ri$d"9v( c" :i$ea D$coace 1i
D$colo* ci s( l"cra%i c" 'ric( 1i c" c"re:"r :=$"irea voasr(. C(ci B'erici ese o:"l care se
e:e de oae !e$r" evlavieC >Pilde +<* .8?.
L"cr" :are 1i D:A"$((%i ese r"&(ci"$ea. C(ci dac( vorAi$d ci$eva c" "$ o: D:A"$((%i
doA=$de1e :are 'olos de la el* oare cel ce s9a D$vred$ici a vorAi c" D":$eEe"
a"$ci a(l de $evoie reA"ia s( s!"$( !rici$a des!(r%irii &rai"l"i* iar 'i"l iar(1i voia s( 1ie de
la a(l !rici$a $":irii loc"l"i acel"ia.
Ni s9a $":i loc"l acela #aAilo$* adic( a:esecare* c( acolo a a:eseca Do:$"l D":$eEe"
li:Aile a o !(:=$"l 1i de acolo i9a D:!r(1ia !e ei. N":irea loc"l"i :i se !are c(
D$se:$eaE( a:=$do"(* adic( 1i a:esecarea li:Ailor 1i D:!r(1ierea.
A%i a"Ei* i"Ai%ilor* de "$de s9a '(c" !rici$a D:!r(1ierii lor 1i des!(r%irea li:AilorH S( $e
'eri:* ro&"9v(* de a "r:a acelora 1i s( D$reA"i$%(: c": se c"vi$e cele d(r"ie $o"( de la
D":$eEe"* 1i c"&e=$d la 'irea $oasr( o:e$easc( a1a s( $e s'("i:* !rec": se c"vi$e a se
s'("i oa:e$ii care s"$ :"riori. Ni &=$di$d"9$e la c"r&erea acesei vie%i* care ese sc"r(* s(
$e !re&(i: :"l( D$dr(E$eal( acolo* l"cr=$d aici 'a!ele cele A"$e. Ni $" $":ai la !os s(
ar((: os=rdie D$ Eilele acesea* ci 1i la :ilose$ii D$des"lae 1i la r"&(ci"$i D$i$se. C(ci
D:!re"$( c" !os"l reA"ie D$K"&a( odea"$a r"&(ci"$ea. Ni c": c( aces l"cr" ese adev(ra
asc"l( !e Frisos* care Eice) BAces $ea: $" iese 'ar( $":ai !ri$ r"&(ci"$e 1i c" !osC >M.
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
.57
.7* +-?. Ni iar(1i des!re A!osoli se scrie) BNi r"&=$d"9se c" !osiri* i9a" D$credi$%a !e ei
Do:$"l"i D$ Care creE"ser(C >F. A!. .8* +0?. Iar A!osol"l Eice) BS( $" v( li!si%i "$"l de
al"l... ca s( v( D$dele$ici%i c" !os"l 1i c" r"&(ci"$eaC >I Cor. 7* 5?. Ai v(E" c( !os"l are re9
A"i$%( de aces aK"orH C( 1i r"&(ci"$ile se 'ac a"$ci :ai "1or 1i :ai c" reEvire* 'ii$dc(
:i$ea ese :ai "1oar( 1i $eD$&re"ia( de $i:ic* $ici sr=:ora( de sarci$a cea &rea a
des'((rii. R"&(ci"$ea ese ar:( !"er$ic(* D$(rire $ecli$i(.* visierie $eKe'"i(* li:a$
$eD$vi'ora* loc li$i1i* $":ai de $e vo: a!ro!ia de S(!=$"l c" reEvie* sr=$&=$d"9$e
:i$ea di$ oae !(r%ile 1i $ed=$d $ici o i$rare vr(K:a1"l"i
Asc"l(9. !e el ce Eice 1i D$ al( !are. B>Noi? $" 1i: s( $e r"&(: c": reA"ieC >R:. <* +6?.
Oa:e$i 'ii$d $oi* $" ese c" !"i$%( s( le 1i: !e oae c" de9a:($"$"l* ci reA"ie s( l(s(:
oae la !"rarea de &riK( a Oidior"l"i $osr". Ni !e cele !e care le va voi El* s( le !ri:i: c"
A"c"rie :"l(* $ec("=$d la cele ce se D$=:!l(* ci la 'a!"l c( ele s"$ dorie de S(!=$"l*
Care 1ie c": reA"ie s( ico$o:iseasc( :=$"irea $oasr(* ca Cel ce 1ie :"l :ai Ai$e dec=
$oi cele ce s"$ de 'olos.
Deci $o"( $i se cere "$ si$&"r l"cr"* s( !erece: odea"$a D$ r"&(ci"$i* $e"lA"r=$d"9$e
!e$r" D$=rEierea r(s!"$s"l"i* 1i s( ar((: :"l( D$del"$&(9r(Adare. C(ci $" $e D:!li$e1e
cererile de&raA(* $" le!(d=$d"9le !e ele* ci v=$=$d s(r"i$%a $oasr(* vr=$d s( $e ra&( la El
odea"$a. Pe$r" c( 1i "$ !(ri$e i"Aior de 'ii* de1i r"&a de :ai :"le ori de 'i"l s("* $" se
!leac( la r"&(:i$ea l"i* $" !e$r" c( $" vrea s(9i dea* ci voie1e s(9i vad( s(r"i$%a l"i.
Ni 1ii$d"9Ie !e acesea* $icioda( s( $" $e deE$(d(K9d"i:* $ici s( $e le!(d(: a $e a!ro!ia de
El !ri$ r"&(ci"$i. C(ci dac( !e K"dec(or"l cel as!r"* care $ici de D":$eEe" $" se e:ea*
s(r"irea 'e:eii l9a sili 1i l9a D$d"!leca s9o a!ere 1i s9o aK"e* c" :"l :ai :"l $oi* de vo:
voi s( "r:(: acelei 'e:ei* vo: D$d"!leca s!re a!(rarea 1i aK"or"l $osr" !e S(!=$"l $osr"
cel Al=$d* i"Aior de oa:e$i 1i :ilosiv* Care alear&( s!re :=$"irea $oasr(.
Deci* s( $e de!ri$de: odea"$a la r"&(ci"$i 1i Ei"a 1i $oa!ea* dar :ai ales $oa!ea* c=$d $"
$e s"!(r( $i:e$i* c=$d &=$d"l $e ese D$ :"l( ali$are* c=$d ese li$i1e :"l( 1i D$ cas( $"
ese "lA"rare* $e'ii$d $i:e$i s( 'ac( E&o:o care s( aAa( de la r"&(ci"$e* c=$d :i$ea 'ii$d
ad"$a( !oae s( le ad"c( 1i s( le !"$( !e oae c" de9a:($"$"l D$ai$ea Docor"l"i
s"'leelor. Ni dac( 'erici"l David* care
c=e A"$((%i $" va doA=$diH Fii$dc( r"&(ci"$ea ese vorAire c" D":$eEe". Ni ca s( e
D$credi$%eEi de aceasa asc"l9( !e Prooroc"l ce Eice) BI$d"lceasc(9se L"i vorAa :eaC >Ps.
.-0* 05?. Adic( vorAa :ea s( se arae d"lce D$ai$ea l"i D":$eEe". Ni oare DS:$eEe" $"
!oae s( dea :ai D$ai$e de cerere. Poae* dar a1ea!( !rici$( de la $oi !e$r" a $e D$vred$ici
de dre!ae !ri$ !"rarea Sa de &riK(. Deci ori de vo: doA=$di cele cer"e ori de $"* s(
!erece: D$ r"&(ci"$e 1i s( $e :"l%":i: $" $":ai c=$d doA=$di:* ci 1i c=$d $". C( a $"
doA=$di ceea ce cere:* c=$d $" voie1e D":$eEe"* $" ese :ai !reKos dec= a doA=$di*
'ii$dc( $oi $" 1i: a1a de Ai$e cele ce $e 'olosesc !rec": 1ie El. De aceea ori de doA=$di:*
ori de $"* s"$e: daori s( :"l%":i:.
Ni ce e :iri c=$d D%i s!"$ c( $oi $" 1i: cele ce $e s"$ de 'olosH Pavel cel a= de :are* care
s9a D$vred$ici de dar"rile cele $e&r(ie* $ici el $" 1ia* c(ci cerea cele care $"9i 'olosea".
F'e$r" c( v(E=$d"9se !e si$e D$co$K"ra de $evoie 1i de is!iele cele dese* s9a r"&a s( se
iEA(veasc( de ele* 1i $" o da( sa" de do"( ori* ci de :"le ori* c(ci Eice) BDe rei ori a: r"&a
!e Do:$"lC >.. Cor. .+* <?* iar c"vi$ele Bde rei oriC D$sea:$( de :"le ori* dar $9a doA=$di
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
.5<
cererea. Ni s( vede: dar ce a !(i:i. Oare s9a sc=rAiH Oare s9a '(c" :ai r=$davH
Nicidec":. Dar ce EiceH Oice r(s!"$s"l !e care l9a
Ai.
!ri:i) BI%i ese de aK"$s @ar"l Me"* c(ci !"erea Mea se des(v=r1e1e D$ sl(Aici"$eC. Ni $"
$":ai c( $" l9a iEA(vi !e el de cele D$ris(cioase care9. as"!rea"* ci l9a l(sa s( !ereac( D$
ele. A1a ese* dar de "$de se ara( c( $" s9a sc=rAiH De acolo c( Pavel* D$v(%=$d"9se de cele
ce !lac S(!=$"l"i* a Eis) BDeci 'oare A"c"ros :( voi l("da :ai ales D$r" sl(Aici"$ile :eleC.
Ni $" $":ai c( $" :ai cer s( :( iEA(vesc de ele* ci :ai ales c" :"l( A"c"rie :( voi l("da c"
ele. Ai v(E" s"'le :"l%":iorH Ai v(E" dra&ose c(re D":$eEe"H
era D:!(ra 1i !rooroc* 'ii$d s"!(ra de a=ea !rici$i* dar de1i D:Ar(ca c" coroa$a 1i c"
!or'ira Eicea) BI$ :ieE"l $o!%ii :9a: sc"la ca s( Te la"d !e Ti$e* !e$r" K"dec(%ile dre!(%ii
TaleC >Ps. ..<* 6+?* ce vo: Eice $oi cei ce r(i: o via%( oAi1$"i(* 'ar( !rici$i de "lA"rare* 1i
$" 'ace: $ici cele ce '(cea elH Ni 'ii$dc( Ei"a :"le Dl r(s!=$dea"* !rici$ile* "lA"rarea* 1i $"
avea vre:e c"vii$cioas( s!re r"&(ci"$e* vre:ea odi@$ei* !e care al%ii o !erec oa( D$ so:$
c"lca%i !e a1er$""ri :oi 1i D$orc=$d"9se !e o !are 1i !e ala* D:!(ra"l* as"!ra c(r"ia E(cea
a=a &riK(* o '(cea vre:e de r"&(ci"$e* vorAi$d D$deoseAi c" D":$eEe" 1i s(v=r1ea cele ce
voia !ri$ r"&(ci"$ile cele c"rae 1i D$i$se c(re EI. C(ci !ri$ ele !"ra rJEAoaie ridic=$d
se:$e de Air"i$%( 1i D:!re"$a Air"i$%( c" Air"i$%(* 'ii$dc( avea aK"or"l cel de s"s ca o ar:(
de Air"i$%(* care9i aK"a $" $":ai la r(EAoaiele cele c" oa:e$ii* ci 1i la cele c" aAerele
diavolilor.
Ni $oi "r:(: aces"iaG cei de r=$d D:!(ra"l"iG cei ce !erec via%( $e"lA"ra( 1i li$i1i( cel"i
ce c" coroa$( 1i !or'ira 'ii$d a cov=r1i via%a :o$a@ilor. C( asc"l(9. !e el ce Eice D$ al(
!areG BF(c""9:i9s9a" :ie lacri:ile :ele !=i$e Ei"a 1i $oa!eaC >Ps. 8.* 8?. Ai v(E" s"'le
care era D$ ":ili$%( odea"$aH C(ci Eice) @ra$a :ea* !=i$ea :ea 1i oa( :=$carea :ea $" era
ala* 'ar( $":ai lacri:ile :ele 1i Ei"a 1i $oa!ea. Ni D$ al( !are Eice) BOse$i9a: D$r"
s"s!i$"l :e"* s!(la9voi D$ oae $o!%ile !a"l :e"C >Ps. 6* 6?.Ce vo: Eice sa" ce vo:
r(s!"$de $oi* care $" voi: sa $e ":ili: $ici :(car ca D:!(ra"l ce se r(s!=$dea 1i era ras de
a=ea &riKiH Ni* s!"$e9:i* ce !"ea 'i :ai 'r":os dec= oc@ii aceia care era" D:!odoAi%i de
:"l%i:ea lacri:ilor ca de $i1e :(r&(riareH Ai v(E" !e D:!(ra"l care s9a !reda !e si$e 1i
Ei"a 1i $oa!ea lacri:ilor 1i r"&(ci"$ilorH
Ui(9e 1i Ia D$v(%(or"l l":ii* care 'ii$d D$c@is D$ e:$i%( c" !icioarele A(&ae D$ A""c* c(*
D:!re"$( c" Sila* se r"&a oa( $oa!ea $e'ii$d o!ri $ici de c@i$"ire* $ici de le&("ri* ci di$
!rici$a lor ar(a :ai :"l( 1i :ai 'ierAi$e dra&ose c(re S(!=$"l. C(ci Eice) BIar la :ieE"l
$o!%ii* Pavel 1i Sila* r"&=$d"9se* l("da" !e D":$eEe"C >F. A!. .6* +5?.
David* D:!(ra 'ii$d* D1i !erecea oa( via%a D$ r"&(ci"$i 1i D$ lacri:i* iar A!osol"l* cel ce a
'os r(!i la al reilea cer 1i a 'os D$vred$ici de ai$e $e&r(ie* D$ :ieE"l $o!%ii* 'ii$d D$
le&("ri* ad"cea r"&(ci"$i 1i la"de S(!=$"l"i. Ni D:!(ra"l se sc"la la :ieE"l $o!%ii 1i se
:(r"risea 1i a!osolii D$ :ieE"l $o!%ii D1i '(cea" c" di$adi$s"l r"&(ci"$ile 1i la"dele.
Acesora s( "r:(: 1i $oi 1i c" r"&(ci"$ile cele dese s( $e D$&r(di: via%a $oasr( 1i $i:ic s(
$" 'ie s!re D:!iedicare vreoda(. C(ci $i:ic c" adev(ra $" ese care sa $e !oa( D:!iedica*
de $e vo: reEvi. Ce* oare ave: reA"i$%( de Ioc* sa" de vre:eH To loc"l 1i oa( vre:ea $e
ese !orivi( !e$r" aces 'el de r"&(ci"$e. Ni asc"l( iar(1i !e D$v(%(or"l l":ii ce EiceH BI$
o loc"l ridic=$d :=i$i c"rae* 'ar( de :=$ie 1i 'ar( de D$doireC. De ai :i$ea c"ra( de
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
.54
!ai:ile cele $ec"vioase* :(car de ai 'i 1i D$ =r&* D$ cas(* !e dr":* sa" la K"deca(* !e :are*
sa" la case de oas!e%i* D$ !r(v(lie* sa" ori"$de vei 'i* vei !"ea doA=$di cererea* c@e:=$d !e
D":$eEe".
Ni 1ii$d aceasa* v( ro&* ca D:!re"$( c" !os"l* s( d(: ae$%ia cea c"ve$i( 1i r"&(ci"$ii*
c=1i&=$d aK"or"l cel di$ ea. Ca D$vred$ici$d"9$e de dar"l l"i D":$eEe"* s( !erece: via%a
aceasa d"!( !l(cerea L"i* iar D$ ceea ce avea s( 'ie* s( $e D$vred$ici: de i"Airea de oa:e$i a
Sa* c" dar"l 1i c" D$d"r(rile Do:$"l"i $osr" Iis"s Frisos* C(r"ia D:!re"$( c" Ta(l 1i c"
S'=$"l D"@ slava* s(!=$irea 1i ci$sea* ac": 1i !"r"rea 1i D$ vecii vecilor. A:i$.
CU/NT des!re 'a!"l c'l 1i D$ !raE$ic"l Ci$ciEeci:ii* 1i odea"$a* reA"ie s( $e ad"ce:
a:i$e de !os* iar a"$ci c=$d $" ese de 'a%(* 1i !o:e$irea l"i 'olose1e 2 !e$r" !"rarea de
&riK( a l"i ^D":$eEe"* 1i c(* D:!re"$( c" celelale* $" :ic( !are a ei ese dra&osea cea
'ireasc( a !(ri$%ilor c(re '" 2 c( $" $":ai a%ilor* ci 1i :aicilor li s\a" !or"$ci s( !"$( la r=$9
d"iala oAicei"rile !(ri$%ilor 2 la s'=r1i des!re U$a
A Oac( "$ sr(i$ va ve$i la $oi 1i9. vo: !ri:i c" dra&ose c=eva Eile* Dl vo: D:!(r(1i de
vorA( 1i de :as(* a!oi va !leca* iar a do"a Ei d"!( !lecarea l"iW !"$=$d"9se iar(1i :asa*
D$da( $e vo: ad"ce a:i$e de acela* de vorAa 1i de c"vi$ele l"i 1i c" :"l( dra&ose $e vo:
&=$di la el. A1a s( 'ace: 1i la !os. A ve$i la $oi 1i a !erec" c" $oi !ar"Eeci de Eile* l9a:
!ri:i c" dra&ose 1i a!oi l9a: !erec". Ni 'ii$dc( vre: s( v( !"$e: D$ai$e :as(
d"@ov$iceasc(* s( $e ad"ce: a:i$e de el 1i de oae A"$((%ile ce $i s9a" !rici$"i di$ el* c(ci
$" $":ai c=$d ese el de 'a%(* ci 1i !o:e$irea l"i !oae s( $e 'oloseasc( 'oare :"l. Ni
!rec": cei !e care Di i"Ai: $e ":!l" de :"l( A"c"rie $" $":ai c=$d s"$ de 'a%(* ci 1i c=$d
li!sesc 1i $e ad"ce: a:i$e de el* a1a 1i Eilele !os"l"i* ad"$(rile 1i !erecerile cele oA1e1i la
#iseric( 1i oae celelale A"$((%i care le9a: doA=$di de la el $e veselesc 1i $" $":ai
acesea* ci 1i !o:e$irea ""ror
acesora :"l 'olos $e ad"ce D$ vre:ea aceasa. Iar acesea vi le Eic $" sili$d"9v( s( !osi%i* ci
D$de:$=$d"9v( s( $" v( des'(a%i* $ici s( 'i%i ca cei :ai :"l%i di$re oa:e$i* dac( ese Ai$e
s(9i $":esc oa:e$i !e cei ce se a'l( D$ a=a D:!"%i$are de s"'le* care ca 1i c": s9ar 'i
sloAoEi di$ le&("ri 1i ar 'i sc(!a di$ vreo e:$i%( c":!li(* Eic "$ii c(re al%ii) #i$e c( a:
rec" $oia$"l cel c":!li al !os"l"i. Iar al%ii care s"$ :ai slaAi dec= ace1ia se e: 1i de
cele !ar"Eeci de Eile ce vor s( 'ie* 1i se da" la des'(are* la des'=$are 1i la Ae%ie. C( de $e9a:
'i de!ri$s s( r(i: D$ celelale Eile c" ci$se 1i c" Al=$de%e* c@iar de ar 'i rec" !os"l l9a: 'i
dori 1i c=$d ve$ea l9a: 'i !ri:i c" :"l( A"c"rie.
G'eQ ce l"cr" A"$ $" $e !rici$"ie1e $o"( !os"lH Toae s"$ !li$e de li$i1e 1i de ali$are. Iar
casele s9a" "1"ra de E&o:oe* aler&("ri 1i de oa( "lA"rarea. Dar :ai D$ai$e de case*
:i$ea celor ce !osesc se D$d"lce1e de aceas( li$i1e* iar oa( ceaea "r:eaE( A"$ei
r=$d"ieli celei di$ :i$e 1i di$ case. C(ci seara $" :ai a"Ei !e $i:e$i c=$=$d* $ici Ei"a !e
ci$eva D:A(=$d"9se 1i '(c=$d "lA"rare. N" a"Ei sri&(e* $ici &=lcevi* ci !re"i$de$i veEi
:"l( li$i1e.
Dar ac": $" ese a1a. Ci D$da( de di:i$ea%( se a"d sri&(ri 1i E&o:oeG veEi :"l%i:e de
A"c(ari aler&=$d 1i :"l%i:e de '": D$ case 1i D$ &=$d"ri. Fii$dc( !ai:ile ard D$("$r"l
$osr"* iar 'lac(ra !o'elor celor $ec"vioase se ridic( D$ s"s di$ !rici$a des'((rii. De aceea* s(
c("(: !os"l 1i d"!( ce a rec"* c(ci acela !oole1e oae acesea. Ni de1i a: l(sa ose$elile
l"i* dar s( $" D$ce(: dorirea l"i* $ici s( si$&e: !o:e$irea l"i. Ni d"!( ce vei !r=$Ei 1i vei
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
.6-
dor:i* de vei :er&e D$ =r&* 1i vei vedea c( Ei"a se !leac( c(re sear(* i$r( D$ aceas( #iseric(
1i9%i ad" a:i$e de vre:ea !os"l"i D$ care #iserica era !li$( de :"l%i:e* care asc"la c"
:i$ea reaE(* c" os=rdie 1i c" :"l( d"lcea%( c"v=$"l $ksr"G 1i c"&e=$d la oae acesea*
ad"9%i a:i$e de acele Eile dorie. Iar c=$d vei !"$e :asa* ai$&e9e de A"cae c" !o:e$irea
aceasa 1i $icioda( $" vei al"$eca la Ae%ie. Ni !rec": cel ce are o 'e:eie ci$si(* D$%elea!( 1i
c"ra( ese 'oare a!ri$s de dra&osea ei* 1i $" D$dr(E$e1e s( D$dr(&easc( vreo des9'i=$a(* $ici
c=$d aceea li!se1e* c(ci dori$%a !e$r" cea le&i"i( a a!"ca :ai D$ai$e 1i a s(!=$i :i$ea
l"i* $el(s=$d s( i$re al( D$dr(&ireG a1a se 'ace 1i c" !os"l 1i c" Ae%ia.
Deci de $e vo: ad"ce a:i$e de cea sloAod( 1i c"ra(* !e aceas( des'r=$a( de oA1e 1i :aic(
a oa( ocara* adic( Ae%ia* o vo: de!(ra c" :"l( les$ire* 'ii$dc( dori$%a !os"l"i de!(reaE(
$er"1i$area ei :ai are dec= lovi"ra c" !al:a. De aceea* v( ro&* ca s( ave%i D$ :i$e D$ Eilele
acesea oae de care v9a: s!"s. Ni ca s( v( aK" 1i e" !"%i$ la aceas( ad"cere a:i$e*
c"v=$"l !e care :( !re&(ea: s(9. !or$esc :( voi is!ii a"$ci s(9. ad"c de 'a%(* ca !ri$
ad"cerea a:i$e de D$v(%("r( s( $i se 'ac( ad"cere a:i$e 1i de vre:ea aceea.
C( voi a%i "ia* 'ii$dc( d"!( aceea a: vorAi c(re voi ale :"le c"vi$e. Pe$r" c( ve$i$d
P(ri$ele $osr" di$ c(l(oria aceea D$del"$&a(* de $evoie era s( s!"$e: oae cele ce s9a"
D$=:!la acolo. A!oi a: vorAi c" eli$ii* care* di$ !rici$a acelei D$=:!l(ri* s( se 'ac( :ai
A"$i 1i ve$i$d si$&"ri la $oi de la D$1el(ci"$ea eli$easc(* s(9i D$r(d(ci$(: c" saor$icie 1i s(9
i D$v(%(: de ce 'ei de D$"$eric s9a" iEA(vi 1i la ce 'el de l":i$( a adev(r"l"i a" aler&a. D"!(
aceea :"le Eile $e9a: D$d"lci de !raE$ic"l :"ce$icilor* 1i era c" $ec"vii$%( ca* d"!( ce a:
!erec" la :or:i$ele :"ce$icilor* s( $e d"ce: li!si%i de la"dele cele c"vii$cioase lor. D"!(
acese la"de a "r:a s'a"irea cea !e$r" K"r(:i$e. C(ci d"!( ce a: v(E" c( o !o!or"l de
la %ar( a ve$i D$ ceae* a: voi s( le d(: acese :eri$de 1i a1a s(9i ri:ie: la ale lor.
Deci vo"(* di$ acese !rici$i* $" v( va 'i c" !"i$%( s( v( ad"ce%i a:i$e c" les$ire de
D$reAarea ce a: !"s9o $oi a"$ci c(re eli$i* dar :ie* cel"i ce E(Aovesc odea"$a D$ acesea*
c" les$ire D:i ese. Ni s!"$=$d"9v( !"%i$e di$ cele ce s9a" &r(i a"$ci* "1or v( voi !"ea
ad"ce a:i$e de !rici$a c"v=$"l"i. Care a 'os !rici$aH D$reAa: 1i c("a: c": D":$eEe"
di$ D$ce!" !"ra &riK( de $ea:"l $osr" 1i c": $e D$v(%a cele de 'olos* c=$d $" era $ici
scris"l* $ici le&i scrise $" se d(d"ser(. Ni ar(a: c( !ri$ !rivirea Eidirii $e9a !ov(%"i la
c"$o1i$%a cea d":$eEeiasc(* c=$d a!"c=$d"9v( !e voi $" de :=$(* ci de :i$e* v9a: !li:Aa
!ri$ oa( Eidirea* ar(=$d"9v( cer"l 1i !(:=$"l* :area 1i lac"rile* iEvoarele* r="rile 1i :(rile
cele $es'=r1ie* liveEile* &r(di$ile 1i %ari$ile cele D$s!icae* !o:ii D$c(rca%i de roade 1i v=r'"rile
:"$%ilor aco!erie c" !(d"ri. C=$d a: voroi des!re se:i$%e* ierA"ri 1i 'loriG des!re !o:ii cei
rodiori 1i $erodioriG des!re doAioacele cele s(lAaice 1i do:esiceG des!re cele di$ a!( 1i de
!e "sca 1i des!re cele ce r(iesc 1i D$ a!( 1i !e "scaG des!re cele ce aie aer"l 1i des!re cele ce
se =r(sc !e Kos* !rec": 1i des!re si@iile l":ii. Ni la 'iecare $e "i:ea: c" o%ii* 'ii$dc(
:i$ea $oasr( $" !"ea s( D$%elea&( Ao&(%ia cea $e:(r&i$i( 1i $" !"ea c"!ri$de !e oae
c(ci) BC= s9a" :(ri l"cr"rile T(ie* Doa:$e* oae D$r" D$%ele!ci"i.+ le9ai '(c"C >Ps. .-0*
+5?. Ni $e :i$"$(: $" $":ai !e$r" :"l%i:ea '(!"rilor '(c"e de D$%ele!ci"$ea l"i
D":$eEe"* ci 1i !e$r" :(re%ia 1i 'r":"se%ea lor 1i !e$r" c( a !"s D$ cele ce se v(d 1i
sl(Aici"$e. Ca !e$r" D$%ele!ci"$ea Sa s( 'ie l("da* iar !ri$ celelale s( ra&( !e oa:e$i s(9I
sl"Keasc( 1i s( . se D$c@i$e* cele v(E=$d li!sa D$ :(re%ia 1i 'r":"se%ea '(!"rilor* s( $" se
D$c@i$e lor D$ loc"l Cel"i ce le9a '(c". Fii$dc( $e!"i$%a celor creae !oae D$dre!a o D$1elare
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
.6.
ca aceasa. Ni :ai ar(a: c( oa( Eidirea ese sric(cioas( 1i c( se va sc@i:Aa* doA=$di$d :ai
:"l( slav(G a!oi c=$d 1i di$ care !rici$( s9a '(c" :ai sric(cioas(. Ni acesea oae le 'iloEo9
'a: a"$ci c(re voi 1i ar(a: di$ acesea !"erea l"i D":$eEe"* care a crea a=a 'r":"se%e
D$ cor!"ri sric(cioase* D$ cer* D$ soare* D$ sele. Ni c" adev(ra ese a $e :i$"$a* c": rec=$d
a=%ia a$i* $9a" !(i:i $i:ic* !rec": !(i:esc r"!"rile $oasre* $e'(c=$d"9se :ai slaAe dc
A(r=$e%e* $ici :ole1i$d"9se de vreo Aoal( sa" $e!"i$%(. Ci D1i !(sreaE( !"erea 1i
'r":"se%ea lor* !e care le9a !"s D":$eEe" di$ D$ce!" D$ ele* c(ci $ici l":i$a soarel"i $" s9a
D:!"%i$a* $ici sr(l"cirea selelor $9a sl(Ai* $ici 'r":"se%ea cer"l"i $" s9a D$"$eca* $ici
@oarele :(rii $" s9a" :"a* $ici !"erea !(:=$"l"i care 'ace s( creasc( roadele cele de
!ese a$ $" s9a c@el"i. Iar c": c( acesea s"$ sric(cioase a: ar(a 1i di$ D":$eEeie1ile
Scri!"ri 1i di$ $a"ra l"cr"rilor. Ni c": c( s"$ 'r":oase 1i sr(l"cie o :(r"rise1e D$ oae
Eilele ad:ira%ia celor ce le !rivesc* ad:ira%ie de care ese vred$ic D":$eEe"* care le9a '(c"
di$ D$ce!" as'el.
Ni 'ii$dc( a"$ci c=$d Eicea: acesea "$ii s9a" D:!orivi* Eic=$d c( o:"l ese :ai $eci$si
dec= oae cele ce se v(d* 'ii$dc( cer"l* !(:=$"l* soarele 1i selele a" %i$" a=a i:!* iar
acesa d"!( 1a!eEeci de a$i se risi!e1e 1i !iere. Mai D$=i vo: r(s!"$de c( $" o:"l D$re& se
risi!e1e* ci sric(ci"$ea se 'ace la !area cea :ai i$'erioar(* iar s"'le"l r(:=$e odea"$a
$e:"rior* $es"'eri$d sric(ci"$e. I$ al doilea r=$d* !ri$ aceasa $" s"$e: $eci$si%i* ci :ai
:"l $e ci$si:* c(ci !e dre!ae s"'eri: Aoli 1i A(r=$e%e* $" '(r( !rici$( 1i '(r( 'olos. Pe
dre!ae* !e$r" c( a: c(E" la !(:=$* iar '(r( 'olos* ca s( $e D$dre!(: r"'ia ce s9a $(sc" D$
$oi di$ r=$d(vie* !ri$ sl(Aici"$ea aceasa 1i !ri$ Aoli. Deci* $" $eci$si$d"9$e !e $oi a
D$&(d"i D":$eEe" s( se 'ac( aceasa. C(ci de $e9ar 'i $eci$si $" ar 'i l(sa s( 'ie s"'le"l
$osr" $e:"rior. Ni $e9a '(c" r"!"l $osr" a1a $" !e$r" c( El ese $e!"i$cios* c( de ar 'i
a1a $" ar 'i !"" s( 'ac( cer"l* selele 1i !(:=$"l* care s( %i$( a=a vre:e* ci ca s( $e 'ac( !e
$oi :ai A"$i* :ai D$%ele!%i 1i :ai s"!"1i L"i* care ese !rici$a a oa( :=$"irea. De aceea
cer"l $" l9a '(c" ca s( D:A(r=$easc( sa" s( 'ie c"!ri$s de Aoli c(ci cel ce ese li!si de voi$%(
liAer( $" !oae $ici !(c("i* $ici 'ace 'a!e A"$e 1i de aceea $" are $ici reA"i$%( de aces 'el
de D$dre!are. Iar $o"( celor ce s"$e: ci$si%i c" s"'le 1i c" c"v=$are* de $evoie $i s9a !"s
'r="l 1i s:ere$ia* care se $asc di$ !(i:iri 1i Aoli* !e$r" c( di$ D$ce!"* :ai D$ai$e de oae
!(caele* D$ r"'ie a c(E" o:"l cel di$=i.
Ni dac( cer"l ar 'i 'os '(c" s( D:A(r=$easc(* ca 1D r"!"rile $oasre* :"l%i ar 'i !ri@($i c"
D$dr(E$eal( !e Oidior"l* c( $" a !"" s( 'ac( "$ cor! ca s( %i$( :"le D$co$K"r(ri de a$i. Dar
ac": li s9a ridica aceas( !rici$( de D$vi$"ire* 'ii$dc( l"cr"rile L"i d"reaE( a=a vre:e.
Pe l=$&( oae acesea r"!"rile $oasre $" s9a" '(c" $":ai !e$r" veac"l acesa* ci ele vor
D$via c" :"l :ai :"l( slav(* vor 'i :ai sr(l"cie dec= cer"l* soarele 1i oae celelale 1i se
vor :"a la cele de s"s.
Deci o la"r( a c"$oa1erii l"i D":$eEe" ese !ri$ Eidire* iar cealal( ese s(di( D$ $oi* des!re
care a: vorAi a"$ci !e lar& !ri$ :"le c"vi$e 1i ar(=$d c( D$ 'irea $oasr( ese s(di(
c"$o1i$%a celor A"$e 1i a celor ce $" s"$ a1a. Ni di$r" D$ce!" a: av" ace1i doi D$v(%(ori*
Eidirea 1i co$1ii$%a* care 'ar( de &las* !ri$ (cere* a" D$v(%a !e oa:e$i. C(ci Eidirea* "i:i$d
!ri$ vedere !e cel ce !rive1e* Dl ri:ie !e acesa la co$e:!larea Oidior"l"i ei* iar co$1ii$%a*
D$v(%=$d D$("$r"* ara( !e oae cele ce se c"vi$e de '(c". Iar !"erea 1i @o(r=rea K"dec(%ii ei
o D$%ele&e: !ri$ D$s"1irile 'e%ei* c(ci a"$ci c=$d D$("$r" !=r(1e 1i !ri@($e1e !e !(ca
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul
.6+
"lA"r( D$'(%i1area 'e%ii 1i o ":!le de :"l( :=@$ire. Iar c=$d vo: 'ace vre"$ l"cr" di$ cele
de r"1i$e* $e D$&(lAe$i: 1i $e s!erie:* c(ci $e :"sr( &las"l co$1ii$%ei !e care9. a"Ei:* dar
Dl D$%ele&e: !ri$ s"!(rarea 'e%ii.
Iar !e l=$&( ace1i doi D$v(%(ori* :ai ese 1i "$ al reilea ad("&i de !"rarea de &riK( a l"i
D":$eEe"* care $" 'ar( de &las* ca ceilal%i de :ai D$ai$e* ci c" c"v=$* c" s'a"ire 1i c"
D$v(%("r( $e !"$e D$ r=$d"iala :i$ea $oasr(. Ni care ese acesaH Ta(l care s9a da 'iec(r"ia
ce se $a1e. C(ci !e$r" aceasa a '(c" D":$eEe" ca s( 'i: i"Ai%i de !(ri$%ii $o1ri cei ce $e9
a" $(sc"* ca s(9i ave: D$v(%(ori ai 'a!ei A"$e. Ni $" i s9a da Ta(l"i $":ai a se:($a* ci 1i a
D$v(%a* iar :aicii $" $":ai a $a1e* ci 1i a @r($i 1i a cre1e Ai$e. Ni c": c( ese adev(ra c( $"
'irea* ci 'a!a A"$( 'ace !(ri$%i* D$s"1i $(sc(orii vor :(r"risi D:!re"$( c" $oi. C( ei de :"le
ori !e 'iii lor* c=$d Di v(d c( s9a" aA(" la r("ae* Di aie de la ei de!(r=$9d"9i de la :o1e$ire
1i91i 'ac !e al%ii 'ii* care de :"le ori $" a" $ici o le&("r( de r"de$ie c" ei. Oare ce !oae 'i
:ai de :irare dec= aceasa* c=$d !e cei ce i9a" $(sc" Di lea!(d(* iar !e cei ce $"* Di ad"ce
D$r" ale lor. Iar acesea $" s9a" Eis de $oi 'ar( de ros* ci ca s( c"$o1i c( voia cea liAer( ese
:ai !"er$ic( dec= 'irea* 1i aceea oAi1$"ie1e :ai ales s( 'ac( 1i 'ii 1i !(ri$%ii. Dar 1i acesa a
'os "$ l"cr" al !"r(rii de &riK( a l"i D":$eEe"* ca s( $" D$&(d"iasc( ca 'iii s( 'ie li!si%i de
dra&osea cea 'ireasc(* $ici s( se D$&(d"ie oae di$ !rici$a ei. C(ci de era s( $" i"Aeasc(
$icidec": !(ri$%ii !e 'iii lor* D$de:$=$d"9se di$ 'ire* ci $":ai !e$r" oAicei"rile 1i 'a!ele lor*
ai 'i v(E" !e :"l%i