Sunteți pe pagina 1din 10

CECCAR Filiala Timis

Nr. 530 / 08.04.2014


Program pregatire stagiari 2014 anul III
In conformitate cu prevederile art. 22 din Regulamentul privind efectuarea stagiului si
examenul de aptitudini in vederea accesului la calitatea de expert contabil si de contabil
autorizat, stagiarii in sistem colectiv (anul III, semestrul I, gr. 1 si 2) sunt invitati in data de
15.05.2014 ora 9,00, la sediul filialei CECCR !imis, situat in !imisoara, str. "oise #icoara,
nr. 21, cu intrare si de pe str. ndrei $aguna, sa depuna in scris si sa sustina raspunsurile la cele
%& exercitii propuse de lectorii ' formatori de stagiu si redate mai (os. In aceeasi zi, de la ora
14,00 sunt programati a efectua cursurile de pregatire te)nica, comportament profesional si
doctrina profesionala stagiarii din anul III de stagiu (gr. 1 si 2), indiferent de forma de pregatire.
*a facem cunoscut ca pentru consultatii in vederea rezolvarii exercitiilor primite s'a fixat
data de 08.05.2014 ora 9,00 (anul III, semestrul I, gr. 1 si 2), la sediul filialei CECCR !imis,
situat in !imisoara, str. "oise #icoara, nr. 21, cu intrare si de pe str. ndrei $aguna.
+easemenea in aceeasi zi, de la ora 14,00 sunt programati a efectua cursurile de pregatire
deontologica stagiarii din anul III de stagiu (gr. 1 si 2), indiferent de forma de pregatire.
In baza Adresei CECCAR nr. 764/22.01.2014, in anul 2014, !aluara sms"riala a
s"a#iarilor s or#anizaza $on$omi"n" la "oa" %iliall CECCAR, as"%l&
' (n"ru sms"rul I )"o"i anii * s"a#iu+ in zill * samba"a 1, mai 2014 - (roba s$risa si
samba"a 24 mai 2014 (roba orala.
' (n"ru sms"rul II )anii I si II * s"a#iu+ in ziua * samba"a 13 *$mbri 2014 - (roba
s$risa si (roba orala.
' (n"ru sms"rul II )anul III * s"a#iu+ in ziua * samba"a 18 o$"ombri 2014 - (roba
s$risa si (roba orala.
/ar"i$i(a la testul semestrial de ealuare "o"i s"a#iarii, in*i%rn" * %orma *
(r#a"ir, $ar si'au in*(lini" obli#a"iil a%rn" sms"rului rs($"i!, si anum&
(ar"i$i(ara la orl * (r#a"ir "0ni$a si *on"olo#i$a, rzol!ara si (rzn"ara
lu$rarilor (ro%sional, (r$um si a$0i"ara "a1i * s"a#iu (n"ru anul in $urs.
In a(li$ara ar". 2 *in !orme priind organi"area si des#asurarea testului semestrial
de ealuare a stagiarilor, s"a#iarii (rims$ in ziua * 12 mai 2014, (n"ru sms"rul I, si in
zill * 8 *$mbri 2014 )s"a#iarii anul I si II+ si 13 o$"ombri 2014 )s"a#iarii anul III+,
(n"ru sms"rul II, subi$"l lu$rarilor * rzol!a".
*a reamintim ca pentru acoperirea c)eltuielilor cu organizarea pregatirii in sistem
colectiv se percepe un tarif anual de 1,& euro. -lata se face in lei la cursul de sc)imb leu.euro
comunicat de /#R, din ziua platii. -entru anul acesta termenul de plata este 30.04.2014.
1
2ru(a 2 )"o"al 30 1r$i"ii+ - 13 s"a#iari EC
4TA2IARI E.C.
1
MIHAI LAURENTIU DANIEL
2
NICOLI ANGELA DORINA
%
NICULESCU ANCA DORIANA
0
OLAH ANAMARIA
,
ORHEIAN MARIA DANIELA
1
PEEV MIHAELA ADINA
2
PERESCU ADRIANA CRISTIANA
3
POP GABRIELA
4
POPOVICI MONICA ILEANA
1&
POVIAN KRISZTINA ILDIKO
11
RAMIS ALEXANDRU
12
STANCULEA CRISTINA DANIELA
1%
TOMUS ADRIAN VIRGIL
10
TOTH MELITA EMESE
1,
VALEAN SORINA NICOLETA
11
WOZARIK-ALEXA ADINA
E1r$i"ii (ro(us (n"ru anul III sm. I
I. Elaborara si"ua"iilor %inan$iar )11 1r$i"ii+
1. $ocietatea 56 ac)izi7ioneaz8 pe data de 2, august anul #
un utila( care se amortizeaz8 liniar 9n 1& ani, costul de ac)izi7ie
21&.&&& u.m. 5a %1.12.#:2, societatea decide reevaluarea
valorii r8mase a utila(ului, valoarea (ust8 11&.&&& u.m. !otodat8,
datorit8 sc)imb8rii condi7iilor de utilizare, durata de via78 util8
r8mas8 este reestimat8 la , ani. ;n condi7iile aplic8rii I$ 11
<Imobiliz8ri corporale=, amortizarea aferent8 exerci7iului #:%
va fi de>
a) 21.&&& u.m.?
b) 1&.%2, u.m.?
c) ,%.111 u.m.?
d) ,%.%%% u.m.?
2
e) 1&.&&& u.m.
*aloare intrare @ 21&.&&& leimortizare anuala @ 21&.&&&.1& @ 21.&&& leimortizare la #:2 @ 21.&&&.% : 21.&&&
: 21.&&& @ 04.&&& lei*aloarea ramasa @ 21&.&&& A 04.&&& @ 111.&&& lei*aloarea (usta @ 11&.&&& lei+urata
estimata de viata @ , ani @ , B 12 luni @ 1& luni+urata amortizata @ 2 ani 0 luni @ 23 luni+urata de amortizat @ 1&
A 23 @ %2 lunimortizarea pentru #:% @ 11&.&&& B 12.%2 @ 1&.&&& lei
2. #u intr8 9n aria de aplicabilitate a I$ %1>
a) investi7iile 9n filiale?
b) investi7iile 9n 9ntreprinderile asociate?
c) 9ntreprinderile 9n asocierile 9n participa7ie?
d) imobiliz8rile corporale?
+ in!s"i5iil imobiliar !alua" la !aloara 6us"7, (o"ri!i" IA4 40.
3. Care este rata implicit8 a unui contract de loca7ie care are urm8toarele caracteristici>
A 12 redeven7e anuale a 1&.&&&.&&& lei fiecare, valoarea rezidual8 estimat8 de locator la sfCrDitul
contractului de loca7ie 12.&&&.&&& lei, valoarea (ust8 11.400.401 lei>
a) 12E?
b+ 138.
c) 1&E?
d) 4E?
e) 13E.
4. vCnd 9n vedere elementele urm8toare, nu corespund no7iunii de subven7ie guvernamental8>
1) acordarea de asisten78 9ntreprinderilor care 9Di desf8Doar8 activitatea 9n sectoare recent
privatizate?
2) scutirile de la plata impozitului pe profit?
%) acordarea de asisten78 9ntreprinderilor care 9Di 9ncep activitatea 9n regiuni subdezvoltate?
0) 9mprumut nerambursabil pentru care nu exist8 certitudinea respect8rii condi7iilor ataDate
acestuia?
,) interven7ia unor ec)ipe speciale pentru remedierea efectelor unor accidente de munc8?
1) deducerea fiscal8 a amortiz8rii accelerate.
a) 1:2:%:0?
b) 2:0:,:1?
c) 1:%:0:1?
d) %:0:,:1?
e) 2:%:0:1.
5. #u sunt active calificabile, 9n sensul normei I$ 2%>
a) lucr8rile efectuate de o 9ntreprindere de comunica7ii pentru adaptarea sistemului de distribu7ie?
b) investi7iile imobiliare?
c) stocurile produse 9n cantit87i mari Di pe o baz8 repetitive 9ntr'o perioad8 scurt8 de timp?
d) tutunul?
e) tronsoanele de conducte de transport petrol.
3. $unt incluse 9ntr'un provizion pentru restructurare urm8toarele costuri>
a) costuri ocazionate de recalificarea sau mutarea personalului care nu este afectat de
restructurare?
b) costuri de marFeting?
c) investi7ii 9n noi re7ele de distribu7ii?
3
d) pierderile din exploatare pCn8 la data restructur8rii care nu sunt ocazionate de un contract
oneros?
e) salarii compensatorii acordate salaria7ilor disponibiliza7i ca urmare a restructur8rii.
,. ;ntreprinderea ac)izi7ioneaz8 un ec)ipament te)nologic la 9nceputul exerci7iului #, la costul de
1&&.&&& mii lei Di constituie un provizion pentru dezafectarea acestuia 9n valoare de 2&.&&& mii
lei. -otrivit I$ 11, valoarea provizionului va fi inclus8 9n costul activului. -resupunem c8 acest
provision nu este deductibil fiscal. Care va fi ra7ionamentul corect privind recunoaDterea
diferen7elor temporareG
8. $ocietatea " a ac)izi7ionat 1&&E ac7iunile societ87ii 6, la 1 ianuarie 2&&0. ;n 2&&%, societatea
6 a realizat vCnz8ri pentru care a oferit dreptul de returnare pe perioada de garan7ie. +eDi, potrivit
I$ %2, societatea 6 ar fi trebuit s8 recunoasc8 un provizion pentru garan7ii de %&.&&&.&&& u.m.,
acesta nu a fost recunoscut. 5a 1 ianuarie 2&&, (data trecerii la I6R$), suma necesar8 pentru
decontarea datoriei este estimat8 la 21.&&&.&&& u.m. Ce 9nregistr8ri efectueaz8 " la data trecerii
la I6R$, dac8 se aplic8 excep7ia facultativ8G +ar dac8 se aplic8 prevederile I6R$ % retrospectivG
9. $e cunosc urm8toarele informa7ii (9n lei)> c)eltuieli cu amortizarea imobiliz8rilor %2.&&&?
stocuri la &1.&1.# ,&.&&&? furnizori de stocuri la %1.12.# 4&.&&&? venituri din
subven7ii pentru investi7ii 1.&&&? c)eltuieli cu dobCnzile 12.&&&? rezultat 9nainte de impozitare
12&.&&&? venituri 9n avans la %1.12.# 0&.&&& (din care 20.&&& sunt subven7iile pentru investi7ii)?
venituri din provizioane pentru deprecierea activelor circulante 2.,&&? clien7i la &1.&1.# %&.&&&?
venituri din cesiunea imobiliz8rilor corporale
(9ncasate) 2.&&&? venituri (cCDtiguri) din cedarea investi7iilor financiare pe termen scurt 12.,&&?
furnizori de stocuri la &1.&1.# ,3.&&&? stocuri la %1.12.# 0,.&&&? venituri 9n avans la &1.&1.#
1&.&&& (din care 13.&&& sunt subven7iile pentru investi7ii)? c)eltuieli din cedarea imobiliz8rilor
corporale 1&.&&&? clien7i la %1.12.# 1&.&&&? impozit pe profit pl8tit 2&.&&&? c)eltuiala cu
impozitul pe profit ,&.&&&? ramburs8ri de credite primite de la b8nci %&.&&&? 9ncas8ri din cedarea
investi7iilor financiare pe termen scurt 0&.&&&? pl87i c8tre furnizorii de imobiliz8ri 1,.&&&?
aporturi de capital 9n natur8 ,&.&&&.
Care este valoarea fluxului net din exploatare conform I$ 2 <!abloul fluxurilor de trezorerieH,
Dtiind c8 se utilizeaz8 metoda indirect8G
(a) 32.&&& lei?
(b) 1,2.&&& lei?
(c) 122.&&& lei?
(d) 1&2.&&& lei?
(e) 4,.&&& lei.
10. ;n viziunea Cadrului general de 9ntocmire Di prezentare a situa7iilor financiare elaborat de
I$/, conceptul de capital financiar este sinonim cu (oferiti explicatii detaliate)>
(a) capitalul social al 9ntreprinderii?
(b) capitalurile proprii ale 9ntreprinderii?
(c) capacitatea de produc7ie a 9ntreprinderii?
(d) capacitatea de plat8 a 9ntreprinderii?
(e) activele imobilizate ale 9ntreprinderii.
11. ;n absen7a unui standard sau a unei interpret8ri aplicabil(e), managementul trebuie s8
utilizeze ra7ionamentul professional 9n alegerea unei politici contabile care s8 conduc8 la
informa7ii relevate pentru utilizatori Di fiabile astfel 9ncCt situa7iile financiare>
(i) s8 reprezinte pozi7ia financiar8, performan7a Di fluxurile de trezorerie?
4
(ii) s8 reflecte substan7a economic8 a tranzac7iilor sau evenimentelor Di nu doar forma lor
(uridic8?
(iii) s8 fie nep8rtinitoare?
(iv) s8 fie prudente?
(v) s8 fie complete 9n toate aspectele semnificative?
(vi) s8 se conformeze reglement8rilor fiscale.
(a) i : ii?
(b) i : ii : iii?
(c) i : ii : iii : iv?
(d) i : ii : iii : iv : v?
(e) i : ii : iii : iv : v : vi.
III. E1(r"iz $on"abil )5 in"rbari+
1. Ce 9n7elege7i prin competen7a expertului contabilG
-rin competenta expertului contabil se intelege nivelul cunostintelorprofesionale care il definesc
si experienta care o poseda.+easemenea competentaprofesionala este conditionata de dobandirea
ei printr'un inalt standard de pregatiregenerala urmat de o instructie specifica, de practica si de
examinare privind temeprofesionale semnificative, iar pe de alta parte mentinerea ei prin
cunoastereacontinua a evolutiilor si reglementarilor la nivel national si international
2. Ce con7ine un Raport de expertizI calificatG
Raportul de expertizJ contabilJ care cuprinde considera ii personale aleexpertului contabil este
calificat drept raport de expertizJ contabilJ cu observa ii.In prezentarea consideratiilor
personale, in raportul de expertiza contabila,expertii contabili trebuie sa se conformeze normelor
de etica si deontologie aleprofesiei contabile libere, in special celor privind confidentialitatea.
Continutul siintinderea consideratiilor personale intr'un raport de expertiza contabila ton
derationamentul profesional al expertilor contabili. ceste consideratii trebui limitatela stricul
necesar sau impus de lege in cazul expertizelor contabile (udiciare si potfi mai extinse in cazul
expertizelor contabile extra(udiciare.-entru a se asigura raportului de expertizJ o inutJ
corespunzJtoare trebuierespectate unele condi ii privitoare la stil i con inut. stfel, raportul
de expertizJtrebuie sJ fie clar i concis, fJrJ formulJri sau termeni ec)ivoci (ci dimpotrivJ
seimpune o terminologie de specialitate, adecvatJ)? nu se vor face trimiteri la lucrJri9n afara
dosarului. $e vor utiliza pe cCt posibil fraze scurte, dense i clare. !ermeniite)nici, greu
accesibili, se vor explica la piciorul paginii sau 9n paranteze, pentru ase 9nlesni 9n elegerea
concluziilor.Raportul de expertizJ nu trebuie sJ con inJ pJreri personale 9n legJturJ
cudiferitele acte normative sau cu dispozi iile legale ale unor organe administrative.ceasta nu
9nseamnJ cJ expertul nu este liber 9n formarea opiniei sale, fJrJ 9nsJ caaceasta sJ reflecte
bunul plac sau arbitrariul expertului.
Raportul de expertiza contabila care cuprinde consideratii personale ale expertului contabil este
calificat drept raport de expertiza contabila cu observatii.
;n situatia 9n care expertul contabil, pentru demonstrarea rationamentului sau profesional, 9si
exprima parerea asupra obiectivului.obiectivelor expertizei contabile, asupra suficientei lor sau
5
cu privire la alte aspecte asupra carora doreste sa retina atentia beneficiarului expertizei, poate
face aceasta fie 9n finalul Capitolului III, CK#C5LMII, fie 9ntr'un capitol distinct, Capitolul I*,
CK#$I+ERNII -ER$K#5E 5E EO-ER!L5LI CK#!/I5, dar cu respectarea
normelor de etica si deontologie ale profesiei contabile exercitata liber (profesiei liberale).
cest Raport este calificat drept Raport de expertiza contabila cu observatii (limitate la strictul
necesar sau impuse de lege, 9n cazul expertizelor (udiciare si mai cuprinzatoare 9n situatia
expertizelor contabile extra(udiciare).
3. Care sunt principiile deontologice dupI care se g)ideazI expertul contabil 9n efectuarea
expertizelor contabile (udiciare Di extra(udiciareG
4. -rincipiile deontologice fundamentale, carora trebuie sa li se supuna profesionistul
contabil, inclusiv expertul contabil, sunt explicit definite 9n Co*ul (ri!in* $on*ui"a
"i$a si (ro%sionala a 1(r"ilor $on"abili si a $on"abililor au"oriza"i *in Rom9nia
(aprobat prin PotarCrea nr. 1.144, a Conferintei #ationale a Expertilor Contabili si
Contabililor utorizati).Ele sunt>
5. ' Integritate,
3. ' Kbiectivitate,
,. ' Independenta,
8. ' secretul profesional,
9. ' respectarea normelor te)nice si profesionale,
10. ' competenta profesionala,
11. ' comportare deontologica.
12. Norma (ro%sionala CECCAR nr. 35 (ri!in* 1(r"izl $on"abil, retine si
comenteaza explicit urmatoarele principii deontologice, dupa care expertul contabil
trebuie sa se g)ideze 9n efectuarea expertizelor contabile (udiciare si extra(udiciare>
13. ' independenta expertului contabil,
14. ' competenta expertului contabil,
6
15. ' calitatea expertizelor contabile
13. ' secretul profesional si confidentialitatea expertizelor contabile
1,. ' acceptarea expertizelor contabile
18. ' responsabilitatea efectuarii expertizelor contabile.
4. Cum se men7ine calitatea de expert contabil Di calitatea de contabil autorizatG
-rin 9nscrierea 9n !abloul Corpului. ;nscrierea se realizeaza 9n baza 9ndeplinirii conditiilor
privind acordarea calitatii de expert contabil sau de contabil autorizat. ;nscrierea 9n !abloul
Corpului confera dreptul exercitarii profesiunii pe 9ntreg teritoriul tarii.
nual se obtine licenta de exercitare a profesiei (viza). 5ipsa licentei sau nelicentierea
atrage radierea din !ablou sau suspendarea exercitatii profesiei, a dreptului de a exercita.
cordarea vizei anuale se da daca sunt 9ndeplinite cumulativ conditiile>
' ac)itarea 9n 9ntregime a obligatiilor fata de Corp?
' plata la buget, la termen si 9n cunatumul prevazut, a impozitelor cuvenite statului?
' asigurarea pentru riscul profesional?
' dovada ca nu a suferit nici o condamnare care, potrivit legislatiei 9n vigoare, interzice
dreptul de gestiune si de administrare a societatilor comerciale (cazier (udiciar)?
' nu a savCrsit fapte care sa 9ncalce regulamentul privind conduita profesionala, pentru
care a fost sanctionat de Comisia de +isciplina?
' depunerea fisei individuale?
!rebuie respectate si prevederile referitoare la libera practica> expertii contabili si
contabili autorizati nu pot sa 9si exercite atributiunile conferite de aceasta calitate de durata 9n
care desfasoara o activitate salarizata 9n afara Corpului Expertilor Contabili si Contabililor
7
utorizati sau activitate comerciala, cu exceptia activitatilor didactice, literare, publicistice 9n
domeniu si cea de parlamentar, consilier local sau (udetean, pe durata mandatului.
5. Care sunt caracteristicile esen7iale ale unei profesii contabileG
Caracteristicile esentiale ale unei profesii contabile sunt>
' detinerea unei competente intelectuale specifice, obtinuta prin formare si 9nvatamCnt?
' respectarea de catre membri a unui ansamblu de valori si de reguli stabilite de
organismul profesional, cu deosebire cele care se refera la obiectivitate.
' recunoasterea unei datorii fata de public.
Lneori, datoria membrilor, privind profesiunea lor si publicul, poate fi 9n contradictie cu
interesul lor personal pe termen scurt sau cu obligatiile lor de loialitate fata de anga(ator.
NinCnd seama de remarcile precedente este de datoria organismelor profesionale
nationale sa defineasca reguli de etica pentru membri lor, 9ncCt sa garanteze o calitate optima a
serviciilor si sa pastreze 9ncrederea publicului 9n profesie.
-rofesia contabila liberala este bazata pe moralitate ireprosabila, pe independenta, pe
stiinta 9n profesie, pe competenta ($I").
I:. Consul"an"a %is$ala a$or*a"a $on"ribuabililor )3 in"rbari+
1. K societate pe ac7iuni plItitoare de impozit pe profit, ale cIrei ac7iuni sunt de7inute de
(persoanI fizicI) 9n propor7ie de 2&E Di de // (persoanI fizicI) %&E, realizeazI 9n exerci7iul
financiar 2&&3 venituri totale de ,&&.&&& lei, din care venituri neimpozabile de 2&.&&& lei,
respectiv c)eltuieli totale de 0&&.&&& lei, din care c)eltuieli nedeductibile %&.&&& lei.
Care este impozitul pe profit plItit de societate Di dividendele 9ncasate de fiecare dintre cei doi
ac7ionari, 7inCnd cont cI 1&E din rezultat este repartizat acestoraG
2. K societate comercialI plItitoare de !* 9nregistreazI 9ntr'un an venituri 9n suma de ,1&.&&&
lei din care 12&& lei venituri din dividende de la o persoanI (uridicI romCnI. C)eltuielile
9nregistrate sunt >
8
' c)eltuieli cu serviciile prestate de ter7i 11.&&& lei (existI contracte 9nc)eiate, se (ustificI
necesitatea lor Di sunt documente care sI ateste prestarea lor efectivI)?
' c)eltuieli cu materiile prime Di materialele consumabile 2&&.&&& lei?
' c)eltuieli cu stocurile de materiale constatate lipsI din gestiune, neimputabile 2,&& lei?
' c)eltuieli cu plata personalului 1%.,&& lei, din care ,&.&&& lei este fondul de salarii Di diferen7a
contribu7ii aferente fondului de salarii?
' c)eltuieli de protocol 20&& lei?
' c)eltuieli cu sponsorizarea 9n bani 12&& lei?
' c)eltuieli cu impozitul pe profit plItit 9n cursul anului 0.&&& lei.
$I se calculeze impozitul pe profit datorat pentru 9ntregul an.
3. K persoanI fizicI ob7ine 9n anul 2&&O urmItoarele venituri din cesiunea drepturilor de autor>
' 22 mai 4.&&& lei din valorificarea drepturilor de autor ale unei opere literare?
' 1, august 12.&&& lei din valorificarea drepturilor de autor aferente unei opere monumentale?
' 1% septembrie %.&&& lei din valorificarea unor drepturi de autor aferente unei opere literare,
drepturile fiind moDtenite. $ocietatea care gestioneazI aceste drepturi de autor percepe un
comision de ,&& lei.
$I se stabileascI impozitul datorat 9n cursul anului sub formI de plI7i anticipate, scaden7ele de
platI Di diferen7a de impozit de platI sau de recuperat ca urmare a regularizIrii din anul urmItor
realizIrii veniturilor.
4. $.C. -restatorul, societate de leasing 9nregistratI 9n /ulgaria 9nc)eie la , prilie 2&&4 un
contract de leasing financiar, cu $.C. !ransportatorul, societate stabilitI Di 9nregistratI 9n scopuri
de !* 9n RomCnia (art 1,%). Contractul are ca obiect leasingul unui autocar 9n valoare de
%&.&&& euro, ac)izi7ionat de la 6urnizorul, societate stabilitI Di 9nregistratI 9n scopuri de !* 9n
/ulgaria. 5a finalizarea contractului !ransportatorul 9Di exercitI op7iunea de cumpIrare, ac)itCnd
valoarea rezidualI a autocarului, 9n sumI de 1.&&& euro. Cursul de sc)imb este 1 euro @ 0 lei, iar
rata lunarI, inclusiv dobCnda aferentI este 1.&&& euro. naliza7i spe7a din punctul de vedere al
!* stabilind tipul opera7iunilor, locul lor, precum Di obliga7iile ce revin plItitorilor de !*.
5. $I se determine acciza pentru o cantitate de 2&.&&& sticle de alcool etilic a &,, litri fiecare ce
are o concentra7ie alcoolicI de 4%E. cciza unitarI Di cursul de sc)imb sunt cele prevIzute de
codul fiscal.
3. Ln contribuabil persoanI fizicI de7ine 9n proprietate la 9nceputul anului>
a) un apartament de 1%& mp suprafa7I desfIDuratI situat 9n mediul urban (coeficientul de corec7ie
pozitivI a valorii impozabile este 2,2), valoarea impozabilI unitarI 114 lei. mp suprafa7I
desfIDuratI, aflat 9ntr'un bloc de locuin7e cu trei eta(e Di 1 apartamente, construit 9n 141%. cest
apartament este locuin7I de domiciliu pCnI la data vCnzIrii '1& iulie anul curent.
b) o casI 9n mediul rural cu o suprafa7I totalI desfIDuratI de 12& mp, valoare impozabilI unitarI
114 lei.mp suprafa7I desfIDuratI, din care o mansardI locuibilI de %& mp suprafa7I desfIDuratI.
Casa a fost ac)izi7ionatI 9n luna februarie, anul curent. ceasta devine locuin7I de domiciliu
dupa vCnzarea apartamentului. Coeficientul de corec7ie pozitivI a valorii impozabile unitare este
1. $I se calculeze impozitul datorat de cItre contribuabil, separat, pe cele douI proprietI7i
imobiliare.
:II. Al" lu$rari %$"ua" * 1(r"ii $on"abili si * $on"abilii au"oriza"i )8 1r$i"ii+
1. ;n urma procesului de produc7ie se ob7in> 1.&&& buc. produs principal - Di ,& buc. produs
secundar -$. +up8 ob7inerea lui -, -$ este supus unor prelucr8ri suplimentare care ocazioneaz8
9
c)eltuieli de 1.,&&.&&& lei. -re7ul de vCnzare pe pia78 a lui -$ 9n condi7ii normale este de 1&&.&&&
lei.buc., iar c)eltuielile estimate cu vCnzarea acestuia sunt de ,&&.&&& lei. C)eltuielile comune
pentru ob7inerea lui - Di -$ sunt de 1,&.&&&.&&& lei. +etermina7i costul de produc7ie al
produsului -.
2. ;ntreprinderea 56 dispune de un stoc de produse finite ob7inute la un cost de 1,&.&&&.&&&
lei. *aloarea realizabil8 net8 a stocului la sfCrDitul exerci7iilor # Di #:1 este de 12&.&&&.&&& lei Di
respectiv 1%&.&&&.&&& lei. Care sunt 9nregistr8rile contabile efectuate la sfCrDitul exerci7iilor # Di
#:1G
5a ce valoare apare stocul 9n bilan7ul exerci7iului #G
3. +espre un stoc de marf8 se cunosc urm8toarele informa7ii>
A stoc la 1.&,.#, 1.&&& buc x 1.&&& u.m..buc.?
A ac)izi7ie la 2.&,.#, 2.&&& buc. x 1.,&& u.m..buc., !* 20E?
A vCnzare la 1,.&,.#, 2.,&& buc. x 2.&&& u.m..buc., !* 20E?
A ac)izi7ie la 2%.&,.#, ,.,&& buc. x 1.3&& u.m..buc., !* 20E?
A vCnzare la 24.&,.#, ,.3&& buc. x 2.2&& u.m..buc., !* 20E.
+etermina7i valoarea ieDirilor din stoc Di a stocului final, Dtiind c8 9ntreprinderea utilizeaz8
metoda 6I6K.
4. +ac8 pre7ul de facturare ar fi de 2.2,&.&&& mii lei, care ar fi efectul 9n contul de profit Di
pierdere al aplic8rii metodei procentului de avansareG Cum aprecia7i aceast8 situa7ieG
5. ;ntreprinderea 56 utilizeaz8 metoda termin8rii lucr8rilor. Ea a 9nregistrat varia7ii mari ale
num8rului de contracte terminate 9n ultimii , ani. Care ar putea fi inciden7a acestor varia7iiG
3. +ac8 procentul de avansare fizic este de 1&E, care este diferen7a 9ntre rezultatul contabil Di
rezultatul real al stadiului de avansare a lucr8rilorG Cum aprecia7i aceast8 diferen78G
,. -ornind de la exemplul anterior Di cunoscCnd c8 pre7ul de facturare al lucr8rii este de
2.4,&.&&& mii lei, c)eltuielile anga(ate 9n #:2 de 2,&.&&& mii lei iar costul efectiv de 2.3,&.&&&
mii lei, care va fi inciden7a asupra Contului de profit Di pierdere al exerci7iului #:2G Cum
aprecia7i aceast8 situa7ieG
8. 5a %1.12.#, 9ntreprinderea 56 are 9n stoc 2&& Fg produs - 9n curs de execu7ie cu un grad
de avansare de ,&E. C)eltuielile necesare finaliz8rii Di vCnz8rii produsului 9n curs de execu7ie au
fost estimate la 2.,&&.&&& lei. -rodusul finit ob7inut cu a(utorul lui 56 se vinde pe pia78 cu
0,.&&& lei.buc. Concomitent au fost ob7inute Di %&& Fg produs finit. 5a 9nceputul perioadei nu
exista produc7ie 9n curs de execu7ie. C)eltuielile necesare ob7inerii produselor finite Di 9n curs de
execu7ie au fost de 2&.&&&.&&& lei. ;n bilan7ul contabil, stocul de produc7ie 9n curs de execu7ie
este evaluat la>
a) ,.&&&.&&& lei?
b) 2.,&&.&&& lei?
c) 3.&&&.&&& lei?
d) 1,.&&&.&&& lei?
e) 2&.&&&.&&& lei.
+irector executiv, $ef birou administrativ,
ec. Ignea #icolae ec. -ascal 5ucian
10