Sunteți pe pagina 1din 582

graiul romnesc

din Sfd.
19 Cmo ') nu sum vreden clemd-mc tcv
tilid, f-me ca i ur de tel teja (s. de
teii slughe).
!. "cul#ndu-se verit-ala ciace seu. Can a
$
)
nc% largo fost v&d.ut-1'a ciace 'ui, i
de milina g#nit-s'a '), i t(rlinda ')
c%dut-a )r gutu lui (s. )r cer*ice a
lui) i *unit-1'a.
1. "i dis-a lu filiu+ Ciace, )ecat-am n ceru
i n tire, cmo nu sum vreden (s. de-
niu) cletna-me filiu teu (s, tev).
. )is-a )ac ciace 'u seu slughe + vred
,
)
ducc (s. )urtai) cela ma *ur vc-
stitu (s. cela ma muat vestitu), i
nvcstit-1, i daie )firstenu n m#ra
'u-, i nc%a )iciorele lu.
.. /i do)eleit ') graso vielu, i ucide,
i mucam i se veselimu.
0. C#n (s. che) av cesta filiu meu mortu
fost, i verit-a viiu (s. viiu s'a f%cut)1
)lierdut-s'a i aflat-s'a, i )ocnit-a
2
)
veseli-se.
,. 3ost-a )ac a lu filiu cela ma *eteru n
cam)ania, i can a vcrit i ma a)ro)e
de casa audit-a mujica i choru (s. jocu).
4. "i clemat-a un de slughele i ntre*at-a
ie, ce ra cesta fi.
2. /i cela li a dis+ 3ratele tev verit-a, i
ciace teu ucis-a vielu grasu, che l'a
sar
5
) )rimit.
5. 6#niat-s'a
9
) i n'a vrut mere in nutru.
Ciace )ac a lui mess-a f%r% i )ocnit-a
ruga-1 (s. )ocnit l'a ru781i).
Dup graiul romnesc
din uncvia.
19."i nu sum vreden clem% a tcv fili9 vech: '),
(s. nu sum rentie ' destoien a tev
filiu fi), fc-mc ca si un tejac a tcv.
!. 'e sculat-s'a i )ac a mess c%tre a scv
ciace, i c#nd a fost largo de casa l'a
;agledit a lu ciace, i durut-a irima
ciacelu de ie (s. 1-a durut irima), i
a t(rlit c%tre ie, )ac l'a c%tat (s. l'a
acftat <) )e du)% gut i *unit-1'a.
1. /i filiu dis-a 'u ciace+ Ciacio, io am ;a-
greit contra de cer i tru'n tire, i nu
sum vreden clema a tev filiu vechi.
. =tunce ciace dis-a lu scie slughe+ >u-
cei (s. =ducei
a
) oc?a ') cea mal *ur%
ro*a, i nvestii-@, i )ure )#rstenu
)r a lin gget, i nc%a a lu )i-
ciArc.
.. "i ucide ur gras vid
,
), che rem munca
i veseli.
0. C% BC cesta filiu a mev mort a fost, i
)ac i viiu1 i )lierdut a fost, i )ac s'a
aflat.
,. 3iliu cela *ctcru fost-a in )ole, i c#nd
vcrit i )ro)e de casa a fost, a avdit
mujica i juca
2
).
4. /i clemat-a ur de hla)e i ntre*at-a,
c% ce- cea.
2. /i cela dis'a+ = tev frate verit-a, i tev
ciace ur gras viel ucis-a, c%-1 are sar.
5. 'e s'a m#niat )ac, i n'a vrut n luntru i.
Ciace a lu iese f%r% (s. afar%) i
rog%-lu.

') Drescurtare din acmoce. ) n, auElliariu la fost. 1) vechi, adv. mat mull. ) rentF8, adv. nn-
mc ganesc, lut. moveor. 7) t ( r l i n d a , ge- inte, de aci nainte. .) Gsist.1 in /unevija tendina de
rundiu adver*ial, alerg#nd nainte. ,) Hred, adv. re- a elimina )e a iniial, ast-fel de esem)le avem aici
IJ
d
<)e'ei , v. aaduce, germ. fuhren. ' J )oclni , n cuvintele+ acuii, afla, aduce, afarI. B) oc:a,
J' I
lnce
D
e
-
5
) s%n%tos. K) Constat%m aie$, c% esist% i aici. <) vi e, sL v i e l , m., art. vi e l u 1 v i e a f.
ectul Mom#nilor din 'stria vocalele ntunecate d i 4) "e o*serv% n grain oscilaiunea ntre eh e si c".
'
)recum
-' vocalele diftongice NOea) i o Ooa). i) j u c a , ca su*stantiv.
Dup graiul romnesc
din Jeian (!e"ane).
19. /i nu sum vise ') vredcn, che io me
clemu a tev filiL, f-me ur tejac a tcv.
!. 'e s'av scolat i mers-a9 la sev ciAie, i
c#nd au fost col de)arte l'au vfidut
ciAie a lu, i l'av durut irima, i au
t#rlit #) c%tre ie, i l'au ac%at de du)%
ca), i atunce l'au utcat (s. sutcat-
l'au ').
1. Pego filiu -l dice+ CiAie, io am greit
su* ne*o i ntre tire, i nu sum vise
vreden, che io me clemu a tev filiL.
. Pcgo ciAie dis-au a selor hla)
0
)+ a-
duce cea mal munta ro*a i nvc-
stii-1, i da--l arelu )r gget, i
)ostAle
4
) )r )iciAre.
.. /i do)elii )itait
4
) vite (s. gras vite), i ;a-
colii-1 i muncanda') na rem veseli
5
)
0. Ca cesta filiu a mev a fost mort, i
viiu K) s'a f%cut 1 i )lierdut a fost, t
)ac' s'aL all#t, i se )oc:ne; veseli
(s. i s'a )ocnit veseli).
,. Pego
lu
) cela ma *etoru filiu a fost in
)ole, i c#nd era a)rA)e de cas% a-
tunce avdit-au c#nt% Q) i jocu.
4. /i ie clemat-av ur hla)e a lu, i n-
tre*at-au, ce ra cea fi.
2. 'e 6' )ac dice, a tev frate av verit, i
;acolit-aL a tev ciAie ur )itait vite,
che l'are nc% sar.
5. /i atunce a fost m#nios, i n'a vrut i
n nuntru. =luneca a verit a lu cioic
afar% i l'au rugat.
' )
v
i 1 e, mal, mol mult. Q) fugit.
$
) utea, . 1
B. 'rula. 7) a s e l o r (s. selura) hla), a hla)ilor
IB$K R l a) s t, muncitoriL cu cjiu.l,)1. h l ,1 ) t. ,) sing.
Doslol#, nc%l%mi nt e, germ. "chuh.
4
) ngr%at.
'
m
u ne and a, gerundiu adver*ial. <) na cores-
)unde la S a )ron j,crs. 91 v 1 j Fj cu c@!i ,. ioj % )ac,
) su*stantiv format din infinitiv, d. e. o m n K
v
a t
I c fui t =, o frumos% c#ntare.
Dup Jivaugeliariul romnesc
&ifn'& de Diaconul (oresi in a.
19. i de acmu nu sLnt9 destoinicL se me
chemL fiiulL t&u K f%-mc Ta unulL de
n n%emnicii tc K
!. i se scul% duse-se c%tr% )%rintele lu K
nc% lu de)arte era v&cju-lL lu )%-
rintele lui i-i fu mil% dinsul Od'insul) K
i curse c%du )re ccr*icea lu i s%-
rut% elu K
1. d'
,!
lui fiiulL K )%rinte greii la cer i
naintea ta K i de acmu nu sLnt9 de-
stoinic% a me chema fiiulL teu K
. dise )%rintele c%tre ro*i lui K aducei
vesm(ntulL de #ntaiL K i m*r%cai
elu K i dai inelulL la m#na lui - i
c%lun la )iciore K
.. i aducei vielulu hr%nit% de-lL jun-
ghie K i se m#nc%mu se lie veselimL K
0. c% fiiulL micL acesta mortL era i in-
vise K i )ierduii era i se afl% i n-
ce)ur% a se veseli K
,. era fiiulL lui cela mal marele la sate K
i ca vine a)ro)ie-se c%tre cas% audi
c#nt%ri i glasuri K
4. si chem% unulL de n fecior$ ntre*% ce
sLnlL acestea K
2. elu disc lui K c% fratele t&u au venit -i
junghe )%rintele t&u vielul hr%nitu K
c% s%n%tosu elu )riimi K
5. m#nie-se si nu vrea se ntre K )%rintele
lu ei ruga ci K
graiul romnesc
din ) c f d o.
9. "i res)undendo (s. res)undendo) dis-a
'u ciace scv+ Hcd c#ta an slujescu
ie, i n'am nic dar )ritrecut tev man-
dat (s. ;a)ovet), i nic dar ') nu mi-al
icdu dat, de ras: (s. che rai) cu )rictelii
meii me veseli.
.C. 6% du)% cea acesta tev filiu, carle a
)oidit

) tot a seu ave cu curvele


verit, ucis-a a lu vielu grasu (s. -a
ucis).
.1. 6% ie ns dis-a lui filiu+ tu 'st
>
) cu mire
n tota vreme, i tot a mev ie a tev.
Dup graiul romnesc d i
n u nevif a.
9. /i ie odgovoria (s. ie odgovorit-a) lu
sev ciacc+ Cavt%, c#t: an: te slujc;, si
nic dar n'am a tele ;a)ovite falit, i
nu mi-a vrut da ur ied, se ra io cu
a meii )riatel veseli.
.!. 6% ;ac 7) a verit a tev filiu, carie a
tot )oidit cu cur*ele, li ucis-a gras
vie.
.1. 6% ciace dis-a 'u filiu+ ?u ti n tota
vrema (s. va vec) cu mire.
.. Uire ie acmoce juca i veseli-se, ca av .. Uire ie, c% no ne veselin OV veselim),
cesta fratele tev mortu fost i viiu s'a i c% smo #) de *ura volia, che a mev
filiu fost-a mort i viiu-W acmo, )lierdut
a fost, i flat-s'a (s. aflat-s'a).
O"crisa de noi n a. 1552 du)% traducerea, ce ne-a
f%cut'< din teEtul Hulgate$, D%rintele = n t. 6 i c e t i c ',
)reot n Mo;;o, rom#n din comuna U(rdo).
O?raducere f%cut% in a. 15"2 cu do eranl rom#n
din comuna /unevia. X =t#t n /unevija c#t i in
Jeian ne-am folosit la acesta traducere nunia de teEtul
german al "ocet"i *i*i. *ritanice).

Dup graiul ro*m
1. =d% ie (s. aduce ie) la minte, >omne,
ce a )re no verit. Caut% i vedl
nostra ruire.
. Postra ave de ciaci: nostri dat-s'a9 lu
ali, i casele nostre la celi din ae ')
locure . . . . IK =)a nostra *eiem cu
)ine;i1 lemnele
nostre cu draghinia ') amo cum)erat. ,.
Dre cer*icea nostra vor iar#mu
0
) )ure,
/i la ccl ce lucrat-au, nu s'a dat o-
1
-iacii nostri )ecat-au i nu 'seu
s
), i +',
a lor mari )eca )ortat-amo.
> ' P DYZP[GM'YG '
n e s c din )rdo
-
),
5. Rla)i nostri s'a )us )reste m ', i n'a
fost car i e ra na cum)er a de l or
m#r . . . .
1,. 3init-a (s. smincheit-a) *ur% volia de
irima nostra, i jocu nostru s'a tornat
n )lanctu (s. n jale).
14. Cadut-a cruna de ca)u nostru, i va: a
no che am )ccat.
12. >in cea s'a irima nostra rcjalit, si oclii
nostri s'aL nclis.
1. ?orn%-ne, >Amne, la tire, i no 'rem
turna la tire1 f nove dilele nostre
ca i cum m'ante
5
) fost.

' )Q87I o-da, . . , ?. )o l d , s c . , ) s t i , ' st Hs'- es, '. ')
?raducere de D%r. = n t. 6 i c e t i c ' din Mu;;o. 8
K$BB. 8C )r, mare. ., jugu). ., ,unt\
) ;ac?, du)% ce, ns%. IC suntem,
s I) J. m'a ne h e, niai nainte.
f%cut, )lierdut fost, i aflat-s'a.
se fim.
.)up graiul romnesc
din J ei an ('!e"ane).
Duf /vangeliariul romnesc
iipri& de Diaconul (oreii n a. 0J12314.

a c#ta an - sluje;, nic dar n'am )ri-
lorait nc% a tev ;a)ovit, mie n'a nc%
nic dar iedu dat, se mc rel cu a mel
(s. c'a mel:) )riatel veseli.
lucrai ie K i nemic% djsa ta c#lca K i
mie nece dinioar% mi dede o ca)r%
de cu soti: mie se me veselescL K
.!. >e cea ce a verit a tev fili9, carie av .!. e c#nd fiiulu teu acesta de la curvie
a sa )rimojenie (s. )arte) cu cur*ele vine K junghie lui vielulu hr%nitu-
)r%)%dit, tu l:-a: ;acolit )itait vie
1
.
.1. le av a lu dis5 3iliu a mev, tu- n
tot% vrema (s. va v#c) la mire, i tot
ce ie a mevo ie a tevo.
.. 'e *ire (s. tre*a) s'a veseli i de *ura
volia fi, chc a tev frate a fost mort
i viiu s'au f%cut, i ie au ') fost
)lierdut, i )ac s'au aflat

).
(Traducere fcuUt n a. 1887 cu patru tran romn
din comuna Jeian). Parabola fiului perdut tradu!a in
1" dialecte poporale itiiliane din diece!a #omo !e
.1. el dise lui K fii K tu )ururea eti cu
mine K i toate ale mele ale tale sLntL K
.. se te veselesc$ i se te *ucuri cade-
i-se K c% fratele teu acesta, mortu era
i nvisc K i )ierdutu era si se afl% K
afl publ i cat de $onti i n %ocabolari o dei di a&
l etti d'l ia citt( e dioece!i di #omo ($i lano 18)*)
p. )1+&)",.
' G MG 6 ' =, C=D. H.
Dup )i6lia &ipri& la )laiu in a. 789:.
1. =du- aminte >omne, ce s'au f%cutu 5. Mo*i ne au st%)#nit )r no:, m#ntuit
nou%, )rivesce i ved ocara nostr%.
nu este din m#inile loru.
. 6oscenirca nostr% s'au mutat% 'a str%in, 1,- "tricatu-s'a9 *ucuria inimii nostre, in
casele nAstre 'a ce din afar". torsu-s'au ntru )l#ngere jocul nostru.
0. =)a ndstr% cu argint o am *eut, lem-
nele nAstre eu schim*L au venitL.
,. Dreste cer*icea nostr% ne amu gonitu,
ostcnit'am, nu ne am odihnit.
2. D%rinii nostri au )ec%tuitu, i nu sLntL,
noi f%r-de-legile lor amu )urtatL.
-) .!ciliUiune ntre a a/ !'0 a 1 din a ,&a per&
!ona !in2 a perfectului compu!. 3) Pup cum 1edem
dialectul din 4!tria e!te u n u l !in2ur el nu are 1a&
51#. 6758U94:5U.
14. C%dut-au cununa ca)ului nostru, i val
nou% c% am )ec%tuitu.
12. Dentru acesta s'au f%cutu durere, n-
tristat% este inima ndstr%, )entru a-cesta
s'au ntunecat ochii nostri. 1. ntorce-ne
)re noi >omne c%tre tine si ne vom9
ntArce, si nnoiesce filele nAstre, ca i
real nainte.
riet;l. 8in2ura deo!ebire ce !e ob!er1 e!te ci unele
cu1inte romne!c< =t forme de 1erbe au di!prut din
o comuni pe cnd ele !e afl n 2raiul altei comune.
37
9. 'e odgovore i dice a lui ciAie + Hed 9. el res)unse dise )%rinte K et% c#i an
2. !egenda despre rpirea l;nel de aur n
cn&ecele eroice romne.
n anticitate, du)% cum ne s)une gramaticul =)ollodor, ma esistase nc%
o traditiune cu )rivire la =rgonaui, du)% care, conduc%toriul es)ediiuni
ar fi fost Rercule
1
), ns% nu lason.
"u* acesta form% no ma afl%m i ast%-d unele resturi im)ortante din
legenda =rgonauilor la )o)orul rom#n, n tradiiunile rom#ne, Rercule,
O
acest mare erou al tim)urilor )elasge, ne a)are de regul% su* numele de
lovan 'orgovan, *ra de *usdugan, m#ndru falnic c%)itan. 3orte adese
ori ns% el este numit n colinde i n c#ntecele *&tr#ncsc: lorgu, [heorghe,
[heorg*i%, [heorghela
.
). Cu deose*ire su* aceste numir din urm%
se c#nt% c%letoricle, aventurile i vite;iele sale n )%rile de jos ale 6oldove.
Coninutul versiunii rom#ne este urm%toriul +
C%)itan [heorghi%, voinic t(n&r i ginga, narmat la *r(L eu iatagan,
n st#nga cu *usdugan si n dr)ta cu o m%ciucu%, nic lungu% nici scur-
tu%, nestrujit%, necio)lit% i numa din to)or f%cut% Oarma de )redileciune
a lui Rercule), urc% n tim)ul mituitului )e muntele 'stria n sus, i de aici
)e )laiul Uu;eulul, um*l#nd din st#n% n st#n%, din )erdea n )erdea
5
) s&-s:
aleg% o ) el ce a, se- fac% cum% din ea, cumuli% urc%nesc%, ca nime se
nu-1 cundsc%. C%)itan [heorghi% ajunge n urm% la )%unea lui 6acoveiu
de la B3#nt#na *radului< O)e teritoriul comunei Pehoia de l#ng% Coli),
unde afl% )e 6o Madu Uar*%-sur%, )%storiul lui 6acoveiu
0
). C%)itan
[heorghi% se )l#nge lui 6o Madu Uar*%-sur%, c% a servit e)te ani ca
argat lu 6acoveiu
4
), n urm% ns% 6acoveiu l'a des)oiat de tdt% averea, ce
o agonisise, si acum e silit se um*le din )erdea n )erdea, se adune la )el-
cele, se se negustoresc% cu ele, ns% dac% ar )rinde )e 6acoveiu, se scie
3) :pollodori Ui*i. li* '. 9. 19. 2.
') = se vede mai sus )ag. 0,!, nota ,.
') )erdea, ad%)ost )entru o, f%cut din *#rne s]u sc#nduri.
0
) >iferite variante ale acestui c#ntec eroic sunt )u*licate la+ Teodore!cu Doesi )o).
D. ,91. ,901 >lbicc!cu Doesi )o)orale din ?ransilvania, ). ..,1 Toclle!cu Mevista ).
istoria, Hoi. H''. 0!1 ?octlescu, 6atcrialur fol^l. Hoi. '. 1,,1 Pegoescu, Ualade, ). 12.
=ltele inedite n coleciunea notri
I) Hiea lui Rercule ca erou se caracterise;% )rin servitutile sale. >in ordinul
oracululu: de la >el)hi el servesce 1 ani regelui Gur_steu din 6_cena, care i im)une
lucr%ri grele1 a)oi trei ani ca sclav la regina `m)hale din Y_dia.
c% ar fi dus dintre ce vi. =)o c%)itan [heorghi% tot cere lu 6o Madu s&-:
aduc% la )elcele, )e cele m&runte le arunc%, )e cele mar: le alege, c#nd et%,
c% ;%resce n fundul st#ne )e 6acoveiu, nce)e se-1 judece, -1 )rinde de
chic%, -1 nv(rtesce )rin st#n%, -1 lovesce cu m%ciuca, grea de dece ocale,
i-1 silesce s&-: na)oie;e tot% averea luat%, n urm% i r%)esce i turmele de o
1
).
=vem aici o )arte din legenda =rgonauilor, ns% n o form% acomodat%
tim)urilor moderne, i din care au dis)%rut tc,te elementele )%g#nismulul.
Delea *er*ecelu cu l#na de aur, &6 a)uojiabbov "l)aT, este aici nlocuit% cu
sim)le )elcele naturale de mie, or: de'*er*ec:. >in tof: eroi: =rgonaui, este
amintit n acesta )oem% ra)sodic% rom#n% numa c%)itanul Rercule su*
numele de [heorghi % seu [heorghela, r deul 6arte figure;% aic
su* numele de 6acoveiu
$
). Ualaurul cel legendar, Yado seu Ya d o n,
3oia verde i-o cr%i%, cine-m
urc% la 'slri%- "eva,
c%)it an [heorghi % i
voinicul tot silia la 'stria
de-m suia . . . 'a f#nt#na
*radulu, la )%unea Madulu,
Madulu mocanului, Madul u
)#ndar i ul ui . . . Madul,
m%re, c%-m )leca cu
[heorghi% al%turea. 6ult )e
munte nu suia )an' la st#n%
c'ajungea . . . turme de
*er*eci scotea lui
[heorghi% le-ar%ta . . .
6#na )'un *er*ec )unea,
numa 'n frunte c%-1 tundea+ -1
tundea, ori nu-1 tundea . . . -
m ;%ria )e 6acoveiu,
feciorul lu 6o 6atei9 de la
v(rful lu FrseiL . . .
[heorghela, dec% vedea tot
)elcele c%- cerea, i mo
Madu l'asculta, la gr%mad% c%-1
ducea, [heorghela se tot uita,
)iei m%runte c'arunca, D'ale
mar: le alegea . . . )#n% *ine
c%- vcnia la 6acoveiu alerga
. . .
J
) Me)roducem aic urm%toriul estras din varianta )u*licat% la ?eodorescu, ). ,90 secc.+
r [heorghi% ce-m f%cea-
Caracterul archaic al c#ntecelor nAstre eroice a fost )#n% ast%-d cu totul ignorat.
?eodorescu, unul din ce ma *un culeg%tori a: )oesie: nAstrc )o)orale, era de )%rere,
c% eroul Ovoinicul) [heorghi% din acesta )oem% )o)oral% ar fi tr%it n )rima jurne-
tate a secuiului al b'b-lea. ?eodorescu, c%cjuse n acesta erre, fiind-c% nu- )utea da
sem% de vechimea )ocsie nostre eroice, i nic nu se ocu)ase, ca s aduc% ntr'o sintes%a
cel )uin ra)sodic%, dac% nu istoric%, ntreg ciclul eroic rom#n des)re lorgu, [heorghe
i [heorghi%. 6a mult% )%trundere avuse =nton Dan O` ed%dre la er%. D. ''.
). 2), care )u*lic#nd o variant% des)re [hi% C%t%nu% face urm%tdrea introducere +
Best c#ntec nu e d'acuma, co)il%resc, d'ale no, ci este din alte vcur:, r&mas de
la ce: *&tr#n:, c#ntecele )e atuncea ast-fel erafl la Mom#n<.
') n tradiiunile rom#ne 6acoveiu este numele dciilu 6arte. BYun: e Yunei`,
e 6acoveiu< sL B6arcoveiL< O6arianu, Punta la Mom#n, ). ,4. X /e;%-
)%dia merele de aur, )ro*a*il unul i acelai cu *alaurul, ce )%dia i
.. je
aur8
ne a)are n acesta serie de c#ntece tradiionale su* numele
de 6o Madu Uar*%-sur% '). Yado i Madu este una si accea numire
din acelai ciclu eroic

).
Meminiscenele geografice nc% sunt identice. "cena se )etrece n regiunile
su)eriore ale rulu U u; eu, seu ale vechiului Dhasis, i n a)ro)iere de co-
muna Col OC ol c hi sL Colchis). Groul lason c%letoresce )e 'stru
n sus. C%)itan [heorghi% urc% )e 'stria n sus, r de la st#na lui 6aco-
veiu el -s urme;% drumul )e )oteca munilor c%tre =rdei O=dria din le-
gendele grecesci).
5. <edea n cn&ecele &radiionale romne.
n o seria de c#ntece eroice ale )o)orului rom#n, 6e d ca, fica lu: =iete,
ne a)are su* numele de Pe d ea.
>u)% legendele grecesci, 6edea a fost cea mai f%imds% fermec%tore dintre
femei
.
). 6am%-sa 'd_ia Os. Recate) o instruise n tete secretele sciinelor
magice I).
n tradiiunile rom#nesc, 6edea escele;% nu numai )rin frumusea sa
nentrecut%, i )rin costumul seu Bnumai aur si argint, din crescet )#n%
n )%ment<, dar ea ne a)are tot-o-dat% ca cea ma renumit% c#nt%re%
a tim)urilor vech
U
).
Ya c#ntecele e se ivesce m#ndra lun%, r&sar stelele i tot% natura se mic%.
torca, 3%^icen, =n. H. 5!). X >u)% calendariul )o)oral, 6acovei9 este i Bca) de
)ost< n me;ul )%resimilor, adec% n luna lu: 6arte OCodrescu, Fricarul, Hol.b''. 0.2).
Gtimologia numelui deriv% de la jEaa-rj OJJ.C?N`'J at) i )iiT, adec% cel ce tr%iesce din lu)te.
J
) 'n )ictura de vas, )e care am re)rodus'o ma sus la )ag. ,09, *alaurul Col-
chic nc% e nf%iat cu un fel de *ar*% sur%. Dutem )resu)une ast-fel, c% acest
c#ntec )o)oral des)re 6o Madu Uar*%-sur%, era cunoscut i anticit%i grecesci.
<) >u)% Di s#n dru Ofragm. 14) Yado a fost n%scut ano t-?ic faC, o es)resiune geo-
grafic%, al c%rei neles )rimitiv a fost Bdin er%<. ?f. O)oet. ?ata) era numele regiunii
dintre 'strul de jos i Car)a?. "ensul geografic mai tard, i % dis)%r#nd, autorii grecesci su*
cuvintele ;+6 % +% nelegeau Bdin )%ment<.
-) 8uidn v. 6vjWG'.a+ +a%%%isv% ?uva1Euv.
-) Ulodori "icull li*. 'H. c. 04. 1.
5
) 6arienescu, Ualade ', ). 1. - =lecsamlri, Doesil )o)., p. 0. - Teodore!cu Doesi
D`D-, ). 42. 4.. X Ui*icesca, Doesi )o)orale din ?ransilvania, ). .!. ... X Toci&
ateria
'
FrW

f
g
l^l
-
Y
DQ
1.2
'
1!5
'
121
-
12.
'
199
-
!2
- 1!4,- 102. - >uracla . c%-% ln >o*rogea,
). 19,. - d?arlanu, Doesi )o). '. ). 141. - 6#ndrescu, Yiteratura
I
Pedca, n )oesiele )o)orale rom#ne, este o Bco)ilit%<, o Bdal*% m#ndru%<
a eroulu: t(n&r i frumos, [hi%C%t%nu%, a lu: Rercule din tim)urile
legendare, )rimul c%)itan al es)ediiunil argonautice, du)% cum ne s)un unele
tradiiun
$
).
Groul [hi% C%t%nu% se )lim*% cu Pedea, frumosa lu: m#ndru%, )e
culmia dlulu, dlulu: =rdeiului, i o rog% s&-: c#nte un c#ntecel, se trec%
codrul cu el. Ga ns% i res)unde, c% are un glas femeiesc, )uternic la c#ntat,
se aude 'nde)%rtat, c% de va )rinde a c#nta +
Ceriu 'n lacreml s'a scalda,
H% ad#nci mi-or r&suna,
6unii s'or cutremura,
6aluri mari s'or suru)a,
M)ele s'or risi)i,
Detrile s'or des)ica,
=)e mari s'or tur*ura,
3#nt#ni reci s'or astu)a,
Hadurile or seca,
Co)acii s'or des)ica,
D%durile s'or cl%tina,
Yivedile s'or culca,
Hulturii s'or aduna,
"telele or ei,
6#ndra lun% s'a ivi,
?#lharii s'or desce)ta
/i )e densa o va lua D%unaul codrilor, voinicul voinicilor, ori [ruia
C%)itan, [ruia Da;avan Codrean.
n fine Pedea la rug%mintele lui [hi% C%t%nu% cede;% i c#nd ea nce)e
a c#nta cu glasul el de foc +
Codrii verdi se scutura,
H%W ad#nci c% r&suna,
6unii se cutremura,
i o*iceiuri )o)., ). 151.X C#tan%, Ualade )o)., ). 1!!. X Utignnrifi, 6usa "omesan%, '.
Uajade, ). ..X M%dnlescu-Codin, >in 6uscel. C#ntece, ). 20.X =lte variante dinjud.
Covurlui, >#m*ovia, Drahova i H#lcea n Mes)unsurile, ce ni s'a9 trimis la Cestionariul
nostru istoric.X n unele variante alo acestui c#ntec, eroul [hi% C%t%nu% ne a)are
su* numele de Det rea or: " t oi an. "unt numiri f%r% ndoiel% formate din vechi e)i-
tete ale lui Rercule. =a d. e. n at ), u8 o Ola Daus. 'H. 5. )1 Rercules in )etraO*ilis)
OC. '. Y. voi. H, nr. ,245, ,249).
') n c#ntecele rom#ne, Pedea ne mai a)are si ca o t(n(r# Bnevast%< a lui [hi%
C%t%nu%. 'storicul ?imonaE n cartea ' des)re "c_th nc% ne s)une, c% lason, )e
c#nd se afla n era Colchilor, luase n c%s%toria )e 6e d e a, )e care i-o logodise nsui
regele =iete O3ragm. Rist gra"c. 'H. ,).
6alurf marl c% se sur)a,
=)e mar: se tur*ura,
H(ntu 'n cale se o)ria,
Co)acii se sdruncina,
Detrele se des)ica,
'svore se tur*ura,
Yived$ se nnora,
?ot% frunda tremura,
3lor: la flor: se aduna,
hr*a verde se )#rlia,
Ceriu Qn lacrem se sc%lda,
?ote stelele-ai eit,
6#ndra lun% s'a ivit.
>ar et% c% D%unaul Codrilor, seu du)% alt% versiune, [ruia C%)itan, aude
c#ntecul cel dulce i fermec%toriu -al Pede, codri i v%ile resun#nd. Gl ese
naintea lirf [hi% C%t%nu%, ca s&-: r%)esc% )e acesta seduc%tore femeia
ce- tur*urase inima nc% de c#nd era micu%, n lu)ta dintre aceti do ero,
Pedea ns% se arat% viclen% fa% de [hi% C%t%nu%. ns% acesta reuesce
se nving% )e rivalul seu, i a)oi )ede)sesce cu morte )e Pedea )entru
necredin% ei. n urm% [hi% C%t%nu% )lec% )e culmea ardelenesc%, )e
c%rarea voinicesc%, c%tre era unguresc%, ca acolo se haiducesc%.
>es)re 6edea, ca o m#iestr% c#nt%re%, nu afl%m nic o amintire n tot%
literatura mitologic% si )oetica a anticit%i de c#t numa la `vidiu.
n cartea a Hll-a a 6etamorfoselor sale, )oetul roman esilat la ?orni ne
nf%ie;i )e 6edea rostind urm%tdrele cuvinte +
BHo stelelor, cari dim)reun% cu luna cea auria linisci focul cel ard&toriL
al dile, vo c#ntece si m%iestrii magice, tu )%m#nt, ce )roduci er*urile
cele )uternice )entru vr%jitore, voi adier dulci i ventur, rur i lacur,
vo tete divinit%ile codrilor i ale no)ii, fi- l#ng% mine1 cu ajutoriul vostru
c#nd voiu voi, eu fac ca rurile se se ntdrc% la isvdrele lor, n c#t malurile
se se umesc% 1 cu c#ntecele mele eu liniscesc vadurile cele agitate, i
)un n micare a)ele st%t%tore1 eu risi)esc i adun nori, m#n i ntorc na)o
v#nturile, mic st#ncile cele vii, smulg din r%d%cini co)aci, fac se se cu-
tremure munii, )%mentul se mugesc% si moii se es% din morminte< I)K
') `vidli 6etam. li*. H''. v. 191-!0.
...........................................cuaecue, diurnis
=urea cum Yuna succeditis igni*us, astra,
..................cantuscue artcscue magarum, . .
..................>icue ooines n o c t i s adeste+
iuorum o)e, cuurn volui, ri) is miranti*us, atnnes
?4te ideile, tote imaginile, ce le es)rim% n versurile aceste )oetul `vidiu,
au un caracter original )o)oral. Gle sunt versur naturale, instinctive, )line
de vte% i de armonia, ns% nu versur artificiale. Gle ne oglinde;% mora-
vurile si viea rustic% a ginti )elasge, scene, ce ni se )resint% i ast%-d n re-
giunea Car)ailor, c#nd t#rdiu n amurgul serei, la lumina lune, v%ile i codrii
resun% )#n% n de)%rtare de c#ntecele cele dulci, sentimentale, ale fetelor
i nevestelor, ce se ntorc n gru)e c%tre casele lor, de la munca c#m)ulu.
Hersurile lu `vidiu des)re 6edea, care )rin c#ntecele sale liniscesce
vadurile agitate, tur*ur% a)ele st%t%t4re, m#n% i ntorce nori, mic% st#ncile,
desr%d%cine;% co)acii, cutremur% munii, sunt n fond numa: sim)le estrase
din )oesiile eroice de la 'strul de jos. Ya `vidiu ns% ele sunt intercalate
numa: n mod fragmentar n legenda 6edee:, f%r% ra)ort cu e)isodele, ce le
)reced, seu le urme;%, f%r% leg%tur% natural% n teEt, f%r% nici o es)licaiune
logic%, ast-fel c% r&m#n numa: sim)le figur )oetice, frumese, dar nenelese.
`vidiu, du)% cum seim, f%cuse n esilul seu de la ?orni ultima revisiune
a 6etamorfoselor sale i aici densul a )rofitat de c#ntecele )o)orale ale
[eilor, ca se com)lete;e tradiiunile mitologice grecesc$
+
).
Pedea, f%imdsa c#nt%re% din )ocsiele eroice rom#ne este 6edea ferme-
c%torea tim)urilor argonautice

).
'n fontes rcdicre suos1 concussacue sisto,
"tantia concutio cantu frta1 nu*ila )ello,
Pu * i lacue induco1 ventos a*igocue, vococue, . . .
Hivacue saE a, sua convulsacue ro*ora terra,
Gt s i l v a s moveo1 ju*eocue tremiscere montes1
Gt rnugire solum, manescue eEire se)ulchris.
n aceste versuri cuv(ntul can t us are nelesul s&9 )ro)riu, originar, de c#ntec,
c#ntece, &r nu de formule magice. ?ot ast-fel i n Reroidele lui `vidiu Ob'', v. 142).X
n unele variante rom#ne, 6edea ne a)are su* numele de Hida OHidra, Hidrusca). `
confusiune cu numele mamei sale ' d _ i a O''"ua, 'duia), o fic% a `ceanului seu 'strulu.
0
) >u)% )omelnicul 6itro)oliei din Uucuresc' era% o-dat% n us la )o)orul rom#n i
numele femeiesc$ de 6 a id a i Peda ORasdeu, =rch. ist. '. 9!).
J
) n c#ntecele tradiionale des)re Pedea mai afl%m i o reminiscen% geo-
grafic% din vechia legend% a =rgonauilor. >u)% >iodor /icul O'H. 05) codrii seu )%-
unile cele renumite ale 0
eu
'
u
' 6arte, unde se afla sus)endat% l#na de aur, nu erau
de)arte de reedina regal% numit% "_*aris din inutul Colchilor. Fn "a*ar, sL "_-
*aris, ne a)are i n ra)sodiele rom#ne. Groul [hi# C%t%nu%, du)% cum ne s)une
una din aceste variante, trece cu Pedea, delul =rdeiului, valea "a*arulu: i c#m)ul
"everinulu O?ocilescu, 6at. fol^l. ', ). 149). "_*aris i "a*arul din aceste fragmente
e)ice este una i aceeai numire geografic%. Ya >iodor ns% ca ora i reedina regal%
Orcobi, )aoibsia), r n *alada rom#n% numai sim)lu ca o vale. "a*arul din tradiiunea
rom#n% este f%r% ndoiel% a)a cea re)ede, care isvoresce din judeul >#m*ovie, curge
9. 2 reminiscen despre numele eroilor =rgonaui
n cn&ecele &radiionale romne,
Continu%m cu tradiiunile rom#nesc des)re 6edea.
>u)% legendele vechi, 6edea a fost r%)it% din )alatul cel s)lendid al
lui =iete, din care curgeau )atru isv7,re admira*ile, s%)ate si construite de
Hulcan, un isvor de la)te, altul de vin, al treilea de mir frumos mirositoriu
si al )atrulea de a)a cald% i rece
l
).
=ceea tradiiune des)re 6edea o afl%m n o seria de colinde rom#nesc,
car, du)% c#t cunAscem noi, se c#nt% numa n )%rile de jos ale >un%rii.
Coninutul aceste legende este urm%toriul +
n nisce curt: domnesc$ nalte, din cari curg n jos la er% tre: isvAre,
sede n leg%n de argint una din cele ma: frumse eroine ale c#ntecelor
)o)orale. Ga cos%, chindisesce i m)letesce fir de aur, c#nd et%, c% n
)artea de jos a rulu: se ivesce un caic, cu )ostav verde nvelit, )e de
asu)ra )oleit Oaurit). Gste o cet% de ero str%ini. Gi vin de )este mar: se
r%)esc% )e frumdsa feti%, se o trec% )este muni, la alte curi, la ali )%-
rini. "i )e c#nd ea versa lacrem: duise )entru des)%rirea el de casa )%-
rintesc% i de sortea, ce are s' o ate)te n o er% -necunoscut%, el o con-
sole;% c% nu o duc, ca r4*% se le fie, ci nor% *un% )%rinilor, >orn n %
>emnelor si st%)#n% argailor

).
)rin judeul 'lfov, s)re "H. de Uucuresc', i se vars% n =rge l#ng% satul [him)ai.
$) =)ollonii Mhodii =rgon. li*. 111. v. . secc.
J
) Me)roducem aici o variant% din comunele >ragosl%ven i R%ngulesc Ojud.
M#mnicul-"%rat)+
"us n v(rf la ceste curi ?re:
isvore curg s)re jur, "e
sco*dr% jos la er% . . . >ar n
leg%n cine-m sade - ?ot
Ocutare) >'ochi--negri, '6i
cosia si-m chindisia . . . 'a
uitaji-v( la vale De su* ;are, )e
su* suHo $ "i-m: v&dura d'un
caic Cu )ostav verde 'nvelit . .
.
De dc-asu)ra )oleit.
ela vine se me ia,
"e m% ia din ceste cur?,
Ceste cur, de l'at )%rini . . .
'a tac >om n % nu mal )l#nge$
Pu te iau ro*% s&-m: fi:,
"i te iaL >omn% s&-m: fi:,
>omn% mie, curilor,
Por' *un% )%rinilor,
"t%)#n% argailor.
"L n alt% variant% din com. Ur%deanu Ojud. Uu;&9)+
"e fie > 4 m n a > 4 m n e l o r
"t%)#na a r g a i l o r . 3rumosa eroin%, )e care o cele*re;%
acesta serie de colinde, )ort% diferite numiri.
I
"t%)#na argailor-
=cesta es)resiune ni se re)et% n continuu, n mod nevaria*il, n tAte
c#ntecele tradiionale rom#ne, ce se refer la r%)irea acestei nc#nt%tdre )rin-
ci)ese din curile nalte domnesc de l#ng% vadul Ur%ilei.
nc% n tim)urile clasice, etimologia terminulu e)ic de '=)jovaorat a-
junsese se fie cu totul neneles%. lason i ce: alalt: sot: a: s&:, ne s)un
autori: vecR, s'a9 numit =rgonaui, fiind-ck e: cal&torise cu cora*ia =rgo
1
).
ns% de unde deriv% numele cor%*iei =rgo- = rcmas o enigm%

).
Cu totul alt% semnifcaiune i alt% form% a tre*uit se ai*% la nce)ut
n )oesia )o)oral% cuv#ntul '=)f`va`rat.
>u)% cum seim, iniiativa es)ediiuni asu)ra Colchilor i a ca)italei lui
=iete o luase Delasgi din ?hessalia.
n e)oca homeric% ?hessalia, renumit% )entru c#m)iile i )%unile
sale fertile, ne a)are su* numele de =rgo s, Q.=rN)c ''s=aa?rN.Av. 6ai mult
nc%, Gl a da ntreg% a fost o-dat% numit% =rgo s
.
). n 'liada lu: Romer, lo-
cuitorii Glade: ne a)ar su* numele de '=rss>., cr ntr'o e)oc% ma: de)%rtat%
ei erau numii '=)ae'-#"at, =rgeadae.
>u)% geograful "tra*o, Q=.o_o1 era un cuvent de origine macedonic% i
thessalic%, adec% )clasg%. nelesul seu n tim)urile din urm% ale anticit%i
era c#m) OlV,$mv), 4r du)% "te)han U_;antinul tAte c#m)urile situate l#ng%
mare se numiau afNfoc
0
).
n lim*a rom#n% argai Osing, argat) se numesc lucr%torii moielor seu
c#m)ului
,
)1 un cuvent, ns%, )e care-1 afl%m ntre*uinat numai in )%rile
de l#ng% 6area negr% si >un%re.
Ga ma: arc i e)itetul do B`chii- negrit<. Megele =icte avuse doue fice. Cea ma:
mare m%ritat% du)% DhriEus, )art% n )oemele greccsc numele de C h a l c i o ) c a-
dec% B`ch-al*astri<. >es)re o eroin% cu accla e)itet de B`ch-al*astri< amintesc
i )oesiele rnistre )o)orale O?eodorescu, ). 5. X 52). = d`ua fic% a regelui =iete a
fost 6e d e a. ?i)ul e:, du)% cum rsulta din vechile tradiiun, a fost n e g r i c i o s .
=st-fel du)% cum scrie Dliniu, una din gemele cele ma: )reiose ale anticit%iQ era
ngra i )urta numele de 6ed e a O6ed e a n i gr a est a 6ed ea illa fa*ulosa in-
venta. Dliniu, bbbH''. 4.). n anticitate adevrata valore a gemelor consist% n str%-
lucirea lor. Gste ast-fcl )ro*a*il, c% 6edea, care dase nume unei geme negre sc#nteie-
drc, se fi avut n ra)sodiele vechi i e)itetul de `ch-negri, du)% cum de alt% )arte
sora sa era numit% C h a l c i o )e seu `ch-al*astri.
') "uidac YeE. v. '=)fova`tat.

) '6odor' "iculi li*. 'H. 01.


a
1 "tra*onis [eogr. li*. H'''. 4. ,.
0
) "tra*onis [cogr. li*. Hili. 4. 9.X Dausauiue li*. H''. 2.1. X "to)lianus U_;. v. Q=)_oc.
) Yfnrlanu i 6assimu, >ictionariulu 1. rom, v. =rgatu.
Gsist% f%r% ndoiel% un ra)ort de filiaiune ntre Bargai< din c#ntecele
eroice rom#ne i ntre B=rgonauii< vechilor legende. "u)uii, )este carit
are se domnesc% frumosa eroin% r%)it% din curile de l#ng% vadul Ur%ile,
sunt numii argai. Groul, care vine se r%)esc% )elcele de *er*eci din munii
Uu;eulu, ne s)une, ca a fost e)te ani argat
J
). Dutem ast-fel )resu)une cu
tot% )ro*a*ilitatea, c% su* numirea de Bargai<, ast%-dl modificat% n form%
si n neles, se nelegeau o-dat% =rgonauii cel legendari, originari din
=rgos, seu din ?hessallia i Glada, car venise se )r%de;e erile cele fericite
de la 'strul de jos.
1!. ?ep@ele s ?e6ula n &radiiunile romne.
= doua soia a regelui =thamas )urta la )oeii grecesc$ numele de Pe)hele,
un cuvent, care n lim*a rom#n% nsemne;% nor seu negur% si )e care
autorii latini -1 traduceau cu Pe*ula
.
).
Care a fost ns% )atria Pe)helel seu Pegure, cine au fost )%rinii el, nici
un autor nu ne s)une. =t#t ns% )are a fi cert, c% Pe)hele seu Pe*ula,
nu-si tr%gea originea din familiele thessalice.
m)rejurarea, c% DhriEus si Relle )ersecutai de 'no, mama lor mascer%,
fug n inutul Colchilor seu n nordul 'strulul de jos, ne face a )resu)une, c%
el -s c%utase un asii sigur, nu ntr'o er% cu totul str%in%, ci la rudele mame
lor, c% regiunea Colchis, unde se afla de)us% l#na de aur a *er*ecelul legendar,
a fost tot-o-datl si )atria natal% a Pe)hele: sL Pe*ule:, un nume )ersonal,
care n lim*a )o)orului de la 'strul de jos nu )utea se fie de c#t Pega.
'n ;ona cea muntos% a judeului Uu;eu, cu deose*ire n a)ro)iere de co-
muna BColiI ma: csist% si ast%-d o tradiiune des)re o B>emn%< le-
gendar%, des)re o tm)er%tes%< din tim)uri forte de)%rtate, numit% Pega.
ns% des)re soul el nici o amintire.
>dmna Pega, du)% tradiiunile locale, tr%ise n tim)urile ?%tarilor, ns% a
?%tarilor celor vechi, a ?itanilor )reistorici. >u)% mortea )%rintelui seu, >dmna
Pega r&mase singur% st%)#nitore )e era acesta. De l#ng% aureola 7m)e-
r
tesc%<, )e l#ng% renume, avuia, )ietate, se mal atri*ue >emnei Pega o
mare muli
me
de diferite construciunl sum)tuAse, )alate luEAse, gr%dini,
drumuri, aleie etc.
I) = se vede )ag. ,25.
J
J ?@2ini 3a*. l+ =thamas =eoli filius, ha*uit eE Pe*ula uEore filium DhriEum
et
filiara Rellcn.
De teritoriul comunei Cisl%u, n a)ro)iere de c%tunul Uuda, i n mijlocul
une )%durt seculare, se ma cunosc si ast%-d ruinele unu )alat fortificat,
numit adese or cetatea >Amne: Pega, de unde eran'u scoteau )#n% n dilele
!5. X "tejariul cel *&tr#n de l#ng% ruinele )alatului'
>Amne: Pega n c%t unul Uuda, comuna Ci sl %u.
>u)# o fotografia din a. 19!! i).
nAstre )etre cio)lite )entru tre*uinfele lor1 r l#ng% ruinele aco)erite de
muchiu ale acestui )alat se n%l% maiestos un gorun de o vechime, ce nu
se )4te calcula. =cest )alat, du)% cum ne s)un tradiiunile )o)orale, servia
>dmne Pega ca loc de sc%)are n tim)ur: de retriste.
I) =cest gorun urie, cunoscut i res)ectat n tot )laiul Uu;&ulu: )entru vechimea sa
tradiional%, are o )eriferia cam de , metri i un diametru de A metri Olorgulescu, >iet,
geogr. Uu;&L, ), .09. X Mes)unsurile la Cestionariul nostru istoric, c. [lodcanu,
jud. Uu;%u). >ac% acest ar*ore str%vechiu, crescut, or )lantat, l#ng% )orta unu )alat
legendar, a avut la nce)ut vre o destinaiune, ori vre o istoria a sa )articular%, nu )utem
> s)re )ersonalitatea istoric% a acestei f%imose >omne nu afl%m nic o
m% n documentele rom#ne. >in contr% totul )are a confirma, c% ruinele
le vech ale )alatelor sale din munii Uu;eulu' construite din )etre cio)lite,
# drumurile >Amne: Pega t%iate )rin st#nc: nalte, gradinele i alelele sale
cele legendare, se reduc la o e)oc% forte de)%rtat% de o)ulen% i de linisce ').
Yemnul familiar al >Amne: Pega )are a fi fost n a)ro)iere de Col n
ci ns% du)% as)ectul seu, el semeni forte mult cu stejariul din )ictura de vas, ce ne
nf%tie;% lu)ta =rgonauilor cu *alaurul Colchic O= se vede )ag. ,09). Ya )o)orul )elasg
. cjjjar @a Momani stejarii au fost tot-de-una fdrtc onorai. Dlantai naintea unui tem)lu,
l#na% )orta unei cet%, a unul )alat, or l#ng% un morm(nt, e erau considerai de re-
ligios. nc% n anticitate se atri*uia stejarilor o etate estra-ordinar%. 'liada lu Romer
OH''. 4!1 b'. 12!) ne s)une, c% l#ng% Dorta "che% de la ? r o i a se afla un gorun
nalt O'fv'o, cu nelesul de stejariu), consecrat B)%rintelui Joe, in%toriulu de egid%<.
Paturalistul ?heo)hrast ORist. Dlant. 'H, 10) n%scut n secuiul al 'H-lea a. Chr. amintesce
ntre ar*orii cele*rii )entru vechimea lor i des)re gorunii OB)vj_o) )lantai )e morm(ntul
lui ' l u s de 'a ?roia, des)re cari vor*iau i mitologii. Dliniu cel *etr#n scrie de asemenea
ObH'. 55), c% l#ng% oraul Fium, seu vechia cetate a ?roie:, mai esistaL nc% n tim)ul
seu gorunii Ocuercus), cari, du)% cum s)uneau tradiiunilo, au fost s%dii )e morm#ntul lui
llus atunci, c#nd oraul acesta a nce)ut se se numesc% Fium. Dausania OH'''. .. ,) amin-
tesce, c% n tim)ul seu Osec. ''. d. Chr.) mal tr%ia nc% stejariul cel )rofetic al Delasgilor
de la >odona, a c%rui vechime devenise mitologic%. Ya '' e r aci ea, din Dontul ?hracie,
du)% cum scrie Dliniu ObH'. 59. 1), Rercule )lantase doi goruni Ocuercus) l#ng% altarele,
ce erau consecrate lui Ju)iter "tratius. n inutul Colchilor l#na de aur se afla sus)endat%
de un stejariu Ot-raoc), )e care )oema or)hic% -1 numesce sacru Ov. 59!). [orunul Ocuercus)
de la 6 a m * r a, su* care locuise )atriarchul =vram, a esislat, du)% cum scrie 'sidor
din "evilla O`rig. bH''. 2. .5) )#n% n tim)urile m)&ratulu: Constans. n fine mai not%m
aici, c% n curtea *isericei celei vechi delk Dociovalisce n jud. [orj, am v&dut no
ni-ne la a. 159 doi goruni forte *&tr#n:, unul l#ng% altariL, altul l#ng% ua *isericei, cu
un diametru de c#te 1.,! m. =ceti goruni erau considerai de religioi. >u)% credina
)o)oruluiQ, acela care ar cerca s&-: taie se n*oln%vesce ndat% i n scurt tim) more. OCf.
Hasiliu-P%sturel, >iet, geogr. [orj, ). 2,). "ciina nu a )utut )#n% ast%-di se sta*ilesc%
cu ore care certitudine, care )ote se fie etatea cea mai ndelungat% a stejarilor seu gorunilor.
?ot ce se scie este, c% acest gen de ar*ori cresce ncet i are o vic% forte viguros%
Dote c% n scurt tim) gorunul cel str%vechiu de l#ng% )alatul distrus al >Amne: Pega,
va dis)are i densul. =m credut ast-fcl necesar, s&-: conserv%m aici figura )entru tim-
)urile viitAre. Gl este un re)rsentant al unor vechi idei i usur religiose.
') Fnu din scriitorii mal noi s'au ncercat se reduc% vechimea istoric% a >emnei
Pega la secuiul al bH'-lea al erei nAstre, un secul )lin de miseri, )olitice i sociale,
care nu )ote s" cores)und% la )alatele i gr%dinile cele magnifice, atri*uite >Amne: Pega.
n fot caul dac% n secuiul al bH'-lea a esistat vre-o >omn%, ori ju)ines%, numit% Pega,
ea nu este identic% cu Pega cea legendar%, al c%rei vast domeniu familiar, nfrumseat
Ci

)a$ate
str%lucite a fost )laiul Uu;cului.
comuna Pehoias, seu Pcgoia '), o localitate, care o-clat% se *ucurase de o
escelcnt% *un% stare material%. Ga are i ast%-cl .!.! locuitori, 0 *iserici
i 0 tcrgur anuale. =ic, du)% tradifiun, - c%utase >c"mna Pega sc%)area,
c#nd o urm%riau ?%tarii, ca s&-: iee fera1 aici se aflau omenii ei cei mai
ncredu, rudele sale

).
`riginea etimologic% a numelui de Pehoias se reduce la una din cele
mai vech?, mai numerose i mai distinse familii din )laiul Uu;eulu, Peg
seu Pegul, de unde formele derivate de Pegoiu, Pegoia, Pegoi%, Pego-
ina etc.
.
). Pehoicn mai este i ast%-d numele unei cete de moneni, din
comuna D%ltinen n a)ro)iere de Pehoias1 alte ddue cete de monen nu-
mite P e g o a n , esist%, una n comuna C#nesci i alta n comuna Dolicior I).
3uga lu DhriEus n )%rile din nordul 'strulut i es)ediiunea cea sf#nt%
a Delasgilor meridionali )entru luarea l#ne de aur, o es)ediiune, n fruntea
c%reia se aflau ?hessalieni, ne )un n evidenei comunitatea de ras%, de re-
ligiune i leg%turilele vechi familiare, ce au esistat o-dat% ntre DelasgiW de
la Dind i ntre DelasgiW de la Car)a.
Groul lason, du)% cum rsulta chiar din Romer, nu era de naionalitate
grec, dar nic numele seu nu era grecesc. 6ama lui lason, du)% istoricul
Dherech_de, a fost fica unu aa numit `obaEoi ODhulacos
U
). Gra ast-fel din
tri*ul cel estins al Delasgilor thessalien, numit 3ulac:, un cuvent care
du)% cum vom vede n ca)itulele urm%torc, este identic n form% i n n-
eles cu terminal etnic de H' aci seu H la c hi.
'n fine s)re a com)leta, )e c#t ne este ast%-cl )osi*il, aceste amintir
vechi des)re >Amna Pega, noi re)roducem aic n not% o tradiiune rom#n%,
)rin care se constat%, c% acesta remarca*il% >omnitc"re, retras% n )laiul
Uu;&ulu:, a fost una i aceeai )ersonalitate )reistoric% cu Pe)hele sL
Pe*ula, mama lui DhriEus din legenda =rgonauilor
4
).
' ) "u* aces t a f or m% ne a)ar e l a "ul ;er , [csch. d. t r ansal ). >aci ens ' O 125.) ). .11.

) 6% not %m ai c , c% l a )oet ul Yucan O ' b. v. 9,4) F e l l e )or t % conumel e de Pe-


) h e l e i as O adec% f i ca Pe)hel ei ) . un e)i t et cu o f or m% f or t e a)r o)i at % de numel e comunei
P e h o i a s .
' ) De teritoriul acestei comune se afl% muntele P e g o i u ', a)a Pe go i u l i )arcul
P e h o i a s O Pegoi a) , numi r i a c%r or et i mol ogi a se r educe l a conumel e une vechi cet e de
mo nen , P d g u s L Pegul .
0
) l or gnl cscn, >i et , geogr . Uu;eu, ). ,,9.
,
) 3r agm. Ri st . gr . Hoi . ' . 52. ,9.
4
) =cesta im)ortant% tradiiune este )u*licat% de `do*escu n scrierea sa intitulat%
HGoo-novfj?"?i:.ciT OGd. 1552, ). 12, secc.) Bn vremea de demult<, ne s)une acdst%
naraiune, B)e c#nd omenii de )e lumea asta sciau i )uteau ma mult..............tr%ia n
11 B@riCus (DE(-i.og), un nume vec@ia pa&ronimic n
nordul Dunrii de "os.
>u)% cum numele de Pe)hele era numai o sim)l% traduciune grecesc%,
tot ast-fel autorii grecesc: alterase i numele lui o)]]oc.
[reci: ce: vech:, du)% cum seim, schim*au adese or )e U al Delasgilor
n ` dic#nd+ 08)uf] n loc de U)tfsc, B"tbtmtot n loc de UYbi?tJto, 7.8e)eviE2@
n loc de Us.oev*o@, 7'8LaoT n loc de ULTcot etc. I).
?ot ast-fel e au modificat i numele )elasg al lu: DhriEus.
n comuna Pehoias din )laiul Uu;&ulu: ma: esist% )#n% ast%-d o cet% de
6oneni, ce )ort% un nume vechiu str%moesc de Uriciu I). 6onenii
din )%rile muntose ale ?&re:-rom#nesc: si ale 6oldovei forme;% din )unct
de vedere istoric cele ma: vech: familii no*ile, autochtone ale acestor teri.
G mai )%stre;% )#n% ast%-d instituiunea caracteristic% a dev%lm%iei daco-
gete cu )rivire la )ro)rietatea imo*iliar% remas% de la str%moi
a
).
)laiul Uu;&ulu: o m)er%tes% tare i mare, )e care o chiema >Amna Pega. Ga -
avea )alatele e tocma colo, n codri Cisl%ulu, unde se v&d i ast%-7C )e o m%gur%
mare . . . . temeliele de ;id, ale cet%ii e . . . . >in to co)ii, c#i >-deu i dase
i-' luase na)oi la sine, >emna Pega rem%sese n v%duvie cu un ficior, )e care-1
iu*ia ca lumina ochilor . . . . Gl nelegea i graiurile t%inuite ale )aserilor i fi(relor . . .
6ama sa -1 trimite s] colinde lumea. Gl cu *oierii mar a)uc% )e a)a Uu;&ulu: n sus .. .
C#nd sosir% la nfurcilura Uascei, el dede.)inteni calului seu fuga , trecu n s*or cu
fugariul s)umeg#nd . . . )este st#nc i a)e, calul s*ura ca ne*un cu coma
i narea n vent, r c%l%reul se simia dus ca vontul i ca g#ndul )este st#nc, )este
verde%, )este gol i er*% cret% . . . Gl este un co)il ret%citoriu )rin )%dur< etc. X
Ca un ret%citoriu )rin )%dur ne a)are DhriEus i in tradiiunea lu: R_ginus O3a*. .)+
DhriEus et R e l l e insania a Yi*ero o*iecta cum in silva errarent. X >es)re Pega
cea legendar% ma: esist% i unele c#ntece tradiionale rom#ne, n unul din aceste ea
este numit% Bm)er%tes%< ntocma ca i n tradiiunea cules% i )u*licat% de `do*escu+
=st%-d eti m)er%tes%
6#ne te v&d f%r% cas% . . . .
O? o c i l c ! c u $at. folA<. )B).
I) = se vede mai sus )ag. ,... .
J
)
lorgulcscu, >iet, gcogr. Uu;&L, ). ,,0.
') Cetele cele numerose de 6oncn O6oteni, 6oina) sta*ilite n regiunea
su)erur% a rulu Uu;eu ODhasis) erau cunoscute i n geografia antic% su* numele de
6oscheni, 6oss_ni i 6oss_noeci ODliniu, li*. H'. 1!. .1 0. 1 0. 01 H. ...
0. X "c_laE. p. 54. X "t e ) h. U_ ;. v. 6osoivoqoi). >u)% "tra*o Ob''. .. 15), e
locuiau n regiunea muntelui "cudises, ast%-d ")edi n )laiul Uu;&ulu:, i f%ceau
Darte din o )o)ulaiune de munteni, ol ")jtoi. Ya =)olloniu Mhodiu O''. v. .29) 6os-
s_noeci sunt amintii n a)ro)iere de =ma;one i de Colch. Yocuinele lor se
>u)% traditiunile )o)orale din )laiul Uu;&ulu:, esista ntre >dmna Pega
cea legendar% i ntre familia Uriciu din comuna Pehoia 4re-car leg%turi
vechi de nrudire
J
). >e fa)t ns%, no avem aic num a: una i aceeai familia
mar e Pegoi esc%.
!9.X DhriEu's, fiul regelui =thamas i al Pe)helel, nc%lecat )e *@er,*ecele
cu l#na de aur, trece )este valurile cele agitate ale m%rii i )este c#m)ii
ntinse s)re a- c%uta sigurana vieel n Colchis. Dictur% de vas du)%.
[erhard, DhriEos der Rerold, Uerlin, 150
J
).
aflau ntr'un inut )%duros n )artea de jos a une regiuni muntdse Oibvjsasav e]eir,1 -fjnei)ov,
r?tui)eiaT ?" vGjiovtai). =vem aici er% numai o )erifras% a numelui vechi9 geografic de
B6untenia<. Casele acestor 6oss_noeci erau de lemn, ns% de o architectur% )articular%.
Gle erau nalte i construite n forma turnurilor, seu cum se numesc ast%-cC cule. =ceti
6oneni O6oscheni, 6oss_noeci) ntocma ca i Colchi, vecinii lor, ca i =ma;onele,
ca i Chal_*i, au fost dislocai n e)oca de decaden% a geografiei grecesc$ i trans-
)ortai )e ermurele de sud-ost al 6%rii negre, unde numele lor a fost a)licat la nisco
tri*uri o*scure de l#ng% frontierele de nord ale =rmeniei. ` alt% gru)% de 6oteni
este amintit% n geografia vechia l#ng% Columnele lui Rercule, sL cataractele 'strulul
O6aattfivol la "te)han U_;antinul i 6assieni la =vienus, `r. m%rit. v. 01 secc.).
') >omna Pega, ne s)une o tradiiune )o)oral%, urm%rit% de ?%tari fuge n Pe-
hoia la familia Hl%doian, din care - trage originea sa familia UriciL.
J
) =cesta )ictur% de vas, n stil etrusc, ne nf%ie;% una din cele mal frumose re-
Dutem ast-fel susine cu 14ta )ro*a*ilitatea, c% din )unct de vedere istoric
si etimologic numele DhriEus din legenda argonautic% este identic cu
numele cete de monen, Uriciu din comuna Pehoia.
1. !egenda Fe44el n versiunea romn.
>es)re R e 11 e legenda grecesc% ne s)une numa forte )uin. ?otul se re-
duce aic la o sim)l% amintire, c% tcn&ra )rinces% cerc#nd se fug% cu fra-
tele seu DhriEus de )ersecuiunea mamei sale mascere, 'no, a c%dut de )e
*er*ecele cu l#na de aur la strimtorea dintre marea ege% i marea de 6armara,
care n urma acestei nefericiri s'a numit Relles)ont, adec% 6area Rellcl.
Relle n legenda argonautic%, nu are a*solut nici un rol, dar cu tete
acestea ea a tre*uit se fie o figur% forte interesant% )o)oral%, fiind-c%, du)%
cum ne s)un mitologii, ea a dat numele unei m%ri.
n c#ntecele istorice ale )o)orului rom#n mal esist% si ast%-d o tradiiune
des)re o tener% fecior% numit% '' en a, care se arunc% n mare. 'ns% aici
sortea eroinei mic% mal ad#nc inimile de c#t n legenda grecesc%. 'lena
este o frumuse% ideal% a c#nt%reilor rom#ni i figura ei se distinge tot-o-
dat% )rin un caracter no*il, moral
a
).
)resent%r a legendei lui DhriEus. ?i) no*il )elasg, figur% svelt%, DhriEus ne a)are
aic ncins )e ca) cu o diadem% O)anglic% al*%), ca em*lem% a descendenei sale din
o familia regal%. Derul seu *uclat, ce-' ajunge )#n% )e umer, i d% figure$ sale o deose-
*it% graia. =celai ti) ne mal a)are i ast%-d la )%storii rom#ni din Halea Raegulu?,
de )e Mete;at-Dar#ngu i din munii 6oldovei. Cu m#na st#ng%, DhriEus se ine de g#tul
*er*ccelu, 7,r cu m#na drd)t% ridic% n sus c%ciula naional% >ac% i varga cea legendar%
de aur O?aH bD
F"
H ]#jov. =)ollod. Ui*i. '''. 1!. . 5), sim*ol magic al )%storiei, al
)ros)erit%ii i al )%ci. Ca vestment DhriEus are cu sine numa o hain% uor% cu vergi
negre )e margine, n forma unul )aliu sL toge )rimitive. Gste un fel de suman f%r%
m#neci, cum se ma )ort% i ast%-d in )%rile muntdse ale `lteniei si 6oldovei. 3ai -
mosul *er*ece Colchic, ast-fel cum ne a)are re)rsent#t n )ictura de vas, ce o
re)roducem mai sus, a)arine 'a rasa oilor cu cornele *elciugate din regiunea Car-
)ailor. Gste rasa oilor >ace, ce le vedem figurate i )e reliefurile Columnei 'ul ?raian
O3rochner, D'. .,. ,0. 24 i 1..).
') 6ni-iencscu, Ualade '. O15,9) ). 4 0,. X ?eodorescu, Doesil )o)., ). 4.,. X C#tank,
Ualade )o)., ). 10!. \ =lcEicl, ?eEte. '. ). 2!. - 'nrni^-Famanu, >oine, ). 091. X
6anaun, Docsi )o)., ?om. '. O152.) ). 54. X Ui*iccscu, Doesi )o)orale din ?ransilvania,
). 41. 42. 2i. !2.. \ ?odlescu, 6ateriale fol^l. '. .,. 105. 149. 12.. X >en-
suianu =r., Mevista critic%-literar%, =n. 159,, ). 0. X Uiignariu, 6usa "omeian%. '.
ai#de, ). ,2. 4,. X )`)), Yira Uihorului, ). 19. X [a;eta ?ransilvaniei, Pr. .2
m 15551 Pr. 94 din 159,. X /e;%toarea O3%lticeni) =n. '. 0.. 24. =n. ''. 1.2. =n. 111- 11-
Coninutul variantei rom#ne este urm%toriul+
'lna O'linca, Yenea, Yina) fica "andului, o ne)dt% de m)&rat,
era ntocma ca un s4re de vederos%, i de c#t ea mai m#ndru% fldre )e
c#m) nu era. >es)re farmecul frumuseel sale vestea mersese de)arte )este
ten i m%ri i chi)ul ei s%getase mult% lume. ntr'o Joi de dimine%, t(-
n&ra fecior%, cu ochi negri, se duce la >un%re, cu cofele ca florile, i )ri-
vind s)re res%rit ea vede ns)%im#ntat% venind )e a)% n sus un caic cu
)ostav rou nvelit, cu covore m)odo*it, )e din afar% )oleit i de arme
str%lucind. Grau ?urcii s%rigradenl cu feciorul de m)&rat. G: veniaL s% o
r%)esc%. Ya nce)ut 'lna, cea vestit% de frumos%, nu scia, dac% l#ng% er-
muri >un%rii sunt macii nflorii, or: sunt ?urcii nvelii, tot cu rou m-
)odo*ii. =)oi nfricoat% ea arunc% vedrele la )%ment si alerg#nd la )%rini
le dice )l#ng#nd i sus)in#nd. 6aic%, m%culifa mea, ascundei-me unde-va,
c% vin ?urci se me ia$ ?urcii sosind se duc ndat% la casele cele frumose
ale "andului i g%sesc )e t(n&ra 'lincuta ascuns% n gr%dini% su* o tuf% de ro-
m#nit%. Gi o smulg din snul familiei, o )un n caic i )lec% cu densa )e a)ele
>un%rii n jos. >es)erat% de o des)%rire at#t de violent% de l#ng% snul
mamei sale, si de sdrtea, ce are s'o asce)te n casa r%)itoriulu seu, no*ila
feti% se arunc% n >un%re, ori du)% alte versiuni n mare, c%-c de c#t
ro*a ?urcilor i >emn% )%g#nilor, mai *ine hran% )escilor si rugin% )etrelor.
Datria adeverat% a acestei frumose eroine a fost, du)% cele m a: multe
variante rom#ne, l#ng% >un%re, acolo unde sosesce caicul cel faimos, r
curile "andrulul, ale )%rintelui seu, se )ar a fi fost la ?irighina. Comuna
3ilesc', unde se mal v&d ruinele acestei avute acro)ole )reistorice, mal )drt%
i ast%-di numele vechiu de /%ndrenl.
=cesta interesant% ra)sodia de la 'strul de jos era cunoscut% i anticit%il.
>u)% curn `vidiu intercalase n legenda 6edeel cele mal frumose versuri din
c#ntecele )o)orale des)re Pedca, c#nt%rea cea vestit%, tot ast-fel f%cuse i
)oetul e)ic Haleriu 3lacc din sec. ' d. Chr., care n =rgonauticele sale
re)roduce e)isode ntregi din )oema tradiional% a 'lenei cclc frumose de
la 'stru.
lason, du)% cum ne s)une Haleriu 3lacc, sosind cu cora*ia la gurile
riulul Dhasis ordon% eroilor =rgonaui se iee armele, a)oi n dimine% ur-
m%tdre densul cu 9 soi a: s&: )%r%sesce cora*ia s)re a se duce n oraul
lui =iete. n aceeai di dimine%, )e c#nd res%ria sdrele, 6edea merge la
ennurele rulu Dhasis i )rivind n de)%rtare ea vede de o-dat% )e aceti =r-
gonaui naint#nd ncet )e l#ng% ermure n sus. "e o)resce ndat%. =)oi n-
tristat% si cu)rins% de fric% dice c%tre cresc%torea sa+ ce tru)% este acesta
m%culi%- de sigur e: vin ca se me cer%, eu n' am ma: v&dut nic: arme,
nic: m*r%c%minte, cum au meni: acetia, te rog, vin% se fugim, se ne
ascundem unde-va n tufe, ca se nu ne gassca.
hr *&tr#na Renioche i dice+ nu te nfricoa, nu te ns)a:m(nta, e: nu sunt
dumani, cari se te amenine, or: s&-t: fac% vre-un r&L1 du)% cum v&d, e: au
haine rosi: ca flac%ra, e: )orta, )anglice i frunde de olive, e: sunt [rec:,
asemenea ntru tAte lui DhriEus, care nc% venise din [recia
7
).
Ce e dre)t legenda 'lene: cele: frumdse, ns% nefericite, de 'a >un%rea de jos,
ne )resint% n )artea #nt#i% o mare asemenare cu legenda e)ic% a 6edee:. 6a:
mult ea este o eroin% din aceeaW cetate )reistoric%, de unde era si 6edea
$
).
ns% n tot caul 'lna, cea Bf%r% de semen n lume<, fica "andulu, )e
care o cele*re;% c#ntecele )o)orale rom#ne, nu este 6edea, fermec%torea
cea f%imos% a anticit%iW. =vem aic un alt ti), i un alt ciclu e)ic, ce ne
a)are n legendele grecesc:, numa: n form% fragmentar%, su* numele de
Relle.
Gste )ro*a*il, c% n cele ma: vech: variante grecesc:, Relle nic: nu figura
ca sora lui DhriEus. =cesta o confirm% si )ictura de vas, ce o re)roducem
ma: sus O)ag. ,91), unde ne a)are numa: DhriEus, f%r% se ai*% l#ng% densul
si )e Relle.
-) Talerii 3laccl =rgonauticon, H. v. .0 secc.+
.............fluvios ri)aracue O6edea) )ete*at
Dhasi di s . . . .
Ft )rocul eEtremi gclidis a fluminis undis
Drima viros tacito vidit )rocdure )assa,
"u*stitit, et moesto nutricem affata timor est+
iuae manus hacc, certo ceu me )etat agmine, ma t c r,
=dvent haud armis, haud uncuam cognita cultu -
iuaere fuga m, )recor, et t u t o s c i r c u m s ) i c e s a l t u s . . .
Pon ti*i a* hoste minae, ne vis, ait ORenioche), ulla )ro)incuat,
Pec metus1 eEterno jam f l am m ea m u r i c e cerno
?egmina, jam vittas frondemcue im*ellis olivae.
[raius adest..........................
') >u)% alt% variant%, l n a cea frum7,s%, Bcum nu ma: era n lume<, se las% de *un%
voia, ca se fie r%)it%, fiind-c% mama-sa murise, tatal-s&9 m*&tr#nise, i el r&L o nec%jia.
=vem aici aceeai tradiiune legendar%, ca i des)re Pe)hele i =thamas. Groul, care r%-
)esce )e 'lna, o )une l#ng% dAnsul.)e cal, i ntocma ca DhriEus cu sora-sa Relle, el
alerg% de nici nu ma: atinge )%mentul.
/i trecur% )este munte . . .
/i trecur% )este a)e
Ca de tat%l seu se sca)e . . .
$ariene!cu >alade 4. p. 8.
CCD44.&?E:48T.8. %.F#:5U8.&P:TG4: 94 .P7G7F7 8:F7 #7F7>G7
H5 TG:64T4U54F7 G.$I57.
>u)% tradiiunile homerice, istoria artei vechi metalice era ncor)orat% n
cel mai genial technic al tim)urilor eroice, numit de [reci Re)haistos,
de Ggi )t eni `) as
1
), r de Momani Hol canus si Hul canus.
Datria lui Hulcan a fost n regiunea cea fericit% din nordul )eninsulei
thracice, acolo unde se n%scuse toi dei, l#ng% `ceanos )otamos, numit
i )%rintele deilor

).
Hulcan, du)% cum ne s)une Romer, )reci)itat din `l_m) de mam%-sa
Junona, fiind-c% se n%scuse diform, )etrecuse 9 ani ntr'o s)elunc%, s9 f%u-
risce, de l#ng% fluviul `ceanului, acolo unde rul murmur% i s)umeg% cu
un vuiet imens, adec% l#ng% cataractele 'strulu:. =ic: el se ocu)a lucr#nd
agrafe, inele, *r%are, cercel i colane
.
).
1!. X 3%ur%ria l u Hulcan. Uaso-relief din 6useul Ca)itolin. Hulcan *ate cu cio-
canul o *ucat% de metal. Y#ng% densul do c_clo) OUronte i "tero)e) i da9 ajutoriu,
un al treilea O=rge) sufl% cu foii. >u)% 6iiller, 6anuel d'archologie, D'. ., fig. CH.
De monumentele de scul)tur% ale e)oce romane, Hulcan este nf%iat
cu o c%ciul% >ac% )e ca). =s)ectul f%ur%riei sale este n general acelai din
nordul 'strulu: de jos. Gl lucr% cu aceleai instrumente sim)le, )e car$ le
mal vedem si ast%-d la feraril din regiunea Car)ailor, do fol, clesce, cio-
cane si o nicoval% n forma celei desco)erite la [r%discea 6uncelulul, a-
edat% )e un *utuc de lemn nelucrat.
. #iccroni! Pat. >eor. li*. lit. c. .
<) ?omeri 'lias, b'H. 1. !1. Q)
?omeri 'lias, bH'R. v. 0!!.
Cu )rivire 'a )atria lu: Hulcan, no mai afl%m o im)ortant% noti% la Dindar
s
i la autorul )oemc e)ice >anais. >u)% cum ne s)un deni, Hulcan csise
la lumina din er%, eE. f?Jj I). =vem aic er% numele )o)oral geografic al
regiunii dintre Car)ai meridionali i 'stru+ ?e r a.
Megiunea de la >un%rea de jos au format n tete tim)urile )%mentul cel
clasic al )roduciunilor metalifere. =ic nce)e metalurgia, aici arta de a
fa*rica metalele. =ici, ma mult nt#m)l%rile, de c#t cercet%rile archeologice,
au f%cut si fac a se desco)eri nenurn&rate tesaure de o*iecte de aram%,
de *ron;, aur i argint, cele ma multe de o technic% admira*il%, m%rturi ale
une )uternice civilisaiun dis)%rute, ale une arte, care nu era nic grecesc%,
nici etrusc%. >e alt% )arte )%mentul Gladel i al =siei mici a fost tot-de-una
s&rac de mine si s&rac de fauri. Chal_*i, >acf._lil, Curei$ si ?elchini, m%-
iestrii n to)irea i n lucrarea metalelor, ne a)ar la deni numai ca colonii
seu migraiun sc_the, de multe ort ca un fel de alchimist$ i vr%jitori.
Fn fiu al lui Hulcan era cunoscut n. vechile tradiiunl grecesc$ su* nu-
mele de =r d al os O=rdalus

). =vem aici o numire etnic%, care du)% cum


vom ved mal la vale, cores)unde la e)onimul de =rdelean, seu din =r-
dei
.
). G)onimele erau n tim)urile vechi grecesc$ forte usitate. =st-fel
avem+ =eg_)tos, ?hessallos, 'stros etc.
>es)re fiul lui Hulcan, numit =rdalus, se mal s)unea, c% d#nsul a fost
acela, care aflase fluera Oa`bov)+
3luera ne a)are ca cel mal vechiu si mal )l%cut instrument de music%
al Delasgilor. Ya )o)orul latin i la Momani fluera era )rescris% la tote
ceremoniele religiose i )olitice, la sacrificii, la )rocesiuni, la jocurile )u*lice,
la os)ee, la res*oie, la triumfuri, la nuni si la mmorment%r I). Cu fluera
-) ?arpocr. 1. =i?4E.IovVc+
C
! ,] 'liv"a)o i.v. 4 rrjv =ovat"a jisnoifjEoi t)aoiv -Jpt@K&9-
iiviov Lal QR'fat[?ov tb f K-@ 1 O)av-jvai ORomeri Carraina, Gd. >idot. ). ,54).
M) Pan!aniae li*. ''. ,1. ,.
') Pumele )o)oral de =rdei, ce-1 are ?ransilvania seu regiunea central% a >aciei
vechi, este, du)% cum am v&dut mal sus, forte vechiu. Fn vicus =rdilenus este
amintit n e)oca roman% l#ng% 3ili)o)ole OC. '. Y. H'. nr. 299), )ro*a*il o colonia de
)%stori ardeleni. >e asemenea se )are a fi fost o colonia de =rdeleni i n Moma,
des)re car amintesce Dhaedru, fa*ulistul n%scut n ?hracia+ Gst ardelionum cuaedam
Momae naio Oii*. ''. fa*. ,), i 6arial n e)igramele sale O'. 5!. ''. 2)1 omeni de alt-
mintrelea forte activi, dintre cari unii se ocu)au cu arta declamaiuni, cu advocatura,
istoria, )oesia, gramatic%, astrologia, ns%, du)% cum ne s)une Dhaedru, e- erau tot-
de-una nemul%mi i forte urgisii n Moma.
0
) $omm!cn Mom. [esch. '. !+ =uch sie Odie 3lAten*l#ser) fchlten *ei ^einem
`)fer, *ei ^eincr Roch;eit und *ei ^einem Uegr%*niss1 und ne*en der uralten
Affenthlichen Driesterschaft der ")ringer steht gleich alt, o*qohl im Mange *ei qeitem
se acom)aniaL du)% terminarea festinelor c#ntecele )entru lauda deilor, a
eroilor i a *%r*ailor ilutri ').
/i ast%-d culmile si v%ile Car)ailor mai resun% ntocina ca n tim)urile
)elasge de c#ntecul cel dulce al fluerelor )astorale. 3luera este, care d% si
ast%-d solemnitate os)eelor, nedeilor si )etrecerilor )o)orale n )%rile cele
muntdse ale terilor locuite de Mom#n. Cu fluera se nsoesc c#ntecele vi-
te;esc des)re Povac, [ruia si 'orgovan, ce dau meselor )o)orale un ca-
racter festiv tradiional, n fine cu fluera se acom)anie;% *ocetele femeilor
)entru ce ce trec n alt% lume

).
ntre o)erele cele mai renumite de art% ale lui Hulcan, cc vech amin-
teau o v i % de aur nc%rcat% cu fo i cu strugur, )e care o fa*ricase
Hulcan )entru )%rintele seu Joe, i )e care acesta o d%ruise a)oi lu Yao-
medon, regelui ?roie
5
). Hulcan, du)% cum ne s)une 'liada lui Romer, mai
lucrase, cu deose*it% m%iestria, scaune )oleite )entru dei: din `i_m)
0
),
i un tron de aur )entru Junona
,
).
6a? esista ns% o legend% im)ortant% religios% des)re unele o*iecte sacre
niedriger, die Dfeifergilde Ocollegium ti*icinum), X 6oiiiinseii, i*id. ). A$G5 >ie ein-
heimische 3 l o t e Ress man sich gefallcn, a*er die Y_ra *lie* geachtet.
') Ciccronis ?use. 'H. c. A5 gravissimus auctor in `rigini*us diEit Cato, morem
a)ud majores hune e)ularum fuisse, ut dcince)s cui accu*arent, canerent ad
t i * i a m clarorum virorum laudes atcue virtutes.
a
) 'u*irea tradiional%, ce o au )%storii rom#ni )entru fluera, o afl%m es)rimat%,
n mod admira*il, n urm%torele versuri )o)orale+
6ult dice cu foc $
Hcntul c#nd o *ate
Drin ele-a r&s*ate
/'oile s'or strnge De
mine m'or )l#nge Cu
lacrem de s#nge.
ca) se-mi )ui
:lec!andri Poe!il pop. p. ".
>u)% legendele rom#ne fluera e B*lagoslovit%<. Ga este
f%cut% de >umnedeL, c#nd a )%scut oile )e )%ment
O/e;%toarea. 3%lticen?, =n. '. 1,4). nelege aic )e =)ollo sL
"erele. 3igura " 4 r e l u o ma: vedem i ast%-d re)resentat%
)e fluerele )%storilor rom#n, ca ornamentaiune su* form%
de discuri ccrculare.
Q) ' l i a s )arva, frag. ..X =cesta vi% de aur a trecut mai t#rdiu n )osesiunea
regilor Dersie, la C_r s i l a >ariu R_stas)e OCf. Dliniu, li*. bbb'R. c. 1,1 Rerodot,
li*. H''. c. A8).
3) ?orn cri 'lias, bb. v. 11. X>u)% >iodor /icul OH. 20) Hulcan a aflat nu numai
modul cum se )ote lucra ferul, arama, aurul i argintul, dar el este autorul technic al
tuturor o)eraiunilor industriale, la can focul j7,c% un rol )rinci)al.
-) ?omeri 'lias, bH'', v. .5-.9.
hr la
3l uera de fag,
6ult elice cu drag $
3l uer a de os,
6ult dice doios $
3l uera de soc,
ale "c_thilor, o tradiiune, ce st% n ra)ort forte strns cu lucr%rile mira-
culAse, )e cari anticitatea le atri*uia lu Hulcan.
n tim)urile )rimitive, ne s)une acesta legend%, )e c#nd domniaL la "c_th:
regii Yi)oEais, =r)oEais i ColaEais, au c%dut din ceriu )c )%mentul "c_thie
urm%torele o*iecte de aur+ un )lug, un jug, o secure cu doue t%iuri si
o )ater%
$
). =ceste o*iecte )reiose formau aurul cel sacru al "c_thilor, )e
care, du)% cum scrie Rerodot, -1 conservau nsui regii cu cea ma mare
)ietate si ngrijire, n fie-care an sC f%ceau ntruniri )u*lice i sacrificii mart
la locul, unde se aflau de)use aceste daruri sfinte. =ceste o*iecte sacre
c%dute din ceriu ni se )resint% ast-fel ca nisce vech )aladil naionale ale "c_-
thilor. Gle aveau o nsemn%tate nu numai religios%, dar tot-o-dat% )olitic%
si economic%. Dlugul cel sf#nt sim*olisa de sigur introducerea *inef%c%tere
a agriculturei, gloria cea vechia a naiunii )elasge1 jugul, domesticirea ani-
malelor tre*uinciAse la cultura )%mentulul1 securea de res*oiu, a)%rarea n
contra inimicilor, r )atera, sacrificii i li*aiun deilor.
n ce )rivesce )lugul cel miraculos de aur al "c_thilor mal e de li)s%
se amintim aici nc% o vechia tradiiune, )e care o afl%m la =)olloniu Mhodiu.
Hulcan, du)% cum ne s)une acest erudit )oet aleEandrin, fa*ricase )entru
regele =iete, domnul "c_tic, i al )%rilor de a)us ale Dontului, un )lug de
adamant, seu de oel, si doi tauri cu )icidrele de aram%. Cu acest )lug, regele
=iete trase c#te-va *rasde nalte de c#te un st#njin )e c#m)ul cel inelenit de
l#ng% reedina sa

). Gste una i aceeai tradiiune la Rerodot i 'a =)olloniu


Mhodiu, ns% su* forme deose*ite. Hulcan este autorul technic al )lugului celui
sf#nt al "c_thilor. Yui Hulcan, du)% cum ne s)une "uida, i atri*uiau vechile
tradiiun, fa*ricarea celor de #nt#i9 instrumente agricole, _eq)fiEk u)fabsfa.
>es)re via i des)re )lugul de aur ma esist% i ast%-d la )o)orul rom#n
diferite reminiscene
.
).
J
) ?erodoti li*. 'H. c. ,. 2. X ` tradiiune analog% des)re un clo)ot l%sat din ceriu,
o afl%m ntr'o BFrare< rom#nesc% Bcu )lugul< din comuna =ncesd, jud. ?ecuuu+
Uucurai-ve *oieri, *ucurai-ve
Cum s'a *ucurat ?roian m)%rat
>umnedeu e mititel
mititel i nf%%el
>e cl o)ot versat
>re)t de l a >umnedeu l %sat .
Cu fasua de metas%
C'o vit% de aur tras%.
/e;"toarea O3%lticeni), =n. ', ). 105.
>es)re verga de aur, afl"m diferite notie la autorii de )este Car)a. Ga se g%sia
=ici su* numele de B?roian m)erat< nu este a se nelege B?raian< cuceritoriul
>acici, ci Povac ?roian s9 Rercule cel legendar OCf. ). 02, nota , si ). ,99). ')
=)ollonii Mliodii li*. '''. v. .!-... - Dindnri D_lh. 'H.
.
) ` vi% de aur era tras%
)e f#ia >omnului sf#nt+
Cu deose*ire se s)une des)re )lugul de aur, c% eroul mitic Povac ?roian
a fost acela, care a tras de-alungul torc$ de la a)us s)re res%rit o *rasd%
uria% cu un )lug de aur i )e care densul l'a t(rt cu manele sale f%r%
ajutoriul *oilor 8). Fn )rinci)e al ?ransilvaniei, ne s)une alt% tradiiune, a
nce)ut se are cu un )lug de aur, ns% venind inimicii i tre*uind se )%-
rasesc% lucrul, densul a ngro)at )lugul de aur n )%ment i a fugit

). n
comuna Momos din ?ransilvania, du)% cum ne s)une )o)orul, se ar fi de-
sco)erit un )lug de aur i diferite o*iecteLn forma instrumentelor de agri-
cultur%
.
)1 n comuna Cufoia si n /ardul-unguresc doue )lugur: de aur n
miniatur% I), r n comuna [ostove din judeul Momana un )lug de kur
si diferite o*iecte antice
4
).
=runc#nd acum o )rivire general% asu)ra acestor diferite tradiiun )o-
)orale, noi vom )ute considera ca un fa)t istoric, c% la "c_thi din regiunile
agricole a esistat ntru adever un )lug de aur, ca o*iect sacru de venera-
iune, ca un )aladiu naional al esistene lor )olitice i economice.
)rin viile, ce se cultiv% in regiunile aurifere ale ?ransilvaniei i Fngariei.XPetri GanNani
G)it. rcr. Rung. 'ndeE 'Y Gd. 3loriani, ). 1,0+ Gt cuod mira*ile in vinetis in aurifere
loco satis, aureae virgunculae . . . . cuandocue leguntur. Cuius generis com)lures
nos vidisse fatemur. Ya acest teEt 3lorianus face urm%terea noti%+ 'n ?ransilvania
aureae virgulae in vinetis nascuntur. >e asemenea scrie 3ridqals;^_, 6inero-logia
?ransilvaniae O1242) ). 4+ videre mihi datum est, in =ugustissimo >omus =ustriacae
C_meliarcho virgam auream e monti*us ?o^aj erutam, vi ti adnatam im)leEamcue,
longam si distendatur, facile unius et medii )edum. Confercsce in acesta )rivin% i
U en ^ 4, ?ransilvania, ' O1225) )ag. 9,. 3%r% ndoiel%, no: avem aici numa sim)le cre
dine )o)orale, ce nu se )ot )rin nimic justifica1 ns% aceste credine se reduc la tim)uri
forte de)%rtate. >es)re varga de aur se face amintire i intr'o colind% )o)oral% rom#n%.
Dare-c% era "i 'n)rejur de lac
Her g% ca de aur ,
Cu ochi de *alaur.
6arienescu, Colinde, ). 1,.
') Cestionariul istoric. Mes)unsur din com. "#m*uresc:,
jud. `lt.
') 6illier, "ie*en*9rgische "agen, ). 2,+ Uei Peudorf Ol#ng% "ighiera) . . . )flugte
einmal 3iirst =)afi und ;qar mit goldenem Dfluge. >a ^amen die nurut;en und
;qangen ihn die =r*eit auf;ulassen . . . vuvor a*er vcrgru* er den goldenen D fi u g.
.
) =c^ner, >ie rAmischen =lterth9mer in "ie*cn*9rgen, ). 1.+ Hon Momos oder
Mams, ostlich von Uroos gelegen, qird er;ahlt, dass dasel*st schqer goldene,
einem D f l u g e und =c^erqer^;eugen %hnliche [egensl#nde gefunden und von dort
deggefuhrt qorden seien.
I) Cestionariul istoric. Mes)unsur din comuna [eaca n ?ransilvania.
s
) 3rumlescn, >icionariul to)ogr. al Mom#niei, ). 1, X ` alt% tradiiune la Yehoc;^_
OUcregv#rmeg_e, '''. 24).
'ci n curtea mea
Fn lac chiserac
ns% de o )arte, num&rul cel mare de tradiiun, ce le afl%m, des)re )lugul
j aur n %rile locuite de Moman, de alt% )arte im)ortana, ce se atri*ue
acestui sim*ol al agriculture$ n reminiscenele )o)orului nostru, ne fac a )re-
su)une, c% tradiiunea lu Rerodot se referia la erile >acie.
Ce e dre)t, "c_thi din `l*ia )ovestiau lu Rerodot, c% era, unde se aflau
de)use aceste o*iecte sacre se afla situat% n )%rile des)re med%-no)te.
ns% du)% ideile i du)% cunoscinele geografice vech, regiunea >acie, cu
munii ei ce nali, du)% car se ascundea sdrele, era considerat% ca cea
ma nordic%1 ea se afla situat% tocmai su* Frsa cea mare1 )e ea se redima
)olul *oreal al ceriului, [eticus )olus
E
). 6a mult, n )oesia )o)oral% ro-
m#n% din 6oldova se ma s)une i ast%-d, c% turmele cele frumse ale
)%st ori l or ardel eni vi n t ocmai de l a Bmed%- no)t e<

).
ns% cea ma im)ortant% tradiiune des)re o)erele cele faimose ale lu
Hulcan o aflam n o colind% rom#n% din munii a)useni al ?ransilvaniei.
Yucr%torii minelor de aur din aceste )%ri, o-dat% at#t de fericite, ale ?ran-
silvaniei, ma cele*re;% i ast%-d n colindele lor )e faurul cel m%iestru al
anticit%i, c%ruia denil i atri*ue g%sirea viei de aur, fa*ricarea )lugului
de aur, a fluerulu de aur si a scaunelor )entru ceta cea ales% a sfinilor.
?eEtul acestei memora*ile colinde este n )%rile sale eseniale urm%toriul+
3erice de est >omn *un,
>e trei fu ce-o d'avut . . . .
Fnul d'um*l% cu )lugul,
Fnul )asce oile,
Fnul sa)% vi i l e .
?ot s%)#nd i ngro)#nd
[%si v i a d e d ' a u r
"i se ' nve % *un faur,
>e mi - l ucr a l a d' aur .
/i do el, mi-s ma f%cea
Ya cel frate )lug%rel
?ot un )l ugu de d' aur
'n c%tr'o cu )lug )ornia
?ote cestele resturna . . .
/i do el,, mi- ma f%cea
Ya cel frate )ocurar
-) $artiali! G)igr. li*. 'b. 04. v. .
') turme multe ;i *%r*ate caic nu sunt de aici
ci venii din lumea mare
)e gorgane i )e vale
)#n% la curile tale.
OC%tunul Fnguren, "ad. ?ccucio).
venite tot de de)arte
t ocmai de l a med%-no)t e1
cio*ani m#ndri i voinici,
?ot un f l uer de d' aur ,
'n c%tro cu ol )ornia
?ote handle rAsuna,
>e codri: se leg%na . . . ' ) .
/i do el mi-t ma: f%cea
?ot j i l t ur: O j e uri ) )%r i n i l or
/i scaune sfinilor,
>e do el se-m hodinesc%
Ya Dasc: i la dile mar
Ya sfintele >umineci
Ya dal*ele *iserici.. .
$
).
'n acesta colind%, du)% cum vedem, se face amintire des)re o*iectele cele
mai miraculose de art% ale anticit%i )reistorice, des)re via de aur, )e care
Hulcan o d%ruise lui Joe, des)re )lugul de aur din tradiiunile lu Rcrodot
si =)olloniu Mhodiu, des)re fluerul de aur, a c%rui inveniune se atri*uia
lu =rdalus, unui fiu al lu Hulcan, des)re tronurile Ojilurile) si scaunele
cele minunat%, )e cari acest nentrecut m%iestru al artei )elasgc, le f%cuse
)%rinilor s&: si deilor din `l_m)
.
).
n acesta colind% din regiunea minelor celor mal avute de aur, Hulcan
ne a)are numai su* numele de Bfaur< Ofa*er), ce Blucra la d'k u r<, ns%
el este c#ntat ca un B*un< faur. Gste acelai e)itet, )e care-1 d% Romer
lui Hulcan su* forma de _.btno?haHfjT, adec% m%iestru cele*ru.
=vem ast-fel aici un fragment forte )reios dintr'un c#ntec religios n
ondrea lu Hulcan, un imn )o)oral, ce vedem c% a resunat n continuu,
din nd)tea tim)urilor )#n% n dilele ndstre, des)re )atria si o)erele cele*re
ale acestu nemuritorii$ )%rinte al artelor.
l
) n. tradiiunile rom#ne fluerul de aur este atri*utul BUunului >umnedeu< O=)ollo),
ca )%storia de o+
>er, du)% o cine um*l% -
Fm*l% *unul >umnedeu
Cu fluer de aurel . . .
>r!eanu #olinde p. 18.
Cf. > au l, Colindi, ). 5.
a
) Dr#ncu-Candrea, Mom#nii din munii a)useni, ). 155. X >u)% cum scrie Dliniu
OH'. .,. 5) un fiu al lu Hulcan se numia = e t h io ) s. 3orte )ro*a*il, el este unu
i acelai cu =rdalus. Yocuitorii minelor din munii a)useni al ?ransilvaniei se mai
numesc i ?o)i. >es)re =ethio)i de l#ng% fluviul `ceanului, l#ng% v%ile Cernei
amintesce >ion_siu Deriegetul Ov. 19). =ceiai =ethio) du)% Driscian Ov. ,2!) lo-
cuiau n Gr_thia l#ng% muntele =tlas. Pe ntre*%m ns% de care Gr_thia )Atc se fie
vor*a aici - >e M u a v a sL `rova, ori de minele cele avute de aur de la M o i a
OHeres)ata^) l#ng% =*rud -
.
) Romer nu ne s)une, dac% scaunele cele )oleite din )orticcle `l_m)ulu erau de
)etr% ori de metal, ns% colindele rom#ne fac o deose*ire, n dal*ele m%n%stiri erau
CC%444. O T78 :UGUF :G4$:8P4# 87U ?JP7G>.G74#
67 F: P7TGP8:.
1. (omuna Be&rosa i impor&ana sa arc@eologic.
Descoperirea lesaurulu.
n judeul Uu;eulu?, acolo, unde catena meridional% a Car)ailor nce)e
a se recur*a s)re med%-no)te, se ridic% n forma unui vast amfiteatru, mun-
tele ' s t r i a cu st#ncile sale cele a*ru)te i cu )%durile sale seculare, r
)e o mic% teras% de su* )alele acestu munte, se afl% situat% comuna
Det r es a.
6untele 'stria, care domine;% )#n% n de)%rtare linia cea vechia de co-
municaiune dintre 6oldova i sera-rom#nesc%, forme;% o )osiiune stra-
tegic% de )rima ordine, si de sigur, c% acest )unct escelent de o*servaiune
i de a)%rare a fost utilis#t nc% de cele de #nt#iu tri*uri res*oinice )elasge,
ce se aedase n valea cea frumds% a >un%ri de jos.
De v(rful cel ma nalt al acestu munte se ma: cunosceau nc% nainte
de a. 1502 urmele unu val cercular, cu un diametru de !Q O4 m. .), care
)urta numele enigmatic de B/ ura d e aur<.
Cu ocasiunea s%)%turilor, ce se f%cuse aici n secuiul trecut, s'au desco-
)erit, n l%untrul acestu val, un )avagi9 de )etr%, r m)rejur fundamente
de edificii, ta*le su*iri de marmor% i fragmente de sticl%ria. Dro*a*il, c%
no avem aici ruinele unu vechiu tem)lu i care la tre*uin% servia i de
fort%re% i).
` st#nc% de )e muntele 'stria ma )%stre;% nc% )#n% n dilele nestre
forma unu cal al*, r culmea, )e care se ridic% acesta figur% sim*olic%,
se numesce de )o)or BDiscul Calulu al*<. 3%r% ndoiel%, c% avem aic
un monument votiv consecrat divinit%ii "orelu, lu =)ollo, deulu: h_)er-
*oreL, nc% din tim)urile c#nd simulacrele i atri*utele divinit%ilor se t%iau
n st#nc% via )e verfurile munilor, adese or n )ro)oriun colosale.
doue feluri de scaune+ Bjeuri sto*orite )entru sfm ma merunel, i Bjeuri de
aur scrise, )entru *unul >umnedeL, )entru 6o Cr%ciun, 'on "#nt-'on, 6aica Dre-
cesta etc. O6arian, "%r*%torile, '. 05X09. X Cestionariul istoric. Mes)unsur' din
corn. [%v%ncsc', jud. Uu;%u).
3) 5ei2ebanr >acien. =us der, Fe*erresten des ^lassischen =lterthums. nronstadt,
15,1, ). 1.
=lte doue st#nci de )e muntele 'stria )ort% fie-care numele de BDetra
/oimului<, n una din aceste se afl% s%)at% o c%su% Bdin vremile de demult<,
sL Bde uriel<, cum dice )o)orul, nalt% i larg% de c#te un st#njin Ol m. 59).
hr n a)ro)iere se afl% o Burm% mare de urie< I).
` alt% n%lime de )e muntele 'stria se numesce BCui*ul Cor*ulu<,
un isvor de acolo B3#nt#na Hulturului<, r n a)ro)iere se afl% BYacul
Hulturul u <.
Mesturile unei alte construciun antice de a)%rare se afl% su* )olele mun-
telu 'stria, ns% fundamentele sale sunt ast%-d n mare )arte aco)erite de
casele s%tenilor din Detrdsa. 3orma acestei fortificaiu'n este )atrunghiular%, r
lungimea laturelor sale este de 4 m. i 15! m.
5
). >istinsul archeolog Uoc^,
care visitase )e la anul 1541 acesta localitate, ne s)une, c% murii acestei
)uternice fortificaium de la Detrdsa, aveau o grosime c_clo)ic%
.
), i c% laturile
acestei cet%fui erau a)%rate cu 0 turnuri uriee. De la a. 1544 ns%, aceste
turnuri erau distruse i n locul lor se vedeau numai movile enorme de ruine.
Fn deose*it interes archologie ne )resint% i c#m)iile de aici.
>e su* )olele muntelui 'stria se ntind ntocma ca nisce rade, lung i-
ruri de movile, unele c%tre )%rile de jos ale 6oldovei, altele s)re >un%re,
r de 'a >un%re ele se )relungesc )e cel alalt ermure c%tre )eninsula *al-
canic%. =vem aici n mare )arte tumule funerare ale e)ocel )reistorice,
ridicate )e l#ng% c%ile de comunicaiune ale Delasgilor de la Car)aW.
ns% nu numai muntele 'stria cu colinele, cu v%ile t c#m)iile sale, dar
ntreg% regiunea Uu;&ulu: forme;% un district forte im)ortant )entru studiee
archeologice.
=)rA)e nu esist% o comun% n acest interesant jude al Mom#niei, unde
s% nu se g%sesc% o mulime enorm% de fragmente de ceramic% )rimitiv%,
*uc%i mari i grase de vase stricate, urne cu cenu%, olane )entru adu-
cerea a)el de )e cdstele munilor, arme de metal, ornamente de *ron;, verig de
gLt, cercel, m%rgele, catene, n fine urme de fortificaiun i de edificii antice,
') Mes)unsur la Cestionariul archologie, jud. Uu;&9, ). .00, .42, ,,4 OUi*i.
=cad. rom. 6s.).
') Dlanul acestei fortificaiun ridicat in a. 1544 se afl% re)rodus la `do*esco
OYe ?rsor de Dtrossa, '''. ). !). `riginalul n Ui*lioteca =cademiei rom#ne n volumul
KHederi din Uu;eu< Onr. cat. =. 5). De acest )lan grosimea ;idurilor este indicat%
cu metri. Ya lorgulescu O>iet. jud. Uu;&L, ). .9!) cu .! m.
') >ie 3undamente eines B?atarenschlosses . . . . in ihrer c_clo)ischen >ic^e
'ttheilungen der ^. ^. Central-Commission ;ur Grhaltung der Uauden^male.
b''. Jhrgg. 1545) ). 15),
ma: tAte, du)% cum ne s)une )o)orul, din vremile ?%tarilor celor mar,
sL ale urieilor '). Dreiose resturi archeologice din tim)ur de)%rtate, c%rora
)#n% ast%-d nu li s'a dat ateniunea
cuvenit%, dar cari ne fac a medita cu
mult% seriositate asu)ra trecutului de-
)%rtat al terilor de la >un%rea de jos.
'ntre cele ma: interesante anticit%t, ce
caractrisera acesta regiune, noi vom
re)roduce aic o mic% statuet% de
*ron;, ce a fost desco)erit% n comuna
P%ien, a)rA)e de DetrAsa, i care se
distinge )rin formele ci ntru adev&r
remarca*ile. =cesta statuet% re)r-
senta )e C_*ele seu 6ama mare,
nc%lecat% )e un leu, r l#ng% densa
se vede n )artea dre)t%, st#nd n
)iciArc tenorul =ttis, fiul lu Calaus,
numit n tradiiunile rom#ne Calo i an.
3%r% ndoiel%, c% din aceste ruine de
fortificniunl de diferite sisteme, din
acesta mulime enorm% de resturi ale
unc industrii antice, variat% n
technic% i variat% n forme, se reflec-
t;a doue e)oce diferite de civilisa-
11. X6ama mare OC_*ele) nc%lecat% iune, una )reistoric% seu )elasg%,
)e un leu. =l%turea cu deia, t(n&rul =ttis care unde tim)urilor
Ofiul lu Calaus) seu Cal oian m legendele K
l

c
rom#ne. "tatuet% de *ron; desco)erit% )e romane,
teritoriul comunei P%ien l#ng% DetrAsa.
n%limea 1, cm., lungimea 1 cm. O6useul Henim acum la cestiunea f#imoselor
naional de anticit%i n Uucuresci <). o*iecte de aur, ce au fost desco)e
rite n secuiul trecut )e cAstcle de res%rit ale muntelui 'stria i car ast%-d
') Mes)unsurile la [estionar i ui nos'tru i s t o r i c + B"e ma g%sesc n moia
=licen la un loc, ce- dice BDodul ?%t%ran<, niscc *uc%i mar i mic de vase
stricate i h#r*uri grAse, ma: ales sunt de mirare nisce torte mar de vase, grAse ca
m#na unui om i de lungime ca de . i 0 decimetri i late a)rA)e un decimetru,
Ose trimite desemnul), r h#r*urile sunt grAse Ta de doue degete i se v&d, c% fac )arte
dm vase destul de mar "unt unele aco)erite cu fel de fel de figuri i litere.
`menii se mir%, c% nu )ot ara locul d i n )ricina acestor cio*uri< Onve%torul
'. Hoiculescu din corn. vilitenca).
') =cesta statuet% ne nf#ie;% )e 6ama mare sL C_*ele ca o divinitate a res-
sunt cunoscute n literatura archeologic% su* numele de B? e s aur u l de la
Detro s a<, o*iecte a c%ror e)oc%, )rovenien% si im)ortan% istoric% a romas
)#n% ast%-dl o*scur% 8).
n a. 15.2 do eran rom#ni din comuna Detrosa, cu numele 'on Yemnariul
si "tan =vram, ce lucrau )e costele muntelui 'stria, ca se estrag% )etrele
tre*uincidse )entru construirea unui )od, desco)erir% su* un *olovan de
)etr%, la o mic% ad#ncime n snul )%mentulu, o coleciune forte )reios%
de diferite vase i ornamente de aur.
Ya nce)ut cei doi eran cercar% se ascund% o*iectele g%site, ns% mai
t#rdiu. )artea cea mal nsemnat% din acest tesaur trecu n manile unui s)e-
culant al*anes, numit =nastase Herussi, care' fr#nse cu ciocanul i cu securea
a)ro)e tete aceste ne)reuite o*iecte, ca ast-fel se le deforme;e i se sca)e
de )rescri)iunile legilor rom#ne cu )rivire la tesaure.
Fnele din aceste o*iecte erau ornate cu )etre fine i cristale, de diferite
colori, roii, al*astre, verdi, gal*ine si al*e1 ns% fiind-c% gemele aceste erau
considerate de )uin% valore, ele au fost n mare )arte scose din o*iectele,
)e cari le ornau.
=*ia n a. 15.5 guvernul erel informat des)re desco)erirea acestui im-
)ortant tesaur, ordona o cercetare, ns% )e.l#ng% tdte )ercuisiiunile, i )e
*oiului. 8eia )ort% )e ca) un coif i este n*r%cal% cu o tunic% strns% )e cor) i iar
*%r*%tesc$. Coiful avuse la nce)ut o crest% de asu)ra. Cu m#na st#ng% OJeia se ine de
com%, r cu m#na dre)t% )rinde ctfda 'cului aruncat% )e s)ate s)re a-1 guverna. ?(n&rul
= t tis, favoritul deie, se ine cu m#na dre)t% de coma leului, r eu m#na st#ng% im-
*r%ise;% )e la s)ate cor)ul deie. Gl )ort% doue chici lungi )e umere i una )e s)ate.
=co)erem(ntul ca)ulu: nu se )ote *ine distinge, figura fiind n )artea acesta cam tocit%. "e
)are ns%, c% a fost figurat cu o c%ciul% )lecat% s)re st an g a. De vechile monumente
de scul)tur% i )ictur%, =ttis era tot-de-una re)rsent#t cu o c % c i u l % Ofrigian%) )e ca).
` alt% figur% se afla n )artea st#ng% a statuetei. Ga a fost ns% ru)t% ori se)arat%,
)ro*a*il de )reoii ortodoE al C_*cle:. "e ma: cunAsce numai un fragment din )alma
i degetele m#ne dre)te, cu cai e se inea de ceda leului.
1
) >intre-f u*licaiunile mal de valAre, cari s'a9 ocu)at cu descrierea i studiul tesau-
rulu: delk Det rAsa. vom aminti aic+ ")i cuit oriul 6oldo-Mom#n su* direci unea
lut [. =ssa^_, =n. 1501, ). 4!X42 cu ddue stam)e, X =rneth, >ie anti^en [old- und
"il*er-6onumente des ^. ^. 6iin;- und =nti^en-Ca*inettcs in dien, 15,!, =*th. ''. ''',
). 5..X Charles'de Yina-, Ristoire du travail k l'eE)osition universelle de 1542. Daris,
1
545, ). 15.X192. X Potice sur la Moumanie. Daris, 1545, ). .,9 X 0!0. X Canonicus
3r. Qr. Uoc^ n 6ittheilungen der ^. ^. Central-Commission ;ur Grforschung und Gr-
haltung der Uauden^male. dicn, 1545. b'''. Jhrgg., ). 1!, X 10. X Chnrles de Yinas, Yes
origines de l'orfuvrerie cloisonne. =rras et Daris. 1522-1552. ?ome '. '''. X `do*csco,
Ye trsor de Dtrossa. ?om '. ''. '''. n un singur volum. Daris, 1559X19!!.
l#ng% tAte m&surile ntru adev&r severe, ce se luar%, de a*ia se ma: )ut9
salva numai o )arte din acesta monumental% comor% archeologic%. =)r4)e
jumetate dac% nu mai mult din aceste o*iecte antice dis)%ruse.
Drocesul n contra 6 'on Yemnariul si "tan =vram, cari desco)erise,
m)%rise i venduse tesaurul, )recum i n contra =l*anesulu =nastase He-
russi si a com)licilor se, cari voiau se ascund%, se deforme;e i nstr%ine;e
o*iectele cum)&rate, se continu% )#n% la a. 150.
>in diferitele de)osiiunW ale incul)ailor i ale martorilor, ce se afl% consem-
nate ntr'un voluminos dosariu, de)us n archivele statulu din Uucuresc:, r-
sulta, c% tesaurul de la DetrAsa n momentul desco)eririi sale se com)unea
din cel )uin o*iecte de aur, de m%rime i de forme diferite.
ns% )e l#ng% tot ;elul comisiuni:, ce se instituise, i )e l#ng% tete mCsurilc
estrem de rigurAse, ce se luase, nu se ma: )ut9 constata cu esactitate locul,
unde se desco)erise aceste o*iecte. ?ot ce s'a )utut sta*ili n acesta )ri-
vin% a fost, c% tesaurul de la DetrAsa a fost desco)erit )e cestele de r&-
s%rit ale muntelui 'stria, la colul de sud-vest al locului numit )e atunci
BHi a =r del eni l or <.
n fine la a. 150 )rinci)ele 6. [hica, )e atunci mare vornic, seu mi-
nistru de interne, al erel, de)use n museul naional din Uucuresc: 1 *uc%i
din acest tesaur, at#t se constatase )rin actele )rocesului, c% s'au mal
)utut reg%si din aceste )reiese relicui ale tim)urilor trecute.
Poi vom s)ecifica aici aceste o*iecte, nu du)% as)ectul lor esterior X din
aur sim)lu i din aur cu )etre )reiese X du)% cum s'a f%cut )#n% acum,
ci du)% valArea, ce se )dte atri*ui ast%-dl acestor anticit%l ca monumente
istorice.
Gle sunt urm%torele+
'. Fn d i s c Odiscus sive lanE) n forma unei strachine mar rotunde, av(nd
un diametru a)ro)e de ,4 cm.
F. ` )ater% cisclat% O)atera, ccuelle circulaire), av(nd o statuet% la mijloc,
r )e margini o serie de figuri i sim*Ale, re)resent#nd ser*%torea R_)cr-
*oreilor n onorea divinit%ii 6amei mari. >iametru ,2 mm.
'''.` fi*ul% seu agraf% mare Ofi*ula major) n forma )asere$ sacre
)hoeniE, ornat% )e su)rafa% cu diferite )etre )reiose de diferite
colori.
Yungimea f%r% )endeloce `
m
2, r l%rgimea cor)ului `
m
1!,.
'H.H. >oue fi*ule mijlo cil Ofi*ulae utriuscue humeri), ornate cu gre-
nate, i re)resent#nd figura unei )aseri sacre, necunoscute.
>imensiunile+
lungimea cor)ului f%r% )endeloce `
m
, i `
m
.,, r l%rgimea `
m
!5! si `
m
!4,.
H'- ` fi*ul% seu agraf% ma: mic% Ofi*ula minor), av(nd forma )aserii
sacre i*is, si decorat% cu )etre )retinse de diferite color:. Yungimea `
m
12,,
l%rgimea `
m
!,,.
H''. ` verig% mare sim)l% de aur masiv Otorcues),- av(nd i o in-
scri)iune. >iametru `
m
1,..
H'''. ` verig% mare sim)l% Otorcues) mult ma su*ire ca cea )re
cedent%, f%r% inscri)iune i cu un diametru de 12! mm.
'b. Fn urciora si: can% Oca)is) )entru usul tem)lelor antice, de
corat% )e )artea din mijloc cu linii undulante de sus n jos i imit#nd n
forma sa figura une columne, n%limea .4 cm., r diametru n )artea ma:
larg% de 1! cm.
b. Fn colan seu ornament de gLt Ocollare), decorat cu )etre )retinse.
>iametrele `
m
! i `
m
1,.
b'. b''. >oue cor fi te cu c#te d4ue torte Ocalathus), una cu 5 latur,
alta analog% cu 1 laturi #). Cea de #nt#i9 avnd diametrul mare `'Q15,, dia
metrul mic `
m
14,. = doua+ diametrul `
m
12,
5
).
Poi vom csamina acum aict vechimea, )roveniena i valorea istoric% a
celor ma im)ortante o*iecte din acest tesaur.
I) `do*esco n )u*licaiunea sa BYe trsor de Dtrossa< caracterise;% aceste corfie
cu numele de cantharos. ns% cantharele vechi erau cu)e de *&ut )entru ,usul
*%r*ailor, )e c#nd cele doue o*iecte din tesaurul de la Detrtfsa au forma de corfie
)entru lucr%rile femeiesc:, or: )entru fructe. 6a not%m aici, c% aceste o*iecte, cu laturileQ
lor str%)unse, de i g%urile erau m)lute cu )etre )reiose, nu )uteau n nici un ca
se fie destinate, ca s% conin% licuide.
a
) `*iectele dis)%rute din tesaurul de la Detro s a. >u)% cum rsulta din
m%rturisirile, ce le. f%cuse 'on Yemnariul, )recum i din alte acte ale )rocesului, tesaurul
desco)erit 'a DetrAsa se com)unea la nce)ut din X4 o*iecte de aur. >in aceste
urm%to'rele au renias )entru tot-dc-una nstr%inate+
b'''.` verig% sim)l% de aur Otorcues), av(nd m%rimea c#t un fund de )%l%ria i
grosimea ca ddue )ene de g#sc% OD%rechea la cea de su* nr. H''').
b'H.` verig% sim)l% Otorcues), av#nd grosimea ca de d7,ue degete i )e care se
aflau litere, ce nu se )uteau citi OD%rechia la nr. H'').
bH. ` verig% sim)l% Otorcues) cu un diametru ca un fund de )%l%ria, la mijloc ma
gros% i la estremit%l mal su*ire.
bH'. bH''. >oue verigi Otorcues) de m%rimea unui fund de )%l%ria, una av(nd o
l%ime ca de doue degete, alta tot asemenea de gros% ns% r)tund%, su*iindu-se c%tre
mi j l oc. =m(ndAue ornat e l a est remi t % cu )et re. )re i ose fort e mi c .
bH'''. b'b. >oue *r%are )entru m#n% Oarmillae), av(nd n centru o )roeminen%
rotund% destinat% )entru o )etr% )reios%, &r n jurul acestei )roeminene se aflau ae-
date )etre mic roi de m%rimea unut gr%unte de meiu.
bb. Fn urciora s9 can% Oca)is), av(nd o ca)acitate cam de ocale de .a)%
OD%rechia la nr. 'b).
". Discul cel mare din &esaurul de la Petrosa. O'.
Discus sive lanC).
=cest disc masiv de aur ne nf#ie;% du)% technica i decoraiunile sale,
Karacterul cel mai archaic din tdte o*iectele desco)erite la Detrdsa, r )rin
iimensiunile sale el forme;% cea mai grandids% relicui% din acest ne)reuit
esaur. >iametrul s&L este a)rA)e de ,4 centimetri, greutatea sa de 2 chi-
ogranie 1,0!, r valArea sa n aur )ur de 0.!!! fr.
ntreg% decoraiunea acestui vas este format% din doue gru)e de motive,
na )e marginea interior% i alta la mijloc.
>ecoraiunea de )e marginea interi4r% se com)une din doue sirur: de
Kerle formate din cor)ul vasulu:, r n l%untrul acestor irur ser)ente;% jur
ri)rejur o lini% du)l%, ale c%re unghiuri ascuite sunt aco)erite cu linii
aralele verticale.
Gste un gen archaic de ornamentaiune, ce ne a)are i )e ceramica neo-
tic% din inuturile )elasge.
Cu deose*ire acesta form% de ornamentare ne )resint% o )erfect% ase-
bb'. ` fi*ul% n forma unei )aseri ma: mic: Ofi*ula minor), ornat% cu )etre
-ei7,se OD%rechia la nr. H').
bb''. ` )ater% sim)l% O)atera), seu strachin% rotund%, de m%rimea celei de su* nr. ''.
bb'''. ` catena de aur lung% cam de doue )alme i )uin ma: grds% ca o )en%
1 g#sc%. 'on Yemnariul, desco)eritoriul tesaurulu, declarase n cursul )rocesului, c% cele
"ue fi*ule mijlocit au fost legate cu o catena de aur. "e )arc a fi aceeai. >in acesta
ten% ns%, du)% cum scrie `do*esco, nu mal esist% ast%-di de c#t o mic% *ucat%
m de 11 cm.
>u)% ra)ortul logof%tului n _ r lacov, arendaul m%n%stirii "t. [eorge-nou din Uu-
resc, adresat n 1 'ulie 15.5, se mal aflau ntre o*iectele, ce com)uneau tesaurul de
Detrosa+
bb'H. bbH. >oue strachine de aur O)atellae) de forma unor farfurii de cosi-
riu, i
bbH'. Fn al t r e i l e a u r ci or a Oca)is) de aceeai m%rime ca cele de su* nr. 'b. bb.
ac% vom face acum o com)araiune ntre o*iectele, ce s'aL )utut reg%si i ntre acelea,
n au remas nstr%inate, at#t n ce )rivesce numeral c#t i feliul lor, se )are a rsulta,
a)ortantul tesaur de la Detrdsa, a fost m)%rit n ddue jum%t%i a)rA)e egale, din
n numai o )arte s'a )utut reafia in cursul )rocesului, r ceea lalt% jum%tate a rmas
ntru tot-de-una nstr%inat%. ?ot ast-fcl scrie i lorgulescu O>iet. jud. Uu;%u, ). .59)+
rendaul moiei, 3run d%-Herde, afl#nd, vine i m)arte cu g%sitorii o*iec-
au )rsent#t . . . . a)oi vinde re)ede unele o*iecte, ascund(nd ceea ce i
cuvenit<.
I

m&nare cu desemnul de )e un vas de ^it desco)erit de
"chliemann n )rima cetate )reistoric% de )e colina de
la Rissarli^ O?roia).
>ecoraiunea de )e marginea interior% a
discului celui mare de 'a Det roa.
=m )ute )resu)une, aa dar, c% din )unct de vedere al decorului i al artei,
aceste doue o*iecte a)arin la una i aceeai e)oc% )reistoric% de civilisaiune.
n acesta )rivin% mai avem si un alt s)ecimen im)ortant de com)araiune.
` vechia )ictur% de vas ne nf%ie;% )Ic =)ollo inend n m#na dre)t%
o )ater%, decorat% )e margini cu aceleai forme de lini. sim)le dar ele-
gante, ce le )rcsint% i discul cel grandios de la Detrdsa.
10. X >ecoraiune )e marginea esterior% a unei )atere a)ollinice.
3orm% m%rit%. >u)% Yenormant, hlite de mon. cdr. ''. )$. bbbH'.
=vem aic aa dar o decoraiunc esecutat% du)% regulcle hieratice ale
tim)urilor eroice, seu vechi )elasge.
=cest desemn se mai *ucur% )#n% n dilele ndstre de favdrea )o)orulu?
rom#n ca un vechia sim*ol tradiional. Gl face )arte din ornnmentica na-
ional% a )o)ulaiuni )astorale de la Car)aW.
De scdrele de cas% lucrate de erancle rom#ne din comuna 6oroien'
Ojudeul >#m*ovia) am v&dut noi nine n anul 19!. urm%torele decoruri.
3ig. 1,.
3ig. 14.
1,. 14. X ")ecimine de ornamen t aiun e )e es%turele eranelor rom#ne din
comuna 6oroien, jud. >#m*ovia n Mom#nia.
1.. X 3ragment
de ceramic% din
ruinele )rimei cet%i
)reistorice de la
Rissarli^ O?roia).
>u)% "chliemann,
'lios, ). 44, fig. ...
'dea fundamental% a acestui desemn cercular, ce decore;% marginile vasului
cru de la Detrosa, - are originea sa n sistemul de architectur% al )o)o-
lu )elascr. Gste numa o sim)l% imitaiune a formelor esteridre, ce le )resint%
murii cercular: a: vechilor cet%i )elasge seu
c_clo)ice O= se vede )ag. 02,).
Fn caracter archaic -1 are si decoraiunea
de la mijlocul discului. Ga este format% din
dO,ue rosete concentrice. Moseta ma mic%, re-
)rsenta un vcchiu sim*ol al s7,relu. Ga se
com)une din 0 fo de )etale, si este, du)%
stilul seu ntru tote asemenea rosetelor de )e
vec' i'e monumente de architectur% si aur%ria
ale 6_cene, `rchomenulu i ?roici.
15.X Moseta n o dia-
dem% de aur desco)erita
n ruinele acro)olei din
6_cena. >u)% Derrot
et Chi)ie;, Ya [ruce
)rimitive, ). 949, fig. ,.9.
19. X Moseta scul)tat%
)e )lafondul une camere
funerare )reistorice din
`rchomen n Ueoia.
>u)% D e r r o t et Chi-
)ie;, Ya [ruce )rimi-
tive, ). ,0., fig. !.
!.X Moseta unei agrafe
de aur din ruinele acro-
)olei )reistorice de la Ri s-s
a r i i ^ O?roia). >u)%
"chliemann, llios. ).
414.
Gr roseta cea mai mare e format% din o lini% du)l%, ce se recur*e;% ca
un ru n dr)ta i n st#nga n jurul rosete celei mal mici.
=celai model de ornamentaiune ni se )resint% forte adese ori )e armele
de *ron;, ce s' au desco)erit )e ieritoriul >aciei O3ig. 1. ).
K a >ecoraiune )e m#neriul unei
sa*ie de *ron; desco)erite n comitatul
Raiducilor )e teritoriul Fngariei din
coce de ?isa. >u)% Ra m )el, =lterth.
d
- Uron;;eit. D'. bb'H, fig. ,.
. X >ecoraiune )e m#neriul unei
sa*ie de *ron; desco)erite n ?ran.
silvania )e teritoriul districtului Mu)ea
OMe)s), n a)ro)iere de `lt. >u)% =rchiv
de Hereincs f. sie*en*. Ynds^unde, P. 3.
b'''. D'. ''. 1-a.
12.X Moseta din centrul
discului celui marc de la
Det rdsa.
>iscul cel mare de la Dctrosa nu are caracterul unul vas de luE, )entru
usurile domestice. >u)% forma si ornamcntaiunea sa, ci cr.i destinat ser-
viciului religios i a)arinea f%r% ndoiel% unu$ vechiu tem)lu )clasg din
nordul >un%rii ele jos ').
=st%-d acest disc este t%iat n )atru *uc%, de m%rime a)ro)e egal%, nc%
din tim)ul, c#nd el ajunse n manile destructorului =nastase Herussi.
.. Ba&era decora& cu figuri din &esai&rul de la Be&rHsa
repreIen&nd ser6&orea FJper6orcilor n onor ea <amei mar.
<a m me s vinde mi a.
lanns OQNB6H, K4cov) figura& pe pa&era de la Be&rHsa ca
primul% rege al FJper6oreilor.
O''. Ba&era, f&iulr").
=cesta )ater% forme;% una din cele mai venera*ile relicuie ale tesaurulul
din DetrAsa, nu numai )rin arta, cu care este lucrat%, dar tot-o-dat% i )rin
su*iectul, ce-1 re)rsenta ornamentele sale.
>in tete o*iectele, ce constitue inventariul
tesaurulu de la Dctrosa, acesta )ater% a suferit
mai )uin de )eri)eiclc, )rin car: a trecut
acest )reios tesaur. Ga se afl% i ast%-d n
o stare a)ro)e )erfect% de conservaiune.
"e ar )are, c% si destructorii aceste monu-
mentale comori au avut 4rc-care res)ect reli-
gios de frumsea deose*it% a acestui vas.
3orma )aterei e circular%, n%limea sa dim-
)reun% cu su)ortul este de `
ni
11, r dia-
metrul de `
ru
,2.
ntreg% decoraiunea acestui vas ne nf%i-
se;%. o mare ser*%tore religios% n onArea di-
vinit%ii [a ea, ?erra 6ater, ce d% rAde
)%mentnlu?.
3igura )rinci)al% n acesta decoraiunc o
forme;% o statuet% de aur a divinit%ii [aea,
nalt% de `
m
!2,, ce se ridic% n mijlocul aceste
') ` )atera de *ron; desco)erit% la Dom)cji cu asemenea m ot i ve de ornamcn-
.. X "tatuet% de nur re)rsen-
tant$ )e [a e a seu ? err a 6ater
tron#nd m mijlocul )aterei de
la DetrAsa. 6%rime original%.
frumAse )atere. >eia e nf%iat% cdend. Ga )ort% o tunic% lung% f%r% m#nec,
e ncins% )este mijloc si ine cu am(ndAuc manile l#ng% )e)t un )ahar de
form% conic%. ?ronul s C ii este rotund, f%r% s)ate, si ornat cu o vi% de aur,
nc%rcat% cu fo i cu strugur:. >eita se distinge )rin o figur% no*il%, ma-
iestos% i )lin% de *un%tate. ?i)ul e: nu este nic: grecesc, nic gotic. >u)%
tr%surile sale caracteristice el re)rsenta o fisionomi% de la 'strul de jos.
n jurul acestei statuete se v&d scul)tate n cor)ul )aterei o serie de figuri
sim*olice+ un )%storiu, care fiind culcat )e )%tnont, se dete)t% naintea maiest%ii
divine si redim#ndu-se )e m#n, cerc% se se ridice n sus 1 l#ng% )%storiu un c#ne,
urme;% a)o: un m ans de asin, un leu, doi asini fa% n fa% ') i un leo)ard.
n cultul cel vechiu al rasei )elasge, [aea seu ?erra 6ater, 6agna deum
6ater, era tot-o-dat% divinitatea )articular% a munilor, jrarrj) A)fJa, mama
)%storilor, )NaD vcjua, si st%)#na ferelor s&l*atece, 6ater f e rar u m
$
).
=cest caracter )rimitiv al divinit%ii [aea ni-1 )une n eviden% i meda-
lionul, ce ncunjur% statueta.
De cele mal vechi monumente de scul)tur% i )ictur%, [aea era re)re-
sentat% sedend, ca matron%, ca ddmn% si st%)#n%, seu du)% cum se es)rim%
Harro+ Bea era nf%iat% edond, fiind-c%, )e c#nd tete se mic% n jurul
e:, singur% st% nemicat%<
s
).
De teritoriul >aciei vechi, [aea seu ?erra 6ater ne a)are n teogonil,
in legende, )recum si n cult, ca o divinitate )rimordial%. Datria el era l#ng%
`cean o s )otamos, seu s t r u. n tim)urile romane, [aea era adorat%
n >acia ca o divinitate )rinci)al%, su* numele de ?GMM= 6=?GM 7). =ici
ea mal )ort% i numele de ?GMM= >=C'= si locul e: de onore este imediat
du)% Ju)iter `)timus 6aEimus t nainte de [enius Do)uli Momani
U
).
taiune, se afl% re)rodus%, la Mich, >iet. d. antic. rom. ct grecc. 1541, )ag. 041.
I) Groul Ders e u c%letorind )e la R_)er*orel, du)% cum ne s)une )oetul Dindar
OD_th. b. .!), i aflase )e acetia sacrific#nd cleulu =)ollo hecatom*e de asini.
hr Clemens =leEandrinus ODrotrc)t. ). ,, edit. `Eon.) scrie+ 7'8o:O.oT ?ic())o)foioiv
Aviuv tisi?hFetat ')oT. X Dastorii rom#n: de la Car)a ma in i ast%-dt )e l#ng%
turmele lor cele mar un anumit numCr de a s in r. =cest animal rern#ne tot-de-una ne-
des)%rit de turme i este ntre*uinat de )%stori )entru trans)ortul o*iectelor necesari
n tim)ul dile.
') 3erele s%l*atice, scrie =)oRoniu Mhodiu O'. v. 1100), se umilia% )e l#ng% )i-
ciArele 6amei mar.
Q) Harro, la =ugustin, >e civitate >ei, Hf. 0+ cuod sedcns fingatur, circa earn
cum omnia movcantur, i)samnonmoveri.
I) C. '. Y. voi. ''', nr. 994. 150. 15,. 1.40. 11,. 11,0. X Cf. i*id. nr. 1!4.. 11!!. 11!1.
') C. '. Y. voi. ''', nr. 1.,1+
.i , o , ='
?GM.M=G K >=C
G? K CGP'` K D K M
-t. X "e_aient din )aiera de la DetrAsa. =)ollo, deu$ Jumine:, al )%storiei i armoniei, asist% la ser*%torea '' _ ) e r *o r e i l o r
n oiiorea divinit%ii ?erra 6ater. Y#ng% dfi se vede figurat lanus. re*ele R_)er*oreilor. avcnd )e ca) ornamente a r i ni a s ) ic e.
'u m#na dre)t% o diadem%, ca nsemne ale demnii aii, 'u st#nga un arc cu corda nf%urat% i "os ca atri*ut un dliai, em*lema )uterii
sale )este ir.%r. Y#ng% lanus un )runc, )erson$ fi ca iunea anului nou, aduce ca dar un co cu un s)ic mare de gr#u, e& n
m#na st#nc% ine o )alm%, sim*ol al tuturor succeselor fericite. X >u)% re)roduciunea fototi)ic% de " o ti e n "mith. ?he ?reasure
of Detrossa. OYondon, 1"49) D'. '.
Meminiscene din cultul ei cel vechia le ma afl%m i ast%-d n inuturile
de la 'stru si 'a C#r)a i. n desc#ntecele tradiionale ale )o)orului rom#n,
vechia 6am% a d ei l or este adorat% ca 6aica >omnului. Ga ede )e
un scaun Otron) de aur, da ajutoriu celor suferind- i are acelai atri*ut, un
)ahar de aur, ori de argint '), du)% cum ne-o nf#ie;% i statueta de )e
)atera de la Detrdsa.
= doua )arte a ornamentaiuni, ce decore;% )atera de la DetrAsa, se
com)une din o serie de 14 figuri, de del i deie, ce forme;% un cerc so-
lemn )e marginea interior% a vasului, aduc#nd omagiele lor su)remei di-
vinit%i )elasge [aea, ce trone;% n mijlocul )aterei. hr de asu)ra acestei
frumdse serie de figuri se ntind )e marginea vasului, ca un decor, )atru vie
de via, nc%rcate cu fol i cu struguri, n cea mal frumds% desvoltare a lor.
` )arte din aceste divinit%i archaice se mal )ot uor recundsce, du)%
ti)ul, du)% atitudinea, du)% locul i sim*Alele lor, i noi )utem chiar se
)recis%m nsemn%tatea lor religids% la >un%rea de jos.
Cea de #nt#iL figur%, ce domine;% n acesta decoraiune sacramental% e
=)ollo. Yocul seu de onAre este n faa divinit%ii [aea. Gl este nf%iat
edend, m*r%cat n form% antic% cu un vestm#nt larg, ce- aco)ere numai
)artea din jos a cor)ului, n m#na st#ng% acest deu naional al R_)er*oreilor
ine lira [etic%

) redimat% )e genuche, r n m#na dre)t% o mic% vergea,


)lectrum, destinat a face se vi*re;e cordele instrumentului. Ya )iciorele
marelui deu al luminii se vede figurat un grifon culcat, ns% vigil#nd. Gl
sim*olise;% munii de aur al =rimas)ilor i R_)er*oreilor, i caracterise;%
n )articular )e =)ollo R_)er*oreul.
Meligiunea lui =)ollo, ca deu al luminii fsice i intelectuale, este original%
a ginii )elasge. Drimul centru al cultului seu a fost la R_)er*orei: de
la Car)a t >un%re
.
).
=ici l#ng% marea negr% se afla tem)lul eii cel mal ilustru. >e aici, du)%
cum ne s)un tradifiunile vecin religiose, )lecase Y a ton a )ersecutat% de
Junona, i du)% ce ret%ci mal mult tim) )rin lume ne)rimit% de nime, n

este un scaun de aur dar
)e scaun cine ede- ede
6aica >omnului .
'*id. ). ..01
' rodi a cea ma: mare
C'un )ahar de-argint n )Ale . .
Cu )ahar n m#na st #ng%. ') "taii "ilv. 'F. i. 12.
.
) >iortori "iculi li*. ''. c.
02. X >es)re adorarea lui Dhoe*us l#ng% Dontul eiiEin KQnmtcscc -' Dg
ctu
' 6#n i li u
O=stronomicon. li*. 'H. v. 2,.).
') =st-fel ntr'un desc#ntec )u*licat de ?eodorescu ODoesi )o). ). .54)+
urm% fecidra h_)er*ore% afl% un asii n insula cea )ustia >elos, unde n%scu
)e =)ollo i )e >iana, n fie-care an, seu du)% alte legende, la fie-care nou%-
s)re-dece an, =)ollo vena la R_)er*ore:, la adoratori: s&: favorii. hr
du)% alt% legend%, =)ollo su)&r#ndu-se )e Joe a )%r%sit `l_m)ul i a
veni t l a Bgi nt ea cea sf #nt % a R_)er *or ei l or <
J
) .
>e la Car)aW si de la 'stru religiunea lu =)ollo, dus% de tri*urile )a-
storale )elasge se )ro)ag% i estinse )este Glada, =sia micit i Ggi)et.
=)ollo este un dcu tutelar al regiunii de la Car)aW i >un%rea de jos.
De o mulime de monete *%tute n >acia nainte de cucerirea Momanilor,
=)ollo este figurat ca deul luminii nc%lecat )e calul "Arelu:

), seu, du)% cum


-1 numesc colindele nAstrc, este B"Are t(n&r c%lare<
,
). De una din aceste
monete el )ort% numele de =''=f" O=)lus) n lim*a naional% a Delasgilor
h_)er*orel
0
).
'n e)oca roman%, =)ollo are n >acia e)itetul de B> e u s Uonus<
4
), du)%
cum su* numele de BUunul >umnedeu< mai este c#ntat si ast%-d n co-
lindele, ce ne reamintesc vechiul cult a)ollinic al )o)orului rom#n.
= ddua divinitate, ce se )ote *ine recunAsce n acesta seria de figuri Onr. L),
este `)s sL `)is, ori =)ia, du)% cum o numiau Delasgi din "c_thia
4
).
Ga este re)resentat% ca o matron% venera*il% edend )e un tron cu s)ate
i nvelit% )e ca). "im*olul )utere$ sale este un sce)tru scurt
2
) cu o flore
n verf. `)is, n religiunea cea vechia a Delasgilor din 'talia, era o divinitate
forte a)ro)iat% de 3lora
5
). Ga re)rsenta cons i v i a ?erra, )am(ntul, care
)rimesce semine si le restitue eu fructe.
= o)ta divinitate figurat% )e marginile vasului de la Detrdsa, este deul
6arte, un ti) ro*ust, incnd n m#n% o diadem% regal%.
Y#ng% densul ne a)are Henus, cea mal toner% i cea mal frumos% dintre
tdte deiele re)resentate )e acesta )ater%. Gste un ti) cu o es)resiune at#t
de via si atr%g%tore, n c#t ne face se contem)l%m lung acesta figura si
') =)ollouii Uhodii =rgon li*. 'H. v. 41.
') =rchiv d-Hcreines f. sic*e n*. Yandcs^unde, P. 3. b''' U#nd, ?af. b'H.-
?rom)etta Car)ailor, nr. 9.9 Odin 1521J )ag. 0.
.
) [estionari u l nostru istoric.' Mcs)unsur din corn Citira-Madu-Hod%, j. Ur%ila.
0
) = s e vede ma sus )ag. 12, not a 1.
s
) C. '. Y. voi, 'F, nr. 11..+ >co *ono )uero Dos)horo =)ollini D_thio.X
'*id. voi. H'F, nr. 44,+ >eus *onus )uer.
K) Rerotlotl li*. 'H. c. ,9.
') 6acro*ii "at. '. 1+ "unt cui dicant -hanc deam O`)em) )otcntiam ha*erc Ju-
nonis, ideocue sce)trum regale in sinistra m#nu ei additum.
e
) `vldii 3ast. li*. H. v. 4. secc. - Cf, Harro. Y. Y. li*. H. 20.
Rmir%m, c#t de m%iestru a fost artistul, care a esecutat dccoraiunea acestei
)atere sacre.
= ll-
a
figur% este Rercule. Gl ede )e ca)ul verulul er_mantic i ine
n m#na dre)t% *usduganul.
Frme;% a)oi Castor i DolluE Onr. 1.. 10) av(nd fie-care n m#n% c#te
un s*iciu, sim*ol al domesticim cailor s%l*atici
1
).
3%r% ndoiel% c% i cele-lalte 9 figur intermediare re)resentaL Are-car:
divinit%i vechi )elasge. >u)% ideile severe religiose ale )o)orului )elasg nic
nu se )utea se ai*% loc )e o )ater% de sacrificiu alte figuri de c#t ale deilor.
ns% noi afl%m aic un alt sistem de divinit%i, de cum -1 formase mito-
loaia gtecesc%. 3ormele lor iconografice si atri*utele lor difer. >e aceea ca-
racterisarea acestor divinit%i din urm% )resint% ma multe dificult%i.
>u)% cum seim, o mare )arte din vechile divinit%i ale rasei )elasge erau
eE ordine avorum, str%moi vechi, c%rora )entru *inefacerile i gloria
lor ne)eritAre li se acordase un cult religios.
ntre aceste figur de de$ si deie, ce decore;% )atera cea sf#nt% de la
Detrosa, se distinge )rin ti)ul seu eroic, )rin costumul seu res*oinic i )rin
atitudinea sa maiestos% un rege h_)er*oreu. Yocul s&L de onAre este
imediat du)% =)ollo. Pe a)are aa dar, ntr' un rang mal nalt i cu o )u-
tere mal mare de c#t tdte cele-lalte divinit%i re)resentate )e )atera de la
Detrosa, cum sunt `)is, 6arte, Henus, Rercule, >ioscurii etc., cu csce)iune
ns% de [aea i de =)ollo.
n ce )rivesce imaginea sa, acest rege venerat al R_)er*oreilor, e figurat
ca un om cu *ar*%, m*r%cat ntr'o tunic% frumos% de ;ale, de form% [etic%,
si ncins )este mijloc1 )este tunic%, el )ort% o chlamid% flotant%, ce- aco)ere
numai s)atele1 are )antaloni strimi, seu iar, i un fel de c%lun de form%
>ac%, ce- aco)ere numai )artea din jos a )iciArelor. hr jos l#ng% )iciorele
sale se vede figurat un delfin. Ca sim*ol )rinci)al, regele h_)er*oreu are
n m#na st#ng% un arc )uternic, a c%rui cord% e nf%urat% )e l#ng% lemn,
er m m#na dre)t% ine diadema, sa regal%, de sigur n semn de venera-
mne c%tre [aea i =)ollo. Ya st#nga l#ng% regele h_)er*oreu se vede
figurat un mic *%iat O)uer), neavAnd alte haine )e densul de c#t un mic
suman )e s)ate, r )e ca) el )ort% un co cu un s)ic mare de gr#u, i n
m#na st#ng% o )alm%.
T^V V A
ara ndoiel%, c% acest glorios rege, figurat )e )atera cea sacr% de la
e monetele oraului 'stros se v&d adese ori re)resentate doue ca)ete tinere, ce
e
a

fi

>
'oscurii. Gi au avut un cult )articular n oraele Dontului OGc^hel, ggI- -<<.
D. '. voi. '', )aS 10,
Detrdsa, re)resint% )e un str%mo al ginfil h_)er*oree, c%ruia )entru meritele
sale i se acordase onorile une a)oteose i o #nt#ietate fa% de cele ma
multe divinit%i naionale ale R_)er*oreilor.
?radiiunile istorice, ce ne au rernas des)re ce ma distini regi a: naiunii
)elasge, r de alt% )arte, reminiscenele religiuni: archaice, ce mai resun% t
ast%-d n colindele rom#ne, ne uure;% sarcina, ca s` )utem recunAsce si
acesta figur% enigmatic%.
Fnul dintre ce ilutrii str%moi a: ginte: )elasge, contem)oran cu "aturn,
a fost 'anu.s, )rimul rege al 'talie?. >u)% originea sa, acest lanus era din
era R_)er*oreilor. Frm#nd curentul cel vechiu de migraiune al semin-
iilor )elasge, lanus trecuse cu o )arte din R_)er*ore n 'talia nc% nainte
de "aturn.
>es)re densul scrie Dlutarch+ B>u)% cum ne s)un istoricii, lanus venise
din Derrhae*ia si trec#nd n 'talia el se aed% ntre *ar*ari de acolo,
le schim*% lim*a i modul de vie%, i nva% i aduse, ca so tr%iesc% m-
)reun% n mod onest i se lucre;e )%mentu*
i
). Dcrrhae*ia, des)re care vor*iau
n anticitate f#nt#nele istorice, la cari se )rovoc% Dlutarch, nu este alta de
c#t regiunea R_)er*oreilor de la Car)a i >un%re. =a numii Derrhae*,
ce locuiau n )artea de nord a ?hessalie erau numai tri*ur emigrate, j-
uiavaciat

), din munii i c#m)iele R_)er*oreilor.


'n acesta )rivin% ma avem i alte date im)ortante istorice. Fnul din
vechii Dontifici romani, DraeteEtatus, care luase )arte cu Constantin cel 6are
la ntemeierea Constantino)olulu, s)unea, du)% cum scrie Y_dus, c% im)eriul
divin al lui lanus se aflase n regiunea celor d A u e Fr s e
s
). >u)% ideile vech
geografice, su* constelaiunea celor doue Frse se aflau locuinele [eilor
i ale >acilor. ?ot n regiunea nordic% a ceriului era localis#t lanus si
la 6arcianus Ca)ella.
lanus, du)% 3astele lui `vidiu, nvrtesce )olul nordic al ceriului ' ),
numit de ali autor: [ei eus )olus, [eticum )laustrum
4
). hr Moscher,
unul din cel mal distins$ mitologi moderni, constat% cu mult% dre)tate, c%
este o m)rejurare forte remarca*il%, c% sanctuariul lu lanus din Moma se
afla situat n )artea de nord-ost a forului.
') Dlutai-clil iuaest. Mom. c. AA. ')
"tra*onis [eogr. li*. 'b. ,. 1.
') Y_di >e mensi*us li*. 'H. A5 civajiiv aitiv s$vBi ii va jJoubsta+ &+f
7
iEaisf-a1
"'iafiEev?jH.
') = se vede )ag. 415, nota 4.
s
) 6artialis G)igr. 'b. 04. 1-.
- Claudiaul Uell. [et. v. 45.
n ce )rivesce genealogia sa, lanus era du)% vechile tradiiun un f i u
al l u i =)ollo I), al dcului )rin escelen% h_)er*oreL, de l#ng% 'stru.
Henim acum la istoria religios% a lu: lanus.
>u)% cum scrie 6acro*iu, n tim)ul domniei lu: lanus t4te casele erau
cu)rinse de religiune i vertu?, X o e)oc% cu moravuri fericite, X )entru cart
i se decretase onor$ divine. lanus a fost cel de #nt#iu, care a ntemeiat tem)le
n 'talia si a introdus rituri )entru serviciele divine

). >in acesta causa, la


ceremoniile religiose, lanus era invocat tot-de-una cel de #nt#iL n rug%ciuni,
ca )rin densul se se )ot% a)ro)ia de divinitatea, c%reia i se aducea sacrificiu.
"unt unii, continu% 6acro*iu, car: s)un, c% lanus este unul i acelai cu =)ollo
si >iana, si c% su* numele lu: se es)rim% am(ndAue aceste divinit%i. 'n
c#ntecele cele mal vech ale "%lilor, el era cele*rat ca deorum deus i era
invocat 'n ceremoniale sacre romane ca lanus )ater, adec% )%rintele deilor
si al Amenilor.
Deste tot lanus era considerat si adorat ca cel mal vechiu dintre del, a n t i -
cui s s i mus di vum
.
) , vet us t i s s i mus deor um
0
) .
lanus era )%ditoriul )orilor ceriului, el nchidea i deschidea m%rile, el
era )%rintele isvorclor si al rurilor
,
). Doetul `viiliu, n 3astele sale, ne nf%-
ie;% )e lanus rostind urmatorele cuvinte+ B?ot ce vcd, ceriul, marea,
norii si )%mentul stau su* manile ndstre, se le nchidem si deschidem. Gu
unul singur am dre)tul se nv#rtesc )olul ceriului. Gu veghie; la )orile
ceriului . . . nsui Joe nu )ote se intre si se es% f%r% voia mea<
4
).
-) 6uru@ Ristoire des Momains, ' O152!) ). 5.+ =u commencement rgnait, sur les
=*origunes du Yatium, un roi tranger, un f i l s d'=)ollon, Janus, dont la de-
meure s'levait sur le J an i cule.
.
) 6ncro*ii "at. '. 9+ Janum in 'talia )rimum diis tem)la fecisse, et r i t u s insti-
tuisse sacrorum . . . . sunt, cui Janum cundem esse, atcue =)ollinem et >ianara,
dicant.
.
) J uvenal i s "at . H' . .9..
0
) =ngust l ui >e ci v. >ei O Gd. 1,49, ). 0) + v e t u s t i s s i m u s hi c O Janus) esset
omni um d c o r u m, i deo i n i t i j s ) r a e e s s e cr edi t us est .
s
) `vi Ji i 3ast . Y v. 49. X C. ' . Y. ' . ). .99+ J a n u s )at er f ui t ?i *cr i ni . X >u)%
=r no*i u O ' ' ' . 9) t at %l l ui 3 on t u s. ' ) .1i di i 3ast . ' , ). 114X112+
iuidcuid u*icue vides, coelum, mare. n u * i l a , t e r r a s ,
`mnia sunt nostra clausa )atentcue m#nu.
6c )enes est unum vasti custodia mundi+
Gt j u s v e r t e n di c a r d i n i s omne meum est . . .
Draesidio f o r i * u s c o e l i cum miti*us Roris1
't, reddit of?icio Ju)iter i)so ineo.
I
"im*olul )rinci)al al regelui )elasg lanus era arcul, du)% cum tot arcul
este i atri*utul regelui figurat )e )atera de la Detrdsa. De un medalion al
m)&ratulu: Commod, lanus este figurat inend n m#na dre)t% un arc, )e
su* care trec )atru Rore, )ersonificaiunile celor )atru anutim)ur
1
). De acelai
medalion n )artea st#ng% a deulu: lanus este nf%iat un *%iat O)uer), f%r%
haine )e el, )urt#nd )e ca) un co )lin cu fructe. =vem aic o sim*olisare
a anului nou, )e care o afl%m re)resentat% n acelai mod i )e )atera
de la Detrdsa.
Fn alt sim*ol al regelui lanus era delfinul

). lanus era o divinitate )ri-


mordial% a m%rilor. >elfinul este un atri*ut )rinci)al si al regelui h_)er-
*oreii re)rsent#t )e )atera de la Detrdsa, o alegoria, a c%rei semnificaiune
este, c% im)eriul acestu? rege divinis#t se estindea si asu)ra m%rilor.
lanus era tot-o-dat% si deul res*dielor fericite. ?em)lul seu din Moma,
du)% tradiiunile vech: religiose ale Yatinilor, era deschis n tim) de res*oie
i nchis n tim) de )ace. >es)re acest tem)lu scrie "uetoniti, c% de la fun-
daiunea Momei i )#n% n tim)ul lui =ugust a fost numa: de doue or:
nchis
.
), o-dat% su* Puma, i a ddua dr% du)% )rimul res*oiu cu Cartaginenil,
Momanii n curs de 2!! de an afl#ndu-se a)rd)e continuu n res*die.
'n ondrea lui lanus, Momanii consecrar% luna lui lanuariL. "&r*atdrea sa
)rinci)al% era sta*ilit% )e diua de 2 'anuarie I). hr du)% introducerea reli-
giunil cretine, )%rinii *isericel su*stituir% n locul festivit%ii celei )o)orale
a lui lanus adoraiunea "f#ntului 'on BUo te;%toriul<.
Msulta aa dar din vechile tradiiun i din legendele religiose ale Momanilor,
c% lanus, )rimul rege al 'taliei, avea o origine )elasg% oriental%1 el era un
fiu al lui =)ollo, al deulul luminii, )e care-1 adora cu deose*it% )ietate i
cu un cult magnific, gintea cea sf#nt% a R_)er*oreilor1 c% acest lanus emi-
grase n 'talia din regiunea situat% su* cele ddue Frse, unde du)% ideile
vechi geografice si astronomice se nvcrtia )olul ceriului, adec% din wera
R_)er*oreilor seu a [eilor1 c% lanus era considerat de tri*urile latine ca
)%rinte al cleilor i str%mo al ntregel rase umane O)elasge), el era invocat
') lloschcr, YeEicon d. griech. u. rom. 6_thologie, v. Janus. ). ,1. X Fcec^e, Gtr.
3orschungen, ''+ Gr OJanus) ei dcr [ott d e s U o gen s O3reller-Jordan, Mom.
6_th. '. 155,, ). 149.)XJanus n lim*a clasic% latin% are i sensul de arc, arcad%,
a o 11 i t u r %.

) Gc ^hel , >oct r . num. vet . . Dar s ' . Hol . ' , ). 90.


.
) "net oni i `ct . =ugust us, c. .
0
) 'n 3astele lu: D h i l o c a l cliua de 2 'anuarie a)are consccratL lu: l a n o ) a t r i
O
c
- '. Y. '. ). ..0),
n rug%ciuni cel de #nt#iu ntre divinit%ile romane, chiar i naintea lui Joe1
c% lanus era o )ersonificaiune a sdrelu, a anutim)urilor i tot-o-dat% un deu
res*oinic1 atri*utele sale )rinci)ale erau arcul i delfinul1 c% n vechile sale
imagini era figurat l#ng% densul un co)il )urt#nd un co cu fructe )e ca),
sim*ol al anulu$ nou cu tote darurile sale, )e cari le aducea lanus. ?ot
ast-fel ne a)are re)rsent#t regele R_)er*oreilor si )e )atera de la Detrosa.
=m vor*it )#n% aici de legendele i cultul religios al lu lanus la semin-
tiele )elasge, ce imigrase n 'talia.
ns% lanus era nu numa o divinitate italic%, el este tot o-dat% i un rege
divinis#t al Delasgilor orientali.
=ici el ne a)are ca un str%mo venerat al unor tri*uri de R_)er*ore:,
ce emigrase de la Car)a$ s)re Glada. "ta*ilii.mai #nt#iu n ?hessalia, el tre-
cur% din ?hessalia n =ttica, din =ttica n Delo)ones, r din Delo)ones n
>elos, PaEos si n insulele vecine. Pumele lui lanus la aceste seminii )elasge
emigrate de la Car)a$ i 'stru era Q'cov seu
+
l#qv. >u)% genealogia sa, acest
v
lcov era un fiu al lui =)ollo i al aceleiai mame Creusa, ntocma ca si
lanus. Gl nvease )e =thnien$ riturile religiose, ntocma du)% cum se
s)unea des)re lanus n 'talia, c% el introdusese acolo cele de #nt#iu cere-
monii )entru serviciele divine.
=ceti Delasg: h_)er*ore: sta*ilii n insulele meridionale ale 6%rii egee, cari
considerau )e
v
lcov
l
), seu 'l#qv

), ca un str%mo si )atron divin al lor, )ort%


la autorii grecesc$ numele naional-religios de Q'ove-, 'l#ovec
.
) i 'lave- I).
"er*%tdrea cea mare naional% a acestor 'on$ seu ' a on$ maritim$ se
cele*ra n tim)urile vech n insula >elos.
>es)re acesta festivitate n onorea inarelu$ deu =)ollo, se es)rim% ast-fel
Romer ntr'un imn al seu+ B?u O=)ollo) a$ multe tem)le i gradin$ mfrum-
seate cu ar*or$ . . . . ns% tu te desfAte;: ma$ mult n >elos, unde se adun%
'a o ni$ m*r%cat$ n talare Ohaine lung$) aduc#nd cu d(nsi: )e co)i$ i ne-
vestele lor cele caste, i unde acetia te s%r*%toresc cu lu)te, chore si c#ntece.
C#nd se adun% acolo laoni ar )ute dice cinc-va, c% nt#lnesce numai figuri
divine, dmen:, ce nu m*etr#nesr. nic-o-dat%, c%-c i vede )e tot$ )lin$ de
') Rerodoti li*. H''. 901 H'''. 00.
a
) n comentariele lu: Gus t at h iu asu)ra lui >ion_siu Dcricgctul Ov. 9) lanus a)are
su* numele de 'l%tuv, om din 'talia, carele ar fi avut un fiu cu numele =drias. "eim, c%
su* numele =dria n geografia tim)urilor )reistorice figurc;% cu deose*ire =rdeiul
O?ransilvania).
') Romeii llias, b'''. v. 45,. X =cscli_li Ders. v. 125. ,4..
0
) =esch_li Ders. v. 909. X n 'talia J anus mal era numit i J a n e s O?ertullianus, =dv.
gent, c. .!).
graia, n c#t sufletul i inima omulu se desf%te;% )rivind )e *%r*aW i ne-
vestele lor cele frumos ncinse< ').
>u)% Hirgil la aceste ser*%tor loniene din >elos luau )arte i =ga-
th_rsi : del k Car)a ?, m*r%ca n hai ne cusut e cu fl or

).
"u* numele de 'on s:i 'u o n se vede, c% a fost adorat lanus i n 'talia.
6acro*iu ne s)une, c% n c%rile cele sacre lanus era invocat i cu e)itetul
de 'u no n iu s
.
), unde noi avem de sigur numai o form% latinisat% eii co-
ru)t% a numelui de luon.
Henim acum la reminiscenele istorice des)re lanus seu Q'qv n )atria sa
natal% de la Car)a' i 'strul de jos.
Ya )o)orul rom#n cultul lu: lanus se reduce la tim)uri forte de)%rtate.
n colindele )o)orale rom#ne, ce a)arin ciclului a)ollinic, vechiul lanus
ne ma a)are si ast%-d ca una din cele mai sacre, si mat )o)ulare figuri,
investit cu tote caracterele sale cele vechi, n aceste c#ntece religidse el
este cele*rat su* numele de 'on "#nt-'on. Yocul seu de ondre n unele
din aceste c#ntece este nainte de BUunul >umnedeL<
0
), si: de deul lu-
minii O=)ollo), 4r n altele l#ng% BUunul >umnedeu<
U
). =tri*utul s&:i este
a r cu@, du)% cum e figurat lanus i )e )atera de la Detrdsa. Gl ma: are
si e)itetul de Barca mare<
4
).
-) ?omer< R_mn, in =)oll. v. 1.0 secc.
<) Hirgilii =en. li*. 'H. v. 1, secc.+
Cjualis, u*i.......................................
.................>elum mater n am in visit =)ollo
'nstauratcuc choros, miEticuc altaria circum
[rotescue, >r_o)escue fremunt )icticuc =gath_rsi . . .
s
)
6acro*ll "aturn, li*. '. c. 9.
0
) =st-fel ntr'o colind% la 1. i* icescu, Doesi
)o)ulare din ?ransilvania, ). .0+
"u)t )Alele ceriului . . .
frumos% masa e ntins%.
>ar Na mas% cine edc -
s
) /ed%toarea
O3%lticeni) =n. 'H. 1594, ). 2+ Y#ng% *unul
>umnedeL O=)ollo) "ade " f i n t e l e ' o n
Oxanus). Y#ng% "fintele 'on
>u)% traditiunile rom#ne 'on "#nt-'on a fost
frate vitreg ori frate de cruce cu 6 o -Cr%ciun.
a
) >in mai multe variante vom cita aic
urm%torele+
` ' oane ar ca mar e
?rage arcu cam na)o,
C% nu-s% eu ce ie- )are . . .
G-te2anul 6alinele #r.lciumilut p. "+1 (5f!. :cad r.)
/edc 'on "f. 'on
i cu *unul >umnedeL
i judec% )e =dam.
"ade *"tr#nul Cr%ciun O"aturn).
Y#ng% *(tr#nu$ Cr%ciun
"ade 6aica Dreccsta O`)s) . .
Cu >''uon, cu "#nt-'uon
Yu%- d'arcul ncordat De
cel del ndelungat . . .
?ul #olini)< p. ,*.&#f. ibid. ").
>es)re 'on "#nt-'on, la )o)orul rom#n, tradiiunile religiose sunt identice
acelea, ce le aveau vechil Yatini des)re Janus )ater i Janus Junonius.
=nume se s)une i se c#nt% des)re 'on "#nt-'on+ c% )#n% a tr%it )e )%ment
a nv&tat )c Amen: numai la *ine, r du)% ce s'a urcat n ceriu, eii du)%
a)oteos%, el )une cuvinte )e l#ng% >umnedeu se ierte )&catele dmenilor
J
)1 c%
el este de un mare ajutoriu lui >umnedeu )entru *una s)orire a rodurilor
)%m#ntului
5
), c% el a ;idit jos la cr% o m%n%stire cu 9 altare s)re res%rit de
sere c% el ine n m#n% cheile m%n%stirilor
.
), el nchide i deschide ceriul, el
este acela, care vcghie;% )e a)e, aed% v(nturile i alin% m%rile I). n fine el
este )atronul )runcilor
4
j.
Cu )rivire la lanus, figura cea m%re% a naiunii )elasge s'a )%strat la )o-
)orul rom#n de la >un%rea de jos im)ortante tradiiun istorice i religiose.
>u)% cum vechile tri*un )elasge, sta*ilite n insulele m%ri egee i )e
t&rmuri: =siei mici, considerau )e Q'qv, ca )e un str%mo ilustru al lor
si )urtau cu )ietate numele de 'on i en:, tAt ast-fel s'a )%strat cu religio-
sitate numele de Q'qv )#n% n dilele nostre n titlele oficiale ale >omnilor ?&re:-
rom#nesc: si 6oldovei, dre)t sim*ol al unei succesiuni ereditare, legitime,
din dinastia cea vechia, glorios% i sf#nt% a lui Q'qv.
') Cestionariul nostru istoric. Mes)unsur din com. "uch%reu, j. >orohoiu. Q)
Cestionariul istoric. Mes)unsur din com. M#slci-Hieroiu. K) 6arian, "er*%torilc
la Mom#ni, '. ). .. 0+
Jos 'a er%-a co*orit
/i-o m%n%stirc-a ;idit
C%tre res%rit de scirc
Cu nou% us, cu nou% altare . . . .
=vem aici aceeai icdn% des)re 'on "#nt-'on, )e care o afl%m i 'a = l * e r i c u s,
>e deorum imagini*us, >e Jano+ Ric autem taliter figura*atur . . . luEta illum cuocue
erat t c m ) l u m. ct i ti m#nu ei deEtra ha*e*at c l a v e m, cua tcm)lum i)sum a ) e r i r c
s e mo n s t r a * a t .
0
) 6aica >omnului c%tre 'on "#nt-'on. du)% o
colind% din varancl+
Gt mine-or rugat
Hon tul sc-1 acd.
6arca s' o alin,
HA n t ' a m as e d at ,
6a re-am, a l i n a t ,
Ya margini i-am i)at Oaruncat) . . K
Metegan ui, >atinile Criciunulul O6s. =cad. rom.)
3) $arian "er*%torile, '. ). 1. X 6a not%m aici, n e)oca roman% se aduceau ca
daruri, seu sacrificii, lui lanus i *ani vechi de aram% Oaera vetusta. `vid. 3ast.
K 14), tot ast-fel arunc% Mom#nii i ast%-d c#i-va *ani'de aram% n c%ld%rua cu a)"
sfinit%, c#nd )reotul um*l% cu crucea n ajunul U o * o t e ; e i .
Jos la er% ducc-m'oiu Chc n
m#n% )rinde-voiu 6%n%stiri
deschide-voiu . . "luj*e
s#nte face-v oi u . . .
' u a n e, ' u a n e,
>e ce n'a venit,
C#nd i-am )oruncit.
>e ce n'am )utut,
C% eu mi-am vucjut
?rei a*rud%re Ol unt rai )
De mare ) e r i n d . . .
nsemn%tatea )olitic% t religioi a acestui nume devenise in tradiiunile
rom#ne at#t de mare, n c#t )redicatul de B ' o n < , ca un titlu sacramental
i nume genealogic, se )unea tot-de-una naintea numelor )ro)rii ale ma-
rilor voivod$. =st-fel n sera-rom#nesc%+ 'on >an Hoevod O1.5,), 'on 6ircea
mare Hoevod O1.99), 'on 6ichail Hoevod O1,99) etc., n 6oldova+ 'on Moman
Hoevod O1.9), 'on =leEandru Hoevod O105), 'on /tefan Hoevod O105,) etc.
Drinci)ele Cantemir scrie n acesta )rivin%+ Gsist% o tradiiune constant%
la no?, ca >rago -s: tr%gea originea sa din dinastia regal% a 6oldovei,
de la Uogdan, fiul lu 'on, de la care toi )rinci)ii se ndatine;% a se numi tot-
de-una ' o n n titlcle lor<
J
).
Cantemir ns% comite aic o erore, de altmintrelea scusa*il% )entru tim)urile
sale. >ensul, era de credin%, c% tradiionalul 'on, ca)ul cel venerat al
dinastiei regale din 6oldova ar fi fost 'on, tat%l lui Uogdan. Cantemir ns%
uitase, ori creduse c% nu mal e de li)s% se amintesc%, ca afar% de >omni
6oldovei mal )urtau i >omni ?&re:-rom#nesc: numele de B'on< n titlele
lor oficiale

).
` tradiiune analog% se )are a fi esistat i la tri*urile )elasge din 'talia.
m)&rati: romani, du)% cum seim, se au numit cu toii Cesar:, du)%
numele lui luliu Caesar, care )use nouele fundamente ale monarchie$ romane.
>e alt% )arte "uetoniu ne s)une, c% atunc, c#nd senatul roman conferi
m)&ratulu: `ctavian titlul sacramental de =ugustus, au fost unii, cari
susineau, c% `ctavian tre*ue se se numesc% Momulus, de 4rc-ce si densul
)ote fi considerat ca un ntemei%toriu al Momei #).
>u)% cum numele lui lanus seu 'on, al acestui rege divinis#t de la >u-
n%rea de jos, a fost ternis#t n titlele oficiale ale >omnilor ?&re:-rom#-
nesc: i 6oldovei, tot ast-fel s'au )%strat n erile aceste usur )articulare
tradiionale din cultul religios, cu care o-dat% vechile tri*uri )elasge de la
>un%re adorau )e lanus, seu
v
lqv.
Cea mal solemn% er* % tore naional% a ?erci-rom#nesc$ si a 6ol-
dove$ a fost )#n% )e la anii 15.! diua de 4 'anuarie, numit% n c%rile *'i-
l
) Cnntemlrii >escr. 6old. Gd. 152, ). 0!+ >ragoss, licet cjus genealogJam notri
annales non deducant, c r e g i a tamen veterum 6oldaviae stir)e, )#tre Uog-
dan o. loannis filio, a cuo )rinci)es omncs sem)er loanncs suis in titulis scri*i
soient, ortum fuisse, constans a)ud nos est traditio.
*) 8e@1ert Hon dem qalachischen da))en OFngrischcs 6aga;in, '. Uand, 1251, ). .2!).
>en Pa men Johann f9hren all dalachische und 6oldavische 3ur sten, die
Frsache a*er ist mir un*e^annt.
3) 8uctoiili `ct. =ugustus, c. 2+ cui*usdam censenti*us. O`ctavianum) Momulum
a
D)e$lari o)ortere. cuasi et i)sum conditorem Fr*is )raevaluisset.
V icesc: BUote;ul >omnului )rin 'on<, o festivitate, care du)% ideile vechi
Vlii-iose ale )o)orului rom#n era numa o ser*%tore ntru amintirea i lauda
i 'on ')K =)lhidiaconul Daul din =le))o, care )e la mijlocul secuiului al
bH''-lea
sotise )e )atriarchul 6acarie din =ntiochia n c%letoria sa )rin 6oldova
?cra-rom#nesc%, ne descrie cu un fel de admiraiune magnificena cere-
nielor religiose, oficiale, militare i )o)orale, ce se o*ic:nuiaL la acesta
Ir*%t4re jn ?(rgovisce, n vechia ca)ital% a 6unteniei.
BYa Uo*ote;%<X scrie densulXBse adun% aci, din tdte )%rile
?&re:-.ni#nescl si din erile limitrofe m i de egumeni, )reoi,
c%lug%ri,
iacon, cu mitro)olitul din ?(rnova, carele servesce in acesta
casiune si cu ali mitro)olit$. . . Ceremonia se face aa+ "era du)% ru-
%ciunea asu)ra a)ei, clericii - um)lu urciorele si c%ld%ruele dintr'nsa
i m*r%cundu-se n Tsbtivia iau crucile n m#ni si merg mal #nt#iL la )a-
atul )rinci)elui, )e care-1 stro)esc fie-care la r(ndul seu i se)arat . . .
)ol merg la mitro)olitul local si de acolo )e la casele tuturor minitrilor
i ale cet%enilor mal avui )entru a-' stro)i . . . ?ot n acest mod *anda
lusicanilor cu to*e, cu fluere, cu tore a)rinse, cutrier% oraul n cursul
o)i si n nd)tea urm%tdre, f%c#nd serenade *oierilor . . . 6ulimea
i *ucur i a gl t f t el or n ser a- r om #nesc% l a Uo*ot e;% nt r ece
ot , ce se )et rece l a cur i l e cel or mal mari )ri nci )i al cre-
tin%t%il . . . 'n diminca ser*%toril . . . )lecar%m Ola liturghia) cu mare
om)%, tru)ele fiind nirate la dr)ta i la st#nga de la m%n%stire )#n%
i )alat . . . f#lf#ind stgurilc lor cele cu cruci. >e c#te ori desc%rcau
luschetele lor, fumul se ridica de asu)ra ca)etelor. Pum&rul total al tru-
elor, du)% cum ne-am informat mal n urm%, fu cam la 1!!.!!! . . . .
Y)ol intrar%m n *iseric% . . . . C#nd )rinci)ele s%rut% crucea, se dede
emn tru)elor i ele aii desc%rcat tete muschetele lor de *u*uia )rin aer,
i noi ne temeam se nu cad% )e noi *iserica i urechile nAstre asurdir%
Ke tot etc.<

).
lot m acelai tim), un alt su)erior *isericesc, 6arcus Uandinus, ar-
hie)isco)ul 6arciano)ole, ntre)rinse i densul o c%letoria )rin 6oldova X
K
n
iei de visitaiune canonic% )e la *isericile catolice din acest )rinci)at X
') =st-fel rsulta din o seria de colinde rom#ne, ce se c#nt% la Uo*ote;%+
=
Do' toi se ne-adun%m ?o se ne rug%m aa+
/' De loan s&-1 l%ud%m,
Y#ng% a)% c#nd vom sta+
X `h$ cerescule ' m)&rate
-")al% i-a n9stre )ccate . . .
*} lfneilRi.. M 6 a r i a n , "&rhstorile, '. ). 195.
> Sin!ileu =rch. ist. 'Y 9 sccc. .
i tk cum ne descrie densul solemnitatea s%r*%torii de 4 'anuarie, ce se
cele*ra n ca)itala 6oldovei.
B>u)% un us si o*tceiu tradiional se adun% n ajunul Uo*ote;ei la 'ai,
n ca)itala i reedina Hoivodului, to vl%dicii seu e)isco)ii schismatici
din era acesta, )atru la num&r dim)reun% cu 6itro)olitul, f%c#nd voivo-
dului serviciu divin, cu t%m#ia, cu a)% sfinit%, cu scrutarea crucii i cu alte
ceremonii i ur#ndu- )rin c#nt%ri+ domnia fericit%, ani fericii, )ros)eritate
si succese fericite n tete lucrurile<
J
).
Caracterul ad#nc religios, al acestei festivit%i solemne, care )rin str%-
lucirea ceremonielor sale, *isericesc$, oficiale i militare, ntrecea tAte usu-
rile religiose de la Pascerea i nvierea >omnului, f%r% ndoiel%, c% nu a)ar-
inea riturilor i tradiiunilor cretine. 6iile de egumeni, de )reoi, c%lug%ri
i diaconi cu mitro)olitul de la ?(rnova i cu ali mitro)olit$, )recum i
mulimea glotelor din tot% sera-rom#nesc%, ce se adunau la ?(rgovisce n
diua de 4 'anuarie, n fine acelai caracter im)osant al aceste$ ser*%tor
la la$, n ceea lalt% ca)ital% rom#nesc%, ne revoc% n memoria ntrunirile i
solemnit%ile mar$ anuale ale lonienilor, si ale R_)er*oreilor la tem)lele 'u$
=)ollo.
>u)% s)lendrea estra-ordinar%, cu care se cele*ra acesta di n am(ndAue
Drinci)atele rom#ne, du)% felicit%rile oficiale, ce se adresau cu acesta ocasiune
>omnilorX numii 'on X )entru un an *un favora*il, fericit i norocos, diua
de 4 'anuarie ne a)are la )o)orul rom#n ca o solemnitate religies% i )olitic%
)entru nce)utul anului nou, ca o ser*%tore mare tradiional% n ondrea
'u$ lanus seu Q'qv, care deschide anul nou, care aduce )ros)eritate si a*un-
den% n t4te, si fericirea la toi

j.
Hechimea acestei sCr*%tor naionale n >acia o )utem urm%ri )#n% n
e)oca roman%.
6artirologiul roman consacr% diua de 2 'anuarie )entru >acia, e)isco-
)ului Piceta al >aciei Oa. .95. 0! d. Chr.), care du)% cum se es)rim%
') 6%rci Yaudiui Hisitatio generalis a. 1402+ GE usu et rece)ta consvetudine
in Higilja G)i)haniae omnes Hladicae, sive G)isco)$ "chismatici hujus Drovinciae
Ocui sunt cuatuor cum 6etro)olita) lassium ad "edem 6etro)olitanara Haj-
vodae conveniunt, thure, acu# *enedict#, osculo cruci et aliis ceremoniis eidem so-
lemni;antes, et feliE regimen, felices annos, fortunatos rerum )rogressus,
dcantantes OCodeE Uandinus. Gd. =cad. rom., Uucuresc, 159, ). 101).
#) >iua de 2 'anuarie Ose)timo 'dus lanuarii) avuse si la Momani o nsemn%tate
tradiional%. Gra o di de *un auguriu, adev(ratul nce)ut al anului nou ) o l i t i c .
n aceea di, consacrat% lui lanus, luase Cesar fascele )uterii, i tot n diua de 2 'a-
nuarie luase ne)otul seu `ctavian c#rma im)eriului roman. OC. '. Y. '. ). .5.).
54#. 6758U94:5U. )+
acestui martirologiL a m*l#ndit i adus la ascultare ginilc s&l*atice
)redic#ndu-le cuvintele evangelic$ 8).
"e atri*uia aa dar "f#ntului Piceta n >acia acelai rol civilisatoriu,
care -1 avuse ntr'o vechime de)%rtat% lanus seu Q'qv, veneratul str%mo l
naiunii )elasge

).
"er*%torile cretine au nlocuit, du)% cum seim, )e altele ma: vech:. ns%
-aracterul )o)oral al festivit%ilor au r&mas )este tot locul aceleai, numai
urnirile s'au schim*at. >iua de 2 'anuarie, avuse aa dar 'a Car)a i la
>un%rea de jos o nsemn%tate )articular% religids% nc% n e)oca roman%.
>u)% c%lindariul oficial al im)eriului roman, diua de 2 'anuarie, era diua
Qestiv% a lui lanus, r n menologicle *iscricc: cretine orientale ea
este +onsecrat% memoriei lui 'on Uote;%toriul.
>e numele lui lanus, du)% cum vedem, sunt legate nce)uturile )olitice ale
-ase )elasge nu numai n )%rile de a)us, dar i n )%rile de res%rit ale Guro)e?.
Mevenim acum la )atera de la Detrdsa.
=cesta im)ortant% relicui% deschide naintea ndstr% un c#m) vast de vederi,
ie cercet%ri i meditaium.
Hom csamina acum acest )reios document si din )unct de vedere al
jarticularit%ilor sale etnografice.
Costumele divinit%ilor, re)resentate )e acesta frumes% )ater%, nu sunt
lic grecesc nic asiatice. Gle au din contr% un caracter archaic )elasg, ns%
>elasg nordic. =cela caracter -1 au i atri*utele divinit%ilor+ arcul, *us-
luganul, s*icele, cor*ul, f%cliele, )aterele i courile cu fructe.
Cu deose*ire, ne atrage ateniunea, m)rejurarea, c% regele h_)er*oreu, lanus,
recum i alte ese divinit%i figurate )e acesta )ater%, )ort% ornamente )reidse
n )er, unele de asu)ra frunii, altele )e v(rful ca)ului. ?ot ast-fel, cu o decora-
tune rotund% de asu)ra frunii, e nf%iat lanus )e un vechili as seu li*ra rom#n%.
3%r% ndoiel%, no avem aici ornamentele caracteristice ale
R_)er*o-' e i l o r si =rimas)ilor.
R_)er*orei, du)% cum i numiau [reci:, constituiau un )o)or )elasg fArte
Btins n )%rile de nord ale )eninsulei ?hracice <). ` )arte din aceti R_)er-
orci, aceia, cart escelau cu deose*ire )rin )ietatea i viea lor )acnic%, -
') 6art_r, rom. "e)timoldus JruiuariiO2)+ 'n >acia sancti Pice tae G)isco)i, etc.

)aDe un relief desco)erit la ?urda ODotaissa) n ?ransilvania, i re)rodus n =rchaeo-


og'sch-c)igra)hische 6ittheilungen, bH'', ). 14, Gscula), fiul lui =)ollo, ne
'gurat n acelai costum, i a)ro)e n aceeai atitudine ca deul 6arte )e )atera
le
'a
Detrosa.
-) :polloidl Mhodii =rMon M. v. 42,.
aveau locuinele sale l#ng% gurile >un%ri1 r n )artea de a)us, l#ng% aceti R_-
)er*ore legendari se aflau sta*ilii =rimas)i cei *elico. Yocuinele acestor
=rimas), ne s)un cele ma vechi f#nt#ni geografice, se aflau l#ng% `ceanos
)otamos, fidc 'i_.eavo*, sL 'stru
$
), r de asu)ra lor se ntindea catena mun-
ilor Mi)aei s9 Car)a

). Ya >ion_siu Deriegetul, acet =rimas) de l#ng%


`ceanos )otamos sunt amintii cu e)itetul caracteristic de a)sciavtot
$
). n fond
acest e)itet, de =rimanii, este num# un termin sinonim cu =rimas),
o form% alterat% de autorii grecesc n loc de =rimasci I) i care cores)unde
din )unct de vedere geografic i etnografic la =ri m i din 'liada lui Romer
4
)
i din ?heogonia lu Resiod g).
>in )unct de vedere etnic. =rimas)i formau cu vecinii lor R_)er*orei
numa una i aceeai naionalitate mare )elasg%. =rimas)i, ne s)une
-) 6ion@!ii `r*. >escr. v. 2X...X n =rgonauticclc lu `r)heu Ov. 1!4.) =r im a s )i i
sunt amintii n a)ro)iere de [ei i ei locuiau l#ng% 6aeotis Onelege aic 6atoas,
numele vechi9 al 'strulu. "te)hanus U_ ;., v. =#vouai).
5
) >amas t es dia "igeion, un contem)oran al lui Rerodot, n cartea ite)l emvuv+
S.NM7 ,' '=)txj.aoitiuv ta 'Ditaia i8)vj, R if8v tiNv fio)hav ?CHGWH.X D e s c e r i l e l u Uoreas
din munii Mi)aei se aflau, du)% cum seim, n inutul [e i l o r . " i l i i ' t a l i c i Dun.
H'''. ,!1 secc.+
. . . . Calais, Uoreae cuem ra)ta )er auras
`r_thia vago [ e t i c i s nutrivit in a n t r i s.
Cu )rivire la locuinele =rimas)ilor n )%rile de nord ale 'strulu mal afl%m ur-
m%to'rele date in geografia lui "tra*o+ BCel de #nt#iL, cari au descris regiunile, s)uneau,
c% de asu)ra Dontului euEin, a 'strulu ia=drie O=rdeiului) locuiau R_)er -
*orei, "auromatil i =rimas)i Oo$ ,' ti ir)ots)ov W+"),`H?"J ?`yj xlkv Lrcj) too n9-
je'.voo Eal Qla?)ou Eai toL Q=-o$o'j EatoiEouvtat '?ns)go)houc ebs_ov :.al lau)o)y?a1 Eal
'=)tfia[icoL. "tra*onis li*. b' 4. ).X 6ela O''. 1) nc% amintesce )e =rimas) ntre
cele de #nt#iL )o)Are ale "c_thie: euro)ene, r du)% =rimas) urmau Gssedoni:
)#n% la 6eotida+ "c_thia Guro)aea. Rominum )rimi sunt "c_thae, "c_tharumcue, cuis
singuli oculi esse dicuntur, =rimas)ae. =*eis Gssedones uscue ad 6oeotida.X
?omasche^ ns% ncinend srna de vechile isv7,re geografice i voind a aduce o lu-
min% n etnografia )reistoric% numa )e *asa unor etimologie cu totul ar*itrare ret%cesce
c%ut#nd )e R_)er*ore i )e =rimas) )#n% )rin regiunile cele mal de)%rtate ale
=siei centrale O"it;ungs*erichte, =^ad. d. diss. hist.-)hil. Classe, CbH' U. )ag. 2,2 secc.).
') 6ion@!ii `r*. >escr. v. .1+ it)kT j.o)sf@v, vB t+<s m1Netxiav o8 v Oa)t'-C-
av
''
uv
)
-
= )i - zj.
a o it L v. X Cf. Gustathii Commcntarium v. .1.
0
) "ufiEul antic )elasg n a s c u s, a s c i, ce cores)unde la rom#nescul eseu, esc ',
ma esista i n e)oca roman% la Yi guri din 'talia su)erior%, i el s'a ma: )%strat
)#n% ast%-d la o mulime de localit%i din inuturile de acolo. >. e. Mimasco, Mo-
magnasco etc. OCf. J u * a i n v i l l c , Yes )remiers ha*itants. ''. 04).
4
) ?omcri 'lias, ''. v. 25..
#) Rcsiodi ?heog. v. .!0.
"t e)han U_;ant i nul , erau un )o)or di n gint eaR_)er*orci lor
1
). 'ns%
domnia )olitic% )este R_)er*orei cel )acnicl de la 'strul de jos o aveau
vecinii lor de a)us =rimas)i: ce: r&s*oinic:.
Doetul e)ic Dherenicos din Reraclea, ne descrie ast-fel )e R_)er*ore:+
BR_)er*orei locucsc n )%rfile estreme Ota lo_a-ta), su* tem)lul lui
=oollo. Gl sunt cu totul nede)rin la r&s*oi9, i se trag, du)% cum s)un
traditiunilc, din nernul ?itanilor celor vech:

)1 e: sunt sta*ilii su* cursul


cel rece al lut Uoreas i adore;% )e un rege din nmul =rimas)ilor
s
)<.
=t#t R_)er*orei de l#ng% gurile 'strulu, c#t i =rimas)i: vecinii lor, de-
venise f%imo naintea [recilor )entru avuiele lor cele enorme, n turme,
n cired de vite i n metale )reiose, dar cu deose*ire n aur.
>u)% )oetul Dindar, R_)er*orei )urtau )e ca) corone aurite de laur
0
), 4r
=rimas)i: - legau )letele lor cu ireturi de aur
4
) i )urtau de asu)ra frunii
ornamente str%lucitore n form% de stele seu flori
=cest luE naional, )rin care se distingeau cu deose*ire =rimas)i: ce: avut:
de aur, f%cuse )e )oei grecesc se caracterise;e )e =rimas) ntr'un mod
satiric seu mitologic, dic#nd des)re deni, c% )drt% un o eh iu n frunte.
=st-fel )oetul i istoricul =ristea, care tr%ise nainte de Rerodot, ne de-
scrie )e =rimas) n modul urm%toriu+ BrAs*oinic: mult: i )uternici, avu
de ergheli, de turme i cired de vite, *%r*ai cu )lete stufdse, ce f#lf#ie
n aer, ce: ma: ro*ut din to dmeni:, av(nd fie-care c#te un ochiu n
fruntea sa cea frumds%<
4
).
') "te)haiius Uj;., v. '=)i)iaoitol, fOnoc '?ns
I) 'n tradiiunile )o)orale rom#ne vechi: ? i t a n : ne a)ar su* numele de ?%tarii
ce: m a r , seu u r i e '. >es)re el se vor*esce, c% ar fi locuit odat% i )e teritoriu$
comunei D e t r A s a. BU&tr#ni: s)un, c% n acesta localitate ODetrosa) ar fi locuit alla dat%
?%tari, i c%-l aveau chiar i *iserica lor in mijlocul satului, unde ast%-d se
afl% construit un ;id de )etr%, un han, unde, c#nd s'a s%)at *eciul s'a g%sit o mulime
de oseminte, mal mari de c#t m%rimea natural% a omului, i care se die, c% sunt ose de
?%tari< OMcs)unsur la Ccstionariul istoric). >e regul% n tote locurile aceste, unde
)o)orul ne s)une, c% au locuit o-dat% ?%tari, se g%sesc resturi vechi de construciun,
arme de *ron;, fragmente de ceramic% )reistoric%, i instrumente de )etr%.
') Dhereuicos la Uoec^hius Dindari o)era, '. 1. 94.
#) Dindari D_th. b. .!.X Hedii Gc^hel des)re lanus, in >octr.num. vet.Hol. H. ). 1,.
*) Fucani Dhars. li*. '''. v. 9,+ aurocue ligatas su*stringens =rimas)e, comas.
4
) ?;et;es la ?omasche^ in nriti^ d. %ltesten Pachrichten ii*er den sc_thischen
Porden O"it;ungs*. d. =cad. d. diss. Dhil.-hist. C'. dien, CbH' U. 2,5.)X = t h e n i e-
n i l
i cari se considerau ca o vechia colonia a lui
v
luq seu lanus ODlato, Guth_-
demus, Gd. >idot, voi. '. ). 2. 0. X " t e ) li a n u s U _ ;., v. 6iuvto), nc% )urtau )e
ul
ca)ului, seu )e frunte, ornamente de form% circular%, c _ c l a d e O ' s i d o r i
De vechile monumente de art%, =rimas)i erau nf%iai ca un )o)or cu
caracter eroic, ns% violent. G )ort% )e ca) o c%ciul% urc%nesc% cu v(rful
)lecat nainte1 au o c%me% lung%, ce le trece )#n% )este genunch: si un fel
de ismene seu )antaloni mal strimi OanaE_rides, *racae I). Pici o-dat% ns%,
)e aceste monumente vechi, =rimas)i nu sunt figurai cu un ochiu n frunte.
'n fine mal amintim aici, c% n colindele a)olinice rom#ne s'au )%strat nc%
)#n% ast%-di unele reminiscene, c% o-dat% n inuturile de la Car)a i de
la 'strul de jos se )urtau ornamente arimas)ice )e ca), on de asu)ra
frunii

).
>u)% cum' am v&dut mal sus, )atera de la Detrsa ne nf%ie;% )rin de-
coraiunile sale hieratice ser*%tdrea cea mare a R_)er*oreilor si a =rimas-
)ilor n ondrea divinit%ii ?erra 6ater, a )%montulul )roductiv, mama
cea fecund% a tuturor fiinelor.
?im)ul acestei im)ortante festivit%i anuale se vede indicat )e )ater% n
mod destul de es)resiv. ` vi% frumoi de via cu struguri decore;% tronul
de aur al 6amei mari1 alte )atru vie de via, nc%rcate cu struguri ajuni la
maturitate, ncing jur m)rejur )atera cea sf#nt%1 n fine l#ng% regele lanus
este nf%iat un mic )runc, ce aduce ca dar un s)ic de gr#u de o m%rime
estraordinar%.
=vem aa dar aici o mare festivitate anual% ntru lauda i )ream%rirea
Gt_mologiarum li*. b'b. .!. .). X > i o s c u r i i, fi lui ? _ n d a r e u s, )e car i vedem
figurai i )e )atera de la Dctrosa, )ort% ornamente )reiose, seu stele, )e v(rful ca)ului.
Ya Haleriu 3lacc ci sunt numii =strocomantes ?_ndaridae O=rgon. li*. H. v.
.42X.45). >ioscurii, du)% cum se s)une, ntemeiase vechia ca)ital% a regelui =iete, nu-
mit% si >ioscurias, aceeai unde ast%-di se afl% ruinele ?irighine: OCf. Dliniu, H. ,).X
'n c#ntecele eroice rom#ne ?_ndareus, )%rintele >ioscurilor ne a)are su* numele de
?udor ?udorel. >es)re c_clul e)ic al ?_ndaridilor 'a )o)orul rom#n vom vor*i
mal t#rdi9.
') >arciu*crg', >ictionnaire des anticuits, v. =rimas)i.
') /e;%toarea O3%lticeni) =n. '. ). 105+
est e o )et r% des)i cat %
de se vede lumea tet% . . .
si de dcsu)t de scum)ie 'n alt% variant% de la
?eodorescu, Doesi )o)., ). 1+ . . . . o ) 41 r %
nestimat% de )e fruntea- coronat%.
`rnamente n form% de stelue de asu)ra frunii se v&d i la unele ti)uri re-
)resentate )e monetele vechi ale >aciei OUolliac, ?rom)etta Car)itilor, nr 9.9,
an. 1521, fig. 09. X Hechii >omni a: ?&ri:-rom#ncsc: nc% )urtau )e c%ciul%, do
asu)ra frunii ori n )artea dre)t%, medaliene rotunde, ornate cu )etre )reiose.
n ca) are o scufie i
scufia- de scum)ie
divinit%ii ?erra 6ater, du)% ce se termin% seceriul c#m)urilor i c#nd n-
ce)e culesul viilor.
n 3astele lu Dhilocal Od. Ch. .,0), ce ne nf%ie;% c%lindariul oficial din
tim)urile din urm% ale im)eriului, diua de , "e)tem*re OPonis "e)tem*ris) ne
a)are consecrat% )rin cuvintele 6=66G" K H'P>G6'= Oser*%t4rea 6amc.
Culesul viilor
1
). B6ammes<'este aic: un cuvent eminamente )elasg, ns%
n form% grecisat%. >u)% "te)han U_;antinul, Mhea identificat% cu ?erra
6ater era numit% i 6%

), de sigur un sim)lu vocativ O6am''), du)% cum


acelai cuvent 6 afl%m i la Gsch_l + 6% 0a. O6ater ?erra $
a
).
m)rejurarea, c% ser*%torea )rinci)al% rcligios% a R_)er*oreilor, n onArea
divinit%ii ?erra 6ater, se cele*ra n luna lui "e)tem*re, du)% strngerea
recoltelor si c% ntre divinit%ile, ce iau )arte la acesta mare solemnitate
vedem si )ersonificarea anulu: noL, ne face a )resu)une, c% R_)er*orei
si =rimas)i, ce adorau )e ?erra 6ater i )e =)ollo, ca o divinitate a s7,-
rclu?, aveau un c%lindariu agricol i )astoral1 c% la deni anul nou
nce)ea n luna lui "e)tem*re, ntocma: du)% cum n "e)tem*re nce)ea
anul nou la R_)er*orei de la >el)hi, la tri*urile )elasge din Creta, din
C_)ru, din =sia mic%, i ntr'o e)oc% de)%rtat% la Moman i Holsin
0
).
?ermin#nd aici acesta esaminare a )aterei de la Detrosa, care )rin figurile
sale hieratice ne nf%ie;% o vechia ner*%tere )elasg% numit% n c%lindariul
im)eriului roman B6ammes vindemia<, ne ntre*%m, dac% acest vas de
sacrificiu a )utut ave, din )unct de vedere al festivit%ilor agricole, vre un
ra)ort ere care cu regiunea de la Car)a i 'stru.
'n )%rile de a)us ale 6%ri negre, cultura viel de via se reduce la tim-
)uri forte de)%rtate. Centrul cel )uternic al cultului lui Yi*er Dater OUac-
chus) era n inuturile locuite de [ei. ` monet% roman% din tim)ul lu
?raian re)rsenta )e >=C'= )ersonificat% edend )e o st#nc%, av#nd )e ca)
o c%ciul% naional% >ac% i in#nd n m#na dre)i s)ice de gr#u, r l#ng%
densa se v&d uigura do co)ii, dintre cari unul i ofere un m%nunchiu de
s)ice, r cel alalt un strugure
,
).
?ot ast-fel i n tim)urile istorice mai noue, erile rom#ne de la 'stru au
fost tot de una renumite )entru calitatea cea escelent% a cerealelor i a vi-
nurilor sale. Hechiul jude numit "%cuien, ast%-d desfiinat, )e al c%ru teri-
' ) C. ' . Y. voi . ' . ). 0!1. X n c%l i ndar i ul cr et i n+ 5 "e)t . Pascer ca 6ai ci i >omnul ui . ' )
"te)hanus U_;. v. 6iotau)a+ ' G_. I). s?o "G r. + ". O % ?ea 6%. X Cf. "tra*o, l i*. b'' A. $. ' )
=esch_l i "u))l . v. 59!.
0
) ' ' i vi i M. M. l i *. H' ' ' . ..
,
) Gc ^he l , >oc t r . ni ' - , ve t . Hoi . H' , ). 05.
toriL se afla comuna Detrdsa, a )urtat ca em*lem% o ciorchin% de struguri ').
Dutem ast-fel )resu)une, c% acesta )ater% magnific%, a fost de la nce)ut
destinat% cu un vas sacru, )entru un tem)lu ore-care, din regiunea cea viticol%
si agricol% a [eilor, seu a vechilor R_)er*ore:, de la >un%rea de jos.
0. Pi6ula n form, de p@oeniC din &esaurul de la Be&rosa,
O'''. Pi6ula maior).
Hom vor*i aic des)re un al treilea o*iect din tesaurul de la Detrosa, des)re
o fi*ul%, ce re)rsenta figura unei )aseri sacre de m%rimea unui oim.
ntreg% su)rafaa acestei )aseri de aur se afla n momentul desco)eririi
tesaurulu decorat% n mod str%lucit cu diferite )etre fine i cristale, de co-
lore roia, verde, al*astr% si gal*en%.
>e asu)ra, )e ca), acesta )asere avea ca mo un granat rou, ochii erau
formai din )etre roie, r de cod%, se nflau sus)endate cu l%nuore fine de
aur, )atru glo*ule de )etre al*e n form% de ouore.
ntreg as)ectul aceste )aseri era de o frumse% estra-ordinar%. Ga re)r-
senta n tot caul o )asere miraculds% a religiuni antice.
Daserile au avut n credinele i su)erstiiunile )o)orului )elasg un rol
forte im)ortant, cu deose*ire la Gtrusc$ i Yatini. >in aceste )aseri unele
erau considerate de *un auguriu r altele de reu auguriu sL ominAse.
=)ariiunea, c#ntecul i s*orul lor n anumite tim)uri i locuri erau semne,
ce )revestiau inteniunea *un%, ori rea, a divinit%ilor.
n ritualele etrusce, se aflau de)inse ma multe s)ecii de )aseri, )e cari,
du)% cum scrie Dliniu, nime nu le-a v&dut, i cari e mirare dicea densul,
c% li)sesc, c#nd vedem, c% sunt n a*unden% chiar i acele, )e cari le
distruge n continuu gura omenesc%

).
Mern#ne ns% afar% de or-ce ndoiel%, ca ornamentarea )as&re: celei mari
de aur din tesaurul de la Detrosa nu se datoresce nic: de cum s)iritulu de
imaginaiune al artistului.
Ya )o)orul )easg, cu deose*ire n cultul religios, tAte -s: aveau formele
sale ti)ice, tradiionale, de la cari nu era )ermis nim&nu: a se a*ate. Dutem
. Trecianu Graldica rom#n%, ). 109.X hr ' or gui eseu n >iet, geogr. Uu;(L, ). 59,
scrie+ Hiile n acest jude Oal Uu;%ului) se cultiv% din tim)uri de)%rtate i re)utaiunea
lor e sta*ilit% din vechime, ceea ce a f%cut )e >omnul sere, Constantin Ur#ncoveanu
se- ai*% via sa >omnesc% n dclul >um*r%vii<.
a
) Plinii ?. 5 lib. C. c. 17.
ast-fel )resu)une, c% noi avem aic: figura une: )aseri, c%reia artistul i-a dat
fiin% du)% un model tradiional.
` )articularitate ns% atrage cu deose*ire ateniunea archeologulu i isto-
ricului. De )ie)tul acestei )as&r misteriAse se vede figurat un lectulum, un
nat or leg%n, format clin lamine su*iri de aur, r cavit%ile intermediare ale
acestui leg%ri se aflau m)lute cu )etre )reiese, c#nd tesaurul a fost scos la
lumin% din sinul )%mentulu '). 'n mijlocul acestu leg%n se vedea aedat% o
)etr% mare al*astra de forma unu ou

). n fine )aserea e figurat% cu ari)ele


strnse su* )ie)t si cu coda ntins%, seu n atitudinea descinderii sale din s*or.
Ce fel de )asere religios% era acesta, vom cerca se afl%m cu ajutoriul de-
scrierilor, ce ni le-aL transmis autorii greci i romani.
Cea ma no*il%, i tot-o-dat% cea ma fenomenal% )asere a tradiiunilor
vechi, a fost )hoeniEul.
=cesta )asere, du)% cum s)unea teologia antic%, era numai una singur%
n tot% lumea Ounica sem)er avis). Ga era consecrat% sorelu: O"olis avis) i
tr%ia, du)% cum scriau unii, 2!! ani, du)% ali ,!9 ani. C#nd se a)ro)ia de
sf#ritul lunge sale viei, ea -s construia din ramuri i )lante frumos miro-
sitore un )at seu cui*, se aeda )e acest cui*, i ast-fel - termina viea1 a)oi
din m&dua sa se forma ndat% un ou si din care se n%scea un nou )hoeniE.
Hom re)roduce aici )rinci)alele date, ce le afl%m menionate la autorii
') >escrierea canonicului 6r. Qr. Uoc^+ gerade dieses `hje^t ehemals eine %usserst
reiche =usstattung *esass............Paraentlich *emer^t man auf der Urust ein grosses
rechtec^iges lectulum, qelches von einem nran;e von ^leineren, unregelm%ssig )ol_-
gonen 3assungen umge*en ist.
') `do*esco, Ye ?rsor de Dtrossa, '. 14+ >)osition des )a_sans Picolas Uaciu,
[eorges, son fils, 'on Yemnar et =chim, fis de Picolas, faite le 1! juillet 15.5+ un oi-
seau, grand comme un )ervier, ou )lus grand cu'un merle, couvert de )ierres
*leues, rouges et vertes. X 'nterrogatoire de l'=l*anais =nastase Hrussi+ Ye
grand oiseau avait un *ec, sur lecuel ou reconnaissait la trace des )ierres cui avaient
dis)aru. \ Ma)ort du logothute n_r-'aco v. . . . adress le 1 juillet 15.5+ Cinc
oiseauE, dont l'un, grand comme un )igeon, )ortait sur le dos Oventre) un gros ru*is
*alais, de forme ovale et delk grosseur d'un oeuf, tandis cue son cor)s t a i t
recouvert deE diverses )ierres, rouges, *leues, vertes, jaunes et *lanches.
X > ) o s i t i o n de 'on Yemnar O14 juillet 15.5)+ Fn oiseau de la grosseur d'un
merle, sans ailes ni )iedes, sa t(te tait recour*e vers la voussure du dos, cui tait
orne de trois ranges de )ierres rouges, vertes et *leues, les unes grosses comme
des noisettes et les autres )lus grosses encore . . . et sur le ja*ot se trouvait une
Dierre *leue ovale, de la grosseur de deuE noisettes. Cet oiseau tait creuE k l'in-
trieur, et )ar toutes les cavits d'o9 les )ierres taient tom*es il s'cha))ait une )ous-
s
'ure noire. =uE _euE, il avait des )ierres rouges de la dimension d'une lentille.
vechi cu )rivire la acesta )asere fa*ulos%1 ele ne vor servi s)re a ne )ute
da soma de caracterul i im)ortana istoric% a acestui o*iect unic, n tete te-
saurele archeologice, c#te ne sunt cunoscute )#n% ast%-d.
Hom nce)e mai #nt#iL cu Rer o do t. >ensul scrie+
B6a: csist% i alt% )asufe sacr%, numit% )hoeniE, )e care eu ce e dre)t
nu am v&dut'o, de c#t numai de)ins%. Ga visite;% forte rar Ggi)etul, numai
la c#te un interval de ,!! ani, du)% cum s)un Relio)olitani:. Ga vine, du)%
cum se s)une, numai atunci, c#nd a murit tat%l e. 6%rimea i forma e,
dac% )ictura o re)rsenta esact, sunt ast-fel+ unele din )enele sale au colore
auria, altele roia, r du)% form% i du)% m%rime, ea semen% forte mult cu
acuila. =cest )hoeniE, du)% cum se s)une.............)lec% din =ra*ia, trans-
)orte;% n tem)lul sArelu: cor)ul )%rintelui seu nv&luit n smirn% i-1 n-
mormente;% n tem)lul sArelu:. ?rans)ortarea o face n modul urm#toriu+
mai #nt#iL alc%tuesce din smirn% o form% de o9, de o greutate, c#t )ote "O,
o duc%, a)oi se ncerc% mai #nt#iu, dac% e n stare se trans)orte greutatea
acesta, si du)% ce a f%cut es)erimentul acesta, ea escavc;% oul, )une n l%untru
resturile )%rintelui seu, r )artea escavat% a oulu: )e unde a )us n l%untru
rem%iele )%rintelui seu, o astu)% er%s cu alt% smirn%. =st-fel, c% greutatea
)%rintelui seu nveluit n smirn% este aceeai cu a oului. =)oi li)ind acest
ou jur m)rejur, ea -1 trans)ort% n tem)lul sArelu:
1
)<.
hr la D l i n i u aflam urm%torele +
BCea mai no*il% )asere este )hoeniEul din =ra*ia, ns% nu sciu, dac% nu
cum-va e numai o fa*ul%, c% ea ar fi una singur% n tot% lumea, i c%
numai rar se )ote vede. >u)% cum se s)une, ea este de m%rimea unei
acuile, g#tul jur m)rejur i str%lucesce ca aurul, r )e cea lalt% )arte a
cor)ului nstc roia, coda e al*astra ntreesut% cu )ene rou, su* g#t are
*%r*ii i )e ca) un mo. Cel de #nt#iu dintre Momani, care a vor*it des)re
acesta )asere este 6aniliu, un senator distins )rin cunoscinele sale, ce singur
i le-a c#tigat. >ensul s)une, c% n =ra*ia acesta )asere e consecrat% "A-
relu:, c% tr%esce ,!9 an:, r c#nd m*&tr#nesce -s: construescc un cui* cu
ramuri de canele si de t%m#ia, -1 um)le cu mirosuri, se aed% )e acest cui*
si more. =)o: din Asele si din m&duva sa se nasce ma: #nt#iL un verme,
din care se desvAlta un )uiL, i cea de #nt#iL grij% a acestu: noL )hoeniE
este, sfi nde)linesc% onorile funerare )entru cel de #nt#iL. Gl trans)ort%
cui*ul ntreg n a)ro)iere de Dane h ea n oraul "Arelu: i-1 de)une
aci )e ahariu. =celai 6aniliu ne mal s)une, c% dc-o-dat% cu viea acestei
)aseri se termin% i revoluiunca anului celu marc, i c% atunci nce)e un
#) Rerodoti li*. ''. c. 2..
nou )eriod cu aceleai caractere )entru anu-tim)ur i )entru constelaiunl.
Corneliu Halerian scrie de asemenea, c% su* consulii i. Dlautiu si "eE. Da)iniu
Oa. M. 259, d. [ir. .4) )hoeniEul a s*urat n jos s)re Ggi)et. =cesta )asere a
fost adus% n Moma, )e c#nd )rinci)ele Claudiu era censor, n anul 5!! al
Momei O02 d. Chr.), ea a fost ar%tat% n comiii si s'a ncheiat un )rocus-ver*al
asu)ra acestui ca, ns% nimenea nu se ndoia, c% era numa: un )hocniE fais ')<.
=lte im)ortante notiele afl%m la ?acit, care scrie+
B"u* consulatul lui 3a*iu i al lu Y. Hiteliu Oa. M. 2551 d. [ir. .0),
du)% un lung )eriod de sccule, a sosit n Ggi)et )aserea )hoeniE. Henirea
e: aic: a servit ca materia )entru cel mai nvea *%r*ai din era acesta i din
[recia, ca se discute acest miracul. Gu voiu ra)orta aic: fa)tele, des)re cart
n general )%rerile sunt uniforme, )recum i alte date mai )uin sigure, cari
ns% )resint% un interes, ca se fie cunoscute. =cesta )asere este consecrat%
sArelu:, i toi c#i au descris forma el s)un, c% are o figur% i )ene deo-
se*ite de cele laite )aseri. >es)re lungimea viee sale )%rerile varie;%. >u)%
cum s)un cei ma muli, ca tr%csce ,!! ani, sunt ns% unii car: afirm%, ca
ea are o vic% )#n% la 1041. Cel de #nt#iu )hocniE s'a ar%tat, du)% cum se
s)une, n tim)ul lui "esostre, al doilea n tim)ul lui =masis. al treilea su*
Dtolemeu 6acedonianul, ce a domnit )este Ggi)et1 c% acesta )asere a s*urat
n oraul, al c%rui nume este Relio)olis, nsoit% de mai multe c#rduri de
alte )aseri, uimite i ele de acesta form% necunoscut%. 'ns% vechimea este
ntunecat%, ntre Dtolemeu i ?i*eriu au fost mai )uin de ,! ani, din car$
causa unii cred, c% acesta )asere nu a fost )hoeniEul cel adev&rat i c%
nici nu a venit din teri l c =ra*ilor, de 4re-ce nu avea nici unul din carac-
terele confirmate de tradifiunile vechi. =cesta )asere, c#nd se m)linesce
numeral de ani al viee sale i c#nd i se a)ro)ia mortea, - construesce
n %rile sale un cui*, )e care -1 fecundc;% cu )uterea gcneratore, din care
a)oi se nasce un )uiu, care ndat%, ce a crescut mare, mal #nt#i9 se ngri-
gesce se nmorm#nte;e )e tat%l "GF, i acesta o face nu f%r% o contiina 4rc-
care, ci ea ridic% mal #nt#iu greutatea cu smirn%, i ncerc% o cale ma lung%,
dac% )ete se duc% sarcina i se fac% acesta c%letori%, a)oi ia cor)ul tat%lui
seu i-1 duce 'a altariul sorelul, unde-1 arde. >ar datele aceste sunt nesigure
i )line de fa*ule. Cu to te acestea n Ggi)et omenii nu se ndoesc, c% acesta
)asere se vede c#te o-dat% )e acolo<

).
>e asemenea scrie )oetul ` v i d i u, care se ocu)ase n )articular cu vechile
tradiiun religiose ale tim)urilor )reistorice.
') Dlinii R. P. li*. b. c. .
a
)
?acii =nnal, li*. H'. c. 5.
BDhoeniEul<, dice densul, Bdu)% ce a m)litit cel cinc: sute de an: aie
vietc: sale, -s: construesce eu unghiele i cu ciocul un cui* format din coji
aromatice, din canele frumos mirositAre, din s)ice de nard, din smirn%
gal*en% i din cinam, se culc% )e acest )at i-s termin% viea n mijlocul
)arfumelor1 a)oi din cor)ul seu, du)% cum se s)une, se nasce un alt )hoeniE
t(n&r, destinat se tr%esc% tot at#tea sute de an:, i du)% ce etatea i-a dat
)uteri de ajuns, ca se )dt% trans)orta o greutate, el ridic% de )e ar*orele
cel nalt cui*ul de surcele cu greutatea sa, si a)oi lu#ndu- avcnt cu un
s*or uor trans)ort% cu )ietate leg%nul seu i cosciugul )%rintelui seu, i-1
de)une n tem)lul lu R_)erion, naintea uilor celor sacre<
J
).
n fine )oetul Claudian, care tr%ise n secuiul al 'H-lea d. Chr. descrie
acesta )asere ast-fel +
B`chi: s&: sc#nteia de o lumin% secret%, n jurul g#tului )enele i str%lucesc
ca flac%ra, de asu)ra ca)ulu are o crest% roia, al c%re v(rf lucesce ca o
stea i revars% n ntunerecul no)ii o lumin% senin%, )iciorelc sale sunt roii
ca )ur)ura de ?_r, un cerc a;ur trece )este ari)ele sale, r )artea su)e-
rior% i este decorat% cu )ene aurii<

).
>oue cestiun: im)ortante de geografia se )resint% acum naintea nostr%.
Cea de #nt#iu este+ n ce )%r ale lumi: vech: tr%ia acesta )asere mira-
culos%- /i a doua+ unde trans)orta, du)% legendele vech:, acesta )asere
cui*ul, or )atul cu osemintele )%rintelui seu -
>u)% " u id a, care avuse naintea sa un num&r considera*il de isvdre
mitologice i istorice, ast%-d ns% )crdute, )hoeniEul venia n {gi)et Bdintr'un
l o c necunoscut<
.
).
>u)% )oetul Claudian, )hoeniEul tr%ia ntr'o )%dure ncunjurat% de a)ele
cele curg%tore ale `ceanului O`ceanos )otamos
0
). =celai Claudian m a: nu-
mesce )hoeniEul B)asere ?itanic%< O?itanius ales), ori cu alte cuvinte
)hoeniEul figura la autorii vech: ca o )asere din inuturile ?itanilor celor
legendari.
>u)% geograful 6ela, )atria )hoeniEulu era n D an eh e a, X l#ng%
`ceanos )otamos, X n a)ro)iere de munii Ceraunic: sL a: Cerne:
de asta-d:
4
).
-) .1idU 6etam. li*. bH. v. .92. secc.
s
) Clamliani DhoeniE.
' "
ni
da
s,
v.
0
) Clnudiani DhoeniE, v. 1.
') 6elao >oser. `r*. li*. '''. c. 5. GEtra sinum verum in fleEu tamcn non modico,
nu*ri maris . . . )artem Danchaei ha*itant . . . >e volucri*us )racci)uo )racfercnda
>u)% )oetul ` vi d i u, )hoeniEul tr%ia )e o colin% din locurile cele fru-
mose ale Gl_siulu: '), una i aceea regiune geografic% a tim)urilor )re-
istorice cu Halea cea admira*il% ajalesulu din Mom#nia, care nce)e din
sus de =rcan, i des)re care vom vor*i mai t#rdiu.
Msulta aa dar din tradifiunile geografice, ce le avem, c% )hoeniEul, )a-
serea cea f%imos% a religiuni ante cretine, tr%ia n regiunea cea legendar%
din emisfera nordic%, su* orisonul cel )ur i senin al 'strulu, n a)ro)iere
de munii Ceraunic:, sL a: Cerne:, n )%rile cele a)%rate de v#nturile rec
si violente ale nordulu.
Pe ntre*%m acum unde-s: trans)orta acesta )asere m%iestr% cui*ul si
cosciugul cu resturile )%rintelui seu.
>u)% D li n i u, )hoeniEul se ducea n oraul "o r e l u :, ce era situat n
a)ro)iere de Danchaea O)ro)e Danchaeam in "olis ur*e

). =celai ora,
ur*s "olis, se afla du)% geografia lui 6ela chiar )e teritoriul Danchee: n
a)ro)iere de munii Ceraunic:. Gr du)% ?acit, )hoeniEul trans)orta cor)ul
)%rintelui seu la Relio)ole Ooraul "erei ui), ns% ?acit ca un istoric )recaut,
se feresce se afirme, c% )hoeniEul se ducea la Relio)ole din Ggi)et,
fiind c% csisfau, n diferite )%ri ale lumi, mai multe orae, )e cart [recii
le numiau Relio)olis. >u)% ` vi di u, )hoeniEul se ducea la tem)lul lui
)hoeniE, sem)er unica. . . . ')sum )romontorium cuo id mare clauditur, a Cerau-
n i i s salti*us invium est. X =ic: Mu*rum marc este numa: o sim)l% confusiune
geografic%\cu J'`H?`j G)uflaoc i s)ofl')a flkN.tN.oia de la cotul 'strulu, numit n c#ntecele
eroice rom#ne B)odul Muave<. = se vede ma sus )ag. 0!0X012 i 0.9 nota . ')
`vidii =mor. li*. ''. 4. v. 09 sccc.
C o l l e su* G l _ s i o nigra nemus illicc frondet,
Fdacue )er)ctuo gramine terra viret.
"i cua fides du*iis, volucrum locus i il e )iarum
>icitur, o*scenae cuo )rohi*entur aves.
'l l i c innocui late )ascuntur olores
Gt vi vaE Dhoeni E, uni ca sem)er avi s.
Pumele de )hoeniE, ce se atri*uia acestei )asr:, nu este nic: egi)tean, nici
grecesc1 el nu )utea fi de c#t din lim*a Delasgilor, la cari )aserile sacre au avut un rol
at#t de nsemnat, ntru adev&r, du)% cum ne s)une `vidiu, la =ss_rien, seu )dte 'a
un alt )o)or ascus su* acest nume, )hoeniEul era numit ) h 8enica O6etam. li*. bH.
v. .9.+ =ss_rii Dhoenica vocant). 3%r% ndoiel%, c% no: avem aic: numa: o numire, ce
a)arine la tru)ina vechia a lim*clor romanice, n realitate B)hoenica< este una i a-
ceea numire cu forma rom#ncsc% de B)%un i c a<, genul femenin al )%unului. 3igura cea
no*il% a )hoeniEulu, ca)ul seu elegant Ocu mo), ce se sm(na eu al )%unului, varietatea i
irumsea estra-ordinar% a )enelor sale, cu deose*ire str%lucirea lor n aur, t7.te aceste
au )utut face )e cei vechi se considere )hoeniEul ca o s)ecia ma mic% a )%unilor. ')
Dlinii R. P. li*. b. .
R_)erion Oal "orelu-?at%). ns% unde se afla acest sanctuariL, densul
tace
@
). hr du)% )oetul Claudian, )hoeniEul trans)orta cor)ul )%rintelui
s&L n ur*e ?itana seu n oraul ?itanilor I). >u)% cum vedem, oraul
Relio)ole din legenda )hoeniEulu: este cu totul deose*it de cel din Ggi)et.
Dentru clarificarea acestei cestiun: este de li)s% s% ma: adaugem aic:, c%
nsu Rerodot, care visitase Ggi)etul, nu amintesce cu un singur cuvent,
c% )reoi din Relio)olis i-ar fi s)us, c% acesta )asere str%in% numit% )hoeniE
se ar fi ar%tat vre-o-dat% la tem)lul de acolo. ?em)lul cel ma: ilustru al lui
=)ollo, ca divinitate a "Arelu:, se afla, du)% cum seim, nu n Ggi)et, ci n
)%rile de nord a lumii vech, n regiunea R_)er*oreilor celor )i.
G evident aa dar, c% )aserea, care )rin escelen% era consecrat% "Arelu:,
seu lui =)ollo, nu )utea du)% credinele celor vech, se c%letoreasc% la alt
tem)lu, de c#t 'a sanctuariul cel ma: renumit al tim)urilor )reistorice, din
regiunea fericit% a R_)er*oreilor celor sfini, acolo unde c%letoria nsu
deul =)ollo
$
).
>es)re tem)lul i oraul "Arelu: de la >un%rea de jos ma: avem i alte
date im)ortante. >u)% tradiiunile argonautice, sanctuariul cel miraculos al
"Arelu: se afla n oraul regelu: = i et e, care domnia )este Colch, adec% )e
teritoriul aa numiilor R_)er*ore. n camerile cele aurite ale lui =iete se
aflau, du)% )oetul 6imnermus, radele cele str%lucitore ale "Arelu: I). nsu
ca)itala acestu rege avut )ort% numele de B"o li s ur*s8
>
). Ga se mal
numesce si ?itani a O?itrNvi =la.
4
), r )oetul Claudian ne s)une, c%
)hoeniEul trans)orta resturile )%rintclu seu n oraul ?itana. 6a: not%m
c% l#ng% 'strul de jos se afla teritoriua numit D a ne h a ea i regiunea cea
f%imos% )entru *un%t%ile sale, =ra*ia f e l i E
2
).
n fine e de li)s% se amintim aic: nc% un fa)t im)ortant. Judeul Uu;eulu,
din Mom#nia, )e al c%rui teritoriu s'a desco)erit tesaurul de la DetrAsa, )ort%
ca em*lem% un tem)lu n stilul architecture$ religiose a >acilor, r )e fron-
tis)iciul acestu tem)lu se vede figurat% o )asere n momentul descinderi:
') `vidil 6eam. li*- bH. v. 0!, sccc.+
3ertcuc )lus cunascue suas, )atriumcue se)ulcnim
Dcrcue levs auras R_)erionis ur*e )otitus,
=nte fores sacras R_)erionis aede re)onit.
a
) Claudianl DhoeniE, v. 9.
') >lodori "tculi li*. ''. c. 02.
') Halorii 3laccl =rgon. li*. H. v. 0!9X014.X 6imnermus la "tra*o, [eogr. $i*. '. c. . 0!.
') ?alerii 3lacci =rgon. li*. H. v. ,.
Q) =)ollonii Mhodii =rgon. li*. 'H. 1.1.
') = se ved mai sus )ag. ,!9.
sL sosiri: sale acolo. >u)% vechile ide: religiose )e un loca sf#nt nu )utea
se fie figurat% de c#t o )asere sf#nt%.
n alte s)ecimene ale sale, acesta em*lem% ne nf%ie;% o *iseric% cu
tre turnuri, 4r jos dinaintea acestei catedrale se vede figurat% o )asere
ntors% cu faa s)re ua )rinci)al%, si av(nd legat de )icidre un o*iect de
form% rotund%
l
).
3%r% ndoiel%, c% elementele acestei em*leme sunt
antice, du)% cum sunt forte vechi nsemnele mat
multor judee din sera-rom#nesc% i 6oldova

). 6arca
judeului Uu;&L ne nf%ie;% aa dar, du)% cum
vedem, legenda vechiului )hoeniE, care s*u-r#nd se
ae;% )e frontis)iciul unu tem)lu de form% ,X
6arca Judeului ante-cretin%, seu care du)% cum ne
s)une `vidiu, Uu;&L OMom#nia) re)re- de)unea naintea uilor celor sacre
resturile )%rin-sent#nd un tem)lu, )e
tdu:

g&L

nv&)uitc

ntr
'
un

o9

de
smirn%
.
). care
descinde o )asere O)hoeniE). >u)% sigilul ju- =m vor*it )#n% aici des)re
legendele i )atria
dec%torie jud. Uu;e% din
m
j
s
t
e
ri4s% a )aserii )hoeniE, )e care autorii latini a.
15,1. Colec. nostr%.
o mal nurniau si s o l i s avis, ignea ales, unica
s em)er avi s , vi vaE )hoeni E, aet er na avi s .
M&m#ne se sta*ilim acum care este caracterul adev&rat al fi*ulel celei
mari de la DetrAsa.
>u)% forma i ornamentaiunea sa, acesta )asere de aur, figurat% cu un
lectulum )e )ie)t, i av(nd n acest leg%n o )etr% )reios% de forma unul
ou g%l*uiu ori al*astru, ne nf%ie;% ti)ul unul )hoeniE t(n&r, ce trans)ort%
la altariul sArclu:, cui*ul i r%m%iele )%rintelui seu nv%luite ntr'un ou de
smirn%, du)% cum s)uneau cei vechi
0
).
') [reciann, Graldica rom#n%, ). 102.
;
) `raele autonome - aveau nc% n anticitatca )reistoric% nsemnele lor
religiose.
a
) 6ai not%m aici, c% celor vechi le era cunoscut i un =)ollo cu e)itetul de 7'8o0io-
ODaul_-dissoqa, v. =)ollo), o numire, ce ne indic% un cult deose*it al lui =)ollo l#ng%
a)a Uu;&ulu. Cf. mai sus )ag. ,...
0
) Charles de Yinas era de )%rere, c% acesta fi*ul% re)rsenta o acuil%, or: un
oim Ofi*ule en forme d'aigle ou d')ervicr), f%r% se ai*% n vedere doue m)rejur%ri
decisive, c% dac% artistul ar fi voit ntru adev&r se re)rsente )e una din aceste )aseri,
atunci de sigur, c% densul, ca un technic cele*ru n lucrarea metalelor i )etrelor )retinse,
ar fi fost n stare se dec acestei )aseri o form% ma asem%nat% cu acuil%, ori cu oimul,
i n acest cas de sigur, c% nu i-ar fi decorat lucrarea sa cu )etre r o i i , al*astre
i ver d ?. X n fine ma e de li)s% se facem aici amintire de o )articularitate im)or-
tant%. 'on Yemnariul, dcsco)eritoriul tcsaurulu, ne s)une, c% interiorul acestei )aser
n tim)urile din urm% s'a discutat forte mult, dac% em*lema serel-
rom#nesc re)resint% n scutul eii un cor* seu o a cui la.
3a)tul ns% e )ositiv, c% figura acestei )aseri eraldice, varie;% )e scutul
?&re:-rom#ncsc: nc% nce)#nd din secuiul al b'H-lea. =mintim acest secul,
fiind-c% numai de atunci nce) se ne fie cunoscute cele mai vechi s)ecimine
ale acestei em*leme. 'ntru adev&r )e unele steme i )ecet: domnesc:, ne a)are
un cor*, ns% )e altele noi vedem figurat% o )asere, care du)% formele i
atitudinea sa nu este nici cor*, nici acuil%, cum au credut n tim)ul din
urm% mai muli litera rom#ni, de sigur su* influena ideilor naionale, c%
)o)orul rom#n fiind format din coloni romane, nu )utea se ai*% alte nsemne
)olitice i militare de c#t acuil%.
ns% mai #nt#iu e de li)s% s% sta*ilim aic, care este n general caracterul
istoric al em*lemelor naionale rom#ne.
=t#t sim*olelc ?&rc:-rom#ncsc: c#t i ale 6oldove, ?ransilvaniei i Ua-
natului
J
) sunt a)olinice. 'n tote aceste ne a)are figur#t s 4 rele i luna
nou%. ns% c#te o-dat%, )e l#ng% sAre i )e l#ng% lun%, noi mai vedem n
em*lemele serel rom#nesc$ re)resentat% i Frsa mare Oa)_.toc) cu 9 ori
4 stele. Ga sim*olise;% aa numitul [eticum )olum, R_)er*oream
Frsam, [eticum )laustrum

), cardinem mundi
s
), care du)% vechile
idei geografice i astronomice se r%clima )e munii ce nali al >aciei,
)e columna cea legendar% a muntelu: celui imens =tlas seu `ltului
1
).
Hom vor*i acum n )articular des)re cele doue )aseri diferite, ce ne
a)ar figurate, c#nd una, c#nd alta, n em*lemele sere-rom#nesc.
Cor*ul n legendele vechi era de asemenea un sim*ol al lui =)ollo
4
).
era gol, 7,r n cavit%ile din can caduse )ctrile se afla un fel do )rav negru, care, du)%
cum ne s)une Herussi, c#nd c%dea )e foc )roducea un miros ca de )ucios%1 f7,rte )ro-
*a*il, c% erau su*stane aromatice dccom)use.
') "ul;cr, [eschichtc d. ?ransal). >aciens, '''. 45!X451+ dill man a*er mit dcm 'n-
gnieur 3riedrich "chqan; . . . glau*en+ der "eqerincr Uanat ha*e im =nfang nur
"onn und 6o n d im da))en gefuhrt.
') 6urlialis G)igr. li*. 'b. 04 v. 1-.- Yuciani Dhars. li*. H. A$. X #laudianl Uell.
[et. v. 45.X "taii ?he*aid. b''. v. 4,!. X hr in )oema lu Daulin c%tre Piccta+ '*is
=rctoos )rocul uscue >acos.
a
) l'linii li*. 'H. 4+ gens feliE, cuos 'l_ )cr*ore os a))ellavere . . . '*i creduntur
esse cardi nes mundi .
J Hirgilil =en. 'H. 05+ maEumus = t l a s aEera humcro torcuet stcllis arJenti*us
a)tum.
4
J Grntostlieuis Catast. 01. X Rcrodoli li*. 'H. 1,. X " t a i i "ilv. ''. 0. 12+ Dhoc-
*ei us nq
G' nsotia )e deul lumine n c%letoriele sale
J
). Rerodot amintesce de tradi-
tiunca c% )oetul =ristea din Droconnes, care com)use o )oem% e)ic% des)re
=rimas), urmase )e =)ollo n form% de cor* )#n% la 6eta)ontion n
'talia de jos

). Cor*ul este )aserea cea sf#nt% a deulul 6ithra adorat aa de


mult n regiunile >acie
5
). Cor*ul ne a)are figurat i )e )atera cea sacr%
de la DetrAsa1 )este tot el este un sim*ol al divinit%ilor h_)er*oree, seu
din nordul )eninsulei thracice
0
).
Pe ntre*%m acum, ce re)resint% n em*lema ?&re:-rom#nesc: a d4ua fi-
gur% de )asere, cu un as)ect *l#nd i no*il, care nu semen% nici cu forma
cea vulgar% a cor*ului, nici nu arc caracterele unc )aseri rC)itdre, cum
este acuila. Ga nu arc nici dimensiuni )uternice, nic forme masive, nic
ghiare ro*uste si desvoltate, nici cioc *rusc c#rligat, nici )icidre aco)erite
cu )ene )#n% la ghiare, cari sunt caracterele )articulare i *ine marcate ale
genului acuilel.
n Dravila ti)%rit% la [ovora n a. 140!, acesta )asere se vede figurat%
n momentul, c#nd ea - de)une cui*ul de asu)ra unor fl%c%ri. "e )4te
chiar distinge, n mijlocul cui*ului si ntre ghiarele )aserii, forma unui ou al*
O3ig. 4, ). 401).
=cesta )asere eraldic% e figurat% i n Yiturgia rom#nesc% ti)%rit% 'a
Uucuresc' n a. 145!, st#nd aici )e v(rful unu: ar*ore O)hoeniE), r l#ng%
acest ar*ore se v&d trei altare )%g#ne O3ig. 2, ). 401). De un alt s)e-
cimen din 145 se v&d de asemenea figurate trei altare )%g#ne
>
) i )hoeniEul
de)unendu- cui*ul )e altariul cel mare din fa%, care arde O3ig. 5,
). 401).
Dutem aa dar sta*ili aici cu o de)lin% siguran%, c% a doua )asere sim-
*olic% din em*lemele cele vechi ale ?&re:-rom#nesc: ne nf%ie;% aceleai
caractere, )e cari ce vechi le atri*uiau )hoeniEulu, i c% ca re)rsenta
ntru adcvc un )hoeniE, nc% o )ro*% aa dar, c% )atria adeverat% a acestei
)aseri consecrate sArelu: a fost n erile d'c la >un%rea de jos, du)% cum
acesta o confirm% i tradiiunile, )e cari le-am esaminat mal sus.
') >u)% legendele rom#ne, cor*ul a fost a l * $a nce)ut i )enele sale s'aL n c g r i t
de a r i a s4relu O6arian, `mit. ''. ,).
#) Rerodoti li*. 'H. c. 1,.
') Cf. ma: sus )ag. .2..
I) Uolliiic, ?rom)etta Car)atilor, Pr. 9.9 Oa 1521)+ BCor* de *ron; se g % s e s c . . .
ei in >acia . . . . `*serv ns%, c% cor*ii nu sunt f%cu n dimensiuni s)re a servi
dre)t alt-ceva de c#t ca a m u l e seu ornamente.<.
I) = se vede cele r.re altare c_clo)ice de la )ag. 22 in acest volum.

4. X D h oe niE u ', ca )asere eraldic%, n
nsemnele ?&re:-rom#nesc:, re)rsent#t n
momentul, c#nd - de)une cui*ul de
asu)ra unor fl%c%ri. 'n )artea de asu)ra
serele, luna i Frsa mare com)us% din 9
stele '). >u)% Dravila ti)%rit% la [ovora
n a. 140!. Cf. Uianu si Ro d os, Ui*lio-
grafia rom#nesc% vechia, ?om. ', ). 11!.
2. X DhoeniEul ca em*lem% a ?Grc-
rora#nesc, re)rsent#t )e un )almier
O)hoeniE), l#ng% care se v&d tre altare
de form% antic%. >u)% Y _ t u r g i a ti-
)%rit% la Uucuresc n a. 145!. Cf. Uianu
i Rodo Ui*liografia rom#nesc% vechia,
', .1.
5. X nsemnele ?&re:-rom#nesc de la a. ,45, nf%i#nd tre altare de form% antic%
/i )hoeniEul de)unAnd cui*ul seu )e altariul cel mare din fa%, care arde. >u)%
Gvangelia ti)%rit% la Uucuresc n 145. Cf. Uianu i Rodo, Ui*liografia rom. v., '. 02.
') "emiluna ncunjurat% de 2 stele ale Frse? mar e re)resentat% i )e un denariu
roman, din tim)ul re)u*lice$, )urt#nd numele Y. Yucretius ?rio. >uru_, Rist. d.
[recs, ' O1552) ). 0.X 6a not%m aici, ca scutul din armele ?&re:-rom#nesc, cum este
gurat n Dravila de la [ovora, are forma )l%ce de *ron; desco)erite la >odona, ce re-
)rsenta dis)uta 'ui Rercule cu =)ollo )entru tri)edul de la >el)hi OCara)anos,
>odone, )i. bH'. 1).
40
.$ U .V U 4$ 11 iV l F l
n fine nc% o )articularitate.
Daserea cea eraldic% a ?&re:-rom#nesc: este figurat% trans)ort#nd n )lisc
cruce, une or: sim)l%, alte ori du)l%.
n `ctoichul slavoncsc ti)%rit la a. 1,2,, acesta cruce arc n )artea su)e-
ior% forma unei svastice vechi )elasge J j
1
, sim*ol al sArelu: ren%scut, seu
al sorelul de )rim%var%. ?ot ast-fel n Dsaltirea slavo-rom#n% de la a. 1,22 ').
DhoeniEul n religiunca cea vechia era sim*olul nemuririi, al eternit%ii

).
Doetul Claudian o i numcsce aeterna avis. ?ot ast-fel n rcligiunea
cretin% crucea este sim*olul renvierel, seu al vieel eterne.
,. Neriga cu inscripum din &esaurn+l de la Be&ro'sa.
OH''. 0orgies
s
).
n tesaurul desco)erit )e cestele muntelui 'stria, la a. 15.5, se aflau i
doue verigi mari de aur Ocolane), avend fic-care c#te o inscri)iunc.
>in aceste doue verigi, una a fost nstr%inat% nc% nainte de ce autori-
t%ile rom#ne ar fi nce)ut cercet%rile lor. >es)re natura inscri)iuniW sale
nu avem alte date, de c#t o sim)l% declaraiune a eranulu 'on Yemnariul,
care desco)erise tcsaurulj c% am(ndue verigele erau gravate cu litere, ce
nu se )uteau ceti.
= doua verig% cu inscri)iune, al c%rei diametru era de `
m
l,., a sc%)at
nevet%mat% din )rimejdiele, )rin care trecuse acest tesaur n a. 15.51 ns%
') Uianu i Roilo, Ui*liografia rom. ?om. '. 41 O1,2,), 42 O1,22).
K) Porthcote et Uroqnloq, Mome souterraine, Daris 152, )ag. .!+ '' ne faut )as croiro,
du reste, cue tous les oiseauE cue l'on voit re)rsents dans les )eintures et les inscri)-
tions des catacom*es soient de colom*es . . . >'autres re)rsent )eut-(tre le )hniE.
Yes actes de sainte Ccile racontent cu'elle fi scul)ter un )hniE comme s_m*ole do la
rsurrection, sur le sarco)hage du mart_r 6aEimus . . . `n le scul)tait sur les tom*eauE
)a:ens . . . on le voit, de m(me, souvent re)rsent de*out sur le )almier s_m*olicue
Oov., en grec, veut dire en mAme tem)s )almier et )hniE). . . Deut-(tre faut-il voir une
image du )hniE dans ceuE des oiseauE des catacom*es cui )ortent dans leur *ec non
un *ranche d'olivier, mais un *ranche de )dmier.
.
) "ecchi o numesce colana d'oro 1 6i c a l i torcues, _.)Eo1 1 = r ne t h torcues1
Charles de Yinas armilla sL torcues1 "oden-"mi t h Pec^ring1 argintariul ?el g e
dm Uerlin Ralsring, `do*escu o consider% ca armilla O*r%ar%), ns% av(nd n vedere
dimensiunile cele mar ale l%rgimii, acesta verig% nu )utea fi ntre*uinat% nici chiar
)entru )artea su)erior% a *raulu?.
din fatalitate, ea a avut se sufere ma: mult, du)% ce a intrat n museul
naional din Uucuresc.
n no)tea din ! Pov. 152,, acesta veriga dim)reun% cu ccle-1-alte o*iecte,
ce a)arineau tesaurulul de la Dctrosa, au dis)%rut din museul naional,
furate de un individ )ervers si ndr%sne, cu numele de Danta;escu.
Cercet%rile se nce) ndat% i autorit%ilor rom#ne 'c succede se desco)ere
)e acest f%c%toriu de rele, i se readune er% n museu aceste )rciosc
anticit%, ns% de ast%-dat% n o stare mult mai deteriorat%, de cum ele sc%-
)ase la 15.5 din manele destructorului Herussi. "celeratul Danta;escu )redase
veriga cu inscri)iune unui com)lice al seu, argintarii$ din Uucuresc, care
a t%iat'o n mai multe *uc%i si a fr#nt'o chiar )e la mijlocul inscri)iuni.
=st%-dl din acesta monumental% verig% nu mai esist% de c#t doue mici *u-
c%i, X ce )ort% inscri)iunea, X un fragment n lungime de `
m
1!, altul de
`
ra
15,1 r cele ddue estremit% ale verige au dis)%rut.
Drin mutilarea, la care a fost es)us% acesta verig% n a. 152,, a fost distrus%
numai o singur% liter% de la mijloc ], )recum si )artea de asu)ra a literei
a treia de la fine. >in fericire ns% forma acestor doue caractere ne este ast%-d
)e de)lin cunoscut%, nc% nainte de a. 152, se )u*licase at#t n er%, c#t i
n str%in%tate, mai multe facsimile de )e acesta inscri)iune, r )entru museul
din Uerlin se f%cuse de )e originalul verigei i o re)roducere galvano)lastic%.
Poi vom re)roduce aici ma: #nt#iL acesta inscri)iune du)% urm%torelc trei
facsimile, relativ cele mai *une, din c#te s'au )u*licat )#n% la a. 152,. O=
se vede ). 400).
n ce )rivesce inter)retarea acleverat% a acestei inscri)iunW, dificultatea
cea mai mare era n a cunosce i a fiEa caracterul etnografic al elemen-
telor, ce formau teEtul inscri)iuni, de Are-ce de la natura acestui alfa*et
de)inde si valorea, ce este a se atri*ui fic-care litere n )arte.
Cei de #nt#iu, cari au esaminat n mod ma: o*iectiv, inscri)iunea verigei
de la Detresa, si-au avut vederi ma: clare, n ce )rivesce forma )aleografic%
a literelor, aii fost nv%aii italieni.
n anul 150. D%rintele iesuit "e ce hi f%cuse o comunicare 'nstitutului
archologie din Moma asu)ra desco)eririi tesaurulu: de la Detrosa. >ensul
numcscc acost% verig% un colan de aur, si consider% caracterele inscri)iuni
ca litere clare i nendoiose eugane
@
).
') Uolletino delD ' n s t i t u t e di C orri s)onden;a archeolo7jica )er l'anno 150.,
OMoma), ). 9+ eoliana d'oro trovata in Hallachia su cui leggesi una chiara ed
i n d u * i l a i s c r i ; i on e euganea.
n anul urmatoriL, 1500, se ocu)% cu acesta verig% un alt distins ar-
chcolog din 'talia, 6 i ca l i. >ensul declar%, c% acest colan, sL torcues
n ce )rivesce forma sa, nu )resint% ceva rar, ns% ceea ce-1 face cstrem
9.\\'nscri)iunea de )e veriga de la Detrdsa, ast-fel cum a fost )u*licat% de
6icali n 6onurnenti inedii O3iren;e, 1500. ?av. ,.) i re)rodus% de 3a*retti in
Cor)us inscr. ital. O1542) nr. 4.
.!. X 'nscri)iunea de )e veriga de 'a Detrdsa, du)% re)roducerea galvano-
)lastic%, f%cut% )entru museul din Uerlin n a. 15,,X,4. >u)% Re n ning, >ie
deutschen
. Munenden^m#ler, 1559. ?af. ''. ..
.1.X 'nscri)iunea de )e veriga de la DctrAsa re)rodus% de C. UolRac n
?rom)etta Car)atilor, nr. 9.9 din 1521.
de rar este inscri)iunea gravat%, a c%rei lectur% e o*scur%, dei caracterele
)rin forma lor sunt f4rte a)ro)iate de cele e u ga n e
.
).
'n anul 15,! lose)h =r.neth, directorul musculu im)erial de anticit%
din Hiena, face i densul o descriere a monumentelor de aur desco)erite
la Detrosa, si re)roduce n facsimile inscri)iunea acestei verige. =rneth
ado)te;% ntru t7,te )%rerile nv%ailor italieni, c% caracterele acestei inscri)-
t'un sunt asem&natc ntru tete cu cele ) e l a s g c i chiar cu cele e u g a n e

).
') 6icall, 6onuments inedii. 3iren;e, 15001 vol., Pr. ..2 i ?av Y'''. .. '
=ruetlz
J
>ie anti^en [old- und "il*er-6onumente des ^. u. ^. 6un;- und =nti^en-
'ns% cu totul alte )%rer aveau literaii din [ermania.
"edui )rin asem&narea unor caractere cu aa numitele rune anglo-saEone,
d(nsi:erau de credin%, c% inscri)iunea de )e veriga de la Dctrdsa este r un i c %,
si c% ea conine cuvinte gotice, or cel )uin germane )osteridre e)ocel [oilor.
Cel de #nt#iL, care emise acesta )%rere, a fost l u l i u vacher din Ralle
la a. 15,,. >u)% densul caracterele, ce forme;% inscri)iunea de )e veriga
de la Detrosa, ar fi numai o variaiune a runelor anglo-saEone, )e car
densul le calific% ca adev&rate rune gotice
J
). Uas#t )e aceste veder, vacher
era de )%rere, c% inscri)iunea se )ete citi ast-fel +
Q. . aniovi@ailag.
>e aici se nce)e a)o o lung% generaiune de erori, cu )rivire la teEtul
inscri)iuni si la )roveniena tesaurulu de la Detrosa, erori, c%rora a c%dut
jertf% n tim) de o jum&tate secul un mare mimer de literai, unii mal ilutrii,
i alii mal o*scuri.
n anul 15,4 filologul german d i l h el m [rimm face asu)ra tesaurulu
de la Detrosa o comunicare =cademiei d-in Uerlin. 'n o)osifiune cu teoria
lui vacher, [rimm susine, c% ceva gotic n inscri)iunea verigei nu se )ete
afla, din contra, dice densul, se )are mai mult, c% acesta inscri)iune conine
cuvinte, ce a)arin dialectului teuton Oaltdeutsche dorte
;
). [rimm consider%
inscri)iunea ca runic%, declar% cele doue caractere estreme E X b ca sim)le
cruci, ori semne decorative, si citcsce inscri)iunea ast-fcl+
-f- u&an no&@i @aila |
De care o traduce n lim*a german% )rin cuvintele +
[luc^, frei von Uedr%ngniss.
n anul 15,2 un alt distins literat, 6assmann, citesce inscri)iunea+
Qu& annHm @ailag. si
o es)lic% )rin cuvintele +
>en gothischen Jahrgeldern heilig, seu
>er [othen Jahrgeld unverlet;t
.
).
Ca*inettes in dien. dien, 15,!, ). 54+ Gin [o l d r i n g . . . mit nachstehender, schon
etqas schqer ;u unterscheidender "chrift Ourme;% facsimilul literelor), qelche den )e-
lasgischen oder auch den euganischen Chara^teren gleichen.
') vacher, >as gothische =l)ha*et Hulfilas und das Munenal)ha*et. Yei);ig, 15,,, ). 00-,!.
') [rimm in 6onats*erichte der ^. Dreuss. =^ad. d. diss. 15,4, ). 4!+ Gtqas gothi-
sches ist hier nicht ;u finden, vielmehr sind es gan; cntschieden altdeutsche
dorte.
J
) 6assmann, >er Uu^arester Munenring Oin [ermania, Hierteljahrsschrift fur deutsche
=lterthums^unde, '' Jahrgang. "tuttgart, 15,2), ). !9-15.
n acela an O15,2) Yauth e de )%rere, c% acesta inscri)iona conine
cuvintele +
Qu& ani o d liai lag
dodan's heiliges [ut
l
).
n 1541 >ietrich )ro)une o nou% inter)retare+
Qu&a nio&@i Railag
>ivino cultui sacer

).
ns% n a. 1544 densul consider% veriga a fi de )rovenien% gotic%, -
modific% )%rerea, ce o avuse ma nainte cu )rivire la sensul cuvintelor de
ma: sus, )e car acum le traduce
>em [othen*ediirfniss heilig
5
).
Ya a. 1542 un alt nveat, >r. [eorg "te)hens, )rofesor de lim*a
si literatura engles% la universitatea din Co)enhaga, es)rim% )%rerea, c%
inscri)iunea este a se citi +
Qu&anio >i @ailag Ya al [oilor tem)lu consecrat. ns%
la anul 1550 "te)hens face o nou% m)%rire a cuvintelor
Qu&a nio >i @ailag I), )e
car acum le traduce +
>edicat noului tem)lu al [oilor.
Ya a. 1525 D. '. Cosijn )u*lic% asu)ra tesaurulu de la Detrosa. o noti%
n 6emoriele =cademiei de sciine din =msterdam i es)lic% teEtul )resu)us
de [utanio q i hailag )rin cuvintele+
Reilig qijgeschcn^ van gotische vrouqen
U
),
>ar consecrat din )artea femeilor gote.
n anii 1550X1559 )rofesorul Rennin g de la universitatea german%
din "trass*urg se ocu)% i densul cu studiul verigei de la Detrosa, )e care
Ya a. 1550 o numesce Bunicul monument runic german<
4
), r la
') Yauth, >as germanische Munenfuthar^. 6unchen, 15,2, ). 24X51.
') >ietrich, >e inscri)tioni*us dua*usrunicisad[othorum gentemrclatis.6ar*urg, 1541.
') [ermania de Dfeiffer, b'. 1544, ). !.
I) "te)hens, ?he `ld-Porthern Munic 6onuments of "candinavia and Gngland. Yondon,
1542X1550. ?om. '', ). ,42X,2.. ?om. 'll, ). 4,X44.
,
) Cosijn, >e Muneniscri)tie van den Uucharester Ming Oin Herslagen en 6ededeclingen
der ^. =^ademie van detenscha)en. 7iB Mee^s. =msterdam, 1525, ). .,0X.40.)
e
) Renning, n scrisArea sa c%tre ?elge+ "trass*urg, . Juli, 15.0. die oft hatte ich
danach verlangt, diess ein;ige deutsche Munenden^mal, qelches ich nicht
mit eigenen =ugen gesehen, im `riginal ^ennen ;u lernen $ O?elge, Dr%historische
[oldfunde, ). 0).
a. 1559 o consider% ca Bcel ma: v e eh iu o*iect, )rinci)al din mo-
numentele runice germane<
l
). Renning ado)te;% lectura lu
"te)hens+
Q &i & ani o > i @ ai lag al
c%re neles ar fi du)% densul
>as gothische heilige Ounverlet;liche) [ottereigen O?em)elgut

). n fine
ma: e de li)s% se amintim aic i )%rerile )reotulu: lutheran Mudolf
Peumeister din Uucuresc O1541X1544).
>ensul )ro)unea trei inter)ret%ri diferite )entru teEtul acestei inscri)iun,
care dac% se ar citi
Q&&&anioivi @ a il a g
ar nsemna
>em dodan heilig.
"e)ar#nd ns% cuvintele n forma de +
Q&i&ani o>i @ailag si av(nd n vedere c% [oii
numiau "c_thia B`vim<, atunci nelesul ar fi
>em guten "c_thenland heilig.
Cetindu-se ns%
Qu&ani o >i @ailag
atunc: ar nsemna
>em guten Haterlande qie heilig Ogeqidmet
.
).
')otcsa, c% inscri)iunea de la Detr4sa ar fi n lim*a gotic%, ori n lim*a
german% vechia Oteutonic%), nu a )utut da )#n% ast%-d nic o inter)retare sa-
tisf%c%tdre.
BCuv(ntul hailag<, scrie Uoc^, Bnu se g%sesce n lim*a gotic% On traduc-
iunea *i*liei f%cut% de Fl)hila) si acest cuvent a)arine de sigur dialectului
german teuton i nici nu )ete se cores)und% acelui secul de)%rtat Oal in-
vasiuni [oilor). C#nd noi am trimis un facsimil de )e acesta inscri)iune
distinsului linguist >r. Darmet, docent )rivat de filologia la =cademia din
6iinster, i i-am es)rimat dorina se ne comunice )%rerea sa cu )rivire la
cetirea acestei inscri)iun, densul du)% un studiu a)rofundat ne-a declarat,
c% aic nu avem de a face cu run e, ci cu l i t e r e vech grecesc , cari )e
l#ng% tete, c% gravorul nendem#natic O-) nu scia se fac% de c#t linii dre)te,
totus: au )erdut numai forte )uin din forma lor adeverat% original%< I).
1
) ?ennin2& >ie deutschen Munenden^maler. "trass*urg, 1559, ). 2+ >er Ming von
Di-etroassa, clas atteste Rau)tstuc^ unserer Munenden^maler.

) ?ennl n2W >i e d. Mune nde n^ma l e r , ). 0..


J
) 6ittheilungen d. Central-Commission Odien). b''' O1545) ). 11,X112.
*) ?ocA >er "chat; d. dcstgothen^onigs =thanari^ O6itth. d. Central-Commission
QK 1545), ), R2+ =ls qir n%hmlich diesem aner^annt tiichtigen ")racht*rscher O>r,
>e alt# )arte Ya* ar t e, distinsul archeolog frances, vor*ind des)re carac-
ul artistic i originea etnografic% a tesaurulir de la Detrdsa se es)rim%
ast-fel +
Bn nic: un cas nu se )dte )resu)une, c% aceste o*iecte )rciose ar fi
f s& fa*ricate de industriai [oi. [oii erau cultivatori de )%ment, i soldai,
si )este tot j%fuitor desfr#nai. =ceste calit%i *une i rele ale lor nu se
unesc n nici un ca cu artele, i nu e )osi*il se fi esistat vre o-dat% n
coli*ele lor din mijlocul )%durilor ateliere, cari se )dt% fa*rica o*iecte aa
elegante de aur si de un )re at#t de mare< <).
Mevenim acum 'a teEtul acestei interesante inscri)iun.
n esaminarea critic% a caracterelor grafice, ce 'c )rsenta acesta verig%,
nu tre*ue s% )erdem din vedere, c% aceleai forme de litere le afl%m n
inscri)iunile vechi grecescl, n cele italice i )este tot locul, )e unde s'a
estins o-dat% )o)orul )elasg. =lfa*etul aa numit runic nu conine de c#t
numai o )arte din elementele vechiului alfa*et )elasg, a )o)orului celui
marc, )uternic i naintat n civilisaiune, care n e)oca neolitic% i n e)oca
de *ron; a fost resl%it nu numai )este )%rile meridionale ale Guro)ei, dar
si )este inuturile [ermaniei, [alici, "vediel, Porvegiei i Uritanici

).
Darmet) ein 3acsimile dcr 'nschrift mit dcm dunsche vorlegten, uns seine =nsicht
ii*er ihre Yesung mit;utheilen, er^l%rte dersel*e nach eingehenden "tudien, dass qir
hi er ni cht mi t Munen sondern mi t al t gri echi schen Uuchst a*en ;u t hun
h%tten.
I) Ya*arte, Ristoire d. arts industriels. '. ). ..X...+ `n ne )eut d'ailleurs su))oser, en
aucun cas, cue tous ces *eauE *ijouE aient t fa*ricus )ar des ouvriers goths . . . Yes
[oths taient cultivateurs et soldats et surtout )illars effrns. Ces *onnes et mauvaises
cualits ne s'allient )as avec les arts, et il n'est )as )ossi*le cue des ateliers
)ouvant fa*r i cuer des *i j ouE d' or d' un t el )r i E ai ent j amai s )u eEi st er
dans l eurs ca*anes au mi l l i eu des forLt s. .
') CuvAntul Bruna< sL Brhuna<, du)% cum rsulta din vechil autori, era la nce)ut
numat o numire general% )entru caracterele grafice, ce se ntre*uinau n inuturile lo-
cuite de Cel, de [ermani i de Delasgi din nordul >un%rii. `riginea i nelesul acestui
cuvent nu se )ote es)lica, nic: din lim*a celt%, nici din lim*a german%. >in contr% se
)are ma mult, c% acest termin are un caracter etnografic, du)% numele vechiului
Do)or )elasg, numit M im , =ri m , sL M#m n . n )%rile =siei, du)% cum scrie Uerger
xRist, de l'criture, ). !,), alfa*etul a fost )ro)agat su* forma i su* numele = ram i l or,
F):

on
B
lne
a 'or, o vechia )o)ulaiune )elasg%, sta*ilit% n munii i n v%ile "iriei i ale
6e-Qo)otamie. =rcheologul danes, `laus dorm i us Of 14,0) ne s)une de alt% )arte, c%
aa numitele rune se ma numiau i Mam runer O>u Cange, [loss, med. ct inf. lat. ad
_rumnae)1 )ro*a*il avem aic o es)resiune danes% formata du)% numele de
"m

en-

G
D
is
co)ul Henanfiu 3ortunat din [allia Osec. al H'-lea) numesce aceste
nc% n tim)urile lu Cesar, n )%rile meridionale ale [ermanie i n [alia,
nu erau n us de c#t literele vech )elasge
1
), )e cari ns% autorii romani,
cu un termin general i mal uor de neles, le numiau litere grecesc'.
Hom re)roduce aici urm%tdrele cuvinte ale lui luliu Cesar.
Bn castrele Relve ienilor<, scrie densul, Bse au aflat dre-car: ta*ule
Oregistre) scrise cu l i t e r e grecesc$ si cari au fost aduse la Cesar<.
hr n ce )rivesce )e [ali, acelai Cesar scrie, c% >ruidi nveau de rost
o mulime mare de versuri O)salmi) i doni erau de credin%, c% nu e
*ine se )un% acele versuri n scris1 ns% n cele-lalte afaceri )u*lice ale lor
i n socotelile )rivate el se folosiaL de l i t e r e l e grecesc$

).
n acesta )rivin% no$ afl%m i 'a ?acit urm%tdrea noti% +
Bn confmiele [ermanie$ i ale Mheie, du)% cum se s)une, mal
esist% i acuma ore car$ monumente i tumule scrise cu litere grecesc$<
$
).
Fsul literelor vechi )elasge n )%rile de nord ale Glade:, su n inuturile
aa numite ale Uar*arilor, se reduce la tim)uri forte de)%rtate. B'onien
i : , < du)% cum scrie Rerodot, BnumiaL nc% din vechime c%rile scrise oT I)
)ei rase, din causa, c% li)sindu-le )a)irul, e$ ntre*uinau )entru
caractere B*ar*ara rhuna< OCarm. li*. H''. 15. 19), adec% litere ale Uar*arilor, r nu
ale [ermanilor, i du)% cum seim, su* numele de Uar* a r , se nelegea cu deose*ire
)o)ulaiunea indigen% din )%rile de nord ale Glade:. 'n fine mai este de li)s% se amintim
aic, c% Fngurii nc% in sec. al bl''-lea numiaL literele cirilicc, l i t e r a e Ulac^orum,
seu rom#nesc On S ; a, [estu Rung. '. 0. 1,), cu tAte c% n tim)urile aceste se scria cu
aa numitele cirilice mal mult n lim*a slavon% de c#t rom#nesc%. Chiar i n secuiul al
bH'''-lea i al b'b-lea literele cirilice erau numite de Fnguri o l d h *etu^ i de Mo-
m#ni slove rom#nesci.
-) Plinii R. P. H'Y ,2. .+ 'n Yatium eas Oliteras) attulerunt Delasgi.
') Caesaris Uell. [ali. '. 9+ 'n castris Relvetiorum ta*ulae re)ertae sunt l i t e r i s
graecis confectae et ad Caesarem relatae. X '*id. li*. H'. c. 10+ 6agnum i*i numerum
versuum O>ruides) ediscere dicuntur . . . 'Pecue fas est esse cEistimant, ea litteris
mandare, cuum in relicuis fere re*us )u*licis, )rivatiscue rationi*us, graecis utantur
l i t t er i s . X Cu )rivire la acest )asagiu, istoricul R. 6artin ORistoire de 3rance, ', 154!,
). 42) scrie+ Cette criture, cu'on retrouve sur cuelcues monnaies gauloises et dans
cuelcues inscri)tions . . . se ra))roche *eaucou) de la greccue, mais de la greccue
)rimitive, c'est-k-dire )lasgicue+ elle a))artient k cette famille d'al)ha*ets an-
ticues cui com)renait, avec le )&lasgicue, l'truscue, le samnite. l'oscue, le
latin ancien, le celti*rien -et l'om*rien. X ?ot ast-fel scrie Dliniu OH''. ,5. 1)+
veteres graecas Oliteras) fuisse easdcm )aene cuae nune sunt latinae.
') ?acii [ermania, c. .+ monumentacue et tumulos cuosdam [raecis l i t e r i s in-
scn)tos, in c o n f i n i o [eimaniae Mhactiaecue ad hue eEtare.
H =cest cuvent deriv% f%r% ndoila, de la adiectivul )elasgo-latin *u*ulus, d. e.
c or i a *u*uia, )ie: de vit%, de unde a)o: s'a format grecescul ]1]boT carte, ji)biov,
ris D
4
' de
ca
D
re
/' de o:. Chiar i acum n etatea mea, mul d i n Uar-
*ar s c r i u )e ast -fel de )e$< 8).
ns% cu stingerea elementului )elasg de )e teritoriul [ermaniei ajunge
Qn desvctudine n )%rile acestea i usul scrierii.
>iferitele )o)ulaiun de ras% celt% i german%, ce ocu)ar%, du)% Delasg,
te-'toriul [ermanici i al "candinavici, nu avuse nici un fel de scrisore, nici
)articular%, nici comun%. ?ot ast-fel rsulta i din cuvintele lui ?acit des)re
[ermani + l i t erarum secret a vi ri )ari t er ac femi nae i gnorant

).
hr n alt loc acelai ?acit scrie +
B>ac% dei: ce: *un:, or: dei: cel r&:, le-aL denegat [ermanilor ar-
gintul si aurul, nu sciu. >ar nici nu )ot se afirm, c% nu ar esista n [er-
mania vre o ven% de aur, seu de argint, fiind-c% cine a scrutat )%m#ntul
acesta - >ar el nic nu arat% vre un interes, ca se ai*% i se ntre*uine;e
acest e met al e. Hasele de argi nt, ce se v&d la el, sunt date ca da-
ruri la am*asadorii i )rinci)ii lor, dar el nu le )reuesc ma mult
de c#t vasele de )%ment<
s
).
>u)% cum am v&dut mal sus, )entru literaii germani, cuv#ntul Bhailag<
)rsenta cea mai mare garania, c% inscri)iunea de )e veriga de la Detrdsa
are un caracter si neles german.
>orind cu or-ce )re a scote la lumin% cuvinte gotice din inscri)iunea
de la Dctros%, literaii germani se au )erdut, n tim) a)rA)e de ,! ani, numai
n etimologii ar*itrare asu)ra unor cuvinte ntru adev&r imaginare, f%r% se
ai*% n vedere, c% cele mai vechi inscri)iun de )e monumentele si o*iectele
de art% nu conin formule de consecrare, ci de regul% ele ne arat% numele m%-
iestrilor, cari au csecutat aceste lucr%ri, cum afl%m d. e. >uenos med feced
)e cea mal vechia inscri)iune latin% I), Povios Dlautios med Mom ai
feced )e o lamina de aram% din Moma
U
), C. `vioOs) `uOfcntina) fecit
4
)
)e un *ust de aram% a 6duse$ din Moma, seu )e monumentele grecesc$+
6:jvA'favto1 uraFc1 'G?ta-faro- irtoist1 bis)rfv urcoasv etc.
)l. )tgbia c%rticic%. =celai neles -1 avuse 'a nce)ut i cuvintele c h a r t a * i * u l a
7bB-}t )igbLuv). 6ai t#rdiL [recii a)licar% numele de fiijmo, g#fN=o, gigbov, )iabiov la
scora )lantei numite )a)_rus, )e care scriau Ggi)tenii.
l
l ?crodoU li*. H. ,.+ J aW ta )iaoo "aa-erEN Eabe9ai ano too naba-. o" o1 ' 'iuvs. . .
`c v".,, ?! Ei?' +s%i ?C`E)-!1\ ?t-jv )aada_ ?oiaiia o1-f Je)-Ec f)i'f ou+5'.. ' )
Taci;i [erm. c. 19.
,
) Taci;i [erm. c. ,.
r
ul, Ya )lus ancienne inscri)tion latine OMevue arch, aoLt 155) ). 14. )
C. '. Y. vol. '. nr. ,0. ') C. '. Y. vol. '. nr. 0.
n fine dac% inter)reii german: ar fi su)us la un csamen serios nsui
originalul acestei verig1 dac% d(nsi: nu s'ar fi mul%mit numai cu sim)le co)i:
f%cute de Arnen: neversa n )unctele cele delicate ale archologie$ i )a-
leografiei1 cu deose*ire ns%, dac% nu ar fi negligiat com)araiunea literelor
de )e verig% cu alte inscri)tiun:, atunc ar fi )utut uor se ajung% la convin-
gerea, c% ultimele litere ale inscri)iuni de la Detresa nu au )utut, n nici un
cas, se conin% cuvonul Bhailag<.
Poi am esaminat n museul din Uucuresc n diferite r(ndur: originalul
acestei verige. [ravura literelor e n general uniform% i *ine esecutat%, r
sg%rieturile su)erficiale i )ercusiunile ntem)l%tore, la care a fost su)us%
acesta verig% de la 15.5 ncoce, se )ot uor deose*i de tr%surile dre)te i
ad#nc ale literelor, f%cute cu un instrument ascuit.
Po: re)roducem aici un desemn' de )e acesta inscri)iune, ast-fel du)%
cum ni se )resint% ea ast%-di.
.. X 'nscri)iunea de )e veriga de la Detro sa, n
starea sa actual%.
Fltimele cinci litere ale acestei inscri)tiun: O1!X10) le vedem figurate
a)rd)e n aceeai form% i )e alte doue monumente, ce au fost considerate
de runice, anume, )e o fi*ul% desco)erit% la `sthofcn ntre .dorms si 6ain;
i )e o alt% fi*ul%, ce se conserv% n museul delk 6ain; O3ig. ..).
/7iw~ v
i'&i/t
... X 'nscri)iunea gravat% )e fi*ula desco)erit% 'a n e r l i c h, ast%-d
n museul de la 6ain;, av(nd la fine aceleai caractere grafice, ce ni
ni se )resint% i )e veriga de la DetrAsa. >u)% Renni n g, >ie
deutschen Munenden^maler, ). 1,4
a
).
') Reiming
1
, >ie deutschen Munenden^malcr, ). 2! i ?af. ''. ,.
Q) Renning, care n ce )rivesce descifrarea inscri)iunilor runice, se afl% ntr'un
la*irint de eror, declar% fi*ula din museul de 'a 6ain; ca falsificat%, ns%. f%r% nici un
motiv serios.
Cele cinci litere finale constitue aa dar un cuvent de sine st%t%toriu i
ele vor tre*ui se fie se)arate, din )unct de vedere al inter)ret%rii, de ceea
lalt% )arte a teEtului. >e altmintrelea )utem o*serva chiar )e cor)ul verigei
o se)arafiunc marcant% ntre litera R i ntre ultima gru)% format% de cinc
litere
- )i-fcH
Cea de #nt#iu liter% n acest cuvent final, '' f D =., are sus n )artea
dre)t% doue lini: )aralele orisontale. Ga re)rsenta aa dar )e un 3 din
alfa*etul Holscilor i al Yatinilor.
= doua liter% este un ' etrusc i latin.
= treia liter% a suferit n anul 152, o deteriorare, n )artea de asu)ra
ea a fost ro%, de clescelc argintariulu?, com)lice cu Danta;escu, care )ilise
si t%iase veriga )e la mijlocul inscri)iunil.
ns% acesta liter% ast%-d )e jum&tate tcrs% ne a)are su* forma de 3
seu ? n tdte facsimilele, c#te s'au )u*licat de la 1501 )#n% la 152,. Ga
re)rsenta n vechiul alfa*et ionic si eolo-doric litera _, c%reia Gtrusci si
Holci i-au dat valdrea de C On
1
).
= )atra liter% este format% din un trunchiu dre)t, are sus n )artea dre)t%
doue linii nclinate, r mai jos alte doue liniAre scurte n form% de )uncte
ovale, )e car ns% le-au trecut cu vederea, or: le-aL desconsiderat, to
aceia, car au co)iat )#n% ast%-d acesta inscri)iune. "ingur numa n fac-
similul )u*licat de 6icali. n a. 1500, cele doue liniAre mic: a)ar su* forma
unui singur )unct O)ag. 400). =vem aici aa dar un G, care su* forma acesta
de T ni se )resint% i )e inscri)iunea )elasg% din Yemnos

).
8) 'n facsimilul, ce ni-1 )resint% Ren ning, du)% re)roduciunea lu: ?elge, se mai
.0. - luscri)iunea verigei de la Detrosa du)% re)roducziunca lui ?clge, la
Ren ning, >ie d. Munenden^miilcr, ). 9.
vede l#ng% trunchiul acestei litere, es)rimat% o )et%, ca i c#nd acesta liter% ar ave
doue )iciAre su* forma de NK8 OY), ns% du)% cum se )c,te convinge or-cine, care va
esamina originalul, acest semn, nu formd;% o linior% gravat%, ci este numai urma unei
6tn) e loviri ntem)l%tore, da car se afl% ma multe )e cor)ul acestei verige, chiar i
QaD%rile acele, unde nu esist% nici o liter%.
u
i e t i n de Corres)ondance hellnicue, b. ). 1. X Fn G cu un )unct de
es
u)t ne a)are i )e o inscri)tiunc din 'talia su)eridr% O3a*retti, Cor). inscr. ital-,
Qr. .1.) '
Fltima liter% b re)resint% )e un ? din e)igrafia 'talie: su)eriAre. Cu
deose*ire ? ne a)are ca b n alfa*etul aa numit cadmic, n inscri)fiunile
Fm*rilor, "alailor i Mheilor
@
).
Msulta aa dar, c% ultimul cuvent din teEtul inscri)tiuni: de la Detrosa
cores)unde la literele latine
3 ' CG?,
adec% feci&.
?ot 3'CG? este ultimul cuvent si )e cele doue fi*ule de la `sthofen
si nerlich O)ag. 4,1), considerate din nesciin% ca runice.
n fine no: mai cundscem nc% doue inscri)tiun: )resu)use de runice, n
cari ultimul cuvent 3'CG?, on 3GC'?, ne a)are su* forma )rescurtat%,
invers%, de 3` O3ig. .,. .4, )ag. 4,9).
Bn loc de 3GC'?<, scrie 3a*retti, Bce vech scriau c#te o dat% 3C
n form% a*reviat%, r )e titlele grco-romane se citesce 7'8''n'? i rar
>ac% aa dar ultimul cuvent din inscri)iunea verige: de la Detrdsa este
un 3'CG? Ofecit) X si acest adev%r nu se mai )4te contesta, X atunc
de sigur, c% cea-lalt% )arte a teEtului coninea numele m%iestrului, care a
fa*ricat veriga.
Hom esamina acum i restul de 9 litere, ce formc;% nce)utul i )artea
de mijloc a inscri)tiuni:.
Cele ma multe caractere din acesta )arte a teEtului nu )resint% a)r4)e
nic o dificultate n ce )rivesce valdrea lor adeverat%.
= doua liter% de la nce)ut este un = OY), )e care-1 afl%m ntre*uinat
su* forma acesta n alfa*etul )elasgo-grec, n )articular ns% la 3alisc:, la
Gtrusc$ i )e monetele vechi ale >acici.
= treia liter% este un ? V b l
cn
< D
e

care
'l afl%m si n alfa*etul din
)artea de nord-ost a Gtruriei
:
). 3orma acestei litere ne ma a)are si )e in-
scri)iunea )clasg% din Yemnos I).
-) 6arember2 >iction, d. ant. gr. et rom. v. =l)ha*etum, ). 199, 1, 10, 15. X
3a*retti, Cor). inscr. itul. ). CCCbH. X 6oiniuscn, >ie nordetrus^ischen =l)ha*etc.
?af. J'? Oin 6itth. d. anticuar. [esellschaft in vurich, H'. Uand., 15,., ). 199 secc.)-
X) QabrelU Cor)us inscr. ital. ). 0,5+ Dro fecit alicuando 3C )er com)endium scri*e-
*ant vetcres. 'n titulis graeco-romanis legitur 7f8''n'?, raro `'n1?. X3orma de ficet
/i fi ci t o ntim)in%m adese ori n lim*a latin% vulgar% O"chuhardt, Ho^al. 1..11).
Q) Uerger, Rist, de l'criture, ). 109. X Yenormant, htude sur l'origine et la formation
de l'al)ha*et grec. 09. X rnul@&Yi!!oZa M. G. v. =l)ha*et, ). 1415.
I) Uul l et i n de Corr es)ondance hel l ni cue, b. ). , ..
= )atra liter% cu *raul su)erior ma lung de c#t cel de desu)t re)r-
senta )e un P +, adec% =, din alfa*etul Mhcilor i "alasilor
$
).
= cincea liter% este un ? de form% eugu*in%. = esea un ' etrusc i latin.
= s)tea un ` format din )atru lini dre)te, cum ne a)are i )e inscri)-
iunile din 'talia su)erior%, )e monumentele vech latine, i )e cele din ?omi,
cu singura deose*ire, c% )e veriga de la Detrosa acesta liter% are doue linii
)relungite n jos, du)% ti)ul ionic.
= o)ta liter% este un " O") n form% archaic% de 6 cum ni se )re-
sint% n alfa*etul eolo-doric, etrusc si vechiu roman

).
` singur% dificultate se )are a o )rsenta iniiala b. 'ns% dac% o*serv%m
cu ateniunea cuvenit% modul cum artistul a gravat acest semn grafic, atunci
fa)tul ne a)are evident, c% noi avem aic o liter% com*inat%, un H con-
sonant% cu un H vocal%.
Fsul de a lega m)reun% doue, or: ma: multe litere, este anterior e)igra-
fie: latine.
Dro*a ne este i numeralul b com)us din ddue semne H, unul av(nd
liniorele n sus, altul n jos. 'n fine un H su* forma de b, avond )artea
de asu)ra mai deschis%, ne a)are i )e un grafit, ce a fost desco)erit n
ruinele vechiului =cuincum din Dannonia
.
). =vem aa dar aici urm%tcHele
litere +
HFYCR=?' `" . 3' CG? ' ) .
?erminafiunea n os n loc de us la su*stantive, nume )ro)rii i adiective,
este o caracteristic% a tim)urilor archaice. n lim*a um*ric% no afl%m +
Terfos Oservus), m%nos Omanus), alfos Oal*u) salvos Osalvus), r n in-
scri)iunile vechi latine+ Holcanos
4
), >uenos, Povios, Dlautios etc.
m)rejurarea, c% )e inscri)iunea de la Detrosa, litera 6 O") din Hul-
chatios ne a)are mai de)%rtat% de literele )recedente, nu forme;% nici de
cum un cas isol#t, n e)igrafia latin% avem o mulime infinit% de esem)le,
unde " final, la numele )ro)rii, este aruncat la o )arte, ca i cum ar fi fost o
liter%, care de mult nu se mai )ronuna. >. e. HM"H ", H'U'=PH " etc. g).
') >nrciu*ergr, >iet. d. anticuits, v. =l)ha*etum, ). 10. X 3a*retti, Cor). inscr. ital.
?a*. 1.
') >arem*erg-, i*id. v. =l)ha*etum, ). 194 X195.XYenoniiant, htudes sur l'origine de
l'al)ha*et grec, ). ,,. - na*retti, Cor). inscr. ital. ). CCCbH. X C. '. Y. voi ', ). ,,.
Q) MAmer, niadatlan MAmai felirato^. Uuda)est, 152,, ). .!.
0
) Holcatius, ca nume familiar, ne a)are at#t n istoria Gtruscilor c#t i a Momanilor.
3orma este archaic%, )elasg%.
4
) C. '. Y. voi. '. !.
4
) C. '. Y. voi. 'F. nr. 0225. X Cf. i*id. nr. 025,.
M&m#ne acum se csamin%m valArea i nelesul Rtere R, a c%re )osiiune,
du)% cum vedem, este isolat% ntre cele doue cuvinte Hulchatios si ficet.
Care era, n inscri)iunea de la DetrAsa, caracterul fonetic al acestei litere,
ne-o s)un alte doue inscri)tiun: )elasge, considerate n mod unilateral de
runice germane. De una din aceste inscri)tiun: litera, ce )reced;a cuv(ntul
3'CG? ne a)are su* forma ? OaRl r b 3ig- .., ). 4,1). =cest semn
grafic n alfa*etul Delasgilor din Y_cia )1O, re)rsenta )e un ` '). C% ntru
adev&r litera R, )e veriga de la Detr4sa, are valArea unc: vocale, a unui `,
si c% nu este o a*reviaiune, o confirm% inscri)iunea de )e fi*ula de la
`sthofen, ce am re)rodus'o la )ag. 4,1, unde acest R este nlocuit cu m O`)
nainte de 3'CG?, su* forma de b 6 ?n=
Ca se )utem ns% ajunge la o conclusiune )e de)lin sigur% cu )rivire la
acest R, e de li)s% se esamin%m aici valArca fonetic% a aceste? litere i n
alfa*etul Delasgilor meridionali, de )e teritoriul Glade: si al =sie: mici.
n vechiul alfa*et cadmic litera R se ntre*uina at#t ca as)iraiune c#t
si ca vocal%, ns% n alfa*etul ionic-attic R era o liter% )entru sunetul ionic
e i care cores)undea la grecescul )rimitiv a
s
).
Msulta aa dar, c% acest R isol#t, care n alfa*etul ionic-attic cores)undea
unu e s9 a, r n alfa*etul Delasgilor de nord este nlocuit )rin ~ O`), avea
ntru adev&r valArea unei vocale, a unui `, i )ro*a*il, c% era un o as)irat.
=vem aa dar determinate tete caracterele acestui teEt. ntreg% legenda
inscri)iuni de )e veriga de la Detrosa este +
HFYCR=?'`" ` 3'CG?
0
).
>u)% cum vedem, no avem aic un teEt e)igraficX )riscis literis ver*iscue
scri)tum X i care ne )resint% o )articularitate linguistic% demn% de aten-
iunea filologilor notri. Pe ntre*%m acum, care este rolul gramatical al
acestui o, identic, in ce )rivesce derivaiunea sa, cu )rimitivul grecesc a.
Gste el un ver* ausiliar la 3'CG?, )ersona a treia sing, de la ver*ul am
Oha*eo), ca n lim*a rom#nesc% + o f%cut seu a f%cut- `r este acusativul
fetnenin al )ronumelui )ersonal ''', un o n%scut din la, cu nelesul de illam
-) 6arember2 >iet. d. anticuits, v. =l)ha*etum, ). !9.
') C% in acest cuvent a doua liter% de la fine re)rsenta )e un G este cert OCf. Ren-
ning, ). 1,1),
U) Pau4@.[%i!!oi1a M. G. v. =l)ha*et, ). 14J,. X Yenoriuant, ). 10.
0
) Yeg en da inscri)iuni de )e veriga de la Detrdsa+ HFYCR=P`" ` 3'CG?.
'nveatul german dilhelm [rimmn comunicarea, ce o f%cuse la anul 15,4, =ca-
demiei de sciine din Uerlin, cu )rivire la teEtul inscri)iuni de )e veriga de la Detrosa.
v ollam Ofecit) - Po nclin%m )entru acesta )osi*ilitate din urm%, av(nd
cu deose*ire n vedere formulele analoge de )e inscri)iunile vech latine si
declar%, c% singur numai litera a esea din inscri)iune, ', nu este destul de sigur%, de ore-ce
se pa&e o*serva o lini% transversala )este mijlocul acestei litere ORennin g, >ie deutschen
Munenden^m#ler, ). 9+ =uf ein deutliches P Y Q runic@ folgt sodann an sechster
"telle ein Uuchsta*e, von dem dilh. [rimra *emer^te, es ei der ein;ige nicht gan; si-
chere, doch lasse sich ein iuerstrich in der 6itte des Rau)tsta*es noch er^ennen).
6assmann ntocmai ca i [rimm considera )e acest ' ca un D . Po am esaminat 'a di-
ferite ocasiunl acesta liter% din )unct de vedere )aleografie )e originalul verigei i tot
ce am )utut constata, este numa o linior% forte su*ire, a)rd)e im)erce)ti*il%, ce se
ntinde, nu )este mijlocul, ci s)re )artea din jos a lu ', av(nd aceeai direciune cu linia
transversal% de )e litera )recedent%, ns% convingerea nostr% este, c% acesta linior% mi-
crosco)ic% nu este f%cut% din )artea artistului, care a gravat n mod uniform i destul de
ad#nc tAte cule-laite litere ale inscri)iunii. >ar )resu)un#nd, c% acesta linior%, a)rd)e invi-
si*il% ar fi ntru adev&r o )arte integrant% a lu ', atunc cele ddue caractere Qf- J O, i 4) ar
constitui numai o singur% liter% i atunc am ave aici acelai ti), )e care-1 afl%m i ntre
semnele de )ro)rietate, seu n alfa*etuC )lutailor din 6oldova, su* forma de P V P.
n acest ca, citirea inscri)iunii de )e veriga de la Detrdsa ar fi+ HFYCR=P`" `
3'CG?. X Pumele de Hulcan ne a)are su* forme analoge i )e alte monumente.
Helchanu )e o inscri)iune etrusc%, 3elchanos )e o inscri)iune din Creta i Holcano
s )e un *an din =esernia. >u)% lliada lu Romer, Hulcan ORe)haistos) )etrecuse tim) de
9 an ntr'o s)elunc% de l#ng% marele ru `ceanos O'stru), lucr#nd agrafe, inele, *r%are,
cercei i colane, n )articular se s)unea des)re Hulcan, c% densul fa*ricase un colan de
aur )entru soia lu Cad m, numit% '=)jiovia, du)% legende o fc% a lui 6arte i ne)ot%
a lu =tlas. Cuvintele lu =)ollodor OUi*i. li*. '''. ca). 0.) sunt+ B/i Cadm i dede,
Rarmonie, colanul cel de Hulcan-f%cut8 Os"oEt 5u aivjj n#"zi.o v.uO tiv
'Ri)aiototeoE?ov 5)ziov). n tradiiunile vechi acest ornament de g#t are o istoria )arti--
cular%, sinistr%. >e la Rarmonia colanul cel de BHulcan-f%cut< a trecut la Dol_nice,
care ''a d%ruit Gri)h_le, ca se ndu)lece )e *%r*atul seu =m)hiaraus s] iee )arte
lares*oiul celor e)te c%)itan asu)ra ?he*e din Ueoia, i =m)hiaraus a tre*uit se )lece,
cu t4te, c% scia, c% are se )er% acolo. Dentru res*unarea morii lu =m)hiaraus, Gri)h_le a
fost ucis% de un fiL al seu, a)o acest colan funest a trecut la =rsinoe soia
acestuia, de la =rsinoe la D h e g e u s i la soia sa C a 11 i r r h o c, caus#nd )este tot locul
discordi, certe i omoruri, n urm%, du)% ce Dhcgcus a fost ucis de fi: s&:, colanul
Rarmonie a fost consecrat lu =)ollo i de)us n tem)lul de la >el)hi O=)oll. Ui*i. '''.
0
l
2
' l
r)l od
- 'H. 40X4,). ns% acest curios ornament nu ncet% se cause;e nefericiri I
l
de aci nainte. ?iranul Da_ 'u s, fiind ndu)lecat de o amant% a sa, r%)i colanul din
tem)lul lu =)ollo, ns% ndat% co)ilul seu ne*uni i- a)rinse casa. >ac% veriga de aur,
esco)ent% la Detrosa i care dim)reun% cu alte o*iecte )reiose a Oost consecrat% unui em)
u al lu =)ollo, ar fi ntru adev&r identic% cu veriga, seu colanul, cel de BHulcan-
a
cut<,
d%ruit 'ui Cadm i Rarmonie Oamendo nmormentai du)% tradiiun l#ng%
e
'
l er
),
atunc dmeni su)erstiioi ar )ute susine, c% acest colan a continuat
grecesc:+ Uuenos med feced1 Povios Dlautios med Momai fecid1
bi)'.T ji' e_)a'fNs 1 :tacovi"aa zj.' -fD
a
'f
]

e
tc.
Msulta aa dar, c% i)otesa runelor germane, )e care se ntemeia;% teEtul
imaginar de igu&ani o>i @ailag+U, este, si nu )ote se fie de c#t c%dut%.
Pu esist% o singur% liter% )e veriga de la Detrdsa, care se nu fie archaic%
)elasg%, nsui coninutul teEtului este )elasg, seu ca se fim *ine nelei
)elasgo-latin. =vem aici formele unor elemente grafice, ce a)arin alfa*e-
tului *ar*ar, seu nordic )elasg, care a format veriga de unire ntre alfa*etul
din =rchi)elag, numit ionic, i ntre caracterele rhetice, salassice si ae 'talie
su)eriore.
Fsul acestor litere a fost general n tim)urile archaice, Cesar i ?acit le
numesc litere grecesc:1 Yiviu litere *&tr#nesc: O)riscae literae)1 Dliniu
litere ionice i litere grecesc:
1
).
se ai*% consecine fatale )entru )osesorii ser, si du)% ce a fost desco)erit )e c7,stele
muntelui 'stria. Gt% ce scrie `do*escu )e *asa actelor oficiale+ Yes )oursuites
vio-'lentes eEerces, lors du )roces, contre toutes les )ersonnes cui avaient t )lus
ou moins im)licues dans l'affaire, ont laiss che; les ha*itants de la localit des sou-
venirs si terrifiants, cu'aujourd'hui encore les )a_sans hsitent, sem*le-t-il, k )arler
des jours nfastes, o9 le mauvais es)rit )oussa cuelcues-uns des leurs k cder auE
tentations delk fortune. Ye veillard "tan'=vram et son gendre 'on Yemnar sont
morts tous les deuE en )rison, avant la fin m(me du )rocus, cui dura juscu' en
150. ?ous leurs corn ) art a gant s, )a_sans ou citadins, furent rduits k la misure
et )rirent en )eu de tem)s OYe ?rsor, '. 1). Danta;escu, care n 152, furase acesta ve-
rig% din museul de la Uucuresci dim)reun% cu cele-lalte o*iecte ale tesaurulu de)use
acolo, du)% ce a fost condemnat la 4 an reclusiune, fu n urm% u c i s de8 o senti-
nel%, )e c#nd cercase se fug% din nchisorca de 'a Co;ia. X Hulcan era cunoscut i ve-
chilor locuitori din )%rile de nord ale 'strulu, ca cel mal renumit m%iestru n lucrarea
metalelor, cu deose*ire a o*iectelor de aur. n colindele rom#ne el este c#ntat ca un *un
faur, ce lucre;% la d'aur. n tradiiunile eroice germane O[ r im m, >ie deutsche Relden-
sage, v. dieland) el figure;% su* numele deK da_land, dalland, deland, die-
land, dielant, Halland, HAlund, Helint+ el ma a)are i ca un ne)ot al regelui
Hil^inus1 er f%ur%ria sa se afla n muntele [logensachsen sa [A^elsass Oqomit
qohl der nou^esas gemeint qird, [rimm, Reldensage, ). 194). "u* numele de C a u c a s,
du)% cum seim, figure;%. n tim)urile )reistorice Car)ai >aciei. >u)% aceleai tradiiun
germane, ci lucre;% diferite o*iecte de aur, scul)te;% geme i )ahare )reiose ntr'un ora
necunoscut [ermanilor, n Bur*e "igeni< O[rimm, Reldensage, ). 01). Pot%m aici, c%
ntr'o colind% rom#nesc% de anul-noL Ourare cu )lugul) cel mal renumit faur este din
tLrgul "i*iului OColeciunea ndstr%). Fr*s "igeni si ?#rgul "i*iului, numit n
alte )%r ale ?ransilvaniei "ighiu i "i*ini9, se )are a fi numai una i aceeai loca-
litate din istoria legendar% a celui mal marc faur al vechimii.
-) Plinii li*. H''. c. ,5. 1+ [entium consensus tacitus )rimus omnium cons)iravit, ut
lonum litteris uterentur. Heteres graecas fuisse easdem )acne cuae nune sunt latinae.
Cu deose*ire n )%rile >aciei usul acestui vechia alfa*et )elasg se re-
duce la tim)uri forte o*scure.
Dlutaii rom#ni de )e malul Uistriei n 6oldova mal ntre*uine;% si
ast%-d n mod tradiional aceleai litere, ns% f%r% vaiere fonetic%, numai
ca semne distinctive )entru cherestelele, eii lemnele de construciune, ce le
trans)ort%
J
).
Me)roducem aici o )arte din aceste semne al c%ror caracter )elasgo-latin
este evident. ?dte aceste semne sunt formate din linii dre)te. >u)% as)ectul
lor, at#t n general c#t i n )articular, ele sunt caractere grafice, cari )e l#ng%
tete c% ast%-d si-au )erdut valdrea lor fonetic%, au ns% o origine istoric%1 ele
nu sunt nici de cum semne voluntare, inventate de ne-care )luta n )arte.
Pu esist% n acest alfa*et archaic al )lutailor Mom#ni din munii 6oldovei
a)r7,)e nici un caracter, )e care se nu-1 afl%m tot-o-dat% n runele scan-
dinave, n cele anglo-saEone i n alfa*etele Mhefilor i "alassilor.
nainte de a ncheia acest ca)itul asu)ra verigei de la Detrdsa, noi vom re-
)roduce aici nc% ddue inscri)iun, Gle ne vor )une i mai mult n eviden%
fa)tul, c% aa numitele rune scandinave si anglo-saEone nu sunt de c#t
resturile archaice ale alfa*etului nordic )elasg.
Fna din aceste inscri)iun ni se )resint% )e un veri de lance, fa*ricat
de *ron;, ce a fost desco)erit la ?orcello l#ng% Heneia. Yiterele sunt for-
mate din stelue si din cercuri mici, stam)ate n linii gravate O3ig. .,, )ag. 4,)).
=rcheologil italieni au considerat acdst% inscri)iune ca etrusc%.
= doua inscri)iune e gravat% )e un alt vorf de lance, material de fer,
ce a fost desco)erit la 6Lnche*erg, n marchionatul Uranden*urg O3ig. .4,
Dag. 4,9).
=m(nddue aceste v#rfuri de l%nci )drt% decoraiun sim*olice, o sva-
stic% i un tricuetru.
l
) >nrada >es)re crestaturile )lutailor )e cherestele. 'ai, ti). [oldner, 155!.
"vastica, su* cele ddue forme, ale sale, -f- fJ , re)rsenta n tim)urile ar-
chaice, serele de )rim%var% i serele de t4mn%. =ceste semne ieratice ne
.,. X 'nscri)iunea de )e vrful de lance de la ?orcello.
Rennin g, >ie d. Munenden^m#ler, )ag. .
.4. X H(rful de lance delk 69nche*erg. Renni n g, >ie d. GunendenAmler
Taf. 4. ".
a)ar n diferite )%ri ale lumii vech:, )e unde se estinsese o-dat% rasa )elasg%,
n Guro)a, =sia i =frica de nord.
Cultul svastice esista n %rile >acie i n e)oca roman%. Fn monument
vohv desco)erit n ?urda si dedicat >iane: Osore: lu =)ollo) )ort% de asu)ra
66U
nul ,aJ i). Gsilai >ac: duser% cu sine n Uritannia acest sim*ol al cre-
d'ntelor sale rcligi4se. De o inscri)iune a Cohortc ' =clia >acorum din =m-
* glanna, l#ng% valul lu Radrian

), afl%m semnul cruci: ncunjurat de un


cerc i ot ,nQ- - -------------- r ---- .r ---------- ,
Ca un sim*ol tradiiional am(ndAue aceste forme ale svastice: mai sunt
si ast%-d ntre*uinate la )o)orul rom#n, )e crucile de la morminte
5
) i )e
cus%turile femeilor "rane din ?ransilvania B).
` deose*it% im)ortan% archeologic% o )resint% n fine fa)tul, c% )e cele
doue v(rfur: de l%nc figure;% ca em*leme ale sta*ilimentului, fulgerele, ce
le fa*ricase n anticitate C_clo)il )entru Joe. 3orma lor este archaic%
U
).
=menddue inscri)iunile, de )e cele doue v(rfur: de l%nc, sunt de la dr)ta
s)re st#nga, un mod de scriere, ce era comun Fm*rilor, Gtruscilor, `scilor,
vechilor Yatini, i care ni se )resint% i )e monumentele arc*aice grecesc.
Fltimele doue litere sunt 3 C, si lectura ntrcge: inscri)iun ar fi+
`YG?`" P(e)((i& B),
' ) =r chaeol ogi sch-e)i gr a)hi sche 6i t t hei l ungen, ' ' , ). 51.
K) C. '. Y. voi. H''. nr. 5,.
s
) Comuna [#rla-mare, jud. 6chedinW. X "vastica i diferite alte caractere grafice de
form% antic% figure;% eu miile )e )etrele cio)lite, din car e construit% monumentala *ise-
rica B?risfetitelo din 'ai. Gle se afl% re)roduse la ?ocile seu, Mevista )entru istorie,
' O155.), ). 0.
0
) "qastica i alte semne accadic.e n revista B?inerimea rom#n%<. P. ". Uucuresc,
1595. Hoi. ', ). 015.
I) "emnele sim*olice, fulgerele lu Joe i svastica, le afl%m une-or ntre*uin-
ate ca chrism ur la nce)utul chrisovelor seu di)lomelor domnesc din ?era-rom#-
neic% n sec. al. bH'-lea i al bH''-lea, de sigur )e *asa unor tradiiun, )e car ast%-d
nu le mal cunoscem. =st-fel )e un chrisov al lu 6ichaiL Hit;ul din a. 21!0 O1,94),
al c%ru original se afl% n *i*lioteca =cademiei, chrismul ne a)are su* forma unu f u 'm en
. l
archaic ?e . )e a$te doue chrisAve, unul de la Madul /er*an din a. 211, O14!2),
altul de la Madul, fiul lu 6icimea, din a. 21! O141), am*ele n *i*lioteca =cademiei
rom#ne, chrismul este nlocuit cu o svastica n s)irale av(nd urm%torele forme+
4
) 'n ce )rivesce descifrarea acestui cuvent ma: not%m aici, c% un G su* forma de 3 se
afl% i )e inscri)iunea )elasg% din Yemnos OUull. d. Corres). hll. b. .). hr n Cor)us
mscr. ^t. ''', nr. .0299' g%sim un 3 V G. X Dol_*iu Ob. 1!. 11) amintesce de un
letes, des)re care s)uneau tradiiunile vech, c% ar fi desco)erit minele de argint, i din
care causa i se acordase onor divine, n legendele antice, un `le t is figure;% ca demon
?ermin%m aic cu acest studiu asu)ra verige: de la Detrsa.
Poi am esaminat i es)licat acesta inscri)fiune )e *asa f#nt#nilor istorice.
?ot-o-dat% am re)rodus ca auEiliare nc% alte .X0 inscri)iun, ce )drt%
un caracter evident )elasg, ns% )e cari nveai germani le-au declarat de
runice, f%r% se se interese;e, dac% sensul inter)ret%rii, ce l'au dat, )ote se
stee n faa une judec%i critice ori nu.
Mesum%m +
?esaurul de la Detrdsa nu este nici gotic, nici *_;antin, nic: du)% forma,
nic du)% genul de ornamentare al o*iectelor, nici du)% figurile mitologice, ce
le re)resint%1 n fine nici du)% inscri)iunea de )e veriga cea masiv% de aur
l
).
al lumii inferidre OMoscher, YeEi^on, v. `letis), X Conferesce i inscri)iunea =letios
de )e un alt v(rf de lance desco)erit la "us;_c;no n Holhinia i re)rodus la Rennin g
O>ie d. Munenden^m%ler, ?af. '. 3ig. 1). X Renni n g ns% s)re a )ute scdte un eu vent
german n rune din inscri)iunile de la 3ig. .2X5, declar% literele ` i ,7K8 de 'a nce-
)ut i de la fine ca sim)le semne de ornamentaiune, i ast-fcl dCnsul citesce )rima
inscri)iune MPPP[=, r a doua M=PP[=. Fn adev&rat non-sens.
l
) ')ot esa des)r e )roveni en a got i c% a t esaurul u: de l a Det rdsa. =cei a,
car susineau, c% inscri)iunea de )e veriga de 'a Detrdsa e format% din rune gotice,
i c% acesta inscri)iune conine un teEt german Ogutani oqi hailag), s)re a da mai mult%
credin% acestei i)otese se vedur% silii se declare, c% i figurile, ce decore;# )atera de la
Detrdsa nu re)rsenta alt-ceva de c#t divinit%ile )anteonului german dalhalla. =)ollo
deul )elasg, )rimi n noul *ote; numele de Ualder, fiul lu `din, deia `)is fu numit%
Herdandri, Henus 3re_a, Rercule ?hor, &r lanus, fiul lu =)ollo, )%rintele ginii
)elasge, fu identificat cu s)iritul cel r&u =egir, c%ruia i se mal conferi i demnitatea
de Pe)tun al [oilor etc. OPotice sur 'a Moumanie, 1545, ). .5). ")re a ne convinge
c#t de su)erficiale ne)otrivite erau aceste caractrisai'$, noi vom re)roduce aici ur-
m%tdrea icon%, ce ne-o face eruditul [rimm des)re aa numitul =egir. =utorul scrie +
'n ei ne r altn. saga findet sich ein.........damon [rimr aegir genannt, qeil er im
qasser qie auf dem lande gehen ^ann, er s)eit gift und feuer, trin^t das *lut aus
menschen und thicren O>eutsche 6_thologie. '', 15,0, ). 949). /i acest [rmr =egir,
care scui)a venin i foc, care *ea s#ngele dmenilor i al animalelor, ca)el% din graia
acestor nv%)%iai runit un loc de ondre )e o )ater% de sacrificiu, imediat l#ng% =)ollo,
deul lumine: *inef%c%tdre, i n faa mari divinit%i ?erra 6ater, isvorul cel a*undent
al tuturor *un%t%ilor. X Credem tot-o-dat%, c% e locul aic se amintim n )uine cuvinte
/i des)re coninutul ultime )u*licaiunt a lu `do*escu, ntitulat% BYe ?rsor de
''etrossa< ODaris, 19!!). `do*escu nu s'a distins nici o-dat% )rin studiele sale istorice
/i archeologice. Dentru densul istoria antic%, istoria artelor, archeologia, e)igrafia, au fost
tot-de-una numai sim)le ocu)aiun de distraciune. Yi)sit de cunoscine mal intensive,
-' )este tot li)sit de darul de a )ute )etrunde n misteriele sciinelor istorice i archeo-
logice, asu)ra sa f%cuse o deose*it% im)resiune )%rerile )%storiulul evangelic din Uu-
curesc, Peumeister, c% teEtul inscri)iunil de )e veriga delk Detrdsa ar fi Bgutani
g
q
i hailag8, i al c%rei sens ar fi Bdem guten "c_thenland heilig81 o i)otes%, )e care
=cest im)ortant monument de aur%ria, unic n lume, a)arine une alte civi-r
atiun, unor altor idei religiose. ?otul ne a)are aic archaic, nce)#nd de la
`do*escu n tAte scrierile sale a cercat, du)% cum singur m%rturisesce, numa se o
d volte si s'o com)lete;e Oune nouvelle inter)rtation )ro)ose )ar 6. M. Peumeister ...
ue nous dvelo))erons et com)lterons. Potice sur la Moumanie, 1545, . .21). >u)%
ce diferitele articule i notie, ce le )u*licase `do*escu asu)ra tesaurulu de la DetrAsa
K cursul anilor 154, X1522, au r&mas f%r% nici un resunet n lumea sciinfific%, densul n
Fimii an: a: viee sale, sc7,se la Daris n lim*a frances# o lucrare volumin7,s%, n forme
ma Buit luEAse, de c#t sciinifice, su* titlul de+ BYe ?rsor de Dtrossa<, un aglo-
rat incoherent de com)ilaiun des)re diferite o*iecte de art%, din diferite e)oce, f%r% '
un fond de erudiiune, f%r% nici o sintes% critic% i ce este ma elementar, f%r% ca
autorul se- )ut% da sem% de caracterul distinctiv al fie-c%re e)oce n )arte1 o lucrare
n care densul )ro)unea urm%tdrele trei inter)ret%ri ca)ricieuse )entru teEtul tot aa de
imaginar Bgutani ocqi hailag8 + 1g B= `din la "c_thic consacre<1 g BYe O)eu)le) [oth
n'Oa-t-il) )as consacr la "c_thic -< .g Dour un [oth la "c_thie n'Oest-elle) )as consacre -
OYe ?rsor de Dtrossa. ?ome '. ). 010X01,). Dentru acesta inter)retare fantastic% scri-
sese `do*escu un volum at#t de mare. hr n ce )rivesce conclusiunea final% a o)erei sale,
densul o formule;% ast-fel + Yes )iuces cui constituent le trsor trouv a Dtrossa
)roviennent d' un )eu)le germanicue, )rofessant le )aganisme, et trus)ro*a' -
*lement des [oth s, cui ha*iturent la >acie du ''' au H-e siucle de l'ure chr-
tienne O$ -) O?om. ''', ). 4). X ?ot o-dat% s)re a da o a)aren% de veritate acestei teori
eronate, `do*escu ne nf%ise;% figurile de )e )atera de la Detrdsa su* un as)ect
*ar*ar O?om. ''. ..), at#t din )unct de vedere al arte, c#t i al ti)urilor, )e c#nd de alt%
)arte nv%atul >r. Uoc^ constatase nc% la a. 1545, c% acesta )ater% e o)era unui m%iestru
de mare merit Oer^ennen vir hier auf den ersten Ulic^ dasder^ eines geschulten
nunstlers . . . und dcr es namentlich in technischer Ue;iehung ;u einer vo l i e ri-
dden 6eisterschaft gc*racht hatte. O6itth. d. ^. ^. Central-Commission. b'''. 1!9).
`do*escu mai crea i o liter% nou% neesistent% n teEtul verigei, )e 7C, )e care
n facsimilele sale formate ad-hoc o nf%i% n forme forte marcante1 si s)re a da ma mult%
credin% alegaiuni sale cu )rivire la acesta liter% imaginar%, densul afirm%, c% veriga a fost
ru)t% n a. 152, tocmai asu)ra literelor b. i 7C OYe ?rsor de Dtrossa, ', ). .,5, .24,
.92, .95 i D'. '') )e c#nd n realitate fractura a fost numa asu)ra literei =. n fine
ca se o*scure;e )e c#t e )osi*il caracterul )elasg, ori grecesc, al )aterei, `do*escu aed%
)e =)ollo ca cel d i n urm% n t r e d i v i n i t % i l e figurate )e )atera OYe ?r-
sor de Dtrossa, '', ). .9). =t#t credem, c% este de ajuns )entru caracterisarea o)erei
lui `do*escu. X ')otesa, c% tesaurul de la Detresa ar fi de origine gotic%, a fost n tim)ul
din urm% a*andonat% chiar i de archeologul francos >e Yinas, care n )u*licaiunea
Ksa de la 1552, B`rigines de l'orfuvrerie cloisonne<, declar%, c% diferitele figuri
gru)at e n i nt er i orul )at erei de l a Det resa nu au ni ci un ra)or t cu mi t o-
logia [oilor. X =ceeai )%rere o es)rimase nc% )e la a. 1545 canonicul >r. 3r. Uoc^1
>as jedoch mAchte qohl ^eines *esonderen Ueqeises *edLrfen, dass qir hier nicht mit
uest al t en der nordi schen, sondern der gri echi schen oder u*erhau)t cl as-
sisch-anti^en [utter q c i t ;u thun ha*cn O6itth. d. Central-Commiss. b''', ). 11!).
discul cel grandios, de aur cu ornamente a)ollinice, de la )atera cu figuri,
ntre cart ?erra 6ater i =)ollo R_)er*oreul au rolul )rinci)al, de la
fi*ula-)hoeniE i )#n% la veriga seu colanul cu caractere grafice )elasge.
3%r% ndoiel%, c% no avem aic resturile unu tesaur religios, com)us din
diferite o*iecte )rciose, ce au fost consecrate n tim)uri de)%rtate unu tem-
)lu ilustru, al 6ame:-mar:, ori al lui =)ollo R_)er*oreul, n erile de la
>un%rea de jos.
Pu suntem ce: de #nt#iL, car: avem aceste convingeri.
nc% la a. 152! Cesar Uolliac, iniiatoriul studiilor archeologice n Mo-
m#nia, es)rimase urm%torea )%rere+ Bdic% cine or-ce va dice, sv(rcolsca-se
oii c#t vor )ute archeologi notri, vasele de la Detrosa sunt vase >ace,
cu stil >acic, )entru un cult din >acia< I).
hr n alt loc densul scrie+ B"unt multe caractere )e c%r%midile i )etrele
de la "lon, cari ar ave analogia cu caracterele de )e *r%ara Overiga) din
aur%ria Ode la Detrosa), )e care de la aflarea el i )#n% ast%-d eu am credut'o
'o cred nc% >ac%<
$
).
Uolliac, es)lorase din )unct de vedere archologie, diferite inuturi ale
ere. >ensul vedea numai un ir nentreru)t n civilisaiunea )reistoric% a
>aciei, nce)#nd din e)oca )etrei lustruite i )#n% n tim)urile romane.
=cesta civilisaiune Uolliac o atri*uia >acilor, )e cari i considera ca )o)u-
laiunea a*origen%, seu de o*ori%, a acestor er.
-) >olliac ?rom)ctta Car)ailor, =n. 152!, nr. 524, )ag. ,. Q)
>olliac ?rom)ctta Car)ailor. =n. 1521, nr. 9.9, ). . i 0.
CC4C. ''=RDG'=' nf=='. D`Ms'YG 1)7 Q7G.
Fsul de a nchide cu )ori de fer )%surile munilor ma nali a csistat
si n tim)urile )reistorice. =ceste )ori, ce erau tot-o-dat% a)%rate i de ca-
stele situate )e v(rfurile st#ncilor, aveau destinaiunca se m)edece incursiu-
nile glotelor inimice.
>es)re cea mai vechia Dort% de fer face aminti re Romer 8). Ga
se afla l#ng% `ceanos )otamos, seu 'stru, acolo, unde du)% Resiod a fost
aruncat ntr'o cavern% ad#nc%, *alaurul cel legendar, care ns)%im#ntase i
)e dci: `l_m)ulu:

j.
=cesta )ort% de fer forma, du)% cum rsulta din Romer i Resiod, nu
numa o *arier% )uternic%, dar era tot-o-dat%, i o lucrare demn% de admira-
iune. Ga era cunoscut% comercianilor meridionali din Glada si =sia mic%.
Ga devenise un )unct geografic im)ortant.
Yocul, unde se aflau Dorile de fer ale lu Romer, este identic cu strimto-
rea cea f%imos% de l#ng% cataractele >un%rii, numit% i ast%-dt Dorile de fer.
Ya Dindar aceleai Dori )ort% numele de ?a"sarNi"sT r.Lbai
s
), ast%-d
[herda)ur n lim*a locuitorilor din vecin%tate.
'n tim)urile romane, aceste Dor de fer erau cunoscute su* numele de
Dortae Caucasia e, de 4re-ce, Car)ai meridionali du)% cum seim, )urtau
numele de Ca u ca, nu numai n tradifiunile vechi, dar si n geografia mi-
litar% a Momanilor
0
).
Dliniu cel *&tr#n, ne descrie Dorile de fer seu Caucasice ca Bo o)er%
gigantic% a naturel. =ic: catena munilor se ntrerum)ea de-o-dat%. Dorile
erau formate din grind m*r%cate cu fer, r )e su* ele curgea un )cr(L, din
care eEhala un miros forte greu. >incdce On )artea de a)us), aceste Dor
erau a)%rate de un castel aedat )e verful st#ncilor s)re a m)edeca trecerea
') Romed 'lias. H'''. v. 1.+ o'."-fj)s-.a'. }bat.
,
) Resiodi ?lieog. v. 204, 29! O49,), 511 secc., 540.X Ya Resiod O?heog. v. 511)
aceleai Dor monumentale figure;% su* numele de Oia)zj.oi1)sai icLbai. "e )are, c% Resiod
face aic o confusiune geografic% cu Dorile de fer dintre U%nat i sera Raegului,
car n lim*a )o)orului rom#n de acolo se numesc BYa 6armore< Oung. Has^a)u).
') '6ndari fragm. , Ola "tra*o, '''. ,. ,).
I) Jornandis >e [etar. orig. c. 2+ C a u c a s u s . . . Ristri cuocuc fluenta contingit. X
Bi R. M. h*. 'F. ,1 )jso Mhodo)en Caucasumcue )enetravit. X 'nscri)iunea osta--
uui 6ansuetus din Yeg. ' 6inervia+ ad =lutum flumen secus montis Caucasi
O3roehner, Col. ?rajane, ). 1,4).
ginilor nenum&rate<. Gle se aflau aa dar situate n drumul cel mare al mi-
graiuni ginilor *ar*are c%tre )%rile de a)us ale Guro)ei. >e l#ng% Dorile
Caucasice se nce)eau munii [ord_aei, locuii de )o)ulaiun nesu)use,
Halii i "u ar n i, cari se ocu)au cu lucrarea minelor de aur1 r de l#ng%
tri*urile aceste i )#n% la Dontul euEin, se ntindeau ma multe seminii de
Renioch. B=cesta, ne s)une Dliniu, Beste fisionomia acestui sn de )%ment,
unul din cele mal cele*re< ').
?ot-o-dat% Dliniu mai face aic urm%torea rectificare. 6uli, dice densul,
numiau acesta trec%tdre Dorile Cas)ice ODortae Cas)iae), ceea ce este
o mare erore geografic%.
Dorile de fer de la 'stru aveau n e)oca roman% o ndoit% nsemn%tate.
Gle formau o des)%rire geografic%. Dentru a)us, ele erau )orile orientului,
r )entru res%rit erau )orile a)usului.
n istoria roman% cea de #nt#iu amintire des)re aceste Dori o afl%m n
tim)ul lu Pero.
Pero, cum ne s)un autorii romani, decretase o es)ediiune asu)ra " ar-
maii o r, seu "c_ilor euro)eni, car devenise o calamitate )ermanent%
)entru statul roman nc% din tim)urile re)u*lice$. Dentru sco)ul acesta, densul
strnse o mare mulime de 4ste, din Uritannia, [ermania i 'll_ria, )e care
o trimise la strimtorile Caucasice

). ns% legatul )ro-)retor al 6esiel Dlauiu


Glian Oa. ,2 d. Chr.) termin% re)ede acesta es)ediiune asu)ra "armailor,
mal nainte de ce m)cratul ar fi sosit cu legiunile sale la Dorile de fer.
'nscri)iunca, ce forme;% e)itaful acestui *rav general, ne s)une, c% densul
sili )e c#-va regi, )#n% aci necunoscui, se trec% )e cel alalt Crmure al
>un%rii si se nchine naintea stogurilor romane, a)oi el )use n li*ertate )e fiii
regilor, ce domniau )este Uastarnl, )este MoEolan si )e fratele regelui
>ac, asigur#nd si estind(nd n modul acesta )acea i liniscea )rovinciei
.
).
0
) Dlinii li*. H'. 1. 1+ )ortae Caucasiae, magno errore multis Cas)iae dictae,
ingens naturae o)us monti*us intcrru)tis re)ente, u*i fores o*ditae ferratis
tra*i*us, su*ter media amne diri odoris fluente, citracue in ru)e ca t e l 'o com-
munito ad arcendas transitu gentes innumeras . . . = )ortis Caucasiis )er montes
[ord_aeos, Halii, "uarni indomitae gentes, auri tamen metalla fodiunt. =* iis ad
Dontum uscue 'leniochorum )lura genera . . . 'a se ha*et terrarrum sinus e claris-
simis. X Reniochi:, car ne a)ar i n legendele argonautice, sunt din )unct de vedere
geografic i etnografic unul i acelai )o)or cu =riraas)ii, cel cu un o chiu.

) "uetonii Pero Claudius, c. 19+ Dara*at et ad Cas )ias )ortas eE)editionem.XCf. ?a-
ci i Rist. '. 4. X Plinii li*. H'. 1,. 4+ Gt Peronis )rinci)is comminatio, ad Cas)ias
)ortas tendere dice*atur, cuum )etcret illas OCaucasias) cuae... in "armatis tendunt.
<) C. '. Y. voi. b'H nr. .4!5.
,0o& l#ng% 'stru se aflau Dorile Cas)ice i du)% )oetul Da)iniu "taiu ').
=ceste )ori, ce formau *asa de o)eraiune a tru)elor de a)us asu)ra
"armailor, se aflau, du)% cum scrie Dliniu, n masivul de muni numit
Ceraunius

), adec% al CerneY
= doua gru)% de mun, [ord_aei, car du)% descrierea lu Dliniu n-
ce)eau de l#ng% Dorile de fer, sunt identici cu muni districtului [orjL,
din )%rile de nord-vest ale ?&re:-rom#nesc:.
.
). >e asemenea s'a ma )%strat
n to)onimia rom#n% i numele tri*urilor Halii i "uarni, de car face
amintire Dliniu. Cea de #nt#iu localitate de l#ng% Dorile de fer )ort% numele
de [ura H%ii, adec% a Halii cele: mari, sL a clisure: >unari:. hr numele
"uarnilor s' a conservat )#n% ast%-dl n numele comunelor rom#nesc
"o Harna-de-Jos, si /o v ar n a-de-sus din )laiul Cloanilor, o regiune, unde
se lucrau minele nc% din tim)urile ante-romane I).
=celeai Dori de fer mai sunt amintite i n secuiul al 'H-lea al ere
cretine su* numele de 3erratae Dortae, i ele scrviau, du)% cum ne
s)une Claudian, ca *asa, de o)eraiune )entru incursiunile [eilor n
)%rile de a)us ale im)eriului roman
4
).
<) "taii "ilv. li*. 'H. 0. v. ,4 secc.
=t tu si longi cursum da*it =tro)os aevi............
3orsitan =usonias i*is frcnare cohortes, =ut Mheni
)o)ulos, aut nigrae litora ?hules, =ut s t rum
servare latus, metuendacue ) ortac
Yi mi naCas)i acae.
-) Plinii lib. %. "7. ,.O #f. mai sus )ag. 014.
') Confiisiunea ntre D o r i l e Cas)ice din =sia i ntre Dorile Caucasice de
la istru mal )roduse o nou% ret%cire in geografia antic%. 6unii [ord_aei fur% trans-
)ortai i localis#t$ n )%rile meridionale ale =rmeniei, n a)ro)riere de ?igru. X
>e altmintrelea o eE)cdiiunc a Momanilor asu)ra "armailor din Guro)a, cu tru)e
din Uritania, din [ermania i 'll_ria )rin Caucasul asiatic, ar fi fost n contra celor mai
elementare )rinci)ii de strategia.
0
) Y#ng% /ovarna-de-jos se afl% dlul numit Mud in % Oadec%, din care so estr%geau
metale).X D%reul, )e care Dliniu -' numesce amnis d ir i odoris, )ort% ast%-di numele
e "latinic, adec% )(r(u eu a)% serat%, seu mocirlos 1 el curge n >un%re tocmai )rin
acelai loc, unde se aflau n vechime Dorile de fer.
4
) #laudlanl Uell. [et, v. .,
secc+
Ponne vide*antur, cuamvis adamante rigentes, ?urri*us
invalidis fragiles )rocum*ere muri, 3errataecue [ei
s ultro se )andere ) o r t a e f
bbb. 'PGYG CF [G6G ')'P "?ZPC= YF' DM`6G?RGF.
Dliniu n istoria sa natural% vor*ind des)re originea gemelor, i curn au
ajuns ele 'a o admiraiune aa de mare, ne s)une urm%t4rcle +
7>u)% )ovestirile )o)orale, )rimul us, ce s'a f%cut cu gemele, nce)e de
la st#nca din Caucas Oa lu Dromethcu). `menii voind sC sim*olise;e n-
catenarea i suferinele lu Drometheu au nce)ut se lege jur m)rejur cu
fer c#te un fragment din st#nca acesta i se-1 )orte n deget. =cesta este
nce)utul inelului i acesta a fost )etra )reies% seu gem%<
E
).
>es)re aceeas tradiiune scrie i R_gin+ BJoe, ca se nu-l calce jur%-
rnentul, ce-1 f%cuse, c% nu va li*era nic o-dat% )e Drometheu din catcnele
sale, i )use n m#n% un inel, din acelai metal ca i catenele, i n care,
densul a. mai )us i un fragment din st#nca Caucasulu< K).
"t#nca lu Drometheu, care forme;% i ast%-d cel ma im)ortant monu-
ment al Car)ailor, se *ucurase n anticitatea )reistoric% de o mare vene-
raiune. Ga era em*lema Danteonului )clasg. =cesta st#nc% era figurat% de
asu)ra )orilor c_clo)ice ale 6_cene1 ea era re)resentat% ca un sim*ol
sf#nt al eternit%ii )e stelele funerare ale "icilie, Cartagene si chiar n
catacom*ele cretine ale Momei
.
).
` alt% stel% funerar%, ce a fost desco)erit% n necro)ola )reistoric% de la
Uologna, ne nf#fisc;% de asemenea o imitaiune a formel, ce o are acesta
legendar% st#nc% din Car)a I).
') Dlinii R. P. li*. bbbH''. 1+ iuae fuerit origo gemmarum............3a*ulae )ri-
mordium a ru)e Caucasca tradunt+ Dromcthoi vinculorum inter)retatione fatali+
)rimumcue saEi hujus fragmentum inclusum fcrro, ac digito circumdatum, hoc fuisse
anulum, et hoc gemmam.
3) ?@2lni =stronom. ''. 1,. X Cf. "er vi us in Gclog. H'. 0.
.
J ` )ictur% din cr_)ta Yucine: Osec. 'X'') n catacom*ele Momei ne nf%ie;%
acesta st#nc% in aceeai form%, ori cu alte cuvinte n aceleai fee, cura se afl% re)ro-
dus% mai sus la )ag. .,!. O= se ved Porthcotc et Uroqnloq, Mome souterraine,
1522, ). .,).
-) >ertrand et Gclnac\ Yes Celtes, ). 14,X144.
DGYZ"['' "hF DM`?`-Y=?'P''
O=M'6'').
CCC4. WPCGDF?FM'YG D`D`MFYF' DGY="[.
1. Nec@imea rasei pelasge.
nc% nainte de imigraiunea [recilor, Colilor si a [ermanilor n inuturile
iro)el, cea ma: marc )arte a acestu: continent, era ocu)at% de o ras%
men: venii din =sia, )e can autorii grecesc: i numiau n general De-
sg i ?ur sen .
=ceti Delasg formase n tim)urile ante-elene, cel ma: ntins, mai )u-
Knic,-si mai remarca*il )o)or, o naiune, care din )unct de vedere moral
material a schim*at faa Guro)ei archaice.
Delasgi: ne a)ar n fruntea tuturor tradiiunilor istorice, nu numai n Glada
n 'talia, dar si n regiunile din nordul >un%rii i ale 6%ri negre, n
'ia mic%, n =s_ria i n Ggi)et. G: re)rsenta ti)ul originar al )o)drclor
i numite arice, care a introdus n Guro)a cele de #nt#iL. *eneficii ale
'ilisaiunil.
Frmele estensiunil lor etnografice, )recum i ale activit%ii lor industriale,
ma: afl%m i ast%-d )e cele trei continente ale lumi vechi1 nce)#nd din
nu Porvegiei )#n% n )ustiurile "ahare:, de la isvArele nurilor =raEe
i 1
u
B D#n% la `ceanul atlantic.
ns

lstona
lor )olitic% i istoria civilisaiunil lor sunt aco)erite de ntu-recul
vechimii.
Datinele date, ce ne-aL rAmas asu)ra Delasgilor, ne nf%ie;% )e acest
mare si admira*il )o)or numa: n ultimul )eriod al istoriei sale, atunci
c#nd inde)endena sa )olitic% era distrus% a)ro)e )este tot locul st c#nd
numele seu nce)e se dis)ar%. >in nefericire ns%, chiar si aceste )uine date,
fragmentare, ce ne-aL r&mas des)re Delasg:, ne sunt transmise de ce, cari i-au
cucerit, i-au distrus, i-au )ersecutat, i-au m)r%sciat, si n urm% i-au calum-
niat. =st-fel c% istoria e)occ lor de nflorire, de )utere i estcnsiune teri-
torial%, n Guro)a, =sia i =frica, istoria im)erielor i instituiunilor sale, a
artelor i industriei lor, a remas nmormentat%. Cu deose*ire istoria )olitic%
a Delasgilor meridionali se ncheia cu c%derea ?roici. >e aici ncolo tot ce
mai afl%m des)re acet Delasg: din jurul 6%rii egee, sunt numai sim)le
amintiri de resturi mici i m)r%sciate, silite de inimicii lor se emigre;e din
o er% n alta, s)re a-l c%uta o nou% )atria.
Dentru )o)orul grecesc, Delasgi erau ce mai vechi dmen: de )e )%ment.
Masa lor li se )%rea at#t de archaic%, at#t de su)eridr% n conce)iunW, )u-
ternic% n voin% i n fa)te, at#t de no*il% n moravuri, n c#t tradifiunile si
)oemele greccsc atri*uiau tuturor Delasgilor e)itetul de Bdivini<, "cot, I)
adec% omeni cu calit%i su)ranaturale, asemenea deilor, un nume, ce el ntru
adev%r 1'au meritat )rin darurile lor fisice i morale.
[recii - )erduse de mult tradiiunea, c#nd, cum, si de unde au venit
e n inuturile Glade1 ns% el aveau o tradiiune, c% nainte de denil a
domnit )este )%mentul ocu)at de el un alt )o)or, care a desecat mlatinile,
a. scurs lacurile, a dat cursuri ndue rurilor, a t%iat munii, a m)reunat
m%rile, a arat esurile, a ntemeiat orae, sate i cet%i, a avut o religiune
n%l%tdre, a ridicat altare i tem)le deilor, i c% acetia aii fost Delasgi.
>u)% vechile tradiiun grecesc, Delasgi locuise n )%rile [reciei nc%
nainte de cele ddue diluvii legendare, ce se v&rsase )este =ttica, Ueoia
i ?hessalia, unul n tim)ul regelui `g_ges

) i altul n tim)urile lui >eu-


calion
5
). Gl domnise aa dar )este continentul grecesc nc% nainte de tim-
)urile lui Poe.
Fn ram al )o)orului )elasg, =r cad i i , ce locuiau )e culmile i v%ile din
centrul Delo)onesulul, aveau tradiiunea, c% d#nii au fost )e )%ment nc%
') Romcri 'lias, b. v. 091 `d_s. b'b. v. 122 + ciot ts rFbaufoY X =esch_li "u))l.
v. 942+ "is 'hbaofujv. X >u)% >ion_siu din Ralicarnas O1. 15) Delasgi de l#ng% >o-
ri on a erau considerai ca sfini Otc)ol), c%rora nime nu cute;a a le face res*oiu.
I) 'n tim)ul diluviulu lu `g_ges domnia )este =rgos Dhoroneu, tat%l lui Delasg
OGuse*ius, Drae). Gvang. b. 1!. ). 059, in 3ragm. Rist. gr. '. .5,. 5).
5
) Rerodoti li*. '. c. ,4. - =)ollodorl Ui*i. li*. H'''. .
42!
K inte de ce luna ar fi a)%rut )e ceriu I). Cu )rivire la acesta im)ortant%
ditiune, scholiastul lui =)olloniu Mhodiu se es)rim% ast-fel + B"e )are,
l=rcadil au esistat nc% nainte de lun%, du)% cum scrie GudoEus n
scrierea sa '?e)o"oT. hr ?heodor scrie, c% luna a a)%rut )e ceriu cu )uin
Qnainte de res*oiul lui Rercule cu [iganii. ?ot ast-fel ne s)un =risto din
Chios si >ion_siu din Chalcida n c%rile lor des)re `rigini<
J
).
n fine G)hor, unul din scrut%torii ce mal diligeni a: anticit%i i
istoric iu*itoriu de adev&r, care tr%ise n secuiul al 'H-lea a. Chr. scrie +
B?radtiunea ne s)une, c% Delasgi au fost cei ma str%vechi, cari au
domnit )este [recia<
s
).
. (ivilisaiunea preis&oric, a rse& pelasge.
C#nd Delasgit a)%rur% )entru )rima or% )e )%mentul Glade:, e: nu aflar%
aci, du)% cum ne s)un tradiiunile, de c#t o )o)ulaiune rar% si sel*atec%,
risi)it% )rin muni i )%dur, tr%ind -n caverne, f%r% societate, f%r% legi, f%r%
religiune si f%r% cunoscine utile.
=r c a di i, )o)or )astoral i vite;, ce mai vechi locuitor n Glada, )o-
vestiau, du)% cum ne s)une Da u sania, c% cel de #nt#iu om n%scut )e
)%ment a fost Del a s g, un *%r*at, care se distingea )rin m%rimea, )rin
)uterea si frumsea figure$ sale i care ntrecea )e toi ce alal muritori
)rin facult%ile s)iritului seu1 c% acest Delasg, du)% ce a nce)ut se domnesc%,
a fost cel de #nt#iu, care a nveat )e omeni se-s construiasc% coli*e OEab'JJte-)
s)r71 a se a)%ra de incomodit%ile frigului, ale )loilor si c%ldurilor1 c% el a
nveat )e dmen: se-s fac% haine din )iei de 4ie, le-a interdis, Ta se se
nutresc% i mai de)arte cu fruncle, cu *uruen i r%d%cini, din cari unele
erau )ericu$4se s%n%t%ii1 c% cl a nveat )e omeni, ca sC nu ma m%n#nce
tot feliul de ghind%, ci numai ghind% de fag
0
).
Rr vechiul )oet e)ic =s i u scrie des)re acest Delasg, c% el a fost n%scut
'C =jiollonii 'tlioilii =rgon. li*. 'H. v. 4.X4,. X `vidii 3ast. li*. ''. v. 59X9!+
=nte Jovcm genitum terras ha*uisse feruntur
=rcades, et luna gens )rior i l i a fuit.
' V "e h o '. = )oll. M h. 'H. 40 Oin 3ragm. Rist. [raec. '''. .,, frag. 0.)
#) G)hori fragm. ,0+ Wi "e 'lbasfol iiiv ?ts)l ??,H 'GFa"a "uva`?Fc#vtqv
jovial. \ Rerodoti li*. Y c. ,4 + } k-Ealov ti jj.lv Rebao-ftEAv . . . s<vo. X Cf. i*id.
li*
- H''. 141. H'''. 00.
') Dansaulae [raeciae >escr. li*. H'''. 1.
I
din BD%mentul cel negru<, )e culmile cele nalte ale munilor, ca se fie nce-
)%toriu genului muritoriL
1
).
Fn alt re)rsentant al vechii civilisaiun )elasge a fost divinul Drometheu,
fiul lu: la)et, fiul [aee.
Doetul Gsch_l, n una din cele ma frumosc lucr%ri ale sale, ne nf%ie;%
)e Drometheu es)un(nd singur *eneficiile, ce le-a adus densul omenimi.
B=ceti omeni,< dice Drometheu, Bnu cunosceau nici arta cum se constru-
iesc% case de c%r%mid la lumina sArelu:, nic modul cum so lucre;e lemnele,
ci locuiau )e su* )%ment n ascunsurile cele ntunecase ale cavernelor, n-
tocmai ca furnicile cele agile 1 ei nu aveau nici un semn sigur, ca se cu-
nosc%, c#nd are se fie ern%, c#nd are se sosesc% )rim%vara, anutim)ul fio-
rilor, c#nd are se fie var%, anutim)ul fructelor, ci duceau o vie% de )e o
di )e alta, li)sii cu des%v#rire de or-ce cunoscine, )#n% c#nd eu i-am
nveat se cunosc% res%ritul stelelor i a)usul lor, lucrur de altmintrelea
greu de nsemnat. =far% de acestea, eu i-am nveat sistemul tuturor sciin-
elor utile1 eu am aflat modul de scriere, i cum omenii, )ot se in% n
minte tete sciinele1 eu cel de #nt#iu am )rins n jug animalele, ce )ot servi
la trans)orturi. Pime altul, de c#t eu singur am inventat cor%*iile cu )#n;e,
ca omenii se )ot% trece )este mare...........6ai nainte, dac% se nt(m)la, ca
cine-va se se *oln%vesc%, el muria din li)sa mijlocclor de vindecare, )#n%
c#nd eu le-am ar%tat, cum au se com)un% medicamentele i cum se )ot
vindeca de t4te *elele1 eu am introdus diferite modur: de a cunesce viito-
riul..........i n fine cine )ote se afirme, c% ar fi aflat mai nainte de mine
lucrurile cele folositAre ascunse su* )%ment, cum sunt arama, ferul, argintul
i aurul< -

).
Delasg i Drometheu sunt )ersonificarea vechii culturi )elasge, i tot ce
ne s)un tradiiunile, c% a inventat, ori creat s)iritul lor, a)arine geniului
ntregului )o)or.
>e asemenea esista n Creta o vechia tradiiune, ca >act_li: i Co-
r_*ani, tri*uri )elasge, au fost ce: de #nt#iL n acesta insul%, cari au
nveat )e omeni se forme;e turme de oi, se domesticesc% i alte genuri
de animale, )orci, ca)re, vite, cai1 c% ei au nveat )e omeni m%iestria de
a arunca cu lancea Oarma naional% )elasg%) i de a tr%i n societate co-
mun%1 c% e cu deose*ire au fost autorii *unel nelegeri, a vieii regulate
/i cum)etatc
s
).
I) ?ansaniae li*. H'''. 1. 0. ) :e!c\@li
Drometheus vinctus, v. 0,! secc. ') >lodori
"icnli li*. H. c. 40.
>atele, ce le avem des)re istoria vechia a Delasgilor, cores)und )e de)lin
fa)tele, ce ni le )rocur% archeologia din e)oca neolitic%.
)elasgi ne a)ar du)% vechile tradiiun istorice ca una i aceeai )o)u-
latiune cu n e o l i t i c i i , car introduc n Guro)a cele de #nt#iu elemente
ale civilisaiuni, animalele domestice, cultura cerealelor i o art% industrial%
mal )rogresat%. Chiar i ol%ria neolitic%, )ort% semne de ornamentaiune i
gim*ole mistice )elasge.
?ot ast-fel tradiiunile grecesc atri*ue Delasgilor cel de #nt#iu cult al
d e i l o r n Guro)a.
Cu deose*ire se s)unea des)re =rcad, c% deni au fost ce de #nt#iu,
+ar au f%cut sacrificii i ceremonii religiose deilor
7
).
[recii de alt% )arte, du)% cum seim, m)rumutase )rinci)alele lor divi-
lit% de la Delasg: I).
Joe ce$ vcchiL al Momanilor )urta n m#n% o )etr% n loc de fulgere
.
),
1i )e acest Ju)iter Ya)is Momanii f%ceau cele mai o*ligatore i mai
olemne jur%minte ale lor '). Chiar i n ritul jur%mintelor, Momani )%strar%
>an% t#rdiu usul )etrilor sfinte de sileE
U
).
>in )unct de vedere istoric aa dar fa)tul este )ositiv+
nainte de civilisaiunca grec% si egi)ten%, o civilisaiune mult ma
vechia 1e reversase asu)ra Guro)e. =cesta a fost civilisaiunea moral% i
material% i rasei )elasge, i care a deschis un vast c#m) de activitate
genulu ome-icsc. 'nfluenele acestei culturi )elasge au fost decisive )entru
sortea mu-Kitorilor )e acest )%ment.
Delasgi au fost adev&rati: fundator: a: stari: ndstre actuale.
-) P@2ini 3a*. 20+ =rcades res divinas )rimi >iis fecerunt.X?erodot4 li*. 44. c ,+
Gfl->ov 5s jt#v-u it)#;)ov ol '?ebassoi vl'oisi titsuajisvoi.
') Rerodot' li*. ''. c. ,1 i ,.. X '''atonis Crat_lus OGd. >idot, voi. ''. ). 9.). X
Momanii nc% atri*uiau Delasgilor riturile lor religiose. ` vi di i 3ast. li*. ''. v. 51X5+
nde >eum col i mus, devect acue sacr a Del asgi s 3lamen adhuc )risco more
>ialis agit.
Q) =rnohii li*. 'H. ,. X =ugustin$ >e civit. >ei, ''. 9.
0
) 3estus, v. Ya)idera. X Ciceronis 3am. 2. 1. X [cllii li*. ', 1. - /i ast%-d n
inele )%r locuite de Mom#ni, erani jO,r# cu o )etr% n m#n%, ori )un(nd m#na )e )etr%
iud. Covurlu, corn. C%v%dinesc' i 6cstec%ni).
-) Fi1li li*. '. 01 'b. ,1 bbb. 0.. X Dol_*ii li*. '''. 4.
CCC44. DGY="['' 6GM'>'`P=Y'.
1. Belasgil n peninsula Femului.
Delasgi, )o)orul cel estins al lumii vechi, domnise n tim)urile antc-istorice,
nu numai )este continentul Glade, dar )este ntreg% )eninsula Remului.
Poi vom rsuma aic: diferitele date, ce le afl%m n acesta )rivin% la autorii
grecesc.
?hessalia, teritoriul cel mai fertil i mai frumos al [recie: vech:, situat
ntre muni `l_m), `ssa, Delion i Dind, )urta o-dat% numele de Delasgicon
=rgos
J
),Delasgicon )cdion

), adec% c#m)ia Delasgilor, iDelasgia


.
).
G)irul, fera lu: D_rrhus, o regiune cu v%i ad#nci, s%l*atece i n )arte
fertile, a fost o-dat% locuit de Delasg
0
). =ici se afla > o dona, metro)ol%
religios% a Delasgilor din e)oca homeric%
4
), unde su)rema divinitate, ce
guverna )%mentul i ceriul, era adorat% su* numele naional de BJoe al
Delasgilor<, feue, ::sbaa?oqT B).
ntreg Delo)onesul, o er% aco)erit% cu )%duri vaste, *r%sdate de
rur i )#raie numerose, i n condiiun forte favora*ile )entru o vief%
)astoral%, se numise n vechime Delasgia, du)% cum ne s)un istoricii
=cusilau ') i G)hor
5
).
=rcadia, o regiune ncunjurat% de tdte )%rile cu muni si locuit% de
un )o)or )astoral, cu moravuri sim)le si )atriarchate, avuse o-dat% numele
de BDclasgia<
9
).
-) ?omerl 'lias. ''. v. 451+ rhbasfiEiv
v
=)-xo. X "tra*onis [cogr. H'''. 4. ,.
s
) "tra*onis [eogr. 'b. ,. + rtsbaa_iEiv irs"iov.
') Rccat.iei 3ragm. ..0+
C
'' Goaaba "e 'hbao-fJa 'Eabcto k-A r?sboirfou to_ jaaibeA-oa-
noi1 O3ragm. Rist, grace. '. Gd. >idot ). ,. X Cf. i*id. vol. 'H. ). ,!1. X Gustathii
Comm. in >ion_sium v. 02.)
0
) "tra*onis li*. H. . 0+ itobbol "e Ea: lk ''ltsi)iur.Ek lTvrO 'lbaa-ctEk t')-$)E'EBv,
M) 8traboiil! li*. %44. 7. 1+.
S) ?omcri 'lias bH'. ...
3) :cu!ilai fragm. 11] ''sba[foc...........X+f' ou -fj nebotri__vjaoa YupZ, [&O Lal -:na bs-
foOJ.vr), xih_a)'. 'l'a)iabiaT Eal =a)Gcovjc, 'lebaofJa eEba"-fj O3rag. Rist, graec. '. ). 1!1.)
5
) 7p\ori fragm. ,0+ noit tv@v lhboicoqr,-o_ "e M%a+%lnv D&+rpOv K/f o)oc Ebrz5--jvat O'*id.
). 05). X Dl i ni i l i *. 'H. ,. 1+ Del o)onnesus a))el lat a et Del asgi a.
I) "to)h. Uj;. + '=)Eaoa- uEabeto "s 'hbaofWv@, iuT P'.EAbao1 ?Czi,?CfOj. X ?ci-odotl li*.
4. 104+ '=)Ek"T >sbasfol. X Conferesce cu )rivire la Delasgi din Glada i Uruc^, iuue
s u l, regatul lui =gamemnon, cele*ru )rin oraele sale 6_cena i
?'rvnt unde s'au desco)erit n tim)urile ndstre tesaure ne)reuite ale une
'vilisatiun nmorm#ntate )elasge, a fost de asemenea o )atria a Delasgilor.
?-i Gsc*_l si Guri)ide, =rgosul )ort% numele de Dela s g i a
@
).
Ueoia de asemenea, o er% avut% de turme de o, de cired: de vite, .
ergheli de ca?, unde se aflau faimoii'muni Darnas i Relicon cu v%ile l r
cele frumose dedicate divinit%ilor, a fost n vechime locuit% de Delasg

). ?ot
ast-fcl si =ttica, o sim)l% )rovincia agricol%, ne a)are la nce)utul
istorie sale ca o regiune locuit% de Delasg
.
). =thena, centrul viee inte-
lectuale si )olitice a [reciei vechi a fost ntemeiat% de Delasg. n tim)ul
c#nd Delasgi domnise )este [recia, scrie Rerodot, =thenieni: au fost
Delasa I)K vidul cel )uternic, ce ncunjura o-dat% acro)ola =thene, era con-
struit de Delasg, ::sbas_q.uv ?WW-N`W
,
). Chiar i n tim)urile im)eriulu roman
o )arte din oraul =thene )urta numele de Dalasgicon g).
6acedonia ntreg%, o er% cu ideale mar )olitice, i st%)#na lumi n
tim)urile lu =lesandru cel 6are, avuse n vechime o )o)ulaiune )elasg%
2
).
6acedo, )atriarchul naional al 6acedonie, ne a)are n vechia genealogia
a )o)orelor din )eninsula Remului, ca un descendent al lu Delasg
5
).
>e asemenea scrie Rerodot, c% Delasgi, ce locuiau n regiunea Dindulu, se
numiau 6acedoni g).
Hechile )o)ulafiun ale 'll_rie, erau de aceeai naionalitate cu 6ace-
donenii
1!
). >iferitele gin ale aceste regiun, Yi*urni, >almai, la)odi,
Neteres de Delasgis tradiderint. >issertatio inauguralis historica, Hratislaviae, 1550.
') =esch_li 3rom. v. 54!1 "u))l. v. ,! sccc. X Guri)itlis '`)lstfj v. 42,. 509. 14111
'''fi-flvsia +'f\ ev =mbc, v. 10901 '?)-EEbrjT uaivonsvot, v. 04. X Gll"tilthii Comm. in >io-
l_sium, .02+ GAf.it'.-rjT te Ea: ?`rC '=)f eiou 'ljboia-co9T otosv elr.uiv, 'l#bat '?sbas?ol, #avat"oc.
il At)ov. X "tr.i*onis li*. H'''. 4. 9,
') "tra*ouis li*. 'b. . ,+ e?)-rjiai N K< ?-WJH >o'.mtav a>tr,v tntfiEra#v irme [)#Esc,
iscB.#zie_ot ?`j Uoi`j?oAc, Ea: Febao?oi v.X.7 #bboi )i)aa)oi. X '*id. 'b. . ..
,
) Rcrodoti li*. '. c. ,2 + += ' =qEuv B' vot u4v nsbaoftElv. X Cf. i*id. li*. H'. 1.21
'fil. 90.
0
) Rcrodotl li*. H'''. 0.
#V Rcrortoti li*. H. 40.- 3ragm. Rist graec. ''. 111. 121 'H. 0,2. ..
') "tra*onts li*. 'b. . .. - Cf. i*id. H. . .1 H. . 5.
') JustinFi*. H''. 1. 1+ 6acedonia . . . Gmathia cognominata est. . Do)ul us
elasg i.
e
) =)olloaorl Ui*i. li*. '''. 5. 1.
. 'QK l-
,
4+ olEse ev ll-v"q 6aEs"viv Os#-vo) Eabeuiievov
8 ^PPlaiil Uell. 6ithr. ,,.
>indari:, Ur_gi:, U_llioni:, ?aulanil, >asarefi?, =rdiei:, >ardani: etc. au numc,
moravuri i tradifiun: )elasge.
'll_ria aa numit% B*ar*ara8 )urta din tim)ul lu: =ugust, numele de
' R_r i s Momana.
n fine ntreg teritoriul ?hracie, care ntr'o vechime de)%rtat% cu)rindea
si )o)ulaiunile omoglote din nordul >un%ri de jos a fost de asemenea o
ter% )elasg%
J
). ?roiani i 6_sieni:, ne s)une Rerodot, f%cuse n tim)urile
)reistorice o mare es)ediiune n Guro)a, i dcni su)usese ntreg% ? h raci a
)#n% la 6area ionic%
$
J. ` )ro*% aa dar, c% ?hracil constituiau n aceeai
e)oc% una i aceeai naionalitate etnic% cu Delasgi din =sia mic%.
n fine )oetul Gsch_l ne nf%ise;% urm%tdrca icon% des)re estensiunea do-
minaiuni )elasge n )%rile de sud-ost ale Guro)ei. Megele Delasg din =rgos
se es)rim% ast-fel c%tre >anaos+ BGu sunt Delasg..........>omnul acestei teri.
[intea Delasgilor, numit% ast-fel cu tot dre)tul du)% numele mieL, regele lor,
st%)#nesce acesta er%. Gu domnesc )este tot )%mc'ntul, din care se sco*er%
rul =lgos O=ltos-) i "tr_monul, ce curge din )artea de unde a)une
serele, ntre hotarele m)er%iel mele se afl% i era Derrhe*ilor Odin
nordul ?hessalie) i inuturile dincolo de 3ind l#ng% Dacon: si munii
>odonel OG)irul). 6arca ntreru)e, ce e dre)t, hotarele terci melc, ns%
domni a mea se est i nde i di ncol o de mare, r numel e erel ace-
steia este =)ia<
.
). Mul cel im)ortant, de care ne vor*esce aici Delasg,
ce curgea de la marginea lumii, de unde a)une serele, care nghea n
tim)ul iernel
0
) i care se afla n ;ona de unde sufl% v#nturile cele reci
4
),
nu este nici de cum "tr_monul ?hracie, ci 'strul cel faimos al Guro)ei
4
).
') n tim)urile ma t#rdi se mal amintesc n )eninsula muntelui = t h o s unele resturi
ale vechilor Delasg ORerodot, '. ,2.--"tra*o, H''. .,.--?huc_d i des, 'H. 1!9).X
"c_mnus d i n Chio O`r*. >cscr. v. ,5,) nc% vor*esce de D e l a s g i o i emigrai
din ?hracia n insulele "c_ros i "chinthos. X Cf. [ise^e, ?hra^isch-Delasgische
"t%mrne der Ual^anhal*insel, )ag. A:. .1.X [ooss O"^i;;cn ;ur vorromischcn Cultur-
geschichte der mittlcren >unaugegcnden, in =rchiv d. Hcr. f. sic*cn*. Ynds^undc, P. 3.
b'H, ). lis)+ qelche Olll_rier, ?hra^er) mit den Dclasgcrn [riechenlands und den
"iculern 'taliens identisch sind.
l
) Rcrodoti li*. H''. !.X "tra*o Ob'''. 1. .1) de alt% )arte constat%, c% multe nume
)ro)rii sunt comune la ?hrac i la ?roian . X 6_sieni: O6oot), ce emigrase din
rhracia n =sia mic%, erau de aceeai origine i lim*% cu 6o es i sdu 6_sii dintre
>un%re i Rem. O"tra*o, blt. .. .1 H''. .. 1 b'''. 1. 5).
') =esch_li "u))l. v. ,!.
') =cscli_li Dersacus, v. 092.
I) =esch_li =gamemnon, v 19.
') Dlndni-l `J_m). '''. 15.
n tim)urile vechi rurile cele mari, cu deose*ire 'strul cel sf#nt, Oc%ruia
. sacrific% si =lesandru cel 6arc), scrviau n locuiunile oficiale s)re a nf%ia
m%rimea, )uterea i tr%inicia unul im)eriu.
Mcgi cei vechi, du)% cum ne s)une > in o n, da ordin se aduc% a)% din
'stru si din Pil, )e care o conservau n tcsaurul lor, ca se )ro*e;e m%rimea
im)erielor, i n consecin%, c% ci sunt domni tuturor I). =celeai cuget%r
voicsce se le es)rime Delasg, i acesta este adev&ratul neles al tradiiuni,
)e care ne-a transmis'o Gsch_l

).
. Belasgi n insulele <rii egee.
>e la C#r)aci i din )eninsula liemulu, Delasgi se res)#ndise nc% n
cele mai de)%rtate tim)uri )reistorice )rin tote insulele )rinci)ale ale =r-
chi)elagulu.
'nsula Yemnos consecrat% dculul )elasg Hulcan, cum si insula vecin%
'm*ros, amcnddue situate n a)ro)iere de >ardanele, au fost locuite de
Delasg, din o vechime forte o*scur%
5
).
'nsula "amothracc din aceleai )%ri ale m%rii cgee, cele*r% )rin cultul
Ca*irilor seu Cor_*anilor, i unde desc%lecase mai #nt#iu >ardan, al doilea
)atriarch al )o)orului troian, avuse la nce)ut o )o)ulaiune )elasg% B).
I) >inouis fragm. 14 Oin 3ragm. Rist. gr. ''. 9).
' ) D%rerea l u Pie*uhr des)re Delasgi din Guro)a OMAmische [eschichte, '
?hcil. Uerlin, Herlag Meimer, 15.. ). ,4)+ 'ch stehe an dem viel, von qo aus sich der
nrcis u*erschaut, qorin ich )elasgische H A l ^ e r . . . al s fest angesessene, m%ch-
tige, ehrenvollc Pationen, in jener veit gcfundcn und erqiesen ha*e, die grAs-
Utentueils, vor unsrer hellenischcn [eschichte liegt. Picht a:s R_)othuse, sondern mit
voiler historischer F*er;eugung, sage ch, dass eine veit qar qo die Dclasger,
vielleicht damais das a usgedehnteste aller HAl^er in Guro)a, vom Dadus und
=rnus *is gegen Uos)horus qohntcn . . . dass die nordlichcn 'nscln im ag%ischen
6eer die nette ;qischcn den ?_rrhenern =siens, und dem )elasgischen =rgos er-
ie ten. X Pie*uhr este singurul dintre istoricii germani, care nce)use se ai*% vederi
Uai clare asu)ra e)occi )elasge. ns% ictfna etnografic%, ce ne-o )resint% densul, nu e
-om)let%. n cercet%rile i studiele sale asu)ra vechilor Dclasg, densul avuse n vedere
iuraai )eninsula italic% i *alcanic%. =t#t i se )%rea de ajuns )entru istoria sa roman%.
') Rerodoti li*. H'. 10!+ 6aticac m niavo . . . v t Eanavo-a1 OO KGba'.ouvuot toL uv
Q)soaaio ]1 =?JFH`H t)o?jf)sus levai eE t-rj v-coou tos1 '?ebaafoot. X "tra*onis li*.
vaEbidvj1 ]R tc)iitouT 7)-i)c:v ku?o9 OrtsbaofoiJ) tu ns)i =ajivcv Bal Q'
Kt-at. X Rerodoti li*. v. 4. X "tra*onis li*. H''. frag. .,+ /E-r
Q
J7FH`O
?O` - -
). . T % 1t _
> ?erodoti li*. @@. ,1. \ "lm*oiiis li*. H''. fragm. 09. ,!.
?ot ast-fel i > e 'o s, insula cea sf#nt% a anticit%i grecesc$, unde Yatona,
)elasg%, )ersecutat% de Junona, n%scuse )e deul cel )o)oral al lumii vech,
se numise o-dat% Delasgia, du)% cum scrie Picanor =leEandrinul
l
).
'nsula Creta, regatul lu 6inos, a celu ma mare legislator din e)oca ante-
troian%, )atria ado)tiv% a Cureilor seu Cor_*anilor, ni se )resint% de
asemenea locuit% de Delasg
a
).
'nsula /am os, )atria filosofului D_thagora, a fost n vechime )elasg%
s
).
>ion_siu Deriegetul numcsce acost% insul% reedina Junone: )elasge
0
).
'nsula Yes*os, )atria ma multor *%r*ai erudii i escelenl, de unde
erau filosofii Dittac, ?heo)hrast, Dhanias, istoricii Rellanic i ?heo)hane,
c#nt%reii =rion i ?er)ander, )oetul =lceu i )oetesa "a)ho, nc% se nu-
mise o-dat% Delasgia
,
).
Chiar i insula Mhodos, unde se afla una din cele e)te minuni ale
lumii vechi, statua cea colosal% de aram% consecrat% "orclu: O"olis colossus),
a fost la nce)ut )elasg%
4
).
>e asemenea au fost locuite de Delasg, insula "c_ros
2
) si insula
C h i o
5
), al c%rei locuitori se glorificau, c% *etr#nul c#nt%re Romer a
fost unul din cet%enii lor.
n fine o insul% )elasg% a fost i Gu*ea. =ici, du)% cum ne s)un tra-
diiunile, dcsc%lecase Rello)s, un fiu al lui 'on seu lanus, si de la acest
Rello)s insula Gu*ea a fost numit% mal #nt#iu Rello)ia g).
.. Belasgil n =sia mic, n SJria, <esopo&amia i =ra6ia.
nc% din tim)urile )rimitive ale istoriei, rasa )elasg% se estinsese de)arte
nu numai n continentul Guro)ei dar i n regiunile =siei mici, )e c#m)iile
I) Plcnnorls 3ragm. 11+ =vjboc...........sEabecio.............E' N.l Rsiao-)a. OCf. 3ragm. Rist.
grace. '''. 4..).
K) Roiuerl `d_s. b'b. 122. X Rcrodoti li*. 1.12..X>iodori "iculi li*. H. 40. 5!. 51.X
>ioni_sii Rulic. li*. '. 15. 1.
Q) Rcrodot i li*. '. 10. - Cf. i *i d. l i*. H''. 90.
0
) >lon_sii `r*. >escr. v. ,.0.
,
) "tnv*onis li*. H. . 0+ vu. -)i) ?fJH =agov ''sbaasWav slfi-rjuaoi. Rerodoti li*. H. 4.
Q ) Fi odor i "i cul i l i *. H. ,, s ecc. X "t r a*oni s l i *. b. .. 21 b' H. . 2.
') >iodori "iculi li*. b'. 4!. ')
"tra*oula li*. b'''. .. ..
s
)
"te)hauus U_;., v. 'Gbbonta.
le fertile ale ?igrului i Gufratului i )e ermurclc oriental al 6cditerane
1
).
n ce )rivcscc =sia mic%, geograful "tra*o, n%scut n Ca))adocia, scrie
rm%torele+ Bc% Dclasgi au fost un )o)or mare, se )otc documenta i
alte isv4re. =nume 6enecrat Giaita, n cartea sa des)re B`riginile ora-
selor8 ne s)une, c% ntreag% regiunea maritim%, ce se numesce acum
'oni n ncc)(nd delk 6_cale i de la insulele vecine a format o-dat% lo-
cuinele Delasgilor<

). ?ot ast-fel ne scrie Rcrodot, c% 'onien i , car


trecuse din =chaia i din Delo)ones )e ermurele =sie mici On Y_dia i n
Caria) erau de naionalitate Delasg.
ntre oraele cele ma renumite ale Delasgilor lonien au fost Gfesul i
6i l et ul .
n G f es se afla tem)lul cel magnific al >iane$ Gfcscne, una din minunile
lumii vechi, unde acesta divinitate era nf%iat%, nu ca o virgin%, ci du)%
ideile religiose )clasgc, ca o mam% nutritAre a tuturor fiinelor vi:1 av(nd
)c)tul seu aco)erit cu un mare numer de e
.
).
Cu deose*ire 6iletul ajunsese la un grad nalt de )ros)eritate. 'ncurs
de mal multe sccule, 6iletul figurd-;% ca )rimul ora maritim si comercial
al lumi vechi, rival al 3enicienilor, Cartagcnienilor i al GtrusciJor. nc% nainte
de tim)urile argonautice, 6ilcsienil devenise intermediari ntre )orturile 6e-
diteranc si intre inuturile cele avute de turme, de cereale, de vin i de
metale, din nordul 6%rii negre i al >un%rii de jos. Cu deose*ire n )%rile
des)re >acia, 6ilesienil ntemeiasc o mulime de agenii, de sta*ilimente
comerciale si t(rgur: )ermanente.
>in 6ilet era ?ha:es, unul din cel 2 nele)i a: lumii vechi si istoricul Recatcu.
I) Flcfcii*ach, `rigines curo)acac, ). 25+ vunachst hintcr dicscm t h r a ^ i s c h c n
" t am m e, qohnt, j c n se i t s an J r a n i e r und "emiten gren;cnd, der )e ' i i s-
gischc, d. i. der Odamais noch cinhcitlichc) griechisch-italische "tamm.
' ) "ira*onis li*. b'''. c. $. $5 or. "' ol 'lsaac-oi fi_a -Jj v fftvoc, EBi JE ?fJj ]6. i)c
isto)iac outoi GbOj.afc+u)+a`'a 'o'"."'.' 6vfEfN#t?z sm,v A 'l:batfj uv ?m rc)l Et'.ssiov iffjol
tvjv na)abav ??OH vLv 'louviv.-rjv r.sav, XC; 6uE#bfj afNajEsvriv, uno Febacsuv otEeisma'.
jt)`?)ov Ea$ ?kT nb-f@.tov v-ijou. X- i*id. li*., b'H. . 2. X Rorodoti li*. H''. c. 90+
iiov11 Y^ "1cv ). - v _mivov ev 'll.ojtovvrjaio olEsov.............Gv.'Nb#vco Rsbao-j-ol =ftab$1.X
FracH, iaae vctcres de Delasais tmdidcrint, Hratislaviae, 1""0, ). 09+ Jam vero in =sia
minore Dclasgi magnum atcue continuum s)atium o*tinc*ant. Pam tota fere ora
ad occasum vergens cuondam ?el asgi s im)i et a fui sse )ut a*at ur+ 'n
Caria ante Carcs Dclasgos ct Yelcges ha*itasse1 totam oram loniam...........De-
aasgorum fuisse etc. >es)re Delasgi: din Caria amintcsce i 6ela O'. 14). >u)%
e)h. U_;. _. Pivof@, Yelegii Ocari locuiau n Disidia i Caria) erau de naionalitate
Delasg.
') l'aiisaniao li*. 'H. .1. 41 H''. ,. .
` alt% gru)% nsemnat% de Delasg: sta*ilit: )e litoralul =sic: mic:, din sus
de lonien, o formau Goli' <). G erau rCs)#ndit )rin tet% regiunea ?roie de
la C_;ic )#n% n a)ro)iere de rul Rermus n Y_dia

) i aveau aceeai
lim*% ca i Delasgi din Yes*os i din =rcadia. >u)% tradiiun Goli erau
ns% de origine din ?hessalia. Cel mai avut, i ma )uternic ora )e teritoriul
acestor Gol a fost ?roia, cetate )elasg% incunjurat% cu ;idur: vechi c_clo-
)ice, construite du)% legendele grecescl de =)ollo i Pe)tun
s
).
=lte semini vech )elasge )e teritoriul =sie: mic: erau 6_sieni: I),
Uith_ni
4
), Dhr_gieni
4
) i Cauconi ' ), )o)ulaiun )astorale, car
nc% din tim)ur forte o*scure emigrase acolo, unii din 6esia de la >utv%re,
ali din "c_thia, din ?hracia i din 6acedonia.
>e aceeai origine cu 6_sieni: i Cari erau Y_dieni
5
), o )o)ulaiune
avut%, ntins% i vite;%, sta*ilit% )e "rmurclc de a)us al =sic: mic: g) `
)arte din acest: Y_dien:, du)% cum ne s)une Rerodot, trecuse n 'talia su*
numele de ?ursen:
1!
).
Ffme numerose des)re estensiunea etnic% a Dclasgilor )e teritoriul =sic:
mic: ma: afl%m n Y_cia
11
), Da)hlagonia
1
), Dii di a
l.
) Y_caonia,
Cil i ci a i Ca))adoci a
10
).
-) ?erodotl li*. H''. 9,+ ='.obsi . . . . . . Eai 'o it#).-+ EcN.)-'ixj.s_oi llsbao-jol.
8) "trn*onis li*. b'''. 1. .. X Cf. Dansania li*. b. 0. 1.
<) Ju*aiuville, Ye )r. ha*it., '. ). 9.. secc.X3ior, Gthn. Fntcrsuchung u. d. Delasgcr. ). 10.
7) "traltonis li*. H'''. .. 1 b'''. 5. 1. XDlinii li*. H. .. I) Rerodot li*. H''. 2,. X
"tra*onis li*. b''. .. .. B) Rcrodoti li*. H''. 2.1 H. 091 ''. . ') "tra*onis li*. H'''.
.. 121 b''. .. ,. <) Rcrodoti li*. '. 121.
K) Pumele etnic de =oo, .=u
1
io Ontocmai ca i Gu)o, lu)oi etc., cores)unde, n ce
)rivescc vechia )ronunare, la forma Yudos, Yudi. Hechia )atria a Y_dienilor nainte
de sta*ilirea lor n =sia mic% se )arc a fi fost in nordul >un%rii de jos. =ristotcle amintia,
ca un "cit cu numele Y_dus aflase arta de a to)i arama O D l i n i i H''. ,2. 4+ =es
conflare et. tem)erare, =ristoteles Y_durn "c_then monstrasse). n era 3%g%raului
numele familiar de Yud ma esist% i ast%-cC forte r%s)#ndit, n districtul "%liscii i
?%lmaciului se amintesce la a. 1.5. un 7nne; Yud< O3ejer, b. 1. 1.0). BK) Rerodoti
li*. '. 90. Q) >lodorl "icull li*. H. 51. . Q) "tni*onis li*. H'''. .. 12.
Q) Yclegi, cari locuiau n Disidia erau de naionalitate Delasg ntocmai ca i
Yelegil din regiunile ?roie i Cariei. Cf. "t e )h. U _ ;. v. Pive-r).X"tra*onis li*.
b'''. l. ,9. X n 'liad% Ob. 04) Yelegi sunt amintii l#ng% Caucon si Bdivinii Delasg:<.
Q) >j)% vechil autori, Ca))adoci: efaL nnma: un ram din aceeai tru)in% etnic% cu
?radiiunca, c% locuitorii din Y_caonia erai nrudii de a)ro)o cu Mo-
manii o afl%m es)rimat% i n Povela , a m)eratulul Justinian+ Y _ c a o n u m
gen tem . . K tradiderunt no*is cui vetera conscri)serunt et naraverunt, cuo-
o
ni am es t cognat i s si ma Momanor um
1
) .
6ai not%m aici c% istoricul G)hor din Golia

) amintesce n =sia mic% ca


)o)ulaiun *ar*are Oseu emigrate din )%rile de nord ale Glade:) )e C i i i c ',
Y_ci l , Dam)h_l :
5
), Ui t h_n: , Da)hl agon: , 6ari and_n: , ?roi eni ,
Car : , Di si d: , 6_si en: , Chal _*: , Dhr _gi en: i 6i l _en #).
Hechil locuitori al =rmeniei erau, du)% cum ne s)une Rerodot, descen-
deni al Dhr_gienilor
4
). ns% du)% "tra*o originea =rmenilor era din ?hessalia.
Fn anumit = r m en u s, originar din oraul =r m en iu m n ?hessalia, luase
)arte la es)ediiunea =rgonauilor. =cest =rmenus colonisa a)oi )e omenii, ce-'
luase cu sine, ii )%rile de sus ale Gufratului i ?igrului i de aici numele
de =rmenia g).
n "_ria i n 6eso)otamia ntAm)inam de asemenea o mulime de
localit%i, ce )ort% numiri vechi )elasge. =st-fel afl%m n "_ria+ oraele Ua-
laneae, >e*a, Chaonia, =rimara, Yarissa, 6amuga, Chal_*on, Uar*arissus1
munii =manus, Casius i Yi*anus
2
). 'n 6eso)otamia
5
) oraele+ >e*a,
`m*rca, >or*eta i Pisi*is g).
3rigieni O>icfcn*ach, `rig. 00). X Fnul din oraele Ca))adocie des)re =r-
menia era >acusa Gu)hratis OMiese, [cogr. lat. min. 9). X ` alt% vechia localitate
a Ca))adocie )urta numele de Mimnena, seu Momnena O"tra*o, b''. 1. 0. Gd.
>idot). X G' adorau )e 6ama-marc su* numele de 6% i )e Joe su* numele de vGF1
=aE-r@ O"tra*o, bil. . ., i ,. 1).
') `sen*riiggen, Cor)us 'ur. civ. D. '''. 122. Pov. ,. X n vechile genealogii ale )o-
)drelor, Y_caoni erau considerai ca descendeni din Y _ ca o n, fiul lui D el a s g , X
Pumele vechiL a$ Y_caonilor a tre*uit se fie n form% )elasg% Yucaoni i Yucani.
=cesta rsulta nu numai din modul cum scriau [recii numele Y_caonilor cu J _ u, dar
se confirm% i )rin nrudirea lor cu locuitorii din Y u ca n i a O`enotrii), cari nc% se con-
siderau ca descendeni din Y_caon ODherec_dis fragm. 5,).
-) 7pliorl fragm. 5! in 3rag. Rist, grace. '. ). ,5.
QC Da m ) h _ 1 il du)% Rerodot OH''. 91) era9 r&masite aie ?roianilor.
0
) Ya Dliniu OH. ,. 1)+ ?hracum so*oles, 6il_ae.
' ) Rerodot l l i *. H' '. 2.. X "t e)h. U_;. v. v. ' =)nsv a.
4
) "t r a*oui s l i *. b' . 0. 5.
' ) Dt ol cmnei l i *. H. c. 10.
5
) Dt ol emael l i *. H. c. 12.
9
) Pi si *i s, l a Dhi l o Pasi *i s, l a Fr ani us Pesi *i s, ar f i nsemnat n l i m*a 3eni ci eni l or
BDet re adunat e i gr%m%di t e< O"t e)h. U_;. v. Pi oi /i 1 ). ns% mal mul t e de crecj ut , c% n
a )ro)ria a Delasgilor acest cuvent avea aceeai nsemnare, )e care o are i ast%-d
im*a rom#n%+ n as i ), n e i), seu n i s i ) Oarena), adec% )%ment arid, n%si)os.
Yocuitorii )rimitivi a: D al es ti n c: nainte de invasiunea G*reilor sunt de-
scriFn vechiul ?estament ca 7,men: r&s*oinic: si av(nd o statur% gigantic%
J
).
` )arte nsemnat% din vechile localit%i ale Dalestinei )ort% nume )elasge.
>in aceste cit%m aic urm%torele+ 'n "amaria+ "c_tho)olis, ?hir;a, sL
?harsae1 n Judea+ Y_dda, Mama seu =rimathia1 n Derea, seu n inutul
dincolo de Jordan+ Ma)hana i "c_tho)olis, des)re care ne s)une Dliniu,
c% era o colonia de "ciW

).
n =ra*ia vechile numiri to)ografice nc% au n mare )arte un caracter
)elasg. Dtolemeu atninf.esce aici oraele+ 'striana, "%tula1 Mhadu Osat), Yugana,
Carna, "ata, >omana, Uae*a, Yatha, =l*ana, =mara, >raga, "%raca, >eva,
>elk, Y_sa, Detra, 6edana, Y_dia, "uratha, [avara, =urana, "ora etc.
.
).
hr la Dliniu ma: afl%m i oraele+ ?hatice, "andura, Pasaudum si Mhemnia I).
>u)% cum vedem Delasgil ntr'o e)oc% de)%rtat%, du)% ce co)leir% cu
tri*urile i cu turmele lor ntreg teritoriul =sie inic, f%cur% o micare de
es)ansiune mal de)arte. >in =sia mic% e str%*%tur% n "_ria, =ss_ria, Da-
lestina, )#n% n regiunile cele mal fertile ale =ra*ic$ de l#ng% oceanul meri-
dional, ntemei#nd )este tot locul diferite centre mari ale vieel lor )astorale,
agricole t comerciale.
0. Belasgi in /gipe& i !i6Ja.
Curentul migraiunil )elasge c%tre )%rile de sud se estinse i )este re-
gi unea de nor d a =f r i cel .
nc% din )rimele tim)uri neolitice, am )ute dice, chiar din ultimele tim-
)uri ale e)oce )aleolitice
L
) numerose tri*uri )astorale )elasge trecur% de
)e continentul Guro)ei i al =siei anteriAre )e c#m)iile cele fertile ale
Pilului i de aici n regiunile cele vaste ale Yi*_e$.
n Yi*_a nc% afl%m un tri* numit Pisi*es i o localitate =ri n a1 r )e teritoriul Mo-
m#niei de ast%-df nt#m)in%m cinci sate numite Pisi), Pisi)tfsa i Pisi)uri.
') >euteron. Ca). . 1!-!1 Ca). .. .X11. Xlosua, 1 0.
') Dlinii li*. H. 14.
<) Dtolcmacl li*. H''. 21 H. 14 i 15.
0
) Dlinii li*. H'. .,. 1.
') "ileEe )aleolitice admira*il frumos t%iate, avAnd ti)ul "aint-=cheul, au fost
desco)erite nu de mult n =lgeria l#ng% satul Memchi OY'=nthro)ologie, =nn.
b', 19!!, ). l sccc.).
=ceste tri*uri )astorale si r&s*oinice tot-o-dat%, ins% dotate cu calit%i
rnar civilisatdre, ntemeiar% cea d'#nt#iu domnia )olitic% )este Ggi)et.
Cea ma vechia dinastia cgi)ten%, aa numit% a Bdeilor< era de naio-
nalitate )clasg% '). [recii, du)% cum seim, nc% atri*uiau e)itetul de "tot,
sL Bdivin:<, numa: Dclasgilor

).
"aturn, unul din str%moii ce: ma ilutri al rasc: )elasge, domnise, du)%
cum ne s)un tradiiunile istorice, nu numa: n Guro)a dar i )este Ggi)et
i Yi*_a
.
).
?he*a cea ma vechia i mai grandios% ca)ital% a Ggi)etulu: )orta un
nume )elasg. Romcr o numesce cetatea cu averi' imense i cu 1!! de
)ori
0
). 6ai esista nc% tradiiunea, c% oraul ?hc*a din Ggi)et a fost
ntemeiat de un rege )elasg, `g_gus din Ueoia
4
), care tr%ise nainte de
diluviul cel mare al lui >eucalion OPoe). n fine ?he*ani, du)% cum scrie
>iodor, aveau aceeai tradiiune ca i Delasgfihdin Guro)a, c% e sunt ce: ma:
vech omeni de )e )%mont Q).
Meligiunea cea vechia a Ggi)tenilor nc% )ort% caracterul naionalit%ii )elasge.
Ggi)teni, du)% cum ne s)une >iodor, adorau la nce)ut ceriul i )%-
m en t u l, seu )e F ran si [aea, )e care o numiau 6am%
2
). >e asemenea
ma afl%m in Ggi)et i cultul lui "aturn, al lu =mon, al Yatone, al lu
=)ollo, >iane: i 'lith_ie, divinit%i )elasge
5
).
n vechile )a)_re, )e car )reoii egi)teni le de)uneau l#ng% cor)ul mu-
mielor, se face adesc-or amintire de era cea fericit% i divin% din )%rile
de nord ale lumii vechi, situat% l#ng% rul cel mare i sf#nt, unde se au
n%scut dei i unde migre;% sufletele celor decedai
9
).
Hechii locuitori a: Ggi)etulu: aveau aceea credin% a viee du)% morte,
)e care o aveau i Delasgi din Guro)a, cu deose*ire R_)ei*orei. Columna
Ceriului de )e Car)a figure;% i )e cutiele mumielor egi)tene ca sim*ol
al viee eterne i fericite
1!
).
') Cf. 6ancthouis 3ragmenta in 3iag. Rist, gracc.lt. ). ,4 sccc. X >iodori li*. '. c. 1..

) Hcdi )ag. 449. ') >iodori "iculi li*. '. 1..


0
) Romcri 'lias 'b. v. .51X.... #)
?;ct;es in Y_co)hron v. 1!4. #) >iodori "iculi li*. '. ,!. ') >iodori "iculi li*. '. 1.
5
J Rerodoti li*. '3. 1,,. 1,4. - >iodori "icali li*. ''. 1-1.. X rtolcinnci li*. 'H. ,.X
r i i ni i l i *. H. n. i .
-) Pierrot Ye livre des morts des anciens hg_)tiens. Daris, YerouE, 155.
1!
1
Hedt ma: sus )ag. .9.
n aceleas: teEte religiose ale )a)_relor egi)tene ni se )resint% numcrse
cuvinte de origine )clasg%, des)re can vom vor*i mai t#rdiu.
Drimul )eriod al istoriei egi)tene este )clasg. =cest )eriod se distinge
)rin caractere *ine determinate, religiose, etnice i )olitice, de e)ocelc ur-
ni%torc. Dc l#ng% vechile tradiiun, ce ne-aL r&mas la scriitorii anticit%il,
documentele noue archcologice confirm% )e fie-care di, c% nainte de Ggi-
)etul faraonic a esistat un Ggi)ct )elasg ').
"untem n tim)urile cs)ansiunil teritoriale a Delasgilor.
Henim acum la teritoriul cel vast al Yi*_c, care se ntindea din )%rile
de a)us ale Ggi)etulu )#n% la marea atlantic%.
Cea mai vechia i m a: numeroi )o)ulai une a acestei regiuni o formau
[ e tul i . Yocuinele lor se aflau n )%rile de nord ale desertului african,
s)re sud de 6auritania, de Pumidia i C_renaica.
[ctuli erau nf%iai de c%tre autorii vcch ca un )o)or *ar*ar si violent,
m)%rii n mal multe tri*uri i m*r%cai n )iei, seu cojoce, el cutrierau
cu turmele lor oasele desertului celui imens1 r unele seminii tr%iau din
v(nat si r%)iri. C%l%rei escclen, el nu ntre*uinau fr(u la cal.
` cronic% african% scris%, du)% cum ne s)une "alustiu, de Ricm)sal re-
gele Pumidiel coninea des)re [etul$ urm%tarcle + B=frica au inut'o ma
#nt#iu [etulil i Yi*_e n i i , )o)drc dure si neculte, ce se nutriau cu
carne de fere s"l*aticc i cu ier*uri ntocmai ca si turmele lor. G' nu se
guvernau nici )rin moravuri, nici )rin legi, nici )rin autoritatea cul-va. ?ot-
de-una migratori i f%r% locuine sta*ile, el se culcau acolo, unde-W cu)rindea
no)tca<

).
>u)% tradiiun, [etulil emigrase n =frica din )%rile >un%rii de jos.
'sidor din "evila scrie+ B>es)re [etul$ se s)une, c% au fost [ei, cari
n numCr forte marc au )lecat cu cor%*iile din locurile lor si au ocu)at
"_rtele din Y_*ia, i fiind-c% venise din inuturile [eilor li s'a a)licat nu-
mele derivat de [etul$
.
).
') Ciiiitu, Rist. univ. '. O154,) 4.1+ '' faut dire ce)endant, cue la c i v i l i s a t i o n )-
lasgicue, commune k l ' = s i e occidentale et k la ?hrace, auE l e s et k
l ' ' t a l i e , tait antrieure k l'influence g_)tienne.X '*id. ). .99+ 6algr
l'anticuit )rtendue des hg_)tiens, tout dmontre cue leur )a_s reTut du dehors
ses ha*itants et sa c i v i l i s a t i o n .
5
)"alustii U. Jug.c. 12+ =fricain initio ha*uere [aetuli et Yi*_cs, as)eri, inculi, etc.
') 'sidori `rig. li*. 'b. A. 115+ [etuli [ctae dicuntur fuisse, cui ingenti agminc
a locis suis navi*us consccndentes, loca "_rtium in Yi*_a occu)averunt, et cuia eE [etis
vcncrunt, dcrivato nomine [e t u l i cognominuti sunt.
>e origine euro)cn% erau si aa numiii Yi*_en:. G: trecuse n =frica
din regiunile 6%rii negre )ro*a*il tot n aceleai tim)uri o*scure cu [etuli.
n )artea de res%rit a rulu ?riton, scrie Rerodot, se afl% Yi*_en i
a r r r i c o l l , car au locuine sta*ile i )ort% numele de 6aEii. Gt -s: las%
)lete n )artea dr)ta a ca)ului, r n )artea st#ng% le tund i susin, c%
se tra
12
din ?roieni '). 3emeile Yi*_ene )urtau )e)tare de )iele i Re-
rodot crede, c% de la aceste femei Yi*_ene - are originea *ocitul,
Abobo_v1

). hr Recateu s)unea, c% ele )urtau tergare )e ca)


.
).
>u)% alte teEte ns%, Yi*_eni locuise ntr'o e)oc% forte de)%rtata l#ng%
>un%rea de j o s .
`d_ssea lui Romer amintcscc de Yi*_a care se afla situat% l#ng%
Grem*: O=r i m ii de la 'stru
0
).
hr du)% genealogia vechia a )o)drclor )reistorice, Yi*_a )ersonificat%
era o fiic% a rulu `ceanos, adec% a 'strulu
4
).
n sera 3%g%raului )recum i n regiunile vechi ale ?&re: rom#ncsc:,
numele familiar Y*u este i ast%-cl forte usitat
c
).
=ceste )o)ulaiun )astorale i agricole ale Yi*_el transmarine adorau
cu deose*ire )e "aturn, marele deii )elasg. Cel mai usitat e)itet al seu era
Bdomin us< i Bdomn us<
2
), un termin a c%ru cs)licaiune o afl%m n
tradiiunile vechi, c% "aturn domnise o-dat% i )este Yi*_a, unde sta*ilise
mai multe colonii
5
).
Frme numerose istorice, c% )e teritoriul Yi*_e locuise o )o)ulaiune n-
tins% )elasg% ni se )resint% n numirile to)ografice ale acestei rcgiun
9
).
') Rcrodoti li*. 'H. 191. X Dindar OD_th. H. v. 5X54) nc% susine, c% faimosul ora
C_rene din =frica a fost ntemeiat de ?roian$.
') Rerodoti li*. 'H. c. 195.
I) Rccataoi fragm. .9 in 3ragm. Rist, grate. '. ,.
I) Roiuo.ri `d_ss. 'H. v. 5,.
4
) =ndronls Ralicnrnassenss fragra. l in 3rag. Rist [race. '', ). .09.
e
) 'n vechia inscri)iune egi)ten% de la narna^, Yi*_cni: sunt numii Mc*u, adec%
Ye*u O>e Mouge, Yes attacues diriges contre Gg_)te )ar les )eu)les de la tncdi-
tcrranue ). 4). n judeul `lt din Mom#nia cunAscem numele familiar de Yi*a. n U#--
natul "everinulu se amintesce la a. 10!0 satul Yi*an, r la a. 1002 un chines eu nu-
mele Y_u*an ODest_, = ";or. Uansdg, ''. 9,).
K K Y. H'''. nr. 9.9 et )assim. X 'Jcrtlio'on, Yes )remiers colons de souche eu-
ro)enne dans l'=fricue du Pord, ). + le souvenir de Chronos demeura religieuse-
ment grav dans le coeur des Yi*_ens. XCf. Uulletin arch, du Comit 1559 ). !2.X
ut
ain, >e "aturni >ei in =frica Momano cultu.
5
) Dolemoiiis 'licnsis fragm. 1! in 3rax1m. R. gr. '''. 105. XCf. > i o d ori li*. '''. 41.
'N = se vcd+ C. '. Y. vol. H'''. X Dtolcmaci li*. 'H. X Dlinii li*. H. X Mivvennatis
Hom aminti aic: urmatArelc esem)le din geografia e)oce: romane.
`rae i sate+ =cuis >acicis, =muncla, =rimantis vicus, =rina, =ri)a,
=rmonaca O=rmoniacum), =rsinna, Ua*a OUa**a), Uadea, Uanasa, Ucscera,
Uo*allica, Uo*isciani, Uuno*ora, Uurca, Calefacelenses, Ca)sa, Ca)utvada
On'fabHj x")#aouc, adec% Ca)ul vadului
J
), Ccr*ica, Cotu;a OCotu;ani

), 3loria,
[al_*e, [elanus, [eva, 6%gura, 6ansat, 6asclianis
.
), 6usol O6usula), Pi-
gira, Colonia `ea Os. `aea), `r*ita, `viscae O`visce), Disciana, Muscada
OMusicade), Musconia, Musuccuru OMusucurrus, Musucurium I), "c_tho)olis
4
),
"etrenses, "ilice, "iur O)ortus), "udava, ?ha**a, ?hemisua, ?hic*a, ?hi*inis,
shimisa, ?ur;a, Fr*ara, F;_cath, Hacca, Helisci OHclcsci), Hala, varatha,
vurmentum etc. 6al multe numiri de localit%i sunt com)use cu Casae, d. e.
Casae =niciorum, Casae "ilvanae, Casae Calancnscs, Casae nigrae. 6uni+
=l*u, =urasius, Uu;ara, Cirna, Cotes )romontorium, >urdus, 6andrus, mons
Dastorianensis, "althi, "e)tem 3ratres, "to*orrum )romontorium. 3luvii+
=l*a, =gna, =rdalio, =rmua, =sarath, "alathus g), Chulchul, Coscnus, [er,
Yathon, 6alva O6al*a), Pigris, "ala, "avus, ?uea, HaloOn), Hior
2
), vilia.
Yacuri+ Yaccos, 6area, =d oculum marinam. 'nsule+ Cercina, [aia, Yo-
)adusa. ?ri*uri+ =saracae, Ua*ii, Uanturarii, Uu;enses, v_ges
5
), Calctae,
Cauni, Cirtesii, >auchitae, >olo)cs, Gro)aei, [ongalae, lo*acchi, 6asices,
6iaedii, 6ideni, 6isulani, 6usuni O6usonii, 6ussini), 6_ceni, Pisi*es OPisives),
"alassii, "ittiani, "orac, regio "c_thiaca Ovar. "ciathica), Herveces, vegrcnscs g).
Cosmogra)hia, Gd. Didncr, ). 1.9. X 'tiner' arium = n t. =ugust$. X ?a*. Deutin Bcri a-na.
X Cacsuris Uell. [ali.. X 6clac >cscr. or*is, li*. ' i '''.X Ficsc, [eogr. lat. minores.
' ) Droco)i l U. H. li *. '. 10.

) >u)% cum ne s)une D l i n i u O'H. 15. 4), Uar*arii de la >un%re numiau BCattu;i< )e
)_gmei: sL )itici, ce locuiau s)re sud de gurile >un%rii OCf. "tra*o, H''. ,. 1). =st%-dJ
n lim*a rom#n% esist% numai conumelc BCotuu<.
' ) ` numi re omonim%, B6ascliani s< o afl%m i )e teri tori ul >aciei , n U%nat ul de
ast%-d O?a*. Deut.).
0
) n j ude ul Drahova di n Mom#ni a nc% se afl% un munt e i st #n% cu numele de
Curu-rou O3rundcscu, >iet. to). 1,.).
,
) =l eEandr i Dol _l i i st or i s f r agm. 119X1. i n 3r agm. Ri st , gr aec. ' ' ' , ). .5.
' ) Conf er escc Mi ese O [eogr . l at . mi n. , ). ,) + f l umcn s a l s u m s i f l umen s al at .
' ) n )oesi el c )o)or al e r om#ne di f er i t e r ur l sunt numi t e adesc- or i Ba)% vi A r %<,
adec% al *ast r %, vi ne i a. /e;%t oar ea O3%l t i ceni ) =n. ' . 02+ Dr ut ul e, a)% vi or %, f ace- t e- a
negr% cernel %$
e
) >ion_siu Deriegetul numescc )e Renioch i )e v_gii de lung% Colch+ )o-
steritate a rase )elasge Ov. C52+ ''lvioam v4-Oiot ?1, ?lsbao-fioT tbf`H`' B?fJj.)
5
) 3%r% ndoiel% c% autorii grec i romani nu ne au transmis forma esact% a acestor
numiri, nsui Dliniu m%rturisesce Oli*. H. 1) c% numele )o)ulaiunilor i al oraelor din
Yi*_a a)ro)o nu se )ot )ronuna, de c#t numai n lim*a acestor )o)Are.
De asemenea afl%m )e teritoriul Yi*_e urmele une: lim*e rustice de K
trine j
a
tin%, ce nu arc ns% caracter italic. Cit%m urm%torcle esem)le+ annu,
*er*eE si *er*ece, c%mara, casae, cer*us, coniiuga, santus,
se)el l i t a, ser*us, si l *an, socra, vet ranus
J
) mamma, t at a

). Ya
-iceste vom adauge i cuvintele din nomenclatura to)ografic%+ asarath i
;arat ha, *a*a, *escera, i nandrus, oca, st o*orrum, ;urment um,
vacca, vi or.
n fine o inscri)iune votiv% rlin Pumidia ne )resint% urm%toriul teEt +
C. C. Dri mus, sacOerdos) "aturni, agnu tauro domino, ovi cla ?e
l uri , *er*ece l ovo.........edu 6ercOurio), aedua Heneri
.
).
6a not%m aic nc% urm%torcle )articularit%i caracteristice. "i*ilarea lu
c d si i nainte de i, c#nd mai urma i alt% vocal%, n lim*a )lc*ei% a Yi*_e
sunetul v trecea forte adcse-or n 6, d. e. *er*ece, N ntre doi i a)ro)e
dis)%rea. =st-fcl afl%m de trei ori fius Vfilius n codicele )alatin al Gvan-
gclielor, scris n =frica n secuiul al 'H-lea seu H-lea. "unetul e, c#nd urma
imediat, ori n a doua sila*%, un a, se )ronuna ca un diftong, ae_ea, d. e.
edu, aedua, rom, ed, ed% V ead%, seu ied, icd%. Yim*a african% forma
c#te o-dat% fcmcninele numelor )ro)rii n ica Od. e. Colonica, 6atronica),
mai avea diminutive n ic si omitea )e s final n cuvintele fleEi*ile Od. e.
veteranu, maritu, agnu tauru, edu
0
). ` asem&nare uimitore cu lim*a rom#n%
vor*it% la Car)a i >un%rea de jos. Frme nendoiosc, c% elementul latin
din =frica este anterior dominaiunii romane n )%rile aceste1 c% )%storii
de )e teritoriul Yi*_e vor*iau o lim*% archaic% de familia latin%, ce nu de-
riva din sermo )le*eius al 'talici si al c%re caracter era *ar*ar-oriental, seu
thraco-danu*ian
4
).
') C. '. Y. voi. H''', )ag. 11!5 sccc,
') Jiivcnalis n)igr. li*. '. 1!1 i1 6ammas alcuc t a t a s ha*ct =fra.
'1 C. '. Y. voi. H''', nr. 5-02.
7) Confcrcscc C. '. Y. voi. H'''. )ag. 11!5 sccc. - "ucliliimlt, >er Ho^alismus des
Hulg%rlatcins. '. 95. 991 ''. 29.
4
J >r. Fcrtholon OYes )remiers colons de souche euro)enne dans l'=fricue du Pord.
Dans, 1599) csamin#nd to)onimia geografic% a =fricc' de nord din )unct de vedere al
ongirrn vechilor )o)ulation$ sta*ilite aci, nc% vine la urm%tdrea conclusiune+ cu'au
tem)s d'Rrodote, et m(me k celui de Dtolmc, la Drovince =fricue O=fricue du Pord)
tait un )a_s thraco-)h r_gien O)ag. 11! i 9-1).
,. B&'lasffil n 4&alia.
'talia, care a l%sat de mosccnire lumi: noue o civilisajiune t direciune
)olitic% ne)critAre, a fost la nce)ut )clasg%.
nc% cu mi de ani nainte de c%derea ?roie: o mare )arte din Delasgi
de la Car)a si >un%rea de jos, din )eninsula Remulu, cum si din regiu-
nile de a)us ale =sie mici, trecuse, unii )este =l):, r alii )este mare,
in 'talia, unii m#nai de necesit%ile viee )astorale, alii din instinctul inerent
de es)ansiune al rase )elasge, i alii n fine )ersecutai i alungai din
erile, n cari locuise i )este car: e: domnise o-dat%.
"ta*ilirea tri*urilor )elasge n 'talia se ntem)l% n diferite e)oce. ?radi-
iunile istorice, at#t ale [recilor c#t i ale Momanilor, amintesc de o lung% serie
de migraiun )elasge n 'talia, uncie din )%rile de rCs%rit ale Guro)c, altele
de )e l i t oral ul =si ei mi ci + a `cnot ri l or, Deuce i l or i l a)_gi l or,
condui de `enotriu, Deuceiu ') i la)_E

), to trei ne)oi a: lu: Dclasg,


a lu: ? urs c n, care trecu din Y_dia n 'talia cu numerose cete de Delasg
?ursen i se sta*ili )e teritoriul Gtrurie vechi
9
)1 a lu: lanus, care din
m)rejur%r necunoscute emigra clin wera R_)er*oreilor n 'talia1 a lu: "aturn,
care du)% o lu)t% de 1! an: fu detronat i alungat din im)eriu de c%tre
fiii s&:1 a )uternicului ?_)hon din era =rimilor, nvins ntr' o lu)t%
formida*il% de Joe noul st%)#nitoriu al lumi: vechi I)1 a lu: Rercule, care
du)% ce a luat ciredile cele admira*ile de vite ale lu: [er_on, trecu n 'talia
n fruntea unc: otiri numerose i ntemeia aci mal multe colonii agricole
U
)1
a lui Gvandru, care se acd% cu o )arte din Delasgi =rcadie )e ermuri
?i*rulu:1 a 'strilor, cari )ersecut#nd )e =rgonaui - formar% o nou%
)atria l#ng% golful =driatice, i n fine a lui Gn ea, care se sta*ili n Yaiu
cu o )arte din no*ilimea troian%.
B) '''ioreo_ilis frngm. 5, in 3ragm. Rist, grace. '. 9, X =)ollodori Ui*i. li*. '''. 5. 1.X
"trn*onis li*. H' '. 0.
') =nton. li*. bbb' Ola Daul_, M. G. v. Ja)_E).
') Rcroiloti li*. '. 90.X Rellaniei fragm. l in 3ragm. Rist, grace. ?. 0,. X "tra*onls
li*. H. . . X Dro*a*il, c% o )arte din coloniele tursene se fi trecut n 'talia de )e li -
toralul =siei mici, ns% curentul cel marc al migraiunil ?ursenilor a fost Olin )%rile
s t r ui u O>es)re ?ursen, ?_rrhcn seu Gtrusc$ vom vor*i n s)ecial n ca)itulele
urm%t7,re).
0
) l'liercc_dis fragm. 10.
') >ioii_sii 6alic, li*. 1. .9-0.
ntre t4te aceste seminii )clasge, ce forme;% )rimele coloni istorice ale
)eninsulei italice, Yiguri ne a)ar ca cel ma: vech. Dliniu atri*ue Yigurilor
mele de anticua stir)s
l
). Datria lor )rimitiv%, nainte de a se sta*ili )e
teritoriul 'talie:, a fost l#ng% Car)a i >un%rea de jos.
Resiod face amintire de Yiguri O=_oec), ce locuiau n a)ro)iere de "ciii
lii)ornolg

). =rchic)isco)ul Gustathiu din ?liessalonica n comentariele sale


asu)ra geografiei lui >ion_siu ne s)une, c% se aflau Yigur i n inutul
Colchilor
.
). =ristotele n sec. ''' ne vor*esce de o )o)u^ifiune numit%
Yig_rei )e teritoriul ?hracie vechi I), n fine o )arte din Yiguri emigrai
se aflau n =sia mic% l#ng% Ca))adocl
s
).
n ce )rivesce )e Yiguri din )%rile de a)us ale =l)ilor, unul din cele
mai r&s*oinice tri*un ale lor erau aa numiii > e ci at e s
4
), o numire grecisat%,
ce cores)unde la forma latin% vulgar% >eciani
2
). =ceti >ecia ocu)au
o regiune ntreg% a =l)ilor maritimi
5
). Fnul din oraele lor )rinci)ale era =n-
ti)olis
9
), c%ruia Momanii i acordar% dre)tul cet%eniei latine
'!
).
=lte tri*uri ligure sta*ilite n =') ne a)ar su* numele de 6ontani
n
),
"toeni
1.
), Uelaci
1.
), Comai seu Ca)ilati. =cestora m)&ratul Pero le
conferi de asemenea )rivilegiul dre)tului latin
li
).
=ceti Yigur, nainte de migraiunea lor s)re )%rile de a)us ale Guro)ei,
') Dlinii li*. '''. 1. l + OColonia) =ugusta ?aurinorum, a n t i c u a Yigurum stir)e.
<) Resiodi fragm. CbbbR.
') GustatFins in >ion_s. Derieg. v. 24.
0
) J?acro*ii "at. '. 15+ Pam =ristoteles scri)sit . . . ctiam a)ud Yig_reos .-. . in
?hracia csse ad_tum Yi*ero consecratum.
B) Rerodoti li*. H''. 2.
K) Dlinii li*. '''. 2. 1.
') Ya Mavcnnas > i c e i. ns% o localitate din Ris)ania ?arraconensis, l#ng% D_rcne,
)e unde se estinsese de asemenea Y i g u r i , )ort% numele > e c i a n a OMav. Cosm.
). ..9X.01). >acia su* form% de >icia ne a)are i ntr'un manuscri)t al lu Fl)ian
OC. '. Y. voi. '''. ). 149).
5
) Dliuii li*. '''. :. :5 Megio >eciatium On )%rile, unde se afl% ast%-d oraul Pice,
m tim)urile romane P i c a e a).
') rioleinnei li*. ''. io. ,.
1!
) Dlinii li*. in. ,. ,.
Q) Dlinii li*. '''. 0. + Yigures . . . cui 6ontani vocantur. X =ic 6ontani este un
a)elativ etnic. Cf. C. '. Y. voi. Hil. nr. .5!5. 'ulie 6untane.
1
J C. '. Y. voi. '. =cta ?rium)horum, )ag. 04! a. 4.2+ >e Yiguri*us "toeneis.
=cetia se aflau n a)ro)iere de Gugani.
Q) = se vede mai sus )ag. ,40.
Q) 3li'iii li*. in. 0. .
formase o )arte din )o)ulaiunea cea ntins% i res*oinic% a =rimilor de
la Car)a si >un%rea de jos. Fn vechia ora ntemeiat de Yigur, )e c#nd
acetia locuiau n centrul 'talici ma )urta si n e)oca roman% numele de
=riminium Oad =rimini).
Hechia )o)ulatune rustic% de )e teritoriul Yigurie )drt% n legile lon-
go*arde numele de =rimani
7
). =vem aid o numire, a c%rc origine istoric%
este archaic%. >u)% cum ne s)une "tra*o, n%scut )e la a. ,! a. Chr., di-
feritele seminii ligure din valea Dadulu, ma )urtau )e l#ng% numirile lor
etnice )articulare, si numele comun de Momani O?qjiaoi

), n realitate
ns% de =riman, du)% cum rsulta eu de)lin% certitudine din monumentele
evului de mijloc. 'n fine o localitate )e teritoriul acestor Yigur din =l)
ne a)are n e)oca roman% su* numele de Mama
s
).
>in vechia lim*% naional% a Yigurilor, sta*ilii ntre =l) si =)enin, ne-a
rernas numa fdrte )uine urme1 dar i aceste resturi ne sunt suficiente s)re
a ne forma convingerea, c% idioma acestor Yigur a)arinea ramure orientale a
Delasgilor, si n )articular cele de la >un%rea de jos.
[eograful grecesc 6etrodor "ce)sius s)unea, c% rul Dadus n lim*a Yi-
gurilor se numia Uodincus1 un cuvent a c%ru semnificaiune n lim*a la-
tin% era Bfundo carens<
0
). =vem aic un termin a)rd)e sinonim n form% i
neles cu rom#nescul Bad#nc< seu Bafund< O)rofundus). >u)% cum ne
s)une Dliniu, Yiguria trimetea la Moma caul anumit cio*%nesc Ocoe-
*anum caseum) f%cut ma cu sem% din la)te de o
4
). Fn vechiu, ora al
Yigurilor )urta numele de Yuna
4
). =lte doue orae erau numite =l*a1
r numele cel vechiL al =l)ilor, du)% cum ne s)une "tra*o, a fost =l*ia
2
).
J
) >u Cange, [loss, med. et inf. lat. v. Rerimanni, =rimani+ 'a dice*atur a)ud
Yongo*ardos certus hominum genus, cuos humilioris fuisse conditionis cuidam rcntur.X
Ufi l u;i i Ca)i t ul ari a, ?. ''. 599+ necue "cul dasi us a* ari mani s sui al i cui d )er vi m
eEi gat )raeter cuod const itutum legi*us est, ed necue )er suam fort unam in mansi one
ar i mani se a))l i cet et c.
a
) "t rn*oni s l i *. H. 1. i o.
.
) 'tn. Rierosol_m. 49.
0
) Dlinii li*. '''. !. 5+ Yigurum cuidcm lingua amnem i)sum ODadum) Uodincum
vocari, cuod significet fundo carentem. Ya Dol_*iu g%sim forma Uodencus. 'n
ce )rivesce )ronunarea acestui cuvent vedem aic o oscilaiune intre i i e. Yiguri
aveau aa dar un sunet o*scur nasal, c#nd vocala era urmat% de n cu alt% consonant%.
,
) Dl i ni t l i *. b' . 92. 1+ Coe*anum O caseum) hi c e Yi gur i a mi t t i t , ovi um maEi me
lactis.
Q) 3rontinl "tratag. '''. 1+ Yu n am Yigurum o))idum.
-) 8trabonl! li*. 'H. 4. 1+ ta fk)
v
=biu7I Eabe:s`-ai n)Ate)ov Q=bfita.
6ai afl%m )e teritoriul vechilor Yigur un Ha d u m " ah a t i u m i un munte
numit 6ancelus, sL 6anncelus
1
), rom. muncel.
n o*iceiurile lor naionale, Yiguri erau forte tenaci. ` )arte din e: mai
ourta si n tim)ul lu =ugust chice i )lete 1 de unde i numele lor de
Comai i Ca)illati.
>iodor /icul, vor*ind des)re moravurile Yigurilor din =l): si =)enin:, scrie
des)re d(nsil+ BGl locuesc un )#ment as)ru i steril. `cu)ai tot-de-una cu
munca si avnd se su)orte n continuu greut%ile lucr%rilor )u*lice, e duc
o vie% grea si )lin% de necasur. Megiunea acesta este aco)erit% de ar*or.
FnuI din e t%ia tet% diua la lemne, cu secur )uternice si grele1 r ce:, car:
se ocu)% cu agricultura, au se lu)te m a: mult cu s)argerea )etrelor. D%-
montul aici e at#t de sAl*atic, n c#t e nu )ot s% scot% nic chiar o glia
cu instrumentele lor, de c#t numai )etr%.........Ya su)ortarea acestor greut%i,
ei au de )%rtai )e femeile lor, de)rinse i ele la lucr%r ntocma ca *%r-
*ai lor8

).
Cu t4te c% Yiguri, )e acest )%ment ingrat, erau su)us la o vie% at#t de dur%,
la*orids% i o*ositore, literatul Pigidiu 3igul, contem)oran cu Cicero, le
atri*ue e)itetul de f all a c e s <, nel%tori
.
). >e sigur, c% avem aic: numa: o
alusiune satiric% la numele de U e ?a c i , ce-1 )urtau unii dintre aceti YigurW I).
Fn resunet de numele Yigurilor )e teritoriul de la Car)a -1 mai afl%m
nc% n documentele medievale ale Fngariei. Fn sat, ast%-d dis)%rut, din comi-
tatul Carasului, situat n a)ro)iere de >un%re, )urta )e 'a anul 101 numele
de Yigoroc Ol_goroch g). =lte doue localit%i de )e teritoriul Fngariei
sunt numite+ una Yig_r
u
) la a. 1.11, si alta 'gor i 'gol
2
) la 119..
') C. '. Y. voi. H. nr. 2209.
Q) >iodori "iculi li*. H. .9.
#) Ya 6ica ' i , Y''talia av#ni ii dominio dei Momani, ' O1.4), ). 59.
0
) = se ved mai sus )ag. ,40.
5
) Dest_ nrasstf v#rmeg_e, ''', ). 94 a. 101+ O)ossesionem) l _ g o r o c h cura )isca-
turis fluu_ dano*_.
4
) nnauN, 6onum. Gccl. "trig. ''. 1.11, ). 4,1+ lohannes et Daulus filij Yig_r de
ea d era. X>e asemenea ne a)are la a. 119 n ?ransilvania l#ng% 6ure villa Yicuj
O'*id. )ag. .). =ic: forma adeverat% a numelui nu )ote se fie de cat Yiguj O V Yigur).
') nuau;, 6on. Gccl. "trig. . 119., ). 10. 10,. X "e )arc, c% n tim)urile vech l
urmat de ;, n numele Y i g u r i Yigus, se )ronuna muiat, de ore-ce o )arte din
Yigur se numiau ' g a u n O6ela, ''. 0, =l*igaunum). Fn ora de )e teritoriu$ Fm*rilor,
a

locul
t de Yigur, se numia ' g u v i u m. X Pumele familiar delgu, 'gul i l g %
m+
8
esist% =i ast%-d. la )o)orul rom#n, at#t n ?ransilvania c#t i n Mom#nia. Groul legendar
al Musie: meridionale, 'gor, are tot un nume ligur.
n ce )rivesce )e vechii =*origen:, a: 'talie:, e: formase numa: unul
si acelai )o)or cu Yatini:. >u)% alt: autor: ns%, =*origenii ar fi fost
col oni i de al e Yi guri l or I).
?ot din regiunile, ce a)arin Car)ailor, emigrase n 'talia i aa numiii
Fm*ri, un tri* vechiu i faimos )elasg

). Dtolemeu face amintire de o


)o)ulaiune, din "armaia euro)ean%, numit% `m*rones
5
), ale c%rei lo-
cuine se aflau ntre isvArele Histule: i muntele Car)athos O?atra). 3%r% n-
doiel%, c% noi avem aici numai resturi din familia cea vechia a Fm*rilor, ce
emigrase s)re 'talia
0
). >in )unct de vedere al genealogiei etnice, "c_mnus
)une )e Yatinus ca )roto)%rinte al Fm*rilor
U
)1 r istoricul . ve-
nodot s)unea, c% Fm*ri ar fi numele cel vechiL al "a*inilor
5
).
=st-fel Delasgi ocu)ar% succesiv, su* diferite numiri, i n curs de mal
multe mii de an, tete regiunile 'taliei de la =l) si )#n% n estremit%ile de
sud ale )eninsulei+ 'stria, Yiguria, Heneia, Fm*ria, Gtruria, teritoriul "a*in,
Yaiu, Cam)ania, =)ulia, la)_gia, Yucania, Uruiu i insulele vecine Corsica,
"ardinia i "icilia.
?7,te aceste )o)ulaiun, cari )un fundamentul celei de #nt#iu viei )olitice
)e )%mentul 'taliei, unele mal dure, mal r&s*oinice si mal faimdse, altele mal
)acinice i mal la*oriose, cum erau =*origenii, Yiguri:, 'stri:, Heneii, Fm*rii,
?ursenil OGtruscil), "a*inii, Yatinii, Mamni, `enotri, Deucetil, la)_gi, "iculi,
"icanil, a)arineau, du)% cele mal vechi tradiiun ale [recilor i Momanilor, la
familia cea mare a rasei )elasge.
n aceste tim)uri de)%rtate, )eninsula italic% )e l#ng% unitatea sa etno-
grafic%, ne mal )rsenta si o unitate de civilisaiune, de lim*% i religiune
2
).
') >lon_sii Ralle, li*. '. 9X1!.

) Plinii li*. '''. 19. 1+ Fm*rorum gens anticuissima 'taliae eEistimatur.


5
) Dtolemaci li*. '''. ,. 5. X "criitorii greccsc: numiaL Fm*ria -fj '!Oj.j.)tE-Cj.
0
) n inscri)iunilc romane rcferitorc la >acia no afl%m )e un Cocceius Fm*rianus,
)ontifeE civitatis Daralisensium Drovinciae > a c i a e, i )e un =ur. Fm*rianus
OC. '. Y. '''. nr. 544 i 540), >ac% acetia erau originari din >acia nu )utem sci.
,
) "c_mui `r*. >escr. v. ,. X Cel ma im)ortant document des)re lim*a um-
*ric% sunt ?a*lele de aram% aa numite eugu*ine O?a*ulae 'guvinae) desco
)erite la a. 1000 n o suteran% a oraului [u**io O'guvium). Cu tote c% aceste ?a*le
nu re)rsenta idioma )o)ular% a Fm*rilor, ci o lim*% coru)t% ur*an%, cam de )e la
a. 0!! a. Chr., ele ns% ne arat%, c% Fm*rii erau de aceeai origine cu Y a t i n i i . X
Uertrand et Meinach, Yes Celtes dans les valles du DA et du >anu*e, ). 2+ Ya lingui
sticue a ta*li cue la langue de ces ta*les Oeugu*ines) a))artient k la m(me famille
cue l'oscue et le latin. XCf. Ural, Yes ?a*les eugu*ines, ' O152,) ). bbH'''.
e
) >ion_sii Ralic. li*. ''. 09.
-) 4lelbl2 Ola Uertrand, Yes Celtes, ). 2!)+ =u-dessous de la civilisation trusco-
B. Pelasgil n Gall i a de sud ft n Iberia.
nc% cu mult nainte de invasiunea Colilor n Guro)a, ntreg teritoriul [allie
era ocu)at de un num&r nsemnat de tri*ur:, ce vor*iau una i aceeai lim*%,
aveau aceleai instituiun i moravuri, i a)arineau la una i aceea ras%
)elasg%.
n acest ca)itul, no ne vom ocu)a numa cu teritoriul cel vast al [allie
meridionale, cu)rins ntre =l), 6editerana
1
, D_rene, `cean i rul Yoire.
Fn ram al Yigurilor ocu)ase, du)% cum am v&clut, nc% cu mult nainte
de tim)urile troiane, o )arte nsemnat% a )eninsulei italice1 r alte tri*uri li-
gure, )%r%sind regiunile =l)ilor, se revars%, n cursul seculelor, cu turmele lor
cele numerose )este c#m)iile [allie meridionale I)1 i n fine, unele seminii
trecur% chiar dincolo de D_rene.
Ya Gratosthene Osec. ''' a. Chr.) ntreg% )eninsula occidental% a Guro)e:
)ort% numele de Yiguria, a =t_tEmErj

)1 4r 6area mediteran% din )%rile de


sud ale [alie: era numit% la autorii grecesc =isuauEiv 2isb7rNo-
.
) si de autori:
roman Yi gust i cum mar e
0
) .
n fine, rul cel mare al [alie:, care ast%-d curge )e l#ng% `rlans, ?ours
t Pantes, )urta n vechime numele de Yiger OYoire). Gra aa dar un ru
al Yigurilor.
>e o-dat% cu sta*ilirea Yigurilor n )%rile meridionale ale [allie se estinse
)este regiunile aceste i numele lor cel vechia naional de =r i m ani.
>u)% cum ne s)une Dliniu, = cui t an i a, )rovincia cea mai nsemnat% a
[alie: meridionale, -care se ntindea de la Yiger )#n% la D_rene, era numit%
la nce)ut =remorica
U
). =vem aici numai o numire geografic% derivat% din
hellnicue.........eEiste, cn 'talie, un couche antrieure uniforme. X > u r u_ se
afl% aa dar )e cai ret%cite, c#nd vor*ind de tim)urile )rimitive ale 'taliei susine+ Y''talie
a t de tous les )oints de l'Guro)e celui, o9 se sont rencontres le )lus de races
trangures ORist. d. Mom. '. 152!, ). 12).
I) =r*ois deju*ainville, distinsul istoric francos, care s'a ocu)at n s)ecial cu
tim)urile )reistorice ale Guro)ei, estinde dominaiunca Yigurilor n e)oca ante-celtic%
)este ntreg teritoriul [allic:. B=)rus les '*ures, avant les Celtes, ils Oles Yigures) ont
domin dans le )a_s, cu'on a )lus tard a))elle [aule< OYes )remiers ha-
*itants, '. )ag. .5).

) 8traboni! li*. 44. i. )+.


s
) 8traboni! li*. 44. ). )W *. 1`. & Ptolemaei li*. 444. 1.
0
) Columellae M. M. li*. H'''. . - Dlinii li*. ''. 04. 0. ' IQ
n
'i 'H..1. j1 =cuitania
=remorica antea dicta.XYa Cesar =rmorica OUell.
terminal etnic de =r i ma r i I) V =ri m ani, du)% cum erau numi vechi
locuitori a: Yigurie: i n legile Yongo*ardilor.
Yim*a vulgar%, ce se vor*ia n )%rile meridionale ale [allie, era numit%,
)#n% t#rdiu n evul de mijloc, lingua romana

). `riginea acestei numiri


a)arine une vechimi de)%rtate. Ga nu se datoresce civilisaiuni, or ac-
iunii de asimilare a Momanilor.
=cesta lim*% roman%, care domnise o-dat% )este tete )%rile meridionale
ale [allie )#n% la Yiger, era forte a)ro)iat% de lim*a latin%.
` m%rturisire im)ortant% avem n acesta )rivin% 'a Cicero, n dialogul
seu des)re ce: ma: cele*ri oratori roman:, densul amintesce, c% lim*a, ce
se vor*ia )e teritoriul [allie, diferia, numai n ce )rivesce li)sa de ur*a-
nitate, de lim*a, ce se vor*ia n Moma. BC#nd tu Urute, ve merge n [allia<,
dice Cicero, Bvei audi acolo unele cuvinte, car nu sunt usitate la Moma,
ns% aceste se )ot schim*a si se )ot desvea<
5
).
Momanii, du)% cum seim, cucerise )%rile meridionale ale [allie )#n% la
Mhodan numai cu 2, an nainte de tim)ul, c#nd Cicero scria cuvintele
aceste. 3a)tul este aa dar evident, c% lim*a vulgar% latin%, ce se vor*ia
n [allia meridional%, nu era o lim*% im)ortat%, ori format% su* im)eriul
dominaiuni romane
0
).
[all. li*. H''. 2,+ universis civitati*us, cuae `ceanum attingunt, cuaecue eorum con-
svetudine =rmoricae a))ellantur Ocuo sunt in numro Curiosolites, Mhedones, =m*i-
*ari, Caletes, `sismii, Yemovices, Heneti, Fnelli) etc.
I) = se ved ma: sus O). ,4,) formele de Momarii i Momariascum. Dredilec-
iunea, ce o avea dialectul ligur de a schim*a )e n n r, ntre ddue vocale, se estinsese
i n )%rile meridionale ale [alici. Harro OM. M. '. .)+ cuae alii legumina, alii Out
[allican$ cuidam) leg%ri a a))ellant.
t
) Canonul al bH''-lea al Conciliului de la?ours Osec. H'') cu)rinde urm%tdrele+
Gasdem homilias cuiscue e)isco)us a)erte transferre studeat in romanam rus ti cam
l i n guam aut theotiscam, cuo facilius cuncti )ossint intelligere cuae dicuntur OYa**e,
Concilia. ?. 'b. .,1). X n evul de mijloc acest teritoriu meridional al [aliie, unde se
vor*ia lim*a vulgar% roman%, ne a)are adese-or su* numele de Yanguedoc. Ce:
ma: muli literai frances: consider% acest termin geografic numa ca o caracterisare a
)o)ulatiuni: din )%rile meridionale ale 3rancie, care ntre*uina cuventul ocOn loc de oui.
'ns% originea numirii este ma: vechia. Fnul din tri*urile ligure, ce trecuse din [allia )este
D_rene:, )drt%. n inscri)iunile romane ale Ris)anici numele de Yongeidoci. =cesta
)o)ulaiune, o-dat% forte estinsa n [allia meridional%, cu deose*ire n regiunile locuite
de Holc:, a dat ast-fel nume teritoriului Yanguedoc.
.
) Ci cero, Urut . 04+ ' d t u, Ur ut e, i am i nt el l i ges, cum i n [al i i am veneri s. =udi es t u
cuidemetiam ver*a cuaedam non trita Momae, ed haec mut%ri dedisci cue )ossunt.
0
) >e fa)t esista )e ntreg teritoriul [allie, n e)oca ante-celtic%, una i aceea
[eograful "tra*o, care tr%ise n acelai secul cu Cicero, constat% de asemenea,
c% )o)ulaiunea rustic%, sta*ilit% n tim)urile sale )e errnurele de res%rit al
Mhodanulu:, era roman%, nu numa )rin lim*% i moravur, dar i )rin ti)ul
s&L fisic $).
"e )resint% ns% acum cestiunea, care Qera vechia origine geografic% a acestei
)o)ulaiunl ligure de )e teritoriul [allie meridionale, care nc% nainte de
tim)urile cuceririi romane vor*ia o lim*% latin% rustic%.
Poi vom rsuma aic: datele )rinci)ale, ce le )utem ave n acesta )ri-
vin% )#n% ast%-d.
Fnul din tri*urile, ce locuiau )e teritoriul =cuitanie, seu n vechia =re-
morica, )urta numele de >aii Oed. Mom. >acii

). n a)ro)iere de acet
>aii, noi mai afl%m n )%rile de sud, l#ng% de ?olosa, o localitate nu-
mit% "armati
.
)1 r ca vecini n )%rile des)re nord figure;% aa numiii
Detru corii, )ro*a*il o )o)ulaiune de aceea origine si lim*% cu >aci
Deto)oriani din regiunile de res%rit ale >aciei traiane.
` alt% gru)% de >aci, numii de geografii grecesc$ >eciates, seu n
form% latin% >eciani
0
) - avea locuinele sale l#ng% =l)il maritimi. >eciafil
era un tri* r&s*oinic i iu*itoriL de inde)enden%. Gl nce)use cele de
#nt#iu lu)te cu Momanii n [allia, si Dliniu cel *&tr#n i numer% ntre cele
mal cele*re )o)Are ligurice
s
).
>e ceea lalt% )arte a Mhodanulu: se ntindea )e l#ng% cestele 6%rii me-
diterane )#n% la D_rene o )o)ulaiune numit% Holcae =recomici.
3%r% ndoiel%, c% noi avem aic: numai o numire alterat% de [recii din 6assilia
n loc de Holcae =remorici, du)% cum =remorica se numia ntrga
=cuitania si du)% cum Momanii )#n% n tim)urile lui =ugust numise BDro-
vincia romana< costele meridionale ale [allic$. Holei$ =recomici se *u-
curau de o autonomia naional% chiar si n tim)ul dominaiuni romane. G' se
administrau singuri, du)% legile lor )ro)rii, f%r% se fie su)ui guvernului
)rovincial
4
). `raul lor )rinci)al era Par*o, ast%-d Par*onne.
Ya )eriodul ante-celtic avem se reducem i originea numirilor =rdela_,
lim*% latin% *ar*ar%, ns% n )%rile de nord ale [allie, acesta lim*%, in urma contac.
tulul cu Celi i [ermanii, se coru)se mai re)ede i se divisa in o mulime de dialecte-
! "tra*onis [eogr. li*. 'H. 1. 1.

) Dlinii li*. 'H. 1!9. X 6ullerus, Dtolemaei [cogr. '. !4.


s
) ?a*. Deut. "egm. ''. 1. .
I) n unele tradiiun )o)orale rom#ne vechii >aci sunt numii >ecien. Com)ar%
numele >eceneui >ece*al .
,
) Dlinii li*. '''. 2. 1+ Yigurum cele*errimi ultra =l)es "alluvii, >eciates, `Eu*ii.
') "tra*onis li*. 'H. 4. 0.
=rdelles, =rdelu, =rdeuil, =rdillats, =rdilleuE, =rdilliures I), ce le ma: )orta
si ast%-d diferite comune de )e teritoriul meridional al 3rancie:.
Yucrarea minelor se nce)use )e teritoriul [allie meridionale nc% din
tim)uri forte o*scure, cu deose*ire n )%rile de a)us ale =l)ilor.
Fnul din centrele cele ma: im)ortante ale acestor lucr%tori de mine a
fost n tim)urile ante-celtice oraul Mhoda

), o numire de origine )elasg%,


de la care deriv% numele Mhodanulu. ` alt% localitate situat% n a)ro)iere de
Mhodan )urta n e)oca roman% numele de UoEsOani
.
), adec% C%r*unari Orom.
*oc%, c%r*unari%). Fn alt ora din )%rile de jos ale Mhodanulu este numit
la geografii vech ?aruscon seu ? ar as c o
0
). n aceeai regiune muntds%
a =l)ilor mai afl%m l#ng% >ecia un tri* cu numele =l*ioeci
4
)1 r de ceea
lalt% )arte a Mhodanulu l#ng% Holcae =recomici erau aa numiii R elvii.
Gste im)ortant, c% omonimele acestor localit%i ni se )resint% n regiunile
cele avute de metale ale =rdlulu: seu ?ransilvaniei+ Muda, Mod na Omine
cele*re de argint numite n evul de mijloc i Mhodana), Uoca, Uocsan,
?r%sc%u Oung. ?oroc;^o), =l*ac O=l*%cenW) i 'lva-mare de l#ng% Modna.
>in vechia idiom%, ce o vor*iau seminiile )elasge ale [allie meridionale,
ne au r&mas numai )uine cuvinte, cu deose*ire n numirile to)ografice. Gle-
mente din acesta lim*% aremoric% ne )rsenta localit%ile+ =l*a, UoEsani,
Discenae, Maurica seu Maurici, Mhoda, Frsulae, Hadum "a*atium
4
),
Hesuna1 fluviele + =rauris, =rgenteus amnis, >ruentia
2
), `ltis,
Harus1 munii+ =l*ia
5
), [aura
9
), 6ancclus, 6atrona, "tura
J!
) si
Hesulus
n
). Fn tri* din =cuitania sta*ilit l#ng% rul `ltis Oad Yot) ne a)are
su* numele de Cocosates
1
).
$
) J a ui n, >i e t . d. c ommun e s de 3r a nc e . 15 ,1, ). 19. X ` c omun% c u nume l e de =r d%
ui i s e af l % i n "ar di ni a O )r . Cagl i ar i - `r i s t ano) .

) Plinii li*. '''. ,. A5 Mhoda .. . unde dictus Mhodanus amnis.


.
) C. ' . Y. voi . b' ' . nr . 125..
I) "t r a*oni s l i *. ' H. 1. 1.
,
) "t r a*oi i i s l i *. ' H. L. 0.
c
) "e ar )ar , c% avem ai c o f or m% cor u)t %, nt r ' un manus cr i s al l ui "t r a*o O Gd.
>idot, ). 94,) acesta localitate e numit% "aakioo `ua"a. Pe teritoriul Mom#niei se afl% o
comun% numit% Hadul-s%)at.
') n Mom#nia+ >rnce, sat i )&r(L.
5
) "tra*onis li*. 'H. 4. l.
s
) 'tin. Rierosol., ). ,,,.
1!
) Dlinii li*. '''. !. 0.
Q) Hesulus, muntele din care isvoresce rul Dadus O D l i n i i li*. '''. !. .). Q)
`monime )e teritoriul locuit de Mom#ni+ =l*a, Uocsan, Descna, Muda,
Hechile )o)ulation$ ale [allie:, ntocmai ca Mom#nii de la Car)af, diceau
marga
l
) la )%mentul calcaros si lutos, ce se ntre*uine;% )entru ngr%area
ar%turilor i fenaelor. Dentru legume Olegumina) e aveau cuv(ntul legaria

).
hr )e o inscri)iune desco)erit% )e teritoriul Holcilor =recomic?, scris% cu
litere grecesc: O)elasge), se )ote ceti forte clar cuv(ntul =G=G 1V dedit.
.
)
?ete aceste cuvinte a)arin, du)% cum vedem, la acelai dialect archaic,
)e care-1 mai vor*esce i ast%-d Ose nelege cu transform%rile normale) )o-
)orul rom#n de la Car)a.
Ca o conclusiune istoric% )utem ast-fcl sta*ili, c% originea geografic% a
celor mal multe tri*uri de )e teritoriul [allie: meridionale se reduce la
munii i la esurilc >aciei vechi.
Henim acum la )eninsula i*eric%.
nainte de Yigur, o alt% gru)% nsemnat% )elasg% locuia )e teritoriul
[allie: meridionale, nce)#nd de la Mhodan i )#n% la D_rcnc. =cetia erau
'*eri.
Frme;% invasiunea Celilor. ` )arte din Yiguri: de 'a =l)i de la Mhodan,
strimtora de acest )o)or )#n% aci necunoscut, ocu)% locurile '*erilor
din [allia meridional% i- alung% )e acetia dincolo de D_rene.
'*eri din )%rile de a)us ale Guro)ei, formau, du)% cum ne s)une
gramaticul =)ollodor, unul i acelai )o)or cu '*eri de l#ng% Caucasul
asiatic
0
).
>es)re aceti din urm% scrie ?acit n =nalele sale + B ' * e r i i =l*anii
Odin )%rile de res%rit ale 6%rii negre) locuesc inuturi muntAse si e: s'aL
o*icinuit cu greut%ile si cu suferinele. G s)un, c% sunt de origine ?hes-
salien:<
4
). Msulta aa dar, c% '*eri de res%rit i '*cri de a)us a)ar-
ineau la una i aceea gener%fiune a rasei )elasge.
?ot ast-fel i vechile genealogii etnice considerau )e '*eri de a)us ca
frai *un cu locuitorii )rimitivi a: 'taliei B).
Frse i e, [aura, 6uncel, "tura, Cocoai i Hesul. =rauris este acelai cu-
vent cu rom#nescul Mur: av(nd )rostesa 'ui a nainte de r, ca n =riman.
$ Plinii li*. bH''. 0. l.

) farronis M. M. li*. '. ..


') 6onin, 6onuments d. anciens idiomes gaulois. Daris, 1541, ). 12.
0
) =)ollodorl fragm. 1. i 141. >u)% acest autor '*eri delk Caucas ar fi fost un
Do)or emigrat din l * cri a de la D_rene.X Cf. Harro la Dliniu, li*. '''. $. ..
#) ?acii =nnal, li*. H'. .0+ Pam '*eri =l*anicue saltuosos locos incolentes,
untiae )atientiaccuc magis insuevere. 3eruntcue se ?hessalis ortos.
') 'sidori `rig. li*. 'b. . 4X9+ 3ilii igitur l a ) h e t . . . luvan a cuo lones ... ?u*al
0 g i*eri cu1 et Ris)ani, licet cuidam eE eo et 11 al o s sus)icentur.
n tim)urile romane ns% numele '*erilor din )eninsula )_reneic% dis)%-
ruse a)ro)e cu totul.
C#nd legiunile romane )%esc )entru )rima 7,r% )e )%mentul Ris)anie,
majoritatea )o)ulaiunil de aci, o formau alte seminii, alte coloni de )%stori,
de agricultori i lucr%tori de mine, cari de fa)t nu mai f%ceau )arte din familia
cea vechia a '*erilor.
Ya acesta nou% serie de migraiun )elasge a)arineau urm%torele tri-
*uri i gin+ =l*ocenses, =m*irodaci, =*laidaci, =revaci, =rgeli,
=urienses, Uar*arii OUar*arium )romont.), Uerones, Ui*ali, Uursao-
nenses, Calnici, Comanescici, Cosetani, >agences, >eciani, Gr-
gavicenses, [ruii, 'lergetes O'lergetae, 'laraugatae), 'ndigetes, Yaee-
tani seu Ye t an i, Yongeidoci, Yunarii OYunarium )romont.), D el e n done s,
`ssigi, `rienses O=urienses), ?urdetani, ?urduli, ?arraconenscs,
Haccaei, Hascones, Hirvesci i Hloci.
ntre tdte aceste seminii, rangul )rinci)al, ca nuiner si ca stare social%, -1
aveau ?urdetani:.G:se aflau sta*ilii n )%rile meridionale ale Ris)anie,
n regiunile de ast%-d ale "eville i [ranade:. ?urdetani: se ocu)au n mare
)arte cu lucrarea minelor de aur, de argint, de fer i de staniu
1
), i formau
unul i acela )o)or cu aa numiii ?urduli, la Dliniu ?urduli ve-
teres din Yusitania ODortugalia
s
).
?urdetani:, scrie "tra*o, sunt ce: m a: nvea dintre toi Ris)ani:. G: se
folosesc de gramatic%1 au o descriere a tradiiunilor sale istorice1 au )oeme
i legi scrise n versuri, vech, du)% cum s)un deni, de 4!!! am
.
).
>u)% nume, moravuri, ocu)aiun i )articularit%ile idiome lor, ?urde-
tani: se v&d a n fost originari din )%rile de res%rit ale Guro)ei, de la Car)a.
Frme de vechile lor locuine, si resturi de numele lor, mai afl%m si ast%-d
n ?ransilvania i Fngaria.
?urda Oung. ?orda) este unul din cele ma: vech: orae ale ?ransil-
vaniei I). "ituat% l#ng% )olcle munilor de aur a ?ransilvaniei i )e malurile
rulu =r i es O=ureus), ?urda a fost n curs de trei secule Ob'HXbH'')
ca)itala legislativ% a ?ransilvaniei1 o )rerogativ%, care a tre*uit f%r% ndoiel%
se ai*% dre)t fundament o tradiiune vechia istoric%. "e nu )erdem aic din
-) 8traboni! li*. 444. ". ,W ". 8W ". `.

) Plinii li*. 'H. ,*. 1.


,
) 8trnboni! li*. '''. 1. B + co-fitot ot #' Rstijovq. tiYv ' l#raiuv `F?`' Ool ?ou-a' -Q'
!
' -),
Ial f)anjiatiE-g -N)9vta'., Eai j itabai# Oj.v$jxb'NJ eNouat suffpEp.u.&u. _.at icoi-fjaata Eai N+
x=ouc exi).]?fJ`` ]0q7'b'a
tuv
"?YH, tu Oface.
#) n jurul oraului ?urda se g%sesc adese-or diferite o*iecte, ce a)arin e)oce de
)etr%.
vedere o coinciden, caracteristic%, c% ?urdetani, cel mal civilis#t )o)or
al Ris)anici, se glorificau a ave un codice de leg:, vec'h de 4!!! an
1
).
Ya aceeai origine se reduc i numirile altor localit%i din regiunile interiore
aleCar)ailor. >oue sate situate )e valea 6ureului, )drr% numele de ?urdas,
unul l#ng% `restie, si altul n a)ro)iere de =iud. ?urdaul de l#ng% `restie
forme;% tot-o-dat% si una din cele mal nsemnate staiuni neolitice ale ?ran-
silvaniei

). Fn al treilea sat, ?urda, se afl% )e valea "omeului n )%rile


de nord ale ?ransilvaniei. =lte trei sate cu numele ?urda n comitatele
Uihor, U(ches i va*ol. Gr al e)telea sat, ?ordat, )e teritoriul de r&-
s%rit al ?ransilvaniei, n "ecuime
a
). 'n fine, numele de familia ?urdea se
afl% )#n% ast%-d res)#ndit )e valea cea frumds% a rulu: de aur O=rie) din
?ransilvania B).
ntreg teritoriul Ris)anici, era forte a*undent 'de metale
,
).
n )%rile de nord ale )eninsulei, cele mai cele*re mine figurau n e)oca
roman% su* numele de m c t a 11 a =l*ocOensia
5
)1 o numire, ce ne )re-
sint% o deose*it% im)ortan%, c#nd cercet%m originea geografic% a tri*urilor
metalurgice din Ris)ania. De teritoriul ?ransilvaniei, =l* a c este numele
unei nsemnate comune rom#nesc$. Yocuitorii s&:, =l*%ccn, se ocu)% din
tim)uri, ce trec )este tdte memoriele dmenilor, cu lucrarea minelor de aur.
>e aici isvoresce si ru$ numit =rie.
'ntre tote )o)ulaiunile his)anice, ce locuiau su* )oleae D_reneilor, cel
mai viguros$, cel m%$ iu*itori de inde)enden%, i mal *ine organis#t$ din
') Pumele de ?urdetan:, form% derivat% din ?u r d i, este numai o sim)la imitaiunc
grecesc%, du)% cum Holei din 'talia erau numii i Holcentani O=rch.-e)igr. 6itth.
b'. 1!0). ?urdetani se mai numiaL i ?urti i ?urtutani O"te)h. U_ ;. v. ?oo)-
itavia). 6ela, ntocmai ca i D' i ni u, ntre*uinc;% numai forma de ?urduli. 6al
not%m aici, c% n Ris)ania esista i o regiune numit%. ?urta+ ?urtam regionem dicit
Cato a)ud Charisium, A. ). 19! O6ullcrus, Dtolemaci [eogr. '. 1!2).
Q) [ooss, Chroni^ d. arch. 3unde "ie*en*iirgens, )ag. ,4 X ,9.
.
) >e asemenea mar afl%m ast%-df satele numite ?orda Ocorn. ?orontal), ?ordinc;e,
O"_rmiu), ?orda Ocorn. laurin), ?ord%cs Ocorn. =l*a regal%), ?urdanitsch OCarintia),
ceea-ce ne indic%, c% linia de migraiune a ?urdilor sL ?urdetanilor a fost )este Dan-
nonia c%tre =l).
0
) Ya a . 1 1 . s e f a c e a mi n t i r e l # n g % ?i s a d e u n l o c u s c u m ) o ) u l o , n u mi t ?o r d i
O den;el , Cod. di )l . =r )ad. cont . ' . 1.1) .
s
) "tra*onis li*. '''. . 5-9. - Justin$ li*. bY$H. 1. - Dlinii li*. 'H. .0. Q) C. '. Y.
voi. ''. nr. ,95+ )rocurator metallorum =l* ocOensium). RL*ner
Cr
ede
=l*ocOolensium). ns% =l*ocola, in 'tin. =nt. =l* o cela, este n tot caul
Fma
g
arm% diminutiv%, ce )resu)une o localitate mam%, su* numele de =l6 o cu m.
)unct de vedere militar, erau aa numifi: Delendones
1
). "ta*ilii l#ng%
isvdrele rulu >urius O>uero), el susinur%, m)reun% cu vecinii lor = r e v a c i W,
un r&s*oiL eroic de ! ani cu Momanii. P u mantia forma centrul lor cel
)uternic de a)%rare, )e care o distruser% Momanii n a. 1... a. Chr.
>u)% nume, Delcndoni Ris)anici se vCd a fi fost unul si acela )o)or
cuDelendoni >aciei
a
). ` localitate cu numele Delendoua, seu mal
corect Delendona, o afl%m amintit% )e ?a*ula Deutingerian%. Ga se afla
situat% n >acia 6alvens%, )e drumul, ce ducea delk =mutria O[ura 6etrului)
c%tre M o m u l a OMeca).
n a)ro)iere de Delendoni cel energici a: Ris)anici se afla oraul numit
n inscri)iunile romane BFEama<. >es)re vechii ntemei%torl a: FEame:
ma esista nc% n tim)urile romane tradiiunea, c% e: au fost originari din
)%rile de res%rit ale Guro)ei, de )e teritoriul /arm a fi 'o r.
" i l i u ' t a l i c numesce FEama un ora ncunjurat cu mur:"armatic:1
tot-o-dat% ne mai s)une, c% aceti locuitori aveau i o*iceiuri sarmate
.
).
=cela ora figurc;% la Dtolemeu su* numele de FEama =rgelae
0
),
r )e o inscri)iune latin% din Yusitania se face amintire de o femeia
cu e)itetul local de FEameOn)sis =rgelorum
,
), adec% din FEama
=rgelorum. n fine o alt% inscri)iune din ?arraconia ne vor*esce des)re
un magister Yarum din FEama, c% era din gintea =m*irodacilor
4
).
>u)% cum vedem, locuitorii FEamc sunt numii n tim)urile romane, acum
"ar m ai, acum =rgell, acum =m*irodacl. 3%r% ndoiel%, c% el con-
stituiau un tri* emigrat de )e teritoriul "armaiel euro)ene. Pumele de
"armal, ce li se da n general, i numele de =rgel:. cum se numia9
el singuri, ne arat%, c% acest tri* a fost o-dat% emigrat din regiunea sc_-
thic%, numit% st ast%-d de )o)orul rom#n =rdei seu ?ransilvania
2
).
=ceti locuitori din FEama - conservar% )#n% t#rdiu caracterul lor )ri-
mitiv, n inscri)iunile romane, ce se refer la FEama, noi afl%m o serie de
U) Pl i ni i l i *. ' ' ' . 0. 1!. - Dt ol emaei l i *. ' ' . 4. ,. i ,,.

) ?a*. Deut. "egm. H''. 0.


.
) "ilii 'talici Dun. li*. '''. v. .50 secc. + "armaticos adtollens FEama muros.
0
) Dtolemaei li*. ''. c. 4. ,,. OGd. >idot). Hariante+ FEama =rgaela s. =rgaelae.
4
) C. Y Y. voi. ''. nr. 494+ Cornelia . . . FEameOn)si s =rgelorum.
4
) C. '. Y. voi. ''. nr. 0.!4+ C. ?itius) magister YarOum) FEamensOis) =m*irodacus.
FEamenii adorau cu deose*ire )e Rercule OC. '. Y. Hoi. '', ). .52).
') Cu )rivire la numele =rdei, dolff n articulul seu B>ie Yandesnamen "ie*en-
*Lrgens< Oin norres).-Ulatt d. Hcreines f. sic*. Yandes^unde, b. ,!) se es)rim% ast-fel.
>as rumknische =rdial, =rdeal, i s t der uralteYandname>a^iens. . . und
das mag_arische Grdel ist eine *losse Pach*ildung des =rdeal.XCf. mai sus ). 49,.
nume *ar*are cu totul singulare. Pumele )ersonale sunt de regul% terminate
n o cum sunt + =rraedo, =t t o, Crast uno, >oci l i co, G*uraneo,
6agulio, Manto, Frcico1 r Ta numir: de gint: sL nmur: se amintesc
urm%torele c%tune+ C#ini ci, Coronici, Corovesci, i Comenescici I).
=celeas numir de c%tune i comune ni se )resint% i ast%-dl )e teritoriul
de a)us al ?&re:-rom#nesc: su* formele de C#lnic, Cornesc, Coro-
* e s c ', i Com%nescl. ?ot n )%rile de a)us ale Mom#nie?, de unde se re-
versar% at#tea colonii )elasge c%tre =)enin i D_rene:, ma: esist% chiar n tim-
)urile ndstre satul Grghevia, omonim cu Grcavica OGrgavicenses,
Grgevicenses) din ?arraconia #). Dutem )resu)une ast-fel cu o de)lin%
siguran%, c% tri*urile his)anice, ce )urtau numele de Delendones, Calnici,
Coronici, Corovesci, Comenescici i Grgevicenses, erau emigrate din regiu-
nile de a)us ale >acie: vech:, de )e teritoriul `lteniei de ast%-d.
=far% de Pumania, acro)ola cea renumit% a Delendonilor, o alt% cetate
)uternica i avut% a Ris)anie: ?arraconense a fost "aguntul, situat n
a)ro)iere de ermuri 6%riW mediterane. Yocuitorii din "agunt aveau t denil
o tradiiune, c% )%rinii lor emigrase n tim)uri de)%rtate din )%rile de r&-
s%rit ale Guro)ei, din =rdea. Yiviu )resu)une =rdea din Yaiu
5
). n
realitate ns% era aceeai =r di a, seu =dria, din )%rile de nord ale
'strulul, de care se face amintire i n istoria lui =lesandru cel 6are
0
) 1 aceeai
=rdea, de unde- tr%geau originea lor i locuitorii din FEama =r-
gelae seu =rgelorum
>
). ?radiiunile geografice la cel emigrai se )%-
stre;% de regul% du)% numele terilor seu al inuturilor
4
J.
') C. '. Y. voi. ''. ). .52.
') C. '. Y. voi ''. 0!.. X Plinii li*. 444. ). 8.
s
) FiDlt li*. bb'. 2+ O"agunt ini) oriundi a vac_ntho insula dicuntur, miEticue efiam
a* =rdea Mutulorum cuidam generis. X 3a*ula cu insula vac_nth deriva din forma gre-
cesc% vkEavftoT a numelui de "agunt.
0
) = se ved mal sus )ag. .9..
I) Gste locul se amintim aici, ci n numele de FEama no avem numai un sim)lu termin
geografic celtisat. De o inscri)iune latin% din Ris)ania mal afl%m i forma de FEe-
nensis n loc de FEamensis OC. '. Y. voi. ''. nr. .1,), ceea ce ne arat%, c% mal esist%
/i numirea de FEena se% FEana, Ya =))ian ORis). 12) afl%m intru adev&r '=Ceivta.
?ot ast-fel si locuitorii din "agunt originari din una i aceeai =rdea s9 =rgela cu .
FEeni, mal erau numii i =usonii O=usonia "aguntus la Yiviu, bb'. 2. 10.X
"iliu 'tal. '. 91. ..). n )%rile >aciei numele de =uson i-1 aveau locuitorii din
comitatul "at-marulu, ast%-d. ` seni O= se ved mal sus )ag. .0.).
') =urelius Hictor OCaes. c. 1.) face amintire de "aci, adec% "acani, din >acia. De
teritoriul terilor rom#ne afl%m ast%-OCi localit%ile numite vagon, v%gan m., v%gance, v%gaia
OBim. v%gania).
Ya aceeas: familia cu locuitorii ce vechi a: FEame: i a: "aguntulu: a)ar-
ineau i nmurile s9 ginile numite n inscri)iunile romane =m*irodaci,
=*l ai daci , Yongei doci , =r r oni daeci i Counei doci I) . ' ncon-
testa*il, c% no avem aici numa: niscc seminii liguro-dace O>eciates, >ecii,
>aii, >eciani, >aci), ce trecuse din regiunile =l)ilor si ale [allic$ meridionale n
)eninsula i*eric%.
=m*irodaci

), du)% cum i arat% numele, se )ar a fi fost numai o


fraciune din >e c i a i seu >e c i i , cari tr%ise o-dat% n vecin%tate, ori
comunitate cu =m* a r i i de l#ng% Mhodan
.
). >e aceeai origine erau )ro*a*il
si =*laidaci
0
), un tri* )astoral de >ecii seu >ecial, ce )%r%sise v(rfurile
cele st#ncose ale =l)ilor O-ca Q=bfha la "tra*o). Yongeidoci Q) din
Ris)ania a)arineau f%r% ndoila la )o)ulatiunea cea numeros% a Holcilor din
[allia meridional%, unde numele geografic de Y a n g u e d o c i a ni se )re-sint%
)#n% t#rdiu n evul de mijloc
5
). >es)re Couneidoci
2
) )utem )resu)une, c%
formau numai o mic% gru)% din )o)ulatiunea, ce a dat nume muntelui Ca
unu s in regiunea Delendonilor1 cr =rronidaeci
5
) sunt )ro*a*il un fel de
>aci = r i m ' seu = r # m n '
9
).
3a)tul este )ositiv, c% )e teritoriul Ris)anici esista o vechia )o)ulaiune de
origine d a c o - g e t i c % i i l l _ r i c % . =cesta o )ro*e;%'si numele ora-
ului >eciana de l#ng% )olele D_rcneilor, numele familiare >ecianus,
>avus si >ocius
1!
) din inscri)iunile his)ane, i n fine un alt tri* cu
numele >agences seu >agenses
11
), forma identic% cu > a g a e , numele
>acilor orientali de )e ?a*ula Deutingerian%
1
).
I) "unt numiri etnice com)use du)% acelai sistem ca i numirile de Celtoligures,
Celti*eri, [allograeci, [alatosarmatae, 6assagetae, Car)odacae etc.

) C. ' . Y. vo i . ' ' . n r . 0 .!4 .


.
) Fi 1i i l i *. H. .0. X Ca e s a r i s Ue l l . [a l i . ' . A.
0
) C. ' . Y. vo i ' ' . n r . 21! . ,2 .1
',-) C. '. Y, voi. ''. nr. .11 1 O>)ruOttius) "atullus, >ruttia 3estiva, Yongei docum.
4
) = se vede mal sus )ag. 49. nota .
1
) C. '. Y. voi, ''. nr. ,229.
5
) C. '. Y. voi. ''. nr. 492.
g) Mh_ndacus, comandantul tru)elor din FEama n rcs*Aiele cu Momanii O"il.
'tal. '''. v. .9!), nc%. )ort% un nume de gin te. Dro*a*il avem aic un M 'i_m->acus. O= se
ved mai la vale ca)itulul des)re =rimi). 'B) C. '. Y. voi. ''. nr. 901. 092!'
ra
, 4.. <')
C. '. Y. voi. ''. nr. .!5.
1
) n )oema e)ic% germani iMa*ensch$acht8 se face amintire de ?u*al, )atriarchul
legendar al )o)ulaiunilor )rimitive his)ane, su* numele de B?i*alt von "i e*en-
ta Lr gen< O[r i mm, >. Reldensage, 1!0. 1).
Ya aceeas: origine geografic% a)arineau i tri*urile numite 'lergetes
O'lergetae, 'laraugatae I), ' n d i g e t e s

) i 6 i s g e t e s
.
). Dro*a*il, c% 'ler-
getil constituiau o )o)ulaiune format% din [ei i 'll_r: emigrai c%tre )%rile
de a)us. >4ue orae din Ris)ania, unul n Uaetica, altul n ?arraconia,
)ort% numele de ' l u r o . Fn al treilea ora 'luro se afla )este D_rene n
=cuitania, cam n fa% de 'lergetae seu 'laraugahie
0
). >e la >un%rea de jos
se )ar a fi si 'ndigctes O"indi-getac) si 6isgetes O6_so-getae). 'lergei i
'ndigefil, se aflau sta*ilii n vecin%tate uni cu alii, su* )olele D_reneilor,
si constituiau numa: una i aceeai naionalitate omogen%, n lu)tele lor cu
Momanii, ci au una i aceeai istoria i aceeai sorte comun%. `raul )rin-
ci)al a 'ndigeilor )urta numele de > e c i a n a
4
).
`riginari de la Car)al se vEd a fa fost i aa numiii ?arracon O?arra-
conenses). 6al multe sate cu numele de ?#r^#n_ ni se )resint% n co-
mitatele Uihor, Reves, vem)lin, Uorsod, i chiar )#n% dincolo de >un%re n
comitatele laurin i ?olna
4
), ceea ce ne indic%, c% n regiunea acesta a format o-
dat% locuinele unul tri* nsemnat, ce )urta numele de ?ar c#ni
2
).
n fine mal afl%m )e teritoriul Ris)anici i urmele unei gini )clasgc, ce
)ort% numele caracteristic de Hloci V Hloci. De o inscri)iune se)ulcral%
din ?arraconia, desco)erit% n a)ro)iere de 6adrid, se face amintire de un
Ur i t t o, f i ul l ui >at i cus, di n gi nt ca Hl oci l or
e
) .
Hechia )o)ulaiune a Ris)anici se afla n tim)urile ante-romane divisat%
n o mulime de seminii si tri*uri inde)endente, ntocmai ca i rasa )elasg%
din [alia, ?hracia, 'll_ria i din )eninsula italic%.
') Ya Dliniu i Yiviu 'lergetes, la "tra*o i Dtolemeu 'lergetae, la Recateu
Ofrag. 1,) 'laraugataa.

) Ya Dliniu 'ndigetes, la Dtolemeu 'ndigetae.


.
) Recat ael fr agm. 1.
0
) ` )o)ulaiune emigrai din 'll_ria se v&d a fi fost i aa numiii 'lercaones, la
Yiviu 'lercaonenses, la Caesar 'llurgavonenses. Cauni, la geograf% grecesc$
Chaones, formau n vechime unul din )rinci)alele )o)tfre )elasge ale G)irulu. =st-fel
c% du)% t7,te )ro*a*ilit%ile 'lcrcaoni constituiau numai un tri* emigrat de ' l l _ r o -
C ha o n i . Pu de)arte de 'lercaon: se afla muntele Caunus, din care isvoria rul >urius.
Ya gintea Chaonilor a)arineau i Couneidoci sLCauno->aci:. ` monet% *ar*ar%
din regiunile infrieure ale >un%rii )ort% inscri)iunea C`HPH, un alt esem)lar C`HPH"
O=rchiv. d. Her. f. sie*en*. Ynds^unde, P. 3. b'H. 5,).
,
) Dtolemaei li*. ''. 4. 2.X Ya Maven nas >eciana i >i c i an a.
Q) 6)s;^_, Me). loc. Rungariae, ). 42. X Rorn_#ns^_, [eogr. YeE. d. n. Fngara, ). .21. ')
'n )articular satul ?#r^#n_ din districtul Ueiuulu este numit ast%-di n lim*a
rom#n% ?%rcaia, ce )resu)une forma vechia de ?%rcania.
e
) C. '. Y. voi. ''. nr.
4.11.
'storia )olitic% a acestor tri*uri his)anice noi nu o cundscem. 'ns% du)%
moravuri, du)% institution$ i religiune, ele a)arineau la una i aceeai ci-
vilisaiune, la una si aceeai ras%. Caracterul lor etnic era n general B*ar*ar8,
ns% *ar*ar n sensul geografilor grecesc$1 adec% f%ceau )arte din familia cea
mare a )o)ulaiunilor sta*ilite n )%rile de nord ale Gladel, n ?hracia, n
'll_ria i n "c_thia. Cu deose*ire )o)ulaiunile cele res*oinice din )%rile de
nord ale )eninsulei, aveau, du)% cum ne s)une "tra*o, o*iceiuri comune cu
[alii, cu "c_i si cu?hracil
l
). Fn )romontoriu al Ri)aniel din )%rile de med%-
no)te )ort% n geografia vechia numele de "c_thicum

), de sigur du)%
racterul etnic al tri*urilor, ce locuiau n acesta regiune. Fn ora al Can-
ta* r i l or era numit n e)oca roman% >e c iu m
.
) ad >aE. =a numiii
Con c#ni, cari formau de )e teritoriul Canta*riel un tri* inde)endent, erau,
du)% cum ne s)une "iliu 'talic, de origine 6assage I), adec% "c_l.
'n fine noi mai afl%m la Canta*ril un o*iceiu )articular h_)er*oreu. C#nd
omenii acetia ajungeau la o etate mai naintat%, el se )reci)itau de )e
vArfurile st#ncelor, ca ast-fel se evite sl%*iciunile *etr#neelor
4
). 'nstrumentul
)rinci)al de music% al acestor )o)ulaiunt *ar*are de )e teritoriul Ris)anici
era fluera )astoral% a Delasgilor. "tra*o scrie+ BDe c#nd unii i )etrec *(nd,
alii jdc% n hore la sunetul flueril si al tr#m*iei g)..........=lii, din cel cari
locuesc din )%rile de nord, se adun% sera cu familiele lor naintea )orilor
i aici ntind 'a hore )#n% no)tea t#rdiiF
2
). n )articular, n ce )rivesce )e
Cal l a e cil din )%rile de a)us ale D_reneilor, el aveau n jocurile lor na-
ionale strig%turi n versuri, i s%ltau *%tcnd )%mentul, acum cu un )icior,
acum cu altul
5
)1 usuri si )etreceri sociale, )e cari le afl%m i ast%-d la
)o)orul rom#n de la Car)a. nr femeile his)ane )urtau tot-de-una haine
cu flori i aveau velur$ )e ca)
9
).
') "tra*onis [cogr. li*. '''. 0. 12.

) i6elae `r*. >escr. li*. '''. 1+ ad sc)tentriones toto latcre terra ORis)aniae) con-
vertitur a Celtico )romontorio a d "c_thicum uscue.
s
) 6elae `r*. >escr. li* '''. 1.
0
) "i l i i ' t al . ' ' ' . v. .4!X41+ O C o n ca nus) 6as sa get en monst r ans f er i t at e )ar cnt em.
,
) "ilii 'talici 1. 111. v. .,. - >es)re 'l_)er*ore$ 6ela O'''. ,).
Q) "tra*onis li*. '''. .. 2.
2
) "tra*oiiis li*. '''. 0. 14.
e
) "ilii 'tftFcl li*. '''. v. .0, secc+
.....................misit dives Callaecia )u*cm,
Uar*ara nune ) a t r i i s ululantem carmina l i n g u i s
Pune, )edis alterno )ercussa ver*ere terra.
5
) "t r a*oni s l i *. ' ' ' . .. 21 0. 12.
Hechile )o)ulafiun: ale Ris)anie:, vor*iaL una i aceeai idiom% na-
f io nai %. ns% n tim)urile cuceririi romane lim*a )rimitiv% his)anic% era
n marc )arte coru)t% )rin amestecul de diferite cuvinte i forme celtice,
grecesc$ i asiatice.
=cesta lim*% rustic% *ar*ar%, ce se vor*ia )e teritoriul Ris)anici, a)ar-
inea la familia lim*e latine vulgare.
Yim*a ?urdetanilor, cu deose*ire a celor de l#ng% rul Uaetis, devenise n
tim)urile lu "tra*o Osec. ' a. Chr.), a)ro)e o lim*% latin% italic%
l
). ?acit face a-
mintire n =nalele sale, c% n tim)ul lui ?i*criu un eran din ?arraconia vor*ise
naintea tri*unalului roman n lim*a )%rinilor ei, sermone )atrio

).
hr ?it Yiviu ne relate;% des)re ddue convcrs%r, ce le avuse n a. !9
a. Chr. "ci)io =fricanul n Ris)ania+ una cu soia lui 6andoniu, un frate
cu regele 'lergefilor, i alta cu un )rinci)e celti*er, =lluciu, a c%ru logodnic%,
de o frumsef% estraordinar%, a fost adus% ca)tiv% la "ci)io
.
). >u)% cum r-
sulta din es)uncrca, ce ne o face Yiviu, aceste convers%r se urinase f%r%
ajutoriul vre unu inter)ret1 ast-fel c%, "ci)io =fricanul )utea forte *ine se
neleg% idiom% 'lergeilor, r de alt% )arte i acetia )uteau f%r% mult% greu-
tate se )rice)% idiom% latin% vulgar%, n care de sigur 'c vor*ise "ci)io.
Ca elemente din acesta lim*% naional% a tri*urilor his)anice avem ur-
m%torii termini de localit%i+ =l*a, =rgenteola, =rsa i =ri, Uaniana,
Uanienses, Ul#nda s. Ulandae, Ceresus, Ceret
0
), Yancia, Dlum*aril
i Dlum*aria ins., Mhode OMhoda), ?ur*ula, Frson s. Frsaone
,
),
Hacca, Hama i Hes)eries1 muni+ =rgenteus mons, Cuneus )rom. g)
i Yunarium )rom.1 fluvii+ =l*a, 3lorius, Disoraca
2
) si Hacca
5
).
n ce )rivesce terminologia metalurgic% a tri*urilor his)anice, sunt
caracteristice numirile de localit%i+ =rgenteola, =rgenteus mons, Ua-
niana, Uanienses
9
), D l u m * a r i i, Dlum*aria, M h o d e s. M h o d a.
' ) "t ni *oul s [eogr. l i *. R'. . 1,.

) ?aci i =nnal , l i *. 'H. 0,.


.
) Yivil li*. bbH'. c. 09-,!.
7) Gc^hcl, >octr. num. '. 4!.
,
) C. ' . Y. voi . ' ' . ). 191.
4
) Dlinii li*. 'H. .,. 0. - "tra*onis li*. '''. 1. 0.
') C. '. Y. voi. ''. nr. 055..
5
) = se vede nomenclatura geografica a Ris)anici la Dliiiiu O'''. 'H), "tra*o OF') i
DtolcmcR O''. c. 0-4).
a
U
) Uaniana din ?urdetania ODtol. ''. 0. 9) i Uan i ens es din Yusitania Otit. nr. 24!)
ni sea)resmt% numai ca sim)le derivaium din forma radical% U%nia Ola Mom#nii din
ransilvania *%nia i *aia, locul de unde se estrag metalele), n Yusitania mat esista
=lte resturi din idioma lucr%torilor de mine n Ris)ania, le afl%m la Dliniu.
>in acestea estragcm urm%torele+
alutatium, aur aflat )e su)rafaa )%m#ntului, adec% adus de aluviuni
1
)1
alutia, minele, n car se ntre*uina a)a )entru s)elarca i alegerea
aurului din su*stane de alt% natur%1 aceleai cuvinte au esistat o-dat% i
n >acia

)1 )ro*% este numele rulu =lutus O`lt), din care o-dat% se s)&la
aurul cel mai *un1
*alucem O*aluE s. *aluca), gr%une mal mic de aur aflat n nisi)ul ru-
rilor, rom. *eu%, )etric% al*% adus% de curentul a)elor1
) al ac r as O)alacra), *uc%i mai mar de aur masiv
.
). n lim*a lucr%to-
rilor de mine n ?ransilvania )%r%cl%u, ciocan )entru s)argerea )etrelor,
si ) ar ac luire, s)argerea )etrelor
0
)1 cuvinte, ce )resu)un forma de )%r acl%
)entru )etrele s)arte cu )%r%cl%ul1
galena, sulfura de )lum*
,
), rom. gali%, oE_d de fer.
6a ad%ugem aici cuv(ntul
cuniculus, galeria suteran% )entru cstragerea metalelor I), rom.
culcu
2
), inclinaiunea venei
5
).
Ya fondul )rimitiv al lim*c his)anice mal a)arin nc% urm%torele cuvinte+
casa
9
), rom. cas%,
catare V v i d e r e
1!
), rom. a c a t % seu a c % u t a 1
i un ru cu numele Uaenis O"tra*o, '''. .. 0). >es)re un alt ora al Ris)anici U a en a e
face amintire F^ert O'*er. 040) du)% o inscri)iune la 6uratori. =celai cuvent su* forma
de Hale*anae ni se )resint% i )e teritoriul [allie O= u s on i i G)igr. 49. 1).
-) Plinii li*. bbb'''. 1+ Oaurum inventum) in summo ces)ite alutatium vocant.
K+V Dlinii li*. bbb'H. 02+ 'nvcnitur O)lum*um) et in aurariis metallis, cuae alutia
vocant, acua immissa eluente calcules nigros.
.
) Dlinii li*. bbb''' c. 1+ 'nveniuntur ia massae Oaurcae) . . . Dalacras Ris)ani,
alii )alacranas1 item cuod minutum est *alucem vocant.
0
) 3r anci i i Cnndr cn, Mom#ni i di n mun i i a)useni , )ag. 0..
' ) Pl i ni i l i *. bbb' ' ' , c. 1.
c
) Pl i ni i l i *. bbb' H. 02.
' ) 3r anca i Candr ea, i * i d. ). 0.
5
) Cuniculus avea n lim*a latin% literar% doue nelesuri+ galeria suteran% i
ie)ure de cas%. Cu sensul din urm%, cuvontul era du)% Harro OM. M. '''. 1. 4) de origine
his)anic%, fiind-c% ie)urii de cas%, dice d#nsul, fac gro)i n )%m#nt, n car se ascund.
Gtimologia cuventulu cuniculus, su* am(ndAue nelesurile, este de la cunae, leg%n, su%
culcu, ast-fel c% terminul de culcuul venei la metalurgii rom#ni ne a)are ca unul i
acelai cuvent eu forma latin% i his)anic% cuniculus, galeria suteran%, )entru estra-
gerea metalelor.
<) 'siclori `rig. li*. bH. 1. 1.
)!
)
'sitlori `rig. b''. . .15.
P'C. >GP"F/1=PF. `:
cusire
1
), rom. a c L s e 1
domno

) , r om. domnul u: 1
c s c a
.
), rom. s c % 1
l a n c i a, rom. l a n c e 1 du)% Harro acest cuv#nt nu este latin, ci his)anic
0
).
) or ca
4
), *rasd%, seu )%ment scos de ferul )lugului, rom. )4rc%, gro-
)i% n )%ment n jocul co)iilor de-a )arca1
tubracus ), rom. t ure;
Yuce m du*ian, ast-fel numiau, du)% "tra*o, locuitorii din Ris)ania
meridional% un sanctuanu dedicat Yune lumin%tdre
2
). `rientalistul
6overs )resu)une Y u c e m d i v i n a m
5
). ns%, n mitologia vechia YuE divina
este mal mult un termin literar i teologic de c#t )o)oral. >ac% cuvintele
Yucem du*ian, ar fi avut o form% curat latin%, de sigur c% "tra*o nu le
aducea ca o )articularitate dialectal% a Ris)anilor. Po nclin%m mal mult
a crede+ Yucem du *iaOn
9
), adec% Yuna, care lumine;% calea c%letorilor
1!
),
du)% cum tot ast-fel este invocat% luna i n )oesiele tradiionale rom#ne
11
).
6ai adaugem aic numele )ersonale+ >omnina i 3lorica
1
).
>in cele cs)use vedem, c% vechia lim*% his)anic% avea aceea sorginte
originar% cu lim*a latin% rustic% a 'talie
1.
), cu o singur% deose*ire, dar
forte im)ortant%, c% era ma a)rd)e de lim*a, ce se vor*esce i ast%-d la
Car)a i >un%re.
n ce )rivesce originea lim*e his)anice ma not%m aic, c% alfa*etul na-
ional al )o)ulaiunilor din ?arraconia
10
) era unul i acelai cu vechiul al-
- ) 4!i dori `r i g. l a >i e;, Gt _m. dAr t er *uch O 15,.) ). 119.

) C. ' . Y. voi . ' ' . nr . 000+ ' ovi >omno1 nr . 42.. >omno.
.
) ' s i dor i `r i g. bH' ' . 1!. 15.
0
) [cl l i i Poct . =l t . l i *. bH. .!.
,
) 'sidori `rig. li*. bH. 1,. 4+ ed ) or ca cuod in arando eEtat, cuod defo!um e!t.
Cf. Harro, Y. Y. H. .9+ cuo ea terra jacta id est )rojecta, ) or ca.
s
) 'sidori `rig. li*. b'b. . .!.
') "lrii*onisli*.'''. 1.9.X>iana s&9 Yuna cu e)itetul de YuciferalaCicero,P.>.''x.12.
5
) Dlioeni;. ''. 4,.
g) l'inalul n este numai forma acusativulu grecesc.
1!
) 'n inscri)f lunile latine ale. Ris)anie afl%m hi at or )entru viator OC. '. Y. '', nr.
,115), de unde rsulta, c% esista i forma de * i a )entru via1 er )articula du cores-
)unde 'a do _ de din lim*a his)anic% de ast%-d.
Q) 'ntre versurile, ce le recite;% co)ii rom#n delk er% afl%m i urmatArele + Yun%,
' una, verg#-l un%, e n cale cu l umin% et c. QJ C. '. Y. voi. ''. nr. 15.4. 0990.
Q) > i e f e n * a c h O`rig. 11,) nc% se es)rim% ast-fel + Fnter den von den =lten auf*eqahrten
s)ani schen dAr t er n s i n d di e moi st en nur l at ci ni sche ' di ot i sm en. QKI
C
'-
1
- $KK voi. ''. nr. 000, 0.15Q.
fa*et al >acie:, ale c%rui urme se au mal )%strat )#n% ast%-d la )lutaii
rom#ni de )e malurile Uistriei
J
).
n fine nc% un fa)t demn de remarcat. "istemul administraiuniW interiore,
ce-1 a)licar% Momanii n Ris)ania, nc% ne )une n eviden%, c% )o)ulaiunile
vechi ale acestei )rovincie a)arineau familiei latine, n tim)urile lui Dliniu
cel *&tr#n, ,! de orae ale Ris)anici aveau dre)tul cet%enii vechi latine, j us
Yaii anticui sL v c t e r i s

)1 r n a. 2, d. Chr. m)&ratul Hes)asian


acord% Ris)anici ntregi )rivilegiul dre)tului latin
.
).
Msulta aa dar, c% instituiunile )olitice, civile i religiose ale )o)ulaiu-
nilor his)ane, erau n general identice cu ale vechilor Yatini. Deninsula i*eric%
coninea o )o)ulaiune de ras% latin% )reesistent% cuceririi romane.
"ta*ilim ast-fel din )unct de vedere istoric, c% Delasgil, emigrai in marc
)arte de la Car)afi, au fost ce: de knt#iL im)ortatori al civilisaiunil n [allia
meridional% i n Ris)ania I).
l
) = se vede ma sus )ag. 4,5.
U) Plinii li*. 444. ,. lW ). 1W 4%. ,*] *.
.
) Dlinii li*.'''.0.1,+ universaeRis)aniae Hes)asianus im)erator... Yatium tri*uit.
0
) =f ar % de numi r i l e de gi n i ami nt i t e ma sus, t o)oni mi a )eni nsul ei i *er i ce ne )r esi nt %
o mulime de omonime cu localit%ile i rurile de la Car)a i de la >un%rea de jos.
>in aceste no re)roducem aici urm%torcle+
4n Fispania5 n 0ransilvania fi
aomnia 5
=sini)
n Fispania5 n 0ransilvania i
aomnia 5
Grghevita
=l*a ..................... =l*a
=l*ocOum) . . . . =l*ac [erunda
................................
[rind
=reva fi
................................
`rva fl. [ruii [ruia
=rgenteus m. . . . =rgint%ria m. leso les, las
=rsa, =ri . . . . =rsa, =rs Yaelia Yelesc
Ualsa . . Uala
U%nia, Uanicnscs . .
Uarca . . .
U%nia, Uaia Yunarium )rom. . Yuna 6urga
6ur
a
esc,
Uutorensis OUalorul . Uutor Ocom. Uihor,
Reves, va*olt)
`ssigi ...................... 6urgcn `sica,
[ura Fsicej
Urana Uran Mhode OMhodu) Muda
liursaonenscs . . .
Uurum . .
Uursan, Uursan
Uuru
"acili O"acilis) . . . "%celc
Cauca Oadi Coca) . Coca /am u s 6 . . "ome, "omu; fl.
Caunus m C%un ?uhat
Ccrcsus . . . . Cire
Ceret Cerct
>ecium . . . . . . >ecia Fcia . . Fcea
>eva fl .................. >eva Hama ..................... Hama
'n tot caul, numerul acestor omonime ar fi mult ma mare, dac% no am ave o to)o-
%U.
CCC444. OP7F:8T44 645 PaGb4F7 67 5.G6
:F7 6.5aG44 94 $aG44 57TG7.
1. 0i&anii (0i.rres, 0i+c"vec).
(el mai vechi, i ce mai glorioi, ntre tdte tri*urile )elasge au fost
?itanii. Gi sunt numit: la autorii vechi genus anticuum ?errae i
? erra e f i l i i
l
).
>u)% theogonia lu Resiod, cei de #nt#iu co)i?, )e cart i-a n%scut ?erra, sL
[aea, cu Fran, au fost ?itanii, dof-s)re-dece la numer, ese *%r*ai
si ese feme:1 r numele lor erau urm%t7,rele + `ceanos, Coeos, Crios,
R_)eri on, l a)et os, Cronos O"at urn), M h ea, ?et h_s, ?hemi s,
? hi a, 6nemos_ne i Dhoe*e

).
>e fa)t, cele ma multe din aceste numir re)resint% numai sim)le )er-
sonific%ri de regiuni geografice, de rur si de muni
.
). Hechia familia a
nimi% ma autentica i raa com)let% a Ris)anici vech. ns% literai$ romani, ado)tar%
n general nomenclatura localit%ilor din Ris)ania ast-fel cum o aflase la autorii grecesc,
a)oi administraiunea roman% la rfindul seu altera i d#nsa o mare )arte din vechile
numir. "unt memora*ile cuvintele lui Dliniu. n descrierea geografic% a )rovinciei Uaetica,
densul ne s)une, c% va aminti numa localit%ile mal nsemnate si )e acelea, al c%ror
nume se )ete )ronuna ma uor n lim*a latin%1 r 6(la O'''. 1,) scrie, c%
se afl% la Canta*ri ma multe )o)ulaiun i rur, ale c%ror nume nu )ot
)r onun a n gur a Yat i ni l or .
') flrgilii =en. li*. H'. v. ,5!. X "ervius i*id.

) Reslodi ?hcog. v. 1..X1.4.


.
J R_)erion, un cuvent, al c%rui neles este Bo m de dincolo8, re)rsenta regiunea
de )este munte, ?ransilvania de ast%-d, seu B r a de dincolo<, cum o numesce
)o)orul din Mom#nia OYa =non_mus Uelae reg. notarius, ca). 0 i 4+ terra
ultrasilvana i Fltra siluas). `d_ssea OH'. 0) nc% face amintire de R_)eria, seu
Bs4ra de dincolo<, situat% n a)ro)iere de C_clo), ide unde emigrase Dheaci.X
?eth_s O?fjftu), n ce )rivesce vechia )ronunare, cores)unde la formele de ?ets_s
i ?e;_s. n vechia lim*% grecdsc% litera I avea un sunet uer#toriu1 )e l#ng% & se
ma audia i un sb =r une-or acesta liter% re)rsenta )e I, ast-fel c% bei era n
realitate unul i acelai cuvent cu foot. >u)% legendele vech, ?eth_s a fost m%-
ritat% cu `ceanos )otamos, seu 'stru, i ast-fel au dat nascere la o mulime de nu-
fnir de rur mar i nsemnate, )e l#ng% cari se aflau sta*ilite diferite )o)ulaiun
)e-'asge OResiodi ?hcog. v. ..2). =t#t du)% nume, c#t i du)% geografia legendelor teo-
gonicc, ?eth_s O?ets_s seu ?e;_s) este numa o )ersonificare a rulu: celui mare, care
qge n )"rjie de a)us ale >aciei vech i se vars% n >un%re, numit la Jornande
?_sia, la Mavennas ?isia, la Constantin Dor)h_rogenitul ?i-cCa O=dm. im). c. 0!),
er
'n documentele i cronicele medievale ale Fngarie ?i t i a , ?i s ; a , ?i ; a , ? _ s c i a ,
?itanilor se com)unea ast-fel din 1 gini. Datria ?itanilor a fost, du)% tete
tradiiunile istorice, n )%rile de nord ale ?hracie, l#ng% rul `cennos
) o t a m o s . Cel de #nt#iii ?itan si )ort% numele de `ceanos, adec% 'stru.
Ca descendent$ din genul ?itanilor erau considerai R_)er*orei:, car:
locuiau, du)% cum seim, n nordul >un%rii de jos '). =tlas, regele cel
)uternic al R_)er*oreilor, care ma tardiu a fost )ref%cut ntr'un munte
imens, era si densul un ?itan1 ori cu alte cuvinte, tri*ul dominant n re-
gatul seu -1 formau ?itanii. Yatona, virgina h_)er*orc%, care fiind )er-
secutat% de Junona )ri*egcsce n lume, si a)o nasce n insula >elos )e
=)ollo si )e >iana, era i densa fica unu titan.
?itanii au avut n istoria )rimului im)eriu )elasg un rol forte nsemnat.
Gi forme;% cea mai vechia, cea mai no*il% i mai energic% clas% n hie-
rarchia social% din tim)ul 6 Fran i "aturn. Ce: de #nt#iL reg: a: statului
)elasg erau din familia ?itanilor. ?itanii administre;% tdte funciunile )u*lice.
G sunt tot-o-dat% i c%)eteniile religiose ale statului )elasg, din care causa
erau numi i deit ?itani

). ?itanii forme;% )e l#ng% regii vech )e-


lasg un consiliu )atriarchal de stat, ntemeiat de o )arte )e dre)tul divin,
de alt% )arte )e vechimea familieor. ?itani dctrone;% )e Fran i dau im-
)eriul 'm "aturn1 a)o: susin o lu)t% grea de dece an cu "aturn n contra
lui Joe. 'ns% "aturn e nvins i Joe ocu)% tronul lui Fran.
?hiscia. G)itetele deie ?eth_s de Bcana, candida, fecunda, i magna< nc%
sunt numai calificative ale aceluiai r%. X ?hcmis. Datria acestei dcie se afla n )%rile
de nord ale 'll_rie O=)ollod. ''. ,. 11. 0), l#ng% isvorele rulu `ceanusODindarus a).
[em. "tr. H'. ). 2.1) se% 'stru. >in )unct de vedere geografic ?hemis )ersonifica n vechime
rlul numit ast%-d ?imi, ?ca'jor,- la Const. Dorf_rogentul O=dm. im). 0!), ce isvoresce
din Car)ai de sud-vest a: ?ransilvaniei i se vars% n >un%re. Fna din ficel deie
?hemis era numit% >ice, delta dre)t%ii. Ga re)rsenta, du)% nume i atri*uiunile sale,
regiunea numit% >acia O>icia la Fl)ian). [eii, seu >acii, erau du)% Rerodot OH. 9.)
cc mal jut, "iaa'-ita?`'., dintre ?hrac:1 r du)% 'lomer O''. '''. .) locuitorii din nordul
?hracie erau cel mal jut dintre omen, "iEaimtato
1
, a-85-)iuni8i. X ?hia Oisia,
)ronun% ? s i a, v i a) ne a)are n vechile teogoni ca soia lu R_)erion OResiodi ?heog.
.20), seu a Bserel de dincolo<. >e fa)t ?hia este numai o )ersonificare a rulu numit
ast%-d Jiu, ce curge din )%rile de sud-vest ale ?ransilvaniei, str%*ate Car)ai )e l#ng%
)asul Hulcanului, traverse;% `ltenia i se vars% n >un%re.XDhoe*e are la Resiod
O3ragm. 122) i e)itetul de ).#Oj.u.a O*unic%, mo%). >u)% forma numelui l du)% inter)re-
tarea, ce vedem, c% i-o d% Resiod, Dhoe*e se )are a fi numai )ersonificarea unu munte,
ce n vechia lim*% )elasg% )urta numele de BUa*%< seu BUa*e<.
') >u)% scholia s tul lu Dindar la `l_m). '''. 5+ R_)er*orei: erau arco ?`r '$'?B-
H.H.`r f svou O3rag. Rist, grace. F. .52. .). Ya R_)er*ore: se n%scuse i OJei:. Cf. >iod. '''. ,4.
-} ?omeri R_mn, in =)oll. v. ..,+ ?'.rjvec d&oO. c ?e!iod< ?heog. v. 4.!. 445.
Pemult%mi cu acesta schim*are, ?itanii se ridic% de nou su* condu-
ea lui =tlas, ca se alunge )e Joe din im)eriu i se restitue n domnia
"aturn, ns% destinul le este nefavora*il. G' sunt nvini a doua or% '),
' acum clasa lor ntreg% e esterminat%. Fni sunt nchii ntr'o )cscer%
ad#nc% si vast%, numit% ?artaros I)1 r alii )%r%sesc regiunile de l#ng% 'stru,
emigre;% si se risi)esc )rin diferite inuturi )clasge.
Yu)ta ?itanilor cu Joc se ntem)l%
n )%durile de la ? a r t e s i u
s
), l#ng%
Cerna, adec% )e teritoriul vechii >aciei
'
n

aceea
-' regiune, care la Romer fi-
gure;% su* numele de aipa)ei'. tobai
0
),
seu n munii de l#ng% cataractele
>un%rii.
>e asemenea afl%m la >io Cassiu
urm%torea tradiiune+ B[eneralul ro-
man Crassus n lu)ta, ce o avuse cu
[eiW Oa. 9 X 5 a. Chr.), )rinse )e
.2.X3igura unul ?itan du)% )lanisferul
fratele regelui >a)_ E O>a*igia), a)o
densul )lec% asu)ra )esceri: numite
Cira, o cavern% vast% i )uternic%, unde se retr%sese un marc num&r din
locuitorii acestui inut, lu#nd cu deni o*iectele lor cele mai )rciose si
turmele lor1 n aceast% )escere, du)% cum ne s)un legendele, -s c%utase
refugiu ?itanii, c#nd au fost nvini de de$< U).
Gtimologia i forma numelui de ?t?dev nu e grecesc%. n ce )rivesce ve-
chiul neles al acestui cuvent, Romer ne s)une, c% ?itanii erau B)roto-
') R_glni 3a*. 1,!+ ?itanoscue Oluno) hortatur, louem ut regno )eliant, et "a
turn o restituant. Ri cum conarcntur in coelum ascendere..........cos louis )racci)ites in
?artarum deiccit. =tlanti autem, cui duE eorum fuit, cocli fornicem su)er hu-
meros im)osuit.
') Resiodi ?heog. v. 212.
') Justin$ li*. bY'H c. 0+ "altus..........?artesiorum in cui*us ?itanas *ellum
a versus deos gcssisse )roditur, incoluere Cunetes+ cuorum reE vetustissimus [ ar-
gons, m el@ i s colligendi usus )rimus in venit. 6arca judeului 6ehedini, )e al
Brut teritoriu se afli Dorile de fer, mal are i asta-d o al*in% ca em*lcir.%. hr '' e -
r o o t OH. 1!) scrie+ 7?hraci s)un, c% )%mentul dincolo de 'stru c ocu)at de al-
a
ne
, /i din causa acesta omenii nu )ot c%l%tori mal de)arte<.
7) Romeri 'lias, H'''. 1,. - Rosiodi ?heog. v. 510.
I) >ion `asslns, Ristoire rom. OGd. >idot) li*. Y'. 4.
egi)tean al lui nirchcr1 la >u)uis, `ri-
gine de tous les cultes, =tlas D'. 4.
)%rinii deilor i a: 4 m en i lor distins: ')1 rn imnul orfic al .2-lea,
?itanii sunt numii ) ro to)%ri n i ) % r i n i l o r notri, lijjjiste)qv 2t)4-
fovoi ?rarefNcov

). =vem na dar es)licaiunea cuv(ntulu: ?'?CCH" cu nelesul de


)atres si )rognitures. Gtimologia aceste: numiri se reduce ast-fel, du)%
forma i du)% semnificaiunea sa, la radicalul ?crca seu ?"?`b, tat% seu
)%rinte. Msulta aa dar, c% terminul de ?i?%vsc, du)% originea si
nelesul seu, este identic cu forma rom#nesc% t%t#n O)luralul de la tat%).
Cu alungarea lui "aturn din im)eriu ncete;% si rolul )olitic al aa nu-
miilor ?itani. Clasa lor cea numeros%, avut%, )uternic% i su)er*% este stins%
cu des%v#rire. Fnii sunt nimicii n marele r&s*oiL civil, care se termin%
cu catastrofa de la ?artesiu, alii sunt nchii n )escer: ntunecAse O?artaros),
r aceia cari )utur% se sca)e de m#nia nving%torilor, sunt silii sc-s caute
o nou% )atria. Fnii se refugie;% n 'talia, alii se risi)esc )rin Dllada, =sia
mic%, Ris)ania i )rin )%rile de nord ale Guro)ei O[ermaniei).
'ntre cele mal vechi tri*uri ale Momei, tradiiunile istorice ne amintesc
)e aa numiii ?atienses O?aties, ?itienses si ?itles).
=ceti ?atien formau dim)reun% cu alte doue tri*uri, numite Mamnes
i Yuceres, cea mal avut%, cea mal no*il% i mai nalt% clas% social% a Momei
vechi
.
). G' )ort% numele de )atres, mal t#rditi ) a t r i c i i , i sunt consi-
derai ca anticuissimi cives I). ?ote afacerile )u*lice ale statului roman erau
)e m#na acestor )atres. G' singuri administre;% n curs de mal multe secule
tote demnit%ile )reotesei, civile i militare. Ya nce)ut el se considerau
ca singurii mijlocitori ntre de$ i stat1 erau un fel de ?'.?NJH"W froi. Gi formau
n statul roman un consiliu )ermanent de guvern%ment. G' aveau dre)tul se
desemne;e )e succesorul regelui. Yor li se cuvenia decisiunea asu)ra res-
*oiulul si )%cii. "u)er*i )e gloria lor cea vechia, el se considerau n fine
ca o clas% de alt nern i de un alt s#nge, de c#t cel alall cet%eni s&rac:, ne-
cul i de origine o*scur%
,
), )e cari i numiaL )le*s. Pumele lor tra-
diional i )rivilegiat de )atres este amintit i n cele b'' ?a*ule+ Pe
)at r i *us cum )l e*e connu*i um s i t g) .
3) ?omeri R_mn, in =)oll. v. ..,X..2+ ?it?jHG te ftsoi . . . ?7rH e] avc)sT ?W fl-eol. X
Cf. i*id. 'lias, b'H. v. !1+ ' fiEsavov ts "-eu v -GHGC' H.

) Paul @ Meal - Gnc_cl . v. ?i t anes, ). !!..


.
) far r oi i i s Y. Y. l i *. H. ,,+ =ger Momanus )r i mum di vi s us i n )ar t ei s t r i s , a cuo
tri*us a))ellata ?atiensium,Mamnium,Yucerum etc.X?i t ies i ?aties sunt
numa sim)le forme literare.
0
) Ci cer o )r o Caeci na c. .,.
D,) FiTii l i *. 'H. 01 H'. 01 'b. 41 b. 1,. g)
?a*. b' . f r ag. 1.
`riginea acestei instituiun )atriarchate, a acestui senat com)us din re)re-
entani unor anumite familii vechi, era f%r% ndoiel% antcrior% e)ocel lu
Momul. Ga a)arinea organis%ril )rimitive a societ%ii )elasge. `ri cu alte
cuvinte, constituiunea fundamental% a Mome era aceea, )e care o avuse
Delasgi n tim)ul ?itanilor.
Doetul Dersiu numesce )e )atricii ingentes ?itos
1
), o alusiune evident%
la vechii ?atienses, ?aties seu ?ities i la originea lor din genul cel )u-
ternic i ilustru al ?itanilor.
Do)orul roman, ne s)une "uetoniu, mai numia )e aceti )atres i `rcini

),
adec% cari au fost o-dat% nchii n `rcus sL ?artaros1 r Dlutarch scrie,
c% li se atri*uia i e)itetul satiric de Charonitae
.
), adec% cari trecuse o-
dat% cu *arca lui Charon n ?artaros seu infern, n fine, )oetul Juvenal
face o alusiune ironic% la acel Momani, de sigur )atricieni, cari -s reduceau
originea lor la vechil ?itani
0
). 6al not%m aici, c% Disa, unul din cele mal
vechi orae etrusce, nc% a fost ntemeiat de o colonia de emigrai din )%rile
orientale ale Guro)ei, numii ?eu t a ni
,
).
Pe afl%m aa dar n faa unui fa)t istoric )ositiv. Hechiul tri* roman cu-
noscut su* numele de ?atienses O?aties, ?ities si ?itienses) constituia numai o
mic% gru)% din gintea cea )uternic% i glorios% a tim)urilor )elasge, numit% ?i-
tanes sL ?itenes, o comunitate de familii, cari sc%)#nd din r&s*oiul cel ne-
fericit de la Car)a trecuse n )eninsula italic% i se sta*ilise acolo l#ng% un alt
fragment de M am ni seu =ri ml, emigrai i acetia de la >un%rea de jos.
=lte resturi din tri*ul cel no*il i faimos al ?itanilor le afl%m risi)ite n
jurul 6%rii egee.
>u)% cum ne s)une Dhilochor, unul din vechil ?itani se aedase n =ttica
4
).
Fn uria )uternic, cu numele de ?it_us, fiu al [aee:, este amintit ca
rege al Gu*ee
2
).
') Derii "at. '. !.

) "uetonii `ct. =ug. c. .,+ cuos O"enntorcs) `rei n os vulgus voca*at.


s
) Dlutarcue `euvres, ODaris, 1250) ?. H''. c. 1,, ). 1.1.X"uetoniu i Dlutarch
sunt de )%rere, c% originea acestor numiri satirice deriv% din e)oca lu luliu Ccsar1 o es)li-
caiune f%r% nici un fundament istoric.
0
) Juvenalis "at. li*. H'''. v. 1.1-1..+
....................altacue si te
Pomina dlectant, omnem ?itanida )ugnam
'nter majores.............)onas.
,
) riiniili*. '''. 5. + Disae...........ortae a ?eutanis, graeca gente.
-) Plillocliori fragm. 1,2+ Brea ?crrjv'.oo, evoc tuq ?'?7oHCFH O3ragm. Rist. gr. '. p. )1+). ' )
:poll odorl Ui *i . li *. Y 0. 1. .. X `d_ss. H''. v. .01 b'. v. "24-51.
Fn frate al regelui Driam de la ?roia )ort% numele de ? i thon us ' ).
n [allia afl%m )e un )rinci)e *ar*ar ?atinos

).
n fine un tri* cu numele de ?i t ti O>ittani) ne a)are )e teritoriul Ris-
)aaie nc% n tim)ul, c#nd acesta )eninsul% nu era cucerit% de Moman:.
G aveau o deose*it% sim)atia )entru )o)orul roman1 tot ast-fcl i )%rinii
Momei )entru ei
.
). Yegai lor sunt admii n senat, i cu tAte c% erau *ar*ari,
li se )ermite se vor*esc% n lim*a lor naional%.
Meminiscene des)re numele vechilor ?itani de la >un%rea de jos ni s'au )%-
strat i n documentele medievale ale Fngariei1 un sat cu numele de ?athen
este amintit la 19, n a)ro)iere de Uuda, ad: ? et en _. Fn alt sat ?athun
se afla )e la a. 129 n comitatul "imigiu
0
). ` familia avut% si )uternic%
de comii, ale c%rei )osesiuni se aflau ntre rurilc >rava si "ava, este amin-
t i t % n document el e Fngari ei su* numel e de genus ?het hen
,
)1 r
unul din mem*rii acestei familii )ort% numele de >cschcn O>ecian -).
'n fine un ?e t e ni u s
fl
) ne a)are )e o inscri)iune roman% din >almaia
2
).
Henim acum la )atria cea legendar% a ?itanilor, la teritoriul >aciei.
'n tradiiunile )o)orale rom#ne vechi: ?itani figure;% su* numele de ?%-
t a r i . >es)re aceti ?%tari se s)une, c% formase o-dat% un )o)or )uternic.
G' locuise )e )%mentul serei-rom#nesc' du)% uriel, i nainte de Mom#ni1
r >acii, cari se aflau la munte, erau nurna: un fel de ?%tari
5
).
=cestor ?%tari vechi li se atri*ue diferitele resturi de ol%ri% )rimitiv%
Oneolotic%), ce se g%sesc )e teritoriul "rei1 mormintele cu )etre mari, ne-
lucrate1 chiliile s%)ate )rin st#nci1 cet%ile vechi de )%ment si de ;id1 f#n-
t#nile i conductele de a)%, ce se desco)er )rin ruinele acestor fortificaiun1
c%r%midile grAse, )e cari le scot erani cu )lugurile de )e c#m)urile de
ar%tur%1 caldarmurile seu drumurile m)etrite 1 movilele, cele mari, ce se
ntind n iruri lungi c%tre >un%re si c%tre )%rile de jos ale 6oldovei1 n fine
un num&r nsemnat de sate )ustiite, )e unde se g%sesc resturi de construciun
antice, i car se numesc s e l i s c t % t % r e s c l .
' ) Rome r i ' l i a s , bb. v. . 2.

) 6i onuet , >es cr i )t i on des mdai l l es ant i cues . "u))l . ?ome ' . 141.
.
) 1- ol @$i l i *. bbbH. .
0
) Jerne_, ?hesauri '. hung. '. ). 1.2. 10!.
1
) dcncNel, Cod. di)l. =r). cont. vol. H'. 0,2. a. 15. X =lt% familia no*il% cu numele
de ?tcn la 3ejr, Cod. di)l. b. 0. 019.
e
) Yucii 'nscri)tiones >almaticae. Henetiis, 142., ). ,.
') >oue sate din "t i r ia )ort% ast%-d numele de ?ettenhengst O").-`rtsrc)er-
torium f. "teiermar^, 159., 0.!). >e sigur o etimologia greit% n loc de ?etenest
e
) Mes)unsur laCestionariul nostru i s t o r i c Oj. [orj, >olj, `lt, Drahova i Uu;%u).
Gste evident, c% acet ?%tari, c%rora tradiiunle rom#ne le atri*ue re-
sturile civilisaiuni )rimitive ale acestor t#r, nu au de a face nimic cu 4r-
dele cele vaga*unde ale Cumanilor din nordul 6%rii negre Osec. b''Xb''')
si cu 6ongolii lui [ingischan O101X0.).
?erminul de B?%tari< n tradiiunile istorice rom#ne, este numai o sim)l%
form% dialectal% a cuv(ntulu: t%t#n.
nc% din cele mal de)%rtate tim)uri csista la Car)al i la >un%rea de jos
o idiom% )elasg% )articular%, care se caractrisa )rin trecerea 'ul n in r ntre
doue vocale
l
).
=cesta )articularitate fonetic% s'a )%strat )e teritoriul >aciei vechi, )#n%
t#rdiii n evul de mijloc. Horn cita c#te-va escm)le. n codicele Horoneian,
scris )e la nce)utul secuiului al bH'-lca, afl%m urm%tdrele forme ale cu-
v(ntulu: ta ta n +
Dag. 15+ B>umercca 2 a s#ntilor t%tari<, adec% a s#nilor )%rini.
Dag. .5+ Yegea t%t#resc% V legea )%rincsc%.
Dag. 1!+ Bo*icniteloru t%t%resci8 V o*iceiurilor )%rintesc$

).
n fine mai not%m aici, c% ntr'o vechia *alad% )o)oral% rom#n% )%rinii,
seu senatorii oraului Uraov din ?ransilvania, sunt numii B?artorii t(r-
gulu:<
.
) si este de notat, c% acesta numire li se atri*ue ntr'un sens tra-
diional *un, dar nici de cum ironic.
n nordul >un%rii de jos terminul de ?%tar are o vechime forte de)%rtat%.
'storicul grecesc Rerodor ne s)une, c% Rercule a nveat arta de a trage
cu arcul de la un "c_th cu numele de ?e u ta rus
0
). =cest )%storia, din
nordul >un%rii de jos, era aa dar din genul vechilor ?itani.
'n teogoniile grecesc$, "aturn mal are i e)itetul de ?ar t ar o s
,
), adec%
tat%l seu t%t#n. Ya Ggi)teni ns% "aturn era numit ceva mal corect, ?a-
tunen
4
), si era invocat in urm%torii termini+ BD%rintele )%rinilor,
mare de la )rima dat%< etc.

0
) Hcd: ma sus )ag. ,42.
+V "*icra, Codicele Horoncean OGd. =cad. Mom.) 155,. X '*id. ). 20+ u)ovaina
Os)erana) ceea ce e c%tr% t%tari giuruit%. ') ?ocilescn, 6aterialur fol^$. '. ). 1.5+
?ot *uni i Ur a ovul ui
/i t a r t o r i i t#rgului.
>ar la mas% cine
-edc - =ic lunii au
nelesul de moi i &ar&orii do )%rini. ' ) 3ragm. Rist,
graec. Hol. ''. 9, fr. ,.
s
) Hedi )ag. !5.
c
) Pierret Ye
Danthon g_)tien, ). 4. ,,.
3rumtfs% mas% c ntins%, >e
muli *oeri e cu)rins%
n fine, =)ollo, deul sArelu:, care mai avea si e)itetul de ?itan, era
adorat n unele )%ri ale Momei su* numele de ?o r t or, du)% cum ne
s)une "uetoniu ').
>in )unct de vedere etnic, ?itanii a)arineau la familia rasc )elasge. 'n
genealogia )o)orelor )reistorice, ?itan, )roto)%rintele ?itanilor, figure;%
ca un ne)ot al regelui Dclasg +).
A. Q i g a n ii (\' d J a v ; &T ).
` alt% generaiune titanic%, de care fac amintire vechile teogoni grecesc?,
au fost [iganii O'
=
Wfav?cc). G erau n%scui din ?erra seu [a ea i din
Franus ca i ?itanii1 ori cu alte cuvinte, amcndAuc tri*urile erai din
aceeai er% i din acelai )o)or.
Ya e)icii grecesc, [iganii sunt nf%iai ca un gen de omeni su)er*,
violenfi si im)n, find-c% nu aveau credin% n de
.
). "tatura lor era de o
m%rime uimitore. Gi aveau arme lucitdre, i l%nci lungi n m#ni
0
).
B[aea eii ?erra, Bscrie gramaticul =)ollodor<, su)er#ndu-se )entru sortea
nefericit% a ?itanilor, n%scu din Fran )e [igant:, car: se distingeau )rin
m%rimea cor)ului i )rin enormitatea )uterii lor1 e aveau o fa% teri*il% si
)lete lung le c%deau n jos de )e ca) i de )e *ar*%1 aveau )e )iciore
sold ca de *alauri i aruncau asu)ra ceriului cu )etre i cu lemne a)rinse
r8
).
[iganii formau )rin escelen% un )o)or de munte, n r&s*oiul ce-1 avur%
cu Joe, noul c#rmuitoriii al im)eriului )elasg, e ridicar% mun )este munt:,
ca s% se urce n `l_m)1 imensul =tlas se cutremur% la asaltul lor1 i )e
l#ng% tote c% Joe arunca asu)ra lor cu fulgerele sale, clei: n'aL fost n stare
s&-: nving%, de c#t numai du)% ce au cerut ajutoriul unui om muritoriL, al
lui Rercule.
Datria lor se afla )e teritoriul >acici, l#ng% `ceanos )otamos, n aceeai
regiune, unde se n%scuse i fraii lor m a: mari, ?itanii.
'n e)oca roman%, > aci erau considerat: ca o )osteritate a vechilor
?itani i [igani.
<) "nctonii `ct. =ug. c. 2!+ =)ollinera . . . ?ortorcm, cuo cognominc is dcus
cuadam in )arte Fr*is cole*atur. +) :po44otlorl Ui*i. li*. '''. 5. 1.
.
) 6acr o*i i "at . ' . !+ [i gant es aut em cui d al i ud f ui s s e cr edendum es t , cuam ho-
mi n u m c u a n d am i m) i a m g e n t e m, >e o s n c g a n t c m.
0
) ?e!lodi ?heog. v. 154. X Uatrachom_omach i a , v. 12!X121.
,
) =)ol l odor i Ui *i . l i *. ' . 4. 1.
m)&ratul =ugust face amintire n testamentul s&L O6onumentum =n-
c_ranum), c% a condus nsui n )ersdn% o es)cdiiune asu)ra >acilor1 c%
du)% ce a nvins i res)ins invasiunea, ce o f%cuse acest )o)or )e teri-
toriul roman, otirile sale au trecut dincdce de >un%re i a silit )e >aci se
fie su)ui la ordinele )o)orului roman
E
). n urma acestor succese, Roraiu
ccl c*rc;% )e =ugust ca al doi l ea nvi ng%t ori u al ?i t ani l or

).
>u)% r&s*oiul cu >aci, m)&ratul =ugust ridic% n forul s&9 un tem)lu
magnific dedicat lui 6arte res*un%toriul, 6ar F' tor. >es)re acest
tem)lu scrie )oetul `vicliu n 3astele sale+ B[randios e monumentul,
grandios% e statua deului i demne de trofeele luate delk [igani<
.
).
m)&ratul >omifian ntre)rinse i densul, du)% cum seim, o mare es)e-
difiune asu)ra >acilor. 6arial, unul din )oeii s&: favori, -1 cele*re;%
ca )e un nving%toriu al [iganilor
0
)1 r )oetul = r r u n t i u "tella,
care )oseda o avere nsemnat%, dede un *anchet magnific, )rin care so-
lemnis% nvingerea lui >orniian asu)ra >acilor ca un triumf asu)ra
[i gani l or
,
).
Yocuinele [iganilor, du)% cum ne s)un logografi: grecesc:, se aflau n regiu-
nile muntelui Dhlegra g), unde se ntcm)lase i lu)ta lor cea eroic% cu dei.
Doetul roman " t ai u
2
), care se ocu)% adcse-or cu triumful lu >omiian
asu)ra >acilor, confirm% i densul, c% memora*ila Dhlegra, unde se lu)-
tase [iganii cu dei, se afla )e teritoriul >aciei
5
).
') 6onumentum =nc_ranum OC. '. Y. ''', ). 294)+ iuod >a c or u m transgressas
e.Eercitus meis aus)iciis )rofiigatus victuscue est, et )ostea trans >anuvium ductus
eEcrcit us meus >acorum gentes im)cria )o)ul i romani )er ferre cocgit .
#) Roratii `d. '''. 0.
.
) `vl di i 3as t . l i *. H. v. ,, secc. +
Gt deus es t i ngens , et o)us O t cm)l um) + de*e*at i n ur *e
Pon al i t er nat i 6ar s ha*i t ar e sui .
>igna [iganteis haec sunt delu*ra tro)aeis.
0
) 6i i r t i al i s G)i gr . l i *. H' ' ' . ,!+
iuanta [igantei memoratur mensa trium)h i . . .
?anta tuas, Caesar, cele*rant convivia laurus1 GEhilarant
i)sos gaudia nostra >eos . . .
,
) J?artialls G)igr. li*. H'''. 25. v. 1-.+
iuos cu)eret Dhlegraea suos victoria ludos . ..
3ecit R_)er * orei cele*rator "tella t r i u m ) h i. Q)
=)o''odori Ui*i. li*. '. 4. 1.
') "taii ?hc*aidos li*. '''. v. ,9,+ [eticae i f#s est credere Dhlegrae.
5
) >u)%
=rgonauticele lu `r)heu Ov. 11,) muntele Dhlegra se afla n a)ro)iere de strimtdrea
munilor Mhi)aei OClisura >un%rii, Dorile de fer).
=cesta regiune muntos%, care devenise at#t de cele*r% n legendele grecesc),
i-a )%strat nc% )#n% ast%-d numele s&L cel vechiu.
De teritoriul sere-rom#nesc, n a)ro)iere de Cerna, se afl% muntele aa
numit Dregleda. Yi)sit de )%dure, din causa unor evenimente de)%rtate,
su)rafaa sa este aco)erit% numai cu st#nc calcardse i arse. Gste vechia
Dhlegr% din istoria [iganilor, care, du)% cum ne s)un autorii grecesc,
)rimise numele acesta, find-c% a fost ars% de fulgerele lu Joc
J
).
'dentitatea muntelui Dregleda cu Dhlegr% din legenda [iganilor o con-
firm% tdte datele geografice, ce le avem n acesta )rivin%.
Y#ng% Dhlegr% [iganilor se afla )esccrca cea renumit% a vechimii numit%
=vernus, gr. Q=o)voj, '=ou.ovc's. Y#ng% )Alele muntelu: Dregleda se afl%
ast%-d o comun% rom#nesc% de moneni numit% 'svernea, cu o )escer%
imens%, estrem de com)licat% i ntunecds%, des)re care vom vor*i n s)e-
cial mai t#rdiu. Y#ng% Dhlegr% din geografia tim)urilor eroice, a% fost aco)erii
cu st#nci i muni, [iganii cel nvini

), numii =vernii
.
)1 r n cestele
muntelui numit Dregleda de la 'svernia se mal vede i ast%-d o sur)%tur%,
estraordinar%, eii o t%ietur% gigantic% i uimitore, unic% n felul s&9, ce se
s)une, c% a fost f%cut% de un urie
0
).
1
) >iodori "ic. l. H. 2,. X >u)% alte tradiiun, lu)ta [iganilor cu dei: s'ar fi nt(m)lat
n )oiana de la Dhlegr% O?` 7t8bG_)a?ov itroov), sL la Dalie ne or Ua 11 en e, de alt-
mintrelea identic% cu Dhlegr%. Dro*a*il, c% acest c#m) deschis n )%durile de la Dhlegr%
este aa numita Doiana Ueletin de l#ng% muntele Dregleda, unde se ma cunosc i
ast%-d urmele unor vech fortificaiun de )%ment.
<) "tra*oiiis 1. H'. .. ,. X Hal. 3lacci =rgon. ''. 14. X 8ilii 4talici li*. b''. v. 1,1. K) Q
geografia lu "tra*o OH'. .. ,1 Gd. >idot) [iganii, cari se lu)tase la Dhlegr% cu dei,
mai sunt numii i =-ms)vio1, n codicele Henetian =suG)vi'o+ Oi*id. ). 95!), form% coru)t%
n 'oc de '=ous)vto
1
. OHei) >iodor, 'H. ).
#) [ramaticii = )oli odor OUi*i. '. 4. ) i 'l_gin O3a*. 1) ne comunic% numele ma
multor [igan, car s'aL distins n lu)tele lor cu dci. ntre acetia afi%rn )e Coerase
Dal l as, Dhorcus, 'e ni os, =l emone, [rat i on i Dol i *oct cs. "unt nume, ce
le mai afl%m si ast%-d la )o)orul rom#n su* formele de+ Co m a, Uala, Dorcu,
lanes, =le m#n i Cr%ciun. Dol_*oetes Oadec% cel cu cired: mari de vile) este o
form% grecisat%. Uoeiu, ca nume familiar, nise )resint% i ast%-d n regiunea [uga-
n i l o r din )laiul Cloan. "-tul Daulin n )oema sa c%tre Pice ta, e)isco)ul >aciei,
nc% amintesce de locuitorii ce: avut: de cired: de vite de la >un%rea de jos+ ?e
)atrem dicit )laga tota Uoreac1 =d tuos fatus "c_tha mitigatur . . . Gt [etae
currunt, et utercuc >acus+ `ui colit terrae medio, vel iile > i v i t i s mul to *ove
)i lcat us =ccol a r i )ae.
Pe afl%m aa dar n regiunea geografic% a vechilor [igani.
>e 'a Dregleda s)re nord nce)e masivul cel maiestos al Mete;atului, un
vast la*irint de )iscuri nalte i cu ad#ncimi )r%)%stiose, de )%duri seculare
cu v% nchise si ntunecose 1 o cetate natural% )uternic%, care rem%sese
a)r4)e necucerit% i n e)oca roman%
J
).
n acelai masiv, n )artea de sud-vest a Mete;atului se afla muntele aa
numit [ugu, care n caul de fa% ne )rcsint% un deose*it interes. 'n jurul
.5. X Yu)ta ntre Pe)tun i gigantul Dol_*oetes. Dictura esecutat% cu mult%
ngrijire de artistul =risto)hane )e o cu)% din fa*rica 'ui Grginos. [igantul Dol_*oetes,
o figur% no*il% marial%, e nf%iat avAnd )e ca) un coif cu crest%1 el )ort% )este
c%mea un )e)tariu cusut cu flori i cu dc,ue stelue la umer1 l#ng% laturea st#ng%
are A sa*ia sus)endat% cu o ncing%tore )este )e)t, i ine n m#na st#ng% un scut
rotund i o lance. Ya s)atele deulu a)are ?erra seu [aca1 cs)resiunea fee
i gesturile arat% ad#nca sa durere i nfiorare. >u)% [erhard, ?rin^schalen u. [ef%ssc
d. ^. 6useums ;u Uerlin O?rin^schalen, ?af. ''. ''').
acestui munte tr%esce din cele ma de)%rtate tim)uri o )o)ulaiune de
)%stori, dmen ro*ust$, *%r*ai i femei de o statur% nalt%, adese-ori uimi-
tdri%, cu ti), cu )ort i cu tradiiun )articulare. G' sunt numii [uganl.
` )arte nsemnat% din aceti )%stori [uganl, se afl% r%s)#ndii, nc% din
tim)uri de)%rtate, )rin regiunile muntose ale judeelor 6ehedini i [orj.
=ici el forme;% c%tunele si comunele lor )ro)rii, duc#nd o vie% mal mult
isoiat% de tri*, ca i c#nd el se ar considera mal vechi, mal de nern, i cu
alt trecut istoric, de c#t cel alai i locuitori al acestei ten. ?radifiunile )o)orale
s)un des)re aceti [uganl, c% el sunt originari din e r a gug%nesc%,
gJaC\sj af l % )est e munt e.
') C. '. Y. voi. '''. nr. 1,29. 1,5,.
Yim*a aceste: )o)ulaiunl de [ugan' se distinge )rin unele )articulari
fonetice caracteristice, ce se reduc la o e)oc% forte vechia. [ugani: nu au
)e f i ", n locul c%rora ei ntre*uinc;% numa )e s i s. =st-fel e es-)rim% si,
sede, sep&e, soc, sos. G' )ronun% )e s format din d ca ds 5 dIcce. hr sunetul ce i
ci are o uerare mole, du)% cum se )ronun% de )o)orul rom#n de la Raeg,
din U%nat i de locuitorii din ?rasteverc n Moma
1
).
r
.9. X >oue figur: de [igani Oangui)ed:), un tAnur i
un *&tr#n. 'ndignai i )lin: de ncredere n dre)turile lor,
e amenin% cu crengi de ar*ori )uterile ncvJdute ale
cleilor

). Melief )e un sarcofag din Hatican. >u)% "tar^,


[igantomachie auf anti^en Meliefs. Reidel*erg, 1549.
Pumele de [ugan, ce se a)lic% la aceti locuitori munteni, era cu-
noscut si anticit%i grecesc$. ` localitate din regiunea, unde se lu)tase [i-
ganii cu dei, )urta numele de [igonus
.
). Rercule, aie c%rui legende
su* numele de 'orgovan sunt strns legate de munii 6ehedinilor, mal avea
la Ggi)teni i e)itetul de [ i go n
0
). n tradiiunile rom#ne el este numit
Bficior de mocan< '+), seu de )%storiu de )e culmile Car)ailor.
') " a t e l e de )e teritoriul Mom#niei, n cari se ma ntre*uine;% acest dialect, sunt
urm"torele+ Uar%iac, "i)ot, Cracul-muntel u, Cloan', `*ora, 'svernia,
"el i scc, [ornovi a, Drena, Cost esc', [ornen , Dodcn', Ci re. 6arga,
[odean, Uala i CernavArf, tote situate n )laiul Cloanilor din jud. 6ehedini.

) Cele mal vechi o)ere de aria ne Qmf%ic';% )e [igani ca figuri umane Oeroice,
ro*uste) f%r% nici un amestec cu alte caractere1 ns% mal t#rdi9 el se v&d re)rsent#t$ eu
)icidrele transformate n er)i, de unde i e)itetele lordeangui)edes i ser)enti)edes.
s
) "te)hanas U_N. OGd. Uer^elius, 1455, ). 2.), v. 3i'fqvot.
0
) Rcs_clilus v. lffvuiv.
]
) ?codoroscn, Doesi )o)., ). 01,+ lovan 'orgovan, ficior de mocan.
>e asemenea era cunoscut numele de [ugan: si n e)oca roman%. ` lo-
l'tate a >acie: vech, situat% )e drumul dintre =d 6ediam O6eadie) i
?'uisco OCaranse*e), )ort% )e ?a*ula Dcutingerian% numele de [aganis,
dcc% [agani I). Yiguri Ocmigra delk Car)at), ce locuiau n 'talia )e un
teren st#ncos, aveau un fel de cai i cat#ri numii fo_?jvcco Oadec% gug%ncsc,
el de munte), du)% cum ne s)un cele mai vechi manuscrise ale lui "tra*o

).
"ta*ilind ast-fel regiunea geografic%, unde i- avea locuinele sale acest
tri* de omeni nali, su)er*i i violeni, )utem acum se ne d%m sema si
des)re originea numelui grecesc de 3i-fa_teT.
Cei mai muli din )oeii, gramaticii i istoricii grecesc, derivau acesta
numire de la cuv#ntul ff@fWH]WC, adec% n%scui din )#ment
.
)1 un e)itet, care
de altmintrelea se a)lica n vechime la ntreg )o)orul )elasg. =cesta eti-
mologia ns% nu este esact%. Cuv(ntul __ac, faavreT, nu este de origine
grecesc%.
Pumele )ersonal Oi familiar) de [_ges, adec% [uges, era forte usitat
n tim)urile )rimitive )elasge.
Fnul din vechii [igani Ohecatonchir) )4rt% numele de [_ges, adec%
[uges I).
Fn alt uria al lumi vech a fost aa numitul `g_ges O' ` ?9-)aT), rege
al Ueoie, or du)% alte tradiiun un rege al dcilor
r8
).
Fn [_ges, fiu al lui >asc_los, este amintit ca rege al Y_dienilor g).
=cesta ridicase favoritei sale, du)% cum ne s)une Rcrodot, o movil% fune-
rar% de o m%rime estra-ordinar%, ca se o )ot% vede toi Y_dieni.
>u)% 'liada lui Romcr, eroul cel mai teri*il din toi muritorii a fost ori-
ginar de l#ng% lacul [_gaea n 6eonia
2
).
'n fine o localitate din =frica roman% numit% [ig antes o ma afl%m
scris% i n forma de [ _ gant es
5
), adec% [ugantes.
lerminul de n_avrsc, cc-1 ntem)in%m n legendele vecin grccescl, este
') ?a*. Deut. "egra. H'Y 0. X ` comun% cu numele de [ogan se afl% ast%-d n
?ransilvania n munii des)re 6oldova.
$
) "lrn*onls [eogr. Ol]d. >idot) li*. 'H, 4, , i )ag. 94,.
) 'sidori `rig. li*. bY .. 1.+ [igantes dictos iuEta graeci scrmonis et_mologiam, cui
cos f?avjlc eEistimant, id est terrigenas. X ?irnnei fragm. 1!, in 3ragm. Rist, e. '.
19,. - >iodori li*. 'H. 1. 2.
0
) "uidac YeE, v. ?)-.tondto)rc.
4
) "chol. Resi od. ?heog. 5!4.
5
) Rerodoti li*. '. 10.X Cle.irclii fragm. .0, in 3ragm. Rist. gr. ''. .10.
M) ?omerl 'lias, bb. .9!.
5
) M.ivcnnatis Cosmogr. Gd. Darthe_, ). 14.
numa: o sim)l% numire etnic% din nordul >un%rii de jos. 3orma original% a
acestui cuvent a fost n tot caul [ugan, de la radicalul [ugu, gr. ?LfeT
J
).
[iganii, cari n tim)urile )rimitive )elasge ajunsese la o cele*ritate aa
de mare, sunt amintii i n t r a d i i u n i l e e*raice. =ici e figure;% su*
numele de [og i 6 ago g. Cea mal vechia legend% cu )rivire la [og si
6agog o afl%m la G;echiel.
0!. X >due statue colosale, cunoscute su* numele de [og i 6agog, ce
decore;% sala cea mare a )alatului munici)al O[uildhall) din Yondra. He-
chimea lor se reduce la tim)uri de)%rtate. 3igura din st#nga, )ro*a*il un
rege-)ontifice, )7,rt% )e ca) o coron%, ce )are a nf%ia un )hoeniE n
mijlocul fl%c%rilor

), r n m#na dre)t% ine o lance cu trei v(rfur: dis)use


n form% de cruce
s
). = doua figur%, cu o coron% de laun )e ca), )drt%
m*r%c%minte i arme sc_thice. >u)% Uerthelot, Ya [rande Gnc_cl.
voi. bH''', ). 1145.
n una din )rofeiile sale, G;echiel amenin% )e G*re, c% lehova va aduce
asu)ra erel lor )e regele [og din era 6agog, cu otea sa cea frum4s%
de ca i c%l%rei, narmai cu scutur, coifur, s%*i, l%nci, )ilur, arcuri
si s%gei. =cetia venind din fundul med%-no)i, nsoii de alte )o-
)ore multe, c%l%rind )e ca, vor n%v%li ca o furtun% asu)ra ere lu 'srael,
') Pumele de [ugu, [ug%, [og% i [ogan sunt i ast%-ca n us la erani ro-
m#ni, ma cu sem% 'a ce: de la munte.
$
) DhoeniEul, )aserea cea rar% i miracu6s% a anticit%i, era venerat% i in nordul
>un%rii de jos. = se vede )ag. 40!.
#) Hechil reg romani nc% aveau o lance Ohasta) ca em*lem% a )uterii suverane.X
Just ini li*. bY'''. .+ Der eadem tem)ora OMomani) reges h as tas )ro diademate
ha*e*anr, cuas [raeci sce)tra diEere.
se o )r%de;e i devaste;e. G, vor cutriera )%mentul n triumf, vor duce
G*re n ca)tivitate, a)o: m)linindu-s: misiunea lor, vor fi distrust cu
toi de m#nia ceriului I).
Drofeia 'm G;echiel avea, f%r% ndoiei%, n vedere tradiiunile vechi des)re
K fricosatul r&s*oiL al [iganilor, c#nd acetia urm%rind )e de$ i alungase
)#n% n Ggi)et.
Drofetul ' e r i m i a, care tr%ise cu )uin nainte de G;echiel, vor*escc des)re
acelai )o)or

), )e care-1 numesce numai sim)lu, )rcd%toriul g i n i l o r


f)raedo gentium), care va veni din o er% de)%rtat% din )%rile de med%-
rto)te, de la ca)&tul )%mentulu1 )o)or de c%l%rei i arca, vit;, )uternic
si vechi u
.
), vor*ind o lim*%, )e care G*rei nu o neleg. G sunt un
)o)or mare, crud$ i f%r% mil%1 vocea lor mugesce ca marca, i vin )e cat
ma iu de c#t vulturii, toi n iruri, ca omeni de r&s*oiL. G: vor m-
)resura cetatea 'erusalimului, vor distruge tete cet%ile cele nt%rite ale lui
'uda si vor )reface #ra G*reilor ntr'o )ustietate, n c#t nu va mai rCm#ne
om n 'erusalim1 r G*rei: vor ajunge se fie sclav s t r % i n i l o r
nt r ' un )%m#nt , car e nu est e al l o r
0
) .
Cu ese secule n urma lu: G;echiel, face amintire de [og si 6agog
=)ocali)sul lui loan ?heologul.
Hor*ind des)re tim)urile cele din urma ale lumii, autorul =)ocali)sului
ne s)une, c% atunci c#nd se vor m)lini o mia de ani, de c#nd a fost nchis
ntr'un ad#nc *alaurul cel vechiL O?_)hon, diavolul, satana), atunc: acesta
va fi deslegat i eind din nchisArea sa va aduna )e l#ng% sine i va con-
duce la r&s*oiL )e )o)4rele [og i 6agog, ce sunt res)#ndite n cele
)atru coluri ale lumii, i al c%ror num&r este c#t n%si)ul rn%ri
>
). =cetia
se vor reversa )este su)rafaa )%mentulu, vor asedia cetatea cea iu*it% a
'erusalimului1 n urm% ns%, focul ceresc va cade asu)ra lor i- va nimici g).
'n =)ocali)s, du)% cum vedem, noi avem numa o sim)l% variant% din
tradiiunile, de cari ne vor*csce lerimia i G;echiel, or cu alte cuvinte din
legenda cea vechia a [iganilor, seu a Delasgilor de la Car)a.
"u* numele de [og si 6agog, cel vechi nelegeau cu deose*ire )e [ei
/i 6 as s%gei.
'J Cartea 'm G;echiel, c. .5. .9.
V
) Cartea $m 'cremia, c. 0X4.
#) Cf. Hi r g i l i u , =en. H'. ,5!+ Rie genus anticuum ?errae, ?itania )u*es.
) >es)re ca)tivitatea G*reilor la [og i 6agog, vom vor*i ma t#rdiu.
) Fu)% cum vedcrn, =)ocali)sul consider% )e [og i 6agog ca ) o ) 4 r e l e mame,
m
car
' descindeau tete ginile )elasge, res)#ndite n diferite )%r ale lumii vech. ')
=)ocali)sul ". loan ?eologul, c. !, 2-1!.
ns% "#ntul =ugustin, ma: mult teolog de c#t istoric, a cercat se inter-
)rete;e )asagele =)ocali)sului, cu )rivire la [og t 6agog, ma n mult
sens eclesiastic. ns% cu tete acestea, cuvintele sale sunt remarca*ile1 ele
constat% un adev&r istoric, c% o )arte din autori: vechimii, credincioi tra-
diiunilor mosccnite, nelegeau, su* [og si 6agog, )e [ei 6assage.
B[inile acestea<, scrie densul, B)e cari =)ocali)sul le numesce [og i
6agog, nu sunt a se nelege ast-fel, ca i cum ar esista n unele )%r
ale )%m#ntului Are-car: *ar*ar: constituii su* numele acesta, seu )recum
i numesc unii [ei i 6assage <
1
).
?ot ast-fel rsulta din oraculele si*_lline, c% erile, n cari locuiau )o)otele
[og i 6agog, se aflau situate la nordul ?hraciel

).
?radiiunea des)re [og si 6agog nise )resint% i n legendete e)ice
des)re =l esandru cel 6are
.
).
sera )o)orelor numite [og i 6agog e descris% n naraiunile acestea,
ca ncos)ital%, sel*atic% si steril%1 ea este es)us% v(nturilor, )loilor i gerului
de med%-nd)tc1 ns% c#te o-dat% inuturile aceste sunt nf%iate ca un )%ment
fecund si av(nd o clim% forte *l#nd%.
[inile [og i 6agog, ne s)un aceste legende e)ice, f%cuse o in-
vasiune c%tre )%rile meridionale. Gle nchiser% )e =lesandru n 6acedonia
i-1 f%cur% )risoncriu. ns% =lesandru sca)%, a)oi strng#nd o otire nenu-
m%rat% )lec% i cuceri era acestor )o)orc, care se afla situat% l#ng% strim-
torile Caucasulul
0
). Cel nvini se retraser% ntre doue catene de muni,
cari se n%lau )#n% la ceriu. =lesandru ns%, ca se m)cdice )e viitoriu
incursiunile acestor )o)Are, nchise )asul acesta cu o )ort% nalt%, lat% i
)uternic% de *ron;, ori de fer g). >e aici aceste gini vor esi numai la ca-
)otul lumii s)re a face invasiune asu)ra ere lui 'srael.
>im)reun% cu [og i 6agog, =lesandru cel 6are nchise cu )orile sale
de *ron;, seu de fer, nc% alte .2X0! )o)Are, aie c%ror nume le afl%m n mare
)arte, n aceeai regiune geografic%, unde locuiau vechil [igani, seu [u-
gan de ast%-d.
') =ugustin$ >e civit. >ei, li*. bb. c. 11+ [entes cui))e istae, cuas a))ellat [og
et 6agog, non sic sunt acci)iendae, tamcuam sint alicui in alicua )arte terrarum *ar-
*ari constituti, sive cuos cuidam sus)icantur [ctas et 6assagetas etc.
K-) 3rledliel), `racula "i*_llina, li*. '''. v. ,!5X,1.. X '*id., ). bbb'''.
.
) Ya l egenda di [og e 6 agog, l a Traf Moma nel l a memor i a e nel l e i mmagi -
na;i oni del medi o evo. ?ori no, 155.. Hol . ''. ). ,!2X,4..
0
) Hcd: ma s us )ag. 440.
,
) >e f a)t , numa: o s i m)l % var i ant % e*r e% di n l egenda ?i t ani l or , car au f ost nchi i
s u* )%ment cu un ;i d )ut er ni c i cu )or i de ar am% O Res i odi ?heog. v. 21,X2.,) .
P*: re)roducem aic: numele acestor )o)dre du)% versiunea intitulat%
Mevelationes din sec. H'''X'b, ce se atri*ue lu 6etodiu1 adaugem
ele variante din naraiunea lu Dseudo-Callisthcne, anterior% sec. H'' d. Chr.,
unern tot-o-dat# n com)araiunc numirile actuale ale ma multor lo--alita
din Mom#nia, ce ni se )ar, a fi rna mult or? ma )uin, identice cu +ele din
legendele sus amintite.
!is&a paparelor din familia Qog i
<agog dup legenda epic a 4ul
=lesandru cel <are.
1.[og i 6agog 8)
.6arson

)
..6osach
0.?hu*al Q)
,.=nog O=nugi, Punii Bs. Cal.)
4.=geg OGgi Bs. (al. #).
7. =thenal
5.Ce)har
9.Dothim ODhotinaei Ds. Cal.)
1!.Rei
11.Yi*ii
1.[umei
1..Dharilei ODhari;aei Bs. (al.)
10.Ce*lei
1,.Yamarchiani Ovarmantiani Bs. (al.)
14.Charchanii
12.=mathartae
15.=grinardi O=grimardi Bs. (al.)
19.=lan O=lani Bs. (al.)
!.=nufagi seu C_noce)hali
l.
.
..
0.
,.
4.
2.
5.
9. 1!. 11.
1. 1.. 10.
1,.
ie.
12. 15. 19.
!.
?umiri ac&uale de
locali&i
4n +prile de apus ale
aomniei.
6#rani Ojud. >olj).
6o;%cen O=rge i
?eleorman).
`gean O>olj).
=ntina OMomana)1 `lteni
OH#lcea). Ce)ar OMomana i
=rge). Dutinei O6ehedini i
>oij). ORau, nume familiar
4
).
Yi*icesc O6ehedini).
C%muesc O6ehedini).
3#uresc OH#lcea). Ce)le
O>olj).
[organ$ O`R).
=marade, rL, vale, )las%
O[orj).
=t#rnai O6ehedini, >olj).
`lan O6ehedini), `l#nesc
OH#lcea).
=fumai - O`lt, >olj), C#nen
OH#lcea).
I) >oue sate cu numele de 6ocod se afla in regiunea de nord a Car)ailor, unul n
listrictul P%s%udului i altul n comitatul va*ol.
a
) Pumai in `raculcle si*_lline OGd. 3fiedlie*) li*. '''. v. ,1.X =ceti 6arson, seu
Nlarsan, auconstituit )ro*a*il in vechime )o)orul nedivsat,din care f%ceau )arte tri*urile,
+e le afl%m risi)ite ma:t#rdiL+ 6arsi i ti =)enin, 6arsi de l#ng% )%durea tcuto*urgic#
i 6ar s i g n i, ce locuiau l#ng% Miesenge*irge n "ilesia de ast%-d.
5
) 6osach O6esech, 6esoc, 6osoc) i ?u*al ne a)ar i n tradiiunile *i*lice,
amendoi erau fiii lu ' a ) e t, care domnia )este munii "c_thie si regiunile de nord
Chronicon )ict. Hindo*. ca). 1). >in 6osach descindeau Ca))adoci O'*id. c. 1). >u)%
'e tradiiun 'll_ri i 6oss_ni: OMiese, [eogr. lat. min. 141. 14,). X Datria lu ?u*al
ra, du)% legendele germane, ?ransilvania O?i*alt von "ie*en*urgen. [rimm,
>eutsche Rcldensage, ). 1!0. 1). >in ?u*al descindeau Ris)anii OChron. )ict. Hindo*. c. 1).
') 'n `raculele si*_lline =ggon OV=gon), in Yi*er generationis =ggei l#ng% [a n gin i
'
ese8

1408

b
YH'F). "e )are, c% numele de =gath_rsi ne indic% )e =ggei ?_rseni.
n rege vechia al "c_ilor )urta numele de =ga&tes O"te)h. U_;. v. f?ot
') J< )ese u, `)incaru, OUucuresci, 1551), ). 1.
1. Cari*ei 1. Coro*a: O6ehedini), Coro*esc:
O[orj).
.?has*ei O?ar*aei BS. (al.) AA. ?%r*osci OMomanai).
..Dhisolora'ciODhisolonicaeiN. Cal.) .. 3icalia O3ic%len) - OH#lcea).
0.=rceni 0. =rcan: O[orj).
,."altarei O"%lt%rii Ps. (al.) ,. "latare: OH#lcea)1 "l#tar: O>olj).
Ya acestea mai adaugem nc% urin%torele tri*uri din Dseudo-Callisthene
1
)+
4.Dhonocerati [. D#ng%ra Onumai n 6oldova).
2."_riasori 2. "ilisciAr# O[orj, Momanaji).
5.'onii 5. lonesc: O[orj, `lt, H#lcea).
9.Catarnorgori O>e su* m%guri-) "9. X
.!.Cam)ani .!. C#m)eni OMomanaW, `lt).
.1."amandri .1. /umandra O6ehedini).
..'))ii .. C%l%rai O>olj).
...G)am*ori ... le)urar% O`lt).
.0.>i)har .0. >(rvari O6ehedini, >olj).
.,.Caloni, var. Chalonii .,. Caloi9 O6ehedini), C%luiuOMomanat).
.4.GEenach .Oi. X
.2.'manto)odi O 1V Cari au )iciArele .2. X
ncinse cu curele).
>u)% cum vedem diferitele tri*uri aliate cu [og i 6agog -t aveau
locuinele lor )e teritoriul `lteniei de ast%-d1 erau aa dic#nd vecine cu
[ugani l

).
'n fine mal amintim aic: nc% doue variante cu )rivire la legenda des)re
[og i 6agog.
'n una din aceste, de origine german%, al c%rei fond este forte vechili, )o-
)ul a i uni l e [og i 6agog ne a)ar su* numel e de Mi mt ursi
.
) adec%
= r i m i ? u r s e n t.
Ya Romer si Resiod, [iganii, cart se lu)tau cu ?_)hon n contra deilor,
nc% sunt din era numit% =rimi
0
), situat% n )artea de nord a >un%rii
de jos. ?ot ast-fel i la )oetul `audian )atria [iganilor )ort% numele de
'n ar i ine ,'), o sim)l% imitaiune a formel grecesc: dv '=))o'.T.
') Dscndo-Calli#tlienes OGd. 6ullerus), li*. 'll, c. 4. 9.
') >u)% Cosmogra)hia lui =ethicus 'stricus O[raf, Moma, ''. ). ,.0), aceste )o)u-
laiun aveau o metro)ol% vast% i )uternic%, ce )urta numele de ?areconta Ovar.
?aracont). Ga se afla situai in o insul% a `ceanului Osu a 'strulu?, din tim)urile
)elasge), care curgea )e l#ng% erile [og i 6agog. =lesandru cel 6are, n cursul res-
*oiulu cu [og i 6agog, a venit )#n% la o distan% de ! miliare de acesta metro)ol%.
=m )ute crede, c% su* numele de ?areconta este a se nelege vechia ?irighina
de l#ng%, gurile /iretului, n )%rile acestea a trecut =lesandru cel 6are >un%rea, c#nd
a avut res*el cu [ei-. ?ot n regiunea acesta, de la mare )#n% la /iret, locuia )o)orul
numit ?_ragetae, var. ?_rangottae ODtolemaei li*. '''. 1!. 2. Gd. >idot).
') [raf, Moma nella memoria del medio evo. ''. ,4!.
') Roineri 'lias R v. 25.. X Resiodi ?heog. v. .!0.
s
) Claudianus, Danegiricul des)re consulatul H' al lui Ronoriu. Draef. v. 15.
>u)% alt% legend%, ginile [og i 6agog se aflau su* dominaiunea lu
Do)a 'on O)res*_ter Johannes, )rest 'an), un )rinci)e, a c%rui )utere se
estindea i )este o )arte mare a =siei
J
).
3%r% ndoel%, noi avem aici numai o reminiscen% des)re regele at#t de
onorat n istoria )o)orului )elasg, 'an u s, care nainte de a trece n 'talia,
domnise )este =ri m

), i al c%rui ti) ni se )resint% i )e monetele >aciei.


.. 4le ca&onc@ir i ('/+3.a'i'oJYel(-.c, (en&imani).
Ya familia [iganilor a)arineau du)% tradiiunile grecesc$ i aa numiii
Recatonchir', 'GEa?orNs)s, o generaiune su)er*%, 7,men, de o statur%
colosal%, cel mal )uternici din toi fii )%m#ntului.
Recatonchiri erau numai trei la num&r. Pumele lor era Co t tu s
.
),
Uriareus i [_as seu [_ges
0
). G' dau ajutoriL lu Joe n contra ?i-
tanilor
,
j1 4r du)% terminarea acestui r&s*oiL nefericit )entru rasa )elasg%, ei
sunt ns%rcinai se )%desc% )e ?itanii nvini n nchisArea numit% ?artaros
5
).
Recatonchiri, du)% cum rsulta din Resiod, nu formau un tri* seu ginte
deose*it%. G' erau numai re)rsentant$$ seu c%)eteniile )uterii militare a
statului )elasg, Bce$ mal )uternic$ din toi fii )%mentulu$<
2
).
De l#ng% atri*uiunile lor militare, Recatonchiri mal aveau tot-o-dat% i
funciuni judec%toresc$. Gi erau chiemaf se judece ca ar*itri n )rocesele
cele mal nsemnate
5
). nchisorile )u*lice erau su* autoritatea lor. `riginea
numelui de Recatonchir, du)% nelesul cuventulu$ iEarov, i du)% es)lica-
iunea, ce ne-o d% Resiod, se reduce la numeral de 1!!.
') [raf, i*id. vol. ', ). ,51 l$, ). ,05X,,2.
') = se ved mai sus )ag. 412.
.
) ` fami l i a regal % a [e i l or di n ?hraci a )urt a numel e Cot _s V Cot us. Fn Cot i so
este rege al >acilor n tim)ul r&s*oiulu: civil dintre `ctavian i =ntoniu. Ya Dtolemeu
un t ri * al >aci ei are numel e de Cot enses. Pumel e f ami l i are de Co t u seu Cot ul i
Cot ea sunt res)#ndi t c i ast %-di l a )o)orul rom#n.
0
) l ' `?j l a gramat i cul =)ol l odor, [_as l a 6ora i u, [_gcs l a `vi di u i R_gi n. X
uui ul , ca nume )ersonal l a )o)orul rom#n ne mal a)are i n document el e i st ori ce
ORasdeu, Cuvent e, '. 1.1) .
,
) Resiodi ?heog. v. 210.
4
) Resi odi ?heog. v. 2.0-,. X =)ol lodori Ui *i. '. 1. 0.
' ) Resiodi ?heog. v. 1,0X1,,. X Caracterul militar al 'lecatonchirilor rsulta i din
Gneida lu Hirgil, @. b. v. ,4,.
F
D" cum ne s)une Dau s#ni a O''. 1. 4), hecatonchirul Uriareus a fost luat ca
nu-ar*itru in )rocesul, ce l'a avut Pe)tun cu "erele )entru istmul Corintului.
Poi avem aici nutna urmele une: institutiun: vechi )elasge, care se n-
temeia )e centurii, seu )e numeral de 1!! familii, si care ni se )re-
sint% n o lumin% ceva mal clar% n istoria )rimelor secule ale )o)orului
roman.
Cea mal vechia constituiune militar% i )olitic% a Momei a fost nte-
meiat% )e centurii, seu )e numCrul de 1!! familii
1
).
Ya nce)ut fie-care tri*, seu comunitate de familii sta*ilite )e teritoriul
Momei, avea se dee c#te o centuria, seu 1!! de c%l%rai, celeres

). n
fruntea fie-c%rel centurie militare se afla c#te un cent uri o
.
) seu c ente
n ar i us I)1 la >ion_siu Eatov#)_jjT
4
).
De l#ng% aceti centurioni seu c%)itani de centurii, ni se mal )resint%
n organisaiunea vechia a )o)orului roman nc% o alt% clasa de demnitari,
su* numele de Centumviri. 6em*rii acestui colegiu erau alei du)% tri*uri,
c#te trei )entru fie-care tri*.
Caracterul )rimitiv al acestei institutiun: anticuissime era militar, ntocma
ca al centurionilor seu c%)itanilor de centurii.
Centumvirii constituiau la nce)ut un nalt tri*unal militar, numit j u d i -
cium hastae Ode sigur cu nelesul de judec%toria d s tel), nsemnele
demnit%ii Centumvirilor erau h as ta seu lancea, naintea tri*unalului cen-
tumviral era m)l#ntat% o hasta. 6arial numesce colegiul Centumvirilor,
B g r a v i s hasta< Q), adec% tri*unal Oost%esc) de o nalt% autoritate1 "ilviu
"taiu i d% numele de Bmoderatri E h a s t a <
2
), adec% tri*unal Oost%-
esc), care guvernc;%.
ns% n tim)urile din urm% ale re)u*lice$, colegiul cel )ondras al Cen-
tunvirilor ajunse a fi numa o um*r% a nsemn%t%fi sale de o-dat%1 un sim)lu
tri*unal de ar*itrii, chiemat s% judece mal cu srnk n cetiunile de ereditate,
unde se tracta de originea familiar% a averilor.
Centuriele, seu comunit%ile- militare administrative de c#te o 1!! de fa-
milii, au format *asa dre)tului )u*lic n tAte inuturile )elasge, nc% din cea
mal o*scur% vechime.
') 6oiumscii, Mom. [esch. '. 4,.
K+) FiTii lib. 4. 1,.
.
) Darroni! Y. Y. li*. H. .,+ Centuriae cui su* uno ccnturione sunt, cuorum
ccntenarius Justus numerus.
0
) fegetii li*, ''. 5+ Grant etiam centuriones, cui singulas centurias cura*ant+ cui
nune centenarii nominantur.
4
) 6ioii@!li li*. ''. 1..
4
) 6artialis G)igr. HJ'. 4.. 2+ miratur adhuc centum gravis li asta virorum.
') "taii "ilv. 'H. 0. 0.+ Cess#t centeni modcratriE judicis hasta.
n Ris)ania, comunit%ile naionale su* numele de centuria e, au continuat se
su*siste chiar i n tim)ul dominaiuni romane1 aic fie-care centuria cores-
nundea din )unct de vedere al organisaiunil )olitice unui )agus roman ').
Ya a. 01, d. Chr. m)%ratul Ronoriu )romulg% o lege, )rin care des-
fiine;e )
en
tru tot-de-una n im)eriul de a)us instituiunea cea nelegal# a
centenarilor, cari, du)% cum ne s)une teEtul aceste: leg:, - atri*uiau
dre)tul se m)%resc% )o)orul )%g#n n centurii

). 'n [ al l i a, n )rovin-
ciele germane de l#ng% Men i )e teritoriul Yigurilor, ni se )resint% de
asemenea c en t en a seu centuria, ca cea din urm% su*divisiune admini-
strativ%. 'n fruntea une centene se afla un ccntenariu, cu atri*uiunile
unu judec%toria mal mic, seu jude de sat
s
).
=celai sistem de administraiune comunal% -l avuse si Mom#nii din
)eninsula *alcanic%. =ici centenele ne a)ar su* numele de ;atoov`?t"jtta
0
),
ntocma du)% cum )e teritoriul Mom#niei se numesc i ast%-d c%tune
su*divisiunile administrative ale unei comunit%i rurale.
Ya )o)ulafiunea de origine )elasg% din >almaia autoritatea civil% i militar%
a comunelor era constituit% n evul de mijloc tot )e *asa centenelor
,
). De
teritoriul ?ransilvaniei i al Fngariei, Mom#nii au format nc% din
tim)uri de)%rtate o miliia sta*il% )entru a)%rarea castrelor i frontierelor,
juEta anticuam et l%uda*ile m consuetudinem. =ceste comunit%i
militare si-au avut centurionii, seu centenarii ei, )#n% n secuiul al
b''6ea B).
') C. '. Y. voi. ''. nr. 1!40.
Q) CodeE ?heodosianus OGd. [odofredi, a. 144,) ?om. H'. 91. an. 01,+ 'ra)).
Ronorius et ?heodosius == .. ... Chiliarchas insu)er, et Centenaries, vel cui
si*i ) l e * i s distri*utionem vsur)are dicuntur, censuimus removendos.
-) >aluNii Ca)itularia reg. 3ranc. ?om. ' OGd. 1422) ). 19+ B>ecretio Childe*erti rgis
data circa annum ,9,+ "i cuis Centenarium aut cuomli*et judicem nolucrit su)er
malefactorem ad )rindendum adjuvare, etc.X Cf. '*id. ?om. '. ). 49!. X >u Cange, [loss.
med. et inf. lat. v. Centena+ singuli comitatus, )agi seu territoria et regioncs divide-
*antur in Centenas, cui*us )raeerant minores j ud ices . . . cui a Centena Cente-
narii a))ella*antur . . . >icta vero Centena a centum familiis cui*us consta*at.
#) Picetns in =leEium '''. , du)% un anumit codice OHed3 6a Cange [loss, med. et
inf. graecitatis v. EatoLva). X ?omiisclie^, vur nunde der Ramus-Ral*insel O"it;.-Uer.
=^ad. d. diss. Dhil. hist. Classe, bC'b U. 054)+ Fnter 'saa^ios '' =ngclos O115, fg.) .....
ar
gen doch noch immer die "chiuchten des Raemus und der Mhodo)e ;ahlreichc qla-
chische E
Rist, di >almaia OHeneia, 1420) ). 1+ Hengono anco iui nominali alcuni
e
n
' c i , ii che in Croato si dice "atnit^, e significa ca)o di 1!!, huomini, e u ii me-
cn
e Centurio, in Yatino, e di cuesti ve n'erano anticamente molti.
e
gestr.
Harad. p 00. =n. 1.+ cuod )raenominatus Haiavoda... cum esset
` tradiiune im)ortant% istoric% des)re instituiunea centenarilor, seu
c%tunarilor, la )o)ulaiunca rom#n% de la Car)a o afl%m n cea ma
vechia cronica medieval% a Maguse:.
Me)roducem aici )artea )rivitore 'a aceste c%)etenii vech ale tri*urilor
)astorale rom#ne +
Bn an. 20. a venit i s'a sta*ilit O)e teritoriul Maguse:) )o)or forte mult
din Uosnia .. . i au ma venit -si 6urlac din )%durile de asu)ra Pa-
rente, ma muli C%tunar, dintre cari unul era ca) )este to, i ve
nise cu o mare mulime de animale domestice de diferite rase...........=n. 200.
{r du)% ce au venit 4meni Halach din >ogi u
1
), e nce)ur% se )un% la
cale ca se se)are;e )e fie-care generaiune )entru sine nsa, fiind 4men
cu averi mar, de aur, argint, vite i alte lucruri, ntre cari erau muli C%-
tunar, i fie-care din acetia se considera ca un comite, av(nd fie-care
directorii ei. Fnul era ma mare )este ca, altul )este vitele cele mari,
altul )entru animalele ma mic, altul )este )orci1 unul )entru r(ndula
case, si altul, care se dee ordine la su)ui amintii ma sus. =)o era unul
)este to, care se chiema 6arele C%tunariu i acesta era din nemul
D%storilor, fiind-c% ast-fel se numiaL e, consider#ndu-se ca no*il,
at#t erau e de avu de vite, i ma cu sem% de ol. =ceti C%tunar
amintii mal sus f%cur% un s*or Oconsiliu general) i im)artira )o)orul n
tre clase, du)% starea fie-c%ruia. 'n o )arte se aflau Ameni: de nern Ono-
*ilii), n alta omenii din )o)or, iar n a treia servitorimea, fiind-c% venise
din Halachia at#tea slugi )entru vite, nc#t formau o mulime mare
de omeni<

).
eorum centurio ct i)si castrcnses. X '*id. p ,0. a. 114+ Castrenscs de C' us de
cent uri onat u =gad.
') =ici su* numele >ogiu, nlocuit ma la vale )rin terminul de Hulachia, avem
a nelege teritoriul >aciei vcch.

) Cronica la ) i u antica di Magusa, scritta, )er cuanto )are, nel b'11' secolo,
rico)iata da un 6s. molto antico, e consumato. 6anuscris n Ui*lioteca =cademiei
jugo-slave din =grara su* Pr. ''. d. 14!+ O=n.) 20.. Hensero asai gente de Uosna...
et e;iam vensero de 6urlachi da *osco so)ra Parent a, )iu Ca t un ar i, fra li cuali
era uno ca)o so)ra tuti, e vensero con grande multitudine de *estiamc de diverse
raEon . . . O=n. 200). Gt do)o che sono venuti homeni de >ogiu Halasi, de cucli
tora Ohora) comen;arno far modo di s)artir ogni genera;ion )er si Ose). Derche )arici
Hal ai escndo r i chi de aver e, d' oro, d' ar gent o, *est i ame, et al t r e cosse1
fra li cuali erano molti Chatunari, che ognuno se stimava come Conte, et ogni
uno aveva soi Pared*eni;i Odirettori). Chi era governator di cavali, chi alo *estiame
grande, chi alo menuto, chi aii )or;i, chi servia a la ordina;ion de la casa, chi stava
)er comandar aii diti su*ject$. Dur era uno so)ra tuti, cuai si cjamava Chatunar
>u)% cum vedem, =nalele cele vechi ale Maguse fac amintire de tre
gru)e de migraiun )astorale, cari se sta*ilise )e teritoriul acestui district.
` gru)% de )%stori venise din Uosnia, alta din )%durile de asu)ra Pa-
rente:1 r a treia, cea mai numeros%, mal avut% si mai *ine organisat%, era
com)us% din )%storii valachl, cari venise din >o g i u, seu din Halachia,
de la >un%rea de jos.
=cesta migraiune din urm% este n tot caul anterior% erei cretine. Poi avem
aici numa un resunct al unor evenimente din tim)ur de)%rtate, o tradi-
iune des)re micarea cea mare a tri*urilor )clasge de la Car)a c%tre
)%rile de a)us ale Guro)ei.
Ca nume si ca instituiune, R e ca t o nchi r i lui Resiod cores)und la
Centumvirii din tim)urile vechi ale Momei si la mari: C% t un ar: a:
tri*urilor )astorale de la Car)a ').
0. =rimi (=rimani, ami, =rimaspi, =rimp@aei)
n Dacia,
Cea mai estins%, mal civilisat% i mal res*oinic% )o)ulaiune )elasg% n
)%rile de nord ale >un%rii i ale 6%rii negre, au format'o n tim)urile )ri-
mitive ale istoriei aa numiii = r i ml.
=rimil ridicar% la cea mal nalt% gloria )uterea militari i )olitic% a De-
lasgilor.
?eritoriul ocu)at o-dat% de acesta naiune n Guro)a, =sia i =frica, a
fost forte vast, i numele =rimilor, =rimanilor, Mamilor seu Mamnilor, cum
se mal numiau el, a rAmas )rin tradiiun, )rin legende si )rin numiri de
localit%i, n memoria diferitelor )o)ulaiun din cele trei continente.
Cea m a: vechia amintire des)re =rirni: de la Car)a si 'stru, noi o afl%m
grande, et era clclla stir)e Dcrorale ODecorale)1 )erche si cjamavano cusci OcuEi) )er no-
*iltk, tanto erano richi de *estiamc macEime )ecore. iuali diti Ca tunari fe;ero fare
un s*oro Oconsiglio generale) et )er suo chasa Ochaso) fc;cro s)artia de )o)ulacto in
tre )arti+ in una )arte gentiloraeni, in altra )o)uli, in ter;a servidori1 )erche tanti servidori
erano venuti de Hu l a eh i a con *estiame, che erano gran cuantita de homini O= se
vede i Cronica )u*licat% de 6a^ulcv in Raca-'i=onaiiiu 2ee!. ue:o)ii'iecnRbt naimiiiii-E:.
Q
au
?gniica?c.iCiE'4 Nx_o)oUinina. "t.-Deter*urg, 1542, ), .!,X.1,).
') ` legiune roman% avea n tim)urile vechi ,, de centurioni s9 centenari OHe-
getiu, R. 5). C#nd Resiod ne s)#ne aa dar, c% Recatonchiri aveau fie-care c#te ,!
ca)ete, este afar% de or-ce ndoiel%, ca densul voiesce )rin acesta es)resiune figurat%
ice,
Cl$
I
n
'e-care Recatonchir avea su* ordinele sale ali ,! hccatonchir seu cen-
tenari mai mici.
la Romer
J
), care ne s)une, ca teri*ilul gigant ?_)hon,X care ajungea
cu o m#n% la res%rit, cu alta la a)us

) X care se lu)tase cu ?itanii i cu


[iganii n contra coaliiuni deilor,X a fost din era =rimilor.
=cest ?_)hon, un adversar violent + nem)%cat al )o)ulaiunilor de alt%
ras%, um)luse de terore, )rin incursiunile i r&s*Aiele sale, tote regiunile
=siei anteriore si ale Ggi)ctulu:.
n tradiiunile naionale ale [recilor, el este nf%iat ca un monstru n-
fior%toriu, care du)% ce cucerise lumea de la res%rit )#n% la a)us, voia se
domnesc% si )este ceriu
.
). n religiunea osiric%, cl este re)resentaiunea
idealist% a s)iritulu: r&L
0
)1 r la )o)Arele dintre Gu)hrat si 'ndus, seu n
religiunea lui voroastru, ?_)hon c demonul inimic al genului uman, )rin-
ci)iul r&ulu: i al intunereculu, anticristul )%g#n%t%i 1 i aici el este de-
semnat su* numele seu naional de =riman,'=)sijj.a_.oc, '=)'.)i#_vjc
,
).
Fn alt erou al anticit%i )elasge era adorat )e teritoriul Danonnie si n
su*ur*ele Momei su* numele de = r i m a n i u s
c
). =cesta era Dromet h eu,
regele martir al "c_thie: de la Car)aW, re)resentantul civilisaiunii )elasge
din e)oca de )etr%, numit n lim*a religids% 6ithras.
Ya Fm*ri, )e al c%ror teritoriu noi afl%m un vechili ora numit =ri-
minum, Joc, )%rintele deilor si al Amenilor, mai avea si e)itetul de
=rm un vis
2
), adec% Ju)iter al =rimilor, ntocmai du)% cum la vechi Moman
divinitatea su)rem% a ceriului era numit% i J u) i t e r M u m in u s1 4r la Ca)a-
doc: v9T =aElv@ #).
n fine, 6arte, )uternicul de9 al r&s*Aielor, a c%ru reedin% se afla )e
teritoriul [eilor
9
), nc% )urta e)itetul de =riman i os
'!
)1 r o fic% a sa era
numit% '=)ij.ov$a.
Ya familia etnic% a =rimilor de la >un%re a)arinea i )o)ulaiunea cea
avut% de aur din regiunile centrale ale Car)ailor.
3) ?oilicri ''. v. 25.+ siv ' = ) i z i o i c , .7h i)aal ?u$f7ueo1 -jji).sva1 stivat.
"
) :pol l odori Ui *i . l i *. ' . 4. ..
$
) Resi odi ?heog. v. 5.4 sccc. X=_ol l odor i Ui *i . l i *. ' . 4 ..
0
) Yc)s i us , y*cr den er s t en #g_)t . [ot t er ^r ei s , ). 05 X Dl ul nr chas , >e ' s i d. c. 01.
' ) riutarcluis, >e 'sid. c. 04.
c
) C. '. Y. voi. '''. nr. .010. .01,.X '*id. vol. H'. nr. 02.XC'. mal sus )ag. .2!.
') Ruscli^e, >ie 'guvischcn ?afeln. 'l-a. 2. )ag. !. ..
QJ "lraljonis li*. b''. c. . ,.X Cu e)itete naionale, Joe era adoiat la >odona ca bsi1
lxsN.aof.Esc, )e vorful muntelui =ll)an ca Ju)iter Y a t i a l i s i n Caria ca beL1 ni.)'.o1.
U
) %al. 3lacci =rgon. H'. v. 419+ Gcce autem [eticis veniens [radivus a* antris.
'Q) Dlutarchus, ?hemist. c. 5 fine.X >cul 6arte su* numele de Rirmin este amintit i
n cronica medieval% a lui ditechind+ cuia Rirmin............graece 6ars dicitur O[rimm,
>. 6_th. '. 15,0, ). .2).
>u)% tradiiunile culese de Rerodot de la [recii de l#ng% 6area negr%,
=trath_rsus, )roto)%rintele =gath_rilor de l#ng% rul 6#)'.T Oad 6ure), a
fost un fiu al Gchidnel I) 1 r du)% Resiod Gchidna era din era =rimilor

).
n `d_ssea lui Romer, =rimil de la >un%re sunt amintii su* numele de
Grem*i
.
), seu =ram*i, du)% cum rectific% acesta numire Dosidoniu, filo-
soful stoic din sec. '' a. Chr.
0
). =ici litera 6 re)rsenta un sunet nasal,
)e n, =ram*i V =ram n i
4
).
=ceiai Grem* ne a)ar la >ion_siu Deriegetul
cu e)itetul de munteni, o)sav-csioc ?ot-o-dat%
>io
n_siu mai face n )oema sa geografic% o
alusiune
destul de eviden%, c% Grem*il locuiau l#ng%
munii
Mhi )aei
4
) i c% erau di n genul ?i t ani l or ' ) .
n tradiiunile e)ice ale anticit%i, noi mal afl%m
,\ a a i alte amintiri im)ortante des)re era =rimilor din
nordul ?hraciel.
01.Xnieuraunu =riman, ? ?? . . . i i, v , i = ii
f . . . . . . . Ya Resiod, regiunea de l#ng% muntele =tlas X
du)% )lamsferul egi)tean g g
al lui nircher. X>u)uis, seu era R_)er*oreilor X aceea, unde se afla *%-
`rigine de tous les cultes, @auru, care %dia , d t numit% u ) O-. v
?@
=tlas D'. 4. ' l . l f l
f a i a
5
).
"u* numele de e)<z=H?) fac% ne a)are n `d_ssea lui Romer
9
) i teritoriul
cel legendar al R_)er*oreilor, unde se retr%geau sufletele eroilor decedai
s)re a se *ucura de o vie% etern% si fericit%
1!
).
=ici terminul de i)sjEvv@ a)licat la -fata, este X n ce )rivesce originea si
semnificaiunea sa X numai un sim)lu e)itet geografic, format din numele
etnic al =rimilor, =rimanilor seu =r#mnilor.
=utorii grecesc$ au cercat n tAte tim)urile seQ re)roduc% n scrierile sale
') Rcrodoti li*. 'H. 9.X Gchidna ma a)are si ca fica lui =gath_rsos ' i mama lui
=gath_rsos '' OMoscher, YeE. d. gr. u. rom. 6_th. '. 110). ') Resiodi ?heog. v. .!0.
<) Romed `d_ss. 'H. 50.
0
) "tra*onis li*. bH'. 0. 2.X >u)% = v i e n us O>oser. `r*. v. 21) nigri Grem*i
locuiau in a)ro)iere de [adcs. Cf. mai sus )ag. 012.
,
) "chnchar dt O Ho^al . d. Hul gkr l at . ' ' ' . 9. X 0) + "amni um V sa*ni um1 somnus V so*nus1
s camnum \ s ca*num.
) Ul.n@!li Der. v. 94X.+ M)t1 kvr.ith)oitav uifEi )iitrjv j,'f'J)'8'g z bun)Av A)GcEcnuv Jt'N)'8-
-) 6loii@!ii Per. v. 15!+ ?aaivjtat oo"at G)zi)mv. - 6eslodi ?heog. v. !9.
5
) ?e!iodl ?heog. v. ..0.
9
) ?omeri `d_ss. bb'H. v. 1!4.
lc
) l-iatoni! =Eiochus, la fine.
numirile etnice i geografice ale Uar*arilor su* o form%, care se ai*% ddue
nelesuri, unul originar grecesc i altul derivat *ar*ar I). 'G)ejivr) +&ou& cu
nelesul seu geografic este era Gremnilor seu =ra m n ii or1 4r cu n-
elesul etimologiei grecesc?, i)civ?j -NBCa este era cea neguros%, negr%
si n f i o r % t o r e

).
=ccla e)itet geografic, ns% su* forma de s)uavoc, ni se )resint% si n =rgo-
nauticele lu `r)heu. =ic cetatea cea )uternic% a lu =iete, care domnia i )este,
regiunea Colchilor, este numit% ?f_o- e)uziv7,v
.
). 'n aceea )oem%, rul Dhasis,
su Uu;&ul de ast%-d, este numit 7:8#o+T u)ujEvdT i 76a'.T sozJt8),svfjT
0
). Ca-
racterul geografic al acestui e)itet -1 afl%m i ma: *ine )rcis#t la >ion_siu
Deriegetul, care ne s)une )e *asa unor f#nt#ni vechi, dar ast%-d dis)%rute, c%
rul Dhasis isvoresce din muntele =rm e n io s, au' o`)#`c I=)wiev]oio
4
).
=rimi?, su* forma de = r m e n W, ni se )resint% i la Dliniu. ntr'o noti%
geografic%, estras% nu seim din ce autor vechiu, densul amintesce n a)ro-
)iere de munii Ceraunic:, su de muniiCerne, )e =rme nochal_*es
4
),
seu )e faurii de fer din era =rimilor. "unt aceea m%iestrii cele*ri n lu-
crarea metalelor, )e cari Gsch_l i numesce n o form% alterat% cu inten-
iune, b#buO.Vc avajis)ot
2
), d#nd ast-fel cuv#ntului de =rmeni su =rimen:
nelesul grecesc de avijij-s)oc, adec% *ar*ari, inhuman$.
=rimi de la >un%rea de jos ni se )resint% n f#nt#nile geografice vechi
si su* numele de M a m i.
>u)% Dtolemeu, unul din oraele cele mal nsemnate ale >aciei meridionale
)urta numele de M a m i da va
5
), adec% cetatea Mam i 'o r su M#m i 'o r.
>u)% distanele de longitudine i latitudine, ce le afl%m la Dtolemeu, oraul
') 6icali, Y''talia av#ni ii dominio dei Momani OGd. 154) '. 0!+ i [reci . . . e**ero
mai sem)re vaghe;;a far convenire al )ro)rio idioma 'o voci straniere che
dinotavan l'origine e i costumi delle na;ioni . . . ne solamente le cittk e le )rovince, ma
i mari, i fiumi e gli uomeni etc.X Dlatonis Critias OGd. >idot, Hoi. ''. ,0).

) "chi m*ar ea l ui a n e n numel e =r i mani l or ni s e )r es i nt % i n )%r i l e de a)us


al e Gur o)ei 1 as t - f el n o di )l om% a i m). Conr ad di n 1!.9 n l oc de ar i manos i ar i -
manas af l %m e r i m an os i e r i m anas O U a l u ; i i Ca)i t . ' ' . 599) .
.
) `r )hel =r g. v. 240.
7) `r )hel =r g. v. 5,. 1!,.
,
) >i on_si i Der . v. 490. X?ot ast - f el ne s)une Dr oco)i u O Uel l . Der s. ' ' . 9) , c% r i ul
Dha s i s , c ar e n ) %r i l e s a l o d e s us s e n umi a Uo as O Uo s a ) i s v or es ce ' v ' =) f i ev i o t .
Cf . i *i d. Uel l . [ot h. ' H. .
e
) Dlinii li*. H'. 11. 1+ Fltra sunt Colchicae solitudines, cuarum a latere ad Cerau-nios
verso, =rmenochal_*es ha*itant.
') =esch_lt Drom, vinct. v. 21,X214.
5
) Dtolemael [eogr. li*. '''. 5. 0.
8 'dava se vede a fi fost aedat n regiunea de ast%-d a Uu;&ulu: i a "i-
ctulu: de jos.
` alt% gru)% de M#mi -s avea locuinele sale n a)ro)iere de catenele
K casulu I). =cesta noti% o afl%m la Dliniu. 'ns% nu )utem sci, dac% f#n-
'nile ecografice grecesc:, de car: s'a folosit autorul roman, nu nelegeau
u
m-va aic: Caucasul >acie:.
` )o)ulaiune cu numele de M_ndaci, nelege M _ m-> a ci

), era
Ka*ilita l#ng% Colch, n a)ro)iere de rul Dhasis
s
), seu cu alte cu-
inte n aceeai regiune geografic%, unde se aflau vechi: =rim:.
n =rgonauticele lut `r)heu afl%m un ora numit 'Gf8).qvt7E, situat n a)ro-
iere de strimtorea munilor Mhi)aei i unde locuiau omenii ce: ma: dre),
EIqaq avmxjq1roc
0
), e)itet istoric cunoscut al [eilor i al R_)er*oreilor.
'G)tuova din =rgonauticele lu `r)heu se )are a fi una i aceeas localitate cu -
asul amintit de `vidiu su* numele de Momcchium
4
), a c%ru
)osiiunc 1ografic% se afl% tot l#ng% strimtdrea munilor Ceraunic?, s9 a:
Cerne:.
n fine un ora din )%rile meridionale ale >acie:, )urta n tim)urile admi-
straiuni romane numele de Mom u l a. =vem aic: de sigur numa: o form%
tinisat%. ` )arte din ruinele acestui munici)iu nfloritorii$, unde se nt#lniau
itru drumur im)ortante romane, se ma: cunosc i ast%-di )e teritoriul sa-
lu: Maca OVM#msca) din judeul MomanaW. `riginea numiri: este f%r%
doiel% anterior# e)oce romane.
Hechi: =rim: din nordul ?hracie, contem)oran cu dei: cc: mar: a: )o-
8rulu )elasg, Fran, lanus, "aturn, 6arte i =)ollo, ma: figure;% n f#n-
nile )osteriAre grecesc: i su* numele de =rimas), adec% =rimasc g),
sim)l% form% dialectal% a numclu: de =rim:.
-) Plinii li*. H'. 2. + "unt cui circa 6acotin ad Ccraunios montes has tradant
ntes... et ad juga Ca u cas i 'catalas, 'maduchos, Mamos.
') nlocuirea lu m cu n naintea unui ei ni se )rcsint% adese-or n lim*a latin.1, ast-fel+
idem, cuendam, cuorundam.
') Micse, [eogr. lat. m i n, ). 0,. Dentru form% ved Grmingaulo Oi*id. ). ..). X n
s)ania afl%m )e un Mh_ndacus comandant al locuitorilor din FEama =rgclorum,
Ki emigrase n tim)urile )reistorice de )o teritoriul >acie:. Cf. mai sus )ag. 499. )
.rp\el =rg. v. 11.4. ) .idii 6et. li* C%. 1. 7+*.
) "ufiEul antic )elasg n as c us, a sea, s'a ma: )%strat )#n% ast%-cj n inuturile
Jnce ale 'taliei, unde afl%m localit%ile numite Mimasco, Momagnasco OHed mal
D- ')K De o monet% a Carnuilor, din [allia, cari a)arineau la naionalitatea
railor, afl%m numele de =rimacios OYa [rande Gnc_cl. v. [aule, ). 411). Ya )o)orul
bu

ascu

s
'a )%strat n numele familiari+ lonacu, >umitracu, Yu)acu etc.
>u)% "te)han U_;antinul, =rimas)i: a)arineau la -gintea R_)er*oreilor,
=ristea din Droconnes, cele*rul
)oet i )rofet al 6 =)ollo, care
tr%ise du)% uni: n tim)urile lu
Romer, caracterise;% ast-fel )e =ri-
mas) + BMes*oinic' muli i forte
)uternici, avui de ergheli,de turme
i cired de vite1 *%r*a cu )letele
stufose, ce f#lf#e n aer 1 ce mai
ro*ust din to Ameni:, av(nd fie-
care c#te un ochiu n fruntea sa
cea frumos%<

).
=rimas)i: locuiau n )%rile me-
ridionale ale munilor Mhi)aei, seu
Car)a?, du)% cum ne s)une isto-
ricul >amastc din "igeu
.
), care
tr%ise n tim)urile lu Rcrodot
0
).
>e asemenea scrie Dliniu+ =ri-
mas)i:, du)% cum ne s)un unii, sunt
vecini cu )o)orele din )%rile de
0. XFn =rimas) n lu)t% cu g r i f o n u l
)%ditoriu de aur. =rtistul ne nf%ie;% ti)ul
=rimas)ului ca o figur% nalt%, svelt% i titanic%,
)lin% de energie si seriositate, cu )letele l%-
sate )e umeri, )urt#nd )e ca) o c%ciul% tur-
c%nesc% )lecat% cu verful nainte, m*r%cat cu
o c%me% lung% )#n% la genunchi, ncins )este
mijloc i inend cu m#na st#ng% un scut ro-
tund
s
). >esemn de )e o teracot% din mu-
seul de la Youvre. >arem*erg et "aglio,
>iet. d. antic. ?ome ', 00.
rned%-n4)te 1 ei locuesc n a)ro)iere de
-) 8tepliiinl l@R.. v. '=)$ziaoitol.

) "i t ;ungs *. d. ^. =^ad. d. di s s . Dhi l . - Ri s t . Cl . , CbH' Uan. d, ). 2,5.


.
) >anmstls "lgensls frag. l, in 3ragm. Rist gr. ''. 4,.XGustathii Comm. in >ion_s. v. ..
0
) Ya `r)heu O=rg. v. 1!4.), =rimas)i: sunt vecincu "auromai i cu [eii.X
>u)% )oetul Yuc a n ODhars. Ff. v. 9,) =rimas)i: locuiau ntre Dontul euEin i Colum
nele lui Rercule.- - Cf. "tra*o, b'. 4. .
4
) >u)% Dliniu, =rimas)ii au fost numii mai nainte C%ci d%ri O'H. 191 =rimas)i
antea Cacidari xa))ellati@)1 o numire, care nu este nici grecesc%, nici latinisat%, i care
a)arine idiorne, ce se vor*ia n regiunile locuite de =rimas)i. >u)% >ioCassiu OYbH'''. 5)
i du)% Jornande O[et. 1!), >acii erau m)%rii n dcue clase sociale. Cei mal de nm
i mai avui erau )ilo)hori sL ) i l e a i , adec% aceia, cari )urtau c%ciule, du)% cum
i vedem re)rsent#t$ )e monumentele de art% ale Momanilor1 r a dO,ua clas% o form%
)o)orul de jos, C a ) i l l a t i , Comai, Eozj.f@tai. =rimas)i-, cari )urtau c%ciule )e ca)
i- legau )letele lor cu fire de aur, a)arineau n mare )arte la clasa cea no*il% a )i-
lo)horilor. ?erminul de Cacidari, cum -1 afl%m n ediiunile lui Dliniu, nu ne este
transmis esact. Hechii co)iatori ai manuscriselor au considerat )e ol+cd, cetind Cacidari
n loc de C%ci ol ar i. Cuv(ntul grecesc ntbo8o)oi este numai o sim)l% traducere a
numelui vechiu indigen Caciolari. Chiar i ast%-di )o)orul rom#n numesce C%ciulari,
)e cei ce )ort% c%ciule nalte urc%nesci.
escerea din care sufl% acuilonul OUoreas, sL v(ntul de nord), i care loc se
mcscc [esclitos O)ro*a*il un cuvent coru)t n 'oc de >esclitos, deschis).
=ceti =rimas)? sunt n r&s*oiL continuu )e l#ng% mine, cu grifoni, un gen
de animale s*ur%torc, car du)% cum ne s)un legendele, estrag aurul din
vit%tile )%m#ntului, i-1 a)%r% cu o nes)us% nverunare n contra =ri-
mas)ilor, car cerc% se-1 r%)esc% ')K
Descerea lu Uoreas, l#ng% care locuiau =rimas)i, se afla du)% 'liada lu
Romer n munii Mhi)aei

)1 du)% "iliu 'talic )e teritoriul [eilor


.
).
Ya >ion_siu Deriegetul
`
), =rimas)i ma au si e)itetul caracteristic de
ari m an i si ari m anii Oa)eijEavsG1 s. a)e'.Oi#vtoi) 1 un cuvent, care, du)% tcr-
minaiunea i du)% forma sa radical%, nu a)arine lim*e: grecesc:.
Drin tenninul de ar im an i seu ari m ani i, >ion_siu ne )une n lumin%
numele vechiu naional al =rimas)ilor1 de alt% )arte ns%, densul voiesce,
ca acesta numire se ai*% i un sens etimologic grecesc+ c% =rimas)i erau
ariman, adec% 4men res*oinic, seu ins)irai de deul 6artc
4
).
=cela e)itet de ar i m an i -1 a)lic% =))ian si Colchilor
4
), celor f%i-
mo )entru l#na lor de aur, ale c%ror locuine se aflau, du)% cum seim,
n regiunea geografic% a Car)ailor, seu a vechilor =rim.
'storicul evreu 3lavius Jose)hus, care tr%ise n sec. ' d. Chr., numesce
ari man )e Yusit ani i )e Canta*ri
2
). n alt loc densul ne s)une,
c% '*eril ce vechi, Q'a)e ol ?t#bat, adec% )o)ulaiunile *ar*are ale
Ris)anie, se numiau ?qjiafoc, adec% Momani
5
), cu tote c% du)% cum seim,
Ris)ania, de a*ia n tim)ul 'ul =ugust, a fost )e de)lin cucerit%. =vem aici
aceeai numire etnic% de ari m an i, ns% su* o form% mal nou%.
Pumele de =riman, ce se atri*uia n general )o)ulaiunilor )elasge
din )eninsula i*eric%, ne )une n lumin% fa)tul, c% ele a)arineau 'a fa-
milia cea mare a =rimilor seu =rimanilor, din )%rile de res%rit ale Guro)ei,
de unde emigrase n tim)urile )reistorice
9
). ') Dlinii li*. H''. A. A. #) Romei-i
'lias bH. 1211 b'b. .,4.
.
) "ilii l tal. Dun. li*. H'''. ,!!-,!1+
..... Calais, Uoreae cuern ra)ta )er auras
`nth_ia, vago [eticis nutrivit in antris.
0
) `r*is >escr. v. .1+ naia af ,$ , uEvl o1 v OHar. ka-. jj qv. uv) ' = )tz t 7: .i tLi v.
,
) Gustathii Comm. in >ion_s. v. .1.
Q) =))ianl 6ithr. c. 1,+ nobboLT, ]8,oT a)"izuEvet.
-) Q4. Jo!ep\i Uell. Jud. ''. c. 14. 0+ +uOa q =uaitav`q Eal navt#))iuv afmu.#v]ia.
5
) Q4. Jo!ep\< c. =)ionem li*. ''. 0+ Qla)t s`FH oi n#bat Ea'. ?u))fjvol Eat "t7
se vede ma sus ). 49 secc.
=rimil de la >un%rea de jos ne ma: a)ar la autorii romani i su* nu-
mele de =rim)haei1 la Rcrodot '`)fi]xj.j1ato'..
>es)re acetia scrie Dliniu+ =colo, unde se termin% catena munilor Mhi)aei
Oadec% n a)ro)iere de 6area ncgra), afl%m, c% locuesc dre-car =rim)haei
l
),
un )o)or, ce nu se deose*esce de R_)er*ore. =rim)haei locuesc )rin )%-
dur1 se nutresc cu fructele ar*orilor, i au moravur? *l#nde. >in care causa,
c: sunt considerai ca sfini chiar si de tri*urile *ar*are ale )o)ulaiunilor
vecine, car nu le fac nic: un r&L, nic: lor, nic: acelora, cari vin s&-s: caute
un asii la doni. Gr dincolo de =rim)haei, )e c#m)i deschise, locuesc
"c_i i Cimeri

).
n acesta noti% etnografic%, terminulde =rim)haei este numai o sim)l% trans-
formare fonetic% n loc de =ri m n aei. Fn sat rom#nesc din U%nat, Mamn a,
ne a)are n documentele istorice i su* forma de Mam)na i Mafna
5
).
n fine, =ri m i i , vechil locuitori al >aciei, mal erau numii Mum o ni si
Mumun. =cesta rsulta din numele )rinci)elui dac Mumon
0
) t din numele
localit%ii "clavinum Mumunnense
s
), ast%-d "l%venW n jud. Momanal.
`riginea acestor forme este n tot caul anterior% ocu)aiunil romane
4
).
Henim acum la t r a d i i u n i l c )o)orului rom#n cu )rivire la faimoii
=rim:, ce locuise o-dat% )e teritoriul >aciei vechi.
Fnele din aceste tradiiun ne nf%ic;% )e Mom#nii de ast%-d ca au-
to eh t o ni la Car)al i 'a >un%rea de jos, ca descendeni al unul )o)or
vechiu, numit M#mlcn i M#mnl, cari locuise o-dat% n regiunile acestea.
BMom # n i l <, ne s)un aceste tradiiun, Bnu aii venit de nic%ir, ci s'aL )o-
menit aici<
2
) X BMom#nii, de c#nd sunt el, au stat tot )e aceste locuri<
5
)
' ) ` ct l de moneni di n Oj . Uu;uL) mal )ort % i ad numel e de M m*e: Ol or gu-
lescu, >iet, geogr. 1,!. ,41.

) rihiii li*. H'. 10. + '*icuc Ou*i Mhi)aeorum montium deficiunt juga) =rim)haeos
cuosdam accc)imus, haud dissimilem R_)er*oreis gentem. "edes i l l i s ne m ora, ali-
menta *accae, ca)i llus j uEta feminis vi ri scue i n )ro*ro eEi st imat ur+ri t us clmentes.
'tacue sacros ha*cri narrant, inviolatos esse etiam feris accolarum )o)ulis+ nec i)sos
modo, ed illos cuocue cui ad eos )rofugerint. Fltra eos )lane jam "c_thae, Cimmerii etc.
Q) Dest_, = ";or. U#ns#g. ''. ). 02!.
0
) =nimianl li*. bHR. c. 1+ >uEerat Ovi;ais)...........cum cet eri s "armat i s et iam Mu
mon e m et vinafrum, et 3ragiledum su*regulos Oa. .,5 d. Chr. )
,
) J or nnndl s >e [e t . or i g. c . ,+ a Ci vi t a t e nova et "c l a vi no Mumunne ns i , e t
lacu cui a))ellatur 6usianus, uscue ad >anastrum.
I) = se ved ca)itulele urm%tdre.
' ) >cnsnnnu, Cest. i s t . Mes)unsur. Corn. 6ich%esc O6uscel).
5
) '*id. com. Joresc: OCovurlu').
\\ggj sunt aic: de la nce)utul lumii<
1
),---c% Bs&mnfa nostra este de la
urics:<

) X"'
m
fi
nc
8
c
a BMom#nii de asta-d: s'aL numit ma: nainte M#mn: i
M#mlen:<
.
).
"u* numele de M # m l c n: ne a)ar Mom#nii de la Car)af: i n fragmentele,
ce ne au ma: r&mas din )oesia ndstr% vechia eroic%. 'n oraiunile, ce se in la
nunile t&ranesc:Xdu)% un rit vechiL, numit Blege rom#nesc%<,X colaceri:
mirelui, ne s)un n dialoguri rimate, c% ei sunt voinici de c%l%rime, c% vin
e ca: ma: iu ca sme, cu ca)ete de 'ci Ogrifoni), i c% sunt oten, car se
chiem% M#mlen:
0
).
n c#ntecele *&tr#nesc:, lovan 'orgovan, unul i acelai cu Rercule din
tim)urile )elasge, este numit Bficior de M#mlcan8
,
) i Bc%)itan M#m-
lean< g). n alte variante, e)itetul seu de M#mlean este nlocuit )rin cuvintele
mal uor de neles BMom#n<
2
) i Bmocan<.
=ceti M#mlen:, din tradiiunile )o)orale rom#ne, nu au de a face nimic, cu
vechii locuitori ai Mome, nic cu vechii cetaten: a: im)eriului roman1 e re-
oresint% du)% ideile )o)orului rom#n numai o naionalitate str%vechi% i
au-+ochton% a acestor er.
Cuv(ntul M#mlean din )unctul de vedere al etimologici sale, este numa o
+ransformare fonetic% a terminulu: vechiL de M#mnean.
?recerea lu n n N i a lui N n n este unul din fenomenele vechi ale
im*elor romanice
s
). ` localitate din U%nat, numit% ad Mad imn a, ne a)are
n documentele istorice i su* forma de Maduml_a
9
).
?erminul de M#mlean era cunoscut n im)eriul roman nc% nainte de
nvasiunea "lavilor.
De o vechia inscri)iune din museul Ca)itolin ne a)are un Rercoles
lomanillianus
1!
). Gste acelai e)itet de M#mlean, )e care -1 are lovan
orgovan, seu Rercule, i n c#ntecele eroice ale )o)orului rom#n. ` loca-
' ) ' *i d. com. Cosmesc O ?ecuci 9) .

) '*id. com. Uordei ul -ver de O Ur %i l a) , Doden: O Dr ahova).


Q) >ensul ai i u, Cest . i s t . Mes)unsur : . Cor n. >r aj na de s us O Dr ahova) .
0
) 6ar i ana, Punt a l a Mom#ni , )ag. 024. 05!. X?eoi l or escu, Doesi : )o). 122.
,
) ?eodor escu, Doesi : )o). , ). 019.
g) =l ecsandr i , Doesi : )o). , ). 10.
' ) [a;eta ?ransilvaniei, Pr. 10! din 1590.
5
) "chuchardt, Ho^al. d. Hulg%rlat., '. 10.+ Fe*ertritt des N in n und des n in N ist
1
a
den

rom
anischcn ")rachen h%ufig. J) Dest_, nrnssov#rmeg_e, ?om. ''. 1,. ) Bnasco
6us. Ca)it. '. 4!. nr. .! O`rell. nr. 14!2).X3a*retti, Cor). inscr. ital. ). ,50.
I
litate numit% Momulianum
1
) esista n >acia ri)ens% si alta cu numele
de M a m l u m n ?hracia.
=rimil de la >un%re, du)% cum am v&dut, au fost numii n anticitatea
grecesc% i =rmen.
3orma acestei numiri ni s'au mai )%strat nc% )#n% ast%-d. Cu deose*ire
n 6oldova, numele de =rm#ni i =rmen este a)licaia locuitorii Bdintre
*%$8, seu din delta >un%rii

).
n unele tradiiun i legende, faimoii =rim de la >un%rea de jos ne mal
a)ar si su* numele de Mohm an :, M o c m a n , Mogmani Machman:.
=ceti Mohman, du)% cum ne s)un tradiiunile eranilor din Uucovina i
6oldova, au fost Mom#n, ca i no:. G au avut o-dat% era lor numit%
sera Mohm anilor, care era situat% s)re mied%-di de 6oldova
.
), i nu
tocma de)arte
0
). G au fost omenii din vechi me, )e cari i-a u
n l o c u i t Mom#nii de ast%-d
4
).
Fn anumit tri* din acet Mohman forma o clas% social% deose*it%. >uc#nd
o vie% ascetic%, c credeau, c% vor ajunge la o vie% etern%. =cet Mohman
sunt nf%i%ri ca un fel de eremi, men: de o )ietate i *un%tate deose*it%,
venera*ili i sfin, car mal tr%esc nc% i ast%-d. n memoria lor, erani
rom#n din 6oldova, din Uesara*ia i Uucovina ser*e;% a e)tea di du)%
Dasc, su* numele de D as c i l e Mohm ani lor g). G locuiesc l#ng% gurile
rurilor, ce curg din 6oldova X l#ng% a)ele cele mar, n car se versa tote
rurile X n ostrovele m%rilorXseu n o )ustietate de )e ermuril m%ri1
e nu au case, ci tr%esc su* um*ra ar*orilor, se nutresc cu )ernele )u-
stiulu, se nt#lnesc cu femeile lor numa: o singur% dat% )e an, atunc )etrec
9 dile m)reun%, a)oi er% se des)%rfesc i tr%esc deose*ii, *%r*aii n o
') =nr. Hictor, G)it. 0!.

J ?ocilcscil, 6aterialurW fol^l. '. 1.19+


Hed o fat% di ar mune %. Pu-
armene%-' 6oldovenc%,
6oldovenc% dintre *%li.
` tradiiunc analog% ni se comunic% din jud. Constana, com. >%ienr B"e s)une de
*&tr#n:, ca aici On >%ien) erau ma nainte nisce dmen: numiT: =rmen< OCest. ist. Mcs).)
Pumele de =rman sinonim cu Mom#n -1 afl%m i ntr'un c#ntec e)ic din 6oldova+
Ya cr#smua de su* del z Cu tre fete de arman
Uea Uugcan i H%rgan /i una de 6 old o van.
8e1a!to! #utece molii. 1888. p. ,8*.
a
) >c ngu i nnu, Ces t . i s t . Me s ). cor n. Uogd% ne s c O ?ut ova ) .
0
) ' *i d. com. Chr i st es c: O "ucva) .
,
) ' *i d. com. [ol %esc O ' ai ) .
5
) 6ar l i ui u, /er *. l a Mom. , voi . ' ' ' , ). 121 secc. X 6l ^l osi cl i , dand. d. Mum. 15.
te femeile n alt% )arte. =ceti Mohman: anachoret: -i )etrec viea lor
? mult n devoiun religiose1 sunt Amen: forte *un:, i cu moravuri *l#nde,
n care causa se numesc BUun:<
1
) i BUlajini<1 e sunt ferii de orl-ce
'cat nu fac stric%ciuni nimenul, dar nici )e el nu-' su)er% nimeni1 si fiind-c%
nt sfini, el merg du)% morte de a dre)tul n raiu si se numesc B3ericiii
ajinl<. Mohmanil aveau o )resimire de csul morii1 se )reg%tiau singuri
1ntru ultimul moment al vieel lor1 se m*r%cau n haine de morte, veniaL
Keoi, rudele i )retinil, se f%cea ceremonia de des)%rire1 a)oi acela,
rul i-a sosit csul, trecea singur du)% un del cu tru) cu tot, r ce: alalt:
ntorceau acas%

).
=cesta legend%, conine du)% cum vedem, elemente im)ortante istorice.
ohmanil cel *uni, evlavios$ i sfini, )entru cari eranil rom#ni din 6oldova,
n Uesara*ia i Uucovina mal aii i ast%-d un res)ect religios, se v&d a fi unul
acelai )o)or cu = r i m ) h a e i lui Dliniu
.
) si 6ela
0
), cari locuiau )rin )a-irl,
se nutriau cu fructele ar*orilor1 cari i )etreceau viea numai n ru-+ciun
i n adorarea deilor, i erau considerai ca sfini, chiar i de tri*urile ir*are
ale )o)drelor vecine1 sunt aceiai cu R_)er*oreil religioi de l#ng% until
Mhi)aei, cari tr%iau un lung vc de ani, i c#nd viea li se )%rea sarcin%
grea, el f%ceau ultimul os)e, se m*r%cau ntr'un luE *&tr#nesc a)oi se
aruncau de )e st#nci n mare
U
).
>u)% alte legende locuinele Mohmanilor se aflau la 6% c%rei e
4
), n-
lege 6av.#)qv vaaot, insulele 3ericiilor.
ntre t4te insulele Bfericite< a$e anticit%il, cea mal sf#nt% si cea mal cele*r%
fost, clu)% cum seim, insula Yeu ce, de l#ng% gurile >un%rii, ast%-dlinsula
?)ilor -). Yeuce a fost insula consecrat% eroilor )elasgl
5
). =ici )etreceau,
fletele fericite ale lui =chile, Datroclu, =iaE . a.
=lte urme des)re locuinele =rimilor la Car)a' i >un%rea de jos ni se
esmt% n terminologia to)ografic%. >in aceste not%m aici numai urm%tdrele+
') Cf. UuonomaeO!r)h. =rg. v. 1!0,) i Guergetae O3%c%tori de *ine) la "te)h. U_;.
') '*id. com. Uolcsc: OMoman).
') =linii li*. H'. 10. A.
l
) 6elao `r*. >escr. li*. '. A. 19.
linii li*. bbH'. 11. l.-J'c'ao li*. '''. ,.
') rFn
i s t 8

Mes
D
unsu
Q- Corn. >olhesci? mari O"ucva).
li*. 'H. 2. l1 eadem Yeuce et 6acaron a))ellata. X Mufl >escr. `r*. v.
sedes animarum@
'
,0.8
l
Cf
-
>'od
-
"ic8

'i*
-
'Y

02
' - Dodani Deriegesis
M#ma OMma), sat OH#lce).
M#ma, )&r&L O[orj).
M#mna, sate OM#mnicul-s%rat).
Mamna a. 102,, sate OU%nat).
M#mescW, comune OH#lce),
Mama, c%tun OUr%ila).
M_ m na, localitate, 120 O[AmAr, Fng.)
Mi ma-";om*at , seu Mi mans^a
"o*ota, ora l#ng% rul Mima
O[AmAr, Fngaria).
Migman, s. O?ransilvania).
Moma, c%tun OUu;&L).
M o mii a, etim. Momnia, s. O?ransilv.)
Momos, n documentele medievale
Mams '), s. Oi*id).
Momos; i dolc;e^, c%tune a)ro-
)iate O"o^al, [aliia).
Mum, ora OHasv#r, Fngaria).
Mum a, or%el O"irmiu, Fngaria).
Mum n o, s. OMud^i, [aliia).
Mum n o, moia Oi*id.).
=r%mesc, . sate n 6oldova.
`romesc, c%tun O=rge).
Rar a m O=ram), a fost n sec. b'H
oraul )rinci)al al unu: districtus
valachicalis din U%nat '). 'n a)ro-
)iere )e ermurele "er*iei se afl%
ruinele unui castel numit Mam 8).
=rim%nesa, loc OUr%ila).
=rmeni O=rmen_s), s. OU%nat).
` r men i , s. O?ransilvania).
Maca, etim. M#msca, ma multe
sate n ?ransilvania i Mom#nia.
Y#ng% satul Maca din jud. Mo-
manaj se afl% ruinele vechiului ora
dacic, numit Momula n geografia
oficial% roman%.
M#can, 0 sate n 6oldovaI).
>iferinele de forme sunt numa sim)le dialectale
4
).
Yegendele si tradiiunile [ermanilor ne s)un de asemenea, c% locuinele
urieilor vechi se aflau n inuturile numite Muntalo, Mimlo OMim-land) i
Mi mi s
!
)1 r Rr mni r, Rr mgr mr, Rr mgerdr, sunt nume )ro)ri i
de [igani
2
).
' ) Pumirile cu s seu f final OMomos, =rmeni, `rmeni) sunt forme rernase
din tim)uri antice, c#nd se )ronunau de regul% cu o )ro)osiiune, ad Momos, in
=rmeni"jCan?arcuinios O'talia), Memis n loc de M e m i O[allia), Dtris O>acia).
') n idiomcle vulgare ale lim*e latine iaci afl%m as)iraiunea vocalelor la
nce)utul cuvintelor, ma cu sem% su* influena lu r, ). e.+ harena, harida, harundo,
harus)eE, hircus, honerare etc.
8) =rami=rim, numele unu: eroii naional n )oesia )o)oral% rom#n% O?eodorescu,
D. ). 42. X Rasdeu, >iet. ''. 144!). n aceleai c#ntece vech, voinicii, car lu)t%
su* ordinele eroului, sunt numii Raramin OBHoi v i t e j i l o r , Raram i n i l o r 81 BHo
voinicilor, Raraminilor<. =lecsandri, Doesi )o). 40 -49). =cest termin desemna
la nce)ut n a i o n a l i t a t e a omenilor, ce devenise renumii )rin virtuile lor ost%esc$+
ns% de la finele evului de mijloc ncce su* numele de har ami n Oer*. haramija) se
nelegeau cetele de haiduci din )eninsula *alcanic%, cari f%ceau incursiuni i lu)tau
)e socotla lor )ro)ria.
I) De o inscri)tiune roman% de la 'glia ?. Mascanius 3ortunatus OC.'. Y. '''. nr. 4!.).
5
) =celai caracter etnic -1 au i numirile de jocuri er%nescl+ Momnia n sera-rom#nesc%
OJi)escFj`)incaru,,), =rm%nesca i=rminescan 6oldova O"evastos, Punta, 5!).
B) 6i t t h . d. C.-C omm i s s i o n I. Grforsch. d. Uauden^m. bH. dien, O152!), 10..
') [riuim, >. 6_th. 1. O15,0), 09.+ heissen all riesen hrmthursar OM#m-turseni).
$o netele arc \ a ice ale 6aciei. 8eria :i&m i !.
=. <ane&ele cu legenda =D6'v il=D6'' U='=Oev`-
Gsistcna unor monetc vech: cu legendele =D61" i "=D6'" a fost cunoscut% ar-
cheolo<ilor i istoricilor ?ransilvaniei nc% )e 'a finele sec. al bH'-lea. Gsem)larele, de
cari fac amintire autorii de )este Car)a, sunt urm%tdrele +
1. ` monet% de argint, des)re care ra)orte;% archeologul transilvan "te)h. vamosius
Osec. bH'-lea), c% din causa vechimii era at#t de ters%, nc#t se cunoscea9 numai )uine
litere, dar i acelea rose Onumisma argenteum, annis a* hinc )lus cuam 14! vamosio in
>acia visum, ia tamen vetustate detritum, ut )aucas literas graecas, eascue a*rasas ha*eret+
=D61" "1=.G. X Uen ^o , ?ranssilvania, Gd. 1225, )ag. 1!). "e )are, c% des)re aceeai
monet% scrie ?roester O>acia, Puern*erg, 1444, 19)+ B>a auch dieses nAniges
"armit; 6unt; noch gefunden qird, mit der F*erschrift+ "=D6'" R=G'=GW". =uf der
andern "eiten ist eines qilden "chqeins no)ff ge)r%get, der in dem Mussel einen Dfeil
halt. vamosius<. "otcrius Osec. bH''') nc% amintesce, c% monet% lut "armis avea ca
em*lem% un )orc s&l*atic cu o s%geta n gur% O"chmidt, >ie [eten und >a^en, ). 4!).
. ` monet% de aur, desco)erit% in 154 )e c#m)urile de ar%tur% de la ?urda O3ig. 0.).
=v. Fn ti) cu *ar*%1 legenda =D6' U='=Oeu1). X aev. Ders)ectiva unei vaste cet%i
cu mur construii din )etr% t%iat%1 naintea )orii semnul svastice, du)% cum se vede
adese on )e teracotele de 'a ?roia1 n dr)ta figura de jum&tate a unul *ou cu ca)ul
ridicat n sus,

0.. X ` vechia monet% de aur
cu legenda =D61 U=''= des-
co)erit% n a. 154 la ?urda n
?ransilvania. >u)% Rene, Ue_-
tr%ge ;. dacischen [eschichte.
?a*. 1.
00.X=lt% monet% antic% de aur cu legenda
'=D16" U ="'= desco)erit% n a. 154
la ?urda n ?ransilvania. >u)% Rene,
i*id. ?a*. 1.
.. ` monet% de aur desco)erit% n a. 154 'a ?urda O3ig. 00).
=v. Fn ti) cu doue fee, f%r% e)igraf#. aev. 2 *rosc% est7,s%, ale c%rei )icirire dinainte
se confund% n )arte cu ddue litere din legenda "=D16G U=Wf=Osu7!.
0. ` medalia, aur Ocalitate transilvan%), care )e la a. 1505 se afla n coleciunile con
telui Gs;terha;_ din Hiena, desco)erit%, du)% cum ne s)une archeologul Peigc*aur, la
[r%disce O"armi;egetusa) n ?ransilvania. >es)re acesta medalia, Peige*aur a f%cut o
comunicare n edina 'nstitutului archologie din Moma la 0 3e*r. 1505 OUulletino dell'
'stituto di cores). arch. a. 1505, ). ,!). =cesta medalia avea legenda+ =D6'" U='=
-' ca sim*ol o *rosc% estds%. >iametrul era de l deget Ol voii) i grosimea de 8N7 deget
r, >acien, ). .9).
,.` monet% de aur n greutate cam de tre duca re)resent#nd+ =v. Fn ca) cu le
genda l=Di6'" U="'=Gi". aev. Fn tem)lu avcnd n l%untru un altar, )e care arde
focul1
de o )arte o figur% uman%, de alta un asin, jos dtfue cuite O=rncth, "it;.-Uer.
=^ad.
d. diss. Dhil.-hist. C'. H' U. .!2).
4.` monet% de argint. =v. Fn ca) cu doue fee, cam n iorma cum este re)rsent#t
lanus. aev. "=Dill" U=''=. ` *rosc% estos#, )e care se vede un scut i )e scut
o
lance. >e am*ele laturi O=r net h, "it;.-Uer. i*id.).
2.` alt% monet%, care face )arte din acesta gru)%, se afl% ast%-di n coleciunile mu-
seulul de 'a [otha i re)resint% ca ti) un ca) cu doue fee, cr )e avers )ort% o
mono
gram%, ce )are a ft .!] Oncnner, dien. Pum. veitschr., bbH'' U., 21). =cesta
monogram%
ar conine as-fel literele =D. =?. O'=)zr2j dfaz
?F)
D V ai'aa))- Fltimul cuvent, eu nelesul
de duC, este e)itetul homeric al lui Rermes sL =rmes OR_mn, in 6erc. v. 10. X
Cf.
Daus. H'''. .1. 2).
>u)% cum vedem din aceste date, )e car le afl%m la autorii de )este Car)a, monetele
cu legenda =D61" U ="'= so deose*esc )rin ti)urile, )rin legendele, )rin metalul din
cari sunt fa*ricate, i )rin greutatea lor, de monetele cu inscri)iunea "=D'6", ori
=D6' F=ill=1 ast-fel, c% noi avem aic: doue variet%i de monete, cu ti)ur: i legende
diferite, ce se refer 'a unul i acela rege. >in )unct de vedere onomastic, =rmis i
"armis este acela nume, 4Q de la nce)ut fiind numa o sim)l% as)iraiune dialectal%.
=rcheologi i istoricii transilvani, vamosius, "oterius, Rene i Peige*aur, au consi-
derat esem)larele, )e car: le v&duse, ca autentice, atri*uindu-le lui "armis, intemei%-
toriul )resu)us al "armi;egetusc, identic cu "_rmus, regele ?ri*allilor i al [eilor, care
avuse un r&s*oi9 cu =lesandru cel 6are l#ng% >un%re.
'n a. 15,1 consiliarul =rneth face o comunicare =cademiei de sciine din Hiena des)re
monetele cu legenda '=D6'", )e car: densul le consider% de false1 ns% f%r% se ne indice
urmele reale ale unc falsific%ri, fie n ce )rivesce technica fa*ricaiunil, calitatea meta-
lelor, ori forma ti)urilor i caracterul literelor. "ingurul motiv, )e care-1 vedem es)rimat
'a =rneth, c% nu cunAscem )#n% ast%-d nici un rege dac cu numele "armis, nu se )ote
considera ca decisiv. C#te monete antice, cu nume de reg i de )rinci)i necunoscui, nu
s'aL desco)erit )#n% ast%-d n diferite )%ri ale lumi, f%r% ca se )utem susine din
)unct de vedere istoric, c% tAte aceste esem)lare sunt a)ocrife.
'n ce )rivesce cestiunea autenticit%ii acestor monete, ma este de li)s% se relev%m
aici, c% n ?ransilvania, cel )uin )#n% la mijlocul secuiului trecut, nu a esistat nici un
comerciu cu monete false antice, fiind-c%, du)% cum o*serv% forte just ?roester, n
regiunile aceste, se desco)er n continuu aa de multe monete antice, )rin ruinele ce-
t%ilor, )e c#m)urile de ar%tur% i )rin vi, nc#t le scot din )#ment, nu numa: Ameni:
cu )lugurile, dar i )orcii c#nd rimc;%.
>es)re monetele cu numele =D61", car: nce) se ne fie cunoscute nc% de )e la finele
sec. bH'-lea, =rneth nu face nic o amintire.
6onetele cu legendele =D61" i =D61 U="'=Os_-) nu constitue o gru)% isolat% n
numismatica vechia a >aciei1 din contra ele formc;% numai o verig% im)ortant% din o
lung% serie de monete ante-romane ale acestei teri, car ne nf%ie;% su* diferite forme
ti)ul i atri*utele regelui divini;at =rmis.
f deose*i ti)ul cu doue fee i-1 afl%m re)rodus i )e alte monete vech ale >aciei i
. . . j . .r *rAsca est7,s% i verul er_mantic sunt sim)le sim*Ale astronomice, ce ni
sint% i n numismatica altor tri*nr )elasge sta*ilite n [allia, 'talia i Delo)ones.
mele =rmis, ce-1 afl%m )e doue esem)lare din monctcle s)ecificate mal sus, mal
i ast%-cj usitat 'a eranil rom#ni de )e teritoriul vechii "armi;cgetuse, su* forma
. =rmie ca nume )ersonal i =rmioniu ca nume familiar Oin )articular n comunele
"r%disce, Mea, `strov, D%ucinesc?, Ciula, Ciuli7,ra).
)in )unct de vedere istoric, csistcna unu vechiL rege al >acici cu numele de
=rimus, sL =rmes, este afar% de or-ce ndoiel%. Yogograful bantos, care tr%ise )e
la a. ,!! a. Chr. ne s)une, c% )este regiunile, unde
?_)hon )urtase r%s*oi% cu deil, domnise un rege cu nu-
mele de =rimus O= r im L n) O3ragm. Rist, gr. 1. .2. fr. 0).
>u)% cum seim, lu)tele cele seridse ale ?itanilor i [i-
ganilor cu noul st%)#nitoriu al `l_m)u6 se nt#m)lase
)e teritoriul din nordul ?hracic, n a)ro)iere de o+"-rzmsiai
noba+, s9 Dorile de fer O''. H'''. 7:). n acesta )arte a
lumii vechi domnise aa dar regele =rimus. >es)re
acelai rege ne vor*esce i Halcriu 3lac, unul din
)reoii ns%rcinai cu )%;irca c%rilor si*_line. n =rgo-
nauticele sale, Halcriu 3lac amintesce de un =rmes
din "c_ia, adorat ca c$ eu de )o)ulaiunile )astorale ale
acestor inuturi, si care devenise faimos )rin actele sale
de violen% i )rin de)rinderile sale fraudulAsc de a r%)i
cireclile i turmele de ol ale altora O=rg. H'. v. ,.!).
=cesta tradiiune, o afl%m mal )e larg desvoltat% in li-
teratura e)ic% grccesc%, ce se refere 'a R e r m e s, cjeul cel
vechiL al )%storilor )elasg, numit n )oemele homerice i
R e r m i a s, R e r m e a s, r la Resiod R e r m a 4 n. 'mnul
lui Romer n onArca lui Rermes ne nf%ie;% acesta le-
gend% su* forma urm%tere. Rermes, mesagerul dcilor
i autorul lucrurilor folositAre, a fost fiul nimfei 6aia,
un co)il astut, nel%toriu cu vor*e dulc, )r%d%toriu,
lotru de *o, s)ion%toriu n tim)ul no)ii i )#nditoriL )e
la )ori. Rermes n%scut dimineaa, se ridic% n aceeai di
sera din leg%n, merge n ascuns la )%unile lu =)ollo
i- fur% circdile cele admira*ile de *o: cu ca)etele
ridicate in sus. ntorc#ndu-se na)oi la mama sa,
Rermcs afl% naintea )csceril, ncarc se n%scuse, o * r osc%
esttfs% de munte O_abu1 o)ssi ]7iouaB). ?An&rul deL
onsider% acesta nt(m)lare, ca un *un auguriu, ridic% de jos *rdsca, o des)oi% de estul,
eu

de

scutul

s
&L, din care a)oi face o lir% frumos sun%tdre.
Bte carI'
,
Q
at
.
Fe
'
%
I
f
g
st

d
Bco)erit% la 4-";on_ l#ng% nomorn OUrigctio), n )%rjile de sm ale D a n n o n i e ', K)re
ar
g
mni"7$

>acil

n

tlm
)urile lut Uoere*sta. 'u tem)lul lui =)ollo din =rgos, nc% se afla o statu%, ce senta )e
Retmes, medit#nd si fac% o lira din *rAsca stoi% ODausania, ''. 19. 2).
$
t". X "tatuet% de *ron; nf%-
i#nd )e t(nurul Rermus
O=rmes) cu *rsca testAsa
in m#n%. 6%rime original% ').
=rch.-e)igr. 6itth. ''. ?af. H.
Msulta aa dar din legenda, ce o afl%m la Romer, c% deul Rermes, care avuse un rol
aa de nsemnat in cultul Delasgilor din )%rile de res%rit ale Guro)e?, este unul i acelai
cu =rmes, deul )o)ulaiunilor )astorale.ale "c_tie-, des)re care ne face amintire Haleriu
3lac1 c% este unul i acelai cu =rm i s, s7,u "ar m i s, figurai )e monetele. des)re can
am vor*it ma sus, i car ne )resint% atri*utele caracteristice ale cjeulu Rermes, un *ou
cu ca)ul ridicat, o *rdsc% estos% i un )orc s%l*atec.
Datria deulul Rermes, adorat de Delasgi meridionali, a fost, du)% legendele cele ma vech
n nordul ?hracie l#ng% `ceanos )otamos, unde se n%scuse toi 0ei ORorn. ''. b'H. !1).
6ama sa este nimfa 6aia, fica titanului =tlas, a )uternicului rege h_)er*oreL1 r tat%l
seu a fost v4+ a'-fioE.
!
'$ marele dea al >aciei, des)re care am vor*it ma sus O)ag. 4),
unul i acelai cu '. `. 6. >es)re Rermes ne ma s)une Romer, c% densul c#nta i glo-
rifica cu o voce )l%cut% )e fala I-
s
l
=H
Q'i) '
n

car
e se n%scuse dcil1 c% n urm% m)%c#ndu-se cu
=)ollo )entru *oii, ce-' furase, acesta i d%rui o varga de aur cu trei foi, sim*ol al
)ros)erit%ii i al tuturor succeselor. >in acesta causa, Romer i mal atri*ue lui Rermes
i e)itetul de N)oamaatt'.c Octim. de la E)
F.
Q
aur
-' f#iao varga), un termin, care du)%
forma sa i du)% modul, cum cel vech scia9 se f%uresc% e)itetele, se )are a ascunde
numele dinastic dace, vara*i OJorn. [et. c. ,). n vechia literatur% e)ic%, Rermes ma
are e)itetele caracteristice de ')ioovio1, aduc%toriu de *ine1 "iEaio, f%c%toriu de dre)tate.
Gl mat este numit m)xiavu)v "obov, care medite;% la nel%ciuni 1 fjf-fitcu) ivs)tuv condu-
c%toriul viselor, de fa)t ns% ,rfl&Juip '`vs)uq, >ucele `n ir i lor Onelege =rimilor). >u)%
=rgonauticele lu `r)heu, )o)orul `nirilor, 4 "fJF`j '`v.)uiv, - avea locuinele sale n
a)ro)iere de oraul cel nt%rit cu muri 'G)jj.tova ORermionia), situat l#ng% munii Mi)hel
O`r)h. =rg. v. 110. XCf.. `d_ss. bb'H. v. 1. X>ion_s. Der. v. 210).
Frme des)re un cult forte vechia n onrjrea divinit%ii = r mi n mai esist% i ast%-cF
la Car)al. Drima di a lune lui 6aiu este una din cele mai solemne ser*%tor )o)orale
ale )%storilor i %ranilor rom#n din ?ransilvania i U%nat. Ga se cele*re;% cu rituri
tradiionale ante-cretine i are numele de =rminden. Cuv#ntul se vede a fi com)us
di n =r mi n i den, far t e )r o*a*i l cu n el esul de ani ver sarea mor i i l ui =rmi n
OCf. lat. feriae denicales1 gr. dctv-fj, morte). D%rinii *isericel cretine consecrar%
acesta di )rofetului 'eremi%. De teritoriul "armi;egetusel, s]r*%tO,rca cea mare a =rmin-
denului se cele*re;% la >ensu, unde mal esist% )#n% ast%-di cel mai vechia monument
architectonic al ?ransilvaniei, un mausoleu de form% ante-cretin%, a c%rui istoria nu o
cunAscem, dar care se vede, c% a fi fost restaurat n cursul evului de mijloc tot n stilul antic,
n ajunul acestei ser*%tor se nfige n )%ment l#ng% )orta fie-c%re case rom#nesci o )r%jin%
lung% de fag, seu de stejariu, cu creng i frunde la veri, numit% de asemenea arminden.
Ga rern#ne l#ng% st#l)ul )orii )#n% c#nd se secer% gr#ul, seu se face cea de #nt#'m )ane
nou%1 atunci de regul%, femeile rom#ne, n semn de mul%mit% lui >-deu, fac o )ogace co)t%
n est, ars cu lemne din arminden. 'n =ttica i =rcadia, unde elementul )clasg r&mase
mult tim) )re)onderant, s%r*%torile )o)orale n onorea lu Rermes se numiaL 'G)u.cn'.<1
la )orile edificielor )u*lice i ale caselor )rivate se )uneau st#l) seu armindeni, numii
'M))EaQ O'G)ji-fjc o?)oi)ao, 'G)ji?jT A it)i1 t-jj 2tu).]5i). 6a not%m aici, c% numele de
arminden )entru st#l)ii lui Rermes era cunoscut i n anticitate. =utorii grecesc$ ns%
transformar% acest cuvent n 'G)fEct"-fjv<), cu nelesul de statu% s9 )ilastru, ce nf%ia
l#ng% o-lalt%, ca)ul lui Rermus i al =thene$ OCf. Ci c. ad =tt. '. 9). 'n ce )rivcsce vechile
re)rsentait aie lui Rermes, el ne a)are adese ori figurat cu *ar*%, une ori cu d7,ue, trei
si )atru ca)ete, 'n cultul roman s&r*ktArea cea mare n ondrca lu Rermes O6ercuriu)
era n diua de 1, 6aiL1 ef )entru 6aia, mama 'ul Rermes, sacrificiile se f%ceau n )rima
=i a. lui 6aiL, adec% 'a =rminden O6acro*. "at. '. 1).
>es)re =rmes, sL9 Rermes, so )%strase unele tradiiun istorice i la tri*urile arimice,
ce emigrase de 'a Car)a n ' t a l i a . 3a un us, vechiul rege al Yatinilor, a c%rui ree-
din% se aflase )e mantele =ventin din Moma, ma avea, du)% cum ne s)une >iodor
/icul OH'. ,. ), i numele de 'G))Nrj1 O'n)fivjv), de sigur ns% in dialectele italice su* forma
de =r mes i =r men. "o i a l u 3aun a f os t o f at % di n er a R_)er *or ei l or
O>ion_s. '- 0.), i el are, n mare )arte, as)ectele tradiionale ale lu =i mes '). Fnele
din monetele vechi ale Momei )t,rt% )e o fa% ti)ul lui lanus, )e alta ti)ul lui Rermus.
Dro*a*il, c% =rmes s9 Rermes, este deul ocult, su* a c%ru )roteciune s)ecial% se afla
cetatea Momei O6acro*. "at. '''. 9). Ya 3aun, seu la Rermes, cum i-1 mai numescc
>iodor, a)cle;% Punia, c#nd vocsce se ndu)lece m#nia 'ui Joe O`vid. 3ast, '''. 091).
>u)% cucerirea >acici, Rermes, sL =rmes, r&mase i mai de)arte o divinitate )ro-
tector% a "armi;egctusci i a ntregel )rovincie, n inscri)iunile latine ins%, numele seu
cel vechiu naional, este tot-dc-una nlocuit cu numele altor divinit%i similare romane.
Cea de #nt#iu alusiune la vechiul fundator i )atron al "armi;egetusel o afl%m n
inscri)iunca monumental% a legalului im)erial 6. "caurianus, des)re intemeiarea
coloniei "armi;egetusa. ?eEtul acestei memora*ile inscri)iuni, %st fel cum a fost co)iat
nainte de a. 104,, c#nd momentul era a)rA)e ntreg, i cum se afl% transcris n cele ma
vechi codice e)igrafice, are urm%torca cu)rindere+
l K ` K 6
M`6HY` K D=MGP?'
6=M?' K =Hb'Y1=?`M'
3GFC'UH"-=H"D'C''"-C=G
, *=nl" K >'H' K PGMH=G
?M='=P' K =HCH"?'
C`P>'?= K C`Y`P'=
>=C'C=
"=M6'v
1
1! DGM
6 K "C=HM.'=PH6 ). . 11!.
G'H" K DM` K DM ')
'n acesta inscri)iuni1, Momulus cu e)itetul de BDarcns8 figurc;% ca o divinitate
)rotectdre a coloniei "armi;egetusa, imediat du)% Ju)i t e r `)timus 6aEimus1 7,r
6arte, o divinitate su)erior% ol_m)ic%, unul din cei 1 Consentes, este amintit numai
n
ocul al treilea, n urma unui sim)lu erou, su semidcL, i numai cu e)itetul modest
e s ca dcfi ui )%storilor i )rotector al turmelor avea ca sim*ol caracteristic doue corne )e ca). ?ot
era re)rsent#t i 3a u n us OHal. 3 l a c c i =rg. H'. v. ,.!X,F.+ inglorius =rmes..........fronton cum
F"

auEit
-X g v i d i i 3ast. '''. v. .1+ cuatteiis c o r n u a 3aunus).X Fna din monelele veclit ale >aciei 8
r. 11) ne nf%isc;% de asemenea )e =rmis cu doue cornie de asu)ra frunii.
. . ' ' '
vo
'- Q'K nr. 100.. X =m omis aici rectific%rile i su)linirile lu 6ommsen n linia `5 cC auc&o+
C . Q' ''
lu
'
i n$a
R+ 4&g(ieu&m) N. =f(aciJoaicam), de 4re-ce conjecturile sale adese ori nu au fost satis-
K Q'tmmtrelea nsust recunosce, c" ntregirea, ce o )ro)une, cu )rivire 'a linia 11, nu are o *asa
a
estul de siB,., B
igura.
de BauEiliator8 "e ar )ar, ck vechia hierarchia dogmatic% este resturnat% in acesta in-
scri)iune1 i ne ntre*%m, se )ote 7,re, ca teologia roman%, at#t de sever% i consecuent%
n forme, se degrade;e o divinitate ol_m)ic%-
Momul, n calitate de conditor ur*is OMomac), era, ce e dre)t, venerat cu numele
Biui ri nus< )e cele e)te coline de l#ng% ?i*ru. ns% nu )utea se esiste nic: un motiv
religios, ca Momul se fie decretat n cultul )u*lic al >ac^-', caBDarens< al coloniei
"armi;egetusa, care nu )urta nici cel )uin numele ado)tiv de BMomula8, or BMomulea<.
Gste aa dar afar% de or-ce ndoiel%, c% numele, de BMomulus Darens< din acesta
inscri)iune se refer% la alt% divinitate, nu ns% la BMomulus iuirinus8.
Gs)licaiunea acestei misteriAse inscri)tion$ o )utem afla numai n tradiiunile religiose
i istorice ale >aciei. "armi;-egetusa )urta de fa)t numele lui = r m i s sL " a r m i s,
care avea un cult religios vechia nu numai n >acia, dar i n "c_ia, n ?hracia etc.
Ya a. 11! d. Chr, se )une fundamentul noue$ colonii. "enatul roman hot%resce a se )%stra
numele istoric al acestei ca)itale, i ast-fel noua colonia este consecrat% su* numele de
"armi;-egetusa. `-dat% numele cel vechiL al cet%ii fiind ado)tat, era o condiiune
indis)ensa*il% a dre)tului )u*lic sacral se se res)ecte;e i dre)turile vechilor divinit%i
tutelare, cu at#t mal mult, c% n rug%ciunile de evocare, se f%cea acestor divinit%i o
)romisiune solemn%, c% ele vor r&m#n i )e viitoriL )rotectAre ale )o)orului i ale osta-
ilor romani O 6acro*. "at. '''. 9).
Yegatul im)erial "caurian face n inscri)tiunea de inaugurare a coloniei numai o schim*are
deforma. Pumele lui =rm i s seu "armi;, al vechiului ntemci%toriu i )atron al "armi;-
egetusel, a fost su*stituit in acesta inscri)iune )rin divinitatea ecuivoc% a lui B M o m u l u s
Darens<, un nume, care din )unct de vedere istoric i dogmatic se referia la =rmis,
r d1n )unct de vedere )olitic onora )e Momul, numit de altmintrelea n legendele
evului de mijloc i =rmelus O[raf, Moma nella memoria del medio evo, '. ). 1!2).
Cele.-laltc divinit%i )rotectdrc ale Coloniei "armi;egetusa, aveau de asemenea tradiiun
religiose la >un%rea de jos. Ju)i ter `)timus 6aEimus re)rsenta de fa)t )e bsu
up.+++o Oj-si-stot+, suaoo-a, divinitatea cea vechia tutelar% a >aciei OHed ma sus ). 4).
` )ro*% n acesta )rivin% ne sunt cele 0 inscri)iun ale Cohortei WQ =elia >acorum din
Uritannia, din cari 1 se vud dedicate lui '. `. 6. OC. '. Y. voi. H'', nr. 5!4X54, 92,).
n fine 6arte, era d1ul )rotector al c#m)iilor getice O Hi r g i l i u , =en. '''. .,+ [radivum
)atrem [ e t i c i s cui )raesidct arvis).
Rermes, )e care Momanii -1 asimilar% mal t#rdiu cu 6ercur i u , ne mal a)are a
divinitate )rotectore a coloniei "armi;cgetusa i )e un st#l) tetragon, seu )e un arminden
antic Ohermathene), ce a esistat n sec. bH'-lca in *iserica rom#ncsc% din Raeg cu inscri)-
tiunea+ 6ercurio et 6inervae dis tutclari*us OPeige*aur, >acien, ). 55,11 9, 05).
>es)re Rermus, ca )%rinte al rasei romane i des)re ra)orturile sale filiale fa% cu >acia
mal avem nc% o inscri)iune de o im)ortan% deose*it%, al c%rei neles ns% )#n% ast%-d
a rcmas cu totul o*scur. =cesta inscri)iune )us% )e un altar votiv, s'a )%strat ntreg%
)#n% n clilcle nAstre OC. Y Y. vol. 'll, nr. 1.,1, 25,.).
J
) Chi)ul tradiional al
lu Momul se vede a fi fost
re)rsent#t in aceea
Connu, ca i al lu '' c r m
e s , doue ) e n a s e )e ca). H i r g i l , =en. H'. v. 229X"`+
M o m u l u s J =ssaraci cuein sanguinis 'li a jnatcr
Gducel+ viden' ut gemiriae s l a n t v e r t i c e c r i s t a e - .
+ ca). H l r g l l, =en. H'. v. 229X5!+ M o m u l u s J =ssaraci cuein
sanguinis 'li a jnatcr Gducel+ videa' ut gemiriae s l a n t
v e r t i c e c r i s t a e - .
?eEtul dedicaiunif este urm"toriul+ ...... ,
' K o K 6
?GM.M=G K >=C
G? K CGP'` K D K M.
. . . G? K C ` 66G M. C
3GY'b K (<S , P K "Gr
H'Y K "Et` D`l? PC
DM. o 6-s Gb "? 6'C
Gb K H' N N N N N N N
4fovi) 2(p&imo) <(aCimo), 0errae ])ac(iae) e& (enio 4'(opuli) a(omani) e& commerci(i)
'eliC (acs(aris) n (os &ri) sefr\(vus) vil(ici&s) s&a&io(nis) fon&(is) =us(us&i)
fromo&(us)
, s&(a&ione) <ic(ia) eC m...........
n acest a i nscri ) i une ?erra >aci a, 6ama cea mare a t i m)uri l or )rei st ori ce,
'f ) ,1), identic% tot-o-dat% cu 6aia, mama lu Rermes O6acro*. "at. '. 1), ocu)%
i cul vechi mi i i al demni t % i i nai nt e de [eni us Do)ul i Momani et commerci i .
e ntre*%m ns%, cine este acest mare [eniu tutelar, fiind-c% su* numele acesta du)%
jm vedem, se vor*esce aic:, numa: de o singur% divinitate, ns% cu doue calit%i )rinci)ale,
na ca D%rinte al Do)orului Moman si alta ca D%rinte al comerciulu. >e fa)t, no avem
ici o sim)l% )erifras%. [eniul, seu divinitatea, la care se refer aceste cuvinte, este Rermes
aermias), unul i acelai cu =rmes al "c_iei i cu =rmis al "armi;egetusel, numit i
.omulus Darens n inscri)iunea legatului im)erial "caurian. Pe afl%m aa dar aic: n
ia unor tradiiuni cu forme oficiale i religiose, car atri*ue vechiului Rermcs, seu lui
i r mi s al >aci ei , onor ea de D%r i nt e al Do)or ul ui Moman.
6onstele cu inscri)iunile =D6i i "=D6'" U='= au fost, f%r% ndoiel%, *%tute n $
m)urile mal t#rdil ale >acici, c#nd =rmis devenise o )ersonalitate legendar% avea n
cult religios. ?i)ul seu )e aceste monete ne nf%ie;% numai efigia unei divinit%i
rotectore a >aciei, a unul >omn glorios, ce a ilustrat acesta er%.
U. <anelele cu 4&genda Z(rUii)S OW(n).
` alt% gru)a de monete archaice ale >aciei, ce se desco)er adese-or n )%rile de
ud-vest ale ?ransilvaniei, sunt fa*ricate din aram% mestecat% cu argint i )uin aur.
^este monete se caracterise;% )rin forma lor scufat%, sL fAtte concav%1 au un dia-
netru de .!X.4QQ<-, o grosime de 1XQ}- i )resint% o colore gal*en%-cenui% O3ig. 14).
Cele mal multe din aceste monete ne nf%ie;% )e revers, seu )e )artea concav%,
' gura unul cal cu )i ci Are de )asere. C%l%reul est e i ndicat n mod si m*ol ic )rin
8 sim)l% c#rj%, sc% )rin un *atiu avond un caduceu in )artea de asu)ra, atri*utul )rin-
Ki)al al deulul Rermes. Ya nce)ut, varga cea de aur a lui Rermes avuse forma unei
+
8m)le nuiele cu trei foi, fi)"o bf
!!
Qa t)'.itG_.o1 OR_mn, in 6ere. v. ,9). 6al t#rdi9
ns%, acesta varga ne a)are su* forma unei c#rje )astorale Ocer_E). Cele dou% fol
lF
Den7,re fur% a)ro)iate mal mult una de alta i n urm% transformate n er)?1 o alu-
llune
'
a
fa*ula, c% Rermes v&d(nd doi er)i *%tendu-se i-a des)%rit cu varga sa. "u*
orma
acesta, du)% cum ne s)une Dliniu O1. bb'b. 1. ), varga 'ui Rermes era usiiat%
a
Do)`rele *ar*are, ca sim*ol al rcconcili%ril, al concordiei i al )%cii. De unele din
04, X Hechile monete ale >aciei. Trupa =rinis-'on i).
1) >u)' =rchiv d. Hcreln.a f. S'c*en*. ' .ndesHundo. P. 3. bH. Ud. ?,f. '-'''. H.- >ctilaehriftcn d. diener
Fdimi<. Dhil.-hiil. C'. 'b. UJ., ). 7!. 9. c =lta vIrlcllzl din Biti cnlcjcii% ie )ot v.di la U o l l l a c ,
umjqiu C<r)azilor, Pr. 9.9 7lin 1521, )i li. 3roehner, t.< C.tonne ?r<j<ne, t. l, f, H'F.
aceste moncte, n locul caduceulu: figure;% o l i r % archaic% cu tre corde, atri*utul
usical al lu: Rermus. (oma calului e format% de regul% din e)te glo*ule seu stelue,
um%rul Dleiadelor, din can f%cea )arte 6aia, mama lu: Rermes. Fne or: aceste
'ute se vcd gru)ate l#ng% o-lalt% n forma constelaiuni Dleiadelor '). =dese or: )e
reversul acestor monet e ni se )resint% i unele monograme, sL i n seri)-tiunl a*reviate.
Yiterele ns% au de regul% o form% sim*olic%. =st-fel, c% una din variet%ile aceste O3ig.
04, i) ne nf%iea;% )e revers un )%trat lung%re divis#t de a lungul in doue seciuni
x>. >e fa)t, noi avem aic o liter% archaic%, i fiind-c% reversul acestei monete )tfrt% ca
sim*ol un caduceu, va tre*ui s% consider%m ma: #nt#i9 acest semn
grafic ca un U, liter% iniial% din numele lui Rermcs, du)% cum cei vechi scriau
ti = NH 0 a g X GfJ=Bc ). )e un alt revers O3ig. 04, 2) vedem im)rimat% litera `,
care su* forma acdsta cores)unde in )rima lini% la 4Oeoc).
M&m#ne se esamin%m acum aversul, seu )artea conveE% a acestor monete. De acesta
fa% se vede im)rimat ti)ul )rinci)al, un ca) viril, care la )rimul as)ect se ar )ar c% a
fost desemnat i gravat n un stil cu totul ca)ricios i *ar*ar, ns% forma acesta singular% a
ca)ulu, nu se datoresce n nici un ca *ar*ariei arte), ci no avem aici un ti) h i e r a t i c
tradiional, com)us ast-fcl din ma: multe semne i figur sim*olice, du)- nisce doctrine vech:
mctafisice.
n )artea de jos a ca)ului se vede litera 'H seu i V =, ornat% cu glo*ule s9 ste-
lue O3ig. 04, ., s). >in aintea frunii' este litera " av(nd forma de la dr)ta s)re st#nga,
or: vice-versa. De un alt s)ecimen, litera = ne a)are su* o form% ma: archaic% l , ce co-
res)unde la un =. latin. =st-fel c% avem aici dt"ue litere isolate, una iniial% i alta final%,
ce ne indic% numele regelui &((rm&)S, du)% cum acelai nume ne a)are indicat i )e
revers )rin semnul grafic !@ (OOfermes"). 6a: esist% nc% o varietate din aceste monete
O3ig. 04, .), unde naintea lu: = se vede i litera H O>feus\), ce cores)unde la ` Osi-) de
)e reversul de su* nr. 2.
>es)re Rermus ma: s)uneau legendele vechi, c% densul a fost autorul lim*e
vor*ite1 c% el a dat voce celor de #nt#i9 rjmen:, sL facultatea de a- es)rima g#n-
dirile )rin cuvinte
.
), din care causa, mai avea i e)itetele de bAfioT i e)zi.fjHGOj11. =cesta
legend% teologic%, care ne nf%ie;% )e Rermes ca ver *um, seu ca inteligen% divin%
a anticit%ii, o vedem es)rimat% n un mod fL:te clar )e aversul acestei gru)e de monete.
Ca)ul regchn =rmis, seu Rermes, este figurat aic cu *u;ele deschise su* forma unu
N Over*um) seu .rf Obo_j)i ca i cum el ar nvea )e cineva )rimele elemente ale es)rim%ri
cuvintelor.
u)% cum vedem, cele mai multe din aceste monete vech: aie >aciei+, ne )resint%
DC avers ca)ul hieratic al regelui =rmis, su* forma lu: 'ur,T e)rrjv"'J, r )e revers
afl%m atri*utele lu: Rermes ca nuniu al deilor, c#rja )astoral%, ori c#rja cu form% de
a l n c.nracier sim*olic 6 are ,1 forma )articular% c o n c a v . 1 a acestor mane&e. =vem aici o em*lem% teo-
ggic a *roscel xestose din legenda lui Rermcs, i intr'uii sens mul vast a Flti ceriului O"er vi u s, Hirg.
=
Q8. Y ,!,).
#liormunt Y'origine et 'a formation de ?%l)ii, gr., )ag. 1.. ,.
l< Q' Q `DBQ et dies v. 25. - Roratil `d+ '. 1!. - `vlrtli 3ast. H. v. 69. - 6acro6' ". -. '. '. 19-
caduceL i calul s(L ceresc, uor i re)ede, numit i ecuus ales, =rion, "c_thius,
O>u)uis, `rig. d. tous les cultes, H'. 05!-5.).
Rermes ntocmai ca i alte divinit%i avea n anticitate diferite numiri '). =st-fel unele
din aceste monete concave ale >aciei )ort% )e avers numele lu =(rm&)S, r )e re-
vers numele 'ul l`fB) sL xanus I). Ya acesta categoria a)arine s)ecimenul delk
O3ig. 04, 4) unde monograma O> ne a)are su* forma de l > V ' `. De un alt s)ecimen Onr. )
afl%m literele 1!1. Gste acelai nume de '>Ov), ns% su* o form% mistic% de ,u8-f), V
voE, ver*um, clamor, flatus '). >e altmintrelea chiar i monograma ` O4ei), de la
3ig. 04, 2, ne nf%ie;% su* acesta form% i o com*inaiune din 1! VI '`Ov). n alfa*etul
)lutailor rom#ni de la Muc%r Oj. 6uscel) monograma - se folosesce s)re a indica numele
)ersonale, ce nce) cu 4o O'on, losif).
'n fine, mal e de li)s% s% not%m aici, c% numele de '[> O
_
l7uv) se mal vede indicat )e
aceste monete )rin semnul astronomic al cum)enei ], i )rin forma caduceulu: H i .g-.
=far% de ti)urile i afar% de legendele a*reviate, des)re cari am vor*it )#n% aic, mal
afl%m )e aceste monete diferite sim*Ale astronomice, car ne )ro*e;% n mod )e
de)lin cert, c% acest = r m i s, re)rsent#t )e monetele concave ale >aciei, era una i
aceeai )ersonalitate )reistoric% cu ' an u s se% Q'iov.
=st-fel vedem, c% cele mal multe variet%i din aceste monete ne )rasi.nt% )e revers un
atri*ut cu totul )articular, trei glo*ule seu stelue, m)reunate )rin o linie dre)t% i av(nd
forma unei m%ciuce cu trei noduri oX oXo. >e asemenea se v%d si )e avers mal multe
glo*ule sL stelue, ce ncunjur% ti)ul lui =rmis n form% cercular%, seu semicercular%.
Fna din constelaiunile *oreale cele mal frumAse, a fost consecrat% n anticitate lui
' an u s i )urta numele seu. =cesta constelaiune com)us% din , stele visi*ile, se
caracterise;% cu deose*ire )rin trei stele frura7,se de m%rime secundar%, aedate in linia
dre)t% i num te n era cretin% *astonul lui laco*.
=ra*il, cari ne-au transmis n evul de mijloc cunoscinele astronomice, ce le )rimise
n diferite tim)uri de la [reci i de la tri*urile )elasge ale =siei, numiau ntreg% conste.
laiunea acesta =ramech. Cu deose*ire se da acest nume stelei celei mai str%lucidre
din cele trei aedate n linia dre)t% O>u)uis, t. H'. 011). =st-fel su* forma de =ramech,
=ra*il ne au )%strat numele lui =rmis, sL =rmes, )entru constelaiunea atri*uit%
lu ' a n u s I).
Pumele lui lanus, su* forma de 'o n os, ne mal a)are i )e alt% monet% din acesta
serie.
Fna din aceste variet%i, )e care o re)roducem aici su* 3ig. 04,1, ne nf%ie;% )e
avers ti)ul lut =rmis cu *u;ele deschise Oe)avei1). De revers vedem re)rsent#t )e
acelai =rmis n calitate de 3a tu us, sL )rofet al )%storilor OR_mn. v. ,44), ecjend
)e un tron decorat cu stele, i av(nd n m#na st#ng% un sce)tru de glo*ule sL stelue,
1
) #icero J. 6. l ,+] 4n Pontificum libri! 6eorum non ma2nu! numeru! nominum ma2nu!.
M) :rc\eolo2ul Jenner din %iena Torbind de!pre o !erie de tnoneto barbare ce apar;in n mare parte
6aciei con!tat de a!emenea acela!t fenomen doue nume pe una !i aceea=i monet (Yiener 5um.
celt!c\r. CC%44 >. p. 71).
3) #on!tela;iunea 4ni 4an uU !e mat numia ;i c i n man! clamator 1oci fera tor (6upui! %4. )11).
3) n anticitatea 2reco&latin numit !i >oote! (>onnul) la ?u!@c\iu .rion.
ana dr)ta jin(nd o )asere, )e care o )rivesce n fa% Oavem as)iciens). n )artea
K te a figure legenda Q "'=Glf= r n dos = . 6' '`P`P 7), adec% doue nume
nul =fe16'7_ i al doilea forte clar '`P`".
\ cum vedem, no ne aflam aic n faa unor date )ositive, c% n tim)ul c#nd se
e aceste monete, tradiiunile teologice ale >aciei identificau )e =rmis, vechiul rege
: tur:' su )e Reimes al Delasgilor meridionali, cu 'on sL lanus, numit de Ju-
1 nticuissimus di vu m, i des)re care s)uneau tradiiunile italice, c% domnise
K 'nt#iu in )%rfiie de res%rit ale Guro)ei '). >e altmintrelea au esistat i in teologia
roman% ra)orturi forte a)ro)iate ntre lanus i Rermus. =m#ndoi sunt rectores
K rum- amendo )%ditorii )orilor 1 amendo mijlocitori intre dmen i d.e 1 amendo aveau
tri*ut c#rja s9 varga1 am(ndo: era9 considerai ca una i aceeat divinitate a sArelut
6acro*ii "aturnal. '. 9. 19)1 amendo nf%iai cu doue fee, Rermes n )%rile de
"s%rit ale Guro)ei i lanus n )%rile de a)us. n fine mai not%m aic?, c% nnele emisiuni K
le ailor romani )urtau )e o fa% ti)ul lui lanus i )e alta ti)ul lui Rermes sL 6ercuriu ').
=ceste monete concave ale >aciei, ne nf%ie;% ast-fe1, cea mal archaic% form% oficial%
numelui, s9 conumelul, de l2(n), ce-1 avuse )rimul rege divinis#t al acestei er, un
urne glorios, )e care l'att )%strat, ca un titlu sf#nt i tradiional, >omnii rom#ni )#n% in
ilele nAstre1 ins% de sigur f%r% se-i )rt% da sema de originea, de vechimea i str%.
icirea estraordinar% a acestui nume ado)tiv. ..
De unele din aceste monete Onr. 4) ne mai a)are ca sim*ol i figura unui c#ne NNOft
esemnat in -acelai mod elementar archaic ca i figurile de animale )e )ristenele des-
o)crite la ?roia. C#nele era animalul sacru al lu Rermes ei 6ercuriu, sim*ol al
igilantei i fidelit%ii. Fn vechia as li*ra$, ce a fost atri*uit oraului Radria din Dicenum,
e nf%ie;% )e avers ti)ul lui lanus, ncins )este frunte cu o diadem% de trei stele oXoXo,
l%turi se vede legenda R=?, r )e revers un c#ne culcat. >u)% cum ne s)une `vidiu
'%st. H. 19 secc.), vechil 0
e
' tutelari a: Momei, numii Yares )raestites, a c%ror
er*%tdre religios% era n 1-a 0'
a
lune 6aiL OsL 'a =rminden), nc% aveau ca sim*ol
n c#ne l#ng% )icidre, de O,re-ce, du)% cum scrie `vidiu, Yarii acetia, dim)reun% cu c#nele,
eghe;% )entru sigurana )o)orului reman i a murilor cet%ii.
=cest atri*ut al BJeulul Rermes re)rsenta de fa)t constelaiunea austral%, numit% Euiuv,
ani s, sL c#nele ceresc, com)us% din ! stele, ntre cari se afl% "irius, stua cea
ia$ frumds% i ma str%lucitele a ceriului, consecrat% n )articular 'ui Rermes, i )e care
ira*i: o nuraiau aliemini i aliaminio O>u) ui s, H'. ,!9). Molul, ce Ha avutntco-.
)gia vechia a >aciei, acesta constelaiune Ocuius sideris effectus am)lissimi in terra sen-
untur. Dliniu. ''. 0!.) se constat% )rin figura sim*olic%, ce o re)roducem aici O3ig. 02).
') =cest: monets face )arte din coFcOiunea Droltesch-`sten. >estmnul s'a )u*licat mal #nt#in tn >cn^jchr.
ien. =lcad., 'b. Md., ). 0!, nr. 9. Peavend la 'n dem#nat )u*licalunea vienes%, no re)roducem F). 209, ',
1 ti)ul acestei monete du)i ? o c i l e < c u , >acia nainte de Momani OGd. =cad. ro.n.) ?u*. 2, nr. 9.
u l Car O' de astt-dl, cari re)rsenta n mare )arte num.' )o)ulajiunea slavisata a 6esiel vechi, aflam
mo' me de cinttce *euinescl dts)ie un eroU mitic, numit lancul voifod ?alach Bi lancula
<<Bc OviFiul), a cirul atri*ute sunt un cal n<sdr<?an ea fugacio, o < O e a de s 7 r ii o )asere
7Btr< O/e.toarea, 3%lticeni, 1594, ). 10.!9.)
PXe ct teolo2ia roman; cuno!cea numele de :rmi! a lui lanu!. 6iferite alu!iunl la ace!t nume aflam
" - ^-
1
-u (4. 1`)W (lanu!) apertu! ut in armi! e!ie ci1itatem !i2nificant. O .ridiu Qa!l.
in )artea din ainte, su* )iciorul st#ng al c#nelui, se o*serv% o mic% cavitate de form% cir-
cular%, destinat% )entru o )etr% lucit`re, seu stelu% em*lematic%. ?ot ast-fel era re)rc-
sentat% constelaiunea "irius i du)% nv%atul c*reu =*en G;ra+ 3igura Cani, in cuius
s i n i s t r e )e d e a n t e r i o r e lucerna O>u) u i s, H''. ,.'i. =rcul, )e care se r%dim% figura.
02.X Cani sidr u s. sim*olul constelaiuni1 australe
" i r i u s . 3igur% de *ron; desco)erit% n Mom#nia. 6%rime
original%. Coleciunea nostr%.
este )erforat la am*ele ca)ete, de unde rsulta, c% acest sim*ol astronomic a fost destinat
se fie intuit )e un o*iect de form% emisferic%.
6onetele cu ti)ul lui ' u n u s erau cunoscute nc% din cea ma de)%rtat% antici)ate.
>u)% tradiiunile istorice ale Momanilor i a$e [recilor, lanus a fost cel de #nt#iu. care
a *%tut monete d.e aram%1 cr )oetul Yucan ODhars. H'. 0!,) scrie, c% 11 on Onelege 'on),
care domnise )este )%m#ntul thessalic OsL al Delasgilor), a fost cel de #nt#iL, care a )us
argintul n fl%c%ri, care a *%tut monete de aur i a to)it aram% n cu)tdreie sale
cele imense 8).
Cele mal vechi monete, ce a)arin acestei gru)e, au fost *%tute, f%r% ndoicl%, in tim)urile.
c#nd tradiiunile i doctrinele teologice ale >aciei formase din =rmis o )ersonalitate divin%,
c#nd mistcriele religiose de la Car)al ajunsese n deose*it% 6ure. i c#nd influena lor X
condus% de )roselitism X incc)ii.se a se cslindc+ i la Dcla.sgi meridionali
+
). =cesta
e)oc% este n lot caul anlcrior% ultimelor migraium arimicc c%tre a)us i mcd%-di.
n [ a l l i a Relgic%. unde emigrase din tim)uri de)%rtate diferite tri*uri arimice. no
vedem imitat% forma concav% a monelelor dace. Y#ng% "ccuana i Mhodan se re)roduc
n mod ar*itrar ti)urile, sim*olcle, unc-ori i litera " de )e monetele lui =rmis, f%r%
a se ine sem% de valArca )articular% istoric%, ce o aveau aceste semne )e moncleie ori-
ginale. [allia vechia nu a avut. du)% cum seim. o creaiune )ro)ria de ti)uri monetare.
Caracterul esenial al monetelor sale a fost. )#n% la nce)utul dorninaiuni1 romane, co-
)iarea i imitaiunea ti)urilor italiene, siciliene i his)anice, i chiar a monetelor din
?hracia i 6acedonia.
n ' t a l i a , ceie mai vecii$ monete de aram% )urtau numele de =sb un cuvent a c%rui
origine a renias )#n% ast%-di o*scur%. >e asemenea nu )utem sci cu sigurane-, nici
)#n% ast%-dr, n care )arte a 'taliei de mijloc au nce)ut a se *ate cele de #nt#iL mo-
nde numite a. Fn fa)t ins%. ce merita toi
.
, ateniunea nostr%. este. ca aii cei vcch1
ai 'taliei centrale ne )resinla forte multe forme sim*olice i chiar litere imitate, ori
co)iate, de )e monctele lui =rmis-Janus din >acia. =st-fd uncie emisiuni ale ailor romur.i
nrt# )e avers efigia lui lanns i )i1 revers a lui Rernies. ` a l i a scrie de ai cu ti)ul
lui Rermes a)arin oraului =rdea. ` monct% autonom% a =l*ei din Yaiu are )e avers
ca)ul l ui Rermus i )e revers fi gura Degasul ui fugi nd de l a dr)ta s)re st #nga.
De un alt as italic cu legenda R=? vedem re)roduse cele trei stele sim*olice ale
>aciei oXoXo, decor#nd ca o diadem% ca)ul iui lantis. n rine, )c un as roman, de
sistem li*ral. afl%m literele com*inate 6, o sim)l% imitaiune a monogramei =- O6aia)
de )e monetele de la Car)ai ').
>u)% cum vedem, cele mai vechi monete ale >acici i 'taliei )ori k ti)urile i atri-
*utele aceleiai divinit%i, a lui lanus-=rmis 1 ns%. in ce )rivescc vechimea i concc)-
tiunea sim*olic%,' )rioritatea o au monetele >aciei.
C. <oiic&clc dace, lipul <aia.
Mncie, spcciminc aviiil pc revers finira mesagerului clare
i legenda ' = P H6 O") =M 6 (&3 s).
Ya acesta gru)% de monete a)arin dAuo catagorii.
Fnele sunt fa*ricate din acelai metal, ca i cele )recedente, din aram% mestecat%

' s.
^*>^_ '^&^'
-1M. X >iferite moneic
concave ale >acic.
1
Q.
?i)ul 6aia -).
se HC.n. SS,,. 2di
M- l-ildVa :i1\i1 < 1.... ]..
+1 r,- vi 11,1 ?.-,f.
ivXvi.
:, Of
cu argint. 3orma lor este concav% i a)arin la clasa drachmelor i tctradrachmelor
dace O3ig. 04). [reutatea efectiv% varid;% ntre 1,N.- 15N. du)% lotul vienes.
=ceste monete, desco)erite in ?ransilvania, ne )resint% )e avers ti)ul nimfei
6aia, une ori cu o gru)% de 4 X 5 glo*ule seu stelue, sim*olul constelaiuni Dle-
iadelor, ntre cari locul vechimii i al onorii -1 avea 6aia, fica lu =tlas. De una din
aceste monete, nimfa 6aia este figurat% cu faa in form% de )asere O3ig. 05, s), o alu-
siune la numele )o)oral al constelaiuni Dleiadelor+ g a l l i n a cum ) u l l i s sui.
3e revers se vede im)rimat% figura
calului ceresc cu diferite sim*ole, c#rja
)astoral% a lui Rermus, cele tre stele seu
glo*ule din constelaiunea lu lanus m-
)reunate cu o linior% drd)t%, gru)a de
stele a Dleiadelor, car une-or forme;%
coma calului, alte or sunt a.sedate n
cerc n jurul altei stele centrale 8).
= doua categoria din acesta gru)%
de monete se caracterise;% )rin o art%
mal )rogresat%, in ce )rivesce desem-
narea i im)rimarea ti)urilor. =ceste mo-
nete sunt de argint i au o greutate
efectiv% ntre 14.45, X 12 gr.
De avers se vede im)rimat un *ust
de femeie, ti) no*il i inteligent, cu )erul
frumos inelat. >e am*ele laturi ale ti-
)ului c#te o foie de m%lin. Gste 6aia,
mama 7gloriosulu8 Rermes, c%reia Ro-
mer OR_mn, in 6erc. v. 0) i d% e)itetul
de sonboEai=o, cu )erul frumos *uclat
O3ig. 09).
Meversul acestor monete ne nf%ie;i de regul% figura unui c%l%re n fug% mare, inend
n m#n% un ram de m% l i n cu tre frunde ','). Gste Rermes, mesagerul deilor, cu varga sa
homeric%
0
).
! Dc aceste manete, une or: calul ceresc c re)rsent#t R:ra ca) i f%r% g#t. Cf. = r a t u s + eEoriems vrgo . . . .
occidit, ... G c u i n u m c a ) u t, occdit etiam c o l l u m O> u ) u i s , H''. 0). Ya )idorele Hirginei se afl%
sieuii numit% ' a n u s O'*id. H'. .12).
-) m)rumut%m acest desemn din =rchivul de )este Car)a1 ns%. du)% cum amintim n teEt, nu tote li -
terele legendei sunt re)roduse eEact, cu deose*ire ultima liter% din gru)a de jos.
1i
) Ya Roraiu O`d. ''. 2. 1.) 6 e r c u r i u, sL Rermus, are i e)itetul de B c c l e r <1 im cuvent, care n
tim)urile vecht avuse nelesul de c % l % r a Oecues), X Cf. 3ulgentii 6_th. li*. '. XHechile monumente de art%
ale [reciei nf%i%ri )e Rermes cu a r i ) W la )%l%rie, or? la )iciore, ca ast-fel se )ot% trece nu numa )este uscat,
dar i )este m%r. ns% la Delasgi: de nord, du)% cum se constat% din monumentele numismatice i din orna-
mentele urnelor funerare, Rermes alerg% c % l a r e
09. X 6on et % d a c % , ti)ul
6aia, av(nd )e revers legenda
'=PH= O ") =M'6aj 1 . >u)%
=r eh i v d. Hereines f. sie*en*.
Yds^de, 1522. ?af. b'H. 1!

).
fi.
,1.X6onet% dac%,
ti)ul 6aia. Mevers
cu legenda '=P H6O")
=Ml6aj-1. Ca*inetul
numism. im). din
Hiena, nr. 420.
,!.X6onet% dac%.
=v. ?i)ul 6aia cu a-
tri*utul foilor de m%lin
i legenda f. O6aia).
>u)% d i e n . Pum .
vei t s eh r. 159,. ?af.
'''. 1,.
6ai multe esem)lare din acesta s)ecie de monete se afl% n coleciunile ca*inetului
im)erial din Hiena. Fnele au fost desco)erite in anul 1224 la Doon ODress*urg) n Fn-
garia1 altele in anul .5,, la > eu t s eh -J a h rendorf n comitatul 6oon l#ng% ermurele
dre)t al >un%rii ODannonia de sus)1 n fine alte esem)lare au fost aflate n anul 155! ')
la "i mmeri ng n Hiena.
>istinii archcologi "eid' inenner din Hiena. cari s'aL ocu)at cu descrierea acestor
monete, au trecut cu vederea im)ortana istoric% a ti)urilor numismatice, )e car: d#nii le
caracterise;% numa )rin cuvintele, Bun ca) de femeie< i Bun c#l%re8. n ce )rivcsce
ns% legenda de )e revers, doni erau de )%rere, c% acesta conine numele unu )rinci)e
*ar*ar necunoscut de )e teritoriul Dannonie su)eriAre, '=P?H6=MH". =cesta descifrare
a legendei, su* forma de '=P?H6=MH", nou% ni s'a )%rut nc% de 'a )rimul as)ect al de-
semnulu, ce se )u*licase, ca nesatisf%c%tore. >in acesta causa am crecjut, c% e necesar se
avem informaiun mai )ositive des)re tote esem)larele acestor monete, c#te se )%stre;#
asl%-di in coleciunile ca*inetului numismatic im)erial din Hiena. >u)% comunic%rile, ce a
*ine-voit ani 'e face n acesta )rivin%, >ireciunea museulul im)erial, legenda este uniform%
)e tote esem)larele acestei monete, com)us% din doue gru)e de litere, una n )artea de
sus, la dr)ta, i alta n )artea de jos, fie-care gru)% conin#nd aceleai litere. ?ot-o-dat%
>ireciunea museulu im)erial a *ine-voit a ne )une la dis)osiiune i o co)ia n i)sos de
)e reversul esem)lariului celui ma *ine conservat, i al c%re desemn no -1 re)ro-
ducem aic su* 3ig. ,1.
'ntru adev&r, ndoielile, ce le avusem nc% de la nce)ut, des)re esactitatea descifr%rii
accste e)igrafe, au fost )e de)lin ntemeiate, '=P?H6=MH", c% legenda numismatic%,
este o sim)l% erore.
'ns% mai nainte de a esamina coninutul acestei legende, este de li)s% se facem aici o
constatare. 6onetele dace - au )articularit%ile lor naionale, n ce )rivesce forma ti-
)urilor i a sim*olclor, forma alfa*etului i esecuiunea e)igrafic% a legendelor. =dese-or,
literele im)rimate )e aceste monete au form% sim*olic%, ca se cores)und% ma mult,
ori mai )uin, caracterelor dogmatice ale divinit%ilor tutelari. =st-fel vedem, c% )e mo-
netele din gru)a =rmis-'on at#t sim*lele, c#t si literele, au caractere astronomice1 tote
sunt ornate cu stelue seu glo*ule, fiiind-c% glo*ul era forma )rimitiv% dogmatic%, din
care se n%scuse lanus O` v i d . , 3ast. ?, v. 11!+ ?une ego xlanus@ cui fucram glo*us). De
alte monete, literele sunt formate din liniore nem)reunate, mai grc"se la *as% i ma
su*iri la v(rf, av#nd as)ectul unor cornie sim*olice 1 adese-or alfa*etul legendelor
este com)us din litere de form% latin%, mestecate cu caractere archaice )elasge 1 n
fine, se mai ntem)l%, c% unele )%ri ale literelor sunt aa de sla* im)rimate, nc#t )ot
sa rcm#n% neo*servate i de ochii cei mai de)rini cu cetirea legendelor numismatice.
?ote aceste )articularit%i e)igrafice ale vechilor monete dace, )roduc dificult%i seri4se
/i adese-or ret%cir n descifrarea esact% a legendelor.
Mevenim acum n )articular la inscri)iunea, ce o vedem im)rimat% )e reversul acestor
monete O3ig. 09. ,1).
'n ce )rivesce )rima gru)% de litere, tNHHNHH , vom face aic o constatare de fa)t.
) 8cliU >eitru2e Nu ciner #\roniA der arc\. Qunde der oe!terr. $onarc\ie in :rc\i1 f. Jundc d. oe!tcrr.
SMc\iclu!euellen C%(18*B) p. ,+,. OJciiner 6er lliinNfund 1. 8immerin2 in Yiener 5um. ceil!c\iifl. CC%44 >.
P& ** !een.
>u)% esamin%rile, ce a *ine-voit a le face distinsul archeolog d-1 H. nu*itsche^ din Hiena,
nu esisl% nici cea ma mica urm% de vre un ? legat cu P )e nici unul din cele cinci
csem)lare ale museulu im)erial 1 si acesta se confirm% i )rin co)ia n i)sos, ce ni s'a
trimis O3ig. ,1). = doua cestiune )aleografic# este, c% litera NH', )rin care termin% acesta
)rim% )arte a legendei, nu are nici de cum valArca unul 6 latin, ci este una din literele
caracteristice ale alfa*etului cadmic )elasg, dacic, etrusc, i retic, re)resent#nd )e cav OV)1
ast-fel, c% )rima )arte a legendei de la 3ig. 09 si ,1 conine numele de 'PH6V '=PH" '). =
doua gru)% de litere, ce se vede n )artea de jos a reversului, are )e tsem)larul cel mal
*ine conservat al museulu din Hiena O3ig. ,1) forma de =iFN1, unde litera M este nsemnat%
de asu)ra cu un glo*ulet, ast-fel c% re)rsenta aic valArea unui M'. n ce )ri-vesce ns%
ultima litera
1
==, acesta nu este un H", du)% cum au )resu)us archeologii "eidl i
nenner, ci avem aic numai un sim)lu 6 n gen archaic, cu )iciorul dinainte forte su*ire
Ocare a remas neo*servat). ")re a )une ma *ine n eviden% acesta m)rejurare, no
vom re)roduce aic c#teva s)eciminc des)re forma acestei litere n al fa*etul cadmic-
fenician, cadmic-grecesc, i din manuscrisele ce a)arin )rimei )riode
vl dF 6, 7\ 1 ele vor servi s)re a lumina
a evului ele mijloc+
i ma *ine cestiunea, c% acest caracter c)igrafic, ce a fost considerat intr'un mod eronat
ca H", nu este de c#t un sim)lu 6.
Fltima gru)% de litere de )emonctele 3ig. 09. ,1 ne )resint% aa dar numele de =M'6a;Nj-J.
'storicul bantus Ofr. 0) nc% amintcsce des)re un rege cu numele =ri mus O=rimLn),
care domnise )este inuturile, unde ?_)hon )urtase
res*oiu cu dei.
De monetele de aur ale >acie, ma afl%m forma
de =D6' ).
` vechia monet% de *ron;, )e care numismaticii o
atri*ue oraului =riminutn din 'talia, ne )resint% )e
avers un ca) cu *ar*% i c%ciul% conic%, cir )e revers
numele =M'6 O6i on ne t, >escr. d. med. "u))'.
?. ', ). !5).
` monet% a 'lergeilor din )eninsula i*eric%, ne n-
f%ie;i )e revers figura c%l%reului dacic cu legenda b D "' = P O`r m a n), r )e avers
ti)ul lui lanus cu glo*ule )e ca) i )e *ar*%.
') n c#ntecele eroice tradiionale ale )o)orului rom#n, vechiul Rernies, mesagerul cjeilor din `l_m), inc
)un%. uiitnele de ' u % n a . [a;eta ?rans. Pr. 14! din 19!,+
De murg negru c%l%rind - . . .
>a se duce ' u % n a 2
Hoinic m#ndru din 6ilaI.
=ici )rimul vers ne 'ndic% )e Wle r mes, al c%rui atri*ut ti
mitologia grcce*c% era o ) " l % r i % cu a ) seu
cu )ene. \
Q) 6al esist% nc% unele monere dace, ce )ort% )e revers figura c%l%reului ORermes) cu monograma =E /i cu
legendele G'CC='`, GCC='`, RCC='` ci "H'CC= O=rch. d. Her. a. 1522, ). 5,-54). Pot%m ac:, c% mono-
grama iO o mat afl%m i )e unde monete a$e regelui 3ili) '' din 6acedonia i a fiului seu =lesandru cel 6are
nsoit% de ti)ul, ori atri*utele, lui Rermes O 6 i o n ne t, Dlanches, Ybb. . 0. X D r o ^ e s c h - ` s t e n , dien.
numism. veitschr. 1549. nr. 11,). ns% )e tute aceste monete, monogramele 6b i n , ce stau n ra)ort imediat cu
numele )rinci)ilor, au numai un sens genealogic. Megii ?hraciel, ne s)une Rerodot, considerau )e Rermes Ca
)iuto)%rintele lor.X=rcad.il adorau )e o vechia divinitate su* numele de vu1 b#)xJYuJH OD a u s . H'''. 1. 1).
+z
) Cu o suli% n m#n1l, n loc de varga sim*olici, este hgurat c%l%reul i )e diferite monete ale >acle:. Cf.
=rchiv d. Hcreines, a. 1522, ). 5,1 si l-'ig. nr. ,., )+ig. 2,".
>l EH
,. X ` monet% a 'lergeilor
din Ris)ania, *%tut% la `sca,
re)rcsent#nd )e revers ti)ul
c%l%reului dacic cu legenda
bD6=P
.
). >u)% Uerthelot,
[r. Gnc_cl. t. bH'. .,0.
CI u l _ j) in 9 n d r 11 n s t r u a t,
'n jos c%tre Ufilg%rad, #ine fuge
ci se duce
ntrga legend% de )e reversul acestor monete de argint O3ig. 09. ,1) conine aa
dar numele de '=PH" =al<(i&f), du)% cum amenddue aceste nume ne a)ar i )e mo-
netele concave ale >aciei su* forma de =(rmi)S O2(n) ').
=ceste monete, cu legenda '=PH=O") =al<(us), cu tdtc c% au fost desco)erite l#ng%
frontierele Dannonie: de sus, a)arin ns%, du)% divinit%ile i du)% sim*Alele, ce le nf%ise;%,
la clasa monetelor vechi naionale a >aciei

). >ominaiunea- >acilor se estinsese in tim)urile


din urma ale re)u*lice$ romane i )este Dannonia de sus. n acesta )rivin% vom aminti
aici de es)ediiunea lui Uoere*ista, contem)oranul lui Cesar, care cucerise teritoriul Uoilor
din Dannonia de sus i al ?auriscilor din )%rile de res%rit ale Poriculul
5
). 6ai r&m#ne
se amintim aici nc% de o varietate a monetclor dace, ce face )arte din gru)a
6aia O3ig. ,.). =cesta monet% ne nf%ie;i )e revers
ti)ul c%l%reului dac, av(nd de desu)t o legend%, ce a
remas )#n% ast%-d nedescifrat%. Fnele )%ri din literele,
ce com)un legenda, se v&d a fi fost terse, ori ma sla*
im)rimate, ast-fel c% desemnul, ce-1 re)roducem aici du)%
=rchivul din ?ransilvania, este intru c#t-va defectuos.
ns% dac% facem o com)araiune cu monetele '=PH6O")
=M'6f'aj-a, desco)erite la >eutsch-Jahrendorf i la Doon,
)utem uor recunoscu, ca legenda de )e revers este 'PH6,
adec% ' an u s
0
).
n rsum#t, tete aceste monete antice ale >aciei, cu legendele = D=' W" U=]'=Oso1)1
='lH-) =ratoj)), =(r<i)S l2(u), =(e)<4(s) '`P`" i '=PH6O") =al<(us), glorific%,du)%
cum vedem )e marele )%rinte al ginii ari m i ce de la Car)a, )e = rmis, sL Rermus,
inter)retul deilor, dasc%lul cel genial a$ lumii vechi, autorul alfa*etului i al astronomiei,
des)re care vom vor*i i ma t#rcliu
,
).
i) n tesaurul desco)erit la >eutsch-Jahrendorf, )e l#ng% monetele cu legenda '=PF=O") =M'6OBj) s'a all#t
i doue escm)are cu inscri)iunea ='P`M'b Odiener Puni. veitschr. a. 159,, ). ,"). =ici, )rimele doue litere
sunt trans)use. 3orma original% a numelui este '=P`M'b O l a n o r i E ) . ?ot ast-fel ne s)une "uida, c%
lavooa)'.oc ca divinitate era numit si =lujv#9ioT, Ya Gsch_l O"u))l. ,20) este invocat vcj LFrJH`c1 b)sdH
OJu)iter aetcrne regnans).
a
) Gc^Fel, >octr, num. '. . 0+ verisimiliter tamen in hoc tractu O>ac i ac) sgnati sunt numi tetradrachmi
fa*ncae rudis...........cui.............illinc O)e revers) e c u i t e m sistunt . . . cuorum magna in hnnc diem co)iaii 'n
l r a n s 11 v a n i a, cuae vetcris >aciae no*iiorem )artcm constituit, eruitur1 cuorsum et )ertinent numi Uiatec,
Uusu, Ponnos, "uicca, aliicue, X >es)re monetele U i a t e c desco)erite in ?ransilvania scrie R e ne OUe_-
trage ;ur dacischen [eschichte. Rermannstadt, 15.4, ). 5)+ Hor eiaigen Jahrcn ha*s 'ch Celegenheit geha*t
ei-Q'ge m 3el-[_og_ O?ransilvania) ausgcgra*ene U i a s t e c h s oder U i a - t h e ^ s ;u sehen, qelche fur )a-
triotische 6un;en gehalten qurden+ =llein aus .!-0! "tuc^en, ^onnte 'ch mit 6uhe ent;il?ern, dass die conveEe
3or m erne 6Fn;e, und i n d e r Concaven c i n e ^ l e i n e Gr hAhung, d i e auf gehende "onne,
*edeuten soli.
.
) "tra*onls li*. H''. .. F.X>u): ? a c i t O[erm. 1) teritoriul >acilor era vecin cu al [ermanilor. X
Couf. i*id. Rist. 'H. .0.
') De aversul acestei monete, vedem figurat ti)ul nimfei 6aia, su* form% de ?erra mater O6acro*. 1. 1).,
aend )e ca) un coif craticulat i de asu)ra legenda >H?GH?G. Pu )utem sci, dac% legenda de )e acesta fa
Bsact re)rodus%, i ast-fel nu ne )utem )ronuna, daca avem aici un nume al divinit%ii, ori numele mo-
ne
'B,
ed )ote o devis n lim*a naiionul# a =rimilor din >acia.
') FQ relief de
marmura desco)erit )e la nce)utul secuiului trecut la [r%discc, n ruinele "ar mi;ege tusei,
figura unu c 1 l k r e n acecust )osiiunc, cum ne a)nre i )e monetelc >aciei. >esemnul nccstul
,..X6onet% dac%, ti)ul
6aia. De revers figura
c%l%reului dac i legenda
'=PH=O"). >u)% =rch i v
d. Hereines f. sie*. Yds^de,
1522. ?af. b'H. 1.
nainte de a ncheia acest studiu asu)ra vechilor monete ale >aciei, credem, c% )resint%
un deose*it interes se re)roducem aici unele date istorice des)re varga de aur a lui
Rermes, ca em*lem% a )uterii suverane a >omnilor rom#ni.
n acesta )rivin% 3otino O''"?`H'< tvj naba+ ='Nv.iBc, ''. 4) scrie+ >u)% ce Pegru Hod% si-a
cstins domnia sa )este tet% sera muntenesc%, a venit la densul Uanul Craiove Odin familia
Uasara*ilor), i s'a nchinat i su)us de *un% voia, r Pegru Hod% a l%sat )e Uanul Craiove
autonom n c#rmuirea celor cinc judee i i-a conferit varga de argint O#)Oi8)av ')ag"ov)
3otino estrage acesta noti% din o vechia cronic% ser*esc%. >e aici rsulta aa dar, c%
varga de aur era n tim)urile aceste sim*olul autorit%ii su)eriAre a >omnilor rom#ni.
n afar% de cronica ser*esc%, )e care o cite;% 3otino, mal avem n acesta )rivin% i alt%
f#nt#n% istoric%.
Fn manuscris latin din sec. bH'' ntitulat BRistorica r e l a t i o de st%tu Halachiac,
1429X1455., )u*licat de J. C. Gngcl in Ceschichte d. dalache_. ). 1!9, ne nf%ie;i
)aloul i varga lui Rermes O3ig. ,0) ca nsemnele naionale
ale )uterii i demnit%ii suverane a >omnilor sere rom#-
ncsc. >es)re atri*utele lu Rermes scrie =l*cricus O>e
deorum imagini*us)+ sua laeva virgam tene*at... cuac erat
scr)enti*us circumse)ta, et g l a d i u m curvum, cuem
har)en homo voca*at.
Msulta aa dar, c% varga de aur a fost n tim)urile mai
vcch sce)trul tradiional al >omnilor rom#ni.
monument este )u*licat n revista unguresc.$ B? u ci o m # n _ o s [_ujtemn_< ODest, 15.4, t. 'H, ). 110) su*
titlul+ =' H#r h ci _ i r g i l o v a g OHechiul c%l%re dB la [raHJisce). Gste )ersonalitatea cea legendari a lut
'' c r ni e s, i )ro*a*il c% acest relief forma o i c o n % sf#nt% )entru un tem)lu ori sanctuarii de )ena.
,0. X =tri*utele lui Rermus
ca nsemne ale >omnilor
?(re: rom#nesc:.
,. =ri>ih (=rama f i, Sarma&ae, Sauroma&ae)
in ScJic& european.
Pumele cel vechiL naional al "c_ilor a fost, du)% cum ne s)une Dliniu,
= ramaei
1
), o numire modificat% du)% usul lim*e: grecesc:, ce cores)unde
i o form% latin% de =ram ani, du)% cum [recii dicea9 ?qj=arot n loc de
Momani.
n alt% noti% geografic%, acelai Dliniu vor*ind des)re regiunile Guro)ei
dincolo de munii Mhi)aei, ne s)une, c% o )arte a "c_ic euro)ene se
numia Maunonia ' -), adec% Mamnonia, cu in )ref%cut n v[u
.
).
fk
m
, i o % N - m' '
im. 01
,,.\\3iguri de "c_ )%stori. "cena re)resentat% )e un vas de argint desco)erit
n un tumul de l#ng% Pi co)oi, )e ermurele de a)us al Pi)rulu de jos OGremitagiul
im). din "t. Deters*urg).
,4.X3iguri de "c_ regali OEifl-Bc wJota'=fjoi). "cene gravate )e un vas de electru
desco)erit la Cherc: ODantica)acum s. Uos)horus) n Crimea, n st#nga do: r&s*oinic:
converse;%1 unul r%dimat )e lance are arcul legat de *rL, al doilea se radim% )e scut
/i )e lance. Frme;% a)oi un alt "c_t, care )une o cord% la arc. ")re a se a)&ra in
contra intem)eriilor, e )orta c%ciule Ocucullos) )e ca). Hestmintele lor au ornamentaiun
)elasge OGremitagiul im). din "t. Deters*urg).
` alt% numire analog%, o afl%m la Gustathiu, nv%atul archie)isco) al ?hes-
8alonice. 'n comentariele sale asu)ra lu >ion_siu Deriegetul, densul scrie,
J
) Dlinii li*. H'. 19. l + Dersae illos O"c_tharum )o)ulos) " a cas in univcrsum a)-
8ellavere a )roEima gente, anticui =ramaeos.
W iiinu li*. 'H. 2. .+ 'nsulae com)lures sine nomini*us Oin `ceano se)tentrionali)
..........................................................................................................................................
c i sus ante "c_t h ia m, cuae vocatur Maunonia, unam a*esse diei cursu.
a la Momani 6a_ors n loc de 6amors, i n F%nat Mafna n loc de Mamna.
c% "c_i au fost un )o)or de origine thrac%, car: s'a9 numit i = ?1 ). v a Coi
J
).
=ici = este numai o schim*are fonetic% n loc de D

)1 =2jjj.vao'. V 'Drjjival*i,
seu Mh e m n a ei , du)% cum rsulta i din f#nt#nile geografice, )e car: ni le
comunic% Dliniu
.
).
Ya autori grccesc, vechii locuitori a: "c_tie:, ma: erau numii i "auro-
matae, r de Momani /armatae I).
`riginea acestei numir se reduce de asemenea la )o)orul =ri inilor
seu = r a m e i l o r.
n cuvntul "auromatae, S de la nce)ut este numai o sim)l% as)i-
raiune usitat% n tim)urile vechi la )o)orele, ce a)arineau rasei )elasge
,
).
n cosmografia lui luliu Ronoriu mai afl%m )entru terminul de "armatae si
variantele de = u r o m a t a e i M u m a t e
5
). Ya "te)han U_;antinul, "annaia
este numit% i =rmatia
2
). Ya acelai geograf, su* numele de ba)ijji#?a'.
figure;% o )o)ulafiune sta*ilit% l#ng% Dontul euEin, )ro*a*il una i aceeai
cu vechii =rimas). =ic iniialul b ine numai locul une: as)iratiun: ma:
as)re de c#t @.
n ce )rivesce sila*a final% ae din numirile de "aurom-atae, =uromatae,
Mumate i bafjijj.crcai, ea cores)unde sufiEului latin anib ast-fel c% din )unct
de vedere istoric i filologic cuvntul "auromatae, ori "armatae, este numa
o form% dialectal% grecisat% a terminulu de"auromani seu "%rmani.
=lte urme etnografice des)re =rimi seu =rm#nii din "c_ia le afl%m n
numirile de tri*un i localit%i.
Dliniu amintesce ntre )o)ulaiunile, ce locuiau n )artea meridional% a
"c_iel, )e Mh _ mo;oli i )e M#mi
5
).
Ya Dtolemeu afl%m )e ?uzO.o.oi, seu 'G)>zj.1j.o'., cu locuinele de asu)ra 6%rii
cas)ice g).
') Gustathii Comm. in >ion_s. v. 25+ ''lsav Z GEi"-at Eotl [)#Eiov efl-vo, v. Ea$ =v)zi-
valo5 tv.aF9vto OGd. >idot. Cod. Daris. Y, 2!5). Cf. G)horus, fr. 25 1 "c_ m n u s , H. .,!.
' - ) Ca i la Momani Yemuri a n loc do Mcmuria O`vi d. 3ast. H. 01. 05.).
.
) Fn Q=)ij i vaco1 ne a)are ca vechi i $ rege al Ca))adoci e O>iod. l i *. bbb' . 19. ) .
0
) Dlinii li*. 'H. ,. 1. "armatae, [raecis "auromatae.
,
) S se ad%ugea nai nt ea cuvi nt el or , car t nce)eau cu un s)i r i t us as)er , d. e. + ,c V so1
O eol . ) V sus, "b1 l sal , -1 V seE, en- q. V se)t em, s)nou V ser )o. X n l i m*a i t al i an% s ca
as)i r a i ane se aude i nai nt ea l u N - . >. e. sr adi car e O Hoca*. d. Cr usca, Gd. 12.5, l i t . =' ) .
4
) Gi es e, [eogr . l at . mi n. ). 0,.
' ) "t e)hauus U_;. , v. ' =b#vo , ")ot ' =)i Eai t a1 . X Ya Gus t hat i u i n >i on_s . v. .!,+
'=bavo, ooo.+ "'N)jia?Wac. <) Dl i ni i l i *. H' . 2. .
X) Ptof($44<l#l 'ii). H'. C. 10.
Nmmian 6arcellin Osec. 'H) ne s)une, c% cea mal feroce i mai' neuman%
o)ulaiune din )eninsula tauric% o formau =rin chi ' ). ?ornande
aun' ntesce des)re ore-car$ femei vr%jitore sc_te, numite =lio-mnae

),
)ro*a*il =r i o-M u m n a e . >u)% ?acit, =rii constituiau un f-' *
res*oinic i *ar*ar sta*ilit l#ng% Histula de mijloc On Dolonia rusesc%). ?
unele lor aveau un as)ect nfior%torii$ i lugu*ru. "cuturile lor erau negre,
cor)urile v%)site cu negru, i ei - alegeau no)ile ntunecAse, Ta se atace )e
'nimici
.
) =ceti =rii f%ceau )arte din familia etnic% a Rerminonilor, seu
=rmiilor din [ermania I).
` localitate de l#ng% gurile rulu: ?_ras OPistru) )urta numele de
d
/r,J.E+,8ab?`- -N.qjj-vj ',-), Y#ng% Uos)horul cimmeric esista oraul 'G)ij-uvaooa,
ntemeiat je o femeia cu acela nume
[
)1 r )e cestele de res%rit ale )eninsulei
taurice se ifla R c r m i s i u m '), ast%-d =rmians^_.
n fine un vechiu ora de l#ng% Pi)ru OUor_sthene) ne a)are la Dtolemeu
1u* numele de "eri mon
5
), unde )rima liter% este numai o sim)l% as)i-
Kafiune, ca n "a)fEana O
+
=))aria) 1 "4fN_t OQW')?
t-
) E,
m
"c_ia1 sfNfqba
' G)fiobco), localitate tn ?hracia1 "arminium, ora n Dannonia
4
)1 " arii
aei O=rdiaei), )o)ulaiune din >almaia.
Henim acum la etimologia numelui de b_.AthjT, :-Nki8at. Rerodot ne s)une,
1% numele de W2.4#-a-. l'au dat [recii
lo
).
Masa )elasg%, )o)or numeros i )uternic, care cucerise )rin civilisaiunea
i )rin armele sale cea mal mare )arte a lumii vechi, a avut nc% n tim)urile
roice o organisaiune militar% escclent%
n
). ?oi erau de)rini n arme, toi
r#u o*ligai la servicii militare, fie )entru a)%rare, fie )entru cucerire. 'ns% e-
care )o)or seu tri* -l avea usurile sale )articulare de lu)t%. Fni erau
') =mminni li*. bb'' c. 5+ ?auri.........inter cuos immani diritate terri*iles =rin chi,
t "inchi, et Pa)aei.
+) Joriiamlis [et. c. 0+ 3ilimer rcE [othorura...........cui et terras "c_thicas cum sua
ente introisset..........re)urit in )o)uio suo cuasdam magas mulieres, cuas )atrio ser-
ione =liorumnas is i)se O`rosius) cognominat.
.
) ?aci i [er m. c. 0..
0
) 6el ae >escr . or *. ' ' ' . .. X Dl i ni i l i *, ' H. 5.
4
) "t r a*oi i i s [eogr . l i *. H' ' . 0. 14.
4
) Gus t at hl i Comm. i n >i on_s . ,,..
$
) 6el ae l i *. ' ' . 1..
5
) Dt ol cmaoi l i *. 111. ,. .
Q) naveui i at i s Cos mogr . ). 15.
1 !
) Rer odot i l i *. ' H. 4 - bv, ' , B. S- -K ?< - K
- ^
v
-"*^'. o r.!T" V#$ o" vo%.&'($/.v.
ra-itmnile germane OHil^inasaga, c. .5, .9) mai afl%m nc% o reminiscena de
tru)e formida*ile numite `stacia seu `stansia O[rimm, >. 6. ). 1!!5).
mai de)rini a se *ate din de)%rtare, alii din a)ro)iere. Fni erau armai cu
arcuri i .scutur, ali cu l%nci ori sulie, uni lu)tau )edestri alii c%lare. >e aici
numirile de a r c ar i i (apJ.iio'. med.), s c u t a r i i , s c u t a t i , s a g i t t a r i i ,
lance arii, hastati, ) dites, celer e s Ocuits) '), la Ggi)teni EEbao)tcT

),
"cutul a fost una din armele cele sfinte ale )o)Arelor de la >un%re i 6area
negr%. 6arele deu de la Car)a este vGrj aatoao1, Joe )urt%toriul de scut
.
).
Juno "os)ita
0
) si Juno Curulis
,
) erau re)resentate cu scutur n m#n%.
Daladiul naional al Momei a fost un scut divin
4
).
ntreg% c%l%rimea de res*oiL a Yatinilor vechi )urta scutur, cuits
scutati omnes K'). Gr Y_dus ne s)une, c% Momul se)ar% din armat% .!! de
scutati OoNo'j?c*oi), )entru )ada )ersAne: sale
5
). =vem aa dar aici un fel
de s c u t a r e g a l .
"amnii aveau scutur elegante, ornate cu aur i argint1 Yiguri scutur
de aram%1 6 ar s ii o s)ecie de scuturi mar g). U r u i i , Yu cani'f i Gtru-
sc i ' , toi )urtau n res*oiL scutur, cu forme mai mult or ma )uin identice.
"cutul a fost arma )ermanent% defensiv% a legionariulul roman.
?ru)ele naionale ale Celti*erilor X emigra n tim)urile vechi de la
Car)a X erau com)use ma mult din s cutai
1>
).
'n general, scutul a fost o vechia arm% naional% a )o)Arelor ar i mic e.
Romer numesce scutul marelui vLT, uf8Vx=Hf1v aHNoa
u
), adec% scut nfior%torul,
du)% etimologia grcccsc%, seu scut arimic, cu nelesul etnic .*-ar*ar.
"c_i au fost la nce)ut un )o)or de s cutai
1
). Gtimologia numelu de-
riv% de la scut Olat. scutum 1 gr. ?N?`1, )elea de animal, cu care se aco-
)eriau scuturile).
Hechii = re a dl nc% au fost un )o)or de arcai
1.
).
') 3estus ). 0+ Celer es anticui diEcrunt, cuos nune cuits dicimus.

) Rer odot i l i *. ' ' . 144. 145.


.
) He d mai s us ). 4.
#) Ci c er oni < >e Pat . >eor . ' . 9.
D,V "ervai s1 '. 12.
4
) Yi vi i l i *. ' . !.
') ?irgilii =en. 'b. .2!.
s
) Y_dl >e magistr. '. 9.
9
) Yivli li*. 'b. 0!. X "tra*ouis li*. 'H. 10!. X 3esliis v. =l*esia scuta. Q) Yivli li*.
bbH'''. + Grant autem in Celti*ero eEercitu cuatuor millia scu-tatorum et
ducenti cuits. Q) Roinori ''. 'H. 142.
1
) >es)re scuturile "c_ilor amintesce =elianus, >e nat. anim. ''. 14.
1.
) >u)% "uida Ov. 6)Eaoa1), =rcadi: au fost ce: mai *clico dintre )o)drele Glade:.
Pumele ginii, du)% cum rsulta din "tc)han U_;., a fost =rca. Pumele vechi L )atro-
"am ni i i -/i aveau numele lor du)% s u l i e l e Ogr. oaiivia), ce le )urtau
l
).
"a*inii, unul din cele mai vechi )o)dre ale 'taliei, au fost numii Cu r i te s
O`uirites), adec% has t a i , du)% arma naional% curis Ocuiris) V has ta

).
ntre tAte )o)ulaiunile sc_te, ce: mal *rav:, ma: )uternic: si mai distini
au fost "c_i regali, 'Eumai xattbijHoi, de car amintesce Rerodot
.
). ntocmai
ca si s c u t a t i lui Momul, "c_i regali constituiau un fel de miliia )ermanent%,
a c%ror )lat% consista n anumite )oriuni de )%ment1 aceeai organisaiune,
)e care o aveau si aa numiii Eab-aa)'.e1 din Ggi)et B).
"emnificaiunea numelui "c_thes o mai afl%m i ntr'o noti% etnografic%
a lui Rerodot.
Derii ne s)une densul, numiau )e "c_l "acae
4
). n lim*a vechia gre-
cesc% a#Eoc nsemna s c u t 1 )ro*a*il c% i n lim*a 6edilor1 ast-fel c% n fond
cuvintele "c_thes i "aces aveau unul i acelai neles de s c u t a Q).
>u)% tradiiun i moravuri, "c_i a)arineau la unitatea etnic% )elasg%.
G' se considerau, ca cel mal vechi omeni de )e )%ment
2
), ntocmai ca i
Delasgi din [recia, din insulele 6%rii egee, din =sia si Ggi)et. n deose*i,
"c_i erau de a)rA)e nrudii cu ?hraci i cu [eii de la >un%rea de jos
5
).
>u)% o tradiiune cules% de Rerodot, "c_thes, vechiul re)rsentant al
)o)orului sc_t, a fost un fiu al Gchidnel
9
) din era =ri milo r
1!
), frate
*un cu =ga th_rsus, )rimul rege al =gath_rilor de l#ng% rul 6aris.
Do)or cu rituri sim)le, dar caste, i cu sentimente nalte de dre)tate,
"c_i avuse la nce)ut aceleai doctrine religiose ca i Momanii.
>u)% cum ne s)une Rerodot, "c_i nu aveau usul se ridice dcilor nici
statue, nici tem)le, nici altare Q).
ni mi c er a =r casi dae n l oc de =r cadi des i f cmeni nul =r ca s i s . Dc un *an vcchi L di n
t esaur ul r egi l or 3r anci e se af l a, du)% cum s)une ")anhemi us, l egenda+ ?`' C =Dn=C'
O "t e)h. U_;. Gd. Uer ^el i us, 1455 v. ' =)E#1 ) .
0
) 3estus n "amnites+ "amnites a* hastis a))cllati sunt, cuas [raeci saLv.a a)
)ellant, has enim ferre assueti crant.

) Hirgilii =en. H''. v. 21!.X `vldii3asf. il. 022+ hasta cur is Ovar. cuiris) est dicta "a*inis,
.
) Rer oi l ot i l i *. ' H. !.
7) Rer odot i l i *. ' ' . 145.
,
) Rerodoti li*. H''. 40. . .
e
) Gustatliii Comm. in >ion_s. 209+ "acas illos cuidam aiunt inventorcs fuisse saEiuv,
scutorum O?rad. 69llerus).
') Just i ui li*.''. 1+ "c_tharumgensanticuissima sem)er ha*ita.X:ni miaul li*. bb''. 1,..
5
) "te)lianus l_N. , 'Eii"-ai, s ft v o RffN. ' . ov.
9
) Rerodoti li*. 'H. 9.
1!
) Rosi oi l i ?heog. v. .!0.
11
) Rer odot i l i *. ' H. ,9.
?ot ast-fel ne s)une Harro, c% Momani:,
au adorat )c de: mai mult de 1,! de ani f%r%
simulacre sEX idol: I).
Fn singur sim*ol era n deose*it% onAre la
"c_+ s a * i a de fer a lui 6arte

), deut
naional al )o)orului getic.
=celai cult sim*olic -1 afl%m i la Momani.
'storicul ?rog Dom)eiu, care tr%ise n tim)ul
lu =ugust, ne s)une, c% Momanii au adorat
la nce)ut l % n c i l e Ohastele), ca simulacre
ale divinit%ilor
.
). Cu deose*ire ns%, Momanii
aveau un cult tradiional religios )entru h a s t a
lui 6arte ,-,).
'n fruntea divinit%ilor sc_te afl%m )e Hesta
O
r
lat
1
.r1), o deitate )rin escelen% )elasg%. Hesta
avea i la Momani un cult )rinci)al. Ga sim-
*olisa atot)uternicia naturel, focul i )%m#ntul.
"c_i adorau )e ? e r r a su* numele =)ia,
l a Momani `)s, su `)i s mat er1 i )e
=)ollo, marele deL al R_)er*oreilor, de l#ng%
>un%re.
. ,2. X ?erra matcr. 3igura
co-7 in ere a ne a)are la "c_i su* numele josaz% de )etr% OUa*%), cum se
8=DfcIaoB
o form% dialectal%, on coru)t%, n loc de Cer^as^, l#ng% estremitatea de
r
nord a lacului 6eotic. Costumul
=rimnassa, unde Baaa este numai un sim)lu se caracterise;% )rin velu$ de )e
ca) i )rin c%trina din ainte cu
sufiE femenin. Ya [reci, 6arte era numit i ornamente )articulare ale )or-
. . . s ... . , tulurom#nesc.>u)%?h."chie-
=rimanios
l i
) i Henus era considerat% ca mann,Mussland,Dolenu.Yiv'and.
soia lui 6arte al [eilor K ) b de aici conumele ' K D- K
el de '=@&ia&,
5
), r la "c_ de =rtim)assa, ce de fa)t cores)unde la =rimnassa.
7
- =ugustin$ >e civ. >ei, 'H. .1+ >icit ctiam Harro anticues Momanos )lus cuam
annos centum et cuincuaginta dcos s i n e simulacris coluisse.
K,') Ya Rerodot O'H. 4) aE+v#Ef17+ C'WfaG'`W1 la i. Curiu OH''. ") hasta
a
) Justini li*. bY'''. .+ Pam et a* origine rerum )ro diis immortali*us OMomani)
has t as coluere.
0
) "crvlus in Hirg. =en. H'''. .+ Pam is cui *elli susce)crat curam, s a c r a r i u m
6arti s ingressus, )rimo a n c i l i a commove*at, )ost hastam simulacri i)sius,
dicens+ 6ars vigila. X >u)% Juvenal Ob'''. 29) Momanii jurau O)er) 6artis frameam.
n o )oesi% eroic% rom#n%+ >ar Uadu mi s'a culcat Oi) De sa*ia s ' a jurat O?ocilescu,
6ater, fol^l. '. 10,).
Q) Rerod, li*. 'H. ,9.X Cf. '`fNfijEtaa$, '=is?'ziQ'I'!$ sr=f_i-jra?u$ n loc de =rim)haei.
c
) = se ved ma: sus ). 2.1.
') "taii "ilv. '. . ,.+ [etici . . . m%rii OHencris).
5
) Prcller [r. 6_th. ' O15,0) 1,.
de
4. =rimi (Ferminones, =rimani, =lamanni, =lemanni)
ii Qermani a.
Cea mai vechia )o)ulaiune a [ermanie: mar:, sL *ar*are, care se ntindea
de la Mhen )#n% la Histula i cu)rindea tot-o-dat% )eninsulele numite ast%-d
>anirnarca, "uedia i Porvegia, rai format'o =rimi.
n tim)urile lui ?acit, ntreg% )o)ulaiunea [ermaniei mar: se afl% divisat%
n tre gru)e )rinci)ale.
n ce )rivcsce originea istoric% a acestor seminii, ?acit scrie+
B[ermanii cele*re;% )rin c#ntece vech )e ?uisto, deu n%scut din ?erra,
si )e fiul seu 6annus, autorul i ntemei%torii ginii lor. G: atri*ue lui 6annus
trei fi, i du)% numele acestora, locuitorii cel ma a)ro)iai de mare s'au
numit 'ngaevones, cei din )%rile interiore Rerminones, cr ce alai
'st aevones<
7
).
>in cuvintele lu ?acit, B e cuorum nomini*us X 'ngaevones X Rerminones X
'staevones vocentur8, rsulta, c% ce trei fi: a: lu 6annus, ntemei%tori ve-
chilor seminii germane s' au numit 'ngaevo, Rermino si 'staevo.
Ya familia 'ngevonilor a)arineau, du)% Dliniu, Ci m*ri, ?eutoni
si Cauci, sta*ilii )e litoralul `ceanului, delk Mhen si )#n% la Gl*a. Ya
familia R ermi On)onil or, cari formau cel mai estins si ma )uternic )o)or
al [ermaniei man, a)arineau "uevi, Rermunduri, Chatti i Cherusci1
r din seminia 'stevonilor, cari locuiau n dest)halia, Passau i 'lessen,
Dliniu amintesce numa )e "igam*ri +).
` ?acii [erm, c. + O[ermani) Cele*rant carmini*us anticuis Ocuod unum a)uci illos
memoriae et annalium genus) ?uistonem deura, ?erra editura, et filium 6annum,
originem gcntis conditorescue. 6anno trus filios assignant, e cuorum nomini*us )ro-
Ei mi `ceano ' ngaevones , medi i Rer mi nones , cet er i ' st aevones vo-
centur.X 'stevoni din [ermania se )ar a fi fost numa o fraciune dintr'un tri*
ma numeros )elasg. Dliniu OH'. 19. 1) amintesce ntre )o)ulaiunile sc_te din =sia )e
Risti. n "amniu afi%m un ora numit Ristonium ODliniu, '''. 12. 1), seu 'stonii n
Yi*er coloniarum. n Gu*ea esista un vechiu ora numit Restiaea i o )arte a ?hes-
salic se numise Restiaeotis.

) Dlinii li*. 'H. 5. + [ermanorum genera cuincue+ Hi n d i l i + cuorum )ars


urgundiones, Harini, Carini, [uttones. =lterum genus, 'ngaevones+ cuorum )ars
Cim*ri, ?eutoni ac Chaucarum gentes. DroEimi autem Mheno, 'staevones+ cuorum )ars
'rn*ri O"igam*ri). 6ed i terranei Rermi ones, cuorum "ue vi, Rermunduri, Chatti, Cherusci.
Jumta )ars Deucini, Uasternae, su)radictis contermini >acis. XDliniu, du)% cum vedem
a
ceaic? amintire nc% de dc,ue familii etnice ale [ermanilor+ a )atra su* numele de Hindiii
anuali), su*divis#t$ n Uurgundioncs, Harini, Carini i [uttones. ns% aceste tri*uri ne
=ccca? tradiiune istoric%, )e care ne-o transmite ?acit, ne a)are mai
t#rdiii su* o form% mai desvoltat% i acomodat% m)rejur%rilor etnografice
din tim)ul migraiuni celei mar a )o)orelor.
Gste ta*ela numit% B[eneraie r eg u m<, redactat% )ro*a*il n tim)ul
celor de #ntkiL 6eroving:, cam )e la a. ,! d. Chr. Ga conine )e l#ng%
numele regilor tradiionali i o gru)are etnic% a )o)ulaiunilor germane de
)e la nce)utul sccululu al H'-lea.
>u)% acesta ta*el% genealogic%, cel de #nt#iu om, care a venit n Guro)a,
seu mal corect n [ermania, a fost un aa numit =lanus, )rimul rege al
Momanilor, nelege al Momanilor Os. =rimilor) de )e teritoriul [ermanie:.
=cest =lanus din genealogia de la a. ,! este unul i acelai cu 6annus
din varianta lu: ?acit
1
). 'ns% forma cea mal vechia a numelui e 6#n u s, 4r
=lanus un sim)lu conume seu e)itet etnic.
Ya ?acit, 6anus, or 6annus, este fiul lu: ?uisto Odeus terra editus).
Gtimologia i nelesul cuv(ntulu: ?uisto a r&mas )#n% ast%-d o*scur% )entru
literaii germani.
>in acelai )%rinte cu 6annus, descinde i =lanus. 'n ta*ela genealogic%
din tim)ul 6erovingilor, =lanus este fiul lu: 3 et u i r, 3ete*ir seu 3a di r X
Hater, o sim)l% traducere a cuv#ntului )elasg ?uisto, rom. tuiu seu tat%
@
).
=cest =lanus, ntocma ca i 6annus din varianta lu: ?acit, a avut trei fu.
Pumel e l or sunt acel eai . Ya ?aci t Rer mi no, ' ngaevo, 'st aevo1
n ta*ela merovingic% Grminus, 'nguo, s t i o . 6a not%m aic, c% n
cele mai multe manuscrise ale ta*ele medievale, Grminus este numit
=r men, =r meno, =r menon, =r meni o, =r meni on cu = n l oc de /b
a)ar ca "uev:, i ast-fel se )ot considera ca f%c#nd )arte din familia Rcrminonilor 1 i
a cincia familia cu)rindea )e Uastarni din Car)ai de nord i )e tri*ul Deucinilor
de la gurile >un%rii, ns% Uastarni erau [e O=))iani >e reta. 6ac. 'b. 14). ` )arte
din Uastarn, du)% cum ne s)une "tra*o OH''. .), )urtau numele de =tmoni, )ro*a*il
o form% coru)t% n loc de =r m on i1 r Deucini, seu locuitorii din delta >un%ri, sunt
numii n tradiiunile rom#ne =rm#ni. Confusiunea a urmat ast-fel din causa numelui.
Hechil Rerminon: a: [ermaniei, au format, ce e dre)t, una i aceeai familia cu =rimi
de la Car)a. ns% [ermanii din tim)urile 'ui Dliniu constituiau un )o)or cu totul
transformat.
') 6annus O6anus) din notia etnografic% a lu: ?acit nu este un cuvent de ori-
gine teutonic%. Delasgi din Y_dia aveau i e o tradiiune analog%, c% n tim)urile unui
vechiL rege al lor, =t_s fiul lui 6anes OBn1 V tat%. 3ragm. 'list gr. '''. ,9), o )arte
din )o)orul Y_die emigr#nd au desc%lecat n Fm*ri a, unde s'aL numit a)o ? urs en
ORerodot '. 90). Fn alt 6anus ne a)are ca ntemei%toriul oraului 6anesion din 3rigia
O3ragm. Rist. gr. '''. ..). Momanii nc% aveau un >eus 6anus seu 6anes. Hed
mai sus ). !2 X !5.
'ng u o ne a)are ma: mul t n for ma de Pegue, Pi gueo, Pegno,
) Pegui o i Peugr i o, adec% cu ?e n l oc de 4 n
7
).
Me)roducem aici teEtul acestei memora*ile ta*ele etnografice, ast-fel cum
fost )u*licat de Z. 6Lllenhoff n 6emoriele =cademiei de sciine din
Uerlin si )unem tot-o-dat% n )aralel% variantele din Ristoria Uritonum a
lui Pennius Osec. H''), )recum si din alte manuscrise ale evului de mijloc, n
can afl%m unele forme ma: corecte ale numelor )ro)rii.
? a 18 c l 1i 6 e r o v l n g' i c ii.
Dup <ommsen i <ll en@of f, Narian&e dup ?ennius, Fis&oria
Nerse&' cliniss d. rom. BrovinIen um A98

). )rilonum, c. J^b e&c.


1. 'PC'D'? [GPGM = ? ' ` MG [ u 6
O'?G6 >G MG['UF" M`6=P`MF6 )
$
).
. DM'6F" MGb M`6=P`MF6 =Y=- Drimus homo venit ad Guro)ain de ge-
PGF" O=llanius )) dictus est. nere lafeth =lan us
..=laneus genuit Da)ulo ODa*olum ) #).
0.Da)ulus ODa*olus )) genuit Gge-
tium
4
).
,. Ggetius genuit Ggegium.
O,. Ggegius genuit "iagrium
4
)O3adiru_l,).
2. )er cuem Momani regnum )erdide-
runt Oet i)sum Momani )erdide-runt
=).
5. ?MG" fueruntfratres unde sunt gentes+ cum tri*us filiis suis, cuorum nomina
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ sunt ' )
') 4n, ca )articul% negativ%, se )ref%cea in lim*a latin% une-ori n ne5 infandus, ne-
fandus1 infaustus, nefastus1 inscius, nescius1 r n lim*a rom#n% negativul in are tot-de-
una forma de ne.
' ) 'n =*handlungen d. ^Anigl. =^ad. d. dissenschaften ;u Uerlin, 154.
.
) "iglele manuscriselor+ =, "angall 2. din sec. 'b.X), Daris 045 din sec. b, i
`tto*onian .!51 sec. bH.XC, Hatican ,!!1, Yegile Yongo*arde sec. b'''Nb'H. X D, Daris
4!9, sec. 'b. X /, ms. Ya Cava. Yegile Yongo*arde, sec. b'. X P, Meichenau 9 in
narlsruhe, sec. H'''N'b1 6cdefsRi_<s. "tevenson la "an-6arte )QZ!?Baa,
0
) >u)% >iodor O''. 0.), "c_thes, )%rintele legendar al "c_ilor, a avut doi fir, )e
Dalus i Pa)es.XYa Moman: Daies, divinitatea )rotectAre a )%storilor, a turmelor i
a )%unilor, ma: avea i caracter masculin.
,
) Fn rege vcchiL al "c_ilor, contem)oran cu =iete, care domnia )este Colch, )urta
numele de =gaetes O"te)h. U_;. v. 'lavtiEinaiov).
) ici teEtul este evident alterat. "_agrius a fost comandantul tru)elor romane din
allia du)% c%derealu Momulus =ugustulus. Cuget%m la =grius, fratele lui Yatinus du)%
Rcsiod.
1 \'
a

den
nius, fiii lui =lanus sunt amintii n ordinea+ Ressitio, =rmeno, Pcgue.
'Qs% re)roducem aceste variante n )aralel% cu teEtul )u*licat de 6Lllenhoff.
!. G r minus OGrmenius ), Grmenus D,
=i'inen /, Grmenonc P).
' n g u o O'ngo ), 'gngus D, ?ingus /,
Pigueo P).
et ' s ti o OGscio S, "cius D, `s-
tjus /, Risisione P) frater eorum.
1!. Grminus OGrmenius"C, Grmenus
D, =rmen /) genuit
11. [otos xdalagotos@ dandalus, [i-
)edes et "aEones.
1. haec sunt gentcs H
7
).
=r m en o O=rmenio 6, =rmenon e@i, =r-
nienion gf) Pegue OPegno e,
Peguo fg@, Peugio i,
Peugrio PlavignJ) R e s s i t i o
ORessicio 6, Risicion ei, fsi-
cion g, Fsicion @).
=rmenon autem ha*uitcuincue filios+
[othus Halagotus [e*idus Uurgondus
Yongo*ardus
1.. 'nguo O'ngo S(, ?ingus /, Pi- P eu go autem ha*uit trus filios+
guco P) frater eorum genuit
10.Uurgundiones ?horingus Yango-
*ardus Uaioarius
1,.haec sunt gentes 'H.
1[. 'stio OGscio J-C,"ciutv8, Rostjus
/) frater eorum genuit
12. Momanes Urittones 3rancus =la-
mannus
15. haec sunt gentes 'H.
'' i s si ti o autem ha*uit filios cuattuor+
hi sunt 3rancus Momanus Uritto =l-
*anus OMomanus =llemannus et
Urito a cuo )rimo Urittannia ha-
*itata est ce).
=lanus autem ut aiunt fuit filius 3ete*ir
OB3etu_r<. 6on. hist. [erm. "" H'''.
.10) filii `ugomun filii ?hoi

) etc.
hanc )eritiam inveni eE traditione
veterum, cui incolae in )rimo fue-
runt Uritanniae.
') =vem aic o vechia tradiiune )elasg%. Rermes O'G)jEvj, 'G)zi#u8v, 'Gfjiov), era
considerat in tim)urile )reistorice ca un str%mo divin al multor seminii arimice. De o
inscri)iune roman% de la 6annheim l#ng% Mhen, Rermes, numit de Momani 6ercurius,
mai are i e)itetul etnic de =launius s9 =launus O[enio 6ercurN<'NN =launi.
Ya Daul_-dissoqa, M. G. v. =launius). 3orma de =launus cores)unde aic la =la-
nus, ca in lim*a reto-roman% christiaun la christianus OCf. "chuchardt, Hulg%r-
lat. ''. .15). Gste ast-fcl clar, c% Grminus seu =rmen, fiul lui =lanus or: =laneus
din tradiiunile germane, este una i aceeai )ersonalitate legendar% cu Rermus, sL
6ercurius =launus din inscri)iunea de la 6annheim. >u)% Hal. 3lac, care murise
nainte de cucerirea >aciei Oc. a. 52 d. Chr.), =lani: locuiau n tim)urile argonautice
l#ng% 'strul de jos O)er saevos 'ster descendit =lanos. =rgon. H'''. 19). Y#ng% 'stru
)une )e =lan: i )oetul "eneca O?h_este). Cf. >ion_s. Der. v. .!,.X[eti de la 'stru avuse
aa dar n tim)urile )reistorice i numele de =lan:. Msulta ast-fel, ca =rmcn, fiul lui
=lanus, este unul i acelai cu Rermes al Delasgilor meridionali, care ne a)are tot-o-dat%
ca un rege glorios i divinis#t al >aciei O). 20 secc.), ca ntemei%toriu al dinastiilor
thrace ORerodot, H. 2) i ca un rege )lin de merite al =*origenilor O>iod. H'. ,. ).
+
) vu Omit. germ. vio) mal avea i e)itetul de '`aovuo OC. '. [r. .,49). X Cf. mal
sus ). 1.
dandalus "aEo Uoguarus OUoguarus
?argus cdefgi)
>u)% cum vedem, acost% ta*el% reduce originea tri*urilor germane 'a
aceias str%mo, de cari ne vor*esce i ?acit+ la Grminus seu =rmen
ORermine), 'nguo O'ngaevo) i ' s t i o O'staevo).
?a*ela merovingic% ma sta*ilesce tot-o-dat% ca )rinci)iu, c% vechia )o)ula-
tiune a [ermanie$ a fost de origine arimic%. Ga vor*esce numa B>e regi*us
Momanorum <, ntre car = l an e u O=larms seu 6annus) figure;% ca )rimus
reE Momanorum. =ici terminul de BMomani<, a)licat la )rimele se-
minii germane, este numai o form% latinisat% a numelui de Rerminones,
sL a vechilor =ri m a n i 1 un )o)or, care a l%sat reminiscene ad#nc n
tradiiunile germane
l
).
>u)% acesta genealogia, de la Grminus seu =rmen - tr%geau originea
lor [oii, dalagoi, dandali, [e)iditsi "aEonii

)1 din 'nguo seu Peguo


descindeau Uurgundi, ?liuringiW, Yango*ardi i Uavari1 cr ' s t i o este )%-
rintele comun al Momanilor de l#ng% Mhen, al Uritonilor, 3rancilor si =la-
manilor.
[oii, du)% cum seim, emigrase din "candinavia1 i e sunt considerai
n ta*ela merovingic% ca f%c#nd )arte din familia lui =rmen seu a Rer-
mi noni l or .
?ot la familia Rerminonilor a)arineau )o)ulaiunile scandinave i du)%
autorii roman.
[ermania mare seu *ar*ar%, a lui ?acit, ma cu)rindea, i teritoriul cel
vast al "uediei i Porvegiei, considerat n tim)urile aceste numa: ca o insul%
mare n snul `ceanului
.
j.
') n tradiiunile i legendele germane mai afl%m amintiri i des)re al reg, aa numii
a: BMomanilor<, cum sunt+ >ietqart, rAmischer nonig1 >ietm#r, care domnesce
)este MAmisch lan i Momi marc 1 > i e t h e r, der junge 'cunic von Mocmisch lan 1 ` t n i t,
MAmischer ^eiscr1 niinic Yqdqig von `rmanie, i Grmanaricus O=irmanarei^s),
m)erat la Moma*org O[rimm, >. Rcldensage, ). 11.. 1... 145. 15,. 159. 19!. 9!, .9).
3%r% indoiel%. c% su* numele de BMAmisch l a n t<, BMAmisch marc< i B` r mani c<,
vechile c#ntece seu tradiiun )o)orale nu nelegeau im)eriul cel istoric'al Momanilor, ci
diferitele regate naionale ale Rerminonilor seu =rimilor de )e teritoriul [ermaniei.
+
) =celai Grminus ne a)are n unele manuscrise ale *i*liotccelor din Cam*rigia i
Daris su* numele de Uoerinus. Gl ar fi avut 9 fii )e+ Cinrincius, [othus, Jutus,
"uethedus, >acus, dan da ' us, Ghecius Oseu [ethus) Dresus i [eathus.
` not% marginal% adauge, c% de la aceti fii descind cele nou% )o)ore nordice, car au
ocu)at Uritannia, anume "aEonii, =nglii, 'utii, >acii O>anesi-) Porvegii, [oii, Handalii,
[eai i 3risil, OUe s s el l, re*er D_theas von 6assilien. [Attingen, 15,5, ). 1.).
Q) ?acii [erm. c. 1+ [ermania omnis a [allis Mhaetiscuc et Dannoniis, Mheno
et >anu*io flumini*us, a "armatis >aciscuc mutuo metu aut monti*us se)aratur.
etera `ceanus am*it, l%os sinus et insula r u m immensa s)atia com)lectens.
n )articular ?acit ne vor*esce de o )o)ulaiune numit% "uiones din
`ceanul nordic, seu "candia
@
). =cest "uion formau ns% numa o mic% ramur%
din seminia "uevilor1 ast-fel, c% f%ceau )arte din familia Rerminonilor. 6ela
estinde de asemenea )e RermiOn)on i n "candinavia

)1 cr Jornande amin-
tesce ntre )o)ulaiunilc "can;ie )eMaumaricae si )e M a u g n a r i c i i
.
) ,
tri*un, car, du)% cum vedem, constituiau unul i acela )o)or de M om ar ic i
0
).

,5. X [ermania magna.
>u)% tdte aceste tradiiun, al c%ror fond de altmintrelea se reduce la
tim)ur forte de)%rtate, ta*ela genealogic% a vechilor )o)ulaiun ale [er-
manie ni se )rcsint% su* urm%tdrea form%.
8) Taci;i [erm. c. 00+ "u i o num hinc civitatc's, i ) s o in oceano.

) 6elae li*. '''. c. .+ 'n eo OCodano sinu) sunt Cim*ri et ?eutoni+ ultra, ultimi
[ermaniae Rermi ones . X '*id. li*. '''. c. 4+ 'n illo sinu, cuem Codanum diEimus, eL
insulis "candinovia, cuann adhuc ?eutoni tenent. 6da )une aa dar )e ?euton
n "candinavia i )e Rermion dincolo de ?euton n aceeai insul% O)eninsul%).
.
) Jornandcs, [et. c. .+ "ecuuntur deinde Oin "can;ia) diversarum tur*a nationum . . .
"unt eE his eEteriores `strogothae, Maumaricae, M a u g n a r i c i i , 3inni mitissimi.
0
) 3or ma aces t ei numi r i ni s e )r es i nt % i )e t er i t or i ul 3r anci e l a a. 52!+ Momer i ci
mons OUalu;ii Ca)it. ''. .).
ar
?a*ela genealogica a vechilor )o)alaiunl germane.
.......... T)**A
l
T+,-TO
O)+- T)**A ./lt0#
(F6TEBIR. FAOIRU = Vter)
l
1A22+-
'A3A1+-4 %ri50# *)! *O1A2O*+16
2 7 87 '''-9i 7)7-... .t
''0lti'i:i '-. ';. 7 7
O O ',,,
O O'++
/ i \ \ / / / / / . . . . . .
/ < = 7 / / / / / < 7 7 7 7 7 7 / / ; 7
Uulnndiones ?honngus Yango*ardu< Uaioanos [otidalagoti dandalus [i)cdes "aEones Cintinciu< Jutus "uetedos Giacus [ethoi 3resus Maumaricae Momani Urittones 3raicusaFainanna<
>)*1I2O
?)*12+-. A*1)26
i#T/.vo
?I-T?84 )-'IO. O-T+-6
/ .
K'K' + 'K N
1 O
I2@/)VO
?I2@+O4 2I@+)O. 2)@+)6
o:0# >.'r50:/0rl 'A&tit. 7''>.r0$l Cim*ri ?fculo'ni aham
I2'@/B VO2 ES
/% r o im l O '. & :o'.
N )roEimi Mhono
Rerminoni: constituiau n tim)urile romane cea ma numerds% si mai )u-
ternic% )o)ulaiune de )e teritoriul [ermanici. G se ntindeau de la isvorele
Mhenulu i ale >un%ri )este durttem*erg, Uavaria, Uoemia, "aEonia, Drusia I),
6oravia, "ilesia, Dolonia, Yitvania i >animarca1 r dincolo de `cean seu de
6area *altic%, e erau res)#ndii n tri*uri numerose )rin "uedia i Porvegia.
3orma cea vechia a numelui Rerminones a fost n tot caul =rm i n i
O=rm#ni si =ramani) f%r% as)iraiune1 du)% cum f%r% as)iraiune este
numele lui Grminus, seu =rmen '-
1
), )recum si alte nume familiare, de
origine etnic%, ce le afl%m n regiunile aceste.
3aimosul li*eratoriu al [ermaniei, care nvinse )e Harrus n )%durea
teuto*urgic%, este numit de autor-i: roman: =rm i ni us, la "tra*o i la >io
=rmenios
.
). Gl era din gintea Cheruscilor1 r Cherusci: formau, du)% cum
ne s)une Diiniu, numai un ram din familia cea mare a Rerminonilor I).
'n Poric, unde locuise o-dat% o mare )arte de Rerminon:, afl%m de ase-
menea numel e )ersonal e =riomanus, =ri manus i =rmi anus
,
).
>ion_siu Deriegetul numesce )e to locuitorii [ermaniei k)eciavaT
e
)1 un
e)itet, ce ne indic% n mod forte clar, c% numele naional al acestor )o)ulaiunW
a fost n vechime =r imani.
"u* numele de =rimani, Gremani i Grimani, ne a)ar vechii lo-
cuitori a: =l)ilor i n legile 3rancilor i ale Yongo*ardilor
2
)-
Fn )ort al m%ri nordice, situat n a)ro)iere de Mhen, )ort% la Dtolemeu
numele de 6a)a)jia_ic b'a?JH O6ar armanis ) or t us), adec% al 6%ri ar-
manice
5
). =ceea regiune maritim% se numesce la Diiniu n form% latinis#t$
[ermanicum mare
5
).
I) Rcrminoni din Drusia ne a)ar mai t#rdiu su* numele de Rermini O>ie-
fen*ach, `rig. euro). ). 19).
$
) n acest nume )ro)riu, = neintonat din )rima sila*% a trecut su* influena lu r
n e i ast-fel s'aL n%scut formele de Gremani, Grimani, Grmani, Grmeni i
Grmini. = se vede )ag. 2.. nota ..
$
) "tra*onis li*. H''. 1. 0. X >ionis Cnssii voi. H''' O1544 ). ,).
0
) ` )r i nces% a Cher usci l or )ort % numel e de Mhami s O "t ra*o, H' '. 1. 0) .
,
) C. '. Y. '''. nr. 055!+ =ri oman us ?eri et ivarta 6ascl i fOil ia)1 nr. 11,! =ri manus
fi l i us =ri oni s1 ,59+ =r mi anus1 nr . ,.,!+ =di at ul l us...........?at ucae Her veci f i l i ae uEor i
et Mumae f O i l i ae) 1 nr . 0944+ Mumno1 i n Dannoni a, nr . 0,90+ =r i om' anus 'l i at i fO i l i us) .
4
) 6ioii@!ii `r*. >escr. v. 5,+ ' uOa k)siji#_cov rs)xj.avL8_.
') = se ved )ag. 459, nota 1. X >es)re cet%enii din 6antua, 6ur a t ori, =nticuit.
'H. ). 1,+ )raedictos cives, videlicet eremanos.
5
) Dtolemaci OGd. >idot) li*. ''. c. 11. 1. Ovar. n mai mul codic din Daris, Hatican
i 3lorenia).
',-) Plinii li*. 'H. ,+. ".
=rimani: sL =ramani: din )%rile de sus aie Mhcnulu: i ale >un%rii nce)
se ne a)ar% n secuiul al 'll-lea al erei cretine su* numele de =l aman n1
si =lemanni
+
). ` sim)l% transformaiune fonetic%+ =lamani i =lemani
n loc de =ramani i =r eman i )rin schim*area lui r n N.
3orma acestei numiri e forte vechia. Fnul din [iganii cel faimoi de la
munii .Mhi)el, carl se ridicase se resta*ilesc% n domnia )e "aturn, )ort%
la R_gin numele de =lem one. =cesta lu)t% se nt#m)lase, du)% cum
seim, )e teritoriul =rimilor1 i Peviu, )oetul e)ic roman, )une n fruntea
legiunii [iganilor )e un aa numit M un cu s OMumcus), )ro*a*il unul i
acelai cu =lemone.
n fine, numele de =liinan, ca o rem%i% din tim)uri vech:, s'a mal )%-
strat )#n% ast%-d n onomastica eranilor rom#ni i n terminologia to)o-
grafic% a acestor teri

).
Henim acum la originea i la forma numelui de B[ermani<.
Pumele de [ermania, scrie ?acit, este nou i introdus numai de curcnd1
fiind-c% cel de #nt#iu, cari au trecut Mhcnul i au alungat )e [ali din locu-
inele lor au fost ?ungril de ast%-dl, numii atunci [ermani, . . . n urm%
acest nume naional s'a estins la tAte )o)ulaiunile [ermaniei
.
). hr "tra*o
scrie+ Momanii au fost cei de #nt#iu, cari au dat numele de [ermani la
)o)ulaiunile, ce locuiau n )%rile de r%s%rit ale Mhenulu
0
).
3a)tul rern#ne ns% )ositiv, c% )e teritoriul [ermaniei nu a esistat nici
un tri*, nici o )o)ulafiune, care se fi avut numele de [ermani Q).
=cest termin este numai o sim)l% latinisare a numelui etnic de R e r i -
na an i seu Rer m an i, unde Momanii din anumite consideraium )olitice
au )ref%cut )e F n Q, numind )o)ulaiunile dintre Mhen i Histula [er-
mani, adec% omeni de acelai nern, seu frai, _vNffioi, B,sb7)ot, du)% cum ne
7
) "te)h. U_N.+ '=bajtavoi,K G`-voj rs)jEavo t)ocNcu)ov. X >u)% cum la Dliniu "u e vi
sunt Rermi on: , l a Mavennas O ). .!) "uavi sunt =l amanl .

) =l im an corn. OConstana), =ii man del OM.-"%ra`, =liman del OH#lcea), = l iman
moie O?eleorman), = l im a n )lai L O[orj), =l i m % n es c corn. O`lt ji =rge).
J
) ?jicitl [erm. c. + cetcrum [ermaniae voca*ulum rcccns ct nu)er additum. X
Pumele [ermaneis O[ermanis) ne a)are ma #nt#iu n 3ast. Ca)it. la a. a. Chr.
0
) "tra*onis [eogr. li*. H''. 1. .
I) Daul_'s Mcal-Gnc_clo)%dic d. ^l. =lterth. v. [ermani, ). 22.X220. >er Pame [er-
manen, dessen "inn qir mit den 6itteln unserer heutigen ")rach^enntnisse nicht *e-
s immen ^Annen, ist ^ein =))ellativum, sondern ein Pomen )ro)rium............Gs findet
sic i m den 6undartcn des jet;igcn >eutschlands ^eine ")ur, dass irgcnd ein deutscher
ami n, oder das deut sche Hoi ^ si ch j omal s den Paraen [crmannn............als
G'genname *eigelegt h%tte.
cs)lic% cel vecin nelesul acestei numiri etnice
@
). ntr'un codice )arisian al lu
Gustathiu din ?hessalonica se m a: s)une, c% [ermanii se nurniaL si her m en

).
'n tim)urile lui Cesar, locuitorii [ermaniei constituiau un )o)or mai mult
)astoral de c#t agricol. G' nu aveau orae, dar nici casc n vecin%tate unii cu alii,
ci locuiau mal mult r%s)#ndii )e l#ng% f#nt#ni, )e l#ng% )%dur i )e c#m)ii.
=rma lor naionala era sulia s9 lancea )elasg%, )e care o numian frame a.
De un *an al m)&ratulu: >omiian, B[ermania nvins%< e )ersonificat% e-
d(nd trist% )e un scut lung, r jos l#ng% )icirele sale se vede o lance fr#nt%
.
).
n tim) de r&s*oiL fie-care sat avea se dee c#te 1!! lu)t%tori1 ceea ce ne arat%,
c% esista i la deni instituiunea centenelor ca o vechia moscenire )elasg% I).
Credinele i tradiiunile lor religiose erau de asemenea )elasge. Gi nu aveau
nic: idol:, nici alte imagini, cari se re)resinte divinit%ile su* forme sensi*ile.
?uisto Ocu nelesul de Btutu< seu Btat%<) era deul su)rem si )%rintele
)o)ulaiunilor germane. >u)% tradiiunile vechi naionale, el era deus ?erra
editus g), adec% n%scut din aceeai mam%, ca i divinit%ile cele mari )elasge.
[ermanii vechi adorau )e ?erra mate r ORertha), "erele i Yuna.
Gl venerau )e "aturn, 6ercur ORermes), Rercule, Cas tor, DolluE,
i aveau un cult )articular )entru 6arte, )e care -1 numiau [uAdan
d A d an
4
) si [eat
2
)1 6ar [et i eus la Momani
5
).
Hechii "aEoni O)o)or din familia Rerminonilor), cari )e la nce)utul
secuiului al Hl-lea ocu)ase Uritannia su* conducerea lui Rengist si Rorsa,
adorau cu deose*ire )e str%moul lor divin, Rermes seu =rmen, su*
numele de 'r m in seu 'lirmin.
<) "lra*oiiis li*. H''. 1..
s
) Gnstathii Comm. in >ion_s. Gd. >idot OCod. Daris. 2.), v. 5,+ ?v-r)io-. "t bB?F 'Dojz
j.aO>H _).OUa.Bv oi 3e)fiavol evojiotfovtai fJ e)zj.fjv.
.
) Gc^hel , >oct r. num. H' . .29.
0
) ?aci i [er m. c. 4+ eE omni j uvcnt ut e del ect os ant e aci em si s t unt . >ef i ni t ur et nu-
mcrus + c e n t e n i eE singulis )agis.
4
) Cuvintele lui ?acit des)re ?uisto, Bdeus ?erra editus<, cores)und la e)itetul
grecesc ff%sv'i%. Ya nce)ut, acesta es)resiune avuse un sens curat geografic i nici de cum
fa*ulos. "u* 3 v1, 3aa seu ?erra, din genealogiile )elasge, se nelegea o regiune
anumita geografic%, dar nici de cum )%mentul ntreg.
4
) dAdan, nici du)% nume, nici du)% caracterele sale s)eciale, nu re)rsenta o
divinitate naional% teutonic%. =cesta o confirm% i Daul >iaconul, c#nd scrie+
d o d an sane, cuern adiecta litera [ q o d an diEerunt.........longe anterius, nec in [er
mania, ed in [raecia fuisse )erhi*etur O[rimm >. 6. '. 1.). >iferii muni dir7
regiunile Car)ailor ma )ort% i ast%-d numele de [od ea n.
') [rimm, >. 6. '. O15,0) ). 109.
5
) "taii "ilv. '. . ,..
n onoarea lu 'rmin se afla la Gris*urg n dest)halia ridicat% o column%
de lemn, numit% 'r m in su l, GrmensLl i `r m ens L l Osulul lui 'rmin),
Q cu alte cuvinte un vechiu arminden )elasg
J
). =cesta column% a fost ars%
22 de Carol cel 6are, c#nd nvinse )e "aEoni

). >in tim)ul acesta


cultul lui 'rmin Os. =rmen) a fost interdis.
>es)re locuinele =rimilor )e teritoriul [ermanici vechi ni s'au mal )%strat
=
nc# )#n% ast%-d numerose amintiri n terminologia to)ografic% a acestor
regiuni.
>in aceste cit%m aici urm%torele+
=rmans*erg Mamlingen Mams*ach Mimau OMimov)
Rarmening Mamma-[au Mamschen Mim*ergcu s. Rer-
Mam OMamm) Mammels*erg Mamshausen manct;
+l
)
Mam*ach Mammenau Mamsthal Mimoqit; n distr.
Mam*erg Mammingen Matnstorf Hlasim, Uoemia
Mamels Mammis)erc Mems Muhmland
Mamelsen M a m m o Memesen Momsdal, Porvegia.
Marnelsloh Mamolt Memesin Murn*urg
Mames*ach Mams Memse Mumelant
Maming Mamsau Mimai ' Mumlingen 7).
>u)% cum vedem, [ermani a de ast %-d , cu eri l e sal e suror: , )ort a nc%
urmele numerose ale unei rase )reistorice, antrieure rasei teutone, care a
*r %sdat )ent r u )r i ma or % )%ment ul di nt r e Hi s t ul a i Mhen, i car e i - a
nscri s numel e seu )e mun i i , )e col i nel e i )e v%i l e acest ei regi uni
U
).
Mesum%m+
3or ma )r i mi t i v% a )o)or ul ui ger man a f ost cu t ot ul al t a, de cum ne- o
)resi nt % fi si onomi a t i m)uri l or act ual e i du)% cum ne a)are n t im)uri l e
lui Cesar.
Cei mal vechi l ocui t ori al [ermani ei au fost di n rasa )el asg%, n mare
)arte M#mi seu =ri ml.
') Mudolf von 3uld Oa). [rimm, >. 6. '. 1!4)+ frondosis ar*ori*us.............
venerationetn eEhi*e*ant.......... truncum cuocue ligni.........in altum ercctum su*
divo cole*ant, )atria eum lingua 'rminsul a))ellantes.
$
) [rimm, >. 6. OGd. 15,0) ). 1!,X1!4. 114. .0-.5.
.
) 'n Uohemia sunt cu deose*ire numrise localit%ile formate cu numele Rermans
xGrman: rV =rmani), cum sunt + Rerman, Rerman, Refmanc, Rermanct;, Re-manice,
Rermanit; Rermanov, Rermann, Refmanovice etc.
) ro&&, >ie Dersoncnnamen unter UcrLc^sichtigung d. `rtsnamen, Yei);ig, 15,9. X
acmcistcr, =lemannische danderungen, "tuttgart, 1542, '. 94. X ")ecial-`rts-
ae)ertorium
von
Uohmen, dien, 159..X ")ecial-`rts-Me)ert ori um von
achlesien, dien, 1590.
)re viei Mom#nise$ din Uavaria ved: Jung, Mom. Yandsch ). 04!.
=cesta o )ro*e;% tradiiunile istorice, credinele religiose, numirile de lo-
calit%i, n fine urmele materiale ale civilisaiunil )reistorice, ce le afl%m
res)#ndite )e teritoriul [ermaniei de la Mhen si )#n% la Histula si chiar dincolo
de `cean, n )eninsula scandinavic%.
'ns%, o fatalitate nemilos% urm%resce si )e =rimi din [ermania, ntocma ca
)e cele lalte )o)ulaiun )elasge din "c_ia, din =sia, din )eninsula Remulu
i din Ggi)et.
De la finele e)oce eroice, n tot caul nainte de res*oiul troian, o nou%
invasiune de )o)ore, venite, du)% cum s)uneau ce: vech:, de la ultimele
margini ale )am(ntulu:, se revars% )este regiunile dintre ?atiais i `ceanul
atlantic, )este "c_ia, [ermania, [allia si Uritannia.
3aa Guro)ei )elasge nce)e a se schim*a.
Ce: de #nt#iL, cari a)ar n fruntea acestei migraiun n mase, sunt Celi,
)o)or )#n% aci nev&dut si necunoscut n Guro)a. 6icai i m)ini de eve-
nimente, ce nu le )utem ntrevede, aceti *ar*ari n%v%litori, res*oinic: i
aventurieri X cari nu se ocu)au nic: cu )%storia, nic cu agricultura X )%-
r%sesc regiunile cele de)%rtate ale =sic:, a)o: ndre)t#ndu-se )e drumul cel
mare al lumii vechi c%tre a)us, e se o)resc c#t-va tim) )e c#m)iile "c_ie,
unde duc o vie% necunoscut% istoriei1 de aci trec )este Histula, )%trund )e
teritoriul =rimilor i )roduc aici o nou% dislocare a tri*urilor )elasge.
Cu c#te-va secule mai t#rdiu n urma invasiuni Celilor, forte )ro*a*il
du)% res*oiul troian, un alt ram al familie: indo-euro)cne se ivesce la fron-
tierele de nord-ost ale [ermaniei. =cetia erau )redecesorii [ermanilor de
ast%-d. >ac% aceti omeni veniau din =sia, seu din nordul Guro)ei, nu seim.
ns% ti)ul, tradiiunile i lim*a lor, ni-' nf%ise;% ca o ginte, care tr%ise mult
tim) su* o clim% *oreal%. G' erau din aceeai familia etnic% cu Celi. "e
deose*iau ns% de Cell, du)% cum ne s)une "tra*o, c% erau mal *ar*ari, aveau
cor)uri mal nalte, i )er gal*in-rosietic1 n tAte cele lalte ns%, n formai
n moravuri, erau asemenea Celilor.
=cest nou )o)or, im)etuos, violent i res*oinic, o*icinuit se tr%esc%
numai din v(nat si )rad%, str%*ate )e teritoriul [ermanici, arunc% tri*urile
)elasge i celte unele )este altele, restorn% vechia stare de lucruri i devine
st%)#n )este o mare estensiune din teritoriul [ermaniei vechi 1 a)oi ncet,
ncet, se su*stitue )o)ulaiuni )astorale i agricole a =rimilor, ado)t#nd
civilisaiunea, religiunea, instituiunile, o )arte nsemnat% din tesaurul de
lim*a i tradiiunl ale )o)orului su)us.
Hechile tri*uri )elasge es)ulsate din locuinele lor, sunt m)inse mereu
c%tre med%-di i a)us1 unele trec )este =l)ln 'talia, altele )este Mhen n [allia,
Kr ncste `cean in Uritannia, r aceia, cari ma: r&masera, fur% de)osedai
similat? or aservii, i numele de =riman deveni acum n [ermania sinonim
cu terminal de cl%ca su f&ran: feudal: ORerimani).
c% )#n% t#rdiu n e)oca roman%, diferitele tri*uri ale [ermaniei, cele
)ch si cele noue, se aflau n lu)te i n res*oie necontenite unele cu
altele1 locuinele lor se schim*% mereu, i migraiunea de )e teritoriul [er-
maniei, cu deose*ire c%tre [allia, se continu% f%r% ntreru)ere.
Cicero, n memora*ilul seu discurs des)re Drovinciale consulare, caracte-
rise;% ast-fel )o)Arele [ermaniei i ale [allic$ din tim)urile sale+ BCesar
a )urtat res*oie fericite cu )o)Arele cele mai violente i ma: temute )rin
curagiul i )rin num%rul lor, cu [ermanii i cu R e l v e i i 1 r )e cele
lalte le-a strivit, le-a nvins, le-a su*jugat si le-a o*icinuit se asculte de
ordinele )o)orului roman1 acest m)%rat al armatei ndstre a str%*%tut cu
legiunile i cu armele )o)orului roman regiuni i )o)ore, des)re cari
)#n% aci nu ajunsese la noi nici o scire, nici n scris, nici )rin vor*% via,
dar nici cel )uin )rin svonul )u*lic, ntru adev%r, D%rini conscril, tot ce
st%)#niam noi )#n% n tim)urile aceste n [allia, era numai o mic% )otec%1
r cele lalte )%ri erau cu)rinse de naiuni, seu inimice, stt necredinciAse,
sL necunoscute, or cel )uin teri*ile )rin figurile lor cele mari, *ar*are
i res*oinice, n c#t nu era nime, care se nu doresc%, ca aceste )o)Are sE
fie nfr#nte i su)use.........Gste o *un%tate nem%rginit% a )rovidenei, c%
natura a fortificat 'talia n )%rile de nord cu =l)il, c%ci dac% acesta in-
trare ar fi fost deschis% la mulimea cea nenum%rat% i ngro;itdre de *ar*ari
al nordului, nici o-dat% Moma nu ar fi fost n stare, ca se fie centrul i
reedina acestui mare im)eriu al lumii<
7
).
=cesta invasiune succesiv% si violent%, a doue )o)dre noue i *ar*are, n
)%rile de nord ale Guro)ei, transform% din fundament vechia stare de lu-
cruri n [ermania, nc% )e la nce)utul erei actuale, elementul )elasg din
[ermania era n mare )arte es)ulsat, r restul descom)us. 'nde)endena
)olitic% i )ersonalitatea etnic% a vechilor =rim: de )e teritoriul [ermanici
ncete;%, i ti)ul lor se stinge.
'n tim)urile )e c#nd 6arcu Fl)iu ?raian guverna )rovinciale romane de
la Mhenul de jos, )uini mai erau din =rimil [ermaniei, cari se vor*esc%
hm*a lor naional%, i )uini, cari s% mal ai*% consciina des)re nrudirea
lor cu Momanii.
"ingurul )o)or din )%rile de nord ale >un%rii de sus, care -s )%strase
tirn) mal ndelungat caracterul arimic, se v&d a fi fost Rertnundurii

).
I) Ciceroni< >e )rovinciis consulari*us, c. 1.X10.

) De ta*ula Deutingerian%,
Rermunduri ne a)ar su* numele de =rmalausi, o
>es)re acetia scrie ?acit +
B>ac% vom urma acum cursul >un%ri, cel m a: a)rA)c de no: sunt Rer-
m un dur i f , )o)or credincios Momanilor. >in acesta causa, e: sunt singurii
dintre [ermani, cart au dre)tul so fac% comerciu cu noi, nu numai )e er-
muri >un%ri, dar i n )%rile interiore, )recum i n coloniile cele s)lendide
ale )rovinciei Meia. M trec la noi )e unde le )lace i f%r% s% fie )%dil,
i )e c#nd comandanii notri arat% celor alalte gini germane armele i
castrele nostre, noi deschidem Rermundurilor casele t vilele nostre, f%r%
ca el se ai*% dorina se ni le iee<
@
).
2, <igraiunile =rimilor in Qallia (=r
em ori ci, a e mi).
6igraiunile tri*urilor )elasge c%tre a)us nce)use nc% n tim)urile )rimitive
ale istoriei, cu mult nainte de invasiunea Celilor.
` )ro*% n acesta )rivin% ne sunt diferite fa*ricate ale industriei neo-
litice desco)erite )e teritoriul [allie, cari, du)% forma, du)% technica i
ornamentaiunea lor, a)arin civilisaiunil archaice )elasge.
n tim)ul, c#nd senatul roman ns%rcinase )e luliu Cesar, cu a)%rarea fron-
tierelor de nord ale 'taliei, cele mal vechi tri*uri )elasge ale [allie se aflau
dislocate i m)inse nainte de migraiunile )osteridre )#n% n )%rile cstreme
de l#ng% `ceanul cel mare.
=ceste regiuni de a)us i de nord ale [allie )urtau n geografia oficial%
roman% numele de =r e m or i ca1 un termin, ce ne indic% tot-o-dat% numele
de =remori )entru cea mal vechia naionalitate )elasg% de )e )%mentul
[allie. >in )unct de vedere al etimologiei, numele de =remor este
numai un sim)lu rotacism archaic n loc de =remon.
"u* acesta form% terminul este forte vechili.
Fn '=)_\]zi`fNoc Ounde N re)resint% numai o as)iraiune gutural%) ne a)are
n legendele e)ice des)re res*oiul celor 2 n contra ?he*e: Ta un fiu al
)rinci)elui Y_curg din Pemea

).
n Moma mal esistau n secuiul al 'H-lea unele )%ri ale oraului vechiL, ce
form%, ce )resu)une numele de =rmalausa )entru teritoriul locuit de acest )o)or.
"ufisul to)ic ua ni se )resint% adese or n numirile de localit%i ale Meie O"teu*,
F*er d, Fr*eqohner M%tiens, 141 secc.) n Cosmografia lu =ethicus, =rmalausi sunt
numii =rmolai OMies e, [eogr. lat. min. 0!. 50). Fn munte din regiunea vecin% a
Uohcmic )ort% numele R r om o l a n .
-) -facili [erm. c. 01.

) =)ollodori Ui*i. li*. '''. 4. 1.


)urtau numele de v i e n s = r c h e m o n i u m eii = r c h e m o r i u m i f o r u m
=r chemor i um ' ) .
Mmora

) i Me m o na Q), seu Me m ori a


0
) i Memonia
,
), se mai
numia )e la nce)utul cre cretine )artea cea mai nalta a muntelui =ventin,
unde, du)u cum s)uneau tradiiunile, Mem, fratele lui Momul, voise se fie
construit% cetatea Momei.
Mcmorcs, ne s)une =urcl'.u Hictor, se numise n vechime un gen Are-
care de dmcn
[
).
,9. X [ a l l i a .
Memuria seu Mem o r ia Q), era o vechia ser*%tore naional% a Moma-
nilor n onorca str%moilor huni si ilutrii. =ceeai solemnitate, cu rituri
nocturne, se mal ser*e;% i ast%-d la Car)a, su* numele de =l i m o r W,
cu deose*ire n U%nat i n regiunile de a)us ale ?ransilvaniei
5
)1 r n Uu-
covina i 6oldova aceeai str%moi din vechime OMeinor: s9 =limor:) sunt asi
]\Mahman i Mohmanl Q).
J "cEti Riifi, >e reg. ur*. Momac. Mcgio H''.
-) Clceronis Fe div. c. 0+ Certa*ant OMomulus et Memus) ur*cm Moma m Memo-
ramne vocarcnt.
.
) 3a*retti [loss, ital. ). 11,5.
R Yon@!il li*. '. 54+ .f-'r-+ =i'jsv?Wvoi EnN.mtja:vo,-, v-[ + ?'.vs1
$
.c-!fo9:lv, fJ '''ljio)ior.
g) l'iutnnjuo, `euvres, Momulus.
N
=ur
- ictor, `rig. gent. rom. 1+ homines a* anticuis Memores dicti.
) `vidii 3ast. li*. H. -15!-051.
) Rasdcu Gt_m. raagn. Mom. v. =limor:.
) 6i^losich, y*ei d. danil. d. Mumunen, ). 15. X 6arian, "&r*#torilc, '''. ). 121.
n [allia, cea ma nsemnat% gru)% de =remor o formau locuitorii din
=cuitania, seu din =remorica vechia
E
)1 o regiune, care din )unct de
vedere al elementului etnic, al idiome si al administraiuni, cu)rindea teri-
toriul de a)us al [allie de la D_rene )#n% la rul Yigcr OYoir), n acesta
)arte de sud-vest a [allie domnise, n tot cursul evului de mijloc, o idiom%
latin% )o)oral%, numit% lingua romana Ola langue romane).
n ce )rivesce originea geografic% a acestor =remoric sta*ilii ntre
D_rene i Yiger, ". 'eronim n comentariele sale asu)ra e)istolei ". Daul
c%tre [alaten, ne s)une, c% =cuitani: OsL =remorici:) se glorificau a fi
de origine grecesc%

)1 adec% din )%rile de res%rit ale Guro)e?, ce se aflau


n tim)urile aceste n sfera de influen% a civilisaiuni grecesc$.
` alt% gru)% considera*il% de =remor sL =remoric: se afla sta-
*ilit% n )%rile de nord-vcst ale [allic, n a)ro)iere de `cean, ntre rurile
Yiger i "amara
.
). Cesar numesce districtele aceste =rmoricae c i v i -
tates. Ya Jornande, e sunt numii =r mori tiani
0
) si la Droco)iu =r-
*or_chi
,
). ntre acet =remoric, ce: ma: estrem: erau aa numii `ti
on e s seu `stiaei, r insulele din a)ro)iere )urtau numele de `cst-r _
m n i c a e
fl
).
=rmorica din )%rile de nord-vest ale [allie cu)rindea n deose*
)eninsula numit% astk-d: Uretagne, o regiune im)ortant% archeologic%,
unde ni se )resint% cele ma: grandiose i mai frumse monumente me-
galitice ale [allie+ menhire, )eulvane, alinieri, dolmenc si cromlechur
2
).
') Dlinii 'H. 12+ =cuitanica, =remorica antea dicta. X Gtimologia celtic% din ar
O Xad seu ante) i mar ( c mare) e li)sit% de ori-ce fundament istoric. X Ya =usoniu
OG)ist. 9. .,) afl%m i =remoricus )ontus. X "cliua^en*urfe', 'diomes )o)ulaires
de la 3rance, ). 0!+ dans l'=uvergne O)e teritoriul vechil =cuitanie s9 =remorice) ...
`n remarcue de fortes as)irations guturalles1 le r rem)lace souvent N et la lettre a k la
fin des mots )rend un son sourd et inarticul cui ressem*le k Nai.
') ". Rlcron_mi Comment, in e)ist. ad [alatos, li*. ''. c. .+ maEime cum =cuitania
[race a se jactet origine.
.
) Caesaris G.[. li*. H''. 2,+ universis civitati*us, cuae `ceanum attingunt, cuaecue
eorum consuetudine =rmoricae a))ellantur Ocuo sunt in numro Curiosolites,
Mhedones, =m*i*ari , Cal et es, `si smi i , Yemovi ces, Henet i , F n Ri ). X
Cf. '*id. U. [. li*. H. ,..X Gntro)ii li*. 'b. 1. )er tractum Uelgicae et =rmoricae.
0
) Jornandis >e re*. [et. c. .4.
,
) Dr oco)R Uol l . [ot h. ' . 1.
g ) =vi eni `r . mar . v. @ .!.
') Cartallliac, Ya 3rance )rhistoricue OGd. 1559) ). !1+ Yes monuments m-
galiticues, delk vieille =rmoricue ne sont )as seulement les )lus grandioses1 il _
sont accumuls sous toutes leurs formes. X Cf. Uertrand, Ya [aule, ). 10.
! alt% )o)ulaiune )elasg% a [allie, cnre f%cea )arte din familia =rimilor, se
fla sta*ilit% ntre cursurile su)eriAre ale nurilor Yiger i =rar O"aAne). =cest
t-' * figure;% n actele oficiale ale re)u*lice$ romane su* numele de =ed u i .
Gdui ne s)une Cesar, aii avut tot-de-una )rimul rang ntre )o)orele
D llie
J
)- "enatul roman recunoscuse la diferite ocasiun n mod oficial, c%
Gdui formau un )o)or din vechia familia latin%, din care causa lc-a i
conferit titlul onorific de Bfratres et consanguine$<
]
), fra i )o)or
de acela s#nge cu Momanii1 r Cicero i numesce+ fratres n o t r i =ed ui
.
).
= )atra gru)% numeros% de =rim se afla sta*ilit% n [a l l i a Uelgica,
l#ncr% rurile numite =Eona O=isne) si 6atrona O6arne).
n tim)urile lui Cesar, seminiile arimice ale Uelgiei se aflai unite ntre
densele )rin confederaiun i clientele )articulare, ns% )re)onderana )o-
litic% o aveau aa numiii M e mi. C#nd Csar se a)ro)ia cu legiunile
romane de frontierele [allie Uelgice, Me mii au fost cel de #nt%jii, car
1trimiser% o de)utaiune i- f%cur% cunoscut, c% deni se )redau cu tote
ale lor n credina i n )uterea )o)orului roman
0
).
Memi, scrie Csar, s'aL *ucurat tot-de-una de o ondre )rinci)al% naintea
sa
U
), c% e se aflau )e gradul al doilea al demnit%ii ntre )o)orele [allie,
r rangul #nt#iu -1 aveau Gdui g). "tra*o numesce )e Mem:, cc: mai no*ili,
ntre )o)orele de nord ale [allie
2
)1 r senatul roman le acord% titlul de
foederati, cu alte cuvinte, o autonomia administrativ%, sta*ilit%, )rin tractate
s)eciale.
`raul lor )rinci)al se numia >urocorter i Me m i. =ici se afla re-
edina legatului im)erial al [allie Uelgice.
I) Caesaris U. [. li*. '. 0.+ omni tcm)ore [alliae ) r i n c i ) a t u m =ed u i tenu-
issent, )rius etiam cuam nostram amicitiam a))etissent.

) Caesaris U. [. ?. ..+ =eduos, fratres consanguineoscue sae)enumero a*


"enatu a))cllatos.
.
) Cicero ad =tticum, '. 19. X Ya Gdu, du)% cum ne s)une Coar OF. [. '. 14), cel
mai inalt magistrat se numia vergo*retus. Gtimologia )ro)us% de unii, de la c_mr.
guerg OefficaE) i *raut Ojudicium), nu are nici o *as% n terminologia instituiunilor
vech. >in contra, noi credem, c% avem aici numai o form% coru)t%, dialectal%, a unul
cuv#nt vechiu )elasg, ce cores)unde terminulul latin de rector Ocivitatis), rom. dere-
g%tori i.
0
) Caosar i s U. [. ' ' . ..
,
) Caesaris U. [. li*. H. ,0+ cuos OMemos) )racci)uo sem)er honore Caesar
ha*uit.
Q) Caesaris U. [. H'. 1+ Go turn st%tu res erat, ut longe )rinci)es ha*erentur =
edui, secundum locum dignitatis Me m i o*tinerent.
2
) "tra*onls li*. 'H. c. . ,
Memi:, ntocmai ca i Gdui:, avuse nc% nainte de cucerirea [allic$ tra-
diiun naionale vech?, c% e, n ce )rivesce originea lor, ar fi din aceeai
familia etnic% cu )o)orul roman.
n tim)ul dominaiuni romane, o )oHt% a oraului era consecrat% dculul
6arte. =cesta )ort% mai su*sista n )arte si ast%-d. Drima arcad%, numit%
a lin Mem, te)resint% )e Mem i )e Momul su* lu)oic%1 la dr)ta se vede
3austul, la st#nga =cea Yaurentia. Gste un monument, care, du)% cum vedem,
consecrase o vechia tradiiune, c% Memil erau frai din acelai s#nge
cu Momanii.
n evul de mijloc mal afl%m, des)re originea Memilor, nc% o legend%
forte rcs)#ndit% n a)us, care s)unea, c% Mem, se)arandu-se de fratele seu
Momul, a trecut n [allia, unde a ntemeiat oraul Me mi, care )rin
avuia i frumsea sa ntrecuse cu mult cetatea lu Momul de l#ng% ?i*ru
1
).
"e )are ns%, c% Memii m a: aveau si alte reminiscene istorice, c% originea
lor geografic% se reducea la )%rile de res%rit ale Guro)ei, du)% cum aceeai
tradiiune o ail%m la =remorici din =cuitania i la diferite tri*uri )elasge,
ce se sta*ilise )e teritoriul Ris)anie:. 3a)tul ce ni se )resint% este urm%toriul.
n catedrala de la Meims OMmi), ce avuse un rol forte nsemnat i
istoria religi4s% i )olitic% a 3rancie:, se )%strase nc% )#n% n secuiul al
bH'''-lea un evangeliar scris n lim*a slavon%, )e care regii 3rancie: de-
)uneau jur%mentul lor la ceremonia ncoron%rii, i care din causa acesta
ca)elase numele de evangelia consecr%ril, Ye teEte du sacre

). =cest
evangeliar se com)unea din doue )%ri, una scris% cu litere cirilice, i alta
cu litere glagolitice seu dalmatine. Doriunea scris% cu caractere cirilice era
de fa)t numai o co)ia f%cut% n sera rom#nesc% )e la nce)utul secululu
al b'H-lea O1.!!X1.1!) de )e un alt esem)lar scris n 6oldova )e la finele
secuiului al b''-lea O115!X1!!). =cest manuscris a trecut a)oi din sera
rom#nesc% n >almaia, unde a fost legat cu un alt fragment evangelic scris
cu litere glagolitice. Gvangeliarul ast-fcl legat ajunse a)oi n )osesiunea
m)&ratulu: Carol 'H O1.05X1.25), carc-1 d%rui m%n%stirii Gmmaus din Draga,
de unde du)% a. 1.9! manuscrisul trecu n 3rancia, nu seim cum1 unde
s'a )%strat cu religiositate n catedrala de la Meims i ajunse la at#ta ve-
neraiune, n c#t doue dinastii succesive regale, a Halesilor i Uur*onilor,
jurau la ceremonia ncoron%rii )e acest evangeliar, scris n )arte )e teri-
') Yegenda =this et Dro)hilias Ola [raf, Moma nclla memoria del medio evo. 1.1!1)+
Gt Mcmus s'en ala en 3rance
Fne cite OMains) fist )ar )uissance . . .

) lx,-isdtu, ?eEtul
sacrului delk Meims On diariul B?raian<. a. 1549, Pr. 40X49).
riul terilor rom#ne, cu litere *&tr#nesc: su cirilc i cu unele )articularit%i
ale lim*e: rom#nesc$ ').
Hecini cu Memi din [allia Uelgic% erau n tim)ul lui Cesar aa numiii
H' rornandui seu Heromandui . `raul lor )rinci )al era =ugust a
H'roinandorum, numit% de Dtolemeu ?C[='C =;otata 'Do1j.#v"qv +\. 3orma
v corect% a numelui era aa dar Momand i, nu Heromandui, unde ini-
. juj J su*stitue numai )e un F ca as)iraiune, ntocmai ca n Hene t i
O'Gvsqi.
Hesta
C
Gctia)
-
Fn alt tri* din [allia Uelgic% 6 formau aa numiii `romansaci
.
)1
un termin, )e care geografia roman% ni l'a transmis de sigur numai in form%
*ar*arisat%.
Ya aceeai unitate de ras% i la aceeai confederaiune )olitic% a)arineau
n [allia Uelgic% si "ue s s io n i ', )e car vecinii lor, Memi, i numiau Bfrai
i )o)or de acelai s#nge<
0
).
n fine, vecini cu Memi, erau aa numiii U e 11 o v a c i, cari, du)% cum ne
s)une Cesar, formau n [allia Uelgic% )o)orul cel mal )uternic, )rin cu-
ragiul, )rin autoritatea i numeral lor. Gl )uteau se )un% n arme 1!!.!!!
omeni lu)t%tori <). >u)% nume si du)% caracterul lor, Uellovaci:, se )are, c%
formau unul i acelai )o)or cu Uelaci, un alt tri* r&s*oinic )clasg, ce-s:
avea locuinele sale n =l)' g).
>iodor /icul, care tr%ise n tim)ul lu Cesar i =ugust, ne s)une c% esista
ntre [alii Momani o nrudire etnic%, din tim)uri forte de)%rtate
2
)1
r "t ra*o numesce )e t o i [al i i $ )o)or ari mani c
5
).
I) =cesta im)ortan% deose*it%, ce s'a acordat n Meims unu evangeliar scris n )arte
cu litere *etr#nescf i n o lim*% neneiesa )entru clerul, de altmintrelea destul de instruit,
al 3rancie, nu se )ote es)lica de c#t )rin o vechia tradiiune. Dro*a*il, c% evangeliarul
din sec. b'H a su*stituit numa )e un altul mal vechiu, scris cu caractere )elasge
OsL grecesc, cum le numia ?acit), ns% )erdut ori distrus din causa evenimentelor.

) Dtolemaet OGd. >idot) li*. ''. 9. 4 Ovar. in diferii codic:).


X) Plinii li*. 'H. .1.
0
) Caesaris U. [. ''. . + Mmi, cui )roEimi [alliae cE Uelgis sunt, ad cum OCaesarem)
legates..........miserunt, cui dicerent............ne "uessi ones cui dem, f r at r es consan-
guineoscue suos, cui eodem jure et eisdem legi*us utantur, unum im)erium, unumcue
magistratum cum i)sis ha*eant, deterrerc )otuerunt, cuin cum his Orelicuis Uelgis) con-
sentirent.X Fn ora vechiL cu numele "uessa se afla n Yaiu.
Q) Caesaris U. [. ''. 0. - Cf. "tra*o, li*. 'H. 0. ..
e
) C. '. Y. voi. H. nr, 2.1.
-) >iodori 8icull li*. H. ,1 7Yv (+<N 3cN.F-ui_) *?-.v Gv r.b% ''Hujiaioot &J,v oo-f f R v t ia v
B BF a i k v Eal r.),1.av ?-8JH jilN)i t m v Ea`-' -al#1 -N)iviuv iasvauav.
5
) 8traboni! li*. 'H. c. 0. + i &e V41j.aB %O%, o H,v Da).),..Eov ?" -,B$ raHE?iv.ov vil>v.v
'n fine, 'a vechia )o)ulaiune a =rimilor se reduce originea ma multor
numiri de localit%i de )e teritoriul 3rancic: de ast%-d. >in acestea
nsemn%m aici urm%torele +
=ramon Mamecourt Mmrville Me me ra_
=rem*court Mamicourt Mmering Mi ma_
=rraancourt Mamoncham) Mem'gn_ Mimancourt
=rmenonville Mamous Meminiac Mimogne
Grmenonville Mamousies Memiremont Mimon
Rarmonville Mamville Memois Moumens
`rmance_ Mcmeling Metnoncourt Mumign_
`rmenans Memenoville Memonville Mumont ').
5. <igraiunile =rimilor in peninsula i6eric.
>in regiunile =l)iior si din [allia de sud, o )arte din tri*urile ari m i c e
trec i se estind n )eninsula i*eric%.
'storicul 3laviu lose)h, care tr%ise n tim)urile lui Hes)asian, numesce
)e Ca n ta* r ii din D_rene, i )e Yusitanii de l#ng% marea de a)us
O)e vechil locuitori a: Dortugaliei) tri*uri arimanice

)1 un termin, care,
du)% cum am v&dut mal sus, avea la autorii grecesc$ doue nelesuri, unul
indica rasa, sL familia etnic%, a acestor )o)ore, si altul moravurile lor
r&s*oinice *ar*are.
=celai autor ne mal s)une, c% '*eril cel vechi, Q'a:j)sT ol ZN.O<
.
),
ntocmai ca Gtruscil i "a*inii, se numiau ?qaarot. =ici 3laviu lose)h, du)%
cum vedem, ntre*uinfe;% i )entru =rimani din ' * e r i a terminul general,
)olitic, de Momani.
>es)re esistena unei vechi )o)ulaiun arimicc )e teritoriul Ris)anici
mal avem nc% urm%torele date.
Fn tri*, seu glnte, din D_rene )drt% n inscri)iunile romane numele de
') Janln, >iet. d. corn. d. 3rance, Daris, 15,1. X Ca nume )ersonale do origine
arimic% not%m aici + =riamnes, un [al avut emigrat n =sia ODh_larcus in 3ragm.
Rist. gr. '. ..0)1 '1M`6''=`" OGromelos), numele unu )rinci)e )e o monet% a "enonilor
O6onin, 6on. d. ane. idiomes gaul. .4)1 n o vechia legend% frances%, Momul nc% este
numit Reromulus O[raf, Moma, '. .)1 Mamellenus sL Chramullenus, eE
genere romano, unul din duci: lu: >ago*ert ' O6on. hist. [erm. "". ''. 14!)1 Chramnus
O > a h n, Frgesch. d. rom. u. germ. HAl^. '''. 9. 0)1 M a m n o Os. Mamnus) e)isco)us Rele-
nensis, a. 524 O U a l u ; i i Ca)it. ''. 1092)1 Mamnulfus, duE =cuitaniae, a. 559.
V) 3lftrit Josc)6 Uell. Jud. li*. ''. 14. 0.
.
) 3lfrvii Jose)h$ c. =))ion. R* ''. 0.
S,,- SSI,VS,,8SS ,!
N i r o m e n i c i
l
) 1 de sigur, o sim)la form% dialectal% n loc de M o m e n i c i,
eu fNf) M o m e n ic i, du)% cum Moman d i din [allia craii numii Hiro-
n an du i n geografia oficial% roman%.
=rgamonici Omal corect ns% =ramonici) este numele unei alte gin din
rarraconia I). Dro*a*il, c% a)arineau la aceea familia cu Hi r o meni c i .
Fn ora de )e teritoriul Hacceilor se numia n e)oca roman% Rerri
an di ca
5
)1 un termin, ce cores)unde la o form% ma vechia de O2NJ=r-
nantica1 n itinerariul lui =ntonin "a 'm antica, ast%-d "alamanca
cu 4Q ca as)iraiune i cu un N format din r).
Catena )rinci)al% a munilor din )%rile de sus ale Yusitanie )urta n e)oca
oman% numele de Rerminius mons
0
), n evul de mijloc =rm i n n a.
>u)% cum vedem, tri*urile )astorale arimice ocu)ase nc% din tim)uri,
orte de)%rtate acesta regiune muntds%.
Muinele une: vech: cet%i din munii Yusitanie se mat numesc si ast%-d
r amanha seu =r amenha
U
) .
De doue inscri)iun redactate n idioma naional% a unui tri* din Yusi-
ania afl%m cuvintele = r i m o i = r i m o m 1 )ro*a*il numele unei localit%i
4
).
n )%rile de sud-ost ale D_reneilor esist% un vechiu ora al 'lergefilor,
lumit `sca, unde se *%tuse cele de #nt#iu moncte naionale ale Ris)anici,
+unoscute su* numele de argentum `scense. Fnul din aceti denar
ie nf%ie;% )e revers figura lui =rmis al >aciei, ca mesager al deilor, si
iv(nd de dcsu)t inscri)iunea bD6=P O`rman) Ov. )ag. 2,2, fig. ,). =lte
14ue monete din ?arraconia, de asemenea anteridre cuceririi romane, ne
iresint% numele unor )rinci)i naionali, scrise cu litere vec6 )elasge +
8t6ra7) OMamesc_us) i D= 6l. ')K
'n fine, ma afl%m la vechil locuitori a: Ris)anici numele )ersonale de
r moni cus i Rar moni cus, =r moni a, ' ' ar moni a si Mam n i a ,
lu)% cum ni le au transmis inscri)iunile romane
5
)1 unde no vedem aceea
r
accilare ntre formele as)irate i neas)irate, ntocmai ca n numirile de tri-
R)r i localit%i, des)re cari am vor*it ma sus.
') C. '. Y. voi. ''. nr. ,20..
I) C, ' Y. voi. ''. nr. 5,4.
s
) Fi1ii li*. CC4. *.
0
) "iietonil Caes. c. ,0.
s
) (. ! Y. voi. '', ). 1.
c
) C. '. Y, voi. ''. nr. 2.5. 2.9.
-) $lo_uiet >cscr. d. med. ant. "u))'. '. D). 'H. nr. 7J. 7".
5
) C. '. Y. voi. ''. nr. ."9. 0. 0!!5. 0.2.292. 9!.
9. <icraiunile =rimilor n 4&alia.
Cel ma: vechiL tri* )elasg, )e care-1 afl%m sta*ilit l#ng% cele e)te coline
ale Mome:, )ort% n tradiiunile istorice ale Gtruscilor numele de Mam ne s
si Mamnenses I).
>u)% >ion_siu din Ralicarnas, )artea su)erior% a muntclu: =ventin se
numise o-dat% M e m or i a

), la Dlutarch M em o ni um i M e in on i a
.
).
=ceea tradiiunc o afl%m i n e)o)ea naional% a lui Gnniu+ Momul i
Mem se certau, cum se numesc% noua cetate de l#ng% ?i*ru, Moma seu
Mmora I).
Memores, scrie =ureliu Hictor, era n vechime numele unu gen ore-
care de Amen:
,
).
=celai termin ne mai a)are si su* forma de =rchemores i =rche-
mones, du)% cum rsulta din numirile de Hicus =rchemorium seu
=rchemonium, i 3orum =rchemorium
5
), ce le aveau unele )%r
ma: vech: ale Mome:.
M o m i l i a, )ro*a*il ns% c% la nce)ut M o m i r i a, era numele unui vechiL
tri* roman, care avea )rimul rang al demnit%ii ntre tri*urile aa numite
rustice '). ?eritoriul acestui tri* nce)ea de l#ng% muri: Mome: si se n-
tindea )#n% la mare.
nc% cu mult nainte de ntemeierea Mome:, ntrga regiune central%
a 'taliei se vede a fi fost locuit% de tri*urt ari mi ce.
?i* r ui, care des)%ria teritoriul Gtruscilor de al Fm*rilor, de al "a*inilor
i Yatinilor, era numit n c%rile vechi religiose Mum on
5
), seu Mumor
n form% rotacisat%, du)% cum rsulta din Gneida lui Hirgiliu g). =cesta
numire archaic%, de origine etnic%, ne )une n eviden% fa)tul, c% n tim-
') farrouis Y. Y. li*. H. ,,+ /ed omnia hacc voca*ula ?uea O?atienses, Mamnenses,
Yuceres), ut Holnius, cui tragoedias ?uscas scri)sir, dice*at.

) >ion_sil Ralle, li*. '. c. 5,X52. X 3estus Ov. Mcmurinus ager)+ ed et locus in
summo =ventino M em o r ia dicilur, u*i Memus de ur*e condenda fuerat aus)icatus.
a
) Dlntarcuc, `euvres, vol. '. OGd. 1250) Momulus, ). 29. 51.
#) Gnniu Ola Cicero >e div. '. 05)+ Certa*ant OMomulus et Memus) ur*cm Mom am
Memoramne vocarent.
,
) =ur. Hictor, `rig. gent.Mom. c. 1+ homines a* anticuis Memores dicti. X ` vechia
divinitate naional% a Momanilor )urta numele de Memureina OC. '. Y. voi. '. nr. 51).
e
) "eEtus nufus, >e reg. ur*. Momae. Mcgio H''.
') Harro, Y. Y. li*. H. 1.
Q) "ervlus ad =en. H'''. L$.
U) Dir2ilil =en. H'F. 9!.
'le )rimitive ale istoriei italice arnenddue ermunle ?i*rulu? craii locuite
de
o )o)ulai une arimic%, )astoral% i agricol%.
Fnul din cele mai vechi orae de )e teritoriul Fm *rii o r )urta numele de
' m in u m . ` monet% antic% de *ron; a acestui ora ne nf%ie;% )e avers
n cm cu *ar*% i c%ciul% conic%, r )e revers legenda =M'6. =lte d4ue mo-
ncte ne )rcsint% acelai ti), cr )e revers inscri)iunea =M'6' i =M'6P`
l
).
n vechia religiune a Fm*rilor, Ju)iter m a: era adorat i cu e)itetul de
a r m u n o s seu a r m u n i s

).
D%durile cele vaste ale =)eninilor, cari des)%riau )e Fm*ri, )e "a*in,
si )e Gtrusc, )urtau nc% din tim)uri o*scure numele de montes Mo-
mani sO >in aceti muni isvoria ?i*ru, numit n vechime Mum on i
Mumor, n aceti muni locuise o-dat% )o)orul )rimitiv al 'talie?, aa nu-
miii =*origines
0
)1 un termin etnic alterat, )ro*a*il n loc de =re-
m ori c i , seu =remoricenses, ca la Droco)iu =r*or_chi n loc de
=rmorici. 3a u nus, regele cel nele)t i )lin de merite al =*origenilor,
se mai numise, du)% cum ne s)une >iodor /icul
4
), si 'G)iic O'G.o)jv).
n fine, mai not%m aici, c% ntreg teritoriul Fm*rie:, dim)reun% cu )%rile
de nord, )#n% l#ng% ermuri de jos a: 3adului, )urta n evul de mijloc
numele de Mom#nia i Momaniola g). 3%r% ndoiel%, c% originea acestei
numiri este anterior% dominaiunii romane, du)% cum acesta se )ro*e;%
si din numele cel vechiu al oraului B=riminum<
2
).
n Y a i u, tri*urile arimice se aflau, nc% din tim)ur: forte de)%rtate,
res)#ndite )rin diferite )%ri ale acestei regiuni, nce)#nd de la marc i )#n%
l#ng% =)enin.
Cu deose*ire, Mutuli:, a c%ror ca)ital% era =rdea, ni se )resint% n
tradiiunile naionale ale Yatinilor, ca un )o)or de origine ari in i c%.
Hirgiliu amintesce )e un Mhamnes, ca rege i augur al Mutulilor
5
),
') 6ionnet, >cscr. d. med, "u))l. ?ome ', ). AGi.+ (. l. !. voi. ', nr. ..
') Rusch^e, >ie 'gFv. ?af. ''-a 2. ). .-...
.) "icull 3lacci, >e condit. agr. O[rom. vet. Gd. Yachmann, ). 1.2)+ n Diceno et
in regione Meatina.............mont es Momani a))el l ant ur . X Yi *er Col oni ar um '
OCam)ania), i*id. .9+ )riuati )ossident montes nomine Momanes.
7) >ioii_sii Ral. li*. '. 9+ '=avva . . . ai ?` ,9v --4t1Dc,
K'._iiv E7<zjYfjuv '&'".7 oro)#"jt.
4
) >iodorl "icull li*. H'. ,. .
Q) 6nratorii, "cri)tores, ?om. b. ). .51.
') >es)re =rimani,s9=remani,din )%rile su)eriAre ale 'taliei am vor*it mai sus.
5
) %lr2llll =en. 'b. v. .,-.2+ su)er*um Mhamnetem aggreditur . . . . MeE idem
et regi ?urno gratissimus augur.
i )e un alt erou legendar al acestu )o)or cu numele ele Memus
1
).
`raul ?i*ur, situat la colul de res%rit al YaiuFu, care devenise o
cetate )uternic%, nfloritdre i Bsu)er*%<, cu mult nainte de ntemeierea
Mome, era de asemenea o colonia ari m i c%. Fnul din vechil re)rsentant$
a: acestu munici)iu )ort% la Hirgiliu numele de M e mu lu s

).
n istoria Yaiulu?, elementul arimic ne a)are dominant nc% nainte de
ntemeierea Mome. Fnul din regii ce vechi1 a: Yaiu6 este numit la Yivju
Momulus "_lvius
.
), la `rosiu =r e m u 'u s
0
) i la Dlutarch M o mis
U
).
'n regiunile cele muntose ale =)eninilor, vecin cu Yatini i Cam)ani
locuiau "amnii, un )o)or )astoral i agricol, iu*itoriu de gloria i inde-
)enden%. G f%ceau )arte din una i aceias seminia arimic% cu "a*inii
i `scii. Cea mk: vechia i ma )uternic% cetate a lor se chiema Mo-
mulea, du)% cum o numesce Yi_iu
5
), situat% )e un v(rf de munte, )e
care ns% Momanii o asemenar% cu )%mentul.
'n G n o t r i a, seu n )%rile inferiore ale )eninsulei italice, domnise o-dat%,
du)% cum ne s)un tradiiunile, regele numit ' talus, un )rinci)e glorios
din familia arimic%. Fn fiu al lu 'talus )urla numele de Momus
2
), i o fic%
a sa se chiam% Moma
5
). Recateu Osec..H'. a. Chr.) ma amintesce aici
i un ora cu numele de Grimon
'J
).
Ya familia =rimilor a)arineau si vechile tri*un ale " i c i l i c : . "icani:
seu "iculi, )o)or de origine *ar*ar%, locuise n tim)urile ma vechi n
Fm*ria, a)o n Yaiu. >in Yaiu es)ulsa de =*origeni i de alte tri*uri
)elasgc, ei trecur% n Yucania, r din Yucania n "icilia, cam cu 5! de an
nainte de res*oiul troian
1!
).
'n tim)urile lu =ntoniu, du)% cum ne s)une Cicero, "icilienii au fost
declarai de cives Momani Q). 3%r% ndoicl%, c% acesta lege avea de *as%
o tradiiune vechia naional%, c% am(ndAue aceste )o)ore, Momanii i "iculi,
0
) Hi r _i l i i =en. ' b. v. ..!.

) Hi vgi l u =en. l i *. ' b. v. .4!.


.
) Yi vi i l i *. ' . c. ..
0
) `r osi i Ri st . l i *. ' . AG.
,
) Dl ut ai vj ue, `euvr e s , vol . ' , Momul us , ). 4.
4
) Yi vi i l i *. b. 12.
' ) >i on_si i Ral . l i *. ' . 2.
5
) Dlutarcue, `euvres ' O1250), Momulus.
I) "te)liaiuis U_;. v. Kappov.
1!
) >loii_sii Ral. li*. '. 9, . X Dlinii li*. '''. 19. X >u)% ?huc_dide OH'. ), "icuii: au
trecut n "icilia, cam cu .!! an nainte de )rima imigrare a [recilor n acesta insula,
adec% cu vre o 1!!! an a. Chr.
Q) CiceronisG)ist. ad =lt. b'H+ =ntonius fiEit legem...........cua "i cui i ci ves Momani .
avuse o-dat% aceeai origine, aceea lim*%, acelea locuine i acelai
nume comun.
n )%rile meridionale ale insulei, Dliniu amintesce rul numit R ir mi-
nium I)8 '
a
Dh'list 'jpN+>6

), de sigur o vale locuit% n tim)urile )re-


istorice de o gru)% nsemnat% de )%stori ariml.
>u)% cum vedem, tri*urile arimice ale )eninsulei italice ne a)ar la autorii
vechi su* diferite numiri dialectale.
De *asa elementelor, de cari am vor*it mal sus, noi resum%m si recon-
stituim aici aceste numir: su* urm%tdrele forme+
n Gtruria, vechil =rim erau numii Mam nes1 n Fm*ria, =rimini i
=rrnuni1 n )%rile de sus ale ?i*rulul, Mum ones si Mum ores1 )e
cele s)te coline ale Momei, Memones, Me m ores, =rchemones i
=rche m ores1 n Yaiu Mamnes, Me m i
.
), Momi i Mumi1 n Yu-
cania, Grimones O=rimones)1 r n "icilia, R ir m in i seu Rurmini.
n fine mai esista n 'talia de mijloc i forma archaic% de Mumi n i , du)%
cum. acesta rsulta din numirile divinit%ilor Ju)iter Mu minus
0
), >ea
Mumina
U
), )recum si din numele locurilor vicus Muminalis
4
), ficus
Mum in al i s
2
) seu Mumina ficus
5
).
1!. <igraiunile =rimilor n 0@racia.
? h r a c i a, n tim)urile )rimitive ale istoriei, cu)rindea din )unct de vedere
etnografic ntreg nordul Guro)ei de asu)ra ?hessalie si G)irulul.
6acedonia era considerat% numai ca o )arte a ?hracie:
9
)1 r Rerodot
scrie, c% ?roiani, n tim)urile lor de )utere i m%rire, cucerise ?hracia ntreg%
)#n% l#ng% snul ionic
1!
).
3) Pllllll li*. '''. 1). ).

) 3ragm. Rist, grace. '. 154. fr. 5.


<) Cf. C. '. Y. vol. '+ 6. M a m n iu s Onr. ,21) i C. Memis X Memius Oar. 904).
0
) =ugustin$ Civ. >ei, li*. H''. 't.
') =ugustin$ Civ. >ei, li* 'H. 11.Xfnrro.Y. Y.li*. ''. 11. ,1 divae M u m in a e sacellum. X
Cf. Ci cero, P. >. l i *. '. 9 + Momana Juno, h. e. cuae a* Momani s et Momano
r i t u cole*atur.
Q) "eEtl Gufi >o reg. ur* Momae. H''.
-) Fi1li Ji*. '. 0 . X Ya ?acit, =nn. b'''. ,5+ Murainalis ar*or.
X) .1idil 3ast. ''. v. 011.
g) ?ecatae fragm. 11,.
Q` ?erodoti li*. H''. !.
n )%rile de nord, "c_i erau considerai de asemenea ca un )o)or
de ori gine thraci c%
l
).
BPaiunea ? h racilor<, scrie Rerodot, 7este, du)% 'ndieni, cea ma mare
dintre tAtc naiunile lumi:, i dac% aceti ?hrac: ar fi su* domnia unul singur
om, seu dac% se ar )ute nelege ntre deni, e ar fi nenvin si cei ma
)uternici dintre tAte )o)Arele. 'ns% acest lucru e im)osi*il se se nt#m)le
vre o-dat%, din care causa e: sunt sla*:. >u)% diversitatea regiunilor, n car
locuesc, e )drt% nume diferite, ns% cu toi au aceleai moravur si aceleas
instituiun<

).
>in )unct de vedere al originii etnice, vechile )o)ulaiun ale ?hracie
a)arineau a)rci)e n total familie arimice.
Romer amintesce n 'liad% )e un Migmus O?f_j=Cv), care alergase n
ajutoiiul ?roianilor, eE. W%+WN.0% l)ix,qbaEo1, adec% din ?hracia, unde )lugul
scote gli mari i grase de )%ment
a
). 'n alt loc Romer caracterise;% regiunea,
numit% KN) ffNE?) ufNi)7:8ba] ca )j'Hj) xbfjbtov, mama oilor
0
), X cuvinte car n
nic un ca nu se )ot a)lica la ?hracia de l#ng% 6area ege%, ci numa: la
*asinul cel vast, fertil i avut de turme al >un%rii de jos.
Fn alt rege din tim)urile lui =lesandru cel 6are, care domnise )este
?ri*alli din )%rile de a)us ale 6csie, )ort% la istoricul =rrian numele de
"irmus
,
)1 un nume, care, din )unct de vedere al etimologiei, este identic
cu M i mus, ns% cu trans)osiiunea lui a O V 'rmus) si cu ." la nce)ut ca
as)iraiune dialectal%.
Dausania ma amintesce )e un rege al?ursenilor, cu numele =rimnestus,
care cel de #nt#iu dintre *ar*ar, a trimis darur )iese lui Joe din `l_m)ia
4
).
>ac% acest =rimnestus domnise )este ?_rseni din )%rile de res%rit ale 6a-
cedoniei ORerod. '. ,2), ori )este ?raui seu =gath_ri de la Car)a, nu
)utem sci. Dro*a*il, c% nic Dausania nu )utea se ne s)un% ma mult.
>e asemenea afl%m la "uida o amintire des)re un QG)xuov A l=a?fqv
fiaoibeo
2
), care tr%ise n tim)ul lu >ariu i domnia )este insula Yemnos
situat% l#ng% t&rmuri: de sud a: ?hracie
5
).
') "tc)li.inus U_; + ]v.4.-a$, G-H`W Wpv.ov.
-) Rerodoti li*. H. ..
.
) 'lomcrl ''. bbH. 05,. X n tim)urile romane un centurion din 6esia inferidr%
)ort% numele de Y. 6essius M im us OC. '. Y, '''. nr. 20!). B) Romeri 'Y, b'. v.
.
,
) =rriaiii >e eE). =leE. '. 0. 4. B) r.-iusiiiilae li*. H. 1. ,. ') "uiilne YeE., v.
'{DJJ.CrH'`j EB)i.
5
) >iod. li*. b. 19. 4. X 3ragm. 'list. gr. '''. 40.. .!.
Fn Moemetalces este rege al ?hracilor n tim)ul lu: =ugust i un
ait Moemetalces n tim)ul lui Caligula.
>u)% cum vedem, diferii regi a: ?hracie:, unii din )%rile de sud, alii
din )%ri'
4
a
e

nor
d
a
'
c
Remului, )ort% nume arimice, nce)#nd nc% din
tim)urile antchomerice.
3a)tul n sine e destul de remarca*il i are dre)t fundament o vechia
tradiiune istoric%.
Megii ?hracie:, du)% cum ne s)une Rerodot, adorau ntre toi dei: ma:
mult )e '-G)irfj O
]
GOHzj.2jv), )e care-1 cosiderau tot-o-dat% ca nce)%toriul dinastiei $
or I). Gste acelai Rermes, numit i Rermias, Rermaon, Rerman i =rmis, )e
carc-1 vedem re)rsent#t )e monerele "armi;egetuse, identic cu =rmen,
)%rintele divin al Rerminonilor din [ermania, cu 'G)jrfj O6)jrjv) numit i
3aunus, regele cel mitic al =*origenilor, i cu `r m an, ce figurera )c
monetele 'lergeilor din Ris)ania.
Ca descendeni din Rermus se mai considerau 3ili) '' al 6acedoniei i
fiul seu =lesandru cel 6are. =m(ndo: acest: reg: ntre*uine;%, )e unele
monete ale lor, monograma N-, une-or cu efigia, alte ori cu atri*utele lui
Rermes

).
=celeai tradiiun genealogice se )are c% le avuse i familia cea )uternic%
rom#n% din ?#rnova, care nfiinase i renfiinase im)eriul rom#no-*ulgar.
` cronic% armenesc% )retinde, c% m)eratul rom#no-*ulgar "a m ui l
Oa. 924 X1!10) ar fi fost de origine =rmean
.
). Rasdeu crede, cu tot
dre)tul, c% n'a fost =rmean, ci =rm#n, cum se numesc 6acedo-Mom#ni.
Poi ns% mai adaugem aic:, c% un fiu al lui "amuil numit B=rmnul< se
chiema Moman Oa. 1!1,), c% un ver al acestui "amuil are numele de =r-
monius
0
), i un fiu al m)&ratulu: Detru ', se chiema de asemenea Moman
,
)
O924X1!!).
'n numirile de localit%i afl%m de asemenea urme im)ortante des)re esten-
siunea tri*urilor arimice )e teritoriul ?hracie:.
'ntreg% regiunea cea fertil% dintre Rem i =driano)ol )ort% )e ta*ula Deu-
tingerian% numele de Mimesica g)1 o numire geografic% de origine etnic%,
ca i =remorica, Uelgica etc.
') Rcrodoti li*. H. 2.

) 6ionnet >escri). d. med.+ ?om. H'. )i. Ybb. nr. . 0. 9. ) 6% tei L de Gdcssa,
a). Rilferding, [csch. d. "er*en und Uulgarcn, Uaut;en,
). fii. ORasdeu, Gt_m. magn. ''. 12!,). I) den;el,
Cod. di)l. =r)ad. cont. H'. 9.
s
) dcrtncr, = ^A;)^ori
dls;lkv ural^odi"^, ). 1., 10,.
4
) ?a*. Deut. "egm, H'''.
..
De drumul cel mare al ?hracie: de 'a 3ili)o)ol c%tre =driano)ol afl%m
n tim)urile romane doue localit%i cu nume arimicc, una Mam lu m
1
)
si alta Mhamae Omutatio Mhamis), ast%-d Rarmanli

). n a)ro)iere de
muntele =thos esista un vechiu ora numit bs)jiubia si 'G)aobia, amintit
nc% de Recateu n sec. H'. a. Chr.
s
), r )e castele meridionale ale ?hracie:
se atnintesce Mum*odunum, situat ntre rurile Pestus i "tr_mon
0
).
>u)% cum vedem, regiunile din )%rile meridionale ale Remului, unde
domnise o-dat% `dr_si, )o)orul cel mai civilis#t i mai )uternic al ?hracie:,
ne )resint% un strat forte vechiL arimic, nu numai )e v%ile 6%ritei OGie*rulu:)
i ale ?unge O?on;us), numite n tim)urile romane Mimesica, dar si )e
gru)ele cele muntAse de l#ng% 6area ege%.
Henim acum la o cestiune im)ortant% a geografiei )reistorice.
nc% nce)(nd din sec. H, ntreg im)eriul roman oriental se ma: numia
si Mom#nia, gr. ?qaavc'a
4
)1 un termin geografic, ce-1 afl%m ntre*uinat
)entru im)eriul constantino)olitan n tot cursul evului de mijloc, la cronicari,
n *ulele Da)ilor, cum i n actele oficiale ale statelor de a)us
4
).
`riginea aceste: numiri este n tot caul )o)oral%, ns% forte vechia. Ga nu
este nici )olitic%, nici literar%.
` )rcids% indicaiune n acesta )rivin% o afl%m la Hirgiliu. 'n Gneida
sa, care se ocu)% cu )rimele tim)uri ale istoriei romane, densul amintesce
doue regiuni mar geografice, ce erau destinate ca moscenire )entru des-
cendenii lui Gnea, una su* numele de regn uni ' t a l i a e i alta su* nu-
mele de Momana te 11 us
2
).
Pumele de e r a rumic% OMum seu Mutn-ili) a rernas, )rin tradiiune,
la )o)ulaiunile =siei anteriore, ca o numire geografic% )entru )eninsula
*alcanic% chiar i du)% c%derea im)eriului *_;antin, nc% n )rimele tim)uri
ale domniei turcesc$ dincAce de Reles)ont, ?hracia, 6acedonia i 6esia aveau
numele comun de Mumili, sL Mumelia1 r n sec. blb-lea, marele gu-
1) ?a*. Deut. "egra. H'''. .

) 'tin. Rierosol. ). 49+ mutatio Murn*odona.


.
) "t e)h. l @N. v. "V- )). ubl v. . X ?omasch4^ n "i t ;. - Uer . bC' b Ud. 02,.
0
) ' t i n . Rierosol. ). 50.
s
) Chr)n. ' da i i a. 9,+ Car)orum gens uni vcrsa i n Mom#nia se tradi di t. X
Jornandis [et. c. ,+ Hcsegothae...........legates ad M om an i a m direEcre, ad Halentcm
im)eratorera . . . ut )artem ?hraciae, sive 6oesiae . .. si i l l i s traderet ad colendum etc.
X6alalae Chronogr. li*. bH' ). .25.X>u Cange, [loss, med. lat. v. Mom#nia+ Uroro)tonus
in Michardo '+ Ca)ut Mum#ni a e est civitas Constantino)olis.
B) 3ejr, Cod. di)l. '''. 7. !0. 112. X6on. [erm. "". b'H. 44!.
') firgilii =en. 'H. 20X24+ =scanium surgentem, et s)es hcrndis Juli Mcs)ice, cui
regnum ' t a l i a e Momanacue t e l l u s >e*entur.
rn%ment
a
j M
F
melie: mai cu)rindea i regiunile de sus si de mijloc Ble
=l*aniei de ast%-d
7
).
n )%rfile de res%rit ale ?hracie, vechia )o)ulafiune arimic% - )%strase
caracterul seu naional )#n% )e la nce)utul sec. b'H-lea.
n tim)urile m)eratulu =ndronic Daleologul O15X-1.5), du)% cum
scrie Dach_mer, Ulachi din ?hracia se ntindeau delk su*ur*iele Con-
stantino)olulu: )#n% la U_;ia i mai de)arte. =ceti Ulach locuiau mai mult
n inuturi rnuntdse1 erau omeni de)rini n arme, avui de turme i cired
de vite si se nmulise n nume'r at#t de considera*il, nc#t ins)irau ngrijiri se-
riose, c% se vor alia n contra im)eriului cu "c_fi de 'a >un%re OMom#nit lu
Uasara* cel 6are), avend acelai mod de vief% i )ro*a*il aceeai origine.
")re a nt(m)ina un ast-fel de )ericul, m)&ratul =ndronic a credul, c%
lucrul cel ma nimerit este, se str%mute )e acest )o)or, de )e continentul
de a)us n cel de res%rit, dincolo de Relcs)ont, )e ermuri =siei, dar tot-o-
dat% se le sleiesc% i )uterile materiale, )rin diferite eEtorsiun, ca nu
cum-va cunosc#ndu- forele, de can dis)un, ei se devin% )rea audac.
=mAndoue aceste lucruri, ne s)une Dach_mer, s'au i esecutat a)oi cu o ri-
gore estrem%1 s'au aruncat asu)ra lor tri*uturi imense, cari s'au i ncasat cu o
severitate ne mal audit%. "ateliii administraiunil grecesc$ silir% )e aceti Ulach
ntr'un mod nemilos se )lece numai dec#t dincolo de Reles)ont1 ast-fel c% el
aii )erclut o mare )arte din averile, )e cari nu le )uteau trans)orta1 s'a mal
nt(m)lat, ca acesta str%mutare a lor se esecut% su* as)rimile iernel, n c#t
a )rit o mare )arte din omeni si din turmele lor

).
Dach_mer numesce )e aceti vechi locuitori a: ?hracie Ulach1 ns%
numele lor naional a fost M#mi, M#m ni i =rm#ni. =cesta rsulta i
din descrierea geografului ara* 'drisi Ofinele sec. b''), care amintesce ntre
/umla i "liven un ora nsemnat cu numele de = s e r m n ' i o alt% lo-
calitate, situat% ntre /umla i =nchial, cu numele de 3remniac
.
).
6al rsulta, n fine, din m)rejurarea, c% diferitele gru)e rom#ne din
') Ya =ra*i i la alte )o)Are orientale, terminal geografic de Mum s9 M u m - i l i
Owera Mum), avea, n ce )rivesce )%rile Guro)ei, doue semnificaiunl. Ca numire general%,
Muin cu)rindea n regiunile Guro)ei+ teritoriul ")aniei, 3ranciel, 'taliei, [er-
manie-, Doloniei, Uohcmie i, =nglie-, Fngariei i ntreg% )eninsula *alcanic%.
n
Darticular ns%, su* numele de Mum, sL Mum-ili, se nelegeau )ro vi n ci ele euro)ene
su)use dominaiuni turcesc. n fine, n sens mai restrins, Mum, seu Mum-ili,
era numele, ce se a)lica la ?hracia i [recia OCantemiru, 1st. im). otom. Hol. '
OUucuresc 1524), ). 2. 0,. 1!1.

) ''acli_mcris >e =ndronico Dalaeologo OGd. Uonnae) li*. '. 1!4.


s
) ?omnsclic^ n "it;ungs*eiichte, Cb11' Ud. ). .!1 X .12.
6acedonia, ?hessalia, G)ir i =l*ania de mijloc se ma: numesc i ast%-d
=r m#n , =r %m#n i =r %men
J
) .
>u)% tradifiunile vech grecesc, originea geografic% a )o)ulaiunilor thrace
era din )%rile de nord ale )eninsulei Remulu. n genealogiile )o)orelor
antice, ?hracia ne a)are ca o fic% a rulu `ceanos, seu a ' s t r u l u .
11. <igraiunile =rimilor n 4llJria vec@ia (aascia, Zama).
aascia.X 'n evul de mijloc, ntreg teritoriul 6esie: de sus, a)rA)e acela?
cu al "er*ie de ast%-d, )ort% numele de Mascia

), Masia, MaEia, Massa,


Masa, terra Mac_
.
), ung. M#c;-ors;#g.
Hechimea acestei numiri geografice, o )utem urm%ri )#n% n e)oca roman%.
Fnul din cele mai nsemnate orae ale 6esie: su)erire, situat )e er-
murele dre)t al >un%rii, n fa% cu Calafatul de ast%-d al Morn#nie, )urta
numele de Maetiaria, Metiaria, Mcciaria, ?aCa)ia B), ma t%rdiu Colonia
Fl )i a Mat i ari a.
>u)% )%r%sirea >acie traiane, oraul Metiaria devine ca)itala >acie ri)ense,
care din )unct de vedere al administraiuni )olitice, se ntindea de l#ng%
Cu))ae O[olu*a) )#n% l#ng% rul Ftus OHid), 4r s)ie med%-di )#n% l#ng%
Ualcani de a)us.
?ocmai acesta im)ortant% regiune a >acie aurelianeX unde Matiaria
avuse o egemoni% )olitic% i religids%, unde elementul rom#nesc formc;%
i ast%-d majoritatea X ne a)are )e charta lu: "*astian 6unster din 1,,!
cu numele )articular de Mascia.
Ca estensiune geografic%, Mascia din evul de mijloc cu)rindea ntreg
teritoriul 6esie: de sus i o )arte a 'll_rie )#n% l#ng% frontierele >almaiei.
n aceste tim)uri esista ntre Mascia i "er*ia o deose*ire geografic%
i etnic%.
"er*ia vechia nu era "er*ia de ast%-d.
=dev&rata "er*ia cu)rindea numai un mic teritoriu situat n )%rile meri-
dionale ale Uosnie si care constituia din )unct de vedere )olitic o sim)l%
de)enden% a Mascie.
' ) deigand, >ie =romunen, ''. )ag. H'''.

) >cnsuianu, >ocumente, ''. ,. ,. 1,4.. G). Heraniu+ "erv i a olim nune Masei a . X
?l i uroc;, D. 'H. .,+ "erui ae regnum, cuod commun$ voca*ul o Masei am vocant .
.
) >cnsui f l i i u, >oc. '. . 45. 1.29. X Dr es*_t er >i ocl eas, c. 9. 1,. X Dhi l l ))i do
>' vcr s i s "i t us M%gu i i , ). 1.1. X = non. Uel ae r eg. not ar i us , c. 0,. X 3ej r , Cod.
di )l . Rung, )assi m. X dcn;el , Cod. =r)ad. cont . ?. H. 152. 195 et )assi m.
0
) r t ol emael O Gd. >i dot ) , '' '. 9. .. X Ri er odes ). 4,,. X C. ' . Y. voi . ' '' , ). 1!!.
Ya a. 195 Da)a Uonifaciu H''' face anume deose*ire ntre "er*ia, Mascia,
>almaia, Croaia i Uosnia
+
) 1 r la anul 100., "tefan ?onna sa intitule;%+
P`" "te)hanus >. [. Masciae, "erviae, Uosnensium seu 'll_ricorum, Dri-
rnordiae, )artium >almatiae, Cor*aviae etc. reE +).
n ce )rivcsce )o)ulaiunea Mascie: vech:, acesta ne a)are, n cronicele
s
i n actele oficiale ale a)usului, )#n% )e la mijlocul sec. blb-lea, su* nu-
mele tradiional de+ Mascii, Masciani, Masceni, Massiani, Massen_
.
),
germ. Ma;en, M%;en, Mait;en, Mat;en, Mai;en i Mascier.
>in )unct de vedere istoric, noi avem aici aceeai numire etnic%, su*
care figure;% n tim)urile romane Maeti seu Mhaeti din Glveia, a: c%ror
descendeni sunt ast%-d Momanci din districtul [rau*iinden n ?_rol i
din Yom*ardia de nord
0
).
Ya aceeai familia cu Meii din =l): a)arineau i vechil Gtrusc, carif,
du)% cum ne s)une >ion_siu din Ralicarnas, se numise n )rimele tim)uri
ale istoriei italice Mas en na e
,
).
>in )unct de vedere al etimologiei, terminul geografic de M a s c i a este
numa o sim)l% form% dialectal% n loc de Mams ci a, du)% cum diferite
localit%i de )e teritoriul >aciei vechi mai )ort% i ast%-di numele de Maca,
o sim)l% a*reviaiune n loc de M#msca
4
).
De o inscri)iune roman% din 'glia afl%m numele )atronimice de Ma-
scanius i Mascania
2
), i care ne indica )e un Mas can us ca autor
al acestei familie.
Fn rege al ?hracie: din tim)ul lu: =ugust )urta numele de Mhescu)oris
i Mascu)oris1 un nume ce cores)unde din )unct de vedere al etimologiei
i al nelesului la forma latin% Masci-)uer, adec% fiul l u i Mas c u. Fn
frate al acestui Mascu)oris se numia chiar Mas c us
5
).
') deu;el, Cod. =r). cont. ?om. H. 152+ 195+ Uonifacius etc............in )arti*us.............
"ervi e, Masi e, >al mat i e et c.

) Dcs t _, =; el t i i nt vdr m. ' ' . .0.. 100.+


.
) Dres*. Bioclcas, c. 0,.X6on. Run g. Oe)oca regelui 6athia) '. 09-,!.XCod . d i )i.
=ndcg. Y 4.9.1.11.XChron. >u*nicense.c. !2.XRasfleu.Gt_ra. magn. 'H. ). CCbbb.
0
) Mci erau considerai i de Momani ca )o)or ill_ric. Cf. =))iani >e re*. 'll_r.c. 9.
J C% termini de M#scian OMiscian) i = r i m a n erau omogeni i aveau la cel vechi
acelai neles, o )ro*;: doue manuscrise ale lut >ion_siu Der OGd. >idot) v. 5,, unde n
oc de a)iziavGOov ?s)uaviuv ne a)are varianta de u)isfl-evh:uv 3e)jiavdiv. =ici e)itetul de
e)'s"-sves, cu sensul de valde ro*ust i, ne indic% )rin lorma sa i )e [ermani ca un
)o)or r i s c i a . n .
4
) >ion_sii Rnlic. li*. '. .!.
') C. '. Y. voi. ''', nr. 4!..
Q) =)uianl >e *ell. civ. li*. 'H. 52.
` deose*it% im)ortan%, n ce )rivesce originea istoric% a acestei numiri,
! )resint% fa)tul, c% n )eninsula *alcanic%, terminul de Mis c ia n i a fost
tot-de-una sinonim cu terminul de Hia si
1
). n chrisovul m)eratulu? >uan
din a. 1.05, [&p?i_ia?ii este un sat rom#nesc de l#ng% D r i ; r en

), vechia
reedin% a arului >uan.
` )arte nsemnat% a comitatului Dosega din Croaia, aa numit% BHa-
1 a eh i a mic%< mai )urta n evul de mijloc i numele )articular de
Mascia
.
).
` alt% Mascia se afla l#ng% frontariele de sud-vest ale "er*iei de ast%-d,
se caracterise;% n )articular )rin gru)a de muni numit% i ast%-d Maca,
)rin rul, valea i terguleul Maca, la Constantin Dor)h_rogenitul Masa. =cesta
regiune frumds% a "er*iei vechi )urta n evul de mijloc numele de "tara-
H' a s^a. 'n acesta Mascia seu BHalachi%-vechi%<, esista du)% cum ne s)un
)oemele s(r*esc:, una din cele mal )iAse i ma monumentale *iserici nu-
mit% lania
0
). =st%-d Halachi%-vechi% forme;% un sangiac administrativ al
?urcie1 ea )ort% ns% i numele tradiional de Mascia. Ca)itala acestui
district este Povi*asar sL leni)asar.
>iferite localit%i ale 6esie de sus ne a)ar i n e)oca roman% cu nume
vechi arimice.
'n >acia mediteran% se afla Momesiana O?a*. Deut.), numit% n 'tine-
rariul =ntonin Memesiana, la Droco)iu .Mumisiana, n tim)urile lu
Justinian, oraul Memesiana Osituat, unde se afl% ast%-d =^-Dalanca) formase
ca)itala unui im)ortant district militar,KB M eg i o M e m e si en s i s <, aven d
9 castele i turnuri de a)%rare. Y#ng% " e r di ca. Oast%-d "ofia), ca)itala
>aciei mediterane, Droco)iu amintcscc castelul Mom#nia. De valea ?imo-
culu se mai afla n tim)urile romane si castelul Momulianum OMom_liana),
unde a fost n%scut i nmorm(ntat m)&ratul [aleriu1 r l#ng% >un%re n
fa% de Dalanca-nou% ma: su*sista i ast%-d ruinele unui vcchiu castel, numit
n cursul evului de mijloc Mam
4
), n tim)urile nostre Mama.
n fine, n a)ro)iere de vechiul "irmiu O6itroviW), unde se n%scuse m)erai
=urelian, Dro* i [ratian esista i ast%-d un or%el, ce )ort% numele de M u m a.
Mesum%m+
ntreg, teritoriul 6esie de sus ne )resint% si n cursul evului de mijloc
....-) na;iiaclc, Uosnia Ovafa,. 154) ). !X1 + esistono in Uosnia tre na;ionalitk............
i ?urchi...........iYatini Odenominati anche nrstjani) ciou i cattolici1 ed i "er*ian$
Odeti Miscani e dis)regievolmente H.lasi), ciou i greco.-orientali. '

) Chr i s ovul i m). >u an, a. 1.05 O Ras deu, =r ch. i st . ' ' ' . 90. 9,) .
.
) Pe!t@ =; cl t unt . v#rm. ''. !4X!2.
0
) Tal1J Hol^sl ieder der "er*en, M O154), )1 19.
,
) Jireee^, >ie Recrcsstrasse v. Uelgrad nach Constanii, -)el, )
1
Q
esturile une: )o)ulation$ vech: )elasge, ro*uste, r&s*oinice, cu moravuri
. j
e

cu
su)erstifiun i credine religiose antecretine, cutrier#nd muni i
%ile cu turmele i cu ergheliile sale ntocmai ca n tim)urile archaice, i tr%ind
du)% anumite legi tradiionale, ce nu erau nic romane, nici greccsc:, nic:
slave. =cetia sunt aa numiii Masc: sL Hlach:, )e cari i-au r%rit
res*oiele rom#ne, si n urm% i-au cutro)it i sufocat valurile invasiunil slave.
aa&na. X n evul de mijloc, Uosnia i o mare )arte a Reregovinc'
)urtau numele de Mama
J
)1 un termin geografic, ce ne indic%, c% acest
teritoriu al 'll_rie: Bromane< sL B*ar*are<, a fost in tim)uri de)%rtate
locuit de o )o)ulaiune ar im i c % .
Recateu, care tr%ise cu 2!X5! ani nainte de Rerodot, amintesce n )%rile
'll_rie: un ora cu numele de ` r g o m e n a e

).
` tradiiune )o)oral% din Uosnia ne vor*esce de asemenea des)re un
faimos ora din )%rile acestea, numit Grmenia
.
), care ar fi avut
15.!!! case i se afla situat s)re sud de "araievo, )e Crmuri >rine:, unde
este ast%-d [ora;da.
Y#ng% frontierele de nord-vest ale Uosniei se afla n tim)urile romane o
vechia localitate numit% n geografia oficial% M o m u l a O?a*. Deut.).
")re res%rit de "araievo, se ridic% muntele cel legendar al Uosniei Mom#nia
Dianina, unde, du)% cum ne s)un c#ntecele vechi ser*escl, )etrecea o-dat%
eroul rom#n Povac cel *&tr#n eu fiul seu [rui% i cu fratele seu Madivoiu
0
).
Fn alt munte al Uosniei, de l#ng% Costainia, este numit de M o m a n o * r e g,
r n )%rile de sud ale 6ontenegrulu, n a)ro)iere de >ulcigno, se nal%
figura cea im)osant% a muntelui M u m i a, care n geografia lui Hi*iu "e-
cuester Osec. HXH'') ne a)are su* numele de Mhamnusium
4
).
'n fine, n )%rile de sus ale Reregovinel, valea cea ma: frumos%, si ma
fertil% se numesce si ast%-d Mama.
?ri*urile arimice au im)rimat, du)% cum vedem, n tim)urile )reistorice
numele lor la diferii muni, rur i v%l, )e unde necesit%ile viee )astorale
le-a f%cut se se aede cu casele, cu s%laele, coli*ele i turmele lor.
Hlachi )%stori al Uosniei si al Mascic' ne a)ar adese-orl amintii n do-
cumentele medievale ale Magusel su* numele de Hlachi rgis Uossine,
Hlachi domini im)eratoris O"clavoniae), r cel din Reregovina su*
') >cnsniairu, >ocumente. Hoi. ''. ,.1,4., ). ,+ Mama est cuae nune Uosna dicitur.

) Rccatael fragm. 1,.


') "it;ungs*er. d. dien. =^ad. Dhil.-hist. Cl. bC'b Ud. ). 550.
0
) [erhard's [es%nge der "er*cn O1522), ). 14!.
#) M iese, [eogr. lat. min. ). 1,2.
numele deHlachi de terra C h el m o, i Hlac h i "andaliHoivodae etc. ').
Pumele cel vechiu al )o)ulaiuni )astorale din Uosnia i Reregovina se
vede a fi fost Mam, Mum: i =rm#n:, du)% cum rsulta din numirile
to)ografice de `rgomenae, Grmenia, Mama, Mumia i Q` ) xi o T

), seu
H r % m n documentele s(r*esc:
.
), o localitate situat% s)re res%rit de ?re*inie.
=cesta o confirm% i cronicariul dalmatin din sec. b'', Drcs*iterul din
>ioclea, c% n tim)ul invasiuni: Uulgarilor, aa numii 6orlac din munti
Uosniei, a: >almaiei i Croaie, se numiau Moman
0
)1 de sigur numai o
form% latinisat%, a unu nume )o)oral ma: vechiL.
1. <igraiunile =rimilor n /lada.
>iferite localit% ale ?hessalie, ale Glade )ro)riu dise, i Delo)onesulu
)ort% nc% din tim)uri forte de)%rtate nume a r i m i ce.
n 'liad%, Romer face amintire de un ora cu numele
H
!)zo.lvtov, situat n
?hessalia l#ng% v(rfurile cele nalte ale muntelui ?itan
U
).
Ya Recateu afl%m n ?hessalia o localitate cu numele grecisat de Gi8)-
jisvat g). Dliniu vor*cscc de doue orae ale ?hessalie, cu nume arimice,
unul `rchomenus i al t ul Rormenium
2
)1 4r "t ra*o ami nt esce n
?hessalia un '`ojivYov seu '`)u-evYov
5
) l#ng% snul Degasetic, un '=)1j.sviov )e
drumul dintre Dherae i Yarisa i al treilea ora cu numele de 'G)ujiva l#ng%
marc
9
), )ro*a*il unul i acelai cu G9)uavac, din geografia lui Recateu.
') =rchiva Maguse:, =n. 1.41. 10!.. X Cf. Jirece^, >ie dlachen in d. >en^m.
v. Magusa, ). . secc.

) Cons t ant i ni Dor )h_r . >e adm. i m). c. .1.


.
) Cf. >anicic, Mjccoi^.
0
) Dres*_ter >loclcas, c. ,+ totam )rovinciam Yatinorum, cui illo tcm)ore Momani
voca*antur, modo vero 6oroulachi, hoc est Pigri Yatini vocantur. XYucio, Rist.
di >alm. OHeneia 1420), ). 29+ Grano detti H'achi,o6orlacchi in cuel tem)o O1.4)
li Dastori dlie montagne, chc diuidono la Uosna dalla Croatia. X 3eliE Detanlius
O"chqandtncr, "". rer. hung. '. 545) + Halachi montana Oincolunt), genus agreste ho-
minum, hi gregi*us tantum )ollent et armentis. X 6a: not%m aic, c% )e teritoriul vecin
al Dannonie: se vor*ia o lim*% )o)oral% roman%, seu latin% vulgar%, nc% n tim
)urile lu =ugust, seu nainte de su*jugarea definitiv% a acestei )rovincie. Cf. %ellcii
Datere. ''. 11!+ 'n omni*us autem Dannoniis linguae..........cuocue notitia Momanae.
,
) Roi ncr l ' ' . ' ' . . 2.0.
c
) Rccat aci f r agm. 111.
K' ) Dl ini i li*. 'H. 1,. 11 14. 1.
5
) "t r a*oni s l i *. ' b. ,. 151 b' . 0. 5.
<) "tr a*onis l i*. ' b. ,. .
Fn alt ` r c h o m e n o s O'`)_cavd1) se afla n tim)urile troiane n Ueoia,
situat )e ermurele lacului Co)ais I), ntemeiat, du)% cum se s)unea de un
retre cu numele de `rchomenos

). =cest `rchomenos al Ueofie devenise n


tim)urile )elasge unul din cele mai avute i mai cele*re orae ale Glade.
C#nd =gamemnon trimite )e Fl_sse i )e =iaE n ta*&ra lu: =chile, ca
se-1 ndu)lece a lua )arte activ% la r&s*oiL n contra ?roianilor, acesta le
r&s)undc, c% nu va renuna la m#nia sa, nic chiar dac% =gamemnon i va
da tute averile `rchomenulu din Ueoia i ale ?he*e din Ggi)et
.
).
=far% de `rchomenul, cel avut de aur al Ueoie, Romer ma: amintesce
aici nc% o alt% localitate cu numele de 'K=pJ.J.b )ro*a*il n form% )o)oral%
)elasg%
c
=)ziv2@ O=rmen:), du)% cum rsulta din cuvintele lu: Romer+ oG ?'kjj.c)'
Q=)a' uvxj.ov?`
0
).
Fn comandant al cet%enilor din Dl%tea Ueoie, n lu)tele cu 6ardoniu,
O029 a. Chr.) are numele de '=)Gjivec?ot
4
).
Fn ni treilea ora str%vechiu cu numele `rchomenos se afl% n =r-
cadia, construit i fortificat )e v(rful unu munte
4
). =cest `rchomenos
are la Romer e)itetul caracteristic de ?tobA),?jboT, adec% avut n turme de o ').
` alt% localitate din =rcadia ne a)are la "te)han U_;antinul su* numele
de M ham n us
5
).
Delasgi din =rcadia adorau )e un v'jc EIDx
Ja)v

9
)i )ro*a*il una i aceea
divi ni tate cu Ju)it er Mu m in us al Momani lor i cu Ju)i ter armunos
din religiunea vechia a Fm*rilor.
'n fi ne, un al )at rul ea ora numi t `rchomenos se afl a n Gu*ea,
si des)re care face amintire "tra*o
1!
).
4n =r go s, afar% de cele doue cet% f%imose c_clo)ice, 6_cena i ?ir_nth,
mai esist% nc% un ora str%vechiu situat l#ng% mare, numit 'G).jj.lov2C, nte-
meiat, du)% cum ne s)une Dausania, n tim)urile mitice de un aa numit
'G)juuv. 'ntreg% )artea meridional% a acestei )rovincii, se numia 'G)jJF`v?j,
r snul m%rii din a)ro)iere _.obro 4 'G)jj.'.oviv.AT
1@
).
I) Romeri 'lias ''. v. ,11.
#) =)ol l oni i Gh. 11. 4,0. 1!9.. X n geneal ogi i l e ant i ce, `rchomenos a)are ca un
ne)ot al l u Del asg O =)ol l odor i Ui *i . ' ' ' . 5. 1) .
.
) Romerl 'l i as 'b. v. .51.
0
) Romeri 'lias, ''. v. 099.
,
) Daasani ae l i *. ' b. 0. . X Rer odot i l i *. ' b. 2.
') Dausaniae li*. Hl''.s.".-=)ollodorl Ui*i. li*.'''. 5. l.-3ragm. Riat. gr.''.02,.fr.4.
') Romeri 'lias ''. 4!,.
5
) "te)hanas Uj';. v. Gb.
`+H
gFC.
Q) aausaniac li*. H'''. 1. l.
1!
) "tra*ouls li*. 'b. . 0.
Q) ''ausimiae li*. ''. .0. ,. - "trn*onls li*. HJ11. 4. ..
G)ei:, car: locuiau n )%rile de nord-vest ale Dclo)onesulu:, n )rovincia
Glis, ma aveau i numele de Q`)fjuvoct
J
). Romer amintesce aic oraul numit
'?)jj,WH2j

). n tim)urile lu "tra*o acesta localitate nu ma: esista, ns% munii


din a)ro)iere ma )urtau nc% numele de '`)jFva i '?)zuva
s
). 6a not%m aic,
c% n )%rile de res%rit ale )rovinciei Glis nce)ea culmea cea f%imos% de mun,
numit% Gr_manthus, ce des)%ria =rcadia de =chaia.
Fn frate al *etr#nulu Pestor din D_los On 6essenia) are la Romer nu-
mele de b)oz.u'oc 7I).
De teritoriul = t ti cei se afla or%elul numit Mhamnus, cu tem)lul
cel renumit al Pemeei, care, du)% cum s)uneau tradiiunile, a fost o fic%
a *&tr#nulu `ceanos )otamos seu 'strulu
4
). ` alt% localitate a =ttice ne
a)are la "te)han U_;antinul su* numele de
r
'=)u.a, la "uida
r
'l)zj.oc
c
).
3ormele de '`)jEeviov, '`)jEvtov, '`)iv.vat, '`)'NoiiGvT, Go)-jiiGvai, 'G)v.ivf@ si
?))-cHNj, ce ni se )resint% n to)ografia istoric% a Glade, sunt de fa)t numai
sim)le variaiun de )ronunare si de ortografia. Gle se reduc, n ce )rivesce
derivaiimea etimologic%, la numirile etnice ma vechi, ns% si ma corecte,
de =r meni , =r m i n i , =r ot neni , =r umeni si =r mi ones .
?urcii, du)% cucerirea )eninsulei *alcanice, ntre*uinar% terminul de M u m
ca o numire )articular% geografic% )entru teritoriul Glade:
2
).
>e fa)t, avem aic numa o tradiiune vechia etnografic%.
Momanii considerau si doni)rovincicle Glade ca un )%inont al rase latine.
?im) ndelungat, legati [reciei au tre*uit se vor*esc% n senatul roman
numai n lim*a latin%1 r n a. 195 a. Chr., comisiunea de organisare, tri-
mis% din Moma, se )rsenta la festivitatea cea mare a jocurilor isthmice,
i f%cu aic )u*licaiunea numa n lim*a latin%+ c% senatul roman si generalul
?. iuinciu acord% de)lin% li*ertate tuturor )o)drelor, ce au fost ma: nainte
su)use regelui 3ili) din 6acedonia
5
).
Yim*a grecesc% a fost ast-fel ignorat% si tot-o-dat% ignorat% si individuali-
tatea )olitic% a unui stat grecesc.
J
) "le)liaiius l@N. v. ?)jjuvN)

) ' l omcr i ' ' . ' ' . v. 414.


.
) "tra*onis li*. H'''. $. 1!.
0
) Romer $ ' ' . ' H. 9,. X `d_ss. b' . v. "4.
'+) ''linii li*. 'H. 11. . X Dausnniac li*. '. ... X.. X n Creta, locuit% n vechime de
DelasgWjnc% se afl% un ora i )ort cu numele de Mhamnus O D l i n . 'H. !. .1 D t ol. '''. 1,).
4
) "tc)li. U_;. v. Q=)j=a. X "uidas ad voc. ') Cantemlni, 1st, im). ottom. OGd. 1524) ).
1!1, nota 14. o) Yiii li*. bbb''', c. ..
54#. 6>58U8h:5U. *1
1.. <igfdfi<nile =riinilor n =sia mi&. i =rmenia.
?roia ca)itala cea avut% a Delasgilor din =sia mic%, situat% l#ng% er-
muri: Reles)ontulu:, ni se )resint% n vechile traditiun: aie Glade: si 'talie:
ca o cetate arimic%.
Fn fiu al lui Driam )ort% la Romer numele de b)ozj.to
l
)1 )ro*a*il este
unul si acelai cu fiul lui Driam numit =romachus, de care face amintire
R_gin O3a*. 9!).
Fn alt erou troian are de asemenea numele de b)oxj.o1

).
Ya Romer mai afl%m doi eroi troian$ cu numele de Q`)jisvoc, unul )e
care-1 ucide eroul grec ?eucros, i altul, care cade nvins de Dol_)oete din
?hessalia
.
).
Gnea, du)% cum ne s)une unul din ce: ma: vechi istorici grecesc$, avuse
)atru fii, )e =scaniu, Gur_leontc, M o rn u l O?L)zimboT) si Mom O'Dqjj.oT
0
).
` alt% tradiiune o afl%m la Rellanic Osec. H. a. Chr.), c% Moma - )rimise
numele s&L delk o femeia troian% O?q)rj), care venise cu Gnea n Yafiu
U
).
Hirgiliu reduce de asemenea originea Momanilor la ?roia+ Dater =cneas
Momanae s t i r ) i s origo g). Gste o sim)l% fa*ul% grecesc%, )e care
Momanii o ado)tar% din motive )olitice s)re a se nf%ia naintea )o)ula-
fiunilor =siei mici
1
, ca succesori legitimi al ?roianilor '). =cesta fa*ul% ca)et%
mai t#rdiu o form% oficial%. Wm)eratul Claudiu, du)% cum scrie "uetoniu,
acordase )entru tot-de-una cet%enilor din 'liul-nou li*ertatea de im)ositc,
n considerare, c% el au fost autorii ginii romane
5
).
Fn duce al 6_sienilor din' =sia mic%, aliat cu ?roianil n res*oiul
cu [recii, avea de asemenea un nume arimic, bf,4u,t1 B).
=dram_ttion, unul din cele mal vechi orae ale 6_sie:, a fost ntemeiat,
du)% cum se s)unea, de un aa numit
rN
G)8j.o)v, seu =dram_n, cum se )ro-
nuna acest nume n lim*a friffian%
lu
)
__ ^ ____ __ ^^ O /
-) ?omcrl Rias, H. v. 14!. ,V
?omeri Rias, H'''. v. 2,.
.
) ?omeri Fias, H'F. v. 201 b'' . v. 152.
0
) 6i on@!i i ?al ic. li b. 4. c . 7".
*
) Jcllanici fra2. ,..
X) %ir2&ilii =en. C44. 1. 1B8. & #f. 4. 1. ",).
') Cf. Cauer, >ie rom. =eneassage, Yei);ig, 1554, ). 95.
'
net
gnil Claudius, ,+ ' l i e n s i * u s cuasi Momanae gentis auctori*us in )er-
Detuum tri*u,a rcm.gjt
ias, n. v. 5,5
Fn oNa ai Y_c i el era numit 'G)uzj.vai '). Fn )rinci)e a$ Y_cie aliat cu
?roiani avea numele de b)oj.$cc, i un alt erou din Y_cia este numit de
asemenea b)ozi:oT i cu e)itetul de Bfigur% divin%<

). 'n aceste nume


)ro)rii, guturala +3* este numai o sim)l% as)iraiune as)r% a lui ), du)% cum
aceleai nume ni se )resint% la autorii grecesc1 din e)oca roman% su* for-
mele de ?cojjqboT i 'D6J'.`C1.
'n )%rile de res%rit ale U-'th_nie, Dtolemeu amintesce muntele `r-
minius, su* care locuh FD tri* )astoral )elasg, numit Caucones
.
).
De l#ng% muntele `l_m
t
. al =siei mic, care des)%ria Uith_nia de 6_sia,
curgea rul numit M_ndacus. Fn afluent al seu )urta numele de M_mus
0
).
Fnul din regii cei mai vechi a: Y_die: avuse numele de QG)u,qv, =dram_n
'a "te)han U_;antinul, =dramon la Res_chiu.
Megatul Y_die: X de unde o )arte nsemnat% a )o)ulaiuni trecuse n
Fm*ria su* numele de ? urs e ni, cum scrie Romer X se formase l#ng%
rul numit Rermus. =celaW ru are la geografii rom#ni numele de Gr-
m u n a s si R e r m u n a s
4
).
Fn rege cu numele de QG)).qv este amintit i )e o monet% a G)hesulu.
=celai nume de QG)xj.cov ne ma a)are i )e o monet% a oraului Gr_thrae,
situat )e ermurele mari: n fa% de insula Chios g).
'n fine ma esist% n Y_dia un ora cu numele de lv)uz.iv#
2
). Hechia
dinastia a Ca))adocie, du)% cum amintesce >iodor /icul, a fost
ntemeiat% de un rege cn numele de =rimnaeus
5
).
` )rovincia a Ca))adocie, du)% cum ne s)une "tra*o, se numia M i m-
nena seu Momnena
9
), nc% n tim)urile regilor, ce domnise nainte de
=rchelau Osec. ' d. Chr.).
n Dont, l#ng% frontiera de nord a Ca))adocie, ne a)are localitatea numit%
Mogmi
1!
). Fn )ortal Cilicie: avea de asemenea numele de Mogmi
u
),
)ro*a*il identic cu Mhcgma, des)re care ne vor*esce "tra*o
1
). '1 "te)li.
l_;. v. 'n)uzi.va.

) Romcri llias H. v. 422 1 bH''. v. 15. ,.0. E) Dtolcmaci li*. H. 1.


0
j
Rccatiiei fr. !.
,
j Miese, [eogr. lat. mirt., ). 00. 54. 52. 1!1. Bj
6ioiuict, >cscr. d. med. "u))l. H'. 19. ') "tc)h.
U_;, v. ?)iF-.T.
5
J >iodori "icull li*. bbb'. c.
19. <) "tra*onls [eogr. OGd. >idot) li*. b''. 1. 0.
1!
) ?a*. Deut. "egrn. b. 1+ Mogmorum. Q)
"te)liauus U_;. v. 'Diu-Ojiol.
1
) "tra*onis li*. b'H.
1!. 1!.
n Da)hlagonia, situat% ntre Uith_nia si Dont, se afla un sat cu nu-
mel e de =rmene ' ).
=rmenia, una din cele ma im)ortante feri ale =sie, a fost colonisat%,
du)# cum scrie "tra*o, de un aa numit =rmcnus din ?hessalia, care
luase )arte la es)cdifiunea =rgonauilor

).
Mom#ni din ?hessalia, din G)ir si 6acedonia ma )ort% i ast%-d, du)%
cum seim, numele de =rm#n i =rm en f.
` tradiiune analog% des)re nce)uturile =rmeniei o afl%m la 3l#viu
losc)h. =rmenia, scrie densul, a fost ntemeiata de un fiu al lui =ram <),
fiu al lui "em, fiu al lui Po e.
Gr;erum, ca)itala =rmeniei, situat% l#ng% isvdrele rulu: Gu)hrat, a fost
nc% din cele ma de)%rtate tim)uri, unul din cele mal im)ortante centre
industriale i comerciale ntre Dersia i Guro)a, n lim*a ara*%, Gr; n-
semne;% er%1 aa c% Gr;erum are nelesul de fera Mumilor B).
n fine mat not%m aic, c% inscri)iunile egi)tene din tim)ul lui ?udmes 111
Osec. bH' a. Clir.) fac amintire de o Oer% muntos%, situat% )e continentul
nordic i numit% Memen T). Urandes crede, c% aic e vor*a de =rmenia.
"e )are ns%, c% acesta numire geografic% )reistoric% se ra)orta ma mult la
teritoriul din nordul ?hracie, numit la Romer siv
10. <igraiunile =rimilor in SJria i Bales&ina.
Fna din )rovinciele cele mai im)ortante ale Momanilor n =sia a fost
"_ria, ce constituia de fa)t o frontier% militar% ntins% a im)eriului n
)%rile des)re `rient, cu deose*ire n contra D%rilor.
Yimitele aceste )rovincie erau+ la nord muntele ?aurus, la res%rit Gu-
)hratul, la sud =ra*ia si Ggi)etul. Dalestina si 3enicia au fost une-or aneEate
la "_ria, alte ori se)arate.
[recii numiau )e locuitori aceste vaste regiun: "_r: Olu)oi). ns% numele
lor naional, du)% cum ne s)une "tra*o B) i 3l#viu losc)h '), a fost =ramaei.
') "te)hanas U_;. v. '=)avv).
#) "tra*onls [eogr. li*. b'. 10. 1..
s
) 3luvii Jose)h$ =nt. Jud. '. 4. `.
') Cantemiru, 1st. im), ottom. OGd. 1524) ). 1!1.
4
) Urandes, `*er d. geogr. nenntnisse d. alten =eg_)ter, ). 04 + Pur ausnahmsqeise
reichte die 6acht =eg_)tens *is nach Memenen O=rmnien) mit seinen [e*irgen.
fauudmes '''. ;%hlt unter den tri*ut)nichtigen Y%ndern im Pordosten Memenen auf.
) "tra*onts li*. '. . .0+ ?``1 fXp Ac)' ?JJJYrJH "o)ooc EaboujiGvou1 4n8 B,-ciiv ?dH
=)ofiiEaou1 Eabg:sdai. \ Cf. i*id. li*. bH'. 0. 2.
') 3lai Jose)h$ =ntic. Jud. li*. 1. 4. 0.
n tradiiunile cele sacre ale G*reilor )%m#ntul "_rie figure;% su* numele
de =ram.
>u)% genealogia mosaic%, =rama fost un fiu al lui "em, fiul lu: Poe
l
).
>escendenii lui =ram se au estins a)oi n cursul tim)urilor )este "_ria,
=rmenia, 6eso)otamia i =ra*ia, ast-fel c% t4te seminiile aceste constituise
la nce)ut numai unul i acelai )o)or numit =ramei i =rim

).
` )arte din =ramei$ "_rie$ ne a)ar n e)oca roman% su* numele de
Mhamaeenses
.
) .
Pomadil de l#ng% Gu)hrat, ne s)une "tra*o, se mai numiau si Mham*aei de
sigur o variaiune de )ronunare n loc de Mamnaei.
Fn osta din regiunile Dalm_re este amintit )e o inscri)iune roman%
din >acia cu numele de "almas M#mi
,
), adec% fiul lui Mam. >e ase-
menea tre*ue se consider%m ca "_rian i )e =*illahas Mummei miles
coh. '' "ardorum
4
).
n fine Yaodicea, unul din oraele )rinci)ale ale "_rie, se numise mal
nainte Mamitha si Mamant h as, du)% cum s)une "te)han U_;antinul
n tim)ul dominaiuni romane, unele tri*uri ale "_rie ma aveau or-car
tradiiun vech, c% ele f%ceau )arte din una i aceeai familia etnic% cu Momanii.
v e n o * i a, fica unu )rinci)e cu numele = m r u de l#ng% Gu)hrat, f%im4sa
regin% a Dalm_re i a `rientului, vor*ia i densa o lim*% )o)oral% roman%1
s)unea ns%, c% i ruine se converse;e n lim*a literar% latin%. Ga dede fiilor
se, ?imolau, Rercnnian i Ual*at OHa*allath) o educaiunc roman%, si 'c im-
)use se vor*esc% numai n lim*a latin%
5
). Ga ns%i se )rsenta n adun%rile
)o)orului n costumul m)erailor romani. Ga voia se fac% din Dalm_ra o
rival% a Momei n `rient, i s)unea, c% du)% origine, descinde din regi ce
vechi a: 6acedoniei.
C#t de )uternic a fost o-dat% elementul arimic n =sia mic% i n regiunile
Gu)hratulu rsulta si din m)rejurarea, c% n tim)urile ma vechi su* numele
de =rame i =rim se nelegeau tote )o)drele =sie de 'a ?igru )#n% la
') [enesa, c. 1!.

) "trai). 1. b'''. c. 0. 4+ n''. .s ?`j ]L)ooT '=)fjiooT "rNov, oo vuv 'j-Hfajiaiouc [-.&'l'"'J
<) Ura m *. 1.4 i 59, la Rarster, >ie Pationen d. Momerreiches, ). 0,. X Fna din
)rovincicl c Dcrsi e , di ncol o de ?i gru Osec. 'H. d. Chr. ) )urt a numele de Mhcmene
Ovosi m, '''. .1) seu Mchi mena O=mmian, bbH. 2).
h) 8lraboiil! lib. C%4. ". 1+.
s) C. '. Y. voi. '''. nr. 5.2.
B) C. '. Y. voi. H'''. nr. 9195.
') "fe)li. l@N. v. =aiuFEeto.
5
) ?rei), rollionis bbb t_r. 4. 2. 9. X 3'. Ho)isci =urel. c. .5.
6editerana1 r n evul de mijloc se numia Mom#nia, n )articular, ntreg
teritoriul =sie su)us im)eriului *_;antin 8)1 un termin geografic de o form%
mal nou%, ce su*stituia n realitate )e un altul m a: vechiL.
>u)% vechile tradiiun grecesc, originea )o)ulafiunil arimice din =sia se
reducea la )%rfile de res%rit ale Guro)e, n )articular la >un%rea de jos.
>u)% teogonia lu Resiod, =sia era o fic% a rulu `ceanos seu a 'strulu
celui *&tr#n

).
?ot ast-fel du)% istoricul =ndron din Ralicarnas+ ?hracia, Guro)a, Yi*_a
i =sia
.
), au fost fice ale rulul `ceanos.
Bales&ina. c D#n% la invasiunea G*reilor n sec. bH' a. Chr., regiunile
de ros%rit i de a)us ale 'ordanului, aco)erite in mare )arte cu )%duri i
)%uni ntinse, avuse o )o)ulaiune arirnic%. n vechiul testament se face
amintire de mal multe cet%i si orae nt%rite, ale )o)ulaiunil indigene a
Canaanulu, )e cari le ocu)ase G*rei: venif: din Ggi)et
0
).
>in aceste nsemn%m aici urm%tdrele.
n regiunea dincolo de 'ordan +
n [alead. X Mainoth, Ma m ath-Raram , M a math a O=ramatha seu
=rimanus), =rm at ha OMamatha, Mamatho, =ramatho).
>incece de 'ordan +
n tri*ul Pa)htali. KXMama OMuma), Rorem.
n tri*ul va*ulon.XMe m on.
n tri*ul Ueniamin. X Mam a OMuma s. =rimathia).
n tri*ul >an. X [at-Mimon.
n tri*ul 'uda. X Mimon Os. Memon) i Rorma.
'n tri*ul "imeon. X Memon, =rma seu Rorma.
Fn ram al =nti-Yi*anulu:, ce se ntindea n )%rile de nord ale Dalestinei,
)ort% n c%rile cele sacre ale G*reilor numele de Grmon seu Rer m on.
>e la Grmon c%tre Gu)hrat nce)ea regiunea Uasanulu, unde n tim)urile
lui 6oise si losua domnia regele cel faimos, `g, din rem%ia urieilor
,
).
Fn alt munte din regiunea 6oa*ilor, n )%rile de res%rit ale 6arii mdrte,
undea domnise, n tim)urile lui 6oise, regele Ualac, )urta numele de
#l >u Cange, [loss, med. lat. v. Momania+ Momania a))ellata etiam ea =siac )ars,
cuae [raecis U_;antinis )are*at. X '*id. =)ud ?udc*odum li*. 2. ). 251+ Picaca Uith_niae
ir*s Mom a ni a e ca)ut a))ellatur. Q) Rcsiodi ?heog. v. .,9.
Q) 3ragm. Rist. gr. ''. )ag. .09. 1.- =)ollodorl Ui*i. '. A. A. ') Cf. Cartea 'ul
losua, ca). 1. 1.. 1, i 0. X 3lavius Jose)hns, =ntic. Jud.
4
) '*id. ca). 1+
`g, regele Uasanulu, din rem%ia urieilor, domnind in nuntcle Grmon, n
"alca i n tot Uasanul.
=*arim '). Dc muntele acesta, du)% cum ne s)un tradiiunile cele sacre ale
G*reilor, a murit 6oise, nainte de a trece cu )o)orul lut 'srail n Oera )romis%

).
>u)% cum vedem, to)ografia istoric% a Canaanulu: ne arat%, c#t de vechia
este forma numelui Memon i Mimon, ntre*uinat de G*rei din Ggi)et
ca o denumire etnic% )entru Delasgil arim:.
=celai nume ni se )resint% si n inscri)iunile egi)tene din sec. bH'-lea
a. Chr. su* forma de M e m e n 1 r n c%rile cele sfinte ale Momanilor su* forma
de M u in o n i Muminus.
Do)ulaiunea cea ma: numrisa i rna res*oinic% a Dalestinei, o formau
n tim)urile invasiuni G*reilor, aa numiii =morraei O'=O1!,!,!E1!'.)1 un termin
etnografic transformat din =romaei V =ramaei
.
), du)% cum se numise o dat% n
general tete )o)ulaiunile "_rie:, =ss_rie$, 6eso)otamie:, Ua*_lonic: i =ra*ie:.
` interesant% icon% des)re starea etnografic% a Dalestinei, n tim)ul in-
vnsiunil G*reilor ne o )resint% Cartea lu losua, care forme;%, aa dic#nd,
e)o)ea cuceririi Canaanulu:.
'n ca)itulul 0 al aceste c%ri afl%m urm%torea cuv(ntare a lu losua,
c%tre *&tr#ni:, c%)eteniile i judec%torii G*reilor +
B=st-fel vor*esce lehova c%tre )o)orul lu 'srael+ /i v'atn scos )e vo i )e
)%rini votri din Ggi)et.......i eu v'am adus n )%mentul =m or e ii o r, cart
locuiau dincolo de 'ordan........i e se lu)tar% cu vo, i eu i-am dat n manile
vAstre i voi a st%)#nit )%mentul lor........ i U al ac.........regele 6oa*ulu
Odin )%rile de sud-ost ale m%rii 'ordanului) s'a sculat si s'a lu)tat contra lu
'srael..........i v'arn sc%)at din manile sale. /i trecur% 'ordanul i vcnir%
la 'erichon i se lu)tar% cu no locuitorii lerichonulu:, =morei: et c. . . .
i eu i-am dat n manile vAstre,........i am gonit dinaintea vostr% )e ce
doi reg: a: =moreilor1 dar% nu cu sa*ia vostr% i nic cu arcul vostru1 i
cu v'am dat un )%ment, )entru care voi nu v'a ostenit, i cet%, )e cari
nu le-a ;idit, i voi locui in ele1 i vi i olive, )e cari nu le-a )lantat,
vo le manca.........alegeOi-v% ast%-d cui voii a servi + seu deilor, c%rora
au servit )%rini votri dincolo de ru, seu d e i l o r n al c%ror )%ment
locui i -<.
Ya acesta cuv(ntare a lu losua, )o)orul r%s)unse+ B>e)arte de no: de a
)%r%si )e lehova s)re a servi altor del........lehova a gonit )e tete )o)orelc
dinaintea nostr%, )e =mor e l , l o c u i t o r i i )%m#ntului<.
') >es)re =*arimon' s7,i =r im i i al*:, a se vede )ag. 51! secc.

) >euteron. c. .. 09.
.
) Fn esem)lu anal og de t rans)unerea consonantel or 6 afl%m n cuv(ntul lati n f orma,
gr. jj.o)t)fz.
1*. igra!iunile "ri#ilor in "rabia.
n anticitate, =ra*i erau considerai ca un )o)or, ce f%cea )arte din
rasa = r am e ii o r ').
Dliniu estinde numele =ra*ie$ i n )%rile de sus ale Gu)hratulu, )#n%
l#ng% =rmenia

), adec%, si )este regiunile de res%rit ale "_rie:, ce erau lo-


cuite de =ramei. hr "tra*o scrie, c% numele de B=ra*< este asemenea
numelui de c = r a m e < si )ote, c% o-dat% [recii au numit =ra*i )e =ramei B).
>u)% Resiod
0
), =r a * us a fost un fiu al lu 'G)ij.scov, 'GftJNfc ORermes seu
=rmis al >aciei). >e la acest =ra*us, crede "tra*o, c% deriv% numele =ra*ie$ #).
De fa)t, terminologia etnic% si to)ografic% a =ra*ie vechi ne )resint%
diferite numiri arimice.
Fn tri* ara*, ce locuia n colul de sud-vest al )eninsulei, )ort% la "tra*o
numele de Mhammanitae
4
). Fn alt tri* al =ra*ie$ fericite avea numele de
R a m i r e i. G' locuiau l#ng% aa numiii Romeritae
2
). Dro*a*il, c% arnen-
doue aceste tri*uri autonome, formau numai una t aceeai familia, unul i
acelai )o)or, du)% cum rsulta din numele i din vecin%tatea lor.
Dliniu mal face amintire de doue tri*uri, unul cu numele de C h a r m a e i
5
),
i altul cu numele de Mamisi
9
)1 locuinele acestor din urm% se aflau n
deserturile =ra*ie. Fn alt tri*, seu ora, al =ra*ie, )ort% 'a Mavennas numele
de Coromanis, n unele manuscrise Momanis
$!
).
De ermuril de ros%rit a$ =ra*ie, l#ng% snul )ersic, se afla oraul Megma
u
),
)ro*a*il una i aceeai localitate cu Maama de ast%-d.
?ot n acesta regiune a =ra*ie$ de sud-ost se afla i oraul 'striana
u
),
+ntcmeiat, du)% cum se vede, de o colonia comercial%, de la >un%rea de jos
1.
).
-) Plinii li*. H'. ,". l.
#) Chronoara)hus, a. ). Chr. .,0 OMiese, [cogr.lat.min.)+ =ram eEcuo =ra*es.
.
) "tra*onis li*. '. A. .0. 7) Rcsioili fragtn. bbbt'.
,
) "t r n*oni s l i *. ' . A. .0.
4
) "t r a*oni s l i *. bH' . 0. 0.
') Dlinii li*. H'. .. 1,.
5
) Plinii li*. H'. .. 10.
$) Plinii li*. H'. .. '. Q)
Favennatis Cosm. ). ,2. Q)
Dtolcmaci li*. H'. 2. 10. Q8
Dtoleniaei li*. H. 2.
) >es)re =rimi din Ggi)et i Gthio)ia vom vor*i mai t#rdii.
1B. <igraiunile =rimilor al6i (=6iilor seu =6ari+monilor)
din Sarmaia asia&icii n /uropa.
6uni aa numii Fral, car se ntind n lini% continu% )#n% la `ceanul
cel ngheat si des)%resc continentul =sie: de al Guro)e:, au fost locuit: n
tim)urile str%vechi de o )o)ulaiune )elasg%.
n tim)urile romane, ntreg% )artea meridional% a acestor mun, aco-
)erii cu )%duri i cu )%uni escelente, )urta numele de ta D4fj.jj.iEa ")v) '),
seu 6uni rumic.
>in acesta gru)% de muni isvoresce rul numit ?yF.JJ.`j la Dtolemeu

),
?AjqT la Gustathiu
.
) si ?Ajivo1 la =gathemer
0
), ast%-dns% Fral
1
si care
se vars% n 6area cas)ic%.
n )%rile de jos ale acestu fluviu locuia n vechime )o)orul numit la
Dtolemeu ?4xj.xj.ot i 'Gfjo1j.fj.oi
s
), 'a Dliniu M * _ ni n i ci
4
) si )e ?a*ula Deu-
tingerian% Mum i "c_thae
2
).
n regiunile aceste ma: afl%m nc% )#n% t#rdiu n evul de mijloc restu-
rile unei )o)ulaiun autochtone, de ras% romanic%.
C%lug%rul minorit dilhclrn de Mu*rucuis, trimis n a. 1,. de Yudovic 'b,
regele 3rancie: la ?%tarii seu 6ongolii din =sia, car devastase n ani: 101
o mare )arte din erile Guro)e:, ne relate;% urm%torele+ B=m sosit in fine
la G t i l i a OHolga), un fluviu forte mare... r a doua di, du)% ser*%torea
"fintei Cruci, am continuat ma: de)arte c%l%toria, c%lare, i am mers n con-
tinuu, s)re res%rit, )#n% la ser*%torea numit% ?o "finii, n tot cu)rinsul
aceste er, dar i ma de)arte, locuiesc aa numii Cangle, un )o)or
n r u d i t cu Momanii
5
). n )artea de nord se afl% situat% Uulgaria mare
Ode unde curge rul Holga), r n )artea de mecl%-di 6arca cas)ic%. >u)%
ce am c%letorit ast-fel, tim) de 1 dile, delk Gtilia s)re res%rit, am ajuns
la un rL mare, )e care locuitorii de acolo -1 numesc lagag Olai^). =cest
ru curge din )%rile de mcd%-no)te din era Dascatir OUaschiria), i se vars%
' ) ' ' t ol ci naci l i *. H' . 10. X Fnul di n )unct el e cel e mal nal t e al e `r al i l or de mi j l oc
)or t % i as t %- df numel e de ' r e m e l , f or m% cor u)t % di n =r % meni .

) Dt ol emaei l i *. H' . 10.


.
) Gus t at hi us ad `d_s s . bb' H, ). 50. s 9 1942.
7) =gat hemer i l i *. ' ' . 1!.
' K) Dlol ei i i aci l i*. H'. 10.
B) Dl i ni i l i *. H' . 10. 1!.
') ?a*. Deut. "egm. bF. 1. .
e
) Ya =scelin Oa. 104), acelai )o)or este numit nangitae.
n 6ar ea cas)i c%. Y#ng% er a Dascat i r l ocui esce )o)or ul ' l a^,
u
n nume identic cu Ulac, ns% ?%tarii nu )ot se )ronune )e ). >e la
aceti Rac au venit aceia, cari locuesc n era lui =san. =mundAue )o)orcle
aceste se numesc Rac
1
).........=st-fel am c%letorit )rin era Cangle de la
ser*%torea "fintei Cruci )#n% la s%r*%torea ?uturor "finilor, f%c#nd )e fie-
care di un drum, cam aa de lung cum este de la Daris )#n% la `rlean . . .
n fine n ajunul ser*%toril ?uturor "finilor am )%r%sit drumul de res%rit
si am c%letorit tim) de 5 dile s)re meda-di, trec#nd )rin nisce muni nali.
=ici am ntre*at de cetatea numit% ?halas, n care locuiau i [erman. . +
C#nd am sosit insa la cetatea lui 6angu Cham, ani aflat c% 6angu i trans-
ferase )e acetia de la ?halas s)re res%rit la un sat numit Uolac, de)arte
de aci cale de o lun% de dile, i unde el lucre;% la minele de aur.
` alt% gru)% nsemnat% din familia "c_ilor seu =rameilor asiatici )ort%
la autorii vechimii numele de =*ii, oi Q=z.$.ot "Eumat

).
Yocuinele acestei )o)ulaiun )elasge se aflau, du)% cum ne s)une Dto-
lemeu, n )%rile de med%-nd)te ale =siei de res%rit, dincolo de isv4rele
r ul u: l aEart e n "c_t hi a eEt ra 'maum.
6untele 'maus, du)% credinele celor vechi, se ntindea n lini% meri-
dian% )rin )%rile interiore ale =siei si forma numai o ramur% din masivul
cel vast i )uternic al Rimalaiei, numit de [reci i Momani Gmodus.
=*ii locuiau aa dar, du)% Dtolemcu, n )%rile de res%rit ale muntelui
'maus seu 'n regiunile de a)us ale ?hi*etulu, ale ?urchestanulu:-oriental,
6ongoliei i n "i*eria oriental%.
De ?a*ula Deutingeriana, =*ii ne a)ar su* numele de =*_osc_thae
.
)
i el ne nf%ie;% aici cel mal nordic )o)or din )%rile cunoscute ale =siei I).
-) 6cn!n=iimu >ocumente. Hoi. ', a. ). 2X29+ Henimus tandem ad G t i l i a m ma
Eimum flumen..........Gt secunda die, )ost cEaltationem sanctac Cruci, ince)imus ecui-
lare... versus orientera vscue ad festum `mnium sanctorum1 )er tot a m i l l a m tcrram,
et adhuc am ) l i u s ha*i t a*ant Cangl c, cuacdam )ar ent el a Mor aanorum.
=d acuilonem ha*e*amus maiorem Uulgariam, et ad meridiem )raedictum mare
C as )iu m. Dostcuam iveramus duodccim die*us a* Gtilia, inuenimus magnum flumen,
cuod vocant lagag, et venit a* acuilone de terra Dascatir descendens in )raedictum
mare.......................
et iuEta Dascatir sunt ' l a c , cuod idem est cuod Ulac, ed ) nesciunt
?artari sonarc1 a cui*us venerunt illi cui sunt in terra =ssani. Htroscue cnim vocant
' l a c . XCf. 3cjr, C. di)l. 'H. . 41 secc. X >es)re Hlachi: de l#ng% Uaschiri i
Qlad s arii din =sia amintesce i =*ulgasi ORist, gnal. d. ?atares. Ye_de, 124) ). 0,.

) Dfolcinaei li*. H'. 1,.


Q) ?a*. Deut. "egm. b''. ..
) =vienus O>escr. `r*. v. 9.2) amintesce in =sia oriental%, dincolo de "eri, )e
OFltima G)etrimos tellus ha*et).
=*ii constituiau, du)% =rrian din Picomedia Osec. ''. d. Chr.), un )o)or
autonom. G' se guvernau du)% legile lor naionale, nu erau su)u nimeru,
erau omeni s&rac:, ns% dre)i
.
).
Ya geografii anticit%i, =*ii mai )ort% numele de Uar*ari al*i si
Yeucofirim anae

) Ocitesce Yeu coarimanae, adec% =rimanil al*i).


>in )unct de vedere al nelesului si al etimologic, tcrminul de =*ii X
du)% cum rsulta de altmintrelea i din sinonimele de sus X este numai o
sim)l% form% dialectal% n loc de =l*i, du)% cum Mom#nii din 'stria ma
die i ast%-d a6l n loc de al6i
.
).
n tim)urile lu =lesandru cel 6are, =*ii de l#ng% muntele 'maus ne
mai a)ar si su* numele de =*arimon, adec% =rimonil al*. "eminiile
sc_te, scrie Dliniu, at#t cele din =sia, )recum si cele din Guro)a, aii avut
n vechime numele comun de = r am a e i , adec% =ramam.
=*arimoni: sL =ramoni: al*i, locuiau, du)% cum ra)ortase Ueton ingi-
nerul militar al lui =lesandru cel 6are, n o vale ntins% a muntelui 'maus,
unde el duceau o vie% nomad%, cu totul )rimitiv%
0
).
=ceste tri*uri )elasge, din nordul munilor Rimalaia, au fost numite =*ii,
Uar *ar i al *i , Yeucoar i manae, i =*ar i mones , de s i gur numa
n antites% cu )o)ulaiunile sc_te seu arimice, din )%rile meridionale, cari
se deose*iau )rin un colorit ma negricios
>
).
n regiunile meridionale ale [angulu, scrie Dliniu, omenii sunt ma atini
de sere, ns% e nu sunt aa de ar ca Gthio)eni. >ar cu c#t tri*urile
aceste sunt ma a)ro)e de rul 'ndulu, cu at#t colorea negricids% se mani-
fest% ma mult Q).
Cu migraiunile tri*urilor )elasge din regiunile =siei c%tre a)us, numele
=*iilor seu =*arimonilor trece i se estinde i )e continentul Guro)ei.
Romer amintesce )e =*ii, ce locuiau in vecin%tate cu ?hraci i cu 6_si
de la >un%rea de jos
2
).
') =rriani GE). li*. 'H. '. 1. X Cf. Curii Mufi li*. H''. 4.
') Micse, [eogr. lat. min. ). 52 X 55+ `ceanus se)lcntrionalis ha*ct gentcs *ar*ares
al*os.........."c_thei Curai............Yeucofirim a nas .
a
) >e asemenea i n dialectul ionic litera b c%dea adese ori.
I) Dlinii li*. H''. ...+ "u)er alios autem =nthro)o)hages "e _ t h a s, in cuadam con-
valle 'mai montis, rcgio est cuae vocatur =*arimon, in cua silvcstres vivunt ho
mines .........)assim cura feris vagantes............Uaeton itincrum ejus O=leE. 6agni) )rodidit.
s
) Conferesce terminul turcesc nara ' fi ac OMom#ni negri), mediogrccescul Oj.ao)o-
)baEoc, la "(r*: ^aravlah i n documentele latine ale >almaiei moro vlach i, moro-
*lachi, ital. morlacchi.
S) Plinii li*. bb''. 4.
-J ?omeri ''. bH'. v. ,-4. X Cf. =esch_li Drora. fr. 2. X =l*en i =l*esc
Groi: ce: mai distint a: ginti: )elasge, ale c%ror suflete )etreceau n in-
sula cea fericit% de l#ng% gurile >un%rii, ne a)ar la Resiod cu e)itetul de
objUtot I), cu nelesul de Bf e r i c i i < n lim*a grecesc%, ins% tot-o-dat% cu
indicaiunea de al*, n ce )rivesce rasa seu familia lor etnic%.
6arcellin amintesce )e =*i:, ce locuiau n )%rile de res%rit ale 6%rii
cas)ice

). ns%, =*i: ocu)ase un teritoriu vast si dincAce de 6area cas)ic%.


dilhelm de Mu*rucuis, c%lug%rul minorit, trimis de regele 3rancic n
legaiune la ?%tari din =sia, scria )e la a. 1,0+ c% ntreg% regiunea, ce
se m%rginea la res%rit cu 6area cas)ic%, la a)us cu Yacul meotic i la nord
cu `ceanul, se numise o-dat% =l*ania
.
).
=cesta im)ortant% noti% geografic% a hu Mu*rucuis se ntemeia )e date
)ositive etnografice.
n evul de mijloc ntreg% )artea de nord a Musie euro)ene era locuit%,
de un )o)or numit Uiarmi. ` sim)l% form% a*reviat% a numelui de =*-
arimon seu =rimani al*, des)re cari am vor*it mai sus. Yocuitorii 'slandie
numiaL Uiarmaland I) ntreg teritoriul Musiei de nord, nce)(nd de la er-
muri 6%rii al*e i a: 6%rii ngheate )#n% la gurile rulu: >vina i )#n% la Fral.
=ceti Uiarm: Onumit: i Darmi:) au format o-dat% naiunea dominant% n nord-
ostul Guro)ei. ?eritoriul lor mai cu)rindea si Frali: de nord, seu )este tot
guvernamentele numite ast%-d Derm, Hologda i =rchangel. Ya cronicarii
evului de mijloc, Uiarmil ne a)ar ca un )o)or avut, )uternic i civilis#t,
care cunoscea agricultura i artele industriale. De t&rtnuri: rulu: Hisera din
regiunea central% a Fralilor se ma g%sesc i ast%-d urmele unor localit%i
nt%rite, ale unor construciun de a)&rare, f%cute de acest )o)or, care, du)%
cum se vede, avuse o vechia organisaiune social%, )olitic% i militar%.
Uiarmi, du)% cum ne s)une Pestor, nu vor*iau lim*a slav%
s-
). =st%-d
ins%, e sunt cu totul desnaionalisa i ti)ul lor a)r7,)e stins.
'n vechile tradiiun ale Dolonilor i Mutenilor, aceti Uiarmi ne a)ar su*
numele de `l*rim. "eminiile slave din )%rile de nord ale Guro)ei au
sunt numel e mal mul t or comune di n Mom#ni a. =l *a est e o numi re caract eri st i c% )ent ru
femeile rom#ne de la munte O= l e csandri, D. ). ). 42). XCan t emiri i >escr. 6old. c. l +
?urcae eni m . . . 6ol davi s )ri mo = ^ F' ac h O=^ 'fl a^, Momai n al *i ) nomen i ndi dcrunt .
' ) Resi odi `). v. i N o.

) $arccl l i ni l i *. bb'''. ,.
.
) >onsui anu >ocument e ' . 21. 1,0+ ?ot a i l l a r egi o a l al er e i s t i us mar i s O Cas)i i )
ce ntal i
u s
cue ad oceat i um acui lonarcm ct )aludcs 6aeot idi s, v*i mer gi tur ?anai s,
sole*atdici =l*ania.
0
) 8c\loNer Recro)-j, . Muss. =nnalen, 15!, ). 00.
#) Reer o)t O Gd. "chl A;er ) c. 12.
fost o-dat% su)use `l*rimilor. n legendele )olone, e: sunt nf%iai ca
nisce uries ns)%iment%torl )entru tri*urile slave 1 domnia lor se ntinsese
la a)us )#n% n [allia, r la nord forte de)arte ').
=cesta tradiiune o confirm% i vechile descrieri geografice.
>ion_siu Deriegetul, care tr%ise n sec. ' d. Chr., numcsce )o)ulaiunile
germane de l#ng% oceanul de nord+ bsuEk _9ba a)stiiaveqv ?s)jiavcov I), adec%
t r i * u r i l e al*e a l e [ermanilor ariman:, or: cu alte cuvinte ale
=rimanilor al*.
n Cosmografia lut Mavennas, )%rile de nord ale [ermanie, situate n
a)ro)iere de >animarca sunt numite = ' * i s )atria
.
)1 r la `ther, navi-
gatorul norvegian din sec. b, teritoriul Drusiei ne a)are su* numele de
di t l and, adec% t er r a al *aI) .
>e )e continentul Guro)ei =*ii seu =rimonil al* trec nc% n tim)urile
)reistorice n Uritannia mare, care, du)% cum ne s)une Dliniu, se numise
la nce)ut =l*ion
,
), adec% era =l*ilor.
>in Uritannia i )ro*a*il din )%rile de nord ale Musiei euro)ene, =rimi
al* se estind )este 'sland$a, de unde a)o unele gru)e trec i ma de-
)arte )este mare c%tre a)us n insulele vecine ale [roenlandie.
C#ntecele e)ice ale 'slandic cele*re;% )e un vechiu erou al acestei in-
snle numit =rimarsson1 un nume, )e care autorii moderni l' aii tradus
cu =r i us 6aris f i l i u s 1 ns% forma corect% a numelui se vede a fi =ri-mars-
son, adec% =r im ar i f i l i u s .
=cest fiu al lui =rimar emigre;% din 'slandia i ajunge du)% o naviga-
iune de 4 dile c%tre a)us n insula, seu era, numit% Rvitramanalandia V
terra al* or u m hominum g), ma corect ns% era =r%manilor al*.
') Yeleqcl Oa). `ssolins^i, Hincent nadlu*e^. darschau, 15, ). ,1. secc.)
+
>ie "laqen qurden von den `l*rimen *edruc^t . . . Uc_ den Ya c h e n qurde dieser
furcht*are Pame ;ur Ue;eichnung der Miesen ge*raucht, der im =R)olnischen `*r;_m
jet;t `l*r;_m heisst. X Cf. 6ic^ieqic;, Yes )rcro. siucles de l'hist. de Dologne,
ODaris, 1545) ). .0.
#) >lou_sil >escr. `r*. v. 5,. XYa ?heo)hanes O,,, d. Chr.) sim)lu 'G)OifzEi7ivt.
.
) Mavennatls li*. '. c. 11+ O>aniae) ad frontem . . . )atria =l*is.
I) "clilii;er, [esch. v. Yittauen O=llg. deltgeschichte, Y ?heil, ). 1!). X "clilo;er,
Recro)-fc, ). ,,.
'C Dliiti li*. 'H. .!. l + =l*ion i)si Uritanniae nomen fuit.X "uetoniu OCaligula c. 00)
amintesce de un rege al Uritanilor cu numele =dminius OV =rminius). >es)re schim-
*area lu r n d ved: "chuchardt, Hulg%rlat. 1. 10.X Cea mal vechia dinastia a
'rlandie a fost a Reremonilor.
e
) Mafii, =nticuitates =mericanae ORafniae, 15.2) ). !5X1,.
n )oemele e)ice germane nc% se vor*esce de un erou cele*ru din )%rile
de nord cu numel e de M#m une von 'sl ande ' ).
Doetul Juvenal, amintesce de asemenea un fa)t forte caracteristic )entru
condiiunile etnografice ale 'slancliei vechi, numite n geografia grec% i ro-
man% ?hule. "e vor*esce, dice densul, c% locuitorii din ?hule voiesc se
duc% la d#nii un )rofesor

), care s&-: nvee a vor*i corect i frumos


lim*a latin%.
n fine mai not%m aid, c% 'slandia se numia n lim*a vechia german%
Ha 11 an d, ntocmai ca 3rancia i 'talia
.
).
>u)% cum vedem, ne afl%m aic n faa unui nou ca)itul din etnografia
si civilisaiunea lumi vechi. Pe o)rim de ast%-dat% aid, l%s#nd )entru alte
tim)ur, or )ete )entru alii, urm%rirea migraiunilor )elasge dincolo de
6area atlantic%.
=cum ns% vom )ute )rice)e adev&rata im)ortan% a ta*elei etnografice
a 'ui G)hor di n sec. 'H a. Chr. , c% nt reg % regi unea de nord a
lumi: vech:, a fost ocu)at% de "c_l, numii o-dat%, du)% cum ne
s)une Dliniu, =ramei
0
).
12. <igraiunile =rimilor n peninsula cea mare a 4ndiei.
=rimil au format nc% din o vechime forte de)%rtat% elementul dominant
i civilisatoriu i n cele ddue )eninsule mari ale =siei meridionale, n 'ndia
dincoce i n 'ndia dincolo de rul [ang.
Cea mal vechia )oem% e)ic% a 'ndiei glorific% )e un aa numit Mama,
Osec. bH a. Chr.), n care se ntru)ase Hi.nu, s)iritul cel *un, ce str%*ate
ntreg universul.
>u)% legendele indiene, Mama a fost un fiu al regelui indian >asaratha
Oal c%rui str%mo era "erele), i el )urtase res*die fericite n contra )o)d-
rclor conduse de s)iritul cel r&9, numit Mavana.
'storicul i geograful grecesc 6cgasthenc, care tr%ise n sec. 1'3 a. Chr.
ne s)une, c% n tim)urile sale csistau n 'ndia trei gini seu )o)ere mal
nsemnate, ce tr%iau du)% anumite )rece)te filosofice i religiose. Pumele
l or era Urachmanes, [armanes i DramnaeQ). nt re acest e )o)Are
-) Triimn >. Reldensage, ). 10!. 192.
-) Ju1ennli! "at. bH. 111X11+ >e conducendo locuitur jam rhetore ?h_le.
a
) 8c\liiNer Rccio)i, ). ,2.
X) 7p\ori fragm. .5, n 3rag m. Rist. gr. ', ). 0..
') "tra*oiiis li*. bH. 1. ,9 secc.
ce: ma: religioi erau Urachmani: '). G duceau o vie% frugal%, tr%iau numa?
cu fructe i cu a)%, erau f"menl devotai filosofie, adorau cu deose*ire
serele, )etreceau tot% viea lor su* ceriul li*er i considerau mdrtca ca o
nascere )entru o vie% mai fericit%.
Urachmani: au avut din cele ma de)%rtate tim)uri su)remaia social% i
su)erioritatea rcligids% n cele doue )eninsule mar: aie =sie: meridionale.
Urachmani: nu formau o sim)l% cast%, ori sect% rcligios%, ci constituiau un
)o)or forte numeros divis#t n ma multe semini -'). >e la e deriv% con-
struciunile cele )rodigiose ale 'ndiei si tem)lele t%iate n st#nc% via. `raul
lor )rinci)al se numia, du)% >iodor, R arma t el ia g).
>in )unct de vedere al etimologiei, numele de Urachman:, [arman: i
Dramn se vede a fi numai o form% coru)t% a terminulu: ma: vechiL de
O2N)=rman, Mahman i Mamn. Ya cronicariul rusesc Pestor, Urach-
mani: ne a)ar su* numele de Machmanc
0
), r Clemente =leEandrinul
numesce )e [arman: /arm an a c
4
) Ocu 4Q ca as)iraiune).
Dtolemeu, care tr%ise n secuiul '' d. Chr., amintcscc n )%rile de a)us
ale 'ndulu: un )o)or cu numele de Mamnae
fl
). Fn alt tri* cu acelai
nume de Mamnae - avea locuinele sale n regiunile centrale ale 'ndiei,
l#ng% muntele Hindius
2
).
Dliniu ma face amintire nc% de un alt munte al 'ndiei cu numele de
`romenus, renumit )entru minele sale de sare
5
)1 )ro*a*il, c% aci se
afla si un tri* cu numele de ` rome n i .
'n )%rile meridionale ale 'ndic, n fa% de insula Ce_lan, se afl% inutul
Mamnad, care formase o-dat% un )rinci)at )uternic1 r )artea de l#ng%
mare, )eninsula Mamnad se termin% n forma unu: v(rf de lance n )ro-
montoriul numit si asta-d: Mam en
9
).
n lim*a cea vechia a 'ndic, numit% sanscrit%, ce re)rsenta lim*a cea
sacr% vor*it% de Urachman:, ni s'au )%strat nc% o )arte din formele )re-
istorice ale ma multor cuvinte latine. =cesta lim*% ns#, aa cum ne-o
)resinta vechile monumente literare ale 'ndie, se vede a fi fost alterat% de
') sing. F)aNjj.o.v si U)'N.-Njj.fjH, )i. >)a_Oj,#v1, M)a-Nit.--jH,.
-) 4-linil li*. H'. t. 9+ multarum gentium cognomen Urachmanae.
*) 4?odori li*. bH''. 1!.
0
) Reero)i, OGd. "chlo;er) c. 1..
4
) #lemen! :leL. OGd. Dotter) ). .,9.
S) Plolemaci li*. H'. 1+ ta it)et ?W r ' 'v,9J Ea?s_
-) Ptolcmnci li*. %44. 1. B*.
5) Plinii li*. bbb'. .9. ..
S) Geclu! Pouv. [ogr. univ. H'''. ,2,.
1+
iflucnele altor idiome str%ine, can au distrus si aici societatea )elasgk,
rccum au distrus' o si n alte )%r.
Yim*a sanscrit%, cum ne-o nf%fie;% c%rile cele sfinte ale 'ndiei, nu este
ic: mama, dar nici sora, lim*e latine1 ea ns% conine elemente suficiente
)re a cun4sce, c% cele ma: vech tri*ur ale Urachmanilor au format la
ice)ut un )o)or arimic.
Po estragem aici din acesta idiom% urm%torele cuvinte de origine latin% ').
1ie ne vor )une n vedere, cum erau formele acestei lim*e, n momentul
and o nou% invasiune de diferite )o)rire se reversa asu)ra 'ndiilor i lim*a
ea vechia a Urachmanilor, Machmanilor, seu Mamnilor se stinse.
=ceste s)ecimine sunt+
Sanscri& !a&in aomn
Fnas unus unu
dvi duo doi
tri trus tre, tril
atur Ociatur) cuatuor )atru
)anan O)ancian) cincue cinci
a seE as%
sa)tan se)tem e)te 1 islr. a)te
atan octo o)t 1 is&r. osan
navan n o vom nou%
daTan decern 7Jece
Ta tan centum sut%
t#tas )ater, tata tat%
ma, m#tar m a te r mam%
vidhava vidua voduv%
)ri_as, )ra_at amicus, amator )rietin
suris sol sAre
a) acua a)%
udan udum, acua und%, a)%
v#r, varas, v. v%rs acua )luvialis a)a de )loie1 a versa
dhar# terra er%, ar%
Ti^h# ca cu men cioc%
masa mcnsis lun%
nas, n#s# nasus nas
j i va, v. j i v. vita, vivcre viea, v. is&r. jivi
sar)as ser)ens ar)e, ar)e
saras serum ;er, ;ar%
svanas sonus sunet, svon
man_us gr. zijvi m#nia
dharas truE, audaE d#r;
vid video v&d
da dare a da
mri mori a muri
martis mors morte
martas mortuus mort
7lc\\off Darallule des langues de l'Guro)e et de l''nde. Daris, 15.4.
Sanscri& !a&in aomn
asmi sum sunt, s, 'su
asti est este, ieste
smas sumus Os%m) suntem1 is&r. smo, esmo
s#ni sunt sunt, s#nt
ad_ liodie ad:
h_as heri ieri
u)a )ost1 gr. une du)%.
Mul indulu:, ce isvoresce n )%rile de nord aie Rimalaiei, i are un
curs forte lung, se numia n lim*a indigenilor " indus
1
). =lesandru cel
6are, du)a cum s)uneau istoricii s&:, de a*ia a )utut termina navigaiunea
)e 'nd n curs de cinci lun: i c#te-va dile, cu tAte c% f%cea )e fie-care
di o c%letorie de 4!! stadii O11! chilom.).
>e alungul acestui fluviu locuiau )e amendduc ermurile sale o mulime
de )o)ulaiun sc_te1 i ntreg% acesta regiune vast% se numise o-dat% 'ndo-
sc_t hi a

).
>in aceste )%ri ale 'ndiei se v&d a fi emigrat "in d i de l#ng% Yacul
meotic
.
), "in di de 'a 'stru
0
), "inti din ?hracia
,
), i aa numiii
"in ti e s, adoratorii lui Hulcan, din insula Yemnos, des)re cari ne vor*esce
nc% Romer
c
).
'n )%rile de jos ale 'ndulu: mal locuiau i )o)drele aa numite Fm*rae,
Fm*rit ta e i 6esae
2
), dintre cari unele gru)e )uternice, du)% cum ne
arat% numele, trecuse n tim)urile rnigraiuni )elasge si se sta*ilise )e con-
tinentul Guro)ei, su* numele de Fm*ri i 6esl.
>ac% vechile )o)ulaiun arimice din cele doue 'ndii au fost )%m#ntene,
ori imigrate din alte )%ri ale =siei, cu siguran% nu )utem sci. >iodor
/icul ne s)une, c% 'ndia av(nd o estensiune forte mare si fiind locuit% de
diferile )o)dre, tdte aceste gini se considerau ca autochtone, i c% nici una
din ele nu era venit% din alt% )arte, dar nici nu trimisese colonii n afar% de
'ndia
5
). ns% valdrea istoric% a acestor tradiiun se reduce numai 'a un
' ) Dl i ni i l i *. H' . .. 1+ ' ndus i ncol i s "i ndus a))el l at us.

) Dtolemaci 1. H'' 1. X >ioii_sli Der. v. 1!55. X Gustnthlus ad >ion_s. i*id. X Cf. = v i e -


nus , >es cr . `r *. v. 152X5+ at f l umen ad ' ndum aur or aecue l at us "c_t ha . . . accol i t .
.
) Rel l ani ci f r agr a. 9A. c "t r aYonl s l i *. bY . 11.
0
) =)ollonii Gh. 'H. ..
s) "tra*onis li*. b''. .. 191 H''. fr. .4.
4
) Romeri ''. '. v. ,9!1 `d_ss H'''. 90. X Rellanici fr. 11. 11.. X n ?ransilvania,
U%nat i Mom#nia ma afl%m i ast%-di numirile de comune+ "in t O?urda) cu morminte
)resu)use )reistorice, "intesc OCaras), "intesc O'alomia) i "intesc O'lfov).
') Dlinii li*. H'. .. 4-2.
5
) >iodori li*. ''. .5. X =rriani 'ndica c. 9. X Dlinii li*. H'. 4. 12.
K aur fa)t )ositiv, c% t4te aceste diferite )o)ulaiunl ale 'ndiei se aflau
ta*ilite acolo nc% din tim)urile cele ma archaice. 3orte )ro*a*il ns%, c%
hmani seu Mamni din cele ddue )eninsule ale 'ndiei au fost numa: o
sim)l% migraiune, ns% forte vechia, din "armatia asiatic%.
C#nd legiunile romane trecur% Gu)hratul i cutrierar% victoridse =rmenia,
=ss_ria si 6eso)otamia, Urachmani: i regii 'ndiei se declarar% de aliaz na-
turali al. Momanilor, ntocmai cum f%cuse i Memil din [allia n tim)urile
lui Cesar.
m)%ratul =ugust n testamentul s&L amintesce, c% regii 'ndiei i-au trimis
adese-or legaiun I)1 r istoricul grecesc Picolac >amasccnul ne s)une, c%
densul a nt#lnit n =ntiochia o legaiune, )e care o trimisese 'ndienii la
=ugust, n e)istola scris% )e )crgamen n lim*a grecesc%, Dor dicea, c% dei
d#nsul domnesce )este 4!! de regi, totui )refuesce forte mult amiciia Wm)e-
ratulul si este gata s&-: concda intrare n era sa, or )e unde ar voi, i se-1
ajute-n to te lucrurile *une i cuviinciese. ntre diferitele daruri, )e cari le
trimesese Dor m)&ratulu: =ugust, se afla si un Rerman O'G)j=#v) cu *ravele
t%iate nc% de c#nd a fost mic1 acesta legaiune mal era nsoit% i de un filosof
indian, numit "armanus

), adec% din gintea "%rmanilor seu [armanilor


GE)edifiunile lui Uach, Rercule i =lesandru cel 6are c%tre acesta er%
de)%rtat% din regiunile de res%rit ale Bmsiel, renumit% )entru moravurile, le-
gile, instituiunile i civilisaiunea sa, se )ar c% au fost numai resultatul unor
sentimente naionale, de a uni, dac% se )tfte su* un singur guvern tdte
gru)ele etnice )elasge.
Ya 'ndia cugeta i m)&ratul ?raian.
>u)% ce nvinse )e D%ri, el naviga )e ?igru n jos )#n% la `cean, i aici
v&ij(nd o cora*ia trec#nd )e dinaintea sa c%tre 'ndia esclam%+ B`$ dac% ai fi
mal t(n&r, as: merge i n 'ndia
.
).
/i ntru adev&r, du)% cum ne s)une Gutro)iu, el dede ordin se i se con-
struesc% o flot% n snul )ersic, ca se )lece, se devaste;e Ocuceresc%) 'ndia I).
'ns% )rimind scire, c% )rovinciile, )e cari le su)usese ma nainte, au nce)ut
a se revolta, el se ntArse la Ua*_lon.
') 6onum. =nc_r. OC. '. Y. ''', ). 294) c. .1.

) "tra*onis li*. bH. 1. 0 i 20. ') >loiiis Cassii


li*. YbH''', c. 9.
`
) Gntro)ii li*. H'''. .
15. !a&inii. Nec@ia genealogia a &ri6urilor la&ine.
?ri*urile latine din 'talia constituiau la nce)ut numai o mic% ramur% din
familia cea mare a gini latine, res)#ndit% n tim)urile )reistorice )rin di-
ferite regiuni ale =siei si Guro)ei.
>u)e cele ma vechi tradiiun, )e caii le afl%m la autorii greci i latin?, origi-
nea geografic% k Yatinilor din 'talia se reducea la )%rile de res%rit ale Guro)e.
Fna din aceste tradiiun, care de altmintrelea se )are a fi cea ma vechia,
ne este transmis% de >ion_siu din Ralicarnas+ c% Rercule, du)% eE)e-
diiunea sa asu)ra lui [er_on, a trecut n 'talia i aici a avut un fiu cu
numel e Yat i nus, n%scut di n o fat % h_)er*ore%, )e care o l uase ca
ostatec% de la )%rinii sc
J
).
n acesta tradiiune etnografic%, Yatinus figure;% ca )atriarchal e)onim
al gini latine. [enealogia sa este genealogia )o)orului latin din tim)urile
ante-romane. Rercule, du)% cum seim, este eroul cel mare naional al De-
lasgilor de 'a >un%rea de jos. =ic se aflau i locuinele R_)er*oreilor
celor legendari, cari avuse un rol aa de nsemnat n cultul lu =)ollo
Osdrelu). >e aici, de la >un%rea de jos, luase Rercule aa dar )e fecidra
h_)er*ore%, cu care trecuse n 'talia.
` alt% tradiiune ne nf%ie;% )e Yatinus ca fiu al lu: Rercule, ns% n%scut
din sofia

), ori din fica


.
), regelui 3a u n us. =cesta legend% ns% este de
fa)t numa o sim)l% variant% a celei de #nt#iu. "oia lui 3aunus, care a
n%scut )e Yatinus, a fost, du)% >ion_siu din Ralicarnas una i aceeai cu
Bfata< OEo)rj) h_)er*ore%, de care am vor*it mai sus.
= treia tradiiune des)re originea Yatinilor o afl%m la "uida, al c%rei con-
inut este+ c% Rercule a avut un fiu cu numele ?ele)hus, su)ranumit
Yatinus, care domnise )este Cetii O'vNj-not), i c% din tim)ul domniei lui
Yatinus, Cetii au nce)ut a se numi Yatin
0
).
-) 6lon@!ii ?alic. li*. ', `$5 ="s`FJ+ &e qs- Bm?H O' i:)aE.ba) Eck iEtma1 Gv tot b
`J
-
)io11 ?`>?`Wj..............tb oo [(uvoi'.j.uiv _evofisvoo1 E'N.?abi?tev >abbav?oi f9v ev. tfOT M'javo)oo
fto_atfioc +f& =aLvav ovojj.NE Ta?._ eivas' =atvov 5Q Gb ttvot 4Bsfgo)i.oc ao)r1- rOv nai)o s'.c
ojifj)('.av "H?`1 sn-fjfo..............Eai ,te "-i@ arca)r'.v s'. X:p@o; Gjislbs, tL8 )aaist ?iLv =)o-
)i'fvaiv iaLva) ?ovaiEa ?roY?j"aola+ "ioiuac' .'.
+
Q?jv BW?c'av ?Cr- irobbo9t' tiv =atlvo_ ?`r'`F u.iv
voj=WftcHj ooa 'R)aEbsooT.

) 'Jionis Cassil li*. 'XbbbH' fr. 5. X


.
) Justin. bY'''. 1+ 3auno fuit uEor nomine
3atua . . . GE filia 3auni et Rercule . . . Yatinus )rocreatur.
0
) 8nida! v. =cN.?Wvt)"+ ?vjbet)ot fB) oli1 'R)aEbhou1, 4 (rcubfjds1 =Ltcvot,
it#boii 'vfjtout bGf`F.hH`>j =atvoot.
Drima cestiune, ce ni se )resint% n esaininarea acestei traditiun:, este +
Kne a fost n tim)urile )reistorice ?ele)hus-Yatinus, i car: sunt
inuturile, )este car: domnise el-
zn vechile )oeme si legende e)ice, ?ele)hus ne a)are ca un rege al
6vsie' ?ele)hus si fiul eii luase )arte activ% la r&s*oiul troian ca alia a:
lu: Driam. Fni: din autori: vech: au credut, c% aic: e vor*a de regiunea 6_sic:
din =sia mic%, ns% >io Chr_sostomul din Uith_nia, care, n tim)urile lu:
>omiian, se retr%sese la [ei de la >un%rea de jos i scrisese o istoria
a >acilor su* numele de 3(uEAc, ne s)une, c% acest ?ele)hus a fost un
reae al [eilor 1 c% regatul seu avuse o estensiune forte mare 1 c% el
domnise )este ntreg teritoriul numit 6esia, care se m%rginea la res%rit
cu gurile >un%riW, 'a a)us cu 'stria, la sud cu 6acedonia si la nord cu
>un%rea
a
) 1 or, cu alte cuvinte, c% ?ele)hus-Yatinus din tim)urile troiane
domnise )este 6esia, 'll_ria, >almaia, Dannonia i Poric.
?4te aceste traditiun: vechi, ce ne nf#ie;% )e Rercule ca cel de #nt#iu
str%mo al Yatinilor, sunt n realitate numa un sim)lu fragment din o ta-
*el% genealogic% a unei gru)e m a: mar: de )o)Are, si n care Rercule, eroul
naional al Delasgilor din nordul Glade, figurc;% tot-o-dat% ca )%rinte al
=gath_rilor, [elonilor i "c_ilor.
=cesta a doua )arte a tradiiuni istorice, de care ne ocu)%m aic:, o
afl%m la Rerodot O'H. 9 X 1!).
[reci de la 6area negr%, ne s)une Rerodot, )ovestesc urm%tdrele des)re
originea "c_ilor+ c% Rercule, du)% ce luase ciredile de vite ale lu: [er_on,
a venit n "c_ia, unde )erdendu- cai, i-a aflat n fine du)% multe i n-
delungate cercet%ri la virgina Gchidna, ce domnia )este era acesta.
Rercule a )etrecut ma mult tim) 'a Gchidna si a avut cu densa tre: fi:+
)e =ga t h_r sus, [el onus si "c_t hes1 de l a car : du)% t radi i uni l e
vech:, - tr%geau originea lor dinastiile =gath_rilor, [elonilor i "c_ilor.
Datria Gchidne, du)% cum ne s)une Resiod, a fost e r a =rimilor

).
>u)% Rerodot ns%, Gchidna era din o regiune a "c_ie, numit% R_lea
O"ilvosa), un termin geografic tradus, or grecisat, care, du)% cum rsulta
din nelesul numiri, se vede a indica una din regiunile cele muntdse ale
>acie vechi, ?ransilvania Oung. Grdl_, adec% D%dur4sa), or sera
rom#-Qfsc66untenia, ?ransal)ina, ung. RavasalfAld).
-) Jornandi! >e [et. orig. ''. c. 9+ hic >io regem illis O[etis) . . . commmor#t, no-
mine ?ele)hum . . , Ruius O?ele)hi, filii Rerculis) . . . regnum 6oesiara a))ellavere
ajores. iuae )rovincia a* oriente ostia fluminis >anu*ii, a meridie 6acedonian$,
occasu Ristriam, a se)tentrione >anu*ium ha*ct. 1 Jie!iodi ?heog. v. .!0+ 6' f3+ fNiur'
e+v '=ffioqiv d-r.6 J"iovv. =`:)v1 'KZY&ivu.
>u)% tote aceste tradiiun etnografice, doue italice, i deue )ontice,
genealogia celor )atru )o)ore vechi, de cari ne ocu)%m aic, ni se )resint%
su* urm%torea form% +
GCR'>P= ----,----------r----------1- - RGMCFYG ------------,---------- 3=?=
din (era Rf3GMU`MGe
=rimilor. z OLits)ao)1 v.A)vj).
=[=?Rfn"F" [GY`PF" "Cf?RG" Y=?'PF"
O?GYGDRF"-Y=?'PF")
>ac% vom esamina acum mai de a)rd)e aceste versiuni X cari tete fac
)arte din unul si acelai ciclu e)ic, Rercule-[er_on X legenda genealo-
gic% a Yatinilor devine mai clar% i acordul )rimitiv ntre diferitele ver-
siuni se resta*ilesce uor + c% virgina h_)cr*ore% este una i aceeai cu
Gchidna din era =rimilor i c% forma vechia a acestei ta*ele etnografice era
urm%torea+
RGMCFYG ---------1-----------------j-------X--------j-----------------j-------- GCR'>P=
=[=?RfM"F" [GY`PF" "Cf?RG" Y=?'P`"
_)Cr
g
re
a
>u)% aceste tradiiunW genealogice, =gath_ri din ?ransilvania, "c_-
i de l#ng% 6area negr%, [eloni, ce locuiau dincolo de Uor_sthene
)#n% l#ng% Fral, si n fine Yatinii din )eninsula italic% au constituit
n tim)urile )reistorice )atru ramuri ale une? i aceleias familit )elasge,
arimice
l
).
Henim acum la legenda c r e t i n % des)re originea )o)ulaiunilor aa nu-
mite latine.
>u)% ca). b al [enese+ din lavan, fiul lui la)het, fiu al lui Poc, s'au
n%scut Glisa, ?harsis i >odanim.
?radiiunea mosaic% ns%, avea du)% cum seim, n vedere numai )o)u-
laiunile de l#ng% *asinul de res%rit al 6editcrane i din jurul 6%rii negre.
Cunoscinele geografice ale lui 6oise erau nc% forte restrnse.
>u)% o lung% serie de secule ns%, c#nd cretinismul cu doctrinele i
tradiiunile e*raice se estinse )este ntreg% lumea greco-roman%, genea-
logia *i*lic% des)re originea )o)Arelor nu mai cores)undea m)rejur%rilor
etnografice. >in acesta causa, cronicarii evului de mijloc se vedur% sili?,
ca se com)lete;e tradiiunea *i*lic% des)re descendena i nrudirea )o-
1
) Roraiu, n una din odele sale O''. !), amintesce ca )o)Are de lim*a latin%
)e locuitorii de 'a Uos)hor, )e [etuli din =frica, )e 'l_)er*ore, )e CoJchl,
>aci, [elon, '*er, )e HolciliYigurildela Mhodan. X C% R_)er*orei: au fost
un )o)or latin, rsulta i din numele deltei h_)er*oree Yatona, gr. =fjtii, dor. =atq.
)erelor cu alte date noue, )e car: le oferiaL, de o )arte tradiiunile vech:,
de alt% )arte cunoscinele lor istorice.
n modul acesta, tradiiunea *i*lic% des)re )o)drele, al c%ror )roto)%rinte
era 'u van OsL Rercule al Dclasgilor) ca)ot% n evul de mijloc ') urm%to-
rea form%+
'FH=P 1
GY'"=P ,+,)
inde
"'CFY'
?R=M"'" eE
cuo R'UGM' et
?fMMGP'
Cf?R'' de
cuo
M`6=P'
cui et
Y=?'P'
1
>`>=P'6
eE cuo
DM'=6'.
?radiiunile cretine ne nf%ise;% aa dar )e luvan OsL Rercule al tim-
)urilor eroice, rom. lovan) ca )roto)%rinte al ntrege ginte latine meridionale+
al "iculilor, '*erilor, ?ursenilor, Momanilor, Yatinilor i ?roianilor.
>u)% acesta ta*el% etnografic%, Momanii i Yatinii sunt numa descendenii
unui )o)or mal vechili, ce )ort% n tradiiunile e*raice numele de C_thii
OCut hi i).
?ot ast-fel ne s)une i tradiiunea, ce ne o transmite "uida + c% Ceti au
nce)ut ase numi Yatini numai din tim)urile regelui ?ele)hus-Yatinus I).
Pe ntre*%m ns%, n ce )arte a lumii vechi se aflau locuinele Cetiilor,
cari, du)% cum se vede, au tre*uit se fie un )o)or cele*ru n tim)urile ante-
mosaice.
n tradiiunile argonautice, su* numele de C_taei figure;% locuitorii din
regatul cel vast al lui =iete, care domnise )este Colch i )este o mare
)arte a "c_ie de l#ng% 6arca negr%.
Ya =)olloniu Mhodiu, regiunea "c_ie, )este care domnia =iete, mal are
si numele de nurac'T fafa, C_taea terra
.
)1 nsui regele =iete are e)i-
tetele de nuta+eLT i nutaroT I), r ca)itala sa
>
) se afla, du)% cum seim,
l#ng% >un%rea de jos g).
'n `d_ssea lui Romer
2
), locuitorii 6esiel, )este cari domnia ?ele)hus, nc%
-) Gie!e [eogr. lat. min., Yi*er generations, ). 141. 145.

) "u* numele de Gli sa din ta*ula etnografic% a lut 6oise, se nelegeau, n )rimele
tim)uri ale cretinismului, locuitorii )rimitivi a Gladc' ODelasgi) i tri*urile )elasge emi-
grate din )%rile aceste n 'talia i "icilia. X Cf. 'sidori `rig. li*. 'b. . .0.X>lugossi
Rist. Dolon. ' O1521) ), 0.
-) :pollonll G\. 'H. ,11.
0
) :pollonii G\. ''. 0!.. 1!901 '''. 5.
s
) ` tradiiune analog% o afl%m la Resiod O?heog. v. 1!1.), du)% care Yat i nus a fost
ur
8 fiu al nimfei Ci r ce, ne)oQt% a lui `ceanos )otamos O'stru) i sor% a regelui =iete.
e
) = se ved mal sus ). ,.4.
') `d_ss. b'. v. ,1.
sunt numii Cetei Onifjtsto`, r du)% >io Chr_sostomul, ?ele)hus a fost
regele [eilor i im)eriul seu se ntindea )este regiunea de la gurile >un%rii
)#n% la 'stria.
Yatinii vech erau aa dar, du)% tradiiunile cretine, un )o)or din re-
gatul cel mare de la >un%rea de jos, )este care domnise n tim)urile =r -
gonauilor =iete, r n tim)urile troiane ?ele)hus.
` alt% variant% a tradiiuni cretine des)re originea )o)orului latin o
afl%m la istoricul )olon >lugos Of 105!). =cesta versiune, al care: funda-
ment R forme;% genealogia *i*lic%, ni se )resint% su* urm%torea form%+
1=DRG?
l
[`6G
M
="CGP="
"=M6=?=G cuos
[raeci MG['P`" vocant
l l l l
C=Y=UM' "'CFF =DDFY' Y=?'P@
cui Yatium
ha*itant ').
>u)% acesta ta*el%, ce ne-o comunic% >lugos, originea tri*urilor latine
din 'talia, a Cala*rilor OGnotrilor), "iculilor O"icanilor), =)ulilor i Yatinilor
din Yatu se reducea 'a "c_i seu "annai din Guro)a, i anume la acea
)arte din )o)ulaiunea "c_ilor, )e car [recii i numiaL Mcgin:.
Pe ntre*%m ns%, cine erau "armai, )e cari [recii i numiaL Megin: -
` im)ortant% amintire des)re acest )o)or misterios o afl%m n notiele
istorice relative la viea sf. >umitru, ce au fost desco)erite n m%n%stirea
Castamonitu.
Dasagiul res)ectiv din aceste manuscrise are urm%toriul cu)rins+ Bn dilele
m)%railor iconomach O24X25!), )o)orele, car locuiau n regiunile de
l#ng% >un%re, aa numii Mechini sL ma: *ine dis Ulacho-Mechin:
si "agudai, )rofit#nd de anarchia, ce urmase din causa, c% ne)ioi
m)era al Momanilor f%cuse r&s*oiL icdnelor sfinte, du)% ce su)uscr% Uulgaria,
se estinser% )uin c#te )uin si n diferite alte )%r, cu)rinser% 6acedonia
i n fine venir% )#n% la muntele =thos8

).
8) 6lu_fo!!i Rist. Dolon. ?. '. O1211) ). 0+ Dorro trus filii Corner Ofilii la)het)+ Drimus
=scenas, a cuo "armat ae seu "auromat ae, cuos [raeci M e gi n os vocant , eE cui*us
)r occs s er unt Cal a*r i , "i cul i , =))ul i , et Yat i ni , cui Yat i um ha*i t ant .
.
)
U!pen!A? 1st. =thona, '''. .11 O"it;.-Uer. bC'b, ). 024)+ Enta ta1 0jjj.i)a t oi v e
$
.Io-.#aqv
/aaibsqv ta sft_v1, i.ito ?B ?ta)ot"oovtNafE fiejivj . . . ol bs-)juvo'. 'Dijavot Eal artbou-
UbaNo)f@_\?vot v.al S>foofa&&'.W'., etou1iaaavt+t ?HJH Uoo).-fB)iav N<O anbtuaav? onto l Ff o v
=sa dar Ulacho-Mechini: din notiele istorice ale m%n%stirii Casta-
montu erau un )o)or, ce locuia l#ng%Q >un%rea de jos. >u)% nume, du)%
locuine i tradiiun, e sunt identici cu /arm a ii M e g i n i , de cari ne
vor*esce >lugos I).
>in tdte aceste tradiiun rsulta aa dar, c% Yatinii din 'talia erau numa:
o ramur% a )o)orului )elasg din )%rile de res%rit ale Guro)ei, a R_)er-
*oreilor de la >un%rea de jos 1 c% e formau una i aceea familia etnic%
cu =gath_ridin ?ransilvania, cu"c_i ce: vech: de la 6arca negr% i
cu [ clonii, ce locuiau dincolo de Uor_sthene i chiar dincolo de ?anais.
19. 0radiiunile poporale romne despre !a&inii de
la 4s&ru.
Ya )o)orul rom#n X cu deose*ire n regiunile de l#ng% >un%re X mai
esist% i ast%-d unele tradifiun des)re Yatini )reistorici.
=ceti Yatini, din )%rile de res%rit ale Guro)ei, ne a)ar n )ocsi% )o)o-
ral% eroic% din U%nat su* numele de BYat#n:, de ce: *&tr#n:<
.
). Gste
de fa)t acelai nume, )e care-1 afl%m i n tradiiunile vechi italice, su*
forma de BD r i s ci Yatini<
.
).
` alt% tradiiune )o)oral%, ce o afl%m n judeul ?eleorman din Mom#nia,
ne s)une, c% Yatini ce vechi au locuit n regiunile aceste mal nainte
de venirea Mom#nilor
0
).
'n judeul 6ehedini, din )%rile de a)us ale Mom#niei, mal esist% i
ast%-d urmele unor vechi fortificaiun de )%m#nt, ce )ort% numele de
BCetatea Yatinilor<. Gste o staiune im)ortant% )reistoric%, unde, du)%
cum ne s)une Uolliacu, unul din ce mai distini archeolog a: notri, a*unde;%
ceramica dac%, i unde nu se g%sesce nimic roman, or daco-roman
f
').

bB?' .Wf`H etc "c#7fo)a jie)-f@, iEu)ieoaqv EaFvjv 6aEsovcav, ?G'N.`1 ?jbEl-dv e'-C Ko Q=-fiov ojo.
"u* numirea de "agudatei figur;# aid locuitorii din )%rile meridionale ale ?ransil-
vani ei , unde se ma: afl % i ast %-d l #ng% `l t sat ul rom#nesc numi t "acadat e.
<) 3orma mai corect% a numelui de Mechini i Megini se vede a fi fost n tot
caul Memini sL Memni. Cf. la Romer Migmon in loc de Mimon i numele locali-
t%ilor din =sia mic% Mogmi i Megma.

) Corcea, Ualade )o)orale1 Caranse*e, 1599, ). 51+


?rei fecioral de Y%t#n, >e
Yat#n:, de ce *&tr#n:.
.
) Daul us eE 3es t o, ). 4+ Dr i sci Yat i ni a))el l at i s unt i i , cui )r i us cuam con-
deret ur Moma, fuer unt .
0
) >ensu ai i u, Cest . i st . Mes)unsur , D. ''1 corn. Hoi voda, j . ?el eorman.
,
) Uol l i acu, ?r om)et a Car )a i l or , Pr . 11.2, a. 1520, ). 1.
Drin ora, )rin s%rigrad
Dro)drt%-se, um*lase,
n )%rile de jos ale >un%rii, n >o*rogea actual%, se vor*esce de ase-
menea, c% n inuturile de acolo au locuit, nainte de Moman, Ya i n i seu
Ye t i n i , un )o)or )uternic1 si c% t4te cet%ile vech din regiunile acele aii
fost construite de Yatin:
J
)1 ns% ce fel de omeni au fost, nu se scie

).
Henim acum la una din cele mal im)ortante tradiiun )o)orale rom#ne
des)re Yatinii de la >un%rea de jos. =cesta tradi^me ni s'a )%strat ntr'o
ra)sodi a )o)oral % des)re l ancul Hod% i Yet i nul *ogat , res)#nd^%
n o mulime de variante )rin diferite )%ri ale Mom#niei de ast%-d
.
).
lancul Hod% din Uucuresc:, a c%rui )ersonalitate istoric% nu o )utem fiEa,
voesce se se c%s%toresc% 1 densul se )reg%tesce de nunt% i )lec% cu o
m#ndra este de c%l%rai si )edestrime Oseu cu o sut% de nuntai), ca se ice
fata Yetinulu: *ogat, ale c%rui cur nt%rite cu se)te ;iduri se aflau dincolo
de >un%re, n >o*rogea, la Masova, ori la R#rova. lancul Hod% trece cu
otea sa dincolo de >un%re, ns% c#nd se a)ro)ia de curile Yetinulu: *ogat,
acesta nchide si ;%voresce )orile1 a)oi se urc% n foior si de aci strig%
lui lancu Hod%, se- aleg% din nuntai, din nuntai din c%l%rai, ca se sar%
;idurile se deschid% )orile. lancul Hod% audind aceste se ngrijesce i ntriste;%.
[reut%ile, ce avea se le nving%, erau mari1 n fine ;idurile sunt s%rite i
)orile descuiate. >ar Yetinul *ogat nu se mul%mesce1 el cere de la mire
i delk Astea sa noue )ro*e de curagiL, noue fa)te de vitejie.
ntreg coninutul acestei )oeme )o)orale ne )resint% o asem&nare uimi-
tore cu legenda italic% des)re c%s%toria lu: G n ea cu fica regelui Yatinus.
n Gneida lui Hirgiliu, ntreg r&s*oiul lu: Gnea cu regele Yatinus este de
fa)t numai o sim)l% afacere de c%s%toria.
Yatinus, du)% cum ne s)une acesta e)o)e# naional% a Momanilor, avea
numai o singur% fic% de m%ritat, i )e care o )eiau mul din BYaiul
cel mare< i din Btet% =usonia<
0
). C#nd regele Yatinus aude, c% ?roiani
3) 6ci i!u=i auu Cest . i st . Mes)unsur i . D. ' , j . ?ul cea, cor n. [r cc i H%c%r er r 1 j . Con-
stana, corn. Ueili c.

) Fnel e l oc al i t % i de )e t er i t or i ul Mom#ni ei ma )c r t % i adi numel e de+ Y% t en


s. O'alomia), Y%t% s. OUotoani), Yatin c. OUr%ila), Yi te n ' s. O"uceQva), Yetesc
s. OPemu). X n Uucovina+ Yi toni s. X n U%nat + Ye te n i a, sat dis)%rut OD c s t _,
= ";Ar. U#ns. ''. 9,). X n Fngaria de sus+ Yeton seu Yatina v i l l a in com. vi)s
O3ejr, H. . 15, ,5)1 Y_thene i Yethene n corn. /aro, an. 1011. 10.! O3ejer,
b. 2. .!).
.
) ?codor escu, Doesi )o). , ). 4,.. 4,4. X =l ecsandr i, Doesi : )o). OGd. 1544) ). 12,. X
Fi i r nda, ` cal et or i % n >o*r ogea, ). 11-12. XCol ec i un ea ndst r % O Cest . i st . Mes)un
sur i , D. R, j . Const an a, c. ?ur cAi a) X ?oci l escu, 6at . f ol ^l . ' , ). 11!. F. 14!. 145.
7) Hi r gl l i t =cn. Hi l , v. :A secc.
au sosit la ?i*ru i au de*arcat )e teritoriul Yaiulul, el nu cugeta de c#t
la c%s%toria fice sale I). Gnea, ndat% du)% de*arcarea sa )e ermuri Ya-
tiulu, trimite 1!! de orator, cu )anglici si n%fr%mi n m#ni, ca se duc% daruri
recelui Yatinus si se ncheie cu densul un tractat de alian%

). Megele Ya-
tinus )rimesce darurile, aduce ns% ndat% )e ta)et cestiunca maritartf fice
sale 1 densul res)unde oratorilor lui Gnea, c% are o singur% fica, )e care
ns% nu o )ote m%rita du)% un *%r*at din gintea sa, fiind-c% oraculele i
semnele ceresc: nu-: )ermit1 crede ns%, c% Gnea este acela, )e care sortea i l'a
destinat s&-: fie ginere
.
). Ya acesta c%s%toria ns% se o)une =mata, soia regelui
Yatinus1 densa crede, c% numai ?urnus, regele Mutulilor din =rdea, este demn
de fica sa. ntreg Yaiul se revolte;% i lu)tele nce) ntre ?roian i Yatin.
ntocma du)% cum n ra)sodia rom#n%, lancul Hod% este su)us la trc
ncerc%ri grele de vitejie, tot ast-fel i Gnea are se susin% trei lu)te, )#n% n
fine i succede se cuceresc% cetatea lu Yatinus si se iee n c%s%toria )e fica
acestuia, )e t(n&ra Yavinia.
n )oema rom#n%, lancul Hod% se ntriste;% si ncremenesce, c#nd aude,
c% Yetinul *ogat i strig% din foiorul curilor sale se-s aleg% din nunta,
din nunta din c%l%rai, se sar% ;idurile i se descuie )orile.
?ot ast-fel ne nf%ie;% i )oema lu Hirgiliu )e Gnea, cu)rins de n-
tristare, de fric% i des)erare, c#nd vede stgul de r&s*oiL n%lat )e ce-
tatea regelui Yatinus
0
). ') firgilli =en. H''. v. ,.. Q) firgilli =en. H''. v. 1,.,
.2.
.
) firgilii =en. H''. v. 2.
*} Dir2ilii =en. H'''. v. l i 15 X 19. X =ic versurile lu Hirgiliu sunt numai o sim)l% )a-
rafras% a teEtului, ce-1 afl%m n ra)sodiile )o)orale.
Ca )ro*% cit%m aici urm%torele r(ndur:+
Narian&ele romne.
lancu Hod% de audia, lancu
Hod% ncremenia . . .
>'ale fine lancule, 'a
ine- inima /i nu te
mai ntrista.
>e altmintrelea mai afl%m n Gneid% introdus nc% un alt fragment din ra)sodia )o-
)oral% de la >un%rea de jos+
2 varian& romn. `
*ucat% aa merg#nd, Ya
mijlocul locului, Ya )uul
)orum*ului, /i m%re,
)o)osia,
mas% 'ntindea.
/ne.ida, N444 v. 4W segk.
Cuncta vidons, magno curarum
fluctuat aestu 1 =tcue
animum. nune hue celerem,
nune dividit illuc . . .
/neid, N44 v. AG8 sekk.
Cor)ora su* ramis de)onunt
ar*oris altae1
'nstituuntcue da)cs, et adorea
li*a )er neroam "u*jiciunt e)ulis . . . ces )o)as ne a)are n )oema rom#n%
cu totul natural i *ine intercalat 1 Hirgiliu
Naqoan
De lancul Hod% -1 ncuragie;% naul s&L 6ichnea Hod%1 r )e Gnea -1
m*%r*%te;% figura cea maiestos% a 'ul ?i*erinus, un vcchiu rege divinis#t
al Yaiulul.
lancu Hod% se a)ro)ia cu otea sa de c%l%rai i )edestrai de curile
Yetinulu: *ogat1 a)oi nsui lancul Hod%, or 6ichnea Hod%, - re)ede
calul, sare ;idurile si descuia )orile.
?ot ast-fel ni se )resint% decursul aciunii n )oema lui Hirgiliu. Gnea
merge cu tru)ele sale de cavalerie si )edestrime asu)ra cet%ii regelu Yatinus.
Cetele ?roianilor, n frunte cu Gnea, dau asalt asu)ra )orilor. Gnea nsu
este cel de #nt#iu, care se urc% )e verfurile ;idurilor, n fine cetatea este
cucerit% i Gnea ia n c%s%toria )e fica regelu Yatinus
J
).
n )oema nu)ial% rom#n%, socrul lu: lancul Hod% este numit n mod
constant BYetinul *ogat< su Bde *lag% *ogat<. =celai e)itet ca-
racteristic, su* forma de B )raed i ves <, -1 are i regele Yatinus n Gneida
lui Hirgiliu

).
'n )oema rom#n%, Yetinul *ogat mai este numit "ava
.
) i "avalat
O"'dva-Yat). Ya Hirgiliu ns%, "a*in us
0
), la "iliu 'talic " a*us, este unul
din str%moii regelui Yatinus.
'n c#ntecele rom#ne, Yetinul *ogat este numit B d e lege l a)e dat<.
Ya Hirgiliu acela e)itet, su* forma de B con tem) tor deom<, se d% lu:
6e;entius, regelu etrusc, aliat cu Mutuli i cu Yatinii n contra 'ul Gnea
,
).
>u)% cum vedem, tradiiunea din c#ntecele e)ice rom#ne i tradiiuliea i
din )oema eroic% a lui Hirgiliu au acelai fond comun. Chiar si numele
eroilor )rinci)ali, =eneas si Yatinus )racdives, lancul Hod% i Yetinul *ogat,
sunt aceleai.
Hirgiliu, du)% cum seim, ntre*uinase )entru com)unerea e)o)eii sale
naionale diferite legende i tradiiunl. Cucerirea ?roiel i ret%cirea lui Gnea
)e mare este luat% du)% isvArele grecesc$ g). n ce )rivesce ns% )artea a doua
a )oemei sale, de*arcarea lui Gnea n Yaiu i lu)tele acestuia cu regele
' ) Hi r gl l l l =en. b' , 12, .!0, .51, 411 b' ' , ,22, ,9,, ,92, 495.

) Hi r gr i l i i =en. b' , v. 1..


.
) =ces t nume ar e o or i gi ne i s t or i c%. Fn vcchi u )o)or di n ?hr aci a )ur t a numel e de
"a*i O Gust at hi i Comm. ad >i on_s . v. 1!49+ ' i l oav ] , 3 . ' -. ' ' . f f t vo ")q. Ei v "aj ol ) .
7) Hi r gi l i l =en. H' ' . v. 125.
,
) Hi r gi l i l =en. H' ' ' . v. 2. X >es)r e vechi a deos e*i r e r cl i gi os % nt r e =l *an O Yat i ni )
i Moma ni c om)ar % Yi vi u, ' . .1.
4
) 6acro*iu O"aturn. H. c. 12) des)re imit%rile lu: Hirgiliu+ cuia non de unius ra-
cemis vindemiam si*i fecit, ed *ene in rem suam vcrtit cuidcuid u*icumcue
invenit i mi tandum. X Cf. Caucr, >ie rom. =cncassage OYei);ig, 1554) ). 124.
' atinus, )este tot desf%urarea aciuni-, acesta se ntemeie;% esclusiv )e
nsodiile )o)orale, ce le afl%m i ast%-d la >un%rea de jos. "e )dte, c
cesta vechia ra)sodia de la 'stru se fi trecut n cursul seculelor, cu migra-
iunile tri*urilor )elasge, i n 'talia, du)% cum au trecut i s'aL r&s)#ndit
n
regiunile de sud ale [alliel i n )eninsula i*eric% multe c#ntece )o)orale
.e la >im%rea de jos
E
).
ns% Hirgiliu, n )oema sa naional%, a schim*at caracterul )rimitiv tradi-
ional al legendei lui Yatinus )raedives. >intr'un rit str%vechiu nu)ial,
lintr'un sim)lu simulacru de lu)te eroice, ce se f%ceau o-dat% la >un%rea de
os cu ocasiunea solemnit%ilor de c%s%toria

), )oetul roman a f%urit i )us


a cale un res*oiu e)ic, nverunat, ntre cele d4ue gini, ?roian: si Yatin:.
Yetinul *ogat, du)% tradiiunile )o)orale rom#ne, a fost un domnitoriu
8este o vechia er% rom#nesc%, situat% la sud de gurile >un%rii
.
). Gl ne
i)are aici identic cu regele ?ele)hus Yatinus, care, du)% cum s)uneau
8oeil c_clic si >io Chr_sostomul, domnise )este 6_sia cea vechia seu )este
lordul )eninsulei *alcanice nce)#nd de la gurile >un%rii si )#n% la 'stria
0
).
` influen% a legendelor lui ?ele)hus o afl%m i n )oema e)ic% a lui Hirgiliu.
?ele)hus, scrie gramaticul =)ollodor, a fost es)us, du)% nascerea sa, n
in munte, unde din graia )rovidenei divine a fost l%)tat de o cer*oic%
&ba'f9T), r )%storii afl#ndu-1 i-au )us numele ?ele)hos
0
).
Frmele acestei legende le afl%m i n )oema e)ic% a lui Hirgiliu.
1
) =ces t c#nt ec )o)or al r om#n a t r ecut i l a "(r *: . ' n col cc i unca l ui nar ad;i c s e
f l % o var i ant % su* t i t l ul ns ur %t or ea l u >uan< O Cf . Rasdeu, 6agn. Gt _m. Mom. ' H
' . CbH' ' ) . ` t r aduc i une ger man% e )u*l i cat % i n [er har d' s [cs #nge dcr "cr *en,
t e
tuff. Yei);ig, 1522.

) Drinci)ele Can te mir O>cscr. 6old. Gd. 152). 1. X 1..) descrie ast-fel acest frumos
i t nu) i al + >i e domi ni ca ad accer sendam s)onsam............l egat os . , . )r acmi t t unt s)onsi
dvent um nunci at ur os. Ri s i nsi di as i n vi a st r uunt ad s)onsam convoca i , eoscue, ant e-
uam ad i l l i us aedes )er vener i nt , i nt er ci )er e st udent , ut caveant , l ega i cel er r i mi s ut i
ol ent ecui s. "i aut em ca)t i f uer i nt . , . cuasi su* cust odi a ad i l l i us O s)ons ae) us cue
omum ducuntur. Go cum )er veneri nt , int er rogat i , cuid si *i vel l ent , r es)ondent se mi ssos
sse ad *ellum indicendum, militem autem eE)ugnandae arci sufficientem
tatim adfuturum . . . . ?andem cum in s)onsae domo utrincue convocai convenerint,
cuorum i n s t i t u i t u r certamen, ct )racmium )ro)onitur.
') >ensuiiiuu, Cest. ist, D. ''. Mes)unsur, j. Momana, corn. 6%rg%ritcsc + B?erile
am#nesc, de can vor*esc *&tr#ni: sunt+ s era-Mom#ncsc%, 6oldovenesc% i
'o*rogenesc%, )este care domnia Yetin *ogat, cel de lege l%)edat< X Radeu
Gt_m. magn. Mom. ?om. 'H, ). CF' secc.) confund% )e BYetinul *ogat<, )erso-
a'itate )reistoric%, al c%rui regat se afla dincolo de >un%re, cu Y_then do_voda,
are domnise du)% a. 12 n ?era rorn#ncsc% Oultra al)es).
0
) :pollodoi&1 Ui*i. li*. '', 7, 01 ''', 9. 1.
'n cartea a H''-a a Gneide:, Hirgiliu face amintire de un cer* de o frum-
se% admira*il%, ce se afla n turmele regelui Yatinus. ?(n&rul =scaniu
Olulus), #m*l#nd ntr'o di la ven%tore, trage cu s%geta asu)ra *l#ndului
animal, ce )%scea )e l#ng% ermuri ?i*rulut, i-1 r%nesce. D%storii regelu
Yatinus se nfurie;%, se narme;% cu *#te nodurose i cu m%ciuci )#rlite n
foc i dau, din tete )%rile, semnalul de rds*oiu asu)ra ?roianilor. =cesta,
dice Hirgiliu, a fost cea de #nt#iL causa a calamit%ilor, ce au devastat
Yaiul si au a)rins flac%ra r&s*oiulu: n inimile eranilor latini
1
).
!. !a&inii n peninsula 6alcanic.
Megele ? e l e ) h u s

), su)ranumit Yatinus, domnise, du)% cum ne s)une


>io Chr_sostomul, )este )%rile de nord ale )eninsulei *alcanice. 6esia,
?hracia, 'll_ria de nord, Dannonia i Poricul formase aa dar n tim)urile
troiane un regat al rasei latine.
Frme vech?, des)re locuinele Yatinilor n )eninsula *alcanic%, ni se )re-
sint% i n e)oca roman%.
Megiunea cea fertil%, dintre Rem i =driano)ol, ne a)are )e ta*ula Deu-
tingerian% su* numele de Ye t i c a
.
).
>oue localit%i, una cu numele de 6utatio Yatina si alta ?rans-
l i t a e I), le afl%m n 6esia de sus, n a)ro)iere de Memesiana, )e linia cea
mare de comunicaiune dintre Paissus i "ardica OPi-"ofia).
Yet e era numele unui vechiu ora din 6acedonia.
Fn )o)or, ce a)arinea conventulu: Ojurisdiciuni) din "cardona, )urta n
tim)urile lui Dliniu numele de Yac ini ens e s
,
).
'n fine, tradiiunile )o)orale din "er*ia i Uulgaria ma atri*ue i asta-d:
Yatinilor si Mumilor tote ruinele de castele vech, construite )e dlur:,
or )e v(rfur: de st#nc, )recum i mormintele vechi formate din les)ed
mar: de )etr% necio)lit%. =ceti Yatini, du)% cum ne s)un legendele de
)este >un%re, au fost o generaiune de omeni uri a , nal de 4' g).
' ) fi r gl l i i =en. H'' , v. 05. secc.

) Ya "er vi u O =en. H' ' '. 025) + ?el e sus.


.
) >u)% un c#nt ec )o)or al er oi c O Mevi st a cr i t . - l i t . l H. 2), reedi n a Yat i nul ui *ogat
er a n `dr i u s 9 =dr i a no)ol .
7) 11 in. Rierosol. ). 44.
4
) Plinii li*. '''. ,. 1. XFn tri* dis)%rut din Yaiu ne a)are su* numele de Yati-
nienses Oi*id. '''. 9. 14).
4
) nanit;, >onau-Uulgarien, ', ). ,1+ 'n seinem OUelogradci^'s) hoher gelegenen ?heile,
Doetul Hirgiliu, n )rima carte a [eorgicelor sale, ne nf%ie;% acesta
chi% legend% din )eninsula *alcanic% su* urm%toarea form% )rofetic%+ B>e
, ug or am vedut otirile romane lu)t#ndu-se unele n contra altora )e
#m)urile de la Dhili))i cu aceleai arme 1 de doue ori deil de sus au su-
r it ca ?hessalia, 6acedonia i c#m)urile cele l a t e ale Remulu: Oet l%os
Racmi cam)os) se se ngrae cu s#ngele nostru1 ns% va veni un tim), c#nd
teranul *r%;d#nd cu )lugul seu )%m#ntul din inuturile aceste, va afla *uc%i
de arme m#ncate de rugin% 1 se va lovi cu gra)a de coifurile cele grele si gole
si va admira 4Q s el e c e l e mari ale acestor Amen: scAse din morminte< ').
Doetul Hirgiliu ntre*uine;% aici cuvintele de l%os Raemi cam)os
ca o numire geografic%. Dro*a*il, c% su* acesta es)resiune, densul nelegea
una si aceea regiune, care, )e ?a*ula Deutingerian%, ne a)are su* numele
de Yet i ca.
Henim acum la amintirile, ce ne-aL r&mas, des)re Yatinii din G la da con-
tinental% i insular%. =ic afl%m oraele Yitae n Yaconica

), Ye don n
Dhocis
.
), Yato n Creta
0
) i insulele numite Ye t oi a l#ng% Creta g), Ye-
t o i a l#ng% G)ir
4
) i Ya d e OYaden) seu Yate, situat% l#ng% t&rmuri: =sie:
mici, n fa% cu 6iletul
2
).
Fnul din )rinci)ii ce: vech: a: Delasgilor meridionali )ort% la Romer nu-
mel e de Yet hus Del asgus
5
) .
ns%, o mare )arte din numele )ro)rii )elasge, ce indicau originea seu
famila latin% a )ersAnelor, a suferit n vechea literatur% grecesc% o com-
)let% metamorfos%. =ceste nume )ro)rii etnice au fost )ur i sim)lu tra-
duse )rin cuv(ntul grecesc so)oj, la&, ad%ug#ndu-se la fine un al doilea
nume, or o terminaiune cor&s)und&tdre lim*e: grecesci. =st-fel, fiul Ju:
?ele)hus-Yatinus ne a)are la Romer su* numele de Gur_)_los adec%
fiul lu YatOin) 1 Gur_medon este regele giganilor din G)ir 1 G u r _ t i o n ,
. .. fand ich "u*structionen von ?hurmen und 6auern, die jedenfalls einer qeit ;uriic^-
liegenden Hergangenheit angehAren. Pach der 6einung der uns *egleitenden tur^ischcn
`rts-Pota*eln solen sie von den BYatins^i< herruhren.... ?iir^en und "lavcn
*e;eichncn geqAhnlich mit diesem Pamen all Uauten, dcrcn Frs)rung sie nicht
^ennen.lCf. i*id. '''. 42 i 91. X nanit;, Meise in "ud-"er*ien, ). ...
- ) %i r2l l l i [eor g. ' . v . 09. s ecc.

) :pol l od. f r agm. 145 O 3r agm. Ri s t . gr . ' . 0,2) .


.
) Dansani ae l i *. b, ... 1.
-) Qra2. ?i!t. 2r. 4%. *"8. 7.
,
) Dtolemnei li*. '''. 1,. s.
-) Ptolcmacl li*. ''' 1,. & Plinii lib. %. 1`. ,.
-) Plinii lib. %. ,7. i.
5
) ?omorl 44. n. 8),
un centaur din ?hessalia1 Gur_tion, )%storiul ciredilor lu: [er_on1 Gu-
r_damas, un )rinci)e troian1 Gur_machos, ducele Dhlegienilor din
?hessalia1 Gur_nome-, o fic% a `ceanului seu a vechiului 'stru1 Gur_-
dice, nevasta legendariulu: Pestor, al caru: frate se chiema b)ojt'.oc.
Cu deose*ire, insula 'thaca, din marea ionic%, se vede a fi fost locuit%
n tim)urile str%vechi de un tri* latin, ce se *ucura de un renume )articular.
n tradiiunile )osthomerice, Fl_sse, regele cel viclean din 'thaca i
nimfa cea faimos%, Ci r c e, sora regelu: =iete de l#ng% Dontul euEin, figu-
re;% ca )%rini al regelui Ya i n u s
l
). >e sigur, c% autorii grecesc$, voiau
se indice )rin acesta genealogia, c% Yatinii din 'talia constituiau un )o)or
format din doue ramuri )elasge, unul meridional i altul nordic.
n acesta )rivin% merit% o deose*it% ateniune numele )ro)rii ale no*i-
*ilimil din 'thaca, )e cari ni le-a transmis `d_ssea lui Romcr. Gur_lochus
este cumnatul lui Fl_sse1 Gur_*ates, un a)rod al seu1 Gur_machos,
Gur_damas, Gur_ades, Gur_nomos sunt )eitori a: Dnlo)e$1 G u-
r _ c l i a este cresc%tdrea lui Fl_sse i Gur_nome, economa sa.
=nalisa istoric% a acestor nume )ersonale formate cu s9)LT, de alt% a)arte
genealogia antic%, ce ne nf#ie;% )e Fl_sse ca )%rinte al regelui Ya t in us,
ne indic% n mod destul de clar, c% )o)ulaiunca )rimitiv% a insulei 'thaca
a)arinea familiei latine.
'n fine, mal not%m aici, c% n aceeai regiune maritim% cu 'thaca, se afla
si insula numit% Y e to i a.
1. !a&inii n regiunile <rii 6al&ice.
>iferite tri*uri l a t i n e se aflau r&s)#ndite )rin regiunile de nord ale
Guro)ei, nc% din tim)uri forte de)%rtate.
Cea mai nsemnat% gru)% a Yatinilor de l#ng% 6area *altic% o formau )o-
)ul a i uni l e aa numi t e l et i ce+ Yi t vani l , Yi voni l , l a l vi ngi l si Dru-
s i i cel vechi, ast%-d desnaionalisa.
>es)re aceste )o)ulaiun scrie istoricul )olon >lugos Of 105!), care cu-
noscea forte *ine relaiunile etnografice, nu numai ale )atriei sale, dar i
ale terilor vecine +
BCum, c#nd i n ce calitate, a venit gintea Yitvanilor i a "amo-
g i i lor n inuturile aceste de nord, unde locuiesce ast%-d, i din ce feliti
3) ?e!lodi ?hcog. v. 1!11.
de trunchiL i- s trage originea sa, forte )uin se scie, fiind-ca nic: un
autor nu a scris nimic n acesta )rivin%. Gsist% ns% o )resumiune )ro-
*a*il% si )e care o confirm% forma lim*e, modul lor de vor*ire i con-
clusiunile, ce rsulta din alte m)rejur%ri i fa)te, c% Yitvanil i "amogii
sunt un )o)or de nern latin, i dac% cu tdte acestea, originea lor nu
deriv% de-a dre)tul delk Moman:, e: se trag ns% din un )o)or l a t i n 1 i c%
au )%r%sit )%mentul str%moesc al 'taliei i vechile lor locuine n tim)ul
r&s*oielor civile, ce s'au nt#m)lat mal #nt#iu ntre 6ar iu i "ulla, a)oi
ntre l u l i u Cesar i Dom)ei u cel 6are i urm%torii acestora. >in
causa acestor calamit%i civile, ei temendu-se, ca ntreg% )o)ulaiunea 'talie K
se va )ustii, au venit cu femeile, cu turmele i cu familiile lor n regiunile
aceste de nord, vaste, )ustii, si str%*%tute numai de fere s&l*atece. .
Yitvani i "amogii, nainte de )rimirea crestinismulu:, aveau accea religiune,
aceleai divinit%i, aceleai ritur religiose i aceleai ceremonii, )e cari le-au
avut i Momanii ce )%g#ni 1 anume, ei adorau focul cel sf#nt, )e care n
credina lor deert% 6 considerau etern, du)% cum i n Moma focul cel sf#nt
era )%;it de virginele Hestale, cari erau )ede)site cu morte, c#nd focul se
stingea din negligena lor. Yitvani si "amogii mai aveau si )%dur numite
sfinte si credeau, c% nu numa e )&cat, dac% cine-va le atinge cu ferul, dar c%
fa)tul acesta aduce i )ericul de morte. ... G adorau vi)erele i ser)i:, ceea ce
ne arat%, c% aveau cultul deulul Gscula)iu, su* form% de er)e. /i cu tete c%
)rin credinele si datinele aceste religiose, e: nu nf%iau n mod destul de
clar )e Momani i )e 'talieni, ns% imitau, n mare )arte cultul acestora. De
c#nd Yitvani, erau nc% dominai de negura )%g#nismulul i mai ineau la
o*iceiurile lor )%rintesc$, c se adunau n fie care an, )e la nce)utul lunc: lui
`cto*re, cu femeile i cu familiele lor n niscc )%dur, ce le credeau sfinte, i
aici n curs de tre dile f%ceau sacrificii deilor scl )%rintesc$, ardendu-le
victime ntregi, *o, viel, *er*eci i alte animale, r du)% ce nde)liniau
sacrificiul acesta, -l )etreceau n os)ee, m jocuri si hore. =cest sacrificiu era
considerat ca festivitatea cea mal )rinci)al% i mal solemn% a lor, de la care nu
era )ermis nim&ru: se a*sente;e. X 'ns% de o )arte, )%mentul, )e care locuiesc
el i natura climei, su* care tr%iesc, de alt% )arte vieuirea lor la un loc cu
Mutenii i amestecul lor cu acetia, le-au schim*at n multe )rivine natura
cea antic%, ns% nu le-a
stms' o cu totul.........Yitvani, "amogii i lavingi, cu tdte c% au numiri
etnice deose*ite i cu tdte c% sunt divisa n mal multe familii, au format
ins% o-dat% un singur )o)or, care- tr%gea originea sa delk Momani i din
alia, constituind ast-fel o naiune, ce a r&mas tim) ndelungat necunoscut%
, orjscur%........Ya nce)ut, el tr%iau du)% *unul lor )lac, i fiincl-c% vecinii
lor nu 'e )uneau nici o )edec%, e se s)orir% i nmulfindu-se n continuu
m)o)orar% i era de jos des)re Drusia, )e care, du)% natura lim*e: lor,
o numir% "amogithia, ceea ce nsemne;% e r a d e j o s 1 n urma e
ocu)ar% i era vecin% cu Dolonia, )e care o numir% larac;ones. Yim*a
l o r este latin%, i se deose*esce de acesta numai )rin o mic% varietate,
fiind-c% din causa comerciulu:, ce-1 aveau cu )o)orele vecine, e: au ado)tat
n idioma lor si cuvinte slavone. `tea lor e com)us% n cea mai marc )arte
din sclav. De acetia i in n edificiile lor, i ntre*uine;% la serviciile de
cas% i a)o? i dau ca ;estre ginerilor set. =dese or ajung n sclavia lor
i omeni li*eri, unii )entru datoriile, ce le-aii contractat nii, ali )entru
c% au dat garania, si n urm% au fost condamnai de justiia se fie sclavi,
fiind-c% n'au fost n stare se fac% )l%ile
1
).
D#n% aici >lugos.
Ya aceeai familia etnic% cu Yitvani, "amogiiW i lavingil a)arineau, du)%
Cromer Ot 1,91), i Yi voni: sL Yefii, ce locuesc )e ermuri de rCs%rit
a: sinului Miga.
BYivoni, "amogiiW, Yitvani i Drusii, dice Cromer, se folosesc a)rd)e de
una i aceeai lim*% )o)oral%, diferit% cu totul de lim*a slav% i n care se
afl% nu )uine cuvinte de origine latin%, ns% n mare )arte coru)te
si av(nd un caracter ma mult italic i his)anic de c#t latin, ns%, c#nd
s'a amestecat lim*a latin% cu idioma )o)oral% a Drusienilor, Yitvanilor i
Yivonilor, nu )utem sci<

).
8) >'ugossi Rist. Dol. OGd. 1211) li*. b col. 11.X115+ Yithuanos et "amogithas
Yatini generis esse, etsi non a Momanis, saltern a* alicua gente Yatini nominis
descendisse, et su* tem)ore *ellorum civilium, cuae )rimum inter 6arium et "ullam,
deinde inter 'ulium Caesarem et magnum Dom)ei u m eorumcue successori*us
ef?er*uerant, sedi*us veteris, et solo )atrio . . . derelictis . . . a d )lagam se)tem-
trionalem cum coniugi*us, )core, et familiis ven i s s e . . . " e r mo his latinus
modica varietate distinctus. iui etiam eE commercio gentilium vicinorum, ad )ro)rietatem
voca*ulorum "clauonicorum defluEit. X Druthenorum gens.. . . s)ciale ha*ens Osaec.
b-o) idioma, a Yatino tamen alicuantulum derivatum, et cuod cum Yithuanico
ha*et concordantiam alicuam, eosderncue )aene ritus, deos et sacra eadcm colentes, unum
et eundem sacrorum Dontificem a)ud ciuitatem eorum )ro metro)oli ha*itam Momoue
vocatam, residentem, a Moma intitulatam, venera*antur . . . . Hnius et moris et linguae,
cognationiscue Drutheni etYithuani, "amogitaecue fuisse dinoscuntur. X Cf.
?acii [erm. 0. secc. X Yim*a vechia )rusiana a dis)%rut )e la finele sec. bH''-lea,
r a lavingilor Odin voiv. Uiels^ eii Dodlachia) i ma nainte O>iefen*ach, `rig.
euro). !.).

) Cromcri >e orig. et re*. gest. Dol. li*. '''. ). 0+ Yiuones, "amagitae, Yit-
uaniei Drussi . . . . eadcm )ene se lingua vulgA adhuc vtcntes, "lauicae )rorsus dissimili,
P'C. >G6"''M'=P''. ,.
>u)% cum vedem, >lugos era de )%rere, c% Yitvani:, "amogiti: si lat:-
vinai: eraL )o)ore de origine latin%, emigrate de )e teritoriul 'taliei n cursul
calamit%ilor celor mau civile din ultimele tim)ur ale re)u*lice$ romane
1
).
ntru adev&r, este un fa)t )e de)lin cunoscut, c% n tim) de o jum%tate
de secul, delk 6arin i )#n% la `ctavian, )o)ulaiunea agricol% a 'taliei a
fost )reschim*at% cu totul. Droscrierile lu "_lla si ale urm%torilor sel se
estinser% asu)ra )eninsulei ntreg. Do)orul 'taliei fu m)r%sciat )#n% n cele
mai de)%rtate regiuni, n tim)urile aceste, t4te drumurile )eninsulei erau
)line de emigran 1 unii fugiau s)re sud i ali s)re nord. D%menturile e-
ranilor le ocu)ar% veteranii i *andele de mercenari, adunai din totc )ro-
vinciele si din tAte nmurile. =tunci se stinse rasa cea vechia a 'talie, atunci
)eri naiunea Gtruscilor cu sciina si cu literatura sa, atunci dis)%ru i vechia
idiom% a YaiuluY
Doetul Hirgiliu, n una din eclogele sale, com)us% )e la finele r&s*Aielor
civile, ne nf%ie;% )e un eran din 'talia rostind urm%terele cuvinte mi-
c%tore +
B=lungai de )e moiile nostre )%rintesc$, de )e c#m)iile nostre cele fru-
mdse, no: tre*ue se )%r%sim acesta )atria. . . . Fni ne vom duce n inu-
turile cele li)site de a)% ale =frice, ali n "c_ia, uni )e t&rmuri: rulu
celui torenial `aEe din Creta, alii n era Uritanilor des)%rii cu totul de
lumea acesta . . . . "oldatul f%r% de lege va st%)#ni n viitoriu c#m)urile ce
le-am lucrat no: si *ar*arul va culege semen%turile nostre $ Gt%, unde dis-
cordia a adus )e nefericiii cet%eni<

).
ns%, cu tAte c% unele gru)e italice au fost silite n tim)urile acestor sgu-
duir )olitice se- caute o nou% )atria n )ustiet%ile cele vaste ale "c_ie,
ed cuae non )aucas ha*eat admiEtas Yatinas voces, corru)tas feru etc. X YaDto-
lemeu O''. 11. 14), Yevoni a)%rea un tri* din "candia.
') Yitvani:, at#t *%r*ai, c#t i feme, forme;% o ras% frumos% de oQmen. n tim)urile
mai vech, )#n% nu erau nc% aa mestecai cu diferite tri*un slave, e aveau o statur%
ma n a l t % i s% aflau ntre e chiar i figur: urise. Yitvani: sunt a)ro)o cu toii
*lond i n anumit% mesura al*i n tineree, ns% cu c#t nainte;% n etate, )erul lor
devine mai nchis. `chii sunt al*atrii. Pasu$ are o form% antic% i )resint% cu fruntea
o l i n i % dre)t%. U%r*aiiQ )ort% ma mult )er lung rete;at deasu)ra frunii O>rennsohn,
vur =nthro). d. Yitauer. >or)at, 155. ). 15X19. X Da ul_, >escr. etnogr. des )eu)les
de 'a Mussie. "t.-Dters*. 1542, ). 1.). Q) %ir2_iii Uucolicon, Gel. l, v. . secc.+
Pos )atriae fines et dulcia lincuimus arva.
Pos )atriam fugimus..........
=t nos hinc alii sitientis i*imus =fros 1
Dars " c _ t h i a m. . . .
stratul )rimitiv al )o)ulaiuni din Yitvania i din regiunile vecine a)arine
unor tim)uri mult ma de)%rtate
1
).
=cesta o )ro*e;% condiiunile morale i sociale ale )o)orului litvan, o
)ro*e;% elementele i formele lim*e litvane, ce a)arin, f%r% ndoiel%, unui
fond )rimitiv latin, ns% eEtraitalic.
Po re)roducem aic

) urm%torele 'clementa latine din idioma actual% a


Yitvanilor.
!i&van !a&in aomn
ve'nas, f. vena Ovi
a
nas, viana) unus, -a unu, -%
du, f. dvi duo, duae do, dou
tr_ s Otriis) trus tre:, tri:
ei seE es%, as%
se)t_ni se)tem e)te
deimtis i deimt decern deco
imtas centurn sut%
)irmas, f. )irma )rimus, -a )rim% (comp.)
antras, f. antra secundus, alter al doilea, alt
al&jus OVali
a
ius) oleum oleiu
angelas Oanginas) anglus #ngor
aru arare ara
augtas, f. augta altus, augustus X
ausis auris, auricula urecln%
aua aurora ;ori
avis ovis oie
*ernas verna servitori9, sclav
daina cantilena dain%, doin%
d&na Odi<na) dies di
d&vas Ode
a
vas) dens dfi, dumnedeL
drasus truE d#r;
cdu Oeadu) edere m#nca
iaunas, f. iauna juvenis june, jun%
iauna-marte, nuta^a nova nu)ta do curcnd m%ritat%
^ada cuando c#nd
lan^a )ratum lunc%
lau^as locus, cam)us loc
mari nu)ta m%ritat%, nevast%
mama mater, mamma mam%
inel;u mulgere mulge
J
) Yitvania Olitv. Ye t u va, lat. med. Yitava i Yi t h van ia) ne a)are la cronicarii
roman su* numele de Yitva. Ya )o)orul rom#n, cuvntul l i t f % este sinonim cu ter-
minul de l a t i n seu l e i n i nsemne;%+ om )%gfm, seu care nu este de o lege cu no.
"u* forma de l i t f % , cuvntul e fArtc vechiu. "oia lu: Rercule, du)% cum ne s)une
Cedrenus O'. ). 0,), s'a numit =.i-+TiO Oadec% Yatina), n tim)ul lui >iocletian afl%m )e
un =ur. Yitva ca )raeses Drov. 6auritaniac Caesariensis OC. '. Y., voi. H''', nr. 590,
9!01 si 9.0).

) >u)% "clilclclier, Yitauische [rammati^ O[lossar). Drag, 15,4X15,2. X 'n locul


ortografiei, cu semne )articulare ale autorului, no transcriem aic cuvintele litvane cu or
tografia rom#n%. .
!ilvan !a&in aomn
rn&nesis OmogncMis) mensis lun%
inidus mulsum mied
nmndras, f. mundra laetus, nnimosus m#ndru
murmu murmurare murmura
na^tis noE nA)te
nosis nasus nas
ora aura aer
ratas rota rol%
rona vulnus ran%
sanie sol sure
s&d;u Osead;u) edere ede
semens OseBmens) satus sem%n%tur%
senis seneE *&tr#n
smertis mors morte
ugnis ignis foc
v_nas vinum vin
viras vir *%r*at
Ea^as Oja^as) saccus sac <).
. Nec@ile triburi latine din Qermania i Qallia.
De teritoriul [ermaniei mar, de asemenea n )%rile de res%rit i de nord
ale [allic$, ni se )resint% nc% din tim)uri forte de)%rtate, doue ramuri mari
ale familiei )elasge, aa numiii =ri m a ni ORenninones, =lamanni), cari
avuse la nce)ut o su)remaia )olitic%, i diferite tri*uri latine, ma
)uin numerose, ce ne a)ar la autorii romani si grec: su* numele general
de Yaet i i Yet i .
Cu invasiunea cea mare a Celilor i a ?eutonilor, condiiunea )olitic% i
social% a =rimanilor si Yeilor, de )e teritoriul [ermaniei i al [allic)
1
, nce)e
a se schim*a ncetul cu ncetul.
D#n% n sec. H' al ere: cretine, Yei din [ermania i [allia -l ma
)%strase nc% individualitatea lor etnic%. G erau considerai ca un )o)or,
ca o naionalitate cu tradiiun i o*iceiuri )articulare. =ceti Yc' locuiau
n mase, ma mult or ma )uin com)acte, n anumite regiun i fie care
tri* forma )entru sine o societate deose*it%.
Gumeniu n )anegiricul, ce-1 rostise n onorea lui Constaniu )e la a. 92
d. Chr. amintesce, c% n urma dis)osiiunilor sale, Yei desmosceni de )e
teritoriul Perviilor i al ?revirilor au fost resta*ilii de nou n )osesiunea
) >iferite localit%i clin Yitvania, Curlandia, "amogiia i Drusia oriental% )ort% )#n%
ln

c

llele
nc,stre numele de+ Yate n, Yaden, Yade, Yade n g h o f, Yutu, Ye ten i s^i,
Yedence, Ycdi ^cn.
moiilor sale )%rintesc$ I). =cest: Yeft din [allia Uelgic% erau vecini cu Me m i
i cu Moman di seu Hiromandui.
Yegea lu: Ronoriu din a 0!! d. Chr. amintesce de Y a c t i = l a m a n n i

),
car f%ceau im)eriului roman servicii militare voluntare.
[ru)e nsemnate de Yefi se aflau sta*ilite n sec. 'H d. Chr. )e am(ndou&
)%rile Mhenulu de mijloc i alo Mhenulu? de jos.
=mmian numesce )e Yeide )e teritoriul [ermanici Yaeti *ar*ari
.
),
r )e ce, car se aflau )e f&rmurele de a)us al Mhenulu Yaeti *ar*aro-
rum )rogenies I). ` im)ortant% noti% des)re Yefii din [allia o. afl%m
la istoricul grecesc vosim, care ne s)une, c% m)eratul 6agncnfiu O.,!X.,.)
era de origine *ar*ar, i c% el )rimise o educaiune i instruciune l a t i n % la
Y e i i , ce formau un )o)or n [allia
,
). >u)% vosim aa dar, Yei' din
[allia constituiau o )o)ulaiune *ar*ar% de ras% latin%.
P o t i t i a >ignitatum utriuscue im)erii amintesce n [allia+ un
Draefectus Ya e tor u m ?eutonicianorum, un Draefectus Yac torum
Uatavorum, un Draefectus Ya e t o rum 3rancorum, un Dracfcctus Yae-
t orum Yi ngonensium, un Draefect us Yaet orum Pervi orum. un
Draefectus Yaetorum Yagensium etc.
4
).
[eneralul roman, =eiu, n%scut la >orostena O"ilistria) n 6esia de jos,
)reg%tindu-se se res)ing% rdele cele nfricoate ale lui =ttila din [allia, ma
adunase )e l#ng% tru)ele romane, du)e cum scrie lornande, i o dste ausi-
liar% com)us% din 3ranci, "arma, =rmoriianW i Yitian
2
), adec% Ye.
Fn ora din [allia Uelgic%, situat n a)ro)riere de Uellovac:, ne a)are n itine-
rarul lu: =ntonin su* numele de Yitano*riga, adec% cetatea Yitanilor
5
).
=rmorica, regiunea din )artea de nord-vest a [allie, ast%-dl Uretagne,
mai avea n evul de mijloc i numele de Ye t a vi a g).
') Gumenii Danog_ricus Constantio Caesari dictus, c. 1+ tuo, 6aEimianc =uguste nutu,
Perviorum et ?reverorum arva iacentia Yaetus ) o s t l i mi n i o resti tutus . . .. oEcoluit.
a
) CodeE ?heodos. li*. 'H. tit. !. 1. OGd. '. [othofredi), ?om. '' O144,), ). 0.0.
a
) =inmiaui li*. bH'. 11.
7) =miniani li*. bb. 5.
,
) vosimi Rist. ''. C. ,0+ O6afvevr.ot) fH`j Oi&v ibEiuv kno )ao]kfNOj8v O!l.i&.+&i['# D#' ]'-
=eto_T, ivot 3abativ-iv, ?+at,-ia1 ?G ?aj =ativiuv zj.ot#o_\cuv.
B) Roc^ing, Pot. >ign. '' ). 119I secc.
') Jornandis >e rc*. [et. c. .4.
5
) n )%rile de nord-ost alo 3rancie: mai eEist% i ast%-d unele localit%i cu numele
de+ Yatainville, Ycdingshem, Yethuin, Y t a n g - l a - v i l l e , Y t+ tanne, Yit-
tenheim OJanin, >iet. d. comra. de 3rance, Daris. 15,).
<) >in vicfa "f. [ilda O=cta "". Jan. .941)+ Cura dei jussu )ervenisset in =rmo-
Yeti: OYitiani:, Yitanii) de )e teritoriul [ermaniei i al [allic$ se cstinser%
n cursul tim)urilor si n Uritannia mare. Mavennas amintesce aic: localit%ile
numi t e Yi t ana, Yedone i Yi t i nomago
1
) .
>u Cange, care tr%ise n sec. bH''-lea, consider% )e Ye ti seu Ya e ti ca
)o)uli se)tentrionales, Ta )o)Are nordice, i densul era de )%rere,
c% Yeti: m)reun% cu 3rancii t cu alte naiuni *ar*are, str%*%t#nd )e te-
ritoriul [ermanie: si al [allie:, au )rimit n urm% de la m)%raii romani )%-
ni(ntur:, )entru asedare si cultivare, ns% cu o*ligamentul serviciului militar

).
=cesta )%rere din urm% a lu >u Cange este ns%, din )unct de vedere
al cronologiei t al istoriei, eronat%.
Yeti:, Yitian: sii Yitavil ne a)ar sta*ilii )e teritoriul [allic$ *ar*are nc%
nainte de tim)urile lui Ccsar.
Fnul din conduc%torii [allilor din =cuitania )ort% la Cesar numele de
Yitavicus
s
)1 era aa dar originar din Yitavia. De unele monetc gallice,
antrieure dominaiunil romane, ne a)are numele de Y1?= si Y'? = H
0
). /i
n fine, o )o)ulaiune de l#ng% Mhen )ort% la Cesar numele de Yato*rigi,
ma corect ns% Y at o vie i
>
).
Pumele de Yaetus seu Yetus,- care, du)% cum am vCdut, avuse la nce)ut
numai un sim)lu caracter etno'grafic, cu nelesul de Yatin us, ajunge n
cursul evului de mijloc, su* formele de letus, litus, ledus, lidus g), un
termin feudal cu nelesul de colon, arenda de )%ment, om semi-li*er, cl%ca.
Yeti: devin acum o clas% social% su*jugat%, desmotcnit% i tri*utar%1 un
fel de cet%eni im)erfeci, din )unct de vedere al dre)turilor civile. G' aveau
se )l%tesc% 3rancilor, 3risilor i "aEonilor, a treia )arte din recoltele lor
2
).
r i cam, cuondam [alliae rcgionern, tuncautem a Uritannis, a cui*us )ossidc*atur, Ye t a vi a
dice*atur. X Cf. >u Cange, [loss, Qmed. lat. v. Yeti. X [luc^, >ie neltischcn Pamen.
6unchen, ). 11.
I) nuveunntis Cosm. ). 0.,X4.X Fn tri* cu numele de Yaeetani sL Yctani se
afla i n )rovincia ?arraconiel din Ris)ania ODtol. ''. 4. 5).

) '8u Cange, [loss, med. et inf. lat.+ v. Yeti, sive Yaeti. Do)uli se)tentrio
nales, cui cum 3rancis aliiscue nationi*us *ar*aris in [allias et [ermaniam irrum)entes,
i*i tandem im)eratorum concessione consederunt, acce)tis ad eEcolendum agri, ia ut
delccti*us et servitio militari o*noEii essent.
.
) J . Caes ar i s U. [. l i *. H' ' . .2. .5. X >i on. Cass i l l i *. bY. .2.
0
) >uchal ai s , >escr . d. med. gaul , ). 11,. .,0- .,2.
K) J . Caes ar i s U. [. ' . ,. 5. X Cf . [l uc^, nel t . Pamen, ). 11. QJ ' n l egea sal i c% e
scr i s l i d u s , l edus, l i t u s , ' ct us, l a e t u s , r n t r aduc i unea latin% a codicclui
")eculum "aEonum, Yatinus. OUAc^ing, Pot. >ign. ''. ). 1!,!I). ) in Yegea
s a l i c % delk a. 295, terminul de l i d u s ne ma a)are neac% o numire
D#n% n tim)urile lu =ugust, o )arte 4re-care din tri*urile latine, ce lo-
cuiau n regiunile [ermaniei de l#ng% Gl*a, mai vor*iaL nc% un fel de lim*%
latin% )o)oral% 1 du)% cum acesta o constat% si istoricul )olon >lugos, c%
idioma naional% a Yitvanilor din )%rile de res%rit ale Histule, m a: era si
n sec. al bH-lea un fel de s e r m o l a t i n u s .
>es)re lim*a latin%, ce se vor*ia n [ermania de nord, "uetoniu ne re-
latc;% urm%toriul ca+ B>rusus . . . . comandantul tru)elor romane n r&s*oiul
cu [ermanii, a fost cel de #nt#iu general, care a navigat n `ceanul de
nord . . . . a)oi trec(nd )este Mhen a *%tut n re)eite r(ndur: i a res)ins
)e inimic )#n% n fundul )ustiet%ilor, i n'a ncetat se-1 urm%resc% de c#t
n momentul, c#nd i ei nainte o femeia *ar*ar% de o m%rime eEtraordi-
nar% si care adres#ndu-i-se n lim*a latin%, o)ri )e acest comandant vit;
se nainte;e mai de)arte< I).
=ceeai nt(m)lare o relate;% i >io Cassius

) su* urm%tdrea form%+


B>rusus dorind se estind% si ma de)arte )uterea Momanilor n [ermania
de nord, str%*%tu )#n% la Gl*a. C#nd voi ns% se trec% cu otea sa dincolo
de ru, i ei nainte o femeia de m%rime cstraordinar%, care-: dise + Fnde
mergi n ru)tul ca)ului nes%turatule >ruse- "ortea ta nu-t: )ermite se ved
era acesta ntreg%. Wnt4rce-te na)oi, fiind-c% al ajuns la ca)&tul fa)telor i al
viefel tale$. >rusus se ntArse na)oi, dar nc% nainte de a sosi la Mhen,
el se m*oln%vi i ncet% din vie%< Oa. 9 a. Chr.)
.
).
naional% seu etnic%+ "i hominem 3ran cum occidcrit. X '*id.+ "i vero Moma nu s vel l
i d u s . . . . occisus fuerit, huius com)ositionis medietas solvatur. X >e asemenea in Ca)itu-
lariele delk a. 51.+ iui hominem 3rancum occiderit. . . . )ro f redo solidos duccntos com-
)onat.... cui lidum occiderit solidos centum com)onat. OUalu;ii Cn)it. '. .1!, .11, ,11). ')
"uctonii ?. Claudius, c. 1+ >rusus . . . duE Maetici deinde [ermanici *elii, `cea-num
se)temtrionalem )rimus romanorum ducum navigavit+ trans Mhenum . . . hostem ctiam
frecuenter caesurn, ac )enitus in intimas solitudines actum, non )rius destitit in-sccui,
cuam s)ecies *ar*arae mulieris, humana am)lior, victorem tendere ultra, sermone
l a t i n o )rohi*uisset.

) 6ionl! Cassil li*. YH. 1.


$
) Miul Gl*a O=l*is) isvorescc din munii numii Miesenge*irge O"udei), ce des)art
Uoemia de "ilesia 1 curge )rin Uoemia, "aEonia )rusiana, 6anovera i se vars% n 6area de
nord. 'n regiunile Uoemie, elementul latin se vede a fi fost o-dat% fc"rte estins, du)% cum
acesta rsulta din urm%torele numiri de localit%i O")ec.-`rts-Me)ertorium v. Uohrnen)+
Yadung Ycdeo Yetnan Yetti
Yatschen Yedet; Yetni^ Yet_
Yatschnau Yeds^a Yetoq Yittu
Yattenh%usel Yetin Yetoq_ Yitens^_ 6l_n
Yedenit; Yetin_ Yettendorf Yiteilmtihle.
Cf. Dic Ovur rum.-ung. "treitfrage. Yei);ig, 1554, ). 9)+ unterhal* des Miesenge* irges ,
n acesta )rivin% merit% ateniune i urm%tdrele cuvinte ale lui "eneca.
BYivia<, scrie densul, Ba )erdut )e fiul seu >rusus, care )romitea a fi
un )rinci)e mare n viitoriu, t care ajunsese nc% de acum, sC fie un co-
mandant mare. G$ str%*%tu )#n% n fundurile [ermaniei i )lant% nsemnele
romane Otro)eiele) )e locurile, unde de a*ia se ma: scia, c% eEist% ore cari
Momani
J
).
n fine, nc% un alt eEem)lu des)re cunoscina lim*e: latine n )%rile de
nord ale [ermaniei.
Ya a. 14 d. Chr., [ermanicus str%*ate cu legiunile romane )e teritoriul
Chcruscilor )#n% l#ng% Heser, i aed% aci castrele sale. Deste nA)te, scrie
?acit, unul din inimici
1
, care scia lim*a l a t i n % Ounus hostium, latinae lin-
guae sciens) se re)ede cu calul seu )#n% l#ng% fortificaiunile romane si
nce)e a striga n gur% mare, c% =riminiu )romite fie c%rui osta roman,
care va trece la densul, c%-' va da femei, )%mentur de cultivat si c#te 1!!
sesteri O! lei) )e fie-care di n tot tim)ul c#t va ine r&s*oiul

).
.. !a&inii, un ram din familia =rimilor al6i,
Yatinii ce-' vechi, numii n tradiiunile )o)orale rom#ne Yat#nl de cel
*&tr#n:, r n 'talia Drisci Yatini, formau din )unct de vedere etnografic
numai un ram din familia cea mare i estins% a =rimilor,
>u)% locuinele si migraiunile lor, du)% ti)ul lor fisic i viea lor mal
mult )astoral%, Yatinii cei vechi a)arineau gru)ei arimice celei mal de nord
seu =r i mi l or al *i .
'n Guro)a, afar% de 'talia, esistau n tim)urile )rimitive, doue gru)e mal
nsemnate de Yatini.
Fna din aceste gru)e o formau )o)ulaiurrile l e ti c e de l#ng% Ualtic% i
6area de nord+ Uiarmi:, `l*rimi: i Btri*urile cele al*e al [ermanilor ari-
man< 1 r gru)a a doua, cea ma im)ortant%, o afl%m n )%rile de nord ale
)eninsulei *alcanice, l#ng% >un%rea de jos, )este care domnise n tim)urile
troiane ?ele)hus, su)ranumit Yatinus.
m der Fmgegend von Rochstadt OUoemia nord-ostic%) qurden noch in der neuesler
veit qalachische dcihnachtslicdcr gesungen.
'
cnecOl

n
Consolatio ad 6arcianam, c. .1 'ntraverat O>rusus) )enitus [ermaniam
i signa Momana fiEerat, u*i viE u l l o s esse M om a n os notum crat.

) ?aclli =nn. li*. 'l c. 1..


=ceti Yatini de la >un%rea de jos, ntocma ca i )o)ulaiunile letice de
l#ng% Ualtic% i 6arca de nord, f%ceau )arte din familia cea numeros% a
=*iilor, )e car: Romer i amintesce in vecin%tate cu 6_si i cu "c_i
cresc%tori de cai
@
). =*i, scrie "te)han U_;antinul, se estinsese n tim)urile
vechi i )este ?hracia
a
).
>u)% ti)ul lor fisic, Yatinii din )%rile de nord ale Guro)ei, ne a)ar n
general ca o ras% de dmenl de o statur% nalt%, viguros% i a)ro)e gigantic%.
3emeia, care du)% cum ne s)une "uetoniu, eise naintea lui >rusus l#ng%
rul Gl*a O=l*is) si-' vor*ise n lim*a latin%, era de o m%rime su)rnomc-
riesc%1 tot ast-fel ne a)ar i Yitvanil cei vechi, figuri nalte, une or: uriae,
cu )iele al*%, )er *lond, n tinere% mal mult al*.
Ca un )o)or de uries ne a)ar n tradiiunile /er*ilor i Uulgarilor i
vechii Ye t i n i din )eninsula *alcanic%
.
).
=celeai caractere fisice i morale le aveau i Yatinii d i n ' t a l i a .
Hirgiliu ne nf%ie;% )e eroii latini din tim)urile lui Gnea ca omeni de o sta-
tur% nalt% i gro;av%
0
), r )e tinerimea latin% cu )er si cu *ar*% *lond%
4
).
Fnele tri*un din Yaiu au numele de =l*ani, =l*enses, Uolani, =*o-
lani
4
) >e rnulte ori autorii vechi neleg su* termini$ de =l*ani i =l*anenses
ntreg )o)orul latin. Ya Hirgiliu, tote oraele Yaiului sunt ur*es =l*anae
2
).
n cele mal vechi inscri)tion$ ale Yaiulu$ ni se )resint% adese-ori numele
familiar de =l*u i =l * i us
5
). =l*a era un vechili rege al YaiuluW1
du)% Yiviu, fiu al regelui Yatinus "ilvius
5
).
n fine mal not%m aici, ca religiunea naional% a Yatinilor din 'talia se
numia l e E =l* an a
1!
), de sigur n antites% cu l e E Momana i cu mo
M o m a n u s.
-) ?oineri ''. b''' v. L.

) "t e)h. U_;. v. Q =gt oi .


.
) 3ormele de Yaetinus, Yetinius, Yaetina i Ye t i na le afl%m si n inscri)iu-
nile romane ale Ris)anici, >aciei, >almaiei i YaiuluW OC. '. Y. voi. '', nr. 1!42, .01
''', nr. 511, 1544, 4151 H', nr. 1011 b'H, nr. 2.) X Cicero OHerr. ''', 0.) amintesce
de o localitate Yetini n "icilia.
0
) fi r gi l i i =en. H' '' . ..!1 b. v. .1. .15.
,) Hi r gi l l i =en. b, .01 b' '. 4!,.
B) Dl i ni i l i *. ' ' ' . 9. 14. - ' ) Hi r gi l i i =en. H' ' . 4!1- 4!.
5
) C. ' . Y. vol . ' . nr . 1. 19. 045. 5.!. X =l *ani de l #ng% Caucas se consi der au
a f i de aceea i or i gi ne cu t r i *ur i l e di n Ya i u O J us t i ni l i *. bYF. c. .. X ?aci i =nn.
H'. c. .0. X "tra*onis l i*. b'. 0. 0). X Cf. ' s i d or i `ri g. b'b. .. 2+ Pi tent =l *ani
al*enti*us crini*us.
<) Yi vi l l i *. ' . .. - >i on_s . Ral . ' . 21.
1 !
) C. '. Y. vol . '. nr . 5!2+ O=)ara l eege =l *ana di cat a.
0. 0ursenih, /&ruscil i =ga&@Jril.
Hechii G trusei, numii de grec ?u)a#Jvoc, ?u)orjvoc, ?u))ravo, de Momani
Gtrusci i ?usei, X )o)or de origine )elasg
@
) X formase la nce)ut nu-
ma un ram din familia cea mare, )uternic% si civilisat% a =rimilor.
Gtrusci, ne s)une 3laviu lose)h, ntocma ca i vechii locuitori a: '*e-
rie: ORis)anici) i ca "a*inii, se numiau Momani +)b nelege ns%, su*
acesta denumire )olitic%, numele cel vechiu si general de =rim:, =r%man
si =riman.
Moma, scrie >ion_siu din Ralicarnas, a fost la nce)ut un ora etrusc
.
).
? i * r u l, numit n cele ma vcch c%r sfinte ale 'taliei M u m o n, ne a)are
la Hirgiliu ca un rL etrusc
0
). Fn alt rL al Gtrurie:, ce curge )e l#ng%
Hulci , se numia =rmina seu =r m i ne n form% grecisat%.
Fn vechiL rege al ?ursenilor *ar*ari X nu )utem sci cu siguran%, al ?ur-
senilor din 'talia, ori al ?ursenilor din )%rile de res%rit ale Guro)ei X avuse
numel e de =ri mnest us
U
).
nsui Momul, du)% cum ne s)une o tradiiune italic%, a fost un m-
)erat etrusc
5
).
=m(ndou& aceste )o)ore )osedau aceleai caractere ale civilisaiuni )ri-
mitive, ntre Gtrusci i Momani au eEistat nc% din cele mai vcch tim)ur
o unitate de religiune i o mare afinitate de ras%.
Momanii au considerat tot de una religiunea etrusc%, ca cea mai antic%
si mal ortodoE% religiune naional%. Miturile si ceremoniile religiose ale Gtru-
scilor erau recunoscute ca cele mai sfinte1 tem)lele romane tot-de-una )line
de ornamente etrusce 1 leturgia romana etrusc% 1 i )reoii etrusc$ venerai
ca cei ma nvea n secretele cele mari ale religiuni antice. Ya tAte fe-
nomenele estraordinarc, ce ngrijiau )e )o)orul cel su)erstiios al Momei,
erau chemai )rofeii i )reoii etrusc$, ca se le inter)rete;e i es)ie;e. Pu-
mai ei singuri aveau sciina se es)lice avertismentele deilor i se ndu)lece
m#nia lor. Pici un act mare de stat nu se )utea ntre)rinde, nici un r&s-
') Rel l nni ci f r agm. l n 3r agm. Ri s t . gr . ' ). 00.
') 3' . Jos e)hus c. =)i on. ' ' . 0.
s
) >i on_si l Ral i c. l i *. ' . 9.
0
) fl r gi l i i =en. H' ' . v. 0. X '*i d. [eor g. ' . v. 099.
,
) Dausaui ae >cscr . [r . l i *. H' . ..
') "ervius, Hirg. [eorg. R. ,.!+ Gtrusci *ellicosissimi, a)ud cuos Momuli im)c-
riura fuit.
*oia nu se )utea declara, nic o )ace nu se )utea ncheia, f%r% de a con-
sulta )e )reoii etrusc.
Ca )o)or de origine arimic%, ne a)ar ?urseni i n tradifiunile etno-
grafice ale [ermanilor. Friaii, genul cel vechiu si )uternic de omeni dfn
tim)urile )rimitive ale istoriei, figure;% n legendele si n tradiiunile [erma-
nilor su* numele de hrimthurs, h ri m t hursar, hrimthurse
1
), adec%
=rim: tursan:.
>es)re originea geografic% a Gtruscilor seu ?urscnilor din 'talia, au esistat
n anticitatea grecesc% doue tradifiun:.
Fna din aceste versiuni o afl%m la Rerodot O'. 90), c% un aa numit ? _ r-
senos, fiul regelui =t_s din Y_dia, emigr#nd cu o )arte din locuitorii
acestei teri a de*arcat )e ermuril 'taliei i s' a sta*ilit n Fm*ria, unde,
du)% numele regelui conduc%torii$, el au nce)ut a se numi ?ursenl.
Y_dia formase, du)% cum seim, nc% din cele mal vechi tim)uri un teri-
toriu arimic O)ag. 5!.)1 ast-fel, c% ?urseni din 'talia ne a)ar i du)% tra-
diiunea lui Rerodot, numai ca un ram al familiei arimice,
` alt% tradiiune, des)re originea geografic% a Gtruscilor, o afl%m la >io-
n_siu din Ralicarnas O'. 5), c% ?_rrhenus, )rimul rege al ?ursenilor,
car au desc%lecat n 'talia, a fost un fiu al regelui ?ele)hus.
>u)% acesta versiune din urm%, locuinele cele vechi ale Gtruscilor se
)ar a fi fost n )%rile de med%-no)te ale )eninsulei *alcanice, n acea regiune,
)este care domnise o-dat% ?ele)hus, su)ranumit Yatinus.
=m(ndou& aceste versiuni, du)% cum rsulta din ocu)aiunile, din formele
civilisaiunil i din moravurile Gtruscilor, se v&d a fi avut un fundament istoric.
Cu t7,te, c% din )unct de vedere al rasei, Gtrusci cel vechi formau un
)o)or omogen, el ne a)ar ns% n istoria italic% su* doue as)ecte diferite.
` )arte din vechil locuitori al Gtruriel, i anume tri*urile tursene sta*ilite
)e l#ng% litoralul de a)us, ni se )resint%, nc% din tim)uri forte de)%rtate,
ca un )o)or faimos de navigatori, comerciani si )irai

).
ntreg% regiunea 6editeranel, cu)rins% ntre 'talia, Corsica, "ardinia i
"icilia, avea n vechime numele de 6area tursenic%, ?u)arjvic Kfta=acicra, ?_r-
rhenum 6are, 6are ?uscum. 3orte )ro*a*il ast-fel, c% acesta )o)ulaiune
de comerciani i navigatori ndr%sne, din )%rile de a)us ale Gtruriel, s% fi
fost o emigraiune din Y_dia i din insulele =rchi)elagulul, fiind-c% Y_dieni,
du)% cum ne s)une >iodor /icul OH''. 1.), au fost cel de #nt#iL, cari au
domnit )este mare, du)% r&s*oiul troian.
') [rimm, >. 6_th. O15,0) ). 052 sccc.

) Yivii li*. H. ...


n ce )rivesce ns% regiunile continentale ale Gtruriel, elementele etnice
difer, n loc de tri*un, car se se ocu)e cu marea, noi afl%m aici un )o)or
viguros de )%storit i cran, av(nd o civilisaiune antic%, o organisare )u-
ternic% militar% i o forf% estrcm% de resistenf%1 )utem dice un )o)or cu
alt% origine geografic%, cu alt% istoria.
=ceste tri*un etrusce se )ar a fi ntru adev&r nu m a: o cmigraiune din
)%rile de res%rit ale Guro)ei, de l#ng% Rem i Car)at, ort cu alte cuvinte
din regatul cel vechiu al lui ?ele)hus, du)% cum ne indic% numele lor cel
archaic de Masennae sL Mase n ni
i
), r&mas ca mosccnire n )eninsula
*alcanic%, si du)% cum de alt% )arte rsulta din o noti% istoric% a lu: Dliniu,
c% Meii din =l) au fost un )o)or etrusc, sL ?ursen:, car se retr%sese
acolo su* conducerea unu aa numit Mhaetus

).
6ai not%m aici, c% Momanii cel vechi, du)% cum ne s)une Cicero, au
considerat tot-de-una )e Gtrusc ca un )o)or *ar*ar
.
)1 o numire, )e care
autorii grecesc$ o a)licau de regul% la )o)ulaiunilc )elasge, ce a)arineau
civilisaiunil nordice.
>iferite resturi din o vechia )o)ulaiune tursen% ne mal a)ar n )eninsula
*alcanic% )#n% t#rdiu n tim)urile romane.
` gru)% nsemnat% de Delasgi-?urscnW se mal afl% nc% )e la a. 0.,X0!!
a. Chr. n )eninsula muntelui =thos
0
).
Fn )o)or de origine getic%, cu numele de ?rausi ',), la Pic. >amascenul
? r a ui a n i , -s avea locuinele sale n regiunile centrale ale munilor
Mhodo)e O>es)oto-dag), unde du)% legende )etrecuse `r)hcu.
De la a, AL d. Chr., du)% cum scrie ?acit, Momanii avur% un rAs*oiL nveriu-
nat cu )o)ulaiunile cele feroce din munii cel nali al ?hraciel, unde aveau
)entru a)%rarea lor un num&r nsemnat de castele construite )e v#rfuri de st#nci
)r%)%stiose. >oi comandani al acestei )o)ulafiun: muntene, energice i iu*i-
tore de inde)enden%, )urtau nume tursene, unul ?u r es i s i altul ?arsa g).
De ermuril 6%rii negre, ntre ?omis i >ion_so)olis, se afla )e v(rful unu
)romontoriu un castel )uternic ? i r i ; i s, la Mavennas ? i r i s a Ovar. ? r i s s a
i ?urisia). n geografia lui Recateu, ?ri ;i figur;k Ta un )*)or din-
)%rile meridionale ale 'strulu:
2
).
-) 4$ou@!ii ?al. lib. 4. ,,.

) Pliuil 1.1''. 0.1+ Mhaetos ?uscorum )rolcm ar*itrantur, a [allis )ulsos duce Mliaoto.
*
)
#iceronii Pat. >eor. '', 0+ =t vos ?usei, ac *ar*ari, aus)iciorum )o)uli Momani
jus tenetis- X Cf. i*id, >e re)u*l. ''. 0. 7) T\nc@didi! li*. 'H. 1+`. & & ?crodoti lib. 4.
*7.
,
) Fi1ii li*. bbbH''', c. 01. 4. Q) Taci;i =nnal, li*. 'H. 04X,!. -) 8tcpli. l@L. 1.
Tp&.#o-..
n 6acedonia, du)% cum ne s)une gramaticul "te)han U_;antinul, csista
oraul ?irsae, numit ast-fel du)% ?irse, o femeia macedonean%.
n =ttica, n =rgos i n Yemnos afl%m de asemenea resturt din o vechia
)o)ulaiune )elasg%, ce a)arinea la familia ?ursenilor ').
Romer amintesce )e ?urseni:, car: se ocu)au cu )irateria )e marea
ngra

). 'n fine, ?urseni: din regiunile de r&sarit aie 6editerane: sunt amintii
si )e o inscri)iune egi)tean% din sec. b'H a. Chr., su* numele de ?ursa
i ?urisa
.
).
=m vor*it )#n% aic: de migraiunile tursene n 'talia i de resturile aceste
)o)ulaiun n )eninsula *alcanic% si n insulele m%rii egee.
= esistat ns% un strat considera*il din o vechia )o)ulaiune tursen% n
)%rile de nord ale >un%ri de jos i ale 6%rii negre.
'n acesta regiune, faimds% n tim)urile )reistorice, gru)a cea mai im)or-
tant% i ma: civilisat% o formau aa numiii =gath_rs de l#ng% rul 6aris
O6ure) n ?ransilvania, numi de "te)han U_;antinul ?rausi I). =gath_rs,
le diceau autorii grecesc
U
).
>in acesta familia, o-dat% forte numeros%, a ?rauilor seu =gath_rsilor
de 'a Car)a, se vede, c% f%ceau )arte si ?rausi din muni Mhodo)e, nu-
mi de Res_chiu, ("voT GEu`rN.Av. Masa dacic%, scrie >io Cassiu O1. ,1. )
sta*ilise o-dat% colonii n muni Mhodo)e.
=gath_ri si Gtrusci ne a)ar, de altmintrelea, n multe )rivine, ca doue
)o)Are, ce avuse o-dat% aceeai civilisaiune comun%.
n tim)urile romane, Gtrusci sL ?urseni: din 'talia erau considerat: ca
ce: ma: )erfeci m%iestrii n architectura militar%. Yocuinele lor aveau form%
de turnuri, ?'j)accVturris g).
Ca ntemeietori de cet% ne a)ar i =gath_ri delk Car)a.
Cetatea cea vechia delk ?almaciL OYandscron), situat% n fa% cu )asul
delk ?urnul rou, se aflase o-dat%, du)% cum ne s)une o tradiiune )o)o-
ral%
2
), n )osesiunea unul uria cu numele ?oresan V ?uran
5
).
') ?huc_didis li*. 'H. 1!9. X >ion_sil Ral. li*. '. ,.

) Romcr i R_mn. H' . 5.


.
) t t oug, Yes at t acues di r i ges cont r e l ' Gg_)t e, b' H- e s. , ). ,.
0
) "t c)h. R_;. v. ?)r Eoi o . X ?r %us ani , un sat di n j . =r ge . O Yahovar i , >i et . 21) .
,
) ' n Uanat , l #ng% `r avi a, se ami nt esce l a a. 149!X12!! sat ul = gat i s , ad: =ga-
di c: . Dest _ O nr assA v#r m. ' ' . 0) o*ser va, c% a)r A)e j umet at e di n l ocui t or i i acest e co
mune )dr t % conumel e ?ur c . O = s e vede )ag. ur m. ) .
4
) >io>j-sli ?alic. lib. 4. "B.
-) $illier "ie*en*. "agen, ). 5.
5
) ? urs, ca nume de familia, ne a)are n districtul vecin al "#liscc.
Fn ora vechia al >acie:, situat n )%rile meridionale ale ?ransilvaniei,
nort% 'a Dtolemcu numele de ? i r i s cu m O?ilica de l#ng% "%liscc, or:
)ute Cetatea de la 6 une cl-).
6ai multe castre sL cet%i )reistorice din ?ransilvania i Fngaria au
urtat n evul de mijloc, i uncie ruine mai )ort% )#n% n adl, numir tursene.
s u r c h OV?urc'), ?heurch, ?Arcsv#r, ?9rt;*urg Ocetatea ?ores), este n
documentele istorice ale Fngariei i ?ransilvaniei numele cel vechiu al caste-
lulu ce nchidea )asul Uranulu n )%rile de sud-ost ale ?ransilvaniei, n
ta*lele cugu*ine, ?ur s ccV?urce este forma dativului delk ?urscos V
?uscus
J
).
?urus^ou castrum, ?oroc;^ov#r i ?ros^ov#r Ocetatea ?raseului,
?r%sc%ului) este numele istoric al unu: vechi9 castel din munii =rieulul
n )%rile de a)us ale ?ransilvaniei, n ta*lele eugu*inc forma de ?urs-
^um cores)unde la ?u s cu m

).
Fn alt castel str%vechiu cu numele de ?hursch O?uruc;. i ?uroc;) se
afla n Car)ai de a)us a: Fngariei i forma cetatea )rinci)al% )entru a)%rarea
comitatului ?huroc;.
n fine, ?urschan l a ) i s
.
) O)etra seu cetatea ?uranulu) era, )e la
a. 14., numele unui munte din Car)ai de nord a: Fngarie:.
=gath_ri cunosccau metalurgia i erau renumii )entru costumele lor
cele fine, frumAse, i cusute cu flori. >u)% cum scrie Rerrdot, e erau forte
luEo si )urtau n mare )arte ornamente de aur, E)uaoc)c)ci I). ` )ro*%
evident% des)re gradul de civilisaiune a acestei naiuni.
?ot ast-fel ne a)ar i Gtruscil cel vechi seu ?urscni din 'talia + un gen
de cimenl, ce iu*ia fastul i magnificena, du)% cum scrie >ion_siu din Ra-
licarnas Q).
Gtrusci, cari n tim)urile mai vechi, )urtau )lete lung, mal aveau n us
i coronele de aur ca recom)ense civile i militare g)1 r tinerii no*ili etrusc$
)urtau la g#t ornamente de aur ORctruscum aurum).
'sidor din "evilla scrie, c% [recii i Gtrusci au fost cel de #nt#iii, cari
au scris )e ta*le cerate ').
- ) ?u!cl i Ae >i e ' guv. ?af . H' ' a. 1. ). 42.
"
) ?u!cl i Ae >i e ' guv. ?af . ' 6 12. ). .5.
,
) Yen!ol CodeE di)l. =r)ad. cont. '''. 01.
*} ?erodotl li*. 'H 1!0+ '=_d`u)aoi Jj a))i?t?!.. Ev(&^s+ stal v.al J">opo5 a ji#biota.
=?Jenus, `r*. >escr. v. 002+ Draecinticue sagis sem)er ) i c t i s =gath_rsi.
) J?on@!ii li*. 'b. 14+ '=a)o"iaitov sa) 5-$@ Eal rcobinsbtt . 7iuv ?_))raqv (`voT.
4
)
Dlinii li*. bb'. 0. 11 bbb'''. 0. 01 bbbH'. 19. 2. X Juvenalis "at. H. 140. I)
4!id. `rig. H'. 9.1+ [raeci autem et ?usei )rimurn fcrro in ceris scri)serunt.
Ca material de scris, ta*lele cerate le afl%m ntre*uinate, n tim)ul do-
minaiuni romane, i la minele de aur ale >aciei
J
) 1 un us, care )are, c% s'a
continuat aici nc% din tim)urile =gath_rilor.
De monetele cele vech: ale ?ursenilor din 'talia figure;% adese ori ti)ul
lu: Rermus O=rmis al >aciei, =rmes al "c_icW), )recum i atri*utele sale+
*rdsca estos%, caduceul, calul cel miraculos al tim)urilor mitice )elasge,
*oul i verul s&l*atec.
6usica naional% a Gtruscilor era )astoral%. "e c#nta cu fluera i tinerii
etrusc esecutau s%lt%ri graiese nsoite de strig%ri n versuri, ntocmai du)%
cum este si ast%-d usul la )o)orul rom#n delk Car)a.
=ceti juc%tori, cari i-l c#tigase o mare rc)utaiune n 'talia, erau nu-
mii de Momani histriones

), un termin etnic, ce reducea originea acestor


jocuri etrusce la )o)ulaiunile de la >un%rea de jos, s t r i sL s t r i an i,
cum se numiau n tim)urile eroice
.
).
n ?ransilvania i n regiunile vecine ale Car)ailor mal ntm)in%m )#n%
ast%-d o mulime de nume familiari, ce ne indic%, c% o-dat% esistase n )%rile
aceste o )o)ulaiune de familia tursen%. >in aceste not%m aici urm%tdrele+
n ?ransilvania i U%nat +
?urs
?ursa
?ursea
?ur;ea
n Mom#nia + ?#rsu
?#rsa, ?#rsca
n documentele istorice
ale ?ransilvaniei i
Fngariei+
?arsa ?urs ?ur;o ?uru;o ?ers
\\\\\\\\?orsa ?orsol ?ur;ol ?us^
,
) ?_rchV?irc
e
).
') C. '. Y. voi. '', ). 91 secc.
UW Fi1ii li*. %44. ".
') >u)% cum artitii i meseriaii din Dhr_gia erau numii )hr_gioncs.
`
) Cf. Yacus ?rasitnenus n Gtruria, cu nelesul de lac tursenic 'a "il. 'tal. 'b. 11.
4
) Pumele de ?usc a trecut cu migraiunile )elasge din =sia n Guro)a. "eneca OCons.
ad Relv. 4)+ ?us c os =sia si*i vindicat.
5
) Pot%m aici urm%tdrele localit%i cu numiri tursenice+ ?#rsen s. O6uscel)1 ?#r-
senl s. O6ehedini)1 ?#rsesci s. O=rge)1 ?#rsu c%tun OMoman)1 ?resesc seu
?risesc s. OU%nat)1 ?rusculesc s. OH#lcea)1 ?rusen s, OUasara*ia)1 [rindul ?ur-
sanului? mov. OMomana)1 ?uscia s. ORaeg)1 ?uscuresc' )ichet OUr%ila)1 ?uru
s. OFgocea)1 ?ur;insca m. O[orj)1 /elim*ru s. O"i*iu)1 "alem*rum o). la [uido
OGtruria)1 "el_m*ria o). O?hracia, l#ng% Dro)ontis)1 ?arcuinii, ?arc_nia, ?arconia
o). OGtruria)1 n tim)urile )reistorice ?arc_naei, )o)or h_)er*oreu O"te)h. U_;.)1
Yocul, unde se afla vechiul ora ?arcuinii din Gtruria, are ast%-d numele ?urchina
?ura
?ursan
?uran
?#rs
?#rsu
?#ra
?#rsea
?#rsean
?uea
?uscan
?ric%
?ru.
?#rsan
?#rsean
?#r;iman
?#r;oman
0
)
?ruc%
?rucoiu.
Cu deose*ire n scra 3%g%raului i n fostul >ucat al =mlasulu: ma:
sista )#n% ast%-dl o mulime de nume familiari tursene, cum sunt +
n 0ransilvania U#rsan,
Uor;an, Uursan Oorig.
din t. U#rse, terra Uor;a),
C%lin
Clu, [losa OCloj%)
Reru, Rur;a, R(rsan
Yehu, Yehui Yudu
6%ican 6%mulca 6anta
6areiu 6elurnea
6etea
6ooiu, 6uin%
`lia
`nia
De)elea
Dicu'), Dica
Do)%nec, Do)enec
"inea
?arcea
?erhenu, ?irhenia
?osg%, ?oc%
?ogan
?uria
H#lsan 1 Holso, Hol;an Odoc. ist.)
Holcan, Hulcan
Hulcu
n /lruria
Dorsena
Calenus
Clausus OClaudius)
Rersenna
Yechu OYichas. Hirg.)
Y_dius
6aecenas
6amraula
6antus
6arcius
6astarna Onuniolo etr. al rog. "or-
viu ?uliu)
6etas
6usonius
`lenus
=nnius, =unus
Der)erna
Dicus OreE ?_rrheniae. Yac t . )
Cu)cnci O"a*inorum sacerdotcs)
"ena Oo)).) ?arco ?_rrhenus
?uscua ?ages ?urianus
Holsinii, Hulsinii Oo)).)
Holcanus, Hulcanus Hulci
Oo)).)
"-: nvee-un murg din stcv% 3%r%
fr(9, f%r% c%)cstru, 3%r% lc de ea
)e densul.
Pime 'n lume nu s'afla Pum' on
l a r i L , un )&curaria Cum veni,
)e murg s%ri . . .
C#nd n flucrc dicea
?Ale oile )l#ngea . . .
>in vechia idiom% turscn% s'a ma: )%strat n colindele religiose ale Mo-
m#nilor din ?ransilvania cuv#ntul l ar i u O'ar), cu nelesul de B)%storiu-
st%)#n<, du)a cum acela caracter -1 avuse cuvcntul 'ar i n cultul cel
vechiu al regiunii etrusco-romane '-).
') 3lorent, ";elist_ci fiA^s;^ ^o;sgci, 9. Csatolm. ). 0.
') Colinde din c. Ciu*anca, comit. >o*#cei OColeciunea nostr%)+
"us n )laiu muntelu
"unt tre l a r i , )ecurar . . .
"trig% 'n lume, strig% 'n er% "t ri g%
>' =na >' =rghel i ana. . . >in
cetatea mohort%, Cine 'n lume s'a
d'afla,
Colind% din c. Uora, j. 'alomia OMom#nia)+
G un ' a r de )ecurar Cu Olucre de
lucre,
4!.XDictur% sim*olic% etrusc%, desco-
)erit% in camerele s)ulcrale de la ?ar-
cuinii OCorncto), rc)rcscnt#nd c%lcto-
ria sufletului du)% morte. O6uscul din
Hatican).
*>~4-"
41. XC%l%reul din doctrinele tursenc,
)irat )e o urm% funerar%, desco)erit%
v imn i cea wMom#nia), sim*ol a$ c%lCtori
sufletului )e ceea lalt%lumc <).XUolliac
?rom)ctta Car)ailoru, nr. 11.2.
4.XDictur% etrusc% din necro)ola suteran% delk ?arcuinii, nf%i#nd o devoiune
naintea urnelor funerare )%rintesc$, ntre cari se vede aedat un crater mare. O6uscul
din Hatican).
J
) =ccsl sim*ol ins% are o dualitate1 el re)resimfi nu nmr.ru sufletul celui decedat, dar i imaginea lin Rernies
, ciomnui i conducatoriul sufletelor )e ceea lr.lt] hune. figurat Cfi mesager c%lare. =celai sim*ol ni se
)rcsintii si @8e unele monumente funerare din "er*ia. O= r c h .-e ) i f1 i . 6 i t t h . b. 1.X4.X n a n i t ; , nUm.
"tud, in "cr*icn. 1.9).
P'C. >GP"FD'=PF. f) 0
Yari:, Ta dei: tutelari a: satctor, oraelor i c#m)urilor, erau adora n
)%duri. 3rafi =rval sacrificau Yarilor *er*eci i 6amei Yarilor o: I)K
"im*olul Yarilor era un c#ne dinaintea )icierelor.
Cuv#ntul 'ar ma era tot-o-dat% i un titlu onorific 'a Gtrusc$, d. c. Yar
Dorsena, Yar ?olumnius, Yar Rerrninius.
` alt% )o)ulaiune numerds% din familia tursen% o formau aa numiii
?h_rsagetae

). Yocuinele lor se aflau l#ng% rul ?anais, n vecin%tate


cu Uudinil i [elonil. =rma lor naional% de res*oiu era lancea Ohasta), 4r
ca instrumente de music%, fluera Oti*ia) i tim)anele.
n fine, mal not%m aici, c% regele cel nele)t a "c_ilor din nordul 'stru-
lu?, n contra c%ruia venise cu r&s*oiL >arie, regele Derilor, )ort% la Rerodot
numel e de ' dant h_r sus, adec% 6unt eanul t ursan
.
).
,. Blac, )lac, )elac, )clce ()elcae), Peacl e&c.
>iferite tri*uri i )o)ulaiun )astorale )elasge ne a)ar nc% din tim)uri
forte de)%rate cu numirile etnice de Dlac:, Ulac:, Uelac:, Uelce etc.
n acesta )rivin%, vom re)roduce aici urm%torele date.
` localitate )elasg% din =sia mic%, situat% l#ng% muntele `l_m) din
Uith_nia, era numit% ''=aEfa I).
=ceti DlaciQ, du)% cum ne s)une Rerodot O'. ,2), emigrase o-dat% de
)e teritoriul =thene$, a c%rei )o)ulaiune o formase n vechime Delasgil.
>u)% =rtemidor ns%, care tr%ise )e la a. 1!! a. Chr., locuitorii de l#ng%
muntele `l_m) n Uith_nia au fost o colonia a 6_sienilor O[eilor) din nordul
>un%rii de jos
4
). "uida mal amintesce )e teritoriul =tticc o localitate, nu-
mit% n forma literar% grecesc%, 'MaEia"at.
Dlaci$ de l#ng% muntele `l_m), n Uith_nia, adorau cu deose*it% )ietate
l
) ?enNcn =cta fr. =rv. ). 10,.
M) %al. Qlacci =rgon. H'. 1.0.
-) ?erodoti li*. 'H. 24. X I',a, ion. W"rS munte )%duros.
0
) 6clac li*. '. 19+ Dlaci a et "c_lacc, )arvac Delasgorum coloniae, cui*us a tergo
imminet mons `l_m)us. X "c_lacls Dcri)l. c. 90. X Dlinii li*. H. 0!. . X 4Jnrada
` ckl(torie la Mom#nii din Uithinia Ola, 159.), ). . sccc.+ audind . . . c% s'ar afla mai
mu
i Mom#ni n =sia mic% i anume in Uithinia la )Alele muntelui `l im) n a)ro-
Djere de oraul Urusa------am ajuns 'a Urusa\\\\\\=ic. . . . ml-aL s)us c% Oace )%stori
v 8
muntele
`iim)) se numesc =rm#ni, c% erau forte muli . . . . dar de vre-o dece
in
8
Qncdce nu se mai v&d cu oile )rin munte.
,
8 Ya "tra*o, li*r. b''. 5. 1.
)e 6ama mare seu 6ama deilor O?erra 6ater), su)rema divinitate a
lumii vechi )elasge1 venerat% n )articular ca st%)#na munilor, )%durilor i
)%unilor, damna turmelor i a )%storilor Oxiia?:j) A)eJa). "anctuariul 6ame
mari din Dlacia, numit 6fJ?fJD 'lbaEtav@, ajunsese n anticitatc la o deose*it%
cele*ritate.
` im)ortant% gru)% )clasg% de Dlaci locuia n tim)urile )reistorice l#ng%
muntele 'da, ce domina c#m)iile cele frumose ale ?roici.
>u)% Romer, )artea meridional% a muntelui 'da se numia Rb#Eo1. `raul
)rinci)al al )o)ulaiuni )astorale de aid era ?he*a, numit% la Romer
?he*a de su* muntele Dlaces, !2j/r@ `no?tba_.tj 1 ?he*a cea sf#nt%, Wrf+k
's)vj
1
)1 la >icearch ?he*e Dlacia

).
nce)uturile istorice ale acestei cet%i Bsfinte< i cu B)ori nalte< se redu-
ceau aa dar la tim)urile cele mitice ale ginii )elasge.
>in ?he*a, de su* muntele Dlacos, era originar% =ndromache, admira*il%
soia a lu Rector, a )rimului erou troian, a c%rei devoiune familiar%, Romer
ne-o ni%ise;% ast-fel+
B/i c#nd Rector ajunse la Dorta "che%, i alerg% nainte soia sa =ndro-
mache, care i adusese o ;estre mare. Ga era fica lu letion, care locuia su*
codrul, numit Dlacos, n ?he*a de su* muntele Dlacos, un )rinci)e ce
domnia )este vitejii din Cilicia. =nume, fica acestuia se m%ritase du)% Rector,
cel cu armele de *ron;. =ndromache, urmat% de o servitdre, i alerg% n-
ainte inend n *rae )e micul seu fiu, ntocmai ca o stea de frumos...
Ga se a)ro)ia de Rector v&rs#nd lacrimi, si )e c#nd acesta o inea de m#n%,
ea i dise aceste cuvinte + `, *%r*at minunat, )e tine te va )erde virtutea
ta, i ie nu-i este mil% de fiul teu cel mic i de mine am%rta, care acui
v o fu r&m#n veduv%, fiind-c% )e tine te vor ucide [reci, cari n%v%lesc cu
toii asu)ra nostr%1 r eu, li)sit% de tine, m a: *ine ar fi se ntru de via n
)%ment, c%-ci nu voiu ave mai mult nic o m#ng#iere, dac% tu vei muri, ci
numai ntrist%ri. Gu ast%-d nu mai am nic tat%, nici mam% iu*it%, fiind-c%
)e tat%l meu 1-a ucis divinul =chille, c#nd a devastat ?he*a cea cu )ori
nalte i )lin% de )o)or 1 atunci el a ucis i )e tat%l mieu letion, ns% nu
l'a des)oiat de armele sale, ci av(nd un sentiment de )ietate )entru densul,
l'a ars dim)reun% cu armele, ce i le f%cuse fauri. . . . 4r )e mama mea, care
domnia )este codrul Dlacos, =chille a luat'o ca)tiv%, a dus'o cu tot% averea
e i nu a li*erat'o, de c#t du)% ce i s'a )l%tit un )re de r&scum)&rare enorm
de mare1 ns% >iana, care trimite s%ge asu)ra omenilor, a lovit'o, i ea a
1
) ?oincrl ''. 4. .44 secc.1 H'. v. .92.
<
) Uiccnrclii fr. 11, n 3rag. Rist. gr. ''. .5.
Qncetat din vicf% n casele tat%lui meu 1 ast-fel, c% tu eti ast%-d )entru mine
fat% mam% si frate i tot-o-dat% *%r*atul mieu n flArea viec sale. >ar
fie-t acum mil% i rem#n n casele tale cele nalte, ca se nu lai )e co)ilul
teii orfan i )e nevasta ta veduv%8
J
).
Dresimirea trist%, ce o avea =ndromache se m)lincscc ndat%. Rector este
ucis de =chille, i c#nd =ndromache )rimesce acesta durerds% scire, ea se
lamente;% ast-fel+
B` l Rectore, o $ nefericita de mine, n ce ces r&L ne-am n%scut am(ndo:,
tu n ?roia, n casele lui Driam, r eu n ?he*a su* codrul Dlacului, n casa
lui letion, care m'a crescut )e c#nd eram mic%, nefericitul )e o fiin% neferi-
cit%. ` l de nu m'ar fi n%scut. =cum tu te duc n ascunsele )%mentulu i )e
mine mc la veduv% n cas%, n jelea cea mai mare 1 r fiul teii, )e care l'a m
n%scut no: am(ndo: nefericiii, este numai un co)il de tot mic1 i el nu va ma:
ave nici un ajutoriu de la tine i nici tu delk el, fiind-ca dei va sc%)a din r&s-
*oiul acest funest al [recilor, el va avea tot-de-una se "ufere numa calami-
t%i si rele. =cesta di nefericit% va li)si )e acest co)il de toi ce asemenea lu1
faa lui va fi tot-de-una ntristat% i ochii lu )lini de lacrimi. . . Yi)sit se va
duce co)ilul acesta la soi )%rintelui seu1 ns% )e el i-1 va alunga de la mas%
un alt co)il, a: c%ru )%rin tr%esc1 l va m*r#nci i-1 va )ersecuta cu in-
jurii strig#ndu- + Bdu-te de aici, c% tat%l teii nu e la mas% cu no:<

).
=ndromache
.
), a c%rei mam% se numia Yaothoe
0
), ne a)are ca una din
cele ma: no*ile figuri ale 'liade. 6odel de iu*ire conjugal% i matcrnal%, ea
este ti)ul femeie *iace de l#ng% ?roia, religioas%, sti)crstiios%, )resimitore,
i nencred&tAre n str%ini. Dl#ngerile e: se )ar a fi nutna: lament%rile fune*re
ale unei ferne rom#ne din dilcle nestre ',-).
-) ?omcri 11. H'. .9! secc.

) Romcri ' ' . bb'' v. 022 sccc.


s
) =ndromache, nume grecisat. 3orma mai corect% se vede a fi fost =romache,
du)% cum un fiu al lut Driam se numia =romachus (MJJm 3a*. 9!).
0
j 'fomeri '$. bb'. 5,.
#V Me)roducem aid c#teva estrasc din *ocetele femeilor rom#ne delk Car)at: Odu)%
6arian, nmormentarea la Mom#ni, ). 1., ,!, sccc.)+
C% noi de ast%-d ncolca
?%tu% n'om ma: ave 1 niel
t%tu%, nic milu%, Pic )e
mine cu )riin%.
mieL *%r*at,
>e cum de te-ai
ndurat, Co)ilaii de a:
l%sat, De mine m'ai
ved%nit.
Cine mi te-o sf%tuit,
DC ast% cale de a: )ornit,
"e mi te duci n )%ment.
Ya )ort% la intirim Poi
ast%-d ne des)%rim, "e
st%m dar se mal vor*
Fnde se ne nt#lnim.
im,
6ult iu*itul
Fn alt teritoriu cu numele de UbaEsta se afla, du)% cum ne s)une =ri-
stotele $), )e ennuri =siei mici, n a)ro)riere de oraul C_rnc, )atria lui
Romer, s)re nord de gurile rulu Rermus seu Rermuna.
6ama lu Driam, a ultimului rege al ?roie:, are la =)ollodor numele de
Dlacia

). Ga a fost fica regelui =treu din 6_cena, oraul cel str%vechiu,


c_clo)ic, avut de aur i faimos al Delo)onesulu, ca)itala lu =gamemnon.
Delasgi: formase, du)% cum am vedut O)ag. C"'), n tim)urile )reistorice
)o)ulaiunea )rimitiv% a Ggi)etulu.
n )refectura =leEandriei, l#ng% gurile Pilulu:, se afla introdus, du)% cum
ne s)une "uida, un im)osit X de sigur din tim)uri forte vechi X numit
Ulachennomium, )e care aveau se-1 )l%tcsc% regilor egi)ten astrologi$,
ca se )ot% )rofei )o)orului de jos evenimentele, ce li se vor nt#m)la
n cursul viete:
s
). 6ai not%m aic, c% l#ng% delta Pilului se aflau sta*ilite nc%
din tim)uri forte o*scure diferite tri*uri )astorale )elasge. OCf. UouEcbc;ov
otjia la Rcrod. '' 12. 140).
Ulachennomium era aa dar un im)osit consuetudinar asu)ra veniturilor,
ce le aveau astrologii delk )%storii i erani )elasg, tot-de-una curio s%
cunosc% succesiunea evenimentelor i destinele sorii lor.
Pumele de BUlach< se )are, c% a fost o-dat% o numire general% )entru
locuitorii de )e sesurile Pilului.
Clasele de jos ale )o)ulaiuni egi)tene, de la er% c#t i de la orae, cu
deose*ire lucr%torii de )%m#nt, ne mai a)ar i ast%-d su* numele de 3elah
i 3 u la h 1 un termin, )e care ?urcii -1 ntre*uine;% ca eE)resiune de des-
considerare )entru Ggi)teni.
3elahi forme;% din )unct de vedere etnografic, cea mai vechia ras% a
)o)ulaiuni din Ggi)et 1 ei sunt descendenii locuitorilor )rimitivi a acestei
Cum de mi te-a ndurat, /i
co)il i-ai l%sat
6ititei si nemvefati,
\ . S .
B , ' . S S , . . >a de cum tc-ai indurat
'n semn mmerui dai-
C% e s'or trcdi o-dat%, C%
n'au mil% de la tat%.
/i cu lacrimi )e o*ra; 1
>e or esi din cas% afar% '
? . 1 .. , Ca noi cat om mai trai
Ya toi le-or fi de ocara,
Pime nu ne-a milui 1
?ot cu Bdu-te< i cu vin%,
C% l a n i me n ' a v e m mi l % .
0
) "ni das, v. Ub#Ea1 ol "' krcA t ou noi 1 t i ) n4), v1 - N co) ou ?fJ 1 >bB_. Vi a OUbav. a , Gt _m. 6.)
ou xi_rO jj.4HLsi Ea: ' =f.otot>.rji+.

) :pol l odori Ui *i . ' ' ' . 1. .. 111 ' ' ' . 1. ,. 1.


.
) 8nida! v. Ub%Ea+ v.ai ev ' =bs' av")sa .i ?lboT-ci )boiEsvvAjj.-.ov, : ol ;+'%"l+f
>ac% nu- fi dumnia-ta,
"tr%inii c% ne or mustr% $
"i )rin str%ini ne-a: l%sat,
?ot de chin i de neca;
>e or intra de afar% n cas%
Ya to le-or fi de )ro*a;%.
t&r:. Calit%ile lor fisice sunt remarca*ile+ un ca) frumos dolichocefal cu o
frunte Jat% eit% nainte, ochi negri str%lucitori i o gur% *ine format%. 'n
fine, numele de 3clahl se mal a)lic% )#n% n dilele nostre si 'a vechii lo-
cuitori a: "_rie: de l#ng% cestele 6editerane:.
n Dalestina, care nainte de invasiunea G*reilor, era locuit% de De-
lasai: =inore:, c%rile testamentului vechia ne amintesc )e un Ua l a c seu
Ualacus, ca rege al 6oa*ilor, de l#ng% muntele =*arimon Oal =rimoni-
lor al*i). ` insul% de l#ng% colul de sud al 'ndiei arc la Detolcmeu numele
de Ualaca
1
).
Dol_*iu amintesce n )%rile de a)us ale Deo)oucsuiu:, n ?rif_lia, un
or%el cu numele de UolaE

), form% identic% cu U % l % c i , sate n Mom#nia.


Ya Romer, numele de #Ec1 ane mai a)are i su* forma de Ql'=aEo1
.
),
unde sunetul u re)rsenta )e un digama colic i care se nlocuia une ori
cu j., cu i o
0
).
=dese ori, numele de Ql'aEo1 ne a)are su* forma de 08LaEoT
,
), ce co-
res)unde din )unct de vedere al etimologiei la Hulacos. Yocalit%i, cu
numele grecisat de au=dfocrj, ni se )resint% n diferite inuturi locuite n
vechime de Delasg+ n ?hessalia, n G)ir, n =rcadia etc.
n Chersonesul t a u r i c OCrimea) eEista de asemenea, nc% nainte de
tim)urile lui ?raian, un district cu numele de D' a ci a g). Fn rege sc_t din
acesta localitate, contem)oran al lui 6ithridate cel 6are O1.1X4. a. Chr.),
ne a)are la autorii grecesc$ cu numele de Dalacos
2
).
3ormele grecesc$ de D l a c o s , D l a c i a i Dalacos cores)und din )unct
de vedere al etimologiei la Ulacos, Ulacia i Ualacos. [recii cei vechi
schim*au adese ori sunetul O. cu n. G' diccau+ r.mms> n loc de /Ebbeiv
On jac), ?`?c=I n loc de O.a?]lv Oa urca), '=fjur)aEia n loc de '=xij.)aE.fa
5
)
etc. Dtolemeu numesce insulele *ritanice 'l)enavcEEi vl"vo
7
., Sr istoricul *_-
;antin Chalcocond_la afect#nd si densul usul cel vechia grecesc, scrie llHf+
o8.vo1 n loc de Ui_"avoj.
"c_i, )o)or cu moravuri, cu instituiun i credine religiose )elasge, ne
a)ar la autotil anticit%i su* doue numiri etnice generale. BCe vechi<, scrie
') Dtolcmaci li*. H''. 0. 1.

) Dol_*ii li*. 'H. 22 i 5!.


$
) Cf. `d_ss. b'H. !0.
0
) Fn munte din Uith_nia so numia `lachas ODlin. bbb. 15). #)
Romeri 1). ''. 2!,. X Rerodoti 1. H'''. 5,. X =)ollod. Ui*i. '. 9. 0.
4
)
Dlinii li*. 'H. 4. 2+ ?aurorum civitas D' aci a. ') "tra*onis li*. H'Y 0.
.. '
Cf
- Dherec_dis fragm. 1!1. X"te)h. )JI. v. 'n%'<+<.
Dliniu, Bau numit )e "c_t: =rame:<, adec% =r%man1 f%r% ndoicl%, acesta era
numele lor naional1 Lr geograful 6(la ne s)une, c% a)ro)e tete )o)ulaiunile
"c_fie au fost numite n general Ue l c a e
1
) 1 o numire de origine str%in% i
caro cores)unde la forma de BUelacae<, or BUalacae<.
>es)re aa numiii =rim)haei, cari locuiau Bsu* )Alele munilor celor
nali a: "c_tie:< Ol#ng% Car)a?), mai afl%m la Rerodot o im)ortant% noti%
etnografic%, c% omenii acetia, du)% cum s)uneau [recii, erau s)abaE)ot

)1
un termin, care de fa)t ne indic% rasa seu familia acestui )o)or, dar care
su* forma acesta mai avea n lim*a grecesc% si nelesul de+ Amen: f%r%
)er )e ca), adec% )leug.
Fn locuitoriu din >acia este amintit )e o inscri)fiune din >elos cu nu-
mele de Ualacros
.
).
CJn fiu al regelui =m_nta ''' din 6acedonia O.9X.45 a. Chr.) are
de asemenea numele Ualacros. Fn alt Ualacros, 6acedonean, se afla
n garda lui =lesandru cel 6are, i n fine un al treilea Ualacros era
comandantul tru)elor sale usore
0
).
De arcul triumfal delk "usa, una din )o)ulaiunile ligure, ce locuia n = l ) i
de a)us, n regatul lui Cottius, ne a)are su* numele de Uelaci
,
). De in-
scri)iunile delk Picaea OPi;;a), unde locuiau > e ci a i i seu >eciani,
ma: afl%m numele de H e 11 a c c o i H e l a c u s U l a i s i c i u s g) 1 identice de
altmintrelea cu Uelacus.
=)rA)e tAte )o)ulaiunile [allic$ meridionale erau cunoscute nc%
din tim)ur forte o*scure su* numele general de Holcae.
Dliniu amintesce l#ng% gurile Mhodanulu, i n s u l a Ulascorum
2
), adec%
a Ulascilor, numit% de Dtolemeu n form% grecesc% UaaEqv
5
).
'n Ris)ania, o vechia ginte din )rovincia ?arraconic )urta numele de
I) 6clne li*. '''. ,+ "c_thici )o)uli fere omnes in unum Uelcae a))ellati. Cf. Daul_-
dissoqa Meal-Gnc_cl. v. Uelcae. X n regiunile [ermanici de l#ng% "c_ia1 Cesar amin-
tesce )e Holcae, aceea numire cu Uelcae. OU. [. H'. 0+ loca, circum Rerc_niam
silvam, Holcae ?ectosages occu)averunt, atcue i*i consederunt).
"
) ?erodot li*. 'H c. .+ or.eooot %ittu)sav o,fNGuq uafib#iv #v`)uiao'. bsojEevo'. siva
1
, ?t#v?e
)abaE)ol ,. . . `uv`zj.a "e acfa so'. '`a')arca?ot.
Q) D1iul_-8Hissoqa, Meal-Gnc_cl. v. >acia.
I) Cf. =rriani >e eE). li*. '. 9. ., ''. 1. 1 '''. 1. ..
4
) C. '. Y. voi. H. 2.1. X Pumirile de U%laciu i U%l%ci le ma: afl%m i ast%-d )e
teritoriul >aciei vech + U%laciu n. ). O[orj), U%l%ci c. O?eleorman), U%l%ci c#t.
OH#lcea).
<) C. '. Y. voi. H. 250,. 2555. 2592.
-) Plinii li*. '''. 29.
5
) 3lolomaei li*. ''. 1!. 9.
H' o cui ). 'n Uactica afl%m o femeia cu numele de Cornelia Hal la t a , r
n =sturia un Ulecaenus al%turea cu un >o ci u s
1
) .
Pumele Uelacilor seu Ulacilor ne ma: a)are su* diferite forme dialectale
n )%rile de nord ale [ermaniei i ale [ al l i e i .
n tim)urile lui Carol cel 6are O292), ntreg% regiunea cu)rins% ntre Mhenul
de jos i Gl*a forma doue )rovincii+ una n )artea de a)us, numit% Hest-
falahi, alta n )artea de r%s%rit, ` o s t fala hi -), adec% 3 al ah i de a)us
i de res%rit.
` insul% de l#ng% gurile Mhenulu: era numit% n evul de mijloc dalacra.
n [allia Uelgic%, cu)rins% ntre rurile "ena, Mhcn si 6arca de nord,
)o)ulaiunea cea mai numeros% si mai )uternic% o formau n tim)urile 'ui
Cesar aa numiii U el l o va c i, la "tra*o n doue manuscrise Ualloaci
.
).
3%r% ndoiel%, c% aceti Uellovac: su Ualloac a)arineau la aceeai familia cu
U el a ci din =l) i cu 3alahi din )%rile de res%rit ale Mhenulu: de jos.
n fine, mai este de li)s% se amintim aici, ca )e unele monete, anteridre
dominaiuni romane, ce aii fost desco)erite n regiunile =rmoricc?, seu ale
[allie de nord-vcst, afl%m numele H' a t os
>
) i care n tot caul este
identic cu Hlacos.
n )eninsula i t a l i c % , numele Ulacilor ne a)are su* diferite forme,
nc% din tim)uri forte vechi. Fnele din numirile aceste se reduc la tim)urile
migraiunilor )elasge, altele ns% sunt introduse )rin scrierile geografice ale
autorilor grecesc. n acesta )rivin% sunt memora*ile cuvintele 'ui Dliniu + c%
simesce o adeverat% ruine se fac% descrierea geografic% i etnografic% a
'talie: du)% autori grecesc
s
).
Ya >ion_siu din Ralicarnas, ` *l ac us este numele unui Gtrusc din Hol-
sinii seu Hulsinii1 un comandant vit;, care se distinsese n r&s*oiul eu D_rrhus,
faimosul rege al G)irulu B).
>ivus )ater 3a l acer era o vechia divinitate roman%, cu un cult )arti -
cular. 6arele )reot se numia 3lamen 3alacer. Gtimologia numelui se reduce
in tot caul la c)abaE)o, de l#ng% munii cc nali a: "c_fie:, des)re can
ne vor*esce Rerodot, sila numele )ro)rii de origine etnic%, Ualacros, ce
le afl%m n >acia si n 6acedonia.
') C. '. Y. voi. '', nr. 4.11. 1295. 4...

) U.iln;ii Ca)itularia, ?om. ' OGd. 1452) ). 2,.


Q) "trai). [eogr. OGd. >idot) ). 12..
Q) Mevue c e l t i c u e , t. b'', 0!0. XCf. i*id. t. b'H, 129.
Q) Dlinii li*. '''. !. 5+ Dudet a [raecis 'taliae rationem mutuari.
e
) >ioii_sii Ral. li*. b'b. 1.
Fn vechili ora etrusc se numia 3elathri. ` alt% localitate numit% 3a-
lacrinum, n form% grecisat% D a l a c r i n i s O?a*. Deut.), se afla )e teri-
toriul "a*inilor.
>iferite alte tri*uri italice, ce a)arineau familiei vechi )elasge, )urtau nu-
mele de + H o l c i n Yucania, H o l s c i n Yaiu
l
) Holei,Hulci, Holsinii
i 3 al i s ci n Gtruria. Gste o linie etnografic%, care trecea din 'talia de jos
)este Yaiu i Gtruria1 de aci se )relungia la Uelacil seu Helaci din =l), la
Ulasci: de l#ng% gurile Mhodanulu:, la aa numiii Holcae din [allia meri-
dional%, la 3alahi: de l#ng% Mhen si la Uellovaci: su Ualloaci: de l#ng%
6area de nord.
6al rern#ne acum se ne ocu)%m aici cu originea i semnificafiunea etnic%
a numelui familiar 3laccus, )e care-1 nt#m)in%m adese ori, n 'talia i
n diferite )rovincii ale im)eriului roman.
>e fa)t, 3laccus, ca nume de familia, este numai o sim)l% form% literar%
n loc de H' acu s. n vechia lim*% latin%, sunetul v se schim*a adese or
cu fb ast -fel afl %m 3ol cat i us si Hol cat i us, fal vae si val vae, 3e-
lathri la Gtrusci i H o l a t e r r a e la Momani, )atria natal% a cele*rului )oet
satiric =ulus Dersius 3laccus.
n nici un ca, etimologia acestu nume familiar nu se )dte reduce la cu-
vcntul latin flaccus, Bom cu urechile *legoate< Oauri*us flaccis), cum au
cercat se ni-1 es)lice o )arte din autori: roman:.
Fna din familiele cele mal numerose si ma ilustre ale Momc: a fost g i n t e a
numit% Cornelia, din care a eit un num&r nsemnat de *%r*ai mari, cari
au n%lat gloria )o)orului roman i ntre cari cel mal cele*rii au fost "ci-
)ioni'. Fnele ramuri ale acestei familie )urtau conumele de Ul a s i o ,
3l accus, Ual *us, Uar*at us, >ol a*el l a, Yent ui us, Yu)us, 6am-
mul a, 6al ugi nensi s, 6erul a, Pi ger, Cet hcgus, Corcul us, Crus,
Mufus, Mufi nus, "isenna, "_l l a, Hat ia et c. Pumel e de Ul asi o si
3laccus sunt amcndoue sinonime i am(ndou& identice cu Hlacus

). 6ulte
secule, Cornelii )atrician$ inur% s%r*%torile lor )articulare tradiionale1 el mai
') n lim*a Holscilor, numi o-dat% Holosci i Holusci, afl%m formele+ vinu n loc
de vino (all.) i f#ia n loc de faciat, unde guturalul c (R) a trecut n consonant%
si*ilant% i finalul &, litera caracteristic% a )crsAne: a treia, a dis)%rut. OCorssen, >e
Holscorum lingua, ). 1. 05. ,!).

) n lim*a "lavilor din )eninsula *alcanic%, Mom#nii sunt numi Hlasi. X Ya =no-
n_m u s Uelae reg. notari us, Ulaci din ?ransilvania nc% sunt numi Ul ai i Oca)..,+
terre illius xultrasilvane@. . . . homines essent. ... *lasii et sclavi). X Cf. DarciO,, Hoc.
illir.-ital. Ovara, 1",5)+ Hlas&, giovine vallaco.
)%strase nc% )#n% n tim)urile 'u$ Cicero ritul cel vechifi de mormentarc,
ca se aede n snul )%m#ntul, seu se nhume;e, cor)urile celor decedai,
)un(nd dinaintea mormintelor nscri)iunca+ BRie situs est< O=ici odih-
nesce). >ictatorul "_lla a fost cel de #nt#iu din acesta familia, care, du)%
cum scrie Cicero, a dis)us, ca cor)ul seu se fie ars n foc, temcndu-se ca ini-
micii se nu- desmormente;e i risi)esc% osemintele, du)% cum f%cuse densul
cu rem%iele lui Caiu 6ariu. n ce )rivesce )e Cornelii Cetheg,
acetia au ar&tat tot-de-una un des)re )entru tunica greco-roman%, )e care nu
a )urtat'o nici un mem*ru al acestei familii. 'n era 3%g%raului ma: esist% i
ast%-cli vechile familii *oieresc$, ce )ort% numele + Cornea, Ual*u, Uar*u,
U%r*at, Y n c u i , Yu)ul, 6 % m u l e a, 6%rginean, Pegrea, Co-
t ig%, Cocor%, C#r% OC#rj %)
1
), Mou, "esarm%, " i l e a , U# ia

). n
comuna Uoten de l#ng% C#m)ulung afl%m i familia >ol*ea, cr n
munii de a)us a: ?ransilvaniei, familia 6%l%geanu
.
)1 aceleai nume cu
>ol a*cl l a i 6al ugi n cnsi s.
[intca Cornelia, care f%cea )arte din minores gentes, seu din cele
aedate mal t#rdiu n Moma
0
), a fost considerat% si n tim)ul im)eriului ca
un nein str%in, care nu se asimilase nc% cu moravurile, cu o*iceiurile i
credinele religiose ale celor alaltc familii vechi romane.
Doetul Juvenal, care tr%ise n tim)ul lui >omitian, ne nf%ie;i$ )e Cor-
nelia, mama [racchilor, ca o femeia su)er*%, ce des)reuia )e Yatini,
asem&n#nd'o cu Pio*e, care se considera mal no*il% de c#t gintea Yatonei
1
) Cei vcch derivau numele familiei "ci )i o de la cuvcntul sci ) i o Oa_.'.-iuv), *aston lung
al unei )ersane nsemnate, sce)tru O ' s i d . `rig. bH'''. A. ,). Cu nelesul acesta, numele
de "ci)io este sinonim cu numele familiei *oieresc din sdra 3%g%raului C#r%VC#rj %
Om 1. rom. c#rj%, *aston al unui om avut, seu nalt demnitarii$+ ctim. Jp'"+I'.av xoNfjiu)ov@ la
Romer). "e )ote, c% aceeai nsemnare a avut-o la nce)ut numele familiei Crus Odin gin
tea Cornelia), )e care ce vechi nu 1'au )utut cs)lica. n lim*a frances%, crosse, c#rj%

) >es)re familie$c *oieresc ale 3%g%raului a se vede )u*licai iunca nostru, 6onu
mente ). i s t . s. 3%g%raului, Uucuresc, 155,, i Mevista c r i t . - l i t . '. ). 022 s'ccc.
s
) Cf. =lessandrescu, >iet, geogr. 6uscel, ). 0..X3r# ncu, 6olii, ). 115.
0
) [intea Cornelia, forma, du)% cum vedem, o gru)% social% com)us% din ma:
multe familii )atriciene i )le*cie, cari nu derivau de la unul i a c e l a i str%-
m
g/ comun1 cari erau ns% unite intre densele )rin tradiiun, )rin moravuri, )rin
o*iceiuri, )rin credine religiose i origine geografic% comun%, i cari tute rccunosceau
su)erioritatea, er la nce)ut, du sigur, i autoritatea militar% a familiei Cornelia. X Cu
5 a Cornelia se mai afla n relaiun familiare a)ro)iate i gintea = emil ia, din care
Fn

ram
Durta conumele de Uar * ui a. Pot%m aici, c% in sera 3%g%raului, n comuna
en
,
unde se afl% leg%nul familiei *oieresc$ Cornea, ma: esist% i ast%-di familia *oie-
r
g'
s
c% 6i
l e a , i care )e la a. 1211 avea un ram cu numele de Uar*u 6 i l ca.
i- dice + s&-sl iee )e =nni*al al s&L, se iee )e "_)haE, regele cel nvins
al Pumidie:, )e care "ci)io l'a dus Ta )risoneriti la Moma, s&-s: ice n fine
tdt% Carthagcna Onelege aic: familia sa) i se migre;e ').
n alt% satir% a sa, n contra no*ilimii istorice, Juvenal face alusiunc la
familiele )atriciane din Moma, cari i-s reduceau originea lor la tri*urile cele
r&s*oinice ale ?itanilor din regatul lui =tlas i la fratele acestuia Drometheu.
Dutem ast-fel )resu)une, c% gintea Cornelia cu ramurile sale 3laccus i
Ulasio X ina: ales ns% du)% gru)area familielor din can era com)us% X a)ar-
inea la trunchiul cel vechiL )elasg, din nordul >un%rif de jos, si n )articular
no*ilimii din >acia.
Cu aceast% ocasiune vom face aici amintire si de un D u * l i u Corneliu,
originar din >acia.
Ya a. 4!, m)&ratul Halerian cade n ca)tivitatea Derilor. 'n diferite
)%r ale m)eratulul se ridic% o mulime de concuren?, cari voiau se dis-
)ute fiului seu, lu [allien, )ur)ura, tronul i im)eriul. Fnul din aceti com-
)etitori a fost Megal i an Os. Megillian), n%scut n >acia traian%, i care )re-
tindea, c% se trage din familia regal% a >aciei

).
n tim)ul domniei lui Halerian, Megalian fusese comandant general Oduce)
)este tru)ele romane din 'll_ria1 el *%tuse n rc)cite r(ndur )e "armafi
la;_g i recucerise a)ro)e de nou 'll_ria )entru im)eriul roman. Gsist% o
scrisorc, )e care m)&ratul Claudiu, )e c#nd se afla n vieu )rivat%, o adresase
lui Megalian si n care i dice + c% este o fericire )entru im)eriul roman,
c% are un *%r*at at#t de es)ert n lucrurile militare, cum este densul, i
c% ar fi demn de triumf, dac% ar mal esista tim)urile vechi, n general,
Megalian era considerat n armata im)eriului ca un *%r*at cu talente esce-
lente militari i demn )entru tronul im)eriului. ?ru)ele din 6esia, la care
a)arineau n tim)urile aceste si )%rile de sud-ost ale >aciei, )roclamar%
)e la a. 4. )e Megalian ca m)&rat1 ns% el a fost ucis de MoEolan n n-
elegere cu tru)ele romane, cari se temeau de crudimile lui [allien.
>e la acest Megalian esista c#te-va monete de argint, ce ne nf%ie;% )e
avers ti)ul m)eratulu cu corona de rade )e ca) i cu inscri)fiunea +
4<P(era&or) (.
.
) Bfu<us) ((ornelius) MG[=Y'=P H" (s. MG[=Y'=P H)
=NQfus&us) '). \\\\\\\\\\\\\\\\\
-) Jnrcnnli! "at. H'. 149X12!+ ?oile OCorn elia, mater [racchorum) tuum--------=n-
ni*alem, victumcue "_)haccm 'n castris, et cum tota Carthagine migra.

) ?. 3ol l io, bbb t_r. 9 + M e g i $ l i a n u s . . . gent is >aciae, >ecc*al i i)sius, ut f cr t ur ,


af f i n i s . XYa C#m)ul ung O mah. 6ar cu ca) es i s t a )e l a a . 15,! f ami l i a M&ghi l oi L.
.
) =ici lit. ( )ote ave diferite semnificaiun, de Cacsar, Caius i C n acu.
0
J Yc^hel, >octr. num. H''. 041. X =rch .-e)igr. 6itth. bH'. .9.
Fnele esetn)lare din aceste monete ne nf%ise;% )e revers figura deulu
=)ollo-"orele cu legenda + `M'GP" =NQ(us&us)b de unde vedem, c%
Me-Nalian voia se forme;e din )rovinciele romane de res%rit, delk =driatic%
i nan% la frontierele Dersie:, delk Car)at: )#n% la cataractele Pilulu:
J
), un im-
)eriu deose*it al `rientulu, al%turea cu im)eriul )rovincielor de a)us, unde
se ridicase ali )retendeni. [allien ns%, du)% ce nvinse )e to com)e-
titorii s&:, *%tu unele monete, )e cari )use inscri)iunea + r e s t i t u t o r
`ri en t is Orecuceritoriul `rientulu).
Meaalian este n tot caul un nume latinis#t, ns%, retn#ne n mare )arte
&
o enigm% istoric%, )entru ce Megalian, acest re)rsentant al vechii familii
regale din >acia, se asociase la gintea Cornelia din Moma.
n tot caul, nu se )ote contesta, c% esistau n >acia ore cari tradiiun
vech i credine noue, c% im)eriul roman - datoresce n mare )arte succe-
sele sale str%lucite, )ote chiar i nce)uturile sale, elementului ce.lul energic dac.
Cu 0 an du)% )roclamarea lui Megalian ca m)firat al `rientulu, tronul
im)eriului roman trece la [aleriu 6aEi m ia n, un *%r*at escelent n
arta militar%, )lin de curagiu i su)er*. 6ama sa a fost originar% din )%rile
de dincoce ale >un%rii. C#nd Car)ii nce)ur% se devaste;e inuturile >a-
ciei vechi, densa trecu )este >un%re si fugi n >acia nou% -).
[aleriu disting#ndu-se n continuu )rin virtuile sale militare, trecu re)ede
)rin tdte gradele, m)eratul >iocletian i conferi titlul de Cesar i- dede co-
mandamentul general )este tru)ele din 'll_ria i ?hracia, a)o i-1 f%cu ginere
al seu. n a. 94, [aleriu fu ns%rcinat cu r&s*oiul n contra Derilor 1 densul
strnse o armat% )uternic% din 'll_ria i 6esia, nt#m)in% )e Parse, regele
Derilor, n =rmenia mare, i-1 res)inse dincolo de frontierele im)eriului si-
lu% o )rad% imens%. >u)% ce nvinse ns% )e Parsc, scrie Yactaniu, el de-
venise i mai am*iios 1 el voia acum se fie considerat i numit )e fa% ca
fiu al lui 6arte i ca un alt Momul
.
). =)oi, ndat% ce lu% titlul de m)&rat
Odu)% a*dicarea 'ui >iocletian), el se declar% )e fa% ele inimic al numelui
roman i voia se schim*e i titlul oficial, ca se nu se m a: numesc%
i m)er i u r oman, ci i m)er i u daci c
0
) .
l
) Megalianu era considerat ca unul+ cui a rc). dcfecit. O D o l l i o , Claudiu, c. 2).
K) Yactantius, >e morte )ers. c. 9+ 6ater eius ?ransdanu*iana infestanti*us Car)is
in >aciam novam transjecto amne confugerat...
j Yaclnntius, i*id. c. 9+ GEinde insolentissime agere coe)it, ut eE 6arte se )ro-
creatum et vederi et dici vellet, tamcuam alterum Momulum.
0
) Yactantlns, i*id. c. 2+ `lim cuidem iile O[alerius 6aEimianus) ut nomen
im)eratoris acce)erat, hostem se Momani nominis erat )rofcssus, cuius titulum
mimutari vole*at, ut non Momanum im)erium, ed >ac i scum cognominaretur.
Continu%m a ne ocu)a aic: cu terminul etnic 3laccus n loc H' ac us.
Cruciaii din a doua jumetate a sec. bll-lea laud% avuiile regiunii numite
3lachia, care nu era de)arte de ?hcssalonic%
@
).
>ominicus 6arius Piger numesce )e )%storii vlach, din )eninsula muntelui
=thos, 3ia c ci

)1 ntr'un document latin al jucl. din Uraov, de la a. 1,.0,


ma: afl%m i forma de Bflaccice< n loc de Bvlachice<
.
)1 urme evidente des)re
un usvechiL, ce a esistat n lim*a latin%, de a scrie 3laccus nlocdeHlacus.
n tradifiunile )reistorice, 3lacci seu Hlaci din nordul >un%rii de jos
ne mal a)ar i su* numele de 3eac' O7W8ataEs1, 78aw_jEe1).
Romer n `d_ssea sa
0
) ne vor*csce des)re un )o)or numit 3eac, cart
locuiau n o insul% de)%rtat%, "cheria 1 una i aceeai cu insula cea frumds%
din =driatic%, Heglia, numit% n tim)urile romane Curicte i Corc_ra
,
).
=ceti 3eac, ne s)une autorul `d_ssee, locuise mal nainte ev so)'jjNo)q
?is)ef-fl, n t e r a cea lat% R_) cri a Os. >e dincolo), l#ng% C_clo)i cel
su)er*i g). 'ns% nelinisci n continuu din )artea acestora, ei emigrar% i se
sta*ilir% n insula "cheria, unde devenir% a)oi navigatori cele*ri._. ,
>u)% ti)ul, du)% moravurile i o*iceiurile lor, 3eacil a)arineau familiei
)elasge din )%rile de rCs%rit ale Guro)ei. Romer ne nf%ic;% )e 3eac ca
un )o)or de eroi. Gi aveau dois)redece duel Oa_rj?o)s1, voivod$), )este cari era
ma: mare regele =lcinou O=ltinou -) 1 e: aveaL un for, sL loc comun de adunare
consiliul intim al regelui i-1 formau cel ma: de frunte din *etr#n s1)1 c
adorau cu deose*ire )e Rermus i credeau n sortea omulu, cum i-au
destinat-o ursitele1 aveau o aversiune n contra str%inilor, erau ns% milo 1
com)%timeau )e cel nefericii, )e cari valurile m%rii i aruncau la ermuri lor
i le da tot ajutoriul s)re a se ntArce er% n )atria lor. 3emeile lor erau
m%iestre n arta de esut i de cusut, n sala de consiliu a lui =lcinou,
') =us*crti GE)cdit. 3riderici ' im). Od. ?auschins^i et Dangcrl)+ 3ridericus =dvo-
catus de Uerge X invasit regioncm o)ulcntam, 3lachiam dictam, non multum a
?hessalonica distantcrn.
Q) >ominicus 6arins Piger, Comm. [eogra)hiac OGd. 1,,2) li*. 11+ item =ntigonea
Dsa)hara cognomine, cuius nune ager a )astori*us vicatim ha*ilatus, cuos 6orias,
sivc 3' a ce o s a))ellant O?omaschc^, vur nundc d. 'lacmus-Ral*inscl, c. 0).
.
) >ei i sui f l mi , >ocument e ). i st . Mom#ni l or Hol . ' ' . 0. L:.
0
) Roi ncr i `d_s s . H' v. 0 s ecc.
,
) Caesar i s U. C. l i *. ' ' ' . 1!. X Cf . C. ' . Y. vol . ' l l , ). .95.
e
) ?ra C_clo)ilor era >acia. O= se ved )ag. 040). X 'm). 6aEimin cel *&-
tr#n Oa. .,), a: c%rui )%rini au fost originari din >acia traian% X un om as)ru, su-
)er*, des)reuitori% i, du)% cum scrie J. Ca)itolin, iu*it numai do [ei, ca concet%ian
al lor X mal era numit n mod ironic i C_clo), ?_)hon i [_ges, adec% om di n neinul
C_clo)ilor i al ?itanilor OJ. Ca)itolinus, 6aEimini duo, c. 1--5).
jur m)rejurul )arailor, se aflau sus)endate diterite es%turi i haine de cere-
monie Oculmi). 'n )alatul regelui =lcinou, )utea or cine se intre, f%r% s% ace)te
la u%. Megina 3eacilor edea de regul% l#ng% vatra focului de)%nend la tor-
tur de l#n% roia. Fn str%in, care intra n cas%, lua loc l#ng% vatra focului1
r dac% era din ce mal de frunte, era invitat se seda )e scaun. Ya os)cele
3eacilor se c#ntau laudele *%r*ailor renumii. Detrecerile tinerimi erau lu)-
tele, jocul i alerg%rile. 3eaci aveau l#ng% curile lor gr%din mar: eu )eri,
cu men, smochini, oliv, vie de via i cu tot felul de fructe1 r n )artea es-
trem% a gr%dinilor erau straturile )entru legume. Gste aceeai civilisaiune,
acelai mod de vie% domestic%, aceeai organisare )olitic% i militar%, care
a esistat, si n )arte mai esist% i ast%-d la )o)orul rom#n de la Car)a.
Pumele de 3eac: O78ataEeT) este identic cu 3lacc: sL 3' a c i 1 deriv%
ns% din formele de Ualac: V 3alac: eu trecerea sufisulu ac n iac
7
V i
cu dis)ariiunea lui N

).
n e)oca roman%, )o)ulaiunile din )%rile meridionale ale >aciei ne ma
a)ar i su* numel e de Uast ar nae i Uast er nae.
Dentru )rima or%, numele acesta se ivesce n istoria )e la a. 15 a. Chr.
Yocuinele Uastarnilor se aflau )e ermurele de nord al >un%ri. Yiviu ne
s)une, c% Uastarni erau vecini cu ?hraci i cu "cordisci
.
), adec% se n-
tindeau )e l#ng% cursul >un%rii, delk 6area negr% )#n% n regiunile Dan-
nonie de sud. >e asemenea ne s)une >io, c% Uastarni se aflau n fa% cu
)rovincia 6esie I). Y#ng% >un%rea de jos i amintesce i `vidiu
,
).
Uastarni formau un )o)or numeros i r&s*oinic 1 e dis)uneau de o for%
mare n c%l%rime i )edestrime.
De la a. 15 a. Chr., 3ili) din 6acedonia ceruse ajutoriul Uastarnilor n
contra Momanilor i )lanul seu era + c% du)% ce va estermina )e >ardan,
inimici 6acedonenilor, se trimit% )e Uastarn ca se devaste;e 'talia g).
De ta*ula Deutingerian%, Uastarni ne a)ar su* numele de U l a s t a r n i
2
). n
cosmografia lui luliu Ronoriu, ei sunt numii si Fasternae V Hasternac
5
).
'C Ca n rom. Doliac, ital. Dolacco, germ. Dala^.
KV Ca n lim*a italian%+ *cstemmia, lat. *las)hemia1mai ) e n s i e r i , t a i cose,
n loc de m al i, t a l i 1 rom. a i u , lat. alium.
s
) Yivii ii*. bY'. 19. X Cf. "tra*o, Hit. $. .
h) Uloni!#a!!illib. F4. c. ..XYa "te)h. U _ ;. + v. Uasti)va1, s`voc (m& &f%'@%ov olEouv.
-) .1iilll ?rist. ''. 1. 192.
e
) Yirli li*. bY. ,2.
1 Ya ?acit i DRniu ne a)ar su* numele de Uastarn si locuitorii >aciei din
Drile des)re [ermania.
Q) Miese, [eogr. lat. min. ). 0!. 50.
"unt forme dialectale, ma mult seu ma )uin alterate, ale numelui BU'ac'8
$
).
?erminul de Uias t a r n iXori Ul as t e r n i , cu e n sila*a a doua, du)%
analogia Uasternae X este variant% cea ma? )uin coru)t%, i care cores)unde
la forma de UlascaOn)ni, UlasceOn)ni Orom. Hl%s c a ni, Hl%sccn
du)% cum cores)unde Ulachernae la Ulachennae V Ulaccnac

).
n lim*a )o)ulaiunilor slave din )eninsula *alcanic%, ?ra romLnsca se
numesce Hlas^a ;emlia1 un district al Mom#niei, din )%rile de l#ng%
>un%re mai are i ast%-d numele de Hlaca1 r o tradiiune rom#n% ne
s)une, c% omenii de la munte diccau celor de la vale H' % s ce n
.
).
6ama mare a deilor, 6rNrnj) 'lscEikvrC su 'N1 eE RbaEca, I), mal era nu-
mit%, du)% cum scrie Dausania, i 'lbaatrjvrj x.nfa_j)
,
), adec% 6ater Dla-
st ena V Ul ast ena, nume i dent i c cu Ul asccna seu Hi a seen a.
nainte de a ncheia acesta rccensiune, des)re formele numelui BUlac<
n anticitate, ma este de li)s% se facem amintire aici de e)itetele de *eli aE
i * e l l a c e s , )e can unii autor latini, le au ntre*uinat cu inteniune anu-
mit%, s)re a indica caracterele etnice ale unor )o)ulaiunil *ar*are de ori-
gine )elasg%.
=st-fel afl%m la Driscian numirile de+ " armata * e l l a E , [ermani
*ellaces i Dannonii * e l l a c e s
c
). =celai termin -1 ntre*uinfe;% )o-
etul e)ic Yucan )entru locuitorii din insula Curicte OHeglia), su* forma de
B*ellaci geni Curictum
2
).
n anticitate, a)rA)e tote )o)ulaiunile sc_te, du)% cum ne s)une 6ela, erau
cunoscute su* numele de U el ca e. =ceeai numire ne a)are la Driscian
su* forma de "armata *ellaE. De teritoriul [ermaniei ntre Mhcn i Gl*a
esistaL doue gru)e nsemnate de 3alahi. Ya Driscian afl%m )e [ermani
* e l l a c e s . Cele mal vechi cronici ale Fngariei fac amintire de Ul a c i l din
Dannonia
5
) r Driscian vor*esce de Dannonii * e l l a c e s . 3%r% ndoiel%, c%
e)itetele de B*ellaE< i B*ellaces<, n teEtele de mal sus, ne indic%, nu numai
') >es)re naionalitatea Uastarnilor a se ved7, ma sus. ). 244.

) Ulachernae, )artea Constantino)olulu? do l#ng% Cornul de aur, unde se afla un )alat


luEos al m)%railor *_;antin. X 3orm% analog%, rotacisat%. Dcr)enna i Der)erna
a
) Cest. i s t . M%s)unsuri. Comuna Drj*a, jud. Hlaca.
I) (. '. [. .4,2.
<) D.iusanine >escr. [r. li*. H. 1.. 2.
4
) Drisciani >escr. `r*. v. 20. 90. .10.
') Yucind Dhars. 'H. 0!4. X >es)re Hlachi seu Mom#nii din ins. Heglia vedi
6i ^l osi ch, dand. d. Mum. ). 0.
5
) =non_m. Uelae r e g. not. c. 9. X "imon O'e ne;n, Chron. Rung. .. 0.
iracterul marial al "armailor, al [ermanilor ORerminonilor) i Dannonilor,
dar tot-o-dat% i rasa seu naionalitatea lor antic%.
` alusiune la numele de Halac al Yigurilor, din 'talia de sus, o afl%m
la )oligraful roman Pigidiu 3igul, care tr%ise )e la a. ,9 a. Chr.
Yiguri din =l) i din =)enin, cari )#n% n tim)urile lu =ugust ma
curtau )lete lung si erau numii Ca)illati i Co m a i , ne a)ar la Pigidiu
3igul cu e)itetul de fallaces
1
), cu tote c% aceti Yigur, du)e cum scrie
>iodor /icul, duceau o vie% fdrte grea1 erau dmen: s&rac:, ns% la*orios:.
Gste afar% de or ce ndoiel%, c% )rin terminul de Bfallaccs8, a)licat la
Yigur, Pigidiu 3igul ne indic%, su* o form% musc%tdre, numele lor etnic de
Uelac

), care, nu seim cum, ajunsese nc% din tim)uri forte o*scure se


fie o es)resiune de dis)re )entru )o)ulaiunile )astorale )elasge.
AL. !eges )ellagines. !e.r an&ikiia Nalac@orum.
',' '
Pe-am ocu)at n ca)itulul )recedent cu vechimea i cu estensiunea geo-
grafic% a numelu Ulac )#n% n tim)urile homerice.
Mern#ne acum se vor*im de o coleciune vechia de leg: aie >acie:, cu-
noscut% n sec. H'-lea al ere cretine su* numele de Yeges Uellagines1
o denumire, care, su* forma acesta, ne indic% numele Uelacilor seu
Ulacilor din >acia.
>u)% tote tradiiunile istorice, ce ne-au rCmas, legile cele ma: vcch:, car:
au guvernat societatea omenesc%, nu fost de origine )elasg%.
'n )articular ns%, )rimele nce)uturi ale istorici dre)tului i legislaiuni
se reduc la regiunile de nord ale >un%rii de jos.
Romer ne nf%ic;% )o)ulaiunile )elasge din )%rile de nord ale ?hracie,
)e 6_s, )e "c_ i )e =*il, ca cei mai dre)i Amcn: de )e faa )%-
m(ntulu:, "iEaiiaioi kv`)u?roi
.
).
=celai caracter moral i-1 atri*ue )o)ulaiunilor *ar*are din )%rile de mecl%-
no)te i geograful "tra*o, c#nd ne s)une, c% [recii, cari au tr%it nainte de
tim)urile sale, au judecat )e "c_i cei vechi tot ast-fel, du)% cum i nf%ie;%
i Romer 1 c% n tim)urile vechi era o credin% general%, c% Pomadi:, car:
' ) Pig. 3ignl us+ Y i g u r e s . . . . fal l aces. O 6 i c a l i , ' t al i a av. i l dom. d. Momani, t . l
x154@ ). 59).

) = se vede )ag. 5,,.


$
) ?umori ''. b'''. v. 4X2.
locuiau mai de)%rtai de ce: alalt: dmen:, eraL ce: mai drc)t: dintre to
J
).
Dlato Osec. HX'H a. Chr.) amintesce de legea "c_ilor, A tqv bEu`Liv
vo'z=.o], care coninea dis)osiiun cu )rivire la instruciunea militar%

)1 4r
Clearch din "oios ne s)une, c% "c_ti: au iost ce: de #nt#iu, cari se au
fol osi t de legi comune
.
).
n fine Rerodot scrie, c% [eii erau omenii cei mai viteji, dar tot-o-dat%
si ce: mai j u s dintre toi locuitorii ?hracieW
0
).
Codificaiunea cea ma vechia de leg a lumi ante-homerice, des)re care
ne vor*esc tradiiunile grco-romane, a esistat n )%rile de nord ale >un%rii
de jos1 n o regiune, care nce)#nd din tim)urile )rimitive ale istoriei ne
a)are succesiv su* diferite numiri geografice, ca+ [aea O?erra) n legendele
?itanilor1 era =rimilor Osiv '=)itoie, 'narime), era R_)er*oreilor (iv ?;s)"o-
)o+T)1 era, )este care domnise titanul =tlas 1 regiunile dincolo de `ceknos
)otamos O'stru)1 )%rile estreme ale lumii vech: Ola esaaia), li_)eria Oera
de dincolo), Res)eria, era C_clo)ilor O'vjEbc82+qv _ara), =etheria, 6unii cei
nal O`u)sa1 jj,aE)a), 6unii Mi)el O?-. ?+laoa o)rj)1 n fine "c_ia i "c_ia
Bmama ferului<, fiind-c% )o)ulaiunile din nordul >un%rii de jos adese ori
au fost considerate numai ca un ram din familia cea mare a "c_ilor.
'n regatul lui =tlas, care domnise )este R_)er*orei din nordul ?hracieW,
au esistat, du)% cum scrie Dlato, cele mai vech: leg: de origine divin%, scrise
cu litere )e o column% de aram%
,
).
ns% o mare )arte din autorii vechimi atri*uiau redactarea acestor 'cg
lu Rermes O=nnis al >aciei, seQii =rmes al "c_ie), care inuse n c%s%-
toria )e 6aia, fica lui =tlas.
Rermes, du)% tradiiunile anticit%i, a fost secretariul deilor din `l_m)ul
cel vechiu, n )articular secretariul lu "aturn, si era considerat ca nteme-
i%torul tuturor instituiunilor sociale, )olitice i religiose, ca dasc%lul i m%-
iestrul tuturor sciinelor i al artelor, n deose*i se s)unea des)re Rermes, c%
densul a scris din ordinul divinit%ii su)reme legile, ce au fost destinate se
1
) 8traboui! [eogr. 1. H''. .. 5X9. X Cf. D' i ni u O'H, 4,111 H', 10, X.). Xlesscl,
>e rc*. [et. ). 0!+ inde a )rimis historiae tem)ori*us gentes se)tentrionales
sanct as, j ustas, )aci fi cas esse ha*i tas.

) Pl ut oni ! Yeges H' ' . O ed. >i dot , vol . ' ' . .2!) .
-) #learc\i "ol. fragm. 5+ 6Avov "i vijio'.T EoivojT u)qtov eivm1 ^+3p'DO+'".[s to "Eu`or
O 3r agm. Ri st . gr . ' ' . .!4) .
0
) ?ero dot< li*. 'H. 9.+ o i "e ?ta+. .. i)-rjtv.uq tovtst kv")'Cq-a?o+ Eal "-.v-aiita-oi.
,
) Dlatoul< Critias Oed. >idot, ''. ,9)+ = A vd@j.ot aito:t1 O''ossiiLvJ na)lcuEs E al fDIi
a
Q
onduc# guvernul tuturor fiinelor vi:. C%rile lui Rermes conineau o serie
ast% de )rece)te morale, religiose, )olitice i civile1 se ma ocu)au cu astro-
ornia, cosmografia, geografia, medicina i cu tAr.e inveniunile sciinelor ').
n tim)urile aceste, dominaiunea rasei )elasge se estinsese de)arte, si
l oile din regatul lu =tlas, seu legile lui Rermes, emanate n numele di-
vinit%ii, devenise universale )entru tote inuturile locuite de Delasg.
=cesta codificaiune, du)% care se conducea guvernarea lumi: vech:, )ort%
la Resiod numele de lege archaic%, v7zio1 7I)E
a
-g"

)
la
"o)hocle leg:
archaic e, apJaoi vAwioi
s
)1la Gsch_l Blege divin%<, vAjio1 `sqv
0
)1 r
@ a `vi di u sacr at a j ur a )ar ent um i j ur a sacer r i ma
,
) .
>es)re legile cele vech: ale >aciei face amintire i =ristotele Osec. 'H a. Chr).
=gath_ri X cari locuiau l#ng% rul 6aris n ?ransilvania X scrie =ri-
stotele aveau o*iceiul se c#nte l e g i l e lor 1 i densul se ntre*% cu acesta
ocasiune, dac% nu cumva usul acesta )articular al =gath_rilor a fost introdus
t
)entru ca legile se nu fie uitate - g).
=cesta datin%, de a c#nta legile divine ca imne, are caracterele viee re-
ligidse archaice.
>u)% cum scrie Rcsiod, musel sL c#nt%reele cele vestite, ce locuiau
)e `l_m)ul de l#ng% `ceanos )otamos, c#ntau cu voce )l%cut% la )alatul
lui Joe i la os)eele deilor fa)tele 4menilor viteji, lu)tele [iganilor i
legile tuturor )o)drelor, Oib;ov?a+ a#vtuv HCJ=`>1
2
).
Cu migraiunile tri*urilor )elasge c%tre )%rile de a)us ale Guro)ei, legile
cele divine din nordul >un%rii de jos trecur% i n )eninsula =)eninilor si a
D_reneilor.
"aturn, fratele lui =tlas
5
), X care du)% Resiod i >iodor, domnise la nce-
)ut l#ng% `ceanos )otamos, seu 'stru g) X fiind alungat din im)eriul sen,
trecu n 'talia i aici introduse aceleai legi si instituiunl, can esistase i n
)atria sa cea vechia
1!
).
' ) >i odor i l i *. ' . 141 0., 41 H. 2., 1. - ' ' l i i l oni s ' l _*l i i f r . .
Q) Resiodi fragm. 19..
.
) "o)hodl s `ed. Col . v. 1.5.
`
) =esch_li Gum. 12.
4
) `vidii Reroid. 9. 1,91 6et. b. .0!.
') =ristotclis Dro*i. "ect. b'b. 5+ = ia ti _ojiot IBbo,vtnt o. a"ouc-.v1. .. B<.ns) Bv
'Kara#)soi- fn ticu`%sv- ') Resiod ?heog. v. 44.
5
) >iodori "ic. 'ii. 4!. ') Resiodi `).
v. .49. 'dem, ?heog. v. 49,.X >iodori li*. 'll ,4. 4!.
8rg, =en, H'''. .19 secc.+ Drimus a* aetherio venit "aturnus `l_m)o, 's genus
ocie acdis)ersummonti*usaltisCom)osuit legcscue dedi t . - $acrob. "at. H''. 12.
n Ris)ania, afl%m de asemenea urmele acestei legislaiun archaice. ?ur-
d i t a n i seu ?urduli?, cart emigrase n tim)ur de)%rtate, din regiunile
de a)us ale ?ransilvaniei O). 492), aveau, du)% cum scrie "tra*o, o colec-
i u n e d e legi s c r i s e n versuri, vechi du)% cum s)uneau deni,
de 4!!! an: I). =cesta dat%, care se ntemeia, f%r% ndoicl%, )e o vechia cro-
nologia a )reoilor i*cric, cores)unde a)roEimativ la e)oca, n care tr%ise
"aturn, =tlas si Rermes.
Yegile ?urditanilor erau n tot caul tradiionale, i clc nu )uteau fi di-
ferite de legile cele sfinte ale anticit%i )elasgc, )e cari Dlesiod le numesce
Buniversale< i Barchaice<.
>es)re coleciunea cea vechia de legi a >aciei amintesce si e)isco)ul
got, lornande, din sec. H', n%scut si crescut n 6esia de jos.
'storicul got ns% atri*ue redacfiunea acestui codice de legi lui > e c e n e u
O>ecianul), care )usese *asa institufiunilor )olitice i religiose ale >aciei,
si care n tot caul se vede a fi identic cu >o^ius filius Caeli

), adec%
"aturn.
Me)roducem aici cuvintele lu: lornande +
B=cest >eceneu, fiind un *%r*at forte nveat n sciinele filosofice, intro-
duse la [ei o disci)lin%, moral%, ca ast-fel sA m*l#ndsca moravurile lor
cele *ar*are1 el i nve% se cunosc% regulele cele nestr%mutate ale lumi:
fisice, f%c#ndu-W se tr%iesc% am&surat ordini: de lucruri sta*ilite de natur%,
i du)% legile lor )ro)rii, )e cari 'e au scrise )#n% n dilele nostre i
le numesc Yeges Uellagines1 el i-a nv&tat se )dt% deose*i lucrurile
adev&rate de cele neadev&rate Ologica), i ast-fel i-a f%cut su)eriori altor )o-
)ore n )rivina judec%rii lucrurilor, ndemn#ndu-' tot-o-dat% se-l )etrec%
viea n fa)te *une 1 el i-a i%cut sa cunosc% secretele astronomiei, le a es-
)licat cele 1 semne ale ;odiacului, i n )articular, cum trec )lanetele )rin
semnele aceste, cum cresce i scade luna, cum se numesc cele .00 stele
i )rin ce semne anume trec ele, c#nd r&sar i c#nd a)un 1 a)oi el alese
din tinerii cei mal no*ili, )e cel mal desce)l, i nve% teologia, riturile si
ceremoniile cum se