Sunteți pe pagina 1din 8

FOLOSIREA SCRIPTURII N OMILIA LUI MELITON DE SARDIS DESPRE PATIMI

DE BASIL G. TSAKONAS
DOCTOR N FILOSOFIE
1. Omilila lui Melito de!"e Patimi
Omilia lui Melito de!"e Patimi ete u#a di# $ela mai %alo"oae mo#ume#te de
a!olo&ie $"e ti#' di# tim!ul $elui de(al doilea e$ol al e"ei #oat"e !e#t"u tilul ei "eto"i$
deaeme#ea i !e#t"u )# eleu"ile !"o*u#de e+!"imate )# ea.
Auto"ul, *ii#d i#*lue# at de !e"oa#a lui -"ito $a )m!li#itoa"e a !"o*e iilo" .e$/iului
Tetame#t, d' o "e!"e0e#ta"e de!li#a a !o0i iei de i#ut' de -"ito )# &1#di"ea tutu"o"
"e!"e0e#ta# ilo" "eli&io i ai I"aelului a#ti$. -"ito ete $e#t"ul "e%ela iei lui Dum#e0eu
me"&1#d de la $"ea"ea lumii i a2u#&1#d la u# *1" it la e%e#ime#tul )#t"u!'"ii lui -"ito.
C1t de!"e tilul "eto"i$ al omiliei, am !u#e $' multitudi#ea $o#t"atelo" 3a#tite0elo"4,
$e#ele %ii ale de$"ie"ii $elo" dou' itua ii, 3 u#a *ii#d a$ea a ti!ului !atimilo" lui C/i"to i
$ealalt' *ii#d )m!li#i"ea ti!ului )# !e"oa#a lui C/"ito4, ele$tia *o"melo" "eto"i$e, lim5a
&"ea$a !u"a a!"o!ii#du(e de *o"ma lim5ii $lai$e i a"&ume#tele !ute"#i$e, toate a$etea *a$
omilia ' *ie u#a di# "a"ele mo#ume#te ale lite"atu"ii $"e ti#e tim!u"ii, *ii#d $a!a5il' '
$o#$u"e0e $u $"ie"ile $lai$ilo" &"e$i.
Ceea $e $o#titue $o!ul !"i#$i!al al auto"ului, $um %edem )# de$u"ul omiliei, ete '
)l !"e0i#te !e -"ito $a Fiul lui Dum#e0eu, u5ie$t al !"o*e iilo" %e$/i i Cel al $'"ui
!"e0e# ' )# lume )m!li#e te ito"ia "e%ela iei lui Dum#e0eu i !la#ul !e#t"u m1#tui"ea
omului.
Deoa"e$e a$eata ete )#$e"$a"ea a$etei omilii, i a#ume ' do%edea$' !e Iiu $a
$e#t"u al ito"iei "eli&ioae a lui I"ael, auto"ul ei *a$e ma"e u0 de S$"i!tu"' *oloi#d multe i
i#te&"ale !aa2e di# am5ele, .e$/iul i Noul Tetame#t.
Foloi"ea S$"i!tu"ii )# omilie ete 2uti*i$at' de #e%oia auto"ului ' i ta5ilea$'
a"&ume#tele ale !e ma"tu"ii #e0d"u#$i#a5ile i ' a"ate deti#ata"ilo" $o#e+iu#ea di#t"e $ele
dou' Tetame#te i $' !"imul, .e$/iul Tetame#t, ete ti! al $elui de(al doilea, i $' Noul
Tetame#t ete )m!li#i"ea !"imului.
Foloi"ea S$"i!tu"ii !oate ' #e o*e"e *o"ma te+telo" 5i5ili$e $e e"au )# *oloi"e !"i#t"e
$"e ti#ii e$olului al doilea, i de aeme#ea ' #e ai&u"e $' omilia ete ad"eat' oame#ilo"
$a"e e"au *amilia"i $u am5ele Tetame#te, u# *a!t $a"e ma"tu"ie te de!"e e+ite# a u#ei
*o"me ta#da"di0ate a S$"i!tu"ii )# *oloi# ' )# mi2lo$ul $e"$u"ilo" $"e ti#e. A$et *a!t #u
e+$lude, $u toate a$etea, $' omilia ete ad"eat' iudeo($"e ti#ilo" i $' )#$ea"$' ' u5titue
e#ul Noului Tetame#t i a a$"i*i$iului lui -"ito, $u .e$/iul Tetame#t *ii#d ti!ul i
e"%i#d $a $o! !"i#$i!al )# ito"ie la a!a"i ia lui -"ito )# lume i la 2e"t*a a "e!"e0e#tati%'.
6. .e$/iul Tetame#t )# Omilie
Ca ' ) i ai&u"e a"&ume#tele i ' at"a&' ate# ia $itito"ilo" 'i, !"o5a5il *ii#d iudeo(
$"e ti#i, Melito# )#$e!e omilia a $u "e*e"i# e !e$i*i$e la .e$/iul Tetame#t !u#1#d,
7S$"i!tu"a e+odului e%"eu a *ot $itit'8, !"o5a5il $"e$1#d i#te"eul $itito"ului au!"a *a!tului
$' mielul a$"i*i$at $o#titue ti!ul ma"ei tai#e a &1#di"ii lui -"ito.
# omilia a auto"ul )#$ea"$' ' do%edea$' $o#ti#uitatea i i#te&"itatea "e%ela iei
di%i#e )# de$u"ul ito"iei uma#e, )#$e!1#d de la $"ea"ea lumii i te"mi#1#d $u )m!'"' ia lui
Dum#e0eu !"i%it' )# domi#a"ea %oii lui Dum#e0eu !e !'m1#t deaeme#ea i )# "etau"a"ea
!'$'to ilo" )# "ai $a *ii ai lui Dum#e0eu i $o(mo te#ito"i ai lui -"ito 3Roma#i 9, 1:4.
Nea$ulta"ea !"imului $u!lu 3Adam i E%a4 ete $o#ide"at' a *i !"imul !a )#
"e!i#&e"ea omului di# itua ia !a"adiia$', 3Omilia 6:1(6:;4, i )#$e!utul #e%oii !e#t"u
!e#t"u i#te"%e# ia lui Dum#e0eu !e#t"u m1#tui"ea omului. A$eat' "e!i#&e"e ta5ile te
dita# a di#t"e Dum#e0eu i om, 3Ge#e0' <, 6(<4= i %ia a omului )# lume e de0%olt' )#
)#$/ioa"ea $o#dam#a ilo". Ideea auto"ului de!"e itua ia omului du!' "e!i#&e"ea di#
!a"adi !a"e ' *ie i#*lue# at' de teo"ia !lato#i$' a %ie ii, $u !'m1#tul *ii#d lo$ul !e#t"u
!edea!a u*letelo" oame#ilo" du!' "e%olu ia )m!ot"i%a lui Dum#e0eu )# lumea Ideilo", )#
Rai.
Pe#t"u o e+!li$a"e a a$etei teo"i, !utem !u#e $' auto"ul a *ot i#*lue# at de mediul
'u, *ii#d lo$u"i u#de $i%ili0a ia ele#' i !"i# u"ma"e &1#di"ea &"ea$' a )#*lo"it $a o u"ma"e a
$u$e"i"ilo" lui Ale+a#d"u $el Ma"e.
O alt' e+!li$a ie a" *i u"m'toa"ea, $o#*o"m $u deti#ata"ii omiliei e"au mai *amilia"i $u
a$ete teo"ii !e#t"u u*let, t"u! i lume i el *oloe te a$eat' *o"m' de e+!"ima"e $a ' *ie
mai at"a$ti% i mai )# ele de oame#i. Am1#dou' e+!li$a iile, $u toate a$etea, $o#du$ la
a$eia i $o$lu0ie $' auto"ul i $itito"ii u#t $o# tie# i de teo"ia !lato#i$' de!"e %ia a.
<. Paa&e meia#i$e ale .e$/iului Tetame#t
# m'u"a )# $a"e #e !"eo$u!' )#$e"$a"ea auto"ului de a u5li#ia miiu#ea meia#i$' a
lui -"ito $a *ii#d u5ie$t a !"o*e iilo" de(a lu#&ul .e$/iului Tetame#t, #u !utem #e&li2a
*oloi"ea ma"e a a$eto" !aa2e de $'t"e Melito#. A$ete !aa2e u#t luate di# $ele mai
im!o"ta#te $'" i ale .e$/iului Tetame#t, $'" i $a"e au o %aloa"e i#di$uta5il' $a !aa2e
meia#i$e *ii#d a$$e!tate de $'t"e $"e ti#ii tim!u"ii i de $'t"e P'"i# i i $o#ide"ate $a *ii#d
a a !1#' )# tim!ul !"e0e#t de $"iti$imul $o#"%ato" al Bi5liei i al Bie"i$ilo" !'t"'toa"e ale
t"adi iei $"e ti#e de(a lu#&ul e$olelo".
Foloi"ea a$eto" !aa2e ia !a"te $o#*o"m $u te+tul &"e$e$ al L>>( ma2o"itatea lo" ?
au $u mi$i $/im5'"i $a Ie i"e 16@< 3 Omilia A:4 i Ie"emia B@9 3 Omilia <6C4. Deoa"e$e
Moie ete $o#ide"at $a *ii#d auto"ul Pe#tateu/ului, $o#*o"m $u t"adi ia e%"eia$' i
$"e ti#', i ete u#ul di# $ei mai emi#e# i !"o*e i ai lui I"ael du!' $um -"ito )#u i a
m'"tu"iit 3 Lu$a 6;@6:, ;;4, Melito# *oloe te "e*e"i# ele meia#i$e di# $'" ile ito"i$e ale
.e$/iului Tetame#t $"ie de Moie, )# !e$ial Ge#e0' ;;@; 3Omilia ;;:4, E+od 16@<
3Omilia A:4 i Deute"o#om 69@AA 3Omilia <A;**.4, toate u#t alu0ii e+!li$ite la !atimile i
$"u$i*i$a"ea lui C/"ito "e!"e0e#t1#d mielul Pa telui e%"eu, $a"e e"a ti!ul a$"i*i$iului "eal al
Fiului lui Dum#e0eu !e#t"u m1#tui"ea omului.
Di# &"u!ul !almilo" $a"e au *o $a"a$te"i0a i $a meia#i$i, Melito# *a$e "e*e"i# e
i&u"e la mul i di# ei, *oloi#d $u%i#te !"oadi$ au !aa2e $e"te, $a %e"iu#ea e+te#i%' a
!almului al doilea 3Omilia <AD(<:<4 i <:, 61. Am5ele u#t $o#ide"ate a *i e+em!le ale
$elo" mai "e!"e0e#tati%i !almi meia#i$i de $'t"e Bie"i$a O"todo+' $/ia" )# !"e0e#t, *oloi i
)# multe o$a0ii e$leiale ' u5li#ie0e #atu"a i miiu#ea meia#i$' a lui C/"ito.
De la !"o*e ii .e$/iului Tetame#t $a"e au !"o*e it %e#i"ea lui Meia mai de&"a5' $a
u# lide" !i"itual i #u $a "etau"ato" al di#atiei tim!u"i a lui Da%id, Iaia i Ie"emia au *ot
mai !o!ula"i, *oloi i #u #umai de P'"i# ii $"e ti#i tim!u"ii !e#t"u a do%edi a"&ume#tele
de!"e -"ito $a a te!tatul Sal%ato" al e%"eilo", i de $'t"e $"iito"ii de mai t1"0iu, $i i de
)#' i auto"ii Noului Tetame#t i de $'t"e )#u i -"ito. A$e ti !"o*e i u#t *oloi i !e
#ume )# Matei 6, 1:= <, <= 6:,D= Ioa# 1, 6<= Fa!te 9@ <C, au )# &e#e"al )# le&'tu"' $u al i
!"o*e i au $u $u%i#tele@ 7$um !"o*etul a !u8 au 7)# le&'tu"' $u Le&ea8.
Paa2ele *oloite de Melito di# !"o*e ii me# io#a i mai u e "e*e"' la !atimile i
$"u$i*i$a"ea lui Meia@ Ie"emia 11@9,D 3Omilia <:;(<:D, ;;:4, Iaia B<@ : 3 Omilia <9C(9B4 i
<@1C 3Omilia ;;94. # tim! $e a$ete "e*e"i# e au *ot *'$ute $o#*o"m $u te+tul L>>(ului, u#t
!u i#e $1te%a alte !aa2e *oloite )# omilie, $a"e #u u#t de a$o"d $u te+tul L>>, $i de$li#'
!u i# de a$ela, $a Ie"emia B@9, Iaia 6@<. Ca ' e+!li$'m a$eat' di*e"e# ', am !utea
!"eu!u#e $' te+tul #u #e(a *ot )m1#at $um a *ot $"i de $'t"e auto" ? !"o5a5il a a (a i
)#t1m!lat( au Melito# a *oloit alt' edi ie a te+tlului L>> $a"e (a !ie"dut, i #umai !e
"e*e"i# ele la $"iito"ii $"e ti#i tim!u"ii !utem ' $o#$lu0io#'m de!"e a$eea.
;. Ti!u"i ale lui -"ito )# .e$/iul Tetame#t
Diti#ele !e"o#alit' i ale .e$/iului Tetame#t au *ot $o#ide"ate a *i ti!u"i
"e!"e0e#tati%e ale lui C/"ito, deoa"e$e %ia a lo" a *ot u# !"ototi! a %ie ii Lui au u*e"i# ele
lo" !"i%ite $a !"e*i&u"'"i ale !atimilo" lui -"ito 3Omilia <BC(<B:4.
De la $"ea"ea lumii la a!a"i ia lui -"ito )#t"e oame#i auto"ul diti#&e dou' &"u!e de
ti!u"i. U#a ete $ea )# $a"e !e"o#alit' ile u#t $o#ide"ate a *i !"e$u"o"ii !atimilo" lui
-"ito= $a A5el, Ia$, Ioi*, Moie i Da%id. A$eat' $o#ide"a"e a ito"iei di%i#e #e
ami#te te de E!itola $'t"e e%"ei 311@ 6A4, u#de Moie u*e"' !e#t"u -"ito, i de $"edi# a
$"e ti#ilo" tim!u"ii, $o#*o"m $'"eia !"o*etul Ie"emia, u*e"i#d, a *ot ti! al lui -"ito.
Cealalt' &"u!' i#$lude !e $ei $a"e au u*e"it !e#t"u -"ito )# e#ul )# $a"e ei au
$"e0ut )# a!a"i ia Sa i Noua C"ea ie, dat' omului de El= i u5 i#*lue# a a$etei $"edi# e ei
au !"i%it !atimile lo" $a !"e&'"i"ea lumii !e#t"u %e#i"ea lui -"ito.
B. Com!a"a"ea .e$/iului i a Noului Tetame#t
#ai#te de a )#$e!e ' e+ami#'m *oloi"ea Noului Tetame#t )# Omilie ete #e$ea" '
%o"5im de!"e lo$ul !e $a"e am5ele Tetame#te )l !oed' )# omilie. Nime#i #u !oate #e&a $'
Noul Tetame#t a"e o !o0i ie mai )#alt' )# mi#tea auto"ului, a a $um ete e+!"imat )# omilie,
deoa"e$e ete )m!li#i"ea Le&ii i a P"o*e ilo", i a"at' !e Fiul lui Dum#e0eu al $'"ui i#&u" ti!
a *ot mielul Pa telui e%"eie$ )# .e$/iul Tetame#t.
E+it' o diti#$ ie )# elea!t' )# omilie )#t"e $ele dou' Tetame#te $o#*o"m $u
$o!u"ile lo", la $a"e *ie$a"e e "e*e"' )# e"a i oame#ii lo". .e$/iul Tetame#t a *ot
$o#ide"at a *i %e$/ea Le&e )#lo$uit' de /a" 3...4 de i e"a la ma"e tim' i *oloit' mult )#t"e
$"e ti#ii tim!u"ii, )# !e$ial )# tim!ul )# $a"e Noul Tetame#t #u e"a *o"mat= i .e$/iul
Tetame#t, $um ete 5i#e $u#o$ut, a *ot !"ima Bi5lie !e#t"u $omu#it' ile $"e ti#e.
Da" $u t"e$e"ea a#ilo" i $u *oloi"ea $"e$ut' al Noului Tetame#t )# e$olul al doilea,
i di# $au0a #e%oii de a elimi#a e"eti$iii e%"ei $a"e u!"a(e+timau .e$/iul Tetame#t, P'"i# ii
Bie"i$ii au i#$li#at ' $o#t"ate0e Noul Tetame#t $u .e$/iul Tetame#t i ' u5li#ie0e,
$um i e"a, %aloa"ea mai )#alt' a $elui di# u"m'. A$eat' te#di# ' ete ma#i*etat' )# omilia
lui Melito#, a!"oa!e )# *ie$a"e !a&i#', deoa"e$e $o!ul !"i#$i!al al auto"ului ete '
do%edea$' $' .e$/iul Tetame#t ete ti!ul, i#t"ume#tul dee"%e#t !1#' la %e#i"ea Noului
Tetame#t, $a"e, *ii#d u*i$ie#t )# el )#u i, !utea ' )#%e e i ' $o#du$' oame#ii la tot
ade%'"ul. # multe lo$u"i, .e$/iul Tetame#t ete $a"a$te"i0at $a Le&e, %e$/ea Le&e
$o#t"at1#d $u -a"ul, $u Noua Le&e.
Nu !utem e+$lude *a!tul $' a$eat' $o#t"ata"e e )#t1m!l' $a ' u5li#ie0e !atimile i
$"u$i*i$a"ea Dom#ului a $'"o"a e"a ti! mielul di# Pa tele e%"eie$. De aeme#ea, #u !utem
de$1t ' "e$u#oa tem u!e"io"itatea dat' Noului Tetame#t de $'t"e $"e ti#ii di# e$olul al
doilea, *'$1#d t"e!tat ' de%i#' Bi5lia Bie"i$ii $u u0ul $u"e#t al .e$/iului Tetama#t, da" $u
o im!o"ta# ' dimi#uat' de a$um )#ai#te.
A. Noul Tetame#t )# omilie
# omilie, Noul Tetame#t #u ete *oloit )# %"e(u# a#ume *el, $um (a" !u#e, )#
!aa2e i#te&"ale luate di# di*e"ite $'" i ale Noului Tetame#t. Foloi"ea e )#t1m!l' )# multe
*elu"i *ie !"i# !aa2e *ie *oloi#d a#umite $u%i#te do%edi#d $u#oate"ea te+tului Bi5liei de
$'t"e auto" au, !"i# e# i#di$1#d u0ul 5i5li$, au "e*e"i# ele 5i5li$e.
De(a lu#&ul omiliei u#t e+!"eii $e"te $a"e l(au i#*lue# at !e Melito# a a $' #u a
!utut e%ita *oloi"ea lo". U#a di#t"e a$etea ete e+!"eia 7iu5i i8 *oloit' de dou' o"i de el.
A$eat' *o"m' a e+!"eiei a!a"e )# multe lo$u"i di# Noul Tetame#t $a o $a"a$te"iti$' a lui
C/"ito $a Fiul iu5it al lui Dum#e0eu, )# tim! $e )# E!itole ete *oloit !e#t"u $"e ti#i )#
&e#e"al. Foloi"ea te"me#ului )# omilie o5 i#e al doilea )# ele, $um am !u#e, a$ela de a e
ad"ea $"e ti#ilo". Ca a *a$' #atu"a di%i#' a lui -"ito mai $o#$"et' i "ealitatea %ie ii Sale
!'m1#te ti i $o#dam#a"ea i !atimile u# e%e#ime#t ito"i$ ? el !"o5a5il $' ete $o#t"a $elo"
$a"e $o#ide"au $' !atimile lui -"ito au a%ut lo$ )# "ai, #u !e !'m1#t 3do$t"i#a do$eti$' a
-"itoului $e"e$4,( e "e*e"' la t"ei e%e#ime#te ito"i$e@
14 #%ie"ea lui La0'" 3Ioa# 11@1(;;4.
64 E%e#ime#tele #atu"ale $a"e (au )#t1m!lat )# tim!ul $"u$i*i$'"ii 3Matei 6:@ ;B=
Ma"$u1B@<<= Lu$a 6<@;;4=
<4 i !'la"ea m1i#ilo" lui Pilat du!' $o#dam#a"ea i tim!ul )# $a"e $o#dam#a"ea
a%ea lo$.3 )# tim!ul !otului ma"e4 3Matei 6:@;;4.
.e"etele 66<(66; ale omiliei u#de auto"ul %o"5e te de!"e $"edi# a E%a#&/eliei
3do&mata4 *a$ alu0ie la Fa!te 1B@ ;, E*ee#i 6, 1B i Coloe#i 6@ 1; u#de $u%1#tul ete *oloit
)# e#ul )#%' 'tu"ii $"e ti#e i #u $a o do$t"i#' do&mati$' $um a *ot *o"mat' mai t1"0iu de
$'t"e Si#oadele E$ume#i$e. De aeme#ea $u%1#tul e%a#&/elie 3...4 )# e#ul $'" ilo" di#
Bi5lie ete *oloit *"e$%e#t de $'t"e Melito i ete o i#di$a"e a e+ite# ei u#ie $ole$ ii de*i#ite
)#t"e 5ie"i$ile lo$ale a $'to"%a $'" i ale Noului Tetame#t a$$e!tate &e#e"al. Cu%1#tul
5ie"i$' a!a"e ai$i )# am5ele e#u"i, $a totalitate a oame#ilo" i $a i#titu ia di%i#'
)#temeiat' de -"ito i di$i!olii 'i !e#t"u a t"a#mite m1#tui"ea oame#ilo". Bie"i$a ete
5a#$a ade%'"ului )# $a"e t"adi ia a!otoli$' ete !'t"at'. Se#ul 5ie"i$ii $a de!o0it al
Ade%'"ului i al -a"ului di%i# ete u#ul di# t"ei *a$to"i ( $eilal i doi u#t u$$eiu#ea
a!otoli$' a !"eo iei i $a#o#ul Noului Tetame#t ? $a"e $o#titue ade%'"ata $omu#itate
$"e ti#' )m!ot"i%a o"i$'"o" mi $'"i e"eti$e, $um a$eat' teo"ie a *ot *o"mat' )# e$olul al
doilea al e"ei #oat"e.
# %e"etele 6B9(6BD, Melito# t"e5uie ' tie i ' e "e*e"e la Ioa# 1, 1;, u#de el
%o"5e te de!"e )#t"u!a"ea lui -"ito. Fo"ma %e"5ului *oloit )# Ioa# 1, 1; di*e"' doa" !"i#
ad'u&a"ea !"e!o0i iei (kata) u5ta# ial e+!"im1#d a$ela i )# ele $a a$ela *e"e"ito" la *a!tul
a!a"i iei uma#e a lui Iiu, i#di*e"e#t da$' auto"ul *oloe te te+tul o*i$ial al Noului Tetame#t
au #u. Si#&u"a di*e"e# ' di#t"e a$ete dou' !aa2e ete $' Ioa# %o"5e te )# &e#e"al de!"e
)#t"u!a"ea Cu%1#tului= )# tim! $e Melito# #u !u#e e+a$t a$ela i lu$"u, $i $' !"i# -"ito
Dum#e0eu #u i a a!'"ut )# $a"#e !e !'m1#t.
Di*e"e# a t"e5uie ' *ie dato"at' $i"$umta# elo" di*e"ite u5 $a"e *ie$a"e auto" $"ie
e+!"im1#d )#%' 'tu"a $"e ti#' de!"e S*1#ta T"eime. #%' 'tu"a e"eti$' $a"e u5li#ia
u!e"io"itatea lui Dum#e0eu !ete -"ito au $' -"ito a *ot u# i#te"media" )#t"e
Dum#e0eu i om !oate l(au *o" at !e Melito# '( i e+!u#' )#%' 'tu"a )#t"(u# a a *el. -"ito
a *ot !"imul #'$ut al )#t"e&ii $"ea ii. El, $a"e a *ot #'$ut )#ai#te de Sata#. A$eat' $"edi# '
a 5ie"i$ii e+it' de la )#$e!ut i a$eat' $"edi# ' e+!"imat' )# Omilie 3B6B(B6A14 *a$e alu0ie
la Roma#i 9@ 6D i Coloe#i 1@ 1B.
Retau"a"ea lui C/"ito )# "ai 3omilia :1B4 du!' t"iu#*ul au!"a mo" ii i a lui Sata#
3omilia A9A(9D $*. Coloe#i 6@1;4 i du!' eli5e"a"ea omului de u5 "'u i de u5 dit"u&e"ea
lumii 3Omilia <D:(D9 $*. Lu$a 1;@ 61, Tit 6@1;, 1 Pet"u 1, 194 #e ami#te te de Roma#i 9@ <;=
E%"ei 1C @ 16= E*ee#i 1@ 6C= Coloe#i <@ 1= 1 Pet"u <@66.
Si#&u"a di*e"e# ' e+ite#t' )#t"e a$ete !aa2e di# Noul Tetame#t i %e"etele di#
omilie ete $' auto"ii Noului Tetame#t au *oloit e+!"eia 7d"ea!ta lui Dum#e0eu8 )# tim! $e
Melito# *oloe te e+!"eia 7la d"ea!ta Tat'lui8 o e+!"eie $a"e #u a!a"e )# $'" ile Noului
Tetame#t.Nime#i #u !oate #e&a $' e+!"eia 7la d"ea!ta Tat'lui8 *a$e o le&'tu"' mai
a!"o!iat' )#t"e Dum#e0eu $a Tat' i C/"ito $a Fiu i $om!u#e o teolo&ie mai de0%oltat' a
Dum#e0eului T"iu# )# tim!ul P'"i# ilo" A!otoli$i.
# omilie 3;C9(;1B4 a%em m'"tu"ii e+!li$ite la )#%' 'tu"a Noului Tetame#t i
$"edi# a 5ie"i$ii $"e ti#e $a i !e#t"u $ele dou' itua ii ale omului @ $la%ie i li5e"tate.
P"ima ete o $o#e$i# ' a !'$atului, a"e #e%oie de u# Sal%ato", $a"e a *ot C/"ito $o#du$1#d
omul de la $la%ie la li5e"tate i $"e1#d o #ou' lume !i"itual' i alu#&1#d !ute"ea !'$atului
!"i# -a"ul 'u dat )# 5ie"i$'. Auto"ul e "e*e"' e+!li$it la teoolo&ia Noului Tetame#t i
!a"ti$ula" la !aa2ele "e!e$ti%e Roma#i 9@ 61, Galate#i ;@ 6;= B, 1= 1 Pet"u 6@ B= Tit 6, 1;
*oloi#d a$elea i $u%i#te i u#eo"i %e"etele e+a$te.
E#ume"a"ea %i$iilo" i a *"u$telo" !'$atelo" $o# i#ut' )# omilia 6DB ? 6DD t"e5uie
"e*e"it' $o#*o"m $u Roma#i 6@ 6D= 1<@1<= Galate#i B@ 1D= 6 Co"i#te#i 16@61= E*ee#i ;@ 1D= 1
Pet"u ;@<= 6 Pet"u 6@ :, 19 $/ia" da$' u0ul lo" ai$i #u a!a"e $a )# "e!e$ti%ele $'" i ale Noului
Tetame#t.. Auto"ul, )# )#$e"$a"ea lui de a de$"ie $ele dou' itua ii di*e"ite e+ite#te )#t"e $ele
dou' $o#di ii, !"e($"e ti#e i $"e ti#e i $'ut1#d ' &'ea$' i ' $ite0e $ele mai i05itoa"e
$u%i#te i !aa2e ale $"ie"ilo", #u e "e*e"' la u# %e"et $e"t, $i adu#' toate !aa2ele "e*e"itoa"e
la a$ela i )# ele i, i la a$eia i u5ta# ' e+a$t' a $o!ului 'u.
# $ele di# u"m' !iat"a de temelie 3...4 #e ami#te te de *1" itul o5i #uit al multo"
e!itole ale Noului Tetame#t de aeme#ea i e+!"eia *oa"te imila"' $a"e a!a"e )# $"ie"ile
tutut"o" $"iito"ilo" $"e ti#i tim!u"ii $om!u#1#d o teolo&ie de0%oltat' i $la"' de!"e !e"oa#a
lui -"ito i im!o"ta# a Sa )# !la#ul lui Dum#e0eu de m1#tui"e. -"ito ete Dum#e0eu, e&al
$u Tat'l, m'"it i ete"#.
Ca o $o#$lu0ie !utem uma"i0a@
14 Melito# *oloe te %at am5ele Tetame#te
64 S$o!ul 'u ete ' ) i ai&u"e teolo&ia i )#%' 'tu"a a $u do%e0i $e"te di# Noul i
.e$/iul Tetame#t.
<4 # tim! $e *oloi#d .e$/iul Tetame#t $itea0' !aa2e i#te&"ale )# ma"e $o#*o"me
$u L>>, $um e )#t1m!l' $u !aa2ele meia#i$e. # "e*e"i"ile ale la Noul
Tetame#t, Melito# #u *oloe te %e"etele $um a!a" ele )# Noul Tetame#t
e+$e!t1#d !u i#e %e"ete. A$eata #u !oate ' #e $o#du$' la u!i$iu#i $' auto"ul
#u a $u#o$ut o a#umit' $ole$ ie a $'" ilo" Noului Tetame#t. Di# $o#t"',
*amilia"itatea a $u $'" ile Noului Tetame#t *oloite )# Bie"i$' ete e%ide#t' i el
e "e*e"' la ele li5e".
;4 Ete e%ide#t $' Melito# !"i%e te .e$/iul Tetame#t $a a$"a $a"te $a"e #e
!"e&'te te !e#t"u Noul Tetame#t, $a"e ete Noua Le&e u5 )# eleul /a"ului, dat'
#ou' !"i# 2e"t*a lui -"ito. Di# a$et !u#$t de %ede"e ete a!a"e#t $' Melito#
e%ide# ia0' u!e"io"itatea Noului Tetame#t !ete .e$/iul Tetame#t *'"' e0ita"e.
:. -"ito $a Dum#e0eu
# multe !aa2e auto"ul #u *a$e %"eo diti#$ ie )#t"e Dum#e0eu diti# )# !e"oa#' i
C/"ito $a # ele!$iu#ea Sa au So!/ia au Lo&o au $el !u i# $a Fiul !"e(e+ite#t ete"#.
A$et $u" al &1#du"ilo" ale *ii#d e+a&e"at 3...4 3-"ito$e#t"i$4 )l )#deam#' '(l
$o#ide"e !e C/"ito $a i#&u"ul Dum#e0eu $a"e a!a"e !"i# ito"ia di%i#' i $a"e e !oa"t' $a
$o#du$'to"ul i &u%e"#ato"ul o"di#ii lume ti. -"itoul u*e"i#d #u ete doa" om, $i
Dum#e0eu $a"e a eli5e"at !o!o"ul 'u di# $la%ia E&i!tului i a !ede!it !e e&i!te#i !e#t"u
!"eiu#ile lo" $o#t"a !o!o"ului iu5it 3 Omiliea <AC(<A14.
De$i el i#di$' $'t"e a!a"i ia a$ti%' a lui C/"ito )# ito"ia !o!o"ului ale i i#di$'
"e!o#a5ilitatea m'"it' e !o!o"ului e%"eu !e#t"u $o#dam#a"ea i $"u$i*i$a"ea Sa. C/"ito
ete %ia a !o!o"ului e%"eu $a"e a *ot !1#0u"at' $u a!"o5a"ea !o!o"ului S'u $um auto"ul
)#$ea"$' ' do%edea$', !"i# *oloi"ea !aa2elo" .e$/iului Tetame#t !ue de Moie 7 i o
'( i %e0i %ia a !1#0u"at' )# *a a o$/ilo" t'i8 .3 Omilia <A;(A:4
#$e"$'"ile auto"ului !ot *i e+!li$ate )# dou' *elu"i. P"imul ete $' *'$1#d a a el
)#$ea"$' ' ai&u"e di%i#itatea lui -"ito i a$$e!ta"ea a de $'t"e iudeo($"e ti#i, $a"e !oate
$' e%itae"' a$eat' )#%' 'tu"' deoa"e$e #u !uteau )# ele&e multi!li$itatea lui Dum#e0eu,
*ii#d )m!ot"i%a mo#oteimului mo0ai$.
# al doilea "1#d i#te"eul 'u ete di"e$ io#at de multe teo"ii au mi $'"i e"eti$e $a"e
#e&au di%i#itatea lui -"ito *ii#d e$/i%ale#t Dum#e0eului C"eato" i i#$li#au $'t"e -"ito $a
u# i#te"media" )#t"e Dum#e0eu i om 3 &#oti$im4. C/"ito $o#*o"m $u Melito#, ete
Dum#e0eu, e&al $u Tat'l, !"e(e+ite#t i !a"ti$i!ato" )# m1#tui"ea ito"iei !"i# e%"ei. Ne
ami#te te de !"olo&ul E%a#&/eliei du!' Ioa# u#de Cu%1#tul lui Dum#e0eu 3 Lo&oul4 a
e+itat de la )#$e!ut, a !a"ti$i!at la $"ea"ea lumii i )# *i#al a de%e#it $a"#e !e#t"u "e#a te"ea
lumii i )m!li#i"ea "e%ela iei di%i#e 3 #u ete $o"u!e"e )# &1#du"ile lui Dum#e0eu4.
9. Omilia i im#olo&ia O"todo+iei eti$e
Ete ade%'"at $' !u i#e $"ie"i ale P'"i# ilo" 5ie"i$e ti a" !utea *i *oloite $a u"'
!e#t"u $om!u#e"ea im#elo" !e#t"u ado"a"ea $"e ti#'. Di# a$ete $"ie"i $1te%a au *ot luate de
i#mo&"a*i $a mate"ial *oloito" )m!"eu#' $u *ie$a"e di#t"e !oe ii im#olo&iei e$le0iale i i ?
au eut !"oduele lo".
Da$' $ele de u u#t ade%'"ate ete ade aeme#ea ade%'"at, *'"' o"i$e du5ii $' *oa"te
!u i#e $"ie"i ale lite"atu"ii $"e ti#e au *ot *oloite , )#t"(o aeme#ea )#ti#de"e, $a u"e
!e#t"u im#olo&ia $"e ti#' de(a lu#&ul e$olelo" de la )#$e!utul e"ei $"e ti#e $a omilia lui
Melito# de!"e Patimi.
Studii#d !"i# omilie, o"i$i#e *amilia" $u im#ele "''"ite#e o"todo+e !oate "eali0a #u
doa" $u%i#te au e#u"i au *"a0e , $i !'" i )#t"e&i au *ot luate $a #u$leu !"i#$i!al i $a
)#u i $o# i#utul im#u"ilo" $om!ue )# a$ela i lim5a2, e+!"eie, a"doa"e i $'ldu"'.
#t"u!a"ea Fiului lui Dum#e0eu, mi#u#ile Sale, Patimile ale i moa"tea $/ia" i
#%ie"ea i #'l a"ea a la $e" M1#tui"ea i "'$um!'"a"ea omului di# $la%ia "'ului i a
!'$atului u#t !"i#$i!alele $o!u"i ale im#u"ilo" $a"e e+!"im' e#time#tele oame#ilo" $a"e au
*ot al%a i di# moa"te i t"a#!la#ta i )#t"(o #ou' $"ea ie. Toate a$etea au *ot de$"ie )#
omilie $u $ulo"i !ute"#i$e. Cel mai im!o"ta#t i u!"ea(e%ide# iat *a$to" )# omilie ete
#%ie"ea lui -"ito i $"ea"ea u#ei #oi !e"ioade )# $o#t"at $u itua ia !"e$ede#t' a omului.
De atu#$i !i"itul i !u#$tul $e#t"al al Bie"i$ii O"todo+e R''"ite#e ete #oua $"ea ie,
)#$e!1#d $u #%ie"ea lui -"ito i# lo$ de !u#$tul de %ede"e al Bie"i$ii Catoli$e $a"e
u5li#ia0' $"u$i*i$a"ea $a !u#$tul $e#t"al al )#t"u!'"ii lui -"ito i !"i# Patimi !"i%i#d la
m1#tui"ea omului, ete e%ide#t $' a$eat' omilie i alte $"ie"i $u $o# i#ut imila" u#t
!"i#$i!ala u"' !e#t"u $om!u#e"ea a$eto" im#e. De aeme#ea a$eat' omilie ete u#
a"&ume#t al !i"itului Bie"i$ii tim!u"ii i a )#%' 'tu"ii de!"e #%ie"ea lui -"ito $a $el mai
im!o"ta#t !u#$t al %ie ii !'m1#te ti a lui -"ito de a$eea a *ot $a"a$te"i0at' $a Bie"i$a
#%ie"ii de mul i )#%' a i de a0i a!a" i#1#d di*e"itelo" de#omi#a iu#i $"e ti#e $a"e au tudiat
!"o*u#d i )# mod %oit "itualul Bie"i$ii R''"ite#e.
Am !utea !u#e $' ete *oa"te &"eu ' di$e"#em $o# i#utul omiliei de $o# i#utul
im#olo&i$ al S'!t'm1#ii Ma"i u#de u*letul $"e ti# ete u5 i#*lue# a ma&#i*i$elo" im#e
!a"ti$i!1#d )# $e#ele !atimilo" lui -"ito i ete !"e&'tit ' !"imea$' %oioul mea2 al
)#%ie"ii ale $u -"ito )# o #ou' %ia ' de Dumi#i$a Pa telo".
Am !utea da o $u"t' #um'"a"e a a$eto" %e"ete !a"alele )#t"e omilie i im#olo&ie $a
' )# ele&em $1t de mult omilia a i#!i"at auto"ii im#elo" i $1t de !"o*u#d a *ot /"'#it'
$omu#itatea $"e ti#' $u !i"itul a$eto" )#%' 'tu"i )# %ia a o5i #uit' $a a *ie !oi5il '
t"'ia$' )#t"(o !e"!etu' u#i"e $u -"ito i ' *a$' u oa"' domi#a"ea m!'"' iei lui Dum#e0eu
)#t"e oame#i.
Pe#t"u a a"'ta imila"it' ile )#t"e a$ete dou' !'" i omilie i im#ele a!a" mai 2o )#
lim5a &"ea$' o"i&i#al'@ 3...4