Sunteți pe pagina 1din 371

Codul de procedur civil din 1 iulie 2010 - Republicare

Forma sintetic la data 09-apr-2013. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct-Acte Sintetice. SintAct i tehnologia Acte
Sintetice sunt mrci inregistrate ale !olters "lu#er.
(la data 15-feb-2013 reglementat de Legea 2/2013 )
TITLUL PRELIMINAR: o!eniul de re"le!en#are al Codului de
procedur civil $i principiile %unda!en#ale ale proce&ului civil
CAPIT'LUL I: o!eniul de re"le!en#are al Codului de procedur civil
Ar#( 1: 'biec#ul $i &copul Codului de procedur civil
)1*$odul de procedur ci%il& denumit 'n continuare codul& sta(ilete regulile de
competen) i de *udecare a cauzelor ci%ile& precum i cele de e+ecutare a hotr,rilor
instan)elor i a altor titluri e+ecutorii& 'n scopul 'nfptuirii *usti)iei 'n materie ci%il.
)2*-n 'nfptuirea *usti)iei& instan)ele *udectoreti 'ndeplinesc un ser%iciu de interes pu(lic&
asigur,nd respectarea ordinii de drept& a li(ert)ilor fundamentale& a drepturilor i
intereselor legitime ale persoanelor fizice i persoanelor *uridice& aplicarea legii i
garantarea suprema)iei acesteia.
1.
.re%ederile art. 1 e%oc ideea de /sistem0 al unei anumite categorii de norme *uridice& care 'i *ustific cuprinderea 'ntr-un ansam(lu normati%
distinct prin /o(iectul0 i prin /scopul0 lor1 /o(iectul0 normelor care alctuiesc sistemul 'l constituie /procesul ci%il0 2 /placa turnant0 a normelor
de procedur ci%il 2& mai e+act& competen)a solu)ionrii acestuia& organizarea& desfurarea i finalizarea lui& inclusi%& dac este cazul& prin
msuri de e+ecutare silit a hotr,rilor *udectoreti sau a altor titluri e+ecutorii3 /scopul0 con%ergent al diferitelor norme care alctuiesc
sistemul 'l constituie circumstan)ierea ordinii *uridice o(iecti%e 2 general& a(stract& impersonal 2 la o situa)ie *uridic litigioas determinat&
actual sau latent 2 ca urmare a ignorrii sau a 'nclcrii unor drepturi su(iecti%e sau interese legitime 2 ori la o situa)ie *uridic
neconflictual& dar pentru realizarea creia& potri%it legii& este necesar implicarea unei instan)e *udectoreti. Se %a sesiza astfel delimitarea
/procedurii contencioase0 de /procedura necontencioas0.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-+*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 2: Aplicabili#a#ea "eneral a Codului de procedur civil
)1*4ispozi)iile prezentului cod constituie procedura de drept comun 'n materie ci%il.
)2*4e asemenea& dispozi)iile prezentului cod se aplic i 'n alte materii& 'n msura 'n care
legile care le reglementeaz nu cuprind dispozi)ii contrare.
5e+tul articolului are multiple semnifica)ii i implica)ii.
1.
Alineatele 617 i 627& practic& definesc $odul de procedur ci%il ca /lege comun0 'n materie ci%il& implic,nd astfel disocieri& intercone+iuni i
rela)ii de complementaritate 'ntre /normele comune0 i /normele speciale0 de procedur ci%il.
2.
4in asemenea perspecti%e& c,te%a repere interpretati%e sunt nu numai utile& dar i imperios necesare1 a7 normele speciale sunt de strict
interpretare i aplicare& aadar ele nu sunt suscepti(ile de e+trapolare3 (7 norma special are prioritate fa) de cea general& chiar dac aceasta
este posterioar celei speciale& dac& (ine'n)eles& norma general n-a dispus e+pres a(rogarea celei speciale 6legi speciali per generalem non
derogatur sau generalia specialibus non derogant73 c7 o lege special recent a(rog& 'n limitele dispozi)iilor ei& legea general precedent
6specialia generalibus derogant73 d7 norma special se completeaz& 'n msura necesar i 'n limitele compati(ilit)ii& cu norma general.
Aceste reguli fiind 'ns de interpretare& principial ele nu sunt un o(stacol pentru un alt mod de reglementare.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-2*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( +: Aplicarea priori#ar a #ra#a#elor in#erna2ionale privi#oare la drep#urile
o!ului
)1*-n materiile reglementate de prezentul cod& dispozi)iile pri%ind drepturile i li(ert)ile
persoanelor %or fi interpretate i aplicate 'n concordan) cu $onstitu)ia& 4eclara)ia
8ni%ersal a 4repturilor 9mului& cu pactele i cu celelalte tratate la care :om,nia este
parte.
)2*4ac e+ist neconcordan)e 'ntre pactele i tratatele pri%itoare la drepturile
fundamentale ale omului& la care :om,nia este parte& i prezentul cod& au prioritate
reglementrile interna)ionale& cu e+cep)ia cazului 'n care prezentul cod con)ine dispozi)ii
mai fa%ora(ile.
1.
;+cept,nd cei c,)i%a termeni introducti%i& pre%ederile acestui articol reiau literal dispozi)iile art. 20 din $onstitu)ia :om,niei& e+prim,nd o prim
form de /dependen)0 a reglementrilor na)ionale 'n raport cu cele interna)ionale& 'n special cu cele ale $on%en)iei europene a drepturilor
omului i cu cele create pretorian de ctre $urtea ;uropean a 4repturilor 9mului& 'n domeniul crucial al drepturilor i li(ert)ilor fundamentale.
2.
$on%en)ia european a drepturilor omului este sursa fundamental i originar a normelor con%en)ionale.
9 surs important& deri%at& dinamic& e%oluti% a normelor con%en)ionale o constituie *urispruden)a $ur)ii ;uropene a 4repturilor 9mului.
-n fine& prin protocoalele adi)ionale la $on%en)ie& adeseori s-au sta(ilit& e+plicit sau implicit& i unele norme de procedur.
3.
<nterpretarea i aplicarea pre%ederilor $on%en)iei europene tre(uie s se fac potri%it cu /o(iectul i cu /scopul0 $on%en)iei3 o interpretare
e+clusi% semantic ori literal put,nd conduce la rezultate eronate& a(surde chiar.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-13*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 4: Aplicarea priori#ar a drep#ului Uniunii Europene
-n materiile reglementate de prezentul cod& normele o(ligatorii ale dreptului 8niunii
;uropene se aplic 'n mod prioritar& indiferent de calitatea sau de statutul pr)ilor.
Su(stan)a acestei pre%ederi este in%ers propor)ional 'n raport cu laconismul ei.
1
1.
=ormele care alctuiesc dreptul 8niunii ;uropene& con%en)ional numite 2 dup intrarea 'n %igoare& la 1 ianuarie 2009& a 5ratatului de la
>isa(ona de modificare a 5ratatului pri%ind 8niunea ;uropean i a 5ratatului de instituire a $omunit)ii ;uropene 2 /norme europene0 6e+-
comunitare7 sau /norme unionale0& fc,nd parte din dreptul intern i& 'n situa)ia unui conflict cu /legile interne& ele aplic,ndu-se cu prioritate 2
cum precizeaz art. 1?@ alin. 627 din $onstitu)ia :om,niei 2& prin o(ligati%itatea i condi)ia lor pri%ilegiat nu e%oc pur i simplu un /'mprumut
normati%0& ci e+prim condi)ia apartenen)ei la 8niune i a integrrii 'n mecanismele func)ionale ale acesteia& pentru atingerea o(iecti%elor
comune asumate.
2.
-n conte+tul legii comune de procedur ci%il& pre%ederile art. 3 nu pot semnifica mai mult dec,t faptul c& pe de o parte& normele europene de
drept procesual ci%il sunt aplica(ile cu prioritate 'n raport cu cele interne& 'n afar de cazul c,nd& a%,nd ca o(iect drepturi procesuale& cele
na)ionale sunt mai fa%ora(ile i c ele& de regul& sunt aplica(ile direct i imedit& afar de cazul c,nd se impune o reglementare na)ional de
transpunere sau de implementare specific& iar pe de alta c& atunci c,nd *udectorul na)ional nu-i poate afirma el 'nsui /puterile comunitare
de *urisdic)ie0 cu care este 'nzestrat& 'i asigur concursul $ur)ii de Austi)ie a 8niunii ;uropene prin 'ntre(area preliminar sau chestiunea
pre*udicial adresat acesteia& 'n condi)iile pre%zute de art. 9 F alin. 637 lit. (7 din 5ratatul pri%ind 8niunea ;uropean i ale art. 23? din
5ratatul pri%ind func)ionarea 8niunii ;uropene.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-2*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
CAPIT'LUL II: Principiile %unda!en#ale ale proce&ului civil
Ar#( 0: 5nda#oriri privind pri!irea $i &olu2ionarea cererilor
)1*Audectorii au 'ndatorirea s primeasc i s solu)ioneze orice cerere de competen)a
instan)elor *udectoreti& potri%it legii.
)2*=iciun *udector nu poate refuza s *udece pe moti% c legea nu pre%ede& este neclar
sau incomplet.
)+*-n cazul 'n care o pricin nu poate fi solu)ionat nici 'n (aza legii& nici a uzan)elor& iar 'n
lipsa acestora din urm& nici 'n (aza dispozi)iilor legale pri%itoare la situa)ii asemntoare&
ea %a tre(ui *udecat 'n (aza principiilor generale ale dreptului& a%,nd 'n %edere toate
circumstan)ele acesteia i )in,nd seama de cerin)ele echit)ii.
)4*;ste interzis *udectorului s sta(ileasc dispozi)ii general o(ligatorii prin hotr,rile pe
care le pronun) 'n cauzele ce 'i sunt supuse *udec)ii.
/.rincipiul0& astfel formulat& are semnifica)ii i implica)ii mult mai largi dec,t cele aparent e%ocate.
1.
Articolul B $. pr. ci%.& cu titlul marginal /ndatoriri privind primirea i soluionarea cererilor0 2 relu,nd& 'n esen)& pre%ederile e+-art. 3 i ? din
%echiul $od ci%il 2 consacr& pe de o parte& /'ndatorirea *udectorilor de a primi i de a solu)iona orice cerere de competen)a instan)elor
*udectoreti0& iar pe de alta o(liga)ia lor de a o solu)iona chiar dac /legea nu pre%ede& este neclar sau incomplet0& fr 'ns /s sta(ileasc
dispozi)ii general o(ligatorii prin hotr,rile pe care le pronun) 'n cauzele ce le sunt supuse *udec)ii0.
2.
ndatorirea udec!torilor de a primi i de a soluiona orice cerere aparin"nd competenei lor e+prim& de fapt& o(liga)ia corelati% dreptului de
acces la *usti)ie& consacrat pe cale pretorian de $urtea ;uropean a 4repturilor 9mului& ca drept con%en)ional autonom i indenia(il& aflat 'n
filigran 'n cuprinsul pre%ederilor art. C parag. 1 din $on%en)ie& i in terminis prin dispozi)iile art. 21 alin. 617 din $onstitu)ie.((( ci#e&#e !ai
depar#e )1-6*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 6: rep#ul la un proce& ec7i#abil/ 8n #er!en op#i! $i previ9ibil
)1*9rice persoan are dreptul la *udecarea cauzei sale 'n mod echita(il& 'n termen optim i
pre%izi(il& de ctre o instan) independent& impar)ial i sta(ilit de lege. -n acest scop&
instan)a este datoare s dispun toate msurile permise de lege i s asigure desfurarea
cu celeritate a *udec)ii.
)2*4ispozi)iile alin. 617 se aplic 'n mod corespunztor i 'n faza e+ecutrii silite.
1.
4in cuprinsul acestui articol rezult consacrarea de fapt a mai multor drepturi& autonome& 'n sensul dispozi)iilor con%en)ionale& europene 6e+-
comunitare7 i na)ionale& dar interdependente1 dreptul la udecarea cau#ei $n mod ec%itabil3 dreptul la udecarea cau#ei $n termen optim i
previ#ibil3 dreptul la o instan! independent! i imparial!&dreptul la o instan! stabilit! de lege'
2.
.entru asigurarea efecti%it)ii acestor drepturi& te+tul art. C $. pr. ci%. pre%ede o(liga)ia instan)ei de a /dispune toate msurile permise de lege0
i de a /asigura desfurarea cu celeritate a *udec)ii0.
3.
;+ecutarea silit fc,nd parte din proces& fiind cea de-a doua faz a acestuia& dispozi)iile alin. 617 se aplic 'n mod corespunztor i 'n aceast
faz a procesului ci%il.
?.
(reptul la udecarea cau#ei $n mod ec%itabil cuprinde i articuleaz organic toate garan)iile procedurale oferite *usti)ia(ililor de art. C din
$on%en)ia european i& corespunztor acestora& de reglementrile na)ionale1 accesul la *usti)ie& legitimarea legal a instan)ei& (una
administrare a *usti)iei& dreptul la aprare& contradictorialitatea& egalitatea de arme& propor)ionalitatea 'ntre mi*loacele folosite 2 legale sau
*udiciare 2 i scopul urmrit etc.& precum i e+ecutarea efecti% a hotr,rilor *udectoreti.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-10*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( :: Le"ali#a#ea
)1*.rocesul ci%il se desfoar 'n conformitate cu dispozi)iile legii.
)2*Audectorul are 'ndatorirea de a asigura respectarea dispozi)iilor legii pri%ind realizarea
drepturilor i 'ndeplinirea o(liga)iilor pr)ilor din proces.
Articolul D consacr& astfel& /principiul legalit)ii0& ca unul dintre principiile fundamentale ale procesului ci%il.
1.
.rincipiul legalit)ii e+prim cerin)a ca& at,t 'n pri%in)a organizrii *usti)iei& c,t i 'n cea a 'nfptuirii ei& s se respecte cu stricte)e i de ctre to)i
cei interesa)i >egea fundamental i celelalte acte normati%e su(ordonate ei.
2.
Alineatul 627 al art. D 'nscrie in terminis o(liga)ia *udectorului de a asigura respectarea dispozi)iilor legii pri%ind realizarea drepturilor i
'ndeplinirea o(liga)iilor pr)ilor din proces.
2
Se e%oc astfel cerin)a rolului acti% al *udectorului& 'n cadrul unui /parteneriat *udiciar0& pentru cunoaterea de ctre pr)i a dispozi)iilor legii
a%,nd ca o(iect drepturile i o(liga)iile lor procesuale i respectarea 'ntocmai a normelor legale de procedur 'n comportamentul lor procesual&
inter%enind ori de c,te ori este ne%oie pentru corectarea sau sanc)ionarea comportamentului ori pentru stimularea pr)ilor 'n punerea 'n oper
a dispozi)iilor legale.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-2*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( ;: E"ali#a#ea
-n procesul ci%il pr)ilor le este garantat e+ercitarea drepturilor procesuale& 'n mod egal i
fr discriminri.
1.
)galitatea p!rilor 'n procesul ci%il reprezint una dintre formele specifice de manifestare in re i e* usu a principiului egalit)ii 'n drepturi a
cet)enilor& consacrat de art. 1C din $onstitu)ie.
2.
;galitatea poate fi pri%it su( dou aspecte1 ca egalitate a pr)ilor 'n raporturile procesuale cu instan)a& garantat prin impar)ialitatea acesteia
i rolul ei deopotri% acti%3 ca egalitate inter partes& garantat prin recunoaterea acelorai drepturi procesuale i impunerea acelorai
'ndatoriri& corespunztoare 'ns calit)ii lor procesuale& prin posi(ilitatea acordat pr)ilor 2 i o(liga)ia instan)ei de a o asigura 2 de a discuta 'n
contradictoriu toate elementele de fapt i de drept ale cauzei& precum i prin garantarea dreptului la aprare& consacrat 2 i el 2 ca drept
fundamental de art. 2? din $onstitu)ie.
3.
-n lim(a*ul *urispruden)ei instan)ei europene& egalitatea pr)ilor 'n proces se e+prim i su( forma Eegalit)ii de armeF& 'n sensul tratrii egale a
pr)ilor pe toat durata desfurrii procesului& astfel 'nc,t niciuna dintre pr)i s nu fie a%anta*at 'n raport cu celelalte& indiferent dac
procedura este contencioas sau gra)ioas.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-6*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 3: rep#ul de di&po9i2ie al pr2ilor
)1*.rocesul ci%il poate fi pornit la cererea celui interesat sau& 'n cazurile anume pre%zute
de lege& la cererea altei persoane& organiza)ii ori a unei autorit)i sau institu)ii pu(lice ori
de interes pu(lic.
)2*9(iectul i limitele procesului sunt sta(ilite prin cererile i aprrile pr)ilor.
)+*-n condi)iile legii& partea poate& dup caz& renun)a la *udecarea cererii de chemare 'n
*udecat sau la 'nsui dreptul pretins& poate recunoate preten)iile pr)ii ad%erse& se poate
'n%oi cu aceasta pentru a pune capt& 'n tot sau 'n parte& procesului& poate renun)a la
e+ercitarea cilor de atac ori la e+ecutarea unei hotr,ri. 4e asemenea& partea poate
dispune de drepturile sale 'n orice alt mod permis de lege.
.re%ederile care e%oc di%ersele dimensiuni ale /principiului disponi(ilit)ii0 'n procesul ci%il& ca principiu fundamental i unul dintre principiile
/specifice0 sau /e+clusi%e0 acestuia& sunt concis e+primate prin titlul marginal al articolului comentat1 /4reptul de dispozi)ie al pr)ilor0. .rocesul
este /proprietatea pr)ilor0.
1.
5e+tul legal enun) principalele forme de manifestare ale principiului disponi(ilit)ii1 pornirea de ctre reclamant a procesului ci%il3 sta(ilirea de
ctre parte a o(iectului i a limitelor procesului3 posi(ilitatea renun)rii la *udecat sau chiar la dreptul pretins3 achiesarea la preten)ii sau la
hotr,re3 'ncheierea unei tranzac)ii *udiciare3 renun)area la punerea 'n e+ecutare a hotr,rii i& 'n fine& posi(ilitatea pr)ii de a dispune de
drepturile sale 'n orice mod permis de lege 6de e+emplu& renun)area la in%ocarea decderii& renun)area la in%ocarea nulit)ii relati%e a actului
de procedur7.
2.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-0*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 10: 'bli"a2iile pr2ilor 8n de&%$urarea proce&ului
)1*.r)ile au o(liga)ia s 'ndeplineasc actele de procedur 'n condi)iile& ordinea i
termenele sta(ilite de lege sau de *udector& s 'i pro(eze preten)iile i aprrile& s
contri(uie la desfurarea fr 'nt,rziere a procesului& urmrind& tot astfel& finalizarea
acestuia.
)2*4ac o parte de)ine un mi*loc de pro(& *udectorul poate& la cererea celeilalte pr)i sau
din oficiu& s dispun 'nf)iarea acestuia& su( sanc)iunea pl)ii unei amenzi *udiciare.
4intr-o perspecti% dialectic ine%ita(il& drepturile procesuale ale pr)ilor 'n procesul ci%il nu tre(uie i nu pot fi disociate de o(liga)iile lor
procesuale& uneori& de altfel& 'ndeplinirea propriilor o(liga)ii reprezint condi)ia imanent a e+ercitrii drepturilor.
1.
Acest /principiu0& astfel formulat& e+prim natura /acuzatorie0 a procesului ci%il i& totodat& /oficiul0 *udectorului.
2.
-n condi)iile artate 'n te+tul legal& principiul disponi(ilit)ii nu numai c a fost aplatizat 'n semnifica)iile i mai ales 'n consecin)ele lui& dar s-a
conferit acestuia un sens poziti%& implic,nd pentru pr)i& tocmai pe (aza lui& 'ndatorirea de a-i 'ndeplini o(liga)iile procedurale cu e+igen) i
loialitate pentru asigurarea desfurrii i finalizrii procesului ci%il. .rin astfel de 'ndatoriri& precum cele artate& su( aspectul /gestionrii0
procesului& 'n scopul finalizrii lui& pr)ile sunt plasate 'ntr-o pozi)ie egal cu cea a *udectorului.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-6*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 11: 'bli"a2iile #er2ilor 8n de&%$urarea proce&ului
9rice persoan este o(ligat& 'n condi)iile legii& s spri*ine realizarea *usti)iei. $el care& fr
moti% legitim& se sustrage de la 'ndeplinirea acestei o(liga)ii poate fi constr,ns s o e+ecute
su( sanc)iunea pl)ii unei amenzi *udiciare i& dac este cazul& a unor daune-interese.
1.
-n condi)iile pre%zute de art. 11$. pr. ci%.& tre(uie s fie a%u)i 'n %edere mai ales acei /ter)i0 care& 'n circumstan)ele unei cauze& au anumite
/o(liga)ii legale0.
2.
8rmeaz ca& 'n fiecare caz& s se e+amineze e%entuala lor sanc)ionare pentru ne'ndeplinirea unei /anumite0 o(liga)ii& fr 'ns a deduce& prin
e+trapolare& o o(liga)ie /general0 a tuturor celor care se afl 'n afara unui proces de a participa la realizarea *usti)iei. 4e e+emplu& 'n materia
pro(elor1 art. 2BB alin. 6?7 $. pr. ci%. pre%ede o(liga)ia autorit)ii competente de a comunica instan)ei toate informa)iile& 'nscrisurile ori
3
/reglementrile0 6sic+7 solicitate3 instan)a poate cita ca martor un ter) care se afl 'n posesia unui 'nscris necesar solu)ionrii procesului Gart.
29D alin. 617 $. pr. ci%.H.3instan)a poate o(liga o autoritate sau o institu)ie pu(lic s prezinte 'nscrisul Gart. 29@ alin. 617 $. pr. ci%.H3 martorul
poate fi adus cu mandat G art. 313 alin. 617 $. pr. ci%.H etc.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-+*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 12: <una-credin2
)1*4repturile procesuale tre(uie e+ercitate cu (un-credin)& potri%it scopului 'n %ederea
cruia au fost recunoscute de lege i fr a se 'nclca drepturile procesuale ale altei pr)i.
)2*.artea care 'i e+ercit drepturile procesuale 'n mod a(uzi% rspunde pentru pre*udiciile
materiale i morale cauzate. ;a %a putea fi o(ligat& potri%it legii& i la plata unei amenzi
*udiciare.
)+*4e asemenea& partea care nu 'i 'ndeplinete cu (un-credin) o(liga)iile procesuale
rspunde potri%it alin. 627.
,una-credin! este criteriul unic i fundamental pentru calificarea e+ercitrii drepturilor sau 'ndeplinirea o(liga)iilor procesuale. <gnorarea sau
'nclcarea acestui criteriu poate atrage rspunderea pentru e+ercitarea a(uzi% a drepturilor sau 'ndeplinirea ori ne'ndeplinirea a(uzi% a
o(liga)iilor.
1.
/Iuna-credin)0 este acea regul moral care e+prim sau impune o %oin) sau un comportament conform cu ateptrile celorlal)i i& 'n cele din
urm& conform regulilor dreptului& ca form de o(iecti%are a %alorilor i intereselor comune& asumate de colecti%itate sau formulate de ea.
2.
.rincipiul /(unei-credin)e0 fiind& de asemenea& un principiu con%en)ional& de drept european i constitu)ional& ni se pare *ustificat s considerm
c e+ist un drept fundamental la un comportament conform cu principiul bunei-credine& un drept care& el 'nsui& nu se poate e+ercita
a(uzi%.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-6*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 1+: rep#ul la aprare
)1*4reptul la aprare este garantat.
)2*.r)ile au dreptul& 'n tot cursul procesului& de a fi reprezentate sau& dup caz& asistate
'n condi)iile legii. -n recurs& cererile i concluziile pr)ilor nu pot fi formulate i sus)inute
dec,t prin a%ocat sau& dup caz& consilier *uridic& cu e+cep)ia situa)iei 'n care partea sau
mandatarul acesteia& so) ori rud p,n la gradul al doilea inclusi%& este licen)iat 'n drept.
(la data 15-feb-2013 -rt' 13. alin' (2) din titlul 1. capitolul // reglementat de -rt' 0/ din capitolul //. sectiunea
1 din Legea 2/2013 )
)+*.r)ilor li se asigur posi(ilitatea de a participa la toate fazele de desfurare a
procesului. ;le pot s ia cunotin) de cuprinsul dosarului& s propun pro(e& s 'i fac
aprri& s 'i prezinte sus)inerile 'n scris i oral i s e+ercite cile legale de atac& cu
respectarea condi)iilor pre%zute de lege.
)4*<nstan)a poate dispune 'nf)iarea 'n persoan a pr)ilor& chiar atunci c,nd acestea sunt
reprezentate.
1.
9 constatare preala(il i de principiu se impune dintru 'nceput1 multe dintre atri(utele organizrii i func)ionrii instan)elor *udectoreti sunt
tot at,tea garan)ii ale /dreptului la aprare0 6legalitatea& rolul acti% al instan)ei& egalitatea armelor& contradictorialitatea& cile de atac etc.&
etc.7. 4reptul la aprare nu este 'ns doar o simpl prerogati% indus. ;l este un drept fundamental distinct& care induce la r,ndu-i multiple
e+igen)e pentru un proces echita(il.
2.
$onsiderat adeseori i cu temei ca fiind un drept natural& uni%ersal i imanent& dreptul la aprare semnific& 'n sensul su cel mai larg
comprehensi(il& ansam(lul mi*loacelor procedurale de care dispune o parte 'n procesul ci%il pentru a-i ocroti ori realiza propriile drepturi sau
interese legitime.
3.
Astfel pri%it& dreptul la aprare nu poate fi considerat stricto sensu o prerogati% apar)in,nd 'n e+clusi%itate p,r,tului din proces i& totodat& el
nu poate fi redus doar la aprrile propriu-zise 'n fondul litigiului& ci are a se manifesta& 'n circumstan)ele concrete ale cauzei i 'n e%olu)ia
acesteia& prin multe alte mi*loace procedurale 6precum& in%ocarea unor e+cep)ii& in%ocarea& dac este cazul& a unui fine de neprimire&
e+ercitarea cilor de atac 'mpotri%a hotr,rilor pronun)ate7.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-12*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 14: Con#radic#oriali#a#ea
)1*<nstan)a nu poate hotr' asupra unei cereri dec,t dup citarea sau 'nf)iarea pr)ilor&
dac legea nu pre%ede altfel.
)2*.r)ile tre(uie s 'i fac cunoscute reciproc i 'n timp util& direct sau prin intermediul
instan)ei& dup caz& moti%ele de fapt i de drept pe care 'i 'ntemeiaz preten)iile i
aprrile& precum i mi*loacele de pro( de care 'n)eleg s se foloseasc& astfel 'nc,t
fiecare dintre ele s 'i poat organiza aprarea.
)+*.r)ile au o(liga)ia de a e+pune situa)ia de fapt la care se refer preten)iile i aprrile
lor 'n mod corect i complet& fr a denatura sau omite faptele care le sunt cunoscute.
.r)ile au o(liga)ia de a e+pune un punct de %edere propriu fa) de afirma)iile pr)ii
ad%erse cu pri%ire la 'mpre*urri de fapt rele%ante 'n cauz.
)4*.r)ile au dreptul de a discuta i argumenta orice chestiune de fapt sau de drept
in%ocat 'n cursul procesului de ctre orice participant la proces& inclusi% de ctre instan)
din oficiu.
4
)0*<nstan)a este o(ligat& 'n orice proces& s supun discu)iei pr)ilor toate cererile&
e+cep)iile i 'mpre*urrile de fapt sau de drept in%ocate.
)6*<nstan)a 'i %a 'ntemeia hotr,rea numai pe moti%e de fapt i de drept& pe e+plica)ii sau
pe mi*loace de pro( care au fost supuse& 'n preala(il& dez(aterii contradictorii.
1.
5radi)ional i o(inuit numit /principiul contradictorialit)ii0& el este cosu(stan)ial oricrui proces. ;ste un principiu care rezum esen)a
'ntregului proces.
2.
4omeniul pri%ilegiat al contradictorialit)ii& fr a fi unul e+clusi%& 'l constituie procedura contencioas. $ontradictorialitatea este un principiu
esen)ial al unui drept procesual emergent& dei ea este prezent i 'n& aa-zic,nd& /procedurile fr proces0.
3.
4e regul& principiul contradictorialit)ii este in%ocat 'n legtur cu dreptul unei /pr)i0 din proces& restr,ng,ndu-i-se astfel& dintru 'nceput&
domeniul de aplicare. 5e+tul comentat depete aceast ne*ustificat 'n)elegere restricti%& contradictorialitatea put,nd fi in%ocat 'n legtur
cu drepturile oricrui /participant0 'n proces& fr a a%ea 'n mod necesar calitatea de /parte0& dac el *ustific un interes.
?.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-4*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 10: 'rali#a#ea
.rocesele se dez(at oral& cu e+cep)ia cazului 'n care legea dispune altfel sau c,nd pr)ile
solicit e+pres instan)ei ca *udecata s se fac numai pe (aza actelor depuse la dosar.
1.
9ralitatea este regula 'n procedura contencioas i e+cep)ia 'n cea necontencioas.
2.
;a nu %izeaz toate etapele i fazele procesului ci%il& unele dintre acestea fiind de altfel e+clusi% i ine%ita(il condi)ionate de o form /scris0 6de
e+emplu& cererea introducti% de instan)7.
3.
-n realitate i la drept %or(ind& procedura *udiciar este /mi+t0& izolat ea fiind e+clusi% scris sau e+clusi% oral& dar& de regul& doar a%,nd
preponderen) unul sau cellalt dintre aceste moduri de o(iecti%are a ei.
?.
9ralitatea 'nseamn dreptul pr)ilor de a-i sus)ine %er(al preten)iile& de a discuta regularitatea actelor de procedur i de a formula concluzii&
su( sanc)iunea nulit)ii hotr,rii.
B.
.recizarea fcut in fine 'n te+tul legal& )in,nd seama i de interesele pr)ilor i de imperati%ul celerit)ii& inculc ideea c oralitatea nu este un
principiu de ordine pu(lic.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-0*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 16: Ne!i=locirea
.ro(ele se administreaz de ctre instan)a care *udec procesul& cu e+cep)ia cazurilor 'n
care legea sta(ilete altfel.
1.
1emilocirea implic o(liga)ia instan)ei de a cerceta direct toate elementele care intereseaz dezlegarea pricinii.
2.
8neori 'ns cercetarea direct de ctre instan) a tuturor elementelor cauzei nu este oportun sau nu este posi(il& legea permi),nd& tocmai din
asemenea moti%e& unele e+cep)ii.
3.
Sunt 'ns e+cep)ii /aparente0 de la principiul nemi*locirii& instan)a put,nd& dac este posi(il i dac ea consider necesar& s readministreze
unele pro(e.
9(ser%a)ii
>egea comun de procedur ci%il pre%ede unele e+cep)ii de la principiul nemi*locirii. Iunoar1 administrarea pro(elor de ctre a%oca)ii sau
consilierii *uridici ai pr)ilor 6art. 3CC i urm. $. pr. ci%.73 administrarea pro(elor prin comisie rogatorie Gart. 2C1 alin. 627 $. pr. ci%.H3 asigurarea
pro(elor 6art. 3B9 i urm. $. pr. ci%.73 %alorizarea do%ezilor administrate 'n fa)a instan)ei necompetente 6art. 13D $. pr. ci%.7& precum i a
pro(elor administrate de instan)a de la care pricina s-a strmutat Gart. 1?B alin. 617 $. pr. ci%.H3 folosirea do%ezilor administrate 'n cursul
*udecrii cererii perimate Gart. ?22 alin. 627 $. pr. ci%.H3 %alorizarea pro(elor de ctre instan)a de trimitere& 'n cazul casrii hotr,rii 'n recurs i
a trimiterii cauzei la o alt instan) de acelai grad Gart. ?9@ alin. 627 $. pr. ci%.H.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-+*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 1:: Publici#a#ea
Jedin)ele de *udecat sunt pu(lice& 'n afar de cazurile pre%zute de lege.
1.
.u(licitatea procesului este& indirect& o garan)ie a impar)ialit)ii *udectorului& care /administreaz0 *usti)ia in facie societatis& precum i a
egalit)ii de arme a pr)ilor din proces3 dar& totodat& este i unul dintre mi*loacele de realizare a transparen)ei *usti)iei 'ntr-o societate
democratic.
2.
.u(licitatea procesului poate fi& de asemenea& considerat un corolar al contradictorialit)ii i al oralit)ii procedurii *udiciare. Altfel zis&
contradictorialitatea i oralitatea dez(aterilor *udiciare implic sistematic pu(licitatea procesului& ca mi*loc de culti%are a 'ncrederii 'n *usti)ie.
9(ser%a)ii
-n dreptul intern& pu(licitatea dez(aterilor *udiciare este i un principiu cu %aloare constitu)ional1 /Jedin)ele de *udecat 2 precizeaz art. 12D
din $onstitu)ie 2 sunt pu(lice& afar de cazurile pre%zute de lege0.
-n dreptul con%en)ional& art. C parag. 1 din $on%en)ia european consacr dreptul la *udecarea cauzei /'n mod pu(lic0& adug,nd& de asemenea&
c /hotr,rea tre(uie s fie pronun)at 'n mod pu(lic0.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-2*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 1;: Li!ba de&%$urrii proce&ului
)1*.rocesul ci%il se desfoar 'n lim(a rom,n.
)2*$et)enii rom,ni apar)in,nd minorit)ilor na)ionale au dreptul s se e+prime 'n lim(a
matern 'n fa)a instan)elor de *udecat& 'n condi)iile legii.
5
)+*$et)enii strini i apatrizii care nu 'n)eleg sau nu %or(esc lim(a rom,n au dreptul de a
lua cunotin) de toate actele i lucrrile dosarului& de a %or(i 'n instan) i de a pune
concluzii& prin traductor autorizat& dac legea nu pre%ede altfel.
)4*$ererile i actele procedurale se 'ntocmesc numai 'n lim(a rom,n.
1.
2imba oficial! 'n *usti)ie este lim(a rom,n.
2.
$et)enii apar)in,nd minorit)ilor na)ionale au dreptul s se e+prime 'n lim(a matern 'n fa)a instan)elor de *udecat& 'n condi)iile legii organice.
3.
4esfurarea procesului 'ntr-o alt lim( dec,t cea oficial 2 ipotez a(erant de discu)ie 2 ar compromite natura *usti)iei ca ser%iciu de interes
pu(lic& transparen)a democratic a *usti)iei& sensul pu(licit)ii i al oralit)ii dez(aterilor *udiciare& efecti%itatea contradictorialit)ii 'n dez(ateri&
posi(ilitatea efecturii controlului *udiciar& adic totul.
9(ser%a)ii
Articolul 1? alin. 637 din >egea nr. 30?K200? precizeaz c& 'n cazul 'n care una sau mai multe pr)i solicit s se e+prime 'n lim(a matern&
instan)a de *udecat tre(uie s asigure& 'n mod gratuit& folosirea unui interpret sau traductor autorizat. $et)enii strini sau apatrizii care nu
'n)eleg sau nu %or(esc lim(a rom,n au dreptul de a lua cunotin) de toate actele i lucrrile dosarului& de a %or(i 'n instan) i de a pune
concluzii& prin interpret.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-+*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 13: Con#inui#a#ea
Audectorul 'n%estit cu solu)ionarea cauzei nu poate fi 'nlocuit pe durata procesului dec,t
pentru moti%e temeinice& 'n condi)iile legii.
1.
.rincipiul /continuit)ii0& prin defini)ie& interzice /ruptura0 dintre *udectorii care au participat la dez(aterea 'n fond i *udectorii care particip
la deli(erare& 'n %ederea pronun)rii hotr,rii.
2.
Articolul 'n aten)ie a e+tins 'ns e+igen)a continuit)ii la 'ntreaga durat a procesului.
9(ser%a)ii
5e+tul articolului comentat nu ni se pare des%,rit coerent1 pe de o parte& la modul general& te+tul %izeaz toate termenele i etapele
procedurii ci%ile& /durata procesului0& 'nuntrul creia& pentru moti%e temeinice& *udectorul sau mem(rii completului de *udecat se pot
schim(a3 pe de alt parte& el este eliptic& nemarc,nd /continuitatea0 stricto sensu& 'ntre etapa punerii concluziilor 'n fond i deli(erare& 'n
%ederea pronun)rii hotr,rii. 9r& tocmai su( acest din urm aspect /continuitatea0 'i manifest rigorile 'n deplintate i cu ne'ndoielnic
*ustificare.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-2*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 20: Re&pec#area principiilor %unda!en#ale
Audectorul are 'ndatorirea s asigure respectarea i s respecte el 'nsui principiile
fundamentale ale procesului ci%il& su( sanc)iunile pre%zute de lege.
1.
Articolul men)ionat are ca titlu marginal10:espectarea principiilor fundamentale0. Ar fi %or(a de /principiul respectrii principiilor fundamentale0&
o formulare idem per idem.
2.
9(liga)ia *udectorului de a asigura respectarea principiilor fundamentale ale procesului ci%il i de a respecta el 'nsui aceste principii& su(
sanc)iunile pre%zute de lege& este una a+iomatic& principiile /fundamentale0 fiind ele 'nsele /reguli de drept0 structurante& configuratoare&
diriguitoare& gu%ernante 'n organizarea& desfurarea i finalizarea procesului ci%il.
3.
;le sunt totodat i repere su(stan)iale pentru interpretarea i aplicarea normelor de procedur ci%il& iar dac este ne%oie& pentru a face
analogia& asimilarea sau construc)ia *udiciar a normei.
?.
.ro(lema mai comple+ este sanc)ionarea nerespectrii lor. /A%ertismentul0 legii cu pri%ire la /sanc)iune0 tre(uie interpretat i aplicat nuan)at
i con*unctural& 'n raport cu su(stan)a principiului i consecin)ele nerespectrii lui.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-4*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 21: 5ncercarea de 8!pcare a pr2ilor
)1*Audectorul %a recomanda pr)ilor solu)ionarea amia(il a litigiului prin mediere& potri%it
legii speciale.
)2*-n tot cursul procesului& *udectorul %a 'ncerca 'mpcarea pr)ilor& d,ndu-le 'ndrumrile
necesare& potri%it legii.
1.
.oate c e+ced rosturilor unui principiu /fundamental0 o(ligarea *udectorului s sugereze pr)ilor rezol%area diferendului prin /mediere0& din
moment ce e+ist i alte mi*loace alternati%e de solu)ionare a litigiilor& mai pu)in costisitoare dec,t medierea.
2.
/-ndrumrile0 despre care se face %or(ire este un termen echi%oc i& 'n orice caz& restricti%& *udectorul neput,nd de%eni el 'nsui un mediator
sau un conciliator& iar puterile lui nu pot fi dec,t mrginite.
9(ser%a)ii
-n conte+tul o(iecti%elor proprii 8niunii ;uropene& 'ntre altele& s-a ela(orat de ctre $omisia $omunit)ilor ;uropene& la 22 octom(rie 200?& un
proiect de /4irecti% a .arlamentului ;uropean i a $onsiliului asupra unor aspecte ale medierii 'n materie ci%il i comercial0& a%izat de
$omitetul economic i social european& la 9 iunie 200B& directi% care se aplic 'n statele mem(re ale 8niunii 'ncep,nd cu 1 ianuarie 200D.
Foloasele medierii 'nc nu pot fi considerate rele%ante.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-2*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 22: Rolul =udec#orului 8n a%larea adevrului
)1*Audectorul solu)ioneaz litigiul conform regulilor de drept care 'i sunt aplica(ile.
)2*Audectorul are 'ndatorirea s struie& prin toate mi*loacele legale& pentru a pre%eni
orice greeal pri%ind aflarea ade%rului 'n cauz& pe (aza sta(ilirii faptelor i prin aplicarea
corect a legii& 'n scopul pronun)rii unei hotr,ri temeinice i legale. -n acest scop& cu
pri%ire la situa)ia de fapt i moti%area 'n drept pe care pr)ile le in%oc& *udectorul este 'n
6
drept s le cear s prezinte e+plica)ii& oral sau 'n scris& s pun 'n dez(aterea acestora
orice 'mpre*urri de fapt sau de drept& chiar dac nu sunt men)ionate 'n cerere sau 'n
'nt,mpinare& s dispun administrarea pro(elor pe care le consider necesare& precum i
alte msuri pre%zute de lege& chiar dac pr)ile se 'mpotri%esc.
)+*Audectorul poate dispune introducerea 'n cauz a altor persoane& 'n condi)iile legii.
.ersoanele astfel introduse 'n cauz %or a%ea posi(ilitatea& dup caz& de a renun)a la
*udecat sau la dreptul pretins& de a achiesa la preten)iile reclamantului ori de a pune capt
procesului printr-o tranzac)ie.
)4*Audectorul d sau resta(ilete calificarea *uridic a actelor i faptelor deduse *udec)ii&
chiar dac pr)ile le-au dat o alt denumire. -n acest caz *udectorul este o(ligat s pun
'n discu)ia pr)ilor calificarea *uridic e+act.
)0*$u toate acestea& *udectorul nu poate schim(a denumirea sau temeiul *uridic 'n cazul
'n care pr)ile& 'n %irtutea unui acord e+pres pri%ind drepturi de care& potri%it legii& pot
dispune& au sta(ilit calificarea *uridic i moti%ele de drept asupra crora au 'n)eles s
limiteze dez(aterile& dac astfel nu se 'ncalc drepturile sau interesele legitime ale altora.
)6*Audectorul tre(uie s se pronun)e asupra a tot ceea ce s-a cerut& fr 'ns a depi
limitele 'n%estirii& 'n afar de cazurile 'n care legea ar dispune altfel.
):*9ri de c,te ori legea 'i rezer% *udectorului puterea de apreciere sau 'i cere s )in
seama de toate circumstan)ele cauzei& *udectorul %a )ine seama& 'ntre altele& de principiile
generale ale dreptului& de cerin)ele echit)ii i de (una-credin).
$u titlul marginal /:olul *udectorului 'n aflarea ade%rului0& art. 22 $. pr. ci%. este /ar(orescent0 formulat& legiuitorul %r,nd parc s cuprind
'ntreaga acti%itate a *udectorului 'n aceast prim faz a procesului ci%il& mai pu)in momentul ei culminati%1 pronun)area hotr,rii.
1.
=umit astfel& principiul 'n discu)ie rele% prerogati%ele i 'ndatoririle esen)iale ale *udectorilor 'n (una administrare a *usti)iei1 solu)ionarea
litigiilor conform regulilor de drept care le sunt aplica(ile 6alin.173 pre%enirea oricror greeli 'n aflarea ade%rului& pe (aza sta(ilirii faptelor i
prin aplicarea corect a legii& 'n acest scop solicit,nd pr)ilor e+plica)iile pe care le consider necesare& pun,nd 'n dez(aterea lor 'mpre*urri de
fapt sau de drept& ordon,nd administrarea unor pro(e pe care le consider necesare& chiar dac pr)ile se 'mpotri%esc 6alin. 27.
2.
Alineatul 637 'nscrie i o prerogati% inedit1 *udectorul poate dispune /introducerea 'n cauz0 a altor persoane& care& odat introduse& 'n
calitatea lor de /pr)i0& pot renun)a la *udecat sau la dreptul /pretins0 2 c,nd i cum au /pretins0 un drept 'n acel proces L 6n.n.7 2& pot s
achieseze la preten)iile reclamantului ori s pun capt procesului printr-o tranzac)ie.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-0*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 2+: Re&pec#ul cuveni# =u&#i2iei
)1*$ei prezen)i la edin)a de *udecat sunt datori s manifeste respectul cu%enit fa) de
instan) i s nu tul(ure (una desfurare a edin)ei de *udecat.
)2*.reedintele %egheaz ca ordinea i solemnitatea edin)ei s fie respectate& put,nd lua
'n acest scop orice msur pre%zut de lege.
1.
$u titlul marginal /:espectul cu%enit *usti)iei0& /principiul0 astfel formulat reia& 'ntr-o alt form& sintagma /poli)ia edin)ei de *udecat0& la care
se refer art. 21D $. pr. ci%.& fr a fi 'ns mai potri%it& 'n raport cu ceea ce el cuprinde& i& 'n orice caz& fr a putea fi considerat un /principiu
fundamental al procesului ci%il0. ;ste o(liga)ia *udectorului de a asigura /disciplina0 dez(aterilor i 'n dez(ateri& lu,nd msurile pe care legea i
le permite.
2.
5otui& su( titlul unui /principiu fundamental0& articolul men)ionat pre%ede c persoanele prezente la edin)a de *udecat sunt datoare /s
manifeste respectul cu%enit fa) de mem(rii completului de *udecat i s nu tul(ure (una desfurare a edin)ei de *udecat03 preedintele
%egheaz ca ordinea i solemnitatea edin)ei s fie respectate& put,nd lua 'n acest scop orice msur permis de lege0.
9(ser%a)ii((( ci#e&#e !ai depar#e )1-2*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
CAPIT'LUL III: Aplicarea le"ii de procedur civil
Ar#( 24: Le"ea aplicabil proce&elor noi
4ispozi)iile legii noi de procedur se aplic numai proceselor i e+ecutrilor silite 'ncepute
dup intrarea acesteia 'n %igoare.
1.
<nstitu)ia /conflictului de legi 'n timp0& 'n materia legilor de procedur& implic e+isten)a unei /proceduri0& a unui /proces0 sau a unei /*udec)i 'n
curs0.
2.
Aplicarea 'n timp a legii de procedur ci%il& a%,nd reper regula pre%zut de articolul comentat& este gu%ernat la modul a(solut de principiul
nonretroacti%it)ii' ;ste singurul principiu deplin conform cu imperati%ul sta(ilit)ii raporturilor *uridice i cu limitele rezona(ile ale
pre%izi(ilit)ii.
9(ser%a)ii
Articolul 1B alin. 627 din $onstitu)ie proclam1 />egea dispune numai pentru %iitor& cu e+cep)ia legii penale sau contra%en)ionale mai
fa%ora(ile0. $,te%a consecin)e decurg din principiul astfel formulat1 a7 5oate legile& indiferent de natura lor& cu e+cep)ia legii penale sau
contra%en)ionale mai fa%ora(ile& sunt& de regul& de aplica)ie imediat i ele 'i produc efectele numai e* nunc3 (7 $onstitu)ia nu interzice
ultraactivitatea legilor ci%ile i de procedur ci%il& ci numai retroactivitatea3 c7 .rincipiul 'nscris 'n $onstitu)ie nu este de interpretare& ci de
interdic)ie legiuitoare.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-2*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 20: Le"ea aplicabil proce&elor 8n cur&
7
)1*.rocesele 'n curs de *udecat& precum i e+ecutrile silite 'ncepute su( legea %eche
rm,n supuse acelei legi.
)2*.rocesele 'n curs de *udecat la data schim(rii competen)ei instan)elor legal 'n%estite
%or continua s fie *udecate de acele instan)e& potri%it legii su( care au 'nceput. -n caz de
trimitere spre re*udecare& dispozi)iile legale pri%itoare la competen)& 'n %igoare la data
c,nd a 'nceput procesul& rm,n aplica(ile.
)+*-n cazul 'n care instan)a 'n%estit este desfiin)at& dosarele se %or trimite din oficiu
instan)ei competente potri%it legii noi. 4ispozi)iile alin. 617 rm,n aplica(ile.
Articolul 'n discu)ie particularizeaz principiul nonretroacti%it)ii legii de procedur ci%il 'n raport cu principalele categorii de norme
procedurale.
1.
:emarcm dintru 'nceput o schim(are de concep)ie& 'n sensul& de regul& al /ultraacti%it)ii0 legii de procedur& asigur,ndu-se astfel nu numai
coeren)a am(ian)ei 'n care se solu)ioneaz i finalizeaz o *udecat 'n fa)a instan)elor *udectoreti& dar i pre%izi(ilitatea pentru *usti)ia(ili&
'nc de la momentul perfectrii opera)iunii *uridice care constituie o(iectul *udec)ii& pun,ndu-i la adpost fa) de orice /surprize0 legislati%e.
2.
1ormele de organi#are udec!toreasc! sunt de aplicaie imediat!. ;fectul imediat al acestor norme decurge din 'nsui o(iectul lor1 ele sunt legi
de drept pu(lic i de interes general. Aa fiind1 a7 4ac legea nou /desfiin)eaz0 unele organe de *urisdic)ie& e+istente su( imperiul legii %echi&
acestea 'i 'nceteaz /imediat0 acti%itatea& iar litigiile 'n curs se transmit din oficiu organelor *urisdic)ionale competente& potri%it legii noi&
sta(ilindu-se astfel principiul aplic!rii imediate a noilor norme de procedur ci%il 2 alin. 637. 4e asemenea& dac prin legea nou se modific
modul de /constituire0 sau de /compunere0 a instan)ei& procesele 'n curs %or fi solu)ionate 'n /noua0 alctuire3 (7 4ac legea nou /creeaz0
organe de *urisdic)ie& acestea sunt 'n%estite /imediat0 cu solu)ionarea litigiilor ce le apar)in. Aceste din urm ipoteze nu sunt pre%zute in
terminis de dispozi)iile articolului comentat& dar ele se 'nscriu 'n logica normelor de organizare *udectoreasc3((( ci#e&#e !ai depar#e )1-0*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 26: Le"ea aplicabil !i=loacelor de prob
)1*>egea care gu%erneaz condi)iile de admisi(ilitate i puterea do%editoare a pro(elor
preconstituite i a prezum)iilor legale este cea 'n %igoare la data producerii ori& dup caz& a
s%,ririi faptelor *uridice care fac o(iectul pro(a)iunii.
)2*Administrarea pro(elor se face potri%it legii 'n %igoare la data administrrii lor.
1.
-n cazul pro(elor /preconstituite0& indiferent dac forma acestora a fost cerut ad solemnitatem. ad validitatem sau ad probationem& c,nd legea
nou modific regimul *uridic al acestor pro(e& ea nu-i %a gsi aplicare& 'ntruc,t pr)ile& de (un-credin)& i-au preconstituit pro(a potri%it cu
ceea ce le-a dictat sau 'ngduit legea 'n %igoare la data perfectrii opera)iunii *uridice.
2.
4e asemenea& legea nou nu-i poate e+tinde efectele e* tunc asupra /prezum)iilor legale0 reglementate de legea %eche.
3.
:ezult c& a contrario& 'n cazul pro(elor /constituite0 de instan) 'nsi 6de e+emplu& o %erificare de scripte& o cercetare la fa)a locului& o
e+pertiz& un interogatoriu etc.7& administrarea lor %a fi su(ordonat legii noi& 'n %igoare la momentul c,nd s-a produs incidentul pro(atoriu&
chiar dac drepturile sau faptele care constituie o(iectul pro(a)iunii s-au nscut su( legea %eche.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-0*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 2:: Le"ea aplicabil 7o#r>rilor
Motr,rile rm,n supuse cilor de atac& moti%elor i termenelor pre%zute de legea su(
care a 'nceput procesul.
1.
Motr,rile *udectoreti tre(uie s 'ndeplineasc condi)iile de fond i de form pre%zute de legea 'n %igoare la data la care a 'nceput procesul.
2.
Aceast e+igen) nu este pre%zut e+pres 'n %reun te+t legal& dar ea este indisocia(il de ceea ce totui se pre%ede cu pri%ire la hotr,ri1
/Motr,rile rm,n supuse cilor de atac& moti%elor i termenelor pre%zute de legea su( care a 'nceput procesul0.
3.
$ile de atac i termenele pre%zute de lege pentru e+ercitarea lor tre(uie s rm,n cele sta(ilite de legea 'n %igoare la data pronun)rii
hotr,rii& 'ntruc,t o cale de atac constituie o /%erita(il calitate imanent0 hotr,rii 'nsi.
9(ser%a)ii
.rincipiul enun)at cu pri%ire la cile de atac e%oc o regul de fond a procedurii ci%ile& nu una de form.
/Forma0 cererii pentru e+ercitarea cii de atac tre(uie s satisfac e+igen)ele legii 'n %igoare la data sesizrii instan)ei competente s o rezol%e&
fiind simplamente sau e+clusi% o chestiune /procedural0.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-+*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 2;: Teri#oriali#a#ea le"ii de procedur
)1*4ispozi)iile legii de procedur se aplic tuturor proceselor care se *udec de ctre
instan)ele rom,ne& su( rezer%a unor dispozi)ii legale contrare.
)2*-n cazul raporturilor procesuale cu element de e+traneitate& determinarea legii de
procedur aplica(ile se face potri%it normelor cuprinse 'n cartea a N<<-a.
1.
5eritorialitatea legii de procedur sau aplica(ilitatea normelor de procedur ci%il pe 'ntreg teritoriul statului deri% logic din caracterul unitar al
statului rom,n& su%eranitatea puterii lui legiuitoare i egalitatea cet)enilor 'n fa)a legii& principii consacrate constitu)ional.
2.
.rincipiul /teritorialit)ii legii de procedur ci%il0 nu este incompati(il cu sta(ilirea unor reguli de procedur& 'n unele materii& specifice sau
tradi)ionale anumitor regiuni.
9(ser%a)ii
-n ipoteza sta(ilirii& 'n unele materii& a unor reguli de procedur specifice anumitor regiuni& nu ar fi %or(a de /'nclcarea0 principiului
teritorialit)ii normelor de procedur& ci& dimpotri%& tocmai de manifestarea in actu a acestuia.
$,t pri%ete procesul ci%il cu elemente de e+traneitate& a se %edea pre%ederile art. 10@2 i urm. $. pr. ci%. referitoare la legea aplica(il 'n
procesul ci%il interna)ional.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-2*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
8
-OOOO-
CARTEA I: i&po9i2ii "enerale
TITLUL I: Ac2iunea civil
Ar#( 23: No2iune
Ac)iunea ci%il este ansam(lul mi*loacelor procesuale pre%zute de lege pentru protec)ia
dreptului su(iecti% pretins de ctre una dintre pr)i sau a unei alte situa)ii *uridice& precum
i pentru asigurarea aprrii pr)ilor 'n proces.
1.
5e+tul legal ne ofer o defini)ie a ac)iunii ci%ile.
2.
;ste o defini)ie autonomizat& care implic& pe de o parte& distinc)ia 'ntre /ac)iunea ci%il0 i /elementele0 constituti%e ale /ansam(lului de
mi*loace procesuale0& iar pe de alta distinc)ia 'ntre /ac)iunea ci%il0 i /dreptul su(iecti% pretins0 sau o /alt situa)ie *uridic0 alegat.
3.
Ac)iunea este o no)iune relativ autonom!' ;a tre(uie delimitat at,t 'n raport cu dreptul su(iecti%& c,t i 'n raport cu cererea de chemare 'n
*udecat.
?.
Ac)iunea este ea 'nsi un drept subiectiv3 este un drept potestativ.
B.
Ac)iunea ci%il poate fi definit ca ansam(lu al mi*loacelor procesuale prin care poate fi solicitat i asigurat concursul unui organ *urisdic)ional 'n
%ederea recunoaterii sau realizrii unui drept ori interes 2 nesocotit& contestat sau 'nclcat 2& fie prin afirmarea dreptului su(iecti% pree+istent
sau constituirea unei situa)ii *uridice noi& fie prin plata unei despgu(iri sau i prin plata unei asemenea despgu(iri.((( ci#e&#e !ai depar#e
)1-;*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( +0: Cereri 8n =u&#i2ie
)1*9ricine are o preten)ie 'mpotri%a unei alte persoane ori urmrete solu)ionarea 'n
*usti)ie a unei situa)ii *uridice are dreptul s fac o cerere 'naintea instan)ei competente.
)2*$ererile 'n *usti)ie sunt principale& accesorii& adi)ionale i incidentale.
)+*$ererea principal este cererea introducti% de instan). ;a poate cuprinde at,t capete
de cerere principale& c,t i capete de cerere accesorii.
)4*$ererile accesorii sunt acele cereri a cror solu)ionare depinde de solu)ia dat unui
capt de cerere principal.
)0*$onstituie cerere adi)ional acea cerere prin care o parte modific preten)iile sale
anterioare.
)6*$ererile incidentale sunt cele formulate 'n cadrul unui proces aflat 'n curs de
desfurare.
1.
.osi(ilitatea persoanei de a-i asocia concursul *usti)iei pentru aprarea sau %alorificarea dreptului ori a interesului ei legitim se realizeaz prin
cerere adresat instan)ei& de regul& prin cererea de chemare 'n *udecat.
2.
/$ererea 'n *usti)ie0 este actul procedural prin care o persoan supune aprecierii i tranrii instan)ei o /preten)ie0. Fr formularea unei
/preten)ii0& ra)ional& nu poate e+ista /cerere 'n *usti)ie0.
3.
$ererea este un act unilateral de %oin) prin care autorul ei /'n%estete0 instan)a i& totodat& o /o(lig0 s se pronun)e cu pri%ire la /preten)ia0
formulat.
?.
3rosso modo& a(strac)ie fc,nd de unele categorii intermediare sau mi+te& se poate distinge 'ntre /cererea principal0 sau /introducti% de
instan)0& /cererea ini)ial0& /originar0 prin care se declaneaz procesul ci%il i se determin componenta o(iecti% i su(iecti% a acestuia& i
/cererea incidental0& adic orice alt cerere care se grefeaz pe cererea principal& fcut ulterior acesteia.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-3*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( +1: Aprri
Aprrile formulate 'n *usti)ie pot fi de fond sau procedurale.
1.
/Aprarea0& 'n sens larg& implic at,t fondul dreptului& c,t i forma prin care se 'ncearc %alorificarea lui3 tot 'ntr-un asemenea sens& /e+cep)ia0
desemneaz toate mi*loacele de /aprare0& inclusi% cele care %izeaz fondul litigiului.
2.
.rintr-o /aprare de fond0& p,r,tul a(ordeaz nu elementele formale ale *udec)ii ori cele cu pri%ire la e+ercitarea ac)iunii& ci 'nsui fondul
dreptului& tinz,nd s con%ing c cererea reclamantului nu este fondat 'n drept.
;l pune 'n discu)ie /e+isten)a sau 'ntinderea dreptului pretins0& 'ntruc,t1 dreptul in%ocat nu e+ist3 dei dreptul in%ocat e+ist& el nu are
'ntinderea atri(uit de reclamant3 dreptul su(iecti% nu mai e+ist& el sting,ndu-se printr-un mi*loc legal. Firete c& astfel& implicit& este adus
'n discu)ie i partea formal a *udec)ii& dar ceea ce prioritar i esen)ialmente urmrete p,r,tul printr-o aprare de fond este contestarea
dreptului reclamantului& a efectelor dreptului ori a preten)iilor formulate.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-:*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( +2: Condi2ii de e?erci#are a ac2iunii civile
)1*9rice cerere poate fi formulat i sus)inut numai dac autorul acesteia1
a*are capacitate procesual& 'n condi)iile legii3
b*are calitate procesual3
c*formuleaz o preten)ie3
d**ustific un interes.
)2*4ispozi)iile alin. 617 se aplic& 'n mod corespunztor& i 'n cazul aprrilor.
9
1.
;+ercitarea ac)iunii ci%ile 2 de regul& prin cererea de chemare 'n *udecat 2 produce& 'n principal& dou efecte1 unul de ordin /procedural0 2
'n%estirea legal a instan)ei cu solu)ionarea litigiului i& totodat& o(ligarea acesteia s-l solu)ioneze& su( sanc)iunea /denegrii de dreptate0
6art. B $. pr. ci%.73 cellalt& de ordin /su(stan)ial 2 iminen)a tranrii litigiului prin hotr,rea instan)ei& dac cererea& fondat fiind& este
suscepti(il de admitere. .rimul efect premerge celui de-al doilea i 'l condi)ioneaz decisi%. 4ar& pentru a se produce& tre(uie 'ntrunite c,te%a
condi)ii.
-n accep)iune general& prin /condi)ii de e+ercitare a ac)iunii ci%ile0 2 titlul marginal al articolului comentat 2& sunt desemnate acele condi)ii 'n
lipsa crora ac)iunea nu produce efectele urmrite.
2.
Aceste condi)ii sunt imperati%e i cumulati%e.
3.
;le sunt condi)ii deopotri% necesare i o(ligatorii nu numai pentru cererea de chemare 'n *udecat a /autorului0 acesteia& ci i pentru /aprri0&
de regul apar)in,nd p,r,tului.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-:*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( ++: In#ere&ul de a ac2iona
<nteresul tre(uie s fie determinat& legitim& personal& nscut i actual. $u toate acestea&
chiar dac interesul nu este nscut i actual& se poate formula o cerere cu scopul de a
pre%eni 'nclcarea unui drept su(iecti% amenin)at sau pentru a pre'nt,mpina producerea
unei pagu(e iminente i care nu s-ar putea repara.
1.
Spre deose(ire de reglementarea anterioar& actualul art. 33 $. pr. ci%.& corelat cu art. 32 alin. 617 lit. d7 $. pr. ci%.& cuprinde o dispozi)ie de
principiu cu pri%ire la /interes0& a%,nd ca titlu marginal /<nteresul de a ac)iona0& identific,nd i atri(utele acestuia.
2.
4ei interesul semnific un profit sau un a%anta* de ordin material sauKi moral& el nu tre(uie confundat cu pre*udiciul.
3.
<nteresul tre(uie *ustificat de partea care formuleaz cereri 'n procesul ci%il. $ealalt parte& instan)a din oficiu sau procurorul pot in%oca
e+cep)ia lipsei de interes3 o e+cep)ie care& a%,nd caracter dirimant& atunci c,nd ea este admis& duce la respingerea cererii. Aceeai %a fi 'ns
consecin)a& c,t pri%ete respecti%ul demers procesual& i atunci c,nd interesul nu 'ntrunete atri(utele necesare.
?.
4ei e+cep)ie de fond& peremptorie& dirimant i a(solut& respingerea ac)iunii pentru lipsa interesului nu 'mpiedic e+ercitarea din nou a
aceleiai ac)iuni& atunci c,nd interesul e+ist i el 'ntrunete e+igen)ele pre%zute de lege.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-3*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( +4: Reali9area drep#urilor a%ec#a#e de un #er!en
)1*$ererea pentru predarea unui (un la 'mplinirea termenului contractual poate fi fcut
chiar 'nainte de 'mplinirea acestui termen.
)2*Se poate& de asemenea& cere& 'nainte de termen& e+ecutarea la termen a o(liga)iei de
'ntre)inere sau a altei presta)ii periodice.
)+*.ot fi 'ncu%iin)ate& 'nainte de 'mplinirea termenului& i alte cereri pentru e+ecutarea la
termen a unor o(liga)ii& ori de c,te ori se %a constata c acestea pot pre'nt,mpina o
pagu( 'nsemnat pe care reclamantul ar 'ncerca-o dac ar atepta 'mplinirea termenului.
1.
<nteresul poate fi considerat /nscut i actual0 'n situa)iile pre%zute de art. 3? $. pr. ci%.& dei un pre*udiciu 'nc nu s-a produs efecti%1 cererea
pentru predarea unui (un la 'mplinirea termenului contractual& poate fi fcut chiar 'nainte de 'mplinirea acestui termen3 se poate cere& 'nainte
de termen& e+ecutarea la termen a unei o(liga)ii de 'ntre)inere sau a altei presta)iuni periodice3 se poate 'ncu%iin)a& 'nainte de 'mplinirea
termenului& cereri pentru e+ecutarea la termen a unor o(liga)ii ori de c,te ori consider c cererile sunt 'ndrept)ite pentru a pre'nt,mpina
reclamantului o pagu( 'nsemnat& pe care acesta ar 'ncerca-o dac ar atepta 'mplinirea termenului.
2.
<potezele artate %izeaz numai ac)iuni 'n realizarea dreptului.
3.
.rin formularea unei cereri 'n ipotezele artate i chiar prin admiterea ei& de(itorul nu decade din (eneficiul termenului.((( ci#e&#e !ai depar#e
)1-6*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( +0: Con&#a#area e?i&#en2ei &au ine?i&#en2ei unui drep#
$el care are interes poate s cear constatarea e+isten)ei sau ine+isten)ei unui drept.
$ererea nu poate fi primit dac partea poate cere realizarea dreptului pe orice alt cale
pre%zut de lege.
1.
-ciunea $n constatare 2 /ac)iunea 'n recunoatere0& /ac)iunea 'n confirmare0 2 are ca scop consacrarea *udectoreasc a /e+isten)ei0 dreptului
reclamantului 2 ac)iunea 'n constatare po#itiv! 2 sau a /ine+isten)ei0 dreptului p,r,tului 2 ac)iunea 'n constatare negativ!.
2.
=u poate fi %or(a de e+isten)a sau ine+isten)a unui drept 'n general& ci de a unuia determinat.
3.
Ac)iunea 'n constatare nu poate a%ea ca scop /constituirea0 unui drept.
?.
-ntruc,t hotr,rea instan)ei consfin)ete& dac este cazul& e+isten)a sau ine+isten)a dreptului& 'n ceea ce ea /constat0& aceasta nu are putere
e+ecutorie& nu este deci suscepti(il de e+ecutare silit& nu 'ns i 'n ceea ce ea ar dispune.
B.
.entru e+ercitarea ac)iunii 'n constatare c,te%a condi)ii cumulati%e sunt indenia(ile1 a7 partea s nu poat cere realizarea dreptului3 (7 partea
s *ustifice un interes3 c7 prin ac)iune s nu se urmreasc constatarea e+isten)ei sau ine+isten)ei unei /stri de fapt0.((( ci#e&#e !ai depar#e
)1-:*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( +6: Cali#a#ea proce&ual
10
$alitatea procesual rezult din identitatea dintre pr)i i su(iectele raportului *uridic
litigios& astfel cum acesta este dedus *udec)ii. ;+isten)a sau ine+isten)a drepturilor i a
o(liga)iilor afirmate constituie o chestiune de fond.
1.
.rintr-un nou te+t& introdus prin legea de punere 'n aplicare a codului& legiuitorul a )inut s ne /e+plice0 de unde /rezult0 calitatea procesual3
simplu1 din identitatea dintre pr)i i su(iectele raportului *uridic litigios& astfel cum acesta este dedus *udec)ii.
9(ser%a)ii
;ste locul s precizm c nu totdeauna calitatea procesual se suprapune su(iec)ilor raportului *uridic litigios3 adeseori& calitatea procesual&
chiar acti%& se 'ntemeiaz pe o dispozi)ie legal e+terioar raportului litigios.
5e+tul legal care urmeaz este suficient pentru a 'ntri afirma)ia.
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( +:: Le"i#i!area proce&ual a al#or per&oane
-n cazurile i condi)iile pre%zute e+clusi% prin lege& se pot introduce cereri sau se pot
formula aprri i de persoane& organiza)ii& institu)ii sau autorit)i& care& fr a *ustifica un
interes personal& ac)ioneaz pentru aprarea drepturilor ori intereselor legitime ale unor
persoane aflate 'n situa)ii speciale sau& dup caz& 'n scopul ocrotirii unui interes de grup ori
general.
1.
Atri(utul interesului de a fi /direct i personal0 nu mai are rele%an) 'n cazul ac)iunilor e+ercitate pe (aza unei legitimri procesuale /speciale0&
pre%zute ca atare prin lege. ;ste cazul cererilor sau aprrilor fcute de unele persoane 'n interesul altora& precum i al ac)iunilor unor
grupuri& precum sindicatele i asocia)iile& care ac)ioneaz 'ntr-un /interes colecti%0. 5otdeauna 'ns pe (aza unei legitim!ri legale e*prese i $n
condiiile acelei legitim!ri'
2.
5e+tul legal comentat este unul de /sintez0 a unor cazuri izolate& numeroase 'ns& *ustificate i 'ndea*uns de rele%ante& consacrate sau
recunoscute prin reglementri speciale.
3.
8neori& pe temeiul legii& ac)iunea ci%il este e+ercitat de ctre o autoritate& organiza)ie sau asocia)ie& fie fr a fi ne%oie de un mandat& fie su(
condi)ia e+isten)ei unui mandat din partea aceluia sau acelora 'n numele cruia sau crora se e+ercit. G4e e+emplu1 e+ercitarea ac)iunii de
ctre Pinisterul .u(lic& 'n condi)iile pre%zute de art. 92 alin. 617 $. pr. ci%.3 e+ercitarea ac)iunii 'n contencios administrati% de ctre A%ocatul
.oporului& 'n condi)iile pre%zute de art. 1 alin. 637 din >egea nr. BB?K200?3 potri%it art. 2@ din >egea nr. C2K2011& organiza)ia sindical /are
calitate procesual acti%0& put,nd formula ac)iuni 'n *usti)ie 'n numele mem(rilor ei& 'n (aza unei 'mputerniciri scrise din partea acestora3
ac)iunea nu %a putea fi introdus sau continuat de organiza)ia sindical dac cel 'n cauz se opune sau renun) la *udecat 'n mod e+pres.7(((
ci#e&#e !ai depar#e )1-0*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( +;: Tran&!i#erea cali#2ii proce&uale
$alitatea de parte se poate transmite legal sau con%en)ional& ca urmare a transmisiunii& 'n
condi)iile legii& a drepturilor ori situa)iilor *uridice deduse *udec)ii.
1.
.rin /transmisiune0 2 /transmitere0 2 urmeaz s 'n)elegem& 'n sens generic& orice opera)iune prin care drepturile iKsau o(liga)iile ori situa)iile
*uridice litigioase ale unei persoane sunt transferate alteia& care& astfel& se /su(stituie0 celei ce a transmis& inclusi% ca parte litigant& parte 'n
*udecat sau parte 'n proces& indiferent de calitatea 'n care st 'n *udecat 6reclamant& p,r,t& inter%enient %oluntar principal etc.7.
2.
/Su(stituirea0 'n /calitatea de parte0 'n proces tre(uie deose(it de /su(rogarea0 'n drepturile altuia.
3.
$el ce se /su(rog0 nu ac)ioneaz 'n a%anta*ul altuia 2 ca reprezentant al aceluia 2& ci 'n propriul su a%anta*& e+ercit,nd un drept care este
ataat calit)ii sale de creditor. 64e e+emplu& ac)iunea su(rogatorie a solvens-ului care& 'n locul de(itorului& pltind pe creditorul primiti%& se
su(stituie accipiens-ului& prin aa2numita su(roga)ie personal3 ac)iunea cesionarului care& prin cesiunea de crean)& se su(stituie
cedentului7.5otui& tre(uie s se disting 'ntre dou situa)ii1 a7 $reditorul reclamant ac)ioneaz motu proprio pentru %alorificarea unui drept
care& originar& a luat natere 'n persoana sa3 (7 $reditorul-reclamant& su(stituindu-se altuia& e+ercit drepturile i ac)iunile ce re%eneau celui
su(rogat. 4istinc)ia este esen)ial 2 (unoar& pentru delimitarea ac)iunii o(lice de ac)iunea paulian 2& antren,nd efecte su(stan)ial diferite.(((
ci#e&#e !ai depar#e )1-+*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( +3: .i#ua2ia proce&ual a 8n&#rin#orului $i a &ucce&orilor &i
)1*4ac 'n cursul procesului dreptul litigios este transmis prin acte 'ntre %is cu titlu
particular& *udecata %a continua 'ntre pr)ile ini)iale. 4ac 'ns transferul este fcut& 'n
condi)iile legii& prin acte cu titlu particular pentru cauz de moarte& *udecata %a continua cu
succesorul uni%ersal ori cu titlu uni%ersal al autorului& dup caz.
)2*-n toate cazurile& succesorul cu titlu particular este o(ligat s inter%in 'n cauz& dac
are cunotin) de e+isten)a procesului& sau poate s fie introdus 'n cauz& la cerere ori din
oficiu. -n acest caz& instan)a %a decide& dup 'mpre*urri i )in,nd seama de pozi)ia
celorlalte pr)i& dac 'nstrintorul sau succesorul uni%ersal ori cu titlu uni%ersal al acestuia
%a rm,ne sau& dup caz& %a fi scos din proces. 4ac 'nstrintorul sau& dup caz&
succesorul uni%ersal ori cu titlu uni%ersal al acestuia este scos din proces& *udecata %a
continua numai cu succesorul cu titlu particular care %a lua procedura 'n starea 'n care se
afl la momentul la care acesta a inter%enit sau a fost introdus 'n cauz.
)+*Motr,rea pronun)at contra 'nstrintorului sau succesorului uni%ersal ori cu titlu
uni%ersal al acestuia& dup caz& %a produce de drept efecte i contra succesorului cu titlu
particular i %a fi 'ntotdeauna opoza(il acestuia din urm& cu e+cep)ia cazurilor 'n care a
11
do(,ndit dreptul cu (un-credin) i nu mai poate fi e%ins& potri%it legii& de ctre
ade%ratul titular.
1.
Potenitorii 6erezii& precum i legatarii i donatarii uni%ersali& cu titlul uni%ersal sau cu titlul particular7& accept,nd /transmisiunea patrimoniului0
2 pri%it ca uni%ersalitate *uridic 2 do(,ndesc nu numai drepturile i o(liga)iile lui de cuius& dar& 'n principiu& i toate /accesoriile0 acestora 2
ac)iunile i mi*loacele de aprare care apar)ineau sau puteau s apar)in celui decedat& dac ar fi fost 'n %ia)& potri%it cu ceea ce ei au do(,ndit
de la autorul lor& dac& prin dispozi)ii speciale& nu se pre%ede altfel.
2.
5re(uie 'ns s se disting& su( un 'ntreit aspect1 a7 Potenitorul poate s ac)ioneze pentru sal%gardarea propriilor drepturi& care nu fac parte
din patrimoniul succesoral& sau pentru o()inerea sanc)ionrii unor drepturi cuprinse 'n motenire ori suscepti(ile de cuprindere 'n succesiune3 (7
Potenitorului i se transmit ac)iunile patrimoniale aflate 'n acti%ul succesoral sau cuprinse 'n acesta& dup data deschiderii succesiunii& nu 'ns&
'n principiu& i ac)iunile corespunztoare unor drepturi personale nepatrimoniale& apar)in,nd autorului3 c7 8nele dintre ac)iunile lui de cuius nu
pot fi /pornite0 de motenitorii si& dar pot fi /continuate de acetia0.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-:*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 40: .anc2iunea 8nclcrii condi2iilor de e?erci#are a ac2iunii civile
)1*$ererile fcute de o persoan care nu are capacitate procesual sunt nule sau& dup
caz& anula(ile. 4e asemenea& 'n cazul lipsei calit)ii procesuale sau a interesului& instan)a
%a respinge cererea ori aprarea formulat ca fiind fcut de o persoan sau 'mpotri%a unei
persoane fr calitate ori ca lipsit de interes& dup caz.
)2*-nclcarea dispozi)iilor prezentului titlu poate& de asemenea& atrage aplicarea i a altor
sanc)iuni pre%zute de lege& iar cel care a suferit un pre*udiciu are dreptul de a fi
despgu(it& potri%it dreptului comun.
1.
Sunt e%ocate sanc)iunile& de regul& procesuale care pot inter%eni atunci c,nd& 'n sens larg %or(ind& prin referire la /ac)iunea ci%il0& nu sunt
'ndeplinite condi)iile pentru e+ercitarea acesteia.
2.
>ipsa /capacit)ii procesuale0 2 'n)eleg,nd lipsa capacit)ii de folosin)& lipsa capacit)ii de e+erci)iu sau e+isten)a numai a unei capacit)i
restr,nse de e+erci)iu& insuficient 'n raport cu o(iectul demersului procesual i e%entualele lui rezultate&2 atrage& dup caz& nulitatea sau
anula(ilitatea cererii fcute 'n instan).
3.
-n principiu& mutatis mutandis& sunt urmate regulile pre%zute la art. 3? i urm. $. ci%.
>ipsa capacit)ii procesuale de /folosin)0 poate fi in%ocat /'n orice stare a procesului0& iar actele de procedur 'ndeplinite de cel care nu are
capacitate de folosin) sunt lo%ite de nulitate a(solut 2 art. BC alin. 637 $. pr. ci%. Sanc)iunea nulit)ii %izeaz deopotri% actele de procedur
fcute de reclamant i de p,r,t.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-;*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
TITLUL II: Par#icipan2ii la proce&ul civil
CAPIT'LUL I: 1udec#orul( Inco!pa#ibili#a#ea
Ar#( 41: Ca9uri de inco!pa#ibili#a#e ab&olu#
)1*Audectorul care a pronun)at o 'ncheiere interlocutorie sau o hotr,re prin care s-a
solu)ionat cauza nu poate *udeca aceeai pricin 'n apel& recurs& contesta)ie 'n anulare sau
re%izuire i nici dup trimiterea spre re*udecare.
)2*4e asemenea& nu poate lua parte la *udecat cel care a fost martor& e+pert& ar(itru&
procuror& a%ocat& asistent *udiciar& magistrat-asistent sau mediator 'n aceeai cauz.
1.
-n sens general sau a(solut& incompati(ilitatea *udectorului const 'n imposi(ilitatea acestuia de a mai 'ndeplini& concomitent& i alte func)ii
sau ser%icii.
-n sens restr,ns sau relati%& cu pri%ire la un proces determinat& incompati(ilitatea este situa)ia e+pres pre%zut de lege c,nd un *udector nu
poate lua parte la *udecarea acelui proces.
2.
<ncompati(ilitatea e%oc situa)ia 'n care unul sau mai mul)i *udectori ori al)i participan)i la *udecat& 'n raport cu antecedentele unei cau#e
determinate sau 'n raport cu una dintre p!rile din proces& nu pot ori nu este oportun s se implice 'n solu)ionarea acelei cau#e& pentru a disipa
orice 'ndoieli cu pri%ire la impar)ialitate i o(iecti%itate.
3.
.e primul plan 2 cel al antecedentelor unei cauze determinate 2 incompati(ilitatea& a%,nd premise endogene modului de organizare i
func)ionare a *usti)iei& semnific un gen specific i con%en)ional de /dez'n%estire0 ire%oca(il a instan)ei& postul,nd /imperati%ul0 unei
/impar)ialit)i o(iecti%e0 sau& mai potri%it spus& al unei /impar)ialit)i func)ionale0& structurante i inerente& pe temeiul unei prezum)ii iuris et de
iure de /pre*udecat03 *udectorul implicat 'n *udecarea unei cauze pendinte tran,nd anterior o chestiune litigioas sau fondul acelei cauze&
ine%ita(il& el nu mai poate *udeca sau re*udeca aceeai pricin 2 art. ?1 alin. 617 $. pr. ci%. 2 fie pentru c& iari con%en)ional %or(ind& ar urma&
prin confuziune inadmisi(il& s-i %erifice 'n control *udiciar& ordinar sau e+traordinar& propria hotr,re& fie pentru c& chiar i numai aparent& el
ar urma s 'ncline& din orgoliu profesional sau amor propriu& spre pstrarea sau reconsolidarea hotr,rii lui anterioare.((( ci#e&#e !ai depar#e
)1-21*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 42: Al#e ca9uri de inco!pa#ibili#a#e ab&olu#
)1*Audectorul este& de asemenea& incompati(il de a *udeca 'n urmtoarele situa)ii1
1(c,nd i-a e+primat anterior prerea cu pri%ire la solu)ie 'n cauza pe care a fost desemnat
s o *udece. .unerea 'n discu)ia pr)ilor& din oficiu& a unor chestiuni de fapt sau de drept&
potri%it art. 1? alin. 6?7 i 6B7& nu 'l face pe *udector incompati(il3
2(c,nd e+ist 'mpre*urri care fac *ustificat temerea c el& so)ul su& ascenden)ii ori
descenden)ii lor sau afinii lor& dup caz& au un interes 'n legtur cu pricina care se *udec3
12
+(c,nd este so)& rud sau afin p,n la gradul al patrulea inclusi% cu a%ocatul ori
reprezentantul unei pr)i sau dac este cstorit cu fratele ori cu sora so)ului uneia dintre
aceste persoane3
4(c,nd so)ul sau fostul su so) este rud ori afin p,n la gradul al patrulea inclusi% cu
%reuna dintre pr)i3
0(dac el& so)ul sau rudele lor p,n la gradul al patrulea inclusi% ori afinii lor& dup caz&
sunt pr)i 'ntr-un proces care se *udec la instan)a la care una dintre pr)i este *udector3
6(dac 'ntre el& so)ul su ori rudele lor p,n la gradul al patrulea inclusi% sau afinii lor&
dup caz& i una dintre pr)i a e+istat un proces penal cu cel mult B ani 'nainte de a fi
desemnat s *udece pricina. -n cazul pl,ngerilor penale formulate de pr)i 'n cursul
procesului& *udectorul de%ine incompati(il numai 'n situa)ia punerii 'n micare a ac)iunii
penale 'mpotri%a sa3
:(dac este tutore sau curator al uneia dintre pr)i3
;(dac el& so)ul su& ascenden)ii ori descenden)ii lor au primit daruri sau promisiuni de
daruri ori alte a%anta*e de la una dintre pr)i3
3(dac el& so)ul su ori una dintre rudele lor p,n la gradul al patrulea inclusi% sau afinii
lor& dup caz& se afl 'n rela)ii de dumnie cu una dintre pr)i& so)ul ori rudele acesteia
p,n la gradul al patrulea inclusi%3
10(dac& atunci c,nd este 'n%estit cu solu)ionarea unei ci de atac& so)ul sau o rud a sa
p,n la gradul al patrulea inclusi% a participat& ca *udector sau procuror& la *udecarea
aceleiai pricini 'naintea altei instan)e3
11(dac este so) sau rud p,n la gradul al patrulea inclusi% sau afin& dup caz& cu un alt
mem(ru al completului de *udecat3
12(dac so)ul& o rud ori un afin al su p,n la gradul al patrulea inclusi% a reprezentat sau
asistat partea 'n aceeai pricin 'naintea altei instan)e3
1+(atunci c,nd e+ist alte elemente care nasc 'n mod 'ntemeiat 'ndoieli cu pri%ire la
impar)ialitatea sa.
)2*4ispozi)iile alin. 617 pri%itoare la so) se aplic i 'n cazul concu(inilor.
1.
<potezele pre%zute de art. ?2 $. pr. ci%.& e%oc,nd /impar)ialitatea su(iecti%0& 'n raport cu partea sau cu pr)ile din proces ori 'n raport cu
propriile interese ale *udectorului& consacr& de regul& o incompati(ilitate /relati%0& aleatorie i& prin 'nsi natura ei& precum i prin cauzele
care o *ustific& ea poate face o(iectul unei cereri de recuzare& cerere su(sidiar lipsei unei declara)ii de a()inere din partea *udectorului 'n
cauz.
2.
5otui& unele dintre moti%ele de incompati(ilitate artate sunt imperati%e& a(solute& /neutre0& put,nd opera 'n orice cauz& iar dac partea nu le
in%oc& ele %or putea fi in%ocate din oficiu sau la cererea procurorului& c,nd acesta particip la dez(ateri.
3.
$azurile de incompati(ilitate sunt e+pres pre%zute de lege. -n acest sens sunt rele%ante pre%ederile art. ?1 i ?2 $. pr. ci%.& care 'niruiesc
aceste cazuri& dar i pre%ederile art. ?D alin. 627 $. pr. ci%.& potri%it crora /este inadmisi(il cererea 6de recuzare 2 n.n.7 'n care se in%oc alte
moti%e dec,t cele pre%zute de art. ?1 i ?2 $. pr. ci%.0((( ci#e&#e !ai depar#e )1-;*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 4+: Ab2inerea
)1*-nainte de primul termen de *udecat grefierul de edin) %a %erifica& pe (aza dosarului
cauzei& dac *udectorul acesteia se afl 'n %reunul dintre cazurile de incompati(ilitate
pre%zute la art. ?1 i& c,nd este cazul& %a 'ntocmi un referat corespunztor.
)2*Audectorul care tie c e+ist un moti% de incompati(ilitate 'n pri%in)a sa este o(ligat
s se a()in de la *udecarea pricinii.
)+*4eclara)ia de a()inere se face 'n scris de 'ndat ce *udectorul a cunoscut e+isten)a
cazului de incompati(ilitate sau %er(al 'n edin)& fiind consemnat 'n 'ncheiere.
1.
A()inerea este manifestarea de %oin) a *udectorului de a nu participa la solu)ionarea unui litigiu determinat& legal 'n%estit cu solu)ionarea lui.
2.
4in loialitate fa) de instan) i fa) de colegi& el nu se poate a()ine 'n orice 'mpre*urri sau pentru orice fel de moti%e. Aa cum precizeaz
articolul men)ionat& *udectorul este o(ligat s se a()in de la *udecarea pricinii& dac /tie c e+ist un moti% de incompati(ilitate 'n pri%in)a
sa0. Altfel spus& remediul lipsei de ini)iati% a *udectorului de a se a()ine rm,ne cererea de recuzare.
3.
A()inerea *udectorului poate 'ns inter%eni i atunci c,nd 'mpotri%a lui este formulat o cerere de recuzare.
?.
Astfel cum rezult din conte+tul actualelor reglementri& /solu)ionarea0 2 nu /formularea0 2 cererii de recuzare este /su(sidiar0 a()inerii
*udectorului1 /*udectorul care tie c e+ist un moti% de incompati(ilitate 'n pri%in)a sa este o(ligat s se a()in de la *udecarea pricinii0 Gart.
?3 alin. 627 $. pr. ci%.H3 /*udectorul 'mpotri%a cruia este formulat o cerere de recuzare poate declara c se a()ine0& iar /declara)ia de
a()inere se solu)ioneaz cu prioritate0Gart. ?@ alin. 617 i 627 $. pr. ci%.H3 numai 'n cazul 'n care *udectorul nu se a()ine sau declara)ia sa de
a()inere este respins& instan)a se %a pronun)a asupra cererii de recuzare Gart. ?@ alin. 6?7 $. pr. ci%.H.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-;*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 44: Recu9area
13
)1*Audectorul aflat 'ntr-o situa)ie de incompati(ilitate poate fi recuzat de oricare dintre
pr)i 'nainte de 'nceperea oricrei dez(ateri.
)2*$,nd moti%ele de incompati(ilitate s-au i%it ori au fost cunoscute de parte doar dup
'nceperea dez(aterilor& aceasta tre(uie s solicite recuzarea de 'ndat ce acestea 'i sunt
cunoscute.
1.
:ecuzarea este manifestarea de %oin) a uneia dintre pr)ile din proces de a 'nltura din completul de *udecat& 'n%estit legal cu solu)ionarea
pricinii sale& pe acela sau pe aceia dintre *udectorii pe care& 'n raport cu moti%ele pre%zute de lege& 'l consider sau 'i consider incompati(ili&
'n scopul asigurrii astfel a impar)ialit)ii instan)ei i a credi(ilit)ii 'n o(iecti%itatea acesteia.
2.
-n raport cu a()inerea& recuzarea este su(sidiar& fiind un remediu al faptului c *udectorul nu s-a a()inut sau cererea lui de a()inere a fost
respins.
3.
:ecuzarea pri%ete numai *udectorii dintr-o cauz determinat& care le-a fost repartizat pentru solu)ionare. 9 recuzare anticipat i general
nu este admisi(il.
?.
:ecuzarea este facultati%& rm,n,nd la aprecierea e+clusi% a pr)ii dac deschide sau nu aceast procedur& chiar atunci c,nd moti%ele de
incompati(ilitate 'i sunt e%idente.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-:*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 40: Invocarea inco!pa#ibili#2ii ab&olu#e
-n cazurile pre%zute la art. ?1& *udectorul nu poate participa la *udecat& chiar dac nu s-
a a()inut ori nu a fost recuzat. =eregularitatea poate fi in%ocat 'n orice stare a pricinii.
1.
5e+tul legal risipete p,n la capt orice 'ndoial asupra naturii i consecin)elor cazurilor de incompati(ilitate pre%zute de art. ?1 $. pr. ci%.1
este o incompati(ilitate a(solut.
2.
-n raport cu ceea ce pre%ede art. 1DC $. pr. ci%.& aceste situa)ii de incompati(ilitate tre(uiau 'nscrise printre cazurile de nulitate necondi)ionat
a actului de procedur 2 a hotr,rii *udectoreti 2& precum i printre moti%ele de recurs pre%zute de art. ?@@ $. pr. ci%.& mai ales c ar fi
%or(a nu de 'nclcarea unor /reguli de procedur0& ci a unor reguli de /organizare *udiciar0.
3.
4e asemenea& 'nclcarea regulilor imperati%e i de ordine pu(lic pre%zute de art. ?1 $. pr. ci%. tre(uie considerat un moti% de ordine
pu(lic& care poate fi in%ocat 'n recurs 'n condi)iile pre%zute de art. ?@9 alin. 637 $. pr. ci%.
9(ser%a)ii((( ci#e&#e !ai depar#e )1-+*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 46: 1udec#orii care po# %i recu9a2i
.ot fi recuza)i numai *udectorii care fac parte din completul de *udecat cruia pricina i-a
fost repartizat pentru solu)ionare.
1.
;ste inadmisi(il cererea de recuzare pri%itoare la al)i *udectori dec,t cei arta)i& precum i cea 'ndreptat 'mpotri%a aceluiai *udector&
pentru acelai moti% de incompati(ilitate.
2.
Scopul recuzrii nu poate fi atins dec,t 'n legtur cu un anumit caz de incompati(ilitate i referitor la un anumit *udector& care ar a%ea
puterea de a decide.
3.
$erin)a in%ocrii moti%elor de incompati(ilitate 'nainte de 'nceperea dez(aterilor& dac partea a cunoscut aceste moti%e& este un imperati% de
natur s pre%in nu numai e+ercitarea a(uzi% a dreptului pr)ii de a cere recuzarea& dar i %ala(ilitatea actelor de procedur fcute de
completul acelei instan)e.
?.
5otui& pentru garantarea dreptului pr)ii la *udecat din partea unei instan)e impar)iale i& 'n cele din urm& a dreptului acesteia la un proces
echita(il& legea permite in%ocarea moti%elor de incompati(ilitate i dup 'nceperea dez(aterilor& dar de 'ndat ce a cunoscut aceste moti%e.(((
ci#e&#e !ai depar#e )1-0*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 4:: Cererea de recu9are( Condi2ii
)1*$ererea de recuzare se poate face %er(al 'n edin) sau 'n scris pentru fiecare *udector
'n parte& art,ndu-se cazul de incompati(ilitate i pro(ele de care partea 'n)elege s se
foloseasc.
)2*;ste inadmisi(il cererea 'n care se in%oc alte moti%e dec,t cele pre%zute la art. ?1 i
?2.
)+*Sunt& de asemenea& inadmisi(ile cererea de recuzare pri%itoare la al)i *udectori dec,t
cei pre%zu)i la art. ?C& precum i cererea 'ndreptat 'mpotri%a aceluiai *udector pentru
acelai moti% de incompati(ilitate.
)4*=erespectarea condi)iilor prezentului articol atrage inadmisi(ilitatea cererii de recuzare.
-n acest caz& inadmisi(ilitatea se constat chiar de completul 'n fa)a cruia s-a formulat
cererea de recuzare& cu participarea *udectorului recuzat.
1.
:ecuzarea poate fi fcut numai indi%idual& art,ndu-se pentru acel *udector cazul de incompati(ilitate i pro(ele care atest respecti%ul caz.
2.
Fiind un act de dispozi)ie i de o gra%itate deose(it& cererea tre(uie fcut personal de ctre o persoan care are capacitatea de a dispune& iar
atunci c,nd se face prin mandatar& acesta tre(uie s ai( procur special.
3.
$ererea ar tre(ui fcut chiar 'naintea unei e+cep)ii de necompeten)& fiind o procedur premergtoare oricrui act de instruc)ie *udiciar.
:ezol%area 'ns& mai 'nainte& a unei e+cep)ii de necompeten)& prin respingerea ei& nu 'nltur recuzarea& cci solu)ionarea e+cep)iei nu
14
semnific o dez(atere 'n fond.
?.
:idicarea unei e+cep)ii a crei rezol%are implic acceptarea completului de *udecat face tardi% recuzarea.
B.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-11*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 4;: Ab2inerea =udec#orului recu9a#
)1*Audectorul 'mpotri%a cruia este formulat o cerere de recuzare poate declara c se
a()ine.
)2*4eclara)ia de a()inere se solu)ioneaz cu prioritate.
)+*-n caz de admitere a declara)iei de a()inere& cererea de recuzare& indiferent de moti%ul
acesteia& %a fi respins& prin aceeai 'ncheiere& ca rmas fr o(iect.
)4*-n cazul 'n care declara)ia de a()inere se respinge& prin aceeai 'ncheiere instan)a se %a
pronun)a i asupra cererii de recuzare.
1.
9(liga)ia *udectorului de a se a()ine este una /*uridic0 i /profesional0& care& 'n cazul ne'ndeplinirii ei& poate atrage rspunderea lui
disciplinar. ;a este 'ns i o o(liga)ie moral de loialitate fa) de instan) i de loialitate fa) de pr)i.
2.
.rioritatea rezol%rii /declara)iei de a()inere0 'n raport cu o /cerere de recuzare0 deri% din /o(liga)ia de recunotin)0 fa) de corectitudinea
*udectorului suscepti(il de recuzare& precum i din o(liga)ia de respect al demnit)ii lui.
3.
-ntruc,t scopul a()inerii i cel al recuzrii este acelai& const,nd 'n asigurarea impar)ialit)ii o(iecti%e i su(iecti%e a instan)ei 'n%estit cu
solu)ionarea cauzei& odat /admis0 declara)ia de a()inere& solu)ionarea i a cererii de recuzare 2 fie prin admitere& fie prin respingere 2 ar fi&
dup caz& lipsit de sens sau inconcilia(il contradictorie cu solu)ia dat de*a 'n fa%oarea pr)ii.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-0*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 43: .#area cau9ei p>n la &olu2ionarea cererii
)1*.,n la solu)ionarea declara)iei de a()inere nu se %a face niciun act de procedur 'n
cauz.
)2*Formularea unei cereri de recuzare nu determin suspendarea *udec)ii. $u toate
acestea& pronun)area solu)iei 'n cauz nu poate a%ea loc dec,t dup solu)ionarea cererii de
recuzare.
1.
.entru a se pre%eni nulitatea unor acte de procedur& p,n la solu)ionarea declara)iei de a()inere& nu se mai face niciun act de procedur 'n
acea cauz& 'n afara actelor referitoare la a()inere.
2.
4e asemenea& pentru a pre%eni punerea 'n e+erci)iu a cererii de recuzare numai 'n scop dilatoriu 2 astfel cum& 'n practic& s-a 'nt,mplat prea
adesea& din pcate fr sanc)ionarea se%er a celor 'n cauz pentru e+ercitarea a(uzi% a dreptului de a recuza 2& te+tul legal actual precizeaz
in terminis c o cerere de recuzare /nu determin suspendarea *udec)ii0& afar de cazul 'n care instan)a s-ar afla 'n etapa pronun)rii solu)iei 'n
acea cauz.
9(ser%a)ii
-n in)elesul acestei interdic)ii& la drept %or(ind& nu ar fi %or(a de /suspendarea de drept a *udec)ii0& ipotez de altfel nepre%zut de art. ?12
alin. 617 $. pr. ci%.& completul de *udecat 'n%estit cu solu)ionarea incidentului asigur,nd continuarea *udec)ii mcar pentru rezol%area cererii
de a()inere sau de recuzare.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-2*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 00: Co!punerea co!ple#ului de =udeca#
)1*A()inerea sau recuzarea se solu)ioneaz de un alt complet al instan)ei respecti%e& 'n
compunerea cruia nu poate intra *udectorul recuzat sau care a declarat c se a()ine.
4ispozi)iile art. ?D alin. 6?7 rm,n aplica(ile.
)2*$,nd& din pricina a()inerii sau recuzrii& nu se poate alctui completul de *udecat&
cererea se *udec de instan)a ierarhic superioar.
1.
>egea e+celeaz prin rigoare& solicit,nd ca& de regul& 'n afar de situa)iile pre%zute de art. ?D alin. 6?7 $. pr. ci%.& cererea de a()inere sau de
recuzare s fie solu)ionat de /un alt complet al instan)ei respecti%e0& din care nu poate face parte *udectorul recuzat sau care a declarat c se
a()ine.
2.
Aplicarea pre%ederilor de e+cep)ie de la art. ?D alin. 6?7 $. pr. ci%. presupune 'ns e+aminarea sumar preala(il a moti%elor de
incompati(ilitate in%ocate& pentru a se putea aprecia asupra posi(ilit)ii participrii *udectorului 'n cauz la solu)ionarea prin respingere a
cererii& ca inadmisi(il.
3.
9 pruden) ma+im solicit aceast preala(il e+aminare 'n cazul in%ocrii& 'n condi)iile pre%zute de art. ?2 alin. 617 pct. 13 $. pr. ci%.& a unor
/alte elemente0 de posi(il par)ialitate& precum i atunci c,nd partea ar in%oca pre%ederile art. C parag. 1 din $on%en)ia european a drepturilor
omului.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-0*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 01: Procedura de &olu2ionare a ab2inerii &au a recu9rii
)1*<nstan)a hotrte de 'ndat& 'n camera de consiliu& fr prezen)a pr)ilor i ascult,ndu-
l pe *udectorul recuzat sau care a declarat c se a()ine& numai dac apreciaz c este
necesar. -n aceleai condi)ii& instan)a %a putea asculta i pr)ile.
)2*-n cazul 'n care la acelai termen s-au formulat cereri de recuzare i de a()inere pentru
moti%e diferite& acestea %or fi *udecate 'mpreun.
)+*=u se admite interogatoriul ca mi*loc de do%ad a moti%elor de recuzare.
15
)4*-n cazul admiterii a()inerii sau recuzrii 'ntemeiate pe dispozi)iile art. ?2 alin. 617 pct.
11& instan)a %a sta(ili care dintre *udectori nu %a lua parte la *udecarea pricinii.
)0*A()inerea sau recuzarea se solu)ioneaz printr-o 'ncheiere care se pronun) 'n edin)
pu(lic.
)6*4ac a()inerea sau& dup caz& recuzarea a fost admis& *udectorul se %a retrage de la
*udecarea pricinii. -n acest caz& 'ncheierea %a arta 'n ce msur actele 'ndeplinite de
*udector urmeaz s fie pstrate.
1.
5e+tul articolului comentat aduce 'n aten)ie unele dintre elementele specifice acestei proceduri.
2.
<nstan)a hotrte& de 'ndat& 'n camera de consiliu& /fr prezen)a pr)ilor0 i a *udectorului recuzat. ;ste 'ns ade%rat c instan)a %a putea
asculta *udectorul i pr)ile& dac / apreciaz c este necesar0& fr a se admite 'ns interogatoriul ca mi*loc de do%ad a moti%elor de
recuzare.
3.
>ogic i necesar& 'n cazul e+isten)ei mai multor cereri de recuzare iKsau a unor declara)ii de a()inere pentru moti%e diferite& la acelai termen
de *udecat& pentru o apreciere *udicioas de ansam(lu asupra impar)ialit)ii i pentru pre%enirea unor solu)ii contradictorii& acestea se
solu)ioneaz 'mpreun.
?.
-n cazul pre%zut de art. ?2 alin. 617 pct. 11 $. pr. ci%.& admi),nd a()inerea sau recuzarea& instan)a %a hotr' care dintre *udectori nu %or lua
parte la *udecarea pricinii& precum i care dintre actele 'ndeplinite de *udectorul incompati(il %or fi pstrate.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-4*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 02: Procedura de &olu2ionare de c#re in&#an2a &uperioar
)1*<nstan)a superioar 'n%estit cu *udecarea a()inerii sau recuzrii 'n situa)ia pre%zut la
art. B0 alin. 627 %a dispune& 'n caz de admitere a cererii& trimiterea pricinii la o alt instan)
de acelai grad din circumscrip)ia sa.
)2*4ac cererea este respins& pricina se 'napoiaz instan)ei inferioare.
1.
<nstan)a superioar aceleia 'n fa)a creia s-a i%it incidentul a()inerii *udectorului sau cel al recuzrii acestuia %a fi 'n%estit cu solu)ionarea
acestui incident numai dac& tocmai din pricina a()inerii sau a recuzrii& nu se poate alctui completul de *udecat la acea instan)& pentru a
rezol%a declara)ia de a()inere sau cererea de recuzare.
2.
.,n la solu)ionarea declara)iei de a()inere sau a cererii de recuzare de ctre aceast instan)& *udecarea cauzei se suspend.
3.
-n caz de admitere a cererii& (ine'n)eles& cauza se trimite la o alt instan) de acelai grad.
?.
.entru a se respecta principiul teritorialit)ii circumscrip)iilor de *urisdic)ie i& consecin) logic& al o(ligati%it)ii hotr,rilor instan)ei superioare&
cauza se trimite la o instan) de acelai grad din circumscrip)ia instan)ei superioare care a decis admiterea cererii.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-
0*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 0+: Ci de a#ac
)1*-ncheierea prin care s-a respins recuzarea poate fi atacat numai de pr)i& odat cu
hotr,rea prin care s-a solu)ionat cauza. $,nd aceast din urm hotr,re este definiti%&
'ncheierea %a putea fi atacat cu recurs& la instan)a ierarhic superioar& 'n termen de B zile
de la comunicarea acestei hotr,ri.
)2*-ncheierea prin care s-a 'ncu%iin)at sau s-a respins a()inerea& cea prin care s-a
'ncu%iin)at recuzarea& precum i 'ncheierea prin care s-a respins recuzarea 'n cazul
pre%zut la art. ?@ alin. 637 nu sunt supuse niciunei ci de atac.
)+*-n cazul pre%zut la alin. 617& dac instan)a de apel constat c recuzarea a fost 'n mod
greit respins& reface toate actele de procedur i& dac apreciaz c este necesar&
do%ezile administrate la prima instan). $,nd instan)a de recurs constat c recuzarea a
fost greit respins& ea %a casa hotr,rea& dispun,nd trimiterea cauzei spre re*udecare la
instan)a de apel sau& atunci c,nd calea de atac a apelului este suprimat& la prima instan).
1.
-ncheierea prin care s-a respins recuzarea poate fi atacat numai de pr)i& odat cu hotr,rea prin care s-a solu)ionat cauza.
2.
.entru ipoteza c,nd hotr,rea prin care s-a solu)ionat cauza este definiti%& asigur,nd dreptul pr)ii la un recurs efecti%& 'n scopul rezol%rii
cauzei de o instan) impar)ial& 'ncheierea prin care s-a respins cererea de recuzare& totui& %a putea fi atacat cu recurs& la instan)a ierarhic
superioar& 'n termen de B zile de la comunicarea hotr,rii.
3.
-ncheierea prin care s-a 'ncu%iin)at ori s-a respins a()inerea& nu este supus niciunei ci de atac. -ntr-ade%r& 'n aceast ipotez nimic nu
*ustific e+ercitarea cii de atac 'mpotri%a 'ncheierii1 *udectorul nu este /parte0 'n procedura a()inerii& iar pr)ile nu pot *ustifica un inters.
?.
-ncheierea prin care s-a 'ncu%iin)at recuzarea& precum i 'ncheierea prin care s-a respins recuzarea 'n cazul pre%zut de art. ?@ alin. 637 $. pr.
ci%.& nu sunt supuse 2 nici ele 2 niciunei ci de atac. -n cazul 'ncu%iin)rii cererii de recuzare& mutatis mutandis& din moti%ele de*a artate la
ipoteza precedent& pr)ile nu pot ataca 'ncheierea de admitere& ele neput,nd *ustifica un interes pentru e+ercitarea cii de atac.((( ci#e&#e !ai
depar#e )1-6*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 04: Inco!pa#ibili#a#ea al#or par#icipan2i
4ispozi)iile prezentului capitol se aplic 'n mod corespunztor i procurorilor& magistra)ilor-
asisten)i& asisten)ilor *udiciari i grefierilor.
16
1.
;+tindererea regulilor cu pri%ire la /incompati(ilit)i0 i la al)i participan)i la solu)ionarea cauzei& 'n unele ipoteze& este *ustificat& 'n altele este&
poate& e+cesi%. .ruden)a 'ns primeaz i de aceast dat.
2.
.rocurorul& pun,nd concluzii& anterior& 'n aceeai cauz& cum impropriu se spune& ca /parte alturat0 sau e+ercit,nd el 'nsui ac)iunea ci%il&
cum& iari& impropriu se spune& ca /parte principal0& i-a o(iecti%at opinia 'n cauz i tre(uie s fie incompati(il& dei nu opinia sa este
decisi% 'n modul de solu)ionare a litigiului. .entru celelalte moti%e de incompati(ilitate& pre%zute de art. ?2 $. pr. ci%.& aprecierea nu poate fi
dec,t concret& 'n circumstan)ele respecti%ei cauze.
3.
4in moment ce& potri%it art. BB din >egea nr. 30?K200?& asisten)ii-*udiciari fac parte din completul de *udecat& particip la deli(erare&
semneaz hotr,rea i 'i pot moti%a opinia separat& chiar dac ei au numai /%ot consultati%0& considerm *ustificat alturarea lor
*udectorilor& su( aspectul incompati(ilit)ii.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-6*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
CAPIT'LUL II: Pr2ile
Ar#( 00: Enu!erare
Sunt pr)i reclamantul i p,r,tul& precum i& 'n condi)iile legii& ter)ele persoane care
inter%in %oluntar sau for)at 'n proces.
1.
Articolul 'n aten)ie& proced,nd la /enumerarea0 pr)ilor& arat c sunt /pr)i0 'n *udecat /reclamantul0 i /p,r,tul0 i& 'n condi)iile legii& /ter)ele
persoane0 care inter%in %oluntar sau for)at 'n proces. $oncis i deplin lmuritor.
2.
Audecata contencioas 2 spre deose(ire de cea necontencioas sau gra)ioas 2 are& 'n mod necesar& cel pu)in dou pr)i1 o /parte reclamant0
i o /parte p,r,t0. Acetia sunt su(iec)ii principali 'n *udecat3 fa) de ter)i 2 fa) de to)i ceilal)i& strini de *udecat 2 hotr,rea instan)ei este
un res inter alios acta'
3.
-n procedura contencioas& /pr)ile0 2 reclamantul i p,r,tul 2 reprezint componenta su(iecti% a ac)iunii ci%ile. :ezult deci a fi un truism
afirma)ia c un contencios presupune un conflict de interese& e+isten)a a doi ad%ersari ale cror preten)ii sunt concurente.
?.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-6*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
.EC@IUNEA 1: Aolo&in2a $i e?erci2iul drep#urilor procedurale
Ar#( 06: Capaci#a#ea proce&ual de %olo&in2
)1*.oate fi parte 'n *udecat orice persoan care are folosin)a drepturilor ci%ile.
)2*$u toate acestea& pot sta 'n *udecat asocia)iile& societ)ile sau alte entit)i fr
personalitate *uridic& dac sunt constituite potri%it legii.
)+*>ipsa capacit)ii procesuale de folosin) poate fi in%ocat 'n orice stare a procesului.
Actele de procedur 'ndeplinite de cel care nu are capacitate de folosin) sunt lo%ite de
nulitate a(solut.
1.
$apacitatea /procesual0 de /folosin)0 este aptitudinea general i a(stract a persoanelor fizice de a a%ea& 'n principiu& orice drepturi i
o(liga)ii de natur /procesual0 2 fiind& din acest moti%& mai restr,ns dec,t cea ci%il 2& iar c,t pri%ete persoanele *uridice& acele drepturi i
o(liga)ii care& prin natura lor ori potri%it legii& nu sunt e+clusi%e persoanei fizice i sunt necesare 'n %ederea realizrii scopului precizat& 'n
condi)iile legii& prin actul de 'nfiin)are& autorizare sau constituire.
2.
Altfel spus i& poate& mai e+act& capacitatea procesual de folosin) este aptitudinea de a fi parte 'n *udecat& ca reclamant 6ceea ce& o(inuit i
impropriu& se numete /capacitate procesual acti%07 sau ca p,r,t 6ceea ce& o(inuit i iari impropriu& se numete /capacitate procesual
pasi%07.
3.
Astfel cum men)ioneaz art. BC alin. 617 $. pr. ci%.& poate fi parte 'n *udecat persoana care are /folosin)a drepturilor ci%ile0. Atunci c,nd
capacitatea ci%il este 'ngrdit& e%ident c aceasta %a afecta i capacitatea procesual de folosin) 6de e+emplu& degradarea ci%ic implic i
unele incapacit)i procesuale7. 5otdeauna 'ns incapacitatea este special! i parial!& ea oper,nd 'n cazurile& 'n limitele i 'n condi)iile special
pre%zute de lege& fie su( titlul unei sanc)iuni& fie 'n scopul ocrotirii persoanei& a ter)ilor sau pentru aprarea ordinii de drept.((( ci#e&#e !ai
depar#e )1-0*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 0:: Capaci#a#ea proce&ual de e?erci2iu
)1*$el care are calitatea de parte 'i poate e+ercita drepturile procedurale 'n nume propriu
sau prin reprezentant& cu e+cep)ia cazurilor 'n care legea pre%ede altfel.
)2*.artea care nu are e+erci)iul drepturilor procedurale nu poate sta 'n *udecat dec,t dac
este reprezentat& asistat ori autorizat 'n condi)iile pre%zute de legile sau& dup caz& de
statutele care 'i reglementeaz capacitatea ori modul de organizare.
)+*>ipsa capacit)ii de e+erci)iu a drepturilor procedurale poate fi in%ocat 'n orice stare a
procesului.
)4*Actele de procedur 'ndeplinite de cel care nu are e+erci)iul drepturilor procedurale sunt
anula(ile. :eprezentantul sau ocrotitorul legal al acestuia %a putea 'ns confirma toate sau
numai o parte din aceste acte.
)0*$,nd instan)a constat c actul de procedur a fost 'ndeplinit de o parte lipsit de
capacitate de e+erci)iu %a acorda un termen pentru confirmarea lui. 4ac actul nu este
confirmat& se %a dispune anularea lui.
)6*4ispozi)iile alin. 6B7 se aplic 'n mod corespunztor i persoanelor cu capacitate de
e+erci)iu restr,ns.
17
1.
$apacitatea procesual de e+erci)iu& capacitatea de a sta 'n *udecat& este aptitudinea persoanei care are calitatea de parte de a e+ercita ea
'nsi drepturile procedurale i de a 'ndeplini o(liga)iile procedurale ce-i re%in& fr a a%ea ne%oie de reprezentare sau de asistare.
2.
;a se determin 'n func)ie de 'ntinderea capacit)ii ci%ile de e+erci)iu1 minorul& p,n la 'mplinirea %,rstei de 1? ani& precum i interzisul
*udectoresc sunt lipsi)i de capacitatea de e+erci)iu3 minorul 'ntre 1? i 1@ ani are o capacitate de e+erci)iu restr,ns3 cel care a 'mplinit 1@ ani
sau& atunci c,nd legea pre%ede& chiar mai 'nainte& are capacitatea de e+erci)iu deplin.
3.
.entru minorul p,n la 1? ani i interzisul *udectoresc este organizat /reprezentarea *udiciar legal0.
?.
.entru minorul 'ntre 1? i 1@ ani este organizat /autorizarea0 i /asistarea0& aceasta din urm 'ntregind-o i consolid,nd-o pe cea dint,i.(((
ci#e&#e !ai depar#e )1-11*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 0;: Cura#ela &pecial
)1*-n caz de urgen)& dac persoana fizic lipsit de capacitatea de e+erci)iu a drepturilor
ci%ile nu are reprezentant legal& instan)a& la cererea pr)ii interesate& %a numi un curator
special& care s o reprezinte p,n la numirea reprezentantului legal& potri%it legii. 4e
asemenea& instan)a %a numi un curator special 'n caz de conflict de interese 'ntre
reprezentantul legal i cel reprezentat sau c,nd o persoan *uridic ori o entitate dintre
cele pre%zute la art. BC alin. 627& chemat s stea 'n *udecat& nu are reprezentant.
)2*4ispozi)iile alin. 617 se aplic 'n mod corespunztor i persoanelor cu capacitate de
e+erci)iu restr,ns.
)+*=umirea acestor curatori se %a face de instan)a care *udec procesul& dintre a%oca)ii
anume desemna)i 'n acest scop de (arou pentru fiecare instan) *udectoreasc. $uratorul
special are toate drepturile i o(liga)iile pre%zute de lege pentru reprezentantul legal.
)4*:emunerarea pro%izorie a curatorului astfel numit se fi+eaz de instan)& prin 'ncheiere&
sta(ilindu-se totodat i modalitatea de plat. >a cererea curatorului& odat cu 'ncetarea
calit)ii sale& )in,ndu-se seama de acti%itatea desfurat& remunera)ia %a putea fi
ma*orat.
1.
$uratela special este un mi*loc intermediar i pasager de protec)ie a pr)ii din procesul ci%il.
2.
$uratela 'n materie procesual-ci%il prezint unele particularit)i 'n raport cu institu)ia curatelei 'n general.
3.
Austificarea institu)iei curatelei speciale se 'ntemeiaz nu numai pe lipsa capacit)ii de e+erci)iu sau e+isten)a unei capacit)i restr,nse de
e+erci)iu 2 'n condi)iile 'n care persoana nu are un reprezentant legal 2& dar& uneori& i pe e+isten)a unui conflict de interese 'ntre reprezentant
i reprezentat.
?.
.oate fi numit un curator special i pentru o persoan *uridic ori pentru structuri asociati%e fr personalitate *uridic aflate 'n proces.
B.
$ompeten)a numirii curatorului special apar)ine instan)ei care *udec procesul& uneori ea ac)ion,nd astfel i ca instan) de tutel.((( ci#e&#e
!ai depar#e )1-;*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
.EC@IUNEA 2: Per&oanele care &un# 8!preun recla!an#e &au p>r>#e
Ar#( 03: Condi2ii de e?i&#en2
Pai multe persoane pot fi 'mpreun reclamante sau p,r,te dac o(iectul procesului este un
drept ori o o(liga)ie comun& dac drepturile sau o(liga)iile lor au aceeai ca uz ori dac
'ntre ele e+ist o str,ns legtur.
1.
8neori& dei /calitati%0 e+ist dou 2 i numai dou 2 /pr)i0 'n procesul ci%il& totui& /numeric0& sunt mai mul)i reclaman)i i p,r,)i. Aceast
situa)ie procesual poate de%eni o situa)ie de /litisconsor)iu0& de coparticipare sau de to%rie procesual& o situa)ie 'n care /e+ist mai mul)i
actori 2 acti%i sau pasi%i 2 'n acelai rol de Eparte principalF.
2.
>itisconsor)iul este o /comunitate procesual0& dar nu 2 'n mod necesar 2 i o comunitate de drept su(stan)ial3 cei afla)i 'n litisconsor)iu fac o
cauz comun& dar nu tre(uie 'n mod necesar s ac)ioneze concertat.
3.
>itisconsor)iul este o alian) procesual 'n scopul realizrii economicit)ii procesuale i (unei administrri a *usti)iei& precum i pentru a se e%ita
hotr,ri contradictorii& care ar (ul%ersa autoritatea lor i posi(ilit)ile punerii lor 'n e+ecutare3 fiecare participant 'i pstreaz independen)a
compati(il cu natura i scopurile alian)ei procesuale din care face parte.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-16*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 60: Re"i!ul =uridic al copar#iciprii proce&uale
)1*Actele de procedur& aprrile i concluziile unuia dintre reclaman)i sau p,r,)i nu le pot
profita celorlal)i i nici nu 'i pot pre*udicia.
)2*$u toate acestea& dac prin natura raportului *uridic sau 'n temeiul unei dispozi)ii a legii&
efectele hotr,rii se 'ntind asupra tuturor reclaman)ilor ori p,r,)ilor& actele de procedur
'ndeplinite numai de unii dintre ei sau termenele 'ncu%iin)ate numai unora dintre ei pentru
'ndeplinirea actelor de procedur profit i celorlal)i. $,nd actele de procedur ale unora
sunt potri%nice celor fcute de ceilal)i& se %a )ine seama de actele cele mai fa%ora(ile.
18
)+*:eclaman)ii sau p,r,)ii care nu s-au 'nf)iat ori nu au 'ndeplinit un act de procedur 'n
termen %or continua totui s fie cita)i& dac& potri%it legii& nu au termenul 'n cunotin).
4ispozi)iile art. 202 sunt aplica(ile.
1.
4in cuprinsul reglementrii rezult /principiul di%izi(ilit)ii *udec)ii0 'n pri%in)a fiecreia dintre persoanele care se afl 'n litisconsor)iu. Aadar&
'n regul general 2 cu c,te%a rezer%e& totui&2 fiecare parte este li(er s-i conduc procesul aa cum 'n)elege& neput,nd fi lezat& nici s
(eneficieze de ini)iati%a procedural a celorlal)i3 pe scurt& /fiecare pentru el0. 6Aceasta& 'n cazul litisconsor)iului simplu& esen)ialmente facultati%&
cci& 'n cazul celui necesar& regula este dependen)a procesual a coparticipan)ilor7.
2.
:ezult de aici dou principii su(sec%ente1 a7 /.rincipiul relati%it)ii cererii04 orice cerere 'n *usti)ie fcut de ctre una dintre pr)i nu profit
dec,t acesteia i nici nu pro%oac urmri defa%ora(ile dec,t pentru ea3 altfel spus& cererea nu produce efecte dec,t contra aceluia care a fost
%izat prin ea3 (7 /.rincipiul relati%it)ii actelor de procedur0& 'n sensul c acestea /nu pot folosi& nici pgu(i celorlal)i0. /Actul de procedur0
tre(uie 'ns 'n)eles 'ntr-o accep)iune mai larg 6e+cep)ii& aprri& concluzii& achiesare& desistare etc.7. Acest principiu nu face dec,t s
transpun 'n materie *udiciar regula relati%it)ii con%en)iilor.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-4*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
.EC@IUNEA +: Al#e per&oane care po# lua par#e la =udeca#
.U<.EC@IUNEA 1: B 1( In#erven2ia volun#ar
Ar#( 61: Aor!e
)1*9ricine are interes poate inter%eni 'ntr-un proces care se *udec 'ntre pr)ile originare.
)2*<nter%en)ia este principal& c,nd inter%enientul pretinde pentru sine& 'n tot sau 'n parte&
dreptul dedus *udec)ii sau un drept str,ns legat de acesta.
)+*<nter%en)ia este accesorie& c,nd spri*in numai aprarea uneia dintre pr)i.
1.
8nul dintre principiile care gu%erneaz dreptul ci%il i dreptul procesual ci%il este cel al /relati%it)ii0& 'nsemn,nd 2 lapidar e+prim,ndu-ne 2 c
situa)iile *uridice create de anumite su(iecte de drept nu-i pot produce efectele sau nu se pot rsfr,nge dec,t asupra acelor su(iecte. ;ste o
a+iom a logicii *uridice care admite pu)ine e+cep)ii i totdeauna ele tre(uie s fie temeinic moti%ate& precumpnind folosul pentru cel de-al
treilea& pentru /ter)0. 8na dintre aceste e+cep)ii este i /inter%en)ia %oluntar0 'n procesul ci%il& adic intruziunea ter)ului 'n litigiul altora& fr
%reo solicitare 'n acest sens din partea acelora.
2.
-n sensul pre%ederilor articolului comentat1 a7 $ererea de inter%en)ie& indiferent de autorul ei& este o /cerere 'n *usti)ie0& aa 'nc,t i ea este
supus condi)iilor comune de admisi(ilitate& numai c& 'n raport cu forma inter%en)iei i cu o(iectul ei& aceste condi)ii sunt nuan)ate3 (7 $ererea
de inter%en)ie este o /cerere incidental0& care& pentru a se grefa pe cererea principal& tre(uie s ai( o /legtur suficient0 cu aceasta3 c7
<nter%en)ia ter)ului 'n procesul ci%il este& prin defini)ie sau de ordinul e%iden)ei& /%oluntar0& acesta implic,ndu-se din proprie ini)iati%3 d7
<nter%en)ia ter)ului este facultati%& cci& e%alu,ndu-i propriile interese i oportunitatea de a le /oficializa0 'ntr-un proces ci%il& el 2 ter)ul 2
/poate inter%eni0 sau nu3 e7 <nter%enientul tre(uie s *ustifice un interes propriu& care-i legitimeaz inter%en)ia3 f7 <nter%en)ia se face /'ntr-un
proces care se *udec0& 'ntr-un proces deci 'n curs de desfurare& strin de ter)& apar)in,nd altora 2 pr)ilor litigante originare3 g7 <nter%en)ia
poate s se realizeze 'n dou forme1 /inter%en)ia principal0& /pentru sine0& proprio comine& sau& cum a mai fost numit& /acti%0& /agresi%03
/inter%en)ia accesorie0& pentru a /spri*ini aprarea0 uneia dintre pr)i& sau 2 altfel numit 2 /conser%atoare0& /su(sidiar0.((( ci#e&#e !ai
depar#e )1-2*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 62: In#erven2ia principal
)1*$ererea de inter%en)ie principal %a fi fcut 'n forma pre%zut pentru cererea de
chemare 'n *udecat.
)2*$ererea poate fi fcut numai 'n fa)a primei instan)e& 'nainte de 'nchiderea dez(aterilor
'n fond.
)+*$u acordul e+pres al pr)ilor& inter%en)ia principal se poate face i 'n instan)a de apel.
1.
$ererea inter%enientului principal este o %erita(il /ac)iune0& care ar fi putut fi fcut i separat3 din acest moti%& ea tre(uie fcut 'n forma
pre%zut pentru cererea de chemare 'n *udecat.
2.
4in acelai moti%& 'n principiu& ea tre(uie fcut 'n fa)a primei instan)e.
3.
;ste o cerere cone+ celei primare& dar i independent& autonom1 este cone+ numai 'ntruc,t& fiind o cerere incidental& se grefeaz pe
cererea principal3 este 'ns independent& autonom& pentru c se realizeaz ca ac)iune& ca o cerere 'n *usti)ie distinct.
?.
<nter%enientul tre(uie totodat s *ustifice /interesul de a ac)iona 'n *usti)ie0 i /interesul special de a inter%eni0 'n acel proces. <nteresul de a
ac)iona 'n *usti)ie rezult din faptul c el /pretinde& pentru sine0 chiar dreptul dedus *udec)ii de ctre reclamantul originar sau un alt drept& dar
/str,ns legat0 de cel dedus *udec)ii.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-3*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 6+: In#erven2ia acce&orie
)1*$ererea de inter%en)ie accesorie %a fi fcut 'n scris i %a cuprinde elementele
pre%zute la art. 1?@ alin. 617& care se %a aplica 'n mod corespunztor.
)2*<nter%en)ia accesorie poate fi fcut p,n la 'nchiderea dez(aterilor& 'n tot cursul
*udec)ii& chiar i 'n cile e+traordinare de atac.
1.
$ererea inter%enientului accesoriu este o simpl cerere 'n aprare& o cerere prin care se ofer noi mi*loace de aprare.
2.
$ererea inter%enientului accesoriu este nu numai o cerere cone+& de asemenea grefat pe cererea principal& dar i 2 cum o calific sintagma
2 o cerere accesorie i& ca atare& dependent 'n considera(il msur de ac)iunea sau contraac)iunea la care se ataeaz pentru a o spri*ini.
3.
<nter%enientul accesoriu se mrginete doar la a spri*ini aprarea uneia dintre pr)ile primare.
?.
<nter%enientul accesoriu se poate ataa& potri%it cu interesul su& fie reclamantului& fie p,r,tului.
19
B.
<nteresul inter%enientului accesoriu este unul /pre%enti%0 i el se apreciaz 'n func)ie de inciden)a pe care o poate a%ea asupra drepturilor sale
hotr,rea ce se ia 'n legtur cu cererea principal.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-6*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 64: Procedura de =udeca#( Ci de a#ac
)1*<nstan)a %a comunica pr)ilor cererea de inter%en)ie i copii de pe 'nscrisurile care o
'nso)esc.
)2*4up ascultarea inter%enientului i a pr)ilor& instan)a se %a pronun)a asupra
admisi(ilit)ii 'n principiu a inter%en)iei& printr-o 'ncheiere moti%at.
)+*-ncheierea de admitere 'n principiu nu se poate ataca dec,t odat cu fondul.
)4*-ncheierea de respingere ca inadmisi(il a cererii de inter%en)ie poate fi atacat 'n
termen de B zile& care curge de la pronun)are pentru partea prezent& respecti% de la
comunicare pentru partea lips. $alea de atac este numai apelul& dac 'ncheierea a fost
dat 'n prima instan)& respecti% numai recursul la instan)a ierarhic superioar& 'n cazul 'n
care 'ncheierea a fost pronun)at 'n apel. 4osarul se 'nainteaz& 'n copie certificat pentru
conformitate cu originalul& instan)ei competente s solu)ioneze calea de atac 'n 2? de ore
de la e+pirarea termenului. -nt,mpinarea nu este o(ligatorie. Apelul sau& dup caz& recursul
se *udec 'n termen de cel mult 10 zile de la 'nregistrare. Audecarea cererii principale se
suspend p,n la solu)ionarea cii de atac e+ercitate 'mpotri%a 'ncheierii de respingere ca
inadmisi(il a cererii de inter%en)ie.
1.
<nter%en)ia este condi)ionat de e+isten)a unei cereri principale 'n curs de *udecat. $ondi)ia aceasta deri% din caracterul incidental al
inter%en)iei. 4ac *udecata unei cereri principale n-a fost 'nc deschis sau ea nu mai e+ist& nicio form a inter%en)iei %oluntare nu s-ar putea
face.
2.
$ererea de inter%en)ie tre(uie s ai( legtur cu preten)iile originare. Aceast cerin) deri% din chiar caracterul incidental al cererii de
inter%en)ie. $ererea incidental se grefeaz pe cererea ini)ial.
3.
<ndiferent de forma inter%en)iei& instan)a hotrte asupra /admiterii 'n principiu0 a cererii de inter%en)ie. 9 %a face 'ns1 dup ascultarea
pr)ilor i a celui care inter%ine3 pr)ile se %or mrgini s pun concluzii numai cu pri%ire la admisi(ilitatea cererii de inter%en)ie& 'ndeose(i
referitor la forma cererii& *ustificarea interesului de ctre inter%enient& cone+itatea dintre cererea acestuia i cererea principal& competen)a
instan)ei de a re)ine spre rezol%are cererea de inter%en)ie.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-;*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 60: .i#ua2ia in#ervenien#ului
)1*<nter%enientul de%ine parte 'n proces numai dup admiterea 'n principiu a cererii sale.
)2*<nter%enientul %a prelua procedura 'n starea 'n care se afl 'n momentul admiterii
inter%en)iei& dar %a putea solicita administrarea de pro(e prin cererea de inter%en)ie sau cel
mai t,rziu p,n la primul termen de *udecat ulterior admiterii cererii de inter%en)ie. Actele
de procedur ulterioare %or fi 'ndeplinite i fa) de el.
)+*-n cazul inter%en)iei principale& dup admiterea 'n principiu& instan)a %a sta(ili un
termen 'n care tre(uie depus 'nt,mpinarea.
1.
5tatutul procesual al intervenientului sau& conform titlului marginal al articolului 'n aten)ie& situaia intervenientului este sumar descris de art.
CB $. pr. ci%. ;l poate i tre(uie 'ns s fie 'ntregit prin raportare la celelalte dispozi)ii procedurale aplica(ile 'n materie.
2.
9dat admis& 'n principiu& cererea de inter%en)ie& inter%enientul de%ine /parte0 'n *udecat& do(,ndind sau asum,ndu-i astfel toate drepturile
i o(liga)iile procesuale care& 'n general& re%in unei /pr)i0. 5otui& c,te%a precizri tre(uie fcute& )in,nd seama de forma inter%en)iei1
principal sau accesorie1
- <nter%enientul principal& a%,nd calitatea unui %erita(il reclamant& poate& 'n principiu& s fac orice acte de procedur pe care 'ndeo(te le
poate face o parte& indiferent de atitudinea procesual a celorlalte pr)i 2 el fiind o /parte independent0 2 i indiferent de soarta litigiului
configurat prin cererea introducti%.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-;*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 66: 1udecarea cererii de in#erven2ie principal
)1*<nter%en)ia principal se *udec odat cu cererea principal.
)2*$,nd *udecarea cererii principale ar fi 'nt,rziat prin cererea de inter%en)ie& instan)a
poate dispune dis*ungerea ei pentru a fi *udecat separat& 'n afar de cazul 'n care
inter%enientul pretinde pentru sine& 'n tot sau 'n parte& 'nsui dreptul dedus *udec)ii. -n
caz de dis*ungere& instan)a rm,ne 'n toate cazurile competent s solu)ioneze cererea de
inter%en)ie.
)+*=u se %a dispune dis*ungerea nici atunci c,nd *udecarea cererii de inter%en)ie ar fi
'nt,rziat de cererea principal.
)4*<nter%en)ia principal %a fi *udecat chiar dac *udecarea cererii principale s-a stins prin
unul dintre modurile pre%zute de lege.
1.
Iuna administrare a *usti)iei i e%itarea unor hotr,ri *udectoreti contradictorii *ustific *udecarea inter%en)iei principale odat cu cererea
principal.
20
2.
$ererea de inter%en)ie principal poate fi dis*uns de cererea introducti%& pentru a fi *udecat separat& c,nd *udecarea cererii introducti%e /ar fi
'nt,rziat prin cererea de inter%en)ie0.
3.
5otui& de ordinul e%iden)ei& instan)a nu poate dispune dis*ungerea atunci c,nd inter%enientul pretinde pentru sine& 'n tot sau 'n parte& 'nsui
dreptul dedus *udec)ii& legtura dintre cele dou cereri& polarizate 'n *urul aceluiai drept& lu,nd& 'n acest caz& forma unei cone+it)i accentuate
i necesare& imposi(il de disociat.
?.
4e asemenea& nu se %a putea dispune dis*ungerea atunci c,nd criteriul temporalit)ii opereaz in%ers1 *udecarea cererii de inter%en)ie ar fi
'nt,rziat de cererea principal.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-:*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 6:: 1udecarea cererii de in#erven2ie acce&orie
)1*Audecarea cererii de inter%en)ie accesorie nu poate fi dis*uns de *udecarea cererii
principale& iar instan)a este o(ligat s se pronun)e asupra acesteia prin aceeai hotr,re&
odat cu fondul.
)2*<nter%enientul accesoriu poate s s%,reasc numai actele de procedur care nu
contra%in interesului pr)ii 'n fa%oarea creia a inter%enit.
)+*4up admiterea 'n principiu& inter%enientul accesoriu poate s renun)e la *udecarea
cererii de inter%en)ie doar cu acordul pr)ii pentru care a inter%enit.
)4*$alea de atac e+ercitat de inter%enientul accesoriu se socotete nea%enit dac partea
pentru care a inter%enit nu a e+ercitat calea de atac& a renun)at la calea de atac e+ercitat
ori aceasta a fost anulat& perimat sau respins fr a fi cercetat 'n fond.
1.
$ererea de inter%en)ie accesorie fiind o /cerere 'n aprare0& mai e+act o /cerere 'n spri*inirea aprrii uneia dintre pr)i& este de ordinul
e%iden)ei c ea nu poate fi dis*uns de *udecarea cererii principale dec,t cu riscul de a-i anula ra)iunea i finalitatea.
2.
<nter%enientul accesoriu poate s s%,reasc numai actele de procedur care nu contra%in interesului pr)ii 'n fa%oarea creia a inter%enit.
>ogic& doar el inter%ine 2 cum precizeaz art. C1 alin. 637 $. pr. ci%. 2 pentru a /spri*ini0 aprarea uneia dintre pr)i.
3.
<nter%enientul accesoriu %a putea e+ercita calea de atac numai dac a e+ercitat-o i partea pentru care el a inter%enit.
?.
-n acelai sens pot fi in%ocate i pre%ederile alin. 6?7& 'n sensul crora calea de atac e+ercitat de inter%enientul accesoriu se socotete
nea%enit dac partea pentru care a inter%enit nu a e+ercitat calea de atac& a renun)at la calea de atac e+ercitat ori aceasta a fost anulat&
perimat sau respins& fr a fi cercetat 'n fond.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-10*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
.U<.EC@IUNEA 2: B 2( In#erven2ia %or2a#
.U<.EC@IUNEA 2
1
: I( C7e!area 8n =udeca# a al#ei per&oane
Ar#( 6;: Aor!ularea cererii( Ter!ene
)1*9ricare dintre pr)i poate s cheme 'n *udecat o alt persoan care ar putea s
pretind& pe calea unei cereri separate& aceleai drepturi ca i reclamantul.
)2*$ererea fcut de reclamant sau de inter%enientul principal se %a depune cel mai t,rziu
p,n la terminarea cercetrii procesului 'naintea primei instan)e.
)+*$ererea fcut de p,r,t se %a depune 'n termenul pre%zut pentru depunerea
'nt,mpinrii 'naintea primei instan)e& iar dac 'nt,mpinarea nu este o(ligatorie& cel mai
t,rziu la primul termen de *udecat.
1.
$ererea de chemare 'n *udecat a altei persoane este o cerere /pre%enti%0& ea fiind fcut 'n considerarea faptului c cel chemat ar putea s
se pre%aleze 'ntr-un %iitor litigiu de aceleai drepturi ca reclamantul.
2.
;ste chemat 'n *udecat un /ter)0& pentru moment o persoan 2 fizic sau *uridic 2 strin de proces& dar cu %oca)ia de a de%eni c,nd%a
/parte0.
3.
$ererea tre(uie s fie fcut de acela care are de*a calitatea de /parte0 'ntr-un proces pendent. Acesta poate fi i cel care a do(,ndit calitatea
de inter%enient principal 'n proces.
?.
4emersul pr)ii pentru chemarea 'n *udecat a altei persoane 2 care ar putea a%ea calitatea de reclamant 2 tre(uie s 'ntruneasc condi)iile de
form ale unei cereri de chemare 'n *udecat.
B.
$el chemat 'n *udecat tre(uie s fie o persoan care ar putea pretinde /aceleai drepturi ca reclamantul0. Aadar& cel chemat 'n *udecat %a
a%ea calitatea procesual de reclamant& situa)ia fiind similar celei create printr-o inter%en)ie principal.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-10*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 63: Co!unicarea cererii
)1*$ererea %a fi moti%at i& 'mpreun cu 'nscrisurile care o 'nso)esc& se %a comunica at,t
celui chemat 'n *udecat& c,t i pr)ii potri%nice.
)2*>a e+emplarul cererii destinat ter)ului se %or altura copii de pe cererea de chemare 'n
*udecat& 'nt,mpinare i de pe 'nscrisurile de la dosar.
)+*4ispozi)iile art. C? i CB se aplic 'n mod corespunztor.
1.
$ererea tre(uie s fie moti%at& mai ales su( urmtoarele aspecte1 posi(ilitatea unui nou litigiu& deschis 'n calitate de reclamant de ctre ter)3
legtura dintre cererea de chemare 'n *udecat a altei persoane i cererea principal.
2.
21
.entru a se respecta dreptul la aprare& dreptul la dez(ateri contradictorii& cererea& 'mpreun cu 'nscrisurile care o 'nso)esc& se comunic at,t
celui chemat 'n *udecat& c,t i pr)ii potri%nice.
3.
-n acelai scop& ter)ului chemat 'n *udecat i se comunic c,te un e+emplar de pe cererea de chemare 'n *udecat& 'nt,mpinare i 'nscrisurile
depuse la dosar.
?.
;fectele cererii de chemare 'n *udecat a ter)ului sunt& 'n principiu& aceleai ca 'n cazul unei cereri introducti%e de instan)3 ter)ul de%ine parte
'n proces& cererea 'ntrerupe prescrip)ia& ter)ul este pus 'n 'nt,rziere.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-:*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( :0: Po9i2ia #er2ului 8n proce&
$el chemat 'n *udecat do(,ndete pozi)ia procesual de reclamant& iar hotr,rea 'i
produce efectele i 'n pri%in)a sa.
1.
-ntruc,t ter)ul este chemat 'n *udecat pentru c el ar putea pretinde aceleai drepturi ca reclamantul& odat admis cererea de inter%en)ie& 'n
concep)ia legiuitorului& el nu poate do(,ndi 'n proces o alt calitate dec,t aceea de reclamant.
2.
A%,nd o asemenea calitate procesual i tinz,ndu-se de ctre partea care l-a introdus 'n proces la o()inerea unei condamnri personale a
ter)ului& pe de o parte& iar pe de alta& 'ntruc,t cererea de introducere for)at a ter)ului 'n proces este o %erita(il chemare 'n *udecat& o cerere
autonom& ea se %a solu)iona de ctre instan)& chiar dac litigiul principal s-a stins ca urmare a unei desistri& achiesri& tranzac)ii sau prin
perimare ori cererea introducti% a fost respins ca inadmisi(il& nul sau nefondat.
3.
<nstan)a nu poate dispune dis*ungerea acesteia& pentru a fi *udecat separat& 'ntruc,t ter)ul introdus de%ine /parte0 'n proces& ca reclamant i&
mai mult& el poate lua locul p,r,tului originar.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-11*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( :1: .coa#erea p>r>#ului din proce&
)1*-n cazul pre%zut la art. D0& c,nd p,r,tul& chemat 'n *udecat pentru o datorie
(neasc& recunoate datoria i declar c %rea s o e+ecute fa) de cel cruia 'i %a fi
sta(ilit dreptul pe cale *udectoreasc& el %a fi scos din proces& dac a consemnat la
dispozi)ia instan)ei suma datorat.
)2*5ot astfel& p,r,tul& chemat 'n *udecat pentru predarea unui (un sau a folosin)ei
acestuia& %a fi scos din proces dac declar c %a preda (unul celui al crui drept %a fi
sta(ilit prin hotr,re *udectoreasc. Iunul 'n litigiu %a fi pus su( sechestru *udiciar de
ctre instan)a 'n%estit cu *udecarea cauzei& dispozi)iile art. 9D1 i urmtoarele fiind
aplica(ile.
)+*-n aceste cazuri& *udecata %a continua numai 'ntre reclamant i ter)ul chemat 'n
*udecat. Motr,rea se %a comunica i p,r,tului& cruia 'i este opoza(il.
1.
$,nd p,r,tul chemat 'n *udecat pentru o datorie (neasc recunoate datoria i declar c %oiete s o e+ecute fa) de cel care 'i %a sta(ili
*udectorete dreptul& el %a fi scos din *udecat dac depune suma datorat.
2.
5ot astfel se %a proceda 2 'n sensul mai noii reglementri& sugerat se pare de doctrin 2 i atunci c,nd o(iectul litigiului const 'n predarea
unui (un sau a folosin)ei acestuia& dac p,r,tul declar c %a preda (unul celui al crui drept %a fi sta(ilit prin hotr,re.
Iunul %a fi pus su( sechestru& dispozi)iile art. 9D1 i urm. $. pr. ci%. fiind aplica(ile.
3.
-n situa)iile artate& *udecata %a continua numai 'ntre partea reclamant i cel chemat 'n *udecat.
9(ser%a)ii
9 situa)ie parado+al este creat c,nd *udecata continu numai 'ntre partea reclamant i ter)ul introdus 'n cauz1 pr)ile din proces au& 'ntre
ele& at,t calitatea de reclamante& c,t i calitatea de p,r,te.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-+*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
.U<.EC@IUNEA 2
2
: II( C7e!area 8n "aran2ie
Ar#( :2: Condi2ii
)1*.artea interesat poate s cheme 'n garan)ie o ter) persoan& 'mpotri%a creia ar
putea s se 'ndrepte cu o cerere separat 'n garan)ie sau 'n despgu(iri.
)2*-n aceleai condi)ii& cel chemat 'n garan)ie poate s cheme 'n garan)ie o alt persoan.
1.
$hemarea 'n garan)ie este o form de inter%en)ie for)at prin care una dintre pr)ile aflate 'n *udecat e+ercit contra unui ter) ac)iunea 'n
garan)ie de care ea dispune i pe care ar putea-o e+ercita printr-o cerere separat& 'n considerarea e+isten)ei unei o(liga)ii& legale sau
con%en)ionale& de garan)ie sau de despgu(ire.
2.
$hemarea 'n garan)ie este o cerere fcut 'n scopul o()inerii condamnrii ter)ului-garant& atunci c,nd partea care 'l cheam 'n *udec ar pierde
procesul.
3.
$ererea poate fi fcut de oricare /parte0& reclamant sau p,r,t& astfel put,ndu-se a*unge la situa)ia ca p,r,tul din cererea principal s fie
reclamant 'n cererea de chemare 'n garan)ie sau ca reclamantul din cererea principal s fie totodat reclamant 'n cererea de chemare 'n
garan)ie.
?.
<nstan)a& din oficiu& nu poate proceda la introducerea for)at 'n proces a garantului sau a celui care& e%entual& ar a%ea o(liga)ia de
despgu(ire.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-20*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( :+: Aor!ularea cererii( Ter!ene
)1*$ererea %a fi fcut 'n forma pre%zut pentru cererea de chemare 'n *udecat.
22
)2*$ererea fcut de reclamant sau de inter%enientul principal se %a depune cel mai t,rziu
p,n la terminarea cercetrii procesului 'naintea primei instan)e.
)+*$ererea fcut de p,r,t se %a depune 'n termenul pre%zut pentru depunerea
'nt,mpinrii 'naintea primei instan)e& iar dac 'nt,mpinarea nu este o(ligatorie& cel mai
t,rziu la primul termen de *udecat.
1.
$a %ariant a inter%en)iei for)ate i a%,nd ca o(iecti%& dac aceasta se impune& condamnarea personal a garantului sau a celui 'ndatorat la
despgu(ire& cererea de chemare 'n garan)ie tre(uie s 'ntruneasc toate condi)iile unei cereri de chemare 'n *udecat.
2.
-ntre condi)iile generale de admisi(ilitate se afl i cele ce decurg din 'nsi specificitatea cererii de chemare 'n garan)ie1 a7 9 *udecat
pendinte& numai astfel cererea incidental put,ndu-se grefa pe cea principal1 (7 S se confirme 2 ceea ce se %a demonstra sau nu 'n *udecat
2 e+isten)a unei o(liga)ii de garan)ie sau de despgu(ire.
3.
<ntereseaz 'ns& mai ales& urmtoarele dou condi)ii speciale pentru admisi(ilitatea cererii de chemare 'n garan)ie1 a7 $el introdus astfel 'n
proces tre(uie s fie un /ter)0. 5otui& 'n mod e+cep)ional& ar fi posi(il chemarea 'n garan)ie a uneia dintre pr)ile aflate 'n *udecat 6de
e+emplu& chemarea 'n garan)ie a unui cop,r,t73 (7 >egtura dintre cererea principal i cererea incidental de chemare 'n garan)ie are& 'n cazul
acestei institu)ii& un con)inut specific& mai strict3 este o legtur de /dependen) i de su(ordonare necesar0.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-:*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( :4: Procedura de =udeca#
)1*<nstan)a %a comunica celui chemat 'n garan)ie cererea i copii de pe 'nscrisurile ce o
'nso)esc& precum i copii de pe cererea de chemare 'n *udecat& 'nt,mpinare i de pe
'nscrisurile de la dosar.
)2*4ispozi)iile art. C? i art. CB alin. 617 i 627 se aplic 'n mod corespunztor.
)+*-n termenul sta(ilit potri%it art. CB alin. 637& cel chemat 'n garan)ie tre(uie s depun
'nt,mpinare i poate s formuleze cererea pre%zut la art. D2 alin. 627.
)4*$ererea de chemare 'n garan)ie se *udec odat cu cererea principal. $u toate
acestea& dac *udecarea cererii principale ar fi 'nt,rziat prin cererea de chemare 'n
garan)ie& instan)a poate dispune dis*ungerea ei pentru a o *udeca separat. -n acest din
urm caz& *udecarea cererii de chemare 'n garan)ie %a fi suspendat p,n la solu)ionarea
cererii principale.
1.
$ererea& 'mpreun cu o copie de pe cererea principal i copii dup 'nscrisuri& se comunic aceluia care a fost chemat 'n garan)ie.
2.
4e regul& 'nt,mpinarea fiind o(ligatorie& instan)a %a fi+a un termen p,n la care ter)ul urmeaz s o depun. ;ste un termen *udiciar& sta(ilit
de instan) dup admiterea 'n principiu a cererii de chemare 'n garan)ie.
3.
<nstan)a& pronun),ndu-se asupra cererii de chemare 'n garan)ie %a putea& dup caz& s o admit 'n principiu& s o resping 'n principiu sau&
dup admitere& dac *udecarea cererii principale ar fi 'nt,rziat prin solu)ionarea i a chemrii 'n garan)ie& despr)irea cererilor pentru a fi
*udecate separat.
?.
5er)ul admis 'n proces ca i chemat 'n garan)ie de%ine /parte0 i el are toate drepturile i o(liga)iile specifice pr)ii.
;l poate s formuleze orice aprri& s in%oce e+cep)ii& s fac orice acte de procedur& nu numai 'n legtur cu cererea principal& dar i 2 mai
ales 2 cu pri%ire la o(liga)ia lui de garan)ie sau de despgu(ire.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-:*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
.U<.EC@IUNEA 2
+
: III( Ar#area #i#ularului drep#ului
Ar#( :0: Condi2ii
.,r,tul care de)ine un (un pentru altul sau care e+ercit 'n numele altuia un drept asupra
unui lucru %a putea arta pe acela 'n numele cruia de)ine lucrul sau e+ercit dreptul& dac
a fost chemat 'n *udecat de o persoan care pretinde un drept real asupra lucrului.
1.
Artarea titularului dreptului este o form de inter%en)ie for)at 'n procesul ci%il.
2.
Autorul inter%en)iei nu poate fi dec,t p,r,tul3 i nu orice p,r,t dintr-un proces ci%il& ci numai acela care este chemat 'n *udecat 'ntruc,t de)ine
un lucru pentru altul sau e+ercit 'n numele altuia un drept asupra unui lucru.
3.
;l 2 p,r,tul 2 tre(uie s se afle 'ntr-un raport *uridic cu cel artat ca titular al dreptului& de)in,nd lucrul sau e+ercit,nd dreptul 'n numele
acestuia 6de e+emplu& depozitarul& chiriaul& creditorul ga*ist7.
?.
5itlul su( care p,r,tul de)ine lucrul sau e+ercit dreptul asupra lucrului este /precar0& mai 'nt,i& pentru c reclamantul 'l contest& pretinz,nd c
el are un /drept real asupra lucrului03 apoi& el este precar pentru c deri% din simpla stp,nire a (unului sau din e+ercitarea unor pretinse
prerogati%e.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-;*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( :6: Aor!ularea cererii( Ter!en
$ererea %a fi moti%at i se %a depune 'naintea primei instan)e 'n termenul pre%zut de
lege pentru depunerea 'nt,mpinrii. 4ac 'nt,mpinarea nu este o(ligatorie& cererea se
poate face cel mai t,rziu la primul termen de *udecat.
1.
.,r,tul %a /arta0 pe titularul dreptului printr-o /cerere0 moti%at.
2.
-n conte+t& termenul /cerere0 are simplamente semnifica)ia aducerii ter)ului 'n proces.
23
3.
$ererea p,r,tului nu este o %erita(il ac)iune& prin urmare ea nu tre(uie s 'ntruneasc cerin)ele unei cereri de chemare 'n *udecat.
?.
$ererea tre(uie fcut 'n fa)a primei instan)e& 'n termenul pre%zut de lege pentru depunerea 'nt,mpinrii sau& dac 'nt,mpinarea nu este
o(ligatorie& cel mai t,rziu p,n la primul termen de *udecat.
B.
Na fi necesar ca respecti%a cerere s respecte cerin)ele pre%zute de art. 1?@ $. pr. ci%.& cu pri%ire la condi)iile generale ale cererilor 'n *usti)ie.
C.
Poti%area cererii 2 aa cum rezult din economia reglementrilor 'n materie 2 tre(uie s e%iden)ieze e+isten)a unui raport *uridic 'ntre p,r,t i
cel artat ca titular al dreptului& s indice adic titlul su( care de)ine (unul sau e+ercit dreptul.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-6*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( ::: Procedura de =udeca#
)1*$ererea& 'mpreun cu 'nscrisurile care o 'nso)esc i o copie de pe cererea de chemare 'n
*udecat& de pe 'nt,mpinare i de pe 'nscrisurile de la dosar& %a fi comunicat celui artat
ca titular al dreptului.
)2*4ispozi)iile art. C? i CB se aplic 'n mod corespunztor.
)+*4ac acela artat ca titular al dreptului recunoate sus)inerile p,r,tului i reclamantul
consimte& el %a lua locul p,r,tului& care %a fi scos din proces.
)4*4ac reclamantul nu este de acord cu 'nlocuirea sau c,nd cel artat ca titular nu se
'nf)ieaz sau contest cele sus)inute de p,r,t& ter)ul do(,ndete calitatea de inter%enient
principal& dispozi)iile art. C2 i art. C?-CC aplic,ndu-se 'n mod corespunztor.
1.
$ererea %a fi comunicat celui artat ca titular& 'mpreun cu 'nscrisurile care o 'nso)esc i o copie de pe cererea de chemare 'n *udecat& de pe
'nt,mpinare i de pe celelalte 'nscrisuri de la dosar.
2.
$el artat ca titular al dreptului urmeaz s fac 'nt,mpinare& dac legea nu pre%ede altfel 'n mod e+pres& art. C? alin. 637 $. pr. ci%. fiind
aplica(il. 4e altfel& dac el %a de%eni p,r,t& 'n locul celui care l-a artat& dreptul su la 'nt,mpinare este incontesta(il.
3.
$ererea p,r,tului tre(uie admis 'n principiu& alin. 627 fc,nd trimitere la pre%ederile art. C? $. pr. ci%.
?.
4ac este admis 'n principiu& cererea prin care se arat titularul dreptului nu poate fi dis*uns de cererea principal& aa 'nc,t se %a pronun)a o
singur hotr,re cu solu)ii pentru am(ele cereri.
B.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-12*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
.U<.EC@IUNEA 2
4
: I-( In#roducerea %or2a# 8n cau9/ din o%iciu/ a al#or per&oane
Ar#( :;: Condi2ii( Ter!en
)1*-n cazurile e+pres pre%zute de lege& precum i 'n procedura necontencioas&
*udectorul %a dispune din oficiu introducerea 'n cauz a altor persoane& chiar dac pr)ile
se 'mpotri%esc.
)2*-n materie contencioas& c,nd raportul *uridic dedus *udec)ii o impune& *udectorul %a
pune 'n discu)ia pr)ilor necesitatea introducerii 'n cauz a altor persoane. 4ac niciuna
dintre pr)i nu solicit introducerea 'n cauz a ter)ului& iar *udectorul apreciaz c pricina
nu poate fi solu)ionat fr participarea ter)ului& %a respinge cererea& fr a se pronun)a pe
fond.
)+*<ntroducerea 'n cauz %a fi dispus& prin 'ncheiere& p,n la terminarea cercetrii
procesului 'naintea primei instan)e.
)4*$,nd necesitatea introducerii 'n cauz a altor persoane este constatat cu ocazia
deli(errii& instan)a %a repune cauza pe rol& dispun,nd citarea pr)ilor.
)0*Motr,rea prin care cererea a fost respins 'n condi)iile alin. 627 este supus numai
apelului.
1.
Su( acest titlu 2 /<ntroducerea for)at 'n cauz& din oficiu& a altor persoane0 2 se reglementeaz de fapt dou ipoteze& esen)ialmente distincte1
introducerea obligatorie a unui ter) 'n proces 2 'n cazurile e+pres pre%zute de lege i 'n procedura necontencioas alin. 617 23 introducerea
facultativ! 'n cauz a unui ter)& la solicitarea uneia dintre pr)ile litigiului& dar la recomandarea instan)ei& su( sanc)iunea& lsat la aprecierea
instan)ei& de /respingere a cererii0& fr a(ordarea fondului Galin. 627H.
2.
-n prima dintre aceste ipoteze& credem c este necesar s se disting 'ntre alte dou situa)ii1 introducerea o(ligatorie a unui ter) 'n proces&
pentru c legea 'nsi /pre%ede e+pres0 aceast cerin)3 /introducerea0& de asemenea /o(ligatorie0& 'n cauz a unui ter) 'n procedura
necontencioas.
3.
-n cazurile /e+pres pre%zute0 de lege& introducerea 'n cauz a unui ter) de ctre instan) nu este dec,t e+presia conformrii instan)ei la
dispozi)iile imperati%e ale legii& indiferent de /oportunitatea *udiciar0 a unei asemenea msuri 2 prezumat a(solut i a priori de ctre legiuitor
2 i indiferent de aprecierea pr)ilor.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-:*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( :3: Procedura de =udeca#
)1*$el introdus 'n proces %a fi citat& odat cu cita)ia comunic,ndu-i-se& 'n copie& i
'ncheierea pre%zut la art. D@ alin. 637& cererea de chemare 'n *udecat& 'nt,mpinarea&
precum i 'nscrisurile ane+ate acestora. .rin cita)ie i se %a comunica i termenul p,n la
care %a putea s arate e+cep)iile& do%ezile i celelalte mi*loace de aprare de care 'n)elege
24
s se foloseasc3 termenul nu %a putea fi mai lung dec,t termenul de *udecat acordat 'n
cauz.
)2*;l %a lua procedura 'n starea 'n care se afl 'n momentul introducerii 'n proces.
<nstan)a& la cererea celui introdus 'n proces& %a putea dispune readministrarea pro(elor sau
administrarea de noi pro(e. Actele de procedur ulterioare %or fi 'ndeplinite i fa) de
acesta.
1.
.rocedura 'n pri%in)a celui introdus 'n proces& 'n principiu& este aceeai cu procedura aplica(il ter)ilor care do(,ndesc calitatea de /parte01 celui
introdus 'n proces i se comunic& 'n copie& 'ncheierea instan)ei& cererea de chemare 'n *udecat& 'nt,mpinarea& 'nscrisurile ane+ate acestora i
termenul p,n la care el 'nsui poate s arate e+cep)iile& do%ezile i celelalte mi*loace de aprare3 el %a lua procedura 'n care aceasta se afl la
momentul introducerii 'n proces& put,nd 'ns solicita readministrarea pro(elor sau administrarea de noi pro(e3 actele ulterioare de procedur&
(ine'n)eles& %or fi 'ndeplinite i fa) de el.
2.
5oate cele artate deri% 'n mod logic i necesar din calitatea de /parte0 pe care o do(,ndete ter)ul.
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
.EC@IUNEA 4: Repre9en#area pr2ilor 8n =udeca#
.U<.EC@IUNEA 1: B 1( i&po9i2ii "enerale
Ar#( ;0: Aor!ele repre9en#rii
)1*.r)ile pot s e+ercite drepturile procedurale personal sau prin reprezentant.
:eprezentarea poate fi legal& con%en)ional sau *udiciar.
)2*.ersoanele fizice lipsite de capacitate de e+erci)iu %or sta 'n *udecat prin reprezentant
legal.
)+*.r)ile pot s stea 'n *udecat printr-un reprezentant ales& 'n condi)iile legii& cu e+cep)ia
cazului 'n care legea impune prezen)a lor personal 'n fa)a instan)ei.
)4*$,nd legea pre%ede sau c,nd circumstan)ele cauzei o impun pentru a se asigura dreptul
la un proces echita(il& *udectorul poate numi pentru oricare parte din proces un
reprezentant 'n condi)iile art. B@ alin. 637& art,nd 'n 'ncheiere limitele i durata
reprezentrii.
)0*$,nd dreptul de reprezentare iz%orte din lege sau dintr-o hotr,re *udectoreasc&
asistarea reprezentantului de ctre un a%ocat nu este o(ligatorie. 4ispozi)iile art. @3 alin.
637 i art. @? alin. 627 sunt aplica(ile.
1.
;+ist reprezentare 'n *usti)ie atunci c,nd un ter) a primit 'mputernicirea i sarcina de a ac)iona 'n *usti)ie 2 ca reclamant sau ca p,r,t 2 'n locul
i 'n interesul altuia.
2.
-n raport cu o(iectul ei& reprezentarea se poate 'nf)ia su( dou aspecte1 a7 :eprezentarea poate a%ea ca o(iect e+ercitarea ac)iunii 'n *usti)ie&
'n numele i pentru titularul dreptului la ac)iune3 (7 :eprezentarea poate 'ns a%ea ca o(iect numai 'ndeplinirea unor acte de procedur 2
reprezentarea ad litem.
4eose(irea 'ntre cele dou aspecte ale reprezentrii este nu numai necesar& dar i util& 'ntruc,t ele au un regim *uridic diferit.
$ele dou tipuri de reprezentare pot 'ns coe+ista& 'n unul i acelai proces.
3.
Alineatul 617 al articolului comentat men)ioneaz formele reprezentrii& aceasta put,nd fi legal!& convenional! sau udiciar!.((( ci#e&#e !ai
depar#e )1-:*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( ;1: Li!i#ele repre9en#rii( Con#inuarea =udecrii proce&ului
)1*:enun)area la *udecat sau la dreptul dedus *udec)ii& achiesarea la hotr,rea
pronun)at& 'ncheierea unei tranzac)ii& precum i orice alte acte procedurale de dispozi)ie
nu se pot face de reprezentant dec,t 'n (aza unui mandat special ori cu 'ncu%iin)area
preala(il a instan)ei sau a autorit)ii administrati%e competente.
)2*Actele procedurale de dispozi)ie pre%zute la alin. 617& fcute 'n orice proces de
reprezentan)ii minorilor& ai persoanelor puse su( interdic)ie i ai dispru)ilor& nu %or
'mpiedica *udecarea cauzei& dac instan)a apreciaz c ele nu sunt 'n interesul acestor
persoane.
1.
:eprezentarea nu implic io ipso sau sine modo i puterea reprezentantului de a face acte de /dispozi)ie0 'n procesul ci%il.
2.
Pandatul special are ca o(iect 'mputernicirea mandatarului de a face unele acte de /dispozi)ie0 'n procesul ci%il.
3.
;ste considerat act sau fapt de /dispozi)ie0 a(andonarea unui drept& su(stan)ial sau procedural& precum i asumarea unor o(liga)ii& su(stan)iale
sau procedurale& 'n cursul procesului ci%il. -n prima categorie s-ar putea 'nscrie& e+emplificati%& renun)area la *udecat sau la dreptul dedus
*udec)ii3 'n cea de-a doua categorie s-ar putea 'nscrie& de asemenea e+emplificati%& asumarea unor o(liga)ii su(stan)iale i procesuale deri%ate
din concesiile reciproce pe care& inerent& le implic realizarea unei tranzac)ii *udiciare.
?.
Alineatul 617 enun) c,te%a dintre actele de dispozi)ie 'n procesul ci%il& ne'ndoielnic unele dintre cele mai importante& precum desistarea&
achiesarea& tranzac)ia& dar& totodat& e%oc& la modul general& orice alte acte procedurale de dispozi)ie.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-3*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( ;2: Lip&a dove9ii cali#2ii de repre9en#an#
25
)1*$,nd instan)a constat lipsa do%ezii calit)ii de reprezentant a celui care a ac)ionat 'n
numele pr)ii& %a da un termen scurt pentru acoperirea lipsurilor. 4ac acestea nu se
acoper& cererea %a fi anulat.
)2*;+cep)ia lipsei do%ezii calit)ii de reprezentant 'naintea primei instan)e nu poate fi
in%ocat pentru prima oar 'n calea de atac.
5e+tul articolului men)ionat induce sau conduce la c,te%a a+iome.
1.
;+cep)ia lipsei do%ezii calit)ii de reprezentant este un /%iciu de fond0 al actului de procedur s%,rit 'n asemenea condi)ii& nu pur i simplu un
/%iciu de form0& aa 'nc,t& la un prim ni%el de apro+imare& s-ar putea spune c el ar putea fi in%ocat 'n orice stare a procesului. 5otui& legea a
sta(ilit& par)ial& un tratament *uridic diferit1 e+cep)ia lipsei do%ezii calit)ii de reprezentant poate fi in%ocat numai 'n fa)a primei instan)e.
2.
4ei /%iciu de fond0& e+cep)ia poate fi acoperit& p,n la termenul sta(ilit de instan) /pentru acoperirea lipsurilor0& aa 'nc,t rezult indu(ita(il
c actul de procedur fcut de o persoan fr do%ada calit)ii de reprezentant este numai /anula(il0.
3.
;+cep)ia /lipsei do%ezii calit)ii de reprezentant a celui care a ac)ionat 'n numele pr)ii0 este 2 i ea 2 suscepti(il de unele precizri i nuan)ri.
;ste %or(a& de fapt& dac (ine am 'n)eles& de lipsa do%ezii /puterii0 de a a%ea calitatea de /reprezentant0 sau de a /reprezenta0 2 situa)ii sensi(il
diferite& cum %om mai preciza& dar confuze sau ignorate 'n propozi)iile legiuitorului 2 fie o persoan fizic& fie o persoan *uridic constituit ca
/parte0 'n procesul ci%il. ;a tre(uie 'n)eleas& cum anticipam& ca lips a puterii de a figura 'n proces ca /reprezentant0 ad agendum 6lipsa do%ezii
unui mandat cu un scop precis& ad-hoc& pentru promo%area intereselor celui pretins reprezentat7& nu ad litem. >ipsa capacit)ii sau a puterii
unei persoane de a /reprezenta0 o parte 'n *udecat poate pri%i& deopotri%& at,t reprezentarea ad litem& c,t i reprezentarea ad agendum'(((
ci#e&#e !ai depar#e )1-4*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
.U<.EC@IUNEA 2: B 2( i&po9i2ii &peciale privind repre9en#area conven2ional
Ar#( ;+: Repre9en#area conven2ional a per&oanelor %i9ice
)1*-n fa)a primei instan)e& precum i 'n apel& persoanele fizice pot fi reprezentate de ctre
a%ocat sau alt mandatar. 4ac mandatul este dat unei alte persoane dec,t unui a%ocat&
mandatarul nu poate pune concluzii asupra e+cep)iilor procesuale i asupra fondului dec,t
prin a%ocat& at,t 'n etapa cercetrii procesului& c,t i 'n etapa dez(aterilor.
)2*-n cazul 'n care mandatarul persoanei fizice este so) sau o rud p,n la gradul al doilea
inclusi%& acesta poate pune concluzii 'n fa)a oricrei instan)e& fr s fie asistat de a%ocat&
dac este licen)iat 'n drept.
)+*>a redactarea cererii i a moti%elor de recurs& precum i 'n e+ercitarea i sus)inerea
recursului& persoanele fizice %or fi asistate i& dup caz& reprezentate& su( sanc)iunea
nulit)ii& numai de ctre un a%ocat& 'n condi)iile legii& cu e+cep)ia cazurilor pre%zute la art.
13 alin. 627.
)4*-n cazul contesta)iei 'n anulare i al re%izuirii& dispozi)iile prezentului articol se aplic 'n
mod corespunztor.
1.
-n fa)a primei instan)e& precum i 'n apel& mandatarul persoanei fizice& care nu este licen)iat 'n drept& nu poate 2 el 'nsui 2 s pun concluzii
/asupra e*cepiilor procesuale 6Q7 i asupra fondului0& persoana fizic reprezentat urm,nd s fie asistat de un a%ocat.
2.
>a redactarea cererii i a moti%elor de recurs& a contesta)iei 'n anulare i a re%izuirii& precum i 'n e+ercitarea i sus)inerea acestor ci de atac
'mpotri%a hotr,rilor *udectoreti& su( sanc)iunea /nulit)ii0& persoanele fizice tre(uie& dup caz& s fie /asistate0 sau /reprezentate0 de ctre
un a%ocat& cu e+cep)ia cazurilor pre%zute la art. 13 alin.627 $. pr. ci%.& adic atunci c,nd partea sau mandatarul ei& so) ori rud p,n la gradul
al doilea inclusi%& este licen)iat 'n drept.
9(ser%a)ii
-n ceea ce ne pri%ete& considerm c /dispozi)iile speciale0 enun)ate au un %iciu de /su(stan)0 i un %iciu de /metod0.((( ci#e&#e !ai
depar#e )1-2*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( ;4: Repre9en#area conven2ional a per&oanelor =uridice
)1*.ersoanele *uridice pot fi reprezentate con%en)ional 'n fa)a instan)elor de *udecat
numai prin consilier *uridic sau a%ocat& 'n condi)iile legii.
)2*>a redactarea cererii i a moti%elor de recurs& precum i 'n e+ercitarea i sus)inerea
recursului& persoanele *uridice %or fi asistate i& dup caz& reprezentate& su( sanc)iunea
nulit)ii& numai de ctre un a%ocat sau consilier *uridic& 'n condi)iile legii.
)+*4ispozi)iile alin. 617 i 627 se aplic 'n mod corespunztor i entit)ilor artate la art. BC
alin. 627.
1.
6utatis mutandis& pre%ederile cu pri%ire la reprezentarea con%en)ional a persoanelor fizice au fost preluate 2 'mpreun cu nea*unsurile lor 2
pentru a se configura cadrul general al reprezentrii /con%en)ionale0 a persoanelor *uridice& precum i a asocia)iilor& societ)ilor sau altor
entit)i fr personalitate *uridic& dar constituite potri%it legii.
2.
<ne%ita(il& pentru categoria persoanelor *uridice& se e%oc posi(ilitatea reprezentrii acestora prin consilieri *uridici.
3.
$onsilierul *uridic& indiferent de statutul lui 2 func)ionar pu(lic sau anga*at cu contract indi%idual de munc 2 are ne%oie de 'mputernicire pentru
a face acte de reprezentare& iar 'mputernicirea lui este supus acelorai limite pre%zute de art. @1 alin. 617 $. pr. ci%.
9(ser%a)ii
$onsiderm c titlul marginal al articolului 6/:eprezentarea con%en)ional a persoanelor *uridice07 nu corespunde condi)iei *uridice a
consilierului din cadrul persoanei *uridice reprezentate.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-+*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
26
Ar#( ;0: Aor!a !anda#ului
)1*-mputernicirea de a reprezenta o persoan fizic dat mandatarului care nu are
calitatea de a%ocat se do%edete prin 'nscris autentic.
)2*-n cazurile pre%zute la alin. 617& dreptul de reprezentare mai poate fi dat i prin
declara)ie %er(al& fcut 'n instan) i consemnat 'n 'ncheierea de edin)& cu artarea
limitelor i a duratei reprezentrii.
)+*-mputernicirea de a reprezenta o persoan fizic sau persoan *uridic dat unui a%ocat
ori consilier *uridic se do%edete prin 'nscris& potri%it legilor de organizare i e+ercitare a
profesiei.
1.
Podul de reglementare a /formei0 mandatului corespunde cu natura& con)inutul i scopul acestuia& )in,ndu-se seama i de persoana
reprezentantului.
2.
-mputernicirea de reprezentare dat unei persoane care nu are calitatea de a%ocat tre(uie s rezulte dintr-un 'nscris autentic.
;a poate fi dat i prin declara)ie %er(al fcut 'n fa)a instan)ei& care& consemnat fiind 'n 'ncheierea de edin)& are semnifica)ie echi%alent
actului autentic.
3.
-n cuprinsul 'mputernicirii tre(uie s se precizeze durata acesteia i limitele reprezentrii.
?.
-mputernicirea poate fi restr,ns numai la anumite acte de procedur sau numai la anumite instan)e.
B.
-mputernicirea de a reprezenta o persoan fizic sau *uridic dat unui a%ocat sau consilier *uridic se do%edete prin 'nscris& potri%it legilor de
organizare i e+ercitare a profesiei.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-0*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( ;6: Manda#ul "eneral
Pandatarul cu procur general poate s reprezinte 'n *udecat pe mandant& numai dac
acest drept i-a fost dat anume. 4ac cel care a dat procur general nu are domiciliu i nici
reedin) 'n )ar sau dac procura este dat unui prepus& dreptul de reprezentare 'n
*udecat se presupune dat.
1.
Sintagma /procur general0 e%oc 'mputernicirea de a face actele de procedur dintr-un litigiu determinat& nu puterea de reprezentare
acordat anticipat pentru orice litigii actuale i %iitoare.
2.
/.rocura general0 nu semnific eo ipso dreptul de reprezentare 'n *usti)ie& e+cept,nd situa)ia c,nd mandatarul nu are domiciliul i nici
reedin)a 'n )ar sau situa)ia c,nd procura este dat unui prepus.
9(ser%a)ii
;+cep)iile pre%zute de teza a doua a articolului aici 'n discu)ie au fost *ustificate prin moti%e de celeritate. $redem c& totui& astfel de moti%e
nu au puterea de a *ustifica o prezum)ie at,t de /generoas0 i cu posi(ile consecin)e surprinztoare. =u %edem niciun impediment ca& atunci
c,nd se confer o procur general& cel reprezentat s precizeze i posi(ilitatea mandatarului de a-l reprezenta 'n *udecat& renun),nd la
supozi)ii cu posi(ile consecin)e impre%izi(ile i dificil de 'nlturat post factum.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-2*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( ;:: Con2inu#ul !anda#ului
)1*Pandatul este presupus dat pentru toate actele procesuale 'ndeplinite 'n fa)a aceleiai
instan)e3 el poate fi 'ns restr,ns& 'n mod e+pres& la anumite acte.
)2*A%ocatul care a reprezentat sau asistat partea la *udecarea procesului poate face& chiar
fr mandat& orice acte pentru pstrarea drepturilor supuse unui termen i care s-ar pierde
prin nee+ercitarea lor la timp i poate& de asemenea& s introduc orice cale de atac
'mpotri%a hotr,rii pronun)ate. -n aceste cazuri& toate actele de procedur se %or 'ndeplini
numai fa) de parte. Sus)inerea cii de atac se poate face numai 'n temeiul unei noi
'mputerniciri.
1.
4ei mandatul este presupus dat pentru toate actele de procedur 'n fa)a acelei instan)e& totui& el este i poate fi limitat& pe de o parte& prin
dispozi)iile art. @1 alin. 617 $. pr. ci%.& cu pri%ire la actele procedurale de dispozi)ie& iar pe de alta prin %oin)a e+pres a mandantului.
2.
A%ocatul care a /reprezentat0 sau /asistat0 partea poate face& chiar fr mandat 2 'n realitate& fr un /nou0 mandat& cel de*a do(,ndit
e+tinz,ndu-i efectele 2 orice acte pentru pstrarea drepturilor supuse unui termen& dac acestea s-ar putea pierde prin nee+ercitarea lor la
timp 2 e+igen) logic& 'n raport cu o(liga)ia de diligen) ce re%ine a%ocatului 2 i el poate& de asemenea& s introduc i s moti%eze orice cale
de atac 'mpotri%a hotr,rii pronun)ate& pentru sus)inerea cii de atac e+ercitate a%,nd 'ns ne%oie de o nou 'mputernicire.
9(ser%a)ii
Se constat c te+tul legal se refer distinct la /reprezentare0 i /asistare0& su( aspectul puterilor a%ocatului& *ustificat& nefc,nd 'ns nicio
deose(ire. -n sensul art. 3 din >egea nr. B1K199B pentru organizarea i e+ercitarea profesiei de a%ocat& acti%itatea a%ocatului se realizeaz prin
consulta)ii i cereri cu caracter *uridic& asisten) i reprezentare *uridic 'n fa)a organelor de *urisdic)ie& de urmrire penal i 'n fa)a notarilor
pu(lici3 el apr i reprezint cu mi*loace *uridice specifice drepturile i interesele legitime ale persoanelor fizice i *uridice 'n raporturile cu
autorit)ile pu(lice& institu)iile i orice persoan rom,n sau strin3 redacteaz acte *uridice& cu posi(ilitatea atestrii identit)ii pr)ilor& a
con)inutului i a datei actelor3 recurge la orice alte mi*loace i ci proprii e+ercitrii dreptului la aprare& 'n condi)iile legii. $um rezult& a%ocatul
realizeaz opera)iuni tehnice materiale& s%,rete fapte *uridice materiale& 'ndeplinete acte procedurale& consiliaz i reprezint& asociaz deci
concursul material i intelectual pentru clientul su 2 ac)ioneaz ope et consilio. Articolul 2 alin. 637 din >egea nr. B1K199B& referindu-se la
drepturile a%ocatului& spune c el poate s /asiste0 i s /reprezinte0 persoanele fizice i *uridice& iar art. 3 din aceeai lege& art,nd prin ce
anume se realizeaz acti%itatea a%ocatului& men)ioneaz 'ntre altele /asisten)a i reprezentarea *uridic03 art. 3B din lege 'nscrie printre
'ndatoririle a%ocatului i pe aceea de a acorda /asisten) *uridic0 'n cauzele 'n care a fost desemnat din oficiu sau gratuit de ctre (arou3 art.
C@ i urm. din >egea nr. B1K199B reglementeaz /asisten)a *udiciar0& c,nd aprarea este o(ligatorie potri%it legii i c,nd instan)a& organul de
urmrire penal sau organul administra)iei pu(lice locale apreciaz c persoana se gsete 'n imposi(ilitatea %dit de a plti onorariul.
:e)inem aadar trei concepte1 /asisten) *uridic0& /asisten) *udiciar0 i /reprezentare0. /Asist,nd *uridic0 o anumit persoan& a%ocatul 'i
27
acord acesteia consulta)ii& 'ndrumri *uridice& 'i redacteaz acte *uridice& 'i face cereri cu un caracter *uridic etc. -n sens larg %or(ind&
asemenea /fapte de asistare *uridic0 nu implic reprezentarea& ele nu-l o(lig pe client fa) de un actual sau %iitor ad%ersar. Se admite 'ns c
atunci c,nd o parte a dat mandat pentru /reprezentare0& acest mandat& 'n afara unor dispozi)ii sau con%en)ii contrare& se altur misiunii de
asistare. <n%ers& asistarea nu prezum eo ipso mandatul de reprezentare. .ro(a i condi)iile asistrii sunt supuse acelorai reguli ca i mandatul
de reprezentare. /:eprezentarea0 urmeaz regulile mandatului ad litem. A%ocatul reprezint pe clientul su 'n temeiul contractului 'ncheiat cu
acesta& iar mandatul o()inut este 'n principiu general. ;l nu cuprinde 'ns i actele de dispozi)ie. /Asisten)a *udiciar0 poate s 'm(race numai
forma unei /asisten)e *uridice0 sau 2 i cel mai adesea 2 cea a reprezentrii& care implic i asistarea. ;a inter%ine c,nd aprarea este
o(ligatorie sau c,nd ea este considerat oportun.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-2*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( ;;: 5nce#area !anda#ului
Pandatul nu 'nceteaz prin moartea celui care l-a dat i nici dac acesta a de%enit
incapa(il. Pandatul dinuiete p,n la retragerea lui de ctre motenitori sau de ctre
reprezentantul legal al incapa(ilului.
1.
Pandatul& dimpotri%& 'nceteaz prin moartea sau punerea su( interdic)ie a reprezentantului.
2.
-ntr-o asemenea situa)ie& instan)a poate& dup caz& fie s suspende *udecata& fie s acorde un nou termen la care s citeze partea.
3.
Pandatul poate fi confirmat de ctre motenitorii mandantului sau& dup caz& de ctre reprezentantul legal al incapa(ilului.
9(ser%a)ii
5itlul marginal al articolului se refer la /-ncetarea mandatului0& iar te+tul legal se refer& dimpotri%& la /dinuirea0 mandatului.
.rin pre%ederile lui& te+tul articolului comentat marcheaz una dintre trsturile distincti%e 'ntre mandatul de reprezentare 'n *usti)ie i
mandatul reglementat de dreptul comun& care& potri%it art. 2.030 lit. c7 $. ci%.& poate 'nceta i prin moartea mandantului.
Sunt 'ns nota(ile& 'n conte+t& precizrile fcute in fine de art. 2.030 $. ci%.1 /$u toate acestea& atunci c,nd are ca o(iect 'ncheierea unor acte
succesi%e 'n cadrul unei acti%it)i cu caracter de continuitate& mandatul nu 'nceteaz dac aceast acti%itate este 'n curs de desfurare& cu
respectarea dreptului de re%ocare sau renun)are al pr)ilor ori al motenitorilor acestora0.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-+*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( ;3: Renun2area la !anda# $i revocarea !anda#ului
)1*:enun)area la mandat sau re%ocarea acestuia nu poate fi opus celeilalte pr)i dec,t de
la comunicare& afar numai dac a fost fcut 'n edin)a de *udecat i 'n prezen)a ei.
)2*Pandatarul care renun) la 'mputernicire este )inut s 'ntiin)eze at,t pe cel care i-a dat
mandatul& c,t i instan)a& cu cel pu)in 1B zile 'nainte de termenul imediat urmtor
renun)rii. Pandatarul nu poate renun)a la mandat 'n cursul termenului de e+ercitare a
cilor de atac.
1.
;ste un mandat re%oca(il.
2.
:etragerea mandatului nu poate fi opus celeilalte pr)i dec,t de la comunicare& e+cept,nd situa)ia c,nd retragerea mandatului s-a fcut 'n
edin)a de *udecat& 'n prezen)a pr)ii.
3.
>a mandat se poate renun)a& dar nu intempesti% sau ne*ustificat.
Pandatarul care renun) la 'mputernicire tre(uie s 'ntiin)eze at,t pe cel care i-a dat mandatul& c,t i instan)a& cu cel pu)in 1B zile 'nainte de
termenul imediat urmtor renun)rii.
;l nu poate 'ns renun)a la mandat 'n cursul termenului pentru e+ercitarea cilor de atac.
?.
-n afara cazurilor de deza%uare i dac mandatarul i-a pstrat 'n limitele mandatului su& toate ini)iati%ele procesuale ale acestuia 2 chiar
pre*udicia(ile pentru mandant 2& negli*en)ele sau erorile s%,rite de el se rsfr,ng asupra mandantului i profit ad%ersarului. $elui
reprezentat 'i rm,ne 'ns posi(ilitatea unei ac)iuni 'n despgu(ire contra reprezentantului su& dac acestuia i se poate reproa legalmente o
greeal.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-4*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
.EC@IUNEA 0: A&i&#en2a =udiciar
Ar#( 30: Condi2ii de acordare
)1*$el care nu este 'n stare s fac fa) cheltuielilor pe care le presupune declanarea i
sus)inerea unui proces ci%il& fr a prime*dui propria sa 'ntre)inere sau a familiei sale& poate
(eneficia de asisten) *udiciar& 'n condi)iile legii speciale pri%ind a*utorul pu(lic *udiciar.
)2*Asisten)a *udiciar cuprinde1
a*acordarea de scutiri& reduceri& ealonri sau am,nri pentru plata ta+elor *udiciare
pre%zute de lege3
b*aprarea i asisten)a gratuit printr-un a%ocat desemnat de (arou3
c*orice alte modalit)i pre%zute de lege.
)+*Asisten)a *udiciar poate fi acordat oric,nd 'n cursul procesului& 'n tot sau numai 'n
parte.
)4*.ersoanele *uridice pot (eneficia de facilit)i su( form de reduceri& ealonri sau
am,nri pentru plata ta+elor *udiciare de tim(ru datorate pentru ac)iuni i cereri introduse
la instan)ele *udectoreti& 'n condi)iile legii speciale.
1.
Asisten)a *udiciar constituie una dintre premisele efecti%it)ii accesului liber& egal i ec%itabil la *usti)ie1 /li(er0& adic fr o(stacole financiare3
/egal0& adic fr discriminri 'n raport cu starea material3 /echita(il0& adic de pe platforma /egalit)ii de arme i de mi*loace procedurale0.
2.
4reptul la /asisten) *udiciar gratuit0& la un /a*utor *udiciar0 sau la un /a*utor *urisdic)ional0 2 terminologia este diferit& dar ea este unitar 'n
su(stan) -& este un drept fundamental. 4ei& 'n materie ci%il& el nu este consacrat in terminis de art. C din $on%en)ia european& dreptul
28
e%ocat rezult 'ns 'n filigran din cuprinsul dispozi)iilor acestui articol i al altor pre%ederi din $on%en)ie& fiind de altfel consacrat ca atare prin
numeroase hotr,ri ale instan)ei europene.
3.
-ntruc,t reglementarea nu distinge& a*utorul poate fi acordat at,t 'ntr-o procedur contencioas!. c,t i 'ntr-o procedur necontencioas!.(((
ci#e&#e !ai depar#e )1-;*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 31: i&po9i2ii &peciale
4ispozi)iile cuprinse 'n legi speciale pri%ind scutirea de ta+e& tarife& comisioane sau cau)iuni
pentru cererile& ac)iunile i orice alte msuri luate 'n %ederea administrrii crean)elor fiscale
rm,n aplica(ile.
1.
A(strac)ie fc,nd de statutul pri%ilegiat al /crean)elor fiscale0& pe care te+tul acestui articol nou introdus ni-l reamintete& dispozi)iile articolului
comentat pot fi considerate superflue& 'n raport cu rela)iile 'ndeo(te admise e+istente 'ntre /legile speciale0 i& aa-zic,nd& /legile generale0 sau
/comune0& primele neput,nd fi modificate sau a(rogate dec,t e+pres& 'n orice caz& nu pur i simplu prin adoptarea unor noi norme generale.
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
CAPIT'LUL III: Par#iciparea Mini&#erului Public 8n proce&ul civil
Ar#( 32: Modali#2i de par#icipare
)1*.rocurorul poate porni orice ac)iune ci%il& ori de c,te ori este necesar pentru aprarea
drepturilor i intereselor legitime ale minorilor& ale persoanelor puse su( interdic)ie i ale
dispru)ilor& precum i 'n alte cazuri e+pres pre%zute de lege.
)2*.rocurorul poate s pun concluzii 'n orice proces ci%il& 'n oricare faz a acestuia& dac
apreciaz c este necesar pentru aprarea ordinii de drept& a drepturilor i intereselor
cet)enilor.
)+*-n cazurile anume pre%zute de lege& participarea i punerea concluziilor de ctre
procuror sunt o(ligatorii& su( sanc)iunea nulit)ii a(solute a hotr,rii.
)4*.rocurorul poate s e+ercite cile de atac 'mpotri%a hotr,rilor pronun)ate 'n cazurile
pre%zute la alin. 617& chiar dac nu a pornit ac)iunea ci%il& precum i atunci c,nd a
participat la *udecat& 'n condi)iile legii.
)0*.rocurorul poate s cear punerea 'n e+ecutare a oricror titluri e+ecutorii emise 'n
fa%oarea persoanelor pre%zute la alin. 617.
)6*-n toate cazurile& Pinisterul .u(lic nu datoreaz ta+e de tim(ru i nici cau)iune.
1.
.otri%it art. 92 $. pr. ci%.1 procurorul /poate0 porni orice ac)iune ci%il 'n situa)iile pre%zute de alin. 617 al articolului men)ionat3 procurorul
/poate0 pune concluzii 'n orice proces ci%il& 'n orice faz a acestuia& /dac apreciaz c este necesar pentru aprarea ordinii de drept& a
drepturilor i intereselor cet)enilor03 procurorul este o(ligat s participe 'n procesul ci%il i s pun concluzii /'n cazurile anume pre%zute de
lege0& su( sanc)iunea nulit)ii a(solute a hotr,rii3 el /poate0 s e+ercite cile de atac 'mpotri%a oricror hotr,ri pronun)ate& dar& spre
deose(ire de reglementarea anterioar& actuala reglementare este mai restricti%& 'n sensul c se au 'n %edere numai situa)iile pre%zute la
alin. 617& chiar dac nu a pornit ac)iunea ci%il& precum i situa)iile c,nd& 'n condi)iile legii& a participat la *udecat.3 'n fine& procurorul poate s
cear punerea 'n e+ecutare a titlurilor e+ecutorii emise 'n fa%oarea minorilor& a persoanelor puse su( interdic)ie i a dispru)ilor.((( ci#e&#e !ai
depar#e )1-10*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 3+: E%ec#e %a2 de #i#ularul drep#ului
-n cazurile pre%zute la art. 92 alin. 617& titularul dreptului %a fi introdus 'n proces i se %a
putea pre%ala de dispozi)iile art. ?0C& ?0@& ?09 i art. ?3@-??0& iar dac procurorul 'i %a
retrage cererea& %a putea cere continuarea *udec)ii sau a e+ecutrii silite.
1.
=ici e+ercitarea ac)iunii pe cale principal& nici e+ercitarea ei pe cale incidental nu sunt de natur s afecteze disponi(ilitatea pr)ilor 'n
procesul ci%il& dreptul lor de a dispune de soarta procesului& cci& astfel cum precizeaz art. 93 $. pr. ci%.& 'n cazul 'n care procurorul a pornit
ac)iunea& titularul dreptului la care se refer ac)iunea %a fi introdus 'n proces i el se %a putea folosi& dac %a fi cazul& de dispozi)iile pre%zute
de art. ?0C& ?0@& ?09 i ?3@-??0 $. pr. ci%.
2.
5itularul dreptului& pe temeiul dispozi)iilor men)ionate& %a putea deci1 s renun)e la *udecat3 s renun)e la 'nsui dreptul pretins3 s se
'n%oiasc cu cealalt parte printr-o tranzac)ie.
3.
Articolul 93 $. pr. ci%. nu tre(uie 'ns interpretat restricti%& adic 'n sensul c titularul dreptului odat introdus 'n proces (eneficiaz numai de
prerogati%ele e+pres men)ionate prin referire la articolele men)ionate.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-0*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
TITLUL III: Co!pe#en2a in&#an2elor =udec#ore$#i
CAPIT'LUL I: Co!pe#en2a !a#erial
.EC@IUNEA 1: Co!pe#en2a dup !a#erie $i valoare
Ar#( 34: 1udec#oria
Audectoriile *udec1
1('n prim instan)& urmtoarele cereri al cror o(iect este e%alua(il sau& dup caz&
nee%alua(il 'n (ani1
a*cererile date de $odul ci%il 'n competen)a instan)ei de tutel i de familie& 'n afar de
cazurile 'n care prin lege se pre%ede 'n mod e+pres altfel3
29
b*cererile referitoare la 'nregistrrile 'n registrele de stare ci%il& potri%it legii3
c*cererile a%,nd ca o(iect administrarea cldirilor cu mai multe eta*e& apartamente sau
spa)ii aflate 'n proprietatea e+clusi% a unor persoane diferite& precum i cele pri%ind
raporturile *uridice sta(ilite de asocia)iile de proprietari cu alte persoane fizice sau persoane
*uridice& dup caz3
d*cererile de e%acuare3
e*cererile referitoare la zidurile i an)urile comune& distan)a construc)iilor i planta)iilor&
dreptul de trecere& precum i la orice ser%itu)i sau alte limitri ale dreptului de proprietate
pre%zute de lege& sta(ilite de pr)i ori instituite pe cale *udectoreasc3
%*cererile pri%itoare la strmutarea de hotare i cererile 'n grni)uire3
"*cererile posesorii3
7*cererile pri%ind o(liga)iile de a face sau de a nu face nee%alua(ile 'n (ani& indiferent de
iz%orul lor contractual sau e+tracontractual& cu e+cep)ia celor date de lege 'n competen)a
altor instan)e3
i*cererile de 'mpr)eal *udiciar& indiferent de %aloare3
=*orice alte cereri e%alua(ile 'n (ani 'n %aloare de p,n la 200.000 lei inclusi%& indiferent de
calitatea pr)ilor& profesioniti sau neprofesioniti3
2('n prim i ultim instan)& cererile pri%ind crean)e a%,nd ca o(iect plata unei sume de
(ani de p,n la 2.000 lei inclusi%3
(la data 31-ian-2013 -rt' 78. punctul 2' din cartea /. titlul ///. capitolul /. sectiunea 1 abrogat de -rt' 9 din
Ordonanta urgenta 4/2013 )
+(cile de atac 'mpotri%a hotr,rilor autorit)ilor administra)iei pu(lice cu acti%itate
*urisdic)ional i ale altor organe cu astfel de acti%itate& 'n cazurile pre%zute de lege3
4(orice alte cereri date prin lege 'n competen)a lor.
1.
>ocul preeminent al *udectoriilor 'n sistemul organelor *udectoreti le-a atras acestora calificarea de /*urisdic)ii de drept comun0& aceast
locu)iune semnific,nd faptul c& 'n principiu& dac legea nu dispune altfel& ele au competen)a de a rezol%a orice cereri i procese. $alitatea
conferit *udectoriilor& ca /*urisdic)ii de drept comun0& e+prima principiul pro+imit)ii *usti)iei.
2.
4in economia dispozi)iilor legii de procedur ci%il i 'n considerarea triplei ipostaze 'n care se 'nf)ieaz tri(unalele 2 instan)e de fond& de apel
i de recurs 2 se poate spune c nu *udectoriile& ci ele 2 tri(unalele 2 sunt /instan)e de drept comun0. =e 'ntemeiem aceast posi(il aser)iune
i altfel1 'n cazul unui conflict de competen) 'ntre o *udectorie i un tri(unal& conflict rezultat din reunirea unor cereri indisocia(ile& dac una
dintre aceste cereri apar)ine competen)ei de atri(u)iune a tri(unalului& conflictul se %a rezol%a 'n fa%oarea acestuia 6Firete& nu acelai %a fi
rezultatul 'n cazul unor chestiuni cone+e& dar di%izi(ile7. Pai e%ident& rezult aser)iunea la care ne-am oprit prin compararea te+telor a%,nd ca
o(iect distri(uirea competen)ei /materiale0 'ntre *udectorii i tri(unale1 art. 9? pct. 1 $. pr. ci%. enumer& punctual i& 'n principiu& limitati%&
cererile care sunt *udecate 'n prim instan) de *udectorii3 art. 9B pct. 1 $. pr. ci%. 'nscrie o dispozi)ie /general0 sau de /principiu0& deplin
rele%ant& su( aspectul discutat1 tri(unalul *udec 'n prim instan) /toate cererile care nu sunt date prin lege $n competena altor instane0
6s.n.7. 4istri(uirea competen)ei /materiale0 'ntre instan)ele *udectoreti s-a fcut& aadar& dintr-o perspecti% piramidal 6art. 9? i urm. $. pr.
ci%.7. S mai adugm c tri(unalele i cur)ile de apel sunt instan)e de recurs numai /'n cazurile anume pre%zute de lege0. Altfel zis& dac am
'n)eles (ine& controlul hotr,rilor instan)elor *udectoreti nu se realizeaz& de principiu& 'n ordinea pe care o implic structurarea lor ierarhic&
ci selecti%& 'n condi)iile anume pre%zute de lege. -n sens poziti% %or(ind& i astfel s-ar asigura interpretarea i aplicarea unitar a legii&
/prezum,nd0 c treptele ierarhice ale instan)elor *udectoreti semnific totodat i totdeauna o calitate 'n plus su( aspectul /competen)ei
profesionale0& iar hotr,rea unei instan)e de recurs& mai 'nalt 'n grad& are rezonan)e mai ample 'n /mediul0 instan)elor *udectoreti.((( ci#e&#e
!ai depar#e )1-3*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 30: Tribunalul
5ri(unalele *udec1
1('n prim instan)& toate cererile care nu sunt date prin lege 'n competen)a altor instan)e3
2(ca instan)e de apel& apelurile declarate 'mpotri%a hotr,rilor pronun)ate de *udectorii 'n
prim instan)3
+(ca instan)e de recurs& 'n cazurile anume pre%zute de lege3
4(orice alte cereri date prin lege 'n competen)a lor.
1.
4in cuprinsul art. 9B $. pr. ci%. rezult c tri(unalele se pot prezenta& dup caz& 'ntr-o tripl ipostaz1 a7 :a prim! instan!& 'n legtur cu
cererile date prin lege 'n competen)a lor& mai e+act& ele *udec 'n prim instan) /toate cererile care nu sunt date prin lege 'n competen)a altor
instan)e0. ;le au i o competen) rezidual sau supleti%& e%ocat de pct. ? al articolului men)ionat& /orice alte cereri date prin lege 'n
competen)a lor03 (7 :a instane de apel& tri(unalele solu)ioneaz apelurile declarate 'mpotri%a hotr,rilor pronun)ate de *udectorii 'n prim
instan)3 c7 $a instane de recurs& tri(unalele solu)ioneaz recursurile& $n ca#urile anume prev!#ute de lege'
2.
.re%ederile art. 9B $. pr. ci%.& cu pri%ire la competen)a de atri(u)iune a tri(unalelor& conduc de*a spre dou concluzii1 a7 5ri(unalele sunt
/instan)e de drept comun0. ;le sunt asemenea instan)e 'n legtur cu cererile care nu sunt date prin lege 'n competen)a altor instan)e3 (7 -n
unele materii& competen)a de atri(u)iune a tri(unalelor este e+clusi%& 'n altele ea este alternati%& fie 'n raport cu %aloarea o(iectului cererii
sau a procesului& fie 'n raport cu calitatea pr)ilor din proces. Sunt de competen)a e+clusi% a tri(unalelor& (unoar& cererile 'n materie de
proprietate intelectual& cererile 'n materie de e+propriere& cererile pentru repararea pre*udiciilor cauzate prin erori *udiciare& cererile pentru
recunoaterea& precum i cele pentru 'ncu%iin)area e+ecutrii silite a hotr,rilor date 'n )ri strine. Sunt repartizate alternati%& 'ntre tri(unale i
*udectorii& 'n raport cu /%aloarea0 o(iectului cererile e%alua(ile 'n (ani& a%,nd ca plafon %aloric suma de 200.000 lei& precum i& 'ntre tri(unale
i cur)ile de apel& cererile 'n materie de contencios administrati%.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-16*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 36: Cur#ea de apel
30
$ur)ile de apel *udec1
1('n prim instan)& cererile 'n materie de contencios administrati% i fiscal& potri%it legii
speciale3
2(ca instan)e de apel& apelurile declarate 'mpotri%a hotr,rilor pronun)ate de tri(unale 'n
prim instan)3
+(ca instan)e de recurs& 'n cazurile anume pre%zute de lege3
4(orice alte cereri date prin lege 'n competen)a lor.
1.
.roced,nd la aceeai sistematizare& ca i 'n cazul competen)ei de atri(u)iune a tri(unalelor& identificm materiile litigioase date 'n competen)a
cur)ilor de apel su( urmtoarele aspecte1 materii date 'n competen)a acestora ca prime instan)e3 apelurile3 recursurile.
2.
$ur)ile de apel *udec 'n prim! instan! procesele i cererile $n materie de contencios administrativ i fiscal' .re%ederile art. 9C pct. 1 $. pr. ci%.
tre(uie 'ntregite cu cele ale art. 10 alin. 617 din >egea nr. BB?K200?& potri%it crora& dac prin lege special nu se pre%ede altfel& curtea de apel
solu)ioneaz i litigiile privind actele administrative emise sau $nc%eiate de autorit!ile publice locale i udeene. precum i cele care privesc
ta*e i impo#ite. contribuii. datorii vamale i accesorii ale acestora. dac! au o valoare mai mare de 500'000 lei'
3.
$a instan)e de control udec!toresc& cur)ile de apel solu)ioneaz cile de atac& indiferent de denumirea lor& 'mpotri%a hotr,rilor autorit)ilor
administra)iei pu(lice cu acti%itate *urisdic)ional i ale altor organe cu o astfel de acti%itate& 'n cazurile pre%zute de lege.((( ci#e&#e !ai
depar#e )1-:*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 3:: 5nal#a Cur#e de Ca&a2ie $i 1u&#i2ie
-nalta $urte de $asa)ie i Austi)ie *udec1
1(recursurile declarate 'mpotri%a hotr,rilor cur)ilor de apel& precum i a altor hotr,ri& 'n
cazurile pre%zute de lege3
2(recursurile 'n interesul legii3
+(cererile 'n %ederea pronun)rii unei hotr,ri preala(ile pentru dezlegarea unor pro(leme
de drept3
4(orice alte cereri date prin lege 'n competen)a sa.
1.
-ntre atri(utele -naltei $ur)i de $asa)ie i Austi)ie& atri(ute care& prin complementaritatea lor& 'i definesc i rolul& am consemna urmtoarele1 a7
-n condi)ii specifice& de compati(ilitate cu principiul independen)ei *usti)iei& -nalta $urte de $asa)ie i Austi)ie este factorul structurant al
acti%it)ii instan)elor *udectoreti. -n acest sens& considerm c au deplin rele%an) cel pu)in pre%ederile art. 12C alin. 617 din $onstitu)ie& ale
art. 1 alin. 617 din >egea nr. 30?K200? i ale art. 1C alin. 627 din aceeai lege. Austi)ia 2 proclam art. 12C alin. 617 din $onstitu)ie 2 /se
realizeaz prin -nalta $urte de $asa)ie i Austi)ie i prin celelalte instan)e *udectoreti0 sta(ilite de lege. -nalta $urte de $asa)ie i Austi)ie
asigur! interpretarea i aplicarea unitar! a legii de c!tre celelalte instane udec!toreti& potri%it competen)ei sale 2 art. 12C alin. 637 din
$onstitu)ie i art. 1C alin. 627 din >egea nr. 30?K200?3 (7 -nalta $urte de $asa)ie i Austi)ie asigur 2 cum de*a a putut rezulta prin in%ocarea
art. 1C alin. 627 din >egea nr. 30?K200? 2 /interpretarea i aplicarea unitar a legii de ctre celelalte instan)e *udectoreti0. ;a este deci at,t
/pzitoarea legii0& c,t i factorul de promo%are a unit)ii de *urispruden). .rintre mi*loacele procedurale institu)ionalizate 'n acest scop indicm
recursul 'n interesul legii 6art. B1? i urm. $. pr. ci%.7 i hotr,rile preala(ile pentru dezlegarea unor pro(leme de drept 6art. B19 i urm. $. pr.
ci%.7. Pen)ionm 'ns& de asemenea& pre%ederile art. 2? din >egea nr. 30?K200?& 'n sensul crora& dac o sec)ie a $ur)ii consider c este cazul
a se re%eni asupra propriei *urispruden)e& *udecata %a fi 'ntrerupt i %or fi sesizate Sec)iile 8nite ale instan)ei supreme& *udecata relu,ndu-se
dup pronun)area acestora asupra sesizrii pri%ind schim(area *urispruden)ei3 c7 -nalta $urte de $asa)ie i Austi)ie nu este un al treilea grad de
*urisdic)ie1 instan)ele *udectoreti au fost grupate c,te dou& instan)a suprem fiind instan) de drept comun 'n materia recursurilor3 d7 4e
regul& instan)a suprem nu *udec 'n fond& ea procedeaz astfel numai cu totul e+cep)ional& pe temeiul unor legi speciale. Altfel& 'n pofida
mamutizrii ei& aproape fr egal& 'n mai noua concep)ie& mai ales de sorginte parlamentar i din moti%e discuta(ile& instan)a suprem doar
respinge sau caseaz3 e7 -n :om,nia e+ist o singur instan) suprem 2 art. 1C alin. 617 din >egea nr. 30?K200?. 8nicitatea instan)ei supreme
este nu numai singura compati(il cu structura unitar a statului rom,n& dar i solu)ia adec%at pentru a-i putea 'ndeplini rolul ei 2 asigurarea
/interpretrii i aplicrii corecte i unitare a legii de ctre celelalte instan)e03 f7 -nalta $urte de $asa)ie i Austi)ie este unul dintre /partenerii0
$ur)ii $onstitu)ionale 'n procedura controlului constitu)ionalit)ii legilor& 'nainte de promulgarea acestora. -ntr-ade%r& potri%it art. 1?C alin. 617
lit. a7 din $onstitu)ie 2 i art. 23 din >egea nr. 30?K200? 2 $urtea $onstitu)ional poate fi sesizat i de -nalta $urte de $asa)ie i Austi)ie&
pentru a se pronun)a asupra constitu)ionalit)ii legilor& 'nainte de promulgarea acestora. .recizm 'ns& 'n conte+t& c& asemenea oricrei alte
instan)e& ea sesizeaz& potri%it legii& $urtea $onstitu)ional& i dac 'naintea sa se ridic o e+cep)ie de neconstitu)ionalitate3 g7 >a sf,ritul
fiecrui an& -nalta $urte de $asa)ie i Austi)ie& 'n Sec)ii 8nite& sta(ilete cazurile 'n care este necesar 'm(unt)irea legisla)iei i le comunic
ministrului *usti)iei.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-3*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
.EC@IUNEA 2: e#er!inarea co!pe#en2ei dup valoarea obiec#ului cererii
in#roduc#ive de in&#an2
Ar#( 3;: Re"uli "enerale
)1*$ompeten)a se determin dup %aloarea o(iectului cererii artat 'n captul principal de
cerere.
)2*.entru sta(ilirea %alorii& nu se %or a%ea 'n %edere accesoriile preten)iei principale&
precum do(,nzile& penalit)ile& fructele& cheltuielile sau altele asemenea& indiferent de data
scaden)ei& i nici presta)iile periodice a*unse la scaden) 'n cursul *udec)ii.
)+*-n caz de contesta)ie& %aloarea se sta(ilete dup 'nscrisurile prezentate i e+plica)iile
date de pr)i.
1.
$riteriile sau elementele 'n func)ie de care se determin competen)a de atri(u)iune a instan)elor *udectoreti 2 /competen)a dup materie0&
pentru a ne situa 'n termenii legii de procedur ci%il 2 s-a considerat a fi urmtoarele dou1 /natura litigiului0 i /%aloarea interesului litigios0.
$riteriul obiectiv este criteriul determinant pentru sta(ilirea competen)ei instan)ei& iar prin acesta urmeaz s 'n)elegem natura litigiului. 8neori&
'ns& la natura litigiului se asociaz i alte criterii& subsidiare& de determinare1 importan)a sau valoarea interesului alegat& calitatea p!rilor i
urgena.
31
2.
$riteriul o(iecti% de sta(ilire a competen)ei instan)elor implic deci& uneori& i o component /cantitati%0 sau /%aloric0. Astfel& 'n unele
/materii0& potri%it legii comune de procedur sau potri%it unor legi speciale& delimitarea competen)ei tri(unalelor se face& 'n su(sidiar& tocmai pe
(aza %alorii interesului litigios. Articolul 9? pct. 1 lit. *7 $. pr. ci%. pre%ede c *udectoriile *udec 'n prim instan) orice alte cereri e%alua(ile 'n
(ani 'n %aloare de p,n la 200.000 lei inclusi%& indiferent de calitatea pr)ilor& profesioniti sau neprofesioniti.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-11*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 33: Ca9ul !ai !ul#or cape#e principale de cerere
)1*$,nd reclamantul a sesizat instan)a cu mai multe capete principale de cerere 'ntemeiate
pe fapte ori cauze diferite& competen)a se sta(ilete 'n raport cu %aloarea sau& dup caz& cu
natura ori o(iectul fiecrei preten)ii 'n parte. 4ac unul dintre capetele de cerere este de
competen)a altei instan)e& instan)a sesizat %a dispune dis*ungerea i 'i %a declina 'n mod
corespunztor competen)a.
)2*-n cazul 'n care mat multe capete principale de cerere 'ntemeiate pe un titlu comun ori
a%,nd aceeai cauz sau chiar cauze diferite& dar aflate 'n str,ns legtur& au fost deduse
*udec)ii printr-o unic cerere de chemare 'n *udecat& instan)a competent s le
solu)ioneze se determin )in,ndu-se seama de acea preten)ie care atrage competen)a unei
instan)e de grad mai 'nalt.
1.
4intre sistemele de determinare a competen)ei instan)ei 'n cazul pluralit)ii de cereri principale& art. 99 $. pr. ci%. a adoptat solu)ia
corespunztoare& asigur,nd totodat respectarea normelor imperati%e i de ordine pu(lic cu pri%ire la competen)a material a instan)elor1
c,nd reclamantul a formulat mai multe capete principale de cerere 'ntemeiate pe fapte sau cauze diferite& instan)a competent se sta(ilete 'n
raport cu %aloarea sau& dup caz& cu natura ori o(iectul fiecrei preten)ii 'n parte3 dac unul dintre capetele de cerere este de competen)a unei
alte instan)e& instan)a sesizat %a dispune dis*ungerea i 'i %a declina 'n mod corespunztor competen)a3 'n cazul 'n care mai multe capete
principale de cerere 'ntemeiate pe un /titlu comun ori a%,nd aceeai cauz0 sau chiar cauze diferite& dar aflate 'n str,ns legtur& au fost
deduse *udec)ii printr-o unic cerere de chemare 'n *udecat& instan)a competent s le solu)ioneze se determin )in,ndu-se seama de acea
preten)ie care atrage competen)a unei instan)e de grad mai 'nalt.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-2*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 100: Cererea %or!ula# de !ai !ul2i recla!an2i
)1*4ac mai mul)i reclaman)i& prin aceeai cerere de chemare 'n *udecat& formuleaz
preten)ii proprii 'mpotri%a aceluiai p,r,t& in%oc,nd raporturi *uridice distincte i neaflate
'ntr-o legtur care s fac necesar *udecarea lor 'mpreun& determinarea instan)ei
competente se face cu o(ser%area %alorii sau& dup caz& a naturii ori o(iectului fiecrei
preten)ii 'n parte.
)2*4ispozi)iile alin. 617 sunt aplica(ile i atunci c,nd unul sau mai mul)i reclaman)i
formuleaz& prin aceeai cerere de chemare 'n *udecat& preten)ii 'mpotri%a mai multor
p,r,)i& in%oc,nd raporturi *uridice distincte i fr legtur 'ntre ele.
1.
.ro(a(il& 'n considerarea faptului c fiecare dintre cereri 'i pstreaz indi%idualitatea& s-a optat pentru determinarea competen)ei instan)ei 'n
raport cu %aloarea fiecrei cereri 'n parte
2.
$,nd sunt mai mul)i reclaman)i i un singur p,r,t sau un singur reclamant dar mai mul)i p,r,)i& 'n cauz fiind o singur crean) solidar sau
indi%izi(il& competen)a se determin dup %aloarea 'ntreag a crean)ei& nu dup partea fiecrui reclamant sau p,r,t.
3.
4ac sunt mai mul)i reclaman)i sau mai mul)i p,r,)i& iar crean)ele sunt diferite& fie prin cauza& fie prin o(iectul lor& competen)a se %a determina
potri%it cu %aloarea interesului litigios din fiecare cerere. 64e e+emplu& mai mul)i reclaman)i cer prin aceeai ac)iune daune-interese iz%or,te din
acelai fapt3 ac)iunea& dei colecti%& cererile rm,n totui autonome. Sau un singur reclamant cheam 'n *udecat prin aceeai ac)iune pe mai
mul)i p,r,)i& determin,nd datoria fiecruia. 4ac& 'n am(ele situa)ii& necunosc,ndu-se pagu(a sau datoria fiecruia& cererea sau cererile sunt
nedeterminate& competen)a instan)ei se %erific 'n raport cu suma total7.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-+*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 101: -aloarea cererii 8n ca9uri &peciale
)1*-n cererile pri%itoare la e+ecutarea unui contract ori a unui alt act *uridic& pentru
sta(ilirea competen)ei instan)ei se %a )ine seama de %aloarea o(iectului acestuia sau& dup
caz& de aceea a pr)ii din o(iectul dedus *udec)ii.
)2*Aceeai %aloare %a fi a%ut 'n %edere i 'n cererile pri%ind constatarea nulit)ii a(solute&
anularea& rezolu)iunea sau rezilierea actului *uridic& chiar dac nu se solicit i repunerea
pr)ilor 'n situa)ia anterioar& precum i 'n cererile pri%ind constatarea e+isten)ei sau
ine+isten)ei unui drept.
)+*-n cererile de aceeai natur& pri%itoare la contracte de loca)iune ori de leasing& precum
i 'n acelea pri%itoare la predarea sau restituirea (unului 'nchiriat ori arendat& %aloarea
cererii se socotete dup chiria sau arenda anual.
1.
Alineatul 617 al articolului 'n discu)ie nu face nicio distinc)ie su( aspectul naturii contractului.
2.
5e+tul alineatului men)ionat este aplica(il i 'n cazul oricror alte acte *uridice dec,t un contract& precum i 'n cazul oricror alte opera)iuni
*uridice.
3.
Articolul 'n discu)ie& su( titlul unor /cazuri speciale0& 'ndeose(i prin pre%ederile alin. 627& aduce 'ns o reglementare& par)ial& cel pu)in
discuta(il. $onsiderm c 2 chiar 'n pofida mai recentelor reglementri 'n materia ta+elor *udiciare de tim(ru 2 pre%ederile legale 'n materie ar
32
tre(ui preluate i aplicate restricti%& 'n raport doar cu pro(lema competen)ei& adic numai cu pri%ire la /determinarea competen)ei materiale0 2
de atri(u)iune 2 pentru solu)ionarea 'n prim instan) i 'n cile de atac a ac)iunilor a%,nd ca o(iect constatarea e+isten)ei sau ine+isten)ei unui
drept patrimonial& constatarea nulit)ii& anularea& rezolu)iunea& rezilierea unor acte *uridice pri%ind drepturi patrimoniale& indiferent dac este
formulat petitul accesoriu pri%ind resta(ilirea situa)iei anterioare.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-0*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 102: Cererea de pla# par2ial
$,nd prin ac)iune se cere plata unei pr)i dintr-o crean)& %aloarea cererii se socotete
dup partea pretins de reclamant ca fiind e+igi(il.
1.
Articolul comentat aduce o precizare scadent.
2.
Admi),nd sistemul raportrii la %aloarea crean)ei& ar urma ca reclamantul s porneasc un singur proces pentru toate ratele e+igi(ile sau& dac
unele rate sunt e+igi(ile& iar altele nu& el s nu poat cere ratele e+igi(ile p,n c,nd de%in e+igi(ile i celelalte rate.
9(ser%a)ii
-n unele legisla)ii s-a admis principiul raportrii la %aloarea crean)ei 6art. 2? din legea (elgian asupra competen)ei& art. D2 $od de procedur
ci%il italian& art. BB $od de procedur ci%il austriac7.
.ractica instan)elor rom,neti din perioada inter(elic& precum i o parte a doctrinei& nu i-au 'nsuit acest sistem& raport,nd criteriul %aloric al
competen)ei la suma cerut& ceea ce ni se pare *ustificat.
5otui& competen)a tre(uie %erificat prin raportare la suma 'ntreag a crean)ei& c,nd aceast crean) a de%enit e+igi(il& iar reclamantul cere
numai o parte din ea pentru a eluda astfel regulile cu pri%ire la competen).((( ci#e&#e !ai depar#e )1-2*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 10+: Cererea privind pre&#a2ii &ucce&ive
-n cererile care au ca o(iect un drept la presta)ii succesi%e& dac durata e+isten)ei dreptului
este nedeterminat& %aloarea lor se socotete dup %aloarea presta)iei anuale datorate.
1.
-ntruc,t determinarea anticipat a %alorii fiecrei presta)ii periodice 6(unoar& 'n cazul despgu(irilor datorate pentru %tmarea integrit)ii
corporale ca urmare a unui accident de munc7& legiuitorul s-a oprit la singurul criteriu& aa-zic,nd& /actual0& pre%izi(il& %erifica(il& propor)ional
i ra)ional1 /%aloarea presta)iei anuale datorate0.
2.
5e+tul legal se aplic 'ns numai presta)iilor periodice 'n pri%in)a crora durata e+isten)ei dreptului este /nedeterminat0.
9(ser%a)ii
Audicios s-a precizat 'n doctrin c cererile pri%ind o(liga)ia legal de 'ntre)inere nu sunt %izate de te+tul comentat& astfel de cereri apar)in,nd
spre rezol%are 'n prim instan) *udectoriilor& aa 'nc,t 'n pri%in)a lor nu se pune pro(lema parta*rii competen)ei potri%it criteriului su(sidiar
al %alorii& chiar dac 2 adugm noi 2 dreptul la 'ntre)inere nu ar fi limitat temporal.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-2*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 104: Cererile 8n !a#erie i!obiliar
)1*-n cererile a%,nd ca o(iect un drept de proprietate sau alte drepturi reale asupra unui
imo(il& %aloarea lor se determin 'n func)ie de %aloarea impoza(il& sta(ilit potri%it
legisla)iei fiscale.
)2*-n cazul 'n care %aloarea impoza(il nu este sta(ilit sunt aplica(ile dispozi)iile art. 9@.
1.
.entru cereri a%,nd un asemenea o(iect&tre(uie& 'ntr-ade%r& s fie luat 'n considerare un /element de natur o(iecti%0& iar nu estimarea
%alorii imo(ilului fcut de reclamant.
Altfel& ar 'nsemna ca sta(ilirea competen)ei materiale s depind 'n totalitate de un factor su(iecti%& din moment ce partea ar a%ea posi(ilitatea
s indice o %aloare mai mare sau mai mic dec,t cea real& e%entual 'n func)ie de dorin)a sa de a se *udeca la o anumit instan).
2.
$riteriul o(iecti% de e%aluare prezint& desigur& interes i pentru plata ta+elor de tim(ru *udiciar.
3.
-n raport cu regula enun)at la alin. 617& pre%ederile art. 9@ $. pr. ci%. au un caracter su(sidiar i de e+cep)ie.
9(ser%a)ii
Articolul 113 alin. 6?7 i 6B7 din 9rdonan)a Ru%ernului nr. 92K2003 pri%ind $odul de procedur fiscal& repu(licat& precizeaz1 /6?7 .entru
'nstrinarea dreptului de proprietate asupra cldirilor& terenurilor i a mi*loacelor de transport& contri(ua(ilii tre(uie s prezinte certificate de
atestare fiscal prin care s se ateste achitarea tuturor o(liga)iilor fiscale de plat datorate autorit)ii administra)iei pu(lice locale 'n a crei raz
se afl 'nregistrat fiscal (unul ce se 'nstrineaz& potri%it alin. 627& inclusi% sumele reprezent,nd amenzi e+istente 'n e%iden)a organului fiscal.
.entru (unul care se 'nstrineaz& impozitul datorat este cel recalculat pentru a reflecta perioada din an 'n care impozitul se aplic persoanei
care 'nstrineaz& potri%it $odului fiscal. 6B7 Actele prin care se 'nstrineaz cldiri& terenuri& respecti% mi*loace de transport& cu 'nclcarea
pre%ederilor alin. 6?7& sunt nule de drept0.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-+*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 100: Cererile 8n !a#erie de !o$#enire
-n materie de motenire& competen)a dup %aloare se determin fr scderea sarcinilor
sau datoriilor motenirii.
1.
Solu)ia este logic i& de altfel& de mult %reme statornicit.
2.
;ste o solu)ie logic& 'ntruc,t 'n compunerea patrimoniului succesoral put,nd intra at,t %alori acti%e& c,t i pasi%e& nu se poate lua 'n
considerare e+clusi% %aloarea acti%ului succesoral.
9(ser%a)ii
.rocedura ci%il ardelean& >egea nr. < din 1911 pre%edea& de asemenea& c 'n procese al cror o(iect este dreptul de succesiune se are 'n
%edere /%aloarea succesiunii 'ntregi& fr scderea datoriilor i a sarcinilor0.
S-a considerat 'n doctrin c& dei& 'n raport cu pre%ederile art. 10? $. pr. ci%. /solu)ia nu este /ra)ional0& totui& o atare solu)ie legislati%
prezint a%anta*ul /simplit)ii0.
S-a mai precizat 'n doctrin& *udicios& c te+tul 'n discu)ie nu este aplica(il 'n materie de 'mpr)eal *udiciar.
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 106: i&po9i2ii &peciale
33
)1*<nstan)a legal 'n%estit potri%it dispozi)iilor referitoare la competen) dup %aloarea
o(iectului cererii rm,ne competent s *udece chiar dac& ulterior 'n%estirii& inter%in
modificri 'n ceea ce pri%ete cuantumul %alorii aceluiai o(iect.
)2*4ispozi)iile alin. 617 sunt aplica(ile i la *udecarea cilor de atac.
1.
5e+tul legal& cu titlul marginal /4ispozi)ii speciale0& reia o opinie doctrinar o(sedant i (ul%ersat 'n materia regulilor de competen)&
accentu,nd galimatiasul reglementrilor 'n acest domeniu.
2.
-n opinia noastr& re(el i temerar& te+tul legal 'n aten)ie este anacronic.
.recum 'n reglementarea anterioar& la fel de anacronic& su( moti%ul& poate& al e+isten)ei unor /dispozi)ii speciale0& care& ine%ita(il& ar fi
totdeauna i derogatorii& contestarea %alorii o(iectului cererii i sta(ilirea chiar de ctre instan) a %alorii reale rm,n un simplu e+erci)iu
procesual& fr niciun fel de consecin)e asupra competen)ei i& pe cale de consecin)& asupra cilor de atac ce ar putea fi e+ercitate.
9(ser%a)ii
4ispozi)iile artate pun 'n discu)ie eficacitatea /egalit)ii de arme0 'n procesul ci%il. Pai concret& 'n pofida faptului c& prin mi*loacele sale de
aprare& p,r,tul a con%ins instan)a c %aloarea real a preten)iilor reclamantului este alta dec,t aceea determinat de acesta& el nu %a
redo(,ndi competen)a /legal0 6Q7 'n raport cu %aloarea real i& implicit& nu %a redo(,ndi cile de atac /legale06Q7 consecuti%e hotr,rii
instan)ei cu ade%rat competente. .e scurt& su( aspectul artat& mi*loacele de aprare ale p,r,tului sunt dintru 'nceput considerate ca
ineficiente& 'n pofida faptului c art. 9@ alin. 637 $. pr. ci%. e%oc posi(ilitatea unei /contesta)ii0 referitoare la %aloare sau 'ntinderea
preten)iilor.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-2*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
CAPIT'LUL II: Co!pe#en2a #eri#orial
Ar#( 10:: Re"ula "eneral
)1*$ererea de chemare 'n *udecat se introduce la instan)a 'n a crei circumscrip)ie
domiciliaz sau 'i are sediul p,r,tul& dac legea nu pre%ede altfel.
)2*<nstan)a rm,ne competent s *udece procesul chiar dac& ulterior sesizrii& p,r,tul 'i
schim( domiciliul sau sediul.
1.
9dat sta(ilit 2 pe %ertical 2 competen)a de atri(u)iune a unei anumite categorii de instan)e *udectoreti& urmeaz& logic& s se determine 2
pe orizontal 2 /instan)a0& fc,nd parte din acea categorie& chemat s solu)ioneze0acel0 proces sau0acea0 cerere3 urmeaz deci ca litigiul /s
fie localizat teritorial0.
2.
.arta*area pe orizontal a competen)ei instan)elor *udectoreti se face pe (aza /criteriului teritorial0.
3.
Fc,ndu-se aplicarea principiului actor se;uitur forum rei& reclamantul sesizeaz instan)a p,r,tului. ;ste o regul comun tuturor instan)elor i
tuturor cererilor de chemare 'n *udecat& dar nu o regul e+clusi%.
?.
>a fundamentul principiului forum rei ar putea fi aezate& cu 'nt,ietate& cel pu)in urmtoarele ra)iuni1 'n am(ian)a echili(rului *uridic dintre
su(iectele de drept& tre(uie conser%at prezum)ia 2 relati% 2 c nimeni nu datoreaz nimic nimnui3 p,n la pro(a contrar& aparen)ele
tre(uie prezumate ca fiind conforme cu realitatea *uridic3 li(ertatea ce s-ar recunoate reclamantului de a alege discre)ionar instan)a
competent teritorial ar putea de%eni un mi*loc de e+ercitare a(uzi% a dreptului su procesual3 prin cererea de chemare 'n *udecat se creeaz
p,r,tului un pre*udiciu& care& p,n la e%entuala lui condamnare de ctre instan)& rm,ne ne*ustificat3 dei regula fa%orizeaz i p,r,tul de rea-
credin)& neaplicarea ei ar fi mult mai %tmtoare& prezum,nd& dimpotri%& c p,r,tul este totdeauna de rea-credin).((( ci#e&#e !ai depar#e
)1-0*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 10;: Ca9ul p>r>#ului cu do!iciliul &au &ediul necuno&cu#
4ac domiciliul sau& dup caz& sediul p,r,tului este necunoscut& cererea se introduce la
instan)a 'n a crei circumscrip)ie se afl reedin)a sau reprezentan)a acestuia& iar dac nu
are nici reedin)a ori reprezentan)a cunoscut& la instan)a 'n a crei circumscrip)ie
reclamantul 'i are domiciliul& sediul& reedin)a ori reprezentan)a& dup caz.
1.
Articolul 10@ $. pr. ci%. reglementeaz competen)a teritorial su(sidiar a%,nd drept criteriu reedin)a sau& dup caz& reprezentan)a 'n raport
cu 'mpre*urarea c domiciliul sau& dup caz& sediul p,r,tului nu este cunoscut.
Aadar& 'n legisla)ia noastr& uneori reedin)a pre%aleaz fa) de domiciliu3 alteori ea 'nlocuiete domiciliul.
2.
S-ar prea c ipotezele la care se refer art. 10@ $. pr. ci%. nu acoper i situa)ia c,nd p,r,tul nu are domiciliu. 5otui& no)iunea de /domiciliu
cunoscut0 o implic pe aceea de /domiciliu necunoscut0& iar aceasta echi%aleaz cu lipsa de domiciliu& inter%enind criteriul reedin)ei.
3.
Faptul c& atunci c,nd p,r,tul nu are domiciliu& competen)a teritorial a instan)ei se determin dup un criteriu /su(sidiar0& atrage dou
consecin)e1 a7 4ac o dispozi)ie legal special nu pre%ede altfel& reclamantul nu poate a(andona regula actor se;uitur forum rei& pentru ca&
dei p,r,tul are un domiciliu cunoscut& el s aleag instan)a 'n circumscrip)ia creia se afl reedin)a acestuia3 (7 .,r,tul al crui domiciliu era
necunoscut& chemat 'n *udecat la instan)a 'n circumscrip)ia creia se afl reedin)a sa& nu %a putea cere acesteia trimiterea cauzei instan)ei de
la domiciliul su& cci& 'n condi)iile art. 10@ $. pr. ci%.& sesizarea instan)ei s-a fcut corect.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-4*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 103: Ca9ul per&oanei =uridice care are de9!e!br!in#e
$ererea de chemare 'n *udecat 'mpotri%a unei persoane *uridice de drept pri%at se poate
face i la instan)a locului unde ea are un dezmem(rm,nt fr personalitate *uridic&
pentru o(liga)iile ce urmeaz a fi e+ecutate 'n acel loc sau care iz%orsc din acte 'ncheiate
prin reprezentantul dezmem(rm,ntului ori din fapte s%,rite de acesta.
1.
4in cuprinsul te+tului rezult indu(ita(il c reclamantul are o op)iune 'ntre competen)a instan)ei 'n raport cu sediul principal i competen)a
instan)ei 'n raport cu sediul secundar al respecti%ului dezmem(rm,nt.
2.
Aceast competen) su(sidiar i alternati% implic c,te%a condi)ii1 persoana *uridic de drept pri%at s ai( un /dezmem(rm,nt0& o
34
/reprezentan)0& care 'ndeplinete& prin natura ei& o func)ie specializat& i anume aceea de intermediar 'ntre persoana *uridic& care a
organizat-o& i partenerii ei contractuali3 o(liga)ia litigioas s fi tre(uit a fi e+ecutat la locul dezmem(rm,ntului sau ea s-i ai( iz%orul 'n
actele sau faptele reprezentantului.
9(ser%a)ii
/4ezmem(rm,ntul0 poate s pri%easc un segment relati% autonom al oricrei persoane *uridice 6societ)i& grupuri de societ)i& asocia)ii&
sindicate& funda)ii7& (ine'n)eles& dac legea nu pre%ede reguli speciale de competen).((( ci#e&#e !ai depar#e )1-2*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 110: Cererile 8ndrep#a#e 8!po#riva unei en#i#2i %r per&onali#a#e =uridic
$ererea de chemare 'n *udecat 'mpotri%a unei asocia)ii& societ)i sau altei entit)i fr
personalitate *uridic& constituit potri%it legii& se poate introduce la instan)a competent
pentru persoana creia& potri%it 'n)elegerii dintre mem(ri& i s-a 'ncredin)at conducerea sau
administrarea acesteia. -n cazul lipsei unei asemenea persoane& cererea se %a putea
introduce la instan)a competent pentru oricare dintre mem(rii entit)ii respecti%e.
1.
:eclamantul& adres,ndu-se /instan)ei competente pentru oricare dintre mem(rii entit)ii0& %a putea cere i numirea unui curator& care s
reprezinte interesele mem(rilor.
2.
.rocedeul reprezint desigur o /solu)ie0 pentru o situa)ie e+trem& dar el rm,ne discuta(il c,t pri%ete posi(ilitatea (unei administrri a
*usti)iei.
9(ser%a)ii
-n trecut& fostul art. C9 $. pr. ci%. consider,nd c astfel de asocia)ii sau societ)i se confund cu patrimoniul lor& ele puteau fi chemate 'n
*udecat la instan)a unde se afla acel patrimoniu.
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 111: Cereri 8ndrep#a#e 8!po#riva per&oanelor =uridice de drep# public
$ererile 'ndreptate 'mpotri%a statului& autorit)ilor i institu)iilor centrale sau locale& precum
i a altor persoane *uridice de drept pu(lic pot fi introduse la instan)a de la domiciliul sau
sediul reclamantului ori la instan)a de la sediul p,r,tului.
1.
=u este o dispozi)ie de fa%oare& 'ntruc,t& practic& statul sau oricare dintre celelalte su(iecte artate& care ar putea fi chemate 'n *udecat& pot s
fie i sunt reprezentate prin persoane calificate *uridic& aa 'nc,t am spune c& mai degra(& este o dispozi)ie-reper pentru localizarea litigiului.
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 112: Plurali#a#ea de p>r>2i
)1*$ererea de chemare 'n *udecat a mai multor p,r,)i poate fi introdus la instan)a
competent pentru oricare dintre acetia3 'n cazul 'n care printre p,r,)i sunt i o(liga)i
accesoriu& cererea se introduce la instan)a competent pentru oricare dintre de(itorii
principali.
)2*4ac un p,r,t a fost chemat 'n *udecat numai 'n scopul sesizrii instan)ei competente
pentru el& oricare dintre p,r,)i poate in%oca necompeten)a la primul termen de *udecat la
care pr)ile sunt legal citate 'n fa)a primei instan)e.
1.
Articolul 112 $. pr. ci%. se refer& pur i simplu& la mai mul)i /p,r,)i0. -nseamn c acetia pot fi persoane fizice sau persoane *uridice& distinct&
pe cele dou categorii sau 'mpreun& te+tul acestui articol a%,nd o aplica)ie general. Ji aceasta& indiferent c printre ei se afl i un strin sau
c ac)iunile 2 mai precis& cererile de chemare 'n *udecat 2 au fost fcute simultan sau succesi%.
2.
5otui& aplicarea regulii creia 'i d e+presie art. 112 $. pr. ci%. nu se poate face 'n afara oricror condi)ii. 4octrina i practica *udiciar le-au
sintetizat pe urmtoarele1 a7 -n pofida a ceea ce& din cuprinsul art. 112 $. pr. ci%.& poate s rezulte numai implicit& e%oc,nd sintagma /de(itori
principali0& este necesar precizarea e+pres c te+tul acestui articol este aplica(il numai 'n cazul unor ac)iuni directe i personale3 (7 -ntre
cererile care 'i %izeaz pe cop,r,)i s e+iste o legtur prin o(iectul lor. =u tre(uie deci ca datoriile s rezulte din acelai titlu ori ca ele s ai(
aceeai cauz *uridic3 dar tre(uie ca o(iectul cererii sau al cererilor s fie identic fa) de to)i p,r,)ii. Aceast condi)ie n-ar putea totui rezulta
din cone+itate& cci cone+itatea nu 'nltur indi%idualitatea pricinilor& ele put,nd fi de altfel dis*unse i *udecate separat3 c7 5o)i p,r,)ii& 'n raport
cu domiciliul crora reclamantul are a alege instan)a competent teritorial& tre(uie s fie /de(itori principali0. ;ste ceea ce rezult din chiar art.
112 $. pr. ci%.& teza a doua1 /'n cazul c,nd printre p,r,)i sunt i o(liga)i accesoriu& cererea se face la instan)a competent pentru oricare dintre
de(itorii principali03 d7 <nstan)a sesizat 'n considerarea domiciliului unuia dintre p,r,)i tre(uie s ai( competen) de atri(u)iune 'n pri%in)a
tuturor p,r,)ilor. Articolul 112 $. pr. ci%.& reglement,nd o situa)ie distinct cu pri%ire la /competen)a teritorial0& nu poate implica& prin
e+trapolare& nicio modificare asupra /competen)ei de atri(u)iune0. :egulile competen)ei de atri(u)iune tre(uie aadar respectate at,t 'n pri%in)a
p,r,tului 'n raport cu domiciliul cruia a fost sesizat instan)a competent teritorial& c,t i 'n pri%in)a celorlal)i p,r,)i& o derogare de la regulile
de competen) teritorial neput,nd *ustifica& implicit& i o derogare de la regulile competen)ei de atri(u)iune.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-+*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 11+: Co!pe#en2a #eri#orial al#erna#iv
)1*-n afar de instan)ele pre%zute la art. 10D-112& mai sunt competente1
1(instan)a domiciliului reclamantului& 'n cererile pri%itoare la sta(ilirea filia)iei3
2(instan)a 'n a crei circumscrip)ie domiciliaz creditorul reclamant& 'n cererile referitoare la
o(liga)ia de 'ntre)inere& inclusi% cele pri%ind aloca)iile de stat pentru copii3
+(instan)a locului pre%zut 'n contract pentru e+ecutarea& fie chiar 'n parte& a o(liga)iei& 'n
cazul cererilor pri%ind e+ecutarea& anularea& rezolu)iunea sau rezilierea unui contract3
4(instan)a locului unde se afl imo(ilul& pentru cererile ce iz%orsc dintr-un raport de
loca)iune a imo(ilului3
0(instan)a locului unde se afl imo(ilul& pentru cererile 'n presta)ie ta(ular& 'n *ustificare
ta(ular sau 'n rectificare ta(ular3
35
6(instan)a locului de plecare sau de sosire& pentru cererile ce iz%orsc dintr-un contract de
transport3
:(instan)a locului de plat& 'n cererile pri%itoare la o(liga)iile ce iz%orsc dintr-o cam(ie&
cec& (ilet la ordin sau dintr-un alt titlu de %aloare3
;(instan)a domiciliului consumatorului& 'n cererile a%,nd ca o(iect e+ecutarea& constatarea
nulit)ii a(solute& anularea& rezolu)iunea& rezilierea sau denun)area unilateral a
contractului 'ncheiat cu un profesionist sau 'n cererile a%,nd ca o(iect repararea pagu(elor
produse consumatorilor3
3(instan)a 'n a crei circumscrip)ie s-a s%,rit fapta ilicit sau s-a produs pre*udiciul&
pentru cererile pri%ind o(liga)iile iz%or,te dintr-o asemenea fapt.
)2*$,nd p,r,tul e+ercit 'n mod statornic& 'n afara domiciliului su& o acti%itate
profesional ori o acti%itate agricol& comercial& industrial sau altele asemenea& cererea
de chemare 'n *udecat se poate introduce i la instan)a 'n circumscrip)ia creia se afl
locul acti%it)ii respecti%e& pentru o(liga)iile patrimoniale nscute sau care urmeaz s se
e+ecute 'n acel loc.
1.
$ompeten)a teritorial alternati% este considerat o tehnic de protec)ie a reclamantului. 4ac& urmrind prote*area p,r,tului& legiuitorul a
consacrat principiul actor se;uitur forum rei& nu mai pu)in sensi(il fa) de necesitatea de a prote*a& 'n unele situa)ii& pe reclamant& el a deschis
acestuia posi(ilitatea de op)iune 'ntre mai multe instan)e. -n raport cu situa)iile artate& se poate 'ns spune c reglementarea competen)ei
teritoriale alternati%e este totodat o solu)ie de echili(ru 'ntre pr)ile aflate 'n litigiu& chiar dac alegerea apar)ine numai reclamantului& i o
solu)ie pentru mai (una administrare a *usti)iei. $,te%a trsturi pot fi considerate comune ipotezelor de competen) teritorial alternati%1 a7
-ntre instan)ele fa) de care e+ist posi(ilitatea de op)iune a reclamantului se afl totdeauna i aceea 'n circumscrip)ia creia este domiciliul sau
sediul p,r,tului3 (7 Alegerea apar)ine& firete& totdeauna reclamantului 6art. 113 $. pr. ci%.7& dar posi(ilit)ile lui de op)iune nu sunt nelimitate.
;le sunt circumscrise& pe de o parte& prin artarea e+pres 'n lege a situa)iilor de competen) teritorial alternati%& iar& pe de alta& prin
artarea instan)elor 'ntre care se poate alege3 c7 4ac instan)a a fost aleas prin introducerea cererii de chemare 'n *udecat& reclamantul nu
mai poate re%eni3 d7 <potezele legale de competen) teritorial alternati% fiind constituite 'n fa%oarea reclamantului& acesta poate renun)a la
(eneficiul ce i-a fost acordat3 e7 4ac posi(ilitatea de alegere a instan)ei competente teritorial este real& p,r,tul nu o poate o(iecta.((( ci#e&#e
!ai depar#e )1-+*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 114: Cereri 8n !a#erie de #u#el $i %a!ilie
)1*4ac legea nu pre%ede altfel& cererile pri%ind ocrotirea persoanei fizice date de $odul
ci%il 'n competen)a instan)ei de tutel i de familie se solu)ioneaz de instan)a 'n a crei
circumscrip)ie teritorial 'i are domiciliul sau reedin)a persoana ocrotit.
)2*-n cazul cererilor pri%ind autorizarea de ctre instan)a de tutel i de familie a 'ncheierii
unor acte *uridice& c,nd actul *uridic a crui autorizare se solicit pri%ete un imo(il& este&
de asemenea& competent i instan)a 'n a crei circumscrip)ie teritorial este situat
imo(ilul. -n acest caz& instan)a de tutel i de familie care a pronun)at hotr,rea %a
comunica de 'ndat o copie a acesteia instan)ei de tutel i de familie 'n a crei
circumscrip)ie teritorial 'i are domiciliul sau reedin)a cel ocrotit.
1.
-n principiu& aa cum se precizeaz la alin. 617 al articolului men)ionat& printr-o dispozi)ie de protec)ie a persoanei ocrotite legal& cererile pri%ind
ocrotirea acesteia date de legea ci%il 'n competen)a instan)ei de tutel i de familie se solu)ioneaz de instan)a 'n a crei circumscrip)ie
teritorial 'i are domiciliul sau reedin)a cel ocrotit.
2.
.re%ederile alin. 627 de la acelai articol au& 'n aceste condi)ii& o du(l semnifica)ie1 pe de o parte& ele e%oc implicit posi(ilitatea de a(atere de
la competen)a teritorial e+clusi% 'n materie de imo(ile& 'n cazul anumitor categorii de cereri apar)in,nd spre rezol%are legal instan)ei de
tutel i de familie& iar pe de alta& 'n raport cu pre%ederile art. 11D $. pr. ci%.& s-a consacrat totui o %ariant specific i singular de
competen) teritorial alternati%.
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 110: Cererile 8n !a#erie de a&i"urri
)1*-n materie de asigurare& cererea pri%itoare la despgu(iri se %a putea face i la
instan)a 'n circumscrip)ia creia se afl1
1(domiciliul sau sediul asiguratului3
2((unurile asigurate3
+(locul unde s-a produs riscul asigurat.
)2*Alegerea competen)ei prin con%en)ie este considerat ca nescris dac a fost fcut
'nainte de naterea dreptului la despgu(ire.
)+*-n materia asigurrii o(ligatorii de rspundere ci%il& ter)ul pre*udiciat poate introduce
ac)iune direct i la instan)a domiciliului sau& dup caz& a sediului su.
)4*4ispozi)iile alin. 617 i 627 nu se aplic 'ns 'n materie de asigurri maritime& flu%iale i
aeriene.
1.
Articolul comentat se refer la cereri pri%itoare la /despgu(iri0. =u intr deci su( inciden)a acestui te+t alte cereri deri%ate din contractul de
asigurare& precum cele cu pri%ire la plata primelor de asigurare.
2.
36
-ntruc,t (unurile asigurate pot fi imo(ile sau mo(ile& prezint dificultate sta(ilirea /locului0 unde se afl (unurile /mo(ile0 asigurate. $redem c&
prin raportare la celelalte ipoteze& reclamantul %a a%ea de ales 'ntre instan)a 'n circumscrip)ia creia se afl domiciliul su i instan)a 'n
circumscrip)ia creia s-a produs riscul asigurat.
3.
$ea din urm ipotez 2 /locul unde s-a produs riscul asigurat0 2& prin generalitatea formulrii ei& %izeaz toate situa)iile de /risc0& indiferent de
%alorile ocrotite prin contractul de asigurare& /accidentele0 deci /de orice natur0.
?.
.entru identitate de ra)iune i egalitate de tratament&'n cazul asigurrii o(ligatorii de rspundere ci%il& ter)ul pre*udiciat poate introduce
ac)iune direct i la instan)a domiciliului sau& dup caz& a sediului su.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-6*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 116: Ale"erea in&#an2ei
:eclamantul are alegerea 'ntre mai multe instan)e deopotri% competente.
1.
$ompeten)a teritorial alternati% 'n condi)iile pre%zute de art. 11C $. pr. ci%. are semnifica)ia unei dispozi)ii-cadru pentru orice situa)ii 'n care
reclamantul are posi(ilitatea de a alege 'ntre mai multe instan)e deopotri% competente.
2.
Am face 'ns urmtoarele precizri1 'n toate cazurile de competen) teritorial alternati%& alegerea instan)ei re%ine reclamantului3 odat fcut
alegerea& el nu mai poate re%eni3 p,r,tul nu poate cere declinarea competen)ei& dac instan)a sta(ilit de reclamant este competent& iar
instan)a 2 dac a fost corect sesizat& fr 'nclcarea normelor imperati%e de competen) 2 nu poate& din oficiu& s-i decline competen)a.
9(ser%a)ii
S-a considerat c& dac cererea a fost introdus de procuror& 'n condi)iile e+-art. ?B $. pr. ci%.& alegerea instan)ei fiind fcut& iar aceast
instan) fiind competent& reclamantul introdus 'n proces nu %a mai putea cere declinarea competen)ei& pre%al,ndu-se de e+-art. 12 $. pr. ci%.
$redem c opinia tre(uie reconsiderat& 'n noua am(ian) li(eral procesual-ci%il1 e+ercitarea ac)iunii de ctre reprezentantul Pinisterului
.u(lic nu poate lipsi pe titularul ei real de a%anta*ele pe care legea le-a creat acestuia prin regulile de competen) teritorial alternati%3 odat
introdus 'n proces& reclamantul (eneficiaz de toate drepturile procesuale care& 'n general& re%in pr)ii3 la acelai rezultat ar putea a*unge
reclamantul& potri%it cu interesele lui& pe calea renun)rii la *udecat i apoi a introducerii de ctre el a ac)iunii.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-2*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 11:: Cererile privi#oare la i!obile
)1*$ererile pri%itoare la drepturile reale imo(iliare se introduc numai la instan)a 'n a crei
circumscrip)ie este situat imo(ilul.
)2*$,nd imo(ilul este situat 'n circumscrip)iile mai multor instan)e& cererea se %a face la
instan)a domiciliului sau reedin)ei p,r,tului& dac aceasta se afl 'n %reuna dintre aceste
circumscrip)ii& iar 'n caz contrar& la oricare dintre instan)ele 'n circumscrip)iile crora sa afl
imo(ilul.
)+*4ispozi)iile alin. 617 i 627 se aplic& prin asemnare& i 'n cazul ac)iunilor posesorii&
ac)iunilor 'n grni)uire& ac)iunilor pri%itoare la 'ngrdirile dreptului de proprietate imo(iliar&
precum i 'n cazul celor de 'mpr)eal *udiciar a unui imo(il& c,nd indi%iziunea nu rezult
din succesiune.
1.
$azurile de competen) teritorial e+clusi% sunt di%erse i e+prese3 unul dintre aceste cazuri este reglementat de articolul comentat.
2.
-ntruc,t& 'n su(sidiar& alin. 627 al art. 11D $. pr. ci%. nu face dec,t s reitereze& dup caz& regula comun 'n materie de competen) teritorial 2
actor se;uitur forum rei 2 sau posi(ilitatea unei competen)e teritoriale alternati%e& totdeauna 'ns a%,nd ca reper locul siturii imo(ilului&
intereseaz& 'n conte+t& mai ales& dispozi)iile alin. 617 i ale alin. 637 2 competen)a e+clusi% a instan)ei 'n circumscrip)ia creia se afl imo(ilul.
;ste consacrat astfel principiul forum rei sitae.
3.
.rin compararea acestor dispozi)ii cu celelalte din domeniul competen)ei /materiale0 sau de /atri(u)iune0& se a*unge ine%ita(il la concluzia c& 'n
su(te+tul art. 11D alin. 617 $. pr. ci%.& sunt %izate numai ac)iunile /reale imo(iliare0& nu i ac)iunile /personale imo(iliare0.((( ci#e&#e !ai
depar#e )1-6*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 11;: Cererile privi#oare la !o$#enire
)1*-n materie de motenire& p,n la ieirea din indi%iziune& sunt de competen)a e+clusi%
a instan)ei celui din urm domiciliu al defunctului1
1(cererile pri%itoare la %aliditatea sau e+ecutarea dispozi)iilor testamentare3
2(cererile pri%itoare la motenire i la sarcinile acesteia& precum i cele pri%itoare la
preten)iile pe care motenitorii le-ar a%ea unul 'mpotri%a altuia3
+(cererile legatarilor sau ale creditorilor defunctului 'mpotri%a %reunuia dintre motenitori
sau 'mpotri%a e+ecutorului testamentar.
)2*$ererile formulate potri%it alin. 617 care pri%esc mai multe moteniri deschise succesi%
sunt de competen)a e+clusi% a instan)ei ultimului domiciliu al oricruia dintre defunc)i.
1.
-n materie de motenire& p,n la ieirea din indi%iziune& sunt de competen)a instan)ei unde s-a deschis succesiunea& adic a instan)ei 'n
circumscrip)ia creia se afl cel din urm domiciliu al defunctului1 a7 $ererile pri%itoare la %aliditatea sau e+ecutarea dispozi)iilor testamentare3
(7 $ererile pri%itoare la motenire i la sarcinile acesteia& precum i cele pri%itoare la preten)iile pe care motenitorii le-ar a%ea unul 'mpotri%a
altuia3 c7 $ererile legatarilor sau ale creditorilor defunctului 'mpotri%a %reunuia dintre motenitori sau 'mpotri%a e+ecutorului testamentar 2 art.
11@ $. pr. ci%.
2.
4in cuprinsul art. 11@ $. pr. ci%.& 'n forma lui ini)ial& rezulta c te+tul are aplicare 'n ipoteza unei moteniri singulare. -n situa)ia motenirilor
succesi%e& care se dez(at deodat& s-a considerat c instan)ele competente teritorial pot fi& 'n raport cu cel din urm domiciliu al fiecrui
defunct& diferite& put,ndu-se i%i un conflict negati% de competen). Solu)ionarea acestui conflict urma a se face 'n fa%oarea instan)ei ultimului
domiciliu al celui din urm defunct. .rintr-un nou alineat la articolul men)ionat s-a fcut precizarea necesar i ra)ional1 /$ererile formulate
potri%it alin. 617 care pri%esc mai multe moteniri deschise succesi% sunt de competen)a e+clusi% a instan)ei ultimului domiciliu al oric!ruia
dintre defunci0 6s.n.7. S-a consacrat astfel& implicit& i o %ariant specific de competen) teritorial alternati%.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-3*
37
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 113: Cereri privi#oare la &ocie#2i
$ererile 'n materie de societate& p,n la sf,ritul lichidrii sau& dup caz& p,n la radierea
societ)ii& sunt de competen)a e+clusi% a instan)ei 'n circumscrip)ia creia societatea 'i
are sediul principal.
1.
Nor(ind despre /cereri 'n materie de societate0& legea %izeaz dou domenii de aplicare a regulilor de competen) teritorial e+clusi%1 a7 ;a se
refer la toate societ)ile& indiferent de forma& natura i o(iectul lor de acti%itate3 (7 ;a %izeaz& de asemenea& toate litigiile 'n materie de
societate& indiferent dac aceasta este p,r,t sau reclamant.
2.
Articolul 119 $. pr. ci%. se aplic 2 cum precizeaz 2 /p,n la sf,ritul lichidrii sau p,n la radierea societ)ii0. $redem c dou precizri sunt
utile1 a7 >ichidarea nu este identic cu dizol%area societ)ii& cea de-a doua anticip,nd-o pe cea dint,i. >ichidarea 2 aa cum rezult din art.
1.930 alin. 627 $. ci%. 2 este o consecin) a dizol%rii& dac legea& contractul de societate& statutul& adunarea general sau autoritatea
*udectoreasc nu hotrsc altfel3 (7 />ichidarea0 nu poate a%ea un alt 'n)eles dec,t acela c tre(uie s se parcurg integral procedura de
lichidare& 'ncep,nd cu 'nlocuirea organelor de administra)ie curent i termin,nd cu radierea din registrul comer)ului.((( ci#e&#e !ai depar#e
)1-4*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 120: Cereri privi#oare la in&olven2 &au concorda#ul preven#iv
$ererile 'n materia insol%en)ei sau concordatului pre%enti% sunt de competen)a e+clusi% a
tri(unalului 'n a crui circumscrip)ie 'i are sediul de(itorul.
1.
Articolul C din >egea nr. @BK200C pri%ind procedura insol%en)ei& modificat i completat& precizeaz c toate procedurile pre%zute de aceast
lege& cu e+cep)ia apelului pre%zut la art. @& sunt de competen)a sec)iei de insol%en) a tri(unalului 'n a crui raz teritorial se afl sediul
de(itorului& care figureaz 'n registrul comer)ului& respecti% 'n registrul societ)ilor agricole sau 'n registrul asocia)iilor i funda)iilor.
2.
.entru ceea ce aici intereseaz& urmeaz a se o(ser%a c1 a7 .rocedura general pre%zut de lege se aplic tuturor categoriilor de de(itori
afla)i 'n stare de insol%en) sau de insol%en) iminent 6societ)ile comerciale& societ)ile cooperati%e& organiza)iile cooperatiste& societ)ile
agricole& grupurile de interes economic7& cu e+cep)ia de(itorilor crora li se aplic procedura simplificat Gart. 1 alin. 617 i 627 din legeH3 (7
5oate procedurile pre%zute de lege sunt de competen)a sec)iei de insol%en) a tri(unalului 'n a crui raz teritorial se afl sediul de(itorului&
care figureaz 'n registrul comer)ului& respecti% 'n registrul societ)ilor agricole sau 'n registrul asocia)iilor i funda)iilor i sunt e+ercitate de un
*udector-sindic 2 art. C din lege. Solu)ia actual 'n materie de competen) teritorial 2 ca i cea din trecut 2 este deplin moti%at1 )in,nd
seama de caracterul colecti% al procedurii i de unicitatea ei& este cu totul firesc s re%in aceleiai instan)e competen)a de atri(u)iune i
competen)a teritorial3 c7 Aceast instan) este cea 'n circumscrip)ia creia se afl /sediul de(itorului0. .rin acesta credem c tre(uie s se
'n)eleag nu /domiciliul0 persoanei fizice& nici /sediul social0 sau sediul persoanei *uridice& ci locul care reprezint centrul afacerilor acelui
comerciant. .entru determinarea tri(unalului competent teritorial prezint rele%an) *uridic numai sediul pe care de(itorul 'l a%ea 'n momentul
'nregistrrii cererii de deschidere a procedurii& mutarea ulterioar a sediului nea%,nd rele%an) su( aspectul e+aminat.((( ci#e&#e !ai depar#e
)1-+*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 121: Cererile 8!po#riva unui con&u!a#or
$ererile formulate de un profesionist 'mpotri%a unui consumator pot fi introduse numai la
instan)a domiciliului consumatorului. 4ispozi)iile art. 12C alin. 627 rm,n aplica(ile.
1.
.otri%it art. 121 $. pr. ci%.& cererile formulate de un profesionist 'mpotri%a unui consumator pot fi introduse numai la instan)a domiciliului
consumatorului3 dispozi)iile art. 12C alin. 627 $. pr. ci%. fiind aplica(ile.
Aceast competen) /e+clusi%0 nu poate face o(iectul unei clauze atri(uti%e de competen) 'n fa%oarea instan)ei de la sediul profesionistului& o
astfel de clauz fiind 'nlturat ca a(uzi%.
5otui& art. 12C alin. 627 $. pr. ci%. permite ca& dup! naterea dreptului la desp!gubire& pr)ile s con%in alegerea instan)ei competente.
9(ser%a)ii
4octrina a considerat& *udicios& c& 'n condi)iile pre%zute de art. 131 alin. 617 $. pr. ci%.& instan)a& dac este cazul& tre(uie s in%oce din oficiu
necompeten)a teritorial& dispozi)iile art. 12C alin. 627 $. pr. ci%. rm,n,nd 'ns aplica(ile corespunztor.
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
CAPIT'LUL III: i&po9i2ii &peciale
Ar#( 122: Re"i!ul re"ulilor de co!pe#en2
:eguli noi de competen) pot fi sta(ilite numai prin modificarea normelor prezentului cod.
1.
<rima facie& pre%ederile art. 122 $. pr. ci%. ni se 'nf)ieaz ca puerile sau superflue3 (ine'n)eles c /reguli noi0 6Q7 de competen) nu pot fi
sta(ilite dec,t prin /modificarea0 6Q7 celor e+istente& mai e+act& 'mprumut,nd formularea& a /normelor prezentului cod0.
2.
-n 'n)elegerea noastr& semnifica)iile i implica)iile pre%ederilor art. 122 $. pr. ci%. trec dincolo de sensul i de consecin)ele unei simple a+iome
de coal.
5e+tul articolului 'n aten)ie tre(uie 'n)eles 'n sensul c numai prin norme derogatorii de %aloarea celor /organice0 pot fi sta(ilite alte reguli de
competen) dec,t cele pre%zute de actualul $od de procedur ci%il.
Altfel e+ist pericolul ca simplitatea te+tului s degenereze 'n simplism.
9(ser%a)ii
5e+tul art. 122 $. pr. ci%. 2 'n %arianta e+-art. 11@
1
$. pr. ci%. 2 a fost introdus prin art. 13 pct. 39 din >egea nr. DCK2012 pentru punerea 'n
aplicare a $odului de procedur ci%il.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-2*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 12+: Cereri acce&orii/ adi2ionale $i inciden#ale
)1*$ererile accesorii& adi)ionale& precum i cele incidentale se *udec de instan)a
competent pentru cererea principal& chiar dac ar fi de competen)a material sau
teritorial a altei instan)e *udectoreti& cu e+cep)ia cererilor pre%zute la art. 120.
38
)2*4ispozi)iile alin. 617 se aplic i atunci c,nd competen)a de solu)ionare a cererii
principale este sta(ilit de lege 'n fa%oarea unei sec)ii specializate sau a unui complet
specializat.
)+*$,nd instan)a este e+clusi% competent pentru una dintre pr)i& ea %a fi e+clusi%
competent pentru toate pr)ile.
1.
-n esen)& sunt reiterate pre%ederile anterioare& 'mpreun cu insuficien)ele lor.
2.
Audecarea cererilor accesorii& adi)ionale i a cererilor incidentale de ctre instan)a competent s *udece cererea principal semnific o
prorogare legal /indirect0& care rezult& /prin ricoeu0& din legtura e+istent 'ntre cererea introducti% i cererile asupra crora se e+tinde
competen)a instan)ei.
3.
$,te%a sintagme i locu)iuni din structura te+tului legal atrag aten)ia dintru 'nceput1 cu singura e+cep)ie artat& se derog 'n mod a(solut i
e+trem de discuta(il de la regulile de ordine pu(lic 'n domeniul competen)ei materiale i teritoriale3 sec)iile i completurile specializate sunt&
indirect& ridicate la rangul de instan)e 'n materia prorogrii de competen)& o alt solu)ie discuta(il& dar& pro(a(il& singura la 'ndem,n& pentru
a nu se recurge i la alte artificii3 indi%izi(ilitatea competen)ei e+clusi%e& de altfel logic i imanent& deri%,nd din indi%izi(ilitatea litigiului.(((
ci#e&#e !ai depar#e )1-;*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 124: Aprri $i inciden#e procedurale
)1*<nstan)a competent s *udece cererea principal se %a pronun)a i asupra aprrilor i
e+cep)iilor& 'n afara celor care constituie chestiuni pre*udiciale i care& potri%it legii& sunt de
competen)a e+clusi% a altei instan)e.
)2*<ncidentele procedurale sunt solu)ionate de instan)a 'n fa)a creia se in%oc& 'n afar de
cazurile 'n care legea pre%ede 'n mod e+pres altfel.
1.
-n principiu& dac legea nu pre%ede e+pres altfel& *udectorul /cererii principale0 rezol% de asemenea toate celelalte /cereri0& chiar dac&
o(inuit& astfel de /cereri0 ar apar)ine competen)ei unei alte instan)e.
2.
/$ererea principal0 este cererea-reper& cererea ini)ial& cererea introducti% de instan)& cererea de 'n%estire a instan)ei cu *udecarea unui
anumit litigiu& determinat prin componenta lui o(iecti% i prin componenta lui su(iecti%.
Alte /cereri0 formulate 'n cursul solu)ionrii litigiului& sunt /cereri0 grefate pe cererea principal& unele chiar indisocia(ile de aceasta 2 aa-zisele
/cereri o(iecti%e0 2 sau deri%ate ori pro%ocate 'n procedura solu)ionrii cererii principale.
3.
Articolul 12? $. pr. ci%. %izeaz 'ns nu /cereri0& la modul general& ci& punctual& /aprri0& /e+cep)ii0 i /incidente procedurale0.
?.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-11*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 120: Cererea 8n con&#a#are
-n cererile pentru constatarea e+isten)ei sau ine+isten)ei unui drept& competen)a instan)ei
se determin dup regulile pre%zute pentru cererile a%,nd ca o(iect realizarea dreptului.
1.
Articolul 12B $. pr. ci%. ofer un mod specific de determinare legal a competen)ei instan)ei& printr-o /analogie0.
2.
Solu)ia este logic i necesar1 'n am(ele categorii de cereri& 'n fond& se discut despre acelai drept& doar c& uneori& dez(aterea litigioas
urmrete realizarea dreptului& iar alteori& numai constatarea e+isten)ei sau a ine+isten)ei lui3 'n fa)a aceleiai instan)e& o ac)iune 'n constatare
se poate transforma 'ntr-o ac)iune 'n realizare& i in%ers.
3.
Solu)ia legislati% actual se 'nscrie 'n interpretarea tradi)ional a acestei ipoteze de competen)& nefc,nd altce%a dec,t s o reconfirme.
9(ser%a)ii
-n conte+tul fostelor reglementri& s-a considerat c o ac)iune 'n constatare care se refer la (unuri succesorale& e%alua(ile 'n (ani& fiind o
ac)iune patrimonial& aceasta cade su( inciden)a art. 2 pct. 1 lit. a7 $. pr. ci%. 6atunci 'n %igoare 2 n.n.7& deoarece nu se face distinc)ie 'ntre
ac)iunile 'n constatare i cele 'n realizarea dreptului& ele fiind supuse aceluiai regim su( aspectul competen)ei dup materie a instan)ei de
*udecat3 'n acest sens au fost in%ocate i dispozi)iile e+-art. 1@ $. pr. ci%.& 'n sensul crora competen)a instan)ei se determina dup regulile
pre%zute pentru cererile care a%eau ca o(iect realizarea dreptului.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-+*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 126: Ale"erea de co!pe#en2
)1*.r)ile pot con%eni 'n scris sau& 'n cazul litigiilor nscute& i prin declara)ie %er(al 'n
fa)a instan)ei ca procesele pri%itoare la (unuri i la alte drepturi de care acestea pot s
dispun s fie *udecate de alte instan)e dec,t acelea care& potri%it legii& ar fi competente
teritorial s le *udece& 'n afar de cazul c,nd aceast competen) este e+clusi%.
)2*-n litigiile din materia protec)iei drepturilor consumatorilor& precum i 'n alte cazuri
pre%zute de lege& pr)ile pot con%eni alegerea instan)ei competente& 'n condi)iile
pre%zute la alin. 617& numai dup naterea dreptului la despgu(ire. 9rice con%en)ie
contrar este considerat ca nescris.
1.
.rorogarea con%en)ional de competen) poate fi considerat o solu)ie legal complementar altor solu)ii 6de e+emplu& competen)a
alternati%7& o solu)ie supl i adeseori necesar de /adaptare0 a regulilor 'n materie de competen)& potri%it cu interesele pr)ilor i pentru
facilitarea accesului la *usti)ie& 'n interiorul unor norme suscepti(ile de fle+i(ilizare.
2.
:ezult clar din cuprinsul te+tului c /alegerea de competen)0 pri%ete *udecata litigiului 'n fond& nu solu)ionarea unei cereri de ordonan)
preedin)ial& luarea unor msuri asigurtorii sau asigurarea pro(elor.
3.
:ezult& de asemenea& dar implicit& c prorogarea con%en)ional pri%ete numai instan)ele de la ni%elul primului grad de *urisdic)ie& pr)ile
39
neput,nd con%eni cu pri%ire la o anume instan) de apel sau de recurs.
?.
$on%en)ia pr)ilor& 'n sensul /alegerii de competen)0& pri%ete competen)a teritorial& nu i competen)a material sau de atri(u)iune.((( ci#e&#e
!ai depar#e )1-12*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 12:: Co!pe#en2a %acul#a#iv
)1*4ac un *udector are calitatea de reclamant 'ntr-o cerere de competen)a instan)ei la
care 'i desfoar acti%itatea& %a sesiza una dintre instan)ele *udectoreti de acelai grad
aflate 'n circumscrip)ia oricreia dintre cur)ile de apel 'n%ecinate cu curtea de apel 'n a crei
circumscrip)ie se afl instan)a la care 'i desfoar acti%itatea.
)2*-n cazul 'n care cererea se introduce 'mpotri%a unui *udector care 'i desfoar
acti%itatea la instan)a competent s *udece cauza& reclamantul poate sesiza una dintre
instan)ele *udectoreti de acelai grad aflate 'n circumscrip)ia oricreia dintre cur)ile de
apel 'n%ecinate cu curtea de apel 'n a crei circumscrip)ie se afl instan)a care ar fi fost
competent& potri%it legii.
)+*4ispozi)iile alin. 617 i 627 se aplic 'n mod corespunztor i 'n cazul procurorilor&
asisten)ilor *udiciari i grefierilor.
1.
;ste o institu)ie hi(rid& inspirat din reglementarea francez& %iz,nd situa)ia c,nd una dintre pr)ile din proces este un *udector sau un
au+iliar al *usti)iei.
2.
;ste o institu)ie hi(rid& 'ntruc,t1 fr a se confunda cu altele& se aseamn& su( unele aspecte& cu strmutarea cauzei pentru (nuial legitim
i cu e+cep)ia de necompeten)3 punerea 'n aplicare a te+tului legal poate apar)ine numai pr)ii& persoan fizic sau *uridic& care are calitatea
procesual de /reclamant0 'n proces3 dup caz& 'n raport cu pre%ederile celor dou prime alineate ale art. 12D $. pr. ci%.& /reclamantul0
/tre(uie0 sau el /poate0 s sesizeze a alt instan) de acelai grad din circumscrip)ia uneia dintre cur)ile de ape 'n%ecinate cu curtea de apel 'n
a crei circumscrip)ie se afl instan)a care ar fi fost competent& potri%it legii3 instan)a sesizat de ctre reclamant& alta dec,t aceea care&
o(inuit& ar fi fost competent teritorial& este o(ligat s solu)ioneze cauza& dac& potri%it regulilor generale de competen) /material0& ea are
%oca)ia legal de a solu)iona acel litigiu3 sesizarea de ctre parte a unei alte instan)e dec,t aceea care& potri%it legii& ar fi fost competent
teritorial& se 'ntemeiaz numai pe faptul c ea 'nsi sau ad%ersarul din litigiu este *udector& procuror& asistent *udiciar sau grefier la instan)a
care& o(inuit& ar fi fost competent teritorial& fr a fi necesar s *ustifice cerin)a 'nlturrii suspiciunii de par)ialitate care deri% din aceast
'mpre*urare& suspiciune de altfel o(iecti%3 sesizarea unei alte instan)e este totui limitat teritorial& prin cerin)a ca respecti%a instan) s se
afle situat 'ntr-o circumscrip)ie de *urisdic)ie /'n%ecinat0 cu curtea de apel 'n circumscrip)ia creia se afl instan)a care ar fi fost competent
s solu)ioneze litigiul.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-0*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 12;: Inciden#e privind arbi#ra=ul
$ompeten)a ce re%ine instan)elor *udectoreti 'n legtur cu incidentele pri%ind ar(itra*ul
reglementat de prezentul cod apar)ine 'n toate cazurile tri(unalului 'n circumscrip)ia cruia
are loc ar(itra*ul.
1.
5e+tul acestui articol tre(uie coro(orat cu te+tele art. B?D& BC1& BC3& B@B& B@9& B90& C0@ i C1B $. pr. ci%.& care se refer la situa)ii 'n care se
solicit inter%en)ia instan)ei.
2.
5e+tul de principiu poate fi considerat cel al art. B?D $. pr. ci%.1 /617 .entru 'nlturarea piedicilor ce s-ar i%i 'n organizarea i desfurarea
ar(itra*ului& precum i pentru 'ndeplinirea altor atri(u)ii ce re%in instan)ei *udectoreti 'n ar(itra*& partea interesat poate sesiza tri(unalul 'n
circumscrip)ia cruia are loc ar(itra*ul. 5ri(unalul %a solu)iona cauza 'n completul pre%zut de lege pentru *udecata 'n prim instan). 627
<nstan)a %a solu)iona aceste cereri de urgen) i cu precdere& prin procedura ordonan)ei preedin)iale& hotr,rea nefiind supus niciunei ci de
atac0.
3.
5e+tele articolelor men)ionate precizeaz at,t competen)a material& c,t i competen)a teritorial a instan)elor *udectoreti.((( ci#e&#e !ai
depar#e )1-+*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
CAPIT'LUL I-: Inciden#e procedurale privi#oare la co!pe#en2a in&#an2ei
.EC@IUNEA 1: Neco!pe#en2a $i con%lic#ele de co!pe#en2
Ar#( 123: E?cep2ia de neco!pe#en2
)1*=ecompeten)a este de ordine pu(lic sau pri%at.
)2*=ecompeten)a este de ordine pu(lic1
1('n cazul 'nclcrii competen)ei generale& c,nd procesul nu este de competen)a instan)elor
*udectoreti3
2('n cazul 'nclcrii competen)ei materiale& c,nd procesul este de competen)a unei instan)e
de alt grad3
+('n cazul 'nclcrii competen)ei teritoriale e+clusi%e& c,nd procesul este de competen)a
unei alte instan)e de acelai grad i pr)ile nu o pot 'nltura.
)+*-n toate celelalte cazuri& necompeten)a este de ordine pri%at.
1.
=ecompeten)a este situa)ia procesual ce rezult din faptul 'nclcrii normelor de competen) a instan)elor *udectoreti. =o)iunea de
necompeten) este& e%ident& indisocia(il legat de aceea de competen). ;a este pur i simplu antiteza competen)ei.
2.
=ecompeten)a semnific inaptitudinea instan)ei de a rezol%a o cerere sau un proces& 'n raport cu regulile competen)ei generale& materiale 2 de
atri(u)iune 2 sau cu regulile competen)ei teritoriale. 9 astfel de situa)ie i procedura urmat pentru rezol%area ei sunt reglementate de art.
129-132 $. pr. ci%. su( titlul marginal primar al /e+cep)iei de necompeten)0& fiindc acesta este mi*locul tehnic procedural de punere 'n
40
discu)ie a competen)ei.
3.
-n considerarea unei situa)ii dihotomice categorice 2 necompeten)a nu poate fi 'n acelai timp i de ordine pu(lic i de ordine pri%at 6Q7 2
articolul 129 $. pr. ci%. precizeaz ritos1 /617 =ecompeten)a este de ordine pu(lic sau pri%at. 627 =ecompeten)a este de ordine pu(lic1 'n
cazul 'nclcrii competen)ei generale& c,nd procesul nu este de competen)a instan)elor *udectoreti3 'n cazul 'nclcrii competen)ei materiale&
c,nd procesul este de competen)a unei instan)e de alt grad3 'n cazul 'nclcrii competen)ei teritoriale e+clusi%e& c,nd procesul este de
competen)a unei alte instan)e de acelai grad i pr)ile nu o pot 'nltura. 637 -n toate celelalte cazuri& necompeten)a este de ordine pri%at0.(((
ci#e&#e !ai depar#e )1-:*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 1+0: Invocarea e?cep2iei
)1*=ecompeten)a general a instan)elor *udectoreti poate fi in%ocat de pr)i ori de
ctre *udector 'n orice stare a pricinii.
)2*=ecompeten)a material i teritorial de ordine pu(lic tre(uie in%ocat de pr)i ori de
ctre *udector la primul termen de *udecat la care pr)ile sunt legal citate 'n fa)a primei
instan)e.
)+*=ecompeten)a de ordine pri%at poate fi in%ocat doar de ctre p,r,t prin 'nt,mpinare
sau& dac 'nt,mpinarea nu este o(ligatorie& cel mai t,rziu la primul termen de *udecat la
care pr)ile sunt legal citate 'n fa)a primei instan)e.
)4*4ac necompeten)a nu este de ordine pu(lic& partea care a fcut cererea la o instan)
necompetent nu %a putea cere declararea necompeten)ei.
1.
;+cep)ia de necompeten) poate fi in%ocat& aadar& uneori& de oricare dintre pr)ile aflate 'n *udecat sau& alteori& numai de ctre una dintre
ele& de regul de ctre p,r,t& precum i de ctre instan)& 'n raport cu autorul e+cep)iei procedura acesteia fiind& 'ntr-o oarecare msur sau
chiar su(stan)ial& diferit.
2.
4e regul& necompeten)a este in%ocat de p,r,t& fr s fie necesar *ustificarea unui /interes0 propriu& interesul rezult,nd din simplul fapt c
el a fost chemat 'n *udecat 'n fa)a unei instan)e care nu este competent. Na tre(ui 'ns s *ustifice temeinicia /cererii0 sale de constatare sau
de declarare a necompeten)ei& art,nd moti%ele de fapt i de drept care *ustific e+cep)ia.
3.
.,r,tul %a putea in%oca necompeten)a& dup caz& la primul termen de *udecat la care pr)ile sunt legal citate 'n fa)a primei instan)e& dac
consider c necompeten)a este de ordine pu(lic& sau prin 'nt,mpinare ori& dac aceasta nu este o(ligatorie& la primul termen de *udecat la
care pr)ile sunt legal citate 'n fa)a primei instan)e& atunci c,nd in%oc necompeten)a de ordine pri%at.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-:*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 1+1: -eri%icarea co!pe#en2ei
)1*>a primul termen de *udecat la care pr)ile sunt legal citate 'n fa)a primei instan)e&
*udectorul este o(ligat& din oficiu& s %erifice i s sta(ileasc dac instan)a sesizat este
competent general& material i teritorial s *udece pricina& consemn,nd 'n cuprinsul
'ncheierii de edin) temeiurile de drept pentru care constat competen)a instan)ei
sesizate. -ncheierea are caracter interlocutoriu.
)2*-n mod e+cep)ional& 'n cazul 'n care pentru sta(ilirea competen)ei sunt necesare
lmuriri ori pro(e suplimentare& *udectorul %a pune aceast chestiune 'n discu)ia pr)ilor i
%a acorda un singur termen 'n acest scop.
1.
-n 'ncercarea de a men)ine& totui& rezona(il& pre%ederile anacronice ale art. 130 alin. 627 $. pr. ci%. i de a conferi acestora deplin eficacitate&
legiuitorul a procedat la o adugire& de altfel pleonastic& a unor noi pre%ederi 'n materie& respecti% cele ale art. 131 $. pr. ci%.
2.
$onform cu pre%ederile artate& tre(uie s admitem c *udectorul de la prima instan) tre(uie s in%oce din oficiu necompeten)a atunci c,nd
este %or(a de norme de competen) de ordine pu(lic i& a fortiori. de norme de competen) e+clusi%.
3.
8nui asemenea imperati% 'i dau e+presie i pre%ederile art. 131 $. pr. ci%.& care& tautologic 'n raport cu dispozi)iile art. 130 alin. 627 $. pr. ci%. i
ne*ustificat raportat strict la acelai moment procesual dispun c& /la primul termen de *udecat la care pr)ile sunt legal citate 'n fa)a primei
instan)e& *udectorul este o(ligat& din oficiu& s %erifice i s sta(ileasc dac instan)a sesizat este competent general& material i teritorial s
*udece pricina& consemn,nd 'n cuprinsul 'ncheierii de edin) temeiurile de drept pentru care constat competen)a instan)ei sesizate0.((( ci#e&#e
!ai depar#e )1-4*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 1+2: .olu2ionarea e?cep2iei
)1*$,nd 'n fa)a instan)ei de *udecat se pune 'n discu)ie competen)a acesteia& din oficiu
sau la cererea pr)ilor& ea este o(ligat s sta(ileasc instan)a *udectoreasc competent
ori& dac este cazul& un alt organ cu acti%itate *urisdic)ional competent.
)2*4ac instan)a se declar competent& %a trece la *udecarea pricinii. -ncheierea poate fi
atacat numai odat cu hotr,rea pronun)at 'n cauz.
)+*4ac instan)a se declar necompetent& hotr,rea nu este supus niciunei ci de atac&
dosarul fiind trimis de 'ndat instan)ei *udectoreti competente sau& dup caz& altui organ
cu acti%itate *urisdic)ional competent.
)4*4ac instan)a se declar necompetent i respinge cererea ca inadmisi(il 'ntruc,t este
de competen)a unui organ fr acti%itate *urisdic)ional sau ca nefiind de competen)a
instan)elor rom,ne& hotr,rea este supus numai recursului la instan)a ierarhic superioar.
1.
41
-n aplicarea principiului /*udectorul ac)iunii este i *udectorul e+cep)iei0& instan)a 'n%estit cu solu)ionarea cererii principale rezol% i e+cep)ia
de necompeten)& fie prin respingerea ei i rezol%area 'n fond a litigiului& fie prin admiterea ei i 2 declar,ndu-se necompetent 2 trimite
dosarul instan)ei competente sau altui organ cu acti%itate *urisdic)ional competent.
2.
-n aceast din urm situa)ie& c,te%a particularit)i procedurale sunt de remarcat1 a7 ;+cep)ia de necompeten) se rezol%& firete& 'nainte de a
se a(orda fondul litigiului i 'nainte de a se solu)iona alte e+cep)ii. .rin e+trapolarea dispozi)iilor art. 2?@ alin. 617 $. pr. ci%.& 'nt,ietatea
e+cep)iei de necompeten) s-ar impune& 'ntruc,t admiterea ei face de prisos a(ordarea fondului& precum i cercetarea altor e+cep)ii3 (7
<ndiferent de solu)ia instan)ei 2 de admitere sau de respingere a e+cep)iei 2& aceasta tre(uie s fie 'ntotdeauna e+pres i moti%at3 c7
Motr,rea instan)ei de admitere a e+cep)iei de necompeten) poate s pre%ad& dup caz& /declinarea competen)ei0& dac o alt instan) sau
un alt organ *urisdic)ional este competent& /respingerea cererii ca inadmisi(il0& c,nd competen)a apar)ine unei alte autorit)i& fr acti%itate
*urisdic)ional sau /respingerea cererii0& c,nd litigiul cu care a fost sesizat are un element de e+traneitate. Motr,rea instan)ei de declarare a
competen)ei este o 'ncheiere interlocutorie& iar hotr,rea instan)ei de admitere a e+cep)iei 'm(rac forma unei /sentin)e0 sau /decizii0& dup
caz3 d7 ;fectele hotr,rii sunt diferite& dup cum instan)a respinge sau admite e+cep)ia1 'n caz de respingere& declar,ndu-se competent&
instan)a %a trece la *udecarea pricinii& cel nemul)umit put,nd s e+ercite& potri%it legii& calea de atac dup darea hotr,rii asupra fondului i
odat cu atacarea acestei hotr,ri3 'n caz de admitere& declar,ndu-se necompetent& ea %a trimite dosarul instan)ei competente sau& dup caz&
altui organ cu acti%itate *urisdic)ional competent& fr ca hotr,rea ei s fie supus %reunei ci de atac3 dac instan)a se declar
necompetent i respinge cererea ca inadmisi(il 'ntruc,t este de competen)a unui organ fr acti%itate *urisdic)ional sau ca nefiind de
competen)a instan)elor rom,ne& hotr,rea este supus numai recursului la instan)a ierarhic superioar.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-12*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 1++: Con%lic#ul de co!pe#en2( Ca9uri
;+ist conflict de competen)1
1 c,nd dou sau mai multe instan)e se declar deopotri% competente s *udece acelai
proces3
2(c,nd dou sau mai multe instan)e i-au declinat reciproc competen)a de a *udeca acelai
proces sau& 'n cazul declinrilor succesi%e& dac ultima instan) 'n%estit 'i declin la
r,ndul su competen)a 'n fa%oarea uneia dintre instan)ele care anterior s-au declarat
necompetente.
1.
4in cuprinsul art. 133 $. pr. ci%. rezult c e+ist conflict de competen) 'ntre /instan)e0 atunci c,nd1 a7 4ou sau mai multe instan)e se
declar deopotri% competente s *udece acelai proces 2 /conflictul poziti% de competen)03 (7 4ou sau mai multe instan)e i-au declinat
reciproc competen)a de a *udeca acelai proces sau& 'n cazul declinrilor succesi%e& dac ultima instan) 'n%estit 'i declin la r,ndul ei
competen)a 'n fa%oarea uneia dintre instan)ele care& anterior& s-au declarat necompetente de a *udeca acelai proces 2 /conflictul negati% de
competen)0.
:ezol%area unui asemenea anacronism se %a realiza prin ceea ce se numete /regulator de competen)0& adic printr-o hotr,re dat de
instan)a ierarhic superioar celor aflate 'n conflict.
2.
<poteza conflictului negati% de competen) se *ustific prin 'nlturarea oricrei ci de atac atunci c,nd instan)a se declar necompetent. -ntr-
ade%r& art. 132 alin. 637 $. pr. ci%. arat1 /4ac instan)a se declar necompetent& hotr,rea nu este supus niciunei ci de atac& dosarul fiind
trimis de 'ndat instan)ei *udectoreti competente sau& dup caz& altui organ cu acti%itate *urisdic)ional competent0.((( ci#e&#e !ai depar#e
)1-;*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 1+4: .u&pendarea proce&ului
<nstan)a 'naintea creia s-a i%it conflictul de competen) %a suspenda din oficiu *udecata
cauzei i %a 'nainta dosarul instan)ei competente s solu)ioneze conflictul.
1.
Suspendarea o(ligatorie a solu)ionrii cauzei p,n la rezol%area conflictului de competen) este o msur de la sine 'n)eleas1 o instan) cu
pri%ire la care s-a in%ocat necompeten)a nu poate proceda& 'n condi)ii de incertitudine creat& la solu)ionarea litigiului sau a oricrui alt incident
procedural3 oricum& dac& ulterior& se %a constata necompeten)a instan)ei& toate actele de procedur ale acelei instan)e sunt lo%ite de nulitate&
aa 'nc,t o solu)ie pre%enti% este de preferat fa) de una post factum& care& implaca(il& ar compromite toat acti%itatea instan)ei i interesul
pr)ilor de a a%ea o *udecat /legal0 i 'ntr-un termen /rezona(il i pre%izi(il0.
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 1+0: .olu2ionarea con%lic#ului de co!pe#en2
)1*$onflictul de competen) i%it 'ntre dou instan)e *udectoreti se solu)ioneaz de
instan)a imediat superioar i comun instan)elor aflate 'n conflict.
)2*=u se poate crea conflict de competen) cu -nalta $urte de $asa)ie i Austi)ie. Motr,rea
de declinare a competen)ei sau de sta(ilire a competen)ei pronun)at de -nalta $urte de
$asa)ie i Austi)ie este o(ligatorie pentru instan)a de trimitere.
)+*$onflictul de competen) i%it 'ntre o instan) *udectoreasc i un alt organ cu acti%itate
*urisdic)ional se rezol% de instan)a *udectoreasc ierarhic superioar instan)ei 'n conflict.
)4*<nstan)a competent s *udece conflictul %a hotr'& 'n camera de consiliu& fr citarea
pr)ilor& printr-o hotr,re definiti%.
1.
;lementele definitorii ale procedurii regulatorului de competen) considerm& pe (aza legii& a fi cele ce urmeaz1 a7 <nstan)a 'n drept s
hotrasc asupra conflictului este sesizat de instan)a 'naintea creia s-a i%it acest conflict& care& totodat& suspend din oficiu orice alt
procedur 'n respecti%a cauz. Aceast instan)& care se constituie 'n autor al sesizrii conflictului& %a fi 2 'n cazul conflictului poziti% 2 instan)a
a crei solu)ie s-a definiti%at ultima& respecti% 2 'n cazul conflictului negati% 2 ultima instan) care s-a pronun)at asupra competen)ei3 (7
<nstan)a chemat s dea regulatorul de competen) este cea imediat superioar celor aflate 'n conflict& potri%it cu cele precizate la art. 13B $.
pr. ci%. 6tri(unalul& curtea de apel& -nalta $urte de $asa)ie i Austi)ie sau& c,nd e+ist conflict 'ntre o instan) i un alt organ cu acti%itate
*urisdic)ional& instan)a ierarhic superioar celei aflate 'n conflict73 c7 =u se poate crea conflict de competen) cu -nalta $urte de $asa)ie i
Austi)ie& hotr,rea acesteia de declinare a competen)ei sau de sta(ilire a competen)ei fiind o(ligatorie pentru instan)a de trimitere3 d7 $onflictul
'ntre dou sec)ii specializate ale aceleiai instan)e se rezol% de sec)ia corespunztoare celei 'naintea creia s-a i%it conflictul de la instan)a
imediat superioar3 e7 $onflictul 'ntre dou sec)ii ale -naltei $ur)i de $asa)ie i Austi)ie se rezol% de $ompletul de B *udectori3 f7 $onflictele
'ntre completurile specializate se rezol% de sec)ia corespunztoare respecti%ului complet de la instan)a imediat superioar3 g7 <nstan)a
competent s rezol%e conflictul hotrte 'n camera de consiliu& fr citarea pr)ilor& printr-o hotr,re definiti%3 h7 Motr,rea definiti%& prin
42
care se rezol% conflictul de competen)& are autoritate de lucru *udecat i ea se impune ca atare i instan)ei desemnate s rezol%e litigiul. -n
aceste condi)ii& dezlegarea dat pro(lemei competen)ei prin regulatorul de competen) nu se mai poate discuta 'n cadrul controlului *udiciar
asupra fondului litigiului.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-1*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 1+6: i&po9i2ii &peciale
)1*4ispozi)iile prezentei sec)iuni pri%itoare la e+cep)ia de necompeten) i la conflictul de
competen) se aplic prin asemnare i 'n cazul sec)iilor specializate ale aceleiai instan)e
*udectoreti.
)2*$onflictul se %a solu)iona de sec)ia instan)ei sta(ilite potri%it art. 13B corespunztoare
sec)iei 'naintea creia s-a i%it conflictul.
)+*$onflictul dintre dou sec)ii ale -naltei $ur)i de $asa)ie i Austi)ie se solu)ioneaz de
$ompletul de B *udectori.
)4*4ispozi)iile alin. 617-637 se aplic 'n mod corespunztor i 'n cazul completelor
specializate.
1.
.rin e+tensiune& fr rigoare conotati%& dar ca solu)ie pragmatic& art. 13C alin. 617& 637 i 6?7 $. pr. ci%. transpune 'n spa)iul conflictelor de
competen) cele i%ite 'ntre sec)iile specializate i 'ntre completurile specializate.
2.
$onflictul 'ntre dou sec)ii specializate ale aceleiai instan)e se rezol% de sec)ia corespunztoare celei 'naintea creia s-a i%it conflictul de la
instan)a imediat superioar.
3.
$onflictul 'ntre dou sec)ii ale -naltei $ur)i de $asa)ie i Austi)ie se rezol% de $ompletul de B *udectori.
?.
$onflictele 'ntre completurile specializate se rezol% de sec)ia corespunztoare respecti%ului complet de la instan)a imediat superioar.
9(ser%a)ii
S remarcm faptul& deloc 'nt,mpltor& c dispozi)iile art. 13C $. pr. ci%. au fost aezate separat de cele pri%ind /solu)ionarea conflictului de
competen)0& su( titlul /4ispozi)ii speciale0. S-a %rut astfel& poate& s se e+plice& implicit& nu at,t analogia 2 cum sugereaz te+tul 2& c,t mai
ales /fic)iunea0 transformrii sec)iilor specializate i a completurilor specializate 'n /instan)e0& suscepti(ile de a se afla 'n conflicte de
competen). S-a %rut astfel& iari spunem& poate& s se %in 'n 'nt,mpinarea uneia dintre solu)iile instan)ei supreme& care& %iguros& nu accepta
ideea unui conflict de competen) 'ntre sec)ii i completuri specializate. 6-n doctrina noastr clasic se preciza& de asemenea& c un /conflict de
competen) sau de *urisdic)ie0 nu poate s apar dec,t 'ntre dou instan)e. -n doctrina francez s-a spus de asemenea c un conflict 'ntre
camerele sau sec)iunile diferite ale aceleiai *urisdic)ii se rezol% prin msuri de administra)ie *udiciar. -n acelai sens& s-a considerat c& dei
comod& este ine+act e+presia /competen)0 atunci c,nd este %or(a despre diferite forma)iuni de *urisdic)ie din cadrul aceleiai instan)e& ele
nefiind /*urisdic)ii autonome i distincte 'n cadrul *urisdic)iei 'n care func)ioneaz ca forma)iuni speciale0.7 ;ste limpede& legiuitorul nostru n-a
fost preocupat de rigoare tiin)ific3 el a optat& fr alte complica)ii& pentru o solu)ie de compromis& o solu)ie /comod0& util ne'ndoielnic& dar
%ulnera(il. <potetic& solu)ia ar putea fi i alta. 4ac s-ar distinge 2 cum s-a sugerat 2 'ntre /*urisdic)ia organic0 i /*urisdic)ia func)ional0&
atunci& e%entual& s-ar putea spune c ori de c,te ori o structur intern a instan)ei ac)ioneaz 'n e+ercitarea func)iei *urisdic)ionale ca entitate
distinct 2 'n cazul nostru sec)ie 2& dei& organic& ea face parte din acea instan)& 'ndeplinindu-i atri(u)iile pe (aza repartizrii materiilor
*urisdic)ionale& poate da natere unui /conflict de competen)0 cu o alt asemenea structur 2 sec)ie 2 apar)in,nd aceleiai instan)e. =umai c&
'n condi)iile actualelor noastre reglementri& nu se poate %or(i de o distri(uire legal& general i punctual a materiilor *urisdic)ionale 'ntre
sec)iile aceleiai instan)e. 4e altminteri& sec)iile 'nsei sunt hi(ride 2 prin asocieri de materii 'ntre care cone+iunile sunt dificil de 'ntre%zut 2 i
ele au fost constituite& la 'nceput. ad libitum sau ad-%oc& pe (aza unei prezum)ii de specializare a unor *udectori 'n anumite materii. S
remarcm& totui& 'n cele din urm& c& inspirat sau nu& legiuitorul a consacrat no)iunea de competen) a sec)iei 'n materie de contencios
administrati% Gart. 2 lit. g7 din >egea nr. BB?K200?H. .recizm& 'n conte+t& c art. C din >egea nr. @BK200C a pre%zut organizarea unor sec)ii de
insol%en)3 9.R. nr. 1K2010 a precizat c aceste sec)ii se 'nfiin)eaz 'n termen de un an de la intrarea ei 'n %igoare& dup ce >egea nr. 22DK2009
pre%zuse c ele se 'nfiin)eaz 'n termen de C luni de la intrarea 'n %igoare a acestei legi.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-4*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 1+:: Probele ad!ini&#ra#e 8n %a2a in&#an2ei neco!pe#en#e
-n cazul declarrii necompeten)ei& do%ezile administrate 'n fa)a instan)ei necompetente
rm,n c,tigate *udec)ii i instan)a competent 'n%estit cu solu)ionarea cauzei nu %a
dispune refacerea lor dec,t pentru moti%e temeinice.
1.
Articolul 13D $. pr. ci%.& c,t pri%ete do%ezile administrate la instan)a necompetent& permite pstrarea acestora 2 /ele rm,n c,tigate
*udec)ii0 2& instan)a creia i se trimite dosarul put,nd dispune refacerea lor /numai pentru moti%e temeinice0.
2.
;ste o e+cep)ie *ustificat i 2 astfel cum ea a fost formulat 2 rezona(il de la principiul nemi*locirii& pe de o parte& 'ntruc,t pro(ele apar)in
cauzei& iar pe de alta pentru c numai astfel se asigur solu)ionarea procesului cu celeritate.
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
.EC@IUNEA 2: Li#i&penden2a $i cone?i#a#ea
Ar#( 1+;: E?cep2ia li#i&penden2ei
)1*=imeni nu poate fi chemat 'n *udecat pentru aceeai cauz& acelai o(iect i de aceeai
parte& 'naintea mai multor instan)e competente sau chiar 'naintea aceleiai instan)e& prin
cereri distincte.
)2*;+cep)ia litispenden)ei poate fi in%ocat de pr)i sau de instan) din oficiu 'n orice stare
a procesului 'n fa)a instan)elor de fond.
)+*$,nd instan)ele sunt de acelai grad& e+cep)ia se in%oc 'naintea instan)ei sesizate
ulterior. 4ac e+cep)ia se admite& dosarul %a fi trimis de 'ndat primei instan)e 'n%estite.
)4*$,nd instan)ele sunt de grad diferit& e+cep)ia se in%oc 'naintea instan)ei de grad
inferior. 4ac e+cep)ia se admite& dosarul %a fi trimis de 'ndat instan)ei de fond mai 'nalte
'n grad.
)0*-ncheierea prin care s-a solu)ionat e+cep)ia poate fi atacat numai odat cu fondul.
43
)6*$,nd unul dintre procese se *udec 'n recurs& iar cellalt 'naintea instan)elor de fond&
acestea din urm sunt o(ligate s suspende *udecata p,n la solu)ionarea recursului.
):*4ispozi)iile alin. 627& 637 i 6B7 se aplic 'n mod corespunztor i atunci c,nd procesele
identice se afl pe rolul aceleiai instan)e.
1.
>itispenden)a este o situa)ie e+cep)ional i& de regul& accidental& c,nd dou instan)e distincte 2 sau& 'n mai noua concep)ie a legiuitorului
nostru& chiar dou completuri ori sec)ii ale aceleiai instan)e 2 de acelai grad sau de grade diferite& deopotri% competente& sunt sesizate
simultan cu solu)ionarea 'n fond a aceluiai litigiu.
2.
Articolul 13@ alin. 617 $. pr. ci%. descrie situa)ia de litispenden)& pornind de la o premis ma*or indu(ita(il1 nimeni nu poate fi chemat 'n
*udecat pentru aceeai cauz& acelai o(iect i de aceeai parte 'naintea mai multor instan)e competente sau chiar 'naintea aceleiai instan)e&
prin cereri distincte.
3.
Su( aspectul condi)iilor artate& litispenden)a se apropie de autoritatea lucrului *udecat1 tripla identitate de o(iect& cauz i pr)i. $,te%a
precizri sunt 'ns necesare i& poate& utile.
5e+tul legal nu solicit i identitatea de /calitate procesual0. -ntr-ade%r& poate e+ista situa)ia de litispenden) chiar dac& una fa) de alta&
pr)ile stau 'n *udecat 'n calit)i procesuale diferite.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-0*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 1+3: E?cep2ia cone?i#2ii
)1*.entru asigurarea unei (une *udec)i& 'n prim instan) este posi(il cone+area mai
multor procese 'n care sunt aceleai pr)i sau chiar 'mpreun cu alte pr)i i al cror o(iect
i cauz au 'ntre ele o str,ns legtur.
)2*;+cep)ia cone+it)ii poate fi in%ocat de pr)i sau din oficiu cel mai t,rziu la primul
termen de *udecat 'naintea instan)ei ulterior sesizate& care& prin 'ncheiere& se %a pronun)a
asupra e+cep)iei. -ncheierea poate fi atacat numai odat cu fondul.
)+*4osarul %a fi trimis instan)ei mai 'nt,i 'n%estite& 'n afar de cazul 'n care reclamantul i
p,r,tul cer trimiterea lui la una dintre celelalte instan)e.
)4*$,nd una dintre cereri este de competen)a e+clusi% a unei instan)e& cone+area se %a
face la acea instan).
)0*-n orice stare a *udec)ii procesele cone+ate pot fi dis*unse i *udecate separat& dac
numai unul dintre ele este 'n stare de *udecat.
1.
$one+itatea nu este definit 'n legea de procedur. 4ar ea este descris 'n articula)iile& determinrile i implica)iile ei prin dispozi)iile art. 139 $.
pr. ci%.& suger,nd i o posi(il definire a acesteia.
2.
$one+itatea este situa)ia 'n care dou sau mai multe instan)e deopotri% competente sunt sesizate cu litigii 'ntre care e+ist o str,ns legtur&
aa 'nc,t& urmare a in%ocrii i admiterii e+cep)iei cone+it)ii& este posi(il i oportun ca ele s fie solu)ionate 'mpreun& de ctre o singur
instan)& pentru o mai (un administrare a *usti)iei i pentru e%itarea unor hotr,ri contradictorii sau chiar inconcilia(ile& su( aspectul efectelor
su(stan)iale ale acestora.
3.
4ou concluzii sunt de*a lesne de formulat1 a7 =u se cere 2 i nici nu s-ar fi putut cere 2 /identitate0 de pr)i& cauz i o(iect 'ntre pricinile
suscepti(ile de cone+are& nici mcar identitate su( aspectul unora dintre aceste elemente. 9 astfel de identitate poate fi persuasi% pentru
reunirea pricinilor& dar ea nu este ine%ita(il necesar3 (7 -ntre elementele artate sau unele dintre acestea tre(uie 'ns s e+iste o /str,ns
legtur0. -n lipsa unui criteriu /a(stract0& /o(iecti%0 i& de altfel& imposi(il& singurul criteriu& pragmatic i rezona(il& de descifrare a acestei
sintagme 'l constituie aprecierea concret pe care o face instan)a& la cererea pr)ilor sau din oficiu& c& pentru a e%ita solu)ii inconcilia(ile sau
contradictorii& este necesar reunirea proceselor& a litigiilor. >egtura dintre acele litigii este& aadar& /o chestiune de fapt0 i /circumstan)ial0&
lsat la aprecierea su%eran a instan)ei.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-:*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
.EC@IUNEA +: .#r!u#area proce&elor( ele"area in&#an2ei
Ar#( 140: Te!eiul &#r!u#rii
)1*Strmutarea procesului poate fi cerut pentru moti%e de (nuial legitim sau de
siguran) pu(lic.
)2*Inuiala se consider legitim 'n cazurile 'n care e+ist 'ndoial cu pri%ire la
impar)ialitatea *udectorilor din cauza circumstan)elor procesului& calit)ii pr)ilor ori unor
rela)ii conflictuale locale.
)+*$onstituie moti% de siguran) pu(lic 'mpre*urrile e+cep)ionale care presupun c
*udecata procesului la instan)a competent ar putea conduce la tul(urarea ordinii pu(lice.
1.
Strmutarea proceselor este mi*locul procedural prin care se tinde& din cauze e+trinseci incompati(ilit)ii& s se asigure& 'n 'mpre*urri speciale&
impar)ialitatea instan)ei iKsau independen)a acesteia.
2.
;ste un incident procedural care %izeaz instan)a& 'n ansam(lul ei& din moti%e de interes pri%at sau de siguran) pu(lic. Admiterea cererii de
strmutare a procesului are ca rezultat dez'n%estirea instan)ei /competente0 s solu)ioneze acel proces i trimiterea cauzei spre solu)ionare unei
alte instan)e de acelai grad& care& formal& n-ar fi fost competent teritorial.
3.
Strmutarea procesului este institu)ia procesual prin care o instan)& competent potri%it regulilor o(inuite de competen)& %a fi 2 'n
considerarea unor circumstan)e care permit s se suspecteze independen)a i impar)ialitatea ei 2 desesizat de un litigiu& 'n profitul unei alte
instan)e de acelai grad.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-:*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 141: Cererea de &#r!u#are
44
)1*Strmutarea pentru moti% de (nuial legitim sau de siguran) pu(lic se poate cere
'n orice faz a procesului.
)2*Strmutarea pentru moti% de (nuial legitim poate fi cerut de ctre partea
interesat& iar cea 'ntemeiat pe moti% de siguran) pu(lic& numai de ctre procurorul
general de la .archetul de pe l,ng -nalta $urte de $asa)ie i Austi)ie.
1.
Strmutarea& indiferent de moti%& tre(uie cerut& iar cererea 2 ca i 'n cazul recuzrii 2 poate fi fcut %er(al sau 'n scris.
2.
Strmutarea pentru moti% de (nuial legitim poate fi cerut de ctre partea interesat& iar cererea 'ntemeiat pe moti% de siguran) pu(lic
poate fi fcut numai de ctre procurorul general de la .archetul de pe l,ng -nalta $urte de $asa)ie i Austi)ie.
3.
>a primirea cererii de strmutare& instan)a competent s o solu)ioneze %a putea s solicite dosarul cauzei.
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 142: In&#an2a co!pe#en#
)1*$ererea de strmutare 'ntemeiat pe moti% de (nuial legitim este de competen)a
cur)ii de apel& dac instan)a de la care se cere strmutarea este o *udectorie sau un
tri(unal din circumscrip)ia acesteia. 4ac strmutarea se cere de la curtea de apel&
competen)a de solu)ionare re%ine -naltei $ur)i de $asa)ie i Austi)ie. $ererea de strmutare
se depune la instan)a competent s o solu)ioneze& care %a 'ntiin)a de 'ndat instan)a de
la care s-a cerut strmutarea despre formularea cererii de strmutare.
)2*$ererea de strmutare 'ntemeiat pe moti%e de siguran) pu(lic este de competen)a
-naltei $ur)i de $asa)ie i Austi)ie& care %a 'ntiin)a& de 'ndat& despre depunerea cererii
instan)a de la care se cere strmutarea.
)+*>a primirea cererii de strmutare& instan)a competent s o solu)ioneze %a putea s
solicite dosarul cauzei.
1.
$ompeten)a de a solu)iona cererea de strmutare re%ine& dup caz& cur)ii de apel sau -naltei $ur)i de $asa)ie i Austi)ie1
a7 $ererea de strmutare 'ntemeiat pe moti% de (nuial legitim este de competen)a cur)ii de apel& dac instan)a de la care se cere
strmutarea este o *udectorie sau un tri(unal din circumscrip)ia acesteia. 4ac strmutarea se cere de la curtea de apel& competen)a de
solu)ionare re%ine -naltei $ur)i de $asa)ie i Austi)ie.
$ererea de strmutare se depune la instan)a competent s o solu)ioneze& care %a 'ntiin)a instan)a de la care s-a cerut strmutarea3
(7 $ererea de strmutare 'ntemeiat pe moti% de siguran) pu(lic se depune la -nalta $urte de $asa)ie i Austi)ie& care %a 'ntiin)a& de 'ndat&
despre depunerea cererii instan)a de la care se cere strmutarea. $ererea se rezol% de ctre sec)ia corespunztoare a instan)ei supreme.
2.
$riteriile distri(uirii astfel a competen)ei solu)ionrii cererii de strmutare ar putea fi considerate intensitatea moti%ului de strmutare i
e%entualele consecin)e ce s-ar putea produce 'n cazul ignorrii lui.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-2*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 14+: .u&pendarea =udecrii proce&ului
)1*>a solicitarea celui interesat& completul de *udecat poate dispune& dac este cazul&
suspendarea *udecrii procesului& cu darea unei cau)iuni 'n cuantum de 1.000 lei. .entru
moti%e temeinice& suspendarea poate fi dispus 'n aceleai condi)ii& fr citarea pr)ilor&
chiar 'nainte de primul termen de *udecat.
)2*-ncheierea asupra suspendrii nu se moti%eaz i nu este supus niciunei ci de atac.
)+*Psura suspendrii *udecrii procesului %a fi comunicat de urgen) instan)ei de la care
s-a cerut strmutarea.
1.
Psura suspendrii *udecrii procesului p,n la solu)ionarea cererii de strmutare este facultati%& la solicitarea celui interesat.
2.
<nstan)a competent s solu)ioneze cererea de strmutare apreciaz su%eran dac dispune sau nu suspendarea *udecrii procesului la instan)a
de la care s-a cerut strmutarea.
3.
Psura suspendrii *udec)ii tre(uie 'ns considerat& 'n principiu& oportun& pentru e%itarea consecin)elor ce ar rezulta din admiterea cererii de
strmutare& consecin)e pre%zute de art. 1?B alin. 617 i 627 $. pr. ci%.
?.
9(ligarea la plata unei cau)iuni& 'n cuantumul pre%zut de lege& este de natur& cel pu)in 'n credin)a legiuitorului& s disuadeze solicitarea
strmutrii numai 'n scop dilatoriu& adic a(uzi%.
B.
-ncheierea asupra suspendrii fiind una 'n oportunitate& nu se moti%eaz i nu este supus niciunei ci de atac.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-0*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 144: 1udecarea cererii
)1*$ererea de strmutare se *udec de urgen)& 'n camera de consiliu& cu citarea pr)ilor
din proces.
)2*Motr,rea asupra strmutrii se d fr moti%are i este definiti%.
)+*<nstan)a de la care s-a cerut strmutarea %a fi 'ncunotin)at& de 'ndat& despre
admiterea sau respingerea cererii de strmutare.
1.
$ererea de strmutare se rezol% 'n cadrul unei proceduri contencioase.
45
2.
Solu)ionarea cererii de strmutare se face de urgen)& 'n camera de consiliu& /cu citarea pr)ilor din proces0.
3.
<nstan)a se pronun) asupra cererii de strmutare printr-o /hotr,re0& 'n sens restricti% 2 cum de altfel precizeaz art. 1?? alin. 627 $. pr. ci%.
2& nu prin /'ncheiere0.
?.
Motr,rea se d fr moti%are i ea este definiti%.
B.
-n raport cu principiul care se afl la fundamentul strmutrii& cerin)a unei moti%ri ar fi& e%ident& superflu.
C.
.entru asigurarea celerit)ii& hotr,rea este definiti%. - fortiori& 'n caz de admitere a cererii de strmutare& hotr,rea /tre(uie0 s fie definiti%1
ea profit am(elor pr)i din proces3 nicio parte n-ar putea *ustifica un interes pentru e+ercitarea cii de atac.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-6*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 140: E%ec#ele ad!i#erii cererii
)1*-n caz de admitere a cererii de strmutare& curtea de apel trimite procesul spre
*udecat unei alte instan)e de acelai grad din circumscrip)ia sa. -nalta $urte de $asa)ie i
Austi)ie %a strmuta *udecarea cauzei la una dintre instan)ele *udectoreti de acelai grad
aflate 'n circumscrip)ia oricreia dintre cur)ile de apel 'n%ecinate cu curtea de apel 'n a crei
circumscrip)ie se afl instan)a de la care se cere strmutarea.
)2*Motr,rea %a arta 'n ce msur actele 'ndeplinite de instan) 'nainte de strmutare
urmeaz s fie pstrate. -n cazul 'n care instan)a de la care s-a dispus strmutarea a
procedat 'ntre timp la *udecarea procesului& hotr,rea pronun)at este desfiin)at de drept
prin efectul admiterii cererii de strmutare.
)+*Apelul sau& dup caz& recursul 'mpotri%a hotr,rii date de instan)a la care s-a strmutat
procesul sunt de competen)a instan)elor ierarhic superioare acesteia. -n caz de admitere a
apelului sau recursului& trimiterea spre re*udecare& atunci c,nd legea o pre%ede& se %a face
la o instan) din circumscrip)ia celei care a solu)ionat calea de atac.
1.
;fectul admiterii cererii de strmutare este totdeauna acelai 2 trimiterea pricinii spre *udecat unei instan)e de acelai grad.
2.
-n caz de admitere a cererii de strmutare& curtea de apel trimite procesul spre *udecat unei alte instan)e de acelai grad din circumscrip)ia sa.
3.
-nalta $urte de $asa)ie i Austi)ie %a strmuta *udecarea cauzei la una dintre instan)ele *udectoreti de acelai grad aflate 'n circumscrip)ia
oricreia dintre cur)ile de apel 'n%ecinate cu curtea de apel 'n a crei circumscrip)ie se afl instan)a de la care s-a cerut strmutarea.
?.
$,t pri%ete efectele procedurale ale admiterii cererii de strmutare& tre(uie s se disting 'ntre actele de procedur s%,rite de instan)a de la
care procesul se strmut /'nainte0 de strmutare i actele de procedur s%,rite /'ntre timp0& adic /dup0 admiterea cererii de strmutare&
dar mai 'nainte& totui& de a se fi transmis respecti%ei instan)e solu)ia de admitere.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-16*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 146: Aor!ularea unei noi cereri de &#r!u#are
)1*Strmutarea procesului nu poate fi cerut din nou& 'n afar de cazul 'n care noua cerere
se 'ntemeiaz pe 'mpre*urri necunoscute la data solu)ionrii cererii anterioare sau i%ite
dup solu)ionarea acesteia.
)2*$ererea de strmutare a cauzei introdus cu nerespectarea pre%ederilor alin. 617 este
inadmisi(il dac pricina se afl pe rolul aceleiai instan)e.
Strmutarea procesului nu poate fi cerut din nou
2
& 'n afar de cazul 'n care noua cerere se 'ntemeiaz pe 'mpre*urri necunoscute
3
la data
solu)ionrii cererii anterioare sau i%ite dup solu)ionarea acesteia
?
3 altminteri& cererea de strmutare a cauzei este inadmisi(il
B
.
1.
Motr,rea instan)ei prin care aceasta s-a pronun)at asupra cererii de strmutare& 'n sensul respingerii ei& se impune instan)ei de la care s-a
cerut strmutarea& precum i pr)ilor.
2.
Aceleai moti%e de strmutare care au fcut de*a o(iectul %erificrii i al aprecierii nu pot constitui un perpetuum mobile pentru a se o()ine
astfel tergi%ersarea sine die a rezol%rii cauzei.
3.
5otui& dac partea nu a cunoscut respecti%ele moti%e de strmutare ori dac apar noi moti%e de strmutare& pentru des%,rit corectitudine
c,t pri%ete asigurarea impar)ialit)ii instan)ei& se poate face o nou cerere de strmutare.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-+*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 14:: ele"area in&#an2ei
$,nd& din cauza unor 'mpre*urri e+cep)ionale& instan)a competent este 'mpiedicat un
timp mai 'ndelungat s func)ioneze& -nalta $urte de $asa)ie i Austi)ie& la cererea pr)ii
interesate& %a desemna o alt instan) de acelai grad care s *udece procesul.
1.
;ste o solu)ie in e*tremis& pentru o ipotez e+cep)ional de 'ntrerupere a acti%it)ii instan)ei competente.
2.
;ste o solu)ie care deri% din caracterul de ser%iciu pu(lic al *usti)iei.
3.
$ondi)iile o(iecti%e ale aplicrii te+tului pot fi considerate urmtoarele1 e+isten)a unor 'mpre*urri e+cep)ionale& naturale sau artificiale3
'ntreruperea acti%it)ii instan)ei competente din cauza unor asemenea 'mpre*urri& e+istente 'nc de la 'nceputul procesului sau aprute pe
timpul desfurrii acestuia3 'ntreruperea acti%it)ii instan)ei pe un timp mai 'ndelungat.
?.
4elegarea unei alte instan)e s solu)ioneze procesul poate fi cerut de oricare parte din proces& dac *ustific un interes i dac in%oc i
pro(eaz 'ntreruperea acti%it)ii instan)ei.
46
B.
Asupra cererii se pronun) -nalta $urte de $asa)ie i Austi)ie.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-:*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
TITLUL I-: Ac#ele de procedur
CAPIT'LUL I: Aor!a cererilor
Ar#( 14;: Condi2iile "enerale
)1*9rice cerere adresat instan)elor *udectoreti tre(uie s fie formulat 'n scris i s
cuprind indicarea instan)ei creia 'i este adresat& numele& prenumele& domiciliul sau
reedin)a pr)ilor ori& dup caz& denumirea i sediul lor& numele i prenumele& domiciliul
sau reedin)a reprezentan)ilor lor& dac este cazul& o(iectul& %aloarea preten)iei& dac este
cazul& moti%ele cererii& precum i semntura. 4e asemenea& cererea %a cuprinde& dac este
cazul& i adresa electronic sau coordonatele care au fost indicate 'n acest scop de pr)i&
precum numrul de telefon& numrul de fa+ ort altele asemenea.
)2*$ererile adresate& personal sau prin reprezentant& instan)elor *udectoreti pot fi
formulate i prin 'nscris 'n form electronic& dac sunt 'ndeplinite condi)iile pre%zute de
lege.
)+*4ispozi)iile alin. 627 sunt aplica(ile 'n mod corespunztor i 'n cazul 'n care prezentul
cod pre%ede condi)ia formei scrise a sus)inerilor& aprrilor sau a concluziilor pr)ilor ori a
altor acte de procedur adresate instan)elor *udectoreti.
)4*-n cazurile anume pre%zute de lege& cererile fcute 'n edin)& la orice instan)& se pot
formula i oral& fc,ndu-se men)iune despre aceasta 'n 'ncheiere.
)0*4ac& din orice moti%e& cererea nu poate fi semnat la termenul c,nd a fost depus
sau& dup caz& la primul termen ce urmeaz& *udectorul %a sta(ili identitatea pr)ii prin
unul dintre mi*loacele pre%zute de lege& 'i %a citi con)inutul cererii i 'i %a lua
consim)m,ntul cu pri%ire la aceasta. 4espre toate acestea se %a face men)iune 'n
'ncheiere.
)6*$ererile adresate instan)elor *udectoreti se tim(reaz& dac legea nu pre%ede altfel.
1.
5e+tul legal& ar(orescent i cu o topic descura*atoare 2 /dac este cazul0& /dac este cazul0 2 e%oc elementele generale& comune& c,t pri%ete
/forma cererilor0.
2.
Actul procedural constituie o %arietate a /actului *uridic0. 5ermenul /act0 poate fi descris su( dou aspecte1 a7 $a manifestare de %oin) fcut
'n scopul de a produce efecte *uridice3 aadar i altfel spus& 'n scopul de a crea& de a modifica sau de a stinge o opera)iune *uridic 6negotium
sau negotium iuris73 (7 $a 'nscris necesar pentru %aliditatea sau pentru pro(area acelei situa)ii *uridice 6instrumentum sau instrumentum
probationis7. Ji cum /fondul0 este legat de /form0& cele dou sensuri ale /actului0 nu pot fi disociate1 ceea ce e /'nscris0 tre(uie s corespund
/manifestrii reale de %oin)0 a autorului 'nscrisului.
5otui& 'n dreptul su(stan)ial se pare c are preponderen) sensul de negotium atri(uit actului *uridic3 'n dreptul procesual ci%il& care e+celeaz
prin formalism& se pare c are 'nt,ietate sensul de instrumentum'((( ci#e&#e !ai depar#e )1-10*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 143: Nu!rul de e?e!plare
)1*$,nd cererea urmeaz a fi comunicat& ea se %a face 'n at,tea e+emplare c,te sunt
necesare pentru comunicare& 'n afar de cazurile 'n care pr)ile au un reprezentant comun
sau partea figureaz 'n mai multe calit)i *uridice& c,nd se %a face 'ntr-un singur e+emplar.
-n toate cazurile este necesar i un e+emplar pentru instan).
)2*4ispozi)iile alin. 617 sunt aplica(ile 'n mod corespunztor i 'n cazul pre%zut la art. 1?@
alin. 6?7& grefierul de edin) fiind )inut s 'ntocmeasc din oficiu copiile de pe 'ncheiere
necesare pentru comunicare.
)+*4ac o(liga)ia pre%zut la alin. 617 nu este 'ndeplinit& instan)a %a putea 'ndeplini din
oficiu sau %a putea pune 'n sarcina oricreia dintre pr)i 'ndeplinirea acestei o(liga)ii& pe
cheltuiala pr)ii care a%ea aceast o(liga)ie.
)4*-n cazul 'n care cererea a fost comunicat& potri%it legii& prin fa+ sau prin pot
electronic& grefierul de edin) este )inut s 'ntocmeasc din oficiu copii de pe cerere& pe
cheltuiala pr)ii care a%ea aceast o(liga)ie. 4ispozi)iile art. 1B? alin. 6C7 rm,n aplica(ile.
1.
Sunt propozi)ii normati%e esen)ialmente /formaliste0 i (anale& dar ine%ita(ile.
2.
Sunt reguli de /(irocra)ie *udiciar0 inerente pentru a se asigura comunicarea actelor de procedur i& astfel& posi(ilitatea pr)ilor de a-i pregti
dez(aterea contradictorie i aprarea.
3.
Atrage aten)ia locu)iunea /c,nd cererea urmeaz a fi comunicat0.
Paterialmente& comunicarea const 'n remiterea unei copii de pe actul de procedur destinatarului acestuia sau unei alte persoane desemnate
de lege.
<poteza necomunicrii este i tre(uie s fie cu totul restricti%& de regul e+pres sau implicit& dar ne'ndoielnic& e%ident inutil ori improprie.
64e e+emplu& 'n cazul unor proceduri a(re%iate& simplificate i urgente& 'n cazul cererii de di%or) prin acordul pr)ilor& 'n procedura
necontencioas7.
47
?.
.entru asigurarea efecti%it)ii comunicrii& atunci c,nd este necesar& aceasta se face din oficiu& pe cheltuiala pr)ii care a%ea o(liga)ia s fac
comunicarea.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-0*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 100: 5n&cri&urile ane?a#e
)1*>a fiecare e+emplar al cererii se %or altura copii de pe 'nscrisurile de care partea
'n)elege a se folosi 'n proces.
)2*$opiile %or fi certificate de parte pentru conformitate cu originalul.
)+*Se %or putea depune 'n copie numai pr)ile din 'nscris referitoare la proces& urm,nd ca
instan)a s ordone& dac %a fi ne%oie& 'nf)iarea 'nscrisului 'n 'ntregime.
)4*$,nd 'nscrisurile sunt redactate 'ntr-o lim( strin& ele se depun 'n copie certificat&
'nso)ite de traducerea legalizat efectuat de un traductor autorizat. -n cazul 'n care nu
e+ist un traductor autorizat pentru lim(a 'n care sunt redactate 'nscrisurile 'n cauz& se
pot folosi traducerile realizate de persoane de 'ncredere cunosctoare ale respecti%ei lim(i&
'n condi)iile legii speciale.
)0*4ispozi)iile art. 1?9 se aplic 'n mod corespunztor.
1.
5e+tul e%oc partea /formalist0& (irocratic a pregtirii *udec)ii& pueril poate& dar necesar pentru a se asigura corespunztor e+erci)iul
dreptului la aprare i rezol%area cauzei 'ntr-un termen rezona(il.
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 101: Cererea %or!ula# prin repre9en#an#
)1*$,nd cererea este fcut prin mandatar& se %a altura procura 'n original sau 'n copie
legalizat.
)2*A%ocatul i consilierul *uridic %or depune 'mputernicirea lor& potri%it legii.
)+*:eprezentantul legal %a altura o copie legalizat de pe 'nscrisul do%editor al calit)ii
sale.
)4*:eprezentan)ii persoanelor *uridice de drept pri%at %or depune& 'n copie& un e+tras din
registrul pu(lic 'n care este men)ionat 'mputernicirea lor.
)0*9rganul de conducere sau& dup caz& reprezentantul desemnat al unei asocia)ii&
societ)i ori altei entit)i fr personalitate *uridic& 'nfiin)at potri%it legii& %a ane+a& 'n
copie legalizat& e+trasul din actul care atest dreptul su de reprezentare 'n *usti)ie.
1.
.otri%it pre%ederilor art. 1B1 $. pr. ci%.& cererea formulat prin reprezentant tre(uie s 'ndeplineasc c,te%a condi)ii speciale& unele indenia(ile&
altele e+agerate1 c,nd cererea este fcut prin mandatar& se %a altura procura 'n original sau 'n copie legalizat3 a%ocatul i consilierul *uridic
%or depune 'mputernicirea lor& potri%it legii3 reprezentantul legal %a altura o copie legalizat de pe 'nscrisul do%editor al calit)ii sale3
reprezentan)ii persoanelor *uridice de drept pri%at %or depune& 'n copie& un e+tras din registrul pu(lic 'n care este men)ionat 'mputernicirea
lor3 organul de conducere sau& dup caz& reprezentantul desemnat ale unei asocia)ii& societ)i ori alte entit)i fr personalitate *uridic
'nfiin)ate potri%it legii %a ane+a& 'n copie legalizat& e+trasul din actul constituti% care atest dreptul lor de reprezentare 'n *usti)ie.
2.
Aceste din urm cerin)e& de la alin. 6?7 i 6B7& ni se par e+cesi%e& fiind& ce e drept& formalit)i pre%enti%e utile& dar nu indispensa(ile& dac nu
este contestat sau nu este du(ioas calitatea de reprezentant.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-+*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 102: Cererea "re$i# denu!i#
$ererea de chemare 'n *udecat sau pentru e+ercitarea unei ci de atac este %ala(il fcut
chiar dac poart o denumire greit.
1.
Aa este i aa tre(uie s fie1 nu /formalismele0 sunt rele%ante& ci con)inutul concret al cererii i scopul real urmrit de autorul ei.
2.
=u e+ist niciun temei ca& 'n cazul altor cereri dec,t cele e+pres artate& aceast *udecat de %aloare s nu ai( acelai rezultat.
<ne+isten)a sau insuficien)a culturii *uridice a autorului cererii nu este i nu poate fi o /culp0 a acestuia& sanc)iona(il prin suprimarea accesului
su la *usti)ie.
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
CAPIT'LUL II: Ci#area $i co!unicarea ac#elor de procedur
Ar#( 10+: 'bli"a2ia de a ci#a pr2ile
)1*<nstan)a poate hotr' asupra unei cereri numai dac pr)ile au fost citate ori s-au
prezentat& personal sau prin reprezentant& 'n afar de cazurile 'n care prin lege se dispune
altfel.
)2*<nstan)a %a am,na *udecarea i %a dispune s se fac citarea ori de c,te ori constat c
partea care lipsete nu a fost citat cu respectarea cerin)elor pre%zute de lege& su(
sanc)iunea nulit)ii.
1.
/$ita)ia0 este actul de procedur prin care instan)a 'ntiin)eaz pr)ile s se 'nf)ieze 'n fa)a ei pentru a da lmuririle necesare i pentru a-i
sus)ine interesele.
2.
/$itarea0 este i ea& 'n sens larg %or(ind& un act procedural& prin care pr)ile sunt 'ncunotin)ate asupra termenului i locului unde se %a )ine
48
*udecata.
3.
$ele dou no)iuni se suprapun& 'n mare msur& cci /citarea0 constituie adeseori su(stan)a /cita)iei0. 5otui& ele nu se identific. $ita)ia este
totdeauna un act scris3 citarea poate fi i oral& prin darea termenului 'n cunotin).
?.
Articolul 1B3 $. pr. ci%. formuleaz& 'n termeni imperati%i& necesitatea citrii1 /<nstan)a poate hotr' asupra unei cereri numai dac pr)ile au
fost citate ori s-au prezentat& personal sau prin reprezentant& 'n afar de cazurile 'n care prin lege se dispune altfel3 instan)a %a am,na
*udecarea i %a dispune s se fac citarea ori de c,te ori se constat c partea care lipsete nu a fost citat cu respectarea cerin)elor pre%zute
de lege& su( sanc)iunea nulit)ii0.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-:*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 104: 'r"ane co!pe#en#e $i !odali#2i de co!unicare
)1*$omunicarea cita)iilor i a tuturor actelor de procedur se %a face& din oficiu& prin
agen)ii procedurali ai instan)ei sau prin orice alt salariat al acesteia& precum i prin agen)i
ori salaria)i ai altor instan)e 'n ale cror circumscrip)ii se afl cel cruia i se comunic actul.
)2*$omunicarea se face 'n plic 'nchis& la care se altur do%ada de 'nm,nareKprocesul-
%er(al i 'ntiin)area pre%zute la art. 1C3. .licul %a purta men)iunea S.;=5:8 A8S5<T<;. A
S; -=PU=A $8 .:<9:<5A5;S.
)+*<nstan)a solicitat& c,nd i se cere s 'ndeplineasc procedura de comunicare pentru alt
instan)& este o(ligat s ia de 'ndat msurile necesare& potri%it legii& i s trimit
instan)ei solicitante do%ezile de 'ndeplinire a procedurii.
)4*-n cazul 'n care comunicarea potri%it alin. 617 nu este posi(il& aceasta se %a face prin
pot& cu scrisoare recomandat& cu con)inut declarat i confirmare de primire& 'n plic
'nchis& la care se ataeaz do%ada de primireKprocesul-%er(al i 'ntiin)area pre%zute la
art. 1C3.
)0*>a cererea pr)ii interesate i pe cheltuiala sa& comunicarea actelor de procedur se %a
putea face 'n mod nemi*locit prin e+ecutori *udectoreti& care %or fi )inu)i s 'ndeplineasc
formalit)ile procedurale pre%zute 'n prezentul capitol& sau prin ser%icii de curierat rapid&
'n acest din urm caz dispozi)iile alin. 6?7 fiind aplica(ile 'n mod corespunztor.
)6*$omunicarea cita)iilor i a altor acte de procedur se poate face de grefa instan)ei i
prin telefa+& pot electronic sau prin alte mi*loace ce asigur transmiterea te+tului actului
i confirmarea primirii acestuia& dac partea a indicat instan)ei datele corespunztoare 'n
acest scop. -n %ederea confirmrii& instan)a& odat cu actul de procedur& %a comunica un
formular care %a con)ine1 denumirea instan)ei& data comunicrii& numele grefierului care
asigur comunicarea i indicarea actelor comunicate3 formularul %a fi completat de ctre
destinatar cu data primirii& numele 'n clar i semntura persoanei 'nsrcinate cu primirea
coresponden)ei i %a fi e+pediat instan)ei prin telefa+& pot electronic sau prin alte
mi*loace.
):*<nstan)a %a %erifica efectuarea procedurilor de citare i comunicare dispuse pentru
fiecare termen i& c,nd este cazul& %a lua msuri de refacere a acestor proceduri& precum i
pentru folosirea altor mi*loace ce pot asigura 'ntiin)area pr)ilor pentru 'nf)iarea la
termen.
);*-n scopul o()inerii datelor i informa)iilor necesare realizrii procedurii de comunicare a
cita)iilor& a altor acte de procedur& precum i 'ndeplinirii oricrei atri(u)ii proprii acti%it)ii
de *udecat& instan)ele au drept de acces direct la (azele de date electronice sau la alte
sisteme de informare de)inute de autorit)i i institu)ii pu(lice. Acestea au o(liga)ia de a lua
msurile necesare 'n %ederea asigurrii accesului direct al instan)elor la (azele de date
electronice i sistemele de informare de)inute.
1.
$omunicarea cita)iilor i a tuturor actelor de procedur se face din oficiu& adic de instan).
2.
Podalit)ile de comunicare sunt diferite1 prin agen)ii procedurali ai instan)ei sau prin orice alt salariat al acesteia3 prin agen)i ori salaria)i ai
altor instan)e& 'n ale cror circumscrip)ii se afl cel citat3 numai dac nu este posi(il comunicarea 'n condi)iile artate& aceasta se %a face prin
pot& cu scrisoare recomandat cu do%ad de primire sau prin alte mi*loace ce asigur transmiterea te+tului actului i confirmarea primirii
acestuia.
3.
$omunicarea cita)iilor i a altor acte de procedur se poate face de grefa instan)ei i prin telefa+& pot electronic sau prin alte mi*loace ce
asigur transmiterea te+tului actului i confirmarea primirii acestuia.
?.
>a cererea pr)ii i pe cheltuiala sa& comunicarea actelor de procedur se %a putea face 'n mod nemi*locit prin e+ecutori *udectoreti.((( ci#e&#e
!ai depar#e )1-6*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 100: Locul ci#rii
)1*Nor fi cita)i1
1(statul& prin Pinisterul Finan)elor .u(lice sau alte organe anume desemnate 'n acest scop
de lege& la sediul acestora3
49
2(unit)ile administrati%-teritoriale i celelalte persoane *uridice de drept pu(lic& prin cei
'nsrcina)i s le reprezinte 'n *usti)ie& la sediul acestora3
+(persoanele *uridice de drept pri%at& prin reprezentan)ii lor& la sediul principal sau& atunci
c,nd este cazul& la sediul dezmem(rm,ntului lor3
4(asocia)iile& societ)ile i alte entit)i fr personalitate *uridic constituite potri%it legii&
prin reprezentantul desemnat& la sediul sau domiciliul acestuia3
0(cei supui procedurii insol%en)ei& precum i creditorii acestora& la domiciliul sau& dup
caz& la sediul acestora3 dup deschiderea procedurii& citarea %a fi efectuat potri%it legii
speciale3
6(persoanele fizice& la domiciliul lor3 'n cazul 'n care nu locuiesc la domiciliu& citarea se %a
face la reedin)a cunoscut ori la locul ales de ele3 'n lipsa acestora& citarea poate fi fcut
la locul cunoscut unde 'i desfoar permanent acti%itatea curent3
:(incapa(ilii sau cei cu capacitate de e+erci)iu restr,ns& prin reprezentan)ii sau ocrotitorii
lor legali& la domiciliul ori sediul acestora& dup caz3 'n caz de numire a unui curator
special& potri%it art. B@& citarea se %a face prin acest curator& la sediul su profesional3
;((olna%ii interna)i 'n unit)i sanitare& la administra)ia acestora3
3(militarii 'ncazarma)i& la unitatea din care fac parte& prin comandamentul acesteia3
10(cei care fac parte din echipa*ul unei na%e maritime sau flu%iale& alta dec,t militar& dac
nu au domiciliul cunoscut& la cpitnia portului unde este 'nregistrat na%a3
11(de)inu)ii& la administra)ia locului de de)inere3
12(personalul misiunilor diplomatice& al oficiilor consulare i cet)enii rom,ni trimii s
lucreze 'n cadrul personalului organiza)iilor interna)ionale& precum i mem(rii de familie
care locuiesc cu ei& c,t timp se afl 'n strintate& prin Pinisterul Afacerilor ;+terne3 al)i
cet)eni rom,ni& afla)i 'n strintate 'n interes de ser%iciu& inclusi% mem(rii familiilor care 'i
'nso)esc& prin organele centrale care i-au trimis sau 'n su(ordinea crora se afl unitatea
care i-a trimis 'n strintate3
1+(persoanele care se afl 'n strintate& altele dec,t cele pre%zute la pct. 12& dac au
domiciliul sau reedin)a cunoscut& printr-o cita)ie scris trimis cu scrisoare recomandat
cu con)inut declarat i confirmare de primire& recipisa de predare a scrisorii la pota
rom,n& 'n cuprinsul creia %or fi men)ionate actele ce se e+pediaz& )in,nd loc de do%ad
a 'ndeplinirii procedurii& dac prin tratate sau con%en)ii interna)ionale la care este parte
:om,nia ori prin acte normati%e speciale nu se pre%ede altfel. 4ac domiciliul sau reedin)a
celor afla)i 'n strintate nu este cunoscutKcunoscut& citarea se face potri%it art. 1CD. -n
toate cazurile& dac cei afla)i 'n strintate au mandatar cunoscut 'n )ar& %a fi citat numai
acesta din urm3
14(cei cu domiciliul sau reedin)a necunoscut& potri%it art. 1CD3
10(motenitorii& p,n la inter%enirea lor 'n proces& printr-un curator special numit de
instan)& la domiciliul acestuia.
)2*-n cazurile pre%zute la alin. 617 pct. 1 i 2& statul& prin Pinisterul Finan)elor .u(lice&
unit)ile administrati%-teritoriale& precum i celelalte persoane *uridice de drept pu(lic 'i
pot alege un sediu procesual la care %or fi comunicate toate actele de procedur.
1.
-nm,narea cita)iei i a tuturor actelor de procedur se face personal celui citat i la locul citrii sta(ilit de lege Gart. 1C1 alin. 617 $. pr. ci%.H. -n
anumite circumstan)e& acest lucru nu este 'ns posi(il. S e+aminm c,te%a posi(ile ipoteze1
2.
/$omunicarea unei persoane fizice domiciliate 'n :om,nia0. Aceasta se poate face persoanei 'nsei 2 comunicarea in faciem 2 sau la domiciliul
persoanei 2 comunicarea ad domum 2& comunicarea la domiciliu fiind o form su(sidiar 6art. 1C1 i urm. $. pr. ci%.7. -nm,narea se poate face
oriunde se afl cel citat.
3.
/$omunicarea unei persoane fizice domiciliate 'n strintate0. .rintr-o reglementare mai %eche s-au sta(ilit condi)iile i formele de citare a
persoanelor care se afl 'n strintate& actuala reglementare& 'n esen)& relu,nd reglementarea anterioar1 a7 .ersonalul misiunilor diplomatice
i al oficiilor consulare& precum i cet)enii rom,ni func)ionari ai organiza)iilor interna)ionale i mem(rii lor de familie se citeaz prin Pinisterul
de ;+terne3 (7 $eilal)i cet)eni rom,ni& afla)i 'n strintate 'n interes de ser%iciu& inclusi% mem(rii familiilor care 'i 'nso)esc& se citeaz prin acele
organe sau organiza)ii care i-au trimis3 c7 Alte persoane 2 rom,ni sau strini 2 care au domiciliul sau reedin)a cunoscut 'n strintate& dac
prin tratate& con%en)ii sau acte normati%e speciale nu se pre%ede altfel& se citeaz prin scrisoare recomandat& cu con)inut declarat i do%ad de
primire3 d7 4ac nu se cunoate domiciliul sau reedin)a& citarea se face prin pu(licitate& potri%it dispozi)iilor art. 1CD $. pr. ci%. -n toate
cazurile& dac partea are un mandatar cunoscut 'n )ar& se citeaz numai acesta3((( ci#e&#e !ai depar#e )1-10*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 106: 'bli"a2ia ale"erii locului ci#rii
.ersoanele care se afl 'n strintate& citate potri%it art. 1BB alin. 617 pct. 12 i 13 pentru
primul termen de *udecat& %or fi 'ntiin)ate prin cita)ie c au o(liga)ia de a-i alege un
domiciliu 'n :om,nia unde urmeaz s li se fac toate comunicrile pri%ind procesul. -n
50
cazul 'n care acestea nu se conformeaz& comunicrile li se %or face prin scrisoare
recomandat& recipisa de predare la pota rom,n a scrisorii& 'n cuprinsul creia %or fi
men)ionate actele ce se e+pediaz& )in,nd loc de do%ad de 'ndeplinire a procedurii.
1.
Sunt reluate& 'ntr-un articol distinct& pre%ederile e+-art. 11?
1
alin. 617 $. pr. ci%.& pentru a se asigura celeritatea *udecrii cauzei& 'n profitul
tuturor pr)ilor din proces& aadar i al destinatarului actului procedural.
2.
Solu)ia statuat pentru 'mpre*urrile artate poate fi considerat o ipotez de /alegere o(ligatorie0 a unui /domiciliu procesual0.
3.
/Sanc)iunea0 pre%zut 'n cazul ne'ndeplinirii acestei o(liga)ii este& practic& irele%ant& mai ales 'n pri%in)a persoanelor la care se refer art. 1BB
alin. 617 pct. 13 $. pr. ci%.& ele fiind citate& 'n continuare& 'n condi)iile artate de norma la care se face trimitere.
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 10:: Cuprin&ul ci#a2iei
)1*$ita)ia %a cuprinde1
a*denumirea instan)ei& sediul ei i& c,nd este cazul& alt loc dec,t sediul instan)ei unde
urmeaz s se desfoare *udecarea procesului3
b*data emiterii cita)iei3
c*numrul dosarului3
d*anul& luna& ziua i ora 'nf)irii3
e*numele i prenumele sau denumirea& dup caz& aleKa celui citat& precum i locul unde se
citeaz3
%*calitatea celui citat3
"*numele i prenumele sau denumirea& dup caz& aleKa pr)ii potri%nice i o(iectul cererii3
7*indicarea& dac este cazul& a ta+ei *udiciare de tim(ru i a tim(rului *udiciar datorate de
cel citat3
i*men)iunea c& prin 'nm,narea cita)iei& su( semntur de primire& personal ori prin
reprezentant legal sau con%en)ional ori prin func)ionarul sau persoana 'nsrcinat cu
primirea coresponden)ei pentru un termen de *udecat& cel citat este considerat c are 'n
cunotin) i termenele de *udecat ulterioare aceluia pentru care cita)ia i-a fost 'nm,nat3
=*alte men)iuni pre%zute de lege sau sta(ilite de instan)3
C*tampila instan)ei i semntura grefierului.
)2*-n cita)ie se men)ioneaz& c,nd este cazul& orice date necesare pentru sta(ilirea adresei
celui citat& precum i dac citarea se face cu chemarea la interogatoriu sau dac cel citat
este o(ligat s prezinte anumite 'nscrisuri ori dac i se comunic odat cu cita)ia alte acte
de procedur. -n cazurile 'n care 'nt,mpinarea nu este o(ligatorie& 'n cita)ie se %a men)iona
o(liga)ia p,r,tului de a-i pregti aprarea pentru primul termen de *udecat& propun,nd
pro(ele de care 'n)elege s se foloseasc& su( sanc)iunea pre%zut de lege& care %a fi
indicat e+pres.
)+*$erin)ele de la alin. 617 lit. a7& c7& d7& e7 i V7 sunt pre%zute su( sanc)iunea nulit)ii.
1.
$itarea se poate realiza 'n scris& prin transmiterea cita)iei& sau oral& prin darea termenului 'n cunotin).
2.
.entru primul termen de *udecat& citarea p,r,tului sau a altor pr)i se face totdeauna 'n scris.
3.
$a act scris& cita)ia se definete prin c,te%a atri(ute1 a7 ;a este un act ce apar)ine /sistemul inchizitorial0& nu numai pentru c pro%ine& oficial&
de la autoritatea *udectoreasc& dar i pentru c aceasta o transmite din oficiu& ea neput,nd hotr' dec,t dup citare Gart. 1B3 alin. 617 $. pr.
ci%.H3 (7 ;ste un act pro(ator& c,t pri%ete 'ndeplinirea 'ndatoririi instan)ei3 c7 ;ste un act solemn sau ad validitatem& do%ada citrii neput,ndu-
se face prin alte mi*loace dec,t ade%erin)a de primire a cita)iei& certificat de agentul 'nsrcinat cu 'nm,narea Gart. 1C3 alin. 617 $. pr. ci%.H3 d7
;ste un act autentic& aa 'nc,t alterarea cuprinsului su poate constitui infrac)iunea de fals 'n 'nscrisuri oficiale& iar constatrile func)ionarului
e*propriis sensibus nu pot fi tgduite dec,t prin 'nscrierea lor 'n fals.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-0*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 10;: Ale"erea locului ci#rii $i al co!unicrii al#or ac#e de procedur
)1*-n caz de alegere de domiciliu sau& dup caz& de sediu& dac partea a artat i persoana
'nsrcinat cu primirea actelor de procedur& comunicarea acestora se %a face la acea
persoan& iar 'n lipsa unei asemenea men)iuni& comunicarea se %a face& dup caz& potri%it
art. 1BB sau 1BC.
)2*.artea poate alege ca toate actele de procedur s 'i fie comunicate la csu)a potal.
1.
;ste un (eneficiu acordat pr)ii de care aceasta poate profita numai printr-o manifestare e+pres de %oin) i la care poate renun)a pur i
simplu prin neindicarea unui /domiciliu procesual0 ales.
2.
-n lipsa alegerii unui /domiciliu procesual0& (ine'n)eles c se %or aplica regulile comune& comunicarea actelor de procedur fc,ndu-se la
domiciliul real& efecti% al pr)ii.
3.
4ac partea nu a cerut comunicarea actelor de procedur la persoana 'nsrcinat cu primirea acestora& comunicarea lor se %a face la
51
domiciliului ales& dar pe numele pr)ii.
?.
Alegerea de domiciliu apar)ine pr)ii& nu mandatarului ei.
B.
-n raport cu pre%ederile e+-art. 93 $. pr. ci%.& actuala reglementare mai aduce precizarea c partea poate alege ca toate actele de procedur
s-i fie comunicate la csu)a ei potal.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-0*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 103: Ter!enul pen#ru 8n!>narea ci#a2iei
$ita)ia i celelalte acte de procedur& su( sanc)iunea nulit)ii& %or fi 'nm,nate pr)ii cu cel
pu)in B zile 'naintea termenului de *udecat. -n cazuri urgente sau atunci c,nd legea
pre%ede 'n mod e+pres& *udectorul poate dispune scurtarea termenului de 'nm,nare a
cita)iei ori actului de procedur& despre aceasta fc,ndu-se men)iune 'n cita)ie sau 'n actul
de procedur.
1.
.entru a se asigura posi(ilitatea efecti% a pr)ii de a-i pregti aprarea& comunicarea actelor de procedur tre(uie ea 'nsi s se fac /'ntr-
un termen rezona(il0& numai astfel comunicarea put,nd a%ea un /efect util0.
2.
-n aceast pri%in)& legea sta(ilete c,te%a reguli minime.
Su( sanc)iunea nulit)ii& cita)ia tre(uie 'nm,nat pr)ii cu cel pu)in B zile 'nainte de termenul de *udecat.
-n cazuri urgente sau atunci c,nd legea pre%ede 'n mod e+pres& *udectorul poate dispune scurtarea termenului de 'nm,nare a cita)iei ori
actului de procedur& despre aceasta fc,ndu-se men)iune 'n cita)ie.
3.
=ulitatea este 'ns relati%& 'ntruc,t& fc,ndu-de aplicarea principiului echipolen)ei sau echi%alen)ei& 'nf)iarea 'n instan)& 'n persoan sau prin
mandatar& acoper orice %icii de procedur.
4ar& pentru moti%ul c cita)ia nu i s-a 'nm,nat 'n termen& partea poate s cear am,narea *udec)ii.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-+*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 160: Invocarea $i 8nl#urarea nere"ulari#2ilor privind ci#area
)1*4ac partea prezent 'n instan)& personal sau prin reprezentant& nu a primit cita)ia sau
a primit-o 'ntr-un termen mai scurt dec,t cel pre%zut la art. 1B9 ori e+ist o alt cauz de
nulitate pri%ind cita)ia sau procedura de 'nm,nare a acesteia& procesul se am,n& la
cererea pr)ii interesate.
)2*9rice neregularitate cu pri%ire la citare nu %a mai fi luat 'n considerare 'n cazul 'n care&
potri%it alin. 617& nu s-a cerut am,narea procesului& precum i 'n cazul 'n care partea lips
la termenul la care s-a produs neregularitatea nu a in%ocat-o la termenul urmtor
producerii ei& dac la acest termen ea a fost prezent sau legal citat.
)+*-n lipsa pr)ii nelegal citate& neregularitatea pri%ind procedura de citare a acesteia
poate fi in%ocat i de celelalte pr)i ori din oficiu& 'ns numai la termenul la care ea s-a
produs.
1.
-n considerarea scopului fundamental i indenia(il al citrii 2 respectarea dreptului de a cunoate elementele factuale i *uridice ale litigiului 'n
care persoana este parte& precum i a dreptului ei de a le discuta 'n fa)a instan)ei& altfel zis a dreptului la dez(ateri contradictorii i a dreptului
la aprare 2& regulile cu pri%ire la citare sunt incontesta(il imperati%e i de ordine pu(lic.
2.
$alificarea astfel a acestor reguli rezult i din pre%ederile alin. 637 al art.1C0& potri%it crora neregularit)ile cu pri%ire la citare pot fi in%ocate
de oricare parte din proces& precum i& din oficiu& de ctre instan).
3.
:emediul s%,ririi unor neregularit)i cu pri%ire la citare 'l constituie dreptul pr)ii interesate de a cere am,narea *udecrii cauzei& 'n %ederea
cunoaterii elementelor acesteia i a pregtirii aprrii& drept cruia& 'n principiu& 'i corespunde o(liga)ia instan)ei de a dispune am,narea.(((
ci#e&#e !ai depar#e )1-4*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 161: 5n!>narea %cu# per&onal celui ci#a#
)1*-nm,narea cita)iei i a tuturor actelor de procedur se face personal celui citat& la locul
citrii sta(ilit potri%it art. 1BB alin. 617 pct. C.
)2*-nm,narea se poate face oriunde se afl cel citat.
)+*.entru cei care locuiesc 'n hotel sau cmin& cita)ia se pred& 'n lipsa lor&
administratorului hotelului ori aezm,ntului& iar& 'n lipsa acestuia& portarului ori celui care
'n mod o(inuit 'l 'nlocuiete.
)4*.entru cei care se gsesc su( arme& cita)ia se 'nm,neaz la unitatea din care fac parte.
)0*$elor care alctuiesc echipa*ul unei na%e maritime sau flu%iale& 'n lipsa unui domiciliu
cunoscut& 'nm,narea se face la cpitnia portului unde se gsete 'nregistrat na%a.
)6*.entru de)inu)i& 'nm,narea se face la administra)ia 'nchisorii.
):*.entru (olna%ii afla)i 'n spitale& sanatorii sau alte asemenea aezminte de asisten)
medical ori social& 'nm,narea se face la administra)ia acestora.
1.
$omunicarea la persoan este singurul mod realmente eficace de comunicare a actelor de procedur i& dei dificil de realizat& este modalitatea
de comunicare care asigur o certitudine c%asia(solut.
2.
4ou situa)ii se pot i%i1 a7 $ertificarea identit)ii destinatarului s nu fie real. 4ac nu sunt impedimente& 'nm,narea poate a%ea semnifica)ia
52
unei comunicri la domiciliu3 (7 .ersoana s nege c i s-a fcut comunicarea i s in%oce nulitatea acesteia. -i rm,ne 'ns sarcina pro(a)iunii&
cu toate dificult)ile i riscurile ei.
3.
4ac regula este aceea a 'nm,nrii actului de procedur la domiciliul& reedin)a sau sediul persoanei citate& art. 1C1 alin. 627 $. pr. ci%. pre%ede
i posi(ilitatea de a 'nm,na cita)ia oriunde& c,nd cel 'n cauz primete cita)ia& fiindc& 'n cele din urm& scopul citrii este 'ncunotin)area
efecti% a pr)ii.
Aceast posi(ilitate tre(uie 'ns tratat circumspect& adic1 mai 'nt,i& ei i se asociaz totdeauna condi)ia ca persoana s primeasc cita)ia3 apoi&
ea presupune fie certificarea de ctre agent& pe propria sa rspundere& c cel care a primit cita)ia este %erita(ilul ei destinatar& fie %erificarea de
ctre agent a identit)ii acelei persoane.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-:*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 162: 5n!>narea %cu# al#or per&oane
)1*-nm,narea cita)iilor i a tuturor actelor de procedur 'n cazurile pre%zute la art. 1BB
alin. 617 pct. 1-B i pct. 12 sau atunci c,nd actul urmeaz s fie 'nm,nat unui a%ocat& notar
pu(lic ori e+ecutor *udectoresc se poate face func)ionarului sau persoanei 'nsrcinate cu
primirea coresponden)ei& care %a semna do%ada. -n lipsa acestora& 'nm,narea cita)iei sau a
actelor de procedur se %a face administratorului cldirii& iar& 'n lips& paznicului sau
agentului de paz& care %a semna procesul-%er(al 'ntocmit 'n acest scop de ctre agent&
dup ce acesta din urm a certificat 'n preala(il identitatea i calitatea sa.
)2*-n cazurile pre%zute la art. 1C1 alin. 6?7-6D7& unitatea unde se afl cel citat 'i %a
'nm,na de 'ndat acestuia cita)ia ori& dup caz& actul de procedur comunicat su( luare de
do%ad& certific,ndu-i semntura sau art,nd moti%ul pentru care nu s-a putut o()ine
semntura lui. -n acest din urm caz se %a proceda potri%it alin. 617. 4o%ada se %a preda
agentului ori %a fi trimis direct instan)ei& dac 'nm,narea cita)iei nu s-a putut face de
'ndat.
1.
<potezele de 'nm,nare a cita)iei i a celorlalte acte de procedur altor persoane dec,t func)ionarului sau celui 'nsrcinat cu primirea
coresponden)ei sunt men)ionate /'n cascad0& ele fiind condi)ionate de /lipsa0 celui care putea primi respecti%ul act de procedur& aa 'nc,t&
(unoar& agentul nu %a putea 'nm,na actul de procedur direct i necondi)ionat portarului.
2.
-n situa)iile speciale pre%zute de art. 1C1 alin. 6?7-6D7& de regul& actul de procedur tre(uie 'nm,nat de 'ndat destinatarului& su( luare de
do%ad& certific,ndu-i semntura ori& dup caz& moti%,nd lipsa acesteia.
9(ser%a)ii
.ar)ial& sunt reluate pre%ederile e+-art. 91 $. pr. ci%.& aa 'nc,t *urispruden)a i doctrina 'n legtur cu interpretarea i aplicarea lor pot fi
%alorizate.
Formularea te+tului nu este des%,rit riguroas& put,ndu-se 'n)elege& eronat& prin con*unc)iile copulati%e i ad%ersati%e 'ntre(uin)ate& c cita)ia
nu este ea 'nsi un act de procedur.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-2*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 16+: Procedura de co!unicare
)1*$omunicarea cita)iei se %a face persoanei 'n drept s o primeasc& care %a semna
do%ada de 'nm,nare certificat de agentul 'nsrcinat cu 'nm,narea.
)2*4ac destinatarul primete cita)ia& dar refuz s semneze do%ada de 'nm,nare ori& din
moti%e 'ntemeiate& nu o poate semna& agentul %a 'ntocmi un proces-%er(al 'n care %a arta
aceste 'mpre*urri.
)+*4ac destinatarul refuz s primeasc cita)ia& agentul o %a depune 'n cutia potal. -n
lipsa cutiei potale& %a afia pe ua locuin)ei destinatarului o 'ntiin)are care tre(uie s
cuprind1
a*anul& luna& ziua i ora c,nd depunerea sau& dup caz& afiarea a fost fcut3
b*numele i prenumele celui care a fcut depunerea sau& dup caz& afiarea i func)ia
acestuia3
c*numele& prenumele i domiciliul sau& dup caz& reedin)a& respecti% sediul celui 'ntiin)at3
d*numrul dosarului 'n legtur cu care se face 'ntiin)area i denumirea instan)ei pe rolul
creia se afl dosarul& cu indicarea sediului acesteia3
e*artarea actelor de procedur despre a cror comunicare este %or(a3
%*men)iunea c dup o zi& dar nu mai t,rziu de D zile de la afiarea 'ntiin)rii ori& c,nd
e+ist urgen)& nu mai t,rziu de 3 zile& destinatarul este 'n drept s se prezinte la sediul
instan)ei de *udecat pentru a i se comunica cita)ia. $,nd domiciliul sau reedin)a ori& dup
caz& sediul acestuia nu se afl 'n localitatea unde instan)a de *udecat 'i are sediul&
'ntiin)area %a cuprinde men)iunea c pentru a i se comunica cita)ia destinatarul este 'n
drept s se prezinte la sediul primriei 'n a crei raz teritorial locuiete sau 'i are sediul3
"*men)iunea c& 'n cazul 'n care& fr moti%e temeinice& destinatarul nu se prezint pentru
comunicarea cita)iei 'n interiorul termenului de D zile sau& dup caz& al termenului de 3 zile
pre%zut la lit. f7& cita)ia se consider comunicat la 'mplinirea acestui termen3
7*semntura celui care a depus sau a afiat 'ntiin)area.
53
)4*Pen)iunile de la alin. 637 lit. c7-g7 se completeaz de ctre grefa instan)ei. 5ermenele
pre%zute la alin. 637 lit. f7 i g7 se calculeaz zi cu zi.
)0*4espre 'mpre*urrile artate la alin. 637 agentul %a 'ntocmi un proces-%er(al& care %a
cuprinde men)iunile artate la art. 1C?& acesta fc,nd do%ada p,n la 'nscrierea 'n fals cu
pri%ire la faptele constatate personal de cel care l-a 'ncheiat.
)6*4ac destinatarul nu este gsit la domiciliu ori reedin) sau& dup caz& sediu& agentul 'i
%a 'nm,na cita)ia unei persoane ma*ore din familie sau& 'n lips& oricrei alte persoane
ma*ore care locuiete cu destinatarul ori care& 'n mod o(inuit& 'i primete coresponden)a.
):*$,nd destinatarul locuiete 'ntr-un hotel sau 'ntr-o cldire compus din mai multe
apartamente i nu este gsit la aceast locuin) a sa& agentul 'i %a comunica cita)ia
administratorului& portarului sau celui care& 'n mod o(inuit& 'l 'nlocuiete. -n aceste cazuri&
persoana care primete cita)ia %a semna do%ada de primire& agentul certific,ndu-i
identitatea i semntura i 'ncheind un proces-%er(al cu pri%ire la aceste 'mpre*urri.
4ispozi)iile alin. 627 se aplic 'n mod corespunztor.
);*-n cazul 'n care lipsesc persoanele pre%zute la alin. 6C7 i 6D7& precum i atunci c,nd
acestea& dei prezente& refuz s primeasc actul& sunt aplica(ile dispozi)iile alin. 637-6B7.
)3*-n cazurile pre%zute la alin. 637 i 6@7& agentul are o(liga)ia ca& 'n termen de cel mult
2? de ore de la depunerea sau afiarea 'ntiin)rii& s depun cita)ia& precum i procesul-
%er(al pre%zut la alin. 6B7& la sediul instan)ei de *udecat care a emis cita)ia ori& dup caz&
la cel al primriei 'n raza creia destinatarul locuiete sau 'i are sediul& urm,nd ca acestea
s comunice cita)ia.
)10*$,nd pr)ii sau reprezentantului ei i s-a 'nm,nat cita)ia de ctre func)ionarul anume
desemnat 'n cadrul primriei& acesta are o(liga)ia ca& 'n termen de cel mult 2? ore de la
'nm,nare& s 'nainteze instan)ei de *udecat do%ada de 'nm,nare pre%zut la alin. 617&
precum i procesul-%er(al pre%zut la alin. 6B7.
)11*$,nd termenul pre%zut la alin. 637 lit. f7 s-a 'mplinit fr ca partea sau un
reprezentant al ei s se prezinte la primrie pentru a i se 'nm,na cita)ia& func)ionarul
anume 'nsrcinat din cadrul primriei %a 'nainta instan)ei de *udecat& de 'ndat& cita)ia ce
tre(uia comunicat& precum i procesul-%er(al pre%zut la alin. 6B7.
)12*4ispozi)iile prezentului articol se aplic i la comunicarea sau notificarea oricrui alt
act de procedur.
1.
5e+tul legal& la(orios i minu)ios& ofer solu)ii 'n legtur cu incidente pre%izi(ile 'n procedura de 'nm,nare a cita)iei i a celorlalte acte de
procedur& relu,nd& de fapt& 'n considera(il msur& pre%ederile e+-art. 92
1
$. pr. ci%.
;+ist 'ns& cum era de ateptat& mai mult rigoare i celeritate i mai mare siguran) 'n primirea cita)iei sau 'ntiin)area celui interesat cu
pri%ire la actul de procedur care a fcut o(iectul comunicrii.
2.
:emarcm& 'n sensul celor artate& precizarea elementelor pe care tre(uie s le cuprind 'ntiin)area afiat pe ua locuin)ei destinatarului&
inclusi% indicarea locului de unde poate fi primit cita)ia& precum i a%izarea persoanei despre condi)iile 'n care opereaz prezum)ia de
comunicare.
9(ser%a)ii
.recizrile fcute in fine de articolul comentat& prin modul lor de formulare& las s se 'n)eleag c i cita)ia este un act de procedur.((( ci#e&#e
!ai depar#e )1-2*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 164: Cuprin&ul dove9ii de 8n!>nare $i al proce&ului-verbal
)1*4o%ada de 'nm,nare a cita)iei sau a altui act de procedur ori& dup caz& procesul-
%er(al %a cuprinde1
a*anul& luna& ziua i ora c,nd do%ada a fost luat sau procesul-%er(al a fost 'ntocmit3
b*numele& prenumele i func)ia agentului& precum i& dac este cazul& ale func)ionarului de
la primrie3
c*numele i prenumele sau denumirea& dup caz& i domiciliul ori sediul destinatarului& cu
artarea numrului eta*ului& apartamentului sau camerei& dac cel citat locuiete 'ntr-o
cldire cu mai multe eta*e ori apartamente sau 'n hotel& precum i dac actul de procedur
a fost 'nm,nat la locuin)a sa& depus 'n cutia potal ori afiat pe ua locuin)ei. 4ac actul
de procedur a fost 'nm,nat 'n alt loc& se %a face men)iune despre aceasta3
d*numele& prenumele i calitatea celui cruia i s-a fcut 'nm,narea& 'n cazul 'n care actul
de procedur a fost 'nm,nat altei persoane dec,t destinatarului3
e*denumirea instan)ei de la care eman cita)ia ori alt act de procedur i numrul
dosarului3
54
%*semntura celui care a primit cita)ia sau alt act de procedur& precum i semntura
agentului sau& dup caz& func)ionarului de la primrie care o certific& iar 'n cazul 'n care se
'ntocmete proces-%er(al& semntura agentului& respecti% a func)ionarului primriei.
)2*.rocesul-%er(al %a cuprinde& de asemenea& i artarea moti%elor pentru care a fost
'ntocmit.
)+*$erin)ele de la alin. 617 lit. a7& c7& d7& e7 i f7 sunt pre%zute su( sanc)iunea nulit)ii.
)4*Pen)iunile din procesul-%er(al pri%itoare la faptele constatate personal de cel care l-a
'ntocmit nu pot fi com(tute dec,t prin procedura 'nscrierii 'n fals.
1.
-n considerarea func)iilor i a implica)iilor citrii& normele 'n discu)ie impun do%ada de 'nm,nare ori& dup caz& procesul-%er(al 'ncheiat de cel
'nsrcinat cu 'nm,narea actului de procedur.
2.
$u pri%ire la faptele constatate personal de ctre cel care a 'ncheiat procesul-%er(al& acesta face do%ad p,n la 'nscrierea 'n fals 2 alin. 6?7.
3.
.rocesul-%er(al este un act solemn sau ad validitatem& cu toate consecin)ele ce decurg din acest atri(ut al actului.
?.
Articolul 1C? $. pr. ci%. precizeaz elementele constituti%e ale procesului-%er(al.
;+cept,nd men)iunile cu pri%ire la numele i la func)ia celui care a 'ncheiat procesul-%er(al& celelalte sunt pre%zute su( sanc)iunea nulit)ii.
B.
$,t pri%ete sanc)iunea iregularit)ii procesului-%er(al sunt necesare c,te%a precizri1 a7 $hiar 'n ipotezele pentru care legea pre%ede e+pres
sanc)iunea nulit)ii 2 prezum,ndu-se %tmarea procesual 2 aceasta poate fi acoperit& prezum)ia %tmrii fiind astfel 'nlturat3 (7
Sanc)iunea nulit)ii poate s inter%in i 'n alte situa)ii dec,t cele artate e+pres3 c7 4ac s-a produs o %tmare procesual& care nu poate fi
'nlturat altfel dec,t prin anularea actului& sanc)iunea nulit)ii nu este cu totul e+clus c,t pri%ete lipsa men)iunilor pentru care nulitatea nu a
fost pre%zut e+pres.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-0*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 160: a#a 8ndeplinirii procedurii
.rocedura se socotete 'ndeplinit1
1(la data semnrii do%ezii de 'nm,nare ori& dup caz& a 'ncheierii procesului-%er(al
pre%zut la art. 1C?& indiferent dac partea a primit sau nu cita)ia ori alt act de procedur
personal3
2('n cazul citrii ori comunicrii altui act de procedur efectuate prin pot sau curierat
rapid& potri%it art. 1B? alin. 6?7 i 6B7& procedura se socotete 'ndeplinit la data semnrii
de ctre parte a confirmrii de primire ori a consemnrii& potri%it art. 1C3& de ctre
func)ionarul potal sau de ctre curier a refuzului acesteia de a primi coresponden)a3
+('n cazul citrii sau comunicrii altui act de procedur efectuate potri%it art. 1B? alin. 6C7&
procedura se socotete 'ndeplinit la data artat pe copia imprimat a confirmrii
e+pedierii& certificat de grefierul care a fcut transmisiunea.
1.
.recizarea datei c,nd s-a primit actul de procedur comunicat ori c,nd partea a luat sau a putut s ia cunotin) de comunicarea fcut
prezint deose(it importan) pentru %erificarea realizrii efecti%e a comunicrii i a realizrii ei 'n timp util pentru pregtirea dez(aterilor
contradictorii i a dreptului la aprare.
2.
.rocedura de comunicare a actului de procedur se consider 'ndeplinit& dup caz1 la data 'ncheierii procesului-%er(al& 'n condi)iile pre%zute
de art. 1B9 $. pr. ci%.3 la data semnrii de ctre parte a confirmrii de primire sau a consemnrii& de ctre func)ionarul potal sau de ctre
curier& a refuzului ei de a primi coresponden)a3 la data artat pe copia imprimat de pe confirmarea e+pedierii& certificat de grefierul care a
fcut transmisiunea.
9(ser%a)ii
Pen)ionarea datei la care procedura de comunicare se consider 'ndeplinit face parte din categoria faptelor constatate de cel care a consemnat
data i a%ea calitatea s fac consemnarea& aa 'nc,t face do%ad p,n la 'nscrierea 'n fals& orice alt mi*loc de contestare fiind irele%ant.(((
ci#e&#e !ai depar#e )1-2*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 166: I!po&ibili#a#ea de a co!unica ac#ul de procedur
$,nd comunicarea actelor de procedur nu se poate face deoarece imo(ilul a fost demolat&
a de%enit nelocui(il sau de ne'ntre(uin)at ori destinatarul actului nu mai locuiete 'n
imo(ilul respecti% sau atunci c,nd comunicarea nu poate fi fcut din alte moti%e
asemntoare& agentul %a raporta cazul grefei instan)ei spre a 'ntiin)a din timp partea
care a cerut comunicarea despre aceast 'mpre*urare i a-i pune 'n %edere s fac
demersuri pentru a o()ine noua adres unde urmeaz a se face comunicarea.
1.
-n situa)iile artate& nu se procedeaz pur i simplu la citarea prin pu(licitate& ci se solicit pr)ii ad%erse celei creia urma s i se fac
respecti%a comunicare s recurg la noi demersuri pentru a o()ine adresa destinatarului comunicrii.
9(ser%a)ii
-n esen)& sunt reluate pre%ederile e+-art. 9? $. pr. ci%.& aa 'nc,t o(ser%a)iile *urispruden)iale i doctrinare 'n marginea te+tului pot fi utile i 'n
condi)iile actualei reglementri.
8nele men)iuni din te+tul articolului comentat sunt irele%ante sau chiar am(igue 6imo(ilul a de%enit /nelocui(il0 sau de /ne'ntre(uin)at07&
importan) prezent,nd doar faptul c nu s-a putut face comunicarea la acea adres.
4e aceast dat& pe fondul aceleiai lipse de rigoare terminologic& omisiunea legiuitorului se rele% 'n sens in%ers& 'n raport cu situa)iile
precedente1 se refer la /acte de procedur0& dar& 'n conte+t& nu se refer in terminis tocmai la cita)ie0. Se poate 'ns spune c sintagma /act
de procedur0 cuprinde 'n con)inutul ei i /cita)ia0. =u era 'ns ne%oie de /discre)ie0& precum 'n reglementarea anterioar.((( ci#e&#e !ai
depar#e )1-1*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
55
Ar#( 16:: Ci#area prin publici#a#e
)1*$,nd reclamantul 'n%edereaz& moti%at& c& dei a fcut tot ce i-a stat 'n putin)& nu a
reuit s afle domiciliul p,r,tului sau un alt loc unde ar putea fi citat potri%it legii& instan)a
%a putea 'ncu%iin)a citarea acestuia prin pu(licitate.
)2*$itarea prin pu(licitate se face afi,ndu-se cita)ia la ua instan)ei& pe portalul instan)ei
de *udecat competente i la ultimul domiciliu cunoscut al celui citat. -n cazurile 'n care
apreciaz c este necesar& instan)a %a dispune i pu(licarea cita)iei 'n Ponitorul 9ficial al
:om,niei sau 'ntr-un ziar central de larg rsp,ndire.
)+*9dat cu 'ncu%iin)area citrii prin pu(licitate& instan)a %a numi un curator dintre a%oca)ii
(aroului& potri%it art. B@& care %a fi citat la dez(ateri pentru reprezentarea intereselor
p,r,tului.
)4*.rocedura se socotete 'ndeplinit 'n a 1B-a zi de la pu(licarea cita)iei& potri%it
dispozi)iilor alin. 627.
)0*4ac cel citat se 'nf)ieaz i do%edete c a fost citat prin pu(licitate cu rea-credin)&
toate actele de procedur ce au urmat 'ncu%iin)rii acestei citri %or fi anulate& iar
reclamantul care a cerut citarea prin pu(licitate %a fi sanc)ionat potri%it dispozi)iilor art. 1@D
alin. 617 pct. 1 lit. c7.
1.
-n condi)iile artate i 'n mod e+cep)ional& instan)a /poate0 'ncu%iin)a citarea prin pu(licitate.
2.
9pera)iunea citrii se realizeaz prin1 a7 Afiarea cita)iei la ua instan)ei i la ultimul domiciliu cunoscut al celui citat3 (7 -n acelai timp& dac se
consider necesar& instan)a %a dispune pu(licarea cita)iei 'n Ponitorul 9ficial al :om,niei sau 'ntr-un ziar central de larg rsp,ndire.
3.
;ste o modalitate e+cep)ional i& cel mai adesea& lipsit de eficacitate real. 5ocmai din aceste moti%e tre(uie respectate c,te%a condi)ii1 a7
$itarea prin pu(licitate urmeaz a fi apreciat& de ctre instan)& ca ultim modalitate posi(il de comunicare3 (7 :eclamantul tre(uie s
'n%edereze instan)ei c& dei a fcut tot ce i-a stat 'n putin)& nu a iz(utit s afle domiciliul p,r,tului sau un alt loc unde ar putea fi citat potri%it
legii3 c7 Afiarea& precum i pu(licarea cita)iei se fac cu cel pu)in 1B zile 'nainte de data fi+at pentru *udecat.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-+*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 16;: A%i$area
$,nd legea sau instan)a dispune ca citarea pr)ilor sau comunicarea anumitor acte de
procedur s se fac prin afiare& aceast afiare se %a face la instan) de ctre grefier& iar
'n afara instan)ei& de agen)ii 'nsrcina)i cu comunicarea actelor de procedur& 'ncheindu-se
un proces-%er(al& potri%it art. 1C?& ce se %a depune la dosar.
1.
.rin pre%ederile acestui articol sunt indicate persoanele care au o(liga)ia legal s procedeze la afiarea cita)iei sau anumitor alte acte de
procedur& dup caz1 grefierul& la instan)3 agentul procedural& 'n locurile /din afara instan)ei0.
2.
Ji din perspecti%a acestor precizri& afiarea nu poate fi considerat o simpl opera)iune tehnico-material& ea fiind o institu)ie procesual-ci%il&
cu posi(ile implica)ii *uridice.
3.
-n cea din urm situa)ie 2afiarea 'n afara instan)ei 2& practic& ar fi %or(a de ipotezele de afiare pre%zute de art. 1C3 alin. 637 i 6@7& cu
trimitere la alin. 6C7 i 6D7 $. pr. ci%.
=umai c& pe c,nd art. 1C9 $. pr. ci%. se refer la /citarea0 sau comunicarea /anumitor acte de procedur0& art. 1C3 $. pr. ci%. se refer la
/'ntiin)are0 i /citare0.
9(ser%a)ii
=e este greu s 'n)elegem& cel pu)in pentru unele situa)ii& cum se %a face afiarea copiei de pe cererea de chemare 'n *udecat i de pe
'nscrisurile ane+ate la aceasta.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-+*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 163: Co!unicarea 8n#re avoca2i &au con&ilieri =uridici
4up sesizarea instan)ei& dac pr)ile au a%ocat sau consilier *uridic& cererile& 'nt,mpinrile
ori alte acte se pot comunica direct 'ntre acetia. -n acest caz& cel care primete cererea %a
atesta primirea pe 'nsui e+emplarul care urmeaz a fi depus la instan) sau& dup caz&
prin orice alte mi*loace care asigur 'ndeplinirea acestei proceduri.
1.
Aceast procedur de comunicare a actelor de procedur este prefera(il datorit simplit)ii& rapidit)ii i economicit)ii ei.
2.
4e regul& comunicarea direct 'ntre a%oca)i sau& dup caz& consilieri *uridici se face cu formalitatea atestrii primirii actului de procedur pe
e+emplarul care urmeaz a fi depus la instan)& astfel 'ncunotin),ndu-se i instan)a despre 'ndeplinirea o(liga)iei de comunicare.
3.
$onfirmarea primirii actului de procedur se poate 'ns face prin orice alt mi*loc rele%ant.
9(ser%a)ii
$onfirmarea comunicrii 'ntre a%oca)i sau& dup caz& consilieri *uridici fcut 'n fa)a instan)ei poate s rezulte i din 'ncheierea de edin) care
ar cuprinde o constatare 'n acest sens.
<ne+plica(il& teza a doua din cuprinsul te+tului legal se refer numai la atestarea primirii /cererii0& nu 'ns i a celorlalte acte de procedur
men)ionate la prima tez.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-+*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 1:0: Co!unicarea 8n in&#an2
)1*.artea prezent 'n instan) personal& prin a%ocat sau prin alt reprezentant este o(ligat
s primeasc actele de procedur i orice 'nscris folosit 'n proces care i se comunic 'n
56
edin). 4ac se refuz primirea& actele i 'nscrisurile se consider comunicate prin
depunerea lor la dosar& de unde& la cerere& partea le poate primi su( semntur.
)2*.artea are dreptul s ridice i 'ntre termene& su( semntur& actele de procedur i
'nscrisurile pre%zute la alin. 617.
1.
;ste o procedur simpl& rapid& sigur i economicoas de comunicare a actelor de procedur.
2.
5ransmiterea astfel a actelor de procedur i a 'nscrisurilor folosite 'n proces& 'n lipsa unor 'ngrdiri e+prese& poate a%ea ca o(iect orice act
suscepti(il de transmitere& chiar dac& de regul& comunicarea acelui act ar fi tre(uit s se fac la domiciliu sau la reedin).
3.
.artea poate s refuze primirea actelor de procedur atunci c,nd acestea au fost depuse tardi% la instan).
?.
-n toate situa)iile& partea este 'n drept s cear instan)ei un termen pentru studierea actelor sau 'nscrisurilor i prezentarea propriilor o(ser%a)ii&
instan)a urm,nd s aprecieze necesitatea acordrii termenului.
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 1:1: Dilele de co!unicare
$,nd comunicarea actelor de procedur se face prin agen)i procedurali& ei nu %or putea
instrumenta dec,t 'n zilele lucrtoare 'ntre orele D&00-20&00& iar 'n cazuri urgente& i 'n
zilele nelucrtoare sau de sr(tori legale& dar numai cu 'ncu%iin)area preedintelui
instan)ei.
1.
;ste o dispozi)ie de protec)ie a %ie)ii pri%ate.
2.
5e+tul %izeaz numai zilele de /sr(tori legale0& nu i zilele de /sr(tori religioase0.
3.
/8rgen)a0 se apreciaz 'n raport cu circumstan)ele acelei cauze i numai de ctre preedintele instan)ei.
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 1:2: .c7i!barea locului ci#rii
4ac 'n cursul procesului una dintre pr)i i-a schim(at locul unde a fost citat& ea este
o(ligat s 'ncunotin)eze instan)a& indic,nd locul unde %a fi citat la termenele urmtoare&
precum i partea ad%ers prin scrisoare recomandat& a crei recipis de predare se %a
depune la dosar odat cu cererea prin care se 'ntiin)eaz instan)a despre schim(area
locului citrii. -n cazul 'n care partea nu face aceast 'ncunotin)are& procedura de citare
pentru aceeai instan) este %ala(il 'ndeplinit la %echiul loc de citare.
1.
;ste o dispozi)ie cu logic impeca(il& %iz,nd nu numai corectitudinea 'n raport cu instan)a i cu ad%ersarul din proces& dar i asigur,nd (una
desfurare a *udec)ii i primirea actelor de procedur& inclusi% a cita)iilor& la locul actual i efecti% unde se afl cel 'n cauz& 'n propriul su
interes.
2.
9(liga)ia 'ncunotin)rii instan)ei i a pr)ii ad%erse su(zist pe tot timpul *udec)ii& indiferent de etapele acesteia& p,n la pronun)area unei
hotr,ri definiti%e.
3.
-n cazul e+ercitrii cilor de atac de retractare& citarea i comunicarea celorlalte acte de procedur se %or face la locul indicat 'n cererea de
e+ercitare a acestor ci de atac.
?.
-ncunotin)area nu poate fi fcut dec,t 'n formele artate de lege.
9(ser%a)ii
Sanc)iunea pre%zut este anodin& put,ndu-se prezuma c partea 'nsi a 'n)eles s fie citat 'n continuare la %echiul loc.((( ci#e&#e !ai
depar#e )1-4*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 1:+: Co!unicarea c#re al2i par#icipan2i
$itarea martorilor& e+per)ilor& traductorilor& interpre)ilor ori a altor participan)i 'n proces&
precum i& c,nd este cazul& comunicarea actelor de procedur adresate acestora sunt
supuse dispozi)iilor prezentului capitol& care se aplic 'n mod corespunztor.
1.
9 solu)ie *udicioas de citare i de comunicare a actelor de procedur 'n pri%in)a martorilor& e+per)ilor& traductorilor& interpre)ilor ori a altor
participan)i 'n proces.
2.
Solu)ia este *udicioas& 'ntruc,t i acetia sunt /participan)i 'n *udecat0& aa 'nc,t e+igen)ele procedurale cu pri%ire la citare i la comunicarea
actelor de procedur tre(uie s fie aceleai.
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
CAPIT'LUL III: Nuli#a#ea ac#elor de procedur
Ar#( 1:4: No2iune $i cla&i%icare
)1*=ulitatea este sanc)iunea care lipsete total sau par)ial de efecte actul de procedur
efectuat cu nerespectarea cerin)elor legale& de fond sau de form.
)2*=ulitatea este a(solut atunci c,nd cerin)a nerespectat este instituit printr-o norm
care ocrotete un interes pu(lic.
)+*=ulitatea este relati% 'n cazul 'n care cerin)a nerespectat este instituit printr-o
norm care ocrotete un interes pri%at.
57
1.
Actul de procedur este orice manifestare de %oin) i orice opera)iune *uridic fcut 'n cursul i 'n cadrul procesului ci%il& de ctre instan)&
pr)i sau ceilal)i participan)i la procesul ci%il& 'n legtur cu e+ercitarea prerogati%elor i 'ndeplinirea o(liga)iilor procesuale.
2.
8n act procedural este nul sau anula(il c,nd nu 'ntrunete condi)iile pre%zute de lege pentru %ala(ilitatea lui3 actul procedural nul 'nceteaz s
produc efectele pentru care el a fost fcut.
3.
.rin pre%ederile alin. 617& legiuitorul 'nsui s-a 'ncumetat& meritoriu& s defineasc nulitatea actului de procedur1 /=ulitatea este sanc)iunea
care lipsete total sau par)ial de efecte actul de procedur efectuat cu nerespectarea cerin)elor legale& de fond sau de form0.
8nele elemente din cuprinsul defini)iei sunt indiscuta(il rele%ante1 /sanc)iune03 /cerin)e legale03 cerin)e /de fond i de form0 /lipsirea total
sau par)ial de efecte0.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-12*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 1:0: Nuli#a#ea condi2iona#
)1*Actul de procedur este lo%it de nulitate dac prin nerespectarea cerin)ei legale s-a
adus pr)ii o %tmare care nu poate fi 'nlturat dec,t prin desfiin)area acestuia.
)2*-n cazul nulit)ilor e+pres pre%zute de lege& %tmarea este prezumat& partea
interesat put,nd face do%ada contrar.
1.
>egea distinge 'ntre /nulitatea condi)ionat0 i /nulitatea necondi)ionat0& adic 'ntre nulitatea actului de procedur care aduce pr)ii o
/%tmare0 2 necesar a fi do%edit& dac ea nu este prezumat 2 i a%,nd ca remediu su(sidiar /desfiin)area0 actului& i nulitatea actului de
procedur independent de /e+isten)a unei %tmri0.
-n prima ipotez 2 care face o(iectul articolului 'n discu)ie 2 este %or(a& de fapt& de o du(l condi)ionare1 producerea unei /%tmri03
ine+isten)a unui alt remediu dec,t /desfiin)area0 actului.
2.
.rin /%tmare0 nu tre(uie s se 'n)eleag pre*udicierea interesului pe care l-ar urmri partea prin pronun)area nulit)ii& ci pertur(area
desfurrii normale i legale a procesului 'n condi)iile iregularit)ii unor acte de procedur.
/Ntmarea0& de regul& se %a aprecia in concreto i su%eran de ctre instan)& cu o(ser%area e+igen)elor legale 'n ansam(lul procedurii.(((
ci#e&#e !ai depar#e )1-14*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 1:6: Nuli#a#ea necondi2iona#
=ulitatea nu este condi)ionat de e+isten)a unei %tmri 'n cazul 'nclcrii dispozi)iilor
legale referitoare la1
1(capacitatea procesual3
2(reprezentarea procesual3
+(competen)a instan)ei3
4(compunerea sau constituirea instan)ei3
0(pu(licitatea edin)ei de *udecat3
6(alte cerin)e legale e+trinseci actului de procedur& dac legea nu dispune altfel.
1.
=ulitatea nu este condi)ionat de e+isten)a unei %tmri 'n cazul 'nclcrii unora dintre dispozi)iile legale 6cele referitoare la capacitatea
procesual& reprezentarea procesual& competen)a instan)ei 2 material sau teritorial 2& compunerea sau /constituirea instan)ei0& pu(licitatea
edin)ei de *udecat& precum i la alte cerin)e legale /e+trinseci0 actului de procedur& dac legea nu dispune altfel.
2.
-n su(te+tul pre%ederilor legale am face c,te%a o(ser%a)ii1 legea distinge 'ntre /nulitatea condi)ionat0 i /nulitatea necondi)ionat0& adic 'ntre
nulitatea actului de procedur care aduce pr)ii o /%tmare0 i nulitatea actului de procedur independent de /e+isten)a unei %tmri0.
;ste un fel de a spune& pentru c 'n nicio situa)ie nulitatea actului de procedur nu tre(uie s opereze sine modo& numai pentru c ea este
/formal02 e+clusi% /formal02 pre%zut de lege. $onsiderm c i 'n ipotezele pre%zute de art. 1DC $. pr. ci%.& 'n sens generic& e+ist o
/%tmare0& dar nu strictamente a intereselor procesuale ale pr)ilor& ci una deasupra acestor interese& una de /interes pu(lic0& e%ocat de art.
1D? alin. 627 $. pr. ci%.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-+*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 1::: 5ndrep#area nere"ulari#2ilor ac#ului de procedur
)1*9ri de c,te ori este posi(il 'nlturarea %tmrii fr anularea actului& *udectorul %a
dispune 'ndreptarea neregularit)ilor actului de procedur.
)2*$u toate acestea& nulitatea nu poate fi acoperit dac a inter%enit decderea ori o alt
sanc)iune procedural sau dac se produce ori su(zist o %tmare.
)+*Actul de procedur nu %a fi anulat dac p,n la momentul pronun)rii asupra e+cep)iei
de nulitate a disprut cauza acesteia.
1.
/4esfiin)area0 numai in e*tremis a actului de procedur ci%il %iciat este chintesen)a reglementrii 'n materia nulit)ii actelor de procedur&
d,nd e+presie principiului propor)ionalit)ii& rezona(ilit)ii& efectului util i reac)iei *ustificat condamnatorie a formei fr fond& a /formei
narcisiste0& a formei de dragul formei.
2.
8na dintre condi)iile aplicrii sanc)iunii nulit)ii actului de procedur este producerea unei %tmri procesuale& %tmare care poate fi dedus
i numai din circumstan)ele cauzei. :ezult& logic& c& atunci c,nd este posi(il 'nlturarea %tmrii fr anularea actului& *udectorul nu are
moti%e s dispun anularea acestuia.
3.
.entru respectarea e+igen)elor de regularitate a actelor de procedur& atunci c,nd este posi(il i este util& *udectorul /dispune0 'ndreptarea
neregularit)ilor actului de procedur ori& dup caz& procedeaz el 'nsui la o asemenea 'ndreptare.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-12*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 1:;: Invocarea nuli#2ii
58
)1*=ulitatea a(solut poate fi in%ocat de orice parte din proces& de *udector sau& dup
caz& de procuror& 'n orice stare a *udec)ii cauzei& dac legea nu pre%ede altfel.
)2*=ulitatea relati% poate fi in%ocat numai de partea interesat i numai dac
neregularitatea nu a fost cauzat prin propria fapt.
)+*4ac legea nu pre%ede altfel& nulitatea relati% tre(uie in%ocat1
a*pentru neregularit)ile s%,rite p,n la 'nceperea *udec)ii& prin 'nt,mpinare sau& dac
'nt,mpinarea nu este o(ligatorie& la primul termen de *udecat3
b*pentru neregularit)ile s%,rite 'n cursul *udec)ii& la termenul la care s-a s%,rit
neregularitatea sau& dac partea nu este prezent& la termenul de *udecat imediat
urmtor i 'nainte de a pune concluzii pe fond.
)4*.artea interesat poate renun)a& e+pres sau tacit& la dreptul de a in%oca nulitatea
relati%.
)0*5oate cauzele de nulitate a actelor de procedur de*a efectuate tre(uie in%ocate
deodat& su( sanc)iunea decderii pr)ii din dreptul de a le mai in%oca.
1.
Aadar& nulitatea actului procedural nu opereaz ope legis3 altfel spus& nulitatea tre(uie in%ocat i apoi& dup caz& constatat sau pronun)at
de organul *urisdic)ional.
2.
/<n%ocarea0& ca prim opera)iune din procedura acestei sanc)iuni& poate fi fcut de ctre anumite su(iecte p,n la 'ndeplinirea anumitor
termene sau p,n la o anume etap procesual i prin anumite mi*loace procesuale.
3.
5otul depinde de momentul in%ocrii nulit)ii i de natura normelor prin 'nclcarea sau neo(ser%area crora se *ustific in%ocarea nulit)ii& adic
de natura nulit)ii1 dac aceasta este a(solut sau ea este relati%.
-ntr-ade%r& cele dou elemente constituite ca reper 2 momentul in%ocrii nulit)ii i natura acesteia 2 sunt e+plicit marcate i %alorizate de art.
1D@ $. pr. ci%.& care sintetizeaz regimul procedural al nulit)ii1 /=ulitatea a(solut poate fi in%ocat de orice parte din proces& de *udector
sau& dup caz& de procuror& 'n orice stare a *udec)ii cauzei& dac legea nu pre%ede altfel03 /=ulitatea relati% poate fi in%ocat numai de partea
interesat i numai dac neregularitatea nu a fost cauzat prin propria fapt0.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-21*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 1:3: E%ec#ele nuli#2ii
)1*Actul de procedur nul sau anula(il este desfiin)at& 'n tot sau 'n parte& de la data
'ndeplinirii lui.
)2*4ac este cazul& instan)a dispune refacerea actului de procedur& cu respectarea tuturor
condi)iilor de %aliditate.
)+*4esfiin)area unui act de procedur atrage i desfiin)area actelor de procedur
urmtoare& dac acestea nu pot a%ea o e+isten) de sine stttoare.
)4*=ulitatea unui act de procedur nu 'mpiedic faptul ca acesta s produc alte efecte
*uridice dec,t cele care decurg din natura lui proprie.
1.
5e+tul de referin) e%oc efectele nulit)ii actului procedural.
2.
$onstatarea sau pronun)area nulit)ii actului procedural produce efecte directe i efecte indirecte& at,t 'n spa)iul raporturilor procesuale& c,t i
'n spa)iul raporturilor su(stan)iale.
3.
$onsecin)ele directe ale nulit)ii actului procedural pot fi considerate urmtoarele dou1 a7 <n%alidarea actului procedural anulat i& pe cale de
consecin)& 'nlturarea& total sau par)ial& indiferent de natura nulit)ii& a efectelor pe care legea le-a ataat respecti%ului act. <neficacitatea
pri%ete at,t opera)iunea *uridic& c,t i actul fcut pentru constatarea acelei opera)iuni. .e scurt& actul procedural este scos din cauz. 4ou
precizri sunt 'ns necesare1 e+isten)a /fizic0 a actului nu este atins& ci numai efectele *uridice pe care legea le-a ataat acelui act3 nulitatea
nu afecteaz dec,t func)ia procedural specific& proprie acelui act& aa 'nc,t& dei anulat& actul poate s produc alte efecte& 'ntruc,t el poate
con)ine anumite constatri sau declara)ii de %oin)3 (7 <n%alidarea actului d dreptul instan)ei 2 iar uneori ea este chiar o(ligat 2 s
regularizeze actul %iciat& %aloriz,nd astfel func)ia nulit)ii ca remediu procesual.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-4*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
TITLUL -: Ter!enele procedurale
Ar#( 1;0: .#abilirea #er!enelor
)1*5ermenele procedurale sunt sta(ilite de lege ori de instan) i reprezint inter%alul de
timp 'n care poate fi 'ndeplinit un act de procedur sau 'n care este interzis s se
'ndeplineasc un act de procedur.
)2*-n cazurile pre%zute de lege& termenul este reprezentat de data la care se 'ndeplinete
un anumit act de procedur.
)+*-n cazurile 'n care legea nu sta(ilete ea 'nsi termenele pentru 'ndeplinirea unor acte
de procedur& fi+area lor se face de instan). >a fi+area termenului& aceasta %a )ine seama
i de natura urgent a procesului.
1.
5ermenele procedurale /ritmeaz0 desfurarea i finalizarea procesului ci%il3 ele sunt /cosu(stan)iale0 procedurii ci%ile.
2.
5ermenul procedural este timpul sta(ilit& de lege sau de instan)& pentru a face un act de procedur sau 'n care& dimpotri%& este interzis
'ndeplinirea acelui act.
3.
59
.otri%it cu sursa lor sau cu modul 'n care ele sunt sta(ilite ori potri%it cu /natura0 lor e+ist1 a7 5ermene /legale0& cele sta(ilite prin lege i a
cror utilitate depete sfera intereselor pri%ate. -n principiu& aceste termene sunt fi+e& rigide sau infle+i(ile& ele nu pot fi nici prelungite& nici
scurtate& din acest moti% mai fiind numite /termene legale a(solute0& sau /termene legale perfecte03 (7 5ermene /*udectoreti0 sau /*udiciare0&
cele sta(ilite de *udector& care pot fi modificate& scurtate sau prelungite. 4e regul& ele sunt legate de 'mpre*urri %remelnice i de interesul
actual al pr)ilor. 4ar& chiar i aceste termene rm,n tot 'n puterea legii& care& adeseori& le 'ngrdete& fie prin fi+area unui minim sau a unui
ma+im& fie prin sta(ilirea altor condi)ii restricti%e3 c7 5ermene /con%en)ionale0& adic acele termene care sunt con%enite de pr)i& dac legea le
permite.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-14*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 1;1: Calculul #er!enelor
)1*5ermenele& 'n afar de cazul 'n care legea dispune altfel& se calculeaz dup cum
urmeaz1
1(c,nd termenul se socotete pe ore& acesta 'ncepe s curg de la ora zero a zilei
urmtoare3
2(c,nd termenul se socotete pe zile& nu intr 'n calcul ziua de la care 'ncepe s curg
termenul& nici ziua c,nd acesta se 'mplinete3
+(c,nd termenul se socotete pe sptm,ni& luni sau ani& el se 'mplinete 'n ziua
corespunztoare din ultima sptm,n ori lun sau din ultimul an. 4ac ultima lun nu are
zi corespunztoare celei 'n care termenul a 'nceput s curg& termenul se 'mplinete 'n
ultima zi a acestei luni.
)2*$,nd ultima zi a unui termen cade 'ntr-o zi nelucrtoare& termenul se prelungete p,n
'n prima zi lucrtoare care urmeaz.
1.
5ermenul semnific o /durat0& iar durata are un punct de pornire (dies a ;uo7 i un punct de 'mplinire 6dies ad ;uem7. -ntre aceste momente&
'n principiu& durata curge continuu.
2.
Articolul descris ofer reperele esen)iale pentru calculul termenelor de procedur& mai pu)in 'n cazul celor statornicite pe minute& dac e+ist
asemenea termene& care sunt socotite de momento ad momentum.
3.
5ermenele sta(ilite pe ore 'ncep s curg de la ora zero a zilei urmtoare. 4in acel moment& ele curg de la or la or& de %ora ad %oram.
5ermenul de 2? de ore se calculeaz tot astfel& aa 'nc,t el nu tre(uie confundat cu termenul de o zi.
?.
5ermenele sta(ilite pe zile curg de la o zi la alta& nu de la or la or sau de momento ad momentum.
;ste %or(a 'ns de /zile ci%ile0& care 'ncep la ora 0 noaptea i se termin la ora corespunztoare a zilei urmtoare.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-
0*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 1;2: 5!plinirea #er!enului
)1*5ermenul care se socotete pe zile& sptm,ni& luni sau ani se 'mplinete la ora 2?&00 a
ultimei zile 'n care se poate 'ndeplini actul de procedur.
)2*$u toate acestea& dac este %or(a de un act ce tre(uie depus la instan) sau 'ntr-un alt
loc& termenul se %a 'mplini la ora la care acti%itatea 'nceteaz 'n acel loc 'n mod legal&
dispozi)iile art. 1@3 fiind aplica(ile.
1.
Pomentul de 'mplinire este cel 'n care efectele termenului de procedur se realizeaz1 a7 Fie prin 'ncetarea posi(ilit)ii de a mai e+ercita dreptul
6'n cazul termenelor imperati%e onerati%e sau a /termenelor acti%e0& cum au mai fost ele numite& aadar prin aplicarea sanc)iunii decderii&
'ntruc,t actul este tardi%73 (7 Fie prin naterea dreptului de a 'ndeplini actul 6'n cazul termenelor imperati%e prohi(iti%e7& actul prematur fiind
lo%it de nulitate.
2.
5ermenele sta(ilite pe zile& sptm,ni& luni sau ani se socotesc pe /zile ci%ile0& care 'ncep la ora 0 noaptea i se termin la ora 2?&00 a ultimei
zile 'n care se poate 'ndeplini actul de procedur.
3.
$,nd actul tre(uie depus la instan) sau 'ntr-un alt loc& termenul se 'mplinete la ora la care acti%itatea 'nceteaz 'n acel loc& 'n mod legal.
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 1;+: Ac#ele depu&e la po$#/ &ervicii &peciali9a#e de curiera#/ uni#2i !ili#are
&au locuri de de2inere
)1*Actul de procedur depus 'nuntrul termenului pre%zut de lege prin scrisoare
recomandat la oficiul potal sau depus la un ser%iciu de curierat rapid ori la un ser%iciu
specializat de comunicare este socotit a fi fcut 'n termen.
)2*Actul depus de partea interesat 'nuntrul termenului pre%zut de lege la unitatea
militar ori la administra)ia locului de de)inere unde se afl aceast parte este& de
asemenea& considerat ca fcut 'n termen.
)+*-n cazurile pre%zute la alin. 617 i 627& recipisa oficiului potal& precum i 'nregistrarea
ori atestarea fcut& dup caz& de ser%iciul de curierat rapid& de ser%iciul specializat de
comunicare& de unitatea militar sau de administra)ia locului de de)inere& pe actul depus&
ser%esc ca do%ad a datei depunerii actului de ctre partea interesat.
1.
4ata cert do(,ndit de un act de procedur prin depunerea lui 'n condi)iile artate este data care %a fi a%ut 'n %edere de ctre instan) la
%erificarea respectrii termenului procedural pentru 'ndeplinirea acelui act.
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
60
Ar#( 1;4: Cur"erea #er!enului( Prelun"irea ace&#uia
)1*5ermenele 'ncep s curg de la data comunicrii actelor de procedur& dac legea nu
dispune altfel.
)2*Se consider c actul a fost comunicat pr)ii i 'n cazul 'n care aceasta a primit su(
semntur copie de pe act& precum i 'n cazul 'n care ea a cerut comunicarea actului unei
alte pr)i.
)+*5ermenul procedural nu 'ncepe s curg& iar dac a 'nceput s curg mai 'nainte& se
'ntrerupe fa) de cel lipsit de capacitate de e+erci)iu ori cu capacitate de e+erci)iu
restr,ns& c,t timp nu a fost desemnat o persoan care& dup caz& s 'l reprezinte sau s
'l asiste.
)4*5ermenul procedural se 'ntrerupe i un nou termen 'ncepe s curg de la data noii
comunicri 'n urmtoarele cazuri1
1(c,nd a inter%enit moartea uneia dintre pr)i3 'n acest caz& se face din nou o singur
comunicare la ultimul domiciliu al pr)ii decedate& pe numele motenirii& fr s se arate
numele i calitatea fiecrui motenitor3
2(c,nd a inter%enit moartea reprezentantului pr)ii3 'n acest caz& se face din nou o singur
comunicare pr)ii.
1.
4e regul& momentul de pornire a termenului procedural este cel al /comunicrii actului de procedur0& dac legea nu dispune altfel.
2.
:egula sta(ilit de alin. 617 al articolului 'n discu)ie comport dou precizri1 chiar alin. 617 in fine men)ioneaz c legea poate dispune altfel3
legea sta(ilete e+pres i limitati% 2 aadar fr posi(ilitate de e+trapolare 2 c,te%a situa)ii de echipolen) sau echi%alen)& situa)ii c,nd
termenul curge de la un alt moment dec,t cel al /comunicrii0.
3.
>egea sta(ilete uneori un alt moment constituti% ca punct de pornire al termenului de procedur. Iunoar1 potri%it art. ?C@ alin. 6?7 $. pr.
ci%. i& prin trimitere& potri%it art. ?@B alin. 617 $. pr. ci%.& dac procurorul nu a participat la *udecarea cauzei& pentru el termenul de e+ercitare
a cii de atac curge de la /pronun)area0 hotr,rii3 tot de la /pronun)are0 curge termenul pentru e+ercitarea cii de atac 'n materia perimrii 2
art. ?21 alin. 627 $. pr. ci%.3 termenul de perimare se socotete de la data /ultimului act de procedur0 'ndeplinit 2 art. ?1C alin. 627 $. pr. ci%.3
termenul curge de la /'ncu%iin)area pro(ei0 2 art. 2B? alin. 6?7 lit. a7 $. pr. ci%.3 'n materie de re%izuire& termenul pentru e+ercitarea acesteia
curge& dup caz& de la /data rm,nerii definiti%e a ultimei hotr,ri0& de la data c,nd /s-a descoperit 'nscrisul0& de la /'ncetarea 'mpiedicrii0 etc.
2 art. B11 alin. 617 $. pr. ci%. ((( ci#e&#e !ai depar#e )1-3*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 1;0: Nere&pec#area #er!enului( .anc2iuni
)1*$,nd un drept procesual tre(uie e+ercitat 'ntr-un anumit termen& nerespectarea
acestuia atrage decderea din e+ercitarea dreptului& 'n afar de cazul 'n care legea dispune
altfel. Actul de procedur fcut peste termen este lo%it de nulitate.
)2*-n cazul 'n care legea oprete 'ndeplinirea unui act de procedur 'nuntrul unui termen&
actul fcut 'naintea 'mplinirii termenului poate fi anulat la cererea celui interesat.
1.
4ac actul procedural n-a fost fcut 'n termenul sta(ilit& sanc)iunea este /decderea0 din dreptul de a-l mai face i& concomitent&
/nulitatea0actului /tardi%0 fcut3 dac actul procedural nu tre(uia fcut 'n termenul sta(ilit& sanc)iunea este /anula(ilitatea0& su( moti% de
/prematuritate0.
$ategoriile-pereche din spa)iul temporal al actelor de procedur sunt aadar1 tardi%itate-nulitate3 prematuritate-anula(ilitate. -n prima situa)ie&
actul nu poate fi refcut3 'n cea de-a doua situa)ie& actul poate fi refcut. Altfel spus& tardi%itatea nu este& 'n principiu& remedia(il3
prematuritatea este& 'n principiu& remedia(il.
2.
-n fapt& decderea precede i pro%oac nulitatea actului procedural.
3.
;a nu poate fi 'ns dec,t efectul i sanc)iunea e+pirrii unui termen legal& imperati%-onerati%.
?.
4ecderea poate fi definit su( dou aspecte1 a7 $onsider,nd termenul 'n func)ia lui *uridic& decderea 'nseamn pierderea unui drept sau
pri%area de un drept pri%itor la 'ndeplinirea unui act de procedur& din cauza nerespectrii termenului& a etapei procesuale sau a ordinii
procesuale sta(ilite de lege pentru e+ercitarea sau conser%area lui3 (7 $onsider,nd e+cep)ia decderii& decderea 'nseamn imposi(ilitatea
*uridic de a e+ercita un drept procesual& 'ntruc,t e+ercitarea dreptului nu s-a fcut la termenul& 'n etapa sau 'n ordinea procesual sta(ilit de
lege.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-20*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 1;6: Repunerea 8n #er!en
)1*.artea care a pierdut un termen procedural %a fi repus 'n termen numai dac
do%edete c 'nt,rzierea se datoreaz unor moti%e temeinic *ustificate.
)2*-n acest scop& partea %a 'ndeplini actul de procedur 'n cel mult 1B zile de la 'ncetarea
'mpiedicrii& cer,nd totodat repunerea sa 'n termen. -n cazul e+ercitrii cilor de atac&
aceast durat este aceeai cu cea pre%zut pentru e+ercitarea cii de atac.
)+*$ererea de repunere 'n termen %a fi rezol%at de instan)a competent s solu)ioneze
cererea pri%itoare la dreptul nee+ercitat 'n termen.
1.
.entru ca partea s (eneficieze de dispozi)iile artate pri%ind repunerea ei 'n termen& tre(uie 'ntrunite urmtoarele condi)ii1 a7 ;a tre(uie s
fac o cerere 'n acest sens& 'n termen de 1B zile de la 'ncetarea 'mpiedicrii i& 'n acelai termen& s arate moti%ele temeinice care au
'mpiedicat-o s ac)ioneze3 (7 -nuntrul aceluiai termen de 1B zile& partea tre(uie s 'ndeplineasc actul de procedur scadent. $hiar fr a fi
61
artate moti%ele 'mpiedicrii& dac actul de procedur %a fi totui 'ndeplinit 'nuntrul termenului de 1B zile de la 'ncetarea 'mpiedicrii& instan)a
%a pune 'n discu)ia pr)ilor ipoteza decderii& solicit,nd pr)ii interesate s o elucideze3 c7 <ndiferent dac s-au artat moti%ele 'mpiedicrii sau
ele sunt su('n)elese prin 'ndeplinirea actului de procedur& sarcina pro(a)iunii cu pri%ire la 'mpiedicarea de a ac)iona re%ine pr)ii care solicit
(eneficiul art. 1@C $. pr. ci%.
2.
$ererea are caracter incident i accesoriu fa) de cererea principal.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-6*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
TITLUL -I: A!en9i =udiciare $i de&p"ubiri
Ar#( 1;:: 5nclcarea obli"a2iilor privind de&%$urarea proce&ului( .anc2iuni
)1*4ac legea nu pre%ede altfel& instan)a3 potri%it dispozi)iilor prezentului articol& %a
putea sanc)iona urmtoarele fapte s%,rite 'n legtur cu procesul& astfel1
1(cu amend *udiciar de la 100 lei la 1.000 lei1
a*introducerea& cu rea-credin)& a unor cereri principale& accesorii& adi)ionale sau
incidentale& precum i pentru e+ercitarea unei ci de atac& %dit netemeinice3
b*formularea& cu rea-credin)& a unei cereri de recuzare sau de strmutare3
c*o()inerea& cu rea-credin)& a citrii prin pu(licitate a oricrei pr)i3
d*o()inerea& cu rea-credin)& de ctre reclamantul cruia i s-a respins cererea a unor
msuri asigurtorii prin care p,r,tul a fost pgu(it3
e*contestarea& cu rea-credin)& de ctre autorul ei a scrierii sau semnturii unui 'nscris ori
a autenticit)ii unei 'nregistrri audio sau %ideo3
%*refuzul pr)ii de a se prezenta la edin)a de informare cu pri%ire la a%anta*ele medierii& 'n
situa)iile 'n care a acceptat& potri%it legii3
2(cu amend *udiciar de la B0 lei la D00 lei1
a*neprezentarea martorului legal citat sau refuzul acestuia de a depune mrturie c,nd este
prezent 'n instan)& 'n afar de cazul 'n care acesta este minor3
b*neaducerea& la termenul fi+at de instan)& a martorului 'ncu%iin)at& de ctre partea care&
din moti%e imputa(ile& nu i-a 'ndeplinit aceast o(liga)ie3
c*neprezentarea a%ocatului& care nu i-a asigurat su(stituirea sa de ctre un alt a%ocat& a
reprezentantului sau a celui care asist partea ori nerespectarea de ctre acetia a
'ndatoririlor sta(ilite de lege sau de ctre instan)& dac 'n acest mod s-a cauzat am,narea
*udecrii procesului3
d*refuzul e+pertului de a primi lucrarea sau nedepunerea lucrrii 'n mod ne*ustificat la
termenul fi+at ori refuzul de a da lmuririle cerute3
e*neluarea de ctre conductorul unit)ii 'n cadrul creia urmeaz a se efectua o e+pertiz
a msurilor necesare pentru efectuarea acesteia sau pentru efectuarea la timp a e+pertizei&
precum i 'mpiedicarea de ctre orice persoan a efecturii e+pertizei 'n condi)iile legii3
%*neprezentarea unui 'nscris sau a unui (un de ctre cel care 'l de)ine& la termenul fi+at 'n
acest scop de instan)3
"*refuzul sau omisiunea unei autorit)i ori a altei persoane de a comunica& din moti%e
imputa(ile ei& la cererea instan)ei i la termenul fi+at 'n acest scop& datele care rezult din
actele i e%iden)ele ei3
7*cauzarea am,nrii *udecrii sau e+ecutrii silite de ctre cel 'nsrcinat cu 'ndeplinirea
actelor de procedur3
i*'mpiedicarea 'n orice mod a e+ercitrii& 'n legtur cu procesul& a atri(u)iilor ce re%in
*udectorilor& e+per)ilor desemna)i de instan) 'n condi)iile legii& agen)ilor procedurali&
precum i altor salaria)i ai instan)ei.
)2*Amenda nu se %a aplica persoanelor la care se refer alin. 617 pct. 2& dac moti%e
temeinice le-au 'mpiedicat s aduc la 'ndeplinire o(liga)iile ce le re%in.
1.
Amenda *udiciar este sanc)iunea care se aplic de ctre instan) persoanei care a s%,rit o a(atere 'n cursul acti%it)ii de *udecat.
2.
.otri%it art. 1@D alin. 617 pct. 1 i pct. 2 lit. (7 $. pr. ci%.&dar i altor pre%ederi disparate din legea de procedur ci%il& sanc)iunea amenzii
*udiciare poate fi aplicat pr)ilor 'n urmtoarele situa)ii1 c,nd& cu rea-credin)& se introduce cereri principale& accesorii& adi)ionale sau
incidentale %dit netemeinice3 c,nd cererea de recuzare a fost fcut cu rea-credin)3 c,nd cererea de strmutare a pricinii a fost fcut cu rea-
credin)3 dac partea do%edete c a fost citat prin pu(licitate cu rea-credin)3 c,nd s-au o()inut& cu rea-credin)& de ctre reclamantul cruia
i s-a respins cererea& unele msuri asigurtorii prin care p,r,tul a fost pgu(it3 c,nd s-a contestat& cu rea-credin)& scrierea sau semntura
unui 'nscris3 c,nd partea nu aduce& la termenul fi+at de instan)& martorul care a fost 'ncu%iin)at& din moti%e ce-i sunt imputa(ile3 c,nd una
dintre pr)i a introdus& cu rea-credin)& o contesta)ie la e+ecutare& ea %a fi o(ligat la plata unei amenzi *udiciare Gart. D19 alin. 637 $. pr. ci%.H3
'n cazul unei o(liga)ii de a face sau de a nu face& 'n termenul sta(ilit prin hotr,re& instan)a de e+ecutare %a putea s o(lige pe autorul faptei la
plata unei penalit)i pe fiecare zi de 'nt,rziere& p,n la e+ecutarea o(liga)iei Gart. 90B alin. 617-637 $. pr. ci%.H.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-6*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 1;;: Al#e ca9uri de &anc2ionare
62
)1*=erespectarea de ctre oricare dintre pr)i sau de ctre alte persoane a msurilor luate
de ctre instan) pentru asigurarea ordinii i solemnit)ii edin)ei de *udecat se
sanc)ioneaz cu amend *udiciar de la 100 lei la 1.000 lei.
)2*=erespectarea de ctre orice persoan a dispozi)iilor pri%ind desfurarea normal a
e+ecutrii silite se sanc)ioneaz de ctre preedintele instan)ei de e+ecutare& la cererea
e+ecutorului& cu amend *udiciar de la 100 lei la 1.000 lei.
1.
Alineatul 617 se refer pur i simplu la alte cazuri de sanc)ionare& dup caz& a pr)ilor sau a altor participan)i la procesul ci%il& pentru
nerespectarea msurilor pri%ind asigurarea ordinii i solemnit)ii edin)ei de *udecat.
$um astfel de a(ateri pot fi e+trem de di%erse& sta(ilirea lor ca atare prin lege ar fi fost inoportun.
2.
4reptul la e+ecutarea silit a unei hotr,ri *udectoreti sau a unui alt titlu e+ecutoriu pre%zut de lege este i el suscepti(il de e+ercitare
a(uzi%.
;+ecutarea silit& fc,nd parte din proces& este gu%ernat de e+igen)ele dreptului la un proces echita(il& pe care le e%oc art. C parag. 1 din
$on%en)ia european& statului re%enindu-i 'n acest sens at,t /o(liga)ii negati%e0& c,t i /o(liga)ii poziti%e0& 'n pofida principiului disponi(ilit)ii i
chiar atunci c,nd raportul e+ecu)ional este strict pri%at.
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 1;3: e&p"ubiri pen#ru a!>narea proce&ului
$el care& cu inten)ie sau din culp& a pricinuit am,narea *udecrii sau a e+ecutrii silite&
prin una dintre faptele pre%zute la art. 1@D sau 1@@& la cererea pr)ii interesate& %a putea
fi o(ligat de ctre instan)a de *udecat ori& dup caz& de ctre preedintele instan)ei de
e+ecutare la plata unei despgu(iri pentru pre*udiciul material sau moral cauzat prin
am,nare.
1.
9(ligarea la plata despgu(irilor nu presupune totdeauna s%,rirea unei fapte a(uzi%e 'n procesul ci%il& ci presupune s%,rirea unei fapte
culpa(ile care a cauzat un pre*udiciu material sau moral pr)ii interesate.
2.
$ondi)iile rspunderii ci%ile& 'n conte+t& considerm a fi urmtoarele1 a7 S%,rirea unei fapte ilicite& cu inten)ie sau din culp& 'n cursul
procesului ci%il sau 'n legtur cu organizarea i desfurarea acestuia& fapt pre%zut ca atare de art. 1@D ori de art. 1@@ $. pr. ci%.3 (7 Fapta
comisi% sau omisi% s fi a%ut ca rezultat am,narea *udecrii sau& dup caz& a e+ecutrii silite i& astfel& producerea unui pre*udiciu material
sau moral3 c7 ;+isten)a unui raport de cauzalitate 'ntre fapt i pre*udiciu3 d7 Formularea unei cereri de despgu(ire de ctre partea interesat&
mai 'nainte de *udecarea fondului& art,nd i pro(,nd cuantumul pre*udiciului3 e7 <nstan)a chemat s solu)ioneze cererea de despgu(ire s
fie competent s rezol%e fondul litigiului.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-+*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 130: .#abilirea a!en9ii $i de&p"ubirii
A(aterea s%,rit& amenda i despgu(irea se sta(ilesc de ctre instan)a 'n fa)a creia s-a
s%,rit fapta sau& dup caz& de ctre preedintele instan)ei de e+ecutare& prin 'ncheiere
e+ecutorie& care se comunic celui o(ligat& dac msura a fost luat 'n lipsa acestuia.
Atunci c,nd fapta const 'n formularea unei cereri cu rea-credin)& amenda i despgu(irea
pot fi sta(ilite fie de instan)a 'n fa)a creia cererea a fost formulat& fie de ctre instan)a
care a solu)ionat-o& atunci c,nd acestea sunt diferite.
1.
<nstan)a sau& dup caz& preedintele instan)ei de e+ecutare sta(ilete fapta s%,rit i& urmare a s%,ririi ei& amenda i despgu(irea.
2.
4ac fapta const 'n formularea unei cereri cu rea-credin)& amenda i despgu(irea pot fi sta(ilite fie de instan)a 'n fa)a creia cererea a fost
formulat& fie de ctre instan)a care a solu)ionat-o& atunci c,nd acestea sunt diferite.
3.
Amenda poate fi sta(ilit de ctre instan) i din oficiu3 despgu(irea poate fi sta(ilit i acordat numai la crearea pr)ii interesate.
?.
Amenda i despgu(irea se sta(ilesc prin /'ncheiere e+ecutorie0& care se comunic persoanei o(ligate& dac msura a fost luat 'n lipsa ei.
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 131: Cererea de ree?a!inare
)1*-mpotri%a 'ncheierii pre%zute la art. 190& cel o(ligat la amend sau despgu(ire %a
putea face numai cerere de ree+aminare& solicit,nd& moti%at& s se re%in asupra amenzii
ort despgu(irii sau s se dispun reducerea acesteia.
)2*$ererea se face 'n termen de 1B zile& dup caz& de la data la care a fost luat msura
sau de la data comunicrii 'ncheierii.
)+*-n toate cazurile& cererea se solu)ioneaz& cu citarea pr)ilor& prin 'ncheiere& dat 'n
camera de consiliu& de ctre un alt complet dec,t cel care a sta(ilit amenda sau
despgu(irea.
)4*-ncheierea pre%zut la alin. 637 este definiti%.
1.
-mpotri%a 'ncheierii e+ist numai calea cererii de ree+aminare.
2.
$ererea de ree+aminare este o cale de atac specific& e+ercitat 'mpotri%a unei 'ncheieri *udiciare.
3.
Specificitatea cii de atac *ustific elementele specifice din procedura de e+ercitare i de solu)ionare a acesteia.
?.
63
$ererea de ree+aminare poate fi fcut 'n termen de 1B zile& dup caz& de la data la care a fost luat msura sau de la data comunicrii
'ncheierii.
B.
$ererea se solu)ioneaz prin 'ncheiere definiti%& dat 'n camera de consiliu& cu citarea pr)ilor& de ctre un alt complet dec,t cel care a sta(ilit
amenda sau despgu(irea.
C.
-n urma admiterii cererii de ree+aminare& dup caz& instan)a de *udecat sau instan)a de e+ecutare poate s re%in asupra amenzii ori
despgu(irii sau s dispun reducerea acestora.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-6*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
CARTEA II: Procedura con#encioa&
TITLUL I: Procedura 8n %a2a pri!ei in&#an2e
CAPIT'LUL I: .e&i9area in&#an2ei de =udeca#
.EC@IUNEA 1: i&po9i2ii "enerale
Ar#( 132: rep#ul de a &e&i9a in&#an2a
)1*.entru aprarea drepturilor i intereselor sale legitime& orice persoan se poate adresa
*usti)iei prin sesizarea instan)ei competente cu o cerere de chemare 'n *udecat. -n cazurile
anume pre%zute de lege& sesizarea instan)ei poate fi fcut i de alte persoane sau
organe.
)2*.rocesul 'ncepe prin 'nregistrarea cererii la instan)& 'n condi)iile legii.
)+*$el care formuleaz cererea de chemare 'n *udecat se numete reclamant& iar cel
chemat 'n *udecat se numete p,r,t.
1.
$a e+presie ferm a principiului disponi(ilit)ii& niciodat instan)a ci%il nu se autosesizeaz cu rezol%area unei cereri introducti%e3 uneori& cu
totul izolat& 'n cazurile e+pres pre%zute de lege& dup ce a fost sesizat de ctre partea interesat cu o cerere principal& ea rezol%& chiar din
oficiu& unele cereri accesorii aa-zis /o(iecti%e0.
$u alte cu%inte& *udecata presupune o ini)iati% din partea aceluia care %a a%ea calitatea de reclamant 'n proces. Aceast ini)iati% este ceea ce
numim /cerere introducti% de instan)0 sau /cerere ini)ial0.
2.
-n sens generic& prin cerere ar urma s se 'n)eleag formularea unei preten)ii 'n fa)a *usti)iei& 'n %ederea satisfacerii ei. Ji tot 'ntr-un asemenea
sens& pentru a cuprinde toate formele prin care se deschide *udecata& s-ar putea %or(i despre /actul introducti% de instan)0.
3.
4reptul pr)ii de a se adresa *usti)iei prin sesizarea instan)ei cu o cerere de chemare 'n *udecat este un drept& 'n principiu& /facultati%0 i
totodat /potestati%0.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-1;*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 13+: Procedura prealabil
)1*Sesizarea instan)ei se poate face numai dup 'ndeplinirea unei proceduri preala(ile&
dac legea pre%ede 'n mod e+pres aceasta. 4o%ada 'ndeplinirii procedurii preala(ile se %a
ane+a la cererea de chemare 'n *udecat.
)2*=e'ndeplinirea procedurii preala(ile nu poate fi in%ocat dec,t de ctre p,r,t prin
'nt,mpinare& su( sanc)iunea decderii.
)+*>a sesizarea instan)ei cu dez(aterea procedurii succesorale& reclamantul %a depune o
'ncheiere emis de notarul pu(lic cu pri%ire la %erificarea e%iden)elor succesorale pre%zute
de $odul ci%il. -n acest caz& ne'ndeplinirea procedurii preala(ile %a fi in%ocat de ctre
instan)& din oficiu& sau de ctre p,r,t.
1.
Astfel cum s-a mai artat& 'ntr-un alt conte+t& uneori& 'n mod o(ligatoriu sau facultati%& 'nainte de a fi sesizat instan)a sau 'nainte de a se
deschide procedura de *udecat 'n fa)a acesteia& reclamantul /tre(uie0 ori /poate0 s parcurg o procedur preala(il.
2.
-n acest sens& printr-un te+t de principiu 2 cel al articolului comentat 2 legea pre%ede c& 'n cazurile anume pre%zute de lege& sesizarea
instan)ei competente se poate face numai dup 'ndeplinirea unei proceduri preala(ile& 'n condi)iile sta(ilite de acea lege3 do%ada 'ndeplinirii
procedurii preala(ile se ane+eaz la cererea de chemare 'n *udecat. $um s-a precizat& uneori& parcurgerea procedurii preala(ile este
facultati%.
3.
$omparati% cu reglementarea anterioar& pre%ederile acestui articol atrag aten)ia su( cel pu)in trei aspecte& nota(ile i aprecia(ile1
restr,ngerea domeniului procedurii preala(ile numai la situa)iile c,nd legea pre%ede e+pres o(ligati%itatea unei asemenea proceduri 2 i aa
discuta(il& 'n opinia noastr& 'ntruc,t ea pune 'n discu)ie /accesul li(er la *usti)ie0 i dreptul la rezol%area diferendului 'ntr-un termen
rezona(il23 relati%izarea cerin)ei parcurgerii procedurii preala(ile prin faptul c ne'ndeplinirea ei poate fi in%ocat numai de ctre p,r,t i& su(
sanc)iunea decderii& numai prin 'nt,mpinare3 introducerea unei noi proceduri preala(ile& o(ligatorii& care poate fi in%ocat nu numai de p,r,t&
ci i de ctre instan)& din oficiu& 'n cazul unor proceduri succesorale.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-+*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
.EC@IUNEA 2: Cererea de c7e!are 8n =udeca#
Ar#( 134: Cuprin&ul cererii de c7e!are 8n =udeca#
$ererea de chemare 'n *udecat %a cuprinde1
a*numele i prenumele& domiciliul sau reedin)a pr)ilor ori& pentru persoane *uridice&
denumirea i sediul lor. 4e asemenea& cererea %a cuprinde i codul numeric personal sau&
dup caz& codul unic de 'nregistrare ori codul de identificare fiscal& numrul de
'nmatriculare 'n registrul comer)ului sau de 'nscriere 'n registrul persoanelor *uridice i
contul (ancar ale reclamantului& precum i ale p,r,tului& dac pr)ile posed ori li s-au
64
atri(uit aceste elemente de identificare potri%it legii& 'n msura 'n care acestea sunt
cunoscute de reclamant. 4ispozi)iile art. 1?@ alin. 617 teza a <<-a sunt aplica(ile. 4ac
reclamantul locuiete 'n strintate& %a arta i domiciliul ales 'n :om,nia unde urmeaz s
i se fac toate comunicrile pri%ind procesul3
b*numele& prenumele i calitatea celui care reprezint partea 'n proces& iar 'n cazul
reprezentrii prin a%ocat& numele& prenumele acestuia i sediul profesional. 4ispozi)iile art.
1?@ alin. 617 teza a <<-a sunt aplica(ile 'n mod corespunztor. 4o%ada calit)ii de
reprezentant& 'n forma pre%zut la art. 1B1& se %a altura cererii3
c*o(iectul cererii i %aloarea lui& dup pre)uirea reclamantului& atunci c,nd acesta este
e%alua(il 'n (ani& precum i modul de calcul prin care s-a a*uns la determinarea acestei
%alori& cu indicarea 'nscrisurilor corespunztoare. .entru imo(ile& se aplic 'n mod
corespunztor dispozi)iile art. 10?. .entru identificarea imo(ilelor se %or arta localitatea i
*ude)ul& strada i numrul& iar 'n lips& %ecint)ile& eta*ul i apartamentul& precum i& c,nd
imo(ilul este 'nscris 'n cartea funciar& numrul de carte funciar i numrul cadastral sau
topografic& dup caz. >a cererea de chemare 'n *udecat se %a ane+a e+trasul de carte
funciar& cu artarea titularului 'nscris 'n cartea funciar& eli(erat de (iroul de cadastru i
pu(licitate imo(iliar 'n raza cruia este situat imo(ilul& iar 'n cazul 'n care imo(ilul nu este
'nscris 'n cartea funciar& se %a ane+a un certificat emis de acelai (irou& care atest acest
fapt3
d*artarea moti%elor de fapt i de drept pe care se 'ntemeiaz cererea3
e*artarea do%ezilor pe care se spri*in fiecare capt de cerere. $,nd do%ada se face prin
'nscrisuri& se %or aplica& 'n mod corespunztor& dispozi)iile art. 1B0. $,nd reclamantul
dorete s 'i do%edeasc cererea sau %reunul dintre capetele acesteia prin interogatoriul
p,r,tului& %a cere 'nf)iarea 'n persoan a acestuia& dac p,r,tul este o persoan fizic. -n
cazurile 'n care legea pre%ede c p,r,tul %a rspunde 'n scris la interogatoriu& acesta %a fi
ataat cererii de chemare 'n *udecat. $,nd se %a cere do%ada cu martori& se %or arta
numele& prenumele i adresa martorilor& dispozi)iile art. 1?@ alin. 617 teza a <<-a fiind
aplica(ile 'n mod corespunztor3
%*semntura.
1.
-nainte de dez(aterea elementelor litigiului 'n fa)a instan)ei de *udecat& prin intermediul acesteia& pr)ile& aa-zic,nd& /corespondeaz0&
e+prim,ndu-i punctele de %edere asupra chestiunilor de drept i de fapt ale litigiului.
<nstan)a nu este& 'n aceast rela)ie de /coresponden)0& un simplu mesager& un simplu agent de legtur 'ntre pr)i& ci ea 'nsi se implic
pentru pregtirea dez(aterii i solu)ionarea litigiului.
2.
;sen)iale i ine%ita(ile ni se par& 'n /etapa scris0& a procedurii *udiciare comunicarea a dou acte de procedur1 cererea de chemare 'n *udecat
i 'nt,mpinarea.
3.
Articolele 1?@ i 1?9 $. pr. ci%.& referindu-se& 'n general& la forma cererilor& arat c acestea tre(uie formulate 'n scris& cuprinz,nd artarea
instan)ei creia 'i este adresat& numele& domiciliul sau reedin)a pr)ilor ori& dup caz& denumirea i sediul lor& numele i domiciliul
reprezentan)ilor lor& dac este cazul& o(iectul i moti%ele cererii& precum i semntura& 'n at,tea e+emplare c,te sunt necesare pentru
comunicare& precum i un e+emplar pentru instan).((( ci#e&#e !ai depar#e )1-4*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 130: Nu!rul de e?e!plare
$ererea de chemare 'n *udecat se %a face 'n numrul de e+emplare sta(ilit la art. 1?9 alin.
617.
1.
;ste o dispozi)ie formal 2 care putea s lipseasc& fiind de*a formulat 'ntr-un alt conte+t 2 pentru a facilita aplicarea pre%ederilor art. 1?9
alin. 617 $. pr. ci%.& 'n sensul crora& atunci c,nd cererea urmeaz a fi comunicat& ea se %a face 'n at,tea e+emplare c,te sunt necesare pentru
comunicare i un e+emplar pentru instan).
2.
5e+tul e%oc partea /formalist0& (irocratic a pregtirii *udec)ii& pueril poate& dar necesar pentru a se asigura corespunztor e+erci)iul
dreptului la aprare i rezol%area cauzei 'ntr-un termen rezona(il.
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 136: Nuli#a#ea cererii
)1*$ererea de chemare 'n *udecat care nu cuprinde numele i prenumele sau& dup caz&
denumirea oricreia dintre pr)i& o(iectul cererii& moti%ele de fapt ale acesteia ori
semntura pr)ii sau a reprezentantului acesteia este nul. 4ispozi)iile art. 200 sunt
aplica(ile.
)2*$u toate acestea& lipsa semnturii se poate acoperi 'n tot cursul *udec)ii 'n fa)a primei
instan)e. 4ac se in%oc lipsa de semntur& reclamantul care lipsete la acel termen %a
tre(ui s semneze cererea cel mai t,rziu la primul termen urmtor& fiind 'ntiin)at 'n acest
65
sens prin cita)ie. -n cazul 'n care reclamantul este prezent 'n instan)& acesta %a semna
chiar 'n edin)a 'n care a fost in%ocat nulitatea.
)+*9rice alt neregularitate 'n legtur cu semnarea cererii de chemare 'n *udecat %a fi
'ndreptat de reclamant 'n condi)iile pre%zute la alin. 627.
1.
Articolul 19C alin. 617 $. pr. ci%. sanc)ioneaz cu /nulitatea0 6Q7 cererea de chemare 'n *udecat care nu cuprinde numele i prenumele
reclamantului sau& dup caz& denumirea oricreia dintre pr)i& o(iectul cererii& moti%ele de fapt ale acesteia ori semntura pr)ii sau a
reprezentantului acesteia.
2.
4ispozi)iile art. 200 $. pr. ci%.& cu pri%ire la %erificarea i regularizarea lipsurilor cererii de chemare 'n *udecat do%edesc& dimpotri%& cu
prisosin)& c este %or(a de /anula(ilitatea0 cererii.
3.
5e+tul art. 191 alin. 617 $.pr. ci%.& interpretat izolat& ar rm,ne %ulnera(il& su( mai multe aspecte1 a7 Ar rezulta& fiind %or(a de sanc)iunea
/nulit)ii0 6Q7& c dispozi)iile pri%itoare la elementele cererii de chemare 'n *udecat au caracter imperati%& dei& 'n realitate& ele au un caracter
dispoziti%3 (7 Ar rezulta& de asemenea& c lipsurile cererii pot fi in%ocate de oricare parte i oric,nd& cu toate c numai p,r,tul poate in%oca
e+cep)ia a%,nd ca o(iect %iciile cererii& i nu pentru prima dat 'n dez(ateri de fond& 'n apel sau 'n recurs3 c7 5ermenul /nulitate0 poate e%oca
ideea imposi(ilit)ii acoperirii ulterioare a lipsurilor cererii de chemare 'n *udecat& ceea ce contrazice chiar alin. 627 $. pr. ci%.& cu pri%ire la
lipsa semnturii.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-0*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 13:: Ti!brarea cererii
-n cazul 'n care cererea este supus tim(rrii& do%ada achitrii ta+elor datorate se ataeaz
cererii. =etim(rarea sau tim(rarea insuficient atrage anularea cererii de chemare 'n
*udecat& 'n condi)iile legii.
1.
Ac)iunile sau cererile 2 inclusi% cererea de chemare 'n *udecat 2 introduse la instan)ele *udectoreti& la e+ecutorii *udectoreti i la ser%iciile
de pu(licitate imo(iliar& cererile pentru e+ercitarea cilor de atac 'mpotri%a hotr,rilor *udectoreti& precum i pentru eli(erarea copiilor de pe
acte de ctre instan)ele *udectoreti& de e+ecutorii *udectoreti i de ser%iciile de pu(licitate imo(iliar& se ta+eaz& diferen)iat& dup criteriul
e%alurii sau al nee%alurii lor 'n (ani.
2.
/-n cazul 'n care cererea este supus tim(rrii 2 precizeaz art. 19D $. pr. ci%. 2 do%ada achitrii ta+elor datorate se ataeaz cererii.
=etim(rarea sau tim(rarea insuficient atrage anularea cererii de chemare 'n *udecat& 'n condi)iile legii0.
3.
=ormele metodologice de aplicare a >egii nr. 1?CK199D 'mpart ac)iunile i cererile 'n urmtoarele categorii1 a7 Ac)iuni i cereri e%alua(ile 'n
(ani3 (7 Ac)iuni i cereri nee%alua(ile 'n (ani3 c7 Ac)iuni i cereri pentru care legea sta(ilete un regim distinct de ta+are.((( ci#e&#e !ai
depar#e )1-3*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 13;: Cu!ulul de cereri
.rin aceeai cerere de chemare 'n *udecat& reclamantul poate formula mai multe capete
principale de cerere 'mpotri%a aceleiai persoane& 'n condi)iile art. 99 alin. 627.
1.
Articolul comentat nu face dec,t s e+prime o realitate de ordinul e%iden)ei1 /.rin aceeai cerere de chemare 'n *udecat& reclamantul poate
formula mai multe capete principale de cerere 'mpotri%a aceleiai persoane& 'n condi)iile art. 99 alin. 6270 =imic senza)ional& nici inedit& multe
alte legisla)ii cuprind pre%ederi similare.
2.
Articolul la care se face trimitere ofer& pentru o asemenea situa)ie& unul dintre criteriile competen)ei10-n cazul 'n care mai multe capete
principale de cerere 'ntemeiate pe un titlu comun ori a%,nd aceeai cauz sau chiar cauze diferite& dar aflate 'n str,ns legtur& au fost deduse
*udec)ii printr-o unic cerere de chemare 'n *udecat& instan)a competent s le solu)ioneze se determin )in,ndu-se seama de acea preten)ie
care atrage competen)a unei instan)e de grad mai 'nalt0.
3.
$ele dou articole& con*ugate& e%oc c,te%a e+igen)e i particularit)i1 e+isten)a unui /titlu comun0 sau a uneia i aceleiai /cauze0 2 iat& iari&
in%ocat no)iunea de /cauz0 2 pentru toate capetele de cerere nu este a(solut necesar& dar este necesar& /similar0 cone+it)ii& ca 'ntre
respecti%ele capete de cerere s e+iste o /str,ns legtur03 aprecierea acestei /legturi0 se %a face in concreto de ctre instan)3 toate
capetele de cerere sunt /principale0 2 nici /su(sidiare0& pentru e%entualitatea neadmiterii unuia& nici /accesorii0& urm,nd soarta *udiciar a
altuia& nici& a fortiori. /incidentale0& ulterioare unui capt principal 2& sunt& toate& /ini)iale0& /originare0& /introducti%e de instan)03 sunt capete
de cerere ale aceluiai reclamant 'ndreptate 'mpotri%a aceluiai p,r,t& altfel pluralitatea de cereri put,ndu-se analiza pe terenul litisconsor)iului3
dei 'ntre capetele de cerere tre(uie s e+iste o str,ns legtur& finalitatea lor este diferit.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-+*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 133: 5nre"i&#rarea cererii
)1*$ererea de chemare 'n *udecat& depus personal sau prin reprezentant& sosit prin
pot& curier& fa+ sau scanat i transmis prin pot electronic ori prin 'nscris 'n form
electronic& se 'nregistreaz i primete dat cert prin aplicarea tampilei de intrare.
)2*4up 'nregistrare& cererea i 'nscrisurile care o 'nso)esc& la care sunt ataate& c,nd este
cazul& do%ezile pri%ind modul 'n care acestea au fost transmise ctre instan)& se predau
preedintelui instan)ei sau persoanei desemnate de acesta& care %a lua de 'ndat msuri 'n
%ederea sta(ilirii 'n mod aleatoriu a completului de *udecat& potri%it legii.
1.
/4ata cert0 a cererii de chemare 'n *udecat este o dat indu(ita(il& ea fiind /certificat0 de o autoritate& prin 'nregistrarea cererii la instan)a
*udectoreasc.
2.
Spre deose(ire de /data cert0 din dreptul su(stan)ial& unde aceast formalitate se realizeaz ca mi*loc specific institu)ionalizat de pu(licitate
pentru ca actul care poart o asemenea dat s fie opoza(il ter)ilor& /data cert0 a cererii de chemare 'n *udecat are o alt finalitate& specific
procesual1 de la aceast dat instan)a este /oficial0 sesizat& de%enind efecti%e prerogati%ele i o(liga)iile acesteia de a /organiza0
desfurarea procesului ci%il 'n legtur cu acea cerere3 cererea care poart /dat cert0 prefigureaz componenta o(iecti% i componenta
su(iecti% a *udec)ii& cu toate consecin)ele ce decurg de aici& fr 'ns a antrena astfel imuta(ilitatea acestora 6de e+emplu& prin modificarea
66
cererii& prin inter%en)ia %oluntar sau for)at a unui ter) 'n proces73 dar 2 i mai ales 2& 'ncep,nd cu /data cert0 a cererii de chemare 'n
*udecat& aceasta 'i produce efectele su(stan)iale i efectele procesuale.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-6*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 200: -eri%icarea cererii $i re"ulari9area ace&#eia
)1*$ompletul cruia i s-a repartizat aleatoriu cauza %erific& de 'ndat& dac cererea de
chemare 'n *udecat 'ndeplinete cerin)ele pre%zute la art. 19?-19D.
)2*$,nd cererea nu 'ndeplinete aceste cerin)e& reclamantului i se %or comunica 'n scris
lipsurile& cu men)iunea c& 'n termen de cel mult 10 zile de la primirea comunicrii& tre(uie
s fac completrile sau modificrile dispuse& su( sanc)iunea anulrii cererii. Se e+cepteaz
de la aceast sanc)iune o(liga)ia de a se desemna un reprezentant comun& caz 'n care sunt
aplica(ile dispozi)iile art. 202 alin. 637.
)+*4ac o(liga)iile pri%ind completarea sau modificarea cererii nu sunt 'ndeplinite 'n
termenul pre%zut la alin. 627& prin 'ncheiere& dat 'n camera de consiliu& se dispune
anularea cererii.
)4*-mpotri%a 'ncheierii de anulare& reclamantul %a putea face numai cerere de
ree+aminare& solicit,nd moti%at s se re%in asupra msurii anulrii.
)0*$ererea de ree+aminare se face 'n termen de 1B zile de la data comunicrii 'ncheierii.
)6*$ererea se solu)ioneaz prin 'ncheiere definiti% dat 'n camera de consiliu& cu citarea
reclamantului& de ctre un alt complet al instan)ei respecti%e& desemnat prin repartizare
aleatorie& care %a putea re%eni asupra msurii anulrii dac aceasta a fost dispus eronat
sau dac neregularit)ile au fost 'nlturate 'n termenul acordat potri%it alin. 627.
):*-n caz de admitere& cauza se retrimite completului ini)ial 'n%estit.
1.
.otri%it art. 19C alin. 617 $. pr. ci%.& cererea de chemare 'n *udecat care nu cuprinde numele i prenumele sau& dup caz& denumirea oricreia
dintre pr)i& o(iectul cererii& moti%ele de fapt ale acesteia ori semntura pr)ii sau a reprezentantului acesteia /este nul0.
2.
5otui& asigur,nd sim(ioza i osmoza /imperati%ului0 cu /rezona(ilul0& art.200 $. pr. ci%. pre%ede o procedur ine%ita(il i echita(il&
premergtoare i o(ligatorie& pentru a se a*unge la o asemenea sanc)iune& drastic i e+trem& care pune 'n discu)ie chiar dreptul con%en)ional
i constitu)ional de acces la *usti)ie.
3.
$ompletul cruia i s-a repartizat aleatoriu cauza %erific& de 'ndat& dac cererea de chemare 'n *udecat 'ndeplinete cerin)ele pre%zute de
art. 19? - 19D $. pr. ci%.
?.
$,nd cererea nu 'ndeplinete aceste cerin)e& reclamantului i se %or comunica 'n scris lipsurile cu men)iunea c& 'n termen de cel mult 10 zile de
la primirea comunicrii& tre(uie s fac completrile sau modificrile dispuse& su( sanc)iunea anulrii cererii. Se e+cepteaz o(liga)ia de a se
desemna un reprezentant comun.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-10*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 201: Ai?area pri!ului #er!en de =udeca#
)1*Audectorul& de 'ndat ce constat c sunt 'ndeplinite condi)iile pre%zute de lege
pentru cererea de chemare 'n *udecat& dispune& prin rezolu)ie& comunicarea acesteia ctre
p,r,t& pun,ndu-i-se 'n %edere c are o(liga)ia de a depune 'nt,mpinare& su( sanc)iunea
pre%zut de lege& care %a fi indicat e+pres& 'n termen de 2B de zile de la comunicarea
cererii de chemare 'n *udecat& 'n condi)iile art. 1CB.
)2*-nt,mpinarea se comunic de 'ndat reclamantului& care este o(ligat s depun rspuns
la 'nt,mpinare 'n termen de 10 zile de la comunicare. .,r,tul %a lua cunotin) de
rspunsul la 'nt,mpinare de la dosarul cauzei.
)+*-n termen de 3 zile de la data depunerii rspunsului la 'nt,mpinare& *udectorul fi+eaz
prin rezolu)ie primul termen de *udecat& care %a fi de cel mult C0 de zile de la data
rezolu)iei& dispun,nd citarea pr)ilor.
)4*-n cazul 'n care p,r,tul nu a depus 'nt,mpinare 'n termenul pre%zut la alin. 617 sau&
dup caz& reclamantul nu a comunicat rspuns la 'nt,mpinare 'n termenul pre%zut la alin.
627& la data e+pirrii termenului corespunztor& *udectorul fi+eaz prin rezolu)ie primul
termen de *udecat& care %a fi de cel mult C0 de zile de la data rezolu)iei& dispun,nd citarea
pr)ilor.
)0*-n procesele urgente& termenele pre%zute la alin. 617-6?7 pot fi reduse de *udector 'n
func)ie de circumstan)ele cauzei.
)6*-n cazul 'n care p,r,tul domiciliaz 'n strintate& *udectorul %a fi+a un termen mai
'ndelungat& rezona(il& 'n raport cu 'mpre*urrile cauzei. $itarea se %a face cu respectarea
dispozi)iilor art. 1BC.
1.
-n sensul pre%ederilor art. 19B $. pr. ci%.& cererea de chemare 'n *udecat se %a face 'n numrul de e+emplare sta(ilit de art. 1?9 alin. 617 $.
pr. ci%.& adic at,tea /c,te sunt necesare pentru comunicare0& atunci c,nd /cererea urmeaz a fi comunicat0& i /un e+emplar pentru instan)0.
2.
Atrage aten)ia locu)iunea /c,nd cererea urmeaz a fi comunicat0.
67
3.
<poteza necomunicrii este i tre(uie s fie cu totul restricti%& de regul e+pres sau implicit& dar ne'ndoielnic& e%ident inutil ori improprie
64e e+emplu& 'n cazul unor proceduri a(re%iate& simplificate i urgente& 'n cazul cererii de di%or) prin acordul pr)ilor& 'n procedura
necontencioas.7.
8neori& legea suplinete cerin)a comunicrii prin unele forme de pu(licitate 4e e+emplu& afiarea cererii de declarare a mor)ii Gart. 9?? alin. 627
$. pr. ci%.H& afiarea i pu(licarea soma)iei 'n procedura 'nscrierii drepturilor do(,ndite pe temeiul uzucapiunii Gart. 1.0B1 alin. 617 $. pr. ci%.H.(((
ci#e&#e !ai depar#e )1-;*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 202: Repre9en#area =udiciar a pr2ilor 8n ca9 de copar#icipare proce&ual
)1*-n procesele 'n care& 'n condi)iile art. B9& sunt mai mul)i reclaman)i sau p,r,)i&
*udectorul& )in,nd cont de numrul foarte mare al acestora& de necesitatea de a se asigura
desfurarea normal a acti%it)ii de *udecat& cu respectarea drepturilor i intereselor
legitime ale pr)ilor& %a putea dispune& prin rezolu)ie& reprezentarea lor prin mandatar i
'ndeplinirea procedurii de comunicare a actelor de procedur numai pe numele
mandatarului& la domiciliul sau sediul acestuia.
)2*:eprezentarea se %a face& dup caz& prin unul sau mai mul)i mandatari& persoane fizice
ori persoane *uridice& cu respectarea dispozi)iilor pri%ind reprezentarea *udiciar.
)+*4o%ada mandatului %a fi depus de ctre reclaman)i 'n termenul pre%zut la art. 200
alin. 627& iar de ctre p,r,)i& odat cu 'nt,mpinarea. 4ac pr)ile nu 'i aleg un mandatar
sau nu se 'n)eleg asupra persoanei mandatarului& *udectorul %a numi& prin 'ncheiere& un
curator special& 'n condi)iile art. B@ alin. 637& care %a asigura reprezentarea reclaman)ilor
sau& dup caz& a p,r,)ilor i cruia i se %or comunica actele de procedur. Psura numirii
curatorului se comunic pr)ilor& care %or suporta cheltuielile pri%ind remunerarea acestuia.
1.
<ndiferent de forma litisconsor)iului 6/acti%0& /pasi%0 sau /mi+t07& *udectorul& )in,nd cont de numrul mare al celor afla)i 'n coparticipare
procesual& de necesitatea de a se asigura desfurarea normal a acti%it)ii de *udecat& cu respectarea drepturilor i intereselor legitime ale
pr)ilor& %a putea dispune reprezentarea lor prin unul sau mai mul)i mandatari& comunicarea actelor de procedura urm,nd a se face numai pe
numele mandatarului& la domiciliul sau la sediul acestuia.
2.
:ezult c necesitatea reprezentrii comune a celor afla)i 'n litisconsor)iu se apreciaz in concreto& 'n raport cu circumstan)ele cauzei& )in,nd
seama mai ales de cerin)a desfurrii normale i cu celeritate a acti%it)ii de *udecat& pr)ile neput,ndu-se opune rezolu)iei instan)ei adoptate
'n acest sens.
3.
:eprezentarea tre(uie asigurat de aa natur 'nc,t s nu fie afectate drepturile i interesele legitime ale pr)ilor& indiferent de calitatea lor
procesual.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-;*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 20+: M&uri pen#ru pre"#irea =udec2ii
)1*Audectorul& su( rezer%a dez(aterii la primul termen de *udecat& dac s-a solicitat prin
cererea de chemare 'n *udecat& %a putea dispune citarea p,r,tului la interogatoriu& alte
msuri pentru administrarea pro(elor& precum i orice alte msuri necesare pentru
desfurarea procesului potri%it legii.
)2*-n condi)iile legii& se %or putea 'ncu%iin)a& prin 'ncheiere e+ecutorie& msuri asigurtorii&
precum i msuri pentru asigurarea pro(elor.
1.
Astfel cum precizeaz art. 203 $. pr. ci%.& chiar de la primul termen de *udecat& *udectorul tre(uie s ia msuri corespunztoare pentru
pregtirea *udec)ii1 la acest prim termen se %a dez(ate cererea reclamantului de citare a p,r,tului la interogatoriu& se %or lua msurile pentru
administrarea pro(elor i orice alte msuri necesare pentru desfurarea procesului& se %or putea 'ncu%iin)a& prin 'ncheiere e+ecutorie& msuri
asigurtorii& precum i msuri pentru asigurarea do%ezilor.
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 204: Modi%icarea cererii de c7e!are 8n =udeca#
)1*:eclamantul poate s-i modifice cererea i s propun noi do%ezi& su( sanc)iunea
decderii& numai p,n la primul termen la care acesta este legal citat. -n acest caz&
instan)a dispune am,narea pricinii i comunicarea cererii modificate p,r,tului& 'n %ederea
formulrii 'nt,mpinrii& care& su( sanc)iunea decderii& %a fi depus cu cel pu)in 10 zile
'naintea termenului fi+at& urm,nd a fi cercetat de reclamant la dosarul cauzei.
)2*$u toate acestea& nu se %a da termen& ci se %or trece 'n 'ncheierea de edin)
declara)iile %er(ale fcute 'n instan) c,nd1
1(se 'ndreapt greelile materiale din cuprinsul cererii3
2(reclamantul mrete sau micoreaz cuantumul o(iectului cererii3
+(se solicit contra%aloarea o(iectului cererii& pierdut sau pierit 'n cursul procesului3
4(se 'nlocuiete o cerere 'n constatare printr-o cerere 'n realizarea dreptului sau in%ers&
atunci c,nd cererea 'n constatare este admisi(il.
)+*Podificarea cererii de chemare 'n *udecat peste termenul pre%zut la alin. 617 poate
a%ea loc numai cu acordul e+pres al tuturor pr)ilor.
1.
68
Articolul 20? $. pr. ci%. /recunoate0 /reclamantului0 dreptul 2 de fapt& un drept latent indiscuta(il 'n (aza principiului disponi(ilit)ii i numai
reconfirmat 'n circumstan)ele caracterului dinamic al *udec)ii 'n fa)a primei instan)e 2 de a proceda la /modificarea cererii0 2 a cererii de
chemare 'n *udecat& cum se precizeaz 'n titlul marginal 2 dar& su( sanc)iunea decderii& /numai0 p,n la primul termen la care acesta a fost
legal citat. Podificarea cererii de chemare 'n *udecat peste acest termen poate a%ea loc numai cu acordul e+pres al tuturor pr)ilor.
2.
-n acest caz& instan)a dispune am,narea pricinii i comunicarea cererii modificate p,r,tului& 'n %ederea formulrii 'nt,mpinrii& care& su(
sanc)iunea decderii& %a fi depus cu cel pu)in 10 zile 'naintea termenului fi+at& /urm,nd a fi cercetat de reclamant la dosarul cauzei0.
3.
-n opinia noastr& te+tul nu are suficient coeren)& unele ipoteze& precum cele la care ne %om referi& put,nd fi doar su('n)elese& printr-o
interpretare necesar e+tensi% i holist1 a7 -ntruc,t /modificarea0 pri%ete cererea ini)ial& introducti% de instan)& 'n raport cu aceasta&
cererea de modificare 2 scris sau oral& 'n fa)a instan)ei 2 tre(uie considerat& 'n sens procedural& o /cerere adi)ional03 (7 -n lipsa unor
precizri restricti%e& modificarea poate s pri%easc orice element din componenta o(iecti% sau su(iecti% a *udec)ii& aa 'nc,t& dei
/adi)ional0& cererea de modificare se poate 'nf)ia ca o %erita(il nou cerere3 c7 -n aceste condi)ii& era indiscuta(il necesar limitarea 'n timp
procesual a posi(ilit)ii de modificare 20numai0 p,n la primul termen la care reclamantul a fost legal citat& care& astfel determinat& poate fi
chiar primul termen de *udecat 2& nu doar pentru a da posi(ilitate instan)ei s-i redimensioneze puterea i o(liga)ia ei de a statua& dar i
pentru a da posi(ilitate p,r,tului s-i ree%alueze mi*loacele sale de aprare3 d7 Aa fiind& deose(it 'n raport cu reglementarea anterioar& care
putea sugera acordul p,r,tului ca& renun),nd la o norm de protec)ie constituit 'n fa%oarea sa& reclamantul s-i modifice cererea oric,nd 'n
cursul procesului 'n fa)a primei instan)e& p,n la /prima zi de 'nf)iare0& considerm c o astfel de posi(ilitate este acum 'nlturat& e+cept,nd
desigur ipotezele de la alin. 627 ale aceluiai articol& ipoteze relati% autonome 'n raport cu cele e%ocate la alin. 6173 e7 .rin fi+area unor
asemenea limite temporale& su( sanc)iunea decderii& a dreptului de a proceda la modificarea cererii de chemare 'n *udecat& pe de o parte& se
asigur& 'n principiu& imuta(ilitatea litigiului& iar pe de alta& aparent parado+al& se reafirm principiul disponi(ilit)ii i 'n acest domeniu i
fle+i(ilitatea /rezona(il0 6Q7& adeseori chiar necesar& 'n determinarea componentelor *udec)ii& corespunztor caracterului dinamic& e%oluti% al
acesteia& 'n circumstan)ele factuale i de drept ale litigiului3 f7 Su(iectul acti% al cererii de modificare& desemnat prin termenul /reclamant0&
tre(uie 'n)eles 'n sens larg& el put,nd fi nu doar autorul cererii ini)iale& dar i /p,r,tul0& de%enit /reclamant0 prin cererea sa recon%en)ional&
precum i inter%enientul %oluntar principal& care a do(,ndit calitatea procesual de /reclamant0. $orelati%& /p,r,tul0 care urmeaz s fac
'nt,mpinarea la cererea de modificare poate fi nu numai cel din cererea ini)ial& dar chiar i reclamantul de%enit /p,r,t0 'n cererea
recon%en)ional sau 'n cererea inter%enientului principal3 g7 -nt,mpinarea este mi*locul procedural de care (eneficiaz 'n mod necesar p,r,tul&
atunci c,nd reclamantul procedeaz la modificarea cererii& el fiind pus astfel 'n situa)ia de a-i ree%alua arsenalul mi*loacelor sale de aprare&
pertinen)a i utilitatea acestora. ;ste de fapt o o(iecti%are specific sau circumstan)ial a dreptului su la aprare i la contradictorialitate&
precum i a dreptului la egalitatea de arme i de mi*loace procedurale.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-0*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
.EC@IUNEA +: 5n#>!pinarea
Ar#( 200: .copul $i cuprin&ul 8n#>!pinrii
)1*-nt,mpinarea este actul de procedur prin care p,r,tul se apr& 'n fapt i 'n drept& fa)
de cererea de chemare 'n *udecat.
)2*-nt,mpinarea %a cuprinde1
a*numele i prenumele& codul numeric personal& domiciliul sau reedin)a p,r,tului ori&
pentru persoanele *uridice& denumirea i sediul& precum i& dup caz& codul unic de
'nregistrare sau codul de identificare fiscal& numrul de 'nmatriculare 'n registrul
comer)ului ori de 'nscriere 'n registrul persoanelor *uridice i contul (ancar& dac
reclamantul nu le-a men)ionat 'n cererea de chemare 'n *udecat. 4ispozi)iile art. 1?@ alin.
617 teza a <<-a sunt aplica(ile 'n mod corespunztor. 4ac p,r,tul locuiete 'n strintate&
%a arta i domiciliul ales 'n :om,nia& unde urmeaz s i se fac toate comunicrile pri%ind
procesul3
b*e+cep)iile procesuale pe care p,r,tul le in%oc fa) de cererea reclamantului3
c*rspunsul la toate preten)iile i moti%ele de fapt i de drept ale cererii3
d*do%ezile cu care se apr 'mpotri%a fiecrui capt din cerere& dispozi)iile art. 19? lit. e7
fiind aplica(ile 'n mod corespunztor3
e*semntura.
1.
-nt,mpinarea este actul procedural prin care p,r,tul& mai 'nainte de dez(aterea oral a procesului& 'i formuleaz e+cep)iile i aprrile sale fa)
de cererea reclamantului& art,nd totodat mi*loacele i do%ezile pe care ele se spri*in. -ntr-un sens apropiat& art. 20B alin. 617 $. pr. ci%. ne
ofer el 'nsui o defini)ie.
2.
-nt,mpinarea face parte din procedura scris a procesului ci%il. -n acest sens& art. 201 alin. 617 $. pr. ci%. precizeaz c *udectorul& de 'ndat
ce constat c sunt 'ndeplinite condi)iile pre%zute de lege pentru cererea de chemare 'n *udecat& dispune& prin rezolu)ie& comunicarea
acesteia ctre p,r,t& pentru ca acesta& 'n termen de cel mult 2B de zile de la comunicarea cererii de chemare 'n *udecat& s depun
'nt,mpinare.
3.
<ndu(ita(il& 'nt,mpinarea este o(ligatorie& legea referindu-se in terminis la /o(liga)ia0 de a depune 'nt,mpinare. Articolul 20@ alin. 617 $. pr.
ci%.& 'n termeni imperati%i& arat& de asemenea& c /'nt,mpinarea este o(ligatorie& 'n afar de cazurile 'n care legea pre%ede 'n mod e+pres
altfel0.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-0*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 206: Co!unicarea 8n#>!pinrii
)1*-nt,mpinarea se comunic reclamantului& dac legea nu pre%ede altfel.
)2*>a 'nt,mpinare se %a altura acelai numr de copii certificate de pe 'nscrisurile pe care
se spri*in& precum i un r,nd de copii pentru instan). 4ispozi)iile art. 1?9 alin. 617& 637 i
6?7 i ale art. 1B0 sunt aplica(ile.
1.
.recizrile articolului men)ionat pot fi 'nscrise& 'ntr-un sens mai larg& 'n /procedura 'nt,mpinrii0.
2.
-n esen)& procedura 'nt,mpinrii cuprinde urmtoarele elemente1 a7 9dat cu comunicarea cererii de chemare 'n *udecat ctre p,r,t& acesta
este /o(ligat0 s depun 'nt,mpinare& 'n termen de 2B de zile de la /comunicarea0 cererii de chemare 'n *udecat3 (7 -nt,mpinarea se comunic
de 'ndat reclamantului& care este /o(ligat0 s depun rspuns la 'nt,mpinare& 'n termen de 10 zile de la comunicare& p,r,tul lu,nd cunotin)
69
despre rspunsul la 'nt,mpinare de la dosarul cauzei3 c7 4ac p,r,tul nu a depus 'nt,mpinare 'n termenul pre%zut sau& dup caz& dac
reclamantul nu a comunicat rspuns la 'nt,mpinare 'n termenul pre%zut& /la data e+pirrii termenului corespunztor0& *udectorul fi+eaz prin
rezolu)ie primul termen de *udecat& care %a fi de cel mult C0 de zile de la data rezolu)iei& dispun,nd citarea pr)ilor3 d7 >a 'nt,mpinare se %a
altura acelai numr de copii certificate de pe 'nscrisurile pe care se spri*in& precum i un r,nd de copii pentru instan)& dispozi)iile art. 1?9
alin. 617& 637 i 6?7 $. pr. ci%. i ale art. 1B0 $. pr. ci%. fiind aplica(ile3 e7 $,nd sunt mai mul)i p,r,)i& acetia pot rspunde 'mpreun& to)i sau
numai o parte dintre ei& printr-o singur 'nt,mpinare& 'n msura interesului comun3 f7 -n procesele urgente& termenele pre%zute de lege pot fi
reduse de *udector& 'n raport cu circumstan)ele cauzei3 g7 =edepunerea 'nt,mpinrii 'n termenul pre%zut de lege atrage decderea p,r,tului
/din dreptul de a mai propune pro(e i de a in%oca e+cep)ii& 'n afara celor de ordine pu(lic& dac legea nu pre%ede altfel0 2 art. 20@ alin. 627 $.
pr. ci%.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-+*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 20:: 5n#>!pinarea co!un
$,nd sunt mai mul)i p,r,)i& acetia pot rspunde 'mpreun& to)i sau numai o parte din ei&
printr-o singur 'nt,mpinare.
1.
=u este %or(a doar de economie de mi*loace procedurale& ci de asigurarea promo%rii intereselor comune ale celor afla)i 'n litisconsor)iu.
9(ser%a)ii
Aceast concluzie& dedus din reglementarea art. @ al >egii pentru accelerarea *udec)ilor& din 1929& 'i pstreaz actualitatea.
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 20;: .anc2iunea nedepunerii 8n#>!pinrii
)1*-nt,mpinarea este o(ligatorie& 'n afar de cazurile 'n care legea pre%ede 'n mod e+pres
altfel.
)2*=edepunerea 'nt,mpinrii 'n termenul pre%zut de lege atrage decderea p,r,tului din
dreptul de a mai propune pro(e i de a in%oca e+cep)ii& 'n afara celor de ordine pu(lic&
dac legea nu pre%ede altfel.
1.
5e+tul este eliptic. .,r,tul nu poate decdea din dreptul de a propune pro(e i de a in%oca e+cep)ii care ar rezulta din dez(ateri. Altfel s-ar
aluneca 'n domeniul (izareriilor *uridice.
2.
;ste locul ca& 'n termeni categorici& s precizm c& cel pu)in 'n opinia noastr& sanc)iunea nedepunerii 'nt,mpinrii nu poate fi alta dec,t
/decderea0& la care se refer articolul men)ionat& nu /achiesarea0 la preten)ii& cum a(erant sau a(uzi% pre%d unele reglementri speciale.
3.
>ocu)iunea final din te+t 2 /dac legea nu pre%ede altfel0 2 tre(uie interpretat strict 'n raport cu sensul ei1 dac legea nu 'nltur aceast
sanc)iune.
?.
4ispozi)iile contrare unui asemenea 'n)eles 2 care& uneori& i-au fcut loc 2 tre(uie calificate ca anacronice i neconstitu)ionale.
9(ser%a)ii
=edepunerea 'nt,mpinrii nu poate fi echi%alat niciunei achiesri la preten)ii& nici unei renun)ri la aprare3 altfel& aa-zic,nd& se 'ncurc
/fiele0 i rezult un galimatias al institu)iilor procedurale& dar& mai ales& este suprimat ori su(stan)ial alterat dreptul la aprare.((( ci#e&#e !ai
depar#e )1-4*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
.EC@IUNEA 4: Cererea reconven2ional
Ar#( 203: No2iune $i condi2ii
)1*4ac p,r,tul are& 'n legtur cu cererea reclamantului& preten)ii deri%,nd din acelai
raport *uridic sau str,ns legate de aceasta& poate s formuleze cerere recon%en)ional.
)2*-n cazul 'n care preten)iile formulate prin cerere recon%en)ional pri%esc i alte
persoane dec,t reclamantul& acestea %or putea fi chemate 'n *udecat ca p,r,)i.
)+*$ererea tre(uie s 'ndeplineasc condi)iile pre%zute pentru cererea de chemare 'n
*udecat.
)4*$ererea recon%en)ional se depune& su( sanc)iunea decderii& odat cu 'nt,mpinarea
sau& dac p,r,tul nu este o(ligat la 'nt,mpinare& cel mai t,rziu la primul termen de
*udecat.
)0*$ererea recon%en)ional se comunic reclamantului i& dup caz& persoanelor pre%zute
la alin. 627 pentru a formula 'nt,mpinare. 4ispozi)iile art. 201 se aplic 'n mod
corespunztor.
)6*$,nd reclamantul i-a modificat cererea de chemare 'n *udecat& cererea
recon%en)ional se %a depune cel mai t,rziu p,n la termenul ce se %a 'ncu%iin)a p,r,tului
'n acest scop& dispozi)iile alin. 6B7 fiind aplica(ile.
):*:eclamantul nu poate formula cerere recon%en)ional la cererea recon%en)ional a
p,r,tului ini)ial.
1.
>egiuitorul i-a asumat pri%ilegiul i riscul de a ne oferi el 'nsui o posi(il defini)ie a cererii recon%en)ionale.
4efini)ia legal a cererii recon%en)ionale s-ar prea c are 'n %edere numai /preten)iile0 proprii ale p,r,tului& nu i /aprarea0 sa fa) de
preten)iile reclamantului. $e e drept& dac p,r,tul tinde doar la respingerea sau la reducerea preten)iilor reclamantului& nu 'ns i la o()inerea
unui a%anta* propriu& el nu tre(uie s recurg la cererea recon%en)ional& mrginindu-se la o simpl aprare 'n fond.
2.
-n esen)& cererea recon%en)ional are ca trsturi i& 'n acelai timp& condi)ii de admisi(litate urmtoarele1 ea este o cerere care poate fi
fcut numai de ctre p,r,t3 ea tre(uie s ai( un con)inut specific 'n raport cu cererea principal& fiind& esen)ialmente& o cerere incidental3 ea
se solu)ioneaz de instan)a 'n%estit cu solu)ionarea cererii principale& pe calea prorogrii de competen).((( ci#e&#e !ai depar#e )1-:*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
70
Ar#( 210: i&=un"erea cererii reconven2ionale
)1*$ererea recon%en)ional se *udec odat cu cererea principal.
)2*4ac numai cererea principal este 'n stare de a fi *udecat& instan)a poate dispune
*udecarea separat a cererii recon%en)ionale. $u toate acestea& dis*ungerea nu poate fi
dispus 'n cazurile anume pre%zute de lege sau dac *udecarea am(elor cereri se impune
pentru solu)ionarea unitar a procesului.
1.
$ererea recon%en)ional se *udec odat cu cererea principal. Acesta este de fapt i scopul ei.
2.
$,nd cererea recon%en)ional s-a depus tardi%& ea %a fi *udecat separat de aceeai instan).
3.
-n principiu& aceasta %a fi solu)ia 2 *udecarea separat 2 i atunci c,nd numai cererea principal este 'n stare de *udecat.
?.
4is*ungerea nu poate fi dispus 'n cazurile anume pre%zute de lege sau dac *udecarea am(elor cereri se impune pentru solu)ionarea unitar a
litigiului.
9(ser%a)ii
$ererea recon%en)ional implic& pentru admisi(ilitatea ei& dou tipuri de cone+itate1 pe de o parte& legtura cu cererea principal3 pe de alta&
legtura cu mi*loacele de aprare ale reclamantului. 4ar aceast din urm cone+itate este dificil de imaginat.
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
CAPIT'LUL II: 1udeca#a
.EC@IUNEA 1: i&po9i2ii "enerale
Ar#( 211: .copul =udecrii proce&ului
$ompletul de *udecat& constituit potri%it legii& efectueaz acti%itatea de cercetare i
dez(aterea fondului procesului& cu respectarea tuturor principiilor i garan)iilor procesuale&
'n %ederea solu)ionrii legale i temeinice a acestuia.
1.
;ste un enun) em(lematic pri%ind acti%itatea de *udecat.
2.
5e+tul legal e%oc dou etape 'n acti%itatea de *udecat& fiecare cu determinri i implica)ii specifice1 /cercetarea procesului0 i /dez(aterea
fondului0.
3.
$ondi)ia fundamental a am(elor etape din acti%itatea de *udecat este respectarea principiilor i a tuturor garan)iilor procesuale& specifice i
imanente unui proces echita(il.
?.
Scopul fundamental al desfurrii acti%it)ii de *udecat este pronun)area unei hotr,ri *udectoreti legale i temeinice.
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 212: Locul =udecrii proce&ului
Audecarea procesului are loc la sediul instan)ei& dac prin lege nu se dispune altfel.
1.
4ac prin lege nu se dispune altfel& *udecarea procesului are loc la sediul instan)ei.
2.
Acti%itatea de *udecat nu poate fi am(ulant& numai prin desfurarea ei la sediul instan)ei put,ndu-se asigura& 'ntre altele& (una administrare
a *usti)iei& egalitatea 'ntre pr)i i transparen)a *usti)iei.
3.
-n mod cu totul e+cep)ional i nu cu pri%ire la un anumit proces& prin lege s-ar putea dispune& pro%izoriu& desfurarea *udec)ii 'ntr-un alt loc&
atunci c,nd din cauza unor 'mpre*urri o(iecti%e i insurmonta(ile acti%itatea de *udecat nu se poate desfura la sediul instan)ei.
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 21+: e&%$urarea proce&ului %r pre9en2a publicului
)1*-n fa)a primei instan)e cercetarea procesului se desfoar 'n camera de consiliu& dac
legea nu pre%ede altfel.
)2*4e asemenea& 'n cazurile 'n care dez(aterea fondului 'n edin) pu(lic ar aduce
atingere moralit)ii& ordinii pu(lice& intereselor minorilor& %ie)ii pri%ate a pr)ilor ori
intereselor *usti)iei& dup caz& instan)a& la cerere sau din oficiu& poate dispune ca aceasta s
se desfoare 'n 'ntregime sau 'n parte fr prezen)a pu(licului.
)+*-n cazurile pre%zute la alin. 617 i 627& au acces 'n camera de consiliu ori 'n sala de
edin) pr)ile& reprezentan)ii lor& cei care 'i asist pe minori& aprtorii pr)ilor& martorii&
e+per)ii& traductorii& interpre)ii& precum i alte persoane crora instan)a& pentru moti%e
temeinice& le admite s asiste la proces.
1.
$ontrar /principiului pu(licit)ii dez(aterilor0& %alorii lui constitu)ionale i con%en)ionale& din moti%e insuficient lmuritoare i cu rezultat incert&
art. 213 $. pr. ci%.& cu un titlu marginal surprinztor chiar 2 /4esfurarea procesului fr prezen)a pu(licului02& precizeaz c& / 'n fa)a primei
instan)e& cercetarea procesului se desfoar 'n camera de consiliu& dac legea nu pre%ede altfel0& (ul%ers,nd astfel rosturile i implica)iile
principiului enun)at.
2.
5otui& un aparent /corecti%0 instituie alin. 637 al articolului men)ionat& care& aplatiz,nd pre%ederile anterioare& pre%ede c /au acces 'n camera
de consiliu ori 'n sala de edin) pr)ile& reprezentan)ii lor& cei care asist pe minori& aprtorii pr)ilor& martorii& e+per)ii& traductorii& interpre)ii
2 p,n aici precizri de prisos& fc,nd parte din logica intrinsec a procesului 6n.n.7 2& precum i alte persoane crora instan)a& pentru moti%e
temeinice& le admite s asiste la proces0& te+t enigmati% c,t pri%ete 'mpre*urrile de natur s *ustifice e+cep)ia i modalitatea 'n care instan)a
le %a %erifica pentru fiecare caz 'n parte.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-4*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
71
Ar#( 214: Con#inui#a#ea in&#an2ei
)1*Pem(rii completului care *udec procesul tre(uie s rm,n aceiai 'n tot cursul
*udec)ii.
)2*-n cazurile 'n care& pentru moti%e temeinice& un *udector este 'mpiedicat s participe la
solu)ionarea cauzei& acesta %a fi 'nlocuit 'n condi)iile legii.
)+*4ac 'nlocuirea pre%zut la alin. 627 a a%ut loc dup ce s-a dat cu%,ntul 'n fond
pr)ilor& cauza se repune pe rol.
1.
$u titlul marginal impropriu /$ontinuitatea instan)ei0& art. 21? $. pr. ci%. corespunztor principiului continuit)ii& reglementeaz de fapt i corect
/continuitatea completului de *udecat0& 'n alctuirea lui originar1 /Pem(rii completului care *udec procesul tre(uie s rm,n aceiai 'n tot
cursul *udec)ii. -n cazurile 'n care& pentru moti%e temeinice& un *udector este 'mpiedicat s participe la solu)ionarea cauzei& acesta %a fi
'nlocuit& 'n condi)iile legii. 4ac 'nlocuirea pre%zut la alin. 627 a a%ut loc dup ce s-a dat cu%,ntul 'n fond pr)ilor& cauza se repune pe rol0.
2.
Sesizm dou aspecte ale /continuit)ii01 primul pri%ete /cursul *udec)ii03 cellalt pri%ete imuta(ilitatea alctuirii completului de *udecat
'ntre momentul dez(aterilor 'n fond i consemnarea deli(errii asupra fondului litigiului.
Su( am(ele aspecte& principiul continuit)ii este imperati%.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-2*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 210: 'rdinea =udecrii proce&elor
)1*.entru fiecare edin) de *udecat se %a 'ntocmi o list cu procesele ce se dez(at 'n
acea zi& care %a fi afiat pe portalul instan)ei i la ua slii de edin) cu cel pu)in o or
'nainte de 'nceperea acesteia. >ista %a cuprinde i inter%alele orare orientati%e fi+ate pentru
strigarea cauzelor. 4ispozi)iile art. 220 sunt aplica(ile.
)2*.rocesele declarate urgente& cele rmase 'n di%ergen) i cele care au primit termen 'n
continuare se %or dez(ate 'naintea celorlalte.
)+*.rocesele 'n care partea sau pr)ile sunt reprezentate ori asistate de a%ocat& respecti%
consilier *uridic se %or dez(ate cu prioritate.
)4*>a cererea pr)ii interesate& pentru moti%e temeinice& *udectorul poate schim(a
ordinea de pe list.
1.
.entru fiecare edin) de *udecat se 'ntocmete o list cu procesele ce se dez(at 'n acea zi& list afiat la ua slii de edin).
2.
-n principiu& ordinea *udecrii proceselor tre(uie respectat& art. 21B alin. 627-6?7 $. pr. ci%. 'nscriind c,te%a e+cep)ii1 procesele declarate
urgente& cele rmase 'n di%ergen) i cele care au primit termen 'n continuare se %or dez(ate 'naintea celorlalte3 la cererea pr)ii interesate&
pentru moti%e temeinice& *udectorul poate schim(a ordinea de pe list3 procesele 'n care partea sau pr)ile sunt reprezentate sau asistate de
a%ocat& respecti% consilier *uridic& se %or dez(ate cu prioritate. .rimele dou e+cep)ii sunt *ustificate3 cea de-a treia& reprezent,nd /contri(u)ia0
comisiei parlamentare de specialitate& este un pri%ilegiu& discriminatoriu i umilitor pentru *usti)ia(ilii care nu au a%ocat.
3.
.r)ile pot cere instan)ei& la 'nceputul edin)ei& am,narea proceselor care nu sunt 'n stare de *udecat& dac aceste cereri nu pro%oac
dez(ateri((( ci#e&#e !ai depar#e )1-+*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 216: A#ribu2iile pre$edin#elui co!ple#ului de =udeca#
)1*.reedintele completului conduce edin)a de *udecat. ;l deschide& suspend i ridic
edin)a.
)2*.reedintele d cu%,ntul mai 'nt,i reclamantului& apoi p,r,tului& precum i celorlalte
pr)i din proces& 'n func)ie de pozi)ia lor procesual& :eprezentantul Pinisterului .u(lic %a
%or(i cel din urm& 'n afar de cazul c,nd a pornit ac)iunea. Altor persoane sau organe care
particip la proces li se %a da cu%,ntul 'n limita drepturilor pe care le au 'n proces.
)+*-n cazul 'n care este necesar& preedintele poate da cu%,ntul pr)ilor i celorlal)i
participan)i& 'n aceeai ordine& de mai multe ori.
)4*.reedintele poate s limiteze 'n timp inter%en)ia fiecrei pr)i. -n acest caz& el tre(uie
s pun 'n %edere pr)ii& 'nainte de a-i da cu%,ntul& timpul pe care 'l are la dispozi)ie.
)0*Audectorii sau pr)ile pot pune 'ntre(ri celorlal)i participan)i la proces numai prin
mi*locirea preedintelui& care poate 'ns 'ncu%iin)a ca acetia s pun 'ntre(rile direct.
9rdinea 'n care se pun 'ntre(rile se sta(ilete de ctre preedinte.
1.
5e+tul legal 'n discu)ie schematizeaz& aa-zic,nd& /protocolul0 desfurrii dez(aterilor 'n fa)a instan)ei.
2.
.reedintele completului de *udecat conduce edin)a de *udecat. ;l deschide& suspend i ridic edin)a.
3.
>ogic& mai 'nt,i tre(uie s se dea cu%,ntul reclamantului& nu numai pentru c el a sesizat instan)a& dar i pentru c tot el 'i poate pune capt
dintru 'nceput 2 prin renun)area la *udecat sau renun)area la dreptul dedus *udec)ii 2 ori 'i poate modifica componenta o(iecti% sauKi
su(iecti%.
?.
-n logica (inomului raportului de *udecat& dar mai ales pentru respectarea principiului egalit)ii de arme i de mi*loace procedurale& se d apoi
cu%,ntul p,r,tului.
B.
-n /dialogul0 pr)ilor nu poate fi e+clus replica fiecrei pr)i& dac preedintele completului o consider necesar.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-
;*
72
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 21:: Poli2ia $edin2ei de =udeca#
)1*.reedintele completului de *udecat e+ercit poli)ia edin)ei& put,nd lua msuri pentru
pstrarea ordinii i a (unei-cu%iin)e& precum i a solemnit)ii edin)ei de *udecat.
)2*4ac nu mai este loc 'n sala de edin)& preedintele le poate cere celor care ar %eni
mai t,rziu sau care depesc numrul locurilor e+istente s prseasc sala.
)+*=imeni nu poate fi lsat s intre cu arme 'n sala de edin)& cu e+cep)ia cazului 'n care
le poart 'n e+ercitarea ser%iciului pe care 'l 'ndeplinete 'n fa)a instan)ei.
)4*.ersoanele care iau parte la edin) sunt o(ligate s ai( o purtare i o )inut
cu%iincioase.
)0*$ei care se adreseaz instan)ei 'n edin) pu(lic tre(uie s stea 'n picioare& 'ns
preedintele poate 'ncu%iin)a& atunci c,nd apreciaz c este necesar& e+cep)ii de la aceast
'ndatorire.
)6*.reedintele atrage aten)ia pr)ii sau oricrei alte persoane care tul(ur edin)a ori
nesocotete msurile luate s respecte ordinea i (una-cu%iin)& iar 'n caz de ne%oie
dispune 'ndeprtarea ei.
):*.ot fi& de asemenea& 'ndeprta)i din sal minorii& precum i persoanele care s-ar 'nf)ia
'ntr-o )inut necu%iincioas.
);*4ac 'nainte de 'nchiderea dez(aterilor una dintre pr)i a fost 'ndeprtat din sal&
aceasta %a fi chemat 'n sal pentru a i se pune 'n %edere actele esen)iale efectuate 'n lipsa
ei. Aceste dispozi)ii nu se aplic 'n cazul 'n care partea 'ndeprtat este asistat de un
aprtor care a rmas 'n sal.
)3*$,nd cel care tul(ur linitea edin)ei este 'nsui aprtorul pr)ii& preedintele 'l %a
chema la ordine i& dac& din cauza atitudinii lui& continuarea dez(aterilor nu mai este cu
putin)& procesul se %a am,na& aplic,ndu-se amenda *udiciar pre%zut la art. 1@D alin.
617 pct. 2& iar cheltuielile ocazionate de am,nare %or fi trecute 'n sarcina sa& prin 'ncheiere
e+ecutorie& dispozi)iile art. 191 fiind aplica(ile.
1.
5e+tul articolului comentat nu comport dificult)i 'n interpretare i aplicare& el art,nd 'mpre*urrile 'n care preedintele completului de
*udecat poate lua unele msuri pentru asigurarea disciplinei i solemnit)ii 'n sala de *udecat& precum i con)inutul concret al acestor msuri.
2.
Atrag aten)ia precizrile fcute pentru ca& 'n astfel de situa)ii& partea s (eneficieze totui de /dreptul ei de a cunoate0 ceea ce s-a 'nt,mplat 'n
lipsa ei& pregtindu-i dez(aterea contradictorie i aprarea i cu pri%ire la actele esen)iale de procedur 'ndeplinite 'n condi)iile artate.
9(ser%a)ii
Se %a 'n)elege c& 'n cazul *udectorului unic& toate atri(u)iile preedintelui completului de *udecat re%in acestuia.
5re(uie o(ser%ate i pre%ederile art. 1@@ $. pr. ci%. cu pri%ire la posi(ilitatea amendrii *udiciare a oricreia dintre pr)i i a oricrui alt
participant la *udecat 'n cazul nerespectrii ordinii i solemnit)ii 'n cursul dez(aterilor.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-2*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 21;: In%rac2iuni de audien2
)1*4ac 'n cursul edin)ei se s%,rete o infrac)iune& preedintele o constat i 'l
identific pe fptuitor. .rocesul-%er(al 'ntocmit se trimite procurorului.
)2*<nstan)a poate& 'n condi)iile legii penale& s dispun i re)inerea fptuitorului.
1.
5e+tul articolului tre(uie citit i interpretat 'mpreun cu titlul marginal al acestuia& care se refer numai la /infrac)iuni de audien)0.
2.
.reedintele constat s%,rirea infrac)iunii& identific fptuitorul i sesizeaz procurorul.
3.
;l poate dispune chiar i re)inerea autorului infrac)iunii.
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 213: -eri%icri privind pre9en#area pr2ilor
)1*<nstan)a %erific identitatea pr)ilor& iar dac ele sunt reprezentate ori asistate& %erific
i 'mputernicirea sau calitatea celor care le reprezint ori le asist.
)2*-n cazul 'n care pr)ile nu rspund la apel& instan)a %a %erifica dac procedura de citare
a fost 'ndeplinit i& dup caz& %a proceda& 'n condi)iile legii& la am,narea& suspendarea ori
la *udecarea procesului.
1.
>ipsa pr)ii legal citate nu poate 'mpiedica *udecarea procesului& dac legea nu dispune altfel.
2.
4ac procedura de citare a fost corect 'ndeplinit& lipsa uneia dintre pr)i ori chiar a am,ndurora& 'n principiu& nu poate 'mpiedica *udecata.
3.
-n raport cu circumstan)ele& 'n condi)iile pre%zute de lege& instan)a& dup caz& poate dispune am,narea *udec)ii pentru 'ndeplinirea corect a
procedurii de citare sau& dac se impune& pentru asigurarea prezen)ei personale a pr)ilor& ori suspendarea *udec)ii& atunci c,nd niciuna dintre
pr)ile lips la *udecat nu a cerut *udecarea 'n lips.
?.
-n aceast etap procesual& instan)a nu %erific 2 prematur de altfel 2 con)inutul mandatului de reprezentare sau e%entualele limite ale
73
acestuia& ci numai e+isten)a lui %ala(il.
B.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-0*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 220: A!>narea cau9ei c>nd nu e&#e 8n &#are de =udeca#
.r)ile pot cere instan)ei& la 'nceputul edin)ei& am,narea cauzelor care nu sunt 'n stare de
*udecat& dac aceste cereri nu pro%oac dez(ateri. $,nd completul de *udecat este
alctuit din mai mul)i *udectori& aceast am,nare se poate face i de un singur *udector.
1.
;ste %or(a de ceea ce 'ndeo(te se numete /am,narea fr discu)ii0.
Am,narea *udec)ii poate fi dispus 'n condi)iile artate numai dac o astfel de cerere nu antreneaz discu)ii contradictorii.
2.
4e regul& am,narea *udec)ii este solicitat pentru remedierea unor acte de procedur& dar ea ar putea fi cerut i pentru orice alt moti%
temeinic& (unoar& pentru o()inerea 'nscrisurilor solicitate.
3.
4ispunerea acestei msuri implic totdeauna faptul c respecti%a cauz nu e 'n stare de *udecat& precum i acordul pr)ilor i luarea 'n
cunotin) a noului termen.
9(ser%a)ii
.recizarea fcut in fine cu pri%ire la posi(ilitatea am,nrii *udec)ii de ctre un singur *udector& atunci c,nd& cum pleonastic se spune&
/completul de *udecat este alctuit din mai mul)i *udectori0 6Q7& poate fi mcar discutat& 'ntruc,t astfel se ignor rosturile colegialit)ii 'n
legtur cu rezol%area unui incident aprut 'n cursul *udec)ii. $hiar nu %edem niciun impediment ca& fie i formal& mai ales 'n camera de
consiliu& s fie consulta)i mem(rii completului de *udecat.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-+*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 221: A!>narea =udec2ii prin 8nvoiala pr2ilor
)1*Am,narea *udec)ii 'n temeiul 'n%oielii pr)ilor nu se poate 'ncu%iin)a dec,t o singur
dat 'n cursul procesului.
)2*4up o asemenea am,nare& dac pr)ile nu struiesc 'n *udecat& aceasta %a fi
suspendat i cauza %a fi repus pe rol numai dup plata ta+elor de tim(ru& potri%it legii.
)+*<nstan)a este o(ligat s cerceteze dac am,narea cerut de pr)i pentru un moti%
anumit nu tinde la o am,nare prin 'n%oiala pr)ilor3 este socotit ca atare cererea de
am,nare la care cealalt parte s-ar putea 'mpotri%i.
1.
Audecata poate fi am,nat 2 o singur dat 2 prin simpla 'n%oial a pr)ilor 6de e+emplu& pentru a 'ncerca solu)ionarea diferendului pe cale
amia(il7& su( sanc)iunea suspendrii ulterioare a *udec)ii dac& dup termenul de am,nare acordat& ele nu struie 'n *udecat i& mai departe&
su( %irtuala sanc)iune a perimrii cererii de chemare 'n *udecat.
2.
Am,narea tre(uie s fie cerut de pr)i& ca urmare a 'n%oielii lor& fr niciun fel de rezer%e sau o(iec)iuni din partea uneia.
3.
4in economia reglementrii nu rezult cerin)a ca& pentru acordarea am,nrii& pr)ile s in%oce un moti% temeinic& %erifica(il de ctre instan) i
cu un rezultat pre%izi(il.
?.
<nstan)a este o(ligat s cerceteze numai dac am,narea cerut pentru un anumit moti% nu tinde la o am,nare prin 'n%oiala pr)ilor.
B.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-6*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 222: A!>narea =udec2ii pen#ru lip& de aprare
)1*Am,narea *udec)ii pentru lips de aprare poate fi dispus& la cererea pr)ii interesate&
numai 'n mod e+cep)ional& pentru moti%e temeinice i care nu sunt imputa(ile pr)ii sau
reprezentantului ei.
)2*$,nd instan)a refuz am,narea *udec)ii pentru acest moti%& %a am,na& la cererea
pr)ii& pronun)area 'n %ederea depunerii de concluzii scrise.
1.
4reptul la aprare fiind un drept fundamental al pr)ilor din procesul ci%il& el tre(uie asigurat 'n efecti%itate& 'ntre altele& i prin acordarea la
cerere a unui termen pentru /lips de aprare0.
2.
.rin sintagma /lips de aprare0 credem c tre(uie s se 'n)eleag& 'n circumstan)ele cauzei& at,t lipsirea pr)ii de un /termen util0 pentru
pregtirea aprrii& c,t i imposi(ilitatea 'n care aceasta s-a aflat de a-i asigura reprezentarea 'n proces printr-un a%ocat.
3.
Am,narea *udec)ii pentru lips de aprare nu poate fi dispus pur i simplu& ci numai dac e+ist /moti%e temeinice0& apreciate ca atare de
ctre instan)& i numai dac acele moti%e nu sunt imputa(ile pr)ii sau reprezentantului ei.
?.
.rin locu)iunea /numai 'n mod e+cep)ional0& te+tul 'ndeamn la interpretarea i aplicarea lui restricti%& circumspect& cu rigoare& st%ilind
practica transformrii lui 'ntr-un laitmoti%.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-0*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 22+: 1udecarea cau9ei 8n lip&a pr2ii le"al ci#a#e
)1*>ipsa pr)ii legal citate nu poate 'mpiedica *udecarea cauzei& dac legea nu dispune
altfel.
)2*4ac la orice termen fi+at pentru *udecat se 'nf)ieaz numai una dintre pr)i&
instan)a& dup ce %a cerceta toate lucrrile din dosar i %a asculta sus)inerile pr)ii
prezente& se %a pronun)a pe temeiul do%ezilor administrate& e+amin,nd i e+cep)iile i
aprrile pr)ii care lipsete.
74
)+*4ispozi)iile alin. 617 i 627 se aplic 'n mod corespunztor i 'n cazul 'n care lipsesc
am(ele pr)i& dei au fost legal citate& dac cel pu)in una dintre ele a cerut 'n scris
*udecarea cauzei 'n lips.
1.
;ste una dintre dispozi)iile cele mai e+presi%e cu pri%ire la celeritatea *udec)ii.
2.
4ac procedura de citare a fost corect 'ndeplinit& lipsa uneia dintre pr)i sau chiar a am,ndurora& 'n principiu& nu poate 'mpiedica *udecata.
3.
-n raport cu 'mpre*urrile& dup caz& 'n condi)iile pre%zute de lege& instan)a poate dispune am,narea *udec)ii 2 pentru 'ndeplinirea corect a
procedurii de citare ori& dac se impune& pentru asigurarea prezen)ei personale a pr)ii 2 sau ea poate dispune suspendarea *udec)ii& 'n cazul
'n care niciuna dintre pr)ile legal citate nu a cerut *udecarea 'n lips& aceast msur put,nd degenera 'n perimarea *udec)ii.
?.
4ac la orice termen fi+at pentru *udecat se 'nf)ieaz numai una dintre pr)i& instan)a& dup ce %a cerceta toate lucrrile din dosar i %a
asculta sus)inerile pr)ii prezente& se %a pronun)a pe temeiul do%ezilor administrate& e+amin,nd i e+cep)iile i aprrile pr)ii care lipsete.(((
ci#e&#e !ai depar#e )1-6*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 224: i&cu#area cererilor $i e?cep2iilor
<nstan)a este o(ligat& 'n orice proces& s pun 'n discu)ia pr)ilor toate cererile& e+cep)iile&
'mpre*urrile de fapt sau temeiurile de drept prezentate de ele& potri%it legii& sau in%ocate
din oficiu.
1.
Articolul comentat reafirm /principiul contradictorialit)ii0& care este cosu(stan)ial oricrui proces i& 'ndeose(i& celui desfurat 'ntr-o
/procedur contencioas0. 4ar& cum mai spuneam& /contradictorialitatea0 este mai mult dec,t un principiu3 ea este un /drept fundamental0.
2.
4ei& inerent interferent cu alte drepturi fundamentale procesuale 2 dreptul la aprare& dreptul la egalitatea de arme& dreptul la o instan)
impar)ial& dreptul la un proces echita(il 2& dreptul la dez(aterea contradictorie are o relati% autonomie& a%,nd 'n structura sa c,te%a
/drepturi-condi)ie0 su(sidiare1 dreptul de a lua cunotin) de toate elementele cauzei supuse *udec)ii i dreptul de a le discuta.
3.
;ste ceea ce& 'n esen)& e+prim i pre%ederile art. 22? $. pr. ci%.1 /<nstan)a este o(ligat& 'n orice proces& s pun 'n discu)ia pr)ilor toate
cererile& e+cep)iile& 'mpre*urrile de fapt sau temeiurile de drept prezentate de ele& potri%it legii& sau in%ocate din oficiu0.((( ci#e&#e !ai
depar#e )1-4*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 220: Aolo&irea #raduc#orului $i in#erpre#ului
)1*$,nd una dintre pr)i sau dintre persoanele care urmeaz s fie ascultate nu cunoate
lim(a rom,n& instan)a %a folosi un traductor autorizat. 4ac pr)ile sunt de acord&
*udectorul sau grefierul poate face oficiul de traductor. -n situa)ia 'n care nu poate fi
asigurat prezen)a unui traductor autorizat& se %or aplica pre%ederile art. 1B0 alin. 6?7.
)2*-n cazul 'n care una dintre persoanele pre%zute la alin. 617 este mut& surd sau
surdo-mut ori& din orice alt cauz& nu se poate e+prima& comunicarea cu ea se %a face 'n
scris& iar dac nu poate citi sau scrie& se %a folosi un interpret.
)+*4ispozi)iile pri%itoare la e+per)i se aplic 'n mod corespunztor i traductorilor i
interpre)ilor.
1.
Articolul 'n discu)ie pre%ede& de asemenea& pentru circumstan)e specifice& c,te%a msuri speciale pentru asigurarea efecti%it)ii dreptului la
dez(ateri contradictorii i& 'n cele din urm& a dreptului la un proces echita(il.
2.
$,nd una dintre pr)i sau dintre persoanele care urmeaz a fi ascultate nu cunoate lim(a rom,n& instan)a %a folosi un traductor autorizat.
4ac pr)ile sunt de acord& *udectorul sau grefierul poate face oficiul de traductor. /n e*tremis& oficiul de traductor poate fi 'ncredin)at /unei
persoane de 'ncredere0.
3.
-n cazul 'n care una dintre persoanele care urmeaz a fi ascultate este mut& surd sau surdo-mut ori& din orice alt cauz& nu se poate
e+prima& comunicarea cu ea se %a face 'n scris& iar dac nu poate citi sau scrie se %a folosi un interpret.
?.
4ispozi)iile pri%itoare la e+per)i se aplic 'n mod corespunztor i traductorilor i interpre)ilor.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-4*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 226: A&cul#area !inorilor
-n cazul 'n care& potri%it legii& urmeaz s fie ascultat un minor& ascultarea se %a face 'n
camera de consiliu. Tin,nd seama de 'mpre*urrile procesului& instan)a hotrte dac
prin)ii& tutorele sau alte persoane %or fi de fa) la ascultarea minorului.
1.
.re%ederile cu pri%ire la ascultarea minorilor nu sunt numai dispozi)ii de protec)ie a acestora& dar i de natur s asigure& 'n c,t mai mare
msur& rele%an)a i credi(ilitatea celor spuse de minor& s pre%in capta)ia sau inhi(area acestuia.
9(ser%a)ii
4in moment ce& oricum& regula este aceea a cercetrii procesului 'n camera de consiliu& precizarea fcut 'n te+t intereseaz 'n cazul c,nd i
cercetarea procesului s-ar face& potri%it legii& 'n edin) pu(lic.
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 22:: Pre9en2a per&onal a pr2ilor 8n vederea &olu2ionrii a!iabile a
li#i"iului
75
)1*-n tot cursul procesului& *udectorul %a 'ncerca 'mpcarea pr)ilor& d,ndu-le 'ndrumrile
necesare& potri%it legii. -n acest scop& el %a solicita 'nf)iarea personal a pr)ilor& chiar
dac acestea sunt reprezentate. 4ispozi)iile art. 2?1 alin. 637 sunt aplica(ile.
)2*-n litigiile care& potri%it legii& pot face o(iectul procedurii de mediere& *udectorul poate
in%ita pr)ile s participe la o edin) de informare cu pri%ire la a%anta*ele folosirii acestei
proceduri. $,nd consider necesar& )in,nd seama de circumstan)ele cauzei& *udectorul %a
recomanda pr)ilor s recurg la mediere& 'n %ederea solu)ionrii litigiului pe cale amia(il&
'n orice faz a *udec)ii. Pedierea nu este o(ligatorie pentru pr)i.
)+*-n cazul 'n care *udectorul recomand medierea& pr)ile se %or prezenta la mediator& 'n
%ederea informrii lor cu pri%ire la a%anta*ele medierii. 4up informare& pr)ile decid dac
accept sau nu solu)ionarea litigiului prin mediere. .,n la termenul fi+at de instan)& care
nu poate fi mai scurt de 1B zile& pr)ile depun procesul-%er(al 'ntocmit de mediator cu
pri%ire la rezultatul edin)ei de informare.
)4*.re%ederile alin. 637 nu sunt aplica(ile 'n cazul 'n care pr)ile au 'ncercat solu)ionarea
litigiului prin mediere anterior introducerii ac)iunii.
)0*4ac& 'n condi)iile alin. 617 sau 627& pr)ile se 'mpac& *udectorul %a constata 'n%oiala
lor 'n cuprinsul hotr,rii pe care o %a da. 4ispozi)iile art. ??0 sunt aplica(ile.
1.
-n principiu& 'n toate procesele& instan)a 'ncearc 'mpcarea pr)ilor sau apropierea lor pentru rezol%area litigiului pe cale amia(il.
2.
-n raport cu circumstan)ele cauzei& instan)a %a aprecia dac este oportun s solicite prezen)a personal a pr)ilor pentru a 'ncerca 'mpcarea
lor.
3.
Pedierea *udiciar este un mod alternati% i con%en)ional de rezol%are a unui litigiu 'n cursul *udec)ii acestuia& la ini)iati%a pr)ilor ori la
recomandarea instan)ei& acceptat de pr)i& cu pri%ire la drepturi asupra crora ele pot dispune potri%it legii. Altfel zis i pe scurt& medierea
*udiciar este o modalitate facultati% de /reorientare a conflictului0 spre rezol%area acestuia pe cale amia(il& cu a*utorul unei ter)e persoane&
specializate 'n calitate de mediator. ;+plicit sau implicit& reglementarea 'n materie e%oc unele condi)ii ale medierii *udiciare& care& 'n opinia
noastr& implic precizri1((( ci#e&#e !ai depar#e )1-0*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 22;: I!po&ibili#a#ea $i re%u9ul de a &e!na
$,nd cel o(ligat s semneze un act de procedur nu poate sau refuz s semneze& se face
men)iunea corespunztoare 'n acel act& su( semntura preedintelui i a grefierului.
1.
.entru ipoteza c,nd actul de procedur tre(uie s fie semnat de cel care l-a fcut& parte 'n proces sau doar participant au+iliar ori secundar la
proces& i acesta nu poate sau refuz s-l semneze& despre aceasta se %a face men)iune 'n acel act& su( semntura preedintelui i a
grefierului.
2.
Astfel proced,ndu-se nu doar se confirm e+isten)a material a actului i a con)inutul acestuia& dar se i confer actului %aloare autentic& aa
'nc,t %a fi deschis numai procedura 'nscrierii 'n fals.
3.
.entru a-i asigura actului 'n discu)ie e%entual rele%an) 'n conte+tul aprecierii tuturor elementelor actuale ale cauzei& este indicat s se
precizeze moti%ul refuzului de a semna.
9(ser%a)ii
-n condi)iile artate& actul purt,nd semntura preedintelui i a grefierului& el poate fi folosit ca mi*loc de pro(3 altminteri& prin simplul refuz de
a semna& partea ar putea face ineficient un act de procedur.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-+*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 223: Ter!en 8n cuno$#in2
)1*.artea care a depus cererea personal sau prin mandatar i a luat termenul 'n
cunotin)& precum i partea care a fost prezent la un termen de *udecat& personal sau
printr-un reprezentant legal ori con%en)ional& chiar ne'mputernicit cu dreptul de a cunoate
termenul& nu %a fi citat 'n tot cursul *udecrii la acea instan)& consider,ndu-se c ea
cunoate termenele de *udecat ulterioare. Aceste dispozi)ii 'i sunt aplica(ile i pr)ii
creia& personal ori prin reprezentant legal sau con%en)ional ori prin func)ionarul sau
persoana 'nsrcinat cu primirea coresponden)ei& i s-a 'nm,nat cita)ia pentru un termen de
*udecat& consider,ndu-se c& 'n acest caz& ea cunoate i termenele de *udecat ulterioare
aceluia pentru care cita)ia i-a fost 'nm,nat.
)2*4ispozi)iile alin. 617 nu se aplic1
1('n cazul relurii *udec)ii& dup ce a fost suspendat3
2('n cazul c,nd procesul se repune pe rol3
+(c,nd partea este chemat la interogatoriu& 'n afar de cazul 'n care a fost prezent la
'ncu%iin)area lui& c,nd s-a sta(ilit i termenul pentru luarea acestuia3
4(c,nd& pentru moti%e temeinice& instan)a a dispus ca partea s fie citat la fiecare termen3
0('n cazul 'n care instan)a de apel sau de recurs fi+eaz termen pentru re*udecarea
fondului procesului dup anularea hotr,rii primei instan)e sau dup casarea cu re)inere.
)+*Pilitarii 'ncazarma)i sunt cita)i la fiecare termen.
76
)4*4e)inu)ii sunt cita)i& de asemenea& la fiecare termen.
1.
$unoaterea termenului de *udecat este condi)ia preala(il i indenia(il a participrii pr)ii la *udecat& cu toate drepturile pe care aceast
participare le implic. .r)ii tre(uie& aadar& s i se aduc la cunotin) termenul de *udecat.
2.
4in considerente de celeritate& dar i pentru c& uneori& citarea pr)ilor la fiecare termen ar fi o simpl formalitate& scopul citrii fiind realizat
printr-un alt mi*loc procedural& termenul de *udecat se /prezum0 a fi cunoscut& 'n situa)iile pre%zute de art. 229 alin. 617 $. pr. ci%.
;ste ceea ce numim /termenul 'n cunotin)0& e+presie 'ndea*uns de sugesti%.
3.
>egea prezum 2 o prezum)ie iuris tantum2 c este un asemenea termen cel adus la cunotin) direct& c,nd partea a depus cererea personal
sau prin mandatar& precum i cel ulterior& fcut cunoscut la termenul la care partea a fost prezent 'n instan)& personal sau prin mandatar.(((
ci#e&#e !ai depar#e )1-:*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 2+0: Pre&c7i!barea #er!enului
5ermenul de *udecat nu poate fi preschim(at dec,t pentru moti%e temeinice& din oficiu sau
la cererea oricreia dintre pr)i. $ompletul de *udecat 'n%estit cu *udecarea cauzei
hotrte 'n camera de consiliu& fr citarea pr)ilor. .r)ile %or fi citate de 'ndat pentru
noul termen fi+at. 4ispozi)iile art. 2?1 alin. 637 sunt aplica(ile.
1.
>a cererea pr)ii interesate sau din oficiu& termenul de *udecat poate fi preschim(at pentru moti%e temeinice.
2.
$ompletul de *udecat 'n%estit cu *udecarea cauzei hotrte 'n camera de consiliu& fr citarea pr)ilor.
3.
.r)ile %or fi citate de 'ndat pentru noul termen fi+at. 4ispozi)iile art. 2?1 alin. 637 $. pr. ci%. sunt aplica(ile.
9(ser%a)ii
.otri%it pre%ederilor legale e%ocate Gart. 2?1 alin. 637 $. pr. ci%.H1 /Audectorii %or dispune %erificarea efecturii procedurilor de citare i
comunicare dispuse pentru fiecare termen. $,nd este cazul& instan)a %a ordona luarea msurilor de refacere a acestor proceduri. -n afar de
aceste msuri& instan)a %a putea dispune ca 'ncunotin)area pr)ilor s se fac i telefonic& telegrafic& prin fa+& pot electronic sau prin orice
alt mi*loc de comunicare ce asigur& dup caz& transmiterea te+tului actului supus comunicrii ori 'ntiin)area pentru prezentarea la termen&
precum i confirmarea primirii actului& respecti% a 'ntiin)rii& dac pr)ile au indicat instan)ei datele corespunztoare 'n acest scop. 4ac
'ncunotin)area s-a fcut telefonic& grefierul %a 'ntocmi un referat 'n care %a arta modalitatea de 'ncunotin)are i o(iectul acesteia0.((( ci#e&#e
!ai depar#e )1-+*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 2+1: No#ele de $edin2( 5nre"i&#rarea $edin2ei
)1*Rrefierul care particip la edin) este o(ligat s ia note 'n legtur cu desfurarea
procesului& care %or fi %izate de ctre preedinte. .r)ile pot cere citirea notelor i& dac
este cazul& corectarea lor.
)2*<nstan)a %a 'nregistra edin)ele de *udecat. -nregistrarea %a putea fi ulterior transcris
la cererea pr)ii interesate& 'n condi)iile legii. 5ranscrierile 'nregistrrilor %or fi semnate de
preedinte i de grefier i %or a%ea puterea do%editoare a 'ncheierilor de edin).
1.
Articolele 231 i urm. $. pr. ci%.& fr a e+cela prin claritate& sistematizare i coeren)& cuprind dispozi)ii cu pri%ire la /opera)iunile tehnico-
materiale0 i /actele de instruc)ie *udiciar0 fcute pe parcursul desfurrii procesului& precum i cu pri%ire la /statuarea instan)ei asupra unor
chestiuni litigioase0& premergtoare fondului sau de natur s 'mpiedice a(ordarea fondului.
2.
Rrefierul consemneaz 'n notele de edin) desfurarea procesului. ;le sunt /%izate0 de preedintele completului de *udecat i se afl la
dispozi)ia pr)ilor& care le pot citi i pot solicita corectarea lor.
3.
Jedin)ele de *udecat sunt 'nregistrate.
Aceste 'nregistrri pot fi ulterior transcrise& la cererea pr)ii interesate.
?.
5ranscrierile sunt /semnate0 de preedinte i de grefier i au puterea do%editoare a 'ncheierilor de edin).((( ci#e&#e !ai depar#e )1-4*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 2+2: Redac#area 8nc7eierii de $edin2
)1*.e (aza notelor de edin)& iar dac este cazul i a 'nregistrrilor efectuate& grefierul
redacteaz 'ncheierea de edin).
)2*-ncheierea se redacteaz de grefier 'n cel mult 3 zile de la data edin)ei de *udecat.
1.
9(iecti%area modului de desfurare a procesului la respecti%ul termen de *udecat se face& pe (aza notelor de edin)& iar dac este cazul i a
'nregistrrilor& prin 'ncheierea de edin)& redactat de grefier 'n cel mult 3 zile de la data edin)ei de *udecat.
2.
-n pofida aparen)elor& este un termen de recomandare care poate atrage numai sanc)iuni disciplinare.
3.
<ne+isten)a 'ns a unei 'ncheieri de edin) atrage nulitatea hotr,rii pronun)ate& instan)a de control *udiciar fiind pri%at de posi(ilitatea
%erificrii 'n plenitudine a modului de desfurare i finalizare a procesului.
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 2++: Cuprin&ul 8nc7eierii de $edin2
)1*.entru fiecare edin) a instan)ei se 'ntocmete o 'ncheiere care %a cuprinde
urmtoarele1
a*denumirea instan)ei i numrul dosarului3
b*data edin)ei de *udecat3
77
c*numele& prenumele i calitatea mem(rilor completului de *udecat& precum i numele i
prenumele grefierului3
d*numele i prenumele sau& dup caz& denumirea pr)ilor& numele i prenumele
persoanelor care le reprezint sau le asist& ale aprtorilor i celorlalte persoane chemate
la proces& cu artarea calit)ii lor& precum i dac au fost prezente ori au lipsit3
e*numele& prenumele procurorului i parchetul de care apar)ine& dac a participat la
edin)3
%*dac procedura de citare a fost legal 'ndeplinit3
"*o(iectul procesului3
7*pro(ele care au fost administrate3
i*cererile& declara)iile i prezentarea pe scurt a sus)inerilor pr)ilor& precum i a concluziilor
procurorului& dac acesta a participat la edin)3
=*solu)ia dat i msurile luate de instan)& cu artarea moti%elor& 'n fapt i 'n drept3
C*calea de atac i termenul de e+ercitare a acesteia& atunci c,nd& potri%it legii& 'ncheierea
poate fi atacat separat3
l*dac *udecarea a a%ut loc 'n edin) pu(lic& fr prezen)a pu(licului ori 'n camera de
consiliu3
!*semntura mem(rilor completului i a grefierului.
)2*-ncheierea tre(uie s arate cum s-a desfurat edin)a& cuprinz,nd& dac este cazul&
men)iuni despre ceea ce s-a consemnat 'n procese-%er(ale separate.
)+*-n cazul 'n care hotr,rea se pronun) 'n ziua 'n care au a%ut loc dez(aterile& nu se
'ntocmete 'ncheierea de edin)& men)iunile pre%zute la alin. 617 i 627 fc,ndu-se 'n
partea introducti% a hotr,rii.
1.
-ncheierea de edin) tre(uie s cuprind men)iunile pre%zute de art. 233 $. pr. ci%.& dintre care& pentru precizrile urmtoare& am atrage
aten)ia asupra c,tor%a1 /prezen)a0 sau nu a pr)ilor la edin)a de *udecat3 persoanele care au /reprezentat0 sauKi au /asistat pr)ile3
/participarea procurorului0 la edin)a de *udecat3 dac /procedura de citare0 a fost legal 'ndeplinit3 /cererile0& /declara)iile0 i /sus)inerile0
pr)ilor& precum i concluziile procurorului3 /solu)ia dat0 i msurile luate de instan)& cu artarea /moti%elor 'n fapt i 'n drept03 /calea de
atac0 i termenul de e+ercitare a acesteia& atunci c,nd& potri%it legii& 'ncheierea poate fi atacat separat3 dac *udecata s-a fcut 'n /edin)
pu(lic0 sau 'n /camera de consiliu0.
2.
$,te%a precizri& 'n su(te+tul dispozi)iilor artate& credem c prezint rele%an) i sunt de natur mcar s sugereze unele dintre implica)iile
acestor dispozi)ii1 a7 =otele de edin) i transcrierile 'nregistrrilor do(,ndesc autenticitate prin %izarea sau semnarea lor de ctre preedinte&
cu toate consecin)ele *uridice ce rezult din aceast autentificare3 (7 Au de asemenea %aloare autentic 'ncheierile de edin)& care& de fapt&
transpun notele de edin) i 'nregistrrile3 c7 8nele dintre aceste 'ncheieri sunt simple /registre0 sau /procese-%er(ale0 de edin)3 dar& totui&
ele constituie /pro(a0 regularit)ii desfurrii procesului ci%il3 d7 .e (aza men)iunilor fcute 'n aceste /registre0 sau /procese-%er(ale0 de
edin) se poate proceda ulterior& dac este cazul& la complinirea unor omisiuni sau la corectarea unor erori 'n hotr,rea instan)ei prin care s-a
solu)ionat fondul litigiului3 e7 8nele 'ncheieri sunt %erita(ile /acte de *urisdic)ie0& premergtoare rezol%rii fondului litigiului& care pot face
o(iectul cii de atac& dup caz& separat sau odat cu atacarea hotr,rii pronun)ate 'n fond.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-4*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 2+4: Re"uli aplicabile
)1*4ispozi)iile pri%itoare la deli(erare& opinie separat& precum i orice alte dispozi)ii
referitoare la hotr,rile prin care instan)a se dez'n%estete de *udecarea fondului cererii se
aplic 'n mod corespunztor i 'ncheierilor.
)2*-n cazul 'n care 'ncheierile pronun)ate de instan) pe parcursul *udec)ii sunt supuse
apelului sau& dup caz& recursului separat de hotr,rea de fond& dosarul se 'nainteaz
instan)ei superioare 'n copie certificat de grefa instan)ei a crei 'ncheiere se atac.
)+*-n cazul 'n care se declar apel sau& dup caz& recurs 'mpotri%a unei 'ncheieri cu pri%ire
la care e+ist o chestiune litigioas asupra admisi(ilit)ii atacrii pe cale separat a
'ncheierii& cererea de e+ercitare a cii de atac se 'nainteaz instan)ei superioare 'mpreun
cu o copie de pe 'ncheierea atacat& certificat de grefa instan)ei. 4ac instan)a de control
*udiciar constat admisi(ilitatea cii de atac& %a cere instan)ei care a pronun)at 'ncheierea
atacat s 'nainteze dosarul cauzei& 'n condi)iile alin. 627.
1.
Fr a distinge 'ntre cele dou categorii de 'ncheieri premergtoare 2 'ncheieri preparatorii i 'ncheieri interlocutorii 2& poate i 'n considerarea
faptului c unele 'ncheieri nu sunt premergtoare& ci reprezint ele 'nsele actul final al solu)ionrii unei cereri& la modul general& se arat c
dispozi)iile /referitoare la hotr,rile prin care instan)a se dez'n%estete de *udecarea fondului cererii0 sunt aplica(ile corespunztor i
'ncheierilor& e+emplific,nd aceste dispozi)ii prin referire la /deli(erare0 i /opinie separat0.
5e+tul legal este& aa-zic,nd& prea /generos0.
2.
8nele 'ncheieri fiind %erita(ile /acte de *urisdic)ie0& 'n sensul propriu& restricti% al acestui termen& 'ntr-ade%r& pentru adoptarea lor tre(uie
respectate dispozi)iile specifice unor asemenea acte& pre%zute de art. 232-23B $. pr. ci%.
3.
Alte 'ncheieri 'ns 2 cele e+clusi% preparatorii 2 nu tre(uie& pur i simplu& supuse tuturor e+igen)elor specifice hotr,rii *udectoreti prin care
instan)a se dez'n%estete de *udecarea fondului 6de e+emplu& 'ncheierea prin care se admite administrarea unei pro(e nu presupune neaprat i
la modul a(surd chiar deli(erarea 'n secret& constituirea unui complet de di%ergen)& opinia separat sau o opinie concurent7. Aa fiind&
78
locu)iunea /se aplic 'n mod corespunztor0 tre(uie s fie criteriul de referin) pentru o interpretare i aplicare ra)ional.((( ci#e&#e !ai
depar#e )1-0*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 2+0: 5nc7eieri prepara#orii $i in#erlocu#orii
<nstan)a nu este legat de 'ncheierile premergtoare cu caracter preparatoriu& ci numai de
cele interlocutorii. Sunt 'ncheieri interlocutorii acelea prin care& fr a se hotr' 'n totul
asupra procesului& se solu)ioneaz e+cep)ii procesuale& incidente procedurale ori alte
chestiuni litigioase.
1.
Articolul 'n discu)ie e%oc& implicit& categoriile de 'ncheieri& preciz,ndu-se mai degra( efectele dec,t natura lor *uridic
2.
.utem 'n)elege c1 a7 /-ncheierile sunt 2 i ele 2 /hotr,ri0& apar)in aadar genului pro+im de acte procedurale prin care instan)a constat sau
dispune3 (7 <ndiferent de natura i de o(iectul lor& /'ncheierile0 sunt& de regul& /premergtoare0 hotr,rii prin care instan)a /rezol%0& 'ntr-un
fel sau altul& procesul3 c7 8nele 'ncheieri 2 cele /preparatorii0 2 nu au alt scop dec,t acela& cum sugereaz termenul& de a /pregti0 rezol%area
'n totul a procesului3 d7 Alte 'ncheieri 2 cele /interlocutorii0 2 sunt %erita(ile /acte de *urisdic)ie0& prin care& de regul& anterior rezol%rii
procesului i tocmai pentru rezol%area lui& sunt /tranate0 chestiuni litigioase 6'n esen)& sunt rezol%ate e+cep)ii procesuale& cereri pri%ind
admisi(ilitatea unor cereri incidentale& incidente procesuale73 e7 :elu,nd un termen si(ilic 2 /leag0 sau nu /leag0 instan)a 2& ni se d de
'n)eles& ceea ce este indiscuta(il necesar i important& c 'ncheierile /preparatorii0 nu /leag0 instan)a& adic ea poate re%eni asupra lor& chiar
reconsider,ndu-le& pe c,nd cele /interlocutorii0 /leag0 instan)a& ele a%,nd de fapt /autoritate de lucru *udecat0 cu pri%ire la /chestiunea
litigioas0 rezol%at& dez'n%estindu-se ire%oca(il de acea chestiune.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-+*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 2+6: o!eniu de aplicare
4ispozi)iile prezentei sec)iuni se aplic at,t la cercetarea procesului& c,t i la dez(aterea 'n
fond a cauzei.
1.
;tapizarea desfurrii procesului ci%il 'n prima lui faz 2 *udecata 2& marcat 'n am(ian)a fostelor reglementri printr-o sintagm parado+al 'n
formulare 2 /prima zi de 'nf)iare0 2 este realizat 'n am(ian)a noilor reglementri prin /cercetarea procesului0 i /dez(aterea 'n fond0.
2.
=u este o chestiune doar de sistematizare a reglementrii& ci o parta*are con%en)ional& pentru a inculca ideea c pr)ile au posi(ilitatea sau&
dup caz& o(liga)ia de a face unele cereri ori& 'n sens mai larg %or(ind& unele acte de procedur numai p,n la terminarea cercetrii procesului&
declarat de instan) prin 'ncheiere.
3.
5otui& 'ntruc,t etapele i fazele de desfurare a procesului ci%il nu pun i nu pot pune 'n discu)ie unitatea lui organic& prin o(iect i scop& este
firesc ca /dispozi)iile generale0 pri%ind *udecata s fie& 'n msura necesar i a compati(ilit)ii& /dispozi)ii comune0 celor dou etape.((( ci#e&#e
!ai depar#e )1-+*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
.EC@IUNEA 2: Cerce#area proce&ului
.U<.EC@IUNEA 1: i&po9i2ii co!une
Ar#( 2+:: .copul $i con2inu#ul cerce#rii proce&ului
)1*-n etapa de cercetare a procesului se 'ndeplinesc& 'n condi)iile legii& acte de procedur la
cererea pr)ilor ori din oficiu& pentru pregtirea dez(aterii 'n fond a procesului& dac este
cazul.
)2*-n %ederea realizrii scopului pre%zut la alin. 617& instan)a1
1(%a rezol%a e+cep)iile ce se in%oc ori pe care le poate ridica din oficiu3
2(%a e+amina cererile de inter%en)ie formulate de pr)i sau de ter)e persoane& 'n condi)iile
legii3
+(%a e+amina fiecare preten)ie i aprare 'n parte& pe (aza cererii de chemare 'n *udecat&
a 'nt,mpinrii& a rspunsului la 'nt,mpinare i a e+plica)iilor pr)ilor& dac este cazul3
4(%a constata care dintre preten)ii sunt recunoscute i care sunt contestate3
0(la cerere& %a dispune& 'n condi)iile legii& msuri asigurtorii& msuri pentru asigurarea
do%ezilor ori pentru constatarea unei situa)ii de fapt& 'n cazul 'n care aceste msuri nu au
fost luate& 'n tot sau 'n parte& potri%it art. 2033
6(%a lua act de renun)area reclamantului& de achiesarea p,r,tului sau de tranzac)ia
pr)ilor3
:(%a 'ncu%iin)a pro(ele solicitate de pr)i& pe care le gsete concludente& precum i pe cele
pe care& din oficiu& le consider necesare pentru *udecarea procesului i le %a administra 'n
condi)iile legii3
;(%a decide 'n legtur cu orice alte cereri care se pot formula la primul termen de
*udecat la care pr)ile sunt legal citate3
3(%a dispune ca pr)ile s prezinte do%ada efecturii %erificrilor 'n registrele de e%iden)
ori pu(licitate pre%zute de $odul ci%il sau de legi speciale3
10(%a 'ndeplini orice alt act de procedur necesar solu)ionrii cauzei& inclusi% %erificri 'n
registrele pre%zute de legi speciale.
1.
/$ercetarea procesului0 este ansam(lul actelor i al faptelor procesuale 'ndeplinite sau s%,rite pentru dez(aterea 'n fond a procesului& dac %a
fi cazul.
79
;a este& altfel spus& etapa premergtoare i o(ligatorie pentru a(ordarea fondului litigiului dintre pr)i.
2.
Scopul i con)inutul cercetrii procesului sunt e%ocate de art. 23D $. pr. ci%. -n condi)iile legii& la cererea pr)ilor sau din oficiu& sunt 'ndeplinite
/actele de procedur0 pentru pregtirea dez(aterilor 'n fondul procesului.
3.
-n acest scop& instan)a1 %a rezol%a e+cep)iile ce se in%oc ori pe care le poate ridica din oficiu3 %a e+amina cererile de inter%en)ie formulate de
pr)i sau de ter)e persoane& 'n condi)iile legii3 %a e+amina fiecare preten)ie i aprare 'n parte& pe (aza cererii de chemare 'n *udecat& a
'nt,mpinrii& a rspunsului la 'nt,mpinare i a e+plica)iilor pr)ilor& dac este cazul3 %a constata care dintre preten)ii sunt recunoscute i care
sunt contestate3 la cerere& %a dispune& 'n condi)iile legii& msuri asigurtorii& msuri pentru asigurarea do%ezilor ori pentru constatarea unei
situa)ii de fapt& 'n cazul 'n care aceste msuri nu au fost luate& 'n tot sau 'n parte& potri%it art. 203 $. pr. ci%.3 %a lua act de renun)area
reclamantului& de achiesarea p,r,tului sau de tranzac)ia pr)ilor3 %a 'ncu%iin)a pro(ele solicitate de pr)i& pe care le gsete concludente&
precum i pe cele pe care& din oficiu& le consider necesare pentru *udecarea procesului i le %a administra 'n condi)iile legii3 %a decide 'n
legtur cu orice alte cereri care se pot formula la primul termen de *udecat la care pr)ile sunt legal citate3 %a 'ndeplini orice alt act de
procedur necesar solu)ionrii cauzei.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-4*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 2+;: E&#i!area dura#ei cerce#rii proce&ului
)1*>a primul termen de *udecat la care pr)ile sunt legal citate& *udectorul& dup
ascultarea pr)ilor& %a estima durata necesar pentru cercetarea procesului& )in,nd cont de
'mpre*urrile cauzei& astfel 'nc,t procesul s fie solu)ionat 'ntr-un termen optim i
pre%izi(il. 4urata astfel estimat %a fi consemnat 'n 'ncheiere.
)2*.entru moti%e temeinice& ascult,nd pr)ile& *udectorul %a putea reconsidera durata
pre%zut la alin. 617.
1.
-n scopul rezol%rii cauzei 'ntr-un /termen optim i pre%izi(il0& implic,nd i pr)ile interesate din acel litigiu& 'n conte+tul parteneriatului dintre
instan) i pr)i& potri%it pre%ederilor legale comentate& la primul termen de *udecat la care pr)ile sunt legal citate& *udectorul& dup
ascultarea pr)ilor& printr-o 'ncheiere& %a estima durata necesar pentru cercetarea procesului& )in,nd cont de 'mpre*urrile cauzei& aceast
durat put,nd fi reconsiderat numai pentru moti%e temeinice.
2.
;fecti%itatea i eficacitatea estimrii duratei necesare pentru cercetarea procesului sunt& par)ial& asigurate i prin dispozi)iile art. B22 i urm. $.
pr. ci%. cu pri%ire la contesta)ia pri%ind tergi%ersarea procesului& care& dei& 'ntre moti%ele ei& nu pre%ede i ipoteza nerespectrii celor
consemnate 'n 'ncheierea de estimare a duratei cercetrii procesului& prin scopul i rezultatul ei are ne'ndoielnic rele%an) i 'n raport cu
dispozi)iile art. 23@ $. pr. ci%.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-+*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 2+3: Ale"erea procedurii de ad!ini&#rare a probelor
Audectorul& la primul termen de *udecat la care pr)ile sunt legal citate& pune 'n %edere
acestora& dac sunt reprezentate sau asistate de a%ocat& c pot s con%in ca pro(ele s fie
administrate de ctre a%oca)ii lor& 'n condi)iile art. 3CC-3@@. 4ispozi)iile art. 23@ sunt
aplica(ile.
1.
5ot 'n etapa de cercetare a procesului& la primul termen de *udecat la care pr)ile sunt legal citate& *udectorul pune 'n %edere acestora& dac
sunt reprezentate sau asistate de a%ocat& c pot s con%in ca pro(ele s fie administrate de ctre a%oca)ii lor.
2.
.r)ile& oricum& dac sunt 'ndeplinite condi)iile pre%zute de art. 3CC i urm. $. pr. ci%.& pot s con%in 'n sensul administrrii pro(elor de ctre
a%oca)ii lor& aa 'nc,t& 'n sensul pre%ederilor art. 239 $. pr. ci%.& instan)a nu face dec,t s /aten)ioneze0 pr)ile despre posi(ilitatea ce le este
conferit& ea neput,ndu-le 'ns o(liga s con%in asupra acestei modalit)i de administrare a pro(elor.
9(ser%a)ii
Articolul 239 $. pr. ci%. precizeaz in fine c /dispozi)iile art. 23@ sunt aplica(ile0. $um aceste dispozi)ii la care se face trimitere au ca o(iect
estimarea duratei cercetrii procesului& pro(a(il c trimiterea e%oc estimarea duratei administrrii pro(elor de ctre a%oca)i. .entru detalii& a
se %edea pre%ederile art. 3CC i urm. $. pr. ci%.& 'ndeose(i cele ale art. 3D1 alin. 617 $. pr. ci%.cu pri%ire la termenul 'n care& de regul& tre(uie
s se realizeze administrarea pro(elor de ctre a%oca)ii pr)ilor.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-2*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 240: Locul cerce#rii proce&ului
)1*$ercetarea procesului are loc 'n fa)a *udectorului& 'n camera de consiliu& cu citarea
pr)ilor. 4ispozi)iile art. 1B? sunt aplica(ile.
)2*-n cile de atac cercetarea procesului& dac este necesar& se face 'n edin) pu(lic.
1.
$u acest titlu marginal />ocul cercetrii procesului0& deloc sugesti% 'n raport cu con)inutul reglementrii& de fapt& art. 2?0 $. pr. ci%. aduce unele
precizri cu pri%ire la modalitatea de asigurare a pu(licit)ii dez(aterilor. -n sensul pre%ederilor articolului men)ionat& cercetarea procesului are
loc /'n fa)a *udectorului0 6sicQ7& /'n camera de consiliu0 6Q7& cu citarea pr)ilor& dispozi)iile art. 1B? $. pr. ci%.cu pri%ire la comunicarea cita)iilor
i a tuturor actelor de procedur fiind aplica(ile.
2.
-n cile de atac& cercetarea procesului se face& de asemenea& 'n camera de consiliu& numai /dac este necesar0 dispun,ndu-se edin) pu(lic.
3.
4in cuprinsul pre%ederilor art. 2?0 alin. 617 prima tez $. pr. ci%. rezult& iari& c& de regul& numai dez(aterea fondului procesului se %a face
'n edin) pu(lic.
9(ser%a)ii((( ci#e&#e !ai depar#e )1-+*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 241: A&i"urarea celeri#2ii
)1*.entru cercetarea procesului& *udectorul fi+eaz termene scurte& chiar de la o zi la alta.
4ispozi)iile art. 229 sunt aplica(ile.
)2*4ac e+ist moti%e temeinice& se pot acorda i termene mai 'ndelungate dec,t cele
pre%zute la alin. 617.
80
)+*Audectorii %or dispune %erificarea efecturii procedurilor de citare i comunicare
dispuse pentru fiecare termen. $,nd este cazul& instan)a %a ordona luarea msurilor de
refacere a acestor proceduri. -n afar de aceste msuri& instan)a %a putea dispune ca
'ncunotin)area pr)ilor s se fac i telefonic& telegrafic& prin fa+& pot electronic sau
prin orice alt mi*loc de comunicare ce asigur& dup caz& transmiterea te+tului actului supus
comunicrii ori 'ntiin)area pentru prezentarea la termen& precum i confirmarea primirii
actului& respecti% a 'ntiin)rii& dac pr)ile au indicat instan)ei datele corespunztoare 'n
acest scop. 4ac 'ncunotin)area s-a fcut telefonic& grefierul %a 'ntocmi un referat 'n care
%a arta modalitatea de 'ncunotin)are i o(iectul acesteia.
)4*Audectorul poate sta(ili pentru pr)i& precum i pentru al)i participan)i 'n proces
'ndatoriri 'n ceea ce pri%ete prezentarea do%ezilor cu 'nscrisuri& rela)ii scrise& rspunsul
scris la interogatoriul comunicat potri%it art. 3BB& asistarea i concursul la efectuarea 'n
termen a e+pertizelor& precum i orice alte demersuri necesare solu)ionrii cauzei.
)0*$,nd este necesar pentru 'ndeplinirea 'ndatoririlor pre%zute la alin. 6?7& pr)ile&
e+per)ii& traductorii& interpre)ii& martorii i orice al)i participan)i 'n proces pot fi
'ncunotin)a)i potri%it alin. 637.
1.
-ndeplinind& par)ial& o func)ie complinitoare la pre%ederile art. 23@ $. pr. ci%.& prin dispozi)iile articolului 'n discu)ie sunt instituite msuri
practice pentru asigurarea celerit)ii& 'n etapa cercetrii procesului& 'ndeose(i prin modul de sta(ilire a termenelor *udiciare& prin o(liga)iile
referitoare la prezentarea unor do%ezi sau informa)ii necesare derulrii dinamice a procesului& prin spri*inirea efecturii e+pertizei 'ntr-un
termen rezona(il 2 unul dintre aspectele cele mai frec%ente i mai ne%ralgice din proces 2& prin comunicarea direct i c,t mai rapid a
solicitrilor instan)ei adresate participan)ilor principali i celor au+iliari la procesul ci%il.
2.
.re%ederile artate pot 'ns do(,ndi deplin rele%an) pe planul dinamizrii desfurrii procesului ci%il numai dac ele sunt con*ugate cu
msurile sanc)ionatoare pre%zute de lege 'n cazul unor tergi%ersri ori 'nt,rzieri ne*ustificate 'n 'ndeplinirea o(liga)iilor procesuale.((( ci#e&#e
!ai depar#e )1-2*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 242: .u&pendarea =udec2ii cau9ei
)1*$,nd constat c desfurarea normal a procesului este 'mpiedicat din %ina
reclamantului& prin ne'ndeplinirea o(liga)iilor sta(ilite 'n cursul *udec)ii& potri%it legii&
*udectorul poate suspenda *udecata& art,nd 'n 'ncheiere care anume o(liga)ii nu au fost
respectate. 4ispozi)iile art. 1@9 sunt aplica(ile.
)2*>a cererea pr)ii& *udecata %a fi reluat dac o(liga)iile la care se refer alin. 617 au fost
'ndeplinite i& potri%it legii& aceasta poate continua.
1.
.re%ederile acestui articol 2 nou introdus prin legea de punere 'n aplicare a codului 2 consacr& su( forma unei /sanc)iuni procesuale0 specifice&
un caz de suspendare facultati% a *udec)ii& care poate fi alturat celorlalte pre%zute de lege.
2.
.rin pre%ederile acestui articol& legiuitorul a 'n)eles s solicite e+pres solicitudinea i corectitudinea procesuale ale reclamantului 2 direct i
poate e+clusi% interesat s o()in o hotr,re *udectoreasc fa%ora(il i c,t mai repede 'n propria cerere de chemare 'n *udecat 2& 'n scopul
/desfurrii normale0 a procesului& 'ndeplinind el 'nsui& 'nt,i i mai 'nt,i& o(liga)iile procesuale ce-i re%in.
3.
$um se poate o(ser%a& te+tul legal nu-l %izeaz i pe p,r,t& dei nu s-ar putea spune c acesta nu tre(uie s-i 'ndeplineasc o(liga)iile
procesuale sta(ilite 'n cursul *udec)ii. =umai c& 'n ceea ce-l pri%ete& dou 'mpre*urri nu tre(uie ignorate1 'n cazul p,r,tului nu poate
inter%eni suspendarea *udec)ii pentru ne'ndeplinirea o(liga)iilor sale procesuale& ci& e%entual& %a inter%eni mai repede o hotr,re de
condamnare 'mpotri%a sa& un gen de /sanc)iune procesual0 suprem i radical care /a(soar(e0 i conduita sa procesual negati%3 p,r,tul 2
ca s zicem aa 2 /natural0 'ncearc s rm,n 'ntr-o stare de iner)ie procesual i& dac 'i st 'n putere& s 'mpiedice desfurarea normal a
procesului.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-4*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 24+: 5!pre=urri care pun cap# proce&ului
-n cazul 'n care& 'n cursul cercetrii procesului& reclamantul renun) la *udecarea cererii de
chemare 'n *udecat ori la dreptul pretins& inter%ine 'n%oiala pr)ilor sau sunt admise cereri
ori e+cep)ii care pun capt 'n 'ntregime procesului& fr a mai fi necesar dez(aterea
asupra fondului 'n camera de consiliu sau 'n edin) pu(lic& *udectorul se %a pronun)a
asupra cauzei prin hotr,re.
1.
-ntre 'ndatoririle comune pr)ilor& art. 10 alin. 617 $. pr ci%. se refer la o(liga)ia acestora de a 'ndeplini actele de procedur& 'n condi)iile&
ordinea i termenele sta(ilite de lege sau de *udector& s-i pro(eze preten)iile i aprrile& s contri(uie la desfurarea fr 'nt,rziere a
procesului& urmrind& tot astfel finalizarea lui. $u totul firesc. Motr,rea este /scopul natural0 al oricrui proces. -n alte cu%inte& o(inuit&
procesul se stinge atunci c,nd hotr,rea *udectoreasc a fost o()inut i finalizat.
2.
5otui& uneori& procesul se stinge i pentru c& e+pres sau tacit& una dintre pr)i sau am,ndou 'n)eleg s nu mai struiasc 'n o()inerea
hotr,rii sau 'n e+ecutarea ei.
$u totul de 'n)eles aceast disponi(ilitate. .rocesul ci%il este un raport *uridic sau& poate mai riguros %or(ind& un sistem unitar de raporturi
procesuale& din care decurg drepturi i o(liga)ii pentru su(iectele lui& inclusi% dreptul de a dispune de /soarta0 procesului.((( ci#e&#e !ai
depar#e )1-3*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 244: Ter!inarea cerce#rii proce&ului
81
)1*$,nd *udectorul se socotete lmurit& prin 'ncheiere& declar cercetarea procesului
'ncheiat i fi+eaz termen pentru dez(aterea fondului 'n edin) pu(lic.
)2*.entru dez(aterea fondului& *udectorul pune 'n %edere pr)ilor s redacteze note
pri%ind sus)inerile lor i s le depun la dosar cu cel pu)in B zile 'nainte de termenul sta(ilit
potri%it alin. 617& fr a aduce atingere dreptului acestora de a formula concluzii orale.
)+*.r)ile pot fi de acord ca dez(aterea fondului s urmeze 'n camera de consiliu& 'n
aceeai zi sau la un alt termen.
)4*$ererea de *udecat 'n lips presupune c partea care a formulat-o a fost de acord i ca
dez(aterea fondului s ai( loc 'n camera de consiliu& 'n afar de cazul 'n care partea a
solicitat e+pres ca aceasta s ai( loc 'n edin) pu(lic.
1.
Finalizarea fazei /cercetrii procesului0 este consemnat de *udector printr-o /'ncheiere0& dac el se consider /lmurit0 6sicQ7& 'ncheiere prin
care& de regul& se fi+eaz i termenul pentru dez(aterea fondului procesului& /'n edin) pu(lic0.
2.
.r)ile pot fi 'ns de acord ca dez(aterea fondului procesului s se fac& /'n camera de consiliu0& 'n aceeai zi sau la un alt termen.
3.
Acordul pr)ilor 'n acest sens nu poate fi considerat o(ligatoriu pentru *udector& mai ales c 2 aa cum precizeaz art. 2?? alin. 627 $. pr.
ci%.2& pentru dez(aterea fondului procesului& *udectorul /pune 'n %edere0 pr)ilor 2 formularea pare a fi imperati%& dei ea nu tre(uie tratat
ca atare 2 s redacteze note pri%ind sus)inerile lor i s le depun la dosar cu cel pu)in B zile 'nainte de termenul sta(ilit pentru dez(aterea
fondului& fr 'ns ca astfel s se aduc atingere dreptului lor de a formula concluzii orale.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-6*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
.U<.EC@IUNEA 2: E?cep2iile proce&uale
Ar#( 240: No2iune
;+cep)ia procesual este mi*locul prin care& 'n condi)iile legii& partea interesat& procurorul
sau instan)a in%oc& fr s pun 'n discu)ie fondul dreptului& neregularit)i procedurale
pri%itoare la compunerea completului sau constituirea instan)ei& competen)a instan)ei ori la
procedura de *udecat sau lipsuri referitoare la dreptul la ac)iune urmrind& dup caz&
declinarea competen)ei& am,narea *udec)ii& refacerea unor acte ori anularea& respingerea
sau perimarea cererii.
1.
Articolul de referin) ofer el 'nsui o posi(il defini)ie a e+cep)iei procesuale./;+cep)iile procesuale0 sunt incidente care apar 'n cursul
procesului ci%il& urm,nd a fi solu)ionate de ctre instan)& de regul& 'nainte de a(ordarea fondului litigiului. ;+cep)ia procesual ar fi deci forma
prin care se o(iecti%eaz incidentul.
2.
4in cuprinsul defini)iei oferite rezult c1 /autorul0 e+cep)iei procesuale poate fi numai un participant principal i& de regul& indenia(il 'n
procesul ci%il 6partea interesat& procurorul sau instan)a73 /o(iectul0 e+cep)iei 'l constituie& la modul general %or(ind& /neregularit)ile
procedurale0& art. 2?B $. pr. ci%. numai e+emplific,ndu-le& i nici nu se putea altfel3 /scopul0in%ocrii i al solu)ionrii e+cep)iei este&
(ine'n)eles& sanc)ionarea neregularit)ii& cu consecin)ele 'ns pe care legea le ataeaz& 'n raport cu o(iectul e+cep)iei& fiecreia dintre
neregularit)ile procedurale s%,rite.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-4*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 246: E?cep2ii ab&olu#e $i rela#ive
)1*;+cep)iile a(solute sunt cele prin care se in%oc 'nclcarea unor norme de ordine
pu(lic.
)2*;+cep)iile relati%e sunt cele prin care se in%oc 'nclcarea unor norme care ocrotesc cu
precdere interesele pr)ilor.
1.
Articolul comentat realizeaz o summa divisio a e+cep)iilor procesuale& grup,ndu-le 'n /e+cep)ii a(solute0 i /e+cep)ii relati%e0.
2.
$lasificarea astfel a e+cep)iilor procesuale are 'n %edere /natura normei0 'nclcate& caracterul de /ordine pu(lic0 al normei& respecti% /ocrotirea
cu precdere a intereselor pr)ilor0 prin acea norm.
3.
/;+cep)iile a(solute0& cum ne precizeaz articolul men)ionat& /sunt cele prin care se in%oc 'nclcarea unor norme de ordine pu(lic0.
?.
/;+cep)iile relati%e0 sunt cele prin care se in%oc /'nclcarea unor norme care ocrotesc cu precdere interesele pr)ilor0.
9(ser%a)ii
$,t pri%ete reperul /e+cep)iei relati%e0& remarcm su(tilitatea formulrii& pentru c& 'ntr-ade%r& nu e+ist norme de interes e+clusi% /pu(lic0&
nici norme de interes e+clusi% /pri%at0.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-4*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 24:: Invocare
)1*;+cep)iile a(solute pot fi in%ocate de parte sau de instan) 'n orice stare a procesului&
dac prin lege nu se pre%ede altfel. ;le pot fi ridicate 'naintea instan)ei de recurs numai
dac& pentru solu)ionare& nu este necesar administrarea altor do%ezi 'n afara 'nscrisurilor
noi.
)2*;+cep)iile relati%e pot fi in%ocate de partea care *ustific un interes& cel mai t,rziu la
primul termen de *udecat dup s%,rirea neregularit)ii procedurale& 'n etapa cercetrii
procesului i 'nainte de a se pune concluzii 'n fond.
82
)+*$u toate acestea& pr)ile sunt o(ligate s in%oce toate mi*loacele de aprare i toate
e+cep)iile procesuale de 'ndat ce le sunt cunoscute. -n caz contrar& ele %or rspunde
pentru pagu(ele pricinuite pr)ii ad%erse& dispozi)iile art. 1@9-191 fiind aplica(ile.
1.
;+cep)iile a(solute sunt suscepti(ile de in%ocare de oricare dintre pr)ile litigiului& de ctre procuror& precum i de ctre instan) din oficiu3
in%ocarea lor se poate face 'n orice etap a procesului ci%il3 ele pot fi in%ocate chiar i 'naintea instan)ei de recurs& dac& pentru solu)ionarea
lor& nu este necesar administrarea altor do%ezi dec,t 'nscrisurile noi3 asemenea e+cep)ii n-au ansa acoperirii. 64e e+emplu& necompeten)a
general& prescrip)ia& autoritatea lucrului *udecat .a.7.
2.
;+cep)iile relati%e pot fi ridicate numai de partea interesat i 'ntr-un anumit termen 6prin 'nt,mpinare& cel mai t,rziu la primul termen de
*udecat& dup s%,rirea neregularit)ii procedurale& 'n etapa cercetrii procesului i 'nainte de a se pune concluzii 'n fond73 asemenea e+cep)ii
pot fi acoperite 2 e+pres& implicit sau tacit 2 de ctre partea care ar fi a%ut dreptul s le ridice.
3.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-+*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 24;: Procedura de &olu2ionare
)1*<nstan)a se %a pronun)a mai 'nt,i asupra e+cep)iilor de procedur& precum i asupra
celor de fond care fac inutil& 'n tot sau 'n parte& administrarea de pro(e ori& dup caz&
cercetarea 'n fond a cauzei.
)2*-n cazul 'n care s-au in%ocat simultan mai multe e+cep)ii& instan)a %a determina ordinea
de solu)ionare 'n func)ie de efectele pe care acestea le produc.
)+*4ac instan)a nu se poate pronun)a de 'ndat asupra e+cep)iei in%ocate& %a am,na
*udecata i %a sta(ili un termen scurt 'n %ederea solu)ionrii e+cep)iei.
)4*;+cep)iile %or putea fi unite cu administrarea pro(elor& respecti% cu fondul cauzei numai
dac pentru *udecarea lor este necesar s se administreze aceleai do%ezi ca i pentru
finalizarea etapei cercetrii procesului sau& dup caz& pentru solu)ionarea fondului.
)0*-ncheierea prin care s-a respins e+cep)ia& precum i cea prin care& dup admiterea
e+cep)iei& instan)a a rmas 'n continuare 'n%estit pot fi atacate numai odat cu fondul&
dac legea nu dispune altfel.
1.
4in economia reglementrilor 'n materia e+cep)iilor procesuale rezult& pe de o parte& /anterioritatea0in%ocrii i rezol%rii lor 'n raport cu
a(ordarea fondului& dar& pe de alta& regreta(il& nu i /simultaneitatea0 in%ocrii tuturor e+cep)iilor pe care partea le are la 'ndem,n la un
anumit moment procesual.
Aceast lacun legislati% nu poate 'ns 'mpiedica instan)a s condamne pe acela care& cu rea-credin)& a(uzi%& numai 'n scopul tergi%ersrii
solu)ionrii procesului sau pentru a-i icana ad%ersarul& in%oc succesi% diferite e+cep)ii& pe care le-ar fi putut in%oca deodat.
2.
Articolul 2?@ alin. 617 $. pr. ci%.& dei pri%ete /ordinea solu)ionrii e+cep)iilor0& ofer totui un criteriu sugesti% i pentru /ordinea de in%ocare0
a acestora1 /<nstan)a se %a pronun)a mai 'nt,i asupra e+cep)iilor de procedur& precum i asupra celor de fond care fac inutil& 'n totul sau 'n
parte& administrarea de pro(e noi ori& dup caz& cercetarea 'n fond a cauzei0.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-10*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
.U<.EC@IUNEA +: Probele
.U<.EC@IUNEA +
1
: B 1( i&po9i2ii "enerale
Ar#( 243: .arcina probei
$el care face o sus)inere 'n cursul procesului tre(uie s o do%edeasc& 'n afar de cazurile
anume pre%zute de lege.
1.
$oncis i deplin lmuritor& art. 2?9 $. pr. ci%. ni se pare c e+prim i cuprinde sensul tuturor ma+imelor polarizate 'n *urul /sarcinii pro(ei0&
adic a /o(liga)iei0 de a pro(a i a /su(iectului0 acestei o(liga)ii.
2.
Sarcina pro(ei apar)ine aceluia /care face o sus)inere 'n cursul procesului0.
3.
Firete c& mai 'nt,i i de regul& sarcina pro(ei apar)ine reclamantului& cci el este acela care& prin cererea de chemare 'n *udecat& /face o
sus)inere 'n cursul procesului0& pe care& de altfel& 'l i determin.
?.
-n cursul procesului 'ns& sarcina pro(ei se deplaseaz de la o parte la alta& dac i 'n msura 'n care partea face sus)ineri 'naintea instan)ei& pe
care& firete& tre(uie s le do%edeasc. 64e e+emplu& sarcina pro(ei %a apar)ine p,r,tului& de la 'nceputul dez(aterilor 'n fa)a instan)ei& atunci
c,nd el& la primul termen de *udecat& in%oc o e+cep)ie de natur s paralizeze ac)iunea reclamantului& cum ar fi autoritatea lucrului *udecat&
prescrip)ia dreptului la ac)iune7.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-10*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 200: 'biec#ul probei $i !i=loacele de prob
4o%ada unui act *uridic sau a unui fapt se poate face prin 'nscrisuri& martori& prezum)ii&
mrturisirea uneia dintre pr)i& fcut din proprie ini)iati% sau o()inut la interogatoriu&
prin e+pertiz& prin mi*loacele materiale de pro(& prin cercetarea la fa)a locului sau prin
orice alte mi*loace pre%zute de lege.
1.
.ro(ele sunt mi*loacele legale prin care& 'n cauzele supuse *udec)ii& se a*unge la sta(ilirea ade%rului i la demonstrarea lui& 'n scopul
solu)ionrii litigiului dintre pr)i.
2.
$u%,ntul /pro(0 are deci accep)iuni diferite& dar complementare1 /faptul0de a prezenta elementele pe (aza crora pr)ile tind s sta(ileasc
ade%rul unei alega)ii& 'n acest sens put,ndu-se %or(i de /sarcina pro(ei03 /elementele0 sau /mi*loacele0 de con%ingere 'ntre(uin)ate de pr)i& 'n
acest sens put,ndu-se %or(i de /procedeele 'ntre(uin)ate03 /rezultatul0 prezentrii acestor elemente& put,ndu-se afirma c o parte a fcut sau
83
nu a fcut do%ada celor afirmate sau negate ori c do%ada este complet sau incomplet.
3.
Articolele 2B0 i urm. $. pr. ci%.& referindu-se la do%ezi 6'nscrisuri& martori& prezum)ii& mrturisirea& e+pertiza& cercetarea la fa)a locului& faptele
materiale7 au 'n %edere /mi*loacele de pro(0& cum& de altfel& ne indic titlul marginal.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-;*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 201: Lip&a 8nda#oririi de a proba
=imeni nu este )inut de a pro(a ceea ce instan)a este )inut s ia cunotin) din oficiu.
1.
4up modelul i al altor legisla)ii& te+tul consacr lipsa 'ndatoririi de a pro(a sau de a do%edi& atunci c,nd& potri%it legii sau circumstan)elor
cauzei& instan)a 'nsi& din oficiu& a%ea sau are o(liga)ia de a lua cunotin) de 'mpre*urarea sau situa)ia care face o(iectul pro(a)iunii.
2.
Podul 'n care este formulat te+tul legal ni se pare c nu e%oc situa)iile de inutilitate e%ident sau ra)ional a pro(a)iunii 6(unoar& 'n unele
dintre situa)iile 'n care nu se contest faptele alegate7& ci situa)iile 'n care instan)a are o o(liga)ie legal& e+pres sau implicit& de a cunoate
6(unoar& 'n cazul prezum)iilor legale7.
9(ser%a)ii
Articolele 2B1-2B3 $. pr. ci%. reiau 'n traducere i cu unele adec%ri pre%ederile art. 2@0C-2@09 din $ode ci%il du WuX(ec.
4ispensarea de 'ndatorirea de a pro(a nu tre(uie suprapus cu totul situa)iei ce rezult din prezum)iile legale.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-2*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 202: 'bli"a#ivi#a#ea cunoa$#erii din o%iciu
)1*<nstan)a de *udecat tre(uie s ia cunotin) din oficiu de dreptul 'n %igoare 'n
:om,nia.
)2*5e+tele care nu sunt pu(licate 'n Ponitorul 9ficial al :om,niei sau 'ntr-o alt modalitate
anume pre%zut de lege& con%en)iile& tratatele i acordurile interna)ionale aplica(ile 'n
:om,nia& care nu sunt integrate 'ntr-un te+t de lege& precum i dreptul interna)ional
cutumiar tre(uie do%edite de partea interesat.
)+*4ispozi)iile normati%e cuprinse 'n documente clasificate pot fi do%edite i consultate
numai 'n condi)iile pre%zute de lege.
$onsiderm c& su( unele aspecte& te+tul de referin) este discuta(il.
1.
$u totul ade%rat c& 'n principiu& o(iectul pro(a)iunii 'l constituie faptele *uridice 6lato sensu7& nu dispozi)iile legale& care& (ine'n)eles& tre(uie
cunoscute de instan).
2.
8nele dintre e+cep)iile artate 'n cuprinsul articolului comentat sunt *ustificate1 uzan)ele& cutumele sau o(iceiurile 2 dac legea face trimitere
e+pres la ele 2 tre(uie pro(ate& at,t 'n ce pri%ete e+isten)a& c,t i 'n ce pri%ete con)inutul lor& 'ntruc,t ele pot fi czute 'n desuetudine& de
regul nu sunt unitare i& mai ales& nu sunt pu(licate.
9(ser%a)ii
Ar fi nu doar parado+al& ci e%ident a(surd ca imput,ndu-i pr)ii o(liga)ia de a cunoate legea& instan)a 'nsi s fie a(sol%it de o asemenea
o(liga)ie& permi),ndu-i s solicite pr)ii 2 inclusi% prin dez(ateri contradictorii 2 pro(a dispozi)iilor legale 'n %igoare care urmeaz s se aplice 'n
solu)ionarea acelui litigiu. /ura novit curia.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-2*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 20+: Po&ibili#a#ea cunoa$#erii din o%iciu
<nstan)a de *udecat poate lua cunotin) din oficiu de dreptul unui stat strin& cu condi)ia
ca acesta s fie in%ocat. .ro(a legii strine se face conform dispozi)iilor $odului ci%il
referitoare la con)inutul legii strine.
1.
.entru 'n)elegerea adec%at i integral a pre%ederilor artate& tre(uie o(ser%ate i dispozi)iile art. 2BC2 $. ci%.1 /617 $on)inutul legii strine se
sta(ilete de instan)a *udectoreasc prin atestri o()inute de la organele statului care au edictat-o& prin a%izul unui e+pert sau printr-un alt
mod adec%at. 627 .artea care in%oc o lege strin poate fi o(ligat s fac do%ada con)inutului ei. 637 -n cazul imposi(ilit)ii de a sta(ili& 'ntr-
un termen rezona(il& con)inutul legii strine& se aplic legea rom,n0.
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 204: Propunerea probelor( Rolul in&#an2ei
)1*.ro(ele se propun& su( sanc)iunea decderii& de ctre reclamant prin cererea de
chemare 'n *udecat& iar de ctre p,r,t prin 'nt,mpinare& dac legea nu dispune altfel. ;le
pot fi propuse i oral& 'n cazurile anume pre%zute de lege.
)2*4o%ezile care nu au fost propuse 'n condi)iile alin. 617 nu %or mai putea fi cerute i
'ncu%iin)ate 'n cursul procesului& 'n afar de cazurile 'n care1
1(necesitatea pro(ei rezult din modificarea cererii3
2(ne%oia administrrii pro(ei reiese din cercetarea *udectoreasc i partea nu o putea
pre%edea3
+(partea 'n%edereaz instan)ei c& din moti%e temeinic *ustificate& nu a putut propune 'n
termen pro(ele cerute3
4(administrarea pro(ei nu duce la am,narea *udec)ii3
0(e+ist acordul e+pres al tuturor pr)ilor.
)+*-n cazurile pre%zute la alin. 627& partea ad%ers are dreptul la pro(a contrar numai
asupra aceluiai aspect pentru care s-a 'ncu%iin)at pro(a in%ocat.
)4*-n cazul am,nrii& pentru moti%ele pre%zute la alin. 627& partea este o(ligat& su(
sanc)iunea decderii din dreptul de a administra pro(a 'ncu%iin)at1
84
a*s depun lista martorilor 'n termen de B zile de la 'ncu%iin)area pro(ei& c,nd se cere
pro(a cu martori3
b*s depun copii certificate de pe 'nscrisurile in%ocate cu cel pu)in B zile 'nainte de
termenul fi+at pentru *udecat& dac s-a 'ncu%iin)at pro(a cu 'nscrisuri3
c*s depun interogatoriul 'n termen de B zile de la 'ncu%iin)area acestei pro(e& 'n cazurile
'n care interogatoriul tre(uie comunicat& potri%it legii3
d*s depun do%ada pl)ii cheltuielilor necesare efecturii e+pertizei& 'n termen de B zile de
la numirea e+pertului sau 'n termenul sta(ilit de instan) potri%it dispozi)iilor art. 331 alin.
627& dac s-a 'ncu%iin)at pro(a e+pertizei.
)0*4ac pro(ele propuse nu sunt 'ndestultoare pentru lmurirea 'n 'ntregime a
procesului& instan)a %a dispune ca pr)ile s completeze pro(ele. 4e asemenea& *udectorul
poate& din oficiu& s pun 'n discu)ia pr)ilor necesitatea administrrii altor pro(e& pe care
le poate ordona chiar dac pr)ile se 'mpotri%esc.
)6*$u toate acestea& pr)ile nu pot in%oca 'n cile de atac omisiunea instan)ei de a ordona
din oficiu pro(e pe care ele nu le-au propus i administrat 'n condi)iile legii.
1.
.ropunerea pro(ei apar)ine aceluia care /face o sus)inere 'n cursul procesului0 6art. 2?9 $. pr. ci%.7.
2.
-n logica desfurrii procesului& pro(ele se propun& su( sanc)iunea decderii& de reclamant prin cererea de chemare 'n *udecat& iar de ctre
p,r,t prin 'nt,mpinare& dac legea nu dispune altfel.
3.
.ro(ele pot fi propuse i oral& 'n cazurile anume pre%zute de lege.
?.
4o%ezile care nu au fost propuse 'n condi)iile artate nu %or mai putea fi cerute i 'ncu%iin)ate 'n cursul procesului& e+cept,nd ipotezele artate
de lege Gart. 2B? alin. 617 i 627 $. pr. ci%.H.
B.
4eplasarea dreptului i a o(liga)iei de a propune pro(a& 'n cursul procesului ci%il& corespunde succesiunii etapelor acestuia& ceea ce e%oc de
fapt& 'ntre altele& i pre%ederile art. 19? lit. f7 $. pr. ci%.& cu pri%ire la cererea de chemare 'n *udecat& ale art. 20B alin. 627 lit. d7 $. pr. ci%.& cu
pri%ire la 'nt,mpinare& ale art. 209 alin. 637 $. pr. ci%.& cu pri%ire la cererea recon%en)ional.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-10*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 200: Ad!i&ibili#a#ea probelor
)1*.ro(ele tre(uie s fie admisi(ile potri%it legii i s duc la solu)ionarea procesului.
)2*4ac un anumit fapt este de notorietate pu(lic ori necontestat& instan)a %a putea
decide& )in,nd seama de circumstan)ele cauzei& c nu mai este necesar do%edirea lui.
)+*8zan)ele& regulile deontologice i practicile statornicite 'ntre pr)i tre(uie pro(ate& 'n
condi)iile legii& de ctre cel care le in%oc. :egulamentele i reglementrile locale tre(uie
do%edite de ctre cel care le in%oc numai la cererea instan)ei.
)4*>a cererea instan)ei& autorit)ile competente sunt o(ligate s 'i comunice& 'n termenul
sta(ilit& toate informa)iile& 'nscrisurile ori reglementrile solicitate.
1.
Admisi(ilitatea pro(elor este supus c,tor%a condi)ii cumulati%e& unele dintre acestea fiind de altminteri precizate de art. 2BB $. pr. ci%.1 a7
/>egalitatea0 pro(ei& condi)ie care poate fi e%aluat din dou perspecti%e diferite1 pro(a s fie pre%zut de legea material sau procesual ori&
'n sens negati% %or(ind& pro(a s nu fie interzis de lege3 pentru anumite situa)ii *uridice& legea poate s pre%ad admisi(ilitatea numai a
anumitor pro(e3 (7 .ro(a tre(uie s fie /%erosimil0& s tind la do%edirea unor fapte credi(ile& posi(ile3 c7 /.ertinen)a0 pro(ei 2 care implic i
utilitatea ei 2& adic faptul %erificat prin pro(a)iune tre(uie s fie persuasi%& de natur s conduc la o anumit con%ingere a *udectorilor.
6=rustra probatur ;uod non relevat 2 pro(a este zadarnic& dac ea nu este pertinent.7. .ertinen)a presupune1 %erificarea admisi(ilit)ii
*uridice a pro(ei& a legalit)ii i a utilit)ii ei3 %erificarea rela)iei e+istente 'ntre preten)iile formulate i faptul suscepti(il de pro(are& un fapt
nemi*locit sau unul %ecin i cone+3 d7 /$oncluden)a0 pro(ei& cu alte cu%inte& pro(a tre(uie s fie de natur s conduc la rezol%area litigiului.(((
ci#e&#e !ai depar#e )1-:*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 206: Conven2ii a&upra probelor
$on%en)iile asupra admisi(ilit)ii& o(iectului sau sarcinii pro(elor sunt %ala(ile& cu e+cep)ia
celor care pri%esc drepturi de care pr)ile nu pot dispune& a celor care fac imposi(il ori
dificil do%ada actelor sau faptelor *uridice ori& dup caz& contra%in ordinii pu(lice sau
(unelor mora%uri.
1.
.rin /con%en)ie asupra pro(elor0 se 'n)elege acordul de %oin) prin care pr)ile derog de la normele legale ale pro(a)iunii *uridice& fie anterior
procesului ci%il& fie 'n cursul acestuia.
2.
Articolul 2BC $. pr. ci%. se refer e+plicit i direct la asemenea con%en)ii1 /$on%en)iile asupra admisi(ilit)ii& o(iectului sau sarcinii pro(elor sunt
%ala(ile& cu e+cep)ia celor care pri%esc drepturi de care pr)ile nu pot dispune& a celor care fac imposi(il ori dificil do%ada actelor sau faptelor
*uridice ori& dup caz& contra%in ordinii pu(lice sau (unelor mora%uri0.
3.
Astfel de con%en)ii pot a%ea ca o(iect /admisi(ilitatea0 unei pro(e& /o(iectul0 pro(ei& /sarcina0 pro(ei.
?.
$on%en)iile asupra pro(elor implic alte c,te%a trsturi dec,t cele comune contractelor *udiciare& anume1 a7 ;le nu pot restr,nge rolul
*udectorului 'n pro(a)iune& rol consacrat imperati% prin dispozi)iile art. 22 alin. 627 $. pr. ci%. i ale art. 2B? alin. 6B7 $. pr. ci%.3 (7 .r)ile
tre(uie s ai( capacitatea de a dispune de dreptul a crui pro( face o(iectul con%en)iei 2 astfel cum de altfel precizeaz art. 2BC $. pr. ci%.2
cci efectul acesteia poate fi& uneori& pierderea posi(ilit)ii %alorizrii acelui drept 'n *usti)ie& dei pr)ile n-au a%ut aceast inten)ie3 c7
85
$on%en)ia asupra pro(ei nu poate restr,nge nici rolul *udectorului 'n pro(a)iune& nici drepturile legale ale pr)ilor 'n aceast materie3 ea poate
'ns lrgi posi(ilitatea pro(a)iunii& dac astfel nu se contra%ine unor norme imperati%e& ordinii pu(lice sau (unelor mora%uri.((( ci#e&#e !ai
depar#e )1-0*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 20:: Renun2area la prob
)1*$,nd o parte renun) la pro(ele propuse& cealalt parte poate s i le 'nsueasc.
)2*<nstan)a poate dispune administrarea din oficiu a pro(ei la care s-a renun)at.
1.
;+prim,nd li(eralismul 'n materia pro(elor sau principiul disponi(ilit)ii i 'n acest domeniu& partea poate renun)a la pro(a propus.
2.
$el pu)in dou precizri complementare sunt 'ns necesare1 'ntruc,t pro(a apar)ine cauzei& nu pr)ii care a propus-o sau 'n sarcina creia se
afla propunerea ei& administrarea ei poate fi dispus din oficiu de ctre instan)& dac o consider necesar3 din acelai moti%& pro(a
a(andonat de ctre o parte poate fi 'nsuit de cealalt.
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 20;: 5ncuviin2area probelor
)1*.ro(ele se pot 'ncu%iin)a numai dac sunt 'ntrunite cerin)ele pre%zute la art. 2BB& 'n
afar de cazul c,nd ar e+ista pericolul ca ele s se piard prin 'nt,rziere.
)2*-ncheierea prin care se 'ncu%iin)eaz pro(ele %a arta faptele ce %or tre(ui do%edite&
mi*loacele de pro( 'ncu%iin)ate& precum i o(liga)iile ce re%in pr)ilor 'n legtur cu
administrarea acestora.
)+*<nstan)a %a putea limita numrul martorilor propui.
1.
-ncu%iin)area do%ezilor se face numai de ctre instan)& prin 'ncheiere.
2.
-ncheierea instan)ei tre(uie s arate faptele ce %or tre(ui do%edite& mi*loacele de do%ad 'ncu%iin)ate& precum i o(liga)iile ce re%in pr)ilor 'n
legtur cu administrarea acestora..
3.
;ste o 'ncheiere preparatorie& astfel 'nc,t instan)a& moti%at& poate re%eni asupra pro(elor 'ncu%iin)ate
9(ser%a)ii
<nstan)a se %a pronun)a prin 'ncheiere& at,t 'n caz de admitere& c,t i 'n caz de respingere a pro(ei propuse.
;+cesul de martori pentru do%edirea aceluiai fapt este nu numai inutil& dar poate fi i un mi*loc perfid de a tergi%ersa solu)ionarea litigiului sau
de a augmenta cheltuielile de *udecat.
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 203: Revenirea a&upra probelor 8ncuviin2a#e
<nstan)a poate re%eni asupra unor pro(e 'ncu%iin)ate dac& dup administrarea altor pro(e&
apreciaz c administrarea %reuneia nu mai este necesar. <nstan)a este 'ns o(ligat s
pun aceast 'mpre*urare 'n discu)ia pr)ilor.
1.
Astfel cum s-a mai precizat& 'ncheierea instan)ei prin care aceasta a admis pro(a sau pro(ele propuse este o 'ncheiere preparatorie& aa 'nc,t
instan)a& moti%at& poate re%eni asupra pro(elor 'ncu%iin)ate.
2.
<nstan)a poate re%eni asupra unor pro(e 'ncu%iin)ate dac& dup administrarea altor pro(e& apreciaz c administrarea %reuneia nu mai este
necesar.
3.
<nstan)a este 'ns o(ligat s pun aceast 'mpre*urare 'n discu)ia pr)ilor.
9(ser%a)ii
4ac pro(a a fost 'ncu%iin)at i nu s-a re%enit asupra ei& instan)a este datoare s o administreze& chiar 'n lipsa pr)ii care a propus-o.
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 260: Ad!ini&#rarea probelor
)1*Administrarea pro(elor se %a face 'n ordinea sta(ilit de instan).
)2*.ro(ele se %or administra& c,nd este posi(il& chiar 'n edin)a 'n care au fost 'ncu%iin)ate.
.entru administrarea celorlalte pro(e se %a fi+a termen& lu,ndu-se totodat msurile ce se
impun pentru prezentarea martorilor& efectuarea e+pertizelor& aducerea 'nscrisurilor i a
oricror alte mi*loace de pro(.
)+*.ro(ele %or fi administrate 'nainte de 'nceperea dez(aterilor asupra fondului& dac legea
nu pre%ede altfel.
)4*4o%ada i do%ada contrar %or fi administrate& atunci c,nd este posi(il& 'n aceeai
edin).
)0*4ac s-a dispus o cercetare la fa)a locului& aceasta se %a efectua& c,nd este cazul& mai
'nainte de administrarea celorlalte pro(e.
)6*$,nd pro(a cu martori a fost 'ncu%iin)at 'n condi)iile pre%zute la art. 2B? alin. 627&
do%ada contrar %a fi cerut& su( sanc)iunea decderii& 'n aceeai edin)& dac am,ndou
pr)ile sunt de fa).
):*.artea care a lipsit la 'ncu%iin)area do%ezii este o(ligat s cear pro(a contrar la
edin)a urmtoare& iar 'n caz de 'mpiedicare& la primul termen c,nd se 'nf)ieaz.
1.
Administrarea propriu-zis a pro(elor se face& de regul& 'n fa)a instan)ei de *udecat& 'nainte de 'nceperea dez(aterilor asupra fondului& dac
86
legea nu pre%ede altfel Gart. 2C0 alin. 637 $. pr. ci%.H& i& ori de c,te ori este posi(il& chiar 'n edin)a 'n care au fost 'ncu%iin)ate. .ro(ele sunt
administrate 'n ordinea sta(ilit de instan). 4o%ada i do%ada contrar %or fi administrate& atunci c,nd este posi(il& 'n aceeai edin).
2.
<nstan)a poate proceda la refacerea sau completarea unor pro(e& 'n cazul 'n care& din dez(ateri& rezult necesitatea acestei msuri 6art. 391 $.
pr. ci%.7.
3.
$u pri%ire la administrarea pro(elor intereseaz de asemenea alte c,te%a reguli1 c,nd o parte renun) la pro(ele propuse& cealalt parte poate
s i le 'nsueasc& iar instan)a poate dispune administrarea din oficiu a pro(ei la care s-a renun)at Gart. 2BD alin. 627 $. pr. ci%.H3 c,nd pro(a
cu martori a fost 'ncu%iin)at& do%ada contrar %a fi cerut& su( sanc)iunea decderii& 'n aceeai edin)& dac am,ndou pr)ile sunt de fa)
Gart. 2C0 alin. 6C7 $. pr. ci%.H3 partea lips la 'ncu%iin)area do%ezii este o(ligat s cear pro(a contrar la edin)a urmtoare& iar 'n caz de
'mpiedicare& la primul termen c,nd se 'nf)ieaz Gart. 2C0 alin. 6D7 $. pr. ci%.H.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-+*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 261: Locul ad!ini&#rrii probelor
)1*Administrarea pro(elor se face 'n fa)a instan)ei de *udecat sesizate& 'n camera de
consiliu& dac legea nu dispune altfel.
)2*4ac& din moti%e o(iecti%e& administrarea pro(elor nu se poate face dec,t 'n afara
localit)ii de reedin) a instan)ei& aceasta se %a putea efectua prin comisie rogatorie& de
ctre o instan) de acelai grad sau chiar mai mic 'n grad& dac 'n acea localitate nu e+ist
o instan) de acelai grad. -n cazul 'n care felul do%ezii 'ngduie i pr)ile se 'n%oiesc&
instan)a care administreaz pro(a poate fi scutit de citarea pr)ilor.
)+*$,nd instan)a care a primit comisia rogatorie constat c administrarea pro(ei urmeaz
a se face 'n circumscrip)ia altei instan)e& %a 'nainta& pe cale administrati%& cererea de
comisie rogatorie instan)ei competente& comunic,nd aceasta instan)ei de la care a primit
'nsrcinarea.
)4*<nstan)a 'nsrcinat prin comisie rogatorie %a proceda la administrarea pro(elor 'n
prezen)a pr)ilor sau& chiar 'n lips& dac au fost legal citate& a%,nd aceleai atri(u)ii ca i
instan)a sesizat& 'n ceea ce pri%ete procedura de urmat.
)0*4up ce s-a efectuat administrarea pro(elor prin comisie rogatorie& instan)a sesizat&
dac este cazul& %a fi+a& din oficiu& termen pentru continuarea cercetrii procesului sau&
dup caz& pentru dez(aterea fondului.
1.
Articolul de referin) admite el 'nsui ca administrarea pro(elor s se fac prin a(atere& *ustificat desigur& de la principiul nemi*locirii.
2.
$eea ce numim /comisie rogatorie0 desemneaz institu)ia procesual prin intermediul creia o instan) solicit alteia s 'ndeplineasc 'n locul
su un act *udiciar 2 o msur de instruc)iune 2 'ntr-un proces determinat.
3.
:eprezent,nd o a(atere de la unul dintre principiile procesului ci%il& comisia rogatorie nu poate fi dec,t o situa)ie e+cep)ional.
?.
$omisia rogatorie poate fi cerut de pr)i sau ea poate fi dispus din oficiu i& fiind dispus pentru realizarea unui ser%iciu pu(lic& 'n principiu&
ea este o(ligatorie pentru instan)a solicitat& 'n afar doar de situa)ia 'n care aceasta& constat,nd c administrarea pro(ei urmeaz a se face 'n
circumscrip)ia altei instan)e& %a 'nainta& pe cale administrati%& cererea de comisie rogatorie instan)ei competente& comunic,nd aceasta
instan)ei de la care a primit 'nsrcinarea.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-6*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 262: C7el#uielile nece&are ad!ini&#rrii probelor
)1*$,nd administrarea pro(ei 'ncu%iin)ate necesit cheltuieli& instan)a %a pune 'n %edere
pr)ii care a cerut-o s depun la gref& de 'ndat sau 'n termenul fi+at de instan)& do%ada
achitrii sumei sta(ilite pentru acoperirea lor.
)2*-n cazurile 'n care pro(a a fost dispus din oficiu sau la cererea procurorului 'n procesul
pornit de acesta 'n condi)iile pre%zute la art. 92 alin. 617& instan)a %a sta(ili& prin
'ncheiere& cheltuielile de administrare a pro(ei i partea care tre(uie s le plteasc&
put,ndu-le pune i 'n sarcina am(elor pr)i.
)+*=edepunerea sumei pre%zute la alin. 617 'n termenul fi+at atrage decderea pr)ii din
dreptul de a administra do%ada 'ncu%iin)at 'n fa)a acelei instan)e.
)4*4epunerea sumei pre%zute la alin. 617 se %a putea 'ns face i dup 'mplinirea
termenului& dac prin aceasta nu se am,n *udecata.
)0*4ispozi)iile alin. 617-6?7 se aplic i 'n cazul 'n care administrarea pro(ei se face prin
comisie rogatorie.
1.
4reptul de a propune pro(a implic o(liga)ia de a asigura suportul material al administrrii ei 2 dac pro(a a fost 'ncu%iin)at 2& acoperind
cheltuielile necesare pentru administrarea pro(ei& cheltuieli care& de altfel& se imput 'n cele din urm pr)ii care pierde procesul.
2.
.rin 'ncheierea de 'ncu%iin)are a administrrii pro(ei& instan)a pune 'n %edere pr)ii o(liga)ia de a depune la gref suma sta(ilit pentru
acoperirea cheltuielilor i termenul p,n la care tre(uie depus suma.
3.
4epunerea sumei se %a putea face i dup 'mplinirea termenului& dac prin aceasta nu se am,n *udecata.
?.
=edepunerea sumei pre%zute pentru administrarea pro(ei atrage decderea pr)ii& 'n fa)a acelei instan)e& din do%ada 'ncu%iin)at.
B.
-n cazul 'n care pro(a a fost dispus din oficiu& precum i 'n cazul 'n care pro(a a fost dispus la cererea procurorului& 'n procesul pornit de
87
acesta& 'n condi)iile pre%zute de art. 92 alin. 617 $. pr. ci%.& instan)a sta(ilete prin 'ncheiere cheltuielile de administrare a pro(ei i partea care
tre(uie s le plteasc& put,ndu-le pune 'n sarcina am(elor pr)i.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-6*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 26+: .i#ua2ia pr2ii dec9u#e
.artea deczut din dreptul de a administra o pro( %a putea totui s se apere& discut,nd
'n fapt i 'n drept temeinicia sus)inerilor i a do%ezilor pr)ii potri%nice.
1.
5e+tul legal reia& aproape filologic& pre%ederile e+-art. 1D1 $. pr. ci%.& su(stan)a i *uste)ea acestora fiind de ordinul e%iden)ei.
2.
Sanc)iunea decderii pr)ii din dreptul de a i se administra pro(a nu poate fi con%ertit& la modul general i c,t se poate de a(surd& 'ntr-o
sanc)iune const,nd 'n pri%area pr)ii de dreptul ei la dez(ateri contradictorii i la aprare.
3.
4esfurarea *udec)ii 'n condi)iile pri%rii pr)ii de aceste drepturi ar fi nu numai inechita(il& ci chiar lipsit de sens.
9(ser%a)ii
5e+tul legal nu este& iari& riguros formulat1 partea nu decade din /dreptul de a administra o pro(0 2 administrarea pro(ei apar)in,nd
instan)ei 2& ci ea decade din dreptul de a i se administra pro(a 'ncu%iin)at.
-n pofida a ceea ce ar putea sugera te+tul legal& decderea din /dreptul de a administra o pro(0 nu %izeaz numai ipoteza nedepunerii sumei
necesare pentru administrarea ei& ci i nesolicitarea administrrii pro(ei 'n termenul sau la momentul procesual pre%zut de lege.((( ci#e&#e
!ai depar#e )1-+*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 264: Aprecierea probelor
)1*<nstan)a %a e+amina pro(ele administrate& pe fiecare 'n parte i pe toate 'n ansam(lul
lor.
)2*-n %ederea sta(ilirii e+isten)ei sau ine+isten)ei faptelor pentru a cror do%edire pro(ele
au fost 'ncu%iin)ate& *udectorul le apreciaz 'n mod li(er& potri%it con%ingerii sale& 'n afar
de cazul c,nd legea sta(ilete puterea lor do%editoare.
1.
Aprecierea pro(elor este opera)iunea intelectual prin care *udectorul se declar con%ins sau nu de e+isten)a faptelor alegate de pr)i.
2.
Audectorul are 'n acelai timp puterea i o(liga)ia de a aprecia pro(ele administrate& moti%,ndu-i con%ingerea la care a a*uns i rspunz,nd
aprecierilor sau o(iec)iunilor fcute de pr)i.
3.
Aceast putere i aceast o(liga)ie apar)in e+clusi% i su%eran *udectorului& el neput,nd conferi o asemenea prerogati% unui ter)3 numai 'n
mod e+cep)ional i pe temeiul legii e+pertiza unui ter) poate a%ea o anumit %aloare pro(atorie o(iecti%.
?.
Aprecierea pro(elor se face& de ctre instan)& pe (aza intimei con%ingeri a *udectorilor i 'n condi)iile pre%zute de lege3 aadar& aprecierea
pro(elor se face li(er& dar nu ar(itrar. .ro(ele sunt e+aminate i apreciate fiecare 'n parte i 'n ansam(lul lor.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-6*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
.U<.EC@IUNEA +
2
: B 2( ovada cu 8n&cri&uri
.U<.EC@IUNEA +
2E1
: I( i&po9i2ii "enerale
Ar#( 260: No2iune
-nscrisul este orice scriere sau alt consemnare care cuprinde date despre un act sau fapt
*uridic& indiferent de suportul ei material ori de modalitatea de conser%are i stocare.
1.
-n modul artat& 'nscrisul este definit 'ntr-un sens c,t mai larg comprehensi(il.
2.
-nscrisul este orice consemnare despre acte sau fapte *uridice& inter%enite 'ntre pr)i& prin scriere de m,n sau imprimare pe orice suport
6h,rtie& metal& lemn& piele& material plastic& suport electronic7.
9(ser%a)ii
.otri%it art. ? pct. 2 din >egea nr. ?BBK2001& adoptat 'n aplicarea 4irecti%ei europene nr. 99K93 din 1999& 'nscrisul 'n form electronic
reprezint o colec)ie de date 'n form electronic 'ntre care e+ist rela)ii logice i func)ionale i care redau litere& cifre sau orice alte caractere
cu semnifica)ie inteligi(il& destinate a fi citite prin intermediul unui program informatic sau al altui procedeu similar.
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 266: 5n&cri&urile pe &upor# in%or!a#ic
-nscrisul pe suport informatic este admis ca pro( 'n aceleai condi)ii ca 'nscrisul pe suport
h,rtie& dac 'ndeplinete condi)iile pre%zute de lege.
1.
;lementele de detaliu cu pri%ire la %aloarea pro(atorie a unui asemenea 'nscris sunt pre%zute de art. 2@2-2@? $. pr. ci%.
2.
$,nd datele unui act *uridic sunt redate pe un suport electronic& documentul care reproduce aceste date constituie instrumentul pro(ator al
actului& dac este inteligi(il i prezint garan)ii suficient de serioase pentru a face deplin credin) 'n pri%in)a con)inutului acestuia i a identit)ii
persoanei de la care acesta eman.
3.
.entru a aprecia calitatea documentului& instan)a tre(uie s )in seama de circumstan)ele 'n care datele au fost 'nscrise 'n documentul care le-a
reprodus.
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 26:: 5n&cri&urile 8n %or! elec#ronic
-nscrisurile fcute 'n form electronic sunt supuse dispozi)iilor legii speciale.
1.
.ractic& te+tul art. 2CD $. pr. ci%. face trimitere la >egea nr. ?BBK2001 pri%ind semntura electronic.
9(ser%a)ii
8rmeaz s se o(ser%e& 'n msura necesar& i pre%ederile >egii nr. 1@3K200C pri%ind utilizarea codificrii standardizate a setului de caractere
'n documentele 'n form electronic& precum i ale >egii nr. 13BK200D pri%ind arhi%area documentelor 'n form electronic.
88
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 26;: Rolul &e!n#urii
)1*Semntura unui 'nscris face deplin credin)& p,n la pro(a contrar& despre e+isten)a
consim)m,ntului pr)ii care l-a semnat cu pri%ire la con)inutul acestuia. 4ac semntura
apar)ine unui func)ionar pu(lic& ea confer autenticitate acelui 'nscris& 'n condi)iile legii.
)2*$,nd semntura este electronic& aceasta nu este %ala(il dec,t dac este reprodus 'n
condi)iile pre%zute de lege.
1.
Semntura este o grafie personal& dar& 'n materia pro(a)iunii prin 'nscrisuri a actelor i faptelor *uridice& ea nu este doar o simpl formalitate
pe 'nscrisul constatator& ci este ea 'nsi o do%ad a o(iecti%rii consim)m,ntului li(er al celui care l-a semnat i& totodat& un gen de
/certificare0 a con)inutului acelui 'nscris.
2.
Semntura const& de regul& 'n inscrip)ia o(inuit a numelui i e%entual a prenumelui persoanei semnatare3 'n cazul atestrii opera)iunilor
*uridice prin semntur& aceasta tre(uie 'n mod necesar s semnifice cel pu)in numele persoanei.
3.
4e asemenea& 'n materia opera)iunilor *uridice& mai e+act a 'nscrisurilor care le constat& semntura tre(uie& de regul& s fie manuscris.
?.
Alineatul 617 distinge 'ntre semntura autorului actului sau a pr)ii 'n 'nscris 2 ea fc,nd do%ad& p,n la pro(a contrar& despre
consim)m,ntul acelei persoane 'n raport cu con)inutul 'nscrisului 2 i semntura func)ionarului pu(lic& care& 'n condi)iile legii& confer
autenticitate acelui 'nscris.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-;*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
.U<.EC@IUNEA +
2E2
: II( 5n&cri&ul au#en#ic
Ar#( 263: No2iune
)1*-nscrisul autentic este 'nscrisul 'ntocmit sau& dup caz& primit i autentificat de o
autoritate pu(lic& de notarul pu(lic sau de ctre o alt persoan 'n%estit de stat cu
autoritate pu(lic& 'n forma i condi)iile sta(ilite de lege. Autenticitatea 'nscrisului se refer
la sta(ilirea identit)ii pr)ilor& e+primarea consim)m,ntului acestora cu pri%ire la con)inut&
semntura acestora i data 'nscrisului.
)2*;ste& de asemenea& autentic orice alt 'nscris emis de ctre o autoritate pu(lic i cruia
legea 'i confer acest caracter.
1.
5e+tul legal ofer el 'nsui o defini)ie a 'nscrisului autentic.
2.
4in defini)ia legal a actului autentic se desprind urmtoarele condi)ii ale acestuia1 actul s fie fcut sau& dup caz& primit i autentificat de un
agent instrumentator care& potri%it legii& are puterea de a-l face ori de a-l autentifica3 actul s fie fcut cu respectarea formelor pre%zute de
lege3 actul s fie fcut sau autentificat de ctre acel agent instrumentator 6de regul& func)ionar pu(lic sau notar pu(lic7 'n limitele atri(u)iilor
ce i-au fost conferite prin lege.
3.
9rice alt 'nscris calificat ca autentic prin chiar pre%ederile legii tre(uie considerat ca atare.
9(ser%a)ii
;+-articolul 11D1 $. ci%.& definind& de asemenea& 'nscrisul autentic& preciza c func)ionarul pu(lic tre(uie s ai( /competen)a0 de a oficia /la
locul 'ncheierii actului0. 9misiunea acestei cerin)e din actuala reglementare poate c nu este 'nt,mpltoare3 competen)a func)ionarului pu(lic
nu tre(uie determinat& totdeauna& i prin locul unde el 'i e+ercit atri(u)iile& ci prin raportare pur i simplu la prerogati%ele ce i-au fost
conferite de lege. Altfel spus& art. 2C9 alin. 617 $. pr. ci%. are 'n %edere numai competen)a /material0& nu i competen)a ratione loci.
$onstatarea nu tre(uie 'ns a(solutizat3 /competen)a teritorial0 nu este o condi)ie /general0& dar ea poate fi una /special0& 'n legtur cu
anumite 'nscrisuri.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-+*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 2:0: Pu#ere dovedi#oare
)1*-nscrisul autentic face deplin do%ad& fa) de orice persoan& p,n la declararea sa ca
fals& cu pri%ire la constatrile fcute personal de ctre cel care a autentificat 'nscrisul& 'n
condi)iile legii.
)2*4eclara)iile pr)ilor cuprinse 'n 'nscrisul autentic fac do%ad& p,n la pro(a contrar&
at,t 'ntre pr)i& c,t i fa) de oricare alte persoane.
)+*4ispozi)iile alin. 627 sunt aplica(ile i 'n cazul men)iunilor din 'nscris care sunt 'n direct
legtur cu raportul *uridic al pr)ilor& fr a constitui o(iectul principal al actului. $elelalte
men)iuni constituie& 'ntre pr)i& un 'nceput de do%ad scris.
1.
:elu,nd& 'n esen)& pre%ederile e+-art. 11D? $. ci%.& art. 2D0 $. pr. ci%. definete %aloarea actului autentic ca mi*loc de pro(& atunci c,nd
acesta are aparen)a regularit)ii lui ca asemenea act.
2.
9 prim constatare este aceea c men)iunile din actul autentic nu au o %aloare pro(ant egal3 a doua constatare preliminar const 'n faptul
c& 'ntruc,t caracterul autentic al actului este indi%izi(il& 'n principiu& el nu numai c produce efecte inter partes& dar& totodat& este opoza(il
erga omnes'
3.
$,t pri%ete data 'nscrisului 2 de%enit dat cert 2 i constatrile fcute personal de agentul instrumentator la momentul confec)ionrii actului
6de e+emplu& prezen)a pr)ilor& identitatea lor& e+primarea li(er a %oin)ei etc.7& 'n considerarea calit)ii autorului actului& 'nscrisul are putere
do%editoare 'ntre pr)i i fa) de ter)i /p,n la 'nscrierea lui 'n fals0& pe cale principal sau incidental.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-6*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 2:1: Nuli#a#ea $i conver&iunea 8n&cri&ului au#en#ic
89
)1*-nscrisul autentic 'ntocmit fr respectarea formelor pre%zute pentru 'ncheierea sa
%ala(il ori de o persoan incompati(il& necompetent sau cu depirea competen)ei este
lo%it de nulitate a(solut& dac legea nu dispune altfel.
)2*-nscrisul pre%zut la alin. 617 face 'ns deplin do%ad ca 'nscris su( semntur pri%at&
dac este semnat de pr)i& iar dac nu este semnat& constituie& 'ntre acestea& doar un
'nceput de do%ad scris.
1.
Articolul 2D1 $. pr. ci%.& e%oc,nd& contradictoriu& nulitatea a(solut a /'nscrisului autentic0 6sicQ7& arat c& totui& el poate face do%ad ca
'nscris su( semntur pri%at& dac a fost semnat de pr)i& iar dac nu a fost semnat& el constituie 'ntre pr)i doar un 'nceput de do%ad scris.
;ste ceea ce se numete /con%ersiunea 'nscrisului autentic0.
2.
-nscrisul autentic este nul numai 'n situa)iile pre%zute de lege& care& 'ns& ce e drept& sunt 'ndea*uns de cuprinztoare& mai ales prin locu)iunea
/fr respectarea formelor pre%zute de lege pentru 'ncheierea sa %ala(il0.
3.
=ecompeten)a agentului instrumentator poate fi& de regul& /material0& dar& uneori& ea poate fi i /teritorial0.
?.
8n /act autentic0 nul a(solut poate& totui& s produc unele efecte *uridice 'n materie de pro(a)iune& e+cept,nd situa)ia 'n care autenticitatea
era cerut de lege pentru 'nsi %ala(ilitatea opera)iunii *uridice 6negotium)& c,nd& e%ident& ne'ndeplinindu-se e+igen)a legal&nu mai este nimic
de pro(at& dec,t& poate& faptul c actul nu a fost legal 'ncheiat.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-6*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
.U<.EC@IUNEA +
2E+
: III( 5n&cri&ul &ub &e!n#ur priva#
Ar#( 2:2: No2iune
-nscrisul su( semntur pri%at este acela care poart semntura pr)ilor& indiferent de
suportul su material. ;l nu este supus niciunei alte formalit)i& 'n afara e+cep)iilor anume
pre%zute de lege.
1.
5e+tul legal 'n discu)ie ofer& acum& el 'nsui o defini)ie a 'nscrisului su( semntur pri%at.
2.
8n asemenea 'nscris se caracterizeaz prin a(sen)a formalismului i li(ertatea pr)ilor de a-l ela(ora.
3.
$ondi)ia minim i general a actului su( semntur pri%at este semnarea lui de ctre pr)i sau& 'n unele situa)ii& chiar i numai de ctre una
dintre ele.
?.
>ipsa semnturilor sau& dup caz& a semnturii face ca respecti%ul act s nu ai( for)a pro(ant a unui 'nscris su( semntur pri%at3 el %a
putea fi 'ns %alorificat ca 'nceput de do%ad scris.
9(ser%a)ii
.e l,ng condi)ia minim i general a semnrii actului& urmeaz 'ns a fi o(ser%ate pre%ederile art. 2D? i urm. $. pr. ci%.& cu pri%ire la
/pluralitatea de e+emplare0& formalitatea /(un i apro(at0& /data cert0& /registrele i h,rtiile domestice0 6sicQ7& /registrele 'ntreprinztorilor i
ale altor profesioniti0. /men)iunile fcute de creditor0. Astfel1 'nscrisul su( semntur pri%at& care constat un contract sinalagmatic& are
puterea do%editoare numai dac a fost fcut 'n at,tea e+emplare originale c,te pr)i cu interese contrare sunt& pluralitatea e+emplarelor
originale nefiind 'ns cerut c,nd pr)ile& de comun acord& au depus singurul original la un ter) ales de ele3 'nscrisul su( semntur pri%at& prin
care o singur parte se o(lig ctre o alta s-i plteasc o sum de (ani sau o cantitate de (unuri fungi(ile& tre(uie s fie 'n 'ntregime scris cu
m,na celui care 'l su(scrie sau cel pu)in ca& 'n afar de semntur& s fie scris cu m,na sa /(un i apro(at pentruY0& cu artarea 'n litere a
sumei sau a cantit)ii datorate& aceste dispozi)ii neaplic,ndu-se 'ns 'n raporturile dintre 'ntreprinztori sau al)i profesioniti3 data 'nscrisurilor
su( semntur pri%at este opoza(il altor persoane dec,t celor care le-au 'ntocmit& numai din ziua 'n care a de%enit cert& printr-una dintre
modalit)ile pre%zute de art. 2D@ $. pr. ci%.3 registrele i h,rtiile domestice nu fac do%ad pentru cel care le-a scris& dar ele fac do%ad
'mpotri%a lui3 registrele 'ntreprinztorilor i ale altor profesioniti& 'ntocmite i )inute cu respectarea dispozi)iilor legale& pot face 'ntre acetia
deplin do%ad 'n *usti)ie& pentru faptele i chestiunile legate de acti%itatea lor profesional3 orice men)iune fcut de creditor 'n *osul& pe
marginea sau pe dosul unui titlu care a rmas ne'ntrerupt 'n posesia sa face do%ada cu toate c nu este nici semnat& nici datat de el& c,nd
tinde a sta(ili li(era)iunea de(itorului& aceeai putere do%editoare a%,nd i men)iunea fcut de creditor 'n *osul& pe marginea sau pe dosul
duplicatului unui 'nscris sau al unei chitan)e& dac duplicatul sau chitan)a este 'n m,inile de(itorului.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-4*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 2:+: Pu#ere dovedi#oare
)1*-nscrisul su( semntur pri%at& recunoscut de cel cruia 'i este opus sau& dup caz&
socotit de lege ca recunoscut& face do%ad 'ntre pr)i p,n la pro(a contrar.
)2*Pen)iunile din 'nscris care sunt 'n direct legtur cu raportul *uridic al pr)ilor fac& de
asemenea& do%ad p,n la pro(a contrar& iar celelalte men)iuni& strine de cuprinsul
acestui raport& pot ser%i doar ca 'nceput de do%ad scris.
1.
-ntr-o formulare mai riguroas dec,t cea a e+-art. 11DC $. ci%. 2 un calc al art. 1322 din $odul ci%il francez 2& art. 2D3 $. pr. ci%. e%oc puterea
do%editoare a 'nscrisului su( semntur pri%at.
2.
8n asemenea 'nscris& nefc,nd el 'nsui do%ada originii lui& nu de%ine pro( literal dec,t prin recunoaterea lui %oluntar din partea celui
cruia i se opune sau prin recunoaterea lui legal.
3.
;ste esen)ial s se disting 'ntre for)a pro(ant a unui asemenea 'nscris 'ntre pr)i i opoza(ilitatea 'nscrisului fa) de ter)i.
?.
4ac actul este recunoscut de cel cruia i se opune sau dac el este considerat de lege ca recunoscut& %a face do%ad /'ntre pr)i0 p,n la
pro(a contrar& inclusi% c,t pri%ete men)iunile din 'nscris 'n direct legtur cu raportul *uridic al pr)ilor.
B.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-0*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 2:4: Plurali#a#ea de e?e!plare
90
)1*-nscrisul su( semntur pri%at& care constat un contract sinalagmatic& are putere
do%editoare numai dac a fost fcut 'n at,tea e+emplare originale c,te pr)i cu interese
contrare sunt.
)2*8n singur e+emplar original este suficient pentru toate persoanele a%,nd acelai
interes.
)+*Fiecare e+emplar original tre(uie s fac men)iune despre numrul originalelor ce au
fost fcute. >ipsa acestei men)iuni nu poate fi opus 'ns de cel care a e+ecutat& 'n ceea ce
'l pri%ete& o(liga)ia constatat 'n acel 'nscris.
)4*.luralitatea e+emplarelor originale nu este cerut c,nd pr)ile& de comun acord& au
depus singurul original la un ter) ales de ele.
1.
:elu,nd& 'n esen)& pre%ederile e+-art. 11D9 $. ci%.& inspirate de art. 132B alin. 617 din $odul ci%il francez& articolul comentat ne a%ertizeaz cu
pri%ire la cerin)a /pluralit)ii de e+emplare0 'n cazul 'nscrisurilor su( semntur pri%at.
2.
-n principiu& 'nscrisul su( semntur pri%at care cuprinde o con%en)ie sinalagmatic nu are putere do%editoare dec,t dac acesta a fost fcut
'n at,tea e+emplare originale c,te pr)i sunt cu interese contrare i dac se face men)iune despre numrul originalelor ce au fost fcute.
3.
;ste regula tradi)ional a /pluralit)ii de e+emplare0 sau a /du(lului e+emplar0& pentru c& de regul& o con%en)ie sinalagmatic are dou
grupuri cu interese distincte.
?.
:egula /pluralit)ii de e+emplare0 sau a /du(lului e+emplar0 are la fundamentul ei o logic simpl1 asigurarea fiecreia dintre pr)ile raportului
sinalagmatic a aceleiai situa)ii cu a celorlalte& fiecare creditor de)in,nd astfel pro(a anga*amentelor reciproce i put,nd demonstra asumarea
o(liga)iei de ctre cocontractant.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-12*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 2:0: Aor!ali#a#ea Fbun $i aproba#F
)1*-nscrisul su( semntur pri%at& prin care o singur parte se o(lig ctre o alta s-i
plteasc o sum de (ani sau o cantitate de (unuri fungi(ile& tre(uie s fie 'n 'ntregime
scris cu m,na celui care 'l su(scrie sau cel pu)in ca& 'n afar de semntur& s fie scris cu
m,na sa S(un i apro(at pentru ...S& cu artarea 'n litere a sumei sau a cantit)ii datorate.
)2*$,nd suma artat 'n cuprinsul 'nscrisului este diferit de cea artat 'n formula S(un i
apro(atS& se prezum c o(liga)ia nu e+ist dec,t pentru suma cea mai mic& chiar dac
'nscrisul i formula S(un i apro(atS sunt scrise 'n 'ntregime cu m,na sa de cel o(ligat&
afar numai dac se do%edete 'n care parte este greeal sau dac prin lege se pre%ede
altfel.
1.
Formula /(un i apro(at pentruY0& pre%zut i de e+-art. 11@0 $. ci%.& dup modelul art. 132C din $odul ci%il francez& a fost re'nscris de art.
2DB $. pr. ci%. printre condi)iile de %ala(ilitate pro(atorie ale actelor su( semntur pri%at care constat o promisiune unilateral de plat a
unei sume de (ani sau a unei cantit)i de (unuri fungi(ile.
2.
Astfel cum rezult din cuprinsul articolului 2DB $. pr. ci%.& pentru 'nscrierea o(ligatorie a formulei /(un i apro(at0& actul tre(uie s 'ntruneasc&
cumulati%& urmtoarele condi)ii1 s fie un act su( semntur pri%at3 s ai( ca o(iect o %erita(il promisiune unilateral3 promisiunea
unilateral s ai( ca o(iect o sum de (ani sau o cantitate de (unuri fungi(ile3 'nscrisul s nu fie 'n 'ntregime scris cu m,na de(itorului& altfel
formula /(un i apro(at0 fiind doar un succedaneu pentru rapiditatea i suple)ea definiti%rii actului.
3.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-0*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 2:6: .anc2iunea nere&pec#rii %or!ali#2ilor &peciale
-nscrisurile su( semntur pri%at pentru care nu s-au 'ndeplinit cerin)ele pre%zute la art.
2D? i 2DB %or putea fi socotite ca 'nceput de do%ad scris.
1.
-n cazul nerespectrii cerin)elor cu pri%ire la /pluralitatea de e+emplare0 i formula /(un i apro(at0& sanc)iunea const 'n /descalificarea0
'nscrisului su( semntur pri%at 'ntr-un 'nceput de do%ad scris.
2.
Sanc)iunea nu este nici anodin& nici e+cesi% de drastic1 *udectorul nu este )inut de enun)urile pe care le cuprinde un asemenea 'nscris3
'nscrisul este un element de pro( /incomplet0& care& dup caz& poate sau tre(uie s fie /completat0 prin pro(a testimonial ori prezum)ii.
3.
.entru %alorizarea 'nscrisului ca 'nceput de do%ad scris tre(uie1 s e+iste 'ntr-ade%r un 'nscris3 'nscrisul s nu respecte condi)iile pentru a
constitui el 'nsui o pro( literal3 'nscrisul s emane de la cel cruia i se opune3 el s fie in%ocat 'n fa)a *udectorului care *udec fondul3
'nscrisul s cuprind totui elemente suficiente pentru a face %erosimile faptele alegate sau mcar unele dintre acestea.((( ci#e&#e !ai depar#e
)1-+*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 2::: 5n&cri&urile 8n#oc!i#e de pro%e&ioni$#i
)1*4ispozi)iile art. 2D? i 2DB nu se aplic 'n raporturile dintre profesioniti.
)2*-nscrisul nesemnat& dar utilizat 'n mod o(inuit 'n e+erci)iul acti%it)ii unei 'ntreprinderi
pentru a constata un act *uridic& face do%ada cuprinsului su& cu e+cep)ia cazului 'n care
legea impune forma scris pentru 'nsi do%edirea actului *uridic.
)+*-nscrisul su( semntur pri%at 'ntocmit 'n e+erci)iul acti%it)ii unei 'ntreprinderi este
prezumat a fi fost fcut la data consemnat 'n cuprinsul su. -n acest caz& data 'nscrisului
su( semntur pri%at poate fi com(tut cu orice mi*loc de pro(.
91
)4*4ac 'nscrisul pre%zut la alin. 637 nu con)ine nicio dat& aceasta poate fi sta(ilit 'n
raporturile dintre pr)i cu orice mi*loc de pro(.
1.
Astfel cum s-a mai precizat& 'n conte+tul e+egezei pre%ederilor art. 2D? i 2DB $. pr. ci%.& cerin)a /pluralit)ii de e+emplare0 i cea referitoare la
formula /(un i apro(at0 nu se aplic profesionitilor& nu numai pentru 'nlesnirea raporturilor dintre acetia& dar i pentru c 2 sau poate mai
ales pentru c 2 e+perien)a lor 'i pune la adpost de consecin)ele negati%e ce ar putea rezulta din lipsa condi)iilor de pro(a)iune artate.
2.
-n aceste situa)ii& data 'nscrisului su( semntur pri%at poate fi do%edit& chiar i fa) de ter)i& cu orice mi*loc de pro(& dac legea special nu
cere forma scris pentru do%edirea con%en)iei 'nsei 6de e+emplu& 'n cazul contractului de asigurare sau 'n cazul contractului de agen)ie7.
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 2:;: a#a cer# a 8n&cri&ului &ub &e!n#ur priva#
)1*4ata 'nscrisurilor su( semntur pri%at este opoza(il altor persoane dec,t celor care
le-au 'ntocmit& numai din ziua 'n care a de%enit cert& prin una dintre modalit)ile
pre%zute de lege& respecti%1
1(din ziua 'n care au fost prezentate spre a se conferi dat cert de ctre notarul pu(lic&
e+ecutorul *udectoresc sau alt func)ionar competent 'n aceast pri%in)3
2(din ziua c,nd au fost 'nf)iate la o autoritate sau institu)ie pu(lic& fc,ndu-se despre
aceasta men)iune pe 'nscrisuri3
+(din ziua c,nd au fost 'nregistrate 'ntr-un registru sau alt document pu(lic3
4(din ziua mor)ii ori din ziua c,nd a sur%enit neputin)a fizic de a scrie a celui care l-a
'ntocmit sau a unuia dintre cei care l-au su(scris& dup caz3
0(din ziua 'n care cuprinsul lor este reprodus& chiar i pe scurt& 'n 'nscrisuri autentice
'ntocmite 'n condi)iile art. 2C9& precum 'ncheieri& procese-%er(ale pentru punerea de sigilii
sau pentru facere de in%entar3
6(din ziua 'n care s-a petrecut un alt fapt de aceeai natur care do%edete 'n chip
ne'ndoielnic anterioritatea 'nscrisului.
)2*Su( rezer%a unor dispozi)ii legale contrare& instan)a& )in,nd seama de 'mpre*urri&
poate s 'nlture aplicarea& 'n tot sau 'n parte& a dispozi)iilor alin. 617 'n pri%in)a chitan)elor
li(eratorii.
1.
.entru pr)i& data 'nscrisului este o men)iune ca oricare alta& aa 'nc,t ea este deplin %ala(il p,n la pro(a contrar& care poate fi fcut
inclusi% prin mi*loace e+trinseci actului.
2.
4ata cert intereseaz numai opoza(ilitatea 'nscrisului fa) de ter)i& 'n condi)iile 'n care pro(area de ctre ei a datei 'nscrisului poate fi& uneori&
o 'ncercare e+trem de ane%oioas.
3.
Sunt considera)i ter)i& 'n conte+tul pre%ederilor artate& cei care au do(,ndit 2 fie de la una dintre pr)i& printr-o con%en)ie sau dispozi)ie& fie 'n
temeiul legii 2 drepturi care ar putea fi afectate dac respecti%ul 'nscris le-ar fi opoza(il.
?.
.entru ter)i& sta(ilirea cert a datei 'nscrisului este capital& numai de la acea dat put,ndu-se produce e%entuale modificri corelati%e 'n sfera
drepturilor lor ca urmare a con%en)iei inter%enite 'ntre pr)i.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-6*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 2:3: Re"i&#rele $i 7>r#iile do!e&#ice
:egistrele i h,rtiile domestice nu fac do%ad pentru cel care le-a scris. ;le fac do%ad
'mpotri%a lui1
1('n toate cazurile 'n care atest ne'ndoielnic o plat primit3
2(c,nd cuprind men)iunea e+pres c 'nsemnarea a fost fcut 'n folosul celui artat drept
creditor& pentru a )ine loc de titlu.
1.
:egistrele i h,rtiile /domestice0 6sicQ7& cum le numete i art. 2D9 $. pr. ci%.2 precum e+-art. 11@B $. ci%.& preluat 'n con)inut 2 sunt 'nsemnri
despre acte sau fapte *uridice fcute de o persoan care )ine e%iden)a lor 6prin caiete& carnete& foi %olante& 'nsemnri disparate& *urnale etc.7
fr a fi o(ligat s o fac.
2.
;le nu pot& (ine'n)eles& s fac do%ad pro domo& 'n folosul aceluia care le-a scris.
3.
5otui& 'n pofida a ceea ce ar putea rezulta din pre%ederile primei teze a articolului 'n discu)ie i cu toate c ele nu sunt acte instrumentare&
*udectorul poate re)ine unele elemente i din aceste 'nsemnri& chiar 'n folosul celui care le-a fcut& dar numai pentru a le coro(ora cu altele&
cu prezum)ii sau cu indicii& ori pentru a completa o alt pro(.
?.
4e asemenea& ele pot ser%i ca pro( c,nd sunt /comune0 6de e+emplu& atunci c,nd 'i pri%esc pe to)i comotenitorii7.((( ci#e&#e !ai depar#e
)1-6*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 2;0: Re"i&#rele pro%e&ioni$#ilor
)1*:egistrele profesionitilor& 'ntocmite i )inute cu respectarea dispozi)iilor legale& pot face
'ntre acetia deplin do%ad 'n *usti)ie& pentru faptele i chestiunile legate de acti%itatea lor
profesional.
92
)2*:egistrele pre%zute la alin. 617& chiar ne)inute cu respectarea dispozi)iilor legale& fac
do%ad contra celor care le-au )inut. $u toate acestea& partea care se pre%aleaz de ele nu
poate scinda con)inutul lor.
)+*-n toate cazurile& instan)a este 'n drept a aprecia dac se poate atri(ui con)inutului
registrelor unui profesionist o alt putere do%editoare& dac tre(uie s se renun)e la
aceast pro( 'n cazul 'n care registrele pr)ilor nu concord sau dac tre(uie s atri(uie o
credi(ilitate mai mare registrelor uneia dintre pr)i.
1.
5e+tul articolului comentat reclam& credem& dou categorii de distinc)ii1 'ntre registre )inute cu respectarea dispozi)iilor legale i registre )inute
fr respectarea dispozi)iilor legale3 'ntre registrele in%ocate ca pro(e 'ntre profesioniti i registrele in%ocate de ctre ei contra unor particulari
sau de ctre particulari 'mpotri%a unor profesioniti.
2.
$ele )inute cu respectarea dispozi)iilor legale /pot face0 pro( 'ntre profesioniti 'n legtur cu faptele i chestiunile legate de acti%itatea lor
profesional& ele put,nd fi in%ocate at,t de ctre cel care le-a )inut 'mpotri%a altuia& c,t i de altul 'mpotri%a celui care le-a )inut. 6-n esen)&
sunt reluate pre%ederile e+-art. B0 $. com.7 Se derog astfel de la principiul nemo sivi titulum constituere potest. 4erogarea se e+plic prin
natura i func)iile unor astfel de registre i prin condi)iile legale instituite pentru )inerea lor.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-;*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 2;1: Men2iunile %cu#e de credi#or
9rice men)iune fcut de creditor 'n *osul& pe marginea sau pe dosul unui titlu care a rmas
ne'ntrerupt 'n posesia sa face do%ada& cu toate c nu este nici semnat& nici datat de el&
c,nd tinde a sta(ili li(era)iunea de(itorului. Aceeai putere do%editoare o are men)iunea
fcut de creditor 'n *osul& pe marginea sau pe dosul duplicatului unui 'nscris sau al unei
chitan)e& dac duplicatul sau chitan)a este 'n m,inile de(itorului.
1.
-n esen)& cu pu)ine sau chiar insignifiante noi cu%inte& te+tul acestui articol 'l reia pe cel al e+-art. 11@C $. ci%. sau 'l traduce pe cel al art. 1332
din $odul ci%il francez& aa 'nc,t ne sunt utile opiniile doctrinare i *urispruden)a 'n legtur cu interpretarea i aplicarea dispozi)iilor de
referin).
2.
Pen)iunea li(eratorie tre(uie s se afle unde%a& oriunde& pe titlul de crean)& pe duplicatul acestuia sau pe chitan).
3.
$erin)a semnrii sau a datrii men)iunii ar e+cede dispozi)iilor te+tului legal analizat.
?.
Pen)iunea tre(uie s fie manuscris.
B.
$,nd men)iunea a fost fcut pe titlul de crean) care se afl 'n posesia creditorului& el ar putea face do%ada& prin orice mi*loc de pro(& c ea
este rezultatul unei erori.
C.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-6*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
.U<.EC@IUNEA +
2E4
: I-( 5n&cri&urile pe &upor# in%or!a#ic
Ar#( 2;2: No2iune
)1*$,nd datele unui act *uridic sunt redate pe un suport informatic& documentul care
reproduce aceste date constituie instrumentul pro(ator al actului& dac este inteligi(il i
prezint garan)ii suficient de serioase pentru a face deplin credin) 'n pri%in)a con)inutului
acestuia i a identit)ii persoanei de la care acesta eman.
)2*.entru a aprecia calitatea documentului& instan)a tre(uie s )in seama de
circumstan)ele 'n care datele au fost 'nscrise i de documentul care ie-a reprodus.
1.
-n principiu& cum de altfel precizeaz art. 2CC $. pr. ci%.& 'nscrisul pe suport informatic este admis ca pro( 'n aceleai condi)ii ca 'nscrisul pe
suport de h,rtie& dac 'ndeplinete condi)iile pre%zute de lege.
2.
Articolul ? pct. 2 din >egea nr. ?BBK2001 pri%ind semntura electronic ne ofer o defini)ie a 'nscrisului 'n form electronic1 /-nscrisul 'n form
electronic reprezint o colec)ie de date 'n form electronic 'ntre care e+ist rela)ii logice i func)ionale i care redau litere& cifre sau orice alte
caractere cu semnifica)ie inteligi(il& destinate a fi citite prin intermediul unui program informatic sau al altui procedeu similar0.
3.
Alineatul 617 al articolului comentat& fr a pune 'n discu)ie caracteristicile 'nscrisului electronic& precizeaz caracteristicile pe care tre(uie s le
'ntruneasc un asemenea 'nscris pentru a constitui /instrumentul pro(ator al actului01 s fie /inteligi(il03 s prezinte garan)ii /suficient de
serioase0 6sicQ7 pentru a face /deplin credin)0 'n pri%in)a /con)inutului0 i a /identit)ii persoanei0 de la care acesta /eman0.((( ci#e&#e !ai
depar#e )1-0*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 2;+: Pre9u!2ia de validi#a#e a 8n&crierii
-nscrierea datelor unui act *uridic pe suport informatic este prezumat a prezenta garan)ii
suficient de serioase pentru a face deplin credin) 'n cazul 'n care ea este fcut 'n mod
sistematic i fr lacune i c,nd datele 'nscrise sunt prote*ate contra alterrilor i
contrafacerilor& astfel 'nc,t integritatea documentului este deplin asigurat. 9 astfel de
prezum)ie e+ist i 'n fa%oarea ter)ilor din simplul fapt c 'nscrierea este efectuat de ctre
un profesionist.
1.
-nscrierea datelor /'n mod sistematic i fr lacune0& 'n pofida aparen)elor enigmatice cu pri%ire la semnifica)ia acestei locu)iuni& nu poate s
semnifice altce%a dec,t coeren) i accesi(ilitate.
93
2.
<ntegritatea 'nscrisului este asigurat atunci c,nd este posi(il s se %erifice c informa)ia este nealterat& c ea a fost conser%at integral i c
suportul ei procur acesteia sta(ilitatea i perenitatea dorite.
3.
4ac suportul nu permite nici afirmarea& nici negarea faptului c integritatea 'nscrisului este asigurat& acesta& 'n raport cu circumstan)ele&
poate fi %alorizat ca mi*loc material de pro( sau ca 'nceput de do%ad scris.
?.
.rezum)ia implic o(liga)ia rsturnrii ei de ctre acela care& *ustific,nd un interes& contest integritatea /documentului tehnologic0.
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 2;4: Pu#erea dovedi#oare
)1*4ac prin lege nu se pre%ede altfel& documentul care reproduce datele unui act& 'nscrise
pe un suport informatic& face deplin do%ad 'ntre pr)i& p,n la pro(a contrar.
)2*4ac suportul sau tehnologia utilizat pentru redactare nu garanteaz integritatea
documentului& acesta poate ser%i& dup circumstan)e& ca mi*loc material de pro( sau ca
'nceput de do%ad scris.
1.
$u pri%ire la puterea do%editoare a 'nscrisului pe un suport electronic& dispozi)iilor articolului comentat tre(uie s li se asocieze cele ale art. B i
urm. din >egea nr. ?BBK2001.
2.
-nscrisul 'n form electronic& cu o semntur electronic e+tins& are o situa)ie pri%ilegiat 'n sistemul pro(ator& el put,nd fi considerat& dup
caz& un 'nscris su( semntur pri%at sau chiar un 'nscris autentic1 a7 -nscrisul 'n form electronic& cruia i s-a 'ncorporat& ataat sau i s-a
asociat logic o semntur electronic e+tins& (azat pe un certificat calificat nesuspendat sau nere%ocat la momentul respecti% i generat cu
a*utorul unui dispoziti% securizat de creare a semnturii electronice& este asimilat& 'n ceea ce pri%ete condi)iile i efectele sale& cu /'nscrisul su(
semntur pri%at03 (7 -nscrisul 'n form electronic& cruia i s-a 'ncorporat& ataat sau i s-a asociat logic o semntur electronic& recunoscut
de ctre cel cruia i se opune& are acelai efect ca /actul autentic0 'ntre cei care l-au su(scris i 'ntre cei care le reprezint drepturile.((( ci#e&#e
!ai depar#e )1-0*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
.U<.EC@IUNEA +
2E0
: -( uplica#ele $i copiile de pe 8n&cri&urile au#en#ice &au &ub
&e!n#ur priva#
Ar#( 2;0: Re"i!ul duplica#elor
4uplicatele de pe 'nscrisurile notariale sau alte 'nscrisuri autentice& eli(erate 'n condi)iile
pre%zute de lege& 'nlocuiesc originalul i au aceeai putere do%editoare ca i acesta.
1.
Articolul 2@B $. pr. ci%. distinge& implicit& 'ntre /duplicat0 i /copie0. 4istinc)ia este cu totul e%ident dac lum 'n considerare i pre%ederile art.
2@C $. pr. ci%.
2.
4uplicatul nu este o copie a primului e+emplar& ci al doilea e+emplar /original0& aa 'nc,t nu e+ist niciun moti% s se disting& su( aspectul
puterii lor do%editoare& 'ntre primul i al doilea e+emplar al 'nscrisului& care& cum precizeaz chiar articolul comentat& /'nlocuiete originalul0.
9(ser%a)ii
=u tre(uie s se confunde /du(lul e+emplar0& formalitate cerut de altfel numai 'n cazul unui /'nscris su( semntur pri%at0& i /duplicatul0
/'nscrisului autentic0.
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 2;6: Re"i!ul copiilor
)1*$opia& chiar legalizat& de pe orice 'nscris autentic sau su( semntur pri%at nu poate
face do%ad dec,t despre ceea ce este cuprins 'n 'nscrisul original.
)2*.r)ile pot s cear confruntarea copiei cu originalul& prezentarea acestuia din urm
put,nd fi 'ntotdeauna ordonat de instan)& 'n condi)iile pre%zute la art. 292 alin. 627.
)+*4ac este imposi(il s fie prezentat originalul sau duplicatul 'nscrisului autentic ori
originalul 'nscrisului su( semntur pri%at& copia legalizat de pe acestea constituie un
'nceput de do%ad scris.
)4*$opiile de pe copii nu au nicio putere do%editoare.
)0*;+trasele sau copiile par)iale fac do%ada ca i copiile integrale sau copiile asimilate
acestora& 'ns numai pentru partea din 'nscrisul original pe care o reproduc3 'n cazul 'n care
sunt contestate& iar originalul este imposi(il s fie prezentat& instan)a are dreptul s
aprecieze& 'n limitele pre%zute la alin. 637 i 6?7& 'n ce msur partea din original&
reprodus 'n e+tras& poate fi socotit ca a%,nd putere do%editoare& independent de pr)ile
din original care nu au fost reproduse.
1.
5e+tul legal precizeaz regimul *uridic al copiilor& su( aspectul puterii lor do%editoare.
2.
$opia este reproducerea literal a unui act scris pree+istent.
3.
$opiile de pe copii nu au nicio putere pro(atorie.
?.
5e+tul legal 'n discu)ie distinge& pe de o parte& 'ntre situa)ia c,nd originalul e+ist i situa)ia c,nd acesta nu e+ist& iar pe de alta 'ntre copii
integrale i copii sau e+trase par)iale.
B.
8n ade%r este de ordinul e%iden)ei1 copia& prin defini)ie& chiar dac este legalizat& nu poate face o mai e+tins do%ad dec,t ceea ce este
cuprins 'n 'nscrisul original& fie el autentic& fie el su( semntur pri%at.
C.
94
-n principiu& aadar fr a ignora unele e+cep)ii& copiile nu au 2 ele 'nsele 2 nicio for) pro(ant& neprezent,nd garan)ii de conformitate cu
originalul.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-3*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 2;:: Copiile %cu#e pe !icro%il!e &au pe &upor#uri in%or!a#ice
4atele din 'nscrisurile autentice sau su( semntur pri%at redate pe microfilme i alte
suporturi accesi(ile de prelucrare electronic a datelor& fcute cu respectarea dispozi)iilor
legale& au aceeai putere do%editoare ca i 'nscrisurile 'n (aza crora au fost redate.
1.
:emarcm& mai 'nt,i& integrarea unor asemenea copii 'n sistemul legal al pro(elor.
2.
9 astfel de copie are o %aloare pro(atorie mai mare dec,t o simpl copie.
3.
:idicarea copiilor fcute pe microfilme sau pe suporturi informatice la rangul aceleiai puteri do%editoare ca a 'nscrisurilor 'n (aza crora au fost
redate este logic i deplin *ustificat& 'ntruc,t1 pe de o parte& a prori& ele ofer garan)ii de autenticitate& realiz,nd o copie a(solut fidel a
originalului3 pe de alta& fr a e+clude orice alea& 'n caz de 'ndoial& precum 'n cazul originalelor& ele pot face o(iectul %erificrii 'nscrisului ori al
denun)rii lui ca fals.
?.
-n orice caz& prezentarea copiei nu dispenseaz partea de o(liga)ia de a oferi originalul& la cererea celeilalte pr)i ori& a fortiori& la cererea
instan)ei.
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
.U<.EC@IUNEA +
2E6
: -I( 5n&cri&urile reco"ni#ive &au re8nnoi#oare
Ar#( 2;;: Pu#ere dovedi#oare
-nscrisul de recunoatere sau de re'nnoire a unei datorii pree+istente face do%ad 'mpotri%a
de(itorului& motenitorilor sau succesorilor si 'n drepturi& dac acetia nu do%edesc& prin
aducerea documentului originar& c recunoaterea este eronat sau ine+act.
1.
Actul recogniti% i re'nnoitor este acela care cuprinde o recunoatere a unei o(liga)ii de*a constatate printr-un titlu anterior& primordial.
2.
Actul recogniti% sau re'nnoitor este un titlu nou& analiz,ndu-se ca un %erita(il act instrumentar& ela(orat cu concursul pr)ilor interesate i
purt,nd semntura acestora.
3.
;l se demarc astfel& categoric& de copii3 dar& 'n acelai timp& se apropie de acestea& 'ntruc,t presupune e+isten)a unui titlu anterior& pe care 'l
reproduce 'n su(stan).
?.
-n fond& aadar& actul recogniti% nu aduce nicio modificare dreptului i& respecti%& o(liga)iei care rezult din actul primordial.
B.
Aa fiind& actul recogniti% face do%ad 'mpotri%a de(itorului& a motenitorilor sau a succesorilor si 'n drepturi.
C.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-6*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
.U<.EC@IUNEA +
2E:
: -II( Re"i!ul al#or 8n&cri&uri
Ar#( 2;3: Al#e ca#e"orii de 8n&cri&uri
)1*$ontractele 'ncheiate pe formulare tipizate sau standardizate ori 'ncorpor,nd condi)ii
generale tip& dup caz& sunt considerate 'nscrisuri su( semntur pri%at& dac legea nu
pre%ede altfel.
)2*4ac legea nu dispune altfel& (iletele& tichetele i alte asemenea documente& utilizate cu
ocazia 'ncheierii unor acte *uridice sau care 'ncorporeaz dreptul la anumite presta)ii& au
for)a pro(ant a 'nscrisurilor su( semntur pri%at& chiar dac nu sunt semnate.
)+*5ele+ul& precum i telegrama ale cror originale& depuse la oficiul potal& au fost
semnate de e+peditor& fac aceeai do%ad ca i 'nscrisul su( semntur pri%at.
1.
Adeziunea persoanei la clauzele unei con%en)ii par)ial sau integral preela(orate& prin formulare tipizate ori standardizate sau 'ncorpor,nd
condi)ii generale tip& dac legea nu pre%ede altfel& dup caz& realizeaz un 'nscris su( semntur pri%at& 'ntruc,t& 'ntr-ade%r& 'nscrisul
materializeaz o manifestare de %oin) pertinent fcut 'n scopul de a produce efecte *uridice specifice acelei con%en)ii& el este 'ntocmit pentru
a putea fi folosit ca mi*loc de pro( i 2 element esen)ial& 'n conte+t 2 pr)ile 'i 'nsuesc 'nscrisul prin semntur.
2.
5ot astfel& dac legea nu dispune altfel& (iletele& tichetele i alte asemenea documente& care& prin 'nsi de)inerea lor& prezum e+isten)a unui
raport *uridic cu drepturi i o(liga)ii reciproce& au for)a pro(ant a 'nscrisului su( semntur pri%at& dei& de regul i ine%ita(il& ele nu sunt
semnate.
3.
5elegrama are 2 i ea 2 %aloarea pro(atorie a 'nscrisului su( semntur pri%at dac originalul depus la oficiul potal a fost semnat de
e+peditor. :ezult c& a contrario& nu are o asemenea %aloare c,nd originalul nu poart semntura e+peditorului sau c,nd originalul nu e+ist
ori nu mai e+ist.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-4*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 230: Ane?ele
.lanurile& schi)ele& h,rtiile& fotografiile i orice alte documente ane+ate au aceeai putere
do%editoare ca i 'nscrisurile la care sunt alturate& dac au legtur direct cu 'nscrisul i
poart semntura& dup caz& a pr)ii sau a persoanei competente care a 'ntocmit 'nscrisul.
1.
Asemenea documente precum cele artate sau altele& asemntoare lor& au o %aloare pro(atorie identic cu a 'nscrisului la care sunt ane+ate&
dac1 ele au legtur direct cu acel 'nscris3 poart semntura pr)ii sau a persoanei competente care a 'ntocmit /'nscrisul0. 6Semntura
acestuia nu poate 'nlocui semntura aceluia care a 'ntocmit planul sau schi)a& c,nd legea autorizeaz numai anumite persoane s le
'ntocmeasc.7
95
2.
9 alt solu)ie dec,t cea acreditat prin dispozi)iile artate ar fi putut pune 'n discu)ie 'nsi %aloarea pro(atorie a 'nscrisului.
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 231: Modi%icrile 8n&cri&ului
Jtersturile& radierile& corecturile i orice alte modificri& men)iuni sau adugiri& fcute 'ntr-
un 'nscris& nu %or fi luate 'n considerare dec,t dac au fost constatate su( semntur de cel
competent s 'l 'ntocmeasc sau de partea de la care eman 'nscrisul& dup caz.
1.
<ndiferent c 'nscrisul este autentic sau su( semntur pri%at& orice modificare inten)ionat a formei lui materiale sauKi a con)inutului su
su(stan)ial este nea%enit dac aceasta nu este confirmat prin semntur de ctre func)ionarul sau agentul pu(lic competent s-l 'ntocmeasc
sau de partea de la care eman 'nscrisul& dup caz.
2.
Altfel& *udectorul %a lua 'n considerare forma primiti% a actului.
3.
$,nd actul a fost fcut 'n mai multe e+emplare& modificrile tre(uie s se regseasc 'n toate e+emplarele i ele s fie identice.
?.
Podificrile tre(uie s fie contemporane datei ela(orrii i semnrii actului sau& dac au fost fcute ulterior& ele tre(uie s ai( la (az o
'n)elegere a pr)ilor 'n acest sens 6(unoar& pentru introducerea sau pentru 'nlturarea unei clauze compromisorii7.
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
.U<.EC@IUNEA +
2E;
: -III( Ad!ini&#rarea probei cu 8n&cri&uri
Ar#( 232: epunerea 8n&cri&urilor
)1*4ac prin lege nu se dispune altfel& fiecare parte are dreptul s depun 'nscrisurile de
care 'n)elege s se foloseasc& 'n copie certificat pentru conformitate.
)2*4ac 'nscrisul este depus 'n copie& partea care l-a depus este o(ligat s ai( asupra sa
originalul i& la cerere& s 'l prezinte instan)ei& su( sanc)iunea de a nu se )ine seama de
'nscris.
)+*4ac partea ad%ers nu poate s 'i dea seama de e+actitatea copiei fa) cu originalul
'nf)iat 'n edin)& *udectorul %a putea acorda un termen scurt& o(lig,nd partea s
depun originalul 'n pstrarea grefei.
)4*-nscrisurile depuse 'n original nu %or putea fi retrase dec,t dup ce se %or lsa copii
legalizate de grefierul instan)ei unde au fost depuse.
)0*-nscrisurile 'ntocmite 'n alt lim( dec,t cea folosit 'n fa)a instan)ei tre(uie 'nso)ite de
traduceri legalizate.
)6*-nscrisurile depuse 'n copie la dosar nu pot fi retrase de pr)i.
1.
9rice proces implic prezentarea do%ezilor pentru *ustificarea alega)iilor. -n conte+t& )in,nd seama de natura do%ezii& a%em 'n %edere
/depunerea0 'nscrisurilor de care partea 'n)elege s se foloseasc.
2.
.rezentarea i comunicarea pieselor& 'nscrisurilor i a documentelor reprezint deci dimensiunea inerent oricrui proces. 4e altfel& potri%it art.
?2B $. pr. ci%.& atunci c,nd se moti%eaz& hotr,rea instan)ei tre(uie s cuprind& 'ntre altele& /e+punerea situa)iei de fapt re)inut de instan)
pe (aza pro(elor administrate0& precum i /moti%ele de fapt i de drept0 pe care se 'ntemeiaz solu)ia instan)ei.
3.
.entru a se asigura egalitatea pr)ilor 'n procesul ci%il& contradictorialitatea i dreptul la aprare& piesele& 'nscrisurile i documentele in%ocate 'n
sus)inerea alega)iilor tre(uie /comunicate0 celeilalte pr)i.
?.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-10*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 23+: 'bli"a2ia pr2ii adver&e de a pre9en#a 8n&cri&ul
)1*$,nd partea 'n%edereaz c partea ad%ers de)ine un 'nscris pro(atoriu& referitor la
proces& instan)a poate ordona 'nf)iarea lui.
)2*$ererea de 'nf)iare %a fi admis& dac 'nscrisul este comun pr)ilor din proces& dac
'nsi partea ad%ers s-a referit 'n proces la acest 'nscris sau dac& dup lege& ea este
o(ligat s 'nf)ieze 'nscrisul.
1.
8neori& prezentarea pieselor& 'nscrisurilor sau documentelor se realizeaz /for)at0. Aceasta& 'ntruc,t& fie partea care tre(uie s produc 'nscrisul
refuz s o fac& fie pentru c 'nscrisul este de)inut de ad%ersar& fie pentru c el este de)inut de un ter).
2.
Podalitatea for)at de prezentare 2 depind concep)ia indi%idualist& conform creia nemo tenetur edere contra se 2 este admis aproape
pretutindeni& 'n considerarea func)iei pu(lice a *usti)iei i pentru c& altfel& interesele pr)ii ar putea fi lesne i %oluntarist sacrificate.
9 dispozi)ie de principiu 'n acest sens poate fi considerat cea cuprins de art. 22 alin. 627 $. pr. ci%.1 <nstan)a /%a putea ordona administrarea
pro(elor pe care le consider necesareY& chiar dac pr)ile se 'mpotri%esc0.
3.
4ispozi)ii speciale& cu pri%ire la 'nscrisuri& cuprind 'ns art. 293 i urm. $. pr. ci%.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-;*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 234: Ca9uri de re&pin"ere a cererii de pre9en#are a 8n&cri&ului
)1*Audectorul %a respinge moti%at cererea de depunere la dosar a 'nscrisului& 'n
'ntregime sau 'n parte& c,nd1
1(con)inutul 'nscrisului se refer la chestiuni strict personale pri%ind demnitatea sau %ia)a
pri%at a unei persoane3
96
2(depunerea 'nscrisului ar 'nclca 'ndatorirea legal de pstrare a secretului3
+(depunerea 'nscrisului ar atrage urmrirea penal a pr)ii& a so)ului sau a unei rude ori
afin p,n la gradul al treilea inclusi%.
)2*4ac legea nu dispune altfel& inciden)a %reunuia dintre cazurile de mai sus %a fi
%erificat de *udector& prin cercetarea con)inutului 'nscrisului. -n 'ncheierea de edin) se
%a face o men)iune corespunztoare.
1.
.artea %a prezenta& %oluntar sau for)at& acele 'nscrisuri care& potri%it cu interesele ei sau potri%it legii& pot fi prezentate.
2.
Articolul 29? alin. 617 $. pr. ci%. precizeaz c /instan)a %a respinge moti%at cererea de 'nf)iare a 'nscrisului& 'n 'ntregime sau 'n parte0& atunci
c,nd1 a7 $uprinsul 'nscrisului pri%ete chestiuni strict personale pri%ind demnitatea sau %ia)a pri%at a unei persoane3 (7 4epunerea 'nscrisului
ar 'nclca 'ndatorirea de a pstra secretul. 64e e+emplu& art. 33 din >egea nr. B1K199B& repu(licat& pentru organizarea i e+ercitarea profesiei
de a%ocat cuprinde reguli imperati%e de natur s asigure secretul profesional.73 c7 4epunerea 'nscrisului ar atrage urmrirea penal 'mpotri%a
pr)ii& a so)ului sau a unei rude ori afin p,n la gradul al treilea inclusi%.
3.
-nscrisurile artate nu sunt sustrase sine modo din perimetrul pro(a)iunii& instan)a a%,nd o(liga)ia& precum 'ndeo(te 'n legtur cu orice
incident din proces& s %erifice e+isten)a acelor 'mpre*urri de a(sol%ire& fc,nd 'n acest sens& cu pri%ire la constatrile ei& o men)iune 'n
'ncheierea de edin).((( ci#e&#e !ai depar#e )1-4*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 230: Re%u9ul de a pre9en#a 8n&cri&ul
4ac partea refuz s rspund la interogatoriul ce s-a propus 'n do%edirea de)inerii sau
e+isten)ei 'nscrisului& dac reiese din do%ezile administrate c a ascuns 'nscrisul ori l-a
distrus sau dac& dup ce s-a do%edit de)inerea 'nscrisului& nu se conformeaz ordinului dat
de instan) de a-l 'nf)ia& instan)a %a putea socoti ca do%edite afirma)iile fcute cu pri%ire
la con)inutul acelui 'nscris de partea care a cerut 'nf)iarea.
1.
.rezum)ia do%edirii afirma)iilor fcute cu pri%ire la acel 'nscris este una *udiciar i facultati%& instan)a 'nsi i su%eran apreciind dac este
cazul s pun 'n oper o asemenea prezum)ie.
2.
5oate 'mpre*urrile artate& de natur s conduc la o asemenea e%entual prezum)ie& e%oc %ino%)ia ne'ndoielnic a pr)ii& care& inten)ionat&
refuz s rspund la interogatoriul ce s-a propus 'n do%edirea de)inerii sau e+isten)ei 'nscrisului& ascunde 'nscrisul& 'l distruge sau dac& dup
ce s-a do%edit de)inerea lui& nu se conformeaz ordinului dat de instan) de a-l 'nf)ia.
3.
.unerea 'n oper a prezum)iei nu 'nltur posi(ilitatea pr)ii 'mpotri%a creia aceasta opereaz s fac do%ada contrar& prin orice mi*loc de
pro(a)iune.
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 236: Cerce#area 8n&cri&ului prin =udec#orul dele"a#
)1*$,nd un 'nscris& necesar dezlegrii procesului& se gsete la una dintre pr)i i nu poate
fi prezentat fiindc aducerea ar fi prea costisitoare sau c,nd 'nscrisurile sunt prea
%oluminoase ori numeroase& se %a putea delega un *udector 'n prezen)a cruia pr)ile %or
cerceta 'nscrisurile la locul unde se gsesc.
)2*.rin e+cep)ie de la dispozi)iile alin. 617& instan)a& )in,nd seama de 'mpre*urri& poate s
cear doar prezentarea unor e+trase sau copii de pe 'nscrisurile solicitate& certificate de
persoana care le de)ine. -n asemenea cazuri& dac este necesar& instan)a poate dispune
%erificarea conformit)ii e+trasului sau copiei cu originalul.
1.
;ste pur i simplu un mi*loc simplificat& rapid i economicos de cunoatere a cuprinsului unui 'nscris greu sau dificil de procurat 'n 'ntregime i
'n original.
2.
Alineatul 627 este o solu)ie alternati% la cea dint,i& dac instan)a apreciaz c& 'n raport cu ceea ce tre(uie do%edit i 'n circumstan)ele cauzei&
este suficient prezentarea unui e+tras sau a unei copii certificate& suscepti(il 'ns de confruntare cu originalul.
9(ser%a)ii
Audectorul delegat nu doar asist pr)ile la cercetarea 'nscrisului& ci 'l cerceteaz el 'nsui& fc,nd men)iune 'ntr-o 'ncheiere despre cele
constatate i despre e%entuale o(ser%a)ii ale pr)ilor cu pri%ire la con)inutul 'nscrisului cercetat.
=umai astfel delegarea *udectorului are logic i utilitate i numai astfel ea se *ustific ca a(atere de la principiul nemi*locirii& atunci c,nd
*udecata se realizeaz de un complet.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-2*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 23:: 'bli"a2ia #er2ului de a pre9en#a 8n&cri&ul
)1*$,nd se arat c un 'nscris necesar solu)ionrii procesului se afl 'n posesia unui ter)&
acesta %a putea fi citat ca martor& pun,ndu-i-se 'n %edere s aduc 'nscrisul 'n instan).
)2*$,nd de)intorul 'nscrisului este o persoan *uridic& reprezentan)ii ei %or putea fi cita)i
ca martori.
)+*5er)ul poate refuza 'nf)iarea 'nscrisului 'n cazurile pre%zute la art. 29?.
1.
5e+tul legal este mai comple+ 'n implica)ii i semnifica)ii dec,t ar prea.
2.
9(liga)ia ter)ului deri% din caracterul *usti)iei de /ser%iciu pu(lic0& aa 'nc,t& 'n caz de neconformare a ter)ului la solicitarea instan)ei %or putea
inter%eni& dup caz& di%erse consecin)e1 aducerea martorului cu mandat& despgu(iri i o amend *udiciar 2 art. 1@9 $. pr. ci%.3 daune-
interese& 'n condi)iile dreptului comun3 sanc)ionarea penal& dac refuzul 'ntrunete elementele constituti%e ale unei infrac)iuni.
3.
97
5er)ul poate fi orice persoan fizic sau *uridic.
?.
5ermenul /'nscris0 are& 'n conte+t& un sens larg& put,nd fi %or(a nu numai de acte autentice sau de acte su( semntur pri%at& ci i de orice
alte categorii de 'nscrisuri ori acte asimilate acestora& dac ele sunt pertinente i admisi(ile& solicitate 'n original& 'n copii& integral sau 'n
e+tras.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-10*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 23;: 'bli"a2ia au#ori#2ii &au in&#i#u2iei publice de a pre9en#a 8n&cri&ul
)1*4ac 'nscrisul se gsete 'n pstrarea unei autorit)i sau institu)ii pu(lice& instan)a %a
lua msuri& la cererea uneia dintre pr)i sau din oficiu& pentru aducerea lui& 'n termenul
fi+at 'n acest scop& pun,nd 'n %edere conductorului autorit)ii sau institu)iei pu(lice
de)intoare msurile ce se pot dispune 'n caz de neconformare.
)2*Autoritatea sau institu)ia pu(lic de)intoare este 'n drept s refuze trimiterea
'nscrisului c,nd acesta se refer la aprarea na)ional& siguran)a pu(lic sau rela)iile
diplomatice. ;+trase par)iale %or putea fi trimise dac niciunul dintre aceste moti%e nu se
opune. 4ispozi)iile art. 2B2 alin. 637 se aplic 'n mod corespunztor.
1.
.re%ederile art. 29@ $. pr. ci%.& 'mpreun cu cele ale art. 29D $. pr. ci%.& reprezint una dintre formele de concretizare a dispozi)iilor de principiu
ale art. 11 $. pr. ci%.& 'n sensul crora ter)ii sunt o(liga)i& 'n condi)iile legii& s spri*ine realizarea *usti)iei.
2.
-n esen)& datele pro(lemei sunt similare celor de la art. 29D $. pr. ci%.& care se refer la o alt categorie de ter)i1 este %or(a de un /'nscris0 2
termen generic 2 care este considerat de parte i& 'n cele din urm& decisi%& de instan) ca fiind pertinent i concludent 'n cauz3 'nscrisul se
afl 'n pstrarea unei autorit)i sau institu)ii pu(lice3 la cererea pr)ii sau din oficiu se solicit aducerea acelui 'nscris 'n instan).
3.
5otui& dou elemente specifice sunt uor o(ser%a(ile1 conductorul autorit)ii sau institu)iei pu(lice nu este& (ine'n)eles& citat ca /martor0& ci
acestuia i se pun 'n %edere /msurile ce pot fi dispuse 'n caz de neconformare03 autoritatea sau institu)ia de)intoare este 'n drept s refuze
trimiterea 'nscrisului dac acesta se refer la aprarea na)ional& siguran)a pu(lic sau rela)ii diplomatice. -n aceast din urm 'mpre*urare& la
cererea instan)ei sau la ini)iati%a autorit)ii ori institu)iei solicitate %or putea fi transmise /e+trase par)iale0 6sicQ7& cum pleonastic se e+prim
legiuitorul& compati(ile cu situa)iile legitime de refuz artate.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-4*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( 233: 5n&cri&urile care nu po# %i #ri!i&e in&#an2ei
)1*<nstan)a nu %a putea cere trimiterea 'n original a cr)ilor funciare i a planurilor& a
registrelor autorit)ilor sau institu)iilor pu(lice& a testamentelor depuse la instan)e& notari
pu(lici sau a%oca)i& precum i a altor 'nscrisuri originale ce se gsesc 'n arhi%ele acestora.
Se %or putea 'ns cere copii certificate ale acestora.
)2*$ercetarea acestor 'nscrisuri& dac este necesar& se %a face& cu citarea pr)ilor& de un
*udector delegat sau& dac 'nscrisul se gsete 'n alt localitate& prin comisie rogatorie& de
ctre instan)a respecti%.
)+*.rin e+cep)ie de la pre%ederile alin. 617 i 627& c,nd procedura %erificrilor 'nscrisurilor o
impune& instan)a %a putea ordona prezentarea testamentelor originale sau a altor 'nscrisuri
originale& depuse la instan)e& notari pu(lici sau a%oca)i& pentru efectuarea e+pertizei
grafoscopice 'n la(oratoarele de specialitate dac e+pertiza actului nu se poate efectua la
sediul arhi%ei.
1.
.re%ederile articolului comentat& reiter,nd& par)ial& pre%ederile e+-art. 1DC $. pr. ci%.& sunt 'n deplin concordan) nu numai cu regimul special
al documentelor e%ocate& dar i cu pre%ederile art. 21 alin. 637 din $onstitu)ie pri%ind dreptul pr)ii la un proces echita(il& cercetarea
respecti%elor documente put,nd fi fcut de pr)i& 'n prezen)a *udectorului delegat& sau de ctre acesta 'n prezen)a pr)ilor.
2.
.e de alt parte& pstrarea 'n original a acelor documente la autoritatea sau institu)ia pu(lic unde ele se afl depozitate 'nlesnete cercetarea
lor oric,nd i de ctre orice alt persoan interesat& 'n condi)iile legii.
3.
$,nd acele documente se afl 'ntr-o alt localitate& singura solu)ie pentru cercetarea lor nu putea fi dec,t comisia rogatorie.
?.
4ac s-a deschis procedura %erificrii 'nscrisurilor i se impune confruntarea documentului 'n discu)ie cu originalul& (ine'n)eles c instan)a %a
putea dispune prezentarea testamentelor originale sau a altor 'nscrisuri originale.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-4*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( +00: Pre9en#area re"i&#relor pro%e&ioni$#ilor
)1*>a cererea uneia dintre pr)i sau chiar din oficiu& instan)a %a putea ordona 'nf)iarea
registrelor profesionitilor sau comunicarea lor.
)2*$,nd 'nscrisurile sau registrele pre%zute la alin. 617 ce urmeaz a fi cercetate se afl 'n
alt circumscrip)ie *udectoreasc& cercetarea lor se %a face prin comisie rogatorie.
1.
.re%ederile art. 300 $. pr. ci%.& care e%oc o ipotez de prezentare for)at a unor anumite documente& tre(uie corelate cu cele ale art. 2@0 $.
pr. ci% cu pri%ire la do%ada cu registrele profesionitilor& )inute cu sau chiar fr respectarea dispozi)iilor legale.
2.
-n scopul %alorizrii acestora ca mi*loace de pro(& 'n circumstan)ele cauzei& la cererea pr)ii ori din oficiu& instan)a poate dispune 'nf)iarea
sau comunicarea lor.
3.
-ncheierea instan)ei prin care se dispune 'nf)iarea sau comunicarea documentelor este ea 'nsi e+ecutorie& aa 'nc,t& 'n caz de nerespectare&
instan)a poate dispune msurile sanc)ionatoare sau de constr,ngere pre%zute de lege.
?.
98
4ac 'nscrisurile sau registrele ce urmeaz a fi cercetate se afl 'ntr-o alt circumscrip)ie *udectoreasc& cercetarea lor se %a face prin comisie
rogatorie.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-0*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
.U<.EC@IUNEA +
2E3
: IG( -eri%icarea 8n&cri&urilor
Ar#( +01: Recunoa$#erea &au con#e&#area 8n&cri&ului &ub &e!n#ur priva#
)1*Acela cruia i se opune un 'nscris su( semntur pri%at este dator fie s recunoasc&
fie s conteste scrierea ori semntura. $ontestarea scrierii sau semnturii poate fi fcut&
la primul termen dup depunerea 'nscrisului& su( sanc)iunea decderii.
)2*Potenitorii sau succesorii 'n drepturi ai aceluia de la care se pretinde a fi 'nscrisul pot
declara ca nu cunosc scrisul sau semntura autorului lor.
1.
8n act su( semntur pri%at nu are for) pro(ant dec,t dac1
a7 ;l este e+pres sau tacit /recunoscut0 de partea de la care se pretinde c acesta eman. .otri%it art. 301 alin. 617 $. pr. ci%.& acela cruia i se
opune un act su( semntur pri%at este dator fie s-l recunoasc& fie s conteste scrierea sau semntura. 4ac actul su( semntur pri%at a
fost recunoscut 2 e+pres sau tacit 2 ori dac& potri%it legii& el este considerat ca recunoscut& %a a%ea acelai efect ca i actul autentic& 'ntre cei
care l-au su(scris& precum i 'ntre cei care reprezint drepturile lor. :ecunoaterea %eracit)ii 'nscrisului poate fi total sau par)ial& c,t pri%ete
materialitatea lui i c,t pri%ete con)inutul acestuia3
(7 ;l este /%erificat0 'n *usti)ie i declarat %eridic. Nerificarea 'nscrisului de ctre instan) ar putea inter%eni c,nd& dei recunoscut de partea
creia i se opune 'nscrisul& instan)a 'nsi are 'ndoieli cu pri%ire la %eracitatea acestuia& c,nd partea l-a tgduit& 'n totul sau 'n parte& c,nd
motenitorii sau a%,nzii-cauz declar c nu cunosc scrierea sau semntura.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-0*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( +02: 'bli"a2ia de veri%icare a 8n&cri&ului
)1*$,nd una dintre persoanele men)ionate la art. 301 contest scrierea sau semntura
ori declar c nu le cunoate& instan)a %a proceda la %erificarea 'nscrisului prin1
1(compararea scrierii i semnturii de pe 'nscris cu scrierea i semntura din alte 'nscrisuri
necontestate3
2(e+pertiz3
+(orice alte mi*loace de pro( admise de lege.
)2*-n acest scop& preedintele completului de *udecat %a o(liga partea creia i se atri(uie
scrierea sau semntura s scrie i s semneze su( dictarea sa pr)i din 'nscris. :efuzul de a
scrie ori de a semna %a putea fi considerat ca o recunoatere a scrierii sau semnturii.
1.
Atunci c,nd acela cruia i se opune un 'nscris sau motenitorii ori succesorii si 'n drepturi contest scrierea sau semntura ori declar c nu le
cunoate& instan)a %a proceda la %erificarea 'nscrisului.
2.
.artea poate s tgduiasc i scrierea sau semntura unei alte persoane& 'n legtur cu acel 'nscris 6de e+emplu& a unui motenitor7.
3.
Nerificarea 'nscrisului este o(liga)ia *udectorului3 partea nu tre(uie ca ea 'nsi s fac do%ada neautenticit)ii 'nscrisului contestat.
?.
.ro(a contrar apar)ine pr)ii care se pre%aleaz de acel act.
B.
Nerificarea 'nscrisului se realizeaz& atunci c,nd este posi(il& pe cale incidental& de ctre chiar *udectorul 'n%estit cu solu)ionarea cauzei 'n
care se administreaz 'nscrisul& printr-o procedur rapid i economicoas de natur s disuadeze partea de o asemenea solicitare numai 'n
scop dilatoriu.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-:*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( +0+: Procedura de veri%icare
)1*Audectorul& dup compararea 'nscrisului cu scrierea sau semntura fcut 'n fa)a sa
ori& dac este cazul& i cu alte 'nscrisuri& se poate lmuri asupra 'nscrisului.
)2*4ac 'ns& din compararea scrierilor& *udectorul nu este lmurit& %a ordona ca
%erificarea s se fac prin e+pertiz& o(lig,nd pr)ile sau alte persoane s depun de 'ndat
'nscrisuri de compara)ie.
)+*Se primesc ca 'nscrisuri de compara)ie1
1('nscrisurile autentice3
2('nscrisurile sau alte scrieri pri%ate necontestate de pr)i3
+(partea din 'nscris care nu este contestat3
4(scrisul sau semntura fcutKfcut 'naintea instan)ei.
)4*-nscrisurile depuse pentru %erificare %or fi semnate de preedinte& grefier i pr)i.
)0*.r)ile iau cunotin) de 'nscrisuri 'n edin).
1.
5e+tul legal adus 'n aten)ie descrie procedura %erificrii 'nscrisului.
2.
4eza%uarea sau nerecunoaterea 'nscrisului tre(uie in%ocat formal3 ea nu poate fi dedus din simplele rezer%e ale presupusului autor al actului
ori din starea de e+pectati% a acestuia& care& de altfel& poate echi%ala cu recunoaterea tacit.
3.
<nstan)a competent s rezol%e incidentul este aceea 'n%estit cu solu)ionarea cererii principale.
?.
.entru a realiza %erificarea 'nscrisului& instan)a 'n fa)a creia a aprut incidentul poate proceda& dup caz& la %erificare direct sau la %erificare
prin e+pertiz.
B.
99
5ermenul de referin) pentru compararea 'nscrisului contestat tre(uie s fie unul ne'ndoielnic1'nscrisuri autentice3 'nscrisuri sau alte scrieri
pri%ate necontestate de pr)i3 partea din 'nscris care nu este contestat3 scrisul sau semntura fcut 'naintea instan)ei.((( ci#e&#e !ai
depar#e )1-:*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( +04: enun2area 8n&cri&ului ca %al&
)1*4ac cel mai t,rziu la primul termen dup prezentarea unui 'nscris folosit 'n proces una
dintre pr)i declar c acesta este fals prin falsificarea scrierii sau semnturii& ea este
o(ligat s arate moti%ele pe care se spri*in.
)2*4ac partea care folosete 'nscrisul nu este prezent& instan)a %a ordona ca aceasta s
se prezinte personal pentru a lua cunotin) de denun)area 'nscrisului ca fals& s depun
originalul i s dea e+plica)iile necesare.
)+*Audectorul poate ordona prezentarea pr)ilor chiar i 'nainte de primul termen de
*udecat& dac partea declar& prin 'nt,mpinare& c scrierea sau semntura sa este
falsificat.
)4*-n cazuri temeinic *ustificate& pr)ile pot fi reprezentate prin mandatari cu procur
special.
1.
4enun)area 'nscrisului ca fals se poate face at,t 'mpotri%a 'nscrisurilor su( semntur pri%at& c,t i 'mpotri%a 'nscrisurilor autentice.
2.
5otui& pe c,nd cu pri%ire la 'nscrisurile su( semntur pri%at& partea poate recurge la %erificarea 'nscrisului i la denun)area ca fals a acestuia&
cu pri%ire la 'nscrisurile autentice ea nu poate recurge dec,t la denun)area ca fals. Aceasta& 'ntruc,t men)iunile acestor din urm 'nscrisuri
referitoare la constatrile fcute personal de agentul instrumentator& 'n cadrul atri(u)iilor sale legale& fac deplin do%ad p,n ce se constat
prin hotr,re *udectoreasc faptul c s-a s%,rit un fals material sau intelectual la 'ntocmirea 'nscrisului.
3.
4enun)area ca fals a unui 'nscris su( semntur pri%at poate urma unei %erificri a 'nscrisului dac1 a7 Nerificarea n-a pri%it dec,t semntura3
(7 Nerificarea n-a pri%it dec,t o parte din act3 c7 -nscrisul a fost alterat sau falsificat material dup %erificare3 d7 .artea in%oc falsul
intelectual.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-3*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( +00: -eri%icarea &#rii 8n&cri&ului denun2a# ca %al&
)1*Audectorul %a constata de 'ndat& prin proces-%er(al& starea material a 'nscrisului
denun)at ca fals& dac e+ist pe el tersturi& adugiri sau corecturi& apoi 'l %a semna& spre
neschim(are& i 'l %a 'ncredin)a grefei& dup ce %a fi contrasemnat de grefier i de pr)i.
)2*4ac pr)ile nu %or sau nu pot s semneze& se %a face men)iune despre toate acestea 'n
procesul-%er(al.
1.
>a 'nf)iarea 'nscrisului& *udectorul %a constata& prin proces-%er(al& starea material a 'nscrisului denun)at ca fals& 'l %a semna i& dup
contrasemnarea lui de ctre grefier i pr)i& 'l %a 'ncredin)a grefei.
2.
$,nd pr)ile nu %or sau nu pot s semneze se %a face men)iune despre aceasta 'n procesul-%er(al.
9(ser%a)ii
;ste pur i simplu %or(a despre o procedur simpl& operati%& sigur i ine%ita(il de conser%are a 'nscrisului litigios& 'n %ederea %erificrii ca
urmare a denun)rii lui ca fals.
$onstatrile personale ale notarului& men)ionate 'ntr-un 'nscris autentic& cum sunt cele referitoare la prezen)a pr)ilor& modul de identificare a
lor& luarea consim)m,ntului& nu pot fi com(tute dec,t prin procedura denun)rii 'nscrisului ca fals. .ri%itor 'ns la %ala(ilitatea
consim)m,ntului& se poate face pro(a contrar& 'ntruc,t notarul doar a luat act de %oin)a pr)ilor& fr s poat i controla 'n ce msur %oin)a
a fost sau nu afectat de %reo cauz de nulitate a(solut sau relati%.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-2*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( +06: A&cul#area pr2ilor
)1*>a acelai termen 'n care 'nscrisul a fost denun)at ca fals sau& 'n cazul pre%zut la art.
30? alin. 627& la termenul urmtor& *udectorul 'ntrea( partea care a produs 'nscrisul& dac
'n)elege s se foloseasc de el.
)2*4ac partea care a folosit 'nscrisul lipsete& refuz s rspund sau declar c nu se
mai ser%ete de 'nscris& acesta %a fi 'nlturat& 'n tot sau 'n parte& dup caz.
)+*4ac partea care a denun)at 'nscrisul ca fals lipsete& refuz s rspund sau 'i retrage
declara)ia de denun)are& 'nscrisul %a fi considerat ca recunoscut.
1.
>a termenul 'n care 'nscrisul a fost denun)at ca fals sau& dup caz& la termenul urmtor& *udectorul 'ntrea( partea care a 'nf)iat 'nscrisul
dac 'n)elege s se foloseasc de acel 'nscris.
2.
-n raport cu atitudinea pr)ilor& dou solu)ii sunt luate 'n considerare de ctre legiuitor1
a7 4ac partea care a folosit 'nscrisul 'l a(andoneaz& prezumti% 2 lipsind la termenul fi+at pentru discutarea acestuia& refuz,nd s rspund la
'ntre(area dac mai 'n)elege s se foloseasc de el& refuz,nd s dea e+plica)iile necesare ori& 'n fine& nu depune originalul 2 sau e+pres 2 printr-
o declara)ie formal c 'n)elege s nu se mai foloseasc de acel 'nscris 2& acesta %a fi 'nlturat& 'n tot sau 'n parte& din arsenalul mi*loacelor de
pro(a)iune propuse spre administrare 'n acel litigiu.
=u este o sanc)iune la adresa pr)ii 2 de altfel& cum s-a putut re)ine& 'nscrisul poate fi 'nlturat numai par)ial& dac instan)a apreciaz c poate
sau tre(uie s-l %alorizeze numai 'n parte 2& nu este nici o recunoatere implicit a falsit)ii 'nscrisului& nicio dispozi)ie legal ne'ndrept)ind o
prezum)ie at,t de gra% i cu posi(ile consecin)e de natur penal& ci pur i simplu este o constatare c litigiul accesoriu& const,nd 'n
denun)area 'nscrisului ca fals& a rmas fr o(iect3((( ci#e&#e !ai depar#e )1-2*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( +0:: .u&pendarea proce&ului $i &e&i9area parc7e#ului
100
4ac partea care a prezentat 'nscrisul struie s se foloseasc de acesta& dei denun)area
ca fals a acestuia nu a fost retras& instan)a& dac este indicat autorul falsului sau
complicele acestuia& poate suspenda *udecata procesului& 'naint,nd de 'ndat 'nscrisul
denun)at ca fals parchetului competent& pentru cercetarea falsului& 'mpreun cu procesul-
%er(al ce se %a 'ncheia 'n acest scop.
1.
4ac partea care a prezentat 'nscrisul struie s se foloseasc de acesta& dei denun)area ca fals a acestuia nu fost retras& c,nd este indicat
autorul falsului sau complicele acestuia& instan)a /poate suspenda *udecata procesului0& 'naint,nd 'nscrisul denun)at ca fals parchetului
competent& pentru cercetarea falsului& 'mpreun cu procesul-%er(al 'ncheiat 'n acest scop.
2.
;ste 'ns oportun s se procedeze la suspendare& cci& altfel& 'n cazul sta(ilirii falsului prin hotr,re penal& se %a putea cere re%izuirea hotr,rii
ci%ile definiti%e Gart. B09 alin. 617 pct. 3 $. pr. ci%.H.
9(ser%a)ii
-n cazul 'n care constatarea infrac)iunii nu se mai poate face printr-o hotr,re penal& instan)a de re%izuire se %a pronun)a mai 'nt,i& pe cale
incidental& asupra e+isten)ei sau ine+isten)ei infrac)iunii in%ocate3 la *udecarea cererii %a fi citat i cel 'n%inuit de s%,rirea infrac)iunii.(((
ci#e&#e !ai depar#e )1-2*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( +0;: Cerce#area %al&ului de c#re in&#an2a civil
-n cazul 'n care& potri%it legii& ac)iunea penal nu poate fi pus 'n micare ori nu poate
continua& cercetarea falsului se %a face de ctre instan)a ci%il& prin orice mi*loace de
pro(.
1.
$,nd instan)a penal nu poate *udeca falsul& pentru c autorul acestuia n-a putut fi descoperit& sau 'n cazurile 'n care ac)iunea penal s-a stins
prin decesul autorului falsului& prin prescrip)ie sau prin amnistie& falsul %a fi cercetat i e%entual sta(ilit de 'nsi instan)a ci%il& prin orice
mi*loace de do%ad.
2.
;ste nu numai singura solu)ie posi(il& dar i una necesar pentru elucidarea chestiunilor litigioase 'n legtur cu 'nscrisul in%ocat ca pro(.
3.
Fiind %or(a despre un /fapt0 2 falsificarea 'nscrisului 2 sunt admisi(ile orice mi*loace de pro( pentru %erificarea lui.
9(ser%a)ii
4ac ac)iunea penal nu poate fi pus 'n micare sau ea nu poate continua& instan)a ci%il nu are ne%oie de o sesizare& dup caz& din partea
procurorului sau a instan)ei penale& pentru a proceda ea 'nsi la cercetarea falsului& ci %a %erifica e%entualul fals direct pe temeiul legii&
respecti% al dispozi)iilor art. 30@ $. pr. ci%.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-+*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
.U<.EC@IUNEA +
+
: B +( Proba cu !ar#ori
.U<.EC@IUNEA +
+E1
: I( Ad!i&ibili#a#ea probei cu !ar#ori
Ar#( +03: Ad!i&ibili#a#ea probei
)1*.ro(a cu martori este admisi(il 'n toate cazurile 'n care legea nu dispune altfel.
)2*=iciun act *uridic nu poate fi do%edit cu martori& dac %aloarea o(iectului su este mai
mare de 2B0 lei. $u toate acestea& se poate face do%ada cu martori& contra unui
profesionist& a oricrui act *uridic& indiferent de %aloarea lui& dac a fost fcut de acesta 'n
e+erci)iul acti%it)ii sale profesionale& 'n afar de cazul 'n care legea special cere pro(
scris.
)+*-n cazul 'n care legea cere forma scris pentru %aliditatea unui act *uridic& acesta nu
poate fi do%edit cu martori.
)4*4e asemenea& este inadmisi(il pro(a cu martori dac pentru do%edirea unui act
*uridic legea cere forma scris& 'n afar de cazurile 'n care1
1(partea s-a aflat 'n imposi(ilitate material sau moral de a-i 'ntocmi un 'nscris pentru
do%edirea actului *uridic3
2(e+ist un 'nceput de do%ad scris& potri%it pre%ederilor art. 3103
+(partea a pierdut 'nscrisul do%editor din pricina unui caz fortuit sau de for) ma*or3
4(pr)ile con%in& fie i tacit& s foloseasc aceast pro(& 'ns numai pri%itor la drepturile
de care ele pot s dispun3
0(actul *uridic este atacat pentru fraud& eroare& dol& %iolen) ori este lo%it de nulitate
a(solut pentru cauz ilicit sau imoral& dup caz3
6(se cere lmurirea clauzelor actului *uridic.
)0*.ro(a cu martori nu se admite niciodat 'mpotri%a sau peste ceea ce cuprinde un 'nscris
i nici despre ceea ce s-ar pretinde c s-ar fi zis 'nainte& 'n timpul sau 'n urma 'ntocmirii lui&
chiar dac legea nu cere forma scris pentru do%edirea actului *uridic respecti%& cu e+cep)ia
cazurilor pre%zute la alin. 6?7.
1.
Prturia face parte din /procedura de anchet0 realizat de instan) i ea const 'n audierea de ctre *udector a unui ter) 'n calitate de martor&
la cererea uneia dintre pr)ile din proces& a am,ndurora sau din oficiu& 'n condi)iile pre%zute de lege.
2.
:egula general 'n materie este aceea c faptele *uridice stricto sensu pot fi do%edite& fr 'ngrdiri& cu martori.
3.
101
.ro(a cu martori este admisi(il 'n toate cazurile 'n care legea nu dispune altfel.
?.
-nsui articolul comentat limiteaz domeniul admisi(ilit)ii pro(ei cu martori1 'n principiu& niciun act *uridic nu poate fi do%edit cu martori& dac
o(iectul su este mai mare de 2B0 lei3 'n principiu& pro(a cu martori nu se admite niciodat 'mpotri%a sau peste ceea ce cuprinde un 'nscris i
nici despre ceea ce s-ar pretinde c s-ar fi zis 'nainte& 'n timpul sau 'n urma 'ntocmirii lui& chiar dac legea nu cere forma scris pentru
do%edirea actului *uridic respecti%3 nu este admisi(il pro(a cu martori 'n cazul 'n care legea cere forma scris pentru %aliditatea unui act
*uridic3 'n principiu& pro(a testimonial este de asemenea inadmisi(il& indiferent de %aloarea actului *uridic& 'n cazul acelor contracte pentru
care 'nscrisul este cerut ad probationem 6de e+emplu& tranzac)ia 2 art. 2.2D2 $. ci%.& contractul de depozit %oluntar 2 art. 2.10? $. ci%.7.(((
ci#e&#e !ai depar#e )1-;*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( +10: 5ncepu#ul de dovad &cri&
)1*Se socotete 'nceput de do%ad scris orice scriere& chiar nesemnat i nedatat& care
pro%ine de la o persoan creia acea scriere i se opune ori de la cel al crui succesor 'n
drepturi este acea persoan& dac scrierea face credi(il faptul pretins.
)2*$onstituie 'nceput de do%ad scris i 'nscrisul& chiar nesemnat de persoana creia
acesta i se opune& dac a fost 'ntocmit 'n fa)a unui func)ionar competent care atest c
declara)iile cuprinse 'n 'nscris sunt conforme celor fcute de acea persoan.
)+*-nceputul de do%ad scris poate face do%ada 'ntre pr)i numai dac este completat
prin alte mi*loace de pro(& inclusi% prin pro(a cu martori ori prin prezum)ii.
1.
-nceputul de do%ad scris este o pro( literal imperfect1 *udectorul nu este niciodat legat de enun)urile pe care le cuprinde un 'nceput de
do%ad scris3 acesta este un element de pro( incomplet& care& nu numai c poate& ci chiar tre(uie completat cu alte pro(e.
2.
-nceputul de do%ad scris este orice scriere& chiar nesemnat i nedatat& care pro%ine de la o persoan creia acea scriere i se opune ori de
la cel al crui succesor 'n drepturi este acea persoan& dac scrierea face credi(il faptul pretins.
$onstituie& de asemenea& 'nceput de do%ad scris i 'nscrisul& chiar nesemnat de persoana creia acesta i se opune& dac a fost 'ntocmit 'n
fa)a unui func)ionar competent care atest c declara)iile cuprinse 'n 'nscris sunt conforme celor fcute de acea persoan.
3.
-ntre elementele-reper ale 'nceputului de do%ad scris pot fi re)inute1 e+isten)a unei scrieri sau a unui 'nscris3 o anume surs sau origine a
scrierii ori 'nscrisului3 pertinen)a con)inutului acestuia 'n raport cu faptele alegate3 in%ocarea de ctre parte a unei asemenea pro(e.((( ci#e&#e
!ai depar#e )1-:*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
.U<.EC@IUNEA +
+E2
: II( Ad!ini&#rarea probei cu !ar#ori
Ar#( +11: A&cul#area $i 8nlocuirea !ar#orilor
)1*$,nd instan)a a 'ncu%iin)at do%ada cu martori& ea %a dispune citarea i ascultarea
acestora.
)2*-nlocuirea martorilor nu se %a 'ncu%iin)a dec,t 'n caz de moarte& dispari)ie sau moti%e
(ine 'ntemeiate& caz 'n care lista se %a depune su( sanc)iunea decderii& 'n termen de B zile
de la 'ncu%iin)are.
)+*Fiecare parte %a putea s se 'mpotri%easc la ascultarea unui martor care nu este
'nscris 'n list sau nu este identificat 'n mod lmurit.
)4*4ecderea din dreptul de a administra do%ada cu martori pentru ne'ndeplinirea
o(liga)iilor pre%zute la art. 2C2 se acoper dac acetia se 'nf)ieaz la termenul fi+at
pentru ascultarea lor.
1.
$um s-a mai precizat& 'ntr-un alt conte+t& pro(ele 2 inclusi% cele testimoniale 2 tre(uie propuse potri%it regulilor sta(ilite de art. 2B? $. pr. ci%.
2.
=erespect,nd astfel de pre%ederi& partea decade din dreptul de a mai propune pro(a& dac ea nu se afl 'n niciunul dintre cazurile pre%zute de
acelai articol. 4ecderea o %a in%oca 2 i ea este un incident 2 cealalt parte.
<nstan)a %a putea totui admite pro(a cu martori& chiar dac partea se 'mpotri%ete& c,nd ea consider c aceasta este necesar pentru
dezlegarea pricinii. =e 'ntemeiem concluzia pe pre%ederile art. 22 alin. 627 $. pr. ci%.
3.
$ererea pr)ii de admitere a pro(ei cu martori presupune1 artarea faptelor care urmeaz a fi pro(ate 6pentru a face posi(il %erificarea
pertinen)ei i a admisi(ilit)ii pro(ei propuse& precum i pentru ca partea ad%ers s cunoasc o(iectul pro(a)iunii i s poat face pro(a
contrar& dac nu recunoate faptele alegate i constituite ca o(iect al pro(a)iunii& fc,nd astfel inutil pro(a73 indicarea martorilor& pentru a
asigura citarea acestora.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-14*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( +12: A&cul#area !ar#orilor neci#a2i
)1*Partorii pot fi asculta)i chiar la termenul la care pro(a a fost 'ncu%iin)at.
)2*>a termenul fi+at pentru administrarea pro(ei& partea %a putea aduce martorii
'ncu%iin)a)i chiar fr a fi cita)i.
)+*4ac partea se o(lig s prezinte martorul la termenul de *udecat& fr a fi citat& 'ns
din moti%e imputa(ile aceasta nu 'i 'ndeplinete o(liga)ia& instan)a %a dispune citarea
martorului pentru un nou termen. 4ispozi)iile art. 313 sunt aplica(ile.
1.
-ntre msurile a%,nd ca scop asigurarea celerit)ii 'n procesul ci%il se afl i ceea ce te+tul legal numete1 /ascultarea martorilor necita)i0.
2.
-n acest sens1 pot fi asculta)i martorii chiar la termenul la care pro(a a fost 'ncu%iin)at3 la termenul fi+at pentru administrarea pro(ei& partea
%a putea aduce martorii 'ncu%iin)a)i& chiar fr a fi cita)i.
3.
102
4ac partea& chiar din %ina ei& nu-i 'ndeplinete o(liga)ia asumat de a asigura prezen)a martorului la termenul de *udecat& fr a fi citat& ea
nu decade din pro(a cu martori& instan)a dispun,nd citarea martorului i& e%entual& aducerea lui cu mandat.
9(ser%a)ii
.rocedura descris este aparent ingenioas i util& dar ea este i discuta(il.
Ascultarea martorului chiar la termenul la care a fost 'ncu%iin)at presupune 2 ceea ce este dificil de admis 2 anticiparea de ctre parte sau
premoni)ia ei cu pri%ire la atitudinea instan)ei cu pri%ire la martorii propui i poate pro%oca suspiciunea celeilalte pr)i cu pri%ire la
impar)ialitatea instan)ei.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-+*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( +1+: Re%u9ul !ar#orului de a &e pre9en#a
)1*-mpotri%a martorului care lipsete la prima citare& instan)a poate emite mandat de
aducere.
)2*-n pricinile urgente& se poate dispune aducerea martorilor cu mandat chiar la primul
termen.
)+*4ac& dup emiterea mandatului de aducere& martorul nu poate fi gsit sau nu se
'nf)ieaz& instan)a %a putea proceda la *udecat.
1.
-n principiu& orice persoan ma*or are chiar o(liga)ia de a depune ca martor& altfel& prin 'ncheiere e+ecutorie& %a putea fi amendat i&
totodat& o(ligat la despgu(iri fa) de partea %tmat 2 art. 1@D alin. 617 pct. 2 lit. a7 $. pr. ci%.
2.
4ac& fr moti%e temeinice& martorul lipsete la prima citare& instan)a %a da mandat de aducere& iar 'n pricinile urgente& se poate dispune
aducerea martorilor cu mandat chiar la primul termen.
3.
Adoptarea msurii aducerii martorului cu mandat presupune& (ine'n)eles& ca el s fi fost legal citat.
?.
4up dou 'ncercri euate de aducere a martorului cu mandat& instan)a %a putea proceda la *udecat.
9(ser%a)ii
Aprecierea instan)ei cu pri%ire la aducerea martorului cu mandat presupune& fr 'ndoial& discernm,nt i e%itarea adoptrii acestei msuri ab
irato'((( ci#e&#e !ai depar#e )1-4*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( +14: I!po&ibili#a#ea de pre9en#are
Partorul care& din cauz de (oal sau alt 'mpiedicare gra%& nu poate %eni 'n instan) %a
putea fi ascultat la locul unde se afl& cu citarea pr)ilor.
1.
Atunci c,nd& din moti%e gra%e& martorul nu poate %eni la instan)& ascultarea acestuia 'ntr-un alt loc dec,t la sediul instan)ei este& indiscuta(il&
o msur necesar i admisi(il& asigur,nd pr)ii %alorizarea plenar a mi*loacelor sale de pro(a)iune 'ncu%iin)ate de instan).
2.
.entru respectarea principiului contradictorialit)ii& precum i a egalit)ii de arme i de mi*loace procesuale& ascultarea martorului tre(uie s se
fac cu citarea pr)ilor.
9(ser%a)ii
-ntruc,t te+tul legal nu pre%ede o e+cep)ie 2 prin referire la un *udector delegat 2& se %a 'n)elege c ascultarea martorului la locul unde acesta
se afl tre(uie fcut 'n fa)a 'ntregului complet de *udecat.
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( +10: Per&oanele care nu po# %i a&cul#a#e ca !ar#ori
)1*=u pot fi martori1
1(rudele i afinii p,n la gradul al treilea inclusi%3
2(so)ul& fostul so)& logodnicul ori concu(inul3
+(cei afla)i 'n dumnie sau 'n legturi de interese cu %reuna dintre pr)i3
4(persoanele puse su( interdic)ie *udectoreasc3
0(cei condamna)i pentru mrturie mincinoas.
)2*.r)ile pot con%eni& e+pres sau tacit& s fie ascultate ca martori i persoanele pre%zute
la alin. 617 pct. 1-3.
1.
<nterdic)iile pre%zute la pct.1-3 au la (az o prezum)ie de par)ialitate i& tocmai pentru c este %or(a doar de o prezum)ie& pr)ile pot con%eni&
e+pres sau tacit& s fie ascultate ca martori i aceste persoane.
2.
.rin instituirea acestor interdic)ii se asigur de plano echili(rul procesual al pr)ilor din litigiu i se respect dreptul pr)ilor la un proces
echita(il.
3.
$a msur de protec)ie a pr)ii& aceasta poate fi a(andonat de ctre partea prote*at& prin nein%ocarea incompati(ilit)ii persoanei de a fi
ascultat ca martor.
?.
-n cazul persoanelor puse su( interdic)ie i al persoanelor condamnate pentru mrturie mincinoas& incapacitatea de a fi martori este a(solut.
B.
-n procesele pri%itoare la filia)ie& di%or) i alte raporturi de familie se %or putea asculta rudele i afinii arta)i& 'n afar de descenden)i 2 art. 31C
$. pr. ci%.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-0*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( +16: A&cul#area rudelor $i a%inilor
-n procesele pri%itoare la filia)ie& di%or) i alte raporturi de familie se %or putea asculta
rudele i afinii pre%zu)i la art. 31B& 'n afar de descenden)i.
1.
.entru a facilita pro(a)iunea 'n procesele pri%itoare la filia)ie& di%or) i alte raporturi de familie& pot fi ascultate i rudele i afinii p,n la gradul
al treilea inclusi%.
103
2.
.entru a se e%ita culti%area animozit)ilor sau chiar a ostilit)ilor 'ntre copii i prin)i& sunt totui e+clui descenden)ii.
3.
-n lipsa unor delimitri 'ntre acetia 2 de altfel& discriminatorii i inadmisi(ile 2& sunt descenden)i cei legali& legaliza)i i adopti%i.
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( +1:: Per&oanele &cu#i#e de a depune !r#urie
)1*Sunt scuti)i de a fi martori1
1(slu*itorii cultelor& medicii& farmacitii& a%oca)ii& notarii pu(lici& e+ecutorii *udectoreti&
mediatorii& moaele i asisten)ii medicali i orice al)i profesioniti crora legea le impune s
pstreze secretul de ser%iciu sau secretul profesional cu pri%ire la faptele de care au luat
cunotin) 'n cadrul ser%iciului ori 'n e+ercitarea profesiei lor& chiar i dup 'ncetarea
acti%it)ii lor3
2(*udectorii& procurorii i func)ionarii pu(lici& chiar i dup 'ncetarea func)iei lor& asupra
'mpre*urrilor secrete de care au a%ut cunotin) 'n aceast calitate3
+(cei care prin rspunsurile lor s-ar e+pune pe ei 'nii sau ar e+pune pe %reuna din
persoanele artate la art. 31B alin. 617 pct. 1 i 2 la o pedeaps penal sau la dispre)ul
pu(lic.
)2*.ersoanele pre%zute la alin. 617 pct. 1& cu e+cep)ia slu*itorilor cultelor& %or putea totui
depune mrturie& dac au fost dezlegate de secretul de ser%iciu ori profesional de partea
interesat la pstrarea secretului& 'n afar de cazul 'n care prin lege se dispune altfel.
)+*Nor putea& de asemenea& depune mrturie i persoanele pre%zute la alin. 617 pct. 2&
dac autoritatea sau institu)ia pe l,ng care func)ioneaz ori au func)ionat& dup caz& le d
'ncu%iin)area.
1.
/Scutirea0 nu semnific /interdic)ie0& aa 'nc,t cel pu)in unele dintre persoanele artate pot accepta calitatea de martor& fr a fi necesar s-i
*ustifice atitudinea.
2.
.ot accepta aceast calitate i cei care sunt )inu)i prin pstrarea secretului de ser%iciu& dac autoritatea competent le-a dat o dezlegare ori
'ncu%iin)are 'n acest sens.
3.
4i%ulgarea secretului profesional nu implic i anularea depozi)iei martorului.
?.
Scutirea legal de a fi martor %a fi in%ocat de cel con%ocat pentru a depune mrturie.
9(ser%a)ii
-n sensul pre%ederilor artate& a se %edea& de asemenea& (unoar& pre%ederile art. 3 din >egea nr. 3CK199B cu pri%ire la notarii pu(lici i
personalul (irourilor notariale& ale art. ?? din >egea nr. 1@@K1999 cu pri%ire la func)ionarii pu(lici& ale art. ?? din >egea nr. B1K199B cu pri%ire la
a%oca)i& ale art. 3D din >egea nr. 192K200C cu pri%ire la mediatori.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-4*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( +1;: Iden#i%icarea !ar#orului
)1*.reedintele& 'nainte de a lua declara)ia& %a cere martorului s arate1
a*numele& prenumele& profesia& domiciliul i %,rsta3
b*dac este rud sau afin cu una dintre pr)i i 'n ce grad3
c*dac se afl 'n ser%iciul uneia dintre pr)i.
)2*.reedintele %a pune apoi 'n %edere martorului 'ndatorirea de a *ura i semnifica)ia
*urm,ntului.
1.
.rin acest /protocol0 preala(il ascultrii martorului se asigur identificarea acestuia& dar& 'n acelai timp& se procur i unele dintre informa)iile
tre(uitoare pentru aprecierea i %alorizarea mrturiei.
2.
>ipsa unora dintre elementele artate 6(unoar& faptul c martorul se afl 'n ser%iciul pr)ii7 %a putea atrage nulitatea procedurii de audiere a
acestuia& dac prin acea omisiune s-a produs pr)ii interesate o %tmare procesual care nu poate fi 'nlturat altfel dec,t prin anulare.
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( +13: epunerea =ur!>n#ului
)1*-nainte de a fi ascultat& martorul depune urmtorul *urm,nt1 SAur c %oi spune
ade%rul i c nu %oi ascunde nimic din ceea ce tiu. Aa s-mi a*ute 4umnezeuQS.
)2*-n timpul depunerii *urm,ntului& martorul )ine m,na pe cruce sau pe Ii(lie.
)+*:eferirea la di%initate din formula *urm,ntului se schim( potri%it credin)ei religioase a
martorului.
)4*Partorului de alt religie dec,t cea cretin nu 'i sunt aplica(ile pre%ederile alin. 627.
)0*Partorul fr confesiune %a depune urmtorul *urm,nt1 SAur pe onoare i contiin) c
%oi spune ade%rul i c nu %oi ascunde nimic din ceea ce tiu.S.
)6*Partorii care din moti%e de contiin) sau confesiune nu depun *urm,ntul %or rosti 'n
fa)a instan)ei urmtoarea formul1 SP o(lig c %oi spune ade%rul i c nu %oi ascunde
nimic din ceea ce tiu.S.
104
):*.ersoanele mute i surdo-mute tiutoare de carte %or depune *urm,ntul transcriind
formula acestuia i semn,nd-o3 persoanele hipoacuzice %or rosti *urm,ntul& iar cele care
nu tiu s scrie %or *ura prin semne cu a*utorul unui interpret.
);*Situa)iile la care se refer alin. 637-6D7 se re)in de ctre instan) pe (aza afirma)iilor
fcute de martor.
)3*4up depunerea *urm,ntului& preedintele %a pune 'n %edere martorului c& dac nu
%a spune ade%rul& s%,rete infrac)iunea de mrturie mincinoas.
)10*4espre toate acestea se face men)iune 'n declara)ia scris.
1.
Aurm,ntul& laic sau religios& ori pur i simplu declara)ia persoanei 'n fa)a instan)ei c %a spune ade%rul i c nu %a ascunde nimic din ceea ce
tie& dei lipsite de %reo consecin) *uridic& sunt totui o(ligatorii& ca reminiscen) a formelor de solemnitate 'n procedura *udiciar& parado+al
poate& numai pentru unii dintre ter)ii care particip la *udecat& nu 'ns i pentru pr)i& care sunt scutite de aceast o(liga)ie moral.
2.
Nerita(ila garan)ie a faptului c martorul %a spune ade%rul& fr a omite nimic din ceea ce tie& rm,ne contiin)a acestuia i& 'n su(sidiar&
aten)ionarea lui 'n legtur cu posi(ila condamnare pentru infrac)iunea de mrturie mincinoas.
3.
Formula *urm,ntului& dei pre%zut de lege& nu este prescris su( sanc)iunea nulit)ii i& oricum& ea este adapta(il& atunci c,nd este posi(il&
'n raport cu adeziunea persoanei la o anumit doctrin metafizic3 dar depunerea *urm,ntului sau declara)ia ci%il a persoanei c %a spune
ade%rul este imperati%& aa 'nc,t nerespectarea acestei o(liga)ii poate atrage nulitatea procesului-%er(al de audiere a martorului.((( ci#e&#e
!ai depar#e )1-0*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( +20: .cu#irea de =ur!>n#
$opiii care nu au 'mplinit %,rsta de 1? ani i cei care sunt lipsi)i de discernm,nt 'n
momentul audierii& fr a fi pui su( interdic)ie& pot fi asculta)i& fr *urm,nt& 'ns instan)a
le %a atrage aten)ia s spun ade%rul i %a )ine seama& la aprecierea depozi)iei lor& de
situa)ia lor special.
1.
5e+tul consacr posi(ilitatea audierii cu circumspec)ie a unor asemenea persoane.
2.
>ogic& scutirea de *urm,nt pare a %iza am(ele categorii de persoane.
9(ser%a)ii
5e+tul ni se pare confuz1 ei /pot fi asculta)i0 sau ei /pot fi asculta)i fr *urm,nt0& ori i una i altaL
5e+tul ni se pare chiar hilar& su( dou aspecte1 lipsa unei precizri cu pri%ire la limita minim de %,rst a minorului poate conduce la afirma)ii
deconcertante3 dac persoana este lipsit de discernm,nt 'n momentul audierii& care mai este rostul ascultrii ei ca martor i& mai ales& a
/aten)ionrii0 ei s spun ade%rulL
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( +21: A&cul#area !ar#orului
)1*Fiecare martor %a fi ascultat separat& cei neasculta)i 'nc neput,nd fi de fa).
)2*9rdinea ascultrii martorilor %a fi fi+at de preedinte& )in,nd seama i de cererea
pr)ilor.
)+*Partorul %a rspunde mai 'nt,i la 'ntre(rile puse de preedinte& iar apoi i la 'ntre(rile
puse& cu 'ncu%iin)area acestuia& de ctre partea care l-a propus& precum i de ctre partea
ad%ers.
)4*4up ascultare& martorul rm,ne 'n sala de edin) p,n la sf,ritul cercetrii& afar
numai dac instan)a hotrte altfel.
)0*$u ocazia audierii& martorul %a fi lsat s-i fac li(er depozi)ia& fr s ai( %oie s
citeasc un rspuns scris de mai 'nainte3 el se poate ser%i 'ns de 'nsemnri& cu
'ncu%iin)area preedintelui& dar numai pentru a preciza cifre sau denumiri.
1.
9rdinea ascultrii martorilor este sta(ilit de instan)& conform strategiei de /anchet0 pe care i-a preconstituit-o& fr a e+clude 'ns sugestiile
sau o(ser%a)iile pr)ilor.
2.
>ogic 'ns& mai 'nt,i tre(uie asculta)i martorii reclamantului& pentru c el tre(uie s-i sus)in preten)iile i a(ia apoi martorii p,r,tului.
3.
4epozi)ia tre(uie s fie oral i spontan.
?.
Partorul se afl nu numai la dispozi)ia *udectorului& ci i a pr)ilor& respect,ndu-se i astfel dreptul la contradictorialitate i dreptul la aprare.
B.
-ntre(rile pr)ilor adresate martorului sunt supuse& su( aspectul pertinen)ei& aprecierii *udectorului. Astfel se asigur i protec)ia martorului
fa) de orice 'ncercare de intimidare a lui.
C.
Partorul tre(uie s se refere la faptele alegate pentru pro(area crora el a fost 'ncu%iin)at& e%it,nd di%aga)iile sau alte considera)ii strine de
aceste fapte.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-:*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( +22: Rea&cul#area $i con%run#area !ar#orilor
)1*Partorii pot fi din nou 'ntre(a)i& dac instan)a gsete de cu%iin).
)2*Partorii ale cror declara)ii nu se potri%esc pot fi confrunta)i.
)+*4ac instan)a gsete c 'ntre(area pus de parte nu poate s duc la dezlegarea
procesului& este *ignitoare sau tinde a pro(a un fapt a crui do%edire e oprit de lege& nu o
105
%a 'ncu%iin)a. <nstan)a& la cererea pr)ii& %a trece 'n 'ncheierea de edin) at,t 'ntre(area
formulat& c,t i moti%ul pentru care nu a fost 'ncu%iin)at.
1.
-n principiu& martorul poate fi ascultat o singur dat& izolat& 'n *urispruden)& consider,ndu-se c& atunci c,nd martorul a fcut dou declara)ii
succesi%e& cea de-a doua este nul sau nea%enit.
2.
5otui& reiter,ndu-se pre%ederile e+-art. 19D $. pr. ci%.& s-a pstrat latitudinea *udectorului de a proceda la reascultarea martorului& dac el
consider necesar& specific de altfel unei /anchete0& chiar dac aceasta este *udiciar.
3.
4e asemenea& *udectorul poate proceda la confruntarea declara)iilor fcute de martor& atunci c,nd acestea nu se potri%esc& scopul lui i al
pr)ilor fiind acela de a elucida 'mpre*urrile de fapt.
?.
<nstan)a filtreaz i cenzureaz 'ntre(rile puse martorilor de ctre pr)i& su( aspectul pertinen)ei i al admisi(ilit)ii lor& c,t i su( aspectul
decen)ei& preciz,nd 'n 'ncheierea de edin) moti%ul pentru care 'ntre(area nu a fost 'ncu%iin)at.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-4*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( +2+: Con&e!narea declara2iei !ar#orului
)1*Prturia se %a scrie de grefier& dup dictarea preedintelui sau a *udectorului delegat&
i %a fi semnat pe fiecare pagin i la sf,ritul ei de *udector& grefier i martor& dup ce
acesta a luat cunotin) de cuprins. 4ac martorul refuz sau nu poate s semneze& se %a
face men)iune despre aceasta 'n 'ncheierea de edin).
)2*9rice adugiri& tersturi sau schim(ri 'n cuprinsul mrturiei tre(uie 'ncu%iin)ate i
semnate de *udector& de grefier i martor& su( sanc)iunea de a nu fi luate 'n considerare.
)+*>ocurile nescrise din declara)ie tre(uie (arate cu linii& astfel 'nc,t s nu se poat face
adugiri.
)4*4ispozi)iile art. 231 alin. 627 se aplic 'n mod corespunztor.
1.
4epozi)ia martorului tre(uie consemnat& fidel& 'ntr-un proces-%er(al de audiere& cu at,t mai mult cu c,t consemnarea ei se face dup dictarea
preedintelui completului sau a *udectorului delegat.
2.
/Prturia0 2 cum se spune 'n te+tul legal 2 se semneaz& pe fiecare pagin i la sf,rit& de ctre martor& dup citirea ei sau dup ce i s-au citit
cele consemnate& precum i de ctre *udector i grefier. -n condi)iile legii& ea se i 'nregistreaz.
3.
9rice corecturi materiale 'n cuprinsul mrturiei tre(uie 'ncu%iin)ate i semnate de *udector& de grefier i de martor& altfel ele fiind considerate
nea%enite.
?.
>ipsa semnturii martorului sau a unei men)iuni cu pri%ire la aceast lips atrage nulitatea mrturiei& ca act procedural inform.
9(ser%a)ii
-ncheierea de edin) 'n care s-a procedat la audierea martorului poate fi considerat& su( anumite aspecte& complementul natural al mrturiei
i un reper pentru modul 'n care ea a fost %alorizat 'n sistemul pro(ator al hotr,rii& fiindc 'n aceast 'ncheiere se %or consemna& 'ntre altele&
raporturile 'n care se afl martorul cu %reuna dintre pr)ile din proces& e%entualele presiuni fcute asupra sa& comportamentul martorului 'n
timpul audierii& o(ser%a)iile pr)ilor sau ale aprtorilor acestora& moti%ele refuzului martorului de a semna i& 'n general& orice alte men)iuni
rele%ante cu pri%ire la administrarea pro(ei testimoniale.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-4*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( +24: Aprecierea probei cu !ar#ori
-n aprecierea declara)iilor martorilor& instan)a %a )ine seama de sinceritatea acestora i de
'mpre*urrile 'n care au luat cunotin) de faptele ce fac o(iectul declara)iei respecti%e.
1.
5e+tul precizeaz o regul simpl i inerent& s zicem& de rezona(ilitate *udiciar& cu at,t mai mult cu c,t mrturia este o pro( esen)ialmente
su(iecti%.
2.
Aprecierea instan)ei asupra mrturiei este nu numai inerent 2 mrturia fc,nd parte din sistemul pro(ator al respecti%ului proces 2& dar i
necesar& 'ntruc,t& ca pro( esen)ialmente su(iecti%& ea este uneori 'ndoielnic su( aspectul credi(ilit)ii& fie pentru c e+ist suspiciuni cu
pri%ire la sinceritatea martorului& fie pentru c pot e+ista moti%e de re)inere 'n legtur cu aptitudinea lui fizic i psihologic de a 'nregistra
faptele i de a le reda corect& dup o perioad mai mult sau mai pu)in 'ndelungat de la producerea lor.
3.
Ji din moti%ele artate& li(ertatea de apreciere a *udectorului cu pri%ire la mrturie este chiar mai larg comparati% cu 'nscrisurile& su( un
du(lu aspect1 %alorizarea mrturiei 'nsi 'n ra)ionamentul lui *udiciar3 re)inerea ca do%edite a faptelor alegate sau& dimpotri%& considerarea lor
ca nedo%edite sau numai par)ial do%edite.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-:*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( +20: <nuiala de !r#urie !incinoa&
4ac& din cercetare& reies (nuieli de mrturie mincinoas sau de mituire a martorului&
instan)a %a 'ncheia un proces-%er(al i %a sesiza organul de urmrire penal competent.
1.
4ac 'n cursul *udec)ii apar indicii cu pri%ire la s%,rirea de ctre martor& 'n fa)a acelei instan)e& a infrac)iunii de mrturie mincinoas sau cu
pri%ire la mituirea martorului& de ctre una dintre pr)i sau de ctre un ter)& instan)ei 'i re%ine o(liga)ia s constate e+isten)a acelor indicii i s
sesizeze autoritatea penal competent.
9(ser%a)ii
-n raport cu reglementarea anterioar& de la e+-art. 199 $. pr. ci%.& remarcm poziti% 'nlturarea sintagmei /(nuieli puternice0& a(solut
nepotri%it 'n conte+tul reglementrii cu pri%ire la o aparent infrac)iune i cu posi(ile consecin)e impre%izi(ile i inadmisi(ile.
4ac instan)a %a aprecia c ordonan)a sau hotr,rea autorit)ii penale este decisi% pentru dezlegarea litigiului& ea %a suspenda *udecata p,n
la rezol%area definiti% a sesizrii fcute. Altfel& cursul *udec)ii poate continua.
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( +26: rep#uri bne$#i ale !ar#orului
106
)1*Partorul are dreptul la ram(ursarea cheltuielilor de transport& cazare i mas dac este
din alt localitate& precum i dreptul la despgu(iri pentru acoperirea %eniturilor pe care le-
ar fi o()inut dac i-ar fi e+ercitat profesia pe durata lipsei de la locul de munc& prile*uit
de chemarea sa 'n %ederea ascultrii ca martor& sta(ilite 'n raport cu starea sau profesia pe
care o e+ercit& precum i cu timpul efecti% pierdut.
)2*4repturile (neti se asigur de partea care a propus martorul i se sta(ilesc& la cerere&
de ctre instan)& prin 'ncheiere e+ecutorie.
1.
9(liga)ia persoanei de a face mrturia nu 'nseamn i o(liga)ia ei de a suporta cheltuielile sauKi pierderile (neti determinate de deplasarea
la instan) pentru a fi martor.
2.
>a cererea martorului& instan)a %a sta(ili suma corespunztoare cheltuielilor efecti% fcute i a %eniturilor efecti% pierdute.
3.
.artea ad%ers sau chiar partea care a propus martorul i urmeaz s-i ram(urseze cheltuielile oriKi s-l despgu(easc poate discuta 'n fa)a
instan)ei cuantumul acestora& mai ales c acestea %or fi& pro(a(il& incluse 'n cheltuielile de *udecat.
?.
-ncheierea instan)ei de acordare a cheltuielilor oriKi a despgu(irilor este e+ecutorie.
9(ser%a)ii
4ei ram(ursarea cheltuielilor i acordarea despgu(irilor se fac la cererea martorului& corect i oportun este ca *udectorul s interpeleze
martorul cu pri%ire la cheltuielile pe care le-a fcut sau cu pri%ire la pierderea (neasc suferit.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-4*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
.U<.EC@IUNEA +
4
: B 4( Pre9u!2iile
Ar#( +2:: No2iune
.rezum)iile sunt consecin)ele pe care legea sau *udectorul le trage dintr-un fapt cunoscut
spre a sta(ili un fapt necunoscut.
1.
Articolul 32D $. pr. ci%.& relu,nd aproape filologic e+-art. 1199 $. ci%.& la r,ndul lui un calc al art. 13?9 din $odul ci%il francez& definete
prezum)iile i& totodat& implicit& realizeaz o dihotomie a acestora 'n /prezum)ii legale0 i /prezum)ii *udiciare0.
2.
.rezum)ia este un ra)ionament anticipati% 2 inducti% i deducti% 2 care /urc0 de la un fapt cunoscut spre unul necunoscut& iar apoi /co(oar0
spre faptul concret& determinat& ce 'i ateapt e%aluarea i calificarea.
Altfel zis& pornindu-se de la faptul cunoscut& se %a admite& p,n la pro(a contrar& cea mai pro(a(il ipotez 2 praesumptio sumitur e* eo ;uod
plerum;ue fit'
3.
-n sens *uridic& prezum)ia are o determinare specific i totodat nuan)at1 /instrument de tehnic legislati%0& /regul de drept0 sau /mi*loc de
pro(a)iune0& acest din urm aspect interes,ndu-ne 'n conte+t.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-6*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( +2;: Pre9u!2iile le"ale
)1*.rezum)ia legal scutete de do%ad pe acela 'n folosul cruia este sta(ilit 'n tot ceea
ce pri%ete faptele considerate de lege ca fiind do%edite. $u toate acestea& partea creia 'i
profit prezum)ia tre(uie s do%edeasc faptul cunoscut& %ecin i cone+& pe care se
'ntemeiaz aceasta.
)2*.rezum)ia legal poate fi 'nlturat prin pro(a contrar& dac legea nu dispune altfel.
1.
.rezum)iile /legale0 scutesc de do%ad pe acela 'n folosul cruia sunt sta(ilite 'n tot ceea ce pri%ete faptele considerate de lege ca fiind
do%edite.
2.
4ou precizri sunt 'ns necesare i& de altfel& intrinseci naturii 'nsei a prezum)iilor1 a7 .artea creia 'i profit prezum)ia tre(uie s do%edeasc
faptul cunoscut& %ecin i cone+& pe care se 'ntemeiaz prezum)ia3 (7 4e regul& prezum)ia poate fi 'nlturat prin pro(a contrar.
3.
Alineatul 627 al articolului descris& implicit& admite o alt dihotomie& de ast dat numai 'n interiorul prezum)iilor legale& o dihotomie c,t se
poate de contesta(il1 prezum)ii legale /relati%e0& iuris tantum& posi(il de rsturnat& aadar rezona(ile& i prezum)ii legale /a(solute0& iuris et de
iure& irefraga(ile& imposi(il de rsturnat.
-ntr-ade%r& cum iari ni se spune& unele prezum)ii legale pot fi 'nlturate prin pro(a contrar& fiind astfel prezum)ii relati%e3 'n pri%in)a altora
'ns& legea poate dispune altfel& fiind consacrate ca prezum)ii irefraga(ile.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-+*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( +23: Pre9u!2iile =udiciare
-n cazul prezum)iilor lsate la luminile i 'n)elepciunea *udectorului& acesta se poate
'ntemeia pe ele numai dac au greutate i puterea de a nate pro(a(ilitatea faptului
pretins3 ele& 'ns& pot fi primite numai 'n cazurile 'n care legea admite do%ada cu martori.
1.
.rezum)iile /*udiciare0 permit *udectorului s se 'ntemeieze pe ele /dac au greutate i puterea de a nate pro(a(ilitatea faptului pretins03 dar
ele pot fi primite numai 'n cazul 'n care este admis pro(a cu martori.
2.
Se %a 'n)elege 'ns& chiar dac actualul art. 329 $. pr. ci%. nu a preluat precizarea fcut de e+-art. 1203 $. ci%.& 2 /afar numai dac un act nu
este atacat c s-a fcut prin fraud& dol sau %iolen)0 2 c& 'ntr-o astfel de situa)ie& fiind %or(a de o chestiune de fapt& pro(a contrar cu martori
este admisi(il i 'n lipsa unei pre%ederi legale e+prese.
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
.U<.EC@IUNEA +
0
: B 0( E?per#i9a
Ar#( ++0: 5ncuviin2area e?per#i9ei
107
)1*$,nd& pentru lmurirea unor 'mpre*urri de fapt& instan)a consider necesar s
cunoasc prerea unor specialiti& %a numi& la cererea pr)ilor ori din oficiu& unul sau 3
e+per)i. 5ermenul %a fi sta(ilit astfel 'nc,t depunerea raportului de e+pertiz la instan) s
ai( loc conform dispozi)iilor art. 33C.
)2*$,nd este necesar& instan)a %a solicita efectuarea e+pertizei unui la(orator sau unui
institut de specialitate.
)+*-n domeniile strict specializate& 'n care nu e+ist e+per)i autoriza)i& din oficiu sau la
cererea oricreia dintre pr)i& *udectorul poate solicita punctul de %edere al uneia sau mai
multor personalit)i ori specialiti din domeniul respecti%.
)4*4ispozi)iile referitoare la e+pertiz& cu e+cep)ia celor pri%ind aducerea cu mandat&
sanc)ionarea cu amend *udiciar i o(ligarea la plata de despgu(iri& sunt aplica(ile 'n
mod corespunztor 'n cazurile pre%zute la alin. 627 i 637.
)0*>a efectuarea e+pertizei 'n condi)iile pre%zute la alin. 617 i 627 pot participa e+per)i
alei de pr)i i 'ncu%iin)a)i de instan)& a%,nd calitatea de consilieri ai pr)ilor& dac prin
lege nu se dispune altfel. -n acest caz& ei pot s dea rela)ii& s formuleze 'ntre(ri i
o(ser%a)ii i& dac este cazul& s 'ntocmeasc un raport separat cu pri%ire la o(iecti%ele
e+pertizei.
1.
Sunt reluate& 'n esen)& pre%ederile e+-art. 201 $. pr. ci%.& aa 'nc,t concluziile doctrinare i *urispruden)iale anterioare pot fi reiterate.
2.
4ei legea& din nou& 'n cadrul sistemului de /pro(a)iune0& se refer la /e+pertiz0& 'n realitate nu e+pertiza& ci /raportul de e+pertiz0 constituie
pro( 'n procesul ci%il& adic relatarea fcut de un e+pert 'n scris& iar uneori oral sau i oral& cu pri%ire la constatrile i concluziile sale.
3.
A%,nd ca termen de referin) pre%ederile legale& e+pertiza *udiciar poate fi considerat ca fiind acti%itatea de cercetare a unor fapte sau
'mpre*urri ale cauzei& care implic cunotin)e de specialitate& acti%itate desfurat de un e+pert& de un specialist 'n domeniu& de un la(orator
ori de un institut de specialitate& dup caz& ale crui concluzii sau constatri& menite a contri(ui la sta(ilirea ade%rului 'ntr-o chestiune din
litigiu& sunt cuprinse 'ntr-un raport de e+pertiz i& astfel& ele sunt supuse aprecierii instan)ei care a ordonat efectuarea e+pertizei.((( ci#e&#e
!ai depar#e )1-12*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( ++1: Nu!irea e?per#ului
)1*4ac pr)ile nu se 'n%oiesc asupra numirii e+per)ilor& ei se %or numi de ctre instan)&
prin tragere la sor)i& de pe lista 'ntocmit i comunicat de ctre (iroul local de e+pertiz&
cuprinz,nd persoanele 'nscrise 'n e%iden)a sa i autorizate& potri%it legii& s efectueze
e+pertize *udiciare.
)2*-ncheierea de numire a e+pertului %a sta(ili o(iecti%ele asupra crora acesta urmeaz
s se pronun)e& termenul 'n care tre(uie s efectueze e+pertiza& onorariul pro%izoriu al
e+pertului i& dac este cazul& a%ansul pentru cheltuielile de deplasare. -n acest scop&
instan)a poate fi+a o audiere 'n camera de consiliu& 'n cadrul creia %a solicita e+pertului s
estimeze costul lucrrii ce urmeaz a fi efectuat& c,t i termenul necesar efecturii
e+pertizei. 5ot astfel& instan)a poate fi+a un termen scurt pentru c,nd %a solicita e+pertului
s estimeze 'n scris costul lucrrii ce urmeaz a fi efectuat& c,t i termenul necesar
efecturii e+pertizei. .ozi)ia pr)ilor %a fi consemnat 'n 'ncheiere. -n func)ie de pozi)ia
e+pertului i a pr)ilor& instan)a %a fi+a termenul de depunere a raportului de e+pertiz i
condi)iile de plat a costurilor necesare efecturii e+pertizei.
)+*4o%ada pl)ii onorariului se depune la grefa instan)ei de partea care a fost o(ligat prin
'ncheiere& 'n termen de B zile de la numire sau 'n termenul sta(ilit de instan) potri%it alin.
627. 9norariul poate fi ma*orat& 'n condi)iile pre%zute la art. 339 alin. 627.
1.
;+pertul poate fi o persoan fizic sau *uridic& numit prin 'n%oiala pr)ilor 2 art. 330 alin. 617 i 627 $. pr. ci%.
2.
;l nu este un mandatar al pr)ilor sau al instan)ei& ci un au+iliar ocazional al *usti)iei.
3.
=umirea unui e+pert sau a trei e+per)i se face de ctre instan)& prin 'ncheiere& pe (aza acordului pr)ilor sau& dac pr)ile nu se 'n%oiesc& ei
%or fi numi)i de ctre instan)& prin tragere la sor)i& de pe lista 'ntocmit i comunicat de (iroul local de e+pertiz.
?.
-ncheierea instan)ei prin care se numete e+pertul %a sta(ili totodat o(iecti%ele asupra crora el urmeaz s se pronun)e& termenul 'n care
tre(uie s efectueze e+pertiza 2 astfel 'nc,t lucrarea s fie depus cu cel pu)in 10 zile 'nainte de termenul fi+at pentru *udecat 2 art. 33C alin.
617 $. pr. ci%. -& precum i plata e+pertului sau e+per)ilor.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-6*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( ++2: Recu9area e?per#ului
)1*;+per)ii pot fi recuza)i pentru aceleai moti%e ca i *udectorii.
)2*:ecuzarea tre(uie s fie cerut 'n termen de B zile de la numirea e+pertului& dac
moti%ul ei e+ist la aceast dat3 'n celelalte cazuri termenul %a curge de la data c,nd s-a
i%it moti%ul de recuzare.
108
)+*:ecuzrile se *udec cu citarea pr)ilor i a e+pertului.
1.
;+pertiza este o sarcin personal a e+pertului& netransmisi(il.
2.
;+pertul asupra cruia pr)ile au con%enit ori cel numit de instan) poate fi incompati(il.
3.
;+per)ii pot fi recuza)i pentru aceleai moti%e ca *udectorii Gart. 332 alin. 617 $. pr. ci%.H.
?.
$azurile de recuzare& prin raportare la situa)ia special a e+pertului& nu satisfac cu totul e+igen)ele ce tre(uie urmrite 6de e+emplu& calificarea
profesional& competen)a& ine+isten)a unei legturi de su(ordonare fa) de pr)i& ine+isten)a calit)ii de administrator al (unurilor uneia dintre
pr)i& de creditor& de(itor& motenitor prezumti%& legatar al acesteia etc.7.
B.
:ecuzarea tre(uie s fie cerut 'n termen de B zile de la numirea e+pertului sau& dup caz& de la data c,nd s-a i%it moti%ul de recuzare.(((
ci#e&#e !ai depar#e )1-6*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( +++: 5n$#iin2area $i 8nlocuirea e?per#ului
)1*4ispozi)iile pri%itoare la citare& aducerea cu mandat i sanc)ionarea martorilor care
lipsesc sunt deopotri% aplica(ile e+per)ilor.
)2*4ac e+pertul nu se 'nf)ieaz& instan)a poate dispune 'nlocuirea lui.
1.
:elu,nd& filologic& pre%ederile e+-art. 20B $. pr. ci%.& te+tul 'n discu)ie precizeaz formele prin care se poate asigura prezen)a e+pertului la
instan).
2.
.r)ile& precum i instan)a pot in%oca ipoteza 'nlocuirii e+pertului.
Articolul 333 alin. 627 $. pr. ci%.& precum 'n reglementarea anterioar& %izeaz e+pres o singur situa)ie& lsat la aprecierea instan)ei1 /dac
e+pertul nu se 'nf)ieaz0.
9(ser%a)ii
<ncidentul 'nlocuirii e+pertului poate aprea i 'n alte situa)ii1 admiterea cererii de recuzare a e+pertului3 considerarea refuzului e+pertului ca
'ntemeiat i scutirea lui de aceast sarcin3 ne'ndeplinirea o(liga)iei3 decesul e+pertului.
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( ++4: A&cul#area e?per#ului
4ac e+per)ii pot s-i e+prime de 'ndat opinia& acetia %or fi asculta)i chiar 'n edin)& iar
prerea lor se %a consemna 'ntr-un proces-%er(al& dispozi)iile art. 323 aplic,ndu-se 'n mod
corespunztor.
1.
;+primarea spontan a opiniei de ctre e+pert& chiar 'n edin)a de *udecat& este o ipotez de lucru& dar una cu totul e+cep)ional i& poate&
imprudent.
2.
4ac instan)a %a considera necesar& ea poate dispune ca& la primul termen urmtor& e+pertul sau e+per)ii s lmureasc& s e+pliciteze ori s
argumenteze mai pe larg opinia ori opiniile e+primate& s 'ncerce rezol%area contradic)iilor 'ntre punctele lor de %edere ori s completeze
raportul fcut 'n fa)a instan)ei.
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( ++0: E%ec#uarea e?per#i9ei la %a2a locului
)1*4ac pentru e+pertiz este ne%oie de o lucrare la fa)a locului sau sunt necesare
e+plica)iile pr)ilor& ea nu poate fi fcut dec,t dup citarea pr)ilor prin scrisoare
recomandat cu con)inut declarat i confirmare de primire& 'n care li se %or indica ziua& ora
i locul unde se %a face lucrarea& $ita)ia& su( sanc)iunea nulit)ii& tre(uie comunicat pr)ii
cu cel pu)in B zile 'naintea termenului de efectuare a lucrrii. $onfirmarea de primire %a fi
alturat raportului de e+pertiz.
)2*.r)ile sunt o(ligate s dea e+pertului orice lmuriri 'n legtur cu o(iectul lucrrii.
)+*-n cazul 'n care una dintre pr)i opune rezisten) sau 'mpiedic 'n orice alt mod
efectuarea lucrrii& instan)a %a putea socoti ca do%edite afirma)iile fcute de partea ad%ers
cu pri%ire la 'mpre*urarea de fapt ce face o(iectul lucrrii& 'n conte+tul administrrii tuturor
celorlalte pro(e.
)4*$heltuielile efectuate cu e+pertiza p,n la data refuzului %or fi suportate de partea care
s-a opus efecturii e+pertizei.
)0*-n mod e+cep)ional& c,nd aflarea ade%rului 'n cauz este indisolu(il legat de
efectuarea pro(ei cu e+pertiz tehnic& instan)a %a autoriza folosirea for)ei pu(lice 'n scopul
efecturii e+pertizei& prin 'ncheiere e+ecutorie pronun)at 'n camera de consiliu& dup
ascultarea pr)ilor.
1.
;+pertizarea este o sarcin& 'n principiu& o(ligatorie& personal& determinat& limitat 'n timp i a%,nd ca o(iect numai chestiuni de fapt.
2.
>egea sta(ilete c,te%a reguli cu pri%ire la desfurarea e+pertizrii& a cror nerespectare poate da natere unor incidente.
3.
.entru a se asigura mi*loacele necesare efecturii e+pertizei& partea care a propus aceast pro( este o(ligat ca& 'n termen de B zile de la
'ncu%iin)area sau de la ordonarea e+pertizei& s depun suma fi+at de instan) pentru cheltuielile de deplasare& de cercetare i de plat a
e+pertului 2 art. 331 alin. 627 i 637 $. pr. ci%.
4epunerea sumei se %a putea face i dup 'ndeplinirea termenului& dac prin aceasta nu se am,n *udecata.
109
$hiar dac partea nu i-a 'ndeplinit o(liga)ia de a%ansare anticipat a sumei& instan)a %a putea totui ordona efectuarea e+pertizei& dac ea o
consider necesar.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-3*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( ++6: Rapor#ul de e?per#i9
)1*$onstatrile i concluziile moti%ate ale e+pertului sau ale la(oratorului ori ale institutului
specializat cruia i s-a cerut efectuarea e+pertizei %or fi consemnate 'ntr-un raport scris&
care %a fi depus cu cel pu)in 10 zile 'nainte de termenul fi+at pentru *udecat. -n cazuri
urgente termenul pentru depunerea raportului de e+pertiz poate fi micorat.
)2*$,nd sunt mai mul)i e+per)i cu preri deose(ite lucrarea tre(uie s cuprind prerea
moti%at a fiecruia.
)+*-n cazurile anume pre%zute de lege& depunerea raportului se %a face numai dup
o()inerea a%izelor tehnice necesare ce se eli(ereaz numai de organismele de specialitate
competente.
1.
:aportul de e+pertiz 2 care constituie de fapt pro(a 2 este un act de procedur i& ca atare& el tre(uie fcut& su( sanc)iunea nulit)ii& 'n
condi)iile pre%zute de art. 33C $. pr. ci%.
2.
:aportul de e+pertiz nu tre(uie s 'ndeplineasc e+igen)e speciale de form.
3.
>egea nu precizeaz nici elementele indenia(ile ale raportului de e+pertiz& dar elementele esen)iale ale acestuia sunt totui e%ocate prin
pre%ederile articolului 'n discu)ie.
-n orice caz& el tre(uie s fie moti%at& s fi fost ela(orat de persoana numit ca e+pert& s cuprind lmuririle pr)ilor& dac acestora li s-au
cerut& s confirme 'ndeplinirea o(liga)iei de citare a pr)ilor& s se finalizeze printr-o concluzie& iar c,nd sunt mai mul)i e+per)i cu preri
deose(ite& lucrarea tre(uie s cuprind prerea moti%at a fiecruia.
?.
>ucrarea tre(uie depus cu cel pu)in 10 zile 'nainte de termenul de *udecat& oferind pr)ilor posi(ilitatea efecti% s studieze raportul
e+pertului i& 'n raport cu concluziile acestuia& s-i pregteasc dez(aterile.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-0*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( ++:: L!urirea &au co!ple#area rapor#ului
4ac este ne%oie de lmurirea sau completarea raportului de e+pertiz ori dac e+ist o
contradic)ie 'ntre prerile e+per)ilor& instan)a& din oficiu sau la cererea pr)ilor& poate
solicita e+per)ilor& la primul termen dup depunerea raportului& s 'l lmureasc sau s 'l
completeze.
1.
<nstan)a& din oficiu sau la cererea moti%at a pr)ilor& poate solicita acelorai e+per)i lmurirea unor aspecte din raport sau completarea
acestuia.
2.
5e+tul e%oc unele dintre 'mpre*urrile care ar putea *ustifica decizia instan)ei 'n sensul artat1 cerin)a unor /&lmuriri0& omisiunea unora dintre
o(iecti%ele e+pertizei& clarificarea unor contradic)ii 'ntre prerile e+per)ilor.
3.
Solicitarea instan)ei nu poate& 'n niciun caz& implica ideea reconsiderrii %alorii pro(atorii a raportului de e+pertiz3 el este i rm,ne un mi*loc
de pro( supus aprecierii su%erane a instan)ei& indiferent de lmuririle sau completrile solicitate de ea.
<nstan)a nu este legat de constatrile i concluziile e+pertului3 ea le poate accepta& total sau par)ial& ori le poate respinge.
?.
>murirea unora dintre elementele raportului de e+pertiz s-ar putea face i prin ascultarea e+pertului 'n instan).((( ci#e&#e !ai depar#e )1-
0*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( ++;: E%ec#uarea unei noi e?per#i9e
)1*.entru moti%e temeinice& instan)a poate dispune& la cerere sau din oficiu& efectuarea
unei noi e+pertize de ctre alt e+pert.
)2*9 nou e+pertiz %a tre(ui cerut moti%at& su( sanc)iunea decderii& la primul termen
dup depunerea raportului& iar dac s-au formulat o(iec)iuni& la termenul imediat urmtor
depunerii rspunsului la o(iec)iuni ori& dup caz& a raportului suplimentar.
1.
<nstan)a& din oficiu sau la cererea uneia dintre pr)i ori a am,ndurora& poate dispune o nou e+pertiz& care& (ine'n)eles& %a fi efectuat de un
alt e+pert.
2.
Poti%ele unei asemenea decizii tre(uie s fie temeinice i apreciate ca atare& su%eran& de ctre instan).
3.
:espingerea cererii pr)ii sau a pr)ilor de a dispune o nou e+pertiz nu poate face 2 ea 'nsi 2 o(iectul unei ci de atac& dar partea %a putea
in%oca netemeinicia unei asemenea respingeri 'n conte+tul cii de atac e+ercitate 'mpotri%a hotr,rii pronun)ate 'n fond.
9(ser%a)ii
=u %edem niciun impediment de principiu ca& 'n msura admisi(ilit)ii i a compati(ilit)ii& instan)a s %alorizeze& par)ial& concluzii din mai multe
e+pertize.
-n orice caz 'ns& sumele sta(ilite de instan) 'n hotr,rea final& c,t pri%ete estimrile fcute prin cele dou e+pertize& nu %or putea
reprezenta media aritmetic a acestor e%aluri succesi%e.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-+*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( ++3: rep#uri bne$#i ale e?per#ului
)1*Fapta e+per)ilor de a cere sau de a primi o sum mai mare dec,t onorariul fi+at de
instan) se pedepsete potri%it legii penale.
110
)2*>a cererea moti%at a e+per)ilor& )in,ndu-se seama de lucrarea efectuat& instan)a %a
putea ma*ora onorariul cu%enit acestora& prin 'ncheiere e+ecutorie& dat cu citarea pr)ilor&
'ns numai dup depunerea raportului& a rspunsului la e%entualele o(iec)iuni sau a
raportului suplimentar& dup caz.
)+*;+pertul are aceleai drepturi ca i martorul 'n ceea ce pri%ete cheltuielile de transport&
cazare i mas.
1.
Alineatul 617 al articolului 'n discu)ie este pur i simplu un a%ertisment /de coal0.
2.
Astfel cum am mai precizat& 'ntr-un alt conte+t& nu %edem niciun impediment ca& dup depunerea raportului& fc,ndu-se aprecierea acti%it)ii
efecti%e a e+pertului& reflectat i prin con)inutul raportului& la cererea pr)ii sau din oficiu& instan)a s diminueze onorariul ini)ial sta(ilit&
pre%ederile artate nefiind statuate& contrar echit)ii& 'n (eneficiul e+clusi% al e+pertului.
3.
$,t pri%ete onorariul e+pertului sta(ilit de instan)& cu citarea pr)ilor& 'ncheierea acesteia este e+ecutorie.
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( +40: Co!i&ie ro"a#orie
4ac e+pertiza se face la o alt instan)& prin comisie rogatorie& numirea e+per)ilor i
sta(ilirea sumelor cu%enite %or fi lsate 'n sarcina acestei din urm instan)e.
1.
-n sensul pre%ederilor aduse 'n aten)ie& realizarea e+pertizei la o alt instan)& prin comisie rogatorie& implic& /o(ligatoriu0 2 nu facultati%&
precum 'n reglementarea anterioar 2& numirea e+per)ilor i sta(ilirea onorariului acestora de ctre acea instan).
9(ser%a)ii
5e+tul legal are logic& dar numai par)ial.
;ste firesc ca numirea e+per)ilor s se fac de ctre acea instan)& urmare a 'n)elegerii pr)ilor sau& 'n lipsa unei asemenea 'n)elegeri& prin
tragere la sor)i de pe lista 'ntocmit i comunicat de /(iroul local0 de e+pertize.
Sta(ilirea 'ns i a onorariului e+pertului tot de ctre acea instan) ni se pare e+cesi%& chiar ilogic1 o(iecti%ele e+pertizei sunt fi+ate de
instan)a care solu)ioneaz fondul& iar onorariul este sta(ilit tocmai 'n considerarea comple+it)ii acti%it)ii pe care tre(uie s o desfoare
e+pertul pentru realizarea o(iecti%elor e+pertizei3 numai instan)a care *udec fondul %a aprecia& 'n cele din urm& calitatea lucrrii i& 'n raport
cu aceasta& pstrarea& augmentarea sau micorarea onorariului ini)ial3 instan)a care a delegat efectuarea e+pertizei la o alt instan) nu are
puterea legal de a cenzura hotr,rea acelei instan)e cu pri%ire la onorariul e+pertului& mrind sau micor,nd acel onorariu3 cheltuielile cu
e+pertiza se includ 'n cheltuielile de *udecat& or acestea sunt sta(ilite& la cererea pr)ii& de instan)a care *udec fondul& nefiind posi(il ca ea s
com(ine costurile e+pertizei fi+ate de o alt instan) cu propriile aprecieri asupra acestora. .e scurt& te+tul mai mult 'ncurc dec,t descurc.(((
ci#e&#e !ai depar#e )1-1*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
.U<.EC@IUNEA +
6
: B 6( Mi=loacele !a#eriale de prob
Ar#( +41: Lucrurile ca !i=loace de prob
)1*Sunt mi*loace materiale de pro( lucrurile care prin 'nsuirile lor& prin aspectul lor ori
semnele sau urmele pe care le pstreaz ser%esc la sta(ilirea unui fapt care poate duce la
solu)ionarea procesului.
)2*Sunt& de asemenea& mi*loace materiale de pro( i fotografiile& fotocopiile& filmele&
discurile& (enzile de 'nregistrare a sunetului& precum i alte asemenea mi*loace tehnice&
dac nu au fost o()inute prin 'nclcarea legii ori a (unelor mora%uri.
1.
Sunt pro(e materiale lucrurile care& prin ele 'nsele& prin starea lor& prin 'nsuirile pe care le au& prin particularit)ile pe care le prezint& prin
defectele lor& prin locul 'n care sunt aezate& prin pozi)ia 'n care se afl& prin urmele sau semnele lsate asupra lor sau prin alte elemente pot
constitui do%ezi despre faptele care formeaz o(iectul unui litigiu.
2.
4e asemenea& sunt mi*loace materiale de pro( i /fotografiile& fotocopiile& filmele& discurile& (enzile de 'nregistrare a sunetului& precum i alte
asemenea mi*loace tehnice& dac nu au fost o()inute prin 'nclcarea legii ori a (unelor mora%uri0.
3.
;le sunt puse la dispozi)ia instan)ei p,n la solu)ionarea definiti% a procesului.
9(ser%a)ii
-ntruc,t& ca mi*loace de pro(a)iune& regimul lor *uridic este diferit& esen)ial este ca mi*loacele materiale de pro( s nu fie confundate cu
elementele de pro( deri%ate din 'nscrisuri 6precum fotocopiile& care& dei nu e+clud orice alea& uneori& c,nd partea nu poate prezenta originalul
dintr-o 'mpre*urare mai presus de %oin)a ei& pot fi asimilate acestuia& sau cu microfilmele& care au un regim *uridic asemntor fotocopiilor7.(((
ci#e&#e !ai depar#e )1-+*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( +42: P&#rare
)1*Pi*loacele materiale de pro( puse la dispozi)ia instan)ei %or fi pstrate p,n la
solu)ionarea definiti% a procesului.
)2*4ac aducerea la instan) a mi*loacelor materiale de pro( prezint greut)i datorit
numrului& %olumului sau altor 'nsuiri ale lor ori locului unde se afl& acestea %or fi lsate
'n depozitul de)intorului sau al altei persoane.
1.
Pi*loacele materiale de pro( sunt puse la dispozi)ia instan)ei p,n la solu)ionarea definiti% a procesului.
2.
$hiar afl,ndu-se la dispozi)ia instan)ei& ele %or fi lsate 'n depozitul de)intorului sau al altei persoane& /datorit0 6sicQ7 numrului& %olumului
sau altor 'nsuiri ale lor ori locului unde se afl. .e scurt& dac fizic nu pot fi prezentate instan)ei.
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( +4+: -eri%icare
111
)1*Pi*loacele materiale de pro(& aflate 'n pstrarea instan)ei& se aduc 'n edin)a de
*udecat.
)2*4ac mi*loacele materiale de pro( nu se afl 'n pstrarea instan)ei& aceasta poate
ordona& dup caz& fie aducerea lor& fie %erificarea la fa)a locului& dispozi)iile art. 293-300
fiind aplica(ile 'n mod corespunztor.
)+*-n 'ncheierea sau 'n procesul-%er(al& dup caz& con)in,nd constatrile instan)ei& se %a
face men)iune i despre starea i semnele caracteristice ale mi*loacelor materiale de pro(
%erificate.
1.
Pi*loacele materiale de pro( care se afl 'n pstrarea instan)ei se aduc 'n edin)a de *udecat& astfel pr)ile a%,nd posi(ilitatea plenar de a le
%aloriza sau& dimpotri%& de a le o(iecta ori contracara.
2.
4ac ele nu se afl 'n pstrarea instan)ei& aceasta poate proceda& dup caz1 s ordone aducerea lor 'n instan)3 s le %erifice la fa)a locului.
3.
.rin trimiterea fcut la pre%ederile art. 293-300 $. pr. ci%. cu pri%ire la 'nscrisuri 6Q7& pentru aplicarea lor corespunztoare& dac este cazul&
rezult c& (unoar1 'n principiu& partea care de)ine mi*loacele materiale de pro( tre(uie s le 'nf)ieze3 dac refuz s le 'nf)ieze i s
rspund la interogatoriul ce s-a propus 'n legtur cu de)inerea lor& instan)a %a putea considera ca do%edite afirma)iile fcute de partea care a
cerut 'nf)iarea lor3 instan)a %a putea delega un mem(ru al completului s le cerceteze la locul unde acestea se gsesc3 ter)ul care de)ine acel
mi*loc material de pro( este& de asemenea& o(ligat s 'l prezinte la cererea instan)ei.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-+*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( +44: Re&#i#uire( Trecerea 8n proprie#a#ea uni#2ii ad!ini&#ra#iv-#eri#oriale
-n cazul 'n care instan)a a dispus restituirea (unurilor care au ser%it ca mi*loace materiale
de pro( i cei 'n drept a le primi nu le ridic 'n termen de C luni de la data c,nd au fost
'ncunotin)a)i 'n acest scop& instan)a& 'n camera de consiliu& cit,nd pr)ile interesate i
organul financiar local competent& %a da o 'ncheiere prin care aceste lucruri %or fi
considerate ca a(andonate i trecute 'n proprietatea pri%at a unit)ii administrati%-
teritoriale unde 'i are sediul instan)a. -ncheierea poate fi atacat numai cu apel la instan)a
ierarhic superioar.
1.
>a 'ncheierea procesului& de regul& instan)a dispune restituirea (unurilor care au ser%it ca mi*loace materiale de pro(.
2.
$ei 'n drept le pot ridica 'ntr-un termen de cel mult C luni.
3.
4ac nu le ridic 'n termen de C luni de la data c,nd au fost 'ncunotin)a)i 'n acest scop& instan)a& 'n camera de consiliu& cit,nd pr)ile
interesate i organul financiar local competent& consider,ndu-le a(andonate& %a dispune trecerea lor 'n proprietatea pri%at a unit)ii
administrati%-teritoriale unde 'i are sediul instan)a.
?.
-ncheierea prin care se dispune 'n acest sens poate fi atacat /numai0 cu apel la /instan)a ierarhic superioar0 6sicQ7. 8nde altunde%a s-ar putea
e+ercita apelul L
9(ser%a)ii
.rocedura trecerii 'n proprietatea unit)ii administrati%-teritoriale nu are nimic comun cu e+proprierea& ci este singura solu)ie posi(il pentru
conser%area sau 'ntre(uin)area acelor (unuri care& prezumti%& au fost a(andonate.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-4*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
.U<.EC@IUNEA +
:
: B :( Cerce#area la %a2a locului
Ar#( +40: 5ncuviin2area cerce#rii la %a2a locului
)1*$ercetarea la fa)a locului se poate face& la cerere sau din oficiu& c,nd instan)a apreciaz
c ea este necesar pentru lmurirea procesului.
)2*-ncheierea prin care se admite cercetarea %a determina 'mpre*urrile de fapt ce
urmeaz s fie lmurite la fa)a locului.
1.
$ercetarea la fa)a locului sau descinderea local constituie at,t un /mi*loc de pro(0 *udiciar direct& const,nd 'n e+aminarea de ctre
completul de *udecat& 'n 'ntregul su ori de ctre *udectorul delegat& nemi*locit& la fa)a locului& a unora dintre 'mpre*urrile de fapt& necesar a
fi sta(ilite pentru solu)ionarea litigiului& c,t i un /act procedural0& const,nd 'n descinderea instan)ei la locul unde se afl o(iectul litigiului sau
anumite pro(e materiale& 'n scopul constatrii strii acestora ori a altor 'mpre*urri de fapt semnificati%e pentru solu)ionarea litigiului.
2.
$ercetarea la fa)a locului se poate face& la cerere sau din oficiu& dac 2 aa cum ni se precizeaz la alin. 617 al articolului comentat 2 aceasta
este necesar pentru /lmurirea procesului0 6sicQ7.
3.
;fectuarea cercetrii la fa)a locului se dispune printr-o 'ncheiere& la cererea uneia dintre pr)i& a am,ndurora sau din oficiu.((( ci#e&#e !ai
depar#e )1-6*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( +46: E%ec#uarea cerce#rii la %a2a locului
)1*$ercetarea la fa)a locului se face& cu citarea pr)ilor& de ctre *udectorul delegat sau
de ctre 'ntregul complet de *udecat. .rezen)a procurorului este o(ligatorie c,nd
participarea acestuia la *udecat este cerut de lege.
)2*<nstan)a poate& de asemenea& 'ncu%iin)a ca ascultarea martorilor& e+per)ilor i pr)ilor
s se fac la fa)a locului.
1.
>a termenul fi+at pentru cercetare la fa)a locului se citeaz pr)ile& su( sanc)iunea nulit)ii& i& dac instan)a consider necesar& martorii propui
112
de pr)i& e+pertul sau e+per)ii& care %or putea fi asculta)i la locul cercetrii.
2.
4e asemenea& prezen)a procurorului este o(ligatorie& c,nd participarea acestuia la *udecat este cerut de lege.
9(ser%a)ii
5eza a doua de la alin. 617 ni se pare superflu& 'ntruc,t& dac& potri%it legii& participarea la *udecat a procurorului este o(ligatorie& aceast
participare tre(uie s cuprind toate momentele procesuale din desfurarea acesteia& nu doar& selecti%& unele dintre acestea.
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( +4:: Con&e!narea re9ul#a#ului cerce#rii
)1*4espre cele constatate i msurile luate la fa)a locului& instan)a %a 'ntocmi un proces-
%er(al& 'n care se %or consemna i sus)inerile ori o(iec)iunile pr)ilor& care %a fi semnat de
ctre cei prezen)i.
)2*4esenele& planurile& schi)ele sau fotografiile fcute la fa)a locului %or fi alturate
procesului-%er(al i %or fi semnate de ctre *udector i de pr)ile prezente la cercetare.
1.
9pera)iile desfurate la fa)a locului i constatrile instan)ei sunt cuprinse 'ntr-un proces-%er(al.
2.
5e+tul legal mai precizeaz c 'n procesul-%er(al se %or consemna i sus)inerile ori o(iec)iunile pr)ilor.
3.
>a procesul-%er(al se ane+eaz e%entualele desene& planuri& schi)e sau fotografiile fcute la fa)a locului.
?.
.rocesul-%er(al nu tre(uie s cuprind aprecieri ale instan)ei sau& a fortiori& ale *udectorului delegat cu pri%ire la cele constatate la fa)a locului&
aceast apreciere fc,ndu-se de ctre instan) 'n considerentele hotr,rii pronun)ate 'n fond.
B.
.rocesul-%er(al este un su(stitut al 'ncheierii de edin) de la acel termen& tre(uind deci s cuprind elementele specifice unui asemenea act de
procedur.
C.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-6*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
.U<.EC@IUNEA +
;
: B ;( Mr#uri&irea
.U<.EC@IUNEA +
;E1
: I( Ad!i&ibili#a#ea probei
Ar#( +4;: No2iune $i %eluri
)1*$onstituie mrturisire recunoaterea de ctre una dintre pr)i& din proprie ini)iati% sau
'n cadrul procedurii interogatoriului& a unui fapt pe care partea ad%ers 'i 'ntemeiaz
preten)ia sau& dup caz& aprarea.
)2*Prturisirea este *udiciar sau e+tra*udiciar.
1.
Prturisirea const& din partea aceluia 'mpotri%a cruia s-a alegat un fapt& 'n recunoaterea faptului sau chiar a e+actitudinii lui& recunoatere
ce %a putea fi opus autorului ei.
Altfel zis& mrturisirea este o declara)ie prin care persoana recunoate ca ade%rat un fapt ce era dinainte considerat ca ade%rat 'n pri%in)a sa&
un fapt de natur s produc 'n pri%in)a sa consecin)e *uridice defa%ora(ile.
2.
.entru a fi /mrturisire0& este necesar ca declara)ia s fie de natur a fa%oriza partea ad%ers.
3.
4ei& esen)ialmente& mrturisirea este un /mi*loc de pro(0& ea nu poate fi redus doar la at,t1 mrturisirea este o manifestare de %oin)
suscepti(il s produc efecte *uridice& ea este un act prin care autorul acestuia dispune %oluntar de un drept al su de care putea s dispun.
5ocmai din acest moti% 2 independent de %reo precizare formal 'n lege 2 mrturisirea este interzis 'n toate materiile unde ea ar a%ea ca
implicit consecin) renun)area la un drept de care autorul mrturisirii nu poate dispune sau cu pri%ire la care 'i este interzis renun)area ori
tranzac)ia.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-10*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( +43: Mr#uri&irea =udiciar
)1*Prturisirea *udiciar face deplin do%ad 'mpotri%a aceluia care a fcut-o& fie personal&
fie prin mandatar cu procur special.
)2*Prturisirea *udiciar nu poate fi di%izat 'mpotri%a autorului dec,t 'n cazurile c,nd
cuprinde fapte distincte i care nu au legtur 'ntre ele.
)+*4e asemenea& mrturisirea *udiciar nu poate fi nici re%ocat& afar numai dac se face
do%ada c a fost urmarea unei erori de fapt scuza(ile.
)4*Prturisirea *udiciar nu produce efecte dac a fost fcut de o persoan lipsit de
discernm,nt sau dac duce la pierderea unui drept de care cel care face recunoaterea nu
poate dispune.
1.
Prturisirea *udiciar tre(uie fcut 'n cadrul unui proces 'n curs& 'n fa)a unei instan)e competente& 'n%estit cu solu)ionarea litigiului 'n fond.
2.
;ste mrturisire *udiciar i aceea fcut 'n fa)a ar(itrilor ori aceea o()inut 'n fa)a instan)ei delegate Gart. 2C1 alin. 627 $. pr. ci%. 2 comisia
rogatorieH.
3.
Prturisirea *udiciar face deplin do%ad 'mpotri%a aceluia care a fcut-o& fie personal& fie prin mandatar cu procur special.
?.
Prturisirea *udiciar tre(uie s poat fi pro(at& iar pro(a o constituie actul de procedur care o consemneaz.
B.
-ntr-un mod inadec%at& 'n opinia noastr& alin. 627 al art. 3?9 $. pr. ci%. consacr indi%izi(ilitatea mrturisirii *udiciare. .retinsa aser)iune este
ade%rat numai 'n parte& fiind necesar s se disting 'ntre c,te%a forme ale acestei mrturisiri.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-3*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( +00: Mr#uri&irea e?#ra=udiciar
113
)1*Prturisirea fcut 'n afara procesului este un fapt supus aprecierii *udectorului&
potri%it regulilor generale de pro(a)iune.
)2*Prturisirea e+tra*udiciar %er(al nu poate fi in%ocat 'n cazurile 'n care pro(a cu
martori nu este admis.
1.
.rin /mrturisire fcut 'n afara procesului0 tre(uie s se 'n)eleag& cum s-a mai precizat& 'ntr-un alt conte+t& o mrturisire care nu s-a fcut 'n
fa)a instan)ei competente& 'n%estite cu solu)ionarea litigiului i 'n cursul *udecrii acelui litigiu.
;ste o mrturisire e+tra*udiciar& (unoar& mrturisirea fcut 'n fa)a unei alte instan)e ci%ile dec,t aceea 'n care se solu)ioneaz 'nsui
procesul 'n curs3 mrturisirea fcut 'n fa)a instan)ei penale3 mrturisirea fcut 'n fa)a instan)ei 'n%estite cu solu)ionarea unei cereri de
ordonan) preedin)ial3 recunoaterea pe care o cuprinde o cerere adresat unui organ de stat3 cea fcut 'ntr-o declara)ie dat procurorului3
mrturisirea fcut 'n fa)a unui e+pert sau a unui notar3 recunoaterea fcut 'ntr-o scrisoare3 declara)ia de(itorului fcut 'n protestul unei
cam(ii etc.
2.
9 astfel de mrturisire este simplamente un /fapt0 lsat cu totul la aprecierea *udectorului.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-4*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
.U<.EC@IUNEA +
;E2
: II( In#ero"a#oriul
Ar#( +01: 5ncuviin2area in#ero"a#oriului
<nstan)a poate 'ncu%iin)a& la cerere sau din oficiu& chemarea la interogatoriu a oricreia
dintre pr)i& cu pri%ire la fapte personale& care sunt de natur s duc la solu)ionarea
procesului.
1.
4ac mrturisirea nu este fcut spontan& ea poate fi pro%ocat prin chemarea pr)ii la interogatoriu.
2.
<nterogatoriul poate fi dispus de instan) la cerere sau din oficiu.
3.
.entru a se pre%eni in%ocarea decderii din dreptul de a cere interogatoriul& acesta tre(uie cerut prin cererea de chemare 'n *udecat Gart. 19?
lit. e7 $. pr. ci%.H sau& dup caz& prin 'nt,mpinare Gart. 20B alin. 627 lit. d7 $. pr. ci%.H ori la termenul fi+at de instan).
?.
<nterogatoriul nu poate s pri%easc dec,t faptele personale ale celui chemat s rspund la 'ntre(rile ce i se pun.
B.
Acele fapte personale tre(uie s fie pertinente 'n conte+tul litigiului cu care a fost 'n%estit instan)a.
C.
-n logica procesului& se pare c& prima facie& interogatoriul 'l pri%ete pe p,r,t3 nu poate fi 'ns e+clus ipoteza chemrii la interogatoriu a
reclamantului. 4e altminteri& articolul comentat precizeaz c se poate 'ncu%iin)a chemarea la interogatoriu /a oricreia dintre pr)i0. ;ste i
aceasta o e+presie a /egalit)ii de arme0 'n procesul ci%il i o form de realizare a unui proces echita(il.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-6*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( +02: Luarea in#ero"a#oriului per&oanelor %i9ice
)1*$el chemat 'n persoan %a fi 'ntre(at de ctre preedinte asupra fiecrui fapt 'n parte.
)2*$u 'ncu%iin)area preedintelui& fiecare dintre *udectori& procurorul& c,nd particip la
*udecat& precum i partea ad%ers pot pune direct 'ntre(ri celui chemat la interogatoriu.
)+*.artea %a rspunde fr s poat citi un proiect de rspuns scris 'n preala(il. ;a se
poate folosi 'ns de 'nsemnri& cu 'ncu%iin)area preedintelui& dar numai cu pri%ire la cifre
sau denumiri.
)4*4ac partea declar c pentru a rspunde tre(uie s cerceteze 'nscrisuri& registre sau
dosare& se %a putea fi+a un nou termen pentru interogatoriu.
)0*$,nd am(ele pr)i sunt de fa) la luarea interogatoriului& ele pot fi confruntate.
1.
-ntre(rile adresate de parte sau de instan) celui chemat la interogatoriu tre(uie s fie punctuale i e+acte& iar rspunsurile tre(uie s se
refere la fiecare 'ntre(are 'n parte.
2.
.rin e+cep)ie de la regula intermedierii de ctre *udector a /dialogului *udiciar0& cu 'ncu%iin)area preedintelui& fiecare dintre *udectori&
procurorul& c,nd particip la *udecat& precum i partea potri%nic pot pune /direct0 'ntre(ri celui chemat la interogatoriu.
3.
.artea tre(uie s rspund spontan la 'ntre(rile ce i-au fost adresate& fr s poat citi un proiect de rspuns scris& de*a ela(orat.
?.
$u 'ncu%iin)area preedintelui& partea poate s se foloseasc de unele 'nsemnri& dar numai cu pri%ire la cifre sau denumiri.
B.
.r)ii i se %a putea fi+a un nou termen pentru interogatoriu& dac ea declar c& pentru a rspunde& tre(uie s cerceteze 'nscrisuri& registre sau
dosare& iar instan)a apreciaz ca 'ntemeiat cererea fcut 'n acest sens.((( ci#e&#e !ai depar#e )1-6*
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
Ar#( +0+: Luarea in#ero"a#oriului repre9en#an#ului le"al
:eprezentantul legal al unei persoane lipsite de capacitate de e+erci)iu sau cel care asist
persoana cu capacitate de e+erci)iu restr,ns poate fi chemat personal la interogatoriu
numai 'n legtur cu actele 'ncheiate i faptele s%,rite 'n aceast calitate.
1.
:eprezentantul legal al unei persoane lipsite de capacitate de e+erci)iu sau cel care asist persoana cu capacitate de e+erci)iu restr,ns poate fi
chemat personal la interogatoriu numai 'n legtur cu actele 'ncheiate i faptele s%,rite 'n aceast calitate.
2.
>ogica pre%ederilor este 'n afar de orice 'ndoial1 interogatoriul pri%ete /fapte personale03 reprezentantul legal nefiind el 'nsui parte 'n
proces& nu poate fi chemat s rspund 'n legtur cu faptele s%,rite 'n nume propriu& fr nicio legtur cu calitatea lui de reprezentant.
ELEANU Ion,MITEA -alen#in,ELEANU .er"iu/ Noul Cod de Procedura Civila din 10-%eb-201+/ Univer&ul 1uridic
114
Ar#( +04: Con&e!narea r&pun&urilor la in#ero"a#oriu
)1*:spunsurile la interogatoriu %or fi trecute pe aceeai foaie cu 'ntre(rile. <nterogatoriul
%a fi semnat pe fiecare pagin de preedinte& grefier& de cel care l-a propus& precum i de
partea care a rspuns dup ce a luat cunotin) de cuprins. 5ot astfel %or fi semnate
adugirile& tersturile sau schim(rile aduse& su( sanc)iunea de a nu fi )inute 'n seam.
)2*4ac partea interogat sau cealalt parte nu %oiete ori nu poate s semneze&