Sunteți pe pagina 1din 101

TRANSMISII

CU
$URI.JBURI.
CALCUL
$I
PROIECTARE
Simion HARAGA$
Dumitru POP
Ovidiu BUIGA
TRANSMISII
Cu
guRUBURl.
GALCUL
$l
PROTECTARE
TODESCO
2013
Editura:
@ Toate drepturile asupra acestei
All rights reserved. Printed in Romania. No parts d
or distributed in any form or by any means, or
without the prior permission
Toate drepturile rezervate. Tipdrit in RomAnia. Niti
fi reprodusd sub nicio formd, prin nici un miiloc
TODESCO s.r.l.,
400492 Cluj-Napoca
Str. Meteor m. 6132,
Tel 0264-583940
Fax 026,4-SgSqAl
Descrierea CIP a Bibliotecii Na{ionale a Rorillt;
HARAGA$, STMTON ,
u#iffi*
Transmisii cu quruburi : calcul qi
Harag6q, Dumitru Pop, Ovidiu Buiga. - Chfi
I. Pop, Dumihu
II. Buiga, Ovidiu Sorin
62t.882.1
intr-o bazd de date fdrd acordul in
Guprins
I TRANSMISTT
CU
$URU8URr...........
....... 9
l-l Variante constructive................
.................. 9
1.1.1 Prese cu piulifd fix[............
................. 9
1.1.2 Prese cu piuli![ rotitoare
.....................
9
1.1.3 Cricuri cu piulild rotitoare....
............... 9
12 Etapele de calcul pentru transmisiile
cu gurub
........... 16
l-3 Tipuri de file.te ut1lizate.....
......17
l-3.1 Filetul trapezoidal
...........l7
1.3.2 Filetul ferdstrdu
.......... .... f fg
l-4 Materiale
3 PRESA
CU
prULrrA prxA.....
................ 2r
I"2 Proiectarea formei gurubului...
..................23
"!.3
Verificarea gumbului
..............24
2.3.I
Verificarea tijei qurubuIui.............
......................24
2-3.2 Verificarea spirelor qumbului
...........25
[J Dimensionarea piu1i1ei...........:......
...........25
2.5.1 Verificarea corpului piuli1ei......
........26
2-5.2
Verificarea gulerului piuli!ei.......
......26
2-5.3 Verificarea spirelor piulilei......
.........27
3-6 Proiectarea elementului
de aclionare ................
.........27
L7 Proiectarea corpului presei........
................27
2-7.L
Presa cu o coloani...
........ 27
2.7.2 Presa cu doud co1oane................
.......29
!-8 Calcululrandamentuluitransmisiei.............
. .... .......................
:f
3 PRESA CU
pruLITA
norrroARE.........
................
33
3-? Proiectarea formei gurubului...
..................
35
3-3 Verificarea qurubului
.............. 36
3-3.1 Verificarea tijei qurubului.............
......................
36
3.3-2 Verificarea spirelor qurubului
...........37
3-4 Dimensionarea piu1iJei.................
............. 37
3.5.1
Verificarea corpului piuli!ei......
........3g
3.5.2 Verificarea gulerului piuli!ei.......
.....40
3.5.3 Verificarea
spirelor piulifei
............... 40
]
q Proiectarea capacului
.............. 40
i-7 Proiectarea elernentului
de aclionare..............
............4L
f-8 Proiectarea corpului presei...
..................... 4l
3.8.1 Presa cu o coloand...
........47
3.8.2
Presa cu doud co1oane................
.......43
3-9 Calculul randamentului transmisiei.............
...... ......................... +S
4 CRTCUL CU PruLITA ROTITOARE...---..-.--............;----.. """""'47
..47
4.I Dimensionarea...........
4.2 Proiectarea formei gurubului """"""""""'48
4.3 Verificarea
gurubului
"""""""'48
4.3.1 Verificarea tijei qurubului'............. """""""""""48
4,3.2 Verificarea tpi."iot qurubului... ..;.'....""""' """"'49
4.5 Dimensionarea piu1i1ei.................
"""""""51
4.6.1, Verificarea corpului piuli1ei....... """"52
4.6.2 Verificarea spiielor pirrtig"i'.....' """"'53
4.7 Proiectarea
-""uriir*ului
Ae aclionare
""'53
4.7.I Mecanismul de aclionare cu clichet orizontal ""'53
4.7.2 Mecanismul de aclionare cu clichet vertical.... """""""""""57
4.8 Proiectarea corpului cricului-.....
"' """"""
61
4.g Calculul randamentului transmisiei..'..........-
"""""""'63
..6s
ANEXE....
[;
fe
f1
lz
lz
i:
I3
l:
lt
Ir
3
,l
5
lntroducere
Proiecful, care are ca tematicl o transmisie cu qurub, cu frecare de alunecar e, reprezintii primul contact
al shrden{ilor cu activitatea de proiectare, consideratd ca un intreg. Aici, piesele componente ale
ansamblului (presi cu piulild fix[, presS cu piulilS rotitoare, cric cu piulip rotitoare), trec prin flltrul
proiectantului qi trebuie sd rdspund[ unor condilii interdependente:
1. Forma piesei sd corespundl scopului, func{iei sale;
2. Materialul din care este confeclionatd piesa sd indeplineasci anumite condilii:
'
si aibi rezistenla necesard, la un gabarit acceptabil;
'
s[ aibd proprietSli tehnologice necesare realizdrli piesei; de pildd sd poatd fi turnat, sI poatd fi
sudat, s[ poatd fi forjat etc.
'
si aibd un pre! de cost cAt mai scdzut, cu condilia indeplinirii celorlalte cerinte.
3. Sb existe corelarea dintre forma piesei, materialul ei qi tehnologia de oblinere a acesteia.
Dacd proiectantul
rispunde acestor condigii, atunci el trebuie sb aibi convingere a cd varianta
constructivb propusd de el poate fi executatd. intotdeauna existd mai multe posibilit6li tehnologice de
realizare a unui ansamblu, in funclie de seria de fabricafie. Fiind vorba de primul proiect,
studentul
trebuie sb aib[ in minte o variantd tehnologicd valabild, chiar dacd nu aceasta ar fi in final solutia
tehnologici prin care ansamblul va fr realizat. Solulia propusd de el trebttie sd poatd
fi
executatd.
Pe de altd' parte, construclia gi montajul pieselor conjugate presupun indeplinirea
unor condilii
specifice, printre care: propunerea
toleranfelor qi ajustajelor cerute de condiliile de funcfionare (cu
strdngere, cu
joc);
o anumit[ rugozitate a suprafefelor; posibilitatea
ungerii, acolo unde este necesar,
incluz0nd lubrifianlii respectivi; mdsuri constructive pentru un montaj uqor al pieselor cilindrice (de pildi
teqirea muchiilor); asigurarea unor cerinte ergonomice: de pildi, la acfionirile manuale sl nu se impunl
for,te de actionare prea mari, elementele de acfionare sd fie ugor de manevrat etc.
O anumiti dificultate pentru proiectantul ?ncepdtor o reprezintd faptul c[ for{ele implicate sunt o
consecintb a acfiunii reciproce a pieselor. Legea a treia a lui Newton este aplicatd" frecvent in calculul qi
proiectarea
transmisiilor. Piesele in rotalie sunt in echilibru sub acliunea momentelor active, respectiv a
celor generate
de fo(ele rezistente (reactiuni, fo4e de frecare).
Ideea proiectantului
se materializeazd prin desen Cu alte cuvinte, el trebuie sd aibd exercitiul
desenului tehnic, cu respectarea standardelor, condilie nu foarte uqor de indeplinit.
Iatd deci cf,ror comandamente trebuie si le rispundl studentul, iar cele de mai sus nu reprezint6
totalitatea cunogtinlelor care se vehiculeaz1 laacest proiect.
Autorii au
linut
seama de impactul pe care primul proiect il are asupra studentului care se
proiectare,
precum qi de dificultdfile obiective pe care proiectul le ridic[. De aceea, autorii
iniliazd in
propun o
strucfuri a lucrSrii prin care se parcurg logic
ai
cronologic etapele:
a. De apropiere de ansamblul care rrmeazdafrproiectat.
Este explicatl' detaliat construclia qi funclionarea fiecirui ansamblu care poate constitui tema de
proiectare.
variantele constructive din acest volum sunt multiple.
b. De
judecare
a secvenfelor care trebuie parcurse.
Sunt prezentali paqii aare utmeaz[ a fi parcurgi pentru calculul organelor componente
ale ansamblului.
Sunt date primele
indicalii de orientare.
T
c. De calcul gi definitivarea formei pieselor ansamblului.
Sunt prezentate detaliat cu trimiteri la figurile, tabelele, formulele din acest volum, toate calculele, cu
op{iunile adiacente, pentru toate elementele componente ale ansamblului.
d. De montarea acestora gi constituirea ansamblului.
Sunt explicate aspectele necesare penku montarea gi buna funclionare a elementelor conjugate.
Grafica foarte clard, ordonarea logicd gi inginereasc[ a materiaiului sunt factori care, apreciazd autoii,
faclltteazd acomodarea studenlilor cu ceea ce inseamnd conceperea, demoltarea constructivd, calculul in
cadrul primului proiect.
Autorii sperl cd volumul
,,Transmisii
cu quruburi. Calcul
Si
proiectare" le va insufla studenlilor
incredere in posibilitdlile lor, le va deschide o fereastrl spre o activitate care, pentru unii, ar putea
insemna o carier6.
l
i
I
! TRANSMTSil CU
$URUBURT
l-1 Varianteconstructive
1-1-1 Prese cu piulild fixi
0 presi cu piulill fixi cu o coloand (cu cadru deschis) este prezentatd in figura 1.1. Piulila fix[ 8 este
asrgurati impotriva rotirii de cdtre asambl5rile gurub-piulifd 10-11. Porliunea vertical[ a corpului presei
me secfiunea cu profil T.
$urubul
de migcare 7 este aclionat de la butucul cu mAnere 13. Butucul este
calat pe gurub pe o porliune de secliune pdtratd gi este fixat cu piulila 14 qi qaiba 15.
$urubul
7 este
mmat axial in berbecul 2 prrn intermediul rulmentului3.La cursa in gol, qurubul aclroneazl asupra
s*rrriinelelor 4 (frxate pe berbec cu quruburile 5 qi qaibele 6), ridicAnd berbecul.
La presa cu douf, coloane (cu cadru inchis) (fig.1.2) coloanele 12 sunt filetate la ambele capete gi ele
taltzeazd.legdtura intre masa presei 18 qi traversa fixi 5, cu ajutorul piulilelor infundate 11 qi a qaibelor
6- Iv{asa presei are o formd dreptunghiulari frind prevdzvtd cu canale T la partea superioard. in traversa
fui se monteazd piulila 2 cu ajutorul quruburilor 3 qi a qaibelor 4. Pe gurubul de miqcare 1 se monteazd
hrucul cu m0nere 8 prin intermediul unei asamblSri prin formi, de secliune pdtratd, fixarea fdc6ndu-se cu
ptrrilifa infundat[ 10 qi qaiba 9.Lapartea inferioar[ a gurubului de miqcare se monteaz[ traversa mobild 17
care se ghideazd pe coloane. Pentru reducerea momentului de frecare in procesul de presare, intre capdtul
pubului de migcare qi traversa mobili se monteazi rulmentul axial 16.
l-1-Z Prese cu piulild rotitoare
La presele cu piuli!6 rotitoare gurubul executd numai o miqcare de translafie. El poate veni in contact
direct cu piesa care se preseazl.
Presa prezentatdin figura 1.3 este cu o coloand (cu cadru deschis), corpul presei I fiind executat prin
hmnare din fontd cenuqie. in secliune transversald coloana are un profil T.
$urubul
de migcare 2 este
@iedecat
s6 se roteasc[ de cdtre pana special[ 3 (fixat1?n capacul 8) care este pozifionatl ?n canalul de
panl din gurub. Piulila rotitoare 12, exeattat[ din bronz sau fontd este centratl ?n corpul presei qi se
sprijind axial pe rulmentul axial cu bile 9 care preia sarcina axiald ce apare in tija gurubului ?n timpul
Fesirii.
Rulmenhrl are rolul de a inlocui frecarea de alunecare care ar apdrea inke piulip qi piesa de
rsazem cu frecarea de rostogolire (la care pierderile prin frecare sunt mult mai reduse). Piulila este
rcfionat[ in miqcarea sa de rotalie de cdtre butucul cu mAnere 11 asamblat cu piulila prin form[, pe un
fofil
hexagonal. Pentru ca butucul sd nu ias[ de pe piulifa rotitoare, acesta este fixat cu piulila canelati
13- Pentru a reduce frecdrile dintre spireie filetului-qi ale piulilei, dintre piuli!5 qi corpul presei precum qi
dintre elementele ce alcdfuiesc rulmentul axial, aceste zone se ung cu unsori consistente.
in fig.,ra 1.4 este prezentatdpresa cu piulifi rotitoare cu doud coloane. Masa presei 17 se executd prin
tumare din fontf,. Coloanele 16 care susfin traversa frxd 14 au secliunea circular[ plin[ gi se execut[ din
ofel.
$urubul
de migcare 3 este f,rxat impotriva rotirii in traversa mobill 1 cu ajutorul qtiftului 2. Piulila
rotitoare 8 este ac[ionatil prin intermediul butucului cu mdnere 7
Si
a penei paralele 10. Piulifa este
centrat[ in traversa fixd (frecare de alunecare), iar pe direclie axrald se reazemi pe rulmentul axial cu bile
6 (frecare de rostogolire).
ConsiderAnd construcfia simetric[ fafa de axa de rotalie a gurubului de miqcare, cele dou[ coloane sunt
egal inclrcate (fiecare cu
jum6tate
din forla ce acfioneazl in qurub). in cazul acestei construclii secliunea
gnrubului nu este slibitd prin practicarea canalului de pand (ca incazul presei din figura 1.3), incdrcarea
este mai uniformd, execulia este mai simplS. Dezavantajul constd in faptul c6 piesele care se preseaz[ au
gabaritul limitat la distanla dintre cele dou[ coloane.
1.1.3 Cricuri cu piulifd rotitoare
in figura 1.5 este prezentatun cric cu piulild rotitoare, cu manivell cu clichet orizontal. Corpul cricului
(poz.l) este sudat qi el este alc[tuit din trei piese care pot fi oblinute din semifabricate laminate.
Elementele corpului fiind sudate, ele nu pot fi executate din fontd, prin turnare. Piulila rotitoare 5 este
centrati in corpul cricului (printr-un ajustaj cu
joc) gi rezematd pe rulmentul axial 4. Asamblarea dintre
piulila rotitoare qi roata de clichet 10 se realizeazdpin form6, pe un profil hexagonal.
Simion HARAGAS
Dumitru
PoP
'
ovidiu BUIGA
Yre&ruStus$
*S** *U
SureLittjre$
cALCUL gt
IECTARE
s
PRO
.,-"r.,
.'; ,
TODESCO 2A13
7
Transmisii cu
suruburi.
Calcul
Si
proiectare
12 13 14 15
Al__-i
11
9, 10
8
7
5,6
4
3
2
1
Fig.1.1 Presd ca piulite frxd cu o colaani
1-corpul presei; 2-berbec; 3-rulmentaxial;4-semiinel; 5-gurub;6-pfta;7-Sunrbdemigcare;8-piulilafixd;
9-gaibd; 10-piuli{d; 11-gurub; 12-cap sferic; 13-butccunrere;1'[-piulitS; 15-gaibi.
lGr
I
b
5
3,4
2
13,14
15
16
17
@
@
.
Fig.1.2 Presd cu piutild fixd cu doud cotoane
1-gurubdemigcare;
2-piulildfixa; 3-gurub; 4-gaibd; 5-iraversifixd; 6_gaibd; 7_capsferic;
8 - butuc cu m6nere; 9- gaibd; 1a, fi - piulitd intundald; 12 - coloand; 13 - gurub; 14 - gaiba;
15 - semiinel; 16 - rulment axial;'17 - traversd mobild; 1g
_
masa presei-
7
A
l-______..1
10
I
B
6,7
4,5
Fig.f .3 Presd cu piulitd rotitoare cu o coloand
1-corpul presei; 2-gurubdemigcare; 3-pan6speiiald;4-gurub;
5-gaibd; 6-piuli{d; 7_gaibd;
g_capac;
9 - rulment axial; 10 - gurub; 11 - butuc cu minere; 12 - piulita rotitoare; 13 - piuli{d cinelat6.
7
11
I
12
13
14
4,5
3
2
1
F-'
!
Fig-1.4
presd
cu piutitd
rotitoare cu doud coloane
1 - trav-ersd mobild; 2- qtift; 3 - gurub de migcare; i-gurub;5 - gaiba; 6_ rulment axial;7
_
butuc cu mdnere;
8 - piulild rotitoare;.9 - piulitd
canelatS; 10 - pani paralela;
11 - cap sferic; 12 - piulitd intu"J"ta;
13 - gaibd;
14 - traversd fixi; 15
_
celpac; 16
_
coloana; 17 - masa pies"i.
7
Transmisii cu guruburi" Calcul gi proiectare
!
.
-. -1-.-.
Fig.1.5 Cric cu piutild rotitoare
r
cu clichet orizontal
.-""gllE:
Transmisii cu
Suruburi
W-Lllro 11 12
1 - corpul cricului; 2 - gtift;
3 - gurub de migcare; 4 - rulment axial;
5 - piulila rotitoare; 6 - gtift filetat cu
cep; 7 - inel elastic; 8 - gtift; 9 - cupd;
10 - clichet; 11 - bol!; 12 - gtift;
13 - prelungitor; 14 - manivelS;
15 - gaiba; 16 - roatd de clichet.
Fig.1.6 Cric cu piulrli
cu clichet vertical rotitoare
E
Transmisii cu guruburi. Calcul gi
Cupa 8 se reazeme pe pafiea superioarA a
$urubului $i
este frxatd prin intermediul qtiftului 9. Rotirea
gurubului este ?mpiedecate de c[tre gtiftul 2 care culiseaz[ in canale practicate in corpul cricului.
$urubul
este centrat in corpul cricului, prin extremitatea lui inferioar[. Fixarea mecanismului de ac{ionare pe
piulil5 se face cu un inel elastic (poz.7).
Cricul cu piulip rotitoare prezentat in figura 1.6 are corpul realizat prin tumare. Manivela de aclionare
este cu clichet verlical.
Alte variante de mecanisme qurub-piulifI sunt prezentate in Anexa 1.
1.2 Etapele de calcul pentru transmisiile cu gurub
La proiectarea unei transmisii cu qurub cu frecare de alunecare se parcurg urmdtoarele etape:
l. Alegerea prolilului
jiletului.
Pentru prese se alege
filet
trapezoidal
(tabelul l.I) sau
ferdstrdu
(tabelul 1.2) iar pentru cricuri
filet
trapezoidal.
2. Alegerea materiulelor
Eurubului Ei
pialilei gi stabilirea valorilor rezistenfelor admisibile la toate
solicitirile tijei qurubului, respectiv spirelor.
Pentru
Surub
se alege un olel (tabelul 1.3) iar pentru piulild o.fontd (tabelul 1.4) sau un bronz (tabelul
I.5). infunclie de materialele alese se stabileSte presiunea de contact admisibild p"
$i
coeficientul de
frecare
(tabelul 1.6).
3. Dimensionflrea.
Se calculeazd dz din solicitarea la presiune de contact a spirelor.
Coeficienttil indllimii spirei:
H.
Vr:i
(1.1)
(1.2)
Pentru filetul trapezoidal (Tr): t[a: 0,5 iar pentru filetul ferf,strlu (S): y7,:0,75.
Coeficientul lungimii./iletate a piulilei (unde m este lungimea filetului piulilei):
m P'z
(1.3)
V.:
d2 dz
Coeficientul y. are valori ?n intervalul1,2<yt
-
<2,5.Mai
frecvent
V.:
1,8.
Pornind de la valoarea lui dz se determind diametrul nominal d, cel care definegte filetul, din tabelul
1.1 (pentru ftlet trapezoidal) sau 1.2 (pentru filet ferdstr6u). Se alege filetul cu diametrul dz imediat
superior celui rezultat din calcul. Din tabele se determin[
qi celelalte elemente geometrice ale filetului.
Dupd definitivareafiletului
Si
alegerea.filetului standardizat, trebuie calculat numdrul de spire z.
\r/
.d"
,tmz
I)
I
Numiirul de spire trebuie sd tndeplineascd condilia: 6
<
z 3lI.
4. Alegerea numdrului de tnceputuri, in funclie de scopul transmisiei.
Pentru cricuri (unde se impune autofrdnarea) se alege
filet
cu un singur inceput, iar la prese se aleg,
infunclie de destinalia concretd a presei, doud, trei sau cltiar un tncepttt.
Pentru filetele cu mai multe inceputuri se pune in evidenfi, pe lAngd pasul aparent P, pasul elicei
directoare,notat cu Pn.intre Pnqi P existd dependenla:
Pn
=
n'P
(1.s)
unde: n
-
numdrul de inceputuri.
5. Verfficarea la autofrdnare (pentru cricuri gi pentru prese la care, prin destinalia ei se cere
autofrAnarea).
6. VeriJicarea spirelor.
Se verdicd spirele
Surubului
qi ale piulilei la incovoiere
Siforfecare.
7. Verificarea tijei
Surubului.
Se verificd tija
Surubului
la solicitdri compuse qi, eventual, laflambaj.
8. Calculul randamentului transmisiei.
(1.4)
13 Tipuri de filete utilizate
13.1 Filetultrapezoidal
_Profilul
nominal pentru filetuI trapezoidallso (SR ISO 2901:1996) este dat in figura
n dimensiunilor acestuia
-
in tabelul 1 . I .
I.7,iar o selecfie
d
o
E

S
H1:0,5'P
hz: Hq: Ht*a": 0,5'P+a"
z:0,25'P:Ht/2
&
:
d
-2.
h3
:
d
-2.
(0,5,P+a")
dz: Dz:d
-2-z:
d
-0,5.P
Dt: d-2.Hr: d-P
D4: d +2'ac
Rlmax
:0,5'a,
R2l,fi?ix: a"
Fig.1-7
Tabelul 1.1
Fi let trapezo id a I (profi I u I n om i n at)
Filet trapezoidal. Dimensiu ni (setectie)
Diametrul nominal
d
Imml
Pasul
P
tmml
Diametruf
"" mediu
d2:D2[mm]
Diametrul
'exterior
D;
tmml
Diametrul interi6r
Jbc la
v6rf
a"
[mm]
$irul
1
$irul2
h Ltnrnl
,1
[mm]
10 2 9 t 0.s 1.5 8 0-25
11 3 9.5 I 1.5 1.5 8 0.25
72
J 10.s 12,5 8,5 9 0.25
t4
-) t2.5 t4.5 10,5 1l 0.25
16 4 l4 16.5 I 1.5 t2 0.2s
t8 4 t6 I8.5 13.5 t4 0.25
20 4 18 20.s 15,5 t6 0,2s
,,7
5 19.5 22.s 16,5 I] 0.25
24 5 21,5 24.5 18.s I9 0.25
26 5 23.s 26,s 20.5 2I 0.2s
28
5 25.5 28.5 22.5 23 0.25
30 6 21 31 23 24
0,5
32
6 29 JJ 25 26 0.5
34 6 3l 35 21 28 0.5
36
6 -)
't
-t/ 29 30 0.5
38 7 34,5 39 30 31 0,5
40
,7
36,5 4t 32 JJ 0,5
42 7 3 8.s 43 34 35 0.5
44
7 40,5 45 36 37 0.5
46 8 42 47 37 38 0,5
48
B 44 49 39 40 0,5
50 8 46
5l 41 42 0,5
52
8 48 53 43 44 0.5
55 9 50.5 56 45 46 0.5
60
9 55,5 61 50 51 0,5
65 10 60 66 54 55 0.5
70
t0 65 71 59 60 0,5
75 l0 70 76 64 65 0.5
80
t0 75 8l 69 10 0.5
Se preferd diametrele nominale din sintl I.
7
Transmisii cu suruburi.
Calcul gi proiectare
1.3.2 Filetul feristrdu
Profilul nominal pentru filetul ferdstrdu (STAS 2234, DIN 513) este dat in figura 1.8, iar o seleclie a
dimensiunilor acestuia
-
in tabelul 1.2.
d
:
D: diametrul nominal al filetului
D1:d-2-H-,:d-t.5-P
D:: d:: d-H;:0,75'P
d:: d-2'h:
11:
:0.i5'P
h1- H.,=a.:0-86177'P
a.:0-l I:l:"P
a: ir-l'.liF
..r.:0 16_rs4.P
g:'lfi*ei
R:0-Xl4l--P
Fig. 1 -B Filet ferdstrdu (profilul nornttrd)
Tabelul 1.2 Filet ferdstrdu. Dimensiuni (sds@,
Diametrul nominal
d-Dlmml
Pasul
P
[mm]
Diametrul rnedhr
d2:D3
[rnrn]
[ffiul interior
$irul
1
$irul2
dstflummmil D1
[mm]
10 2 8*i
rh
q'il'q '7
l2 J 9--5 ffi,1Try4
,.)
l4 J I l-'5 ffi""Try,fl. 9.5
L6 4 il ry[ri{il]ffi'ffi 10
18 4 i5 fr m-ilil)ffiffi t2
20 4 ].t ililJl"j{[il6,ffi 1-+
22 5 135 ull_$*"ri
l i -1.5
24 5 1CI5 lIrSJg i 6.5
26 5
1n 15
M.TJfl i 3.5
28 5
1; n<
[[lry#;I3 :0.5
30 6 t55 ruryffiffi tl
32 6 l'5 IXil[_ffiffi
34 6 t9J I$,i-ffifth
f,i
36 6 _r1J ISdSmffi,
"l-
38 7 fr-75 Tffijffifl :=.5
40 7 34'--75 rmn-ffiffim 19._i
42 7 16_.75 USIffiffiN I1._{
44 1 ,1'$-.75 sl[[w
li
46 8
.r{irffit Tfi,r,1ilri lililtffilrffir :i+
48 8
fta
Srumiffiltffil l6
50 8 4,4.
ffidilllilllrffi lb
52 8 $($ ffiijillllffiltffi'
&i
55 9
.r[-fl
nq
wlsffil +l
60 9 5l-5 4iro-ilffi1 "rdi*;
65 10 5-'T-5
,flfilflil1@f,l4ll
Silt
70 10 6,115 @]iffi#l#[
75 t0 5i5 ffiffiliffiffi{flll hri
80 10 T2*5
(@)ffiffim
ti-i
Diantetrul nominal se alege din
Sirul
I. Dacd eqt'e,Miril rwrmmdmp,rdffii purruui
-'
ffi
ii
"u
Surub@
f-4 Materiale
Pentru qurubul de miqcare se alege un olel (tabelul
frcnz (tabelul 1.5). in funclie de materialele alese se
mficientul de frecare (tabelul 1.6).
1.3) iar pentru piulila o font6 (tabelul 1.4) sau un
stabilegte presiunea de contact admisibili p, qi
"
Pentru alte elemente componente ale preselor (traverse, coloane, mAnere) sau ale cricurilor (cupa,
'oupul,
mecanismul de aclionare) se aleg materiale din categoria olelurilor (in majoritatea situaliilor) sau a
'ftntelor.
,
Tabelul'l.3 Oleluri de constructii, o{eluri carbon de catitate gi o,teluri aliate - rezistenle admisibite
-[
."r"" 0"
fi
ofel
ltracliune lincovoierel
torsiune
lforfecarell
tractiune
lincovoierel
torsiune
lto*""".. I
I l6at:6ac I
or,
I
,o,
I
t",
t
Go,:6or.
l
oo,
I
,*
I
,",
I
lf
szzs
I
ot
Iro.s+lzt
2sl 36
il
izi
I l;; I ;; L* I
ilBili I
ii
lir,,,;i lri
',,il1
ii
il
iii
I iil I :;^ I ii: I
fl-
E360:!:!z
tt+...80t40...44 I 54 il
'zs
I
zor
I
rro
I
r+o
I
ui8fi:. i
fi
lt::;3 lil
xll tt
il
l:t
l
:#
I ll; I ili I
ill
i8s;.
I
21
l',:^
,'Jl r 1:^l
"2
il
l;l
I
,,1:
I l;r I na I
ilc'Mo+l r+z
lrs6 rr+
ll
:qo
|
++q
I zs+
|
:rz
I
Mervalie:
*normalizat
N;
x*
cdlit gi revenit.
Tabelul 1.4 Fonte cenugii gi cu grafit nodular - rezistente admisibile
h:afontei
Piese cu concentratori de tensiune Piese fiiri :concentratori de tensiune
Rezisten!a
la
tractiune
6ut
fMPal
Rezistenta
la com-
presrune
Gac
lMPal
Rezisten[a
la
lncovolere
6ui
lMPal
Rezistenta
la
torsiune
Tat
tMPa'l
Rezistenfa
la
forfecare
Tof
IMPaI
Rezisten(a
la
tractiune
6at
iMPal
Rezistenfa
la com-
prestune
6ac
IMPaI
Rezisten!a
la
tncovotere
6ai
lMPal
Rezisten!a
la
torsiune
Aat
lMPal
Rezisten{a
la
forfecare
Taf
lMPal
USGIL-1OO
DSGIL-I50
mtGrl-2oo
mtGrl,-250
WGIL-3OO
t2 ...19
13...30
19...32
25...38
30...38
30 ...48
33 ... t5
48... 80
63 ...95
75 ...95
20
22
32
42
5t
32
51
54
65
65
t4...23
16...36
23...38
36 ...46
36 ...46
10... 15
lo 24
t5...26
20...30
24 _..30
33 ...53
36... 83
53...89
69... 106
83... 106
83 ... 133
90...201
133...223
173...265
208...265
56...90
61 ... t4t
90... 151
117...180
141...180
.64
100
107
127
.127
40
43.
64.
83.
100
26 ...42
29 ...66
42 ...11
69...85
66...85
rHirs-350-22
sGrs-400-18
mcrs-4s0-10
45
49
s6 ...73
ll3
t23
140... I 83
71
83
95...124
54
59
67...88
36
39
+5
-.. 58
r23
133
r 50...200
308
JJJ
375...450
209
226
255...425
148
160
t80...24A
98
r06
t20...160
r
r
Tabelul 1.5 Bronzuri- rezistente admisibile
Mar:ca
ModUl
de
turnare
Piese cu concentratori de tensiune Piese fi concentratori de tensiune
Rezistenla la
tracliune
9i
la
compresiune
6at:(Jac
lMPal
Rezisten!a
la
incovoiere
6ai
lMPal
Rezistenfa
la
torsiune
Aat
IMPaI
Rezistenta
la
forfecare
. aqf
IMPaI
Rezistenta la
tracfiune g;i la
comprsiurE
(Jat:6c
lMPal
Rezistenta
ta
-rpnire
C;
IillFal
Rezisten{a
la
torsiune
Aat
lMPal
Rezistenfa
la
forfecare
Taf
IMPaI
CuSnl2-C
nrslp
in cochild
28
32
28
32
20
22
22
26
77
88
fif,
MB
54
62
62
70
CuSn12Ni2-C
nisip
:entrifugal
33
36
JJ
36
z)
25
26
29
9l
98
9t
gffi
64
69
73
78
CuSnTZn4PbT-C
nlslp
:entrifuea
23
25
23
25
t6
18
l8
20
63
70
ffis
,m
44
49
50
s6
CuAll0Fe2-C
nrslp
centrifuga
62
69
62
69
43
48
50
55
tTz
18,
t72
LM
120
t32
138
t5t
Tabelul
r-
I
Materialele cuplei
I
olel cllit lbronz
I
otel necdlit lbronz
I
otel cdlit / fontl cu grafit nodu
I
otel necAlit I cu grafit nodula
I
olel necdlit / fontl cenu$ie
.6 Tensiuni admisibile gicoeficienli
&han
r
PRESA CU PIULITA FIXA
I-a presele cu piulild frxd
Surubul
executl o migcare de roto-translalie. intre cap5tul inferior al
lui qi piesa ce urmeazi a fi presatl se interpune un element intermediar. Acest element intermediar
traversa fixd (la presa cu doud coloane) sau un berbec (la presa cu o coloanl). Pentru a reduce
dintre capitul gurubului gi elementul intermediar se monteazdun rulment axial. Astfel, forma
lui va lr aceeaqi ?n cazul ambelor prese.
$urubul
presei (1) Piulifa fixa (2)
1
2
Fig.2.1 Schema funclionald gi de incdrcare pentru presa cu piulild fixd cu doud coloane
1 - gurubul presei; 2 - piuli{a fix5; 3 - traversS mobild; 4- corp.
$urubul
presei (1) Piuli!5 fixe
Q)
1
2
3
-----
Fig.2.2 Schema functionatd gi de incdrcare pentru presa cu piulild fixd cu o coloand
1 - gurubul presei; 2- piulitd fixd; 3 - berbec; 4 - corp.
2-1 Dimensionarea
Se calculeazd diametrul mediu dz din solicitarea la presiune de contact a spirelor.
Imm]
unde: F
-
forfa axiall (sarcina maxim[), in N;
tVn
-
coeficientul inSllimii spirei (pentru filetul trapezoidal (Tr): rya: 0,5 iar pentru
fer[strdu (S): ryr,:0,75);
ym
-
coeficientul lungimii filetate a piulilei. Coeficientul
,4r*
are valori in inr
1,2< p*
<2,5.Mai
frecvent
{,,
:
1,8;
po
-
presiunea de contact admisibili, in MP4 pentru materialele alese (tabelul 1.6).
tU,
:
Hl
'n
P
unde: Hr
-
in5llimea util6 a filetului, ?n mm;
P
-
pasul filetului, in mm.
m P'z
\y
=-=-
'm
d2 d2
unde: m
-
lungimea filetului piulifei;
z
-
numdrul de spire.
Pornind de la valoarea diametrului mediu calculat6 cu relafia (2.1) se alege filetuI cu diametruI dz
imediat superior celui rezultat din calcul. Se determind diumetrul nominal d, cel carc definegte filetul, din
tabelul 1.1 (pentru fiettrapezoidal) sau 1.2 (pentru filet ferdstr[u). Din tabele se determini qi celelalte
elemente geometrice ale filetului (P, dz, dz, Dt, Da etc.).
Momentul de inqurubare Zr se calculeazl cu relafia:
I
f,
=
1-
F ' dr. tan(B, + q')
[N.mm]
(2.4)
unde:
F, -
unghiul de inclinare al elicei pe cilindrul cu diametrulmediu dz;
g'
-
unghiul de frecare aparent.
gz:arctan(#)
pentru filet cu un singur inceput, respectiv:
Fz=arctan(h)
pentru un filet cu n inceputuri.
unde: n
-
num5rul de inceputuri.
Pn
=
n'P
<p'=arctan(
p
)
\
coscr.r
/
(2.7)
(2.8)
unde: p
-
coeficientul de frecare pentru cuplul de materiale ales (tabelul 1.6);
o1
-
unghiul de inclinare al flancului activ al filetului (la filet trapezoidal cri:15", la filet
ferdstrdu or:3o).
La prese, in funclie de destinafia 1or, este posibil s6 nu fie necesard verificarea autofrdndrii.
Verificarea la autofrdnare, dacd se impune, se face cu rela,tia:
F,
(
q' (2.9)
Calculul numIrului de spire:
,-Y-'dt
P
D.Ium5rul de spire trebuie si ?ndeplineascl conditia:
6< z
<Il
Calculul lungimii filetului piulifei;
m:z-P
Calculul lungimii fi letului gurubului:
L-r
=
x+ m+3'P
x
-
cursa maximS (dati prin tema de proiect).
Proiectarea
formei gurubului
I-a proiectarea
extremitililor gurubului (fig.2.3)
se
wo avea in vedere ca dimensiunile radiale ale unei
itdli sn se inscrie in cercuri cu diametrele mai
ici decAt diametrul minim al filetului
fi
(in caz
gurubul
nu poate fi introdus in piulifd).
La partea
superioar[ a gurubului
se monteazd
dhmentul
de aclionare (format dintr-un butuc cu
mffnere) pe un profil pdtrat
sau hexagonal.
Se alege diametrul d'< dt.
I-atura profilului poligonal
este:
-;rofil
pdtrat:
a
=0,7I.d' (2.14)
(2.1s)
(2.r0)
(2.11)
(2.12)
(2.r3)
'pofil
hexagonal: o={
2
Valoarea
oblinut5 se rotunjegte la o valoare
frreage (de obicei superioari celei calculate).
Lungimea por,tiuni
i profi late :
Urmeazd o porfiune
filetatd (un filet metric)
pntu
fixarea butucului elementului de aclionare
pin intermediul
unei piuli{e qi a unei gaibe. Acestea
g
"l"g
din Anexa 6, respectiv, Anexa 7 gi, in func{ie
& dimensiunile
lor, se stabileqte lungimea porliunii
ffiktate 11.
Se face o verificare preliminari
la torsiune a
po4iunii poligonale
cu relatia:
k'.7,
'wear
to:(r...t,5).a
.
pentru
secliune pltratd:
.
pentru
secliune hexagonali:
mde: A
-
ariahexagonului;
,S
-
deschiderea
cheii (S
=I,73.a
,
(2.17)
k'
-
coeficient (k':l,|pentru
lagdr cu
rulment);
rat
-
rezistenfa admisibili
la torsiune
pentru
materialul qurubului (fErA
concentratori
de tensiune).
Wo
-
modulul de rezisten{i al secliunii.
Fig.2.3 Proiectarea formei gurubutui
Ia presa
eu piulitd
fixd
(2.r6)
Wo:0,208'a'
wo:0,223-
A's
(2.18)
(2.1e)
unde a este
r
t,
)+p(
d'
dt
I
d
d1
lp
latura hexagonului).
tn partea inferioarl gurubul se reazemd pe un rulment axial cu bile.
alege un rulment la care d*t< d'gi care are sarcina staticf, debazd Co>
H*).
Acesta se alege din Anexa 16.
F (rezult6nd gi dimensiunile D*r
(2.
(2.21
(2.23
(2.24)
(2.2s)
(2.26)
(2.27)
(2.28)
(2.2e)
(2.30)
este necesari verificarea la
Lungimea degaj [rii (Anexa 2):
Diametrul gulerului d* se alege:
T2
unde:
[L*t -
coeficientul de frecare din
Momentul total este:
Id >2- P
d^ad,ID*r
unde: d^
*
diametrul mediu al rulmentului
(diametrul centrelor bilelor).
s
-d*t*D*t
um-
2
Grosimea h* a gulerului se calculeazd cu relatia:
,^ 13-F-ld^-d*t
,ter-^l-------:
ft'dru,'6o,
unde: 6ai
-
rezistenfa admisibill la incovoiere pentru materialul gurubului (fdr[ concentratori de
tensiune).
Momentul Zz se calculeazd cu relafia:
1
=1'V*t'd*,'F [N'mm]
rulment (p-7:0,008. . . 0.0 1).
T=Tr+t
[N'mm]
2.3 Verificarea
gurubului
2.3.1 Verificarea tijei
gurubului
VeriJicarea la solicitdri compuse se face cu criteriul von Mises:
r.-:-------^
6
",h
=
rio;
+ 3.ri
<
c,,
unde: 6ac
-
rezistenla admisibildla compresiune pentru materialul gurubului (cu concentratori de
tensiune).
4.F
ua
-
')
rt- d;
16.7,
!t
- 13
T. A.
Verificarea laflambaj
Lungimea de flambaj
fu
va fi l7: 0,5'x la presa cu doul
coloan6. Coeficientului de zveltete l" se calculeazdcurelatia:
x=
In
j-in
unde: l*ir,
-
razaminrmf, de iner,tie a sec{iunii.
,
-
F^^
-a,
'-*-\l
A
-T
unde: /-in
-
momentul de inerfie minim;
A
-
ariasectiunii.
coloane, respectiv l7: 0,7'x la presa cu o
.
pentru valori ale lui l"
<
60 (ceea ce conduce la condilia l7
3
l5'fi) nu
flambaj.
.
dacl 60
<
),
<
100 se calculeaz[ forla de flambaj cu relafia:
r2
F
n
:!4L.(a
-
v. I)
r'4\
r
(2.31)
o.:.lw*oi
nde: u:350;v: l,l5pentruo,telurideconstruclliqiu:450;v:I,67
pentruofeluricarbondecalitate
qi oleluri aliate.
.
daci l,
>
100 se calculeazi fo(a de flambaj cu relatia lui Euler:
o
_
tt'
.E .
I^,n
,r_
trlr
t4
_ T.A"
r 1-in
=
ff
[--o],
iar E:2,I5.105 Mpa pentru o!el.
(2.32)
Coeficientul de sigurantd va fi:
(2.33)
n3.2 Verificarea spirelor gurubului
Pentru ci dimensionarea filetului s-a lEcut la presiune
de contact, spirele qurubului (gi ale piulilei) se
ific[ la incovoiere gi la forfecare.
a.r.(L*'\
\2
'l
G'
:
-------1-------;-:
6
z.n.d,.ht
ot
inallimea util[ a filetului F1r este:
o
filet
trapezoidal Hr:0,5. P
o
filet ferdstrdu
Hr
=
A,75. P
Grosimea ft a spirei pe cilindrul de incastrare:
.
filet
trapezoidal h
=
0,634.
p
t
filet ferdstrdu
h
=
0,875.
p
La filetul ferlstr[u a":0,71777.P.
F
,_
'
z.n.d-.1r-
-a
(2.34)
(2.3s)
(2.36)
(2.37)
Dimensionarea piulifei
Se calculeazd diametrul exterior D" al corpului piulilei (fig.2.q la solicitarea compusl (intindere gi
ucire).
Fig.2.4 Proiectarea formei piut$ei
Ia presa cu piutild fixd
F.
,,:;2c^:3...5
(2.38)
unde:
B -
coeficientul care ia in considerare solicitarea de rlsucire (p
:
1,3);
6a/
-
rezistenla admisibilS la tracfiune pentru rnaterialul piulilei (cu concentratori de tensiune).
in acelaEi timp trebuie sd fie respectati condilia de grosime minim[ a peretelui corpului piulilei.
D..- D"
_
-
(r ;s2
f mm
op
2
in cazulin care filetul este fer[strdu, in figura 2.4 qiinrelafiile (2.38) qi (2.39) D+
-
D (fig.1.8).
Piulila se frxeazdin corpul presei cu
$uruburi
(la presa cu dou[ coloane, fig.1 .2)
9i
cu quruburi, qaibe qi
piulile
(lu pr"ru cu o coloan6,fig.l.l). Acestea se aleg din Anexa 4 (guruburile). Anexa 6 (piulifele) qi
Anexa 7 (qaibele). Diametrele gdurilor de trecere dr (fig.2.4) sunt date in Anexa 8. Se aleg guruburi de
fixare M5, M6 sau, mai rar, M8.
Diametrul cercului
pe care se monteaz[
guruburile D" este:
D,=D"+2'g+d,
unde: g
-
grosimeaperetelui (frg.2.4,b),g> 5 mm;
d,
-
diametrul nominal al qurubului de fixare.
Diametrul gulerului piulilei D" se calcu\eazd curela\ia:
Dr=D,+d.+s
unde: s
-
cotl care asigurl rezemarea capului gurubului (sau
s
:
12 mm (pentru M6), s
:
15 mm (Pentru M8)-
Grosimea gulerului se ia:
h.
=(0,2...0,25).nt
2.5 Verificarea
piulilei
2.5.1 Verificarea corpului
piulifei
VeriJicarea Ia solicitdri compuse se face cu relafia (von Misesl:
6
",h
:.,ft
n 1*; < o'-
unde:C.at_ rezistenfaadmisibilllatracliunepentrumaterialulpfrufuuemill'cluclgmcentratori
in cazul ?n care filetul este fer[str[u, in relaliile (2.44\ si
{3-45}
Mh
:
@l
iltffigl
!
-fi
n-
2.5.2 Verificarea
gulerului piulifei
Gulerul piulilei se verifici la incovoiere, forfecare
;i
la strir"foe-
z r
(o.-o,l
o.,
=------${(F*'
'
n.D" h;
oc
xt
F
-
?-
t
fi.D"-h,
unde: n
oas
ds
L-
4-F
(6;
o,:
n
L(D; -
D:)- n-d;1il-
-*'
D':D"+l-/-
numdrul quruburilor de fixare;
rezistenla admisibil[ la strivire a materialulhfl
l6m6 1lpqilinmiii*qm@m
imobile, tabelul 1.6);
diametrul gdurii de trecere
(Anexa 8):
mdrimea te$iturii (1,: 1...2 mm).
4-F
(2.3e)
(2.40)
(2.4r)
= 9 mm (pentru M5),
(2.42)
(2.43)
de tensiune).
(2.44)
(2.4s)
(2.46)
(2.41)
(2.48)
(2.4e)
nnai micd (suprafele
:.,i$.g
2.5.3 Verificarea spirelor piulilei
Spirele piulilei se verifici la incovoiere si la forfecare.
6 F
(4*
")
6:
\2
')
z
-n.
Dr. h2
F
l-- .-*
t
z.n.Dr.h
ar
Dacd filetul este fer[strlu, atunci in rela{iile (2.50) qi (2.51) Dq: D rar a":0,11777.p.
2.6 Proiectarea elementului de actionare
La presele cu piulilb fixd elementul de aclionare (format dintr-un butuc cu m6nere) se monteaz[ pe
prub printr-o asamblare pe contur (pe un profil pltrat sau hexagonal).
Lungimea de calcul a manivelei (consider6nd c[ presa este aclionatd de un singur operator):
t-=L
'F^
umde: F^
-
forta cu care actioneazd,unoperator (F*: 12A... 170 N).
S 6,,
(2.s0)
(2.sr)
(2.s2)
(2.s3)
Lungimea manivelei:
Lr,:Lr+lo
unde: ls
-
lungimea suplimentard pentru prinderea cu m6na a manivelei (/6: 50 mm).
Daci elementul de acfionare este un butuc cu doud mdnere, atunci lungimea unui mdner va fi:
I
-L'*l
t,,u=7t to
(2.54)
Relafia (2-54) este valabild pentm situalia in care mAnerele nu sunt inclinate (fig.l.i). Dacd ele sunt
fulinate (fig.|.2), atunci l,,,reprezintd distanla de la axa qurubului presei la capdtul mdnerului.
Diametrul mdnerului se poate calcula cu relatia:
(2.ss)
unde: 6ai
-
rezistenta admisibilS la incovoiere pentru materialul mdnerului.
valoarea obfinut5 se rotunjegte la o valoare inheagd superioarE.
Indl{imea butucului se ia cu 2...3 mm mai mare dec6t lungimea lo (fig.2.3).
Suprafala de contact dintre butucul mecanismului de aclionare qi'gurub
se verific[ la strivire.
6.7
6,
=------1--;-3 6o,
(2.56)
tmde:
h:
4 pentru asamblarea pe contur piaftat qi nr:6 pentru asamblarea pe contur hexagonal;
o
-
latura p[trafului
sau a hexagonului;
lp
-
lungimea (?ndl!imea) por,tiunii profilate (fig.a1);
o,,
-
rezistenta admisibil5 la strivire a materialului care are rezistenla mai mici (suprafefe
imobile, tabelul 1.6).
2,7 Proiectarea corpului presei
2.7.1 Presa cu o coloani
La presele cu o coloan6 corpul se realizeazi prin rurnare sau prin sudare (componente
din o!el). O
Yarianti constructivl de corp furnat este prezentati in figura 2.5. La piesele turnate, trecerea intre
zuprafefe se face prinraze de curburl pentru a se er.ita fisurarea la solidificare.
Dimensiunlle D", D,, Ds ds, hs qi n s-au stabilit la proiectarea formei piulifei.
GSurile de trecere ale quruburilor
de fixare a corpului presei ?n frrndatil dr1. se iau din Aaexa
g
?n
funclie de quruburile alese pentru fixare (M10, Ml2. Ml4 ,u,-, Vttq.
d
mn
Transmisii cu
7
Fig.2.5 Proiectarea corpului turnat la prtsacrffH
a o aloand
D,= D, + (z---+) rnm
D,
=
D, + (a... to)
'rrt
(2.s7)
(2.58)
a,:12...30 mm
e.sg)
o,
=
(0,5...0,8).o,
(2.60)
bz
=
D"
e.6I)
b,=(0,4...0,g).b,
e.62)
cr=(1,2...2).ar> 25 mm
e.63)
-.
in placa de grosime
c1 se practicd canale T pentru a u$ura fixareapieselor
ce urmeazd a fi presate.
Dimensiunile
canalelor T se gdsesc in Anexa 15.
cz
=
ct
Q.64)
L=3...10
mm
e.65)
t,=(z z).n,
e.66)
se vor alege valorile mai mici in cantlincare cursa maxim[ este mai mic[.
Lz
=
Lr
(2.67)
Ht
=
cr+ (20...+O)
mm
e.6B)
Cota H se determin[ constmctiv in func]ie de H1, m, crtrsamaximS, ?ndlfimea berbecului, etc.
R
>
10...15 mm
e.6g)
Ca variantf, constructivS, in locul zonei curbilinii se poate alege o zondrectilinie inclinat[ (ca in figura
1.3).
Calculul simplificat de verificare se face in sectiunea A-A (fig.2.5)
la intindere excentric6. Tensi
maximd este ?n punctul 1.
unde: 6at
A
L
D,2 D,+ (2...+) mm
unde: Ds
-
diametrul gulerului piulilei (fig.2.q.
Dr=D,
Dimensionarea
coloanelor se face plecdnd de la extremitatea superioar6 a
diametrul interior al por,tiunii filetate cu relatia:
o,r
=6lr
+6',, 16o,
rezistenla admisibili la tracliune a materialului corpului presei;
aria secliunii;
momenful de inerlie in raporl cu axa Gz ce trece prin centrui de greutate
G al secfiunii.
lunea
(2.70)
(2.71)
(2.72)
(2.73)
(2.14)
(2.7 s)
acestora. Se calculeazd
r _o,-Ul+(n,-o,).o)
't2
2.7.2 Presa cu doui coloane
o variantS constructivd de corp asamblat cu doui coloane pentru o presd cu piulila fixd este prezentatd
in figura 2.6.
Dimensiunile
Dn, D,, ffi, h, gi Drs-au stabilit ra proiectarea
formei piulitei.
O.:@
-'
1i
"'o",
(2.76)
,F
o,r:
A
, (+*r, *y,l
\4 )
cat
-
rezistenla admisibil[ la traclir-tne pentru materialul coloanei (cu concentratori
de tensiune).
7
Transmisii cu . Calcul
gi prolectare
Fig.2.6 Proiectarea corpului asamblat Ia prrsa dr
fuW
fui cu doud coloane
in funclie de diametrul d: se alege un hlet de hxare rnetric stamdardizat care are diametrul minim
mai mare decdt cel calculat cu relalia (2.76) qi implicit piulitn cirre se monteazd pe cap[tul filetat
coloanei (se alege o piu1i16 infundatd din Anexa 6). Rezulti asffeil dimetrul nominal al filetului d.
In continuare:
d": d + (2...4) rnm (2.77)
dt
al
do: d,+ (o...to) mm
d'> d
lr=2--.5 mm
/2 se alege cu2...5 mm mai mare dec6t lungimea filetului piulifei infundate.
Ir2 d"
Io:(r,5...2).d,
/,
=
5...10 mm
H'=m-h,
m
-
lungimea piulifei (frg.2.4);
hs
-
inilfimea gulerului piulilei (fig.2.q.
Hz=lz+(2...:) mm
Hr=lo+(s...to) *m
Ho>- H,
a
=20...30 mm
u:(0,s...t).a
c=8...15 mm
"=(0,7...a,g).,
t"*(s...t).n"
Lr*
L
t=L+t.*lt
2"2
verificarea traversei fixe se face la incovoiere, ?n secliunea A-A, cu relafia:
l
.--rd
dmflcoloane
r
q-
M, 3.F.t
o,
:i:=-----_--_____ _ (
1;
' w
lo"-n")Hl-""'
(2.78)
(2.7e)
(2.80)
(2.81)
(2.82)
(2.83)
(2.84)
(2.8e)
(2.e0)
(2.e1)
(2.e2)
(2.e3)
(2.e4)
(2.es)
oai
-
rezisten{a admisibild la incovoiere pentru materialul traversei (fdrd concenkatori de
tensiune).
Proiectarea qi dimensionarea traversei mobile se face constructiv, in funcfie de dimensiunile qurubului
sei gi a celorlalte elemente ale corpului presei.
Galculul randamentului
transmisiei
Se face cu relafia:
tan$2
(2.e6)
ho(F, + q')+
4+.u*,
d2
:
F, -
unghiul de inclinare al elicei pe diametul mediu;
(p'
-
unghiul de frecare aparenq
du
-
diamekul de fus al ruhnentului;
dz
-
diametrul mediu al filetului
+nunru;
trrrut -
coeficientul de frecare dinruhent
Modelul3D al unei prese cupiuliflfixiicu
este prezentat in figxa 2.7 .
Transmisii cu guruburi. Calcul gi proiectare
Fig-2.7 Presd cu piulild fixa (madel 3D)
3 PRESA CU P|UL|TA ROTTTOARE
La presele cu piulili rotitoare elemenhrl de ac,tionare (butuc cu m6nere) se monteazd pe piulil5 printr-o
esamblare cu pand sau pe o porliune
cu profil hexagonal.
$urubul
trebuie impiedecat se s" ,oteuscd, el
crecutAnd doar o miqcare de translalie. La presa cu doui coloane cap[hrl inferior al gurubului
este fixat in
uaversa mobild prin intermediul unui gtift (fig.1.4).
La presa
"r
o
"olounl
rotirea qurubului este blocatl de
cltre o pand montatd pe qurub sau de cdtre o panr montatd pe capac qi care este pozilionatd ?ntr-un canal
[racticat
pe qurub (fig.1.3). Se recomandi cea de-a doua variante (canalul de pan6 se poate freza gi pe
porliunea
filetatd' a gurubului iar piulila va avea un gabarit axial mai mic). Forma piulilei va fi aceeaqi in
cazul ambelor prese.
$urub
(1) Piulila rotitoare (2)
T"t T2
Tt= T't*V-"t
Fig.3.1 Schema funclionald gi de incdrcare pentru presa cu piulild rotitoare cu doud coloane
1 - gurub; 2 - piulitd rotitoare; 3 - corp.
1
2
3
Piulila rotitoare (2)
7"r Tz
Tf= 7'r*r'"t
Fig.3.2 Schema funclionald gi deincdrcare pentru presa cu piulitd rotitoare cu o coloand
1 - gurub; 2 - piulild rotitoare; 3 - corp.
3.1 Dimensionarea
Se calculeazd diametrul mediu dz al filetului din solicitarea la presiune de contact a spirelor.
unde:
unde: Hr
P
F
Vn
lmm]
forla axial[ (sarcina maximi), inN;
coeficientul ini\imii spirei
(pentru filetul trapezoidal (Tr):
$n:
ferdstrbu
(S):
V
n--0 J
5);
N* -
coehcientu\ \ungimri fl\etate a piu\ei. Coeficien\r\
\q*
are va\ori in rntewa\u\
1,2<
V
^
<2,5.
Mai frecvent ry.
:
1,8;
(3.1)
0,5, iar pentru filetul
(3.2)
po
-
presiunea de contact admisibila, in MPa, pentru materialele alese (tabelul 1.6).
H,
Vr:V
inlilimea util5 a filetului, ?n mm;
pasul filetului, in mm.
m P.z
\t.r
=
unde: m
-
lungimea filetului piulifei, in mm;
z
-
numiml de spire.
Pornind de la valoarea diametrului mediu calculatd cu relatia (3.1) se alege filetul cu diametrul dz
imediat superior celui rezultat din calcul. Se detemind diametrul nominal d. cel care definegte filetul, din
tabelul 1.1 (pentru filettrapezoidal) sau 1.2 (pentru filet ferdsfteul- Din tabele se determind gi celelalte
elemente geometrice ale filefului (P, dz, dz, Dr,Da etc.).
Momentui de ingurubare fl se calculeazd cu relatia:
d, d2
(3.3
)
(3.4)
(3.s)
(3.6)
(3.7)
(3.8)
1.6);
trapezoidai 01:15", la filet
(3.e)
unde:
fl,
q'
r,:!. F
.d,.tun(p.
- 9') [i-mm]
t
2
z v-
unghiul de inclinare al elicei pe cilindrul cu diameuul mediu d:;
unghiul de frecare aparent.
{
=
arctanl
F,
P
-d"
pentru filet cu un singur inceput, respectiv:
pentru un filet cu n inceputuri.
unde: n
-
num6rul de inceputuri.
unde: p
crr
9,
:
arctuol
n
;:- d"
Pn=n-P
.
(
u
q'
:
arctan:
I
cosu
coeficientul de frecare pentru cuplul de materiflltre a$es
tuilbelul
unghiul de inclinare al flancului actir al ffilemidlmru ilX,a filet
ferbstrdu or:3').
La prese, in funclie de destinalia lor, este posibil si nu fie oeaq$iffirm r,ru:rtfrcarea autofrAndrii.
Verificarea la autofrAnare, dacd se impune, se face cu rehfnm-
Ft
s tP'
Calculul numdrului de spire:
2
_
'v ''
d'
P'
Num[rul de spire trebuie s[ indeplineasci condifia:
6<z<17
Calculul lungimii filetului piulitei:
m:z-P
Calculul lungimii filetului qurubului:
L,f
=
x+m+3'P
x
-
cursa maximd (dat[ prin tema de proiect).
Proiectarea formei gurubului
(3.10)
(3.11)
(3.r2)
(3.13)
La presa cu piuli![ rotitoare forma qurubului este simpl[ (fig.3.3).
d
l3
d
d'l
+
1i
1:
-T
",1
ffi
U
d"
b
3
d
d'
a
a
s
d"
a
Lf
1",
l"
L7
la
Fig.3.3 Proiectarea formei gurubului la presa cu piulild rotitoare
a - presa cu doud coloane; b - presa cu o coloand
Se alege diametrul d'< dt.
Lungimea degajdrii (Anexa 2):
Id>2.P
d.:d+(+...a)
mm
I.:(0,5...1).d,
(3.14)
(3.1 s)
(3.16)
Lapresacudoulcoloaneextremitateainfer.ioarla;urubuiuissit.re3zi
intermediul unui gtift. Diametrul
gtiftului d"7 se alege 6, 8-'10 sau i'rr:m i-{-nera
strivire qi la forfecare.
-
Lapi"ru
"r-,
o coloana rotirea
gurubului este blocatl de cbtre
secliunii penei se stabilesc in funclie de diametrul d (Anexa 14|'
i-ungimea canalului de pan6 din
;urub:
o panl speciali
(.hg-3-3,b). Dimensiunile
Pana se I'eriircl la strivire
qi la forfecare'
in traversa mobilb
Prin
l0).
$tiftul
se verificdla
(3.t7)
(3.1 8)
(3.21)
(3.22)
l'-=x*lo'
Canalul de pand se poate fteza
qi pe porliunea filetatb'
Lungimea total6 a gurubului se stabilegte
dupd definiti'i'area
dirnen-siunilor piulilei
;i
a corpului'
3.3 Verificarea
gurubului
3.3.1 Verificarea
tijei
gurubului
VeriJicareu
lu solicitdri compuse se face cu criteriul
von \[ises:
r---
-a---------=
6,,h:J";*3';:
(o^
I
It
/_: --
l*
unde: i,oin
-
raza minimi de inerJie a secliunii'
unde: 6o"
-
rezistenla
admisibila la compresiune
pentu marsrietul
prtlbului
(cu concentratori
de
tensiune)'
4.F
(3.1e)
6
:-------=
' ;t- tl:
_
_16'\
(3.20)
-'
n'd.
verilicarea
laflambai
{._ le nrese crr ,i*-ru;
ln: 0,7.x la presa cu o
Luniimea de flambaj l1t va fi llt: 0,5'x la presa cu ofotrfr cmil'rnme- !-es*ctrv
coloani. Coeficientului
de'zveltefe l. se calatleazd cu rela[ia*
unde: lmin
A
'pentru
flambaj.
-
momentul
de inerlie
-
aflasecfiunii.
mmlm,
valori ale lui L
<
60 (ceca
'dac660<1.<
100 fo(a de flambaj
F
^
=n'dl
.(u
-
r'- i-
r
J'4
unde: u: 350; v
:
1,15 pentru oleluri de construclii
9i
z: 45{|" n,':
qi oleluri aliate'
.dacl}">100forladeflambajsecalculeazdcurelalialuiE$J[t[:
n=
.E'l*
H:
'fl
t,
n. d!
unde: f-in
=
--;: [**o],
tar E
:2,11105
MPa pentru olel-
o+
,,
=
!)
c*
: i--5
E:
n/*
1 : l-=-
,min
I -l
4
ce conduce la condi{ic /,r S
l5-'&l nu este necesari verificarea
la
se calculeazd
cu relena-
(3.23)
ilL-ffi. pentm oteluri carbon de calitate
(3.24)
Coeficientul
de siguranlb
va fi:
(3.25)
u.o.(
!.*.\
\2 'l
--;
: --------------;-
: tl-o,
z.n.dr.h'
Inilfimea
util5 a filetului 1{ este:
o
filet
trapezoidal
o
filet ferdstrdu
Grosimea h a spirei pe cilindrul de incastrare:
o
filet
trapezoidal
o
filet ferdstrdu
La filetul fer[strdu a":0,11777-P.
r.f
3-4 Dimensionarea piulitei
^
Forma piulifei rotitoare este prezentatd,in
figura 3.4.Fixareamecanismului
de ac{ionare pe piulil6 se
face cu o piuli![ canelatd, care are un filet de fixare metric cu pas fin.
(3.26)
(3.27)
(3.28)
(3.2e)
3.3.2 Verificarea
spirelor gurubului
Pentru ci dimensionarea filetului s-a {Ecut Ia presiune de contact, spirele gurubului (gi ale piulilei) se
verific[ la ?ncovoiere qi la forfecare.
Hr:0,5.P
Hr:0,7 5' P
h=0,634.P
h
=
0,815- P
t,
:,
..
Fig.3.4 P roiectarea fornei piulilei
r
Ia presa
cu piulild rotitoare
Secliunea periculoasa este cea din porliunea 1, in care.se afll ambele filete: filetul trapezoidal qi filetul
metric fin de fixare. Solicitarea este de trac{iune gi rdsucire. Pornind de la aceastd solicitare se determina
diametrul minim necesar al filetului de fixare. in standard, acest diametru este notat cu d3. Pentru evitarea
unor repetilii sau confuzii, s-a notat acest diametru cu d37 iar diametrul nominal al acestui filet
-
cu d1
(fa![ de notalia d din standard)'
(3.30)
unde:
F -
coeficientul care ia in considerare solicitarea de risucire (p
:
1,3);
6at
-
rezistenla admisibili la tracliune pentru mater-ialul piulilei (cu concentratori de tensiune).
i' a""Lql timp trebuie s6 fie respectata condilia de grosime rninimd a peretelui corpului piulilei'
d..
-
D^
q,:-I!---j->5
mm
or2
in cazul ?n care filetul este fertstriu, in figura 3.4 qi in relaliile
(126)
;i
(127)
A:
D (f,tg.1'8)'
pornind
de la valoarea lui
fuTcalcirlat[
cu relalia (3.30) se alege un filet care sd aibd diametrul minim
dz maimare decAt dy$i, impti"it, piulila canelatd care se monteazd pe portiunea 1 a piulilei presei (se
ui.g. o piuli!6 din Anexa 6 sau Anexa 1 1). Rezultl astfel diametrul nominal al filetului de fixare dy.
L.,ngi-.u por{i'nii filetate lyse tain func}ie de indlfimea piulitei canelate-
Diametrul alezajului nefiletat al piulilei:
Orr:W^
Do=d+(+.-.0) *m
in ceea ce priveqte dimensiunile zonei 2,polexista doud situarii:
1. Dacl butucul elementului de aclionare se monteazS cu pand pe piulita
diametrul D. se calculeazl curelafia:
D": df+(to--.1+l rrm
Se alege pana paralel[ in funclie de diametrul D. (Anera l'tr- Rezul:,i sec$unea bxh apenei precum qi
adincimea canalului de pand tr. Trebuie respectati conditia g::5 r::s.- Lugimea ln
:30
mm'
(3 .3 1)
(3.32)
(ca in figura 3.4) atunci
(3.33)
(3.34)
(3.3 5)
colntilr kexogonal, deschiderea S a
(3.36)
(3.37)
(3.38)
iar latura hexagonulut:
Diametrul exterior:
(3.3e)
(3.40)
IJrneazdporliunea pe care se monteaza rulmentul a.rial a;uu h'rnllc- Se o,ifircge djn -\nexa
16 un rulment la
care d,r,1> D) qi care are sarcina staticl debazd Co> F (rezuiffif,md qm CmrcmsmurLile D-"
]i
H,.)'
Lungimea penei:
I
o:
l^
-
(+"': I rnm
D": D,+iE...1ol n:rr
2. Dacd butucul elementului de acfionare se monteaz-r
W
un
hexagonului va h:
s>d.
a=S-tan30'=fljl1-5
D.:2.4-(.6"--Sf
rrnmn
Lungimea l*:20mm.
in ambele situalii trebuie sd fie respectati conditia:
gr:+>5 -,rn-
Lungimea de centrare a piulilei in corp:
/.,:(0.7...11-D"
Diametrul gulerului D, se alege 1 d,, < Ds <(O-"'
-+l
**
unde: d,,
-
diametrul mediu al rulmentului
(diametml semtr,elilrumlMi{lefrlrmmlN-
d*=
d^= D^
Grosimea ft, a gulerului:
Lungimea
por{iunii de diametru Dn
l
(3.41)
(3.42)
(3.43)
I
hr>1,6- g,
I"
=
t., -
++
(2...:) *rrl
,
H,ot
tnil:_r_
T,
=:.F*r
.
d*,. F
[N.mm]
unde:
Vrut -
coeficientul de frecare din rulment (p*,:0,00g...0,0i).
xof
-
rezistenfa admisibild la forfecare pentru materialul penei.
Dac[ elemenfui de actionare se monteazd pe un contur hexagonal ahrnci
butucul elementului de actionare qi piulitd se'erificd la strivire.
2.7
Q.-
=----:-(1y
Jtlas
a
-l
Lungimea porliunii de diametru d*r
Momenful Zz se calculeazd curelatia:
(3.44)
(3.45)
(3.46)
(3.47)
(3.48)
N{omentul total este:
T=Tr+t
[N.mm]
3.5 Verificarea piulilei
3.5.1 Verificarea corpului piulifei
Zona I (fig.3.a)
veriJicurea la solicitdri compttse se face cu criteriul von Mises:
6",h:aft*Lr,t ao,,
6at
-
rezistenla admisibil[ la tracfiune pentru rnaterialul piulilei (cu concentratori de tensiune).
4.F
^
-...-
"c
".ldi,
-
Di)
16.T.',
.
d_ .
t ).1
"'-;Q1,-rfl
mt
l'
|
-
I ._
't -
4l
m
incazulin care filetuIeste ferdstriu, in relaliile (3.4g)qi (3.50) D+- D(f,rg1.S).
Zona 2 (frg.3.4)
Dac[ elementul de aclionare se monte,azd. cu pand pe piuli1d, secliunea penei se alege in funcfie de
diametrul D"pe care se monteazl. Se verificd punilustrivire qi la forfecare.
C':
(3.4e)
(3.s0)
(3.51)
b
h
I
,p
oos
S 6o"
Lr=---ST.
' D-b-l
ur
cp
l5limea penei;
indlfimea penei;
Iungimea penei;
rezistenta admisibili la strivire a materialului care are rezistenla mai mic6 (suprafefe
imobile, tabelul 1.6);
(3.s2)
(3.s3)
suprafala de contact dintre
(3.s4)
cle: a
-
lafurahexagonului;
l*
-
lungimea (indlfimea) portiunii profilate (fig.3.4);
oas
-
rczistenla admisibild la strivire a materialului care are rezistenla mai mici (suprafele
imobile, tabelul 1.6).
Zona 3 (fig.3.a)
Se face verijicarea lu solicitdri compuse cu relafa (von Mises):
unde: 6at
-
rezistenta admisibilf, la tracfiune pentnr
|C-
t6-
IC,
-
Ti:Tt
3.5.2 Verificarea
gulerului piulilei
Gulerul piulifei se verificl la incovoiere gi forfecm
3-F
-
6i:
T.
T.f
:
unde: 6ai
-
rezistenfa admisibilS la incovorer',e
aof
-
rezistenla admisibild la forfecare
3.5.3 Verificarea spirelor piulilei
Spirele piulifei se verific[ la incovoiere gi la
6-F
Dacd filetul este ferlstrdu, atunci in relafiile
3.6 Proiectarea capacului
Capacul (ng.3.5) se frxeazd in corpul preser
(la presa cu doul coloane, fig.1.4) qi cu
piulife (la presa cu o coloand, fig.1.3). Acestea
Anexa 4 (quruburile), Anexa 6 (piulifele) gi
(qaibele). Diametrele glurilor de trecere dr
date in Anexa 8. Se aleg quruburi de fixare M5
mai rar, M8.
in caz',il presei cu o coloan[, pe capac se
special[ care impiedicd rotirea gurubului presei-
Do=d+(+...0) **
nnde: d
-
diamekul nominal al gurubului.
Di": D*t+(2...0) *m
d,"
=
Dr+ (t...+) mm
unde: D*t
-
diametrul exterior al rulmentului axial
Ds
-
diamekul gulerului piulilei (fig.3.a)-
Diametrul cercului pe care se monteazd
D,
=
D*+
-
grosimeaperetelui,g> 5 mm;
-
diametrul nominal al gurubului de
C
a
(3.s5)
(3.56)
(3.s7)
(3:58)
(3.5e)
(3.60)
(3.61)
(3.62)
o.:0,11777'P.
formeicapacului
unde: g
d, fixac.
E}
(3.66)
Diametrul D", se calculeazd cu relatia:
D",:D,+d"+s
unde: ,s
-
coti care asiguri rezemarea capului gurubuiui (sau a piulifei), s
:
9 mm (pentru M5),
s: 12 mm (pentru M6), s: 15 mm (pentru Mg).
e>6 mm
er:5 mm
3.7 Proiectarea elementului
de actionare
La presele cu piulili rotitoare elemenful de actionare (format dintr-un butuc cu m6nere) se monteazl
pe piulifd printr-o asamblare cu panl salr pe contur hexagonal.
Lungimea de calcul a manivelei (considerdnd
cd presa este aclionatf, de un singur operator):
unde: F.
-
forla cu care actione azd un operator (F*: 120.. . 170 N).
(3.70)
(3.71)
Lungimea manivelei:
L.: L" + lo
unde: lo
-
lungimea suplimentard pentru prinderea
cu m6na a manivelei (/o: so mm pentru un
operator).
Dac5. elementul de actionare este un butuc cu doui m6nere, atunci lungimea unui mAner va fi:
,
-L,
,,
tmn
--t
t0
Relalia (3.72) este valabilS pentru situatia in care m6nerele nu sunt inclinate (fig.1.3 gi 1.a).
-cuntinclinate(figA1-4saufig.A1.5),ahrnci l.nreprezinticlistanla
delaaxagurubuluipr"..i
mdnerului.
Diametrul m6nemlui se poate calcula cu relatia:
(3.67)
(3.68)
(3.6e)
-T
"F
n7
(3.73)
unde: cai
-
rezistenla admisibild la incovoiere pentru materialul mdnerului.
valoarea oblinutd se roftinjegte la o valoare intreag[ superioar[.
Inilfimea butucului se ia cu 2...3 mmmai mare decdt lungimea l^(fig.3.a).
3.8 Proiectarea
corpului presei
3.8.1 Presa cu o coloani
La presele cu o coloani corpul se reahzeaza prin turnare sau prin sudare (dac6 elementele cornponente
sunt din ofel). O varianti constructiv[ de corp turnat este prezentati in figlra 3.6.
Dimensiunile Dn, D,, dg, Di"
$i
D""s-au stabilit la proieitarea formei piuligei gi a capacului.
Gdurile de trecere ale quruburilor de hxare a corpului presei in fundaiie'dg,se iau din Anexa
g
in
frrnctie de quruburile
alese pentm fixare (M10. Mrl2,lvfi4 ruu tuto;.
(3.72)
Dac6 ele
la capitul
(3.74)
(3.7s)
(3.76)
(3.77)
(3.78)
utmeazd, a fi presate.
at:12...30 mm
o,
=
(0.s...0.8).o,
b.
=
D".
b,:
(0.4...a,g).b,
c,:9.2._.2\.ar> 25 mm
-
in placa de grosime c1 se practic6 canale T pentru a u$ura fixarea pieselor
ce
Dimensiunile
canalelor T se gdsesc Anera Li.
c:=ct
/.
= -1...i0 mm
(3.7e)
(3.80)
) _ .132
.
F,,
.(1,,,
u
-
Jl+
Transmisii cu guruburi. Calcul gi proiectare
t,
=(2'.2).n*
cursa llxuutn&
@
T
Lr
Fig.3.6 Proiectarea corpului turnat Ia prcsa crd#fr: u o caloand
Se vor alege valorile mai mici in canrlin cate
qffimmu!fr rrlmili$fi
(3.81)
Lr= L,
D'
=
D"+ (2...+) mm
Do: d,+ (2...s) mm
unde: d"
*
diametrul extremit5.tii inferioare a gurubului.
Hr=cr+(20...+o) mm
Hr= H*, + hr+(t.. :) m*
unde: Ha- inillimea rulmentului (fig.3.a);
hs
-
inSllimea gulerului piulilei (fig.3.a).
Hr:1", * Hr-(t...2) mm
ld
*
lungimea de centrare a piulilei in corp (frg.3.4).
110
=
10 mm
Cota H se determin5 constructiv in funclie de Ht
maximd, etc.
T:20...45
"
Fig.3.7
(3.e0)
(3.e1)
(3.e2)
(3.e3)
(3.e6)
(3.82)
(3.83)
(3.84)
(3.85)
(3.86)
(3.87)
(3.88)
F/3, cursa
(3.8e)
Ca variantd constructivS, in locul zonei rectilinii inclinate se poate alege o zond curbi (ca in figura
41.4).
Calculul simplificat de verificare se face ?n sec{iunea A-A (fig.3.7) la intindere excentric6. Tensiunea
maximl este in punctul 1.
unde: 6at
-
A
L
6,r
:0;
+ ol',
(
o,,
,F
Orl
:-
"(
,.0 \
F
l::L+l'rY'l
l.
-u
\z
)
,,
I,
!t
rezistenla admisibilS la tracfiune a materialului corpului presei;
aria secfiunii;
momenful de inerfie in raport cu axa Gz ce trece prin centrul de greutate G al sectiunii.
,
ar o) + (r,
-
o,). o)
r-
---
"12
3.8.2 Presa cu doue coloane
O variantl constructiv[ de corp asamblat cu doud coloane pentru o presd cu piulild rotitoare este
prezerrtatd in figura 3.8.
Dimensiunile D", Dr, Dig gi Ds6 s-au stabilit la proiectarea formei piulilei qi a capacului.
D,
=
D*
(3.94)
D'= D"+(2...+) mm
(3.95)
Dimensionarea coloanelor se face plecdnd de la extremitatea superioard a acestora. Se calculeazd
diametrul interior al porliunii filetate cu relatia:
unde: 6at
-
rezistenta admisibil[ la tracfiune pentru materialul coloanei (cu concentratori de tensiune).
in func1ie de diamekul d3 se alege un filet de fixare metric standardizat care are diametrul minim
d3 mat mare decdt cel calculat cu relalia (3-96) gi implicit piulila care se monteazd pe capdtul filetat al
coloanei (se alege o piulild infimdatd din Anexa 6). Rezultd astfel diametrul nominal al filetului d.
d,=d+(2...+)
*-
do
=
d"+
(o-..tol ittm
Fi
g.3.8
p
roiectarea corpu I u i asamblat lapreia old#ff
or &rrd coloane
d'> d
2.._5
r
t-_
'1
I
I
Dr
D*
(3.e7)
(3.e8)
(3.ee)
(3.100)
/2 se alege cu 2. ..5 mm mai mare dec6t Iungimea filetului piulifei infundate.
lr2 d,
to:(t,5...2).d,
/s:5"'10 mm
Hr: H*, + h, +(t...:) mm
unde: H*t- indlfimea rulmentului (fig.3.a);
hs
-
indllimea gulerului piulifei (frg.3.4).
H,= ln * Hr-(t ..2) mr"
rmde: l"t
-
lungimea de centrare a piuliqei in corp (frg.3.4).
F1:
=
10 mm
Ho
:
l, + (2...+) m^
H,
=
lo+ (s...to) mm
Hu2 H,
a:20..3A mm
_
in placa de grosime a se practicd canale T pentru a ugura fixarea pieselor ce urmeazd a
Dimensiunile canalelor T se gisesc in Anexa 15.
(3.101)
(3.r02)
(3. I 03)
(3.104)
(3.1 05)
(3.106)
(3.1 07)
(3.108)
(3.1 0e)
(3.110)
h presate.
a: (0,s...t)
.a>
6 mm
c=8...15 mm
e: (0,6...0,g).c
t"=(s .t) n"
Lr= L,
t:L+t.*4t
2'2
Gdurile de kecere ale quruburilor
de fixare a presei in fundalie se
quruburile
alese pentru fixare (Ml0, ly'rl2,}y'rl4 sau Ml6).
verificarea traversei fixe se face la ?ncovoiere, in secliunea A-A, cu relalia:
(3.1 1 1)
(3.r12)
(3.1 13)
(3.114)
(3.115)
(3.116)
iau din Anexa 8 ?n functie de
M
I
-----l- 3
3.F.t
'
w (nr-o")(n,-n,),
(3.rr7)
unde: 6ai
-
rezistenfa admisibilS la incovoiere pentru materialul traversei (fErd concentratori cle
tensiune).
Proiectarea
9i
dimensionarea traversei mobile se face constructiv, in funclie de dimensiunile qurubului
presei gi a celorlalte elemente ale corpului presei.
3.9 Galculul randamentului
transmisiei
Se face cu rela{ia:
q-
hF,
(3.1 18)
9, -
unghiul de inclinare al elicei pe cilindml cu diametrul mediu dz;
,Q'
-
unghiul de frecare aparent;
da
-
diametrul de fus al rulmentului;
dz
-
diametrul mediu al filetului gumbului;
Vrut -
coeficientul de frecare din mhent.
ho(F, +
e')+
*t.u*,
cl2
prese
E
(o
al
in figura 3.9 este prezentatmodelul3D
at rei cu piulitl rotitoare cu doul coloane.
Fig.3.9 Presd cu piuffi rtucFrfrr{
CRICUL CU PIULITA ROTITOARE
La cricul cu piulild rotitoare mecanismul de actionare (cu clichet orizontal sau cu clichet vertical) se
monteazd pe piulild printr-o asamblare pe un profil hexagonal.
$urubul
trebuie impiedecat s6 se roteascd
el executAnd doar miqcare de translafie. La capItul inferior al qurubului
este montat un qtift care culiseazd
intr-un canal din corpul cricului (fig.l.5 gi 1.6), sau opiesideghidare care evolueazd,incanale
frezatein
corpul cricului (fig.Al.7).
se va alege un filet trapezoidal.r,,,n ,ingry inceput.
Cupa (1)
$urub
(2) Piuli[a rotitoare (3)
Corp (4)
F T F T F T F T
Fo
F
0,5'fl
oS.Tt
'
|i_5l
rz
Tt: T't*Fn't
1
2
Fig.4.1 schema funclionald gi de incdrcare pentru cricul cu piutild
rotitoare
1 -cupd; 2- gurub; 3 - piulild rotitoare; 4_ corp.
4.1 Dimensionarea
Se calculeaz[ diametrul mediu dz din solicitarea la presiune de contact a spirelor.
lmml (4.1)
unde: F
Yn
V*
-
fo4a axiald (sarcina maxim[), in N;
coeficientul inillimii spirei, pentru filetul trapezoidal (Tr): ryl:0,5;
coeficientul lungimii filetate a piulifei.
Coeficientul
V-
are valori ?n intervalul
1,2< p^ <2,5.
Mai frecvent, pentru cricuri
v.:2;
Po -
presiunea
de contact admisibil[, in MPa, pentru materialele alese (tabelul 1.6).
W,:H,
'd
P
unde: H1
-
indlfimea utild a filetului- ir mm;
P
-
pasul filetului, in mm.
(4.2)
IU:
(4.3)
unde: m
-
lungimea filetului piulilei;
z
-
num6rul de spire.
Pomind de la valoarea diametrului mediu calculati cu relalia (4.1) se alege filetul cu diametrul d2
imediat superior celui rezultat din calcul- Se demmina diametrul nominal d, cJl caredef,rnegte filetul, din
m P-z
d? d2
I
I
Transmisii cu
Suruburi.
Calcul gi proiectare
tabelul 1.1 (pentru filet trapezoidal). Din tabele se determine si
celelalte elemente geometrice ale filetului
(P, dt, dz, Dr, Da etc.).
Momentul de inqurubare Zr se calculeazd cu relafia:
unde:
9, -
unghiul de inclinare al elicei pe diametrul
(p'
-
unghiul de frecare aparent'
unde:
F
T,
:+.
F
.
dr. tao(F. + q'
l
ry'rrr-1
ffi4lm.Ulilr
ft4"ffil$,$)rr
ffi4"m,.ffi)llr
lunoillmL fl' m
B.:u..*f
*t
r.
.L'Ur
,r
tP': u"ttJ'
'\.
C0SC!..
i
-
coeficientul de frecare pentru cuplul de malerinls nl[es
{tntrelul
1.6);
(4.4)
(4.5)
(4.6)
crr
-
unghiul de inclinare al flancului activ al filemltd
ruil
filet trapezoidal
Verificarea la autofrAnare se face cu relalia:
9.<S
Calculul numdrului de sPire.
-:V*-4
P
Numdru1 de spire trebuie s[ ?ndeplineascd condilie
6<z3ll ffi-911il
Calculul lungimii filetului
piulilei.
m: z'P *4-I{ffilinr
Calculul lungimii fi letului qurubului-
L.f=t+m+H,,,+3'P #4-Um)I
unde: x
-
cursa maximd (datdprin tema de proiesth
H*r
-
inllfimea rulmentului
(fig. -4', -
4.2 Proiectarea formei
qurubului
Forma qurubului la cricul cu piulil6 rotitoare es[e
Fn@rqmtllrnlillffi
?n figura 4.2.Lapartea superioard a gurubului se nroufieqfrlsmry@t
Aceasta se reazemd pe capul
qurubului qi este sofufufu6
,um
gurubul printr-un qtift cilindric. La partea inferiomil pumuilfu0 nmrc
un cep prin intermediul cdruia se centreazd in corpul cmirlrolMtL
Se alege diametrul d'< dt.
Lungimea degajdrii
(Anexa 2):
clt:15").
ld>2-P
d,:d+(4...6)
run
1":(0,7...t).d,
Diametrele qtifturilor d,ri
$i
dsrz precum
;i
stabilesc dupl proiectarea cupei cricului.
4.3 Verificarea
$urubului
4.3.1 Verificarea tijei
$urubului
Verfficurea la solicitdri compuse se face cu relatia:
(4.7)
(4.8)
d'
[-t
lu
di-
dsil
o
-+l*
t'
3
d
d'
:,
I
d,
f,,igJf.2 ftoiec ta re a fo rm ei
I
u ru b u I u i
lrctfut t cu piulild rotitoare
ol +3.{ {6o"
Crtcul cu rotiloare
unde: c.ac
-
rezistenta admisibili lia compresiune pentru materialul gurubului (cu concentratori de
tensiune).
4.F
6.=--;
n- d:
rc-;'
Lr
-
------li
TE. d;
T':O,5.Tr
Verfficarea laJlambaj
Lungimea de flambaj I7 va fr lfl:2.x- Coeficientului de zveltete l, se calculeazd crL relatia:
I-
1- Jt
L"
unde: i*n
-
ru;zaminim[ de ine4ie a sectiunii.
'^r:E**
,n=#.fu-,.x)
o _nt-E-I^in
'r-
f
unde: /-i,
E
#
[mma1,
iar E:2,15'105 MPa penku ofel.
Coeficientul de siguranf dva ft:
",
=
!2
c^
=
3...5
unde: 1,nn
*
momentul de inerlie minim;
A
-
aiasecfiunii.
.
pentru valori ale lui l"
<
60 (ceea ce conduce la condilia l7
S
ll'ft) nu este necesard verificarea la
flambaj.
.
dacd 60
<
l,
<
100 se calculeazd forla de flambaj cu relalia:
(4.16)
(4.r7)
(4.18)
(4.re)
(4.20)
(4.21)
(4.22)
(4.23)
(4.24)
unde: u
:
350; v
:
I
,1
5 penku oleluri de construcfii gi z
:
450; v
:
I
,67
pentru oleluri carbon de calitate
gi ofeluri aliate.
.
dacf, l,
>
100 se calculeaz6 fo{a de flambaj cu relafia:
:
I
l
i'i
ilr
ii
1.3.2 Verificarea spirelor gurubului
Pentru cd dimensionarea filetului s-a fdcut la presiune de contact, spirelor qurubului (gi ale piulifei) se
verificl la incovoiere gi la forfecare.
o r.(4t*"\
\2
')-
rJ,
=
-------------==:
Oo,
z
-
TE- 43- n
In6{imea util6 a filetului Ht: 0,5'P iar grosimea spirei pe cilindrul de incastrare h:0,634'P (pentru
filet trapezoidal).
-
-
F
an
"f -
,-T-dr.h-
""1
1.4 Proiectarea cupei
Cupa se reazemd pe partea superioari a gnuhlui (fig-a.3).
dn:(4+-..2,s).d
(4.2s)
(4.26)
h,
=Q,4...1,6)-d
unde: d
-
diametrul nominal al frletului
qurubului pe care se monteazd cupa.
d,z:d.' +(8...10)
mm
hrr:hr-10 mm
,:L
'2
Lungimea capului
gurubului (fig. .|: l'
:
Ito+ (2"'S) *m
d'=d'
-2
mm
(4.27)
(4.28)
(4.2e)
(4.30)
(4.3t)
(4.32)
Fig-4-3 Cupcr-fr
Verificarea cupei
Se verificl strivirea dintre cupi qi gurub.
o,
=
j*,(**,
(4.33)
fi-d
-
unde: oas
-
rezistenfa admisibila la strivire
pentru materfrnilinmflluuuurnwmumrymai mici dintre cele dou6
(suPrafefe imobile, tabelul 1.6)-
Alegereu
qffiului csre solidarizeazd'
cupa de
surah
d,u=(0,2...0i.)-d @34)
Se alege o dimensiune standardrzatd
pentru diametrut
WfrffiMmmn
iffi{,ffiMe li(ll- Se alege qi qtiftul care
impiedecd rotirea gurubului.
Momentul care solicitd
qtiftul este:
Momentul de frecare:
unde: p
-
coeficientul de frecare dintre
VeriJicurea
Stiftului
dnz) d*,
Tr,:T'-Tr
1
Tr:1-p-F-{
cup6 qi
9urub
(tahatuillLfrL"rffilm
(4.3s)
(4.36)
(4.37)
cd la forfesomqffifriWmffilttmfl
.
r
$tiftul
care solidarizeazd
cupa de qurub se verifi
Strivirea dintre qtift qi capul gurubului:
6'T
6,2:
d;#
(
6o,z
unde: xof
-
rezistenla admisibild la forfecare pentru materialul gtifturui;
6astt oas2
-
rezistenfele admisibile la strivire pentru materialele cu rezistenla mai micd
imobile, tabelul 1.6).
Verfficarea capului gurubului
la solicitdri compuse
Strivirea dintre qtift gi cupl:
o,r
4.7".
rt
-- lz--: L -
'
'rE.
d'
.
di,i
ar
4.7,
=ffiffi'o""
(4.38)
(4.3e)
(4.40)
(suprafele
(4.41)
(4.42)
(4.43)
nominal al qurubului)
9i
(4.44)
(4.4s)
gurub cu cep la
C',:
ecn
6"=
(o
ac
F
"'
n.a''
.(
l-
4"
)
rL'u
[,-
/
J
unde: 6ac
-
rezistenla admisibill la compresiune pentru materialul gurubului.
4.5 Dimensionareapiulitei
Forma piulifei rotitoare este prezentatd,in figura 4.4.Mecanismul de acfionare cu clichet (orizontal sau
vertical) se monteazl pe piulifd. Roata de clichet se monteazd pe un profil hexagonal. Mecanismul de
aclionare se fixeaz[ pe piulild cu un inel elastic excentric pentru arbori.
Se alege un rulment axial cu bile (Anexa 16) la care d*1> d (d fiinddiametrul
care are sarcina statica debazd, Co> F (rezultand gi dimensiunlle D*1qi H*).
unde: dsf
-
diametrul nominal
Diametrul gulerului:
Pentru a impiedeca deplasarea axial[ a piulilei se foloseqte un gtift filetat cu cep sau un
care cepul intrd intr-un canalpracticat in piulil[.
d,i= D"-2-r.-2 mm
unde: ca
-
lungimea cepului, corespunzdtoare gtiftului filetat cu cep (Anexa 5) sau qurubului
(Anexa 4).
l,i
=
drf
l':2'd"
al qtiftului filetat cu cep sau a qurubului cu cep.
Dr: D"+ (+.--o) mm
lr":3"'5 mm
l-=) 4 mm
Diametrul exterior:
D"
=
Dnr + (+...0) mm
lr:0'4'H,,,
Roata de clichet se monteazl pe o suprafafi hexagonalf, de lungime 6,la care a (latara
S (deschiderea
cheii) se determinl cu relafiile:
D
a< '
2
(4.46)
cu cep
(4.47)
(4.48)
(4.4e)
(4.s0)
(4.s 1)
hexagonului) qi
(4.s2)
(4.s3)
al + 3.rl
16.T'
S:2-a-cos30"
=
1,73.a
Transmisii cu ri. Calcul
9i
proiectare
Diametrul pe care se monteazd manivela:
d''<2'S
Dimensiunile pe direcfie axiald ale elementelor mecanismului de aclionare sunt:
Grosimea butucului rofii de clichet: 6,
:
6 + (t...2) mm
unde: 6
-
l[limea dintelui rolii de clichet (6
:
6...10 mm).
6,
=
(0,4...0,5).6 pentru clichet orizontal
6,
=
(0,5...0,6). 6 pentru clichet vertical
Fig.4.4 Proiectarea formei piulifei la cricdw5*ff rufrtoare
Trebuie si fie verificatdrelatia
l'o) o'=
'
D'
unde: lcp
-
lungimea de centrare a piulilei in corpui cricurlnnm-
In cazul mecanismului ctt clichet vertical porfiunea rie
ffimmrmrmtrmu
@- Wu
lungime 6r
gulerului este porliunea cu profil hexagonal).
:l'v,.,,'d-.'F]*l
2tlat
rulment (!r,,i
:
O.lHl'fl . .
"1ililli,liililrill lil
T
=Tt+
4 Fr'*lL
Inelul elastic se alege din Anexa 12 in funclie de diarn'etr,uil C*
flnrmrurilMftmC 6n
dirnensittnlle dy bl
Si
n).
Momentul Zz se calcul eazd cu relalia:
T2
unde:
V*r
*
coeltcientul de frecare din
Momentul total este:
(4.s4)
(4.s5)
(4.s6)
(4.s7)
(4.58)
(deasupra
(4.se)
(4.60)
4.6 Verificarea piulilei
4.8.1 Verificarea corpului
piulilei
Zona I (frg.4.4)
Pentru c6 roata de clichet a mecanismului de aclionare se rmMqmmffi,pu flruim i/l{rlrflri:;r hexagonal, suprafala
de contact dintre aceasta qi piulifi se verificd la strivire.
2.7
o--
^
(6_
'
a'
.6,
I
6r
AI
g_
6r
6r
lz
A-A
':l
1J
unde: a
-
laturahexagonului,
(4.61)
6t
-
grosimea
butucului rolii de clichet;
o,s
-
rezistenla admisibild
Ia srivire a materialului care are rezistenla mai micl (tabelul 1.6).
Zona2 (frg.a.q
Se face veriJicarea la solicitdri compuse cu relalia:
6uh=.r[.t*3*f ao.,.
unde: co"
-
tezistenlaadmisibili
la compresiune pentru materialul piulifei.
4.F
"'-;I17rfl
16.7..d
r_t(t
-'
n.V!
-
o!)
4.6.2 Verificarea
spirelor piuli{ei
Spirele piulilei se verificb la ?ncovoiere gi la forfecare:
a.r
(4'*")
\2
'l
6.,
__\___________1
<6.
'
z'n'Do'h2
--ai
F
'r
=;;-7='c',
4.7 Proiectarea
mecanismului
de actionare
4-7.1 Mecanismul
de aclionare
cu crichet orizontar (fig.a.s)
Dimensiunile
a, 6, 6y, 51 s-au stabilit la proiectarea piulilei.
C alc ul ul I ungimii maniv e lei
Lungimea
de calcul a manivelei (considerdnd
cd cricul este actionat de un singur operator):
L=L
"F^
unde: F*
-
forla cu care actione azd. operatod (F,,
:
I2A...170 N).
(4.62)
(4.63)
(4.64)
(4.6s)
(4.66)
Lungimea efectivd :
L:L,+lo
unde: ls
-
lungimea suplimentari pentru prinderea
cu mana a manivelei (/o: so mm pentru un
operator).
C alcalul prelungitorului
'
Dacd L
<
200"'300 mm, actionarea mecanismului
se rearizeazd din manivela propriu-zisd,
cu f.
rungrmea:
.
Dacb L> 200...300
I :T
"m
L^:(03...0,4).L
Lo:L-L^+l
Lungimea prelungitorului:
(4.67)
(4.68)
(4.6e)
(4.70)
(4.7 r)
*1": I
-
lungimea de ghidare a prelungitorului (/: 50...g0 mm).
Diametrul prelungitorului
dp" se determind in functie de tipul acest'ia.
.
Pentru prelungitor
executat din bard:
O-*:'Wtr
*
1
ft'coi
unde: 6ai
-
rezistenfa admisibilS la incovoiere penrru materialul prelungitorului.
Se alege un prelungitor
avdnd diamerrul apr,opiat de valoarea calculatd (ofel rotund laminat la cald: 10,
12, 14, 15, 76, 1g, 19, 20,22,24,25.
"lg,
30, ;:- :+, 36, 3g, 40 mm).
(4.72)
r
Pentru prelungitor executat din
Jeavl:
do"=
unde: 6ai
-
rezistenla admisibildla incovoiere
pentru materialutr
prr',ehmgitorului.
(4.73)
(4.74)
de valoarea calculatS
d
i"
=
0,8...0-9
d
pe
teavd av6nd diametnat erterior apropiat
Se alege un prelungitor sub formd de
(Anexa 17).
3TF;V=t. rt
A,
la,
6t
6
Variantd
ra77a-7'7
W
A4
Diametrul manivelei:
Veri/icarea munivelei
incovoierea din secliunea C - C:
F i g.4. 5 Schifa m ec a n i s m u t u i d e ac@lca
s
]n#
cimnta I
D
:
d
on+
(0... tOi
"n'm'r,n
4*D
(4.7 s)
(4.76)
('.:
I
F*-(L,-L.+t)
32.D
bo-ao\
\ pe,l
unde: 6ai
-
rezistenla admisibili la incovoiere pentru materialul manivelei.
incovoierea din secliunea B - B:
rt^ (r.
-
l,)
(o
z-(b,- a)'
.6,
6
unde: dr
-
diametrul bolfului.
Bolful se alege din Anexa 11.
Orientativ:
Proiectarca rolii de clichet (fig.a.6)
D_: (1,6...r,9). D"
unde: D"
-
diametrul exterior al piulilei (fig.a.q.
Dimensiunea laturii a a hexagonului s-a determinat la calculul piulilei.
Num[ru] de dinli se alege: z:8, I0 sau 12 dinli.
- n.D
b< ^
'J-
L'Z
h
:
(0,6...0,9).b
D,
=
D.- h
D"r=D.+h
s oo; (4.77)
(4.18)
(4.7e)
(4.80)
(4.81)
(4.82)
(4.83)
(4.84)
(4.85)
Fig.4.6 Roata de clichet
VeriJicarea rolii de clichet
Verificarea la strivire pe conturul hexagonal al asambllrii dintre roata de clichet gi piuli![ s-a efectuat
la proiectarea piul itei.
Verificarea dintelui la incovo iere :
3-F.-h
o;
=,i_
s o,,
6ai
-
rezistenla admisibil[ la incovoiere pentru materialul rolii de clichet.
o
-2'T
't-
D^
(4.86)
unde: xof
-
rezistenfa admisibili la forfecare
pentru n'raterialul rogii de clichet-
Verificarea suprafeYei de contact dintre dinte
Si
clichet Ia stririre:
6,
=
4
=o'
(4.88)
'
E.h
*'
unde: oas
-
rezistenla admisibill la strivire a materialului care are rezisten[amat micd (suprafefe
imobile, tabelul 1.6).
Pr o ie ct are a clic h et aI ai (ftg. .7
)
Verificarea dintelui la
forfecare
:
F,
|
1t
"f -
b.6-'ot
Fig.4.7 Proiectarea cliffifr
qianal
/,
=
(o,ss---t)-o-
I t'
,"ri-.*g=lr
^{:2'arctanfo.z-1
2_tr)_
(4.87)
(4.8e)
(4.e0)
Frl2
FJz
Fig-4.8 Solicitdrile bollului
salr se mlsoard
pe desen.
/\
cr=y*|.3" 5'l
R: dt
*:
(,75...2,2s).db
g gi e rezult[ din dezvoltarea constructivd.
Verijicurea clichetului la compresiune
excentricd
Tensiunca totald:
o..:!!t!+!\.
o",
't,,t
gt.6 g.6
unde: 6ai
-
rezistenla admisibil5 la incovoiere
pentru malffidrl ctrcfumlui-
Verificarea bollului
V er ifi car e a b o I
lul
u i I a
forfe
c ar e :
Fl
r2
"
fr'oo
4
E
(4_91)
(4r9I)
(4-e3!
t4-94|
Tf= stt
(4.es)
unde: raf
-
rezistenta admisibildla forfecare pentru materialul
Verificarea Ia strivire a suprafeyei de contact dintr.e
boly
Si
maniveld:
bolfului.
h1-
-lo-lD
),1 ,l
Hs
Fig-4.9 Schi{a arcutui
(4.e8)
(4.ee)
(4.100)
(4.101)
(4.r02)
le: o.4'
-
rezistenla admisibili la shivire a
materialului care are rezistenli mai micf,
(suprafefe imobile, tabelul 1.6).
Verificarea bol yului
I a tncovoiere :
F.
G-:-(6
"
do'6,
6
, q
[].u,)
o,=-io:
-.o",
(4.e6)
(4.e7)
unde: 6ai
-
rezistenla admisibild la incovoiere pentru
materialul bolfului.
Calculul arcului cilindric elicoidal de compresiune
care menfine clichetul orizontal in contact cu dintele rotii
de clichet (fig.a.9).
Calculul se face cu relaliile de calcul din tabelul 4.1.
4.7,2 Mecanismul de actionare cu clichet vertical (fig.a.tO)
Dimensiunile a, 6, 61, 61 s-au stabilit la proiectarea piulilei.
C alculul lungimii manivelei
Lungimea de calcul al manivelei (consider6nd
ca cricul este aclionat de un singur operator):
L
=!-
"F^
unde: F*
-
forla cu care aclione azd w operator (F-: I20 .. . 170 N).
Lungimea efectivd:
L=L"+ln
unde: lo
-
lungimea suplimentard. pentru prinderea cu mdna a manivelei (/s: 50 mm).
C al c ulul p r e I ungito r ul ai
.
Dacd L
<
200..30A mm, actionarea
lungimea:
.
Dacd L>200...300 mm
mecanismului se rcalizeazb din manivela propriu-zisd,
cu
Ln: L
L.:(03...0,4).L
Lo:L-L_+l
unde: 6ai
*
rezistenta admisibil6 la incovoiere pentru materialul prelungitorului.
Valoarea diametrului r/pi se rofunjegte la o valoare tipizatda diametrului interior al
care se va executa prelungitorul.
Rezulti dpi
$i
do..
Dac[ manivela este fbrd prelungitor in relafia (4.100) se ia Lo: 0,g.L*.
VeriJicarea prelungitorului
se face la ?ncovoiere:
Lungimea prelungitorului:
unde: I
*
lungimea de ghidare a prelungitorului (/: 50...g0 mm).
Diametrul interior al prelungitorului
dpi (egal cu diametrui porliunii de ghidare, respectiv al porliunii
de prindere cu mdna in lipsa prelungitorului).
d
pt (4.103)
levii
(Anexa 17) din
(
oo,
(4.r04)
Indicele arcului i
i
=
+
(se recomanda t - 8 ...10)
Coeficientul
de form[ K
K: l-?
_
pentru i:8
K:1-17-pentrui:9
K: l-16 -pentru t:10
Diametrul spirei d, mm
Diametrul mediu de infrqurare D-,mm
Se recomandl d
-
0,8... 1,5
(d:0.E: l: 1.2; 1,4; 1,5)
D^:i-d
Fo4a de montaj Fr, N
I
Numdrul de spire active n
Fr
:4---6
n: -$---6
Numlrul total de sPire
Slgeata de montaj/,
Slgeata maxrmd.f^u
,
Forla maximd de exploatare,F.u*,
N
Tensiunea maximd de torsiune
"t'ru.MPa
Pasul arcului l, mm
ilr: n* n*
no: l.:i - mrmf,rul spirelor de cap6t
-
8-F.-D'-
t
-
----------!--------!'' tt
G-d-
G:
j-t0n
InPa
/
:.1{-s
-11@
s - cllrsli& de lucru a arcului (se
mfrsoamfl
pre desen)
*.
-J
*'.
r**,
-L ..
t-
fi- K-F_""
-D-
-
-
' -- - TLr n /
-
-:ttf
...-
tr
-'dl
w-a
m:
ffi5ffi !r'[Pa
Pentru
C65A
D.
-
ifl,
-
., .1-
p.
4_l
Distanla dintre doui spire succesive
pentru arcul
incdrcat e. mm
e
<
ffi,ifi-dd dmr e > 0,5 mm
Lungimea arcului nesolicitat Hs, rnrn
ffm
=
u'r
-ln.-0-5)'r
mm
Lungimea arcului corespunzltoare
fo4ei de montaj
Hr,
ffi
=
ffi*
-r,.{
Lungimea arcului corespunzltoare
forlei maxime de
exploatare -Fl-,
mm
fil-=@*-l;
Diametrul exterior D, mm
Dt
=rD*+d
Diametrul interior Dr, mm 4 =@--c
Unghiul de inclinare al spirei arcului
nesolicitat os, grade
f
itRilr
=,@@ffi0mn
^
W.D^
Lungimea semifabricatului
/", mm
r
m@;*,
L!0@ffi,,,{&il
unde: 6ai
-
rezistenla admisibila la incovoiere
pentru materialul
prelungitorului
(!evii).
Tabelul 4.1 Calculul arcului
D
:
d
o"+
(2...+) mm sau D:C*+t({+..-mlffl
mnnn'nrln'
h - +-
(o.s ..l r-n
,2
Proiecturea ro;ii de clichet (hg.4' 11)
D^:
(1,6...1,8)-D,
unde: D"
-
diametrul exterior al piulilei (ftg.a.q.
(4.105)
(4.106)
(4.r01)
c-c
5r
6t
T
c
ffi
!:'-'-:
't../
\:
..9
!
!
I
!
!
-_._-_.
\ ..'
Fi9.4.10 Schila mecanismului de aclionare cu clichet vertical
Numdrul de dinli se alege: z: B, sau 10 dinli.
- n.D
b1
,,
1-
L'Z
h
=
(0,6...0,a).b
D,r: D,n
-
y'l
D"r: Dr, + 11
Verificareu rolii de clichet
verificarea
la strivire pe conturul hexagonal al asambldrii dintre
la proiectarea piulilei.
Verificarea dintelui Ia tncovoiere :
(4.108)
(4. i0e)
(4.110)
(4.1 1 l)
roata de clichet qi piulild
s-arealizat
3-F..h
oi:
,rt(oo,
D
-O
(4.t12)
I Transmisii cu suruburi.
Calcul si
proiectare
unde: 6ai
-
rezistenta admisibill
la incovoiere
pentm materialul rotii de clichet.
, _2.7
tr-
D
n7
Ver ifi c are a dint e I ui I a
forfe
c ar e :
F.
r
-
|
4t
vt-
'
--"af
' b.b
-
(4.1 13)
(4.t14)
(4.1 l5
)
unde: raf
-
rezistenla admisibilila
forfecare
pentru
materialul
rolii de clichet'
Verificarea suprafetrei
de contact dintre dinte
Si
clichet
la strivire:
o,=5(ou"
o'n
unde: oas
-
rezistenla
admisibill la strivire
pentru
materialul care are rezistenll mai mici
(suPrafele imobile, tabelul 1'6)'
Pr o ie ctar e a clic hetul ui (fi,g-a.n)
l,
:
D",
1 i1
:
(1..-41 rnm
'2
lr=hr=6"+6-
(4.1r6)
(4.117)
unde /r are semnificalia
din frgura 4.10
ft2 se mlsoard
Pe
desen-
AI
+
l2
Al
Ft
Fi9.4.12 Clichetuirrrtu,
Verificarea clichetului
la tncovoiere
o
=9-F,:3-t.
o
-
'
h.h;
unde: 6ai
-
rezisten\aadmisibilh
ia incovoiere
pentru mater.i,eftul
,cilllfrchcmrfird-
ar
=6,
+ 6r + 0,5'6
Alegerea bollului
Se recomand6
alegerea unui bol!
(Anexa 11) la care se l'a prelnuqrru o gryn
F'sntru ;tiftul
de fixare
(care
se alege din Anexal"O).
Se recomanda
alegerea bolfurilor cu
dirmrrrtr{Mq de
{5' fl- 10 sau !2 mm' Se poate
folosi-gi un
$urub
special
pentru asamblarea
clichetului
(fig.Al.Tt-
(4.1 18)
(4.11e)
Fig-4.11 Roata de clichet
T
VeriJicarea bolyulai
Verificarea b o lyului la
forfecare
:
le: xof
-
rezistenfa admisibild la forfecare pentru materialul bolgului.
n= Fr.L
a2
a,=h,+\
2
verificarea la strivire a suprafeyei de contact dintre boll
si
clichet
R
"
d^'h
6
le: oas
-
rezistenla admisibil5 la strivire a materialului cu rezistenlamai mic6 (suprafefe imobile,
tabelul 1.6).
Ver ificarea bollului la incovoiere :
t6.R.h
6:.:--<r'
l ?
n.d;
unde: 6ai
-
rezisten{a admisibil[ la ?ncovoiere pentru materialul bolfglui.
4,8 Proiectarea
corpului cricului
La cricul cu piulild rotitoare corpul se poate obline prin turnare sau prin sudare (dac6 elementele
componente
sunt din ofel). O variant[ constructiv6 de corp sudat este prezentat1. in figura 4.13.
penhu
piesele 1 gi 2 se pot alege ca semifabricate
levi
din o!el.(Anexa l7).
Dimensiunile D", D*1, d",1612 qi d"2 s-au stabilit la proiectarea formei piulifei gi a qurubului.
Recomanddri constructive:
(4.r20\
(4.12t)
(4.r22)
(4.123)
(4.124)
(4.12s)
(4.126)
(4.r27)
(4.128)
(4.r2e)
(4.130)
(4.13i)
(4.132)
(4.133)
Diametrele D5 gi Do se aleg corespunzdtoare dimensiunilor de tevi alese (Anexa
alege
lin6nd
seama ci ele trebuie prelucrate la interior pentru a se obline D", D*r,
Grosimea g a peretelui dupd prelucrare trebuie s6 fie de minimum 3 mm.
lq:2"'4 mm
/.
=
5...10 mm
Dimensiunea I rentltd constructiv.
I=l-+H*' +l
'2(p
Dimensiunlle H*1gi /"o din rela[ia (4.125) s-au stabilit la proiectarea piulitei.
b'= 8...15 mm
D,
:
Du- (0...15) mm
Trebuie sd fie respectatd condifia:
O,
_
d,
>
2 mm
2
Dr: D, + (ro...so) t"m
Trebuie si fie respectati condifia: 20 mm
=4
-O"
<
50 mm
2
17). nevile se vor
D7 gi respectiv d".
unde: oo,:2...3 MPa pentru beton; c^:lQ.---2 Mpa pentru scdnduri; oo":0,1...0,5 Mpa pentru pf,m0nt.
E
(4.r34)
Ar
'ft'
.-.----t-----
Fi g.4. 1 3 P ro i ectarea co rp u I u i s u d at Ia crftrnol d{5 lffiere
h'
:
x+ d",,
unde: x
-
cursamaximiasurubului
H't
:
lt' + I, + b'+ (o...ts) mm
H:II'r+l-1"
Verificarea corpului se face la compresiune in secliunea A-A:
4.F
o,:wto,,
unde: 6oc
-
rezistenla admisibili la compresiune pentru materialul corpului.
4.9 Calculul randamentului
transmisiei
Se face cu relafia:
n-
tanB,
(4.135)
(4.136)
(4.r37)
(4.138)
(4.13e)
9,
(p'
dn-
dz
$rut -
unghiul de inclinare al elicei pe diametrul mediu;
unghiul de frecare aparent;
diametrul de fus al rulmentului;
diametrul mediu al filetului qurubului;
coeficientul de frecare din rulment.
Modelul 3D al unui cric cu piuli!6 rotitoare cu clichet orizontal este prezentatinfigura
4.14.
Fi9,4.14 Cric cu piuli,tii rotitoare (modet 3D)
Bibliografie
l. Belcin, O., Birleanu, C., Pustan, M., - Organe de magini-ryUfg"*t
r" tive in proiectare, Ed.
Risoprint, Cluj-Napoc a, 201 1.
Jula, A., q.a.
-
Mecanisme
Surub-piulild-
indrumar de
Matieqan, D.,
;.a. -
Elemente de proiectare pentnt
N,1985.
4. Pop, D., Tudose, L., Haragi$, S., - Lagdre cu
2A06.
Todesco, Cluj-Napoca,
7
3.
Libris, Bragov,2000.
Si
piulild, Lito UTC-
ANEXE
Anexa 1
Variante constructive
[3]
A-A
18,17
AI
t
-.I
i_:coryrere:ei;2
- poalsol,:.jr',nil1fffi!:g:ll':rlg
ff;-':j::fj;B
_
eurub
de miscare;e
_
eurub; 10 - piulifd;
11 - qaib6; 12- piulifd
fixd; 13_- piulifi; r+ -
#ioa;
rs -'urtu"
"u
minere; 16 - bild; 17 - gurub; 18 - gaibd;
19 - gtift filetat; 20 - piuliti;
21 - crind de compensare; 22
_
ghidaj.
t_t_
4
3
2
1
12
13
14
15
16
A*A
6
5''
IA
l__
B
9,
i
.5!s1s\
N.- .; Y
\3J}$r
I
Fig.Al .2 Presd cu piulild fixd ca frritu
1-gurubde migcare; 2- piulildfixe; 5-gurub; 4-traveriafixi;5-roati demmnffiO-Wurmruutu
7- r-,e:8.9-piulilainfundati;
10 - gaiUa; 11 - coloanS; 12 - quiub; 13 - semiinel; 14 - rulment anrml; 116- ffi@wl|sfr mmmblilli 16 - masa presei.
{t_
1,2
3
4
5
7,9
A-A
11, 12
Fig.Al.3
presd
cu piutild
fixd cu doud cotoane
1-piulitainfundatd;
2-Eaibdpratd;3-manivera;4-gurubdemigcare;
5-piurilafixd;
6-gurub;
7-piuli[6;
8-gaibaGrower,g-batiu;10-masapresei;
11-gurub; 12-gaibdGrower.
10 11
9
8
7
5,6
4
3
i
1
B.B
Fig.Al .4 Presd cu piuli{d rotitoare cu o oqhrrd
1-corpul presei; 2-gurubdemigcarel3-pandparalelS;
4-cai:acfix; 5-gunltq6-Fmufrru.fr?-prul(,arotitoare;
8-rulmentaxial;
9 - butuc cu mdnere; 10 - bild; 11 - pand paraleld; 12 -
piuliltd mur 6arnd[.$r': 13 -
;urub.
B
7
6
5
4
3
Fig.A1.5 Presd cu piul'$i
rotitoare cu doud coloane
1-masapresei; 2-coloand;3-gurubdemiscare:_4_-capac;5-gurub;
6_traversdfixa; Z_gaibd; 8-piulitdinfundatd;
9 - bila; 10 - m6ner; 11 - piulild; 12 - pand paraua; 13 - piul4a rofittare; 14 - rulment axial; 15'- traversd mobili; 16 - gtift.
11 12
13
14
10<
I
8
7
6
5
4
3
2
1
A-A
\
f
Fig.A1 .6 Presi cu piulild rotitoare cu o off
1- masa
presei; 2-gurub de m[care; 3-gurub; 4-pandspecialS; 5-rrmmq s-ryumrufru 7-daca; 8.- rulmentaxial;
9 - piulile rotitoare; 10 - corpul
presei; tt - butuc; 12 - piulild cu canne*l,nif lt- rnrrrlrrffirrtm'r; 13 - bila; 15 - qurub'
ANEXE
Bl
Fig.Al .7 Cric cu piuli,td rotitoare cu clichet vertical
1-corpul cricului; 2-gurub; 3-gaibd; 4-piesideghidare; 5-gurubdemigcare; 6-rulmentaxial;
7-gtiftfiletatcucep; 8-roatddeclichet; 9-manivel6;10-gtiftfiletat; 11-gaibdspeciald; 12-cupd; 13-gtift;
14 - clichet; 15 - gurub special; 16 - prelungitor;
17 - pand paraleld;
18 - piulifi rotitoare.
12
I
13 14 15
,/ ,r'
,'
.r/ ,/
,/'
/
,/ 16
/.r/.r,
.,/
,/,
./ .,/
17
19
20
2-.-
Bl
Fig.A1 .8 Cric cu piufile rofitoare cu cffi.*ialmad
1-corpul cricului; 2-gurubdemigcare; 3-qtift; 4-rulmentaxial:5-ptr"@mcffirfr@are;6-:tiftfiletatcucep;
7- roatddeclichet; 8-maniveld; 9-cupd; 10-Stift; 11-gaibdspecida:12-$mft, 813-bol!; 14-clichet;
15 - indexor; 16 -
9tift
filetat; 17 - prelungitor; 18 - arc eliccridailf 19 -
@6;;
20 - gplint.
lo
r__
9 1011
1213 B
r
/
*-1 14 15
1 6
8*8
6
5
4
3
2
D_D
F"ig-A1.!
clic cu piutird
rotitoare
"u "ti.n"ffi
1 - corpul cricului;
-
- gurub-de
ri$;J"'
i^ rurment
axiat; +l pirriia
rotitoure;
5
_
$urub cu cep;
6-distantier:z-9urub;a,s-ma,iru;rr;io-stitrr-;;;,
ii"j'ir,o,
13_bor!;
14_manivera;
15 - indexor;
16 - arc'elicolJ"i,
ii: pr"r'r"dJilii
-
s"ioa; i'g -il;i,'i;-t;
urub;21-
crichet;
22 -
etift cirindric.
in figura A1.10 sunt prezentate diverse mecanisme qurub-piulip din dotarca laboratorulur de Organe
de MaSini aI Departamentului de Ingineria Sistemelor Mecanice-
Fig.Al .10 Mecanisme guruOaff
Anexa 2
legirea gi
degajarea filetului
IeSirea
Si
degaiareafiletalui
erterior, conform tabelului A2.l gi figurii A2.l (a,b
sau c) sau a figurii
42.22 (a sau b) pentru ieSireafiletului,respectiv
a figurii A2.3 pentru degajareafiletului.
Fig.A2.1
Fig.A2.2
Fig.A2.3
TabelulA2.l
Pas
P
legirea filetului
x
max.
Lungimea pirtii nefi letate
a
max.
Degajarea filetului
.fi
min.
,f,
max.
X1
normald
@.P\
X2
scurti
(2.5-P\
X3
lungI
(5.5.P)
A1
noffnala
(4.P\
A2
scurtd
(2.5.P\
Q3
lungi
(5,s.P)
A
normald
(3'P)
B
scurti
(2 P)
C
lungl
(4'P)
A
normald
(4,5'P)
B
scurtl
(3 P)
c
lungi
(s,5.P)
r
=
I,5 6 3.8 8.3 6 3,8 8.3 4.5 3 6 6.8 45
8,3
0,6 2
8 5 1l 8 5 il 6 4 8 9 6 l1
3 I2 1.5 16.5 12
75
r6,5 9 6 t2 13.5 9 165
1,6
4 l6 l0 22 16 t0 22 I2 8 16 l8 t2 22
5 20 t2.5 27 _5 20 12.5 27,5 t5 t0 20
))5
l5 27.5
6 24 15 33 24 l5 t1
t8 t2 24 27 l8 JJ
)5
7
28 t7.s 38,5 28 17.5 38.5 2t t4 28 3 1.s 21 38.5
8 32 20 44 32 20 44
24 l6 32 36 24 44
9 36 22s 49.5 36
))\
49.5 27 l8 36 40.5 27 49.5
4
l0 40 25 55 40 25 55 30 20 40 45 30 55
t2 48 30 67 48 30 67 36 24 48 54 36 67
Observalii:
l. Fornta iesiriifiletului depinde de tehnologia de exectrtie a acestuia (fig. A2.la
Si
A2.2a pentru
filete
executate
prin aschiere;fs. A2.lb, A2.lc
si
A2.2b pentru
filete
executate prin rulare).
2' Figurile A2.la
Si
A2.lc reprezintd cazul in care diametrut pdrtii nefiletate a tijei este egal cu diantetrul nominal
alfilelului, iarJigura A2.Ib cazul in care esle aproximativ egal cu diametrul mediu alTletutui.
pentru
cazul din
figura
A2.3, diametrul pdrlii nertletate a tijei poate
fi Si
mai itare ca d.
3. Infigurile A2-2a
si
A2.2b cota a reprezintd distan{a de la ultima spir"d completd afiletului p6nd la o suprafald
.frontald
de trecere (de exemplu, tn cazul
suruburilor firetate
pdnd iub cap).
4. Unghiul a este
funclie
de execuliafiletului (a
:
30"...60").
5. Filetul trapezoidal
se recomandd sdfe executat numai cu degajareafiletului.
IeSirea
Si
degajurea
Jiletulai
interior, conform tabelului A2.l si a fieirii A2.4 pentru ieSirea.filetului,
respectiv a figurii A2.5 pentru degaiareafiletului.
Fig.A2.4
Fig.A2.5
TabelulA2.2
Pas
P
Lungimea
pi(ii nefiletate
. e..
,:"' min. ,,i"
Deg:*rsoflctuhfi
f1
mrn
fi.
IN'I^
Do
Hl3
r
ey
normald
(6-P\
2
scurta
@.P\
e3
lungb
(10.P)
D
normald
(5'P)
E
scurti
(3 P)
F
ltmgi
(4'P)
D
nsmwlf,ift
TEJ.F}
f
s,nmIf,
r5-Pl
F
lungd
(12-P)
t.5 9 6 15 7.5
4.5 12.8 I
""S
--5
18
d+ 1
0,6
2 12 8 20 10 6 t7 l- t0 24
3 18 12 30 15 9 25.5
'ii,5
_16 15
1,6
4 24 I6 40 20 12 34 i4 tfi 48
5 30 20 50 25 15 42-5 4l-_i 60
6 36 24 60 30 18 5l 5l i0 72
d+r,5
')<
7 42 28 70 35 2l 59.5 _i9.5
?i
84
8 48 32 80 40 24 68 58
-t0 96
9 52 36 90
45 27 76.5 i 6--i
-+5 108
4
10 60 40 100 50 30 85 85 50 120
12 12 48 120 60 36 t02 i0l 60 t44
Observstii:
1. Unghiut u este
funclie
de execuli a
filetului
(o
:
30'. . -60').
2. Unghiul
B
are valoarea uzuald
F:I20"0-rr.;
i, cazuri speciale se retomdmLfi
F
:90"-
3. Cota b reprezintd lungimeafiletatd a gdurii. Pentru cota t calculata se rLrtnl,ontia ca abaterile admisibile siife
+0.5P
0
4. Iesirea
fitetului
se prevede numai pentru
filete
cu diametrul noninsi pciruJ .u J nmt inclusiv, iqr degaiarea
rutmai pentru cele c:u diantetrul nominal peste B mm. Filetul tt'apezoidel se rc:,:,tnandd sd
fie
executat nuntai cu
degajarea
filetultti.
Anexa 3
Filete metrice ISO de uz general
Fig.A3'1 Profilul nominar pentru firete triunghiurare (metrice)
Tabelul A3.1 Filete cu pas normal (extras)
a
d - diametrul exterior al gurubului (filetului exterior);
D - diametrul exterior al piulilei (filetului interior);
P - pasul filetului;
d2 - diametrul mediu al gurubului;
D2 - diametrul mediu al piulitei; D2:d2:d4,6945.P
d1 - diametrul interior al gurubului (profil de bazd);
,r - diametrul interior al piulitei; D-d-d-\,0825.p
/3 - diametrul minim al filetului gurubului;
4:d-1,2268.p
R - raza de racordare a profilului la fundul filetului gurubului;
R:Ht6:1,144337567.P
I{ - inallimea utilS (de lucru) a filetului;
H
15
I 8. H:0,5 4126587 7.
p
11 - indtlimea profitutui; U:
Ji
12.p-+0,866025404.p
r-{
\
\3
ac - jocul
la fundul filetului piulilei;
a"=H/16
Da - diametrul maxim al filetului piuli{ei;
Sectiunea rezistentd (de calcul) a filetului gi diametrul rezistent (de calcul) al acestei secliuni sunt:
,
ft'd:
, d,+d,
Ar=-
4
; ar=-Z- (valori numericeintabelele2.2gi2.3)
\\ a
*
ulitd
Diametrul
nominal
d=D
tmml
Pasul
P
tmml
Diametrul
mediu
dz= Pi
t"i*t
Diametrul
minim
lmml
Diametrul
interior al
Piulilei
,
'..
. Dl
ln1rnl
i
Diametrul
rezistent
,
t
'''t.d,rtt,t;,
trynrl
Sectiunea
rezistenti
A,
tffiTrl
5 0,8 4,480 4.019 4.I34 4.249 14.2
6 I 5.351 4,773 4,919 5,062 20.1
8 t,2s 7.188 6.467 6,647 6,827 36,6
10 1,5 9.026 8,160 8.376 8,593 58,0
l2 1.75 10.863 9.853 10,106 10.358 84,3
14 2 12.701 11,546 1 1,835 t2.t24 1ls
16 2 14.701 13,546 13.835 14,124 r57
l8 )\
16.376 14.933 15.294 15,655 192
20 2'5 18.376 16.933 17.294 17,655 24s
22 )5
24376 18.933 19,294 i9.655 303
24 3 2,052 20.320 20,753 21.186 353
2',7 ')
25.0s2 23.320 23.752 24.t86 459
30 3.5 27,727 25.706 26.211 26.716
561
33 3,5 30,727 20,706 29.211 29,716 694
36 4 33.402 31.093 37,670 32,247 817
39 4 36.402 34.093 34,670 35.241 976
A se evitafiletele inscrise cu caractere subtiri.
Anexa 4
Observalii:
$uruburi
de fixare
gurub
cu cap hexagonal filetat pdni sub cap, execulie precisi (STAS 4845, DIN 933)
Fig.A4.'!
TabelulA4.l
dz- diametrul mediu alfiletului; Dr
:
0,95'5;
Lungimi tipizate: 8; l0; 12; 14; 16 20;25 30:
-15;
+ft 45; 5rfrt 55: 6'0: 65: 70; 15;80; 85; 90; 100,
Clase de calitate'.4.6;4.8;5.6; 5.8; 6.8; 8.8; l0-9; l? 9-
Filet
d
M5 M6 M8 M10 M12 titla M!0 }I24 M30 M36
MBxl M10x1,25 M12xr15 ilt1fr1-5 mfirftr5 '.s124x2
M30x2 M36x3
S tmml 8 10 13 T7 l9 34 30 36 46 55
D*'- lmml 8,86 11,05 14,38 18,90 2t,to
a6
Tq ji-5i
39,98 5r,28 6r,31
/r Imm'l
35 4
s5
7 8 [0 [3 t5 I9 23
r-r- lmml 0,2 0,25 0,4 0,4 0.6 fi-6 s"E 0,8 1 I
a-",
[mm]
J 3.5 4 5.5 6
-fl
fl 9 t0 l2
3.5 4 4 s5 5J 7 7 9
/ Imml
8-65 10 - 70 10-80 14-80 16-80 16-ffn ]ffi. Efr l0-80 35-80 3s-80
$urub
cu cap hexagonal,
executie precisi (STAS
4272, DIN
g31)
Fig.A4.2
TabelulA4.2
Filet
rt:
M5 M6 M8 Mi0 N[l? M16 M.2A Mi24 M30 M36
MSxl Ml0x1,25 M'l2xl,25, Ml6xI,5 M20x1,5 M24x2 M30x2 M36x3
,S lmml 8 10 l3
t7 t9 24
30
36 46 55
D-in
lmml 8,86 1 1,05 14,38 lg,g0 21,r0 26,75 33,53 39,99 5l,28
61,31
/s lmml 3,5 4
5,5
7 8 l0 l3 15 t9 23
4 l-mml 5 6 8 l0 t2 l6 20 24
30 36
r-i"
lrnml 0,2 0,25 0,4 0,4 0,6 0,6 0,8 0,9 I
I
+
D
[mm]
**
***
16 ,: 22 26 30
36
38
44
57
46
52
65
54
60
73
66
72
85
78
84
97
/
lmml 20-80 2s-80 30 - 100 35 160 40- 180 50 - 220 60 - 220 70 - 220 90 - 260 90 - 260
Observatii:
*-
lungimi k 125;
**-
lungimi 725 <
I
.ZOO;ii*-
t""Si;i l, 200;
d2- diametrul mediu alfiletului;D1
:0,95.S;
Lungimi tipizate:20;25;30;
35; 40;45;50;
55; 60;65;70;75;
g0; g5;
90; 100; rfi; r20; r30; r40;
150; 160; 170; 180; 190;200;220;240;260;
Clase de calitate:4.6;4.8;5.6;
5.8; 6.8; 8.8; 10.9;12.9.
gurub
cu cap hexagonal mic, executie
precisd gi semiprecisi
(STAS 8913, SR ISO 4017)
Fig.A4.3
TabelulA4-3
Observalii:
x-
lungimi I
<
125;
**-
lungimi 125
<
I
<2A0;
***-
h8intrtr>"frmq
d2- diametrul mediu alfiletului; D1:0,95',5;
Lungimi tipizate:30; 35; 40; 45;50; 55; 60; 65; ?r(l: ?5;
rffi&
ffifr 9lk lfl): 110; 120; 130; 140; 150;
160; 170; 180; 190;200;220;
Clase de calitate: 4.6;4.8;5.6; 5.8; 6.8; 8-8; 10-9; l?-9-
a
30"
c
r
--
"l[-------
\
x b
)
I k
Filet
,,d
M8
MX0 Mtz M16 mffi m[B* M30 M36
M8x1 M10x1,25 Ml2*1,25 M16xl,5 nmLS ilf,li*r2 M30x2 M36x3
S Imml
T2 t4 T7 22 2.? slr
41 50
D,oin
lmml
13,25 15,51 18,90 24,49 3fr"fl4 35"72 4s,63 55,80
/r Imml
55
")'
7 8 10 [3 t5 19 23
dr Imml
8 10 I2 16 30 ?4 30 36
r-i,
lmml
0,4 0,4 0,6 0,6 m'ffi {t-8 1 1
$
,
[mm.j
^ ^
J&&
22 26 30 38
,{6
54 66 78
32 36 44 5? 60 72 84
65 i1{'-! 8s 91
/ Imml 30-100 35-160 40-180 50-200 6{F22m mu$ 90-220 tt0-220
ANEXE
$urub
cu cap cilindric cu locag hexagonal, executie precisi (STAS
5144, DIN 912)
Fig.A4.4
TabelulA4.4
Observatii:
*
- lungimi I
<
I25
;
**
- lungimi 125
<
I
<
200;
***
- lungimi I
>
200;
d2- diametrul mediu alfiletului;
Lungimi tipizate: 12;14; 16;20;25;30;35;40;45;501'55; 60; 65;70;75; 80; 90;
130; 140; 150; 160; 170; 180; 190;200; 220; 240; 260;
Clase de calitate: 4.6;4.8;5.6; 5.8; 6.8; 8.8; 10.9;12.9.
100; 110; 120;
o
c.l
r
L
/;
al
\,
W
-"lE
S
x b
l--
k I
Filet
d
M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20 l/I24 M30 M36
M8x1 Ml0x1,25 MlZxl,25 Ml6x1,5 M20x1,5 NIZ4x2 M30x2 M36x3
,S lmml 4 5 6 8 10 t4 t7 t9 22 27
D tmml 8,5 l0 l3 t6 18 24 30 36 45 54
ft tmml 5 6 8 l0 t2 t6 20 24 30 36
dr fmm 5 6 8 t0 12 16 20 24 30 36
/-i'
lmml 0,2 0,25 0,4 0,4 0.6 0,6 0,8 0,8 I I
rr- lmml 0,4 0.5 0,8 1 2 2 2 3 J
I
lmml
,,,
1
3,3 4,3
55
6,6 8,9 10,7 12,9 t7,l 20,8
Dt
*in lmml
4,55 5,68 6,81 9,08 11,34 15,88 19.27 21,54 24,93 30,58
&
D
[mm]
**
***
t6 l8 22 26 30 38
44
46
52
65
54
60
73
66
72
85
78
84
97
/ Imml t2-30 t2-60 t2-70 16-15 20 - 100 2s - 160 30 - 220 3s - 260 55 -260 70 - 260
gurub
cu cap cilindric scund cu locag hexagonal, executie
Fccise
(STAS 9225, DIN 7984)
Fig.A4.5
TabelulA4-5
Ob**r,
{fungimi
I
<
120;**lungimi I20
<
l<20q
Hilryhil>fIX};
d2- diametrul mediu alfiletului;
iungimi tipizate: 12; 16;20;25;30; 35; 40; 45; 5Q sft 6G 55; 7O;75;.80; 90; i00;
Clase de calitate'. 4.6;4.8;5.6; 5.8; 6.8; 8-E; lo-q NL!".9-
Filet: d
M5 M6 M8 M10 mu
,
ilfl6 M20
n/Iz4
,9 Imml
3
4 5 7 E t2
14 t7
D lmml
8,5
l0 13 t6 It
24 30
36
ft tmml
?5
",-
4 5 6
T 9
ll 13
dr Imml
5 6 8 10 t2 l6 20 24
r-i, fmml
0,2 0,25 0,4 0.4 oJ 0'6 0,8 0.8
rr- lrnml
0,4 0,5 0,8 I I 2 2 2
I lmml
', 1
J 4,2 4,8 5J s5 7,5 8
Dr *;. lmml
7)5
4,35 5,48 7,69 ffic
r3JO 15,56 18,95
&
6
[mm]
**
sJ&
t6 18 22
,:
26
32
s
36
3t
4
57
46
52
65
54
60
t)
/,
lmml
t2-30 t2-40 16-60 16 -70 20-m 30-t0 40 - 100 50 - 100
$urub
cu cap hexagonal mic gi cu cep cilindric, executie precisi
(STAS
5259, DIN 561)
Fig.A4.6
TabelulA4.6
Observatii:
Lungimi tipizate:16; i8; 20 :
0,95.5;
Clase de calitate: 4.6;4.g;5.6; 5.g; 6.g;
g.g;
10.9; 12.9.
TIP A cu degajarea filetului
TIP B cu iegirea filetului
rl
a
rr
'-!
{
L!
I k
r
*l
a
x
Filet
d
M8
Ml0
l412
M16
}'{20
M8x1
M10x1,25
Ml?xl,25
Ml6x1,5
M20xl,5
,S
tmml 12
L4
l7
22
27
D-i"
lrnml 13,25
15,51
18,90
24,49
30,14
fr lmml 55
1
8
l0
l3
rr
lmml 0,4
0,4
0,6
0,6
0,8
a-",
[mm]
pas
normal
4 5.5
6
9
pas
fin 15
i5
4
5.5
7
fu lmml 6
7
9
l2
l8
cr lmrnl 5 5,5 7
9
1l
/1
-;n
[rnm 0.4
0,5
0,6
0,9
I
/ fmml t6-40
20-50
25-10
30-90
40 - 100
I
I
l
j
Anexa 5
$tifturi
filetate
$tift
filetat cu crestiturd cu v6rf tegit (STAS 4770, DIN 551)
Observayie: Lungimi tipizale: 4; 5; 6,8; l0; 121' 16,20;25; 3ft 35;4{h45- fi}-
$tift
filetat cu locag hexagonal cu cep cilindric (STAS 5171,Iil 9lg
fi
Obseiayie: Lungimi tipizate:8, 10; 12; 16;20 25 30;35 40;45;50;55;@'il0:80:90'
Fig.A5.1
TabelulA5.l
Fig.A5.2
TabelulA52
Firct
'd M4 M5 M6 M8 Mil nflu M14 M16
I lmml
1,4 1,8 2 2,5 _t 4 5 6
n lmml 0.6 0,8 1 r2 t,6 2
)\
2,8
c lmml I 1,2 1,5 1.8
?? ?5 2,8 3,1
cr lmml
I 1,2 1,5 1,8
it?
1{
2,8 3,1
/ tmml
4 -20 5 -25 6-30 8-40 t0-45 l3-50 T6 50 16-s0
ff
/\ f
7
c
o
-R-rs
,c
C3
N
t
I
Filet d M5 M6 M8 Ml0 mru M16 M20
^S
tmm-l
)\
3 4 5 6 8 t0
D tmml
2,9
35 4,J 5,8
? 9,4 ll,J
I lmml
?5
")-
4 5 6 I t0 I2
da
lmml
15 4
55
7 ffi5 L2 15
c lmml
0,4 0,5 0,6 0,8 T l.l 1,2
ce lrnml
)5 1 4 5 6 8 10
r lmml
0,2 0,25 0,4 0,5 0,6 0,8 1
/ l-mml
8 -25 8-35 10-40 t2-50 t5-60 20-70 2s -90
Anexa
6
Piulite
Piulitd
hexagonari,executie
precisd
9i
semiprecisi
(srAS
4or1,DrN g34)
Fig.46.1
TabelulA6.l
,6,9, 10, 72.
Piulitd
hexagonard joasd,
executie precisd gi
semiprecisd
(srAS
4g7r,DrN
936)
Dr
- 0,95'S
Fig.46.2
Tabelul46,2
Dt *
0,95' S
lo
Filet
,d'
,S
tt*i
Dmin
lnrml
m
lmml
Diametrul
mini-T
algurubului
d:
Jmml
M6
Pas normal
Pas fin
11,05
M8
M8xl
13
t7
)
4.773
M10
M10x1.25
14,38
6,5
6,467
6,773
Mt2
8
I,1 60
Ml2xl.25 lo
21,10
E.467
M16
M16x1.5
24
10
10.106
10.467
M20
M20x1,5
26.7s
13 1? \AA
14,r60
30
33,s3
t6
ubserva(ii:
clase de catitateaj:i.
Klo
l b,yJJ
I 8,t 60
Filet
,d
,s
tmml
Dmin
tmml
m
tm{nl
Diametrul
minim-
al gurubului
d:
lmml
M6
l0
Pas normal
Pas fin
ntre
I r,0s
4
4.773
M10
l3
14.38
5
6,467
8,160
6,173
M10x1,25
t'l lRon
6
l{tz
Ml2xl )<
19
21.10
8,467
Ml6
10,106
t0,467
24
26,75
M.20
I 1? <AA
14,160
IyrZUXl,5
30
33,53
9
16,933
: Clase de calitate:s.
6 si
g
18,160 Observayii
Piulili infundatd
joasi, execufie precisi (STAS 4374, DIN 917)
Forma A
Fig.A6.3
TabelulA6.3
Ohservu(ii: Clase de calitate:5, 6
9i
8; Dt-in
:
S-in
-
IT 16; D',-*,: 5
.''*","
Piulitd infundatd inalti, execulie
precisi (DlN 1587)
Fig.A6.4
TabelulA6.4
Filet
d
s
tmml
D*it
tmml
m
Imm]
ll12
tmml
Diametrul minim
rnn r
alsurubului ds lniml
i-Ei:-
-rr-- Pas normal
ll
Pas fin
M6 10 t 1.05 9 1 l--i -:
4,173
M8 M8x1 13 14,38 12 9,5 : i5 6,461 6.113
M10 M10x1.25 11 18.90 14 1l : :'j 8,160 8.467
l{tz Ml2x1.5 t9 2t-10 t6 13.5 - :-{ 10,106 10.467
M16 Ml6x1,5 24 26.15 20 17 - 1,,-' 13,546 14.160
M20 M20xl.5 30
11 51 25 2l - :r-i 16,933 1 8,1 60
l.{24 M24x2 36 39.98 30 24 4,:, 20,320 21.546
M30 M30x2 46 5r.28 34 28 - r" 25,106 21,546
Filet
d,
dr
Imm]
h
t*ml
s
tmrnl
D*io
lmml
tn
[mm] [nunnr]
Diametrul minim
ry)
at$urubului d:
[mm]
lrmnr-ffi
M6
M8
M10
MSxl
Ml0x1
g5
12,5
I6
I2
15
18
10
13
I1
I 1,05
14,38
18.90
1.173
6.461
8.1 60
a
I
I
nl
8
t1
l3
6,713
8.173
M12
M16
M20
M'24
M12x1,5
Ml6x1,5
M.20x2
.|4r24x2
18
23
28
34
22
28
34
42
T9
24
30
36
21,r0
26,15
3? 51
39.98
16 -:
i 10.106
2l
I
-i
1 13.546
26 i
i5
-i
16,933
?l
':
:
"o'l
70
10,467
14,160
21,546
21,546
Observa(ii: Clase de calitate:5, 6
9i
B.
Piulila rotundi
cu caneluri,
executie precisi
(srAs
s012, DIN
ggl)
cx45"
Fig.A6.5
TabelulA6.5
Obsemalii:
Clase de calitate: 4, 5,6,
g,
10, lZ.
Filet
d
D
tmml
Dr
lmml
m
lmml
b'
[mm]
h
lrnml
c
Imm]
Numdr
caneturi
Diametrul,minim
al
gurubului
dl
[mm]
M10x1.25
24 t6 8 4 2
0,5 4
8.466
M12x1.25
26
l8 8 5 2 0.5 4
10,466
M16x1.5
30
22
8 5 2.5 0.5
4
14,t60
M20x1.5
34 28 8
5
)\
0,5 4
18.160
M24x1.5
42
34 10 5 2.5
I 4
22.160
M30xl-5
48 40
10 5 2.5 I 4
28.160
M36x1.5
55 45
l0 6 J 1
4
34.r60
M42xl.5
65 52 10
6 J
I 4
40.160
M48x1.5
75 60 12 8
4 I 4
46,160
Anexa 7
$aibe
$aibe
plate pentru metale, execu$ie
precisi (STAS 5200, DIN 125)
Fig.A7.1
TabelulAT.l
Onu*ogil S"rie
find -
simbol A; serie mijlocie
-
simJcrlBi;
VariantaN
-
pentru
Suruburi
cu cap hevgM
SipWfuogonale
cu deschidere
de cheie normald; varianta M
-
pentnt
fltr'lerf
s
ry
hexagonal
si
piulile
hexagonale cu deschidere de cheie redusd; tffi.s?3s SR EN 10025-
Filetul
gurubuliii
d,tlnrn)
Dlllml
s
t{nml
serie find serie mijlocie varianta N vaiarfr M
M4
4.3
9
0,8
M5
5,3
55
l0
I
M6
6.4
6.6 12.5
1.6
M7
7.4
7.6
14
1.6
M8
8.4
9
t7 155
1.6
Mt0
r0.5
11
2l tit
2
M12
13
I4
24 !t
2.5
M14 t5
t6
28
24 2.5
M16
t7
l8
30 !t
J
Ml8
t9
20 34
y)
3
M20
21
22 37
34
J
NI22
23
24
39 37
J
M'24
25
26
M 3!r
4
M.27
28
30 50
44
4
M30
31
33 56 slt
4
$aibe
Grower (STAS
7666, DtN 127)
F-9.A7.2
TabelulAT.2
Mdrimea
di
tr-nml
d2
[mm]
s
[mm]
k
[mm] nominal
abateri
nominal
abateri
4 4.1 + 0,48
0
5l
1.2
+
0,20
0,l5
5 5.1
7.5
r.4
0,i5
0.2
6
6,1 + 0,58
0
8.9
1,6
8
8.2 l))
2
0,3
10
r0.2
+ 0,70
0
15,2
2 n2
12
1,2.2
18.2
J
0.4
l4
14,2
20.6 ?)
+
0,24
0,4
16 t6.3
?-i 7 ?5
0,4
18
18.3
+ 0,94
0
26.3
4
94
0.4
20
20,5
29.5
4,5
t)
22.s
31,5
5
0,4
24
24.5
3s,5 55
0,5
27.5
39s
6
0.5
30
30.s
+ 1,00
0
43,5
6,5
+
0,29
0.8
33
33.5
47.s
7
0,8
36
36.5
52.5
a3
0.8
39
39,5
56.5
8,5
42
42.s
60,5
9
0,8
45
45.5
64.5
9.s
0.8
48,5
68,5
i0
0.8
Observayie:
Mot"rtolt
oplZG.
Varianta N
Varianta R
h=2si4-2s+2k
Anexa 8
Giuri de trecere
pentru guruburi cu filet metric
(STAS 3336; ISO 273)
Fig.A8.1
TabelulAS.l
Daci este necesar sd se evite contactul tntre suprafa,to & w&u &tne tija
Si
capul
Eurubului Si
muchia gdurii de trecere, aceasta se va tqi-
Diametiul
filetului
d..,.
...,,[mm]
Gduri de trecere Diametnd
ftletului
d
[mm]
G*ri de trecere
strinse miilocii largi *c miilocii largi
2" fmru,l
I)- lmml
Ht2 H13 Hl4 HILI H13 H14
)5
3
3,5
)1
7)
J,t
)s
3,4
3,9
3,1
3,6
4,2
30
33
36
39
3l
34
3T
40
33
36
39
42
35
38
42
45
4
4,5
5
4,3
4,8
51
4,5
5
5-5
4,8
5,3
5.8
42
45
48
43
45
fl
45
48
52
48
52
56
6
7
8
6,4
7,4
8.4
6,6
7,6
9
7
8
l0
52
56
60
fl
ffi
62
56
62
66
62
66
70
10
t2
t4
10,5
13
15
11
13,5
15.5
I2
14,5
16,5
ffi
68
72
66
m
?,[
70
74
78
l4
78
82
t6
18
20
l7
19
2I
|J,5
20
22
18,5
2t
24
76
80
85
mt
m
EM
82
86
9r
86
9l
96
22
24
27
23
25
28
24
26
30
26
28
32
90
95
100
93
s
ro{
96
l0t
tw
101
r07
tt2
Anexa 9
Giuri de centrare (lSO 64111
Giuri de centrare tise. Forme
9i
dimensiuni.
Fig.A9.1 Gduri de centrare lise
a - forma A, fdrd con de protecfie;
b - forma B, cu con de protectie;
c - forma R, cu razd.
Gdurile de centrare
"u
dio*iiuti tntuffinteze
se vor evita pe ,atfribit.
Gdurile de centrare cu diqmetrut d i?tr" p"*nteze se vor evita pe cdt posibir.
Tabelul Ag.3 Forma R
Gdurile de centrare cu diametrut i t"t* po-"teze se vor evita pe cdt posibir.
Cota r corespunde razei de racordare aburghiutui (STAS t t ti_Z).
TabelulAg.4
Recomanddri
de aregere a mdrimii gdurii
de centrare
Diametrul gdurii de centrare
d
trunl
Diametrul piesei prelucrate
lmml
0,5
; 0.63 0.8
peste 2 ... 6
1,0
:1,25 peste
6 ... l6
T,6
:2.0 peste 16 ... 32
2,5
;3,I5 peste 32 56
4,0
;
5,0
peste 56 ... 80
6'3
; 8'o
peste
80 ... 120
10,0
peste
120
Tabelul Ag.1 Forma A
d
ln,rnl
(0,s) (0,63) (0,8)
1,0 r,25) r,6 2,0
)\
3,15 4,0
(5.0)
6,3
(8.0)
10,0
/ min. lmml 0,8 0,9 l.l 1,3 7,6 2,0 ?s
3,1 3.9 5,0 6,3 8,0 10,1 12,8
D
Immt 1,06 r.32 1,70 2,t2 2,65 1 ?s
4,25 5,30 6,70 8,50 10,6 13,2 t7 21,2
Tabelul Ag.2 Forma B
d fmml 1,0 (1,25)
t,6 2,0
)\
3,15 4,0 (s,0)
6,3 (8,0)
10,0
/min. lmml 1,3 1,6 2,0 )5
3,1 3.9 5,0 6,3 8,0 10,1 12,g
D Imml 3,15 4 5 6,3 8 t0 12,5 t6 18 22,4 28
/
Imml 1,0 (t,25)
1,6 2,0
t<
3,i 5 4,0 (s,0)
6,3 (8,0)
10,0
D lmml 2,12 2,65 3,35 4,25 51
6,7 8,5 10,6 13,2 t7 21,2
tnml
mtn. )5
3.15 4.0 5"0 6.3 8,0 10.0 12.s 16.0 20.0 25-0
max.
3.15 4,0 5.0 6-3 8,0 10.0 12.5 16.0 20.0 2s.0 31.5
Anexa 10
$tifturi
cilindrice. Dimensiuni
(STAS 1599, ISO 2338, DIN El{ 2:23881
Observa{ii:
@),25,(28),30,(32),36,4o,45'50'55"60'65,70,80,90,
100,110,120,
(125), 140, 160, 180, 200, 220, 250, 280.
Material: Pentru
Stifturi
netratate termic E355 SR EN l00l5-
Tabelul A10.2
$tifturi
cilindrice. ADefr'i ffiit
Forma
gtiftului
Abateri limiti la enff d
9tift
eE
A
m6
H7
B
h8
H8
c
h11
Hll
:
Forma C
Forma B
\
\o
"rr
oo
S
Muchiile tegite
dl
\o
/
,*7\
I
Fig.A10.1
TabelulA10.1
d lmm
5 6 8 l0
12 16 20
Forma
A r,[mm:l
6 6 t0 l0 l6 16 20
B l*"-,tminl 0,8
I t,2 1,6 1.6 2
)5
C
/
(i"15)
Imml
20 - 100 20 - 120 20 - 160 n
-l6,D
25 - 160 30 - 280 40 -280
Anexa 11
Bolturi cu cap (STAS STS4-1, tSO 2341, DtN EN 229411
observa|ii:Lungimitipizate:6,B,10,l2,I4,i6,(l8),',
80, 85, 90, (95), 100, (105), 1 10, (1 t5), I2A, (t25), 130, t40,2a0.
Moterial'. 5355 sau E355 SR EN 10025.
Forma A
(fdrd gaurd de gplint)
Forma B
(cu gauri de gplint)
a
m
o
$
r.l
,'l
C1
L
k
Fig.A11.1
Tabelul411.1
d
(hl1)
l-mml 3 4 5 6 8 10 l2 l4 16 l8 20
D
(h14)
Imml 5 6 8 i0 L4 18 20 22 25 28 30
fr lmml I r,6 2 3 4 4 4 4.5 5 5
cr lmm'l 0,5 0,5 1 I I 1 r,6 t,6 1,6 1,6 2
/ lmml 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 1
c-"*
fmml I 1 2 2 2 2 J 1 3 3 4
di
(H13)
tmrnl 0,8 I 1,2 r,6 2
7)
7)
4 4 5 5
/r fmml t,6
))
2,9
2,')
15
4,5 55
6 6 7 8
/(i*15)
lmm 6,30 8-40 10-50 12-60 16-80 20 - 100 25 120 30 - 140 35 160 40 - 180 4s - 200
Tabelul A11.2
d (D 11)
trurtl
D
(H i3)
tmml
g (h 14)
tmml
c
[mm]
Diametrul bolfului
3
6
0,8
0:
3
4
8
0,8
0:
4
5
10
0,8
0l
5
6
12
1,5
0,4
6
8
I6
2
0,5
8
10
20
)5 0,6
t0
12
25
3
0.8
L2
L4
28
-1
0,8
I4
16
28
3
0"8
l6
18
30
4
I
18
20
32
4
I
20
I
I
Transmisii cu guruburi' Calcu!
9i
proiectarg-
$aiba
prelucrate
pentru bolfuri
(STAS 5974, DIN 125)
'(@)
Fig.A11.2
Obsema1ii:
Material: 5235 SR EN 10025'
$plinturi
(STAS 1991;DIN 94)
Fis.A11.3
20, 22, 25, 28, 32, 36, 40' 45" 50' 56' 63' 7 1, 80, 90,
I25,140,i60,180,200.Materia\:S185sau5235SREN10025-
TabelulA11.3
Diametrulnominal lmml
)
2,5 3,2 4 5 6,3 8 10
d Imm'l
1,8
')?
2.9
17 4,6
5g
'7<
9,5
4*",[mml
)5 )\
3,2
4
,t
4 4 6,5
,
tmm]
4 5 6,4 t [0 t2.6 16 20
c-i, fmm
?)
4 5,1 65 E 10,3 13,1 16,6
c-" lmml
3,6 4,6 5,8 7.4 9-? 11,8 15
19
lmml
10-40 12-50 t4-63 l8 - 8{t 13-90 32- t25 40 - 160 45 - 200
Diametrele
recomandate
ale
pieselor
piese
filetate
peste 7 9 t1 l4 !0 27 39
56
oini la 9 l1 t4 20 27 39 56 80
axe de
articulafii
peste 6 8 9 t2 l.T 23 29 44
oAnd la 8 9 12 L7 L3 29
44 69
100, 112,
Anexa 12
lnele elastice excentrice pentru
arbori (srAS
sg4glz, DIN 471)
'-
- -
J.-.-.-.-
Fig.A12.1
TabelulA12.1
'
Diametrul
arborelui d
[mm]
Canal in arbore
lnelelastic
dr
[mm]
Dr
fmml
tt*;1
[mm.l
r
[mrn]
s
[mm]
6
[mm]
I
[mm]
20
19,0
1,3
1,5
0,1
t,2
2,6
2.8
J
22
21.0
24 ))a
1,7
3,0 25 ??q
26
24,9
1,6
I,5
3,1
28
26.6
2.1
1)
29
27.6
3,4
30
28,6
?5
32 10?
2,6
3.6
34
32-3
3.8
35
33.0
3
0,2
3,9
6
36
34.0
1,85
r,75
4.0
37
35.0
4.1
38
36.0
L)
40 37s
3,8
4.4
42
39.s
4,5
45
42,5
4.7
48
45.5
5,0
50
41.0
2,15
4,5
2
5,1
52
49.0
\)
55
52,0
5,4
56
s3.0
55
58
5s,0
5,6
5.8
60
57,0
62
59.0
6,0
65
62,0
2,65
0,3
?{
6.3
68
6s.0
6.5
70
67,0
6,6
72
69.0
6,8
75
12,0
7.0
Observa{ii:
Material olel de arc DIN 17221 sau EN 89.
Anexa 13
Piulile pentru rulmenli (STAS 5816)
cx45"
Fig.A13.1
TabelulA13.1
Simbol
Filet
d,'
D (hr2)
tmml
Dl
G14)
,
[mm]
.
a (h14)
trnml
s
Gil4)
[nm]
r (Hls)
tmml
Diametrul minim al
Suiubului
d3
[mm]
KM3
Ml7x1 28 24
5
4 2 t5,'/73
KME 3
8
KM4
M20xl 32 26
6
4 2 1.8,773
KME 4
9
KM5
M25x1,5 38 32
7
5 2 23,160
KME 5
l0
KM6
M30x1,5 45 38
7
5 2 28,160
KME 6
10
KM7
M35x1,5 52 44
8
5 2 33,160
KME 7
i1
KM8
M40 x 1,5 58 50
9
6
)s 38,160
KME 8
t1
KM9
M45x1,5 65 56
t0
6 2,5 43,1 80
KME 9
12
KM 10
M50x1,5 10 61
l1
6 2,5 48,160
KME 10
t3
KM 11
M55x2 75 67
ll
'x
3 52,546
KME 11
13
KM 12
M60x2 80 IJ
tl
7 3 57,546
KME 12
I4
KM 13
M65x2 85 19
12
7 3 62,546
KME 13
I4
KM 14
l{7OxZ 92 85
t2
8 3,5 61,546
KME 14
t4
Anexa 14
Pene paralele
Fig.A14.1
L-5--L-
1
* 1
^sl
L_]_J
^t.-T--l=ffi-m%r:
A-A
Fig.A14,2
TabelulA14.1
Diametrul
arborelui
d
lmml
Secfiunea penei
Adincimea
canatetor de pani
Raze de
racordare 12
9i
tegituri c sau /l
lmml
lntervalde
lungimi
I
tmml
b
Imml
h
lmml
tr
lmml
t2
lmml
>10... <12
4 4
)\
1,8 0,16...0,09
8-45
>12
,..
<17
5 5 3 2,3
0,25 ...0,16
l0-56
>17
...
<22
6
6
35
2,8
14-70
>22
...
<30
8 7 4
J'J
18-90
>30... <38
t0
8 5
3,3
0,4 ...0,25
22 - rt0
>38
...
<44
I2 8 5
28 - 140
>44
...
<50
14
9 5,5
3,9
36 - 160
>50...
<58 t6 10
6 4,3
45 - 180
>58
... <65
l8 il 1 4,4
50 - 200
>65
...
<15
20
I2 7\
4,9
0,6 ...0,4
56 - 220
>75
...
<95
22
I4 9
5,4
63 - 2s0
>85
...
<95
25
t4 9 5,4
70 - 280
>95
... <110 28 16
10
6,4
80 - 320
>110
...
<130
32 r8 11
7,4
90 - 360
Observalie:
Lungimi tipizate: 6, 8, 10, 12, 14, 16, lg, 20, 22, 25, 2g, 32, 36, 40, 45, 50
J6,
6{:d,
140, 160, I 90, 200, 220,250,290,320,360,
400,450, 500.
80,90,100,
ll0,125,
Anexa 15
Canale T (extras) (SR 1385, DIN 650, ISO 299)
0,3 max.
x45"
Fig.A15.1
Tabelul A15.1 Dimensiunile canalelor T (extas)
Fig.A15.2
Tabelul A15.2 Pasul canalelor
A
tmml
B,'
tmml
"c
tqunl
E
[m]
'.E,
tnml
.F
tmml
G
Imm]
nominalS
abaterilimitd
nominald
abateri
limit6
nominald
abateri
lrmlta
mm- mzx. max. max. max.
H8 Ht2
5 +18
0
+120
0
l0
+1
0
t5
+1
0
8 10
I 0,6
I
6
ll
+1,5
0
5 n l3
8
+22
0
+150
0
t4.5
7
l5 l8
10
16
+2
0
tl 2l
t2
-rz
I
0
+180
0
19
8 20 25
t4
23 9 +2
0
23 28
1,6
18 30
t2 30 36
A
Imml
P
[mm]
5 20
-25
-32
6
2s
-32-40
8 32-40-50
l0
40-s0-63
l2
(40)-50-63-80
I4
(s0)-63-80-100
18
(63)-80-100-125
Anexa f 6
Rulmenti axiali cu bile cu simplu efect
Fig.A16.1
TabelulA16.1
drol
lt"*l
Drot
[mm]
EIiut
trqml
Sarcina staticd de bazi
Co,
[kN]
Simbol
15
i5
28
-)L
9
12
t4
25
51102
s1202
t1
ll
30
35
9
t2
15,3
)'7 5
51103
51203
20
20
35
40
10
t4
28
31.5
51104
5na4
25
25
42
47
11
l5
29
50
s1105
51205
30
30
41
52
11
t6
3?s
46,5
51 106
s1206
35
52 l2
37,5
s1107
40
60
t3
50
51108
45
65 I4
51
51 109
50
70
t4
63
51110
55
78 t6
78
51111
60 85
t7
93
5t112
65
90
18
98
s1113
70
95 18
104
51114
75
100 19
137
51115
80
105
l9
140
511l6
85
110
T9
150
5III7
90
120 22
t90
51118
100
135
25
270
5II2O
Anexa 17
Jevi
pentru utiliziri
generale
TabelulA17.1
Diametrul
nominal
lmml
Grosimea
de perete
tmml
Diametrul
nominal
[mm-l,,"
Grosimea
de perete
Imm]
Diametrul
norninal'
,
[mm].
Grosimea
de perete
Imm]
Diametntl
nominal
[mm]
Grosimea
de
perete
Imm]
Diametrul
nbminal
:[mm]
,
Grosimea
de perete
Imm]
t6
1,5
30
1.5
40
2
53
2
76
3.5
2
2
?5 2.5 4
)s 2.5
J 3
5
J J
3.5 3,5
6
l8
1-5 3.5
4
4
8
2
4
4.5 4.5
r0
)\ 4.5
5
5
83
3,5
3
5
5-5 5.5
4
3.5
55 6
6
5
20
32
I
42
2
v
J 6
) ) 2 3-5 8
)< )5 3
4 l0
J 5
89
3.5
3 4 6
4
^
4 4
57
2 5
45 4.5 5
)5 6
22
.t{
5 5-5
J 8
? 5.5
6
?5 10
?<
34
45
2
4
95
15
i5 2
4.5 4
1 4
3 5 5
4
35
l5
5.5 6
4
2
4 6
8
25
1< )5 4.5
60
)5 10
') 3 5
3
t02
4
15 5
3.5 5
? 4 6
4 6
l< 4
48
2 4.5 8
L 5 2.5 5
10
A\ 5 3 5.5
108
4
5 6 3.5
6
5
28
l{
38
) 4
635
3.5
6
) 5 4 4
8
)5
j
5
5 10
3.5
5 6
3 4 6
8
4 4.5
5t
2
70
?5
4 5
2,5 4
5 5.5 3 5
5
6
) 6
4
4,5
5
8
73
3-5
4
5.5
5
6 6
8
Observa\ii: Materiqle : GE200, G1 7Mn5
ffiilJIjuruffiIII
tsBN 978-606-595-024-5