Sunteți pe pagina 1din 3

TRASAREA CONSTRUCTIILOR CIVILE SI INDUSTRIALE

Trasare topografica: Ansamblu de metode topografice prin care se realizeaza transpunerea in teren a
elementelor geometrice de legatura (distante,unghiuri, coordonate) stabilita prin proiectul de executie
fata de:
- puncte ale retelelor geodezice sau topografice din zona;
- puncte sau aliniamente ale constructiilor invecinate;
- detalii invecinate cu caracter natural.
Baza de trasare: Retea de elemente geometrice folosita si la ridicarea topografica de la care se
porneste trasarea obiectivului.
Ridicare topografica: ranspunerea in plan prin masuratori topografice a punctelor si elementelor
caracteristice ale terenului.
Pucte de spri!i: !uncte din teren fata de care se realizeaza orientarea unei constructii.
Co"pesare: "etoda prin care se elimina erorile aparute in timpul efectuarii masuratorilor.
Aplicarea pe teren a proiectelor de constructii in vederea executiei necesita efectuarea de lucrari
topografice de birou si in teren care se desfasoara in urmatoarea succesiune:
- proiectarea trasarii;
- pregatirea topografica a proiectului;
- predarea-primirea amplasamentului si a bornelor de reper;
- trasarea in teren a axelor constructiilor, a contururilor obiectivelor, a detaliilor in timpul executiei;
- efectuarea de masuratori la montarea elementelor de constructii;
- verificarea lucrarilor de trasare a constructiilor pe teren.
!roiectul de executie trebuie sa cuprinda obligatoriu documentatia topografica de baza folosita la
intocmirea retelelor topografice cit si scheme de spri#in pentru trasare sau bazele de
trasare,masuratorile pe teren ale bazei de trasare,bornarea si semnalizarea punctelor.
$chemele de trasare mai cuprind:
- elementele care trebuiesc trasate de catre executant;
- cum se executa trasarea;
- precizia trasarii;
- instrumentele si aparatele auxiliare folosite la trasare si masurarile speciale legate de verificarea lor;
- cind se incepe si cind se termina trasarea;
- controlul trasarii;
- receptia trasarii si predarea punctelor trasate;
- materializarea si semnalizarea punctelor;
-alte masuri.
%n cazul in care proiectul de executie nu contine toate elementele geometrice necesare trasarii sau
daca solutiile din proiect nu se pot aplica pe teren se ia legatura cu proiectantul pentru stabilirea
solutiilor de proiectare.
Lucrari#e de trasare incep dupa faza de predare-primere a amplasamentului si a bornelor de reper la
care participa si beneficiarul si proiectantul. &in partea santierului executant participa seful de santier
sau reprezentantul acestuia impreuna cu topograful santierului.
'aza se incheie cu completarea procesului verbal de predare-primire a amplasamentului si a bornelor
de reper.
rasarea efectiva pe teren a constructiilor se executa de topograful santierului si consta in
transpunerea pe teren a elementelor geometrice din proiect.
Aplicarea pe teren a retelei de trasare se face prin metode care asigura precizia necesare folosind
punctele retelei topografice existente. !unctele retelei de trasare se materializeaza pe teren prin marci
si repere conform prevederilor $A$ ()*+,--)..
/onservarea marcilor si reperelor de trasare revine beneficiarului si executantului pe timpul
lucrarilor. "aterializarea pe teren a punctelor si a axelor de trasare sau a punctelor a#utatoare se face
prin stilpi,picheti sau marca#e pe elemente ale constructiilor invecinate conform instructiunilor date de
proiectant.
0ucrarile de trasare se verifica daca se incadreaza in tolerantele inscrise in proiect.
0a verificare participa beneficiarul cu proiectantul si se incheie proces verbal de trasare.
!entru lucrarile de trasare se utilizeaza urmatoerele aparate:
- un dublu decimetru pliant;
- o ruleta de 1 m lungime;
- o ruleta de -2 m lungime;
- o ruleta de 12 m lungime;
- o stadie(mira) topografica;
- teodolit (3eiss 4ena heo 2*25);
- nivela.
0ucrarile de trasare se fac cu instrumente si aparate topografice verificate si etalonate. 0ucrarile de
trasare se executa cu un tehnician topograf si cu unul sau doi muncitori. !entru a asigura certitudinea
executiei lucrarilor de trasare conform cerintelor din proiect sint necesare urmatoarele criterii:
- verificarea, rectificarea si etalonarea periodic6 a instrumentelor si aparatelor topografice;
- respectarea cerintelor proiectului de executie;
- respectarea prevederilor prezentei instructiuni;
-se interzice folosirea lucrarilor de trasare nereceptionate.
Trasarea
7peratiile de trasare si de materializare a axelor constructiei reprezinta prima etapa a lucrarilor
pregatitoare pentru executarea fundatiilor. rasarea pe teren a lucr8rilor se face dup8 executarea
cur89irii :i a nivel8rii terenului. rasarea pe teren cuprinde fixarea pozitiei constructiilor
pe amplasamente proiectate :i marcarea fiec8rei construc9ii, conform proiectului de execu9ie.
oate lucr8rile de trasare se vor executa de c8tre constructor prin topometrul :antierului, pe baza
reperelor de trasare, conform planului de trasare ;ntocmit de proiectant. Reperii de trasare se predau
pe teren constructorului de c6tre reprezentan9a proiectantului ;n prezen9a clientului, pe baza unui
proces verbal. Recep9ia lucr8rilor de trasare se face de c8tre client, ;n prezen9a constructorului :i
proiectantului.
Etape#e de trasare pe tere sut ur"$toare#e:
- identificarea bornelor topo existente :i crearea unei re9ele de spri#in ;n zon6
- trasarea axelor proiectate
- materializarea pe teren a axelor proiectate cu a#utorul 98ru:ilor
- amplasarea de 98ru:i martori la punctele caracteristice
- ;ntocmirea de schi9e topograflce, care s8 permit8 reg8sirea rapid8 a98ru:ilor.
%nainte de a se trece la operatia de trasare a axelor si a contururilor gropilor de fundatie se face
receptia prin verificarea privind:
- retele de spri#in ce au servit la realizarea bazelor si retelelor de trasare
- retetele topografice indicate in reteaua de spri#in din planul de amplasare
0a baza acestor operatii se afla proiectul de executie al constructiei care trebuie sa asigure:
- planul de amplasament cu pozitionarea constructiilor existente sicelor noi
- puncte de referinta din nivelmentul geodezic de precizie al tarii
- borne de reper ce vor servi ca puncte de referinta in cadrul operatiilor de trasare generala sau la
obiecte;
- planul general de sapatura, cu indicarea sapaturilor a cotelor de nivel, a distantelor dintre sapator, a
pantelor taluzelor
- planul general de fundatii cu indicarea tipurilor, pozitionare,cote de nivel,distante
"etoda de trasare folosita trebuie astfel aleasa incit sa corespunda gradului de precizie cerut
constructiei respective.
"aterializarea axelor principale ale constructiei se realizeaza prin:
- implantarea de borne utilizabile pe intreaga durata a executiei constructiei
- executarea de impre#muiri special proiectate.